روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 643 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 643

‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪138 :‬‬ ‫قیمت ‪5000 :‬تومان‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫‪ 06‬اذر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/27-‬نوامبر‪ /02-2022/‬جمادی االول ‪ -1444/‬شماره ‪643 :‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫نبرد نابرابر پلنگ ایرانی‬ ‫با طبعیت‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به بسیجیان گفت‪:‬‬ ‫«بسیجی بمانید و روحیه‬ ‫و ایمان بسیجی‬ ‫را در خود حفظ کنید»‬ ‫وظیفه سازمان استاندارد‬ ‫جلوگیری قاطعانه از‬ ‫کم فروشی رسمی است‬ ‫ِ‬ ‫هویت بی معنای‬ ‫جناب گزارشگر‬ ‫‪6‬‬ ‫در پیشرفت و تحقق‬ ‫ارمان های انقالب عملکرد‬ ‫بسیج تاثیر بزرگی دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نمادظلم ستیزی‬ ‫و والیت مداری مردم گرگان‬ ‫در قیام ‪ ۵‬اذر ‪،۱۳۵۷‬‬ ‫در تاریخ انقالب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 06‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪643‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی مراقب باشید هر انچه که میبیند واقعی نیست‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به بسیجیان گفت‪:‬‬ ‫«بسیجی بمانید و روحیه و ایمان‬ ‫بسیجی را در خود حفظ کنید»‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح (شــنبه) در دیــدار‬ ‫صدهــا نفــر از بســیجیان‪ ،‬تشــکیل بســیج را از مهمتریــن‬ ‫و بزرگتریــن ابتــکارات امــام خمینــی خواندنــد و بــا ذکــر‬ ‫گوشــه هایی از بــرکات حضــور بســیج در میدان هــای‬ ‫مختلــف چهــل ســال اخیــر تاکیــد کردنــد‪ :‬بســیج در جایــگاه‬ ‫و شــانی باالتــر از یــک ســازمان نظامــی ‪ ،‬و در واقــع یــک‬ ‫فرهنــگ و تفکــر و گفتمــان اســت کــه ظرفیــت دارد کشــور را‬ ‫در حرکــت عظیــم ملــت‪ ،‬بــا گام هــای بلنــد بــه پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا بیــان تحلیــل کالن از جایــگاه‬ ‫بســیج در جغرافیای سیاســی دنیای اســام و شکســت نقشــه‬ ‫راهبــردی امریــکا در مقابــل ملــت ایــران‪ ،‬و لــزوم فهــم دقیــق‬ ‫بســیج از عرصــه کارزار وســیع ایــران بــا امریــکا‪ ،‬گفتنــد‪ :‬امــروز‬ ‫مهمتریــن شــیوه بدخواهــان ایــران‪ ،‬جعــل و دروغ پــردازی‬ ‫اســت تــا بــا تســلط بــر مغزهــا‪ ،‬اهــداف خــود را محقــق کنــد‪.‬‬ ‫ـیجیان‬ ‫در ایــن دیــدار کــه به صورت زنده در اجتماعات بسـ‬ ‫ِ‬ ‫سراســر کشــور بــه مناســبت روز بســیج دریافــت می شــد‪،‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصــت را از‬ ‫مَلَــکات خــدادادی ِ امــام خمینــی برشــمردند و گفتنــد‪ :‬امــام‬ ‫در اذر ‪ ۵۸‬چنــد هفتــه پــس از تســخیر النــه جاسوســی‬ ‫و بعــد از تهدیدهــای امریکایی هــا‪ ،‬به جــای اینکــه مثــل‬ ‫روســای غالــب کشــورها از ایــن تهدیدهــا بترســد‪ ،‬بــا تاکیــد‬ ‫بــر ضــرورت وجــود ‪ ۲۰‬میلیــون بســیجی در کشــور‪ ،‬ملــت را‬ ‫بــا یــک بســیج عمومــی وارد میــدان کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه بیانیــه واال و شــیوای امــام در اذر‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬یعنــی ‪ ۹‬ســال پــس از تشــکیل بســیج و اســتفاده‬ ‫ایشــان از تعابیــر عجیــب و ادبیــات فاخــر در مــدح بســیج‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬بســیج به گونـه ای عمــل کــرد کــه امــام خمینــی در‬ ‫ان بیانیــه ماننــد پــدری کــه بــه فرزندانــش عشــق مـی ورزد‪،‬‬ ‫بســیج را مدرســه عشــق و مکتــب شــاهدان و شــهیدان‬ ‫گمنــام می خوانـَـد و بــا وجــود برخــورداری از عظمتــی کــه دنیا‬ ‫و تاریــخ را تــکان داد‪ ،‬بســیجی بــودن را افتخــار خــود بــر‬ ‫می شــمرد و دســت یکایــک بســیجیان را می بوســد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬مخاطــب بیانیــه سرشــار از عشــق و ارادت امــام‬ ‫ـیجیان گذشــته و حــال و اینــده دانســتند و افزودنــد‪:‬‬ ‫را همــه بسـ‬ ‫ِ‬ ‫امــام در همیــن بیانیــه‪ ،‬بســیج دانشــجو و طلبــه را اعــام می کند‬ ‫کــه نشــان می دهــد بســیج در نــگاه امــام فقــط مربــوط بــه میــدان‬ ‫نظامــی نیســت بلکــه بســیجی بایــد در همــه میدانهــا از جملــه‬ ‫عرصــه علــم دیــن و علــم مــادی حضــور داشــته باشــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای حضــور بســیج در دفــاع مقــدس‬ ‫را حضــوری بســیار کارامــد‪ ،‬گره گشــا‪ ،‬درخشــان و موفقیــت در‬ ‫ازمونــی پـُـر شــکوه خواندنــد و افزودنــد‪ :‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬جایــگاه‬ ‫بســیج باالتــر از یــک ســازمان نظامــی اســت و در حقیقــت بســیج‬ ‫یــک فرهنــگ و گفتمــان و تفکــر اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در تبییــن ویژگی هــای‬ ‫فرهنــگ بســیجی‪ ،‬بــه «خدمــت بی تظاهــر و بی توقــف بــه‬ ‫اجتمــاع و کشــور» اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬بســیجی بــدون‬ ‫داشــتن حتــی انتظــار تشــک ّر‪ ،‬وارد میــدان جهــاد و خدمــت‬ ‫می شــود و خطــرات ان را بــه جــان می خــرد‪.‬‬ ‫ایشــان در بیــان مصادیقــی از ایــن خدمــات‪ ،‬بــه تــاش ســخت‬ ‫و دشــوار در هنگامــه بالهــای طبیعــی از جملــه ســیل‪ ،‬بــه جــان‬ ‫خریــدن خطــر ابتــا بــه کرونــا و مــرگ بــرای نجــات جــان بیمــاران‬ ‫و حضــور خستگی نشــناس بــا شــیوه های ابتــکاری در گســترش‬ ‫کمک هــای مومنانــه‪ ،‬اشــاره کردنــد و افزودنــد‪ :‬جوانــان برخــوردار‬ ‫از فرهنــگ بســیجی در محیطهــای علــم و دانــش نیــز‪ ،‬افتخــارات‬ ‫بســیاری افریدند که شــهدای هســته ای و مرحوم کاظمی اشــتیانی‬ ‫بنیانگــذار موسســه رویــان از جملــه انــان هســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب حضــور بی محابــا‪ ،‬دالورانــه و بــا همــه تــوان در‬ ‫میدانهــای مقابلــه بــا دشــمن را از دیگــر جلوه هــای فرهنــگ‬ ‫و تفکــر بســیجی خواندنــد و گفتنــد‪ :‬فرهنــگ بســیجی‪،‬‬ ‫فرهنــگ مجاهــدان گمنــام اســت کــه بــدون چشم داشــت و بــا‬ ‫خطرپذیــری‪ ،‬از همــه وجــود خــود بــرای خدمــت بــه کشــور مایــه‬ ‫بخشــیدن دیگــران مظلــوم واقــع‬ ‫می گذارنــد و بــرای رهایــی‬ ‫ِ‬ ‫می شــوند‪ ،‬همچنانکــه در قضایــای اخیــر‪ ،‬بســیجیان مظلومانــه‬ ‫مقابل اغتشاشــگران و عناصر غافل‬ ‫در عرصه بودند تا ملت در‬ ‫ِ‬ ‫یــا مــزدور دچــار مظلومیــت نشــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای «پرهیــز کامــل از نــا امیــدی‬ ‫در هــر شــرایط» را از ویژگی هــای مهــم فرهنــگ بســیجی‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬برخــاف برخــی ســخنان روشــنفکری‪،‬‬ ‫انقطــاع نســلی در بســیج وجــود نــدارد و بســیجیان نوجــوان‬ ‫جــوان امــروز بــا وجــود اینکــه امــام و دفــاع مقــدس را‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ندیده انــد همچــون دهــه شــصتی ها بــا همــان روحیــه در‬ ‫میــدان کار و تــاش و جهــاد هســتند‪.‬‬ ‫ایشــان ظرفیــت کشــور بــرای «پــرورش بســیج و تربیــت‬ ‫رویش هــای نــو بــه نــو» و ظرفیــت بســیج بــرای «توســعه‬ ‫و پیشــرفت کشــور» را دو واقعیــت ممتــاز برشــمردند و بــا‬ ‫اشــاره به وجود روحیه بســیجی و شــجاعت و نهراســیدن از‬ ‫ورود بــه میــدان در نسـل های پیشــین ملــت ایــران گفتنــد‪:‬‬ ‫در حکومــت طاغــوت ایــن روحیــه بــه دســت بیگانــگان یــا‬ ‫حکومت هــای فاســد ســرکوب می شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬بــا توجــه بــه معنــای حقیقــی‬ ‫بســیجی‪ ،‬اشــخاصی همچون شــیخ محمد خیابانی‪ ،‬محمد‬ ‫تقــی پســیان‪ ،‬میــرزا کوچــک خان جنگلــی‪ ،‬اقا نجفی و حاج‬ ‫اقــا نوراللــه‪ ،‬اسیدعبدالحســین الری و رئیســعلی دلــواری را‬ ‫هــم مــی تــوان بــه نوعــی بســیجی نامیــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬پیــروزی انقــاب را باعــث ازاد‬ ‫شــدن روحیــه و فرهنــگ بســیجی دانســتند و گفتنــد‪ :‬انقــاب بــا‬ ‫دادن امیــد‪ ،‬روحیــه ضداســتعماری و ضداســتبدادی را در ملــت‬ ‫ازاد کــرد و در پرتــو حضــور امــام خمینــی کــه بــه ملــت روح و جــان‬ ‫مــی داد اســتعداد فرهنــگ و تفکــر بســیجی شــکوفا شــد‪.‬‬ ‫ایشــان کتابها و شــرح حال شــهیدان بســیجی در دفاع مقدس‬ ‫را حــاوی مطالــب حیرت انگیــز خواندنــد و افزودنــد‪ :‬عظمــت ان‬ ‫ـزرگان میــدان نبــرد‪ ،‬در حالی کــه یــک بســیجی ســاده بودنــد‪ ،‬‬ ‫بـ‬ ‫ِ‬ ‫انســان را متحیــر می کنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬امتــداد بســیج در جهــان‬ ‫اســام را یکــی دیگــر از بــرکات بســیج دانســتند و تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬بــه لطــف خداونــد ایــن یــادگار امــام‪ ،‬امــروز در‬ ‫کشــور و جهــان اســام فعــال اســت و در اینــده هــم باقــی‬ ‫خواهــد مانــد و ثمــرات ان دیــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا یــاداوری تعبیــر امــام در مــورد بســیج کــه ان را‬ ‫براســاس ایــات قرانــی «شــجره ای طیبــه» خوانــده بودنــد‬ ‫کــه ثمــرات شــیرین خــود را در هــر دوره ای بــروز می دهــد‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬نشــان دادن نوزایــی و زنــده بــودن انقــاب‪،‬‬ ‫پیشــرفت کشــور بــه برکــت کار جهــادی و بی توقــع‪ ،‬برجســته‬ ‫شــدن عنصــر معنویــت در هــر فعالیتــی کــه بــا روحیه بســیج‬ ‫شــکل بگیــرد و ارمان گرایــی در کنــار عمل گرایــی از جملــه‬ ‫بــرکات روحیــه بســیجی اســت کــه ایــن روحیــه بایــد در‬ ‫جامعــه حفــظ شــود و دچــار افــت مغــرور شــدن نشــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در ادامــه بــه تحلیــل جایــگاه‬ ‫بســیج در جغرافیــای سیاســی دنیــای اســام پرداختنــد و‬ ‫گفتنــد‪ :‬جایــگاه بســیج را بایــد فراتــر از مســائل روزمــره و‬ ‫مقابلــه بــا اغتشاشــات اخیــر دانســت‪.‬‬ ‫ایشــان با بررســی چرایی رویکرد ویژه اســتعمار به منطقه غرب‬ ‫اســیا افزودنــد‪ :‬اســتعمار غــرب کــه در ابتــدا اروپــا مظهــر ان بــود‬ ‫و ســپس امریــکا‪ ،‬توجــه خــاص و ویــژه ای بــه منطقــه مــا داشــته و‬ ‫دارد زیــرا منطقــه غــرب اســیا مرکــز عمــده نفــت و انــرژی و منابــع‬ ‫طبیعــی و چهــار راه ارتباطــی شــرق و غــرب اســت و بــر همیــن‬ ‫اســاس رژیــم جعلــی و غاصــب صهیونیســتی در ایــن منطقــه‬ ‫پایه گــذاری شــد تــا غــرب در منطقــه غــرب اســیا برای غــارت منابع‬ ‫و ایجــاد جنــگ و تفرقه انگیــزی‪ ،‬پایــگاه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر اینکه مهمترین و حساســترین نقطه‬ ‫در منطقــه راهبــردی غــرب اســیا‪ ،‬ایــران اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬بــر همیــن اســاس‪ ،‬در ابتــدا انگلیســی ها و ســپس‬ ‫امریکایی هــا ســرمایه گذاری ویــژه ای بخصــوص بــرای مــزدور‬ ‫پــروری در ایــران کردنــد‪ ،‬تــا ســلطه کامــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در تشــریح ســلطه و فشــار‬ ‫امریکایی هــا بــر ایــران و حاکمــان قبــل از انقــاب گفتنــد‪ :‬ایــن‬ ‫فشــار بــه گونــه ای بــود کــه در خاطــرات رجــال سیاســی دوران‬ ‫پهلــوی ذکــر شــده‪ ،‬حتــی محمدرضــا پهلــوی از بــاج خواهی هــای‬ ‫فزاینــده امریــکا گله منــد بــود امــا جــرات بــه زبــان اوردن نداشــت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه پیــروزی انقــاب اســامی در نقطــه‬ ‫کانونــی ســلطه اســتعمار غــرب در منطقــه غــرب اســیا‬ ‫گفتنــد‪ :‬وقــوع انقــاب‪ ،‬ناگهــان چُــرت اســتعمارگران را پــاره‪،‬‬ ‫و ضربـه ای مهلــک‪ ،‬گیج کننــده و غافلگیرانــه بــه سیاســتهای‬ ‫اســتعماری در جزیــره ا َمــن انهــا وارد کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر اینکــه انقــاب اســامی ســ ّد‬ ‫مســتحکمی در مقابــل حضــور امریــکا و غــرب در منطقــه شــد‬ ‫و هویــت جدیــدی را به وجــود اورد‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬هویــت وابســتگی کشــور را تبدیــل بــه «هویــت‬ ‫اســتقالل و اســتحکام و روحیــه روی پــای خــود ایســتادن و از‬ ‫موضــع قــدرت حــرف زدن و بــاج نــدادن»‪ ،‬کــرد و ایــن تفکــر طبعــا ً‬ ‫در ایــران منحصــر نمانــد و در منطقــه اثــر گذاشــت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اشــاره بــه مباحــث مربــوط بــه‬ ‫صــدور انقــاب در اوایــل پیــروزی انقــاب اســامی گفتنــد‪ :‬مــن‬ ‫در همــان ســال های ابتدایــی انقــاب در نمــاز جمعــه گفتــم‪،‬‬ ‫انقــاب همچــون بــوی گل و هــوای بهــاری اســت کــه خــودش‬ ‫در فضــا پیچیــده مــی شــود و همــه ان را استشــمام مــی کننــد‬ ‫و کســی نمی توانــد جلــوی ان را بگیــرد بــه همیــن علــت انقــاب‬ ‫اســامی بطــور طبیعــی‪ ،‬مــردم منطقــه را دگرگــون و انهــا را بیــدار‬ ‫کــرد بنابرایــن غربــی هــا و بــه ویــژه امریکایی ها بایــد به فکر عالج‬ ‫می افتادنــد زیــرا نهــال انقــاب ســلطه انهــا بــر ایــران را از بیــن‬ ‫بــرده و منطقــه را دچــار تزلــزل کــرده بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای مهمتریــن مشــکل غــرب‬ ‫بــرای مقابلــه بــا نظــام اســامی در ابتــدای پیــروزی انقــاب‬ ‫را حضــور مــردم و نیروهــای انقالبــی در صحنــه دانســتند‬ ‫کــه تبلــور عینــی ان شکســت صــدام و حامیان غربــی او در‬ ‫هشــت ســال دفــاع مقــدس بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه طراحــی امریکاییهــا کــه‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬ســال قبل به وســیله شــخصیت های برجســته این‬ ‫کشــور افشــا شــد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬طراحــی انهــا ایــن بــود کــه شــش‬ ‫کشــور عــراق‪ ،‬ســوریه‪ ،‬لبنــان‪ ،‬لیبــی‪ ،‬ســودان و ســومالی را‬ ‫ســاقط کننــد تــا در نهایــت‪ ،‬امتــداد و عمــق راهبردی ایــران در‬ ‫منطقــه از بیــن بــرود و بــا تضعیــف کشــور ‪ ،‬در نهایــت خــود‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی ایــران ســاقط شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای خاطرنشــان کردنــد‪ :‬امــا تفکــر‬ ‫و امتــداد انقــاب اســامی در ســه کشــور عــراق‪ ،‬ســوریه و‬ ‫لبنــان کارکــرد پیــدا کــرد و کار بــزرگ و مهمــی انجــام شــد کــه‬ ‫عبــارت اســت از شکســت امریــکا در ایــن ســه کشــور‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه شکســت طراحــی امریــکا بــرای از بیــن‬ ‫بــردن حــزب اللــه و ا َمــل در لبنــان و همچنیــن ناکامــی در‬ ‫عــراق و ســوریه بــا وجــود چندیــن هــزار میلیــارد دالر هزینــه و‬ ‫هــزاران ســاعت کار فکــری بــا به کارگیــری صدهــا متفکر تاکید‬ ‫کردنــد‪ :‬ایــن نقشــه و توطئــه در منطقــه‪ ،‬بــا نیــروی عظیــم و‬ ‫کارامــد جمهــوری اســامی خنثــی شــد و مظهــر و پرچــم ایــن‬ ‫نیــروی عظیــم‪ ،‬شــخصی بــه نــام «حــاج قاســم ســلیمانی»‬ ‫بــود‪ ،‬بنابرایــن اکنــون مشــخص می شــود کــه چــرا نــام «حــاج‬ ‫قاســم» تــا ایــن حــد بــرای مــردم ایــران‪ ،‬محبــوب و بــرای‬ ‫دشــمنان‪ ،‬تــا ایــن حــد ناراحــت کننــده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬بســیجیان را بــه فهــم و تحلیــل کالن از‬ ‫ایــن کارزار وســیع‪ ،‬و پرهیــز از محــدود کــردن دیــد خــود بــه‬ ‫درگیــری بــا چنــد عنصــر ضدانقــاب توصیــه کردنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫بــا ایــن تحلیــل کالن اســت کــه می تــوان فهمید علــت اصرار‬ ‫دشــمن بــر برجام هــای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬چــه بــود کــه در داخــل نیــز‬ ‫عــده ای الب ـد ّ از روی غفلــت حــرف انهــا را تکــرار می کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد‪ :‬برجــام ‪ ۲‬یعنــی ایــران حضــور‬ ‫منطقـه ای خــود را کامــا ًرهــا کنــد و برجــام ‪ ۳‬یعنــی ایران متعهد‬ ‫شــود کــه هیــچ ســاح راهبــردی و مهــم ماننــد موشــک و پهپــاد‬ ‫تولیــد نکنــد تــا در مقابــل تهاجــم‪ ،‬دســت خالــی باشــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬حضــور بســیج در کشــور را‬ ‫ســینه ســپر کــردن در مقابــل چنیــن توطئه هــای بزرگــی‬ ‫دانســتند و خاطرنشــان کردند‪ :‬شــما بسیجیان در این میدان‬ ‫ـش دست ســاز ِ امریــکا مبــارزه‬ ‫نبــرد‪ ،‬از حــرم دفــاع‪ ،‬و بــا داعـ ِ‬ ‫کردیــد و بــه دالوران رزم اور ِ لبنــان و فلســطینی ها هــر چــه‬ ‫توانســتید کمــک کردیــد و بــاز هــم کمــک خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه میــدان رزم بســیج چنیــن میــدان‬ ‫وســیع و عمیقــی اســت نــه فقــط مبــارزه بــا چنــد اغتشاشــگر‬ ‫خیابانــی‪ ،‬افزودنــد‪ :‬البتــه ایــن بــه معنــای صرف نظــر کــردن‬ ‫بســیج از مقابلــه بــا اغتشاشــگران نیســت چــرا کــه ان‬ ‫مســئله نیــز بایــد عــاج‪ ،‬و هــر اغتشاشــگر و تروریســتی‬ ‫مجــازات شــود امــا بســیجی بایــد قــدر خــود و بســیج را بدانــد‬ ‫و محــدود بــه کارهــای جزیــی نشــود و بدانــد کــه اغتشاشــگر‬ ‫نیــز سرانگشــت همــان دســتی اســت کــه در ان نقشــه بزرگ‬ ‫شکســت خــورده و اینجــا بــه میــدان امــده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪ :‬بســیج فرامــوش‬ ‫نکنــد کــه مبــارزه و درگیــری اصلی با اســتکبار جهانی اســت‬ ‫و ایــن چنــد نفــر‪ ،‬غافــل یــا جاهــل یــا بی اطــاع و دارای‬ ‫تحلیــل غلــط‪ ،‬و یــا مــزدور هســتند‪.‬‬ ‫ایشــان بــا ابــراز تاســف از تحلیل هــای سســت و بی مایــه برخــی‬ ‫افــراد گفتنــد‪ :‬بعضــی از ایــن افــراد در روزنامه هــا و فضای مجازی‬ ‫می گوینــد بــرای تمــام کــردن اغتشاشــات بایــد «مشــکل تان را بــا‬ ‫امریــکا حــل کنیــد» و «صــدای ملت را بشــنوید»‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا طــرح ایــن ســوال کــه‬ ‫«چگونــه مشــکل امریــکا بــا ایــران حــل می شــود»‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫ایــن یــک ســوال جــدی و واقعی اســت و قصد دعــوا نداریم‪.‬‬ ‫ایــا مشــکل بــا نشســتن و مذاکــره کــردن و تعهــد گرفتــن از‬ ‫امریــکا حــل می شــود؟‬ ‫ایشــان بــا یــاداوری مذاکــرات الجزایــر بــا امریکایی هــا در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۹‬بــر ســر ازادی گروگانهــا‪ ،‬و تعهــد امریــکا بــه ازاد‬ ‫کــردن ثروتهــای ایــران و پرهیــز از مداخلــه در امــور داخلــی‬ ‫مــا‪ ،‬گفتنــد‪ :‬مــا همــه گروگانهــا را ازاد کردیــم امــا امریــکا‬ ‫بــه تعهــدات خــود از جملــه رفــع تحریم هــا و ازاد کــردن‬ ‫ثروت هــای مســدود شــده ملــت عمــل نکــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬بدعهــدی امریــکا در قضیــه برجــام یعنــی‬ ‫برداشــتن تحریم هــا در مقابــل کاهــش فعالیــت صنعــت‬ ‫هســته ای را نمونــه دیگــری از بطــان حــل مشــکل بــا امریــکا‬ ‫از طریــق مذاکــره دانســتند و افزودنــد‪ :‬مذاکــره‪ ،‬مشــکل مــا بــا‬ ‫امریــکا را حــل نمی کنــد‪ ،‬بلــه بــاج دادن بــه امریــکا مشــکل‬ ‫را حــل می کنــد کــه البتــه بــه یــک بــار بــاج دادن هــم قانــع‬ ‫نیســتند و هــر بــار بــاج جدیــدی خواهنــد خواســت‪.‬‬ ‫ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد‪ :‬اول می گوینــد غنی ســازی ‪۲۰‬‬ ‫درصــد را تعطیــل کنیــد‪ ،‬بعــد غنی ســازی ‪ ۵‬درصــد را‪ ،‬بعــد کل‬ ‫صنعــت هســته ای را‪ ،‬بعــد تغییــر قانــون اساســی را مطالبــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬بعــد محبــوس شــدن پشــت مرزهــا و خالــی کــردن‬ ‫دســت ایــران و تعطیلــی صنایــع دفاعــی را‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه ممکــن اســت‬ ‫یــک نفــر حتــی جمهــوری اســامی را قبــول نداشــته باشــد امــا‬ ‫هیــچ ایرانــی بــا غیرتــی حاضــر نیســت چنیــن باج هایــی را بدهــد‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬بنابرایــن مذاکــره بــا امریــکا مشــکلی را حــل نمی کنــد و‬ ‫تنهــا در صــورت بــاج دادن در همــه مســائل اساســی و عبــور از‬ ‫همــه خطــوط قرمــز اســت کــه امریــکا ماننــد دوره پهلــوی دیگــر‬ ‫کاری بــا کشــور نــدارد‪ .‬امــا ایــا مــردم بــرای ایــن شــیوه‪ ،‬انقــاب‬ ‫کردنــد و ایــن همــه شــهید دادنــد؟‬ ‫ایشــان در مقابــل تجویــز دیگــر برخــی مدعیــان مبنــی‬ ‫بــر «شــنیدن صــدای ملــت» خاطرنشــان کردنــد‪ :‬صــدای‬ ‫رعداســای ملــت‪ ،‬امســال در ‪ ۱۳‬ابــان بلنــد شــد؛ ایــا ان را‬ ‫شــنیدید؟ شــما بشــنوید صدای ملت را‪ .‬ان جمعیت عظیم‬ ‫و بیــش از ‪ ۱۰‬میلیونــی در تشــییع شــهید ســلیمانی صــدای‬ ‫ملــت بــود‪ .‬امــروز تشــییع شــهدا در شــهرهای مختلــف و‬ ‫شــعارهای مــردم علیه تروریســم و اغتشاشــگر صــدای ملت‬ ‫اســت‪ .‬شــما صــدای ملــت را نمی شــنوید؟‬ ‫رهبــر انقــاب در بخــش پایانــی سخنانشــان بــه بیــان چنــد‬ ‫توصیــه بــه بســیجیان پرداختنــد‪« :‬بســیجی بمانیــد و روحیــه و‬ ‫ایمــان بســیجی را در خــود حفــظ کنیــد»‪« ،‬قــدر خــود را بدانیــد‬ ‫البتــه خاصیــت بســیجی تفاخر نکردن اســت اما قــدر این توفیق‬ ‫خدادای را بدانید»‪« ،‬دشــمن و نقاط ضعف و نقشـه های ان را‬ ‫بشناســید و در مقابــل دشــمنی کــه بــا بــزرگ و قــوی جلــوه دادن‬ ‫خــود بــه دنبــال غافلگیــر کــردن شــما اســت‪ ،‬هوشــیار باشــید»‪ ،‬و‬ ‫«رشــد معنــوی خــود را مراقبــت و اندازه گیــری کنیــد»‪.‬‬ ‫ایشــان در توصیــه پنجــم بــه بســیجیان گفتنــد‪ :‬امــروز‬ ‫مهمتریــن شــیوه بدخواهــان‪ ،‬جعــل و دروغ پــردازی بــه‬ ‫وسیله تلویزیونهایشان یا فضای مجازی است‪ ،‬در مقابل‬ ‫ایــن شــگرد بــا عمــل بــه وظیفــه جهــاد تبیین‪« ،‬روشـن بینی‬ ‫خــود را افزایــش دهیــد» و اجــازه ندهیــد دشــمنی کــه بیش‬ ‫از تســلط بــر ســرزمینها بــه دنبــال تســلط بــر مغزهــا اســت‪،‬‬ ‫بــه ایــن هــدف دســت یابــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در توصیــه ششــم بــا تاکید بر اینکــه «امادگی‬ ‫عملــی خــود را حفــظ کنیــد و غافلگیــر نشــوید»‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫حــواس همــگان بخصــوص مســئوالن کشــور بایــد در‬ ‫خصــوص مســائل اطــراف کشــور هــم جمــع باشــد چــرا کــه‬ ‫بــرای مــا هــم منطقــه غــرب اســیا‪ ،‬هــم قفقــاز و هــم مناطــق‬ ‫شــرقی کشــور مهــم اســت و بایــد حــواس مــا بــه همــه اینهــا‬ ‫باشــد کــه دشــمن چــه کاری می خواهــد انجــام دهــد؟‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه اســتفاده‬ ‫مســتکبران از فرصــت جــام جهانــی و غفلــت ناشــی از تمرکــز‬ ‫همــه چشــمها بــه ان بــرای انجــام کارهــای دیگــر (ماننــد‬ ‫دوره هــای قبلــی ایــن مســابقات)‪ ،‬مراقبــت و هوشــیاری در‬ ‫ایــن مقطــع را مــورد تاکیــد قــرار دادنــد و افزودنــد‪ :‬اکنــون کــه‬ ‫اســم جــام جهانــی را اوردیــم بگوییــم کــه دیــروز بچه هــای‬ ‫تیــم ملــی مــا چشــم ملــت را روشــن کردنــد و ان شــاءالله‬ ‫چشم شــان روشــن باشــد کــه ملــت را خوشــحال کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در توصیــه هفتــم‪ ،‬بســیجیان را بــه مراقبــت از‬ ‫نفــوذ افــراد نابــاب و فاســد در بســیج ســفارش کردنــد و‬ ‫توصیــه اخــر خــود را بــه یــک دســتور قرانــی اختصــاص‬ ‫دادند که «سســت نشــوید و غمگین نگردید‪ ،‬شــما برترید‬ ‫اگــر ایمــان داشــته باشــید»‪.‬‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 06‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪643‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زدن ماسک را برای حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده تان جدی بگیرید‬ ‫چگونه در روزهای گرم‬ ‫تابستان خنک بمانیم؟‬ ‫نبرد نابرابر پلنگ‬ ‫ایرانی‬ ‫با طبعیت‬ ‫خراســان شــمالی بــه لحــاظ پوشــش اســتپی‪ ،‬جنگلــی و‬ ‫کوهســتانی زیســتگاهی امــن بــرای پلنــگ ایرانــی محســوب‬ ‫می شــود و ایــن گونــه جانــوری ارزشــمند طــی ســال های اخیــر‬ ‫در ایــن منطقــه بــا چالــش خشکســالی مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫گاهــی بــا شــکار غیرمجــاز بــرای ســرگرمی و گاهــی بــه بهانــه‬ ‫اســیب زدن بــه مــزارع بــه جــان حیوانــات بی زبانــی می افتنــد‬ ‫کــه پناهــی جــز طبیعــت ندارنــد و همیــن طبیعــت را نیــز بــا‬ ‫دســت اندازهای بــی مــورد همچــون چــرای غیــر مجــاز بــه‬ ‫خشکســالی کشــانده اند‪.‬‬ ‫وحــوش چــاره ای جــز تــن دادن بــه خواســته هــای جاه طلبانــه‬ ‫ادمهــا ندارنــد و در نهایــت میــدان را مظلومانــه بــه برخــی از‬ ‫انســان های نــااگاه می دهنــد و صحنــه را بــا مــرگ تــرک میکننــد‪.‬‬ ‫این تراژدی غمگین این بار با خشکســالی و دســتبرد انســان ها‬ ‫بــه زیســتگاه بســیاری از وحــوش تکــرار مــی شــود و طبیعــت‬ ‫نیــز دســت نامــردی خــود را رو می کنــد و خانــه بــه دوشــی را بــه‬ ‫گونه هــای مختلفــی از ایــن جانــوران تحمیــل می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن انســان ها هســتند کــه زیســتگاه وحــوش را نابــود می کنند‬ ‫و وحــوش بــرای یافتــن غــذا بــه روســتاییانی نزدیــک می شــوند‬ ‫کــه تلـه ای بیــش نیســت و بــاز هــم گرفتــار شــکار می شــوند‪.‬‬ ‫دســتبرد انســان بــه محیــط زیســت در ایــن خطــه از‬ ‫شمالشــرق کشــور کــه زیســتگاه پلنــگ ایرانــی اســت بیــش‬ ‫از هــر جایــی نمایــان می شــود و تغییــر در زیســتگاه گــراز‪،‬‬ ‫زنجیــره غذایــی پلنــگ هــا را پــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫گرازهــا بدلیــل دس ـت اندازی انســان بــه زیستگاهشــان بــه‬ ‫ناچــار بــرای یافتــن غــذا در حاشــیه روســتاها ســیر می کنند و‬ ‫ایــن حیــوان کــه طعمــه اصلــی گوشــتخوارنی از جملــه پلنــگ‬ ‫را تشــکیل مــی دهــد بــه ناچــار پلنــگ هــا را نیــز بــه حوالــی‬ ‫روســتاها مــی کشــاند و ایــن حیوانــات از زیســتگاه اصلــی‬ ‫خــود دور و طعمــه شــکارچیان غیرمجــاز و یــا در مــواردی‬ ‫تصــادف می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن صحنــه هــای دردنــاک ماحصــل‪ ،‬دســت بشــری اســت‬ ‫کــه زنجیــره غذایــی طبیعــت را دگرگــون کــرده و ایــن بــی‬ ‫زبانها‪ ،‬ســرگردان در حاشــیه روســتاها و شــهرها برای یافتن‬ ‫غــذا بــه دســت انســان هــا می افتنــد‪.‬‬ ‫اگــر خشکســالی را نیــز بــه ایــن اتفــاق دردنــاک اضافــه کنیــم‬ ‫تصــور اینکــه پلنــگ و ســایر وحــوش بــا ارزش در اینــده ایــن‬ ‫ســرزمین زیســت کننــد‪ ،‬بســیار دور اســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه خراســان شــمالی یکی از معدود اســتان هایی‬ ‫اســت کــه دارای جمعیــت خوبــی از پلنــگ ایرانــی اســت و‬ ‫ایــن گونــه نــادر و زیبــا در مناطــق حفاظــت شــده پــارک‬ ‫ملــی «ســاریگل» و «ســالوک» زیســت مــی کنــد امــا چنــد‬ ‫ســالی اســت کــه همیــن زیســتگاه امــن بــرای ایــن گونــه بــا‬ ‫ارزش هــم دچــار تغییــر شــده اســت و دســت اندازی بشــر‬ ‫بــه زیســتگاه گونــه هــای جانــوری‪ ،‬کاهــش نــزوالت جــوی و‬ ‫خشکســالی در کنــار افزایــش حضــور دام عشــایر در مراتــع‬ ‫رفتــه رفتــه زوال گونه هــای جانــوری را رقــم زده و اینــک خطــر‬ ‫انقــراض در کمیــن ‪ ۱۸‬گونــه جانــوری اســتان اســت کــه پلنگ‬ ‫ایرانــی مهمتریــن ان اســت‪.‬‬ ‫«ساریگل» مامن پلنگ ایرانی‬ ‫پــارک ملــی و منطقــه حفاظــت شــده ســاریگل بــا وســعتی‬ ‫معــادل ‪ ۲۸‬هــزار هکتــار در هشــت کیلومتــری شــرق‬ ‫اســفراین قــرار دارد کــه بــا توجــه بــه ناهمــواری و منابــع اب‬ ‫نســبتا فــراوان‪ ،‬از نظــر زیســت پرنــدگان و تنــوع جانــوری‬ ‫شــرایط مطلوبــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک ملــی‪ ،‬زیســتگاه گونــه هــای شــاخصی چــون‬ ‫قــوچ و میــش اوریــال‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬پلنــگ ایرانــی‪ ،‬کفتــار‪ ،‬گربــه‬ ‫پــاالس‪ ،‬گــرگ‪ ،‬رودک و ســمور ســنگی اســت‪.‬‬ ‫تمــام مناطــق حفاظــت شــده در ایــن اســتان محــل زیســت‬ ‫پلنــگ اســت امــا پــارک ملــی ســاریگل در اســفراین‪ ،‬از‬ ‫پرتراکم تریــن زیســتگاه های ایــن گونــه ارزشــمند در جهــان‬ ‫اســت و بــر اســاس نتایــج بــه دســت امــده از تصایویــر‬ ‫دوربیــن هــای تلــه ای کار گذاشــته شــده محیــط زیســت‪،‬‬ ‫تراکــم جمعیــت پلنــگ در پــارک ملــی ســاریگل بــاال اســت‪.‬‬ ‫معــاون طبیعــی و تنــوع زیســتی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬تمــام‬ ‫مناطــق حفاظــت شــده اســتان محــل زیســت پلنــگ اســت‬ ‫امــا پــارک ملــی ســاریگل در اســفراین از پرتراکم تریــن‬ ‫زیســتگاه های ایــن گونــه ارزشــمند در جهــان اســت و بــر‬ ‫اســاس نتایــج بــه دســت امــده از تصایویــر دوربیــن هــای تله‬ ‫ای کار گذاشــته شــده محیط زیســت‪ ،‬تراکم جمعیت پلنگ‬ ‫در پــارک ملــی ســاریگل بــاال اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا باغچقــی مــی افزایــد‪ :‬بیشــتر کوهســتان های‬ ‫ایــن اســتان زیســتگاه پلنــگ اســت و ایــن اســتان بــه لحــاظ‬ ‫جمعیــت ایــن گربه ســان زیبــا وضعیــت مطلوبــی دارد‪ ،‬البتــه‬ ‫نمــی تــوان امــار دقیقــی از جمعیــت پلنــگ در اســتان ارائــه‬ ‫داد چــرا کــه پلنــگ حیوانــی شــبگرد و منــزوی اســت و عمدتــا‬ ‫خــود را مخفــی مــی کنــد از ایــن رو‪ ،‬کمتــر مشــاهده مــی‬ ‫شــود‪ ،‬امــا در چنــد ســال گذشــته دوربیــن هــای تلــه ای کار‬ ‫گذاشــته شــده در پارک ملی ســاریگل شهرســتان اســفراین‪،‬‬ ‫تصاویــر متعــددی از پلنــگ ثبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬باتوجــه بــه اینکــه عمــده جمعیــت این گونه‬ ‫در ایــران باقــی مانــده اســت و خوشــبحتانه شــرایط ان در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی مناســب بــوده‪ ،‬ایــران مــی توانــد‬ ‫اهمیــت تعییــن کننــده ای در بقــای ایــن زیرگونــه از پلنگهــای‬ ‫اســیایی در خاورمیانــه‪ ،‬جنــوب و غــرب اســیا داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون طبیعــی و تنــوع زیســتی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬ایــن گونــه بدلیــل‬ ‫قابلیــت ســازگاری بــاال در اکثــر زیســتگاه هــای کوهســتانی‪،‬‬ ‫اســتپی‪ ،‬جنگلــی و کــوه هــای خشــک مناطــق بیابانی اســتان‬ ‫زندگــی مــی کنــد و متاســفانه پلنــگ ایرانــی در ســال هــای‬ ‫اخیــر بــا چالــش هــای زیــادی بــرای بقــا مواجــه شــده اســت‪،‬‬ ‫تخریــب زیســتگاه‪ ،‬کاهــش جمعیــت گونــه هــای طعمــه‪،‬‬ ‫شــکار و معــدوم ســازی از جملــه مهمتریــن عوامــل تهدیــد‬ ‫بقــای ایــن گونــه در ایــران اســت‪.‬‬ ‫سایه سیاه خشکسالی بر سر پلنگ‬ ‫بــر اســاس گــزارش رســمی اداره کل هواشناســی خراســان‬ ‫شــمالی حدود ‪ ۵۹‬درصد از پهنه این اســتان ‪ ۲‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار هکتاری واقع در شــمال شــرق کشــور درگیر خشکســالی‬ ‫و تحــت تاثیــر ایــن پدیــده اســت بــه طــوری کــه بــر اســاس‬ ‫شــاخص اس‪ .‬پــی‪ .‬ای (ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد شــده) در‬ ‫بــازه ‪ ۱۰‬ســاله تــا پایــان ابــان مــاه امســال‪ ،‬بیــش از نیمــی از‬ ‫مســاحت اســتان تحــت تاثیــر خشکســالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۳.۱‬درصــد از گســتره اســتان درگیــر خشکســالی‬ ‫بســیار شــدید‪ ۱۳.۹ ،‬درصــد تحــت تاثیــر خشکســالی‬ ‫شــدید‪ ۱۶.۱ ،‬درصــد خشکســالی متوســط و ‪ ۱۵.۶‬درصــد‬ ‫خشکســالی خفیــف دارد و در بیــن هشــت شهرســتان ایــن‬ ‫خطــه شمالشــرق کشــور شهرســتان هــای مانــه وســملقان‬ ‫بــه عنــوان قطــب کشــاورزی بیشــترین پهنــه تحــت تاثیــر از‬ ‫خشکســالی را دارد و پس از ان شهرســتان اســفراین و راز و‬ ‫جــرگالن درگیــر بــا ایــن پدیــده شــدند‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه خشکســالی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی نــه تنهــا باعــث ایجــاد تنــش ابــی در حــدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬روســتا و چند شــهر ایجاد کرد که حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از حجــم ابدهــی قنــات هــا را نیــز کاهــش داد بــه طــوری کــه‬ ‫نیمــی از مــزارع کشــاورزی ایــن خطــه شــمال کشــور را نیــز‬ ‫خشــکاند و هشــت دشــت از ‪ ۱۱‬دشــت ایــن اســتان نیــز در‬ ‫زمــره دشــت هــای بحرانــی قــرار گرفتنــد و بــا تــداوم ایــن رونــد‬ ‫احتمــال قطعــی اب نیــز در کنــار خاموشــی برق در اســتان به‬ ‫عنــوان راهــکار دم دســتی تکــرار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون طبیعــی و تنــوع زیســتی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی در این باره می گوید‪ :‬خشکســالی‬ ‫بــه خصــوص در منطقــه حفاظــت شــده ســاریگل اســفراین‬ ‫تهدیــدی بــرای پلنــگ هــا محســوب مــی شــود و کاهــش‬ ‫بارندگــی هــا و خشکســالی هــا ســبب تهدیــد گونــه هــای‬ ‫علــف خــوار بــه عنــوان طعمــه ایــن گربــه ســان شــده اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا باغچقــی مــی افزایــد‪ :‬اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت بــرای صیانــت از پلنــگ‪ ،‬شــمار نیروهــای یــگان‬ ‫حفاظــت را افزایــش داده اســت و البتــه توزیــع و پراکنــش‬ ‫ایــن نیروهــا هــم بــا رویکــرد صیانــت از ایــن گونــه وحشــی‬ ‫انجــام مــی شــود ولــی بایــد در مــورد خشکســالی منطقــه‬ ‫تدابیــر بهتــری اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬خشکســالی و کمبــود منابــع غذایــی باعــث‬ ‫شــده ایــن زیســتمندان محــل زندگــی خود را بــرای یافتن غذا‬ ‫و اب تــرک کننــد و ایــن امــر باعــث بــه وجــود مشــکالتی بــرای‬ ‫ایــن حیوانــات شــود‪.‬‬ ‫پاره شدن زنجیره غدایی پلن‬ ‫کارشناســان محیــط زیســت بــر ایــن باورنــد کــه کاهــش‬ ‫طعمــه وحــوش در طبیعــت از علــت هــای نزدیــک شــدن‬ ‫پلنــگ بــه زیســتگاه انســان و حملــه بــه افــراد و دام هــای‬ ‫روســتاییان اســت و در ســال های اخیــر شــکار بــی ضابطــه‬ ‫ســبب شــده تــا جمعیــت گونه هــای مختلــف کــه طعمــه‬ ‫پلنــگ را در زنجیــره غدایــی تشــکیل مــی هنــد بــه شــدت‬ ‫کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بجنــورد در ایــن‬ ‫بــاره مــی گویــد‪ :‬نبــود و یــا کاهــش طعمــه در طبیعت موجب‬ ‫شــده تــا پلنگ هــا بــرای یافتــن غــذا بــه نزدیکــی روســتاها‬ ‫و مناطــق مســکونی کشــیده شــوند و مشــاهده پلنــگ در‬ ‫اطــراف روســتاهای بجنــورد در ســال هــای اخیــر افزایــش‬ ‫یافتــه و امســال هــم ایــن مشــاهده هــا بــه صــورت متعــدد‬ ‫گــزارش مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد خالقــی مــی افزایــد‪ :‬بجنــورد فاقــد منطقــه حفاظــت‬ ‫شــده و رســیدگی بــه حیــوان نیــز کمتــر اســت بنابرایــن‬ ‫وحــوش بــا مشــکل طعمــه مواجــه مــی شــوند و ایــن امــر‬ ‫موجــب شــده اســت تــا میــزان مشــاهده پلنــگ در اطــراف‬ ‫روســتاهای بجنــورد در مقایســه بــا ســایر شهرســتان هــای‬ ‫اســتان بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪« :‬گــراز» از طعمــه هــای پلنــگ در طبیعــت‬ ‫محســوب مــی شــود و جمعیــت ایــن گونــه هــم بــه دلیــل‬ ‫شــکارهای بــی رویــه و غیرمجــاز رو بــه کاهــش اســت کــه‬ ‫ایــن چرخــه غذایــی زیســتگاه پلنــگ هــا را نیــز تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار داده اســت و در فصــل ســرد ســال گــراز هــا بــرای یافتــن‬ ‫غــذا بــه مــزارع و بــاغ هــای اطــراف روســتاها کشــانده و بــه‬ ‫دنبــال ان پلنــگ هــا هــم بــرای شــکار گــراز در حاشــیه مناطق‬ ‫روســتایی مشــاهده مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بجنــورد مــی‬ ‫افزایــد‪ :‬مــردم مــا بــه ویــژه در روســتاها بــا اهمیــت صیانــت‬ ‫و حفاظــت از گونــه بــا ارزش پلنــگ اشــنا هســتند و تــاش‬ ‫دارنــد تــا بــا وجــود خســارت هــای تحمیلــی از ناحیــه ایــن‬ ‫حیوان به ان اســیب وارد نشــود و اینجاســت که با اعتبارات‬ ‫بیشــتر نقــش مســووالن در حفاظــت از محیــط زیســت‬ ‫پررنــگ می شــود‪.‬‬ ‫تعارض دامدار و پلنگ بر سر قلمرو‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی ســبب کاهــش میــزان‬ ‫تولیــد علوفــه در مراتــع شــده اســت ایــن امــر ســبب شــده‬ ‫تــا دامــداران هــم در تامیــن علوفــه مــورد نیــاز دام بــا مشــکل‬ ‫روبــه رو شــوند‪ ،‬گرانــی نهــاده هــای دامــی هــم در ایــن میــان‬ ‫مزیــد بــر علــت وابســتگی دامــداران بــه علوفــه مراتــع شــده‬ ‫اســت زیــرا تــوان مالــی دامــداران در تامیــن علوفــه و تغذیــه‬ ‫داســتی بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در میــان ایــن هیاهــوی خشکســالی‪ ،‬دامــدار بــه فکــر تامین‬ ‫علوفــه و تغذیــه دام هــا اســت کــه بعضــا منجــر بــه تعلیــف‬ ‫غیــر مجــاز مــی شــود بــه طوری کــه این تخلف در میاندشــت‬ ‫جاجــرم بعنــوان یکی از زیســتگاه هــای اصلی پلنگ افزایش‬ ‫یافته اســت‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت در شهرســتان جاجــرم‬ ‫یکــی از قدیمــی تریــن مناطــق چهارگانــه کشــور به شــمار می‬ ‫رود کــه دارای یکــی از غنــی تریــن و متراکــم تریــن گونــه های‬ ‫جانــوری در بیــن زیســتگاه هــای اســتپی کشــور اســت‪.‬‬ ‫پناهــگاه میاندشــت بــا پــارک ملــی گلســتان ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫بــا منطقــه حفاظــت شــده قرخــود در شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان ‪ ۸۰‬کیلومتــر و بــا منطقــه حفاظــت شــده تــوران‬ ‫شــاهرود ‪ ۷۵‬کیلومتــر و بــا منطقــه حفاظــت شــده ســالوک‬ ‫اســفراین ‪ ۳۰‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم در ایــن بــاره مــی‬ ‫گویــد‪ :‬کاهــش بارندگــی و خشکســالی ســبب کاهــش میزان‬ ‫تولیــد علوفــه در مراتــع شــد از ایــن رو حضــور غیرمجــاز‬ ‫دامــداران در عرصــه هــای تحــت مدیریــت حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت شهرســتان بیشــتر شــده اســت و ایــن امــر ســبب‬ ‫ایجــاد چالــش میــان محیــط بانــان بــا دامــداران شــده اســت‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده مــی افزایــد‪ :‬ضعــف پوشــش گیاهــی و کــم‬ ‫بــودن میــزان تولیــد علوفــه در منطقــه میاندشــت ســبب‬ ‫شــده تــا وحــوش بــرای تامیــن خــوارک بــا مشــکل روبــه رو‬ ‫شــوند ضمــن اینکــه در تامیــن اب وحــوش هــم دچــار‬ ‫مشــکل هســتیم و بر این اســاس ابرســانی ســیار و پر کردن‬ ‫ابشــخورها بــه طــور مســتمر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬خشکسالی و کاهش تولید علوفه در مراتع‬ ‫شهرســتان و منطقــه میاندشــت ســبب شــده تــا حضــور و‬ ‫پرســه وحــوش در مجــاورت زمیــن هــای کشــاورزی روســتاها‬ ‫بیشــتر شــود و در این زمینه کشــاورزان نگران خســارت های‬ ‫وارد شــده بــه محصــوالت خــود هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫روزهــای گــرم تابســتان بــرای بســیاری از مــا ســخت و‬ ‫طاقت فرســا هســتند‪ .‬بــا ادامــه رونــد گرم شــدن کــره‬ ‫زمیــن‪ ،‬تابســتان ها گرم تــر و طاقت فرســاتر نیــز می شــوند‪.‬‬ ‫می دانیــد چگونــه می توانیــم از ایــن گرمــا در امــان بمانیــم‬ ‫و از خــود در برابــر گرمازدگــی و عــوارض ناشــی از گرمــا‬ ‫محافظــت کنیــم؟ در ادامــه‪ ،‬راهکارهایــی ســاد ه بــرای‬ ‫خنک مانــدن در روزهــای گــرم تابســتان ارائــه می کنیــم‪،‬‬ ‫راهکارهایــی کــه در عیــن ســادگی بســیار مؤثرنــد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید احتمــال مــرگ و بیمــاری ناشــی از گرمازدگی‬ ‫و کم ابــی بــدن را افزایــش می دهــد‪ .‬بعضــی از افــراد‬ ‫بیــش از دیگــران در برابــر گرمــا اســیب پذیرند‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫ســالمندان؛افراد تنها؛زنــان باردار؛افــراد دچــار معلولیــت یــا‬ ‫مشــکالت مزمــن پزشکی؛ورزشــکاران؛افرادی کــه در فضای‬ ‫بــاز کار می کنند؛کــودکان‪.‬‬ ‫مــوج گرمــا دوره ای اســت کــه هــوا بســیار گرم تــر یــا‬ ‫مرطوب تــر از حــد معمــول می شــود‪ .‬دانشــمندان‬ ‫پیش بینــی می کننــد کــه بــا گرم شــدن کــره زمیــن‪ ،‬موج های‬ ‫گرمــا شــدیدتر و بیشــتر شــوند‪.‬‬ ‫گرمازدگــی‪ :‬هرچــه هــوا گرم تــر باشــد‪ ،‬خطــر گرمازدگی نیز‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬گرمازدگــی جدی تریــن بیمــاری مرتبــط‬ ‫بــا گرماســت کــه تنظیــم دمــای بــدن را مختــل می کنــد و‬ ‫بــدن دیگــر نمی توانــد دمــای خــود را تنظیــم کنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫دمــای بــدن به ســرعت افزایــش می یابــد‪ ،‬مکانیســم تعریــق‬ ‫از کار می افتــد و بــدن نمی توانــد خنــک شــود‪ .‬تشــخیص‬ ‫عالئــم گرمازدگــی همیشــه اســان نیســت‪ ،‬به ویــژه در افــراد‬ ‫مســن کــه معمــوال کمتر می توانند مشــکالت عملکــرد بدن‬ ‫خــود را تشــخیص دهنــد‪ .‬البته چند عالمت هشــداردهنده‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد مراقــب انهــا باشــید‪:‬تب؛قرمزی‬ ‫پوست؛ضعف؛ســرگیجه؛افزایش ضربــان قلــب و‬ ‫تنفس؛تشــنگی شــدید؛گفتار نامفهــوم یــا گیجی؛حالــت‬ ‫تهوع؛ناراحتــی معده؛گرفتگــی عضــات‪.‬‬ ‫معمــوال گرمایــی کــه از محیــط دریافــت می کنیــم از‬ ‫طریــق تعریــق از بــدن خــارج می شــود و این طــوری دمــای‬ ‫مرکــزی بــدن تنظیــم می شــود‪ .‬وقتــی بــدن گرمــا را از محیط‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬بایــد بــرای خنک مانــدن ســخت تر کار‬ ‫کنــد تــا بیشــتر عــرق کنــد‪ ،‬ولــی در محیط هــای مرطــوب‬ ‫شــرایط متفــاوت اســت‪ .‬در ایــن محیط هــا عــرق روی‬ ‫پوســت می مانــد و تبخیــر نمی شــود کــه از خنک شــدن فــرد‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫چگونــه بــرای گرمــای شــدید امــاده شــویم‪ :‬گرمــای شــدید‬ ‫می توانــد کشــنده باشــد‪ ،‬ولــی می توانیــد بــا رعایــت نکاتــی‬ ‫خطــرات و عــوارض ان را کاهــش دهیــد‪ .‬به طــور کلــی اگــر‬ ‫دمــای هــوا از ‪ ۹۰‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۲‬درجــه ســانتی گراد)‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬بایــد فعالیت هــای خــارج از منــزل را محــدود‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا خطــر گرمازدگــی افزایــش می یابــد‪ .‬البتــه همــه‬ ‫ایــن امــکان را ندارنــد کــه در طــول مــوج گرمــا در خانــه‬ ‫بماننــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬رعایــت نــکات زیــر می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تعویــض مرتــب فیلتــر تهویــه مطبــوع‪ :‬به طــور کلــی‬ ‫می توانیــد هــر ‪ ۲‬یــا ‪ ۳‬مــاه ‪ ۱‬بــار فیلتــر تهویــه مطبــوع خــود‬ ‫را عــوض کنیــد‪ ،‬ولــی در صورتــی کــه مرتب از تهویه مطبوع‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬تعویــض زودبـه زود فیلتــر یــا تعویــض‬ ‫فیلتــر پــس از هــر طوفــان گردوخــاک موجــب می شــود کــه‬ ‫خانــه شــما بهتــر خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کشــیدن پرده هــا در طــول روز و اســتفاده از پــرده‬ ‫شــید‪ :‬بهتــر اســت پرده هــا را در ســاعات اوج گرمــا بســته‬ ‫نگــه داریــد‪ ،‬زیــرا ورود کمتــر نــور خورشــید بــه خانــه موجــب‬ ‫کاهــش دمــا و کاهــش مبلــغ قبــض برقتــان می شــود‪ .‬پــرده‬ ‫شــید نیــز بــرای جلوگیــری از ورود نــور از پنجره هــا طراحــی‬ ‫شــده اســت و می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪ .‬پــرده شــید در‬ ‫ســاعات اوج گرمــا از ورود نــور افتــاب بــه خانــه جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬به ویــژه در ضلــع جنوبــی خانــه کــه بیشــترین‬ ‫افتــاب را دارد‪ .‬این طــوری می توانیــد پنجره هــای مناســب‬ ‫بــرای عبــور جریــان هــوا در خانــه را هــم بــاز بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اســتفاده مناســب از پنکــه‪ :‬گرچــه در صــورت نبــود‬ ‫تهویــه مطبــوع ناچاریــم از پنکــه اســتفاده کنیــم‪ ،‬در دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۹۵‬درجــه فارنهایــت (‪ ۳۵‬درجــه ســانتی گراد) پنکه در‬ ‫جلوگیــری از افزایــش دمــای مرکــزی بــدن تأثیــری نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬پنکــه در گرمــای شــدید بــرای افــراد اســیب پذیری‬ ‫ماننــد ســالمندان کاری انجــام نمی دهــد و نقــش کمــی در‬ ‫تهویــه هــوا دارد‪ ،‬ولــی گزینــه خوبــی در هــوای نســبتا گــرم‬ ‫اســت‪ .‬چرخــش پنکــه ســقفی در خالف جهــت عقربه های‬ ‫ســاعت‪ ،‬جریانــی از هــوا را به ســمت پاییــن ایجــاد‬ ‫می کنــد و بــرای پایین نگه داشــتن دمــا مؤثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازکــردن پنجره هــا در شــب‪ :‬اگــر محــل زندگی تــان‬ ‫شـب های خنکــی دارد‪ ،‬بازکــردن پنجره هــا در شــب موجــب‬ ‫خنک شــدن هــوای خانــه می شــود‪ .‬نصــب تــوری‪ ،‬حفــاظ و‬ ‫قفــل پنجــره نیــز فکــر خوبــی اســت‪ ،‬زیــرا در زمــان بازکــردن‬ ‫پنجره هــا امنیــت خانه تــان را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوشــیدن اب فراوان‪ :‬در گرمای شــدید‪ ،‬بدن به ســرعت‬ ‫مایعــات از دســت می دهــد و ایــن منجــر بــه کم ابــی بــدن‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی در معــرض گرمــای شــدید قــرار می گیریــد‪،‬‬ ‫قلــب بایــد ســخت کار کنــد و خــون بیشــتری را پمپــاژ کنــد تا‬ ‫تبخیــر مــداوم از طریــق پوســت ادامــه پیــدا کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اهســته تر حرکت کــردن‪ :‬در گرمــای شــدید‪ ،‬بایــد‬ ‫اهســته تر از حــد معمــول حرکــت کنیــد‪ .‬راه رفتــن موجــب‬ ‫می شــود کــه بــدن گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد‪ ،‬گرمایــی کــه‬ ‫بایــد از طریــق تعریــق و تنفــس خــارج شــود‪ /.‬چطــور‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون وزیر جهاد‪:‬‬ ‫زمان احیای این سازمان‬ ‫فرا رسیده‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫گفــت‪ :‬احیــای ســازمان پنبــه و دانه هــای روغنــی‬ ‫در دســت پیگیــری اســت و مســووالن دولــت‬ ‫ســیزدهم در این بــاره اهتمــام دارنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا مهاجــر در حاشــیه جلســه طــرح «اصالح‬ ‫الگــوی کشــت» در بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬عــده ای بــا رویکــرد اســیب بــه‬ ‫صنعــت نســاجی داخــل کشــور دســت بــه انحــال‬ ‫ســازمان پنبــه و دانــه هــای روغنــی زدنــد و صنعــت‬ ‫نســاجی بــا مشــکل اساســی روبــه رو شــد ولــی‬ ‫زمــان احیــای ایــن ســازمان فــرا رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خودکفایــی در تولیــد پنبــه‬ ‫مــورد توجــه دولــت ســیزدهم اســت خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال زراعــی گذشــته میــزان ســطح زیــر‬ ‫کشــت پنبــه در کشــور ‪ ۱۷‬درصــد و میــزان تولیــد‬ ‫ایــن محصــول ‪ ۲۵‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫افــزود‪ :‬ایــران در گذشــته هــای دور صــادر کننــده‬ ‫پنبــه بــود امــا اکنــون ســطح کشــت کاهــش یافتــه‬ ‫و ایــران وارد کننــده ایــن محصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬صنعــت نســاجی و تولیــد پنبــه‬ ‫شــامل پنــج حلقــه تولیــد پنبــه‪ ،‬نــخ‪ ،‬نســاجی هــا‬ ‫و پوشــاک اســت و مدیریــت تنهــا ‪ ۲‬حلقــه ان در‬ ‫دســت وزارت جهاد کشــاورزی اســت و مابقی باید‬ ‫بــا کمــک نهادهــای مختلــف ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا بیــان اینکــه گروهــی از تاجران بــا واردات‬ ‫بســیار در صنعــت پوشــاک و نســاجی در رونــد پنــج‬ ‫حلقــه اخــال ایجــاد مــی کننــد گفــت‪ :‬امســال بــه‬ ‫انــدازه ‪ ۲‬ســال نــخ وارد شــد‪ ،‬در ایــن شــرایط تمایلــی‬ ‫بــرای خریــد نــخ هــای داخــل وجــود نــدارد و در‬ ‫فعالیــت ایــن چرخــه اخــال ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫یکپارچه سازی زمین نیازمند حمایت نهادها‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی در‬ ‫بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره طــرح اصــاح‬ ‫الگــوی کشــت کشــاورزی گفــت‪ :‬الگوی کشــت دیر‬ ‫ابــاغ شــد امــا امیــد مــی رود تــا برنامــه هــای خوبی‬ ‫در ایــن طــرح اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫مهاجــر دربــاره رویکردهــای اقتصــادی طرح الگوی‬ ‫کشــت گفــت‪ :‬ســامان دادن بــه صــادرات و واردات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در ایــن طــرح بــه خوبــی‬ ‫برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره یکپارچــه ســازی زمیــن هــای کشــاورزی‬ ‫نیز گفت‪ :‬خرده مالکی از اساســی ترین مشــکالت‬ ‫بخــش کشــاورزی اســتو الزامــات جلوگیــری از ایــن‬ ‫ژدیــده در قانــون دیــده نشــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬علمــا و روحانیــون بایــد در ایــن‬ ‫زمینــه همــراه دولــت باشــند و کشــاورزان را مجــاب‬ ‫بــه اجــرا طــرح هــای جهــاد کشــاورزی کننــد‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 06‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪643‬‬ ‫ّ‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬در مقابل القای ناامیدی توسط دشمن‪ ،‬یک واقعیتی وجود دارد‪ :‬ما داریم پیش میرویم‪ ...‬در همین چند هفته ای که در بعضی‬ ‫از خیابانها چهار نفر ادم شریر یا فریب خورده اغتشاش درست کردند‪ ،‬کارهای بزرگی انجام گرفته که اگر مقایسه کنیم هفته های دیگر و‬ ‫ّ‬ ‫ماه های دیگر را‪ ،‬یک نتیجه ی بزرگی به دست می اید؛ من حاال میشمرم اینهایی را که در همین چند هفته اتفاق افتاده‪۲۸/۰۸/۱۴۰۱.‬‬ ‫به بیش از ‪ ۲۹۰۰‬نیازمند‬ ‫گلستانی خدمات قرارگاه‬ ‫جهادی «الکفیل» ارائه شد‬ ‫ایجــاد درمانــگاه ســیارجهادی بــه نــام اولیــن شــهید مدافــع حــرم اســتان‪ ،‬ســید احســان‬ ‫حاجــی حتــم لــو‬ ‫عیســی بابایــی مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــه مناســبت فرارســیدن‬ ‫هفتــه بســیج درمانــگاه ســیار جهــادی بــه یــاد اولیــن شــهید مدافــع حــرم اســتان‪ ،‬ســید‬ ‫احســان حاجــی حتــم لــو نــام گــذاری شــد‪.‬‬ ‫بابایــی ادامــه داد‪ :‬قــرارگاه جهــادی حــاج عبدالــه والــی و گــروه جهــادی الکفیــل بــا‬ ‫وظیفه سازمان استاندارد جلوگیری‬ ‫قاطعانه از کم فروشی رسمی است‬ ‫رئیس جمهــور صیانــت از اعتمــاد مــردم بــه ســازمان اســتاندارد را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت‬ ‫کــه ایــن ســازمان موظــف اســت بــدون کمتریــن مالحظــه و مســامحه ای از کم فروشــی رســمی‬ ‫و تولیــد یــا توزیــع کاالی بی کیفیــت و غیراســتاندارد در کشــور جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫ایت الله «ســید ابراهیم رئیســی» در جلســه شــورای عالی اســتاندارد‪ ،‬کیفیت کاال را یکی از‬ ‫مســایل مهــم و محــوری در تولیــد کاال عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬هــدف مهم کاالی اســتاندارد تولید‬ ‫کــردن اســت و عــاوه بــر مدیــران مراکــز تولیــدی‪ ،‬ســازمان اســتاندارد به عنــوان یــک مرجــع‬ ‫حاکمیتــی و دســتگاه نظارتــی موظــف اســت بــر کیفیــت کاال نظــارت کنــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در ادامــه دغدغــه مــردم بــرای اســتفاده از کاالی اســتاندارد را نشــانه اعتمــاد‬ ‫و اطمینــان مــردم بــه ایــن ســازمان دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان ملــی اســتاندارد در واقــع‬ ‫وکیــل مــردم بــرای نظــارت بــر ادای حقــوق اجتماعــی از جملــه حــق کیفیــت‪ ،‬حــق رضایــت از‬ ‫خدمــات‪ ،‬حــق ایمنــی‪ ،‬حــق ســامت‪ ،‬حــق محیــط زیســت ســالم و حــق کیفیــت زندگــی اســت‬ ‫و در همیــن راســتا از جانــب دولــت نیــز ماموریــت دارد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی در ادامــه صیانــت از اعتمــاد مــردم بــه ســازمان اســتاندارد را مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫داد و گفــت کــه ایــن ســازمان موظــف اســت بــدون کمتریــن مالحظــه و مســامحه ای از تولیــد‬ ‫یــا توزیــع کاالی بی کیفیــت و غیراســتاندارد در کشــور جلوگیــری کنــد و در انجــام ایــن ماموریت‬ ‫مهــم اصــل بــر کیفیــت کاال باشــد؛ نــه تولیدکننــده دولتــی یا غیردولتــی ان‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور افــزود‪ :‬اگــر همــه نهادهایــی کــه کارشــان نظــارت بــر تولیــد در صنعــت‪،‬‬ ‫کشــاورزی و ســایر بخش هــای دیگــر اســت از همــه ضمانت هــای قانونــی بــرای جلوگیــری از‬ ‫تولیــد کاالی بی کیفیــت اســتفاده کننــد‪ ،‬مــردم نیــز بــه اســتفاده از کاالی ایرانــی تولیــد داخــل‬ ‫بیشــتر ترغیــب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫«پیگیــری اجــرای خدمــات پــس از فــروش بــه شــکل عملــی»‪« ،‬جلوگیــری قاطعانــه از‬ ‫کم فروشــی رســمی از طریــق بســته بندی خــاص کاالهــا» و «پیگیــری الگــوی مصــرف نســبت بــه‬ ‫همــه امکانــات کشــور» از دیگــر توصیه هــای مهــم ایت اللــه رئیســی بــه مســئوالن ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد بــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن ‪ ۱۲‬مصوبــه از جملــه پیشــنهاد اجــرای اجبــاری اســتاندارد ملــی ایــران‬ ‫در بخش هــای مختلــف‪ ،‬روش اجرایــی بازنگــری ایین نامه هــا و ضوابــط اجرایــی مرتبــط بــا‬ ‫قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد‪ ،‬اخــذ کارمــزد بابــت ارائــه خدمــات الکترونیکــی‬ ‫استانداردســازی و اعطــای نشــان های اســتاندارد در هــر فعالیــت بــه نهادهــای همــکار ســازمان‬ ‫و اســتناد وزارت نفــت بــه اســتانداردهای ملــی بــرای بومی ســازی و مقابلــه بــا تحریم هــای‬ ‫ظالمانــه و بهره منــدی از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫همــکاری پزشــکان اســتانی و بــا ‪ ۱۱۰‬پزشــک و دنــدان پزشــک بــه مــدت چهــار روز از روز‬ ‫دوشــنبه ‪ ۳۰‬ابــان مــاه تــا پنجشــنبه ‪ ۳‬اذرمــاه در مصلــی وحــدت نمــاز جمعــه گــرگان‪،‬‬ ‫خدمــات تخصصــی رایــگان بــه مددجویــان ایــن نهــاد و نیازمنــدان اســتان ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتفاده از ظرفیــت پزشــکان اســتانی افــزود‪ :‬در ایــن اردوی جهــادی‬ ‫تعــداد ‪ ۵۰‬پزشــک از قــرارگاه جهــادی الکفیــل و ‪ ۶۰‬پزشــک و دســتیار از دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان در زمینــه هــای چشــم پزشــکی ‪ ،‬دندانپزشــکی‪ ،‬زنــان و زایمــان ‪ ،‬طــب‬ ‫ســنتی و پزشــک عمومــی ‪ ،‬میزبــان مددجویــان کمیتــه امــداد و ســایر نیازمنــدان بودنــد و‬ ‫خدمــات تخصصــی رایــگان را بــه انهــا ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫بابایــی ضمــن تشــکر از همراهــی خــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫خدمــات جامــع دندانپزشــکی شــامل کشــیدن‪ ،‬جراحــی‪ ،‬پرکــردن‪ ،‬ترمیــم و عصــب کشــی و‬ ‫ویزیــت رایــگان توســط پزشــکان عمومــی و تحویــل دارو نیــز بصــورت رایــگان بــه مراجعیــن‬ ‫توســط گــروه جهــادی در ایــن مــدت انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان ادامــه داد ‪ :‬در چهــار روز اســتقرار ایــن گــروه جهــادی‬ ‫در اســتان‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۵۰۰‬مددجــوی تحــت حمایــت ایــن نهــاد و ‪ ۴۰۰‬نیازمنــد غیــر تحــت‬ ‫حمایــت ‪ ،‬در قالــب ‪ ۳۵۰۰‬نــوع خدمــت‪ ،‬اعــم از انــواع خدمــات دنــدان پزشــکی و ســایر‬ ‫خدمــات پزشــکی و طــب ســنتی ایــن گــروه جهــادی بهــره منــده شــده انــد‪.‬‬ ‫بابایــی بیــان کــرد‪ :‬در مــدت اســتقرار ایــن اردوی جهــادی عــاوه بــر خدمــات دندانپزشــکی‬ ‫و داروی رایــگان‪ ،‬مشــاوره خانــواده‪ ،‬ازدواج‪ ،‬تــرک اعتیــاد و مشــاوره شــغلی‪ ،‬میــز خدمــت‬ ‫حقوقــی و ارائــه مشــاوره هــای تخصصــی حقوقــی توســط کانــون کالی دادگســتری اســتان‪،‬‬ ‫نیــز بــه مددجویــان ارائــه و همچنیــن بســته هــای فرهنگــی و معیشــتی بیــن نیازمنــدان‬ ‫توزیــع شــد‪.‬‬ ‫نماینده پنج شهر خراسان شمالی‬ ‫باید پنبه کاران خراسان شمالی‬ ‫حمایت مالی شوند‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه و ســملقان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬امســال محصــول بســیاری از پنبــه کاران خراســان شــمالی بــر زمیــن مانــده‬ ‫اســت و بــه حمایــت مالــی دولــت نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫محمــد وحیــدی در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬کشــاورزی از مزیــت هــای اقتصــادی‬ ‫خراســان شــمالی بــه شــمار مــی رود و کشــت پنبــه از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت ولــی‬ ‫امســال قیمــت ایــن محصــول کاهــش یافتــه و هزینــه هــای تولیــد نیــز بــاال رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هزینــه بــاالی جم ـع اوری پنبــه موجــب شــده تــا کشــاورز در برداشــت‬ ‫محصــول بــی رغبــت باشــد‪.‬‬ ‫نماینــده پنــج شــهر خراســان شــمالی در مجلــس شــورای اســامی افــزود‪ :‬نبــود توانایــی مالی‬ ‫کشــاورز و نبــود حمایــت مناســب از ایــن تولیــد کننــده هــا موجــب شــده اســت تــا ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫محصــول پنبــه کاران اســتان بــر روی زمیــن مانــده و هنــوز جمــع اوری نشــده اســت‪.‬‬ ‫قیمت کاهشی ‪ ۳۰‬درصدی پنبه‬ ‫وحیــدی اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت خریــد پنبــه امســال نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت و ایــن کاهــش قیمــت در کنــار افزایش هزینــه های کارگری و برداشــت‪،‬‬ ‫هزینــه هــای تولیــد را بــاال بــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۶۰ :‬درصــد پنبــه هــای اســتان در حالــی جمــع اوری نشــده و بــر روی زمیــن مانــده‬ ‫اســت کــه ایــن محصــول از خــارج کشــور وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم پنــج شهرســتان خراســان شــمالی در خانــه ملــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬بزرگتریــن‬ ‫اقتصــاد خصوصــی‪ ،‬بخــش کشــاورزی اســت و اجرایــی شــدن الگــوی کشــت از عناصــر راهبری‬ ‫در ایــن بخــش اســت کــه ســبب مــی شــود ســود و بهــره وری افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬برای اجرای الگوی کشــت‪ ،‬حمایت دولت باید گســترده و بیشــتر شــود‬ ‫و کشــاورز در تامیــن نهــاده هــا مــورد حمایت قــرار گیرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه و ســملقان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬افزایــش قیمــت نهــاده هــای کشــاورزی ســبب افزایــش هزینــه هــای تولیــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســطح زیــر کشــت پنبــه در اســتان خراســان شــمالی ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار اســت و ســال‬ ‫زراعــی گذشــته کشــاورزان ایــن اســتان ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار پنبــه کشــت کردنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫فتنه را تفکر بسیجی‬ ‫خاموش کرد‬ ‫با تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫اشتغال ‪ ۲۱۰‬قالیباف در‬ ‫شیروان فراهم شد‬ ‫فرمانده ســپاه جواداالئمه(ع) خراســان شــمالی گفت‪ :‬تفکر‪،‬‬ ‫بصیــرت و والیــت مــداری بســیج فتنــه هــای اخیــر را خامــوش‬ ‫کــرد و اقتــدار ایــران اســامی را بــه دشــمنان نشــان داد‪.‬‬ ‫ســردار اســماعیل فرجــی در همایــش اقتــدار بســیجیان‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬امــروز دشــمنان بــه دنبــال‬ ‫تضعیــف نظــام‪ ،‬ایجــاد اختــاف و از بیــن بــردن وحــدت‬ ‫هســتند امــا مــردم ایــران اســامی بــا تفکــری کــه دارنــد امیــد‬ ‫دشــمنان را بــه ناامیــدی تبدیــل کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اخــاص و والیــت مــداری رمــز پیــروزی بســیج در‬ ‫تمامــی صحنــه هــا اســت و ایــن امــر موجــب خاموشــی تمامی‬ ‫فتنــه هــا در طــول انقــاب اســامی شــد‪.‬‬ ‫ســردار فرجــی بــا بیــان اینکــه امــام خمینــی (ره) بارها به توجه‬ ‫بــه تفکــر بســیجی در جامعــه تاکیــد داشــتند افــزود‪ :‬بســیج در‬ ‫هــر حادثــه غیرمترقبــه ای در کنــار مــردم اســت و اکنــون در‬ ‫حــوزه برقــراری امنیــت کشــور در صحنــه حضــور دارد و در ایــن‬ ‫زمینــه پیشــقدم اســت‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان شیروان‬ ‫در خراســان شــمالی گفت‪ :‬امســال زمینه اشــتغال ‪ ۲۱۰‬نفر‬ ‫از قالیبافــان ایــن شهرســتان بــا پرداخــت ‪ ۸۴‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت مشــاغل خانگی فراهم شــد‪.‬‬ ‫عبداللــه گلــی اظهــار داشــت‪ ۳۰ :‬فقــره پرونــده تولیــد‬ ‫فــرش از ابتــدای امســال تاکنــون بررســی شــد و تمامــی‬ ‫انهــا بــه بانکهــای عامــل معرفــی و واجــد شــرایط تســهیالت‬ ‫مشــاغل خانگــی شــدند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬تســهیالت مزبــور بــا کارمــزد چهــار درصــد‬ ‫و مــدت بازپرداخــت پنــج ســاله اســت کــه توانســته بخــش‬ ‫زیــادی از اشــتغال در ایــن شهرســتان را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان شیروان‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬بانــوان سرپرســت خانــوار بــرای دریافــت ایــن‬ ‫تســهیالت در اولویــت قــرار دارنــد و در حــال حاضــر تنهــا‬ ‫تســهیالت بــا وام کــم بهــره اســت کــه بــه متقاضیــان‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 9‬نفر در اجرای طرح‬ ‫ارتقاء امنیت اجتماعی‬ ‫بازگشت رنگ نارنجی‬ ‫به نقشه کرونایی گلستان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان رازوجــرگالن از اجــرای طــرح‬ ‫ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و پاک ســازی نقــاط الــوده و جــرم‬ ‫خیــز و دســتگیری ‪9‬‏نفــر خبــر داد‪‎ .‎‬‬ ‫ســرهنگ «علــی طاهــری» اظهــار داشــت‪ :‬بــا مشــارکت‬ ‫پلیس هــای تخصصــی‏و همچنیــن کوپهــای ایــن فرماندهــی‬ ‫طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و پاک ســازی نقــاط الــوده و جــرم‬ ‫خیــز در ســطح شهرســتان بــا‏هماهنگــی مراجــع قضایــی بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا درامــد ‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح مامــوران در مجمــوع موفــق‬ ‫بــه کشــف مقــدار یــک کیلــو و ‪ 266‬گــرم انــواع مــواد مخــدر اعــم‬ ‫از صنعتــی و‏ســنتی‪ ،‬توقیــف یــک دســتگاه خــودرو و همچنیــن‬ ‫دســتگیری ‪ 9‬نفــر قاچاقچــی و خرده فــروش مــواد مخــدر شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان رازوجــرگالن بــا اشــاره بــه‬ ‫این کــه متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع‏قضایــی معرفــی شدند‪،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫طرح هــای ارتقــا امنیــت اجتماعــی برابــر قانــون بــرای افزایــش‬ ‫ســطح امنیــت و ارامــش مــردم‏همچنان ادامــه دارد و برخورد‬ ‫بــا مخــان نظــم و امنیــت بــه جــدی صــورت می گیــرد ‏‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــا افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا در‬ ‫بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی اســتان‪ ،‬رنــگ نارنجــی بــار دیگــر‬ ‫بــه نقشــه کرونایــی گلســتان بازگشــت‪.‬‬ ‫ســعید گل فیــروزی اظهارداشــت‪ :‬براســاس اخریــن اعــام‬ ‫رنگ بنــدی مناطــق مختلــف کشــور‪ ،‬بندرترکمــن بــا افزایــش‬ ‫بســتری و مبتــا بــه کرونــا در وضعیــت نارنجــی ابتــا بــه ایــن‬ ‫بیمــاری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن بندرگــز و کردکــوی‪ ،‬ازادشــهر و اق قال‬ ‫در وضعیــت ابــی هســتند و رنــگ کرونایــی گمیشــان‪ ،‬گــرگان‪،‬‬ ‫علی ابادکتــول‪ ،‬رامیــان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫کاللــه و مراوه تپــه زرد اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬تعــداد کل بســتری های مبتــا بــه کرونــا در‬ ‫گلســتان بــه ‪ ۱۲۴‬رســید کــه ‪ ۱۰‬نفــر کمتــر از روز گذشــته اســت‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬از مجمــوع بستری شــدگان ‪ ۲۱‬نفــر در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه تحــت درمــان قــرار دارنــد و ســه نفــر متصــل‬ ‫بــه دســتگاه ونتیالتور هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 06‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪643‬‬ ‫اموزش رایگان ویژه افراد جویای شغل در خانه با ما تماس بگیرید ‪01732688214‬‬ ‫مسیر جریان انقالب حادثه‬ ‫پنجم اذر گرگان را تا روز‬ ‫پیروزی مشخص کرد‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا گرامی داشــت فرارســیدن ‪ ۵‬اذر گفــت‪ :‬حادثــه تاریخــی پنجــم اذر گــرگان‬ ‫کــه پــس از واقعــه میــدان شــهدای تهــران بــه عنــوان خونین تریــن حادثــه انقــاب اســامی ایــران‬ ‫شــناخته می شــود مســیر جریــان انقــاب را تــا روز پیــروزی مشــخص کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در‬ ‫ایــن پیــام نوشــت‪ :‬شــهادت ‪ ۱۴‬تــن از مــردان و زنــان بی دفاعــی کــه اندیش ـه ای جــز دفــاع از‬ ‫ارمان هــای دینــی و مذهبــی نداشــتند و بــرای صیانــت از اســام عزیــز بــه خیابان هــا امــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬نشــانه اوج حقــارت و فالکــت نظامــی بــود کــه در راه ســرکوب مــردم اســتفاده از هــر‬ ‫در پیشرفت و تحقق ارمان های انقالب‬ ‫عملکرد بسیج تاثیر بزرگی دارد‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای گلســتان گفــت‪ :‬تشــکیل بســیج یکــی از معجــزات انقــاب اســامی بــود و‬ ‫عملکــرد ایــن نهــاد مردمــی تاثیــر بزرگــی در پیشــرفت و تحقــق ارمان هــای انقــاب داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســردار علی ملک شــاهکوهی در همایش اقتدار و تجمع بســیجیان به مناســبت پنج اذر ســالروز‬ ‫تشــکیل بســیج همزمــان بــا دیــدار ویدئوکنفرانســی بــا رهبــر فرزانــه انقــاب اظهــار داشــت‪ :‬در دفــاع‬ ‫مقــدس‪ ،‬ســازندگی و بــروز بالیــای طبیعــی‪ ،‬حضور بســیج بســیار چشــمگیر و تعیین کننــده بود‪.‬‬ ‫وی بــه اغتشاشــات اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اگــر بســیج در ایــن حــوادث وارد میــدان برخــورد بــا‬ ‫اشــوبگران نمی شــد‪ ،‬مشــخص نبــود چــه سرنوشــتی در انتظــار ایــران اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان افــزود‪ :‬در کنــار حضــور نیروهــای بســیج‪ ،‬بصیــرت مــردم در همراهی‬ ‫نکــردن بــا ایــن طراحــی پیچیــده دشــمن هــم قابــل تحســین بــود و موجــب شــد توطئه هــای انــان‬ ‫خنثــی شــود‪.‬‬ ‫ســردار ملک شــاهکوهی گفــت‪ :‬در گلســتان هــم انســجام نیروهــای انتظامــی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬ســپاه و‬ ‫بســیج‪ ،‬قضــات دادســرای انتظامــی‪ ،‬دادســتان ها و دادگســتری در کنــار روشــنگری علمــای اهــل‬ ‫ســنت و شــیعه عامــل حفــظ ارامــش و ایجــاد نشــدن ناارامــی بــود ‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز بســیج مقتدرانه تــر از چهــار دهه گذشــته با‬ ‫حرکتی عظیم خدمت رســان و نوکر مردم اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بســیج تنها نهادی در کشــور اســت که‬ ‫بــا تعابیــر زیبــا از ســوی امامیــن انقــاب مــورد خطــاب قــرار گرفتــه و همیــن جمــات رهبــران انقالب‬ ‫اســامی خطــاب بــه بســیج‪ ،‬بــه ایــن نهــاد مقــدس قداســت می دهد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بســیج نشــان داده هرجــا انقــاب اســامی و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــه‬ ‫حضــورش نیــاز داشــته باشــد تــا پــای جــان می ایســتند کــه تازه تریــن نمونــه ان حضــور دالورانــه‬ ‫گردان هــای امنیتــی بســیج در فتنــه اخیــر اســت‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی افــزود‪ :‬وحــدت و همدلــی دســتگاه های اطالعاتــی امنیتــی‪ ،‬مجموعه هــای‬ ‫نظامــی و انتظامــی اســتان در کنــار بســیج اتــش فتنــه را در اســتان خامــوش کــرد تــا اشــوبگران بــا‬ ‫مشــت محکــم ملــت مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خودحفاظتــی و متحدشــدن دســتگاه های اجرایــی گلســتان در خنثی ســازی توطئــه‬ ‫دشــمنان در ایــن اســتان شــمالی تاثیرگــذار بــود‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی گفــت‪ :‬دشــمن در اشــوب اخیــر می خواســت جمهــوری اســامی و‬ ‫مســووالن را دچار اشــتباه محاســباتی کند و جنگ و کشته ســازی توســط جمهوری اســامی اتفاق‬ ‫بیفتــد ولــی ایــن توطئه هــا بــا هدایــت رهبــر معظــم انقــاب اســامی خنثــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــه حادثــه پنــج اذر و قیــام مــردم گــرگان علیــه رژیــم ستمشــاهی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫حادثــه ‪ ۱۴‬نفــر بــه شــهادت رســیدند و صدهــا نفــر مجــروح شــدند کــه نشــان دهنده ظلــم و ســتم‬ ‫رژیــم پهلــوی اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ابــزاری را مجــاز می دانســت‪.‬‬ ‫وی در ایــن پیــام تاکیــد کــرد‪ :‬مــردم گــرگان و گلســتان در پنــج اذر ثابــت کردنــد پــای دفــاع از‬ ‫ارزش هــای انســانی و انقالبــی تــا پــای جــان ایســتاده اند‪.‬‬ ‫در پیام اســتاندار گلســتان اماده اســت‪ :‬جوانان و نوجوان گرگانی و گلســتانی به عنوان‬ ‫مدافعــان ارزش هــای انقالبــی در گام دوم انقــاب بــه تاســی از شــهدای واال مقــام پنجــم‬ ‫اذر پرداخته انــد و در عرصــه جنــگ نــرم و دفــاع مطهــر بــه تبییــن ارزش هــای جمهــوری‬ ‫اســامی می پردازنــد‪.‬‬ ‫زنگانــه ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان واال مقــام پنجــم اذر گــرگان اظهــار‬ ‫امیــدواری کــرد بتوانیــم رهــروان شایســته ای بــرای تمــام شــهدای انقــاب‪ ،‬دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫مدافعــان حــرم‪ ،‬ســامت‪ ،‬امنیــت و دفــاع مطهــر باشــیم و اینــده ای درخشــان را بــرای‬ ‫نگارســتان ایــران ترســیم کنیــم‪.‬‬ ‫صبــح روز پنجــم اذر ســال ‪ ۱۳۵۷‬حــدود ‪ ۳۰‬هــزار نفــر از مــردم اســتراباد ســاکن محــدوده ای بــه‬ ‫وســعت بندرگــز تــا علی ابادکتــول در فلکــه امامــزاده عبداللــه گــرگان جمــع شــدند تــا ضمــن علنــی‬ ‫کــردن اطاعــت خــود از فرمــان امــام خمینــی (ره) مبنــی بــر برگــزاری عــزای عمومــی واقعــه ‪ ۲۹‬ابان‪،‬‬ ‫خشــم و ناراحتــی خــود را از اتفــاق رخ داده در حــرم مطهــر امــام رضــا (ع) نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫تجمــع مــردم بــرای یــک راهپیمایــی ارام بــود امــا مامــوران رژیــم پهلــوی در همــان اغــاز‬ ‫تظاهــرات بــا تیرانــدازی مســتقیم مانــع بلندشــدن صــدای اعتــراض مــردم شــدند و خیابــان‬ ‫«مول انــدروژ» (پنــج اذر فعلــی) را بــه دریایــی از خــون و اشــک و فریــاد تبدیــل کردنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس صــورت جلســات بــه جــا مانــده از گــروه ضربــت ژاندارمــری‪ ،‬کالنتری هــا‪ ،‬نیروهای‬ ‫شــهربانی گــرگان و ســاواک‪ ،‬مامــوران رژیــم پهلــوی از ســاعت هشــت صبــح تــا اخــر شــب‬ ‫حــدود هشــت هــزار انــواع گلولــه بــرای ســرکوب مــردم بــی دفــاع گــرگان شــلیک کردنــد‪.‬‬ ‫تیری که به سنگ خورد‬ ‫پــروژه کشته ســازی شــگرد رســانه های معانــد و ضــد انقــاب بــرای ملتهــب کــردن فضــای‬ ‫جامعــه و تهدیــد امنیــت روانــی اســت کــه انــان تــاش کردنــد ایــن طــرح را در گلســتان‬ ‫اجــرا کننــد امــا هماننــد همیشــه بــا ســد محکــم هوشــیاری و بصیــرت مــردم مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫بــا شــروع اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬از میــان بــردن امنیــت روانــی جامعــه یکــی از برنامه هــای‬ ‫اصلــی و اولویــت اول طراحــان اشــوب ها بــود کــه در همــه نقــاط کشــور بــه فراخــور‬ ‫موقعیــت مــورد توجــه و اجــرا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در گلســتان و به واســطه ســطح باالی ســواد رســانه ای مردم و اشــنایی انان با ترفندهای‬ ‫دشــمنان‪ ،‬طرح هــای برنامه ریــزان اشــوب و اغتشاشــات تــا حــد زیــادی نــاکام مانــد امــا‬ ‫انــان از تــاش بــرای ازمیــان بــردن امنیــت روانــی جامعه دســت نکشــیدند و در یکــی از این‬ ‫برنامه هــا‪ ،‬تــاش کردنــد اتش ســوزی کارگاه نجــاری را بــه عنــوان ســوختن پایــگاه بســیج‬ ‫جــا بزننــد کــه نــاکام ماندنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه پروژه بگیــران رســانه های معانــد بــه دنبــال اجــرای پــروژه «کشته ســازی» افتادند‬ ‫و بــرای ایــن هــدف بــه ســمت اســتفاده از ظرفیــت قــوم ترکمــن رفتنــد و تــاش کردنــد بــا‬ ‫تحریــک احساســات‪ ،‬اعضــای ایــن قــوم را در مقابــل جمهــوری اســامی قــرار دهنــد کــه‬ ‫ماننــد همیشــه در رســیدن بــه ایــن هــدف شکســت خوردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن پــروژه از نــام «نویــد بادپــا» جــوان اهــل گنبــدکاووس اســتفاده شــد و تــاش‬ ‫شــد مــرگ وی کــه در یــک ســانحه طبیعــی رخ داد در راســتای پــروژه کشته ســازی‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫پــدر نویــد بــه صــورت رســمی و علنــی اعــام کــرد کــه فرزنــدش نــه در ناارامــی حضــور‬ ‫داشــته و نــه بــه ضــرب گلولـ ه کشــته شــده و علــت فــوت فرزنــدش یــک ســانحه و حادثــه‬ ‫طبیعــی بــود‪.‬‬ ‫پــس از نــاکام مانــدن اســتفاده از نــام نویــد بادپــا در پــروژه کشته ســازی‪ ،‬دشــمنان بــه‬ ‫دنبــال نــام دیگــری رفتنــد و ایــن بــار در گــرگان بــه نــام «مهــدی کابلی کفشــگیری» رســیدند‪.‬‬ ‫ســوء اســتفاده از ایــن جــوان ‪ ۱۵‬ســاله کــه بــه گــواه اســناد و مــدارک پزشــکی بــه علــت‬ ‫برخــورد موتورســیکلت بــا گاردریــل دچــار مصدومیــت شــدید شــده و پــس از هفــت روز در‬ ‫بیمارســتان پنــج اذر گــرگان جــان خــود را از دســت داده بــود‪ ،‬اخریــن پــازل رســانه های‬ ‫وابســته بــه دشــمنان بــرای اجــرای پــروژه کشته ســازی و ایجــاد التهــاب در جامعــه بــود و‬ ‫انــان تــاش کردنــد اینگونــه القــا کننــد کــه ایــن جــوان براثــر ضربــات ماموریــن جــان خــود‬ ‫را از دســت داده اســت‪.‬‬ ‫پیگیری هــا نشــان می دهــد کــه مهــدی در مســیر برگشــت از پــارک جنگلــی‬ ‫ناهارخــوران گــرگان بــه علــت ســرعت بــاال کنتــرل موتورســیکلت خــود را از‬ ‫دســت داد و بــه گارد ریــل کنــار خیابــان برخــورد کــرد کــه بــه علــت شــدت‬ ‫جراحــت بــا اورژانــس بــه بیمارســتان پنــج اذر منتقــل شــد‪.‬‬ ‫یکــی از پرســنل بخــش تریــاژ بیمارســتان پنــج اذر گــرگان گفــت‪ :‬شــامگاه ‪۲۴‬‬ ‫ابــان مــاه همــکاران اورژانــس جوانــی مجهول الهویــه را کــه بــه علــت تصــادف‬ ‫زخمــی شــده بــود بــه بیمارســتان اوردنــد و بــه دلیــل شــدت اســیب‪ ،‬ایــن بیمــار‬ ‫بــه اتــاق احیــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫مســوول بخــش احیــا (ســی پی ار) بیمارســتان پنــج اذر گــرگان هــم گفــت‪:‬‬ ‫پیــش از رســیدن بیمــار‪ ،‬بــا توجــه بــه اعــام صــورت گرفتــه از ســوی اورژانــس‬ ‫همــکاران تخصصــی زودتــر در اتــاق حضــور یافتنــد و اقدامــات اولیــه و‬ ‫کمک هــای مــورد نظــر بــه ســرعت انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی کــه نخواســت نامــی از او در ایــن گــزارش قیــد شــود ادامــه داد‪ :‬پــس از‬ ‫کارهــای انجــام شــده و براســاس رادیولــوژی و عکس هــای گرفتــه شــده بنــا‬ ‫بــه دســتورات پزشــکی‪ ،‬پزشــک متخصــص‪ ،‬مصــدوم بــه بخــش سی س ـی یو‬ ‫اوژانــس منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صبــح روز بعــد پــدر ایــن مصــدوم بــا حضــور در بیمارســتان فرزنــد‬ ‫خــود را شناســایی کــرد و بــا توجــه بــه نیــاز بــه رضایــت پــدر بــرای انجــام عمــل‬ ‫جراحــی‪ ،‬عمــل مربوطــه انجــام شــد و پــس از چهــار روز مصــدوم بــه بخــش‬ ‫سی س ـی یو بیمارســتان منتقــل گردیــد‪.‬‬ ‫مســوول و کشــیک بخــش سی ســی یو بیمارســتان پنــج اذر گــرگان هــم‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن مصــدوم چنــد روز در سی س ـی یو تخــت درمــان قــرار داشــت امــا‬ ‫بــا وجــود اقدامــات احیــا بــه علــت تــورم مغــز و ســر و شکســتگی های متعــدد‬ ‫در ناحیــه راســت جــان خــود را از دســت داد‪.‬‬ ‫پرونــده طراحــی شــده رســانه های معانــد بــرای کشته ســازی در گلســتان بــه‬ ‫نتیجــه نرســید و بــه اصطــاح ایرانی هــا « زمســتان رفــت امــا روســیاهی ان‬ ‫بــرای ذغــال مانــد»‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫پرایدی که می خواست‬ ‫پراید بماند!‬ ‫اگــر فکــر کردیــد کــه بــا جمع شــدن بســاط خــط تولید‬ ‫پرایــد‪ ،‬از شــر تبعــات و اســیب هــای پرایــد خــاص‬ ‫شــدیم زهــی خیــال باطــل ‪ ...‬چــرا کــه در این ســال ها‬ ‫کلــی پرایــد تولیــد و بــه وقــل رئیــس پلیــس راهــور تــا‬ ‫بیســت ســال دیگــر هــم درگیــر ایــن خــودرو هســتیم‪.‬‬ ‫فلــذا امــروز گفتیــم یــادی از گذشــته کنیــم و خاطــره‬ ‫ای از یــک پرایــد غنــی شــده بــا امکانــات و اپشــن های‬ ‫بــروز نقــل کنیــم!‬ ‫کیســه هــای هــوا و گرمکــن صندلــی هــا کمــی اذیتش‬ ‫مــی کردنــد‪ .‬یعنــی هنــوز بــه انهــا عــادت نکــرده بــود‪.‬‬ ‫ترمزهای ‪ ، ABS , Ebd‬کامپیوتر سفری‪ ،‬ال سی دی‬ ‫راننــده و سرنشــینان عقــب‪ ،‬کــروز کنتــرل تطبیــق پذیــر‬ ‫بــا فرمــان نیمــه خــودکار و سیســتم ترمــز در هنــگام‬ ‫شناســایی عابر پیاده‪ ،‬سیســتم تعلیق کنترل رانندگی‬ ‫جادویــی( ‪ ،)MRC‬سیســتم تیونینــگ‪ ،‬سیســتم‬ ‫ذخیره ســوخت اســتارت‪ /‬اســتاپ و ســایر اپشــن های‬ ‫دیگــر هــم دســت کمــی از بقیــه اپشــن هــا نداشــتند‬ ‫و چــون بــه زور در خــودرو زورچپــان کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫تحمــل شــان چنــدان برایــش راحــت نبــود‪ .‬امــا چــاره‬ ‫ای نداشــت و مجبــور بــود بــرای توجیــه افزایــش قیمت‬ ‫انهــا را تحمــل کنــد‪ .‬باالخــره روز موعــود فرارســید و‬ ‫مراحــل نهایــی تولیــد و کنتــرل کیفیت(!) را پشــت ســر‬ ‫گذاشــت و از کارخانــه بیــرون امــد‪.‬‬ ‫بــه اولیــن نمایشــگاه اتومبیــل رفــت‪ .‬نمایشــگاه دار‬ ‫نگاهــی بــه ماشــین کــرد و گفــت‪« :‬چــرا ارم پرایــد رو‬ ‫خــودت چســبوندی؟» پرایــد بــا تعجــب گفــت‪« :‬مــن‬ ‫پرایــدم‪ .‬بــه نظــرت بایــد ارم پیــکان مــی چســبوندم؟!‬ ‫»نمایشــگاه دار پوزخنــدی زد و گفــت‪« :‬بــرو پســر‬ ‫جــون‪ .‬مثــل اینکــه حالــت زیــادی خوبــه!» بــا تعجــب‬ ‫از نمایشــگاه بیــرون امــد‪.‬‬ ‫بــه چنــد نمایشــگاه دیگــر هــم ســر زد ولــی انهــا‬ ‫هــم بــاور نکردنــد کــه پرایــد اســت‪ .‬کالفــه شــده بــود‪.‬‬ ‫ســر راه بــه چنــد تعمیــر گاه و صافــکاری هــم ســرک‬ ‫کشــید‪ ،‬ولــی هیــچ کــس بــاور نمــی کــرد کــه پرایــد‬ ‫اســت‪ .‬بــا خــودش فکــر کــرد کــه شــاید انهــا ســر بــه‬ ‫ســرش گذاشــته انــد‪ .‬بــرای شــماره گــذاری نــزد پلیــس‬ ‫راهــور رفــت‪ .‬اقــای پلیــس فــرم مشــخصات را کامــل‬ ‫کــرد و وقتــی نــوع خــودرو را پرســید و جــواب شــنید‬ ‫پرایــد‪ ،‬اخمهایــش را در هــم کشــید و گفــت‪« :‬منــو‬ ‫مســخره مــی کنــی؟! بــرو دو هفتــه دیگــه بیــا‪ .‬اصــا ًاز‬ ‫پــاک خبــری نیســت‪».‬‬ ‫دیگــر کالفــه شــده بــود‪ .‬هیچکــس پرایــد بودنــش را‬ ‫بــاور نمــی کــرد‪ .‬امــا او دوســت داشــت پرایــد بمانــد‪.‬‬ ‫ناگهــان فکــری بــه ذهنــش رســید‪ .‬تصمیــم گرفــت‬ ‫پرایــد بودنــش را ثابــت کنــد‪ .‬امــا دو دل بــود کــه نکنــد‬ ‫اپشــن هــای جدیــد و بــه روز‪ ،‬مانــع از شناســایی‬ ‫اش شــوند‪ .‬بــه هــر حــال تصمیمــش را گرفــت‪ .‬وارد‬ ‫بزرگــراه شــد و ســرعتش را زیــاد کــرد‪ .‬از چنــد ماشــین‬ ‫ســبقت گرفــت‪ .‬بــی محابا در جــاده گاز می داد و جلو‬ ‫مــی رفــت‪ .‬امــا ناگهــان جــاده بــدون عالئــم هشــدار‬ ‫دهنــده دو بانــده شــد و در حالــی کــه داشــت از یــک‬ ‫پــرادو ســبقت مــی گرفــت بــا یــک کامیــون رخ بــه رخ‬ ‫شــد‪ .‬ترمــز هــای جدیــد همــان اول کار قفــل شــدند‪.‬‬ ‫سیســتم تیونینــگ و افزایــش ناگهانــی ســرعت عمــل‬ ‫نکــرد و بــه شــدت بــا کامیــون حمــل مــرغ برخــورد‬ ‫کــرد‪ .‬محفظــه کیســه هــای هــوا بــاز شــدند و کیســه‬ ‫هــای هــوای خالــی مثــل زبــان دونــدگان اســتقامت‬ ‫بیــرون افتادنــد ولــی بــاد نشــدند! راننــده خــاوری‬ ‫کــه بــا بــار قطعــات یدکــی خــودرو در حــال عبــور از‬ ‫صحنــه تصــادف بــود بــه شــاگردش گفــت‪ :‬پرایــد رو‬ ‫دیــدی؟ ســه چهــار شــقه شــده بــود‪ .‬گوشــهایش تیــز‬ ‫شــدند‪ .‬بــا خــودش گفــت‪« :‬درســت شــنیدم‪ .‬گفــت‬ ‫پرایــد!؟ شــاید اشــتباه شــنیدم‪ ».‬بعــد از چنــد دقیقــه‬ ‫افســر پلیــس ســر صحنــه تصــادف رســید‪ .‬بیســیمش‬ ‫را روشــن کــرد‪« .‬مرکــز مســتحضر باشــید‪ .‬تصــادف‬ ‫بیــن خــودروی پرایــد بــا یــک دســتگاه کامیــون‪ .‬راننــده‬ ‫کامیــون ســالمه امــا از راننــده پرایــد خبــری نیســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد شــاهدان عینــی از ســبقت پرایــد هنــگام‬ ‫ســانحه خبــر مــی دن‪ .‬امــا خبــری از راننــده پرایــد‬ ‫نیســت!» جرثقیــل امــد و پرایــد را بــا خــودش بــرد‪.‬‬ ‫پرایــد در حالــی کــه از ان بــاال بــه ماشــین هــای عبوری‬ ‫نــگاه مــی کــرد خیالــش راحــت بــود کــه حــاال همــه بــه‬ ‫چشــم پرایــد بــه او نــگاه مــی کننــد!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 06‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪643‬‬ ‫ندا نودهی‬ ‫اسیب های فضای مجازی‬ ‫بر خانواده چیست؟‬ ‫فضــای مجــازی نقــش مهمــی را در زندگی انســان ایفا‬ ‫می کنــد‪ .‬گــر چــه ایــن فضــا تاثیــرات مثبتــی بــر عملکرد‬ ‫افــراد گذاشــته امــا‏اســیب های نوظهــوری را هــم ایجاد‬ ‫کــرده کــه کارکــرد خانــواده را مختــل می کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن روزهــا خانواده هــا روابــط گــرم و صمیمانه ایباهــم‬ ‫ندارنــد ایــن یعنــی عنصــر مهــم گفت وگــو و تعامــل در‬ ‫خانــواده از بیــن رفتــه‪،‬‏فرزنــدان بــه خصــوص نوجوانان‬ ‫بیــش از پیــش از فضــای خانــواده فاصلــه گرفتــه و‬ ‫درگیــر اســیب های اینترنتــی می شــوند‪ ،‬‏زوج هــای‬ ‫جــوان نیــز از اسیب هایشــبکه های اجتماعــی مصــون‬ ‫نمانده انــد‏‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫هویت بی معنای جناب گزارشگر‬ ‫مهم ترین اسیب های فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬عــدم نظــارت والدیــن و دوری اعضــای خانــواده از‬ ‫یکدیگــر‬ ‫چــرخ زدن در فضــای مجــازی با ازادی غیرقابل کنترلی‬ ‫همــراه اســت‪ .‬ایــن ازادی در ســنین کودکــی نوجوانــی‬ ‫‏می توانداســیب زننده باشــد‪ .‬نااگاهــی و نابلــدی‬ ‫والدیــن در اســتفاده از فضــای مجــازی باعــث شــده‬ ‫بچه هــا بــدون ناظــر بیرونــی‏در ایــن فضا گشــت و گذار‬ ‫کننــد‪ .‬همیــن امر ممکن اســت باعــث کنجکاوی بیش‬ ‫از حــد و ورود بــه بخش هــای ممنوعــه در‏اینترنــت‬ ‫شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬جذب شدن به ارزش های بیگانه و عدم بلوغ‬ ‫ازانجایی کــه فنــاوری اینترنــت از غــرب بــه کشــورهای‬ ‫شــرقی ورود یافتــه اســت‪ ،‬ارزش هــای غربــی نیــز‬ ‫بدیــن وســیله وارد‏جوامــع اســامی و شــرقی شــده اند‪.‬‬ ‫ارزش هایــی ماننــد مصرف گرایــی‪ ،‬روابــط ازاد‪،‬‬ ‫خودخواهــی‪ ،‬تنوع طلبــی و‪ ...‬کــه عمدتــا ً‏باارزش هــای‬ ‫ایرانــی اســامی در تقابــل هســتند‪ .‬ایــن ارزش هــا‬ ‫بیشــتر از همــه گــروه نوجــوان را بــه جــذب می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬اسیب های جسمانی‬ ‫یکجــا نشســتن و اســتفاده مــداوم از تلفــن همــراه‬ ‫یــا لــب تــاب باعــث اســیب جســمانی و بیماری هــای‬ ‫جســمی می شــود‏‪.‬‬ ‫بیماری هــای ســتون فقــرات‪ ،‬مشــکالت بینایــی‪،‬‬ ‫چاقــی‪ ،‬بیماری هــای دســت‪ ،‬نشســتن طوالنــی مــدت‬ ‫‏‪ -4‬اسیب روانی‬ ‫اســتفاده طوالنــی مــدت از اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫باعــث اســیب بــه روان افــراد می شــود‪ .‬بیماری هــای‬ ‫روانــی شــامل‏‪:‬‬ ‫افســردگی‪ :‬انــزوای اجتماعــی‪ ،‬نارضایتــی از خــود‪،‬‬ ‫مقایســه خــود بــا دیگــران و درنهایــت دریافــت‬ ‫پیام هــای منفــی در فضــای‏مجــازی از مهم تریــن علــل‬ ‫بــروز افســردگی در کاربــران اینترنــت می باشــد‏‪.‬‬ ‫اســترس‪ :‬فشــار روانــی دلیــل اصلــی اســترس اســت‪.‬‬ ‫اســترس یــا اضطــراب واژه ای اســت کــه احتمــاال ًایــن‬ ‫روزهــا بــه شــکل‏مــداوم بــا ان برخــورد داشــته اید‪ .‬یکــی‬ ‫از دالیــل اضطــراب در زندگــی امــروز حضــور بیــش از‬ ‫حــد در فضــای مجــازی می باشــد‏‪.‬‬ ‫مشــکالت رفتــاری‪ :‬کــودکان و نوجوانانــی کــه درگیــر‬ ‫اعتیاد اینترنتی هســتند مشــکالت رفتاری‪ ،‬ناســازگاری‬ ‫و قلدری‏بیشــتری نســبت به ســایر بچه های همســال‬ ‫از خــود نشــان می دهنــد‏‪.‬‬ ‫خودشــیفتگی‪ :‬افــرادی کــه در فضــای مجــازی مــدام‬ ‫بــا اســتقبال مخاطبــان روبه رومی شــوند پــس از مدتــی‬ ‫ممکــن اســت دچــار‏خودشــیفتگی و اعتمادبه نفــس‬ ‫کاذب شــوند‏‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای کاهش اسیب فضای مجازی‬ ‫‏‪-1‬الگو دهی مثبت و ارائه جایگزین‬ ‫‏‪ -2‬اســیب های فضــای مجــازی بــر خانــواده‪ /‬گفت وگو‬ ‫و برنامه ریــزی‬ ‫‏‪ -3‬اســتفاده موثــر از اینترنــت و افزایــش ســواد‬ ‫رســانه ای‬ ‫‏‪ -4‬اسیب های فضای مجازی بر خانواده‬ ‫گرداورنــده‪ :‬نــدا نودهــی کارشــناس ارشــد مشــاوره‬ ‫دایــره کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع) بجنــورد‬ ‫‪ )۱۴۰۱‬بــرای تک تــک ایرانیــان سراســر‬ ‫ظهــر جمعــه (‪ ۴‬اذر مــاه ‪)۱۴۰۱‬‬ ‫جهــان روزی ســت کــه در حافظــه فــردی و جمعــی انهــا نقشــی‬ ‫از شــادی و شــکوه بــه ثبــت رســاند‪ .‬جایــی کــه در دور دوم دور ِ‬ ‫گروهــی بازی هــای جام جهانــی قطــر تیــم ملــی فوتبــال ایــران‬ ‫مقابــل ولــز دســت بــه کار بزرگــی زد و ایــن کشــور را بــا تمــام‬ ‫ســتاره هایش بــا نتیجــه ‪ ۲‬بــر صفــر مغلــوب کــرد‪.‬‬ ‫ایــن نتیجــه عــاوه بــر انکــه بهتریــن نتیجــه تیــم ملــی ایــران‬ ‫در شــش دوره حضــور در بازی هــای جــام جهانــی بعــد از بُــرد‬ ‫‪ ۲‬بــر ‪ ۱‬برابــر ایــاالت متحــده امریــکا در جــام جهانــی ‪ ۱۹۹۸‬بــه‬ ‫شــمار می رفــت؛ درخشــش و جذابیــت بیشــتری داشــت چــرا‬ ‫کــه در همیــن بازی هــای قطــر؛ تیــم ملــی فوتبــال ایــران برابــر‬ ‫انگلســتان شکســت تلــخ و پُرگلــی را تجربــه کــرده بــود و همیــن‬ ‫مهــم باعــث شــده بــود تــا عــاوه بــر جریحــه دار شــدن غــرور‬ ‫ملــی ایرانیــان؛ ســایر رقبــای ایــران نیــز چنیــن گمــان کننــد کــه‬ ‫بازی هــای ســاده ای برابــر یوزهــای ایرانــی خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ســتایش رســانه های جهــان از پیــروزی بــزرگ یوزهــای ایــران‬ ‫برابــر اژدهــای ولزی هــا‬ ‫ایکــر کاســیاس دروازبــان افســانه ای تیــم ملــی اســپانیا و‬ ‫باشــگاه رئال مادریــد در توییتــر شــخصی خــود در واکنــش بــه‬ ‫ایــن پیــروزی بــزرگ تیــم ملــی فوتبــال ایــران نوشــت‪« :‬شــگفت‬ ‫انگیز»!امــا درســت دقایقــی بعــد از ایــن بـ ُـرد تاریخــی تمامــی‬ ‫رســانه های جهــان؛ پیــروزی درخشــان ایــران را بــا تیترهــای‬ ‫جــذاب پوشــش دادنــد‪.‬‬ ‫در زیر به مرور برخی از این تیترها می پردازیم‪:‬‬ ‫روزنامــه «رکــورد» پرتغــال‪ :‬ایــران در یــک قدمــی یــک هشــتم‬ ‫نهایــی بــا پیــروزی بــر ولــز‪...‬‬ ‫روزنامــه «بیلــد» المــان‪ :‬قرمــز وحشــی‪ ،‬ایــران جنون امیــز‪...‬‬ ‫پیــروزی ایــران در اخریــن دقایــق بــازی‪...‬‬ ‫«میــرر» انگلســتان‪ :‬ولــز در اســتانه حــذف از جــام جهانی پس‬ ‫از شکســت غــم انگیــز برابر ایــران‪...‬‬ ‫«دیاریــو اســپورت» اســپانیا‪ :‬ایــران رکــورد گــرت بیل (بیشــترین‬ ‫تعــداد بــازی ملــی در تاریــخ ولــز) را زهــر کــرد‪...‬‬ ‫«اوژوگــو» پرتغــال‪ :‬بــازی بــه یــاد ماندنــی‪ ،‬پیــروزی ایــران بــر ولز‬ ‫در دقایــق تلف شــده‪...‬‬ ‫«اســکای اســپورتس»‪ :‬شکســت غــم انگیــز ولــز برابــر ایــران‬ ‫پــس از اخــراج هنســی‪...‬‬ ‫«ا اس» اسپانیا‪ :‬ایران از خوشحالی می گرید‪...‬‬ ‫«دیلــی اســتار» انگلســتان‪ :‬ضربــه غیرمنتظــره ایــران بــه ولــز بــا‬ ‫پیــروزی در وقــت هــای اضافــه‪...‬‬ ‫«مونــدو دپورتیــوو» اســپانیا‪ :‬پیــروزی عظیــم ایــران در دقایــق‬ ‫پایانــی ولــز را در اســتانه حــذف قــرار داد‪...‬‬ ‫«سان» کشور انگلستان‪ :‬کار اژدها تمام شد؟‬ ‫«دیلــی میــل» کشــور انگلســتان‪ :‬امیدهــای ولــز رو بــه‬ ‫نابــودی‪...‬‬ ‫ایــن تنهــا بخشــی از شــکوه عظمــت بچه های تیم ملــی فوتبال‬ ‫ایــران و کادر فنــی ایــن تیــم بــه شــمار می رود‪ .‬عظمت پیــروزی و‬ ‫توفیقــی کــه رســانه های جهــان را وادار بــه تشــویق یوزهــای تیــم‬ ‫ملــی ایــران کرده اســت‪.‬‬ ‫در میــان چهره هــای فوتبالــی بــزرگ و اســطوره های ایــن‬ ‫روزش؛ ایکــر کاســیاس دروازه بــان افســانه ای تیــم ملــی اســپانیا‬ ‫و باشــگاه رئال مادریــد در توییتــر شــخصی خــود در واکنــش بــه‬ ‫ایــن پیــروزی بــزرگ تیــم ملــی فوتبــال ایــران نوشــت‪« :‬شــگفت‬ ‫انگیــز»!‬ ‫ِرق ملی به خاطر چند مشت دالر‬ ‫ع‬ ‫حراج‬ ‫ِ‬ ‫امــا در نقطــه مقابــل‪ ،‬مزدک میرزایی مجری و گزارشــگر شــبکه‬ ‫انگلیســی «پرشــیانا اســپورت» کــه از شــبکه های اقمــاری غیــر‬ ‫خبــری بــا جنبــه ســرگرمی «ایران اینترنشــنال» اســت؛ به عنوان‬ ‫یــک ایرانــی –تکــرار می کنــم بــه عنــوان یــک ایرانــی‪ -‬کار گــزارش‬ ‫بــازی ایــران و ولــز را انجــام داد‪.‬‬ ‫حــال در ادامــه بــه مــرور برخــی از جمــات وی حیــن گــزارش‬ ‫بــازی می پردازیــم‪...‬‬ ‫ـی حکومتی ایران هســتیم که‬ ‫ـ‬ ‫مل‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫تی‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬ ‫ در حــال تماشــای ب‬‫ِ‬ ‫حتــی ســرود ملی کشــور خــود را خواندند!!!‬ ‫‪ -‬توپ در اختیار تیم جمهوری اسالمی است!!!‬ ‫ـی حکومتــی ایــران برتــری خوبــی نســبت‬ ‫ از نظــر فنــی تیــم ملـ ِ‬‫بــه تیــم ملــی ولــز دارد!!!‬ ‫ (بعــد از زدن گل نخســت)‪ ...‬شــاهد گل تیــم جمهــوری‬‫اســامی هســتیم امــا اعضــای تیــم نبایــد شــادی کننــد!!!‬ ‫ (بعــد از زدن گل دوم و پایــان بــازی)‪ ...‬دلیــل خوشــحالی‬‫ســردار ازمــون بــا کیــروش رو نمی فهمــم!!!‬ ‫ پیــروزی شــیرین اســت؛ امــا اعضــای تیــم جمهــوری اســامی‬‫نبایــد خوشــحالی کننــد‪...‬‬ ‫ـی حکومتــی ایــران بــا خواندن ســرود ملــی؛ از‬ ‫ اعضــای تیــم ملـ ِ‬‫همیــن ابتــدا‪ ،‬بــازی را برای بینندگان باختنــد!!!!‬ ‫«معناباختگــی هویــت فــردی» در ســایه نســیان حــس‬ ‫« میهن پرســتی »‬ ‫اهمیــت ایــن نگــرش و جایــگاه حــس میهن پرســتی میــان روح‬ ‫و روان تــک تــک افــراد جامعــه تــا حــدی اســت کــه همبســتگی‬ ‫و غنــای هویــت ملــی یــک جامعــه را بــا میــزان عِــرق و عُلقــه‬ ‫ک میهــن‪ ،‬هم میهنــان و وطن پرســتی‬ ‫افــراد جامعــه بــه خــا ِ‬ ‫مــورد ســنجش قــرار می دهندپــدر اعتبارســنجی عیــار هویــت‬ ‫ــرق‬ ‫فــردی و اجتماعــی افــراد جامعــه؛ میهن دوســتی و ع ِ ِ‬ ‫ملــی از مهمتریــن اولویت هایــی اســت کــه انسان شناســان‪،‬‬ ‫رفتارشناســان‪ ،‬پدیدارشناســان و جامعه شناســان بــر ان تاکیــد‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫اهمیت این نگرش و جایگاه حس میهن پرستی میان روح‬ ‫و روان تک تک افراد جامعه تا حدی است که همبستگی‬ ‫و غنای هویت ملی یک جامعه را با میزان عِرق و ُعلقه‬ ‫ِ‬ ‫خاک میهن‪ ،‬هم میهنان و وطن پرستی مورد‬ ‫افراد جامعه به‬ ‫سنجش قرار می دهند‪.‬‬ ‫ایــن اصــل‪ ،‬مهمتریــن ســاحی بــود کــه در اغــاز عصــر‬ ‫مدرنیســم و شــیوع فراگیــر و بــاالی بیمــاری «معنــا باختگــی»‬ ‫در پــی رنگ باختــن معنــای انســانیت و خصائــل انســانی در‬ ‫برابــر عظمــت ســرد‪ ،‬ســخت و بــی روحِ زندگــی ماشــینی کــه‬ ‫خــود محصــول دوران مــدرن بــود؛ تمامــی دانشــمندان علــوم‬ ‫روانشناســی؛ جامعه شناســی؛ رفتار شناســی و پدیدارشناســی‬ ‫را بــر ان داشــت تــا راه بــرون رفــت از ایــن بیمــاری ســخت و‬ ‫ویرانگــر جوامــع بشــری را بــر تقویــت هویــت فــردی و هویــت‬ ‫ملــی تــک تــک افــراد جامعــه اســتوار ببیینــد‪.‬‬ ‫از همیــن رو بــود کــه مفاهیــم «میهن دوســتی»؛‬ ‫«میهن پرســتی»؛ «عشــق بــه خــاک» و تولــد مفاهیمــی چــون‬ ‫«مــام میهــن»؛ «فرزنــدان اب و خــاک»؛ «وطــن بــه مثابــه‬ ‫نامــوس» در دایــره واژگان ادبیــات اجتماعــی تمامــی جوامــع‬ ‫شــروع بــه زایــش و رویــش کــرد‬ ‫همیــن دســت مفاهیــم بــود کــه در بزنگاه هــای بــزرگ تاریــخ‬ ‫بشــر مــدرن بــا جنگ هــای ویرانگــر جهانــی‪ ،‬روحیــه مبارزه طلبــی‬ ‫بــرای حفــظ خــاک و حراســت از مــادر ِ میهــن را میــان طرف هــای‬ ‫درگیــر جنــگ بــه ویــژه کشــورهایی کــه بــه خــاک انها تجاوز شــده‬ ‫بــود بیــش از پیــش تقویــت می کــرد‪.‬‬ ‫پس پشــت چنین‬ ‫در‬ ‫مذهبی‬ ‫امیخته شــدن الگوهای دینی و‬ ‫ِ‬ ‫مفاهیمــی بــه ویــژه در میــان کشــوری ماننــد ایــران کــه دیــن‪،‬‬ ‫محــور زیســت اجتماعــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬فرهنگی و اعتقــادات فردی‬ ‫احــاد جامعــه را تشــکیل می دهــد؛ تجلــی بــارزی از مفهــوم‬ ‫هویــت فــردی و اتحــاد ملــی را بــا خــود بــه ارمغــان اورد کــه‬ ‫شــکوه ایــن همراهــی الگوهــای اجتماعــی بــا انگاره هــای دینــی‬ ‫را می شــد در بــرگ بــرگ دفتــر درخشــان حماســه هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس دیــد‪.‬‬ ‫جایــی کــه رزمنــدگان کشــورمان بــا اتــکا بــه مفهــوم وطــن بــه‬ ‫مثابــه نامــوس و دفــاع از اب و خــاک مــام میهــن در ســایه‬ ‫الگوهــای مذهبــی چــون امــام حســین(ع) کــه خونــش را در‬ ‫مســیر حریــت و ازادگــی پیروانــش داد؛ چنــان در میدان هــای‬ ‫نبــرد ظاهــر شــدند کــه حیــرت جهانیــان را بــا خــود بــه همــراه‬ ‫داشــت‪ .‬الگویــی کــه بعــد از جنــگ هشــت ســاله شــاهد تکثیــر‬ ‫ان در تــک تــک امــور اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و حتــی ورزشــی ایــران‬ ‫در میادیــن ملــی و بین الملــل بودیــم‪.‬‬ ‫ن رضازاده در شکســتن رکورد‬ ‫فریــاد «یــا ابوالفضــل(ع)» حســی ‬ ‫ســنگین وزن وزنه بــرداری المپیــک تــا فریــاد «یــا حســین(ع)»‬ ‫ملی پوشــان کشــتی در اوردگاه هــای جهانــی و المپیــک خــود‬ ‫بــه چنــان الگــوی جهانــی بــدل شــد کــه از دور بعــدی المپیــک‬ ‫مســئوالن ان بازی هــای جهانــی اجــازه نوشــتن عبــارات و‬ ‫جمله هــای مذهبــی ‪-‬نــام ائمــه اطهــار(ع)‪ -‬بــر لبــاس ورزشــکاران‬ ‫ایرانــی را ندادنــد‪.‬‬ ‫اقای گزارشگر هویت ملی خود را چند حراج کردی؟‬ ‫دروغ نخســت او ایــن بــود کــه نگفــت اگــر تبدیــل بــه مــزدک‬ ‫میرزایــی گزارشــگر شــده اســت؛ همــه و همــه را مدیــون رســانه‬ ‫ملــی ایــران؛ فرصــت و ســرمایه ای اســت کــه بــرای او خــرج و صرف‬ ‫شــد تــا او بــه گزارشــگری در حــوزه فوتبــال بــدل شــود‬ ‫مــزدک میرزایــی کــه از ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــا مهاجــرت از ایــران کار خــود‬ ‫را در رســانه معانــد و ســعودی «ایــران اینترنشــنال» شــروع کــرد؛‬ ‫در نخســتین گفت وگــوی خــود در برنامــه «چنــد چنــد» ایــن شــبکه‬ ‫بریــا حلــب رضایــت صاحبــان کار خــود بنــا بــر تخریــب رســانه ملــی‬ ‫و قوانیــن مدنــی ایــران گذاشــت و عــدم تحمــل شــرایط و شکســتن‬ ‫ســکوت را بهانــه مهاجراتــش نامیــد‪.‬‬ ‫او همــه اینهــا را گفــت امــا ریــل دروغ گویــی خــود را از همــان‬ ‫گفت وگــوی نخســت بــرای خــوش امــد صاحبــان کار جدیــدش‬ ‫ی ایــران اینترنشــنال اغــاز کــرد‪ .‬دروغ نخســت‬ ‫در رســانه ســعود ‬ ‫او ایــن بــود کــه نگفــت اگــر تبدیــل بــه مــزدک میــرزای گزارشــگر‬ ‫شــده اســت؛ همــه و همــه را مدیون رســانه ملی ایــران؛ فرصت‬ ‫و ســرمایه ای اســت کــه بــرای او خــرج و صــرف شــد تــا او بــه‬ ‫گزارشــگری در حــوزه فوتبــال بــدل شــود‪.‬‬ ‫اســتمرار دروغ گویی هایــش تــا بــه امــروز چنــان ادامــه داشــته‬ ‫اســت کــه توانســته صاحــب یــک برنامــه اختصاصــی بــا عنــوان‬ ‫«هــت تریــک» در ان شــبکه باشــد و در ازای چنــد مشــت دالر‬ ‫بیشــتر شــان و شــخصت خــود را تــا حــد ضرب المثــل اشــنای‬ ‫انگلیسـی ها (‪ )Wag the Dog‬پاییــن بیــاورد‪ .‬ضرب المثلــی کــه‬ ‫بــرای افــرادی بــه کار م ـی رود کــه بــه عنــوان یــک انســان بــرای‬ ‫حفــظ جایــگاه خــود نــزد اربابان شــان حاضرنــد مثــل ســگ؛ خــود‬ ‫و دُم خــود را بــرای یــک لقمــه غــذا تــکان بدهنــد‪.‬‬ ‫او کــه صفــر تــا صــد شــکل گیری شــخصیت حرفــه ای خــود‬ ‫را مدیــون ایــران‪ ،‬رســانه ملــی ایــران؛ مردمــان ایــران؛ تیم هــای‬ ‫باشــگاهی و ملــی ایــران بــود؛ بــرای چنــد مشــت دالر بیشــتر‬ ‫حاضــر می شــود تــا از حافظــه فرامــوش شــده کوتــاه مــدت‬ ‫ایرانیــان و اربابــان ســعودی خــود نهایــت اســتفاده را کنــد تــا بتواند‬ ‫در رســانه ای بــه زبــان فارســی بــرای مردمــان فارســی زبــان؛ تیــم‬ ‫ملــی فوتبــال را بــا باِبدهــا و نبایدهایــش خطــاب دهــد کــه «نبایــد‬ ‫شــادی کننــد»‪« ...‬نبایــد ســرود ملــی بخواننــد»‪« ...‬تیــم جمهوری‬ ‫اســامی»‪« ...‬تیــم ملــی حکومتــی ایــران»‪« ...‬دلیــل خوشــحالی‬ ‫شــان را نمی فهمــم» و‪...‬‬ ‫گویــا مــزدک میرزایــی ســاعت ‪ ۱۹:۳۰‬روز ‪ ۲۴‬خــرداد ‪ ۱۳۹۷‬و بــازی‬ ‫افتتاحیــه جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۸‬روســیه میان این کشــور و عربســتان‬ ‫را کــه بــا نتیجــه ‪ ۵‬بــر صفــر بــه ســود روســیه تمــام شــد را فرامــوش‬ ‫کرده اســت‪.‬‬ ‫جایــی کــه او کشــور عربســتان را در قامــت حضــور در جــام جهانــی‬ ‫و عــدم درک فوتبــال بــه ســخره می گیــرد و ان دیــد خــود را پشــت‬ ‫میکروفــن گــزارش بــازی بــرای همــه شــنوندگان ابــراز می کنــد‪.‬‬ ‫عربســتان را کشــوری بــا امــار بــاالی اعــدام و مردمانــی کــه زیــر بــار‬ ‫تفکــر ظالمانــه خانــواده ســلمان کمــر خــم کرده انــد خطــاب می کنــد‪...‬‬ ‫رق میهن دوســتی و وطن پرســتی‬ ‫حــال بــرای فروختــن هویــت و ع ِ ِ‬ ‫خــود بــه عنــوان ایرانــی؛ در رســانه ســعودی بــه تخریــب چهــره‬ ‫کشــوری ماننــد ایــران و مردمانــش می پــردازد کــه بــه زعــم تمامــی‬ ‫جهانیــان گهــواره تمــدن بشــریت بــوده و اســت‪ .‬بــرد ملــی ایــران‬ ‫برابــر ولــز را باخــت تیــم ملــی برابــر مخاطبــان خطــاب می کنــد و‬ ‫وعــده می دهــد مــردم بعــد از بــازی جــواب ایــن شــادی و خوانــدن‬ ‫ســرود ملــی توســط اعضــای تیــم ملــی ایــران را خواهــد داد‪.‬‬ ‫حــال تنهــا یــک ســوال باقــی اســت و ان اینکــه اقــای گزارشــگر ایــا‬ ‫صحنه هــای شــادی ایرانیــان در قطــر و ایــران را بعــد از پیــروزی‬ ‫ندیــدی؟‪ ..‬شــادی ای کــه التهابــات اخیــر جامعــه را در قامــت یــک‬ ‫عــزم‪ ،‬اراده و پیــروزی ملــی بــه اتحاد و همدلی همیشــگی ایرانیان‬ ‫ت معنــا باختــه خــود را در ســایه‬ ‫بــدل کــرد‪ .‬اقــای گزارشــگر هوی ـ ِ‬ ‫ـرق ملــی بــه خاطــر چنــد مشــت دالر فروختیــد؟‬ ‫حــراج عِـ ِ‬ صفحه 6 ‫یک شنبه ‪ 06‬اذر * سال هشتم * شمـاره ‪643‬‬ ‫‪ 8‬راه برای ایمن‬ ‫کردن تلفن هوشمند‬ ‫خود در برابر مهاجمان‬ ‫صاحبــان مشــاغل کوچــک کامــا ًاگاه هســتند کــه حمایــت از‬ ‫دارایــی هــای انهــا اولویــت اصلــی اســت‪ .‬متاســفانه ‪ ،‬بســیاری‬ ‫از کارافرینــان هنــگام صحبــت از امنیــت ســایبری ‪ ،‬نقطــه کوری‬ ‫دارنــد‪ .‬برخــی از صاحبــان ‪ SMB‬معتقدنــد کــه بعیــد اســت بــه‬ ‫دلیــل انــدازه ان هــا‪ ،‬هــدف مهاجمــان قــرار نگیــرد‪ .‬انهــا تصــور‬ ‫مــی کننــد کــه مهاجمــان بــا داشــتن اطالعــات بیشــتر بــرای‬ ‫ســرقت ‪ ،‬احتمــاال ًبنگاه هــای بزرگتــر را هــدف قــرار میدهنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات از ایــن ایده پشــتیبانی نمیکنــد‪ .‬در حقیقت ‪ ،‬مطابق‬ ‫گــزارش تحقیقــات مربــوط بــه نقــض اطالعــات ورژن ‪، 2019‬‬ ‫«‪ ٪43‬تخلفــات درگیــر صاحبــان مشــاغل کوچــک اســت‪».‬‬ ‫عــاوه بــر ذخیــره اطالعــات حســاس در لــپ تــاپ و دســکتاپ‬ ‫‪ ،‬مشــاغل کوچــک امــروز بــه شــدت بــه دســتگاههای تلفــن‬ ‫همــراه ماننــد تلفنهــای هوشــمند متکــی هســتند تــا کار خــود را‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬تلفــن هــای هوشــمند تجــاری ‪ ،‬یــا توســط شــغل‬ ‫یــا کارمنــد ارائــه می شــوند ‪ ،‬بــرای طیــف وســیعی از فعالیتهــای‬ ‫تجــاری اســتفاده میشــوند‪ :‬کنتــرل موجــودی ‪ ،‬روابــط مشــتری ‪،‬‬ ‫تبلیغــات و بازاریابــی ‪ ،‬بانکــی و مــوارد دیگــر‪ .‬بــه همیــن ترتیــب‬ ‫‪ ،‬انهــا بــه مخــزن دادههــای ارزشــمندی تبدیــل میشــوند کــه‬ ‫میتواننــد توســط مهاجمــان و بدافزارهــا مــورد هــدف قــرار گیرند‪.‬‬ ‫در اینجــا ‪ 7‬روش ســاده بــرای ایمــن نگــه داشــتن دادههــای‬ ‫تلفنهــای هوشــمند کســب و کار شــما وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬فورا ًسیستم عامل و برنامه های خود را به روز کنید‪.‬‬ ‫اکثــر افــراد مقصــر هســتند کــه بــه روزرســانی سیســتم عامــل و بــه‬ ‫روزرســانیهای برنامــه را نادیــده گرفتــه یــا نادیــده میگیرنــد ‪ ،‬امــا انجــام‬ ‫ایــن کار بــه طــور مرتــب میتوانــد شــما را بــه نقــض داده بــاز کنــد‪.‬‬ ‫مهاجمان میدانند چگونه اسیب پذیریها را در سیستم شناسایی و‬ ‫ســوء اســتفاده کنند‪ .‬از انجایی که این اســیب پذیریها برای شــرکت‬ ‫شــناخته شــده انــد ‪ ،‬پیشــرفتهایی بــرای افزایــش امنیــت و رفــع نقــاط‬ ‫ضعف انجام شــده اســت‪ .‬هرچه مدت بیشــتری برای به روزرســانی‬ ‫تلفــن یــا لــپ تــاپ خــود منتظــر بمانیــد ‪ ،‬سیســتم های شــما قدیمی‬ ‫تــر خواهــد بــود و ایــن امــر شــما را بــه هــدف اســانی بــرای مهاجمــان‬ ‫تبدیــل میکند‪.‬‬ ‫اگــر مشــاغل کوچــک شــما از خــط مشــی ‪ BYOD‬اســتفاده‬ ‫میکنــد ‪ ،‬یــک برنامــه امــوزش و اگاهــی را بــرای کارمنــدان خــود‬ ‫ایجــاد کنیــد‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کارکنــان شــما میداننــد‬ ‫هنــگام اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند و تبلــت هــای خــود‪ ،‬از‬ ‫جملــه اجــرای بــه روزرســانیهای منظــم و نســبت بــه دریافــت‬ ‫برنامه هــا ‪ ،‬از اقدامــات امنیتــی احتمالــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دستگاه های خود را قفل کنید‪.‬‬ ‫مطمئنا ًقفل کردن قفل تلفن خود همیشــه اســان اســت زیرا‬ ‫میتوانیــد ســریعتر بــه ایمیــل‪ ،‬دوربیــن‪ ،‬متــون و ســایر ویژگیهای‬ ‫خــود دسترســی پیــدا کنیــد‪ ،‬امــا فقــط فکــر کنیــد کــه اگــر یــک‬ ‫شــخص غریبــه تلفــن شــما را روی صندلــی اتوبــوس پیــدا کرد یا‬ ‫اینکــه در کافــی شــاپ و فقــط میتوانیــد روی برنامه هــای تجاری‪،‬‬ ‫راه های تقویت‬ ‫وای فای‬ ‫گوشی های هوشمند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در ایــن مطلــب اموزشــی امــروز ســایت پلیــس فتــا قصــد‬ ‫داریــم نحــوه تقویــت کــردن ســیگنال وای فــای گوش ـی های‬ ‫اندرویــدی را توضیــح دهیــم‪.‬‬ ‫پیدا کردن بهترین نقطه دسترسی به وای فای‬ ‫جــدا از خامــوش و روشــن کــردن دســتگاه وای فــای کــه‬ ‫همیشــه اولیــن گزینــه بــرای حــل مشــکل ارتبــاط اســت‪،‬‬ ‫یــک راه دیگــر هــم وجــود دارد و ان اســتفاده از اپلیکیشــن‬ ‫‪ Wi-Fi analyzer‬اســت‪ .‬ایــن برنامــه بهتریــن کانــال را بــرای‬ ‫اســتفاده از وای فــای انتخــاب می کنــد‪ .‬بــدون اشــاره بــه‬ ‫جزییــات‪ ،‬بــه شــما اجــازه می دهــد تــا شــبکه را بررســی و‬ ‫بهتریــن شــبکه را بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط قــوی برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن برنامــه امکانــات دیگــری از قبیــل اطالعــات‬ ‫شــبکه و ‪ IP address ،network gateway ،DNS‬و… را‬ ‫به راحتــی در اختیارتــان قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫قــرار دادن دســتگاه وای فــای در بهتریــن نقطــه منــزل یــا‬ ‫محــل کار‬ ‫مخاطبیــن و حتــی اطالعــات بانکــی خــود ضربه بزنیــد‪ .‬اگر تلفن‬ ‫شــما حــاوی اطالعــات مشــتری اســت ‪ ،‬شــما حتــی میتوانیــد در‬ ‫موقعیــت شــرم اور بــه اطــاع مشــتریان خــود مبنــی بــر اینکــه‬ ‫دادههــای انهــا بــه خطــر بیافتــد ‪ ،‬اساســا ًبه دلیل ســهل انگاری‪،‬‬ ‫پایــان یابد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از وقــوع ایــن اتفــاق ‪ ،‬همیشــه رمــز عبــور چهــار‬ ‫یــا شــش رقمــی را درگیــر کنیــد ‪ -‬یــا یــک کــد الفبایــی طوالنــی تــر‬ ‫تنظیــم کنیــد ‪ -‬بــه گونــه ای کــه اگر هر وقت تلفنتان را از دســت‬ ‫میدهید ‪ ،‬تمام تجارت شــما به غریبه باز نمیشــود‪ .‬اســتفاده از‬ ‫اســکن اثر انگشــت و شناســایی چهره نیز گزینه ای عالی اســت‬ ‫‪ ،‬زیــرا ســریعتر و اســان تــر از بــه خاطــر اوردن کــد قفــل اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ،‬از تمــام برنامههــای تلفــن همــراه حــاوی داده هــای‬ ‫شــخصی ‪ ،‬ماننــد بانکــداری ‪ ،‬ایمیــل و حســاب امــازون خــود ‪،‬‬ ‫محافظــت کنیــد‪ .‬از کلمــه عبــور یکســان بــرای همــه حســابهای‬ ‫خــود اســتفاده نکنیــد و کلمــات عبــور خــود را گاه بــرای انــدازه‬ ‫گیــری مناســب تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اســتفاده از مدیریــت دســتگاه تلفــن همــراه ‪ ،‬ســبک تجــاری‬ ‫کوچک‪.‬‬ ‫اگــر تلفــن کار از بیــن رفتــه یــا بــه ســرقت رفتــه باشــد ‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد بــا اســتفاده از ویژگــی هــای اساســی تلفــن هوشــمند ‪،‬‬ ‫خســارت را وارد کنیــد‪ .‬اپــل و ‪ Google‬هــر دو ســرویس یافتــن‬ ‫دســتگاه را پیــدا مــی کننــد ‪ ،‬ماننــد ‪ Find My iPhone‬و یافتــن‬ ‫دســتگاه من ‪ ، Android‬که میتوانند تلفن شــما را روی نقشــه‬ ‫بیابنــد و بــه طــور خــودکار ان را غیرفعــال کننــد‪ .‬ایــن سرویســها‬ ‫همچنیــن میتواننــد تلفــن شــما را زنــگ بزننــد ‪ ،‬یــا بــه دزد زنــگ‬ ‫هشــدار دهنــد یــا فقــط تلفنــی را پیــدا کنیــد کــه بــه طــور موقــت‬ ‫از دســت داده باشــید‪ .‬شــما حتــی مــی توانیــد پــس از ‪ 5‬تــا ‪ 10‬بــار‬ ‫رمــز عبــور کاذب ‪ ،‬تلفــن را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای صاحبــان مشــاغل کوچــک که کنترل بیشــتری میخواهند‬ ‫‪ ،‬نــرم افــزار مدیریــت مقــرون بــه صرفــه دســتگاه تلفــن همــراه‬ ‫گزینــه مناســبی اســت‪ .‬اگــر در حــال حاضــر تجــارت شــما از‬ ‫‪ 365 Microsoft Office‬اســتفاده میکنــد ‪ ،‬بایــد از طریــق‬ ‫مدیریت دســتگاه تلفن همراه برای ‪ 365 Office‬به ویژگیهای‬ ‫‪ MDM‬دسترســی داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن محصــوالت ‪MDM‬‬ ‫مســتقل ماننــد ‪( AirWatch›s Workspace ONE‬یــک‬ ‫محصــول ‪ )VMware‬و ‪ Hexnode‬وجــود دارد ‪ ،‬امــا بــا وجــود‬ ‫ارائــه راه حــل هــای ‪ 365 SMB MDM Office‬بــرای بیشــتر‬ ‫صاحبــان مشــاغل کوچــک بســیار مناســب تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬از ‪ Wi-Fi‬و بلوتوث عاقالنه استفاده کنید‪.‬‬ ‫اکثــر مــردم فکــر نمیکننــد کــه دو بــار بــه پــرش از یــک اتصــال‬ ‫‪ Wi-Fi‬رایــگان عمومــی بپردازنــد ‪ ،‬امــا افــرادی کــه دســتگاههای‬ ‫دارای اطالعــات حســاس در مــورد انهــا کار میکننــد ‪ ،‬بایــد‬ ‫احتیــاط کننــد‪ .‬مســافران تجــاری اغلــب از ‪ Wi-Fi‬از هتــل یــا‬ ‫مرکــز همایــش اســتفاده میکننــد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬ایــن یــک عمل‬ ‫خــوب اســت زیــرا مشــاغلی ماننــد هتلهــای معتبــر و مکانهــای‬ ‫برگــزاری رویــداد بــه حفــظ امنیــت کاربــران ‪ Wi-Fi‬خود عالقه مند‬ ‫هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ Wi-Fi ،‬رایگان عمومی در مناطقی مانند‬ ‫مراکــز خریــد ‪ ،‬کافه هــا ‪ ،‬فرودگاه هــا ‪ ،‬پارک هــا یــا ســالنهای‬ ‫بدنســازی ‪ ،‬اغلــب بــه مراتــب کــم امنیــت تــر اســت‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد در هــر زمــان ممکــن فقــط از اتصــال همــراه خــود‬ ‫اســتفاده کنیــد و هــر زمــان کــه در مــکان عمومــی هســتید ‪Wi-‬‬ ‫‪ Fi‬را از طریــق تلفــن همــراه خــود خامــوش کنیــد‪ .‬و مطمئنــا ً‪،‬‬ ‫در شــبکه هــای بــاز بــدون رمزگــذاری وارد سیســتم نشــوید‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن امــکان پذیــر نیســت ‪ ،‬اســتفاده از ‪ VPN‬را در نظــر بگیریــد‪،‬‬ ‫امــا بــا دقــت انتخــاب کنیــد ‪ ،‬زیــرا همــه برابــر نیســتند‪VPN .‬‬ ‫ترافیــک شــبکه شــما را از طریــق اتصــال رمزگــذاری شــده بــه یک‬ ‫ســرور مســتقر در یــک مــکان دیگــر تونــل مــی کند‪ .‬مگــر اینکه از‬ ‫ســاعت هوشــمندی اســتفاده کنیــد کــه بــه عملکــرد ‪Bluetooth‬‬ ‫یکــی دیگــر از راه هــای تقویــت ســیگنال وای فــای‪ ،‬یافتــن‬ ‫بهتریــن مــکان بــرای قــرار دادن مــودم اســت‪ .‬بــرای یافتــن‬ ‫بهترین مکان برای قرار دادن دســتگاه وای فای بهتر اســت‬ ‫از اپلیکیشــن ‪ Wi-Fi FDTD solver‬اســتفاده کنیــد کــه بــه‬ ‫کاربر نمایی از فعالیت ســیگنال دســتگاه وای فای می دهد‬ ‫تــا بهتریــن نقطــه را در محیــط اطــراف خــود پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫تاثیر محافظ گوشی بر روی ارتباط وای فای‬ ‫شــاید بــاور نکنیــد امــا محافــظ گوشــی می توانــد روی ارتبــاط‬ ‫وای فــای تاثیــر بگــذارد و ان را ضعیف تــر کنــد‪ .‬بــرای اینکــه‬ ‫بفهمیــد قــاب روی اتصــال تاثیــر گذاشــته یــا نــه‪ ،‬بایــد از‬ ‫اپلیکیشــن ‪ Ookla speed test‬اســتفاده کنیــد‪ .‬یک بــار‬ ‫قــاب را برداریــد و ســرعت اینترنــت را بســنجید‪ ،‬بــار دیگــر بــا‬ ‫گذاشــتن دوبــاره قــاب‪ ،‬ایــن تســت را انجــام دهیــد‪ .‬اگــر در‬ ‫ســرعت تفاوتــی ایجادشــده بــود‪ ،‬یعنــی قاب گوشــی شــما در‬ ‫ارتبــاط گوشــی و دســتگاه وای فــای اختــال ایجــاد می کنــد و‬ ‫بایــد ان را جــدا کنیــد تــا از اینترنــت بهتــری بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫تغییر باند فرکانس وای فای به ‪5GHz‬‬ ‫بیشــتر دســتگاه های اندرویــدی به خوبــی بــا بانــد فرکانــس‬ ‫‪ GHz 2.4‬کار می کننــد امــا می تواننــد بــه همیــن خوبــی بــا‬ ‫فرکانــس ‪ GHz 5‬نیــز کار کننــد‪.‬‬ ‫در فرکانس هــای باالتــر ماننــد ‪۵‬گیگاهرتــز‪ ،‬فضــای‬ ‫بیشــتری بــرای طیــف مــوج ایجــاد می شــود‪ .‬در هــر شــبکه‬ ‫‪۵‬گیگاهرتــزی‪۲۳ ،‬کانــال ‪۲۰‬مگاهرتــزی موجــود اســت کــه‬ ‫ایــن تعــداد‪۱۴ ،‬عــدد از کانــال ‪۲.۴‬گیگاهرتــزی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫پــس بــا انجــام ایــن کار از ارتبــاط وای فــای بهتــری بهره منــد‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫تنظیمات مربوط به اندروید مارشمالو‬ ‫اگــر دســتگاه وای فــای بــا بانــد ‪۵‬گیگاهرتــز فعالیــت کنــد بــه‬ ‫تنظیمــات گوشــی مراجعــه کنیــد و بــه ادرس > ‪Settings‬‬ ‫‪ Wi-Fi > Advanced > Wi-Fi frequency band‬رفتــه و‬ ‫‪ Auto‬را لمــس کنیــد‪ . .‬ایــن کار بــه شــما تضمیــن می دهــد‬ ‫کــه تلفــن شــما بــا بانــد ‪۵‬گیگاهرتــز کار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تنظیمات مربوط به اندروید نوقا‬ ‫نیــاز بــه اتصــال بلوتــوث دارد ‪ ،‬همچنیــن غیرفعــال کــردن‬ ‫بلوتــوث هنــگام خــارج شــدن و رفتــن ‪ ،‬ایــده خوبــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬در هــر کجــا ممکــن از احــراز هویــت دو عاملــی اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫احــراز هویــت دو عاملــی (‪ )2FA‬یکــی از کمتریــن گزینــه هــای‬ ‫امنیتــی اطــراف اســت زیــرا همانطــور که از نام ان پیداســت ‪ ،‬به‬ ‫یــک مرحلــه اضافــی نیــز نیــاز دارد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬ایــن یــک مانــع‬ ‫محکــم دیگــر بــرای دسترســی بــه اطالعــات خصوصــی شــما را‬ ‫ارائــه مــی دهــد ‪ ،‬و تاییــد هویــت دو عاملــی اکنــون بســیار راحت‬ ‫تــر (بــه لطــف اســکنرهای بیومتریــک و ویژگیهــای صرفــه جویــی‬ ‫در پســورد) از ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .6‬مجوزهای برنامه را مدیریت کنید‪.‬‬ ‫بــرای تعییــن اینکــه ایــا امتیــازات بیشــتری نســبت بــه انچــه‬ ‫بــرای انجــام کار دارنــد نیــاز دارنــد ‪ ،‬برنامــه هــای تلفــن خــود را‬ ‫بررســی کنید‪ .‬می توانید مجوز برنامه هایی مانند دسترســی‬ ‫بــه دوربیــن ‪ ،‬میکروفــون ‪ ،‬مخاطبیــن و موقعیــت مکانــی خود‬ ‫را اعطــا کنیــد‪ .‬از مجوزهایــی کــه بــه کــدام برنامه هــا داده ایــد‪،‬‬ ‫پیگیــری کنیــد و مجوزهــای مــورد نیــاز را لغــو کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ایفون هــا‪ ،‬بــه تنظیمــات رفتــه و روی «حریــم‬ ‫خصوصــی» ضربــه بزنیــد ‪ ،‬جایــی کــه لیســتی از همــه مجوزهــا‬ ‫و برنامــه هایــی کــه بــه انهــا اعطــا کــرده اید را مشــاهده خواهید‬ ‫کــرد‪ .‬کاربــران ‪ Android‬مــی تواننــد در برخــی از نســخه هــای‬ ‫‪ Android‬مجوزهــای برنامــه را در ‪ Manager Application‬در‬ ‫قســمت ‪ Device> Application‬پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ایمیل های ناخواسته و فیشینگ را نادیده بگیرید‪.‬‬ ‫یکــی از اســانترین راه هــا بــرای دسترســی مهاجمــان بــه‬ ‫اطالعــات شــرکت شــما از طریــق صنــدوق نامههــای ایمیــل‬ ‫کارمنــد شماســت‪ .‬حتــی شــرکتهای بــزرگ نیــز بــه دلیــل‬ ‫کالهبــرداری فیشــینگ دچــار نقــض شــده انــد‪ .‬امــوزش‬ ‫امنیــت ایمیــل را بــه عنــوان بخشــی از رویــه اصلــی پــردازش‬ ‫خــود وارد کنیــد و مطمئــن شــوید کــه کارکنــان اگاه هســتند‬ ‫کــه نبایــد روی پیوندهــای ایمیــل تبلیغاتــی کلیــک کننــد ‪،‬‬ ‫پیوســتهای مشــکوک را بــاز نکنیــد یــا بــه روزرســانی هایــی را‬ ‫کــه از طریــق ایمیــل از شــما خواســته مــی شــود ‪ ،‬اجــرا نکنید‬ ‫(از جملــه مــواردی کــه مــی گوینــد مســتقیم از انهــا امــده‬ ‫اســت‪ .‬شــرکتی مثــل مایکروســافت)‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کارمندان خط مشــی شــرکت را درک‬ ‫مــی کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬بــه انهــا اطــاع دهیــد کــه مشــاغل‬ ‫شــما هرگــز از انهــا نمــی خواهــد اطالعــات شــخصی بخواهنــد‬ ‫یــا پیوندهایــی را در رابطــه بــا حســاب هــای ‪ )k( 401‬خــود بــرای‬ ‫انهــا ارســال کننــد و در صــورت مشــاهده چنیــن ایمیــل هایــی‬ ‫‪ ،‬بایــد فــرض کننــد کــه انهــا تقلــب کــرده انــد‪ .‬اگــر مــی خواهنــد‬ ‫حســابهای خــود را بررســی کننــد ‪ ،‬تــا مطمئــن شــوند کــه ‪)k( 401‬‬ ‫یــا ســایر اطالعــات حســاس انهــا خــوب اســت ‪ ،‬بــه انهــا بگوییــد‬ ‫کــه مســتقیما ًبــه وب ســایت موسســه مالــی مراجعــه کــرده و‬ ‫مســتقیما ًوارد حســاب کاربری خود شــوید ‪ ،‬نه اینکه روی پیوند‬ ‫موجــود در ان کلیــک کنیــد‪ .‬پســت الکترونیــک‪.‬‬ ‫‪ -8‬از داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید‪.‬‬ ‫اتفاقــات بــد رخ مــی دهــد ‪ ،‬امــا بــا تهیــه نکــردن مشــکل‪ ،‬مشــکل را‬ ‫پیچیــده نکنیــد‪ .‬همیشــه از داده هــای خــود نســخه پشــتیبان تهیــه‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن یــک عمــل خــوب خــوب اســت و در صــورت بــروز هــر گونــه‬ ‫ضــرر از اســناد و تصاویــر مهــم شــما محافظــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای تلفــن ‪ ، Android‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه‬ ‫«پشــتیبان گیــری از داده هــای مــن» و «بازیابــی خــودکار»‬ ‫در تنظیمــات فعــال شــده و ســپس داده هــای خــود را بــا‬ ‫‪ Google‬همــگام ســازی کنیــد‪ .‬بــرای یــک ایفــون ‪ ،‬دســتگاه‬ ‫خــود را در تنظیمــات انتخــاب کــرده و ســپس از ‪iCloud‬‬ ‫نســخه پشــتیبان تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫دســتگاه های اندرویــد هیــچ گاه بــه کاربــر ایــن اجــازه را‬ ‫نمی دهنــد کــه بانــد وای فــای را تغییــر دهیــد امــا اپلیکیشــن‬ ‫‪ Wi-FiAnalyzer‬بــه شــما ایــن اجــازه را خواهــد داد کــه‬ ‫بتوانیــد بانــد وای فــای را به راحتــی تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫بروز کردن رادیو یا سخت افزار‬ ‫اگــر شــرکت تولیدکننــده‪ ،‬اپدیت هــای ‪ OTA‬را ارائــه می کنــد‬ ‫ممکــن اســت بــکار شــما نیایــد امــا اگــر شــما در حال اســتفاده‬ ‫از ‪ ROM‬دلخــواه خــود هســتید می توانیــد رادیــو را به طــور‬ ‫دســتی تغییــر دهیــد‪ .‬همچنیــن بایــد از اخریــن نســخه‬ ‫اندرویــد اســتفاده کنیــد تــا از پــردازش ان مطمئــن باشــید‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار بــه تنظیمــات دســتگاه رفتــه و بــه ادرس‬ ‫‪ About > Software updates‬مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫تنظیمات مربوط به ندرویده ای قدیمی‬ ‫در منــوی تنظیمــات اندروید‪ ،‬گزینه بســیار خوبی وجــود دارد‬ ‫کــه بــه کاربــر ایــن اجــازه را می دهــد تــا بــه دســتگاه دســتور‬ ‫دهــد کــه بــه ســیگنال های ضعیــف وای فــای وصــل نشــود‬ ‫و در مواقعــی کــه در حــال اســکن کــردن امــواج وای فــای‬ ‫موجــود در فضــای اطــراف اســت‪ ،‬از انتخــاب امــواج ضعیف تر‬ ‫پرهیــز کنــد‪ .‬ایــن کار باعــث می شــود تــا باتــری دســتگاه‬ ‫کمتــر مصــرف شــود‪ .‬بــرای دادن ایــن دســتور بــه تنظیمــات‬ ‫دســتگاه رفتــه و وارد بخــش مربــوط بــه ‪ WiFi‬شــوید‪ .‬ســپس‬ ‫گزینــه ‪ Advanced‬را انتخــاب کنیــد و گزینــه ‪avoid poor‬‬ ‫‪ connections‬را تیــک بزنیــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫هر انچه باید‬ ‫از سیستم عامل‬ ‫گوشی های هوشمند بدانیم؟‬ ‫نکتــه خیلــی مهــم بــرای خریــد گوشــی های هوشــمند‬ ‫ایــن اســت کــه سیســتم عامل ایــن نــوع گوش ـی ها را کــه‬ ‫می خواهیــد بخریــد بــا اخریــن نســخه اندروید به روزرســانی‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه خیلــی مهــم بــرای خریــد گوشــی های هوشــمند‬ ‫ایــن اســت کــه سیســتم عامل ایــن نــوع گوش ـی ها را کــه‬ ‫می خواهیــد بخریــد بــا اخریــن نســخه اندروید به روزرســانی‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫چرا باید گوشی های هوشمند را به روزرسانی کرد؟‬ ‫ایا نسخه قدیمی اندروید بهتر و سریع تر است؟‬ ‫ایا با نصب نسخه جدید‪ ،‬سیستم کند می شود؟‬ ‫در جــواب این گونــه ســواالت بایــد گفــت کــه اکثــر‬ ‫کاربــران اشــتباه فکــر می کننــد‪ .‬اوال ً می بایســت همــه‬ ‫چیــز را ‪ Update‬و به روزرســانی کــرد مثــل اپلیکیشــن‪،‬‬ ‫اندرویــد‪ IOS ،‬و یــا هــر چیــز دیگــر و حتــی بایــد مــودم‪،‬‬ ‫تلویزیون هــای هوشــمند و همــه ی ایــن دســتگاه هایی را‬ ‫کــه می شــود ‪ Update‬کــرد را بایــد ‪ Update‬کــرد چــه برســد‬ ‫بــه تلفن هــای هوشــمند‪.‬‬ ‫هــزار و یک جــور حفــره امنیتــی در سیســتم هایی اســت که‬ ‫ســازنده ها بــه مــرور متوجــه می شــوند و در به روزرســانی ها‪،‬‬ ‫همــه ان مشــکالت را رفــع می کننــد و حــال اگــر ‪Update‬‬ ‫نکنیــد ان حفره هــا و ایــرادات مثــل دروازه بــرای هکرهــا‬ ‫و بــد افزارهــا عمــل می کنــد بــرای اینکــه بــه سیســتم شــما‬ ‫حملــه کنند‪.‬‬ ‫امــا عــاوه بــر همــه این هــا نســخه های جدیــد اندرویــد‬ ‫یــک ویژگــی خــاص دارنــد کــه بایــد حتمــا ًدنبــال ارتقا بــه این‬ ‫نســخه ها باشــید‪.‬‬ ‫ایا می دانید که این ویژگی ها چه هستند؟‬ ‫همان طــور کــه کاربــران می داننــد مــا روزب ـه روز بیشــتر بــه‬ ‫ســرویس های گــوگل وابســته می شــویم‪ ،‬تقریبــا ً روزانــه‬ ‫از ‪Gmail، Google Docs، Google Photos، Google‬‬ ‫‪ ،Drive‬خالصــه همــه زندگی مــان در داخــل گــوگل اســت‪.‬‬ ‫ان هــم نه فقــط در کامپیوتــر‪ ،‬هم زمــان از طریــق تبلــت‪،‬‬ ‫تلفــن همــراه و تمــام دســتگاه هایمان از اکانــت اصلــی‬ ‫گــوگل اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫نکتــه امنیتــی دیگــر ایــن اســت کــه حتمــا ًبایــد سیســتم‬ ‫تشــخیص دومرحلـه ای را فعــال کــرده باشــید؛ مثــا ًیکــی از‬ ‫دســتگاه هایتان گــم شــود یــا یــک فــرد بخواهــد بــه ‪Gamil‬‬ ‫شــما دسترســی پیــدا کنــد؛ قبــل از ان اندرویــد برایتــان یــک‬ ‫پیامــک ارســال می نمایــد کــه مثــا ًکامپیوتر فالن جــای دنیا‬ ‫می خواهــد وارد اکانــت شــما شــود و شــما بایــد تاییــد کنیــد‪.‬‬ ‫گــوگل بــه تدریــج ان سیســتم را تغییــر داد و بــه جــای‬ ‫پیامــک از همیــن تلفــن هوشــمندتان بــه عنــوان کلیــد‬ ‫اســتفاده نمــود یعنــی بــدون پیامــک‪ ،‬وقتــی شــخصی بدون‬ ‫اجــازه وارد اکانــت شــما شــود روی همیــن صفحــه تلفــن از‬ ‫شــما ســوال می کنــد کــه ایــا تاییــد می کنیــد یــا خیــر! یعنــی‬ ‫گوش ـی های جدیــد اندرویــدی درســت مثــل کلیــدی اســت‬ ‫کــه در را بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت گــوگل حتــی شــروع بــه درســت کــردن کلیدهــای‬ ‫ســخت افزاری کــرده اســت کــه کاربــران می توانیــد ان را بــا‬ ‫خــود حمــل کــرده و از ان بــرای ورود بــه اکانــت هــای گــوگل‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه گوشــی های هوشــمندتان بــا پســورد‬ ‫مطمئــن در داخــل جیبتــان اســت‪ .‬شــما در برابــر خیلــی از‬ ‫تهدیدهــا محافظــت می شــوید؛ فــرض کنیــد هــر نــوع‬ ‫فعالیت مشــکوک یا غیرعادی روی اکانت شــما‬ ‫مشــاهده شــود‪ ،‬اندرویــد بالفاصلــه شــما را خبــر‬ ‫می کنــد و شــما خیلــی ســاده می توانیــد ان‬ ‫فعالیــت را بــاک یــا پســوردتان را عــوض کنیــد‪.‬‬ ‫از تماس نزدیک‬ ‫با هر کسی که عالئم‬ ‫سرماخوردگی مانند تب‬ ‫و سرفه دارد‪ ،‬پرهیز کنید‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫دیدار بسیجیان با رهبر انقالب و بیعت‬ ‫دوباره با ارمانهای امام خمینی (ره)‬ ‫و انقالب و شهدا‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪ -643‬سال هشتم‬ ‫‪- 1444‬شماره ‪-643‬‬ ‫االول‪1444/‬‬ ‫‪/02‬جمادی االول‪/‬‬ ‫‪/02 - 2022‬جمادی‬ ‫‪/27 --1401‬نوامبر‪2022//‬‬ ‫‪1401//09‬‬ ‫یکشنبه ‪09//06‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه‪:‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫پروازی اسمانی‬ ‫شــهید سرلشــگر خلبان ابوالحســنی درون کال از تیزپروازان نیروی هوایی ارتش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در ‪ ۳۰‬ســالگی پــس از عملیــات بمبــاران تاسیســات‬ ‫بــرق ســد دوکان در اقلیــم کردســتان عــراق‪ ،‬بــر اثــر اصابــت موشــک بــه هواپیمــا‪،‬‬ ‫جاویــد االثــر شــد‪.‬‬ ‫خلبــان شــهید ابوالحســن ابوالحســنی در ســال ‪ ۱۳۲۹‬در یــک خانــواد ه مذهبــی‬ ‫در شــهر بابــل بـ ه دنیــا امــد‪ .‬تحصیــات خــود را در ایــن شــهر بـ ه پایــان رســاند و بــا‬ ‫دریافــت دیپلــم طبیعــی در ســال ‪ ۱۳۴۷‬بــه جمــع هنرجویــان اموزشــگاه همافری‬ ‫نیــروی هوایــی پیوســت ولــی بــا توجــه بــه عشــقی کــه بــه پــرواز داشــت‪ ،‬پــس‬ ‫از مدتــی بــه دانشــکده خلبانــی وارد شــد و دوره مقدماتــی پــرواز را در ایــران و‬ ‫دورهــای تکمیلــی ان را در امریــکا گذرانــد‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۳۵۳‬موفــق بــه دریافــت‬ ‫اخــذ نشــان و مــدرک خلبانــی شــد و بــه جمــع تیزپــروازان هواپیمــای شــکاری ‪F۵‬‬ ‫پیوســت و بعدهــا دوره هــای معلمــی خلبانــی را نیــز گذرانــد‪.‬‬ ‫شــهید ابوالحســنی یکــی از هفــت خلبــان برتــر امــوزش دیــده در امریــکا بــود تــا‬ ‫در همــان جــا بمانــد و بــه خلبانــان ایــران امــوزش دهــد امــا این قهرمــان نپذیرفت‬ ‫و بــه کشــور بازگشــت و در جنــگ تحمیلــی بــرای حفــظ نامــوس و خــاک وطــن‬ ‫بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل امــد‪ .‬وی در دوران جنــگ تحمیلــی‪ ،‬داوطلبانــه‬ ‫پروازهــای فراوانــی را بــرای حفــظ و حراســت از دســتاوردهای انقــاب انجــام داد‬ ‫تــا اینکــه ‪ ۱۱‬صبــح ‪ ۵‬اذر ‪ ۱۳۵۹‬بــه ماموریــت برون مــرزی بمبــاران تاسیســات بــرق‬ ‫ســد دوکان اعــزام شــد کــه پــس از انجــام ماموریــت‪ ،‬براثــر اصابــت موشــک‪،‬‬ ‫هواپیمایــش بــه اتــش کشــیده و مفقوداالثــر شــد‪.‬‬ ‫گواهــی شــهادت ابوالحســنی ‪ ۲۲‬شــهریور‪ ۱۳۶۰‬از ســوی صلیــب ســرخ جهانــی‬ ‫صــادر و بــه خانــواد ه اش اعالم شــد امــا پیکــر پــاک وی از ‪ ۳۵‬ســال مفقــود باقـی ‬ ‫مانــده و همچنــان جــزو شــهدای جاویداالثــر اســت‪ .‬از وی ‪ ۲‬فرزنــد بــه یــادگار‬ ‫مانــده کــه پســر ایــن قهرمــان هوایــی ایــران ‪،‬مهنــدس گرافیک و دخترش پزشــک‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫روایتی از عروج‬ ‫خواهــر شــهید ابوالحســنی دربــاره روز شــهادت بــرادرش گفــت‪ :‬شــب‬ ‫پنجمیــن روز اذر از نیــروی هوایــی بــا مــا تماس گرفته و گفتند ابوالحســنی‬ ‫صبــح بــرای انجــام ماموریــت رفــت کــه هواپیمایــش مــورد اصابــت دشــمن‬ ‫قــرار گرفــت و برنگشــت‪ .‬در زمــان اعــام ایــن خبــر‪ ،‬مــادرم در حــال نمــاز‬ ‫خوانــدن بــود امــا بــا توجــه بــه فاصلـه ای کــه بــا مــا داشــت‪ ،‬حالــش تغییــر‬ ‫کــرد‪ .‬گویــا بــه او الهــام شــده بــود کــه فرزنــدش شــهید شــده و ان حــس‬ ‫مادرانــه بــه او فهمانــد کــه اتفاقــی رخ داده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه ابوالحســنی افــزود‪ :‬ابوالحســن زمــان جنــگ ماموریت هــای‬ ‫برون مــرزی متفاوتــی را انجــام مـی داد در یکــی از عملیات هــا ماموریتــش‬ ‫هــدف قــرار دادن پلــی در بصــره بــود‪ .‬وی در مــورد ایــن عملیــات بــه مــن‬ ‫گفتــه بــود چنــد هواپیمــا بــرای اجــرای ایــن عملیــات بــه پــرواز درامــد‪ .‬در‬ ‫محــل ماموریــت دیدیــم کــه ماشــین های شــخصی از روی پــل در حــال‬ ‫ی مــا وجــود داشــت‪،‬‬ ‫عبــور هســتند امــا بــا وجــود اینکــه خطــر جانــی بــرا ‬ ‫دور زدیــم تــا ماشــین های شــخصی را مــورد هــدف قــرار ندهیــم بعــد از‬ ‫بازگشــت و خالــی شــدن پــل ان را مــورد هــدف قراردادیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ابوالحســن زمانــی کــه در امریــکا بــود‪ ،‬عکســی بــرای‬ ‫مــن فرســتاد کــه در پشــت ان نوشــته بــود خواهــر مــن‪ ،‬چیــزی کــه بــرای‬ ‫یــک زن بــاارزش اســت‪ ،‬حفــظ حجــاب اســت‪ .‬خواهــر مــن در هــر مرحلــه‬ ‫زندگ ـی ات ان اصــل زینبــی بــودن‪ ،‬زینبــی زندگــی کــردن و حفــظ حجــاب‬ ‫و عصمــت را فرامــوش نکــن‪ .‬وی بــرای هرکــدام از مــا نصیحــت خاصــی را‬ ‫ارســال می کــرد‪.‬‬ ‫شــورای اســامی شــهر بابــل‪ ،‬بلــواری را در مســیر زادگاه ایــن شــهید بــه‬ ‫اســم وی نامگــذاری کــرد‪ .‬همچنیــن نمــاد و تصویــر ایــن شــهید جاویداالثــر‬ ‫در ابتــدای بلــواری کــه بنــام وی مزیــن شــده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نماد ظلم ستیزی‬ ‫و والیت مداری‬ ‫مردم گرگان‬ ‫در قیام ‪ ۵‬اذر‬ ‫‪ ،۱۳۵۷‬در‬ ‫تاریخ انقالب‬ ‫برپایــی تظاهــرات خودجــوش مــردم گــرگان‬ ‫بــرای محکومیــت اقدامــات ســرکوبگرانه رژیــم‬ ‫پهلــوی در پنجــم اذر ‪ ۱۳۵۷‬کــه بــه شــهادت و‬ ‫مجروح شــدن عــده ای از شــهروندان انجامیــد‪،‬‬ ‫تبلور اطاعت پذیری اهالی اســتراباد از فرامین‬ ‫رهبــر نهضــت انقــاب اســامی و ایســتادگی‬ ‫انــان در برابــر ظلــم و جــور ستمشــاهی اســت‪.‬‬ ‫نقش افرینــی اهالــی اســتراباد در تحــوالت‬ ‫منجــر بــه شــکل گیری انقــاب اســامی ســابقه‬ ‫طوالنــی دارد‪.‬‬ ‫اهالــی ایــن منطقــه به ویــژه علمــای ایــن‬ ‫منطقــه از دوره انقــاب مشــروطه و ســپس‬ ‫قیــام جنــگل دســت بــه روشــنگری گســترده‬ ‫علیــه خانــدان شاهنشــاهی زدنــد کــه ایــن‬ ‫اقدامات در سال ‪ ۱۳۴۲‬و پس از زندانی شدن‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) نمــود عینی تــر بــه‬ ‫خــود گرفــت و بــا بی محلــی مــردم بــه حضــور‬ ‫شــاه در گــرگان همزمــان بــا اردیبهشــت ‪۱۳۴۳‬‬ ‫بــه اوج رســید‪.‬‬ ‫تظاهــرات و جان فشــانی مــردم اســتراباد در‬ ‫دهه هــای ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬و اقدامــات انقالبــی انــان بــا‬ ‫قیــام پنجــم اذر قابــل مقایســه نیســت‪.‬‬ ‫زن و مرد‪ ،‬پیر و جوان و شــهری وروســتایی در‬ ‫پنجــم اذر ‪ ۱۳۵۷‬بــا زعامــت روحانیــون و طــاب‬ ‫منطقــه وارد کارزار علنــی مقابلــه بــا طاغــوت‬ ‫شــدند و بــا شــناخت دقیــق از شــرایط حســاس‬ ‫کشــور و ضــرورت حضــور میدانــی در صحنــه‪،‬‬ ‫لحظــه ای بــرای حمایــت از نهضــت حضــرت‬ ‫امــام (ره) درنــگ نکردنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود انکــه ســاواک بــه مــردم منطقــه‬ ‫بــرای پرهیــز از حضــور در راهپیمایــی هشــدار‬ ‫داده بــود امــا بــه شــهادت تاریــخ‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار نفــر از مــردم منطقــه وارد صحنــه‬ ‫شــدند تــا ســهم خــود را در تحقــق انقــاب‬ ‫اســامی ادا کننــد‪.‬‬ ‫جنایت هــای گســتاخانه و رفتــار خــارج از‬ ‫عــرف و قانــون عمــال پهلــوی در ســرکوب‬ ‫مــردم‪ ،‬بــه روایــت معمــول دوره زمامــداری‬ ‫حکومــت رضاشــاه تبدیــل شــده بــود و هــر‬ ‫روز اقصــی نقــاط ایــن کشــور پهنــاور شــاهد‬ ‫رفتارهــای قلدرمابانــه و ســرکوب گرانه‬ ‫مامــوران ســاواک بــود‪.‬‬ ‫در یکــی از ایــن جنایت هــا‪ ،‬مامــوران‬ ‫ستمشــاهی در ‪ ۲۹‬ابــان ‪ ۱۳۵۷‬بــا حملــه‬ ‫مســلحانه بــه حــرم مطهــر امــام رضــا (ع)‬ ‫بی حرمتــی کردنــد کــه ایــن حادثــه قلــب مراجــع‬ ‫و مــردم ایــران را جریحـه دار کــرد و خشــم مــردم‬ ‫گــرگان را نیــز برانگیخــت‪.‬‬ ‫حملــه عناصــر رژیــم پهلــوی بــه حــرم رضــوی‬ ‫امــام خمینــی (ره) را ازرده خاطــر و خشــمگین‬ ‫کــرد و ایشــان بــا صــدور دســتوری تــاش بــرای‬ ‫ســرنگونی رژیــم شــاه را یــک تکلیــف همگانــی‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫پــس از ایــن پیــام جاودانــه بنیان گــذار‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران مــردم دیــار اســتراباد‬ ‫و گــرگان ســکوت را جایــز ندانســته و هــر چنــد‬ ‫اوازه تهدیــدات ســاواک بــه گوش شــان رســیده‬ ‫بــود امــا راهــی خیابــان شــدند‪.‬‬ ‫اطالعیــه هــای علمــای بــزرگ کشــور بــه ویــژه‬ ‫امــام خمینــی (ره) در اعتــراض بــه جنایــت‬ ‫عوامــل شــاه در حــرم رضــوی منتشــر شــد و در‬ ‫روزهــای نخســت اذرمــاه در گــرگان توزیــع شــد‬ ‫کــه براســاس ان هفتمیــن روز شــهادت جــان‬ ‫باختــگان حادثــه مشــهد مقدس عــزای عمومی‬ ‫اعــام شــده بــود‪.‬‬ ‫ایــن اطالعیــه باعــث شــد مــردم منطقــه گرگان‬ ‫در ایــن تاریــخ در امامــزاده عبداللــه (ع) تجمــع‬ ‫کننــد‪ .‬عــده زیــادی کــه بــر اســاس برخــی منابــع‬ ‫تاریخــی تــا ‪ ۳۰‬هــزار نفــر بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن تجمــع اهالــی شــهرهای اطــراف و‬ ‫روســتاهای منطقــه ماننــد علی ابادکتــول‪،‬‬ ‫فاضل ابــاد‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرگــز و روســتاهای‬ ‫منطقــه بــه گــرگان امــده بودنــد و پــس از‬ ‫دقایقــی تجمــع در محــدوده امامــزاده عبداللــه‬ ‫گــرگان‪ ،‬شــرکت کنندگان بــه ســمت شــهرداری‬ ‫بــه راه افتادنــد‪.‬‬ ‫بــا اغــاز ایــن راهپیمایــی خودجــوش فرمانــده‬ ‫گــروه ضربــت شــهربانی بــه جمعیــت اخطــار‬ ‫کــرد کــه متفــرق شــوید امــا مــردم اعتنــا نکردنــد‪.‬‬ ‫ایــن جمعیــت شــعارگویان حرکــت خــود را‬ ‫اغــار کردنــد‪ ،‬واکنــش مامــوران ژاندارمــری‬ ‫بــه معترضــان تیرانــدازی مســتقیم بــود کــه‬ ‫بــه اســتناد مــدارک کتــب تاریخــی و اســناد ‪۱۴‬‬ ‫نفــر بــه شــهادت رســیده و بیــش از صــد تــن‬ ‫مجــروح شــدند‪.‬‬ ‫بــر اســاس صــورت جلســات بــه جــا مانــده‬ ‫از گــروه ضربــت ژاندارمــری و کالنتری هــا و‬ ‫نیروهــای شــهربانی گــرگان و ســاواک‪ ،‬مامــوران‬ ‫رژیــم پهلــوی از ســاعت هشــت صبــح تــا اخــر‬ ‫شــب حــدود ‪ ۸‬هــزار انــواع گلوله برای ســرکوب‬ ‫مــردم بی دفــاع گــرگان شــلیک کردنــد‪.‬‬ ‫پخــش اخبــار گزینشــی و یــک ســویه از رادیــو‬ ‫و تلویزیــون و تالقــی ایــن رخــداد انقالبــی بــا‬ ‫تحصــن ‪ ۶۰‬روزه اهالــی رســانه و مطبوعــات‬ ‫کشــور در پاییــز ‪ ۱۳۵۷‬صــدای اعتــراض مــردم‬ ‫گــرگان را بــه گــوش مــردم کشــور نرســاند و ایــن‬ ‫قیــام بــزرگ‪ ،‬ناشــناخته و رازها و علل چگونگی‬ ‫وقــوع ان ســر بــه مهــر باقــی مانــد‪.‬‬ ‫در ســال های بعــد نیــز زوایــای پیــدا و پنهــان‬ ‫ایــن قیــام تاریخــی مــورد بررســی قــرار نگرفت و‬ ‫نام «پنج اذر» از حد یک خیابان و بیمارستان‬ ‫در گــرگان فراتــر نرفــت‪.‬‬ ‫ضــرورت تبییــن و معرفــی ایــن واقــع انقالبــی‬ ‫بــزرگ تــا جایــی اهمیــت دارد کــه رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی در ‪ ۱۵‬اذرمــاه ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫در دیــدار بــا اعضــای شــورای سیاســت گذاری‬ ‫اجالســیه ‪ ۴‬هــزار شــهید اســتان گلســتان‪ ،‬بــر‬ ‫معرفــی و شناســاندن قیــام پنــج اذر گــرگان‬ ‫بــه نســل جــوان تاکیــد کردنــد و فرمودنــد‪:‬‬ ‫«جوان هــای گرگانــی می داننــد پنجــم اذر چــه‬ ‫اتفاقــی افتــاده؟ ایــن خیلــی مهــم اســت [کــه]‬ ‫بداننــد روز پنجــم اذر چــه اتفاقــی افتــاده کــه‬ ‫در تاریــخ ثبــت شــده؛ یعنــی ایــن مهــم اســت‪.‬‬ ‫اینکــه جوان هــا تاریــخ خودشــان را‪ ،‬گذشــته‬ ‫خودشــان را و در واقــع شناســنامه انقالبــی‬ ‫خودشــان را بداننــد‪ ،‬خیلــی مهــم اســت‪ .‬ایــن را‬ ‫بایــد ســعی کنید‪ ،‬حتی المقــدور انجــام بدهید‪.‬‬ ‫البتــه ایــن مهــم احتیــاج دارد بــه کار؛ یعنــی کار‬ ‫ســاده ای نیســت»‪.‬‬ ‫ایشــان فرمودنــد‪« :‬مســئله پنجــم اذر روز‬ ‫مهمــی در قضایــای گــرگان اســت‪ .‬مــردم در‬ ‫گــرگان‪ ،‬قضایــای حملــ ه بــه حــرم امــام رضــا‬ ‫(ع) را شــنیدند و به طــور خودجــوش بــه حرکــت‬ ‫درامدنــد؛ نــه کســی دعــوت کــرد‪ ،‬نــه کســی‬ ‫پذیرایــی کــرد‪ ،‬امدنــد وســط میــدان کــه خب به‬ ‫انهــا حملــه شــد»‪.‬‬ ‫تنهــا فعالیــت تحقیقــی بــرای زنده نگهداشــتن‬ ‫قیــام پنــج اذر گرگان توســط غالمرضا خارکویی‬ ‫تاریــخ نــگار گرگانــی بــا انتشــار کتــاب «حماســه‬ ‫پنــج اذر ســال ‪ ۵۷‬گــرگان» انجــام شــد کــه‬ ‫نویســنده در ایــن کتــاب بــا اســتناد بــه خاطــرات‬ ‫شــاهدان عینی و اســناد تاریخی و محرمانه به‬ ‫شــرح ایــن ماجــرا پرداخــت‪.‬‬ ‫تهیــه فیلــم هــای داســتانی یــا مســتند بــا‬ ‫محوریــت وقایــع پنــج اذر و روایــت داســتان‬ ‫گونــه اتفاقــات ایــن روز در قالــب کتاب کودکان‬ ‫و نوجوانــان‪ ،‬از جملــه راه هــای مانــدگاری ایــن‬ ‫قیــام بــه خصــوص بــرای نســل اینــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن واقعــه در جلســه دوم شــهریورماه ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بــه عنــوان مهمتریــن روز تاریخــی گــرگان در‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه تصویــب‬ ‫رســید و در تقویــم رســمی کشــور ثبــت شــد‪.‬‬ ‫ســید اســماعیل حســینی‪ ،‬احمــد ســبطی‪،‬‬ ‫ســیدنظام الدین نبــوی‪ ،‬حســین مقصودلــو‪،‬‬ ‫ســیدجعفر عالالدیــن‪ ،‬چنگیــز امیــر لطیفــی‪،‬‬ ‫عبــاس خالــداران‪ ،‬ابوالحســن هــادی‪ ،‬حجــت‬ ‫اللــه عباســی‪ ،‬فرامــرز ویــزواری‪ ،‬حســینعلی‬ ‫نصیــری‪ ،‬حســین محب ـی راد و بانــوان شــهیده‬ ‫صدیقــه پروانــه و نرگس قصابان شــهدای قیام‬ ‫پنجــم اذر مــردم گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫مــردم گــرگان بــا هدایت و حضور هوشــمندانه‬ ‫و تاثیرگــذار بــزرگان و علمــای دیــن همــراه بــا‬ ‫درک صحیــح از رخدادهــای پیرامونــی پــا به پای‬ ‫مــردم دیگــر شــهرهای ایــران نهــال انقــاب را بــا‬ ‫خــون خــود ابیــاری کردنــد امــا تاریــخ پــر فــراز و‬ ‫نشــیب مــردم ایــن شــهر و نقش افرینــی انهــا‬ ‫بــرای ظهــور انقــاب اســامی در پنــج اذرمــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۷‬بــه اوج خــود رســید‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!