روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 514 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 514

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 514

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 514

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪11 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪24‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /11 -2022/ April/ 13-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪514‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫گلستان در کشور نماد‬ ‫حفظ و تقویت وحدت است‬ ‫‪5‬‬ ‫سگ های ولگرد کابوسی‬ ‫که تمام نمی شود‬ ‫کنترل خشم در کودکان؛‬ ‫نشانه هایهشدار‬ ‫و روش اموزش‬ ‫چگونهانسان های‬ ‫بزرگ‪ ،‬متوسط‬ ‫و کوچک را‬ ‫بشناسیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫(ابزاری ساده جهتسنجش سطح توسعه یافتگی ما)‬ ‫ درس ‪:١‬‬‫انســان های بــزرگ زودتــر از دیگــران ســام می دهند‪.‬‬ ‫انســان های متوســط در ســام کــردن عجلـه ای ندارنــد‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک امــا منتظرنــد دیگــران بــه ان هــا‬ ‫ســام کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪:٢‬‬‫انسان های بزرگ اول فکر ی کنند‪ ،‬بعد حرف می زنند‪.‬‬ ‫انســان های متوســط اول حــرف می زننــد‪ ،‬بعــد فکــر‬ ‫مــی کنند‪.‬انســان های کوچــک اصــا فکــر نمی کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪:٣‬‬‫انســان های بــزرگ بدی هــای دیگــران را فرامــوش‬ ‫مــی کنند‪.‬انســان های متوســط خوبی هــای دیگــران را‬ ‫فرامــوش مــی کنند‪.‬انســان های کوچــک قبــول ندارنــد‬ ‫کــه چیــزی را فرامــوش می کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪:۴‬‬‫انســان های بــزرگ انتقادپذیرند‪.‬انســان های متوســط‬ ‫انتقــاد گریزند‪.‬انســان های کوچــک انتقــاد ســتیزند‪.‬‬ ‫‪ -‬درس ‪:۵‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫حالل بسیاری از مشکالت‬ ‫کشور اشتغال است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انســان های بزرگ اشــتباهات خود را جبران می کنند‪.‬‬ ‫انسان های متوسط اشتباهات خود را تکرار می کنند‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک اصــا قبــول ندارنــد کــه در زندگــی‬ ‫اشــتباه می کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪:۶‬‬‫انسان های بزرگ به فکر فظ جایگاه دیگران هستند‪.‬‬ ‫انســان های متوســط فقــط بــه فکــر حفــظ جایــگاه خود‬ ‫هستند‪.‬انســان های کوچــک بــه فکــر نابــودی جایــگاه‬ ‫دیگران هســتند‪.‬‬ ‫ درس ‪:٧‬‬‫انســان های بــزرگ بــه فکــر جلــب رضایــت خداونــد‬ ‫متعــال هستند‪.‬انســان های متوســط بــه فکــر جلــب‬ ‫رضایــت مــردم هستند‪.‬انســان های کوچــک انقــدر از‬ ‫خــود راضی انــد کــه هیــچ کــس از ان هــا راضــی نیســت‪.‬‬ ‫ درس ‪:٨‬‬‫انســان های بــزرگ خواســته های دیگــران را‬ ‫تامیــن می کنند‪.‬انســان های متوســط تقاضــای‬ ‫تامیــن خواسته هایشــان را توســط دیگــران دارنــد‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک خواسته هایشــان را بــه دیگــران‬ ‫تحمیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪:٩‬‬‫انســان های بــزرگ بــرای احقــاق حقــوق‬ ‫دیگــران می کوشــند‪ .‬انســان های متوســط فقــط‬ ‫بــرای اثبــات حقــوق خــود تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک امــا انــگار فقــط در تضییــع حقــوق‬ ‫دیگــران پافشــاری می کننــد‪.‬‬ ‫ درس ‪:١٠‬‬‫انســان های بــزرگ کارشــان را خــوب انجــام مــی‬ ‫دهنــد‪ ،‬اگرچــه تشــویق نشــوند‪ .‬انســان های متوســط‬ ‫به شــرط تشــویق‪ ،‬کارشــان را خــوب انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک امــا تــا تنبیــه نشــوند‪ ،‬کارشــان را‬ ‫درســت انجــام نمی دهنــد‪.‬‬ ‫درس ‪:١١‬‬‫انســان های بــزرگ طبــق برنامــه عبــادت می کننــد‪.‬‬ ‫انســان های متوســط بــدون برنامــه عبــادت می کننــد‪.‬‬ ‫انسان های کوچک اصال عبادت نمی کنند‪.‬‬ ‫ درس ‪:١٢‬‬‫انســان های بــزرگ انــرژی فراوانــی بــه شــما می دهنــد‪.‬‬ ‫انســان های متوســط نــه انــرژی می دهنــد و نــه انــرژی‬ ‫‪2‬‬ ‫برای معرفی بدهکاران‬ ‫بانک های خصوصی عزم‬ ‫جدی‏ندارند‬ ‫می گیرنــد‪ .‬انســان های کوچــک امــا انــرژی فراوانــی از‬ ‫شــمامی گیرند‪.‬‬ ‫ درس ‪:١٣‬‬‫انســان های بــزرگ اهــل مطالعــه و مطالبه انــد‪.‬‬ ‫انســان های متوســط اهــل مقایســه و مناظره انــد‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک اهــل مغالطــه و مناقشــه اند‪.‬‬ ‫ درس ‪:١۴‬‬‫انســان های بــزرگ بــا توجــه بــه واقعیت هــای مهــم‬ ‫تصمیــم می گیرنــد‪ .‬انســان های متوســط بــا توجــه بــه‬ ‫وقایــع نــه چنــدان مهــم تصمیــم می گیرنــد‪ .‬واقعیــت‬ ‫ایــن اســت کــه انســان های کوچــک اصــا تصمیمــات‬ ‫مهمــی نمی گیرنــد!‬ ‫ درس ‪:١۵‬‬‫انســان های بــزرگ بــرای هــر کاری مشــاوره می کننــد‪.‬‬ ‫انســان های متوســط همــواره مشــاهده می کننــد‪.‬‬ ‫انسان های کوچک فقط مشاجره می کنند‪.‬‬ ‫ درس ‪:١۶‬‬‫انســان های بــزرگ در هــر فرصتــی می اندیشــند‪.‬‬ ‫انسان های متوسط فرصت اندیشیدن پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک اصــا نیــازی بــه اندیشــیدن‬ ‫نمی بیننــد ‪.‬‬ ‫ درس ‪:١٧‬‬‫انســان های بــزرگ بی جهــت حــرف نمی زننــد‪.‬‬ ‫انســان های متوســط خیلــی حــرف می زننــد‪.‬‬ ‫انسان های کوچک فقط حرف می زنند‪.‬‬ ‫ درس ‪:١٨‬‬‫انســان های بــزرگ بــه حــال دوســتان مفیدنــد‪.‬‬ ‫انســان های متوســط دوســتان بــه حالشــان مفیدنــد‪.‬‬ ‫انســان هــای کوچــک اصــا دوســتی ندارنــد تــا بــه‬ ‫حالشــان مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫ درس ‪:١٩‬‬‫انســان های بــزرگ پــول را خــرج دیگــران می کنــد‪.‬‬ ‫انســان های متوســط پــول را خــرج خــود می کننــد‪.‬‬ ‫انسان های کوچک اما خود را خرج پول می کنند‪.‬‬ ‫ درس ‪:٢٠‬‬‫انســان های بــزرگ می داننــد چــرا کار می کننــد‪.‬‬ ‫انســان های متوســط نمی داننــد چــرا کار می کننــد‪.‬‬ ‫انســان های کوچــک اصــا کاری نمی کننــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫خطراتامنیتی‬ ‫شرکت های بزرگ و تجارت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت»‏‬ ‫سرویس قران و عترت ‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫ادامه شماره ‪513‬‬ ‫یکــی از معجــزات برجســته قــران کریــم ایــات تحـدّی اســت ‪.‬در ایــات ‪ ۲۳‬و ‪۲۴‬ســوره مبارکــه بقــره به‬ ‫همــه انســان های تاریــخ و دو دســته‏مغضوبیــن و ضالیــن و گمراهــان عالــم ‪ ،‬در یــک مبــارزه طلبــی و‬ ‫تحـدّی جهانــی تذکــر مــی دهــد اگــر بــه قــران کــه بــر پیامبــر مــا محمــد (ص)‏نــازل شــده شــک داریــد ‪،‬‬ ‫پــس حداقــل یــک ســوره هماننــد ان را بیاوریــد و بــرای انجــام ایــن کار ‪ ،‬از همــه دشــمنان اســام نیــز‬ ‫دعــوت کــرده (تــا‏در یــک کنگــره بــزرگ جهانــی) بــه همــاوردی برخیزنــد ‪ ،‬اگــر راســت مــی گوئیــد و اگــر‬ ‫نتوانســتید کــه هرگــز نخواهیــد توانســت‪،‬پس از اتــش‏عــذاب الهی بترســید که اتش گیرانــه های ان‬ ‫مــردم و ســنگ هــای (گداخته)هســتندکه بــرای کافریــن امــاده شــده اســت ‪.‬‏‬ ‫در پایان بررسی پیام های نورانی جزء یک ‪ ،‬سئوالی مهم را تکرار می کنیم ‏‪:‬‬ ‫‏ چــرا دشــمنان اســام و انســانیت (یعنــی کفــار و اســتکبار جهانــی در طــول تاریــخ) بــه جــای همٌت در‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســئوال ‪ ،‬همــواره دســت‏بــه ایجــاد جنــگ ‪ ،‬تــرور ‪ ،‬تفرقــه و اشــاعه ی فرهنــگ ابتــذال و‬ ‫هــزاران ترفنــد دیگــر مــی زننــد ‪ ،‬امــا بــه ایــن ســئوال اعجــاز امیــز قــران پاســخ‏نمــی دهنــد ؟ واقعاًچــرا؟‏!‬ ‫جزء دوم ‪ ،‬پیام دوم ‏‪:‬‬ ‫‏«جامعه اسالمی ‪ ،‬الگوی جهانی ‏»‬ ‫سطًا لِت َک ُون ُوا ُ‬ ‫سولُ عَل َیْک ُ ْم شَ هِید ًا‬ ‫ن الر َّ ُ‬ ‫‏« وَکَذَل ِکَ جَ َعلْنَاک ُ ْم اُمَّهًو َ َ‬ ‫اس وَیَک ُو َ‬ ‫شهَدَاء َ عَل َى الن َّ ِ‬ ‫«ایه ‪۱۴۳‬بقره»‏‬ ‫بدیــن گونــه شــما را امتــی میانــه قــرار دادیــم تــا بــر مــردم گــواه باشــید و پیامبــر بــر شــما گــواه باشــد‬ ‫مشــابه همیــن تعبیــر در ایــات زیــر هــم دیــده‏مــی شــود‪:‬‏‬ ‫ایه ‪ ۲۱‬سوره احزاب ‪ ،‬صفحه ‪۴۲۰‬‏‬ ‫ایه ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬سوره ممتحنه ‪ ،‬صفحه‏‬ ‫ایه ‪۲۹‬سوره فتح ‪ ،‬صفحه ‪۵۱۵‬‏‬ ‫ایه ‪ ۳۱‬سوره ال عمران ‪ ،‬صفحه ‪۵۴‬‏‬ ‫ایه ‪ ۹۰‬سوره طه ‪ ،‬صفحه ‪۳۱۸‬‏‬ ‫ایــن جــزء از ایــه ‪ ۱۴۲‬ســوره مبارکــه بقــره اغــاز و بــه ایــه ‪۲۵۲‬همیــن ســوره جمعــا ًبــا ‪ ۱۱۰‬ایــه بــه پایــان‬ ‫مــی رســد‪.‬‏‬ ‫اینک بخشی از پیام های این جزء به شرح ذیل تقدیم می شود ‏‪:‬‬ ‫‏__ افتخار امت میانه و الگو بودن‬ ‫خداونــد ایــن افتخــار را بــه مســلمانان بخشــیده تــا بــرای همــه مــردم جهــان ‪ ،‬الگــو و نمونــه باشــند و‬ ‫وجــود نازنیــن پیامبــر اکــرم (ص) را الگــو‏و نمونــه بــرای مســلمانان قــرار داده اســت ‪.‬‏‬ ‫پــس بــر همــه مســلمانان الزم اســت تــا بــا الگــو قــرار دادن ‪ ،‬اعتقــادات ‪ ،‬اخــاق و ســیره ان حضــرت‬ ‫و اهــل و بیــت (ع)عمــا ًاســام نــاب را‏در خــود و جامعــه پیــاده کننــد تــا جامعــه نمونــه ی اســامی را‬ ‫بــه عنــوان الگــو بــه جهانیــان عرضــه و معرفــی نماینــد ‪.‬‏‬ ‫این الگو پذیری از پیامبر و الگو شدن برای جهانیان از طریق زیر مکن است ‪:‬‏‬ ‫‏__ داشتن هدف و قبله ی واحد که همان محتوای حج ابراهیمی و پیام های ان است‬ ‫(ایه ‪ ۱۴۴‬بقره ‏)‬ ‫‏__ تالوت ایات خدا ‪ ،‬تزکیه نفس و اموزش و فراگیری کتاب خدا و حکمت الهی‪.‬‬ ‫(ایه ‪ ۱۵۱‬بقره ‏)‬ ‫‏__ استعانت از حضرت حق با صبر و اقامه نماز ‪( .‬ایه ‪ ۱۵۳‬سوره بقره‏)‬ ‫‏__ ترویج فرهنگ شهادت و شهادت طلبی‪( .‬ایات ‪۱۵۴‬تا‪ ۱۵۷‬بقره‏)‬ ‫‏__ پذیــرش حــج و عمــره بــه عنــوان شــعائرالهی ‪ ،‬بــرای اداره جهــان بشــری بــر اســاس امــوزه هــا و‬ ‫مناســک ان ‪ ( .‬ایــه ‪ ۱۵۸‬ســوره بقــره‏)‬ ‫‏__ صبــر در مقابــل مصائــب و پذیــرش مســیر افرینــش بــا اغــازی خداگونــه و پایانــی الهــی مطابــق‬ ‫راجعــون‪ ۱۵۵(.‬و‏‏‪۱۵۶‬ســوره بقــره‏)‬ ‫مفهــوم اِنالِلّــه وَاِنٌااِلیــه ِ‬ ‫‏__ پذیرش حب و دوستی خدا و اولیاء الهی و نفی طاغوت و دشمنان خدا و اسالم ‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫(ایه ‪ ۱۵۶‬سوره بقره‏)‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬فروردین‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪514‬‬ ‫تشکیلپایگاه‬ ‫«خانه احسان»‬ ‫در ‪ ۵‬محله اسیب پذیر‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) در‬ ‫اســتان گلســتان‪« :‬خانــه احســان» در ‪ ۵‬محلــه حاشــیه‬ ‫نشــین اســتان تشــکیل می شــود‪.‬‬ ‫ســلمان زاده گفــت‪ :‬طــرح «توســعه و تحــول اجتمــاع‬ ‫محــور محــات کم برخــوردار» در ‪ ۵‬منطقــه حاشــیه شــهر‬ ‫اســتان گلســتان تحــت عنــوان «قــرارگاه ‪ ۱۱۰‬محلــه» در‬ ‫راســتای تبدیــل محــات کم برخــوردار بــه محــات توانمنــد‬ ‫و کارامــد عملیاتــی می شــود‪.‬‬ ‫وی از اجــرای طــرح «توســعه و تحــول اجتمــاع محــور‬ ‫محــات کم برخــوردار» در همــه اســتان ها خبــر داد و‬ ‫اظهــار نمــود‪ :‬ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) در‬ ‫ایــن راســتا ‪ ۱۱۰‬محلــه اســیب پذیر در کشــور را کــه دارای‬ ‫اســیب های اجتماعــی هســتند را بــه عنــوان پایلــوت‬ ‫انتخــاب کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســهم اســتان گلســتان در ایــن طــرح ‪۵‬‬ ‫محلــه حاشــیه شــهر اســت کــه تحــت عنــوان «قــرارگاه‬ ‫‪ ۱۱۰‬محلــه» بنــا داریــم اقداماتــی را در راســتای تبدیــل‬ ‫محــات کم برخــوردار بــه محــات بــا کــودکان و نوجوانــان‬ ‫و جوانــان توانمنــد و کارامــد در عرصه هــای مختلــف‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی در چشــم انداز و افــق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬عملیاتــی کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) در‬ ‫اســتان بیــان کــرد‪ :‬در ایــن طــرح در وهلــه اول منطقــه را‬ ‫پهنه بنــدی کــرده و بــرای هــر کــدام مســئولینی از نیروهای‬ ‫مردمــی انتخــاب می کنیــم کــه اشــراف و اطالعــات کاملــی‬ ‫نســبت بــه محلــه خــود دارنــد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده ابــراز کــرد‪ :‬در راســتای ایــن طــرح‪ ،‬خانــه‬ ‫بــه خانــه و پــاک بــه پــاک؛ مشــکالت و معضــات‬ ‫منطقــه را احصــا و اطالعــات و داده هــای الزم را بــه‬ ‫دســت می اوریــم تــا متناســب بــا ان افــراد نیازمنــد را‬ ‫شناســایی کــرده و بتوانیــم خدماتــی در راســتای کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬محــور مــا اســتفاده بهینــه از ظرفیــت‬ ‫گروه هــای مردمــی فعــال در منطقــه اســت تــا محــات‬ ‫را بــه وســیله خــود مــردم پشــتیبانی کــرده و ان هــا را در‬ ‫عرصه هــای مختلــف توانمنــد ســازیم‪.‬‬ ‫ایــن مســئول اذعــان کــرد‪ :‬همچنیــن برنامه هــای دیگــری‬ ‫از جملــه موضوعــات اشــتغال زایی‪ ،‬فرهنگــی و ورزشــی‬ ‫را در دســتور کار داریــم و در صــدد هســتیم بــه وســیله‬ ‫گروه هــای مردمــی ان مناطــق را توانمنــد ســازیم‪.‬‬ ‫ســلمان زاده تصریــح کــرد‪ :‬انتظــار داریــم کــه‬ ‫دســتگاه های متولــی امــر هــم در اســتان در ایــن راســتا‬ ‫یاری گــر مــا باشــند تــا بتوانیــم قدمــی بهتــر در راســتای‬ ‫توانمندســازی محــات کم برخــوردار برداریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن قرارگاهــی تحــت عنوان «خانه‬ ‫احســان» در ان محــات تشــکیل می دهیــم تــا عــاوه بــر‬ ‫فراهم ســازی بســتری بــرای انجــام برنامه ریزی ها و اجرای‬ ‫برنامه هــا خــود‪ ،‬مکانــی بــرای مراجعــات مــردم باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) در‬ ‫اســتان بیــان کــرد‪ :‬ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره)‬ ‫برنامه ریــزی نمــوده تــا در بحــث ســامت ان مناطــق هــم‬ ‫ورود کنــد تــا موضوعــات مربــوط بــه غربالگــری و پزشــک‬ ‫خانــواده را بــا همــکاری هالل احمــر انجام دهــد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده در پایــان گفــت‪ :‬همچنیــن بــا همــکاری‬ ‫بنیــاد ‪۱۵‬خــرداد بنــا داریــم کــه کــودکان زیــر ‪ ۱۲‬ســال را کــه‬ ‫بیمــار هســتند و بــرای تامیــن نیازهــای پزشــکی و اقــام‬ ‫دارویــی خــود مشــکل دارنــد را شناســایی و حمای ـت الزم‬ ‫از ان هــا صــورت گیــرد تــا از ایــن طریــق بتوانیــم قســمتی‬ ‫از دردهــای مــردم مناطــق را مرتفــع ســازیم‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار هکتار از کشتزارهای‬ ‫خراسان شمالی در معرض‬ ‫تهدید سن گندم است‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ ۳۰ :‬هــزار هکتــار از‬ ‫کشــتزارهای غــات اســتان در معــرض تهدیــد ســن‬ ‫گنــدم اســت کــه کشــاورزان بایــد مبــارزه شــیمیایی بــا‬ ‫ایــن افــت را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫محمــد رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه گــرم شــدن هــوا‬ ‫ســن غــات از اماکــن زمســتان گــذران‪ ،‬ارتفاعــات و کــوه هــا‬ ‫بــه ســمت مــزارع رزیــش کــرده انــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫بــه نــرم مبــارزه رســیده اســت کشــاورزان بایــد بــرای مبــارزه‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک کشــتزارهای گنــدم و جــو در‬ ‫بخش هایــی از شهرســتان اســفراین‪ ،‬مانــه و ســملقان‪،‬‬ ‫بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬سنخواســت و خراشــا در جاجــرم‬ ‫بــه ســن غــات الــوده شــده انــد‪ ،‬کشــاورزان در ایــن مرحلــه‬ ‫کــه رشــد گنــدم و جــو کمتــر اســت راحــت تــر مــی تواننــد‬ ‫سمپاشــی کننــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 57,680,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,326,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 130,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 133,760,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 74,450,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 43,020,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫خطر اسیب‬ ‫به گونه های جانوری‬ ‫زیــاده روی در تامیــن غــذای حیوانــات و برخوردهــای‬ ‫احساســی در کشــور بــه حــدی اســت کــه در برخــی مــوارد‬ ‫جانــور غیراهلــی حتــی شــرایط زندگــی در طبیعــت وحشــی‬ ‫را از یــاد می بــرد‪.‬‬ ‫سگ های ولگرد‬ ‫کابوسی که تمام‬ ‫نمی شود‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫افزایــش سـگ های ولگــرد و بــدون صاحــب در مناطــق و محــات‬ ‫مختلــف شــهری و روســتایی‪ ،‬معضــل قدیمــی و زخــم ریش ـه دار‬ ‫مدیریــت شــهری گلســتان اســت کــه عــاوه بــر ایجــاد نگرانــی و‬ ‫تــرس در مــردم و اســیب های فــراوان ناشــی از ان‪ ،‬گونه هــای‬ ‫دیگــر جانــوری را نیــز در معــرض اســیب قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫در ســال های نــه چنــدان دور تماشــای ســگ فقــط در محیط های‬ ‫کوچــک شــهری و روســتایی همــراه گله هــای گوســفند‪ ،‬بــز و گاو‬ ‫در دش ـت و صحراهــا و یــا برنامه هــای کــودک و نوجــوان ماننــد‬ ‫«بــل و سباســتین‪ ،‬حنــا دختــری در مزرعــه و ســپید دنــدان»‬ ‫امــکان پذیــر بــود امــا در ایــن ســال هــا دیگــر نیــازی بــه صــرف‬ ‫وقــت و هزینــه بــرای رفتــن بــه روســتا و نشســتن پــای برنامــه‬ ‫کــودک نیســت و بــا رفتــن پشــت در یــا پنجــره خانــه‪ ،‬س ـگ های‬ ‫ولگــرد را در کوچــه و خیابــان مشــاهده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫س ـگ های ولگــرد و بــدون صاحــب‪ ،‬گونه هــای دیگــر جانــوری‬ ‫و همچنیــن ســامت انســان ها را بــه خطــر می اندازنــد و بــه‬ ‫دلیــل جســتجوی فــراوان بــرای غــذا در زباله هــا‪ ،‬پراکنــدن‬ ‫مدفــوع در کوچــه و خیابــان هــا‪ ،‬احتمــال برخــورد بــا خودروهــا‬ ‫و انتقــال بیمــاری خطرنــاک هــاری‪ ،‬نیازمنــد مقابلــه جــدی و‬ ‫همیشــگی هســتند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر چنــد روش از جملــه ســاخت ســرپناه‪ ،‬کشــتن‬ ‫گروهــی‪ ،‬واکســینه کــردن‪ ،‬عقیــم کــردن و اجــرای برنامــه هــای‬ ‫کنتــرل جمعیــت بــرای مقابلــه بــا ســگ هــای ولگــرد در کشــورهای‬ ‫گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه همــه ان هــا موثــر‬ ‫نبــوده و بایــد بــا شناســایی دقیــق شــرایط کشــور‪ ،‬روش هــای‬ ‫مناســب و کاربــردی بــرای حــل ایــن مشــکل انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫عقیــم ســازی و رهــا کــردن؛ راهــکار موثــر کنتــرل جمعیــت‬ ‫ســگ های ولگــرد‬ ‫متخصصــان و کارشناســان معتقدنــد کــه راه حــل موثــر بــرای‬ ‫کنتــرل و کــم کــردن جمعیــت س ـگ های ولگــرد در ایــران اجــرای‬ ‫شــیوه س ـی ان وی ار ( گرفتــن‪ ،‬عقیــم ســازی‪ ،‬واکســینه کــردن و‬ ‫رهاســازی ) بــه همــراه امــوزش و همــکاری نهادهــای دولتــی و‬ ‫غیــر دولتــی ماننــد شــهرداری ها اســت‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر یکــی از شــیوه هــای موثــر کنتــرل و کــم کــردن‬ ‫جمعیــت س ـگ های ولگــرد‪ ،‬انســجام بــه کارگیــری ایــن روش هــا‬ ‫توســط همــه شــهرداری ها اســت چــون حیوانات مــرز جغرافیایی‬ ‫نمی شناســند و اگــر ایــن شــیوه همــه جــا بــه کار گرفتــه نشــود‬ ‫ســگ ها از شــهری بــه شــهری دیگــر مــی رونــد و ایــن چرخــه‬ ‫ادامــه پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫دیــدن و شــنیدن اخبــار و حوادثــی کــه سـگ های ولگــرد و بــدون‬ ‫صاحــب طــی ســال های اخیــر در برخــی شــهرهای کشــور رقــم‬ ‫می زننــد‪ ،‬بــر نگرانــی خانواده هــا بــه خصــوص بانــوان و کــودکان‬ ‫افــزوده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از روش هــای مــورد اســتفاده بــرای کاهــش جمعیــت‬ ‫ســگ های ولگــرد‪ ،‬کشــتن ان هــا اســت کــه شــاید بــه نظــر راه‬ ‫حــل موثــر و ســاده ای باشــد امــا تجربــه نشــان داده کــه کارامــد‪،‬‬ ‫پایــدار و انســانی نیســت و در طوالنــی مــدت جمعیــت س ـگ ها‬ ‫را کــم نمی کنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن روش بــرای کشــتن س ـگ های ولگــرد و بــدون‬ ‫صاحــب بــا اعتــراض دوســتداران حیوانــات مواجــه شــد و همیــن‬ ‫امــر ســبب شــد تــا ســازمان امــور شــهرداری های وزارت کشــور‬ ‫در ســال ‪ ۹۵‬در مصوبـه ای کشــتن ایــن حیــوان را ممنــوع اعــام‬ ‫کنــد و دســتور بــه ســاماندهی س ـگ های بــدون صاحــب توســط‬ ‫شــهرداری ها بــه روش زنــده گیــری و عقیــم ســازی دهــد کــه ایــن‬ ‫مصوبــه بــه ســبب ســختی زنــده گیــری و هزینــه بــاالی نگهــداری و‬ ‫عقیــم ســازی ان‪ ،‬کامــل اجــرا نشــد و زمینــه افزایــش شــمار ایــن‬ ‫حیــوان را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫گفتمــان ســازی گــروه هــای حامــی حیوانــات در رابطــه بــا نــوع‬ ‫برخــورد مــردم بــا ایــن حیوانــات و تشــویق بــه تامیــن منابــع‬ ‫غذایــی و حفــظ و نگهــداری افــراط گونــه انــان یکــی دیگــر از دالیل‬ ‫افزایــش تعــداد ســگ هــای ولگــرد طــی ســالیان اخیــر اســت‪.‬‬ ‫خطر اسیب به گونه های جانوری‬ ‫شــرایط بــه گونــه ای رقــم خــورده کــه کمتریــن برخــورد بــا‬ ‫ســگ های بــدون صاحــب بــا واکنــش منفــی افــکار عمومــی‬ ‫مواجــه مــی شــود کــه ایــن گونــه رفتارهــا نــه تنهــا ســودی بــرای‬ ‫محیــط زیســت و طبیعــت نــدارد بلکــه بــه دلیــل غلبــه سـگ ها در‬ ‫طبیعــت‪ ،‬گونــه هــای جانــوری دیگــر در خطــر از بیــن رفتــن قــرار‬ ‫خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫در محیــط زیســت حمایــت بیشــتر از یــک گونــه باعــث انقــراض‬ ‫گونــه دیگــر مــی شــود ‪ .‬کارشناســان حیــات وحــش هشــدار‬ ‫می دهنــد کــه گونه هــای اســیب پذیر ایــران نظیــر یــوز اســیایی‪،‬‬ ‫پلنــگ ایرانــی‪ ،‬روبــاه شــنی و بســیاری دیگــر از گونه هــای جانــوری‬ ‫نیــز از ایــن تعــارض ناخواســته اســیب جــدی دیــده و خواهنــد دیــد‪.‬‬ ‫زیــاده روی در تامیــن غــذای حیوانــات و برخوردهــای احساســی‬ ‫در کشــور بــه حــدی اســت کــه در برخــی مــوارد جانــور غیراهلــی‬ ‫حتــی شــرایط زندگــی در طبیعــت وحشــی را از یــاد می بــرد‪.‬‬ ‫به سگ های ولگرد غذا ندهید‬ ‫دکتــرای رشــته محیــط زیســت بــا گرایــش تنوع زیســتی بــا گالیــه‬ ‫از برخــورد غیرمســووالنه شــهروندان در قبــال ســگ هــای بــدون‬ ‫صاحــب گفــت‪ :‬اگــر می خواهیــم بــه ســگی غــذا بدهیــم‪ ،‬بایــد‬ ‫مســوولیت تغذیــه و درمانــش را بپذیریــم‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫بــا تحویــل ســگ های بالصاحــب بــه پناهگاه هــای خــاص‪،‬‬ ‫مســوولیت غــذا دادن و رســیدگی مرتــب دامپزشــکی بــه انهــا را‬ ‫فراهــم کنیــد‪ ،‬نــه اینکــه هــر زمــان خواســتید و اگــر از جایــی رد‬ ‫می شــدید‪ ،‬بــه یــک حیــوان گرســنه غــذا دهیــد و بعــد هــم ان‬ ‫را رهــا کنیــد‪.‬‬ ‫وحیــد زمانــی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر شــما در هفتــه چهــار یــا پنــج‬ ‫بــار هــم بــه یــک محــل برویــد و بــه یــک عــده از ســگ ها غــذا‬ ‫دهیــد‪ ،‬بــاز هــم کفایــت نمی کنــد‪ .‬ســرعت زاداوری س ـگ ها بــا‬ ‫همیــن کار اشــتباه بیشــتر می شــود در حالــی کــه اگــر مســوولیت‬ ‫عقیم ســازی انهــا و غذادهــی مرتــب را در پناهگاه هــای خــاص‬ ‫بپذیریــد‪ ،‬بخــش مهمــی از ایــن مشــکالت حــل می شــود‪.‬‬ ‫ی غیرمســووالنه جمعیــت‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در نتیجــه غذادهــ ‬ ‫سـگ ها در برخــی نقــاط شــهری بــه صــورت انفجــاری بــاال رفتــه و‬ ‫ایــن اتفــاق‪ ،‬شــهرداری ها را در بعضــی جاهــا مجبــور بــه حــذف‬ ‫فیزیکــی کــرده در حالــی کــه ایــن کار نادرســت ترین شــیوه‬ ‫ممکــن اســت و بایــد بپذیریــم کــه بــا غذادهــی غیرمســووالنه مــا‬ ‫هــم بخشــی از ان مشــکل را رقــم زده ایــم‪.‬‬ ‫افزایــش بی رویــه شــمار ســگ های ولگــرد و بــدون صاحــب و‬ ‫گرســنه در بیشــتر شــهرهای اســتان گلســتان و جــوالن ازادانــه‬ ‫انهــا بــه یــک معضــل اجتماعــی جــدی تبدیــل شــده و خطــرات‬ ‫گازگرفتگــی افــراد توســط ایــن حیــوان بــه کابوســی بــرای‬ ‫شــهروندان و تهدیــدی بــر ســامت‪ ،‬امنیــت روانــی و جانــی انهــا‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان گنبــدی گفــت‪ :‬مشــاهده س ـگ های ولگــرد‬ ‫و گرســنه کــه بیشــتر به صــورت گلــه ای در ســطح خیابان هــا و‬ ‫کوچه هــا در حرکــت یــا مشــغول اســتراحت هســتند‪ ،‬نگــران‬ ‫کننــده و دلهــره اور اســت‪.‬‬ ‫منصــوره شــجاعی افــزود‪ :‬چنــد روز پیــش هنــگام غــروب بــه‬ ‫همــراه همســرم در محلــه شــهرک فرهنگیــان مشــغول پیــاده‬ ‫روی بودیــم کــه چنــد قــاده ســگ جلــوی مــا ظاهــر شــدند کــه بــه‬ ‫لطــف اشــنایی همســرم بــا نحــوه مقابلــه بــا ســگ هــا از خطــر‬ ‫حملــه ان هــا نجــات پیــدا کردیــم امــا لحظــات ســختی کــه بــر مــن‬ ‫گذشــت را نمــی توانــم فرامــوش کنــم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان ســاکن محلــه ســیداباد گنبــدکاووس‬ ‫گفــت‪ :‬ســگ ولگــرد و بــدون صاحــب در ایــن محلــه کــه در‬ ‫مجــاورت چنــد روســتا و رودخانــه گرگانــرود قــرار دارد زیــاد اســت‬ ‫و چنــد بــار شــاهد گزیــده شــدن کــودکان و حتــی افــراد بزرگســال‬ ‫توســط ایــن حیوانــات بوده ایــم‪.‬‬ ‫مرتضــی یوســفی افــزود‪ :‬برخــی خانواده هــا و افــراد بــرای ایــن‬ ‫حیوانــات نــان خشــک یــا باقــی مانــده غــذا می ریزنــد کــه ایــن امــر‬ ‫ســبب شــده بــر تعــداد س ـگ های ولگــرد در محلــه افــزوده شــود‬ ‫ضمــن اینکــه برخــی از ایــن سـگ ها وقتــی در دســت فــردی نــان‬ ‫می ببینــد بــه ســمت او می رونــد تــا تکــه نانــی برایشــان بیندازنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬چنــد بــار دیــدم سـگ های ولگــرد بــرای گرفتــن‬ ‫نــان بــه ســمت کــودکان و نوجوانانــی کــه در حــال بازگشــت از‬ ‫نانوایــی بودنــد‪ ،‬حملــه کردنــد‪.‬‬ ‫یوســفی ادامــه داد‪ :‬ســال های قبــل گــروه هایــی از شــهرداری و‬ ‫مرکــز بهداشــت اقــدام بــه اتــاف سـگ های ولگــرد می کردنــد امــا‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه چنیــن کاری نمی کننــد و همیــن امــر ســبب‬ ‫افزایــش شــمار انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن برخــی شــهروندان ســاکن محــات بهارســتان‪ ،‬ازادگان‪،‬‬ ‫چایــی بوئیــن‪ ،‬انتهــای خیابان هــای ارش‪ ،‬جامــی‪ ،‬میهمــن‪،‬‬ ‫امامــزاده و ‪ ۱۷‬شــهریور غربــی گنبــدکاووس هــم بــا ذکــر ســخنان‬ ‫مشــابه نســبت بــه افزایــش و حضــور سـگ های ولگــرد و گرســنه در‬ ‫خیابان هــا و کوچه هــای محــل ســکونت خــود و شــرایط ناامنــی کــه‬ ‫بــرای ســامت ســاکنان بــه خصــوص بانــوان و کــودکان ایجــاد شــده‬ ‫انتقــاد کــرده و خواســتار حــل ایــن مشــکل شــدند‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس گفــت‪:‬‬ ‫پارســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۶۶‬مــورد گــزش حیوانــات شــامل ‪ ۸۴۲‬مــورد‬ ‫در مناطــق شــهری و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۲۴‬مــورد در روســتاهای ایــن‬ ‫شهرســتان ثبــت شــد کــه ‪ ۱۹‬درصــد بیشــتر از ســال ‪ ۹۹‬بــود‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده بــا بیــان اینکــه ‪ ۵۲‬درصــد گزش هــا در‬ ‫گــروه ســنی دانــش امــوزی تــا ‪ ۱۹‬ســال رخ داد اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس ســال گذشــته پنــج هــزار واکســن‬ ‫ضدهــاری بــه افــراد حیــوان گزیــده تزریــق کــرده بــود‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه دامپزشــکی گنبــدکاووس هــم بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬وظیفــه جمـع اوری سـگ های ولگــرد در مناطــق شــهری بــا‬ ‫شــهرداری ها و در روســتاها بــا دهیاری هاســت کــه در گذشــته بــا‬ ‫اجــرای عملیــات اتــاف شــاهد کــم شــدن جمعیــت ایــن حیوانــات‬ ‫بودیــم امــا در چنــد ســال اخیــر کــه کشــتن سـگ ها ممنــوع شــده‪،‬‬ ‫روز بــه روز بــه جمعیــت سـگ های ولگــرد افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫نــادر گوگالنــی تاکیــد کــرد‪ :‬دامپزشــکی بــا رهاســازی س ـگ های‬ ‫ولگــرد در طبیعــت بعــد از جمــع اوری از ســطح شــهر موافــق‬ ‫نیســت چــرا کــه ایــن حیوانــات بعــد از مدتــی بــاز هــم بــه شــهرها‬ ‫بــاز می گردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دامپزشــکی مســوولیت واکســینه کــردن‬ ‫سـگ ها صاحب دار را برعهده دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ســال گذشــته هشــت‬ ‫هــزار قــاده ســگ صاح ـب دار و گلــه بــا همــکاری صاحبــان انهــا‬ ‫واکســینه شــدند‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد شــهردار گنبــدکاووس نیــز بــا تاییــد حضــور‬ ‫قابــل توجــه ســگ های ولگــرد در برخــی محــات ایــن شــهر‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس مشــاهدات میدانــی صــورت گرفتــه بیــن ‪ ۱۴۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۵۰‬قــاده ســگ ولگــرد در ایــن شــهر وجــود دارد کــه ‪ ۳۵‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫قــاده ان مولــد هســتند‪.‬‬ ‫ســیدعلی اصغــر موســوی افــزود‪ :‬شــهرداری گنبــدکاووس در‬ ‫راســتای وظیفه منــدی و بــرای رفــع خطــر تهدیــد ایــن حیوانــات از‬ ‫ســال گذشــته اقــدام بــه ســاخت ســرپناه نگهــداری‪ ،‬تیمــار‪ ،‬عقیــم‬ ‫ســازی و واگــذاری ســگ های ولگــرد بــا زیربنــای تقریبــی هــزار‬ ‫متــر مربــع در خــارج از بافــت شــهری و بــا مشــارکت یــک تشــکل‬ ‫مــردم نهــاد بــا نــام «خیریــن ســبزاندیش اســتان گلســتان» نمــود‬ ‫کــه هــم اکنــون ‪ ۹۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬درحــال حاضــر در ایــن مرکــز بیــش از ‪ ۱۲۰‬قــاده‬ ‫ســگ و تولــه ولگــرد و بیمــار نگهــداری می شــود کــه بــه ســبب‬ ‫کمبــود فضــای فیزیکــی‪ ،‬شــهرداری ‪ ۲‬هــزار مترمربــع زمیــن دیگــر‬ ‫را بــه ایــن مجموعــه اضافــه خواهــد کــرد تــا پــس از امــاده ســازی‪،‬‬ ‫به عنــوان مجموعــه یــا پــارک دوســتار حیوانــات مــورد اســتفاده‬ ‫ایــن پناهــگاه و نیــز برخــی شــهروندان کــه نیــاز بــه س ـگ گردانی‬ ‫دارنــد‪ ،‬قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫موســوی ادامــه داد‪ :‬طــرف قــرارداد شــهرداری گنبــدکاووس بــرای‬ ‫نگهــداری س ـگ های ولگــرد قــرار اســت طــی یــک دوره چهــار یــا‬ ‫پنــج ســاله اقــدام بــه جمــع اوری کامــل سـگ های ولگــرد‪ ،‬تیمــار‪،‬‬ ‫عقیــم ســازی و واگــذاری انهــا بــه افــرادی کــه بــرای نگهبانــی و‬ ‫چوپانــی درخواســت دهنــد‪ ،‬کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫پنجره های خانه را مدرنیزه کنید‪ .‬تعویض پنجره های کنونی با شیشه های دوجداره برای خانه هایی که گرمایش گازی دارند‬ ‫‪ 4/2‬تن و خانه هایی که گرمایش نفتی دارند ‪ 9/3‬تن و برای خانه هایی که گرماش برقی دارند ‪ 8/9‬تن دی اکسید کربن‬ ‫کمتری در سال تولید می کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫تعداد بیماران کرونایی گلستان ‪ ۱۳.۲‬درصد بیشتر شد‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایــت مــداوم شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫ماننــد اســتفاده از ماســک گفــت‪ :‬تعــداد بیمــاران بســتری کرونایــی در مراکــز درمانــی اســتان در ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته ‪ ۱۳.۲‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪514‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫نکاتی درباره پولیش‬ ‫شهردار هم موافق‬ ‫این طرح نبود؟‬ ‫بوســتان افرینــش یکــی از مــکان هــای گردشــگری در بجنــورد‬ ‫اســت کــه مــورد اســتقبال مســافران قــرار دارد و زیــر ایــن پــل‬ ‫هــم چشــم انــداز زیبایــی دارد؛ اکنــون بــا اجــرای حصــار در‬ ‫اطــراف ایــن بوســتان و وســط ایــن پــل حواشــی و اعتراضاتــی را‬ ‫بــه همــراه داشــته و بازتــاب بســیاری در فضــای مجــازی اســتانی‬ ‫و حتــی کشــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایا دیوار بوستان‬ ‫بانوان بجنورد‬ ‫زیر بار انتقادها‬ ‫فرو می ریزد؟‬ ‫سرویس اجتماعی گردشگری‪:‬‬ ‫ســاخت دیــوار در اطــراف بوســتان افرینــش بجنــورد بــه عنــوان‬ ‫دومیــن بوســتان بانــوان مرکــز خراســان شــمالی بــا انتقــاد بســیاری‬ ‫همــراه بــود امــا بتازگــی منتقــدان فنــی هــم بــه عرصــه ایــن‬ ‫اعتراض هــا افــزوده شــده و گفتــه انــد کــه پیوســت هــای اخــذ‬ ‫اســتعالم های اجرایــی در ایــن طــرح لحــاظ نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اجــرای دومیــن بوســتان بانــوان‬ ‫بجنــورد در بوســتان افرینــش مرکــز اســتان در شــورای اســامی‬ ‫شــهر مصــوب و اجــرای حصــار در اطــراف ان در دســتور کار‬ ‫شــهرداری قــرار گرفــت؛ ایــن اقــدام از همــان ابتــدا مــورد انتقــاد‬ ‫شــهروندان بــود امــا کار بــه ســرعت اجرایــی شــد بــه طــوری کــه در‬ ‫مــدت کوتاهــی دیــوار بــه مراحــل پایانــی ســاخت رســید‪.‬‬ ‫بوســتان افرینــش یکــی از مــکان هــای گردشــگری در بجنــورد‬ ‫اســت کــه مــورد اســتقبال مســافران قــرار دارد و زیــر ایــن پــل هــم‬ ‫چشــم انــداز زیبایــی دارد؛ اکنــون بــا اجــرای حصــار در اطــراف ایــن‬ ‫بوســتان و وســط ایــن پــل حواشــی و اعتراضاتــی را بــه همــراه‬ ‫داشــته و بازتاب بســیاری در فضای مجازی اســتانی و حتی کشــور‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫امــا اکنــون شــرکت اب منطق ـه ای اســتان نیــز نســبت بــه اجــرای‬ ‫دیــوار بــر روی پــل ایــن بوســتان ایــراد فنــی گرفتــه و نســبت بــه ان‬ ‫اخطــار داده اســت‪ ،‬اکنــون ســاخت ایــن دیوار کــه در مراحل پایانی‬ ‫اســت‪ ،‬متوقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫اخطار شــرکت اب منطقه ای خراســان شــمالی به ‪ ۲۰‬متر از این‬ ‫دیــوار اســت کــه بــر روی پــل و روی مســیل و در بســتر رودخانــه‬ ‫ایجــاد شــده اســت؛ ایــن شــرکت اعــام کــرده ممکــن اســت ایــن‬ ‫اخطــار تــا مرحلــه تخریــب نیــز پیــش بــرود و ایــن ســازه مزاحــم‬ ‫برداشــته شــود‪.‬‬ ‫در ایــن میــان برخــی مــی گوینــد تصویــب اجــرای ایــن بوســتان بــه‬ ‫واســطه هــای البــی هــای برخــی اعضــا انجــام شــده اســت و اگــر‬ ‫نــه بوســتان افرینــش مــکان مناســبی بــرای بانــوان نیســت؛ ایــن‬ ‫طــرح عــاوه بــر اینکــه فرصــت حضــور مســافران عبــوری از بجنــورد‬ ‫را گرفتــه ســبب نازیبــا شــدن چهــر شــهر شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان بجنــورد در ایــن بــاره گفــت‪ :‬مــردم شــهر از‬ ‫همــان ابتــدا کــه دیــوار در اطــراف بوســتان در حــال ســاخت بــود بــه‬ ‫ایــن ســازه انتقــاد کردنــد‪ ،‬انتقــاد مــردم بــر ایــن بــود کــه ایــن دیــوار‬ ‫چهــره شــهر را نازیبــا کــرده اســت‪ ،‬البته انتخاب بوســتان بانــوان در‬ ‫محل بوســتان افرینش و حصارکشــی اطراف ان بدســلیقگی بود‬ ‫کــه جامــه عمــل پوشــید‪.‬‬ ‫زهــرا ریحانــی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از صــرف هزینــه بســیار زیــاد‬ ‫بــرای حصــار کشــی اکنــون صاحبنظــران تــازه صحبــت از مشــکالت‬ ‫فنــی و ایمنــی ایــن بوســتان صحبــت مــی کننــد‪ ،‬معلــوم نیســت‬ ‫ایــن مســووالن و صاحــب نظــران چــرا پیــش از باالرفتــن دیــوار‬ ‫ایــن تهدیدهــا را گوشــزد نکردنــد‪ ،‬چــرا شــهرداری پیــش بینــی هــای‬ ‫الزم را در ایــن بــاره نکــرده اســت‪ ،‬شــهرداری هــا ســتادی بــه عنــوان‬ ‫ســتاد مدیریــت بحــران دارنــد چــرا ایــن ســتاد در برابــر این تهدیدها‬ ‫ســکوت اختیــار کــرده اســت؟‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون گفتــه شــده اســت کــه امــکان تخریــب دیــوار‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬در ایــن صــورت چــه کســی پاســخگوی هزینــه هــای‬ ‫صــرف شــده بــرای اجــرای ایــن حصــار اســت؟‬ ‫شهردار هم موافق این طرح نبود؟‬ ‫یکــی از کارمنــدان شــهرداری بجنــورد در ایــن بــاره بــا بیــان اینکــه‬ ‫خطــرات و تهدیــد هــای ســاخت دیــوار در اطراف بوســتان در حریم‬ ‫رودخانــه بــه شــهردار بجنــورد گوشــزد شــد و البتــه شــهردار هــم‬ ‫در ابتــدا موافــق ایــن طــرح نبــود گفــت‪ :‬متاســفانه بــا وجــود ایــن‬ ‫گوشــزدها‪ ،‬نفــع مــردم در نظــر گرفتــه نشــد و بوســتان مصــوب و‬ ‫دیــوار بــا تمامــی خطــرات و تهدیدهــای مطــرح شــده و بــا مصوبــه‬ ‫شــورای اســامی شــهر بــاال رفــت‪.‬‬ ‫وی کــه خواســت نامــش در خبــر ذکــر نشــود اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مســیل بوســتان افرینــش در مســیر اب هایــی کــه از بــاال دســت‬ ‫مــی ایــد قــرار دارد اگــر عــرض خروجــی هــا کــم شــود‪ ،‬جریــان‬ ‫ســیل مــی توانــد در ایــن مســیل خطــر افریــن باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای ایجــاد حصــار در ایــن بوســتان بــه ناچــار‬ ‫بایــد در زیــر پــل موانعــی بــرای جلوگیــری از ورود افــراد ایجــاد‬ ‫شــود تــا امنیــت برقــرار شــود در ایــن زمینــه بایــد در زیــر پــل‬ ‫منفــذی قــرار داده شــود کــه جلــوی ورود افــراد گرفتــه شــود‬ ‫کــه در ایــن صــورت اگــر از باالدســت ســیل جــاری شــود خــار و‬ ‫خاشــاک مســیر روان اب را مســدود مــی کنــد و اب ســیل بــا‬ ‫پــس زدگــی روبــه رو مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر خطــر ســیل‪ ،‬مجــاورت انبارهــای‬ ‫ســوخت بــا بوســتان بانــوان از دیگــر تهدیدهــا اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫انبارهــا بســیار خطــر افریــن هســتند و ایــن مــکان ســوای از‬ ‫اینکــه بــرای بانــوان باشــد یــا خانــواده هــا‪ ،‬فضــای بســیار پرخطــر‬ ‫و مخاطــره امیــز شــهر اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارمنــد شــهرداری بجنــورد گفــت‪ :‬اگــر قــرار اســت ایــن‬ ‫بوســتان ویــژه بانــوان ایجــاد شــود بایــد شــمار مســیرهای‬ ‫خروجــی خیلــی بیشــتر از وضعیــت کنونــی باشــد کــه بــه نظــر‬ ‫مــی رســد بــه ایــن امــر توجــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫انتقادهای شرکت اب منطقه ای‬ ‫در ایــن میــان شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی هــم‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه ایــن دیــوار بــر خــاف قوانیــن رعایــت‬ ‫بســتر رودخانــه ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقـه ای خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬طبــق قانــون توزیــع عادالنــه اب‪ ،‬هرگونــه ســاخت‬ ‫و ســاز در بســتر مســیل و رودخانــه هــا ممنــوع اســت و نیــاز بــه‬ ‫اخــذ مجــوز از وزارت نیــرو دارد کــه متاســفانه شــهرداری بجنــورد‬ ‫بــدون اخــذ مجــوز اقــدام بــه احــداث دیــوار کــرد‪.‬‬ ‫ســیدعقیل مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن بــاره بــه شــهرداری‬ ‫مرکــز اســتان اخطــار داده شــد کــه هرگونــه ســاخت و ســاز‬ ‫در بســتر رودخانــه نیــاز بــه دریافــت مجــوز وزارت نیــرو و یــا‬ ‫ن دارد کــه ایــن اقــدام‬ ‫شــرکت های اب منطقــه ای در اســتا ‬ ‫پیــش از انجــام دیــوار انجــام نشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬محــدوده پــل در بوســتان افرینــش در‬ ‫بســتر رودخانــه اســت و شــهرداری بــدون اینکــه مجــوز از وزارت‬ ‫نیــرو دریافــت کنــد اقــدام بــه ســاخت و ســاز در ایــن محــدوده‬ ‫کــرده اســت کــه ایــن امــر بــا اخطــار روبــرو شــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطق ـه ای خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫شــهرداری بجنــورد پــس از دریافــت اخطــار‪ ،‬بــرای دریافــت‬ ‫مجــوز اقــدام و اعــام کــرد کــه بــرای رفــع مشــکل طــرح پیشــنهاد‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬در ایــن زمینــه قــرار اســت بررسـی های فنــی بــر روی‬ ‫طــرح پیشــنهادی انجــام شــود‪.‬‬ ‫مرتضــوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در صورتــی کــه در طــرح پیشــنهادی‬ ‫شــهرداری بجنــورد مشــکلی در خصــوص مســیل رودخانــه وجــود‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬قابلیــت صــدور مجــوز وجــود دارد امــا در غیــر‬ ‫ایــن صــورت دیــوار بــر روی پــل بایــد تخریــب و بــرای اصــاح‬ ‫طــرح اقــدام شــود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقـه ای خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬دیــوار بــه طــول ‪ ۲۰‬متــر بــر روی پــل و روی مســیل و در‬ ‫بســتر رودخانــه ایجــاد مزاحمــت کــرده و روی پــل انجــام شــده و‬ ‫مــورد تاییــد ایــن شــرکت نیســت‪.‬‬ ‫پیشنهاد شهرداری برای رفع مشکل سیل‬ ‫شــهردار بجنــورد هــم دربــاره گالیــه هــای مــردم از اجــرای‬ ‫بوســتان بانــوان در بوســتان افرینــش بجنــورد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اطــراف ایــن بوســتان پیــش از ایــن هــم دیــوار کشــی بــود و در‬ ‫برهــه ای از زمــان‪ ،‬دیــوار تخریــب شــد‪ ،‬ســوال اینجاســت کــه‬ ‫چــرا در ان زمــان مــردم اعتراضــی بــه دیــوار کشــی بوســتان‬ ‫نداشــتند و اکنــون دیوارکشــی بــرای ایجــاد بوســتان ویــژه‬ ‫بانــوان بــا اعتــراض و هجمــه روبــه رو شــده اســت؟ منطــق ایــن‬ ‫اعتــراض هــا ای تامــل دارد‪.‬‬ ‫جــواد حمیــدی راوری بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک افرینــش‬ ‫در دهــه ‪ ۸۰‬توســط پتروشــیمی ســاخته شــده اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســوال مــن ایــن اســت کــه در ان زمــان کــه دیــوار در‬ ‫اطــراف بوســتان وجــود داشــت‪ ،‬دغدغــه ســیل وجــود نداشــت؟‬ ‫وی با تکذیب مخالفت خود با اجرای بوســتان بانوان در بوســتان‬ ‫افرینــش خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه هــر حــال بــا توجــه بــه انتقادهــا‪،‬‬ ‫شــهرداری طرحــی بــرای رفــع ایرادهــای فنــی پیشــنهاد داده اســت‬ ‫کــه خطــرات ســیل احتمالــی در ایــن بوســتان مهــار شــود‪.‬‬ ‫حمیــدی راوری دربــاره نگرانــی ها از انبارهای ســوخت در مجاورت‬ ‫بوســتان افرینــش گفــت‪ :‬ایــن بوســتان پیــش از ایــن هــم در جــوار‬ ‫انبــار نفــت بــود و چــرا اکنــون ســبب نگرانی شــده اســت؟‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن انتقــاد هــا اگــر در زمینــه جانمایــی‬ ‫بوســتان باشــد‪ ،‬پذیرفتــه اســت و البتــه بایــد در ابتــدای امــر و‬ ‫پیــش از تصویــب اعــام مــی شــد‪ ،‬جانمایــی ایــن بوســتان بــا در‬ ‫نظــر گرفتــن تمامــی شــرایط امنیــت در شــورای شــهر مصــوب‬ ‫شــد و تاییدیــه مراجــع مختلــف را دارد‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد افــزود‪ :‬حتــی اســتاندار هــم دســتور بررســی‬ ‫مجــدد بــرای اجــرای بوســتان بانــوان در بوســتان افرینــش داد و‬ ‫شــرایط مــورد بازبینــی و بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫انتقــاد عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد از اجــرای طــرح‬ ‫بوســتان بانــوان‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد هــم بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫حصارکشــی اطــراف بوســتان افرینــش مرکــز اســتان بــا گالیه هــا‬ ‫و انتقادهــای مــردم همــراه شــده اســت گفــت‪ :‬پیوســت هــای‬ ‫اخــذ اســتعالم هــای فنــی و اجرایــی در ایجــاد دومیــن بوســتان‬ ‫بانــوان در بجنــورد لحــاظ نشــده و ایــن طــرح بــا وجــود نقدهــای‬ ‫اجرایــی‪ ،‬عملیاتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫سیدمحســن موســوی اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای بوســتان بانــوان‬ ‫در بوســتان افرینــش شــهر بجنــورد از جنبــه هــای مختلــف و‬ ‫بویــژه مخاطــرات و بحــران هــای ناشــی از دوره ســیالب هــای‬ ‫مســیل شــهر بجنــورد‪ ،‬مشــکل دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری و شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای اســتان در زمینــه بحــران هــای مســیل عبــوری از‬ ‫بوســتان افرینــش مکاتبــات الزم را انجــام داده و تهدیدهــای‬ ‫ممکــن را اعــام داشــته انــد‪.‬‬ ‫موســوی گفــت‪ :‬از مخاطــرات اجــرای بوســتان بانــوان در محــل‬ ‫پــارک افرینــش بجنــورد‪ ،‬همجــواری ایــن مــکان بــا انبارهــای‬ ‫ســوخت شــرکت نفــت اســت در ایــن زمینــه ارزیابــی تخصصــی‬ ‫مدیریــت پدافنــد غیرعامــل اســتانداری‪ ،‬ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح از جنبــه هــای منظــری‬ ‫و فنــی‪ ،‬مخالــف بــودم و نقدهــای اجرایــی طــرح را اعــام کــردم‬ ‫و در فراینــد قانونگــذاری‪ ،‬طــرح مربوطــه در شــورای اســامی‬ ‫شــهر بجنــورد مصــوب و هیــات تطبیــق فرمانــداری نیــز مصوبــه‬ ‫را تاییــد کــرده و جبنــه قانونــی ان شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد افــزود‪ :‬البتــه شــهرداری‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه اقدامــات مربــوط بــه ارتقــای ایمنــی‬ ‫مســیل در دســت پیگیــری اســت و اب منطقــه ای اســتان نیــز‬ ‫طــرح ارســالی شــهرداری را در دســت بررســی نهایــی دارد‪.‬‬ ‫بوســتان افرینــش بجنــورد در دهــه ‪ ۸۰‬شــرکت پتروشــیمی‬ ‫خراســان واقــع در خراســان شــمالی ایجــاد شــد‪ .‬اکنــون بــا‬ ‫مصوبــه شــورای اســامی شــهر بجنــورد بــه بوســتان ویــژه بانــوان‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر بجنــورد بــا مســاحت حــدود ‪ ۴۰‬کیلومتــر مربــع‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۲۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه تنهــا یــک پــارک ویــژه بانــوان‬ ‫بــه نــام مهربانــو در ضلــع شــمال شــرقی شــهربازی بــه مســاحت‬ ‫ســه هــزار متــر مربــع بــه ایــن قشــر اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــرای اجــرای دومیــن بوســتان بانــوان بجنــورد ‪ ۲‬هکتــار از زمیــن‬ ‫بوســتان افرینــش اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اکنــون ظرفیــت هــا و امکانــات ماننــد فضــای ســبز‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫پارکــی‪ ،‬رســتوران‪ ،‬محوطــه دوچرخــه ســواری‪ ،‬قایقرانــی و محوطــه‬ ‫بــازی کــودکان در ایــن بوســتان موجــود اســت و ایــن بوســتان از‬ ‫ســالن و باشــگاه ورزشــی ویــژه بانــوان برخــوردار اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫ماسک زدن تا ‪ 90‬درصد از انتقال کرونا و اومیکرون جلوگیری میکند‬ ‫ اولیــن و مهمتریــن مســئله در مــورد پولیــش‪ ،‬انتخــاب‬‫درســت نــوع پولیــش میباشــد که شــامل شــدت زبــری ان‬ ‫می باشــد (پولیــش نــرم‪ ،‬زبــر و…)‬ ‫ پولیــش چیــزی بــه رنــگ و ســطح بدنــه خــودروی‬‫شــما اضافــه نمی کنــد‪ ،‬بلکــه الیــه ای نــازک از ســطح را‬ ‫حــذف می کنــد‪.‬‬ ‫ یــک پولیــش همانطــور کــه می توانــد خــودروی شــما‬‫را زیبــا کنــد‪ ،‬در صــورت انتخــاب و اســتفاده نــا درســت‬ ‫می توانــد بــه خــودروی شــما اســیب برســاند‪.‬‬ ‫ رنــگ هــای غیــر متالیــک راحــت تــر و ســریعتر پولیــش‬‫میشــوند خطــوط روی انهــا رفــع میشــود ولــی بــه همــان‬ ‫نســبت اســیب پذیــر تــر از رنــگ هــای متالیــک می باشــند‬ ‫در حالــی کــه رنــگ هــای متالیــک کمــی ســخت تــر بــراق‬ ‫شــده امــا بــه دلیــل ضخیــم تــر بــودن الیــه خارجــی انهــا‪،‬‬ ‫خــراش هــا معمــوال در همــان الیــه خارجــی قــرار گرفتــه و‬ ‫حتمــا بــا پولیــش قابــل ترمیــم می باشــند‪.‬‬ ‫ مــات شــدن و تــار شــدن ســطح رنــگ خــودرو نیــز‬‫بــه دلیــل وجــود مجموعــه ای از خراشــهای خیلــی‬ ‫ریــز و زیــاد می باشــد کــه بــا چشــم بــه تنهایــی قابــل‬ ‫تشــخیص نمی باشــند و در نتیجــه تنهــا رنــگ را مــات‬ ‫نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫ همــه خراش هــا بــا پولیــش قابــل ترمیــم نمی باشــند‬‫(در صورتــی کــه عمــق انهــا بیشــتر از ضخامــت الیــه‬ ‫خارجــی باشــد) امــا مطمئنــا ایــن گونــه خراش هــا نیــز بــا‬ ‫پولیــش ریزتــر و کوتاهتــر و نازکتــر خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫هیــچ پولیشــی نمیتوانــد رنــگ از بیــن رفتــه را دوبــاره‬ ‫بــاز گردانــد‪.‬‬ ‫فالیویل‬ ‫ درقســمت انتهــاى میــل لنــگ فالیویــل قــرار دارد‬‫فالیویــل کــه بــه نــام چــرخ طیــار یــا چــرخ لنگــر نیــز خوانده‬ ‫مــى شــود‪ ،‬وزنــه ســنگینى اســت کــه در کار موتــور تاثیــر‬ ‫بســزایى دارد ‪.‬‬ ‫عملیات زیر به عهده فالیویل قرار دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در زمــان احتــراق کــه پیســتون از نقطــه مــرگ بــاال‬ ‫بــه نقطــه مــرگ پاییــن مــى ایــد جلــوى ضربــه را گرفتــه و‬ ‫لــرزش موتــور را از بیــن مــى بــرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چــون قدرتــى کــه از طــرف پیســتون بــه میــل لنــگ‬ ‫داده مــى شــود‪ ،‬یکنواخــت نیســت موجــب مــى شــود کــه‬ ‫ســرعت میــل لنــگ کــم یــا زیــاد شــود‪ .‬اینرســى فالیویــل‬ ‫تمایــل دارد کــه ان را بــا ســرعت ثابــت حرکــت دهــد‬ ‫بنابرایــن فالیویــل در موقعــى کــه میــل لنــگ تمایــل بــه‬ ‫افزایــش ســرعت داشــته باشــد قــدرت را گرفتــه و هنگامى‬ ‫کــه تمایــل بــه کاهــش ســرعت داشــته باشــد ‪،‬قــدرت بــه‬ ‫ان پــس مــى دهــد‪ .‬ایــن عمــل ضربــات وارده از پیســتون‬ ‫را خنثــى کــرده و مانــع شکســتن و پیچــش میــل لنــگ مــى‬ ‫شــود‪ .‬بزرگــى و ســنگینى فالیویــل نســبت عکــس باتعداد‬ ‫ســیلندرها دارد‪ ،‬مثــا فالیویــل خــودروی چهــار ســیلندر از‬ ‫فالیویــل خــودروی هشــت ســیلندر بزرگ تــر و همیــن طور‬ ‫ســنگین تراســت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نیــروى انفجــارى را در خــود ذخیــره کــرده و بــراى‬ ‫تکمیــل عملیــات ســه گانــه بعــدى بــه میــل لنــگ کمــک‬ ‫مــى کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در ســطح خارجــى (محیــط میــل لنــگ) دنــده هــاى‬ ‫مخصوصــى نصــب شــده کــه بــه منظــور گردانــدن موتــور‬ ‫بــه وســیله دســتگاه الکتریکــى اســتارت بــه کار مــی رود و‬ ‫باعــث گــردش میــل لنــگ هنــگام اســتارت زدن و روشــن‬ ‫شــدن موتــور مــى شــود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬فالیویــل ‪،‬یکــى از قطعــات دســتگاه انتقــال نیــرو‬ ‫محســوب شــده و نیــروى موتــور بــه وســیله کالچ از ایــن‬ ‫قطعــه بــه جعبــه دنــده منتقــل مــى شــود‪ .‬فالیویــل روى‬ ‫صفحــه مدورنعلبکــى شــکلى کــه در انتهــاى میــل لنــگ‬ ‫قــرار دارد و بــه نــام فالنــچ تــه میــل لنــگ معــروف اســت‬ ‫‪،‬توســط پیــچ هایــى متصــل مى شــود‪ .‬در مرکــز دایــره‬ ‫فالنــچ ســوراخى وجــود دارد کــه بــه عنــوان تکیــه گاه‬ ‫ســر شــفت ورودى گیربکــس بــوده و بــراى جلوگیــرى از‬ ‫اصطــکاک داخــل ســوراخ از بــوش یــا بلبرینــگ ســوزنی‬ ‫اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫چهار شنبه ‪ 24‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪23‬‬ ‫فروردین بجنورد‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪514‬‬ ‫بازدید چهار ساعته‬ ‫مسئوالن قضایی گلستان‬ ‫از زندان های گرگان و‬ ‫گنبد‪ 51 /‬مددجو ازاد شدند‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در صــدر هیئتــی از‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان ‪ ،‬روســای دادگســتری هــا و‬ ‫دادســتان هــای سراســر اســتان و قضــات اجــرای احــکام‬ ‫امــروز بــا حضــور در زنــدان هــای اســتان مشــکالت‬ ‫مددجویــان ایــن زنــدان هــا را بررســی کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫سرکشــی قضــات از زنــدان هــا بــه صورت مســتمر انجام‬ ‫مــی شــود گفــت‪ :‬در ایــن سرکشــی هــا بــا همــه زندانیان‬ ‫دیــدار و پرونده هــای انــان بررســی می شــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬روســای دادگســتری هــا و‬ ‫دادســتان هــای سراســر اســتان و قضــات همزمــان بــه‬ ‫زنــدان هــای گــرگان و گنبــدکاووس رفتنــد و در دیــدار‬ ‫چهــار ســاعته بــا مددجویــان ایــن زنــدان هــا‪ ،‬پرونــده‬ ‫های انان را بررســی کردند ‪ ،‬مشکالتشــان را شــنیدند و‬ ‫دســتور قضایــی صــادر کردنــد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬در بازدیــد امــروز ‪ 51‬مددجــو بــا‬ ‫اســتفاده از ارفــاق هــای قانونــی ازاد شــدند و یکهــزار و‬ ‫‪ 173‬مددجــو هــم بررســی پرونــده بــا دســتور قضایــی‪،‬‬ ‫مرخصــی رفتنــد یــا رای بــاز شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان افــزود‪ :‬بیشــتر‬ ‫مددجویانــی کــه امــروز بــا احــکام جدیــد روبــه رو شــدند‬ ‫در زمــره محکومــان مالــی هســتند‪.‬‬ ‫اســیابی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح غربالگــری زندانیــان‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن طــرح پــس از بررســی پرونده هــا در‬ ‫صورتــی کــه زندانیــان مشــمول عفــو‪ ،‬تخفیف مجــازات‪،‬‬ ‫ازادی مشــروط‪ ،‬تعلیــق اجــرا و ســایر تســهیالت قانونــی‬ ‫مثــل اعطــای مرخصــی و اشــتغال باشــند‪ ،‬دســتور‬ ‫قضایــی الزم صــادر می شــود‪.‬‬ ‫حالل بسیاری از مشکالت کشور‬ ‫اشتغال است‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬بــه عنــوان موضــوع‬ ‫فرابخشــی همــه بــرای اشــتغال مســوولیت دارنــد و پایــه حــل بســیاری از مســائل و مشــکالت‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدمحمد دهنــوی در جلســه شــورای هماهنگــی‬ ‫دســتگاه های زیرمجموعــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان گلســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫نســبت بــه بحــث اشــتغال هــر کــس در هــر مســوولیتی کــه هســت تکلیــف دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در شــرایط کنونــی کــه کشــور در وضعیــت جنــگ اقتصــادی قــرار دارد مســاله‬ ‫اشــتغال یــک مســاله حیاتــی بــرای کشــور اســت و مــا در ایــن وضعیــت جنگــی کــه و مقابلــه بــا‬ ‫دشــمن قــرار داریــم و بــرای توســعه کشــور همــه بایــد در ســنگر ایجــاد اشــتغال تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان در نشســت معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتاندار گلســتان با اعضای شــورای مدیران اداره کل صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان گلســتان گفــت‪ :‬حــوزه تولیــد موجــب‬ ‫عــزت و افتخــار کشــور و بحــث دانــش بنیــان بــرای دوام و قــوام‬ ‫تولیــد الزم اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل صنعــت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ،‬درویــش علــی حســن زاده در نشســت‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار گلســتان با اعضای‬ ‫شــورای مدیــران اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬امســال بــا شــعاری کــه مقــام معظــم رهبــری‬ ‫انتخــاب کردنــد تولیــد و اشــتغال محــور کارهــا قــرار گرفتــه و‬ ‫بخــش صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت مکلــف اســت در راســتای‬ ‫تحقــق شــعار ســال تــاش خــود را مضاعــف نمایــد ‪.‬‬ ‫اغاز برداشت نخستین‬ ‫میوه بهارانه گلستان‬ ‫هوای گلستان اخر هفته‬ ‫خنک و نیمه ابری است‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی رامیــان گفــت‪ :‬از ‪ ۸۵۰‬هکتــار مزارع گلســتان‬ ‫برداشــت تــوت فرنگــی بــه عنــوان نخســتین میــوه بهارانــه اســتان اغــاز‬ ‫و در حــال عرضــه بــه بــازار اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار منصــور عجمــی ســطح کشــت تــوت‬ ‫فرنگــی در گلســتان را ‪ ۹۵۰‬هکتــار اعــام کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل مناســب بــودن شــرایط اب و هوایــی و رطوبــت کافــی ‪۸۵۰‬‬ ‫هکتــار از اراضــی مربــوط بــه رامیــان و بقیــه متعلــق بــه روســتاهای‬ ‫همجــوار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــاورزان رامیــان در ماه هــای مهــر و ابــان تــوت فرنگــی‬ ‫را در مــزارع خــود کشــت کــرده و از اواخــر فروردیــن بــا رســیدن بــه رشــد‬ ‫کافــی برداشــت می کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی رامیــان پیــش بینــی کــرد‪ :‬کشــاورزان امســال‬ ‫‪ ۹‬هــزار تــن تــوت فرنگــی از ارقــام «کاماروســا‪ ،‬ســابرینا و ســلوا» را از‬ ‫مــزارع خــود برداشــت کننــد کــه ‪ ۱۵‬درصــد بیشــتر از پارســال اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۳۰ :‬درصــد از تــوت فرنگــی تولیــدی رامیــان بــه‬ ‫صــورت خــام خــوری در اســتان مصــرف شــده و بقیــه راهــی بازار‬ ‫اســتان های تهــران‪ ،‬ســمنان‪ ،‬فــارس و خراســان می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه شــمالی شــدن جریانــات‬ ‫جــوی در ایــن اســتان از بامــداد چهارشــنبه گفــت‪ :‬روزهای پایان هفته‬ ‫در ایــن اســتان خنــک و نیمــه ابــری اســت‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی گفــت ‪ :‬از فــردا شــاهد وزش بــاد شــدید در‬ ‫کرانه هــای ســاحلی خلیــج گــرگان در بندرترکمــن و همچنیــن مناطــق‬ ‫شــمال و شــمال شــرقی اســتان بــه ویــژه در اینچــه بــرون خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬رشــد ابــر و احتمــال بــارش پراکنــده در عصــر چهارشــنبه‬ ‫محتمــل اســت و شــرایط ناپایــدار جــوی تــا اوایــل هفتــه اینــده در‬ ‫گلســتان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناســی گلســتان گفت ‪ :‬بر اســاس تحلیل نقشـه های‬ ‫پیــش یابــی بیشــینه دمــای هــوا در همــه شــهرهای اســتان تــا عصــر از‬ ‫‪ ۳۰‬درجــه فراتــر مــی رود و در برخــی شــهرها بــه محــدوده ‪ ۴۰‬درجــه‬ ‫نیــز خواهــد رســید ‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا گســتره افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع و‬ ‫برخــورداری از هفــت اقلیــم اب و هوایــی‪ ۲۸ ،‬مرکــز بــاران ســنجی‬ ‫برخــط و ‪ ۱۴۰‬مرکــز ایســتگاه هواشناســی دارد‪.‬‬ ‫گلســتان از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا خراســان شــمالی‪ ،‬از غــرب‬ ‫با مازندران و از شــمال با ترکمنســتان همســایه اســت‬ ‫با قیر رایگان معابر ‪ ۳۲۰‬روستا‬ ‫اسفالت شد‬ ‫وی گفــت ‪ :‬حــوزه تولیــد موجــب عــزت و افتخــار کشــور و‬ ‫بحــث دانــش بنیــان بــرای دوام و قــوام تولیــد و اســتفاده از‬ ‫روش ها و شــیوه های نوین برای داشــتن تولید و اشــتغال‬ ‫پایــدار الزم و ضــروری اســت ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســن زاده ‪ ،‬بــا توجــه بــه شــعار ســال ‪ ،‬تقویــت‬ ‫ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه امســال بایــد بیــش از گذشــته‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در حــوزه صــدور جــواز تاســیس هــا تاکیــد مــا‬ ‫ایــن اســت کــه از ابتــدا ســرمایه گــذاران را بــه ســمت تحقیــق و‬ ‫توســعه ســوق دهیــم و بــا کمــک پــارک علــم و فناوری و شــرکت‬ ‫شــهرکها بدنبــال ایــن هســتیم کــه واحدهــای صنعتــی موجــود‬ ‫کــه فاقــد واحــد تحقیــق و توســعه هســتند را بــه ســمت ایجــاد‬ ‫واحــد تحقیــق و توســعه و دانــش بنیانــی ســوق دهیــم ‪.‬‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا اســتفاه از قیــر رایــگان‬ ‫در چنــد ســال اخیــر معابــر ‪ ۳۲۰‬روســتای اســتان اســفالت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اکبــر صابــری اظهــار داشــت‪ :‬بــا اســتفاده از قیــر رایــگان در ایــن مــدت‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬میلیــون مترمربــع از معابــر روســتاهای اســتان اســفالت شــده اســت البتــه در برخــی از روســتاها‬ ‫ایــن اقــدام بــا مشــارکت دهیــاران و نیــز مدیریــت دفتــر روســتایی اســتانداری انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح هــادی بایــد در بیــش از ‪ ۷۲۰‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان اجرایــی شــود کــه ایــن‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مدیریــت و فرماندهــی ایجــاد اشــتغال بــدون شــک مجموعــه تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اســت و بایــد بــه مدیــران در حوزه هــای باالتــر بگوییــد کــه چــه اقدامــی بــرای بهبــود شــرایط‬ ‫ایجــاد اشــتغال بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای حــل مســائل و مشــکالت اســتان بایــد قــرارگاه‬ ‫موضوعــی شــکل بگیــرد و بــرای اشــتغال قــرارگاه مــا همیــن اداره کل تعــاون اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان بیــان کــرد‪ :‬شــغل های اینــده‬ ‫شــغل های امــروزی نیســتند و مــا بایــد بــا علــم روز پیــش ببریــم و تغییــر اکوسیســتم را بــه ســمتی‬ ‫ببریــم کــه بهتریــن و پایدارتریــن اشــتغال در کشــور و اســتان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫دهنــوی تاکیــد کــرد‪ :‬مــا بایــد بــا تدویــن ســند زیســت بــوم اشــتغال‪ ،‬مســیر حرکــت در حــوزه‬ ‫اشــتغال را بدانیــم‪ ،‬بشناســیم و بــا اگاهــی در مســیر حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا امده ایــم بــرای مــردم کار کنیــم و هــر کســی نمی توانــد بــرای مــردم کار کنــد‬ ‫مســوولیت را تحویــل دهــد و مــا بــدون شــک در ایــن دولــت بــا ظرافــت‪ ،‬نظــارت خواهیــم کــرد و از‬ ‫مســوول بــرای خدمــت بــه مــردم پاســخ خواهیــم خواســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬تشــکیل قــرارگاه‬ ‫عملیاتــی اشــتغال یعنــی دقیــق بدانــد و بدانیــم کجــا هســتیم و بایــد بــا چــه روشــی بــه اشــتغال‬ ‫پایــدار برســیم و دســتگاه های وظیفه منــد در ایــن حــوزه را بــه عرصــه عمــل وارد کنــد و بــا قــدرت‬ ‫عمــل کنــد‪.‬‬ ‫دهنــوی تاکیــد کــرد‪ :‬امــروز هیــچ بهانـه ای بــرای کار نکــردن نداریــم و همــه چیــز بــرای اینکــه اتفــاق‬ ‫خــوب در کشــور رقــم بخــورد در اختیــار ماســت و قــرارگاه عملیاتــی اشــتغال در اســتان بایــد بــا تمــام‬ ‫تــوان در عرصــه اشــتغال وارد شــود و اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا تمــام وجــود بایــد ایــن‬ ‫قــرارگاه را راهبــری و هدایــت کنــد چــون اینــده کشــور وابســته بــه اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫حوزه تولید موجب عزت‬ ‫و افتخار کشور است‬ ‫‪8‬‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪29‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فرمانــده ســپاه شــیروان گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۸۵‬تاکنــون‪ ،‬مــردم ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۴‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــه ســتاد بازســازی‬ ‫عتبــات عالیــات کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوالفضــل باقــری در نشســت شــورای اداری ایــن‬ ‫شهرســتان بــا قدردانــی از کمــک هــای مردمــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امســال نیــز تعهــد شهرســتان در ایــن زمینــه‪ ۱۱ ،‬میلیــارد و ‪۷۸۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اســت کــه پارســال بــه ازای هــر نفــر ســرانه کمک ‪۵۰‬‬ ‫هــزار ریــال در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه ایــن رقم امســال ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫ریــال اســت کــه تــاش مــردم و خیریــن را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین کمــک هــای مردمــی مربــوط بــه مــاه‬ ‫رمضان‪ ،‬محرم و صفر اســت خاطرنشــان کرد‪ :‬این شهرســتان در‬ ‫بیــن شهرســتان هــای اســتان رتبــه خوبــی را در جمــع اوری کمــک‬ ‫هــای مردمــی دارد کــه ایــن میــزان کمــک بــا همــکاری و مســاعدت‬ ‫خــوب مــردم و نیکــوکاران محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫باقــری در خصــوص طــرح هــای عمرانــی اضافــه کــرد‪ :‬امســال‬ ‫اعتبــار خوبــی جهــت ســاخت پایــگاه هــای مقاومــت بســیج ابــاغ‬ ‫شــده کــه اقدامــات خوبــی در ایــن زمینــه انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طرح هــا در ‪ ۴۳۰‬روســتا عملیاتــی شــده و در بیــش از ‪ ۲۰۰‬روســتا بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون اجــرای طــرح هــادی در بیــش از ‪ ۲۰۰‬روســتا در حــال اجــرا اســت کــه ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال مالــی جــاری ‪ ۱۳۰‬میلیــارد تومــان از ریــف اســتانی ملــی و‬ ‫قیــر رایــگان بــرای اجــرای طــرح هــادی روســتاهای اســتان منظــور شــد کــه ‪ ۴۷‬میلیــارد تومــان از محــل قیــر‬ ‫رایــگان اســت‪.‬‬ ‫صابــری گفــت‪ :‬اجــرای طــرح هــادی از روســتاهای بــزرگ و پرجمعیــت اســتان اغــاز شــده اســت کــه بــر ایــن‬ ‫اســاس شــمار زیــادی از ایــن قشــر از مزایــای ان بهــره منــد شــدند بــه طــوری کــه اکنــون ‪ ۷۵‬درصــد جمعیــت‬ ‫روســتایی اســتان از طــرح هــادی بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای ســرعت دادن بــه اجــرای طــرح هــای هــادی روســتایی‪ ،‬انتظــار مــی رود فرمانــداران و مدیران‬ ‫شهرســتانی در کمیتــه هــای برنامــه ریــزی شهرســتان هــا توجــه ویــژه ای بــه ایــن امر داشــته باشــند تــا بتوانیم‬ ‫بــا جــذب اعتبــار مناســب روســتاییان از مزایــای ایــن طــرح هــا بهــره منــد کنیم‪.‬‬ ‫صابــری بازنگــری طــرح هــادی روســتاهایی را از دیگــر اقدامــات بنیــاد مســکن انقــاب اســامی عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬طرهــای هــادی کــه بیــش از ‪ ۱۰‬ســال پیــش تهیــه شــده مــورد بازنگــری قــرار مــی گیرد و تاکنــون طرح ها‬ ‫در ‪ ۱۳۰‬روســتا مــورد بازنگــری قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن انقالب اســامی خراســان شــمالی گفت‪ :‬اقدامات عمران روســتایی‬ ‫یکــی از مهمتریــن اقدامــات بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســت کــه تــاش مــی شــود بــا ایــن برنامــه هــا‪،‬‬ ‫زمینــه توســعه و عمــران روســتاها تامیــن شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش تمــام روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان یعنــی ‪ ٧٢٣‬روســتا‪ ،‬دارای طــرح هــادی‬ ‫مصــوب اسـت ‪.‬‬ ‫کمک ‪ ۳۵‬میلیاردی خیران‬ ‫برای ازادی زندانیان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کمک ‪ ۵‬میلیارد ریالی‬ ‫مردم شیروان به بازسازی‬ ‫عتبات عالیات‬ ‫مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۳۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫خیــران بــرای ازادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد ایــن اســتان کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمداســماعیل حاتمــی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن‬ ‫میــزان کمــک هــا ‪ ۲۱‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال مربــوط بــه کمــک هــای اســتانی و ‪۱۳‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال مربــوط بــه کمــک هــای خــارج از اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک ‪ ۷۰‬زندانــی بــه دلیــل ارتــکاب جرایــم غیرعمــد در زنــدان هــای ایــن‬ ‫اســتان محبــوس هســتند کــه چشــم امیــد بــه خیــران و جشــن گلریــزان دارنــد‪.‬‬ ‫حاتمــی اظهــار داشــت‪ :‬بدهــی ایــن زندانیــان جرایــم غیرعمــد ‪ ۳۴۰‬میلیــارد ریــال اســت کــه‬ ‫هــم اینــک بــه دلیــل ناتوانــی در پرداخــت ان تحمــل حبــس مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اســتان در برگــزاری جشــن هــای‬ ‫گلریــزان بــا هــدف کمــک بــه ازادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد در ســطح کشــور پیشــرو اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع در ســال گذشــته ‪ ۲۰۷‬زندانــی جرایــم غیرعمــد از زنــدان های این اســتان‬ ‫بــا کمــک و مشــارکت خیــران ازاد شــدند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۹۶‬نفــر مــرد و ‪ ۱۱‬نفــر زن بودنــد‪.‬‬ ‫حاتمــی میــزان کل بدهــی ایــن زندانیــان جرایــم غیرعمــد را ‪ ۸۳۰‬میلیــارد ریــال عنــوان کــرد‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع کل بدهــی ایــن مددجویــان ‪ ۷۳۰‬میلیــارد ریــال توســط شــکات‬ ‫بخشــیده شــد کــه کمــک قابــل توجهــی بــود و همچنیــن ‪ ۳۵‬میلیــارد ریــال نیــز تســهیالت‬ ‫قــرض الحســنه بــود‪.‬‬ ‫مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه خراســان شــمالی اظهار داشــت‪ :‬از مــردم و خیــران می خواهیم که‬ ‫بــرای کمــک بــه ازادی زندانــی جرایــم غیرعمد با این ســتاد مشــارکت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زندانیــان جرایــم غیرعمــد بــه علــت ناتوانــی در پرداخــت دیــه هــای غیــر عمــد‪،‬‬ ‫حــوادث کارگاهــی‪ ،‬محکومیــت مالــی غیــر کالهبــرداری و دعــاوی خانوادگــی در زنــدان هــای‬ ‫ایــن اســتان تحمــل حبــس مــی کننــد‪.‬‬ ‫حاتمــی گفــت‪ :‬مددجویــان از محــل کمــک هــای خیــران‪ ،‬وام و تســهیالت قــرض الحســنه‪،‬‬ ‫اخــذ تخفیــف از شــاکیان و پذیــرش درخواســت اعســار محکومــان و تقســیط محکــوم بــه از‬ ‫زنــدان هــای خراســان شــمالی ازاد مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه خراســان شــمالی با بیان اینکــه تالش مجموعه زنــدان ها‪ ،‬کاهش‬ ‫هدفمنــد جمعیــت کیفــری در زنــدان هــا اســت گفــت‪ :‬حضور سرپرســت خانــواده و به خصوص‬ ‫مــادران در خانــه باعــث کاهــش اســیب هــای اجتماعی و مشــکالت در جامعه خواهد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 68‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪24‬‬ ‫فروردین گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪514‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫برای معرفی بدهکاران بانک های‬ ‫خصوصی عزم جدی‏ندارند‬ ‫پیگیری هــا حکایــت از ان دارد کــه در معرفــی بدهــکاران بانکــی بانک هــای خصوصــی عزمــی جــدی‬ ‫ندارنــد و در انتظــار‏تصمیــم بانــک مرکــزی و اقــدام ایــن بانــک هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بســیاری از کارشناســان و صاحب نظــران معتقدنــد کــه یکــی از‬ ‫مشــکالت اساســی و ســاختاری‏نظــام اقتصــادی و بانکــی کشــور بدهــکاران کالن بانکــی هســتند کــه‬ ‫در کنــار بی انضباطــی اقتصــادی‪ ،‬فضــای روانــی منفــی در‏ســطح جامعــه ایجــاد می کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫لــذا وزارت اقتصــاد بــا توجــه بــه تاکیــد رهبــر انقــاب بــر حمایــت از تولیــد و در ایــن بیــن دســتور‬ ‫رئیــس دولــت مبنــی بــر پشــتیبانی‏واحدهــای تولیــدی و حمایــت از تســهیالت گیرنــدگان خــرد‪ ،‬بــه‬ ‫بانــک مرکــزی دســتور داده شــد تــا بدهــکاران کالن را بــه مــردم‏معرفــی کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انتشــار اســامی ابــر بدهــکاران بانکــی از روز شــنبه ایــن هفتــه بــا تاکیــد و دســتور ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی و تیــم اقتصــادی دولــت‏ســیزدهم کلیــد خــورد و در پــی ایــن دســتور بانک هــای ملــی‪،‬‬ ‫تجــارت‪ ،‬رفــاه کارگــران‪ ،‬توســعه تعــاون‪ ،‬توســعه صــادرات‪،‬‏صــادرات‪ ،‬پســت بانــک‪ ،‬صنعــت و‬ ‫معــدن‪ ،‬مســکن و کشــاورزی اقــدام بــه انتشــار اســامی بدهــکاران بانکــی خــود کردنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد پــس از انتشــار لیســت بدهــکاران بانکــی توســط بانک هــای دولتــی و برخــی بانک هــای‬ ‫خصوصــی گفــت‪ :‬تمــام‏بانک هــا مکلــف هســتند بــر اســاس تکلیفــی کــه در قانــون بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬امــده اســت‪ ،‬ایــن اطالعــات را در اختیــار بانــک‏مرکــزی جمهــوری اســامی قــرار دهنـد‪‎.‎‬‬ ‫همچنیــن بانــک مرکــزی نیــز هشــدار داد‪ :‬چنانچــه در ایــن هفتــه بانکــی اقــدام الزم در معرفــی‬ ‫بدهــکاران بانکــی خــود انجــام ندهــد‪،‬‏ایــن بانــک لیســت بدهــکاران را منتشــر خواهــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مصطفــی قمــری وفــا مدیــر روابــط عمومــی بانــک مرکــزی افــزود‪ :‬از هفتــه اینــده در دســتور کار‬ ‫بانــک مرکــزی انتشــار لیســت‏کامــل همــراه بــا راســتی ازمایی و ارائــه جزئیــات بدهــکاران بــزرگ‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بانک هــای دولتــی و خصوصــی اســ ‪‎‬‬ ‫بــا وجــود ایــن تــا کنــون بســیاری از بانک هــای خصوصــی بــزرگ نــه تنهــا بــه ایــن ابــاغ واکنشــی‬ ‫نداشــتند‪ ،‬بلکــه اقدامــی بــرای‏انتشــار خاطیــان انجــام نداده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ ۲۰‬بانــک غیردولتــی در کشــور در حــال فعالیــت هســتند و تنهــا بانک هــای صــادرات‪،‬‬ ‫رفــاه و تجــارت اســامی‏بدهــکاران کالن خــود را اعــام کردن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حوادث‬ ‫عمل به قول مسئوالن قضایی‬ ‫گلستان برای حل مشکالت کوی‬ ‫عرفان گرگان‬ ‫سارق سابقه دار‬ ‫درگنبد کاووس دستگیری شد‬ ‫پاکسازی نقاط الوده و جرم خیز‬ ‫بندر ترکمن‬ ‫عمــل بــه وعــده هــای مســئوالن دادگســتری گلســتان چنــد ســاعت‬ ‫پــس از دیــدار مردمــی در مســجد محلــه کــوی عرفــان گــرگان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی انقــاب مرکــز اســتان گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫درخواسـت های اهالــی ایــن محلــه در دیــدار مردمــی دیشــب‪ ،‬انتقــال‬ ‫مراکــز خریــد ضایعــات از ایــن محلــه بــود‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬بــرای حــل ایــن مشــکل‪ ۱۶ ،‬مرکــز خریــد‬ ‫ضایعــات در کــوی عرفــان بــا حکــم قضایــی پلمــب شــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬بــا کمــک اهالــی ایــن محلــه ‪ ،‬خــرده‬ ‫فروشــان موادمخــدر هــم شناســایی شــدند و در نخســتین مرحلــه‬ ‫دیشــب بســاط ‪ ۴‬عرضــه کننــده موادمخــدر جمــع شــد و مابقــی هــم تا‬ ‫چنــد روز اینــده پاکســازی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫اســپانلو گفــت‪ :‬بــرای تحقــق مابقــی درخواســت هــای مردمــی هــم که‬ ‫دیشــب قــول پیگیــری دادیــم‪ ،‬بــه زودی شــهردار و ســایر مســئوالن‬ ‫مرتبــط هــم پــای کار مــی اینــد‪.‬در دیــدار مردمــی مســئوالن قضایــی‬ ‫اســتان در مســجد کــوی عرفــان‪ ،‬رئیــس کل دادگســتری اســتان‬ ‫گلســتان بــه دادســتان مرکــز اســتان ماموریــت داد از جنبــه حقــوق‬ ‫عامــه بــرای حــل مشــکالت کــوی عرفــان بــا کمک دســتگاه هــای اجرایی‬ ‫اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫ســردار ســعید دادگــر در گفــت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق و مخابــرات و اماکــن خصوصــی درســطح شهرســتان‬ ‫گنبــد کاووس و بــروز مشــکالت فــراوان برای شــهروندان‪ ،‬رســیدگی‬ ‫بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش اطالعاتــی ماموران و رصــد دوربین های مدار‬ ‫بســته‪ ،‬متهــم شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در‬ ‫عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاه خود دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫دادگــر ادامــه داد‪ :‬متهــم در تحقیقــات تخصصــی و پــس از‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات غیرقابــل انــکار پلیــس‪ ،‬بــه ‪ 28‬فقره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق و مخابــرات و اماکــن خصوصــی اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پایــان بــه منظــور پیشــگیری از ایــن‬ ‫گونــه جرایــم از شــهروندان خواســت‪ :‬هــر گونــه مــوارد مشــکوک و‬ ‫پرســه زدن افــراد ولگــرد در محــات را از طریــق شــماره تلفــن ‪ 110‬به‬ ‫مرکــز فوریــت هــای پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــد علــی کریمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در راســتای ارتقاء امنیــت اجتماعی و‬ ‫جلــب رضایــت عمومــی مــردم‪ ،‬طــرح پاکســازی نقــاط الــوده و جــرم خیــز‬ ‫رادر ســطح شهرســتان بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ارتقــاء شــاخص هــای امنیتــی در ســطح هرســتان‬ ‫افزود‪ :‬امنیت و اســایش مردم و شــهروندان همیشــه باید از اولویت‬ ‫باالیــی برخــوردار باشــد کــه مــاک پلیــس در اجــرای ماموریــت هــا‬ ‫رضایتمنــدی مــردم اســت‪.‬‬ ‫کریمــی ادامــه داد ‪ :‬پلیــس هیــچ وقــت اجــازه جــوالن دادن ایــن‬ ‫گونــه افــراد کــه در ســطح جامعــه موجبــات ســلب اســایش مــردم را‬ ‫فراهــم مــی کننــد را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر بکارگیــری تمــام تــوان و امکانــات در اجــرای ایــن طــرح‬ ‫تصریــح کــرد ‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح کــه بــا حداکثر تــوان و با اقتــدار انجام‬ ‫شــد ایــن انتظامــی موفــق بــه توقیــف ‪ 11‬دســتگاه موتورســیکلت فاقــد‬ ‫پــاک و مزاحمیــن نوامیــس مــردم و برهــم زننــدگان نظــم عمومــی شــهر‬ ‫توقیــف و راکبیــن و سرنشــینان ان هــا بــه تعــداد ‪ 20‬نفــر دســتگیر و بــه‬ ‫مقــام محتــرم قضایــی معرفــی شــدند‪   .‬اجــرای ایــن طــرح هــای امنیتــی‬ ‫درســال جدیــد ادامــه خواهــد داشــت و شــهروندان مــی تواننــد در صورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه فعالیــت مشــکوک‪ ،‬و برهــم زننــدگان نظــم و امنیــت‬ ‫شــهر ‪ ،‬مراتــب را بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬اعــام کننــد‪.‬‬ ‫گلستان در کشور‬ ‫نماد حفظ و تقویت‬ ‫وحدت است‬ ‫وزیــر اطالعــات گفــت‪ :‬اســتان گلســتان بــا میزبانــی از اقــوام‬ ‫متعــدد‪ ،‬ســرامد و نمــاد حفــظ و تقویــت وحــدت در کشــور اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین ســید اســماعیل خطیــب در دیــدار‬ ‫بــا ایت اللــه نورمفیــدی نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام‬ ‫جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬گلســتان دارای منابــع طبیعــی گســترده و‬ ‫انســان های بــزرگ علمــا و شــهدای واالمقامــی اســت کــه همــواره‬ ‫بــرای تقویــت وحــدت اقــوام ســرامد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دشــمن همیشــه در تالش اســت تا بتواند خدشـه ای‬ ‫بــر ایــن وحــدت وارد کنــد‪ ،‬امــا هوشــمندی و تدبیــر مدیریتــی کــه‬ ‫در گلســتان حاکــم بــود توانســت تمــام نقشــه ها و توطئه هــای‬ ‫دشــمن را نقــش بــراب کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر اطالعــات ادامــه داد‪ :‬دشــمن بــه دلیــل خصلــت ذاتــی خــود‬ ‫دســت از دشــمنی بــر نخواهــد داشــت و طبیعــی اســت کــه بــر‬ ‫دشــمنی های خــود بیافزایــد و بــرای ضربــه زدن بــه ایــن نظــام‬ ‫تــاش کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر اطالعــات بــه حادثــه تروریســتی در صحــن رضــوی اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬دشــمن بــا ایجــاد فضــای رســانه ای تفرقــه امیــز‬ ‫همــواره در تــاش اســت کــه بــه وحــدت اســیب بزنــد‪ ،‬امــا مــردم‬ ‫نشــان دادنــد کــه بــا بصیــرت و هوشــمندی‪ ،‬نســبت بــه نظــام‬ ‫امیــد و اعتمــاد کامــل دارنــد و‬ ‫ایــن اعتمــاد و امیــد توانســته‬ ‫نظــام و مــردم را در صحنــه‬ ‫نگــه دارد‬ ‫در ادامــه نماینــده ولــی‬ ‫فقیــه در گلســتان ضمــن‬ ‫گرامیداشــت مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان گفــت‪ :‬ســربازان‬ ‫وزارت اطالعــات ســربازان‬ ‫همیشــه در میــدان و در‬ ‫عیــن حــال گمنــام هســتند‬ ‫کــه در ایــن شــرایط خــاص‬ ‫مســئولیت خیلــی ســنگینی را‬ ‫بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدکاظم‬ ‫نورمفیــدی افــزود‪ :‬از اول‬ ‫انقــاب تاکنــون دشــمن‬ ‫همــواره در صــدد ضربــه زدن‬ ‫بــه نظــام بــوده اســت و از راه هــای مختلــف و بــا غائله هایــی کــه‬ ‫بوجــود اورده انــد جنــگ هشــت ســاله را تحمیــل و تحریم هــا را‬ ‫اعمــال کردنــد امــا بــا وجــود مــردم بصیــر و تدابیــر امامیــن انقــاب‬ ‫اســامی ایــن توطئه هــا خنثــی شــده اســت‬ ‫نماینــده مقــام معظــم رهبــری در گلســتان ادامــه داد‪ :‬گلســتان‬ ‫نمــاد وحــدت و خودبــاوری اســت و بــه رغــم تالش هــای دشــمن بــرای‬ ‫برهــم زدن ایــن وحــدت از اوایــل انقــاب تاکنــون نــاکام مانــد‪.‬‬ ‫وزیــر اطالعــات ســپس در جلســه شــورای تامیــن گلســتان‬ ‫حضــور پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین ســید اســماعیل خطیب در این جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر تحقــق بیانیــه گام دوم انقــاب‪ ،‬تحقــق تمــدن نویــن‬ ‫اســامی‪ ،‬اجرایی شــدن و کاربردی شــدن شــعار ســال را می خواهیم‪،‬‬ ‫بایــد بتوانیــم خدمــت خالصان ـه ای را بــه مــردم ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر مــردم خدمــت خالصانــه را از مســووالن ببیننــد‬ ‫خــود پایــگاه اطالعاتــی می شــوند و پشــتیبان‪ ،‬حامــی و فعــال‬ ‫موثــر مجموعــه و مســووالن خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر اطالعــات اضافــه کــرد‪ :‬اگــر امنیــت پایــدار داریــم و در پرتــو‬ ‫ایــن امنیــت پایــدار مشــارکت جــدی مــردم را در صحنــه می بینیــم‬ ‫در گــرو ایــن اســت کــه بتوانیــم بــا تمــام تــوان رضایــت مــردم را‬ ‫جلــب کنیــم و ایــن را بدانیــم کــه وقتی ســخن از مــردم می گوییم‪،‬‬ ‫مــردم همــه جامعــه مــا هســتند و بایــد همــه را ببینیــم‪.‬‬ ‫وزیــر اطالعــات ادامــه داد‪ :‬مــردم‪ ،‬ولــی نعمتــان مــا هســتند و‬ ‫زمانــی کــه بتوانیــم وحــدت را در همــه مذاهــب حفــظ کنیــم ایــن‬ ‫وحــدت مســتحکم تر از همیشــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت بــرای بهبــود رفــاه اجتماعــی‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت مردمــی و انقالبــی ایــت اللــه رئیســی تمــام تــاش‬ ‫خــود را بــرای خدمــت بــه همــه اقشــار مختلــف جامعــه بــکار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر اطالعــات بــه دشــمنی های دشــمنان نظــام و انقــاب اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬اگــر ســه عنصــر خدمتگــذاری‪ ،‬خلــوص و جلــب‬ ‫رضایــت مــردم را در چــار چــوب فرمایشــات رهبــر عزیزمــان بــکار‬ ‫ببندیــم دشــمن در رســیدن بــه اهــداف خــود همچــون گذشــته‬ ‫نــاکام خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام خطیــب اضافــه کــرد‪ :‬قــدرت و عظمــت نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی جهانــی اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار و رئیــس شــورای تامیــن گلســتان نیــز در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬اســتان گلســتان جــزو ‪ ۱۰‬اســتان برتــر از نظــر ظرفیت هــای‬ ‫خــدادادی اســت‪ ،‬امــا در عمــده شــاخص های پیشــرفت جــزو ‪۱۰‬‬ ‫اســتان اخــر کشــور اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه بــه برخــی از مشــکالت گلســتان اشــاره کــرد‬ ‫و افــزود‪۹۰ :‬درصــد منابــع ابــی اســتان از منابــع اب هــای زیرزمینی‬ ‫اســتفاده می شــود کــه بایــد مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــه ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ســفر دکتــر رئیســی بــه گلســتان ایــن امــکان را فراهــم کــرد کــه‬ ‫بخشــی از عقــب افتادگی هــای اســتان را بــا اعتبــار ‪۴۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان جبــران کنیم‪/.‬ایرنــا‬ ‫بانک ویژه ابر بدهکاران‬ ‫بانکی!‬ ‫خــدا را کــرور کــرور شــکر اعــام اســامی ابــر بدهــکاران بانکــی‬ ‫البتــه منهــای دانــه درشــت هــا از فرمــت بگــم بگــم و مخفــی‬ ‫مانــدن در جیــب کاپشــن و ‪ ...‬بــه رویکــرد انتشــار ماهانــه‬ ‫در ســامانه تغییــر پیــدا کــرده و خلــق اللــه خیالشــان از ایــن‬ ‫بابــت راحــت شــد‪ .‬بــاور بفرمائیــد ایــن داســتان در ایــن دوره‬ ‫بیــکاری و نــرخ پائیــن اشــتغال زایــی موجــب ایجــاد مشــاغل‬ ‫و حرفه هــای متعــدد فراوانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مثــا ًدو روز دیگــر بچــه هــا از هــم ســوال می کننــد «بابــات‬ ‫چــه کارس؟» دوســتش بــا افتخــار میگــه‪« :‬ابربدهــکار‬ ‫بانکیــه یــا اون یکــی میگــه بابــام مســئول وصــول مطالبــات‬ ‫از ابربدهــکاران بانکیــه!» حــاال ایــن البــا یــک عــده کارچــاق‬ ‫کــن‪ ،‬مشــاور رشــوه‪ ،‬موتــور رشــوه بــر‪ ،‬کاربــر پرداخــت رشــوه‪،‬‬ ‫کاربــر دریافــت رشــوه و ‪ ...‬هــم بــه باالبــردن امــار اشــتغال‬ ‫کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــا از انجــا کــه ایــن روزهــا ابربدهــکار بانکــی شــدن (از نــگاه‬ ‫دور کیــم جامعــه شــناس) مســتلزم زیــر پــا گذاشــتن یــک‬ ‫نمــوره اخالقیــات اســت و از ســویی جامعــه بــه ابربدهــکار‬ ‫بانکی نیاز دارد با اجازه از رئیس بانک مرکزی و وزیر محترم‬ ‫اقتصــاد بــه شــیوه مالــوف و رســم معهــود یــک پیشــنهاد‬ ‫مارماالشــده و غنــی شــده بــا اخالقیــات ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫و امــا طــرح غنــی شــده بانکی‪...‬بــه منظور پیشــگیری از هدر‬ ‫رفــت انــرژی کارکنــان بانــک هــا و بــر و بچــه هــای قوه قضائیه‬ ‫و نیــروی انتظامــی و ‪ ...‬در شناســایی ابربدهــکاران بانکــی‪،‬‬ ‫تعییــن میــزان معوقات‪ ،‬بگیر ببند‪ ،‬محاکمــه‪ ،‬توقیف اموال‬ ‫و ‪ ...‬پیشــنهاد می شــود در کنار شــعبات معمولی بانک ها‪،‬‬ ‫چندیــن شــعبه ویــژه ابــر بدهــکاران بانکی نیز تاســیس شــود‬ ‫تــا هــم مــردم تکلیــف شــان را بداننــد و هــم ابربدهــکاران!‬ ‫در ضمــن توصیــه مــی گــردد در زمــان تنظیــم بودجــه ســاالنه‬ ‫مملکــت منابــع تپلــی بــرای ایــن شــعبات خــاص در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود و نظــارت شــدید اعمــال شــود کــه ایــن منابــع‬ ‫مالــی فقــط در راســتای خدمترســانی بــه ابــر مشــتریانی‬ ‫هزینــه شــود کــه قصــد تبدیــل شــدن بــه ابــر بدهــکار را دارنــد‬ ‫و خــدای ناکــرده اختــاس‪ ،‬پرداخــت وام هــای اشــتغالزایی‪،‬‬ ‫ازدواج‪ ،‬کار افرینی و ‪ ...‬منجر به دور شــدن از اهداف طرح‬ ‫نشــود!‬ ‫بــا افتتــاح چنین شــعباتی در اینده شــاهد مکالماتــی از این‬ ‫دســت خواهیــم بود‪:‬‬ ‫ابرمشتری‪ :‬سالم‬ ‫ابر رئیس بانکی‪ :‬سالم بفرمایید در خدمتم‬ ‫ابرمشتری‪ 500 :‬میلیارد وام می خوام‬ ‫ابــر رئیــس بانکــی‪ :‬جســارتا ًقصــد بــاز پرداخــت کــه نداریــن؟!‬ ‫چــون بــرای مــا مســئولیت داره ‪...‬‬ ‫ابرمشــتری‪ :‬نــه پــدر جــان مگــه بــا بچــه طرفــی؟! مــن ســالی‬ ‫چنــد هــزار میلیــارد مالیــات و عــوارض و جریمــه رو دور مــی‬ ‫زنــم بعــد بیــام وام بانکــی رو پــس بــدم؟!‬ ‫ابــر رئیــس بانکــی‪ :‬پــس ایــن فــرم رو بی زحمت پر کنیــن‪....‬‬ ‫فقــط نــام و نــام خانوادگــی و شــماره موبایــل‪ ...‬البتــه شــماره‬ ‫موبایــل هــم فقــط بــرای اطــاع رســانی در خصــوص خدمــات‬ ‫جدیــد بانکیه!‬ ‫ابر مشتری‪ :‬بله پر کردم‪.‬‬ ‫ابــر رئیــس بانکــی‪ :‬اگــر هــم زیــاد تمایــل به انتشــار اســمتون‬ ‫در ســامانه لیســت ماهیانــه ابربدهــکاران نداریــن‪ ،‬بــه جــای‬ ‫اســم تــون‪ ،‬اســم یــک کارتــن خــواب رو درج کنــم؟‬ ‫ابــر مشــتری‪ :‬داداش مــن اســم و فامیلــم رو بــا یــک پاســاژ‬ ‫عوض نمی کنم‪ .‬هر سامانه ای که دوس داری ثبتش کن!‬ ‫ابر رئیس بانکی‪ :‬داشــتن مشــتریانی مثل شــما باعث اعتبار‬ ‫و افتخار بانکه‪ .‬انشــالله وام های باالی هزار میلیارد!‬ ‫به غیراز رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی واکسن دز سوم‬ ‫الزامی است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪514‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬فاطمه مهراسبی‬ ‫تظاهر به احساسات‬ ‫غیرواقعی؛اسیب ها‬ ‫و نشانه ها‬ ‫گاهــی افــراد بــه دالیــل مختلــف احساساتشــان را پنهــان‬ ‫می کننــد‪ .‬مثــا ممکــن اســت در موقعیتــی احســاس‬ ‫خوبــی نداشــته باشــند‪ ،‬امــا به خاطــر رودربایســتی تظاهــر‬ ‫کننــد خوشــحال هســتند و لــذت می برنــد‪ .‬تظاهــر بــه‬ ‫احساســات غیرواقعــی افــت روابــط عاطفــی‪ ،‬کاری‪،‬‬ ‫خانوادگــی و دوســتانه اســت‪ .‬در ایــن مقالــه می گوییــم‬ ‫وقتــی کســی نقــش بــازی می کنــد‪ ،‬چــه نشــانه هایی دارد‬ ‫تــا بــا تشــخیص ایــن مســئله بتوانیــد مشــکالت روابــط را‬ ‫از بیــن ببریــد و بــه طــرف مقابــل کمــک کنیــد احساســات‬ ‫واقعــی اش را بــروز بدهــد‪.‬‬ ‫منظور از تظاهر به احساسات غیرواقعی چیست؟‬ ‫یکــی از اولیــن اصــول برقــراری ارتبــاط ســالم ایــن اســت کــه‬ ‫افــراد احساساتشــان را صادقانــه بــروز بدهنــد و انها را پنهان‬ ‫نکننــد‪ .‬احساســات عملکــردی اجتماعــی دارنــد کــه بیــن‬ ‫انســان ها درک متقابــل ایجــاد می کننــد و امکان همزیســتی‬ ‫و ســازگاری را برایمــان فراهــم می کننــد‪ .‬احساســات زبــان‬ ‫مشــترک بیــن مــا و حتــی ســایر موجــودات زنــده اســت کــه‬ ‫بــدون نیــاز بــه کالم نشــان می دهــد در لحظــه بــه چــه چیزی‬ ‫نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫تظاهــر بــه احساســات غیرواقعــی زمانــی رخ می دهــد‬ ‫کــه کســی احساســات واقع ـی اش را بــروز نمی دهــد و در‬ ‫جبهـه ای دروغیــن قــرار می گیــرد‪ .‬افــرادی کــه بــه ایــن رفتــار‬ ‫عــادت دارنــد‪ ،‬معمــوال ســعی می کننــد احساســات منفــی‬ ‫ماننــد خشــم یــا ناامیــدی خــود را پنهــان کننــد تــا دچــار‬ ‫دردســر نشــوند‪.‬‬ ‫یکــی از متداول تریــن ســناریوهای تظاهــر احساســات‬ ‫ایــن اســت کــه فــرد لبخنــدی تصنعــی می زنــد و ســعی‬ ‫می کنــد لحــن صحبتــش را تــا حــد امــکان دوســتانه نگــه‬ ‫دارد و بــه صحبــت بــا مخاطــب ادامــه می دهــد‪ .‬گاهــی‬ ‫هــم ایــن افــراد تــاش می کننــد انچــه را تظاهــر می کننــد‬ ‫درونــی احســاس کننــد تــا رفتارشــان طبیعی تــر باشــد‪ .‬در‬ ‫ایــن حالــت ایفــای نقــش انهــا عمیق تــر می شــود و دیگــر‬ ‫ســطحی و تصنعــی نیســت‪ ،‬امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه‬ ‫فــرد همچنــان احساســات واقعـی اش را بــروز نمی دهــد و‬ ‫مشــغول تظاهــر اســت‪.‬‬ ‫تظاهر به احساسات غیرواقعی چه معایبی دارد؟‬ ‫محققــان دانشــگاه ویرجینــای غربــی در ســال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫تحقیقاتــی در ایــن بــاره انجــام دادنــد‪ .‬انهــا بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیدند کــه تظاهــر بــه احساســات غیرواقعــی بــا برخــی از‬ ‫پیامدهــای منفــی شــخصی و کاری ارتبــاط مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات انهــا‪ ،‬افــرادی کــه بــه بروز احساســات‬ ‫جعلــی عــادت دارنــد در مقایســه بــا دیگران‪:‬‬ ‫کمتر سالمت اند؛‬ ‫در رفاه کمتری به سر می برند؛‬ ‫عملکرد کاری ضعیف تری دارند؛‬ ‫رضایت شغلی کمتری دارند‪.‬‬ ‫ایــن مــوارد تنهــا اثــرات تظاهــر بــه احساســات غیرواقعــی‬ ‫نیســتند؛ کارمندانــی کــه بــه ایــن رفتار عــادت کرده انــد‪ ،‬ان‬ ‫را در موقعیت هــای غیــرکاری هــم انجــام می دهنــد‪ .‬در‬ ‫نتیجــه ممکــن اســت روابــط شخصی شــان هــم تحت تاثیر‬ ‫قــرار بگیرد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله فقــط مختــص روابــط کاری نیســت و در‬ ‫روابــط والدیــن و فرزنــدان هــم به شــدت دیــده می شــود‪.‬‬ ‫فرزنــدان به خاطــر قــدرت بیشــتر پــدر و مــادر یــا به خاطــر‬ ‫ترســی کــه از انهــا دارنــد‪ ،‬احساساتشــان را بــروز نمی دهنــد‬ ‫و تظاهــر می کننــد احساســی مشــابه والدینشــان دارند‪ .‬انها‬ ‫نظراتشــان را بیــان نمی کننــد و ترجیــح می دهنــد به جــای‬ ‫توبیخ شــدن‪ ،‬ســکوت کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬نشــانه اینکــه افــراد احساســات واقعــی خــود را بــروز‬ ‫نمی دهنــد‬ ‫بــا تشــخیص اینکــه خودتــان تــا چــه انــدازه احساســات تان‬ ‫را پنهــان می کنیــد‪ ،‬می توانیــد متوجــه شــوید ایــن کار چــه‬ ‫نشــانه هایی دارد‪ .‬بررســی کنید هنگامی که در حال تظاهر‬ ‫بــه احساســات غیرواقعی هســتید‪ ،‬چــه رفتارهایی می کنید‬ ‫تــا اگــر طــرف مقابــل رفتــاری مشــابه نشــان داد‪ ،‬بتوانیــد این‬ ‫موضــوع را به راحتــی تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ۵ ،‬نشــانه مهــم را توضیــح داده ایــم کــه بــه شــما‬ ‫نشــان می دهنــد مخاطبتــان در حــال تظاهــر بــه احساســات‬ ‫جعلی اســت و احتماال در باطن احســاس دیگری دارد‪ .‬این‬ ‫نشــانه ها معکــوس هــم عمــل می کننــد؛ یعنــی اگــر فــردی‬ ‫ایــن رفتارهــا را از خــود نشــان ندهــد‪ ،‬متوجــه می شــوید کــه‬ ‫فــرد احساســاتش را صادقانــه ابــراز می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬هماهنگ نبودن احساسات طرف مقابل با موقعیت‬ ‫پیــش از هرچیــز دقــت کنیــد کــه در چــه موقعیتــی‬ ‫قــرار داریــد و احساســات طبیعــی در چنیــن موقعیتــی‬ ‫چــه بایــد باشــد‪ .‬مثــا ممکــن اســت در جلس ـه ای کاری‬ ‫مشــغول صحبــت دربــاره برخــی از مســائل کلیش ـه ای و‬ ‫کســل کننده باشــید و خودتــان هــم ایــن را بدانیــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال وقتــی بــه مخاطــب نــگاه می کنیــد‪ ،‬متوجــه‬ ‫می شــوید کــه او لبخنــد می زنــد و طــوری بــه شــما گــوش‬ ‫می دهــد کــه انــگار در حــال شــنیدن داســتانی جــذاب‬ ‫اســت! در چنیــن موقعیتــی بــه ایــن فکــر کنیــد کــه شــاید‬ ‫انچــه می بینیــد احساســات واقعــی طــرف مقابل نباشــد‪.‬‬ ‫او فقــط قصــد دارد رضایــت شــما را جلــب کنــد و بــه‬ ‫همیــن دلیــل احساســاتش را بــروز نمی دهــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫کنترل خشم در کودکان؛ نشانه های هشدار و روش اموزش‬ ‫سرویس سالمت‪-‬امنه صرامی‬ ‫همــه گاهــی عصبانــی و خشــمگین می شــوند‪ .‬در واقــع ابــراز‬ ‫صحیــح خشــم نه تنهــا غیرعــادی نیســت‪ ،‬بلکــه رفتــاری کامــا‬ ‫ســالم و طبیعــی اســت‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬برخــی از کــودکان‬ ‫همیشــه خشــمگین و عصبانی انــد و به انــدازه کافــی از‬ ‫زندگــی لــذت نمی برنــد‪ .‬انهــا موقــع بــازی و حتــی تفریحــات‬ ‫ســرگرم کننده هــم بــا بقیــه بحــث و جــدل می کننــد و همیــن‬ ‫بــر کیفیــت زندگی شــان تاثیــر منفــی می گــذارد‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫مســئله کنتــرل خشــم در کــودکان و نشــانه های کــودکان‬ ‫عصبانــی را بــا هــم مــرور می کنیــم‪ .‬ســپس روش هایــی بــرای‬ ‫امــوزش کنتــرل خشــم بــه کــودکان معرفــی می کنیــم‪ .‬پــس تــا‬ ‫پایــان بــا مــا همــراه باشــید‪ .‬ادامــه شــماره ‪513‬‬ ‫‪ .۴‬دماسنج خشم بسازید‬ ‫دماســنج خشــم ابــزاری اســت کــه بــه بچه هــا کمــک می کنــد‬ ‫نشــانه های خشمشــان را تشــخیص بدهنــد‪ .‬ســاخت دماســنج خشــم‬ ‫خیلــی ســاده اســت‪ .‬روی تک ـه ای کاغــذ‪ ،‬تصویــر یــک دماســنج بــزرگ‬ ‫را بکشــید و اعــداد را از ‪ ۰‬تــا ‪ ۱۰‬روی ان عالمت گــذاری کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫دماســنج هــر عــدد معنــی مشــخصی دارد‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫‪ :۰‬اصال عصبانی نبودن؛‬ ‫‪ :۵‬خشم متوسط؛‬ ‫‪ :۱۰‬بیشترین میزان خشم تاکنون‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه کودکتــان ناراحــت یــا عصبانــی نیســت‪ ،‬بــا او دربــاره انچه‬ ‫در حــال اتفاق افتــادن اســت صحبــت کنیــد‪ .‬بــه او نشــان بدهیــد کــه‬ ‫در حــال حاضــر احساســاتش روی کــدام درجــه از دماســنج اســت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت فرزندتــان بگویــد زمانــی که ســطح خشــمش روی ‪ ۰‬درجه‬ ‫باشــد‪ ،‬لبخنــد می زنــد و وقتــی بــه ‪ ۵‬درجــه برســد ظاهــری خشــمگین‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬ممکــن اســت در خشــم ‪ ۲‬درجـه ای فقــط صورتــش کمــی‬ ‫داغ شــود‪ ،‬ولــی در خشــم ‪۷‬درجـه ای دســتانش را مشــت کنــد‪ .‬موقــع‬ ‫خشــم ‪۱۰‬درج ـه ای هــم ممکــن اســت بــه هیوالیــی به شــدت عصبانــی‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از دماســنج خشــم بــه کــودکان یــاد می دهــد کــه خشــم را‬ ‫تشــخیص بدهنــد‪ .‬در نتیجــه هنــگام عصبانیــت‪ ،‬راحت تــر بــا شــما‬ ‫ارتبــاط برقــرار می کننــد‪ .‬اســتفاده از ایــن دماســنج بهتریــن راه امــوزش‬ ‫کنتــرل خشــم بــه کــودکان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬الگوی خوبی برای کنترل خشم باشید‬ ‫بهتریــن راه بــرای امــوزش کنتــرل خشــم بــه کــودکان ایــن اســت کــه‬ ‫بــه انهــا نشــان دهیــد زمــان عصبانیــت چــه برخــوردی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بچه هــا هنــگام عصبانیــت همــان کاری را می کننــد کــه شــما انجــام‬ ‫داده ایــد‪ .‬انهــا اگــر ببیننــد کــه شــما بــا خشــمتان راحــت و بــا مالیمــت‬ ‫کنــار می اییــد‪ ،‬همیــن را یــاد می گیرنــد‪.‬‬ ‫مشــکالت بزرگ ســاالن مهم تــر و پیچیده تــر اســت و ایــن را همــه‬ ‫می دانیــم‪ ،‬امــا بهتــر اســت کــه بــه کودکتــان نشــان بدهیــد می تواننــد‬ ‫خشــم را هــم کنتــرل کننــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه بچه هــا از رفتــار مــا‬ ‫چیزهــای بســیاری یــاد می گیرنــد‪ .‬بنابرایــن گاهــی اوقــات کــه ناامیــد‬ ‫یــا خشــمگین هســتید‪ ،‬بــه فرزندتــان ایــن را بگوییــد تــا متوجــه شــود‬ ‫کــه بزرگ ترهــا هــم گاهــی عصبانــی می شــوند‪ .‬اشــکالی نــدارد اگــر‬ ‫بگوییــم‪« :‬از اینکــه اون ماشــین ســر چهــارراه نگــه نداشــت تــا مــا از‬ ‫خیابــون رد بشــیم عصبانــی شــدم‪ ،‬امــا صبر کــردم که اون رد بشــه‪».‬‬ ‫بیــان احساســات بــه کــودک یــاد می دهــد کــه دربــاره احساســاتش‬ ‫حــرف بزنــد‪.‬‬ ‫اگــر هــم کودکتــان دیــد کــه از کــوره دررفتیــد‪ ،‬مســئولیت رفتارتــان را‬ ‫بپذیریــد‪ .‬از او عذرخواهــی کنیــد و دربــاره انچــه بایــد انجــام می دادیــد‬ ‫حــرف بزنیــد‪ .‬بگوییــد‪« :‬متاســفم کــه امــروز مجبــور شــدی فریــادزدن‬ ‫مــن رو ببینــی‪ .‬بایــد به جــای فریــادزدن‪ ،‬کمــی قــدم م ـی زدم تــا حالــم‬ ‫بهتــر بشــه‪».‬‬ ‫‪ .۶‬دفترچه قانون درست کنید‬ ‫در هــر خانــواده ای قوانیــن نانوشــته ای بــرای کنتــرل خشــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن قوانیــن مشــخص می کننــد کــه چــه رفتارهایــی هنــگام عصبانیــت‬ ‫پذیرفتنی انــد‪ .‬در بعضــی از خانواده هــا اگــر موقــع عصبانیــت درهــا بــه‬ ‫هــم کوبیــده شــوند اشــکالی نــدارد‪ ،‬امــا به نظــر بعضــی دیگــر ایــن رفتــار‬ ‫محترمانــه نیســت‪ .‬قوانیــن نانوشــته خانــواده خــود را در دفترچــه ای‬ ‫بنویســید تــا انتظارات تــان مشــخص شــود و فرزندانتــان انهــا را بداننــد‪.‬‬ ‫قوانیــن خشــم بایــد بــر اســاس رفتــار محترمانــه بــا دیگــران باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد در دفترچ ـه ای کــه گفتیــم مــوارد غیرمجــاز را مشــخص‬ ‫کنیــد‪ .‬مهم تریــن مــواردی کــه می توانیــد بــه عنــوان رفتارهــای غیرمجــاز‬ ‫هنــگام عصبانیــت ذکــر کنیــد‪ ،‬عبارت انــد از‪:‬‬ ‫برخورد فیزیکی؛‬ ‫توهین کردن؛‬ ‫شکستن وسایل منزل؛‬ ‫پرت کردن اشیا‪.‬‬ ‫‪ .۷‬برنامه ارام سازی طراحی کنید‬ ‫بــرای کنتــرل خشــم در کــودکان می توانیــد از برنامــه ارام ســازی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن برنامــه می توانــد شــامل بخش هــای مختلفــی‬ ‫باشــد‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫گوشــه ای از خانــه را انتخــاب و ان را بــه «گوشــه ارامش بخــش»‬ ‫تبدیــل کنیــد‪ .‬زمانــی کــه متوجــه شــدید کودکتــان عصبانــی اســت‪ ،‬از او‬ ‫بخواهیــد کــه بــه گوشــه ارامش بخــش بــرود‪.‬‬ ‫بــرای فرزندتــان «بســته ارامش بخــش» درســت کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫بســته لوازمــی مثــل کتــاب رنگ امیــزی‪ ،‬مــداد رنگــی‪ ،‬اســباب بازی‬ ‫محبوبــش یــا حتــی لوســیونی را بگذاریــد کــه بویــش را دوســت دارد‪.‬‬ ‫وقتــی حــس کردیــد چیــزی او را خشــمگین کــرده اســت‪ ،‬از ایــن‬ ‫بســته اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــا انجــام چنیــن کارهایــی کنتــرل خشــم در کــودکان راحت تــر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬در واقــع این طــوری چطــور ارام شــدن را یــاد می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مهارت های سالم برای مهار خشم را اموزش بدهید‬ ‫بایــد روش هــای مناســب کنتــرل خشــم در کــودکان را بــه انهــا یــاد داد‪.‬‬ ‫به جــای اینکــه بــه کودکتــان بگوییــد‪« :‬بــرادرت رو کتــک نــزن»‪ ،‬بــه او‬ ‫توضیــح بدهیــد کــه هنــگام ناامیــدی می توانــد چــه کارهایــی انجــام‬ ‫بدهــد‪ .‬مثــا می توانیــد بــه او بگوییــد‪« :‬دفعــه بعــد احساســت رو بگــو»‬ ‫یــا «وقتــی عصبانــی هســتی‪ ،‬از بــرادرت دور شــو»‪.‬‬ ‫‪ .۹‬مهارت های حل مسئله را یاد بدهید‬ ‫بــرای کنتــرل خشــم در کــودکان‪ ،‬بــه انهــا مهارت هــای حــل مســئله‬ ‫را هــم یــاد بدهیــد‪ .‬مطمئــن باشــید کــه بــا امــوزش ایــن مهارت هــا‪،‬‬ ‫یــاد می گیرنــد کــه به جــای پرخاشــگری‪ ،‬مشکالتشــان را حــل کننــد‪ .‬بــا‬ ‫انهــا دربــاره راه هــای مســالمت امیز حــل مســائل هــم صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــاور کنیــد امــوزش کنتــرل خشــم بــه کودکان اصال کار ســختی نیســت‪،‬‬ ‫فقــط کمــی صبــر و حوصلــه می خواهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬عواقب خشم را به بچه ها نشان بدهید‬ ‫در صــورت لــزوم‪ ،‬عواقــب و پیامدهــای عصبانیــت را به کودکان نشــان‬ ‫بدهیــد‪ .‬بــرای کنتــرل خشــم در کــودکان طــوری برنامه ریــزی کنیــد کــه‬ ‫عواقــب کارهــای خــوب و بــد را متوجــه شــوند‪ .‬زمانــی کــه از قوانیــن‬ ‫کنتــرل خشــم پیــروی می کننــد‪ ،‬انهــا را تشــویق کنیــد و وقتــی قوانیــن‬ ‫را زیــر پــا می گذارنــد‪ ،‬بــا انهــا برخــورد کنیــد‪ .‬بــرای برخــورد بــا کــودکان‬ ‫روش هــای مختلفــی وجــود دارد‪ .‬بعضــی از کارهایــی کــه در ایــن مواقع‬ ‫می توانیــد انجــام بدهیــد عبارت انــد از‪:‬‬ ‫به او بگویید مدتی در اتاقش بماند؛‬ ‫برای مدتی او را از انجام فعالیت های محبوبش محروم کنید؛‬ ‫برای مدتی او را از بازی با اسباب بازی محبوبش محروم کنید‪.‬‬ ‫بعــد از انکــه بــا او برخــورد کردیــد‪ ،‬بــه او کمــک کنیــد اشــتباهاتش را‬ ‫جبــران کنــد‪ .‬مثــا اگــر اســباب بازی هایش را شکســته اســت‪ ،‬بــه او‬ ‫کمــک کنیــد تعمیرشــان کنــد‪.‬‬ ‫تشــویق کــودکان بــرای کنتــرل خشــم بــه انهــا انگیــزه می دهــد‪ .‬اگــر‬ ‫کودکتــان موقــع عصبانیــت توانســت خــود را کنتــرل کنــد‪ ،‬او را تحســین‬ ‫کنیــد و بــه او جایــزه بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬از رسانه های پرخشونت دوری کنید‬ ‫اگــر فرزندتــان رفتارهــای خشــونت امیز از خــود نشــان می دهــد‪،‬‬ ‫تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی پرخشــونت یــا انجــام بازی هــای‬ ‫کامپیوتــری ممکــن اســت مشــکل او را تشــدید کنــد‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫بچه هــا را بــه مطالعــه و انجــام بازی هــای اموزنــده عــادت دهیــد‪.‬‬ ‫بــرای امــوزش کنتــرل خشــم بــه کــودکان از یــاددادن مهارت هــای حــل‬ ‫مســئله شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫کنتــرل خشــم در کــودکان همیشــه هــم ســاده نیســت‪ .‬طبیعی اســت‬ ‫کــه بچه هــا گاهــی بــرای کنتــرل احساساتشــان خیلــی تــاش کننــد‪.‬‬ ‫شــما بــا امــوزش کنتــرل خشــم بــه کــودکان بــه انهــا کمــک می کنیــد‬ ‫کــه راحت تــر بــا احساساتشــان کنــار بیاینــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬فقــط چنــد‬ ‫روش مفیــد بــرای کنتــرل خشــم کــودکان را گفتیــم‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد‬ ‫کــه فرزندتــان بــرای کنتــرل احساســاتش بیــش از انــدازه تــاش می کند‬ ‫و به نتیجه ای نمی رســد‪ ،‬باید از کارشناســی باتجربه در حوزه ســامت‬ ‫و تربیــت کــودک کمــک بخواهیــد‪ .‬روان شــناس حرفــه ای و باتجربــه‬ ‫می توانــد بــرای مشــکالت ســامت روان راه هــای علمــی پیشــنهاد کنــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬هدی جباری‬ ‫‪ ۱۱‬عادت افرادی که واقعا احساس‬ ‫خوشحالیمی کنند‬ ‫وقتــی بــه خوشــحالی فکــر می کنیــم‪ ،‬معمــوال یــاد چیزهایــی می افتیــم‬ ‫ی کــه کتــاب‬ ‫کــه باعــث لذت هــای زودگــذر مــا می شــوند‪ ،‬مثــل وقتــ ‬ ‫ی کــه یــک روز ارام را در‬ ‫مــورد عالقه مــان را می خوانیــم یــا ماننــد زمان ـ ‬ ‫یــک ســاحل افتابــی ســپری می کنیــم‪ .‬درســت اســت کــه اینهــا همگــی‬ ‫لذت ها یــی هســتند کــه باعــث خوشــحالی می شــوند امــا تمــام ایــن‬ ‫خوشــحالی ها موقتــی هســتند‪ .‬مطالعــات اخیــر نشــان داده اســت‬ ‫خوشــحالی واقعــی یــا حــس رضایــت در زندگــی‪ ،‬بــا ایــن مــوارد کمــی‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬ادامه شــماره ‪513‬‬ ‫‪ .۴‬سعی کنید همیشه در لحظه زندگی کنید‬ ‫ی کــه یــاد نگیریــد در زمــان حــال زندگــی کنیــد نمی توانیــد بــه‬ ‫تــا زمان ـ ‬ ‫ی کــردن در زمــان حال و همین‬ ‫پتانســیل بــاال بــرای زندگــی برســید‪ .‬زندگ ‬ ‫لحظــه ای کــه اکنــون در ان هســتیم هنــر بزرگــی اســت و الزمـه ی دســت‬ ‫یافتــن بــه ان توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه بدانیــد هــر چقــدر هــم کــه‬ ‫شــما درباره ی اتفاقات گذشــته یا عملکردتان درباره ی مســائل مختلف‬ ‫احســاس گنــاه کنیــد بــاز هــم قــادر نیســتید گذشــته را تغییــر بدهیــد‪.‬‬ ‫ایــن غیرممکــن اســت اگــر مــدام بــه جــای «زمان حــال» در زمــان دیگری‬ ‫ســیر کنیــد و بتوانیــد واقعــا شــاد باشــید؛ چــون «حــال» را از دســت‬ ‫می دهیــد و بــه ایــن ترتیــب قــادر نخواهیــد بــود واقعــا همــه چیــز را در‬ ‫اطراف تــان درک کنیــد‪ .‬بــرای کمــک بــه خودتــان و بــرای زندگــی در زمــان‬ ‫حــال بایــد دو کار انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫گذشــته تان را بــا هــر کیفیتــی کــه بــوده اســت بپذیریــد‪ .‬چــون اگــر‬ ‫نتوانیــد بــا گذشــته اشــتی کنیــد هرگــز اتفاقــات ناراحت کننده ی گذشــته‬ ‫شــما را تــرک نخواهنــد کــرد و زمــان حــال و اینــده هــم کــه روزی بــه‬ ‫گذشــته تبدیــل خواهنــد شــد خــراب می شــوند‪.‬‬ ‫بپذیریــد تضمینــی بــرای انچــه در اینــده اتفــاق خواهــد افتــاد وجــود‬ ‫نــدارد و شــما نمی توانیــد همــه چیــز را کنتــرل کنیــد‪ .‬در نهایــت بپذیریــد‬ ‫کــه نگرانــی در اینجــا و اکنــون جایــی نــدارد‪ .‬مــارک توایــن می گویــد‪:‬‬ ‫«نگــران بــودن ماننــد پرداخــت بدهــی ای اســت کــه شــما هرگــز‬ ‫نداشــته اید!»‬ ‫‪ .۵‬یاد بگیرید خودتان را دوست داشته باشید‬ ‫خیلــی از مــا وقتــی اتفــاق خوبــی بــرای دوســتان مان می افتــد غافلگیــر‬ ‫نمی شــویم چــون انهــا را الیــق ان چیــز خــوب می دانیــم و توقــع داریــم‬ ‫چیزهــای خــوب مــال انهــا باشــد اما خــود را شایســته ی اتفاقــات‪ ،‬ادم ها‬ ‫و چیزهــای خــوب نمی دانیــم‪ .‬چــون برای مــان مشــکل اســت که قــدردان‬ ‫شایســتگی ها و امتیــازات خودمــان باشــیم‪ .‬یــاد بگیریــد کــه الیــق بــودن‬ ‫خــود را بپذیریــد و نقــاط قــوت خــود را درک کنیــد‪ .‬مطالعــات نشــان‬ ‫داده انــد کــه هــر روز تمریــن کــردن قدردانی و دوســت داشــتن خود یکی‬ ‫از گزینه های مهم ســامتی اســت و مخصوصا ســامت روانی را بهبود‬ ‫می بخشــد و باعــث می شــود اعتماد به نفــس کافــی بــرای پیشــروی در‬ ‫کارهــا را به دســت اوریــم و در واقــع انجــام امــور مختلــف را بــه تعویــق‬ ‫نیندازیم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬قدر داشته های خود را بدانید‬ ‫زمانــی را بــرای اندیشــیدن بــه ایــن موضــوع صــرف کنیــد کــه در طــول‬ ‫زندگی تــان چقــدر بــرای داشــتن چیزهــای خــوب سپاســگزار بوده ایــد‪.‬‬ ‫اینکــه شــما بــه داشــته های تان اهمیــت بدهیــد باعــث می شــود ســطح‬ ‫هورمــون کورتیــزول در بدن تــان ‪ ۲۳‬درصــد کاهــش یابــد و خلق وخــوی‬ ‫بهتــری داشــته باشــید‪ .‬طبــق پژوهش هــای انجــام شــده در دانشــگاه‬ ‫کالیفرنیــا‪ ،‬افــرادی کــه هــر روز بیشــتر نگرش قدردانــی را در خود تقویت‬ ‫می کننــد‪ ،‬حالــت روحــی بهتــری را تجربــه کرده انــد و انــرژی و شــرایط‬ ‫جســمانی بهتــری دارنــد‪ ،‬ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ســطوح پاییــن‬ ‫کورتیــزول نقــش اصلــی را در ایــن زمینــه ایفــا کــرده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ورزش کنید‬ ‫تحــرک بــدن بــرای ‪ ۱۰‬دقیقــه باعــث می شــود ‪( GABA‬گابــا امینــو‬ ‫بوتریــک اســید) کــه یــک امینــو اســید ‪ ۴‬کربنـ ه و غیرپروتئینی اســت ازاد‬ ‫شــود‪ .‬ایــن امینــو اســید یکــی از مهم تریــن انتقال دهنده هــای عصبــی‬ ‫اســت کــه باعــث می شــود مغــز شــما احســاس ارامــش کنــد و در عیــن‬ ‫حــال مغزتــان تکانه هــای خــود را تحــت کنتــرل داشــته باشــد‪ .‬ایــن را‬ ‫ن را‬ ‫بدانیــد کــه افــراد خوشــحال برنامــه ی ورزشــی منظمــی دارنــد و ا ‬ ‫ن کار‬ ‫به طــور جــدی دنبــال می کننــد چــون بــه خوبــی می داننــد کــه بــا ایـ ‬ ‫قو خــوی مناســب تری خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫خل ‬ ‫‪ .۸‬دیگران را ببخشید اما بدی های شان را فراموش نکنید‬ ‫افــراد خوشــحال بــا ایــن شــعار زندگــی می کننــد‪ :‬اگــر یک بــار مــرا گــول‬ ‫بزنــی‪ ،‬تــو بایــد شــرمنده باشــی امــا اگــر بــرای دومیــن بــار گــول تــو را‬ ‫بخــورم‪ ،‬مــن بایــد شــرمنده ی خــودم باشــم‪ .‬افــرادی کــه واقعــا ارزش‬ ‫خوشــحالی را درک کرده انــد‪ ،‬بدی هــای دیگــران را می بخشــند امــا ان‬ ‫را فرامــوش نمی کننــد چــون می خواهنــد از به وجــود امــدن کینــه در‬ ‫قلب شــان جلوگیــری کننــد‪ .‬انهــا بــه خوبــی می داننــد کــه احساســات‬ ‫منفــی کــه بــا کینــه بــروز می کنــد در واقــع یــک واکنــش اضطــراب زا ب ـه ‬ ‫شــمار م ـی رود و حفــظ ایــن اضطــراب می توانــد عواقــب مخربــی بــرای‬ ‫ســامتی و خلق وخوی شــان داشــته باشــد‪ .‬افــراد خوشــحال می داننــد‬ ‫کــه نبایــد هرگــز چنیــن هزینـه ی ســنگینی را بــه لحــاظ روانــی متحمــل‬ ‫ شــوند‪ .‬البتــه اینکــه افــراد خوشــحال دیگــران را می بخشــند بــه ایــن معنا‬ ‫نیســت کــه فرصــت دوبــاره ای بــه فــرد متخلــف می دهنــد تــا کار خــود را‬ ‫تکــرار کنــد امــا چــون بــه انــدازه ی کافــی بــه خودشــان اهمیــت می دهنــد‬ ‫نمی گذارنــد بــه خاطــر بدرفتــاری دیگــران گرفتــار ناراحتــی شــوند بــه‬ ‫همیــن دلیــل فرصــت می دهنــد همه چیــز بــه ســرعت بگــذرد و ســعی‬ ‫می کننــد در دفــاع از خــود در برابــر اســیب های احتمالــی دیگــران در‬ ‫اینــده قاطعانــه عمــل کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬درک درستی از احساسات خود داشته باشید‬ ‫تــاش بــرای ســرکوب احساســات تان نه تنهــا بــرای شــما حــس بــدی‬ ‫ایجــاد می کنــد بلکــه ایــن عــدم توجــه بــه خودتــان بــرای شــما بــه لحــاظ‬ ‫روانــی مضــرر اســت‪ .‬ســعی کنیــد یــاد بگیریــد احساســات خــود را‬ ‫بپذیریــد‪ ،‬ایــن پذیــرش احساســات ســطح اســترس را در شــما کاهــش‬ ‫داده و خلق وخوی تــان را بهتــر می کنــد‪ .‬مطالعــات نشــان می دهــد بیــن‬ ‫توانایــی شــما بــرای پذیــرش و ابــراز احساســات و طــول عمــر رابط ـه ی‬ ‫مســتقیم وجــود دارد‪ .‬ایــن مطالعــات می گویــد افــرادی کــه حداقــل ‪۱۰۰‬‬ ‫ســال عمــر می کننــد نســبت بــه دیگــر افــراد به طــور قابــل مالحظ ـه ای‬ ‫در طــول مــدت زندگی شــان بیشــتر احساســات خــود را بــروز داده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬روی چیزهایی تمرکز کنید که تحت کنترل شما هستند‬ ‫بــه جــای انکــه انــرژی و وقت تــان را بــرای چیــزی که اختیار ان در دســت‬ ‫شــما نیســت تلــف کنیــد و بیشــتر مضطــرب شــوید‪ ،‬بــرای چیزهایــی‬ ‫تــاش کنیــد کــه تحــت کنتــرل شــما هســتند‪ .‬مســیر رفت وامدتــان بــه‬ ‫محــل کارتــان طوالنــی اســت؟ شــما کــه نمی توانیــد کارتــان را رهــا کنیــد‬ ‫ن را دوســت داریــد یــا بــه ان احتیــاج داریــد‪ .‬پــس بی خــودی‬ ‫چــون یــا ا ‬ ‫بــرای طوالنــی بــودن راه حــرص نخوریــد‪ ،‬ســعی کنیــد در مســیر بــه‬ ‫یــک کتــاب صوتــی گــوش دهیــد یــا بــرای تقویــت زبان تــان چنــد کلمــه‬ ‫بیشــتر یــاد بگیریــد‪ .‬پای تــان در هنــگام دویــدن اســیب دیده اســت و‬ ‫نمی توانیــد ورزش کنیــد؟ بــه جــای انکــه بــا تمرکــز روی اســیب پای تــان‬ ‫بیشــتر احســاس ناراحتــی کنیــد ســعی کنیــد اب درمانــی را امتحــان‬ ‫کنیــد‪ ،‬این طــور می توانیــد شــنا کنیــد کــه ورزش مفرحــی هــم هســت و‬ ‫می توانــد مناســب باشــد‪ .‬بــا تمرکــز روی چیزهــای بــد کــه تحــت کنتــرل‬ ‫مــا نیســتند مــا بــدی را جــذب می کنیــم و اجــازه می دهیــم بــدی مــا را‬ ‫عقــب بینــدازد‪ .‬افــراد خوشــحال ســعی می کننــد شــاد باشــند و از کنــار‬ ‫شکست های شــان عبــور می کننــد‪ ،‬ایــن شکســت ها حاصــل عوامــل‬ ‫بیــرون از خودشــان اســت پــس مــال انهــا نیســت چــرا بایــد تــا ابــد‬ ‫نگه شــان دارنــد و حــس بــد ناشــی از انهــا را مــدام تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬توانایی تغییر افکار خود را به دست اورید‬ ‫دربــاره ی نــوع افــکار در افــراد مختلــف دونــوع نگــرش وجــود دارد؛ عــده‬ ‫ای کــه دارای طــرز تفکــر ثابــت هســتند و عــده ای دیگــر کــه اعتقــاد دارند‬ ‫می تــوان طــرز فکــر را رشــد داد و ایــن یعنــی می تواننــد روی خودشــان‬ ‫کار کننــد و افکارشــان را تغییــر دهنــد‪ .‬افــراد بــا طــرز تفکــر ثابــت اعتقــاد‬ ‫دارنــد کــه همینــی هســتند کــه هســتند و نمی تواننــد خودشــان را عوض‬ ‫کننــد‪ ،‬تــا اینجــا البتــه مشــکلی نیســت‪ .‬معضــل جایی خــودش را نشــان‬ ‫می دهــد کــه ایــن افــراد دچــار چالــش در رونــد زندگی شــان می شــوند‪،‬‬ ‫دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا چالش هــا بــا ایــن طــرز تفکــر غیرممکــن‬ ‫اســت چــون افــراد بــا طــرز تفکــر ثابــت اعتقــاد دارنــد کــه همــه چیــز‬ ‫ناشــی از عوامــل بیرونــی اســت بنابرایــن فراتــر از توانایی هــای ماســت‬ ‫و نمی تــوان کنتــرل هیچکــدام از امــور را به دســت گرفــت‪ .‬در نقط ـه ی‬ ‫مقابــل افــرادی کــه بــه تغییــر افــکار معتقــد هســتند بــاور دارنــد کــه‬ ‫می تواننــد بــا تــاش بهتــر شــوند و رشــد کننــد‪ .‬انهــا بــا مشــکالت مبــارزه‬ ‫می کننــد و پیــروزی در برابــر مشــکالت انهــا را خوشــحال می کنــد‪ .‬افــراد‬ ‫بــا طــرز تفکــر ثابــت حاضــر نیســتند ذهنیــت خــود را نســبت بــه مســائل‬ ‫مختلــف تغییــر دهنــد و ایــن ســبب می شــود مغلــوب چالش هــای‬ ‫زندگــی شــوند امــا افــراد خوشــحال از چالــش اســتقبال می کننــد و از‬ ‫پــس ان برمی اینــد و ایــن بــرای انهــا فرصتــی بــرای یادگیــری بــه شــمار‬ ‫باچطــور همــراه مــا باشــید‪....‬‬ ‫می ایــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫صیانت از جنبه های فرهنگی و اعتقادی کاربران در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا اظهــار داشــت ‪ :‬تعامــل صــدا و ســیما بــا پلیــس فتــا ‪ ،‬تهدیدهــای موجــود در فضــای مجــازی را بــه فرصتــی بــرای صیانــت از‬ ‫جنبه هــای فرهنگــی و اعتقــادی کاربــران‪ ،‬تبدیــل مــی کنــد و باعــث امــن تــر شــدن ایــن فضــا جهــت فعالیــت همشــهریان مــی شــود ‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪ 3‬اشتباه رایج در امنیت‬ ‫سایبری که می تواند منجر‬ ‫به سرقت هویت شود‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫از زمــان شــروع همــه گیــری‪ ،‬وقــوع جرایــم ســایبری بــه طــور‬ ‫تصاعــدی افزایــش یافتــه اســت‪ .‬فقــط یــک نــوع‪ ،‬کالهبــرداری‬ ‫هویــت‪ ،‬تنهــا در ســال ‪ 2020‬بیــش از ‪ 1600‬درصــد افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بســیاری از مــا بــه اشــتباهات اساســی امنیــت‬ ‫ســایبری ادامــه می دهیــم کــه درهــا را بــرای ســارقان هویــت بــاز‬ ‫می کنــد‪ .‬در اینجــا ســه مــورد از رایج تریــن ایــن اشــتباهات و‬ ‫نحــوه اجتنــاب از انهــا اورده شــده اســت‪ .‬نمایه هــای رســانه های‬ ‫اجتماعــی خــود را در حالــت عمومــی بگذاریــد‪ .‬اولیــن قــدم مهــم‬ ‫بــرای جلوگیــری از ســرقت هویــت ایــن اســت کــه پروفایل هــای‬ ‫رســانه های اجتماعــی خــود را بــه صــورت خصوصــی تنظیــم‬ ‫کنیــد‪ .‬مطمئــن شــوید کــه فقــط تعــداد معینــی از افــراد بــه‬ ‫اطالعــات شــخصی شــما دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫نمایه هــای عمومــی در فیس بــوک‪ ،‬اینســتاگرام یــا توییتــر‬ ‫ارزهای دیجیتال‬ ‫سرقتی معادل ‪8‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫به صاحبش‬ ‫برگردانده شد‬ ‫پلیس فتــا گفــت‪ :‬فــردی کــه اقــدام بــه‬ ‫برداشــت و ســرقت رمــز ارزهــا بــه ارزش ‪8‬‬ ‫میلیــارد ریــال نمــوده بــود طــی عملیاتــی‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتا‪ ،‬ســرهنگ اکبــر نصرتی‪ ،‬ر‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬شــخصی بــا در‬ ‫دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس‬ ‫فتــا مراجعــه واعــام نمــود طی بررســی کیف‬ ‫پــول خــود متوجــه برداشــت ارزهای دیجیتال‬ ‫موجــود در کیــف پــول الکترونیکــی خــود بــه‬ ‫ارزش ‪ 8‬میلیــارد ریــال گردیــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص بالفاصلــه بررســی‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی های‬ ‫فنــی عامــل برداشــت غیرمجــاز مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و بــا دســتور‬ ‫مرجــع قضایــی طــی عملیاتی دســتگیر‬ ‫و تحویــل مقامــات قضایــی شــد‪.‬‬ ‫مهمــات نامحــدودی را بــرای مجرمــان ســایبری ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫از پاســخ بــه ســواالت امنیتــی رایــج (نــام مادرتــان؟ اولیــن‬ ‫حیــوان خانگــی شــما؟) تــا جزئیــات شــخصی ماننــد تولــد‪ ،‬همــه‬ ‫اطالعــات در دســترس انهاســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬داشــتن اطالعــات دقیــق از مخاطبیــن اجتماعــی‬ ‫شــما‪ ،‬تمــام ســاح های مــورد نیــاز هکرهــا را بــرای یــک حملــه‬ ‫فیشــینگ نیــزه ای در اختیــار هکرهــا قــرار می دهــد‪ .‬ایــن بــدان‬ ‫معنــی اســت کــه انهــا بــه طــور خــاص یــک ایمیــل فیشــینگ را‬ ‫بــرای شــما هــدف قــرار می دهنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬می توانیــد‬ ‫از یــک «همــکار» نامـه ای دریافــت کنیــد کــه از شــما می خواهــد‬ ‫یــک نظرســنجی بــرای تعییــن تاریــخ جشــن تولــدش پــر کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬در واقعیــت‪ ،‬پیونــدی کــه روی ان کلیــک می کنیــد‪،‬‬ ‫نــرم افزارهــای مخــرب را روی دســتگاه شــما نصــب می کنــد‪.‬‬ ‫تهدیــد دیگــر پروفایل هــای عمومــی ایــن اســت کــه‬ ‫مجرمــان ســایبری می تواننــد داده هــای کافــی از انهــا بــه‬ ‫دســت اورنــد تــا از هویــت انهــا بــرای افتتــاح حســاب های‬ ‫جدیــد اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫عدم استفاده از رمزهای عبور قوی یا ‪2FA‬‬ ‫بلــه‪ ،‬شــما قبــا ً ایــن توصیــه را بارهــا شــنیده اید‪ .‬جــای تعجــب‬ ‫نیســت ‪ -‬در هــر لیســتی از نــکات پیشــگیری از کالهبــرداری‬ ‫در جایــگاه باالیــی قــرار دارد‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬اســتفاده نکــردن‬ ‫از رمزهــای عبــور قــوی هنــوز یکــی از رایج تریــن دالیــل ســرقت‬ ‫هویــت اســت‪ .‬بــر اســاس اخریــن امــار‪ ،‬پنــج رمــز رایــج هنــوز‬ ‫هــم عبارتنــد از‪qwerty»،« ،»123456789« ،»123456« :‬‬ ‫‪ »«password‬و «‪.»1234567‬‬ ‫یــک هکــر نســبتا ً ماهــر ‪ -‬یــا حتــی یــک اماتــور بــا زمــان کمــی –‬ ‫می توانــد هــر یــک از ایــن رمزهــای عبــور را فــورا ً شکســت دهــد‪.‬‬ ‫هــر چــه رمــز عبــور پیچیده تــر باشــد‪ ،‬شکســتن انهــا ســخت تر‬ ‫می شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬الگوریتــم یــک هکــر می توانــد‬ ‫هــر رمــز عبــور ‪ 7‬کاراکتــری را فــورا ً تشــخیص دهــد‪ .‬ان را ‪10‬‬ ‫کاراکتــر‪ ،‬از جملــه حــروف کوچــک و بــزرگ‪ ،‬و همچنیــن اعــداد‬ ‫و کاراکترهــای خــاص در نظــر بگیریــد ‪ -‬و ناگهــان حــل کــردن‬ ‫همــان الگوریتــم پنــج ســال طــول می کشــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مشــکالت رایــج‪ ،‬بــه تعویــق انداختــن از طریــق‬ ‫نصرتــی گفــت‪ :‬فــرد خاطــی در مواجهــه‬ ‫بــا ادلــه قاطــع پلیــس بــه بــزه ارتکابــی خــود‬ ‫اعتــراف و اعــام کــرد کــه بــا توجه به اشــنایی‬ ‫قبلــی خــود از اعتمــاد شــاکی سوء اســتفاده‬ ‫کــرده و اقــدام بــه دسترســی بــه کیــف پــول‬ ‫الکترونیکــی وی و برداشــت از حســابش‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتی با بیان اینکه ســهل انگاری‬ ‫و نا اگاهــی و اعتمــاد بی جــا کاربــران ریشــه‬ ‫بســیاری از مشــکالت ایجاد شــده برای ان ها‬ ‫در فضــای مجــازی می باشــد‪ ،‬بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬تــا حــد امــکان بــه دلیــل پیچیده‬ ‫بــودن بــازار رمــز ارزهــا در صــورت نداشــتن‬ ‫دانــش و تجربــه کافــی وارد بــازار رمــز ارزهــا‬ ‫نشــده و بــه هیــچ عنــوان رمزهــای مربــوط بــه‬ ‫نرم افزارهــای مالــی خــود را در اختیــار افــراد‬ ‫دیگــر قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬شــهروندان می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا‬ ‫س بــه نشــانی‬ ‫اســتفاده از ســایت ایــن پلی ـ ‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا تمــاس بــا مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪096380‬‬ ‫ســواالت و مشــکالت خــود را مطــرح نماینــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری از شهروندان‬ ‫به بهانه فروش محصوالت‬ ‫ارایشی و بهداشتی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری شــخصی کــه بــا‬ ‫درج اگهــی دروغیــن در شــبکه های اجتماعــی اقــدام به‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ ســیداحمد موســوی در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬یکــی از شــهروندان زنجانی با در دســت‬ ‫داشــتن شــکوائیه ضمن مراجعه به این پلیس‪ ،‬مدعی‬ ‫شــد جهــت خریــد محصــوالت بهداشــتی و ارایشــی بــه‬ ‫پیــج اینســتاگرامی مراجعــه و پــس از انتخــاب محصــول‬ ‫مــورد نظــر و پرداخــت مبلــغ‪ ،‬فروشــنده از ارســال کاال‬ ‫خــود داری کــرده و پاســخ گوی تماس هــای ان هــا‬ ‫نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برابــر بررســی و اقدامــات فنــی‪ ،‬متهــم به‬ ‫ن زنجــان مــورد شناســایی قــرار‬ ‫هویــت معلــوم در اســتا ‬ ‫گرفــت و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی متهــم بــه همــراه‬ ‫ادله هــای دیجیتالــی بــه پلیــس فتــا اســتان زنجــان‬ ‫انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫فعــال کــردن احــراز هویــت دو مرحلــه ای (‪ )2FA‬اســت‪2FA .‬‬ ‫بــه ایــن معنــی اســت کــه قبــل از ورود بــه حســاب خــود بایــد‬ ‫یــک کادر امنیتــی اضافــی را عالمــت بزنیــد ‪ -‬ماننــد تاییــد اینکــه‬ ‫شــما در دســتگاه دوم هســتید‪ .‬ایــن مــی توانــد ‪ ٪100‬از حمــات‬ ‫ربــات و ‪ ٪96‬از حمــات فیشــینگ خــودکار جلوگیــری کنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال کمتــر از ‪ 10‬درصــد از کاربــران گــوگل و تنهــا ‪ 2‬درصــد‬ ‫از کاربــران توییتــر ‪ 2FA‬را فعــال کرده انــد‪.‬‬ ‫عدم پیگیری موارد نقض یا نظارت بر داده های شما‬ ‫اخریــن اشــتباه رایــج ایــن اســت کــه وقتــی اطالعــات شــما‬ ‫نقــض شــده اســت‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬ایمیلــی در صنــدوق ورودی‬ ‫خــود می بینیــد کــه بــه شــما می گویــد شــرکتی کــه اطالعــات‬ ‫شــما را در اختیــار دارد هــک شــده اســت‪ .‬امــا هنگامــی کــه بــه ما‬ ‫اطــاع داده می شــود کــه انهــا در معــرض خطــر قــرار گرفته انــد‬ ‫و داده هــای مــا بــه طــور بالقــوه در معــرض دیــد قــرار گرفته انــد‬ ‫ اکثــر مــا هیــچ کاری انجــام نمی دهیــم‪ .‬بســیاری از مــا حتــی‬‫ایمیــل مــورد نظــر را بــاز نمی کنیــم‪ ،‬از قضــا‪ ،‬فکــر می کنیــم بــه‬ ‫دنبــال هرزنامــه هســتیم‪.‬‬ ‫بدتــر از ان‪ ،‬تعــداد کمــی از تخلفــات بالفاصلــه متوجــه‬ ‫می شــوند‪ .‬بــه طــور متوســط ‪ 206‬روز طــول می کشــد تــا‬ ‫شــرکت ها متوجــه شــوند کــه بــه خطــر افتاده انــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬دانســتن اینکــه ممکــن اســت داده هــای شــما بــه خطــر‬ ‫افتــاده باشــد ضــروری اســت‪ .‬تنهــا در ایــن صــورت اســت‬ ‫کــه می توانیــد اقدامــات الزم را بــرای جلوگیــری از عواقــب‬ ‫جــدی انجــام دهیــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل بســیار مهــم اســت کــه‬ ‫داده هــای خــود را بــه صــورت دوره ای بررســی کنیــد و مراقــب‬ ‫هشــدارهای نقــض باشــید‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫ســرقت هویــت می توانــد عواقــب فاجعــه بــاری داشــته باشــد‬ ‫و بــر زندگــی شــخصی شــما و همچنیــن بــر امــور مالــی شــما‬ ‫تاثیــر بگــذارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل بســیار مهــم اســت کــه مراقــب‬ ‫باشــید‪ .‬بــا تغییــر تنظیمــات در نمایه هــای رســانه های اجتماعــی‬ ‫خــود‪ ،‬حفــظ اســتانداردهای رمــز عبــور و پیگیــری مــوارد نقــض‪،‬‬ ‫می توانیــد از خــود محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫اغفال هموطنان‬ ‫در پوشش دکه مطبوعاتی‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری اعضای باند‬ ‫کاله بــرداری کــه بــا روش اســکیمر کــه در پوشــش‬ ‫دکــه فــروش مطبوعاتــی ‪ 700‬کارت بانکــی را کپــی‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علــی کســانی بــا اعــام این‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬تعــداد ‪ 25‬نفــر از شــهروندان ضمــن‬ ‫مراجعــه بــه پلیــس فتــا اســتان کرمانشــاه مدعــی‬ ‫شــدند مبالغــی به صــورت غیرمجــاز از حســاب‬ ‫انــان برداشت شــده درحالی کــه کارت در اختیــار‬ ‫خودشــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات‬ ‫مالباختــگان ایــن پرونــده و بررســی تراکنش هــای‬ ‫انجام شــده مشــخص شــد اکثــر شــکاتی کــه مــورد‬ ‫ســرقت قرارگرفته انــد از کارت بانکــی خــود جهــت‬ ‫خریــد اســتفاده می کننــد کــه ایــن موضــوع بیانگــر‬ ‫احتمــال کپــی شــدن کارت هــای بانکــی توســط‬ ‫دســتگاه اســکیمر بــود‪.‬‬ ‫کســانی بیــان داشــت‪ :‬کاراگاهــان ایــن پلیــس در‬ ‫مرحلــه تحقیقــات پرونــده متوجــه شــدند مجــرم‬ ‫تحــت پوشــش یــک دکــه فــروش مطبوعاتــی‬ ‫دریکــی از محــات شــهر کرمانشــاه مشــغول‬ ‫فعالیــت شــده و پــس از کپی بــرداری کارت هــای‬ ‫بانکــی مالباختــگان به وســیله دســتگاه اســکیمر‬ ‫اقــدام بــه خریــد طــا از ســایت های واســط‬ ‫موســوی افــزود‪ :‬متهــم پــس از روبــرو شــدن بــا‬ ‫مســتندات بــه چندیــن فقــره کالهبــرداری بــا ایــن‬ ‫شــگرد در فضــای مجــازی اعتــراف و اقــرار داشــت بــا‬ ‫راه انــدازی کانــال تلگرامــی و صفحــه اینســتاگرامی‬ ‫و درج تصاویــر محصــوالت ارایشــی‪ ،‬شــهروندان را‬ ‫ترغیــب بــه پرداخــت مبلــغ اجنــاس خریــداری شــده‪،‬‬ ‫قبــل از ارســال کاال می نمــودم ‪.‬‬ ‫موســوی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه تبلیغــات‬ ‫فــروش محصــوالت ارایشــی و بهداشــتی در فضــای‬ ‫مجــازی توجــه نکننــد و هرگونــه مــواد بهداشــتی را از‬ ‫داروخانه هــا یــا فروشــگاه های معتبــر تهیــه نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بررســی ها نشــان می دهــد‬ ‫کالهبــرداران بــا ســوء اســتفاده از فضــای مجــازی در‬ ‫صــدد عرضــه و فــروش محصــوالت ارایشــی و بهداشــتی‬ ‫غیرمجــاز و خــارج از نظــام چرخــه وزارت بهداشــت‬ ‫می باشــند‪ ،‬هشــدار داد‪ :‬افــرادی بــدون داشــتن‬ ‫مجوزهــای قانونــی و بــا تبلیغــات اغواکننــده اقــدام بــه‬ ‫فــروش محصــوالت ارایشــی و بهداشــتی غیــر مجــاز از‬ ‫طریــق فضــای مجــازی باالخــص شــبکه های اجتماعــی‬ ‫نماینــد‪ ،‬برابــر قانــون برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــکان ارائــه محصــوالت ارایشــی‬ ‫بهداشــتی تقلبــی و تاریــخ گذشــته در فضــای مجــازی‬ ‫متصــور اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک موضــوع را از طریــق‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬یــا‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‪www.Cyberpolice.ir :‬‬ ‫بــا کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫کرده انــد کــه بــا بررسـی های تکمیلــی و همه جانبــه‬ ‫و بهره گیــری از روش هــای فنــی و علمــی موفــق‬ ‫شــدند اعضــای بانــد کــه اســتان خــارج شــده بودنــد‬ ‫را شناســایی و پــس از تشــریفات قضایــی‪ ،‬ان هــا‬ ‫را در محــل اختفــای خــود در یکــی از اســتان های‬ ‫هم جــوار دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات اســکیمر‬ ‫بــه پلیــس فتــا منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهمیــن در پلیــس فتــا مــورد‬ ‫بازجویــی قــرار گرفتنــد و بــا مشــاهده مســتندات‬ ‫غیرقابل انــکار پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــز اعتــراف‬ ‫نداشــتند کــه درنهایــت متهمیــن پــس از تکمیــل‬ ‫تحقیقــات بــه همــراه تجهیــزات مکشــوفه تحویــل‬ ‫مراجــع قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بررســی تجهیــزات به دســت‬ ‫امــده از مجرمیــن تعــداد ‪ 700‬کارت بانکــی کپــی‬ ‫شــده شناســایی گردیــد لــذا توصیــه می کنیــم‬ ‫کاربــران هرگــز اطالعــات حســاب های بانکــی‬ ‫خــود را در اختیــار کســی قــرار ندهنــد و در هنــگام‬ ‫انجــام خریــد ســعی کننــد شــخصا ً اقــدام بــه‬ ‫وارد نمــودن رمــز کارت نماینــد و از بازگــو کــردن‬ ‫رمــز در مکان هــای عمومــی خــودداری کننــد و‬ ‫حتی المقــدور در بــازه زمانــی مشــخص رمزهــای‬ ‫خــود را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫کســانی بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬جهــت‬ ‫جلوگیــری از کاله بــرداری و ســرقت های این چنینــی‬ ‫و افزایــش اگاهی هــای عمومــی بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه می شــود از ارائــه اطالعــات مالــی و بانکــی‬ ‫خود از قبیل شماره حســاب‪ ،‬شــماره کارت و اعالم‬ ‫رمــز ان هــا بــه افــراد غیر خــودداری کنند‪ .‬همچنین‬ ‫پلیــس فتــا از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی یــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬پاســخگوی‬ ‫ســواالت و مشــکالت ســایبری کاربــران اســت‪.‬‬ ‫عامل مزاحمت‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫همکار شاکی بود‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی خانمــی جــوان‬ ‫کــه بــا ارســال پیام هــای توهیــن امیــز و‬ ‫ارســال پیام هــای کــذب در شــبکه اجتماعــی‬ ‫واتســاپ بــرای همــکار خــود ایجــاد مزاحمــت‬ ‫می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیس فتا‪ :‬ســرهنگ حشــمت‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬در پــی مراجعــه خانــم شــیرازی و‬ ‫ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس ‪،‬‬ ‫مدعــی شــده بــود فــرد یا افرادی ناشــناس در‬ ‫فضــای مجــازی بــا انتشــار و ارســال مطالــب‬ ‫کــذب و تهدیــد امیــز بــرای وی و خانــواده‬ ‫ایشــان در واتســاپ قصــد بدنــام کــردن او را‬ ‫دارنــد‪ ،‬رســیدگى بــه ایــن پرونــده به صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس ازحضــور شــاکی‪ ،‬پرونــده‬ ‫اولیــه بــا هماهنگــی مقــام قضایــی تشــکیل‬ ‫شــد و بــا جمــع اوری مــدارک و مســتندات‬ ‫مربوطــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫ســرانجام متهــم شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ابتــدا متهــم منکــر‬ ‫عمــل انجــام داده شــده بــود؛ ولــی پــس‬ ‫از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء‬ ‫شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس بــه‬ ‫ ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و مشــخص‬ ‫شــد ایــن فــرد بــه دلیــل کینــه و مشــکالتی‬ ‫کــه بــا شــاکی در محیــط کار داشــته اســت‪،‬‬ ‫اقــدام بــه چنیــن کاری نمــوده بــود‪.‬‬ ‫ســلیمانی افــزود‪ :‬برابــر قانــون هرگونــه‬ ‫توهیــن‪ ،‬اهانــت و یــا پخــش تصاویــر‬ ‫شــخصی افــراد در فضــای مجــازی جــرم‬ ‫محســوب شــده وعواقــب جبــران ناپذیــری‬ ‫بــرای فــرد بــه همــراه دارد‪ ،‬لــذا رعایــت اخالق‬ ‫در فضــای ســایبر و بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫اجتماعــی امــری مهــم محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا‬ ‫به صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی‬ ‫بــه شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک‬ ‫ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای‬ ‫مردمــی و یــا بــا شــماره ‪ 096380‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪514‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫خطرات امنیتی‬ ‫شرکت های بزرگ و تجارت‬ ‫عــاوه بــر خطــرات امنیتــی رایانــه شــخصی‪ ،‬خطــرات امنیتــی‬ ‫تجــاری و شــرکتی نیــز وجــود دارد کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫در زیــر برخــی از ایــن خطــرات را بازگــو می کنیــم کــه بایــد هنــگام‬ ‫بررســی امنیــت رایانــه خــود در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه خطــرات کســب و کار خــود را ارزیابــی کردیــد‪ ،‬بایــد‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد کــه چگونــه انهــا را کاهــش دهیــد‪ ،‬راه حل هــا‬ ‫را پیاده ســازی کنیــد و ســپس بــر اثربخشــی انهــا نظــارت کنیــد‪.‬‬ ‫کارمندان‬ ‫انســان ها اغلــب بزرگتریــن خطــر امنیتــی بــرای مشــاغل‬ ‫هســتند‪ .‬اگــر کارمنــدان بــه طــور مناســب امــوزش ندیــده باشــند‬ ‫یــا از روش هــای ایمــن پیــروی نکننــد‪ ،‬ممکــن اســت نرم افــزار‬ ‫یــا ســخت افزار را بــه اشــتباه پیکربنــدی کــرده یــا در معــرض‬ ‫مهندســی اجتماعــی قــرار دهنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬شــرکتی کــه بــه‬ ‫کارمنــدان خــود احتــرام نمی گــذارد یــا فرهنــگ ســازمانی بــدی‬ ‫دارد‪ ،‬ممکــن اســت باعــث شــود تــا کارمنــدان بخواهنــد انتقــام‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬اطالعــات را ســرقت کننــد یــا اگاهانــه بــه ســخت افزار‬ ‫اســیب بزننــد یــا نرم افــزار را درســت پیکربنــدی نکننــد‪.‬‬ ‫پشتیبان گیریبد‬ ‫داده هایــی کــه شــرکت شــما بــرای محصــوالت و مشــتریان خود‬ ‫دارد بــرای انجــام عملیــات روی ان هــا حیاتــی می باشــند‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن اطالعــات فاســد شــود یــا از بیــن بــرود‪ ،‬می توانــد شــرکت‬ ‫را نابــود کنــد‪ .‬اطمینــان از اینکــه‪ ،‬از همــه داده هــا بــه درســتی‬ ‫پشــتیبان گیری شــده و در خــارج از ســایت ذخیــره می شــوند‪ ،‬بــه‬ ‫جلوگیــری از ایــن خطــر کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫هنگام توسعه یک استراتژی پشتیبان‪ ،‬امکان رخ دادن حمله‬ ‫باج افــزار را نیــز در نظــر بگیریــد‪ ،‬کــه می توانــد تمــام داده هــا‪ ،‬از‬ ‫جملــه داده هــای ذخیــره شــده در یــک نســخه پشــتیبان را قفــل‬ ‫کنــد‪ .‬هنــگام انجــام پشــتیبان گیری‪ ،‬بهتــر اســت کــه انهــا را بــه‬ ‫یــک شــبکه یــا رایانــه متصــل نکنیــد‪.‬‬ ‫عدم نگهداری سخت افزار یا نرم افزار‬ ‫اگرچــه پرداخــت هزینــه به شــخصی برای نگهداری ســخت افزار‬ ‫و نرم افــزار رایانــه شــما می توانــد گــران باشــد‪ ،‬امــا عــدم‬ ‫نگهــداری ان خطــر امنیتــی بــرای رایانــه و نقطــه ورود احتمالــی‬ ‫را بــرای مهاجــم ایجــاد می کنــد‪ .‬توصیــه می کنیــم حداقــل یــک‬ ‫نفــر متخصــص بــه طــور منظــم سیســتم های ســخت افزاری و‬ ‫نرم افــزاری شــما را چــک کنــد‪.‬‬ ‫سخت افزار یا نرم افزار قدیمی‬ ‫در نهایــت‪ ،‬بایــد ســخت افزار و نرم افــزاری کــه در کسـب وکارتان‬ ‫از ان اســتفاده می کنیــد را بــا نســخه های به روزتــر و کارامدتــر‬ ‫جایگزیــن کنیــد‪ .‬ســخت افزار و نرم افــزار قدیمــی‪ ،‬در نهایــت بــه‬ ‫نقطــه ‪( EOL‬پایــان عمــر) می رســند و وقتــی ایــن اتفــاق می افتــد‬ ‫ســازنده ان‪ ،‬وصله هــای امنیتــی محصــول را توســعه نمی دهــد‪.‬‬ ‫اگــر از محصولــی اســتفاده می کنیــد کــه دیگــر پشــتیبانی‬ ‫نمی شــود و اســیب پذیری در ان کشــف شــده اســت‪ ،‬رایانــه یــا‬ ‫شــبکه شــما در معــرض حملــه قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫عدم برنامه ریزی برای یک فاجعه‬ ‫ن ان در یــک حادثــه نابــود شــده‬ ‫اگــر کســب و کارتــان یــا مــکا ‬ ‫اســت‪ ،‬عــدم برنامه ریــزی بــرای بازیابــی اطالعــات هنــگام رخ‬ ‫دادن بالیــا‪ ،‬نــوع دیگــری از خطــر اســت‪.‬‬ ‫پیامک جعلی سامانه همتا‪،‬‬ ‫ترفند جدید کالهبرداری‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬از شــیوه جدیــد سوءاســتفاده مالــی مجرمــان‬ ‫ســایبری بــا تغییــر رویکــرد از ســامانه ثنــا بــه ســامانه همتــا و‬ ‫ارســال لینــک هــای جعلــی بــا محتــوای فیشــینگ خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪:‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقی در تشــریح این خبر گفت‪ :‬کالهبرداران‬ ‫بــا راه انــدازی ســایت های جعلــی کــه شــبیه ســایت های اصلــی‬ ‫اســت‪،‬اقدام بــه ســرقت اطالعــات افــراد نمــوده و اغلــب بــرای‬ ‫سوءاســتفاده های مالــی از ایــن ســایت هــای جعلــی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن روش از کالهبــرداری‪ ،‬مجرمــان ســایبری‬ ‫بــا ارســال پیامک هــای جعلــی بــه کاربــران از ان هــا درخواســت‬ ‫می کننــد بــرای جلوگیــری از غیرفعــال شــدن تلفــن همــراه‬ ‫خــود و ثبــت ان در ســامانه همتــا بــه لینــک زیــر مراجعــه کننــد‬ ‫و متاســفانه کاربــران پــس از مراجعــه بــه لینــک ارســالی بــه‬ ‫صفحــات جعلــی هدایــت مــی شــوند و بــا حمــات فیشــینگ‬ ‫حســاب بانکــی انــان خالــی مــی گــردد‪.‬‬ ‫انقــی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه کاربــران بــه پیامک هــای‬ ‫ناشــناس کــه درخواســت ثبــت اطالعــات را دارنــد بــه هیــچ‬ ‫عنــوان اعتمــاد نکــرده و بــر روی لینــک هــای ارســالی کلیــک‬ ‫نکننــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬هموطنــان باید توجه داشــته باشــند هرگونه‬ ‫اطالع رســانی در زمینــه طــرح ثبــت تلفن همــراه‪ ،‬از طریــق‬ ‫سرشــماره پیامکــی ‪( HAMTA‬بــا حــروف بــزرگ انگلیســی)‬ ‫انجــام می گیــرد و هرگونــه پیــام ارســالی از سرشــماره هــای‬ ‫ناشــناس یــا شــماره افــراد صرفــا کالهبــرداری و بــه دنبــال‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از حســاب انــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از طرفــی نبایــد فرامــوش کــرد ســایت رســمی‬ ‫ســامانه همتــا ‪ hamta.ntsw.ir‬و ســایت اطالع رســانی همتــا‬ ‫‪ hamtainfo.ntsw.ir‬اســت و ســامانه همتــا هیــچ دامنــه‬ ‫دیگــری نــدارد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ســامانه همتــا تاکیــد کــرده بــرای‬ ‫انجــام فرایندهــای خــو د وجهــی دریافــت نمی کنــد و انجــام همــه‬ ‫فرایندهــای موجــود در ان بــرای کاربــران رایــگان اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شکوفه های هلو‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -513‬سال هشتم‬ ‫‪-513-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/1111 - 2022 //April‬رمضان‪/‬‬ ‫‪April// 13‬‬ ‫‪13-- 1401 //01‬‬ ‫چهار شنبه ‪01//24‬‬ ‫‪11‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ مدارا کردن با بیمارى ‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫ى بِکَ ‪.‬‬ ‫ش بِدَائِکَ مَا مَشَ ‬ ‫ام ْ ِ ‬ ‫امام علی( علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫با بیمارى ات همراهى کن مادامى که با تو همراهى مى کند‪.‬‬ ‫امــام علــی( ع) در ایــن گفتــار حکمت امیــز خــود بــه یــک اصل مهم بهداشــتى‬ ‫و درمانــى اشــاره مى کنــد مى فرماید‪«:‬بــا بیمــارى ات بســاز مادامــى کــه بــا تــو‬ ‫ـش بِدَائـ ِـکَ مَــا مَشَ ــى بـ ِـکَ ) ‪.‬‬ ‫همراهــى مى کنــد»؛ (امْـ ِ ‬ ‫اشــاره بــه این کــه تــا زمانــى کــه بیمــارى فشــار شــدید نیــاورده بگــذار بدنــت‬ ‫بــدون نیــاز طبیبــان و دارو ان را دفــع کنــد‪.‬‬ ‫جزیره مجنون‪،‬‬ ‫بانک خاطرات‬ ‫دلنشین رزمندگان‬ ‫گردان حمزه‬ ‫سیدالشهدا (ع)‬ ‫سرویس خاطرات شهدا‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫ایــن مســئله شــاید در ان روز کــه امــام(ع) ایــن را مى فرمــود روشــن نبــود؛ امــا‬ ‫امــروز روشــن اســت کــه بــدن خــود داراى نیــروى دفاعى اســت و هــرگاه بیمارى‬ ‫بــا اســتفاده از قــدرت دفاعــى بــدن از بیــن بــرود هــم زیان هــاى دارو و درمــان را‬ ‫نــدارد و هــم بــدن را تقویــت کــرده و بــراى اینــده بیمــه مى کنــد‪.‬‬ ‫البتــه هــرگاه نیــروى دفاعــى بــدن عاجــز بمانــد بایــد بــا اســتفاده‬ ‫از طبیــب و دارو بــه کمــک او شــتافت تــا بیمــارى را دفــع کنــد‪.‬‬ ‫اضافــه بــر ایــن بســیارى از بیمارى هــا دورانــى دارد کــه بــا پایــان دورانــش خــود‬ ‫به خود دفع مى شــود‪ .‬از این گذشــته انســان وقتى در مقابل بیمارى تســلیم‬ ‫مى شــود و بــا مختصــر ناراحتــى در بســتر مى خوابــد بــه خــودش تلقیــن بیمارى‬ ‫مى کنــد‪ ،‬تلقیــن خــود اثــر تخریبــى دارد‪ .‬بــه عکــس اگــر برخیــزد و کار روزانــۀ‬ ‫خود را ادامه دهد عمال تلقین ســامت کرده و در روح او بســیار موثر اســت‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه امــروز بــر همــه روشــن اســت کــه هــر دارو هرچنــد اثــر درمانــى‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬زیانــى نیــز باخــود همــراه دارد‪.‬‬ ‫در حدیثــى از امــام کاظــم (ع) نقــل شــده اســت کــه فرمــود‪:‬‬ ‫ن اَنْفَــ عَ مِــ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ــی ء ٌ فِــی الْبَــد َ ِ ‬ ‫ج دَاء ً و َ ل َی ْ َ ‬ ‫ــس مِــ ْ ‬ ‫«ل َی ْ َ ‬ ‫ن دَوَاء ٍ ا ِ َّل و َ هُــو َ یُهَیِّــ ُ‬ ‫ــس شَ ْ‬ ‫ج اِل َی ْـهِ ؛ هیــچ دارویــى نیســت مگــر این کــه دردى را‬ ‫ســا ِ ‬ ‫ک الْی َـد ِ ا ِ َّل عَمَّــا یُحْتَــا ُ‬ ‫اِم ْ َ‬ ‫تحریــک مى کنــد و هیــچ چیــز در بــدن ســودمندتر از امســاک جــز نســبت بــه‬ ‫چیــزى کــه بــه ان نیــاز دارد نیســت»‪.‬‬ ‫در حدیــث دیگــرى از همــان امــام علیــه الســام مى خوانیــم‪:‬‬ ‫م ؛ از معالجۀ طبیبان پرهیز‬ ‫«ادْفَعُــوا م ُ َعالَجَـ هَ الْاَطِبـَّـاء ِ مَــا انْدَف َـ ‬ ‫عَ الْم ُـدَاوَا ه ُ عَن ْکـ ُ ْ‬ ‫کنیــد تــا زمانــى کــه بیمــارى به شــما فشــار نیــاورده اســت»‪.‬‬ ‫این سخن به بیان دیگرى نیز از امیر مومنان (ع) نقل شده است که مى فرماید‪:‬‬ ‫م مَــ عَ الْعِلَّــهِ ؛ تــا زمانــى کــه مى توانــى بــا‬ ‫ت الْقِیَــا َ ‬ ‫ســت َطَعْ َ ‬ ‫«لَ ت َْضط َِجــ عْ مَــا ا ْ‬ ‫داشــتن بیمــارى ســرپا باشــى در بســتر نخــواب» و نظیــر ایــن روایــت روایــات‬ ‫دیگــرى نیــز هســت‪.‬‬ ‫تکــرار مى کنیــم‪ :‬مفهــوم ایــن ســخنان ایــن نیســت که انســان با طبیــب و دارو‬ ‫خــود را معالجــه نکنــد بلکــه مفهومــش ان اســت کــه در مراجعــه بــه طبیــب و‬ ‫اســتفاده از داروهــا ‪ -‬کــه معمــوال ًاثــار زیان بــارى دارد ‪ -‬عجلــه ننمایــد‪.‬‬ ‫بعضــى از شــارحان‪ ،‬بــراى ایــن حدیــث بــه جــاى ایــن معنــاى طبــى و درمانــى‬ ‫مفهــوم اخالقــى ذکــر کرده انــد و گفته انــد‪《 :‬انســان بایــد در برابــر حــوادث و‬ ‫مشــکالت و بیمارى ها خویشــتن دار باشــد و تا مى تواند با مشــکالت بســازد و‬ ‫زبــان بــه شــکایت نگشــاید کــه بــا روح رضــا و تســلیم ســازگار نیســت‪.‬‬ ‫حافظ شیرازی علیه الرحمه فرماید‬ ‫ت َن َت به ناز ِطبیبان نیازمند مباد‬ ‫وجود نازکت ازرده ٔ گزند مباد‬ ‫ت توست‬ ‫ت همه افاق در سالم ِ‬ ‫سالم ِ‬ ‫شخص تو دردمند مباد‬ ‫به هیچ عارضه‬ ‫ِ‬ ‫ت توست‬ ‫امن صح ِ‬ ‫ِ‬ ‫جمال صورت و معنی ز ِ‬ ‫که ظاهرت دُژ َم و باطنت نَژ َند مباد‬ ‫در این چمن چو دراید خزان به یغمایی‬ ‫ت بلند مباد‬ ‫رهش به سرو ِ سهی قام ِ‬ ‫در ان بساط که حُسن تو جلوه اغازد‬ ‫طعنه بدبین و بدپسند مباد‬ ‫مجال‬ ‫ٔ‬ ‫ِ‬ ‫م بد بیند‬ ‫هر ان که روی ِ چو ماهت به چش ِ‬ ‫جان او سپند مباد‬ ‫اتش تو به جز‬ ‫بر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫شان حافظ جوی‬ ‫رف‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫گفته‬ ‫ز‬ ‫شفا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٔ‬ ‫ِ‬ ‫که حاجتت به عِالجِ گالب و قند مباد‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۱۶۸‬‬ ‫‪_۲‬گنجور نرم افزار شعر پارسی ؛ اشعار لسان الغیب حافظ شیرازی‬ ‫(قســمت اول ) راوی علــی فالح‪(:‬رزمنــده و جانبــاز‬ ‫گــردان حمــزه سیدالشــهدا (ع)‬ ‫ســال ‪ ۶۷‬اواخــر بــرج ‪( ۳‬خــرداد) بودکــه تــو مرخصــی‬ ‫بودم‪،‬زمزمه هایــی ازطــرف بچــه هاشــنیدم کــه مــی گفتــن‬ ‫عــراق دوبــاره قصــد حملــه بــه جزیــره مجنــون رو داره‪،‬‬ ‫خیلــی اهمیــت نــدادم و بــا چنــد تــا ازهــم ســن و ســال هــای‬ ‫خــودم (پســرعمه هام) رفتیــم زیــارت حضــرت امــام رضــا(ع)‬ ‫تاتجدیــد قواکنــم‪.‬‬ ‫قرار بود بعد از سفرزیارتی برگردیم قائمشهر ‪.‬‬ ‫زمزمــه هــای دوســتان در خصــوص حملــه هــای مکــرر‬ ‫دشــمن یــادم بــود‪،‬اروم و قــرار نداشــتم‪ ،‬اطالعــات و اخبــار‬ ‫رســانه ها درمــورد اوضــاع جبهــه هــا رو ســاعت بــه ســاعت‬ ‫پیگیــری می کــردم‪.‬‬ ‫شــواهدو قرائــن جبهــه هــا و همچنیــن تجربیــات قبــل مــن‬ ‫رو بــه ایــن نتیجــه رســوند‪ ،‬بعــد از یکــی دو روز زیــارت خدمــت‬ ‫حضــرت ثامــن الحجــج (ع) قبــل از اتمــام مرخصــی از مشــهد‬ ‫یــک راســت بــرم بــه منطقــه‪.‬‬ ‫ایــن بودکــه بــه پســرعمه هــام گفتــم مــن باشــما‬ ‫نمیا م ‪ ،‬گفتن ‪ :‬چــرا ؟‬ ‫گفتم‪:‬می خوام از همینجا برم جبهه‬ ‫اصــرار اونــا بــرای برگشــت بــه قائمشــهر فایــده ای نداشــت‪،‬‬ ‫بهشــون گفتــم ‪:‬ســام مــرا بــه پــدر و مــادرم برســونید و بگیــد‬ ‫اوضــاع جبهــه جــوری اســت کــه بایــد خــودم رو برســونم بــه‬ ‫گــردان وقتــی رســیدم مقــر ‪ ،‬در اولیــن فرصــت تلفنــی بــا اونــا‬ ‫صحبــت مــی کنــم‪.‬‬ ‫باهــم ســفری هــام خداحافظــی کــردم‪ .‬و خــودم رو رســوندم‬ ‫راه اهــن ‪ ،‬بــا زحمــت زیــاد تونســتم یــه بلیــت درجــه ‪ ۳‬بــا‬ ‫صندلی هــای چوبــی ‪ ۸‬نفــره گیــر بیــارم‪.‬‬ ‫باالخــره رســیدم تهــران و از اونجــا هــم با یه قطار دیگه که یه‬ ‫کمــی بهتــر از قطــار قبلــی بــود حرکــت کردم به ســمت جنوب‪.‬‬ ‫بعــد از حــدود‪ ۱۶‬ســاعت حــدود ظهــر رســیدم بــه ایســتگاه‬ ‫هفــت تپــه و پیــاده شــدم و بــا ماشــین هــای عبــوری خــودم رو‬ ‫بــه ســمت مقــر لشــکر رســوندم ‪.‬‬ ‫وقتــی نزدیــکای گــردان رســیدم دیــدم بســاط چادرهــا‬ ‫جمــع کــرده و بچــه هــا ســوار اتوبــوس شــدن و در حــال‬ ‫حرکــت هســتند ‪.‬‬ ‫باخــودم گفتــم‪ :‬خدایاچــه اتفاقــی افتــاده هنــوز بچه هــا‬ ‫از مرخصــی نیومــدن باایــن نیــروی کــم کجــا میخــوان‬ ‫بــرن‪ ،‬اخــه گروهــان یــک کل نیروهــاش ده پانــزده نفــر‬ ‫بیشــتر نبــودن ‪ ،‬انــگار حدســم تــا اینجــا درســت بــود ولــی‬ ‫دقیقــا ً نمــی دونســتم کجــا میــرن ‪ ،‬وقتــی اتوبوســا از‬ ‫جلــوم داشــتن رد مــی شــدن یهــو دیــدم از شیشــه یکــی از‬ ‫اتوبوس هــای در حــال حرکــت شــهید ابراهیــم جهانبیــن‬ ‫سرشــو بیــرون اورد ‪ ،‬داد میزنــه ‪:‬علــی بیــا ‪،‬علــی بیــا‪،‬‬ ‫مــات مبهــوت بــودم خــودم رو رســوندم بــه اتوبوســی کــه‬ ‫ابراهیــم و بچــه هــای ارکان گروهــان یــک بــودن رســوندم‬ ‫و ســوار ماشــین شــدم‪ ،‬بعــد از احوالپرســی بــا بچــه هــا از‬ ‫ابراهیــم ســوال کــردم‬ ‫کجــا بــا ایــن عجلــه گفت‪:‬علی مگــه نمی دونی عــراق میخواد‬ ‫جزیره رو بگیره گفتم‪ :‬شنیدم ولی نه به این زودی هاشهید‬ ‫جهانبیــن مــی گفــت‪ :‬دســتای خائــن داخلــی و خارجی تــو کاره‬ ‫تــا از طریــق کمبــود نیــرو و تجهیــزات نظامــی مــا رو تحــت‬ ‫روستای قرن اباد گرگان‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی اســت در ‪ 20‬کیلومتــری شــمال شــرقی گــرگان در اســتان گلســتان‬ ‫ایــران قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی قــرار داشــته و براســاس‬ ‫سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ ۱٬۹۶۱‬نفــر (‪ ۵۰۷‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه‬ ‫مرطوبــه و بــه دلیــل قــرار گرفتــن در کنــاره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی برخوردار‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ از پیشینه این روستا اطالعات تاریخی دقیقی ارائه نشده است‪.‬‬ ‫فشــار قــرار بــدن و جبهــه هــا رو خالــی کنــن تــا بــا حمــات‬ ‫زمینــی‪ ،‬صــدام بتونــه مــا رو وادار بــه تســلیم کنــه ‪...‬گفتــم‬ ‫خــب اره تــو عقــب نشــینی شــلمچه و فــاو دیــدم وضعیــت‬ ‫چجــوری بــود ‪ ،‬بــه ماســهمیه فشــنگ و ارپــی جــی روزانــه‬ ‫مـی دادن درحالیکــه دشــمن در تــدارک حملــه بــه ما بــود و‪.....‬‬ ‫ابراهیــم گفــت ‪:‬مــا تکلیــف مونــو انجــام میدیــم‬ ‫بــه هرحــال حــدود ســاعت‪ ۵‬یــا ‪ ۶‬رســیدیم جزیــره و نزدیــک‬ ‫بچه هــای توپخانــه مســتقر شــدیم بعــد از انکــه موقعیــت‬ ‫گروهان هــا مشــخص شــد ‪ ،‬بــا یــه تویوتــا بــه همــراه عبــاس‬ ‫احمــدی‪ ،‬مفیــد اســماعیلی ‪ ،‬رضاصادقــی و چنــد نفــر دیگــه‬ ‫کــه یــادم نیس(مســولین دســته هــا وگروهان هــا) رفتیــم خط‬ ‫مقــدم بــرای شناســایی منطقــه ‪.‬‬ ‫قــرار شــد بعــد از شناســایی برگردیــم بــه مقــر اولیــه ‪ ،‬وقتــی‬ ‫رســیدیم خــط ‪ ،‬ســکوت عجیبــی بــر خــط حکــم فرمــا بــود‬ ‫‪ ،‬ناگهــان دیــدم رضاصادقــی بــدور از چشــم مــا اروم رفــت‬ ‫داخــل نیزارهــای کنــار جــاده کــه پــراب بــود ‪ ،‬غســل شــهادت‬ ‫کــرد ‪ ،‬از دور دیــدم داره بــا چفیــه ســرش رو خشــک میکنــه‬ ‫و بطــرف مــا میــاد‪.‬‬ ‫گفتــم ‪:‬رضــا قبــول باشــه باتواضــع گفــت‪ :‬خاکــی بــودم‬ ‫رفتــم یــه ابــی بــه تنــم زدم تاگــرد و خــاک برداشــته بشــه‬ ‫گفتــم ‪:‬مــن کــه مــی دونــم ایــن عــادت همیشــگیته ‪ ،‬مواظــب‬ ‫بــاش ‪ ،‬چهــره ات نــور بــاال مــی زنــه خندیــد و گفــت ‪:‬ماکجــا‬ ‫و شــهادت کجــا ‪ ،‬مــا لیاقــت نداریــم بــرام دعــا کنیــد‪ ،‬تــو‬ ‫ایــن حیــن مفیــد اســماعیلی گفت‪:‬علــی بیــا امشــب اینجــا‬ ‫بمونیــم صبــح بچــه هــا بــه مــا ملحــق میشــن قبــول نکــردم‬ ‫گفت‪:‬چرا؟گفتــم ‪:‬باوضعیتــی کــه خــط داره (ســکوت‬ ‫مطلــق) حکایــت از حملــه قریــب الوقــوع دشــمن داره‬ ‫گفت ‪:‬نگران نباش ‪ ،‬ما مرد جنگیم‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫منطقه شکار ممنوع چلچلی‬ ‫منطقــه شــکار ممنــوع چلچلــی ‪ ،‬منطقـه ای زیبــا بــا ‪ ۳۳,۱۰۰‬هکتــار مســاحت در جنــوب‬ ‫شــرق گــرگان قــرار دارد و بــه ان نــام کــوه چلچلــی داده انــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل حفاظــت و وجــود جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬اکوتــون و ارتفاعــات چلچلــی‪،‬‬ ‫زیســتگاه مناســبی بــرای انــواع حیوانــات در معــرض خطــر از جملــه مــرال (گــوزن‬ ‫قرمــز)‪ ،‬قــوچ و میــش‪ ،‬خــرس‪ ،‬شــوکا‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬کبــک دری و انــواع پرنــدگان دیگــر فراهــم‬ ‫شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬وجــود رودهــا‪ ،‬چشــمه ها‪ ،‬جویبارهــا‪ ،‬پوشــش متنــوع‬ ‫گیاهــی و اب و هــوای مطبــوع ایــن منطقــه را بــه مقصــدی جــذاب بــرای گردگشــران‬ ‫تبدیــل می کنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!