روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 513 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 513

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 513

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 513

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪10 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫ابالغ سیاست های کلی تامین اجتماعی توسط رهبر انقالب‬ ‫در اجــرای بنــد یــک اصــل ‪ ۱۱۰‬قانــون اساســی و پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‪ ،‬سیاسـت های‬ ‫کلــی و مصـوّب تامیــن اجتماعــی را بــرای اقــدام بــه روســای قــوای سـه گانه و رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‬ ‫ابــاغ کردنــد‪.‬‬ ‫‪23‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /10 -2022/ April/ 12-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪513‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫الزمه جلوگیری از تخریب‬ ‫جنگل هاترویجفرهنگ‬ ‫حفاظت است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اشک بی مهر ‬ ‫ی‬ ‫بر اشک مریم‬ ‫اولویت حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان است‬ ‫‪3‬‬ ‫در دنیا ایران در دانش‬ ‫محصول راهبردی گندم‬ ‫الگو است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫چگونه احمق‬ ‫نباشیم!‬ ‫سرویس اموزش‪-‬دکتر مجتبی لشکربلوکی‪:‬‬ ‫احتمــاال شــما هــم در شــبکه هــای مجــازی خوانده ایــد‬ ‫کــه زیباتریــن مجــری دنیــا ایرانی اســت‪ .‬یا اگر ســارقان‬ ‫شــما را مجبــور کردنــد کــه رمــز کارت بانکــی تــان را وارد‬ ‫کنیــد‪ ،‬ان را برعکــس وارد کنیــد انــگاه پلیس می فهمد‬ ‫و بــه کمــک شــما مــی ایــد‪.‬‬ ‫یــا دیــوار چیــن از مــاه دیــده مــی شــود‪ .‬یــا نــام کــرم‬ ‫بســتنی (و در نتیجــه ایــس کریــم) از کریــم باســتانی‬ ‫کــه در شــهر ری یــخ فــروش مــی کــرده گرفتــه شــده‪.‬‬ ‫وقتــی بــا یــک مطلــب برخــورد کردیــم بایــد چیــکار‬ ‫کنیــم؟ نشــریه گمــان ‪ ۱۴‬قاعده و ســرنخ کاربــردی برای‬ ‫تفکــر انتقــادی (موشــکافانه) ارایــه کــرده کــه کمــی ان‬ ‫را بازنویســی کــردم‪.‬‬ ‫ اولیــن تســت؛ منبــع (رفرنــس)‪ :‬ایــا منبــع معتبــر‬‫دارد؟ ایــن مطلــب یــا ادعــا بــر چــه مبنایــی اســت و از‬ ‫کجــا چنیــن حرفــی درامــده؟‬ ‫کل ماجــرا یــا یــک قطعــه فیلــم و تکــه عکــس‪ :‬یــک‬‫عکــس همــان قــدر کــه بــه انــداز ه هــزار خــط نوشــته‬ ‫حــرف دارد میتوانــد هــزار داســتان تخیلــی نیــز درســت‬ ‫کنــد‪ .‬زاویــ ه خــاص فیلمبــرداری‪ ،‬مشــخص نبــودن‬ ‫اتفاقــات قبــل و بعــد از ان تک ـ ه جــدا شــده از فیلــم‪،‬‬ ‫ربــط دادن عکــس بــه مطلــب نامرتبــط‪ ،‬دســتکاری‬ ‫عکــس و فیلــم (فتوشــاپ) و … فرصــت را بــرای‬ ‫ن ســازی تخیلــی ایجــاد می کنــد‪ .‬مثــا عکــس‬ ‫داســتا ‬ ‫کودکــی کــه مــار داخــل ســرش اســت‪.‬بعضی اصــا از‬ ‫روی یــک عکــس مخــدوش‪ ،‬شــروع مــی کننــد و یــک‬ ‫خبــر مــی ســازند!‬ ‫ اعــام زمان هــای نســبی بــه جــای ذکــر تاریــخ‬‫مشــخص‪ :‬یک ســاعت پیــش‪ ،‬دیشــب‪ ،‬بــه تازگــی‪ ،‬از‬ ‫فــردا‪ ،‬اخریــن دســتاوردها و … بــرای مثال بیش از ســه‬ ‫ســال اســت کــه شــایع ه «بــه تازگــی گــوگل بــرای تغییر‬ ‫نــام خلیــج فــارس رای گیــری اینترنتــی گذاشــته»‪ .‬یــا‬ ‫«اخریــن تحقیقــات دانشــمندان ژاپنــی…»‬ ‫ دردا کــه راز پنهــان خواهــد شــد اشــکارا‪ :‬عباراتــی که‬‫نشــان می دهــد رازی مخــوف یــا ســندی فوق محرمانــه‬ ‫کشــف شــده‪ :‬شــرکت های دارویــی بــرای کــم نشــدن‬ ‫سودشــان نمیگذارنــد شــما بدانیــد لیمــو همــه‬ ‫بیماریهــای العــاج را درمــان میکنــد! یــا نام ـه ی فــوق ‬ ‫محرمانــه و مســقیم دربــار ه زلزل ـ ه تهــران!‬ ‫‪ -‬جمــات خبــری علمی طــور امــا مبهــم‪ :‬دانشــمندان‬ ‫‪5‬‬ ‫فراخوان مشموالن متولد‬ ‫سال ‪1383‬‬ ‫برای خدمت سربازی‬ ‫‏«سیمرغ سعادت»‏‬ ‫[ســریع بپرســید کــدام دانشــمندان؟] کشــف کرده انــد‬ ‫کــه خــوردن کــره در ســاعت ‪ ۱۲‬ظهــر باعــث ‪ ....‬کــدام‬ ‫پژوهش؟ چه سالی؟ نتایج ان در کدام نشریه علمی‬ ‫کجا منتشــر شــده؟ نمونه اماری چند نفر بوده اســت؟‬ ‫ ادم هــای بــدون نــام‪ :‬هــر جــا شــنیدید کــه گفته شــد‬‫«کارشناســان معتقدنــد» یــا «بــه گــزارش شــاهدان‬ ‫عینــی» رد نکنیــد امــا شــک کنیــد‪.‬‬ ‫ ارجاع دروغین خبرهای ناشنیده به خبرگزاری های‬‫بســیار مشــهور و معتبــر بــرای اعتبــار بخشــی بــه‬ ‫مطلــب‪ :‬در اینگونــه مطالــب بــه صــورت خیلــی کلــی‬ ‫نوشــته میشــود منبــع‪ :‬ســی‪.‬ان‪.‬ان یــا بی‪.‬بی‪.‬ســی‪ .‬یــا‬ ‫پلیــس فتــا‪ .‬یــا ارجــاع بــه منابــع غیرواقعــی با اســمهای‬ ‫عجیــب و غریــب و پــر ابهــت‪ :‬شــبک ه خبــری ‪Alien‬‬ ‫‪ News‬فرانســه‪ ،‬شــبکه ازادنــگاران بــدون مــرز‪ ،‬تیــم‬ ‫تحقیقاتــی دکتــر چوانــگ در مرکــز توکیــو!‬ ‫ تحریــک شــدید احساســات از طریــق اغــراق در‬‫داســتان های غم انگیــز‪ ،‬عکس هــای دلخــراش‪،‬‬ ‫ن پرســتی یــا اعتقــادات مذهبــی‬ ‫تحریــک حــس وط ـ ‬ ‫و‪ ...‬نشــانه اولیــه بــرای دروغ بــودن اســت‪.‬‬ ‫ عــدم ارتبــاط منطقــی و تخصصــی منبــع بــا متــن‪:‬‬‫مثــا رئیــس مرکــز «قلــب» ژاپــن گفته اســت ســیگنال‬ ‫موبایــل بــرای «مغــز» مضــر اســت!‬ ‫ اینترنــت و گــوگل منبــع نیســتند! اینهــا ابزارهــای‬‫جســتجو هســتند‪ .‬هر چیزی در ان پیدا شــود درســت‬ ‫نیســت حتی اگر صد جا تکرار شــده باشــد‪ .‬انگلیســی‬ ‫بــودن یــک مطلــب هــم بــه معنــی معتبــر بودنــش‬ ‫نیســت! انگلیســی زبــان هــا هم بــه اندازه ما اســتعداد‬ ‫گــول خــوردن دارنــد‪.‬‬ ‫ «ایــا میدانید»هــا! نادانســته های کوچــک و‬‫ســطحی جهــان انقــدر زیــاد اســت کــه تشــخیص‬ ‫راســت بودنشــان بســیار مشــکل اســت‪ .‬زیــاد ان هــا را‬ ‫بــاور نکنیــد حتــی اگــر هــم راســت باشــند تغییــری در‬ ‫زندگــی شــما ایجــاد نمــی کننــد‪.‬‬ ‫ شــاهدان غیبــی! همــه مــا افــرادی را دیده ایــم کــه‬‫در دفــاع از یــک ادعــای عجیــب مــی گوینــد‪« :‬یکــی از‬ ‫دوســتانم بــا چشــم خــودش دیــده!»‪ .‬بــرای احتــرام بــه‬ ‫شــعور خودمــان هــم کــه شــده درخواســت کنیــم بــا ان‬ ‫شــخص ســوم گفتگــو کنیــم‪.‬‬ ‫ی بــودن‪ :‬اشــتباه‬ ‫ شــیو ه نــگارش و ســطح علمــ ‬‫امالیــی و نــگارش شــتابزده و غیرحرفـه ای هــم نشــانه‬ ‫خوبــی اســت‪.‬‬ ‫ زیبایــی مســاوی صحــت نیســت‪ :‬داشــتن عکس هــا‬‫و ظاهــر گرافیکــی زیبــا یــا تدویــن یک ویدئــوی حرفه ای‬ ‫دلیلــی بــرای درســت بــودن ان نیســت‪ .‬بســیار دیــده‬ ‫شــده بــرای مطالــب چرنــد تصاویــر گرافیکــی زیبــا یــا‬ ‫حتــی ویدئــو ســاخته انــد و افــراد فریــب ظاهــر ان را‬ ‫خورده انــد‪.‬‬ ‫تجویز راهبردی‬ ‫ بــرای وقــت خــود ارزش قائــل باشــیم و اصــوال بــه‬‫هــر چیــزی گــوش نکنیــم و مطالبــی را بخوانیم که فکر‬ ‫مــی کنیــم هــم درســت باشــد هــم بدردبخــور‪.‬‬ ‫ بــرای شــعور خــود ارزش قائــل باشــیم و اجــازه‬‫ندهیــم دیگــران هــر ادعــای غلطــی را بــه مــا بفروشــند‪.‬‬ ‫ بــرای زمــان و شــعور جمعــی نیــز ارزش قائــل‬‫باشــیم و ســواد رســانه ای و تفکــر انتقــادی را توســعه‬ ‫دهیــم‪ .‬در کتــاب اســتراتژی توســعه ایــران (لینــک‬ ‫دانلــود) گفتــه شــده بــرای تربیــت نســل توســعه‬ ‫افریــن‪ ،‬بایــد بــه تفکــر انتقــادی مجهــز شــویم تــا در‬ ‫مقابــل زودپذیــری‪ ،‬تلقین پذیــری‪ ،‬القــاء پذیــری‪،‬‬ ‫خرافه پرســتی‪ ،‬فرمان بــرداری‪ ،‬شــخصیت پرســتی و‬ ‫تقلیــد و ســلطه گری و ســلطه پذیری بایســتیم‪ .‬ایــن‬ ‫‪ ۱۴‬ســرنخ اولیــن گام‪.‬‬ ‫فروشسرقفلی‬ ‫میــدان مازندران‪-‬خیابــان خمینی‪-‬‬ ‫پاســاژ داوری طبقــه همکف‬ ‫تماس‪09117004364:‬‬ ‫ادامه شماره ‪512‬‬ ‫ـ ایجاد امنیت و عدم خون ریزی از یکدیگر‏‬ ‫ـ عدم اخراج یکدیگر از وطن ‪ ،‬یا فراهم نکردن زمینه برای فرار افراد ‪ ،‬از جامعه‏‬ ‫ـ ایمان قاطع به اسالم وعمل به کل ان ‪ ،‬نه بخشی از فرامین قران‬ ‫(ایات ‪ ۸۳‬تا ‪ ۸۶‬سوره بقره‏)‬ ‫البتــه ایــن میثــاق نامــه بندهــای کلــی تــری هــم دارد کــه در همیــن ســوره بقــره بــه ان اشــاره‬ ‫شــده اســت ‏‪.‬‬ ‫‏ _ اگــر فــرد و جامعــه‪ ،‬هــدف را خــدا و ارزش هــای الهــی) انتخــاب کــرده و بــرای تحقــق ان ‪،‬‬ ‫برنامه هــای نکویــی داشــتند ( و محســن‏شــدند) ‪ ،‬پــس نزدیــکان پروردگارشــان بــوده و تــرس (عــدم‬ ‫امنیــت اجتماعــی) و غمــی (بیماریهــای روانــی فــردی و اجتماعــی ‪ ) ...‬بــرای‏انــان نخواهــد بــود ‪.‬‬ ‫( ایه‪۱۱۲‬سوره بقره‏)‬ ‫‏__ ایــا ظالم تــر از کســی (یــا جریانــی) کــه مانــع ذکــر خــدا در مســجد شــده و بــرای تخریــب‬ ‫(یــا بــی محتــوا کــردن) ان تــاش مــی کنــد؛ وجــود‏دارد؟ چــون اینــان از مســجد مــی ترســند‪.‬‬ ‫(ایــه‪ ۱۱۳‬ســوره بقــره‏)‬ ‫‏— فرهنــگ پذیــری و تســلیم در مقابــل یهــود و نصــاری (یکــی از موانع گســترش اســام ســلطه گری‬ ‫ادیــان قبــل از اســام یعنــی یهــود و‏نصــارا ســت‏)‬ ‫‏__بــر اســاس دیــدگاه الهــی در قــران کریــم ‪ ،‬تــا بطــور کامــل تســلیم خواســته هــا یهــود و مســیحیت‬ ‫(نصــاری) نشــده و فرهنــگ انهــا را نپذیریــم‏‪ ،‬از مــا اعــام رضایــت نخواهنــد کــرد ؟ تــازه اگــر مــا خــود‬ ‫را ذلیــل کــرده ‪ ،‬بــا کنــار گذاشــتن فرهنــگ اصیــل اســامی(ایرانی) پیــرو انهــا‏باشــیم‪ ،‬ایــا مــا را حتــی‬ ‫بــه عنــوان شــهروند درجــه چنــد خود(نــه شــهروند اصلــی) مــی پذیرنــد ودر ایــن صورت‪،‬حتــی خــدای‬ ‫مهربــان هــم‏مارانخواهــد پذیرفت(ایــه ‪۱۲۰‬ســوره بقــره‏)‬ ‫‏— عالمات جامعه توحیدی ‏‪:‬‬ ‫‏__ عالیتریــن منصــب اجرایــی و نظــام اســامی ‪ ،‬یعنــی مقــام امامــت ‪ ،‬بایــد بــه کســی (یاکســانی)‬ ‫ســپرده شــود کــه ازمون هــای عملــی و‏تجربــی بســیاری راهمچــون حضــرت ابراهیــم(ع) گذرانــده‬ ‫باشــندو این مســئولیت به ظالمین(به ویژه کســانی که باســتناد ایه‪ ۱۳‬ســوره‏لقمان شــرک ‪ ،‬یعنی؛‬ ‫عظیــم تریــن ظلــم را مرتکــب شــده اند)هرگــز تعلــق نخواهــد گرفــت ‪ (.‬ایــه ‪ /۱۲۳‬بقــره‏)‬ ‫‏_ ســاخت و ســاز ‪ ،‬نگهــداری و بســتر ســازی خانــه خــدا بــرای بهــره بــرداری بهینــه ‪ ،‬در قالــب طــواف‬ ‫کننــدگان ‪ ،‬معتکفیــن و نمــاز‏گزاران(بــه جماعــت) از وظایــف پیامبــران ‪ ،‬اولیاء الهــی و رهبران جامعه‬ ‫اســامی اســت ‪( .‬ایــه ‪ ۱۲۵‬بقــره‏)‬ ‫‏__تنهــا همجــواری و مجــاورت یــا ســکونت کســی در خانــه خــدا و شــهر مکــه ‪ ،‬دلیــل بــر ایمــان و‬ ‫ارجحیــت او بــر دیگــر انســان ها (بویــژه‏مومنــان و مســلمانان) نیســت‪ ،‬چــرا کــه فرمود(وَمَــن کَفَــر‬ ‫فَاُمَتّعُــه قَلیــاً) یعنــی اینکــه امــکان ســکونت وهمجــواری کفــار نیــز در کنــار کعبــه‏وشــهر مکــه وجــود‬ ‫دارد‪۱۲۶(.‬ســوره بقــره‏)‬ ‫‏— در ایــن بخــش از ایــات مناســک یــا قانــون اساســی الزم بــرای اداره و بــر پــا مانــدن جامعه توحیدی‬ ‫ترســیم و وضع شــده اســت ‏‪:‬‬ ‫‏‪ -‬جامعــه توحیــدی ‪ ،‬بــه محــض تشــکیل (و باالرفتــن قواعــد پایــه هــای ان) ‪ ،‬بایــد قانــون‬ ‫ـک) داشــته باشــد ‪،‬‬ ‫(مناســک)‪ ،‬رهبــر و بیــان کننــده دســتورات‏‏(رســوال منهــم یتلــوا علیهــم ءایانـ َ‬ ‫تــا جامعــه بــه تعلیــم و تربیــت (فرهنــگ ابراهیمــی) نایــل امــده ‪ ،‬تزکیــه و رســتگار شــود ‪.‬‏‏(ایــات‬ ‫‪ ۱۲۷‬تــا ‪ ۱۳۰‬ســوره بقــره‏)‬ ‫‏— نگاه به نسل های اینده ‏‪:‬‬ ‫‏__ از نــگاه قــران چنیــن بــر مــی ایــد کــه ‪ « :‬هــر انســان مومــن وموحــدی بایــد بــرای نسـل های اینــده‬ ‫خــود نیــز برنامــه ی فرهنگــی وتربیتــی‏داشته‪،‬نســبت بــه تربیــت توحیــدی انان نگران باشــد‬ ‫(ایه ‪۱۳۳‬سوره بقره‏)‬ ‫‏__ ایــا زیباتــر و نیکوتــر از رنــگ خــدا ‪ ،‬یعنــی عبودیــت و بندگــی ذات الیــزال الهــی ‪ ،‬رنــگ و هویتــی‬ ‫باالتــر وجــود دارد؟ (ایــات ‪ ۱۳۸‬و‏‏‪ ۱۳۹‬ســوره بقــره‏)‬ ‫ادامه دارد‪...‬‏‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬فروردین‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪513‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,534,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 123,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,450,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫یک کار خوب فرهنگی‬ ‫سالم به همه عزیزان هم گروهی‬ ‫ان شاءالله حالتون خوب باشه‬ ‫مــی خــوام یــه خواهشــی ازتــون بکنــم و دعوتتــون کنــم‬ ‫بــه یــک کار خیــر کــه انجامــش بســیار ســاده و راحــت‬ ‫ولــی اثــار و برکاتــش بســیار فــراوان و عمیــق هســت‪....‬‬ ‫امــا قبلــش مــی خــوام یــه نکتــه ای رو بهتــون بگــم‬ ‫یادتــون هســت تــوی برنامــه «زندگــی پــس از‬ ‫زندگی»شــبکه چهــار قســمت بیســت و دوم جوانــی‬ ‫بــود بــه اســم اقــای «حامــد طهماســبی» کــه یکــی از‬ ‫بهتریــن و تاثیرگذارتریــن قســمت هــای ایــن برنامــه بــود‬ ‫و یکــی از اموزنــده تریــن بخــش هــای صحبــت هاشــون‬ ‫اونجایــی بــود کــه تعریــف می کردنــد زمانــی کــه بچــه بودنــد‬ ‫تــوی حســینیه‪ ،‬پیرمــردی بــود کــه موقــع خــروج کفــش‬ ‫هایــش را گــم کــرده بــود و ایشــون کفشــهای پیرمــرد رو‬ ‫پیــدا میکنــه و جلــوی پاهــاش جفــت میکنــه‪ .‬پیرمــرد خیلی‬ ‫خوشــحال می شــه و براش دعا میکنه و میگه که‪ « :‬الهی‬ ‫پاهــات بــا نبینــه جــوان» و بعــد در عالم بعــد از مرگ بهش‬ ‫نشــون داده بودنــد کــه ایشــون در طــول زندگــی ســه مرتبــه‬ ‫بــا موتــور تصــادف کــرده بــوده و یــک بــار از بــاالی درخــت‬ ‫افتــاده بــوده و یــک بــار هــم کــه همــون تصــادف اخــرش که‬ ‫منجــر بــه تجربــه مرگــش میشــه کــه دکتــر هــا بهــش گفتــه‬ ‫بودنــد بایــد پاهــات قطــع می شــد‪ ....‬امــا تــوی هیــچ کــدوم‬ ‫از ایــن حــوادث هیــچ وقــت هیــچ اســیبی به پاهاش نرســید‬ ‫و ایــن در اثــر همــون دعــای ســاده و مختصــری بــود کــه ایــن‬ ‫پیرمــرد در حقــش کــرده بــود و گفتــه بود کــه‪« :‬الهی پاهات‬ ‫بــا نبینــه جــوان» حــاال خواهشــی کــه مــن ازتــون داشــتم‬ ‫همینــه کــه بیایــم از ایــن بــه بعــد همــه مــون بــه بهانــه هــای‬ ‫مختلــف بیشــتر در حــق همدیگــه دعــا کنیــم و ایــن دعــا‬ ‫هــا رو ســاده نبینیــن و از اثــرات دعــا هــا غافــل نشــیم‪...‬‬ ‫مثــا ًوقتــی کســی برامــون کاری انجــام داد بــه جــای ایــن‬ ‫کــه بهــش بگیــم «مرســی» کــه یــک واژه بیگانــه هســت و‬ ‫هیــچ لطفــی نــداره و حتــی وقتــی که میگیم خیلــی ممنون‪،‬‬ ‫متشــکرم‪،‬لطف کردیــن‪ ،‬در کنــارش یــه دعــای کوچیــک و‬ ‫قشــنگ هــم داشــته باشــیم مثــا ًبگیــم ‪:‬‬ ‫«خدا امواتت رو بیامرزه»‬ ‫یا « ان شاءالله زیارت بقیع نصیبت بشه»‬ ‫یا « ان شاءالله از اب حوض کوثر بنوشی»‬ ‫یا « ان شاء الله همیشه جیبت پر از پول باشه»‬ ‫یــا « ان شــاءالله خــدا ازت راضــی باشــه »و یــه دعــای‬ ‫خیلــی مهــم کــه بگیــم‪ «:‬ان شــاءالله کــه هــر کــس حقــی‬ ‫بــه گردنــت داره ازت راضــی بشــه و هیــچ حــق الناســی بــه‬ ‫گردنــت نمونــه» و یــا مثــا ًبگیــم کــه‪ «:‬ان شــاء الله عاقبــت‬ ‫بخیرشــی»یا اینکــه ان شــاالله امــام زمــان را در حالــی ببینی‬ ‫کــه ازت راضــی باشــه و یــا خیلــی دعاهــای مــادی و معنــوی‬ ‫زیبــا و عمیقــی کــه خــود شــما خیلــی بهتــر از مــن بلــد‬ ‫هســتید مطمئنــا ًوقتــی کــه مــا صادقانــه و خالصانــه در حــق‬ ‫کســی دعایــی بکنیــم خداونــد هــم کــه از مــا بســیار بســیار‬ ‫مهربــون تــر و بخشــنده تــر هســت همــون دعاهــا رو در حق‬ ‫خــود مــا هــم بــه اجابــت میرســونه اگــر کــه دوســت داشــتید‬ ‫ایــن تقاضــای مــن رو بــرای گروه هــا و دوســتانتون بفرســتید‬ ‫و مُبَلـِـغ ایــن کار خیــر باشــید‪ .‬ان شــاءالله کــه خــدا بــه همــه‬ ‫مــون توفیــق بــده کــه بتونیــم قدمــی کوچیــک بــرای رضایــت‬ ‫خاطــر و شــادی قلــب اقامــون امــام زمانمــون برداریــم‬ ‫و بــا همیــن دعاهــای بــه ظاهــر کوچــک و ســاده باعــث‬ ‫رفــع مشــکالت و همینطــور ایجــاد خیــرات و بــرکات مــادی‬ ‫و معنــوی بســیاری بــرای خودمــون و دیگــران باشــیم و ان‬ ‫شــاءالله کــه عاقبــت همــه مــون ختــم بخیــر بشــه!!‬ ‫التماس دعا !!‬ ‫نمونه ای از دعاهای قشنگ وخیر برای همدیگر‬ ‫الهی غم نبینی‬ ‫الهی روزی ات پر برکت باشه‬ ‫الهی عاقبت بخیر باشید‬ ‫الهی خیر دو دنیا نصیبت بشه‬ ‫الهی محتاج ونیازمند نشوی‬ ‫الهی سفید بخت بشی‬ ‫دعای اهل بیت شامل حالت‬ ‫زیارت اهل بیت نصیبت‬ ‫دو دنیا رو سفید باشی‬ ‫خدا دستت وبگیره‬ ‫خدا از خزینه غیبش بهت روزی برسونه‬ ‫خدا اوالد صالح وسالم بهت ببخشه‬ ‫سفید بخت و خوش اقبال باشی‬ ‫دعای پدرومادر بدرقه راهت‬ ‫گیاهانی مقاوم دربرابر‬ ‫بی ابی در باغچه حیاط بکارید‬ ‫تعــداد زیــادی از گل هــا و گیاهــان بــه اب‬ ‫بســیار کمتــری نیــاز دارنــد تــا شــادابی و‬ ‫طــراوت خــودرا حفــظ کننــد‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫گیاهــان خــاص منطقــه خودتــان را در‬ ‫باغچــه بکاریــد‪ ،‬زیــرا اب بســیار کمتــری نیــاز‬ ‫دارنــد و نســبت بــه بیماری هــای منطقــه ای‬ ‫گیاهــان مقاوم تــر هســتند‪ .‬همچنیــن دقــت‬ ‫کنیــد کــه گیاهــان بــا میــزان نیــاز بــه اب‬ ‫یکســان رابــه صــورت گروه بنــدی شــده در‬ ‫باغچــه بکاریــد‪.‬‬ ‫دخالت های انسانی مهمترین‬ ‫عامل تخریب‬ ‫تاکنــون در احیــای جنگل هــا گام هــای ارزشــمند و موثــری‬ ‫در کشــور برداشــته شــده اگرچــه نســبت بــه شــدت و ســطح‬ ‫تخریــب‪ ،‬ایــن فعالیت هــا خیلــی کــم قلمــداد می شــود و‬ ‫کمبــود و حتــی نبــود اعتبــارات الزم باعــث تعطیلــی یــا کاهش‬ ‫تولیــد نهالســتان ها در کشــور و کاهــش تــوان حفاظــت موثــر‬ ‫از عرصه هــای جنگلــی شــده اســت‪.‬‬ ‫الزمه جلوگیری‬ ‫از تخریب جنگل ها‬ ‫ترویج فرهنگ‬ ‫حفاظت است‬ ‫سرویس فرهنگی‪:‬‬ ‫ترویــج فرهنــگ حفاظــت از منابــع طبیعــی بــا هــدف اگاه ســازی‬ ‫جامعــه از اهمیــت جنــگل و پوشــش گیاهــی بــرای ادامــه حیــات‬ ‫انســان ها به ویــژه از ســنین پایــه و تخصیــص اعتبــار می توانــد‬ ‫بــه جلوگیــری از تخریــب و کمــک بــه احیــای جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫گلســتان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬جنگل هــای هیرکانــی کــه برخــی‬ ‫دانشــمندان قدمــت ان را ‪ ۴۰‬میلیــون ســال بــراورد کرده انــد‬ ‫نمــادی از فســیل های زنــده ای محســوب می شــود کــه از ایــن‬ ‫عرصه هــای جنگلــی منحصــر بــه فــرد واقــع در ســاحل جنوبــی‬ ‫خــزر‪ ،‬ســهم اســتان مازنــدران ‪ ۵۳‬درصــد‪ ،‬گیــان ‪ ۲۶‬درصــد و‬ ‫گلســتان ‪ ۲۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن جنگل هــای بــا ارزش کــه ‪ ۱۴‬تیرمــاه ســال ‪ ۹۸‬بــه عنــوان‬ ‫دومیــن اثــر بــزرگ طبیعــی ایــران بعــد از کویــر لــوت در چهــل‬ ‫و ســومین اجــاس کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو در باکــو‬ ‫اذربایجــان در فهرســت جهانــی قــرار گرفــت‪ ،‬از اســتارا در گیــان‬ ‫تــا گلیــداغ در شــرق گلســتان بــه طــول ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر و بــا عــرض‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۷۰‬کیلومتــر گســترده اســت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام کارشناســان‪ ،‬جنگل هــای هیرکانــی ‪ ۱۵۰‬گونــه‬ ‫درخــت و بوتــه دارد کــه در دســته جنگل هــای ســبز تابســتانی‬ ‫یــا پهن بــرگ خزان کننــده قــرار می گیرنــد و نــوع درختــان هــم در‬ ‫منطقــه کــم ارتفــاع‪ ،‬بــا درخت هــای دامنه هــا و نواحــی خیلــی‬ ‫بلنــد متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫راش‪ ،‬بلــوط‪ ،‬افــرا‪ ،‬نــارون‪ ،‬توســکا‪ ،‬زبــان گنجشــک‪ ،‬ممــرز‪،‬‬ ‫بارانــک‪ ،‬ســرخدار‪ ،‬نمــدار‪ ،‬انجیلــی‪ ،‬لــرگ‪ ،‬لیلکــی‪ ،‬خرمنــدی‪،‬‬ ‫انجیــر و شمشــاد از جملــه گونه هــای رویشــی در جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی هســتند و گونــه درختچــه ای متعــددی هــم در ایــن‬ ‫جنگل هــا مشــاهده می شــود کــه می تــوان بــه زغال اختــه‪ ،‬انــار‪،‬‬ ‫ازگیــل‪ ،‬زالزالــک‪ ،‬کولــه خــاس‪ ،‬الوچــه وحشــی‪ ،‬ســیب وحشــی‬ ‫و خــاس اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ۳۰‬خورشــیدی کــه ‪ ۱۸‬میلیــون هکتــار جنــگل در کشــور‬ ‫وجــود داشــت‪ ،‬مجمــوع رویشــگاه های جنگل هــای هیرکانــی ‪۳.۵‬‬ ‫میلیــون هکتــار اعــام شــده بــود امــا امــروز جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫بــه حــدود ‪ ۱.۶‬تــا ‪ ۱.۸۵‬میلیــون هکتــار کاهــش یافتــه یعنــی نیمی از‬ ‫ایــن جنگل هــا از بیــن رفتنــد و در مجمــوع اکنــون فقــط ‪ ۱۲‬میلیــون‬ ‫هکتــار جنــگل در کشــور وجــود دارد یعنــی ‪ ۶‬میلیــون هکتــار جنــگل‬ ‫در طــول ‪ ۶‬دهــه اخیــر تخریــب شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان تغییرکاربــری اراضــی‪ ،‬جــاده کشـی های غیــر اصولــی‪،‬‬ ‫خطــوط انتقــال نفــت‪ ،‬اب و بــرق غیراصولــی‪ ،‬تبدیــل چــوب بــه‬ ‫ذغــال و برداشــت های غیرقانونــی بــرای تامیــن نیازهــای چوبــی‬ ‫کشــور‪ ،‬فقــر معیشــتی جوامــع محلــی اطــراف رویشــگاه های‬ ‫جنگلــی‪ ،‬فشــار بیــش از حــد دام‪ ،‬هجــوم افــات ماننــد لورانتــوس‬ ‫و یــا سوســک چوبخــوار‪ ،‬ریزگردهــا کــه فراینــد فتوســنتز (تبدیــل‬ ‫انــرژی نــور خورشــید بــه انــرژی شــیمیایی از طریــق بافت هــای زنــده)‬ ‫را مختــل کــرده‪ ،‬اتش ســوزی و تغییــرات اقلیمــی را اصلی تریــن‬ ‫دالیلــی می داننــد کــه رویشــگاه های جنگلــی ایــران را بــه ایــن روز‬ ‫نشــانده اســت‪.‬‬ ‫افزایــش اگاهــی مــردم نســبت بــه اهمیــت عرصه هــای جنگلــی‬ ‫در تغذیــه ســفره های اب زیرزمینــی و تقویــت ابخوان هــا کــه‬ ‫باعــث افزایــش ابدهــی قنــوات و چشــمه ها و رونــق کشــاورزی‬ ‫می شــود‪ ،‬جلوگیــری از جــاری شــدن ســیالب‪ ،‬کمــک بــه کاهــش‬ ‫الودگــی صوتــی و ایجــاد محیطــی زیبــا بــرای گــذران ســاعاتی‬ ‫مفــرح از مهمتریــن راهکارهــای مقابلــه بــا تخریــب ایــن منابــع‬ ‫خــدادادی محســوب می شــود کــه بایــد توســط نهادهــای مرتبــط‬ ‫از ســنین پاییــن در افــراد فرهنگ ســازی شــود‪.‬‬ ‫دخالت های انسانی مهمترین عامل تخریب‬ ‫اســداله کریمی دوســت محقــق حــوزه جنــگل کاری بیــان کــرد‪:‬‬ ‫جنگل هــای مخروبــه بــه مناطــق جنگلــی گفتــه می شــود کــه به علل‬ ‫مختلــف همــه یــا بخشــی از توانایی هــا و کارکردهــای زیســتی خــود‬ ‫را از دســت داده انــد و نیــاز جــدی بــه مراقبــت و مدیریــت دارنــد تــا در‬ ‫دراز مــدت بتــوان ایــن جنگل هــا را احیــا و عملکــرد مطلــوب زیســتی‬ ‫یــک جنــگل نرمــال را از انهــا انتظــار داشــت‪.‬‬ ‫وی دادن فرصــت بــه ایــن جنگل هــا بــرای خــود احیایــی و‬ ‫همچنیــن دخالت هــای مدیریتــی بــه لحــاظ جنبه هــای زیســت‬ ‫محیطــی از جملــه حفاظــت‪ ،‬بــاال بــردن موجــودی درختــان و‬ ‫درختچه هــا بــا بــذرکاری و نهــال کاری از گونه هــای بومــی همــان‬ ‫منطقــه را از شــاخص ترین راهکارهــای احیــای ایــن عرصه هــای‬ ‫طبیعــی برشــمرد‪.‬‬ ‫ایــن محقــق حــوزه جنــگل کاری مهمتریــن علــل تخریــب‬ ‫جنگل هــا را دخالت هــای انســانی اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تجــاوز‬ ‫بــه عرصه هــای جنگلــی در قالــب قطــع غیرمجــاز درختــان‪ ،‬چــرای‬ ‫دام از نهال هــای نورســته‪ ،‬تبدیــل اراضــی جنگلــی بــه مرتــع و‬ ‫زمیــن کشــاورزی و دیگــر کاربری هــا و اراده ضعیــف نهادهــای‬ ‫حاکمیتــی در برخــورد و مجــازات متناســب و بازدارنــده مجرمــان‬ ‫باعــث تخریــب جنگل هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫کریمــی دوســت بــا اشــاره بــه تــوان بــاالی جنگل هــا در ذخیــره‬ ‫اب‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬کاهــش تــوان جنــگل در کنتــرل چرخــه‬ ‫اب و ذخیــره نــزوالت و درنتیجــه افزایــش روانــاب ســطحی و‬ ‫بــروز ســیل‪ ،‬کاهــش تنــوع گیاهــی و جانــوری و در نتیجــه کــم‬ ‫شــدن تنــوع زیســتی و از بیــن رفتــن ذخایــر ارزشــمند ژنتیکــی‬ ‫ایــن ســرزمین از شــاخص ترین چالش هــای ناشــی از تخریــب‬ ‫جنگل هــا محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬راه بــرون رفــت از ایــن معضــل فقــط جلوگیری از‬ ‫تخریــب بیشــتر و احیــای عرصه هــای جنگلــی مخروبــه و اســتفاده‬ ‫از کارشناســان متخصــص جنــگل بــه کمــک برنامه هــای جامــع‬ ‫احیایــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن محقــق تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون در احیــای جنگل هــا گام هــای‬ ‫ارزشــمند و موثــری در کشــور برداشــته شــده اگرچــه نســبت بــه‬ ‫شــدت و ســطح تخریــب‪ ،‬ایــن فعالیت هــا خیلــی کــم قلمــداد‬ ‫می شــود و کمبــود و حتــی نبــود اعتبــارات الزم باعــث تعطیلــی یــا‬ ‫کاهــش تولیــد نهالســتان ها در کشــور و کاهــش تــوان حفاظــت‬ ‫موثــر از عرصه هــای جنگلــی شــده اســت‪.‬‬ ‫کریمــی دوســت اضافــه کــرد‪ :‬ســطح احیایــی و جنــگل کاری‬ ‫در ‪ ۲۰‬ســال گذشــته روز بــه روز کاهــش یافتــه امــا در ایــن‬ ‫مــدت پروژه هــای تحقیقاتــی فراوانــی توســط دانشــگاه ها و‬ ‫موسســه تحقیقــات جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری بــرای احیــای‬ ‫عرصه هــای جنگلــی مخروبــه انجــام شــده اســت کــه می تــوان از‬ ‫نتایــج انهــا در برنامه هــای احیایــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬الزم اســت هرچــه ســریع تــر و قبــل از رســیدن‬ ‫طبیعــت بــه نقطــه غیرقابــل بازگشــت‪ ،‬برنامه هــای احیایــی‬ ‫شــروع و عملیاتــی شــوند و اعتبــارات الزم تخصیــص یابــد چــرا‬ ‫کــه تعلــل در ایــن امــر‪ ،‬هزینه هــای بســیار بیشــتری در خــارج از‬ ‫عرصه هــای جنگلــی روی دســت متولیــان امــر خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫تبدیل حفاظت از منابع طبیعی به یک فرهنگ عمومی‬ ‫علــی جــان احمــدی دیگــر کارشــناس حــوزه جنــگل کاری تبدیــل‬ ‫رویکــرد حفاظــت از منابــع طبیعــی بــه یــک فرهنــگ عمومــی را‬ ‫مهمتریــن راهــکار بــرای مقابلــه بــا تخریــب پوشــش گیاهــی‬ ‫جنگل هــا و کمــک بــه احیــا و بازســازی جنگل هــای مخروبــه‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬مــردم بایــد بــه ایــن امــر واقــف باشــند کــه‬ ‫وجــود جنــگل الزمــه حیــات انسان هاســت و بــرای نگهــداری و‬ ‫حفاظــت از ان بیشــتر کوشــا باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــول نــوار جنگل هــای هیرکانــی از گلیــداغ در‬ ‫شــرقی ترین نقطــه اســتان گلســتان تــا اســتارا در اســتان گیــان‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلومتــر و عــرض ایــن نــوار ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۷۰‬کیلومتــر اســت و کــه‬ ‫مــردم بــا به دســت اوردن هــر فرصتــی بــرای دوری از زندگــی‬ ‫شــهری و رســیدن بــه ارامــش ســاعاتی از وقــت خــود را در‬ ‫ان می گذرانــد امــا خیلــی از انــان مهمتریــن وظیفه شــان کــه‬ ‫حفاظــت اســت در مقابــل ایــن هدیــه خداونــد انجــام نمی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اظهــار داشــت‪ :‬ورود خــودرو بــه عرصه هــای‬ ‫جنگلــی‪ ،‬چــادر زدن‪ ،‬انداختــن زیرانــداز و روشــن کــردن اتــش‬ ‫در مــکان نامناســب توســط برخــی از مــردم باعــث عــدم زاداوری‬ ‫جنــگل در ایــن مناطــق می شــود و در نتیجــه ان جنــگل حالــت‬ ‫توالــی (ســیر تکاملــی) خــود را از دســت می دهــد و بــه ســمت‬ ‫مخروبــه شــدن بیــش خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬همچنیــن عــده از مــردم بــا حضــور در طبیعــت‬ ‫بــه طــور عمــدی و یــا ســهوی شــاخه های درختــان را می شــکنند‬ ‫کــه لــذا الزم اســت فرهنگ ســازی حفاظــت از منابــع طبیعــی‬ ‫از همــان پایــه اول ابتدایــی و در مقاطــع بعــدی تحصیلــی و‬ ‫دانشــگاه مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی افــراد ســاکن در حاشــیه جنگل هــا کــه‬ ‫زمیــن کشــاورزی دارنــد بــه صــورت میلی متــری بــه حریــم جنــگل‬ ‫نفــوذ کــرده و باعــث کاهــش ســطح جنگل هــا می شــوند و عــاوه‬ ‫بــر ان عــده ای از روســتاییان دام هــای خــود را بــرای چــرا بــه‬ ‫داخــل عرصــه جنگلــی می اورنــد کــه نتیجــه ان تخریــب پوشــش‬ ‫گیاهــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــا اشــاره بــه گــرم شــدن کــره زمیــن‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫گــرم شــدن باعــث بــه وجــود امــدن افــت و بیماری هــای متعــدد‬ ‫ت شــب پــره‬ ‫در گونه هــای جنگلــی می شــود بــه عنــوان مثــال اف ـ ‬ ‫و بیمــاری بالیــت خیلــی از شمشــادهای کشــور را نابــود کــرد کــه‬ ‫بــا ورود بــه موقــع کارشناســان حــدود ‪ ۱۰۰‬هکتــار از عرصه هــای‬ ‫شمشــاد جنگل هــای هیرکانــی گلســتان نجــات یافــت‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۱۰‬هزار هکتار جنگل مخروبه در گلستان‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۷۵‬تــا ‪ ۸۰‬هــزار هکتــار از عرصه هــای جنگلــی گلســتان‬ ‫بســته بــه نــوع شــرایط اب و هوایــی و خــاک هــر منطقــه در‬ ‫انتخــاب نــوع گونه هــای قابــل کشــت بــا ‪ ۲‬روش نهالــکاری و‬ ‫بذرپاشــی جنــگل کاری شــده اســت‪.‬‬ ‫ع طبیعــی و امــور‬ ‫بــه گفتــه معــاون امــور جنــگل اداره کل منابــ ‬ ‫ابخیــزداری گلســتان‪ ،‬از مجمــوع ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار عرصه هــای‬ ‫جنگلــی اســتان ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار بــه دالیــل متعــددی ماننــد‬ ‫قرارگیــری در حاشــیه مــزارع و در معــرض حضور دام‪ ،‬کشــاورزان‬ ‫و جنگل نشــینان مخروبــه اســت‪.‬‬ ‫داوود مقدســی اظهــار داشــت‪ :‬الزم اســت بــا حمایــت‬ ‫دســتگاه های قضایــی برخــورد قاطــع بــا متخلفــان انجــام و ســپس‬ ‫بــرای احیــا و بازســازی ایــن جنگل هــا برنامــه ریــزی صــورت گیــرد‬ ‫چــرا کــه در صــورت رفــع نکــردن دالیــل تخریــب‪ ،‬ایــن جنگل هــا‬ ‫بعــد از احیــا دوبــاره تخریــب و نابــود می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬احیــای جنگل هــای مخروبــه نیازمنــد حفاظــت‪،‬‬ ‫بازســازی و اجــرای عملیــات غنی ســازی بــا کاشــت نهال هــای‬ ‫مناســب بــا طبیعــت هــر منطقــه اســت‪.‬‬ ‫جنگل کاری ‪ ۷۵‬هزار هکتار از عرصه های جنگلی گلستان‬ ‫مقدســی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۷۵‬هــزار هکتــار از‬ ‫عرصه هــای جنگلــی گلســتان بــا روش هــای نهالــکاری و بذرپاشــی با‬ ‫گونه هــای پهــن بــرگ و یــا تلفیقــی جنــگل کاری شــده کــه ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫هکتــار ان مربــوط بــه جنگل هــای مخروبــه بــه طــور عمــده در حــوزه‬ ‫رامیــان‪ ،‬گــرگان و بندرگــز و ‪ ۴۵‬هــزار هکتــار هــم مربــوط بــه توســعه‬ ‫جنــگل در عرصه هــای شــمالی و حوزه هــای کاللــه و مراوه تپــه و حــد‬ ‫مــرز مراتــع ییالقــی و جنگل هــای هیرکانــی اســت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام مدیــرکل منابــع طییعــی و ابخیــزداری گلســتان‪،‬‬ ‫توجــه بیشــتر دولــت و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــرای‬ ‫تخصیــص اعتبــار موردنیــاز بــا هــدف احیــای جنــگل هــای ایــن‬ ‫اســتان ضــروری اســت چــرا کــه از لحــاظ کمــی‪ ،‬عرصــه جنگلــی‬ ‫را در ایــن اســتان از دســت نمی دهیــم امــا بــا وجــود خشکســالی‬ ‫و از بیــن رفتــن نهــال جــوان پــای درختــان‪ ،‬بــا کاهــش کیفیــت‬ ‫عرصــه جنگلــی در منطقــه مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی بیــان کــرد‪ :‬وجــود ‪ ۴۵۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی در ایــن اســتان‪ ،‬ارزش تخصیــص اعتبــار‬ ‫بــرای حفاظــت از ایــن عرصه هــای بــا ارزش را دارد زیــرا کاهــش‬ ‫اعتبــارات در حــوزه احیــای جنــگل اســتان در ســال های اخیــر‬ ‫ســبب کاهــش نهــال کاری شــده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحتی در حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۹۲‬هــزار و ‪۱۳۰‬‬ ‫هکتار از شــمال با ترکمنســتان‪ ،‬از شــرق با خراســان شــمالی‪ ،‬از‬ ‫غــرب بــا مازنــدران و جنــوب بــا ســمنان همســایه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان مــرزی دارای تنــوع اقلیمــی از نیمــه مرطــوب‬ ‫معتــدل تــا نیمــه خشــک و گــرم اســت و منابــع طبیعــی متنوعــی‬ ‫شــامل کوهســتان هــای مرتفــع‪ ،‬دشــت همــوار‪ ،‬مناطــق پســت‪،‬‬ ‫شــوره زار و دریــا دارد‪.‬‬ ‫اراضــی زیــر پوشــش اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان افــزون بــر یــک میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار و ‪ ۲۴۴‬هکتــار‬ ‫بــوده کــه شــامل ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫مرتــع (شــمال اســتان)‪ ۲۰ ،‬هــزار هکتــار اراضــی ســاحلی و اراضــی‬ ‫مســتثنیات و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار اراضــی مــوات اســت‪.‬‬ ‫در گلســتان یــک میلیــون و‪ ۹۰۰‬در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و هــزار و‬ ‫‪ ۷۵‬روســتا ســکونت دارنــد کــه از طریــق کشــاورزی و دامپــروری‬ ‫تامیــن معــاش می کنند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫نرخ کیفیت کاالها در گلستان اندازه گیری می شود‬ ‫ســید مهــدی حســینی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس بنــد ‪ ۱۸‬مــاده ‪ ۷‬قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد‪ ،‬انــدازه گیــری ســاالنه نــرخ رشــد کیفیت محصوالت‬ ‫اعــم از کاال و خدمــات بــا بهــره گیــری از معیارهــا وشــاخص هــای معتبــر و گــزارش نتایــج حاصــل از ارزیابــی بــه مراجــع ذیربــط و جامعــه از تکالیــف و وظایــف‬ ‫قانونــی ســازمان ملــی اســتاندارد اســت ‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪513‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫صحیح ترین روش به راه‬ ‫افتادن در خودروهای گیربکس‬ ‫اتوماتیک چگونه است؟‬ ‫الله های منحصر به فرد‬ ‫دخالــت هــای انســانی گســتره اراضــی رویشــگاههای الله هــای‬ ‫واژگــون زرد و بنفش(اشــک مریــم) بــه عنــوان یکــی از‬ ‫کمیاب تریــن گل هــای جهــان‪ ،‬در اســتان خراســان شــمالی را‬ ‫در معــرض خطــر نابــودی قــرار داده بــود و وســعت ایــن منطقــه‬ ‫رو بــه کاهــش بــود کــه هــم اکنــون وضعیــت کمــی بهتــر شــده‬ ‫اســت ام انتظــار مــی رود متولیــان امــر راهکار هــای بــرای حفــظ‬ ‫ایــن منطقــه بــه کار گیرنــد تــا بــا ورود گردشــگران دوبــاره منطقــه‬ ‫تخریــب نشــود‪.‬‬ ‫اشک بی مهر ‬ ‫ی‬ ‫بر اشک مریم‬ ‫سرویس گردشگری‪:‬‬ ‫اگــر چــه چهــار فصــل خراســان شــمالی زیباســت امــا طبیعــت بکر‬ ‫اســتان در بهــار ویژگی هایــی دارد کــه شــاید در دیگــر فصــول نتــوان‬ ‫ان هــا را دیــد و جلوه گــری الله هــای واژگــون یکــی از کمیاب تریــن‬ ‫گل هــای جهــان در ارتفاعــات ایــن خطــه از کشــور بهارانــه و عیــدی‬ ‫بــه دوسـت داران طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ذخیــره گاه ژنتیکــی الله هــای واژگــون منحصــر‬ ‫بــه فــردی بــه رنــگ زرد و بنفــش اســت کــه در دیگــر نقــاط کشــور‬ ‫دیــده نمــی شــود و فقــط بــر بلنــدای کوهســارهای مرتفــع می رویــد‬ ‫و تابلویــی از قلــم صنــع الهــی بــر ایــن خطــه زیبــا مــی شــود‪.‬‬ ‫فصــل گل دهــی ایــن گل کــه از راســته سوســن ســانان و بومــی‬ ‫فــات ایــران اســت از نیمــه فروردیــن مــاه تــا اوایــل خــرداد مــاه اغاز‬ ‫مــی شــود و و ایــن گل بــه دلیــل اینکــه مقــدار زیــادی شــبنم در‬ ‫بیــن گلبرگ هــای ان جمــع شــده و ســپس بــه زمیــن مــی چکــد بــه‬ ‫ان اشــک مریــم‪ ،‬تــاج قیصــر و اشــک ســیاوش هــم مــی گوینــد‪.‬‬ ‫عمــر ایــن گیــاه بســیار انــدک و گل دهــی ان بســته بــه نــوع‬ ‫اقلیــم مناطــق مختلــف‪ ،‬متفــاوت اســت بــه طــوری کــه در‬ ‫خراســان شــمالی از فروردیــن مــاه دیــده می شــود و گلدهــی ان‬ ‫تــا اردیبهشــت ادامــه دارد و رویــش هــزاران بوتــه اللــه واژگــون در‬ ‫ارتفاعــات خراســان شــمالی‪ ،‬چشــم انــدازی بکــر و کــم نظیــر ایجــاد‬ ‫می کنــد کــه گردشــگران و طبیعــت گــردان تنهــا یکبار در طول ســال‬ ‫می تواننــد شــاهد ان باشــند‪.‬‬ ‫الله اساطیری‬ ‫به گفته کارشناســان و پژوهشــگران در متون اســاطیری ایرانیان‬ ‫بــه اللــه واژگــون توجــه خاصــی شــده و مــی گوینــد زمانــی کــه‬ ‫ســیاوش فرزنــد کیــکاووس بــه دســت تورانیــان کشــته شــد‪ ،‬جایی‬ ‫کــه اولیــن قطــره خــون او بــر زمیــن ریخــت‪ ،‬پرســیاوش روییــد‬ ‫و گل الل ـه ای کــه شــاهد ایــن ماجــرا بــود ســربه زیــر افکنــد و بــر‬ ‫بــی گناهــی ســیاوش گریســت کــه ازان پــس ایــن گل‪ ،‬ســربه‬ ‫زیــر و مشــغول گریســتن مانــد و اللــه واژگــون نامیــده شــد و بــه‬ ‫اســتناد ایــن حکایــت بــه ان اشــک ســیاوش نیــز مــی گوینــد و حتی‬ ‫کرمانج هــای ایــران معتقدنــد هــر کــس ایــن گل را بچینــد درهــای‬ ‫رحمــت و برکــت الهــی بــر او بســته می شــود‪.‬‬ ‫اللــه‬ ‫در تاریــخ ایــران نیــز رد پایــی از ایــن گل دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫ـه نگونســار‪ ،‬در نقــش سرســتون های ساســانیان و‬ ‫واژگــون یــا اللـ ٔ‬ ‫همچنیــن در مــوزه ٔ طــاق بســتان در کنــار نقــش پادشــاه ساســانی‬ ‫نقــش بســته اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال بهــار کــه از راه می رســد انتظــار مشــتاقان طبیعــت‬ ‫بــرای دیــدن ایــن گل پایــان می گیــرد و از نیمــه فروردیــن تــا‬ ‫اردیبهشــت و بــا شــروع فصــل بــارش بهتریــن زمــان بــرای دیــدن‬ ‫ایــن گیــاه افســونگر ایــران اســت و گردشــگران و طبیعــت دوســتان‬ ‫بایــد بــرای دیــدن ایــن گل زیبــا زودتــر اســتین بــاال بزننــد زیــرا ایــن‬ ‫اللــه بــا عمــر کوتاهــش فقــط چند صباحی را میهمــان خاک خمبی‬ ‫در گرمــه و مناطقــی دیگــر از اســتان اســت و ســپس بــار و بنــه اش‬ ‫را جمــع می کنــد و تــا ســال بعــد در هیــچ کجــا پیــدا نمی شــود‪.‬‬ ‫کرونا و تنفس الله های واژگون‬ ‫یــک فعــال گردشــگری و محیــط زیســت در مــورد محــل روییــدن‬ ‫ایــن اللــه منحصــر بــه فــرد گفــت‪ :‬خمبــی نــام منطق ـه ای تقریبــا ً‬ ‫بــه وســعت ‪ ۱۰‬هکتــار در ‪ ۴۰‬کیلومتــری شــمال غربــی شــهر گرمــه‬ ‫اســت کــه ذخیــره گاه ژنتیکــی ارزشــمندی از اللــه واژگــون زرد رنــگ‬ ‫در خراســان شــمالی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ســعید غالمــی افــزود‪ :‬عــاوه بــر منطقــه خمبــی‪ ،‬قســمت های‬ ‫غربــی کــوه االداغ‪ ،‬منطقــه جــوزک‪ ،‬کــوه پلنــگ و بزداغــی در مانــه‬ ‫و ســملقان‪ ،‬کــوه بهــار و ســالوک در جاجــرم‪ ،‬قســمت هایی از کــوه‬ ‫اســدلی در بجنــورد و کــوه تــکل قــز در نــوار مــرزی راز و جــرگالن نیــز‬ ‫رویشــگاه ایــن گل اســت و همــه ســاله تعــداد زیــادی از مــردم در‬ ‫فصــل بهــار بــرای تماشــا بــه رویشــگاه الله هــای واژگــون می اینــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه اللــه هــای واژگــون ایــن منطقــه ظرفیــت‬ ‫خوبــی بــرای اکوتوریســم اســت گفــت‪ :‬در عیــن حــال کــه ایــن‬ ‫منطقــه بایــد معرفــی شــود لــزوم اجــرای امــوزش هــای الزم بــه‬ ‫گردشــگران در بازدیــد از مناطقــی ماننــد خمبــی الزم اســت زیــرا از‬ ‫تخریــب منطقــه جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫غالمــی افــزود‪ :‬هرچنــد شــیوع ویــروس کرونا در دو ســال گذشــته‬ ‫اتفاقــی ناخوشــایند بــود کــه اســیب و ضربه هــای زیــادی بــه‬ ‫صنعــت گردشــگری اســتان وارد کــرد امــا باعــث تنفــس طبیعــت و‬ ‫فرصتــی بــرای احیــای دشــت الله هــای واژگــون شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه دخالــت هــای انســانی گســتره‬ ‫اراضــی رویشــگاههای اللــه هــای واژگــون زرد و بنفش(اشــک‬ ‫مریــم) بــه عنــوان یکــی از کمیاب تریــن گل هــای جهــان‪ ،‬در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی را در معــرض خطــر نابــودی قــرار داده‬ ‫بــود و وســعت ایــن منطقــه رو بــه کاهــش بــود کــه هــم اکنــون‬ ‫وضعیــت کمــی بهتــر شــده اســت ام انتظــار مــی رود متولیــان امــر‬ ‫راهکار هــای بــرای حفــظ ایــن منطقــه بــه کار گیرنــد تــا بــا ورود‬ ‫گردشــگران دوبــاره منطقــه تخریــب نشــود‪.‬‬ ‫الله های منحصر به فرد‬ ‫یکــی از طبیعــت گــردان حرفــه ای بجنــورد نیــز در مــورد ایــن گیــاه‬ ‫پیاز دار منحصر به فرد گفت‪ :‬در بسیاری از نقاط کشور الله های‬ ‫واژگــون دیــده مــی شــود امــا ان چــه اللــه هــای اســتان را از دیگــر‬ ‫نقــاط متمایــز مــی کنــد رنــگ زرد اللــه هــای واژگــون دامنه هــای‬ ‫خمبــی اســت کــه جذابیــت زیــادی بــرای مــردم و گردشــگران دارد‪.‬‬ ‫حســین واحــدی بــا بیــان ایــن کــه طبیعــت گــردان بــه ارزش‬ ‫ایــن گل واقفنــد اظهــار داشــت‪ :‬بــا ایــن حــال برخــی از مــردم کــه‬ ‫فقــط نــام طبیعــت گــرد را بــر خــود گذاشــته انــد بــا رفتارهــای غیــر‬ ‫منطقــی‪ ،‬کنــدن و لگــد مــال کــردن ایــن گل نــه تنهــا رویشــگاه های‬ ‫ایــن ایــن گیــاه را نابــود مــی کننــد بلکــه نســل ایــن گیــاه را بــا خطــر‬ ‫مواجــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درســت اســت کــه ایــن محــل قــرق و حفاظــت شــده‬ ‫اســت امــا بایــد بیــش از ایــن هــا‪ ،‬مراقــب و دل نگــران مناطــق‬ ‫حفاظــت شــده بــود و اجــازه نــداد افــرادی کــه پــای بــه طبیعــت‬ ‫می گذارنــد ان را تخریــب کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی از مــردم بایــد بیــش از ایــن هــا فرهنــگ طبیعت‬ ‫گــردی خــود را ارتقــا دهنــد نــه ایــن کــه تــا چشــم محیــط بــان هــا را‬ ‫دور ببیننــد اقــدام بــه کنــدن و تخریــب زیســتگاهی ماننــد زیســت‬ ‫گاه اللــه هــای واژگــون کننــد کــه ایــن رفتــار قابــل توجیــه نیســت‪.‬‬ ‫واحــدی بــا بیــان ایــن کــه فرهنــگ طبیعــت گــردی در ایــن کشــور‬ ‫روز بــه روز در حــال افــت اســت افــزود‪ :‬متاســفانه مــردم بــه جــای‬ ‫ارتقــای دانســته هــای خــود و حفــظ داشــته هــای طبیعی و زیســت‬ ‫محیطــی انــگار بــا ایــن مســائل بیگانــه انــد و بــه هــر کجــا کــه پــای‬ ‫مــی گذارنــد رد تخریــب نیــز دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه منطقــه ای کــه ایــن نــوع گل نــادر اللــه در ان مــی‬ ‫روید گفت‪ :‬خمبی و ســرای در گرمه زیســتگاه این الله اســت و با‬ ‫توجــه بــه شــرایط اب و هوایــی گــرم و خشــک کــه این منطقــه دارد‬ ‫رویــش ایــن گل چشــم انــداز طبیعــت خمبــی را از نیمــه فرودیــن‬ ‫تــا اردیبهشــت دگرگــون مــی کنــد و جاذبــه اکوتوریســتی زیبایــی را‬ ‫خلــق مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬دیــدن اللــه هایــی کــه از البــای زمیــن‬ ‫ســنگالخی قــد کشــیده انــد و بــه افتــاب ســامی دوبــاره مــی دهنــد‬ ‫محســور کننــده اســت و بــه همیــن دلیــل عرصــه هایــی ماننــد‬ ‫خمبــی وســرای در فصــل بهــار نیــاز بــه مراقبــت بیشــتری دارنــد‪.‬‬ ‫اشک بی مهری‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت از منابــع طبیعــی نیز گفت‪ :‬اللــه واژگون‬ ‫یــا «اشــک مریــم» بــه دلیــل اهمیتــی کــه بــه عنوان ذخیــره ژنتیکی‬ ‫دارد بــه عنــوان یــک اثــر طبیعــی ملــی در کشــور بــه ثبــت رســیده‬ ‫کــه ایــن امــر نشــان از اهمیــت و منحصــر بــه فــرد بودن ایــن ذخیره‬ ‫ژنتیکــی طبیعــی دارد و بــرای حفــظ و احیــای این گل باید اقدامات‬ ‫پژوهشــی نیــز انجــام تــا زمینــه پــرورش ایــن گل در گلخانه هــا نیــز‬ ‫فراهم شــود‪.‬‬ ‫موســی الرضــا حیاتــی بــا اشــاره بــه کاهــش وســعت زیســتگاه‬ ‫الله هــای واژگــون در اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن پهنــه تــا ده‬ ‫ســال قبــل وســعت زیــادی داشــت امــا اکنــون بــه نیمــی از وســعت‬ ‫قبــل رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در فصــل هایــی ماننــد بهــار و زمــان رویــش‬ ‫گیاهــان بایــد بیشــتر مراقــب مناطقــی ماننــد خمبــی و ســرای بــود‬ ‫مــی گویــد‪ :‬عــده ای مــردم بــا طبیعــت بــه شــکلی رفتــار مــی کننــد‬ ‫کــه انــگار کمــر بــه تخریــب ان بســته انــد و تــاز مانــی کــه ایــن‬ ‫رفتارهــا دیــده دمــی شــود نبایــد اجــازه داد مــردم بــه ایــن مناطــق‬ ‫وارد و اقــدام بــه تخریــب رویشــگاه ایــن اللــه منحصــر بــه فردکننــد‪.‬‬ ‫نبود نیروی کافی برای حفاظت‬ ‫فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی خراســان شــمالی افزود‪:‬‬ ‫مهمتریــن عامــل تخریــب زیســتگاه ایــن گل‪ ،‬مردمــی هســتند کــه‬ ‫در فصــل بهــار بــه ســرای و خمبــی درگرمــه ســرازیر مــی شــوند‪.‬‬ ‫حیاتــی اظهــار داشــت‪ :‬رویشــگاه ایــن گونــه منحصــر بــه فــرد بــرای‬ ‫حفاظــت بیشــتر در منطقــه خمبــی و ســرای گرمــه قــرق شــده تــا‬ ‫بــه صــورت ویــژه توســط قــرق بــان هــا مــورد حفاظــت قــرار گیــرد‬ ‫امــا تعــداد نیروهــای یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی انقدر‬ ‫زیــاد نیســت کــه بتواننــد بــه صــورت مــدوام و شــبانه روزی منطقــه‬ ‫را نظــارت و کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫وی یکــی دیگــر از عوامــل تخریــب را ورود دام بــه ایــن رویشــگاه‬ ‫بیــان کــرد و گفــت‪ :‬برخــی از افــرادی کــه بــرای دیــدن اللــه واژگــون‬ ‫بــه منطقــه مــی اینــد بــه اهمیــت ان واقــف نیســتند و رفتارهایــی‬ ‫کــه دارنــد موجــب تخریــب ایــن منطقــه مــی شــوند البتــه نیروهــای‬ ‫قــرق بــان کنتــرل هــای الزم را دارنــد امــا احتمــال ورود شــبانه دام‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســووالن بایــد در اقداماتــی کــه انجــام مــی دهنــد‬ ‫حفاظــت از ایــن منطقــه را نیــز مــد نظر داشــته باشــند و چه لزومی‬ ‫دارد درایــن منطقــه جشــنواره ای برگــزار شــود کــه مــردم در طــی ان‬ ‫اتــش بیفروزنــد و اش بپزنــد و بــه داخــل رویشــگاه اللــه هــا رفــت‬ ‫و امــد داشــته باشــند؟‬ ‫حفاظت های بیشتر از الله واژگون‬ ‫سرپرســت اداره کل حفاظت محیط زیســت خراســان شمالی نیز‬ ‫از احتمــال افــزوده شــدن مناطــق حفاظــت شــده قرخــود‪ ،‬خمبــی‬ ‫و ســرای در ایــن اســتان بــه مجموعــه ذخیــره گاه زیســت کــره‬ ‫گلســتان خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد پــس از ایــن اقــدام از‬ ‫پهنــه اللــه هــای واژگــون حفاظــت بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫رضــا شــکاریان افــزود‪ :‬تــاش مــی شــود رویشــگاه هــای‬ ‫کوهســتانی اللــه واژگــون و زعفــران کوهــی در کــوه هــای خمبــی‬ ‫و ســرای نیــز در ایــن مجموعــه قــرار گیــرد و بــر همیــن اســاس‬ ‫برنامــه مدیریــت ان طبــق نقشــه پهنــه بنــدی جدیــد طــرح ریــزی‬ ‫خواهــد شــد کــه در ان عــاوه بــر حفاظــت پایــدار و یکپارچــه از‬ ‫تنــوع زیســتی در مجموعــه گلســتان‪ ،‬اقدامــات ویــژه ای نیــز در‬ ‫راســتای فقرزدایــی و جلــب مشــارکت جوامــع محلــی در مدیریــت‬ ‫ذخیــره گاه زیســت کــره گلســتان پیــش بینــی شــده و از اعتبــارات‬ ‫ذخیــره گاه بــرای مدیریــت ایــن مناطــق هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ذخیــره گاه زیســت کــره گلســتان منطقــه ای فراملــی بــا اهمیــت‬ ‫جهانــی اســت کــه معــرف جغرافیــای طبیعــی بــی همتــا در محــل‬ ‫اتصــال جنگلهــای هیرکانــی بــا ناحیــه اکولوژیکــی کپــه داغ اســت‬ ‫کــه از دیربــاز بــا نظــام فرهنگــی و معیشــتی مردمــان شــمال‬ ‫خراســان عجیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫رویشــگاه اللــه واژگــون یــا اشــک مریــم عــاوه بــر منطقــه ‪۱۵‬‬ ‫هکتــاری خمبــی و ســرای‪ ،‬قســمت های غربــی کــوه االداغ‪ ،‬منطقه‬ ‫جــوزک‪ ،‬کــوه پلنــگ و بزداغــی در مانــه و ســملقان‪ ،‬کــوه بهــار و‬ ‫ســالوک در جاجــرم‪ ،‬قســمت هایی از کــوه اســدلی در بجنــورد و‬ ‫کــوه تــکل قــوز در نــوار مــرزی راز و جــرگالن اســت‪.‬‬ ‫الله هــای واژگــون‪ ،‬برخــاف ســایر گونه هــای اللــه و ســایر گل هــا‬ ‫از ســاقه به ســوی زمیــن برگشــته اســت و بــه ایــن دلیــل نامــش را‬ ‫واژگــون نهاده انــد‪.‬‬ ‫اللــه واژگــون خراســان شــمالی ازنظــر ارتفــاع و رنــگ بــا اللــه‬ ‫واژگــون اســتان های چهارمحــال و بختیــاری و کهکیلویــه و بویــر‬ ‫احمــد متفــاوت اســت و عمدتــا بــا دو رنــگ زرد و بنفــش کمرنــگ‬ ‫دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن گونــه گیاهــی اســتقامت زیــادی در برابــر ســرما و ســازگاری‬ ‫ویــژه ای بــا دامنه هــای ســنگالخی و صخــره ای دارد و چنانچــه‬ ‫زیســتگاه ایــن گل بــه وســیله انســان ها و دام هــا تخریــب نشــود‪،‬‬ ‫توانایــی پوشــاندن عرصه هــای وســیعی از طبیعــت را بــا رویــش‬ ‫هــزاران شــاخه زیبــا دارد‪.‬‬ ‫این گونه گیاهی‪ ،‬چهارمین اثر طبیعی ملی ایران که متاســفانه‬ ‫ایــن روزهــا بــه دلیــل چــرای بــی رویــه دام‪ ،‬تخریــب زیســتگاه بــرای‬ ‫ایجــاد اراضــی کشــاورزی‪ ،‬برداشــت بــی رویــه ایــن گیاه بــرای عرضه‬ ‫بــه بــازار گل و عوامــل دیگــر‪ ،‬در خطــر انقــراض قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رشــته کوه هــای خمبــی و ســرای عمده تریــن ناهمواری هــای‬ ‫شهرســتان گرمــه اســت کــه در جنــوب و جنــوب غــرب ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه بــا وجــود قــرق بــودن بــاز هــم از تعــرض طبیعــت‬ ‫گــردان بدســلیقه در امــان نمــی مانــد بــه طــوری کــه دیده شــده گاه‬ ‫عــاوه بــر ایــن کــه ده هــا گل از خــاک بیــرون کشــیده شــدند محــل‬ ‫زیســت ایــن اللــه نیــز تخریــب شــده اســت‪.‬‬ ‫همــراه بــا امــدن بهــار صــد هــا نــوع گل و گیــاه زینــت بخــش‬ ‫ایــن اســتان مــی شــود و بــه دامــن طبیعــت و دامنــه کــوه هــا کــه‬ ‫پنــاه ببریــم عطــر گل و گیاهــان دارویــی شــامه نــواز مــی شــود امــا‬ ‫طبیعــت خمبــی بــا اللــه هــای واژگــون منحصــر بــه فــردی کــه فقــط‬ ‫در ایــن منطقــه مــی رویــد تابلــوی شــگفت انگیــزی از زیبایــی هــا‬ ‫مــی شــود و حیــف اســت کــه ایــن پهنــه خورشــید رنــگ زیــر پــای‬ ‫مــردم نابــود شــود‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪۳۳‬‬ ‫ک میلیــون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان یــ ‬ ‫هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬هکتــار هــم جنــگل اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار هکتــار از جنــگل هــای ایــن اســتان هیرکانــی و بقیــه‬ ‫ایرانــی تورانــی اســت کــه گونــه هــای ارس‪ ،‬افــرا‪ ،‬زالزالــک و کرکــو را‬ ‫در خــود دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫ با قرار دادن شیفتر در حالت ‪ P‬چه اتفاقی می افتد؟‬‫ ایــا تغییــر وضعیــت دســته دنده از دنده عقــب بــه ‪ D‬در حــال‬‫حرکت کار درســتی اســت؟‬ ‫ مدتــی قبــل در مقال ـه ای بــه ‪ 5‬عــادت مخــرب در رانندگــی‬‫بــا خودروهــای گیربکــس دســتی پرداختیــم‪ ،‬ایــن بــار بــه ‪6‬‬ ‫عــادت مخــرب در اســتفاده از خودروهــای گیربکــس اتوماتیــک‬ ‫خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫ خودروهــای مــدرن مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک‪ ،‬بــه‬‫ســطح قابل توجهــی از دوام دســت یافته اند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫مصــرف ســوخت ان هــا نیــز بســیار کاهش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رانندگــی بــا خودروهــای گیربکــس اتوماتیــک اســان تر از‬ ‫خودروهــای گیربکــس دســتی اســت‪ ،‬پــس چــرا هنــوز عــده ی‬ ‫زیــادی خودروهــای دنــده دســتی خریــداری می کننــد؟‬ ‫ علــت اصلــی چنیــن نگاهــی ایــن واقعیت اســت کــه تعمیرات‬‫و نگهــداری گیربکــس اتوماتیــک هزینه بر و دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ باوجــود اینکــه رانندگــی بــا خودروهای گیربکس اتوماتیک‬‫راحت تــر اســت‪ ،‬امــا نحــوه ی اســتفاده از ان می توانــد‬ ‫باعــث وارد شــدن اســیب و صدمــه بــه مکانیســم گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک شــود‪ .‬البتــه شــایان ذکر اســت کــه در صــورت‬ ‫اســتفاده ی صحیــح و رعایــت چنــد نکت ـه ی مهــم‪ ،‬می تــوان‬ ‫از هزینه هــای سرســام اور پیشــگیری کــرد و عمــر طوالنــی‬ ‫گیربکــس را تضمیــن نمــود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬از تعویــض حالــت گیربکــس (‪ )P, R, N, D‬در زمــان‬ ‫حرکــت خــودداری کنیــد‬ ‫عمــل مکانیکــی تعویــض حالت هــای مختلــف گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک‪ ،‬بــا کمــک تعــدادی کالچ و نــوار قرارگرفتــه درون‬ ‫گیربکــس صــورت می گیــرد‪ .‬این کالچ هــا و نوارهــا دارای موادی‬ ‫هســتند کــه بــا ایجــاد اصطــکاک عمــل تعویــض حالــت دنــده‬ ‫را میســر می ســازند‪ .‬درصورتی کــه همــواره پیــش از تعویــض‬ ‫حالــت دنــده‪ ،‬کامــا ًبــه حالــت ســکون درامــده و ترمــز را فشــار‬ ‫دهیــد؛ بــدون تردیــد ایــن مکانیســم از اتومبیــل شــما بیشــتر‬ ‫عمــر خواهــد کــرد‪ .‬امــا وقتــی قبــل از ایســتادن و در حال حرکت‬ ‫عمــل تعویــض حالــت دنــده را انجــام دهیــد‪ ،‬متریــال روی‬ ‫کالچ هــا و نوارهــای گیربکــس اتوماتیــک مانــع حرکت خــودروی‬ ‫شــما خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ازانجایی کــه روشــن اســت وظیفــه ی کالچ و نوارهــای درون‬ ‫گیربکــس اتوماتیــک تحمــل فشــار مضاعــف نگه داشــتن‬ ‫اتومبیــل شــما نیســت‪ ،‬انجــام اشــتباه مذکــور باعــث اســتهالک‬ ‫زودهنــگام گیربکــس خــودروی شــما خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در حالت خالص (‪ )Neutral‬رانندگی نکنید!‬ ‫ خــاص کــردن گیربکــس اتوماتیــک روی سراشــیبی باعــث‬‫کاهــش مصــرف ســوخت خــودروی شــما نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن انجــام چنین اشــتباهی از تســلط شــما بــر روی‬ ‫اتومبیلتــان خواهــد کاســت‪ ،‬در ایــن حالــت امــکان ســرعت‬ ‫گرفتــن وجــود نداشــته و کاهــش ســرعت تنهــا از طریــق‬ ‫پــدال ترمــز شــدنی اســت‪ .‬خودروهــای دنــده اتوماتیــک‬ ‫پیشــرفته تر به انــدازه ای هوشــمند هســتند کــه در ســرازیری‬ ‫سوخت رســانی را بــه موتــور قطــع کــرده و موجــب کاهــش در‬ ‫مصــرف ســوخت می شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬هرگــز بــه بهانـه ی شــتاب اولیــه بیشــتر‪ ،‬در زمــان گاز‬ ‫دادن حالــت (‪ )Drive‬را انتخــاب نکنید!‬ ‫ نگه داشــتن پــدال گاز در وضعیــت خــاص و ســپس انتخــاب‬‫‪ D‬بــرای راه افتــادن می توانــد خســارت و اســیب جبران ناپذیــری‬ ‫بــه گیربکــس اتوماتیــک خــودروی شــما وارد نمایــد‪ .‬همان طــور‬ ‫کــه در بــاال هــم اشــاره گردیــد‪ ،‬وظیفــه ی کالچ و نوارهــای‬ ‫موجــود در گیربکــس انتخــاب حالت هــای مختلــف گیربکــس‬ ‫در زمان ایســتادن اســت‪ .‬در صورت وارد شــدن فشــار مضاعف‬ ‫بــر روی متریــال تعبیه شــده روی کالچ و نوارهــا‪ ،‬ان هــا دچــار‬ ‫اســیب و اســتهالک بی مــورد خواهنــد شــد‪ .‬یعنــی دقیقــا ًهمان‬ ‫اتفاقــی کــه در زمــان بــه حرکــت دراوردن خــودرو و گاز دادن‬ ‫به صــورت هم زمــان رخ می دهــد‪ .‬روش صحیــح بــه راه افتــادن‬ ‫در خودروهــای گیربکــس اتوماتیــک‪ ،‬به صــورت فشــردن پــدال‬ ‫ترمــز و انتخــاب وضعیــت ‪ Drive‬در زمــان عــادی بــودن دور‬ ‫موتــور اســت‪ .‬در صــورت وجــود دکمــه روی شــیفتر؛ حتمــا ًدر‬ ‫زمــان تعویــض از ان اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 23‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪513‬‬ ‫‪ ۲۸‬هزار واحد روستایی‬ ‫نهضت ملی مسکن‬ ‫در گلستان احداث میشود‬ ‫اولویت حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان است‬ ‫دادگستری گلستان و پارک علم و فناوری ‪ ،‬تفاهم نامه همکاری امضا کردند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی رییــس کل دادگســتری گلســتان در مراســم امضــای ایــن تفاهــم نامــه گفــت‪:‬‬ ‫حمایــت هــای حقوقــی و قضایــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان و نوپــا از طریــق رفــع موانــع ‪ ،‬تعییــن‬ ‫شــعب ویــژه بــرای رســیدگی بــه دعــاوی حقوقــی حــوزه دانــش بنیــان و تســهیل صــدور مجوزهــا بــرای‬ ‫صاحبــان ایــده هــا از جملــه مفــاد ایــن تفاهــم نامــه اســت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در قالــب ایــن تفاه ـم نامــه ‪ ،‬حمایــت از زندانیــان صاحــب ایــده و ارائــه‬ ‫مشــاوره و بکارگیــری ایــن مددجویــان در شــرکت هــای فنــاور هــم دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری پیــش از امضــای تفاهــم نامــه در بازدیــد از شــرکت هــای دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫دســتور پیگیــری و حــل مشــکل انتقــال ســند پــارک علــم و فنــاوری را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــر اســاس طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن قریــب بــه ‪ ۹۴‬هــزار واحــد مســکونی در‬ ‫گلســتان احــداث خواهــد شــد کــه ‪ ۲۸‬هــزار واحــد‬ ‫شــامل مســکن روســتایی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار گلســتان دکتــر‬ ‫علــی محمــد زنگانــه در جلســه قــرارگاه اجــرای طــرح‬ ‫نهضت ملی مســکن روســتایی اظهار داشــت ‪ :‬در حوزه‬ ‫روســتایی در ســال نخســت طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫بایــد ‪ ۱۱‬هــزار واحــد احــداث شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از مصوبــه شــورای مســکن‬ ‫دســتگاه های اجرایــی موظف انــد نســبت بــه ارائــه‬ ‫زمین هــای شناســایی شــده در شــهر و روســتا همــکاری‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اســتاندار گلســتان بانــک هــای عامــل موظــف‬ ‫هســتند در قالــب شــورای هماهنگــی بانک هــا در ارائــه‬ ‫تســهیالت بــه متقاضیــان همــکاری کننــد و حداکثــر تــا‬ ‫نیمــه خــرداد مــاه چالــش هــا و مشــکالت پرونــده هــا را‬ ‫رفــع کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬خانــواده هــای روســتایی بــرای دریافــت‬ ‫اســناد زمیــن هــا و خانــه هــای خــود تنهــا نیــاز اســت‬ ‫مســتندات را در روســتا تحویــل دهنــد و ســازمان ثبــت‬ ‫اســناد پــس از امــاده ســازی و بــدون مراجعــه افــراد در‬ ‫همــان روســتا بــه انهــا تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن امــروز همزمــان بــا اغــاز دهــه حســاب ‪ 100‬و‬ ‫ســالروز تاســیس بنیادمســکن‪ ،‬نمایشــگاه فعالیت هــا‬ ‫و اقدامــات بنیادمســکن بــا حضــور اســتاندار و اعضــای‬ ‫شــورای مســکن افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه گوشــه ای از خدمــات بنیادمســکن‬ ‫گلســتان به روستانشــینان در قالب نوســازی و بهســازی‬ ‫بافت هــای فرســوده‪ ،‬ســاخت مســکن بــرای محرومــان‬ ‫و جوانــان‪ ،‬بازنگــری و اجــرای طرح هــای هــادی‪،‬‬ ‫ایمن ســازی روســتاهای در معــرض خطــر‪ ،‬بهســازی‬ ‫بافــت بــا ارزش و تاریخــی برخــی روســتاها و غیــره بــه‬ ‫نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫پیــش از افتتــاح نمایشــگاه‪ ،‬اســتاندار گلســتان بــه‬ ‫همــراه مدیــرکل بنیادمســکن و مســئول دفتر نمایندگی‬ ‫ولــی فقیــه در بنیادمســکن اســتان بــا اهــدای گل از‬ ‫همــکاران تجلیــل کردنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در دهــه حســاب ‪ 100‬و بــه مناســبت‬ ‫ســالروز تاســیس بنیادمســکن انقــاب اســامی ‪ 4‬هــزار‬ ‫و ‪ 742‬میلیــارد و ‪ 571‬میلیــون تومــان پــروژه افتتــاح و‬ ‫کلنگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫جلوگیری از زندانی شدن ‪ 6‬هزار نفر‬ ‫با استفاده از ظرفیت مجازات های‬ ‫جایگزین حبس در گلستان‬ ‫تخریب و رفع خطر یک باب‬ ‫ساختمان فرسوده توسط‬ ‫شهرداری علی اباد کتول‬ ‫مجموعه عملکرد شهرداری‬ ‫علی اباد کتول در روزهای‬ ‫تعطیالت نوروز سال نو‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از صــدور بیــش از ‪ 6‬هــزار رای‬ ‫جایگزیــن حبــس در ســال گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه چرخــش ارای محاکــم‬ ‫اســتان در جرایــم ســبک بــه ســمت جایگزیــن هــای حبــس گفــت‪:‬‬ ‫قضــات اســتان‪ ،‬پارســال بــا اســتفاده از ظرفیــت قانــون ‪ ،‬بــرای شــش‬ ‫هــزار و ‪ 120‬نفــر ارای جایگزیــن زنــدان صــادر کردنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا بیــان ایــن کــه ایــن ارا بــرای جرایــم غیرعمــدی و‬ ‫جرایم عمدی ســبک صادر می شــود افزود‪ :‬الزام به خدمات عمومی‬ ‫رایــگان‪ ،‬دوره مراقبــت‪ ،‬جــزای نقــدی از جملــه ارای جایگزیــن زنــدان‬ ‫اســت کــه قضــات اســتان ســال گذشــته برای محکومــان صــادر کردند‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬مختومــه شــدن پرونــده در مرحلــه دادســرا بــا هــدف‬ ‫جلوگیــری از برچســب زنــی بــه افــراد بــا اســتفاده از تعلیــق مراقبتــی‬ ‫از دیگــر نهادهــای پیش بینــی شــده در قانــون اســت کــه قضــات‬ ‫دادســراهای اســتان بــرای جلوگیــری از ورود افــراد بــه زنــدان در جرائــم‬ ‫ســبک ‪ ،‬اعمــال مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬پارســال‪ 168‬محکــوم بــه‬ ‫حبــس هــم بــه جــای زندان با اســتفاده از پابند الکترونیکی ازاد شــدند‬ ‫و تحــت نظــر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار شــهرداری علــی اباد کتــول‪ ،‬مهندس‬ ‫محمــد کوهســتانی شــهردار علــی ابــاد کتــول گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫گزارشــات شــهروندان و بررســی کارشناســان‪ ،‬ایــن شــهرداری بــه‬ ‫ایــن نتیجــه رســید کــه ملــک واقــع در خیابــان امــام رضــا (ع) نبــش‬ ‫کوچــه گلشــن در وضعیــت نابســمانی قــرار دارد و مــی توانــد بــرای‬ ‫شــهروندان و عابریــن ایجــاد مشــکل نمایــد‪.‬‬ ‫از ایـن رو شــهرداری علــی ابــاد کتــول در اجــرای تبصــره ‪ 14‬مــاده‬ ‫‪ 55‬قانــون شــهرداری ها بــه منظــور حفــظ ســامت و امنیــت‬ ‫شــهروندان پــس از طــی کــردن مراحــل قانونــی اقــدام بــه تخریــب‬ ‫ســاختمانی متروکــه و مخروبــه بــا رعایــت مســائل ایمنــی‪ ،‬نمــوده‬ ‫و رفــع خطــر کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس بنــد ‪ 14‬مــاده ‪ 55‬قانــون‬ ‫شــهرداری ها‪ ،‬مقــرر شــده اســت اماکنــی کــه در مناطــق مختلــف‬ ‫از ســوی صاحبــان خــود بــه هــر علتــی رهــا شــده اند و ســامت‬ ‫بهداشــتی و روانــی شــهروندان را مــورد تهدیــد قــرار داده اســت‬ ‫شناســایی و اگــر مالــکان خانه هــای فرســوده نســبت بــه رفــع خطــر‬ ‫ریــزش اقــدام نکننــد بــه خاطــر برقــراری امنیــت جانــی شــهروندان‪،‬‬ ‫خانه هــای مذکــور محصــور و یــا تخریــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس کوهســتانی شــهردار علــی ابادکتــول‪ ،‬در گفت وگــو‬ ‫بــا خبرنــگار روزنامــه بازارکســب وکار پــارس بــه ارائــه گزارشــی از‬ ‫فعالیت هــا و برنامــه هــای اجرایــی پرداخــت‪:‬‬ ‫‪ .١‬برگــزاری جشــن ملــی نــوروزگاه در منطقــه نمونــه گردشــگری‬ ‫کبــودوال بــه مــدت ‪ ٤‬روز ‪ -‬روزهــاى ‪ ٤،٥،٨،١١‬فروردیــن در ایــن‬ ‫جشــن برنامــه هــای متنــوع از قبیــل نــوروز خوانــی‪ ،‬اجــرای موســیقی‬ ‫کتولــی‪ ،‬موســیقی اقــوام سیســتانی و کرمانجــی‪ ،‬اســتنداپ کمــدی‪،‬‬ ‫مســابقات متنــوع بــرای همــه ســنین‪ ،‬اموزش هــای مهارتــی و امدادی‬ ‫و موســیقی پــاپ برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫‪ .٢‬بازدید و سرکشی از محالت شهر و بررسی مشکالت محالت‬ ‫‪ .٣‬دیدارباخانواده معززشهداءو جانبازان به مناسبت سال نو‬ ‫‪ .٤‬توزیع بسته های حمایتی و سبد کاال به مستمندان‬ ‫‪ . 5‬اجرای برنامه محوری محله پاک‬ ‫‪ .6‬برنامه ریزی برای اسکان و ساماندهی به مسافرین کبودوال‬ ‫‪ .7‬نظارت بر خدمات ارائه شده به مسافرین در منطقه کبودوال‬ ‫‪ .8‬ارائه خدمات مطلوب به گردشگران در کبودوال‬ ‫‪ .9‬برنامه ریــزی و ارائــه خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان و مســافرین‬ ‫روز طبیعــت در کبــودوال از قبیــل توزیــع پالســتیک زباله‪،‬هیــزم‬ ‫اولویت بهزیستی اشتغال‬ ‫جامعه تحت پوشش است‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معــاون مشــارکت های مردمــی و اشــتغال اداره کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال‬ ‫گذشــته تاکنــون ایــن اداره بــرای هــزار و ‪ ۱۳۷‬نفــر ا‪ .‬مددجویــان خــود اشــتغالزایی ایجــاد کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬فرشــته کابوســی در جلســه هم اندیشــی اشــتغال‬ ‫مددجویان در خصوص کارافرینی و اشــتغال‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬بهزیســتی گلســتان در ســال گذشــته‬ ‫در ارتبــاط بــا اشــتغال جامعــه هــدف‪ ،‬بــرای هــزار و ‪ ۱۲۴‬نفــر موظــف بــه اشــتغالزایی بــود کــه تحقــق‬ ‫ایــن هــدف بیــش از ‪۱۰۰‬درصــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۱۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت کــم بهــره در همیــن راســتا از ابتــدای ســال‬ ‫گذشــته بــرای جامعــه تحــت پوشــش بهزیســتی در گلســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کابوســی تاکیــد کــرد‪ :‬یکــی از اولویت هــای ایــن ســازمان اشــتغال جامعــه تحــت پوشــش‬ ‫بهزیســتی بــوده و بــا توجــه بــه تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب و نام گــذاری امســال بــه نــام تولیــد‪،‬‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین‪ ،‬ایــن حــوزه از ماموریــت هــای بهزیســتی بــه طــور جدی تــری در‬ ‫دســتورکار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون مشــارکت های مردمــی و اشــتغال اداره کل بهزیســتی گلســتان ادامــه داد‪ :‬در ایــن بــاره‬ ‫اولیــن جلســه هم اندیشــی جــذب اعتبــارات بنــد الــف تبصــره ‪ ۱۸‬تفاهم نامــه چهارجانبــه بیــن‬ ‫ســازمان بهزیســتی‪ ،‬بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره)‪ ،‬وزارت امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی و صنــدوق کارافرینــی امیــد بــه میزبانــی بهزیســتی گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫فرشــته کابوســی در پایــان یــاداور شــد‪ :‬ایــن جلســه بــه منظــور هماهنگــی و یکپارچــه کــردن‬ ‫حمایت هــای مالــی هدفمنــد و اعطــای تســهیالت تــا ســقف مبالــغ ذکــر شــده در تفاهم نامــه‬ ‫برنامه ریــزی شــده بــود‪.‬‬ ‫گرانی و سیاه نمایی رسانه ای چطور‬ ‫به «فتنه اقتصادی» می رسد؟!‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری انجــام شــده توســط دادســتان مرکــز اســتان ‪ ،‬حداکثــر تــا ‪۴۸‬‬ ‫ســاعت اینــده ســند زمیــن بــه نــام پــارک علــم و فنــاوری اســتان منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــا انتقــال ایــن ســند‪ ،‬کار ســاخت ســوله هــای جدیــد بــرای اســتقرار شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیانــی کــه سالهاســت بــرای ادامــه و توســعه فعالیــت هــای تحقیقاتــی خــود منتظــر فضــا‬ ‫هســتند‪ ،‬اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬تــا پایــان تابســتان از همــه شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان بازدیــد و بــا تشــکیل‬ ‫بانــک اطالعاتــی ‪ ،‬مشــکالت انــان دســته بنــدی و بــرای رفــع ان بــا کمــک دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫اقــدام مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬شــرکت هــای دانــش بنیــان ســبب افزایــش بهــره وری بــه‬ ‫ویــژه در بخــش کشــاورزی مــی شــود و پــارک علــم و فنــاوری بســتر مناســبی بــرای رویــش ‪ ،‬پــرورش‬ ‫و تجــاری ســازی ایــده هــای مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی اســتان اســت‪.‬‬ ‫مهــدی غفــاری رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان هــم در حاشــیه ایــن بازدیــد از حمایــت هــای‬ ‫دادگســتری از شــرکت هــای بنیــان در ســال گذشــته قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬امســال هــم بــا رویکــرد‬ ‫دادگســتری امیدواریــم رونــد حــل مشــکالت مــا ســرعت بگیــرد ‪.‬‬ ‫مهــدی غفــاری افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۵۲‬شــرکت دانــش بنیــان داریــم و ســال گذشــته ‪ ۶۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان هــم از منابــع مختلــف تســهیالت در اختیــار انهــا قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫غفــاری ادامــه داد‪ :‬بــا حــل مشــکل ‪ ۱۰‬ســاله ســند زمیــن پــارک علــم و فنــاوری در شــهرک صنعتــی‬ ‫اق قــا ‪ ،‬ســاخت ســوله جدیــد بــرای اســتقرار واحدهــای فنــاور را اغــاز خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان و دادســتان مرکــز اســتان امــروز از هفــت شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫بازدیــد و مشــکالت انــان را شــنیدند و دســتورات الزم را جهــت پیگیــری و رفــع مشــکالت و موانــع‬ ‫مطــرح شــده را صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫از قرار دادن سوئیچ‬ ‫و دسته کلید در داخل‬ ‫اتومبیل جدا‬ ‫خودداری کنید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫راه رفع معضالت امنیتی جدید به روایت وزیر اطالعات‬ ‫وزیــر اطالعــات اخیــرا در نشســت شــورای تامیــن اســتان فــارس گفــت‪ :‬اقــدام تروریســتی‬ ‫اخیــر کــه در صحــن مطهــر حضــرت امــام رضــا (ع) انجــام شــد نشــان از کینــه و عنــادی اســت‬ ‫کــه درگروه هــای تکفیــری بــروز و ظهــور پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین سیداســماعیل خطیــب افــزود‪ :‬ایجــاد تضــاد قومیتــی و‬ ‫مذهبــی بیــن شــیعه و ســنی و دیگــر قومیت هــا بــرای انحــراف افــکار عمومــی از جنایــات‬ ‫رژیــم صهیونیســتی اســت و در تالشــند تــا معضــات امنیتــی جدیــدی بــا اســتفاده از فضــای‬ ‫رســانه ای و فناورانــه در ایــران بوجــود بیاورنــد کــه الزم اســت علمــا‪ ،‬فرهیختــگان و احــاد‬ ‫مــردم بــا هوشــمندی و روشــنگری ایــن فتنه هــا را از اســاس خنثــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه دشــمن در هــر صــورت دشــمنی خــود را بــروز و ظهــور می دهــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬رژیــم صهیونیســتی در تــاش اســت کــه نقــش ژانــدارم منطقــه را بــا حمایــت‬ ‫اســتکبار جهانــی و همراهــی برخــی کشــورهای عربــی ایفــا کنــد کــه تالش هــای ایــن رژیــم‬ ‫منحــوس بــا اقدامــات شــهادت طلبانــه و جهــادی فلســطینی ها مواجــه و خنثــی شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -‬نکتــه بــارزی کــه در صحبــت هــای وزیــر اطالعــات بــه چشــم مــی خــورد و بایســتی بیــش‬ ‫از ایــن بــه ان پرداختــه شــود‪ ،‬مبحــث نقــش روشــنگری در خنثــی ســازی فتنــه هاســت‪.‬‬ ‫نقشــی کــه اگــر بــه درســتی از ســوی خــواص ایفــا نشــود؛ فتنــه ســر و شــکلی بزرگتــر مــی‬ ‫یابــد و برخــورد بــا ان ســخت تــر مــی شــود‪.‬‬ ‫صــد البتــه دســتگاه امنیتــی در ایــن زمینــه وظایــف خــود را انجــام خواهــد داد امــا روشــنگری‬ ‫نوشــدارویی اســت کــه فتنــه و فتنــه هــا جــز از مســیر ان بصــورت کامــل رفــع نمــی شــود‪.‬‬ ‫دربــاره صحبــت هــای وزیــر محتــرم اطالعــات همچنیــن بیــان ایــن نکتــه ضروریســت کــه‬ ‫مــا اگرچــه اطــاع خاصــی از بیــان ایشــان نداریــم امــا مــی تــوان ایــن پیــش فــرض تحلیلــی‬ ‫را مطــرح کــرد کــه دشــمنان خارجــی و ایــادی داخلــی انهــا مدتهاســت کــه اهــداف براندازانــه‬ ‫خــود در قبــال ایــران اســامی را از مســیر رســانه و افــکار عمومــی پــی گرفتــه انــد و بــه ایــن‬ ‫گزینــه بــا عنــوان شــاهراه رســیدن بــه هــدف مــی نگرنــد‪.‬‬ ‫ چــه اینکــه اوال فضــای مجــازی در ایــران متاســفانه رهــا اســت و قوانیــن نظارتــی دقیقــی‬‫بــر ان وجــود نــدارد و ثانیــا دشــمن بــه روشــنی مــی دانــد کــه جــز بــا شکســتن مــردم و تغییــر‬ ‫فضــای ذهنــی انهــا؛ مســیری بــه ســمت شکســتن ایــران نــدارد‪.‬‬ ‫ در ایــن بــاره همچنیــن مــی تــوان بــدون اشــاره بــه بازیگــران صحنــه‪ ،‬بــه توطئه هایــی مثــل‬‫ناامیــد جلــوه دادن مــردم ایــران‪ ،‬فتنــه اقتصــادی‪ ،‬ســیاه نمایــی از وضــع موجــود کشــور و‬ ‫ایجــاد اشــتباهات محاســباتی در ذهــن مســئوالن کشــور اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫پــر واضــح اســت کــه مثــا در توضیــح تقــای دشــمن بــرای ایجــاد اشــتباه محاســباتی در‬ ‫ذهــن مســئوالن مــی تــوان بــه مقولــه ریشــخند لــزوم نظــارت بــر بــازار و قیمــت هــا اشــاره‬ ‫کــرد کــه معبــر اصلــی بــه ســمت ایجــاد فتنــه اقتصــادی و بهانــه جویانــی اســت کــه دائمــا از‬ ‫ناامیــد شــدن مــردم حــرف مــی زننــد‪...‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪513‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫در دنیا ایران در دانش محصول‬ ‫راهبردی گندم الگو است‬ ‫محقــق و پژوهشــگر مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعی گلســتان گفــت‪ :‬در معرفی‬ ‫رقــم هــای جدیــد گنــدم بــه بهــره بــرداران پژوهشــگران حــوزه زراعــت بــه روز بــوده و در دانــش ایــن‬ ‫محصــول راهبــردی کشــورمان در دنیــا بــه عنــوان الگــو مطــرح می باشــد‪.‬‬ ‫حســن مختارپــور اظهــار داشــت‪ :‬در اختیــار ایســتگاه هــای تحقیقــات زراعــی کشــور به ویژه در گلســتان‬ ‫همــه ســاله ‪ ۲‬هــزار رقــم گنــدم بــه مقــدار ‪ ۲۰‬دانــه از هــر رقــم قــرار مــی گیــرد تــا پژوهشــگران براســاس‬ ‫ان بــه اجــرای طــرح هــای پژوهشــی معرفــی رقــم هــای جدیــد بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بــا مراکــز علمــی معتبــر پژوهشــگران این بخش با مرکز تحقیقاتی‬ ‫ارتبــاط تنگاتنــگ دارنــد و در معرفــی رقــم هــای جدیــد گنــدم از دانــش علمــی روز محققــان ان مراکــز بــه‬ ‫بهــره بــرداران اســتان و حتــی اســتان هــای همجــوار اســتفاده مــی کنند‪.‬‬ ‫مختارپــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه کشــورمان در دســتیابی بــه دانــش گنــدم و معرفــی ارقــام جدیــد موفــق‬ ‫بــوده و حتــی در ایــن خصــوص بــه عنــوان الگــو در دنیــا مطــرح اســت‪ ،‬گفــت‪ ۶ :‬میلیــون هکتــار ســاالنه‬ ‫در کشــور بــه زیــر کشــت گنــدم مــی رود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ‪ ۱۴‬ســال زمــان بــرای معرفــی رقــم جدیــد گنــدم و رســیدن بــذر جدیــد بــه دســت‬ ‫بهره بــرداران نیــاز اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایســتگاه هــای تحقیقاتــی زراعــی کشــور از جملــه در اســتان گلســتان بــا‬ ‫توجــه بــه قدمــت بیــش از ‪ ۶۰‬ســاله در ایــن زمینــه پویــا هســتند‪.‬‬ ‫محقــق مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬در اراضــی شــمال و‬ ‫دارای مناطــق خشــک و شــور‪ ،‬ارقــام «کالتــه‪ ،‬تــک تــاز و ارمــان»‪ ،‬بــرای اراضی بخش هفت گنبدکاووس‬ ‫رقــم «اســمان»‪ ،‬در اراضــی مینودشــت ارقــام «کوهدشــت‪ ،‬کالتــه‪ ،‬اراز و ارمــان» و در اراضــی کردکــوی‬ ‫ارقــام «ارمــان‪ ،‬مرواریــد و احســان» معرفــی و از ســوی بهــره بــرداران کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دانــش افزایــش تولیــد گنــدم در واحــد ســطح بــه خاطــر وجــود ایســتگاه هــای تحقیقاتی‬ ‫زراعی با ســابقه بیش از ‪ ۶۰‬ســال و فعالیت پژوهشــگران با تجربه وجود دارد و قابلیت افزایش تولید‬ ‫بــه ‪ ۶‬تــن در هکتــار دســت یافتنی اســت‪.‬‬ ‫بخــش کشــاورزی گلســتان بــه گفتــه وی اکنــون بــه طــور میانگیــن از هــر واحــد ســطح زیــر کشــت گنــدم‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۴.۲‬تــن گنــدم تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر دســتیابی بــه افزایــش عملکــرد تولیــد گفــت‪ :‬بــرای دســتیابی بــه افزایش عملکــرد گندم‬ ‫در واحــد ســطح بــه جــز دسترســی بــه ارقــام جدیــد گنــدم‪ ،‬ســرمایه گــذاری بیــش از گذشــته در رعایــت‬ ‫کشــت بــه موقــع بــذر‪ ،‬تامیــن نقدینگــی بــرای تامیــن نهــاده هــا ‪ ،‬بــه روز کــردن ماشــین االت کشــاورزی‬ ‫در حــوزه کاشــت و تعییــن قیمــت تضمینــی متناســب بــا شــرایط روز از الزامــات اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وجــود ‪ ۶۴۰‬هــزار هکتــار اراضــی قابل کشــت محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬از نظر کمیت و میزان‬ ‫تولیــد گنــدم‪ ،‬رتبــه دوم ایــران را دارد و ضمــن اینکــه بــه بــاور برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت مقــام‬ ‫اول کشــور را دارد زیرا گلوتن موجود در محصول ان بیشــتر از ســایر مناطق کشــور اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب‬ ‫می شــود و از ایــن حیــث گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪15‬فقره سرقت‬ ‫در کردکوی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «ا میــر باقــری» بــا‬ ‫اعــام ایــن مطلــب گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره انــواع ســرقت‬ ‫در ســطح شهرســتان‪ ،‬موضــوع ســرقت هــا بــه منظــور شناســایی و‬ ‫دســتگیری ســارقان بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران انتظامی شهرســتان‪ ،‬تحقیقــات اطالعاتی خود‬ ‫را در ایــن خصــوص اغــاز کردنــد و پــس از یکســری اقدامــات پلیســی‬ ‫موفــق بــه شناســایی و دســتگیری ‪ 11‬ســارق شــدند‪.‬‬ ‫باقــری ‪  ‬ادامــه داد‪ :‬در تحقیقــات تخصصــی بــه عمــل امــده از‬ ‫متهمــان ‪15‬فقــره انــواع ســرقتها نیــز کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدارها و امــوزش هــای پلیس را‬ ‫جــدی گرفتــه و در صــورت برخــورد بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب‬ ‫را ســریعا ًبــا پلیــس ‪ 110‬در میــان بگذارنــد و پلیــس را در تامیــن و حفظ‬ ‫امنیــت پایــدار در جامعــه یــاری دهنــد‪.‬‬ ‫ابالغ سیاست های‬ ‫کلی تامین اجتماعی‬ ‫توسط رهبر انقالب‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در اجــرای بنــد یــک اصــل ‪ ۱۱۰‬قانــون‬ ‫اساســی و پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‪،‬‬ ‫سیاســت های کلــی و مصــوّب تامیــن اجتماعــی را بــرای اقــدام‬ ‫بــه روســای قــوای س ـه گانه و رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام ابــاغ کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش حــوزه امــام و رهبــری بــازار کســب و کار ز پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‬ ‫در اجــرای بنــد یــک اصــل ‪ ۱۱۰‬قانــون اساســی و پــس از مشــورت بــا‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‪ ،‬سیاس ـت های کلــی و مص ـوّب‬ ‫تامیــن اجتماعــی را بــرای اقــدام بــه روســای قــوای سـه گانه و رئیــس‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی جان‬ ‫باختگان تصادفات درون شهری‬ ‫گلستان در نوروز امسال‬ ‫ســرهنگ عبــاس مهاجربســطامی رئیــس پلیــس راهــور اســتان‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬بــا تــاش و همــت همــکاران در راســتای کنتــرل‬ ‫و نظــارت بــر تــردد راننــدگان دردرون شــهرها وبهــره گیــری از‬ ‫تجهیــزات و امکانــات هوشــمند ســازی پلیــس در ســال هــای‬ ‫اخیــر و از طرفــی رعایــت قوانیــن و مقــررات از ســوی راننــدگان‬ ‫و مســافران تعداد جانباختــگان تصادفــات درون شــهری در‬ ‫نــوروز امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 50‬درصــد‬ ‫کاهــش داشــته اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا ودر اجــرای طــرح نــوروزی ‪1401‬‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل در تصــادف فوتــی ‪ 50‬درصــد‬ ‫و جانباختــه ‪ 50‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ بســطامی ادامــه داد ‪ :‬ایــن موفقیــت در شــرایطی‬ ‫حاصــل شــد کــه در طــی اجــرای طــرح شــاهد رشــد بیــش از ‪50‬‬ ‫درصــد حجــم ســفرها بــه اســتان بــوده ایــم‪.‬‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ابــاغ کردنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس دســتور رهبــر انقــاب اســامی و در اجــرای بنــد «ج‬ ‫– ‪ »۱‬الزامــات تحقــق سیاســت های کلــی نظــام‪ ،‬قــوه مجریــه‬ ‫موظــف اســت بــا کمــک مجلــس شــورای اســامی و قــوه قضائیــه‬ ‫و بــا بســیج دســتگاههای مســئول‪ ،‬برنامــه جامــع تحقــق ایــن‬ ‫سیاســتها را شــامل تقدیــم لوایــح‪ ،‬تصویــب مقــررات و اقدامــات‬ ‫اجرایــی الزم‪ ،‬در مــدت شــش مــاه ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت سیاســت های کلــی تامیــن اجتماعــی بــه‬ ‫منظــور جامعیــت دادن و انسجام بخشــی بــه تالش هــای نظــام و‬ ‫ایجــاد جهــش در ایــن زمینــه ابــاغ شــده و بــا توجــه بــه اهمیــت و‬ ‫جامعیــت ان به عنــوان یــک ســند باالدســتی‪ ،‬تحقــق ان مســتلزم‬ ‫تغییــرات اساســی در قوانیــن و مقــررات جــاری و تالش هــای‬ ‫جــدی در ایــن عرصــه اســت‪.‬‬ ‫متــن سیاســت های کلــی تامیــن اجتماعــی بــه ایــن شــرح‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم‬ ‫سیاست های کلی تامین اجتماعی‬ ‫ایجاد رفاه عمومی‪ ،‬بر طرف ساختن فقر و محرومیت‪ ،‬حمایت از‬ ‫اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی سرپرستان‪،‬‬ ‫از کارافتــادگان‪ ،‬معلــوالن و ســالمندان و انچــه از‬ ‫اهــداف رفــاه و تامیــن اجتماعــی کــه در اصــول ‪،۳‬‬ ‫‪ ۳۱ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۱‬و ‪ ۴۳‬قانــون اساســی امــده اســت‪،‬‬ ‫اقتضــاء می کنــد نظامــی کارامــد‪ ،‬توانمندســاز‪،‬‬ ‫عدالت بنیــان‪ ،‬کرامت بخــش و جامــع بــرای تامیــن‬ ‫اجتماعــی همــگان که برگرفته از الگوهای اســامی‪-‬‬ ‫ایرانــی و مبتنــی بــر نظــام اداری کارامــد‪ ،‬حــذف‬ ‫تشــکیالت غیــر ضــرور و رفــع تبعیض هــای نــاروا و‬ ‫بهره گیــری از مشــارکت های مردمــی باشــد‪ ،‬طراحــی‬ ‫و اجــرا شــود و ترتیبــات زیــر در ان رعایــت گــردد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اســتقرار نظــام تامیــن اجتماعــی بــه صــورت‬ ‫جامــع‪ ،‬یکپارچــه‪ ،‬شــفاف‪ ،‬کارامــد‪ ،‬فراگیــر و‬ ‫چندالیــه‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ایجــاد یــک ســاز و کار تخصصــی و فرابخشــی‬ ‫بــه منظــور حفــظ انتظــام و انســجام امــور مربــوط‪،‬‬ ‫الیه بنــدی و ســطح بندی خدمــات‪ ،‬ایجــاد وحــدت‬ ‫رویــه‪ ،‬اِعمــال نظــارت راهبــردی در تکویــن و فعالیــت ســازمانها و‬ ‫صندوق هــا و نهادهــای فعــال در قلمروهــای امــدادی‪ ،‬حمایتــی‬ ‫و بیم ـه ای و شــکل دهی پایــگاه اطالعــات‪ ،‬بــا رعایــت مالحظــات‬ ‫امنیتــی مربــوط بــه نیروهــای مســلح و دســتگاه های امنیتــی‬ ‫دستگیری ‪ 11‬متهم در اجرای طرح‬ ‫یک روزهپاک سازی اطراف مدارس‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از اجرای طرح یک روزهپاک ســازی‬ ‫اطراف مدارس و دســتگیری ‪ 11‬نفر در بجنورد خبر‏دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «محمــد غالمــی»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای‏برخــورد بــا‬ ‫درزمینــه نگهــداری و فــروش مــواد مخــدر فعالیــت‬ ‫افــرادی کــه‬ ‫ٔ‬ ‫می کردنــد‪ ،‬طــرح ی ـک روزه پاک ســازی اطــراف مــدارس بــه‏مرحلــه‬ ‫اجــرا گذاشته شــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای ایــن طــرح ‪ 15‬منــزل و مغــازه کــه‬ ‫از قبــل مــورد شناســایی قرارگرفتــه بودنــد‪ ،‬بازرســی شــدند‪،‬‏افــزود‪ :‬در‬ ‫بازرس ـی های صــورت گرفتــه ‪ 1‬کیلــو و ‪ 313‬گــرم مــواد مخــدر ســنتی‪،‬‬ ‫‪ 1‬کیلــو و ‪ 301‬گــرم تفالــه تریــاک و ‪ 6‬عــدد تــرازوی‏توزیــن مــواد مخــدر‬ ‫کشــف شــدند‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بابیــان اینکــه در همیــن‬ ‫رابطــه ‪ 11‬نفــر متهــم نیــز دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫‏انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬پلیــس بــا جدیــت در مقابــل ســوداگران مــرگ کــه ســامت‬ ‫‏شــهروندان و خصوصاًاینده ســازان کشــور را بــه خطــر بیندازنــد‪،‬‬ ‫خواهــد ایســتاد و از مــردم عزیــز هــم انتظــار داریــم تــا در صــورت‬ ‫‏اطــاع از این گونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫کشــور‪.‬‬ ‫‪ -٣‬پایبنــدی بــه حقــوق و رعایــت تعهــدات بیــن نســلی و عــدم‬ ‫تحمیــل طرح هــای فاقــد تضمیــن مالــی بیــن نســلی‪ ،‬تامیــن‬ ‫منابــع پایــدار‪ ،‬رعایــت محاســبات بیمـه ای و تعــادل بیــن منابــع و‬ ‫مصــارف و حفــظ و ارتقــاء ارزش ذخایــر ســازمانها و صندوق هــای‬ ‫بیمه گــر اجتماعــی بــه عنــوان امــوال متعلّــق حــق مــردم بــا تاکیــد‬ ‫بــر امان ـت داری‪ ،‬امنیــت‪ ،‬ســوداوری و شــفافیت بــا ایجــاد ســاز و‬ ‫کار الزم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اصــاح قوانیــن‪ ،‬ســاختارها و تشــکیالت ســازمانها و‬ ‫صندوق هــای بیمه گــر اجتماعــی در جهــت تامیــن عدالــت و‬ ‫یکسان ســازی قواعــد و مقــررات بیم ـه ای و جلوگیــری از ایجــاد و‬ ‫انباشــت بدهی هــای دولــت و رعایــت قواعــد بیمـه ای و تامیــن بــار‬ ‫مالــی تضمیــن شــده و بیــن نســلی‪.‬‬ ‫‪ -۵‬الیه بنــدی امــور امــدادی‪ ،‬حمایتــی و بیمــه ای و ســطح بندی‬ ‫خدمــات بــا رویکــرد فعــال دولــت بــر اســاس وســع و اســتحقاق‪،‬‬ ‫بــه ترتیــب ذیــل‪:‬‬ ‫ امــور امــدادی از محــل پوشــش بیمــه ای‪ ،‬مشــارکت های‬‫مردمــی و مســاعدت دولــت‪.‬‬ ‫ امــور حمایتــی بــا هــدف رفــع فقــر و اســیب اجتماعــی و تضمین‬‫ســطح پایــه خدمــات از محــل منابــع دولتــی‪ ،‬عمومــی و مردمی‪.‬‬ ‫ امــور بیمــه پایــه بــرای احــاد جامعــه متناســب بــا وضــع انــان‬‫از محــل حــق بیمــه ســهم بیمه شــدگان‪ ،‬کارفرمایــان و دولــت‪.‬‬ ‫ امــور بیمه هــای مــازاد و تکمیلــی از محــل مشــارکت‬‫بیمه شــدگان و کارفرمایــان بــا مشــوق های مالیاتــی و پشــتیبانی‬ ‫حقوقــی دولــت در فضــای رقابتــی‪.‬‬ ‫ حفظ قدرت خرید اقشــار ضعیف جامعه از طریق متناسب ســازی‬‫مزد شاغلین‪ ،‬مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران‪.‬‬ ‫ اعمــال رویکــرد مناســب بــرای زدودن جلوه هــای اشــکار فقــر‬‫و اســیب اجتماعــی از محــات کم برخــوردار شــهری و مناطــق‬ ‫روســتایی و عشــایری‪.‬‬ ‫‪ -۶‬بســط و تامیــن عدالــت اجتماعــی‪ ،‬کاهــش فاصلــه طبقاتــی‬ ‫بــا هدفمندســازی یارانه هــا‪ ،‬دسترســی احــاد جامعــه بــه خدمــات‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬توانمندســازی‪ ،‬کارافرینــی و رفــع تبعیض هــای‬ ‫نــاروا در بهره منــدی از منابــع عمومــی‪.‬‬ ‫‪ -۷‬اســتقرار نظــام ملــی احســان و نیکــوکاری و ایجــاد پیونــد‬ ‫میــان ظرفیت هــای مردمــی و دســتگاههای موظــف‪.‬‬ ‫‪ -۸‬ارائــه خدمــات الزم بــه منظــور تحکیــم نهــاد خانــواده و‬ ‫فرزنــداوری‪.‬‬ ‫‪ -۹‬الــزام بــه تهیــه پیوســت تامیــن اجتماعــی بــرای طرح هــا و‬ ‫برنامه هــای کالن کشــور‪.‬‬ ‫خاطره بازی با پراید و پیش‬ ‫فروش پراید های ِکشنده!‬ ‫یــادش بــه خیــر یــک زمانــی پرایــد بــرای خــودش ســاالر‬ ‫جاده هــا بــود‪ .‬خــود بنــده اولیــن بــاری کــه ســوار پرایــد شــدم‬ ‫دانشــجو بودم و یکی از اســاتیدمان مرا در راه دانشــگاه دید‬ ‫و ســوار کــرد‪ .‬بــاور کنیــد ماجــرای پرایــد ســواری بنــده ترنــد‬ ‫شــده بــودم و تــا دو هفتــه دانشــجوها تــوی صــف ســلف‬ ‫ســرویس و اتوبــوس دانشــگاه و محوطــه مــرا بــا دســت بــه‬ ‫یکدیگــر نشــان مــی داننــد کــه ایــن همــون پســره س کــه‬ ‫پرایــد اســتاد ‪ ...‬رو ســوار شــده!‬ ‫ان روز هــا شــایعه شــده بــود کــه بازدیــد از کارخانجــات‬ ‫ایــران خــودرو و ســایپا ممنــوع اســت؛ ]عیــن اشــپزخانه‬ ‫مرکــزی والیــت مــا کــه بازدیــد از تاسیســات هســته ای‬ ‫اســان تر از رویــت انجاســت![ امــا همــان روزهــا متوجــه‬ ‫شــدیم ایــن اخبــار محصــول «واحــد شــایعه پراکنــی‬ ‫کارخانجــات رقیــب» یعنــی بنــز و فــورد و تویوتــا و ‪ ...‬اســت‬ ‫تــا در رونــد رو بــه رشــد ایــن غــول هــای خودرو ســازی‬ ‫خدشــه وارد کننــد‪ .‬چــرا کــه در همــان اثنــا وزیــر وقــت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــدون هیــچ ممانعتــی و بــه‬ ‫راحتــی از خطــوط تولیــد شــرکت ســایپا بازدیــد فرمــود‬ ‫و بــه تمــام شــایعات در ایــن خصــوص پایــان داد‪ .‬تــازه‬ ‫در جریــان اخریــن اقدامــات و دســتاورد هــای تولیــدی‬ ‫و صنعتــی ســایپا نیــز قــرار گرفــت! از براینــد مشــاهدات‬ ‫و مطالعــات مــا در خصــوص ایــن شــرکت هــای بــزرگ‬ ‫چنیــن بــر می ایــد‪ ،‬مجموعــه اطــاق فکــر ایــن کارخانجــات‬ ‫مفخــم‪ ،‬بــه تنهایــی یــک دانشــگاه علمــی‪ ،‬کاربــردی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬هنــری و ‪ ...‬محســوب مــی شــوند و اگــر قدمــا‬ ‫معتقــد بودند«هنــر نــزد ایرانیــان اســت و بــس» االن بایــد‬ ‫گفت«هنــر نــزد خودروســاز اســت و بــس!» شــگردهای‬ ‫ایــن شــرکت هــا در جــذب منابــع مالــی مــی توانــد بــه‬ ‫عنــوان یکــی از منابــع و تکســت هــای ( متــون) قابــل‬ ‫تدریــس در دانشــگاه هــای بــزرگ و درســت و حســابی‬ ‫دنیــا‪ ،‬مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد‪ .‬یکــی از شــگرد هــای‬ ‫جــذب منابــع مالــی در ایــن شــرکت هــا‪ ،‬در ان دوران‬ ‫تبلیغــات گســترده در خصــوص پیــش فــروش خــودرو‬ ‫از طریــق جرایــد و رســانه هــای مجــازی و مکتــوب و در‬ ‫نهایــت صــدا و ســیما بــود کــه بــا اســتقبال پرشــور خلــق‬ ‫اللــه همــراه مــی شــد و مــردم خودروهــای ایــن شــرکت هــا‬ ‫روی چشــم شــان مــی گذاشــتند‪.‬‬ ‫از طرفــی خودروســازان هــم در نهایــت صداقــت بــه‬ ‫وعــده هایشــان عمــل می کردنــد‪ .‬در یــک نمونــه از ایــن‬ ‫شــاهکار هــا شــرکت ســایپا اقــدام بــه پیــش فــروش پرایــد‬ ‫بــا دنــده اتوماتیــک(!) کــرده بــود کــه بعــد از گذشــت ‪15‬‬ ‫مــاه مشــخص شــده کــه اصــا ً خــط تولیــد پرایــد در ســایپا‬ ‫ابســتن چنیــن خودرویــی نبــوده کــه االن موســم زایمانــش‬ ‫باشــد‪ .‬اصــل خبــر بــه روایــت جرایــد‪...‬‬ ‫«بــه گــزارش تهــران پــرس در حالــی کــه پیــش خریــد‬ ‫خــودرو دنــده اتوماتیــک بــا اســتقبال گســترده ای از ســوی‬ ‫مــردم در دو مرحلــه یکــی اواخــر ســال ‪ 91‬و همچنین اوایل‬ ‫ســال ‪ 92‬مواجــه شــد ولــی بــا گذشــت مــاه هــا از موعــد‬ ‫تحویــل خــودرو‪ ،‬شــرکت ســایپا بــه پیــش خریــد کننــدگان‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه اصــا ً چنیــن خودرویــی تولیــد‬ ‫نشــده و پیــش خریــد کننــدگان در ازای خــودروی مذکــور‬ ‫مــی تواننــد وانــت یــا پرایــد معمولــی تحویــل بگیرنــد! در‬ ‫غیــر ایــن صــورت هــم مــی تواننــد ســود ‪ 23‬درصــدی‬ ‫دریافــت کننــد‪ (.‬روزنامــه جــوان – ‪ 3‬اردیبهشــت ‪)93‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟! بــاز هــم خــدا را شــکر ‪ ...‬چــرا ان‬ ‫روزهــا ایــن داســتان پیــش فــروش و پیــش خریــد و‬ ‫خــودرو هــای نوظهــور جــوری بــا اب و تــاب دنبــال مــی شــد‬ ‫کــه هــر اینــه احتمــال مــی رفــت پیــش فــروش خــودروی‬ ‫پرایــد بــا ‪ 16‬کیســه هــوا‪ ،‬مینــی بــوس پرایــد بــا ‪ 18‬صندلــی‬ ‫و کولــر ابــی‪ ،‬پرایــد کِشــنده جفــت دیفرانســیل و ‪ ...‬اغــاز‬ ‫شــود کــه خوشــبختانه خــط تولیــد پرایــد جمــع شــد و خطــر‬ ‫از بیــخ گــوش خلــق اللــه گذشــت!‬ ‫به غیراز رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی واکسن دز سوم‬ ‫الزامی است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪513‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬شراره رحیمی‬ ‫‪ ۱۰‬کتاب برای کنار امدن‬ ‫با شکست عشقی‬ ‫اگــر در حــال جدایــی هســتید یــا تــازه از رابطـ ه عاشــقانه گــذر‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬یــک کتــاب خــوب می توانــد منبــع ارامــش بزرگــی‬ ‫برایتــان باشــد‪ .‬شــاید زمــان همــه زخم هــا را التیــام ببخشــد‪،‬‬ ‫امــا هیچ چیــز قــدرت کتابــی خــوب برای درمان قلبی شکســته‬ ‫را نــدارد‪ .‬فرقــی نمی کنــد کــه در چــه مرحل ـه ای از شکســت‬ ‫عشــقی قــرار داریــد؛ دلیــل ایــن شکســت هم اهمیتی نــدارد‪،‬‬ ‫چــون در ایــن مقالــه کتاب هایــی را معرفــی می کنیــم کــه‬ ‫قطعــا حالتــان را بهتــر خواهنــد کــرد‪ .‬ایــن ‪ ۱۰‬کتــاب شکســت‬ ‫عشــقی بــه شــما کمــک می کننــد کــه بدانیــد تنهــا نیســتید و‬ ‫افــراد زیــادی هســتند کــه حــس اکنــون شــما را دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬شیر و عسل‬ ‫نویسنده‪ :‬کائور روپی‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬فهیمه گدازچیان‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬دیبای دانش‬ ‫تعداد صفحه‪۱۰۴ :‬‬ ‫«شــیر و عســل» مجموعـه ای ترکیبــی از شــعر و نثــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب ‪ ۴‬بخــش دارد و در هــر بخــش‪ ،‬لحظــات تلــخ‬ ‫زندگــی بــه زیبایــی هرچــه تمام تــر توصیــف شــده اند‪ .‬در ایــن‬ ‫کتــاب‪ ،‬برخــاف عــادت‪ ،‬شــعرهایی دربــاره شکســت عشــقی‬ ‫و نرســیدن می خوانیــم و حــال کســانی بــه تصویــر کشــیده‬ ‫می شــود کــه چنیــن حســی را تجربــه کرده انــد‪ .‬البتــه تمــام‬ ‫کتاب درباره شکســت عشــقی نیســت و قســمت هایی از ان‬ ‫در وصــف زیبایــی عشــق نوشــته شــده اســت‪ .‬اگــر شــما هــم‬ ‫تجربــه رابطــه عاشــقانه ناموفــق داشــته اید‪ ،‬شــیر و عســل را‬ ‫بخوانیــد‪ ،‬چراکــه بــا وصــف دل شکســتگی اغــاز می شــود و در‬ ‫پایــان مرهمــی بــر ایــن زخــم می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ابله‬ ‫نویسنده‪ :‬الیف باتومان‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬نیلوفر امن زاده‬ ‫ج‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬بر ‏‫‬‬ ‫تعداد صفحه‪۴۳۰ :‬‬ ‫«ابلــه» کتــاب مناســب دیگــری بــرای کســانی اســت کــه‬ ‫شکســت عشــقی را تجربــه کرده انــد‪ .‬ســلین‪ ،‬دختــر مهاجــر‬ ‫ترکــی کــه به تازگــی وارد هاروارد شــده اســت‪ ،‬کم کم دوســتانی‬ ‫پیدا می کند؛ ســوتالنا اهل ســیبری اســت و ایوان دانشــجویی‬ ‫اهــل مجارســتان‪ .‬همان طــور کــه داســتان ســلین پیــش‬ ‫مــی رود‪ ،‬شــادی ها‪ ،‬ترس هــا‪ ،‬ناامنی هــا و ناشــناخته های‬ ‫دنیــای عشــق و ســرانجام ان را ب ـ ه تصویــر می کشــد‪ .‬کتــاب‬ ‫«ابلــه» مخاطــب را بــه ماجراجویــی بی نظیــری می بــرد و‬ ‫حقیقــت زندگــی را بــه او نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ازادی‬ ‫نویسنده‪ :‬جاناتان فرنزن‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬شیما بنی علی‬ ‫ی‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬نشر علم ‏‫‬ ‫تعداد صفحه‪۶۰۰ :‬‬ ‫ماجــرای «ازادی» در یکــی از روســتاهای مینه ســوتا و در‬ ‫اوایــل قــرن بیسـت ویکم روایــت می شــود‪ .‬داســتان ازدواجــی‬ ‫اســت کــه بــه شکســت منتهــی شــده اســت و مخاطــب از‬ ‫زوایــای مختلــف بــا ایــن شکســت روب ـه رو می شــود‪ .‬چطــور‬ ‫می تــوان بعــد از شکســت عشــقی دوبــاره ســرپا شــد؟ چطــور‬ ‫می تــوان بعــد از طــاق‪ ،‬دوبــاره ازادی خــود را بــه دســت‬ ‫اوریــم؟ رمــان «ازادی» مــا را بــا افــرادی همــراه می کنــد کــه‬ ‫بــا شکســت عشــقی مواجــه شــده اند و در حــال گــذر از ان‬ ‫هســتند‪ .‬پــس خوانــدن ایــن رمــان می توانــد حــال کســانی بــا‬ ‫تجربــه شکســت عشــقی را بهتــر کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ساعت ستاره‬ ‫نویسنده‪ :‬کالریس لیسپکتور‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬شکیبا محب علی‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬کتاب سد ‏ه‬ ‫تعداد صفحه‪۹۸ :‬‬ ‫کتــاب «ســاعت ســتاره» روایــت ماجــرای کســی اســت کــه‬ ‫در رابطــه عاشــقانه اش خیانــت را تجربــه می کنــد‪ ،‬ماجرایــی‬ ‫کــه بــا غــم پیونــد خــورده و ســردرگمی و تــرس شــخصیت های‬ ‫اصلــی به خوبــی مشــخص اســت‪ .‬کســی کــه ماجــرا را از زبــان‬ ‫او می شــنویم شــخصیتی وسواســی دارد‪ .‬ترس و بی اعتمادی‬ ‫راوی قصــه‪ ،‬مخاطــب را در خــود غــرق می کنــد‪ .‬یعنــی چــه‬ ‫بــر ســر شــخصیت اســیب دیده می ایــد؟ چگونــه بــا ایــن درد‬ ‫مواجــه می شــود؟ کتــاب «ســاعت ســتاره» هــم درد خوبــی‬ ‫بــرای کســانی اســت کــه به تازگــی شکســت عشــقی خورده انــد‬ ‫و رنــج ان را تحمــل می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬رهایی از غم جدایی‬ ‫نویسنده‪ :‬سوزان اندرسون‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬سید مرتضی نظری‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬بنیاد فرهنگ زندگی‬ ‫تعداد صفحه‪۴۳۶ :‬‬ ‫یکــی از اولیــن احســاس هایی کــه پــس از شکســت عشــقی‬ ‫بــه ســراغ افــراد می ایــد‪ ،‬احســاس طردشــدگی اســت‪.‬‬ ‫ازســرگرفتن زندگــی پــس از جدایــی هنــری اســت کــه بایــد‬ ‫ان را بیاموزیــم‪ .‬بایــد یــاد بگیریــم کــه بــا غــم جدایــی کنــار‬ ‫بیاییــم‪ .‬بایــد بتوانیــم خودمــان را در تنهایــی دوســت داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬از همــه مهم تــر‪ ،‬بایــد از خودمــان مراقبــت کنیــم کــه‬ ‫پــس از شکســت عشــقی‪ ،‬بــرای فــرار از ان ســریع رابط ـه ای‬ ‫جدیــد را اغــاز نکنیم‪.‬ایــن بایدهــا ســخت هســتند و کســی که‬ ‫قلبــش شکســته تــوان کمی دارد‪ ،‬امــا خواندن تجربه دیگران‬ ‫ممکــن اســت بــه فراینــد بازســازی روح مــا ســرعت ببخشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر به تازگــی از رابطــه ای عاشــقانه گــذر کرده ایــد‬ ‫و می خواهیــد دوبــاره روزهایــی شــاد را تجربــه کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫شــما پیشــنهاد می کنیــم کتــاب «رهایــی از غــم جدایــی» را‬ ‫باچطــور همــراه مــا باشــید‪....‬‬ ‫بخوانیــد‪.‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫کنترل خشم در کودکان؛ نشانه های هشدار و روش اموزش‬ ‫سرویس سالمت‪-‬امنه صرامی‬ ‫همــه گاهــی عصبانــی و خشــمگین می شــوند‪ .‬در واقــع ابــراز‬ ‫صحیــح خشــم نه تنهــا غیرعــادی نیســت‪ ،‬بلکــه رفتــاری کامــا‬ ‫ســالم و طبیعــی اســت‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬برخــی از کــودکان‬ ‫همیشــه خشــمگین و عصبانی انــد و به انــدازه کافــی از‬ ‫زندگــی لــذت نمی برنــد‪ .‬انهــا موقــع بــازی و حتــی تفریحــات‬ ‫ســرگرم کننده هــم بــا بقیــه بحــث و جــدل می کننــد و همیــن‬ ‫بــر کیفیــت زندگی شــان تاثیــر منفــی می گــذارد‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫مســئله کنتــرل خشــم در کــودکان و نشــانه های کــودکان‬ ‫عصبانــی را بــا هــم مــرور می کنیــم‪ .‬ســپس روش هایــی بــرای‬ ‫امــوزش کنتــرل خشــم بــه کــودکان معرفــی می کنیــم‪ .‬پــس تــا‬ ‫پایــان بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫دالیل خشم کودکان چیست؟‬ ‫خشــم در کــودکان ممکــن اســت دالیــل مختلفی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مهم تریــن عواملــی کــه در عصبانیــت کــودکان نقــش دارنــد یــا‬ ‫باعــث می شــوند کــه انهــا نتواننــد خشــم خــود را درســت ابــراز‬ ‫کننــد‪ ،‬عبارت انــد از‪:‬‬ ‫غم ازدست دادن یکی از عزیزان؛‬ ‫ناراحتی از جدایی والدین؛‬ ‫سابقه ضربه روحی؛‬ ‫قرارگرفتن در معرض قلدری؛‬ ‫مسائل مربوط به سالمت روان مثل افسردگی یا اضطراب؛‬ ‫کم طاقتی کودک در شرایط دشوار‪.‬‬ ‫از کجا بفهمیم فرزندمان نیاز به کمک دارد؟‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه بعضــی از کــودکان زودرنــج بــه دنیــا‬ ‫می اینــد‪ .‬ایــن بچه هــا واقعــا هیچ وقــت خوشــحال نیســتند‪.‬‬ ‫همیشــه بی حوصلــه و کم طاقت انــد و مــدام پرخاشــگری‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن رفتارهــای انهــا موجــب ســردرگمی اعضــای‬ ‫خانــواده می شــود‪ ،‬چــون نمی داننــد چطــور بایــد بــا او رفتــار‬ ‫کننــد‪ .‬در نتیجــه فضــای خانــه همیشــه پراســترس اســت‪.‬‬ ‫البتــه کج خلقــی کــودکان نوپــا خیلــی هــم غیرطبیعــی نیســت‪.‬‬ ‫پرخاشــگری کــودکان پیش دبســتانی نیــز مســئله حــادی نیســت‪،‬‬ ‫امــا مهــم اســت کــه چطــور بــا انهــا برخــورد کنیــم‪ .‬بایــد مراقــب‬ ‫نشــانه های هشــداردهنده باشــیم و در صــورت مشــاهده‬ ‫انهــا‪ ،‬از روان شــناس کــودک کمــک بخواهیــم‪ .‬تعــدادی از ایــن‬ ‫نشــانه ها را در ادامــه بررســی کرده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران‬ ‫اگــر کودکتــان هرازگاهــی بــا خواهــر و بــرادرش دعــوا یــا بــه‬ ‫کســی توهیــن می کنــد‪ ،‬طبیعــی اســت‪ .‬زمانــی بایــد بــه کنتــرل‬ ‫خشــم کــودک فکــر کنیــد کــه ایــن مســئله رابطــه او بــا دوســتانش‬ ‫یــا اعضــای خانــواده را دچــار مشــکل کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اختالل در زندگی خانوادگی‬ ‫نبایــد شــرایط خانــه طــوری باشــد کــه دائــم مجبــور باشــید‬ ‫کج دارومریــز رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر امــور روزمره تــان به دلیــل‬ ‫رفتار هــای پرخاشــگرانه فرزندتــان مختــل می شــود‪ ،‬بایــد فکــری‬ ‫بــه حــال ان بکنیــد‪ .‬نادیده گرفتــن چنیــن رفتارهایــی و کنارامــدن‬ ‫بــا انهــا در طوالنی مــدت باعــث ایجــاد مشــکالت حادی تــری‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬اگــر کنتــرل خشــم کودکانتــان موجــب شــده از‬ ‫زندگــی به انــدازه کافــی لــذت نبریــد‪ ،‬وقتــش رســیده کــه از‬ ‫کارشــناس ســامت و تربیــت کــودک کمــک بخواهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پرخاشگری‬ ‫هنــگام مواجه شــدن بــا مشــکالت زندگــی‪ ،‬پرخاشــگری بایــد‬ ‫اخریــن راه باشــد‪ .‬امــا کودکانــی کــه نمی تواننــد خشــم خــود‬ ‫را مهــار کننــد‪ ،‬قبــل از هــر کاری پرخاشــگری می کننــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت فرزندتــان به جــای حــل مشــکالت یــا درخواســت کمــک‪،‬‬ ‫پرخاشــگری کنــد‪ .‬در واقــع پرخاشــگری را بــرای براورده کــردن‬ ‫نیازهایــش بــه کار گیــرد‪ .‬گاهــی مواقــع امــوزش کنتــرل خشــم به‬ ‫کــودکان بــه انهــا کمــک می کنــد کــه بفهمنــد رفتــار پرخاشــگرانه‬ ‫راه حــل مناســبی بــرای مشــکالت نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رفتارهای بچگانه‬ ‫طبیعــی اســت کــه کودکــی ‪۲‬ســاله هنــگام عصبانیــت خــود‬ ‫را زمیــن بینــدازد یــا روی زمیــن پــا بکوبــد‪ ،‬امــا ایــن رفتــار‬ ‫بــرای کودکــی ‪۸‬ســاله طبیعــی نیســت‪ .‬اگــر فرزندتــان بــزرگ‬ ‫شــده اســت‪ ،‬دیگــر نبایــد مثــل گذشــته زار زار گریــه کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫کج خلقی هــای کودکتــان مثــل زمــان کودکــی اش ادامــه دارد‪،‬‬ ‫بایــد ان را جــدی بگیریــد‪ .‬ایــن رفتارهــای بچگانــه ممکــن اســت‬ ‫نشــانه ایــن باشــد کــه نمی توانــد احساســاتش را به خوبــی‬ ‫کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬احساس ناکامی همیشگی‬ ‫زمانــی کــه بچه هــا بالــغ شــوند‪ ،‬راحت تــر بــا شکســت کنــار‬ ‫می اینــد‪ ،‬امــا همیشــه هــم این طــور نیســت‪ .‬کودکانــی هــم‬ ‫هســتند کــه نمی تواننــد به راحتــی شکســت را بپذیرنــد‪ .‬ایــن دو‬ ‫نمونــه را در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫کــودک ‪۷‬ســاله ای کــه موقــع بــازی مــدام ســازه هایش را‬ ‫پرتــاب می کنــد؛‬ ‫کــودک ‪۹‬ســاله ای کــه بعــد از هــر اشــتباهی در تکالیفــش‪،‬‬ ‫کاغذهایــش را مچالــه و پرتــاب می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کــودکان نمی تواننــد به راحتــی بــا شکست هایشــان کنــار‬ ‫بیاینــد‪ .‬اگــر از کودکتــان چنیــن رفتارهایــی ســر زد‪ ،‬شــاید زمــان‬ ‫ان رســیده کــه بــه او کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫روش هایی برای اموزش کنترل خشم به کودکان‬ ‫زمانــی کــه کــودک بــا خشــم خــود دسـت وپنجه نــرم می کنــد‪ ،‬کار‬ ‫هــم بــرای والدیــن ســخت می شــود و هــم بــرای کــودک‪ .‬گاهــی‬ ‫اوقــات‪ ،‬کنتــرل خشــم کــودکان معضلــی جــدی بــرای خانواده هــا‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن مواقــع بهتــر اســت از روان شناســی باتجربــه‬ ‫کمــک بگیریــد‪ .‬همچنیــن مهــم اســت کــه بــه فرزندتــان راه هــای‬ ‫درســت مقابلــه بــا احساســاتش را یــاد بدهیــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬چنــد‬ ‫راهــکار را مطــرح کرده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کودک را با مفهوم احساسات اشنا کنید‬ ‫الزمــه کنتــرل خشــم در کــودکان ایــن اســت کــه قبــا بــا مفهــوم‬ ‫ان اشــنا شــده باشــند‪ .‬بــه فرزندتــان مفهــوم احساســات‬ ‫مختلــف را یــاد بدهیــد تــا بتوانــد احساســاتی مثــل خشــم یــا‬ ‫ناامیــدی را بــه زبــان بیــاورد‪ .‬بــه او بگوییــد‪« :‬اشــکالی نــداره کــه‬ ‫عصبانــی باشــی‪ ،‬امــا صدمـه زدن بــه بقیــه درســت نیســت‪ ».‬بــه‬ ‫او کمــک کنیــد تــا مهــار خشــم را یــاد بگیــرد‪.‬‬ ‫بچه هــا وقتــی نمی تواننــد احساساتشــان را درک یــا ان را بیــان‬ ‫کننــد‪ ،‬عصبانــی می شــوند‪ .‬کودکــی کــه نمی توانــد بگویــد‪« :‬مــن‬ ‫عصبانــی ام!» بــا پرتــاب چیزهــا نشــان می دهــد کــه عصبانــی‬ ‫اســت‪ .‬کودکــی کــه نمی توانــد دلیــل ناراحتـی اش را بفهمــد هــم‬ ‫بــرای جلب توجــه والدیــن رفتارهــای نادرســتی انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با اموزش نام های اصلی احساسات شروع کنید‬ ‫امــوزش کنتــرل خشــم بــه کــودکان را بــا امــوزش نام هــای‬ ‫اصلــی احساســات شــروع کنیــد‪ .‬بــه انهــا یــاد بدهیــد کــه‬ ‫مفاهیمــی مثــل خشــم‪ ،‬غــم‪ ،‬شــادی یــا تــرس چــه نام هایــی‬ ‫دارنــد‪ .‬مثــا اگــر کودکتــان عصبانــی بــود‪ ،‬بــه او بگوییــد‪« :‬بــه‬ ‫نظــر می رســه کــه واقعــا عصبانــی هســتی‪ ».‬بــا گذشــت زمــان‪ ،‬او‬ ‫یــاد می گیــرد کــه احساســاتش را به درســتی بیــان کنــد‪ .‬اگــر بــا‬ ‫فرزندتــان راجــع بــه احساســات مختلــف صحبــت کنیــد‪ ،‬انهــا را‬ ‫بهتــر تشــخیص می دهــد و کنتــرل می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬علت اصلی خشم را کشف کنید‬ ‫بعضــی مواقــع احساســاتی مثــل انــدوه یــا حتــی خجالــت‬ ‫ممکــن اســت بــه خشــم منجــر شــوند‪ .‬بنابرایــن بــه فرزندتــان یــاد‬ ‫بدهیــد کــه قبــل از هــر چیــزی دلیــل خشــمش را کشــف کنــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت از به هم خــوردن قــرار بــازی بــا دوســتانش ناراحــت‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬ولــی بــا خشــم واکنــش نشــان بدهــد‪ .‬این طــوری‬ ‫راحت تــر ضربــه روح ـی اش را پنهــان می کنــد‪ .‬اگــر علــت اصلــی‬ ‫خشــمش را بفهمیــد‪ ،‬به ســادگی مشــکل را حــل می کنیــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬هدی جباری‬ ‫‪ ۱۱‬عادت افرادی که واقعا‬ ‫احساس خوشحالی می کنند‬ ‫وقتــی بــه خوشــحالی فکــر می کنیــم‪ ،‬معمــوال یــاد چیزهایــی‬ ‫می افتیــم کــه باعــث لذت هــای زودگــذر مــا می شــوند‪ ،‬مثــل وقت ـی ‬ ‫ی کــه‬ ‫کــه کتــاب مــورد عالقه مــان را می خوانیــم یــا ماننــد زمانــ ‬ ‫یــک روز ارام را در یــک ســاحل افتابــی ســپری می کنیــم‪ .‬درســت‬ ‫اســت کــه اینهــا همگــی لذت ها یــی هســتند کــه باعــث خوشــحالی‬ ‫می شــوند امــا تمــام ایــن خوشــحالی ها موقتــی هســتند‪ .‬مطالعــات‬ ‫اخیــر نشــان داده اســت خوشــحالی واقعــی یــا حــس رضایــت در‬ ‫زندگــی‪ ،‬بــا ایــن مــوارد کمــی متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫‪ Martin Seligman‬روانشــناس دانشــگاه پنســیلوانیا روی‬ ‫صدهــا تــن از مــردم عــادی دربــاره ی انچــه کــه حــس خوشــحالی را‬ ‫به وجــود م ـی اورد تحقیــق کــرد و بــر ایــن اســاس افــراد را در ســه‬ ‫دســته ی متفــاوت از لحــاظ نحــوه ی خوشــحالی طبقه بنــدی کــرد‪:‬‬ ‫افــرادی کــه بــه دنبــال لذت جویــی در زندگــی هســتند‪ :‬ایــن افــراد‬ ‫خوشــحالی را در لــذت جسـت وجو می کننــد‪ ،‬انهــا کســانی هســتند‬ ‫کــه بــ ه خوبــی بلدنــد در لحظــه زندگــی کننــد و همیشــه ســعی‬ ‫می کننــد بــرای خــود لذت هــای موقتــی ایجــاد کننــد و بــا ایــن لذت هــا‬ ‫خوشــحال باشــند‪ .‬ایــن افــراد غالبــا بــا عنــوان «طرفــدار هیجــان »‬ ‫شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫افرادی که بیشــتر به دنبال ایجاد خوشــحالی با کارکردن هســتند‪:‬‬ ‫ایــن افــراد خوشــحالی را بــا ســخت کارکــردن درک می کننــد‪ .‬اینهــا‬ ‫کســانی هســتند کــه طــوری در کارشــان غــرق می شــوند کــه بیشــتر‬ ‫زمــان زندگی شــان صــرف کارکــردن می شــود و خوشــحالی را در‬ ‫تعامــل کامــل بــا کار و زندگی شــان تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه بــه دنبــال مفهــوم شــادی بــا درک معنــای واقعــی‬ ‫زندگــی هســتند‪ :‬ایــن افــراد اغلــب در جســت وجوی زندگــی‬ ‫معنــادار هســتند‪ ،‬بــرای رســیدن بــه باورهای شــان در زندگــی‬ ‫تــاش می کننــد و اعتقــاد دارنــد کــه شــادی واقعــی زمانــی‬ ‫به دســت می ایــد کــه شــما بــه معنــای واقعــی زندگــی پــی ببریــد و‬ ‫ایــن بــه شــما انگیــزه می دهــد تــا کیفیــت زندگی تــان را بــاال ببریــد‪.‬‬ ‫ی که به دنبال‬ ‫ســلیگمن از این بررســی به یک نتیجه رســید؛ کســان ‬ ‫لذت جویــی در زندگــی هســتند معمــوال خوشــحالی های کوچــک و‬ ‫ی کــه در جسـت وجوی معنای‬ ‫موقتــی را تجربــه می کننــد ولــی کســان ‬ ‫ی که خوشــحالی‬ ‫واقعــی زندگــی تــاش می کننــد و همین طــور انهایـ ‬ ‫را بــا کارکــردن به دســت می اورنــد چــون بــه مفاهیــم عمیق تــری‬ ‫در رونــد زندگی شــان دســت پیــدا می کننــد حــس خوشحالی شــان‬ ‫عمیق تر اســت و دوام طوالنی تری دارد‪ .‬اگرچه پژوهش ســلیگمن‬ ‫فقــط یــک موضــوع مطالعاتــی اســت اما نشــان می دهد وقتی شــما‬ ‫روی زندگی تــان یــا کارتــان متمرکــز می شــوید و برای شــان انــرژی‬ ‫می گذاریــد می توانیــد تاثیــر بزرگــی روی میزان و کیفیت خوشــحالی‬ ‫در رونــد زندگی تــان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ی کــه بیشــتر خودشــان را درگیــر کار می کننــد‬ ‫کســان ‬ ‫و افــرادی کــه بــه دنبــال معنــای زندگــی هســتند در‬ ‫برخــی مــوارد مهــم مشــترک هســتند‪ ،‬هــرد و گــروه ‬ ‫افــرادی مشــتاق و بــا انگیــزه هســتند‪ ،‬انهــا از نقــاط‬ ‫قوت شــان بــرای بهترکــردن خــود و دنیای اطراف شــان‬ ‫بهــره می برنــد‪ .‬در واقــع افــراد شــاد تــاش می کننــد‬ ‫اگاهانــه‪ ،‬خوشــحال و پرانــرژی باشــند‪ .‬اگــر شــما هم‬ ‫می خواهیــد جــا پــای ایــن انســان ها بگذاریــد بهتــر‬ ‫اســت بیاموزیــد کــه در زندگــی ســرگرمی های تان‬ ‫را دنبــال کنیــد و انهــا را در مجموعــه کارهایــی کــه‬ ‫برای تــان اولویــت دارد قــرار دهیــد‪ .‬بــا مــا و این مقاله‬ ‫همــراه باشــید تــا بــه شــما بگوییــم افــراد خوشــحال‬ ‫چگونــه شــادمانی را بــرای خــود به وجــود می اورنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شادی هایتان را خودتان به وجود بیاورید‬ ‫دســت روی دســت نگذارید و منتظر نباشــید تا خوشــحالی خودش‬ ‫بیایــد‪ .‬هــر ثانیــه و دقیق ـه ای کــه شــما در انتظــار خوشــحالی تلــف‬ ‫کنیــد‪ ،‬مــدت زمانــی اســت کــه شــما می توانســتید بــرای به وجــود‬ ‫اوردن خوشــحالی از ان اســتفاده کنیــد‪ .‬افــراد خوشــحال در واقــع‬ ‫خوش شــانس ترین افــراد هســتند‪ ،‬انهــا نــه ثروتمندتریــن افــراد‬ ‫هســتند و نــه کســانی هســتند کــه بــه دنبــال بهترین هــا باشــند‪،‬‬ ‫افــراد خوشــحال فقــط کســانی هســتند کــه بــه معنــای واقعــی بــرای‬ ‫خوشــحالی تــاش می کننــد و ایــن شــانس انهــا در زندگــی اســت‬ ‫چــون مفهــوم به دســت اوردن خوشــحالی را درک کرده انــد‪ .‬اگــر‬ ‫شــما هــم می خواهیــد خوشــحالی زندگی تــان را خودتــان بســازید‬ ‫بایــد در درجــه ی اول بخواهیــد کــه واقعــا خوشــحال باشــید و‬ ‫خوشــحالی را در زندگی تــان یــک اولویــت قــرار دهیــد‪ .‬مــا معمــوال‬ ‫ســخت کار می کنیــم چــون می خواهیــم در دنیــای امــروز و در رقابت‬ ‫بــا دیگــران شکســت نخوریــم‪ .‬امــا متاســفانه اغلب ایــن کار را طوری‬ ‫انجــام می دهیــم کــه ایــن رســیدن بــه پیــروزی و عــدم شکســت بــه‬ ‫قیمــت از دســت دادن خوشــحالی های زندگی مــان تمــام می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اطراف خود را پر از ادم های مثبت کنید‬ ‫خوشــحالی مســری اســت‪ ،‬بــا پرکــردن زندگی تــان از افــراد‬ ‫خوشــحال‪ ،‬اعتمادبه نفــس خــود را بــاال ببریــد و خالقیت تــان را‬ ‫تحریــک کنیــد ایــن یعنــی شــما بــا تمــام قــدرت در حــال پیشــروی‬ ‫بــه ســمت خوشــحالی هســتید‪ .‬ســمت افــراد منفــی نرویــد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد کــه مــدام ای ـه ی یــاس مــی خواننــد و نالــه می کننــد‬ ‫و خواســتار جلــب توجــه دیگــران و تحریــک کــردن حــس ترحــم‬ ‫اطرافیان شــان هســتند‪ ،‬در واقــع ســعی می کننــد بــا انتقــال‬ ‫احساســات منفــی خــود بــه اطرافیان شــان‪ ،‬خودشــان احســاس‬ ‫بهتــری پیــدا کننــد‪ .‬بــودن بــا ایــن افــراد مثــل ایــن می مانــد کــه‬ ‫شــما در یــک بعدازظهــر دل انگیــز بــا دوســت تان روی نیمکــت‬ ‫پــارک بنشــینید امــا دوسـت تان یــک فــرد ســیگاری باشــد و شــما‬ ‫نــه‪ ،‬او ســیگارش را روشــن می کنــد و از ان لــذت می بــرد و شــما‬ ‫کــه ســیگاری نیســتید مجبوریــد دود ســیگار او را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به اندازه ی کافی بخوابید‬ ‫مــن بیــش از یــک ســال اســت کــه در ارزوی یــک ســاعت خــواب‬ ‫خــوب هســتم و واقعــا نمی توانــم بــا کلمــات بیــان کنــم کــه‬ ‫خــواب کافــی بــرای بهبــود خلــق و خــوی شــما چقــدر مهــم اســت‪.‬‬ ‫خــواب خــوب بــه شــما در داشــتن تمرکــز کافــی کمــک می کنــد و‬ ‫همین طــور میــزان صبــر و تحمل تــان در برابــر مســائل روزمــره را‬ ‫افزایــش می دهــد‪ .‬وقتــی می خوابیــد در واقــع مغــز شــما عیــن روز‬ ‫اول دوبــاره شــارژ می شــود و پروتئین هــای ســمی کــه در طــی روز‬ ‫بــا فعالیــت نرمــال عصب هــای بــدن ســاخته می شــوند و در مغــز‬ ‫ی کــه شــما حــس‬ ‫انباشــته شــده اند‪ ،‬پاکســازی می شــوند و زمانــ ‬ ‫می کنیــد بایــد بیــدار شــوید در واقــع زنــگ بیداربــاش بعــد از ایــن‬ ‫پاکســازی و امادگــی مغــز بــرای فعالیــت روزانــه نواخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ی کــه شــما نتوانیــد خــواب کافــی را تجربــه‬ ‫بــه همیــن دلیــل زمان ـ ‬ ‫کنیــد‪ ،‬انــرژی شــما‪ ،‬تمرکزتــان و ســطح هوشــیاری و حافظـه ی شــما‬ ‫همگــی کاهــش پیــدا می کنــد‪ .‬بــا محرومیــت از خــواب مفیــد ســطح‬ ‫هورمون هــای اســترس زا حتــی بــدون وجــود عوامــل اســترس زا‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬افــراد خوشــحال خــواب را در اولویــت قــرار‬ ‫می دهنــد چــون باعــث می شــود حــس بهتــری داشــته باشــند‪ ،‬افــراد‬ ‫شــاد می داننــد چقــدر حــس بــدی پیــدا خواهنــد کــرد اگــر از خــواب‬ ‫مناســب محــروم شــوند‪ .‬مــن بیــش از یک ســال اســت کــه در ارزوی‬ ‫یــک ســاعت خــواب خــوب هســتم و واقعــا نمی توانــم بــا کلمــات‬ ‫بیــان کنــم کــه خــواب کافــی بــرای بهبــود خلــق و خــوی شــما چقــدر‬ ‫مهــم اســت‪ .‬خــواب خــوب بــه شــما در داشــتن تمرکــز کافــی کمــک‬ ‫می کنــد و همین طــور میــزان صبــر و تحمل تــان در برابــر مســائل‬ ‫روزمــره را افزایــش می دهــد‪ .‬وقتــی می خوابیــد در واقــع مغــز شــما‬ ‫عیــن روز اول دوبــاره شــارژ می شــود و پروتئین هــای ســمی کــه در‬ ‫طــی روز بــا فعالیــت نرمــال عصب هــای بــدن ســاخته می شــوند و در‬ ‫ی کــه شــما حس‬ ‫مغــز انباشــته شــده اند‪ ،‬پاکســازی می شــوند و زمانـ ‬ ‫می کنیــد بایــد بیــدار شــوید در واقــع زنــگ بیداربــاش بعــد از ایــن‬ ‫پاکســازی و امادگــی مغــز بــرای فعالیــت روزانــه نواخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ی کــه شــما نتوانیــد خــواب کافــی را تجربــه‬ ‫بــه همیــن دلیــل زمان ـ ‬ ‫کنیــد‪ ،‬انــرژی شــما‪ ،‬تمرکزتــان و ســطح هوشــیاری و حافظـه ی شــما‬ ‫همگــی کاهــش پیــدا می کنــد‪ .‬بــا محرومیــت از خــواب مفیــد ســطح‬ ‫هورمون هــای اســترس زا حتــی بــدون وجــود عوامــل اســترس زا‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬افــراد خوشــحال خــواب را در اولویــت قــرار‬ ‫می دهنــد چــون باعــث می شــود حــس بهتــری داشــته باشــند‪ ،‬افــراد‬ ‫شــاد می داننــد چقــدر حــس بــدی پیــدا خواهنــد کــرد اگــر از خــواب‬ ‫مناســب محــروم شــوند‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫فریب اعطای اینترنت رایگان ماه رمضان را نخورید‬ ‫پلیــس فتــا از مشــاهده یــک پیــام جدیــد جعلــی مجرمانــه ســایبری تحــت عنــوان هدیــه اینترنــت رایــگان پیام رســان واتســاپ در فضــای مجــازی‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬فروردین ‪1401‬‬ ‫انچه باید در مورد امنیت‬ ‫تلفن همراه بدانید‬ ‫وقتــی کاربــران بــرای اینترنــت و ســایر اســتفاده های روزانــه صرفــا ً‬ ‫بــه تلفن هــای همــراه خــود متکــی هســتند‪ ،‬اســیب پذیری ان هــا‬ ‫در برابــر فعالیت هــای مجرمانــه ســایبری و نقض هــای امنیتــی‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬نقــض نــرم افــزار فقــط بــرای شــرکت هــای تلفــن‬ ‫همــراه اتفــاق نمــی افتــد‪.‬‬ ‫انجــام اقدامــات پیشــگیرانه بهتریــن راه بــرای کاهــش احتمــال‬ ‫بدافــزار و محافظــت از تلفــن و اطالعــات شــخصی شماســت‪.‬‬ ‫ضد بدافزار را برای دستگاه تلفن همراه خود دانلود کنید‬ ‫خریــد و دانلــود ضــد بدافــزار بــرای دســتگاه تلفــن همــراه شــما‬ ‫مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد کــه قربانــی یــک حملــه بدافــزار‬ ‫موبایلــی نشــوید‪ .‬ممکــن اســت راه حــل هــای رایگان ضــد بدافزاری‬ ‫بــرای دانلــود وجــود داشــته باشــد‪ ،‬بنابرایــن کاربــران ممکــن اســت‬ ‫بخواهنــد قبــل از تکمیــل خریــد دربــاره ایــن گزینــه تحقیــق کننــد‪.‬‬ ‫برنامــه هــای معــروف ضــد بدافــزار عبارتنــد از‪ ،‬امــا محــدود بــه موارد‬ ‫زیــر نیســتند‪:‬‬ ‫انتی ویروس ‪;Avast‬‬ ‫انتی ویروس بیت دیفندر؛‬ ‫انتی ویروس کسپرسکی؛‬ ‫انتی ویروس نورتون‬ ‫مراقب وای فای عمومی باشید‬ ‫هنــگام ســفر‪ ،‬ســرمایه گــذاری در دســتگاه هــای اینترنتــی ماننــد‬ ‫نقــاط مهــم تلفــن همــراه مــی توانــد بــه شــما در محافظــت از‬ ‫گوشــی خــود در برابــر بدافزارهــا کمــک کنــد‪ .‬هنگامــی کــه در‬ ‫مکان هــای عمومــی هســتند‪ ،‬بــرای کاربــران تلفــن همــراه مهــم‬ ‫اســت کــه مراقــب اینترنــت بــی ســیم عمومــی کــه بــرای اتصــال‬ ‫بــه ان امــاده مــی شــوند‪ ،‬باشــند‪ .‬اگــر وای فــای ایمــن نیســت‪،‬‬ ‫بهتــر اســت منتظــر بمانیــد تــا وارد سیســتم شــوید تــا در مکانــی‬ ‫بــا منبــع اینترنتــی معتبرتــر قــرار بگیریــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت‬ ‫پیشــنهاد شــود کــه ‪ Wi-Fi‬و بلوتــوث خــود را هنگامــی کــه از انهــا‬ ‫اســتفاده نمی کنیــد خامــوش کنیــد تــا از دسترســی بدافزارهــا بــه‬ ‫اطالعــات شــما از طریــق ‪ Wi-Fi‬عمومــی محافظت کنید‪ .‬همچنین‬ ‫مهــم اســت کــه از ایســتگاه هــای شــارژ عمومــی اگاه باشــید‪ ،‬زیــرا‬ ‫ان هــا نیــز ممکــن اســت بــا بدافزارهــای مخــرب در معــرض خطــر‬ ‫قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫مراقب کالهبرداری های مهندسی اجتماعی باشید‬ ‫کالهبرداری هــای مهندســی اجتماعــی کالهبرداری هایــی هســتند‬ ‫کــه توســط افــرادی انجــام می شــوند کــه ســعی می کننــد افــراد را‬ ‫دســتکاری کننــد تــا اطالعــات شــخصی ماننــد رمــز عبــور‪ ،‬اطالعــات‬ ‫بانکــی یــا کنتــرل رایانــه شــما را از دســت بدهنــد‪ .‬کالهبــرداری هــای‬ ‫مهندســی اجتماعــی در قالــب ایمیــل‪ ،‬پیامــک یــا حتــی تمــاس‬ ‫تلفنــی ظاهــر مــی شــوند‪ .‬اگــر احســاس مــی کنیــد کــه ایــن ســناریو‬ ‫مشــکوک اســت‪ ،‬بــه هــر قیمتــی شــده از ان اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫سیستم عامل خود را به روز نگه دارید‬ ‫بــه گفتــه کمیســیون ارتباطــات فــدرال (‪« ،)FCC‬بــه روز رســانی‬ ‫سیســتم عامــل گوشــی هوشــمند خــود در صــورت اطــاع رســانی بــه‬ ‫رفــع شــکاف هــای امنیتــی و بهبــود عملکــرد کلــی دســتگاه شــما کمــک‬ ‫مــی کنــد‪ ».‬قبــل از بــه روز رســانی دســتگاه خــود‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود‪:‬‬ ‫گوشی خود را شارژ کنید؛‬ ‫از فایل های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید‬ ‫اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما با ارتقا سازگار است‬ ‫برنامه هایی را که دیگر استفاده نمی کنید حذف کنید‪.‬‬ ‫دستگاه خود را روت یا جیلبریک نکنید‬ ‫روت کــردن دســتگاه شــما عمدتــا ًبــرای کاربــران اندرویــد اعمــال‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن فراینــدی اســت کــه بــه کاربــران امــکان می دهــد‬ ‫بــه کــد عامــل اندرویــد دسترســی پیــدا کننــد ‪ -‬کــه در نهایــت ایــن‬ ‫امتیــاز را می دهــد تــا کــد برنامــه را تغییــر دهنــد یــا برنامه هــای‬ ‫دیگــری را نصــب کننــد کــه ســازنده معمــوال ًاجــازه نصــب ان هــا را‬ ‫نمی دهــد‪ .‬جیلبریــک یــک دســتگاه مشــابه اســت‪ ،‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫بــه جــای اندرویــد بــرای کاربــران اپــل اعمــال مــی شــود‪ .‬جیلبریــک‬ ‫کــردن گوشــی بــه معنــای دسترســی نامحــدود کاربــر بــه کل فایــل‬ ‫سیســتم اســت‬ ‫دستگاه خود را رمزگذاری کنید‬ ‫هنگامــی کــه یــک تلفــن رمزگــذاری شــده اســت بــه ایــن معنــی‬ ‫اســت کــه کاربــران بایــد قبــل از دسترســی به دســتگاه تلفن همراه‬ ‫خــود رمــز عبــور را وارد کننــد‪ .‬ایــن کار معمــوال ًبــا تنظیــم یــک رمــز‬ ‫عبــور در تنظیمــات حریــم خصوصــی انجــام مــی شــود ‪ -‬معمــوال ً‬ ‫شــامل اعــداد‪ ،‬کلمــات‪ ،‬و حتــی اثــر انگشــت و تشــخیص چهــره‬ ‫اســت‪ .‬توصیــه مــی شــود تلفــن خــود را بــرای مــواردی کــه ممکــن‬ ‫اســت شــامل تــاش افــراد غریبــه بــرای ورود بــه تلفــن شــما‬ ‫شــود (رهــا کــردن ان در تاکســی‪ ،‬گــم شــدن ان در پــارک و غیــره)‬ ‫رمزگــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫از اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید‬ ‫هنگامــی کــه کاربــران از داده هــای تلفــن خــود نســخه پشــتیبان‬ ‫تهیــه مــی کننــد‪ ،‬مــی تواننــد از دســتگاه هــای دیگــر بــه اطالعــات‬ ‫خــود دسترســی پیــدا کننــد‪ .‬ایــن برای کســانی که ممکن اســت نیاز‬ ‫بــه خریــد یــک تلفــن جدیــد یــا بازیابــی گوشــی قدیمــی خــود پــس‬ ‫از حملــه بدافــزار داشــته باشــند مفیــد اســت‪ .‬دســتورالعمل های‬ ‫پشــتیبان گیری در هر تلفن متفاوت اســت‪ .‬به دفترچه راهنمای‬ ‫تلفــن خــود مراجعــه کنیــد تــا بــه شــما کمــک کنــد بهتــر بفهمیــد که‬ ‫چگونــه و چــرا بایــد ایــن فراینــد را تکمیــل کنیــد‪.‬‬ ‫فقــط برنامــه هــای رســمی و فروشــگاه هــای رســمی را دانلــود و‬ ‫اســتفاده کنیــد‬ ‫ممکــن اســت ایــن نکتــه عاقالنــه ای باشــد که گوشــی هوشــمند‬ ‫خــود را ایمــن نگــه داریــد‪ ،‬امــا اگــر در حــال جســتجو بــرای یــک‬ ‫بــازی جدیــد یــا بــازی مفیدتــر هســتید‪ ،‬از مــکان هایــی ماننــد‬ ‫فراخوان مشموالن متولد سال ‪1383‬‬ ‫برای خدمت سربازی‬ ‫کلیــه مشــموالن غایــب و غیــر غایــب متولــد ســال های ‪ 1355‬تــا ‪ 1383‬می بایســت مطابــق قوانیــن و‬ ‫‏مقــررات خدمــت وظیفــه عمومــی وضعیــت خدمتــی خود را تعییــن تکلیف کنن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬افــرادی کــه قبــل از ســن مشــمولیت‬ ‫تــرک تحصیل کــرده و یــا‏فارغ التحصیــل شــده اند‪ ،‬بــا ورود بــه ســن مشــمولیت (‪ 18‬ســال تمــام)‪ ،‬فقــط‬ ‫‪ 6‬مــاه مهلت دارنــد تــا‏وضعیــت خدمتــی خــود را مشــخص کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬دانشــجویان و طــاب علــوم دینــی مشــمول کــه دارای معافیــت تحصیلــی بــوده و برابــر‬ ‫‏ســقف ســنوات تحصیلی تعیین شــده‪ ،‬مشــغول به تحصیل هســتند در صورت ترک تحصیل‪ ،‬انصراف‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏اخــراج و یــا فراغــت از تحصیــل‪ ،‬حداکثــر بــه مــدت یــک ســال مهلــت معرفــی خواهند داشـ ‪‎‬‬ ‫متعهدیــن خدمــت در نیروهــای مســلح یــا دســتگاه های دولتــی کــه قبــل از اتمــام تعهــد‪ ،‬بــه هــر‬ ‫دلیــل‏شــرایط ادامــه خدمــت را ندارنــد‪ ،‬از تاریــخ انصــراف از تعهــد‪ ،‬حداکثــر بــه مــدت ‪ 6‬مــاه مهلــت‬ ‫داشــته تــا بــا‏مراجعــه بــه دفاتــر (پلیــس‪ )10+‬بــرای ادامــه خدمــت دوره ضــرورت اقــدام کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مشــموالن دارای معافیــت موقــت پزشــکی و یــا کفالــت‪ ،‬پــس از انقضــاء مــدت اعتبــار ان‪ ،‬می بایســت‬ ‫‏ظــرف مــدت یــک مــاه بــرای رســیدگی مجــدد بــه وضعیــت خدمتــی خــود بــه دفاتــر مذکــور مراجعــه کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حکم قصاص ضارب‬ ‫چهارراه میدان‬ ‫گرگان صادر شد‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از صــدور‬ ‫حکــم قصــاص پرونــده ضــارب جنجالــی چهار‬ ‫راه میــدان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی از صــدور حکــم قصــاص‬ ‫پرونــده ضــارب جنجالــی چهــار راه میــدان‬ ‫گــرگان خبــر داد و بیــان کــرد‪ :‬ایــن ضــارب‬ ‫مــرداد ســال گذشــته در چهــارراه میــدان‬ ‫گــرگان ‪ ۱۱‬نفــر را زخمــی کــرد کــه متاســفانه‬ ‫یــک نفــر از ان هــا بــر اثــر شــدت جراحــات‪،‬‬ ‫جــان باخــت‪.‬‬ ‫اســیابی بــا بیــان ایــن کــه ضــارب بالفاصلــه‬ ‫بــا حضــور پلیــس در صحنــه دســتگیر و روانــه‬ ‫زنــدان شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬رســیدگی بــه پرونــده ایــن‬ ‫حادثــه تلــخ‪ ،‬بــه صــورت ویــژه در دادســرای‬ ‫گرگان اغاز شد و پس از تکمیل تحقیقات و‬ ‫اعــام نظــر پزشــکی قانونی مبنی بر ســامت‬ ‫روانــی متهــم‪ ،‬کیفرخواســت صــادر و پرونــده‬ ‫در دادگاه کیفری یک اســتان رســیدگی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه درخواســت اولیــای دم‪ ،‬دادگاه‬ ‫حکــم قصــاص ایــن فــرد را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬متهــم و وکیــل او بــه ایــن رای‬ ‫اعتــراض کــرده انــد و پرونــده بــرای بررســی‬ ‫نهایــی بــه دیــوان عالــی کشــور فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫کیفرخواســت پرونــده ‪ ۹‬نفــر از مصدومــان‬ ‫ایــن پرونــده هــم صــادر و بــرای تعییــن دیــه‬ ‫بــه دادگاه کیفــری ‪ ۲‬فرســتاده شــده اســت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬پرونــده یکــی از‬ ‫مصدومــان ایــن حادثــه هــم بــه علــت‬ ‫تمــام نشــدن طــول درمــان هنــوز در مرحلــه‬ ‫دادسراســت‪.‬‬ ‫اواخــر مــرداد ســال گذشــته یــک نفــر در‬ ‫چهــاراره میــدان گــرگان بــا اســتفاده از ســاح‬ ‫ســرد ‪ ۱۱‬نفــر را زخمــی کــرد کــه یکــی از ان هــا‬ ‫جــان باخــت‪.‬‬ ‫‪ Google Play‬یــا ‪ Apple App Store‬اســتفاده کنیــد‪ .‬انجــام‬ ‫ایــن کار می توانــد بــه اطمینــان از ایمــن بــودن برنامــه هایــی کــه‬ ‫دانلــود می کنیــد بــرای دســتگاه شــما کمــک کنــد‪ .‬بــرای بررســی‬ ‫بیشــتر اعتبــار برنامــه‪ ،‬رتبه بندی هــا و نظــرات را در صــورت‬ ‫موجــود بــودن بررســی کنیــد‪ .‬سیاســت حفــظ حریــم خصوصــی‬ ‫برنامــه را نیــز بخوانیــد؛ ایــن بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد‬ ‫کــه ببینیــد دقیقــا ًبــه چــه ویژگی هــای تلفــن در هنــگام نصــب‬ ‫دسترســی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مجوزهای دسترسی خود را بررسی کنید‬ ‫دارنــدگان تلفــن همــراه می تواننــد مجوزهــای دسترســی خــود‬ ‫را بــا جســتجوی «برنامه هــا» و «اعالن هــای برنامه هــا» در‬ ‫پوشــه تنظیمــات گوشــی خــود بررســی کننــد تــا ببیننــد برنامه هــا‬ ‫چــه مجوزهایــی دارنــد‪ .‬هــر زمــان کــه کاربــران برنام ـه ای را دانلــود‬ ‫می کننــد‪ ،‬معمــوال ًبایــد بــا شــرایط خدمــات موافقــت کننــد ‪ -‬اینجــا‬ ‫جایــی اســت کــه انهــا مجوزهایــی را کــه برنامــه بــرای تلفــن دارد‬ ‫درج می کننــد‪ .‬برخــی حتــی ممکــن اســت متوجــه نباشــند کــه‬ ‫موافقــت کرده انــد پــس از نصــب بــه یــک برنامــه اجــازه دسترســی‬ ‫بــه اطالعــات شــخصی را بدهنــد‪.‬‬ ‫گوشی خود را با احراز هویت دو مرحله ای قفل کنید‬ ‫ایــن نکتــه بســته بــه نــوع تلفــن همــراه شــما متفــاوت اســت‪ ،‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬معمــوال ًشــامل یــک تاییــد اعتبــار دو مرحلـه ای اســت‪.‬‬ ‫ایــن ممکــن اســت شــامل انتخــاب دو مــورد از مــوارد زیــر باشــد‪ ،‬اما‬ ‫محــدود بــه ان نیســت‪:‬‬ ‫حداقل یک رمز عبور عددی ‪ 4‬رقمی؛‬ ‫تایید اثر انگشت؛‬ ‫تشخیص چهره؛‬ ‫کشیدن الگو؛‬ ‫ایجاد رمز عبور متشکل از حروف‪ ،‬اعداد و نمادها‪.‬‬ ‫یافتــن دســتگاه مــن و ویژگی هــای پــاک کــردن از راه دور را تنظیــم‬ ‫کنید‬ ‫راه انــدازی دســتگاه یــاب بــه کاربــران تلفــن همــراه ایــن امــکان را‬ ‫می دهــد کــه در صــورت ســرقت یــا گــم شــدن دســتگاه خــود (از‬ ‫دســتگاه دیگــری‪ ،‬معمــوال ًبــا همــان مــارک یــا رایانــه) مــکان ان را‬ ‫پیــدا کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مهــم اســت کــه در نظــر داشــته باشــید‬ ‫کــه ایــن ویژگــی در صــورت خامــوش بــودن دســتگاه کار نمــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه ممکــن اســت بخواهیــد ویژگــی پــاک‬ ‫کــردن از راه دور را در نظــر بگیریــد‪ .‬پــاک کــردن از راه دور یــک‬ ‫ویژگــی امنیتــی اســت کــه بــه مدیــر شــبکه یــا مالــک دســتگاه اجــازه‬ ‫مــی دهــد تــا فرمانــی را ارســال کنــد کــه داده هــا را بــه یــک دســتگاه‬ ‫محاســباتی حــذف مــی کنــد‪.‬‬ ‫دانســتن اینکــه اطالعــات خصوصــی شــما در معــرض خطــر‬ ‫هــک شــدن اســت مــی توانــد ترســناک باشــد‪ .‬خوشــبختانه بــا‬ ‫درک عالئــم بدافــزار‪ ،‬دانســتن نحــوه جلوگیــری از انهــا و توانایــی‬ ‫حــذف ان هــا در صــورت الــوده کــردن دســتگاه شــما‪ ،‬اقداماتــی‬ ‫وجــود دارد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه شــما و دســتگاه تلفــن‬ ‫همراهتــان ایمــن هســتید‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــموالنی کــه در مهلــت‬ ‫تعیین شــده وضعیت خدمتی خود را مشــخص‬ ‫نکننــد وارد غیبــت‏شــده و برابــر مــاده ‪ 10‬قانــون‬ ‫خدمــت وظیفــه عمومــی‪ ،‬بــا محرومیت هــای‬ ‫اجتماعــی ازجملــه عــدم‏اســتخدام‪ ،‬عــدم امکان‬ ‫دریافــت تســهیالت‪ ،‬عــدم دریافــت مســتمری‬ ‫از ســازمان های دولتــی و‏وابســته و نهادهــای‬ ‫قانونــی‪ ،‬عــدم صــدور پروانــه کســب ‪‎‬و ‪‎...‬مواجه‬ ‫خواهنــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ 58‬قانــون خدمــت وظیفــه‬ ‫عمومــی‪ ،‬مشــموالنی کــه مــدت غیبــت اولیــه‬ ‫انــان در زمــان صلــح‏تــا ‪ 3‬مــاه باشــد‪ 90،‬روز‬ ‫اضافــه خدمــت و چنانچــه مــدت غیبــت اولیه‬ ‫انــان در زمــان صلــح بیشــتر از ‪ 3‬مــاه‏باشــد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تــا ‪ 180‬روز اضافــه خدمــت خواهنــد داشـ ‪‎‬‬ ‫مشــموالنی کــه مــدت غیبــت اولیــه انــان بیــش از یــک سالمی باشــد‪ ،‬عــاوه بر‏‪‎‎6‬مــاه اضافه خدمت‪،‬‬ ‫‏مشــمول فراری نیز محســوب شــده و به مراجع صالح قضایی معرفی می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫متقاضیــان در صــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر می تواننــد از طریــق پایــگاه اطالع رســانی ســازمان‬ ‫بــه‏نشــانی‪ ،www.vazifeh.police.ir‬ســامانه تلفــن گویــا بــه شــماره ‪ 096480‬و یــا کانــال ســازمان در‬ ‫‏پیام رســان ســروش بــه نشــانی@‪khabaresarbazi‬از اخریــن اخبــار مربوطــه مطلــع شــوند‏‪.‬‬ ‫پاکسازی نقاط الوده‬ ‫و جرم خیز بندر ترکمن‬ ‫طی یک عملیات پلیسی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫محمــد علــی کریمــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و جلــب‬ ‫رضایــت عمومــی مــردم‪ ،‬طــرح پاکســازی نقــاط‬ ‫الــوده و جــرم خیــز رادر ســطح شهرســتان بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ارتقــاء شــاخص هــای امنیتــی در‬ ‫ســطح هرســتان افــزود‪ :‬امنیــت و اســایش مــردم‬ ‫و شــهروندان همیشــه بایــد از اولویــت باالیــی‬ ‫برخــوردار باشــد کــه مــاک پلیــس در اجــرای‬ ‫ماموریــت هــا رضایتمنــدی مــردم اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ کریمــی ادامــه داد‪ :‬پلیــس هیــچ‬ ‫وقــت اجــازه جــوالن دادن ایــن گونــه افــراد کــه در‬ ‫ســطح جامعــه موجبــات ســلب اســایش مــردم را‬ ‫فراهــم مــی کننــد را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر بکارگیری تمام تــوان و امکانات‬ ‫در اجــرای ایــن طــرح تصریــح کــرد‪ :‬در اجــرای‬ ‫ایــن طــرح کــه بــا حداکثــر تــوان و با اقتــدار انجام‬ ‫شــد ایــن انتظامــی موفــق بــه توقیف ‪ 11‬دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت فاقــد پــاک و مزاحمیــن نوامیس‬ ‫مــردم و برهم زننــدگان نظــم عمومــی شــهر‬ ‫توقیــف و راکبیــن و سرنشــینان انهــا بــه تعــداد‬ ‫‪ 20‬نفــر دســتگیر و بــه مقــام محتــرم قضایــی‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بنــدر ترکمــن در پایــان‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اجــرای ایــن طــرح هــای‬ ‫امنیتــی درســال جدیــد ادامــه خواهــد داشــت‬ ‫و شــهروندان مــی تواننــد در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه فعالیــت مشــکوک‪ ،‬و برهــم زننــدگان‬ ‫نظــم و امنیــت شــهر‪ ،‬مراتــب را بــه مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اعــام کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪513‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫مزایا و معایب مدرک‬ ‫دانشگاهی امنیت سایبری‬ ‫امــروزه بدلیــل افزایــش وابســتگی جامعــه بــه فنــاوری‪،‬‬ ‫تهدیــدات ســایبری بــه یکــی از نگرانی هــای اصلــی جامعــه‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬هکرهــا راه هــای جدیــدی بــرای نفــوذ‬ ‫بــه پایــگاه داده هــای ایمــن و سیســتم هــای رایانــه ای‬ ‫کشــف مــی کننــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬یــک برنامــه ریــزی درســت بــرای‬ ‫محافظــت از داده هــای محرمانــه مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫متخصصــان امنیــت ســایبری‪ ،‬رایانه هــا و داده هــای‬ ‫حســاس را در برابــر تهدیــدات ایمــن می کننــد‪ ،‬فضاهــای‬ ‫نفــوذ احتمالــی را شناســایی و یــا حملــه هــا را بررســی‬ ‫می کننــد‪ .‬و خیلــی از مشــاغل بــه ایــن تخصــص نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬جــای تعجــب نیســت کــه متخصصــان امنیــت‬ ‫ســایبری به مدرک دانشــگاهی نیاز دارند‪ .‬ســوال اینجاســت‬ ‫کــه مزایــا و معایــب مــدرک کالــج امنیــت ســایبری چیســت؟‬ ‫مزایای مدرک دانشگاهی امنیت سایبری‬ ‫‪ -1‬یادگیری مهارت های مرتبط‬ ‫متخصصــان امنیــت ســایبری بــه دلیــل مهارتــی کــه دارنــد‬ ‫بــرای هــر شــرکتی کــه بــه یــک سیســتم هــای رایانــه ای‬ ‫وابســته اســت‪ ،‬تقاضــای زیــادی دارنــد‪ .‬تجربــه عملــی در‬ ‫پزشــکی قانونی دیجیتال‪ ،‬تجزیه و تحلیل و سیســتم های‬ ‫امنیتــی‪ ،‬و محاســبات ابــری ســرفصل هایــی اســت کــه در‬ ‫رشــته امنیــت ســایبری ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬رقابت‬ ‫مــدرک دانشــگاهی لزومــا ًبــه شــما شــغل نمــی دهــد در‬ ‫عــوض‪ ،‬بــه شــما یــک دیــد از بــازار کار مــی دهــد‪ .‬تحصیــات‬ ‫عالــی و دانشــگاهی موجــب مــی شــود کارفرمایــان بــه‬ ‫توانایی هــا و مهارت هــای شــما پــی ببرنــد و از ایــن رو‬ ‫فرصت هــای بیشــتری بــرای نشــان دادن دانــش خــود بــه‬ ‫شــما می دهــد‪ .‬درصــد خوبــی از کارمنــدان امنیــت اطالعــات‬ ‫دارای ســطوح مختلــف تحصیــات عالــی و دانشــگاهی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫‪ -3‬کالس های انعطاف پذیر امنیت سایبری‬ ‫افــرادی کــه بــه صــورت حرفــه ای در حــوزه امنیــت ســایبری‬ ‫مشــغول بــه کار هســتند حضــور در کالس بــرای انهــا‬ ‫بســیار دشــوار اســت‪ .‬خوشــبختانه‪ ،‬بســیاری از برنامــه هــای‬ ‫تحصیلــی را مــی تــوان بــه صــورت انالیــن شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫دوره هــای انالیــن ایــن فرصــت را بــه شــما مــی دهــد تــا در‬ ‫هــر کجــا کــه هســتید امــوزش هــای بــا کیفیــت بــاال دریافــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬کتاب هــای گران قیمــت بــا محتــوای‬ ‫دیجیتالــی جایگزیــن می شــوند و در ســطح جهانــی تعامــل‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬درامد باال‬ ‫متخصصــان امنیــت ســایبری جــزو پردرامدتریــن افــراد‬ ‫در فنــاوری محســوب مــی شــوند‪ .‬حقوق هــا بــاال هســتند‬ ‫و اگــر مــدرک دانشــگاهی داشــته باشــید‪ ،‬تقاضــا افزایــش‬ ‫مــی یابــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر در رشــته امنیــت ســایبری‬ ‫تــا ســطح ارشــد امنیــت (‪ )CSO‬پیــش برویــد‪ ،‬درامــد شــما‬ ‫افزایــش زیــادی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیشنهاد مشوق های مالی‬ ‫بــه دلیــل افزایــش جرایــم ســایبری‪ ،‬تقاضــای زیــادی بــرای‬ ‫متخصصــان در بخــش خصوصــی و دولتــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬مشــوق هــای مالــی متعــددی ماننــد بورســیه‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬کارامــوزی و ازمایــش هــای و مســابقات هــک و‬ ‫امنیــت ارائــه مــی شــود‪ .‬دوره هــای کارامــوزی روش هــای‬ ‫عالــی بــرای کســب تجربــه و یادگیــری در مــورد مشــکالت‬ ‫و موقعیــت هــای واقعــی در زندگــی مــی باشــد‪ .‬ایــن یــک‬ ‫فرصت خوب می باشــد برای به کار بســتن و اجرایی شــدن‬ ‫هــر انچــه در کالس هــای امنیــت ســایبری اموخته ایــد‪.‬‬ ‫در طــول مســابقات هــک‪ ،‬تیــم هایــی از نقــاط مختلــف‬ ‫جهــان در چالــش هــای مختلــف بــه رقابــت مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫مســابقات هــک مــکان هــای خوبــی بــرای نشــان دادن‬ ‫ترفندهــای هــک و مهارت هــای رایانــه ای شــما بــه افــراد مــی‬ ‫باشــد‪ .‬در ایــن مســابقات شــرکت هــا مایــل بــه ارائــه جوایــز‬ ‫نفیســی بــرای برنــدگان مســابقات هســتند‪.‬‬ ‫معایب مدرک دانشگاهی امنیت سایبری‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ چیــز کامل نیســت و قطعــا ًمدرک‬ ‫دانشــگاهی امنیــت ســایبری نیــز جنبــه منفــی خــود را دارد‬ ‫از انجایــی کــه همــه متخصصــان متقاضــی مشــاغل امنیت‬ ‫ســایبری قــادر بــه رفتــن بــه دانشــگاه نیســتند‪ ،‬در زیــر برخی‬ ‫از معایــب وجــود دارد کــه قبــل از تکمیــل مــدرک امنیــت‬ ‫ســایبری بایــد در نظــر گرفتــه شــوند‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعهد زمانی‬ ‫شــرکت تمــام وقــت در کالس هــا دانشــگاه کــه بــرای دوره‬ ‫کارشناســی چهــار ســال اســت و در برخــی مــوارد چنــد تــرم‬ ‫بیشــتر طــول مــی کشــد و اگــر مــدرک کاردانــی را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬دو ســال طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینه باال‬ ‫مدرکــی کــه چهــار ســال طــول بکشــد بســیار پرهزینــه‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬هزینــه یــک کالــج خصوصــی بــرای‬ ‫چهــار ســال تــا ‪ 140000‬دالر هزینــه خواهــد داشــت‪ .‬بــرای‬ ‫کالــج هــای دولتــی‪ ،‬هزینــه هــا کمــی پاییــن تــر اســت‪،‬‬ ‫حــدود ‪ 21000‬دالر‪ ،‬امــا هنــوز هــم بــرای ثبــت نــام بــه یــک‬ ‫ســرمایه گــذاری خــوب نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‪:‬‬ ‫هــر کاری مزایــا و معایــب خــود را دارد و بســته بــه محیــط‬ ‫کاری خــاص بســیار متفــاوت اســت‪ .‬شــما مــی توانیــد‬ ‫مســیری را انتخــاب کنیــد کــه متناســب بــا اینــده باشــد‪.‬‬ ‫هــر تصمیمــی کــه بگیریــد‪ ،‬اکنــون زمــان بســیار خوبــی‬ ‫بــرای دنبــال کــردن حرفــه ای در امنیــت ســایبری اســت‪.‬‬ ‫مســئولیت اینــده خــود را بپذیریــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫رشت‪:‬کلبه گردشگری‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -513‬سال هشتم‬ ‫‪-513-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/10‬رمضان‪/‬‬ ‫‪10 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 12‬‬ ‫‪12-- 1401 //01‬‬ ‫سه شنبه ‪01//23‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫َ‬ ‫ هیچ امری براى همیشه‬ ‫پنهان نمى ماند ‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫مَا ا َ ْ‬ ‫ت وَجْهِ ه ِ‬ ‫صفَحَا ِ‬ ‫ت ل َِ‬ ‫ضمَر َ اَحَد ٌ شَ یْئا ً ا ِ َّل ظَهَر َ فِی فَل َت َا ِ‬ ‫سانِهِ ‪ ،‬و َ َ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪ :‬هیچ کس چیزى رادردل پنهان نمى کند مگراین که‬ ‫درســخنان بى اندیشــه اى کــه ازاو صــادر مى شــودودرصفحۀ صورتــش‬ ‫اشکار مى گردد‪.‬‬ ‫امام علی(ع) در این گفتار حکیمانه اش به یکى از اصول مهم روان شناسى اشاره‬ ‫کرده مى فرماید‪« :‬هیچ کس چیزى را در دل پنهان نمى کند مگر این که در سخنان‬ ‫بى اندیشـه اى کــه از او صــادر مى شــود و در صفحــۀ صورتــش‪ ،‬اشــکار مى گــردد»‬ ‫ایــن نکتــه مســلم اســت کــه اعمــال انســان بازتــاب نیــات‪ ،‬خواســته ها و ســجایاى‬ ‫اوســت کــه بــه صــورت طبیعــى ظاهــر مى گــردد؛ بخشــى از ان اختیارى اســت مثل‬ ‫این کــه بــه هنــگام ترســیدن از چیــزى تصمیــم بــه فــرار مى گیــرد و بخــش دیگــرى‬ ‫غیــر اختیــارى اســت کــه مثــا در پریــدن رنــگ از صــورت او احســاس مى شــود یــا به‬ ‫هنــگام غضــب صورتــش بى اختیــار برافروختــه مى گــردد و گاه اندامــش مى لــرزد و‬ ‫نیــز عکــس العمل هایــى در افعــال و اعمــال خــود ظاهــر مى ســازد‪.‬‬ ‫امــا گاه مى شــود انســان چیــزى در درون دارد کــه نمى خواهــد ان را اشــکار‬ ‫کنــد در ایــن صــورت ســعى مى کنــد دوگانگــى در میــان ســخن و کــردار خــود‬ ‫بــا انچــه در درون دارد ایجــاد کنــد ایــن دوگانگــى در انجــا کــه انســان هشــیار‬ ‫و مراقــب باشــد ممکــن اســت ظاهــر نشــود‪ ،‬امــا بــه هنــگام غفلــت و عــدم‬ ‫توجــه‪ ،‬انچــه در درون اســت خــود را در عمــل یــا ســخن هاى نیندیشــیده‬ ‫ظاهــر مى کنــد‪ .‬بــه عــاوه پنهــان کــردن بخــش غیــر اختیــارى ماننــد اثــارى‬ ‫کــه در چهــرۀ انســان نمایــان مى شــود کار اســانى نیســت‪ .‬ایــن پدیــده قانونــى‬ ‫در روان شناســى اســت کــه بــه وســیلۀ ان بســیارى از مجرمــان را بــه اعتــراف‬ ‫وامى دارنــد و مطالبــى را کــه اصــرار بــر اخفایــش دارنــد اشــکار مى ســازند‪.‬‬ ‫امیــر مومنــان علــى (ع) ایــن قانــون مهــم را در عبارتــى کوتــاه و بســیار‬ ‫پرمعنــا در بــاال بیــان فرمــوده اســت‪.‬‬ ‫ن ‬ ‫در قــران مجیــد دربــارۀ منافقــان مى خوانیــم‪«« :‬ا َ ْم حَ ِ‬ ‫ــب الَّذِیــ َ‬ ‫س َ‬ ‫ج اللّــ ُ ه ا َ ْ‬ ‫م و َ لَــو ْ ن َشــاء ُ ل َاَرَیْناکَهُــ ْ ‬ ‫م‬ ‫ضغانَهُــ ْ ‬ ‫ن یُخْــر ِ َ ‬ ‫ن لَــ ْ ‬ ‫م مَــر َ ٌ ‬ ‫فِــی قُلُوبِهِــ ْ ‬ ‫ض اَ ْ‬ ‫ل و َ اللّــ ُ ه یَعْلَــ ُ ‬ ‫م‬ ‫ــن الْقَــو ْ ِ ‬ ‫م فِــی لَح ْ ِ ‬ ‫ســیماهُ ْ ‬ ‫فَل َ َعرَفْتَهُــ ْ ‬ ‫م بِ ِ‬ ‫م و َ ل َتَعْرِفَنَّهُــ ْ‬ ‫م »؛ ایــا کســانى کــه در دل هایشــان بیمــارى (نفــاق) اســت گمــان‬ ‫اَعْمال َک ُـ ْ‬ ‫کردنــد خداونــد کینه هایشــان را اشــکار نمى ســازد و اگــر مــا بخواهیــم انهــا‬ ‫را بــه تــو نشــان مى دهیــم تــا انــان را بــا قیافه هایشــان بشناســى‪ ،‬هرچنــد‬ ‫مى توانــى انهــا را از طــرز سخنانشــان شناســایى کنــى و خداونــد اعمــال‬ ‫شــما را مى دانــد»‪.‬‬ ‫همــان گونــه کــه منافقــان و مجرمــان را مى تــوان از ســخنان ناســنجیده‬ ‫و اشــتباه الود یــا از رنــگ رخســارۀ انهــا شــناخت‪ ،‬نیکــوکاران و مومنــان‬ ‫راســتین را هــم مى تــوان از ایــن طریــق شناســایى کــرد‪ ،‬لــذا قــران دربــارۀ‬ ‫یــاران صدیــق پیامبــر مى فرمایــد‪ِ « :‬‬ ‫م فِــی وُجُوهِهِــ ْ‬ ‫ســیماهُ ْ‬ ‫م مِــ ْ‬ ‫ن اَثَــر ِ‬ ‫السُّــجُودِ» ایــن اثــر ســجده الزم نیســت کــه حتمــا بــه صــورت پینه هــاى‬ ‫پیشــانى باشــد‪ ،‬بلکــه نورانیــت درون ســبب نورانیــت بــرون مى شــود‪.‬‬ ‫ایــن اصــل کلــى نــه تنهــا در کلمــات حکمــا و اندیشــمندان و روان شناســان امــده‪،‬‬ ‫بلکــه در اشــعار شــعرا نیــز بازتــاب گســترده اى دارد‪.‬‬ ‫بســیارى از ادیبــان عــرب و عجــم در ایــن زمینــه اشــعارى ســروده اند‬ ‫ِ ‬ ‫ریــب‬ ‫«ابــن معتــز» شــاعر عــرب مى گویــد‪ :‬تَفَقَّــد ْ مَســاقِط‍ َ لَحْظِــ‍ الْم ُ‬ ‫ک تَجْنــی ثِمــار َ الْعُیُـ ِ ‬ ‫ـوب‬ ‫ـوب و َ طالـِ عْ بـ ِـوادِر ِ ه ِ فِــی الْــک َال ِ م فَانـ َّ ‬ ‫ن وُجُــو ه ُ الْقُلُـ ِ ‬ ‫ن الْعُیُــو َ ‬ ‫فَــا َّ‬ ‫«از نــگاه کــردن مشــکوک و خطرنــاک حــال او را بشــناس زیــرا چش ـم ها صــورت‬ ‫دل هــا اســت‪ .‬و بــه ســخنان نســنجیده اش دقــت کــن زیــرا ایــن ســخنان‬ ‫میوه هــاى عیــوب را مى چینــد‪(.‬و در اختیــار تــو مى گــذارد)»‪.‬‬ ‫سعدى نیز در شعر معروفش مى گوید‪:‬‬ ‫گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش‬ ‫درون پنهان نمى ماند که خون از استانم مى رود‬ ‫در جاى دیگر مى گوید‪:‬‬ ‫ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر‬ ‫به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر‬ ‫گر بگویم که مرا حال پریشانى نیست‬ ‫رنگ رخساره نشان مى دهد از سر ّ ضمیر‬ ‫منابــع‪ _۱ :‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از‬ ‫کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۱۶۸‬‬ ‫‪_۲‬گنجور نرم افزار شعر پارسی ؛ اشعار سعدی شیرازی‬ ‫هفت تپه‬ ‫سینه ای پُر از خاطرات‬ ‫رزمندگان اسالم‬ ‫سرویس ایثار و شهادت ‪ -‬رزمنده ‪ 8‬سال دفاع مقدس محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫راوی ‪ :‬علی فالح ‪ ،‬رزمنده و جانباز گردان حمزه سیدالشهدا (ع)‬ ‫تابســتون ســال‪۶۵‬بود ‪ ،‬هــوا بــاالی‪ ۴۰‬درجــه هفــت تپــه واقعــا ًکالفــه کننــده بــود‪ ،‬اگــه بــاد نمی‬ ‫زد ایــن وضــع بدتــر مــی شــد‪.‬‬ ‫یــه روز بعــد از ظهــر حــدود ســاعت ‪ ۴‬تــو چــادر فرماندهــی گروهــان بــه اتفــاق اقــای حــاج‬ ‫محســن قربانــی و نــادر بــذری در حــال اســتراحت بودیم‪،‬هواخیلــی گــرم بودجــوری کــه از شــدت‬ ‫گرمــا و بــاد گرمــی هــم کــه م ـی زد ‪ ،‬اصــا ًنمــی شــد خوابیــد ‪.‬مــن و نــادر کنــار هــم تــو چــادر‬ ‫اهســته درحــال صحبــت کــردن بودیــم ‪ ،‬متوجــه شــدیم اقــا محســن (قربانــی )خوابیــده و بــه‬ ‫هــوش نیســت‪.‬‬ ‫راستش کمی حسودیمون شد‪،‬به نادرگفتم‪:‬بیایه کاری کنیم تاچادر خنک بشه‬ ‫نادرگفــت ‪:‬چیکار؟گفتــم‪ :‬مثــا رو چــادر اب بپاشــیم ! دیدیــم نمــی شــه ‪ ،‬بــه ذهنــم رســید کــه‬ ‫پارچــه ای رو خیــس کنیــم و جلــوی چــادر در معــرض بــاد قــرار بدیــم تــا خنــک بشــیم ‪ ،‬هرچــی‬ ‫چرخیدیــم پارچــه پیــدا نکردیــم‪.‬‬ ‫اقامحســن هــم از شــدت گرماعــرق زیــادی کــرده بــود و هــی از ایــن پهلــو به اون پهلو می شــد‪،‬‬ ‫دلمــون بــه حالــش خیلــی ســوخت‪.‬این بــود کــه بیشــتر راغــب مــی شــدیم تا قبــل از بیدار شــدن‬ ‫اقــا محســن زمینــه یه خــواب راحــت روبــراش فراهم کنیم‪.‬‬ ‫بــه نــادر پیشــنهاد دادم‪ :‬نظــرت چیــه بجــای پارچــه بریــم یــه پتــو روخیــس کنیــم وجلــوی چــادر‬ ‫ببندیــم اونوقــت تــا دو ســاعت بــاد خنــک داریــم چــون پتــو ک ُلفتــه و دیرتــر از پارچــه در مقابــل‬ ‫افتاب خشــک میشــه‪.‬نادر هم از این پیشــنهاد اســتقبال کرد ‪ ،‬رفتیم یه پتوی بزرگ به عرض‬ ‫چــادر و چنــد متــر طنــاب پیداکردیــم وچهــار طــرف پتــو رو ســوراخ کردیــم تــا بتونیــم اونــو قســمت‬ ‫جلــوی ورودی چــادر اویــزون کنیم‪.‬بعــد از امــاده شــدن الزم بــود ‪،‬پتــو رو ابتــدا خیــس کنیــم ‪ ،‬به‬ ‫نــادر گفتــم‪ :‬مــن پتــو رو مــی بـ ّـرم پیــش منبــع اب خیــس مــی کنــم تــو طنــاب هــای روی چــادر رو‬ ‫امــاده کــن گفــت ‪:‬نــه مــن پتــو رو اب مــی زنــم ‪ ،‬تــو ق ّـدَت بلنــد تــره کارای دیگــه رو انجــام بــده‪.‬‬ ‫گفتــم‪ :‬باشــه چنــد دقیقــه ای گذشــت دیــدم نــادر نیومــد دیــر کــرد ‪ ،‬کارم تمــام شــد ‪ ،‬از دور‬ ‫دیــدم نادریــه چیــزی رو کشــان کشــان داره میــاره ‪ ،‬ظاهــرا ًزورش نمــی رســید ‪ ،‬مثــل اینکــه‬ ‫خســته شــد ‪ ،‬دســت بلندکــرد و اشــاره مــی کنــه‪ :‬علــی بیــا ؛ جلــو رفتــم دیــدم ای وای نــادر پتــو رو‬ ‫کامــا ًشســته و بخاطــر پشــمی بــودن اونقــدر ســنگین شــده کــه دونفــری هــم نمــی شــه ببریــم‪.‬‬ ‫گویشهای منطقه بجنورد‪:‬‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیهکوهمیسینو‬ ‫سرویس گردشگری‪-‬دکتر حسن ستایش ‪:‬‬ ‫کــوه میســینو بــا ارتفــاع ‪ 2500‬متــر در محــدوده دهســتان‬ ‫گیفــان بخــش گرمخــان و در ‪ 90‬کیلومتــری شــمال شــرقی‬ ‫بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫جهــت کــوه شــرقی‪ -‬غربــی بــوده و مختصــات جغرافیایــی قلــه‬ ‫ان بــه طــول ‪ ۵۷‬درجــه و ‪ ۳۲‬ثانیــه و عــرض ‪ ۳۷‬درجــه و ‪۵۵‬‬ ‫ثانیــه می باشــد کــه خــط الــراس ان مــرز ایــران و ترکمنســتان‬ ‫را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫در کتــاب فرهنــگ جغرافیایــی کوههــای کشــور (جلــد چهارم)‬ ‫از ایــن کــوه بــه عنــوان « سیســنو» یــاد شــده اســت کــه البتــه‬ ‫بایــد گفــت کســی تــا کنــون نشــنیده اســت کــه مــردم منطقــه‬ ‫بــه ایــن کــوه سیســنو گفتــه باشــند‪.‬‬ ‫در بــادی امــر بــه نظــر مــی رســد که اشــتباه چاپــی در ان رخ داده‬ ‫اســت؛ ولــی چــون ایــن واژه بــا حــروف التیــن (‪ ) sisnow‬نیــز‬ ‫اوانــگاری شــده اســت شــبهه اشــتباه چاپــی منتفــی خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫به هر حال تحریف واژه میســینو به سیســنو به هر دلیلی در‬ ‫ایــن کتــاب صــورت گرفتــه باشــد حقیقتــا ً نــه شــرایط جغرافیایی‬ ‫و نــه پیشــینه تاریخــی ایــن کــوه‪ ،‬هیــچ معنــای محصلــی بــرای‬ ‫وجــه تســمیه ترکیــب (ســیس ‪ +‬نــو) بــه دســت نمــی دهــد ‪.‬‬ ‫همچنیــن در فصــل اول موافقت نامــه مــرزی اخــال‪-‬‬ ‫خراســان مــورخ ‪ ۳۰‬اذر ‪ ۱۲۶۰‬هجــری قمــری کــه بیــن‬ ‫ناصرالدیــن شــاه و دولــت روســیه منعقــد گردیــد کوه میســینو‬ ‫بــه صــورت میســیناب ( یعنــی اب میســین) هــم ذکــر شــده‬ ‫اســت( مرزهــای ایــران ‪ ،‬ص ‪ . ) ۱۲‬در اینجــا نیــز بایــد گفــت از‬ ‫«اب مســین» هیــچ تســمیه موجهــی مســتفاد نمــی شــود‪.‬‬ ‫البتــه در همیــن راســتا‪ ،‬در افــواه عمومــی وجــه تســمیه‬ ‫عامیانــه ای بســیار شــایع اســت و ان ایــن اســت کــه در ایــن‬ ‫کــوه معــدن مــس وجــود دارد و گفتــه مــی شــود اثار اســتخراج‬ ‫ان کــه در گذشــته هــای دور رخ داده هنــوز در بخشــی از‬ ‫باالخــره بــا هرجــان کندنــی کــه بــود‪ ،‬گذاشــتیم روی دوشــمون بردیــم لــب چــادر‪ ،‬صبرکردیــم‬ ‫تاکمــی ابــش بــره ‪ ،‬دیدیــم خیلــی معطــل مــی شــیم ‪ ،‬پتــو رو جمــع کردیم دونفری رفتیــم روش‬ ‫تــا بلکــه ابــش بــره وســبکتر بشــه ‪ ،‬باالخــره چهــار طــرف پتــو رو ســوراخ کردیــم ‪ ،‬هــر کــدوم یکــی‬ ‫از گوشــه هــای پتــو روگرفتیــم تــا بــه طنــاب وصــل کنیم‪.‬قدمــون و زورمــون نمی رســید ‪ ،‬بعــد از‬ ‫چنــد دقیقــه کلنجــار رفتــن دوگــوش چــپ وراســت قســمت بــاال رو وصــل کردیــم‪.‬‬ ‫اللــه اکبــر چــادر تاریــک شــد‪ ،‬حــاال دو نفــری رفتیــم داخــل چــادر دیدیم عالوه بــر تاریکی اینقدر‬ ‫بــادی هــم کــه مــی امــد‪ ،‬دیگــه خبــری از بــاد نبود ‪.‬‬ ‫اقامحســن بخاطــر همیــن هــی خــودش رو چــپ و راســت مــی کرد‪.‬بــه نادرگفتــم ‪:‬فکــری بــه‬ ‫ذهنــم رســید ‪ ،‬بــرو چاقــو بیــار مــی خــوام یــه کاری کنــم کــه واقعــا ًبــاد کولــری بیــاد‪.‬‬ ‫نادرگفت‪:‬علی دیوانه شدی !؟گفتم‪:‬اره‬ ‫نــادر رفــت چاقــو رو اورد ‪ ،‬دو تایــی پتــو رو ســوراخ ‪ ،‬ســوراخ کردیــم تــا بــاد از منافــذ ایجــاد شــده‬ ‫عبورکنــه و باابــی کــه پتــو داشــت تبدیــل بــه بــاد خنک بشــه ‪.‬‬ ‫کارمــون خیلــی طــول کشید‪،‬اقامحســن غلطــی زد و تــوی عالم خــواب و بیداری‪،‬گفت‪ :‬بچه ها‬ ‫ســاعت چنــده هوا تاریک شــد؟‬ ‫گفتــم ‪:‬شــما بخوابیــد‪ ،‬تاغــروب وقــت مونــده! دوبــاره خوابیــد بــر اثــر گرمــای زیــاد چنــد دقیقــه‬ ‫بعــد از خــواب پریــد‪.‬‬ ‫گفت ‪:‬چرا باد نمیاد؟‬ ‫گفتم ‪:‬اقا محسن باد میاد ‪ ،‬ان شاءالله که کولر راه‬ ‫بیفته باد خنک می اد اونوقت تا صبح راحت بخوابید تاگفتم ‪:‬کولر‪!...‬‬ ‫سریع بلندشد ‪ ،‬دید یه چیزی جلوی چادر رو گرفته‪!...‬‬ ‫گفت‪ :‬این چیه؟گفتم ‪:‬کولرصحرایی؛گفت ‪:‬اینکه پتواست ‪ ،‬چرا سوراخ سوراخه؟‬ ‫گفتم‪ :‬خب برای اینکه از سوراخا باید بادبیاد!گفت‪ :‬یعنی چه ‪ ،‬شما چیکار کردید ؟گفتم‪:‬بجای‬ ‫اینکــه از مــا تشــکر کنیــد بخاطــر رفــاه شــما کــه االن چنــد ســاعته خودمــون درگیــر کردیــم ‪ ،‬تــوی‬ ‫ایــن گرمــای طاقــت فرســا خــود مونــو خســته کردیــم تابراتــون کولــر صحرایــی درســت کنیــم؟‬ ‫گفــت کولــر‪ :‬اینکــه پتــوی بیــت المــال رو ســوراخ ‪ ،‬ســوراخ کردیــن ‪ ،‬بهــش مــی گیــن کولــر‪ ،‬مــن‬ ‫از گرمــا بخاطــر کار شــما مُــردم ‪ ،‬فکــر کــردم غــروب شــده و بــاد نمیــاد ‪ ،‬نگــو شــما جــوون مُرده ها‬ ‫داشــتین خرابــکاری مــی کردیــن ‪ ،‬پاشــین ســریعتر ایــن پتــو رو ازجلوی چــادر برداریــن و از پیش‬ ‫چشــمام دور کنید‪!.‬‬ ‫دیــدم نــادر کــه تــا بحــال ســاکت بــود بــا گوشــه و کنایــه بــه اقا محســن گفت‪ :‬اگه یــه کمی صبر‬ ‫کنــی وقتــی شــدت باد بیشــتر بشــه باد خنــک میاد داخــل چادر!‬ ‫اقامحسن گفت ‪ :‬من رو مسخره می کنی؟‬ ‫نادر گفت‪:‬بمن میاد ‪ ،‬ما کلی برای اینکار زحمت کشیدیم ‪ ،‬درست نیست زحمتمون هدر بره‬ ‫اقامحسن گفت‪ :‬برید کاسه کوزه ها تونو جمع کنید‪.‬‬ ‫بــا اشــاره بــه نــادر گفتــم‪ :‬بریــم ســریع پتــو رو بیاریــم پائیــن تــا موضــوع بیــت المــال و خســارت‬ ‫رو پیــش نکشــید از اینجــا بریــم ‪ ،‬وگرنــه کاله مــا پــس معرکــه اســت‬ ‫گفتــم ‪:‬نــادر ایــن بچــه هــا االن متوجــه نیســتن کــه مــا چــه نبوغــی از خودمــون نشــون دادیــم ‪،‬‬ ‫نسـل های بعــد خواهنــد فهمیــد ‪.‬‬ ‫بــا همیــن حرفــا خودمونــو قانــع کردیــم و بــا کمــک بچــه هــا پتــو رو اوردیــم پائیــن و‬ ‫جمعــش کردیــم گذاشــتیم داخــل چــادر بعنــوان بالــش ازش اســتفاده مــی کردیــم‪.‬‬ ‫پس از دهه ها هنوز هم فرماندهان ما این نبوغ و استعداد ما رو درک نکرده اند!!!‪...‬‬ ‫دامنــه ایــن کــوه دیــده می شــود‪.‬‬ ‫بــه فــرض صحــت ایــن فرضیــه کــه در اینجــا معــدن مــس‬ ‫باشــد و تکلیــف جــزء اول کلمــه ( میــس ) روشــن شــود کــه‬ ‫تلفــظ بومــی مــس اســت ؛ پــس جــزء دوم ایــن کلمــه ( نــو)‬ ‫چــه نقشــی دارد و لفــظ میســینو در ایــن ترکیــب بــه چــه‬ ‫معنــا خواهــد بــود ؟‬ ‫اما کسانی که معدن مس‪ ،‬علی الخصوص مس سرچشمه‬ ‫را از نزدیــک دیــده انــد می داننــد کــه عــوارض توپوگرافــی کــه‬ ‫عمومــا ًدر معــادن مــس وجــود دارد در کــوه میســینو اساســا ًبــه‬ ‫چشــم نمــی خــورد ‪ .‬وانگهــی ارزش معــدن مــس بــرای همــگان‬ ‫واضــح اســت و مســلما ً اینگونــه ســرمایه مهــم ملــی هرگــز نمی‬ ‫توانــد از چشــم رس دولت هــای دو کشــور دور مانــده باشــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه هیــچ گونــه توجهــی از ســوی زمیــن شناســان هــم‬ ‫بــه ایــن موضــوع صــورت نگرفتــه اســت وجــه تســمیه مذکــور‬ ‫نمی توانــد محلــی از اعــراب داشــته باشــد‪.‬‬ ‫امــا واقعیــت ایــن اســت کــه « میســینو » یــک لغــت روســی‬ ‫اســت (واژه نامه الم تا کام ) که به صورت ‪ masinev‬در برنامه‬ ‫‪ google maps‬ثبــت شــده و در کتــاب گیتــا شناســی جلــد اول‬ ‫(ص ‪ ) 512‬نیــز بــه همیــن صــورت اوانــگاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬منشــا ایــن نــام بــه دوره اشــکانیان بــاز‬ ‫می گــردد‪ .‬زیــرا ترکمنســتان فعلــی کــه خاســتگاه و زیســتگاه‬ ‫ترکمنهاســت در روزگار باســتان جزئــی از امپراتــوری ایــران بــود‬ ‫و نواحــی جنوبــی ان را پارتهــا یــا اشــکانیان بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده بودنــد‪ .‬شــهر عشــق ابــاد کــه در حقیقــت « اشــک ابــاد»‬ ‫بــوده اســت در نزدیکــی نســا پایتخــت اشــکانیان قــرار داشــت ‪.‬‬ ‫بعدهــا بــا حمــات و مهاجرتهایــی کــه بــه ایــن منطقــه صــورت‬ ‫گرفــت‪ ،‬مــراودات فرهنگــی و تجــاری میــان اقــوام بــه قــدری‬ ‫بــود کــه تاثیرپذیــری زبانــی و فرهنگــی انها از اشــکانیان اجتناب‬ ‫ناپذیــر مــی نمــود؛ بــه طــوری کــه عناصــر زبانــی زیــادی بــه زبــان‬ ‫ســنِه اســت ‪.‬‬ ‫ترکمنــی راه یافــت‪ .‬یکــی از ان عناصــر واژه م ِ ِ‬ ‫مســنه در زبــان پارتــی بــه مکانــی اطــاق مــی شــد کــه مابیــن‬ ‫دو رودخانــه باشــد ‪ .‬مثــا ً اســتان ادیابنــه کــه بیــن رودهــای‬ ‫ســنِه نــام داشــت ( شــهرهای‬ ‫دجلــه و فــرات واقــع شــده بــود م ِ ِ‬ ‫ایــران در روزگار پارتیــان و ساســانیان‪ ،‬ص‪ . )۱۱۲‬ایــن واژه‬ ‫وارد زبــان ایتالیایــی نیــز شــد بــه طــوری کــه اکنــون در جزیــره‬ ‫سیســیل شــهری بــه نــام «میســینا» بیــن دو دریــای تیریــن و‬ ‫یونیــن قــرار دارد و انهــا را از هــم جــدا مــی کنــد‪ .‬حتــی کلمــه‬ ‫مُســنّاه بــه معنــای مانــع ‪ ،‬ســد و اب بنــد در زبــان عربی ریشــه‬ ‫در همیــن واژه دارد‪.‬‬ ‫سنِه در دو معنا به کار رفته‬ ‫در زبان ترکمنی نیز وامواژه م ِ ِ‬ ‫اســت ‪ -1 :‬هــر نــوع برجســتگی و بلنــدی اعــم از کــوه و تپــه‬ ‫و ماهــور کــه اطــراف یــک منطقــه خشــکی یــا ابــی فراگرفتــه‬ ‫باشــد یا حد و مرز زمینهای زراعی را مشــخص ســازد ( لهجه‬ ‫نخورلــی ) ‪ -2 ،‬جــوی ابــی کــه بــرای ریختــن بــه اســیاب دارای‬ ‫ارتفــاع شــده اســت ( ترکمــن دیلیــن ســوزلوگی ) ‪.‬‬ ‫ســنِه» در زبــان پارتــی از زبــان یونانــی قدیــم‬ ‫امــا خــود واژه « م ِ ِ‬ ‫اخــذ شــده اســت ‪ .‬زیــرا در اثــر تبــادالت دینــی و علمــی میــان‬ ‫ایرانیــان و یونانیــان فرمانروایــان اشــکانی بــه زبــان یونانــی هــم‬ ‫ســخن مــی گفتنــد و حتــی ضــرب ســکه هایشــان دوزبانــه بــود ‪.‬‬ ‫ســن» یونانــی بــاز مــی گــردد کــه‬ ‫در واقــع ریشــه ایــن واژه بــه «م ِ ِ‬ ‫بــه معنــای میانــه و حــد وســط ‪ ،‬اســم خــاص ویرانــه هــای دولــت‬ ‫شــهر عصــر کالســیک بــوده اســت‪ .‬برجهــا و باروهــای مرتفــع و‬ ‫مســتحکم ایــن شــهر کــه بــه هــزاره دوم پیــش از میــاد بــاز مــی‬ ‫گــردد مشــهور اســت( تاریــخ فرهنــگ و تمــدن یونــان‪ ،‬ص ‪.)14‬‬ ‫بــاری ‪ ،‬همانطــور کــه گفتــه شــد نــام ایــن کــوه در اصــل «‬ ‫ســنِه» بــوده کــه احتمــاال ًاز زمــان اشــکانیان روی ان نهــاده‬ ‫مِ ِ‬ ‫شــده و ترکمنهــا همــان نــام را پذیرفتــه و بــه کار بــرده انــد ‪ .‬بعد‬ ‫از فروپاشــی روســیه تزاری و ســلطه اتحاد جماهیر شــوروی بر‬ ‫ترکمنســتان ایــن نــام بــه صــورت « میســینوف» بــه کار رفــت (‬ ‫« اُف » یک پســوند روســی به معنای نســبت و تعلق اســت؛‬ ‫ماننــد پســوند « ی» در واژه تهرانــی) و ایرانیهــا نیــز بــه تبعیــت‬ ‫از انهــا از ایــن نــام اســتفاده کردنــد ؛ منتهــا بــا حــذف حــرف‬ ‫پایانــی ان بــه میســینو تبدیــل گردیــد‪ .‬بدیــن ترتیــب مــی تــوان‬ ‫گفــت وجــه تســمیه میســینو ایــن بــوده اســت کــه ایــن مــکان‬ ‫جغرافیایــی بــه عنــوان مرتفــع تریــن رشــته کــوه در ان روزگاران‬ ‫میــان دو منطقــه از خراســان بــزرگ را فاصلــه انداختــه اســت ‪.‬‬ ‫ولــی ایــن نامگــذاری ربطــی بــه نقــش فعلــی ایــن کــوه نــدارد‬ ‫کــه مــرز ایــران و ترکمنســتان محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫چنانکــه گفتــه شــد در موافقتنامــه اخــال کــه طــی ان‬ ‫مرزهــای ایــران در شــمال شــرقی تعییــن گردیــد اشــاره ای بــه‬ ‫کــوه میســینو شــده اســت و مســلما ًایــن نــام در همــان ایــام‬ ‫کــه قــرارداد منعقــد گردیــد روی کــوه گذاشــته نشــد؛ بلکــه از‬ ‫قرن هــا قبــل بــه نــام میســینو شــناخته شــده بــود‪.‬‬ ‫در واقــع حــدود و ثغــور ایــران در ایــن منطقــه فراتــر از رود‬ ‫اتــرک و کوههــای اطــراف ان بــوده اســت‪ .‬زیــرا تــا قبــل از‬ ‫دوره قاجــار مرزهــای شــمال شــرقی ایــران در قســمت اعظــم‬ ‫دوران ‪ ۲۵۰۰‬ســاله اش رودهــای ســیحون و ســند بــوده و کــوه‬ ‫میســینو همچنــان جــزء والیــت خراســان بــزرگ قــرار داشــته‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن مبنــای ایــن نامگــذاری صرفا ًحائل بــودن میان‬ ‫دو منطقــه اســت نــه نقــش مــرزی داشــتن میــان دو کشــور‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!