روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 509 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 509

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 509

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 509

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪4 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 17‬فروردین ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /04 -2022/ April/ 25-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره ‪509‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪‎‬گمیشان یادگار اشکانیان دریانورد‬ ‫گمیــش تپــه ســابقه تاریخــی جزیــره ابســکون را بــا تاریخــی هــزار ســاله یــدک می کشــد کــه در حــدود چهارصــد ســال‬ ‫قبــل بــه محلــی‏بــرای اســکان ترکمن هــا تبدیــل شــد و بــه زبــان ترکمنــی بــه کومــوش دفــه از ان یــاد شــد‪..‎.‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهار طبیعت‬ ‫و امیدافرینی‬ ‫‪8‬‬ ‫چگونهشبکه هایاجتماعی‬ ‫از کاربران بی مواجب‬ ‫ت می کنند؟‬ ‫کسب ثرو ‬ ‫این بارداری جان مادر‬ ‫را تهدید می کند‬ ‫‪2‬‬ ‫وظیفه همه بازگویی‬ ‫رهاوردهای نظام است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪۵۰‬هزار فقره ثبت‬ ‫وام ازدواج‬ ‫در ابتدای سال‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫بانــک مرکــزی بــا اعــام اینکــه بانک هــا تــا ‪ ۱۷‬فروردیــن‬ ‫بــرای ابــاغ بخشــنامه پرداخــت وام ازدواج بــا مبالــغ جدید‬ ‫مهلــت دارنــد‪،‬‏خبــر از ثبت نــام ‪ ۵۰‬هــزار فقــره تســهیالت‬ ‫ازدواج از ابتــدای ســال تاکنــون دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا توجــه بــه انتشــار‬ ‫گزارشــی مخــدوش در مــورد پرداخــت تســهیالت ازدواج‬ ‫در رســانه ها‪،‬‏بانــک مرکــزی در توضیحاتــی اعــام کــرد‪ :‬بــر‬ ‫اســاس بنــد (الــف) تبصــره (‪ )۱۶‬قانــون بودجــه ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫کل کشــور و جــزء ‪۱‬‏بنــد قانونــی مذکــور‪ ،‬مــوارد مربــوط بــه‬ ‫پرداخت تســهیالت ازدواج در ســال ‪ ۱۴۰۱‬را طی بخشــنامه‬ ‫شــماره ‪ ۳۰۳۹/۰۱‬مورخ‏‏‪ ۱۰‬فروردین ‪ ۱۴۰۱‬به شــبکه بانکی‬ ‫کشــور ابــاغ کــرده و در انتهــای ایــن بخشــنامه تاکیــد‬ ‫کــرده اســت ترتیبــی از ســوی شــبکه‏بانکــی اتخــاذ شــود‬ ‫تــا حداکثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ وصــول ایــن‬ ‫نامــه‪ ،‬موضــوع بــه واحدهــای اجرایــی ذیربــط در‏سراســر‬ ‫کشــور ابــاغ و یــک نســخه از ابالغیــه مربوطــه بــه ایــن‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫بانــک ارســال شـ ‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫بــر ایــن اســاس شــبکه بانکــی تــا مــورخ ‪ ۱۷‬فروردیــن‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬فرصــت دارد تــا نســبت بــه ابــاغ بخشــنامه مذکــور‬ ‫بــه کلیــه شــعب در‏سراســر کشــور اقــدام کنــد‪ .‬لــذا‬ ‫اندکــی تامــل و دقــت در انتشــار گــزارش مذکــور مــی‬ ‫توانســت در اگاهــی بخشــی افــکار عمومــی نقــش‬ ‫‏موثــری داشــته باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫الزم بــه تاکیــد اســت بــر اســاس الیحــه بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــه زوج هایــی کــه‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صرفه جویی در حجم اینترنت‬ ‫با کاهش مصرف اینترنت‬ ‫پس زمینه‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تقویت شرکت های دانش بنیان عامل‬ ‫توسعه اقتصادی است‬ ‫تاریــخ عقــد انهــا بعــد‏از ‪۰۱‬‏‪۰۱/‬‏‪ ۱۳۹۷/‬می باشــد و تاکنــون‬ ‫وام ازدواج دریافــت نکرده انــد‪ ،‬بــا مبالــغ جدیــد پرداخــت‬ ‫می گــردد و صرفــا تاخیــر احتمالــی‏در ابــاغ بخشــنامه بــه‬ ‫یــک شــعبه مانعــی بــرای پرداخــت تســهیالت مذکــور بــه‬ ‫متقاضیــان نخواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همچنیــن تاکیــد مــی گــردد همانگونــه کــه در بخــش‬ ‫شــرایط و دســتورالعمل اخــذ تســهیالت قــرض الحســنه‬ ‫ازدواج در ســامانه‏مذکــور امــده اســت‪ ،‬کلیــه متقاضیــان‬ ‫وام ازدواج کــه واجــد شــرایط دریافــت ایــن تســهیالت‬ ‫هســتند ابتدا باید از طریق همین ســایت‏ثبت نـــام کرده‬ ‫و فــرم مربوطــه را تکمیــل نماینــد کــه در صــورت موفقیــت‬ ‫امیـِـز بــودن مراحــل ثبــت نــام‪ ،‬یــک کــد رهگیــری ده‏رقمی‬ ‫کــه کامــا محرمانــه بــوده و مربوط به متقاضی می باشــد‪،‬‬ ‫بــه شــخص ثبــت نــام کننــده داده مــی شــود و متقاضیــان‬ ‫موظــف‏هســتند جهــت اطــاع از وضعیــت ثبــت نــام خود‬ ‫و هـــمچنین نــام شــعبه مربوطــه جهــت مراجعــه بــرای‬ ‫اخــذ وام ازدواج‪ ،‬بــه همیــن‏ســایت مراجعــه کــرده و در‬ ‫صورتیکــه شــعبه عامل اعطــای وام برای متقاضی تعیین‬ ‫شــده باشــد بایــد بــا در دســت داشــتن مــدارک‏مــورد نیــاز‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت زمانــی کــه از طــرف ســایت اعــام می گــردد‪،‬‬ ‫بــه شــعبه مربوطــه مراجعــه کــرده و نســبت بــه اتمــام‬ ‫‏مراحــل اخــذ وام اقــدام نماینــد‪ .‬بنابرایــن بــرای ثبــت نــام‬ ‫بــرای دریافــت نــام تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج در‬ ‫مرحلــه نخســت‏نیــازی بــه مراجعــه بــه شــعب بانک هــا‬ ‫وجــود نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بانــک مرکــزی‪ ،‬بــر خــاف ادعــای مطرح شــده‬ ‫در گــزارش منتشــر شــده‪ ،‬ســامانه ثبــت نــام تســهیالت‬ ‫س ‪‎ve.cbi.ir‬بســته و‬ ‫قــرض الحســنه ‏ازدواج بــه ادر ‪‎‬‬ ‫مســدود نبــوده و همزمــان بــا تصویــب و ابــاغ الیحــه‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬از ســوی مجلــس‏شــورای اســامی‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس ضوابــط و مبالــغ جدیــد بروزرســانی شــده اســت‪.‬‬ ‫مراجعــه خبرنــگار مربوطــه بــه ایــن ســامانه و عــدم‏اکتفــا‬ ‫بــه اظهــارات منبعــی نامشــخص منجــر بــه رفــع ابهــام در‬ ‫ایــن خصــوص مــی شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری تــا روز ‪ ۱۵‬فرودیــن مــاه بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬هزار فقره ثبت نام تســهیالت قرض الحســنه ازدواج‬ ‫در ســامانه‏مربوطــه انجــام شــده اســت‪ .‬بانــک مرکــزی و‬ ‫شــبکه بانکــی کشــور خــود را ملــزم بــه اجــرای قوانیــن در‬ ‫راســتای تکریــم مــردم و‏جوانــان مــی دانــد و در ســال‬ ‫جــاری نیــز بــه روال ســالهای گذشــته نســبت بــه انجــام‬ ‫وظایــف و تکالیــف خــود بویــژه در خصــوص‏پرداخــت‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج اقــدام خواهــد کــرد‪ .‬در‬ ‫همیــن راســتا شــبکه بانکــی کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نســبت‬ ‫بــه‏پرداخــت بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار میلیــارد تومــان بــه ‪۹۲۴‬‬ ‫هــزار متقاضــی‪ ،‬وام قرض الحســنه ازدواج اقــدام کردن ‪‎‬د‪‎.‬‏‪/‬‬ ‫ایرنــا‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫نماینده پنج شهرســتان خراســان شــمالی در مجلس شــورای اسالمی گفت‪ :‬نیاز‬ ‫ضــروری بــرای تحقــق توســعه اقتصــادی کشــور‏تقویــت و حمایــت از شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان و تولیــد علمــی اســت و رهبــر معظــم انقــاب از ان بدرســتی بــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫عنــوان دغدغــه روز‏جامعــه یــاد کردنـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کارمحمــد وحیــدی اظهــار داشــت‪ :‬دغدغــه رهبــر انقالب‬ ‫اقتصــاد و رونــق تولیــد اســت چــرا کــه ایــن امــر بــا‏نامگــذاری موضــوع اقتصــاد و‬ ‫تولیــد در ســال هــای اخیــر گــره خــورده اســت؛ و ایشــان در ســال جــاری بدرســتی‬ ‫بیــان کردنــد کــه‏تولیــد بایــد بــر مبنــای علــم باشــد و در ایــن زمینه تحقق اهــداف از‬ ‫مســیر شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی گــذر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وحیــدی افــزود‪ :‬در انتخــاب شــعار ســال بــار دیگــر رهبــر انقــاب بــر تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان تاکیــد دارنــد و مــورد تاکیــد ایشــان تقویــت‏دانش بنیان اســت؛ دانش بنیان‬ ‫بــودن بــه ایــن معنــا اســت کــه تولیــد مبنتــی بــر جریــان علمــی باشــد‪ ،‬در ایــن‬ ‫زمینــه جریــان علمــی‏کشــور شــرایط خوبــی دارد و مجلــس شــورای اســامی هــم‬ ‫بــا تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان‪ ،‬تــاش دارد تــا زمینه هــای‏تقویت‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان را فراهــم کنــد و پشــتیبانی و حمایت هــای الزم در این‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــاره دیــده شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه عنــوان فعــاالن بخــش خصوصــی شــرکت هــای دانــش بنیــان ‪،‬‬ ‫قادرنــد تــا کمــک کار رونــق اقتصــادی کشــور باشــند‪،‬‏چــرا کــه بیشــتر تولیــدات ایــن‬ ‫شــرکت هــا بــا کیفیــت بــاال و مبتنــی بــر دانــش و علــم می باشــد کــه مــورد پســند و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫قبــول بــازار و مشــتری‏در داخــل و خــارج اسـ ‪‎‬‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال هــای اخیــر تولیــدات شــرکت هــای دانــش بنیــان‏بــازار خوبــی داشــته اســت‬ ‫بطوریکــه بــرای تامیــن تجهیــزات بیمارســتانی مــورد نیــاز درمــان بیمــاران در دوران‬ ‫کرونــا هــم ایــن‏شــرکت هــا در کشــور بــه خوبــی وارد عرصــه شــدند و بــه طــور مثــال‬ ‫جوانان ما موفق به ســاخت دســتگاه تنفس مصنوعی‏‏(ونتیالتور) شــده و عالوه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــر تامیــن نیــاز بیمارســتان هــای داخلــی تــوان صــادرات هــم حاصــل شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه و ســملقان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در بخشــی دیگــر نیــاز‏ضــروری اســتان را تقویــت دانــش‬ ‫بنیان در بخش کشــوری دانســت و گفت‪ :‬کشــاورزی اولویت توســعه این اســتان‬ ‫اســت و بــه‏همیــن خاطــر بایــد شــرکت دانــش بنیــان کشــاورزی در ایــن منطقــه‬ ‫تقویــت شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رهبــر معظــم انقــاب بــر اشــتغال افریــن بــودن تولیــد نیــز‬ ‫در کنــار دانــش بنیــان‪ ،‬هــم تاکیــد دارنــد افــزود‪ :‬اشــتغال‏افرینــی و حــل مشــکل‬ ‫بیــکاری یکــی از ویژگــی هــای تولیــد بایــد باشــد در ایــن زمینــه رویکــرد مــا حمایت از‬ ‫تولیــدی اســت کــه‏اشــتغالزایی بیشــتری در جامعــه دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫وحیــدی اظهــار داشــت‪ :‬مطالبــه مــردم و رســانه هــا امســال بایــد ایــن باشــد کــه‬ ‫مدیــران اســتان هــا چــه میــزان بسترســازی را در‏حــوزه تحقــق شــعار ســال انجــام‬ ‫داده انــد‪ ،‬و اینکــه چــه میــزان تعــداد شــرکت های دانــش بنیــان افزایــش یافتــه و‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ایــن شــرکت ها چــه‏میــزان تســهیالت و حمایــت دریافــت مــی کنن ـ ‪‎‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه و ســملقان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در پایــان گفــت‪ :‬بــرای‏حــل مشــکل بیــکاری و پیشــگیری‬ ‫از افزایــش بیــکاری تولیــد اشــتغال افریــن در بســتر دانــش بنیــان یکــی از‬ ‫ظرفیت هایــی اســت کــه‏بایــد مــورد توجــه قــرار گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬فروردین‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪509‬‬ ‫نقش پست در توسعه‬ ‫اقتصاددیجیتال‬ ‫و اشتغال افرینی‬ ‫در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و در جهــت‬ ‫تحقــق بخشــی بــه شــعار ســال‪ ،‬جلســه ای بــا محوریــت‬ ‫ســرعت دهــی بــه ارائــه‏خدمــات نویــن و دانــش بنیــان در‬ ‫پســت اســتان گلســتان برگــزار شــد‏‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل پســت اســتان گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫لــزوم تفکــر سیســتمی مبتنــی بــر بهــره منــدی حداکثــری‬ ‫از نیروهــای نخبــه و‏فنــاور گفــت‪ :‬ضــرورت ارائــه خدمــات‬ ‫برخــط‪ ،‬مبتنــی بــر دانــش روز و نیــاز جامعــه اســت‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حســن ایزدپنــاه‬ ‫بــا تاکیــد بــر نقــش پســت در توســعه اقتصــاد دیجیتــال‬ ‫و اشــتغال افرینــی پایــدار‏اظهــار داشــت‪ :‬پســت بعنــوان‬ ‫ســکوی تجــارت الکترونیــک و مرکــز ثقــل جامعــه هــدف در‬ ‫ایــن بخــش مــی توانــد حلقــه واســطی بیــن‏نیروهای فنــاور‪،‬‬ ‫مبتکــر و دانــش بنیــان و بازارهــای هــدف (بویــژه کســب و‬ ‫کارهای اینترنتی ) و خدمات گیرندگان باشــد‪ .‬از‏اینرو باید‬ ‫خدمــات پســتی بــه ســرعت و بــا کمــک شــرکت های فنــاور‬ ‫در ســطح جامعــه بصــورت برخــط ( در قالــب وب ســرویس‬ ‫و ‪ )...‬‏و بــا بهتریــن کیفیــت در دســترس احــاد جامعــه‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬مکانیــزه نمــودن خدمــات پســتی و بهــره منــدی‬ ‫حداکثــری از وب‏سرویســهای پســتی و نــواوری خدمــات‬ ‫بــر پایــه دیجیتــال بــا پــای کار امــدن نیروهــای دانــش بنیــان‬ ‫موجبــات ســرعت بخشــی ‪ ،‬تنــوع ‏خدمــات ‪ ،‬افزایــش‬ ‫کیفیــت و کاهــش هزینــه تمــام شــده مبتنی بر خواســتگاه‬ ‫خدمــات گیرنــدگان مــی شــود‏‪.‬‬ ‫ایزدپنــاه گفــت؛ تنظیــم برنامــه ســال ‪ 1401‬در جهت تحقق‬ ‫‪ 30‬درصــد ارائــه خدمــات در قالــب وب ســرویس‪ ،‬نشــان‬ ‫از بــاور و اراده‏مجموعــه پســت اســتان گلســتان در ایــن‬ ‫خصــوص مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫الگوریتم های پیچیده و لذت‬ ‫بــه طــور معمــول پیــش می ایــد کــه کاربــران شــکایت دارنــد‬ ‫از اینکــه مــدت زمــان زیــادی در یــک رســانه اجتماعــی مثــل‬ ‫توییتــر یــا اینســتاگرام یــا یوتیــوب حضــور داشــته اند امــا اصــا ً‬ ‫حواس شــان بــه ســاعت نبــوده و متوجــه نشــده اند کــه چــه‬ ‫زمــان زیــادی را صــرف بــاال و پایین کــردن صفحــات و تعامــل‬ ‫بــا ســایر کاربــران کرده انــد‪.‬‬ ‫خوشحالی شبکه های‬ ‫اجتماعی از کاربران‬ ‫بی مواجب‬ ‫مستند «مایسا» اماده‬ ‫اکران در جشنواره های ملی‬ ‫و بین المللی است‬ ‫فیلمســاز‪ ،‬تهیــه کننــده و کارگــردان مســتند مایســا گفت‪:‬‬ ‫تولیــد مســتند مایســا برشــی از اداب و رســوم ترکمن هــای‬ ‫گلســتان در مراســم ازدواج به پایان رســیده و اماده اکران‬ ‫و حضــور در جشــنواره های ملــی و بیــن المللــی اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا صبــوری اظهــار داشــت‪ :‬از دوران نوجوانــی و‬ ‫بــا تماشــای فیلم هایــی ماننــد ســمندر‪ ،‬شــیالت ‪ ،‬گــزل‬ ‫و مســتندهایی ماننــد اســب‪ ،‬فــرش‪ ،‬ترکمــن و اتــان‬ ‫مجــذوب فرهنــگ قــوم ترکمــن شــدم و تصمیــم گرفتــم‬ ‫بــا ســاخت یــک اثــر بــه مســوولیت هنــری خــود در قبــال‬ ‫معرفــی بهتــر ایــن قــوم عمــل کنــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای ســاخت مایســا‪ ،‬چندیــن بــار بــه‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گنبــد و روســتاهای‬ ‫اطــراف ایــن شــهرها رفتــه و عــاوه بــر تحقیقــات میدانــی‬ ‫و کتابخانــه ای بــرای درک بهتــر از موضــوع بــا مــردم‪،‬‬ ‫هنرمنــدان و بــزرگان ایــن قــوم دیــدار و گفــت و گــو کــردم ‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫پیشگی یرازاسیب ه یا‬ ‫اجتماعی‬ ‫تیتر‪ ،‬یادداشت ‪،‬‬ ‫مقاهل‪،‬زگارشوعکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫برای دریافت ادرس دفتر‬ ‫اسکن کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 55,720,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,864,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 125,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 126,330,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,650,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬سعید ارکان زاده یزدی‪:‬‬ ‫«ریــد هســتینگز» بنیان گــذار و مدیرعامــل شــرکت «نت فلیکس»‬ ‫می گویــد شــما وقتــی یــک ســریال یــا فیلــم را از نت فلیکــس‬ ‫می گیریــد‪ ،‬داریــد از خــواب می میریــد‪ ،‬ولــی ســرانجام بیــدار‬ ‫می مانیــد تــا ان را تماشــا کنیــد‪ .‬پــس مــا در واقــع بــا خــواب رقابــت‬ ‫می کنیــم و داریــم برنــده می شــویم‪.‬‬ ‫«اقتصاد توجه» مدل کسب و کاررسانه های اجتماعی‬ ‫هســتینگز در ســخنانش می افزایــد کــه بــرای رســانه های اجتماعــی‬ ‫و پلتفرم هــای عصــر دیجیتــال بســیار مهــم اســت‪ :‬زیــاده روی در‬ ‫تماشــا (‪ .)binge-watching‬او در ســخنرانی اش کــه متــن ان را‬ ‫«فســت کمپانــی» منتشــر کــرد‪ ،‬تاکیــد کــرد هــر کســی ســاعت های‬ ‫مشــخصی برای فعالیت در شــبانه روز دارد‪ .‬هدف نت فلیکس این‬ ‫اســت کــه ایــن ســاعت ها را اشــغال کنــد‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫ایــن پلتفــرم از پدیــده ای نــام می بــرد کــه می تــوان ان را بــا اصطــاح‬ ‫«اقتصــاد توجــه» (‪ )Attention Economy‬روش ـن تر بیــان کــرد‪.‬‬ ‫مــدل شــبکه های اجتماعــی ایــن اســت کــه ان هــا بایــد تــا حــد‬ ‫امــکان‪ ،‬بیشــترین توجــه کاربــران را به خود معطوف ســازند‪ .‬هرچه‬ ‫بتواننــد توجــه کاربران را بیشــتر جلب کننــد‪ ،‬درامد باالتری خواهند‬ ‫داشــت‪ .‬بــه ایــن الگــوی تجــاری «اقتصــاد توجــه» می گوینــد‬ ‫مــدل کس ـب وکار رســانه های اجتماعــی مبتنــی بــر اقتصــاد توجــه‬ ‫اســت و در نظــر گرفتــن توجــه انســان ها به مثابــه یــک کاالی‬ ‫کمیــاب‪ .‬اقتصــاد بـ ه عبــارت خیلــی ســاده یعنــی تخصیــص منابــع و‬ ‫کاالهــای محــدود بــه نیازهــای تقریبا ًنامحــدود‪ .‬اقتصاد توجه یعنی‬ ‫تخصیــص توجــه انســان ها بــه پدیده هــای زیــاد‪ ،‬در شــرایطی کــه‬ ‫ان هــا در مــدت شــبانه روز زمــان محــدودی بــرای ابــراز توجــه بــه ایــن‬ ‫پدیده هــا دارنــد‪.‬‬ ‫هــر انســانی در چرخــه ‪۲۴‬ســاعته روز و شــب‪ ،‬ســاعاتی بــرای‬ ‫کارکــردن‪ ،‬امــوزش‪ ،‬اســتراحت‪ ،‬ارتباطــات ناگزیــر اجتماعــی‪ ،‬خــواب‬ ‫و نظایــر این هــا صــرف می کنــد‪ .‬حضــور و تعامــل بــا رســانه های‬ ‫اجتماعــی هــم می توانــد بخشــی از ایــن وقــت را بــه خــود اختصــاص‬ ‫دهــد‪ .‬مــدل تجــاری پلتفرم هــای شــبکه های اجتماعــی بــه ایــن‬ ‫صــورت اســت کــه هــر چقــدر افــراد بیشــتر در ان هــا حضــور داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬می تواننــد بیشــتر بــه ان هــا اگهــی نشــان بدهنــد و بنابرایــن‬ ‫درامــد شــرکت های رســانه های اجتماعــی افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن ان هــا بایــد تــا حــد امــکان‪ ،‬بیشــترین توجــه کاربــران را بــه‬ ‫خــود معطــوف ســازند‪ .‬هرچــه بتواننــد توجــه کاربــران را بیشــتر بــه‬ ‫خــود جلــب کننــد‪ ،‬درامــد باالتــری خواهنــد داشــت‪ .‬بــه ایــن الگــوی‬ ‫اقتصــادی «اقتصــاد توجــه» می گوینــد‪.‬‬ ‫الگوریتم های پیچیده و لذت‬ ‫بــه طــور معمــول پیــش می ایــد کــه کاربــران شــکایت دارنــد از‬ ‫اینکــه مــدت زمــان زیــادی در یــک رســانه اجتماعــی مثــل توییتر یا‬ ‫اینســتاگرام یــا یوتیــوب حضــور داشــته اند امــا اصــا ً حواس شــان‬ ‫بــه ســاعت نبــوده و متوجــه نشــده اند کــه چــه زمــان زیــادی را‬ ‫صــرف بــاال و پایین کــردن صفحــات و تعامــل بــا ســایر کاربــران‬ ‫کرده انــد‪ .‬ایــن کار ان هــا مثــل چرخیــدن در فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای بــزرگ اســت کــه ســاعت ها البــه الی قفســه ها و‬ ‫جنس هــا می گردنــد و متوجــه گــذر زمــان نمی شــوند‪.‬‬ ‫امــا رســانه های اجتماعــی از اینکــه کاربــران ســاعت های‬ ‫بیشــتری را در محیــط ان هــا بگذراننــد ناراحــت نیســتند و بســیار‬ ‫هــم خرســند می شــوند‪ .‬شــاید حتــی خــود رســانه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫براســاس شــکایت کاربــران و تــاش بــرای ســاختن نوعــی وجهــه‬ ‫مشتری پســند و خیرخــواه‪ ،‬راه حل هایــی مثــل هشــدار دادن بــه‬ ‫کاربرانــی کــه زیــادی در رســانه های اجتماعــی وقــت می گذراننــد‪،‬‬ ‫ارائــه کــرده باشــند‪ ،‬امــا هیــچ صاحــب رســانه اجتماعــی در تــه‬ ‫دلــش و در جلســات هیــات مدیــره اش‪ ،‬از اینکــه بــا اشــغال وقــت‬ ‫بیشــتر کاربــران بــه درامــد زیادتــری برســد‪ ،‬ناراضــی نیســت‪.‬‬ ‫رســانه های اجتماعــی از اینکــه کاربــران ســاعت های بیشــتری‬ ‫را در محیــط ان هــا بگذراننــد بســیار خرســندند‪ .‬شــاید ان هــا‪،‬‬ ‫راه حل هایــی مثــل هشــدار دادن بــه کاربرانــی کــه ســاعت های‬ ‫زیــادی در ایــن رســانه ها وقــت می گذراننــد‪ ،‬ارائــه کــرده باشــند‪،‬‬ ‫امــا هیــچ صاحــب رســانه اجتماعــی از اینکــه بــا اشــغال وقــت‬ ‫بیشــتر کاربــران بــه درامــد زیادتــری برســد‪ ،‬ناراضــی نیســت‬ ‫رســانه های اجتماعــی بــرای اینکــه وقــت بیشــتری از کاربــران‬ ‫را اشــغال کننــد‪ ،‬بســیار حساب شــده و البتــه غیرشــفاف عمــل‬ ‫می کننــد‪ .‬ابــزار ان هــا بــرای ایــن کار الگوریتــم اســت‪.‬‬ ‫الگوریتم هــا؛ رســانه های اجتماعــی هســتند کــه تصمیــم‬ ‫می گیرنــد بــه هــر کاربــر چــه محتوایــی بــه چــه ترتیبــی نشــان‬ ‫داده شــود‪ .‬الگوریتم هــا بــر اســاس ســابقه فعالیــت کاربــران در‬ ‫رســانه اجتماعــی ــــ مثــا ً اینکــه چــه چیــزی را قبــا ً پســندیده یــا‬ ‫جسـت وجو کــرده یــا بــا چــه محتوایــی تعامــل داشــته ـ بــه او انچــه‬ ‫را نشــان می دهنــد کــه پیش بینــی می کننــد دوســت دارد و بــه‬ ‫ایــن ترتیــب کاربــر را بیشــتر بــه خــود جلــب می کننــد‪.‬‬ ‫ابزارهایــی مثــل عالمــت «الیــک» هــم بــه ایــن جلــب توجــه‬ ‫کمــک می کننــد‪ .‬وقتــی اشــنایان و دوســتان کاربــر در یــک رســانه‬ ‫اجتماعــی او را الیــک می کننــد‪ ،‬لذتــی بــه کاربــر دســت می دهــد‬ ‫کــه به تدریــج بــه ایــن لــذت عــادت می کنــد‪ .‬کار می توانــد بــه‬ ‫جایــی برســد کــه اگــر یــک روز ایــن لــذت نباشــد ــــ یعنــی یــک‬ ‫روز در رســانه اجتماعــی فعالیــت نداشــته باشــد ــــ احســاس‬ ‫کمبــود کنــد و در جسـت وجوی ان لــذت‪ ،‬دوبــاره به ســوی رســانه‬ ‫اجتماعــی کشــیده شــود‪.‬‬ ‫دعوت از ‪ ۴‬مشت زن نونهال‬ ‫گلستانی به اردوی تیم ملی‬ ‫سرویس ورزشی‪:‬‬ ‫رییــس هیــات بوکــس گلســتان گفــت‪ :‬کادر فنــی تیــم ملــی نونهــاالن‪ ،‬چهــار مشــتزن‬ ‫نونهــال گلســتانی را بــه اردوی امــاده ســازی ایــن تیــم کــه در شــیراز برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫دعــوت کــرد‪.‬‬ ‫علــی بیانــی اظهارداشــت‪ :‬ایــن اردو از ‪ ۲۵‬فروردیــن مــاه بــه مــدت یــک هفتــه در مجموعــه‬ ‫مشــکل بزرگ تــر اینجاســت کــه الگوریتم هــای رســانه های‬ ‫اجتماعــی شــفاف نیســتند و کســی در خــارج از ایــن شــرکت ها‬ ‫از جزییــات ان هــا خبــر نــدارد‪ .‬بــه طــور مثــال معلــوم نیســت‬ ‫کــه الگوریتم هــای اینســتاگرام یــا توییتــر چــه مــواردی از‬ ‫فعالیت هــای کاربــر را در اولویــت قــرار می دهــد تــا نوشــته ها‬ ‫و عکس هــای بعــدی را بــر اســاس ان هــا بــه او نشــان دهــد‪.‬‬ ‫نظارتــی هــم بــر کار الگوریتم هــای رســانه های اجتماعــی نیســت‬ ‫و شــرکت ها هــر طــور کــه بخواهنــد می تواننــد کاربــران را بــازی‬ ‫دهنــد‪ .‬به خصــوص کــه اکنــون هــوش مصنوعــی و شــاخه های‬ ‫از ان همچــون یادگیــری ماشــینی‪ ،‬توانســته اند الگوریتم هــای‬ ‫بســیار قدرتمنــد و دقیقــی بســازند‪.‬‬ ‫راه درمان؛ افزایش شناخت کاربران‬ ‫چطــور می تــوان از مــدل اقتصــاد توجــه در رســانه های اجتماعــی‬ ‫برحــذر بــود و بــه دام ان هــا نیفتــاد؟ قــدم اول حــل هــر مشــکلی‪،‬‬ ‫اگاهــی از ان و قبــول وجــود ان مشــکل اســت‪.‬‬ ‫شــاید در گام نخســت‪ ،‬بتوان با اگاهی بیشــتر از ســازوکارهایی‬ ‫کــه ایــن شــرکت ها بــرای تصاحــب وقــت و جلــب توجــه کاربــران‬ ‫بــه کار می گیرنــد‪ ،‬ســواد رســانه ای کاربــران را افزایــش داد‬ ‫و ان هــا را مطلــع کــرد کــه بــا حضــور بیــش از انــداز ه خــود در‬ ‫رســانه های اجتماعــی‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه بــه کارمنــد بی مــزد و‬ ‫مواجــب شــرکت های ان پلتفرم هــا بــدل می شــوند‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت بــه زندگــی خــود نیــز اســیب بزننــد و وقــت ارزشــمند خــود‬ ‫را تلــف می کننــد‪.‬‬ ‫نظارتــی بــر کار الگوریتم هــای رســانه های اجتماعــی نیســت و‬ ‫ان هــا هــر طــور کــه بخواهنــد می تواننــد کاربــران را بــازی دهنــد‪،‬‬ ‫بــا تمرین هایــی مثــل یــک روز در هفتــه بــدون رســانه اجتماعــی‪،‬‬ ‫می تــوان از کارمنــدی بی مواجــب ان هــا خــارج شــد امــا حتــی‬ ‫کاربــری کــه اگاه اســت رســانه های اجتماعــی بــا ترفندهایــی‬ ‫ان هــا را در محیــط خــود نگــه مــی دارد‪ ،‬ممکــن اســت بــر اثــر‬ ‫لذتــی کــه حضــور در رســانه های اجتماعــی بــرای ان هــا دارد‬ ‫محیــط را تــرک نکنــد‪.‬‬ ‫قــدم بعــدی‪ ،‬راه هایــی اســت کــه اســتفاده از رســانه های‬ ‫اجتماعــی را از یــک حــد معیــن بــه بعــد ممنــوع می کنــد‪:‬‬ ‫نرم افزارهایــی هســتند کــه کاربــران می تواننــد ان هــا را نصــب‬ ‫کننــد تــا زمــان حضــور ان هــا را در رســانه های اجتماعــی‬ ‫ممنــوع کنــد‪ .‬همچنیــن بــا تمرین هایــی مثــل یــک روز در‬ ‫هفتــه بــدون رســانه اجتماعــی‪ ،‬می تــوان خــود را در برابــر‬ ‫ان هــا مقاوم تــر کــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬خیلــی هــم نمی تــوان بــه عاقبــت ماجــرا‬ ‫خوشــبین بــود‪ .‬رســانه های اجتماعــی چنــان الگوریتم هــا و‬ ‫ابزارهــای پیچیــده ای بــه کار می گیرنــد کــه هــر کاربــر خوداگاهــی‬ ‫را هــم می تواننــد به ســوی خــود بکشــند‪.‬‬ ‫بعضــی از متخصصــان می گوینــد علتــش می توانــد ایــن باشــد‬ ‫کــه ان هــا روی ناخــوداگاه انســان ها اثــر می گذارنــد و بــه ایــن‬ ‫راحتــی نمی تــوان کنارشــان گذاشــت‪ .‬هــر روز نیــز ابزارهــای‬ ‫تــازه ای بــرای جلــب توجــه کاربــران بالقــوه خــود ارایــه می کننــد‪.‬‬ ‫از ان ســو‪ ،‬جامعــه امــروز هــم بــه ســویی مــی رود کــه حضــور‬ ‫در رســانه های اجتماعــی بــه یکــی از عادت هــا و حتــی شــاید‬ ‫ضروریــات ارتباطــات انســانی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بخشــی از اطالع رســانی و بــا خبــر شــدن از وقایــع‬ ‫روز نیــز بــر عهــده رســانه های اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬امــا‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬بایــد از اینکــه رســانه های اجتماعــی چــه اثــری بــر‬ ‫انســان ها می گذارنــد و چطــور کسب وکارشــان اداره می شــود‪،‬‬ ‫اگاه شــد تــا بتــوان دســت کم معصومانــه و خام اندیشــانه بــا‬ ‫ان هــا برخــورد نکرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫ورزشــی حمــزه شــیراز اغــاز مــی شــود و امیرحســین قربانــی و دانیــال ســاعدی‪ ،‬کمیــل‬ ‫کهن پــور و دوران ایــری چهــار ورزشــکار گلســتانی‪ ،‬تمرینــات خــود را همــراه ‪ ۳۰‬بوکســور‬ ‫دیگــر برگــزار مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بوکــس رده ســنی نونهــاالن و نوجوانــان گلســتان در ســال هــای‬ ‫اخیــر رشــد قابــل توجهــی داشــت و مطابــق برنامــه ریــزی انجــام شــده کســب حداکثــر‬ ‫ســهمیه های تیــم ملــی ایــن رده ســنی را در دســتور کار قــرار داده ایــم‪.‬‬ ‫رییــس هیــات بوکــس گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از برنامــه هــای اصلــی هیــات توجــه‬ ‫ویــژه بــه توســعه و رشــد ایــن ورزش در رده هــای ســنی پایــه اســت و بــر همیــن اســاس‬ ‫بخــش عمــده تمرکــز فعالیــت هــا بــر روی نونهــاالن و نوجوانــان متمرکــز اســت‪.‬‬ ‫بیانــی یــاداور شــد‪ :‬رشــته ورزشــی بوکــس طــی ســال های اخیــر بــه عنــوان ورزشــی بــا‬ ‫خطــرات فــراوان معرفــی شــد و ایــن بــاور اشــتباه حامیــان مالــی را از حضــور بــرای کمــک بــه‬ ‫ایــن رشــته دور کــرده و بــر مشــکالت مالــی هیــات هــا افــزوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات بوکــس گلســتان از شــهرداری هــای اســتان بــه خصــوص گــرگان خواســت در‬ ‫کنــار توجــه بــه برخــی تیــم هــا و رشــته هــای خــاص‪ ،‬ورزش هــای دیگــر از جملــه بوکــس را بــا‬ ‫پرداخــت اعتبــار مســتمر در طــول ســال بــرای رســیدن بــه جایــگاه هــای بهتــر همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫هــم اینــک بیــش از هــزار بوکســور رســمی و حرفــه ای تمرینــات خــود را زیــر نظــر یکصــد‬ ‫مربــی در اســتان گلســتان انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در این استان شمالی بیش از ‪ ۲۵‬هزار ورزشکار سازماندهی شده فعالیت دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫کاهش بارندگی‪ ،‬سطح زیر کشت زیره در گنبدکاووس‬ ‫را سه برابر بیشتر کرد‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪509‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫چارقلی تنها ساحل ماسه ای‬ ‫گلستان‬ ‫‪ -۱‬لطفــا در مــورد ترموســتات و درجــه بنــدی اش توضیــح دهیــد‬ ‫و از کجــا بایــد فهمیــد کــه خــراب شــده و اگــر خــراب بشــود چــه‬ ‫گمیشــان یــک تــاالب ســاحلی محســوب مــی شــود و طیــف‬ ‫گســترده ای از گونــه هــای مختلــف پرنــدگان همچــون مرغابــی‪،‬‬ ‫غــاز‪،‬‏قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬بــاکالن‪ ،‬پرســتوی دریایــی‪ ،‬ســلیم‪ ،‬کاکایــی‪،‬‬ ‫چنگــر‪ ،‬اگــرت‪ ،‬خوتــکا‪ ،‬گیــان شــاه و تلیلــه در فصــول گوناگــون‬ ‫ســال بــه‏ان مهاجــرت می کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪‎‬گمیشان یادگار‬ ‫اشکانیان دریانورد‬ ‫سرویس تاریخ‪:‬‬ ‫ی زیــادی از دوره هــای تاریخــی گوناگــون‬ ‫‪‎ ‎‬شــهر گمیشــان یــادگار ‬ ‫از جملــه اشــکانیان دارد کــه در تعطیــات نــوروز امســال مــورد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏اســتقبال فــراوان گردشــگران قــرار گرفــ ‪‎‬‬ ‫صدهــا ســال قبــل کــه هنــوز راه ابریشــم بزرگ تریــن شــبکه‬ ‫بازرگانــی دنیــا محســوب مــی شــد‪ ،‬گمیشــان بــه عنــوان یکــی‬ ‫از‏هســته های یکجانشــینی اشــکانیان در اوج شــکوه و اقتــدار‬ ‫اقتصــادی و تجــارت دریایــی بــود و بــه عنــوان ایســتگاه پایانــی‬ ‫مســیر ‏خاکــی ایــن راه بین المللــی‪ ،‬در مرکــز تصمیم گیــری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پادشــاهان قــرار داشــ ‪‎‬‬ ‫برخــی مورخــان مــی گوینــد در روزهــای اوج ارتبــاط تجــاری ایــران‬ ‫بــا روســیه تــزاری از طریــق بنــادر خــزر‪ ،‬کاالهایــی کــه در‏‏ گلســتان‬ ‫امــروزی مــی امــده‪ ،‬بعــد از عبــور از بنــدر ترکمــن و بندرگــز‪ ،‬در‬ ‫ســاحل گمیشــان روی زمیــن گذاشــته مــی شــده تــا فــردا‏صبــح‪،‬‬ ‫بــا کشــتی بــه ســوی شــمال و غــرب دریــای خــزر بــرود و ایــن یعنــی‬ ‫گمیشــان ایســتگاه پایانــی مســیر خاکــی جــاده ابریشــم و‏اغــاز‬ ‫جــاده ابریشــم ابــی بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۷۴۰‬میــادی بــه بعــد گروهــی از عشــایر ترکمــن در‬ ‫محدود ه گمیشــان فعلی یک جانشــین شــدند و شــهری بندری به‬ ‫‏مرکزیــت ان ایجــاد شــد کــه از وســطش گــرگان رود می گذشــت و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه دریــای خــزر می ریخ ـ ‪‎‬‬ ‫کنــار هــم قرارگرفتــن زندگــی شــهری و دریــا‪ ،‬باعــث شــد مــردم‬ ‫کم کــم بــه تجــارت دریایــی روی بیاورنــد تــا جایــی کــه گمیشــان‬ ‫بــه‏یکــی از قدیمی تریــن و در عیــن حــال مهم تریــن شــهرهای‬ ‫اســتراباد بــدل شــد کــه مردمــش بــا کشــتی های بــزرگ خــود کــه بــه‬ ‫ان هــا‏‏»نــاو» می گفتنــد‪ ،‬تجــارت مــی کردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ترکمن هــا از بنــدر گمیشــان بــا ناوهــای بــزرگ تجاری خــود به بندر‬ ‫انزلــی‪ ،‬بنــدر اســتراخان و بنــدر بادکوبــه‪ ،‬یــا همــان باکــوی‏امــروز‪،‬‬ ‫رفت وامــد و تجــارت داشــتند کــه حضــور تکنولــوژی روز ان زمــان را‬ ‫هنــوز می تــوان بــا یــک پیــاده روی در گمیشــان‏حــس کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خیابان هــای ایــن شــهر پــر اســت از خانه هایــی کــه تا‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬حــال‬ ‫در هیچ جــای دیگــر ایــران ندیده ایــد؛ خانه هــای عمومــا ‪ ۲‬طبقــه‬ ‫بــا‏دیوارهایــی از چــوب رنگــی‪ .‬عجیــب نیســت اگــر بگویــم کــه ایــن‬ ‫صنعــت خانه ســازی‪ ،‬یــادگاری از روزهــای ارتبــاط نزدیــک بنــدر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏گمیشــان بــا بنــادر روســی اس ـ ‪‎‬‬ ‫دریانــوردان ان روزگار از روســیه بــا خــود الوارهــای بــزرگ چــوب‬ ‫می اوردنــد‪ .‬ایــن الوارهــا در ان جــا به عنــوان مصالــح‏ســاختمانی‬ ‫شــناخته می شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کاالهــای تجــاری ان روزگار تــا گمیشــان بــا اســب و گاری جابه جــا‬ ‫می شــده و پــس از یــک اُتــراق نه چنــدان طوالنــی در ایــن شــهر‏کــه‬ ‫ان روزگار نــام ابســکون داشــته اســت‪ ،‬بــا کشــتی بــه دریــای خــزر و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫از ان جــا بــه امپراتوری هــای همســایه می رفـ ‪‎‬‬ ‫گمیش تپــه از لحــاظ تاریخــی یکــی از قدیمی تریــن شــهرهای‬ ‫اســتان اســت که در ســال ‪ ،۱۳۰۸‬شــهرداری در ان تاســیس شــده‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و‏قبــل از ایــن تاریــخ هــم دارای بلدیــه بــوده اس ـ ‪‎‬‬ ‫منطقـه ای کــه گمیشــان در ان پدیــد امــده‪ ،‬از زمــان اشــکانیان تــا‬ ‫دوران اخیــر‪ ،‬تامین کننــد ه بخشــی از نیازهــای اقتصــادی قــار ه‏اروپــا‬ ‫گ بادبانــی‬ ‫ـی بــزر ِ‬ ‫بــوده و تــا حــدود ‪ ۸۰‬ســال قبــل‪ ،‬کشــتی های چوبـ ِ‬ ‫بــا نــام «لــدکا» وســیل ه مــراود ه کاالی تجــاری بــا تمــام‏ســواحل دور‬ ‫دریــای خــزر بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مــراودات فــراوان تجــاری گمیشــان بــا روســیه بــه واردات فــراوان‬ ‫چــون و ســبک معمــاری روســی بــه ایــن شــهر منجــر شــد و در‬ ‫‏نتیجــه ان‪ ،‬خانــه هــای فراوانــی بــا اســتفاده کامــل از چــوب در ایــن‬ ‫شــهر نیمــه بیابانــی ســاخته شــد کــه بــا چنــد ســال هــای متمــادی‬ ‫‏همچنــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و اینک به یکــی از جاذبه های‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ایــن شــهر کوچــک تبدیــل شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫پــس از یــک دوره باشــکوه نــام گمیــش تپــه در هیاهــوی تاریــخ‬ ‫گــم شــد امــا پــس از ســال هــا فراموشــی نام این شــهر در واپســین‬ ‫‏روزهــای اســفند ‪ ۹۷‬و پــس از محاصــره ایــن شــهر بــا ســیالب بــر‬ ‫ســر زبــان هــای افتــاد و بــا زدوده شــده غبــار تاریــخ از ایــن‏شــهر‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫برخــی ویژگــی هــای ان بــار دیگــر در معــرض نمایــش قــرار گرفـ ‪‎‬‬ ‫گمیــش تپــه هرچنــد جمعیتــی کمتــر از ‪ ۲۰‬هــزار نفــر دارد امــا بــه‬ ‫ســبب ظرفیــت هــای فــراوان گردشــگری ‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫‏جغرافیایــی و هــم جــواری بــا دریــای خــزر از جملــه مهمتریــن‬ ‫شــهرهای گلســتان محســوب مــی شــود کــه تاکنــون توجــه موثــری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه‏ان نشــده اسـ ‪‎‬‬ ‫نــام محلــی شــهر گمیــش تپه که بومیــان از ان اســتفاده می کنند‬ ‫کومــوش دپــه بــه معنــی «تپــه نقــره ای» اســت کــه بــرای ایــن‬ ‫نامگــذاری‏دالیلــی زیــادی مطــرح مــی کننــد کــه اصلــی تریــن ان‬ ‫بــه یافــت شــدن ســکه هــای نقــره در پیرامــون ایــن شــهر اس ـت‪‎ .‎‬‬ ‫گمیــش تپــه ســابقه تاریخــی جزیــره ابســکون را بــا تاریخــی هــزار‬ ‫ســاله یــدک مــی کشــد کــه در حــدود چهارصــد ســال قبــل بــه‬ ‫محلــی‏بــرای اســکان ترکمــن هــا تبدیــل شــد و بــه زبــان ترکمنی به‬ ‫کومــوش دفــه از ان یــاد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چارقلی تنها ساحل ماسه ای گلستان‬ ‫ســاحل چارقلــی در پنــج کیلومتــری جنــوب گمیــش تپــه واقــع‬ ‫اســت و تنهــا ســاحل ماســه ای اســتان محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مهمتریــن‏ویژگــی ســاحل چارقلــی نداشــتن معــارض ‪ ،‬ماســه ای‬ ‫بــودن و ارتبــاط مســتقیم بــا دریــای خــزر اســت کــه پتانســیل بــی‬ ‫نظیــری‏بــرای ســرمایه گــذاری محســوب می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هرچنــد طرحــی بــرای ایــن ســاحل پیــش بینــی شــده تــا مســائلی‬ ‫مانند ایجاد اشــتغال از محل گردشــگری ‪ ،‬گســترش ابزی پروری‪،‬‬ ‫‏طرح هــای جهــاد کشــاورزی‪ ،‬توســعه گردشــگری و اکوتوریســم مــد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نظــر قــرار بگیــرد امــا همچنــان ایــن طــرح در اغــاز راه اسـ ‪‎‬‬ ‫بهره مندی از ‪ ۲‬گلفشان‬ ‫گمیشــان بــه ســبب ویژگــی هــای جغرافیــای دارای ‪ ۲‬گل فشــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نفتلیجــه و قــارن یــارق اس ـ ‪‎‬‬ ‫گلفشــان هــا فرمولــوژی یــک مخــروط پهــن حــدود پنــج متــر‬ ‫ارتفــاع و چندصــد متــر قطــر خارجــی دارنــد کــه در بــاالی ان دریاچه‬ ‫‏کوچکــی شــکل یافتــه و همچــون اتشفشــان هــای کوچــک از‬ ‫دهانــه انهــا اب شــور بــه همــراه گِل رُس و گاز بــا فشــار و غلظــت‬ ‫‏زیــاد خــارج مــی شــود‬ ‫گل فشــان نفتلیجه در حدود ‪ ۲۰‬کیلومتری شــمال شــهر گمیش‬ ‫تپــه واقــع اســت و از چنــد ســال قبــل بــه ســبب رخدادهــای زمیــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏شــناختی اب ان بــه رنــگ بنفــش درامــده اسـ ‪‎‬‬ ‫گِلفشــان نفتلیجــه و تشــکیل حوضچــه اب بــه رنــگ بنفــش در‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتــری شــهر مــرزی و ترکمــن نشــین گُمیــش تپــه مرکــز‬ ‫‏شهرســتان گمیشــان واقــع در کرانــه شــرقی دریــای خــزر امکانــی‬ ‫جدیــد و بدیــع در گردشــگری ایــران اســت کــه می توانــد بــه واســطه‬ ‫‏خاصیــت درمانــی‪ ،‬عــاوه بــر رونــق گردشــگری طبیعــی پــای‬ ‫عالقمنــدان بــه توریســم درمانــی را هــم بــه منطقــه بــاز کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن روزهــا افــرادی کــه بــه گلفشــان نفتلیجه ســر می زنند شــاهد‬ ‫تغییــر رنــگ اب حوضچــه پیرامونــی ان بــه رنگ بنفش می‏شــوند؛‬ ‫موضوعــی کــه فراینــد اثبــات وجــود یــد در اعمــاق دشــت هــای‬ ‫گلســتان را از ازمایشــگاه هــای زمیــن شناســی و کانــی‏شناســی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خــارج کــرده و بــه دامــن طبیعــت کشــانده اسـ ‪‎‬‬ ‫ایــن رویــداد علمــی‪ ،‬اشــکارا اثبــات مــی کنــد ســرمایه هــای‬ ‫خــدادادی گلســتان بــه درختــان ســرخدار و جنــگل هــای هیرکانــی‬ ‫دامنــه‏هــای جنوبــی و یــا ماهیــان خاویــاری دریــای خــزر و خلیــج‬ ‫گــرگان محــدود نمــی شــود و خــوان گســترده پــروردگار بــرای‬ ‫گلســتان‏نشــینان در اعمــاق چنــد هــزار متــری ایــن دشــت هــای‬ ‫وســیع نیــز پراکنــده اس ـت‪‎..‎‬‬ ‫گمیشــان یــک گِلفشــان (محــل خــروج گِل همــراه بــا گاز از زمین)‬ ‫م قارنیــارق در ‪ ۲۵‬کیلومتــری شــرق گمیــش تپــه و‏در‬ ‫دیگــر بــا نــا ‬ ‫خدمت رسانی گروه های جهادی‬ ‫به قشر ضعیف جامعه‬ ‫ســلمان زاده مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا شــروع ســال ‪ ۱۴۰۱‬گروه هــای‬ ‫جهــادی زیــادی در تکاپــو خدمــت رســانی بــه مــردم و قشــر ضعیــف جامعــه مــی باشــند کــه نمونــه هــای انــرا‬ ‫می تــوان در اســتان گلســتان در عرصــه عمــران و ســاخت ‪ ۲۰۰‬ســرویس بهداشــتی و حمــام نیــز مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫حوالــی روســتایی بــه نــام ســقر تپــه دارد کــه ایــن اثــر طبیعــی نیــز‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫گردشــگران بســیاری بــه خــود جلــب کــرده اسـ ‪‎‬‬ ‫تاالب بین المللی گمیشان‬ ‫در غــرب و شــمال گمیــش تپــه ابگیــر گســترده ای بــا نیزارهــای‬ ‫انبــوه قــرار دارد کــه بــه نــام تــاالب بیــن المللــی گمیشــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫معــروف‏اس ـ ‪‎‬‬ ‫تــاالب بیــن المللــی گمیشــان یــک زیســتگاه منحصــر بــه فــرد بــا‬ ‫وســعت بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار اســت کــه ‪ ۱۴‬هــزار هکتــار ان‬ ‫‏جــزو مناطــق شــکار‪ ،‬صیــد و تیرانــدازی ممنــوع ســازمان حفاظــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫محیــط زیســت اسـ ‪‎‬‬ ‫گمیشــان یــک تــاالب ســاحلی محســوب مــی شــود و طیــف‬ ‫گســترده ای از گونــه هــای مختلــف پرنــدگان همچــون مرغابــی‪،‬‬ ‫غــاز‪،‬‏قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬بــاکالن‪ ،‬پرســتوی دریایــی‪ ،‬ســلیم‪ ،‬کاکایــی‪،‬‬ ‫چنگــر‪ ،‬اگــرت‪ ،‬خوتــکا‪ ،‬گیــان شــاه و تلیلــه در فصــول گوناگــون‬ ‫ســال بــه‏ان مهاجــرت می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تعــداد گونــه هــای موجــود کــه بــرای زمســتان گذرانــی یــا زاداوری‬ ‫در تــاالب هســتند حــدود ‪ ۱۱۰‬گونــه بــراورد مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن همــه ســاله تــاالب میزبــان تعــداد زیــادی از‬ ‫پرندگانــی اســت کــه از نیمکره شــمالی به مناطــق جنوبی مهاجرت‬ ‫‏کــرده و مــاه هــا در ایــن مــکان مــی ماننــد و مجــددا بــرای جوجــه‬ ‫اوری بــه وطــن اصلــی خــود بــاز مــی گردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهاجــرت پرنــدگان از اواســط پاییــز اغــاز و گونــه هــای مختلــف از‬ ‫عــرض هــای باالتــر و نواحــی شــمالی ســیبری به تــاالب بین‏المللی‬ ‫گمیشــان مــی این ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در میــان پرنــدگان ابــزی چنگــر فــراوان ترین و غاز پیشــانی ســفید‬ ‫و پلیــکان پــا خاکســتری کمیــاب تریــن و شــاید ارزشــمندترین‬ ‫‏پرنــدگان تــاالب بیــن المللــی گمیشــان محســوب مــی شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بافت تاریخی گمیش تپه‬ ‫گمیــش تپــه بعــد از گــرگان‪ ،‬دومیــن بافــت تاریخــی و بــاارزش را‬ ‫در اســتان گلســتان را دارد و فــرم شــیروانی بناهــا‪ ،‬سکوســازی‏و‬ ‫بهره گیــری فــراوان از چــوب از ویژگی هــای برجســته معمــاری ایــن‬ ‫شــهر بــه حســاب می ایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســبک معمــاری شــهر بــه صــورت معمــاری روســی بــوده و قدمــت‬ ‫بســیاری از بناهــای تاریخــی ایــن منطقــه بــه اواخــر دوره‏قاجــار و‬ ‫اوایــل دوره پهلــوی برمــی گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۲۰‬خانــه قدیمــی در گمیــش تپــه بــه ثبــت ملــی‬ ‫رســیده ولــی حداقــل ‪ ۶۰‬خانــه قدیمــی در گمیشــان وجــود دارد‬ ‫کــه از‏مهمتریــن انهــا مــی تــوان بــه خانــه شــیرمحمدلی و خانــه‬ ‫خوزینــی هــا اشــاره کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ســالیان اخیــر بــه خانــه هــای تاریخــی گمیشــان توجهی نشــده‬ ‫و فقــط بــه برخــی مالــکان ایــن خانه هــا مبالــغ انــدک بــرای تعمیــر‬ ‫‏پرداخــت شــده کــه در صــورت ســرمایه گــذاری و تبدیــل ایــن واحــد‬ ‫هــا بــه مراکــز بــوم گــردی امــکان جــذب گردشــگر داخلــی و‏خارجــی‬ ‫و ایجــاد اشــتغال پایــدار در ان وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دیوار دفاعی گرگان‬ ‫دیــوار دفاعــی‪ ،‬دیــوار بــزرگ گــرگان یــا دیــوار ســرخ کــه در برخــی‬ ‫متــون قدیمــی بــا عنــوان مــار ســرخ مطــرح شــده‪ ،‬طوالنی تریــن‬ ‫‏دیــوار اجــری دنیــا و ســومین دیــوار بــزرگ جهان پــس از دیوار چین‬ ‫و المــان اســت کــه از شــرق دریــای خــزر در گمیشــان‏شــروع شــده‬ ‫و پــس از گــذر از شــمال اق قــا و گنبــدکاووس بــه طــرف شــرق‬ ‫ادامــه داشــت و در کوههــای پیش کمــر محــو می ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ســال هــای گذشــته اهالــی برخــی روســتاها مانند ســقرتپه‪ ،‬قلعه‬ ‫جیــق‪ ،‬التیــم و کله پســت بــا دســت انــدازی بــه بخشــی از بســتر و‬ ‫‏حریــم ایــن اثــر تاریخــی مبــادرت بــه کشــت گنــدم و جــو در ایــن‬ ‫محــدوه نمــوده و بــا اســتفاده از تراکتــور‪ ،‬ســتون های (بنــچ مــارک)‬ ‫‏معــرف حریــم ایــن اثــر تاریخــی را واژگــون و یــا جابه جــا نمودن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬تــردد کمبایــن و کامیــون هــای ســنگین حامــل‬ ‫محصــوالت زراعــی در کریــدور دیــوار دفاعــی گــرگان‪ ،‬اســیب هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏غیرقابــل جبرانــی را بــه ایــن اثــر چنــد هــزار ســاله وارد کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫شهرســتان گمیشــان با هزار و ‪ ۲۸۵‬کیلومتر متر مربع مســاحت‬ ‫در فاصلــه ‪ ۴۵‬کیلومتــری از گــرگان مرکــز اســتان گلســتان و‏در‬ ‫کرانــه شــرقی دریــای خــزر قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گمیشــان بــا افــزون بــر ‪ ۸۰‬هــزار نفــر جمعیــت از شــمال بــه کشــور‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬از جنوب به شهرســتان ترکمن‪ ،‬از شــرق به‏شهرســتان‬ ‫اق قــا و از غــرب بــه دریــای خــزر محــدود می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‏‪/‬ایرنا‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره اســتان گفــت‪ :‬بــا پیگیــری قــرارگاه جهــادی امــام رضــا (ع) در ایــن‬ ‫اقــدام خیرخواهانــه‪ ،‬ســاخت ‪ ۲۰۰‬ســرویس بهداشــتی و حمــام را در اســتان گلســتان جهــت خدمــات دهــی‬ ‫مددجویــان کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی (ره) بعهده گرفــت و گروههای جهادی زیــادی از جوانان این‬ ‫خطــه نیــز بــه ویــژه گروه هــای قــرارگاه جهــادی ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ع) اســتان در عملیاتــی‬ ‫نمــودن ان کمــک و مســاعدت مــی نمایــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) اســت گقــت‪ :‬ســاخت ایــن ســرویس هــا در روســتاهای‬ ‫شــهر گنبــد‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬کردکــوی و محلــه حاشــیه نشــین انجیــراب گــرگان انجــام می پذیــرد و گروه هــای جهادی‬ ‫قــرارگاه امــام رضــا (ع)‪ ،‬یــا حســین (ع)‪ ،‬خادمیــن رضــوی و بســیج دانشــجویی اســتان در ایــام تعطیــات‬ ‫نــوروزی کمک رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ضــرری بــرای ماشــین بــه وجــود مــی اورد؟!‬ ‫ هــر پیشــرانه ای‪ ،‬یــک دمــای بهینــه کارکــرد دارد کــه در ان‬‫دمــا‪ ،‬کــم تریــن مصــرف و بیــش تریــن بازدهــی و تــوان از موتــور‬ ‫حاصــل مــی شــود‪ .‬وظیفــه ترموســتات‪ ،‬نگــه داشــتن موتــور در‬ ‫ایــن دماســت و ایــن کار را از طریــق بــاز و بســته کــردن دریچــه‬ ‫میــان اب موتــور و اب رادیاتــور انجــام مــی دهــد‪ .‬عــده ای تصــور‬ ‫می کننــد کــه ترموســتات‪ ،‬یــک وســیله تزیینــی و حتــی اضافــی‬ ‫اســت و تصــور می کننــد بــا بــاز کــردن ان‪ ،‬موتــور در دمــای پــا‬ ‫یین تــری کار می کنــد و بنابرایــن راحت تــر اســت! در حالــی کــه‬ ‫کارکــرد موتــور در دمــای پایین تــر از دمــای بهینـه ای کــه بــرای ان‬ ‫تعریــف شــده‪ ،‬باعــث افزایــش مصــرف و االیندگــی ان خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن انتخــاب نــوع ترموســتات بســتگی مســتقیم بــه‬ ‫اســتانداردی دارد که ســازنده خودرو برای موتور ان تعیین کرده‬ ‫اســت و بــرای فهمیــدن ان بایــد بــه دفترچــه راهنمــا یــا تعمیــرگاه‬ ‫مجــاز ان خــودرو مراجعــه کــرد‪.‬‬ ‫ اگــر ترموســتات خــراب شــود‪ ،‬دو حالــت دارد‪ :‬یــا مســیر اب‬‫را بــاز نمی کنــد کــه در ایــن صــورت امپــر اب بســیار بــاال خواهــد‬ ‫رفــت‪ ،‬یــا ایــن کــه مســیر را نمی بنــدد و در ایــن صــورت دمــای اب‬ ‫پــا ییــن می مانــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ایــا ماشــین هــای انژکتــور امکانــش هســت در فصــول ســرد‬ ‫زمســتان روشــن نشــود؟ قاعدتــا سیســتم انژکتــور بایــد بــا تــک‬ ‫اســتارت روشــن شــود امــا اگــر نشــد عیوبــی دارد یــا نقــص فنــی و‬ ‫ایــا ربطــی بــه انژکتــور نــدارد؟!‬ ‫ اصــوال اســتارت خــوردن خودروهــای انژکتــوری نســبت بــه‬‫خودروهــای قدیمــی کــه کاربراتــوری بودنــد‪ ،‬بســیار راحت تــر‬ ‫اســت‪ ،‬چــون در ایــن خودروهــا‪ ،‬ســامانه مدیریــت الکترونیکــی‬ ‫موتــور‪ ،‬میــزان مخلــوط ســوخت و هــوا را بــر اســاس اطالعــات‬ ‫دریافتــی از حســگرهای مختلــف از جملــه دمــا و تراکــم هــوا‬ ‫انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر خــودروی انژکتــوری دیــر روشــن شــود‪ ،‬غیرطبیعــی‬ ‫اســت و بایــد بــه تعمیــرکار مجــرب مراجعــه کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پــژو ‪ 405‬در چــه ســالی در فرانســه طراحــی و بــه تولیــد‬ ‫رســید؟!‬ ‫ شــرکت پــژو در ژوئیــه ســال ‪ 1987‬مــدل ‪ 405‬را بــرای اولیــن بــار‬‫بــه بــازار عرضــه کرد‪.‬ایــن خــودرو یــک ســال بعــد عنــوان بهتریــن‬ ‫خــودرو اروپــا را بــه دســت اورد کــه بــر اســاس تعــداد ارای مصرف‬ ‫کننــدگان بــود و ایــن تعــداد رای‪ ،‬در تاریــخ ایــن نظرســنجی‬ ‫بی ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در پیــچ بــا ســرعت زیــاد پیچیــدن بیــش تریــن اســیب بــه‬ ‫کجــای خــودرو وارد مــی شــود و ایــا ترمــز گرفتــن ســر پیــچ اســیب‬ ‫بیشــتری وارد مــی کنــد؟!‬ ‫ اصــوال هــر گونــه حرکــت ناگهانــی بــه هــر شــیء‪ ،‬احتمــال‬‫اســیب بــه ان را بــاال مــی بــرد کــه خــودرو نیــز از ایــن قاعــده‬ ‫مســتثنا نیســت‪ .‬در پیــچ هــا بیشــترین فشــار بــه چــرخ هــای‬ ‫جلــو و مشــخصا سیســتم تعلیــق یــا جلوبنــدی و پلــوس هــا وارد‬ ‫مــی شــود و ایــن فشــار بــا ترمــز بیــش تــر می شــود‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫وزن تحمیــل شــده بــه قطعــات جلوبنــدی بــا اعمــال نیــروی ترمــز‬ ‫و انتقــال وزن خــودرو بــه چرخ هــای جلــو‪ ،‬افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫سیســتم فرمــان و تایرهــا هــم بخش هایــی هســتند کــه در‬ ‫پپچ هــا‪ ،‬تحــت فشــار قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫موسسهمطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس‬ ‫برگزاریمی کند‬ ‫پی‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫سی‬ ‫ع‬ ‫جت‬ ‫ریازا ب اهیا ما ی‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫تیتر‪،‬یادداشت‪،،‬زگارش‪،‬عکس‬ ‫عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند‬ ‫اثار خود را به دفتر موسسه حداکثر تا پایان‬ ‫اردیبهشت‪ 1401‬ارسال کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫چهار شنبه ‪ 17‬فروردین‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬فروردین‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪509‬‬ ‫اغازثبت نام ناشران داخلی‬ ‫یو سومین‬ ‫برای حضور در س ‬ ‫نمایشگاهبین المللی‬ ‫برای احیای بازی های‬ ‫بومی و محلی ایران‬ ‫گلستان ظرفیت زیادی دارد‬ ‫یو ســومین‬ ‫ثبت نــام ناشــران بــرای حضــور در «س ‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران» از امــروز پانزدهــم‬ ‫فروردیــن اغــاز شــد و تــا هجدهــم فروردیــن مــاه ‪ ١٤٠١‬ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫یو ســومین‬ ‫اســامی گلســتان بــه نقــل از ســتاد برگــزاری س ‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران‪ ،‬ناشــران متقاضــی‬ ‫یو ســومین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب‬ ‫حضــور در «س ‬ ‫تهــران» می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ‪ ketab.ir‬ضوابط‬ ‫و شــرایط حضور در این نمایشــگاه را مشــاهده و نســبت به‬ ‫ثبت نــام اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫یو ســومین‬ ‫ثبت نــام ناشــران بــرای حضوردر«س ‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران» از پانزدهــم‬ ‫فروردیــن اغــاز می شــود و تــا هجدهــم فروردیــن مــاه ‪١٤٠١‬‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن «سی وســومین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب‬ ‫تهــران» بــه صــورت فیزیکــی و مجــازی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫یو ســومین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران»‬ ‫«س ‬ ‫بــا توجــه بــه محدودیت هــای ناشــی از شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــه دو شــکل فیزیکــی در محــل مصــای امــام‬ ‫خمینــی(ره) و مجــازی در ســامانه نمایشــگاه بــه ادرس‬ ‫‪ ketab.ir‬برگــزار خواهــد شــد‪ .‬ناشــران در ایــن نمایشــگاه‬ ‫در یــک درگاه ثبت نــام می کننــد و هــر ناشــر مجــاز اســت‬ ‫بــا توجــه بــه ضوابــط و مقــررات نمایشــگاه در هــر دو شــکل‬ ‫نمایشــگاهی(فیزیکی و مجــازی) یــا صرفــا در شــکل مجازی‬ ‫شــرکت کنــد‪.‬‬ ‫دبیــر فدراســیون ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی و محلــی گفــت‪ :‬بهتریــن فرصــت و‬ ‫ظرفیــت بــرای احیــای بــازی هــای بومــی و محلــی فرامــوش شــده یــا در خطــر نابــودی ایــران‬ ‫ســکونت اقــوام گوناگــون در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫تامین ارز در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫با ‪ ۵۷‬درصد رشد به بیش‬ ‫از ‪ ۵۷‬میلیارد دالر رسید‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرد‪ :‬تامیــن ارز در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا‬ ‫افزایــش ‪ ۵۷‬درصــدی در مقایســه بــا ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه بیــش از ‪۵۷‬‬ ‫میلیــارد دالر رســید‪.‬‬ ‫علــی صالــح ابــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه وضعیــت بــازار ارز کشــور‬ ‫مطلوب‪ ،‬روان و متعادل اســت گفت‪ :‬تامین ارز انجام شــده در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬مجموعــا ‪ ۳۶.۵‬میلیــارد دالر بــوده اســت امــا ایــن رقــم در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــه بیــش از ‪ ۵۷‬میلیــارد دالر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایش بازگشــت ارز‬ ‫حاصــل از صــادرات بــه کشــور تاکیــد کــرد‪ :‬مجمــوع عرضــه ارز توســط‬ ‫صادرکننــدگان در ســامانه نیمــا در طــول ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز ‪ ۲۹‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر بــود کــه از رشــد ‪ ۶۶‬درصــدی نســبت بــه ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫صالــح ابــادی ضمــن تشــریح تحــوالت بــازار ارز کشــور در ســال‬ ‫گذشــته افزود‪ :‬میزان خرید و فروش اســکناس دالر در بازار متشــکل‬ ‫معامــات ارزی بــا افزایــش ‪۱۷۶‬درصــدی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در مقایســه بــا‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه رقــم یــک میلیــارد و ‪ ۶۹۴‬میلیــون دالر رســید‪ .‬نــرخ‬ ‫اســکناس دالر در ایــن بــازار در ابتــدای دوره ‪ ۲۴.۷۵۴‬تومــان و در پایــان‬ ‫دوره ‪ ۲۴.۸۱۴‬تومــان بــود‪.‬‬ ‫پایان چهار دهه کشمکش‬ ‫منابع طبیعی با متصرفان‬ ‫مراتع در منطقه چپرقویمه‬ ‫رای خلــع یــد ‪ 93‬هکتــار از مراتــع گنبــدکاووس در‬ ‫شــعبه هفتــم دادگاه تجدیدنظــر گلســتان صــادر شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا رای شــعبه‬ ‫هفتــم تجدیدنظــر اســتان‪ 93 ،‬هکتــار مرتــع پــس از‬ ‫چهــار دهــه کشــمکش حقوقــی بــه منابــع طبیعــی‬ ‫بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬متصرفــان‬ ‫در ســه دعــوای حقوقــی جداگانــه مدعــی مالکیــت ‪76‬‬ ‫هکتــار ‪ 93 ،‬هکتــار و ‪ 62‬هکتــار از مراتــع منطقــه‬ ‫چپرقویمــه گنبــدکاووس بودنــد کــه ‪ 138‬هکتــار ان‬ ‫ســال ‪ 99‬بــا رای دادگاه خلــع یــد شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در پرونــده ‪ 93‬هکتــاری هــم‬ ‫دادگاه پــس از بررســی شــواهد و مــدارک و نقشــه هــای‬ ‫هوایــی منطقــه ‪ ،‬رای بــه ملــی بــودن ایــن اراضــی داد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ارای صادرشــده در ایــن‬ ‫پرونده هــا قطعیســت و بــه ایــن ترتیــب بیــش از چهــار‬ ‫دهــه کشــمکش منابــع طبیعــی با متصرفــان در منطقه‬ ‫چپرقویمــه بــه پایــان رســید و ایــن مراتــع بــه بیــت المال‬ ‫بازگردانــده شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬پارســال هــم‬ ‫بــا رای دادگاه هــای اســتان یکهــزار و ‪ 87‬هکتــار مرتــع از‬ ‫متجــاوزان پــس گرفتــه شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ ۳۷۸ :‬هکتــار جنــگل و ‪6‬‬ ‫هکتــار ســاحل هــم پارســال بــا رای قضــات اســتان بــه‬ ‫بیت المــال بازگشــت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مــردم نیــک اندیــش اســتان پارســال‪ ،‬هشــت میلیــارد و ‪ ۷۸۹‬میلیون‬ ‫تومــان صدقــه پرداخــت کردنــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ان در‬ ‫ســال ‪ 1399‬حــدود ‪ 22‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته بــرای جمــع اوری‬ ‫صدقــات ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومــان هــدف گــذاری شــده بــود‬ ‫کــه ‪ ۱۲۱‬درصــد ان تحقــق یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۱۴۹ :‬میلیــون ‪ ۲۸۰‬هــزار تومــان از طریــق کــد ‪QR‬‬ ‫(صدقــات اســان) پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه پرداخــت صدقــات از طریــق کــد ‪ QR‬در اســتان از اواخــر‬ ‫شــهریورماه پارســال فعــال شــد گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۱۷۵‬هــزار نفــر‬ ‫مشــترک دارد‪.‬‬ ‫الهــی راد گفــت‪ ۸۹ :‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر دارای صنــدوق صدقــات بودنــد‬ ‫کــه بــرای انهــا کــد ‪ QR‬صــادر شــد همچنیــن ‪ ۸۴‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬نفــر دیگر‬ ‫جــذب شــدند کــه ایــن تعــداد فاقــد صندوق صدقات ســیار هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع تعــداد مشــترکان پرداخت صدقــات از طریق‬ ‫کــد ‪ QR‬بــه تفکیــک شهرســتانی‪ ،‬بجنورد منطقــه یک ‪ ۱۶‬هــزار و ‪۳۶۵‬‬ ‫مشــترک‪ ،‬منطقــه ‪ ۱۱ ، ۲‬هــزار و ‪ ، ۵۲۴‬مانــه و ســملقان ‪ ۱۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۶‬مشــترک‪ ،‬اســفراین ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۱۳‬مشــترک اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪« ،‬حجت اللــه عبدالملکــی»‬ ‫در حاشــیه نشســت تخصصــی کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫کمیســیون اجتماعــی برنامه هــای وزارت مــردم بــا هــدف تحقــق شــعار ســال مقــام معظــم رهبــری‬ ‫یعنــی تولیــد‪ ،‬اشــتغال افرین و دانش بنیــان بــه بحــث‪ ،‬گفت وگــو و تبــادل نظــر بــا نماینــدگان‬ ‫مجلــس گذاشــته شــد و در ادامــه نماینــدگان مجلــس نــکات و پیشــنهادات خــود را در ایــن‬ ‫خصــوص مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬برنامه هــای وزارت مــردم در حــوزه اشــتغال مبتنــی بــر زیسـت بوم ملــی‬ ‫اشــتغال خواهــد بــود کــه مصوبــه شــورای اشــتغال کشــور در دولــت مردمــی ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬در زیسـت بوم ملــی اشــتغال تاکیــد اصلــی بــر ســه حــوزه‬ ‫فنــاوری‪ ،‬مهــارت و بــازار اســت کــه بخــش بزرگــی از مســاله اشــتغال کشــور را حــل می کننــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی تصریــح کــرد‪ :‬طبــق توافــق بــا نماینــدگان مجلــس در ســال ‪ ۱۴۰۱‬منابــع و بودجه هــای‬ ‫تولیــد و اشــتغال در تبصــره ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬دیــده شــده اســت کــه ذیــل زیســت بوم اشــتغال تعریــف‬ ‫می شــود واز پول پاشــی پرهیــز خواهیــم کــرد‪ .‬در هــر جایــی کــه بودجـه ای خــرج شــود‪ ،‬بایــد نتیجــه‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای عالــی کار تاکیــد کــرد‪ :‬از ایــن بــه بعــد طرح هایــی کــه بــرای اشــتغال اجــرا می شــود‪،‬‬ ‫نظــارت برخــط خواهــد شــد و همــه دســتگاه هایی کــه در زمینــه اشــتغال ماموریــت دارنــد بایــد‬ ‫فرصــت شــغلی ایجــاد کننــد؛ ایــن فرصت هــای شــغلی در ســامانه رصــد ثبــت و نظــارت میدانــی در‬ ‫ادامــه مســیر انجــام می شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی گفــت‪ :‬در رابطــه بــا نظــارت برخــط طرح هــای اشــتغال یــک داشــبورد مدیریتــی در‬ ‫حــال طراحــی اســت‪.‬‬ ‫تا پایان فروردین ‪۲‬‏‪‎ ‎‬موج دیگر گرمای‬ ‫وارد کشور می شود‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دبیــر فدراســیون ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی و محلــی‬ ‫گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۳۰۰‬بــازی و ورزش بومــی و محلــی کشــور‏تاکنون‬ ‫ثبــت ملــی شــده کــه ایــن تعــداد بســیار کــم اسـت‪‎.‎‬‬ ‫فرهــاد نژادفصیحــی اظهارداشــت‪ :‬فقــط یــک پنجـم از مجمــوع‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬بــازی و ورزش بومــی شناســایی شــده در کشــور‬ ‫‏ثبــت ملــی شــده اســت کــه برنامه ریــزی ویــژه ای بــرای تحقــق‬ ‫ایــن موضــوع در ســال جــاری صــورت گرفتــه اسـت‪‎.‎‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬بــرای ثبــت بازی هــای بومــی و‬ ‫محلــی یکــی از مهم تریــن اقداماتــی کــه ســال گذشــته انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬ثبــت بــازی‏‏»قَلـِـه جیــق» کــه مــورد عالقــه ســردار ســپهبد‬ ‫شــهید حاج قاســم ســلیمانی بــود‪ ،‬بطــوری کــه هــر وقــت بــه‬ ‫ن بــازی را انجــام‬ ‫روستایشــان می رفــت بــا مــردم ‏انجــا ایــ ‬ ‫مــی داد‪‎.‎‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬رشــته های فوتوالــی و چوب کشــی از‬ ‫رشــته های زیرمجموعــه ایــن فدراســیون هســتند کــه مســابقات‬ ‫جهانــی دارنــد‏و بــه همیــن دلیــل از ســال گذشــته رقابت هــای‬ ‫لیــگ ایــن رشــته ها را اغــاز کــرده ایــم‪‎.‎‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬یــک بســته بســیار عالــی بــرای تثبیــت و توســعه اشــتغال‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬امــاده شــده کــه مراحــل نهایــی خــود را بــرای تصویــب در هیئــت دولــت طــی می کنــد‬ ‫کــه جزئیــات ان را بــه زودی بــه اطــاع کارفرمایــان مــی رســانیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یک پنچم ورزش بومی و محلی مردم خراسان شمالی پارسال حدود‬ ‫‪ ۹‬میلیارد تومان صدقه دادند‬ ‫کشورثبت ملی شد‬ ‫برای توسعه اشتغال در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬یک بسته بسیار عالی‬ ‫اماده شده است‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار فرهــاد نژادفصیحــی در مجمــع انتخابــات هیــات ورزش‬ ‫روســتایی و بازی هــای بومــی محلــی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬امــکان بازتولیــد و برگــزاری‬ ‫مســتمر بازی هــای بومــی و محلــی را در مناســبت هایــی ماننــد اعیــاد ملــی و مذهبــی و‬ ‫جشـن ها‪ ،‬زندگــی مســالمت امیــز ‪ ۱۶‬قــوم در ایــن اســتان همــراه بــا اهتمــام ان هــا بــه حفــظ‬ ‫اداب و ســنن‪ ،‬بیشــتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بســیاری از روســتاها پیشــینه تاریخــی گلســتان نشــان می دهــد مــی تــوان‬ ‫بــازی بومــی و محلــی خــاص ان منطقــه را پیــدا کــرد کــه برخــی از ان هــا بــه دالیــل گوناگــون‬ ‫از جملــه مهاجــرت و نفــوذ فنــاوری ماننــد تلفــن همــراه و تلویزیــون بــه دســت فراموشــی‬ ‫ســپرده شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر فدراســیون ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی و محلــی افــزود‪ :‬گلســتان عــاوه بــر‬ ‫برخــورداری از بازی هــای بومــی و محلــی فــراوان‪ ،‬مهــد رشــته ورزشــی گــورش (کشــتی بــا‬ ‫شــال) اســت کــه انتظــار داریــم فعالیــت هــای مرتبــط بــا توســعه ایــن رشــته افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫نژادفصیحــی افــزود‪ :‬گلســتان از اســتان های پیشــرو در ارتقــای داوران و مربیــان اســت‬ ‫بطــوری کــه در کالس مربیگــری درجــه ‪ ۲‬کــه بعــد از ‪ ۱۶‬ســال برگــزار شــد نماینــدگان ایــن‬ ‫اســتان حضــور فعــال و امیدوارکننــده ای داشــتند‪.‬‬ ‫وی از رییــس هیــات ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی و محلــی گلســتان خواســت بــه‬ ‫حــوزه بانــوان و تخصیــص ســهم ‪ ۵۰‬درصــدی بــه ایــن بخــش توجــه ویــژه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از اولویت هــای ایــن فدراســیون‪ ،‬برگــزاری مســابقات المپیــک خانه هــای‬ ‫ورزش روســتایی اســت کــه ســال گذشــته بــا حضــور ‪ ۱۰‬اســتان از جملــه گلســتان برگــزار شــد‬ ‫و تــاش داریــم امســال تعــداد اســتان ها افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫با رای دادگاه ؛‬ ‫‪6‬‬ ‫دمای هوا ‪ 27‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 30‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 27‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی پیش بینــی و مدیریــت بحــران مخاطــرات وضــع هــوای ســازمان‬ ‫هواشناســی گفــت‪ ۲ :‬مــوج گرمــای دیگــر تــا‏پایــان فروردین مــاه وارد کشــور می شــود‪ ،‬ضمــن‬ ‫اینکــه رونــد گرمــای چهــار روز گذشــته از امــروز متوقــف می شــود‪‎.‎‬‬ ‫‏ بــه گــزارش بــازار کســب و کار صــادق ضیاییــان دربــاره شــرایط دمایــی هــوا در فروردیــن‬ ‫امســال‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬رونــد کاهــش‏دمــا از روز سه شــنبه شــروع شــده کــه بیشــترین دمــا‬ ‫در نــوار شــمالی کشــور محســوس اسـت‪‎.‎‬‬ ‫ضیاییــان بــا بیــان اینکــه طــی دو روز گذشــته برخــی شــهرهای کشــور دمــای ‪ ۴۰‬درجــه را‬ ‫تجربــه کردنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬گرمــای چنــد‏روز اخیــر بــه دلیــل ورود یــک ســامانه کــم فشــار روی‬ ‫کشــور بــود و باعــث شــد هــوای گــرم بــه عرض هــای جنوبــی هدایــت شــود‪،‬‏امــا از امــروز‬ ‫رونــد افزایشــی دمــا در اغلــب نقــاط کشــور متوقــف می شــود و در نقــاط شــمالی کشــور‬ ‫شــروع کاهــش محســوس دمــا‏را انتطــار داری ـم‪‎.‎‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬از روز سه شــنبه تهــران‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬یــزد‪ ،‬شــیراز‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬اهــواز‪ ،‬کرمــان و‬ ‫بجنــورد دمــا تــا ‪ ۲‬درجــه خنــک‏خواهــد شــد و تــا پایــان هفتــه ادامــه دارد‪‎.‎‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی پیش بینــی و مدیریــت بحــران مخاطــرات وضــع هــوای ســازمان‬ ‫هواشناســی دربــاره وضعیــت دمــای هــوا تــا‏پایــان فروردیــن خاطرنشــان کرد‪ :‬دمــای هــوا در‬ ‫فصــل بهــار افــت و خیــر شــدیدی دارد‪ ،‬هــم ســرمای هــوا وجــود دارد و هــم‏گرمــا امــا کاهــش‬ ‫دمــا را مجــدد بــرای هفتــه اینــده پیــش بینــی مــی کنی ـم‪‎.‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انتظــار داریــم تــا اواســط هفتــه اینــده هــوا خنک تــر باشــد‪ ،‬امــا مجــدد از‬ ‫اواخــر هفتــه اینــده رونــد افزایــش دمــا اغــاز‏خواهــد ش ـد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گفتــه ضیاییــان‪ ،‬در هفتــه اخــر فروردیــن نیــز مجــدد افزایــش دمــا و ســپس کاهــش‬ ‫دمــا انتظــار م ـی رود‪‎.‎‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــه شــدت تغییــرات هــوا در فصــل بهــار زیــاد اســت و پیــش بینی هــا‬ ‫را کمــی ســخت می کنــد امــا انتظــار حداقــل دو‏مــوج گرمایــی دیگــر را در کشــور تــا پایــان‬ ‫فروردیــن داریـم‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کاراصفهــان‪ ،‬شــیراز‪ ،‬یــزد‪ ،‬کرمــان‪ ،‬زاهــدان‪ ،‬اهــواز‪ ،‬ایــام‪،‬‬ ‫بجنــورد‪ ،‬بیرجنــد‪ ،‬قــم‪ ،‬ســمنان‪ ،‬مشــهد‪،‬‏گــرگان و ســاری جــزو مهمتریــن مراکــزی هســتند‬ ‫کــه دمــای انهــا بــه بیــش از ‪ ۳۰‬درجــه ســانتی گراد رســید‪‎.‎‬‬ ‫مــوج گرمــای شــدیدی کــه در ســه روز گذشــته بخــش وســیعی از کشــور را فــرا گرفــت‪،‬‬ ‫موجــب تســریع اب شــدن ذخایــر بــرف در‏ارتفاعــات و تبخیــر ســریع اب در مخــازن ســدهای‬ ‫کشــور شد‪‎.‎‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 26‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 58‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 26‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪17‬فروردین‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬فروردین ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪509‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫وظیفه همه بازگویی‬ ‫رهاوردهای نظام است‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬بازگویــی رهاوردها و ثمــرات انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬بــا توجــه بــه‏جدیــت دشــمن در مبهــم و کوچک ســازی اقتــدار و ابهــت فعلــی کشــور در نــزد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫افــکار عمومــی‪ ،‬تکلیــف همگانی اسـ ‪‎‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهارداشــت‪ :‬دشــمنان کشــور بــا نشــانه گرفتــن امیــد و خودبــاوری نســل جــوان در‬ ‫تــاش هســتند بــا اســتفاده‏از ظرفیت هــای رســانه ای دســتاوردهای نظــام اســامی را انــدک و حتی هیچ‬ ‫جلــوه دهند‪.‎‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــرای تقویــت روحیــه خودبــاوری و امیدبخشــی پــس از انقــاب اســامی تاکنــون جــد و‬ ‫حهــد فراوانــی بــرای خدمــت‏رســانی در کشــور صــورت گرفتــه و همــه ســخنوران و صاحبــان تریبــون در‬ ‫ایــن خصــوص مکلــف هســتند در جامعــه ایــن‏خدمــات را بازگــو کننـد‪.‎‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬بمبــاران تبلیغاتــی وســیعی را مخالفــان و بدخواهــان جمهــوری اســامی‬ ‫در پیــش گرفتــه انــد کــه ایــن‏دسیســه دشــمنان را بایــد بــا یــک روایتگــری عالمانــه‪ ،‬صادقانــه ‪،‬جــذاب و‬ ‫اثربخــش خنثــی کنیـم‪.‎‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــرای اقنــاع ســازی جامعــه بایــد همــه ابعــاد مختلــف پیشــرفت های کشــور بــه ویــژه‬ ‫تــاش هــای دولــت جهــادی‏ســیزدهم تشــریح و بــرای اقشــار جامعــه بیــان شــود تــا نســل جــوان گرفتــار‬ ‫غبــار و فتنــه انــدوزی دشــمنان نشــود‪.‎‬‬ ‫وی در ادامــه متذکــر شــد‪ :‬پنجــره افــکار و اندیشـه های جامعــه بایــد بــه ســوی خدمــات و ثمــرات کشــور‬ ‫گشــوده شــود‪،‬چرا کــه‏بســیاری از گــره هــا و موانــع بــا روشــنگری اندیشــه هــا برطــرف می شــود‪.‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬نماینــده مــردم گــرگان اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬بازنشــر خدمــات انقــاب یــک تــاش‬ ‫مقــدس و یــک جهــاد‏ثمربخــش اســت کــه موجــب مانایــی انقــاب شــکوهمند اســامی ایــران می شــود‪.‎‬‬ ‫وی بــه بخشــی از ثمــرات انقــاب و جایــگاه فعلــی کشــور در حوزه هــای مختلــف اشــاره و ادامــه داد ‪:‬‬ ‫دانشــمندان و جوانــان ایــن‏مــرز و بــوم در حــوزه تولیــد مقــاالت رتبــه ‪ ۱۶‬در جهــان را دارند و در بســیاری از‬ ‫حوزه هــا رتبه هــای اول تــا ســوم علمــی را‏تصاحــب کرده انــد کــه ایــن موفقیــت هــا بخشــی از توانمنــدی‬ ‫نظام اسـت‪.‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬منتظــری درادامــه اظهارداشــت‪ :‬قابلیــت هــا و ظرفیت هــای بــاالی کشــور در حــوزه فنــاوری نظامــی و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دفاعــی بخشــی دیگــر از‏ثمــرات انقــاب اســامی اســت کــه دوام و بقــای انقــاب را تضمیــن کــرده اسـ ‪‎‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی در بخــش دیگــری بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫برنامــه ریــزی بــرای تحقــق‏راهبــرد ســال جــاری گفــت‪ :‬اهتمــام بــرای تحقق تولیــد دانش بنیــان و اجرایی‬ ‫شــدن شــعار ســال مســیری میــان بــر و کــم هزینــه‏بــرای رســیدن بــه چشــم اندازهــای ترســیمی در گام‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دوم انقــاب و حــل دغدغــه هــای اقتصــادی کشــور اسـ ‪‎‬‬ ‫منتظری در پایان تاکید کرد ‪ :‬پیشــرفت ها و دســتاوردهای نظام اســامی در دولت مردمی ســیزدهم‬ ‫بایــد طــوری برنامــه‏ریــزی شــود کــه در گام دوم انقــاب بیــش از پیــش بــرای جامعــه بازگو شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارقان به عنف طالجات‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫دستگیری عامل چاقوکشی‬ ‫در اق قال‬ ‫افــرادی کــه بــا یــک دســتگاه موتورســیکلت در ســطح شهرســتان بــا‬ ‫تهدیــد‪ ،‬طالجــات یکــی از‏شــهروندان را بــه ســرقت بــرده بودنــد‪ ،‬بــا‬ ‫هوشــیاری پلیــس در شهرســتان اســفراین دســتگیر شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در‬ ‫بیــان جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‏بــا اعــام یــک مــورد گــزارش وقــوع‬ ‫ســرقت طالجــات یکــی از شــهروندان در بالفاصلــه بررســی موضــوع‬ ‫‏بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس‬ ‫اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تحقیقــات به عمل امــده مشــخص شــد‬ ‫کــه دو نفــر بــا یــک دســتگاه‏موتورســیکلت بــا تهدیــد اقدام به ســرقت‬ ‫ســه عــدد النگــو یــک خانــم دریکــی از کوچه هــای ســطح‏شهرســتان‬ ‫کــرده و از محــل متــواری شــده اند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بررسـی های همه جانبــه‬ ‫و انجــام اقدامــات‏اطالعاتــی و تحقیقــات میدانــی ســرانجام ســارقان‬ ‫در شهرســتان اســفراین شناســایی و بــا‏هوشــیاری پلیــس دریــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل‏شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه هــر دو‬ ‫متهــم در بازجویی هــای به عمل امــده‏پلیــس بــه جــرم خــود اعتــراف‬ ‫کردنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان پس از تشــکیل پرونده بــرای انجام‬ ‫‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ «اکبــر ســجادی» ‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬برابــر اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر یــک مــورد‬ ‫نــزاع و درگیــری بــا ســاح ســرد در یکــی از روســتاهای شهرســتان اق قــا‪،‬‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پاســگاه شــیخ موســی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پاســگاه شــیخ موســی بالفاصلــه در محــل حاضــر و‬ ‫طی بررســی انجام شــده مشــخص شــد فردی بوســیله ســاح ســرد‪ ،‬دونفر‬ ‫از شــهروندان را از ناحیــه دســت هــا و پهلــو و کتــف مجــروح کــرده کــه‬ ‫مصدومیــن توســط عوامــل امــدادی بــه بیمارســتان منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪،‬‬ ‫مامــوران پــس از انجــام تحقیقــات میدانــی و اشــراف اطالعاتــی موفــق‬ ‫شــدند مخفیــگاه متهــم را در کمتــر از ‪ 4‬ســاعت شناســایی و بــا هماهنگــی‬ ‫مرجــع قضایــی در یــک اقــدام غافلگیرانــه وی را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اق قــا بــا بیــان اینکه متهم انگیزه خــود را از‬ ‫انجــام ایــن عمــل مجرمانــه اختالفــات شــخصی اعــام کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫توزیع جعبه تخم نوغان در گلستان اغاز شد‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬توزیــع جعبــه‬ ‫تخــم نوغــان بــرای پــرورش پیلــه تــر کــرم ابریشــم در میــان بیــش از چهــار هــزار بهره بــردار اســتان‬ ‫اغــاز شــد‪.‬‬ ‫عبدالغفــار تخلــه اظهــار داشــت‪ :‬امســال هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬جعبــه تخــم نوغــان بــرای پــرورش پیلــه‬ ‫کــرم ابریشــم بــا قیمــت هــر جعبــه ‪ ۱۵۰‬هــزار ریــال در اختیــار بهره بــرداران قــرار مــی گیــرد و پیــش‬ ‫بینــی می شــود ‪ ۳۵۰‬تــن پیلــه تــر ابریشــم در گلســتان تولیــد شــود‪.‬‬ ‫وی از ایجــاد نهالســتان یــک هکتــاری در مینودشــت بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۸۰‬هــزار اصلــه‬ ‫خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن مرکــز‪ ،‬نهــال هــای تولیــدی را بــرای غــرس در اختیــار بهــره بــرداران کــرم‬ ‫ابریشــم قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫تخلــه مقــدار تولیــد نهــال تــوت بــرای تامیــن نیــاز پــرورش دهنــدگان کــرم ابریشــم گلســتان‬ ‫را ناکافــی دانســت و ادامــه داد‪ :‬نهــال تــوت بــا اولویــت ایجــاد توتســتان بــه متقاضیــان واگــذار‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫شــورای قیمــت گــذاری و اتخــاذ سیاســت هــای حمایتــی محصــوالت اساســی کشــاورزی وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی قیمــت تضمینــی هــر کیلوگــرم پیلــه تــر ابریشــم را بــرای امســال ‪ ۹۵۰‬هــزار ریــال‬ ‫تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ایــن رقــم بــرای هــر کیلوگــرم ‪ ۵۶۷‬هــزار و ‪ ۲۴۰‬ریــال تعییــن شــده بــود امــا محصــوالت‬ ‫مرغــوب بهــره بــرداران اســتان گلســتان بــه ویــژه در شهرســتان مینودشــت تــا ‪ ۲‬برابــر قیمــت تعییــن‬ ‫شــده نیــز توســط دولــت خریــده شــد‪.‬‬ ‫در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان ‪:‬‬ ‫کمک فنر و باتری خودرو مشمول اخذ‬ ‫و نصب شناسه رهگیری شد‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬در راســتای حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان و بــا هــدف مبارزه بــا کاالی قاچاق‪،‬‬ ‫کمــک فنــر و باتــری خــودرو مشــمول اخــذ و نصــب شناســه رهگیــری شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کسـب وکار از روابــط عمومــی ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‪ ،‬علــی‬ ‫اصغــر اصغــری گفــت ‪ :‬در راســتای اجــرای فــاز اول طــرح رهگیــری کاال و همچنیــن ائیــن نامــه اجرایــی مــاده‬ ‫‪ 13‬قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ‪ ،‬کمــک فنــر و باتــری خــودرو مشــمول اخــذ و شناســه رهگیــری شــدند‪.‬‬ ‫توقیف کامیون حامل روغن‬ ‫خوراکی قاچاق در بندر ترکمن‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ محمــد علــی کریمــی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مامــوران کالنتــری‪ 11‬شهرســتان بنــدر ترکمــن هنــگام‬ ‫کنتــرل خودروهــای عبــوری در محــور « اق قال‪-‬بندرترکمــن» به یک‬ ‫دســتگاه کامیــون مشــکوک شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران انتظامــی پــس از متوقــف کــردن ایــن‬ ‫کامیــون‪ ،‬در بازرســی از ایــن خــودرو ‪ 10‬تــن روغــن مایــع خوراکــی‬ ‫قاچــاق را کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بنــدر ترکمــن خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ارزش ایــن‬ ‫محمولــه توســط کارشناســان یــک میلیــارد و ‪ 600‬میلیــون ریــال‬ ‫بــراورد شــده اســت و ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا یــک فــرد متخلــف‬ ‫دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫نوغانــداری یــا پــرورش کــرم ابریشــم هــر ســاله از اوایــل اردیبهشــت بــا شــکوفایی درختــان تــوت در‬ ‫شــهرهای مســتعد ایــن حــوزه در اســتان گلســتان اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫مینودشــت بــا ‪ ۶۰‬درصــد تولیــد ایــن محصــول قطــب تولیــد پیلــه تــر ابریشــم گلســتان اســت و‬ ‫رامیــان‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬مــراوه تپــه‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬گنبــدکاووس و علــی ابــاد‪ ،‬دیگــر شهرســتان های‬ ‫فعــال در نوغانــداری ایــن اســتان هســتند‪.‬‬ ‫مــدت زمــان نگهــداری هــر جعبــه تخــم نوغــان تــا تولیــد محصــول‪ ۴۵ ،‬روز اســت کــه بــرگ تــوت‬ ‫مــورد نیــاز پــرورش کــرم ابریشــم در اســتان گلســتان از طریــق هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار توتســتان واقــع در‬ ‫حاشــیه زمین هــای زراعــی یــا باغــی اســتان تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان نوغــان داری بیشــتر بــه صــورت ســنتی بــا مشــارکت چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬بهــره‬ ‫بــردار صــورت مــی گیــرد و در ســال هــای اخیــر تــاش شــده کــه ایــن محصــول بــه ســمت صنعتــی‬ ‫شــدن پیــش بــرود‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد تولیــد پیلــه تــر ابریشــم گلســتان بــرای فــراوری بــه اســتان خراســان رضــوی ارســال مــی‬ ‫شــود کــه ســرمایه گــذاری در راه انــدازی صنایــع تبدیلــی در منطقــه عــاوه بــر ایجــاد ارزش افــزوده‬ ‫بیشــتر بــرای تولیدکننــدگان‪ ،‬بــه ایجــاد فرصــت هــای شــغلی در منطقــه منجــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــا پــرورش هــر جعبــه تخــم نوغــان بــه طــور متوســط ‪ ۳۵‬کیلوگــرم پیلــه تــر ابریشــم تولیــد‬ ‫مــی شــود و بــه گفتــه کارشناســان ایــن حــوزه از هــر پنــج کیلوگــرم پیلــه تــر پــس از فــراوری‪،‬‬ ‫یــک کیلوگــرم نــخ ابریشــم خــام نیــز بــه دســت مــی ایــد کــه کاربــرد ان در صنعــت فــرش و‬ ‫منســوجات ابریشــمی اســت‪.‬‬ ‫گلستان در تولید پیله تر ابریشم بعد از گیالن و خراسان رضوی رتبه سوم کشوری را دارد‪.‬‬ ‫کارشناســان صنعــت نوغانــداری منطقــه معتقدنــد‪ :‬هــر جعبــه تخــم نوغــان بــرای تولیــد پیلــه تــر‬ ‫ابریشــم در مــدت ‪ ۴۵‬روز قــادر اســت بــرای ‪ ۳‬نفــر شــغل ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی گلســتان بــا توجــه بــه قدمــت دیرینــه پــرورش پیلــه تــر ابریشــم در ایــن خطــه‪،‬‬ ‫بــرای افــق ســال ‪ ۱۴۰۴‬توزیــع ‪ ۱۵‬هــزار جعبــه تخــم نوغــان را پیــش بینــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫اقتصاداصلی گلستان با ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت‪ ،‬بر پایه کشاورزی استوار است‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان گلســتان‬ ‫افــزود ‪ :‬شناســه رهگیــری بــرای کاالهــای مشــمول میبایســت در مبــداء تولیــد و واردات بــر روی بســته بنــدی‬ ‫کاال الصــاق گــردد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ادامــه داد ‪ ،‬ایــن دســتورالعمل در تاریــخ ‪1400/9/13‬توســط ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و‬ ‫ارز مصــوب و بــه تمامــی مراجــع ذیصــاح ابــاغ گردیــده و طبق دســتورالعملهای صادره پــس از دو ماه از‬ ‫زمــان ابــاغ بــرای تولیــد کننــدگان و وارد کننــدگان و پــس از چهــار مــاه از زمــان ابــاغ بــرای کلیــه کاالهــای‬ ‫موجــود در ســطح بــازار و انبارهــا الزم االجــرا مــی باشــد و عواقــب عــدم اجــرای موضــوع توســط واحدهــای‬ ‫تولیــدی (صنفــی‪ ،‬صنعتــی ) ‪ ،‬زنجیــره تاًمیــن خدمــات پــس از فــروش و حــوزه بازرگانــی بــر عهــده خــود‬ ‫واحــد مــی باشــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در خاتمــه افــزود ‪ :‬ایــن موضــوع بطــور جــد از طریــق ناظــران و بازرســان پلیــس‬ ‫اقتصــادی و تعزیــرات حکومتــی پیگیــری و همچنیــن بازرســان این ســازمان با بررســی دقیــق و بازدید های‬ ‫میدانــی وضعیــت بــازار اســتان را رصــد نمــوده و بــر رونــد اعمــال طــرح مذکــور نظــارت خواهنــد داشــت و در‬ ‫صــورت برخــورد بــا تخلفــات احتمالــی و کشــف کاالهــای فاقــد شناســه مطابــق قانــون بــا متخلفــان برخورد‬ ‫خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫تست کیسه هوا‬ ‫و کلوچه نوشین!‬ ‫نــوروز امســال بعــد از دو ســال کرونایــی مســخره باالخــره‬ ‫«راه مــردم را خوانــد» و خلــق اللــه خیلــی شــیک و‬ ‫مجلســی و بــه عبــارت بهتــر لولــی و شــنگولی و دلشــاد بــار‬ ‫ســفر را بســتند و هشــیوار چــو گــرز و ســنان دل بــه جــاده‬ ‫زدنــد‪ .‬امــا چــون دو ســالی بــود کــه هیچکــس مســافرت‬ ‫نرفتــه بــود ظاهــرا ًدوســتان نظــارت بــر تنظیــم بــازار و‬ ‫بچــه هــای اماکــن و ســایر نهــاد هــای نظارتــی هــم زودتــر‬ ‫بــار ســفر را بســته بودنــد! چــون هــر کــس هــر جــور کــه‬ ‫صــاح مــی دیــد دو ال پهنــا حســاب مــی کــرد! یکــی گوجــه‬ ‫ســبز را کیلویــی ‪ 4‬میلیــون مــی فروخــت؛ یکــی هــم ویــا‬ ‫را شــبی چهــاده میلیــون اجــاره مــی داد! یکــی نانوایــی‬ ‫را تعطیــل کــرده بــود و ‪ ...‬خالصــه امســال نــوروز بــرای‬ ‫خــودش ســوق الثلثایــی بــود‪.‬‬ ‫امــا در ایــن بیــن از همــه جالبتــر رفتــار و نحــوه محاســبه‬ ‫ان هموطــن دنــا ســوار مــا بــود کــه بنــده خــدا فکــر مــی کــرد‬ ‫اگــر زاویــه مناســب و شــدت ضربــه را در تصــادف رعایــت‬ ‫کنــد و خــودرو شــتاب منفــی نداشــته باشــد‪ ،‬واقعــا ً کیســه‬ ‫هــوا عمــل مــی کنــد! بعــد هــم بــا تمــام قــدرت بــه عقــب‬ ‫یــک لندکــروز کوبیــد و نصــف ماشــینش جمــع شــد! البتــه‬ ‫بنــده خــدا راننــده لندکــروز اصــا ً متوجــه ضربــه نشــد و‬ ‫فکــر مــی کــرد بچــه باجناقــش عقــب ماشــین ورجــه ورجــه‬ ‫مــی کنــد و دائــم بــه زنــش غــر مــی زد کــه چــرا اینــا رو بــا‬ ‫خودمــون اوردیــم؟!‬ ‫اصل داستان به روایت جراید‪...‬‬ ‫ســردار ســید کمــال هادیانفــر بــا اشــاره بــه کیفیــت‬ ‫خودروهــای داخلــی اظهــار کــرد‪ :‬در بازدیــد در محور رشــت‬ ‫بــه تهــران یــک خــودروی دنــا پــاس ‪ 1400‬بــا یــک خــودروی‬ ‫لندکــروز تصــادف کــرده بــود کــه خــودروی دناپــاس در‬ ‫ایــن حادثــه‪ ،‬کامــا ً از جلــو و از ناحیــه موتــور جمــع شــده‬ ‫امــا کیســه هــوا ان بــاز نشــده بــود یعنــی قــادر بــه حرکــت‬ ‫نبــود امــا روی خــودروی لندکــروز یــک خــط افتــاده بــود‪.‬‬ ‫وی بحــث ایمنــی خودروهــا را بحثــی جــدی دانســت و‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬مــا در جلســه شــورای عالــی ایمنــی حمــل و‬ ‫نقــل در خدمــت رئیــس جمهــور بودیــم کــه ایشــان تاکیــد‬ ‫کردنــد بحــث ایمنــی در ســال ‪ 1401‬بایــد در دســتور کار‬ ‫باشــد لــذا مــا برنام ـه ای در پیــش داریــم کــه شــرکت های‬ ‫خودروســاز و ســازمان ها را اورده‪ ،‬اشــکاالت را بــه ان هــا‬ ‫تفهیــم و صورت جلســه کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن ماجــرای کیســه هــوا مــا را یــاد خــدا بیامــرز بیگلــری‬ ‫مالــک کارخانــه کلوچــه نوشــین انداخــت کــه بنــده خــدا هــر‬ ‫روز صبــح قبــل از شــروع پخــت روزانــه کلوچــه‪ ،‬مقــداری‬ ‫از خمیــر کلوچــه یــا بــه عبارتــی یــک کلوچــه تولیــد شــده از‬ ‫خمیــر ان روز را تنــاول مــی کــرد و اگــر مــورد تاییــد بــود‪،‬‬ ‫دســتور پخــت کلوچــه روزانــه را صــادر مــی کــرد‪ .‬حــاال مــا‬ ‫هــم پیشــنهاد مــی کنیــم در کارخانجــات خــودرو ســازی هــر‬ ‫روز صبــح قبــل از تولیــد ارابــه هــای مــرگ ببخشــید قبــل از‬ ‫تولیــد روزانــه خــودرو‪ ،‬مدیــران عامــل «ایــران خــودرو» و‬ ‫«ســایپا» را ســوار یکی از این خودرو ها کنند و با کوبیدن‬ ‫خــودرو بــه دیــوار تســت کیســه هــوا را انجــام دهنــد!‬ ‫مــا کــه داریــم حقــوق و هزینــه چنــد هــزار کارگــر و‬ ‫پرســنل اضافــی‪ ،‬زیــان انباشــته‪ ،‬عیــدی و پــاداش‬ ‫مدیــران و اعضــای هیــات مدیــره و ‪ ...‬را پرداخــت‬ ‫مــی کنیــم پــول ایــن چنــد تــا ماشــین هــم روش!‬ ‫باالخره از یک جایی وزارت صمت به فکر می افتد‪.‬‬ ‫وزیــر مملکــت هــر روز صبــح کــه نمــی توانــد تشــییع‬ ‫جنــازه مدیــر عامــل شــرکت کنــد و قبــل از ظهــر هــم مدیــر‬ ‫عامــل جدیــد معرفــی کنــد؟ واال بخــدا‪...‬‬ ‫ص‬ ‫رف‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ویی‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬فروردین‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪509‬‬ ‫سرویس روانشانسی‪-‬فاطمه مهراسبی‬ ‫تقویتقاطعیت‬ ‫در تصمیم گیری‬ ‫با ‪ ۱۲‬راهکار اثربخش‬ ‫بــرای افــرادی کــه قاطعیــت ندارنــد و ان را در خودشــان‬ ‫تقویــت نمی کننــد‪ ،‬تصمیم گیــری عــذاب اور اســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد زمــان و انــرژی زیــادی را صــرف گرفتــن‬ ‫تصمیم هــای نه چنــدان مهــم می کننــد و وقتــی نیــاز‬ ‫دارنــد تصمیمــی مهــم بگیرنــد‪ ،‬حســابی بــه دردســر‬ ‫می افتنــد‪ .‬بــا خوانــدن ایــن مقالــه متوجــه می شــوید‬ ‫چگونــه می توانیــد در تمــام جوانــب زندگــی خــود فــرد‬ ‫قاطعــی باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪508‬‬ ‫‪ .۹‬از خودتــان بپرســید‪ :‬بــار اخــر اســت کــه می توانــم‬ ‫ایــن تصمیــم را بگیــرم؟‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای‬ ‫افزایــش قاطعیــت در کار یــا رفتــار اســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫تصمیماتــی کــه انــرژی ذهنــی زیــادی بــرای انهــا صــرف‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بــاز هــم تکــرار می شــوند‪ .‬اگــر بدتریــن‬ ‫نتیجــه هــم ایجــاد شــود‪ ،‬می توانیــد از ان درس بگیریــد‬ ‫و دفعــات بعــد گزینه هــای بهتــر را انتخــاب کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫اگــر در رســتوران نمی توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه کــدام‬ ‫غــذا را انتخــاب کنیــد‪ ،‬بــه ایــن فکــر کنیــد کــه روزهــای‬ ‫دیگــر دوبــاره قــدرت انتخــاب خواهیــد داشــت و اگــر‬ ‫از تصمیمتــان پشــیمان شــدید‪ ،‬می توانیــد جبرانــش‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬به شم خود اعتماد کنید‬ ‫بــرای اینکــه یــاد بگیریــد چطــور فــرد قاطعــی باشــید‪،‬‬ ‫بایــد اعتمادبه نفــس خودتــان را تقویــت کنیــد و بــه شــم‬ ‫خــود اعتمــاد داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بایــد نــدای درونــی خــود را احســاس کنیــد و ان را‬ ‫بشــنوید‪ .‬ایــن نــدا بــه شــما می گویــد کــه تصمیــم‬ ‫درســت چیســت‪ .‬البتــه گاهــی شــرایط بــرای شــنیدن‬ ‫صــدای درون فراهــم نیســت و ادم ان قــدر غــرق افــکار‬ ‫مختلــف و اســترس اســت کــه کامــا صــدای قلبــش را‬ ‫فرامــوش می کنــد و دنبــال فــردی بیرونــی می گــردد کــه‬ ‫بــه او بگویــد چـه کار کنــد‪ .‬بهتــر اســت به جــای اســترس‬ ‫و تنــش‪ ،‬کمــی اســتراحت کنیــد‪ ،‬بخوابیــد یــا پیــاده روی‬ ‫کنیــد‪ .‬وقتــی در ارامــش باشــید‪ ،‬صــدای نــدای درونــی‬ ‫کامــا واضــح بــه گــوش می رســد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬بــرای تصمیم گیری هایتــان ضرب االجــل تعییــن‬ ‫کنیــد‬ ‫وقتــی تصمیم گیــری دربــاره موضوعــی را بیش ازحــد‬ ‫طوالنــی می کنیــد‪ ،‬قــدرت انتخــاب درســت را از دســت‬ ‫می دهیــد‪ .‬بنابرایــن بهتــر اســت بــرای تصمیم هایتــان‬ ‫ضرب االجــل تعییــن کنیــد‪ .‬ایــن ترفنــد بــرای تصمیمــات‬ ‫مهــم زندگــی هــم کاربــردی اســت‪ .‬مثــا اگــر قصــد دارید‬ ‫از کار فعلــی اســتعفا بدهیــد و کس ـب وکار خودتــان را‬ ‫را ه بیندازیــد‪ ،‬احتمــاال مــدت زیــادی مــردد خواهیــد‬ ‫مانــد‪ .‬بــرای قاطعیــت در کار می توانیــد تعییــن کنیــد‬ ‫کــه وقتــی ســرمایه تان بــه مقــدار مشــخصی رســید‪،‬‬ ‫اســتعفا می دهیــد تــا کســب وکار خودتــان را را ه‬ ‫بیندازیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬کمتر حسرت بخورید!‬ ‫یکــی از دالیــل بســیار مهــم نداشــتن قاطعیــت در‬ ‫رفتــار‪ ،‬داشــتن حســرت اســت‪.‬‬ ‫کاش این تصمیم را نگرفته بودم‪.‬‬ ‫کاش شغل دیگری انتخاب کرده بودم‪.‬‬ ‫کاش وارد این رابطه نمی شدم‪.‬‬ ‫کاش…‬ ‫تمــام ایــن حســرت ها در تصمیمــات جدیــد همــراه مــا‬ ‫خواهنــد بــود و مرددمــان می کننــد‪ .‬متعهــد شــوید کــه‬ ‫حتــی اگــر نتیجــه تصمیمتــان خــوب نبــود‪ ،‬حســرتش را‬ ‫نخوریــد‪ .‬چنــد ســاعت را صــرف ناراحتــی بابــت تصمیــم‬ ‫اشــتباه کنیــد و صبــح روز بعــد بــرای زندگــی جدیــد‬ ‫امــاده باشــید!‬ ‫کالم اخر‬ ‫قاطعیــت در رابطــه‪ ،‬کار یــا هــر چیــز دیگــری از درون‬ ‫مــا می ایــد و نمی توانیــم منتظــر باشــیم بعــد از اتفاقــی‬ ‫اســرارامیز بــه فــردی قاطــع تبدیــل شــویم‪ .‬وقتــی‬ ‫اگاهانــه تمریــن کنیــد کــه بــا قاطعیــت بیشــتر دربــاره‬ ‫هــر مســئله ای تصمیــم بگیریــد‪ ،‬به مــرور زمــان ایــن‬ ‫ویژگــی جزئــی از شــخصیت شــما می شــود و ناخــوداگاه‬ ‫بــه فــردی قاطــع تبدیــل خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫شــما ادم قاطعــی هســتید؟ چــه چیزهایــی را در‬ ‫رســیدن بــه قاطعیــت موثــر می دانیــد؟‬ ‫باجطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫این بارداری جان مادر را تهدید می کند‬ ‫سرویس سالمت‪ -‬زهرا چیذری‬ ‫ســن در حاملگــی خــارج از رحــم تاثیــر نــدارد امــا خانم هایــی کــه بــه‬ ‫خاطــر ســن یــا نازایــی ‪ IVF‬می شــوند خــود ای وی اف ممکــن اســت‬ ‫موجــب حاملگــی خــارج از رحــم شــود و انتقــال جنیــن در انتهــای لولــه‬ ‫اتفــاق بیفتــد و جنیــن بــه جــای انکــه در رحــم باقــی بمانــد وارد لولــه‬ ‫شــود ‪ .‬بنابرایــن عمــل ‪ IVF‬هــم مــی توانــد یکــی از دالیــل بــارداری خارج‬ ‫از رحــم باشــد و ایــن مســئله در افــرادی کــه تحــت درمــان قــرار می گیرند‬ ‫هــم دیــده می شــود‪.‬‬ ‫گــروه زندگــی بــازار کســب و کار‪ -‬بــارداری همیشــه به تولد منتهی نمی‬ ‫شــود! در مســیر ‪ 9‬ماهــه ای کــه یــک زن بــرای مــادر شــدن بایــد طــی‬ ‫کنــد گاهــی اوقــات مخاطراتــی کمیــن کــرده و بعضــی وقتهــا اتفاقاتــی‬ ‫می افتــد کــه هــم منجــر بــه از بیــن رفتــن جنیــن مــی شــود و هــم‬ ‫ممکــن اســت جــان مــادر را بــه خطــر بینــدازد‪ .‬یکــی از ایــن چالشــها‬ ‫و مخاطــرات بــارداری خــارج از رحــم اســت کــه معمــوال منجــر بــه تولــد‬ ‫نــوزاد نمــی شــود و بــا اســیبهایی بــرای مــادر همــراه اســت‪ .‬بــه ســراغ‬ ‫دکتــر ناهیــد لــرزاده فلوشــیپ نازایــی و ‪ ،IVF‬متخصــص زنــان و زایمــان‬ ‫رفته ایــم تــا ســواالتمان را دربــاره حاملگــی خــارج از رحــم‪ ،‬عالئــم‪،‬‬ ‫عــوارض و راهکارهــای تشــخیص زودهنــگام بــا وی در میــان بگذاریــم‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد ســیر تــا پیــاز حاملگــی خــارج از رحــم را بدانیــد بــا مــا‬ ‫همــراه شــوید‪.‬‬ ‫بــارداری خــارج از رحــم چــه نشــانه هــا و چــه عوارضــی دارد و مــادر‬ ‫بــاردار از کجــا متوجــه شــود کــه دچــار عارضــه بــارداری خــارج از رحــم‬ ‫شــده اســت؟‬ ‫بســتگی دارد بــه اینکــه بــارداری در کجــا اتفــاق افتــاده باشــد حاملگــی‬ ‫خــارج از رحــم یعنــی جنیــن داخــل رحــم نیســت و در لولــه اســت‪ .‬حــاال‬ ‫ممکــن اســت جنیــن در ابتــدای تشــکیل شــده باشــد‪ .‬یعنــی محــل‬ ‫اتصــال لولــه بــه رحــم کــه ایــن مــدل از حاملگــی خــارج از رحــم بدتریــن‬ ‫نــوع ان اســت و درد و خونریــزی زیــادی دارد‪ .‬شــانس پارگــی لولــه هــم‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬در نوع دیگر ممکن اســت در وســط لوله یا امپول لوله‬ ‫بــارداری اتفــاق بیفتــد کــه بــارداری در ایــن قســمت درد و عارضه کمتری‬ ‫دارد‪ .‬امــا اگــر جنیــن بــزرگ شــود‪ ،‬لولــه پــاره شــده و خونریــزی شــدیدی‬ ‫مــی دهــد ‪ .‬یکــی هــم قســمت انتهــای لولــه کــه این نــوع بــارداری خارج‬ ‫از رحم احتمال و شــانس اینکه جنین دفع شــود از همه بیشــتر اســت‬ ‫و درد و خونریــزی کمتــری دارد امــا در ابتــدا و میانــه رحــم اگــر جنیــن‬ ‫بــزرگ شــده و لولــه پــاره شــود بیمــار بــا درد و خونریــزی شــدید مراجعــه‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫عالئــم بــارداری خــارج از رحــم چیســت و خانمهــا از کجــا متوجــه مــی‬ ‫شــوند بــارداری خــارج از رحــم اتفــاق افتــاده اســت؟‬ ‫در ایــن مــوارد یــک درد ناگهانــی و خنجــری در قســمت پاییــن شــکم‬ ‫حــس می شــود‪ .‬امــا اگــر لولــه پــاره شــود و خونریــزی کنــد‪ ،‬مریــض بــا‬ ‫عالیــم شــوک مراجعــه مــی کنــد و بــا کاهــش فشــار خــون و کاهــش‬ ‫هموگلوبیــن خــون مواجهیــم‪.‬‬ ‫در چنین مواردی در قدم اول چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟‬ ‫بایــد بــه ایــن گونــه مــوارد بــه صــورت اورژانســی رســیدگی شــده‬ ‫و ناحیــه شــکم مــورد جراحــی قــرار بگیــرد‪ .‬تزریــق خــون انجــام شــده‬ ‫و درمــان شــوک صــورت بگیــرد امــا اگــر از قبــل تشــخیص بدهیــم‬ ‫کــه حاملگــی در ناحیــه امپــول اســت قبــل از اینکــه لولــه پــاره شــود‪،‬‬ ‫می توانیــم اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫تشــخیص بــه موقــع حاملگــی خــارج از رحــم چگونــه امکان پذیــر‬ ‫اســت؟‬ ‫تشــخیص ایــن عارضــه بــا ســونوگرافی امــکان پذیــر اســت‪ .‬بــه طــور‬ ‫نمونــه اگــر تســت بــارداری بیمــار مثبــت شــود و یــا تاخیــر پریــود داشــته‬ ‫باشــد امــا وقتــی ســونوگرافی میکنیم حاملگــی داخل رحمی نمی بینیم‬ ‫متوجــه می شــویم کــه حاملگــی خــارج از رحــم رخ داده اســت‪.‬‬ ‫یعنی این نوع بارداری عالئم اولیه ندارد؟‬ ‫چــرا می بینیــم کــه بیمــار قاعدگــی خــود را عقــب انداختــه و بــا لکه بینی‬ ‫مراجعــه می کنــد و وقتــی تســت بــارداری می دهیــم مــی بینــم کــه‬ ‫بــاردار اســت امــا بــا ســونوگرافی می بینیــم کــه ســایت حاملگــی در رحــم‬ ‫وجــود نــدارد و در خــارج از رحــم اســت‪ .‬ایــن تشــخیص اولیــه اســت‬ ‫سرویس اموزش‪-‬جاوید فرجام نیا‬ ‫بی اعتبار سازی احساسی‬ ‫چیست و چه پیامدهایی دارد؟‬ ‫«خیلــی هــم بــد نیســت‪ .‬تــو نبایــد ایــن احســاس رو داشــته‬ ‫باشــی! تــو همه چــی رو شــخصی می کنــی‪ ».‬اینهــا نمونــه ای از‬ ‫جمالتــی هســتند کــه شــاید شــما نیــز انهــا را در رابطــه شــنیده‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن جمــات بیــان می شــوند کــه ظاهــرا راهــکاری ارائــه‬ ‫بدهنــد و حــال مــا را حیــن گــذر از حســی تلــخ یــا دردنــاک بهتــر‬ ‫کننــد‪ ،‬ولــی در واقــع حــال مــا را بدتــر می کننــد‪ .‬ایــن جمــات‬ ‫و جمله هــای مشابهشــان بخشــی از فراینــدی هســتند کــه‬ ‫روان شناســان ان را بــی اعتبــار ســازی احساســی می نامنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه دربــاره ایــن مفهــوم‪ ،‬پیامد هایــش و نیــز راهکارهایــی‬ ‫بــرای پرهیــز از ان صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫بی اعتبار سازی احساسی چیست؟‬ ‫بــی اعتبــار کــردن احساســات دیگــری یعنــی نادیده گرفتــن‪،‬‬ ‫ردکــردن‪ ،‬تخفیـف دادن یــا قضاوت کــردن احساســاتی کــه دیگــری‬ ‫دارد‪ .‬ایــن مفهــوم را می تــوان در یــک جملــه خالصــه کــرد‪:‬‬ ‫«احساســات تــو مهــم نیســتند‪».‬‬ ‫برخــی از افــراد به عمــد احساســات شــما را بی اعتبــار می کننــد‬ ‫تــا از شــما سوءاســتفاده یــا شــما را کنتــرل کننــد‪ .‬امــا بســیاری‬ ‫دیگــر ناخواســته چنیــن کاری می کننــد‪ .‬در واقــع بســیاری از‬ ‫اوقــات فــرد می خواهــد حــال مــا را بهتــر کنــد کــه دســت بــه چنیــن‬ ‫کاری می زنــد‪ .‬امــا تــاش انهــا نتیجــه عکــس می دهــد‪ ،‬چــون‬ ‫نمی داننــد کــه در حــال بــی اعتبــار کــردن عواطــف مــا هســتند‪.‬‬ ‫البتــه اســیبی کــه هــر دو گــروه می زننــد یکســان اســت‪.‬‬ ‫بــی اعتبــار ســازی احساســی می توانــد در هــر موقعیتــی رخ‬ ‫دهــد‪ .‬همچنیــن ایــن پدیــده هــم حالــت کالمــی دارد و هــم‬ ‫کــه می تــوان بــا عمــل هــای الپاراســکوپی محصــول حاملگــی را خــارج‬ ‫کــرده و لولــه را نگــه داریــم‪ .‬امــا اگــر بیمــاری دیــر مراجعــه کنــد یــا دیــر‬ ‫تشــخیص داده شــود و یــا بــا عالئــم اورژانســی و درد و خونریــزی بیایــد‪،‬‬ ‫دیگــر نمی شــود لولــه را حفــظ کــرد‪ .‬لولــه پــاره می شــود و مجبوریــم ان‬ ‫را خــارج کنیــم ‪.‬‬ ‫در چــه مــواردی بیشــتر بــارداری خــارج از رحــم رخ می دهــد و چــه‬ ‫افــرادی مســتعد ابتــا بــه ان هســتند؟‬ ‫برخــی بیمــاران مشــکالت لولــه دارنــد‪ .‬در چســبندگی هــای لوله محل‬ ‫لقــاح و تشــکیل حاملگــی خــود لولــه اســت‪ .‬حــال اگــر لولــه بیمــار از‬ ‫قبــل عفونــت داشــته باشــد یــا عفونــت هــای لگنــی یــا ســابقه عمــل‬ ‫اپاندیســیت داشــته باشــد‪ ،‬عفونت هایی که در خود لگن ایجاد شــده‬ ‫اســت یــا جراحــی هــای متعــدد داشــته باشــد یــا بیمــاری اندومتریــال‬ ‫کــه چســبندگی لولــه می دهــد داشــته باشــد‪ ،‬اینهــا باعــث می شــود‬ ‫تــا محصــول حاملگــی در لولــه باقــی بمانــد و راه لولــه بــه رحــم بســته‬ ‫می شــود و همــان جــا باقــی مــی مانــد‪ .‬بنابرایــن بیشــترین عامــل بــروز‬ ‫بارداری هــای خــارج از رحــم عفونــت لگــن و عفونــت هایــی اســت کــه‬ ‫در لولــه ایجــاد مــی شــود و بیمــار متوجــه و درمــان نمی شــود ‪ .‬ایــن‬ ‫عفونــت هــا باعــث می شــود لولــه دچــار چســبندگی شــود‪ .‬در بعضــی‬ ‫افــراد هــم بــه صــورت مــادرزادی ممکــن اســت محــل اتصــال لولــه رحــم‬ ‫مســدود باشــد کــه ایــن خیلــی کــم دیــده می شــود‪ .‬بیشــترین عامــل‬ ‫همیــن عفونــت هاســت ‪ .‬کســانی هــم کــه ســابقه ســیگار کشــیدن‬ ‫دارنــد یــا دســتگاه هــای داخــل رحــم را کــه یکــی از روشــهای جلوگیــری‬ ‫از بــارداری اســت داشــته باشــند‪ ،‬شــانس حاملگــی هــای خــارج از رحــم‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬امــا بیشــترین عامــل و شایســته شــایع ترین عامــل‬ ‫همیــن چســبندگی هاســت کــه یکــی بــه علــت عفونــت های لگنــی و یا‬ ‫بــه دلیــل ســابقه جراحــی هــای لگــن باعث شــده ایــن افراد چســبندگی‬ ‫لولــه پیــدا بکنــد‪.‬‬ ‫ایــا ســن و ســال مــادر هــم در بــروز بــارداری هــای خــارج از رحــم تاثیــر‬ ‫دارد؟‬ ‫نــه ســن در حاملگــی خــارج از رحــم تاثیــر نــدارد امــا خانم هایــی کــه‬ ‫بــه خاطــر ســن یــا نازایــی ‪ IVF‬می شــوند خــود ای وی اف ممکــن اســت‬ ‫موجــب حاملگــی خــارج از رحــم شــود و انتقــال جنیــن در انتهــای لولــه‬ ‫اتفــاق بیفتــد و جنیــن بــه جــای انکــه در رحــم باقــی بمانــد وارد لولــه‬ ‫شــود ‪ .‬بنابرایــن عمــل ‪ IVF‬هــم مــی توانــد یکــی از دالیــل بــارداری خارج‬ ‫از رحــم باشــد و ایــن مســئله در افــرادی کــه تحــت درمــان قــرار می گیرند‬ ‫هــم دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ایا در این بارداری ها امکان باقی ماندن جنین وجود ندارد؟‬ ‫نــه چراکــه محــل تشــکیل جنیــن بــه گونــه ای نیســت کــه بتوانــد رشــد‬ ‫کنــد‪ .‬تنهــا در مــواردی کــه حاملگــی خــارج از رحــم در خــود حفــره شــکم‬ ‫باشــد جنیــن و از انتهــای لولــه در حفــره شــکم افتــاده باشــد ممکــن‬ ‫اســت بــه صــورت معــدود و نــادر جنیــن تــا چنــد مــاه روی دیــواره شــکم‬ ‫رشــد کنــد‪ .‬امــا در مــواردی کــه جنیــن در لولــه تشــکیل مــی شــود چــون‬ ‫لولــه جــا نــدارد محصــول حاملگــی وقتــی بــزرگ مــی شــود لولــه را پــاره‬ ‫می کنــد و ممکــن اســت بــه مــادر اســیب بزنــد‪.‬‬ ‫اگــر لولــه فالــوپ پــاره شــود چــه اتفاقــی مــی‬ ‫افتــد؟‬ ‫لولــه بیــن مـی رود اگــر حاملگــی در تخمــدان‬ ‫باشــد ‪ ،‬تخمــدان را نیــز مــی توانــد ناقــص کند‪.‬‬ ‫امــا چــون ایــن نــوع بــارداری معمــوال ًدر لولــه‬ ‫اســت در بســیاری از مــوارد کارکــرد ســالم لولــه‬ ‫فالــوپ را از دســت می دهیــم و اگــر بیمــار بــه‬ ‫موقــع مراجعــه نکنــد و درمــان نشــود‪ ،‬حتــی‬ ‫ممکــن اســت موجــب مــرگ مــادر شــود‪ .‬چــون‬ ‫خونریــزی شــدید اســت‪ .‬پــس مراجعــه بــه‬ ‫موقــع و درمــان بــه موقــع بــرای حفــظ جــان‬ ‫مــادر بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫تشــخیص بــه موقــع ایــن بیمــاری تــا چــه‬ ‫زمانــی اگــر اتفــاق بیفتــد موجــب اســیب بــه‬ ‫غیرکالمــی‪.‬‬ ‫انواع بی اعتبار سازی احساسی‬ ‫همان طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬بــی اعتبــار کــردن احساســات‬ ‫می توانــد کالمــی یــا غیرکالمــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بی اعتبارسازی کالمی‬ ‫ایــن شــیوه شــامل بیــان عبارت هــا و جمالتــی اســت کــه‬ ‫احساســات فــرد را به شــکل های مختلــف بــی اعتبــار می کننــد‪ .‬این‬ ‫شــیوه شــامل دســت کم گرفتن‪ ،‬قضاوت کــردن‪ ،‬تخفیــف دادن و‬ ‫نادیده گرفتــن می شــود‪ .‬تعــدادی از جمــات بی اعتبارکننــده را در‬ ‫ادامــه فهرســت کرده ایــم‪:‬‬ ‫می تونست بدتر باشه؛‬ ‫تو خیلی حساسی؛‬ ‫پیازداغش رو زیاد کردی؛‬ ‫نباید این طوری فکر کنی یا چنین حسی داشته باشی؛‬ ‫دقیقا می دونم چه حسی داری؛‬ ‫تو همه چی رو شخصی می کنی؛‬ ‫تو از کاه کوه می سازی؛‬ ‫من مشکلی نمی بینم؛‬ ‫تــو نبایــد فــان حــس رو داشــته باشــی (به جــای «فــان»‬ ‫می تــوان هــر حســی را قــرار داد‪).‬؛‬ ‫فکر می کنی گفتنش به من چه حسی داره؟‬ ‫من نمی خوام درباره اش صحبت کنم؛‬ ‫دست از این احساسات بردار؛‬ ‫بیخیال!‬ ‫‪ .۲‬بی اعتبارسازی غیرکالمی‬ ‫عــاوه بــر کالم‪ ،‬فــرد می توانــد بــا اســتفاده از زبــان بــدن‬ ‫احساســات دیگــری را بی اعتبــار جلــوه دهــد‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫چرخانــدن چشــم ها هنــگام شــنیدن صحبت هــای طــرف‬ ‫مقا بــل ؛‬ ‫بی اعتنایی به طرف مقابل؛‬ ‫بازی کــردن بــا گوشــی یــا وســایل دیگــر هنــگام شــنیدن‬ ‫مــادر نمــی شــود؟‬ ‫در همــان ابتــدای بــارداری وقتــی کــه مــادر بــه بــارداری شــک مــی کنــد و‬ ‫پریــود را عقــب مــی انــدازد بایــد همــان موقــع بــه پزشــک مراجعــه کنــد‪.‬‬ ‫معمــوال ًبیــن ‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬هفتــه مشــخص می شــود کــه ایــا حاملگــی داخــل‬ ‫رحــم اســت یــا خــارج از رحــم‪ .‬بــا ســونوگرافی واژینــال مشــخص مــی‬ ‫شــود کــه مــا ایــن حاملگــی را در داخــل حفــره رحــم ببینیــم یــا خــارج‬ ‫از حفــره رحــم همــان موقــع زمــان مناســبی اســت تــا مــا تشــخیص‬ ‫بدهیــم و ســریع درمــان کنیــم‪.‬‬ ‫درمــان عارضــه حاملگــی خــارج از رحــم بــه چــه صــورت امــکان پذیــر‬ ‫اســت؟‬ ‫بــا عمــل الپاراســکوپی بــا یــک بــرش مــی توانیــم بخــش امپــول لولــه‬ ‫را حفــظ کنیــم‪ .‬امــا اگــر مــادر وارد شــوک شــود بایــد خیلــی ســریع‬ ‫محصــول حاملگــی را بــا جراحــی خــارج کنیــم‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن اتفــاق چنــد وقــت دیگــر مــادر مــی توانــد بــاردار شــود و ایــا‬ ‫منعــی بــرای بــارداری مجــدد بعــد از حاملگــی خــارج از رحــم وجــود دارد؟‬ ‫الزم اســت ســامت جســمانی و بــاروری مــادر بررســی شــده و بعــد‬ ‫در صــورت بــی عارضــه بــودن ایــن حاملگــی اتفــاق بیفتــد‪ .‬چــون اگــر‬ ‫جنیــن وارد لولــه شــده باشــد ممکــن اســت بازهــم وارد لولــه دیگــر‬ ‫شــود‪ .‬پــس بایــد بررســی شــود وبیمــار عکــس رنگــی بگیــرد و ببیننــد ایــا‬ ‫لولــه اش دچــار چســبندگی هســت یــا خیــر اســت یــا نیســت‪ .‬بعــد از‬ ‫ایــن بررسـی ها بــه بیمــار اجــازه بــارداری می دهیــم‪ .‬مثــل یــک حاملگــی‬ ‫طبیعــی کــه معمــوال ًبیــن ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه بعــد اجــازه بــارداری مجــدد دارد‬ ‫اینجــا هــم بعــد از ســپری کــردن همیــن زمــان اجــازه دارد تــا مجــدد‬ ‫بــاردار شــود‪.‬‬ ‫ایــا ممکــن اســت ایــن مســئله هــم مثــل ســقط جنیــن بــا عــوارض‬ ‫روحــی همــراه باشــد؟‬ ‫بلــه؛ در بیشــتر ایــن نــوع از بــارداری هــا بیمــار بخشــی از ســامت‬ ‫بــاروری خــود کــه همــان لولــه فالــوپ اســت را از دســت مــی دهــد و‬ ‫همیــن مســئله مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد ناراحتــی هــای روحــی در‬ ‫ایــن گــروه از زنــان شــود‪ .‬برخــی از ایــن بانــوان چندیــن بــار دچار بــارداری‬ ‫خــارج از رحــم شــده انــد و حتــی نتوانســتند یــک بــار بــارداری داخــل‬ ‫رحــم داشــته باشــند و مــا مجبــور شــدیم ارتبــاط هــر دو لولــه را قطــع‬ ‫کنیــم کــه اگــر ‪ IVF‬یــا روش دیگــر کمــک بــاروری را بــرای انهــا انجــام‬ ‫دادیــم ایــن حاملگــی هــا در داخــل رحــم بماند‪.‬قاعدتــا ًچندین حاملگی‬ ‫ناموفــق در لولــه و چندیــن عمــل جراحــی می توانــد بــه افســردگی منجر‬ ‫شــود‪ .‬البتــه اگــر خیلــی زود متوجــه ایــن نــوع بــارداری بشــوند و ایــن‬ ‫مشــکل بــه موقــع تشــخیص داده شــود نیــاز بــه درمــان جراحــی نــدارد و‬ ‫حتــی می توانیــم بــا درمــان دارویــی محصــول حاملگــی را از بیــن ببریــم‬ ‫و نیــازی بــه عمــل جراحــی نیســت‪.‬اما اگــر بیمــار بــا درد و وضعیــت‬ ‫اورژانســی و چنــد هفتــه تاخیــر در قاعدگــی بــه پزشــک مراجعــه کنــد‬ ‫مجبوریــم بــرای نجــات جــان مــادر ایــن جراحــی را بــه ســرعت انجــام‬ ‫دهیــم و اتــاف وقــت در ایــن مــورد جایــز نیســت‪/.‬ایرنا‬ ‫صحبت هــای طــرف مقابــل؛‬ ‫مدام نگاه کردن به ساعت‪.‬‬ ‫چرا دیگران احساسات ما را بی اعتبار می کنند؟‬ ‫بســیاری مواقــع‪ ،‬نمی توانیــم احساســات طــرف مقابــل را‬ ‫درک کنیــم‪ .‬نمی توانیــم بــا او همدلــی کــرده و انچــه را تجربــه‬ ‫کــرده یــا می کنــد‪ ،‬بفهمیــم‪ .‬پــس ناخواســته بــا بیــان جمــات‬ ‫نامناســب احساســات طــرف مقابــل را بی اعتبــار می کنیــم‪ .‬هــوش‬ ‫هیجانــی پاییــن‪ ،‬ضعــف مهارت هــای ارتباطــی و دل مشــغولی بــه‬ ‫احساســات خودمــان از جملــه عواملی انــد کــه ناخواســته باعــث‬ ‫بــی اعتبــار کــردن عواطــف دیگــری می شــوند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از عواملــی کــه مــا را ناخواســته به ســمت بــی اعتبــار‬ ‫ســازی احساســی ســوق می دهــد‪ ،‬شــرایط جامع ـه ای اســت کــه‬ ‫در ان زندگــی می کنیــم‪ .‬در جوامــع امــروزی‪ ،‬احساســات کمتــر‬ ‫ارزشــمند شــمرده می شــوند و منطــق و عقالنیــت پســندیده ترند‪.‬‬ ‫لذتگرایــی نیــز در جوامــع امــروزی طــرف داران زیــادی دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن وقتــی بــا کســی روبــه رو می شــویم کــه احساســات‬ ‫ناخوشــایند یــا دردناکــی دارد‪ ،‬ترجیــح می دهیــم از او رو بگردانیــم‬ ‫و احساســاتش را کم اهمیــت جلــوه بدهیــم یــا کال نادیــده‬ ‫بگیریــم‪.‬‬ ‫برخــی افــراد هــم به عمــد احساســات دیگــری را بی اعتبــار‬ ‫می کننــد‪ .‬در واقــع انهــا ایــن شــیوه را در بحــث و جدل هــا‬ ‫همچــون ترفنــدی بــه کار می گیرنــد‪ .‬انهــا در ظاهــر خــود را همــدل‬ ‫نشــان می دهنــد‪ ،‬امــا بــا نفــی نقــش خــود در ایجــاد ان عواطــف‪،‬‬ ‫از زیــر بــار مســئولیت شــانه خالــی می کننــد‪.‬‬ ‫پیامدهای بی اعتبار کردن احساسات‬ ‫بــی اعتبــار ســازی عواطــف و احساســات دیگــری می توانــد‬ ‫مشــکالت مختلفــی ایجــاد کنــد کــه در ادامــه چنــد نمونــه را‬ ‫مطــرح کرده ایــم‪.‬‬ ‫در ادامه باجطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫بازی دوسر باخت خریداران و فروشندگان بی دقت در سایت دیوار‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد‪ :‬در پــی‏شــکایت چنــد نفــر از شــهروندان مبنــی بــر مشــاهده اگهــی فــروش خــودرو ‪ 206‬و ‪405‬‬ ‫ت دیــوار و کالهبــرداری از انــان بــه شــیوه دریافــت بیعانــه بــه دلیــل نیــاز فــوری بــه پــول‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫و وانــت در‏ســای ‬ ‫‏پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬فروردین ‪1401‬‬ ‫صرفه جویی در حجم اینترنت‬ ‫با کاهش مصرف اینترنت پس زمینه‬ ‫ســرویس اموزش‪:‬بســیاری ازنــرم افزارهــای موبایلــی بــرای کارایــی بهتــر باید از اینترنت اســتفاده کنند‪،‬‬ ‫وقتــی در گوشــی هوشــمند تعــداد نــرم افزارهــای موبایلــی کــه بــرای ادامــه فعالیتشــان بــه اینترنــت نیاز‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــاال مـی رود‪ ،‬هزینـ ه خریــد بســته های اینترنــت همــراه نیــز به ســرعت افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫نــرم افزارهــای موبایلــی بــا ویژگی هــای متنوعشــان تجربــه لذت بخشــی را بــه کاربــران گوش ـی های‬ ‫هوشــمند ارائــه می دهنــد‪ .‬بســیاری از ایــن اپلیکیشـن ها بــرای کارایــی بهتــر بایــد از اینترنــت اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬وقتــی در گوشــی شــما تعــداد نــرم افزارهــای موبایلــی کــه بــرای ادامــه فعالیتشــان بــه اینترنــت‬ ‫نیــاز دارنــد‪ ،‬بــاال م ـی رود‪ ،‬هزین ـ ه خریــد بســته های اینترنــت همــراه نیــز به ســرعت افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫بســیاری از ایــن برنامه هــا به خصــوص پیام رســان ها یــا اپلیکیشـن هایی کــه تبلیغــات زیــادی نشــان‬ ‫می دهنــد حتــی زمانــی کــه از ان هــا اســتفاده نمی کنیــد‪ ،‬در پس زمینــه بــه تبــادل داده ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫برخــی از ان هــا ماننــد پیام رســان ها را می تــوان در مــورد فعالیــت در پس زمینــه یــا دانلــود خــودکار‬ ‫مدیریــت کــرد تــا از مصــرف ناخواســته حجــم اینترنــت جلوگیــری شــود امــا برخــی دیگــر گاهــی بــدون‬ ‫بروزرسانی‬ ‫امنیتی جدید گوگل‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫همانطــور کــه بروزرســانی سیســتم عامــل اندرویــد از جملــه‬ ‫نــکات مهــم و حائــز اهمییــت مــی باشــد به روزرســانی نــرم‬ ‫افزارهــا نیــز از اهمیــت و ضــرورت خاصــی برخــوردار اســت‪ .‬در‬ ‫همیــن راســتا گــوگل در کنــار ارائــه طــرح هــا و قابلیــت هــای‬ ‫جدیــد وصلــه هــای امنیتــی بــرای ایــن سیســتم عامــل محبــوب‬ ‫ارائــه مــی کنــد‬ ‫بــا در نظــر گرفتــن اهمیــت به روزرســانی نــرم افزارهــا‪ ،‬گــوگل‬ ‫طــی چنــد مــاه گذشــته‪ ،‬بســیاری از اپلیکیشــن های خــود را‬ ‫بــه روز کــرده اســت‪ .‬به عنــوان مثــال می تــوان بــه تغییــرات‬ ‫اعمال شــده در نــرم افــزار پیام رســان گــوگل اشــاره کــرد کــه‬ ‫مشــکل ازاردهنــده ی واکنش هــای ‪ iMessages‬را رفــع کــرد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬تعــدادی از نــرم افزارهــای به روزرسانی شــده‬ ‫توســط گــوگل‪ ،‬چنــدان مــورد توجــه وب ســایت های خبــری‬ ‫قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫اکنــون گــوگل فهرســت کاملــی از مهم تریــن‬ ‫به روزرســانی هایی را کــه اخیــرا ً بــرای نــرم افزارهــای خــود ارائــه‬ ‫اطــاع کاربــر شــروع‬ ‫بــه ارســال و دریافــت‬ ‫داده هایــی می کننــد کــه‬ ‫کاربــر کامــا ً بی خبــر از‬ ‫ان هــا متوجــه دلیــل‬ ‫غیرعــادی‬ ‫مصــرف‬ ‫اینترنــت نمی شــود و ایــن‬ ‫موضــوع نه تنهــا حجــم‬ ‫اینترنــت را تحــت شــعاع‬ ‫قــرار می دهــد ‪ ،‬بلکــه از‬ ‫نظــر حریــم خصوصــی‬ ‫نگرانی هایــی را بوجــود‬ ‫مــی اورد‪.‬‬ ‫یکــی از موثرتریــن راه هــا‬ ‫بــرای حــل ایــن مشــکل‪ ،‬محــدود کــردن اســتفاده اپلیکیشـن ها از اینترنــت در مواقعــی اســت که برنامه‬ ‫در پیــش روی شــما بــاز نیســت امــا در پس زمینــه (‪ )Background‬همچنــان به فعالیــت خــود ادامــه‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫در بســیاری از گوشــی هــای هوشــمند بــا مراجعــه بــه بخــش اتصــاالت مــی تــوان دسترســی دائمــی بــه‬ ‫اینترنــت را از نــرم افزارهــای دائمــی برداشــت و در مواقــع کارکــرد نــرم افــزار اتصــال اینترنتــی برقــرار و از‬ ‫حجــم اینترنت اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫کــرده و به اشــتراک گذاشــته اســت‪ .‬برخــی از قابلیت هــا در‬ ‫فهرســت کامــا ً جدیــد بــوده و برخــی دیگــر فقــط بــه تغییراتــی‬ ‫کــه در ویژگی هــای قبلــی اعمــال شــده اســت اشــاره دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه مــروری کلــی بــر فهرســت ارائه شــده توســط گــوگل‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫نــرم افــزار‪ :‬واکنش هــای کاربــران ‪ iMessage‬اکنــون در‬ ‫پیام هــای متنــی به صــورت ایموجــی نشــان داده می شــود‪.‬‬ ‫دســته بندی‪ :‬اکنــون می توانیــد متن هــای شــخصی و کاری‬ ‫را بــا ضربــه زدن روی دســته های مختلــف در بــاالی صنــدوق‬ ‫ورودی‪ ،‬مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫پاکســازی ‪ :OTP‬بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت می توانیــد ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت پــس از دریافــت پیامک هــای حــاوی رمزهــای عبــور‬ ‫یک بــار مصــرف‪ ،‬ان هــا را به طــور خــودکار حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ Nudges:‎‬یاداوری هــای ســریع بــرای پاســخ دادن بــه‬ ‫پیام هایــی کــه ممکــن اســت از دســت داده باشــید‪.‬‬ ‫یاداوری هــای تولــد‪ :‬اگــر مخاطبــی در برنامــه ی مخاطبــان‬ ‫گــوگل داشــته باشــید کــه تاریــخ تولــدش در ان ذکــر شــده‬ ‫اســت‪ ،‬زمانــی کــه پیام هــا را بــاز می کنیــد یــا بــا او وارد مکالمــه‬ ‫شــوید‪ ،‬در ان روز یــاداوری مربــوط بــه تولــد را مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫یکپارچه ســازی بــا‪Photos :‬گــوگل درحــال ادغــام یکــی دیگــر‬ ‫از نــرم افزارهــای فوق العــاده محبــوب خــود بــا اپلیکیشــن‬ ‫پیام رســانی اســت‪ .‬اکنــون می توانیــد ویدیوهــای خــود را بــا‬ ‫کیفیــت بــاال بــا دوســتان ‪ iOS‬خــود نیــز به اشــتراک بگذاریــد‪.‬‬ ‫ نــرم افــزار پیام رســان گــوگل اکنــون ویدئوهــا را به عنــوان‬ ‫پیوندهــای ‪ Photos‬ارســال می کنــد‪.‬‬ ‫پیش نمایش هــای یوتیــوب‪ :‬می توانیــد پیش نمایــش ویدئــو‬ ‫را به طــور مســتقیم در پیام هــای اپیلیکشــن پیام رســان‬ ‫مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن ‪Gboard‬‬ ‫مراقب حمالت کریپتو جکینگ باشید‬ ‫‪ Cryptojacking‬چیست؟ چگونه از خود در برابر بدافزار استخراج کریپتو محافظت کنیم؟‬ ‫در حالــی کــه بیشــتر هک هــای دنیــای رمــز ارز شــامل ســرقت کلیدهــای خصوصــی متعلــق بــه‬ ‫یــک کیــف پــول رمــز ارز و تخلیــه ان می شــود‪ ،‬کریپتو(جــک یــا کریپتــو جکینــگ (‪،)cryptojacking‬‬ ‫کریپتوماینینــگ (‪ )Cryptomining‬و کویــن جکینــگ (‪ )Coinjacking‬اصالحاتــی اســت کــه بــرای‬ ‫اســتفاده از نــرم افزارهــای مخــرب اســتخراج ارز دیجیتــال بــه کاربــرده می شــود) شــامل الــوده‬ ‫کــردن دســتگاه بــه بدافــزار بــرای بــه دســت اوردن کنتــرل سیســتم مــی باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن روش کالهبــرداری ارزهــای دیجیتــال‪ ،‬بــا اســتفاده غیرمجــاز از منابــع محاســباتی‪ ،‬قــدرت‬ ‫پردازشــی و پهنــای بانــد سیســتم ســایر افــراد تــاش می شــود تــا منابــع مــورد نیــاز بــرای اســتخراج‬ ‫ارز دیجیتــال را فراهــم کننــد‪ .‬معمــوال ً کریپتوجکینــگ از طریــق ســایت های پربازدیــد کــه تعــداد‬ ‫زیــادی کاربــر در ان هــا فعالیــت می کننــد انجــام می گیــرد‪ .‬عــاوه بــر کریپتوجکینــگ در بســتر وب‪،‬‬ ‫گاهــی اوقــات ایــن کار از طریــق وارد کــردن بدافزارهــا بــه درون سیســتم های رایانـه ای و شــبکه ها‬ ‫انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه بــاال رفتــن قیمــت ارزهــای دیجیتــال از ســال ‪ 2017‬بــه بعــد اســتخراج بیــت کویــن‬ ‫بــه صنعتــی پــر رونــق بــدل شــده و از طرفــی ســخت تر شــدن فراینــد ماینینــگ‪ ،‬بعضــی از افــراد‬ ‫ســودجو رو بــه اســتفاده از کریپتوجکینــگ اورده انــد‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن روش می تــوان بــا بــه‬ ‫کار گیــری بخشــی از منابــع پردازشــی کاربــران‪ ،‬انــرژی و تــوان ســخت افــزاری الزم بــرای ماینینــگ‬ ‫را تامیــن کــرد و درامــد زیــادی نیــز بــه دســت اورد‪ .‬البتــه در ســال های اخیــر بــا گســترش ایــن‬ ‫مشــکل‪ ،‬روش هــای مختلفــی بــرای جلوگیــری از ان بــه وجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫کریپتوجکینگ چگونه انجام می گیرد؟‬ ‫بــه گــزارش یــک شــرکت امنیــت ســایبری در یــک مقطــع زمانــی‪ cryptojack ،‬ششــمین بدافــزار‬ ‫کالهبرداری با پیامک جعلی ابالغیه‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی بانــد کالهبــرداری اینترنتــی پیامــک جعلــی ابالغیــه الکترونیکــی قــوه‬ ‫قضاییــه ثنــا خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت هایی متعــدد افــراد‬ ‫مبنــی بــر اینکــه شــخص یــا اشــخاصی بــا ارســال پیامــک جعلــی ابالغیــه ثنــا بــه روش نصــب نــرم‬ ‫افزارهــای مخــرب بــر روی تلفــن همــراه کاربــران‪ ،‬اطالعــات گوشــی و کارت بانکــی انــان را هــک‬ ‫کرده انــد‪ ،‬در دســتور کار مامــوران پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه طــی اقدامــات صــورت گرفتــه توســط کارشناســان ایــن پلیــس‪ ،‬متهمــان کــه‬ ‫بــه صــورت بانــدی اقــدام بــه کالهبــرداری می کردنــد در یکــی از اســتان شــمالی شناســایی و پرونــده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی و دســتگیری متهمیــن بــه اســتان مربوطــه ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫تصحیــح دســتور زبــان‪ :‬ایــن قابلیــت هنــگام تایــپ متن هــا‪،‬‬ ‫امــا و دســتور زبــان شــما را تصحیــح می کنــد‪ .‬ایــن ویژگــی‬ ‫بــرای حفــظ حریــم خصوصــی کاربــر به طــور کامــل روی‬ ‫دســتگاه اجــرا می شــود‪ .‬ایــن قابلیــت ابتــدا فقــط بــرای‬ ‫کاربــران گوشــی های ســری پیکســل منتشــر شــد و حــاال‬ ‫دردســترس همــه ی کاربــران اندرویــدی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایموجــی کیچــن ‪ )Emoji Kitchen(:‬ابــزار محبــوب ایجــاد‬ ‫اســتیکر گــوگل اکنــون بیــش از دو هــزار گزینــه ی جدیــد‬ ‫دراختیــار کاربــران قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫نــرم افــزار ‪ Photos‬تــاری پرتــره‪ :‬اگــر مشــترک ســرویس‬ ‫گــوگل وان هســتید یــا یــک دســتگاه پیکســل داریــد‪ ،‬بـه زودی‬ ‫امــکان اســتفاده از قابلیــت تــاری پرتــره در موضوعــات‬ ‫بیشــتری دردســترس شــما خواهــد بــود کــه ازجملــه می تــوان‬ ‫بــه حیوانــات خانگــی‪ ،‬غــذا و گیاهــان اشــاره کــرد‪ .‬حتــی‬ ‫می توانیــد ایــن جلــوه را بــه عکس هایــی کــه قبــا ً گرفته ایــد‬ ‫نیــز اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫سایر برنامه های گوگل‬ ‫گــوگل ‪ :TV‬ویژگــی جدیــدی به نــام هایالیت هــا‬ ‫(‪ ،)Highlights‬اخریــن داســتان های مربــوط بــه برنامه هــای‬ ‫تلویزیونــی مــورد عالقــه ی شــما را گــرد هــم مــی اورد‪.‬‬ ‫اندرویــد ‬)‪ Auto : ‪(Android Auto‬اکنــون می توانیــد‬ ‫فقــط بــا اســتفاده از صــدای خــود‪ ،‬هزینــه پارکینــگ را‬ ‫پرداخــت کنیــد‪.‬‬ ‫اشــتراک گذاری در نزدیکــی‪ :‬اکنــون امــکان اشــتراک گذاری‬ ‫محتــوا بــا چندیــن نفــر به طــور هم زمــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫ابزارک هــا‪ :‬ابــزارک جدیــد بــرای زمــان صفحه نمایــش بــه‬ ‫افــراد کمــک می کنــد تــا مــدت کارکــرد نمایشــگر دســتگاه خــود‬ ‫مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫رونویســی زنــده‪ :‬ایــن ویژگــی اکنــون بــدون نیــاز بــه اتصــال‬ ‫اینترنتــی کار می کنــد‪.‬‬ ‫رایــج در سراســر جهــان بــود‪ .‬اهــداف ایــن حملــه ممکــن اســت افــراد عــادی‪ ،‬ســازمان های بــزرگ یــا‬ ‫حتــی سیســتم های کنترلــی صنعتــی باشــند‪ .‬زمانــی کــه کریپتوجکینــگ رخ می دهــد بدافزارهــای‬ ‫تحــت وب باعــث کاهــش ســرعت کامپیوترهــا می شــوند‪ .‬ایــن بدافزارهــا اولویــت قــدرت پردازشــی‬ ‫کامپیوترهــا را بــه اســتخراج ارزهــای دیجیتــال اختصاصــی می دهنــد بــه همیــن دلیــل انجــام ســایر‬ ‫فعالیت هــای نیازمنــد بــه پــردازش بــا کنــدی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫افزایــش قیمــت بیــت کویــن واز طرفــی ســختی شــبکه بیــت کوین نیز در ســالهای اخیــر دو عامل مهم‬ ‫در افزایــش وقــوع کریپتــو جکینــگ بــوده اســت‪ .‬در حــال حاضــر ماینــر هــا نیــاز بــه ســخت افزارهــای‬ ‫بســیار قــوی و پرهزین ـه ای دارنــد‪ .‬در بســیاری از مــوارد هــزاران ماینــر در کنــار هــم و در یــک اســتخر‬ ‫اســتخراج فعالیــت می کننــد تــا بتواننــد ســهم کوچکــی از بیــت کویــن اســتخراج شــده بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی کریپتوجکینــگ می توانــد بــا اســتفاده از قــدرت پردازشــی هــزاران کاربر الوده شــده‪،‬‬ ‫بــه قــدرت ســخت افــزاری بســیار عظیمــی بــرای اســتخراج دســت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫از کجا بفهیم تحت حمله کریپتوجکینگ قرار گرفته ایم؟‬ ‫معمــوال ً ایــن حمــات از طریــق ســایت های پربازدیــد امــا نامعتبــر انجــام می گیــرد‪ .‬ایــن ســایت ها‬ ‫بــا تبلیغــات وســیع ســعی می کننــد تــا کاربــران را جــذب کننــد امــا مطالــب ارزشــمندی ارائــه‬ ‫نمی کننــد و دارای خدمــات خاصــی نیــز نیســتند‪ .‬ســایت های ســرگرمی و خبــری کــه حتــی طراحــی‬ ‫مناســبی ندارنــد و پــر از مطالــب کپــی شــده از ســایر ســایت ها هســتند می تواننــد یــک دام بــرای‬ ‫کریپتوجکینــگ باشــد‪ .‬مهم تریــن نکتــه بعــد از ورود بــه چنیــن ســایت هایی کنــد شــدن کامپیوتــر‬ ‫یــا بــاال رفتــن شــدید اســتفاده از منابــع پردازشــی اســت‪ .‬در ســال های اخیــر گــوگل بــا شناســایی‬ ‫چنیــن ســایت هایی در قبــل از ورود کاربــران اخطارهایــی در مــورد امــن نبــودن ایــن ســایت ها‬ ‫نمایــش می دهــد‪ .‬عــدم اســتفاده از ‪ HTTPS‬نیــز می توانــد نشــانه دیگــری بــرای یــک ســایت‬ ‫کویــن جکینــگ باشــد‪.‬‬ ‫در مــواردی حتــی دیــده شــده کــه ایــن ســایت ها وعده هــای دروغینــی بــه کاربــر می دهنــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال اگــر بــرای مــدت زمــان مشــخصی در ســایت بمانیــد یــا کارهــای خواســته شــده در ســایت‬ ‫را انجــام دهیــد مبلغــی بــه حســاب شــما واریــز می شــود‪ .‬طبیعــی اســت کــه چنیــن وعده هــای‬ ‫جذابــی تنهــا یــک روش بــرای بــه دام انداختــن کاربــران هســتند‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه دریافــت‬ ‫کننــده پیامــک «شــکایت قضایــی‪:‬‬ ‫در حالــت تردیــد و کنجــکاوی‪ ،‬لینک‬ ‫داخــل پیامــک را رویــت مــی کنــد‬ ‫و منجــر بــه هــک تلفــن همــراه و‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫بانکــی مــی شــود‪ ،‬بــه هموطنــان‬ ‫هشــدار داد‪ :‬یکــی از ایــن ابزارهــا‪،‬‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حســاب های‬ ‫بانکــی مــردم از طریــق لینــک هــای‬ ‫جعلی و فیشــینگ می باشــد از این‬ ‫رو مــی بایســت شــهروندان توجــه داشــته باشــند بــه راحتــی وارد لینــک هــای داخــل پیامــک نشــوند و‬ ‫مراقــب باشــند اپلیکیشــن هــای جعلــی روی تلفــن همــراه ان هــا نصــب نشــود‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬شــهروندان توصیه هــای پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت مواجهــه بــا‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک‪ ،‬ان را از طریــق فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬یــا ســایت‬ ‫ی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس‪ www.cyberpolice.ir:‬در بخــش ارتباطــات مردم ـ ‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪509‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫کاهش ‪ 60‬درصدی اندازه‬ ‫برنامه های غیرمفید‬ ‫در قابلیت جدید اندروید‬ ‫‪ Google‬در حــال کار بــر روی قابلیتــی اســت کــه‬ ‫بــه شــما امــکان مــی دهــد برنامــه هــای خاصــی را‬ ‫بایگانــی کنیــد تــا بــه ازاد کــردن فضــای دســتگاه شــما‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫در یــک پســت وبــاگ ‪ ،‬گــوگل توضیــح می دهــد‬ ‫کــه هــر برنامــه ای کــه دارای ایــن ویژگــی باشــد بــه‬ ‫شــما امــکان می دهــد بــدون حــذف کامــل‪ ،‬برنامــه‬ ‫را تــا حــدود ‪ ۶۰‬درصــد کاهــش دهیــد‪ .‬ایــن کار را بــا‬ ‫ایجــاد نــوع جدیــدی از ‪( APK‬بســته اندرویــد) انجــام‬ ‫می دهــد کــه ‪ APK‬بایگانی شــده نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫همانطــور کــه گــوگل اشــاره می کنــد‪ ،‬فایل هــای‬ ‫‪ APK‬بایگانی شــده بســیار کوچک تــر هســتند و تــا‬ ‫زمانــی کــه ان هــا را بازیابــی نکنیــد‪ ،‬تمــام داده هــای‬ ‫شــما را ذخیــره می کننــدو و در زمــان بازیابــی ان را بــه‬ ‫انــدازه اصلــی خــود بازمی گرداننــد‪.‬‬ ‫این ویژگی با انتشــار ‪ 1.10 Bundletool‬در دســترس‬ ‫توســعه دهندگان قــرار می گیــرد امــا تــا زمانــی کــه‬ ‫‪ Google‬ایــن ویژگــی را بــرای عمــوم مــردم راه انــدازی‬ ‫نکنــد‪ ،‬کاربــردی نخواهــد بــود‪ .‬توســعه دهنــدگان‬ ‫همچنیــن مــی تواننــد از ‪ APK‬هــای بایگانــی شــده‬ ‫انصــراف دهنــد‪ ،‬کــه ‪ Google‬نیــز در پســت وبــاگ‬ ‫بــه ان اشــاره مــی کنــد‪.‬‬ ‫هنــوز هیــچ جزئیاتــی در مــورد نحــوه نمایــش ایــن‬ ‫ویژگی در اندروید انتشــار نیافته اســت اما احتمال دارد‬ ‫زمانــی کــه نمــاد یــک برنامــه را بــه مــدت طوالنــی فشــار‬ ‫مــی دهیــد در کنــار گزینــه حــذف نصــب ظاهر شــود‪ .‬در‬ ‫هــر صــورت بــه نظــر می رســد ‪APK‬هــای بایگانی شــده‬ ‫بــرای هــر کســی کــه از برنامه هــای اندرویــدی بــه نــدرت‬ ‫اســتفاده می کننــد و هنــوز کامــا ً متعهــد بــه حــذف‬ ‫ان هــا از دســتگاه خــود نیســتند کــه بــرای ایــن دســت از‬ ‫کاربــران ایــن ویژگــی مفیــد اســت‪.‬‬ ‫کالهبرداری در بستر دیوار‬ ‫با عنوان خریدار‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه در نقش خریدار در بســتر‬ ‫ســایت دیــوار اقــدام بــه کالهبــرداری کــرده بود ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪« :‬ســرهنگ علی رضــا‬ ‫یعقوبــی»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی‬ ‫از شــهروندان با در دســت داشــتن مرجوعه قضایی مشــخص‬ ‫شــد وی از طریــق ســایت های واســط فــروش اقــدام بــه فروش‬ ‫وســیله شــهر بــازی نمــوده کــه در ادامــه فــردی ناشــناس بــا‬ ‫وعــده خریــد از وی کالهبــرداری کــرده اســت رســیدگی بــه ان‬ ‫در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه اخــذ اظهــارات شــاکی عنــوان نمــود؛ بــه‬ ‫علــت شــیوع کرونــا و تعطیلــی شــهر بــازی قصــد فــروش یــک‬ ‫مجموعــه خانــه بــازی سرپوشــیده بــه ارزش ‪1 000/000/000‬‬ ‫میلیــارد ریــال داشــتم و اگهــی فــروش ان را در ســایت دیــوار‬ ‫درج نمــودم کــه فــردی ناشــناس خــود را خریــدار وســایل و‬ ‫تجهیــزات درج شــده در اگهــی عنــوان کــرد و قــرار شــد نصــف‬ ‫مبلــغ پــس از بارگیــری و ارســال بارنامــه بــرای مــن واریــز شــود و‬ ‫مابقــی مبلــغ پــس از دریافــت و رویــت وســایل در مقصــد برای‬ ‫مــن واریــز گــردد کــه پــس از واریــز ‪ 000/000/760‬میلیــون ریال‬ ‫ان طــی دو مرحلــه‪ ،‬متهــم پاســخگوی تلفــن بنــده نمی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫تخصصــی کارشناســان پلیــس فتــا موفق شــدند وجــه مذکور‬ ‫را بــه حســاب مالباختــه بازگرداننــد و عامــل کالهبــرداری‬ ‫شناســایی و پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مراجــع قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یعقوبــی ضمــن بیــان پرهیــز از اعتمــاد بیجــا بــه‬ ‫افــراد ناشــناس در فضــای مجــازی از هموطنــان درخواســت‬ ‫کــرد‪ :‬هنــگام خریــد یــا فــروش کاال در ســایت های واســط‬ ‫فــروش پــس از بررســی اصالــت کاال و هویــت فروشــنده‪/‬‬ ‫خریــدار معاملــه را حتمــا بــه صــورت حضــوری انجــام دهنــد‬ ‫ممکــن اســت خریــدار از هویــت غیرواقعــی یــا مربــوط‬ ‫بــه فــرد دیگــر اســتفاده کــرده باشــد‪ ،‬هنــگام خریدهــای‬ ‫اینترنتــی و قبــل از رویــت و دریافــت کاال و خدمــات مــورد‬ ‫توافــق‪ ،‬از پرداخــت هرگونــه وجهــی در قالــب بیعانــه یا پیش‬ ‫پرداخــت خــودداری گــردد همچنیــن شــهروندان هرگونــه‬ ‫مــوارد سوءاســتفاده در فضــای مجــازی را بــا شــماره مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا به شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫بــه همــکاران مــا اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫هر کس با ایجاد صدای مهیب یا پرتاب ترقه‬ ‫یا نارنجک یا هرگونه مواد محترقه موجب‬ ‫تخریب اموال یا صدمات بدنی به اشخاص‬ ‫گردد‪ ،‬حسب مورد به حبس‪ ،‬پرداخت دیه و‬ ‫خسارت های وارده محکوم خواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫مزارع کلزا بندرگز‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -509‬سال هشتم‬ ‫‪-509-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/04‬رمضان‪/‬‬ ‫‪04 - 2022 //April‬‬ ‫‪April// 6- 1401 //01‬‬ ‫چهار شنبه ‪01//17‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫عنــوان اغــاز ســال جدیــد را مــورد تمجیــد قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تاکیــد رهبــر انقــاب بــه بحــث امیــد افرینــی در‬ ‫جامعــه و در خواســت ایشــان از ســخنرانان و افــراد اثــر گــذار‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫نتیجۀ ترس و کم رویى بیجا‬ ‫ت الْهَیْب َـ ه ُ بِالْخ َیْب َ ه ِ وَالْحَیَــاء ُ بِالْحِرْمَـ ِ ‬ ‫قــال علــی( علیه الســام )قُرِنـَ ِ ‬ ‫ـان و َ الْفُر ْ َص ه ُ تَمُر ُّ‬ ‫ص الْخ َیْــر ِ‪.‬امــام علــی (ع) فرمود‪:‬ترس(نابجا) با ناامیدى‬ ‫اب ‪،‬فَان ْت َهِز ُوا فُــر َ َ ‬ ‫مَـر َّ ال َّ‬ ‫سـحَ ِ‬ ‫مقــرون اســت و کم رویــى بــا محرومیــت همــراه‪ ،‬فرصت هــا همچــون ابــر در گذرند؛‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬فرصت هــاى نیــک را غنیمــت بشــمارید و پیــش از انکــه از دســت بــرود‪ ،‬از‬ ‫ان اســتفاده کنید‪.‬امــام علــی (ع) در ایــن ســخن پرمعنــاى خــود بــه ســه نکتــۀ مهــم‬ ‫اشــاره مى کنــد‪ .‬نخســت مى فرماید‪«:‬تــرس (نابجــا) بــا ناامیــدى مقــرون اســت»‪.‬‬ ‫بــدون شــک تــرس از عوامــل و اشــیاى خطرنــاک‪ ،‬حالتــى اســت کــه خداونــد‬ ‫حفظــ او افریــده اســت‪ .‬هنگامــى کــه حادثــۀ خطرناکــى رخ‬ ‫‍ ‬ ‫در انســان بــراى‬ ‫مى دهــد یــا موجــود خطرناکــى بــه انســان حملــه مى کنــد و خــود را قــادر بــر‬ ‫دفــاع نمى بینــد تــرس بــر او غالــب مى شــود و خــود را بــه ســرعت از صحنــه‬ ‫دور مى ســازد این گونــه تــرس منطقــى و موهبــت الهــى بــراى حفظــ‍ انســان‬ ‫از خطــرات اســت‪ .‬هــر گاه ســیالب عظیمــى حرکــت کنــد و انســان خــود را در‬ ‫مســیر ان ببینــد و بترســد و بــا ســرعت خــود را کنــار بکشــد چــه کســى مى گویــد‬ ‫ایــن صفــت مذمــوم اس ـت ؟ تــرس بجــا ســپرى اســت در برابــر این گونــه حــوادث‪.‬‬ ‫ولــى تــرس نابجــا کــه ناشــى از توهــم یــا ضعــف نفــس یــا عــدم مقاومــت در مقابــل‬ ‫مشــکالت باشــد بــه یقیــن مذمــوم و نکوهیــده اســت و این گونــه ترس هاســت‬ ‫کــه انســان را از رســیدن بــه مقاصــد عالیــه بــاز مــى دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل از‬ ‫قدیــم گفته انــد‪ :‬شــجاعان انــد کــه بــه موفقیت هــاى بــزرگ دســت مى یابنــد‪.‬‬ ‫واژۀ «هیبــه» گاه بــه معنــاى شــکوه و جــال امــده کــه موجــب خــوف دیگــران‬ ‫مى شــود و گاه بــه معنــاى تــرس اســت و در جملــۀ بــاال معنــاى دوم اراده شــده‬ ‫اســت ان هم ترس بیجا‪ ،‬و واژۀ «خیبه» به معناى خســران و شکســت و ناکامى‬ ‫و محرومیــت اســت و ایــن دو همــواره بــا هــم قریــن انــد و بــه ایــن ترتیــب امــام‬ ‫مى خواهــد پیــروان خــود را بــه شــجاعت در تمــام امــور دعــوت کنــد‪.‬‬ ‫ى فرمایــد ‪«:‬کم رویــى بــا محرومیــت همــراه‬ ‫در جملــۀ کوتــاه و پرمعنــاى دوم م ـ ‬ ‫است» حیاء مانند هیبت دو معناى باارزش و ضد ارزش دارد؛ حیاى ارزشمند ان‬ ‫است که انسان از هر کار زشت و گناه و انچه مخالف عقل و شرع است بپرهیزد‬ ‫و حیــاى ضــد ارزش ان اســت کــه انســان از فراگرفتــن علــوم و دانش هــا و یــا ســوال‬ ‫کــردن از چیزهایــى کــه نمى دانــد یــا احقــاق حق در نزد قاضــى و جز او اجتناب کند‪،‬‬ ‫ رویى ناشى از ضعف نفس تعبیر مى شود‪.‬‬ ‫همان چیزى که در عرف‪ ،‬از ان به کم ِ ‬ ‫منظــور امــام علــی (ع)در گفتــار بــاال همــان معنــاى دوم اســت کــه انســان را گرفتــار‬ ‫محرومیت هــا مى ســازد‪.‬‬ ‫ان حَیَــاء ُ عَقْـ ٍ ‬ ‫در حدیثــى از رســول خــدا(ص) مى خوانیــم‪« :‬الْحَیَــاء ُ حَیَــاء َ ِ ‬ ‫ـل و َ حَیَــاء ُ‬ ‫ـق هُـو َ الْجَه ْـلُ ؛ شــرم و حیــا دو گونــه‬ ‫م وَحَیَــاء ُ الْحُمْـ ِ ‬ ‫ـل هُـو َ الْعِل ْـ ُ ‬ ‫ـق فَحَیَاءُال ْ َعقْـ ِ ‬ ‫حُمْـ ٍ ‬ ‫اســت حیــاى عاقالنــه و حیــاى احمقانــه؛ حیــاى عاقالنــه از علم سرچشــمه مى گیرد‬ ‫و حیــاى احمقانــه از جهــل»‪.‬‬ ‫در حدیثــى نیــز از امــام صــادق(ع) امــده اســت کــه فرمــود‪« :‬الْحَیَــاء ُ عَلَــى وَجْهَیْـ ِ ‬ ‫ـن‬ ‫ســاَ ٌم و َ اِیمَــانٌ ؛ حیــا بــر دو گونــه اســت قســمى از ان‬ ‫فَمِنـْ ُه َضعْـ ٌ ‬ ‫ـف و َ مِنـْ ُه ق ُـو َّه ٌ و َ ا ِ ْ‬ ‫ضعــف و ناتوانــى و قســمى دیگــر‪ ،‬قــوت و اســام و ایمــان اســت»‪ .‬در حدیــث‬ ‫ى م ِ ـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ســت َحی ‬ ‫دیگــرى در غــرر الحکــم از حضــرت علــی (ع) امــده اســت‪« :‬مَـ ِ ‬ ‫ـن ا ْ‬ ‫ـق فَه ُـو َ اَحْمَـ ٌ‬ ‫ـق ؛ کســى از گفتــن حــق شــرم کنــد احمــق اســت»‪.‬بعضى‬ ‫ل الْحَـ ِّ ‬ ‫ق َـو ْ ِ ‬ ‫از علمــا در تعریــف حیــا چنیــن گفته اند‪«:‬حیــا ملکـه اى نفســانى اســت کــه ســبب‬ ‫انقبــاض و خــوددارى نفــس از انجــام کارهــاى قبیــح و انزجــار از اعمــال خــاف‬ ‫اداب بــه ســبب تــرس از مالمــت مى شــود»‪ .‬البتــه ایــن همــان حیــاى ممــدوح‬ ‫و بــاارزش اســت‪ .‬در تفســیر حیــاى مذمــوم گفته اند‪«:‬همــان انقبــاض نفــس و‬ ‫خــوددارى از انجــام کارهایــى اســت کــه قبیــح نیســت‪ ،‬بلکــه الزم اســت انســان‬ ‫بــر اثــر کم رویــى ان را تــرک مى کنــد»‪ .‬در حدیثــى از امــام صــادق (ع) در ایــن‬ ‫ق عِلْم ُـ ُه ؛ افــراد کـم رو کــم دانش انــد»‪ .‬ان گاه‬ ‫ق وَجْه ُـ ُه ر َ َّ ‬ ‫ن ر َ َّ ‬ ‫بــاره مى خوانیــم‪« :‬مَـ ْ ‬ ‫امــام در ســومین جملــۀ حکمت امیــز بــه اهمّیّــت اســتفادۀ از فرصت هــا پرداختــه‬ ‫مى فرماید‪«:‬فرصت هــا همچــون ابــر در گذرنــد‪ ،‬ازایــن رو فرصت هــاى نیــک را‬ ‫غنیمــت بشــمارید (و پیــش از ان کــه از دســت بــرود از انهــا اســتفاده کنیــد» ‪.‬‬ ‫منظــور از فرصــت‪ ،‬امــاده شــدن کامــل اســباب کار خــوب اســت مثــل این کــه تمــام‬ ‫مقدمــات جهــت تحصیــل علــم بــراى کســى فراهم گــردد؛ هم تــن ســالم دارد‪ ،‬هم‬ ‫هــوش و اســتعداد‪ ،‬هــم اســتاد الیقــى امــادۀ تدریــس او و هــم فضــاى اموزشــى‬ ‫خوبــى در اختیــار اوســت کــه در عــرف نــام ان را فرصــت مى گذارنــد و از انجایــى کــه‬ ‫فرصت هــا ترکیبــى از عوامــل متعــددى اســت و هــر کــدام از ایــن عوامــل ممکــن‬ ‫اســت بــر اثــر تغییراتــى زایــل شــود از ایــن رو فرصت هــا زودگذرنــد‪ .‬لذادرحدیــث‬ ‫ت بَطِیئ َـ ه ُ ال ْ َع ـوْدِ؛‬ ‫ســرِی َع ه ُ الْفَـو ْ ِ ‬ ‫دیگــرى ازهمــان امــام( ع) مى خوانیــم‪« :‬الْفُر ْ َص ـ ه ُ َ‬ ‫فرصــت بــا ســرعت از دســت مـى رود و بــه زحمــت بــه دســت مى ایــد»‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل روایــات فراوانــى در بــاب «اغتنــام فرصــت» امــده اســت و بــه مــا دســتور‬ ‫داده انــد فرصت هــا را غنیمــت بشــمریم‪ ،‬چــرا کــه تــرک ان اندوه بــار اســت‪.‬‬ ‫امیرمومنــان علــى( ع) در نامــۀ ‪ ٣١‬نهج البالغــه در ضمــن وصایایــى کــه بــه فرزنــد‬ ‫دلبنــدش امــام مجتبــى علیــه الســام مى کنــد مى فرمایــد‪« :‬بـَـادِر ِ الْفُر ْ َص ـ هَ قَب ْـل َ‬ ‫ن غ ُصَّ ــهً ؛ بــه ســراغ اســتفاده از فرصــت بــرو (پیــش از انکــه از دســت‬ ‫ن ت َکُــو َ ‬ ‫ا َ ْ ‬ ‫بــه ســراغ اســتفاده از فرصــت بــرو (پیــش از انکــه از دســت بــرود و) مایــۀ انــدوه‬ ‫گــردد»‪ .‬بــه هــر حــال تمــام مواهــب الهــى کــه در دنیــا نصیــب انســان مى شــود‬ ‫فرصت هــاى زودگذرنــد؛ جوانــى‪ ،‬تندرســتى‪ ،‬امنیــت‪ ،‬امادگــى روح و فکــر‪ ،‬بلکــه‬ ‫عمــر و حیــات انســان همگــى فرصت هــاى زودگــذرى هســتند کــه اگــر ان هــا را‬ ‫غنیمــت نشــمریم و بهــرۀ کافــى نگیریــم نتیجــه اى اندوهبــار خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫شاعر پارسی سرا می گوید ‪:‬‬ ‫اسباب جمع دارى و کارى نمى کنى‬ ‫اى دل به کوى عشق گذارى نمى کنى‬ ‫باز ِظفر به دست و شکارى نمى کنى‬ ‫چوگان حکم در کف و گویى نمى زنى‬ ‫کز گلشــنش تحمل خارى نمى کنى‬ ‫ـتین گل‬ ‫ترســم کزین چمن نبرى اسـ ِ ‬ ‫اس َ ‬ ‫ب الن ّ َ ‬ ‫ن راق َ َ ‬ ‫شاعر شهیر عرب هم مى گوید‪ :‬مَ ْ ‬ ‫مات َ‬ ‫همّا ً و َ نا َ‬ ‫ل بِاللَّذ ه ِ الْجَ ُ‬ ‫سور ُ‬ ‫«کســى کــه مالحظــۀ ســخنان ایــن و ان کنــد (و از ان بترســد) از غصــه‬ ‫مى میــرد؛ ولــى افــراد جســور و شــجاع بــه لــذات و کامیابى هــا مى رســند»‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱ :‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪.‬‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫و افزایــش شــرکت های دانــش بنیــان تاکیــد دارنــد‪ .‬فلــذا‬ ‫در ایــن راســتا شایســته اســت جریــان مردمــی بــا هشــتگ‬ ‫اقتصــاد دانشــبنیان در توئیتــر و اینســتاگرام ‪ ،‬پویشــی بــه راه‬ ‫بهار طبیعت‬ ‫و امیدافرینی‬ ‫ایده های پیشنهادی‬ ‫پیرامون بیانات رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫‪ .۱‬یکــی از جلــوه هــای ویــژه عیــد نــوروز کــه رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب نیــز بــدان اشــاره فرمودنــد‪ ،‬بحــث‪ {:‬تلفیــق‬ ‫دعــا و نیایــش بــا ســنت هــای باســتانی ایرانــی} اســت‪.‬‬ ‫بــه منظــور مقابلــه بــا دوگانــه ســازی رســانه هــای بیگانــه از‬ ‫فرهنــگ ایــران باســتان بــا فرهنــگ اســامی در بحــث عیــد‬ ‫نــوروز مــی تــوان بــه بحــث هــای فطــری انســانها یعنــی میــل‬ ‫بــه راز و نیــاز بــا پــروردگار و داشــتن حــس خــوب در تمامــی‬ ‫اقشــار جامعــه نســبت بــه دعــای تحویــل ســال اشــار ه کــرده و‬ ‫بــا بازنمایــی حــس خــوب مــردم از ســنت هــای تلفیــق شــده‬ ‫ســفره هفــت ســین ایرانــی بــا مباحــث اســامی‪ ،‬نــوروز ایرانــی‬ ‫و اســامی را برجســته کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رهبــر معظــم انقــاب امیــد را عامــل مهــم حرکــت‬ ‫و پیشــرفت ملــت ایــران دانســتند کــه در همیــن راســتا‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود ضمــن شناســایی و احصــای زمینــه هــای‬ ‫امیــدوار کننــده و امیــد افریــن در ایــران اســامی در قالــب‬ ‫یــک اینفوگرافیــک و باعنــوان وقتــی از امیــد حــرف مــی زنیــم‬ ‫پوســتری طراحــی و منتشــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال جدیــد بــه 《تولیــد‪ ،‬دانــش‬ ‫بنیــان و اشــتغال افرینــی یکــی از سیاســت هــای مهــم رســانه‬ ‫ملــی و نهــاد هــای مرتبــط‪ ،‬اگاه ســازی و ســپس تعییــن‬ ‫نقــش بــرای مشــارکت ظرفیــت هــای مردمــی در عرصــه تولیــد‬ ‫می باشــد‪ .‬بــر همیــن اســاس پیشــنهاد مــی شــود پوســترهایی‬ ‫باعنــوان تولیــد و نقــش مــن در شــکوفایی کشــور طراحــی‬ ‫و در راســتای فعــال ســازی ظرفیــت هــای مردمــی نــکات‬ ‫اموزشــی‪،‬محرک واگاهــی بخــش بیــان ومنتشــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رهبــر حکیــم انقــاب در تعابیــری دقیــق‪ ،‬بهــار را پیــام اور‬ ‫امیــد دانســته و هوشــمندی ایرانیــان در انتخــاب این فصل به‬ ‫در مــردم‪ ،‬پیرامــون امیدبخشــی بــه افــکار عمومــی مــی تــوان‬ ‫پویشــی را در شــبکه هــای اجتماعــی بــا هشــتگ امیــد_ بهــاری‬ ‫بــه جریــان بــزرگ مردمــی مبــدل کــرده و در ایــن زمینــه در‬ ‫قالــب عکــس نوشــت و پوســتر‪ ،‬مضامیــن جــذاب و امیدوارانه‬ ‫بهــار را بــه عنــوان الگویــی بــرای تغییــر در زندگــی انســان ها‬ ‫معرفــی نمــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تالقــی میــان دو عیــد‪ ،‬والدت حضــرت ولــی عصــر (عــج)‬ ‫و عیــد نــوروز موجــب ان گردیــد تــا رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫همزمانــی ایــن دو مناســبت را تعبیــر بــه امیــد مضاعــف‬ ‫نــوروزی کننــد‪.‬‬ ‫از انجائیکــه رهبــری‪ ،‬حضــرت حجــت بــن الحســن (عــج) را‬ ‫امیــد بــزرگ تاریــخ معرفــی کردنــد‪ ،‬همیــن مســاله مــی توانــد‬ ‫بــه بهانــه ای زیبــا بــرای راه انــدازی پویشــی تحــت عنــوان‬ ‫(امیدواریــم و منتظــر) در شــبکه هــای اجتماعــی مبــدل گــردد‪.‬‬ ‫البتــه در ذیــل ایــن پویــش مــی تــوان از مــردم خواســت تــا‬ ‫چرایــی بــاور خــود بــه امیــدواری اصــاح و روشــنی اینــده را کــه‬ ‫برگرفته از اعتقاد مهدوی است در قالب دلنوشته بیان کنند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬رهبــر فرزانــه انقــاب بــا مطالبــه اشــکار از مســئوالن در‬ ‫بیانــات و دیدارهــای مردمــی بــر 《مســاله مُطلــع ســازی مــردم‬ ‫از امــور مختلــف تاکیــد داشــته و حتــی مشــارکت فعــال اقشــار‬ ‫مختلــف مــردم بــه ویــژه جوانــان در مطالبــه از مســئوالن را‬ ‫کار ســاز مــی داننــد‪ .‬در ایــن زمینــه الزم اســت بــا تکیــه بــر‬ ‫شــعار (هــم نــوا بــا رهبــری مطالبــه گــر از مســئولینیم) عکــس‬ ‫نوشـت هایی در این رابطه تهیه کرده و در بســتر اینســتاگرام‬ ‫و تلگــرام منتشــر نمــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬یکــی از پارامترهــای اساســی بــرای شــکوفایی اقتصــادی‬ ‫کشــور‪ ،‬بحــث بــروز رســانی بخــش هــای تولیــدی کشــور از‬ ‫طریــق موضوعــات دانــش بنیــان اســت‪ .‬ایــن مســاله بســیار‬ ‫مــورد توجــه رهبــر انقــاب بــوده و ایشــان بــر رشــد فنــاوری‬ ‫اجرای عملیات کربالی ‪8‬‬ ‫در منطقه ی شرق بصره‬ ‫در چنین روزی ‪1366/۰۱/18‬‬ ‫نو‬ ‫ی دشــم ‬ ‫م نیروهــا ‬ ‫ف انهــدا ‬ ‫ن (ع ـج ) و بــا هــد ‬ ‫ب الزمــا ‬ ‫ت کربــای ‪ ۸‬بــا رمزیــا صاح ـ ‬ ‫عملیــا ‬ ‫ج روز در منطقـ ه عملیاتــی‬ ‫ت پنـ ‬ ‫ت کربــای ‪۵‬بـ ه مــد ‬ ‫ت امــد ه در عملیــا ‬ ‫ع بدسـ ‬ ‫م مواضـ ‬ ‫تحکیـ ‬ ‫ب اســامی‬ ‫ن انقــا ‬ ‫ی زمینــی ســپا ه پاســدارا ‬ ‫م در نیــرو ‬ ‫ن اســا ‬ ‫ق بصــر ه توســط رزمنــدگا ‬ ‫شــر ‬ ‫ت دشــمن ‬ ‫ک و نفربــر و دههــا دســتگا ه خــودرو از تجهیــزا ‬ ‫انجــام شــد و طــی ان ‪۶۰‬دســتگا ه تانـ ‬ ‫ک و نفربــر و‬ ‫منهــدم ‪۵۰۰۰‬نفــراز دشــمن کشــته و ‪۲۰۰‬نفراســیر شــدند و دههــا دســتگا ه تان ـ ‬ ‫ن بــه غنیمــت گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫ع خــودرو از دشــم ‬ ‫ی انــوا ‬ ‫تعــداد زیــاد ‬ ‫ل ‪:‬ابگرفتگــی‬ ‫ت کربــای ‪ 8‬از دو محــور طراحــی و توســط دو قــرارگا ه اجــرا شــد ‪:‬محــور او ‬ ‫عملیــا ‬ ‫ل ماهــی‬ ‫ل کانــا ‬ ‫م ‪ :‬حــد فاصـ ‬ ‫س محــور دو ‬ ‫ت قــرارگا ه قــد ‬ ‫ن بــا فرماندهــی و هدایـ ‬ ‫ل بوبیــا ‬ ‫شــما ‬ ‫ل‬ ‫ت قــرارگا ه کربــا‪ .‬مرحل ـ ه او ‬ ‫ل ماهــی) بــا فرماندهــی و هدای ـ ‬ ‫ب کانــا ‬ ‫تــا جــاد ه شــلمچه (غر ‬ ‫ن در ســاعت ‬ ‫ل ابگرفتگــی بوبیــا ‬ ‫ن بــا محــور شــما ‬ ‫ل ماهــی همزمــا ‬ ‫ب کانــا ‬ ‫ت در محــور غــر ‬ ‫عملیــا ‬ ‫ف شــد‪.‬‬ ‫ف بـ ه نحو ناقصی تصر ‬ ‫ـه هــد ‬ ‫ن مرحلـ ‬ ‫‪ 2/15‬بامــداد روز هجدهــم فروردیــن اغــاز و در ایـ ‬ ‫ف و در کار مهندســی و ایجــاد خاکریــز دو جــدار ه‬ ‫ف هــد ‬ ‫م نیــز هــر چنــد در تصــر ‬ ‫در مرحلـ ه دو ‬ ‫م در‬ ‫ک کــرد کــ ه بــار دو ‬ ‫ب بــ ه نیروهــا پاتــ ‬ ‫ت چــ ‬ ‫ن دو بــار از ســم ‬ ‫ن دشــم ‬ ‫ق بودند‪،‬لیکــ ‬ ‫موفــ ‬ ‫ی پاتـک ‬ ‫ت نیروهــا ‬ ‫ن هواپیمــا و کثــر ‬ ‫ش شــدید توپخانـ ه ‪ ،‬بالگــرد‪ ،‬بمبــارا ‬ ‫ح بــا اتـ ‬ ‫ســاعت ‪ 10‬صبـ ‬ ‫ب نشــینی کــرد ‪.‬‬ ‫ی را ناچــار ب ـ ه عق ـ ‬ ‫ی خــود ‬ ‫کننــد ه همــرا ه بود‪،‬نیروهــا ‬ ‫انداختــه و در ان راه هــای ایجــاد شــرکت دانــش بنیــان و بحث‬ ‫ایده پــردازی و خالقیــت در کار پرداختــه باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬رهبــر معظــم انقــاب اســامی یکی از ســندهای حقانیت‬ ‫مســیر ملــت ایــران را حــوادث مختلفــی در ســطح جهــان‬ ‫دانســتند کــه البتــه مواضــع دوگانــه‪ ،‬متناقــض و بــی شــرمانه‬ ‫کشــورهای اســتکباری غربــی را در راس ایــن حــوادث عنــوان‬ ‫کردنــد‪ .‬در ایــن زمینــه شایســته اســت بــا احصــاء برخــی‬ ‫موضع گیری هــای بی شــرمانه مقامــات غربــی از گذشــته‬ ‫تاکنون که از وقوع جنگ و خونریزی در منطقه ما استقبال‪،‬‬ ‫امــا از وقــوع همیــن فجایــع در مناطــق خودشــان ‪ -‬مثــا ًاروپــا‬ ‫ اظهــار تاســف و ناراحتــی می کننــد را در قالــب ویدئــو کامنــت‬‫و یــا موشــن گرافــی تهیــه نمــوده و بــا هشــتگ نژادپرســتی _‬ ‫غربــی در فضــای مجــازی منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬یکــی از جنبــه هــای مهــم اقتصــاد دانــش بنیــان بحــث‬ ‫حمایــت از بخــش هــای مختلــف کشــاورزی کشــور اســت‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه دو مقولــه مهــم (اب و خــاک) و چگونگــی‬ ‫اســتفاده از (دانــش و فنــاوری) بــرای بهــره وری حداکثــری‬ ‫از ایــن حــوزه بــرای تامیــن (نیــاز هــای اساســی مردم)بســیار‬ ‫حایــز اهمیــت اســت‪ ،‬بنابرایــن شایســته اســت تــا در زمینــه‬ ‫امــوزش (حرفــه فناورانــه کشــاورزی) و همچنیــن معرفــی‬ ‫(شــرکت هــای دانــش بنیــان ایــده پــرداز و خــاق) کشــاورزی‬ ‫بدرســتی در فضــای عمومــی جامعــه و بــه طــور خــاص بــرای‬ ‫کشــاورزان روشــنگری صــورت بگیــرد‪ .‬در ایــن راســتا مــی‬ ‫تــوان مجموعــه کلیــپ هــای جــذاب و کوتــاه اموزشــی در‬ ‫زمینــه حــوزه هــای اثــر گــذار کشــاورزی فناورانــه تهیــه نمــود‪.‬‬ ‫البتــه در ایــن زمینــه الزم بــه ذکــر اســت بحــث تشــویق‬ ‫جوانــان متخصــص و عالقمنــد بــه کار در حــوزه کشــاورزی‬ ‫در اولویــت تولیــدات رســانه ای قــرار بگیــرد‬ ‫با شعار (اگر بخواهیم می توانیم)‬ ‫پ بــ ه رغــم ‬ ‫ح چــ ‬ ‫ع جنــا ‬ ‫ت ولــی اوضــا ‬ ‫ت وضــ ع مناســبی یافــ ‬ ‫ح راســ ‬ ‫م ‪،‬جنــا ‬ ‫در مرحلــ ه ســو ‬ ‫ت دادن ‬ ‫ت و نیروهــای خــودی بـ ه لحــاظ از دسـ ‬ ‫ت امــد ه کامــا بهبــود نیافـ ‬ ‫ی بـ ه دسـ ‬ ‫موفقیتهــا ‬ ‫ی مســتقر شــدند‪.‬‬ ‫ن ‪،‬درمواض ـ ع مناســبتر ‬ ‫تــوا ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!