روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 502 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 502

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 502

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 502

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬اسفند ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 14-‬مارس ‪ /11 -2022/‬شعبان ‪ -1443/‬شماره‪502‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫شگفتى هاى وجود انسان اهنگ های فاخر شنوده‬ ‫و عظمت خلقت‬ ‫کمتری دارد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عودت وجه سرقت شده‬ ‫با اقدام سریع پلیس فتا‬ ‫‪7‬‬ ‫توزیع هزار سری جهیزیه‬ ‫به نوعروسان‬ ‫‪4‬‬ ‫ممنوعیت اخذ هر نوع‬ ‫وثیقه نقدی قبل و بعد‬ ‫از اعطای تسهیالت‬ ‫تله عمیق در چاله ی‬ ‫فضایی به نام فقر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫درمان کمال گرایی ؛‬ ‫ل گرایی‬ ‫چطور به کما ‬ ‫غلبه کنیم؟‬ ‫دومیــن رابطــه مربــوط بــه کارگــران و دولــت اســت کــه از نزدیکی هــای ســال ‪ ۵۹‬بــه بعــد‬ ‫تــا امــروز رابطــه قــدرت بیــن کارگــران و دولــت بــه شــدت بــه زیــان کارگــران و نفــع دولــت‬ ‫بــوده اســت‪.... .‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرهنگ ما‪،‬‬ ‫فرهنگشهید‬ ‫قاسم سلیمانی‬ ‫و«ما می توانیم»‬ ‫است‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه باید بــا جریان ســازمان‬ ‫یافتــه‪ ،‬مافیــای قاچــاق و مــواد مخــدر و مافیــای واردات‬ ‫بــی رویــه بــه طــور مــداوم مبــارزه شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫همانطــور کــه شــما گروهک هــای ضــد انقــاب را بــه‬ ‫زباله دان تاریخ ســپردید دســت ســودجویان و مفســدان‬ ‫را قطــع کنیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش حــوزه دولــت بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری‪ ،‬ایــت اللــه ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه فرهنگ مــا‪ ،‬فرهنگ‬ ‫شــهید قاســم ســلیمانی و «ما می توانیم» اســت‪ ،‬تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬انقالبــی اندیشــیدن‪ ،‬انقالبــی عمــل کــردن‪ ،‬تحــت‬ ‫تاثیــر سیاسـت بازان قــرار نگرفتــن و بــا صالبــت کارهــا را‬ ‫پیگیــری و بــه ســرانجام رســاندن از ویژگی هــای نیروهای‬ ‫وزارت اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــه تببیــن وظایــف و ماموریت هــای‬ ‫خطیــر وزارت اطالعــات پرداخــت و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫مهم تریــن ماموریــت وزارت اطالعــات حفــظ و صیانــت‬ ‫از نظــام و ســرمایه های انقــاب اســامی اســت‪ .‬امــروز‬ ‫همــه ســرمایه ها و ظرفیت هــای کشــور در حوزه هــای‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬علمــی و مولفه هــای قــوت و‬ ‫قــدرت ملــت مثــل «ایمــان و اعتماد مــردم» مورد تهدید‬ ‫دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫باید ابعاد مبارزه با دشمن را شناخت‬ ‫رئیــس جمهــور بــا گرامیداشــت یــاد شــهدای وزارت‬ ‫اطالعــات تصریــح کــرد‪ :‬بایــد ابعــاد مبــارزه بــا دشــمن را‬ ‫شــناخت و گام هــای محکمــی در ایــن مســیر برداشــت‬ ‫وزارت اطالعــات موفقیت هــای کم نظیــری همچــون‬ ‫مبــارزه بــا گروهک هــای معانــد‪ ،‬شناســایی و دســتگیری‬ ‫جواســیس و جلوگیــری از نفــوذ و صیانــت از نظــام را در‬ ‫کارنامــه خــود دارد امــا امــروز نیازمنــد تحــول و بازنــگاه بــه‬ ‫حرکــت وزارت اطالعــات هســتیم‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬امــروز بهتریــن افــرادی کــه می تواننــد‬ ‫کارنامــه وزارت اطالعــات را ارزیابــی کننــد نیروهــای‬ ‫همیــن وزارتخانــه از پیشکســوتان تــا جوانــان و‬ ‫رویش هــای انقــاب اســامی هســتند‪.‬‬ ‫برای پیشرفت نیازمند ایجاد تحول در امور هستید‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــه اینکــه امــام خمینــی (ره) روحیــه‬ ‫تحول خــواه داشــتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هــر وقــت بــه وضــع‬ ‫موجــود راضــی شــدید بدانیــد در اینــده بــا مشــکالتی‬ ‫روبــه رو خواهیــد شــد لــذا بــرای پیشــرفت نیازمنــد ایجــاد‬ ‫تحــول در امــور هســتید‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا برشــمردن ســه گام اساســی بــرای‬ ‫ایجــاد تحــول خاطرنشــان کــرد‪ :‬اولیــن گام؛ تحــول در‬ ‫شــناخت و رویکردهاســت‪ .‬انســان تحول خــواه می توانــد‬ ‫تحــول ایجــاد کنــد‪ .‬دومیــن گام؛ تحــول فراینــدی اســت‬ ‫و بایــد فرایندهــا متحــول شــوند‪ .‬ســومین گام؛ تحــول‬ ‫نهــادی اســت‪ .‬بایــد ســازوکار مناســب بــا ماموریت هــا‬ ‫ایجــاد شــود و ایــن ســازوکارها موجــب چابــک شــدن‬ ‫دســتگاه شــوند‪.‬‬ ‫مهمتریــن مولفــه قــدرت مــردم متدیــن در صحنــه‬ ‫هســتند‬ ‫رئیســی تاکیــد کــرد‪ :‬مهمتریــن مولفــه قــدرت‬ ‫مــردم متدیــن در صحنــه هســتند و بایــد ایــن مــردم‬ ‫حاضــر در صحنــه روز بــه روز اعتمادشــان بــه نظــام‬ ‫اداری و کارامــدی ان بیشــتر شــود‪ .‬نبایــد انهــا‬ ‫ناراضــی شــوند‪ ،‬هــرکاری کــه باعــث ناراضــی شــدن‬ ‫انهــا می شــود از قــدرت ملــی می کاهــد لــذا بایــد از‬ ‫ایــن اعتمــاد صیانــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت اطالعــات ثمــره ارزشــمند‬ ‫انقــاب اســامی اســت کــه بایــد صیانــت شــود تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬صیانــت از ایــن مجموعــه ایجــاب می کنــد اعضــای‬ ‫ان مراقــب نفــوذ دشــمن و ایجــاد انحرافــات باشــند‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬مولفــه دیگــر قــدرت نظــام اداری‬ ‫کارامــد اســت‪ .‬نظــام اداری کشــور می توانــد اعتمادســاز‪،‬‬ ‫مشــارکت افزا و رضایت ســاز باشــد امــا ممکــن اســت این‬ ‫نظــام اداری نیــز دچــار اســیب شــود کــه باعــث می شــود‬ ‫مولفه هــای قــدرت هــم دچــار اســیب شــوند‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ی کشــور پاســداری شــود تــا‬ ‫بایــد از مجموعه هــای ادار ‬ ‫فســاد و روابــط ناســالم بــه ان راه نیابــد‪.‬‬ ‫وزارت اطالعــات بایــد جلــودار پیگیــری مطالبات به حق‬ ‫مردم از دســتگاه ها باشــد‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت اطالعــات بایــد جلودار‬ ‫پیگیــری مطالبــات بــه حــق مــردم از دســتگاه ها باشــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ابتــدای اغــاز بــکار وزارت اطالعــات‬ ‫امــام خمینــی(ره) بــا اشــاره بــه فراگیــری ان‪ ،‬ان را‬ ‫اطالعــات ‪ ۳۶‬میلیونــی خطــاب کردنــد و امــروز بایــد‬ ‫بــا افزایــش مشــارکت عمومــی اطالعــات ‪ ۸۰‬میلیونــی‬ ‫را ایجــاد کــرد چــرا کــه در دولــت مردمــی‪ ،‬مــردم امیــن‬ ‫هســتند و در کنــار دســتگاه هــای امنیتــی از کشــور‬ ‫حراســت مــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تشــریح وظایف حراســت ســازمان ها‬ ‫و ادارات تاکیــد کــرد‪ :‬حراســت ها چشــم بینــای وزارت‬ ‫اطالعــات و نظــام هســتند و نبایــد اجــازه دهنــد زد و بنــد‬ ‫و فســاد مــردم را ازار دهــد‪ .‬نبایــد شــاهد نفــوذ‪ ،‬فســاد‬ ‫اداری‪ ،‬مدیــران ناصالــح و کــم انگیــزه باشــیم بلکــه بایــد‬ ‫افــراد صالــح در بخــش هــای مختلــف جــای گیرنــد‪.‬‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه دســتگاه های اطالعاتــی باید‬ ‫دارای همگرایــی‪ ،‬همــکاری و همپوشــانی بــا یکدیگــر‬ ‫باشــند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬وزارت اطالعات در شــناخت مســائل‬ ‫و مشــکالت پیشــگام باشــد و در عیــن ارائــه راهکارهــا‬ ‫تــا بــه ســرانجام رســیدن نتیجــه پیگیــری کننــد‪ .‬مــا‬ ‫مجموعـه ای می خواهیــم کــه عــاوه بــر ارائــه پیشــنهاد تا‬ ‫حصــول قطعــی موضــوع را پیگیــری کنــد‪.‬‬ ‫فرهنــگ مــا‪ ،‬فرهنــگ شــهید قاســم ســلیمانی و «مــا‬ ‫می توانیــم» اســت‬ ‫رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬امــروز میــدان دادن بــه‬ ‫نیروهــای انقالبــی بــا تفکــر بســیجی در وزارت اطالعــات‬ ‫بایــد بیــش از همــه دســتگاه ها باشــد‪.‬‬ ‫رئیســی تاکیــد کــرد‪ :‬در دولــت ســیزدهم «نشــد»‪،‬‬ ‫«نمی شــود»‪« ،‬اعتبــارات وجــود نــدارد»‪« ،‬نمی تــوان»‬ ‫نداریــم‪ .‬فرهنــگ مــا‪ ،‬فرهنگ شــهید قاســم ســلیمانی و‬ ‫«مــا می توانیــم» اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬بایــد بــا جریــان ســازمان یافتــه‪،‬‬ ‫مافیــای قاچــاق و مــواد مخــدر و مافیــای واردات بــی‬ ‫رویــه بــه طــور مــداوم مبــارزه شــود‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫شــما گروهک هــای ضــد انقــاب را بــه زبال ـه دان تاریــخ‬ ‫ســپردید دســت ســودجویان و مفســدین را قطــع کنیــد‪.‬‬ ‫رئیســی خطــاب بــه کارکنــان وزارت اطالعــات گفــت‪:‬‬ ‫کارنامــه شــما نشــان می دهــد کــه در کارهــای بســیاری‬ ‫موفــق بودیــد و پیچیده تریــن نفوذهــا را کشــف کردیــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن رمــز موفقیــت شــما اتــکاء بــه خداونــد اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب کــه بایــد وزارت اطالعــات صددرصــد انقالبــی‬ ‫باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬انقالبــی اندیشــیدن‪ ،‬انقالبی عمل‬ ‫کــردن‪ ،‬تحــت تاثیــر سیاســت بازان قــرار نگرفتــن و بــا‬ ‫صالبــت کارهــا را پیگیــری و بــه ســرانجام رســاندن از‬ ‫ویژگی هــای نیروهــای وزارت اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫اهمیــت بهره گیــری از مشــورت نیروهــای زبــده و‬ ‫قدیمــی وزارت اطالعــات‬ ‫رئیســی بــا اشــاره بــه اهمیــت بهره گیــری از مشــورت‬ ‫نیروهــای زبــده و قدیمــی وزارت اطالعــات تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫میــدان مدیریتــی وزارت اطالعــات بایــد دســت نیروهــای‬ ‫انقالبی باشــد‪ .‬شــما باید تالش کنید فســاد کمتر شــود‬ ‫و بــه اجــرای عدالــت برســیم‪ .‬هیــچ بی عدالتــی را برنتابید‬ ‫بــا حساســیت بــا بــی عدالتــی مبــارزه کنیــد تــا ایــن بــی‬ ‫عدالتــی ریشـه کن شــود‪ .‬فقــر‪ ،‬فســاد و تبعیــض نبایــد‬ ‫در کشــور باشــد و زیبنــده نظــام اســامی نیســت‪.‬‬ ‫وزارت اطالعــات بایــد در کنــار اسیب شناســی بــرای‬ ‫اســیب زدایی نیــز پیشــگیری کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن رئیــس جمهــور در ابتــدای این دیدار با اشــاره‬ ‫بــه مناجــات شــعبانیه و پایــداری در مســیر درســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بایــد بــه نــدای ائمــه اطهــار(ع) لبیــک‬ ‫گفــت‪ .‬در ایــن مســیر هیــچ خســرانی وجــود نــدارد و ایــن‬ ‫راهــی اســت کــه انســانها در ان بایــد بدانند تکلیف شــان‬ ‫چیســت؟ و در کجــا قــرار دارنــد؟ و چــه رســالت بزرگــی بــر‬ ‫دوش انهــا اســت و انســان در ایــن مســیر هیــچ حــزن‪،‬‬ ‫خــوف و هراســی را بــه دلــش راه ندهــد‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬انســان در مســیر انجــام وظیفــه نبایــد‬ ‫هراســی بــه دل راه دهــد بلکــه بایــد بــا صالبــت و ایمــان‬ ‫قــوی گام بــردارد‪ .‬گاهــی افــراد بــه دلیــل مســائل مالــی‪،‬‬ ‫ابرویــی و فــردی و بــه دلیــل دخالــت اطرافیــان دچــار‬ ‫چرخــش می شــوند‪ .‬در ایــن چهــل ســال پــس از انقــاب‬ ‫برخــی افــراد دچــار چرخــش شــدند و هویت شــان‪،‬‬ ‫نگاه شــان و تحلیل شــان تغییــر پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکه بســیار مهم اســت که‬ ‫انســان دچــار چرخــش و تغییــر در مواضع اصلی نشــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اســتقامت در مســیر مقــدس و نورانــی نبایــد‬ ‫اجــازه چرخــش داد شــاید روش هــا تغییــر پیــدا کنــد امــا‬ ‫ارزشــها تغییــر نمی یابــد؛ عدالــت همــان عدالــت و توجه‬ ‫بــه حــق همــان توجــه بــه حــق اســت‪ .‬قوانیــن هســتی‪،‬‬ ‫ارزشــها و ســنت الهــی همیشــه ثابــت اســت‪.‬‬ ‫یکــی از امــوری کــه نیــاز بــه اســتقامت دارد همین اصل‬ ‫«جهاد تبیین» اســت‬ ‫رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه گام برداشــتن در مســیر‬ ‫صحیــح موانعــی نیــز در پیــش روی خــود دارد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از امــوری کــه نیــاز بــه اســتقامت دارد همیــن‬ ‫اصــل «جهــاد تبییــن» اســت‪ .‬اگــر بخواهیــد عَلَــم‬ ‫عدالت خواهــی‪ ،‬دین مــداری و حــق را برداریــد بســیار‬ ‫هیاهــو می کننــد امــا نبایــد دچــار چرخــش شــده بلکــه‬ ‫بایــد در ایــن مســیر ثابت قــدم مانــد‪ .‬مهــم ان اســت کــه‬ ‫فــرد احســاس کنــد در مســیر درســت حرکــت می کنــد‬ ‫نگاهــش حق طلبانــه‪ ،‬عدالت خواهانــه و در مســیر‬ ‫مبــارزه بــا فســاد و کجروی هــا باشــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫به مناطق عملیاتی غرب کشور ‪ ۴‬هزار‬ ‫گلستانی اعزام می شوند‬ ‫معــاون هماهنــگ کننــده و رییــس ســتاد راهیــان نــور ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪ :‬در قالــب‬ ‫راهیــان نــور در مناطــق عملیاتــی غــرب و جنــوب غربــی کشــور چهــار هــزار گلســتانی بــه صــورت‬ ‫حضــوری و فیزیکــی حضــور خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ پاســدار حمیــد مازندرانــی در دومیــن‬ ‫جلســه هماهنگــی ســتاد راهیــان نــور گلســتان اظهارداشــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۸۰۰‬نفــر در قالــب‬ ‫کاروان هــای دانشــجویی هســتند کــه از هفدهــم اســفند اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تاکنــون از کل ســهمیه دانشــجویی ‪ ۷۰۰‬نفــر بــه مناطــق عملیاتی اعزام‬ ‫شــدند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ســهمیه ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر باقــی مانــده مربــوط بــه اقشــار و گروه هــای‬ ‫مختلــف در قالــب پایگاه هــای بســیج و بســیج محــات اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬اعزام ســهمیه بســیجیان شهرســتان های چهارده گانه اســتان‪ ،‬از ‪ ۲۴‬اســفند ماه اغاز‬ ‫خواهــد شــد و تــا قبــل از پایــان ســال جــاری در روزهــای ‪ ۲۶ ،۲۴‬و ‪ ۲۸‬اســفند مــاه اعــزام خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫رییــس ســتاد راهیــان نــور ســپاه نینــوا گلســتان یــاداور شــد‪ :‬بقیــه اعزام هــای بســیجیان در‬ ‫روزهــای اول‪ ،‬ســوم و پنجــم فروردیــن مــاه ســال اینــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مازندرانــی ادامــه داد‪ :‬مشــتاقان حضــور در مناطــق عملیاتــی کشــور از گلســتان در اردوگاه‬ ‫اختصاصــی شــهید مهــدی باکــری خرمشــهر بــا ظرفیــت ‪ ۶۰۰‬نفــر اســکان خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ایــن اردوگاه ‪ ۱۵‬روایتگــر ســاکن هســتند کــه کار روایتگــری در یادمان هــا را‬ ‫برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۶۳‬اتوبــوس بــرای انتقــاالن مشــتاقان بــه ایــن مناطــق در نظــر‬ ‫گرفتــه شــد کــه در هــر اتوبــوس یــک راوی و یــک روحانــی حضــور خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پنــج راوی در مناطــق در حــال تهیــه برنامه هــای روایتگــری هســتند کــه برنامه هــا را در‬ ‫ســامانه شــاد بارگــذاری می کننــد و تاکنــون کمتریــن و بیشــترین بازدیــد از ایــن برنامه هــا بــه ترتیــب‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۴۸‬هــزار نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬راهیــان نــور ســفره ای اســت کــه بــه برکــت شــهدا اغــاز شــده و هــر کســی کاری‬ ‫انجــام می دهــد ادای دیــن بــه شــهدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر بیــان کــرد‪ :‬راهیــان نــور حلقــه واصــل بیــن دفــاع مقــدس و نســل ســوم و‬ ‫چهــارم انقــاب اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن جلســه بــرای هم افزایــی و هماهنگی هــای بیشــتر در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده و نــگاه تعاملــی در ســفرهای راهیــان نــور در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۲ :‬ســالی بــه خاطــر کرونــا ایــن کاروان هــا تعطیــل بــود و بــرای ایـن کــه بتوانیــم در‬ ‫مســیر اصلــی قــرار بگیــرم نیازمنــد هــم افزایشــی بیشــتر هســتیم‪.‬‬ ‫مهاجــر تصریــح کــرد‪ :‬گزارشــات شهرســتان ها و کمیته هــا نشــان داد هــر جایــی کــه ســازمان ها خــوب‬ ‫پــای کار بودنــد‪ ،‬مشــکالت کمتــری دارنــد‪ ،‬نــگاه اعتقــادی و معنــوی در ســفر راهیــان نــور حائــز اهمیــت‬ ‫اســت و بایــد یــک کار اثــر بخــش در ســفر راهیــان نــور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بــا ســفر راهیــان نــور تجدیــد میثاقــی بــا شــهدا‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬اسفند‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 53,510,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,365,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 121,050,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 125,080,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 71,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪502‬‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫توزیع و بازتوزیع نکته کلیدی‬ ‫در تعیین حداقل دستمزد‬ ‫از منظــر کارگــران‪ ،‬بایــد ان ســه نــوع رابطــه قــدرت تغییــر کنــد تــا‬ ‫حــد اســتانه ای کــه باعــث افزایــش بیــکاری می شــود باالتــر رود و از‬ ‫ایــن طریــق حداقــل دســتمزد نیــز افزایــش یابــد‪ .‬بنابرایــن هــر چــه‬ ‫ایــن حــد اســتانه باالتــر رود‪ ،‬کارگــران در برابــر گــروه مجــزا و متمایــز‬ ‫دیگــر کارفرمایــان بخــش خصوصــی ایســتاده اند‪ .‬بــه ایــن اعتبــار‬ ‫کارگــران بایــد در صــدد تغییــر ایــن ســه نــوع مناســبات قــدرت از‬ ‫طریــق «القــای قراردادهــای موقــت کاری» در زمینــه مشــاغلی کــه‬ ‫ماهیــت دائــم دارنــد و «انحــال شــرکت های پیمانــی تامیــن نیــروی‬ ‫انســانی» باشــند‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۲‬میلیــون نفــر ســاکن در ســکونت گاه غیررســمی‬ ‫داریــم کــه فاقــد شــغل رســمی و بیمــه هســتند و اینــده‬ ‫مناســبی ندارنــد‪ .‬ایــن همــان «چالــه فضایــی فقــر» اســت‪.‬‬ ‫تله عمیق در چاله ی‬ ‫فضایی به نام فقر‬ ‫افزایــش ‪ ۵۷.۴‬درصــدی حداقــل حقوق بــا واکنش های متفاوت‬ ‫روبــرو شــده و بســیاری از اقتصاددانــان افزایــش حداقــل دســتمزد‬ ‫را موجــب افزایــش بیــکاری می داننــد؛ از نظــر یــک اقتصــاددان‪،‬‬ ‫ایــن یــک فراینــد طبیعــی نیســت و بــا اراده کارگــران در ســهیم‬ ‫شــدن در قــدرت‪ ،‬رابطــه بیــن کارگــر بــا کارفرمــای خصوصــی و‬ ‫دولــت‪ ،‬قابــل تغییــر اســت‪.‬‬ ‫دســتمزد کارگــران در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بامــداد پنجشــنبه هفتــه گذشــته‬ ‫تعییــن شــد کــه نســبت بــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا افزایــش ‪ ۵۷.۴‬درصــدی‬ ‫همــراه شــده به گونـه ای کــه حداقــل دســتمزد ماهانــه از ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۵۵۴‬هــزار و ‪ ۹۵۰‬تومــان بــه چهــار میلیــون و ‪ ۱۷۹‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬تومــان‬ ‫و حداقــل دســتمزد روزانــه از ‪ ۸۸‬هــزار بــه ‪ ۱۳۹‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫هم زمــان بــا تعییــن حداقــل دســتمزد کارگــران بــرای ســال اینــده‪،‬‬ ‫دربــاره ایــن موضــوع چالش برانگیــز دیدگاه هــای مختلفــی مطــرح‬ ‫شــده و در همیــن زمینــه موسســه مطالعــات میان رشــته ای «اکنــون»‬ ‫نشســت مجــازی را بــا عنــوان «مســاله حداقــل دســتمزد رســمی در‬ ‫ایــران» بــا حضــور «کمــال اطهــاری» و «محمــد مالجو»‪ ،‬پژوهشــگران‬ ‫اقتصــادی برگــزار کــرد کــه مشــروح ان را بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫ســال های طوالنــی اســت کــه بــه ویــژه در نیمــه زمســتان بــه بعــد‪،‬‬ ‫بحــث تعییــن تکلیــف حداقــل دســتمزد ســال‪ ،‬تکــرار می شــود‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع دیگــر میــان اقتصاددانــان مطــرح نیســت و بســیاری از‬ ‫دولتمــردان و روزنامه نــگاران نیــز بــه ان می پردازنــد‪« .‬محمــد مالجــو»‬ ‫اقتصــاددان‪ ،‬گفته هایــش را در نقــد دعــاوی یکــی از اقتصاددانــان‬ ‫جریــان غالــب در زمینــه حداقــل دســتمزد مطــرح کــرد کــه در ابتــدا‬ ‫صورت بنــدی همیــن مدعــا را ارائــه و ســپس نقــد خــود را بازگــو کــرد و‬ ‫در نهایــت برخــی نتایــج سیاســی از ســخنان خــود را ارائــه داد‪.‬‬ ‫یک ادعا‪ :‬افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش بیکاری است‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اقتصاددانــان جریــان غالــب بــر ایــن باورنــد وقتــی‬ ‫حداقــل دســتمزد رســمی بــه طریقــی قابــل توجــه افزایــش یابــد‪،‬‬ ‫بیــکاری هــم افزایــش می یابــد و منطــق ان نیــز روشــن اســت؛‬ ‫بحــث حداقــل دســتمزد بحثــی مرتبــط بــا بازتوزیــع اســت‪ .‬اگــر‬ ‫دیگــران دســتمزد بیشــتری می گیرنــد و کارفرمایــان ســهم کمتــری‬ ‫را از ان خــود می کننــد‪ ،‬چنیــن چیــزی موجــب کاهــش حاشــیه‬ ‫ســود می شــود و ایــن کار نیــز بــه نوبــه خــود‪ ،‬کاهــش انگیــزه بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری بیشــتر و بنابرایــن ایجــاد اشــتغال بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا فــرض ثبــات همــه شــرایط‪ ،‬افزایــش حداقل دســتمزد‬ ‫موجــب افزایــش بیــکاری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در چنیــن چارچوبــی نتایجــی هــم از دل ایــن بحــث بیــرون‬ ‫می ایــد‪ .‬بــه گفتــه ایــن افــراد اگــر دســتمزد بــه طــرز محسوســی‬ ‫افزایــش یابــد‪ ،‬ممکــن اســت یــک دســته از کارگــران از افزایــش‬ ‫دســتمزد منتفــع شــوند امــا بایــد در نظــر داشــت کــه این انتفــاع در‬ ‫واقــع از جیــب بخــش دیگــری از کارگــران تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی بخــش دیگــری از کارگــران متضــرر می شــوند زیــرا یــا پیش‬ ‫از ان شــاغل بوده انــد و حــاال بــه اعتبــار افزایــش دســتمزد از کار بیــکار‬ ‫می شــوند و یــا پیشــاپیش کارگــر بودنــد امــا بــه واســطه کاهــش انگیــزه‬ ‫کارفرمایــان بخــش خصوصــی‪ ،‬همچنــان شــغلی ندارنــد‪ .‬شــغلی کــه‬ ‫ممکــن بــود ایــن دســته از کارگــران بیــکار بــه واســطه اشــتغال زایی بــه‬ ‫دســت اورنــد‪ ،‬حــال بــه دلیــل افزایــش دســتمزد بــه دســت نیاوردنــد‪.‬‬ ‫در چنیــن وضعیتــی ایــن نتایــج سیاســی حاصــل می شــود کــه‬ ‫بازتــاب «تضــاد منافــع» از درون کارگــران اســت و «خیــر» یکــی در‬ ‫گــرو «شــر» دیگــری اســت‪ .‬البـه الی ایــن اســتحصال خصایصــی را‬ ‫ملــزم بــه چنیــن صورت بنــدی سیاســی هــم می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن خصایــص خطــاب بــه دو دســته از افــرادی اســت کــه‬ ‫شــما داریــد ماننــد «دن کیشــوت» بــه جنــگ یــک اســیاب بــادی‬ ‫می رویــد‪ .‬مخالفــان افزایــش حداقــل دســتمزد‪ ،‬بــر ایــن باورنــد کــه‬ ‫در نهایــت همــه ایــن مــوارد بــه ضــرر کســانی خواهــد بــود کــه شــما‬ ‫می خواســتید بــرای انــان کاری انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫بــه کارگــران هــم می گوینــد نتیجــه چنیــن کاری خالــی شــدن و‬ ‫کوچــک شــدن سفره هاســت و ایــن نتیجــه نامطلــوب امــا «طبیعی»‬ ‫اســت‪ .‬چیــزی اســت کــه بــه لحــاظ علمــی نیــز قابــل اثبــات اســت‪.‬‬ ‫بــه ماننــد ســرد شــدن هــوا در زمســتان و گــرم شــدن در تابســتان‪،‬‬ ‫ایــن یــک عمــل طبیعــی اســت و دســت انســان در ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫استانه افزایش حداقل دستمزد در ایران مشخص نیست‬ ‫مالجــو معتقــد اســت پدیــده مــورد بحــث کــه اقتصادانــان جریــان‬ ‫غالــب بــه ان بهــا می دهنــد‪ ،‬بحثــی تاریخــی اســت کــه انســان در‬ ‫ایجــاد چنیــن وضعیتــی موثــر بــوده و اراده هــای انســانی در تکویــن‬ ‫و حضــور کنونــی ان تاثیرگــذار بــوده اســت‪ .‬اگــر اراده هــای انســانی‬ ‫چنیــن پدیــده ای را رقــم زده‪ ،‬پــس طبــق تعریــف‪ ،‬صرف نظــر از‬ ‫بســیج سیاســی ان‪ ،‬اراده هــای انســانی هــم می تواننــد ان را‬ ‫تغییــر دهنــد‪ .‬طبیعــی بــودن خــارج از اراده انســانی اســت امــا بــه‬ ‫عقیــده مــن ایــن نظــم ســاخته انســان اســت‪ .‬بنابرایــن از ایــن بعــد‬ ‫پدیــده باالرفتــن افزایــش دســتمزد و افزایــش بیــکاری یــک پدیــده‬ ‫تاریخــی اســت و بایــد مجموعـه ای از عوامــل اتفاق بیفتد تا چنین‬ ‫وضعیتــی ایجــاد شــده یــا از بیــن بــرود‪ .‬یعنــی افزایــش دســتمزد را‬ ‫داشــته باشــیم امــا نــرخ بیــکاری افزایــش نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از ابزارهــا و لــوازم اصلــی بحــث‪ ،‬دو حالــت فرضــی اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬حداقــل دســتمزد ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۶۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫بــود‪ .‬فــرض کنیــم در شــورای عالــی کار ایــن رقــم کنونــی را تنهــا‬ ‫‪ ۱‬ریــال افزایــش دهنــد‪ .‬بــا اطمینــان خاطــر می تــوان گفــت کســی‬ ‫نیســت کــه بگویــد بــا افزایــش ایــن نــرخ‪ ،‬بیــکاری هــم بــه میــزان‬ ‫قابــل توجهــی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در فرضیــه دوم‪ ،‬نــه یــک ریــال بلکــه میــزان افزایش حداقل دســتمزد‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان در مــاه باشــد‪ .‬بــاز هــم ماننــد قبل همــه می توانند‬ ‫مدعــی شــوند کــه ایــن افزایــش نــرخ بیــکاری را افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫همیــن االن در کارگاه هــای زیــر ‪ ۱۰‬نفــر اگــر قــرار باشــد بــه هــر کارگــر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون اضافــه شــود‪ ،‬رکــود اقتصــادی شــدیدی ایجاد خواهد شــد‬ ‫و کارفرمایــان‪ ،‬نیروهــای خــود را اخــراج می کننــد‪ .‬بنابرایــن بســیاری از‬ ‫کســانی که قصــد داشــتند ســرمایه گذاری کننــد منصــرف می شــوند‪.‬‬ ‫هــر دو ایــن فرضیه هــا غیرواقعــی بــود‪ .‬حــاال اگــر ایــن افزایــش‬ ‫از ‪ ۱‬ریــال باالتــر رود و از ‪ ۱۰۰‬میلیــون پایین تــر بیایــد‪ ،‬بــه نقطــه‬ ‫میانگینــی برخــورد می کنــد کــه این حد افزایش دســتمزد رســمی‬ ‫اســت و می توانــد نــرخ بیــکاری را افزایــش دهــد‪ .‬بایــد حداقــل‬ ‫دســتمزد چقــدر افزایــش یابــد تــا اســتانه حداقــل افزایــش‬ ‫دســتمزد رســمی مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫نقش ارایش قوای سه گانه‪ :‬دولت‪ ،‬بخش خصوصی و کارگران‬ ‫در اقتصــاد گذشــته یــا حــال ایــران‪ ،‬ایــن حــد اســتانه ای معلــوم‬ ‫نیســت‪ .‬در عین حــال بــا وجــود اینکــه مطالعــات تجربــی‪ ،‬اجماعــی در‬ ‫ایــن زمینــه وجــود نــدارد و مطالعاتــی هــم کــه بــه ایــن پرســش پاســخ‬ ‫می دهــد مطالعــات محکــم و درســتی نیســتند امــا ایــن حــد‪ ،‬هــر قــدر‬ ‫باشــد‪ ،‬تحــت تاثیــر ســه نــوع رابطــه قــدرت اســت‪.‬‬ ‫برحســب ارایــش قــوای سـه گانه‪ ،‬ایــن حــد اســتانه می توانــد باالتر‬ ‫یــا پایین تــر باشــد‪ .‬ایــن حــد‪ ،‬تحــت تاثیــر ســه نــوع رابطــه قــدرت‬ ‫تعییــن می شــود‪ :‬اول رابطــه بیــن کارگــران و کارفرمایــان بخــش‬ ‫خصوصــی اســت کــه در ســال های بعــد از جنــگ ‪ ۸‬ســاله به شــدت‬ ‫بــه ضــرر کارگــران و بــه نفــع کارفرمایــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫دومیــن رابطــه مربــوط بــه کارگــران و دولــت اســت کــه از‬ ‫نزدیکی هــای ســال ‪ ۵۹‬بــه بعــد تــا امــروز رابطــه قــدرت بیــن کارگــران‬ ‫و دولــت بــه شــدت بــه زیــان کارگــران و نفــع دولــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســومین نــوع رابطــه هــم مربــوط بــه رابطــه قــدرت بیــن دولــت و‬ ‫کارفرمایــان بخــش خصوصــی اســت کــه ایــن رابطــه هــم بــه نفــع‬ ‫کارفرمایــان بخــش خصوصــی و زیــان دولــت تغییــر یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن تغییــرات رخ داده در بعــد از انقــاب باعــث شــده ان حد اســتانه‬ ‫افزایــش حداقــل دســتمزد را پاییــن امــده و به وضعیت کنونی رســیده‬ ‫اســت‪ .‬بــه طــور نمونــه در ســال ‪ ،۵۸‬حداقــل دســتمزد رســمی در ایران‬ ‫‪ ۱۷۰‬درصــد افزایــش پیــدا کــرد‪ .‬بــا ایــن رقــم کــه در همــان ســال و در‬ ‫همــه ســال های پیــش و بعــد از انقــاب بی ســابقه بــود‪ ،‬نــرخ بیــکاری‬ ‫رســمی هــم چنــد صــدم کاهــش پیــدا کــرد‪ .‬بنابرایــن دوره ای بــوده کــه‬ ‫نــرخ دســتمزد افزایــش داشــته امــا بیــکاری کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫امــا امــروز همــه معتقدنــد اگــر حداقــل دســتمزد افزایــش یابــد‬ ‫بیــکاری افزایــش می یابــد‪ .‬ایــن کاهــش حداقــل دســتمزد در رابطــه‬ ‫بیــن کارگــر و کارفرمــا بــه نفــع کارفرمــا و بیــن کارگــر و دولــت بــه نفــع‬ ‫دولــت و بیــن کارفرمــا و دولــت بــه نفــع کارفرمــای خصوصــی‪ ،‬بــه‬ ‫شــدت کاهــش داشــته اســت‪ .‬رابطــه قــدرت بیــن بخــش خصوصــی‬ ‫و کارگــران کاهــش یافتــه و ایــن کار به اعتبار «موقتی ســازی قرارداد‬ ‫بیــن کارگــر و کارفرمــا»‪« ،‬حضــور و نقش افرینــی شــرکت های‬ ‫پیمانــکاری تامیــن نیــروی انســانی»‪« ،‬خــروج بخــش وســیعی از‬ ‫صاحبــان نیــروی کار از شــمول چتــر حمایتی قانــون کار» و «تعدیل‬ ‫نیــروی انســانی دولــت از اش ـل های پاییــن شــغلی» بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن چهــار سیاســت دولتــی‪ ،‬رابطــه قــدرت و تــوان چانه زنــی‬ ‫بیــن کارفرمایــان بخــش خصوصــی را بــه شــدت بــه زیــان کارگــران‬ ‫تغییــر داده و رابطــه قــدرت بیــن کارگــران و دولــت نیــز بــه شــدت‬ ‫کاهــش پیــدا کــرده و بــه واســطه موانــع حقوقــی و حقیقی‪ ،‬به گونه‬ ‫موثری برای تشــکل یابی مســتقالنه نیروی کار مســتقل از دولت و‬ ‫کارفرمایــان‪ ،‬در پــی مطالبــات خودشــان هســتند‪.‬‬ ‫در وضع کنونی‪ ،‬دولت نقش مستقیم در اشتغال زایی ندارد‬ ‫امــروز ســه نــوع تشــکل «شــورای اســامی کار»‪« ،‬انجمن هــای‬ ‫صنفــی کارگــری» و «نماینــدگان کارگــری» اجــازه عمــل دارنــد کــه‬ ‫ایــن ســه مــورد در عمــل و قانونــی در بخش هــای بــزرگ اقتصــادی‬ ‫نمی تواننــد وجــود داشــته باشــند؛ در کارگاه هــای کوچــک نیــز‬ ‫محلــی از اعــراب ندارنــد و بــه دولــت‪ ،‬بخــش خصوصــی و‬ ‫کارفرمایــان وابســته هســتند‪.‬‬ ‫جــدا از ایــن مــوارد‪ ،‬کارگــران حتــی امــکان حضــور در شــوراها‪،‬‬ ‫انجمن ها و ســندیکاهایی که خودشــان می خواهند داشــته باشــند‬ ‫را هــم ندارنــد‪ .‬ایــن کاهــش تــوان چانه زنــی کارگــران کــه بــه نفــع‬ ‫دولــت و کارفرمایــان اســت‪ ،‬از ایــن منظــر کــه اگــر روزی جامعــه‬ ‫از دولــت شــغل می خواســت‪ ،‬دولــت بــا ســرمایه گذاری مســتقیم‬ ‫شــغل می افریــد‪ ،‬امــروز همــه چشــم امیــدش بــه بخــش خصوصی‬ ‫اســت و همــه تمهیــدات و تســهیالت را بــه بخــش خصوصــی‬ ‫می دهــد تــا ایــن بخــش بــرود و شــغل افرینی کنــد‪.‬‬ ‫یعنــی دولــت بــرای بیــکاری بــه بخــش خصوصــی وابســته اســت‪.‬‬ ‫یعنــی دس ـت کم اگــر قــرار باشــد ایــن تســهیالت را هــم فراهــم کنــد‬ ‫بایــد زمینــه الزم بــرای ســوداوری بخــش خصوصــی را هم فراهــم اورد‪.‬‬ ‫یعنــی بایــد بــه ســازی برقصــد کــه بخــش خصوصــی بــرای او طراحــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن ســه تغییــر اساســی در ســه رابطــه قــدرت باعــث‬ ‫شــده تــا حــد اســتانه حداقــل دســتمزد کــه معلــوم هــم نیســت از‬ ‫گذشــته تــا االن چقــدر بــوده‪ ،‬پاییــن و پایین تــر بیایــد‪.‬‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫از منظــر کارگــران‪ ،‬بایــد ان ســه نــوع رابطــه قــدرت تغییــر کنــد تــا حــد‬ ‫اســتانه ای کــه باعــث افزایــش بیــکاری می شــود باالتــر رود و از ایــن‬ ‫طریــق حداقــل دســتمزد نیــز افزایــش یابــد‪ .‬بنابرایــن هــر چــه ایــن‬ ‫حــد اســتانه باالتــر رود‪ ،‬کارگــران در برابــر گــروه مجــزا و متمایــز دیگــر‬ ‫کارفرمایــان بخــش خصوصــی ایســتاده اند‪ .‬بــه ایــن اعتبــار کارگــران‬ ‫بایــد در صــدد تغییــر ایــن ســه نــوع مناســبات قــدرت از طریــق «القــای‬ ‫قراردادهــای موقــت کاری» در زمینــه مشــاغلی که ماهیــت دائم دارند‬ ‫و «انحــال شــرکت های پیمانــی تامیــن نیــروی انســانی» باشــند‪.‬‬ ‫اضافــه بــر این کــه «ایــن مطالبــه و اعمــال فشــار» بــرای ایــن اســت‬ ‫کــه بخش هــای بیشــتری از ان دســته از نیــروی کار زیــر چتــر قانــون‬ ‫کار موجــود در بیاینــد و ســایه «قانــون کار» موجــود گســترده تر شــود‬ ‫و مطالبــه از دولــت بــرای اشــتغال زایی مســتقیم داشــته باشــند؛ نــه‬ ‫این کــه دولــت امکاناتــش را خــرج نیروهــای کار متعهــد کــرده و بــه‬ ‫اشــتغال رســمی دراورد‪ .‬بلکــه دولــت در جاهایــی کــه نــرخ بیــکاری‬ ‫باالســت‪ ،‬بایــد امکاناتــش را بــه صــورت مســتقیم صــرف اشــتغال زایی‬ ‫بی واســطه کنــد‪ .‬نــه اشــتغال زایی بــه دســت بخــش خصوصــی‪ .‬ایــن‬ ‫تغییــرات باعــث افزایــش چانه زنــی کارگــران خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬کارگــران بایــد بــه دنبــال تشــکل یابی مســتقل از‬ ‫کارفرمایــان و دولت هــا باشــند و بایــد «فصــل ششــم قانــون کار» را در‬ ‫عمــل‪ ،‬ایــن قــدر دور بزننــد کــه حضورشــان بــه یــک واقعیــت غیرقابــل‬ ‫انــکار تبدیــل شــود و قوانیــن هــم ناگزیــر از همســویی بــا ان هــا باشــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن اعتبــار‪ ،‬رابطــه قدرت بین کارگران و کارفرمایــان و دولت‬ ‫تغییــر می کنــد‪ .‬نکتــه بعــدی این کــه بایــد مطالبــه مســتقیم از‬ ‫دولــت باشــد بــرای بازگشــتن بــه اصولــی از قانــون اساســی کــه‬ ‫وظیفــه دولــت را اشــتغال زایی در جامعــه بدانــد کــه نــرخ بــاالی‬ ‫بیــکاری دارد‪ .‬بنابرایــن رابطــه بیــن دســتمزد و بیــکاری امــری‬ ‫طبیعــی نبــوده و امــری تاریخی اســت‪ .‬بنابرایــن بــا اراد ه کارگران‪،‬‬ ‫بســیاری از ایــن اصــول امــکان تغییــر دارنــد‪.‬‬ ‫توزیع و بازتوزیع نکته کلیدی در تعیین حداقل دستمزد‬ ‫کمــال اطهــاری نیــز در ایــن نشســت مجــازی گفــت‪ :‬مســاله بازتوزیــع‬ ‫بــرای نجــات حقــوق بگیــران از فقــر کفایت کننــده نیســت و نمی توانــد‬ ‫حقــوق اجتماعــی انهــا را تحقــق بخشــد و بایــد بــا مســاله توزیــع هــم‬ ‫هماهنــگ و برابــر باشــد‪.‬‬ ‫بــرای توضیــح ایــن مســاله بایــد از یــک تصــور ذهنــی اســتفاده کرد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال تصــور کنیــد ابتــدای اســفند اســت و تعــداد زیــادی‬ ‫از افــراد جلــوی ســاختمانی بــه نــام «خانــه کارگــر» جمــع شــده اند‬ ‫تــا مســاله میــزان فقــر را بســنجند و درمانــی بــرای ان پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بحــث معمــوال بســیار داغ شــده و بحث هــای تنــدی را موجــب‬ ‫می شــود و هــر ســال هــم ایــن بحــث وجــود دارد؛ بــدون ایــن کــه‬ ‫اســاس «بیمــاری» مشــخص شــود‪.‬‬ ‫تله عمیقی به نام چاله فضایی فقر‬ ‫امــا در پشــت ایــن خانــه کارگــر کســانی هســتند کــه وضعیــت‬ ‫بــه مراتــب بدتــری از طبقــه کارگــر دارنــد‪ .‬حــدود ‪ ۱۲‬میلیــون نفــر‬ ‫ســاکن در ســکونت گاه غیررســمی داریــم کــه فاقــد شــغل رســمی‬ ‫و بیمــه بــوده و فرزندانشــان هــم از امکانــات مناســبی برخــوردار‬ ‫نیســتند و اینــده مناســبی ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن همــان چیــزی اســت کــه از ان بــه عنــوان «چالــه فضایــی‬ ‫فقــر» نــام بــرده می شــود‪ .‬ایــن افــراد نــه تنهــا فقیرند‪ ،‬بلکــه در یک‬ ‫تلــه فضایــی هــم افتاده انــد کــه فقــر در ان بازتولیــد می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫وضعیــت در همــه جهــان هســت‪ ،‬امــا در بیشــتر کشــورها در حال‬ ‫کــم شــدن امــا در ایــران در حــال افزایــش اســت‪ .‬اکتفــا بــه توزیــع‬ ‫«مــزد حداقــل» کاری بــرای کارگــران نمی کنــد‬ ‫در اروپــا کــه اتحادیــه کارگــری وجــود دارد‪ ،‬ضریــب جینــی ناخالــص‬ ‫بیــن هفت دهــم تــا هشــتم دهم (‪ ۰.۷‬تــا ‪ )۰.۸‬اســت؛ یعنــی نزدیــک‬ ‫بــه نابرابــری کامــل؛ وقتــی بازتوزیــع می شــود ایــن رقم چیزی بیــن ‪۰.۳‬‬ ‫تــا ‪ ۰.۳۵‬می شــود‪ .‬یعنــی چانه زنــی بــرای حداقــل دســتمزد‪ ،‬چیــزی‬ ‫را جابه جــا نمی کنــد بــرای این کــه حقــوق اجتماعــی کارگــر محقــق‬ ‫شــود‪ .‬هرچنــد چانه زنــی الزم اســت امــا فقــرزدا نیســت و فقرزدایــی به‬ ‫معنــای خاصــی نمی کنــد‪.‬‬ ‫در خود اروپا هم اگر مســکن اجتماعی وجود نداشــته باشــد‪ ،‬کســی‬ ‫بــا مــزد حداقــل نمی توانــد از یــک مســکن مناســب برخــوردار شــود‪.‬‬ ‫بــدون حــق مســکن مناســب نمی تــوان کاری انجــام داد‪.‬‬ ‫اکتفــا کــردن بــه توزیــع «مــزد حداقــل» کاری را بــرای طبقــه کارگــری‬ ‫انجــام نمی دهــد‪ .‬ایــن مقولــه را وقتــی در نظــر می گیریــم‪ ،‬از بخــش‬ ‫اقتصــادی صنفــی وارد بخــش اجتماعــی و سیاســی می شــویم‪.‬‬ ‫وقتــی بــه حــوزه توزیــع بســنده می کنیــم‪ ،‬در همــان حــد چانه زنــی‬ ‫اقتصــادی باقــی می مانیــم کــه چنــدان هــم فایــده نــدارد اما وقتــی وارد‬ ‫یــک جریــان فراگیــر سیاســی می شــویم‪ ،‬بــه امثــال شــعار معلمــان‬ ‫می رســیم کــه می گفتنــد مــا تنهــا بــرای حقــوق خودمــان تــاش‬ ‫نمی کنیــم‪ ،‬بلکــه بــرای کــودکان هــم می جنگیــم‪ .‬بــه عبارتــی اگــر ایــن‬ ‫افــراد نتواننــد درســت تدریــس داشــته باشــند‪ ،‬نمی تواننــد به درســتی‪،‬‬ ‫کودکــی را تربیــت کننــد کــه همیــن امــر موجب می شــود تعــداد زیادی‬ ‫از ایــن کــودکان در وضعیــت فقــر مطلــق خــود باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مســاله بایــد از توزیــع بــه بازتوزیــع چرخــش داشــته باشــد‬ ‫زیــرا در غیــر ایــن صــورت طبقــه کارگــر ایزوله می شــود‪ .‬بنابراین بخش‬ ‫توزیــع و بازتوزیــع هــم نجات بخــش خــود حقوق بگیــران و هــم کل‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬امــا ایــن کــه چگونــه بایــد ایــن توزیــع و بازتوزیــع صورت‬ ‫بگیــرد‪ ،‬مــورد بحــث نیســت‪ .‬بنابرایــن یــک نظــام رانتــی ایجــاد می شــود‬ ‫کــه ســرمایه داران را ســرمایه دارتر کــرده و دولــت را مبــرا از هرگونــه‬ ‫دخالــت می کنــد‪ .‬دولــت هــم بــه جــای ایــن کــه سیاســت بازتوزیعــی و‬ ‫سیاســت اجتماعــی حامــی افــراد جامعــه را پیــاده کنــد بــه بحــث یارانــه‬ ‫و دادن ان اکتفــا می کنــد کــه تاثیــر شایســته ای هــم نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن یــک حلقــه مفقــوده بزرگــی اســت کــه مــا را محــدود کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفتــه دکتــر «رضــا امیــدی»‪« ،‬گســترش ســاعت‬ ‫اندیشـه ورزی حــول دولــت رفــاه و سیاســتگذاری اجتماعــی تــا مــرز‬ ‫شــکل گیری یــک جریــان گفتمانــی در مــورد سیاسـت های غالــب‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬از الزامــات اولیــه پیشــبرد نهادهــای رفاهی اســت‪ .‬نوع‬ ‫شبکه ســازی و ائتــاف نیروهــای سیاســی و صنفــی هــم باید حول‬ ‫ان گفتمــان انجــام شــود‪ .».‬ایــن نظــر بــه صــورت فشــرده‪ ،‬کل ان‬ ‫چیــزی را کــه بایــد در مــورد نظــام توزیــع و بازتوزیــع در نظــر داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬بیــان کــرده اســت‪.‬‬ ‫ضــرورت تناســب مســاله تعییــن حداقــل دســتمزد بــا دیگــر‬ ‫بخش هــای جامعــه‬ ‫ایــن گفتمــان را بایــد جایگزیــن گفتمــان حداقلــی در مــورد‬ ‫دســتمزد حداقــل کــرد‪ .‬بایــد ایــن موضــوع را تا مــرز رژیم اقتصادی‬ ‫کشــاند زیــرا بــدون رشــد اقتصــادی‪ ،‬مــازاد توزیــع نخواهیــد‬ ‫داشــت و بحــث تــا مــرز اوردن پــول نفــت بــر ســر ســفره تنــزل‬ ‫پیــدا کــرده و بــه گفتمــان رایــج تنــزل می یابــد کــه ماب ـه ازای ان از‬ ‫جانــب روشــنفکران ارائــه نمی شــود‪ .‬ایــن کار موجــب می شــود‬ ‫رانت خوارهــا بــه کار خــود ادامــه دهنــد‪ .‬مــا می دانیــم ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫رشــد اقتصــادی می توانــد ‪ ۷‬درصــد فقــر را کاهــش دهــد امــا پــول‬ ‫نفــت نمی توانــد‪ .‬ایــران دچــار ایــن بیمــاری شــده و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫تولیــد و بازتولیــد گســترده متوقــف شــده و ســالی بیــن ‪ ۷۰‬تــا ‪۸۰‬‬ ‫میلیــارد دالر از طریــق رانتــی کــه ایجــاد شــده از کشــور خــارج‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی ایــن رانــت خــارج شــود‪ ،‬رشــد نیروهــای مولــد‬ ‫نداریــم و بازســازی هــم نخواهیــم داشــت و ایــن هــم ربطــی بــه‬ ‫نئولیبرالیســم و وال اســتریت نــدارد‪.‬‬ ‫سیستم بیماری که قیمت خانه را در شهر باال برده است‬ ‫اطهــاری افــزود‪ :‬اکنــون در روســتاها تــورم مــواد غذایــی از شــهر‬ ‫بیشــتر اســت و تنــوع را از روســتاها گرفتــه؛ بــه طــور مثــال گفتــه‬ ‫شــده در روســتاها نبایــد اغــل و نگهــداری حیوانــات درون منــزل‬ ‫باشــد زیــرا موجــب بیمــاری می شــود امــا ایــن را کــه ایــن روســتایی‬ ‫چــه جایــی را بایــد جایگزیــن ان کنــد‪ ،‬در نظر نگرفته‪ ،‬بنابراین این‬ ‫روســتایی بــرای تامیــن نیازهایــش ناچــار بــه رفت وامــد بــه شــهر‬ ‫اســت کــه تــورم روی مــواد غذایــی او تاثیــر بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫چنیــن سیســتمی نمی توانــد حتــی کشــاورزی خــود را بچرخانــد‪ .‬یک‬ ‫سیســتم بیمــار ِ رانت خــوار ایجــاد شــده کــه در شــهر قیمــت خانــه را‬ ‫بــاال بــرده و در روســتاها در حــال جاکــن کــردن روســتاییان اســت‪ .‬در‬ ‫نتیجــه انهــا ناچــار وارد ســکونت گاه های غیررســمی شــده و گاهــی‬ ‫همــه سرمایه شــان را در بانک هــا گذاشــتند کــه در حــال ســاخت‬ ‫پاســاژهای بــزرگ اســت و هیــچ ســرمایه ای هــم بــرای بازگشــت‬ ‫ندارنــد‪ .‬اقتصــاد در ایــن حالــت نابــود شــده‪ ،‬بــه عبارتــی ســرمایه های‬ ‫عمومــی هــم بــه غــارت رفتــه اســت‪ .‬چنین چیــزی موجــب ازدیاد فقر‬ ‫و بــه تناســب ان ازدیــاد اســیب اجتماعــی می شــود‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت در حالــی رخ می دهــد کــه همــه بحــث مــا روی‬ ‫تعییــن حداقــل دســتمزد اســت در حالــی کــه مباحثــی از ایــن‬ ‫دســت بایــد در ســطح احــزاب و اصنــاف مختلــف مــورد بررســی‬ ‫قــرار گیــرد تــا مشــکل اصلــی ریش ـه کن شــود‪ .‬بنابرایــن سیاســت‬ ‫توزیــع و بازتوزیــع درامــد بایــد بــه کل مقولــه توســعه ربــط داده‬ ‫شــود و ایــن کار بایــد در دســتگاهی پیونــد بخــورد کــه طبقــات‬ ‫مختلــف «هم پیونــد» شــوند‪ .‬ایــن مســاله بایــد از بخــش یــک‬ ‫صنــف کوچــک بیــرون بیایــد و بــه ســایر بخش های جامعه تســری‬ ‫یابد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫سرپرســت معاونــت توســعه بازرگانــی و صنایــع کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون روزانــه ‪ ۸۰‬تــن گوشــت مــرغ کشــتار روز در بــازار اســتان توزیــع مــی شــود و کمبــودی در تامیــن‬ ‫ایــن محصــول وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مهــرداد داودزاده اظهــار داشــت‪ :‬در شــرایط معمــول نیــاز بــازار اســتان بــه گوشــت مــرغ کشــتار روز روزانــه‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬تــن از ایــن محصــول اســت امــا در اســتانه شــب عیــد روزانــه ‪ ۸۰‬تــن معــادل ‪ ۲‬برابــر نیــاز در بــازار‬ ‫توزیــع مــی شــود و ایــن رونــد تــا پایــان ســال ادامــه دارد‪.‬‬ ‫توزیع روزانه ‪۸۰‬‬ ‫تن گوشت مرغ‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪502‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫برای رسیدن به هدفتان‬ ‫به مهاجرت فکر کرده اید؟‬ ‫ اموزش عیب یابی‬ ‫هیــچ ایرانــی دوســت نــدارد از ایــران دور باشــد انهایــی کــه‬ ‫رفتــن دلشــان تنــگ می شــود ‪ ،‬مــن موقعیتهــای خوبــی برایــم‬ ‫پیش امــد کــه تهــران بــروم ولــی از گــرگان نتوانســتم دل بکنــم‬ ‫و االن هــم اگــر بخواهــم اقامــت بگیــرم شــاید اتفــاق بیفتــد امــا‬ ‫یک ســال دو ســال نشــده برمی گــردم چــون فــردی به شــدت‬ ‫احساســی هســتم و بــه خانــواده و محــل زندگــی ام وابســتگی‬ ‫شــدیدی دارم ‪.‬‬ ‫اهنگسازگلستانی‪:‬‬ ‫بمباران تبلیغاتی ذائقه‬ ‫مردم را عوض کرده است‬ ‫اهنگ های فاخر‬ ‫شنوده کمتری دارد‬ ‫سرویس فرهنگ وهنر‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫هنــر و موســیقی اصالــت و فرهنــگ یــک جامعــه را نشــان‬ ‫می دهــد و بــر گرفتــه از احساســات و شــعور یــک ملــت اســت‬ ‫موســیقی هنــر بیــان و انتقــال احســاس از طریــق صــوت و‬ ‫اوا اســـت‪ ،‬مثــل نقاشــی کـــه انتقــال و بیــان احســاس از طریــق‬ ‫کشیدن طرح ها اسـت و یا سینما کـه بیان و انتقال احساس‬ ‫و پیــام خاصــی از طریــق عکس هــای می باشــد‪.‬‬ ‫موســیقی هــر ملــت هماننــد این ـه ای محســوب می شــود‬ ‫کــه وضعیــت اجتماعــی‪ ،‬تغییــر و زوال جامعــه را بــه تصویــر‬ ‫می کشــد‪ .‬موســیقی در ایران پیشــینه ای دیرینه دارد و به‬ ‫دوران باســتان بازمی گــردد‪ .‬ایــران خاســتگاه موســیقی هایی‬ ‫غنــی و متنوعــی اســت و موســیقی ســنتی بــه عنــوان یکــی‬ ‫از مولفه هــای فرهنــگ و هنــر ایرانــی به شــمار م ـی رود بــه‬ ‫نحــوی کــه بیشــتر اقــوام ایرانــی دارای موســیقی محلــی‬ ‫خــاص خــود هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا بــا توجــه بــه شــرایطی اقتصــادی و تهاجــم فرهنگــی‬ ‫کــه وجــود دارد همــه هنرمنــدان بــه خصــوص هنرمنــدان گــروه‬ ‫موســیقی دچــار مشــکالت و تنــش هــای شــده انــد و نیازمنــد‬ ‫حمایــت و توجــه بیشــتری از ســوی مســئوالن هســتند‪.‬‬ ‫از همیــن رو گفتگــوی داشــته ایــم بــا مهــدی اکــوان اهنگســاز‬ ‫جــوان و موفــق گلســتانی تــا کمــی از اوضــاع واحــوال ایــن قشــر‬ ‫از جامعــه بیشــتر اگاه شــویم‬ ‫چگونه با موسیقی اشنا شدید؟‬ ‫از بچگی به موســیقی عالقه داشــتم و از هر فرصتی اســتفاده‬ ‫می کــردم کــه در فضــای موســیقی باشــم برخــاف شــرایط روز‬ ‫دهــه هفتــاد یــک مقــدار ســخت گیری در خانواده هــا بــرای‬ ‫موســیقی بــود‪.‬‬ ‫نگرش هــا یــک مقــدار ســخت گیرانه بــود ولــی مــن بازهــم بــه‬ ‫ســمت موســیقی می رفتــم از یکجایــی بــه بعــد تصمیمــم جــدی‬ ‫شــد وعلی رغــم این کــه پــدر و مــادرم راضــی نبودنــد درایــن حــوزه‬ ‫وارد شــدم کــه کــم کــم رضایــت انهــا را نیز بدســت اوردم و ان ها‬ ‫نیــز در ایــن مســیر مشــوق و همــراه مــن شــدند‪.‬‬ ‫همســرم نیــز در ایــن مســیر حامــی خوبــی بــرای مــن بــود و هــر‬ ‫لحظــه انــرژی مثبــت می فرســتاد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 83‬اول دبیرســتان بــودم اســتارت حرف ـه ای شــدن و‬ ‫موســیقی شــروع شــد و نتیجــه بــه این جــا رســید‪.‬‬ ‫درایــن میــان بســیار پیــش مــی امــد کــه احســاس خســتگی‬ ‫کنــم امــا نــه در ان حــد کــه بخواهــم کنــار بکشــم چــون عالقــه‬ ‫خیلــی زیــادی بــه موســیقی دارم ولــی انصافــا ًبعضــی مواقــع‬ ‫کارکــردن خیلــی خســته کننده می شــود‪ ،‬بعضــی از دوســتان‬ ‫هنرمنــد هســتند کــه ســلیقه هایی دارنــد و ایــن ســایق بعضــا ً‬ ‫اصولــی وحرفــه ای نیســت‪ .‬وقتــی شــما به لحــاظ حرفــه ای‬ ‫می بینیــد جایــی بــرای ایــن ســلیقه وجــود نــدارد و باید ایــن کار را‬ ‫انجــام بدیــد امــا نظرصاحــب اثــر مخالــف اســت‪ ،‬زده می شــوید‪،‬‬ ‫این جــور مســائل زیــاد پیــش امــده کــه باعــث ذهنیــت منفــی‬ ‫می شــود ولــی نــه در ان حــد کــه زده یــا بریــده بشــوم‪.‬‬ ‫اهنگ های زیرزمینی هم داشته اید؟‬ ‫بــه عقیــده مــن در ایــران هــر کــس بگویــد از اهنــگای زیرزمینی‬ ‫شــروع نکــرده راســت نگفتــه اســت امــا مفهــوم موســیقی زیــر‬ ‫زمینــی رفتــه رفتــه عــوض شــده اســت‪ .‬مــن از همــان اول‬ ‫اســتودیوی خانگــی داشــتم یعنــی در مجــاورت خانــواده و در‬ ‫خانــه کار می کــردم ‪.‬‬ ‫کار زیرزمینــی تولیــد نکــردم ولــی کارهایــی که انجــام می دادیم‬ ‫فقــط مجــوز ارشــاد نداشــت وگرنــه عمــا ًپیــام مثبــت و اخالقــی‬ ‫داشــت و اگــر اقــدام می کردیــم مجــوز می گرفتیــم‪.‬‬ ‫موسیقی را چگونه می بینید؟‬ ‫شــغل مــن کــه موســیقی اســت‪ .‬پیچیدگی هــای زیــادی دارد‬ ‫و بعضــا ً خــود مــن بعضــی اوقــات به خاطــر کار زیــاد پیــش‬ ‫می ایــد کــه واقعــا ًهنــگ میکنــم‪ ،‬مــا به عنــوان یــک اهنگ ســاز‬ ‫و تنظیم کننــده بــا خیلــی از علــوم درگیریــم‪ .‬عمــا ًبایــد فیزیــک‬ ‫صــوت ‪،‬محاســبات فیزیکــی مربــوط و تئــوری موســیقی را بــه‬ ‫شــکلی پیشــرفته بدانیــم‪ ،‬حداقــل خوانندگــی بلــد باشــیم‪،‬‬ ‫اســتفاده از رایانــه و تجهیــزات الکترونیــک بایــد بلــد باشــیم ‪،‬‬ ‫از فــن بیــان خوبــی برخــوردار باشــیم و مارکتینــگ و بازاریابــی‬ ‫بدانیــم و‪ ...‬هــر کــدام از این هــا را نداشــته باشــیم یک جــای‬ ‫کار میلنگــد و احتمــال موفقیتمــان کاهــش می یابــد‪ .‬مــن بــه‬ ‫شــخصه ادمــی هســتم کــه بــه دنبالــش مـی روم‪ ،‬انصافــا ًهــر‬ ‫کاری کــه بــا ارشــاد داشــتم خیلــی ســریع انجــام شــد ومجوزهــا‬ ‫رابــدون دردســر گرفتــم ‪ ،‬چــه مجــوز اســتودیو و چــه اثــار‪.‬‬ ‫گرفتن مجوز چه مقدار زمان می برد؟‬ ‫درمــورد مراحــل مجــوز شــعر یــک هفتــه طــول می کشــد مجــوز‬ ‫اهنگــم تقریبــا ًبیــن ‪10‬تــا ‪ 20‬روز طــول می کشــد ‪ ،‬بطورکلــی ایــن‬ ‫پروســه حــدودا یــک مــاه طــول می کشــد‪.‬‬ ‫بــرای تولیــد یــک موســیقی زمان بــر بســتگی دارد بعضــی از‬ ‫کارهــا خیلــی عجلـه ای اســت مــن هــم به عنــوان یک اهنگ ســاز‬ ‫محدودیــت زمانــی دارم امــا اگــر بخواهیــم یک موســیقی فاخر و‬ ‫خــوب تولیــد شــود ماه هــا زمــان می بــرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر در حــال تولیــد یــک کار مشــترک بــا حضــور‬ ‫خواننــده وهنرمنــدان ایرانــی ‪ ،‬یــک خواننــده از تاجیکســتان و‬ ‫یــک خواننــده از افغانســتان دررابطــه بــا زبــان و فرهنــگ فارســی‬ ‫و ریشــه مشــترک ایرانــی بیــن ملــل فارســی زبــان هســتیم‪.‬‬ ‫تنظیــم وضبــط ایــن اثــر انجام شــده ودر مرحلـ ه میکــس اســت‬ ‫وشــاید تــا بعــداز عیــد طــول بکشــد‪.‬‬ ‫یــک اثــر فاخــر اگــر بخواهــد تولیــد شــود کــه هــر موســیقیدان‬ ‫متخصــص بخواهــد در حــوزه موســیقی گــوش بدهــد و ایــن کار‬ ‫را تاییــد کنــد‪ ،‬حداقــل یــک مــاه زمــان می بــرد ولــی اثــاری نیــز‬ ‫وجــوددارد کــه بــه ان اصطالحــا ًکارهــای مارکتــی می گوییــم کــه‬ ‫نمونــه هایــش در تلفــن هــای همراه‪،‬پخــش خــودرو هــا و‪...‬‬ ‫موجــود اســت درمــدت یــک هفتــه تــا ده روز امــاده می شــود‬ ‫کــه ارزش موســیقایی پایین تــری دارنــد و به لحــاظ شــنیداری‬ ‫ضعیف تــر هســتند ‪.‬‬ ‫شــاید امــروزه بــه دلیــل اینکــه ان قــدر ایــن کار هــای مارکتــی‬ ‫تولیــد شــده ســلیقه گــوش مــردم بــه ایــن ســمت رفتـ ه اســت‪.‬‬ ‫اگــر مــا بــرای مــردم یــک کار فاخــر و یــک کار مارکتــی تولیــد‬ ‫کنیــم مــردم مارکتــی را بیشــتر میپســندند چــون ان قــدر‬ ‫بمبــاران تبلیغاتــی اتفاق افتــاده کــه مــردم نیــز گوششــان بــا ان‬ ‫موســیقی ها خــو پیــدا کرده اســت ‪.‬‬ ‫کدام یک از اثار خود را بیشتر دوست دارید؟‬ ‫بعنــوان یــک کار موفــق مــی توانــم بــه یــک قطعــه موســیقی‬ ‫الکترونیــک مشــترک کــه بــا یــک هنرمنــد از کشــور ژاپــن انجــام‬ ‫دادیــم اشــاره کنــم‪ ،‬ایــن قطعــه بازســازی یــک اهنــگ قدیمــی‬ ‫بود اســتقبال خوبی از این کار در شــبکه مجازی شــد و در واقع‬ ‫بــا ان کمپانــی بین المللــی کــه بــه ان درخواســت انتشــار داده ام‬ ‫از نظــر متخصصیــن انهــا گریــد ‪ A‬جهانــی را به لحــاظ تنظیــم و‬ ‫میکــس پــاس کــرد و ایــن بــرای مــن اتفــاق بزرگــی بــود ‪.‬‬ ‫بعضــی از ایــن اتفاقــات خــوب باعــث می شودخســتگی ده‬ ‫ســال از تــن ادم بــرود‪ .‬یــک کار نیــز داشــتم کــه درمــورد شــهدای‬ ‫مدافــع حــرم بــود کــه چنــد مــاه پیــش انجــام شــد و از ســیما‬ ‫پخــش شد‪.‬اســم ایــن قطعــه اســطوره بــود کــه خیلــی دوســتش‬ ‫داشــتم‪ .‬یــک کارمشــترک نیــز درحــال ســاخت دارم کــه دران‬ ‫بــا یــک خواننــده از کشــور کــره جنوبــی همــکاری دارم کــه ایــن‬ ‫کار نیــز یــک قطعــه موســیقی پــاپ اســت کــه در مــورد زندگــی‬ ‫اســت‪ ،‬خــودم دوســتش دارم و قطعــه مثبــت و زیبایــی اســت ‪.‬‬ ‫الگوی شما برای اهنگسازی چه کسی است؟‬ ‫دوســت نــدارم خــودم را بــا کســی مقایســه بکنــم چــون‬ ‫خیلــی از اســاتید هســتند کــه جایگاهشــان خیلــی باالســت‪.‬‬ ‫اماازهرهنرمنــد بزرگــی نکتــه را یادگرفتــه ام‪ ،‬البتــه مــن کمــی‬ ‫متفــاوت فکــر می کنــم ‪ ،‬شــاید بلندپروازانــه بــه نظربرســد امــا‬ ‫هدفــم مارکــت جهانــی اســت ‪ ،‬بیشــتر از این کــه دوســت داشــته‬ ‫باشــم تــوی موســیقی ایــران به جایــی برســم دوســت دارم تــوی‬ ‫موســیقی دنیــا به جایــی برســم‪ .‬خیلــی کار ســختی اســت ولــی‬ ‫تمــام تالشــم را می کنــم کــه ایــن اتفــاق بیفتــد و این کــه از چــه‬ ‫ن هــدف برســم‪ ،‬اولیــن چیــزی‬ ‫چیزهایــی حاضــرم بزنــم تــا بــه او ‬ ‫کــه نمی توانــم از ان بگــذرم خــدا و دوم خانــواده اســت غیــر از‬ ‫ایــن هرچیــزی را بــه راحتــی کنــار مــی گــذارم تــا بــه هدفــم برســم‪.‬‬ ‫برای رسیدن به هدفتان به مهاجرت فکر کرده اید؟‬ ‫هیــچ ایرانــی دوســت نــدارد از ایــران دور باشــد انهایــی کــه‬ ‫رفتــن دلشــان تنــگ می شــود ‪ ،‬مــن موقعیتهــای خوبــی برایــم‬ ‫پیش امــد کــه تهــران بــروم ولــی از گــرگان نتوانســتم دل بکنــم‬ ‫و االن هــم اگــر بخواهــم اقامــت بگیــرم شــاید اتفــاق بیفتــد امــا‬ ‫یک ســال دو ســال نشــده برمی گــردم چــون فــردی به شــدت‬ ‫احساســی هســتم و بــه خانــواده و محــل زندگــی ام وابســتگی‬ ‫شــدیدی دارم ‪.‬‬ ‫فرد معتقدی هســتم و یکســری چهارچوب هایی دارم که به خاطر‬ ‫انهــا هــم قطعــا اگر بخواهم بروم بازگشــتم حتمی اســت‪.‬‬ ‫بطورمثــال یــک پیشــنهاد کاری بــرای مــن از کانــادا امــد کــه کــه‬ ‫از مــن خواســته شــد کــه فقــط بــرای یــک هنرمندخــاص کار‬ ‫تولیــد کنــم و در درامــد قابــل توجهــی هــم به من پیشــنهاد شــد‬ ‫و حتــی شــرایط اقامتــی را هــم برایــم فراهــم می کردنــد ولــی‬ ‫هرچــی فکــر کــردم نتوانســتم بــا این موضــوع کنــار بیایم یکــی از‬ ‫دالیلــی کــه نتوانســتم قبولــش کنــم خانــواده بــود پدر و مــادرم و‬ ‫شــرایط اقامتــی پیش امــده ‪.‬‬ ‫بیشتر در چه حوزه اهنگسازی داشته اید؟‬ ‫تخصــص مــن در موســیقی پــاپ اســت امــا کار ترکمــن‬ ‫انجــام دادم کار تلفیقــی نواحــی موســیقی انجــام داده ام‬ ‫نه فقــط مختــص گلســتان کــه بــرای ســایر اســتان ها ‪ ،‬اگــر‬ ‫فرصــت پیــش بیایــد چــون حجــم کاری مــن یــه مقــدار زیــاد‬ ‫اســت عمــا ً تمرکــز روی فعالیت هــای هنــری بــه ان شــکل‬ ‫وجــود نــدارد کــه بخواهــم یــک قطعــه موســیقی نواحــی بــه‬ ‫خواســت خــود انجــام دهــم چــون نیازمنــد مطالعــه و امــوزش‬ ‫درحــوزه موســیقی ان نواحــی دارد‪ . .‬موســیقی تلفیقــی‬ ‫درحــوزه اقــوام انجــام داده ام‪ ،‬مــن یــک اهنــگ ســاز هســتم‬ ‫و طبــق سفارشــی کــه بــه مــن داده می شــود کار می کنــم‪.‬‬ ‫فــردی بشــدت ملی گــرا هســتم و بیشــترین میــزان تمرکــزم‬ ‫اثــار موســیقی کشــوری اســت زیــرا احســاس مــی کنــم فرهنــگ‬ ‫ایــران را بــه مــردم دنیــا نشــان بدهــم تاثیرگذاری بیشــتری دارد و‬ ‫دوســت دارم ازطریــق هنــرم‪ ،‬ایــران را بــه مــردم ســایر کشــورها‬ ‫معرفــی کنــم هرچنــد میدانــم دران حــدو انــدازه نیســتم‪.‬‬ ‫شما به عنوان یک هنرمند با چه مشکالتی مواجه هستید؟‬ ‫شــما از هــر هنرمنــدی کــه ســوال کنیــد درگیــر مشــکالت‬ ‫خاصــی اســت‪ ،‬در بحــث حمایــت و حــق حقــوق ‪.‬هنــر درذات‬ ‫خــود یــک شــغل نیســت ‪،‬چیــزی اســت کــه از درون ادمــی‬ ‫ریشــه می گیــرد‪ .‬بحــث حمایــت و حقوق اجتماعی وجــود دارد‬ ‫ودر ایــن خصــوص همــه هنرمنــدان واقعــا ًنیــاز بــه حمایــت‬ ‫دارنــد بطورمثــال بــا شــیوع کرونــا ارتــزاق اکثــر هنرمنــدان‬ ‫بــه چالــش افتــاد و زندگی هــا ســخت شــد ‪ ،‬هنرمنــد کســی‬ ‫اســت کــه از هنــرش پــول درمـی اورد یعنــی بایــد ارائــه شــود تــا‬ ‫بتوانــد درامــدی داشــته باشــند حــال انکــه باشــیوع کرونا کلیه‬ ‫اجراهــای تئاتــر‪ ،‬موســیقی ‪ ،‬نمایشــگاه های هنرهــای بصــری‬ ‫و تجســمی تعطیــل شــد و‪...‬‬ ‫یکــی دیگــر از چالــش هــای کــه در حــوزه هنــر مخصوصــا‬ ‫موســیقی وجــود دارد و برخــی مــوارد انســان را ازار مــی دهــد‬ ‫ایــن اســت کــه برخــی مواقــع صحبتهایــی از ایــن دســت میکننــد‬ ‫کــه موســیقی حــرام اســت و‪...‬‬ ‫مراجــع موســیقی حــرام از حــال را مشــخص کــرده انــد‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن افــراد صاحب نظــر نیســتند بــا ان هــا برخــورد شــود و تکلیف‬ ‫بــرای همه مشــخص شــود‪.‬‬ ‫نکتــه اخــر بحــث حمایــت هنــر و موســیقی اســت در همه دنیا‬ ‫بــه موســیقی بــه عنــوان یــک صنعــت نــگاه مــی کننــد امــا ایــن‬ ‫صنعــت متاســفانه در ایــران بــه حاشــیه کشیده شــده اســت و‬ ‫در دســت مافیایــی در داخــل و خــارج از کشــور قرارگرفتــه اســت‬ ‫و ایــن موضــوع بدلیــل غفلــت و عــدم برنامــه ریــزی و حمایــت‬ ‫مســئولین ازایــن حــوزه اتفــاق افتــاده‪.‬‬ ‫یعنــی اصــا هیــچ برنامــه ای نیســت هرچــه پیــش ایــد‬ ‫خوش ایــد‪ ،‬یــک بودجه هایــی تعییــن می شــود کــه خیلــی‬ ‫هدفمنــد نیســت و برنامه ریــزی نشده اســت اگــر ایــن اتفاقــات‬ ‫بیفتــد از تــاش خــود هنرمنــدان موســیقی ایــران اتفاقــات‬ ‫خوبــی می افتــد‪ ،‬چــه درحــوزه توریســم ‪ ،‬چــه درحــوزه تولیــد‬ ‫ناخالــص ملــی و چــه درحــوزه اشــاعه فرهنــگ ایرانــی و‪...‬‬ ‫هرچــه کیفیــت خــوب باشــد بــه موســیقی جهانــی نزدیک تــر‬ ‫می شــویم‪ .‬به لحــاظ مالــی ارگان هــا و مدیــران و مســئولین‬ ‫قــدرت زیــادی دارنــد کــه می تواننــد از قــدرت ونفوذشــان بــرای‬ ‫حمایــت هنرمنــدان بــرای اشــاعه فرهنــگ ایــران بــه ســایر‬ ‫کشــورهای دنیــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــد روشــن شــدن موتــور همــراه اســتارت زیــاد در‬ ‫صبــح بــرای خودروهــای‬ ‫انواع تیپ های ‪۲۰۶‬‬‫ پارس‬‫ سمند‬‫ ال نود‬‫ پراید‬‫‪ -۱‬اگــر موتــور‪ ،‬بــا اســتارت زیــاد روشــن شــده و‬ ‫ســپس‪ ،‬دود ســفید از اگــزوز خــارج مــی شــود و‬ ‫موتــور لــرزش دارد‪ ،‬احتمــاال ً علــت ان ورود اب بــه‬ ‫فضــای احتــراق اســت کــه خرابــی واشــر سرســیلندر‬ ‫دلیــل ان اســت‪ .‬یکــی دیگــر از نشــانه های ان ورود‬ ‫روغــن بــه اب رادیاتــور اســت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اگــر موتــور پــس از اســتارت زدن زیــاد روشــن‬ ‫شــده و ســپس دود ســیاه از اگــزوز خــارج مــی شــود‪،‬‬ ‫علــت زیــاد بــودن نســبت بنزیــن بــه هــوا در فضــای‬ ‫ســیلندر اســت‪ ،‬دلیــل ان مــی توانــد یــا خرابی سنســور‬ ‫دمــای موتــور و یــا نشــتی بنزیــن از انژکتورهــا باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اگــر موتــور دیــر روشــن شــده و ســپس دود‬ ‫ابــی از اگــزوز خــارج شــود‪ ،‬علــت نشــتی روغــن بــه‬ ‫محفظــه احتــراق اســت و دلیــل ان خرابــی رینــگ‬ ‫پیســتون‪ ،‬اجــزای اب بنــدی ســوپاپ میباشــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اگر موتور دیر روشــن شــده و هیچ دودی از اگزوز‬ ‫خــارج نمــی شــود‪ ،‬دلیــل ان مــی توانــد نســبت کــم‬ ‫بنزیــن بــه هــوا در محفظــه احتــراق‪ ،‬خطــای سنســور‬ ‫دمــای موتــور‪ ،‬ضعیــف بــودن جرقه شــمع‪ ،‬خرابــی‬ ‫کوئــل‪ ،‬پاییــن بــودن تراکــم موتــور بــه دلیــل ســفتی‬ ‫فیلرســوپاپ ها و یــا نامرغــوب بــودن ســوخت باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬گاهــی تغییــرات شــدید اب و هوایــی باعــث‬ ‫مــی شــود کــه موتــور خــودرو بــا اســتارت هــای مکــرر‬ ‫روشــن شــود‪ ،‬ایــن موضــوع بــه تنظیمــات سیســتم‬ ‫ســوخت رســانی و تامیــن هــوای موتــور مربــوط‬ ‫می شــود‪ ،‬زیــرا ‪ ECU‬خــودرو‪ ،‬بــر اســاس تنظیمــات‬ ‫قبلــی ایــن ترکیــب را بــرای موتــور فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫ نــوع روغــن موتــور مــورد اســتفاده نیــز در تعــداد‬‫اســتارت صبحگاهــی موثــر اســت‪ ،‬بــه ویــژه در‬ ‫زمســتان ها و هــوای ســرد‪.‬‬ ‫ روی روغن هــای موتــور عبارتــی بصــورت ‪10W40‬‬‫نوشــته شــده کــه عــدد قبــل از دبلیــو (‪ ،)10‬ضریــب‬ ‫گرانــروی روغــن در دمــای پاییــن و عــدد بعــد از دبلیــو‬ ‫(‪ ،)40‬ضریــب گرانــروی روغــن در دمــای بــاال اســت‪.‬‬ ‫ اســتفاده از روغنهایــی بــا ضرایــب کمتــر گرانــروی‬‫روغــن در دمــای پاییــن و ضریــب بیشــتر گرانــروی‬ ‫روغــن در دمــای بــاال‪ ،‬کــه البتــه گــران تــر هــم‬ ‫هســتند‪ ،‬باعــث مــی شــود موتــور در زمســتان‬ ‫راحت تــر روشــن شــود‪.‬‬ ‫انفجار منزل در بجنورد یک‬ ‫مصدوم داشت‬ ‫مدیرعامــل اتــش‬ ‫نشــانی بجنورد گفت‪:‬‬ ‫حادثــه انفجــار گاز در‬ ‫یــک واحــد مســکونی‬ ‫ســبب مصدومیــت‬ ‫و ســوختگی یکــی از‬ ‫اعضــای خانــواده در‬ ‫حاشــیه ایــن شــهر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫محمدحســن صحراگــرد اظهــار داشــت‪ :‬حادثــه انفجــار‬ ‫و اتــش ســوزی ســاعتی پیــش بــه اتــش نشــانی مرکــز‬ ‫اســتان گــزارش شــد و ‪ ۲‬تیــم را بــه محــل کشــاند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن ســانحه یــک نوجــوان از ناحیــه ســر‪،‬‬ ‫صــورت‪ ،‬دســت و پــا دچــار ســوختگی شــد کــه بــه مرکــز‬ ‫درمانــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه انفجــار بــه واحــد مســکونی خســارت‬ ‫زده اســت گفــت‪ :‬شــدت حادثــه بــه حــدی بودکــه یــک اتــاق‬ ‫تخریــب شــد و درب و پنجــره بــه بیــرون پرتــاب شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتــش نشــانی بجنــورد افــزود‪ :‬علــت انفجــار‪،‬‬ ‫نشــت گاز طبیعــی بــوده‪ ،‬البتــه جزییــات حادثــه در دســت‬ ‫بررســی اســت‪.‬‬ ‫شــهر بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی ‪ ۲۲۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬اسفند‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪502‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫توزیع هزار سری جهیزیه‬ ‫به نوعروسان‬ ‫برخورد قاطع و بدون‬ ‫اغماض با متخلفان‬ ‫چهارشنبه‬ ‫پایان ســال؛ بازداشــت شــدگان چهارشــنبه اخر ســال‬ ‫تــا پایــان تعطیــات عیدنــوروز در زنــدان خواهنــد ماند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه امــروز‬ ‫شــورای اســتانی پیشــگیری از وقــوع جــرم اســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه درپیــش بــودن چهارشــنبه اخــر ســال گفــت‪:‬‬ ‫در دادســراها و محاکم سراســر اســتان ‪ ،‬شــعب ویژه‬ ‫بــرای رســیدگی خــارج از نوبــت و قاطــع بــه عوامــل‬ ‫تهیــه‪ ،‬تولیــد و توزیــع مــواد محترقه و منفجره تعیین‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬کســانی کــه بــا اســتفاده‬ ‫از موادمحترقــه و اتــش زا ســبب مزاحمــت بــرای‬ ‫خانواده هــا و اســیب بــه مــردم شــوند در صــورت‬ ‫بازداشــت ‪ ،‬تــا بعــد از تعطیــات نــوروز بــا صــدور قــرار‬ ‫در بازداشــت خواهنــد مانــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افزود‪:‬مغــازه هــای اصنافــی هــم کــه اقــدام بــه‬ ‫توزیــع مــواد محترقــه و منفجــره نماینــد پلمــب می شــوند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان گفت‪ :‬قانون مجازات‬ ‫قاچــاق ســاح و مهمــات ‪،‬مجــازات هــای حبس طوالنی‬ ‫مــدت بــرای متخلفــان مقرر نموده اســت ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان هــم در ایــن جلســه بــا تاکیــد‬ ‫بــر ایــن کــه مخالفتــی بــا شــادی مــردم نداریــم گفــت‪:‬‬ ‫مشــکل از جایــی اغــاز مــی شــود کــه افــراد قوانیــن و‬ ‫مقررات را نقض می کنند و با استفاده از موادمحترقه‬ ‫و اتــش زا ‪ ،‬هــم اســایش عمومــی را ســلب مــی کننــد و‬ ‫هــم بــه خودشــان و دیگــران اســیب مــی زننــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو تاکیــد کــرد‪ :‬در برخورد با متخلفان‬ ‫در شــب چهارشــنبه اخــر ســال ‪ ،‬مصمــم هســتیم و‬ ‫بــرای افزایــش ســرعت برخــورد بــا متخلفــان‪ ،‬قضــات‬ ‫کشــیک در همــه کالنتــری هــای گــرگان مســتقر مــی‬ ‫شــوند و دســتورهای قضایــی مــورد نیــاز بالفاصلــه بــه‬ ‫نیــروی انتظامــی صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو در ادامــه ایــن جلســه از اقدامــات‬ ‫دادســتانی بــرای پیشــگیری از ســرقت در ایــام نــوروز‬ ‫هــم گفــت و افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی دادســتان هــای‬ ‫سراســر اســتان ‪ ،‬مرخصــی نــوروزی بــرای ســارقان‬ ‫ممنــوع اســت و ســارقان تحــت تعقیــب هــم بایــد بــا‬ ‫تــاش مضاعــف نیــروی انتظامــی‪ ،‬زودتــر دســتگیر و‬ ‫روانــه زنــدان شــوند‪.‬‬ ‫اســپانلو گفت‪ :‬معتادادن متجاهر هم باید از ســوی‬ ‫بهزیســتی و نهادیهــای متولــی در اردوگاه هــای مــاده‬ ‫‪ 16‬یــا گرمخانــه هــا نگهــداری و اســکان داده شــوند ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بهزیســتی و کمیتــه امــداد ره هــم‬ ‫مکلفنــد بــا اقدامــات حمایتی و قانونــی‪ ،‬کودکان کار و‬ ‫متکدیــان را تعییــن تکلیــف کننــد ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬شــهرداری هــا هــم‬ ‫مکلفنــد محــل هــای مناســب بــرای اســکان مســافران‬ ‫نــوروزی تــدارک ببیننــد تــا هــم از بدمنظــر شــدن شــهر‬ ‫جلوگیــری شــود و هــم امــکان نظــارت پلیــس بــرای‬ ‫پیشــگیری از ســرقت از مســافران در ایــن مناطــق‬ ‫بیشــتر شــود ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬تامیــن روشــنایی معابــر بــه‬ ‫ویــژه در مناطــق پرتصــادف‪ ،‬نصــب عالئــم و پررنــگ‬ ‫کــردن خــط کشــی هــا و ســرعت گیرهــا‪ ،‬افزایــش‬ ‫گشــت های رضویــون در محلــه هــای مختلــف‬ ‫بــا کمــک بســیج‪ ،‬نظــارت بــر بــازار شــب عیــد و‬ ‫حضــور پرنــگ پلیــس در محورهــای اســتان بــرای‬ ‫کاهــش تصادفــات از جملــه دیگــر مواردیســت کــه‬ ‫بــرای ســپری کــردن تعطیــات ارام بــرای مــردم‬ ‫اســتان و مســافران نــوروزی در حــال برنامه ریــزی‬ ‫و تــدارک بــا کمــک دســتگاه هــای اجرایــی هســتیم‪.‬‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه جــوان و اعیــاد شــعبانیه‪،‬‬ ‫هــزار ســری جهیزیــه میــان نوعروســان واجــد شــرایط و ‪ ۲۹۵‬هدیــه را میــان دامادهــای زیــر پوشــش‬ ‫ایــن نهــاد توزیــع کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان در ایــن مراســم گفــت‪ :‬اعتبــار ریالــی ایــن‬ ‫جهیزیــه هــا شــامل پنــج قلــم لــوازم خانگــی یخچــال فریــزر‪ ،‬ماشــین لباسشــویی‪ ،‬اجــاق گاز‪،‬‬ ‫تلویزیــون و جاروبرقــی در مجمــوع ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال و ‪ ۲۹۵‬هدیــه دامــاد ‪ ۲۹‬میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۸۸‬ســری جهیزیــه طــی چهــار‬ ‫مرحلــه در ســالروز ازادی خرمشــهر ‪ ،‬دهــه کرامــت‪ ،‬ســالروز میــاد حضــرت زهــرا(س) و اعیــاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫گرگان با ‪ ۱۲۵‬نماد و دیوارنگاره‬ ‫نوروزی به استقبال بهار می رود‬ ‫اماده باش ‪ ۳۰۰‬نیروی اورژانس‬ ‫برای چهارشنبه اخر سال‬ ‫جذب ‪ ۶۱‬نفر برای رفع کمبود‬ ‫بهورز در خراسان شمالی‬ ‫شــهردار گــرگان گفــت‪ :‬ایــن شــهر با ســاخت ‪ ۱۲۵‬نماد نــوروزی‪،‬‬ ‫طراحــی دیوارنــگاره و اجــرای نورپــردازی در نقــاط گوناگــون بــه‬ ‫ویــژه مراکــز گردشــگری و تفریحــی بــه اســتقبال عیــد باســتانی‬ ‫و بهــار م ـی رود‪.‬‬ ‫محمدرضا ســبطی گفت‪ :‬برنامه ریزی برای بهره مندی حداکثری‬ ‫از ظرفیــت نــوروز بــرای جــذب گردشــگر و افزایــش زمــان اقامــت‬ ‫مســافران از مــدت هــا قبــل در شــهرداری اغــاز شــده و ســاخت ‪۶۰‬‬ ‫نمــاد‪ ،‬اجــرای ‪ ۳۵‬نورپــردازی و طراحــی ‪ ۳۰‬دیوارنــگاره بــا موضوعــات‬ ‫عیــد‪ ،‬بهــار و مســافرت‪ ،‬از جملــه ایــن فعالیــت هــا اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت خطــوط و نقــوش ایرانــی و‬ ‫اســامی‪ ،‬رنــگ هــای اصیــل ایرانــی و زنــده نگه داشــتن رســوم و‬ ‫ســنت های گذشــته‪ ،‬در طراحــی نمادهــا و دیــوار نگاره هــای نــوروزی‬ ‫گــرگان از ســبک هنــر اصیــل مینیاتــور اســتفاده گردیــد‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان اجــرای ایــن گونــه اقدامــات را گامی موثــر برای جذب‬ ‫بیشــتر گردشــگر دانســت و گفــت‪ :‬گــرگان جاذبه هــای زیــادی دارد کــه‬ ‫معرفــی ایــن قابلیــت هــا مــی توانــد بــه افزایــش حضــور مســافران‬ ‫منجــر شــده و بهبــود درامــد را شــهر بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رییــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی گفت‪ :‬در روز چهارشنبه ســوری ‪ ۳۰۰‬نیروی‬ ‫شــاغل در اورژانــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان امــاده بــاش‬ ‫هســتند و بــرای خدمــت رســانی بــه شــهروندان امادگــی کامــل دارنــد‪.‬‬ ‫دکتــر تقــی دولــت ابــادی اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی پایــگاه هــای شــهری‬ ‫و جــاده ای و پایــگاه اورژانــس هوایــی‪ ،‬مرکــز ارتباطــات و فرماندهــی‬ ‫عملیــات اورژانــس اســتان‪ ،‬واحــد مدیریــت بحــران دانشــگاه و مرکــز‬ ‫پایــش مراقبت هــای درمانــی دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان بــرای این‬ ‫شــب امادگــی کامــل دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتقرار اتوبــوس امبوالنــس و ســایر امبوالنس هــا در‬ ‫مــکان هــای پــر تــردد مرکــز اســتان و ســایر شهرســتان هــا از دیگــر‬ ‫اقدامــات پیــش بینــی شــده اورژانــس خراســان شــمالی بــرای شــب‬ ‫چهارشــنبه پایــان ســال اســت‪.‬‬ ‫دولــت ابــادی بــا بیــان اینکــه شــهروندان در صــورت مواجــه با مصدوم‬ ‫بــا ‪ ۱۱۵‬تمــاس گیرنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه شــهروندان توصیــه مــی شــود کــه اگر‬ ‫در شــب چهارشــنبه ســوری بــا مصدومــی مواجــه شــدند‪ ،‬بالفاصلــه بــا‬ ‫شــماره ‪ ۱۱۵‬تمــاس گرفتــه و نشــانی دقیــق را اعــام کنند‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریــت توســعه‪ ،‬منابــع و برنامــه ریــزی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال بــا جــذب ‪۶۱‬‬ ‫بهــورز‪ ،‬کمبــود نیــروی انســانی در خانــه هــای بهداشــت اســتان‬ ‫رفــع مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر حســن براتــی زاده بــا اشــاره بــه برگــزاری ازمــون بهــورزی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن ازمــون در مرحلــه اول به صــورت کتبــی و بــا‬ ‫حضــور ‪ ۲۲۷‬داوطلــب برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از بیــن پذیرفته شــدگان در ایــن ازمــون‪ ،‬بعــد از ازمون‬ ‫علمــی و طــی مراحــل مصاحبــه‪ ،‬درنهایــت ‪ ۶۱‬نفــر در راســتای‬ ‫تامیــن نیــروی بهــورز در مراکــز بهداشــتی شهرســتان های ســطح‬ ‫اســتان بــه کار گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫براتــی زاده ارائــه خدمــات بهداشــت و درمــان را از نیازهــای اصلــی‬ ‫روســتاییان دانســت و گفــت‪ :‬بایــد تمامــی امکانــات مانند خدمات‬ ‫بهداشــتی در اختیــار ایــن قشــر مظلــوم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی فعالیت بهورزان در ارتقای شــاخص های بهداشــتی را موثر‬ ‫دانســت و یــاداور شــد‪ :‬جــذب و حضــور ایــن بهــورزان در مراکــز و‬ ‫خانه هــای بهداشــت اســتان کمــک بزرگــی بــه تامیــن و رفــع کمبود‬ ‫نیــروی انســانی و ارتقــای ســطح ســامت مــردم روســتا می کنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره ‪140060312005005014‬مــورخ ‪ 1400/11/21‬هییت‪،‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایــادی ازمالــک اقــای ایــوب باباکــردی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412005000408‬تقاضــای اقــای محمدبرزگربــه شــماره شناســنامه ‪2725‬کدملــی‬ ‫‪2269867521‬صــادره ازعلــی ابادفرزندیدالــه درششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 30/13‬مترمربــع مفروزمجزاشــده ازپالک‪-29‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول خیابــان امــام رضاخیابــان فردوس‪51‬نرســیده بــه‬ ‫چهــارراه خارکالتــه مغــازه بخش‪6‬حــوزه ثبتــی علــی ابادتاییدگردید‪.‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشودازاینرواشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ‬ ‫انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪116‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪ 1400/12/7:‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪ 1400/12/23 :‬محمودخاندوزی رییس اداره ثبت اسنادوامالک علی ابادکتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره ‪140060312005005166‬مــورخ ‪ 1400/11/27‬هییــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایــادی ازمالــک بانوگوهرمعــززی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000423‬تقاضــای اقــای عیــدی‬ ‫محمدالوســتانی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1014‬کدملــی‪ 2268830330‬صــادره ازعلــی ابادفرزندمحمددرششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 732/77‬مترمربــع مفــروض مجزاشــده ازپــاک‪-33‬‬ ‫اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول روســتای ییالقــی افراتختــه کوچــه چشــمه‪13‬بخش‪6‬حوزه ثبتــی علــی ابادبــه اســتنادتاییدیه شــماره ‪ 1400/973‬مــورخ ‪ 1400/3/4‬اداره منابــع طبیعــی علــی ابادونامــه شــماره ‪ 37/16/3036‬مــورخ ‪1400/11/23‬‬ ‫بنیادمســکن علــی ابادتاییدگردید‪.‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشــودازاین رواشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خودراباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجع ذیصالح قضایی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الف‪ 131‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/12/7 :‬تاریــخ انتشــارنوبت دوم‪1400/12/23 :‬‬ ‫محمودخانــدوزی رییــس اداره ثبــت واســنادامالک علــی ابادکتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬اییــن نامه قانون تعیین تکلیــف برابــررای شــماره ‪140060312005005015‬مــورخ ‪ 1400/11/21‬هییت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایــادی ازمالــک اقــای نظرعلــی رخشــانی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412005000429‬تقاضــای اقــای محســن یونســی بــه شــماره شناســنامه ‪1552‬کدملــی ‪2269461800‬صــادره‬ ‫ازعلــی ابادفرزندیــزدان درششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‪58183‬مترمربع مفــروض مجزاشــده ازپالک‪-10‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول روســتای بلــوک غــام روســتای امــام ابادجــاده بیــن مــزارع اراضــی کشــاورزی بخش‪6‬حــوزه ثبتــی‬ ‫علــی ابادبــه اســتنادمجوزه شــماره‪166290‬مورخ ‪ 1400/10/14‬جهادکشــاورزی علــی ابادتاییدگردید‪.‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشــودازاین رواشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪181‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/12/7 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪ 1400/12/23 :‬محمودخاندوزی رییس اداره ثبت اسنادوامالک علی ابادکتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۴۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۲‬تقاضــای اقــای احمــد علــی میرزایــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۶۰۹‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۲۶۴۱۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمعلــی در شـش دانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۳۴.۰۱‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۳۷۹۰‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش ‪ ۱‬خــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی و متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود رابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظــرف مدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۱۰۳۴۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۲/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یک گرگان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شــعبانیه بــا اعتبــار ‪ ۶۶۰‬میلیــارد و ‪ ۳۸۰‬میلیــون ریــال بــه زوج هــای واجــد شــرایط ایــن نهــاد در‬ ‫اســتان‪ ،‬اهــدا شــد‪.‬‬ ‫بابایــی گفــت‪ :‬تــاش کمیتــه امــداد فراهــم کــردن زمینــه ازدواج موفــق و زندگــی پایــدار اســت‬ ‫کــه عــاوه بــر اهــدای جهیزیــه و کمــک هزینه هــای ازدواج بــا ارایــه خدمــات مشــاوره قبــل و بعــد‬ ‫از ازدواج و دوره هــای اموزشــی بــا هــدف تحکیــم بنیــان خانــواده‪ ،‬امــوزش مهارت هــای زندگــی‬ ‫اســامی‪ ،‬تربیــت فرزنــد و اییــن همســرداری بــرای نوعروســان و زوج هــای جــوان زیــر پوشــش ایــن‬ ‫نهــاد انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بابایــی تاکیــد کــرد‪ :‬کمــک بــه تامیــن جهیزیــه دختــران زیــر پوشــش و پرداخــت کمــک هزینــه ازدواج‬ ‫فرزنــدان پســر از جملــه حمایت هــای کمیتــه امــداد در راســتای ترویــج فرهنــگ حســنه ازدواج اســت‬ ‫تــا در ســایه ایــن امــر مهــم‪ ،‬از بــروز اســیب های اجتماعــی در جامعــه پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســال قبــل هــزار‬ ‫و ‪ ۷۸۶‬ســری جهیزیــه بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۱۴۵‬میلیــارد ریــال بــرای برگــزاری‬ ‫ازدواج اســان جوانــان زیر پوشــش‬ ‫ایــن نهــاد در گلســتان اختصــاص‬ ‫یافتــه بــود‪.‬‬ ‫‪ ۷۹‬هــزار خانــوار گلســتانی زیــر‬ ‫پوشــش خدمــات کمیتــه امــداد‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 9‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 77‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪ 9‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۸۹۴‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۳۸‬تقاضای اقای حمیده ریاحی به شماره شناسنامه ‪ ۵۷۳۲‬و کد ملی ‪ ۲۱۲۰۳۸۸۹۲۱‬صادره از گرگان فرزند حسن‬ ‫در یــک ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۱۲۷‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صادره حکایت از انتقال مالک رســمی علی محمد حیــدری نژاد به‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت و به ایــن اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪ .‬الــف ‪۱۰۳۱۱‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/7 :‬تاریخ انتشار نولت دوم‪ 1400/۱۲/23 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۴۲‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۹۳‬تقاضای شرکت پست جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی اداره کل پست استان گلستان به شماره شناسه ملی‬ ‫ن وقف است بمساحت ‪ ۷۰/۱۸۵۲‬مترمربع از پالک شماره ‪-۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی سعداباد بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای‬ ‫‪ ۱۴۰۰۲۹۱۹۸۵۵‬در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی ا ‬ ‫صادره حکایت از انتقال از مالک رســمی به متقاضی دارد ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می گردد ازاین رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند ‪ .‬م‪ .‬الف ‪۱۰۲۹۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۲/7 :‬تاریخ انتشار نولت دوم‪ 1400/۱۲/23 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۴۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۳۲۳۱۷‬و رای اصالحــی شــماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۹۳۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۳۵۹۹‬تقاضای اقــای علی شــعبانی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۲۰۲۶‬کــد ملــی ‪ ۲۱۸۰۵۸۱۷۷۷‬صــادره از بهشــهر فرزنــد خلیــل در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۳.۶۷‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ ۱‬فرعــی از ‪ -۱۲۹‬اصلــی واقــع در اراضــی زنگیــان بخــش دو حــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی ســید ســلیمان میرکریمــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف ‪ ۱۰۳۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۲/۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳:‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫‏هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر رای شــماره‬ ‫‪ – 1400/11/30 – 1400 – 4967‬و رای شــماره ‪ 1400/11/30 – 1400 – 4966‬هیات به کالســه پرونده‏شــماره ‪ 1399 – 262‬و ‪ 1399 – 112‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏مســتقردر واحد ثبتی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حمیــد فــروزان فــرد فرزنــد‏محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 28‬صــادره از بجنــورد و اقــای محســن فــروزان فــرد فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 2801‬هــر یــک بــه‏الســویه‬ ‫در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 148.90‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در کهنــه کنــد‏بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای مصــر خــان باغچقــی فرزنــد جعفرقلــی محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع‏عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ نوبت اول ‪ /1400/12/08 :‬تاریخ نوبت دوم‪ 1400/12/23 :‬‏‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 88‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬اسفند‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬اسفند ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ممنوعیت اخذ هر نوع‬ ‫وثیقه نقدی قبل و بعد‬ ‫از اعطای تسهیالت‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪502‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫هیئــت عامــل بانــک مرکــزی در شــصت و نهمیــن جلســه خــود در ‪ ۲۱‬اســفند ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تصمیــم نهایــی در خصــوص موضــوع ممنوعیــت اخــذ وثیقــه نقــدی قبــل و یــا بعــد از اعطــای‬ ‫تســهیالت را اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی بانــک مرکــزی‪ ،‬هیئت عامــل بانــک‬ ‫مرکــزی پــس از برگــزاری جلســات کارشناســی طــی ســه مــاه گذشــته در ایــن بانــک مقــرر کــرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬همان گونــه کــه در بخشــنامه های متعــدد قبلــی از جملــه بخشــنامه های شــماره‬ ‫‪۶۲۶۶۸‬‏‏‏‏‏‏‪ ۹۱.‬مورخ ‪۱۰‬‏‏‏‏‏‏‏‪۳.‬‏‏‏‏‏‏‏‪ ،۱۳۹۱.‬شــماره ‪۲۲۴۳۰۶‬‏‏‏‏‏‏‪ ۹۳.‬مورخ ‪۲۱‬‏‏‏‏‏‏‪۸.‬‏‏‏‏‏‏‪ ،۱۳۹۳.‬شــماره ‪۶۲۳۵۸‬‏‏‏‏‏‏‪۹۴.‬‬ ‫مــورخ ‪۱۲‬‏‏‏‏‏‏‪۳.‬‏‏‏‏‏‏‪ ،۱۳۹۴.‬شــماره ‪۲۲۵۱۴۹‬‏‏‏‏‪ ۹۵.‬مــورخ ‪۱۵‬‏‏‏‏‪۷.‬‏‏‏‏‪ ۱۳۹۵.‬و شــماره ‪ ۹۹.۱۰۰۸۳۲‬مــورخ‬ ‫‪۹‬‏‪۴.‬‏‪ ۱۳۹۹ .‬بــه کــرات تاکیــد گردیــده اســت‪ ،‬بلوکــه نمــودن بخشــی از تســهیالت اعطایــی‬ ‫بــه مشــتریان‪ ،‬در قالــب انــواع ســپرده ها توســط بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی‬ ‫ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از تاریــخ تصویــب ایــن مصوبــه‪ ،‬اخــذ هرگونــه ســپرده بــه عنــوان وثیقــه نقــدی بــه هــر عنوان‬ ‫قبــل و یــا بعــد از اعطــای تســهیالت توســط بانک‪/‬موسســه اعتبــاری غیربانکــی ممنوع اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مواکــدا ً یــاداور می گــردد‪ ،‬چنانچــه بانک‪/‬موسســه اعتبــاری غیربانکی در راســتای بخشــنامه‬ ‫شــماره ‪ ۹۹.۱۰۰۸۳۲‬مــورخ ‪۹‬‏‪۴.‬‏‪ ۱۳۹۹ .‬قبــل از اعطــای تســهیالت و منــوط بــه توافــق بانــک‪/‬‬ ‫موسســه اعتبــاری غیربانکــی اقــدام بــه اخــذ وثیقــه نقــدی در قالــب ســپرده ســرمایه گذاری‬ ‫مــدت دار از تســهیالت گیرنده نمــوده اســت‪ ،‬پرداخــت ســود علی الحســاب بــه ســپرده مذکــور‬ ‫معــادل نــرخ ســود متناظــر بــا دوره زمانــی ان ســپرده مشــابه ســپرده هایی کــه وثیقه تســهیالت‬ ‫نمی باشــند‪ ،‬الزامــی اســت‪ .‬پرداخــت نــرخ ســود کمتــر از نــرخ ســود متناظــر بــا دوره زمانــی ان‬ ‫ســپرده توســط بانک‪/‬موسســه اعتبــاری غیربانکــی تخلــف محســوب شــده و بانک‪/‬موسســه‬ ‫اعتبــاری غیربانکــی متخلــف مشــمول اقدامــات نظارتــی بانــک مرکــزی می شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان سیم‬ ‫و کابل در علی اباد کتول‬ ‫کشف ‪ 24‬فقره انواع سرقت‬ ‫در گرگان‬ ‫دستگیری سارق با ‪ 48‬فقره‬ ‫سرقت در گرگان‬ ‫ســردار ســعید دادگــر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫وکار اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫ســیم های کابــل بــرق و مخابــرات درعلــی ابــاد کتــول شناســایی‬ ‫و دســتگیری عوامــل ســرقت بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی و پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از انجــام تحقیقــات تخصصــی و‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی‪ 2‬ســارق شــدند و بــا‬ ‫هماهنگــی مرجــع قضائــی در اقدامــی غافلگیرانــه متهمان را در‬ ‫مخفیــگاه انهــا دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار»دادگر» ادامــه داد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات مقدماتــی‬ ‫بــه ‪ 50‬فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق و مخابــرات در ایــن‬ ‫شهرســتان اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری‬ ‫‪ 2‬مالخــر در ایــن عملیــات‪ ،‬گفــت‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی تجــری» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقره انواع ســرقت‪،‬‬ ‫شناســایی و دســتگیری ســارقان در دســتور کار مامــوران کــوپ‬ ‫انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بررســی هــای همــه جانبــه و‬ ‫تحقیقــات گســترده پلیســی موفــق بــه شناســایی و دســتگیری‬ ‫‪ 22‬ســارق حرفــه ای شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گــرگان در ادامــه بــا اشــاره بــه‬ ‫کشــف یــک قبضــه ســاح شــکاری غیرمحــاز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســارقان در تحقیقــات بــه عمــل امــده تاکنــون بــه ‪ 24‬فقــره انواع‬ ‫ســرقت اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری در پایــان بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬پلیــس‬ ‫در راســتای تامیــن نظــم و امنیــت مــردم و برخــورد قاطعانــه‬ ‫بــا ســارقان از هیــچ تالشــی دریــغ نخواهــد کــردو شــهروندان‬ ‫نســبت بــه ایمــن کــردن خــودرو و اماکــن در جهــت پیشــگیری از‬ ‫ســرقت اقــدام و هــر مــورد مشــکوک را از طریــق شــماره ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدبنــال اعــام مرکــز ‪ 110‬مبنــی‬ ‫بــر تخریــب یــک دســتگاه خودپــرداز و ســرقت وجــه نقــد در یکــی‬ ‫از روســتاهای گــرگان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از یکســری اقدامــات تخصصــی و‬ ‫بررســی تصاویــر دوربیــن هــای مــدا ربســته ســارق را شناســایی و‬ ‫پس از هماهنگی قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی عــاوه بــر تخریــب و ســرقت از دســتگاه‬ ‫خودپــرداز بــه ‪ 47‬فقــره ســرقت اماکــن دولتــی و کابــل بــرق در‬ ‫گــرگان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا بیــان اینکــه متهــم در پوشــش مامــور اداره‬ ‫بــرق اقــدام بــه ســرق کابــل در روســتاها مــی کــرده‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان ارزش امــوال مســروقه توســط‬ ‫متهــم بیــش از ‪ 17‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 5‬مالخــر در ایــن‬ ‫عملیــات‪ ،‬گفــت‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004907‬مــورخ ‪1400.11.17‬هیئت موضوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامــه قانون تعیین تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای امــان وردی نظــری تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000220‬تقاضــای اقــای‬ ‫محمــد کشــیر بــه شــماره شناســنامه ‪ 1630‬کــد ملــی ‪ 2269081668‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد ولــی الــه در ششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده به مســاحت ‪ 408‬متــر مربع مفروز و‏مجزاشــده از پــاک ‪ -35‬اصلی‬ ‫واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای ییالقــی چلــی ســفلی ‪،‬نرســیده بــه روســتا ســمت چــپ کوچــه بــن بســت‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد کتــول بــه اســتنادتاییدیه شــماره ‪ 1573‬مــورخ ‪ 1400.11.05‬اداره منابــع طبیعــی علــی ابــاد و مجوزشــماره‬ ‫‏‏‪ 148478‬مــورخ ‪ 1400.09.17‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و‏کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪200 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005006780‬مــورخ ‪1400.11.14‬هیئت موضوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای محمــد حســن صدیقــی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000246‬تقاضــای‬ ‫اقــای ســید حســن حســینی ســاوری بــه شــماره شناســنامه ‪ 393‬کــد ملــی‏‏‪2269844203‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد ســید حســین در ششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪169.21‬متــر مربــع مفــروز‬ ‫و مجزاشــده از پــاک ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬انتهــای خیابــان هنرســتان ‪ -‬نبــش افتــاب ‪ 31‬بخــش‏‏‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از‬ ‫ایــن‏رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪196 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004326‬مــورخ ‪1400.11.30‬هیئت موضوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالک اقــای تاجان بــدروس چوالغیانس تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005001010‬تقاضای‬ ‫اقــای محمــد رضــا خاکــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2‬کــد ملــی ‪2122413743‬‏صــادره ازگــرگان فرزنــد فیــض الــه در ششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنا شــده به اســتناد ‪ 21.20‬ســهم مشــاع‏از‪ 960‬ســهم ششــدانگ عرصه‬ ‫کــه موقوفــه مــی باشــد بــه مســاحت ‪ 103.72‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک ‪ -2‬اصلــی واقــع درعلــی‏ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای تقــی ابــاد ‪ ،‬روبــروی جــاده والــش ابــاد بخــش ‪5‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 14521502‬مورخ‬ ‫‏‏‪ 1400.09.25‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه ‪ 1‬گــرگان و نامــه شــماره ‪ 37.14.8‬مــورخ ‪ 1400.01.08‬بنیــاد مســکن گــرگان و مجــوز‏شــماره ‪ 97.5882‬مــورخ ‪ 1400.02.08‬اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان تائیــد گردیــد‪.‬‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه‏فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪194 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت‬ ‫‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اول‪ 1400.12.07:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪‎‬‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004310‬مــورخ ‪ 1400.11.21‬هیئــت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقای حمــزه خراســانی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1399114412005000374‬تقاضای‬ ‫اقــای عبدالرضــا خواســتار بــه شــماره شناســنامه ‪2867‬و کــد ملــی ‪ 2268848851‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد عباســعلی در ششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 106‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از‬ ‫پــاک ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان نفــت ســیاه نبــش کوچــه بــن بســت شــهاب ‪ 2‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد‏تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت‏بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪188 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005005018‬مــورخ ‪ 1400.11.21‬هیئت موضوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامــه قانون تعیین تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالک اقــای زین العابدیــن زنگانه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000215‬تقاضای خانم‬ ‫فاطمــه نامــی بــه شــماره شناســنامه ‪1105‬و کــد ملــی ‪4879383414‬‏صــادره ازرامیــان فرزنــد حســین در ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه انضمــام بیســت وســه ســهم مشــاع از‏بیســت و چهــار ســهم عرصــه کــه‬ ‫جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بــااداره اوقــاف تنظیــم شــده بــه مســاحت ‪ 162.50‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده‏از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان طالقانــی شــمالی – کوچــه بوســتان ‪ 46‬کوچــه احدثــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی‬ ‫علــی‏ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1400.189343‬مــورخ ‪ 1400.11.10‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت‏بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح‏قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪185 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪ ‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004905‬مــورخ ‪ 1400.11.16‬هیئت موضوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایادی از مالــک اقای خــداداد مزیدی تصرفات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1399114412005000327‬تقاضای اقای ســید‬ ‫مجتبــی حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1‬و کــد ملــی ‪2269653300‬صــادره ازعلــی‏ابــاد فرزنــد ســید مصیــب در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 155‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از پــاک از‬ ‫‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ایــت – کوچــه شــقایق ‪ 24‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‏پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪78 :‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.12.07:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر‬ ‫رای شــماره ‪140060307005004995‬مــورخ ‪ 1400/11/30‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1400114407005000520‬موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه‬ ‫دو‏بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ارازگل پشــین فرزنــد قــره بشــماره شناســنامه ‪ 65‬صــادره از راز و جــرگالن‏در یــک بــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 73.57‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو‬ ‫بجنــورد خریــداری از‏مالــک رســمی اقــای حســین علــی ابــادی فرزنــد ســبز علــی محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه ‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/12/08 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/12/23 :‬‏‬ ‫‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اخبار فیک و دسته بیل‬ ‫پرزیدنت!‬ ‫امــروز همیــن طــور اتفاقــی و بیخــودی یــاد دســته‬ ‫بیل هــای معــروف پرزیدنــت روحانــی افتــادم کــه بــا انهــا‬ ‫کمــر تحریــم هــا و کرونــا را ســیاه و کبــود کــرده بــود! ای‬ ‫کاش همــان روزی کــه پرزیدنــت دو تــا دســته بیــل بــرای‬ ‫شکســتن کمــر تحریــم هــا و کرونــا ســفارش داد‪ ،‬ادرس‬ ‫ابــزار یــراق فروشــی را کــه از ایــن دســته بیــل هــای کمــر‬ ‫شــکن مــی فروشــد‪ ،‬مــی گرفتیــم!‬ ‫ان وقــت مجبــور نمــی شــدیم بــرای ســاخت چنــد تــا‬ ‫دســته بیــل کاربــردی‪ ،‬مزایــده و مناقصــه برگــزار کنیــم تــا‬ ‫یــک عــده بــه بهانــه خدمــت بــه جــان جنــگل بیفتنــد و‬ ‫بــرای امــاده کــردن ســفارش مــا‪ ،‬لعــن و نفریــن هــر چــه‬ ‫پرنــده و چرنــده و جــک و جانــور را بــه جــان بخرنــد‪.‬‬ ‫البــد از خودتــان مــی پرســید ایــن دســته بیــل هــا بــه چــه‬ ‫کار مــی اینــد؟! کمــر چــه کســانی را قــرار اســت بشــکند؟!‬ ‫حقیقــت امــر ایــن روزهــا بــا وجــود اینکــه ســواد رســانه‬ ‫ای مــردم بــاال رفتــه اســت و هشــتاد نــود درصــد مــردم‬ ‫تحصیــات اکادمیــک دارنــد‪ ،‬بــاز هــم عــده ای گــول اخبــار‬ ‫جعلــی و فیــک را مــی خورنــد‪ .‬از بنگاهــی ســر کوچــه‬ ‫گرفتــه کــه در صــدد تمهیــد مقدمــات اخــذ فــوق لیســانس‬ ‫اســت تــا کبابــی ســر بــازار کــه از قضــا فــوق لیســانس‬ ‫عمــران دارد!‬ ‫کار تــا جایــی بیــخ پیــدا کــرده کــه امســال بهــار بــر‬ ‫و بچه هــای اســتارتاپی مرکــز فــن اوری هــای علــوم‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬از ســامانه فکــت یــار رونمایــی کردنــد‬ ‫تــا خلــق اللــه بتواننــد اخبــار جعلــی را از اخبــار غیــر‬ ‫جعلــی تشــخیص دهنــد‪ .‬البتــه فعــا ً تمرکــز ایــن‬ ‫ســامانه روی صحــت اخبــار اینترنــت اســت؛ فلــذا‬ ‫ایــن ســامانه خللــی در بازنشــر اخبــار جعلــی و درپیــت‬ ‫اینســتاگرام و تلگــرام توســط شــوهر عمــه هــا و شــوهر‬ ‫خالــه هــا در گــروه هــای فامیلــی و خانوادگــی نــدارد!‬ ‫هــر چنــد مــا منکــر توانمنــدی هــا و بــه روز بــودن جاعــان‬ ‫اخبــار نیســتیم و گاهــی اوقــات اخبــاری منتشــر مــی کننــد‬ ‫کــه تشــخیص بــودن ان حتــی بــرای کارشناســان هــم‬ ‫دشــوار اســت ولــی خــدا وکیلــی عقــل هــم چیــز خوبــی‬ ‫اســت و اینکــه چــرا عــده ای ان را کریــس خــواب نگهــداری‬ ‫می کننــد‪ ،‬دســتکم بــر حقیــر پوشــیده اســت! یــک چینــی‬ ‫روزی نیــم لیتــر گازوئیــل مــی خــورد! مــرد حســابی ‪ ،‬تیلــر‬ ‫بــه زور روزی نیــم لیتــر گازوئیــل مصــرف مــی کنــد! کنکــور‬ ‫حــذف مــی شــود! پــدر امرزیــده کنکــور صــد تــا صاحــب‬ ‫دارد‪ ،‬مگــر امتحــان ثلــث دوم اســت کــه یــک شــبه حــذف‬ ‫شــود؟!‬ ‫علــی ای حــال یادمــان باشــد مبــارزه بــا جاعــان اخبــار بــه‬ ‫راحتــی مقابلــه بــا تحریــم هــا و کرونــا نیســت کــه بــا دو‬ ‫تــا ضربــه کاری دســته بیــل دراز بــه دراز روی زمیــن ولــو‬ ‫شــوند! مختصــری گرفتــاری و درد ســر هــم دارد‪ .‬فلــذا‬ ‫بهتــر اســت هــم مــا و هــم مســئوالن یــک نمــوره ســواد‬ ‫رســانه ای خودمــان را بــاال ببریــم و قبــل از بــاور و بازنشــر‬ ‫فــوری کمــی هــم تفکــر کنیــم! التمــاس تفکــر ‪...‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه‬ ‫ف ‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004906‬مــورخ‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــ ‪‎‬‬ ‫‪ 1400.11.16‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله‬ ‫ایــادی از مالــک اقــای یعقــوب علــی ابــادی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1400114412005000173‬تقاضــای خانــم نرجــس رضائــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 4580000099‬و کــد ملــی‏‏‪ 4580000099‬صــادره ازشــاهرود فرزنــد‬ ‫مهــدی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث‬ ‫بناشــده بــه مســاحت‏‏‪ 137.68‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪-19‬‬ ‫اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ســی متــری جنوبی – انتهــای فرزانه‬ ‫‏‏‪ 10‬ســمت راســت معبــر فرعــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و‏کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الــف‪183 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1400.12.07:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.12.23 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫از سفر به شهرهای قرمز‬ ‫جدا خودداری کنید‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪502‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬سارا شهیدی‬ ‫چگونه مهربان باشیم؟‬ ‫مهربــان بــودن شــیوه ای حیاتــی بــرای معنــا بخشــیدن بــه‬ ‫زندگــی خــود مــا و البتــه زندگــی دیگــران اســت‪ .‬مهربــان بــودن‬ ‫ط بهتــر و داشــتن شــفقت بیشــتر کمــک‬ ‫بــه برقــراری ارتبــا ِ‬ ‫می کنــد و بــه مــا امــکان می دهــد بــه عنــوان نیرویــی مثبــت‬ ‫در زندگــی دیگــران اثــر بگذاریــم‪ .‬مهربانی ریشـه های عمیقی‬ ‫درون انســان دارد و در حالــی کــه برخــی ذاتــا مهرباننــد‪،‬‬ ‫انتخــاب همیشــه بــا ماســت کــه هــر وقت بخواهیــم مهربانی‬ ‫را در وجودمــان پــرورش دهیــم‪ .‬بــرای اینکــه بدانیــم چگونــه‬ ‫مهربــان باشــیم در ایــن مقالــه‪ ،‬تحــت ســه عنــوان کلــی‬ ‫مطالبــی را بــا هــم مــرور می کنیــم‪ .‬بخــش اول بــه پــرورش‬ ‫دیــدگاه مهربانانـه ‪ ،‬بخــش دوم بــه پــرورش صفــات مهربانانه‬ ‫و نهایتــا بخــش ســوم بــه تمرین های عملی پــرورش مهربانی‬ ‫اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪501‬‬ ‫‪ .۷‬مودبانه رفتار کنید‬ ‫گرچــه مــودب بــودن بــه خــودی خــود نشــانه ای از مهربــان‬ ‫بــودن نیســت‪ ،‬ادب خالصانــه احتــرام شــما را نســبت بــه‬ ‫دیگــران نشــان می دهــد‪ .‬ادب راهــی مهربانانــه بــرای جلــب‬ ‫کــردن توجــه ســایرین و رســاندن پیــا م اســت‪ .‬راه هــای ســاده‬ ‫بــرای مودبانــه رفتــار کــردن عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫خواســته ها و پاســخ هایتان را دوبــاره جمله بنــدی کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال بــه جــای‪« :‬می تونــم ایــن کار رو بکنــم؟» بگوییــد‪:‬‬ ‫«امکانــش هســت کــه ایــن کار رو انجــام بــدم؟» یــا بــه جــای‪:‬‬ ‫«ایــن درســت نیســت‪ ».‬بگوییــد‪« :‬تعجــب کــردم‪ ».‬و بــه‬ ‫جــای‪« :‬منظــوم ایــن نبــود‪ ».‬بگوییــد‪« :‬بــذار یــه جــور دیگــه‬ ‫بــرات توضیــح بــدم‪».‬‬ ‫رفتــاری بســیار مودبانــه از خــود نشــان دهیــد‪ .‬در را بــرای‬ ‫مــردم بــاز نگــه داریــد‪.‬‬ ‫رفتارهــای خیلــی عوامانــه از خــود نشــان ندهیــد‪ ،‬و بــا‬ ‫غریبه هــا خیلــی صمیمــی نشــوید‪.‬‬ ‫از دیگران صادقانه تعریف کنید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬شکرگزار باشید‬ ‫بــرای ادم هــای واقعــا مهربــان تشــکر کــردن کار ســاده ای‬ ‫اســت‪ .‬انهــا هیــچ کاری را وظیفــه ی دیگــران نمی داننــد و‬ ‫همیشــه از انهــا تشــکر می کننــد‪ .‬انهــا می داننــد کــه چطــور‬ ‫بایــد بگوینــد «متشــکرم» و واقعــا ایــن منظــور را دارنــد‪ .‬انهــا‬ ‫از نوشــتن و تلفــن بــرای رســاندن پیــام تشکرشــان اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬ادم هــای قــدردان عــاوه بــر ایــن وقتــی کســی‬ ‫روزشــان را می ســازد از او تشــکر می کننــد بــه جــای اینکــه تنهــا‬ ‫وقتــی لــب بــه تشــکر بــاز کنند کــه کار به خصوصی برای شــان‬ ‫انجــام شــده باشــد‪ .‬اگــر عــادت تشــکر کــردن از اطرافیــان را‬ ‫در خــود پــرورش دهیــم می بینیــم کــه مهربان تــر شــده ایم‪.‬‬ ‫اگــر بــه همـه ی چیزهــای خوبــی کــه دیگــران برای تــان انجــام‬ ‫می دهنــد توجــه کنیــد ان وقــت بــرای انجــام کارهــای خــوب‬ ‫بــرای انهــا اماده تــر می شــوید‪ .‬بــا اگاه شــدن از اینکــه چطــور‬ ‫مهربانــی دیگــران احساســات شــما را تحــت تاثیــر قــرار داده‬ ‫بیشــتر بــرای گســترش عشــق در دنیــا تمایــل پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫بخش سوم‪ :‬تمرین های عملی مهربانی‬ ‫‪ .۱‬حیوانات و موجودات زنده را دوست بدارید‬ ‫دوســت داشــتن حیوانــات و مراقبــت از انهــا یــک تمریــن‬ ‫عملــی بــرای مهربانــی اســت‪ .‬هیــچ چیــز شــما را بــرای‬ ‫مراقبــت کــردن از جانــوران گونه هــای دیگــر مجبــور نمی کنــد‬ ‫بــه خصــوص در دوره ای کــه ابزارهــای ســلطه ی انســان بــر‬ ‫جانــوران ایــن چنیــن قدرتمندنــد‪ .‬امــا هنــوز توجــه و احتــرام‬ ‫بــه یــک جانــدار بــه خاطــر ارزش وجــودی ای کــه دارد نشــانه ای‬ ‫ـی عمیــق اســت‪ .‬همچنیــن احتــرام بــه طبیعتــی کــه‬ ‫از مهربانـ ِ‬ ‫از بقــای مــا حمایــت کــرده و مــا را پــرورش می دهــد عــاوه‬ ‫بــر ایــن کــه عملــی از ســر مهربانــی اســت توجیه پذیــر نیــز‬ ‫هســت‪ .‬بــا ایــن نگــرش بــه طبیعــت اطمینــان پیــدا می کنیــم‬ ‫مولفه هایــی کــه بــرای تامیــن زندگــی ســالم بــه ان هــا نیــاز‬ ‫داریــم را نابــود نمی کنیــم‪.‬‬ ‫از حیوانــات نگهــداری کنیــد‪ .‬چــه پذیرفتــن حیــوان خانگــی‬ ‫چــه مراقبــت از دیگــر حیوانــات در طبیعــت مهربانــی ای‬ ‫اســت کــه بــا ورود موجــودی دیگــر بــه زندگی تــان بــرای شــما‬ ‫شــادمانی بــه ارمغــان مــی اورد‪.‬‬ ‫مســئول نگهــداری حیواناتــی باشــید کــه بــه ســرپناه موقــت‬ ‫احتیــاج دارنــد‪ .‬بــه دوســتان تان اطمینــان بدهیــد زمانــی کــه‬ ‫حضــور ندارنــد فــردی مهربــان و مراقبــی خــوب بــرای نگهــداری‬ ‫حیــوان خانگــی انهــا هســتید‪.‬‬ ‫بــه حیواناتــی کــه نگهداری می کنیــد احترام بگذارید‪ .‬انســان‬ ‫«مالــک» حیوانــات نیســت‪ ،‬بلکــه مــا در جایگاهــی هســتیم‬ ‫کــه مســئول بهزیســتی و مراقبــت از انهاییــم‪.‬‬ ‫بــرای بهســازی بخش هایــی از محــل زندگی تــان بــا‬ ‫هم محلی هــا همــراه شــوید‪ .‬بــا خانــواده‪ ،‬دوســتان یــا بــه‬ ‫تنهایــی بــه دل طبیعــت برویــد و بــا دنیایــی کــه بخشــی از ان‬ ‫هســتید ارتبــاط صمیمانــه برقــرار کنید‪ .‬عشـق تان به طبیعت‬ ‫را بــا دیگــران شــریک شــوید تــا حــس مرتبــط بــودن با طبیعت‬ ‫را در ان هــا بیــدار کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫ل گرایی غلبه کنیم؟‬ ‫درمان کمال گرایی ؛ چطور به کما ‬ ‫سرویس اموزش‪-‬مریم ناصری‬ ‫کمال گرایــی چیســت؟ ایــا درمــان کمــال گرایــی امکان پذیــر‬ ‫اســت؟ چگونــه کمــال گــرا نباشــیم؟ کمال گرایــی مجموعــه ای‬ ‫از افــکار همــراه بــا خودخــوری اســت کــه شــما را وادار می کنــد‬ ‫در پــی اهدافــی باشــید کــه غیرواقع گرایانــه هســتند‪ ،‬بالهــای‬ ‫زیــادی ســر شــما می اورنــد و زندگــی شــما را ســخت می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما هــم مثــل خیلی هــای دیگــر تمایــات کمال گرایانــه‬ ‫داریــد‪ ،‬در ایــن مقالــه چنــد نکتــه دربــاره درمــان کمــال گرایــی و‬ ‫غلبــه بــر ان نوشــته ایم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کمال گرایی را تشخیص بدهید‬ ‫بیشــتر مــردم حتــی تشــخیص نمی دهنــد کــه کمال گرا هســتند‪،‬‬ ‫چــه برســد بــه اینکــه بــه فکــر درمــان کمــال گرایــی باشــند‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت بــه خودشــان بگوینــد فقــط استانداردهایشــان باالســت‬ ‫و بــرای رســیدن بــه بهترین هــا تــاش می کننــد‪ ،‬امــا رســیدن‬ ‫بــه بهترین هــا بــا کمال گرایــی فــرق دارد‪ .‬بــرای اینکــه بدانیــد‬ ‫کمال گــرا هســتید یــا نــه‪ ،‬بــه ایــن ســواالت پاســخ دهیــد‪:‬‬ ‫برای رسیدن به استاندارهایتان دچار مشکل هستید؟‬ ‫ت دارید؟‬ ‫خیلی ترس از شکس ‬ ‫فکر می کنید اشتباهات مثل میدان مین هستند؟‬ ‫به خاطر حساسیت زیاد‪ ،‬مهلت تحویل کارتان می گذرد؟‬ ‫مردم بهتان می گویند انتظارات غیرواقعی دارید؟‬ ‫اعتمادبه نفس شما به دستاوردهای شما وابسته است؟‬ ‫اگــر پاســختان بــه هرکــدام از ایــن ســواالت مثبــت اســت‪ ،‬شــاید‬ ‫دچــار کمال گرایــی باشــید و بایــد ان را جــدی بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬یاد بگیرید چطور انتقادپذیر باشید‬ ‫هیچ کــس دوســت نــدارد از او انتقــاد شــود امــا بعضــی از مــردم‬ ‫مهــارت انتقادپذیــری دارنــد‪ ،‬یعنــی‪:‬‬ ‫برایشــان مهــم اســت چه کســی ازشــان انتقــاد می کنــد و ایــن‬ ‫ســوال برایشــان پیــش می ایــد کــه چــرا ان شــخص دارد ازشــان‬ ‫انتقــاد می کنــد‪.‬‬ ‫هــر نکتــه ای را کــه بــرای بهبودشــان مفیــد اســت تشــخیص‬ ‫می دهنــد و بــه کار می گیرنــد‪.‬‬ ‫انتقاداتی را که مفید نیستند به راحتی نادیده می گیرند‪.‬‬ ‫بقیه مردم انتقادناپذیرها هستند‪ ،‬یعنی‪:‬‬ ‫احســاس می کننــد هــر انتقــادی‪ ،‬بــدون توجــه بــه اینکــه از‬ ‫طــرف چه کســی اســت‪ ،‬حملــه بــه شــخصیت و ارزش فــردی‬ ‫انهاســت‪.‬‬ ‫به جــای اینکــه ســعی کننــد از انتقادهــا چیــزی یــاد بگیرنــد‪،‬‬ ‫فقــط به خاطــر اینکــه ازشــان انتقــاد شــده اســت احســاس بــدی‬ ‫پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫در ذهنشان بارها و بارها به انتقاد پاسخ می دهند‪.‬‬ ‫کمال گرایــان در دســت ه دوم جــا دارنــد و انتقــاد انهــا را نابــود‬ ‫می کنــد‪ .‬بــرای اینکــه از انتقــاد فــرار کننــد‪ ،‬همیشــه بیشــتر و‬ ‫فراتــر از انتظــارات ظاهــر می شــوند‪ .‬می خواهنــد ان قــدر دقیــق‬ ‫باشــند کــه جایــی بــرای انتقــاد نمانــد‪.‬‬ ‫البتــه خودتــان هــم می دانیــد کــه هرچقــدر هــم ســعی کنیــد‬ ‫کارتــان را بــدون نقــص انجــام دهیــد‪ ،‬مــردم همیشــه چیــزی‬ ‫بــرای مخالفــت و انتقــاد و نکاتــی بــرای بهبــود کار شــما پیــدا‬ ‫می کننــد‪ .‬بنابرایــن به جــای اینکــه ســعی کنیــد بــه هــر قیمتــی از‬ ‫انتقــاد فــرار کنیــد‪ ،‬بکوشــید انتقادپذیــر باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تفاوت بین تالش زیاد و کمال گرایی را بدانید‬ ‫اینکــه می خواهیــد خودتــان را بهتــر کنیــد خیلــی خــوب اســت‪،‬‬ ‫امــا تــاش زیــاد ِ ســالم بــا کمال گرایــی متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫بــرن بــرون‪ ،‬محقــق و نویســنده امریکایــی‪ ،‬تــاش ســالم را‬ ‫تــاش بــرای رســیدن بــه بهترین هــا تعریــف می کنــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫از خودتــان راضــی هســتید و می دانیــد کــه می توانیــد بهتــر‬ ‫بشــوید‪ ،‬امــا کمال گرایــی از ایــن احســاس می ایــد کــه هیچ چیــز‬ ‫به قــدر کافــی خــوب نیســت‪ .‬کمال گراهــا فکــر می کننــد فقــط‬ ‫اگــر بــه اســتاندارد ‪ X‬یــا ‪ Y‬برســند‪ ،‬می تواننــد حــس خوبــی بــه‬ ‫خودشــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه بیــان دیگــر‪ ،‬تــاش ســالم یعنــی بــرای خودتــان ارزش قائــل‬ ‫شــوید و ســعی کنیــد از همــه پتانســیل هایتان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کمال گرایــی یعنــی بــه خودتــان بگوییــد بــرای خوب بــودن بایــد‬ ‫بــه چیــز خاصــی برســید و بــا ایــن حــرف بــه خودتــان بی احترامــی‬ ‫می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اهداف واقع گرایانه داشته باشید‬ ‫کمال گراهــا اهدافــی را انتخــاب می کننــد کــه رســیدن بــه‬ ‫انهــا اصــا امکان پذیــر نیســت و بعــد از چنــد مــاه عصبانــی و‬ ‫مســتاصل می شــوند‪ ،‬چــون هرچــه تــاش می کننــد هدفشــان‬ ‫هنــوز خــارج از دســترس اســت‪ .‬راه حــل ایــن مشــکل تعییــن‬ ‫اهــداف واقعــی اســت‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهــداف واقعــی هــم بایــد کمــی تــاش کنیــد‪،‬‬ ‫امــا الاقــل احتمــال دســتیابی بــه انهــا وجــود دارد‪ .‬وقتــی بــه یــک‬ ‫واقعــی کمــی ســخت تر‬ ‫هــدف واقعــی رســیدید‪ ،‬یــک هــدف‬ ‫ِ‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬اگــر همین طــور پیــش برویــد‪ ،‬خیلــی زود‬ ‫خواهیــد دیــد کــه چقــدر پیشــرفت کرده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬چیزهــای ضــروری و نه چنــدان ضــروری را از هــم تفکیــک‬ ‫کنیــد‬ ‫فــرض کنیــد دنبــال خریــد خانــه هســتید‪ .‬اولیــن کاری کــه بایــد‬ ‫بکنیــد ایــن اســت کــه ویژگی هــای «ضــروری» را تعییــن کنیــد‪،‬‬ ‫مثــا بگوییــد‪:‬‬ ‫سه اتاق خواب و دو سرویس بهداشتی؛‬ ‫اشپزخانه بزرگ؛‬ ‫محله ارام؛‬ ‫نزدیک به مدرسه مناسب؛‬ ‫نورگیر‪.‬‬ ‫بعــد ویژگی هــای «نه چنــدان ضــروری» را تعییــن می کنیــد‪،‬‬ ‫مثــا‪:‬‬ ‫شومینه؛‬ ‫استخر شنا؛‬ ‫حیاط‪.‬‬ ‫حــاال دو گزینــه داریــد‪ .‬می توانیــد دنبــال خانــه ای باشــید کــه‬ ‫فقــط ویژگی هــای ضــروری را داشــته باشــد یــا دنبــال خانــه ای‬ ‫بگردیــد کــه هــم «ضروری هــا» را داشــته باشــد هــم «نه چنــدان‬ ‫ضروری هــا» را‪ .‬حاضریــد هزینــه بیشــتری کنیــد‪ ،‬هــم هزینــه‬ ‫مالــی و هــم هزینــه زمانــی‪ ،‬تــا ویژگی هــای «نه چنــدان‬ ‫ضــروری» را هــم داشــته باشــید؟‬ ‫این کارها را در نظر بگیرید‪:‬‬ ‫گزارشی که باید به رئیستان تحویل بدهید؛‬ ‫انجام دادن پروژه ای برای یکی از مشتری ها؛‬ ‫کوزه ای که برای کالس سفالگری درست می کنید‪.‬‬ ‫بایــد پیــش از انجــام هرکدامشــان از خودتــان بپرســید‬ ‫ویژگی هــای «ضــروری» و «نه چنــدان ضــروری» هرکــدام چــه‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫کمال گراهــا دوســت دارنــد «غیرضروری هــا» را در همــه‬ ‫کارهایشــان وارد کننــد‪ ،‬در حالــی کــه اکثــر مواقــع «ضروری هــا»‬ ‫کافــی هســتند‪ .‬فقــط نه چنــدان ضروری هایــی را در کارتــان وارد‬ ‫کنیــد کــه ارزش وقت گذاشــتن داشــته باشــند و وقــت و منابــع‬ ‫الزم بــرای دســتیابی بــه انهــا را در اختیــار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬استانداردهایتان را پایین بیاورید‬ ‫یکــی از مشــکالت کمال گراهــا ایــن اســت کــه استاندارهایشــان‬ ‫خیلــی باالســت‪ .‬کمــی اســتانداردهایتان را پاییــن بیاوریــد‪.‬‬ ‫به جــای تصمیــم انجــام دادن ‪۱۰۰‬درصــدی ِ یــک کار‪ ،‬بــه تــاش‬ ‫‪۹۰‬درصــدی رضایــت بدهیــد و بعــد ببینیــد چــه اتفاقــی می افتــد‪:‬‬ ‫اسمان به زمین امد؟‬ ‫رئیســتان از اینکــه پــروژه به انــدازه کافــی خــوب نیســت ناراحــت‬ ‫می شــود؟‬ ‫کسی شکایت می کند؟‬ ‫از رضایت مشتری کم می شود؟‬ ‫عواقب جبران ناپذیری دارد؟‬ ‫اگــر همه چیــز بــا تــاش ‪۹۰‬درصــدی شــما خــوب بــود‪ ،‬ســعی‬ ‫کنیــد اســتانداردتان را تــا ‪۸۰‬درصــد پاییــن بیاوریــد‪ .‬بــاز هــم‬ ‫مشــکلی وجــود نــدارد؟ خــب بــاز هــم کمــی اســتانداردتان را‬ ‫پایین تــر بیاوریــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬کامیار خدایاری‬ ‫‪ ۷‬اصل طالیی موفقیت‬ ‫و خوشبختی‬ ‫گاهــی اوقــات در زندگــی به شــدت احســاس ناامیــدی می کنیــم‪.‬‬ ‫دلیــل بســیاری از ایــن ناامیدی هــای زندگــی‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫به جــای اینکــه از «خودمــان» انتظــارات زیــادی داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫از «دیگــران» انتظــار داریــم‪ .‬روابــط مــا را همیــن انتظــارات شــکل‬ ‫می دهنــد‪ .‬از خودتــان انتظــارات زیــادی داشــته باشــید و بــرای‬ ‫بــراورده کــردن انهــا تــاش کنیــد؛ خواهیــد دیــد چــه احســاس‬ ‫ارزشــمند و چــه رضایــت دل نشــینی بــه ســراغ تان می ایــد‪ .‬دیگــر‬ ‫زمــان ان فــرا رســیده اســت کــه بــه خودتــان متکــی باشــید و تــا‬ ‫انجــا کــه می توانیــد بــه دیگــران وابســته نباشــید‪.‬‬ ‫چــه دلیلــی بــرای ناامیــدی وجــود دارد وقت ـی کــه روی خودتــان‬ ‫حســاب بــاز می کنیــد؟ ازاد باشــید و ایــن ازادی را بــه دیگــران‬ ‫نیــز هدیــه دهیــد‪ .‬از ایــن ‪ ٧‬اصــل زیــر کمــک بگیریــد و به ســوی‬ ‫موفقیــت و خوشــبختی پیــش برویــد‪.‬‬ ‫‪ .١‬خوداگاه باشید‬ ‫خوداگاهــی را می تــوان این گونــه تعریــف کــرد‪« :‬خوداگاهــی‬ ‫یعنــی توانایــی درک درســت احساســات»‪ .‬خــود اگاه بــودن یعنــی‬ ‫اینکــه بدانیــم در شــرایط مختلــف چــه احساســی داریــم و ان را‬ ‫در هــر وضعیــت به خصــوص‪ ،‬پیش بینــی کنیــم‪.‬‬ ‫امــا زمانــی کــه خوداگاهــی نداریــد‪ ،‬واکنش هــای شــدیدی‬ ‫خواهیــد داشــت‪ ،‬عصبانــی خواهیــد بــود یــا تــرس بــر شــما چیــره‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬دیگــران از انتظــارات شــما اگاه نیســتند‪ ،‬نمی تواننــد‬ ‫ذهــن شــما را بخواننــد‪ ،‬احساســات شــما را پیش بینــی کننــد‪،‬‬ ‫انهــا را برانگیزنــد و امــاده مواجهــه بــا واکنــش شــما باشــند! اگــر‬ ‫ایــن واقعیــت را بــاور نداشــته باشــید‪ ،‬دوســتان و اطرافیــان خــود‬ ‫را دلســرد خواهیــد کــرد‪ .‬تــا زمانــی کــه شــروع بــه صحبــت نکنیــد‪،‬‬ ‫دیگــران نمی داننــد کــه چــه احساســی داریــد‪ .‬بایــد درســت بــا‬ ‫دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد و اگــر بتوانیــد احساســات و افــکار‬ ‫خــود را بــا دیگــران در میــان بگذاریــد‪ ،‬بـه ســرعت راه موفقیــت را‬ ‫طــی خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .٢‬از خودتان قدردانی کنید؛ ولی نه بیش از حد!‬ ‫اگــر همیشــه از عملکردتــان راضــی باشــید و از خودتــان قدردانــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬راه پیشــرفت را بــر خودتــان می بندیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬رابطـه ی‬ ‫خودتــان را بــا دوســتان و نزدیکان تــان بــه خطــر می اندازیــد‪ .‬بــه‬ ‫خودتــان متعهــد باشــید و افــکار‪ ،‬احساســات و ایده هایتــان را‬ ‫پیــش خودتــان نگــه داریــد‪ .‬بــرای اینکــه احساســی لذت بخــش‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬نیــازی بــه تاییــد دیگــران نداریــد‪.‬‬ ‫از طرفــی‪ ،‬قــرار نیســت زندگــی کنیــد تــا انتظــارات دیگــران را‬ ‫بــراورده کنیــد‪ .‬هرچقــدر کــه بیشــتر خــود و تصمیمات تــان‬ ‫را تاییــد کنیــد‪ ،‬کمتــر بــه تاییــد دیگــران نیــاز خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫شــهامت داشــته باشــید و خودتــان باشــید‪ ،‬اهــداف خودتــان را‬ ‫بــدون مقایســه ی خودتــان بــا دیگــران‪ ،‬دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای موفقیــت‪ ،‬هیــچ گاه نبایــد موفقیــت دیگــران را ضعــف‬ ‫پیشــروی خــود تلقــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .٣‬برای خودتان ارزش قائل باشید‬ ‫ســعی نکنیــد ان گونــه باشــید کــه دیگــران می خواهنــد؛ چراکــه‬ ‫خــود واقعی تــان را گــم می کنیــد‪ .‬شــاید بــرای برخــی افــراد‬ ‫ارزشــمند نباشــید‪ ،‬امــا هیچ وقــت تردیــد نداشــته باشــید کــه بــرای‬ ‫برخــی دیگــر‪ ،‬غیرقابــل جایگزیــن خواهیــد بــود‪ .‬به جــای اینکــه‬ ‫اســیر افــرادی شــوید کــه شــما را پــس می زننــد‪ ،‬ارزش خــود را‬ ‫در همــراه شــدن بــا کســانی کــه قــدردان حضــور شــما هســتند‬ ‫نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه مهــم نیســت چقدر خوب هســتید‪ .‬همیشــه‬ ‫افــرادی هســتند کــه از شــما خوش شــان نمی ایــد‪ .‬اصــا هــم‬ ‫برای شــان مهــم نیســت کــه شــما چقــدر خــوب و ســخت کوش‬ ‫هســتید‪ .‬زمانــی کــه واقعــا ارزش خــود را درک کردیــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫هیچ وقــت بــرای دســتیابی بــه یــک جایــگاه بــا دیگــری رقابــت‬ ‫نخواهیــد کــرد‪ .‬هنگامــی کــه بحــث دربــاره ی موفقیــت شماســت‪،‬‬ ‫مذاکــره نخواهیــد کــرد! یــا موفــق هســتید و یــا نیســتید!‬ ‫‪ .۴‬از دیگران بی نیاز باشید‬ ‫یــاد بگیریــد کــه بــا دســتاوردها‪ ،‬وظایــف و مســئولیت های‬ ‫خودتــان زندگــی کنیــد‪ .‬منتظــر نباشــید کــه دیگــران تغییــر کننــد‪.‬‬ ‫تــاش نکنیــد کــه دیگــران را کنتــرل کنیــد‪ .‬بــر روی تغییراتــی کــه‬ ‫بــرای رســیدن بــه ســطح مطلــوب موفقیــت و اعتمادبه نفــس نیــاز‬ ‫داریــد تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر منتظــر تغییــر شــخصی دیگــر باشــید‪ ،‬انگار که فرمــان زندگی‬ ‫خــود را به دســت او داده ایــد‪ .‬منتظــر نباشــید کــه شــخصی غیــر از‬ ‫خودتــان‪ ،‬شــما را بــه ان ســطح از موفقیتــی کــه می خواهیــد‬ ‫برســاند‪ .‬ایــن امــر مثــل زندانــی تیــره و تــار اســت کــه خودتــان و‬ ‫دیگــران را در ان اســیر خواهیــد کــرد‪ .‬از غیــر بی نیــاز باشــید‪ .‬از‬ ‫احساســات تان و هرگونــه انتظــارات غیرواقعــی کــه از دیگــران‬ ‫داریــد اگاه باشــید‪.‬‬ ‫هــر چقــدر بیشــتر شایســته و توانمنــد باشــید‪ ،‬بــه دیگــران‬ ‫کمتــر نیــاز خواهیــد داشــت و راحت تــر بــا انهــا تعامــل خواهیــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬عزت نفس داشته باشید‬ ‫انســان هایی کــه واقعــا قدرتمنــد هســتند هی ـچ گاه نیــاز ندارنــد‬ ‫م هســتند؛ بلکــه‬ ‫کــه توضیــح دهنــد کــه چــرا شایســته ی احتــرا ‬ ‫خیلــی راحــت کســانی را کــه بــه انهــا احتــرام نمی گذارنــد همراهــی‬ ‫نمی کننــد‪ .‬دیگــران تنهــا بــه همــان انــدازه ای کــه بــرای خــود‬ ‫احتــرام قائــل هســتید بــه شــما احتــرام خواهنــد گذاشــت‪ .‬ازادی‬ ‫شــخصی‪ ،‬اعتمادبه نفــس و موفقیــت‪ ،‬بــا پیشــرفت و یادگیــری‬ ‫فــردی نتیجــه می شــوند‪ .‬ایــن را بپذیریــد کــه برخــی اوقــات‬ ‫بهتریــن چیــزی کــه می توانیــد بگوییــد «نــه» اســت‪ .‬مرزهایــی‬ ‫مشــخص بــرای عــزت نفــس خــود در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگــر از دیگــران انتظــار احتــرام داشــته باشــید رنــج خواهیــد‬ ‫کشــید‪ .‬بــه انچــه هســتید ایمــان داشــته باشــید و در همیــن‬ ‫راســتا پیــش برویــد‪ .‬هیـچ گاه انجــام کاری را کــه خودتــان از پــس‬ ‫ان بــر می اییــد از دیگــران درخواســت نکنیــد‪ .‬زمانــی کــه شــرافت‬ ‫نفــس را تمریــن می کنیــد‪ ،‬بــه خودتــان ایــن شــانس را می دهیــد‬ ‫کــه خوشــحال و موفــق باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خودتان را بپذیرید‬ ‫هم ـه ی مــا انســانیم‪ .‬بــا وجــود هم ـه ی کمبودهایــی کــه داریــم‪،‬‬ ‫بایــد خودمــان را بپذیریــم‪ .‬زمانــی کــه خودتــان را بپذیریــد‪ ،‬متوجه‬ ‫می شــوید کــه دیگــران هــم مثــل شــما یــک انســان هســتند‪.‬‬ ‫دیگــر از انهــا انتظــار نخواهیــد داشــت کــه هماننــد انچــه تصــور‬ ‫می کردیــد باشــند‪ .‬دیگــر بــا کوتاهــی انهــا عصبانــی نخواهیــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــر روی پیشــرفت فــردی خــود متمرکــز باشــید‪ .‬بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن همــه کمبودهایــی کــه وجــود دارد‪ ،‬بــه دنبــال راه هایــی‬ ‫باشــید کــه زندگــی شــما را غنــی‪ ،‬هیجان انگیــز‪ ،‬تکمیــل و شــاداب‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬زندگــی کــردن بــا ایــن رویکــرد‪ ،‬نیــاز شــما بــه کنتــرل‬ ‫کــردن دیگــران را کاهــش خواهــد داد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬بــه شــخصی‬ ‫ســالم تر بــرای تعامــل و کار تبدیــل خواهیــد شــد‪ .‬بعــد از اینکــه‬ ‫دســت از انتظــارات بــاالی خــود از دیگــران برداشــتید‪ ،‬شــروع بــه‬ ‫قدردانــی از انهــا خواهیــد کــرد و بــرای رســیدن بــه اهداف تــان بــه‬ ‫خودتــان تکیــه می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .٧‬خودتان را دوست داشته باشید‬ ‫زندگــی چالش برانگیــز اســت‪ ،‬چراکــه هــر چیــزی و هــر کســی‬ ‫در اطــراف شــما زودگــذر خواهــد بــود‪ .‬زندگــی را همیشــه‬ ‫روبــه راه نخواهیــد! توانایی هــای خــود را در اغــوش بگیریــد و از‬ ‫خصوصیــات چالش برانگیــز خــود اگاه باشــید‪ .‬شــخصیت شــما‬ ‫همــواره بایــد در حــال رشــد باشــد‪ .‬ایــن پیچیدگــی شماســت کــه‬ ‫شــما را بــرای دیگــران جالــب و الهام بخــش می کنــد‪.‬‬ ‫زندگــی کــردن بــرای خوشــحال کــردن دیگــران‪ ،‬خوددوســتی‬ ‫نیســت؛ بلکــه خــود را کوچــک و خُــرد کــردن اســت‪ .‬بــرای شــخص‬ ‫پســت و حقیــر‪ ،‬هیــچ راهــی بــرای موفقیــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫در زندگــی‪ ،‬بــا توانایــی پیــروزی در ســختی ها و ناامنی هــا‬ ‫ســنجیده می شــوید‪ ،‬نــه بــا دوری کــردن از انهــا‪ .‬زمانــی کــه‬ ‫از خــود اگاه هســتید‪ ،‬خــود را به عنــوان کاری می بینیــد کــه‬ ‫در حــال پیشــرفت اســت‪ .‬ایــن نــوع تواضــع و فروتنــی درکــی‬ ‫عمیق تــر از دیگــران و انســانیت انهــا بــه شــما خواهــد داد‪ .‬اگــر‬ ‫بــه همــان نســبتی کــه بــر روی رشــد خــود و اینکــه چگونــه بــا‬ ‫تغییــر خــود موفــق خواهیــد بــود‪ ،‬تمرکــز کنیــد‪ ،‬حــس کنتــرل و‬ ‫اعتمادبه نفس تــان بــه نحــو چشــمگیری افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫موفقیــت فقــط بــه معنــی خــوب بــودن نیســت‪ .‬بایــد زمانــی‬ ‫کــه حــس می کنیــد بــه چالــش کشــیده شــده اید‪ ،‬بــه خودتــان‬ ‫بیشــترین تعهــد را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هــر انچــه کــه گفتیــم‪ ،‬بــه «خودتــان» خالصــه می شــود‪ .‬چراکــه‬ ‫شــما تنهــا شــخصی هســتید کــه می توانــد ایــن توانایی هــا‬ ‫را پیشــرفت دهــد‪ .‬به نــدرت پیــش می ایــد کــه دیگــر افــراد‬ ‫یــا وضعیت هــا‪ ،‬همــان کســی یــا چیــزی باشــند کــه شــما‬ ‫می خواهیــد‪ .‬بهترین هــا را ارزو کنیــد و خــود را از دلبســتگی بــه‬ ‫کمــال رهــا کنیــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ســرهنگ فیــروز ســرخوش در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬کارمنــد یکــی از ادارات شهرســتان مالیــر بــه پلیــس فتــا‬ ‫مراجعــه و عنــوان نمــود فــردی بــا بنــده تمــاس گرفــت و خــود را کارمند یکــی از ادارات دولتی معرفی کرده و باترفند‬ ‫ماهرانه ای مبلغ ‪ 230‬میلیون تومان از حســاب من برداشــت کرده اســت‪.‬با توجه به حساســیت موضوع پرونده‬ ‫بصــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بکارگیــری شــگردهای تخصصــی در فضــای مجــازی‪ ،‬مشــخص شــد فــرد کالهبردارکــه خــود را کارمند‬ ‫ادارات دولتــی معرفــی کــرده بــود بــه بهانــه اختصــاص کاالی مصرفــی بــه یکــی از ادارات بــا کســب اطالعــات الزم‬ ‫اقــدام بــه فعــال ســازی همــراه بانــک شــاکی بــر روی تجهیــزات رایانـه ای خــود نموده انــد ‪.‬‬ ‫ناکامی کالهبردار‬ ‫در دقیقه ‪ 90‬با‬ ‫هوشمندی پلیس فتا‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬اسفند ‪1400‬‬ ‫دستگیری‬ ‫بزرگترین‬ ‫کالهبردار ارز‬ ‫دیجیتال شمال‬ ‫کشور‬ ‫انتشار اگهی با مجوز‬ ‫پلیس فتا؛‬ ‫شگرد‬ ‫کالهبرداران‬ ‫است‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی کشــور نســبت بــه‬ ‫انتشــار اگهی هــای کار در منــزل بــا مجــوز پلیــس‬ ‫فتــا هشــدار داد و گفــت‪ :‬شــهروندان مراقــب‬ ‫باشــند در دام کالهبــرداران گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علی محمــد‬ ‫عامل سرقت‬ ‫کننده ارز‬ ‫دیجیتال‬ ‫شناساییشد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل‬ ‫ســرقت کننــده از حســاب ارز دیجیتــال خبــر داد و‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬افــرادی کــه اقــدام بــه ســرقت از کیــف‬ ‫پــول دیجیتــال مــی کننــد متخلــف محســوب شــده‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد اظهــار داشــت‪:‬فردی‬ ‫کــه بــا دادن مشــاوره درخریــد و فــروش‬ ‫ارزدیجیتــال اقــدام بــه کالهبــرداری ازشــهروندان‬ ‫شــمال کشــور نمــوده بــود‪ ،‬شناســایی و‬ ‫دستگیرشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫ســامع خورشــاد در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬بــا مراجعــه چنــد تــن از شــهروندان‬ ‫س مبنــی برســرقت موجــودی کیــف‬ ‫بــه ایــن پلیـ ‬ ‫پــول الکترونیکــی ان هــا‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫دردســتور کارکارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکیان در اظهــارات خــود عنــوان‬ ‫کردنــد مدتــی قبــل به قصــد ســرمایه گــذاری‬ ‫و کســب ســود اقــدام بــه ســاخت کیــف پــول‬ ‫‏الکترونیکــی و خریــد ارز دیجیتــال کــردم ولــی‬ ‫پــس از مدتــی متوجه برداشــت غیرمجــاز ارزهای‬ ‫دیجیتــال از کیــف پولــم و ‏بــه ســرقت رفتــن‬ ‫موجــودی حســابم شــدم‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬افســران‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا بــا بررســی های اولیــه‬ ‫مســتندات دیجیتالــی ارائــه شــده توســط‬ ‫شــاکیان و انجــام اقدامــات تخصصــی پــی بردند‬ ‫کــه رمــز کیــف پــول دیجیتــال توســط مشــاوره‬ ‫درخریــد رمــزارز شــاکیان بــه دورازچشــم ان هــا‬ ‫رجبی در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در ســال های اخیــر و در پــی افزایــش‬ ‫اســتفاده از اینترنــت‪ ،‬کاله برداری هــای‬ ‫اینترنتــی نیــز افزایــش داشــته و در ایــن‬ ‫میــان ســایت های درج اگهــی بــه دلیــل‬ ‫عــدم احــراز هویــت ســهم بیشــتری را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری‬ ‫از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬در روزهــای اخیــر مشــاهده ‬ ‫شــده کــه افــراد ســودجو بــا انتشــار‬ ‫اگهی هــای تبلیغاتــی تحــت عنــوان کار‬ ‫در منــزل در ســایت های درج اگهــی و‬ ‫حتــی شــبکه های اجتماعــی بــرای جلــب نظــر‬ ‫ن (تاییدیــه‬ ‫قربانیــان در اگهی هــای خــود از عنــوا ‬ ‫از پلیس فتــا) اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬پلیــس فتــا هیـچ ‬ ‫گونــه مجــوزی بــرای فعالیــت تجــاری‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫وغیــره در فضــای مجــازی صــادر نمی کنــد! و‬ ‫«کار درمنــزل» بــا مجــوز پلیــس فتــا؛ شــگرد‬ ‫کاله بــرداران اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی افــزود‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا‬ ‫اســتفاده از ایــن ترفنــد و درج نــام پلیــس فتــا و‬ ‫یــا درج عنــوان دیگــر ارگان هــای دولتــی‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫کاربــران را جلــب نمــوده و اقــدام بــه کاله بــرداری‬ ‫از انــان می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬هوشــیار باشــند‪،‬‬ ‫بــ ه راحتــی بــه افــراد در فضــای مجــازی اعتمــاد‬ ‫نکننــد و فریــب ترفند هــای کاله بــرداران را نخورنــد‪.‬‬ ‫و برابــر قانــون بــا ایــن افــراد برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتا ســرگرد احســان بهمنی‪،‬‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعه فردی‬ ‫بــا مرجوعــه قضایــى بــه پلیــس فتــا و درخواســت‬ ‫رســیدگى بــه شــکوائیه خــود مبنــی بــر ســرقت از‬ ‫حســاب ارز دیجیتــال‪ ،‬پرونــده اولیــه تشــکیل و‬ ‫بــا ثبــت اظهــارات شــاکی موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررس ـی های‬ ‫فنــی اولیــه مشــخص گردید متهم که همســر شــاکی‬ ‫مــی باشــد بــا همــکاری بــرادرش اقــدام بــه ســرقت از‬ ‫حســاب ارز دیجیتــال همســرش نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرگردبهمنی بیــان داشــت‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی‬ ‫شناسایی و دستگیری کالهبردار‬ ‫حوزه رمز ارز‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد‪ :‬فــردی کــه بــا انتشــار تبلیغــات خریدوفــروش ارزدیجیتــال‬ ‫درشــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه کالهبــرداری از یکــی از شــهروندان‬ ‫مشــهدی کــرده بــود‪ ،‬شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح ایــن خبــر اعــام کــرد‪ :‬در پــی مراجعــه‬ ‫یکــی از شــهروندان بــه ایــن پلیــس و در دســت داشــتن دســتور قضایــی مبنــی‬ ‫بصــورت تصویربــرداری بــه ســرقت رفتــه و‬ ‫توســط وی خالــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد بیــان داشــت ‪ :‬بــا تــاش‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا هویــت متهــم‬ ‫مشــخص شــد و بــا اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫محــل اختفــای وی مــورد شناســایی قرارگرفــت‬ ‫کــه در یــک عملیــات غافلگیرانه مجرم ســایبری‬ ‫بــا کســب مجــوز قضایــی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهم پــس از‬ ‫دســتگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شــد‬ ‫و بــا ســخنان گمــراه کننــده قصــد فریــب پلیــس‬ ‫را داشــت کــه بــا هوشــیاری کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا و روب ـه رو شــد بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر‬ ‫جمــع اوری گردیــده لــب بــه ســخن گشــودوبه‬ ‫کالهبرداری ازحســاب تعداد زیادی از شــهروندان‬ ‫شــمال کشــور بـ ه مبلــغ ‪ 90.000.000.000‬ریــال تــا‬ ‫ایــن لحظــه اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس الکترونیکی ‪ www.cyberpolice.ir‬اماده‬ ‫دریافــت گزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن‬ ‫کاربــران گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث‬ ‫و رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت‬ ‫کننــد وشــماره تمــاس ‪096380‬بــه صورت شــبانه‬ ‫روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان‬ ‫در سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری در ادامــه بــه افــرادی کــه از‬ ‫عنــوان پلیــس فتــا در اگهی هــای خــود اســتفاده‬ ‫می کننــد نیــز هشــدار داد‪ :‬در صــورت مشــاهده‬ ‫این گونــه مــوارد برابــر قانــون بــا ان هــا برخــورد‬ ‫خواهــد شــد و ســایت دیــوار نیــز موظــف اســت‬ ‫ن چنینــی توجــه‬ ‫هنــگام درج اگهــی بــه نــکات ای ـ ‬ ‫الزم را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمــد رجبــی گفــت‪ :‬ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی‬ ‫کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای‬ ‫ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان هــا‬ ‫می تواننــد راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد‬ ‫و در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد‬ ‫مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی فوریت هــای‬ ‫ســایبری و شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به صــورت‬ ‫شــبانه روزی بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ســایبری صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس‪،‬‬ ‫متهــم پــس از دســتگیری بــا‬ ‫روبــه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫انکارناپذیــر جمــع اوری گردیــده‬ ‫لــب بــه ســخن گشــود و بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی اعتــراف کــرد و اعــام‬ ‫نمــود بــه دلیل اختــاف خانوادگی‬ ‫اقــدام بــه ســرقت از کیــف پــول‬ ‫دیجیتــال همســرم نمــودم‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان هشــدار داد‪:‬‬ ‫ایــن روزهــا مجرمــان ســایبری‬ ‫همیشــه امــاده هــک حســاب ها‬ ‫وکیــف پــول هــای رمزنگاری شــده‬ ‫هســتند؛ محبوبیــت و افزایــش قیمــت ارزهــای‬ ‫دیجیتــال پیشــرو ماننــد بیــت کویــن و اتریــوم‪ ،‬انهــا‬ ‫را بــه یــک هــدف ســوداور بــرای کالهبــرداران در‬ ‫سراســر جهــان تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و‬ ‫مواجهــه بــا جرائــم رایانــه ای می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا‬ ‫شــماره گیــری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای‬ ‫سایبـــری از مشــاوره ها و راهنمایی های کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫بــر ســرمایه گذاری و دریافــت ســود بــه صــورت ارز دیجیتــال از یــک شــخصی‬ ‫نامعلــوم در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا تعــداد مخاطــب بــاال موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود عنــوان داشــت‬ ‫چنــد وقــت پیــش درشــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــه پیــج وی توســط یکــی از‬ ‫دوســتانش پیشــنهاد شــده بــا شــخصی کــه مدعــی بــود در زمینــه ارزهــای‬ ‫دیجیتــال فعالیــت می کنــد و ســودهای کالنــی در ازای ســرمایه گــذاری در ایــن‬ ‫زمینــه پرداخــت مــی کنــد‪ ،‬اشــنا شــدم و مــدت کوتاهــی بــا وی در ارتبــاط بــودم و‬ ‫پــس از جلــب اعتمــادم مبلــغ هشــتصد میلیــون ریــال جهت ســرمایه گــذاری در‬ ‫زمینــه ارزهــای دیجیتــال بــرای وی واریــز کــردم و بعــد از واریــز وجــه بــرای واریــز‬ ‫رمــز هــای خریــداری شــده ادرس کیــف پــول دیجیتالــم را دادم تــا نســبت بــه‬ ‫واریــز ارزهــای خریــداری شــده اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫عودت وجه سرقت‬ ‫شده با اقدام سریع‬ ‫پلیس فتا‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده برداشــت‬ ‫غیرمجــاز حســاب بانکــی و عــودت مبلــغ‬ ‫‪ 44/000/000‬ریــال بــه حســاب شــاکی توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدعلــی فرهــودی در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره‬ ‫پرونــده بــا موضــوع برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫حســاب بانکــی بــه مبلــغ ‪ 44‬میلیــون ریــال‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬شــاکی پرونــده‬ ‫در اظهــارات خــود عنــوان کــرد مدتــی قبــل‬ ‫پیامکــی بــا موضــوع ثبــت شــکواییه قضایــی‬ ‫علیــه خــود دریافــت نمــوده کــه پــس از ورود‬ ‫بــه لینــک موجــود در پیامــک‪ ،‬اقــدام بــه دانلــود‬ ‫و نصــب نــرم افــزار ثنــا نمــوده اســت کــه پــس از‬ ‫نصــب برنامــه‪ ،‬بــرای پرداخــت کارمــزد اطالعــات‬ ‫حســاب خــود را در درگاه بانکــی وارد کــرده کــه‬ ‫ایــن اقــدام وی منجــر بــه برداشــت مبلــغ ‪44‬‬ ‫میلیــون ریــال از حســاب شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ فرهــودی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫جعلــی بــودن پیامــک ارســال شــده بــه شــاکی‬ ‫و همچنیــن جعلــی بــودن درگاه بانکــی‪،‬‬ ‫اطالعــات حســاب شــاکی توســط شــخص‬ ‫مجــرم بــه ســرقت رفتــه بــود کــه بــا بررسـی های‬ ‫کارشناســان مبــارزه بــا جرایــم پلیــس فتــا‬ ‫مشــخص شــد مجــرم بــا اســتفاده از اطالعــات‬ ‫حســاب شــاکی‪ ،‬اقــدام بــه ثبــت ســفارش‬ ‫یــک دســتگاه تلفــن همــراه در یــک فروشــگاه‬ ‫اینترنتــی نمــوده اســت کــه بــا اقــدام ســریع‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســفارش لغــو و وجــه ســرقت‬ ‫شــده بــه حســاب شــاکی عــودت داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه شــهروندان هشــدار‬ ‫داد‪ :‬ســازمان ها و نهادهــای دولتــی از‬ ‫شــماره های شــخصی بــرای افــراد پیامــک‬ ‫ارســال نمی کننــد و شــهروندان ایــن نکتــه را بــه‬ ‫یــاد داشــته باشــند کــه پیامک هــای منتســب‬ ‫بــه ســازمان ها کــه بــا شــماره شــخصی ارســال‬ ‫شــده اند حیلــه مجرمیــن ســایبری بــوده و‬ ‫نبایــد بــه انهــا اعتمــاد کــرد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــا‬ ‫تمــام تــوان امــاده خدمت رســانی در فضــای‬ ‫مجــازی بــوده و شــهروندان می تواننــد در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا هــر مشــکلی در فضــای‬ ‫مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫رمزنگاری ناقص منجر‬ ‫به اسیب دیدن ‪100‬‬ ‫میلیون تلفن گلکسی‬ ‫سامسونگ شد‬ ‫در اواســط ســال ‪ 2021‬تیمــی متشــکل از اعضــای‬ ‫علمــی و دانشــگاهی‪ ،‬جزئیــات نقــص بــزرگ طراحــی‬ ‫در دســتگاه هــای سامســونگ را منتشــر کردنــد‪.‬‬ ‫جزئیــات ایــن ماجــرا در هفتــه گذشــته بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــته شــد و در پــی ایــن نقیصــه حدود‪100‬میلیــون‬ ‫گوشــی اندرویــد سامســونگ اســیب دیــد‪.‬‬ ‫طبــق اظهــارات پژوهشــگران الــون شکویســکی‪،‬‬ ‫ایــال رونــن و اویشــای وول‪ ،‬برخــی از گوشــی هــای‬ ‫گلکســی سامســونگ دچــار نقــص امنیتــی حــاد شــده‬ ‫و ایــن موضــوع منجــر به رمزگشــایی ســهل مهاجمان‬ ‫گردیــد‪ .‬نواقــص مذکــور نشــات گرفتــه از کلمــات‬ ‫عبوررمزگــذاری شــده بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســیب پذیــری ها به عنــوان ‪25444 2021 CVE‬‬ ‫و ‪ 25490 2021 CVE‬مطــرح شــدند‪ .‬دســتگاه هایی‬ ‫کــه در معــرض خطــر قرار گرفتنــد‪ ،‬مدل های معروف‬ ‫ایــن شــرکت بودنــد‪ .‬از جملــه سامســونگ گلکســی‪S1‬‬ ‫و‪ ،S20‬و همچنیــن برخــی از گوشـی های قدیمــی این‬ ‫شــرکت‪ ،‬مانند ‪ S9 ،S8‬و ‪..S10‬‬ ‫موضوع چیست؟‬ ‫ایــن نقــص کــه باعــث تهدیــد کاربــران شــد در‬ ‫ویژگــی ســخت افــزاری رمزگــذاری گوشــی های‬ ‫هوشــمند گلگســی سامســونگ مشــاهده گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن نقــص منجــر بــه اســتخراج کلمــات عبورپنهــان‬ ‫رمزنــگاری شــده گردیــد‪ .‬قابــل ذکــر اســت نواقــص‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪502‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫پسر ناخلف ‪ 690‬میلیون‬ ‫ریال از حساب پدرش‬ ‫برداشت غیر مجاز کرد‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد خبــر داد‪ :‬نوجوانــی کــه‬ ‫به صــورت غیرمجــاز از حســاب پــدرش ‪ 690‬میلیــون ریــال‬ ‫برداشــت کــرده بــود‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار خورشــاددر گفتگــو‬ ‫بــا پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس‬ ‫فتــا اســتان مبنــی بــر اینکــه برداشــت غیــر مجــاز ازحســاب‬ ‫بصــورت اینترنتــی به مبلــغ‪ 690.000.000‬ریــال اظهــار‬ ‫داشــت درایــن راســتا پرونــده اولیــه بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضائــی تشــکیل و بــا ثبــت اظهــارات شــاکی موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات از‬ ‫ســوی شــاکی و بــا بررس ـی های اولیــه و اقدامــات تخصصــی‬ ‫صورت گرفته توســط تیم کارشناســان این پلیس مشــخص‬ ‫شــد متهــم پسرشــاکی بــوده بــا فعــال ســازی رمــزدوم اقــدام‬ ‫برداشــت وجــوه کــرده؛ بــا هماهنگــی مقــام قضائــی نامبــرده‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد ادامــه داد‪ :‬متهــم ‪ 15‬ســاله پــس از‬ ‫دســتگیری در ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد و بــا‬ ‫ســخنان گمــراه کننــده قصــد فریــب پلیــس را داشــت کــه‬ ‫بــا هوشــیاری کارشناســان پلیــس فتــا و روب ـه رو شــدن‬ ‫بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر جم ـع اوری شــده لــب بــه‬ ‫ســخن گشــود؛ بــا اطــاع از شناســه های کارت بانکــی‬ ‫پــدرش و دسترســی بــه گوشــی موبایــل وی در طــول‬ ‫دومــاه طــی ‪ 14‬مرحلــه تراکنــش بــه منظــور خریــد بــازی‬ ‫انالیــن اعــام داشــت‪.‬‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات بــا بیــان اینکــه‬ ‫در ادامــه بــا اعــام مشــخصات متهــم بــه فــرد شــاکی‪ ،‬ایــن‬ ‫پــدراز شــکایت خــود صــرف نظــر کــرد ‪ ،‬افــزود‪ :‬پلیــس فتــا‬ ‫همــواره توصیــه می کنــد کــه شــهروندان اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی خــود را در نــزد خــود حفــظ کــرده و در اختیــار افــراد‬ ‫غیــر قرارندهنــد‪.‬‬ ‫ناشــی از طراحــی رمزنــگاری و نحــوه اجــرای ان بــر‬ ‫روی ‪ Keystore‬هــای ســخت افــزاری گلکس ـی های‬ ‫سامســونگ مــورد اشــاره و تاکیــد قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ ,Keystore‬سیســتمی در دســتگاه هــای اندرویــد‬ ‫می باشــد کــه ایجــاد و ذخیــره کلمــه عبوررمزنــگاری‬ ‫شــده در محیطهــای امــن یــا ‪ Tees‬را میســر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ Tees‬مناطــق امــن ایجــاد شــده بــرای ارائــه یــک محیــط‬ ‫ایزولــه بــرای اپلیکیشــینهای امــن یــا عملکــرد ‪TAS‬‬ ‫اســت و وظایــف امنیتــی بــرای حفظ یکپارچگــی داده ها‬ ‫و محرمانگــی ان هــا را برعهــده دارد‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬کلمــه‬ ‫عبــور رمزنــگاری را از دســتگاه اســتخراج می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن نقــص بــه ‪ Keystore‬اجــازه داد تــا ‪ API‬هــا را‬ ‫بــه عنــوان کی مســتر ‪ TA‬افشــا وعملیــات رمزنــگاری‬ ‫را انجــام دهــد‪ .‬ماننــد خلــق کلمــه عبــور امــن‪ ،‬ذخیــره‬ ‫ان هــا و اســتفاده از انهــا بــرای رمزگــذاری و ســاین‬ ‫دیجیتــال در ایــن محیــط جدیــد‪.‬‬ ‫خطرات احتمالی!‬ ‫ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه نواقــص امنیتــی‬ ‫شناســایی شــده در مــدل هــای گلکســی سامســونگ‬ ‫میتوانــد فرصــت دســتیابی بــه امتیــازات بنیــادی را بــرای‬ ‫مهاجمــان ســایبری مهیــا نمــوده و منجــر بــه بازیابــی‬ ‫کلمــه عبــور محرمانــه ســخت افــزاری و همچنیــن‬ ‫اطالعــات ذخیــره شــده توســط ‪ Tee‬شــود ‪ .‬اگــر ســوء‬ ‫اســتفاده از ‪ Keymaster TA‬موفقیــت امیــز باشــد‪،‬‬ ‫مهاجــم عملیــات احــراز هویــت در دســتگاه را انجــام‬ ‫داده و به منظور شکســتن حفاظ امنیتی سیســتم های‬ ‫رمزنــگاری ‪,‬حمــات گســترده اساســی را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫بیــن ماه هــای مــی و ژوئیــه ســال ‪ ،2021‬محققــان‬ ‫دانشــگاه تــل اویــو ‪ ,‬شــرکت سامســونگ را مســئول‬ ‫معایــب مذکــور و افشــای اطالعــات اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫نواقــص اشــاره شــده از طریــق بــه روزرســانی های‬ ‫امنیتــی در گوش ـی های ارســالی در مــاه اوت و اکتبــر‬ ‫‪ 2021‬پــچ شــده اســت‪.‬‬ ‫یافته هــای ارائــه شــده و نتایــج ثبــت شــده در‬ ‫ســمپوزیوم امنیتــی ‪ Usenix‬در ســال ‪ 2022‬ارائــه‬ ‫خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫ساکنان مجتمع های مسکونی سعی نمایند از پلیس محله‬ ‫محور یا سرایدار مورد اطمینان استفاده نمایند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ایــن منطقــه شــامل ‪ 6‬ابشــار بــزرگ اســت کــه مســیر دسترســی بســیار مشــکل و دشــواری دارنــد‪ .‬بــه دلیــل ســختی مســیر منطقــه بســیار بکــر و دســت‬ ‫نخــورده باقــی مانــده اســت‪ .‬بلندتریــن ابشــار منطقــه بــه ابشــار نومــل شــهرت دارد کــه بیــش از ‪ 30‬متــر ارتفــاع دارد‪.‬‬ ‫‪ -502‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪- 1443‬شماره ‪-502‬‬ ‫‪ 14‬مارس ‪11-- 2022‬‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬اسفند ‪14-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫سد نومل(کوثر)‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫شگفتى هاى وجود انسان‬ ‫و عظمت خلقت‬ ‫م بِلَح ْـ ٍم ‬ ‫ـان یَن ْظـُـر ُ بِشَ ـح ْ ٍم ‪ ،‬و َ یَت َک َل َّـ ُ ‬ ‫قــال علــی (علیــه الســام ) ‪ :‬اعْجَبـُـوا لِه َـذَا الْاِن َْسـ ِ ‬ ‫ن خ َـر ْ ٍم ‪ .‬امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬از ایــن انســان تعجب‬ ‫ـس م ِـ ْ ‬ ‫م و َ یَت َن َفَّـ ُ ‬ ‫سـمَ عُ ب ِ َعظـْ ٍ ‬ ‫وَ ی َ ْ‬ ‫کنیــد کــه بــا یــک قطعــه پیــه مى بینــد‪ ،‬بــا قطعــه گوشــتى ســخن مى گویــد بــا‬ ‫اســتخوانى مى شــنود و از شــکافى تنفــس مى کنــد! امــام علــی(ع) در ایــن بخــش‬ ‫از ســخنان حکمت امیــز خــود اشــارات لطیفــى بــه عظمــت افرینــش انســان و‬ ‫تدبیــر عظیــم خالــق بشــر مى کنــد و مخصوصــا ًبــر ایــن معنــا تکیــه دارد کــه یکــى از‬ ‫ویژگى هــاى خلقــت خداونــد قــادر توانــا ایــن بــوده کــه بــا وســایل کوچکــى مســائل‬ ‫مهمــى را ایجــاد کــرده و مى کنــد‪ .‬در اینجــا بــه چهــار قســمت از ایــن شــگفتى هاى‬ ‫افرینــش اشــاره مى کنــد‪ ،‬نخســت مى فرمایــد‪«:‬از ایــن انســان تعجــب کنیــد کــه‬ ‫بــا یــک قطعــه پیــه مى بینــد» مى دانیــم بافت هــاى بــدن انســان عمدتــا از گوشــت‬ ‫تشــکیل شــده؛ گوشــتى کــه اســتخوان ها ان را برپــا مـى دارد؛ ولــى چشــم در واقــع‬ ‫یک قطعه پیه شــفاف اســت که ســاختمان بســیار عجیب و دقیقى دارد؛ از هفت‬ ‫طبقــه کــه روى هــم قــرار گرفته انــد و ســه مــادۀ ســیال و شـف ّاف کــه در میــان انهــا‬ ‫قــرار دارنــد تشــکیل شــده و یــک دنیــا نظــم و حســاب بــر ان حاکــم اســت‪.‬‬ ‫دقیق تریــن وســایل فیلم بــردارى هرگــز قــدرت چشــم را نــدارد‪ ،‬زیــرا بــدون این کــه‬ ‫نیــاز بــه ایــن داشــته باشــد کــه فیلمــى در ان بنهنــد گاه هفتــاد یــا هشــتاد ســال کار‬ ‫فیلم بــردارى خــود را انجــام مى دهــد و تمــام فیلم هــاى او ســه بعــدى اســت و در‬ ‫ان واحــد مى توانــد خــود را بــر دور و نزدیــک منطبــق کنــد و در جهــات چهارگانــه بــا‬ ‫ســرعت حرکــت مى کنــد بى انکــه نیــاز بــه تنظیــم کــردن داشــته باشد‪.‬شــگفتى هاى‬ ‫ســاختمان چشــم بیش از ان اســت که در یک کتاب بگنجد و از اینجا به عظمت‬ ‫کالم مولــى مى تــوان پــى بــرد کــه مى فرمایــد‪« :‬انســان بــا یــک قطعــه چربى کوچک‬ ‫مى توانــد ایــن همــه صحنه هــا را ببینــد»‪ .‬قــران مجیــد نیــز به افرینش چشـم ها در‬ ‫ن »ایــا براى‬ ‫م نَج ْ َعـ ‬ ‫مســئلۀ خداشناســى اشــاره کــرده و مى فرمایــد‪«« :‬ا َل َـ ْ ‬ ‫لْ ل َـ ُه عَیْن َی ْ ِ‬ ‫انســان دو چشــم نیافریدیم ؟»‪.‬مرحــوم مغنیــه در شــرح نهج البالغــۀ خــود بــه نکتــۀ‬ ‫قابــل مالحظـه اى در اینجــا اشــاره کــرده کــه بــا ذکــر ان ســخن را دربــارۀ چشــم پایان‬ ‫مى دهیــم او مى گوید‪:‬چشــم دو کار مهــم مى کنــد نخســت این کــه صحنه هــاى‬ ‫خــارج را بــه درون دل منتقــل مى ســازد و انســان را از انچــه در اطرافــش مى گــذرد‬ ‫اگاه مى کنــد و دیگــر این کــه انچــه در درون قلــب اســت از محبــت و عــداوت و‬ ‫هوشــیارى و بالهــت و خیــر و شــر بــه چشــم منتقــل مى ســازد و چشــم مى توانــد‬ ‫ایینــۀ اســرار درون انســان باشــد‪.‬‬ ‫ان گاه امــام دومیــن شــگفتى وجــود انســان را بیــان مى فرمایــد کــه‪«:‬و (تعجــب‬ ‫کنیــد کــه انســان) بــا قطعــه گوشــتى ســخن مى گویــد»‪.‬‬ ‫بــا این کــه ســخن گفتــن بــراى مــا کار بســیار ســاده اى بــه نظــر مى رســد کــه حتــى‬ ‫از کودکــى بــا ان اشــنا بوده ایــم ولــى اگــر درســت بیندیشــیم کار بســیار پیچیــده اى‬ ‫اســت‪ .‬بــه هنــگام اداى یــک جملــه زبــان باید با ســرعت روى مخــارج متعدد حروف‬ ‫بچرخــد و مخــرج الزم را مثــا بــراى حــرف «ز» انتخــاب کنــد و بالفاصلــه بــه ســراغ‬ ‫حــرف «ب» بــرود و انــگاه ارام بگیــرد و اجــازه دهــد حــرف «الــف» از فضــاى دهــان‬ ‫پخــش شــود بالفاصلــه روى مخــرج «نــون» قــرار گیــرد تــا واژۀ زبــان تلفظـ‍ شــود‪.‬‬ ‫حــال فکــر کنیــد وراى خوانــدن یــک مقاله یا بیان ســخنرانى این زبــان چه جواالنى‬ ‫باید در درون دهان داشــته باشــد که مسلسـل وار جاى خود را تغییر دهد که اگر‬ ‫دیــر بجنبــد کلمــۀ غلطــى بــر زبــان جــارى مى شــود و جالب این اســت که چنــان این‬ ‫جابجایــى عــادت انســان مى شــود کــه گویــى بــه صــورت خــودکار در امــده اســت و‬ ‫انسان مى تواند همۀ حوادث عالم هستى را با همین قطعه گوشت بسیار ساده‬ ‫ادا کنــد و ایــن نکتــه نیــز قابــل توجــه اســت کــه صدها یا هــزاران زبان بــراى تکلم در‬ ‫دنیــا وجــود دارد و همگــى بــا حــرکات زبانشــان مى تواننــد مقاصد خــود را بیان کنند‪.‬‬ ‫ان گاه امــام در ســومین جملــه از حــس شــنوایى انســان ســخن مى گویــد و‬ ‫مى فرمایــد‪(« :‬ایــن مایــۀ تعجــب اســت کــه) انســان بــا اســتخوانى مى شــنود»‪.‬‬ ‫امــواج صوتــى از مجــارى گــوش وارد مى شــود و در ان پیــچ و خــم تعدیــل مى یابــد‬ ‫ســپس بــه پــردۀ گــوش مى رســد‪ .‬در پشــت ایــن پــرده دو اســتخوان ظریــف بــه نــام‬ ‫اســتخوان هاى چکشــى و ســندانى وجود دارد که بى شــباهت به چکش و ســندان‬ ‫نیســت‪ .‬دســتۀ اســتخوان چکشــى بــه پــردۀ صمــاخ متکــى اســت و از ارتعــاش ان‬ ‫بــه حرکــت در مى اید‪(.‬دانشــمندان مى گوینــد‪ :‬عــاوه بــر دو اســتخوان چکشــى و‬ ‫ســندانى‪ ،‬اســتخوان دیگــرى بــه نــام اســتخوان رکابــى نیــز هســت کــه ان نیــز نقش‬ ‫موثــرى در شــنوایى دارد‪ ).‬ایــن دو اســتخوان بــه حرکــت درمى اینــد و عصبــى کــه‬ ‫در پشــت انهاســت از ایــن حرکــت متاثــر شــده پیــام را بــه مغــز منتقــل مى کنــد‬ ‫و انســان کلمــات و حروفــى را کــه دریافتــه بــا انچــه قبــا ًاموختــه اســت تطبیــق‬ ‫مى دهــد و مفاهیــم ســخنان را درمى یابــد و گاه زیــر و بــم ارتعــاش صوتــى و شــدت‬ ‫و ضعــف ان پیام هــاى خاصــى بــا خــود همــراه دارد کــه ان را نیــز درک مى کنــد مثــا ً‬ ‫پیامــى کــه یــک نالــۀ ممتــد و یــا یــک فریــاد بلنــد یــا نفس هــاى ســریع و پـى در پــى با‬ ‫خــود دارد همــه از طریــق ایــن مجــرا و ایــن اســتخوان بــه درون روح و جــان انســان‬ ‫منتقــل مى شــود‪ .‬ســپس امــام علیــه الســام در پایــان ایــن گفتــار حکمت امیــز‬ ‫کــه ناظــر بــه عظمــت افرینــش انســان اســت و قــدرت افریــدگار را نشــان مى دهــد‬ ‫کــه بــا ابــزار ســاده اى اثــار مهمــى را افریــده‪ ،‬مى فرمایــد‪«:‬و (عجیــب این کــه)‬ ‫انســان از شــکافى تنفــس مى کنــد» ‪ .‬منظــور از شــکاف همــان شــکاف دوگانــۀ‬ ‫بینــى اســت کــه نفــس کشــیدن انســان غالبــا ًدر بیــدارى و خــواب بــه وســیلۀ ان‬ ‫انجــام مى شــود‪ ،‬هرچنــد گاه بــه وســیلۀ دهــان نیــز تنفــس مى کنــد؛ ولــى دهــان‬ ‫مســلما ًمجــراى اصلــى نیســت و تنفــس از طریــق ان گاه اثــار نامطلوبــى دارد؛‬ ‫مخصوصــا ًدر هــواى ســرد ممکــن اســت بــه ریه هــا اســیب برســاند در حالــى کــه‬ ‫از طریــق بینــى هــواى ســرد تدریجــا ًگــرم مى شــود و بــه داخــل ریه هــا مى رســد‪.‬‬ ‫شــایان توجــه این کــه ایــن شــکاف داراى موهایــى اســت کــه گــرد و غبــار را مى گیــرد‬ ‫و در مایــۀ لزجــى کــه از بــاال ترشــح مى شــود‪ ،‬بــه صــورت اب بینــى در اورده تــا‬ ‫انســان بتوانــد ان را بــه خــارج منتقــل کنــد‪ .‬خداونــد در ایــن شــکاف ســاده یکــى‬ ‫از مهم تریــن حــواس انســان یعنــى حــس بویایــى را افریــده کــه بــه وســیلۀ‬ ‫ان مى توانــد خــود را از خطراتــى حفظــ‍ کنــد یــا مطلــوب خــود را بــه دســت اورد‬ ‫همان گونــه کــه در زبــان حــس ذائقــه و چشــیدن را قــرار داده کــه بــازرس و مراقــب‬ ‫بســیار خوبــى جهــت تشــخیص غذاهــاى ســالم از ناســالم اســت‪.‬‬ ‫محورهای متن بیانات‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫در دیدار با اعضای مجلس‬ ‫خبرگان رهبری‬ ‫نفی صرف نظر‬ ‫از یک رکن برای‬ ‫تحقق یک رکن‬ ‫یا بازوی دیگر‬ ‫قدرت ملی‬ ‫ تاکیــد بــر عــدم امــکان جهــاد در جنــگ هــای ســخت‬‫بــا ســاح هــای قدیمــی بــا اشــاره تلویحــی بــه روش هــا و‬ ‫شــیوه هــای نویــن دربــاره جهــاد تبییــن‪.‬‬ ‫ معرفــی تبییــن مفاهیــم عالــی اســامی در زمینه هــای‬‫مختلــف بــه عنــوان یــک ســاح موثــر در جهــاد تبییــن‪.‬‬ ‫من نورعلی و برف‬ ‫سرویس خاطرات شهدا‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫راوی‪ :‬رحمــان علــی نــژاد (رزمنــده دالور و جانبــاز گــردان‬ ‫حمــزه سیدالشــهدا(ع)‬ ‫قبــل از عملیــات والفجــر ‪ ۱۰‬ارکان گردان‪،‬گروهــان هــا و‬ ‫دســته هــا را بــه منطقــه بردنــد تــا از نزدیک نســبت به منطقه‬ ‫و راه اشــنا شــوند و بــا حضــور فرماندهــان محتــرم لشــکر و‬ ‫محــور و‪ ...‬نســبت بــه عملیــات توجیــه شــوند‪ .‬بــا عبــور از قلــه‬ ‫پــر از بــرف {هّنــی قُــل }و ورود بــه {دره وشــکناو} بــه محــل‬ ‫مــورد نظــر رســیدیم ‪.‬‬ ‫هــر یــک از افــراد حاضــر از جــا بلنــد مــی شــدند ضمــن‬ ‫معرفــی خــود مســئولیت خــود را بیــان مــی نمودنــد تــا اینکــه‬ ‫نوبــت بــه بنــده رســید ‪ ،‬از جــا برخاســتم و بــرای معرفی عنوان‬ ‫داشــتم‪ :‬ایــن حقیــر اقــای رحمــان علــی نــژاد مســئولیت خــود‬ ‫را بیــان نمــودم‬ ‫ناگهــان جمــع حاضــر شــروع بــه خندیــدن کردنــد مــن هــم از‬ ‫همــه جــا بــی خبــر کــه چــرا دوســتان مــی خندنــد‪.‬‬ ‫بعــد جلســه ســئوال کــردم کــه علــت خنــده جمــع چــه بــود‬ ‫حــاج اکبــر خنکــدار و جمعــی از دوســتان فرمودنــد‪ :‬یــا حقیــر‬ ‫بــاش یــا اقــا !!!‬ ‫تــازه متوجــه علــت خنــده حاضریــن شــدم‪ ،‬بعــد اتمــام‬ ‫جلســه بصــورت ســتونی حرکــت کردیــم تــا بــه مقــر خودمــان‬ ‫کــه گــردان مســتقر بــود برویــم‪.‬‬ ‫در مســیر برگشــت از نّهــری کــه جــاری بــود و اب بســیار‬ ‫زاللــی هــم داشــت مقــداری اب نوشــیدم‪ ،‬نوشــیدن اب‬ ‫همانــا قلنــج کــردن و گرفتگــی پهلــو همانــا و رمــق راه رفتــن را‬ ‫از مــن گرفتــن همــان! بــه ســختی نفــس مــی کشــیدم و نــای‬ ‫راه رفتــن نداشــتم ‪.‬‬ ‫ اشــاره بــه تفــاوت هــای حکمرانــی در منطــق اســام‬‫بــا حکمرانــی هــای رایــج جهــان بــا تاکیــد بــر نفــی‬ ‫شــباهت ان بــا ســلطنت‪ ،‬مــدل ریاســت جمهــوری‬ ‫امــروزی‪ ،‬الگــوی فرماندهــی و مــدل روســای کودتاگــر‪.‬‬ ‫ تصریــح بــر ابتنــای حکمرانــی در منطــق اســام بــر‬‫مبانــی معنــوی‪.‬‬ ‫ تاکیــد بــر بایســته هــای جهــاد تبییــن از جملــه تمایــز‬‫ایجــاد کــردن بیــن راه پیشــرفت و تعالــی مــادی ملــت از‬ ‫بیراهه هــا و کج راهه هــا‪.‬‬ ‫ تشــریح پیامــد عــدم اجــرای درســت جهــاد تبییــن بــا‬‫اشــاره بــه وســیله ی هوســرانی و شــهوترانی شــدن دیــن‬ ‫بــرای دنیامــداران‪.‬‬ ‫ مذمــت تخصیــص بودجــه ســنگین بــرای جهــاد‬‫تبییــن ‪.‬‬ ‫ تاکیــد بــر نقش افرینــی مهــم مجلــس خبــرگان در‬‫اســتحکام نظــام اســامی‪.‬‬ ‫ تصریــح بــر عمــل بــر اســاس وظایف و حدود مشــخص‬‫شــده در قانــون اساســی بــه عنــوان شــرط تاثیرگــذاری‬ ‫همــه نهادهــای قانونــی از جملــه مجلــس خبــرگان‪.‬‬ ‫ اشــاره بــه لــزوم اعمــال ضوابــط دقیــق قانونــی توســط‬‫مجلــس خبــرگان دربــاره جایــگاه رهبــری‪.‬‬ ‫ وظیفــه دولــت و مجلــس بــرای عمــل بــه ضوابــط‬‫قانونــی بــا اشــاره بــه تبعیــت دولــت از قوانیــن مجلــس‬ ‫و متقابــا عــدم دخالــت مجلــس در کار اجــرا‪.‬‬ ‫ تاکید بر استحکام نظام به واسطه قدرت و قوت ملی‪.‬‬‫ قــدرت ملــی بــه عنــوان امــری مرکــب و مجموعــه ای‬‫بــه هــم پیوســته و معرفــی «علــم و فنــاوری» و «تفکــر و‬ ‫اندیشــه ورزی و ازاد فکــری» بــه عنــوان ارکان ان‪.‬‬ ‫ معرفــی «امنیــت و قــدرت دفاعــی»‪« ،‬اقتصــاد و‬‫رفــاه عمومــی و اســودگی معیشــتی مــردم»‪« ،‬قــدرت‬ ‫سیاس ـت ورزی و چانــه زنــی بــرای تامیــن منافــع ملــی در‬ ‫عرصــه منطقــه و جهــان»‪« ،‬فرهنــگ و ســبک زندگــی»‪،‬‬ ‫و «منطــق جــذاب و تاثیــر گــذار بــر دیگــر ملت هــا» بــه‬ ‫عنــوان بازوهــای قــدرت ملــی‪.‬‬ ‫ نفــی صــرف نظــر از یــک رکــن بــرای تحقــق یــک رکــن یــا‬‫بــازوی دیگــر قــدرت ملــی‬ ‫ تصریــح بــر خطایــی بــزرگ و ضربــه بــه قــدرت سیاســی‬‫بــودن کوتــاه امــدن در مقابــل امریــکا یــا هــر قــدرت دیگــر‬ ‫بــه منظــور مصــون مانــدن از تحریــم‪.‬‬ ‫‪ -‬اشــاره بــه ســاده لوحان ه و ناشــیانه بــودن پیشــنهاد‬ ‫فاصلــه ام بــا ســتون زیــاد شــد اقــا نورعلــی رمضــان نــژاد‬ ‫فاصله چندانی با من نداشــته به ایشــان گفتم ‪ :‬شــما بروید‬ ‫مــن نــای راه رفتــن نــدارم داخــل ایــن تختــه ســنگ بزرگــی کــه‬ ‫تــوی مســیر هســتش مــی خوابــم و صبــح خــودم را به گــردان‬ ‫مــی رســونم‪.‬‬ ‫ایشــان قبــول نکردنــد و گفتنــد‪ :‬یــا بــا مــن مــی ایــی یــا اینکــه‬ ‫بــا یــه تیــر مــی زنمــت کــه مطمئــن باشــم بــه دســت عراقی ها‬ ‫نمــی افتــی تــا باعــث لــو رفتــن عملیات شــود‪.‬‬ ‫مــن کــه نــای راه رفتــن و نفــس کشــیدن نداشــتم ایشــون هــم‬ ‫عزمــش جــدی بــود اســلحه را مســلح کــرد به ســمت من نشــانه‬ ‫گرفــت! مــن بــه ناچــار و بــا ســختی همــراه ایشــون بــه مســیر‬ ‫ادامــه دادم تــا بدنــم گــرم و تقریبــا مشــکلم حــل شــده بــود ‪.‬‬ ‫در ادامــه مســیر رســیدیم بــه دو تــن از عزیــزان گــردان اقــا‬ ‫ســید احمــد ربیعــی و اقــا فــرج اللــه رضایی که از ســتون عقب‬ ‫مانــده بودنــد بــا هــم مســیر را ادامــه دادیــم تا اینکه وسـط های‬ ‫قلــه بــه بــرف رســیدیم مقــداری بــه راه ادامــه دادیــم‪.‬‬ ‫وســط هــای بــرف کــه فاصلــه مــا بــا ایــن دوعزیــز هــم زیــاد‬ ‫شــد انهــا رفتنــد اینجــا بــود کــه اقــا نورعلــی بــه علــت ضعــف‬ ‫جســمانی کــه بابــت مجروحیــت عملیــات هــای قبــل داشــتند‬ ‫ســردی بــر ایشــان غلبــه کــرد و دیگــر قــادر بــه ادامــه مســیر‬ ‫نبودنــد اقایــان ربیعــی و رضایــی فاصلــه شــان بــا مــا خیلــی‬ ‫زیــاد بــود مــا ماندیــم تنهــا وســط ســرمای بــرف و بــاد‪ ،‬اقــا‬ ‫نورعلــی اصــرار داشــتند کــه مــن ایشــان را تنهــا رهــا کنــم و‬ ‫خــودم بــه مســیر ادامــه دهــم ‪.‬‬ ‫گفتــم ‪:‬جــای خشــک و بــدون بــرف تــوان راه رفتــن نداشــتم و‬ ‫نخواســتم بیایــم شــما اصــرار داشــتید و تهدیــد کردیدکــه مــن‬ ‫ادامــه دهــم ‪ ،‬ولــی مــن شــما را تنهــا نخواهــم گذاشــت هــر‬ ‫طــوری هســت بــا شــما مســیر را ادامــه خواهــم داد‪.‬‬ ‫چندیــن بــار از فــرط خســتگی وضعــف و بــی حالــی داخــل‬ ‫بــرف بصــورت درازکــش شــهادتین را جــاری مــی کــرد ‪ ،‬و بــا‬ ‫اصــرار بنــده و کمــک بــه ایشــان از جــا بلنــد می شــد و مقداری‬ ‫بــه مســیر ادامــه مــی دادیــم ناگهــان متوجــه ســتونی از نیــرو‬ ‫شــدیم کــه بــه مــا نزدیــک مــی شــدند ‪.‬‬ ‫بــا گــوش دادن بــه صحبتهــای شــان متوجــه شــدیم کــه‬ ‫ایرانــی هســتند نزدیــک کــه شــدند ظاهــرا از نیروهــای ‪۴۱‬‬ ‫ثاراللــه کرمــان بودنــد یکــی از نیروهــای انهــا بــه مــا کمــک‬ ‫داد تــا مســیری را طــی نمائیــم همیــن حیــن متوجــه شــد‬ ‫کــه از نیروهــای خــود فاصلــه گرفتــه بــه مــن گفت‪:‬مــن‬ ‫کاهــش قــدرت دفاعــی با هدف حســاس نشــدن دشــمن‪.‬‬ ‫ اهمیــت مولفــه هــای «اتحــاد ملــی‪ ،‬اعتمــاد ملــی‪ ،‬امیــد‬‫عمومــی‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس ملــی‪ ،‬حفــظ ایمــان ملــی‪،‬‬ ‫مســئله معیشــت عمومــی و روان بــودن و اســان بــودن‬ ‫مســائل اجتماعــی مرتبــط بــا مــردم»‪.‬‬ ‫ تبییــن علــت تــاش شــیاطین و دشــمنان بــرای اغــوای‬‫مــردم بــا اشــاره بــه نقــش بی بدیــل حضــور مــردم در‬ ‫صحنــه‪.‬‬ ‫ تاکیــد بــر تــاش دشــمنان بــرای ترویــج دروغ و تزییــن‬‫حرف هــای بی مبنــا بــا هــدف کاهــش ایمــان و اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس عمومی‪.‬‬ ‫ معرفــی اغــوای خــواص بــا هــدف نهایــی اغــوای مــردم‬‫بــه عنــوان دســتور کار مهــم دشــمنان‪.‬‬ ‫ تبییــن نقشــه مســتکبران جهــان‪ ،‬در ســنگین ترین‬‫جنــگ نــرم تاریــخ بــا ملــت ایــران بــرای اغــوای خــواص بــه‬ ‫منظــور فریــب توده هــای مــردم و از دور کــردن ان هــا از‬ ‫حقیقــت و واقعیــت‪.‬‬ ‫ توضیــح و تبییــن روش هــای مختلــف دشــمن از جملــه‬‫«مزدورپــروری‪ ،‬حرام خوارســازی‪ ،‬تهدیــد و تطمیع»‪.‬‬ ‫ جنــگ نــرم ســنگین دشــمن حاکــی از قــوی شــدن‬‫زیرســاخت هــا و امکانــات جبهــه حــق‬ ‫ تصریــح بــر معرفــی خــواص و پــرورش یافتــگان بــا‬‫ـن حــوزه و دانشــگاه بــه ویــژه‬ ‫بصیــرت‪ ،‬پــر انگیــزه و مومـ ِ‬ ‫مجموعه هــای متعــدد جوانــان بــه عنــوان اســتوانه های‬ ‫واقعــی در مقابــل تقلّ هــای دشــمن‪.‬‬ ‫ اشــاره بــه راه مقابلــه بــا جنــگ نــرم پیچیــده دشــمن‬‫بــه واســطه جهــاد تبییــن کــه در تعبیــر امیرالمومنیــن در‬ ‫نامــه بــه حســنین علیهم الســام بــه عنــوان «جهــاد بــا‬ ‫زبان هــا» تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫ تاکیــد بــر «به روزرســانی ابزارهــا در جنــگ نــرم» بــه‬‫عنــوان الزمــه موفقیــت جهــاد تبییــن‪.‬‬ ‫ ســنجش وضعیــت ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در‬‫جنــگ نــرم در بیانــات معظــم لــه بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫نســبتا خــوب در فضــای مجــازی و نیازمنــد بهبــود و لــزوم‬ ‫تقویــت و نــواوری در بخــش نــرم افــزاری‪.‬‬ ‫ اشــاره بــه لــزوم تبییــن در زمینــه مســائل معرفتــی‪،‬‬‫ســبک زندگــی اســامی و بیــان ایین هــای حکمرانــی‬ ‫اســامی همچــون مردمــی بــودن‪ ،‬دینــی و اعتقــادی‬ ‫بــودن‪ ،‬ا َشــرافی و مُســرف نبــودن‪ ،‬و ظالــم نبــودن و مــورد‬ ‫ظلــم واقــع نشــدن بــرای جهانیــان‪.‬‬ ‫هــم مثــل شــما از نیروهــای خــودی عقــب مــی افتــم‬ ‫مــن اســلحه خــود بهمــراه تجهیــزات و اســلحه اقــا نورعلــی را‬ ‫دادم گفتــم‪ :‬بــاال تحویــل دهیــد و بگوئیــد بــه کمــک بیاینــد‬ ‫خداحافظــی کــرد و رفــت بــاز هــم مــا ماندیــم داخــل بــرف‬ ‫تنهــا! بــه هــر زحمتــی بــود بــا اقــا نورعلــی تــا حــدود ‪ ۱۰۰‬الــی‬ ‫‪ ۱۵۰‬متــر مانــده بــه نــوک قلــه امدیــم ناگهــان متوجــه نــور‬ ‫چــراغ دســتی شــدیم کــه بــه ســمت مــا روشــن شــد صــدا زدم‬ ‫امدنــد بــرای کمــک اقــا نــور علــی را بردنــد و مــن هــم بــه دنبال‬ ‫شــان مســیر را ادامــه دادم تــا نــوک قلــه یــه جایــی بــود کــه‬ ‫ســر مــی خوردیــم بــه داخــل جــاده !‬ ‫می بایســت ُ‬ ‫ســر خــوردم انچنــان ســرما بــر مــن غلبــه کــرده‬ ‫نشســتم و ُ‬ ‫بــود کــه دیگــر نــای بلنــد شــدن نداشــتم و همانجــا افتــادم‪،‬‬ ‫نیروهایــی کــه اقــا نورعلــی را کمــک دادنــد متوجــه شــدند کــه‬ ‫مــن دیــر کــردم و نرفتــم بــا چراغ دســتی امدنــد و دیدند مانند‬ ‫چــوب خشــکی کنــار جــاده افتــاده ام مــرا پتــو پیــج کردنــد و‬ ‫بردنــد داخــل ســنگر خودشــان کنــار بخــاری قــرارم دادنــد ‪.‬‬ ‫چنــد پتــو رویــم انداختنــد پارچــه و حولــه گــرم مــی کردنــد‬ ‫داخــل لبــاس روی بدنــم مــی گذاشــتند تــا گــرم شــوم‪.‬‬ ‫وقتــی کــه بــه خــود امــدم حلــوا شــکری زیــادی بــه خــوردم‬ ‫دادنــد تــا انــرژی بگیــرم ‪،‬ان شــب تا صبح را پیــش ان عزیزان‬ ‫ســپری کردیــم و صبــح بــرای رفتــن بــه مقــر گــردان امــاده‬ ‫بودیــم کــه متوجــه شــدیم اســلحه اقــا نورعلــی را معلــوم‬ ‫نبــود بــه کجــا تحویــل دادنــد اقــا نورعلــی کمی بخاطر اســلحه‬ ‫نگــران شــد‪.‬‬ ‫گفتــم‪ :‬نگــران نبــاش این اســلحه من غنیمتی هســتش‬ ‫و تحویلــی نیســت شــما بگیریــد و مــن از تســلیحات‬ ‫تحویــل می گیــرم‪.‬‬ ‫بــا یــه ماشــین رهگــذری امدیــم مقــر گــردان پیــاده شــدیم‬ ‫بــه محــض رســیدن ســردار شــهید حــاج رحیــم کابلــی و کلــی‬ ‫از نیروهــای گــردان بــه اســتقبال مــا امدنــد ‪ ،‬چــون فکــر مــی‬ ‫کردنــد کــه مــا داخــل بــرف ماندیــم و یــخ زدیم و شــهید شــدیم‬ ‫سردارشــهیدحاج رحیــم بــا چشــمی پــر از اشــک و بــا گلــوی‬ ‫بُغــض کــرده فرمودنــد‪ :‬کــه انقــدر ناراحــت بودیــم کــه چطــور‬ ‫بایــد بــا بــدن یــخ زده و صــورت کبــود و بــدن منجمــد شــده‬ ‫شــما داخــل بــرف روبــرو شــویم ‪.‬‬ ‫خوشــحالی بــی حــد و وصــف شــهید واالمقــام حــاج رحیم از‬ ‫دیــدن مــا هیــچ وقــت از ذهنــم پــاک نخواهد شــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!