روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 486 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 486

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 486

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 486

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه ‪ 30‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 19-‬فوریه ‪ /17 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪486‬‬ ‫فضایگلستان‪،‬‬ ‫فضای تولید نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫در کارگاه پدر‬ ‫چه می گذرد‬ ‫‪2‬‬ ‫یک روز به یاد ماندنی‬ ‫لزوم الگوسازی برای کودکان‬ ‫در استفاده از فضای مجازی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صدورهشدار نسبت به‬ ‫فعالیت سوسک سیاه‬ ‫در مزارع‏غالت‬ ‫دولــت مردمــی نیازمنــد یــک ســری نیروهــای والیــی و انقالبــی اســت و ایــن کشــور نیازمند مدیریت هــای مردمی‬ ‫اســت و مــردم گاهــی دوســت دارنــد کــه مســئوالن خــود را ببیننــد و مــردم حقیقــت جامعــه را درک کردنــد‪ ،‬مــردم‬ ‫حتــی در کرونــا بــا خــودرو در مراســم ‪ 22‬بهمــن حضــور یافتنــد و نیــاز اســت کــه بــه انهــا توجــه شــود‪....‬‬ ‫‪4‬‬ ‫علت کاهش انواع‬ ‫پرندگان‬ ‫مهاجرابزی و کنارابزی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۱۰‬کتاب برای هدیه‬ ‫به مردها‬ ‫‪6‬‬ ‫ترانه ای که قبل از اکران‬ ‫رونمایی می شود‬ ‫رضــا یزدانــی‪ ،‬خواننــده و بازیگــر عرصــه موســیقی‬ ‫و ســینما گفت‪:‬تران ـه ای بــرای فیلــم «خائن کشــی»‬ ‫ســاخته مســعود کیمیایــی‏خوانــده ام کــه قبــل از‬ ‫اکــران ایــن فیلــم رونمایــی می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سرویس فرهنگ – بازار کسب و کار‪:‬‏‬ ‫ی ‪‎‬‏ در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫رضــا یزدانـ ‪‎‬‬ ‫تران ـه در تیتــراژ اســتفاده نخواهــد شــد‪ .‬چــرا کــه در‬ ‫تیتــراژ ایــن فیلــم اقتضــا‏نمی کــرد کــه ترانــه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬ولــی ایــن موســیقی حتمــا مورد اســتفاده برای‬ ‫تبلیغــات و تیزرهــای فیلــم خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬دختــری بــا‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هنرنمای ـی اش در فیل ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خــداداد‬ ‫لبــاس ارغوانیک ـ ‪‎‬ه ‪‎‬بــه نویســندگی و کارگردان ـ ‪‎‬‬ ‫جاللــی اســت گفــت‪ :‬همــه‏روزهــاز هفــت صبــح تــا‬ ‫هفــت شــب درگیــر ایــن پــروژه هســتم‪ .‬در دو ســال‬ ‫ی ‪‎‬کوچــه ژاپنی هــ ‪‎‬ا ‪‎‬بــه‬ ‫گذشــته همچنیــن در فیلم هــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امیرحســین ثقفــی ‪‎ ،‎‬اه ـ ‪‎‬و ‪‎‬ســاخت ‪‎‬ه ‪‎‬هوشــنگ‬ ‫‏کارگردان ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬علی‬ ‫ی ‪‎‬بــه کارگردانــی و نویســندگ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬سمپاشـ ‪‎‬‬ ‫گلمکانـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــازی کــرد ‪‎‬م‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬محمدعلــی ســجاد ‪‎‬‬ ‫یــاو ‪‎‬ر ‪‎‬و‏تهیه کنندگــ ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه خــودش را بیشــتر‬ ‫خواننــده می دانــد تــا بازیگــر افزود‪:‬بــه خاطــر شــیوع‬ ‫کرونــا کــه کنســرت ها از‏دو ســال پیــش تــا کنــون مــورد‬ ‫لطــف ایــن ویــروس قــرار گرفتــه و تعطیــل بــود در پنــج‬ ‫خ ‪‎‬بــازی‏کــردم‪ .‬در‬ ‫ل ‪‎‬میــدان ســر ‪‎‬‬ ‫فیلــم ســینمایی و ســریا ‪‎‬‬ ‫ایــن دو ســال متاســفانه بچه هــای موســیقی مخصوصــا ً‬ ‫نوازنــدگان ســختی های بســیاری کشــیدند‪ .‬چــرا کــه‬ ‫فضــای ایجــاد ‏شــده موجــب گردیــده کــه انهــا بــرای‬ ‫مخــارج زندگــی روزمــره شــان هــم مشــکل دارنــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه بچــه هــای تئاتــر نیــز از ایــن‬ ‫‏امر مســتثنا نبوده و مشــخص نیســت تا کی درگیر‬ ‫کرونا باشــیم‏‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به لغو کنســرت اش گفت ‪ :‬د ‪‎‬ر‬ ‫‪‎‬ســالن همایش هــای بــرج میالدخــودم پنجــم اســفن ‪‎‬د‬ ‫‪‎‬کنســرت داشــتم که‏متاســفانه به واســطه همه گیری‬ ‫ویــروس کرونــا لغــو گردیــد‪ .‬امیدوارم ایــن دوره اخرین‬ ‫خیــز کرونا باشــد‪ .‬همه خســته شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد ســینما‪ ،‬تئاتــر و موســیقی بــا یــاداوری‬ ‫ی ‪‎‬پنجمیــن همــکاری اش‬ ‫ایــن نکتــه کــ ‪‎‬ه ‪‎‬خائن کشــ ‪‎‬‬ ‫بــا فیلــم هــای کیمیایــی پــس ‏ا ‪‎‬ز ‪‎‬حکــم‪ ،‬رئیــس‪،‬‬ ‫ل ‪‎‬بــود ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫محاکمــه در خیابــان و متروپــ ‪‎‬‬ ‫اســتاد کیمیایــی بیســت ســال اســت کــه همــکاری‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫دارم و ترانــه‏فیلم های شــان را خوانــده ام‪ .‬مســعود‬ ‫ی ‪‎‬ایــن نقــش را بــرای مــن در‬ ‫کیمیایــی د ‪‎‬ر ‪‎‬خائن کش ـ ‪‎‬‬ ‫نظــر گرفتــه بــود‪.‬‏‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کــه در فیلــم خائــن کشــی بــه مــن‬ ‫گفتنــد ایــن نقــش خیلــی بــا روحیــات تــو نزدیک اســت‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫و خیلــی راحــت مــی توانــی ایــن‏نقــش را اجــرا کن ـ ‪‎‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نقــش هــای پــر زد و خــورد زیــادی را در‬ ‫ل‬ ‫البــوم کارهــای خــود داشــته ام‪ .‬کــه می تــوان ســریا ‪‎‬‬ ‫خ ‪‎‬را مثــال زد‏کــه نقشــم در ایــن ســریال‬ ‫‪‎‬میــدان ســر ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬کوچــه ژاپنــی هـ ‪‎‬ا ‪‎‬ســاخت ‪‎‬ه‬ ‫پــرزد و خــورد بــود‪ .‬در فیلـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــه قــرار بــود امســال در‏جشــنواره‬ ‫‪‎‬امیرحســین ثقفـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫باشــد هــم یــک نقــش پرتحــرک داشــت ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســال های‬ ‫ی ‪‎‬را مــی شناســم‬ ‫زیــادی اســت کــ ‪‎‬ه ‪‎‬مســعود کیمیایــ ‪‎‬‬ ‫گفت‪:‬بازیگرانکــه در شــب اول‏فیلمبــرداری اســترس‬ ‫داشــتند‪ ،‬امّا من در حال خوردن بودم و در خونســردی‬ ‫کامــل بــه ســر می بــردم‪ .‬بــه خاطــر ایــن خونســردی‏و‬ ‫ارامشــی کــه در ایــن فیلــم داشــتم از مــن پرســیدند تــو‬ ‫چــرا اســترس نــداری؟ و مــن بــه همــه گفتــم بــا وجــود‬ ‫اقــای کیمیایــی خیــال تــان‏راحــت باشــد چــرا کــه قطعــا‬ ‫بــا حضــور وی همــه چیــز عالــی برگــزار خواهــد شــد و از‬ ‫بازی تــان در ایــن فیلــم لــذت خواهیــد بریــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‬ ‫م ‪‎‬خائن کشــ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فیلــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬و‬ ‫ی ‪‎‬مســعود کیمیایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــه نویســندگی و کارگردانــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬در ‏چهلمیــن جشــنواره‬ ‫ی ‪‎‬علــی اوجــ ‪‎‬‬ ‫تهیه کنندگــ ‪‎‬‬ ‫فیلــم فجــر حضــور داشــت‪‎ .‬‬ ‫امیــر اقایــی‪ ،‬پــوالد کیمیایــی‪ ،‬مهــران مدیــری‪،‬‬ ‫فرهــاد ائیــش‪ ،‬مانــی حیــدری‪ ،‬ســارا بهرامــی‪ ،‬پانتـه ا‬ ‫بهــرام‪ ،‬اندیشــه فوالدونــد‪،‬‏حمیدرضــا اذرنــگ‪ ،‬ســام‬ ‫درخشــانی‪ ،‬نرگــس محمــدی‪ ،‬رضــا یزدانــی‪ ،‬الهــام‬ ‫حمیدی‪ ،‬نســیم ادبی‪ ،‬فریبا نادری‪ ،‬شــکیب شــجره‪،‬‬ ‫ی ‪‎‬در ایــن اثــر‬ ‫‏ســوگل خالقــی و امیرحســین هشــترود ‪‎‬‬ ‫ایفــای نقــش کرده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ثبت قیمت تولیدکننده منجر به کاهش‬ ‫قیمت و افزایش شفافیت را در پی دارد‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی‬ ‫مجلــس ضمــن اعــام حمایــت‬ ‫بهارســتان از طــرح خریــد شــفاف‬ ‫گفــت ‪ :‬ایــن طــرح بــه منظــور کمــک‬ ‫بــه کاهــش قیمــت مصرف کننــده‬ ‫منجــر بــه افزایــش شــفافیت‬ ‫اطالعــات نیــز می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار محمدرضــا پورابراهیمــی‬ ‫ضمــن موافقــت بــا طــرح درج‬ ‫قیمــت تولیدکننــده بــه جــای درج‬ ‫قیمــت مصرف کننــده (طــرح خریــد‬ ‫شــفاف)‪،‬بر روی کاالهــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از ماموریت هــای‬ ‫مهــم حاکمیــت در شــرایط‬ ‫اقتصــادی فعلــی کــه حــوزه نظــارت بــر وضعیــت بــازار اســت‪ ،‬به ویــژه بــا توجــه بــه وظایفــی کــه در بخــش‬ ‫تنظیــم بــازار بــر عهــده وزارت صنعــت معــدن و تجــارت اســت انتظــار مـی رود کــه بــا روش هــای نویــن در‬ ‫ایــن حــوزه بتوانــد ورود پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــفاف ســازی اطالعــات را در حــوزه بهــای تمــام شــده یکــی از ایــن ظرفیت هــا اســت‪ ،‬در‬ ‫حــوزه بخــش تولیــد‪ ،‬واردات و شــبکه توزیــع در کشــور را فراهــم کنــد بــه نحــوی کــه کلیــه اطالعــات‬ ‫مربــوط بــه قیمــت کاالهــای وارداتــی در کشــور و قیمــت کاالهــای تولیــد شــده در داخــل کشــور توســط‬ ‫کارخانه هــای بــزرگ و تولیدکننــده در ابعــاد مختلــف و همچنیــن شــبکه توزیــع و مصــرف در اختیــار‬ ‫مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انتظــار مــا از وزارت صمــت ایــن اســت کــه بــه شــکلی رویکــرد شــفاف ســازی اطالعــات‬ ‫را در بخش هــای مختلــف تولیــد تــا مصــرف نهایــی کاال‪ ،‬مدیریــت کنــد کــه امــکان نظــارت بــر فراینــد‪ ،‬از‬ ‫ابتــدای چرخــه فعالیــت تــا انتهــای مصــرف را کــه بــه مصــرف نهایــی منجــر می شــود‪ ،‬در اختیــار جامعــه‬ ‫قــرار دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی در ادامــه افــزود‪ :‬در بخــش تولیــد انتظارمی رود‬ ‫کــه مبنــای تصمیــم در قیمــت گذاری هــا و نظــارت وزارت صمــت ایــن باشــد مبنــای واحد تمام شــده کاال‬ ‫کــه چــه میــزان اســت و بــا یــک ســود متعــارف در بخــش تولیــد می توانــد قیمــت کاالی نهایــی را از واحــد‬ ‫تولیــد بــه بخــش شــبکه توزیــع و نهایتــا ًخــرده فروشــی و مصــرف نهایــی منتهــی کند‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده اقتصــاددان مجلــس اظهــار داشــت‪ :‬از یــک جهــت حتمــا ًاقداماتــی کــه صــورت گرفتــه‬ ‫می توانــد بــر مبنــای رویکــردی باشــد کــه باعــث پوشــش اشــکاالت و معضالتــی کــه در بخش هــای‬ ‫قبلــی وجــود داشــته باشــد عــاوه بــر اینکــه طبیعتــا ًاگــر انتقاداتــی هــم باشــد می توانــد این انتقــادات در‬ ‫حوزه هــای دیگــر هــم مــد نظــر قــرار بگیــرد و بــه شــکلی ایــن اقدامــات را تکمیــل کنــد‪.‬‬ ‫در قانون وزارت صمت متولی تنظیم بازار‪،‬است‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مطالبــه جــدی کمیســیون اقتصــادی مجلــس نظــارت بــر حــوزه تنظیــم بــازار‪ ،‬از وزارت‬ ‫صمــت اســت و اخیــرا ًاتفاقاتــی کــه در ایــن حــوزه بــا تقســیم کاری بیــن وزارت صمــت و جهاد کشــاورزی‬ ‫رخ داده اســت‪ ،‬از نظــر مــا از مســئولیت وزارت صمــت کــم نخواهــد کــرد بــه جهــت اینکــه وزارت صمــت‬ ‫متولــی تنظیــم بــازار در قانــون‪ ،‬اســت و مــا هــم در ایــن خصــوص کمــک خواهیــم کــرد کــه ایــن مســیر‬ ‫بتوانــد بــا یــک رویکــرد شــفاف دنبــال شــود‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی در خصــوص نظــر کمیســیون متبــوع خــود بــا طــرح وزارت صمــت در درج قیمــت‬ ‫تولیدکننــده بــر کاالهــا نیــز اظهــار داشــت‪ :‬بــه منظــور کمــک بــه کاهــش قیمــت مصرف کننده طبیعتــا ًبا‬ ‫ان چــه کــه منجــر بــه افزایــش شــفافیت اطالعــات شــود موافــق هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه دســتگاه های‬ ‫دولتــی به ویــژه وزارت صمــت هــر امــری کــه بــا اعمــال نظــارت کــه متولــی نظــارت بــر بخــش تنظیــم بــازار‬ ‫اســت اتفاقــی را رقــم بزنــد کــه میــزان پرداختی هــای مــردم بابــت کاالهــا را کــه پرداخت هــای بیشــتری‬ ‫قبــا ًبــه دلیــل عــدم شــفافیت انجــام می شــد‪ ،‬کاهــش دهــد قطعــا ًمــورد حمایــت مجلــس قــرار خواهد‬ ‫گرفــت و در ایــن بیــن مــا از ان حمایــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬بهمن‬ ‫ شنبه ‪ 30‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنج شــنبه ‪ 29‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 51,010,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,779,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,030,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,230,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 67,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪486‬‬ ‫اقتصا ‪‎‬د ‪‎‬پویا با اتصال ریلی‬ ‫اینچه برون‪-‬شاهرود‬ ‫سرویس اقتصادی‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت بهــره وری‬ ‫حداکثــری از ظرفیــت ریلــی گفــت‪ :‬بــا اتصــال راه اهــن‬ ‫اینچــه بــرون‪ -‬شــاهرود‏در کنــار کاهــش بعــد مســافت‬ ‫شــمال بــه جنــوب بــه پویاتــر شــدن اقتصــاد ایــن اســتان‬ ‫شــتاب می بخشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کارعلی محمد زنگانه‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬عــاوه بــر ظرفیت هــای ذاتــی اســتان‬ ‫در خصــوص‏صــادرات مخصوصــا ً تولیــد حــدود پنــج‬ ‫میلیــون تــن محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬برخــی ویژگی هــای‬ ‫خــاص جغرافیایــی ایــن منطقــه‏راتبدیــل بــه یــک مرکــز‬ ‫تاثیرگــذار در بخــش صــادرات کــرده اس ـت‪.‎‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با اصالح مســیر ریلی و توســعه مســیرهای‬ ‫جدیــد ودارا بــودن ظرفیــت پذیــرش ‪۳۰‬میلیــون تنــی‬ ‫بنــادر در ســواحل‏جنوبــی خــزر در ســال از جملــه اینچــه‬ ‫بــرون ‪ -‬شــاهرود کریــدور اقتصــادی شــمال بــه جنــوب را‬ ‫صدهــا کیلومتــر کاهــش می دهـد‪.‎‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمتر شــدن بعد مســافت در جابجایی کاال‪،‬‬ ‫قیمــت تمــام شــده کاالهــا را کاهــش مــی دهــد و ایــن‬ ‫امــر رغبــت تجــار و‏بازرگانــان را بــرای اســتفاده از مســیر‬ ‫ریلــی ایمــن و کــم هزینــه راه اهــن را بیشــتر مــی کنـد‪.‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســفر رییــس جمهــور و هیــات دولــت‬ ‫بــه ایــن اســتان تصریــح کــرد‪ :‬در تالشــیمتا بــا ارایــه‬ ‫یــک طــرح جامــع بــرای‏ایجــاد و توســعه مســیر ریلــی‬ ‫اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود مســووالن ارشــد کشــور را بــرای‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫اختصــاص اعتبــار مکفــی متقاعــد کنی ـ ‪‎‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫زیرســاخت های موجــود شــبکه‏ریلــی اســتانهیچگونه‬ ‫تناســی بــا ظرفیت هــا و اســتعدادهای بالقــوه موجــود‬ ‫بــرای حمــل و نقــل کاال و صــادرات نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی بــا اشــاره بــه مســیر ریلــی‬ ‫موجــود از شــمال بــه جنــوب اظهــار داشت‪:‬مســیر فعلی‬ ‫ریلــی کــه از ســمت‏مازنــدران عبــور می کنــد بــه لحــاظ‬ ‫طوالنــی بــودن بعــد مســافت برای تجــار صرفه اقتصادی‬ ‫نــداردو بایــد بــرای ارتبــاط و ایجــاد‏کریدور شــمال‪ -‬جنوب‬ ‫و اتصــال بــه اب هــای ازاد و اروپــا‪ ،‬بایــد مســیر ریلــی از‬ ‫ســمت شــاهرود و ســمنان ایجــاد شــود‏‪.‬‬ ‫ســنگدوینی ادامــه داد‪ :‬در ســفر رییس جمهــور بــه‬ ‫روســیه‪ ،‬مقــرر شــد کــه روس هــا در راه اهــن ایــران‬ ‫ســرمایه گــذاری کننــد و در‏ایــن صــورت شــرایط بهتــر‬ ‫شــده و تحــول عظیمــی ایجــاد مــی کنــد‪.‎‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان معتقــد اســت در شــرایط‬ ‫فعلــی مســیر ریلــی بــه لحــاظ عبــور از گردنــه «گــدوک»‬ ‫بــه هیــچ وجــه توجیــه‏اقتصــادی نــدارد مگــر در مواقعــی‬ ‫کــه صاحــب کاال مجبــور بــه ایــن کار شــود چــرا کــه بــار‬ ‫از بنــدر امــام (ره) و از مســیر ریلــی‏موجــود کمتــر از ‪۲۰‬‬ ‫روز بــه مقصــد نمی رســد و زیرســاخت هــای الزم بــرای‬ ‫تســریع در ایــن امــر هــم وجــود نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــه طــور معمــول‬ ‫در دنیــا هزینــه حمــل و نقــل ریلــی ‪ ۵۰‬درصــد حمــل و‬ ‫نقــل بــا کامیــون تمــام‏می شــودبنابراین تــا در کشــور مــا‬ ‫مالکان کارخانه ها مجبور نباشند از مسیرریلیاستفاده‬ ‫نمــی کننــد زیــرا جابجایــی کاال بــا‏کامیــون ســریعتر از‬ ‫مســیر ریلــی بــه مقصــد رســیده و هزینــه کمتــری نیــز‬ ‫بــرای تجــار بهمــراه دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی گلســتان گفــت‪ :‬هزینه هــا‬ ‫در صورتــی سرشــکن خواهــد شــد کــه امکانــات و‬ ‫زیرســاخت های ریلــی‏بــرای بازارهــای داخلــی و خارجــی‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ ،‬در ایــن زمــان اســت کــه می تــوان‬ ‫رقابــت را شــروع کــرد‪.‎‬‬ ‫امیریوســفی در این خصوص اظهارداشــت‪:‬در صادرات‬ ‫کاال خــط ریلــی اینچــه بــرون و گمــرک و خــط ارتباطــی که‬ ‫بــا ان‏کاالهــا را بــه چیــن و کشــورهای اســیای میانــه و‬ ‫روســیه ارســال مــی شــود می توانــد تاثیــر مثبــت داشــته‬ ‫باشــد و باعــث کاهــش‏هزینــه هــا شــود امــا الزمــه ان‬ ‫وجــود واگــن هــای مجهــز و اســتاندارد داشــته که شــرایط‬ ‫نگهــداری کاال را تــا رســیدن بــه مقصــد‏فراهــم کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه لحــاظ شــرایط اقلیمــی و اب و هوایــی گلســتان بــه‬ ‫تنهایــی از ‪ ۱۳‬اقلیــم اب و هوایــی جهانهفــت اقلیــم را‬ ‫در خــود جــای داده و‏خاکــی مســتعد بــرای کشــت و‬ ‫تولیــد حــدود ‪ ۹۵‬نــوع محصــول زراعــی و باغــی‪ ،‬در زمــره‬ ‫مناطــق و قطب هــای مهــم تامیــن امنیــت‏غذایــی پایــدار‬ ‫کشــور محســوب می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫برخــی کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد کــه حجــم‬ ‫‪ ۵.۵‬میلیــون تنــی تولیــدات زراعــی گلســتان بــه راحتــی‬ ‫قابلیــت ‪ ۲‬برابــر شــدن را‏دارد کــه ایــن امــر می توانــد تنهــا‬ ‫بــا رفــع برخــی بروکراسـی های اداری ‪،‬توســعه امــوزش و‬ ‫زیــر ســاخت های کشــاورزی و‏توســعه مراکــز تحقیقاتــی‬ ‫و بهبــود دانــش فنــی و رعایــت توصیه هــای کارشناســان‬ ‫ایــن امــر محقــق خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اقتصــاد گلســتان برپایــه کشــاورزی اســتوار بــوده‪۴۷ ،‬‬ ‫درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری ان‬ ‫در بیــش از هــزار‏روســتا و ابــادی‪ ،‬در حــال فعالیــت بــر‬ ‫روی مــزارع خــود بــرای امــرار و معــاش مســتقر هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سنگ لعل شود در مقام صبر‬ ‫کار کــردن و طراحــی روی ســنگ خیلــی ســخت اســت‪ ،‬امــا صبر‬ ‫و شــکیبایی انســان را محــک می زنــد‪ .‬شــاید ایــن هنــر‏شــرایط‬ ‫اقتصــادی و درامــدی خاصــی نداشــته باشــد‪ ،‬امــا عشــق بــه پــدر‬ ‫دلیــل عالقــه بــه ایــن رشــته اســت کــه مــرا پــای میــراث هنــری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مرحــوم پــدرم نگــه داشــته‏اسـ ‪‎‬‬ ‫در کارگاه پدر‬ ‫چه می گذرد‬ ‫سرویس خانواده‪:‬‬ ‫از تــراش ســنگ کــه می گویــد حــس قدرشناســی از پــدر در کالمش‬ ‫پیداســت‪ ،‬گویــی هــر بــار کــه خراطــی روی قطعــه ســنگی را اغــاز‬ ‫می کنــد اگــر چــه شــاید‏تکــرار هــزاران بــاره نقــوش بــر دل ســنگ‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا همــان تازگــی و ذوق همیشــگی کار و بازی هــای کودکانه‬ ‫در کارگاه پــدر برایــش زنــده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گ ‪‎‬یکــی از رشــته های صنایع دســتی اســت و‬ ‫خراطــی ســن ‪‎‬‬ ‫محصــوالت ان از تراشــیدن دَورانــی یــک قطعــه ســنگ بوســیله‬ ‫ش توســط صنعتگــر خلــق‬ ‫چــرخ خراطــی‪ ،‬شــکل دهی بــا قلــم و‏چکـ ‬ ‫می شــود‪ .‬اشــیایی ماننــ ‪‎‬د ‪‎‬دیــگ‪ ،‬دیگچــه‪ ،‬هــاون‪ ،‬قنــدان‪ ،‬قــدح‪،‬‬ ‫گلــدان‪ ،‬پایــه هــای میــز و‪‎...‎‬از تولیــدات ایــن هنــر هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خراطــی ســنگ قدمتــی چنــد هــزار ســاله دارد و دقیقــا پیدایــش ان‬ ‫بعــد از عصــر ســنگ مــی باشد‪.‬سنگ تراشــی‪ ،‬خراطــی‪ ،‬طراحــی و‬ ‫قلم زنــی روی ســنگ‪،‬‏یکــی از صنایــع و فنــون کهــن ایرانــی اســت و‬ ‫از گذشــته هــای دور هنــر ســاخت اشــیا و ظــروف مــدور ســنگی بــه‬ ‫روش خراطی در ایران رواج داشــته اســت‪.‬‏صنعتگران ســنگ تراش‬ ‫از گذشــته های دور بــا بهره گیــری از بعضــی ابــزار‪ ،‬اشــیا و اســباب‬ ‫خانه و وســایل ایینی و زینتی را می ســاختند و اســتادان قلم زن‏بر‬ ‫روی انهــا نقــش می انداختنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬از جملــه ســنگ هایی اســت کــه در هنــر خراطــی ســنگ‬ ‫ســرپانتی ‪‎‬‬ ‫اســتفاده و بــه دلیــل ضربه پذیــر بــودن و جنــس نــرم هم در ســاخت‬ ‫اجســام تزیینــی و هــم‏ظــروف اســتفاده می شــود و چــون در برابــر‬ ‫اتــش مقــاوم اســت‪ ،‬بــه دلیــل پخت مالیــم‪ ،‬غــذا را لذیذتر می کند‪.‬‬ ‫ســرپانتین واژه ای التیــن و بــه معنای‏ماری شــکل اســت؛ چــون روی‬ ‫ســطح خارجــی ایــن ســنگ‪ ،‬لکه هایــی شــبیه پوســت مــار بــه چشــم‬ ‫می خــورد ســرپانتین نامیــده شــده اســت‪ .‬ایــن ســنگ هنــوز هــم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏ســنگ اولیــه ســاخت دیگ هــای ســنگی مشــهد اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬متولــد ‪ ١٣۶۴‬فرزنــد مرحــوم حســن امامــی از‬ ‫امیــد امامــ ‪‎‬‬ ‫هنرمنــدان رشــته خراطــی و حکاکــی ســنگ اســت‪ ،‬دوران کودکــی‬ ‫او‪ ،‬بــرادر و خواهــرش در‏کارگاه پدرشــان در کــرج گذشــته اســت‪،‬‬ ‫در میــان بازی هــای کودکانــه در کارگاه پــدر بــا ظــروف ســنگی‪.‬‬ ‫هــر ســه فرزنــد مرحــوم امــام ایــن رشــته هنــری را بلــد‏هســتند‪،‬‬ ‫ط ‪‎‬امی ـ ‪‎‬د ‪‎‬اســت کــه بــه عنــوان شــغل خراطــی روی ســنگ و‬ ‫امــا فق ـ ‪‎‬‬ ‫رشــته ابداعــی پــدرش را ادامــه داده اســت‪ .‬حــدود ‪ ١٠‬ســال اســت‬ ‫کــه بــه ســمنان‏مهاجــرت کــرده و اکنــون کارگاه خراطــی ســنگ دارد‬ ‫ســمنان را بدلیل همجواری به اســتان خراســان رضوی و دسترســی‬ ‫بــه معــادن ســنگ ســرپانتین کــه‏مخصــوص تولیــد محصــوالت این‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫رشــته صنعــت اســت‪ ،‬انتخــاب کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نــه بــه واســطه رشــته خانوادگــی‪ ،‬بلکــه‬ ‫م ‪‎‬حســن امامــ ‪‎‬‬ ‫مرحــو ‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫از ســر عالقــه وارد رشــته خراطــی روی ســنگ شــده بــود و مبــد ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬اســت و اثــارش در نمایشــگاه هــای‬ ‫‪‎‬طراحــی مینیاتــور روی‏ســن ‪‎‬‬ ‫بســیاری بــه نمایــش در امــده اســت‪ ،‬اســتاد امامــی ســال ‪٩۵‬‬ ‫فــوت می کنــد و میــراث گران ســنگی از هنــر کهــن ایرانــی‏را بــرای‬ ‫فرزندانــش باقــی می گــذار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سنگ لعل شود در مقام صبر‬ ‫قبــل از اینکــه دربــاره هنــر سنگ تراشــی توضیــح دهــد بیتــی از‬ ‫حافــظ شــیرازی را می خوان ـد‪‎ «‎‬گوینــد ســنگ لعــل شــود در مقــام‬ ‫صبــر ‪ /‬اری شــود ولیــک بــه‏خــون جگــر شــو ‪‎‬د »‪‎‬ســپس می گویــد‪:‬‬ ‫کار کــردن و طراحــی روی ســنگ خیلــی ســخت اســت‪ ،‬امــا صبــر و‬ ‫شــکیبایی انســان را محک می زند‪ .‬شــاید این هنر‏شــرایط اقتصادی‬ ‫و درامــدی خاصــی نداشــته باشــد‪ ،‬امــا عشــق بــه پــدر دلیــل عالقــه‬ ‫بــه ایــن رشــته اســت کــه مــرا پــای میــراث هنــری مرحــوم پــدرم نگــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫داشــته‏اسـ ‪‎‬‬ ‫از تــراش ســنگ کــه می گویــد حــس قدرشناســی از پــدر در کالمــش‬ ‫پیداســت‪ ،‬گویــی هــر بــار کــه کار روی قطعــه ســنگی را اغــاز می کند با‬ ‫هــر شــیار مــدوری‏روی ان‪ ،‬اگــر چــه شــاید تکــرار هــزاران بــاره نقــوش‬ ‫بر دل ســنگ باشــد‪ ،‬اما همان تازگی و ذوق همیشــگی کار در کارگاه‬ ‫پــدر برایــش زنــده اســت‪ .‬صدایــش‏کمــی می لــرزد‪ ،‬می گویــد‪ :‬همــان‬ ‫طرح هــای ســاده و بدیــع پیــش چشــمانم جــان می گیــرد‪ ،‬حســی کــه‬ ‫بارهــا در صــدای تراشــکاری و طنیــن قلــم خراطــی پدرم‏بر روی ســنگ‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫شــنیده ام و در چشــمانش همیشــه می دید ‪‎‬‬ ‫هنرمنــد ســنگ تــراش خــودش پســری دو ســاله دارد‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫فرزنــدم کــه بزرگتــر شــد حتمــا ایــن هنــر را بــه او یــاد می دهــم‪ ،‬البتــه‬ ‫انتخــاب را بــه عهــده‏خــودش می گــذارم کــه ایــن هنرصنعــت را بــه‬ ‫عنــوان شــغل و بــرای درامــد انتخــاب کنــد‪ .‬همــه تالشــم را خواهــم‬ ‫کــرد ایــن هنــر و صنعــت در خانــواده مــا حفــظ‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خراطی سنگ را به پسرم یاد خواهم داد‬ ‫امامــی توضیــح می دهــد کــه طراحــی روی ســنگ بــه روش‬ ‫خراطــی انجــام می شــود؛ قطعــه ســنگی از ســرپانتینبه (گیــره)‬ ‫ســهنظام بســته می شــود و دورانــی ‏می چرخــد‪ ،‬و بــرای تــراش‬ ‫درونــی و بیرونــی و حکاکــی طرح هــای جــذاب و مختلــف از قلــم و‬ ‫چکش هــای مختلــف اســتفاده می شــود‪ .‬می تــوان ظــروف مختلــف‬ ‫‏در اندازه هــای متفــاوت طراحــی کــرد‪ ،‬البتــه بــرای حجم هــای بــزرگ‬ ‫بــه گیره هــای ســه نظــام بزرگتــری نیــاز اســت‪ ،‬حجــم هــای بــزرگ در‬ ‫قطعــات جداگانــه‏ســاخته و بعــد بــه هــم متصــل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خراطــی روی ســنگ رشــته فراگیــری نیســت تعــدادی هنرمنــد در‬ ‫مشــهد در ایــن رشــته مشــغول هســتند‪ ،‬خــارج از مشــهد فقــط مــن‬ ‫هســتم و هنرمند دیگری‏را خارج از اســتان خراســان نمی شناســند‪،‬‬ ‫پــس ایــن رشــته نیازمنــد حمایــت اســت تــا فرامــوش نشــود‪ .‬بــرای‬ ‫ی و بیــن نســلی‪ ،‬دولــت هــا بایــد‏از هنرمنــدان‬ ‫حفــظ هنــر خانوادگـ ‬ ‫حمایــت و روندهــا و مســیرهای کســب مجــوز کار و تعرفه هــای‬ ‫کارگاهــی بیمــه صنعتگــر را تســهیل کننــد‬ ‫او از مشــکالتش و ســختی کار در دوران کرونــا می گویــد «کرونــا‬ ‫خیلــی کســب و کارهــای صنایع دســتی را کســاد کــرد‪ ،‬ســال های‬ ‫قبــل از کرونــا مشــتریان و‏گردشــگران زیــادی بــه کارگاه می امدنــد‪،‬‬ ‫امــا در دوســال شــیوع بیمــاری‪ ،‬تولیــد می کنیــم امــا مشــتری‬ ‫چندانــی نــدارم‪ .‬کار بــا ســنگ مخاطــرات و ریســک های ‏خــاص‬ ‫خــود را دارد سال هاســت کــه بــه دنبــال بیمــه هســتم‪ ،‬امــا موفــق‬ ‫نشــدم مــدرک فنــی حرفـه ای بگیــرم‪ ،‬ظاهــرا ًحکاکــی روی ســنگ در‬ ‫فهرســت هنرهــای‏تحــت پوشــش ســازمان فنــی حرفـه ای تعریــف‬ ‫نشــده اســت‪ .‬مــن خراطــی روی ســنگ هــم انجــام می دهــم‬ ‫مــدرک صنایع دســتی ایــن رشــته را ارایــه کــردم‪،‬‏موضــوع صالحیــت‬ ‫کارشناســی فنــی و ازمــون هــای سراســری را مطــرح کردنــد و ‪...‬‬ ‫ی را‬ ‫هنــوز بیمــه نشــده ام؛ مــن تــاش می کنــم ایــن هنــر خانوادگ ـ ‬ ‫حفــظ کنــم‏انتظــار دارم کــه مســئوالن فنــی حرف ـه ای یــک راهــکار‬ ‫اداری بدهنــد تــا باالخــره بیمــه شــوم»‏‪.‬‬ ‫ششــمین دوره فجــر صنایــع دســتی در حــال برگــزاری اســت ‪‎‬؛‬ ‫ش ویــژه ایــن دوره اســت وقراراســت‬ ‫‪‎‬رویــش دوبــاره ‏ســر ‪‎‬و ‪‎‬بخــ ‬ ‫فرزنــدان ادامه دهنــده راه پــدران ومــادران هنرمندوفعــال درحــوزه‬ ‫صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی از شــهرها و روســتاهای‏مختلــف‬ ‫کشــور بــا شناســایی‪ ،‬معرفــی و تجلیــل و تکریــم بــرای حفاظــت از‬ ‫رشــته های هنــری خانواده هایشــان تشــویق و ترغیــب شــون ‪‎‬د‪/‎.‬ایرنا‬ ‫میزان انتشار و شیوع کرونای امیکرون‬ ‫چقدر است؟‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫امیکــرون پنجمیــن واریانــت بعــد از واریانت هــای الفــا‪ ،‬بتــا‪ ،‬گامــا و دلتــا اســت کــه توســط ســازمان‬ ‫جهانــی بهداشــت بــه عنــوان واریانــت نگران کننــده اعــام‏شــد‪ .‬ســازمان جهانــی بهداشــت‪ ،‬واریانــت‬ ‫جدیــد از ویــروس کرونــا را پــس از بررســی اطالعــات اولیــه از افریقــای جنوبــی در لیســت واریانت های‬ ‫‏نگران کننــده (‏‪Variant of concern‬‏) خــود قــرار داد‪.‬‏‬ ‫اطالعــات اولیــه از ریســک بــاالی عفونــت مجــدد بــا ایــن واریانــت در مقایســه بــا واریانت هــای قبلــی‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬اولیــن بــار در افریقــای جنوبــی‪،‬‏بوتســوانا‪ ،‬هنگ کنــگ و چنــد کشــور دیگــر مــواردی از‬ ‫ابتــای بــه امیکــرون شناســایی شــد‪.‬‏‬ ‫انتشار کرونا امیکرون در کشورهای دیگر‬ ‫مــوارد ابتــا بــه امیکــرون در کشــورهای افریقــای جنوبــی‪ ،‬بوتســوانا‪ ،‬هلنــد‪ ،‬پرتغــال‪ ،‬بریتانیــا (انگلســتان و‬ ‫اســکاتلند)‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬کانادا‪،‬‏دانمارک‪ ،‬اتریش‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬فرانســه‪ ،‬ســوئد‪،‬‬ ‫اســپانیا و المــان تاییــد شــده اســت‪.‬‏در بریتانیــا بررســی صدهــا مــورد مشــکوک اُمیکــرون در حــال انجــام اســت‬ ‫کــه تســت کوویــد‪ ۱۹-‬برخــی از ان هــا قبــل از گــزارش اولیــن مــورد‏اُمیکــرون از افریقــا مثبــت بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫جهش های کرونا امیکرون‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬جهــش در پروتئیــن اســپایک گــزارش شــده‪ ،‬تعــدادی کــه بیــش از دوبرابــر جهش هــای‬ ‫واریانــت دلتــا اســت‪ .‬همیــن موضــوع چالش برانگیــز‏باعــث بحــث دربــاره تاثیــر ایــن نــوع جهش یافتــه‬ ‫کرونــا بــر وضعیــت پاندمــی در چنــد مــاه اینــده شــده اســت‪.‬‏‬ ‫هنــوز اطالعــات دقیق تــری دربــاره رفتــار نــوع امیکــرون کرونــا موردنیــاز اســت و بایــد در انتظــار‬ ‫بررسـی های بیشــتر دربــاره ایــن واریانــت باشــیم؛‏امــا‪ ،‬ایــن نــوع از جهش هــا در انــواع قبلــی ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬موجــب افزایــش در ســرعت انتقــال‪ ،‬عفونت زایــی و فــرار از پاســخ ایمنــی شــده اســت‪.‬‏‬ ‫ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه جهش هــا ممکــن اســت باعــث مقاومــت بیشــتر در برابــر انتی بادی هــای‬ ‫خنثی کننــده پــس از تزریــق دوزهــای قبلــی‏واکســن کرونــا شــود‪ .‬قــدرت انتقــال نــوع امیکــرون‬ ‫مشــخص نیســت کــه امیکــرون توانایــی انتقــال بیشــتری نســیت بــه واریانــت هــای قبلــی از جملــه نــوع‬ ‫دلتــا دارد یــا نــه‪ .‬تعــداد مــوارد ابتــای کرونــا در‏افریقــای جنوبــی (اولیــن محــل شناســایی امیکــرون)‬ ‫صعــودی اســت‪ ،‬امــا مطالعــات اپیدمیولوژیــک نشــان خواهــد داد کــه ایــن افزایــش مــوارد ابتــا بــه‏دلیــل‬ ‫خــود نــوع امیکــرون اســت یــا عوامــل دیگــری در ان موثــر اســت‏‪.‬‬ ‫رابطه بیماری شدید کرونا با امیکرون‬ ‫امــکان بیمــاری شــدید بــا همــه انــواع قبلــی ویــروس ماننــد نــوع دلتــا وجــود داشــته اســت‪ .‬میــزان‬ ‫شــدت بیمــاری بــا ویــروس کرونــای امیکــرون نســبت بــه‏انــواع دیگــر ویــروس ماننــد دلتــا هنــوز روشــن‬ ‫نیســت‪ .‬بــرای فهمیــدن میــزان شــدت بیمــاری بــا یــک نــوع ویــروس بایــد از چندیــن روز تــا چنــد هفتــه‬ ‫صبــر‏کــرد تــا رونــد بیمــاری مشــخص شــود‪.‬‏‬ ‫اطالعــات اولیــه از افریقــای جنوبــی نشــان داده کــه میــزان بســتری ها نیــز در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫امــا ایــن می توانــد بــه دالیــل دیگــری جــز عفونــت بــا‏امیکــرون باشــد ماننــد افزایــش تعــداد کل مــوارد‬ ‫ابتــای کرونــا نکتـه ای کــه نبایــد نادیــده گرفــت پاییــن بــودن نــرخ پوشــش واکسیناســیون در افریقــای‬ ‫‏جنوبــی در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای جهــان (اندکــی بیــش از ‪ )%24‬اســت‪.‬‏‬ ‫تفاوت عالئم عفونت با کرونای امیکرون‬ ‫اولیــن گزارش هــا از کرونــای امیکــرون از میــان دانشــجویان بــوده کــه بــه دلیــل ســن پایین تــر‬ ‫معمــوال ً عالئــم خفیــف بــا کرونــا نشــان می دهنــد‪ .‬اطالعــات‏بیشــتری بــرای قضــاوت دربــاره تفــاوت و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــدت عالئــم در عفونــت بــا ایــن نــوع ویــروس کرونــا نســبت بــه بقیــه انــواع ماننــد دلتــا الزم اس ـ ‪‎‬‬ ‫تاثیر ایمنی ناشی از واکسن و ابتالی قبلی بر کرونای امیکرون‬ ‫شــواهد اولیــه نشــان می دهــد کــه ممکــن اســت خطــر عفونــت مجــدد بــا‏‪Omicron‬‏ افزایــش یابــد‪،‬‬ ‫ایــن یعنــی افــرادی کــه قبــا ً بیمــاری کرونــا داشــته اند‪،‬‏می تواننــد راحت تــر بــا‏‪Omicron‬‏ دوبــاره الــوده‬ ‫شــوند‪ .‬اطالعــات فعلــی در مقایســه بــا واریانت هــای دیگــر ویــروس‪ ،‬محــدود اســت‪.‬‏‬ ‫اگرچــه بایــد منتظــر نتایــج تحقیقــات بیشــتر دربــاره کرونــای امیکــرون باشــیم‪ ،‬انچــه مســلم اســت‬ ‫ایــن اســت کــه تــا ایــن زمــان‪ ،‬واکس ـن ها در کاهــش‏بیماری هــای شــدید و مــرگ بــر اثــر مــوج قبلــی‬ ‫ناشــی از کرونــای دلتــا‪ ،‬کارامــد بوده انــد و واکس ـن ها محافظــت قابل قبولــی در برابــر بیمــاری شــدید‬ ‫و‏بســتری یــا مرگ ومیــر ایجــاد می کننــد‪.‬‏‬ صفحه 2 ‫حضــور راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان در جلســه کمیســیون ایمنــی راه هــای کشــور‬ ‫مدیــرکل و معاونیــن اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان در جلســه ‪ ۱۲۹‬کمیســیون ایمنــی‬ ‫راه هــای کشــور کــه بــا حضــور مقــام عالــی وزارت راه و شهرســازی و شــهرداران مراکــز اســتان هــا بصــورت‬ ‫ویدئــو کنفرانــس برگــزار شد‪،‬شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کاربــه نقــل از‪،‬روابــط عمومــی راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان‪،‬در ایــن جلســه پــس از ارائــه گــزارش وضعیــت ایمنــی تــردد و تصادفــات ترافیکــی کشــور وبررســی‬ ‫مصوبــات جلســات قبلــی؛ بــر افزایــش نظارت هــا و ایمــن ســازی راه هــا تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه‬ ‫کمیسیون‬ ‫ایمنی راه های‬ ‫کشور‬ ‫ شنبه ‪ 30‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪486‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫شایع ترین ایرادات جلوبندی‬ ‫اصلی ترین مشکل‬ ‫این کارخانه چیست؟‬ ‫در فصــل تابســتان دو مــاه محدودیــت انــرژی داریــم و حدود‬ ‫یــک مــاه نیــز قطعــی بــرق را داریــم کــه ســبب کاهــش تولیــد‬ ‫مــی شــود و ایجــاد خســارت زیــادی بــه کارخانــه مــی شــود‪.‬‬ ‫در فصل پاییز و زمســتان ‪ 45‬روز محدودیت اســتفاده از گاز‬ ‫و ســه مــا نیــز قطعــی گاز را داریــم کــه در ســال جــاری ‪ 15‬نیــز‬ ‫تعطیلــی کارخانــه را در روزهــای ســرد داشــته ایــم‪ ،‬کــه همــه‬ ‫اینهــا ســبب مــی شــود کــه ایــن کارخانــه بــا مشــکالت زیــادی‬ ‫مواجــه شــود و کاهــش عرضــه را داشــته باشــیم کــه ایــن امــر‬ ‫مموجــب افزایــش قیمــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه سیمان پیوند‬ ‫گالیکش‪:‬‬ ‫فضای گلستان‪،‬‬ ‫فضای تولید نیست‬ ‫سرویس اقتصادی‪-‬هنگامه خاندوزی ‪:‬‬ ‫مدیرکارخانــه ســیمان پیونــد گالیکــش گفــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫بــرای محدودیــت انــرژی همیشــه کارخانــه ســیمان‬ ‫اولیــن کارخانــه ای اســت کــه بــرق و گاز ان قطــع مــی‬ ‫شــود و ایــن قطعــی هــا نوســانات قیمــت را در پــی دارد‪.‬‬ ‫در شــرایط اقتصــادی فعلــی حمایــت از تولیــد داخلــی یــک‬ ‫ضــرورت اســت و مســئولین در ایــن حــوزه بایــد بــا تولیدکننــدگان‬ ‫کــه اولیــن مدافعــان جنــگ اقتصــادی کشــور هســتند همراهــی‬ ‫خوبــی داشــته باشــند و تامــل دوســویه بــه منظــور پیشــرفت‬ ‫اقتصــادی اســتان و کشــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اما کمبود انرژی برق در فصل تابستان و گاز در فصل زمستان‬ ‫ســبب شــده کــه کارخانــه هــا نتواننــد تولیــد خوبــی داشــته باشــند‬ ‫و ایــن مســئله انهــا را بــا مشــکالت زیــادی همــراه کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کارخانــه هــای کــه در گلســتان همــواره ســیبل محدودیت‬ ‫انــرژی اســتان محســوب مــی شــود‪ ،‬کارخانــه ســیمان اســت و‬ ‫ایــن امــر ســبب شــد کــه مــا شــاهد تشــدید نوســانات قیمــت‬ ‫تفاوت کرونا امیکرون‬ ‫با کرونا دلتا چیست؟‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت بعــد از واریانت هــای الفــا‪ ،‬بتــا‪ ،‬گامــا‬ ‫و دلتــا‪ ،‬پنجمیــن واریانــت کرونــا را بــا نــام امیکــرون در لیســت‬ ‫واریانت هــای نگران کننــد ‪‎‬ه )‪‎‎‎(Variant of concern‬قــرار داد‪ .‬طبــق‬ ‫اعــام کارشناســان ایــن ســازمان در روزهــای ابتدایــی شناســایی‬ ‫امیکــرون‪ ،‬ایــن واریانــت دارای تعــداد‏زیــادی جهش اســت که برخی‬ ‫از ان هــا نگران کننــده هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تفاوت جهش های امیکرون با دلتا‬ ‫از جملــه نگرانی هــا دربــاره ایــن نــوع ویــروس کرونــا وجــود‬ ‫جهش هــای متعــدد و متنــوع اســت‪ .‬بیــش از ‪ ۳۰‬جهــش در‬ ‫پروتئیــن اســپایک گــزارش شــده‪،‬‏تعــدادی کــه بیــش از دوبرابــر‬ ‫جهش هــای واریانــت دلتــا اســت‪ .‬بعضــی از ایــن جهش هــا‬ ‫قدیمــی هســتند و در واریانت هــای قبلــی ماننــد الفــا‪ ،‬بتــا‪ ،‬گامــا‬ ‫و‏دلتــا شناســایی شــده بودنــد و بعضــی از ان هــا جدیــد بــوده و‬ ‫مربــوط بــه پروتئیــن اســپایک نیســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هنــوز اطالعــات دقیــق دربــاره نــوع اومیکــرون ویــروس کرونــا‬ ‫ســیمان در بــازار باشــیم‪ ،‬بــر همیــن اســاس گفــت و گــوی داشــته‬ ‫ایــم بــا فریــد فرهــادی مدیــر کارخانــه ســیمان پیونــد کالیگــش‬ ‫تــا از مشــکالتی کــه ایــن محدودیــت و قطعــی انــرژی بــرای انهــا‬ ‫ایجــاد مــی کنــد بیشــتر جویــا شــویم‪.‬‬ ‫اصلی ترین مشکل این کارخانه چیست؟‬ ‫در فصــل تابســتان دو مــاه محدودیــت انــرژی داریــم و حــدود‬ ‫یــک مــاه نیــز قطعــی بــرق را داریــم کــه ســبب کاهــش تولیــد‬ ‫مــی شــود و ایجــاد خســارت زیــادی بــه کارخانــه مــی شــود‪.‬‬ ‫در فصــل پاییــز و زمســتان ‪ 45‬روز محدودیــت اســتفاده از گاز‬ ‫و ســه مــا نیــز قطعــی گاز را داریــم کــه در ســال جــاری ‪ 15‬نیــز‬ ‫تعطیلــی کارخانــه را در روزهــای ســرد داشــته ایــم‪ ،‬کــه همــه‬ ‫اینهــا ســبب مــی شــود کــه ایــن کارخانــه بــا مشــکالت زیــادی‬ ‫مواجــه شــود و کاهــش عرضــه را داشــته باشــیم کــه ایــن امــر‬ ‫مموجــب افزایــش قیمــت مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی از دیگــر مشــکالت کارخانــه ســیمان واگــذاری معــدن‬ ‫اســت و بــا مســائلی مختلــف از جملــه بروکراســی زیــادی در‬ ‫ایــن خصــوص مواجــه شــده ایــم االن حــدود چهــار ســال کــه مــی‬ ‫خواهیــم یــک محــدوده را بــه کارخانــه اضافــه کنیــم که متاســفانه‬ ‫بعــد از تــاش هــای بســیار هنــوز واگــذار نشــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان هــای دیگــر کشــور و حتــی اســتان هــای شــمالی ماننــد‬ ‫گیــان و مازنــدران ایــن پروســه زیــر یــک ســال انجــام مــی شــود‬ ‫ولــی در اســتان گلســتان چهــار ســال اســت بــه دنبــال اضافــه‬ ‫کــردن یــک معــدن هســتیم و هنــوز موفــق نشــده ایــم و اگــر ایــن‬ ‫رونــد ادامــه پیــدا کنــد ناگزیــر کارخانــه تعطیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عوامل تشدید نوسانات قیمت سیمان‬ ‫قطعــی هــای انــرژی یکــی از دالیــل افزایــش قیمــت هــا اســت‪،‬‬ ‫کشــش بــازار براســاس عرضــه و تقاضــا اســت و اگــر مــا نتوانیــم‬ ‫تولیــد داشــته باشــیم شــاهد افزایــش قیمــت هــا هســتیم‪.‬‬ ‫حــدود پنــچ مــاه اســت کــه ســیمان در بــورس عرضــه مــی شــود‬ ‫زمانــی کــه ایــن کارخانــه محدودیــت انــرژی گاز و بــرق را دارد‬ ‫طبیعــی اســت کــه کــه نتوانیــم در بــورس عرضــه داشــته باشــیم‬ ‫و کمبــود تولیــد ســبب مــی شــود تقاضــا بیــش از عرضــه خواهــد‬ ‫بــود و ایــن امــر افزایــش قیمــت را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه درچنــد ســال اخیــر بحــث افزایــش کرایــه‬ ‫حمــل پیــش امــده اســت خیلــی توجیــه نــدارد کــه بتوانیــد‬ ‫ســیمان را از اســتان هــای دیگــر تامیــن کنیــد و ایــن هزینــه حمــل‬ ‫باعــث افزایــش قیمــت مــی شــود‪.‬‬ ‫برخــی ادعــا دارنــد کــه اگــر ســیمان گلســتان نباشــد مشــکلی‬ ‫پیــش نخواهــد امــد و از اســتان هــای همجــوار نیــاز اســتان را‬ ‫تامیــن مــی کنیــم بایــد بداننــد کــه بــا توجــه بــه افزایــش کرایــه‬ ‫حمــل قیمــت تمــام شــده ســیمان در صــورت واردات از اســتانهای‬ ‫دیگــر بــرای گلســتانی هــا بســیار گــران تمــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سوخت جایگزین چه مشکالتی دارد‬ ‫یکــی از مشــکالتی کــه دارد بحــث قیمــت تمــام شــده ایــن‬ ‫ســوخت اســت‪ ،‬مــا بــه انــدازه قیمــت فــراورده و حتــی بیشــتر از‬ ‫ان هزینــه حمــل مــی دهیــم کــه ایــن ســوخت را تامیــن کنیــم و‬ ‫باعــث ضــرر و زیــان کارخانــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ســال گذشــته شــرکت گاز بــرای تامیــن ســوخت جایگزیــن یــک‬ ‫مقــداری کمــک کــرد امــا امســال هیــچ گونــه کمــک و حمایــت از‬ ‫ایــن شــرکت را نداشــته ایــم‪.‬‬ ‫از ســوم اذر گاز کارخانــه بــرای تولیــد قطــع شــد و تنهــا بــرای‬ ‫مــوارد شــخصی و پخــت و پــز از گاز اســتفاده داریــم و متاســفانه‬ ‫‪ 15‬روز نیــز تعطیلــی کارخانــه را داشــته ایــم و در حــال حاضــر‬ ‫نیــز بــرای تولیــد کارخانــه بــه جــای گاز از ســوخت جایگزیــن نفــت‬ ‫کــوره اســتفاده مــی کنیــم‪.‬‬ ‫حمایت مسئولین از تولید کنندگان‬ ‫زمانــی کــه واگــذاری یــک معــدن چهــار ســال در یــک اســتان‬ ‫طــول مــی کشــد مــی توانیــد تشــخیص دهیــد کــه حمایــت و‬ ‫همراهــی مســئولین از مــن تولیــد کننــده بــه چــه صــورت اســت‪.‬‬ ‫گاز کارخانــه گلســتان قطــع اســت امــا گاز کارخانــه ســیمان‬ ‫مازنــدارن کــه بــه هــر حــال رقیــب مــا محســوب مــی شــود تــا ‪30‬‬ ‫دی وصــل بــوده اســت ‪.‬‬ ‫متاســفانه انجــور کــه بایــد از ایــن صنعــت در گلســتان‬ ‫حمایــت نمــی کننــد‪ ،‬البتــه برخــی از مســئولین ماننــد صنعــت‬ ‫و معــدن و تجــارت همراهــی خوبــی بــا مــا داشــته اســت ولــی‬ ‫یــک ســری مســائل در ایــن اســتان اســت کــه باعــث می شــود‬ ‫فضــای همراهــی بــرای تولیــد کننــدگان وجــود نداشــته باشــد و‬ ‫فضــای اســتان فضــای تولیــد صنعتــی نیســت‪ ،‬تــاش می شــود‪،‬‬ ‫شــعارهای زیــادی داده مــی شــود امــا در عمــل ایــن تولیــد کننــده‬ ‫اســت کــه بــا کوهــی از مشــکالت مواجــه اســت‪.‬‬ ‫اگــر همراهــی مســئوالن وجــود داشــت بایــد تاکنــون واگــذاری‬ ‫معــدن بــه کارخانــه انجــام مــی شــد اگــر ایــن معــدن بــه کارخانــه‬ ‫اضافه نشود خوراک کارخانه تامین نخواهد شد و این امر باعث‬ ‫مــی شــود تنهــا کارخانــه ســیمان گلســتان تعطیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن کارخانــه تعطیــل شــود حــدود ‪ 400‬نفــر به طور مســتقیم‬ ‫و بیــش از ‪2‬هــزار نفــر نیــز بطــور غیــر مســتقیم بیــکار خواهنــد‬ ‫شــد و لطمــه ســنگینی بــه اقتصــاد اســتان وارد خواهدامــد‪.‬‬ ‫خواسته شما از مسئولین‬ ‫امیدواریم مســئولین به تســریع مســائل کمک کنند‪،‬بروکراسی ها‬ ‫را کمــی کمتــر کننــد و بــا تســهیل قوانیــن موانــع پیــش روی تولیــد‬ ‫کننــدگان را بردارنــد‪.‬‬ ‫در بحــث قطعــی گاز و بــرق متاســفانه اولیــن کارخانــه ای کــه‬ ‫در اســتان گازش قطــع مــی شــود و اخریــن کارخانــه ای اســت‬ ‫کــه گاز و بــرق ان وصــل مــی شــود بــا اینکــه مــا تــاش کــرده ایــم‬ ‫در زمــان پیــک مصــرف بیشــترین همــکاری را بــا ایــن دو شــرکت‬ ‫داشــته ایــم امــا همیشــه بــرای محدودیــت هــا اولیــن کارخانــه ای‬ ‫هســتیم کــه گاز و بــرق ان قطــع مــی شــود‪.‬‬ ‫انــدک اســت و بایــد در انتظــار بررســی و ازمایــش بیشــتر دربــاره ایــن‬ ‫واریانــت بــود؛‏امــا‪ ،‬ایــن نــوع از جهش هــا در واریانت هــای قبلــی‪،‬‬ ‫منجــر بــه افزایــش ســرعت انتقــال ویــروس‪ ،‬عفونت زایــی و فــرار از‬ ‫سیســتم ایمنی شــده اســت‪.‬‏همچنین این جهش ها ممکن اســت‬ ‫باعــث مقاومــت بیشــتر در برابــر درمــان بــا انتی بــادی مونوکلونــال و‬ ‫مقاومــت در برابــر انتی بادی هــای خنثی کننــده‏می شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫مقایسه قدرت انتقال نوع امیکرون با انواع قبلی کرونا‬ ‫مشــخص نیســت کــه امیکــرون توانایــی انتقــال بیشــتری‬ ‫نســیت بــه واریانــت هــای قبلــی از جملــه نــوع دلتــا دارد یــا نــه‪.‬‬ ‫تعــداد افــراد مبتــای با نتیجه تســت‏مثبــت در افریقای جنوبی‬ ‫(اولیــن محــل شناســایی امیکــرون) در حــال افزایش اســت‪ ،‬اما‬ ‫مطالعــات اپیدمیولوژیــک نشــان خواهــد داد کــه ایــن افزایــش‬ ‫‏مــوارد ابتــا بــه دلیــل خــود نــوع امیکــرون اســت یــا عوامــل‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دیگــری در ان موثــر اسـ ‪‎‬‬ ‫شدت بیماری با ویروس نوع امیکرون‬ ‫امیــزان شــدت بیمــاری بــا ویــروس کرونــای امیکــرون نســبت بــه‬ ‫انــواع دیگــر ویــروس ماننــد دلتــا هنــوز روشــن نیســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬بــرای فهمیــدن‏میــزان شــدت بیمــاری بــا یــک نــوع ویــروس نیاز‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه گذشــت چنــد روز تــا چنــد هفتــه اسـ ‪‎‬‬ ‫اطالعــات اولیــه از افریقــای جنوبــی نشــان داده کــه میــزان‬ ‫بســتری ها افزایــش یافتــه‪ ،‬امــا ایــن میتوانــد بــه دالیــل دیگــری‬ ‫ماننــد افزایــش تعــداد کل مــوارد‏ابتــای کرونــا باشــد تــا عفونــت‬ ‫بــا امیکــرون‪ .‬نبایــد فرامــوش کــرد کــه پوشــش واکسیناســیون در‬ ‫افریقــای جنوبــی در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای جهــان‏همچنان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پاییــن (حــدود ‪ )%24‬اس ـ ‪‎‬‬ ‫تفاوت عالئم عفونت با کرونای امیکرون‬ ‫هــم اکنــون اطالعــات کافــی بــرای اظهارنظــر درباره تفــاوت عالئم در‬ ‫عفونــت بــا ایــن نــوع ویــروس کرونــا نســبت بــه بقیــه ســویه ها ماننــد‬ ‫دلتــا وجــود‏نــدارد‪ .‬اولیــن گزارش هــا از کرونــای امیکــرون از میــان‬ ‫دانشــجویان بــوده کــه بــه دلیــل ســن پایین تر معمــوال ًعالئم خفیف‬ ‫بــا کرونــا نشــان می دهنــد‪ .‬بــا‏ایــن حــال‪ ،‬امــکان بیمــاری شــدید بــا‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫همــه انــواع قبلــی ویــروس ماننــد نــوع دلتــا وجــود داشــته اسـ ‪‎‬‬ ‫تاثیر ایمنی ناشی از ابتالی قبلی بر کرونای امیکرون‬ ‫شــواهد اولیــه نشــان می دهــد کــه ممکــن اســت خطــر عفونــت‬ ‫مجــدد بــ‪‎‬ا ‪‎Omicron‬افزایــش یابــد‪ ،‬ایــن یعنــی افــرادی کــه قبــا ً‬ ‫بیمــاری کرونــا داشــته اند‪،‬‏می تواننــد راحت تــر ب ـ‪‎‬ا ‪‎Omicron‬دوبــاره‬ ‫الــوده شــوند‪ .‬در مقایســه بــا ســایر واریانت هــای نگران کننــده‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ویــروس‪ ،‬اطالعــات فعلــی محــدود اســ ‪‎‬‬ ‫اثربخشی واکسن ها برای کرونای امیکرون‬ ‫دانشــمندان در حــال بررســی ایــن موضــوع هســتند تــا تاثیــر‬ ‫احتمالــی ایــن نــوع را بــر واکســن هــا درک کننــد‪ .‬انچــه می دانیــم‬ ‫ایــن اســت کــه واکس ـن ها در‏کاهــش بیماری هــای شــدید و مــرگ‬ ‫بــر اثــر نــوع غالــب فعلــی‪ ،‬یعنــی کرونــای دلتــا‪ ،‬موثــر و کارامــد عمــل‬ ‫کرده انــد و می تــوان امیــدوار بــود تــا واکس ـن ها‏در برابــر امیکــرون‬ ‫هــم ایمنــی ایجــاد کننــد و از بیمــاری شــدید و بســتری در بیمارســتان‬ ‫تــا حــد قابل قبولــی پیشــگیری کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬تاثیر نوع امیکرون بر روش های تشخیص ویروس‬ ‫ـش ‪‎PCR‬کــه بــه طــور گســترده اســتفاده می شــود‪ ،‬همچنــان‬ ‫ازمایـ ‏‪‎‬‬ ‫بــرای تشــخیص عفونــت کرونــا‪ ،‬از جملــه عفونــت بــا‪،‎ Omicron‬‬ ‫همچنــان کــه در‏مــورد انــواع دیگــر نیــز دیده ایــم‪ ،‬مناســب اســت‪.‬‬ ‫مطالعــات بــرای تعییــن اینکــه ایــا ایــن نــوع واریانــت بــر انــواع دیگــر‬ ‫ازمایش هــا از جملــه ازمایش هــای ‏تشــخیص ســریع انتــی ژن‬ ‫تاثیــری می گــذارد‪ ،‬ادامــه دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اثربخشی درمان های فعلی بر کرونای امیکرون‬ ‫کورتیکواســتروئیدها و مهارکننده هــای گیرنــده‪‎‎IL6‬همچنــان بــرای‬ ‫مدیریــت بیمــاران مبتــا بــه نــوع شــدید موثــر خواهنــد بــود‪ .‬بــا توجه‬ ‫بــه تغییــرات‏بخش هایــی از ویــروس در نــوع‪ ،‎ Omicron‬ســایر‬ ‫درمان هــا بــرای تعییــن میــزان تاثیــر انهــا ارزیابــی خواهنــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ در اولیــن مرحلــه بــه الســتیک ها ســر می زنیــم‪ .‬امــا‬‫ایــن بــار فشــار بــاد انهــا اهمیــت انچنانــی نــدارد‪ ،‬بلکــه‬ ‫اج الســتیک ها و ســاییدگی انهــا بســیار مهــم بــوده و‬ ‫می توانــد باعــث ایــن عیــب شــود‪ .‬الســتیک های جلــو‬ ‫بســیار مهــم هســتند‪ .‬اج تایرهــا‪ ،‬کیفیــت انهــا و نحــوه‬ ‫قرارگیری شــان می توانــد در بســیاری از پارامترهــا تاثیــر‬ ‫بســیار زیــادی بگــذارد‪ .‬حتــی تفــاوت میــزان اج الســتیک‬ ‫چــپ و راســت می توانــد غربیلــک را تــا حــدودی بلرزانــد‪.‬‬ ‫پــس در کیفیــت الســتیک های خــودروی خــود دقــت کنیــد‬ ‫تــا از عــوارض ان بــه دور بمانیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دومیــن نکتــه ای کــه بایــد بــه ان دقــت کنیــد‬ ‫باالنس بــودن چرخ هــای جلــو اســت‪ .‬ناباالنســی در‬ ‫چرخ هــا می توانــد بــه راحتــی فرمــان را بلرزانــد و حتــی در‬ ‫صــورت عــدم برطــرف کــردن ان جلوبنــدی را نیــز بــا عیــوب‬ ‫غیرقابــل پیش بینــی مواجــه کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬میــل تعــادل همان گونــه کــه از اســمش پیداســت برای‬ ‫حفــظ تعــادل خــودرو بــه کار مـی رود‪ .‬ایــن میلــه بــا شــکل‬ ‫خاصــی کــه دارد و نحــوه اتصالــش در ســر پیچ هــا نیــروی‬ ‫پیچــش را بیــن دو چــرخ تقســیم کــرده و از خــم شــدن‬ ‫بیــش از حــد خــودرو بــه یــک ســمت جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫این میله توسط دو بوش محکم نگه داشته می شود‪.‬‬ ‫در صــورت خرابــی ایــن بوش هــا نیــز غربیلــک فرمــان‬ ‫می لــرزد یــا اصطالحــا ً فرمــان می زنــد‪.‬‬ ‫بوش هــای میل تعــادل در بــی ســر و صــدا کار کــردن‬ ‫سیســتم تعلیــق و جلوبنــدی نقــش بــه ســزایی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬امــا قســمت دیگــری کــه در جلوبنــدی نقــش موثــری‬ ‫دارد بلبرینــگ چــرخ بــوده کــه خرابــی ان می توانــد‬ ‫عیــوب زیــادی را بــه وجــود اورد کــه از جملــه ان هــا‬ ‫لــرزش فرمــان خــودرو اســت‪ .‬خرابــی بلبرینــگ چــرخ‬ ‫صــدای خاصــی دارد کــه از ان می تــوان بــه معیــوب‬ ‫بــودن ایــن قطعــه پــی بــرد‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید تنظیــم بلبرینــگ چــرخ بســیار مهــم‬ ‫اســت و در عمــر بلبرینــگ و کارکــرد ان نقــش زیــادی دارد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬نقــش اصلــی در گرفتــن ضربــات جــاده و کنتــرل‬ ‫نوســانات را در سیســتم تعلیــق کمــک فنــر بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن وســیله کــه خــود می توانــد عیــوب و مشــکالت زیــادی‬ ‫را شــامل شــود (کــه معمــوال ً تعمیرکارهــا بــا تعویــض ان‬ ‫اقــدام بــه رفــع عیــب می کننــد) اگــر خــراب شــود مشــکالت‬ ‫زیــادی را بــه وجــود مـی اورد‪ .‬گاهــی لــرزش فرمــان نیــز از‬ ‫خســتگی شــدید کمــک یــا فنــر بــوده کــه اســتحکام الزم را‬ ‫نداشــته و ارتعاشــات را بــه سیســتم فرمــان و در نهایــت‬ ‫غربیلــک منتقــل می کنــد‪ .‬گاهــی مواقــع شــل بــودن کمــک‬ ‫فنــر نیــز باعــث ایجــاد صــدای اضافــی و لرزیــدن فرمــان‬ ‫نیز می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ســیبک نیــز یکــی از عوامــل و ریشـه های ایــن عیــب‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی ســیبک خــراب شــده و حرکــت مفصلــی‬ ‫خــود را بــه درســتی انجــام ندهــد می توانــد ایــن عیــب‬ ‫را بــه وجــود اورد‪ .‬ســیبک نبایــد در راســتای محــور ‪Y‬‬ ‫حرکتــی داشــته باشــد‪ .‬بــه زبــان ســاده تر ســیبک نبایــد‬ ‫حرکــت عمــودی انچنانــی داشــته باشــد‪ .‬لقــی مجــاز‬ ‫ســیبک در راســتای عمــود انقــدر کــم اســت کــه بــا دســت‬ ‫حــس نمی شــود‪.‬‬ ‫پــس خرابــی و لقــی ســیبک موجــب لــرزش فرمــان و زدن‬ ‫ان می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬تنظیــم زوایــای فرمــان نیــز در لــرزش فرمــان بســیار‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪ .‬پــس اگــر فرمانتــان می لــرزد در اولیــن‬ ‫فرصــت یــک تنظیــم فرمــان انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬گاهــی خرابــی اتصــاالت و شــل بــودن بیــش از انــدازه‬ ‫انهــا نیــز ایــن مشــکل را بــه وجــود مـی اورد که با اچارکشــی‬ ‫و کنتــرل مجــدد برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۹‬امــا گاهــی لــرزش فرمــان فقــط در هنــگام ترمزگیــری‬ ‫بــوده کــه ایــن عیــب از دیســک های ترمــز اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫دیســک تــاب داشــته باشــد در هنــگام ترمزگیــری ایــن‬ ‫حالــت مشــاهده می شــود‪ .‬بــرای برطــرف کــردن ایــن عیــب‬ ‫دو راه داریــد‪ .‬ابتــدا بایــد قطــر دیس ـک ها ســنجیده شــود‪.‬‬ ‫اگــر بــه حــد الزم بــود بــا تراشــکاری و برداشــتن الی ـه ای‬ ‫نــازک از روی دیســک ایــن عیــب برطــرف می شــود‪ .‬امــا‬ ‫اگــر قطــر دیســک کــم باشــد بایــد حتمــا ً عــوض شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مشــکالتی کــه در سیســتم فرمــان خــودرو‬ ‫دیــده می شــود‪ ،‬انحــراف خــودرو بــه یــک ســمت در‬ ‫مســیر مســتقیم اســت‪ .‬وقتــی در حــال حرکــت در مســیر‬ ‫مســتقیم هســتید‪ ،‬اگــر فرمــان را بــرای چنــد لحظــه رهــا‬ ‫کنیــد‪ ،‬خــودرو تمایــل دارد از مســیر مســتقیم خــارج شــود‬ ‫و اصطالحــا ًگفتــه می شــود فرمــان بــه ســمتی می کشــد‪.‬‬ ‫️ اتصــاالت فرمــان و تنظیــم زوایــای چــرخ می توانــد باعــث‬‫بــروز ایــن مشــکل شــود‪ .‬پــس انهــا را نیــز کنتــرل کنید‪.‬‬ ‫شایع ترین ایرادات جلوبندی‬ ‫‪ -۱۰‬امــا یکــی از مهم تریــن دالیــل ایــن عیــب شاســی‬ ‫خــودرو اســت‪ .‬وقتــی شاســی خــودرو از یــک ســمت مــورد‬ ‫ضربــه و اســیب قــرار می گیــرد تنظیمــات اولیــه کارخانــه و‬ ‫ابعــاد شاســی بــه ســرعت بــه هــم می ریــزد‪ .‬برگردانــدن ان‬ ‫بــه حالــت اولیــه بســیار مشــکل بــوده و گاهــی ایــن کار بــه‬ ‫درســتی انجــام نمی شــود‪ .‬خودرویــی کــه در اثــر تصــادف‬ ‫شاســی ان تغییــر حالــت داده باشــد بــه ســرعت در‬ ‫سیســتم جلوبنــدی مشــکل پیــدا می کنــد‪ .‬سیســتم فرمــان‬ ‫و متعلقــات ان هــم کــه وابســته جلوبنــدی اســت ســریع‬ ‫خــراب شــده و دچــار مشــکل می شــود‪ .‬کشــیدن فرمــان‬ ‫بــه یــک ســمت‪ ،‬خــراب شــدن ســریع پلوس هــا‪ ،‬پــاره‬ ‫شــدن گردگیــر انهــا و در کل خرابــی جلوبنــدی از عــوارض‬ ‫این گونــه خودروهــا اســت‪ .‬پــس قبــل از خریــد خــودروی‬ ‫کار کــرده از ســامت شاســی اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 30‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 30‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪486‬‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫صدورهشدار نسبت به فعالیت‬ ‫سوسک سیاه در مزارع‏غالت‬ ‫‏‬ ‫تورم ساختاری و اثرات‬ ‫مخرب ان در خانواده ایرانی‬ ‫سرویس اجتماعی‪ -‬فاطمه دادمحمدخانی‪:‬‬ ‫تــورم ســاختاری خانــواده‪ ،‬اثــار و عواقــب اجتماعــی‬ ‫بســیار ناگــواری بــرای جامعــه ایــران بــه همــراه دارد‬ ‫کــه برخــی از ان هــا عبارتنــد از‪ :‬در نتیجــه تــورم‬ ‫ســاختاری خانــواده‪ ،‬پــدر بــه عنــوان نــان اور خانــواده‬ ‫مجبــورگ اســت بــرای تامیــن نیاز هــای فرزنــدان بــه‬ ‫اضافــه کاری و کار هــای دوم و ســوم روی بیــاورد‪.‬‬ ‫‏ مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالیدر ســطح مــزارع غــات نســبت بــه‬ ‫فعالیــت افــت سوســک ســیاه‏اســتان هشــدار داد و گفــت‪ :‬بــرای مبــارزه بــا ان کشــاورزان اقدامــات‬ ‫مــورد نیــاز را انجــام دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سرویس خبر ‪ -‬به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار‬ ‫محمــد رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬عمــده کانــون ایــن افــت در مناطــق قــره میــدان‪ ،‬امنــد و‏اشــخانه‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان گــزارش شــده اســت و در بخش هایــی از شهرســتان شــیروان‪ ،‬راز و‬ ‫جــرگالن و بجنــورد‏نیــز وجــود دارد کــه در راســتای مبــارزه بــا ایــن افــت هــر ســال هــدر نقــاط مختلــف‬ ‫اســتان مــورد پایــش قــرار مــی گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در ایــن خصــوص در پاییــز و زمســتان ســطح مــزارع غــات مــورد پایــش قــرار‬ ‫مــی گیرنــد تااطالعــات‏الزم را در خصــوص فعالیــت سوســک ســیاه در اختیــار کشــاورزان قــرار دهیــم‬ ‫و فعالیــت ایــن افــت هم اکنــون اغــاز شــده اســت امــا‏بایــد از نظــر جمعیــت و ســایر مــوارد نیــز مــورد‬ ‫بررســی و بازبینــی قــرار گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رضایــی گفــت‪ :‬افــت سوســک ســیاه در مــزارع گنــدم بــا توجــه بــه تاخیــر رشــدی مــزارع غــات و‬ ‫همچنیــن رطوبــت پاییــن مــزارع‏و گــرم شــدن هــوا احتمــال فعالیــت بیشــتر وجــود دارد کــه توجــه‬ ‫کافــی بــرای مبــارزه را کارشناســان و بهــره بــرداران بایــد داشــته‏باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬شـب ها الروهــای ایــن افت‬ ‫از خــاک خــارج شــده و تغذیــه‏خــود را از گیاهچــه گنــدم اغــاز می کنــد کــه ایــن کار باعــث اختــال‬ ‫در جوانــه زنــی گنــدم شــده کــه اگــر تعــداد الروهــا زیــاد باشــد کل‏گنــدم را از بیــن خواهــد بــرد‪‎.‎‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال جــاری فعالیــت ایــن افــت کــه مــزارع از رشــد رویشــی‬ ‫کمــی برخــوردار ونســبت بــه ســال‏گذشــته از ســطح ســبز کمتــری نیــز برخــوردار بودنــد بــه ویــژه در‬ ‫کانون هــای الودگــی‪ ،‬چشــمگیر خواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خســارت ایــن افــت به صــورت لکــه ای در مــزارع انجــام می شــود بــه‬ ‫کشــاورزان توصیــه کــرد کــه نســبت بــه‏کچلــی مــزارع مخصوصــا ً حاشــیه مــزارع حســاس باشــند و‬ ‫در صــورت مشــاهده هــر گونــه عالئمــی نســبت بــه مبــارزه بــا مشــورت‏کارشناســان اقــدام کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه بارندگی هــا‬ ‫در ســال زراعــی جــاری کــم‏بــوده بــه همیــن نســبت ســطح ســبز گیاهــان نیــز پاییــن اســت کــه ایــن‬ ‫خــود عامــل افزایــش جمعیــت افــات خواهــد بــود‪ ،‬لــذا توصیــه‏می شــود کشــاورزان بایــد تــا فروردیــن‬ ‫مــاه مــزارع خــود را در ایــن خصــوص مــورد پایــش قــرار دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پایــداری سوســک ســیاه در ســطح اراضــی افــزود‪ :‬فعالیــت ایــن افــت حــدود یــک‬ ‫مــاه اســت کــه در ســطح مــزارع‏اغــاز شــده اســت کــه تمامــی اطالعــات الزم بــه کشــاورزان را بــا‬ ‫توجــه بــه مشــاهدات انجــام شــده انتقــال خواهیــم دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد‪ ،‬بیــش از ‪ ۸۲‬هــزار‬ ‫بهــره بــردار بخــش‏کشــاورزی در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫وضعیــت روانــی خانــواده به شــدت افــت خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن مســاله ریشــه در ان دارد کــه در رونــد‬ ‫جدایــی دختــران و پســران جــوان بــا تشــکیل خانــواده‬ ‫جدیــد‪ ،‬در مثلثــی از روابــط بیــن ســه خانــواده‪،‬‬ ‫دامنــه گســترده ای از تعامــات اغــاز می شــود‬ ‫کــه در همنشــینی بــا عــروس و دامــاد و نوه هــا و‬ ‫فامیل هــای منتســب بــه ان هــا فصــل جدیــدی از‬ ‫«لــذت چرخــه زندگــی» بــرای اعضــای خانــواده رقــم‬ ‫می خــورد‪ .‬امــا تــورم ســاختاری خانــواده‪ ،‬خانــواده را‬ ‫از ایــن لــذت روانــی محــروم می ســازد‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت بــه افســردگی جوانــان منجــر شــده و‬ ‫بســتری مناســب بــرای اســیب های اجتماعــی از جملــه‬ ‫خشــونت خانگــی‪ ،‬اعتیــاد و روابــط نامشــروع خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬ایــن مســاله زمانــی تشــدید می شــود کــه پــدر و‬ ‫مــادر بــه علــت شــرایط ســنی فرزنــدان نمی تواننــد‬ ‫کنتــرل چندانــی روی ان هــا داشــته باشــند‪ .‬در چنیــن‬ ‫مــواردی درگیری هــای بیــن والدیــن بــا فرزنــدان‪،‬‬ ‫احتمــال خشــونت خانگــی را افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫بــر اثــر تــورم ســاختاری خانــواده‪ ،‬نــرخ زادوولــد کشــور‬ ‫به شــدت افــت خواهــد کــرد و در اینــده نزدیــک بحــران‬ ‫جمعیتــی تشــدید خواهــد شــد‪ .‬در طــول ســه ســال‬ ‫بحــران اقتصــادی کشــور از ســال ‪ ۱۳۹۷‬تــا انتهــای ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار تولــد از مجمــوع تولد هــا (یعنــی ‪۳۰‬‬ ‫درصــد انهــا) کاســته شــده اســت و نــرخ بــاروری در‬ ‫اخریــن داده هــای مرکــز امــار ایــران بــه زیــر «ســطح‬ ‫جانشــینی» (حــدود ‪ )۱.۷۴‬تنــزل یافتــه اســت‪« .‬توزیــع‬ ‫جغرافیایــی تــورم ســاختاری خانــواده» در مناطــق‬ ‫مختلــف و واکنــش اقــوام ایرانــی در مقابله و ســازگاری با‬ ‫ایــن پدیــده یکســان نیســت‪ .‬در نتیجــه بــا به هــم خوردن‬ ‫تعــادل جمعیتــی اقــوام در اســتان های کشــور‪ ،‬مســائل‬ ‫اجتماعــی و امنیتــی جدیــدی در حــال شــکل گیری اســت‬ ‫کــه بــه تدریــج بــر دامنــه ان هــا افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫افزایــش پیامــد هــای تــورم ســاختاری خانــواده ایرانــی‪،‬‬ ‫زنــگ هشــداری بــرای سیاســتگذاران اجتماعــی و‬ ‫اقتصــادی کشــور اســت‪ .‬اثــار مخــرب ایــن پدیــده بدون‬ ‫بزرگنمایــی بــا اثــار جنگ قابل قیاس اســت‪ .‬جلوگیری‬ ‫از زیــاد شــدن تــورم ســاختاری خانــواده‪ ،‬جــز بــا حــل‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی کشــور و افزایــش‬ ‫رونــق اقتصــادی و کارافرینــی و حــل ریشـه ای مشــکل‬ ‫مســکن خانواده هــا و پــس از ان تســهیل و تشــویق‬ ‫رونــد ازدواج جوانــان امکان پذیــر نخواهــد بــود‪ .‬تــورم‬ ‫مزمــن اقتصــادی و عــدم اتخــاذ راهکار هــای مناســب‬ ‫بــرای ان بــا تشــدید تــورم ســاختاری خانــواده ایرانــی‬ ‫عــاوه بــر تهدیــد بنیــان خانواده هــا‪ ،‬اثــار ویرانگــری‬ ‫بــر جــای خواهــد گذاشــت کــه دیــر یــا زود در تامیــن‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬امنیــت جمعیتــی‪ ،‬وضعیــت روانــی و‬ ‫اســیب های اجتماعــی کشــور‪ ،‬نمایــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کنترل مستمر بازار کاالهای‬ ‫اساسی ضروری است‬ ‫بیستمین گذشت قصاص‬ ‫در گلستان ثبت شد‬ ‫رئیــس جمهــور بــر ضرورت کنترل مســتمر بــازار کاالهای اساســی‬ ‫و تبییــن و تشــریح اقدامــات انجــام شــده بــرای ایجــاد ارامــش‬ ‫خاطــر در جامعــه‪ ،‬تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از پایگاه اطالع رسانی ریاست‬ ‫جمهــوری‪ ،‬ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی در جلســه هیــات دولــت‬ ‫بــا اشــاره بــه تــاش شــبانه روزی دولــت بــرای جبــران کاســتی ها و رفع‬ ‫مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی مــردم گفــت‪ :‬همــه وزارتخانه هــا و‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و نظارتــی موظــف هســتند‪ ،‬اخبــار مطــرح شــده‬ ‫در حــوزه فعالیــت خــود را بــا دقــت رصــد و پیگیــری کــرده و در صــورت‬ ‫صحــت بالفاصلــه بــرای رفــع مشــکل اقــدام کننــد و مــواردی کــه بــا‬ ‫هــدف ایجــاد نگرانــی و تشــویش اذهــان عمومــی در فضــای مجــازی‬ ‫منتشــر میشــود را بــرای مــردم تبییــن کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نبایــد اجــازه داد عــده ای بــا ســوداگری و انتشــار‬ ‫اخبــار کــذب و دروغ‪ ،‬زندگــی و معیشــت مــردم را دچــار مشــکل‬ ‫کــرده و تالش هــای انجــام شــده را زیــر ســوال ببرنــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور در ادامــه بــر رعایــت عدالــت در جــذب نیــروی‬ ‫انســانی در دســتگاه ها و ســازمان های مختلــف تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در حــوزه نیــروی انســانی در تمــام دســتگاهها‬ ‫و ســازمان های اداری بایــد تابــع مقــررات و عادالنــه باشــد‪.‬‬ ‫گذشــت بزرگوارانــه اولیــای دم در گلســتان زندگــی دوبــاره بــه‬ ‫جــوان ‪ ۲۵‬ســاله بخشــید‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گفــت‪ :‬هشــت ســال پیــش دعــوای‬ ‫دو جــوان بــه مــرگ دیگــری ختــم شــد و نفــر دوم را در اســتانه‬ ‫قصــاص قــرار داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬پــس از صــدور قصــاص بــه در خواســت‬ ‫اولیــای دم ‪ ،‬رای در نوبــت اجــرا قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬پیــش از اجــرای حکــم ‪ ،‬پرونــده بــرای‬ ‫پادرمیانی به شــورای حل اختالف زندان گرگان فرســتاده شــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا حضــور اعضــای شــورای حــل اختــاف و همراهــی‬ ‫خیریــن چندیــن نشســت برگــزار شــد تــا ایــن کــه دیشــب‬ ‫بــه برکــت نــام امیرالمومنیــن علیــه الســام ‪ ،‬اولیــای دم‬ ‫بزرگوارانــه از حــق شــرعی و قانونــی خــود گذشــتند و ایــن جــوان‬ ‫را بخشــیدند ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬دو روز پیــش هــم‬ ‫یــک محکــوم بــه قصــاص بــه حرمــت میــاد مولــود کعبــه توســط‬ ‫اولیــای دم بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬تعــداد کســانی کــه امســال بــا پادرمیانــی‬ ‫اعضــای شــورای حــل اختــاف و گذشــت اولیــای دم ‪ ،‬فرصــت‬ ‫زندگــی دوبــاره یافتــه انــد بــه ‪ ۲۰‬تَــن رســید‪.‬‬ ‫حمایت از عرصه ی نمایش‬ ‫در راستای عدالت فرهنگی‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬حمایــت از عرصــه بنیادیــن نمایــش در راســتای شــعار‬ ‫عدالــت فرهنگــی تــازه اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدمهــدی اســماعیلی در رشــته توئیتــی در‬ ‫حســاب کاربــری خــود نوشــت‪ :‬چهلمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر بــا اغــازی متفــاوت در شهرســتانی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 36‬فعالیت برای نگهداری‬ ‫ابنیه فنی راههای گلستان‬ ‫درحال انجام است‬ ‫رئیــس اداره نگهــداری ابنیــه فنــی راههــای اداره کل راهــداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان اعــام کــرد‪ :‬از ابتــدای ســال‬ ‫‪ 1400‬تاکنــون ‪ 36‬اقــدام در ایــن حــوزه بــا اعتبــار حــدود ‪۱۹‬‬ ‫میلیــارد تومــان در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫ابوطالــب جلینــی کــرد روز دوشــنبه در مصاحبــه بــا پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی اداره کل افــزود‪ :‬احــداث ‪ 7‬ابنیــه فنــی‪ ،‬تعمیــر‬ ‫و نگهــداری ‪ 16‬ابنیــه فنــی‪ ،‬احــداث و حــذف و اصــاح ‪8‬‬ ‫دوربرگــردان عریــض و نقطــه حادثــه خیــز در طــول راههــای‬ ‫اســتان از جملــه ایــن اقدامــات مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬مهمتریــن ابنیــه هایــی کــه احــداث شــده شــامل‬ ‫پــل کمربنــدی اق قــا و پــل کانــال رهبــری گمیشــان اســت و‬ ‫بیشــتر ابنیــه هــای تعمیــر شــده هــم ابنیــه هایــی بــوده کــه نیــاز‬ ‫بــه بازســازی داشــتند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬دوربرگــردان هــای احــداث شــده ودرحــال احــداث را هــم‬ ‫شــامل دوربرگــردان هــای ده حســن خــان‪ ،‬پشــمک پنــاده‪،‬‬ ‫اســام ابــاد‪ ،‬قــره ســو‪ ،‬کمربنــدی علــی ابــاد‪ ،‬ســعد ابــاد خــان‬ ‫ببیــن و نقــاط حادثــه خیــز تمــر قــره قــوزی و اق قــا‪ -‬بندرترکمــن‬ ‫بیــان کــرد‪.‬‬ ‫کوچــک در دل ایــران عزیزمــان اغــاز (ســه شــنبه ‪ ۲۶‬بهمــن) بــا تجلیــل از برگزیــدگان کشــوری و‬ ‫هنرمنــدان پیشکســوت ایــن عرصــه بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬وعــده ای صــادق بــرای تحقــق شــعار بنیــادی عدالــت‬ ‫فرهنگــی بــرای پایــان پروژه هــای نیمه تمــام حــوزه فرهنــگ و هنــر در سراســر ایــران اختصــاص‬ ‫سه هزار میلیارد تومان‪ ،‬است‪.‬‬ ‫اســماعیلی گفــت‪ :‬بــه تازگــی حمایــت از عرصــه بنیادیــن نمایــش در راســتای شــعار عدالــت‬ ‫فرهنگــی اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در تــاالر‬ ‫وحــدت تهــران در حاشــیه اختتامیــه چهلمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری اتفــاق مهمــی در مرجعیــت ایــن وزارتخانــه اســت کــه بیــش از‬ ‫پیــش بایــد شــاهد ان باشــیم و فجــر نمــاد جشــنواره اســت و جشــنواره تئاتــر بایــد بــه ان پایبنــد‬ ‫بماند‪،‬هنــر تئاتــر بــه دلیــل قدمــت و تقــدم رتبــه بایــد در جایــگاه رفیــع خــود بایســتد‪.‬‬ ‫بــرای نخســتین بــار چهلمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر بــه دبیــری حســین مسافراســتانه‬ ‫در طــول حیاتــش افتتاحیــه خــود را روز ‪ ۱۵‬بهمــن مــاه در یــزد ســپری کــرد‪.‬‬ ‫جشــنواره چهلــم تــا ‪ ۲۶‬بهمــن مــاه در ‪ ۱۰‬بخــش (‪ ۶‬بخــش اجرایــی و چهــار بخــش نمایشــگاهی و‬ ‫اســنادی) بــا میزبانــی از ‪ ۱۰۹‬گــروه نمایشــی از سراســر کشــور و هفــت کشــور مهمــان (تاجیکســتان‬ ‫بــه عنــوان مهمــان ویــژه جشــنواره) برگــزار شــد‪ .‬ایــن رویــداد در شــامگاه ‪ ۲۶‬بهمــن بــا برگــزاری‬ ‫مراســم اختتامیــه برگزیــدگان خــود را در بخش هــای مختلــف معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫اگهــی دعــوت مجمــع عمومــی فــوق العــاده ( نوبــت دوم)‏جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده نوبــت دوم شــرکت تعاونــی مســکن ایثارگــران رضــوان ازادشــهر بــه شــماره ثبــت ‪22‬‏و شناســه ملــی ‪ 10700003140‬درســاعت‪:‬‬ ‫‪ 11‬روز پنــج شــنبه مــورخ ‪ 1400/12/12‬درمحــل شهرســتان‏ازادشــهر بــه ادرس‪ :‬خیابــان امــام خمینــی (ره) ‪-‬کوچــه شــهید ســدیدی ‪-‬تکیــه بــی بــی رقیــه کــد پســتی‏‏‪ 4961917458‬تشــکیل مــی گــردد‪ .‬از کلیــه اعضــاء محتــرم دعــوت مــی شــود جهت اتخاذ‬ ‫تصمیــم نســبت بــه‏موضوعــات ذیــل دراین جلســه حضــور بهم رســانند‏‪.‬‬ ‫دستورجلسه ‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت‏‏‪-2‬انتخاب دفتر تصفیه‏‬ ‫‏* الزم بــه یــاد اوری اســت کــه‪ :‬اعضایــی کــه بنابــه دالیلــی نمــی تواننــد درمجمــع مذکــور شــرکت نماینــد‪ ،‬مــی تواننــد حــق‏خــود را جهــت حضــور و دادن رای در ایــن مجمــع بــه یــک نماینــده تــام االختیــار خــود واگــذار نماینــد‪ .‬هــر نفــر عضــو‏حداکثــر‬ ‫نمایندگــی‪ 3‬نفرعضــو و هرغیرعضــو نمایندگــی فقــط یــک عضــو همــراه داشــته باشــد و حضــور تــوام عضــو و‏نماینــده تــام االختیار وی درمجمع عمومی ممنوع اســت‪ .‬عضو و نماینده وی می بایســت از تاریــخ ‪1400/12/10‬‏لغایت ‪ 1400/12/11‬ازســاعت‬ ‫‪ 9‬صبــح لغایــت ‪ 13‬ظهــر توامــا» بــه ادرس‪ :‬ازادشــهر خیابــان امــام خمینــی (ره)‏روبــروی درمانــگاه خاتــم االنبیــاء (ص) فروشــگاه جــام جــم کــد پســتی ‪ 4961617569‬جهــت تاییــد نمایندگــی خــود‏مراجعــه نمایند‏‪.‬‬ ‫‏* تذکــر‪ :‬وکالتنامــه هایــی کــه مشــخصات کامــل وکالــت دهنــده و وکالــت گیرنــده تکمیــل نگردیــده باشــد مــورد پذیــرش‏قــرار نگرفتــه و ابطــال خواهنــد گردیــد‪ * .‬بــه همــراه داشــتن کارت شناســایی عکــس دار معتبــر جهــت احــراز هویــت‏اعضــاء و‬ ‫نماینــدگان انــان جهــت حضــور در مجمــع الزامــی اســت‪ * .‬ایــن جلســه بــا حضــور نصف‪+‬یــک از اعضــا و‏نمایندگــی هــای انــان رســمیت خواهــد یافــت‏‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن ایثارگران رضوان ازادشهر ‏ م‪ -‬الف‪10039 :‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن ‏نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004156‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.10.08‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای محمــد علــی حســینی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1400114412005000051‬تقاضــای اقــای محمــود قاســمی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3284‬و کــد ملــی ‪ 4590349671‬‏صــادره ازشــاهرود فرزنــد محمــد اســمعیل در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران‬ ‫احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 307.59‬‏متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان هنرســتان جــاده ســامت – تقاطــع اول جنوبــی ‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبتــی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫م‪.‬الف‪174 :‬‏‪‎‎‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.11.30:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.12.16 :‬‏‪‎‬‬ ‫وسایل شخصی از قبیل کیف ‪ ،‬اسناد و مدارک را به هیچ وجه داخل خودرو نگذارید‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 30‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‬ ‫ شنبه ‪ 30‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪486‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫علت کاهش انواع پرندگان‬ ‫مهاجرابزی و کنارابزی‏چیست؟‬ ‫‪‎ ‎‬رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیط زیســت گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه در ‪ ۲۳‬زیســتگاه ابــی‏مناســب زمســتان گذرانــی امســال ‪ ۱۶۵‬هــزار قطعــه انــواع پرنــدگان‬ ‫مهاجرابــزی و کنارابــزی ایــن اســتان سرشــماری شــدند‪،‬‏گفــت‪ :‬ایــن موضــوع در شــرایطی اســت کــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تعدادایــن پرنــدگان مهاجــر نســبت بــه ســال گذشــته بــا کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی روبــرو بــوده‏اسـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمــود شــکیبا در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬در مقایســه بــا‬ ‫‪ ۳۰۲‬هــزار قطعــه‏ســال گذشــتهجمعیت پرنــدگان شــمار شــده امســال ‪ ،‬کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی را نشــان‬ ‫می دهــد کهمهمتریــن علــت ان طبــق‏بررسـی های اولیــه مربــوط بــه بــاال بــودن دمــای هــوا در مناطــق‬ ‫سردســیر شــمالی و نبــود ارامــش کافــی در زیســتگاه های ابــی‏اســتان بــه دالیــل مختلــف پــرورش‬ ‫ماهــی‪ ،‬حضــور شــکارچیان و اســتفاده مــردم از ایــن مکان هــا بــه عنــوان تفرجــگاه بــر می گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کرد‪:‬توســط نیروهــای متخصــص بــرای بررســی دالیــل اصلــی کاهــش جمعیــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫پرنــدگان مهاجــر در‏زیســتگاه های ابــی اســتاناقدامات کارشناســی در حــال انجــام اسـ ‪‎‬‬ ‫وی گفت‪:‬بــا همــکاری کارشناســان حیــات وحــش همزمــان بــا سراســر کشــور از اواســطدی مــاه عملیــات‬ ‫سرشــماری پرنــدگان‏مهاجرابــزی و کنارابــزی در زیســتگاه های ابــی اســتان از جملــه تاالب هــای بین المللی‬ ‫االگل‪ ،‬المــاگل و اج ـی گل و گمیشــان و‏ســایر تاالب هــا و ابندان هــا و ســدها اغــاز شــد کــه بــا وجــود بــه‬ ‫شــرایط نامســاعد هــوا در برخــی روزهــا بــرای انجــام سرشــماری‪،‬‏اجــرای ان ‪ ۲‬هفتــه بیشــتر زمــان بــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیســت گلســتان ‪ ،‬در ‪۲۳‬‬ ‫زیســتگاه ابــی مناســب‏زمســتان گذرانــی شــمارش ‪۱۶۵‬هــزار قطعــه پرنــده مهاجر بــزی و کنارابزی نتیجه‬ ‫تــاش ‪ ۴۵‬روزه کارشناســان حیــات وحــش‏اســتان بــود و بیشــترین جمعیــت شــمارش شــده پرنــدگان‬ ‫در ایــن مــدت مربــوط بــه گونه هــای چنگــر‪ ،‬اردک سرســبز و ســرحنایی‪،‬‏انــواع حواصیــل‪ ،‬انــواع کاکایــی‪،‬‬ ‫انــواع تلیلــه‪ ،‬ابچلیک هــا و پلیــکان خاکســتری اســت کــه از مناطــق سردســیر ســیبری بــه‏زیســتگاه های‬ ‫ابــی اســتان مهاجــرت کردند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع ‪ ۳۰۴‬گونــه پرنــده کــه در گلســتان شناســایی شــده ‪ ۱۰۷‬گونــه بومــی اســتان‪،‬‬ ‫‪ ۹۷‬گونــه زمســتان گــذران‪،‬‏‏‪ ۸۱‬گونــه بــرای تولیــد مثــل و ‪ ۱۹‬گونــه بــه طــور اتفاقــی دیــده شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬از اواخــر شــهریورماه مهاجــرت پرنــدگان از عرض های شــمالی کره زمین شــامل‬ ‫مناطق‏سردســیر ســیبری و اروپای شــرقی و غربی‪ ،‬همزمان با ســرد شــدن هوا و محدودیت منابع غذایی در‬ ‫ایــن مناطــق بــه‏تاالب هــای گلســتان اغــاز می شــود و ایــن پرنــدگان تــا نیمــه یــا اواخــر فروردین ماه متناســب با‬ ‫درجــه دمــای هــوا در تاالب هــای‏اســتان می ماننــد و از منابــع غذایــی ان تغذیــه می کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از جملــه گونه هــای پرنــدگان مهاجــری کــه بــه گلســتان ســفر می کننــد می تــوان انــواع مرغابی هــا‪،‬‬ ‫قــو‪ ،‬پلیــکان‪،‬‏حواصیــل‪ ،‬چنگــر‪ ،‬پرســتوها‪ ،‬ابچلیک هــا‪ ،‬غــاز‪ ،‬فالمینگــو‪ ،‬بــاکالن و عقــاب دریایــی‬ ‫دم ســفید نــام بــرد کهــدر زیســتگاه های ابــی‏گلســتان نیمــی از ســال را ســاکن می شــوند‪‎.‎‬‬ ‫بــه ســبب دارا بــودن مجموعــه تــاالب هــای المــاگل‪ ،‬االگل‪ ،‬اجــی گل‪ ،‬اینچــه‪ ،‬دانشــمند‪،‬‬ ‫بی بی شــیروان ‪ ،‬تــاالب ســاحلی گمیشــان و‏خلیــج گــرگان ‪،‬اســتان گلســتان همــه ســاله میزبــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫صدهــا هــزار انــواع پرنــده ابــزی اســ ‪‎‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از یک میلیارد‬ ‫ریال لوازم خانگی قاچاق‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان از کشــف ‪ 11‬دســتگاه‬ ‫لــوازم خانگــی قاچــاق بــه ارزش ‪ 1‬میلیــارد و ‪ 660‬میلیــون ریــال‬ ‫در‏بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکســب و کار از پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«تقــی توئــی» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه‬ ‫فــردی اقــدام بــه نگهــداری و توزیــع لــوازم خانگــی قاچــاق در اســتان‬ ‫می کنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت‏در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی‪ ،‬کاراگاهــان بــه همــراه‬ ‫نماینــده ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان بــه محــل‬ ‫‏نگهــداری کاالی قاچــاق اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان بابیــان اینکــه در بازرســی‬ ‫از محــل موردنظــر تعــداد ‪ 11‬دســتگاه لــوازم خانگــی قاچــاق‏کشــف‬ ‫و ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ 3 :‬دســتگاه ماشــین لباس شــویی‪3 ،‬‬ ‫دســتگاه ماشــین ظرف شــویی‪ 5 ،‬دســتگاه جاروبرقی‏لوازم خانگی‬ ‫قاچــاق مکشــوفه توســط کاراگاهــان از ایــن مــکان بــود‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ توئــی بابیــان اینکــه ارزش ایــن تعــداد لــوازم خانگــی‬ ‫قاچــاق ‪ 1‬میلیــارد و ‪ 660‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫‏متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی و کاالی‬ ‫مکشــوفه نیــز بــه ســازمان جمــع اوری و فــروش امــوال تملیکــی‬ ‫‏اســتان تحویــل داده شــد‏‪.‬‬ ‫‏ مقابله با مشکالت زیست‬ ‫محیطی با مدیریت‬ ‫یکپارچه‬ ‫سرویس اجتماعی‪:‬‬ ‫معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت‬ ‫محیط زیســت بــا تاکیــد بــر ضــرورت مدیریــت یکپارچــه بــرای‏احیــای‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میانکالــه گفــت‪:‬در ایــن تــاالب بین المللــی‬ ‫ک پنجــم کل پرنــدگان ابــزی و کنــار ابــزی کشــور ‏سرشــماری‬ ‫یــ ‬ ‫می شــود وایــن تــاالب بــه لحــاظ تنــوع محیــط زیســتی‪ ،‬نقطــه اوج‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــرای حضــور پرنــدگان مهاجــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از ســازمان حفاظــت‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬در نخســتین جلســه شــورای راهبــری «پناهــگاه‬ ‫ت وحــش‪ ،‬ذخیــره گاه زیســت کره و تــاالب میانکاله»حســن‬ ‫‏حیــا ‬ ‫ت شــده در کشــور بیــن‬ ‫اکبــری بــا اشــاره بــه اینکــه مناطــق حفاظ ـ ‬ ‫‏چنــد اســتان مشــترک می باشــد و غالبــا ًایــن مناطــق تحــت مدیریــت‬ ‫ماینرهای قاچاق خاموش شدند‬ ‫ل و اوباش‬ ‫‪ 16‬نفر از اراذ ‬ ‫زمین گیر شدن‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی اســتان از کشــف ‪ 4‬دســتگاه ماینر‬ ‫بــه ارزش ‪ 740‬میلیــون ریــال در بجنــورد خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «تقــی توئــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام بــه نگهــداری‬ ‫ماینــر و اســتخراج ارز دیجیتــال بــه صــورت غیرقانونــی می کنــد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع‏بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان این پلیس‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مســتمر و انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی کاراگاهــان‪ ،‬محــل موردنظــر شناســایی شــد‪،‬‏افــزود‪:‬‬ ‫کاراگاهــان بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی بــه همــراه کارشناســان‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق بــه محــل موردنظــر اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان ادامــه داد‪ :‬کاراگاهــان در‬ ‫بازرســی از ایــن مــکان تعــداد ‪ 4‬دســتگاه ماینــر در حــال‏اســتخراج‬ ‫ارز دیجیتــال را بــه همــراه قطعــات مربوطــه کشــف و ضبــط کردنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ توئــی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ایــن تعــداد ماینــر در‬ ‫بررســی های انجام شــده حــدود ‪ 740‬میلیــون ریــال بــراورد شــده‬ ‫‏اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن رابطــه امــوال مکشــوفه بــه‬ ‫ســازمان جمـع اوری و فــروش امــوال تملیکــی اســتان تحویــل و یک‬ ‫نفــر‏متهــم نیــز دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــه ســازمان‬ ‫تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از اجــرای طرح مقابله بــا اراذل و‬ ‫اوبــاش و دســتگیری تعــداد ‪ 16‬نفــر در ایــن رابطــه خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ایــن رابطــه افــزود‪ :‬طــرح مقابلــه بــا‬ ‫‏اراذل و اوبــاش بــه مــدت ‪ 10‬روز در دســتور کارمامــوران انتظامــی ایــن‬ ‫فرماندهــی در ســطح شهرســتان فــاروج بــه اجــرا گذاشــته‏شــد‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح تعــداد ‪ 16‬نفــر از‬ ‫اراذل واوبــاش کــه مرتکــب جرائــم مختلفــی همچــون نــزاع و‏درگیــری‬ ‫بــا ســاح ســرد‪ ،‬عربده کشــی و مزاحمــت بــرای نوامیــس‪ ،‬تیرانــدازی‬ ‫مســلحانه‪ ،‬درگیــری بــا مامــوران انتظامــی و غیــره ‏شــده بودنــد‪،‬‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ‪ 5‬مورداجــرای طــرح توســط یگان هــای انتظامــی‬ ‫ل و اوبــاش دستگیرشــده‬ ‫صــورت گرفــت‪،‬‏خاطرنشــان کــرد‪ :‬از اراذ ‬ ‫اقالمــی همچــون فشــنگ جنگــی‪ 200 ،‬عــدد انــواع قــرص غیرمجــاز‪،‬‬ ‫چنــد قبضــه‏ســاح ســرد و مشــروبات الکــی کشــف و ضبــط شــد‏‪.‬‬ ‫لو‬ ‫ســرهنگ پوربــه بابیــان اینکــه در ایــن طــرح تعــداد ‪ 7‬نفــر از اراذ ‬ ‫اوبــاش بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس‏اجازه‬ ‫هیچ گونــه بی نظمــی و نــا امنــی را بــه اراذل و اوبــاش و مخــان نظــم و‬ ‫امنیــت نــداده و بــا ارتقــاء تــوان و امادگــی الزم در‏تمامــی زمینه ها برای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ارائــه خدمــات بــه مــردم امــاده اسـ ‪‎‬‬ ‫یکپارچــه قــرار دارنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه لحــاظ حساســیت های‏ویــژه‬ ‫محیــط زیســتی حفاظــت بعضــی از ایــن مناطــق به لحــاظ دارا بودن‬ ‫تنــوع زیســتی خــاص بــا چالش هــای بیشــتری مواجــه‏می شــود بــر‬ ‫ی‏‪ ‎‬از چنــد ســال پیــش متشــکل‬ ‫ل ‪‎‬شــورای راهبــر ‪‎‬‬ ‫ایــن اســاس تشــکی ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬پــارک ملی‬ ‫از چنــد اســتان کــه بــر یــک منطقــه ســهم دارند بــا‏اولوی ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬و با هم افزایی بیشــتری شــروع و موجب تخصیص ردیف‬ ‫گلســتا ‪‎‬‬ ‫اعتباراتــی خــاص بــرای ایــن پــارک‏شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفت‪:‬پناهــگاه حیات وحــش میانکالــ ‪‎‬ه ‏‪ ‎‬دومیــن منطقــه ای‬ ‫اســت کــه شــورای راهبــری بــرای ان تشــکیل شــده کــه د ‪‎‬ر ‪‎‬تــاالب‬ ‫ک پنجــم کل پرنــدگان ابــزی و کنــار ابــزی‬ ‫‏بین المللــی میانکال ـ ‪‎‬ه ‪‎‬ی ـ ‬ ‫کشــور سرشــماری می شــود ایــن تــاالب بــر ایــن اســاس بــه لحــاظ‬ ‫‏تنــوع محیــط زیســتی‪ ،‬بـ ه عنــوان نقطــه اوج تنــوع پرنــدگان مهاجــر‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬با همین رویکرد‪ ،‬شــورای راهبری‏تشــکیل شــد‬ ‫و مدیریــت یکپارچـه ای بــرای پناهــگاه حیات وحــش میانکالــه واقــع‬ ‫در محــدوده دو اســتان مازنــدران و گلســتان و بــا‏نظــارت ســازمان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حفاظــت محیط زیســت شــکل گرفــ ‪‎‬‬ ‫معــاون ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫اساســنامه تشــکیل شــورای راهبــری پناهــگاه حیات وحــش میانکاله‬ ‫‏نیــاز بــه بازنگــری و تغییــرات دوبــاره دارد‪ ،‬گفت‪:‬بــا اولویــت جوامــع‬ ‫محلــی و ســازمان های مردم نهــاد اساســنامه تشــکیل شــورای‬ ‫‏راهبــری پناهــگاه حیات وحــش میانکالــه بــا رویکــرد بهره گیــری از‬ ‫ظرفیت هــای داوطلبانــه و مشــارکت اشــخاص حقیقــی و‏حقوقی به‬ ‫مــدت دو ســال بــا همگرایــی ویــژه ای و بــا اختصــاص ردیــف بودجــه‬ ‫مســتقل بــرای احیــای تــاالب میانکالــه بــه‏اســتان های مازنــدران و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫غ شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫گلســتان تهیــه و ابــا ‬ ‫اکبــری بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل بیمــاری بوتولیســم ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۵۰‬هــزار پرنــده مهاجــر در تــاالب «میانکالــه» تلــف شــد‬ ‫امــا‏شــاهد هیچ گونــه تلفانــی در ســال جــاری خوشــبختانه نبودیــم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همچنــان حفاظــت و پایــش در این منطقه بــرای این بیماری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏ادامــه دارد امــا به طــور کامــل خطــر هنــوز رفــع نشــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪ ۵۰‬هــزار پرنــده مهاجــر بــه دلیــل بیمــاری بوتولیســم ســال گذشــته‬ ‫در تــاالب «میانکالــه» تلــف شــد امــا در ســال جــاری خوشــبختانه‬ ‫‏شــاهد هیچ گونــه تلفانــی نبودیــم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا هــدف حفاظــت در مناطقــی کــه ناهماهنگی های‬ ‫احتمالــی رخ می دهــد کــه خیلــی هــم غیرطبیعــی نیســت می تــوان‬ ‫بــا ‏مدیریــت انســجام و برنامه هــای منظــم در شــورای راهبــری‬ ‫ناهماهنگی هایــی کــه در اســتان ها وجــود دارد را مدیریــت کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫با هدف حفاظت و مدیریت یکپارچه و رفع مشکالت زیستگاهی‬ ‫ی ‪‎‬پناهــگاه حیات وحــش‪،‬‏ذخیره گاه‬ ‫نخســتین جلســه شــورای راهبــر ‪‎‬‬ ‫زیســت کــره و تــاالب میانکالــ ‪‎‬ه ‪‎‬وفــق اساســنامه ابالغــی معــاون‬ ‫رییس جمهــوری و رئیــس ســازمان حفاظــت‏محیط زیســت منطقــه‬ ‫بــا اســتفاده از همکاری هــای جوامــع محلــی‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی‬ ‫حاکمیتی و نظارتی اســتان های ذینفع‪،‬‏صاحب نظران‪ ،‬کارشناســان‬ ‫خبــره محیط زیســت و ســمن های بومــی بــا حضــور رئیــس ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت‪ ،‬معــاون‏محیط زیســت طبیعــی و تنــوع‬ ‫زیســتی‪ ،‬اســتانداران مازنــدران و گلســتان‪ ،‬نماینــدگان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬نماینــدگان‏تشــکل های مردمــی گفتنــی اســت‬ ‫اســتان های مازنــدران و گلســتان و اعضــای شــورای راهبــری پناهــگاه‬ ‫حیات وحــش‪ ،‬ذخیــره گاه‏زیسـت کره و تــاالب میانکالــه در ســازمان‬ ‫حفاظــت محیط زیســت برگــزار شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲۶۲‬طرح اشتغالزا در خراسان شمالی تسهیالت می گیرند‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان خراسان شــمالی گفــت‪ ۲۶۲ :‬طــرح اشــتغالزا بــرای دریافــت هفــت هــزار و ‪۳۱۸‬‏میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬بــه بانــک هــای عامــل معرفی شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میــزان طــرح؛ ‪ ۱۶‬طــرح پــارک علــم و‏فنــاوری بــرای دریافــت ‪ ۵۷۶‬میلیارد ریــال‪ ۱۶۳ ،‬طرح کشــاورزی برای‬ ‫بانکی چنین خجسته‬ ‫و شفافم ارزوست!‬ ‫اینکــه مــا معتقدیــم برخــی شــعرا‪ ،‬دانشــمندان‪،‬‬ ‫هنرمنــدان و ‪ ...‬جلوتــر از زمــان حرکــت مــی کننــد و‬ ‫پیــش تــر را مــی بیننــد‪ ،‬شــوخی نیســت و یــک حقیقــت‬ ‫علمــی اســت‪ (.‬البتــه االن برخــی دالل هــا هــم ایــن‬ ‫قابلیــت را بــه دســت اورده انــد در حــد علــم لدنــی!)‬ ‫شــما همیــن ســهراب خــدا بیامــرز را در نظــر بگیریــد کــه‬ ‫مــی فرمــود‪ :‬چشــم هــا بایــد شســت؛ جــور دیگــر بایــد‬ ‫دیــد! یعنــی بنــده خــدا بــا زبــان بــی زبانــی مــی خواســت‬ ‫مــا را توجیــه کنــد کــه بــرادر مــن خواهــر مــن شــهروند‬ ‫هموطــن ‪ ...‬دوره و زمانــه عــوض مــی شــود و قــرار‬ ‫نیســت در همیشــه روی یــک پاشــنه بچرخــد‪.‬‬ ‫فــی المثــل امــورات مالــی و بانکــی را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫ده ســال اســت کــه قــرار اســت دو زار بــه حقــوق‬ ‫فرهنگیــان اضافــه شــود‪ ،‬هــر روز یــک قــوه ان قلــت‬ ‫مــی اورد‪ .‬یــا االن چنــد ســال اســت کــه مبلــغ یارانــه‬ ‫ثابــت مانــده اســت امــا در بانــک تجــارت در ‪ 15‬ثانیــه‬ ‫پــاداش از ‪ 400‬میلیــون بــه ‪ 500‬میلیــون ارتقــاء پیدا می‬ ‫کنــد و در حقــش دعــا! اصــل ســند بــه روایــت جرایــد ‪...‬‬ ‫چنــد روز قبــل ویدئویــی از جلســه مجمــع عمومــی‬ ‫بانــک تجــارت منتشــر شــد کــه در ان در عــرض‬ ‫چندثانیــه مبلــغ پــاداش ‪ 400‬میلیونــی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده بــرای هیــات مدیــره را بــه ‪ 500‬میلیــون تومــان‬ ‫افزایــش می دهنــد‪.‬‬ ‫رزازان رییــس وقــت هیــات مدیــره بانــک تجــارت در‬ ‫گفــت و گــو بــا صداوســیما در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫«پــاداش ‪ ۵۰۰‬میلیونــی جــزو کمتریــن پاداش ‪‎‬هــا‬ ‫بــوده اســت؛ ایــن پــاداش در تمــام شــرکت های بــزرگ‬ ‫تصویــب شــده اســت‪ .‬ایــن مبلــغ بــرای ‪ ۵‬نفــر بــوده و‬ ‫اگــر صورت جلســه مجامــع شــرکت های بورســی ســال‬ ‫‪ ۹۹‬را ببینیــد متوجــه می شــوید کــه ایــن ‪ ۵۰۰‬تومــان جزو‬ ‫کمتریــن مبالــغ اســت‪( ».‬البتــه مــا هــم بــاور کردیــم کــه‬ ‫ایــن ‪ 500‬میلیــون بــرای همــه اعضــاء اســت! )‬ ‫مالحظــه فرمودیــد گــذر ایــام چگونــه بــر شــرایط‬ ‫مالــی برخــی مشــاغل تاثیــر مــی گــذارد؟! بــاور کنیــد‬ ‫جــا دارد مشــاوران مــدارس همــه بچــه هــا را بــه جــای‬ ‫درس خوانــدن در کنکــور و تســت زدن و شــرکت‬ ‫در کالس هــای کنکــور بــه ســمت شــغل شــریف و‬ ‫پاکدســتانه هیــات مدیرگــی هدایــت کننــد!‬ ‫شــما کجــای دنیــا شــغل ســراغ داریــد کــه نــه نیــاز‬ ‫بــه مــدرک تحصیلــی مرتبــط دارد و نــه بــه ازمــون‬ ‫اســتخدامی و ســابقه کار و تخصــص ‪ ...‬؟! تــازه‬ ‫ســاعت کاری‪ ،‬مــکان جلســات و حتــی میــزان حقــوق‬ ‫و پــاداش ان هــم دســت خودتــان اســت!‬ ‫یــک روز جلســات در ویــا برگــزار مــی شــوند‪...‬‬ ‫یــک روز در ارتفاعــات و ییالقــات همــراه بــا زن و‬ ‫بچــه و خانوادگــی ‪ ...‬یــک روز در اســتخر و جکــوزی‬ ‫‪ ...‬یــک روز در هتــل مجلــل و ‪ ...‬حقــوق و مزایــا‬ ‫هــم کــه بــا تــورم و خــط فقــر و ضریــب جینــی کــوک‬ ‫کــوک اســت! حــق جلســه جــدا ‪ ...‬حقــوق و پــاداش‬ ‫مرتــب ‪ ...‬وام هــای انچنانــی ســر جــا و بــه موقــع‪....‬‬ ‫بعــد هــم هــر اتفاقــی در شــرکت افتــاد مثــا ً ســرمایه‬ ‫مــردم در بــورس هاپولــی شــد یــا تیــم از اســیا حــذف‬ ‫شــد یــا بانــک و کارخانــه ورشکســت شــد اصــا ً کســی‬ ‫بــا شــما کاری نــدارد‪ .‬دینــاری هــم از حــق و حقــوق‬ ‫شــما کــم نمــی شــود و شــیتیل شــما ســر ســاعت در‬ ‫حســابتان اســت! راســتی شــما متوجــه شــدید چــرا‬ ‫مهــدی صبایــی دائــم کارت هــای بانکــی اش را گــم مــی‬ ‫کــرد و االن در تلویزیــون کیــف چرمــی تبلیــغ مــی کنــد!‬ ‫مــا کــه متوجــه نشــدیم!‬ ‫دریافــت پنــج هــزار و ‪ ۹۹۴‬میلیــارد ریــال‪ ۱۱ ،‬طــرح‏صنعتــی بــرای دریافــت ‪ ۳۶۷‬میلیــارد ریــال‪ ۵۳ ،‬طــرح راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای بــرای‬ ‫دریافــت ‪ ۱۷۰‬میلیــارد ریــال‪۱۸ ،‬‏طــرح گردشــگری بــرای دریافــت ‪ ۲۰۴‬میلیــارد ریــال و یــک طــرح در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری بــرای دریافــت هفــت‬ ‫میلیــارد‏ریــال بــه بانک هــای عامــل معرفــی شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گفته وی؛ فعالیت این تعداد از طرح ها موجب اشتغال زایی یکهزار و ‪ ۲۶۳‬نفر در خراسان شمالی می شو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫درخشــانی خاطرنشــان کرد‪ :‬این میزان از تســهیالت پس از بررســی و کار کارشناســی توســط کمیته اشــتغال به بانک های‏عامل معرفی شــدند‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و ســهم بانک های صنعت و معدن‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬توســعه تعاون و کارافرینی امید بیش از ســایر بانک ها‏اسـ ‪‎‬‬ ‫بــر اســاس تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور بــا هــدف اجــرای برنامــه اشــتغال گســترده و مولــد بــا تاکیــد بــر اشــتغال جوانــان‪ ،‬دانــش‏اموختــگان‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬زنــان و اشــتغال حمایتــی بــه دولــت اجــازه داده می شــود ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع حاصلــه از مابــه التفــاوت‏قیمــت حامل هــای انــرژی را بــه‬ ‫حســاب خاصــی نــزد خزانـه داری کل کشــور واریــز و منابــع حاصلــه را بــه شــکل وجــوه اداره‏شــده و یارانــه ســود و ترکیــب بــا منابــع صندوق توســعه‬ ‫ملــی و تســهیالت بانکــی در جهــت حمایــت از طرح هــای تولیــد‪ ،‬اشــتغال و‏امــوزش و کمــک بــه کارورزی جوانــان دانــش اموختــه دانشــگاهی‬ ‫پرداخــت کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در الیحــه بودجــه ســال جــاری کل کشــور مجمــوع بودجــه عمرانــی خراســان شــمالی حــدود ‪ ۹۳۰‬میلیــارد تومان مصوب شــده‏اســت و بر اســاس‬ ‫امــار میــزان اعتبــار عمرانــی اســتان در الیحــه بودجــه ســال جــاری (‪ ) ۱۴۰۰‬نســبت بــه ســال گذشــته (‪)۹۹‬‏حــدود ‪ ۱۶‬درصــد افزایــش نشــان می دهد‬ ‫بــه گونــه ای کــه در مجمــوع ‪ ۱۲۹‬میلیــارد تومــان بــه بودجــه عمرانی اســتان ســال‏‏‪ ۱۴۰۰‬افزوده شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 30‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪486‬‬ ‫زهره مثنا‬ ‫‪ ۱۷‬عادت گفتاری افراد‬ ‫خیلی دوست داشتنی‬ ‫حتمــا شــما هــم مثــل مــن چندتایــی از ایــن ادم هــا‬ ‫را می شناســید کــه نظــر همــه را بــه خودشــان جلــب‬ ‫می کننــد! ادم هایــی کــه نمی تــوان کاریزمایشــان را‬ ‫ســنجید‪ ،‬امــا همــه بــا انهــا احســاس راحتــی می کننــد‬ ‫و جذب شــان می شــوند‪.‬‬ ‫انهــا چطــور ایــن کار را می کننــد؟ بــا موهبتــی خــدادادی‬ ‫متولــد شــده اند یــا بــا مطالعــه و تمریــن فهمیده انــد کــه‬ ‫چــه چیزهایــی روی دیگــران بیشــتر اثــر دارد و انهــا را در‬ ‫زندگی شــان بــه کار می برنــد؟ احتمــاال دومــی درســت‬ ‫اســت‪ .‬بــه نظــرم مهم تریــن خصلــت ایــن ادم هــا نــوع‬ ‫برقــراری ارتبــاط کالمــی انهاســت‪ .‬بــرای همیــن‪۱۷ ،‬‬ ‫عــادت گفتــاری ایــن افــراد دوســت داشــتنی را برای تــان‬ ‫فهرســت کــرده ام‪ :‬ادامــه شــماره ‪485‬‬ ‫‪ .۱۲‬به دیگران می گویند که به انها اعتماد دارند‬ ‫فقــط ســه کلمــه ‪«:‬بهــت ایمــان دارم»‪ .‬همیــن کلمــات‬ ‫ســاده می تواننــد الهام بخــش موفقیــت باشــند‪ .‬همـه ی‬ ‫افــراد بــه تصدیــق شــدن نیــاز دارنــد‪ .‬در عیــن حــال ایــن‬ ‫تصدیــق باعــث ایجــاد محبــت نســبت بــه فــرد گوینــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬بــه دیگــران اجــازه می دهنــد بــرای خودشــان‬ ‫تصمیــم بگیرنــد‬ ‫ادم هــای واقعــا کاریزماتیــک بــه نظــر خــود اعتمــاد‬ ‫دارنــد امــا در عیــن حــال متوجــه هســتند کــه دیگــران‬ ‫ممکــن اســت دیــدگاه متفاوتــی داشــته باشــند و بایــد‬ ‫بتواننــد مســیر زندگــی خودشــان را انتخــاب کننــد‪ .‬بــه‬ ‫عــاوه‪ ،‬رهبــران کاریزماتیــک از دادن اختیــار و ســپس‬ ‫اعتمــاد بــه دیگــران بــرای دســتیابی بــه چیــزی کــه از انهــا‬ ‫خواســته شــده ترســی ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬گوش می دهند و می خواهند بیشتر بدانند‬ ‫ادم هــای خیلــی دوســت داشــتنی شــنونده های فعــال‬ ‫و صادقــی هســتند‪ .‬می توانیــد بــا انهــا دربــاره نظــرات‬ ‫یــا ماجراهایتــان صحبــت کنیــد یــا از انهــا راهنمایــی‬ ‫بخواهیــد و انهــا بــا پرســیدن ســوال و دادن نشــانه های‬ ‫کالمــی نشــان می دهنــد کــه در لحظــه حاضــر و حتــی‬ ‫بــه موضــوع عالقه منــد هســتند‪ .‬زمــان بــرای همـه ی مــا‬ ‫بــا ارزش تریــن منبــع اســت امــا انهــا حاضرنــد وقت شــان‬ ‫را در اختیــار شــما بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬مسئولیت پذیر هستند‬ ‫ایــن ادم هــا مســئولیت کار یــا خطایشــان را می پذیرنــد‬ ‫و کنتــرل امــوری را کــه بایــد تحــت نظارت شــان باشــد‬ ‫بــه دســت می گیرنــد‪ .‬بنابرایــن بــا عقــل جــور درمی ایــد‬ ‫کــه بگوییــم ادمهــای قابــل اعتمــاد بســیار دوســت‬ ‫داشــتنی اند‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬حمایت شان را اعالم می کنند‬ ‫مــا ادم هایــی را کــه کنارمــان می ماننــد و کاری مــی‬ ‫کننــد احســاس کنیــم مــا را حمایــت می کننــد دوســت‬ ‫داریــم‪ .‬در ارتــش بــه ایــن کار می گوینــد «هــوای‬ ‫ســاعت شــش همدیگــه را داشــتن» (ســاعت شــش‬ ‫موقعیــت پشــت ســر فــرد اســت)‪ .‬کســی را بــه یــاد‬ ‫بیاوریــد کــه در موقــع نیــاز از شــما حمایــت کــرده اســت‬ ‫و بــه مــن بگوییــد کــه در ان لحظــه چقــدر برایتــان‬ ‫دوســت داشــتنی می نمــود؟‬ ‫‪ .۱۷‬همیشه می پرسند‪« :‬چرا که نه؟»‬ ‫م هــای دوســت داشــتنی اغلــب ادم هایــی‬ ‫اد ‬ ‫رویاپــرداز‪ ،‬مثبت نگــر و عمل گــرا هســتند‪ .‬رابــرت اف‬ ‫کنــدی ایــن ادم هــا را بــه بهتریــن وجــه توصیــف کــرده‬ ‫اســت‪« :‬بعضی هــا عــادت دارنــد چیزهــا را همان طــور‬ ‫کــه هســتند نــگاه کننــد و بپرســند چــرا؟ مــن رویــای‬ ‫چیزهایــی را می بینــم کــه هرگــز وجــود نداشــته اند و‬ ‫می پرســم چــرا کــه نــه؟»‬ ‫بــرای مشــاهده خالصــه ایــن مطلــب‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم ویدیــوی زیــر را ببینیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫زهرا سارایی‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫سارا شهیدی‬ ‫چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟‬ ‫اطمینــان و قابلیــت اعتمــاد بخــش جدایی ناپذیــر ِ هــر رابطــه ی‬ ‫مســتحکمی اســت‪ .‬اگــر می خواهیــد ادم قابــل اعتمــادی باشــید‬ ‫کافــی اســت پنــج ویژگــی افــراد قابــل اعتمــاد را کــه در ایــن مقاله به‬ ‫شــما معرفــی می کنیــم بــه یــاد داشــته باشــید‪.‬‬ ‫همـه ی مــا در زندگی مــان بــا ادم هایــی روبـه رو شــده ایم کــه واقعــا‬ ‫غیرقابل اطمینان و فریبکار بوده اند‪ .‬ممکن اســت ان ادم همســر‬ ‫ســابق‪ ،‬یــک دوســت قدیمــی یــا یــک همــکار بــوده باشــد‪ .‬همچنــان‬ ‫کــه س ـن مان بیشــتر می شــود و خردمندتــر می شــویم بســیاری از‬ ‫مــا بهتــر می توانیــم ایــن علف هــای هــرز را از زندگی مــان بیــرون‬ ‫بیندازیــم‪ .‬در نتیجــه توانایی مــان بــرای تمرکــز روی روابــط ســالم تر‬ ‫افزایــش می یابــد و ارمغــان ایــن اگاهــی بــرای مــا شــادی بیشــتر و‬ ‫بــه عقــب رانــدن نامالیمت هاســت‪.‬ادامه شــماره ‪485‬‬ ‫الهام ناصری‬ ‫دوست واقعی کیست؟‬ ‫ایا شما دوست واقعی دارید؟‬ ‫دوســتی یکــی از مهم تریــن جنبه هــای زندگــی اســت‪ .‬ولــی‬ ‫دوســت هــم‪ ،‬خــوب و بــد دارد و تشــخیص دوســت واقعــی کار‬ ‫ســختی اســت و نیــاز بــه مهــارت دارد‪ .‬تفــاوت دوســت واقعــی‬ ‫و غیرواقعــی زمیــن تــا اســمان اســت و خیلــی بیشــتر از انچــه‬ ‫فکــرش را بکنیــد در زندگــی شــما تفــاوت ایجــاد می کنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫دوســت واقعــی داشــته باشــید‪ ،‬بــرای هــر کاری می توانیــد از او‬ ‫کمــک بگیریــد‪ .‬می دانیــد کــه در خوشــی و ناخوشــی همیشــه کنــار‬ ‫شــما خواهــد بــود و ترک تــان نخواهــد کــرد‪ .‬امــا دوســت بــد مثــل‬ ‫جــرز الی دیــوار می مانــد و هیــچ فایــده ای بــرای شــما نــدارد‪ ،‬حتــی‬ ‫می توانــد زندگــی شــما را بــه خــاک ســیاه بکشــاند‪ .‬ایــن مقالــه را‬ ‫بخوانیــد تــا ببینیــد دوســتان شــما واقعــی هســتند یــا نــه!‬ ‫‪ .۱‬هر کاری که می کنید هوای شما را دارد‬ ‫دوســت واقعــی شــما را بــرای هــر انجــام هــر کاری کــه قصــد‬ ‫انجامــش را داریــد‪ ،‬تشــویق می کنــد‪ .‬حــاال چــه یادگیــری رقــص‬ ‫باشــد‪ ،‬چــه عوض کــردن شــغل‪ .‬دوســت شــما همیشــه کنارتــان‬ ‫خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شخصیت عجیب شما را دوست دارد‬ ‫همـه ی مــا دوســت داریــم گاهــی اوقــات کارهــای عجیبــی انجــام‬ ‫دهیــم‪ .‬دوســت واقعــی شــما هــم از ان کارهــا خوشــش می ایــد‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬اگــر دوســت واقعــی باشــد بــه احتمــال زیــاد بــا شــما‬ ‫همــراه می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در هر شرایطی شما را می بخشد‬ ‫دوســتی شــما‬ ‫گاهــی اوقــات همه چیــز را خــراب می کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫ِ‬ ‫واقعــی نباشــد‪ ،‬یــک اشــتباه می توانــد ان را از بیــن ببــرد‪ .‬دوســت‬ ‫واقعــی می دانــد گاهــی اوقــات دچــار اشــتباه می شــوید‪ ،‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل شــما را می بخشــد زیــرا ارزش دوســتی بیشــتر از‬ ‫یــک اشــتباه (موقتــی) اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬همیشه پشتیبان شماست‬ ‫مهم نیســت با چه کســی درگیر هســتید‪ ،‬مشــکل شــما چیســت‪،‬‬ ‫یــا اشــتباه می کنیــد؛ دوســت واقعــی هــوای شــما را دارد‪ .‬او همــراه‬ ‫شماســت و بــدون اینکــه ســوالی بپرســد‪ ،‬از شــما حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کار فقــط از دوســتان واقعــی برمی ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اجازه می دهد به دنبال عالیق خود بروید‬ ‫‪ ۱۰‬کتاب برای هدیه به مرد ها‬ ‫گاهــی انتخــاب هدیــه بــرای مردهــا کاری ســخت و زمان بــر می شــود و حتــی‬ ‫کالفه مــان می کنــد‪ .‬اگــر از خریــد لبــاس و چرخیــدن میــان کادوهــای لوکــس‬ ‫و تزئینــی خســته شــده اید‪ ،‬شــاید کتــاب انتخــاب بهتــری به عنــوان هدیــه باشــد‪.‬‬ ‫اگــر به دنبــال کتــاب بــرای هدیــه بــه مــرد هــا هســتید‪ ،‬در معرفــی کتــاب امــروز‪،‬‬ ‫کتاب هایــی مناســب هدیــه دادن بــه مردهــا را بــه شــما معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬در میان سایه ها‬ ‫نویسنده‪ :‬مایکل اونداتیه‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬محمدرضا قاسمی‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬مون‬ ‫تعداد صفحه‪۲۸۴ :‬‬ ‫کتــاب «در میــان ســایه ها» دربــاره دختــر نوجوانــی به نــام ناتانائیــل و خانــواده اش‬ ‫اســت‪ .‬ماجــرای رمــان در ســال های پایانــی جنــگ جهانــی و بعــد از ان روایــت‬ ‫‪ .۵‬سخن چینی را کنار بگذارید‬ ‫ایــن پیشــنهاد بــه قــدر کافــی شــفاف اســت‪،‬‬ ‫اگــر می خواهیــد ادم قابــل اعتمادتــری باشــید‬ ‫بدگویــی پشــت ســر ادم هــا را متوقــف کنیــد‪ .‬مــا‬ ‫دیگــر کودکانــی کــم ســن و ســال نیســتیم‪ ،‬اگــر بــا‬ ‫کســی مشــکلی داریــد بــه انــدازه ی کافــی بالغانــه‬ ‫رفتــار کنیــد کــه رودررو بــا انهــا صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر موضــوع بــه ان مهمــی نیســت کــه بخواهیــد‬ ‫مســتقیما بــا خــود او صحبــت کنید پس احتمــاال از‬ ‫همــان اول هــم نبایــد بــا فــرد دیگــری ایــن مســئله‬ ‫را در میــان می گذاشــتید‪.‬‬ ‫ســخن چینی منحصــر بــه بدگویــی پشــت ســر‬ ‫ادم هــا نیســت‪ .‬بــه طــور کلــی ســخن چینی یعنــی‬ ‫ت بی فایــده‪ .‬چــه اهمیتــی‬ ‫حــرف زدن از اطالعــا ِ‬ ‫دارد کــه همکارتــان چنــد نوع رژیــم را امتحان کرده‬ ‫و الغــر نشــده اســت؟ ایــن موضوعــی نیســت کــه‬ ‫بخواهیــد هنــگام صــرف ناهــار بــه ان بپردازیــد‪.‬‬ ‫راســتش را بخواهیــد عادت هــای غذایــی همکار تــان اصــا بــه شــما‬ ‫ربطــی نــدارد‪.‬‬ ‫در عــوض ســعی کنیــد دربــاره ی موضوعــی هوشــمندانه صحبــت‬ ‫کنیــد‪ .‬یــا موضوعــی کــه می توانــد تغییــری در دنیایمــان بــه وجــود‬ ‫ت ســرمایه گذاری‬ ‫بیــاورد‪ .‬بــه جــای ســخن چینی چــرا موضــوعِ ضــرور ِ‬ ‫دولــت در انرژی هــای تجدید پذیــر و کاهــش الودگــی هــوا یــا‬ ‫کاهــش بودجـه ی نظامــی بــه نفــع برنامه های اجتماعــی را به بحث‬ ‫نگذاریــم‪.‬‬ ‫راهکارهای دیگر برای اینکه ادم قابل اعتمادتری باشیم‬ ‫عــاوه بــر مــوارد کلی تــر کــه پیش تــر بــه ان پرداختیــم و می تــوان‬ ‫بــا تمریــن انهــا بــه ادم قابــل اعتمادتــری تبدیــل شــد راهکارهــای‬ ‫جزئی تــری نیــز بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫هــر چقــدر از ســن شــما می گــذرد‪،‬‬ ‫عالیــق متفاوتــی پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫حتــی پیگیــری بعضــی از انهــا از‬ ‫شــما بعیدنــد‪ .‬دوســت صــوری شــما‬ ‫را مســخره می کنــد‪ .‬او می گویــد‬ ‫همــان راه قبلــی را ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫دوســت واقعــی اجــازه می دهــد‬ ‫راه تــان را برویــد‪ .‬تشــویق تان‬ ‫می کنــد کــه ایــن جنبــه از شــخصیت‬ ‫خــود را بهتــر بشناســید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خصلت های شما را می شناسد‬ ‫هــر کســی خصلت هــای خــاص‬ ‫خــودش را دارد‪( .‬مثــا صبح هــا‬ ‫حوصلــه نداریــد‪ ،‬زیــادی شــام‬ ‫می خوریــد و…) دوســت واقعــی‬ ‫همـه ی اینهــا را می دانــد‪ .‬هیچ کــس‬ ‫شــما را بــه انــدازه ی بهتریــن‬ ‫دوســت تان نمی شناســد‪ .‬همیــن کــه بــه ایــن خصلت هــای شــما‬ ‫دقــت می کنــد‪ ،‬نشــانه ی خوبــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬همیشه در تماس است‬ ‫دوســتان صــوری فقــط وقــت نیازمنــدی بــه شــما و بــرای غیبت کــردن‬ ‫تمــاس می گیرنــد‪ .‬دوســتان واقعــی همه وقــت و همه جــا بــا شــما‬ ‫در تمــاس هســتند‪ .‬او مایــل اســت بدانــد شــما چــه کاری انجــام‬ ‫می دهیــد‪ .‬نمی خواهــد در مــورد رابطه هــای شــما غیبــت کنــد‪ .‬فقــط‬ ‫می خواهــد بدانــد امــروز بــرای ناهــار چــه خورده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اسرار شما را حفظ می کند‬ ‫یــک نفــر در دنیــا هســت کــه می دانیــد اســرار شــما را در تمــام‬ ‫شــهر پخــش نمی کنــد؛ او دوســت واقعــی شماســت‪ .‬دوســتان‬ ‫صــوری اســرار شــما را ســبک می شــمارند‪ .‬دوســت واقعــی ارزش‬ ‫اعتمــاد را می دانــد‪ .‬او راز شــما را بــه هیچ کــس نمی گویــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬الزم نیست پیش او شیک بپوشید‬ ‫اگــر مجبــور باشــید لباس هــای شــیک بپوشــید‪ ،‬موهایتــان را‬ ‫مرتــب کنیــد و عطــر بزنیــد تــا بــه دیــدن دوســت تان برویــد‪ ،‬او‬ ‫دوســت واقعــی شــما نیســت‪ .‬اشــکالی نــدارد اگــر بــرای دیــدن‬ ‫دوســت صمیمی تــان لباس هــای گشــاد بپوشــید و موهایتــان‬ ‫اشــفته باشــد‪ .‬نهایتــا کمــی بــا شــما شــوخی کنــد‪ ،‬ولــی برایــش‬ ‫اهمیتــی نــدارد‪ .‬فقــط می خواهــد باهــم باشــید‪ .‬معیــار دوســتی‬ ‫واقعــی ایــن اســت کــه می توانیــد کنــار او خودتــان باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬برای شما وقت می گذارد‬ ‫می شــود‪ .‬پــدر و مــادر ناتانائیــل او و خواهــرش را نــزد مــردی به نــام مــاث می گذارنــد‬ ‫و خودشــان راهــی ســفری مرمــوز می شــوند‪ .‬ایــن دوری اجبــاری اثراتــی جــدی بــر‬ ‫ناتانائیــل می گــذارد و او در پــی کشــف حقیقــت ایــن ســفر اســت‪ .‬ایــن کتــاب بــرای‬ ‫هدیــه مــرد هــا مناســب کســانی اســت کــه عالقه منــد بــه رمان هایــی بــا موضــوع‬ ‫جنــگ جهانــی هســتند‪.‬‬ ‫حرف هــای پــدر کــه تمــام شــد‪ ،‬مــادر دیــد ســردرگمم و به ســمتم امــد؛ دســتی بــر‬ ‫ســرم کشــید و انگشــتانش ماننــد دندانه هــای شــانه بیــن موهایــم رفــت‪ .‬ان موقــع‬ ‫چهارده ســاله بــودم و ریچــل تقریبــا شانزده ســاله‪ .‬گفتنــد در تعطیــات «قیمــی»‬ ‫مراقبمــان خواهــد بــود؛ مادرمــان این طــور خطابــش می کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترس و تنفر در الس وگاس‬ ‫نویسنده‪ :‬هانتر اس تامپسون‬ ‫مترجم (پیشنهاد کاربران)‪ :‬حسام زاهدی‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬پرسش‬ ‫تعداد صفحه‪۲۲۴ :‬‬ ‫داســتان از اینجــا شــروع می شــود کــه روزنامه نــگاری به نــام رائــول دوک به همــراه‬ ‫دوســت وکیلــش دکتــر گونــزو راهــی ســفری جــاده ای می شــود‪ .‬دوک بــا هــدف تهیــه‬ ‫یــک گــزارش بــه ایــن ســفر مـی رود‪ ،‬امــا ســفر طبــق برنامــه پیــش نمـی رود‪ .‬ایــن دو در‬ ‫ایــن ســفر کارهایــی انجــام می دهنــد کــه بســیار غیرمتعــارف و ناهجــار اســت‪ .‬ریشــه‬ ‫ایــن رفتارهــا کجاســت؟ ایــن ســوالی اســت کــه مطالعــه ایــن کتــاب جوابــش را کم کــم‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اگــر بــا ادم هــای خــوب‪ ،‬زمــان بیشــتری بگذرانیــد‬ ‫احتمالــش کمتــر اســت کــه بخواهیــد کارهــای ادم هــای غیرقابــل‬ ‫اعتمــاد ماننــد ســخن چینی یــا شکســتن قول هایتــان را انجــام‬ ‫بدهیــد؛ زیــرا ادم هایــی شــما را احاطــه کرده انــد کــه ایــن رفتارهــا را‬ ‫تو امد داشــته باشــید‬ ‫تحمــل نمی کننــد‪ .‬اگــر بــا ادم هــای مثبتــی رف ‬ ‫کــه انهــا نیــز قابــل اعتمــاد و صادق انــد‪ ،‬بــا احتمــال بیشــتری رفتــار‬ ‫شــما بــه بازتابــی از رفتــار انهــا تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مضــاف بــر ایــن بفهمیــد کــه دیگــران واقعــا دربــاره ی شــما چطــور‬ ‫فکــر می کننــد‪ .‬می توانیــد رک و راســت از ادم هــای زندگی تــان‬ ‫بپرســید شــما را تــا چــه انــدازه قابــل اعتمــاد ارزیابــی می کننــد‪.‬‬ ‫مراقــب باشــید چــون ممکــن اســت پاســخی صادقانــه و در عیــن‬ ‫حــال تنــد دریافــت کنیــد‪ .‬امــا حتــی اگــر ایــن اتفــاق افتــاد ایــن‬ ‫بازخوردهــا را بپذیریــد و بــا ان مخالفــت نکنیــد‪.‬‬ ‫بهتریــن کاری کــه می توانیــم انجــام بدهیــم درس گرفتــن از‬ ‫اشــتباهات مان و تــاش بــرای ارتقــای فــردی اســت‪ .‬بــا اینکــه قابــل‬ ‫اعتمــاد بــودن بــه تــاش فــراوان احتیــاج دارد امــا همــان ویژگـی ای‬ ‫اســت کــه ادم هــا می خواهنــد در دیگــری ببیننــد و تــاش می کننــد‬ ‫کــه خودشــان بــه ان دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــرای تبدیــل شــدن بــه ادمــی قابــل اعتمــاد و‬ ‫اطمینــان بــه کمــی زمــان احتیــاج داشــته باشــیم‪ ،‬اما وقتــی اگاهانه‬ ‫در ایــن راه قــدم برداریــم و ایــن ‪ ۵‬ویژگــی ادم هــای قابــل اعتمــاد‬ ‫را بــه خاطربســپاریم‪ ،‬بــه زودی بــه ادمــی تبدیــل خواهیــم شــد کــه‬ ‫بــرای همـه ی افــرادی کــه مــا را می شناســند مــورد ســتایش‪ ،‬احتــرام‬ ‫و اعتمــاد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫مهــم نیســت کــه بیــن کار و کالس ســفالگری فقــط یــک ســاعت‬ ‫وقــت داشــته باشــد؛ اگــر او دوســت واقعــی شــما باشــد‪ ،‬هــر وقــت‬ ‫بتوانــد بــرای دیدن تــان می ایــد‪ .‬اهمیتــی نــدارد کــه چقــدر فرصــت‬ ‫دارد‪ ،‬بلکــه می خواهــد همــان وقــت را بــا شــما بگذرانــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬همیشه می توانید روی شانه ی او گریه کنید‬ ‫یکــی از مهم تریــن تفاوت هــای بیــن دوســت واقعــی و دوســت‬ ‫صــوری ایــن اســت کــه او در بــاال و پایین هــای زندگــی شــما چــه‬ ‫کاری می کنــد‪ .‬اگــر ناراحــت باشــید‪ ،‬دوســت غیرواقعــی دســتی‬ ‫روی شــانه شــما می گــذارد و ســعی می کنــد حــرف را عــوض کنــد‪.‬‬ ‫دوســت واقعــی شــما را در اغــوش می گیــرد و اجــازه می دهــد‬ ‫هرچقــدر دوســت داریــد حــرف بزنیــد‪ .‬دوســت واقعــی حتــی اگــر‬ ‫غمگیــن باشــید هــم کنــار شــما می مانــد‪.‬‬ ‫اگــر ســعی بــر تشــخیص دوســتان واقعــی یــا غیرواقعــی خــود‬ ‫داریــد‪ ،‬امیدواریــم ایــن مقالــه بــه شــما کمــک کــرده باشــد تــا‬ ‫اطرافیان تــان را بهتــر بشناســید‪ .‬وقــت ان رســیده کــه واقع بیــن‬ ‫باشــید‪ .‬تجربیــات و دیــدگاه خــود را بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫بــرای خواننــده مشــخص می کنــد‪ .‬ایــن کتــاب بــرای هدیــه مــرد هــا‪ ،‬شــکل متفاوتــی‬ ‫از روزنامه نــگاری را ارائــه می دهــد و بــا توجــه بــه شــخصیت های مــرد داســتان‪،‬‬ ‫انتخابــی متفــاوت بــرای هدیــه بــه اقایــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫حــال جان گرفتــن اســت و تمــام حــواس بــا نهایــت دقــت‬ ‫اتفاقــی دهشــتناک در‬ ‫ِ‬ ‫هشــیار شــده اند‪ .‬صــدای هیس هیــس موجــودی نیمه انســان و نیمه خزنــده و‬ ‫وحشــی در همیــن نزدیکی هــا بــ ه گــوش می رســد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬وقتی از عشق حرف می زنیم‬ ‫نویسنده‪ :‬ریموند کارور‬ ‫مترجمان (پیشنهاد کاربران)‪ :‬پریسا سلیمان زاده‪ ،‬زیبا گنجی‬ ‫انتشارات (پیشنهاد کاربران)‪ :‬مروارید‬ ‫تعداد صفحه‪۲۶۶ :‬‬ ‫ایــن اثــر شــامل مجموعه داســتان های کوتاهــی از ریمونــد کارور‪ ،‬نویســنده‬ ‫امریکایــی‪ ،‬اســت‪ .‬او در ایــن داســتان ها بــه روزمره هــا و مســائل پیش پاافتــاده‬ ‫اشــاره می کنــد‪ .‬ســاده ترین چیزهایــی کــه هــر روز بــا انهــا ســروکار داریــم درون مایــه‬ ‫داســتان های ایــن مجموعــه هســتند‪ .‬اگــر دنبــال محموعــه داســتان کوتــاه بــرای‬ ‫هدیــه دادن بــه مردهــا هســتید‪ ،‬ایــن کتــاب انتخــاب مناســبی اســت‪.‬‬ ‫وقتــى طــورى از عشــق حــرف مى زنیــم کــه انــگار مى دانیــم داریــم از چــه صحبــت‬ ‫مى کنیــم‪ ،‬بایــد از خودمــان خجالــت بکشــیم‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫فرمانــده انتظامــی گفــت‪ :‬بــا تــاش مامــوران یــک ســارق قطعــات خــودرو دســتگیر و در بازجویی هــای‬ ‫انجــام شــده بــه ‪ ۷‬فقــره ســرقت اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫علیرضــا دلیــری گفــت‪ :‬پــس از وقــوع چنــد فقــره ســرقت قطعــات خــودرو رســیدگی بــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفت‪.‬مامــوران کالنتــری حیــن گشــت زنــی بــه یــک نفــر برخــورد کردنــد کــه قصــد‬ ‫شکســتن شیشــه یــک دســتگاه خــودرو پــژو و ســرقت از ان را داشــت کــه بالفاصلــه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫متهــم بــه ارتــکاب ‪ ۷‬فقــره ســرقت قطعــات خــودرو اعتــراف کــرد و ســارق دســتگیر شــده بــه دســتگاه‬ ‫قضائــی جهــت صــدور حکــم الزم معرفــی شــد ‪.‬‬ ‫دستگیری سارق‬ ‫قطعات خودرو‬ ‫ شنبه ‪ 30‬بهمن ‪1400‬‬ ‫میلیون ها روتر‬ ‫در معرض حمالت ‪RCE‬‬ ‫قرار دارند‬ ‫لزوم الگوسازی برای کودکان‬ ‫در استفاده از فضای مجازی‬ ‫سرویس اجتماعی‪ -‬گلستان‪-‬رضا رضی‪:‬‬ ‫حضــور در شــبکه های اجتماعــی مختلــف در‬ ‫عصــر حاضــر امــری اجتناب ناپذیــر اســت امــا‬ ‫می توانــد در کنــار محاســنی کــه بــرای کاربــران‬ ‫خــود بــه همــراه دارد‪ ،‬مشــکالتی نیــز ایجــاد کند‬ ‫کــه در ادامــه بــه برخــی از ان هــا می پردازیــم‪.‬‬ ‫امــروزه شــبکه های اجتماعــی بــه پدیــده ای‬ ‫مهــم و شــایع در میــان تمامــی ســنین تبدی ـل ‬ ‫شــده و همــه گــروه هــای ســنی را درگیــر‬ ‫خــود کــرده اســت و بــه خصــوص بــا وجــود‬ ‫ویــروس کرونــا و مجــازی شــدن کالســهای‬ ‫درســی‪ ،‬کــودکان و نوجوانانــی کــه گروه هایــی‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی همچــون تلگــرام‬ ‫و واتــس اپ تشــکیل داده انــد کــم نیســتند‬ ‫و حتــی می تــوان ردپــای کاربــران کــم ســن و‬ ‫ســال را در شــبکه های اجتماعــی بزرگ تــری‬ ‫همچــون اینســتاگرام نیــز مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫هرچنــد حضــور در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫مختلــف در قــرن حاضــر امــری اجتناب ناپذیــر‬ ‫اســت امــا ممکــن اســت در کنــار محاســنی کــه‬ ‫بــرای کاربــران خــود بــه همــراه دارد‪ ،‬مشــکالتی‬ ‫نیــز ایجــاد کنــد کــه می توانــد تبعــات فراوانــی‬ ‫بــرای تمــام ســنین و اقشــار و به خصــوص‬ ‫کــودکان و نوجوانــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کــودکان و نوجوانــان قشــری اســیب پذیــر‬ ‫هســتند کــه اســتفاده بــدون نظــارت انهــا از‬ ‫فضــای مجــازی و بســترهای اجتماعــی بزرگتــر‪،‬‬ ‫امــکان ایجــاد ذهنیــت هــای نادرســت و هدایت‬ ‫انهــا بــه مســیرهای غلــط را در پیــش دارد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان کــودکان کــه بــه جهــت ســرگرمی‬ ‫و گــذران وقــت خــود در کالس هــای درس‬ ‫مجــازی‪ ،‬بــه شــبکه هــای مجــازی دسترســی‬ ‫بیشــتری پیــدا کــرده انــد‪ ،‬نیــاز بــه نظــارت و‬ ‫مدیریــت بیشــتر و هوشــمندانه تــری دارنــد‪.‬‬ ‫الگوســازی و مدیریــت اســتفاده از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــرای کــودکان‬ ‫الگوســازی یکــی از راهکارهــای مهــم بــرای‬ ‫اســتفاده موثــر و هوشــمندانه تــر از فضــای‬ ‫مجــازی و اجتماعــی اســت‪ .‬بــه طــور حتــم مهــم‬ ‫تریــن الگــو بــرای کــودکان‪ ،‬گــروه خانــواده و‬ ‫دوســتان هســتند کــه تاثیــر مســتقیم بــر نحــوه‬ ‫کارکــرد و اســتفاده کــودک را در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫قطعــا والدینــی کــه بــه صــورت نادرســت از‬ ‫فضــای مجــازی اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬نبایــد‬ ‫توقــع داشــته باشــند کــه نحــوه اســتفاده کــودک‬ ‫انهــا از تلفــن همــراه و شــبکه هــای مجــازی‬ ‫بــه کمتریــن میــزان ممکــن کاهــش پیــدا‬ ‫کنــد‪ .‬پــس الگوســازی والدیــن از مهــم تریــن‬ ‫راهکارهــای اســتفاده و تاثیــر شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی بــر کــودکان و قشــر اســیب پذیــر‬ ‫جامعــه می باشــد‪.‬‬ ‫هرچنــد اســتفاده افــراد بــه خصــوص کــودکان‬ ‫و نوجوانــان از شــبکه هــای مجــازی امــری‬ ‫اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد‪ ،‬امــا بهتریــن گزینــه‬ ‫و جایگزیــن بــرای شــبکه هــای مجــازی‪ ،‬امــوری‬ ‫از قبیــل ورزش‪ ،‬بــازی و تفریحــات ســالم بــه‬ ‫همــراه والدیــن و دوســتان تاییــد شــده اســت‪.‬‬ ‫والدینــی کــه اطالعــات رایانــه ای و مجــازی‬ ‫فرزندانشــان نســبت بــه انهــا بیشــتر اســت‪،‬‬ ‫بایــد بداننــد کــه کــودکان بــه انــدازه کافــی بــزرگ‬ ‫نیســتند تــا همــه رفتارهــا و مــوارد گوناگونــی‬ ‫کــه در شــبکه هــای اجتماعــی وجــود دارد را‬ ‫درک کننــد‪ .‬پــس والدیــن بایــد روی اســتفاده‬ ‫فرزندانشــان از تلفــن همــراه نظارتــی دقیــق‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫انــواع اســیب هــای شــبکه های مجــازی بــر‬ ‫کــودکان‬ ‫مطالب غیر اخالقی‬ ‫در گســتردگی بــی انــدازه فضــای مجــازی‬ ‫و همچنیــن وجــود شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫گوناگــون‪ ،‬میــزان تهدیــد و تحمیــل مطالــب‬ ‫غیــر اخالقــی و اســیب زننــده بــه کــودکان‬ ‫توســط افــراد غریبــه بــه حداکثــر مــی رســد‪.‬‬ ‫مطالبــی از قبیــل جمــات ناپســند‪ ،‬عکــس و‬ ‫ویدئــو هــای غیــر اخالقــی و مطالبــی از ایــن‬ ‫قبیــل امــکان تخریــب زیرســاخت هــای ذهنــی‬ ‫مثبــت کــودک را محیــا مــی ســازد‪.‬‬ ‫اموزش رفتارهای نامناسب‬ ‫در فضــای مجــازی بــه خصــوص اینســتاگرام‪،‬‬ ‫امــکان مشــاهده گــروه عظیمــی از افــراد بــا‬ ‫رفتارهــا و فرهنــگ هــای مختلــف وجــود دارد‬ ‫کی الگرها چگونه کار می کنند‬ ‫و چگونه خود را در برابر ان ها‬ ‫محافظتکنیم؟‬ ‫در بســیاری از منابــع‪ ،‬کــی الگــر را بــه عنــوان یــک برنامه نــرم افزاری‬ ‫ثبــت مخفیانــه ضربــه های صفحه کلید می شناســند‪ .‬امــا این طرز‬ ‫تفکــر اشــتباه اســت‪ ،‬زیــرا کــی الگــر مــی توانــد یــک دســتگاه ســخت‬ ‫افــزاری نیــز باشــد‪ .‬دســتگاه هــای ‪ Keylogging‬بســیار نادرتــر از نــرم‬ ‫افــزار ‪ keylogging‬هســتند‪ ،‬پــس بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید که‬ ‫همــواره رایانــه خــود را بازدیــد نماییــد تــا از وجــود کــی الگــر بــر روی‬ ‫ان اگاه شــوید‪.‬‬ ‫چرا کی الگرها یک تهدید هستند‬ ‫بــر خــاف انــواع برنامــه هــای مخــرب دیگــر نظیــر ویــروس هــا ‪،‬‬ ‫بــد افــزار هــا و ‪ ،...‬کــی الگرهــا بــه خــودی خــود هیــچ تهدیــدی بــرای‬ ‫رایانــه و تلفــن همــراه و تجهیــزات هوشــمند دیگــر ندارنــد‪ .‬ولــی انهــا‬ ‫مــی تواننــد تهدیــدی جــدی بــرای کاربــران فضــای مجــازی باشــند‪ ،‬زیــرا‬ ‫کــه کــودکان ناخواســته بــه ســمت انهــا جــذب‬ ‫مــی شــوند و فرهنــگ هــای نادرســت از جملــه‬ ‫پوشــش نادرســت و طــرز گفتــار غلــط را بــه‬ ‫خاطــر مــی ســپارند‪.‬‬ ‫افشای اطالعات شخصی‬ ‫کــودکان قــدرت مقاومــت در برابر افــراد غریبه‬ ‫را ندارنــد و ایــن امــر بســتگی بــه شــرایط تربیتــی‬ ‫کــودک دارد کــه بــه چــه نحــوی بــا تهدیــد هــای‬ ‫خارجــی مقابلــه و مقاومــت کننــد‪ .‬اگــر کودکــی‬ ‫بــه طــور ناخواســته و بــا وجــود شــرایط تربیتــی‬ ‫کامــا مثبــت در خطــر افــرادی قــرار بگیرنــد‬ ‫کــه اطالعــات شــخصی را طلــب کننــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت ایــن اطالعــات در دســترس انهــا قــرار‬ ‫بگیــرد و منجــر بــه ایجــاد مشــکالت عدیــده‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫راهکارهــای کارامــد مدیریــت و کنتــرل‬ ‫کــودکان در فضــای مجــازی ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬فرزنــدان را تشــویق کنیــم کــه تجــارب‬ ‫اســتفاده از اینترنــت را بــا شــما بــه اشــتراک‬ ‫گذارنــد‪.‬‬ ‫‪.۲‬بــه فرزنــدان خــود تاکیــد کنیــم کــه هرگــز‬ ‫ادرس‪ ،‬شــماره تلفــن و ســایر اطالعــات‬ ‫شــخصی نظیــر نــام و ادرس مدرســه خــود را در‬ ‫شــبکه هــای مجــازی اعــام نکننــد‪.‬‬ ‫‪.۳‬اینترنــت تصویــری از دنیــای واقعــی اســت؛‬ ‫بنابرایــن بــه فرزنــدان خــود تفــاوت بین درســتی‬ ‫و نادرســتی بــر روی اینترنــت را کــه هماننــد‬ ‫دنیــای واقعــی اســت‪ ،‬امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫‪.۴‬بــه فرزنــدان خــود تاکیــد کنیــم دوســتانی را‬ ‫کــه از طریــق اینترنــت پیــدا مــی کننــد‪ ،‬هرگــز‬ ‫بــه تنهایــی مالقــات نکننــد‪ .‬ایــن دوســتان‬ ‫ممکــن اســت هویــت واقعــی بــا مجــازی شــان‬ ‫بســیار متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫‪.۵‬فعالیــت هــای انالیــن فرزنــدان خــود را بــا‬ ‫اســتفاده از نــرم افزارهــا و امکانــات موجــود‪،‬‬ ‫کنتــرل کنیــم‪.‬‬ ‫نویســنده ‪ :‬ســرهنگ «رضــا رضــی»‪ -‬فرماندهــی‬ ‫انتظامی اســتان گلســتان‬ ‫افــراد ســود جــو مــی تواننــد از کــی الگرهــا بــرای ســرقت رمزهــای عبــور‬ ‫و ســایر اطالعــات محرمانــه کــه از طریــق صفحــه کلیــد وارد می شــوند‪،‬‬ ‫اســتفاده نماینــد‪ .‬همچنیــن مجرمــان ســایبری می تواننــد کدهــای پین‬ ‫و شــماره حســاب های سیســتم های پرداخــت الکترونیکــی‪ ،‬رمــز عبــور‬ ‫حســاب های بــازی انالیــن‪ ،‬ادرس هــای ایمیــل‪ ،‬نام هــای کاربــری‪،‬‬ ‫رمزهــای عبــور ایمیــل و غیــره را بــه ســرقت ببرنــد‪.‬‬ ‫نحوه انتشار کی الگرها‬ ‫کــی الگرهــا هــای نــرم افــزاری تقریبــا ً بــه همــان روشــی پخــش‬ ‫می شــوند کــه ســایر برنامــه هــای مخــرب منتشــر مــی شــوند‪ .‬کــی‬ ‫الگر هــای ســخت افــزاری نیــز توســط اشــخاصی که به سیســتم قربانی‬ ‫دسترســی دارنــد نصــب مــی شــوند ‪.‬‬ ‫مــواردی کــه عمدتــا کــی الگــر هــای نــرم افــزاری از طریــق انهــا‬ ‫بــر روی سیســتم قربانــی نصــب مــی گــردد در لیســت ذیــل قابــل‬ ‫مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫‪ .1‬هنگامــی کــه کاربــر یــک فایــل پیوســت شــده بــه ایمیــل را بــاز‬ ‫می کنــد‪ ،‬ممکــن اســت یــک کــی الگــر نصــب شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬یــک کــی الگــر ممکــن اســت از طریــق یــک اســکریپت صفحــه‬ ‫وب کــه از اســیب پذیــری مرورگــر ســوء اســتفاده مــی کنــد نصب شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه کاربــر از یــک ســایت الــوده بازدیــد مــی کنــد‪ ،‬برنامــه بــه طــور‬ ‫خــودکار راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬یــک کــی الگــر مــی توانــد توســط برنامــه مخــرب دیگــری کــه قبــا ً‬ ‫روی دســتگاه قربانــی وجــود دارد نصــب شــود‪.‬‬ ‫چگونه از خود در برابر کی الگرها محافظت کنیم‬ ‫اجاره کننده کارت های بانکی‬ ‫در رصد پلیس فتا قرار گرفت‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــرای انجــام کارهــای مجرمانــه خــود اقــدام بــه اجــاره‬ ‫کارت هــای بانکــی از شــهروندان مــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بازارکســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‪:‬ســرهنگ محســن‬ ‫محمــودی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬طــی پایــش و رصــد صــورت گرفتــه فضــای مجــازی‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص شــد فــردی بــا بارگــزاری وضعیــت پروفایــل خــود در یکــی از‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی اقــدام بــه اجــاره کــردن کارت بانکــی از شــهروندان مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع بالفاصلــه تیمــی از کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا جهــت رســیدگی و بررســی موضــوع تشــکیل شــد و پرونــده بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا تــاش کارشناســان پلیــس فتــا ضمــن شناســایی و دســتگیری‬ ‫فــرد خاطــی مشــخص گردیــد کــه متهــم در شــبکه هــای اجتماعــی بــا انتشــار تصاویــر تبلیغاتــی‪،‬‬ ‫قربانیــان خــود را فریــب داده و در قبــال پرداخــت مبالغــی انــدک اقــدام بــه اجــاره کارت بانکــی ایــن‬ ‫افــراد مــی کــرده اســت کــه در نهایــت پــس از تکمیــل تحقیقــات جهــت ســیر مراحــل قانونــی متهــم‬ ‫محققــان امنیتــی یــک اســیب پذیری بــا تاثیــر‬ ‫بــاال (اســیب پذیری ‪ )NetUSB KCodes‬را در‬ ‫نرم افزارهــای دارای مجــوز بــرای چندیــن فروشــنده‬ ‫روتــر شناســایی کردنــد کــه دســتگاه هــای اســیب‬ ‫دیــده در معــرض خطــر حملــه اجــرای کــد از راه دور‬ ‫(‪ )RCE‬هســتند‪.‬‬ ‫ایــن بــاگ توســط محققــان ‪ SentinelOne‬کشــف‬ ‫شــد‪ ،‬انهــا ادعــا مــی کننــد کــه نقــص شــدیدی در‬ ‫مــاژول هســته ‪ KCodes NetUSB‬وجــود دارد کــه‬ ‫توســط تعــداد زیــادی از فروشــندگان دســتگاه هــای‬ ‫شــبکه اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان‪ NetUSB ،‬محصــول تولیــدی‬ ‫‪ KCodes‬اســت کــه بــه دســتگاه هــای راه دور در‬ ‫یــک شــبکه اجــازه مــی دهــد تــا بــا دســتگاه هــای‬ ‫‪ USB‬متصــل بــه روتــر تعامــل داشــته باشــند‪،‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال می توانیــد بــا یــک چاپگــر طــوری‬ ‫تعامــل کنیــد کــه گویــی مســتقیما ً از طریــق ‪USB‬‬ ‫بــه رایانــه شــما وصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ‪«: Max Van Amerongen‬ایــن بــه‬ ‫یــک درایــور روی رایانــه شــما نیــاز دارد کــه از طریــق‬ ‫ایــن مــاژول هســته بــا روتــر ارتبــاط برقــرار کنــد و‬ ‫فروشندگانی مانند ‪Netgear، TP-Link، Tenda،‬‬ ‫‪ EDiMAX، DLink، Western Digital‬و دیگران از‬ ‫جملــه کاربــران ایــن مــاژول هســتند‪».‬‬ ‫عوامــل تهدیــد مــی تواننــد بــرای اجــرای کــدی در‬ ‫مــاژول هســته اســتفاده کننــد کــه انــدازه فراخوانــی‬ ‫تخصیــص حافظــه هســته را تاییــد نمــی کنــد و‬ ‫باعــث ســرریز اعــداد صحیــح مــی شــود‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه وی ادعــا مــی کنــد کــه محدودیــت هــای کــد‪،‬‬ ‫بهــره بــرداری از اســیب پذیــری را نســبتا ً دشــوار‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه کاربــران دســتگاه های‬ ‫اســیب دیده باید به دنبال به روز رســانی سیســتم‬ ‫عامــل باشــند‪.‬‬ ‫‪ SentinelOne‬یافتــه هــای خــود را در ســپتامبر به‬ ‫‪ KCodes‬اعــام کــرد و ‪ Netgear‬در اواخر دســامبر‬ ‫یــک توصیــه امنیتــی بــرای اصــاح ایــن اســیب‬ ‫پذیــری صــادر کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت‪« :‬در حالــی کــه قصــد‬ ‫نداریــم هیــچ کــد اســیب پذیــری را بــرای ان منتشــر‬ ‫کنیــم‪ ،‬ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در اینــده بــا‬ ‫وجــود پیچیدگــی نســبتا ً قابــل توجهــی کــه در‬ ‫توســعه ان وجــود دارد‪ ،‬عمومــی شــود‪».‬‬ ‫اکثــر شــرکت هــای انتــی ویــروس قبــا ًکــی الگرهای شــناخته شــده ای‬ ‫را بــه پایــگاه داده خــود اضافــه کــرده انــد و محافظــت در برابــر کــی‬ ‫الگرهــا بــا محافظــت در برابــر ســایر برنامــه هــای مخــرب تفاوتی نــدارد‪:‬‬ ‫یــک محصــول انتــی ویــروس را نصــب کنیــد و بــه طــور مــداوم ان را بــه‬ ‫روز کنیــد‪ .‬از انجایــی کــه هــدف اصلــی کــی الگرهــا بــه دســت اوردن‬ ‫اطالعــات محرمانــه (شــماره کارت بانکــی‪ ،‬رمــز عبــور و غیــره) اســت‪.‬‬ ‫منطقــی تریــن راه هــا بــرای محافظت در برابر کی الگرهای ناشــناخته‬ ‫بــه شــرح زیر اســت‪:‬‬ ‫اســتفاده از رمزهــای عبــور یــک بــار مصــرف یــا احــراز هویــت دو‬ ‫مرحلـه ای بــرای حســاب هــای بانکــی‪ ،‬اکانــت شــبکه هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫ایمیــل و ‪ . ...‬اســتفاده از صفحــه کلیــد مجــازی بــرای وارد کــردن‬ ‫اطالعــات حســاس ماننــد رمــز عبــور ‪ ،‬پســورد ایمیــل و ‪. ...‬‬ ‫تحویــل مقامــات قضایــی‬ ‫شــد ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫دارنــدگان حســاب هــای بانکــی‬ ‫بایــد پاســخگوی کالهبــرداری‬ ‫و ســایر تخلفاتــی کــه بــه‬ ‫نــام ان هــا صــورت مــی گیــرد‬ ‫باشــند‪ ،‬افــزود‪ :‬مســئولیت‬ ‫قانونــی و حقوقــی هــر تخلفــی‬ ‫کــه از طریــق ایــن حســاب های‬ ‫اجــاره ای انجــام می شــود‬ ‫بــر عهــده دارنــدگان حســاب‬ ‫خواهــد بــود و ایــن افــراد از‬ ‫مجازات هــای قانونــی در امــان نخواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران در صــورت مواجــه بــا هرنــوع تبلیغــی در‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی مبنــی بــر اجــاره دادن حســاب و کارت بانکــی در قبــال دریافــت هــر مبلغــی بــه‬ ‫هیــچ عنــوان ایــن عمــل مجرمانــه را انجــام نــداده و فریــب مجرمــان ســایبری را نخورنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از هموطنــان خواســت‪ :‬در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مجرمانــه در فضــای‬ ‫مجــازی می تواننــد بــا مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪486‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫گروه هکر تعویض سیم‬ ‫کارت به دلیل سرقت پول‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫هشــت نفــر از اعضــای گــروه هکــر تعویــض ســیم کارت‪،‬‬ ‫اخیــرا توســط پلیــس ملــی اســپانیا بــه دلیــل ســرقت پــول از‬ ‫طریــق بــه خطــر انداختــن حســاب هــای بانکی قربانیانشــان‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫هدف اصلی این عوامل‪:‬‬ ‫ایــن گــروه‪ ،‬قربانیــان خــود را بــا حمــات فیشــینگ‬ ‫هــدف قــرار مــی دهنــد ســپس اطالعــات شــخصی انهــا را‬ ‫بدســت اورده و بعــد از ان‪ ،‬بــرای ســرقت پــول‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫ســرقت از تمــام حســاب هــای بانکــی انالیــن مــی کننــد‪ .‬در‬ ‫فروشــگاه های تلفــن‪ ،‬ایــن عوامــل ‪ ،‬کارمنــدان را متقاعــد‬ ‫مــی کننــد تــا شــماره تلفــن هــای احتمالــی قربانیــان خــود را‬ ‫بــه ســیم کارت هایــی کــه تحــت نظــارت هکرهــا هســتند‪،‬‬ ‫منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫داده های هدفمند‬ ‫در اینجــا مهاجــم خــود را بــه عنــوان ســازمان هــای قانونــی‬ ‫ماننــد بانــک یــا هــر ســازمان مالــی دیگــری بــرای ســرقت‬ ‫اطالعــات شــخصی و محرمانــه قربانــی بــا اجــرای حملــه‬ ‫فیشــینگ از طریــق زیــر معرفــی مــی کنــد‪:‬‬ ‫پیامک‬ ‫پست الکترونیک‬ ‫برنامه های پیام رسانی فوری‬ ‫در حالــی کــه هکرهــا پشــت پــرده ایــن ســرقت اطالعــات‬ ‫شــخصی هســتند‪ ،‬اطالعــات زیــر را از قربانیــان خــود‬ ‫ســرقت مــی کننــد‪:‬‬ ‫رمزهای عبور(پسوردها)‬‫ شماره کارت های اعتباری‬‫کپی مدارک شناسایی‬‫ شماره های دیبیت کارها‬‫مخاطبین‬‫هک اکانت های شبکه های اجتماعی‬‫دور زدن خدمات ‪ 2FA‬بر اساس پیامک‬‫ کپی از ‪DNI‬‬‫حرکت مخفیانه‬ ‫عوامل تهدید از فتوکپی های ســرقت شــده از شناســنامه‬ ‫قربانیــان اســتفاده مــی کننــد کــه از طریــق ان ظاهــر‬ ‫فیزیکــی قربانیــان مــورد نظــر خــود را تقلیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫پــس از ان‪ ،‬مهاجمــان کارکنــان فروشــگاه هــای تلفــن را‬ ‫متقاعــد مــی کننــد کــه شــماره تلفــن قربانــی مــورد نظــر را‬ ‫در ســیم کارت جدیــد تکــرار کننــد‪ .‬بــا ایــن حرکــت مخفیانــه‪،‬‬ ‫عوامــل تهدیــد بــه ســاح اصلــی دسترســی پیــدا مــی کننــد‬ ‫کــه از طریــق ان مــی تواننــد چندیــن داده مهــم و محرمانــه‬ ‫قربانــی خــود را بــه راحتــی هــک کننــد‪.‬‬ ‫ایــن چیــزی اســت کــه پلیــس ملــی اســپانیا بیــان کــرد‪:‬‬ ‫هشــت زندانــی مســتقر در کاتالونیــا و در سراســر اســپانیا‬ ‫فعالیــت مــی کننــد کــه از طریــق پیــام هــای مخــرب و‬ ‫معرفــی خــود بــه عنــوان یــک بانــک‪ ،‬اطالعــات شــخصی‬ ‫و اطالعــات بانکــی را بــه دســت اورده انــد تــا بــه حســاب‬ ‫قربانیانــی کــه هویــت انهــا را از طریــق جعــل اســناد رســمی‬ ‫ســرقت کــرده انــد دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫بــرای پیچیــده تــر کــردن حملــه‪ ،‬مهاجمــان بــا اســتفاده از‬ ‫حســاب هــای انالیــن بانــک هــای مختلــف در سراســر اروپا‪،‬‬ ‫چنــد تراکنــش بــه نــام قربانیــان خــود انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پلیــس ملــی اســپانیا تاکیــد کــرده اســت‬ ‫کــه در مجمــوع هشــت مظنــون را دســتگیر کــرده اســت‬ ‫کــه از میــان انهــا هفــت نفــر توســط پلیــس در بارســلونا و‬ ‫یــک نفــر در ســویا دســتگیر شــده انــد‪ .‬نــه تنهــا ایــن‪ ،‬ان هــا‬ ‫حتــی نیــز مدعــی شــده انــد کــه در بخشــی از عملیــات خــود‪،‬‬ ‫دوازده حســاب بانکــی را نیــز مســدود کــرده انــد‪.‬‬ ‫دستگیری عوامل تیراندازی‬ ‫فرمانــده انتظامــی گفــت ‪ ۳ :‬عامــل تیرانــدازی دســتگیر و‬ ‫ســاح غیــر مجــاز کشــف شــد‪.‬‬ ‫هوشــنگ مبارکــی گفــت‪ :‬پــس از اعــام مرکــز فوریت هــای‬ ‫پلیســی ‪ ۱۱۰‬مبنــی بــر تیرانــدازی سرنشــینان یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی ‪ ۴۰۵‬بالفاصلــه مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی‬ ‫جهــت بررســی موضــوع بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫پــس از حضورمیدانــی ماموریــن و اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫الزم مامــوران مشــخص شــد‪ ،‬سرنشــینان یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی ‪ ۴۰۵‬جهــت ایجــاد رعــب و وحشــت و بــا توجــه‬ ‫اختــاف قبلــی بــا یکــی از شــهروندان اقــدام بــه تیرانــدازی‬ ‫و از محــل متــواری شــده انــد‪.‬‬ ‫مامــوران بــا انجــام کار هــای اطالعاتــی موفــق شــدند محــل‬ ‫اختفــای عامــان تیرانــدازی شــده و پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام قضائــی هــر ‪ ۳‬نفــر را دســتگیر و یــک قبضــه کلــت‬ ‫کمــری و ‪ ۴‬تیغــه قمــه کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫عامــان تیرانــدازی بــه دســتگاه قضائــی جهــت صــدور‬ ‫احــکام الزم معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫قربانیان اومیکرون‬ ‫کودکان هستند‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -486‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 17‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-486‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪17-- 2022‬‬ ‫ شنبه ‪ 30‬بهمن ‪19-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫چهارباغ‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« نعمت ها را از خود رم ندهید! »‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫ل ُّ شَ ارِد ٍ بِمَرْدُودٍ‪» .‬‬ ‫م فَمَا ک ُ ‬ ‫ع ِ ‬ ‫« احْذَرُوا نِفَار َ الن ِّ َ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫از فــرار کــردن (و رمیــدن) نعمت هــا برحــذر باشــید کــه هــر فــرارى‬ ‫بازنمى گــردد‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن گفتــار حکیمانــه دربــارۀ از دســت رفتــن‬ ‫نعمت هــا هشــدار مى دهــد و مى فرمایــد‪«:‬از فــرار کــردن (و رمیــدن)‬ ‫نعمت هــا برحــذر باشــید کــه هــر فــرارى بازنمى گــردد»؛ (اح ْـذَرُوا نِفَــار َ‬ ‫ل ُّ شَ ــارِد ٍ بِمَ ـرْدُودٍ) ‪.‬‬ ‫م فَمَــا ک ُ ‬ ‫ع ـ ِ ‬ ‫الن ِّ َ‬ ‫عــم» جمــع نعمــت اســت‪ ،‬بعضــى‬ ‫«ن‬ ‫و‬ ‫ـردن‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـرار‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫معن‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـار»‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫«ن ِ‬ ‫َِ‬ ‫ان را بــه فتــح نــون و بــه معنــى حیــوان چهارپــا ماننــد گاو و گوســفند و‬ ‫شــتر دانســته اند و «شــارد» بــه معنــاى حیــوان فــرارى اســت‪.‬‬ ‫در ایــن گفتــار حکیمانــه‪ ،‬امــام علــی (ع) نعمت هــا را تشــبیه بــه‬ ‫حیوانــات اهلــى ســودمند کــرده کــه گاه فــرار مى کننــد‪ ،‬فرارکردنــى کــه‬ ‫هرگــز بــه چنــگ نمى اینــد و توصیــه مى فرمایــد کــه قــدر نعمت هــا را‬ ‫بدانیــد‪ ،‬شــکر ان را بــه جــا اوریــد‪ ،‬از فرصت هــا اســتفاده کنیــد و از‬ ‫نعمت هــاى الهــى بهــره گیریــد‪.‬‬ ‫بــه یقین‪«،‬جوانــى» از ان نعمت هایــى اســت کــه وقتــى فــرار کــرد هرگز‬ ‫بازنمى گــردد‪ ،‬بایــد جوانــان از ان بهــره گیرنــد و علــم و اداب و فضایــل‬ ‫اخالقــى تحصیــل کننــد کــه همــۀ این هــا در جوانــى امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫به گفتۀ شاعر عرب‪:‬‬ ‫لَ ال َّ‬ ‫ن عَواری‬ ‫باب و َ بادِرُوا ا َ ْ ‬ ‫ش ِ ‬ ‫فَت َراک َُضوا خ َی ْ ‬ ‫َست َرِد َّفَانَّه ُ َّ‬ ‫نت ْ‬ ‫بــر اسـب هاى جوانــى ســوار شــوید و بــا ســرعت برانیــد (و خــود را بــه‬ ‫مقصد برســانید)‪ -‬مبادا گرفته شــوند و براى همیشــه از دســت بروند‪،‬‬ ‫زیــرا ایــن مرکب هــا عاریتــى هســتند‪.‬‬ ‫ســامتى جســم‪ ،‬یکــى دیگــر از ان نعمت هاســت کــه در بســیارى از‬ ‫مــوارد هنگامــى کــه گرفتــه شــد بازنمى گــردد و یــا اگــر بازگــردد بــه شــکل‬ ‫اوّل نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫انســان ســالم قــادر بــر هــر کار مثبتــى اســت؛ ولــى هنگامــى کــه‬ ‫ســامتى از دســت رفــت عجــز و ناتوانــى جــاى ان را خواهــد گرفــت بــه‬ ‫خصــوص بیمارى هایــى کــه در ســنین بــاال انســان را مبتــا مى کننــد‪،‬‬ ‫مصــداق بــارز همیــن مطلــب اســت‪.‬‬ ‫امنیــت نیــز یکــى دیگــر از نعمت هــاى بــزرگ اســت؛ انســان در محیطـ‍ ‬ ‫امــن قــادر بــه انجــام دادن هــر کار خوبــى اســت؛ امّــا بســیار دیده شــده‬ ‫بــا تزلــزل امنیــت‪ ،‬ســال ها ناامنــى و اثــارش باقــى مى مانــد و بـه زودى‬ ‫بازنمى گــردد‪.‬‬ ‫کوتــاه ســخن این کــه تمــام نعمت هــا اعــم از نعمت هــاى فــردى یــا‬ ‫اجتماعــى‪ ،‬مــادى یــا معنــوى‪ ،‬همــواره در معــرض زوالنــد؛ زوالــى کــه‬ ‫گاه امکان بازگشــت در ان هســت و گاه زوالى اســت که هرگز امکان‬ ‫بازگشــت نــدارد‪.‬‬ ‫البتــه چیــزى کــه باعــث رمیــدن نعمت هاســت در درجــۀ اوّل‪،‬‬ ‫ناسپاســى اســت؛ همــان چیــزى کــه در حکمــت ‪ ،٢٤٤‬امــام علــی (ع)‬ ‫بــه ان اشــاره فرمــود کــه هــر نعمتــى حقــى دارد‪ ،‬کســى کــه حــق ان را‬ ‫ادا کنــد خداونــد ان را افــزون مى ســازد و هرکــس در اداى حــق نعمــت‬ ‫کوتاهــى نمایــد ان را در معــرض زوال قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱ :‬نهج البالغــه امیرالمومنیــن علــی( ع) حکمــت ‪ ٢٤٦‬بــه نقــل‬ ‫از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع) جلــد چهاردهــم صفحــه ‪۵۰‬‬ ‫یک روز‬ ‫به یاد ماندنی‬ ‫اصحــاب رســانه اســتان گلســتان بــه یــاد ندارنــد کــه‬ ‫تــا بــه حــال جلسـه ای اینقدر دلنشــین و به یــاد ماندنی برگزار‬ ‫شــده باشد‪.‬‬ ‫مجموعــه جهانگــردی ناهــار خــوران گــرگان چهارشــنبه ای‬ ‫دلنشــین را ســپری کــرد ‪ .‬صاحبــان قلــم ‪ ،‬اندیشــه ‪ ،‬رســانه‬ ‫و دغدغــه منــد‪ ،‬امــده بودنــد تــا بــه بهانــه جشــن ده ســالگی‬ ‫ســایت خبری تحلیلی گلســتان ما ‪ ،‬در جشــنی شــرکت کنند‬ ‫کــه احتمــالا خاطــره انگیــز تریــن رویــداد رســانه ای ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اســتان گلســتان بشــود‪.‬‬ ‫البتــه ایــن خاصیــت رســانه و رســانه ای اســت کــه تــا‬ ‫فضایــی برایّــش ایجــاد مــی شــود ناگفتــه هایّــش را بگویــد ‪.‬‬ ‫چهارشنبه در ناهارخوران ‪،‬دکتر مجتبی لشکر بلوکی پیشنهاد‬ ‫قــرارگاه رســانه را داد و گفــت‪ :‬بایــد بــه صــورت قرارگاهــی در‬ ‫حــوزه رســانه کار شــود و بایــد رســانه ای مثــل گلســتان مــا‬ ‫مطالبــه گــری را بــه صــورت قرارگاهــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اجتماعــی اســتان گلســتان امَــا گریــزی به تبعات‬ ‫مطالبــه گــری زد ادامــه داد‪ :‬مطالبــه گــری هزینــه دارد و در‬ ‫یــک دهــه اخیــر دیدیــم کــه دوســتان مــا بــر اســاس برخــی‬ ‫اخبــار و گــزارش هــا مجبــور شــدند در راه روهــای دادگســتری‬ ‫حضــور پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫علی لیاقتی فعال رســانه غرب اســتان گلســتان در دهمین‬ ‫ســالروز تشــکیل پایــگاه خبــری و تحلیلــی گلســتان مــا از‬ ‫فاصلــه رســانه و مــردم ســخن گفــت ‪ 《:‬فاصلــه بین گلســتان‬ ‫مــا و مــردم بایــد روز بــه روز کمتــر شــود‪ ،‬اگــر مــردم پشــت‬ ‫رســانه نباشــد ماهیــت ان زیــر ســوال مــی رود و محبوبیــت‬ ‫پیــدا نمــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن جــوان فعــال رســانه ای کــه بــا خــود بســته پیشــنهادی‬ ‫هــم اورده بــود ادامــه داد‪ :‬درخواســت مــا ایــن اســت کــه بــه‬ ‫موضوعــات اجتماعــی در گلســتان مــا بپردازنــد‪ ،‬مطالبــه گــری‬ ‫را از دوســتان عزیز خود در گلســتان ما یاد گرفتیم و در کنار‬ ‫انهــا تــاش کردیــم‪.‬‬ ‫محمددیلــم کتولــی دیگــر فعــال رســانه گلســتان کــه ســابقه‬ ‫شــعر و شــاعری هــم دارد بــا اشــاره بــه ده ســال فعالیــت اش‬ ‫در گلســتان مــا گفــت‪ :‬از زمانــی کــه پــس از ســقوط هواپیمــا و‬ ‫اســیب جســمی فــراوان بــه اســتان گلســتان امــدم اگرچــه بــا‬ ‫عملیــات روانــی و جنــگ نــرم ‪ ،‬رســانه و کارهای رســانه ای بیگانه‬ ‫نبــودم امــا در کنــار همیــن جوانــان انقالبــی ‪ ،‬مثــل فرامــرز‬ ‫گلســتانی‪ ،‬جــواد عمــوزاد ‪ ،‬هــادی علمــدار ایســتادم و بــا تبــادل‬ ‫تجربیــات بــا ایــن جوانــان انقالبــی بــه ایــن نقطــه رســیدیم ‪.‬‬ ‫دیلــم کتولــی کــه نماینــدگان مجلــس گــرگان ‪ ،‬اعضــای‬ ‫شــورای شــهر گــرگان و مســئولین اســتانداری حاضــر در‬ ‫جلســه را خطــاب قــرار داده بــود گفــت ‪ :‬از مــا نخواهیــد پــس‬ ‫از ده ســال مطالبــه گــری و بــاز کــردن فضــای رســانه ای کــه‬ ‫حــاال جــرات انتقــاد منصفانــه و کارســاز فراهم شــده‪ ،‬حاال که‬ ‫اخــاق رســانه ای جایـّـش را پیــدا کــرده و حــاال کــه مــردم بــه‬ ‫ایــن جوانــان انقالبــی و دغدغــه منــد دلبســته انــد ‪ ،‬دّم فــرو‬ ‫ببندیــم حــرف نزنیــم ‪.‬‬ ‫این فعال رســانه ای گلســتان که ده ها یادداشــت‪ ،‬گزارش‬ ‫خبری ‪ ،‬تحلیل سیاسی و نقد اجتماعی اّش در گلستان ما‬ ‫منتشــر شــده از نمایندگان محترم مجلس شــورای اســامی‬ ‫حاضــر در جلســه خواســت‪ :‬اقایــان محتــرم مــا ‪ ،‬بــه واســطه‬ ‫ارتبــاط بــا مــردم اشــکاالت ‪ ،‬نارســائی هــا ‪ ،‬تــرک فعــل هــا ‪،‬‬ ‫کــم کاری هــا و‪ ....‬را می بینیــم و گــزارش مــی دهیــم ولــی‬ ‫انتظــار داریــم نماینــدگان محتــرم‪ ،‬ادامــه ایــن مســیر کــه‬ ‫دیگــر از رســانه ســاخته نیســت بپیماینــد و وظایــف نظارتــی‬ ‫خــود را انجــام دهنــد و اگــر تمایــل داشــتند گــزارش اقدامــات‬ ‫نظارتــی خــود را بــرای انعــکاس بــه مــردم در اختیــار رســانه هــا‬ ‫قــرار دهنــد ایــن یعنــی همــان کاری بایــد بشــود و بــرای مــردم‬ ‫نتیجــه منــد باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه برابــر یــک ســنت نانوشــته ‪ ،‬دکتــر منتظــری‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس ‪ ،‬بــا ادبیــات‬ ‫خــاص خــودش بــه بیــان مســائل تئوریــک و نظــری در بــاب‬ ‫جهــاد تبییــن پرداخــت‪ :‬اقــدام جهــاد گونــه در رســانه تالشــی‬ ‫بــرای رفــع موانــع پیشــرو اســت و بــرای عبــور از بــن بســت‬ ‫هــا اســت‪ ،‬در دوران دفــاع مقــدس نیــز اینگونــه بــود و بــا‬ ‫یــک رویکــرد جهــادی از موانــع عبــور کردیــم و بــن بســت هــا‬ ‫را کنــار گذاشــتیم و جهــاد قطعــا تالشــی بــرای نشــان دادن‬ ‫توانمندی هــا اســت و در جهــاد واژه«نمی توانــم» وجــود نــدارد‬ ‫و جهــاد شــعاری بــرای تحقــق عمــل اســت‪.‬‬ ‫منتظــری در تشــریح ایــن موضــوع حیاتــی بیــان کــرد‪ :‬واژه‬ ‫تبیین به معنی روشــن شــدن و اشــکار شــدن و تبیین ابعاد‬ ‫مختلــف یــک اقــدام و عمــل و یــک رخــداد و تحــول اســت و‬ ‫ان چــه موضوعیــت پیــدا مــی کنــد در ایــن نشســت پســوند‬ ‫تبییــن اســت‪ ،‬تبییــن دســتاوردهای نظــام بــا شــکوه انقــاب‬ ‫اســامی و دســتاوردهای انقــاب اســامی ایــران بایــد مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دکتــر منتظــری در بــاره عملیاتــی شــدن ایــن خواســته مقــام‬ ‫معظــم رهبــری اظهــار کــرد‪ :‬بــرای انجــام جهــاد تبییــن بایــد‬ ‫رســانه ها پیشــقراول و پیشــگام باشــند و اگــر جهــاد تبییــن‬ ‫شــکل نگیــرد حــق مطلــب ادا نمــی شــود‪ ،‬در یــک ســخنرانی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــا هــدف جهــاد تبییــن از دســتاوردهای‬ ‫علمــی نظــام ســخن بــه میــان اورده اســت‪ ،‬در فــرازی اشــاره‬ ‫کردنــد کــه در برخــی از عرصــه هــای علمــی و ســلول هــای‬ ‫بنیادیــن و صنایــع دفاعــی دســتاوردهایی نظام رســیده اســت‬ ‫کــه محیــر العقــول اســت‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده جریــان انقالبــی بــرای شــکل دهــی جهــاد‬ ‫تبییــن در اســتان گلســتان پیشــنهادهایی هــم داشــت‪:‬باید‬ ‫مســئوالن اســتان از تمامــی دســتگاه هــا بخواهنــد کــه‬ ‫کارگروهــی ویــژه ای بــا محوریــت روابــط عمومیــی برای تبیین‬ ‫دســتاوردهای انقالب اســامی شــکل بگیرد و نخســتین گام‬ ‫ان بایــد رســانه ها پیشــگام ایــن نهضــت باشــند‪.‬‬ ‫کار ادامــه جلســه کــه بــه ایــن مراحــل رســید رمضــان‬ ‫ســنگدوینی دیگــر نماینــده شهرســتان گــرگان پشــت تریبــون‬ ‫قــرار گرفتــه و اظهــار کرد‪:‬انقالب اســامی یک انقالب مردمی‬ ‫بــود ‪ ،‬یــک انقــاب از طبقــه پاییــن جامعــه اســت و رویــش‬ ‫ان از طبقــه پاییــن جامعــه شــکل گرفتــه اســت و نیازمنــد ان‬ ‫هســتیم کــه بــه اقشــار پاییــن دســت جامعــه توجــه شــود‪.‬‬ ‫دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫مهمتریــن موضــوع مــردم هســتند کــه بایــد در رســانه هــا‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیرنــد‪ ،‬بایــد رســانه هــا بــه داخــل مــردم‬ ‫برونــد و مشــکالت و دغدغــه هــای انــان را بیــان کننــد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی بــا ان صــدای رســا و فرازمنــدش بیــان کــرد‪:‬‬ ‫دولــت مردمــی نیازمنــد یــک ســری نیروهــای والیــی و انقالبی‬ ‫اســت و ایــن کشــور نیازمنــد مدیریــت هــای مردمــی اســت و‬ ‫مــردم گاهــی دوســت دارنــد کــه مســئوالن خــود را ببیننــد و‬ ‫مــردم حقیقــت جامعــه را درک کردنــد‪ ،‬مــردم حتــی در کرونــا‬ ‫بــا خــودرو در مراســم ‪ 22‬بهمــن حضــور یافتنــد و نیــاز اســت‬ ‫کــه بــه انهــا توجــه شــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بــاب گفتگــو بــرای همــه بــاز شــده بــود‬ ‫حجــت االســام ســید جــواد محمــدزاده رئیــس تبلیغــات‬ ‫اســامی گــرگان هــم بــه عدالــت رســانه ای اشــاره کــرده و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬حکمرانــی فضــای مجــازی مســئله اصلی جامعه‬ ‫مــا اســت‪.‬‬ ‫انقــاب اســامی چنــد مفاهیــم را بیــان کــرده اســت و امــام‬ ‫راحــل و مقــام معظــم رهبــری ایــن مســائل را در دســت‬ ‫گرفتنــد و یکــی از ایــن مســائل عدالــت رســانه ای اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــدزاده بــه تــاش ســایت گلســتان مــا‬ ‫بــرای رســیدن بــه عدالــت رســانه ای اشــاره کــرده و گفت‪:‬مــا‬ ‫امــروز خبــر کــم نداریــم و گلســتان مــا تــاش زیــادی کــرده‬ ‫کــه ســتودنی اســت ولــی بــا عدالــت رســانه ای فاصلــه زیــادی‬ ‫داریــم‪ .‬گلســتان مــا ســایت بــروز اســت و امیدواریــم بتوانیــم‬ ‫در بحــث عدالــت رســانه ای قــدم برداریــم و ان وقــت مــی‬ ‫توانیــم بگوییــم بــه تمــدن نویــن اســامی نزدیــک شــدیم‪.‬‬ ‫شــاید جــذاب تریــن قســمت ایــن جلســه پیــش از بُریــدن‬ ‫کیــک ده ســالگی ســایت گلســتان مــا صحبــت هــای دکتــر‬ ‫ســیدعلی مهاجــر بــود کــه در ابتــدا اظهــار کــرد‪ :‬مــا قــرار اســت‬ ‫یک رســانه انقالبی باشــیم‪ ،‬تکالیفی که روی دوش گذاشــته‬ ‫شــده بســیار مهــم اســت‪ ،‬مدیریــت حرفــه ای رســانه اضافــه‬ ‫کــردن مِمبــر نیســت بلکــه بــرای رضــای خــدا قلــم زدن اســت‪.‬‬ ‫معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان با تاکید بر اینکه‬ ‫جهــاد اُمیدافرینــی و تبییــن بایــد مــورد توجــه رســانه ها باشــد‪،‬‬ ‫افزود‪:‬نقــش و رســالت خــود را در حــوزه دیــن انقــاب والیــت‬ ‫و مــردم ادا کنیــم‪ ،‬خــط قرمزهــای رســانه را بایــد مالحظــه و در‬ ‫جنــگ ترکیبــی و شــناختی کــه دشــمنان ایجــاد کردنــد بایدهــا‬ ‫و نبایدهــا‪ ،‬حُــب و بغــض هــای تعریــف شــده وجــود داشــته‬ ‫باشــد تــا بتوانیــم در مســیر درســت حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫مهاجــر تاکیــد کــرد‪ :‬یــک فــرد انقالبــی در چارچــوب اتــش بــه‬ ‫اختیــار بایــد کار فرهنگــی تمیــز در چارچــوب قانــون انجــام‬ ‫دهــد‪ ،‬قلــم زدن نبایــد بــرای گرفتــن پــول زیــاد باشــد‪ ،‬تقــوای‬ ‫رســانه ای مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توقعــات رســانه ای مــردم از رســانه مطالبــه‬ ‫گــر تصریــح کــرد‪ :‬وقتــی صــدای مــردم در رســانه شــنیده شــود‬ ‫قطعــا مــردم دســت ان رســانه را مــی بوســند‪ ،‬گفتمــان‪،‬‬ ‫دغدغــه و مشــکالت مــردم بایــد بــه صــورت صادقانــه از ســوی‬ ‫رســانه منعکــس شــود نــه اینکــه دســتاویز اغــراض حزبــی‪،‬‬ ‫اعتبــاری و شــخصی باشــد‪.‬‬ ‫گذشــته از این گفت و شــنودهای رســانه ای و صحبت های‬ ‫درگوشــی اصحــاب رســانه بــا یکدیگــر و مســئولین طبــق روال‬ ‫همــه جشــن تولــد هــا در پایــان مراســم کیــک جشــن تولــد‬ ‫ده ســالگی ســایت گلســتان مــا در جایــگاه ویــژه قــرار گرفــت‬ ‫و همــه انهایــی کــه بــرای شــرکت در جشــن تولــد امــده بودنــد‬ ‫ضمــن برداشــتن ســهم خــود از ایــن ســفره بــا برکــت ‪ ،‬گوشــه‬ ‫کنایه هایــی نیــز بــه هــم مــی گفتنــد کــه شــیرینی ایــن کیــک‬ ‫زیبــا و البتــه خوشــمزه را چندیــن برابــر مــی کــرد ‪.‬‬ ‫در پایــان ضمــن ارزوی بهتریــن هــا بــرای فرزنــدان انقالبــی‬ ‫اســتان گلســتان در ســایت گلســتان مــا ‪ ،‬ارزو مــی کنیــم‬ ‫کــه در اینــده بهانــه هــای اینچنینــی فراهــم شــود کــه هــم‬ ‫مســئولین بتواننــد حــرف هــای خــود را بزننــد ‪ ،‬هــم اصحــاب‬ ‫رســانه اســتان گلســتان دغدغه های خود را صریح و روشــن‬ ‫بیــان کننــد و هــم انقــدر اوضــاع اقتصــادی بــه ســامان بشــود‬ ‫کــه نماینــدگان محترم مجلس شــورای اســامی ‪ ،‬مســئولین‬ ‫اســتانداری و همــه انانــی کــه بــه ک ُر وصل اند برای شــادباش‬ ‫و دلگرمــی جوانــان ‪ ،‬نخبــگان رســانه ای ‪ ،‬پیشکســوتان و پیــر‬ ‫غالمــان رســانه ای هدایایــی هــم اهــداء بفرماینــد ‪.‬‬ ‫اخــر جشــن تولــد بــدون هدیــه بــه چــه مانّد به قــول حضرت‬ ‫موالنا‪:‬‬ ‫شیر بی یال و دُم و اِشکم که دید‬ ‫درباره اومیکرون چه باید کرد؟‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬هنوز مهم ترین و بهترین راه حل‪ ،‬افزایش واکسیناسیون و تزریق دوز تقویتی است‪ .‬تحقیقات نشان داده است که میزان باالی‬ ‫انتی بادی های خنثی کننده ویروس اصلی کرونا با محافظت در برابر کرونای ناشی از انواع (واریانت های) جدیدتر ارتباط دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!