روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 485 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 485

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 485

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 485

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/ 16-‬فوریه ‪ /14 -2022/‬رجب ‪ -1443/‬شماره‪485‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫اهداف مهاجمان از هک‬ ‫‪7‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه چشمه‬ ‫شید قلی خان بجنورد‬ ‫استقبال ‪ 5‬هزار گلستانی‬ ‫از اکران فیلم فجر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سهم من از تاالب‏‬ ‫‪3‬‬ ‫برگزاری جلسه کارگروه‬ ‫توسعه‬ ‫مدیریت سازمان‬ ‫شــکار و صیــد بی رویــه جوامــع انســانی ســاکن در حاشــیه تــاالب‪ ،‬ورود پســاب های شــهری و روســتایی و‬ ‫‏اراضی باالدســتی و تغییرات ناشــی از ان در خواص فیزیکی و شــیمایی اب و به تبع‬ ‫زهکش های کشــاورزی از‏اراضی‬ ‫‏کــه در نهایــت منجــر بــه کاهــش غنــای زیســتی تــاالب می شــود‪...‬‬ ‫ان تخریــب فــون بنتیــک موجــود در تــاالب‏ک‬ ‫‪4‬‬ ‫قیمت کاالها کاهش‬ ‫می یابد‬ ‫‪5‬‬ ‫چگونه اعتماد دیگران‬ ‫را جلب کنیم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫«دسته دختران»‪ ،‬روایتگر ایثار‬ ‫شهامت زنان در دفاع مقدس‬ ‫بازار کسب و کار؛ سرویس جشنواره فیلم فجر‪:‬‬ ‫«دســته دختــران» جدیدتریــن ســاخته منیرقیــدی‬ ‫از ســینمای مقاومــت اســت کــه بــه خوبــی در جنــگ‬ ‫تحمیلی بخشــی از ایثار‪ ،‬فداکاری‪ ،‬رشــادت و همراهی‬ ‫زنــان ایرانــی را بــه تصویــر کشــیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬دســته دختــران‬ ‫بــا نگاهــی ازاد مقاومــت زنــان ایــران در حماســه‬ ‫مقاومــت ‪ ۳۴‬روزه خرمشــهر را روایــت می کنــد کــه‬ ‫خــط مقــدم می رونــد و منیرقیــدی بــا جســارت و‬ ‫توانمنــدی در خلــق فضاهــای بــی رحــم و ویرانگــر‬ ‫جنگــی و مصائــب تلــخ ان را بــه خوبــی بــه تصویــر‬ ‫کشــیده اســت‪.‬‬ ‫نیکــی کریمــی در شــمایل قهرمــان و فرمانــده ایــن‬ ‫فیلــم در روزهــای ســقوط خرمشــهر در نقــش معلــم‬ ‫مدرس ـه ای بــه نــام یگانــه اســت کــه‪ ،‬از خانــواده اش‬ ‫گذشــته و در روزهــای اغازیــن جنــگ هنگامــی کــه‬ ‫نیروهــای بعــث عــراق عــزم خــود را بــرای تصــرف‬ ‫خرمشــهر جــزم کــرده بودنــد از تــرک شــهر ســر بــاز زده‬ ‫و تصمیــم می گیــرد پــس از مخالفــت نیروهــای محلی‬ ‫بــرای حضــور در خــط مقــدم‪ ،‬بــا همراهــی ســیمین‪،‬‬ ‫فرشــته‪ ،‬اذر و وجیهــه بــا تامیــن ادوات نظامــی‪ ،‬بــه‬ ‫مقابلــه بــا نیروهــای بعثــی بپــردازد‪.‬‬ ‫رنــج زنــان و کــودکان در زمــان جنــگ تحمیلی عراق یکی‬ ‫از اصلــی تریــن دالیــل جذابیــت ایــن فیلــم بــود کــه در‬ ‫ســینمای ایــران تــا کنــون کمتــر بــه طــور تخصصــی بــه ان‬ ‫پرداختــه شــده و بــه خوبــی بــه تصویــر کشــیده اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان زنــان ایــران در ادوار مختلــف‬ ‫نقــش افریــن بــودن تاریــخ ایــن ســرزمین کهــن در‬ ‫عرصــه هــای سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی زبــان‬ ‫زد مــردم ایــران و دنیــا بــوده اســت امــا تاثیرگــذاری زنان‬ ‫در حماســه تاریخــی دفــاع مقــدس ایثــار و فــداکاری‬ ‫انــان بســیار بــوده اســت کــه از جنبه هــای مختلــف‬ ‫رشــادتهای انــان کمتــر بــه ان پرداختــه شــده اســت که‬ ‫ضــروری اســت از دریچــه هنرهــای مختلــف بــه ویــژه‬ ‫ســینما بیشــتر بــه ایــن موضــوع توجــه شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬جلــوه هــای بصــری بســیار خوبــی را فیلــم‬ ‫دســته دختــران ارائــه کــرده بــود یکــی از نقــاط بســیار‬ ‫قــوی ایــن فیلــم اســتفاده از فناوری هــای روز بــوده‬ ‫کــه از ان بســیار اســتفاده شــده و هنــر و توانایــی‬ ‫خــود را نمایــش داده اســت‪.‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫محمــد رعیــت اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از نقــاط قــوت‬ ‫ایــن فیلــم پرداختــن بــه زوایایــی کــه در جنــگ مــردم‬ ‫بــا ان روبــرو بودنــد و بــه ویــژه قســمتی کــه کارگــردان‬ ‫اســیب های کــودکان در جنــگ را برجســته ســازی‬ ‫کــرده بــود اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه عنــوان یــک بازدیدکننــده و مخاطــب‬ ‫فیلــم بازیگــران خیلــی برجســته ای در ایــن اثر هنری‬ ‫حضــور داشــتند امــا بــا وجــود بازیگــری بــا تجربــه و‬ ‫سرشناســی‪ ،‬چــون نیکــی کریمــی نتوانســتند از تمــام‬ ‫قابلیت هــای بازیگــری خــود در ارائــه ایــن نقــش‬ ‫موفــق عمــل کننــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی پــس از تماشــای ایــن‬ ‫فیلــم اظهارداشــت‪ :‬تــاش شــده بــود تــا در ایــن اثــر‬ ‫ســینمایی بــه نقــش دختــران و زنــان در هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس کــه از ان غافــل بودیــم بــه خوبــی بــه‬ ‫نمایــش گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهــار داشــت‪ :‬هــر زمانــی کــه‬ ‫بحــث دفــاع مقــدس مــی شــود تنهــا تصویــری از در‬ ‫ذهــن هــا نقــش مــی بنــدد نقــش مــردان اســت؛ بــرای‬ ‫معرفــی نقــش بانــوان در دفــاع مقــدس تهیــه کننــده‪،‬‬ ‫کارگــردان و بازیگــران تــاش کــردن گامی مناســب ارائه‬ ‫کننــد از ایــن جهــت قابــل تحســین اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در ادامــه گفــت‪ :‬نکتــه مثبتــی کــه در ایــن فیلــم‬ ‫مشــهود اســت تــاش شــده تصویــر خیلــی روشــنی از‬ ‫عمــق جنایــات ارتــش بعــث در خرمشــهر را بــه نمایــش‬ ‫بکشــد؛که در ان ارائــه رنج هــای مــردم خرمشــهر در زمان‬ ‫جنــگ بــه زبــان تصویــر بــه خوبــی مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مزیــت دیگــر فیلــم دســته دختران نشــان‬ ‫از ضریــب پایــداری‪ ،‬مقاومــت و اســتقامت مــردم‬ ‫ایران به ویژه ســاکنان غیور و پرافتخار شهرخرمشــهر‬ ‫اســت کــه تــا واپســین لحظــات بــا غیــرت دینــی و ملی‬ ‫از حریــم خودشــان بــه خوبــی دفــاع کــرده را بــه خوبــی‬ ‫بــه تصویــر کشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫منتظــری افــزود‪ :‬در ایــن اثــر نقــش اقشــار مختلــف‬ ‫جامعــه بــه خوبــی بــه نمایــش گذاشــته شــده بــه‬ ‫همیــن خاطــر کار بســیار خوبــی ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن فیلــم یــک شــروع خوبــی بــرای‬ ‫ارائــه نقــش بانــوان در هشــت ســال دفــاع مقــدس‬ ‫اســت و بایــد تــاش کنیــم روایــت ان ســال هــا را در‬ ‫کنــار چهــره ســخت جنــگ از زوایــای مختلــف بــه ان‬ ‫توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬دوران دفــاع مقــدس در تحــول‬ ‫رویکردهــا از جملــه نقــش همســر وجیهــه کــه راننــده‬ ‫کامیــون بــوده تصویــر گذشــته اش منفــی اســت و‬ ‫همســرش بخاطــر همیــن از او فاصلــه مــی گیرد ولی‬ ‫وقتــی مــرد در شــرایط جنــگ قــرار می گیرد از گذشــته‬ ‫خــود فاصلــه گرفتــه و بــه ارزش هــای قابــل تحســین‬ ‫و ســتودنی گرایــش پیــدا مــی کنــد و امیدواریــم در‬ ‫ســال های اینــده هــم بــا موضــوع دفــاع مقــدس‬ ‫شــاهد اثــار فاخرتــری در خصــوص بــه نمایــش‬ ‫گذاشــتن رشــادتها و شــهامت های مــردان و زنــان‬ ‫ایــران زمیــن در ‪ 8‬ســال اســتقامت باشــیم‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫فتوای تاریخی امام خمینی مبنی بر مهدورالدم‬ ‫بودن سلمان رشدی‬ ‫یادداشــت‪ :‬انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬ضربــه ســنگینی بــر پیکــره غــرب وارد کــرد و پایه هــای قــدرت ان را سســت‬ ‫نمــود‪ .‬امــا ایمــان مــردم مســلمان ایــران و مجاهــدت و پایمــردی انهــا و رهبــری بــی نظیــر حضــرت امــام‪ ،‬تمــام‬ ‫توطئه هــای غریبــان را بــرای برانــدازی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــر بــاد داد‪ .‬غــرب کــه علــت ناکامــی‬ ‫خــود را در برخــورد بــا ملتــی غیرتمنــد‪ ،‬اســام و اموزه هــای مترقــی اســام می دانســت‪ ،‬ســعی در حملــه بــه‬ ‫اســام بــه عنــوان روح و سرچشــمه مقاومــت ملــل مســلمان خصوصــا ملــت ایــران نمــود‪.‬‬ ‫یکی از این توطئه ها‪ ،‬انتشــار کتاب ایات شــیطانی به نویســندگی ســلمان رشــدی بود‪ .‬این کتاب با حمله‬ ‫بــه پایه هــای اعتقــادی و ایمانــی مســلمین و بــا تمســخر و اســتهزا و توهیــن بــه مقدســات اســامی و توهیــن‬ ‫بــه قــران کریــم و حضــرت رســول اکــرم (ص) قصــد داشــت بــا وهــن پایه هــای دیــن و مذهــب‪ ،‬زمینه هــای‬ ‫نفــوذ انقــاب اســامی و بازیافــت هویــت اســامی را در میــان جوامــع اســامی‪ ،‬ســد کنــد‪.‬‬ ‫توزیع این کتاب خشم مسلمانان جهان را بر انگیخت‪.‬‬ ‫در مهرمــاه ســال ‪ ،1367‬مســلمانان هنــد و پاکســتان بــا تظاهــرات علیــه ســلمان رشــدی کــه خــود هنــدی‬ ‫االصــل و تبعــه انگلیــس بــود‪ ،‬نفــرت خــود را از انتشــار کتــاب ایــات شــیطانی اعــام کردنــد‪ .‬در ‪ 25‬دی ‪،1367‬‬ ‫مســلمانان شــهر برادفــورد انگلیــس‪ ،‬نســخه هایی از ایــات شــیطانی را ســوزاندند و در ‪ 24‬و ‪ 25‬بهمــن همــان‬ ‫ســال در جریــان تظاهــرات مــردم پاکســتان و هنــد علیــه ایــن کتــاب‪ ،‬دســت کــم هفــت نفــر کشــته شــدند‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی بــه مثابــه رهبــری روشــن بیــن‪ ،‬روشــنگر و شــجاع‪ ،‬فتنــه جهــان اســتکبار را بــا صــدور‬ ‫حکــم ارتــداد و مهــدور الــدم بــودن نویســنده و ناشــرین ان‪ ،‬بــه خــود انــان بازگرداندنــد‪ .‬بــا صــدور فتــوای‬ ‫تاریخــی امــام موجــی توفنــده از امــت مســلمان در مصــاف بــا کفــر پدیــد امد‪ .‬ســلمان رشــدی از لحظــه صدور‬ ‫حکــم‪ ،‬مخفــی شــده و پلیــس اســکاتلندیارد‪ ،‬حفاظــت وی را بــا صــرف هزینه هــای کالن بــر عهــده گرفــت‪.‬‬ ‫متــن فتــوای امــام خمینــی علیــه ایــات شــیطانی‪ :‬بســمه تعالــی انــا للــه و انــا الیــه راجعــون بــه اطــاع‬ ‫مســلمانان غیــور سراســر جهــان می رســانم مولــف کتــاب «ایــات شــطانی » کــه علیه اســام و پیامبــر و قران‪،‬‬ ‫تنظیــم شــده اســت‪ ،‬همچنیــن ناشــرین مطلــع از محتــوای ان‪ ،‬محکــوم بــه اعــدام می باشــند‪ .‬از مســلمانان‬ ‫غیــور می خواهــم تــا در هــر نقطــه کــه انــان را یافتنــد‪ ،‬ســریعا انهــا را اعــدام نماینــد تــا دیگر کســی جرات نکند‬ ‫بــه مقدســات مســلمین توهیــن نمایــد و هــر کــس کــه در ایــن راه کشــته شــود‪ ،‬شــهید اســت ان شــاء اللــه‪.‬‬ ‫ضمنــا َاگــر کســی دسترســی بــه مولــف کتــاب دارد ولــی خــود قــدرت اعــدام او را نــدارد‪ ،‬او را بــه مــردم معرفــی‬ ‫نمایــد تــا بــه جــزای اعمالــش برســد‪ .‬والســام علیکــم و رحمــه اللــه وبرکاتــه روح اللــه الموســوی الخمینــی‬ ‫‪ 29‬بهمــن ‪ 11 /1367‬رجــب ‪by 1989 The Satanic Verses Salman Rushdie Published in 1409‬‬ ‫ـال ‪ 1988‬چــاپ زد‪ .‬از‬ ‫‪ pages 549 .Viking Penguin Inc‬کتــاب ایــات شــیطانی را اول بــار پنگوئــن بــه سـ ِ‬ ‫ســلمان رشــدی‪ ،‬نویســنده ای که ســه اثر داســتانی به نام های ‪( Grimus ، Midnight’s Children‬بچه های‬ ‫نیمه شــب)‪( Shame ،‬شــرم) و یــک اثــر غیــر داســتانی ‪-‬ســفرنامه ی نیکاراگوئــه‪ -‬در کارنامـه ی خــود داشــت؛‬ ‫نویســنده ای هندی االصــل کــه در لنــدن زند گــی می کــرد‪.‬‬ ‫ت شــیطانی داســتانی اســت بلنــد در ‪ 547‬صفحــه‪ .‬قصــه ســاختاری مــدرن دارد کــه شــاید بتــوان ان را‬ ‫ایــا ِ‬ ‫ـی امریــکای جنوبــی نامیــد‪.‬‬ ‫نوعــی گرته بــرداری ِ شــرقی از پدیــده ی رئالیسـ ِم جادویـ ِ‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬بهمن‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 23‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 52,460,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,114,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 119,490,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 121,210,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪68,300,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 38,450,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪485‬‬ ‫میان عشایر نزدیک‬ ‫به ‪ ۲‬هزار تن نهاده‬ ‫یارانه ای توزیع می شود‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫تامیــن نیــاز عشــایر اســتان حــدود ‪ ۲‬هــزار تــن نهــاده‬ ‫یارانــه ای تامیــن شــده اســت کــه میــان ایــن دامــداران‬ ‫بــزودی توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا قلــی پــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نهاده هــای یارانــه ای صرفــا ً میــان‬ ‫عشــایر کــه زیــر پوشــش طــرح نگهــداری دام مولــد‬ ‫قــرار دارنــد توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نهــاده هــا شــامل ‪ ۷۵۰‬تــن جــو و حــدود‬ ‫یکهــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن کنســانتره اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تقریبــا ً ‪ ۳۹‬هــزار راس دام عشــایر زیــر‬ ‫پوشــش طــرح نگهــداری دام مولــد قــرار دارنــد کــه‬ ‫هرچنــد ایــن دامــداران نســبت بــه کافــی نبــودن ایــن‬ ‫مقدارخواســتار افزایــش ســهمیه هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از توقــف اجــرای‬ ‫طــرح خریــد تضمینــی دام از ایــن قشــر طــرح نگهداری‬ ‫دام مولــد عشــایر‪ ،‬در دســتور کار قــرار گرفــت و در‬ ‫ایــن بیــن نیــز مــورد اســتقبال دامــداران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قلــی پــور ادامــه داد‪ :‬در ایــن طــرح‪ ،‬دام هــای مولــد‬ ‫زیــر پوشــش قــرار مــی گیرنــد و در ان دامــدار بــا‬ ‫دریافــت جــو‪ ،‬مکلــف بــه نگهــداری و حفــظ دام بــه‬ ‫مــدت ســه تــا چهــار مــاه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬عشــایر در ازای دریافــت‬ ‫جــو مکلــف بــه حفــظ دام مولــد هســتند و از کشــتار و‬ ‫یــا فــروش ان بایــد خــودداری کننــد‪ ،‬در ایــن خصــوص‬ ‫کنترل هــای الزم در حــال صــورت می گیــرد و‬ ‫درصورتــی کــه دام مولــد حفــظ نشــده باشــد بــا دامــدار‬ ‫برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫میــرکل امورعشــایری خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫افــزود‪ :‬عشــایر بــه ازای هــر راس دام مولــد ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلوگــرم جــو دریافــت مــی کننــد و ایــن مشــوق ســبب‬ ‫شــده تــا عشــایر نســبت بــه نگهــداری از دام مولــد‬ ‫خــود راغــب شــوند‪.‬‬ ‫در طــرح نگهــداری دام عشــایر خواســتار افزایــش‬ ‫ســهم هســتند‪.‬‬ ‫علــی اکبــر اصغــرزاده‪ ،‬رییــس اداره امــور تعاونی های‬ ‫اداره کل عشــایری خراســان شــمالی پیــش از ایــن‬ ‫گفتــه بــود کــه دامــداران زیــادی خواســتار اســتفاده از‬ ‫مزایــای طــرح نگهــداری دام مولــد هســتند و در ایــن‬ ‫طــرح تاکنــون بیــش از یکهــزار و ‪ ۳۷۰‬خانــوار عشــایر‬ ‫کــوچ رو ثبــت نــام کــرده و در ان خواســتار پوشــش‬ ‫قــرار دادن ‪ ۲۱‬هــزار راس دام مولــد خــود شــده انــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن اســتان ‪ ۳۰‬هــزار عشــایر را در خــود‬ ‫جــای داده اســت کــه بــا داشــتن ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام‬ ‫ســبک در اختیــار دارنــد و بــه طــور میانگیــن ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫از گوشــت قرمــز ایــن اســتان نیــز از ســوی عشــایر‬ ‫تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بارش های اخیر کالله‬ ‫را سبز کرد‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی کاللــه بــا اشــاره بــه بــارش‬ ‫بــاران هفته هــای اخیــر ناشــی از فعالیــت چنــد‬ ‫ســامانه بارشــی گفــت‪ ۶ :‬هــزار هکتــار از مــزارع کاللــه‬ ‫در نتیجــه ایــن بارش هــا‪ ،‬کــه در اســتانه خشــک‬ ‫شــدن بــود‪ ،‬ســبز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی علیــزاده اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۶۳‬هــزار هکتــار معــادل ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫از ‪ ۶۸‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی کاللــه امســال بــه‬ ‫کشــت پاییــزه اختصــاص یافــت کــه بــه دلیــل کــم‬ ‫ابــی ‪ ۶‬هــزار هکتــار از ایــن مــزارع بــا تاخیــر کشــت‬ ‫مواجــه شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کشــت محصــوالت پاییــزه شــامل‬ ‫گنــدم‪ ،‬دانــه روغنــی کلــزا‪ ،‬جــو‪ ،‬چغندرقنــد‪ ،‬گیــاه‬ ‫نخــود‪ ،‬نخودفرنگــی و گیاهــان دارویــی ســال زارعــی‬ ‫جــاری در کاللــه افــزود ‪ :‬ســطح کشــت محصوالتــی‬ ‫ماننــد گنــدم و چغندرقنــد در مقایســه بــا ســال زراعــی‬ ‫پارســال ‪ ۱۳‬و ‪ ۲۸‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال زراعــی جــاری در ‪ ۵۴‬هــزار و ‪۸۱‬‬ ‫هکتــار گنــدم‪ ،‬هفــت هــزار و ‪ ۳۱۲‬هکتــار دانــه روغنــی‬ ‫کلــزا و ‪ ۷۹۶‬هکتــار از زمین هــای زراعــی کاللــه چغنــدر‬ ‫قنــد کشــت شــد‪.‬‬ ‫علیــزاده ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود افزایــش کشــت در‬ ‫گنــدم و چغندرقنــد‪ ،‬در زراعــت دانــه روغنــی کلــزا بــه‬ ‫دلیــل شــرایط جــوی و کاهــش بارندگــی ســطح کشــت‬ ‫ان ‪ ۲۹‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه بــا ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی دارد کــه ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۴۳۲‬هکتــار‬ ‫ان بــه صــورت ابــی و بقیــه دیــم کشــت می شــود‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم فجر در‬ ‫گلستان به ایستگاه اخر رسید‬ ‫اگــر بــه عنــوان یــک تماشــاگر بخواهــم نقــدی بــه ایــن فیلــم‬ ‫داشــته باشــم بــه نظــر مــن بازیگــران فیلــم همچــون خانــم‬ ‫نیکــی کریمــی کــه بازی هــای درخشــان زیــادی از ایشــان‬ ‫دیده ایــم در ایــن فیلــم در حــد انتظــار ظاهــر نشــدند‪.‬‬ ‫پایان فجر چهلم در سینماهای‬ ‫گلستان‬ ‫استقبال ‪ 5‬هزار‬ ‫گلستانی از اکران‬ ‫فیلم فجر‬ ‫ســرویس جشــنواره انقــاب ‪ -‬هنگامــه خانــدوزی‪ :‬چهلمیــن‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر در گلســتان در حالــی بــه کار خــود پایــان‬ ‫داد کــه بیــش از پنــج هــزار نفــر در ســینماها حضــور داشــتند و‬ ‫«علفــزار» توانســت نظــر مخاطبــان را بیــش از ســایر فیلــم هــا‬ ‫بــه خــود جلــب کنــد‪.‬‬ ‫اختتامیــه چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در گلســتان هــم زمــان‬ ‫بــا برگــزاری مراســم کشــوری و معرفــی برگزیده هــا‪ ،‬بــا حضــور‬ ‫مســئوالن اســتان گلســتان در پردیــس ســالن ســینما عصــر‬ ‫جدیــد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده بــود کــه قبــل از‬ ‫شــروع فیلــم مراســم تجلیــل ســینماگران اســتان انجــام شــود‬ ‫امــا بــا اعتــراض تعــدادی از تماشــاگران کــه بــرای دیــدن فیلــم‬ ‫بــه ســینما امــده بودنــد ایــن تجلیــل بعــد از اکــران انجــام شــد‪.‬‬ ‫مســئوالن همــراه بــا مــردم بــه تماشــای فیلــم «دســته دختــران»‬ ‫بــه کارگردانــی «منیــر قیــدی» نشســتند‪ ،‬ایــن فیلــم حــال و هــوای‬ ‫دفــاع مقــدس و حضــور بعثی هــا در خرمشــهر را بــه خوبــی بــه‬ ‫صحنــه کشــید و توانســت نــگاه مخاطــب را بــه خــود جلــب کنــد و‬ ‫گوشـه های از خودگذشــتگی هــای شــیر زنــان ایرانــی را در دفــاع‬ ‫مقــدس بــه صحنــه می کشــد‪.‬‬ ‫جلوه هــای بصــری از ویژگی هــای اصلــی فیلــم بــود کــه مخاطــب‬ ‫را بــه دوران دفــاع مقــدس می بــرد‪ ،‬ایــن را می شــد زمانــی کــه‬ ‫گلولــه دشــمن بــه زنــان و کــودکان اصابــت می کــرد از صــدای‬ ‫اهــی کــه از تماشــاگران شــنیده می شــد کامــا ً درک کــرد‪.‬‬ ‫تماشــاگران ســینما را اغلــب نســل جــوان تشــکیل داده بودنــد‪،‬‬ ‫نســلی کــه شــاید تصــوری از جنــگ در ذهنشــان نیســت‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫فیلــم توانســته بــود بــه خوبــی گوش ـه های از ایــن دوران را بــرای‬ ‫نســل جــوان بــه صحنــه بکشــد‪.‬‬ ‫«دســته دختــران» نقــش پررنــگ بانــوان در دفــاع مقــدس را‬ ‫بــه تصویــر کشــید‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی پــس از اکــران فیلــم «دســته‬ ‫دختــران» در مــورد ایــن فیلــم گفــت‪ :‬یکــی از فیلم هــای خــوب‬ ‫جشــنواره را شــاهد بوده ایــم‪ ،‬فیلــم از صحنه هــا و جلوه هــای‬ ‫بصــری خــوب برخــوردار بــود و یکــی از نقــاط قــوت فیلــم بهــره‬ ‫گیــری از تکنولــوژی روز و جلوه هــای ویــژه بــوده اســت‪.‬‬ ‫محمد رعیت با اشــاره به اینکه بهره گیری از موســیقی مناســب و‬ ‫بــه جــا یکــی دیگــر از نقــاط فیلــم بــوده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن فیلم‬ ‫نیــز ماننــد دیگــر فیلم هایــی کــه در حــوزه دفــاع مقــدس ســاخته‬ ‫می شــود بــا اســتقبال خــوب مردمــی رو بــه رو شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درایــن فیلــم نقــش زنــان در دفــاع مقــدس و پررنگ تــر‬ ‫شــده بــود؛ اســیب های کــه جنــگ بــه کــودکان و نونهــاالن زده بــود‬ ‫از صحنه هــای احساســی فیلــم بــود کــه خیلــی تماشــگران را بــا خود‬ ‫همــراه کــرد‪.‬‬ ‫رعیــت اضافــه کــرد‪ :‬اگــر بــه عنــوان یــک تماشــاگر بخواهــم‬ ‫نقــدی بــه ایــن فیلــم داشــته باشــم بــه نظــر مــن بازیگــران فیلــم‬ ‫همچــون خانــم نیکــی کریمــی کــه بازی هــای درخشــان زیــادی از‬ ‫ایشــان دیده ایــم در ایــن فیلــم در حــد انتظــار ظاهــر نشــدند‪.‬‬ ‫از دیگــر فیلم هــای کــه در اخریــن روز جشــنواره فیلــم فجــر در‬ ‫ســالن ســینما عصــر جدیــد و کاپــری اکــران شــد فیلــم «ضــد»‬ ‫بــود کــه مــورد اســتقبال زیــادی قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫در روز اخــر جشــنواره فیلــم فجــر گلســتان دو فیلــم «خائــن‬ ‫کشــی» بــه کارگردانــی مســعود کیمیایــی و «درب» بــه کارگردانــی‬ ‫ســید هــادی محقــق در ســالن شــماره دو ســینما کاپــری اکــران‬ ‫شــد و فیلــم «خائــن کشــی» همــه ظرفیــت ســالن را پــر کــرد‬ ‫و بــا اســتقبال خوبــی همــراه بــود امــا «درب» انچنــان کــه بایــد‬ ‫نتوانســت مخاطبــان زیــادی را بــا خــود همــراه ســازد‪.‬‬ ‫امــا در هفتمیــن روز از جشــنواره فیلــم فجــر در گلســتان نیــز‬ ‫چهــار فیلــم «شــهرک»‪« ،‬علفــزار»‪« ،‬مالقــات خصوصــی» و‬ ‫«ماهــان» در ســینما عصــر جدیــد و کاپــری اکــران شــد‪.‬‬ ‫گلســتانی ها از هفتمیــن شــب اکــران فیلم هــای چهلمیــن‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر اســتقبال خوبــی داشــته اند و تقریبــا ًهمــه‬ ‫فیلم هــا بجــز «ماهــان» عالقمنــدان زیــادی را بــه خــود جلــب کــرد‪.‬‬ ‫«علفزار» سینما را پر کرد‬ ‫امــا شــاید بتــوان فیلــم «علفــزار» را یکــی از بهتریــن فیلم هــای‬ ‫اکــران شــده در ایــن شــب برشــمرد‪ ،‬فیلمــی کــه عالقمنــدان‬ ‫زیــادی را روانــه ســینما کــرد و از طــرف دیگــر توانســت تحســین‬ ‫تماشــاگران را برانگیــزد‪.‬‬ ‫فیلــم ســینمایی «علفــزار» یکــی از پربازیگرتریــن فیلم های حاضر‬ ‫در جشــنواره فیلــم فجــر اســت کــه بــا کارگردانــی یــک جــوان فیلــم‬ ‫اولــی بــا نــام «کاظــم دانشــی» و تهیــه کنندگــی «بهــرام رادان»‬ ‫رئیس سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت گلستان ‪:‬‬ ‫لزوم نصب کد ‪ QR‬مربوط به سالمت‬ ‫فروشندگان در محل واحد های صنفی‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان در اجــاس عمومــی اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬شــرایط فعالیــت واحدهــای صنفــی بــا توجــه بــه شــیوع ســویه امیکــرون ویــروس کرونــا را‬ ‫تشــریح نمــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬حســین طلوعیــان در اجــاس عمومــی اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان گلســتان کــه بــا حضــور‬ ‫اعضــای هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف و روســای اتحادیــه هــای صنفــی مرکــز اســتان گلســتان در محــل‬ ‫ســالن جلســات اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان گلســتان برگــزار گردیــد ‪ ،‬ضمــن تبریــک ایــام اللــه دهــه‬ ‫تولیــد شــده اســت‪ .‬بهــرام رادان اولیــن تجربــه حضــور در جشــنواره‬ ‫فجــر در مقــام تهیــه کننــده را پشــت ســر می گــذارد‪.‬‬ ‫«علفــزار» روایــت سرگشــتگی انســانی اســت کــه میــان وظیفــه‪،‬‬ ‫قانــون‪ ،‬عــرف‪ ،‬شــرع و نهایتــا ً انســانیت گیــر افتــاده اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫فیلــم واقعیت هایــی از جامعــه را بســیار خــوب کنــار هــم قــرار‬ ‫داده و نــگاه تماشــاگر را تــا اخــر فیلــم درگیــر خــود می کنــد‪.‬‬ ‫بازیگــران مطرحــی چــون پژمــان جمشــیدی‪ ،‬ســارا بهرامــی‪،‬‬ ‫ســتاره پســیانی و پروانــه تــرالن در ان ایفــای نقــش می کننــد‬ ‫و یکــی از ویژگــی اصلــی ایــن فیلــم نیــز بــازی خــوب و متفــاوت‬ ‫پژمــان جمشــیدی در نقــش بازپــرس دادگســتری بــوده اســت‪.‬‬ ‫«علفــزار» ســینما را پــر کــرد‪ /‬اســتقبال گــرم گلســتانی هــا از‬ ‫فیلــم فجــر‬ ‫ایــن فیلــم بــا ســکانس افتتاحیــه تــکان دهنــده و تاثیــر گــذار و‬ ‫پایــان عقیــم و ناقــص ذهــن مخاطــب را درگیــر خــود می ســازد و‬ ‫شــاید بتــوان همــه اینهــا را از نقــاط قــوت «علفــزار» دانســت‪.‬‬ ‫«علفــزار» در ســالن ســینما عصــر جدیــد و کاپــری شــماره یــک‬ ‫اکــران شــد و همــه ظرفیــت ســالن ها در دو ســینما را پــر کــرد و‬ ‫نشــان از ایــن امــر دارد کــه ایــن فیلــم می توانــد یکــی از مدعیــان‬ ‫دریافــت ســیمرغ فیلــم فجــر باشــد‪.‬‬ ‫فیلــم دیگــر اکــران شــده در ســینما عصــر جدیــد و کاپــری ســالن‬ ‫شــمار یــک «شــهرک» بــه کارگردانــی و نوســیندگی علــی حضرتــی‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬ایــن فیلــم هــم بــا اســتقبال خوبــی روبــه رو شــد و‬ ‫تقریبــا ً ظرفیــت ایــن دو ســالن ســینما پــر شــد‪.‬‬ ‫داســتان ایــن فیلــم‪ ،‬دربــاره ٔ جــوان عالقمنــد بــه بازیگریســت‬ ‫کــه در تســت یــک فیلــم ســینمایی بــزرگ قبــول می شــود و بــرای‬ ‫پیوســتن بــه ایــن پــروژه و رســیدن بــه ارزوی خــود یعنــی بازیگــر‬ ‫شــدن‪ ،‬بایــد شــرایط ویــژه و تمرین هــای روحــی و روانــی گــروه‬ ‫بازیگــران در شــهرکی ایزولــه شــده را بپذیــرد‪.‬‬ ‫کاظم ســیاحی‪ ،‬ســاعد ســهیلی‪ ،‬مهتاب ثروتی‪ ،‬شــاهرخ فورتنیان‬ ‫و رویا جاویدنیا بازیگران این فیلم ســینمایی هســتند‪.‬‬ ‫استقبال سرد از «ماهان»‬ ‫عــاوه بــر ایــن دو فیلــم در ســالن شــماره دو کاپــری نیــز فیلــم‬ ‫«مالقــات خصوصــی» و «ماهــان» اکــران شــد‪.‬‬ ‫فیلــم «ماهــان» همانظــور کــه در شــب دوم جشــنواره فیلــم فجــر‬ ‫در ســینما عصــر جدیــد و کاپــری یــک چنــدان مــورد اســتقبال قــرار‬ ‫نگرفــت اینجــا نیــز انگونــه کــه بایــد مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت و‬ ‫شــاید بتــوان گفــت «ماهــان» یکــی از ضعیف تریــن فیلم هــای‬ ‫اکــران شــده در چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا «مالقــات خصــوص» در اکــران کاپــری شــماره دو نیــز بــا اقبــال‬ ‫زیــادی روبــه رو شــد و نظــر مخاطبــان را بــه خــود جلــب کــرد‪.‬‬ ‫«مالقــات خصوصــی» بــه کارگردانــی امیــد شــمس و تهیــه‬ ‫کنندگــی امیــر بنــان در ژانــر عاشــقانه ســاخته شــده اســت و در‬ ‫ایــن فیلــم بازیگــران مطرحــی همچــون پرینــاز ایزدیــار‪ ،‬هوتــن‬ ‫شــکیبا‪ ،‬ریمــا رامیــن فــر و رویــا تیموریــان ایفــای نقــش می کنــد‪.‬‬ ‫قطــار چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در گلســتان به ایســتگاه اخر‬ ‫رســید و در این مســیر توانســت تماشــاگران زیادی را با خود همراه‬ ‫ســازد و بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و محدودیت هــای کــه وجــود‬ ‫داشــت بــا نــگاه حمایتــی دولــت چــراغ ســالن های ســینما را بــاری‬ ‫دیگــر روشــن ســازد‪.‬‬ ‫مبــارک فجــر و تقدیــر از حمایــت همیشــگی اصنــاف و بازاریــان از نظــام و انقــاب ‪ ،‬گفــت ‪ :‬فعالیــت‬ ‫واحدهــای صنفــی و مشــاغلی کــه میزبــان مشــتری در محــل هســتند ‪ ،‬مشــروط بــه ان اســت کــه‬ ‫مراتــب تزریــق دو دوز واکســن کرونــا بــه کلیــه صاحبــان مشــاغل ‪ ،‬کارفرمایــان ‪ ،‬کارکنــان و مشــتریان‬ ‫مربوطــه و نیــز قــرار نداشــتن انــان در دوره قرنطینــه و درمــان بیمــاری کرونــا ‪ ،‬در ســامانه امیــد درج‬ ‫شــده باشــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬اخــذ کــد ‪ QR‬از ســامانه و نصــب ان در مدخــل ورودی کلیــه واحدهــا و فعالیــت هــای‬ ‫صنفــی‪ ،‬بنحــوی کــه توســط خدمــت گیرنــده قابــل رویــت و اســکن باشــد ‪ ،‬الزامــی اســت و تشــکلهای‬ ‫صنفــی مربــوط موظفنــد عــاوه بــر پیگیــری ایــن موضــوع‪ ،‬بــر چگونگــی کنتــرل برخــط تزریــق واکســن‬ ‫و در وضعیــت قرنطینــه و بیمــاری نبــودن مراجعیــن و مشــتریان از طریــق ســامانه ‪ ،‬توســط متصدیــان‬ ‫واحدهــا و فعالیــت هــای صنفــی نظــارت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه طلوعیــان ‪ ،‬خدمــت گیرنــدگان موظفنــد ‪ QR‬پروفایــل شــهروندی خــود را از ســامانه اخــذ‬ ‫و در تلفــن همــراه خــود ذخیــره و قبــل از ورود بــه محــل واحدهــا و فعالیــت هــای صنفــی ‪ ،‬ان را بــه‬ ‫متصدیــان مربــوط ارایــه نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬خدمــت گیرندگانــی کــه مراتــب تزریــق واکســن بــه ان هــا در ســامانه ثبــت نشــده و‬ ‫یــا در وضعیــت قرنطینــه و تحــت درمــان بیمــاری کرونــا باشــند ‪ ،‬نمــی تواننــد در محــل واحدهــا و‬ ‫فعالیت هــای صنفــی حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهــار نمــود ‪ :‬اتاقهــای اصنــاف و ســایر تشــکل هــای صنفــی حســب مــورد موظفنــد‬ ‫ضمــن نظــارت موثــر بــر چگونگــی رعایــت الزامــات مربــوط در حــوزه عملکــرد واحدهــا و فعالیــت هــای‬ ‫صنفــی ‪ ،‬نســبت بــه ان دســته از واحدهــا و فعالیــت هــای صنفــی ذیربــط ‪ ،‬کــه الزامــات مقــرر را‬ ‫نقــض کــرده انــد ‪ ،‬بــه ترتیــب زیــر و در چارچــوب ســاز و کارهــای اجرایــی تعییــن شــده اقــدام نماینــد ‪:‬‬ ‫مرحلــه اول ‪ :‬ارســال اخطــار کتبــی پلمــب بــه واحــد و فعالیــت صنفــی متخلــف و درج ان در ســامانه‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم ‪ :‬درخواســت مســدود شــدن پــوز بانکــی واحــد و فعالیــت صنفــی متخلــف بــه مــدت دو‬ ‫هفتــه از طریــق ســامانه‪.‬‬ ‫مرحله سوم ‪ :‬پلمب ‪ 31‬روزه واحد و فعالیت صنفی متخلف و درج گزارش ان در سامانه ‪.‬‬ صفحه 2 ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۵۶‬بســتری کــودک در مراکــز درمانــی اســتان‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬نفر با با عالئم مشــکوک تنفســی مبتال به کرونا بســتری هســتند‪.‬دکتر ســیدجواد پورنقی ظهار داشــت‪ :‬همچنین‬ ‫هــم اینــک چهــار بیمــار قطعــی کرونایــی کــودک نیــز در مراکز درمانی اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســویه جدیــد‪ ،‬کــودکان نســبت بــه ســویه دلتــا بیشــتر درگیــر ایــن بیمــاری مــی شــوند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســویه جدیــد اُمیکــرون بــر خــاف ســویه هــای دیگــر ســن و ســال نمــی شناســد بــه گونــه ای کــه بایــد بــرای بــرون رفــت از‬ ‫ایــن چالــش خطرنــاک‪ ،‬میــزان رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و همچنیــن تزریــق واکســن را در بیــن گــروه ســنی‬ ‫کــودکان را نیــز فراگیــر کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬کودک با عالئم‬ ‫مشکوکتنفسی‬ ‫در مراکز درمانی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بستریهستند‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪485‬‬ ‫هرگونه ورود قایق‪ ،‬خودرو‬ ‫و موتورسیکلت به تاالب‬ ‫بین المللی االگل ممنوع شد‬ ‫از مجمــوع ‪ ۳۰۴‬گونــه پرنــده شناســایی شــده در گلســتان ‪۱۰۷‬‬ ‫گونــه بومــی اســتان‪ ۹۷ ،‬گونــه زمســتان گــذران‪۸۱ ،‬‏گونــه بــرای‬ ‫تولیــد مثــل و ‪ ۱۹‬گونــه بــه طــور اتفاقــی دیــده شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا همــکاری جوامــع محلــی کمیتــه طــرح جامــع مدیریــت ایــن‬ ‫تاالب هــا راه انــدازی شــده و تــا بدیــن لحظــه ‪ ۲۴‬دوره‏اموزشــی بــا‬ ‫موضوعــات شــناخت ارزش و کارکــرد تــاالب‪ ،‬اســتفاده خردمندانــه‬ ‫از انهــا و مشــارکت کارامــد‪ ،‬امــوزش و توانمندســازی‏جوامــع محلــی‬ ‫در حفاظــت و اســتفاده خردمندانــه از تاالب هــا و ســنجش اگاهــی‬ ‫و دانــش جوامــع محلــی دربــاره تاالب هــا بــرای‏ســاکنان روســتاهای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫تنگلــی‪ ،‬اوخــی تپــه و شــهر اینچــه بــرون برگــزار شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫سهم من از‬ ‫تاالب‏‬ ‫سرویس گردشگری و منابع طبیعی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫‏ طــی ســال های اخیرســه تــاالب بین المللــی گلســتان االگل‪،‬‬ ‫اج ـی گل و المــاگل‪ ،‬بخــش زیــادی از عرصــه خــود رادر جــدال بــا‬ ‫‏خشکســالی‪ ،‬از دســت دادنــد کــه همراهــی جوامــع محلــی‪ ،‬حــل‬ ‫مشــکالت حــق ابــه‪ ،‬جلوگیــری از برداشــت بــی رویــه منابــع اب‬ ‫و‏صیدغیرمجــاز می توانــد ایــن گســتره های ابــی ارزشــمند را از‬ ‫نابــودی همیشــگی نجــات ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گــر چــه بخشــی از مشــکل کــم ابــی گلســتان بــا بــرف و بــاران‬ ‫هفته هــای اخیــر تــا حــدودی برطــرف شــد امــا تــاالب هــای اســتان‬ ‫ی به دلیل داشــتن رژیم اب ســیالبی‬ ‫همچنان‏متاثر از خشکســال ‬ ‫هســتند و بخــش عمــده ای از منابــع غذایــی خــود را بخاطــر کــم‬ ‫شــدن اب و‏خشــکی از دســت داده و دیگــر ان جلــوه و زیبایــی‬ ‫گذشــته را در خــود ندارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از جملــه دالیــل بــه خطــر افتــادن ایــن پهنه هــای ابــی عــدم‬ ‫تخصیــص حق ابــه مناســب‪ ،‬کــم شــدن بــارش و تبخیــر اب بدلیــل‬ ‫گرمــای زیــاد‪،‬‏برداشــت اب بــرای مصــارف کشــاورزی از ســوی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫جوامــع محلــی و صیــد غیرمجــاز ابزیــان اس ـ ‪‎‬‬ ‫بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن زیســتگاه های طبیعــی جهان تــاالب‬ ‫هــا نقــش بــه ســزائی در دوام بقــای حیــات وحــش‪ ،‬تامیــن اب‬ ‫شــیرین و‏حفــظ تعــادل زیســتی طبعیــت دارنــد و بــا توجــه بــه نیــاز‬ ‫فزاینــده و کاهــش زیســتگاه های پرنــدگان مهاجــر و محل هــای‬ ‫مناســب بــرای‏تخم ریــزی ماهی هــا‪ ،‬ارزش تــاالب هــای موجــود بــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مــرور زمــان بیشــتر شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫حفــظ و نگهــداری ایــن سیســتم پیچیده اکولوژیک و بهره مند شــدن‬ ‫از منابــع بســیارزیاد اقتصــادی‪ ،‬تفرجگاهــی و ژنتیکــی در گرو‏مطالعه‬ ‫و شــناخت دقیــق هــر تــاالب می باشــد و بــدون اندیشــیدن بــه محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬بهبــود و ارتقــای کیفیــت زندگــی انســان هــا در‏چارچــوب هــر‬ ‫گونــه هــدف‪ ،‬بهــره وری از طبیعــت امــکان پذیــر نخواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مراســم روز جهانــی تاالب هــا (‪ ۱۳‬بهمــن) امســال در قالــب‬ ‫پویــش ملــی پهلــوان تــاالب و اجــرای برنامه هــای مختلف از جمله‬ ‫‏رکاب زنــی دوچرخه ســواران از مســیر اینچــه بــرون به تاالب الماگل‬ ‫و برگزاری مســابقه نقاشــی ویژه دانش اموزان ســاکن در‏حاشــیه‬ ‫تــاالب همــراه بــا پرنــده نگــری حاضــران برگــزار شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یکــی از زیــر پویش هــای کمپیــن «ســهم مــن بــرای تاالب»پویش‬ ‫پهلــوان تــاالب اســت کــه بــا همــکاری ســازمان حفاظــت از محیــط‬ ‫‏زیســت‪ ،‬حامیــان زمیــن و فدراســیون ورزش های همگانــی ودر ‪۲۶‬‬ ‫اســتان بــا محوریــت حمایت جامعه ورزش همگانــی از تاالب های‬ ‫‏ایــران اجــرا مــی شــود و بــه واســطه وجــود زیســتگاه های ابــی‬ ‫شــامل ســه تــاالب بیــن المللیگنبــدکاووس بــه عنــوان میزبــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســتانی ایــن‏پویــش انتخــاب شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫همزمــان بــا برگــزاری نخســتین نشســت پژوهشــگران ســازمان‬ ‫جهانــی حفاظــت در ســال ‪ ۱۳۵۰‬بــا هــدف حفاظــت از تاالب هــای‬ ‫مهم در‏رامســر که تحت عنوان «کنوانســیون رامســر» در مجامع‬ ‫بیــن المللــی از ان یــاد می شــود بــه منظــور حمایــت بهتــر از انهــا‬ ‫و‏زیســتمندانی کــه در ان می زیســتند تاالب هــای بیــن المللــی‬ ‫االگل‪ ،‬اجـی گل و المــاگل بــه همــراه تاالب هــای مهــم دیگــر ایــران‬ ‫بــه ثبــت ایــن‏کنوانســیون رســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ب اج ـی گل بــا ‪۳۲۰‬‬ ‫تــاالب االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاال ‬ ‫هکتــار و تــاالب المــاگل بــا مســاحت ‪ ۲۰۷‬هکتــار در نزدیکــی مــرز‬ ‫‏ایــران و ترکمنســتان در فاصلــه نزدیکــی نســبت بــه هــم در بخــش‬ ‫داشــلی بــرون گنبــدکاووس واقــع شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بنــا بــر اظهــارات کارشناســان‪ ،‬خاک هــای محــدوده ایــن تاالب هــا‬ ‫متعلــق بــه دوران چهــارم زمیــن شناســی و از اراضــی پســت‬ ‫محســوب‏می شــود کــه مــواد اولیــه ان را ســنگ اهــک‪ ،‬ماســه و‬ ‫شیســت تشــکیل می دهــد و دارای اب و هــوای مدیترانه ایــی گــرم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و تابســتان های‏خشــک و گــرم و زمســتان های مالیــم اســ ‪‎‬‬ ‫براســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه‪ ،‬میــزان بارندگــی ســالیانه در‬ ‫ایــن تاالب هــا ‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬میلی متــر اســت و تنهــا در ماه هــای‬ ‫دی و‏بهمــن میــزان بارندگــی از تبخیــر بیشــتر می شــود و همچنین‬ ‫ســطح رطوبــت بیــن ‪ ۲۶‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد و تبخیــر ســالیانه ‪ ۱۸۰۰‬تــا‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏‏‪ ۱۹۰۰‬میلــی متــر متغیــر اسـ ‪‎‬‬ ‫ب االگل‏‬ ‫کاهش یک پنجمی حجم اب تاال ‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس در خصــوص‬ ‫رژیــم ابــی ایــن تاالب هاگفــت‪ :‬رژیــم ابــی ایــن تاالب هــای بیــن‬ ‫المللــی بــر‏مبنــای ســیالبی بــودن ان اســت کــه بایــد در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی و ســایر مناطق محدوده رودخانه اترک که بخشــی‬ ‫از اب ان بــه‏ایــن تاالب هــا نیــز ســرریز می شــود بارندگــی مطلوبــی‬ ‫داشــته باشــیم تــا وضعیــت ابــی ایــن تاالب هــا مناســب شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫احمــد احمــدی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬درتابســتان‬ ‫ســالجاری بــا توجــه بــه افزایــش بی ســابقه دمــا و تبخیــر اب و‬ ‫از ســوی دیگــر‏پاســخگو نبــودن ســطح بارندگی هــای پاییــزه و‬ ‫زمســتانه در نقــاط باالدســتی‪ ،‬موجــب کاهــش یــک پنجمــی حجم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اب موجــود در ایــن‏تاالب هــا به ویــژه االگل شــده اســ ‪‎‬‬ ‫وی گفت‪:‬ایــن کاهــش باعــث افزایــش شــوری واز ســوی کیفیــت‬ ‫پاییــن اب تــاالب شــده کــه ادامــه ایــن وضعیت مخاطرات‏زیســت‬ ‫محیطــی ماننــد تلفــات ابزیــان و بــروز ریزگردهــا را بــه همــراه‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫خواهــد داش ـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در برنامه هــای ایــن ســازمان بــرای مطالبــه حــق ابــه‬ ‫جدیــد تاالب هــا و الیروبــی مســتمر کانال هــای ابرســانی بهبــود‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫وضعیــت‏ابــی ایــن ســه تــاالب بیــن المللــی اس ـ ‪‎‬‬ ‫کارشناســان حــوزه محیــط زیســت بــر ایــن باورنــد‪:‬از مهمتریــن‬ ‫دالیــل پراهمیــت تاالب هــای بیــن المللــی گنبــدکاووس کنتــرل‬ ‫ســیالب های‏باالدســتی و بــه دام انداختــن رســوبات ناشــی از ان‬ ‫و تثبیــت مــواد االینــده حمــل شــده‪ ،‬میزبانــی از پرنــدگان ابــزی‬ ‫و کنــار ابــزی زمســتان ‏گــذران از گونه هــای در معــرض خطــر‬ ‫انقــراض و اســیب پذیــر ماننــد پلیــکان پاخاکســتری‪ ،‬غــاز پیشــانی‬ ‫ســفید کوچــک‪ ،‬عقــاب شــاهی‪،‬‏عقــاب دریایــی دم ســفید و اردک‬ ‫سرســفید‪ ،‬تولیــد زیس ـت توده یــا بیومــس بــه عنــوان یــک منبــع‬ ‫تجدیدپذیــر انــرژی بــرای انــواع‏زیســتمندان اعــم از پرنــدگان و‬ ‫ماهیــان و ســایت مطالعــات علمــی و تحقیقاتــی و امــرار معــاش‬ ‫جوامــع محلــی از طریــق شــکار و صیــد‏پرنــدگان‪ ،‬ماهیــان و ســایر‬ ‫موجــودات زنــده ان به حســاب می ایــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از اواخــر شــهریورماه همزمــان بــا ســرد شــدن هــوا و محدودیــت‬ ‫منابــع غذایــی مهاجــرت پرنــدگان از عرض هــای شــمالی کــره زمیــن‬ ‫‏شــامل مناطــق سردســیر ســیبری و اروپــای شــرقی و غربــی‪ ،‬در ایــن‬ ‫مناطــق بــه تاالب هــای گلســتان اغــاز می شــود و ایــن پرنــدگان‬ ‫تــا‏نیمــه یــا اواخــر فروردیــن مــاه متناســب بــا درجــه دمــای هــوا در‬ ‫تاالب هــای اســتان می ماننــد و از منابــع غذایــی ان تغذیــه می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از جملــه گونه هــای مختلــف پرنــدگان مهاجریکــه نیمــی از ســال‬ ‫را در زیســتگاه های ابــی ســاکن گلســتان هســتند شــامل انــواع‬ ‫مرغابی هــا‪،‬‏قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬حواصیــل‪ ،‬چنگــر‪ ،‬پرســتوها‪ ،‬ابچلیک ها‪،‬‬ ‫غــاز‪ ،‬فالمینگــو‪ ،‬بــاکالن و عقــاب دریایــی دم ســفید می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گلســتان بــرای زمســتان گذرانــی پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنــار‬ ‫ابــزی ‪ ۲۳‬زیســتگاه مهــم را در خــود دارد کــه هشــت مــورد شــامل‬ ‫ســه‏تــاالب بیــن المللــی «المــاگل‪ ،‬االگل و اج ـی گل»‪ ،‬دریاچــه‬ ‫شــور‪ ،‬ابندان هــای اب گشــت‪ ،‬ســد دانشــمند‪ ،‬ســد گلســتان و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ابندان هــای اینچــه‏بــرون در گنبــدکاووس واقــع اس ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪ ۶۶‬شــکارچی متخلــف صیــد و شــکار پرنــدگان در گنبــدکاووس‬ ‫دســتگیر شــدند‬ ‫طبــق اظهــارات رییــس اداره محیــط زیســت گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫‪ ۶۶‬نفــر از متخلفــان صیــد و شــکار فعــال در هنــگام حضــور در‬ ‫زیســتگاه های‏ابــی از جملــه تــاالب االگل کــه بیشــترین پرنــدگان‬ ‫مهاجــر در ایــن منطقــه مشــاهده می شــود‪ ،‬امســال شناســایی و‬ ‫دســتگیر شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه کشــف ‪ ۴۰‬قبضــه ســاح شــکاری از‬ ‫متخلفــان دســتگیر شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتگیری ‪ ۸۰‬درصــد ایــن‬ ‫شــکارچیان‏مربــوط بــه زمــان حضور پرندگان مهاجر برای زمســتان‬ ‫گذرانــی در زیســتگاه های ابــی بــوده اســت در صورتــی کــه امســال‬ ‫بــرای‏جلوگیــری از شــیوع انفلوانــزای فوق حــاد پرنــدگان و رعایــت‬ ‫محدودیت هــای ســتاد ملــی کرونــا‪ ،‬بــرای دومیــن ســال متوالــی‬ ‫شــکار در‏زیســتگاه های ابــی شهرســتان از جملــه تاالب هــای بیــن‬ ‫المللــی المــاگل‪ ،‬االگل و اجـی گل ممنــوع شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هرگونــه ورود قایــق‪ ،‬خــودرو و موتورســیکلت بــه تــاالب بین المللــی‬ ‫االگل ممنــوع شــد‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــایعات منتشــر شــده در فضــای‬ ‫مجــازی کــه از اواخــر دی مــاه مبنــی بــر ازاد شــدن شــکار پرنــدگان‬ ‫در‏تاالب هــای ایــن شهرســتان و باعــث حضــور جمعیــت کثیــری از‬ ‫شــکارچیان در منطقــه شــدو گفــت‪ :‬در خصــوص شــکار غیرمجــاز‬ ‫‏پرنــدگان در تــاالب االگل بــا توجــه بــه اتفاقــات پیــش امــده و‬ ‫نارضایتــی جوامــع محلــی و دوســتداران محیــط زیســت‪ ،‬جلســه‬ ‫شــورای‏تامیــن شهرســتان تشــکیل و مقــرر شــد ورود هرگونــه‬ ‫قایــق‪ ،‬خــودرو و موتورســیکلت بــه ایــن تــاالب ممنــوع و متخلفــان‬ ‫بــه دســتگاه‏قضایــی معرفــی و مجــازات شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تشــدید اقدامــات مراقبتــی در پاســگاه های‬ ‫محیط بانی االگل‪ ،‬شناســایی و دســتگیری تخلفات صید و شــکار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــه صــورت‏جــدی در دســتورکار قــرار گرفتــه اســ ‪‎‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۳۰۴‬گونــه پرنــده شناســایی شــده در‬ ‫گلســتان ‪ ۱۰۷‬گونــه بومــی اســتان‪ ۹۷ ،‬گونــه زمســتان گــذران‪۸۱ ،‬‬ ‫‏گونــه بــرای تولیــد مثــل و ‪ ۱۹‬گونــه بــه طــور اتفاقــی دیــده شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫احمــدی گفــت‪ :‬بــا همــکاری جوامــع محلــی کمیتــه طــرح جامــع‬ ‫مدیریــت ایــن تاالب هــا راه انــدازی شــده و تا بدین لحظــه ‪ ۲۴‬دوره‬ ‫‏اموزشــی بــا موضوعــات شــناخت ارزش و کارکــرد تــاالب‪ ،‬اســتفاده‬ ‫خردمندانــه از انهــا و مشــارکت کارامــد‪ ،‬امــوزش و توانمندســازی‬ ‫‏جوامــع محلــی در حفاظــت و اســتفاده خردمندانــه از تاالب هــا و‬ ‫ســنجش اگاهــی و دانــش جوامــع محلــی دربــاره تاالب هــا بــرای‬ ‫‏ســاکنان روســتاهای تنگلــی‪ ،‬اوخــی تپه و شــهر اینچه بــرون برگزار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــده اس ‪‎‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫سنددار شدن تاالب های بین المللی گنبدکاوو ‪‎‬‬ ‫رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گنبــدکاووس گفــت‪ :‬هــر ســه‬ ‫تــاالب بیــن المللــی االگل‪ ،‬المــاگل و اجــی گل ایــن شهرســتان‬ ‫بــا هــدف‏حفــظ و صیانــت از عرصه هــای ملــی‪ ،‬پیشــگیری از‬ ‫زمین خــواری و تصــرف زمیــن و در راســتای طــرح کاداســتر (تعییــن‬ ‫محــدوده و‏مالکیــت اراضــی) دارای ســند هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رضــا ســارانی افــزود‪ :‬اســناد مالکیــت ایــن تاالب هــا براســاس‬ ‫اســتعالم از معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری به نــام ســازمان‬ ‫جنگل هــا‪ ،‬‏مراتــع و ابخیــزداری کشــور ثبــت شــده و ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت می توانــد بــا انجــام مراحــل قانونــی ایــن‬ ‫اســناد را بــه نــام خــود‏انتقــال ده ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ایــن ســه تــاالب گنبــدکاووس در دوم فوریــه ‪ ۱۹۷۱‬میــادی برابر با‬ ‫‪ ۱۳‬بهمن ‪ ۱۳۴۹‬باحضور نمایندگانی از ‪ ۱۸‬کشــور در شــهر‏رامســر‬ ‫اســتان مازنــدران و انعقــاد معاهــده ای جهانــی کــه ســال ها بعــد‬ ‫بــه کنوانســیون رامســر مشــهور شــد‪ ،‬اهمیــت بین المللــی یافتنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫عوامل تهدیدکننده تاالب های االگل‪ ،‬الماگل و اجی گل‬ ‫شــکار و صیــد بی رویــه جوامــع انســانی ســاکن در حاشــیه تــاالب‪،‬‬ ‫ورود پســاب های شــهری و روســتایی و زهکش هــای کشــاورزی از‬ ‫‏اراضــی باالدســتی و تغییــرات ناشــی از ان در خــواص فیزیکــی و‬ ‫شــیمایی اب و بــه تبــع ان تخریــب فــون بنتیــک موجــود در تــاالب‬ ‫‏کــه در نهایــت منجــر بــه کاهــش غنــای زیســتی تــاالب می شــود‪.‬‬ ‫احــداث ســد و ســازه های هیدرولیکــی در مســیر منابــع تامیــن‬ ‫کننــده اب‏ایــن مجموعــه تاالب هــا خصوصــا تــاالب االگل‪ ،‬عــدم‬ ‫رعایــت میــزان حقابــه تعییــن شــده توســط دســتگاه های مســوول‬ ‫بــرای حفــظ بقــاء و‏پایــداری اکوسیســتمی تــاالب و برداشــت بــی‬ ‫رویــه اب بــه اعتقــاد فعــاالن حــوزه حمایــت از محیــط زیســت‬ ‫مهمتریــن عوامــل تهدیــد کننــده‏ایــن ســه تــاالب بیــن المللــی‬ ‫محســوب می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پوشش گیاهی و جانواری تاالب های بین المللی‏‬ ‫گیاهــان موجــود در حــوزه تاالب هــای االگل‪ ،‬اجـی گل و المــاگل‬ ‫اعــم از ابــزی یــا خشــکی زی ماننــد علــف شــور‪ ،‬جــارو ترکمنــی‪،‬‬ ‫ســلمه‏ســفید‪ ،‬گزشــاهی‪ ،‬خارشــتر و یوالــف وحشــی خــود را بــا‬ ‫شــرایط اقلیمــی ســازگار کردنــد بــه گونه ایــی کــه ایــن پوشــش‬ ‫گیاهــی مــکان و‏جایــگاه مناســبی بــرای انــواع پرنــدگان ابــزی و‬ ‫کنارابــزی اســت کــه در حاشــیه انهــا زندگــی می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬پســتاندارانی نظیــر روبــاه معمولــی‪ ،‬روبــاه‬ ‫ســردم ســیاه (ترکمنــی)‪ ،‬گربــه دشــتی‪ ،‬شــغال‪ ،‬گــراز‪ ،‬تشــی‪،‬‬ ‫‏جردبزرگ‪ ،‬جردلیبی و موش صحرایی و خزندگانی مانند قورباغه‬ ‫مردابی‪ ،‬وزغ ســبز‪ ،‬الک پشــت برکه ای‪ ،‬الک پشــت افغانی‪،‬‏انواع‬ ‫مارمولک هــا‪ ،‬کورمــار ســلیمانی‪ ،‬مارابــی‪ ،‬مارچلیپــر‪ ،‬ماراتشــی‪،‬‬ ‫تیرمــار‪ ،‬کفچه مــار و افعــی و انــواع ماهــی شــامل «گاوماهــی‪،‬‬ ‫‏ســرگنده‪ ،‬پــاروا‪ ،‬کلمــه‪ ،‬اســبله ماهــی‪ ،‬گامبوزیا‪ ،‬فیتوفــاک‪ ،‬کپور‪،‬‬ ‫امــور‪ ،‬کاراس و ســیاه ماهــی» در حاشــیه تاالب هــای بیــن المللــی‬ ‫‏االگل‪ ،‬اجــی گل و المــاگل زیســت می کننــد و همچنیــن تنــوع‬ ‫در اراضــی پیرامــون تاالب هــا باعــث شــده تــا طیــف وســیعی از‬ ‫پرنــدگان‏ابــزی‪ ،‬کنارابــزی و خشــکی زی ایــن منطقــه را بــه عنــوان‬ ‫مکانــی بــرای زمســتان گذرانــی‪ ،‬زاداوری و یــا اقامــت دائــم بــرای‬ ‫زیســت‏انتخــاب کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پیشــنهاد قابــل تامــل بــازار کســب و کار در ایــن موضــوع می طلبــد‬ ‫کــه دولــت و ســازمان های مــردم نهــاد بــا ورود بــه ایــن موضــوع و‬ ‫‏انجــام تدابیــر الزم بــرای ایــن موضــوع تصمیماتــی را اتخــاذ کننــد بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه ایــن ‪ 3‬تاالب هــای بین المللی از پتانســیل االی‏برای‬ ‫جــذب مهمان هــای مســافری کــه هــر ســاله از مناطــق مختلــف دنیــا‬ ‫بــه کشــور ســفر می کننــد می باشــد مــی تواننــد بــا کمــی‏برنامه ریــزی‬ ‫بعنــوان مکانــی بــرای جــذب گردشــگر نیــز مــورد اســتفاده قرار گیــرد و‬ ‫دولــت می توانــد بــا واگــذار کــردن ایــن منطقــه بــه‏بخــش خصــوص‬ ‫و مهیــا ســاختن امکانــات مــورد نیــاز بــرای تبدیــل ایــن ســه تــاالب‬ ‫بــه اکوتوریســم گردشــگری عــاوه بــر حفــظ طبیعــت‏و اکوسیســتم‬ ‫موجــب اشــتغال زایی مــردم منطقــه نیــز شــود‏‪.‬‬ ‫گفتنی اســت با توجه به اینکه گلســتان بعنوان نگارســتان ایران‬ ‫نامگــذاری شــده ایــن نــام گــذاری بیشــتر بــه خاطــر جاذبه هــای‬ ‫‏گردشــگری کــه صرفــا مختــص ایــن اســتان بــوده و در هیــچ جــای‬ ‫ایــران کــه هیــچ در هیــچ نقطــه از کشــور نیــز وجــود نــدارد و ایــن‬ ‫عامــل‏طبیعــی مــی توانــد جایگزیــن خوبــی بــرای کشــاورزی و از‬ ‫ســوی حفــظ منابــع ابــی اســتان بویــژه حق ابــه ایــن ‪ 3‬تــاالب‬ ‫بین المللــی باشــد‏‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت و پنج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مربع وســعت دومین شهرســتان بزرگ اســتان گلســتان اسـ ‪‎‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل اینکــه مــی شــود بــا کمــی مدیریــت و برنامــه و‬ ‫واگــذاری منطقــه بــه بخــش خصــوص عــاوه بر تبدیــل ان به منطقه‬ ‫گردشــگری موجبــات اشــتغال زایی را بــرای افــراد بومــی ایــن منطقــه‬ ‫فراهــم اورد تــا عــاوه بــر حفــظ محیــظ زیســت درامــدی باشــد بــرای‬ ‫ســاکنان بومــی منطقــه‪.‬‬ ‫اگهــی ثبــت انجمــن صنفــی کارفرمایــی نماینــدگان بیمــه نویــن اســتان گلســتان بــه اســتناد مــاده ‪ 131‬قانــون کار و ایی ـن نامــه مصــوب ‪ /8/89‬هیــات وزیــران و بــه موجــب صورتجلســه هــای مــورخ ‪ 1400/07/21‬مجمــع عمومــی و‪ 1400/07/27‬هیــات مدیــره و ســایر‬ ‫مــدارک تســلیمی‪ ,‬اســامی و ســمت هــر یــک از اعضــای اصلــی و علــی البــدل هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی کــه از تاریــخ ‪ 1400/07/21‬بــه مــدت ســه ســال و بازســازی از تاریــخ یــاد شــده بــه مــدت یــک ســال انتخــاب شــده انــد بــه شــرح زیــل مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ _1‬ناصــر ســنگدوینی‪،‬رئیس هیئــت مدیــره ‪_2‬ســید مصطفــی حســینی‪،‬نائب رئیــس و دبیــر ‪_3‬ســمیه پورهادی‪،‬خزان ـه دار ‪ _4‬حمیدعــوض خواجــه و المیــرا نجفلویی‪،‬اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره ‪_5‬فرشــاد نوری‪،‬بــازرس اصلــی ‪ _6‬ارنــوش عباســپور‪،‬بازرس‬ ‫علی البــدل‪ .‬ضمنــا ٌبرابــر مــاده ‪ ۲۲‬اساســنامه انجمــن صنفــی کلیــه مکاتبــات اداری و اوراق عــادی انجمــن بــا امضــاء رئیــس هیــات مدیــره یــا دبیــر ممهــور بــه مهرانجمــن و کلیــه اســناد مالــی ‪ ,‬اوراق رســمی بهــادار و قراردادهــای تعهــداور کــه بــه تصویــب هیــات مدیــره‬ ‫رســیده باشــند بــا امضــای مشــترک صاحبــان امضــای مجــاز ممهــور بــه مهــر انجمــن صنفــی معتبــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫معامــات و قــرار دادهــای خــود را در مراکــز رســمی و قانونــی انجــام داده و بــه ثبــت برســانید تــا از دخــل و تصــرف در ان جلوگیــری شــود و معاملــه تحــت حمایــت هــای قانونــی قــرار‬ ‫گیــرد ‪.‬مراقــب باشــید در دام جاعــان و کالهبردارانــی کــه مدعــی اخــذ گواهینامــه و کارت معافیــت یــا پایــان خدمــت هســتند گرفتــار نشــوید‪.‬‬ ‫در هنگام خرید سیمکارت تلفن همراه به صورت نقد یا اقساطی نسبت به انتقال سند مالکیت ان از طریق دفتر خدمات تلفن همراه اقدام نمایید‪.‬‬ ‫در هنگام خرید یا اجاره محل سکونت یا دفتر کار از مالک بودن طرف مقابل اطمینان حاصل کنید‪ .‬ثبت شرکت دلیل قانونی بودن فعالیت ان نیست‪.‬‬ ‫برای انتقال پول به کارت شما توسط دیگران‪ ،‬نیازی به حضور شما در جلوی دستگاه خودپرداز بانک نیست‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪485‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫برگزاری جلسه کارگروه توسعه‬ ‫مدیریت سازمان‬ ‫سرمایه های انسانی نباید‬ ‫بدون دلیل سوخت نشود‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬نیــروی انســانی در بدنــه دســتگاه های‬ ‫اجرایــی ماحصــل ســال هــا تــاش نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی اســت کــه نبایــد بــدون دلیــل ســوخت و یــا‬ ‫بــدون دلیــل بــزرگ شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام رضــا‬ ‫نــوری در مجمــع عالــی بســیجیان خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نیــروی انســانی بدنــه ادارات لشــگری و‬ ‫اجرایی از ســرمایه های ارزشــی نظام اســامی محســوب‬ ‫می شــوند و ســال ها در مناصب مختلف تجربه کســب‬ ‫کــرده انــد کــه بایــد حیثیــت ایــن افــراد حفــظ شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اگرچــه افــراد معــدودی در‬ ‫سیســتم اجرایــی خلــل وارد مــی کننــد و بــا ایــن افراد‬ ‫برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا بیــان اینکــه مســئوالن بســتر‬ ‫حضــور مــردم در جامعــه را فراهــم کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مجمــع‬ ‫عالی بسیجیان از اقشار مختلف جامعه تشکیل شده‬ ‫کــه بــه عنــوان گروه هــای اندیشــه ورز نقــش مهمــی از‬ ‫حضــور مــردم در بســتر در جامعــه ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نخبــگان بســیجی خراســان شــمالی‬ ‫تــوان تدویــن و اجــرای فعالیت هــای کارشناســی اســناد‬ ‫توســعه ای اســتان را دارنــد و ایــن رویکــرد مثبــت را در‬ ‫جامعه ترویج و مردم را از از این مهم برخوردار می کنند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد ادامــه داد‪ :‬مجمــع عالی بســیجیان‬ ‫مــی توانــد مطالــب از مســئوالن داشــته باشــد تــا تحولــی‬ ‫را از لحــاظ ادراک عمومــی جامعــه ایفــا کننــد و ان را بــه‬ ‫بطــن جامعــه ترویــج دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن نهــاد مردمــی نقــش مهمــی در‬ ‫شناســایی کارشناســان و نیروی انســانی استان ایفا می کند‬ ‫کــه بایــد از ایــن ســرمایه بــه خوبــی محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مجمع‬ ‫بســیجیان باید نســبت به دســتاوردهای نظام جمهوری‬ ‫اســامی حســاس باشــد و از اســتقالل و ازادی بعنــوان‬ ‫بزرگتریــن دســتاورد نظــام دفــاع کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکاربــه نقــل از پایــگاه اطــاع رسانی‪،‬جلســه کارگــروه توســعه مدیریــت‬ ‫ســازمان‪،‬با حضــور عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان و معاونیــن‬ ‫مدیــران ســازمان در محــل ســالن حــوزه ریاســت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‪،‬ضمن گرامیداشــت ‪22‬‬ ‫بهمــن‪،‬روز پیــروزی انقــاب اســامی‪،‬این روز را یــاداور اتحــاد و همبســتگی همــه اقشــار ملــت‬ ‫دانســت و بــه اهمیــت ایــن روز مهــم کــه روز ســرفرازی و بالندگــی و عــزت و اقتــدار نظــام مقــدس‬ ‫فرمانــده ســپاه جــواد االئمــه خراســان شــمالی نیــز در‬ ‫ادامــه‪ ،‬تــوان نظامــی را یکــی از مهم تریــن محورهــای‬ ‫جمهــوری اســامی بــرای مقابلــه با تهدیدات دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬امنیــت ایــران در ســایه اقتــدار نظامــی در جهــان‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫اســماعیل فرجــی اظهــار داشــت‪ :‬مــردم علی رغــم‬ ‫مشــکالت اقتصــادی بــه صــورت پرشــور در راهپیمایــی‬ ‫‪ ۲۲‬بهمــن شــرکت کردنــد و نشــان دادنــد کــه تحریم هــا‬ ‫تــوان جدایــی مــردم را از ارزش هــای انقــاب نــدارد‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه جواداالئمه خراســان شــمالی ادامه داد‪:‬‬ ‫دشــمنان امــروزه دیگــر جــرات گزینـ ه نظامــی بــه ایــران را‬ ‫ندارند و مطمئن باشــید اگر کشــور امریکا در براوردهای‬ ‫اطالعاتــی از شکســت ایــران مطمئــن باشــد‪ ،‬لحظ ـه ای‬ ‫درنــگ نخواهنــد کــرد هرچنــد که انهــا از حضور مــردم در‬ ‫صحنه و قدرت دفاعی کشور ما به خوبی اگاه هستند‪.‬‬ ‫ســردار فرجــی عنــوان کــرد‪ :‬ســطه درگیری ما با دشــمنان‬ ‫بــه نســبت گذشــته بیشــتر شــده و ایــن مــا هســتیم کــه‬ ‫ســطح درگیــری را در ایــن الیه هــا تعییــن می کنیــم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬از رویکردهــای مهــم اداری ایــن نیــروی مردمــی را‬ ‫مجمــع عالــی بســیجیان دانســت و گفــت‪ :‬این مجموعه‬ ‫به صورت شــبکه و ســاختاری شــامل ســه هزار رده و ‪۲۲‬‬ ‫قشــر بــه مــردم نقــش می دهــد و توانســته فعالیت های‬ ‫مهمــی را در ایــن زمینــه ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــه هــر میــزان فعالیت هــای علمــی‬ ‫بســیج بیشــتر باشــد و این مجمع محل حضور نخبگان‬ ‫و اســاتید دانشــگاهی باشــد‪ ،‬مشــکالت قشــر ضعیــف‬ ‫جامعــه را بهتــر برطــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫ثبت نوزدهمین بخشش محکوم‬ ‫به قصاص در گلستان‬ ‫نجات پلنگ از محاصره‬ ‫سگ های گله‬ ‫عامل اصلی درگیری دسته جمعی‬ ‫علی اباد کتول هم دستگیر شد‬ ‫بــا گذشــت اولیــای دم ‪ ،‬یــک محکــوم بــه قصــاص در گلســتان‬ ‫بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در صــدر هیئتــی متشــکل از‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان و رئیــس شــوراهای حــل اختــاف اســتان و‬ ‫جمعــی از خیریــن بــا خانــواده مقتــول دیــدار و بــرای کســب رضایــت‬ ‫انــان رایزنــی کردنــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬تــاش بــرای کســب رضایــت‬ ‫خانواده مقتول از ‪ 8‬ســال پیش در جریان اســت و در نشســت امروز‬ ‫باالخــره پادرمیانــی هــا نتیجــه داد و اولیــای دم بــه حرمــت امــام علــی‬ ‫علیــه الســام از حــق شــرعی و قانونــی خــود گذشــتند و از اجرای حکم‬ ‫قصــاص منصرف شــدند ‪.‬‬ ‫اســیابی بــا قدردانــی از گذشــت بزرگوارانــه خانــواده مقتــول گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون ‪ 19‬محکــوم بــه قصــاص بــا پادرمیانــی اعضــای‬ ‫شــورای حــل اختــاف و گذشــت اولیــای دم ‪ ،‬فرصــت زندگــی دوبــاره‬ ‫یافتــه انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬در پرونــده امــروز محکــوم‬ ‫بــه قصــاص درســال ‪1385‬مــرگ پــدر یــک خانــواده را رقــم زده بــود و‬ ‫پــس از صــدور حکــم قصــاص بــه درخواســت اولیــای دم ‪ ،‬پرونــده در‬ ‫نوبــت اجــرای حکــم بــود کــه امــروز ‪ ،‬بــا رضایــت اولیــای دم پرونــده‬ ‫بســته شــد ‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫گفــت‪ :‬یــک قــاده پلنــگ کــه در یــک اغــل دامــداری منطقــه‬ ‫قرخــود گرفتــار ســگ هــا شــده بــود بــه وســیله محیــط بانــان‬ ‫نجــات یافــت‬ ‫ســیدمحمد موســوی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن دامــداری در داخــل‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده قرخــود و بــه نوعــی در زیســتگاه پلنــگ‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دامــداران منطقــه بــرای نگهــداری دام در ایــن‬ ‫مراتــع پروانــه قشــاقی دارنــد و بــرای نگهــداری از دام اغــل‬ ‫ایجــاد کــرده انــد‪.‬‬ ‫موســوی اظهــار داشــت‪ :‬گــزارش گرفتــار شــدن پلنــگ در اغــل‬ ‫دامــداری نیمــه شــب گذشــته گــزارش شــد و محیــط بانــان بــه‬ ‫منطقــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پلنــگ در داخــل اغــل مخفــی شــده بــود و بــه‬ ‫علــت حضــور و ســر و صــدای ســگ هــا قــادر بــه خــروج نبــود‬ ‫کــه محیــط بانــان بــا دور کــردن ســگ هــا از محــل زمینــه خــارج‬ ‫شــدن ایــن گربــه ســان زیبــا را فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫موســوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن پلنــگ از اغــل خــارج شــد و بــه‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده قرخــود بازگشــت‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب علــی ابادکتــول گفــت‪ :‬عامــل‬ ‫اصلــی درگیــری دســته جمعــی علــی ابــاد پــس از دو مــاه‬ ‫تعقیــب و گریــز دســتگیر شــد ‪.‬‬ ‫حســینعلی ایــزد گفــت‪ :‬ایــن فــرد از دو مــاه پیــش در چندیــن‬ ‫اســتان تحــت تعقیــب بــود کــه در یکــی از اســتان هــای جنوبــی‬ ‫کشــور دســتگیر و امــروز بــا حضــور در جلســه بازپرســی ‪ ،‬تفهیــم‬ ‫اتهــام و روانــه زنــدان شــد ‪.‬‬ ‫ایــزد گفــت‪ :‬در درگیــری دســته جمعــی کــه حــدود دو مــاه پیــش‬ ‫در یکــی از محلــه هــای علــی ابادکتــول رخ داد ‪ 10‬متهــم شناســایی‬ ‫شــدند کــه ‪ 9‬نفــر بالفاصلــه دســتگیر و تفهیــم اتهــام شــدند و یــک‬ ‫نفــر باقــی مانــده هــم امــروز در دادســرا حاضــر شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان ایــزد گفــت‪ :‬بــه هــم زدن نظــم و ســلب اســایش‬ ‫مــردم بــه هیــچ عنــوان پذیرفتــه نیســت و ناقضــان قانــون‪ ،‬دیــر‬ ‫یــا زود بایــد در برابــر قانــون پاســخگو باشــند ‪.‬‬ ‫دو مــاه پیــش در فضــای مجــازی ویدئویــی از درگیــری چنــد‬ ‫جــوان در یکــی از محلــه هــای علــی ابادکتــول منتشــر و ســبب‬ ‫نگرانــی اهالــی منطقــه شــد ‪.‬‬ ‫کلنگ زنی وافتتاح پروژه های مخابراتی‬ ‫شهرستان ازادشهر‬ ‫بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر‪ ،‬افتتــاح ‪ 4‬پــروژه وکلنــگ زنــی ‪ 2‬طــرح مخابراتــی در شهرســتان‬ ‫ازادشــهر انجــام شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‪،‬غالمعلی‬ ‫شــهمرادی بــا حضــور در روســتای اکبرابــاد از توابــع شهرســتان ازادشــهر پــروژه توســعه شــبکه کابــل‬ ‫روســتای اکبــر اّبــاد و تیــان را کلنــگ زنــی کــرد ‪.‬‬ ‫ایــن مراســم کــه بــا حضــور مهنــدس غالمعلــی کوهســاری نماینــده مــردم ازادشــهر و رامیــان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬فرمانــدار ایــن شهرســتان‪ ،‬اعضــای شــورا و دهیــار روســتای اکبرابــاد برگــزار‬ ‫شــد همچنیــن ‪ 4‬طــرح مخابراتــی شــامل تاســیس ســایت همــراه اول رودبــار قشــاق ‪ ،‬ارتقــاء ســایت‬ ‫همــراه اول کــوه میــان‪ ،‬توســعه شــبکه کابــل شــهرک ســپاه وتوســعه پــورت مرکــز ازادشــهر بصــورت‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اســت‪،‬تاکید کــرد‪.‬‬ ‫عابــدی افزود‪:‬نقــش مطبوعــات و اصحــاب رســانه ای اســتان را در اگاهــی رســانی و انعــکاس اخبــار‬ ‫مناســب از خدمــات شایســته دولــت محتــرم را بســیار موثــر دانســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪:‬در حــوزه هــای مختلــف تولید‪،‬اشتغال‪،‬اقتصاد‪،‬صنعت‪،‬کشــاورزی و طرحهــای‬ ‫عمرانــی و ‪...‬در مســیر ارائــه خدمــات بــه مــردم و پاســخگویی اجتماعــی کــه رکــن بســیار مهــم در‬ ‫ارائــه خدمــات بــه مــردم شــریف اســتان مــی باشــد‪،‬با تــاش جهــادی و همتــی مضاعف‪،‬بــا جدیــت‬ ‫مســائل و موضوعــات مهــم را پیگیــری نماییــم‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‪،‬ضمن اهمیــت برشــمردن‬ ‫مصوبــه ســتاد اســتانی کرونــا و بــا توجــه بــه ســویه جدیــد اومیکــرون و اهمیــت واکسیناســیون‪،‬به‬ ‫تزریــق ســه دوز واکســن کرونــا و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه‪،‬رئیس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان در خصــوص‬ ‫مستندســازی عملکــرد ســازمان مباحــث مهمــی را مطــرح نمــود و گفت‪:‬بــا جدیت‪،‬عملکــرد‬ ‫حــوزه هــا و ارزیابــی شــاخص هــای عمومــی و اختصاصــی ســازمان پیگیــری و مــورد ارزیابــی قــرار‬ ‫گرفتــه تــا بتوانیــم بــا شناســایی نقــاط ضعــف و قوت‪،‬برنامــه ریــزی شایســته و مطلوبــی در شــان‬ ‫ســازمان‪،‬صورت گیــرد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‪،‬به نقــش مهــم جلســات کارگــروه‬ ‫توســعه مدیریــت و تاثیرگــذاری در عملکــرد مثبــت ســازمان تاکیــد و افزود‪:‬جلســات بــه صــورت‬ ‫فعــال و مســتمر برگــزار گــردد و پیگیــری در خصــوص اجرایــی شــدن مصوبــات جلســه صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه در خصــوص برنامــه هــای ســازمان و اقدامــات اولویــت دار‬ ‫ســازمان بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت و گــزارش پیشــرفت اقدامــات و عملکــرد ســازمان بــه‬ ‫صــورت مفصــل و جامــع تشــریح شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫امنیت ایران در سایه‬ ‫اقتدار نظامی‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 8‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 65‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪8‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫متمرکــز راه انــدازی شــد ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬اعتبــار راه انــدازی ‪ 4‬پــروژه ذکــر شــده را بالــغ بــر ‪ 63‬میلیــارد ریــال‬ ‫وســرمایه گــذاری انجــام شــده در ‪ 2‬طــرح کلنــگ زنــی را بالــغ بــر ‪ 15‬میلیــارد ریــال دانســت وگفــت ‪ :‬تمــام‬ ‫فعالیــت هــای توســعه ای مخابــرات در اســتان بــا هــدف افزایــش وارتقــاء کیفیــت ارتباطــات مخابراتــی‬ ‫ودسترســی یکســان هــم اســتانی هــا بــه خدمــات وسرویســهای مخابراتــی اســت ‪.‬‬ ‫همچنین مهندس کوهســاری نماینده مردم ازادشــهر و رامیان در مجلس شــورای اســامی با تاکید‬ ‫بــر توزیــع عادالنــه رفــاه و خدمات بــه مردم‪،‬‬ ‫از اقدامــات مخابــرات منطقــه گلســتان در‬ ‫ارتبــاط رســانی بــه جــای جــای اســتان تقدیــر‬ ‫کــرد و گفــت ‪ :‬بــا توجــه به توســعه مخابرات‬ ‫در مناطــق روســتایی و نــگاه ویــژه مخابــرات‬ ‫اســتان بــه روســتاها ‪ ،‬انتظــار اســت کیفیت‬ ‫ارتباطــات روز بــه روز افزایــش یافتــه و مردم‬ ‫در نقــاط مختلــف اســتان از امکانــات بــروز‬ ‫مخابراتــی بهــره مند شــوند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۹۸۳‬هئیــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۱۴‬تقاضــای اقــای فرامــرز لشــکر بلوکــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۲۳۶۴‬و کــد ملــی‪ ۲۰۹۱۸۷۵۵۱۱‬صــادره از ســاری فرزنــد فــرج اللــه در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام چهــل و هفــت ســهم مشــاع از چهــل و هشــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام‬ ‫ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۸۴‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۵‬اصلــی واقــع در اراضــی تاریکــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمــد علــی رنجبــر بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لذابــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود راباذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود رابــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪۱۰۰۲۶‬‬ ‫تاربخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱‬تاربخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۷۲۱‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶۱‬تقاضای ســازمان همیاری شــهرداری های اســتان گلســتان به شــماره شناســه ملی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در‬ ‫ششــدانگ اعیانی یک باب ســاختمان به انضمام پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه که مابقی ان وقف اســت بمســاحت ‪ ۲۵/۲۱۹۹‬متر مربع از پالک شــماره ‪_۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی ســعد اباد بخش دو حوز ه ثبت گرگان طبق رای صادره‬ ‫حکایــت ازانتقــال از مالــک رســمی اســماعیل باقــری بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به صدورســند مالکیت اعتراض داشــته باشــند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۱/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۱/27 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۱۰۰۳۶ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۷۸‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــدا معــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۶۸‬تقاضــای خانــم زینــب شــهریاری بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۱۷۰۵‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۷۵۶۹۰۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی اصغــر در شــش دانــگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام پنــج دان مشــاع از شــش دانــگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــت اســت بــه مســاحت ‪ ۱۳۳/۶۰‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک شــماره ‪ ۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش ‪ ۲‬ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای اصغــر ناهیــدی بــه متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۱۰۰۴۴:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/11/11‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/27:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۸۵‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۷۵‬تقاضــای اقــای محمــد امیرخانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۵۳‬و کــد‬ ‫ملــی ‪ ۲۱۲۲۹۱۶۳۳۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی اصغــر در شــش دانــگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــت اســت بــه مســاحت ‪ ۲۹۰۰‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪۱۱۸‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش ‪ ۲‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای عربعلــی امیرخانــی بــه متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود و از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد میــم الــف ‪۱۰۰۴۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۱۱/11‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۱/27 :‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 11‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 81‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪11‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬بهمن ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪485‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫رئیس سازمان صمت گلستان ‪:‬‬ ‫قیمت کاالها کاهش می یابد‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در پانزدهمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم‬ ‫بــازار اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬مقابلــه بــا گرانفروشــی و شــفاف ســازی قیمتهــا از مهمتریــن اهــداف‬ ‫اجــرای طــرح درج قیمــت تولیدکننــده بــر روی کاالهــا اســت و بــا اجــرای ایــن طــرح شــاهد کاهــش‬ ‫قیمـت کاالهــا خواهیــم بــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ســازمان صنعــت ‪ ،‬معدن و تجارت اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬حســین طلوعیــان در پانزدهمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان گلســتان کــه بــا‬ ‫حضــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان در محــل ســالن جلســات شــهید‬ ‫رجایــی اســتانداری گلســتان برگــزار گردیــد ‪ ،‬ضمــن تبریــک ایــام اللــه دهــه مبــارک فجــر و تشــریح‬ ‫طــرح شــفاف ســازی قیمــت کاالهــا ‪ ،‬گفــت ‪ :‬در حــال حاضــر برخــی از واحدهــای تولیــدی اقــدام بــه‬ ‫درج قیمــت غیرواقعــی بــر روی کاالهــا نمــوده و بــا ارائــه تخفیفــات غیــر متعــارف بــه عوامــل توزیــع‬ ‫و عرضــه کننــده کاال و تحقــق خواســته هــای انهــا بــرای کســب ســود بیشــتر در راســتای کســب ســهم‬ ‫بیشــتر از بــازار فــروش موجبــات برهــم زدن تعــادل بــازار‪ ،‬ایجــاد شــرایط رقابــت ناســالم و اجحــاف‬ ‫در حــق مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان صحیــح العمــل را فراهــم مــی نماینــد ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی‪ ،‬قیمت کاال درب کارخانه است‪ .‬اگر تولیدکننده‬ ‫بــه هــر دلیلــی قیمــت محصــول نهایــی خــود را افزایــش دهــد‪ ،‬ملزم اســت که براســاس همــان عدد‪،‬‬ ‫پرداخت مالیات داشته باشد‪ .‬از این رو تولیدکنندگان برای این که مالیات بیشتری پرداخت نکنند‬ ‫از درج قیمــت غیرواقعــی امتنــاع می کننــد بنابرایــن قیمــت نهایــی‪ ،‬قیمــت واقعــی کاال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫طلوعیــان اضافــه نمــود ‪ :‬در ضمــن طبــق دســتورالعمل هرگونــه تخفیــف بیــش از ‪ ۳‬درصــد تولیــد‬ ‫کننــده بــه فروشــنده هــا‪ ،‬بایــد از قیمــت تولیــد کســر و روی کاال درج شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــا درج قیمــت تولیــد کننــده واقعــی حاشــیه ســودهای غیــر متعــارف حــذف گردیــده‬ ‫و بالتبــع منجــر بــه کاهــش قیمــت مصــرف کننــده مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود ‪ :‬از ان جایــی کــه کاالهــا در شــهرهای مختلــف تولیــد می شــود ‪ ،‬یــک کارخانــه‬ ‫بــه شــهر عرضــه کننــده نزدیــک و بــه شــهر دیگــر بســیار دورتــر اســت ‪ ،‬تاکنــون تولیدکننــده بایــد بــا‬ ‫یــک قیمــت واحــد ‪ ،‬کاالی خــود را در شــهرهای مختلــف عرضــه مــی کــرد ‪ ،‬بنابرایــن تولیدکننــده‬ ‫از ان جــا کــه نمی دانــد محصــول تولیــدی اش در کــدام شــهر توزیــع می شــود ‪ ،‬ناچــار اســت‬ ‫طوالنی تریــن مســیر و بیشــترین هزینــه را در نظــر بگیــرد تــا کاال بــه دســت مصــرف کننــده برســد‪.‬‬ ‫در حقیقــت مصــرف کننــده مجبــور بــود بیشــترین هزینــه حمــل را در همــه شــهرها پرداخــت‬ ‫کنــد حــال اگــر مــا قیمــت تولیدکننــده یعنــی قیمــت کاال درب کارخانــه را مبنــا قــرار دهیــم در ایــن‬ ‫صــورت کاالیــی کــه در یــک شــهر فروختــه می شــود بــا درصــدی مشــخص افزایــش پیــدا می کنــد‬ ‫و در شــهرهای دورتــر بــا قیمــت باالتــر عرضــه می شــود و بــه ایــن شــکل کشــف قیمــت اســان تر‬ ‫اســت و دیگــر تولیدکننــده مجبــور نیســت بــر قیمــت نهایــی کاالی خــود بیفزایــد ‪ .‬بدیــن جهــت اگــر‬ ‫قیمــت تولیدکننــده بــه جــای مصــرف کننــده روی کاال درج شــود‪ ،‬قیمــت کاالهــا شــفاف تر می شــود‬ ‫و خریــداران هــم اطمینــان پیــدا می کننــد کــه کاال را بــا قیمــت واقعــی می خرنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری ‪ 187‬سارق سابقه دار‬ ‫در جاجرم‬ ‫دستگیری ‪ 12‬نفراراذل واوباش‬ ‫در شهرستان جاجرم‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان جاجرم از افزایش‪‎‎3‬درصدی کشــفیات‬ ‫ســرقت ها و دســتگیری ‪ 187‬نفــر متهــم در ‪11‬‏ماهــه ســال جــاری‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «رضــا قنــدی»‬ ‫در رابطــه بــا ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بحــث ارتقــاء امنیــت‏اجتماعــی‬ ‫و افزایــش احســاس امنیــت در بیــن شــهروندان‪ ،‬پیشــگیری و کشــف‬ ‫انــواع ســرقت‪ ،‬به عنــوان یــک اولویــت و‏به صــورت مســتمر در دســتور‬ ‫کار پلیــس شهرســتان قــرار دارد‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا انجــام اقدامــات انتظامــی پلیــس و رصــد و پایــش‬ ‫مســتمر ســطح حوزه در ‪ 11‬ماهه ســال جاری‪ ،‬درمجموع‏کشــف کلیه‬ ‫ســرقت ها ‪ 3‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش‬ ‫داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وی‏تصریــح کــرد‪ :‬ایــن رقــم نیــز در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل بــا افزایــش ‪ 39‬درصــدی همــراه بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان می تواننــد‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی هرگونــه مــوارد مشــکوک را از‏طریــق شــماره‬ ‫ســه رقمی ‪ 110‬بــا پلیــس در میــان بگذارنــد و همچنیــن می تواننــد‬ ‫پلیــس را بــا شــماره ‪ 197‬بــا ارائــه‏انتقــاد‪ ،‬پیشــنهاد در خدمت رســانی‬ ‫هرچــه بهتــر یــاری نماینــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از شناســایی و دســتگیری‬ ‫‪ 12‬نفــر اراذل واوبــاش شهرســتان جاجــرم در ‪ 48‬ســاعت‏گذشــته‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس‪ ،‬ســرهنگ «رضا قندی»‬ ‫در بیــان جزئیــات ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای‏طــرح‬ ‫ارتقــاء امنیــت اجتماعــی باهدف مبارزه مقتدرانــه بــا اراذل واوباش‪،‬‬ ‫مامــوران فرماندهــی انتظامی شهرســتان جاجرم بــا‏رصد اطالعاتی‬ ‫‪ 12‬نفر اراذل واوباش شهرســتان جاجرم را شناســایی و در عملیات‬ ‫هــای مختلــف ضربتــی ان هــا را دســتگیر‏کردند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بابیــان اینکــه هــر ‪ 12‬نفــر‬ ‫متهم پس از تشــکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شــدند‪،‬‏تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬برخــورد قاطعانــه بــا مخــان امنیــت به ویژهاراذل واوبــاش‬ ‫همچنــان در دســتور کار قــرار دارد و پلیــس در تامیــن امنیــت‬ ‫‏عمومــی شــهروندان بــا هرگونــه ناهنجــاری باقــدرت مقابلــه می کنــد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری شــرور‬ ‫ســابقه دار متــواری کــه بــا انجــام‏جرائــم مختلــف‪ ،‬باعــث رعــب و‬ ‫وحشــت مــردم در ایــن شهرستانشــده بــود‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی مهــران‬ ‫فــر»در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‏پــی انجــام تحقیقــات فراگیــر و‬ ‫اقدامــات فنــی‪ -‬پلیســی منجــر بــه شناســایی ســابقه دار متــواری در‬ ‫‏شهرســتان شــده و بررســی موضــوع به صــورت تخصصــی در اختیــار‬ ‫تیمــی از مامــوران پلیــس‏شهرســتان مانــه و ســملقان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســرانجام پــس از پایــان پذیرفتــن تحقیقــات هدفمنــد‬ ‫مامــوران‪ ،‬فــرد موردنظــر کــه دارای‏چندین فقره ســابقه جرائم مختلف‬ ‫و اقدامــات نابهنجــار دریکــی از شــهرهای شهرســتان بــود‪،‬‏شناســایی و‬ ‫در عملیات غافلگیرانه پلیس این شهرســتان دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬متهــم دستگیرشــده کــه جــزو محکومیــن متــواری‬ ‫بــوده و بــه ده ســال حبــس‏محکوم شــده بــود پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگیری ایــن‬ ‫شــرور ســابقه دار رضایــت عمومــی‏مــردم و دیگرمســئوالن شهرســتانی‬ ‫را درپــی داشــته اســت گفــت‪ :‬مبــارزه بــا اراذل واوبــاش همچنــان‬ ‫‏باقــدرت ادامــه دارد‏‪.‬‬ ‫گلســتان و ســایر مدیــران دســتگاههای اجرایــی عضــو شــورا در ســالن‬ ‫جلســات ســاختمان شــماره دو اســتانداری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫محبوبــی مدیــر کل راه وشهرســازی اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫امــکان دسترســی مالکیــن اراضــی شــخصی (خــود مالــک) اســتان‬ ‫بــرای برخــورداری از تســهیالت طــرح نهضــت ملــی مســکن از طریــق‬ ‫ســامانه ‪  https://saman.mrud.ir‬فراهم اســت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در ایــن جلســه مصــوب شــد کــه بانــک هــای اســتان بــرای متقاضیــان‬ ‫پــروژه هــای خــود مالــک در طــرح نهضــت ملــی تشــکیل پرونــده دهنــد و‬ ‫پیگیــری هــا و هماهنگــی هــای الزم را در خصــوص پرداخــت تســهیالت‬ ‫بــه خــود مالــکان انجــام گــردد ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا توجــه بــه کمبــود زمیــن در بعضــی از شــهرهای اســتان‬ ‫مقــرر شــد کــه در هــر شهرســتان بــا هماهنگــی فرمانــدار و ســایر‬ ‫دســتگاه های متولــی ‪،‬جلســات مشــترک برگــزار شــود تــا اراضــی دولتــی‬ ‫در محــدوده شــهر هــا احصــاء شــود و اراضــی واقــع در حریــم شــهر هــا‬ ‫معرفــی و فراینــد الحــاق بــه محــدوده انجــام پذیــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی گزارشــی از ثبت نام ها و پاالیش متقاضیان‬ ‫ارائــه داد و اظهــار داشــت‪ :‬تــا ‪ ۱۷‬بهمــن ســالجاری بیــش از ‪ ۵۹  ‬هــزار‬ ‫متقاضــی در طــرح نهضــت ملــی مســکن در ‪ ۲۴‬شــهر اســتان گلســتان‬ ‫نــام نویســی کــرده انــد و تعــداد متقاضیــان حائــز شــرایط تاکنــون حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار نفــر بــوده کــه بــا توجــه بــه اینکــه پاالیــش متقاضیــان جدیــد‬ ‫هنــوز ادامــه دارد‪ ،‬بــا پایــش جدیــد تعــداد متقاضیــان واجــد شــرایط‬ ‫افزایــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫محبوبی مبلغ ابالغی هزینه ساخت هر مترمربع در طرح نهضت ملی‬ ‫مســکن ‪ ۴۶‬میلیــون ریــال بــا تعدیــل ســه ماهــه ســوم ‪ ۱۴۰۰‬اعــام کــرد‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬طبــق مصوبــه شــورای عالــی پــول و اعتبــار بــرای پروژه هــای‬ ‫مذکــور در شــهر گــرگان ‪ ۳۵۰۰‬میلیــون ریــال و ســایر شــهرهای اســتان‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت بــا نــرخ ســود ‪ ۱۸‬درصــد و بازپرداخــت ‪۲۰‬‬ ‫ســاله و پــس از دو ســال تنفــس دوران ســاخت پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫محبوبــی همچنیــن گزارشــی از موجــودی زمیــن و پیگیریهــای انجــام‬ ‫شــده جهــت تامیــن زمیــن طــرح نهضــت ملــی مســکن در اســتان ارائــه‬ ‫داد و افــزود‪ :‬در شــهرهای ســیمین شــهر ‪ ،‬ســیجوال‪ ،‬کرنــد‪ ،‬ازادشــهر ‪،‬‬ ‫نوکنــده ‪ ،‬علــی ابــاد و گنبــد عرصــه هــای جدیــد جهــت الحــاق بــه بافــت‬ ‫شناســایی شــده اســت کــه پــس از تصویــب بــه موجــودی زمیــن اســتان‬ ‫اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن وظیفــه احــداث مســکن شــهرهای‬ ‫بــاالی ‪ ۲۵‬هزارنفــر برعهــده راه و شهرســازی و شــهرهای کمتــر از ‪۲۵‬‬ ‫هــزار نفــر و روســتاها برعهــده بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســت‪.‬‬ ‫در گلســتان حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار خانــوار ســکونت دارنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۲۳۰‬هــزار خانــوار معــادل ‪ ۴۶.۶‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪۸۶۹‬‬ ‫هــزار نفــری اســتان روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫در چهارمین جلسه شورای مسکن استان گلستان انجام گرفت؛‬ ‫مصوب شدن لزوم تشکیل‬ ‫پرونده توسط بانک های استان‬ ‫گلستان برای متقاضیان‬ ‫پروژه های خودمالک در طرح‬ ‫نهضت ملی‬ ‫مدیــرکل راه وشهرســازی گلســتان از برگــزاری چهارمیــن جلســه شــورای‬ ‫مســکن اســتان در ســالجاری بــه ریاســت معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫عمرانــی اســتانداری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری وزارت راه و‬ ‫شهرســازی (گلســتان) ‪ ،‬چهارمیــن جلســه شــورای مســکن اســتان‬ ‫در ســالجاری بــه ریاســت همــدم معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتانداری و بــا حضــور محبوبــی مدیــر کل راه وشهرســازی اســتان‬ ‫شرور سابقه دار متواری‬ ‫در مانه و سملقان دستگیر شد‬ ‫کارکرد دو گانه دماغ‬ ‫و بوی اختالس!‬ ‫خوشــا بــه حــال گذشــتگان و درگذشــتگان‪ ...‬خــدا وکیلــی شــاد‬ ‫زیســتند و خــوش جهانــی داشــتند‪...‬‬ ‫وقــت ســحر کــه صبــا برایشــان بــوی زلــف یــار مــی اورد‪ ،‬صــدای‬ ‫ســخن عشــق را هــم کــه مــی شــنیدند‪ ،‬مالئــک را هــم که هنگام‬ ‫در زدن میخانــه مــی دیدنــد‪ ،‬صبحــدم هــم ز چنــگ زهــره نــوای‬ ‫خــوش نیــوش مــی کردنــد و ایــن اواخــر هــم بــه جــای ســاغر و‬ ‫پیالــه بــا کــوزه مــی انگــوری ســر مــی کشــیدند! حقیقتــا ًدیگــر‬ ‫چیــزی کــم نداشــتند‪ .‬فقــط یارانــه نمــی گرفتنــد کــه ان هــم االن‬ ‫گرفتــن یــا نگرفتنــش چنــدان توفیــر نــدارد!‬ ‫صــرف نظــر از شــرح مفترقــات و مشــکالت موجــود در‬ ‫جامعــه فعلــی کــه قابــل قیــاس بــا ایــام ماضــی نیســت‪،‬‬ ‫کــه باعــث شــده افــراد بســیاری انگیــزه کار کــردن و تــاش‬ ‫نداشــته باشــند‪ ،‬هنــوز افــرادی هســتند کــه حقیقتا ًپشــت‬ ‫کار‪ ،‬مــرام و کــردار شــان خــدا قوت و دســت مریــزاد دارد‪...‬‬ ‫گلــی بــه گوشــه جمــال شــان؛ شــیر غنــی شــده و بــدون‬ ‫پالــم مــادر حــال شــان بــاد‪ ...‬بلــه درســت حــدس زدیــد‪.‬‬ ‫قاطبــه شــریف دانشــمندان ‪ ...‬بــاور بفرمائیــد دانشــمندی‬ ‫کــه بــا یارانــه ‪ 45‬هــزار تومــان‪ ،‬ســبد کاال و حقــوق پایــه‬ ‫کارمنــدی زیــر خــط فقــر‪ ،‬در زیــر زمیــن یــا انبــاری مســکن‬ ‫مهــر اســتیجاری اش‪ ،‬ابــداع و اختــراع و اکتشــاف می کند‪،‬‬ ‫ایــده و فرضیــه و نظریــه مــی دهــد‪ ،‬عنصــر تناوبــی بــه‬ ‫جــدول مندلیــف اضافــه مــی کنــد و قــس علــی هــذا‪ ...‬ای‬ ‫واللــه دارد!‬ ‫در همیــن راســتا و بــا وجــود گرانــی هــای اخیــر کــه قطعــا ًروی‬ ‫ملزومــات و وســایل تحقیقــات هــم اثــر گذاشــته اســت‪ ،‬اخیــرا ً‬ ‫دانشــمندان کشــف کــرده انــد دمــاغ عــاوه بــر ایفــای نقــش‬ ‫بویایــی و چشــم هــم چشــمی ( در بحــث تخریــب اضافــه بنــا و‬ ‫اعمــال جراحــی زیبایــی و پولیــپ و ‪ )...‬قــادر اســت بــوی بیمــاری‬ ‫را تشــخیص دهــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 200‬مطالعــه نشــان مــی دهنــد کــه گیرنــده‬ ‫هــای بویایــی مــی تواننــد دامنــه وســیعی از عملکرد هــای‬ ‫ناشــناخته ای را در خــارج از بینــی داشــته باشــند‪ .‬از‬ ‫ایــن قابلیــت مــی تــوان در تشــخیص و درمــان بیمــاری‬ ‫هایــی ماننــد ســرطان اســتفاده کــرد‪ .‬محققــان معتقدنــد‬ ‫گیرنــده هــای بویایــی در چندیــن فراینــد فیزیولوژیــک‬ ‫و پاتوفیزیولوژیــک از جملــه مســیر یابــی‪ ،‬رشــد‬ ‫ســلولی و ترشــحات نقــش دارنــد‪ ( .‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫مالحظــه فرمودیــد‪ .‬یعنــی ایــن دماغــی کــه مــا فکــر‬ ‫می کنیــم فقــط بــرای عمــل کــردن و پــز دادن اســت‪ ،‬کلــی‬ ‫خــواص منحصــر بــه فــرد و جادویــی دارد و حتــی شــاید‬ ‫در اینــده خــواص دیگــری از ان کشــف شــود کــه احتمــاال ً‬ ‫دمــاغ عملی هــا از انهــا محــروم باشــند!‬ ‫بــا ایــن وجــود ضمــن خــدا قــوت ویــژه محضــر عزیــزان‬ ‫دانشــمند پیشــنهاد مــی شــود حــاال کــه دســت دوســتان در‬ ‫دمــاغ اســت ببخشــید یعنــی در حــال کار کــردن کــردن روی‬ ‫ویژگی های دماغ هســتند‪ ،‬در خصوص احتمال شناســایی‬ ‫و ردیابــی اختــاس‪ ،‬رانــت خــواری‪ ،‬ویــژه خــواری و ســایر‬ ‫پدرســوخته بــازی هــای رایــج از طریــق دمــاغ تحقیــق کننــد‪.‬‬ ‫در ضمــن چــون اکثــر ایــن اقدمــات بــو دار هســتند‪ ،‬احتمــال‬ ‫ایــن کشــف کــه در اینــده نزدیــک بتــوان بــا بــو کشــیدن‪ ،‬رد‬ ‫اختــاس و ســایر مفاســد اقتصــادی را پیگیــری کــرد‪ ،‬چنــدان‬ ‫دور از ذهــن نیســت! در ایــن صــورت نهــاد هــای نظارتــی‬ ‫دعاگــوی وجــود عزیــزان دانشــمند خواهنــد بــود!‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۰۵۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۸۴‬تقاضــای بتــول برغمــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۸۴۵‬وکــد ملــی ‪ ۵۷۳۹۲۴۰۴۲۵‬صــادره از جویــن فرزنــد شــعبان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۳۳.۳۰‬‬ ‫مترمربــع واقــع در ارازی مــازاد ســعد ابــاد از پــاک شــماره فرعــی از ‪_۱۲۳‬اصلــی بخــش دو حــوز ه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازتصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند‬ ‫مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف‪ ۱۰۰۳۰ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/27 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۹۹۳۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفــات مالکانه بالمعارض‬ ‫کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۱۴‬تقاضــای خانــم لیــا ریاحــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۲۷۲‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۸۷۱۰۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد جعفــر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۳۳۴/76‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪ ۱۰۰۵۰ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/27 :‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۴۸۵‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا‬ ‫پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۴۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای فرشــاد ســقالی فــرزدن غفاربــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۶‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۹۸۶۰۷۲‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۸۴.۸۱‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۶۱۴۹‬فرعــی از‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای فرشــاد ســقالی تاییــد گردیــده اســت‪. .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۰۵۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷‬محمدفندرســکی رئیــس اداره ثبــت و اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪- 140060312004006919‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000790‬اقــای قادرمحمــد قوجــق نــژاد‏فرزنــد مشــهد بــه شــماره شناســنامه ‪ 1045‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030845493‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن‏احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع جــدا شــده ازپــاک ثبتــی ‪-1/4528‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس محلــه‏رســالت خیابــان رســالت بعــد از کوچــه ‪ 26‬خریــداری ملــک مــع الواســطه از یکــی از ورثــه مالــک رســمی مرحــوم اراز قلــی ارمشــی‏فرزنــد مرحــوم مــا (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه‏چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‏دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪10005 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/13 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪400/11/27 :‬‏‪ 1‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪- 139860312004003977‬پرونــده کالســه ‪ 1396114412004000495‬اقــای نظــر کســلکه نــژاد فرزنــد‏مولجــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 265‬گنبــد و کــد ملــی ‪2030393681‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪30000‬‏مترمربــع جــدا شــده ازپــاک ثبتــی ‪-22/164‬اصلــی واقــع درگنبــدکاووس روســتای قوربلجــه بخــش ‪ 11‬حــوزه ثبتــی گنبــد‏خریــداری ملــک مــع الواســطه از مولجــه کســلخه نــژاد (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‏عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪10003 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/13 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/27 :‬‏ رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪485‬‬ ‫زهره مثنا‬ ‫‪ ۱۷‬عادت گفتاری افراد خیلی‬ ‫دوست داشتنی‬ ‫حتمــا شــما هــم مثــل مــن چندتایــی از ایــن ادم هــا‬ ‫را می شناســید کــه نظــر همــه را بــه خودشــان جلــب‬ ‫می کننــد! ادم هایــی کــه نمی تــوان کاریزمایشــان را‬ ‫ســنجید‪ ،‬امــا همــه بــا انهــا احســاس راحتــی می کننــد‬ ‫و جذب شــان می شــوند‪.‬‬ ‫انهــا چطــور ایــن کار را می کننــد؟ بــا موهبتــی خــدادادی‬ ‫متولــد شــده اند یــا بــا مطالعــه و تمریــن فهمیده انــد کــه‬ ‫چــه چیزهایــی روی دیگــران بیشــتر اثــر دارد و انهــا را در‬ ‫زندگی شــان بــه کار می برنــد؟ احتمــاال دومــی درســت‬ ‫اســت‪ .‬بــه نظــرم مهم تریــن خصلــت ایــن ادم هــا نــوع‬ ‫برقــراری ارتبــاط کالمــی انهاســت‪ .‬بــرای همیــن‪۱۷ ،‬‬ ‫عــادت گفتــاری ایــن افــراد دوســت داشــتنی را برای تــان‬ ‫فهرســت کــرده ام‪:‬‬ ‫‪ .۱‬هرجا که می توانند مودب باشند‪ ،‬هستند‬ ‫اســتفاده از کلماتــی مثــل «لطفــا» و «متشــکرم»‬ ‫ممکــن اســت همــه جــا ضرورتــی نداشــته باشــد امــا‬ ‫اگــر می خواهیــد کاریزماتیــک باشــید اســتفاده از انهــا‬ ‫بســیار بــه نفع تــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قدردان محبت های کوچک هستند‬ ‫وقتــی کســی بــه خاطــر چیــزی از شــما تشــکر می کنــد‬ ‫گفتــن دوکلم ـه ی «خواهــش می کنــم» خیلــی بیشــتر‬ ‫از «حرفشــم نــزن» (یــا مثــا «باشــه») اثــر دارد‪.‬‬ ‫ادم هــای دوست داشــتنی از شــنیدن تشــکر خوشــحال‬ ‫می شــوند و بــا کالم بــه ان پاســخ می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تعریف شان واقعی است‬ ‫در اینجــا «واقعــی» کلمــه ی کلیــدی اســت‪ .‬افــراد‬ ‫کاریزماتیــک تعریف هــای واقعــی بــه زبــان می اورنــد‪ .‬نــه‬ ‫بیهــوده تعریــف می کننــد نــه چاپلوس انــد‪ .‬اگــر کســی‬ ‫شایســته ی تعریــف باشــد از گفتــن اش دریــغ نمی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از ته دل همدردی می کنند‬ ‫انهــا از عباراتــی ماننــد «حتمــا خیلــی احســاس غــرور‬ ‫کــردی» یــا «می تونــم تصــور کنــم چقــدر عصبانــی‬ ‫شــدی» اســتفاده می کننــد بنابرایــن هــم بــا احساســات‬ ‫افــراد دیگــر همراهــی می کننــد و هــم بــه انهــا بهــا‬ ‫می دهنــد (بــد نیســت ایــن راز را بدانیــد کــه ادمهــا‬ ‫دوســت دارنــد دیگــران درک شــان کننــد!)‬ ‫‪ .۵‬اطالعات مفید را با دیگران به اشتراک می گذارند‬ ‫بعضی هــا اطالعــات را فقــط بــرای خودشــان می خواهنــد‬ ‫چــون فکــر می کننــد کــه ایــن کار باعــث قــدرت انهــا‬ ‫می شــود‪ .‬چنیــن ادمــی نباشــید‪ .‬البتــه توجــه کنیــد کــه‪:‬‬ ‫ادم هــای واقعــا دوست داشــتنی متوجــه هســتند کــه‬ ‫«اطالعــات» بــا «شــایعات» تفــاوت دارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به دیگران پیشنهاد کمک می دهند‬ ‫خیلــی از مــا دلمــان می خواهــد بــه جامعــه کمــک کنیــم‬ ‫امــا نمی دانیــم از کجــا بایــد شــروع کــرد‪ .‬کاریزماتیک تریــن‬ ‫ادم هــا خیلــی ســاده در جســتجوی فرصتــی بــرای کمــک‪،‬‬ ‫فقــط بــه اطراف شــان نــگاه می کننــد در خانــواده‪ ،‬در‬ ‫جامعــه و در هــر لحظــه از زندگــی روزمــره (ایــن کار‬ ‫می توانــد در حــد بــاز نگــه داشــتن در بــرای کســی باشــد که‬ ‫پشــت ســر شــما دارد وارد می شــود)‪.‬‬ ‫‪ .۷‬با اعتماد به نفس به جا صحبت می کنند‬ ‫الف نمی زننــد امــا در مواجهــه بــا موقعیت هــای‬ ‫چالش برانگیــز بــه خصــوص چیزهایــی کــه روی زندگــی‬ ‫دیگــران اثــر دارنــد بــا ارامــش‪ ،‬کنجــکاوی و اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس بــه مســئله نزدیــک می شــوند‪ .‬معمــوال می شــود‬ ‫جمالتــی ماننــد ایــن را از زبان شــان شــنید‪« :‬خــب‪،‬‬ ‫ببینیــم چطــور بایــد ایــن مشــکلو حــل کــرد»‬ ‫عناوین محترمانه استفاده می کنند‬ ‫‪ .۸‬از اسامی و‬ ‫ِ‬ ‫ادم هــای کاریزماتیــک اســامی دیگــران را بــه خاطــر‬ ‫می ســپارند و در موقعیت هایــی کــه اســتفاده از‬ ‫عناویــن‪ ،‬افــراد را خوشــحال می کنــد انهــا را بــه کار‬ ‫می برنــد‪ .‬کســب عناوینــی مثــل «دکتــر» یــا «ســرهنگ»‬ ‫زمــان می بــرد؛ پــس چــرا از انهــا اســتفاده نکنیــم؟‬ ‫‪ .۹‬یادشان نمی رود که عضوی از تیم هستند‬ ‫احســاس رفاقــت می توانــد موقعیت هــای ســخت را‬ ‫قابــل تحمــل کنــد‪ .‬شــوخ طبعی حتــی می توانــد باعــث‬ ‫لذت بخــش شــدن چنیــن موقعیت هایــی بشــود‪.‬‬ ‫ادم هــای خیلــی کاریزماتیــک در موقعیت هــای ســخت‬ ‫جمالتــی مثــل ایــن بــه زبــان می اورنــد‪« :‬عیــب نــداره‪،‬‬ ‫بــرای همه مــون همینطــوره» و بعــد در کنــار بقیــه بــرای‬ ‫رســیدن بــه اهــداف تیــم تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬دیگران را به هم معرفی می کنند‬ ‫مــی دانیــد بهتریــن چیــزی کــه کســی می توانــد‬ ‫همزمــان بــه دو نفــر بگویــد چیســت؟ «اجــازه بدیــد‬ ‫… را بــه شــما معرفــی کنــم‪ ».‬البتــه ظاهــرا ایــن روزهــا‬ ‫همــه بــه دنبــال برقــراری ارتبــاط هســتیم امــا ادم هــای‬ ‫کاریزماتیــک کســانی هســتند کــه عــاوه بــر ســاختن‬ ‫شــبکه ی ارتباطــی خودشــان بــه دیگــران هــم کمــک‬ ‫می کننــد تــا بــا افــراد بیشــتری اشــنا بشــوند‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬نوبت شان را فراموش نمی کنند‬ ‫افــراد دوســت داشــتنی وقتــی کــه بــرای انجــام کاری‬ ‫چــه مفــرح و چــه دشــوار و ناراحت کننــده نوبــت انهــا‬ ‫باشــد نمی ترســند و قــدم پیــش می گذارنــد ‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫دیگــر‪ ،‬انهــا اگرچــه از دیگــران تعریــف می کننــد یــا‬ ‫بخشــنده هســتند امــا در عیــن حــال یادشــان نم ـی رود‬ ‫کــه ایــن دفعــه مثــا پرداخــت صورتحســاب ناهــار نوبــت‬ ‫انهاســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟‬ ‫سارا شهیدی‬ ‫اطمینــان و قابلیــت اعتمــاد بخــش جدایی ناپذیــر ِ هــر رابطــه ی‬ ‫مســتحکمی اســت‪ .‬اگــر می خواهیــد ادم قابــل اعتمــادی باشــید‬ ‫کافــی اســت پنــج ویژگــی افــراد قابــل اعتمــاد را کــه در ایــن مقاله به‬ ‫شــما معرفــی می کنیــم بــه یــاد داشــته باشــید‪.‬‬ ‫همـه ی مــا در زندگی مــان بــا ادم هایــی روبـه رو شــده ایم کــه واقعــا‬ ‫غیرقابل اطمینان و فریبکار بوده اند‪ .‬ممکن اســت ان ادم همســر‬ ‫ســابق‪ ،‬یــک دوســت قدیمــی یــا یــک همــکار بــوده باشــد‪ .‬همچنــان‬ ‫کــه س ـن مان بیشــتر می شــود و خردمندتــر می شــویم بســیاری از‬ ‫مــا بهتــر می توانیــم ایــن علف هــای هــرز را از زندگی مــان بیــرون‬ ‫بیندازیــم‪ .‬در نتیجــه توانایی مــان بــرای تمرکــز روی روابــط ســالم تر‬ ‫افزایــش می یابــد و ارمغــان ایــن اگاهــی بــرای مــا شــادی بیشــتر و‬ ‫بــه عقــب رانــدن نامالیمت هاســت‪.‬‬ ‫در عیــن اینکــه می توانیــد تــا ســر حــد ممکــن بــه بیــرون کــردن‬ ‫زمیــن زندگی تــان ادامــه بدهیــد‪،‬‬ ‫ادم هــای غیرقابــل اعتمــاد از‬ ‫ِ‬ ‫هنــوز ممکــن اســت بــا فــردی رو بــه رو باشــید کــه در مســیر‬ ‫مثبت اندیشــی و رشــدتان ســنگ اندازی می کنــد؛ و ان فــرد کســی‬ ‫نیســت جــز خودتــان‪.‬‬ ‫حاضــر بــه اقــرار ان باشــید یــا نــه‪ ،‬ممکــن اســت بــه انــدازه ای کــه‬ ‫دوســت داریــد ادم قابــل اعتمــادی نباشــید‪ ،‬امــا قابــل اعتمــاد بودن‬ ‫در تمــام رابطه هــا (عاشــقانه‪ ،‬خانوادگــی‪ ،‬دوســتانه و بــا رئیــس یــا‬ ‫همــکار) یکــی از مهم تریــن ارزش هایــی اســت کــه می توانیــم روی‬ ‫ان کار کنیــم‪.‬‬ ‫گرچــه نمی تــوان یــک شــبه بــه ایــن ویژگــی دســت پیــدا کــرد‪،‬‬ ‫امــا کارهایــی هســت کــه می توانیــم از امــروز بــه شــکلی متفــاوت‬ ‫انجــام بدهیــم تــا بــه مــرور بــه ادمــی قابــل اعتمــاد‪ ،‬قابــل اطمینــان‬ ‫و پای بنــد بــه اصــول تبدیــل شــویم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬قابل اتکا باشید‬ ‫بــه حرف هایــی کــه می زنیــد عمــل کنیــد‪ .‬کار ســاده ای بــه نظــر‬ ‫می رســد امــا هنــوز ادم هــای بســیاری هســتند کــه انــگار نمی تواننــد‬ ‫ســر حرف شــان بماننــد‪.‬‬ ‫دوســتی دارم کــه بارهــا قــرار مالقات هایــی را تنظیــم می کنــد‬ ‫کــه ظــرف چنــد روز انهــا را بــر هــم می زنــد و یــا اصــا پیگیرشــان‬ ‫فــراوان‬ ‫نمی شــود‪ .‬از طــرف دیگــر تــا بــه حــال قــرار مالقات هــای‬ ‫ِ‬ ‫توافق‬ ‫ناکامــی بــا دوســتان دبیرســتان مان گذاشــته ایم کــه برخــاف‬ ‫ِ‬ ‫همگــی انهــا بــرای امــدن‪ ،‬هرگــز همگــی ســر قــرار حاضــر نشــده اند‪.‬‬ ‫بــرای مــن ازاردهنــده اســت کــه هــر بــار بخواهــم حــدس بزنــم ایــا‬ ‫کســی قــرار را بــر هــم خواهــد زد یــا نــه‪ .‬مســئله باید به این ســادگی‬ ‫باشــد کــه قــراری گذاشــته ایم پــس همدیگــر را مالقــات خواهیــم‬ ‫کــرد امــا اغلــب در رابطــه بــا ادم هــای غیرقابــل اتــکا‪ ،‬ماجــرا بــه ایــن‬ ‫شــکل پایــان نمی گیــرد‪.‬‬ ‫حــاال می دانــم کــه بــه تمــام قرارهــای ایــن دوســتم بایــد بــا دیــده ی‬ ‫تردیــد نــگاه کنــم و بــه جــای ان اگــر قــرار اســت برنام ـه ای واقعــا‬ ‫عملــی شــود بایــد تکی ـه ام روی برنام ـه ی لحظ ـه ی اخــر باشــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن وضعیــت بســیار ناکام کننــده اســت‪ .‬خیلــی اســان تر بــود‬ ‫اگــر او بــه حرفــی کــه در وهلـه ی اول گفتــه بــود عمــل می کــرد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه قابــل اعتمــاد باشــید بایــد بــه انچــه می گوییــد عمــل کنیــد و‬ ‫قابــل اتکا باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬صادق باشید‬ ‫گاهــی گفتــن حقیقــت و روراســت بــودن کار دشــواری اســت‪.‬‬ ‫امــا اگــر قــرار اســت ادم قابــل اعتمــادی باشــید ضــروری اســت کــه‬ ‫این طــور رفتــار کنیــد‪ .‬دیگــران به ســختی بــه ادمــی اعتمــاد می کننــد‬ ‫کــه از دادن اطالعــات دریــغ می کنــد‪ ،‬یــا نمی گویــد کــه حقیقتــا چــه‬ ‫احساســی دارد‪.‬‬ ‫نامــزد ســابقم هیــچ وقــت بــه مــن نمی گفــت کــه چــه احساســی‬ ‫دارد یــا نیازهــای او چیســت‪ .‬خیلــی ســخت بــود کــه هرگــز‬ ‫نمی توانســتم روی او حســاب کنــم کــه فقــط صــادق باشــد و بگــذارد‬ ‫بدانــم در ذهــن و قلبــش چــه می گــذرد‪.‬‬ ‫خــودداری او از صداقــت داشــتن بــا مــن‪ ،‬بــه ایــن ســمت ســوقم‬ ‫داد کــه حــس کنــم دارد بــه طریقــی بــه مــن خیانــت می کنــد‪.‬‬ ‫نبــودن او ازارم مــی داد و بــ ه نظــرم ادم قابــل اعتمــادی‬ ‫روراســت‬ ‫ِ‬ ‫نبــود‪ .‬رابطــه ی مــا بــه دلیــل اینکــه مجبــور بــودم قصــد و منظورهــای‬ ‫او را حــدس بزنــم‪ ،‬ســخت و پیچیــده شــد‪.‬‬ ‫گاهــی حقیقــت دردنــاک اســت امــا وقتــی صادقانــه ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیــد ادم قابــل اعتمادتــری بــه نظــر خواهیــد رســید زیــرا افــراد‬ ‫اطمینــان پیــدا می کننــد کــه مســئله ی مهمــی را از انهــا پنهــان‬ ‫نکرده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به قول ها‪ ،‬هرچند کوچک باشند‪ ،‬وفا کنید‬ ‫وقتــی بــه کســی قولــی می دهیــد‪ ،‬الزم اســت بــرای ان حرمــت‬ ‫قائــل شــوید‪ ،‬مهــم نیســت کــه از نظــر شــما ان قــول چقــدر ناچیــز‬ ‫بــوده اســت‪ .‬اگــر قــول داده ایــد کــه مســابقه ی ورزشــی دوسـت تان‬ ‫با کمترین امکانات هم می توان پول دار شد‬ ‫سرویس هنرهای دستی ‪ -‬فریبا مسکنی‬ ‫چطــور می شــود بــا کمــی وقــت گذاشــتن و ســرمایه کــم‪ ،‬یــک‬ ‫شــغل خانگــی و پــر لــذت ایجــاد کــرد؟‬ ‫زیــوراالت دست ســازیکی از ایــن کارهاســت کــه البتــه هنــرو‬ ‫ســلیقه ســازنده نیــز هســت‪ .‬تاکنــون فکــر کرده ایــد کــه بــه‬ ‫جــای اینکــه فقــط مصرف کننــده زیــوراالت باشــید‪ ،‬خودتــان‬ ‫زیــوراالت درســت کنیــد؟ همــه مــا کم و بیش تجربه ســاختن‬ ‫کاردســتی داشــته ایم‪ .‬بــا ابــزار ســاده چیزهایــی ســاخته ایم‬ ‫و انقــدر تجربــه ســاختش لذت بخــش بــوده کــه هنــوز هــم‬ ‫یکــی ازبــه یــاد ماندنــی تریــن خاطره هایمــان اســت‪.‬‬ ‫امــا می شــود عــاوه بــر ایــن تجربه هــای لذت بخــش‪ ،‬بــه‬ ‫فکــر درامدزایــی هــم بود‪.‬یعنــی ایجــاد یــک شــغل خانگــی در‬ ‫دســترس بــا زیــوراالت دست ســاز!‬ ‫معصومــه توکلــی یکــی از افــرادی اســت کــه در شــرایط کرونــا‬ ‫بــا ایجــاد یــک خالقیــت ســاده توانســته از موقعیــت بــه وجــود‬ ‫امــده اســتفاده کنــد و کرونــا را کــه موجــب شــده تــا بســیاری‬ ‫از مشــاغل طــی ‪ 2‬ســال اخیــر منجــر بــه تعطیلــی و یــا نیمــه‬ ‫تعطیــل شــدن پیــش بــرود را بــرای خــود تبدیــل بــه یــک فرصــت‬ ‫کنــد فرصتــی کــه در کنــار ان توانســته بــا کمــی ذوق و خالقیــت‬ ‫تولیــد کننــده محصوالتــی باشــد کــه تــا دیــروز خــود مصــرف‬ ‫کننــده ان بــود امــا امــروز تولیــد کننــده ان اســت بــه همیــن‬ ‫خاطــر بــا وی همــراه مــی شــویم تــا راز موفقیـت اش را از او جویــا‬ ‫شــویم تــا شــاید کســی دیگــر از هموطنــان عزیــز بتوانــد بــا ایــده‬ ‫وی بــرای خــود کســب و کاری را فراهــم کنــد‬ ‫پــس بــا مــا همــراه باشــید تــا بنشــینیم پــای صحبت هــا و‬ ‫تجربه هــای شــیرینی کــه ایــن تولیــد کننــده خــوش ذوق صنایــع‬ ‫دســتی داشــته اســت ‪.‬‬ ‫لطفاًخودتــان را بــرای خواننــدگان مــا معرفــی کنیــد و بگوئیــد‬ ‫چنــد ســال داریــد؟‬ ‫معصومــه توکلــی هســتم متولــد هــزار و ســیصد و هفتــاد و پنــج‬ ‫ســاکن گــرگان ‪.‬‬ ‫بفرمائیــد کــه چــه مــدت اســت بــا ایــن حرفــه اشــنا شــده اید و‬ ‫را تماشــا خواهیــد کــرد‪ ،‬ایــن کار را بکنیــد‪ .‬حتــی اگــر حدس می زنید‬ ‫ایــن کار بــه معنــی تماشــای دو ســاعت از کســل کننده ترین‬ ‫بازی هــای ممکــن باشــد‪ .‬بایــد بــه قولــی کــه داده ایــد وفــا کنیــد‪.‬‬ ‫امــا می توانیــد ایــن کار را بــرای خودتــان دلپذیرتــر کنیــد‪ ،‬مثــا‬ ‫اگــر تخمــه دوســت داریــد یــا ســاندویچ الویــه‪ ،‬ایــن خوراکی هــا را‬ ‫بــا خودتــان بــه مســابقه ببریــد تــا ان قدرهــا هــم حوصله تــان ســر‬ ‫نــرود‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه ممکــن اســت همراهــی شــما بیــش از‬ ‫انچــه فکــر می کنیــد بــرای دوس ـت تان مهــم باشــد‪.‬‬ ‫موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه اکثــر ادم هــا بــه رغــم مشــکالت‬ ‫زیــادی کــه در زندگــی بــا ان دسـت وپنجه نــرم می کننــد اغلــب دچــار‬ ‫فقــدان رابطـه ای امــن و قابــل اطمینــان بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن‬ ‫درونیات شــان هســتند‪ .‬اگــر کســی مســئله ی محرمانــه ای را بــا‬ ‫شــما در میــان گذاشــت ان را بــرای دیگــران اشــکار نکنیــد «مگــر‬ ‫در صورتــی کــه حقیقتــا موضــوع ســامتی یــا مــرگ و زندگــی در‬ ‫میــان باشــد»‪.‬‬ ‫بــه قول هایتــان وفــادار بمانیــد و اطالعاتــی را کــه بــا شــما در میــان‬ ‫گذاشــته اند پیــش خودتــان نگــه داریــد‪ .‬اگــر عــادت نداشــته باشــید‬ ‫کــه بــه محــض دریافــت اطالعاتــی کــه بــه شــما ســفارش کرده انــد‬ ‫محرمانــه نگه شــان داریــد‪ ،‬انهــا را پخــش کنیــد ادم هــا احتــرام‬ ‫فوق العــاده ای برای تــان قائــل خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫اغلــب اوقــات ادم هــا تنهــا می خواهنــد اطالعــات را بــه عنــوان‬ ‫امانــت بــه دیگــری بســپرند تــا احســاس کننــد بــا او ارتبــاط برقــرار‬ ‫کرده انــد‪ .‬بــرای اینکــه ادم قابــل اعتمادتری باشــید همــان فرد قابل‬ ‫اطمینــان و صادقــی باشــید کــه می توانــد رازهــا را نگــه دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به اصولی پای بند باشید‬ ‫ادم هــای قابــل اعتمــاد اصــول اخالقــی سفت وســختی دارنــد و‬ ‫پــای ایــن اصــول می ایســتند‪ .‬اگــر دائمــا بیــن اینکــه کــدام ارزش هــا‬ ‫برای تــان اهمیــت دارنــد در نوســان اید‪ ،‬بــه چشــم دیگــران ادم‬ ‫متقلــب و غیرقابــل اعتمــادی خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫بــرای مثــال اگــر از نظــر شــما وفــاداری ارزش اخالقی بســیار مهمی‬ ‫در یــک انســان اســت‪ ،‬پــس خودتــان بایــد در عمــل ایــن وفــاداری را‬ ‫نشــان بدهیــد‪ .‬اساســا‪ ،‬شــما بایــد بــه اصولــی کــه بــرای خــود داریــد‬ ‫عمــل هــم بکنید‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫شــروع فعالیت تــان از کــی بــوده اســت؟‬ ‫مــدت دو ســال هســت کــه به صــورت جــدی مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت هســتم ســه یــا چهــار ســال قبــل بــه کمــک کلیپ هــای‬ ‫اموزشــی فضــای مجــازی ایــن حرفــه را یــاد گرفتــم و فقــط بــا دو‬ ‫تــا انبــر کارم را شــروع کــردم‪.‬‬ ‫در ابتــدای کار بــرای دوســتان و اشــنایان بنــد عینــک و پابنــدو‪...‬‬ ‫درســت می کــردم بعدهــا بــه کارم تنــوع داده ام و چــرم را هــم‬ ‫بــه مجموعــه کارهــا اضافــه کــردم ‪.‬فقــط دو نمونــه کیــف چــرم‬ ‫امــوزش دیــدم‪ .‬همــه مــدل کیــف را بــه کمــک یکــی از دوســتانم‬ ‫بــرش لیــزری می زنــم و طراحــی کامپیوتــری انجــام می دهــم‬ ‫چــون بــرش لیــزری خیلــی تمیــز تــر و بهتــراز بــرش بــا قیچــی‬ ‫دســتی میباشــد‪.‬‬ ‫از درامــدم صددرصــد راضــی نیســتم چــون درامــد ثابتــی نیســت‬ ‫و بســتگی بــه بــازار کار دارد گاهــی فروشــم خیلی خــوب اســت‬ ‫و گاهــی خیلــی کــم کــه در کنــارش کارهــای دیگــه هــم انجــام‬ ‫می دهــم ‪.‬‬ ‫چگونه محصوالت تولیدی خود را به بازار عرضه می کنید؟‬ ‫درحال حاضر فقط سفارش قبول می کنم و کارها را می سازم‪.‬‬ ‫ازمغازه هــای داخــل شــهر هــم ســفارش می گرفتــم البتــه بــه اقــوام‬ ‫و همســایه ها هــم حضــوری می فروشــم ‪.‬زمانی کــه ســفارش‬ ‫می گیــرم بیعانــه هــم بابــت تهیــه مــواد اولیــه می گیــرم‪.‬‬ ‫از چه زمانی تصمیم جدی برای این کار گرفتی؟‬ ‫در ابتــدای کار دو نفــر بودیــم کــه ایــن کار را شــروع کردیــم و در‬ ‫فضــای مجــازی دســت ســاخته های خودمــون را می فروختیــم تــا‬ ‫بعــد از شــش هفــت مــاه کــه کســب و کارمــان را جــدا کردیــم‪.‬‬ ‫در تهیه مواد اولیه مشکلی ندارید؟‬ ‫مــواد اولیــه را از تهــران بــا قیمــت مناســب تهیــه می کنیــم در‬ ‫منــزل کار می کنــم‪.‬‬ ‫ایا توانایی اموزش به عالقمندان به این هنر را دارید؟‬ ‫بنــده در حــال حاضــر می توانــم بــه دیگــران هــم امــوزش بدهــم‬ ‫و البتــه تاکنــون هــم بــه خیلی هــا امــوزش داده ام تــا در منــزل‬ ‫بتواننــد کســب درامــد کننــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪:‬‬ ‫این کــه حتمــا انچــه را کــه عالقه منــد هســتید دنبــال کنیــد تــا‬ ‫بــه خواســته و هــدف خودتــان برســید چــرا کــه فقــط یــک بــار‬ ‫قــرار اســت زندگــی کنیــم پــس نگذاریــد حســرت چیزی هــای‬ ‫بــر دلتــان بمانــد کــه فــردا قطعــا ً جــزء پشــیمانی ســودی دیگــر‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫لــذا همانگونــه کــه دیدیــد قــرار نیســت بــرای کســب درامــد‬ ‫حتمــا در اداره ای دولتــی یــا شــرکت و یــا کارخانــه ای مشــغول‬ ‫باشــید ایــن را بدانیــد کــه بــا کمــی تــاش و عالقــه و خالقیــت‬ ‫مــی توانیــد در ابتــدای کار کارخانــه کوچکتــان را در منــزل خــود‬ ‫راه انــدازی کنیــد و محصــوالت خــود را حتــی کــم و بــا کمتریــن‬ ‫هزینــه روانــه بــازار نمائیــد و از ایــن نترســید کــه رقبایتــان‬ ‫شــرکت های قــدری هســتند کــه سالهاســت در بــازار فعالیــت‬ ‫مــی کننــد و سرمایه شــان بــه مراتــب بیــش از ســرمایه شماســت‬ ‫بــه دنبــال ایــن باشــید کــه ببینیــد ان چیــزی کــه رقیــب تــان بــه‬ ‫ان فکــر نمــی کنــد را دنبــال کنیــد و در پــی توســعه ان باشــید‬ ‫قطعــا روزی را خواهیــد دیــد کــه همیــن رقبــای بــزرگ مشــتریان‬ ‫پروپاقــرص شــما خواهنــد شــد‪.‬پس کارافریــن باشــید تــا یــک‬ ‫فــرد همیشــه یــک نواخــت‪.‬‬ ‫پیج اینستاگرام‪dream_katcher_saz:‬‬ صفحه 6 ‫پلیــس فتــا در خصــوص طراحــی و انتشــار اپلیکیشــن هــای جعلــی توســط کالهبــرداران ســایبری بــا‬ ‫هــدف ســرقت اطالعــات کاربــران‪ ،‬هشــدار داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا‪ :‬سرهنگ سید مصطفی مرتضوی‪،‬‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص رعایــت ایــن نکتــه امنیتــی گفــت‪:‬در مارکت هــای اندرویــدی‪ ،‬نرم افزارهــای متنــوع‬ ‫در دســته بندی های مختلــف عرضــه می شــوند کــه یکــی از شــگردهای کالهبــرداران‪ ،‬ســاخت نرم افزارهــای‬ ‫مخــرب و سوءاســتفاده های مالــی و هویتــی از کاربرانــی اســت کــه دانــش کافــی در ایــن خصــوص ندارنــد‪.‬‬ ‫در نصب برنامه ها‬ ‫دقت کنید‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬بهمن ‪1400‬‬ ‫راه های ایمن نگه داشتن داده های کسب و کار‬ ‫در برابر حمالت سایبری؟‬ ‫بســیاری از صاحبــان مشــاغل معتقــد نیســتند‬ ‫کــه در معــرض خطــر حمــات ســایبری‬ ‫هســتند زیــرا فکــر می کننــد شــرکت انهــا بــه‬ ‫انــدازه کافــی بــزرگ یــا بــه انــدازه کافــی مهــم‬ ‫نیســت کــه مــورد هــدف قــرار گیــرد‪ ،‬همــه مــا‬ ‫دربــاره شــرکت های بزرگــی کــه قربانــی حمــات‬ ‫ســایبری شــده اند‪ ،‬می خوانیــم ماننــد حادثــه‬ ‫حــذف داده هــای فیس بــوک کــه نشــان داد‬ ‫جزئیــات بیــش از ‪ 500‬میلیــون کاربــر از ‪106‬‬ ‫کشــور بــه صــورت انالیــن درز کــرده و بــرای‬ ‫فــروش عرضــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تنهــا راهــی کــه می توانیــد تضمیــن کنیــد‬ ‫کــه کســب و کارتــان بــرای مجرمــان ســایبری‬ ‫کامــا ً نامرئــی اســت ایــن اســت کــه اصــا ً ان را‬ ‫نداشــته باشــید‪ ،‬تــا زمانــی کــه شــرکت شــما بــا‬ ‫داده هــای حســاس و محرمانــه ســر و کار دارد‪،‬‬ ‫یــک هــدف معتبــر بــرای مجرمــان ســایبری‬ ‫خواهــد بــود زیــرا انهــا می تواننــد راه هایــی‬ ‫بــرای سوء اســتفاده از داده هــای دزدیــده شــده‬ ‫بــه نفــع خــود بیابنــد‪.‬‬ ‫بــرای محافظــت از شــرکت خــود چــه کاری‬ ‫می توانیــد انجــام دهیــد؟‬ ‫مجرمــان ســایبری فقــط بــه کســب ســود‬ ‫اهمیــت می دهنــد و برایشــان مهــم نیســت‬ ‫کــه بــرای بــه دســت اوردن ان چــه کاری بایــد‬ ‫انجــام دهنــد‪ ،‬همچنیــن کالهبــرداران از چیــزی‬ ‫کــه انهــا را بــه ســود مالــی از ســوء اســتفاده از‬ ‫افــراد قابــل اعتمــاد‪ ،‬هــک کــردن دســتگاه های‬ ‫اینترنــت اشــیا یــا الــوده کــردن سیســتم های‬ ‫شــما بــه بدافــزار نزدیــک می کنــد اجتنــاب‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل ایــن شــما هســتید‬ ‫کــه بایــد بــه موقــع واکنــش نشــان دهیــد و از‬ ‫کســب و کار خــود و داده هــای محرمانــه ان در‬ ‫برابــر مجرمــان ســایبری محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬انجام حسابرسی های امنیتی منظم‬ ‫اولیــن قــدم بــرای محافظــت از کســب و کار‬ ‫شــما‪ ،‬شناســایی ریســک هایی اســت کــه‬ ‫ممکــن اســت شــرکت شــما بــا ان مواجــه شــود‪،‬‬ ‫بــا انجــام حسابرســی منظــم امنیــت می توانیــد‬ ‫هر گونــه تهدیــد یــا اســیب پذیری را شناســایی‬ ‫کنیــد‪ ،‬قبــل از اینکــه کالهبــرداران بتواننــد از‬ ‫انهــا سوءاســتفاده کننــد‪ ،‬ان هــا را برطــرف‬ ‫کنیــد و از دانــش بــرای ایجــاد یــک اســتراتژی‬ ‫امنیــت ســایبری موثــر کــه بــرای کســب وکار‬ ‫شــما مناســب اســت‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬اجرای استراتژی امنیت سایبری‬ ‫داشــتن یــک اســتراتژی امنیــت ســایبری‬ ‫مناســب بــرای ایمــن نگــه داشــتن کســب و‬ ‫کار شــما‪ ،‬از نصــب برنامه هــای انتی ویــروس‬ ‫و فایروال هــا بــر روی همــه دســتگاه ها تــا‬ ‫پیاده ســازی ابزارهــای تخصصی تــر ماننــد‬ ‫انگشــت نــگاری دســتگاه و تجزیــه و تحلیــل‬ ‫‪ ،IP‬همــه ایــن ابزارهــا بــا هــم کار می کننــد‬ ‫نظارت بر فعالیت استارت اپ ها‬ ‫و کسب و کارهای اینترنتی از اولویت های‬ ‫ماموریت پلیس فتا‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا انتظامــی کشــور نظــارت بــر فعالیــت اســتارت اپ هــا و کســب و کارهــای اینترنتــی را‬ ‫یکــی از اولویــت هــای اصلــی در ماموریــت هــای پلیــس فتــا برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪ :‬ســردار « وحیــد مجیــد »در‬ ‫حاشــیه برگــزاری جلســه هــم اندیشــی بــا مدیــران و فعــاالن حــوزه کســب و کارهــای اینترنتــی در کشــور‬ ‫باند قماربازان حرفه ای با بیش‬ ‫از ‪ 3‬میلیارد ریال تراکنش مالی‬ ‫متالشی شد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری ‪ 19‬نفــر از قماربــازان حرفـه ای بــا تراکنــش‬ ‫مالــی ‪ 3‬میلیــارد ریالــی کــه تحــت پیگــرد قانونــی و رصــد کارشناســان‬ ‫پلیــس قرارگرفتــه بودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیس فتــا‪ :‬ســرهنگ دوم احســان انقــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی رصــد اطالعاتــی کارشناســان پلیــس فتــا در فضــای‬ ‫مجــازی افــرادی بــا تراکنش هــای مالــی مشــکوک و نامتعــارف‬ ‫شناســایی و موضــوع توســط کارشناســان پلیــس فتــا در دســت‬ ‫تــا از کســب و کار شــما محافظــت کننــد و‬ ‫اطالعــات کســب و کار شــما را در برابــر حمــات‬ ‫ســایبری ایمــن نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اموزش نیروی کار‬ ‫کارمنــدان شــما بزرگتریــن بخــش کســب و‬ ‫کار شــما را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬و شــما بایــد‬ ‫مطمئــن شــوید کــه نــه تنهــا از انهــا محافظــت‬ ‫می شــود‪ ،‬بلکــه می داننــد چگونــه از خــود و‬ ‫کســب و کار شــما محافظــت کننــد‪ ،‬اگــر انهــا‬ ‫در مــورد خطراتــی کــه بــا ان مواجــه هســتند و‬ ‫روش هایــی کــه می تواننــد بــرای کاهــش انهــا‬ ‫اســتفاده کننــد امــوزش ببیننــد‪ ،‬کارمنــدان شــما‬ ‫می تواننــد بخــش مهمــی از اســتراتژی امنیــت‬ ‫ســایبری شــما شــوند‪.‬‬ ‫‪ .4‬تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات‬ ‫ایــن مرحلــه اغلــب نادیــده گرفتــه می شــود‪،‬‬ ‫امــا بــرای نجــات داده هــای خــود از فســاد یــا‬ ‫حتــی از دســت دادن ضــروری اســت‪ ،‬بــا انجــام‬ ‫پشــتیبان گیری منظــم‪ ،‬می توانیــد بــدون توجــه‬ ‫بــه اینکــه چــه اتفاقــی می افتــد‪ ،‬بــه عملیــات‬ ‫اســتاندارد تجــاری خــود ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫اهداف مهاجمان از هک‬ ‫هنگامــی کــه هکــری یــک سیســتم کامپیوتــری‬ ‫یــا شــبکه را هــک می کنــد‪ ،‬معمــوال بــرای یکــی‬ ‫از ایــن ســه دلیــل اصلــی اســت‪ .1 :‬هــک کــردن‬ ‫بــرای ســرگرمی ‪.2‬هــک کــردن بــرای ســرقت‬ ‫‪.3‬هــک کــردن بــرای ایجــاد اختــال‪.‬‬ ‫هک کردن برای سرگرمی‬ ‫برخــی از هکرهــا تــاش خــود را روی رایانه هــا‪،‬‬ ‫ســرورها یــا سیســتم های شــبکه بــرای لــذت‬ ‫شــخصی انجــام می دهنــد‪ .‬برخــی دیگــر نیــز‬ ‫ممکــن اســت احســاس کننــد کــه بایــد چیــزی را بــه‬ ‫همســاالن یــا دوســتان خــود ثابــت کننــد و فقــط‬ ‫بــرای چالــش مــد نظــر چیــزی را هــک می کننــد‪.‬‬ ‫هک کردن برای سرقت‬ ‫یکــی دیگــر از دالیــل هــک کــردن یــک سیســتم‪،‬‬ ‫ســرقت اطالعــات یــا پــول اســت‪ .‬بخــش بزرگی از‬ ‫تالش هــای هــک کــردن در این دســته می باشــد‪.‬‬ ‫بانک هــا و شــرکت های بــزرگ اهــداف مشــترک‬ ‫بــرای شــغل هکــری هســتند‪ ،‬امــا گاهــی اوقــات‬ ‫شــرکت های کوچکتــر و یــا حتــی کامپیوتــر فــرد‬ ‫خــاص نیــز مــورد هــدف قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫هک کردن برای ایجاد اختالل‬ ‫همچنیــن برخــی از هکرهــا‪ ،‬شــامل گروه هــای‬ ‫هــک وجــود دارنــد کــه یــک شــرکت را هــدف قــرار‬ ‫می دهنــد تــا کســب و کار ان شــرکت را مختــل‬ ‫کننــد‪ ،‬هــرج و مــرج ایجــاد کننــد و مزاحــم باشــند‪.‬‬ ‫ایــن گروه هــا اغلــب ســعی می کننــد بیانیــه ای را‬ ‫بــرای نشــان دادن کاســتی های امنیتــی‪ ،‬یــا نشــان‬ ‫دادن مخالفــت عمومــی بــرای کســب و کار بــا هــک‬ ‫کــردن خــود بیــان کننــد‪ .‬نمونه هایــی از گروه هــای‬ ‫هــک کــه ســرفصل ها را ســاخته اند‪Anonymous ،‬‬ ‫(ناشــناس ها) و ‪( LulzSec‬گروه هــای هکــری کاله‬ ‫ســیاه ) هســتند‪.‬‬ ‫بــا اشــاره بــه عالقــه منــدی و میــزان اســتقبال بــاالی هموطنــان گرامــی در بهــره منــدی از خدمــات کســب‬ ‫و کارهــا در فضــای ســایبر‪ ،‬نظــارت بــر فعالیــت اســتارت اپ هــا را یکــی از اولویــت هــای اصلــی ماموریتــی‬ ‫پلیــس فتــا برشــمرد‪.‬‬ ‫وی ضمــن بیــان اینکــه هــم اکنــون تعــداد زیــادی واحــد کســب و کار اینترنتــی در کشــور مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت هســتند‪ ،‬توجــه بــه خدمــات رســانی مطلــوب بــه کاربــران و متقاضیــان را بســیار مهــم عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شناســایی بســترهای فنــی جــرم و اهتمــام جــدی در خدمــات رســانی بهتــر بــه متقاضیــان از‬ ‫وظایــف اصلــی فعــاالن حــوزه کســب وکارهــای اینترنتــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رســیدگی بــه مشــکالت اســتارت اپ هــا و اســتفاده از پیشــنهادات فعــاالن در حــوزه‬ ‫کســب و کارهــای اینترنتــی در ارائــه خدمــات مطلــوب تــر بــه کاربــران یکــی دیگــر از اهــداف ایــن جلســه‬ ‫هــم اندیشــی بــود؛ ارائــه راهکارهــای فنــی و تخصصــی‪ ،‬پیــش بینــی و کاهــش روش هــای ارتــکاب بــه‬ ‫جــرم و کالهبــرداری از ســوی مجرمــان ســایبری نیــز در ایــن جلســه مطــرح و مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اعــام همــکاری و حمایــت پلیــس فتــا از تمامــی حــوزه هــای فعــاالن‬ ‫کســب و کار اینترنتی در کشــور؛ تداوم جلسـه های هم اندیشــی با کســب و کارها را به منظور افزایش‬ ‫دانــش فنــی و تخصصــی پیشــگیری از وقــوع جرایــم ســایبری را ضــروری دانســت‪.‬‬ ‫بررســی قــرار گرفــت و اقدامــات اولیــه موردنیــاز بــرای اســتعالم‬ ‫وضعیــت ایــن افــراد صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫این مقام مســئول افزود‪ :‬در ادامه با توجه به مســتندات به دســت‬ ‫ امــده و شناســایی دقیــق فعالیــت افــراد مشــکوک‪ ،‬مشــخص گردیــد‬ ‫ایــن افــراد از فعال تریــن قماربــازان مجــازی بــوده و طــی ارائــه گزارش‬ ‫تفصیلــی بــه مقــام محتــرم قضایــی‪ ،‬اقدامــات الزم بــرای دســتگیری‬ ‫ایــن افــراد صــورت گرفت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجه به تشــکیل تیم های دســتگیری‬ ‫و عملیــات موفــق پلیســی ‪ 10‬نفــر از قماربــازان مجــازی و ‪ 9‬نفــر از‬ ‫ایــن افــراد نیــز در شهرســتان های دیگــر دســتگیر و پــس از طــی رونــد‬ ‫تحقیقــات تکمیلــی بــه مراجع ذیصــاح جهت صــدور احکام قضایی‬ ‫تحویل شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در پــی تکمیــل تحقیقات و اســتعالم از بانک های عامل‬ ‫‪ 19‬متهــم دستگیرشــده مشــخص گردیــد مبلغــی بالــغ بــر حــدود ‪3‬‬ ‫میلیــارد ریــال درزمین ـه ی قمــار انالیــن توســط ایــن افــراد تراکنــش‬ ‫مالــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس قانــون مجــازات اســامی و مجازات هــای‬ ‫مقــرر در مــورد جــرم قمــار‪ ،‬مــاده ‪ ۷۰۷‬به صراحــت اعــام داشــته‬ ‫اســت هــر کــس االت و وســایل مخصــوص بــه قماربــازی را بســازد‬ ‫یــا بفروشــد یــا در معــرض فــروش قــرار دهــد یــا از خــارج وارد کنــد‬ ‫یــا در اختیــار دیگــری قــرار دهــد بــه ســه مــاه تــا یــک ســال حبــس‬ ‫و یک میلیــون و پانصــد هزارتــا شــش میلیــون ریــال جــزای نقــدی‬ ‫محکــوم می شــود‪ ،‬بــه همیــن جهــت از همــه افــراد به خصوص قشــر‬ ‫نوجــوان و جــوان انتظــار مـی رود از فعالیــت در چنیــن ســایت هایی‬ ‫خــودداری و بــه تبلیغــات فریبنــده ان هــا توجهــی نکننــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬وعده ســودهای کالن در ازای قرار دادن حســاب‬ ‫خــود‪ ،‬پرداخــت حقــوق بــاالی ماهیانــه و ‪ ...‬از دروغ هــای نخ نمــا‬ ‫شــده ی مجرمــان می باشــد و به هیچ عنــوان شــهروندان فریــب‬ ‫ایــن دســت تبلیغــات را نخورنــد و حســاب های بانکــی خــود را بــه‬ ‫ایــن افــراد اجــاره نــداده و از همــکاری بــا ان هــا تحــت هــر عنوانــی‬ ‫خــودداری کننــد و موضــوع را بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس‬ ‫فتــا بــه شــماره تمــاس ‪ 096380‬کــه به صــورت ‪ 24‬ســاعته امــاده‬ ‫خدمات رســانی و ارائــه مشــاوره های تخصصــی بــه هم وطنــان‬ ‫می باشــند در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪- 140060312004006920‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000791‬خانــم هاجــر اســدی فرزنــد‏جنگــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 2094‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030425877‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث‏بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/4528‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقع درگنبدکاووس محله رســالت‏خیابان رســالت‬ ‫بعــد ازکوچــه ‪ 26‬خریــداری ملــک مــع الواســطه از یکــی از ورثــه مالــک رســمی مرحــوم اراز قلــی ارمشــی فرزنــد‏مرحــوم مــا (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه‏اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‏مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‏را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪10007 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/11/13 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/27 :‬‏ رضــا ســارانی – مدیــر‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک گنبــدکاووس‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/11/04 – 1400 – 4683‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-404‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‬ ‫مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــم مرضیــه ذوالفقــاری زیندانلــو فرزنــد صمــد بشــماره شناســنامه ‪19‬صــادره از شــیروان درششــدانگ یــک‏قطعــه بــاغ بــه مســاحت ‪ 837.49‬متــر مربــع از پــاک ‪ 108‬فرعــی از ‪ 115‬اصلــی واقــع در اراضــی کچرانلــو‬ ‫بخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای صفــر کچرانلوئــی فرزنــد حاتمعلــی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/27 :‬‏‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/11/12 :‬‬ ‫‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانمابراهیــم اســانی کتولــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۲۱۰‬بشــماره ملــی ‪ ۲۲۶۹۳۳۴۹۰۶‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۸۰‬‬ ‫در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۹۳.۰۶‬مترمربــع از پــاک ‪- ۲۶۸‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا‬ ‫به منظــور اطــاع عمــوم مــردم در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۱۰۲۴۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ :‬حجت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ارا صــادره هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محمدرضــا صنعتــی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۹۰۷‬بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۹۳۴۵۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۴‬‬ ‫در شـش دانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۷۹.۲۷‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۵‬فرعــی از ‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارنــد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــا فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود راباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۱۰۲۶۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ :‬حجت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪485‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫اسان شدن جابجایی‬ ‫بین پروفایل های کاربر‬ ‫در ‪Android13‬‬ ‫چنــد هفتــه پیــش‪ ،‬مشــخص گردیــد کــه گــوگل در‬ ‫حــال برنامه ریــزی بــرای معرفــی تعویض کننــده پروفایــل‬ ‫محافــظ صفحــه کلیــد جدیــد در اندرویــد ‪ 13‬اســت‪ .‬در‬ ‫ان زمــان‪ ،‬تصاویــری از صفحــه نمایــش انتشــار داده‬ ‫شــد کــه نشــان مــی داد ایــن ویژگــی پــس از انتشــار‬ ‫چگونــه می توانــد باشــد‪ .‬و اکنــون کــه گــوگل اولیــن‬ ‫نســخه های پیش نمایــش توســعه دهنده اندرویــد ‪ 13‬را‬ ‫بــرای دســتگاه های پیکســل خــود منتشــر کــرده اســت‪،‬‬ ‫اطالعــات بیشــتری در دســترس اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه قبــا ًمشــاهده شــد‪ ،‬تغییــر دهنــده پروفایــل‬ ‫محافظ صفحه کلید به عنوان یک منوی کشــویی در صفحه‬ ‫قفــل پیــن ‪ /‬رمــز عبــور ‪ /‬صفحــه ورود الگــو ظاهــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا ضربــه زدن بــر روی منــوی کشــویی‪ ،‬لیســتی از پروفایــل‬ ‫هــای کاربــر در دســتگاه بــاز مــی شــود و بــه شــما امــکان‬ ‫مــی دهــد حتــی قبــل از بــاز کــردن قفــل دســتگاه‪ ،‬پروفایــل‬ ‫هــا را تغییــر دهیــد‪ .‬طبــق گفتــه ‪ ،Esper‬تعویض کننــده‬ ‫پروفایــل محافــظ صفحــه کلیــد به طــور پیش فــرض غیرفعــال‬ ‫اســت‪ ،‬امــا توســط _‪SystemUI boolean «config‬‬ ‫‪ »enableBouncerUserSwitcher‬کنتــرل می شــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬مــا مطمئــن نیســتیم کــه ایــا ایــن تغییــر‬ ‫دهنــده پروفایــل محافــظ صفحــه کلیــد جدیــد در اندرویــد‬ ‫‪ 13‬بــرای گوشــی هــا و تبلــت هــا در دســترس خواهــد بــود یــا‬ ‫خیــر‪ .‬بــرای ‪ Google‬منطقــی نیســت کــه ان را بــرای تلفن هــا‬ ‫منتشــر کنــد‪ ،‬زیــرا انهــا معمــوال ً دســتگاه های تــک کاربــره‬ ‫هســتند‪ .‬امــا ثابــت خواهــد شــد کــه ایــن یــک افزودنــی مفیــد‬ ‫در تبلــت هــا اســت‪ ،‬زیــرا انهــا اغلــب توســط چندیــن کاربــر بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــته مــی شــوند‪.‬‬ ‫در مــورد نمایــه هــای مهمــان‪ ،‬اندرویــد ‪ 13‬همچنیــن نصــب‬ ‫برنامــه هــا را در حیــن تنظیــم نمایــه مهمــان بــرای کاربــران‬ ‫اســان تــر مــی کنــد‪ .‬کاربــران اکنــون هنــگام تنظیــم نمایــه‬ ‫مهمــان‪ ،‬گزینــه جدیــدی بــه نــام «نصــب برنامه هــای موجود»‬ ‫را مشــاهده خواهنــد کــرد‪ .‬بــا ضربــه زدن روی ان‪ ،‬لیســتی‬ ‫از برنامــه هــای موجــود بــاز مــی شــود و بــه کاربــران امــکان‬ ‫مــی دهــد بــه راحتــی انهــا را در نمایــه مهمــان نصــب کننــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬داده هــا بیــن مالــک و نمایه هــای مهمــان بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــته نمی شــود‪ ،‬بــه ایــن معنی که کاربــران نمایه‬ ‫مهمــان بایــد پــس از راه انــدازی بــه برنامه هــای نصب شــده‬ ‫وارد شــوند‪.‬‬ ‫اندرویــد ‪ 13‬همــراه بــا تغییــر دهنــده پروفایــل محافــظ‬ ‫صفحــه کلیــد و گزینــه تنظیــم نمایــه مهمــان جدیــد‪،‬‬ ‫چرخــش صفحــه قفــل را در دســتگاه هــای صفحــه نمایــش‬ ‫بــزرگ فعــال مــی کنــد‪ .‬همانطــور کــه اســپر اشــاره مــی کنــد‪،‬‬ ‫«پیکربنــدی چارچــوب اندرویــد کــه چرخــش صفحــه قفــل‬ ‫را کنتــرل مــی کنــد‪ ،‬ســال هــا بــه طــور پیــش فــرض روی‬ ‫«غیرفعــال» تنظیــم شــده اســت‪ ،‬امــا اکنــون بــه طــور پیــش‬ ‫فــرض فعــال اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬صفحــه قفــل فقــط در‬ ‫دســتگاه هــای صفحــه نمایــش بــزرگ مــی چرخــد‪.‬‬ ‫اینهــا تنهــا ویژگــی هــا و تغییــرات جدیــد موجــود در‬ ‫‪ 13 Android‬نیســتند‪ .‬ایــن نســخه ویژگــی پاک ســازی‬ ‫خــودکار کلیپ بــورد ماننــد ‪ ،Gboard‬دو طرح بنــدی‬ ‫صفحــه اصلــی جدیــد بــرای راه انــداز ‪ ،Pixel‬یــک رابــط‬ ‫کاربــری پخش کننــده رســانه بازطراحی شــده و مــوارد دیگــر‬ ‫را معرفــی می کنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دریاچــه ســد زریــن گل کــه بــا نــام دریاچــه ســد کبــودوال نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬در فاصلــه ‪ ۱.۵‬کیلومتــری جنــوب علــی ابــاد کتــول و میانــه جــاده علــی ابــاد کتــول بــه ابشــار‬ ‫کبــودوال قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــن ســد مخزنــی حجــم مفیــدی بالــغ بــر ‪ ۱۷‬میلیــون متــر مکعــب دارد‪ .‬چشـم انداز زیبــای دریاچــه مصنوعــی بــا پیش زمینـه ای از جنــگل کبــودوال‬ ‫در پشــت‪ ،‬دریاچــه ســد زریــن گل را بــه یکــی از محب وب تریــن مقاصــد گردشــگری و جاهــای دیدنــی علــی ابــاد کتــول تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ -485‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 14‬رجب ‪- 1443‬شماره ‪-485‬‬ ‫‪ 16‬فوریه ‪14-- 2022‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 27‬بهمن ‪16-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫سدکبودوال‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ارتباط »‬ ‫‍ ‬ ‫« سخاوت ‪ ،‬بهترین وسیلۀ‬ ‫گویشهای منطقه بجنورد‪:‬‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه چشمه شید‬ ‫قلی خان بجنورد‬ ‫سرویس وجه تسمیه‪ -‬یادداشت دکتر حسن ستایش‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫م ‪» .‬‬ ‫َف م ِ َ ‬ ‫م اَعْط ُ ‬ ‫« الْک َر َ ُ ‬ ‫ن الرَّح ِ ِ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫«رابطۀ سخاوت ازخویشاوندى بیشتر است‪» .‬‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن کالم حکیمانــه بــه یکــى از اثــار مهــم کــرم و‬ ‫ســخاوت اشــاره مى کنــد و می فرماید‪«:‬رابطــۀ ســخاوت از خویشــاوندى‬ ‫بیشــتر اســت»؛ (الْکَــر َ ُم اَعْط َ ُ‬ ‫م ) ‪.‬‬ ‫ن الرَّحِــ ِ‬ ‫ــف مِــ َ‬ ‫«اعطــف» بــه معنــاى مایل تــر و بــا محبت تــر اســت و از مــادۀ «عطف»(بــر‬ ‫وزن وقــت) گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫در بعضــى از منابــع لغت‪«،‬کــرم» را بخشــش تــوام بــا ســهولت و بــدون‬ ‫ســخت گیرى گفته انــد‪ ،‬ازای ـن رو «کریــم» کســى اســت کــه بــه راحتــى بــه‬ ‫افــراد نیازمنــد بخشــش مى کنــد‪.‬‬ ‫توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز الزم اســت کــه در منابــع لغــت بــراى واژۀ «کــرم»‬ ‫دو معنــا ذکــر شــده اســت‪ :‬نخســت جــود و بخشــش و دوم شــخصیت و‬ ‫شــرافت و ممکــن اســت کــه هــر دو بــه یــک معنــا بازگشــت کننــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫یکــى از نشــانه هاى شــخصیت و شــرافت انســان‪ ،‬جــود و بخشــش اســت؛‬ ‫ولــى در هــر حــال معنــاى ایــن کلمــه در گفتــار حکیمانــۀ بــاال همــان جــود‬ ‫و بخشــش اســت‪.‬‬ ‫دانشــمندان و شــارحان نهــج البالغــه بــراى ایــن کالم دو تفســیر کرده انــد‪:‬‬ ‫نخســت این کــه تاثیــرى کــه کــرم دارد بیــش از تاثیــر خویشــاوندى اســت‪،‬‬ ‫زیــرا کــرم جــزء طبیعــت شــخص کریــم اســت‪ ،‬ازای ـن رو بــدون هیــچ گونــه‬ ‫تکلفــى ان را اعمــال مى کنــد؛ ولــى خویشــاوندى گاه در حــدى نیســت کــه‬ ‫انســان را وادار بــه ســخاوت و بخشــش کنــد‪ ،‬بلکــه ممکــن اســت در بعضــى‬ ‫از اوقــات براثــر تــرس از ســرزنش مــردم یــا ســایر خویشــاوندان باشــد کــه‬ ‫چــرا فــان کــس بــه بــرادر نیازمنــدش توجهــى نــدارد‪ ،‬بنابرایــن در بعضــى از‬ ‫مــوارد‪ ،‬کــرم خویشــاوندان تــوام بــا تکلــف اســت در حالــى کــه کــرم کریمــان‬ ‫چنیــن نیســت‪.‬‬ ‫تفســیر دیگــر این کــه کــرم و ســخاوت ســبب عطــف توجّــه مــردم بــه‬ ‫شــخص کریــم مى شــود و چــه بســا او را حتّــى بیــش از بــرادر یــا پــدر و‬ ‫مــادر خــود دوســت مى دارنــد و بــه تعبیــر دیگــر ان رابطــۀ عاطفــى کــه از‬ ‫کــرم سرچشــمه مى گیــرد گاه قوى تــر از روابطــ‍ عاطفــى اى اســت کــه از‬ ‫خویشــاوندى ناشــى مى شــود‪.‬‬ ‫ممکــن اســت هــر دو معنــا در کالم امــام علــی (ع) جمــع باشــد‪ ،‬هــر چنــد‬ ‫معنــاى اوّل مناسـب تر بــه نظــر مى رســد‪.‬‬ ‫در هــر صــورت پیــام ایــن کالم حکیمانــه ایــن اســت کــه کریمــان را در کار خود‬ ‫تشــویق مى کنــد؛ از یــک ســو ان هــا را برتــر از خویشــاوندان مى شــمارد و از‬ ‫ســویى دیگــر رابطــۀ عاطفــى ان هــا را بــا مــردم بیــش از رابطــه خویشــاوندان بــا‬ ‫یکدیگــر توصیــف مى نمایــد و این هــا همــه از اثــار کــرم اســت‪.‬‬ ‫دربــارۀ اهمیــت کــرم و مقــام کریمــان روایــات زیــادى از معصومــان علیهــم‬ ‫الســام نقــل شــده اســت‪ .‬دربــارۀ اهمیــت کــرم همیــن بــس کــه یکــى از‬ ‫صفــات بــارز خــدا کریــم بــودن اســت و پیغمبــر اکــرم صلــى اللــه علیــه و الــه‬ ‫کــرم خویــش را از همــه برتــر مى شــمرد و مى فرمــود‪:‬‬ ‫ن و َ ال فَخْــرَ؛ مــن کریم تریــن اولیــن و اخریــن‬ ‫ن و َ الْاخِریـ َ‬ ‫«انـَـا اکـْـر َ ُم الْاو َّلیـ َ‬ ‫هســتم و افتخــار هــم نمى کنــم (زیــرا ان را وظیفــۀ خــود مى دانــم)»‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه امیرالمومنیــن علــی( ع) حکمــت ‪ ٢٤٧‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علــی (ع) جلــد چهاردهــم صفحــه ‪۳۷‬‬ ‫شــید قلــی خــان از قدیــم االیــام نــام چشــمه ای بــوده‬ ‫اســت کــه تــا اواخــر دهــه چهــل بــه عنــوان یــک عارضــه ابــی‬ ‫معــروف در ناحیــه شــمال غربــی جلگــه بجنــورد جریــان‬ ‫داشــت ‪ .‬حــدود ایــن چشــمه در بافــت کنونــی شــهر انتهــای‬ ‫خیابــان نــادر‪ ،‬حوالــی کتابخانــه عمومی و دادســرای نظامی‬ ‫اســت کــه در تقســیمات ثبتــی مشــمول پــاک ‪ ۱۵۳‬اصلــی‬ ‫از اراضــی شــاقه محســوب مــی شــود‪ .‬اب ایــن چشــمه‬ ‫کــه توســط نهــری تــا انتهــای ضلــع شــمالی جلگــه ســاری و‬ ‫جــاری بــود تمــام مــزارع شــاقه را مشــروب می ســاخت؛‬ ‫مرغــزار سرســبزی کــه وســعت ان تــا محــدوده زمینهــای‬ ‫علــی ابــاد و لنگــر ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫اب ایــن چشــمه دشــتی زیبــا پــر از گلهــای زنبــق و‬ ‫الله هــای زرد و قرمــز بــرای شــهرمان بــه ارمغــان اورده‬ ‫بــود و هــر ســاله پــرواز پرنــدگان مهاجــر و غازهــای وحشــی‬ ‫برفــراز ایــن اولنــگ زار بــه چشــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه هنــوز اســتادیوم تختــی در ایــن ناحیــه ســاخته‬ ‫نشــده بــود ‪ ،‬بخشــی از ایــن اراضــی بــه عنــوان زمیــن چمــن‬ ‫طبیعــی بــرای جوانــان فوتبالیســت مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫مــی گرفــت‪ .‬در ســال ‪ 1318‬کــه در ضلــع شــمالی پــادگان‬ ‫دبیرســتانی بــه نــام همــت تاســیس گردیــد‪ ،‬ایــن ســبزه زار‬ ‫فضــای مناســبی بــرای دانــش امــوزان شــد تــا در ســاعات‬ ‫فراغــت در انجــا بــه بــازی و تفریــح بپردازنــد و برخــی نیــز در‬ ‫هــوای ازاد پشــت دیــوار ایــن مدرســه کــه مشــرف بــه ایــن‬ ‫چشــمه و چمنــزار بــود قــدم زنــان درس بخواننــد‪.‬‬ ‫در ان ســوی دبیرســتان نیز مردم لباســها و فرشــهای خود‬ ‫را در چشــمه شستشــو مــی دادنــد و خــود زیــر ســایه چنــد‬ ‫درخــت بیــد کــه در بســتر برکــه ای کوچــک قــد علــم کــرده‬ ‫بــود بــه اســتراحت مــی پرداختنــد و منتظــر مــی ماندنــد‬ ‫تــا لباســها و فرشهایشــان خشــک شــود و عــده ای نیــز در‬ ‫پاییــن دســت ایــن نهــر مشــغول جمــع کــردن پونــه بودنــد‪.‬‬ ‫دورنمــای چشــمه شــید قلــی خــان و موقعیــت ان را در‬ ‫روزگاران گذشــته بیــش از ایــن مــی تــوان ترســیم کرد‪.‬امــا‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه چشــمه شــید قلــی خــان دو نظــر‬ ‫عامیانــه ارائــه شــده اســت ‪:‬‬ ‫نظــر اول ‪ :‬تصــور بــر ایــن اســت کــه اصــل ایــن تعبیــر‬ ‫«شــط قلــی خــان» بــوده اســت ‪ .‬همــان طــور کــه می دانیــد‬ ‫شــط یــک کلمــه عربــی بــه معنــای رودخانــه بــزرگ اســت؛‬ ‫ماننــد شــط العــرب و شــط فــرات و غیــره ‪ .‬ایــن واژه بــه‬ ‫دلیــل قرابــت لفظــی بــا واژه « شــید » و اینکــه واژگان‬ ‫«چشــمه» و « رودخانــه» تناســب معنایــی جزئــی بــا هــم‬ ‫دارنــد‪ ،‬ســبب شــده اســت کــه ایــن چشــمه را بــه شــط‬ ‫قلــی خــان تعبیــر کننــد‪ .‬در حالیکــه بــه گفتــه کهنســاالن‬ ‫و شــاهدان عینــی‪ ،‬اب ایــن چشــمه چنــدان بــوده اســت‬ ‫کــه مــی توانســته فقــط در نهــر کوچکــی جــاری شــده و‬ ‫همــان اراضــی شــاقه را ابیــاری نمایــد و رودخانــه یــا شــطی‬ ‫(بــا شــناختی کــه از ان داریــم) در میــان نبــوده اســت‬ ‫تــا بــه شــخصی بــه نــام قلــی خــان منتســب باشــد بلکــه‬ ‫چشــمه ای بــوده کــه شــید قلــی خــان نــام داشــته اســت‪.‬‬ ‫گلستان قطب گردشگری کشاورزی ایران‬ ‫ســرویس گردشــگری‪:‬حضور پــر رنــگ گردشــگری کشــاورزی اســتان گلســتان بــه عنــوان‬ ‫پایلوت گردشــگری کشــاورزی کشــور در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری تهران‬ ‫اســتان گلســتان بــا صــدور اولیــن مجــوز گردشــگری کشــاورزی کشــور در ســال گذشــته و‬ ‫درخواسـت های بســیار بــرای ایجــاد مــزارع گردشــگری دیگــر‪ ،‬پرچـم دار ایــن نــوع از گردشــگری‬ ‫در کشــور بــوده و نمایشــگاه تهــران فرصــت خوبــی بــرای معرفــی ظرفیت هــای بــاالی اســتان‬ ‫گلســتان در حــوزه گردشــگری کشــاورزی به عنــوان محصــول جدیــد گردشــگری کشــور بــود‪.‬‬ ‫اقــای دکتــر شــالبافیان معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی ‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی کشــور در حاشــیه بازدیــد از غرفــه مــزارع گردشــگری اســتان اذعــان داشــتند گلســتان‬ ‫بــا توجــه بــه دارا بــودن ظرفیتهــا و تنــوع بــاالی اقلیمــی و پیشــرو بــودن در ایــن حــوزه ‪،‬‬ ‫قطــب گردشــگری کشــاورزی ایــران اســت‪ .‬ایشــان اظهــار امیــدواری کردنــد بــا رشــد پرشــتاب‬ ‫گردشــگری تجربــه گــرا در دنیــا گردشــگری کشــاورزی بــزودی بــه یکــی از محصوالت پــر طرفدار‬ ‫در گردشــگری کشــور تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫الزم بذکــر اســت در حــال حاضــر بــرای ‪ 16‬مزرعــه گردشــگری در اســتان گلســتان مجــوز‬ ‫صــادر شــده اســت‪ .‬در نمایشــگاه امســال شــش مزرعــه بــه نمایندگــی از مــزارع گردشــگری‬ ‫اســتان گلســتان حضــور داشــتند‪ ،‬مالقــات و گفتگــو بــا مدیــران گردشــگری اســتانها ‪ ،‬مذاکــره‬ ‫بــا اژانــس هــا و راهنمایــان گردشــگری جهــت معرفــی ظرفیــت هــای اســتان گلســتان‪ ،‬تهیــه و‬ ‫برگــزاری پکیــج هــا و تورهــای تخصصــی گردشــگری کشــاورزی از اقدامــات وفعالیتهــای مزارع‬ ‫گردشــگری گلســتان در نمایشــگاه امســال بــود‪.‬‬ ‫وانگهــی صــرف نظــر از ریشــه واژه « شــید» ‪ ،‬هویــت‬ ‫شــخص « قلــی خــان » کــه ایــن شــط بدان موســوم اســت‬ ‫مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫نظــر دوم حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن ملــک متعلــق بــه‬ ‫شــهید قلــی خــان شــادلو ســردار نادرشــاه بــوده اســت ‪.‬‬ ‫شــاهد ایــن مدعــا اســناد مالکیــت موجــود در اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک بجنــورد اســت کــه در مفــاد انهــا از ایــن‬ ‫چشــمه بــه نــام « شــهید قلــی خــان» یــاد شــده اســت ‪.‬‬ ‫امــا ایــن وجــه تســمیه نیــز قریــن بــه واقعیــت نیســت ‪.‬‬ ‫زیــرا در سلســله انســاب خانــدان شــادلو چنیــن اســمی‬ ‫وجــود نداشــته اســت ؛ بلکــه صــورت صحیــح ان همــان‬ ‫شــیدقلی خــان اســت کــه در شــجره نامــه شــادلوها نیــز‬ ‫بــه عنــوان فرزنــد تولــی خــان اول جایــگاه خاصــی دارد ‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ،‬همــه می دانیــم کــه در نخســتین ایــام تاســیس‬ ‫نهــاد ثبــت اســناد‪ ،‬شــیوه ثبــت و ضبــط امــاک بدیــن منــوال‬ ‫بــوده اســت کــه مامــوران ثبتــی هنــگام ثبــت اســامی اماکــن‬ ‫جغرافیایــی وقتــی بــا نــام نامانوســی روبــرو می شــدند ســعی‬ ‫مــی کردنــد ان را از نظــر لفظــی و معنایــی بــا ســاختار زبــان‬ ‫فارســی متناســب ســازند و یــا ان را طبــق انچــه از نظــر‬ ‫خودشــان معنــادار مــی نمــود تحریــف و تعدیــل نماینــد‪ .‬در‬ ‫مــورد شــیدقلی خــان هــم ضابــط یــا ثبـّـات امــاک هنــگام‬ ‫روبــرو شــدن بــا کلمــه « شــید» تصــور نمــوده کــه اصــل ان‬ ‫«شــهید» بوده اســت و مردم عوام ان را به صورت «شــید»‬ ‫تلفــظ کــرده انــد و او هــم بــه زعــم خــود شــکل صحیــح ان را‬ ‫ثبــت کــرده اســت! بــه همیــن دلیــل ‪ ،‬ایــن چشــمه بــه نــام‬ ‫شــهید قلــی خــان در اســناد رســمی دولــت مضبــوط اســت‪.‬‬ ‫امــا کتــب تاریخــی ماننــد عالــم ارای نــادری در ایــن زمینــه‬ ‫گواهــی بــر نــام « شــید قلــی » خــان مــی دهــد ‪ .‬از بــاب‬ ‫نمونــه‪ ،‬در کتــاب ایلهــا و طایفه هــای عشــایری خراســان‬ ‫امــده اســت‪ :‬شــید قلــی ســلطان شــادلو از ســرداران کـُـرد‬ ‫در فتوحــات نادرشــاه بــود‪(.‬ص ‪ ) ۱۲۲‬کــه همــراه بــا ایــل‬ ‫شــادلو بعــد از مقابلــه بــا ازبــکان در مــرز بیــن ایــران و‬ ‫ترکســتان و خــوارزم‪ ،‬بــرای بــه دســت اوردن مراتــع و‬ ‫مناطــق مســکونی مرغوبتــر بــه منطقــه شــمال خراســان‬ ‫از جملــه شــیروان‪ ،‬بجنــورد و اســفراین کــه مســکن‬ ‫گرایلی هــا بــود امدنــد و انهــا را از ایــن منطقــه راندنــد‪.‬‬ ‫چشــمه شــید قلــی خــان و اراضــی تحــت پوشــش ان در‬ ‫بجنــورد از مراتــع سرســبزی بــود کــه شــیدقلی خــان بــرای‬ ‫ایلخــی هــای خــود انتخــاب کــرد‪.‬‬ ‫اگرچــه « شــید» یــک لفــظ کــردی به معنای عاشــق و دیوانه‬ ‫اســت و در زبــان فارســی بــه معنــای روشــنایی و نــور ریشــه‬ ‫در فارســی میانــه و اوســتا دارد ؛ ولــی هیــچ یــک از ایــن دو‬ ‫ربطــی بــه خانــدان شــادلو نــدارد‪ .‬شــید و شــادلو و شــادیلو‬ ‫مشــتقاتی هســتند کــه از واژه « شــادی » اخــذ شــده انــد‬ ‫کــه جــد اکــراد طایفــه شــدادیان بــود ‪ .‬رئیــس ایــن طایفــه بــه‬ ‫نــام محمدبــن شــداد ( شــاد داد) کـُـرد حکومــت شــدادی را در‬ ‫اواســط قــرن چهــارم هجــری در گنجــه تاســیس کــرد ‪(.‬تاریــخ‬ ‫جامــع ایــران ‪ ،‬ج ‪ 8‬صــص ‪ 313‬و ‪ )354‬و ایــل شــادلو یــا‬ ‫شــادیلو در کردســتان از همین طایفه بودند که شــاه عباس‬ ‫اول بــرای جلوگیــری از ترکتــازی ازبکهــا بــه همــراه ایالت دیگر‬ ‫از انجــا کــوچ داده و در حوالــی خراســان ســاکن نمــود‪ .‬برخــی‬ ‫از بــزرگان ایــن ایــل بعدهــا در زمــره ســپاهیان برجســته نــادر‬ ‫در امدنــد و شــید قلــی ســلطان شــادلو کــه همــان شــید قلی‬ ‫خــان در سلســله انســاب شادلوهاســت لقبــی اســت کــه‬ ‫نادرشــاه بــه ایــن ســردار داده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن اتفاقــات نمایشــگاه گردشــگری امســال در حــوزه گردشــگری کشــاورزی‬ ‫برگزاری نشســت مزارع گردشــگری کشــور در روز پایانی نمایشــگاه بود که زمینه اشــنایی‬ ‫و انتقــال تجربیــات بیــش از پنجــاه مزرعــه گردشــگری کشــور را فراهــم نمــود ‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫مجیــد زمانــی مدیــر مزرعــه گردشــگری توســکا و مســئول برگــزاری ایــن نشســت‪ ،‬مدیــران‬ ‫مزارع گردشــگری توسکا‪،‬خورشــید‪،‬امید‪،‬کافه مزرعه به نمایندگی از انواع مختلف مزارع‬ ‫گردشــگری بهمــراه اســتارتاپ گردشــگری کشــاورزی ورگانــو بــه بیــان دیدگاههــا و نظــرات‬ ‫خــود پرداختند‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت اقــای دکتــر بهارونــد مســئول گردشــگری کشــاورزی وزارت میــراث‬ ‫فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایــع دســتی کشــور ضمــن تشــریح اقدامــات وزارتخانــه در ایــن‬ ‫حــوزه ابــراز امیــدواری کردنــد تــداوم ایــن نشســت هــا باعــث ارتقــاء گردشــگری کشــاورزی‬ ‫کشــور گــردد‪.‬در پایــان ایــن نشســت مقــرر گردیــد اطالعــات مربــوط بــه مــزارع در یــک پلتفــرم‬ ‫تخصصــی بارگــذاری و شــبکه مــزارع گردشــگری کشــور ایجــاد گــردد‪.‬‬ ‫گردشــگری کشــاورزی یــا اگریتوریســم ‪Agritourism‬از ترکیــب دو واژه ‪ Agriculture‬و‬ ‫‪ Tourism‬تشــکیل شــده اســت و چهــره جدیــدی از گردشــگری مــی باشــد‪ .‬به طورکلــی بــه‬ ‫هــر گونــه فعالیتــی کــه در مزرعــه یــا مرتــع انجــام می شــود و اجــازه می دهــد تــا عمــوم مــردم‪،‬‬ ‫بــرای ســرگرمی‪ ،‬تفریــح‪ ،‬یــا بــا اهــداف اموزشــی‪ ،‬بــرای دیــدن و لــذت بــردن و تجربــه کــردن‬ ‫فعالیت هایــی ماننــد کشــاورزی‪ ،‬دامــداری‪ ،‬برداشــت محصــول دســت چیــن‪ ،‬فعالیت هــای‬ ‫طبیعــی و جاذبه هــا بــه مزرعــه مراجعــه کــرده‪ ،‬گردشــگری کشــاورزی گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫«گردشــگری کشــاورزی بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای صنعــت گردشــگری باعــث ایجــاد ارزش‬ ‫افــزوده در حــوزه کشــاورزی می شــود‪ .‬جلوگیــری از تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی ایجــاد‬ ‫درامــد مــازاد بــرای کشــاورزان‪ ،‬ترویــج ســبک زندگــی ســالم در کنــار تولیــد محصــول ســالم‪،‬‬ ‫امــوزش کشــاورزی و تقویــت روحیــه انجــام کارهــای گروهی و مشــارکتی از مهم تریــن اهداف‬ ‫گردشــگری کشــاورزی اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!