روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 464 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 464

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 464

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 464

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 27 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/17 -‬ژانویه ‪ /14 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪464‬‬ ‫فقیر و نیازمند‪،‬‬ ‫والدگری در فضای مجازی‬ ‫فرستادۀخداست‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هراس از نبود دفنگاه برای زباله های خطرناک‬ ‫چگونه پهنای باند‬ ‫خود را ایمن کنیم؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ُ‬ ‫استقبال از دز‬ ‫سوم واکسن کرونا‬ ‫رضایت بخش نیست‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ترفندهایی برای‬ ‫اتش بس هنگام دعوای‬ ‫زن و شوهری‬ ‫»‬ ‫رفع تصرف ‪ ۱۹۵‬هکتار از‬ ‫اراضی ملی مراوه تپه‬ ‫نمی گویم سمندر‬ ‫یا پروانه باش چون‬ ‫به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش‬ ‫رزم ارا نخســت وزیــر رژیــم پهلــوی و دســت نشــانده ی انگلســتان‪ ،‬بــا ملــی شــدن صنعــت نفــت به‬ ‫شــدت مخالفــت مــی کــرد و مــی گفــت کــه ملــت ایــران توانایــی و لیاقــت اداره ی ایــن صنعــت عظیم‬ ‫را نــدارد و بــه عناویــن مختلــف در تصویــب ایــن قانــون در مجلــس شــورای ملــی کارشــکنی مــی کرد‪.‬‬ ‫در روز ‪ 16‬اســفند ‪ 1329‬زمانــی کــه اتومبیــل رزم ارا جلــوی مســجد امــام (شــاه ســابق) توقــف کــرد‬ ‫و نخســت وزیــر جهــت شــرکت در ختــم ایــت اللــه فیــض قصــد ورود بــه صحــن مســجد را داشــت‪،‬‬ ‫خلیــل طهماســبی بــی درنــگ از پشــت ســر بــا شــلیلک ســه گلولــه او را از پــای دراورد و خــود نیــز‬ ‫توســط مامــوران دســتگیر شــد‪....‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نقش بزرگ فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای در گرانی برنج‬ ‫یــک فعــال بــازار برنــج افزایــش قیمــت برنــج تولیــد داخــل‬ ‫غیرقابــل قبــول دانســت و گفــت‪ :‬رشــد قیمــت برنــج داخلــی‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد‪ ،‬بی انــدازه بــوده و‬ ‫تــا پایــان ســال بــه نظــر نمی رســد تغییــری بیــش از ایــن را‬ ‫تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫حســن تقـی زاده دربــاره وضعیــت بــازار برنــج اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در برخــی اقــام از جملــه برنــج طارم‪ ،‬هاشــمی و کشــت دوم‬ ‫امســال شــاهد کاهــش ‪ ۲۰‬درصــدی تولید برنــج بوده ایم‪ ،‬در‬ ‫هــر صــورت ایــن میــزان کاهــش تولیــد نیــز قطعــا نمی توانــد‬ ‫باعــث رونــد صعــودی قیمــت انــواع ایــن محصــول بــه ‪ ۴۰‬تــا‬ ‫‪ ۷۰‬هزارتومان در شــمال کشــور شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در حــال حاضــر در شــمال کشــور قیمــت‬ ‫هــر کیلــو برنــج کشــت دوم ‪ ۶۷‬هزارتومــان بــوده کــه البتــه‬ ‫تــا بــه دســت بنکــدار برســد قیمتــی معــادل ‪ ۸۰‬هزارتومــان‬ ‫پیــدا خواهــد کــرد کــه ایــن امــر‬ ‫غیرمنطقــی اســت‪.‬‬ ‫تعیین کننــده قیمــت برنــج‬ ‫فروشــگاه های بــزرگ زنجیره ای انــد‬ ‫رئیــس اتحادیــه برنج فروشــان‬ ‫بابــل تعیین کننــده قیمــت‬ ‫برنــج در بــازار را فروشــگاه های‬ ‫بــزرگ زنجیــره ای دانســت و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طــی ســال های‬ ‫اخیــر و در ابتــدای فصــول ســال‬ ‫فروشــگاه های زنجیــره ای بــزرگ در‬ ‫افزایــش قیمــت ایــن محصــول بــا‬ ‫خریــد حجــم بــاال تاثیــر می گذارند‪،‬‬ ‫چــرا کــه این محصــول را پایینترین‬ ‫ت و بــه صــورت عمــده از‬ ‫قیمــ ‬ ‫کشــاورزان خریــداری می کننــد و ان را بــا قیمت هــای‬ ‫متفــاوت در طــول ســال عرضــه می کننــد کــه ســود کالنــی را‬ ‫برایشــان در پــی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاثیــر ‪100‬درصــدی فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫بــر قیمت هــا اظهــار داشــت‪ :‬حجــم باالیــی از برنــج خریــراری‬ ‫شــده ایــن فروشــگاه ها در انبارهــای خــود نگهــداری می کننــد‬ ‫لــذا توســط ایــن فروشــگاه ها بیشــترین حجم عرضــه صورت‬ ‫می گیــرد و تاثیــر بســزایی در عرضــه ایــن محصــول در بــازار‬ ‫داخلــی دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ابتــدای ســال ایــن فروشــگاه ها بــه‬ ‫طــور میانگیــن هــر کیلوگــرم برنــج را از کشــاورزان ‪۳۰‬‬ ‫هزارتومــان خریــداری می کننــد و ســپس قیمت هــای‬ ‫کــه تعییــن کننــده اش خودشــان هســتند در طــول‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫را انالین وا ید و دا ود ید‬ ‫ســال بــا بــه فــروش می رســانند ایــن در صورتــی کــه‬ ‫در فروشــگاه های بــزرگ عرضــه محصــوالت بایــد‬ ‫بــا قیمت هایــی پایین تــر از قیمــت بــازار باشــد‪.‬‬ ‫تقــی زاده افــزود‪ :‬حتــی اگــر بخشــی از برنــج توســط‬ ‫کشــاورزان و کارخانجــات شــالی کوبی نگهــداری شــود تنهــا‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد برنــج تولیــدی کشــور اســت و در واقــع ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫محصــول از اســتان های تولیدکننــده خــارج می شــود زیــرا‬ ‫کشــاورز بــه دلیــل بدهی هایــی کــه دارد نمی توانــد محصــول‬ ‫را نگهــداری کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از گرانــی برنــج در بــازار داخلــی ســود‬ ‫چندانــی عایــد کشــاورزان و شــالیکاران نمی شــود چــرا کــه‬ ‫ســود اصلــی بیشــتر عایــد دالالن و واســطه گران می شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال هــر کیلوگــرم برنــج شــیرودی از کشــاورزان‬ ‫بــا قیمــت ‪ ۲۷‬هزارتومــان خریداری شــده امــا در بــازار‬ ‫نرخــی نزدیــک بــه ‪ ۴۰‬هزارتومــان دارد کــه ایــن موضــوع‬ ‫غیرمنطقــی اســت‪.‬‬ ‫اســت‬ ‫تامیــن‬ ‫عیــد‬ ‫شــب‬ ‫برنــج‬ ‫رئیــس اتحادیــه برنج فروشــان بابــل گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫در کشــور برنــج تولیــد داخــل و وارداتــی بــه وفــور وجــود دارد‬ ‫و برنــج شــب عیــد و ایــام نــوروز نیــز تامیــن اســت امــا اگــر در‬ ‫متعادل ســازی قیمــت برنــج دولــت بتوانــد اقدامــی کنــد بــه‬ ‫طــور حتــم بــا قیمــت معقوالنــه بــه دســت مصرف کننــدگان‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫توقــف عرضــه ارز ترجیحــی قطعــا ًبــه نفــع تولیــد داخلــی‬ ‫اســت وی در ارتبــاط بــا حــذف ارز ترجیحــی افــزود‪ :‬حــذف‬ ‫ایــن ارز کــه بــرای برخــی افــراد ســودجو پیــش از ایــن منجــر‬ ‫بــه ایجــاد رانــت شــده بــود باعــث کوتــاه شــدن دســت‬ ‫ســودجویان و بــه نفــع تولیــد داخلــی خواهــد بــود امــا بایــد‬ ‫در نظــر گرفــت کــه ارز ترجیحــی هماننــد مســکنی بــوده کــه‬ ‫حــذف ان می توانــد باعــث بهــم ریختگــی بــازار شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــه نظــر می رســد کمــک خوبــی بــه‬ ‫تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان بــا حــذف تدریجــی ارز‬ ‫در مدیریــت بــازار می توانــد باشــد کــه همــه اینهــا ملــزم‬ ‫مدیریــت و راهکارهــای دولتــی اســت‪.‬‬ ‫طبــق بررس ـی های میدانــی خبرنــگاران‪ ،‬قیمــت هــر کیلــو‬ ‫برنــج داخلــی بیــن ‪ ۵۷‬تــا ‪ ۸۰‬هزارتومــان و برنــج وارداتــی بین‬ ‫‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۸‬هزارتومــان در بــازار بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫مردم ما شایسته سرعت های‬ ‫چند صد مگابیتی اینترنت هستند‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در یکــی از شــبکه های اجتماعــی نوشــت‪ :‬مــردم مــا‬ ‫شایســته ســرعت های چندصــد مگابیتــی اینترنــت هســتند کــه دور از دســترس نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کا «عیســی زارع پــور» در صفحــه اینســتاگرام خــود‬ ‫دربــاره گالیــه از کنــدی اینترنــت نوشــت‪ :‬نامـه ای را یکــی از دوســتان بــا واســطه ای بــرای‬ ‫مــن فرســتاده بــود‪ .‬نامــه ‪ ۲‬فرزنــد خردســالش خطــاب بــه مــن و گلــه از بی کیفیتــی‬ ‫اینترنــت منزل شــان بــود‪ .‬وقتــی خوانــدم واقعــا متاثــر شــدم و خــوب حــق دارنــد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات افــزود‪ :‬وضعیتــی کــه ایــن عزیــزان بــه ان اشــاره کرده انــد‪ ،‬وضعیــت‬ ‫نابه ســامان اینترنــت خانگــی اســت کــه بــا سیاســت های غلــط و تلمبــار شــده در یــک‬ ‫دهــه گذشــته بــه وجــود امــده اســت‪ ،‬بــه گونـه ای کــه حــاال بیــن ‪ ۱۸۱‬کشــور رتبــه ‪ ۱۴۲‬را‬ ‫داریــم‪ .‬وضعیــت تلفــن همــراه هــم اگرچــه بهتــر از ثابــت اســت (رتبــه ‪ )۷۰‬امــا ان هــم‬ ‫نیازمنــد بهبــود اســت کــه بــه صــورت مســتمر پیگیــری می کنــم‪.‬‬ ‫زارع پــور تاکیــد کــرد‪ :‬اصــاح ایــن رویــه در کوتاه مــدت امکان پذیــر نیســت‪ ،‬امــا‬ ‫برنامه هــای میان مــدت و بلندمدتــی بــرای افزایــش کیفیــت و ســرعت شــبکه ارتباطــی‬ ‫کشــور تــدارک دیده ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــروژه «فیبــر نــوری نقــاط» از دهــه فجــر امســال کلیــد می خــورد و تــا پایــان‬ ‫دولــت ســیزدهم ‪ ۲۰‬میلیــون پــورت پرســرعت مبتنــی بــر فیبــر نــوری بــرای منــازل و کســب‬ ‫و کارهــا راه انــدازی می شــود‪ .‬البتــه تحقــق ایــن پــروژه بــزرگ ملــی نیازمنــد عــزم ملــی‬ ‫اســت کــه دولــت ســیزدهم خــود را بــرای ان امــاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن چهــار هــزار تومــان ســرمایه‬ ‫اولیــه اقــا محســن و اقــا محمــد را هــم بــه ســرمایه گذاری ایــن پــروژه مهــم اضافــه‬ ‫می کنــم و مطمئنــم بــرای ایــن پــروژه بــه انــدازه چندهــزار میلیــارد تومــان برکــت دارد‪».‬‬ ‫مــردم مــا شایســته ســرعت های چنــد صــد مگابیتــی اینترنــت هســتند کــه دور از‬ ‫دســترس نیســت‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی‬ ‫مغازه‪ 18‬متری داخل پاساژ داوری طبقه‬ ‫همکف انتهای پاساژ‬ ‫تلفن تماس‪09117004364:‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ک شنبه ‪ 19‬دی‬ ‫ی ‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزیــک شــنبه ‪ 19‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 51,960,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,993,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 118,010,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 121,840,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪66,500,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 37,350,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪464‬‬ ‫محمددیلمکتولی‬ ‫️«مهمانیعبادت‬ ‫و عروج »‬ ‫« روایتــی از نحــوه عبــادت و شــهادت حســین عزیــزی و‬ ‫ســردار حســن قورچبیگــی ‪ ،‬از فرماندهــان گــردان حمــزه‬ ‫سیدالشــهداء (ع) لشــکر ‪ ۲۵‬کربــا »‬ ‫انچــه در دوران دفــاع مقــدس و در ایــن دانشــگاه بــزرگ‬ ‫زندگــی و انســان ســازی اتفــاق افتــاد تربیــت انســان هــای‬ ‫تزکیــه شــده ای بــود کــه بقــول « ســردار دلهــا شــهید‬ ‫ســلیمانی» ‪ (:‬قبــل از شــهادت شــهید بودنــد )‪ .‬ایــن‬ ‫انســان های اســمانی بــرای لحظــات زندگــی خودشــان‬ ‫برنامــه و وقــت تعییــن شــده بــا خــدای ‪ ،‬پیامبــر اعظــم و‬ ‫حضــرات معصومین(علیهــم الســام ) داشــتند‪.‬‬ ‫در همیــن اتصــال هــای نیمــه هــای شــب و گریه هــای‬ ‫ســحرگاهی و عبــور از ســیم خــاردار نفــس بــه اعلی علیین‬ ‫رســیدند و در قــاب قوســین او ادنــی خــدای متعــال را‬ ‫مالقــات کردنــد ‪.‬‬ ‫روایــت یکــی از ایــن عاشــقانه ها را بــه روایــت‬ ‫یکــی از همســنگران شــهیدان در گــردان حمــزه‬ ‫سیدالشهداء(علیه الســام)می شــنویم و مــی خوانیــم‪:‬‬ ‫« ‪ ،،،‬قبــل از عملیــات کربــای یــک در گروهــان یــک‪،‬‬ ‫بــه اتفــاق شــهید حســین عزیــزی در یــک چــادر همــراه‬ ‫بــا ســایر همســنگران بودیــم‪ ،‬در ان زمــان شــهید قــورچ‬ ‫بیگــی معــاون گروهــان وشــهید حســین عزیــزی فرمانــده‬ ‫دســته بودنــد‪ ،‬نیمه هــای شــب متوجــه شــدم شــهید‬ ‫حســین عزیــزی بــه اتفــاق شــهید قورچبیگــی از چــادر‬ ‫می زننــد بیــرون صبحــدم بــر می گردنــد !!‬ ‫چنــد شــب ایــن موضــوع تکــرار شــد‪ ،‬بنــده کنجــکاو‬ ‫شــدم‪،‬باخودم گفتــم احتمــاال شناســایی یــا عملیاتــی‬ ‫درپیــش اســت !؟‬ ‫دل رو بــه دریــا زدم و از حســین اقــا ســوال کــردم حســین‬ ‫جــان شــما دو شــبها کجــا مــی رویــد ؟؟شهیدحســین اقــا‬ ‫تعجــب کــرد! گفــت جایــی نمــی رویــم ‪ ،‬اصــرار کــردم‬ ‫امشــب منــم همــراه شــما بیــام‪ ،‬خالصــه بــا اصــرار زیــاد‪،‬‬ ‫یــک شــب ان شــهیدان واالمقــام بنــده رو بــه ضیافــت‬ ‫الهــی شــان دعــوت کردنــد‬ ‫وضــو گرفتیــم رفتیــم مســجد گــردان حمــزه (ع) ‪ ،‬بــدون‬ ‫اینکــه ایــن دو شــهید بزوگــوار چیــزی بــه مــن بگوینــد‬ ‫شــروع کردنــد بــه خوانــدن نمــاز شــب و ادعیــه و توســل‬ ‫بــه ائمــه اطهــار خصوصــا حضــرت فاطمــه (س)‪ ..‬مــن‬ ‫تعجــب کــردم !!‬ ‫در ایــن وادیهــا نبــودم چنــد رکعتــی نمــاز خوانــدم! منتظــر‬ ‫ایــن دوشــهید بزوگــوار شــدم کــه برگردیــم بــه چــادر ولــی‬ ‫چنــان غــرق در مناجــات بودنــد انــگار در ایــن دنیــا نبودنــد‬ ‫مــن بــا تعجــب زیــاد بــه ایــن دو عزیــز نــگاه مــی کــردم‬ ‫توفکــر بــودم ایــن چــه حالیــه؟ ایــن همــه گریــه وزاری برای‬ ‫چیــه؟ تقریبــا ایــن کار هــر شبشــان بــود! چهرههــا نورانــی‬ ‫اخــاق و رفتــار الهی؛بنــده هــم چند شــبی همراهــی کردم‬ ‫امــا تحمَــل این همه شــب بیــداری و مناجات را نداشــتم!!‬ ‫یــک روز ایــن دو بزرگــوار مــن رو در محوطــه گــردان دیدنــد‬ ‫گفتنــد ‪،‬جریــان چیــه؟ غیبــت داری ؟ گفتــم مــن اینــکاره‬ ‫نیســتم‪ ،‬شــما دوتــا دیوانــه ایــد!!‬ ‫اری شــهدا دیوانــه لقاءاللــه بودنــد اســمانی شــدند و مــن‬ ‫بــه ان درک شــعور معنــوی نرســیده بــودم زمینــی فکــر‬ ‫مــی کــردم متاســفانه زمینگیــر شــدم‪ ،‬وقتــی پیکــر پــاک‬ ‫شــهید حســین عزیــزی در هنــگام تصــرف کمیــن دشــمن‬ ‫( شــلمچه )درعملیــات کربــای ‪،، ۵‬دیــدم یــک تیــر بــه‬ ‫پهلــوی مبارکــش اصابــت و ماننــد مــادرش حضــرت زهــراع‬ ‫بــه دیــدار مــادر و خدایــش رفــت‪.‬‬ ‫حســین عزیــز نامــزد داشــت پــدر شــهید خیلــی دوســت‬ ‫داشــت بــه محــض اتمــام خدمــت ‪ ،‬شــهید بزرگــوار برگــرده‬ ‫ت‬ ‫قائــم شــهر تــا لبــاس دامــادی تنــش کنــد اخرهــای خدم ِ‬ ‫حســین بــود وقتــی یاد جملــه باباش در ان شــرایط افتادم‬ ‫کــه منــو قســم دادکــه خدمــت حســین تمــام شــد حســین‬ ‫بیــاد قائــم شــهر تــا ازدواج کنــد من هــم قــول دادم که این‬ ‫کار بکنــم امــا بقولــم عمــل نکــردم!‬ ‫شــهید بزرگــوار قبــول نکــرد کــه بــر گــرده اخــه‬ ‫صحبــت عملیــات بــود‪ ،‬و در عملیــات والفجــر ‪ ۱۰‬پیکــر‬ ‫مطهرســردار حســن قورچبیگــی رادیــدم کــه در میــدان‬ ‫میــن افتــاده بــه شــهادت رســید انطــرف پیکــر مطهــر‬ ‫شــهید ان رضــا حــق شــناس وطبــری نزدیــک جــاده‬ ‫دوجیلــه خرمــال احتمــاال پاســگاه شــهرام یــا تپــه شــهرام‬ ‫شــهید طبری عزیز شــوخ طبع بود ‪ ،‬قبل شــهادت حلقه‬ ‫نامــزدی را در دره دزلــی بــه مــن نشــان مــی داد مــی خندید‬ ‫وقتــی متوجــه شــد دوزاریــم جــا نیافتــاد گفــت بابــا حلقــه‬ ‫نامزدیــم دیگه !!‬ ‫وقتــی پیکــر مطهــر شــهید را دیــدم کوهی از غم بر ســینه‬ ‫ام ســنگینی کــرد اخــه خاطــرات زیــادی بــا ایــن دوســتان‬ ‫و شــهدای عزیــز در گــردان حمــزه (ع) داشــتیم‪ ،‬حقیتــا‬ ‫انســانهای وارســته کــه ازجنــس اســمان بودنــد وبــه اصــل‬ ‫خویش برگشتند انجا متوجه شدم این همه گریه و زاری‬ ‫برای فراق یار بود‪،،‬اری شهدا لیاقت شهادت را داشتند!!‬ ‫خدایا مارا شرمنده شهدا مگردان‬ ‫یک میلیون تن‬ ‫پسماند صنعتی‬ ‫ســاالنه نزدیــک بــه یــک میلیــون تــن پســماند صنعتــی در ایــن‬ ‫اســتان تولیــد مــی شــود کــه بخــش بســیار زیــادی از ان قابلیــت‬ ‫بازگشــت بــه چرخــه تولیــد دارد‪.‬‬ ‫عمــده پســماندهای صنعتــی و ویــژه در صنایــع بــزرگ اســتان‬ ‫تولیــد می شــود کــه بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد از ان قابــل بازیافــت‬ ‫اســت و بخــش کمــی از پســماندهای صنعتــی و ویــژه تولیــدی‬ ‫کارخانه هــای اســتان‪ ،‬بــرای دفــن بــه ســایر اســتان هــا منتقــل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫هراس از نبود‬ ‫دفنگاه برای‬ ‫زباله های‬ ‫خطرناک‬ ‫ســاالنه یــک میلیــون تــن زبالــه صنعتــی‬ ‫در خراســان شــمالی تولیــد مــی شــود کــه ‪۱۰‬‬ ‫هزارتــن از ایــن حجــم پســماند ویــژه اســت امــا‪،‬‬ ‫هنــوز مکانــی بــرای نگهــداری و یــا دفــع ایــن‬ ‫پســماند خطرنــاک دیــده نشــده اســت‪.‬‬ ‫پســماند ویــژه کــه بخشــی از پســماند صنعتــی‬ ‫اســت نوعــی از پســماند را شــامل مــی شــود کــه‬ ‫خطرنــاک‪ ،‬خطرســاز و ســمی اســت و نــه تنهــا‬ ‫ٰ‬ ‫بــرای محیــط زیســت بلکــه بــرای زیســت انســانی‬ ‫نیــز مخاطــره دارد ولــی بــا ایــن وجــود هنــوز مــکان‬ ‫خاصــی بــرای دفــع ان در اســتان حــدود یــک‬ ‫میلیــون نفــری خراســان شــمالی نداریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــا ایــن کــه‬ ‫در ســال ‪ ۸۶‬مطالعاتــی بــرای مــکان یابــی‬ ‫ســایت دفــع پســماند ویــژه اســتان انجــام‬ ‫شــد و مــکان پیشــنهادی در ســال ‪ ۸۹‬بــه‬ ‫تصویــب کارگــروه مدیریــت پســماند اســتان‬ ‫رســید امــا مشــکالتی ماننــد تداخــل مــکان بــا‬ ‫دیگــر طرح هــا و نبــود اعتبــار اجــرا‪ ،‬طــرح را در‬ ‫بالتکلیفــی گذاشــت و سرنوشــت زبالــه هــای‬ ‫ویــژه اســتان نامعلــوم مانــد‪.‬‬ ‫چالش زباله های ویژه‬ ‫بــا وجــود پیشــرفت هایــی که در ســال های اخیر‬ ‫در بحــث زبالــه و پســماند داریــم امــا متاســفانه‬ ‫بــرای برخــی از زباله هــا ماننــد پســماند ویــژه هنــوز‬ ‫چاره ای اندیشــیده نشــده اســت‪ ،‬زباله هایی که‬ ‫خطرنــاک بــودن ان هــا مطــرح‪ ،‬اما ســایت و محل‬ ‫مناســبی بــرای نگهــداری از ان هــا در نظــر گرفتــه‬ ‫نشــده است‪.‬‬ ‫تــا ‪ ۲‬دهــه قبــل ایــن مشــکل شــاید در تمامــی‬ ‫اســتان ها وجــود داشــت امــا بــه مــرور حــل‬ ‫شــد و اکنــون فقــط معــدودی از اســتان ها بــا‬ ‫پســماند ویِــژه دســت و پنجــه نــرم می کننــد و‬ ‫منتظــر نــگاه ویــژه بــه پســماند ویژه انــد‪.‬‬ ‫مدیریــت پســماند ویــژه از همــان ابتــدای‬ ‫تشــکیل اســتان خراســان شــمالی مطــرح‬ ‫شــد امــا در ســایه مدیریــت زبالــه در بجنــورد‬ ‫مســکوت مانــد زیــرا در ان زمــان دپــو و‬ ‫دفــع زباله هــا در بجنــورد وضعیتــی داشــت‬ ‫کــه پســماند ویــژه را از اذهــان پــاک کــرد و‬ ‫مســووالن محیــط زیســت و شــهر بایــد بــرای‬ ‫ده هــا مشــکلی کــه از نبــود طــرح جامع پســماند‬ ‫بــه وجــود امــده بــود چــاره ای می اندیشــیدند‬ ‫مشــکلی کــه هنــوز هــم تمــام و کمــال رفــع‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه از مدت هــا قبــل‬ ‫طــرح مدیریــت پســماند ویــژه در کشــور مطــرح‬ ‫بــود و بارهــا مســووالن از مکان یابــی نقاطــی‬ ‫در کشــور بــرای دفــن پســماندهای ویــژه خبــر‬ ‫دادنــد امــا در اســتان مــا ایــن اتفــاق رخ نــداد‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو بســیاری از افــراد و شــاید برخــی‬ ‫از مســووالن خطــر ســاز بــودن پســماند ویــژه‬ ‫را زیــاد جــدی نمی گیرنــد و بــه همیــن دلیــل‬ ‫در برخــی کارخانه هــا و کارگاه هــا ایــن نــوع‬ ‫پســماند دپــو شــده و مدت هــا باقــی می مانــد‬ ‫در حالــی کــه ممکــن اســت بایــک جرقــه خطــر‬ ‫ان شــعله بکشــد‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه برخــی خصوصیــات پســماند ویــژه‬ ‫خطرنــاک بــودن ان هــا را اثبــات مــی کنــد و‬ ‫کارشناســان نیــز بــه ایــن امــر اعتــراف می کننــد‪.‬‬ ‫یک کارشناس محیط زیست در مورد پسماندهای‬ ‫ویــژه و خطرنــاک گفــت‪ :‬ایــن نــوع پســماندها‬ ‫دارای ویژگی هــای ســمی بــودن‪ ،‬انفجارپذیــری‪،‬‬ ‫اشــتعال پذیری و خورندگــی هســتند‪.‬‬ ‫ناصــر ســعیدی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه مســووالن معتقدنــد قانــون مدیریــت‬ ‫پســماندها دارای ایرادهایــی اســت کــه در ان‬ ‫متولــی اصلــی مدیریــت پســماندهای ویــژه‬ ‫مشــخص نشــده و ایــن ابهــام اجــرای قانــون را‬ ‫بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت و همچنــان ان‬ ‫را بــه تاخیــر می انــدازد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه ایــن ترتیــب زمــان می گــذرد و‬ ‫پســماندهای ویــژه کــه یکــی از خطرناک تریــن‬ ‫پســماندها بــرای ســامتی انســان ها و نابــودی‬ ‫منابــع طبیعــی هســتند در طبیعــت رهــا‬ ‫و گاهــی بــا پســماندهای خانگــی مخلــوط‬ ‫می شــوند و بقیــه پســماندها را نیــز الــوده‬ ‫می کننــد بــه طــوری کــه هــم اکنــون بســیاری از‬ ‫شــهرها بــه ویــژه کالنشــهرها بــا تولیــد انبوهــی‬ ‫از پســماندهای ویــژه مواجه انــد‪.‬‬ ‫ســعیدی بــا بیــان ایــن کــه بایــد در مــورد‬ ‫مــکان یابــی ایــن نــوع پســماند همــه جوانــب‬ ‫را در نظــر گرفــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫پیش بینی هــا و مطالعــات صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬الیــه اطالعاتــی بــرای ایــن مکان هــا‬ ‫بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد و ایــن نقــاط‬ ‫را بــرای دفــن پســماندها بــرای هــزاران ســال‬ ‫امــاده کــرد تــا در اینــده مشــکلی پیــش نیایــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬مطالعــات جداگانــه ای نیــز در‬ ‫زمینه هواشناســی‪ ،‬اب شناســی‪ ،‬زمین شناســی‬ ‫و زلزلــه‪ ،‬کاربــرد اراضــی و مطالعــات زیســت‬ ‫ محیطــی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی بایــد انجــام‬ ‫شــود تــا بــه نتیجــه مطلــوب رســید‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس محیــط زیســت بــا بیــان ایــن‬ ‫کــه در خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۴۰۰‬واحــد‬ ‫صنعتــی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی و دیگــر‬ ‫مناطــق اســتان فعــال اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫واحدهــا پســماندهای مختلفــی تولیــد می شــود‬ ‫کــه بخشــی از ان هــا پســماند ویــژه اســت کــه‬ ‫نگهــداری و امحــای ان هــا شــرایط و مــکان‬ ‫خاصــی را مــی طلبــد امــا نکتــه امیــدوار کننــده‬ ‫ایــن اســت کــه اســتان مــا صنعتــی نیســت و‬ ‫هنــوز دغدغــه اســتان های صنعتــی را نســبت بــه‬ ‫پســماندهای ویــژه نداریــم‪ ،‬امــا ایــن موضوع نمی‬ ‫توانــد‪ ،‬توجیــه کنننــده نبــود مــکان مناســبی بــرای‬ ‫نگهــداری پســماند ویــژه باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در عیــن حــال نبایــد فرامــوش‬ ‫کــرد کــه پســماند خطرنــاک حاصــل از صنایــع‬ ‫می توانــد بــرای ســامت و بهداشــت انســان‬ ‫و محیــط زیســت بســیار خطرنــاک باشــد و از‬ ‫ســویی وجــود فلــزات ســنگین در پســماند‬ ‫همــواره بــه صــورت یــک خطــر بالقــوه بــرای‬ ‫ســامت انســان محســوب می شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫فلــزات ممکــن اســت وارد چرخــه غذایــی شــوند‬ ‫و در نهایــت از بــدن انســان ســر در اورنــد‪.‬‬ ‫پسماند ویژه خانگی‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه هرچنــد صنایــع بیشــترین‬ ‫تولیــد پســماند ویــژه را دارد امــا تقریبــا ان را‬ ‫در همــه جــا می تــوان یافــت و فقــط مختــص‬ ‫صنایــع نیســت‪.‬‬ ‫باتری هــای قلمــی و ضایعــات الکترونیکــی در‬ ‫بیــن پســماند خانگــی دیــده می شــود و حتــی در‬ ‫برخــی مواقــع پســماند ویــژه را در بیــن زباله هــای‬ ‫بیمارســتانی هــم می تــوان دیــد و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه در بخش هــای مختلــف دیگــری ماننــد‬ ‫پاالیشــگاه ها‪ ،‬نیروگاه هــا‪ ،‬صنایــع پتروشــیمی و‬ ‫واحدهــای ذوب فلــزات بــا انبوهــی از تولیــد ایــن‬ ‫نــوع پســماندها مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس باقی مانــده اســید‬ ‫واحدهایــی کــه بــا اســید کار می کننــد و ســموم‬ ‫تاریــخ مصــرف گذشــته و از رده خــارج نیــز جــزو‬ ‫پســماندهای ویــژه هســتند‪.‬‬ ‫ســعیدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــار دقیقــی از‬ ‫وضعیــت تولیــد پســماندهای ویــژه خــارج از‬ ‫صنایــع نداریــم و ایــن درحالــی اســت تمــام‬ ‫پســماندهای ویــژه دارای اهمیــت هســتند و‬ ‫بایــد از روش هــای روز دنیــا بــرای مدیریــت ان هــا‬ ‫اســتفاده کــرد بــه عنوان مثــال در واحدهــای ذوب‬ ‫فلــزات بــا ذوب خــاک معــادن پســماندهای ویــژه‬ ‫تولیــد می شــود بــه طــوری کــه حــدودا از یــک تــن‬ ‫خــاک ‪ ۱۵‬درصــد مــاده اصلــی حاصــل می شــود‬ ‫و بقیــه یعنــی ‪ ۸۵‬درصــد باطلــه اســت کــه بایــد‬ ‫مدیریــت و کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم چنیــن واحدهــای تولیدکننــده‬ ‫پســماند براســاس قانــون بایــد پســماندهای خــود‬ ‫را امحا کنند و اگر توان الزم را ندارند از مشاوران‬ ‫تخصصــی اســتفاده کننــد و تولیدکننــدگان‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه به شــرکت هــای پیمانکاری‬ ‫و مشــاوران زیســت محیطــی از تــوان علمــی و‬ ‫تجربــه ان هــا اســتفاده کننــد تــا کم کــم زمینــه‬ ‫تخصصــی ایــن بخــش گســترش یابــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشناســا محیــط زیســت افــزود‪ :‬تــا زمانــی‬ ‫کــه ســایت نگهــداری از ایــن نــوع پســماند در‬ ‫اســتان وجــود نداشــته باشــد بایــد محیــط زیســت‬ ‫نظــارت هــای دقیــق تــری داشــته باشــد و فقــط بــه‬ ‫خــود اظهــاری صنایــع در ایــن مــورد اکتفا نکنــد زیرا‬ ‫هــر کــدام از پســماندها در هــر بخــش و متناســب‬ ‫بــا نــوع تولیــد و خصوصیــات شــیمیایی و فیزیکــی‬ ‫ان بایــد بــه روش ویــژه ای امحــا شــود و اگــر جــز‬ ‫ایــن باشــد الودگــی شــیمیایی نیــز بــر الودگی هــای‬ ‫محیــط بــا انتشــار ایــن بخــش از پســماندهای ویــژه‬ ‫اضافــه مــی شــود و منابــع اب و خــاک را بــه صــورت‬ ‫جبران ناپذیــری الــوده مــی کنــد‪.‬‬ ‫تفسیرهای متفاوت از قوانین‬ ‫یکــی از مســووالن اســتان کــه مایــل بــه ذکــر‬ ‫نــام خــود در ایــن گــزارش نیســت نیــز گفــت‪ :‬در‬ ‫مــورد پســماندهای ویــژه و مشــکالتی کــه بــرای‬ ‫نگهــداری از ان وجــود دارد ابهاماتــی وجــود‬ ‫دارد کــه بــه تفســیرهای گوناگــون از قانــون ایــن‬ ‫بخــش بــاز مــی گــردد و در واقــع قوانیــن بایــد‬ ‫اصــاح و کاربــردی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از یــک طــرف بر اســاس ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫مدیریــت پســماند محل هــای دفــن پســماندهای‬ ‫ویــژه بــر اســاس ضوابــط زیس ـت محیطی توســط‬ ‫وزارت کشــور و بــا هماهنگــی ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت و وزارت جهــاد کشــاورزی بایــد‬ ‫مشــخص شــود امــا در حالــی کــه وزارت کشــور‬ ‫مســئولیتی بــرای پســماندهای ویــژه نــدارد و در‬ ‫مــاده ‪ ۲۲‬قانــون مدیریــت پســماند امــده اســت که‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بایــد بــا رعایــت‬ ‫مــاده قانونــی کــه بــه مســوولیت ســازمان های‬ ‫تولیدکننــده اشــاره کــرده اســت مکان هایــی را‬ ‫بــرای ایــن امــر بــه وزارت کشــور و وزارت صنعــت‬ ‫پیشــنهاد کنــد‪ ،‬امــا دربــاره ادامــه ان توضیحــی‬ ‫نــداده اســت و تــوپ پســماند ویــژه هــم چنــان از‬ ‫ایــن زمیــن بــه ان زمیــن پــاس داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه هــر حــال‪ ،‬حــل مشــکل‬ ‫پســماند ویــژه بــه یــک اجمــاع اســتانی بــاز می گردد‬ ‫بــه طــوری کــه در بســیاری از اســتان ها بــا وجــود‬ ‫ابهامــات قانونــی مکانــی بــرای پســماند ویــژه در‬ ‫نظرگرفتــه شــده و در برخــی از اســتانها هنــوز بــه‬ ‫ایــن اجمــاع نرســیده انــد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۴۱۰‬تن پسماند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن مــورد گفــت‪ :‬ماهانــه‬ ‫‪ ۴۱۰‬تٌــن پســماند صنعتــی‪ ،‬عــادی و جامــد در‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی خراســتان شــمالی تولیــد‬ ‫مــی شــود کــه ‪ ۴۰۰‬تــن از ایــن حجــم پســماند‬ ‫صنعتــی اســت و ‪ ۳۵۴‬تــن از ‪ ۴۰۰‬تــن پســماند‬ ‫صنعتــی تولیــد شــده در شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫اســتان بازیافــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت بــا بیــان ایــن کــه در شــهرک های‬ ‫اســتان‪ ،‬پســماند ویــژه نداریــم مــی گویــد‪ :‬حجــم‬ ‫فاضــاب تولیــد شــده ماهانــه در شــهرک هــا نیــز‬ ‫‪۳۰‬هــزار متــر مکعــب اســت کــه نیمــی از حجــم‬ ‫فاصــاب تولیــد شــده صنعتــی اســت و از دیگــر‬ ‫ســو ‪ ۱۱‬هــزار متــر مکعــب از فاضــاب تولیــد شــده‬ ‫در شــهرک ها در هــر مــاه تصفیــه و برای ابیــاری در‬ ‫فضــای ســبز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫یک میلیون تن پسماند صنعتی‬ ‫معاون محیط زیســت انســانی اداره کل حفاظت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی در ایــن مــورد‬ ‫گفــت‪ :‬ســاالنه نزدیــک بــه یــک میلیــون تٌــن‬ ‫پســماند صنعتــی در ایــن اســتان تولیــد مــی شــود‬ ‫کــه بخــش بســیار زیــادی از ان قابلیــت بازگشــت‬ ‫بــه چرخــه تولیــد دارد‪.‬‬ ‫حســین هراتــی افــزود‪ :‬عمــده پســماندهای‬ ‫صنعتــی و ویــژه در صنایــع بــزرگ اســتان تولیــد‬ ‫می شــود کــه بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد از ان قابــل‬ ‫بازیافــت اســت و بخــش کمــی از پســماندهای‬ ‫صنعتــی و ویــژه تولیــدی کارخانــه هــای اســتان‪،‬‬ ‫بــرای دفــن بــه ســایر اســتان هــا منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬یــک نــوع پســماند تولیــدی‬ ‫در واحــد پتروشــیمی خراســان اکنــون بــرای‬ ‫تولیــد چســب مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و‬ ‫پسماندهای تولیدی در مجتمع صنعتی اسفراین‬ ‫هــم در صنایــع پاییــن دســتی و یــا ســایر صنایــع‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫هراتــی بــا اشــاره بــه اینکــه خراســان شــمالی‬ ‫دفنــگاه پســماند صنعتــی و ویــژه نــدارد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه‪ ،‬مــکان یابــی دفنــگاه از‬ ‫تکالیــف حفاظــت محیــط زیســت و اکنــون ایجــاد‬ ‫ایــن ســایت در مرحلــه امــکان ســنجی و مطالعــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۱۴‬ســال پیــش‬ ‫جانمایــی زمیــن بــرای ایجــاد دفنــگاه زباله هــای‬ ‫صنعتــی اســتان توســط مشــاوران انجــام شــد امــا‬ ‫بــه علــت مشــکالت اجتماعــی و اعتــراض مــردم‬ ‫نســبت بــه جانمایــی ان‪ ،‬اجــرای ایــن ســایت دچــار‬ ‫وقفــه شــد و در ســالهای بعــد هــم بــه دالیلــی‪،‬‬ ‫مســکوت مانــد امــا از ‪ ۲‬ســال گذشــته پیگیــری هــا‬ ‫بــرای ایجــاد دفنــگاه در حــال انجــام اســت و امیــد‬ ‫مــی رود تــا مطالعــه ایــن ســایت تکمیــل شــود و در‬ ‫ســال اتــی ایجــاد دفنــگاه وارد فــاز اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫هراتــی بــا بیــان اینکــه دفنــگاه پســماند صنعتــی‬ ‫و ویــژه در جنــوب اســتان ایجــاد مــی شــود‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایجــاد ایــن ســایت بــرای بخــش خصوصی‬ ‫مــی توانــد درامــد زا باشــد و بــا توجــه بــه داشــتن‬ ‫صرفــه اقتصــادی‪ ،‬بخش خصوصی راغب بــه ورود‬ ‫بــه ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه اســت و اگرچــه‬ ‫هزینــه هــای ایجــاد ســایت دفــن پســماند صنعتــی‬ ‫توســط وزارت کشــور تامیــن مــی شــود امــا رویکــرد‬ ‫مــا ورود بخــش خصوصــی بــه ایــن امــر اســت‪.‬‬ ‫معاون محیط زیســت انســانی اداره کل حفاظت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫هــر اســتانی بایــد ســایت مخصــوص پســماند ویــژه‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در بازدیدهــای دوره ای کــه از‬ ‫صنایــع مــی شــود محــل نگهــداری از پســماندهای‬ ‫ویــژه بازرســی می شــود و صنایــع خــود اظهــاری می‬ ‫کننــد و هــم مــا و هــم صنایــع اســتان در ایــن مــورد‬ ‫حســاس هستیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن که پســماند ویژه مانند زباله های‬ ‫عــادی نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن پســماندها در ظــروف‬ ‫پلــی اســتیل در داخــل زمینــی کــه ایزولــه شــده‬ ‫قــرار داده مــی شــود و از ســوی دیگــر زمانــی کــه‬ ‫ایــن پســماند زیــاد مــی شــود بــا ایــن نهــاد مکاتبــه‬ ‫مــی شــود تــا چنــد شــرکت بازیافــت بــا هماهنگــی‬ ‫محیــط زیســت پســماند را منتقــل می کننــد تــا در‬ ‫صــورت قابــل بازیافــت نبــودن به شــکل اصولــی از‬ ‫ان نگهــداری شــود‪.‬‬ ‫نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪،‬‬ ‫پتروشــیمی خراســان (بجنــورد)‪ ،‬الومینــای ایــران‬ ‫(جاجــرم)‪ ،‬ریختــه گــری و لولــه گســتر اســفراین از‬ ‫جملــه صنایــع مــادر خراســان شــمالی اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ ۶۶ :‬هــزار و ‪ ۹۸۷‬نفــر از ســاکنان شــهرهای‬ ‫اســتان از ســال ‪ ۸۸‬تاکنــون بــرای خانـه دار شــدن در طــرح اقــدام ملــی مســکن و در ادامــه بــا تغییــر نــام در طــرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن نام نویســی کردنــد‪.‬‬ ‫اســدالله پناه یــزدان اظهارداشــت‪ :‬از ایــن تعــداد تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۶۳‬نفــر تاییــد نهایــی شــدند کــه هــزار و ‪ ۳۵۴‬نفــر از‬ ‫انــان اقــدام بــه افتتــاح حســاب کــرده و هــزار و ‪ ۴۶‬نفــر نیــز وجــه الزم را واریــز کردنــد‪.‬‬ ‫پناه یــزدان بــا بیــان اینکــه بیــش از ‪ ۴۹‬هــزار نفــر از کل ثبت نامی هــا مســکن شــهری در گلســتان مربــوط بــه طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن اســت‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬نفــر از متقاضیــان حائــز شــرایط شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۶۷‬هزار شهروند‬ ‫گلستانی برای‬ ‫خانه دار شدن‬ ‫م کردند‬ ‫ثبت نا ‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬دی ‪1400‬‬ ‫ان ها زنده اند «ما معتقد‬ ‫به این حقایق هستیم»‬ ‫بهتر است در زمان اب بندی‬ ‫از این امور‪ ،‬پرهیز کنیم‬ ‫کســی کــه شــخصیتی را تشــخیص داد خائــن بــه دیــن و مملکــت‬ ‫اســت تــرس از کشــته شــدن نــدارد‪ .‬ان هــا زنــده انــد‪ .‬مــا معتقــد بــه‬ ‫ایــن حقایــق هســتیم‪ ».‬قتــل رزم ارا در دل رژیــم چنــان وحشــتی‬ ‫انداخــت کــه دولــت بعــدی (حســین عــاء) نتوانســت بــا ملــی شــدن‬ ‫صنعــت نفــت مخالفتــی نمایــد و مجبــور بــه اســتعفا گردیــد و‬ ‫مجلــس‪ ،‬مصــدق را بــه نخســت وزیــری انتخــاب کــرد‪.‬‬ ‫نمی گویم سمندر‬ ‫یا پروانه باش چون‬ ‫به فکر سوختن‬ ‫افتاده ای مردانه باش‬ ‫شــهید ســیدمجتبی نواب صفوی در ســال ‪1303‬ش در خانی اباد‬ ‫تهــران بــه دنیــا امــد و پــس از اتمــام دروس ابتدایــی‪ ،‬بــه ابــادان‬ ‫ســفر کــرد‪ .‬ســید مجتبــی ســپس بــرای ادامــه تحصیــل بــه نجــف‬ ‫اشــرف مهاجرت نمود و در ان جا از محضر مدرســین حوزه علمیه‬ ‫نجــف اشــرف بهره منــد گردیــد‪ .‬وی پــس از چهــار ســال اقامــت در‬ ‫نجــف بــه دســتور ایــت اللَّه سیدابوالحســن اصفهانی جهــت مبارزه‬ ‫بــا کجروی هــای کســروی بــه ایــران امــد و بــا تشــکیل «جمعیــت‬ ‫فداییــان اســام» بــه مبــارزه بــا بدخواهــان و بداندیشــان پرداخــت‪.‬‬ ‫تــرور وابســتگان اســتعماری ماننــد احمــد کســروی‪ ،‬عبدالحســین‬ ‫هژیــر‪ ،‬علــی رزم ارا و حســین عــاء از جملــه فعالیت هــای سیاســی‬ ‫ایــن جمعیــت می باشــد‪.‬‬ ‫شــهید نــواب صفــوی همچنیــن بــا حکومــت دکتــر مصــدق بــه خاطــر‬ ‫عــدم عمــل بــه احــکام اســامی بــه مخالفــت برخاســت و بــه همیــن‬ ‫جهــت در ایــام نخســت وزیــری مص ـدّق‪ ،‬دســتگیر و بــه زنــدان افتــاد‬ ‫و تــا ســقوط حکومــت مصــدق در زنــدان بــود‪ .‬ســرانجام ایــن مجاهــد‬ ‫خســتگی ناپذیــر بــه همــراه ســه تــن از همرزمانــش بــه نــام های خلیل‬ ‫طهماســبی‪ ،‬مظفــر علــی ذوالقــدر و ســیدمحمد واحــدی در بیــدادگاه‬ ‫رژیــم پهلــوی محکــوم و در صبحــگاه ‪ 27‬دی ‪ 1334‬شمســی تیربــاران‬ ‫شــده و بــه خیــل شــهدا پیوســتند‪ .‬بدیــن ترتیــب پرونــده ده ســال‬ ‫فعالیــت سیاســی و اجتماعــی جمعیــت فداییــان اســام بســته شــد و‬ ‫جنایــت دیگــری در پرونــده ســیاه خانــدان پهلــوی ثبــت گردیــد‪.‬‬ ‫سب َ َّ‬ ‫بیل الله ِ اَمْواتا ًبَلْ اَحْیاء ٌ‬ ‫ن قُتِلوُا فی َ‬ ‫زندگی نامه و َ ال تَح ْ َ‬ ‫ن الَّذی َ‬ ‫س ِ‬ ‫ن(‪ )1‬ســید مجتبــی تهرانــی معــروف بــه نــواب صفوی‪،‬‬ ‫عِنـْد َ رَب ِّهِـ ْم یُرْزَقُــو َ‬ ‫در ســال ‪ 1303‬شمســی در خانــواده ای روحانــی و اصیــل در خانــه‬ ‫محقــری در خانــی ابــاد تهــران قــدم بــه عرصــه ی وجود گذاشــت‪ .‬وی با‬ ‫عالقــه و عشــقی وصــف ناشــدنی بــه روحانیــت و بــه قصــد ادامــه راه ابا‬ ‫و اجــداد خــود‪ ،‬در اواخــر ســال ‪ ،1320‬پــس از طــی تحصیالت ابتدایی و‬ ‫متوسطه‪ ،‬رهسپار حوزه علمیه نجف اشرف شد‪ .‬شهید از طرف مادر‬ ‫بــه ســادات دُرچــه اصفهــان منتســب و از طــرف پــدر میرلوحــی اســت‪.‬‬ ‫شهید عنوان نواب صفوی را از خاندان مادر به ارث برده است‪.‬‬ ‫پدر او مرحوم ســید جواد میرلوحی‪ ،‬دانشــمندی روحانی بود که‬ ‫در اثــر فشــار حکومــت رضاخــان مجبــور بــه تــرک لبــاس روحانیــت‬ ‫شــد‪ ،‬امــا از طریــق تصــدی وکالــت دادگســتری همچنــان بــه داد‬ ‫مظلومــان مــی رســید‪ .‬مرحــوم ســید جــواد در ســال ‪ 1314‬یــا ‪ 15‬در‬ ‫اثــر مشــاجره و درگیــری لفظــی بــا (داور) وزیــر عدلیــه ی رضاخــان‪،‬‬ ‫غیــرت علویــش بــه جــوش امــد و یــک ســیلی نثــار وی کــرد کــه در‬ ‫اثــر ان ســه ســال بــه زنــدان افتــاد‪.‬‬ ‫شــهید پــس از ورود بــه نجــف اشــرف‪ ،‬بــدون کوچکتریــن درنگــی‬ ‫بــه فراگیــری مقدمــات پرداخــت و روابــط تنگاتنگــی بــا علمــای‬ ‫دلســوز و بیــدار و مبــارز از جملــه صاحــب کتــاب جهانــی و کــم نظیر‬ ‫الغدیــر‪ ،‬ایــت اللــه عالمــه امینــی قــدس ســره برقرار کــرد‪ .‬ایت الله‬ ‫خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب دربــاره ی شــهید مــی فرماینــد‪)2(:‬‬ ‫بایــد گفــت کــه اولیــن جرقــه هــای انگیــزش انقالبــی اســامی بــه‬ ‫وســیله ی نــواب در مــن بــه وجــود امــد و هیــچ شــکی نــدارم کــه‬ ‫اولیــن اتــش را در دل مــا نــواب روشــن کــرد‪.‬‬ ‫اعــدام انقالبــی کســروی و اعــام موجودیــت فداییــان اســام بعــد از‬ ‫شــهریور ‪ 1320‬و فراگیــر شــدن جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬ایــران نیــز گرفتــار‬ ‫شــرایط دشــواری شــد‪ ،‬از یک طرف مورد تجاوز متفقین قرار گرفت‪ ،‬و‬ ‫از طرف دیگر ســود جویانی قلم به مزد و اجیر‪ ،‬از ازادی ســوء اســتفاده‬ ‫می کردنــد و از طریــق ترویــج فرهنــگ غربــی بــه جــان مســلمانان افتاده‬ ‫بودنــد و درصــدد بودنــد تــا انچــه رضاخان از طریق زور قلدری نتوانســته‬ ‫بــود انجــام دهــد‪ ،‬از طریــق قلــم و نــگارش بــا مخــدوش نمــودن تاریــخ‬ ‫اســام انجــام دهنــد‪« .‬احمــد کســروی» از جملــه افــرادی بــود کــه خــط‬ ‫معــارض و مهاجــم علیــه اســام تشــیع را دنبــال می کــرد‪.‬‬ ‫او نه تنها در کتاب «شــیعی گری» به روحانیت‪ ،‬مقدســات اســامی‪،‬‬ ‫پیشــوایان مذهــب تشــیع و امامــان بحــق و معصــوم علیهم الســام‬ ‫حملــه مــی کــرد‪ ،‬بلکــه در کتــاب هــای صوفــی گــری‪ ،‬بهاییگــری‪،‬‬ ‫مادی گــری و حتــی تاریــخ مشــروطیت‪ ،‬مقدســات دینــی و روحانیــت‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪464‬‬ ‫را مــورد حملــه قــرار داد‪ .‬نــواب بــا کتــاب هــای کســروی در نجــف اشــنا‬ ‫شــد و موجــی از احساســات مذهبــی و دینــی وجــودش را فــرا گرفــت‪.‬‬ ‫کتــاب هــا را نــزد علمــا بــرد و از ان هــا نظــر خواســت‪ .‬همــه حکــم‬ ‫بــه مهــدور الــدم بــودن نویســنده ی کتاب هــا دادنــد‪ .‬ســید در اواخــر‬ ‫‪ ،1323‬وارد تهــران شــد و بــدون درنــگ بــه خانــه ی کســروی رفت و او‬ ‫را از گفتن و نوشتن سخنان توهین امیز به اسالم و ائمه ی شیعه‬ ‫علیهــم الســام و روحانیــت برحــذر داشــت و وقتــی مطمئــن گردیــد‬ ‫کــه وی اصــاح پذیــر نیســت‪ ،‬امــاده ی اجرای حکم الهی شــد‪ .‬شــهید‬ ‫نواب در هشــتم اردیبهشــت ‪ ،1324‬در ســر چهارراه حشــمت الدوله‬ ‫بــه کســروی حملــه کــرد ولــی توســط پلیــس دســتگیر و زندانــی شــد‪.‬‬ ‫بعــد از ازادی از زنــدان‪ ،‬موجودیــت فداییــان اســام را طــی یــک‬ ‫اعالمی ـه ی رســمی بــا جمل ـه ی هوالعزیــز و تیتــر « دیــن و انتقــام»‬ ‫اعــام کــرد و اعــدام کســروی را پیگیــری نمــود نــواب صفــوی بــه‬ ‫تدریــج بــا جاذبـه ی خــود‪ ،‬جوانانــی چــون شــهید ســید حســین امامی‬ ‫را جــذب نمــود و امامــی در ‪ 20‬اســفند ‪ ،1324‬بــر کســروی یــورش‬ ‫بــرد و او را زیــر ضربــات اســلحه ی ســرد و گــرم قــرار داد و چــون‬ ‫فرشــته ی قهــر جانــش را گرفــت‪ .‬فداییــان اســام و مجریــان حکــم‬ ‫الهــی دســتگیر شــدند و خبــر اعــدام انقالبــی کســروی در همــه جــا‬ ‫منتشــر شــد و مــردم مســلمان را غــرق در شــادی و ســرور نمــود‪.‬‬ ‫بعــد از ســال ‪ ،1327‬کــه جنبــش ملــی شــدن صنعــت نفــت بــه اوج‬ ‫خــود رســید و فعالیــت گــروه هــای مخالــف رژیم علنی شــد و اقلیت‬ ‫موجــود در مجلــس مانــع تصویــب قــرار داد «گــس گلشــاییان»‬ ‫گردیــد‪ ،‬رژیــم اســتبدادی شــاه بــرای ایــن کــه حتــی اقلیــت مخالفــی‬ ‫نیــز وارد مجلــس نشــود‪ ،‬توســط «هژیــر» دســت بــه تقلــب در‬ ‫انتخابــات زد و بــه بهان ـه ی تــرور شــاه و دســت داشــتن ایــت اللــه‬ ‫کاشــانی در ایــن تــرور‪ ،‬ایشــان را بازداشــت و بــه لبنــان تبعیــد کــرد‪.‬‬ ‫فداییــان اســام «هژیــر» را اعــدام انقالبــی کردنــد و بــا نامــزد نمــودن‬ ‫ایت الله کاشــانی و مصدق‪ ،‬گروه اقلیت دوباره به مجلس راه یافت‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه نــواب میانــه ی خوبــی بــا ملــی گراهــا نداشــت‪ ،‬امــا بــا‬ ‫توجــه بــه رهبریــت ایــت اللــه کاشــانی و بــه منظــور وحــدت مبــارزات‬ ‫اســامی و ملــی‪ ،‬از همگامــی و همراهــی بــا ان هــا دریــغ نورزیــد‪.‬‬ ‫اعدام انقالبی رزم ارا‬ ‫رزم ارا نخســت وزیــر رژیــم پهلــوی و دســت نشــانده ی انگلســتان‪ ،‬بــا‬ ‫ملــی شــدن صنعــت نفــت بــه شــدت مخالفــت مــی کــرد و مــی گفــت‬ ‫کــه ملــت ایــران توانایــی و لیاقــت اداره ی ایــن صنعــت عظیــم را نــدارد و‬ ‫بــه عناویــن مختلــف در تصویــب ایــن قانــون در مجلــس شــورای ملــی‬ ‫کارشــکنی مــی کــرد‪ .‬در روز ‪ 16‬اســفند ‪ 1329‬زمانــی کــه اتومبیــل رزم ارا‬ ‫جلــوی مســجد امــام (شــاه ســابق) توقــف کــرد و نخســت وزیــر جهــت‬ ‫شــرکت در ختــم ایــت اللــه فیــض قصــد ورود بــه صحــن مســجد را‬ ‫داشــت‪ ،‬خلیــل طهماســبی بــی درنــگ از پشــت ســر بــا شــلیلک ســه‬ ‫گلولــه او را از پــای دراورد و خــود نیــز توســط مامــوران دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫او در بازجویــی مــی گویــد‪ :‬مــن نمــی گویــم ســمندر بــاش یــا پروانــه‬ ‫بــاش چــون بــه فکــر ســوختن افتــاده ای مردانــه بــاش بلــی مــن‬ ‫طهماســبی هســتم و باکی از کشــته شــدن ندارم‪ ،‬برای این که خدای‬ ‫ـبیل اللـه ِ اَمْواتــا ً‬ ‫ســب َ َّ‬ ‫ن قُتِلـوُا فــی َ‬ ‫متعــال مــی فرمایــد‪ :‬و َ ال تَح ْ َ‬ ‫ن الَّذیـ َ‬ ‫سـ ِ‬ ‫ن پــس شــما ایــن را مســلم بدانیــد کســی‬ ‫بـَلْ اَحْیــاء ٌ عِنـْد َ رَب ِّهِـ ْم یُرْزَقُــو َ‬ ‫کــه شــخصیتی را تشــخیص داد خائــن بــه دیــن و مملکــت اســت ترس‬ ‫از کشــته شــدن نــدارد‪ .‬ان هــا زنــده انــد‪ .‬مــا معتقــد بــه ایــن حقایــق‬ ‫هســتیم‪ ».‬قتــل رزم ارا در دل رژیــم چنــان وحشــتی انداخــت کــه‬ ‫دولــت بعــدی (حســین عــاء) نتوانســت بــا ملــی شــدن صنعــت نفــت‬ ‫مخالفتــی نمایــد و مجبــور بــه اســتعفا گردیــد و مجلــس‪ ،‬مصــدق را بــه‬ ‫نخســت وزیــری انتخــاب کــرد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه کاشــانی در مصاحب ـه ای در رابطــه بــا قتــل رزم ارا چنیــن‬ ‫اظهــار نظــر کــرد‪« :‬ایــن عمــل (هالکــت رزم ارا) بــه نفــع ملــت ایــران‬ ‫بــود و ان گلولــه و ضربــه عالیتریــن و مفیدتریــن ضربـه ای بــود کــه بــه‬ ‫پیکــر اســتعمار و دشــمنان ملــت ایــران وارد امــد» و در مصاحب ـه ای‬ ‫دیگــر اظهــار مـی دارد‪ ...« :‬نخســت وزیــر مقتــول در زمــان حیــات خــود‬ ‫از منافــع شــرکت نفــت جنــوب و سیاســت اســتعماری انگلســتان بــه‬ ‫شــدت حمایــت مــی کرد‪.‬چــون عمــوم طبقــات مــردم ایــران بــا تصمیــم‬ ‫قطعــی و خلــل ناپذیــری بــرای کوتــاه کــردن دســت طمــع سیاســت‬ ‫اســتعماری نفــت جنــوب قیــام کــرده بودنــد‪ ،‬پافشــاری رزم ارا بــرای‬ ‫مقــاوت در مقابــل افــکار عمومــی ملــت ایــران و حمایــت از شــرکت‬ ‫نفــت باعــث خشــم شــدید و عمومــی مــردم ایــران گردیــد و جوانــی‬ ‫غیور‪ ،‬وطن پرســت و متدین از میان مردم ایران برخاســت و نخســت‬ ‫وزیــر بیگانــه پرســت را بــه جــزای اعمــال خــود رســانید‪ )3(...‬در مــرداد‬ ‫‪ ،1331‬مــاده ی واحــدی بــه تصویــب مجلــس رســید کــه چــون خیانــت‬ ‫حاجــی علــی رزم ارا بــر ملــت ایــران ثابــت گردیــده‪ ،‬هــر گاه قاتــل او‬ ‫اســتاد خلیــل طهماســبی باشــد بــه موجــب ایــن قانــون مــورد عفــو قــرار‬ ‫می گیرد‪.‬دیــن ترتیــب در ‪ 23‬ابــان همــان ســال‪ ،‬طهماســبی پــس از‬ ‫دو ســال و انــدی از زنــدان ازاد گردیــد‪ )4(.‬ایــت اللــه کاشــانی در پــی‬ ‫ازادی شــهید طهماســبی او را بــه عنــوان «شمشــیر بــرّان اســام» و‬ ‫«مجــری اراده و افــکار ملــت ایــران» مــورد ســتایش قــرار داد‪ )5(.‬پایــان‬ ‫کار فداییــان اســام فداییــان اســام از راه تشــکیل جلســات تفســیر‬ ‫قــران و اســام شناســی بــر اســاس مکتــب تشــیع‪ ،‬بــه فعالیــت خــود‬ ‫ادامــه مــی دادنــد و پرچــم ســبز و ســفید خــود را بــا کلمــات زیبــای‬ ‫«الالــه اال اللــه‪ ،‬محمــد رســول اللــه و علــی ولــی اللــه» اراســته بودنــد‪.‬‬ ‫در ان موقــع در دولــت حســین عــاء پیوســتن ایــران بــه پیمــان بغــداد‬ ‫مطــرح بــود کــه در حقیقــت ایــران یکــی از اقمــار منطقــه ی انگلیــس و‬ ‫امریــکا مــی شــد‪ .‬فداییــان اســام در ‪ 25‬ابــان کــه عــاء بــرای شــرکت‬ ‫در ختــم مرحــوم ســید مصطفــی کاشــانی وارد مســجد امــام (شــاه‬ ‫ســابق) شــد توســط مظفــر ذوالقــدر هــدف قــرار گرفــت امــا گلولــه بــه‬ ‫او اصابــت نکــرد و جــان ســالم بــه در بــرد‪ .‬در اول اذر ‪ ،1334‬نــواب و‬ ‫خلیــل طهماســبی و عبدالحســین واحــدی و جمعــی دیگــر از فداییــان‬ ‫اســام دســتگیر شــدند و در یــک محاکمــه ی فرمایشــی نــواب‪ ،‬ســید‬ ‫محمــد واحــدی و مظفــر ذوالقــدر محکــوم بــه اعــدام و همگــی در حالی‬ ‫کــه اذان مــی گفتنــد‪ ،‬تیربــاران شــدند‪.‬‬ ‫جمعیــت فداییــان اســام و بخصــوص رهبــر ان‪ ،‬نــواب صفــوی و‬ ‫معــاون او‪ ،‬ســید عبدالحســین واحــدی در تقویــت و روی کار امــدن‬ ‫جبهــه ی ملــی و تصویــب ملــی شــدن صنعــت نفــت ایــران و انتخاب‬ ‫اعضــای جبه ـه ی ملــی بــه نمایندگــی مجلــس بازگشــت ایــت اللــه‬ ‫کاشــانی از تبعیــد‪ ،‬نقــش اساســی داشــتند و اگــر قیــام مســلحانه ی‬ ‫ان هــا نمــی بــود و رژیــم پهلــوی از ایــن جمعیــت حســاب نمی بــرد‪،‬‬ ‫هیــچ یــک از مــوارد یــاد شــده عملــی نمــی شــد‪ .‬نامــه ی شــهید نــواب‬ ‫صفــوی بــه دکتــر مصــدق(‪ )6‬شــهید قبــل از کودتــای ‪ 28‬مــرداد‬ ‫‪ ،1332‬در نامـه ای بــه دکتــر مصــدق او را از ســقوط دولــت بــا خبــر و‬ ‫بــه وی جهــت اجــرای احــکام الهــی هشــدار مــی دهــد‪.‬‬ ‫«هــو العزیــز اقــای دکتــر محمــد مصــدق نخســت وزیــر پس از ســام‪،‬‬ ‫شــما و مملکــت در ســخت تریــن سراشــیب ســقوط قــرار گرفتــه ایــد‪.‬‬ ‫چنانچــه احســاس کــرده و معتقــد شــده باشــید کــه نجاتبخــش شــما‬ ‫مملکــت‪ ،‬اجــرای برنامــه ی مقــدس پیغمبــر اکــرم صلــی اللــه علیه واله‬ ‫مــی باشــد و پــس از تمــام جریانــات گذشــته امــاده ی اجــرای احــکام‬ ‫مقــدس اســام باشــید‪ ،‬قــول مــی دهــم کــه شــما و مملکــت را بــه‬ ‫یــاری خــدای توانــا و بــه برکــت اجــرای احــکام و تعالیــم عالیــه ی اســام‬ ‫از هــر بدبختــی و ســقوط و فســادی حفــظ نمــوده‪ ،‬بــه منتهــای عــزت‬ ‫و ســعادت معنــوی و اقتصــادی برســانم‪ 8 ».‬شــوال المکــرم ه‪.‬ق‬ ‫‪ 30 1372‬خــرداد مــاه ه‪.‬ق ‪ 1332‬شــهید از زبــان همســرش خانــم‬ ‫«نیرالســادات احتشــام رضــوی» چنیــن مــی گویــد‪ ...« :‬خــدا رحمــت‬ ‫کنــد‪ ،‬مــادرش مــی فرمــود‪ :‬نــواب یــک اســتعداد خاصــی داشــت‪ ...‬ایــن‬ ‫قــدر اســتعدادش فــوق العــاده بــود کــه ســالی دو کالس مــی خوانــد‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن کــه دوران ابتدایــی تمــام مــی شــود در دبیرســتان صنعتــی‬ ‫«ایــران – المــان» شــروع بــه درس خوانــدن مــی کنــد‪ ...‬و در همــان‬ ‫دوران تحصیــل بــه نفــع اســام و علیــه پهلــوی مبــارزه مــی کنــد‪.‬‬ ‫او یــک حالــت مبــارزه و یــک روح بــا شــهامتی داشــت کــه عجیــب‬ ‫بــود‪ .‬در همــان زمــان‪ ،‬مجلــس قانونــی را تصویــب مــی کنــد کــه نــواب‬ ‫مخالفــت مــی کنــد و ‪ 1500‬و ‪ 1600‬نفــر از دانــش امــوزان را جمــع‬ ‫می کنــد و تظاهراتــی را جلــوی مجلــس راه می انــدازد کــه رژیــم را‬ ‫وا مــی دارد تــا درخواســت فــوق را بپذیــرد‪ .‬امــا نــواب و همراهانــش‬ ‫پذیــرش زبانــی را کافــی ندانســته‪ ،‬درخواســت پذیــرش مکتــوب‬ ‫موضــوع را می کننــد‪ .‬لکــن عوامــل رژیــم بــه جــای پاســخ مثبــت‬ ‫اقــدام بــه تیرانــدازی می کننــد کــه در نتیجــه یــک نفــر بــه شــهادت‬ ‫مــی رســد‪ ...‬بعــد از ایــن کــه دیپلــم می گیــرد بــه ابــادان مــی رود وارد‬ ‫شــرکت نفــت می شــود‪ .‬ان جــا کــه کار می کننــد یکــی از متخصصیــن‬ ‫انگلیســی بــه یکــی از کارگرهــا ســیلی می زند‪.‬اقــای نــواب بســیار‬ ‫برانگیختــه مــی شــود و می گویــد‪ :‬وای بــر شــما کــه یــک کارگــر ایرانــی‬ ‫را یــک انگلیســی بزنــد و همــه ســکوت کننــد‪ ،‬در حالــی کــه انــان در‬ ‫کشــور مــا هســتند و از منافــع مــا اســتفاده می کننــد‪ ،‬و یک عــده کارگر‬ ‫را علیــه انــان جمــع مــی کنــد‪ .‬ان متخصــص انگلیســی می ایــد و عــذر‬ ‫خواهــی مــی کنــد‪ ،‬ولــی شــهید نــواب می گویــد‪ ،‬نــه خیــر بایــد قصاص‬ ‫بشــود‪ ،‬کــه ایــن امــر منجــر بــه شــورش می گــردد‪ .‬ان گاه تصمیــم‬ ‫می گیرنــد نــواب را از بیــن ببرنــد کــه دوســتان نــواب او را مخفیانــه‬ ‫از بصــره بــه عــراق مــی فرســتند‪ .‬نامــه ی شــهید بــه فرزنــد خویــش‬ ‫شــهید در فروردیــن ‪ ،1334‬خطــاب بــه فرزنــدش مهــدی‪ ،‬ایــن نامــه‬ ‫را می نویســد‪« :‬فرزنــدم مهــدی عزیــز‪ :‬صفحـه ی دلــت بایــد ایینـه ای‬ ‫باشــد کــه حقایــق قرانــی در ان منعکــس گردیــده و از ان بــه قلــوب‬ ‫دیگــران رســیده‪ ،‬محیــط شــما و اجتمــاع دور و نزدیــک شــما را منــور‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن قــران و ان صفحـه ی دل پاک شــما‪ .‬ســامی برای همیشــه‬ ‫از دلــم برایــت‪ ،‬و محبــت خــدا و محمــد و الــش همیشــه در دلــت‪».‬‬ ‫پــی نوشــتها‪ -1 :‬ســوره ی ال عمــران‪ ،‬ایــه ی ‪ -2 .169‬مجلــه ی پانــزده خــرداد‪،‬‬ ‫شماره ی ‪ 5‬و ‪ ،6‬ص ‪ -3 .7‬گذشته چراغ راه اینده است‪ ،‬ص ‪ -4 .570‬مسایل‬ ‫سیاســی – اقتصــادی نفــت ایــران‪ ،‬دکتــر ایــرج ذوقــی‪ ،‬فصــل ششــم‪ ،‬ص ‪.261‬‬ ‫‪ -5‬مجلــه ی پانــزده خــرداد‪ ،‬شــماره ی ‪ ،3‬ســال ‪ ،1370‬ص ‪ -6 .36‬مجلــه ی‬ ‫پانــزده خــرداد ‪ ،1373‬شــماره ی ‪ ،17‬ص ‪.128‬‬ ‫کتابهایــی کــه دربــاره فداییــان اســام توســط مرکــز اســناد انقــاب اســامی‬ ‫منتشــر شــده‪ :‬فداییــان اســام بــه روایــت تصویــر رهبــری بــه نــام نــواب نــواب‬ ‫اســطوره مهر نقش فدائیان اســام در تاریخ معاصر ایران یادواره شــهید نواب‬ ‫صفــوی خاطــرات احتشــام رضــوی خاطــرات محمدمهــدی عبدخدایی‪:‬مــروری بــر‬ ‫تاریخچــه فدائیــان اســام جمعیت فدائیان اســام روزنامــه نبردملت جریان ها‬ ‫و ســازمان هــای مذهبــی سیاســی ایــران رســائل سیاســی‪ -‬اســامی دوره پهلــوی‬ ‫– جلــد اول خاطــرات شــهید ســید محمــد واحــدی بیســت ســال تکاپــوی اســام‬ ‫شــیعی در ایــران جمعیــت فداییــان اســام بــه روایــت اســناد روزنامــه صــدای‬ ‫ســمنان مقــاالت مرتبــط‪ :‬کتابشناســی شــهیدان فدائیــان اســام شــهید نــواب‬ ‫صفــوی و فداییــان اســام گروههــا در بایگانــی ســفید ‪ -‬گفــت وگــو بــا حجــت‬ ‫االســام و المســلمین روح اللــه حســینیان گزیــده ای از کتــاب یــادواره شــهید‬ ‫نــواب صفــوی اســنادی دربــاره احمــد کســروی نــواب نوشــت ‪ ...‬خاطراتــی از نواب‬ ‫و فداییــان اســام‬ ‫ رانندگی پر شتاب (چه حرکت چه توقف)‪.‬‬‫ حرکت تخت گاز یا پرسرعت‪.‬‬‫ رانندگــی بــا یــک ســرعت ثابــت یــا دور موتــور یکنواخــت بــه مــدت‬‫طوالنــی‪.‬‬ ‫ حرکت در شیب های تند به مدت طوالنی‪.‬‬‫ استفاده از ظرفیت کامل خودرو (بار‪ ،‬بکسل و ‪.)...‬‬‫ پــر کــردن دنــده هــا‪ ،‬یــا اســتفاده از دنــده مــرده (کــه البتــه در‬‫گیربکــس هــای اتوماتیــک نیســت)‪.‬‬ ‫ کارکــرد درجــا بیــش از ‪ 3‬دقیقــه (ضمــن اینکــه رانندگــی بــا موتــور‬‫ســرد‪ ،‬موجــب اســیب مــی شــود)‬ ‫ در طــول ایــن مــدت (رســیدن تــا ‪ 1000‬کیلومتــر) مرتــب اب و روغــن‬‫ماشــین رو چــک کنیــد‪.‬‬ ‫ ســعی کنیــد همیشــه از بنزیــن ســوپر اســتفاده کنیــد امــا اگــر‬‫دسترســی نداریــد یــا اینکــه هزینــه اون باالتــر هســت ‪ ،‬حتــی االمــکان‬ ‫تــا ‪ 1000‬کیلومتــر اولیــه بنریــن ســوپر اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫ تــا اب بنــدی کامــل ماشــین از دســت زدن بــه ماشــین خــودداری‬‫کنیــد منظــورم اســپورت کــردن و تیونینــگ و ‪ ....‬هســت‬ ‫ بعــد از طــی مســافت ‪ 1000‬کیلومتــر یــه مرتبــه فشــار بــه ماشــین نیاریــد‬‫بگذاریــد بــه مــرور دورهــای بــاالی موتــور رو ماشــین شــما تجربــه کنــه‬ ‫ معمــوال بعــد از طــی ‪ 5000‬کیلومتــر مــی شــه دورهــای ‪ 6000‬یــا‬‫بیشــتر رو اســتفاده کــرد‬ ‫بــاور بفرماییــد کــه رعایــت ایــن مــوارد اصــا ســخت نیســت فقــط کمــی‬ ‫حوصلــه مــی خــواد‬ ‫ توجــه بــه دســتورات منــدرج در دفترچــه هــر خــودرو و توصیــه هــای‬‫ســازنده ان‪.‬‬ ‫امــروزه در اکثــر دفترچــه هــای خــودرو از ایــن توصیــه هــا دیگــر بــه‬ ‫نــام اب بنــدی‪ ،‬یــاد نمــی شــود بلکــه از انهــا بــه عنــوان توصیــه هایــی‬ ‫بــرای کارکــرد اقتصــادی و کمــک بــه دوام محصــول‪ ،‬یــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫ اببنــدی بــه روش کلــی فقــط در خــودرو هــای صفــر کاربــرد دارد و‬‫موتــور تــازه تعمیــر پــس از ‪ ۵‬ســاعت کارکــرد درجــا اببنــدی مــی شــود‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬اببندی پراید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تــا ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر اول بــا دنــده هــای ‪۱‬و‪- ۲‬دور موتــور حداکثــر بــر‬ ‫روی ‪ ۲۵۰۰‬دور‬ ‫‪ -۲‬پــس از ان دور موتــور را در دنــده هــای ‪۱‬و‪ ۲‬افزایــش داده و روی‬ ‫دور ‪ ۳۰۰۰‬تعویــض دنــده از ‪۱‬بــه ‪ ۲‬را انجــام مــی دهیــم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پــس از ان در ‪ ۲۵۰‬کیلومتــر تعویــض دنــده از ‪ ۲‬بــه ‪ ۳‬و بــر روی‬ ‫دور ‪ ۳ ۰۰۰‬انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بــا دنــده هــای ‪۱‬و‪۲‬و‪ ۳‬تــا دور ‪ ۳۲۰۰‬رانندگــی نماییــد و پــس از ان‬ ‫در ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر زمانــی کــه ســرعت خــودرو بــه ‪ ۷۵‬کیلومتــر رســید بــه‬ ‫‪ ۴‬تعویــض دنــده را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬از کیلومتــر ‪ ۷۵۰‬مــی توانیــد از دنــده ‪ ۵‬و بــا دور زیــر ‪۳۰۰۰‬‬ ‫اســتفاده نمایید‪.‬تــا خــودرو ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر را طــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬پــس از ان بــه ارامــی در اتوبــان مســافت ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر بــا‬ ‫بیشــترین ســرعت موجــود (‪ )hkm/ ۱6۵‬رانندگــی نماییــد و پــس از‬ ‫ان در ‪ ۱۱۰۰‬خــودرو را بــه نمایندگــی مجــاز ببریــد‪.‬و روغــن گیربکــس و‬ ‫موتــور را تعویــض نماییــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪:‬در طــول اببنــدی از دو نفــر بیشــتر ســوار نکنید‪.‬ایــرادات‬ ‫اســتخراجی را یادداشــت نماییــد و پــس از مراجعــه بــه مراکــز مجــاز‬ ‫اعــام نماییــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایــن روش بــر اســاس اطالعــات قطعــات بــکار رفتــه در خــودرو‬ ‫و ازمایش هــای علمــی اســتخراج گردیــده اســت و یــک روش کامــا‬ ‫پیشــنهادی می باشــد و ایــن شــرکت مســولیت های ناشــی از انجــام‬ ‫ایــن اببنــدی را نمــی پذیــرد‬ ‫برچســب ها‪ :‬ابنــدی‪ ,‬ابنــدی خــودرو صفــر کیلومتــر‪ ,‬نحــوه ابنــدی‬ ‫ماشــین‪ ,‬ابنــدی صحیــح‪ ,‬دالیــل ابنــدی‪ ,‬پرایــد صفــر‪ ,‬ســمند صفــر‪206 ,‬‬ ‫صفــر‪ ,‬پــارس صفــر‪ ,‬خــودرو هــای صفــر کیلومتــر‪ ,‬اب بنــدی ماشــین‪,‬‬ ‫طریقــه ابنــدی ماشــین‪ ,‬نحــوه صحیــح اب بنــدی خــودرو‪.‬‬ ‫نکات ایمنی هنگام‬ ‫استفاده از اسانسور‬ ‫‪.1‬بیش از حد ظرفیت سوار اسانسور نشوید‪.‬‬ ‫‪.2‬بــه کــودکان اجــازه بــازی بــا دکمــه هــای‬ ‫اسانســور را ندهیــد‪.‬‬ ‫‪.3‬ســیگار کشــیدن در اسانســور ممنــوع‬ ‫می با شــد ‪.‬‬ ‫‪.4‬در هنــگام ورود و خــروج از اسانســور‬ ‫مراقــب جلــوی پایتــان باشــید‪.‬‬ ‫‪.5‬قبــل از رســیدن بــه طبقــه اصــرار بــه بــاز‬ ‫نمــودن درب اسانســور ننماییــد‪.‬‬ ‫‪.6‬از تکیــه زدن بــه درب هــای اسانســور‬ ‫خــودداری نماییــد‪.‬‬ ‫‪.7‬بــه کــودکان اجــازه ندهیــد تنهــا ســوار‬ ‫اسانســور بشــوند‪.‬‬ ‫‪.8‬مانــع بســته شــدن درب بخاطــر صحبــت بــا‬ ‫دیگران نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .9‬هنگام اتش ســوزی اســتفاده از اسانســور‬ ‫ممنوع اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪464‬‬ ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 70‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪10‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫استقبال از ُدز سوم واکسن‬ ‫کرونا رضایت بخش نیست‬ ‫صید ‪ ۱۲۶‬تن ماهی توسط‬ ‫ماهیگیران گلستانی‬ ‫معــاون صیــد و بنــادر ماهیگیــری شــیالت گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۲۶‬تــن انــواع ماهیــان اســتخوانی‬ ‫نظیــر ســفید‪ ،‬کپــور و کفــال بــا گذشــت ســه مــاه از‬ ‫اغــاز فصــل صیــد صیــادان گلســتانی در دریــای خــزر‬ ‫صیــد کــرده انــد‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان گفت اســتقبال از تزریق دُز ســوم واکســن کرونا در گلســتان‬ ‫بــا وجــود تزریــق حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار دُز واکســن کرونــا رضایت بخــش نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار دکتــر عبدالرضــا فاضــل در جلســه اســتانی ســتاد پیشــگیری و‬ ‫مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬معــادل ‪ ۱۴‬درصــد جمعیــت واجــد شــرایط در گلســتان تاکنــون‬ ‫فقــط ‪ ۲۱۵‬هــزار دُز نوبــت ســوم واکســن کرونــا تزریــق شــده و حــدود ‪ ۸۵۲‬هــزار واجــد شــرایط هنــوز برای‬ ‫تزریــق ایــن نوبــت مراجعــه نکرده انــد‪.‬‬ ‫ن کــرد‪ :‬تاکنــون یــک میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار دُز واکســن نوبــت اول معــادل ‪ ۹۷‬درصــد و ی ـک ‬ ‫وی خاطرنشــا ‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۵۱‬هــزار دُز نوبــت دوم واکســن کرونــا معــادل ‪ ۷۹‬درصــد واجــدان شــرایط در گلســتان تزریــق شــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بیشــترین میــزان دُز ســوم واکســن کرونــا مربــوط بــه‬ ‫محســن یحیایــی اظهارداشــت‪ :‬انــان در ‪ ۲‬منطقــه‬ ‫گمیشــان و میانکالــه چهــار هــزار و ‪ ۳۳۰‬کیلوگــرم‬ ‫ماهــی ســفید‪ ۱۱۰ ،‬هــزار و ‪ ۱۶۱‬کیلوگــرم ماهــی کفــال‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۱۹۷‬کیلوگــرم ماهــی کپــور و هــزار و‪۳۰۹‬‬ ‫کیلوگــرم ســایر گونــه هــای ماهیــان اســتخوانی صیــد‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۱۵‬شــرکت تعاونــی بــا ‪ ۱۳۰‬فرونــد قایــق‬ ‫در فصــل صیــد امســال فعــال هســتند‪.‬‬ ‫یحیایــی بــدون ارایــه امــار مقایســه میــزان صیــد‬ ‫امســال بــا ســال گذشــته بــه افزایــش مقــدار صیــد‬ ‫ماهــی ســفید در ســال جــاری اشــاره و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫صیــد ماهــی ســفید ‪ ۱۸۲‬درصــد نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کاهش میزان صید ماهیان کپور و کفال‬ ‫معــاون صیــد و بنــادر ماهیگیــری شــیالت گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه رهاســازی بچــه ماهیــان خاویــاری توســط‬ ‫صیــادان پــره اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬از زمــان اغــاز‬ ‫فصــل صیــد تاکنــون‪ ۱۲۸ ،‬قطعــه بچه ماهــی خاویاری‬ ‫در تــور ماهیگیــری صیــادان پــره اســتان گرفتــار‬ ‫شــدند کــه صیــادان در راســتای حفاظــت از گونــه ای‬ ‫ارزشــمند ماهیــان خاویــاری‪ ،‬ایــن بچــه ماهیــان را در‬ ‫دریــا رهاســازی کردنــد کــه میــزان رهاســازی نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته ‪ ۱۷‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ۴۲۶ ،‬تــن ماهــی‬ ‫اســتخوانی ســال گذشــته از ابهــای اســتان صیــد شــده‬ ‫کــه از ایــن میــزان ‪ ۳۳‬تــن ماهــی ســفید‪ ۲۸۷ ،‬تــن‬ ‫ماهــی کفــال‪ ۹۴ ،‬تــن ماهــی کپــور و افــزون بــر پنــج‬ ‫تــن ســایر گونــه هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫ماهیگیــری در ســواحل خــزر بــه روش پــره انجــام می‬ ‫شــود بــه ایــن صــورت کــه تورهایــی بــا ارتفــاع هفــت‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬متــر و بــه طــول یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر بــه کمــک‬ ‫یــک قایــق بــه صــورت نیــم دایــره در فاصلــه مشــخصی‬ ‫از ســاحل دریــا ( ‪ ۱۴‬متــری عمــق دریــا) گســترده و‬ ‫پــس از انباشــته شــدن از ماهیــان اســتخوانی شــامل‬ ‫گونــه هــای کفــال‪ ،‬ســفید و کپــور بــه وســیله تراکتــور‬ ‫بــه ســاحل کشــیده می‪‎‬شــود‪.‬‬ ‫ســر صیــاد‪ ،‬فــوکا پــوش ( صیــادان باچکمــه هــای‬ ‫بلنــد)‪ ،‬تــور ریــز‪ ،‬چینــت چــی (مرمــت کار تــور)‪،‬‬ ‫قایقــران و راننــده تراکتــور از نیروهــای اصلــی در‬ ‫انجــام صیــد پــره هســتند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫توقف به دلیل عدم صدور‬ ‫سند مالکیت‬ ‫در دولت سیزدهم ‪ ۸۷‬طرح‬ ‫ابرسانی انجام می شود‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫طرح اقدام ملی بجنورد‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬مســتقر در گلســتان بــرای‬ ‫احــداث مرکــز لجســتیک راه اهــن اینجه بــرون بــا اشــاره بــه‬ ‫مشــکالت واگــذاری ‪ ۵۳۸‬هکتــار از اراضــی پیش بینــی شــده گفــت‬ ‫بــه دلیــل صادرنشــدن ســند مالکیــت فعالیت هــای عمرانــی و‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن اراضــی متوقــف شــد‪.‬‬ ‫محســن اعتماد اظهارداشــت‪ :‬پس از وصول نامه دولت شــرکت‬ ‫راه اهــن جمهــوری اســامی ایــران مبنــی بــر موافقــت بــا واگــذاری‬ ‫‪ ۵۳۸‬هکتــار از اراضــی واقــع در منطقــه اینچه برون‪ ،‬فعالیت های‬ ‫الزم بــرای راه انــدازی و توســعه مرکــز لجســتیک را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رونــد واگــذاری زمیــن بــا وجــود بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری راه اهــن در اینچــه بــرون بــرای‬ ‫احــداث برخــی زیرســاخت ها‪ ،‬پیــش بینــی شــده و صــدور ســند بــا‬ ‫وقفــه مواجــه شــده اســت ‪.‬‬ ‫اعتمــاد افــزود‪ :‬اداره کل ثبــت و اســناد گلســتان بــا اســتناد بــه برخی‬ ‫مباحــث مطروحــه در خصــوص تداخــل احتمالــی مرکــز لجســتیک بــا‬ ‫منطقــه ازاد اینچــه بــرون در رونــد صــدور ســند وقفــه ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬بــا وجــود انکــه چنــد‬ ‫ســرمایه گــذار بــزرگ بخــش خصوصــی بــه دنبــال ســرمایه گــذاری‬ ‫در مرکــز لجســتیک هســتند بــه علــت نداشــتن ســند‪ ،‬امــکان‬ ‫انعقــاد قــرار بیــن راه اهــن و ایــن ســرمایه گذاران وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون مهندســی و توســعه شــرکت اب و فاضــاب گفــت بــرای‬ ‫تامیــن اب شــرب پایــدار مناطــق گوناگــون کشــور کــه در دولــت‬ ‫ســیزدهم بیــش از ‪ ۸۷‬طــرح ابرســانی اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬شــاهین پاکــرو در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از برخــی پروژه هــای حــوزه اب و فاضالب ازادشــهر از جمله‬ ‫تصفیه خانــه فاضــاب ایــن شــهر به خبرنــگاران اظهارداشــت‪ :‬برای‬ ‫اجــرای ایــن طرح هــا بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان منابــع مالی‬ ‫بــه خــود تخصیــص داده شــده کــه برنامه ریــزی برای تامیــن ان در‬ ‫الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬و از طریــق ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی‬ ‫انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی جــدی که در کشــور اتفاق‬ ‫افتــاده بــه خصــوص در حــوزه فــات مرکــزی مشــکل تنــش ابــی‬ ‫ناشــی از کاهــش بارندگی هــا و تغییــر رژیــم بارندگــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫معــاون شــرکت اب و فاضــاب ادامــه داد‪ :‬انچــه کــه در گذشــته‬ ‫در قالــب بــرف بــوده در ســال های اخیــر تبدیــل بــه بــاران شــده کــه‬ ‫ریــزش ایــن نــزوالت هــم امســال نســبت بــه دوره بلنــد مــدت و‬ ‫ســال گذشــته افــت چش ـم گیری داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬توزیــع بارندگی هــا مناســب نیســت و نســبت بــه‬ ‫ســنوات قبــل دمــای کشــور افزایــش یافتــه کــه می توانــد بــر روی‬ ‫منابــع اب هــای ســطحی و زیــر زمینــی تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫مجــری طــرح اقــدام ملــی مســکن شهرســتان بجنــورد گفــت‪:‬‬ ‫در قالــب ســاخت بیــش از یکهــزار واحــدی ایــن طــرح در دســت‬ ‫اجراســت و در حــال حاضــر پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۲۰‬درصــدی دارد‪.‬‬ ‫حبیــب علــی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬به عنــوان مجــری طــرح اقــدام‬ ‫ملی مســکن بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام(ره) شهرســتان‬ ‫بجنــورد فعالیــت احــداث یکهــزار و ‪ ۳۴۰‬واحــد مســکونی از بهمــن‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۹۹‬اغــاز شــده و بــر اســاس تفاهــم نامــه ایــن واحدهــا بایــد‬ ‫در شــهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬تحویــل متقاضیــان شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬رونــد احــداث را نبــود حمایت هــای دولــت‬ ‫از ایــن طــرح بــا کنــدی مواجــه کــرد و طبــق براوردهــای انجــام‬ ‫شــده تنهــا ‪ ۴۰۰‬واحــد مســکونی از ایــن طــرح در نیمــه نخســت‬ ‫ســال اتــی واگــذار مــی شــود‪.‬‬ ‫مجــری طــرح اقــدام ملــی مســکن شهرســتان بجنــورد گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر مرحلــه اســکلت ‪ ۸۰‬واحــد مســکونی‪ ،‬پارکینــگ ‪۱۲۰‬‬ ‫واحــد مســکونی‪ ،‬فونداســیون ‪ ۵۴۰‬واحــد و خاکبــرداری یکهــزار و‬ ‫‪ ۱۲۰‬واحــد مســکونی در ایــن طــرح اتمــام یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یــک و نیــم هکتــار از ایــن طــرح شــامل ‪ ۱۱‬بلــوک ‪۲۲۰‬‬ ‫واحــدی نیــز بدلیــل مشــکالت تملــک و کاربــری زمیــن دچــار مشــکل‬ ‫اســت کــه تاکنــون ســاخت و ســاز در ایــن مســاحت اجــرا نشــده اســت‪.‬‬ ‫نشست مدیران ‪ IT‬در تشریح طرح تانومای‬ ‫تجاری در مخابرات گلستان‬ ‫همه باهم به‬ ‫اعتیاد نه بگوییم‬ ‫جلســه ای بــا تعــدادی از مدیــران ‪ IT‬ســازمان هــا و نماینــدگان موسســات تجــاری بــا هــدف تشــریح‬ ‫کمپیــن واگــذاری فیبــر دسترســی بــه مشــتریان تجــاری در مخابــرات منطقــه گلســتان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی کــه در نشســت بــا مدیــران ‪ IT‬ســازمان هــا و نماینــدگان موسســات و مشــتریان‬ ‫تجــاری ســخن مــی گفــت ‪ :‬بــا بــر شــمردن اهمیــت ارتباطــات در شــرایط کنونــی و اینــده ‪ ،‬بــر ضــرورت‬ ‫تجهیــز بــه سرویســهای ارتباطــی بــه روز بــرای بخشــهای مختلف جامعه تاکید و افــزود‪ :‬وظیفه مخابرات‬ ‫تامیــن زیرســاخت هــای ارتباطــی مناســب بــرای مشــتریان و متقاضیــان اســت ‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ســاکنان شهرســتان های مینودشــت‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬کردکــوی و گــرگان بــه ترتیــب بــا ‪ ۲۰ ،۲۲ ،۲۵‬و ‪ ۱۸‬درصــد‬ ‫را در گلســتان تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫فاضــل ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫در گلســتان ‪ ۱۹۴‬مبتــا بــه کرونــا‬ ‫بســتری هســتند کــه ‪ ۳۷‬نفــر در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه تحــت درمــان قــرار‬ ‫دارنــد و حــال ‪ ۱۹‬نفــر از انان وخیم اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نســبت بــه هفتــه‬ ‫گذشــته تعــداد بســتری های امــروز‬ ‫بیمــاران کرونایــی گلســتان در همیــن‬ ‫روز ‪ ۱۰‬نفر بیشــتر شــده و بطور متوســط‬ ‫روزانــه ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬نفــر بــه دلیــل ابتــا بــه‬ ‫ایــن ویــروس بســتری شــده و بــه همین‬ ‫تعــداد نیــز مرخــص می شــوند‪.‬‬ ‫م پزشــکی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــو ‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه همچنــان ‪ ۲۰‬مرکــز در اســتان‪ ،‬کمتریــن میــزان تزریــق واکســن کرونــا‬ ‫را بــه نســبت بــه جمعیــت تحــت پوشــش دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد در مراوه تپــه‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گمیشــان و‬ ‫بندرترکمــن تــاش بیشــتری بــرای تزریــق واکســن در نوبت هــای اول و دوم انجــام شــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه بــه ریاســت سیدحســین علــوی مدیــرکل حــوزه اســتاندار گلســتان مصــوب شــد به علت‬ ‫ن زمین در‬ ‫گ اقوام ایــرا ‬ ‫شــرایط کرونــا و بــا توجــه بــه در پیــش بــودن برگــزاری پانزدهمین جشــنواره فرهن ‬ ‫ن بــا جشــنواره بین المللــی گردشــگری در تهران‪ ،‬جشــنواره تهــران به صورت‬ ‫گــرگان و تقریبــا همزمانــی ا ‬ ‫زنده طی ‪ ۲‬روز و هر روز ‪ ۲‬ســاعت از شــبکه اســتانی پخش شــود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬سیاســت مخابــرات اســتان توســعه شــبکه فیبرنــوری در نقــاط مختلــف بــوده و اقدامــات‬ ‫خوبــی هــم در ایــن زمینــه انجــام شــده و کمپیــن تانومــا و واگــذاری فیبــر دسترســی‪ ،‬بــرای ســازمانها‬ ‫فرصــت مناســبی بــوده تــا بتواننــد از ایــن ســرویس بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان از تجهیــز تمامــی مراکــز شــهری و ارتباطــات بین شــهری بــه فیبرنوری‬ ‫خبــر داد و گفــت ‪ :‬ایــن امکانــات در بخــش دسترســی و اتصــال بــه مشــتریان نیــز توســعه یافتــه و‬ ‫برنامه ریــزی و فعالیتهــای موثــری نیــز در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی تبدیــل شــبکه مســی بــه فیبــر نــوری را هــدف دانســت و گفــت ‪ :‬عــدم‬ ‫محدودیــت در ارائــه ســرویس ‪ ،‬ارتقــاء و بهبــود شــاخص هــای فنــی شــبکه در ســازمانها و امنیــت‬ ‫چشــمگیر و مناســب شــبکه را از مزایــای فیبــر نــوری دانســت و افــزود‪ :‬درصــد زیــادی از میــزان گرایــش به‬ ‫اســتفاده از ایــن بســتر مطمئــن و پایــدار در حــوزه تجــاری و ســازمان هــا بــه لحــاظ امنیــت ان اســت ‪.‬‬ ‫وی طول عمر تجهیزات و زیرساخت های مخابرات را محدود عنوان کرد و جایگزینی ان با تجهیزات‬ ‫مــدرن را اجتنــاب ناپذیــر دانســت و بــر ضــرورت ان بــرای داشــتن ارتباطــات امــن و پایــدار تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس شــعبان امیرخانلــو مدیــر تجــاری مخابــرات منطقه گلســتان در خصوص‬ ‫نحــوه واگــذاری ســرویس تانومــا توضیحــات مبســوطی ارائــه و شــرایط ویــژه بــرای مشــتریان تجــاری‬ ‫درکمپیــن طــرح تانومــای تجــاری مخابــرات راتشــریح کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن مهنــدس بهــرام عیــدی مدیــر دیتــا مخابــرات منطقــه گلســتان از مزایای زیرســاخت و بســتر فیبر‬ ‫نــوری گزارشــی ارائــه و بــر تجهیــز ســازمانها و موسســات تجــاری بــه بســتر فیبرنــوری تاکیــد و توصیــه داشــت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۰۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۴۴‬تقاضــای شــرکت مخابــرات ایــران منطقــه اســتان گلســتان بــه شــماره شناســه ملــی ‪۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰‬‬ ‫در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرضــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت‪ ۳۳۵۱.۶۰‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش و دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی تیمســار اویســی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصالح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۹۷۲۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۷۸۱‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۱۶‬تقاضای خانم فاطمه صغری کاشکی به شماره شناسنامه ‪۳۶۹‬و کد ملی ‪ ۰۷۹۱۵۸۴۴۶۱‬صادره‬ ‫ازسبزوار فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۲۰۰‬مترمربع از پالک‪ ۳۷۸‬فرعی از ‪ _۱۲‬اصلی واقع در اراضی قادر اباد بخش چهار حوز ه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از‬ ‫مالک رسمی اقای محمدباقر مشک ریزبه متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۰/27 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان م الف‪۹۷۴۴ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۷۸۶‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۴۶‬تقاضــای خانــم کوچــک قباخلــو بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۱۹۳‬و کــد ملــی ‪ ۴۶۰۹۲۲۹۱۳۷‬صــادره ازگرمســارفرزند هدایــت در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بمســاحت ‪۱۷۲/50‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۲۵۷۷‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۱۰/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/۱۰/27 :‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری م الــف‪۹۷۶۰ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‎‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪140060312005003740‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.09.06‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای کریــم کاویانــی کتولــی تصرفــات‏مالکانــه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000164‬تقاضــای اقــای مســعود دهســنگی بــه شــماره شناســنامه ‪ 648‬و کــد ملــی ‏‏‪ 1062705599‬صــادره ازنیشــابور فرزنــد علــی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫دران احــداث بناشــده بــه مســاحت‏‏‪ 106.97‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان عبــاس شــهید – گلســتان یکــم بخــش ‪ 6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‬ ‫دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.10.11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.10.27 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫م‪.‬الف‪210 :‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 84‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫ابــری‪ .‬بیشــینه ‪10‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫رفع تصرف ‪ ۱۹۵‬هکتار‬ ‫از اراضی ملی مراوه تپه‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مراوه تپــه واقــع در منتهــی الیــه شــمال شــرق اســتان‬ ‫گلســتان گفــت کــه از مردادمــاه ســال گذشــته تاکنــون بیــش از ‪ ۱۹۵‬هکتــار از اراضــی ملــی ایــن‬ ‫شهرســتان از متجــاوزان عرصه هــای ملــی رفــع تصــرف شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم ســرایلو اظهارداشــت‪ :‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مراوه تپــه در راســتای‬ ‫مســوولیت های محولــه ســازمانی و بــر اســاس اهــداف تعییــن شــده در جهــت حفاظــت‪ ،‬احیــا‪،‬‬ ‫توســعه و بهره بــرداری اصولــی و رســالت قانونــی‪ ،‬اولویــت اول را حفاظــت از انفــال و اراضــی ملــی‬ ‫و قطــع یــد متجــاوزان قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات منابــع طبیعــی از مردادمــاه پارســال تاکنــون پــس از‬ ‫انجــام تشــریفات قانونــی و محکومیــت ‪ ۸۴‬نفــر از متجــاوزان بــه عرصه هــای ملــی بیــش از ‪۱۹۵‬‬ ‫هکتــار از اراضــی ملــی ایــن شهرســتان از دســت متجــاوزان رفــع تصــرف شــد و بــه تملــک دولــت‬ ‫درامــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مراوه تپــه گفــت‪ :‬همچنیــن ایــن اداره بــا هــدف حفــظ اب‬ ‫و خــاک و جلوگیــری از تصــرف مجــدد اراضــی ملــی توســط متخلفــان و زیاده خواهــان‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫فاروزنــی (حفــر شــیار) عرصه هــای رفــع تصرفــی و خلــع یــدی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرایلو اظهارداشــت‪ :‬همچنیــن بــرای ‪ ۱۵۵‬نفــر بــا موضــوع دعــوی خلــع یــد و اجــرت المثــل و اعــام‬ ‫جــرم تصــرف عدوانــی اراضــی ملــی بــه مســاحت بیــش از ‪ ۶۸۵‬هکتــار در مراوه تپــه پرونــده تشــکیل‬ ‫شــده کــه بـه زودی ایــن اراضــی از دســت متصرفــان خــارج و بــرای اســتفاده مــردم بــه منابــع طبیعــی‬ ‫بازگردانــده می شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه مراوه تپــه ‪ ۲۶۷‬هــزار هکتــار عرصـ ه منابــع طبیعــی شــامل ‪ ۴۷‬هــزار هکتــار جنــگل‬ ‫و ‪ ۲۲۰‬هــزار هکتــار مرتــع دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۶‬هــزار هکتــار از جنگل هــای ایــن شهرســتان پهــن‬ ‫بــرگ طبیعــی و حــدود ‪ ۳۵‬هــزار هکتــار دیگــر ســوزنی بــرگ اســت کــه از دهــه ‪ ۷۰‬تــا کنــون بــه‬ ‫صــورت دســتی کاشــته شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مراوه تپــه ادامــه داد کــه ‪ ۶‬هــزار هکتــار از مراتــع ایــن‬ ‫شهرســتان نیــز رویشــگاه پســته طبیعــی یــا وحشــی اســت کــه بــا توجــه بــه خشکســالی امســال‬ ‫باردهــی بســیار کمــی داشــت‪.‬‬ ‫وی وجــود مراتــع را بــرای تــداوم حیــات جامعــه روســتایی و عشــایری مراوه تپــه بســیار مهــم‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۲‬هــزار خانــوار عشــایری بومــی و کوچنــده از اســتان های خراســان‬ ‫شــمالی و رضوی و ســمنان با ‪ ۱۷۰‬هزار راس دام ســبک و ســنگین هر ســاله در موســم قشــاق (از‬ ‫اول ابــان تــا اواخــر اســفند) از مراتــع ایــن شهرســتان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مراوه تپــه ‪ ۶۷‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و ‪ ۱۰۸‬روســتا ســکونت‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫پایان کشمکش بر سر تقسیم‬ ‫ارثیه یک و نیم میلیاردی‬ ‫کشــمکش اعضــای یــک خانــواده بــر ســر میــراث پــدری بــا‬ ‫پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف‪ ،‬ختــم بــه خیــر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای حــل اختــاف گلســتان گفــت‪ :‬پــدر اعضــای ایــن‬ ‫خانــواده ‪ ۷‬نفــره‪ ،‬ســال ها قبــل درگذشــته بــود و کشــمکش‬ ‫فرزنــدان بــرای تقســیم امــوال ‪ ،‬از چنــد مــاه پیــش و پــس از فوت‬ ‫مــادر خانــواده اغــاز شــد ‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری افــزود‪ :‬اختــاف و درگیــری ورثــه بــر ســر نحــوه‬ ‫تقســیم امــوال تــا جایــی پیــش رفــت کــه صــدای اعتــراض اهالــی‬ ‫روســتای محــل زندگــی انــان را نیــز در اورد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه درخواســت اعضــای خانــواده و اهالــی روســتا‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای حــل اختــاف روســتا بــه امیــد حــل و فصــل‬ ‫اختــاف ورثــه ‪ ،‬بــه پرونــده ورود کردنــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬باالخــره پــس از چندیــن نشســت بــا پادرمیانــی‬ ‫شــورای حــل اختــاف‪ ،‬ورثــه دربــاره چگونگــی تقســیم امــوال بــه‬ ‫توافــق رســیدند و بــا تقســیم امــوال کشــمکش تمــام شــد ‪.‬‬ ‫جعفــری افــزود‪ :‬بــا حــل و فصــل اختــاف اعضــای ایــن خانــواده‪،‬‬ ‫هفــت پرونــده ای کــه در دادگاه بــرای تقســیم ماتــرک تشــکیل‬ ‫داده بودنــد هــم بســته شــد‪.‬‬ ‫کشف مواد مخدر‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫کشف ‪ 32‬فقره انواع سرقت‬ ‫در گرگان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«داوود صادقلــو» در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه با‬ ‫موادمخــدر شهرســتان بــا‬ ‫اشــراف اطالعاتــی موفــق‬ ‫بــه شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی و در بازرســی‬ ‫از منــزل متهــم ‪ 10‬کیلــو و ‪ 500‬گــرم تریــاک کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ صادقلــو خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی ایــن عملیــات دو‬ ‫نفــر دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی گنبــدکاووس در پایــان ضمــن تاکیــد بــر عــزم‬ ‫جــدی پلیــس در برخــورد بــا قاچاقچیــان و خــرده فروشــان مــواد‬ ‫مخــدر از شــهروندان خواســت‪ ،‬در صــورت اطــاع از فعالیــت‬ ‫ایــن افــراد مراتــب را دراســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «علــی تجــری»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی وقــوع چندیــن فقــره‬ ‫انــواع ســرقت‪ ،‬شناســایی و‬ ‫دســتگیری ســارقان در دســتور‬ ‫کار مامــوران کــوپ انتظامــی‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از‬ ‫بررســی هــای همــه جانبــه و تحقیقــات گســترده پلیســی موفــق به‬ ‫شناســایی و دســتگیری ‪ 20‬ســارق حرف ـه ای شــدند ‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان گــرگان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســارقان در تحقیقــات بــه عمــل امــده تاکنــون بــه ‪ 32‬فقــره انــواع‬ ‫ســرقت اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تجــری بــا بیــان اینکــه متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــدند‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت مشــاهده هرگونــه فعالیــت‬ ‫غیرقانونــی و مجرمانــه توســط افــراد فرصــت طلــب و قانــون گریــز‪،‬‬ ‫مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق تلفــن فوریــت های پلیســی ‪110‬‬ ‫اعــام تــا نســبت بــه دســتگیری مجرمــان و متخلفــان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006175‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412004000139‬اقــای محمــد رضــا عنایــت فرزنــد‏حاجــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 4483‬کاللــه و کــد ملــی ‪ 4869054851‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 326.80‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-42/38‬اصلــی بخــش ‪ 9‬واقــع درگنبــد روســتای قوینلــی کوچــه فاطمیه خریــداری‏ملک مع الواســطه از میرعلی‬ ‫حســینی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد‬ ‫شــد‪.‬م‪-‬الف‪9813 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/10/27 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/11 :‬‏ رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006763‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412004000392‬اقــای صفرمحمــد میرزاعلــی‏فرزنــد میرعلــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 3‬اق قــا و کــد ملــی ‪ 4979793231‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 526.50‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/49398‬اصلــی واقــع درگنبــدکاووس خیابــان رودکــی خریــداری ملــک مــع‏الواســطه از تمامــت ســهم‬ ‫مالیکــت مشــاعی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9811 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/10/27 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/11 :‬‏ رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006177‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004001105‬اقــای علــی اکبــر حســینی فرزنــد‏وجیهــه الــه بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 182‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030481033‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 318.84‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-38/42‬اصلــی بخــش ‪ 9‬واقــع درگنبــدکاووس روســتای قوینلی کوچه‏فاطمیه خریداری ملک مع الواســطه‬ ‫از میرعلــی حســینی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‏عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9806 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/10/27 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/11 :‬‏ رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004006185‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000952‬خانــم زینــب شــیخ فرزنــد‏احســانعلی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 147‬ازادشــهر و کــد ملــی ‪ 6249420411‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 189.20‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-38/42‬اصلــی بخــش ‪ 9‬واقــع درگنبــدکاووس روســتای قوینلــی کوچــه‏فاطمیــه خریــداری ملــک مــع الواســطه‬ ‫از میرعلــی حســینی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‏ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‏عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9804 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/10/27 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/11/11 :‬‏ رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪464‬‬ ‫قرص ضد بازنشستگی!‬ ‫حقیقــت امــر تــا همیــن چنــد ســال قبــل کــه همــه چیــز‬ ‫ســر جایــش بــود و زندگــی هــا کامــا ًاتوماتیــک‪ ،‬اســتریلیزه‬ ‫و هموژنیــزه نشــده بودنــد‪ ،‬مــردم بــرای خیلــی امــورات‬ ‫خودشــان را بــه درد ســر نمــی انداختنــد و بــه اصطــاح‬ ‫لــوس نمــی کردنــد و طبــق روال پیــش می رفتنــد‪ .‬از دولت‬ ‫و زمیــن و زمــان هــم بــه اخبــار‪ 20:30‬شــکایت نمی کردنــد‬ ‫و نهایتــا ً در تاکســی چهــار تــا غــر ریــز می زندنــد‪.‬‬ ‫فــی المثــل یکــی از مــواردی کــه مــردم خیلــی راحــت بــا ان‬ ‫کنــار مــی امدنــد و تفاهــم اساســی داشــتند‪ ،‬همین داســتان‬ ‫بازنشســتگی و دوران پیــری بــود‪ .‬یعنــی هــر وقــت خلــق اللــه‬ ‫دوران خدمــت شــان بــه پایــان می رســید‪ ،‬خیلــی شــیک و‬ ‫مجلســی چهــار طــرف اداره را می بوســیدند و کــت و شــلوار را‬ ‫بــه میــخ اویــزان مــی کردنــد و خــاص ‪!...‬‬ ‫اصــا ً بازنشســتگی و ایــام پیــری بــرای خــودش کلــی‬ ‫کالس داشــت و بــه قــول عبداللــه عمرانــی «فانــوس مــاه‬ ‫را بــاال بــزن تــا تقویــم هــا کهنــه شــوند و پیــر شــویم؛ کــه‬ ‫فرزانگــی در خاکســتر اســت‪ ».‬شــاهد از غیــب رســید‪ .‬نــه‬ ‫خیــر شــاعر ایــن شــعر نیامــده اســت؛ شــاهد مــادر بــزرگ‬ ‫عمــو ســیفی( ســرایدار مفخــم مدرســه) اســت کــه هــر‬ ‫وقــت بــرای دیــدار عمــو ســیفی بــه مدرســه مــی ایــد‪ ،‬دو‬ ‫هــزار بــار ذکــر الهــی پیــر شــی ننــه را تکــرار مــی کنــد‪ .‬هــر‬ ‫چنــد خــودش بــا ‪ 90‬ســال ســن و بلنــد شــدن بــوی حلــوا و‬ ‫شــله زرد و فرنــی اش بــاز هــم معتقــد اســت « پیــری ان‬ ‫نیســت کــه در ســر بــدود مــوی ســفید ‪»...‬‬ ‫امــا امــروز داســتان تومنــی هشــت پارســه بــا گذشــته‬ ‫فــرق دارد و خلــق اللــه بعــد از بازنشســتگی تــازه بایــد‬ ‫ادای جــوان هــا دربیاورنــد و دنبــال شــغل جدیــد باشــند‬ ‫و بــه قــول وزیــر نفــت بایــد روزی ‪ 12‬ســاعت کار کننــد‬ ‫تــا در خــرج یومیــه نماننــد‪ .‬بمانــد کــه عــده ای هــم‬ ‫از بعــد از فراغــت از صــدا وســیما بایــد در هولدینــگ‬ ‫خلیــج فــارس عــرق بریزنــد و قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫بــه قــول مولــوی علیــه الرحمــه «در دل مــا اللــه زار و‬ ‫گلشنیســت ‪ . . .‬پیــری و پژمردگــی را راه نیســت‪» ...‬‬ ‫البتــه بــا ایــن حناهــای پاکســتانی و شــامپوهای جدیــد‬ ‫رنــگ مــو‪ ،‬همــه چیــز امــکان پذیــر شــده اســت‪ .‬جالــب‬ ‫اینکــه برخــی دانشــمندان هــم لــی لــی بــه الالی مــردم‬ ‫می گذارنــد و بــرای دو مثقــال شــهرت بیشــتر‪ ،‬بــا اختراعــات‬ ‫و اکتشــافات عجیــب و غریــب‪ ،‬خــود شــیرینی مــی کننــد‪.‬‬ ‫نمونــه اش اختــراع قــرص ضــد پیــری!‬ ‫قــرص ضــد پیــری (‪ )OCEA SKIN‬یــک مــاده ضــد‬ ‫اکســیدان اســت کــه حــاوی مــواد فعــال و ویتامین هــای‬ ‫روی‪ ،‬ســلنیوم‪ ،‬بتــا کاروتــن‪ ،‬ویتامیــن ‪ C‬و ‪ E‬بــوده و تاثیــر‬ ‫بیســار زیــادی در جلــو گیــری از پیــری پوســت خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬از قــرص جــوان کننــده وضــد پیــری مــی تــوان بــا نــام‬ ‫بهتریــن قــرص ضــد چــروک صــورت نــام بــرد کــه بــه مــرور‬ ‫زمــان جلــوی رونــد پیــری پوســت را می گیــرد‪.‬‬ ‫مــی ترســیم دو روز دیگــر قــرص ضــد بازنشســتگی‬ ‫هــم اختــراع شــود و در کنــار پروســیجر هایــی کــه بعضــی‬ ‫کاندیداهــای ریاســت جمهــوری بــرای شــاداب ســازی و‬ ‫جوانســازی بــه کار بســته بودنــد‪ ،‬اســتخدام و پیــدا کــردن‬ ‫شــغل را بــرای دهــه شــصتی ها کــه خــوب بــرای دهــه‬ ‫هفتــادی و دهــه هشــتادی هــم تبدیــل بــه رویــا کنــد!‬ ‫وحشــتناک نیســت؟!‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر دارد‬ ‫پیگیری امور اداری خود را به خودروی استیجاری( مدل باال؛ مرتب‬ ‫و سالم) از طریق مناقصه به افراد واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به امور اداری دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫گرگان مراجعه نمایند‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪464‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫چطور با کسی که‬ ‫ناراحت مان کرده برخورد‬ ‫کنیم‬ ‫بــا کســی کــه ناراحت تــان کــرده چــه رفتــاری می کنیــد؟‬ ‫ایــا جــار و جنجــال راه می اندازیــد و بــا تندخویــی پاســخش‬ ‫را می دهیــد؟ متاســفانه ایــن دقیقــا همــان رفتــاری اســت‬ ‫کــه بســیاری از مــا نســبت بــه فــردی کــه ناراحت مــان کــرده‬ ‫در پیــش می گیریــم‪ .‬یعنــی هــر وقــت از دســت کســی‬ ‫شــدیدا دلخــور می شــویم‪ ،‬در اقدامــی تالفی جویانــه‬ ‫بــه خشــونت کالمــی روی می اوریــم‪ ،‬غافــل از اینکــه بــا‬ ‫نیــش و کنایــه زدن فقــط خودمــان را ناراحت تــر می کنیــم‪.‬‬ ‫قطعــا خشــونت کالمــی راه حــل مناســبی بــرای برطــرف‬ ‫کــردن دلخوری هــا نیســت‪ ،‬امــا اگــر خشــونت کالمــی جایــز‬ ‫نیســت‪ ،‬پــس چطــور بایــد بــه کســی کــه ناراحتمــان کــرده‬ ‫پاســخ بدهیــم؟ ایــا بایــد بســوزیم و بســازیم و خودمــان‬ ‫را قربانــی ناعدالتــی دیگــران کنیــم؟ ادامــه شــماره ‪463‬‬ ‫‪ .۱‬علت ناراحتی تان را ریشه یابی کنید‬ ‫فکــر کنیــد ببینیــد ایــا طــرف مقابــل بــه عمــد ناراحت تــان‬ ‫کــرده یــا اینکــه قصــد و نیتــی در کار نبــوده و فقــط یــک‬ ‫ســوء ِتفاهم ســاده اســت؟ قبــل از اینکــه هیــچ واکنشــی‬ ‫نشــان دهیــد‪ ،‬ســعی کنیــد بفهمیــد چــرا از رفتــار طــرف‬ ‫مقابــل ناراحــت شــده اید‪ .‬اگــر از کــوره در برویــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت در لحظــه حرفــی بزنیــد کــه بعــدا موجــب‬ ‫پشــیمانی تان شــود‪ .‬پــس بــه جــای اینکــه احساســاتی‬ ‫شــوید و حالــت تدافعــی بــه خودتــان بگیریــد‪ ،‬بــه فکــر یک‬ ‫ب شــده باشــید‪ .‬فقــط در صورتــی می توانیــد‬ ‫پاســخ حســا ‬ ‫از بــروز واکنش هــای انــی جلوگیــری کنیــد و ارزیابــی‬ ‫دقیقــی از موقعیــت داشــته باشــید کــه اندکــی مکــث کنید‬ ‫تــا فرصــت فکــر کــردن داشــته باشــید‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‬ ‫می توانیــد کنتــرل رفتارتــان را بــه دســت بگیریــد و مانــع‬ ‫بــروز واکنش هــای تهاجمــی شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬روی موضع خود پافشاری نکنید‬ ‫اگــر حتمــا می خواهیــد مخالفت تــان را نســبت بــه رفتــار‬ ‫و عقایــد طــرف مقابــل ابــراز کنیــد‪ ،‬یادتــان باشــد بعــد از‬ ‫اینکــه دیدگاه تــان را عنــوان کردیــد‪ ،‬بــه هیچ وجــه روی‬ ‫موضــع خــود پافشــاری نکنیــد‪ .‬هرگــز نبایــد در مخالفــت‬ ‫بــا دیگــران گارد بگیریــد یــا خشــونت نشــان دهیــد‪ .‬بــه‬ ‫جــای اینکــه دیدگاه تــان را تحمیــل کنیــد‪ ،‬بگذاریــد طــرف‬ ‫مقابــل هــم در دفــاع از موضــع خــود حــرف بزنــد‪ .‬فقــط‬ ‫تو گــوی دوطرفــه اســت کــه می توانیــد بــه مصالحــه‬ ‫بــا گف ‬ ‫برســید و همدیگــر را ببخشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بپذیریــد کــه گاهــی وقت هــا حــق بــا هــر دو‬ ‫طــرف اســت‬ ‫هــر وقــت اختــاف نظــری پیــش امــد کــه باعــث‬ ‫ناراحتی تــان شــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی نیســت کــه حتمــا یــک‬ ‫طــرف ماجــرا مقصــر اســت و دارد اشــتباه می کنــد‪ .‬گاهــی‬ ‫وقت هــا اختــاف نظــرات بــه شــکلی اســت کــه درســت و‬ ‫غلــط معنــی نــدارد و در واقــع‪ ،‬نظــر هــر دو طــرف بــه حــق و‬ ‫قابــل تامــل اســت‪ .‬پس ســعی کنیــد از هر اختــاف نظری‬ ‫ناراحــت نشــوید و بپذیریــد در بعضــی مــوارد هیچ کــس‬ ‫مقصــر نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خودتان را برای هر نوع برخوردی اماده کنید‬ ‫خودتــان را بــرای هــر نــوع برخــوردی امــاده کنیــد تــا‬ ‫غافلگیــر نشــوید‪ .‬شــاید وقتــی ناراحتی تــان را مطــرح کنیــد‬ ‫و بگوییــد دلخــور هســتید‪ ،‬طــرف مقابــل حالــت تدافعــی‬ ‫بــه خــود بگیــرد و اصــا حرف تــان را قبــول نکنــد‪ .‬امــا اگــر‬ ‫بــا ایــن پیش فــرض جلــو برویــد کــه طــرف مقابــل حتمــا‬ ‫عذرخواهــی خواهــد کــرد‪ ،‬ان وقــت ممکــن اســت تــوی‬ ‫ذوق تــان بخــورد‪ .‬پــس امادگــی هــر نــوع برخــوردی را‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬حتــی ممکــن اســت طــرف مقابــل حــرف‬ ‫تــازه ای بزنــد کــه روی موضع تــان تاثیــر بگــذارد و مجبــور‬ ‫شــوید دوبــاره افکارتــان را جم عو جــور کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬در انتخاب کلمات تان دقت کنید‬ ‫قبــل از اینکــه بــا شــخصی کــه ناراحت تــان کــرده دوبــاره‬ ‫روب ـه رو شــوید‪ ،‬بــه صحبت هایــی کــه می خواهیــد پیــش‬ ‫ت‬ ‫بکشــید‪ ،‬خــوب فکــر کنیــد و در انتخــاب کلمات تــان نهای ِ‬ ‫دقــت را بــه خــرج دهیــد‪ .‬وقتــی بــا یکدیگــر روبـه رو شــدید‪،‬‬ ‫صادقانــه و روراســت حرف تــان را بزنیــد‪ .‬یادتــان باشــد‬ ‫بــه دلخوری هایــی کــه ربطــی بــه قضی ـه ی فعلــی ندارنــد‪،‬‬ ‫هیــچ اشــاره ای نکنیــد و فقــط بــه همــان قضیـه ای بپردازید‬ ‫کــه در حــال حاضــر باعــث ناراحتی تــان شــده اســت‪ .‬بــه‬ ‫جــای اینکــه حاشــیه برویــد یــا خیلــی کلــی صحبــت کنیــد‪،‬‬ ‫فقــط روی موضــوع اصلــی متمرکــز شــوید‪ .‬اگــر از قبــل بــه‬ ‫حرف هایــی کــه می خواهیــد بزنیــد فکــر کنیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫مطمئــن باشــید کــه منظورتــان را بی نقــص منتقــل‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی علــت دلخوری تــان را بــه شــخصی کــه ناراحت تــان‬ ‫کــرده توضیــح می دهیــد‪ ،‬تــا حــد امــکان ســعی کنیــد‬ ‫جمالت تــان را بــا کلمــه ی «تــو» شــروع نکنیــد تــا طــرز‬ ‫بیان تــان اتهام گونــه بــه نظــر نرســد و طــرف مقابــل حالــت‬ ‫تدافعــی بــه خــود نگیــرد‪ .‬بایــد در انتخــاب کلمات تــان‬ ‫هوشــمندانه عمــل کنیــد تــا طرف مقابل هم ترغیب شــود‬ ‫طــوری گفت وگــو کنــد کــه در نهایــت بــه نتیجــه برســید‪.‬‬ ‫مثــا بگوییــد‪« :‬راســتش بدجــوری ازت دلخــور شــدم‪ ،‬امــا‬ ‫چــون دوســتی مون خیلــی بــرام ارزشــمنده‪ ،‬می خــوام‬ ‫روراســت در مــوردش باهــات حــرف بزنــم تــا بــا هــم حلــش‬ ‫کنیــم‪ ».‬بــه ایــن ترتیــب می توانیــد کاری کنیــد کــه طــرف‬ ‫مقابــل مجــاب شــود بــدون عصبانیــت بــه صحبت های تان‬ ‫گــوش کنــد‪ .‬در ادامــه باچطــور همــراه ماباشــید‪...‬‬ ‫ترفندهایی برای اتش بس هنگام دعوای زن و شوهری‬ ‫صدف دژالود‬ ‫بگومگوهــای نــه چنــدان جــدی اتفاقــی اســت کــه اغلــب زوج هــا در‬ ‫مقطعــی از زندگــی مشــترک تجربـه اش می کنند‪ .‬به قــول قدیمی ترها‪،‬‬ ‫دعــوای زن و شــوهری نمــک زندگــی اســت‪ ،‬ولــی وای بــه حــال روزی کــه‬ ‫بگومگوهــای ســاده بــه خشــونت کالمــی یا فیزیکی کشــیده شــوند‪ .‬اگر‬ ‫رابطه تــان بــه دلیــل همیــن خشــونت ها دچــار تالطــم شــده اســت‪،‬‬ ‫اگاه باشــید کــه کوچک تریــن رفتــار نســنجیده ای می توانــد اوضــاع‬ ‫زندگی تــان را وخیم تــر کنــد‪ .‬در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا یاد بگیرید‬ ‫چگونــه بعــد از هــر دعوایــی رابطه تــان را دوبــاره از ســر بگیریــد و از بــروز‬ ‫مشــاجره های بعــدی جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫ش ندهید‬ ‫‪ .۱‬دعوا را ک ِ ‬ ‫وقتــی گــرد و خاکــی کــه بــه پــا کــرده بودیــد فروکــش کــرد و ســر و‬ ‫صــدای دعــوا خوابیــد‪ ،‬یادتــان باشــد بــاز هــم خطر حمله بیــخ گوش تان‬ ‫اســت‪ ،‬چــرا کــه هــر دو طــرف هنــوز بــه لحــاظ احساســی داغ هســتید‪.‬‬ ‫شــاید طــرف مقابــل یــا حتــی خودتــان ناگهــان بــه ســرتان بزنــد کــه یــک‬ ‫بــار دیگــر ناغافــل حملــه کنیــد‪ .‬ممکــن اســت حمل ـه ی اخــر فقــط در‬ ‫حــد چنــد کلمــه ی نیــش دار باشــد‪ ،‬امــا همیــن تکه پرانی هــا باعــث‬ ‫می شــوند دعــوا کِــش پیــدا کنــد و دلخوری هــا ریشـه دارتر شــوند‪ .‬پــس‬ ‫بهتــر اســت کــه در دعــوای زن و شــوهری‪ ،‬خیلــی حــرف و حدیث هــا را‬ ‫کــش ندهیــد‪.‬‬ ‫شــاید هــم بــرای اینکــه دعــوا دیگــر کِــش پیــدا نکنــد‪ ،‬تصمیــم‬ ‫بگیریــد قضیــه را بــا شــوخ طبعی خاتمــه دهیــد‪ .‬امــا یادتــان باشــد کــه‬ ‫شــوخی های نســنجیده بــه کار نبریــد‪ .‬مثــا از ایــن قبیــل شــوخی ها‬ ‫خــودداری کنیــد‪« :‬عزیــزم‪ ،‬شــنیدی کــه می گــن تحقیقــات نشــون داده‬ ‫فقــط ‪ ۲۰‬درصــد اقایــون عقــل دارن؟ خُــب اخــه ‪ ۸۰‬درصــد بقیه شــون‬ ‫ـوخی اینکــه از روی‬ ‫زن دارن!» در چنیــن موقعیــت پرخطــری‪ ،‬حتــی شـ ِ‬ ‫بی عقلــی زن گرفته ایــد‪ ،‬نابه جــا و نســنجیده اســت‪ .‬شــاید واقعــا‬ ‫منظــوری نداشــته باشــید‪ ،‬امــا همســرتان در ایــن لحظــه بــه قــدری‬ ‫حســاس اســت کــه احتمــال دارد منظورتــان را طــور دیگــری برداشــت‬ ‫کنــد‪ .‬بــا این گونــه شــوخی های نابه جــا و نســنجیده ای ممکــن اســت‬ ‫همســرتان فکــر کنــد اینقــدر از تشــکیل خانــواده و زندگــی مشــترک‬ ‫پشــیمان هســتید کــه ای کاش از همــان اول‪ ،‬بــه قــول خودتــان عقــل‬ ‫می داشــتید و ازدواج نمی کردیــد‪.‬‬ ‫نــه اینکــه اصــا شــوخی نکنیــد‪ ،‬بلکــه در انتخــاب نــوع شــوخی‬ ‫تــا حــد امــکان محتــاط باشــید‪ .‬شــوخی وقتــی بــه حــل دعــوای زن‬ ‫و شــوهری کمــک می کنــد کــه در جهــت تخریــب طــرف مقابــل‬ ‫نباشــد‪ .‬پــس اگــر جوکــی بــه ذهن تــان رســید کــه احســاس کردیــد‬ ‫شــاید همســرتان از شــنیدنش ناراحت شــود‪ ،‬اصال حرفش را هم‬ ‫نزنیــد‪ .‬حتــی از انجــام رفتــار شــوخی امیزی کــه می دانیــد خوشــایند‬ ‫همســرتان نیســت‪ ،‬حتمــا پرهیــز کنیــد‪ .‬وقتــی شــوخی یک طرفــه‬ ‫باشــد‪ ،‬حــس اعتمــاد و خوش نیتــی از بیــن م ـی رود و در نتیجــه‪،‬‬ ‫رابطه تــان وخیم تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه رابطه تــان بــه حالــت عــادی برگــردد‪ ،‬بایــد بی نهایــت‬ ‫محتاطانــه رفتــار کنیــد تــا همســرتان دوبــاره عصبانــی و دلگیــر نشــود‪.‬‬ ‫شــاید ایــن همــه احتیــاط خســته کننده باشــد‪ ،‬امــا مطمئنــا بــه جــدال‬ ‫دائــم م ـی ارزد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بگذارید همسرتان با خودش خلوت کند‬ ‫بعــد از یــک دعــوای زن و شــوهری ِ مفصــل شــاید احســاس کنیــد‬ ‫کــه نیــاز داریــد مدتــی بــا خودتــان خلــوت کنیــد‪ .‬ممکــن اســت دل تــان‬ ‫بخواهد تا وقتی دچار احساســات منفی هســتید‪ ،‬خیلی با همســرتان‬ ‫برخــورد نداشــته باشــید و ایــن اصــا اِشــکالی نــدارد‪ .‬امــا اگــر فقــط یــک‬ ‫نفــر‪ ،‬زن یــا شــوهر‪ ،‬بــه تنهایــی نیــاز داشــته باشــد و طــرف مقابــل مانــع‬ ‫خلــوت کردنــش شــود‪ ،‬ممکــن اســت اوضــاع بــه هــم بریــزد‪ .‬در چنیــن‬ ‫موقعیت هایــی بــه توصیه هــای زیــر توجــه داشــته باشــید‪:‬‬ ‫وقتــی همســرتان عنــوان می کنــد کــه نیــاز دارد مدتــی تنهــا باشــد مانــع‬ ‫نشــوید‪ ،‬چــرا کــه در خلــوت فکــر کــردن همســرتان می توانــد موجــب‬ ‫اســتحکام طوالنی مــدت رابطه تــان شــود‪ .‬درســت اســت کــه دل تــان‬ ‫می خواهــد همســرتان در کنارتــان باشــد‪ ،‬امــا ممکــن اســت بــا مانــع‬ ‫شــدن تان‪ ،‬اوضــاع را وخیم تــر کنیــد‪.‬‬ ‫وقت بگذارید و به افکار و احساسات تان سر و سامان دهید ‪.‬‬ ‫اگــر همســرتان عنــوان کــرد کــه نیــاز دارد اندکــی بــا خــودش‬ ‫خلــوت کنــد‪ ،‬بــه تصمیمــش احتــرام بگذاریــد و بــه فکــر اقدامــات‬ ‫تالفی جویانــه نباشــید‪.‬‬ ‫بــه توصیــه ی دکتــر هــال شــوری (‪ ،)Dr. Hala Shorey‬اســتادیار‬ ‫روانشناســی در دانشــگاه ویدِنـ ِـر (‪ ،)Wiedener‬بایــد صبــوری کنیــد تــا‬ ‫زمان مناســب برای صحبت کردن فرا برســد‪ .‬وی معتقد اســت خلوت‬ ‫کــردن موجــب می شــود دو طــرف فرصــت پیــدا کننــد بــر عصبانیت شــان‬ ‫مســلط شــوند‪« :‬تــا زمانــی کــه طــرف مقابل تــان هنــوز داغ اســت‪،‬‬ ‫صحبــت کــردن فایــده ای نــدارد‪ ».‬دکتــر شــوری توضیــح می دهــد کــه‬ ‫بســیاری از افــراد بــه اشــتباه فکــر می کننــد بایــد هم ـه ی حرف شــان را‬ ‫در همــان بحبوحـه ی دعــوا بزننــد‪« :‬عزیــزم‪ ،‬مــن اشــتباه کــردم‪ .‬رفتــارم‬ ‫احمقانــه بــود‪ ».‬وقتــی این گونــه حرفــی را وســط دعــوا عنــوان می کنیــد‪،‬‬ ‫ل در جــواب‪ ،‬تــوی‬ ‫انتظــارش را هــم داشــته باشــید کــه طــرف مقابــ ‬ ‫ذوق تــان بزنــد‪« :‬اره‪ ،‬تــو یــه احمقــی‪ ».‬و بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬دوبــاره دعــوا‬ ‫بــاال می گیــرد‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد اگــر تصمیــم داریــد مدتــی دور بمانیــد‪ ،‬حتمــا اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد کــه همســرتان در نبودتــان اســیب روحــی نبینــد‪ .‬شــاید‬ ‫واقعــا بــه خلــوت و تنهایــی نیــاز داشــته باشــید‪ ،‬امــا گاهــی حمایــت‬ ‫عاطفــی و در کنــار هــم بــودن‪ ،‬کمــک بیشــتری بــه بهبــود رابطه تــان‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مسالمت امیز گفت وگو کنید‬ ‫شــاید ایــن راهــکار خیلــی کلیش ـه ای بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا بــاور کنیــد‬ ‫تو گــوی مســالمت امیز رمــز موفقیــت هــر رابط ـه ای اســت‪ .‬بــرای‬ ‫گف ‬ ‫اینکــه بتوانیــد رابطه تــان را از ســر بگیریــد‪ ،‬بایــد در مورد احساســات تان‬ ‫بــا یکدیگــر صحبــت کنیــد‪ .‬پس قبل از هر چیزی الزم اســت احساســی‬ ‫را کــه نســبت بــه اختالفــات اخیــر داریــد‪ ،‬به خوبــی درک کنید‪ .‬حتی اگر‬ ‫نتوانســتید دربــاره ی اینکــه دقیقــا چــه احساســی داریــد بــا خودتــان بــه‬ ‫نتیجه ی مشــخصی برســید‪ ،‬باز هم باید در مورد همین سرگشــتگی با‬ ‫همســرتان صحبــت کنیــد‪ .‬همچنیــن اگــر نیــاز داریــد مدتــی بــا خودتــان‬ ‫تنهــا باشــید تــا افکارتــان را جم عو جــور کنیــد‪ ،‬بایــد ایــن تصمیم تــان را‬ ‫قبــل از اینکــه بــه خلــوت برویــد بــا همســرتان در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫تو گــوی مســالمت امیز بعــد از دعــوای مفصلــی کــه‬ ‫البتــه کــه گف ‬ ‫داشــته اید اســان نیســت‪ ،‬امــا نهایــت تالش تــان را بــه کار بگیریــد تــا‬ ‫از ایــن مرحلــه نیــز عبــور کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه ســوء ِتفاهمی پیــش نیایــد‬ ‫و جنجــال تــازه ای بــروز نکنــد‪ ،‬بایــد بــا همســرتان دربــاره ی اینکــه چــه‬ ‫انتظاراتــی از یکدیگــر داریــد‪ ،‬صحبــت کنیــد‪ .‬اگــر قصــد داریــد بــه طــور‬ ‫خــاص روی قضیــه ای کــه ســرش دعــوا کــرده بودیــد تمرکــز کنیــد‪،‬‬ ‫توصیه هــای زیــر را در نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫دکتــر شــوری توصیــه می کنــد بــه جــای اینکــه فقــط حــرف خودتــان‬ ‫را بزنیــد و روی موضع تــان پافشــاری کنیــد‪ ،‬مســئولیت رفتــاری را کــه‬ ‫احساســات همســر تان را جریحــه دار کــرده بپذیریــد‪.‬‬ ‫اگــر رفتارتــان طــوری بــوده کــه احساســات همســرتان را جریح ـه دار‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬از تبرئــه کــردن خودتــان بپرهیزیــد‪ .‬وقتــی مــدام در دفــاع‬ ‫از خودتــان حــرف بزنیــد‪ ،‬دعــوا ادامـه دار می شــود‪ .‬پــس بــه احساســات‬ ‫طــرف مقابــل احتــرام بگذاریــد و قضیــه را از تمامــی جهــات ببینیــد‪،‬‬ ‫نــه فقــط از موضــع خودتــان‪ .‬اگــر احســاس می کنیــد بایــد دربــاره ی‬ ‫رفتــاری کــه داشــته اید توضیحــی بدهیــد‪ ،‬بهتــر اســت صبــر کنیــد و در‬ ‫بحبوحـه ی دعــوا هیــچ حرفــی در ایــن مــورد نزنیــد‪ .‬پــس توضیحات تــان‬ ‫را بــه زمانــی کــه دعــوا حســابی فروکــش کــرد و دو طــرف بــر خودتــان‬ ‫مســلط شــدید‪ ،‬موکــول کنیــد‪.‬‬ ‫بایــد بپذیریــد کــه بهبــود رابطه تــان زمــان می بــرد‪ .‬دکتــر شــوری توصیه‬ ‫می کنــد یــک جــدول زمانــی تهیــه کنیــد تــا ببینیــد هرچــه از روز دعــوا‬ ‫دورتــر می شــوید‪ ،‬رابطه تــان چــه تغییــری می کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫حسام حسین پور‬ ‫دفتر خاطرات استرس‪ ،‬ابزاری‬ ‫برای شناسایی عوامل استرس زا‬ ‫اســترس بــه خاطــر شــلوغی خیابان هــا و ترافیــک‪ ،‬حجــم کاری‬ ‫زیــاد‪ ،‬مشــتریان سرســخت یــا اخبــار بــد و هــر منشــا دیگــری کــه‬ ‫باشــد‪ ،‬همـه ی مــا در طــول روز ان را تجربــه می کنیــم‪ .‬مشــکل‬ ‫اصلــی ایــن اســت کــه اگــر اســترس بررســی نشــود‪ ،‬می توانــد‬ ‫بهــره وری و حتــی بدتــر از ان ســامتی مــا را بــه خطــر بینــدازد‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪462‬‬ ‫استفاده از این ابزار‬ ‫بــرای شــروع‪ ،‬نمونــه دفتــر خاطــرات مــا را در شــکل زیــر ببینیــد‬ ‫و بخش هــای الزم را در دفتــر خودتــان ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بعــد از هــر اتفــاق پراســترس یــک بخــش‬ ‫جدیــد وارد کنیــد‪ .‬هــر بــار کــه یــک بخــش جدیــد وارد می کنیــد‪،‬‬ ‫اطالعــات زیــر را ثبــت کنیــد‪:‬‬ ‫تاریخ و زمان اضافه کردن بخش جدید‪.‬‬ ‫نزدیک ترین اتفاق پراسترسی که تجربه کرده اید‪.‬‬ ‫اکنــون چقــدر احســاس خوشــحالی می کنیــد‪ ،‬یــک ارزیابــی‬ ‫درونــی انجــام دهیــد و در صورتــی کــه در غمگین تریــن حالــت‬ ‫خــود هســتید نمــره ی ‪ -۱۰‬بدهیــد و اگــر خوشــحال ترین حالــت‬ ‫هســتید‪ ،‬نمــره ی ‪ +۱۰‬بدهیــد‪ .‬همچنیــن احســاس خــود را‬ ‫یادداشــت کنیــد‪.‬‬ ‫اکنــون چقــدر موثــر کار می کنیــد (یــک ارزیابــی درونــی انجــام‬ ‫دهیــد و در جــدول از ‪ ۰‬تــا ‪ ۱۰‬بــه خودتــان نمــره بدهیــد)‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب نمــره ی صفــر نشــان دهنــده ی ناکارامــدی کامــل اســت‪،‬‬ ‫در حالی کــه نمــره ی ده نشــان دهنــده ی بیشــترین کارایــی‬ ‫اســت کــه شــما می توانیــد بــه ان دســت یابیــد‪.‬‬ ‫علــت اصلــی اســترس (تاجایــی کــه امــکان داریــد صــادق و‬ ‫واقع بیــن باشــید)‪.‬‬ ‫همچنین ممکن است بخواهید موارد زیر را نیز یادداشت کنید‪:‬‬ ‫عال ئمــی کــه احســاس می کنیــد (بــرای مثــال‪ ،‬دلشــوره ‬ ‫داشــتن‪ ،‬عصبانیــت‪ ،‬ســردرد‪ ،‬بــاال رفتــن ضربــان قلــب‪ ،‬عــرق‬ ‫کــردن کــف دســت و چیز هایــی از ایــن قبیــل)‪.‬‬ ‫چگونــه ایــن وضعیــت را مدیریــت می کنیــد‪ :‬ایــا واکنــش شــما‬ ‫کمکــی بــه حــل مشــکل می کنــد‪ ،‬یــا اینکــه وضعیــت را بدتــر‬ ‫کــرده اســت؟‬ ‫دفتر خاطرات را تجزیه و تحلیل کنید‬ ‫زمانــی کــه بــرای چنــد روز اطالعــات را در دفتــر خاطــرات‬ ‫اســترس ثبــت کردیــد‪ ،‬می توانیــد ان را تجزیــه و تحلیــل کنیــد‬ ‫و کار هــای زیــر را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫نخســت بــه انــواع اســترس هــای مختلفــی کــه در طــول ایــن‬ ‫مــدت تجربــه کرده ایــد توجــه کنیــد‪ .‬متداول تریــن اســترس ها‬ ‫و همچنیــن ناخوشــایند ترین انهــا را مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫بــر روی اســترس هایی کــه مشــخص کرده ایــد کار کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫ارزیابــی خــود از علــت اســترس ها و توانایی تــان در مدیریــت‬ ‫کــردن اتفاقــات پراســترس توجــه کنیــد‪ ،‬ایــا چیــزی در ایــن‬ ‫مشــکالت وجــود دارد کــه بایــد درســت شــود؟ اگــر چنیــن اســت‪،‬‬ ‫ایــن حوزه هــا را فهرســت کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس در دفتــر خاطــرات دنبــال موقعیت هایــی بگردیــد کــه‬ ‫بــه شــما اســترس وارد می کننــد‪ .‬روش هایــی کــه می توانیــد بــه‬ ‫کمــک انهــا تغییــری در موقعیت هــا ایجــاد کنیــد و انهــا را بهبــود‬ ‫ببخشــید‪ ،‬فهرســت کنیــد‪.‬‬ ‫در نهایــت بــه احســاس خــود زمانــی کــه تحــت فشــار بوده ایــد‬ ‫توجــه کنیــد و بررســی کنیــد کــه چگونــه شــادی و کارایــی شــما‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬ایــا در موقعیتــی کــه شــما‬ ‫بیشــترین خوشــحالی و کارایــی را تجربــه کرده ایــد‪ ،‬مقــدار کمــی‬ ‫فشــار بــر روی شــما بــوده اســت؟‬ ‫هنگامــی کــه تجزیــه و تحلیــل دفتــر خاطــرات را بــه پایــان‬ ‫رســاندید‪ ،‬بایــد بــه طــور کامــل فهمیــده باشــید کــه مهم تریــن‬ ‫و متداول تریــن منابــع اســترس شــما در زندگــی چــه هســتند‬ ‫و بایــد قــدردان ان میــزان فشــار ناشــی از استرســی باشــید‬ ‫کــه باعــث می شــود شــادی و کارایــی شــما بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد بدانیــد چــه موقعیت هایــی باعــث اســترس شــما‬ ‫می شــوند‪ ،‬بــه ایــن ترتیــب می توانیــد خــود را بــرای مدیریــت‬ ‫چنیــن موقعیت هایــی امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫شــما در نخســتین هفته هایــی کــه از یــک دفتــر خاطــرات‬ ‫اســترس اســتفاده کنیــد عــاوه بــر شــناخت عوامــل اســترس زا‬ ‫متوجــه می شــوید کــه چگونــه از زمان تــان نیــز بــه شــکل بهتــری‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه هــر شــکلی ســبک زندگــی شــما تغییــر کــرد یــا دوبــاره‬ ‫دچــار اســترس شــدید‪ ،‬ارزش ـش را دارد کــه بــار دیگــر اســتفاده‬ ‫از دفتــر خاطــرات اســترس را شــروع کنیــد‪ .‬در ایــن صــورت‬ ‫احتمــاال متوجــه می شــوید اســترس هایی کــه تجربــه می کنیــد‬ ‫تغییــر کرده انــد‪.‬‬ ‫گام های بعد‬ ‫گام بعــدی ایــن اســت کــه اســترس خــود را تحــت کنتــرل‬ ‫بگیریــد‪.‬‬ ‫ایــن کار را بــا بررســی افــراد و موقعیت هایــی کــه بیشــترین‬ ‫اســترس را بــه شــما می دهنــد اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر فــرد یــا گروهــی از افــراد باعــث اســترس شــما می شــوند‬ ‫مقالــه ی مــا دربــاره ی کار کــردن بــا افــرادی کــه از ان هــا‬ ‫خوش تــان نمی ایــد می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ایــا اســترس شــما ناشــی از نبــود ســازمان یافتگی یــا کمبــود‬ ‫اطالعــات دربــاره ی مدیریــت زمــان اســت؟ اگــر چنیــن اســت‪،‬‬ ‫ایــن دوره اموزشــی می توانــد بــه شــما در ســاختن ایــن‬ ‫توانایی هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫مقالـه ی مــا دربــاره ی خطرنــاک بــودن اســترس بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا مشــکالت ســاختاری اســترس را کــه باعــث می شــود‬ ‫بــه دردســر بیفتیــد‪ ،‬بشناســید‪.‬‬ ‫ایــا فرســودگی شــغلی باعــث شــده اســت کــه شــما دچــار‬ ‫اســترس شــوید؟ مقالــه عالئــم فرســودگی شــغلی بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد کــه مشــکل را تشــخیص دهیــد و بــا ان روب ـه رو‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫بعضــی اســترس ها بــه گون ـه ای هســتند کــه نمی تــوان از انهــا‬ ‫جلوگیــری کــرد‪ ،‬مخصوصــا اگــر کاری بــا مســئولیت های زیــاد بــر‬ ‫عهــده ی شــما باشــد‪ .‬مقال ـه ی مــا دربــاره ی باز ســازی شــناختی‬ ‫بــه شــما کمــک می کنــد بــا تغییــر شــیوه ی فکــر کــردن بــه امــور‪،‬‬ ‫اســترس خــود را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫نکته ها و منابع بیشتر‬ ‫در طــول روز بــا اســتف‍اده از خیال پــردازی خــود را ارام کنیــد و‬ ‫اســترس تان را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫بــه فکــر رفتــن بــه تعطیــات باشــید‪ .‬در ذهــن داشــته باشــید‬ ‫کــه اگرچــه افــراد یــا کارهایــی کــه بــه شــما اســترس می دهنــد‬ ‫پــس از بازگشــت از تعطیــات همچنــان وجــود دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫تعطیــات بــا دور کــردن شــما از ایــن وضعیــت باعــث ارامــش‬ ‫و ســرحال شــدن شــما می شــود و کمــک می کنــد راه حل هــای‬ ‫موثــری پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫مدیتیشــن بــرای مقابلــه بــا اســترس می توانــد بســیار موثــر‬ ‫باشــد‪ ،‬حتــی اگــر تنهــا قــادر باشــید بــرای ‪ ۵‬دقیقــه مدیتیشــن‬ ‫کنیــد‪ .‬مقال ـه ی مــا دربــاره مدیتیشــن بــرای مدیریــت اســترس‬ ‫بــه شــما نشــان می دهــد چگونــه می توانیــد از ایــن تکنیــک‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ایــا خــواب کافــی داریــد؟ بیشــتر افــراد در هــر شــبانه روز بــه‬ ‫‪ ۷‬یــا ‪ ۸‬ســاعت خــواب احتیــاج دارنــد تــا بتواننــد ســالم و بــارور‬ ‫باشــند‪ .‬کمبــود خــواب قطعــا می توانــد در افزایــش اســترس‬ ‫شــما نقــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــا بــه پایــان رســاندن روز بــرای شــما کار دشــواری اســت؟ یــاد‬ ‫بگیریــد چگونــه بعــد از یــک روز ســخت اســتراحت کنیــد و بــه‬ ‫بهتریــن نحــو از زمــان اســتراحت تان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مقالــه کوتــاه مــا بــرای کــم کــرن اســترس بــا نشــان دادن اینکــه‬ ‫چگونــه می توانیــد در موقعیت هایــی کــه کنتــرل ان در دســت‬ ‫شــما نیســت‪ ،‬ارامــش داشــته باشــید‪ ،‬بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫بــا اســترس کنــار بیاییــد‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫اســترس می توانــد باعــث ایجــاد مشــکالت ســامتی جــدی و‬ ‫در مــوارد حــاد منجــر بــه فــوت شــود‪ .‬اگرچــه ایــن تکنیک هــای‬ ‫مدیریــت اســترس می تواننــد تاثیــر مثبتــی بــر کاهــش اســترس‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬امــا اینهــا فقــط بــرای راهنمایــی هســتند‪ .‬اگــر‬ ‫نگــران بیماری هــای مربــوط بــه اســترس هســتید یــا اگــر اســترس‬ ‫باعــث ناراحتــی شــدید و طوالنــی مــدت شــما شــده اســت‪ ،‬از‬ ‫راهنمایی هــای یــک متخصــص ســامتی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫تعریــض و ایمــن ســازی محــور روســتایی کردابــاد در علــی ابــاد کتــول اغــاز شــدرئیس اداره راهــداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای علــی ابــاد کتــول گفــت‪ :‬تعریــض ‪ ۱۲۰۰‬متــر بــه صــورت رفــت و برگشــت محــور‬ ‫روســتایی کردابــاد در حــوزه شهرســتان علــی ابــاد کتــول بــا هــدف ارتقــاء ایمنــی کاربــران جــاده ای در دی‬ ‫مــاه جــاری اغــاز شــد‪.‬‬ ‫تعریض و ایمن‬ ‫سازی محور‬ ‫روستایی کرداباد‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬دی ‪1400‬‬ ‫ابداع اولین لنز‬ ‫چشمی هوشمند‬ ‫والدگری در فضای مجازی‬ ‫ص و پیشــگیری از جرایــم‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخی ‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا ناجــا بــه نقــش اساســی‬ ‫والدیــن در کنتــرل و محافظــت از کــودکان‬ ‫در فضــای مجــازی تحــت عنــوان «والدگــری»‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬والدگــری در فضــای مجــازی‬ ‫مهارت هایــی اســت کــه والدیــن بــا اســتفاده‬ ‫از انهــا می تواننــد فرزنــدان خــود را بــرای دنیــای‬ ‫دیجیتــال پیــش رو امــاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم علــی‬ ‫محمــد رجبــی در نخســتین روز از «پویــش‬ ‫مردمــی کــودکان ســایبری» بــا عنــوان «والدگــری‬ ‫در فضــای مجــازی»‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروزه‬ ‫مــا شــاهد فنــاوری هســتیم کــه ســال ها پیــش‬ ‫در دســترس نبــود و تربیــت کــودکان در دنیــای‬ ‫دیجیتالــی کــه بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت‪،‬‬ ‫می توانــد چالــش برانگیــز باشــد بــه طــوری کــه‬ ‫بــرای والدیــن ســخت اســت از انچــه کــودکان‬ ‫انالیــن انجــام می دهنــد و خطراتــی کــه ممکــن‬ ‫اســت بــا انهــا مواجــه شــوند اگاه باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رســانه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫برنامه هــای تلویزیونــی و بازی هــای ویدیویــی‪،‬‬ ‫جامعــه مــا و نحــوه تعامــل مــا بــا یکدیگــر را تغییر‬ ‫داده انــد و ایــن بــدان معناســت کــه بایــد هــر چــه‬ ‫ســریعتر شــیوه های فرزنــد پــروری را تغییر دهیم‬ ‫و والدگــری را تقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬والدگــری در فضــای مجــازی نوعــی‬ ‫ت وگــو محــور میــان والدیــن‬ ‫تعامــل و ارتبــاط گفـ ‬ ‫و فرزنــدان بــا چاشــنی اگاهــی و دانــش ســایبری‬ ‫اســت‪ ،‬کــه بایــد مبتنــی بــر احســاس اعتمــاد‬ ‫متقابــل بیــن والدیــن و فرزنــدان باشــد به گونـه ای‬ ‫کــه ان هــا نوعــی همراهــی و همگامــی را در کنــار‬ ‫هــم احســاس کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬بــا غریبــه هــا صحبــت نکــن!»‬ ‫عبارتــی اســت کــه اکثــر والدیــن از دوران کودکــی‬ ‫خــود بــا ان اشــنا هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬انچــه که‬ ‫خانواده هــا کمتــر بــا ان اشــنا هســتند ایــن اســت‬ ‫کــه چــه توصیــه ای بــه فرزنــدان خــود در مــورد‬ ‫صحبــت کــردن بــا غریبه هــا بــه صــورت انالیــن‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫این کارشــناس انتظامی ضمن اشــاره به شــکاف‬ ‫دیجیتــال والدیــن و فرزنــدان افــزود‪ :‬بــه لطــف‬ ‫خــدا امــروزه والدیــن درک بهتــری از خطراتــی کــه‬ ‫کودکانشــان در فضــای مجــازی بــا ان هــا روبــرو‬ ‫هســتند دارنــد امــا وقتــی صحبــت از رســانه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬واقعیت هــای مجــازی یــا بازی هــای‬ ‫انالیــن می شــود‪ ،‬اغلــب احســاس می کننــد کــه‬ ‫دانــش یــا تجربــه کافــی ندارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبی در ادامه یاداور شــد‪ :‬بســیاری از‬ ‫والدیــن تصــور می کننــد کــه امــوزش بــه کــودکان‬ ‫در مــورد اســتفاده از اینترنــت و نحــوه ایمــن نگــه‬ ‫داشــتن انالیــن وظیفــه مــدارس اســت‪ .‬البتــه کــه‬ ‫مــدارس نقــش مهــم در افزایــش اگاهــی کودکان‬ ‫از خطــرات مرتبــط بــا اینترنــت دارنــد‪ ،‬امــا بیشــتر‬ ‫اوقاتــی کــه کــودکان انالیــن هســتند‪ ،‬در واقــع در‬ ‫خانــه بــه خصــوص در اتــاق خوابشــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ســایبری گفــت‪ :‬صحبــت کــردن‬ ‫بــا کــودکان در مــورد رفتــار انهــا بــه صــورت انالیــن‬ ‫بخــش مهمــی از نقــش والدیــن اســت‪ .‬همانطــور‬ ‫کــه والدیــن بــه کــودکان می اموزنــد کــه چگونــه از‬ ‫یــک جــاده‪ ،‬ایمــن عبــور کننــد‪ ،‬همانطــور نیــز بایــد‬ ‫بــه فرزنــدان خــود بیاموزنــد کــه چگونــه در فضــای‬ ‫مجــازی و اینترنــت ایمــن بماننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــه برخــی اقدامــات ســاده‬ ‫بــرای ایمــن نگــه داشــتن کــودکان در شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬رعایــت‬ ‫محدودیت هــای ســنی در رســانه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫امــوزش نحــوه عملکــرد تنظیمــات حریــم‬ ‫خصوصــی و کنتــرل محتــوای بازی هایــی کــه‬ ‫کــودکان انجــام می دهنــد‪ ،‬مکانیسـم های بســیار‬ ‫اجرای طرح ضربتی کاهش‬ ‫سرقت های خرد در گرگان‬ ‫موثــری بــرای کاهــش خطــرات هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت‪ :‬تنظیــم و اســتفاده‬ ‫از کنترل هــای والدیــن بــر روی پهنــای بانــد‪،‬‬ ‫دســتگاه های تلفــن همــراه و ســرگرمی های‬ ‫خانگــی نیــز راه هــای ارزشــمندی بــرای محافظــت‬ ‫از کــودکان کوچک تــر هســتند‪ ،‬امــا ایــن موضــوع‬ ‫نیــز مهــم اســت کــه پیام هــای روشــنی دربــاره‬ ‫انتظــارات بــه کــودکان داده شــود و قوانیــن‬ ‫معقولــی تنظیــم شــود‪ .‬صحبــت بــا کــودکان‬ ‫در مــورد اشــتراک گــذاری تصویــر و بــه اشــتراک‬ ‫نگذاشــتن اطالعــات شــخصی یــا تصاویــر بــدون‬ ‫رضایــت فــرد از جملــه ایــن صحبت هــا اســت‪ .‬اگــر‬ ‫قــرار اســت کــودکان بتواننــد بــه صــورت انالیــن‬ ‫انعطــاف پذیــری خــود را توســعه دهنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بداننــد کــه چگونــه تنظیمــات حریــم خصوصــی‬ ‫را بررســی کننــد‪ ،‬مخاطبیــن ناخواســته را مســدود‬ ‫کننــد و از ابزارهــای گــزارش دهــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی در پایــان بــر نقــش اساســی‬ ‫والدیــن در کاهــش خطــرات برای کــودکان انالین‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت والدیــن بایــد بــه صحبــت‬ ‫کــردن بــا فرزنــدان خــود در هــر ســنی کــه هســتند‬ ‫ادامــه دهنــد‪ ،‬همچنیــن بایــد نســبت بــه یادگیری‬ ‫و کســب معلومــات و ارتقــاء دانــش ســایبری‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی محمــد رجبــی در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫کانــال پلیــس فتــا در اپلیکیشــن شــاد بــه ادرس‬ ‫‪ shad.ir/policefata‬و ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از اخبــار‪،‬‬ ‫اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران‬ ‫بــا مراجعــه بــه ان هــا می تواننــد راهنمایی هــای‬ ‫الزم را دریافــت نماینــد و در صــورت نیــاز نیــز‬ ‫می تواننــد گــزارش مــوارد مشــکوک را در ســامانه‬ ‫پاســخگویی فوریت های ســایبری و شــماره تلفن‬ ‫‪ ۰۹۶۳۸۰‬بــه صــورت شــبانه روزی بــا همــکاران مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از مهــدی رزاقــی نــژاد‪:‬‬ ‫طــرح ضربتــی قضایــی و انتظامــی بــرای کاهــش ســرقت هــای‬ ‫خــرد در گــرگان اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون دادســتان مرکــز اســتان گلســتان افــزود‪ :‬در قالــب‬ ‫ایــن طــرح گشــت هــای انتظامــی در ســطح شــهر بیشــتر مــی‬ ‫شــود و بســیجیان هــم در قالــب گشــت هــای رضویــون در‬ ‫محلــه هــای شــهر حضــور پررنــگ تــری خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫رزاقــی نــژاد ادامــه داد‪ :‬شناســایی خریــداران امــوال مســروقه‪،‬‬ ‫هــم شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫در جریــان نمایشــگاه دیجیتــال ‪،2022 CES‬‬ ‫شــرکت ‪ InWith‬از اولیــن لنــز تماســی‬ ‫الکترونیکــی دنیــا رونمایــی کــرد کــه بــه کاربــران‬ ‫اجــازه مــی دهــد از دنیــای واقعــی وارد واقعیــت‬ ‫توســعه شــوند‪.‬‬ ‫شــرکت فــن اوری ‪ InWith‬در حــوزه‬ ‫چشــم پزشــکی و سیســتم هــای مکانیکــی‬ ‫میکروالکترونیــک فعالیــت مــی کنــد‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫ایــن شــرکت‪ ،‬لنزهــای تماســی الکترونیکــی بــرای‬ ‫انــواع کاربردهــا طراحــی شــده و مــی توانــد ســاده‬ ‫راه بــرای ورود بــه دنیــای متــاورس باشــد‪.‬‬ ‫کنتــرل تنظیــم و تقویــت دیــد از طریــق اتصــال به‬ ‫تلفــن همــراه از اولیــن قابلیــت های این فـن اوری‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ایــن شــرکت مدعــی شــد این فــن اوری‬ ‫بــه توســعه دهنــدگان ایــن امــکان را مــی دهنــد‬ ‫کــه برنامــه کاربــردی تراشــه نمایــش بینایــی را در‬ ‫لنزهــای تماســی هیــدروژل کــه میلیــون هــا نفــر‬ ‫روزانــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل ایــن شــرکت گفــت‪ :‬لنــز تماســی‬ ‫هوشــمند جدیــد مــی توانــد اطالعاتــی را در‬ ‫زمــان واقعــی از چیزهــای مختلــف در مــورد‬ ‫دنیــای اطــراف شــما ارائــه دهــد‪ .‬مــواردی ماننــد‬ ‫محدودیــت ســرعت در جــاده را ببینیــد‪ .‬در کــدام‬ ‫مســیر هســتید؟ خروجــی بعــدی کجاســت و‬ ‫فاصلــه مــا تــا مقصــد چنــد کیلومتــر اســت؟ این‬ ‫لنزهــا می تواننــد بــه افــرادی کــه پیــری چشــم‬ ‫دارنــد کمــک مــی کنــد بــا تنظیــم کــردن مختلــف‬ ‫در زمــان واقعــی نیــاز انهــا را بــه عینــک مطالعــه‬ ‫را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫‪ InWith‬تنهــا شــرکتی اســت کــه قابلیــت‬ ‫ادغــام مدارهــای یکپارچــه بــا مــواد مــدرن و‬ ‫نــرم لنزهــای تماســی را بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــرکت در حــال دســتیابی بــه اخــذ‬ ‫تاییــده ســازمان غــذا و دارو از امریــکا مــی باشــد‬ ‫و امیــدوار اســت کــه در ســال جــاری لنزهــای‬ ‫تماســی پیشــرفته در بــازار عرضــه شــود‪ .‬البتــه‬ ‫هنــوز تاریــخ دقیــق ان اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تقاضــای اشــد مجــازات در کیفرخواســت بــرای‬ ‫ســارقان و صــدور قرارهــای تامیــن کیفــری ســخت گیرانــه‬ ‫هــم از ظرفیــت هــای قانونــی اســت کــه بــه منظــور باالبــردن‬ ‫هزینــه ارتــکاب جــرم بــرای ســارقان در دادســرا و دادگاه‬ ‫اعمــال می کنیــم‪.‬‬ ‫رزاقــی نــژاد از لغــو مرخصــی همــه ســارقان تــا فروردیــن مــاه‬ ‫ســال اینــده هــم خبــر داد و گفــت‪ :‬در کنــار اقدامــات دســتگاه‬ ‫قضایــی و نیــروی انتظامــی بایــد دســتگاه هــای اجرایــی و‬ ‫حمایتــی هــم بــرای بهبــود معیشــت مــردم تــاش کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003739‬مــورخ ‪ 1400.09.06‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای حســین علــی ابــادی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000034‬تقاضــای اقــای موســی فندرســکی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪18‬و کــد ملــی ‪2269685377‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد خــداداد در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪205.01‬متــر مربــع‏مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬انتهــای خیابــان‬ ‫فرمانــداری ســابق ‪ ،‬نبــش ایثــار ‪ 14‬بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪206 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.10.11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.10.27 :‬‏ محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول ازطرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۲۷۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۶۹‬تقاضــای اقــای محمدرضــا عباســی بــه شــماره شناســنامه ‪۱۲۵۸‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۰۴۶۴۸۲۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان به انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪۴۳۵.۲۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ ۴‬حــوزه ثبــت گــرگان طبق رای صــادره حکایت از انتقال از مالک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائی تقدیم نماید‪.‬م الــف‪ ۹۷۶۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۰/۲۷:‬‬ ‫علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫ف برابــر رای اصالحــی شــماره ‪140060312005003851‬مــورخ ‪ 1400.09.13‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک بهــار علــی بابــا کــردی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000006‬تقاضــای اقــای عــادل مزیــدی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 158‬و کــد ملــی ‪2269911237‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد قاســمعلی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 85.54‬متــر مربــع‏مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬بلواردانشــگاه‬ ‫– بیــن دانــش ‪ 13‬و ‪ 15‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد‏تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‏بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪212 :‬‏‪‎ ‎‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.10.11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.10.27 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۷۸۴‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۰۵‬تقاضای اقای عباسعلی گلدسته به شماره شناسنامه ‪ ۵۶‬و کد ملی ‪ ۴۵۹۱۶۲۶۶۲۸‬صادره ازشاهرود فرزند علی در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام ‪ ۱۳۱‬سهم مشاع از ‪۱۴۴‬‬ ‫سهم ششدانگ عرصه که مابقی سهام ان وقف بمساحت ‪ ۴۰‬مترمربع از پالک شماره ‪ _۱۲‬اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوز ه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی جواد حسن نیا متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یکماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/۱۰/27 :‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۹۷۶۵ :‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪- 1400 - 4042‬‬ ‫‪1400/10/02‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -290‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای مجیــد پــور اســماعیلی‬ ‫فرزنــد علمداربشــماره شناســنامه ‪262‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏انبــاری لــوازم پیمانــکاری ســاختمان بــه مســاحت ‪249.15‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کندبخش دو‏بجنورد خریداری از مالک رســمی اقای ‪/‬غالمحســین علی ابــادی فرزند‬ ‫رمضــان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/10/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/27 :‬‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪- 1400 - 4051‬‬ ‫‪1400/10/02‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -291‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک منطقــه دو بجنوردتصرفات مالکانه‏بالمعــارض متقاضی اقای علی پور اســماعیلی فرزند‬ ‫علمداربشــماره شناســنامه ‪0670069841‬صادره ازبجنورد درششــدانگ یک‏باب انباری لوازم پیمانکاری ســاختمان به مســاحت ‪299.15‬متر مربع از پالک ‪ 155‬اصلی واقع در اراضی کهنه کندبخش دو‏بجنورد خریداری از مالک رســمی اقای غالمحســین علی ابادی فرزند‬ ‫رمضــان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/10/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/27 :‬‏‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪- 1400 - 4085‬‬ ‫‪1400/10/04‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -87‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد ظهیــر نــژاد فرزند‬ ‫رضابشــماره شناســنامه ‪ 0670266132‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏منــزل قدیمــی بــه مســاحت ‪ 208.05‬متــر مربــع از پالک‪155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای عزیــز اللــه علــی ابادی فرزند حســن محرزگردیده‬ ‫اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/10/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/27‬‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابررای اصالحی شماره ‪140060312005003744‬مورخ ‪ 1400/09/07‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علی ابادسلســله ایادی ازمالک بانوگوهرمعززی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪1399114412005000341‬تقاضای خانم ام البنین نظری کتولی به شــماره شناســنامه ‪12163‬کدملی‪2268939251‬صادره‬ ‫ازعلــی ابادفرزندرمضــان درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت‪258‬مترمربع مفــروض ومجزاشــده ازپالک‪-33‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتول‪-‬روســتای افراتختــه‪-‬ده باالبیــن اب چشــمه‪27‬و‪29‬بخش‪6‬حوزه ثبــت علــی ابادبــه‬ ‫اســتنادتاییدیه شــماره ‪ 1400/1356‬مــورخ ‪ 1400/09/02‬اداره منابــع طبیعــی وابخیــزداری علــی ابادومجوزشــماره ‪ 37/16/2250‬مــورخ‪ 1400/09/06‬بنیادمســکن علــی ابادتاییدگردید‪.‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشــودازاین‬ ‫رواشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪....‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/10/11 :‬تاریــخ انتشــارنوبت دوم‪1400/10/27:‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‪ -1‬برابــر رای شــماره ‪ 1140060312009000670‬مورخــه ‪ 1400/10/13‬هیــات اول مســتقر در ثبــت بندرگــز موضــوع‏کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1399114412009000039‬مالکیــت متقاضــی ســهیال کاویــان فرزنــد صفرعلــی مبنــی بــر صــدور ســند‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 3500‬مترمربــع ‪ ،‬قســمتی از پــاک ‪ -1‬اصلــی واقــع در اراضــی لیــوان‏بخــش دو ثبــت بندرگــز خریــداری مــع الواســطه‬ ‫از مالــک رســمی اقــای محســن مــاح محــرز گردیــده اســت‪.‬‏ لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‏تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‏‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪1400/10/27‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬شــنبه ‪1400/11/12‬‏‏ م‪.‬الــف‪400/228 :‬‏‪1‬‏مهــدی شــاه مهــری – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪464‬‬ ‫چگونه پهنای باند خود‬ ‫را ایمن کنیم؟‬ ‫‪1‬داشــتن اتصــال بــه اینترنــت در زمــان اســتفاده از رایانــه‪،‬‬ ‫تلفــن یــا تلویزیــون هوشــمند بســیار مهــم اســت‪ .‬امــا‬ ‫اگــر قصــد داریــد از اتصــال اینترنــت در یــک ادرس ثابــت‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬اتصــال بــا یــک پهنــای بانــد مشــخص‬ ‫می توانــد بهتریــن گزینــه بــرای شــما باشــد‪.‬‬ ‫هنــگام تصمیــم گیــری در مــورد اتصــال بــا یــک پهنــای باند‪،‬‬ ‫یــک اتصــال تلفــن ثابــت یــا کابل هــای فیبــر نــوری پیشــرفته‬ ‫تــر را انتخــاب می کنیــد‪ .‬بــازار مملــو از مجموعــه ای از‬ ‫حــاالت مقــرون بــه صرفــه اســت کــه توســط ارائــه دهندگان‬ ‫بــرای جــذب مشــتریان بیشــتر ارائــه می شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫مــوردی کــه انتخــاب می کنیــد بایــد بــا نیازهــای خــاص شــما‬ ‫هماهنــگ باشــد‪.‬‬ ‫ایــن داســتان زمانــی بــه پایــان نمی رســد کــه شــما در‬ ‫مــورد بســته پهنــای بانــد تصمیــم بگیریــد‪ ،‬زیــرا اکنــون بایــد‬ ‫اقداماتــی را بــرای تقویــت پارامتــر امنیتــی ان انجــام دهیــد‬ ‫و ایــن دقیقــا ً همــان چیــزی اســت کــه امــروز شــما را از‬ ‫طریــق ان راهنمایــی می کنیــم‪:‬‬ ‫‪ -1‬رمزگــذاری نقــاط دسترســی ‪ Wi-Fi‬می توانــد یــک اتصــال‬ ‫اینترنتــی پایــدار را بــا اجــازه دادن بــه افــراد مجــاز بــرای‬ ‫اســتفاده از پهنــای بانــد تضمیــن کنــد‪ .‬روتــر وای فــای بــا‬ ‫محافظت هــای داخلــی خاصــی ماننــد ‪ WEP، WPA‬و‬ ‫‪ WPA2‬ارائــه می شــود‪ .‬رایج تریــن مــورد در ایــن میــان‬ ‫‪ WPA‬اســت کــه هــم در فضاهــای اداری و هــم در خانه هــا‬ ‫از طریــق یــک کلیــد رمــز عبــور مشــترک اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬یکــی از بهتریــن ابــزار بــرای ایمــن کــردن پهنــای بانــد‬ ‫خــود در برابــر هکرهــا و نشــت داده هــا‪ ،‬حفــظ رمزهــای‬ ‫عبــور قــوی و تغییــر مکــرر ان هــا اســت‪ .‬همچنیــن‪ ،‬مطمئــن‬ ‫شــوید کــه رمــز عبــور پیش فــرض را تغییــر داده ایــد رمــز‬ ‫عبــور انتخابــی شــما بایــد حداقــل ‪ 16‬کاراکتــر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ترکیبــی از اعــداد‪ ،‬حــروف بــزرگ و کوچــک و کاراکترهــای‬ ‫خــاص می توانــد رمــز عبــور شــما را تقویــت کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬هنــگام تنظیــم رمــز عبــور بایــد از اســتفاده از‬ ‫اطالعــات شــخصی ماننــد نــام خــود یــا ســایر عبــارات رایــج‬ ‫خــودداری کنیــد‪ .‬شــما می توانیــد قــدرت رمــز عبــور خــود‬ ‫را بــا اســتفاده از ابزارهــای انالیــن مختلــف بــه صــورت‬ ‫لحظــه ای بررســی کنیــد‪ .‬اســتفاده از مدیــر رمــز عبــور‬ ‫همچنیــن می توانــد بــه پیگیــری همــه رمزهــای عبــور شــما‬ ‫و ایجــاد رمزهــای جدیــد کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬هنــگام راه انــدازی روتــر پهنــای بانــد خــود بــرای اولیــن‬ ‫بــار‪ ،‬بایــد نام هــای کاربــری عمومــی را تغییــر دهیــد کــه در‬ ‫غیــر ایــن صــورت می توانــد کار هکــر را اســان کنــد‪ .‬پــس‬ ‫از تغییــر نــام روتــر خــود‪ ،‬بایــد نــام شــبکه وای فــای خانگــی‬ ‫خــود را تغییــر دهیــد‪ .‬ایــن روش یــک شناســه مجموعــه‬ ‫خدمــات نامیــده می شــود و نامــی اســت کــه در رادار‬ ‫افــرادی کــه شــبکه های اطــراف را جســتجو می کننــد نشــان‬ ‫داده شــده اســت‪.‬‬ ‫هکرهــا می تواننــد بــه داده هــای حســاس مربــوط بــه‬ ‫تنظیمــات ‪ Wi-Fi‬شــما از نام هــای شــبکه پیش فــرض کــه‬ ‫شــامل شــماره مــدل و نــام تجــاری روتــر مــورد اســتفاده‬ ‫اســت‪ ،‬دسترســی پیــدا کننــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬تغییــر نــام شــبکه‬ ‫می توانــد وســیله ای عالــی بــرای ایمــن نگــه داشــتن ان از‬ ‫دسترســی ناخواســته همســایگان و هکرهــا باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر ‪ Apple iPhone‬یــا ســایر رایانه هــا‪،‬‬ ‫تلفن هــای هوشــمند‪ ،‬دســتگاه های خانــه هوشــمند و‬ ‫سیســتم های بــازی بــه ‪ Wi-Fi‬شــما متصــل باشــند‪ ،‬به طــور‬ ‫خــودکار از سیســتم خــارج می شــوند‪ .‬پــس از تغییــر نــام‬ ‫شــبکه‪ ،‬بایــد دوبــاره ان هــا را وصــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬محــدود کــردن بــرد ســیگنال وای فــای می توانــد‬ ‫وســیله ای عالــی بــرای افزایــش معیارهــای امنیتــی ان‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر قصــد داریــد از پهنــای بانــد بــرای یــک منطقــه‬ ‫کوچــک ماننــد دفتــر یــا محــل ســکونت خــود اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ ،‬ایــن امــر بــه ویــژه مفیــد اســت‪ .‬در اینجــا می توانیــد‬ ‫روتــر را از ‪ 802.11b‬یــا ‪ 802.11n‬بــه ‪ 802.11g‬تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫رنگ هــای مســدودکننده وای فــای حــاوی مــواد شــیمیایی‬ ‫هســتند کــه از نفــوذ ســیگنال های وای فــای بــه خــارج از‬ ‫دیوارهــا جلوگیــری می کننــد‪ .‬رنــگ امیــزی اتــاق خــود بــا‬ ‫همیــن روش می توانــد بــه ایمــن نگــه داشــتن اتصــال‬ ‫پهــن بانــد شــما کمــک کنــد‪ .‬کاربرانــی کــه همیشــه در حــال‬ ‫حرکــت هســتند‪ ،‬معمــوال ً معامــات فقــط ســیم کارت را بــا‬ ‫کمــک هزینــه داده نامحــدود بــرای تامیــن نیازهــای مــرور‬ ‫خــود انتخــاب می کننــد‪.‬‬ ‫‪ :5‬فایروال هــا نقــش مهمــی در تقویــت طــرح امنیــت‬ ‫اینترنــت شــما دارنــد‪ .‬ان هــا بــه عنــوان یــک مانــع بیــن‬ ‫کاربــران غیرمجــاز و شــبکه محافظــت شــده شــما عمــل‬ ‫می کننــد‪ .‬بــرای تقویــت شــبکه پهنــای بانــد خــود می توانیــد‬ ‫از فایــروال در کنــار اقدامــات امنیتــی نظیــر محافظــت از‬ ‫ســرقت هویــت و نــرم افــزار انتــی ویــروس اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 110‬سریعترین روش‬ ‫برای دسترسی به پلیس‬ ‫‪ 197‬نظارت شما بر پلیس‬ ‫( پیشنهاد‪ ،‬انتقاد‪ ،‬تقدیر و شکایت)‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫در ‪ ۴‬کیلومتــری جنــوب شــرقی روســتای رادکان و در‪ ۴۲‬کیلومتــری جنــوب کردکــوی و ‪ ۵۴‬کیلومتــری جنــوب غربــی در یــک منطقــه‬ ‫کوهســتانی‪ ،‬جنگلــی و بــر فــراز تپــه بــا صفایــی کــه دارای موفقعیــت خاص طبیعی و ســوق الجیشــی اســت در دامنه جنوبی سلســله‬ ‫جبــال البــرز و دره هــا و تراس هــای حاشــیه شــمالی رودخانــه نــکا کــه از شــرق بــه غــرب جریــان دارد قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -464‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-464‬‬ ‫‪ 17‬ژانویه ‪14-- 2022‬‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬دی ‪17-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫میل رادکان کردکوی‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫محدثه اسدی نیا‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫فقیر و نیازمند‪ ،‬فرستادۀ خداست‬ ‫امام علی (ع)‬ ‫ن اَعْطَا ه ُفَقَد ْ اَعْط َى الل ّ َه ‪.‬‬ ‫ن مَن َ َع ُه فَقَد ْ مَن َ عَ الل ّه و َ مَ ْ ‬ ‫لُ اللّهِ ‪ ،‬فَمَ ْ ‬ ‫سو ‬ ‫ر‬ ‫سکِی َ ‬ ‫ا ِ َّ‬ ‫ن الْم ِ ْ‬ ‫ن َ ُ‬ ‫امام علی (ع)فرمود‪:‬‬ ‫مستمند‪،‬فرســتادۀ خداست‪،‬کســى کــه از او دریــغ دارد ازخــدا دریــغ داشــته‬ ‫وکســى کــه بــه او عطــا کنــد بــه خداونــد عطــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع)در این‪،‬گفتــار حکیمانــه بــراى تشــویق همــگان بــه کمــک کــردن‬ ‫بــه نیازمنــدان مى فرماید‪«:‬مســتمند و مســکین فرســتادۀ خداست‪،‬کســى کــه از‬ ‫کمــک کــردن بــه او دریــغ داشــته باشــد از خــدا دریــغ داشــته و ان کــس کــه بــه او‬ ‫عطــا کنــد بــه خداونــد عطــا کــرده اســت»‬ ‫ایــن تعبیــر نهایــت لطــف خــدا را بــه کســانى نشــان مى دهــد کــه بــه نیازمنــدان‬ ‫کمــک مى کننــد و در ضمــن‪ ،‬ایــن پیــام را بــه مــا مى دهــد کــه مســکین و‬ ‫مســتمند را خــوار نشــمریم و کمتریــن اهانتــى بــه او روا مداریــم و اگــر کمکــى‬ ‫مى کنیــم خالــى از هــر گونــه منــت و ازار و اهانــت باشــد‪ ،‬زیــرا او فرســتادۀ‬ ‫خداســت و کســى کــه بــه رســول و فرســتادۀ دیگــرى اهانــت کنــد در واقــع بــه‬ ‫خــود ان شــخص اهانــت کــرده و کســى کــه رســول دیگــرى را احتــرام و اکرام کند‬ ‫فرســتندۀ رســول را اکــرام و احتــرام کــرده اســت‪.‬‬ ‫قــران مجیــد نیــز تعبیــرى متفــاوت ولــى در همیــن راســتادارد‪.‬دربارۀ کمــک بــه‬ ‫ســنا ً فَیُضاعِفَـ ُه ل َـ ُ ه‬ ‫ن ذَاال َّـذِی یُقْــر ِ ُ ‬ ‫نیازمنــدان مى فرمایــد‪« :‬مَ ـ ْ ‬ ‫ض الل ّـ َ ه قَرْضــا ً حَ َ‬ ‫اَ ْ‬ ‫ضعافــا ًک َثِیــرَهً » ؛کیســت کــه بــه خــدا قــرض الحســنه دهــد (و از اموالــى که خدا‬ ‫بــه او بخشــیده‪ ،‬انفــاق کنــد‪ )،‬تــا ان را بــراى او‪ ،‬چندیــن برابــر کنــد؟»‪.‬‬ ‫در ایــۀ ‪ ١١‬ســورۀ «حدیــد» نیــز خداونــد پــس از ان کــه در ایــات پیشــین‪ ،‬از‬ ‫اهمیــت انفــاق بــه نیازمنــدان ســخن مى گویــد همیــن تعبیــر را فرمــوده اســت‪:‬‬ ‫م » ؛کیســت‬ ‫ن ذَا ال َّـذِی یُقْــر ِ ُ ‬ ‫«مَـ ْ ‬ ‫ســنا ًفَیُضاعِفَ ُه ل َ ُه و َ ل َ ُه اَجْر ٌ ک َرِی ٌ‬ ‫ض الل ّـ َ ه قَرْضــا ًحَ َ‬ ‫کــه بــه خــداوام نیکودهــد(و از اموالــى کــه بــه او ارزانــى داشــته انفــاق کند)تاخــدا‬ ‫ان را بــراى او چندیــن برابــر کنــد؟و بــراى او پــاداش پرارزشــى اســت!»‪.‬‬ ‫در چندیــن ایــۀ دیگــر از قــران مجیــد نیــز همیــن معنــا بــا الفاظـ‍ دیگــرى بیــان‬ ‫شــده و انفــاق در راه خــدا را بــه عنــوان وام دادن بــه پــروردگار شــمرده اســت‬ ‫کــه ایــن نهایــت لطــف او بــه بنــدگان اســت‪ .‬بــا این کــه مالــک حقیقــى تمــام‬ ‫عالــم هســتى خداســت و از همــگان و همــه چیــز بى نیــاز اســت و هرچــه مــا‬ ‫داریــم از او داریــم‪ ،‬بــا ایــن حــال انفــاق در راه خــدا را قــرض بــه خداونــد تعبیــر‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫حتــى در بعضــى از ایــات امــده اســت کــه خداونــد در برابــر ایــن کار از بنــده اش‬ ‫م »‪.‬‬ ‫تشــکر مى کنــد«و َ الل ّـ ُه شَ ــک ُور ٌ حَلِیـ ٌ‬ ‫همان گونــه کــه در خطبــۀ ‪ ١٨٣‬نیــز در کالم امــام گذشــت کــه مى فرمایــد‪:‬‬ ‫ی الْحَمِیدُوَاِنَّمَــا‬ ‫ت و َ الْاَر ْ ِ ‬ ‫ن السَّــمَاوَا ِ ‬ ‫م وَمل َکــ ُه خَزَائِــ ُ ‬ ‫ســتَقْر َ َضک ُ ْ ‬ ‫«وَا ْ‬ ‫ض وَهُوَالْغَن ِ ُّ‬ ‫ن عَمَــا؛از شــما درخواســت قــرض کــرده در حالــى‬ ‫س ـ ُ ‬ ‫م اَیُّک ُـ ْ ‬ ‫ن لِیَبْلُوَک ُـ ْ ‬ ‫اَرَادُا َ ْ ‬ ‫م اَح ْ َ‬ ‫کــه گنج هــاى اســمان ها وزمیــن بــه او تعلــق داردوبى نیازوشایســتۀ ســتایش‬ ‫اســت‪.‬او خواســته اســت شــما را بیازمایــد کــه کــدام یــک نیکوکارتریــد»‪.‬‬ ‫جالــب این کــه در روایــات اســامى تعبیــرات س ـه گانه اى امــده اســت کــه هــر‬ ‫یــک از دیگــرى پرمعناتــر اســت‪ .‬در یک جــا مى خوانیــم که از امام ســجاد(ع)نقل‬ ‫شــده اســت که هنگامى که چیزى به فقیر مى داد دســت ســائل را مى بوســید و‬ ‫مى فرمود‪«:‬من دســت ســائل را نمى بوســم‪،‬بلکه دست پروردگارم را مى بوسم‪،‬‬ ‫زیرا صدقه قبل از ان که در دست سائل بیفتد در دست پروردگار قرار مى گیرد‬ ‫در بیــان دیگــرى امــده اســت‪«:‬امام(ع)هنگامى کــه صدقـه اى بــه ســائل مـى داد‬ ‫انــرا از او مى گرفــت و مى بوســید و مى بوییــد و بــار دیگــر بــه او مـى داد و همــان‬ ‫عبــارت را تکــرار مى کــرد» ‪.‬‬ ‫در تعبیــر ســومى امــده اســت کــه امــام هنگامــى کــه صدقـه اى بــه نیازمنــدى‬ ‫مـى داد دســت خــود را مى بوســید و مى فرمود‪«:‬صدقــه قبــل از ان کــه بــه دســت‬ ‫ســائل برســد در دســت خــدا قــرار مى گیــرد» ‪.‬‬ ‫همــۀ ایــن تعابیــر مى توانــد صحیــح باشــد؛ یعنــى گاهــى این گونــه عمــل‬ ‫مى کــرد و گاهــى ان گونــه و نتیجــۀ همــۀ ان هــا در واقــع یکــى اســت‪.‬‬ ‫نکتــۀ مهــم دیگــر این کــه از روایــات اســامى اســتفاده مى شــود(ودر قــران بــه‬ ‫ان اشــاره شــده اســت)که بیــش از انچــه در صدقــات و کمــک بــه نیازمنــدان‪،‬‬ ‫عایــد نیازمنــدان مى شــود بــه کمــک کننــدگان عایــد مى شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســخن را بــا حدیــث دیگــرى از امــام صــادق (ع)کــه فرمودپایــان مى دهیــم‪،‬‬ ‫«خــداى تبــارک و تعالــى مى فرماید‪:‬هیــچ عملــى نیســت مگــر این کــه مــن‬ ‫کســى(از فرشــتگانم) را مامور کرده ام ان را دریافت دارد‪،‬جز صدقه و کمک به‬ ‫نیازمندان که من خودم ان را با دســت (قدرت)مى گیرم‪،‬تا ان جا که گاه مردى‬ ‫یــا زنــى یــک دانــۀ خرمایاحتــى بخشــى از ان را صدقــه مى دهد‪،‬مــن ان رابــراى او‬ ‫پــرورش مى دهــم همان گونــه کــه انســان ها فرزنــد خــود را پــرورش مى دهنــد »‬ ‫منبــع ‪ :‬نهج البالغه[گفتــار حکیمانــه] ‪٣٠٤‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن‬ ‫علــی(ع)‬ ‫باید همدیگر را از‬ ‫مضرات و عواقب ویرانگر‬ ‫اعتیاد با خبر کنیم‬ ‫اشنایی با شهرهای‬ ‫استان گلستان ‬ ‫ســفر بــه نقــاط مختلــف اســتان سرســبز (گلســتان) و هــدف ان‬ ‫اشــنایی مخاطبان به موقعیت شهرســتانهای گلســتان ومعرفی‬ ‫قدمــت شهرســتان‪ ،‬ظرفیت هــای اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اداب و‬ ‫رســوم‪ ،‬مراســم مختلــف منطقــه ماننــد عروســی و عــزا‪ ،‬اماکــن‬ ‫تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و مذهبــی و جاذبــه های طبیعی و گردشــگری‬ ‫شــهرهای مختلف اســتان سرســبز گلســتان شهرســتان کردکوی‬ ‫شهرســتان کردکــوی بــا جمعیتــی بالــغ بر ‪ 70246‬نفر و مســاحتی‬ ‫در حــدود ‪ 815.5‬کیلومتــر در غــرب اســتان گلســتان و در فاصلــه‬ ‫‪ 29‬کیلوکتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان بنــدر ترکمــن از جنــوب‬ ‫بــه رشــته کوههــای البــرز شــرقی و اســتان ســمنان ‪ ,‬از شــرق بــه‬ ‫شهرســتان گــرگان و از غــرب بــه شهرســتان بنــدر گــز محــدود‬ ‫می باشــد‪ .‬جنــوب ایــن شهرســتان را ارتفاعــات البــرز شــرقی‬ ‫تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬کــه مهمترین کوههــای ان درازنو‪ ،‬چلســتان‪،‬‬ ‫جهــان نمــا‪ ،‬پــاش مــی باشــد و ارتفــاع ایــن شهرســتان از ســطح‬ ‫دریــا ‪ 50‬متــر می باشــد‪.‬‬ ‫شهرســتان کردکــوی دارای یــک شــهر کردکــوی و یــک‬ ‫بخــش مرکــزی بــا ‪ 3‬دهســتان بــه شــرح ذیــل مــی باشــد‪.‬‬ ‫دهســتان ســدن رســتاق غربــی ‪ -‬بــه مرکزیــت روســتای چهــارده‬ ‫دهســتان ســدن رســتاق شــرقی ‪ -‬بــه مرکزیــت روســتای یســاقی‬ ‫دهستان چهارکوه ‪ -‬به مرکزیت روستای سرکالته تمیشه‬ ‫موقعیت اقتصادی کردکوی‬ ‫کشــاورزی اصلــی تریــن فعالیــت اقتصــادی ایــن شهرســتان‬ ‫(حــدود‪ )%60‬بــه شــمار مــی رود‪.‬از محصــوالت مهــم کشــاورزی‬ ‫پنبه‪ ،‬گندم‪ ،‬کلزا و ‪ ...‬محســوب می شــود‪.‬به ســبب حاصلخیزی‬ ‫منطقــه و توســعه کشــاورزی بیشــتر صنایــع ایــن شهرســتان در‬ ‫رابطــه بــا محصــوالت کشــاورزی تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫از مهمترین صنایع‪:‬‬ ‫کارخانــه هــای پنبــه پــاک کنــی‪ ،‬صابــون ســازی‪ ،‬روغــن کشــی‪،‬‬ ‫شــالیکوبی‪ ،‬چــوب بــری و خــوراک ماکیــان اســت‬ ‫صنایع دستی ومحلی‪:‬‬ ‫دســتان هنرمنــد زنــان و مــردان ایــن دیــار در طــول تاریــخ‪،‬‬ ‫بــه خلــق اثــار و اشــیایی پرداختــه کــه عــاوه بــر تامیــن‬ ‫نیازمندی هــای انــان بــه نواحــی اطــراف هــم صــادر می شــود‬ ‫بیشــتر مــردم روســتاهای کردکــوی از راه خلــق اثــار هنــری و‬ ‫دســتی‪ ،‬زندگــی ســالم و پرتالشــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن هنرهــا مــی تــوان از مــوارد زیــر یــاد کــرد‪:‬‬ ‫حصیربافــی‪ ،‬نمدزنــی‪ ،‬بافتــن چادرشــب محلــی و جــوراب‬ ‫پشــمی‪ ،‬ابریشــم بافــی‪ ،‬لبــاس محلــی (ســرکالته خــراب‬ ‫شــهر و باالجــاده)‪ ،‬ســوزن دوزی‪ ،‬ســفالگری و غیــره‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری و تاریخی شهرستان کردکوی ‪:‬‬ ‫میل رادکان‬ ‫در ‪ ۴‬کیلومتــری جنــوب شــرقی روســتای رادکان و در‪۴۲‬‬ ‫کیلومتری جنوب کردکوی و ‪ ۵۴‬کیلومتری جنوب غربی در‬ ‫یــک منطقــه کوهســتانی‪ ،‬جنگلــی و بــر فــراز تپــه بــا صفایــی‬ ‫که دارای موفقعیت خاص طبیعی و ســوق الجیشــی اســت‬ ‫در دامنــه جنوبــی سلســله جبــال البــرز و دره هــا و تراس های‬ ‫حاشــیه شــمالی رودخانــه نــکا کــه از شــرق بــه غــرب جریــان‬ ‫دارد قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــر کتیبـه ای کــه در زیــر گنبــد دیــده می شــود‪ ،‬ســاخت ان در‬ ‫‪ ۴۰۷‬هجری قمری در زمان فرمانروایی اسپهبد ابوجعفر اغاز‬ ‫و در ‪ ۴۱۱‬هجری قمری بدســت احمدبن عمر به پایان رســید‪.‬‬ ‫ایــن بنــا از دو قســمت گنبــد و بدنــه تشــکیل شــد ه اســت‪.‬‬ ‫گنبــد ان بصــورت تــرک (مخروطــی شــکل) و دو پوشــه اســت‪،‬‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۳۵‬متــر ارتفــاع دارد‪.‬‬ ‫بدنه بســیار ســاده و دارای اجر چینی معمولی و دارای تزئینات‬ ‫اجــرکاری و گــچ بــری اســت‪.‬به منظــور اســتحکام بخشــی بیشــتر‬ ‫حــد فاصــل بندهــای اجرهــا بــا فشــار انگشــت دســت بــه داخــل‬ ‫فشــرده شــد ه اســت کــه قابــل توجــه می باشــد‪.‬‬ ‫شهر تمیشه‪:‬‬ ‫بقایــای شــهر قدیمــی تمیشــه و دیــوار ان در غــرب روســتای‬ ‫ســرکالته خرابشــهر در شهرســتان کردکــوی بــه صــورت تپــه هــای‬ ‫پســت و مرتفعجلــب توجــه مــی کند‪ .‬شــهر تمیشــه و تاسیســات‬ ‫وابســته شــهری باقــاع متعــدد در غــرب دیــوار تمیشــه واقــع‬ ‫شــده اســت کــه دارای معمــاری منحصــر بفــرد بــا مصالــح بومــی‬ ‫که قســمتی از بقایای این شــهر در کاوش های باســتان شناســی‬ ‫شناســایی شــده اســت‪ .‬متاســفانه بــر اثــر تســطیح زمینــه ای‬ ‫کشــاورزی واقع در محدوده شــهر تمیشــه بیشــتر این اثار از بین‬ ‫رفتــه اســت‪ .‬بــه اســتناد گــزارش علمــی باســتان شناســانی چــون‬ ‫ســیلونیا‪ ,‬مایســون ‪ ,‬گزافه رواری‪ ,‬این شــهر پایتخت یک سلســله‬ ‫محلــی متعلــق بــه اوایــل اســام تــا دوره ســلجوقی بــوده اســت‪.‬‬ ‫دیوار تمیشه‪:‬‬ ‫دیــوار تمیشــه نیــز در ایــن شهرســتان بــه طــول تقریبــی ‪12‬‬ ‫کیلومتر در جهت شــمال‪ -‬جنوب از دامنه های شــمالی سلســله‬ ‫جبــال البــرز شــروع شــده و بــه خلیــج گــرگان منتهــی می گــردد‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی ان در‪ 13‬کیلومتــری شــهر کردکــوی و در‬ ‫حــدود ده کیلومتــری جنــوب خلیــج گــرگان مــی باشــد‪ ،‬از نظــر‬ ‫اقلیمــی‪ ،‬دارای اب و هــوای معتــدل و مرطــوب اســت‪.‬‬ ‫بــا مطالعــات انجــام شــده بقایــای بخشــی از دیــوار در داخــل‬ ‫خلیــج گــرگان مشــخص شــده اســت‪ .‬دیــوار دارای خنــدق عمیــق‬ ‫در قســمت غربــی و بــه ســمت شــهر تمیشــه اســت و از ســمت‬ ‫شــرق به دره های عمیق و رودخانه منتهی می شــود‪ .‬همچنین‬ ‫در کاوش هــا خندقــی بــه طــول ســه کیلومتــر با عــرض و عمق دو‬ ‫متــر در کنــار دیــوار تمیشــه کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫امامزاده روشن اباد‬ ‫ایــن امــام زاده در کیلومتــر ‪ 15‬جــاده قدیــم گــرگان کردکــوی واقع‬ ‫شــده اســت کــه مســاحت محوطــه ان حــدود ‪ 7‬هکتار اســت‪.‬‬ ‫نــام قبلــی و محلــی ایــن امامــزاده ”روشــنوا ” می باشــد ومقبــره‬ ‫متعلــق بــه امامــزادگان عبدالــه و فضــل ا‪ ...‬از نــوادگان امــام‬ ‫موســی کاظــم (ع) اســت‪.‬بنای امامــزاده یــادگار معمــاری قــرن‬ ‫نهــم هجــری‪ ،‬کــه در میــان باغــی واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫درهــای ان از چــوب کاج و بــا ایــات قــران بــه صــورت زیبایــی‬ ‫کنــده کاری شــده اســت‪ .‬در ایــن امامــزاده مقبــره بــرادران امــام‬ ‫رضــا (ع) بــه نامهــای ابراهیــم و محمــد وجــود دارد‪.‬بــا وجــود تعداد‬ ‫حــدود ‪ 150‬قبــر شــهید‪ ,‬از بزرگتریــن گلــزار شــهدای روســتایی‬ ‫کشــور مــی باشــد ‪.‬‬ ‫روستای ییالقی درازنو‬ ‫ایــن روســتا در ‪ 35‬کیلومتــری جنــوب شــرقی شهرســتان‬ ‫کردکــوی و در ارتفاعــات البــرز و در غــرب دکالــی واقــع مــی‬ ‫باشــد(‪2700‬متر باالتــر از ســطح دریــای ازاد)‪.‬‬ ‫مهم تریــن و اصلی تریــن محــل اســایش فراغــت مــردم منطقــه‬ ‫در فصــول ســال اســت‪.‬هوای درازنــو بــه ســبب مرتفــع بــودن‬ ‫بیشــتر مــه خنــک و مطبــوع و ش ـب های ان بســیار ســرد اســت‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه درازنــو بعــد از عبــور از پــارک جنگلــی امــام‬ ‫رضــا(ع) و گذشــتن از جــاده هــزار پیــچ بــه ارتفاعــات ســر بــه‬ ‫فلــک کشــیده ای رســید کــه بــه ان درازنــو می گوینــد‪.‬‬ ‫جاذبه های دیدنی منطقه ییالقی درازنو‪:‬‬ ‫از جاذبــه هــای دیدنــی درازنــو مــی تــوان بــه هــزار منــزل کــه‬ ‫مدفن ‪ 2‬تن از امام زاده گان و محل زیارت اســت اشــاره کرد‪.‬‬ ‫وجود دو غار طبیعی به نام های گنج خانه و انبار حسـن خان‬ ‫از جاذبه هــای منحصــر بــه فــردی اســت کــه بــه زیبایی هــای‬ ‫درازنــو افــزوده اســت گشــت و گــذار در دل جنگل هــای شــمال‬ ‫و گــردش بــر فــراز قلــه دکالــی و تفریــح و شــکار در قســمت‬ ‫جنوبــی دکالــی از دیگــر جاذبــه هــای گــردش گــری و طبیعــت‬ ‫گــردی در درازنــو اســت چشــمه رزو در شــرق روســتای درازنــو‬ ‫از دیگــر جاذبه هــای دیدنــی اســت کــه هــر ســاله بــه خاطــر اب‬ ‫ســرد و گــوارا هــزاران نفــر از ان دیــدن مــی کننــد‪.‬‬ ‫در چنــد ســال اخیــر یکــی از جاذبه هــای دیگــری کــه عــده ی‬ ‫زیــادی را بــه درازنــو عالقــع منــد کــرده اســت پــرواز چتــر بازهــا از‬ ‫دیده بــان تکــه اســت بــه طــوری کــه هــر ســاله در ایامــی کــه هــوا‬ ‫مســاعد اســت چتــر بازانــی از ســایر نقــاط کشــور بــرای پــرواز بــه‬ ‫ایــن نقطــه امــده و از ارتفــاع ‪ 2700‬متــری بــه ســمت خلیج گرگان‬ ‫و شــهر کردکــوی بــه پــرواز در مــی اینــد کــه بــه گفتــه خودشــان تــا‬ ‫بــه حــال در هیــچ نقطــه ای چنیــن مکانــی را کــه همزمــان ســه‬ ‫نــوع منطقــه ی اب و هوایــی را پشــت ســر بگذارنــد ندیده انــد و‬ ‫پــرواز بــر فــراز جنــگل هــای شــمال را از زیباتریــن پروازهــای خــود‬ ‫نــام مــی برنــد ‪.‬‬ ‫منطقه حفاظت شده جهان نما‬ ‫جهــان نمــا از دیربــاز محــل گــذران اوقــات فراغــت مــردم‬ ‫هف‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫جش‬ ‫ین نوارهابورذاستانگلستان‬ ‫کردکــوی و همچنیــن محــل تــردد مــردم بویــژه اهالــی‬ ‫کفشــگیری بــه منطقــه هزارجریــب و بخــش یانــه ســر‪ ،‬حاجــی‬ ‫ابــاد‪ ،‬شــاهکوه بــوده اســت‪.‬از ســکونت اهالــی در محــل‬ ‫کنونــی جهــان نمــا بیــش از ‪ 100‬ســال مــی گــذرد تــا جایــی‬ ‫کــه رابینــو در ســفرنامه خــود نیــز بــه ان اشــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫او در ان زمان تعداد خانه ها را حدود ‪ 50‬عدد ذکر کرد‪.‬‬ ‫دهکــده توریســتی جهــان نمــا در شهرســتان کردکــوی بــا چشــم‬ ‫اندازهــای زیبــا و ابشــارها‪ ،‬رودخانــه هــا‪ ،‬دره هــا‪ ،‬جنــگل هــای‬ ‫پهــن بــرگ‪ ،‬گونــه هــای جانــوری و همجنیــن وجــود قبرســتان های‬ ‫کهــن تاریخــی و قلعــه هــا مــی توانــد در همــه فصــول پذیــرای‬ ‫ایرانگردان و گردشــگران باشــد‪ ،‬اما به دلیل ناشــناخته بودن این‬ ‫منطقــه خیلــی از گردشــگران از وجــود ان بــی اطــاع هســتند‪.‬‬ ‫روستای زیبای جهان نما‬ ‫شهرســتان کردکــوی از معــدود شهرســتان هــای کشــور اســت‬ ‫کــه دارای چهــار اقلیــم متفــاوت جلگــه ای‪ ،‬کوهپایـه ای‪ ،‬معتــدل‬ ‫کوهســتانی و ســرد کوهســتانی اســت‪.‬‬ ‫پارک جنگلی امام رضا (ع) کردکوی‪:‬‬ ‫ایــن پــارک در ‪ 4‬کیلومتــری جنــوب شــهر کردکوی در منطقه‬ ‫جنگلــی پلنــگ پــا و در مســیر جــاده کردکــوی بــه درازنــو واقــع‬ ‫شــده و مســاحت ان ‪ 54‬هکتــار از ویژگــی هــای ایــن پــارک‬ ‫وجــود رودخانــه دایمــی بــه نــام پلنــگ پــا کــه از کنــار پــارک‬ ‫می گــذرد‪ ،‬می باشــد‪.‬‬ ‫دبــی رودخانــه در بهمــن مــاه ‪ 100‬لیتــر در ثانیــه انــدازه گیــری‬ ‫شــده اســت‪.‬منابع تامیــن اب پــارک از رودخانــه پلنــگ پــا اســت‬ ‫کــه وارد مخــزن اب و از ان جــا بــه شــبکه اب رســانی می شــود‪.‬‬ ‫ابشار دو اب ( د ِ او )‬ ‫در ‪ 5‬کیلومتــری جنــوب شــهر کردکــوی و در دامنــه کــوه کــه‬ ‫پوشــیده از درختان متنوع جنگلی اســت به منطقه ای می رســیم‬ ‫که به (د ِ او) یا دو اب معروف اســت “دِ” به معنی عدد ‪ 2‬و “او”‬ ‫بــه معنــای اب اســت‪.‬چرا کــه در ایــن منطقــه ‪ 2‬رودخانــه جریــان‬ ‫دارد که از ارتفاع البزر سرچشــمه گرفته و پس از طی مســافتی‬ ‫در دل جنــگل در نقطــه ای بــه نــام “د ِ او” بــه یکدیگــر می پیوندند‬ ‫و ابشــار دو اب را بوجــود مــی اورند‪.‬ارتفــاع ایــن ابشــار حــدود‬ ‫‪ 14‬متراســت‪.‬انچه کــه موجــب مزیــد ایــن ابشــار شــده اســت راه‬ ‫دسترســی بــه ان اســت؛ چــرا کــه تمــام افــراد بــا هــر گــروه ســنی‬ ‫می تواننــد بــه ابشــار دسترســی داشــته باشــند‪ .‬جــاده دسترســی‬ ‫بــه ان اســفالته و بــا ‪ 2‬کیلومتــر راه خاکــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫فضای اطراف ابشــار بســیار زیبا و ترنمی که از ریزش ارام اب از‬ ‫بلنــدی کــوه و زمزمــه حرکــت اب رودخانــه بوجــود می ایــد ارامش‬ ‫بخــش روح و اعصــاب ببننــده اســت و یــک مــکان مناســب بــرای‬ ‫گــذران اوقــات فراغــت خانــواده هــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫ابشارشادان (هفت طبقه) شهرکردکوی‬ ‫ایــن ابشــار صخــره ای پرجاذبــه کــه در میــان جنــگل پهــن‬ ‫بــرگ خــزری واقــع شــده اســت‪ ،‬اب ان از ارتفــاع ‪ 70‬متــری بــا‬ ‫درخشــندگی خاصــی بــه صــورت پــودر درهــوای اطــراف ابشــار‬ ‫معلــق مــی گــردد و گاهــی اوقــات رنگیــن کمــان زیبایــی در محیط‬ ‫پیرامــون ابشــار مشــاهده مــی شــود‪.‬در فصــل زمســتان تمــام‬ ‫ابشــار بصــورت یــخ درمــی ایــد‪.‬‬ ‫ابشار زیبای روستای سرکالته کردکوی‬ ‫ایــن ابشــار در جنــگل زیبــای روســتای ســرکالته از شهرســتان‬ ‫کردکــوی قــرار دارد‪.‬صخــره ای زیبــا و باطــراوت کــه اب را از ارتفــاع‬ ‫بــاال پــودر می کنــد و طــراوت وشــادی را برچهــره هر بیننــده نمایان‬ ‫می ســازد‪ .‬ایــن ابشــار حــدود ‪ ۸۱‬متــر ارتفــاع دارد کــه از بلندتریــن‬ ‫ابشــارهای ایــن منطقــه بحســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫غذاهای محلی‬ ‫کباب‪ ،‬ابگوشــت و انواع خورشــت ها در روســتا تهیه می شــود‪.‬‬ ‫مــواد لبنــی شــیر‪ ،‬ماســت و کــره همــراه غذاهــای محلی اســتفاده‬ ‫مــی شــود‪.‬پخت برنــج بــا انــواع ماهــی نیــز‪ ،‬در روســتای رادکان‬ ‫معمــول اســت‪.‬بازار هفتگــی (یــک شــنبه بــازار) کردکــوی یکــی از‬ ‫اشــکال داد و ســتد مردم شــهر کردکوی‪ ،‬بازار هفتگی می باشــد‬ ‫کــه در روزهــای یــک شــنبه هــر هفتــه برگــزار می گــردد‪.‬‬ ‫امامزاده ابراهیم در روستای النگ‪:‬‬ ‫امامــزاده ابراهیــم در روســتای النــگ کردکــوی شهرســتان‬ ‫کردکــوی دفــن شــده و نســب شــریف ان بزرگــوار بــه حضــرت‬ ‫موســی ابن جعفر (ع) می رســد با واســطه و کد ان ‪30246293‬‬ ‫مــی باشــد و همچنیــن در فهرســت بیــان عملکــرد بقــاع متبرکــه‬ ‫ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه خراســان ص ‪ 116‬می نــگارد‪.‬‬ ‫بارویکرد تحقق شعار سال ودولت اسالمی‬ ‫قالب های جشنواره‪:‬خبر‪،‬گزارش‪،‬تیتر‪،‬مصاحبه ‪،‬مقاله یادداشت‪،‬عکس‪،‬موشن گرافیک و فیلم کوتاه‬ ‫زمان نحوه ارسال اثار‪10‬بهمن ماه به صورت حضوری با ارسال به دبیرخانه جشنواره در پیام رسان ‪09113735078‬‬ ‫ادرس دبیرخانه‪:‬گرگان میدان شهیدقندهاری جنب اداره راهنمایی رانندگی‪ ،‬ساختمان امام رضا ‪ ،‬طبقه اول‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 898

روزنامه بازار کسب و کار پارس 898

شماره : 898
تاریخ : 1402/09/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 897

روزنامه بازار کسب و کار پارس 897

شماره : 897
تاریخ : 1402/09/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

شماره : 896
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!