روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 453 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 453

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 453

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 453

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 12 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/02 -‬ژانویه ‪ /28 -2022/‬جمادی االول ‪ -1443/‬شماره‪453‬‬ ‫الزام ورود دادستان به‬ ‫قیت غیرواقعی مسکن‬ ‫‪2‬‬ ‫دولت سیزدهم به دنبال‬ ‫چاره اندیشی برای‬ ‫مشکالت اقتصادی است‬ ‫مکتب حاج قاسم‬ ‫به عزیزان افسرده مان‬ ‫چه هدیه ای بدهیم؟‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪6‬‬ ‫پنج پیش بینی‬ ‫برای امنیت سایبری‬ ‫نام زیباترین میراث است‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پــس از ‪ ۱۵‬ســال انتظــار مرکــز انژیوگرافــی گنبــدکاووس کــه در دهــه فجــر ‪ ۹۹‬مــورد بهره بــرداری‬ ‫قــرار گرفتــه بــود پــس از گذشــت پنــج مــاه از افتتــاح بیــن ســرمایه گذار بخــش خصوصــی و‬ ‫پزشــکان متخصــص بعــد از حــل اختــاف مالــی بیــن انهــا از دهــم تیــر مــاه ســالجاری بــه صــورت‬ ‫رســمی پذیــرش بیمــاران بــا مشــکل قلبــی را اغــاز کــرد کــه بــه گفتــه مدیــر شــبکه بهداشــت و‬ ‫درمانــی شهرســتان بــه دلیــل نبــود متخصــص جــراح قلــب بعــد از حــدود یــک مــاه از شــروع بـه کار‬ ‫و افزایــش شــمار بیمــاران کرونایــی ادامــه فعالیــت ان متوقــف شــد‪.....‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۸‬درصدی‬ ‫ساخت و ساز مسکن‬ ‫‪5‬‬ ‫عملیات محمد‬ ‫رسول الله(ص)‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫‪8‬‬ ‫مطالبه مردم‪،‬‬ ‫تکمیل زیرساخت های درمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫بیرون کشیده شدن دروازه مربوط به‬ ‫دوره اشکانیان در فاروج از دل خاک‬ ‫سرپرســت هیــات باستان شناســی ویرانشــهر فــاروج‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دروازه غربــی ایــن محوطــه ‬ ‫تاریخــی کــه بتازگــی بــا مطالعــات انجــام شــده از دل‬ ‫خــاک بیــرون کشــیده شــده‪ ،‬نشــان مــی دهــد ایــن بنــا‬ ‫مربــوط بــه دوره اشــکانی اســت‪.‬‬ ‫میثــم لبــاف خانیکــی اظهــار داشــت‪:‬طی تفاهــم‬ ‫نامــه منعقــد شــده بــا میــراث فرهنگــی و مــوزه لــوور‬ ‫فرانســه کاوش و مطالعــات در ویرانشــهر فــاروج از‬ ‫‪ ۲‬ســال قبــل اغــاز شــده و فصــل ســوم کاوش هــا در‬ ‫ایــن محوطــه تاریخــی نیــز بــه تازگــی بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه تــا ‪ ۲‬ســال دیگــر کاوش هــای‬ ‫مشــترک ایــران و فرانســه در ایــن محــل ادامــه خواهــد‬ ‫یافــت افــزود‪ :‬نیمــی از دروازه غربــی ایــن محوطــه طــی‬ ‫کاوش هــای فصــل ســوم خاکبــرداری شــد کــه پالنــی از‬ ‫دروازه هــای دوره هــای اشــکانی اســت‪.‬‬ ‫لبــاف خانیکــی بــا بیــان ایــن کــه هــزار و ‪ ۷۰۰‬تــا ‪۲‬‬ ‫هــزار ســال قدمــت ایــن محوطــه تخمیــن زده شــده‬ ‫اســت افــزود‪ :‬ابعــادی کــه ســازه ایــن دروازه دارد نشــان‬ ‫از اهمیــت و رونــق اقتصــادی و اجتماعــی ویرانشــهر‬ ‫فــاروج دارد و همانطــور کــه حــدس می زدیــم ایــن‬ ‫محوطــه اســتقراری مهــم نقــش مرکــز مدیریتــی‬ ‫حکومــت در دره اتــرک را داشــته و معبــر تــردد ایــن‬ ‫ســکونتگاه بــوده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت هیــات باستانشناســی ویرانشــهر فــاروج‬ ‫بــا بیــان اینکــه حصــاری مربــع شــکل بقایــای معمــاری‬ ‫ایــن محوطــه را محصــور کــرده گفــت‪ :‬طبــق شــواهد‬ ‫اولیــه‪ ،‬ایــن محوطــه ‪ ۱۴‬هکتــاری را حصــاری مربعــی‬ ‫شــکل احاطــه کــرده اســت کــه هــر ضلــع ان ‪۳۵۰‬‬ ‫متــر بــوده و در داخــل ایــن حصــار محوطــه محصــور‬ ‫دیگــری اســت کــه حصــاری بــه اضــاع ‪ ۹۰‬متــر ارگ یــا‬ ‫حاکم نشــین را محافظــت مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اثــاری از یــک مجموعــه معمــاری دیگــر در‬ ‫کاوش هــای ســال گذشــته نیــز از محلــی تپ ـه ای کــه در‬ ‫بخــش جنوبــی ایــن محوطــه واقــع شــده اســت‪ ،‬اشــکار‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاوش هــای انجــام شــده در‬ ‫محــل دروازه غربــی ایــن ســکونتگاه نشــان از وجــود دو‬ ‫بــرج بــا پــان مســتطیل شــکل دارد کــه فضــای داخلــی‬ ‫هــر بــرج مشــتمل بــر تــاالری بــه طــول ‪ ۹/۵‬و عــرض ‪۴‬‬ ‫متــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫لبــاف خانیکــی افــزود‪ :‬ســاختار ایــن دروازه و‬ ‫ســازه های الحاقــی ان در طــول حداقــل ســه دوره‬ ‫معمــاری دســتخوش تغییراتــی شــده کــه بــا وجــود‬ ‫بــه شــواهد بــه دســت امــده از اوایــل دوره اشــکانی‬ ‫تــا اواســط دوره ساســانی ایــن تغییــرات بــه طــول‬ ‫انجامیــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مقادیــر قابــل توجهــی از قطعــه ســفال های‬ ‫شــاخص دوره اشــکانی و ساســانی عــاوه بــر بقایــای‬ ‫معمــاری‪ ،‬از الیه هــای فرهنگــی ایــن محوطــه بــه دســت‬ ‫امده که معیار مناســبی برای شناســایی و گونه شناســی‬ ‫ســفال های دوره تاریخــی ناحیــه شــمال خراســان را‬ ‫فراهــم م ـی اورد‪.‬‬ ‫ایــن باستان شــناس گفــت‪ :‬از ایــن جهــت بقایــای‬ ‫معمــاری و ســفال های ویرانشــهر دارای اهمیــت اســت‬ ‫کــه قبــل از ایــن مراکــز جمعیتــی اشــکانی بــا ایــن‬ ‫مقیــاس‪ ،‬تنهــا در خــارج از مرزهــای ایــران و بیشــتر در‬ ‫جنــوب ترکمنســتان مــورد کاوش و مطالعــه قــرار گرفتــه‬ ‫بــود و دسترســی بــه اطالعــات انهــا همــواره بــا مشــکالت‬ ‫همــراه اســت‪.‬‬ ‫ظــن اغلــب تاریخ نــگاران‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه‬ ‫ّ‬ ‫و باستان شناســان ایــن محوطــه در منطقــه ای واقــع‬ ‫اســت کــه خاســتگاه پادشــاهان اشــکانی و شــکل گیــری‬ ‫نخســتین مراکــز اداری و سیاســی ان هاســت‪.‬‬ ‫توســط هیاتــی در ســال ‪ ۱۳۵۵‬نخســتین بــار محوطــه‬ ‫ویرانشــهر از باستان شناســان ایتالیایــی بــه سرپرســتی‬ ‫روبرتــا ونکــو ریچــاردی از دانشــگاه توریــن شناســایی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــکان در ‪ ۱۰‬کیلومتــری شــمال شهرســتان فــاروج‬ ‫و در اســتان خراسان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫اغــاز فصــل اول مطالعــات باستان شناســی محوطــه‬ ‫تاریخــی ویرانشــهر فــاروج بــا هدایــت گروهــی متشــکل‬ ‫از باســتان شناســان دانشــگاه تهــران و مــوزه لــوور‬ ‫پاریــس شــد‪.‬‬ ‫به عنــوان بخشــی از فعالیت هــای مشــترک‬ ‫دانشــگاه تهــران بــا مــوزه لــوور پاریــس مطالعــات‬ ‫باستان شناســی در ایــن محوطــه تاریخــی تعریــف و‬ ‫بــر اســاس تفاهم نامــه پنج ســاله پژوهشــگاه میــراث‬ ‫فرهنگــی کشــور انجــام می شــود‪.‬‬ ‫سرچشــمه های اتــرک را کــه ایــن منطقــه در خــود‬ ‫جــای داده اســت از دیربــاز موردتوجــه جوامــع انســانی‬ ‫قــرار داشــته و عبــور یکــی از مهم تریــن شــریان های‬ ‫ارتباطــی شــرق بــه غــرب بــر اهمیــت زیســتی ان‬ ‫منطقــه افــزوده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۶۵۵‬اثــر از هــزار و ‪ ۳۱۵‬اثــر تاریخــی شــناخته شــده‬ ‫خراســان شــمالی در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت‬ ‫رســیده کــه ‪ ۵۱۱‬مــورد ان اثــر تاریخــی‪ ۵۴ ،‬اثــر طبیعی‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۰‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫جذب بازار یاب اقا وخانم همراه با حقوق تابت وپورسانت وبیمه‬ ‫به نشانی گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم مراجعه کنید‪01732688214.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫درهمه شهرها تسهیالت خودمالکی‬ ‫به متقاضیان پرداخت می شود‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه وشهرســازی بــا بیــان اینکــه تســهیالت‬ ‫خودمالــکان بــا ثبت نــام در ســامانه نهضــت ملــی مســکن و معرفــی بــه بانــک‬ ‫پرداخــت می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تســهیالت بــه شــکل مرحلـه ای و متناســب بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی بــه متقاضیــان درهمــه شــهرها پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫محمودمحمــودزاده افــزود‪ :‬بــرای ثبــت نــام خودمالــکان هیــچ محدودیتــی وجــود‬ ‫نــدارد و همــه شــهرهای کشــور و همــه روســتاها بــرای ایــن دســته از متقاضیــان بــاز‬ ‫اســت‪ .‬هرکســی بــا هــر تعــدادی کــه در پروانــه اش درج شــده امــکان ثبت نــام و‬ ‫اخــذ تســهیالت خودمالکــی را دارد‪.‬‬ ‫وی پیش تــر نیــز اعــام کــرده بــود‪ :‬بــرای کســانی کــه بــه صــورت شــخصی واحــدی را‬ ‫می ســازند و یــا بــرای ســازندگان حرفــه ای ایــن امــکان فراهــم شــده اســت کــه با ثبت نام‬ ‫در ســامانه نهضــت ملــی مســکن تقاضــای تســهیالت خودمالکــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ســقف تعیین شــده کــه در تهــران ‪ ۴۵۰‬میلیــون تومان‪،‬مراکــز‬ ‫اســتان های بیــش از یــک میلیــون نفــر جمعیــت ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬مراکــز‬ ‫اســتان ها ‪ ۳۵۰‬میلیــون تومــان و ســایر شــهرها ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان اســت‬ ‫می تواننــد از ایــن تســهیالت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن متقاضیــان در روســتاها تــا ‪ ۲۵۰‬میلیــون تومــان امــکان اســتفاده از‬ ‫تســهیالت خودمالکــی را دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محمــودزاده متقاضیــان می تواننــد در ســامانه نهضــت ملــی مســکن از طریــق‬ ‫بانــک عامــل یــا نهادهــای دیگــری کــه در حــوزه مســکن فعالیــت می کننــد‪ ،‬ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همــه افــرادی کــه در حوزه هــای فعالیت هــای ســاختمانی هســتند‬ ‫اعــم از تعاونی هــا‪ ،‬ســازندگان حرفــه ای وخودمالکانــی کــه صاحــب زمیــن هســتند‬ ‫بــرای ســاخت و یااتمــام پروژه هــای در حــال اجــرا ایــن امــکان فراهــم اســت تــا از‬ ‫ایــن تســهیالت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون بــرای خودمالکانــی کــه در ســایت نهضــت ملــی مســکن‬ ‫ثبت نــام می کننــد ایــن امــکان فراهــم شــده اســت تــا در هنــگام ثبت نــام مــدارک‬ ‫خــود را بارگــذاری و بــا انتخــاب بانــک بــه شــعب معرفــی می شــوند و نســبت بــه‬ ‫تکمیــل اطالعــات در شــعب بانــک اقــدام می کننــد‪ .‬مهم تریــن مدارکــی کــه الزم‬ ‫اســت اســناد مالکیــت و پروانــه ســاختمان اســت کــه بــر اســاس ان تســهیالت‬ ‫بانکــی بــه ایــن دســته از خودمالــکان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫محمــود زاده گفت‪ :‬تســهیالتی کــه در قالــب نهضــت ملــی مســکن بــه خودمالــکان‬ ‫پرداخــت می شــود نیــازی بــه خریــد اوراق یــا ســپرده گــذاری نــدارد و متقاضیــان‬ ‫می تواننــد تســهیالت را دریافــت کننــد کــه البتــه ایــن تســهیالت در چهارمرحلــه و‬ ‫توســط بانــک عامــل بــه خودمالــکان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫جزییــات پرداخــت تســهیالت در چهارمرحلــه بدیــن شــرح اســت‪ :‬در مرحلــه پی کنــی و‬ ‫فوندانســیون ‪ ۱۰‬درصــد‪ ،‬مرحلــه اســکلت و ســقف ‪ ۴۰‬درصــد‪ ،‬ســفت کاری ‪ ۲۵‬درصــد و‬ ‫مرحلــه نــازک کاری نیــز ‪ ۲۵‬درصــد تســهیالت بــه متقاضیــان پرداخــت می شــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 11‬دی‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 11‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 56,350,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,009,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 127,970,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 131,520,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪453‬‬ ‫الزام ورود دادستان به‬ ‫قیت غیرواقعی مسکن‬ ‫رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران امــاک گــرگان‬ ‫در پلتفرم هــای مجــازی خبــر از غیــر واقعــی بــودن‬ ‫نرخ هــای اجــاره بهــا داد و گفــت‪ :‬از دادســتانی‬ ‫می خواهیــم بــا عوامــل اگهی هــای غیــر واقعــی‬ ‫برخــورد کنــد چــرا کــه بــازار اجــاره در شــرایط ارام و‬ ‫ثبــات نســبی قــرار دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا صنعتــی در گفت وگــو بــا اســیه کیانی پــور‬ ‫خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار ضمــن تکذیــب‬ ‫افزایــش نــرخ اجــاره بهــا کــه میــزان ان در برخــی‬ ‫شــبکه های اجتماعــی تــا ‪ ۱۳۹‬درصــد عنــوان شــده‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ ، :‬رشــد قیمت هــا حتــی در فصــل‬ ‫ن (تابســتان) کــه تعــداد‬ ‫جابه جایــی مســتاجرا ‬ ‫معامــات مربــوط بــه اجــاره واحــد مســکونی در ایــن‬ ‫فصــل چندیــن برابــر وضعیــت کنونــی اســت تــا ایــن‬ ‫میــزان نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا حــدود زیــادی تــورم بخــش اجــاره را‬ ‫سیاسـت های دولــت در بخــش کنتــرل بــازار اجــاره از‬ ‫جملــه مصوبــه ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در خصــوص‬ ‫تمدیــد خــودکار قراردادهــا کنتــرل کــرد و در تابســتان‬ ‫ســالجاری میــزان جابه جایی هــا بــا تمدیــد خــودکار‬ ‫اجاره نامه هــا تــا ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫صنعتــی ضمــن تکذیــب رشــد قیمت هــای اجــاره‬ ‫در جنــوب گــرگان گفــت‪ :‬در ســایت های مجــازی‬ ‫هیــچ کــدام از نرخ هــای ذکــر شــده را قبــول نداریــم‬ ‫و اعــام می کنیــم کلیــه قیمت هــا ذکــر شــده غیــر‬ ‫واقعــی اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه امــاک گــرگان گفــت‪ :‬در بخــش‬ ‫مســکن بــا هــدف کســب ســود ســوداگران مســکن‬ ‫و مخالفــان طرح هــای اقتصــادی دولــت قیمت هــای‬ ‫غیــر واقعــی را در فضــای مجــازی بیشــتر بــرای بــر‬ ‫هــم زدن بــازار‪ ،‬منتشــر می کننــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬بــازار ملــک در برخــی محــات بــه‬ ‫دســت افــرادی فرصــت طلــب افتــاده کــه بــرای اجــاره‬ ‫بیشــتر اپارتمان هــای خــود اقــدام بــه فضاســازی و‬ ‫برهــم زدن جــو روانــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن ســوال کــه قیمــت اجــاره چــرا‬ ‫بایــد در فصــل خــارج از جابه جایــی‪ ،‬بــاال اعــام‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬زنجیــره ســوداگران بخــش مســکن‬ ‫بــا همراهــی برخــی رســانه های فضــای مجــازی‬ ‫درصددنــد کــه قیمت هــای جدیــدی از نــرخ اجاره بهــا‬ ‫را در اذهــان مــردم نهادینــه کننــد کــه بــا کــف و‬ ‫ســقف قیمت هــا در بــازار تفــاوت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف مشــاوران امــاک گــرگان‬ ‫افــزود‪ :‬خبــری از نرخ هــای اعــام شــده بــر اســاس‬ ‫گزارش هایــی کــه از مشــاورین امــاک سراســر‬ ‫کشــور بــه اتحادیــه مــی رســد‪ ،‬افزایــش رقــم اجــاره‬ ‫بهــا وجــود نــدارد‪ .‬و اخریــن نرخ هــا مرتبــط بــا‬ ‫تابســتان ســالجاری اســت کــه رشــد منطقــی ســالیانه‬ ‫را در بــازار اجــاره بهــا شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫دادســتانی بــا درج قیمت هــای غیــر واقعــی اجــاره‬ ‫برخــورد کنــد‬ ‫وی گفــت‪ ،‬بــا ســو نیــت قبلــی قیمت هــای‬ ‫پیشــنهادی در پلفتــرم هــای مجــازی بــاال اعــام‬ ‫می شــود تــا ســوداگری مســکن در شــرایطی کــه بــازار‬ ‫در حــال رشــد معامــات ان هــم بــدون تــورم اســت‪،‬‬ ‫بــر هــم بخــورد‪.‬‬ ‫محمدرضــا صنعتــی ادامــه داد‪ :‬بایــد بــا هرگونــه‬ ‫هیاهــو‪ ،‬جنجــال و معانــدت اقتصــادی و اخبــار‬ ‫مربــوط بــه گرانــی اجــاره بهــا برخــورد قاطــع انجــام‬ ‫شــود و دادســتانی بــه اگهــی هــای اجاره هــای بــی‬ ‫پایــه و اســاس در شــبکه های اجتماعــی ورود پیــدا‬ ‫کنــد‪ ،‬زیــرا در پاییــز و زمســتان امســال بــازار اجــاره‬ ‫شــرایط ارامــی را پشــت ســر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــه دلیــل درج اگهی هــای‬ ‫خــاف واقــع بــازار ملــک و اجــاره اکنــون ســه ســال‬ ‫می شــود کــه ایــن بــازار متشــنج شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫درحالــی اســت کــه اتحادیــه امــاک در طــی چنــد‬ ‫ســال گذشــته بــه دنبــال حــذف اگهی هــای فــروش‬ ‫و اجــاره از پلتفرم هــای مجــازی بــود‪ .‬مدتــی هــم‬ ‫دادســتانی بــه موضــوع ورود کــرد وجلــوی ان گرفتــه‬ ‫شــد امــا اکنــون مجــدد شــاهد درج اگهی هــای‬ ‫خــاف واقــع هســتیم‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬سیاســت اتحادیــه صنــف‬ ‫مشــاوران امــاک حــذف قیمت هــا از فضــای مجــازی‬ ‫اســت کــه می توانــد مانــع اهــداف ســودگران نســبت‬ ‫بــه افزایــش قیمت هــا شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه امــاک گــرگان در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫مشــاورین امــاک بایــد برابــر مصوبــه ســتاد ملــی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا در شهرســتان های کــم جمعیــت‬ ‫صرفــا ‪ ۱۵‬درصــد اجــاره بهــای تمدیــدی را افزایــش‬ ‫دهنــد در غیــر مرتکــب تخلــف خواهنــد شــد و‬ ‫مطابــق قانــون در صــورت هــر نــوع گزارشــی بــا ایــن‬ ‫افــراد برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫مهمترین مطالبه مردم‬ ‫ساخت بیمارستان‬ ‫از مطالبات مردم ســاخت بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابی اســت‬ ‫کــه چندیــن ســال توســط مــردم‪ ،‬ائمــه جمعــه و نماینــده مــردم‬ ‫شهرســتان در مجلــس و دیگــر مســووالن شــبکه بهداشــت و‬ ‫درمــان مــورد پیگیــری قــرار می گیــرد و طبــق گفتــه مســووالن‬ ‫بــا مطــرح شــدن ان بعنــوان یکــی از مصوبــات ســفر پیــش روی‬ ‫رییس جمهور به گلســتان عملیات اجرای ان ســرعت خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫مطالبه مردم‪،‬‬ ‫تکمیل‬ ‫زیرساخت های‬ ‫درمانی‬ ‫از جملــه مشــکالت مــردم هفــت شهرســتان‬ ‫شــرق گلســتان کمبــود زیرســاخت های‬ ‫بهداشــتی و درمانــی و طوالنی شــدن فراینــد‬ ‫ســاخت مراکــز درمانــی در ســال های گذشــته‬ ‫کــه تکمیــل ایــن پروژه هــای نیمــه تمــام و‬ ‫ســاخت فضاهــای جدیــد اصلی تریــن مطالبــات‬ ‫از دولــت مردمــی ســیزدهم بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در حــوزه‬ ‫زیرســاخت ها و مراکــز بهداشــتی و درمانــی‬ ‫و در ایــن بیــن تجهیــزات پزشــکی مــی تــوان‬ ‫گفــت هفــت شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و‬ ‫مراوه تپــه کــه از دو ســوم وســعت اســتان‬ ‫بعبارتــی حــدود ‪ ۲۱‬هــزار کیلومتــر مربعــی‬ ‫گلســتان و قــرار گرفتــن نزدیــک بــه نیمــی از‬ ‫جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری را در‬ ‫خــود بــا مشــکالت فــراوان جــا داده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بنــا بــه گفته هــای نماینــده مــردم‬ ‫کاللــه‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬مراوه تپــه و گالیکــش در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬در ابعــاد گوناگــون‬ ‫مخصوصــا ً زیرســاخت های بهداشــتی و‬ ‫درمانــی جــزو محروم تریــن اســتان های کشــور‬ ‫محســوب می شــود و از ســوی دیگــر‪ ،‬بخشــی‬ ‫از بیمارســتان های موجــود از جملــه شــهدا‪،‬‬ ‫طالقانــی و مطهــری گنبــدکاووس و پنــج اذر‬ ‫گــرگان فرســوده هســتند‪.‬‬ ‫رضــا اریان پــور چنــدی قبــل در گفــت و گــو‬ ‫بــا خبرنــگاران اعــام کــرد‪ :‬اســتان گلســتان بــه‬ ‫لحــاظ میــزان تعــداد تخــت‪ ۱.۴ ،‬درصــد اســت‬ ‫کــه ایــن موضــوع نســبت بــه میانگیــن کشــوری‬ ‫در ســطح پایینــی بــوده و جــز ‪ ۶‬اســتان ردیــف‬ ‫اخــر کشــور قــرار دارد کــه نــگاه ویــژه دولتمــردان‬ ‫الزمــه خــروج از ایــن وضعیــت و بهبــود شــرایط‬ ‫حــوزه بهداشــت و درمــان را می طلبــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در زمــان حاضربیمارســتان های‬ ‫گالیکــش‪ ،‬رامیــان و گمیشــان در حــال احــداث‬ ‫بــوده و ســاخت بیمارســتان جایگزیــن طالقانــی‬ ‫گنبــدکاووس و پنــج اذر و طالقانــی گــرگان‬ ‫تصویــب شــده امــا بــه دلیــل تخصیــص نیافتــن‬ ‫بودجــه مناســب رونــد کار بســیار کنــد بــوده و‬ ‫بــه طــور تقریبــی در حــال توقــف اســت‪.‬‬ ‫لــزوم ســاخت بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخــت خوابــی‬ ‫در گنبــد‬ ‫بــرای برخــورداری از خدمــات درمانــی قســمت‬ ‫قابــل توجهــی از جمعیــت شــرق اســتان بــرای‬ ‫درمــان بــه هفــت مرکــز درمانــی گنبــدکاووس‬ ‫مراجعــه می کننــد امــا متاســفانه ایــن مراکــز‬ ‫درمانــی پاســخگوی خدمــات دهــی بــه ایــن حجــم‬ ‫از مراجعــه کننــده نیســتند و نیــاز اســت تــا رفــع‬ ‫ایــن مشــکل نســبت بــه تامیــن زمیــن بیمارســتان‬ ‫‪ ۴۰۰‬تختخوابــی ایــن شهرســتان اقــدام و ســاخت‬ ‫ان اغــاز شــود‪.‬‬ ‫از مطالبــات مــردم گنبــدکاووس ســاخت‬ ‫بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی اســت کــه چندیــن‬ ‫ســال توســط مــردم‪ ،‬ائمــه جمعــه و نماینــده‬ ‫مــردم شهرســتان در مجلــس و دیگــر مســووالن‬ ‫شــبکه بهداشــت و درمــان مــورد پیگیــری قــرار‬ ‫می گیــرد و طبــق گفتــه مســووالن بــا مطــرح‬ ‫شــدن ان بعنــوان یکــی از مصوبــات ســفر پیــش‬ ‫روی رییــس جمهــور به گلســتان عملیــات اجرای‬ ‫ان ســرعت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫موافقــت اصولــی ســاخت بیمارســتان ‪۴۰۰‬‬ ‫تخت خوابــی ایــن شهرســتان بــه گفتــه مدیــر‬ ‫شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‪ ،‬در تاریخ‬ ‫‪ ۱۹‬فروردیــن ‪ ۹۳‬صــادر شــده و اعتبــار ان صرفــا ً‬ ‫‪ ۷۲‬مــاه بــود کــه بــه لحــاظ تامیــن نشــدن زمیــن‬ ‫مناســب پــس از ان بــه مــدت یکســال دیگــر نیــز‬ ‫تمدیــد شــد ‪.‬‬ ‫فرهــاد بدیعــی بــا پراهمیــت دانســتن ســاخت‬ ‫و راه انــدازی ایــن واحــد درمانــی در گنبــدکاووس‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۷۵۰ :‬تخــت مجمــوع تخت هــای‬ ‫بیمارســتانی فعــال در ایــن هفــت بیمارســتان‬ ‫اســت کــه پاســخگوی نیــاز مــردم گنبــدکاووس‬ ‫و اهالــی شــرق اســتان نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به قدیمی و مســتهلک‬ ‫بودن ســاختمان سه بیمارستان شــهدای ‪ ۱۲‬دی‪،‬‬ ‫طالقانــی و شــهید مطهــری گنبــدکاووس چــاره ای‬ ‫جــز ســاخت بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی در این‬ ‫شهرســتان وجود نــدارد‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬اذر در نشســت پیگیــری واگــذاری زمیــن‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر گنبــدکاووس‬ ‫بــرای ســاخت ایــن مرکــز درمانــی گفتــه بــود‬ ‫کــه در صــورت همراهــی بنیــاد مســتضعفان‬ ‫اعضــای شــورای شــهر پیگیــر تامیــن زمیــن‬ ‫چهــار هکتــاری بــرای ســاخت بیمارســتان ‪۴۰۰‬‬ ‫تخت خوابــی هســتند‪.‬‬ ‫پرویــز ناصــری اظهارداشــت‪ :‬از محــل تفکیــک‬ ‫زمیــن هشــت هکتــاری بنیــاد مســتضعفان در‬ ‫ورودی ایــن شــهر (کارخانــه پنبــه نظــام ابــاد)‬ ‫زمیــن موردنیــاز ســاخت ایــن بیمارســتان تامیــن‬ ‫مــی شــود کــه یــک ســال پیــش تغییرکاربــری ان‬ ‫در کمیســیون مــاده پنــج اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از محــل تغییرکاربــری و تفکیــک‬ ‫ایــن زمیــن ســهم شــهرداری گنبــدکاووس‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد کــه معــادل چهــار هکتــار اســت‬ ‫می باشــد کــه باهــدف بهبــود و ارتقــای وضعیــت‬ ‫فضاهــای بیمارســتانی ایــن شهرســتان دراختیار‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــرای احــداث‬ ‫بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تختخوابــی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ناصــری در ادامــه گفــت‪ :‬بنیــاد مســتضعفان‬ ‫تاکنــون از ســال گذشــته و پــس از تفکیــک ایــن‬ ‫زمیــن هشــت هکتــاری نقشــه های تفکیکــی‪،‬‬ ‫ن ارائــه نــداده و همیــن موضــوع باعــث‬ ‫بــرای ا ‬ ‫تاخیــر در تحویــل ســهم شــهرداری و اهــدای ان‬ ‫بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر بودجــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و‬ ‫خدمــات بهداشــتی درمانــی گلســتان هــم گفــت‪:‬‬ ‫حداقــل بــه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫بــرای ســاخت بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی‬ ‫گنبــدکاووس نیــاز اســت کــه بــا وجــود تخصیــص‬ ‫اعتبــارت عملیــات ســاخت ان بــا شــرایط موجــود‬ ‫حــدود هشــت ســال زمــان خواهــد برد و دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی گلســتان در تالش اســت تا پروژه‬ ‫ســاخت ایــن بیمارســتان را بــه قــرارگاه ســازندگی‬ ‫خاتــم االنبیــا ســپاه پاســداران واگــذار کنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا کمــال غریبــی افــزود‪ :‬هرچنــد مهلــت‬ ‫هفــت ســاله ســاخت ایــن بیمارســتان پایــان‬ ‫یافتــه امــا بــا توجــه بــه تامیــن زمیــن مــورد نیــاز‬ ‫و اعتبــار ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال پیــش بینــی شــده‬ ‫بایــد تــاش کــرد در بودجــه ســالجاری عملیــات‬ ‫اجرایــی ایــن طــرح اغــاز شــود‪.‬‬ ‫خواســت دیگــر مــردم فعالیت مرکــز انژیوگرافی‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫پــس از ‪ ۱۵‬ســال انتظــار مرکــز انژیوگرافــی‬ ‫گنبــدکاووس کــه در دهــه فجــر ‪ ۹۹‬مــورد‬ ‫بهره بــرداری قــرار گرفتــه بــود پــس از گذشــت‬ ‫پنــج مــاه از افتتــاح بیــن ســرمایه گذار بخــش‬ ‫خصوصــی و پزشــکان متخصــص بعــد از حــل‬ ‫اختــاف مالــی بیــن انهــا از دهــم تیــر مــاه‬ ‫ســالجاری بــه صــورت رســمی پذیــرش بیمــاران‬ ‫بــا مشــکل قلبــی را اغــاز کــرد کــه بــه گفتــه مدیر‬ ‫شــبکه بهداشــت و درمانــی شهرســتان بــه دلیل‬ ‫نبــود متخصــص جــراح قلــب بعــد از حــدود یــک‬ ‫مــاه از شــروع بـه کار و افزایــش شــمار بیمــاران‬ ‫کرونایــی ادامــه فعالیــت ان متوقــف شــد‪.‬‬ ‫بدیعــی افــزود‪ :‬فعالیــت ایــن مرکــز بــه لحــاظ‬ ‫تامیــن تجهیــزات و امکانــات پزشــکی در صورت‬ ‫اختصــاص یــک پزشــک جــراح قلــب از ســوی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان فعالیــت ان‬ ‫دوبــاره از ســر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫دیگــر بــرای انجــام ازمایــش انژیوگرافــی بــا‬ ‫راه انــدازی ایــن مرکــز اهالــی شــرق اســتان نیــاز‬ ‫بــه صــرف هزینه هــای مضاعــف ایــاب و ذهــاب‬ ‫و رنــج ســفر ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۲۴۰‬کیلومتــری بــه گــرگان و‬ ‫کردکــوی نیــاز ندارنــد‪.‬‬ ‫بیمارستان نیمه تمام گالیکش‬ ‫بــرای بهبــود فضاهــای بهداشــتی و توســعه‬ ‫ظرفیت هــای درمانــی در شــرق گلســتان از‬ ‫جملــه مناطــق نیازمنــد توجــه مســووالن اســتانی‬ ‫و کشــوری شهرســتان گالیکــش اســت کــه در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۹‬بــا وجــود اینکــه از مینودشــت جــدا‬ ‫و بــه عنــوان شهرســتانی مســتقل معرفــی شــد‬ ‫امــا تاکنــون پــس از ‪ ۱۱‬ســال از ان موقــع هنــوز‬ ‫محــروم از داشــتن بیمارســتانی مســتقل بــرای‬ ‫پذیــرش و بســتری بیمــاران اســت و ســاختمان‬ ‫مراکــز بهداشــتی و درمانــی و امبوالنس هــای ان‬ ‫نیــاز بــه بازســازی و جایگزینــی دارد‪.‬‬ ‫توســعه فضاهــای بهداشــتی و درمانــی را مدیــر‬ ‫شــبکه بهداشــت و درمــان گالیکــش‪ ،‬از نیازهــای‬ ‫اصلــی ایــن شهرســتان دانســت و گفــت‪ :‬اغــاز‬ ‫عملیــات ســاخت بیمارســتان‪۹۱‬تختخوابی‬ ‫گالیکــش از ســال ‪ ۹۷‬بــا صــرف ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار شــده و در حــال حاضــر بــه پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ‪ ۳۵‬درصــدی رســیده اســت‪.‬‬ ‫حســن رحیــم زاده افــزود‪ :‬بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ضرورت هــای اصلــی گالیکــش تکمیــل ایــن‬ ‫بیمارســتان بــه اعتبــاری بالــغ بــر هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال احتیــاج دارد و تــا زمــان بهــره بــرداری از‬ ‫ان‪ ،‬هشــت مرکــز بهداشــتی و درمانــی و ‪۳۵‬‬ ‫خانــه بهداشــت شهرســتان خدمــات اولیــه بــه‬ ‫بیمــاران ارائــه می دهنــد و در صــورت نیــاز بــه‬ ‫خدمــات تخصصــی‪ ،‬بیمــاران توســط امبوالنس‬ ‫بــه صــورت رایــگان بــه نزدیکتریــن بیمارســتان‬ ‫منطقــه از جملــه گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت و‬ ‫کاللــه اعــزام می شــوند‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش نیــز در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬امیدواریــم بــا تخصیــص اعتبــار مــورد‬ ‫نیــاز بــا وجــود نــگاه ویــژه دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام‪ ،‬ایــن مرکــز‬ ‫درمانــی کــه از زیرســاخت های موردنیــاز و‬ ‫مطالبــه اصلــی مــردم شهرســتان اســت‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت ســه ســال اینــده بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری مفــرد خاطرنشــان کــرد‪ ۲۱ :‬مهــر‬ ‫‪ ۹۷‬بــا حضــور ابراهیــم گلمکانــی معــاون حقوقــی‬ ‫و امــور مجلــس وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی و اســتاندار گلســتان عملیــات‬ ‫اجرایــی بیمارســتان گالیکــش بــا زیربنــای ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫مترمربــع‪،‬و بــا اعتبــار پیش بینــی شــده اولیــه بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیمانــکار اول ســاخت بیمارســتان‬ ‫گالیکــش‪ ،‬بــه ســبب برخــی اختالفــات و کــم‬ ‫کاری هــا خلــع یــد شــد و بــرای ادامــه کار ایــن پروژه‬ ‫اکنــون پیمانــکار جدیــد انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫پیشــرفت هفــت درصــدی ســاخت بیمارســتان‬ ‫رامیــان‬ ‫از فروردیــن ســال گذشــتهعملیات ســاخت‬ ‫بیمارســتان ‪ ۹۱‬تختخوابــی شــهدای رامیــان در چهــار‬ ‫طبقه شــامل زیر زمین‪ ،‬همکف و ‪ ۲‬طبقه فوقانی‬ ‫بــا زیربنــای بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار مترمربــع و بخش هــای‬ ‫جراحــی‪ ،‬داخلــی‪ ،‬ازمایشــگاه و رادیولــوژی و دیگــر‬ ‫بخش هــای تخصصــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص فرمانــدار رامیان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫باصرف هزینه‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال عملیات ســاخت‬ ‫ایــن بیمارســتان تاکنــون هفــت درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد و بــرای تکمیــل ســاختمان ان بــه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال و بــرای تجهیــز ان بــه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال دیگــر نیــاز اســت‪.‬‬ ‫جــواد صادقلــو افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان امیدواریــم‬ ‫پرونده ارتقای بیمارستان ‪ ۳۱‬تختخوابی خان ببین‬ ‫بــه ‪ ۶۴‬تختخوابــی در نخســتین جلســه کمیســیون‬ ‫مــاده ‪ ۲۰‬وزارت بهداشــت مصــوب شــود‪.‬‬ ‫رامیان پزشک متخصص ندارد‬ ‫وی گفــت‪ :‬اقدامــات اورژانــس و پذیــرش‬ ‫غیرجراحــی در حــال حاضــر تنهــا در بیمارســتان‬ ‫خان ببیــن انجــام می شــود و در صــورت نیــاز بــه‬ ‫جراحــی بیمــار بــه بیمارســتان های گنبــدکاووس‬ ‫و علی ابادکتــول اعــزام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار رامیــان در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫شهرســتان هــم اینــک فاقــد پزشــک متخصــص‬ ‫اســت و مــردم فقــط می تواننــد بــه پزشــکان‬ ‫عمومــی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫صادق لــو افــزود‪ :‬قطعــا ًبــا ســاخت بیمارســتان‬ ‫جدیــد و ارتقــای بیمارســتان خان ببیــن و در ایــن‬ ‫بین جذب پزشــکان متخصص مردم شهرســتان‬ ‫‪ ۹۰‬هــزار نفــری رامیــان دیگــر دغدغــه تــردد بــه‬ ‫شــهرهای اطــراف بــرای دریافــت خدمــات درمانــی‬ ‫را نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ازادشــهر و رامیــان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا توجــه بــه افزایــش خدمــات‬ ‫رســانی در شــرایط کرونایــی و بــا ناکافــی دانســتن‬ ‫زیرســاخت های بیمارســتانی در ایــن شهرســتان ‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیگیــری تامیــن تجهیــزات‬ ‫بیمارســتان های خان ببین و ازادشــهر و تســریع در‬ ‫ســاخت بیمارســتان رامیــان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫غالمعلــی کوهســازی افــزود‪:‬از مطالبــات مهــم‬ ‫مــردم منطقــه ارتقــای ظرفیــت تخت هــای‬ ‫بیمارســتان امــام رضــا(ع) خان ببیــن بــه ‪ ۶۴‬و‬ ‫حضــرت معصومه(س) ازادشــهر بــه ‪ ۱۳۰‬تخت و‬ ‫نیــز تســریع در ســاخت و بهره بــرداری بیمارســتان‬ ‫رامیــان اســت کــه امیدواریــم در فرصــت باقــی‬ ‫مانــده از ایــن دوره مجلــس شــورای اســامی و بــا‬ ‫همــکاری و همراهــی دولــت ســیزدهم اقدامــات‬ ‫خوبــی در ایــن حــوزه انجــام شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۴۸‬تاریــخ‪۱۴۰۰/۷/۱۴‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۲۱‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای اســحاق دهقــان فرزنــد انــه قلــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۰۲۱۳۱۴‬کدملی‪۲۱۱۰۰۲۱۳۱۴‬صــادره از گــرگان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۷۱.۶۶‬متــر مربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی قریه کســلخه بخــش ‪ -۷‬حوزه ثبتی‬ ‫ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز گردیــده اســت‪. .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۹۶۴۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲:‬محمــد فندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ صفحه 2 ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی ‹گفــت‪ ۷۴ :‬هــزار و ‪ ۵۶۵‬هــزار تــن انــواع علوفــه دامــی بــا‬ ‫هــدف تغذیــه دســتی دام هــا بیــن دامــداران اســتان در ‪ ۹‬مــاه امســال توزیــع شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۵۷‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬پارســال در همیــن مــدت بیــش از ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬تــن انــواع نهــاده دامــی بیــن‬ ‫دامــداران اســتان توزیــع شــده بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع خــوراک دام توزیــع شــده در بیــن بهــره بــرداران ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۶۳۱‬تــن بــه صــورت خــام بــوده‬ ‫و ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۹۳۳‬تــن بــه کارخانجــات خــوراک دام بــرای تبدیــل بــه کنســانتره تحویــل شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۵۷‬درصد رشد‬ ‫توزیع‬ ‫نهاده های دامی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬دی ‪1400‬‬ ‫نواختن ساز توسط عاشیق ها‬ ‫برای حاضران در شب تولد کودک‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪453‬‬ ‫علت صدای گیربکس خودرو‬ ‫در هنگام دنده عقب‬ ‫چیست؟‬ ‫شــبی کــه مخصــوص جشــن نــام گــذاری نــوزاد اســت در ایــن‬ ‫شــب « عاشــیق هــا» بــرای حاضــران « ســاز » مــی نوازنــد و بــه‬ ‫رقــص هــای ائینــی مــی پردازنــد‪ .‬در ایــن مراســم بزرگتــر خاندان‬ ‫کــه او را « ائلجــه بیلــن » مــی نامنــد در گــوش نــوزاد اذان تالوت‬ ‫مــی کنــد و نامــش را در گوشــش می خوانــد و بــر او نامــی نیکــو‬ ‫مــی گــذارد و می گویــد « ادینــی مــن قویــدوم‪ ،‬یاشــینی حــق‬ ‫وئرســین » و یــا نــام پــدر نــوزاد را بــر زبــان مــی اورد و او را فرزنــد‬ ‫ان پــدر مــی نامــد‪ ،‬و پــس از تکــرار نامــی کــه بــر او گذاشــته انــد‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫به بهانه ی روز ملی ثبت احوال‬ ‫و اغاز هفته ی ثبت احوال‬ ‫نام زیباترین‬ ‫میراث است‬ ‫اســم‪ ،‬نــام و عنــوان‪ ،‬نشــانه و تابلــوی کاشــف از هویــت و ماهیــت‬ ‫هــر چیــزی اســت‪ .‬اســم لفظــی اســت کــه انســان بــا شــنیدن ان‬ ‫بــدون اختیــار بــه معنــا و صاحــب ان منتقــل مــی شــود‪ .‬بــراى همه‬ ‫موجــودات (گیاهــان‪ ،‬حیوانــات‪ ،‬جمــادات و‪ ....‬وجــود نــام و اســمی‬ ‫کــه تداعــی کننــده و مشــخص کننــده انــان باشــد ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫از ان جــا کــه انســان اشــرف مخلوقــات و موجــودات اســت‪ .‬و هــر‬ ‫یــک از افــراد انســان دارای شــخصیت مســقلی هســتند‪ ،‬شایســته‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان عالیتریــن و بهتریــن میــراث زیباتریــن و بــا‬ ‫ارزش تریــن اســم هــا بــرای او انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫نامی که متناســب با حال و شــرافت و کرامت انســانى او باشــد‪.‬‬ ‫خیلــی از پــدر و مادرهــا از وقتــی جنســیت فرزندشــان مشــخص‬ ‫می شــود بــه دنبــال یــک اســم منحصــر بــه فــرد و خــاص هســتند‬ ‫وبعضــی از انهــا نــام فرزندشــان را از اســمهای مرســوم و معمولــی‬ ‫انتخــاب مــی کننــد‪ .‬و عــده ای هــم برایشــان فرقــی نمــی کندبعــد‬ ‫از انتخــاب چــه اســم هــای غیــر تکــراری‪ ،‬مذهبــی‪ ،‬اســاطیری‬ ‫‪....‬و حتــی عجیــب و غریــب و بــی معنــی هویــت فرزنــد خــود را‬ ‫مشــخص می کننــد‪.‬‬ ‫بعــد از انتخــاب اســم فرزنــد شــما بــا ایــن اســم در جامعــه حضــور‬ ‫پیــدا مــی کنــد و بــه مدرســه بمــی رود و در دنیــای پــر شــر و شــور‬ ‫بچــه هــا ی دیگــر بــزرگ مــی شــود‪ ،‬بــه دانشــگاه مــی رود و پــدر و‬ ‫یــا مــادر مــی شــود ‪.‬‬ ‫حتمــا شــما هــم بــا افــرادی مالقــات داشــته ایــد کــه نــام زیبایــی‬ ‫دارنــد و شــنیدن ان برایتــان جالــب بــوده اســت‪ .‬بعضــی هــا از‬ ‫نــام هــا بــه خوبــی بــا نــام فامیــل فــرد جفــت شــده انــد و نشــان از‬ ‫فکــر خــوب پــدر و مــادر او دارنــد‪ .‬برخــی هــا هــم بنــده هــای خــدا‬ ‫اس ـم های خوبــی ندارنــد‪ .‬یــا بعضــی اســم خــوب دارنــد و اصــا بــا‬ ‫چهــره و شخصیتشــان جــور نیســت‪.‬‬ ‫حــاال از ایــن هــا کــه بگذریــم‪ ،‬بایــد گفــت انتخــاب نــام مناســب‬ ‫بــرای فرزنــد هــم هنــر مــی خواهــد‪ .‬ایــن نیســت کــه فقط یک اســم‬ ‫متفــاوت انتخــاب کنیــد و دیگــر بقیــه چیزهــا مهــم نباشــند‪ .‬قدیــم‬ ‫ترهــا اسـم ها از اســامی ائمــه بــود یــا بــا حــرف اول نــام پــدر و مــادر‬ ‫شــروع مــی شــد‪ .‬تقریبــا همــه فرزنــدان نامــی داشــتند کــه یــا اوای‬ ‫یکســان‪ ،‬یــا حــرف اول یــا ســه حــرف اخــر مشــابه هــم داشــت‪.‬‬ ‫مثل فرهاد و فروغ که با فاطمه جور شده اند‪.‬‬ ‫امــا ایــن روزهــا زوج هــای جــوان فقــط مــی خواهنــد نــام عجیبــی‬ ‫بــرای فرزنــد خــود انتخــاب کننــد کــه تــک باشــد‪ .‬هیــچ کــس دیگــر‬ ‫هــم ان اســم را نداشــته باشــد‪ .‬یک دانــه باشــد‪ .‬مثــل تعــداد‬ ‫فرزنــدان خــود کــه عمومــا تــک هســتند‪.‬‬ ‫امــا متفــاوت بــودن نــام لزومــا بــه ســود کــودک نیســت‪ .‬معنــی‬ ‫اســم در اینــده کــودک تاثیــر بســیار دارد‪ .‬بایــد نامــی انتخــاب کنیــد‬ ‫اگر به مسئولیت نگاه خدمت‬ ‫شود ‪،‬نعمت است‬ ‫مدیرمخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬در جلســه شــورای اداری‬ ‫از مســئولیت بعنــوان نعمتــی یــاد کــرد کــه در اختیــار‬ ‫مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل ازاداره روابــط‬ ‫کــه کــودک در مدرســه و زندگــی اینــده بــه واســطه ان خجالــت‬ ‫نکشــد و موردتمســخر اطرافیــان قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫پــدر و مــادر بایــد در نظــر داشــته باشــند کــه بــا انتخــاب اســم بــر روی‬ ‫فرزنــد خــود باعــث اســیب و فشــار روحــی انهــا نشــوند‪.‬‬ ‫کودکــی کــه مــدام بــه دلیــل نامــش مورد تمســخر دوســتانش قرار‬ ‫می گیــرد احســاس مثبتــی از ایــن وضعیــت نــدارد‪ .‬ایــن مســئله‬ ‫حتــی پــس از دوره کودکــی نیــز ادامــه پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر فــرد نامــی بــا تلفــظ یــا معنــای دشــوار داشــته باشــد و در‬ ‫هــر جایــی مجبــور بــه تکــرار دوبــاره ان شــود‪ ،‬یــا دیگــران نامــش‬ ‫را معمــوال اشــتباه تلفــظ کننــد‪ ،‬حــس ناخوشــایندی بــه او دســت‬ ‫مــی دهــد‪ .‬همچنیــن اگــر فــرد نامــی بســیار متفاوت داشــته باشــد‪،‬‬ ‫پرسـش هایی کــه همــه جــا دربــاره معنــای اســمش از او می شــود‬ ‫شــرایطی خســته کننده و مــال اور برایــش بــه همــراه مــی اورد‪.‬‬ ‫دکتــر مملکــت را بــه اســم قنبــر کــوره می شناســند چــرا که اســم‬ ‫پــدر بزرگــش را روی ان گذاشــتند و از انجایــی کــه پدر بزرگ ایشــان‬ ‫عینک ته استکانی می زد به این لقب در بین اهالی محل شهرت‬ ‫داشــت و بــا اینکــه اقــای دکتــر اسم شــان را از قنبــر بــه علــی تغییــر‬ ‫دادنــد امــا بــاز هــم بــزرگای فامیــل قنبــر کــوره صدایــش مــی کردنــد‪.‬‬ ‫حســین هســتم و از اســم خــودم راضــی ام از امــل بــازی و‬ ‫اســم هــای عجیــب و غریــب کــه اصــا معنــای خاصــی هــم‬ ‫ندارنــد متنفــرم دوســتم بــا اینکــه اســم خوبــی داشــت و بــا‬ ‫نــام خانوادگــی اش هماهنــگ بــود رفــت اســم و فامیلــش هــر‬ ‫دو را بــا هــم عــوض کــرد و بیــن همــه خــود را بــه اســم بریــان‬ ‫‪ ......‬جــا انداخــت کــه بیشــتر دوســتان او را مــرغ بریــان صــدا‬ ‫مــی زننــد اخــه عقــل کل داوود چــه ایــرادی داشــت کــه االن‬ ‫بایــد رو اتــش داغ بــا حــرارت زیــاد مــر غ بریــان بشــی‪...‬‬ ‫اســمم نــاز خاتونــه همــه نــازی صــدا می کنم از اســمم خوشــم میاد‬ ‫اما از اینکه شکســته اش می کنند ناراحتم چرا که با تلفظ اســم‬ ‫شکســته هــم قداســت اســمم از بیــن میــرود هــم معنــی ان به کل‬ ‫عــوض می شــود‪.‬‬ ‫محمــد کــه مــرد ‪ 45‬ســاله اســت بــرای ثبــت تولــد دومیــن فرزنــد‬ ‫دوم خــود بــه نــام نارســیس بــه یکــی از ادارات ثبــت احــوال مراجعه‬ ‫کــرده اســت بــر اســاس اســم پســرم کــه پادیــس اســت و اســم‬ ‫دختــرم را انتخــاب کــرده ام‪.‬‬ ‫اســم تاثیــر بســزایی روی فــرد دارد همــواره اســمی راانتخــاب کنید‬ ‫کــه یــک مفهــوم ذهنــی مثبــت همــراه داشــته باشــد‪ .‬خیلی اســمها‬ ‫در ظاهــر زیبــا هســتند امــا معنــای زیبــای ندارنــد ومــی تواننــد در‬ ‫اینــده باعــث خجالــت و شــرمندگی فرزنــدان شــما شــوند‪.‬‬ ‫اسـم ها حتــی مــی تواننــد در شــکل گیــری شــخصیت افــراد موثــر‬ ‫باشــند‪ .‬در نــام گــذاری فرزنــد بایــد بــه شــرایط روز جامعــه توجــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بایــد نامــی انتخــاب کنیــد کــه مناســب ‪ 20‬و ‪ 30‬ســال دیگــر‬ ‫هم باشــد و همچنین به جنســیت و فرزند خود توجه کنید اســم‬ ‫پســر را بــرای دختــر انتخــاب نکنیــد و یــا برعکــس ان‪ .‬در بیشــتر‬ ‫کشــورهای دنیــا بــرای نامگــذاری نــوزاد اییــن و مراســم مختلــف و‬ ‫متنوعــی دارنــد‪.‬‬ ‫انتخــاب نــام کــودک تــازه متولــد شــده در خانــواده‪ ،‬مســتلزم‬ ‫برگــزاری اییــن هــا و مراســم یــا تشــریفاتی اســت کــه ریشــه در‬ ‫تاریــخ گذشــته زندگــی انهــا دارد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه ایــن روزهــا خیلــی از رســم و رســوم هــا مثــل قدیــم‬ ‫برگــزار نمــی شــود‪ ،‬امــا هنــوز هــم بیشــتر ایرانــی هــا در ششــمین‬ ‫شــب تولــد نــوزاد‪ ،‬اقــوام خانــواده بــه خصــوص پدربــزرگ هــا و‬ ‫مادربــزرگ هــا را دعــوت مــی کننــد تــا بــا مشــورت بــا یکدیگــر و‬ ‫تبــادل نظراتشــان نامــی را بــرای فرزنــد تــازه متولــد شــده انتخــاب‬ ‫کننــد‪ .‬پــس از انتخــاب نــام‪ ،‬نــام ایــن نــوزاد و همچنیــن روز‪ ،‬مــاه‪،‬‬ ‫ســال و ســاعت تولــد او در حاشــیه قــران‪ ،‬دیــوان حافــظ یــا هــر‬ ‫کتــاب ارزشــمند دیگــری کــه از گذشــته هــای دور نام همــه فرزندان‬ ‫خانــواده در ان ثبــت شــده مــی نویســند‪.‬‬ ‫مراســم نامگــذاری بــه شــیوه ســنتی در مناطــق مرکــزی کشــور و‬ ‫بویــژه اســتان هــای اصفهــان و شــیراز بــه ایــن شــکل اســت کــه‬ ‫عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬دکتر غالمعلی شــهمرادی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه خدمتگــزاری فرصتــی اســت کــه در اختیــار‬ ‫مســئوالن اســت گفــت ‪ :‬از ایــن فرصــت بایــد بــه نحــو احســن‬ ‫اســتفاده کــرد و از ان بــرای رفــاه حــال مــردم بهــره بــرد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه نقــاط قــوت‬ ‫مخابــرات اســتان انــرا نیازمنــد تقویــت دانســت ولــی بــر رفــع‬ ‫نقــاط ضعــف تاکیــد بیشــتری داشــت‪.‬‬ ‫وی دالیــل مختلفــی را بــر وجــود نقــاط ضعــف تاثیرگــذار‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬رفــع موانــع و همگرایــی و هــم افزایــی و‬ ‫همــکاری بیــن بخشــی عاملــی مهــم در بهبــود بخشــیدن نقــاط‬ ‫ضعــف خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی عــدم اســتفاده مطلــوب از ظرفیــت‬ ‫منابــع انســانی و کنــدی فعالیــت هــای جــاری و توســعه ای ‪،‬‬ ‫در روز هفتــم تولــد نــوزاد یــک مراســم غیررســمی بــرای انتخــاب‬ ‫نــام و بــا حضــور اقــوام درجــه یــک خانــواده انجــام مــی شــود تــا‬ ‫در شــب دهــم تولــد نــوزاد مراســم رســمی نامگذاری برگزار شــود‪.‬‬ ‫در ایــن شــب از همــه اعضــای خانــواده و اقــوام و دوســتان و‬ ‫اشــنایان دعــوت مــی شــود در مراســم نامگــذاری حاضــر شــوند‪.‬‬ ‫ســپس اســم هــای پیشــنهادی روی کاغذهــای جداگانــه ای‬ ‫نوشــته شــده و در بیــن صفحــات قــران قــرار مــی گیــرد تــا بــزرگ‬ ‫خانــواده بــا بــاز کــردن یــک صفحــه‪ ،‬یــک نــام از میــان نــام هــای‬ ‫نوشــته شــده را انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫پــس از انتخــاب نــام‪ ،‬توســط یکــی از مومــن تریــن افــراد جمــع‪ ،‬در‬ ‫گــوش راســت نــوزاد اذان و در گــوش چــپ او اقامــه خوانــده شــده و نام‬ ‫انتخــاب شــده بــرای نــوزاد چندیــن بــار در گوشــش تکــرار مــی شــود‪.‬‬ ‫ســپس ایــن فــرد صــورت نــوزاد را بوســیده و او را بــه نفــر ســمت‬ ‫راســتی خــود مــی دهــد تــا او هــم نــوزاد را نــوازش کنــد و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب همــه بــرای لحظاتــی نــوزاد را در اغــوش گرفتــه و هدیــه ای‬ ‫بــه او مــی دهنــد تــا در انتهــا نــوزاد بــه اغــوش مــادرش ســپرده مــی‬ ‫شــود‪« .‬شــب ششــگانی» نــزد بلوچ هــا اصطــاح معروفــی اســت‪،‬‬ ‫در ایــن شــب مراســمی برپــا می شــود و پــدر نــوزاد در حــد تــوان‬ ‫نــذری می دهــد‪.‬‬ ‫در همیــن شــب نــام نــوزاد هــم انتخــاب می شــود‪ ،‬البتــه گاهــی‬ ‫پیــش از روز ششــم و حتــی هنــگام تولــد نــام کــودک خــود را‬ ‫می گذارنــد‪ .‬امــا در غــرب کشــور مراســم نامگــذاری کــه همــراه بــا‬ ‫خوانــدن اذان و اقامــه در گــوش نــوزاد اســت‪ ،‬در شــب هفتــم تولــد‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬فــردی کــه اذان را در گــوش طفــل نجــوا می کنــد‬ ‫از ریش ســفیدان و معتمــدان طایفــه اســت‪ .‬نیشــابوری ها‪ ،‬در روز‬ ‫دهــم‪ ،‬مراســم نامگــذاری کــودکان خــود را برگزار می کنند‪ .‬انها اســم‬ ‫نــوزاد خــود را یــا از میــان اســامی ابــا و اجــداد خــود برمــی گزیننــد یــا‬ ‫ایــن کــه شناســنامه انهــا مکتــوب بــه اســامی بــزرگان دین می شــود‪.‬‬ ‫خوانــدن اذان و اقامــه بخــش اصلــی مراســم نامگــذاری اســت‪.‬‬ ‫پــس از ان مدعویــن هــر کــدام بــه فراخــور تحفـه ای و کادویــی بــه‬ ‫کــودک پیشــکش می کننــد‪.‬در اذربایجــان‪ ،‬مراســم نامگــذاری نــوزاد‬ ‫در شــب ششــم تولــد برگــزار مــی شــود ‪.‬‬ ‫شــبی که مخصوص جشــن نام گذاری نوزاد اســت در این شــب‬ ‫« عاشیق ها» برای حاضران « ساز » می نوازند و به رقص های‬ ‫ائینی می پردازند‪ .‬در این مراسم بزرگتر خاندان که او را « ائلجه‬ ‫بیلــن » مــی نامنــد در گــوش نــوزاد اذان تــاوت مــی کنــد و نامــش‬ ‫را در گوشــش می خوانــد و بــر او نامــی نیکــو مــی گــذارد و می گویــد‬ ‫« ادینــی مــن قویــدوم‪ ،‬یاشــینی حــق وئرســین » و یــا نام پــدر نوزاد‬ ‫را بــر زبــان مــی اورد و او را فرزنــد ان پــدر مــی نامــد‪ ،‬و پــس از تکــرار‬ ‫نامــی کــه بــر او گذاشــته انــد‪ ،‬مــی گویــد « بــو ادی اوزون قــازان»‬ ‫مــا از اســم چــه می خواهیــم؟ قصــد داریــم اســم فرزندمــان رایحــه‬ ‫چــه خصوصیــات اخالقــی را بــا خــود داشــته باشــد؟ بــرای ایــن‬ ‫مســئله ابتــدا بایــد بــه ســراغ نماد هــا برویــم‪.‬‬ ‫یعنــی ببینیــم مثــا نمــاد لطافت چیســت؟ نمــاد زیبایــی چه طور؟‬ ‫نمــاد معصومیــت یــا نمــاد موفقیــت چــه چیزهایــی هســتند؟‬ ‫لطافــت را بــا شــبنم و بــاران‪ ،‬زیبایــی را بــا پروانــه‪ ،‬معصومیــت را بــا‬ ‫غــزال و موفقیــت را بــا فیــروز پیــدا می کنیــم‪.‬‬ ‫بــه همیــن جهــت عده ای به ســراغ اســامی افــرادی در تاریخ می روند‬ ‫کــه نــه یــک صفــت بلکــه تعدادی صفــات در ان ها بروز داشــته‪ .‬شــاید‬ ‫کســی بــه ســراغ اســم پادشــاه عادلــی بــرود‪ .‬دیگــری ممکــن اســت‬ ‫بــرای دختــرش بــه ســراغ اســم مریــم بــرود کــه نــام زنــی مقــدس در‬ ‫تاریــخ بــوده و هرکــس بــه دنبــال صفــات نیکــو در گذشــتگان می گــردد‬ ‫تــا بــه نامــی مناســب برســد‪ .‬امــا در جامعــه ایــران بــه دلیــل ان کــه‬ ‫مذهب بخش وســیعی از فرهنگ را شــامل می شــود‪ ،‬الجرم اســامی‬ ‫زیــادی بــه نــام شــخصیت های مذهبــی نامگــذاری می شــوند‪.‬‬ ‫پــدر و مادرهایــی شــخصیت های مذهبــی اســام و تشــیع را‬ ‫همــان مجمــع صفــات نیــک یافتــه و ان هــا را انتخــاب می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســامی حــول محــور نام هــای چهــارده شــخصیت اصلــی‬ ‫اعتقــادات شــیعه در چرخــش اســت‪.‬‬ ‫را از نقــاط قابــل بهبــود عنــوان کــرد و گفــت‪:‬در ایــن زمینــه‬ ‫تدابیــری اندیشــیده شــده و موانــع برطــرف شــود ‪.‬‬ ‫پاســخگویی مناســب بــه مراجعیــن و مشــترکین ‪،‬گفتگــو‬ ‫و تعامــل بــا مــردم جهــت رفــع مشــکل ‪ ،‬اطــاع رســانی و‬ ‫اگاهــی بخشــی بــه مــردم از خدمــات و ســرویس هــای قابــل‬ ‫ارائــه مخابــرات از مــوارد دیگــری بودکــه مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان در جلســه شــورای اداری مــورد تاکیــد دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬نظــارت و کنتــرل مســتمر فعالیــت کارکنــان ‪ ،‬پیمانــکاران‬ ‫و کارگــزاران از برنامــه هایــی اســت کــه نبایــد از ان غافــل شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان تکالیــف ابالغــی شــرکت مخابــرات ایــران را الزم‬ ‫االجــرا و تحقــق هــدف هــای در نظــر گرفتــه شــده را بــا توجــه‬ ‫بــه نزدیــک شــدن بــه پایــان ســال از تمامــی اعضــای شــورای‬ ‫اداری مــورد انتظــار دانســت ‪.‬‬ ‫‏‪ -‬حتمــا بــرای اکثــر راننــدگان خودروهــای بــا سیســتم‬ ‫دنــده دســتی اتفــاق افتــاده اســت کــه در هنــگام‬ ‫تعویــض دنــده دســتی دنــده عقــب‪ ،‬صــدای‏ناهنجــاری‬ ‫را شــنیده اند! ایــن تغییــر صــدا برخــی از راننده هــا‬ ‫را دچــار نگرانــی می کنــد به طــوری کــه بــه ســامت‬ ‫فنــی جعبــه دنــده و یــا‏گیربکــس خــودرو خــود شــک‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن صــدا نتیجــه فعــل و انفعاالتــی در‬ ‫سیســتم چــرخ دنده هــا می باشــد کــه در ادامــه بــه‬ ‫توضیــح انهــا‏خواهیــم پرداخــت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬در سیســتم انتقــال قــدرت دســتی‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫دنده هــای مارپیــچ اســتفاده می کننــد امــا دنــده عقــب‬ ‫بــه دلیــل موقعیــت خــاص خــود نیــاز بــه نــوع‏دیگــری‬ ‫از چــرخ دنده هــا دارد کــه بــه چــرخ دنــده ســاده‬ ‫معــروف اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬دنده هایــی کــه نســبت دنده هــای جلــو (مثبــت) را‬ ‫ایجــاد می کننــد همــه مارپیــچ هســتند (ماننــد‪ :‬دنــده‬ ‫یــک‪،‬دو و ســه)‪ .‬دندانه هــای مارپیــچ‏به صــورت مــورب‬ ‫بــرش خورده انــد‪ .‬زمانــی کــه دو دنــده در سیســتم‬ ‫چــرخ دنــده مارپیــچ بــا هــم درگیــر می شــوند‪ ،‬تمــاس‬ ‫دندانه هــا در پایــان یــک ‏دندانــه شــروع می شــود و‬ ‫ایــن تمــاس به صــورت تدریجــی باعــث چرخانــدن‬ ‫دو چــرخ دنــده می شــود‪.‬تا زمانــی کــه دو دندانــه‬ ‫به صــورت کامــل ‏در حــال درگیــری هســتند ایــن‬ ‫درگیــری تدریجــی باعــث می شــود کــه چــرخ دنده هــای‬ ‫مارپیــچ مالیم تــر و ارام تــر از چــرخ دنده هــای ســاده‬ ‫عمــل‏کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬به دلیــل وجــود زاویــه در دندانه هــای دنده هــای‬ ‫مارپیــچ‪ ،‬بیــش از یــک دندانــه در یــک زمــان در ایــن‬ ‫نــوع چــرخ دنده ‏‪‎‬هــا بــا هــم درگیــر هســتند‏کــه ایــن‬ ‫نــوع برخــورد و یــا ســایش باعــث می شــود کــه ایــن‬ ‫چــرخ دنده هــا قــدرت بیشــتر‪ ،‬بــا تنــش کمتــری‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬‏‬ ‫‏‪ -‬تنهــا مشــکل در مــورد چــرخ دنده هــای مارپیــچ ایــن‬ ‫اســت کــه ان هــا بــه ســختی در کنــار هــم و در خــارج از‬ ‫درگیــری به هــم می لغزنــد‪ .‬در‏یــک سیســتم تعویــض‬ ‫دنــده دســتی‪ ،‬دنده هــای جلــو در حالــت درگیــری قــرار‬ ‫دارنــد (در تمــام زمان هــا) و حلقه هــا توســط دســته‬ ‫تعویــض دنــده‏کنتــرل شــده و ســرعت های متفاوتــی‬ ‫را بــه محــور خروجــی منتقــل می کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -‬دنــده عقــب در سیســتم تعویــض دنــده دســتی‬ ‫به عنــوان دنــده هرزگــرد می چرخــد‬ ‫چــرخ دنــده ســاده بــزرگ بــا دو چــرخ دنــده ســاده‬ ‫دیگــر‪ ،‬در زمانــی کــه نیــاز بــه تغییــر جهــت چرخــش‬ ‫(دنــده عقــب) داشــته باشــیم بــر روی هــم‏می لغزنــد‬ ‫(بــا هــم برخــورد می کنند)‪.‬بیشــتر چــرخ دنده هــای‬ ‫بــکار رفتــه در سیســتم های انتقــال قــدرت دســتی از‬ ‫نــوع مارپیــچ هســتند‪ .‬ســه چــرخ‏دنــده کــه مخصــوص‬ ‫دنــده عقــب اســت از انــواع دندانه هــای ســاده‬ ‫به شــمار می رونــد‪.‬‏‬ ‫دنده هــای ســاده بــا دندانه هــای مســتقیم‪ ،‬در‬ ‫مقایســه بــا چــرخ دنده هــای مارپیــچ‪ ،‬لغــزش بیشــتری‬ ‫نســبت بــه هــم دارنــد‪ .‬هنگامــی کــه دندانه هــای‏چــرخ‬ ‫دنــده بــا یــک چــرخ دنــده ســاده درگیــر اســت‪ ،‬به جــای‬ ‫ایــن کــه بــه ارامــی لغــزش داشــته باشــند دندانه هــا‬ ‫بــا هــم برخــورد می کننــد‪ .‬ایــن‏واکنــش موجــب بــروز‬ ‫اندکــی ســر و صــدا و نیــز افزایــش تنــش بــر روی‬ ‫دندانه هــا می شــود‪ .‬‏‬ ‫‏‪ -‬هنگامــی کــه صــدای بلندتــری نســبت بــه درگیــری‬ ‫ســایر دنده هــا می شــنوید‪ ،‬ان صــدای تغییــر وضعیــت‬ ‫و چرخــش دنــده خــودرو اســت؛‏صدایی که می شــنوید‬ ‫صــدای برخــورد و درگیــری دنده هــای ســاده عقــب بــا‬ ‫یکدیگــر اســت‪ .‬از ایــن رو می تــوان گفــت کــه ایــن‬ ‫امــری طبیعــی‏و عــادی اســت و مشــکلی وجــود نــدارد‪.‬‏‬ ‫واکسن= شکست کرونا‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪453‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دولت سیزدهم به دنبال‬ ‫چاره اندیشی برای‬ ‫مشکالت اقتصادی است‬ ‫بررسی مشکالت حقوقی‬ ‫پتروشیمی گلستان با‬ ‫دستور رئیس قوه قضاییه‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از ابــاغ دســتورات‬ ‫جامــع رئیــس قــوه قضاییــه بــرای پیگیــری پرونــده‬ ‫پتروشــیمی خبــر داد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬در ماه هــای اینــده بــا‬ ‫تصمیماتــی کــه گرفتــه شــده‪ ،‬وضعیــت خیلــی بهتــری خواهیــم‬ ‫داشــت و نتایــج خــود را بــه طــور قطعــی نشــان خواهــد داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی‪« ،‬حجت الله عبدالملکی»‪ ،‬در دیدار با مردم در مســجد‬ ‫جامــع ابــوذر تهــران تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد شــرایط نامســاعد کنونــی را کــه‬ ‫مــردم در ان بــه ســر مــی برنــد ترمیــم و بهســازی کنیــم‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬در ایــن ابالغیــه بــه رئیــس کل‬ ‫دادگســتری اســتان و دادســتان مرکــز اســتان ماموریــت‬ ‫ویــژه بــرای نظــارت و پیگیــری حــل مشــکل پتروشــیمی‬ ‫اســتان داده شــده اســت‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــه دســتور اکیــد رئیــس قــوه قضاییــه‬ ‫بایــد تمــام هــدف و اقدامــات مــا متمرکــز بــر رفــع موانــع‬ ‫حقوقــی و همچنیــن راه انــدازی پتروشــیمی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــرای همیــن‬ ‫منظــور در بازدیــد میدانــی از محــل ســاخت پتروشــیمی‪،‬‬ ‫میــزان پیشــرفت فیزیکــی ان را بررســی کردیــم‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــر اســاس بــراورد کارشناســان‬ ‫ایــن طــرح ‪ ۲۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــرای‬ ‫راه انــدازی فــاز نخســت ان بــه دســت کــم ‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬در جلســه های کارشناســی در‬ ‫قالــب ســتاد اقتصــاد مقاومتــی و بــا دعــوت از مســئوالن‬ ‫شــرکت پتروشــیمی ایــران و ســایر متولیــان امــر‪،‬‬ ‫وضعیــت پــروژه‪ ،‬اعتبــارات و ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز‬ ‫بــرای راه انــدازی ایــن طــرح بررســی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬همزمــان بــا‬ ‫رفــع موانــع حقوقــی تــاش مــا بــر خــروج پــروژه از رکــود‬ ‫طــی دو مــاه اینــده و از ســر گرفتــن کارهــای عمرانــی‬ ‫اســت تــا در اینــده نزدیــک شــاهد راه اندازی فاز نخســت‬ ‫ایــن پــروژه باشــیم و پــس از ان بــا ســرمایه گــذاری الزم‬ ‫ایــن پــروژه بــه چرخــه کامــل تولیــد برســد‪.‬‬ ‫راه انــدازی پــروژه پتروشــیمی‪ ،‬یکــی از درخواس ـت های‬ ‫اصلــی مــردم اســتان در ســفر رئیــس قــوه قضاییــه بــه‬ ‫گلســتان بــود‪.‬‬ ‫کلنگ ســاخت پتروشــیمی گلســتان ســال ‪ ۸۴‬به زمین‬ ‫زده شــد و قــرار بــود ‪ ۴‬ســاله بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫‪ ۹۷‬هزار گلستانی سهامدار این طرح هستند‪.‬‬ ‫انتشار فراخوان رویداد تولید‬ ‫محتوای «قهرمان من»‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪،‬رویداد تولیــد محتــوای قهرمــان‬ ‫مــن بــا موضوعاتــی‪ ،‬چــون حاج قاســم؛ احترام بــه پدر و مادر‪ ،‬ســردار‬ ‫دل هــا؛ عشــق بــه وطــن‪ ،‬حــاج قاســم و دفــاع از حــرم‪ ،‬یــاران کوچــک‬ ‫حــاج قاســم‪ ،‬حــاج قاســم و مردمــی بــودن‪ ،‬ســردار دل هــا و فرزنــدان‬ ‫شــهدا و تبییــن وصیت نامــه شــهید ســلیمانی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫صاحبــان اثــار می تواننــد در قالب هــای شــبکه ی اجتماعــی‬ ‫(اســتوری‪ ،‬کانــال و صفحــه)‪ ،‬کلیــپ و نماهنــگ‪ ،‬نقاشــی‪،‬‬ ‫پوســتر و اینفوگرافــی‪ ،‬پادکســت و قصه گویــی دیجیتــال‪ ،‬بــازی‬ ‫و نرم افزار هــای تلفــن همــراه و انیمیشــین‪ ،‬کمیــک موشــن و‬ ‫موشــن گرافی در ایــن رویــداد شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن رویــداد بــه همــت مجامــع تخصصــی فعــاالن دیجیتــال‬ ‫کــودک و نوجــوان و ناشــران دیجیتــال اســامی و حمایــت مرکــز‬ ‫توســعه فرهنــگ و هنــر در فضــای مجــازی و بــا مشــارکت معاونت‬ ‫فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬بنیــاد شــهید و امــور‬ ‫ایثارگــران‪ ،‬معاونــت فضــای مجــازی صــدا و ســیما‪ ،‬ســازمان‬ ‫پژوهــش و برنامه ریــزی اموزشــی‪ ،‬کانــون پــرورش فکــری کــودکان‬ ‫و نوجوانــان‪ ،‬همــراه اول‪ ،‬ســازمان ســراج‪ ،‬انارســتان‪ ،‬موسس ـه ی‬ ‫فهــم و خان ـه ی کتــاب و ادبیــات ایــران برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عالقمنــدان بــه شــرکت در رویــداد قهرمــان مــن می تواننــد اثار خود‬ ‫را تــا دهــم دی مــاه به نشــانی ‪ www.platzaar.ir‬ارســال کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تا سال ‪ ۱۴۰۴‬تمامی شهرها‬ ‫صاحب سینما می شوند‬ ‫مدیــرکل دفتــر حقوقــی‪ ،‬عملکــرد‪ ،‬امــور اســتان هــا و مجلــس‬ ‫ســازمان امــور ســینمایی و ســمعی و بصــری و مشــاور وزیــر‬ ‫فرهنـگ و ارشــاد اســامی در امــور ایثارگــران گفــت‪ :‬تــا ســال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫تمامی شــهرها براســاس برنامه ریزی ســازمان ســینمایی صاحب‬ ‫ســینما می شــوند‪.‬‬ ‫محمدرضــا ســوقندی در اییــن پایانــی دومیــن جشــنواره ملــی فیلــم‬ ‫کوتــاه روســتا و عشــایر اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه‬ ‫بــدون ســینما در کشــور نداشــته باشــیم و اســتعدادهای‬ ‫ِ‬ ‫شــهر ِ‬ ‫جوانــان ایــن مــرز و بــوم در مکان هــای فرهنگــی و هنــری بــه خوبــی‬ ‫شناســایی می شــود و بایــد از ظرفیت هــای فرهنگــی اســتان بــه‬ ‫خوبــی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در جنــگ فرهنگــی‪ ،‬ســنگر فرهنــگ بومــی و‬ ‫محلــی اخریــن ســنگری اســت کــه ســقوط مــی کنــد‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫به نظر می رســد روســتا و عشــایر‪ ،‬ســنگربانان و ســنگرداران فرهنگ‬ ‫بومــی و محلــی هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر حقوقــی‪ ،‬عملکــرد‪ ،‬امــور اســتان هــا و مجلــس‬ ‫ســازمان امور ســینمایی و ســمعی و بصری و مشــاور وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اســامی در امــور ایثارگــران گفــت‪ :‬فرهنــگ مقاومــت در برابــر‬ ‫تهاجــم فرهنگــی غــرب را نبایــد در کارهــای فانتــزی جســتجو کــرد‪،‬‬ ‫بلکــه بایــد در دل مــردم و بــا روســتاییان و عشــایر جســتجوکرد‪.‬‬ ‫موجــود شهرســتان گفــت‪ :‬بــا توجه به‬ ‫پتانســیل های موجود و سیاسـت های‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬کشــت ایــن‬ ‫گیاهــان در دســتور کار قــرار گرفتــه‬ ‫اســت کــه از جملــه عوامــل موثــر در‬ ‫توســعه کشــت ایــن گیاهــان می تــوان‬ ‫بــه پرداخــت تســهیالت کم بهــره‬ ‫بــه متقاضیــان‪ ،‬حمایــت از توســعه‬ ‫فــراوری ایــن گیاهــان‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫زنجیــره تولیــد و ترویــج و اطــاع‬ ‫رســانی مناســب اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایزانلــو افــزود‪ :‬ایــن شهرســتان دارای‬ ‫‪ ۶۰۰‬هکتــار زعفــران و ‪ ۱۶۱‬هکتــار گیــاه‬ ‫دارویــی زیــره ســبز‪ ،‬گل محمــدی‪ ،‬گل‬ ‫گاو زبــان‪ ،‬اسطوخودوســو باریجــه اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مســاحت دارد کــه ‪ ۲۹۰‬هــزار هکتــار ان بــه صــورت منابــع‬ ‫طبیعــی تجدیــد شــونده و ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار مســتثنیات قانونــی اشــخاص شــامل زمیــن هــای زراعــی‪،‬‬ ‫بــاغ‪ ،‬جــاده و محــدوده روســتاها و شهرهاســت‪.‬‬ ‫صدور ‪ 53‬پروانه کاربرد عالمت استاندارد‬ ‫در گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬از طریــق ســامانه‬ ‫قرنطینــه دامپزشــکی تاکنــون برای‪۵۹‬هــزار و‪۸۰۵‬تن محصوالت‬ ‫دامــی ایــن اداره کل از ابتــدای امســال‪ ،‬مجــوز بهداشــتی ارســال‬ ‫بــه اســتان های کشــور صــادر کــرد‪.‬‬ ‫غالمرضا محرابی در این خصوص اظهار داشــت‪:‬محموله های‬ ‫صادراتــی اســتان شــامل میگــو‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬پــودر گوش ـت ‪ ،‬تخــم‬ ‫مــرغ خوراکــی‪ ،‬پــای و پنجــه مــرغ‪ ،‬االیــش مــرغ‪ ،‬خــوراک و‬ ‫مکمــل ابزیــان و خــوراک دام اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن محمولــه هــای دامــی شــامل ‪ ۵۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۵۴‬تــن پــای و پنجــه مــرغ‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۶۷۹‬تــن خــوراک و‬ ‫مکمــل ابزیــان‪ ۲،‬هــزار و ‪ ۴۰۸‬تــن تخــم مــرغ خوراکــی‪۶۷۶ ،‬‬ ‫تــن االیــش مــرغ‪ ۶۷۱ ،‬تــن پــودر گوشــت‪ ۵۱۲ ،‬تــن محصــوالت‬ ‫لبنــی‪ ۱۳۷ ،‬تــن میگــو و بقیــه خــوراک دام بــود‪.‬‬ ‫محرابــی گفــت‪ :‬در مــدت مشــابه پارســال ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۷۷۷‬تــن‬ ‫محصــوالت دامــی مــازاد گلســتان راهــی اســتان های دیگــر شــده بــود‪.‬‬ ‫گلســتان چهــار پســت قرنطینــه مســتقر در پلیــس راه نوکنــده‬ ‫(غــرب)‪ ،‬تیــل ابــاد ازادشــهر‪ ،‬تنگــراه گالیکــش (شــرق) و گمــرگ‬ ‫اینچــه بــرون (شــمال اســتان و مــرز خشــکی بــا ترکمنســتان) دارد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬بــرای ‪ ۱۳‬متقاضــی کشــت گیاهــان دارویــی هشــت میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت طــی ‪۹‬مــاه ســالجاری در ایــن شهرســتان بــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬طبــق تفاهم نامــه صنــدوق کارافرینــی امیــد‬ ‫پرداخــت تســهیالت در راســتای حمایــت از توســعه کشــت گیاهــان دارویــی بــا جهــاد کشــاورزی‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬فرصتــی مناســب بــرای اشــتغال زایــی جوانــان و مــردم روســتاهای شهرســتان‬ ‫بــا کشــت گیاهــان دارویــی ایجــاد مــی شــود کــه ایــن فرصــت تبدیــل بــه پتانســیل و ظرفیــت بــرای‬ ‫عالقه منــدان بــه کســب و کارهــای روســتایی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایزانلــو اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر گیاهــان دارویــی در ایــن شهرســتان ســایر رســته های اشــتغال زا‬ ‫همچــون صنایــع دســتی‪ ،‬پــرورش دام ســبک‪ ،‬پــرورش دام ســنگین و زنبــورداری نیــز فعالیــت بســیار‬ ‫موثــری در زمینــه اشــتغالزایی و افزایــش ســطح درامــد و معیشــت مــردم شهرســتان داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی این شهرســتان در زمینه کشــت گیاهان دارویی به ظرفیت و پتانســیل های‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۶۰‬هزار تن محصوالت دامی‬ ‫مازاد استان راهی سایر‬ ‫استان های کشور شد‬ ‫پرداخت تسهیالت هشت میلیارد ریالی‬ ‫برای کشت گیاهان دارویی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه در روز ‪۹‬‬ ‫دی مــاه‪ ،‬دشــمن از ملــت ایــران مایــوس شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫مــردم انقالبــی‪ ،‬عاشــورایی و حســینی مــا در ســال ‪ ،۸۸‬حضــور‬ ‫متفاوتــی از خــود را نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمن‪ ،‬تمــام تــاش خــود را بــرای انتقــام گرفتــن‬ ‫از ملــت ایــران بــه کار گرفتــه اســت و مــی دانــد کــه ایــن نظــام و‬ ‫انقــاب بــا ده هــا هــزار شــهید‪ ،‬اســیب نخواهــد دیــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی یــاداور شــد‪ :‬امــا دشــمن بــا برخــی اقدامــات بــه‬ ‫دنبــال انتقــام گرفتــن و ضربــه زدن بــه ملــت ایــران اســت و یکــی‬ ‫از ایــن راه هــا مســائل اقتصــادی اســت‪ .‬بنابرایــن وظیفــه مــا ایــن‬ ‫اســت کــه بــا خدمــت رســانی بــه ملــت و حــل مشــکالت انهــا‪،‬‬ ‫ایــن مکــر و فریــب دشــمن را خنثــی کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬در شــرایطی کار را اغــاز کــرد کــه مشــکالت بســیار‬ ‫زیــادی وجــود داشــت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬رئیــس جمهــور بــه مــا دســتور‬ ‫داده کــه وقــت خــود را صــرف خدمــت بــه مــردم کنیــم و بــه دنبــال‬ ‫ایــن کــه در گذشــته چــه اتفاقاتــی افتــاده‪ ،‬نباشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رئیس جمهــور مرتبــا‪ ،‬نشســت هــای اقتصــادی را بــا‬ ‫وزرای مربوطــه برگــزار و گزارش هــای بیــکاری‪ ،‬گرانــی و معیشــت‬ ‫مــردم را از مســئوالن دریافــت و بــرای ان چــاره اندیشــی می کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه یقینــا ً نتیجــه‬ ‫ایــن تــاش هــا بــه زودی‪ ،‬خــود را نشــان خواهــد داد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫قطعــا در انتخــاب افــراد دقــت مضاعفــی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مدیــران کارامــد‪ ،‬فســاد ســتیز‪ ،‬انقالبــی‪،‬‬ ‫دســتپاک و مردمــی بــا ایــن پنــج شــرط بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬همزمــان رصــد‬ ‫مســائل و مشــکالت در ســطوح مختلــف انجــام می شــود‪ ،‬رئیــس‬ ‫جمهــور تاکنــون نزدیــک بــه ‪ ۱۳‬ســفر اســتانی داشــته و در هــر‬ ‫ســفر تعــدادی از وزرا‪ ،‬وی را همراهــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی‪ ،‬هــدف از ایــن ســفرها را بررســی مشــکالت مــردم‬ ‫از نزدیــک عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬یقینــا ً ایــن ســفرها بــه اشــنایی بــا‬ ‫مشــکالت مــردم و حــل و رفــع انهــا منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بنــا داریــم هــر مــاه بــه همــراه معاونیــن و‬ ‫مدیــران وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬یــک مســجد را در‬ ‫تهــران یــا شهرســتان هــا بــرای حــل مشــکالت مــردم انتخــاب‬ ‫کــرده و در ان حضــور داشــته باشــیم و مشــکالت را از نزدیــک‬ ‫بررســی و رفــع کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬معاونیــن‪ ،‬مدیــران ایــن‬ ‫وزارتخانــه و روســای ســازمان هــای تابعــه‪ ،‬در دیــدار بــا اهالــی‬ ‫منطقــه ‪ ۱۷‬تهران(فــاح) در مســجد جامــع ابــوذر تهــران‪ ،‬حضــور‬ ‫یافــت و تــا پاســی از شــب مشــکالت و درخواســت هــای مردمــی‬ ‫را بررســی کــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت ســند مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــه مســاحت‏‪‎232‎‬‏ مترمربــع و ‪ 80‬دســیمترمربع‬ ‫بــه پــاک ‪ 1288‬فرعــی از ‪-48‬اصلــی واقــع در‏بخــش ‪ 9‬حــوزه‬ ‫ثبتــی مینودشــت بــه شــماره چاپــی ‪ 754853‬ســری ج ‪ 94‬دفتــر‬ ‫الکترونیــک ‪ 139620312006000462‬بــه نــام اقــای‏حســینقلی‬ ‫مصطفــی لــو بــه شــماره ملــی ‪ 4889021019‬فرزنــد الــه وردی‬ ‫ثبــت شــده اســت‪ .‬ســپس مالــک اقــای حســینقلی مصطفــی لــو‬ ‫بــا‏ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‬ ‫اســناد رســمی شــماره ‪ 71‬مینودشــت ادعــا نمــوده کــه ســند‬ ‫مالکیــت در جابجایــی‏مفقــود شــده و تقاضــای صــدور المثنــی‬ ‫ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده انــد‪ .‬علیهــذا باســتناد مــاده‬ ‫‪-120‬ائیــن نامــه قانــون اصالحــی قانــون ‏ثبــت مراتــب دریــک‬ ‫نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی‬ ‫معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت‬ ‫‏نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ‪( 10‬ده) روز پــس از انتشــار‬ ‫اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات‬ ‫بــه ایــن اداره‏تســلیم نماییــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9736 :‬‏‬ ‫عبدالغفــور گوگالنــی– سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫مینودشــت‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 70‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬به ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫معــاون ارزیابــی انطبــاق اســتاندارد گلســتان از صــدور ‪ 53‬پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد بــرای‬ ‫فــراورده هــای واحدهــای تولیــدی اســتان‪ ،‬در طــی ‪ 9‬ماهــه نخســت ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬داود‬ ‫مزیــدی بــا بیــان اینکــه عالمــت اســتاندارد ایــران نشــانگر تعهــد تولید کننــده یــا ارائه کننــده خدمــت‬ ‫به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات کاال با استانداردهای ملی و همچنین‬ ‫اطمینــان خاطــر در مصــرف کننــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ 9‬ماهــه نخســت ســال جــاری در‬ ‫جلســات کمیته عالئم و کنترل کاالی برگزار شــده در اداره کل اســتاندارد اســتان گلســتان‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ 53‬پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد بــرای فــراورده هــای واحدهــای تولیــدی اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ‪ 53‬پروانــه صــادر شــده بــرای واحدهــای تولیــدی اســتان‪ ،‬تعــداد ‪ 52‬پروانــه کاربــرد‬ ‫عالمــت اســتاندارد اجبــاری و یــک پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد تشــویقی بــوده اســت‪.‬‬ ‫مزیــدی بیــان داشــت‪ :‬بــر اســاس برنامــه ابالغــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬صــدور ‪75‬‬ ‫پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد اجبــاری بــر عهــده اداره کل اســتاندارد اســتان گلســتان بــوده‬ ‫اســت کــه شــاهد تحقــق ‪ 69‬درصــدی عملکــرد در ایــن شــاخص مــی باشــیم‪.‬‬ ‫مزیــدی بــا اشــاره بــه ایــن کــه پروانــه هــای صــادر شــده در صنایــع بــرق و الکترونیــک‪ ،‬ســاختمانی‬ ‫و معدنی ‪ ،‬بســته بندی و سلولزی‪،‬شــیمایی ‪،‬غذایی و کشــاورزی بوده اســت‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪:‬‬ ‫هــر قــدر در زمینــه گســترش اســتاندارد ســازی در جامعــه بــه ویــژه محصوالت صنعتی‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و خدماتــی و ترویــج ان تــاش و کوشــش شــود اقتصــاد جامعــه محکــم تــر مــی شــود‪.‬‬ ‫داود مزیــدی تصریــح کــرد‪ :‬طــی ‪ 9‬ماهــه نخســت ســال ‪ 1400‬نیــز ‪ 42‬پروانــه کاربــرد عالمــت‬ ‫اســتاندارد ابطــال‪ 179 ،‬پروانــه تمدیــد و ‪ 36‬پروانــه نیــز تعلیــق گردیــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه رعایــت اســتانداردها کشــور را بــه مســیر پیشــرفت و توســعه‬ ‫ســوق می دهــد‪ ،‬خواســتار توجــه بــه ایــن مهــم از ســوی تمــام افــراد بــه ویــژه واحدهــای تولیــدی‬ ‫خدماتــی شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 57‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب و متغیر‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫کاهش ‪ ۵۸‬درصدی‬ ‫ساخت و ساز مسکن‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــر اســاس صــدور نقشــه های ســاختمانی از‬ ‫ابتــدای ســالجاری تاکنــون امــار ســاخت و ســاز در ایــن اســتان ‪ ۵۸‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کیــان حصــاری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــرای صــدور خدمــات مهندســی در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫ســال گذشــته در مجمــوع ‪ ۲‬هــزار مراجعــه کننــده از جملــه طراحــی‪ ،‬نظــارت و اجــرا در اســتان صادر شــد‬ ‫کــه در ســالجاری در طــی ایــن مــدت بــه ‪ ۸۶۰‬مــورد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از تعــداد نقشــه هــای طراحــی شــده در ســال جــاری حــدود ‪ ۹۰‬درصــد ســاختمان هــا‬ ‫بتنــی و فقــط هشــت درصــد اســکلت فلــزی و ‪ ۲‬درصــد باقیمانــده ســایر مصالــح و اســکلت هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی خراســان شــمالی تغییــرات‪ ،‬نوســانات و شــتاب قیمــت هــا در بــازار را‬ ‫یکــی از علــت هــای ایــن کاهــش برشــمرد و افــزود‪ :‬ســرمایه گــذاران بخــش مســکن بــا امیــد و اطمینــان‬ ‫بیشــتر امیدواریــم باقیمانــده ســال وارد ســاخت و ســاز شــوند و بافت هــای فرســوده و زمین هــای بــا‬ ‫اســتفاده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــا کاربــری هــای مناســب بارگــذاری شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نســبت ســایر نقــاط کشــور افزایــش قیمــت ملــک در بجنــورد بــی رویــه افزایــش یافته‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر مصالــح ســاختمانی ‪ ۷۰‬درصــد گــران شــده‪ ،‬قیمــت زمیــن تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد در مرکــز‬ ‫خراســان شــمالی افزایــش داشــته و ایــن رویــه غلــط تنهــا توســط دالالن ایجــاد شــده و بایــد بــا نظــارت‬ ‫بیشــتر ایــن پدیــده اصــاح شــود‪.‬‬ ‫حصــاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬گرانــی مصالــح و افزایــش قیمــت زمیــن موجــب شــده تــا ســاخت و ســاز در‬ ‫بجنــورد توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد و ســهم ســازنده کمتــر شــده و بــرای این قشــر توجیــه اقتصادی‬ ‫نــدارد و رغبتــی بــه ســرمایه گــذاری ندارنــد‪.‬‬ ‫بررسـی های میدانــی نشــان از بنــگاه هــای مشــاور امــاک خراســان شــمالی از نیمــه دوم ســال گذشــته‬ ‫حاکــی از ان اســت کــه بــازار مســکن ایــن اســتان همزمــان بــا تثبیــت نــرخ ارز و ســکه و تداوم نزولــی بازار‬ ‫بــورس اوراق بهــادار بــه دلیــل بــی اعتمــادی نســبت بــه قیمــت هــا وارد رکــود شــدید شــد بــه طــوری کــه‬ ‫برخــی از بنگاه هــای مشــاور امــاک در ایــن مــدت حتــی ماهانــه موفــق بــه انجــام یــک معاملــه نشــدند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ایــن اســتان در روســتاها زندگــی‬ ‫مــی کننــد و طبــق امــار رســمی براســاس تقاضاهــای موجــود ایــن اســتان حــدود ‪ ۲۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫کــم دارد کــه بخشــی از ایــن واحدهــا در قالــب اقــدام ملــی مســکن در دســت اجــرا قــرار دارد و پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود کــه حداکثــر در یــک ســال اینــده ایــن میــزان مســکن در اســتان خراســان شــمالی ســاخته شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن اســتان در طــرح اقــدام ملــی مســکن نیــز دســت پیــش را نســبت بــه اکثــر اســتان هــای‬ ‫کشــور دارد بــه طــوری کــه از ‪ ۴۲‬هــزار مســکن کــه در ســطح اســتان هــای کشــور پیــش بینــی شــد حــدود‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار ســهمیه مربــوط بــه اســتان خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارقان دوربین های مداربسته‬ ‫محموله کود اوره قاچاق‬ ‫میلیاردی در شیروان توقیف شد‏ به مراجع قضائی معرفی شدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 3‬تــن و‏‪‎‎200‬کیلوگــرم کــود اوره‬ ‫قاچــاق بــه ارزش ‪ 6‬میلیــارد و ‪ 400‬میلیــون ریــال در شــیروان‏خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی گشــت‏زنــی و کنتــرل خودروهــای عبــوری توســط‬ ‫گشــت هایپلیس راه شــیروان‪ ،‬تیــم گشــتی بــه یــک دســتگاه‬ ‫ایســوزو حامــل کــود اوره‏مشــکوک و بــا هماهنگــی انجام شــده‬ ‫خــودرو را متوقــف می کننــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توقــف خــودروی موردنظرمامــوران در‬ ‫بازرســی از ان مقــدار ‪ 3‬تــن و ‪ 200‬کیلوگــرم کــود اوره قاچــاق کشــف‬ ‫کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بررسی هایانجام شــده ارزش ایــن مقــدار کــود اوره‬ ‫‪ 6‬میلیــارد و ‪ 400‬میلیــون ریــال بــراورد‏شــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح‏کــرد‪ :‬درنهایــت متهــم بــه همــراه پرونــده متشــکله‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی و بــار مکشــوفه نیــز تحویــل جهــاد‬ ‫کشــاورزی شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیــروی انتظامــی بــا هرگونــه اقدامــی‬ ‫کــه باعــث شــود تــا امنیــت و ارامــش و‏اقتصــاد کشــور اســیب‬ ‫ببینــد‪ ،‬بــا قاطعیــت برخــورد کــرده و از شــهروندان نیــز انتظــار‬ ‫مــی رود تــا در صــورت اطــاع ازاین گونــه مــوارد‪ ،‬‏بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫اولویت اصلی ‪ ،‬نظارت مستمر‬ ‫بر پروژه هامی باشد‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‬ ‫گفت‪:‬اولویــت اصلــی مــا در حــوزه نظــارت پــروژه هــای‬ ‫اســتانی‪ ،‬نظــارت مســتمر بــر پــروژه مــی باشــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل ازپایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلستان‪،‬ششــمین‬ ‫جلســه شــورای فنــی اســتان در ســال جــاری ‪،‬بــا حضــور‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬همدم معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‬ ‫و کالنتــری مدیــر نظــام فنــی و اجرایــی و دبیرخانه شــورای فنی‬ ‫اســتان و جمعــی از مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی و اعضــای‬ ‫شــورای فنــی بــه صــورت حضــوری و وبینــار برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫عابــدی افــزود‪:‬در اســتان گلســتان‪،‬تالش هــای بســیاری‬ ‫بــرای هــر ریالــی در خصــوص اعتبــارات پروژه هــای اســتانی‬ ‫صــورت پذیرفتــه اســت و برایــن اســاس پــروژه هــا را بهینــه و‬ ‫براســاس کیفیــت الزم و مــدت زمــان مشــخص بهــره بــرداری‬ ‫نماییــم تــا بتوانیــم بخــش عمــده ای از موضوعات توســعه ای‬ ‫اســتان را محقــق نماییــم‪.‬‬ ‫عابــدی خاطرنشــان کرد‪:‬دغدغــه مــا در ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامــه ریــزی اســتان گلســتان ایــن اســت کــه منابــع را کامــا‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق‬ ‫دوربین هــای مداربســته در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا « بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد‏مــورد ســرقت دوربین هــای مداربســته‬ ‫در ایــن شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــدت در دســتور کار‬ ‫مامــوران کالنتــری ‪12‬‏قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند محــل اختفــای ســارقان را مــورد شناســایی‬ ‫‏قــرا دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا حضــور مامــوران در محــل‪ 2 ،‬نفــر ســارق در‬ ‫ایــن رابطــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هایانجام شــده به ‪ 3‬مورد ســرقت دوربین های‏مداربســته‬ ‫در ایــن شهرســتان اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬متهمــان درنهایت‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‏بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا در پایــان از شــهروندان خواســت تــا در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریق‏پل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫جــذب نماییــم و ســرجای خــود هزینــه و فراتــر از منابــع‪،‬در‬ ‫تخصیص ســالجاری‪،‬اولویت به منابع را در نظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬گفتمــان کاری‪،‬جــزء اولویــت هــای توســعه ای اســتان‬ ‫می باشــد و در این گفتمان‪،‬مهم ترین مســائل توســعه ای‬ ‫اســتان مطــرح و ارائــه راهــکار و تصمیــم گیــری بــا تمرکــز بــر‬ ‫رشــد توســعه ای اســتان صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬با بیان اینکه ‪ 72‬پروژه اســتانی با بیش از ‪ 182‬میلیارد‬ ‫تومــان در دســتور کار ســازمان قــرار گرفتــه اســت افــزود‪ :‬یــک‬ ‫ســاختار بــرای حــوزه شهرســتانها بــا توجه بــه هماهنگی هایی که‬ ‫بــا حــوزه فنــی ســازمان داریــم تعریــف نمــوده ایــم‪.‬‬ ‫عابــدی افزود‪:‬بــه شــدت دغدغــه ایــن موضــوع بــوده اســت‬ ‫کــه منابــع را نتوانیــم جــذب نماییم و با دســتگاه های نظارتی‬ ‫جلســات مســتمری نیــز داشــته و کمــک نموده ایــم منابــع‬ ‫انــدک را بــه نفــع شایســته مدیریــت نماییــم‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬ضمن توجــه بــه نظــارت مســتمر بــر اجــرای‬ ‫پروژه هــای عمرانــی افزود‪:‬بــر طبــق مــاده ‪ 34‬و ‪ ،35‬ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی مکلــف شــده اســت بــه ضــرورت‬ ‫کنتــرل و نظارت‪،‬کــه خوشــبختانه ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامه ریــزی اســتان گلســتان‪ ،‬بــه رشــد مطلوبــی در ایــن امــر‬ ‫دســت یافتــه اســت‪ .‬در ایــن جلســه کالنتــری مدیــر نظــام‬ ‫فنــی و اجرایــی و دبیرخانــه شــورای فنــی اســتان‪،‬اقدامات و‬ ‫پیگیــری هــای دبیرخانــه شــورای فنــی اســتان و تعــداد ‪،‬اعتبار‬ ‫مصوب و عملکرد ان در ســال ‪ 1399‬و ‪ 1400‬و عمده موانع و‬ ‫مشــکالت پــروژه و مکاتبــات ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی‬ ‫ازادی و مرخصی ‪ ۲۸۶‬زندانی‬ ‫در طرح غربالگری زندانیان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در صــدر هیئــت ‪ ۸۵‬نفــره‬ ‫از قضــات شــرق اســتان امــروز بــرای سرکشــی بــه زنــدان‬ ‫گنبــدکاووس رفــت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬در بازدیــد از زنــدان گنبــدکاووس ‪۱۱‬‬ ‫مددجــو ازاد شــدند‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان افزود‪ ۲۷۵ :‬مددجو هم پس‬ ‫از بررسی با دستور قضایی به مرخصی رفتند یا رای باز شدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا درخواســت ‪ ۸‬مددجــو بــرای تحــت نظــر‬ ‫قــرار گرفتــن بــا پابنــد الکترونیــک و اشــتغال ‪ ۴۸‬مددجــو هــم‬ ‫موافقــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر ایــن مددجویــان محکومــان مالــی هســتند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬طرح پایش و غربالگری‬ ‫زندانیــان بــا دســتور رئیــس قــوه قضاییــه اجــرا می شــود و در‬ ‫قالــب ایــن طــرح‪ ،‬روســای دادگســتری ها‪ ،‬دادســتان ها و قضــات‬ ‫بــا حضــور در زندان هــای گــرگان و گنبــدکاووس بــا همــه زندانیــان‬ ‫دیــدار و پرونده هــای انــان را بررســی می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از بررســی پرونده هــا در صورتــی کــه‬ ‫زندانیــان مشــمول عفــو‪ ،‬تخفیــف مجــازات؛ ازادی مشــروط؛‬ ‫تعلیــق اجــرا و ســایر تســهیالت قانونــی مثــل اعطــای مرخصــی و‬ ‫اشــتغال باشــند‪ ،‬دســتور قضایــی الزم صــادر می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در جهــت‬ ‫پاســخگویی و رفع موانع و مشــکالت پروژه ها و ســایر موارد‬ ‫اساســی و مهــم در جلســه را مطــرح و بــه صورتــی جامــع‬ ‫توضیــح دادنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه‪،‬همدم معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتانداری بــه ضــرورت اســتمرار و اهمیــت دوره هــای‬ ‫اموزشــی بــرای اعضــای شــورای فنــی اســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه‪ ،‬دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫و اعضــای شــورای فنــی اســتان در مــورد موضوعــات مطــرح‬ ‫شــده‪ ،‬بــه بیــان نظــرات و دیــدگاه هــای خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪453‬‬ ‫جلوگیری از قاچاق سوخت‬ ‫و سر شیلنگی یک بار مصرف!‬ ‫راســتش را بخواهیــد مــا از همــان بچّگــی فکــر‬ ‫می کردیــم قاچاقچیــان معمــوال ً ادم هــای بدخیــم و‬ ‫خفنــی هســتند کــه ظاهــری مخــوف و نخراشــیده دارنــد‬ ‫کــه بســیار خطرنــاک هســتند و بــا دیــدن مامــوران پلیــس‬ ‫هــم فلنــگ را بــدون واشــر مــی بندنــد! در مــورد کاالی‬ ‫قاچــاق هــم تصــور می کردیــم منظــور همــان کاالیــی‬ ‫اســت کــه توســط اســب و االغ دســت امــوز از کــوه و کمــر‬ ‫بــه صــورت قاچاقــی و یواشــکی بــه کشــور وارد یــا از کشــور‬ ‫خارج می شود‪.‬‬ ‫البتــه ظاهــرا ً در هــزاره ســوم معنــای کاالی قاچــاق و‬ ‫قاچاقچــی عــوض شــده اســت و دیگــر نیــازی بــه دســت‬ ‫امــوز کــردن اســب و االغ و قاطــر نیســت و روزانــه کلــی‬ ‫کاال و مــواد خیلــی شــیک و مجلســی بــه صــورت قاچــاق‬ ‫دارد و یــا خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫شــیوه برخــورد مســئوالن بــا پدیــده قاچــاق در نــوع‬ ‫خــودش بــی نظیــر اســت‪ .‬مثــا ً چنــد ســال قبــل کــه روزانــه‬ ‫‪ 6‬میلیــون لیتــر گازوئیــل بــه خــارج از کشــور قاچــاق‬ ‫می شــد‪ ،‬مســئوالن وقــت جلســات و همایش هــای زیــادی‬ ‫برگــزار کردنــد و باالخــره بخشــنامه ای مصــوب کــرده انــد تــا‬ ‫جلــوی قاچــاق ســوخت را بــا خــود اظهــاری بگیرنــد!‬ ‫«بــر اســاس ان مصوبــه خودروهایــی کــه قصــد خــروج از‬ ‫مــرز را داشــتند‪ ،‬بایــد نســبت بــه حجــم ســوخت درون بــاک‬ ‫خــود فــرم خــود اظهــاری پــر مــی کردنــد!» (بــه نقــل از روزنامه‬ ‫جــوان ان موقــع – االن احتمــاال ًمیانســال باشــد)‬ ‫مــا ان روز هــا هــر قــدر چرتکــه انداخیتــم کــه چطــور‬ ‫ایــن حجــم گازوئیــل از طریــق بــاک کامیــون هــا قاچــاق‬ ‫مــی شــود‪ ،‬چیــزی دســتگیرمان نشــد و بــه ناچــار پذیرفتیــم‬ ‫و قانــع شــدیم اخبــار مربــوط بــه کشــف لولــه هــای ‪ 11‬و ‪24‬‬ ‫کیلومتــری و اظهــارات مســئولین راجــع بــه تخلفــات برخــی‬ ‫مدیــران میانــی و ‪ ...‬ربطــی بــه قاچــاق نــدارد و احتمــاال ً‬ ‫لولــه هــای کشــف شــده ‪ ...‬بگذریــم ‪...‬‬ ‫علــی ای حــال از انجایــی کــه ممکــن ایــن شــیوه مرضیــه‬ ‫دوبــاره بــرای جلوگیــری از قاچــاق ســوخت راه اندازی شــود‬ ‫و بعــد از برگشــت از ســفر‪ ،‬راننــدگان موظــف شــوندمازاد‬ ‫گازوئیــل اظهارشــده را بــا شــیلنگ کشــیده‪ ،‬بــه انبــار هــای‬ ‫ذخیــره ســازی شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی‬ ‫بــاز گرداننــد چنــد نکتــه در جهــت ایمنــی افــراد پیشــنهاد‬ ‫مــی گــردد‪ :‬در جریــان هســتید کــه کشــیدن ســوخت از‬ ‫بــاک بــه وســیله شــیلنگ و احتمــال بلعیــدن ان خطــرات‬ ‫جانبــی زیــادی دارد‬ ‫و در صــورت بــروز حادثــه مــوارد زیــر حتمــا ً رعایــت گــردد‪:‬‬ ‫الــف) بــه هیــچ عنــوان فــرد گازوئیــل خــورده را وادار‬ ‫بــه اســتفراغ نکنیــد و الواژ معــده توصیــه نمــی شــود‬ ‫مگــر ایــن کــه همــراه بــا هیدروکربنهــا ترکیبــات خطرنــاک‬ ‫دیگــری ماننــد فلــزات ســنگین یــا حشــره کــش خــورده‬ ‫شــده باشــد‪..‬‬ ‫ب) خــوردن یــک لیــوان شــیر توســط فــرد مســموم‬ ‫توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫پ) از دادن روغــن زیتــون و روغــن هــای معدنــی پرهیــز‬ ‫کنیــد چــون در صــورت اسپیراســیون انهــا پنومونــی‬ ‫افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫ت) بالفاصلــه فــرد مســموم بــه اولیــن مرکــز درمانــی‬ ‫ارجــاع شــود‪.‬‬ ‫ث) در صورت لزوم ‪ CPR‬اولیه و پیشرفته اغاز شود‬ ‫ج) تجویز هیدروکورتیزون وریدی هم بد نیست‬ ‫در ضمــن توصیــه مــی شــود بــرای تمیــز کــردن ســر‬ ‫شــیلینگ از دســت کشــیدن یــا فــوت کــردن خــودداری‬ ‫کــرده و هــر مامــور حتمــا ً شــیلنگ شــخصی همــراه خــود‬ ‫داشــته باشــد و یــا مثــل عزیــزان قلیانــی از ایــن ســر‬ ‫شــیلنگی هــای یــک بــار اســتفاده کننــد!‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4042‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -290‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای مجیــد پــور اســماعیلی فرزنــد علمداربشــماره شناســنامه ‪262‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏انبــاری لــوازم پیمانــکاری ســاختمان بــه مســاحت ‪249.15‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی کهنــه کندبخــش دو‏بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای ‪/‬غالمحســین علــی ابــادی فرزنــد رمضــان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/10/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/27 :‬‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4051‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -291‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای علــی پــور اســماعیلی فرزنــد علمداربشــماره شناســنامه ‪0670069841‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک‏بــاب انبــاری لــوازم پیمانــکاری ســاختمان بــه مســاحت ‪299.15‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی کهنــه کندبخــش دو‏بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای غالمحســین علــی ابــادی فرزنــد رمضــان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/10/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/27 :‬‏‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/04 - 1400 - 4085‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -87‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد ظهیــر نــژاد فرزنــد رضابشــماره شناســنامه ‪ 0670266132‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏منــزل قدیمــی بــه مســاحت ‪ 208.05‬متــر مربــع از پالک‪155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنه کند‬ ‫بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای عزیــز اللــه علــی ابــادی فرزنــد حســن محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/10/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/27‬‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪453‬‬ ‫امنه صرامی‬ ‫سند ملی حقوق کودک‬ ‫و نوجوان؛ معرفی‬ ‫و تشریح چالش ها‬ ‫کــودکان نیــز ماننــد بزرگ ســاالن حــق دارنــد بــا انهــا بــا احتــرام‬ ‫برخــورد شــود‪ ،‬بــه بهتریــن شــکل ممکــن تحصیــل کننــد و‬ ‫به اقتضــای ســن خــود بــازی و تفریــح کننــد‪ .‬هیچ کــس‬ ‫حــق نــدارد کــودکان و نوجوانــان را از ایــن حقــوق محــروم‬ ‫کنــد‪ .‬توجــه بــه همیــن مســئله باعــث شــد کــه در ســال‬ ‫‪۱۹۸۹‬میــادی‪ ،‬کشــورهای مختلــف پیمان نام ـ ه کنوانســیون‬ ‫حقــوق کــودک را تصویــب کننــد‪ .‬از ان زمــان تاکنــون‪ ،‬توجــه‬ ‫بــه حقــوق کــودکان و نوجوانــان یکــی از دغدغه هــای اصلــی‬ ‫جوامــع پیشــرفته بــوده اســت‪ .‬ایــران هــم در ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــه‬ ‫ایــن کنوانســیون ملحــق شــد و موظــف بــه رعایت ان اســت‪.‬‬ ‫البتــه برخــی از کارشناســان حقــوق کــودک در ایــران معتقــد‬ ‫بودنــد کــه بایــد مقــررات دیگــری هــم در کشــور تصویــب‬ ‫بشــوند‪ .‬در نتیجــه به تازگــی ســندی تحــت عنــوان ســند ملــی‬ ‫حقــوق کــودک و نوجــوان ابــاغ شــده اســت‪ .‬ایــن ســند کــه‬ ‫در شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬ابــاغ شــد‪ ،‬واکنش هــای مختلفــی را بــه‬ ‫همــراه داشــته اســت‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬شــما را بــا مقــررات‬ ‫ایــن ســند و چالش هــای مربــوط بــه ان اشــنا خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪452‬‬ ‫نظــر کارشناســان راجــع بــه ســند ملــی حقــوق کــودک و‬ ‫نوجــوان چیســت؟‬ ‫ابــاغ ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان در شــهریور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫واکنش هــای فراوانــی در پــی داشــت‪ .‬کارشناســان موافــق‬ ‫تصویــب ایــن ســند بــر ضــرورت ارائــه الگــوی اســامی ایرانی‬ ‫تاکیــد دارنــد‪ .‬ایــن گــروه معتقدنــد کــه ایــن ســند نــواوری و‬ ‫ابتــکارات جدیــدی دارد کــه قبــا در قوانیــن و مقــررات کشــور‬ ‫وجــود نداشــته اســت‪ .‬اعطــای شناســنامه بــه کودکانــی کــه‬ ‫مــادر ایرانــی دارنــد و بــه رســمیت شــناختن حــق هویــت‬ ‫کــودکان و نوجوانــان از جملــه نواوری هایــی اســت کــه ایــن‬ ‫گــروه از کارشناســان بــه ان اشــاره می کننــد‪ .‬انهــا معتقدنــد‬ ‫کــه تصویــب چنیــن ســندی اقدامــی مهــم و ضــروری اســت‪.‬‬ ‫البتــه ابــاغ ایــن ســند بــا مخالفت هایــی هــم روب ـه رو شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کارشناســان حقــوق کــودک معتقدنــد کــه ایــن‬ ‫ســند چالش هــا و معایــب زیــادی دارد‪ .‬نظــرات موافقــان این‬ ‫ســند را گفتیــم‪ .‬در ادامــه بــه چالش هــا و معایــب ســند از‬ ‫دیــدگاه کارشناســان حقــوق کــودک اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫معایــب و چالش هــای ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان‬ ‫چیست؟‬ ‫معایــب و چالش هــای مهــم ســند کــه کارشناســان حقــوق‬ ‫کــودک بــه ان اشــاره می کننــد‪ ،‬عبارت انــد از‪:‬‬ ‫عدم ضرورت تصویب سند؛‬ ‫ایرادات مربوط به نهاد تصویب کننده سند؛‬ ‫ابهامات مربوط به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک؛‬ ‫مشخص نبودن سن بلوغ؛‬ ‫ابهامــات مربــوط بــه وظیفــه دولــت بــرای نظــارت بــه‬ ‫روش هــای نویــن بــارداری؛‬ ‫ابهامات سند درباره حقوق کیفری کودکان و نوجوانان‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬هرکــدام از ایــن معایــب و چالش هــا را بررســی‬ ‫می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عدم ضرورت تصویب سند‬ ‫در بخــش ابتدایــی ایــن ســند بــر لــزوم تصویــب ان بــرای‬ ‫ارائــه الگــوی اســامی ایرانی تاکیــد شــده اســت‪ ،‬امــا ایــا‬ ‫تصویــب چنیــن ســندی ضــرورت داشــته اســت؟ کارشناســان‬ ‫حقــوق کــودک معتقدنــد کــه موضوعــات مربــوط بــه حقــوق‬ ‫کــودک در کنوانســیون حقــوق کــودک امــده و ایــران نیــز ایــن‬ ‫پیمان نامــه را پذیرفتــه اســت‪ .‬در نتیجــه نیــازی بــه تصویــب‬ ‫ســند جدیــد نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایرادات مربوط به نهاد تصویب کننده سند‬ ‫همان طــور کــه در ابتــدا گفتیــم‪ ،‬ســند ملــی حقــوق کــودک‬ ‫و نوجــوان در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه تصویــب‬ ‫رســیده اســت‪ .‬ایــن موضــوع ایــراد دیگــری اســت کــه‬ ‫کارشناســان حقــوق کــودک بــه ان اشــاره می کننــد‪ .‬در واقــع‬ ‫ایــن گــروه از کارشناســان معتقدنــد کــه موضوعــات مربــوط‬ ‫بــه کــودکان تنهــا موضوعــات فرهنگــی نیســتند‪ .‬مســائل‬ ‫مربــوط بــه کــودکان و نوجوانــان ابعــاد اقتصــادی‪ ،‬قضایــی‬ ‫و… ‪ .‬نیــز دارنــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬تصویــب چنیــن ســندی در‬ ‫صالحیــت شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه بــه مســائل‬ ‫کالن فرهنگــی می پــردازد‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ابهامــات مربــوط بــه کنوانســیون بین المللــی‬ ‫حقــوق کــودک‬ ‫هنــگام پذیــرش معاهــده ای بین المللــی‪ ،‬در مجلس قانونی‬ ‫در رابطــه بــا ان تصویــب می شــود‪ .‬بــه موجــب ایــن قانــون‪،‬‬ ‫ایــران مقــررات معاهــده مربوطــه را پذیرفتــه و در حکــم‬ ‫ســایر قوانیــن کشــور می دانــد‪ .‬کنوانســیون حقــوق کــودک‬ ‫نیــز از ایــن اصــل مســتثنی نبــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۷۲‬مجلــس‬ ‫قانــون مربــوط بــه پذیــرش ایــن کنوانســیون را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫چالشــی کــه کارشناســان حقوقــی مطــرح می کننــد نیــز بــه‬ ‫همیــن موضــوع برمی گــردد‪ .‬در مــاده ‪ ۱۳‬ســند ملــی حقــوق‬ ‫کــودک و نوجــوان تاکیــد شــده «ایــن ســند مبنــای معرفــی‬ ‫و تبییــن جایــگاه کــودکان و نوجوانــان در نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در مجامــع بین المللــی قــرار می گیــرد»‪.‬‬ ‫ایــا ایــن ســند درصــدد نادیده گرفتــن کنوانســیون حقــوق‬ ‫کــودک اســت؟ البتــه مســئوالن مربوطــه در ایــن خصــوص‬ ‫تاکیــد داشــته اند کــه «تصویــب و ابــاغ ایــن ســند از ســوی‬ ‫ریاســت جمهوری به هیچ وجــه به معنــی نادیده انگاشــتن‬ ‫کنوانســیون حقــوق کــودک ســازمان ملــل نیســت»‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬راز پخت پیتزای خانگی خوشمزه به سبک ایتالیایی‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫بــا رعایــت نــکات و ترفندهایــی ســاده به راحتــی می توانیــم پیتــزای‬ ‫خانگــی خوشــمزه تر و بهتــری بپزیــم کــه بــه دســتور اصلــی پیتــزای‬ ‫ایتالیایــی نزدیک تــر اســت‪ .‬رعایــت ایــن نــکات پیتــزای ســاده مــا‬ ‫را بــه پیتزایــی حرف ـه ای تبدیــل می کنــد‪ .‬البتــه مهــارت پیداکــردن‬ ‫در پخــت پیتــزای خانگــی کمــی زمان بــر و دشــوار اســت‪ ،‬ولــی بــا‬ ‫تمریــن به تدریــج پیشــرفت می کنیــد و هــر بــار از دفعــه قبل پیتزای‬ ‫ـی خمیر‪ ،‬ســس‪ ،‬پنیر و‬ ‫بهتــری می پزیــد‪ .‬پیتــزا از چهــار بخــش اصلـ ِ‬ ‫مــواد روی پیتــزا تشــکیل می شــود‪ ،‬بنابرایــن نــکات مهــم طــرز تهیــه‬ ‫ـته خمیــر پیتــزا‪ ،‬ســس‪ ،‬پنیــر و مــواد‬ ‫پیتــزای خانگــی را بــه چنــد دسـ ٔ‬ ‫روی پیتــزا تقســیم کرده ایــم‪ .‬در پایــان نیــز نــکات مربــوط بــه پخــت‬ ‫پیتــزا را شــرح داده ایــم‪.‬‬ ‫خمیر پیتزا‬ ‫در طــرز تهیــه پیتــزای خانگــی به ســبک ایتالیایــی خمیــر پیتــزا‬ ‫اهمیــت زیــادی دارد و مــزه و بافــت ان بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه خمیــر پیتــزای خانگــی باکیفیــت نــکات زیــر را‬ ‫رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خمیر را به ارامی در یخچال تخمیر کنید‬ ‫در ایتالیــا خمیــر را ‪ ۴۸‬ســاعت در یخچــال تخمیــر می کننــد‬ ‫و ســپس بــرای پخــت پیتــزا از ان اســتفاده می کننــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫روش مــزه خمیــر بهتــر می شــود و خاصیــت ارتجاعــی گلوتــن بــه‬ ‫باالتریــن حــد می رســد‪ ،‬بــدون اینکــه حالــت الســتیکی یــا ســفتی‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬چــه خمیــر را خودتــان تهیــه کنیــد و چــه ان را امــاده‬ ‫بخریــد‪ ،‬اســتراحت طوالنــی اش در یخچــال طعــم و بافتــش را‬ ‫فوق العــاده می کنــد‪.‬‬ ‫پاییــن اوردن دمــای خمیــر فراینــد تخمیــر را اهســته تر‬ ‫می کنــد و موجــب می شــود طعــم و بافــت مطلوبــی پیــدا‬ ‫کنــد‪ .‬بــا ایــن روش مخمــر ْ نشاســته بیشــتری را تجزیــه‬ ‫می کنــد و بافــت خمیــر لطیف تــر و ســبک تر می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫فراینــد محصــوالت جانبــی فراوانــی تولیــد می کنــد کــه موجــب‬ ‫طعــم بهتــر خمیــر می شــوند‪.‬‬ ‫پــس از ورزدادن‪ ،‬بگذاریــد خمیــر یــک ســاعت در دمــای اتــاق‬ ‫اســتراحت کنــد و ســپس ان را بــه یخچــال منتقــل کنیــد تــا‬ ‫فراینــد تخمیــر در یخچــال ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬وقتــی موقــع پخــت‬ ‫پیتــزا شــد‪ ،‬تکه هــای ‪ ۲۲۰‬گرمــی از خمیــر را جــدا و روی میــز‬ ‫گــرد کنیــد (چانــه بگیریــد)‪ .‬ســپس روی انهــا را بپوشــانید‬ ‫و دســت کم ‪ ۱‬ســاعت استراحتشــان بدهیــد‪ .‬اگــر هــوای‬ ‫اشــپزخانه تان ســرد اســت‪ ،‬بهتــر اســت خمیــر را ‪ ۲‬ســاعت‬ ‫اســتراحت بدهیــد‪ .‬خمیــر بایــد پیــش از اســتفاده بــرای پخــت‬ ‫پیتــزا‪ ،‬بــه دمــای محیــط برســد‪.‬‬ ‫کمتریــن زمــان اســتراحت خمیــر در یخچــال ‪ ۲۴‬ســاعت اســت‪.‬‬ ‫البتــه اگــر فقــط یــک شــب می توانیــد ان را در یخچــال قــرار‬ ‫دهیــد‪ ،‬بــاز هــم بهتــر از هیــچ اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خمیر سرد را پهن نکنید‬ ‫اگــر خمیــر را مســتقیم از یخچــال بیــرون بیاوریــد‪ ،‬ســردی‬ ‫ان موجــب انقبــاض گلوتــن و سفت شــدن خمیــر می شــود‪.‬‬ ‫پهن کــردن خمیــر ســرد بســیار ســخت اســت‪ ،‬زیــرا هــر بــار‬ ‫کــه ســعی می کنیــد ان را پهــن کنیــد دوبــاره بــه حالــت قبــل‬ ‫برمی گــردد‪ .‬وقتــی خمیــر ســرد را داخــل فــر قــرار می دهیــد نیــز‬ ‫خمیــر پیتــزا به ســمت بــاال حرکــت می کنــد و ضخیــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خمیر را با دست پهن کنید‬ ‫بازکــردن خمیــر بــا وردنــه موجــب خــروج هــوای داخــل ان‪،‬‬ ‫فشرده شــدن خمیــر و متراکم شــدن نــان پیتــزا می شــود‪ .‬وقتــی‬ ‫خمیــر را بــا دســت پهــن می کنیــم‪ ،‬کنتــرل بیشــتری روی ان‬ ‫داریــم‪ .‬حتــی خمیــری بدشــکل نیــز مــزه و بافــت خوبــی خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬ویدئوهــای زیــادی در اینترنــت نحــوه پهن کــردن خمیــر‬ ‫پیتــزا بــا دســت را بــه شــما امــوزش می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بیش از حد خمیر را ورز ندهید‬ ‫اگــر بــا طــرز تهیــه نــان اشــنا باشــید‪ ،‬احتمــاال بــا «ازمایــش‬ ‫شیشــه پنجــره» (‪ )windowpane test‬نیــز اشــنایی داریــد‪ .‬در‬ ‫ایــن ازمایــش مقــداری خمیــر را بــا دســت هایتان می کشــید‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیــد خمیــر را به انــدازه ای بکشــید کــه نــازک شــود و نــور‬ ‫از ان عبــور کنــد‪ ،‬خمیــر امــاده اســت‪ .‬البتــه دربــاره خمیــر پیتــزا‬ ‫ایــن حالــت یعنــی خمیرتــان را بیــش از حــد ورز داده ایــد‪ .‬چنیــن‬ ‫خمیــری به ســختی پهــن می شــود‪ ،‬زیــرا گلوتــن ان بســیار قــوی‬ ‫اســت و نــان پیتــزا ســفت و شــبیه نــان می شــود‪.‬‬ ‫خمیــر پیتــزا را فقــط ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬دقیقــه ورز دهیــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫به انــدازه ای کــه مــواد بــا هــم ترکیــب شــوند نــه اینکــه کامــا‬ ‫صــاف و کــش دار شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از ارد مناسب استفاده کنید‬ ‫اســتفاده از ارد مناســب تأثیــر زیــادی بــر بافــت پیتــزا دارد‪ .‬بــرای‬ ‫تهیــه پیتــزای خانگــی می توانیــد از ارد نــان اســتفاده کنیــد‪ .‬ارد‬ ‫نــان اســتاندارد بــرای فرهــای خانگــی بهتریــن ارد اســت‪.‬‬ ‫مقــدار پروتئیــن ارد بایــد بیــن ‪ ۱۲‬تــا ‪۱۵‬درصــد باشــد‪ .‬خمیــر‬ ‫تهیه شــده از ایــن ارد بــرای ســاعت ها قرارگرفتــن در یخچــال‬ ‫مناســب تر اســت‪ ،‬زیــرا گلوتــن در طــول زمــان تجزیــه می شــود‪.‬‬ ‫از ارد کیــک یــا ارد همه منظــوره اســتفاده نکنیــد‪ ،‬زیــرا گلوتــن‬ ‫کمتــری دارد و نــان پیتــزا ماننــد کیــک یــا بیســکویت متراکــم‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از مخمر کمتری استفاده کنید‬ ‫الزم نیســت به انــدازه ای کــه در دســتور گفتــه شــده از مخمــر‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا کاهــش میــزان مخمــر از ایجــاد طعــم‬ ‫مخمــری قــوی جلوگیــری می کنیــد‪ .‬بیشــتر افــراد مبتــدی بــا ایــن‬ ‫مشــکل مواجــه می شــوند‪.‬‬ ‫در بیشــتر دســتورهای پخــت‪ ،‬فراینــد تخمیــر طوالنــی حــذف‬ ‫می شــود و پیتــزا در چنــد ســاعت امــاده می شــود‪ .‬بــرای ســرعت‬ ‫بیشــتر و اماده شــدن پیتــزا در چنــد ســاعت بایــد مخم ـر ْ ســریع‬ ‫عمــل کنــد‪ ،‬ولــی اگــر خمیرتــان را مــدت بیشــتری (‪ ۲۴‬تــا ‪۴۸‬‬ ‫ســاعت) در یخچــال تخمیــر می کنیــد‪ ،‬بــه ایــن مقــدار مخمــر نیــاز‬ ‫نداریــد‪ .‬زمــان بیشــتر موجــب می شــود مخمــر از شــکر تغذیــه‬ ‫کنــد و بــا تجزیــه نشاســته حباب هــا و طعــم دی اکســید کربــن‬ ‫را تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬به جای پیمانه از ترازو استفاده کنید‬ ‫بــرای پخــت پیتــزای خانگــی بــه اندازه گیری هــای دقیقــی‬ ‫نیــاز داریــد وگرنــه ممکــن اســت هنــگام تهیــه خمیــر مرتکــب‬ ‫اشــتباهاتی شــوید‪ ،‬اشــتباهاتی کــه موجــب می شــوند خمیــر‬ ‫خــوب نپــزد یــا پــف نکنــد یــا نــان پیتــزا مــزه ای مخمــری یــا‬ ‫نان ماننــد داشــته باشــد‪ .‬به عــاوه همیشــه بایــد از مقادیــر‬ ‫ثابتــی از مــواد اســتفاده کنیــد و ایــن کار بــا پیمانــه و قاشـق های‬ ‫اندازه گیــری دشــوار اســت‪ .‬تــرازوی دیجیتالــی مناســبی تهیــه‬ ‫کنیــد کــه بــرای وزن کــردن مخمــر‪ ،‬نمــک و شــکر بتوانــد تــا ‪۰٫۱‬‬ ‫گــرم را نیــز اندازه گیــری کنــد‪.‬‬ ‫سس‬ ‫‪ .۱‬سس را نپزید‬ ‫بهتریــن نــوع گوجه فرنگــی بــرای تهیــه ســس گوجه فرنگــی‪،‬‬ ‫ســن مارزانــو (‪ )San Marzano‬اســت‪ .‬گوجه فرنگــی ســن‬ ‫مارزانــو گوجـه ای گوشــتی و شــیرین اســت کــه بــرای تهیــه ســس‬ ‫و رب گوجه فرنگــی اســتفاده می شــود‪ .‬اگــر امــکان تهیــه ایــن‬ ‫گوجه فرنگــی را نداریــد‪ ،‬می توانیــد از هــر گوجه فرنگــی گوشــتی‬ ‫و شــیرین دیگــری نیــز اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای تهیــه ســس‪،‬‬ ‫گوجه فرنگی هــا را لــه کنیــد و به صــورت پــوره دربیاوریــد‪ .‬ســپس‬ ‫انهــا را بــا نمــک و فلفــل مــزه دار کنیــد‪ .‬به هیچ وجــه ســس‬ ‫را نپزیــد‪ ،‬زیــرا حــرارت فــر و فراینــد پخــتْ گوجه فرنگی هــا را‬ ‫می پــزد‪ .‬اگــر ســس را بپزیــم‪ ،‬در طــول پخــت پیتــزا بــا حــرارت‬ ‫بــاال‪ ،‬طعــم ان را از بیــن می بریــم‪ .‬بــه ســس روغــن اضافــه‬ ‫نکنیــد‪ ،‬زیــرا طعــم ســوختگی تنــدی ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کمتــر از انچــه به نظرتــان الزم اســت از ســس اســتفاده‬ ‫کنیــد‬ ‫بــرای پیتزایــی به قطــر ‪ ۳۰‬ســانتی متر یــک مالقــه کوچــک ســس‬ ‫کافــی اســت‪ .‬نبایــد از مقــدار زیــادی ســس اســتفاده کنیــد‪ .‬فقــط‬ ‫الیــه نازکــی از ان کافــی اســت‪ .‬ســس پیتــزا بیشــتر مانند چســبی‬ ‫اســت کــه میــان خمیــر و مــواد روی پیتــزا قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫به عــاوه ســس پیتــزا نبایــد ابــدار باشــد‪ ،‬زیــرا فــر بــرای‬ ‫خش ـک کردن مــواد زمــان کافــی نــدارد و مــواد روی پیتــزا حالــت‬ ‫خیس خــورده پیــدا می کننــد‪ .‬ابداربــودن ســس‪ ،‬روی نــان پیتــزا‬ ‫نیــز اثــر می گــذارد و موجــب می شــود کــه نــان پیتــزا تــرد و‬ ‫خشــک نشــود‪.‬‬ ‫درادامه باچطوور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫نرگس حق مرادی‬ ‫به عزیزان افسرده مان‬ ‫چه هدیه ای بدهیم؟‬ ‫افســردگی احســاس ازاردهنــده ای ایجــاد می کنــد و هرکســی‬ ‫نمی توانــد درد عمیــق ایــن افــراد را درک کنــد؛ ولــی گاهــی بــا‬ ‫دادن هدیــه بــه ایــن افــراد‪ ،‬می توانیــم بــه انهــا نشــان دهیــم کــه‬ ‫کنارشــان هســتیم‪ .‬البتــه قطعــا کنتــرل و درمــان ایــن اختالل فقط‬ ‫شــامل دادن هدیــه نمی شــود و بــه یــک انگیــزه و اراده درونــی و‬ ‫بیرونــی قــوی نیــاز دارد؛ امــا بــا دادن هدیه هــای زیــر بــه عزیــزان‬ ‫افســرده تان می توانیــد حــال انهــا را بهتــر کنیــد و بــه انهــا نشــان‬ ‫دهیــد کــه برایتــان ارزشــمند هســتند‪.‬ادامه شــماره ‪452‬‬ ‫‪ .۱۶‬گیاهان و حیوانات خانگی‬ ‫داشــتن چیــزی یــا شــخصی کــه بایــد از او مراقبــت و نگهــداری‬ ‫شــود‪ ،‬باعــث ایجــاد انگیــزه و شــور و نشــاط در فــرد افســرده‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن چیــز می توانــد یــک گیــاه یــا یــک حیــوان خانگــی‬ ‫باشــد‪ .‬مراقبت از گیاهان بســیار ســاده اســت و فواید زیادی برای‬ ‫ســامتی دارد‪ .‬شــما می توانیــد از گیاهانــی ماننــد الــوورا‪ ،‬لیلــی‬ ‫صلــح‪ ،‬گل عنکلوتــی‪ ،‬گیــاه ســرخس بوســتون یــا پاچیــرا نگهــداری‬ ‫کنیــد یــا انهــا را بــه دیگــران هدیــه دهیــد‪.‬‬ ‫هدایای درمانی برای افراد افسرده‬ ‫‪ .۱۷‬نوردرمانی‬ ‫قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــید‪ ،‬باعــث شــادی و نشــاط‬ ‫می شــود‪ .‬عملکرد این نور شــبیه نور خورشــید اســت‪ .‬در زمســتان‬ ‫کــه نــور زیــادی بــه شــما نمی رســد‪ ،‬اســتفاده از نــور درمانــی بســیار‬ ‫موثــر اســت‪ .‬دوســت شــما می توانــد در کنــار نــور درمانــی‪ ،‬از‬ ‫مکمل هــای ویتامیــن دی هــم اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬چالش سم زدایی ‪۳۰‬روزه‬ ‫دوســتتان را بــه یــک چالــش س ـم زدایی جــذاب دعــوت کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫ســم زدایی و ازبین بــردن فکرهــای منفــی در زندگــی‪ ،‬می توانیــد‬ ‫زندگــی شــادتر و بهتــری بــه دوســتتان هدیــه بدهیــد‪ .‬س ـم زدایی‬ ‫بهتریــن روش بــرای یادگیــری راه هــای جدیــد و بهبــود زندگــی‬ ‫شــخصی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬دمنوش منیزیم‬ ‫منیزیــم بــرای افســردگی و اضطــراب بســیار مفیــد اســت‪ .‬افــراد‬ ‫بعــد از اســتفاده از منیزیــم احســاس ارامــش و شــادی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬پد حرارتی‬ ‫ایــن پــد یــا بالشــتک گردنــی به ویــژه در ماه هــای ســرد ســال باعــث‬ ‫تســکین درد و گرفتگــی عضالنــی می شــود و گرمــای ان شــادی و‬ ‫نشــاط در فــرد ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬خمیردرمانی‬ ‫خمیردرمانــی ماننــد خمیربــازی خردســاالن اســت؛ بــا ایــن تفــاوت‬ ‫کــه شــما می توانیــد در مواقــع اســترس و اضطــراب از ان اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬ماننــد تــوپ اســترس و دیگر اســباب بازی های ضداســترس‪،‬‬ ‫شــما بــا فشــار دادن ایــن خمیــر می توانیــد اســترس و اضطــراب‬ ‫خــود را از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۲‬روغن های درمان افسردگی‬ ‫ایــن روغن هــا دارای رایحــه درمانــی و ارامش بخــش هســتند‬ ‫و اســترس را کاهــش می دهنــد؛ مثــا می توانیــد چنــد قطــره از‬ ‫روغــن اســطوخودوس را روی پــرده‪ ،‬بالــش‪ ،‬پارچــه یــا هــر جــای‬ ‫دیگــری کــه بیشــتر اســتفاده می کنیــد‪ ،‬بریزیــد تا عطــر ان در همه‬ ‫اتــاق پخــش شــود‪.‬‬ ‫ترکیــب اســطوخودوس‪ ،‬گریپ فــروت و ترنــج نیــز بــه ارامش قبل‬ ‫از خــواب کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫روغــن پرتقــال و لیمــو نیــز باعــث افزایــش روحیــه و شــادی و‬ ‫نشــاط می شــود‪.‬‬ ‫روغــن نارگیــل سی بی ســی هــم یکــی دیگــر از انــواع روغن هایــی‬ ‫اســت کــه اگــر پوســت ســر را چنــد دقیقــه بــا ان ماســاژ دهیــم‪،‬‬ ‫باعــث احســاس ارامــش و نشــاط می شــود‪.‬‬ ‫هدایای غیرمادی برای افراد افسرده‬ ‫‪ .۲۳‬تفریح کردن‬ ‫یکــی از راه هــای تغییــر روحیــه و شــاد بــودن ســفر‪ ،‬تفریــح یــا‬ ‫گذرانــدن وقــت بــا دوســتان و خانــواده اســت‪ .‬بــرای چنــد مــاه بعـد ِ‬ ‫خــود و دوســت افســرده تان برنامــه بچینیــد و چنــد روز بــه ســفر‬ ‫برویــد‪ .‬بــا ایــن کار نه تنهــا در طــول ســفر‪ ،‬بلکــه قبــل و بعــد از ان‬ ‫نیــز تــا مدت هــا روحیــه خــوب و شــادی خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫تنهایــی می توانــد مشــکل و اضطــراب افــراد افســرده را بدتــر و‬ ‫بیشــتر کنــد‪ .‬گاهــی اوقــات نیــز بیــرون رفتــن بــرای انهــا چالــش‬ ‫بزرگــی اســت؛ امــا اگــر دوســتتان می خواهــد افســردگی را کم کــم‬ ‫پشــت ســر بگــذارد و روحیــه خوبــی داشــته باشــد‪ ،‬بهتــر اســت یــک‬ ‫ســفر خــوب بــا افــراد مــورد عالقــه اش را برنامه ریــزی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۴‬درک و پشتیبانی‬ ‫درک و حمایــت از یکدیگــر تاثیــر زیــادی در روحیــه افــراد دارد‪.‬‬ ‫ایــن احســاس نه تنهــا در افــراد مبتــا بــه افســردگی‪ ،‬بلکــه تمامــی‬ ‫ادم هــا ضــروری اســت؛ پــس اگــر کســی در اطــراف شــما بــه‬ ‫افســردگی مبتــا اســت‪ ،‬بهتریــن هدی ـه ای کــه بــه او مــی توانیــد‬ ‫بدهیــد‪ ،‬درک احساســات و حمایــت از او در تمــام مشــکالت‬ ‫زندگــی اســت‪ .‬گاهــی اوقــات فــرد مبتــا نمی توانــد علــت ناراحتــی‬ ‫و افســردگی خــود را توضیــح دهــد‪ .‬در اینجــا تــاش و حمایــت‬ ‫شماســت کــه می توانــد احســاس ناراحتــی او را کاهــش دهــد و‬ ‫او را شــاد کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۵‬دعوت به خودمراقبتی‬ ‫گاهــی رســیدگی و مراقبــت از خــود‪ ،‬ارایــش کــردن‪ ،‬مرتــب کــردن‬ ‫موهــا‪ ،‬اســتفاده از لــوازم ارایشــی لوکــس و فانتــزی‪ ،‬حمــام داغ‪،‬‬ ‫اســتفاده از روغن هــا و ماســک های مختلــف بــه ادم هــا حــس‬ ‫ی بــدن و حتــی‬ ‫مهــم بــودن می دهــد‪ .‬پوشــیدن لبــاس زیبــا‪ ،‬اســپر ‬ ‫خریــدن یــک جفــت جــوراب جدیــد و زیبــا می تواننــد افســردگی را‬ ‫کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫بعضــی از ادم هــا بــا پوشــیدن یــک لبــاس ســایز بــزرگ و راحــت‬ ‫احســاس امنیــت و راحتــی می کننــد‪ .‬اعتمادبه نفــس انها بیشــتر‬ ‫می شــود و شــادی و نشــاط خــود را بــه دســت می اورنــد؛ بنابرایــن‬ ‫بــا خــود می گوینــد مــن مهــم هســتم‪ ،‬چــون از خــودم مراقبــت‬ ‫می کنــم و بــه خــودم می رســم‪ .‬ایــن حــس نقطــه مقابــل‬ ‫افســردگی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲۶‬دیدار و مالقات‬ ‫وقتــی فــردی به شــدت افســرده اســت‪ ،‬قــادر بــه انجــام‬ ‫فعالیت هــای روزمــره خــود نخواهــد بــود‪ .‬شــما می توانیــد بــه دیدن‬ ‫او برویــد و کارهایــی ماننــد تمیز کــردن خانــه‪ ،‬مرتب کــردن‪ ،‬خریــد‪،‬‬ ‫اشــپزی و ســایر فعالیت هــای روزمــره را برایــش انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫حتــی حضــور فیزیکــی شــما بــه انهــا یــاداوری می کنــد کــه شــما او‬ ‫را دوســت داریــد و تنهــا نیســت‪ .‬ایــن احســاس کمــک زیــادی بــه‬ ‫درمــان افســردگی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۷‬شکرگزاری‬ ‫قدردانــی از چیزهــای روزمــره تاثیــر بســیار زیــادی بــر روحیــه و‬ ‫جلوگیــری از افســردگی دارد‪ .‬بــه او بگوییــد هــر روز چیزهایــی را که‬ ‫بــرای داشــتن انهــا خوشــحال اســت روی یــک کاغــذ بنویســد و خــدا‬ ‫را بابــت داشــتن انهــا شــکر کنــد‪ .‬فرامــوش نکنید که یــک روز خوب‬ ‫بــا سپاســگزاری شــروع می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲۸‬دعوت به انجام فعالیت های هنری‬ ‫انجــام هــر نــوع هنــری باعــث ارامــش می شــود و بــه فــرد کمــک‬ ‫می کنــد تــا احســاس درونــی خــودش را ابــراز کنــد‪ .‬بــا کمــک بــه او‬ ‫بــرای انجــام یــک هنــر در اوقــات فراغــت‪ ،‬فکرهــای منفــی را از او‬ ‫دور کنیــد تــا فقــط روی کار خــودش تمرکــز کنــد‪ .‬مطمئنــا از نتیجــه‬ ‫کار شــگفت زده خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫در کنــار تمــام هدیه هــای ذکرشــده بــرای افــراد افســرده‪ ،‬گــوش‬ ‫کــردن بــه موســیقی‪ ،‬دیــدن فیلــم و … می تواننــد به طــور موقــت‬ ‫شــخص افســرده را شــاد کننــد؛ امــا بهبــودی و درمــان افســردگی‬ ‫فراینــد طوالنی مدتــی اســت‪ .‬مهم تریــن نکتــه بــرای دادن انگیــزه‬ ‫بــه فــرد افســرده ایــن اســت کــه بــه او بفهمانیــد کــه همیشــه در‬ ‫کنــار او هســتید‪ .‬وقتــی کــه انهــا بفهمنــد تنهــا نیســتند‪ ،‬این مســیر‬ ‫را ســریع تر و راحت تــر طــی می کننــد‪.‬‬ ‫وظیفــه خانــواده‪ ،‬دوســتان و اطرافیــان افــراد مبتــا بــه افســردگی‬ ‫ایــن اســت کــه به طــور منظــم بــا انهــا در تمــاس باشــند‪ ،‬نامــه‬ ‫بنویســند‪ ،‬کارت پســتال ارســال کننــد یــا در زمان هــای خــاص و‬ ‫موقعیت هــای مهــم هدیــه مناســب به انهــا بدهند؛ امــا در تمامی‬ ‫مراحــل بهبــود بیمــاری‪ ،‬حضــور یــک روان درمانگــر متخصــص‬ ‫می توانــد بهداشــت و ســامت روح و جســم انهــا را تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫شــما بــرای کمــک بــه دوســتان و عزیــزان افســرده خــود چــکار‬ ‫می کنیــد؟ چــه هدیــه ای انهــا را بیشــتر از همــه خوشــحال می کنــد؟‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع کرونــا‬ ‫تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷‬نفــر در اســتان بــر اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان خــود را از دســت داده انــد کــه بیشــترین امــار‬ ‫فوتــی هشــت مــاه امســال بــوده اســت‪ .‬دکتــر ســیدجواد پوزنقــی در نشســت اســتانی مقابله بــا کرونا‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون گزارشــی در خصــوص ســویه اومیکــرون در اســتان گــزارش نشــده اســت و وضعیــت ایــن بیمــاری کنتــرل‬ ‫شــده اســت‪.‬وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــبانه روز گذشــته یــک نفــر فوتــی کرونایــی در اســتان ثبــت شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته نیــز ‪ ۳۳‬مبتــای جدیــد کرونــا در بیمارســتان هــای تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی بســتری هســتند‪.‬‬ ‫کرونا جان ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۷‬نفر از مردم‬ ‫خراسان شمالی را‬ ‫در ‪ ۲۰‬ماه گرفت‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬دی ‪1400‬‬ ‫شرکت عکاسی دیجیتال ‪shutterfly‬‬ ‫مورد حمله باج افزار قرارگرفت‬ ‫بــه گفتــه یــک منبــع اگاه شــرکت ‪ shutterfly‬توســط گــروه بــاج افــزار ‪Conti‬‬ ‫مــورد حمله ســایبری قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫در گــزارش منتشرشــده ایــن شــرکت بیــان شــده کــه بخش هایــی از تجــارت‬ ‫‪ Lifetouch‬و ‪ BorrowLenses‬تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬همچنیــن‬ ‫دفاتــر تولیــدی و برخــی از سیســتم های شــرکتی نیــز دچــار وقفــه شــدند‪.‬‬ ‫شــرکت ‪ Shutterfly‬در اولیــن اقــدام یــک شــرکت امنیــت ســایبری برای کمک‬ ‫بــه ایــن حادثــه اســتخدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫شاترفالی توضیح داد‪« :‬اطالعات مشتریان ‪TinyPrints ،BorrowLenses‬‬ ‫یــا ‪ Spoonflower، Shutterfly.com ،Snapfish.com‬هیــچ یــک تحــت‬ ‫تاثیــر ایــن حادثــه قــرار نگرفــت‪ .‬مــا همچنیــن در حــال ارزیابــی دامنــه کامــل‬ ‫هرگونــه داده ای هســتیم کــه ممکــن اســت تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه باشــد بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬درک ماهیــت داده هایــی کــه ممکــن اســت تحــت تاثیــر قــرار گرفته‬ ‫باشــند یــک اولویــت کلیــدی اســت و تحقیقــات در حــال انجــام اســت‪ .‬مــا بــه‬ ‫ارائــه بروزرســانی ها در صــورت لــزوم ادامــه خواهیــم داد‪».‬‬ ‫ایــن گــروه باج افــزاری شــروع بــه افشــای اطالعاتــی کــه دزدیــده بــود دریــک‬ ‫ســایت نمــوده و همچنیــن ایــن حملــه حــدود دو هفتــه پیــش اغــاز شــد و‬ ‫شــامل باج گیــری میلیونــی بــود‪ .‬هفتــه گذشــته‪ ،‬محققــان با شــرکت امنیتی‬ ‫‪ Advanced Intelligence‬گــروه باج افــزار ‪ Conti‬را کشــف کــرد‪ ،‬ایــن‬ ‫شــرکت امنیتــی گفــت کــه چندیــن عضــو ‪ Conti‬را کشــف کــرده اســت کــه‬ ‫در حــال بحــث در مــورد راه هایــی بــرای اســتفاده از مشــکل ‪ Log4j‬هســتند‬ ‫و انهــا را بــه اولیــن گــروه باج افــزار پیچیــده ای تبدیــل می کنــد کــه تــاش‬ ‫می کننــد تــا ایــن اســیب پذیری را بــه ســاح تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫انهــا خاطرنشــان کردنــد کــه تحقیقــات انهــا در مــورد گزارش هــای بــاج افــزار‬ ‫نشــان می دهــد کــه ‪ Conti‬در شــش مــاه گذشــته بیــش از ‪ 150‬میلیــون‬ ‫دالر درامــد داشــته اســت‪ CISA .‬و ‪ FBI‬در ســپتامبر گزارشــی ارائــه دادنــد‬ ‫کــه بیــش از ‪ 400‬حملــه بــا بــاج افــزار ‪ Conti‬در ان دیــده می شــد و اغلــب‬ ‫ســازمان های امریکایــی و همچنیــن شــرکت های بین المللــی را هــدف قــرار‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫حملــه بــه صدهــا موسســه بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬حملــه ناتــوان کننــده بــاج‬ ‫افزار در‪14‬می و همچنین مدارس مانند دانشــگاه یوتا و ســایر ســازمان های‬ ‫دولتی و اژانس حفاظت از محیط زیســت اســکاتلند باعث شــده که ‪conti‬‬ ‫نامــی بــرای خــود در بیــن گروه هــای بــاج افــزاری دســت و پــا کــرده باشــد ‪.‬‬ ‫هویت های جعلی‪،‬‬ ‫ان سوی سکه فضای‬ ‫مجازی‏‬ ‫بــا اســتقبال از ایــن نــوع ارتباطــات‪ ،‬بــدون‬ ‫رعایــت‏نــکات امنیتــی اقــدام بــه برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا مخاطبانــی می کننــد کــه دارای‬ ‫هویت هــای نــا شناســند‏‪.‬‬ ‫اعتمــاد نابجــا در ارتباطــات شــکل گرفته‬ ‫باعــث بــروز ناهنجاری هــای اجتماعــی‬ ‫و جرائــم اخالقــی و مالــی می شــود و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ‏در محیطــی قــرار‬ ‫بــا توجــه بــه هویت هــای جعلــی در فضــای‬ ‫مجــازی یکــی از حربه هــای افــراد ســودجو‬ ‫بــرای رســیدن به اهدافشــان‪ ،‬وعــده ازدواج‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫بــه‏مخاطبانشــان اسـ ‪‎‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی یکــی از رایج تریــن‬ ‫ابزارهــای ارتباطی هســتند؛ کاربران اینترنتی‬ ‫دارنــد کــه افــراد قــادر بــه پنهــان کــردن‬ ‫هویــت خــود هســتند و نتیجــه ان عــدم‬ ‫رعایــت مــوارد اخالقــی اســت‪.‬‏‬ ‫دروغ پردازی هــا و ارســال تصاویــر‬ ‫غیراخالقــی ازجملــه تهدیــدات فــراروی‬ ‫مخاطبــان و کاربــران بــوده و انزوای اجتماعی‬ ‫و کاهــش قــدرت‏برقــراری ارتباطــات فیزیکــی‬ ‫از دیگــر پیامدهــای ان اســت‪.‬‏‬ ‫اهمیــت حفاظــت افــراد از اطالعــات‬ ‫شــخصی خــود و عــدم اشــتراک ان در‬ ‫فضــای مجــازی‬ ‫به طورمعمــول افــراد ســودجو بــا اســتفاده‬ ‫از صفحــات شــخصی در فضــای مجــازی و‬ ‫بخصــوص فضــای مجــازی موبایلــی اقــدام‬ ‫بــه فریــب‏قربانیــان خودکــرده و از جمــات‬ ‫زیبــا و فریبنــده بــرای رســیدن بــه نیــت‬ ‫شــوم خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‏‬ ‫کاربــران اینترنــت به هیچ وجــه ارتباطــات‬ ‫مجــازی خــود را بــه دنیای واقعی نکشــانند‬ ‫باهــدف ازدواج و تشــکیل خانــواده وارد‬ ‫فضــای مجــازی نشــوید زیــرا افــراد بــا هــر‬ ‫هویتــی می تواننــد در ایــن فضــا فعالیــت‬ ‫داشــته باشــند و‏خــود را ان طــور کــه شــما‬ ‫می پســندید جلــوه دهنــد‪.‬‏‬ ‫اســتفاده از وعــده ازدواج یکــی از‬ ‫موثرتریــن حربه هــای افــراد ســودجو بــرای‬ ‫رســیدن بــه مقاصــد پلیدشــان اســت و‬ ‫متاســفانه افــرادی در ‏ســنین ازدواج در‬ ‫برخــی مــوارد بــه ایــن وعده هــا اعتمــاد‬ ‫کــرده و بــه دلیــل اعتمــاد نابجــا به طــرف‬ ‫مقابــل‪ ،‬خواســته های ان هــا را بــراورده‬ ‫کــرده‏کــه اســیب فراوانــی را نیــز در ایــن‬ ‫راه متحمــل می شــوند‪.‬‏‬ ‫کاربــران می تواننــد بــرای دریافــت‬ ‫توصیه هــای پیشــگیرانه پلیــس فتــا بــه‬ ‫ســایت ‏‪www.cyberpolice.ir‬‏ مراجعــه‬ ‫کننــد و همچنیــن در صــورت‏بــروز مشــکل‬ ‫از طریــق شــماره تمــاس مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری ‪ 096380‬بــا پلیــس فتــا اســتان‬ ‫خراســان شــمالی تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‏‬ ‫افزایش فالوور ترفندی‬ ‫برای کالهبرداری‬ ‫اینستاگرامیبود‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری‬ ‫گرداننــده یــک صفحــه اینســتاگرامی کــه‬ ‫تحــت عنــوان تبلیغــات و افزایــش فالــوور‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان می کرد‬ ‫‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬شــخصی بــا در دســت داشــتن‬ ‫مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه و‬ ‫از فــردی در فضــای مجــازی شــکایت داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی در ادامــه گفــت قصــد‬ ‫داشــتم از روش تبلیغــات در فضــای مجــازی‬ ‫بــه کســب و کار خــود رونــق بدهــم‪،‬در همیــن‬ ‫خصــوص در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫یــک صفحــه ای متناســب بــا کســب و کار خــود‬ ‫ایجــاد کــردم و بــا فــردی اشــنا شــدم کــه مدعــی‬ ‫بــود بــا تبلیغــات و افزایــش فالــوور بــا تعــداد‬ ‫بــاال خیلــی زود بــه هــدف خــود خواهــم رســید‪،‬‬ ‫بــدون تحقیقــات و اطــاع از هویــت ایــن فــرد‬ ‫مبلــغ ‪120‬میلیــون ریــال بــرای وی واریــز کــردم و‬ ‫بالفاصلــه پــس از واریــز وجــه دیگــر پاســخی از‬ ‫ایــن فــرد دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫تحقیقــات خــود را اغــاز کردنــد و پــس از انجــام‬ ‫اقدامــات تخصصــی و بکارگیــری امــور فنــی ضمــن‬ ‫شناســایی مجــرم در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫متوجــه شــدند ایــن فــرد بــا ترفنــد افزایــش فالــوور‬ ‫و تبلیغــات گســترده در صفحــات اینســتاگرامی‬ ‫مشــغول فعالیــت مجرمانــه و کالهبــرداری از‬ ‫کاربــران در فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا مشــخص شــدن هویــت ادمیــن‬ ‫صفحــه بــرای پلیــس و پــس از هماهنگــی‬ ‫قضایــی مجــرم در یکــی از مناطــق غــرب مشــهد‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتــا اســتان منتقــل شــد و‬ ‫بــا رویــت شــواهد غیــر قابــل انکارضمن اعتــراف به‬ ‫کالهبــرداری از چنــد شــهروند دیگر بــا ارزش ریالی‬ ‫حــدود چهارصــد میلیــون ریــال گفــت بــا راه اندازی‬ ‫یــک صفحــه اینســتاگرامی بــه بهانــه فــروش‬ ‫فالــوور و تبلیغــات اینســتاگرامی ســوژه هــای خــود‬ ‫را جــذب مــی کــردم و پــس از واریــز وجــه دیگــر‬ ‫پاســخگوی انهــا نبــودم‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا توصیــه کــرد‪ :‬قبــل از واریــز‬ ‫وجــه بــه حســاب افــراد در خصــوص هویــت اصلــی‬ ‫صاحــب پیــج ؛ اطالعــات کســب کــرده و بــا برقــراری‬ ‫تمــاس تلفنــی از جزئیــات ان مطلــع شــوید زیــرا‬ ‫افــراد ســودجو درفضــای ســایبراین فضــا را مکانــی‬ ‫مناســب جهــت انجــام اعمال مجرمانه خــود میدانند‬ ‫و از ســاده لوحــی برخــی از کاربــران بــرای رســیدن بــه‬ ‫مقاصــد مالــی نامشــروع خــود بهــره مــی برنــد‪.‬‬ ‫سرهنگ جواد جهانشیری از شهروندان خواست‪:‬‬ ‫از پرداخــت بیعانــه قبــل از تحویــل کاال یــا خدمــات‬ ‫خــودداری کننــد و در صــورت مشــاهده مــوارد‬ ‫مشــکوک‪ ،‬موضــوع را از طریــق شــماره تمــاس مرکز‬ ‫فوریــت هــای ســایبر ‪ 096380‬یــا ســایت پلیــس فتا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطات‬ ‫مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫رقیه رجبی‬ ‫نقش‬ ‫موقعیت شناسی زن‬ ‫و مرد در استحکام‬ ‫خانواده‏‬ ‫یکــی از اصولــی را کــه هــر انســانی بایــد بــه ان توجــه داشــته‬ ‫باشــد موقعیت شناســی اســت‪ .‬کشــاورزان در فصــل معینــی‬ ‫‏بــه کاشــتن گنــدم می پردازنــد‪ ،‬کاشــتن نهــال درخــت در زمــان‬ ‫خاصــی انجــام می گیــرد و هــر درختــی در هــر مــکان‏نمی تــوان‬ ‫کاشــت‪ ،‬هــر نهالــی شــرایط و امکانــات خاصــی را طلــب می کنــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫یکــی از اصولــی را کــه هــر انســانی بایــد بــه ان توجــه داشــته‬ ‫باشــد موقعیت شناســی اســت‪ .‬کشــاورزان در فصــل معینــی‏بــه‬ ‫کاشــتن گنــدم می پردازنــد‪ ،‬کاشــتن نهــال درخــت در زمان خاصی‬ ‫انجــام می گیــرد و هــر درختــی در هــر مــکان‏نمی تــوان کاشــت‪،‬‬ ‫هــر نهالــی شــرایط و امکانــات خاصــی را طلــب می کنــد‏‪.‬‬ ‫روی ایــن اصــل انجــام هــر کار و هــر برنامــه ای احتیــاج بــه‬ ‫زمــان معینــی و شــرایط خاصــی دارد‪ ،‬اگــر شــرایط الزم حاصــل‬ ‫‏باشــد می تــوان بــه انجــام ان کار اقــدام کــرد وگرنــه بــدون‬ ‫مطالعــه و دقــت اگــر بــه انجــام طــرح برنام ـه ای اقــدام کنیــم‬ ‫‏به احتمال زیــاد ان کار بــه پایــان نخواهــد رســید‏‪.‬‬ ‫ضمنــا ًبایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه انســان ها‬ ‫همیشه دارای حال و وضع ثابتی نیستند گاه غرق در سرور و‬ ‫‏نشــاط هســتند چنانچــه در فرصت هایــی هــم ملــول و دل تنگ‬ ‫و کوفتــه و کســل می باشــند‪ .‬حضــرت علــی (ع) در‏نهج البالغــه‬ ‫در فــرازی می فرمایــد‪ :‬بــرای قلــب هــر انســان حالــت اقبــال و‬ ‫ادبــاری اســت یعنــی انســان ها در مــواردی‏بانشــاط و انبســاط‬ ‫و ســرحال می باشــند چنانچــه در برخــی از زمان هــا گرفتــه و‬ ‫کســل و غمگیــن هســتند موقعیــت قبلــی‏را اقبــال و دومــی را‬ ‫ادبــار گوینــد‏‪.‬‬ ‫زن و شــوهر در محیــط خانوادگــی مشــورت های گوناگونــی‬ ‫دارنــد کــه دو عضــو اصلــی خانــواده محســوب می شــوند و در‬ ‫‏بســیاری از مــوارد خواســته ها و تقاضاهایــی از دیگــری دارد‪.‬‬ ‫روی ایــن اصــل هــم زن و مــرد در مــواردی از یکدیگــر انجــام‬ ‫‏امــوری را مطالبــه می نماینــد و این یــک واقعیــت کلــی اســت‬ ‫کــه در بیــن همــه خانواده هــا وجــود دارد‪ .‬خــواه ایــن خانــواده‬ ‫در‏روســتا یــا در شــهر باشــد خــواه فقیــر یــا غنــی باشــند باالخــره‬ ‫این گونــه دادوســتدها بیــن هــر مــرد و زنــی وجــود دارد‏‪.‬‬ ‫نکتــه دقیــق ایــن اســت کــه زن و مــرد هــر دو بایــد دقیــق‬ ‫بــوده پــس از احــراز موقعیت هــا و شــرایط الزمــه بــه انجــام‬ ‫‏درخواســت خــود اقــدام نماینــد تــا در انجــام ان موفــق باشــند‏‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت هــر مــرد و زنــی وقتــی از طــرف مقابــل خــود‬ ‫درخواســت و تقاضایــی داشــته باشــد و طــرف مقابــل از انجــام‬ ‫‏ان خــودداری نمایــد بــدون تردیــد بــه صفا و صمیمیــت خانواده‬ ‫لطمــه ای وارد می گــردد‏‪.‬‬ ‫نکت ـه ای کــه زن و مــرد در روابــط بــا یکدیگــر هرگــز نبایــد ان‬ ‫را فرامــوش کننــد ایــن اســت کــه زن و مــرد پــس از احــراز‬ ‫‏موقعیت هــای مناســب وقتــی می خواهنــد پیشــنهادی را طــرح‬ ‫کننــد ســعی کننــد به طــور دســتوری تقاضــای خــود را‏مطــرح‬ ‫نســازند بلکــه بــا الهــام از روانشناســی ســعی کننــد پیشــنهاد‬ ‫خــود را به طــور پیشــنهادی طــرح نماینــد‏‪.‬‬ ‫به طــور خالصــه ارتبــاط پیــدا کــردن هنر اســت و تا انســان هنرمند‬ ‫نباشــد نمی توانــد به خوبــی بــا دیگــران ارتباط برقرار‏ســازد‏‪.‬‬ ‫بــرای حفــظ اســتحکام خانــواده زن و مــرد موظــف هســتند‬ ‫کــه در ارتبــاط بــا یکدیگــر این گونــه ظرافت هــا را بــکار برنــد‬ ‫تــا‏صمیمیــت موجــود در خانــواده کمــاکان محفــوظ بمانــد و‬ ‫لطمــه ای بــر انــان وارد نگــردد‏‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬کتــاب تعــادل و اســتحکام خانــواده نویســنده مجیــد‬ ‫رشــید پــور‬ ‫تهیه کننده‪ :‬مشاور و مددکار کالنتری ‪ 11‬اسفراین‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪453‬‬ ‫پنج پیش بینی برای امنیت‬ ‫سایبری‬ ‫ســال ‪ 2021‬شــاهد برخــی از بزرگتریــن و تاثیرگذارتریــن‬ ‫حمــات ســایبری تــا بــه امــروز بــود‪ .‬رهبــران امنیــت ســایبری‬ ‫امســال بــا چالش هــای متعــددی روبــرو بوده انــد و احتمــاال ًدر‬ ‫ســال های اینــده بــا موانــع بی ســابقه ای مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬حوادث باج افزار دو برابر و حتی سه برابر خواهد شد‬ ‫شــرکت ها به جــای کار بــر روی اســتراتژی پشــتیبان گیری‬ ‫باج افــزار خــود‪ ،‬بایــد روی بهداشــت ســایبری خــود و اســتراتژی‬ ‫تشــخیص و پاســخ نقطــه پایانــی تمرکــز کننــد‪ .‬بــه جــای تمرکــز‬ ‫بــر عالئــم‪ ،‬شــرکت هــا بایــد روی علــل اصلــی تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫بــا افزایــش حمــات بــاج افــزار‪ ،‬شــرکت های بیشــتری بــرای‬ ‫بازیابــی داده هــای گران بهــا بــاج می پردازنــد‪ .‬پرداخــت بــاج‬ ‫فقــط یــک تصمیــم پولــی نیســت یــک معضــل اخالقــی نیــز‬ ‫اســت کــه در ان مالحظــات اخالقــی در مقابــل عملــی بــودن‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬در ســطح خــرد‪ ،‬شــرکت ها بــرای حملــه‬ ‫امــاده نیســتند و احتمــاال ً تجزیه وتحلیــل هزینــه را بــرای‬ ‫تصمیم گیــری در مــورد پرداخــت هزینــه انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬در ســطح کالن‪ ،‬شــرکت هایی کــه بــاج افــزار‬ ‫پرداخــت می کننــد‪ ،‬بــا تحریــک حمــات اینــده‪ ،‬مشــکل را‬ ‫تشــدید و تســریع می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬یک حمله ‪ OT‬خالص در افق قرار دارد‬ ‫بــا حرکــت روبه جلــو‪ ،‬زنجیره هــای تامیــن بیشــتری قربانــی‬ ‫حمــات بــاج افــزار خواهنــد شــد‪ .‬مهاجمــان همچنیــن‬ ‫به احتمال زیــاد ارائه دهنــدگان امنیــت مدیریت شــده و‬ ‫شــرکت های حقوقــی را هــدف قــرار خواهنــد داد و ان هــا را‬ ‫قــادر می ســازد تــا صدهــا مشــتری را کــه در ان خدمــات ارائــه‬ ‫می دهنــد موردحملــه قــرار دهنــد‪ .‬ســازمان ها به طــور مرتــب‬ ‫بــه فروشــندگان شــخص ثالــث بــرای تکمیــل تجــارت خــود‬ ‫متکــی هســتند‪.‬بااین حال‪ ،‬بســیاری از ان هــا سیاســت ها‬ ‫و شــیوه های امنیــت ســایبری یکســانی ندارنــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫ســایت های ‪ OT‬دارای مدیریــت شــخص ثالــث هســتند کــه‬ ‫به طــور منظــم تعمیــر و نگهداری را از طریق فناوری دسترســی‬ ‫از راه دور انجــام می دهنــد کــه باعــث ایجــاد ضعف هــای‬ ‫قابــل بهره بــرداری در زنجیــره عملیــات می شــود‪ .‬ازانجایی کــه‬ ‫زنجیره هــای تامیــن تولیــد به طــور فزاینده ای خودکار می شــوند‬ ‫و به شــدت بــه دسترســی از راه دور متکــی هســتند‪ ،‬رهبــران‬ ‫بایــد روی ایجــاد یــک اســتراتژی امنیــت ســایبری چندالیــه کــه‬ ‫منجــر بــه بهداشــت ســایبری می شــود‪ ،‬تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫ایمن ســازی دسترســی از راه دور بــا اجــرای روش هــا و‬ ‫فرایندهــای بهداشــت ســایبری خــوب یکــی از موثرتریــن‬ ‫راه هــا بــرای اطمینــان از ایــن اســت کــه ســازمان های تولیــدی‬ ‫می تواننــد از خــود در برابــر حمــات اینــده محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از تولیدکننــدگان بــه شــبکه های ‪ IT‬و ‪ OT‬خــود‬ ‫دسترســی ندارنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه نمی تواننــد نقــاط‬ ‫دسترســی از راه دور را کــه نیــاز بــه حفاظــت دارنــد شناســایی‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن شــکاف ها در دیــد اغلــب بــه یــک بــاور رایــج و‬ ‫درعین حــال نادرســت مربــوط می شــوند کــه ســرمایه گذاری‬ ‫در امنیــت ســایبری بســیار پرهزینــه اســت‪ ،‬عملیــات را مختــل‬ ‫می کنــد و به طــور بالقــوه می توانــد ارســال محصــول را در‬ ‫زنجیــره تامیــن بــه تاخیــر بینــدازد‪.‬‬ ‫‪.3‬اکوسیستم های پزشکی هدف اصلی خواهند بود‬ ‫ازانجایی کــه بیمــاری همه گیــر فشــار بــر مراقبت هــای‬ ‫بهداشــتی را افزایــش داد‪ ،‬مهاجمــان بالقــوه ارزش بــاج‬ ‫افــزار باالیــی را کــه سیســتم های مراقبت هــای بهداشــتی‬ ‫می تواننــد ارائــه دهنــد‪ ،‬شناســایی کردنــد‪ .‬ســازمان های‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی شــاهد افزایــش مــواد در حمــات‪ ،‬از‬ ‫بیمارســتان ها گرفتــه تــا مطب هــای پزشــک و بانک هــای خــون‬ ‫بوده انــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بعیــد اســت کــه ایــن حمــات بــر روی‬ ‫سیســتم ها یــا دســتگاه های پزشــکی واقعــی انجــام شــود‪ .‬در‬ ‫عــوض‪ ،‬مهاجمــان تمایــل دارنــد سیســتم های صورت حســاب‬ ‫بیمارســتان‪ ،‬ســوابق بیمــار و ‪ ERP‬را هــدف قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــرای محافظــت از سیســتم های اســیب پذیر فنــاوری‬ ‫اطالعــات‪ ،‬ســازمان های مراقبت هــای بهداشــتی بایــد یــک‬ ‫راه حــل قــوی بــرای مدیریــت به کارگیرنــد کــه بتوانــد از احــراز‬ ‫هویــت چندعاملــی پشــتیبانی کنــد‪ ،‬شبکه شــان را بــرای‬ ‫کاهــش فرصت هــای گســترش پــس از نقــض‪ ،‬تقســیم بندی‬ ‫کنــد و در راس حفــظ سیســتم های کلیــدی قــرار گیــرد و‬ ‫اســیب پذیری ها را در صــورت نیــاز اصــاح می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬کار ترکیبی امنیت سازمان ها را بیشتر کاهش می دهد‬ ‫بــا اتخــاذ رویکــرد ترکیبــی توســط بیشــتر شــرکت ها‪،‬‬ ‫امنیــت فنــی افزایــش می یابــد درحالی کــه امنیــت‬ ‫شــخصی کاهــش می یابــد‪ .‬ازانجایی کــه کارمنــدان از‬ ‫راه دور کار می کننــد‪ ،‬روابــط کارمنــد ‪ /‬کارفرمــا در حــال‬ ‫تبدیل شــدن بــه معامــات و عــاری از اعتمــاد اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ممکــن اســت باعــث ضعیف تــر شــدن پذیــرش کارکنــان‬ ‫در برنامه هــای اموزشــی امنیــت داخلــی شــود‪ ،‬زیــرا‬ ‫کارمنــدان در کمــک بــه ایمن ســازی سازمانشــان فاقــد‬ ‫مالکیــت و مســئولیت شــخصی هســتند‪ .‬ایــن بــاور رایــج‬ ‫کــه دولت هــا بایــد مســئولیت اصلــی حفاظــت از داده هــا‬ ‫را بــر عهــده بگیرنــد و فقــدان وفــاداری بــه شــرکت تاثیــر‬ ‫منفــی بــر مســائل حریــم خصوصــی موجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ CISO .5‬چالش های جدیدی را به همراه خواهد داشت‬ ‫فــردی کــه در ســال ‪ 2022‬بــه ســمت معــاون‬ ‫‪ CISO‬انتخــاب می شــود‪ ،‬بایــد تمــام مهارت هــا و‬ ‫صالحیت هــای موردنیــاز را درک کنــد‪ .‬حوزه هایــی کــه‬ ‫معمــوال ً توســط ‪ CISO‬نظــارت می شــوند ‪ -‬از عملیــات‬ ‫امنیتــی و مدیریــت هویــت گرفتــه تــا ریســک و حاکمیــت‬ ‫و مســائل نظارتــی و انطبــاق ‪ -‬کــه اکنــون بــا طیــف‬ ‫وســیع تری از مســئولیت ها همــراه شــده اند‪.‬‬ صفحه 7 ‫مراقب جبهه والیت باشیم‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -453‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 28‬جمادی االول ‪- 1443‬شماره ‪-453‬‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬دی ‪ 2- 1400‬ژانویه ‪28-- 2022‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫مکتــب حــاج قاســم بــه مــا مــی امــوزد کــه مراقــب جبهــه والیــت ســتیز و‬ ‫والیــت گریــز باشــیم ‪.‬جبهــه والیــت گریــزی کــه هیچــگاه در اندیشــه هزینــه‬ ‫کــردن خودبــرای نظــام مقــدس اســامی نبودنــد حــاج قاســم سیاســت بــازان‬ ‫قــدرت طلبــی کــه بدنبــال کرســی هــای سیاســی اشــغال و قبضــه نمــودن‬ ‫مناصــب حکومتــی بــه هــر قیمــت و تضعیــف رهبــری در نهایــت برانــدازی‬ ‫حکومــت اســام بودنــد وبــا کوچکتریــن بهانــه جَــوی متشــنّج و نامطلــوب‬ ‫سیاســی ایجــاد کــرده و از ان بهــره بــرداری مــی نمودنــد وبــه دنبــال گســترش‬ ‫حــوزه قــدرت سیاســی خــود بودنــد را جبهــه ضــد والیــت معرفــی مــی کــرد ‪.‬‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روایت تاریخ‬ ‫عملیات محمد رسول الله(ص)‬ ‫عملیات محمد رسول الله (ص) در تاریخ ‪ 60 /10/ 12‬در مناطق عملیاتی مریوان‪،‬‬ ‫نوســود و پــاوه و در ارتفاعــات مــرزی معــروف بــه «تخت اورامانات» انجام شــد‪.‬‬ ‫انســداد داالن هــای ورودی عناصــر ضدانقــاب‪ ،‬پاکســازی و تامیــن امنیــت‬ ‫شــهرهای مــرزی در منطقــه اورامانــات‪ ،‬تصــرف چندیــن ارتفــاع و روســتای‬ ‫منطقــه و تصــرف شــهر طویلــه عــراق از اهــداف ایــن عملیــات بــود‪.‬‬ ‫رزمنــدگان اســام متشــکل از ‪ 4‬گــردان ســپاه ویــک گــردان ارتــش ‪،‬از دو محــور‬ ‫مریــوان و پــاوه وارد عمــل شــدند‪ .‬محــور مریــوان‪ -‬بــه فرماندهــی حــاج احمــد‬ ‫متوســلیان ماموریــت داشــت تــا ضمــن ازادســازی ارتفاعــات شــنگادور‪ ،‬توالــی‬ ‫(پنــج قلــه)‪ ،‬دره تاریــک‪ ،‬جانبــازان و ملقــه پشــقله‪ ،‬شــهر طویلــه را تصــرف و‬ ‫تامیــن کنــد‪ .‬محــور پــاوه ‪ -‬بــه فرماندهــی حــاج محمــد ابراهیــم همــت ‪ -‬نیــز‬ ‫ماموریــت پاکســازی شــهر نوســود‪ ،‬ارتفاعــات کل هــرات‪ ،‬ســرنی‪ ،‬شوشــمی و‬ ‫تعــدادی از روســتاهای منطقــه از وجــود دشــمن (عناصر ضدانقــاب و نیروهای‬ ‫عراقــی) و ورود بــه شــهر طویلــه را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫شــرح عملیــات ‪ :‬درتاریــخ ‪ 60 /10/ 12‬رزمنــدگان پــس از اقامــه نمــاز مغــرب‬ ‫و عشــا بــه اهدافتعییــن شــده حرکــت کردنــد و پــس از چندیــن ســاعت‬ ‫کوهپیمایــی‪ ،‬عملیــات در بامــداد روز بعــد بــا رمــز مبــارک «الاله اال اللــه‪،‬‬ ‫محمــد رســول اللــه(ص)» اغــاز شــد‪ .‬در محــور پــاوه‪ ،‬نیروهایــی کــه از معبــر‬ ‫«وزلــی» وارد عمــل شــده بودنــد در حیــن عبــور از کنــار شــهر نوســود ‪ -‬جهــت‬ ‫عزیمــت بــه ارتفــاع ســرنی ‪ -‬بــا عناصــر ضدانقــاب درگیــر شــدند و در نتیجــه‬ ‫تعــدادی از ضدانقالبیــون کشــته و تعــدادی نیــز اســیر شــدند‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬اگرچــه ایــن نیروهــا بــه رغــم هوشــیاری دشــمن توانســتند هــدف‬ ‫خــود را تامیــن کننــد‪ ،‬لیکــن فشــارهای دشــمن موجــب شــد ارتفــاع مذکــور‬ ‫چندیــن بــار دســت بــه دســت شــود‪ .‬نیروهــای محــور ملقــه پشــقله و جانبــازان‬ ‫نیــز موفــق شــدند هــدف خــود را بــه ســرعت تصــرف و وارد شــهر طویلــه عــراق‬ ‫شــوند‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬عــدم ســقوط ارتفــاع «کل هــرات» و حضــور دشــمن روی‬ ‫ان موجــب شــد تــا بــه رغــم موفقیــت نیروهــای خــودی در طرفیــن ایــن قلــه‬ ‫مشــکالت جــدی در تامیــن و تــدارک نیروهــای خــودی ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر در بعدازظهــر نخســتین روز عملیــات دســتور داده شــد‬ ‫نیروهــا بــه مواضــع قبلــی بازگردنــد‪ .‬در محــور مریــوان‪ ،‬نیروهــای خــودی‬ ‫قبــل از رســیدن بــه پــای اهــداف بــا تیرانــدازی و درگیــری دشــمن مواجــه‬ ‫شــدند‪ .‬در معبــر شــنگادور‪ ،‬چهــار قلــه از پنــج قلــه ایــن ارتفــاع بــه تصــرف‬ ‫درامــد‪ ،‬ولــی دشــمن بــا اســتقرار روی قلــه پنجــم تــدارک و پشــتیبانی‬ ‫نیروهــای خــودی را مختــل کــرده بــود‪ .‬نیروهــای معبــر «دره تاریــک» نیــز کــه‬ ‫بــا درگیــری زود هنــگام مواجــه شــده بودنــد‪ ،‬بــه دلیــل تســلط و در نتیجــه‬ ‫دیــد و تیــر دشــمن زمینگیــر شــدند‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬دشــمن بــا به کارگیــری نیروهــای احتیــاط منطقــه از جملــه انتقــال‬ ‫ســه گــردان از پنجویــن و بااســتفاده از نیروهــای گارد ریاســت جمهــوری پاتــک‬ ‫خــود را از بعدازظهــر روز اول عملیــات اغــاز کــرد‪ .‬اگرچــه دشــمن در این پاتک ها‬ ‫متحمــل خســارات ســنگینی شــد لیکــن کمبــود تــوان خــودی و عــدم جایگزیــن‬ ‫شــدن نیروهــای تــازه نفــس ادامــه عملیــات را غیرممکــن ســاخته بــود‪.‬‬ ‫لــذا حــدود ســاعت ‪ 16‬دســتور عقب نشــینی صــادر شــد‪ .‬حــدود ‪1000‬‬ ‫کشــته ‪ 4500‬مجــروح ‪ 191‬نفــر اســیر‪ ،‬انهدام‪15‬قبضــه تــوپ ‪،‬شــش قبضــه‬ ‫خمپاره انــداز‪ ،‬یــک قبضــه تــوپ ‪ 106‬میلیمتــری و چندیــن دســتگاه خــودرو‬ ‫ســنگین از خســارات دشــمن بعثــی در ایــن عملیــات بــود‪.‬‬ ‫محمد دیلم کتولی ‪ -‬فعال رسانه‬ ‫مکتب حاج قاسم‬ ‫ســردار واالمقام ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی ‪ ،‬به عنوان‬ ‫نمــاد ارزش هــای اســام عزیــز ‪ ،‬انقــاب اســامی ‪ ،‬کشــور عزیــز‬ ‫تجســم عینــی ایــن ارزش هــا بــود ‪.‬‬ ‫ایــران‬ ‫ّ‬ ‫ارزش هایــی کــه ایــن ائیــن پیشــرو ‪ ،‬ایــن نهضت اســامی و این‬ ‫کشــور همیشــه ســربلند را الگوی جهانیان ســاخت‪.‬این ارزش ها‬ ‫دارای چنــان « قــدرت نـَـرم » و ســاخت بــی نظیــری هســتند کــه‬ ‫بــی اغــراق قــدرت اداره جهــان را دارنــد ‪.‬در بیانیــه گام دوم انقالب‬ ‫هــم از ایــن شــاخص هــا بــه عنــوان « پیشــران تمــدن نویــن‬ ‫اســامی» نــام بــرده شــده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون در ســالگرد ایــن« ســردار دلهــا»و « شــهید زنــده پیــروز»‬ ‫ســه ویژگــی مهــم ایــن مکتــب را مــرور مــی کنیــم ‪:‬‬ ‫والیت مداری ‪:‬‬ ‫« شــهید ســلیمانی»به عنــوان« تربیــت یافتــه اســام و مکتب‬ ‫امــام خمینــی(ره) » بــه غایــت والیتمــدار بــود و بــه رهبــر و‬ ‫مُقتــدای خویــش عشــق می ­ورزید‪.‬نــگاه او بــه عنــوان یــک‬ ‫افســر رشــید لشــکر اســام بــه ولی­ امــر مســلمین و فرماندهــی‬ ‫معظــم کل قــوا تنهــا از حیــث رعایــت سلســله مراتــب نظامــی‬ ‫نبــود بلکــه نگاهــی بــس فراتــر داشــت و از جنبــه اعتقــادی بدین­‬ ‫امــر می ­نگریســت ســخن او‪ ،‬نوشــته او‪ ،‬نــگاه او ‪ ،‬تصمیمــات‪،‬‬ ‫فعّالیت هــا و اعمــال او همــه و همــه تعقیب کننــده خط والیت‬ ‫بود‪.‬بی­ جهــت نیســت کــه عبــارت «مالــک اشــتر والیــت» در‬ ‫وصــف او بــه کار بــرده می شــود‪.‬‬ ‫حــاج قاســم در رفتــار و عمــل خــود اموختــه بــود کــه تنهــا‬ ‫ححّبــت سیاســی الهــی والیــت مــداری اســت وبــا تمــام تــوان‬ ‫در ایــن راه کوشــید و حماســه هــا افریــد واز چهره هــای در‬ ‫خشــان تاریــخ معاصــر شــد و بــا مجاهــدت خویــش بــرای‬ ‫جامعــه اینــده الگوئــی ســعادت افریــن شــد کــه ایــن روحیــه‬ ‫والیت مــداری ازبارزتریــن مولفــه مکتــب شــهید سلیمانی‪  ‬اســت‬ ‫مواضــع ش ـف ّاف و صریــح سیاســی حــاج قاســم کــه برخواســته‬ ‫از معرفــت ایمانــی و رفتــار تقوائــی و حرکــت بــر صــراط والیــت‬ ‫مــداری بــود او را فریادگــر ِ رســای بصیــرت و افشــای فتنــه و کــوه‬ ‫اســتوار والیت مــداری مبــدل ســاخت‪.‬‬ ‫عــدم توجّــه بــه دنیــا گرائــی و تــاش و کوشــش صادقانــه و بــا‬ ‫اخــاص از وی چهــره ای ممتــاز در جهــان اســام ســاخته اســت‬ ‫گرچــه بــه جهــت حمایــت قاطــع از والیــت ‪ ،‬بارهــا مــورد تعــرّض‬ ‫قــرار گرفــت و هیــچ گاه گرفتــار دام فریــب مــوج هــای فتنــه‬ ‫سیاســی نشــد و همــواره برمــدار والیــت حرکــت کــرد و در ایــن راه‬ ‫اســتوار و ثابــت قــدم مانــد‪.‬‬ ‫حــاج قاســم در تمــام بحران هــا در خدمــت جبهــه والیــت بــود و‬ ‫در مقابــل جبهــه والیــت ســتیز بــا گفتــار هدایــت زا و بصیــرت افزا‬ ‫و عملکــرد شــجاعانه از حریــم والیــت دفــاع نمــود ودر دام فریــب‬ ‫تطمیــع و تهدیــد قــرار نگرفــت و هرگــز گرفتــار نفــاق سیاســی‬ ‫نگردیــد وبــا داشــتن روح والیتمــداری هیــچ گاه گرفتــار دام فریــب‬ ‫تهاجــم سیاســی جبهــه ضــد والیــت نگشــت‪.‬‬ ‫حــاج قاســم در حمایــت و بصیــرت افزائــی و هدایــت افزائــی‬ ‫مردم در اصل والیتمداری پیشــگام بود و در تمامی صحنه های‬ ‫بحرانــی و سرنوشــت ســاز نظــام در کنــار والیــت وکار روشــنگری و‬ ‫افشــای ماهیــت مخالفــان والیــت و بصیــرت زائــی را بــه عهــده‬ ‫داشــت ودر دفــاع والیــت یــک «رزمنــده خســتگی ناپذیــر» بــود و‬ ‫موجــب نهادینــه شــدن روح والیتمــداری بــود و نــام وی در دیــوان‬ ‫عـزّت والیتمــداری ثبــت اســت و محتوای وصیتنامــه او گویای اوج‬ ‫والیتمــداری اوســت‪.‬‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی در والیتمــداری و انجــام وظیفــه محولــه‬ ‫وهزینــه کــردن خــود بــرای نظــام از افــراد کــم نظیــر تاریــخ معاصــر‬ ‫مــی باشــد کــه در صحنــه هــای ســخت حکومتــی جهبــه والیتمدار‬ ‫را تنهــا نگذاشــت وهیــچ گاه فریــب بــازی گرایــان سیاســت ضــد‬ ‫والیــت نگشــت وپیشــگام در عرصــه مقاومــت و مجاهــدت‬ ‫بود حــاج قاســم بــه جهــت تربیــت والیــی هیــچ وقــت خــود را‬ ‫فــردی ممتــاز احســاس نمــی کــرد اخــاق تواضع وســادگی والتزام‬ ‫عملــی بــه اســام و والیــت از ویژگــی هــای ان فدائــی والیــت بوده‬ ‫و در عیــن ســاده زیســتی دارای بینــش سیاســی و کامــا بــر مــدار‬ ‫والیتمــداری زندگــی کــرد ‪.‬‬ ‫تعبّد و معنویت ‪:‬‬ ‫بــدون تردیــد موفقیــت انقــاب اســامی از اغــاز پیدایــش‪ ،‬در‬ ‫تمســک بــه قــران و اهلبیــت قــرار‬ ‫عنصــر ایمــان و معنویــت و در‬ ‫ّ‬ ‫دارد و بــدون تردیــد در مرحلــه بقــا و حفــظ دســتاوردهای ان نیــز‬ ‫بایــد اینگونــه باشــد‪.‬‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی در منظومــه ای قــرار داشــت کــه‬ ‫مراتــب قُــرب معنــوی را یکــی پــس از دیگــری ســپری کــرد و‬ ‫معنویــت اش برخاســته از شــناخت و معرفــت اســام‪ ،‬قــران‬ ‫و حــب اهلبیــت عصمــت و طهــارت‪ ،‬اخــاص و حرکــت در‬ ‫صــراط مســتقیم‪ ،‬عبــادت‪ ،‬جهــاد در راه خــدا‪ ،‬ایثار و … اســت‪.‬‬ ‫دســتاورد چنیــن معنویتــی او را در زمــره انســانهایی صالــح‪،‬‬ ‫مومــن‪ ،‬بــا تقــوا‪ ،‬شــجاع‪ ،‬مقــاوم ‪ ،‬دشــمن شــناس‪ ،‬مجاهــد‬ ‫فــی ســبیل اللــه قــرار داد کــه بــدون شــک از زمــره اولیــای الهی‬ ‫و بنــدگان مخلــص خــدا اســت‪.‬‬ ‫نقــش مســئله معنویــت از ایــن جهــت ضــروری و مهــم اســت‬ ‫کــه معنویــت کلیــد اصلــی ارتقــاء و صعــود ســردار ســلیمانی بــه‬ ‫مراتــب عالــی انســانی اســت و معنویــت جــز بــا تَــرک معصیــت‬ ‫حاصــل نمی شــود و تقویــت ان بــا دو عبــادت مهــم فکــر و ذکــر‬ ‫حاصــل مــی شــود‪ ،‬او در مرتبــه فکــر و اندیشــه جــز بــه خــدا و‬ ‫انجــام وظایــف خــود نمــی اندیشــید‪ ،‬در روایــات اســامی امــده‬ ‫اســت کــه تفکــر بهتــر از هفتــاد ســال عبــادت اســت‪ ،‬تفکّــر‬ ‫ســالک را در مســیر اطاعــت قــرار میدهــد و ســالک ظاهــر و‬ ‫باطــن خــود را مطابــق بــا خواســت موالیــش قــرار می دهــد و‬ ‫ذکــر و دعــا و عبــادت را بالــی در کنــار بــال تفکــر‪ ،‬وســیله عــروج‬ ‫و تقــرب بــه خــدای ســبحان قــرار میدهــد‪ ،‬تــا بــه مقــام عبــد‬ ‫خــدا و « بندگــی» نایــل شــود‪ ،‬بندگــی خــدا عالی تریــن مقــام‬ ‫در ســیر و ســلوک اســت کــه بــا انقطــاع انســان از تعلقــات و‬ ‫وابســتگی ها بــه دســت مــی ایــد و ســالک بــا وصــول بــه ان زندگی‬ ‫و جوانــی و مــال و منــال دنیــا و … را در مســیر خــدا قــرار میدهــد‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی ابتدا در عرصه جهاد اکبر بر خویشــتن خویش‬ ‫و بــر نفــس ا َمّــاره مســلط شــد و عنــان وجــودی خــود را در دســت‬ ‫خــدای رحمــان ســپرد و ســپس در عرصــه جهــاد اصغــر و مبــارزه با‬ ‫ظلــم و طغیــان وارد عرصــه نبــرد بــا دشــمنان و متجــاوزان بــه دین‬ ‫و کشــور شــد و در همــه عمــر بابرکــت خــود خط معنویــت را حفظ‬ ‫کــرده و در کنــار مبــارزه بــا نفــس و جهاد اکبر با دشــمنان اســام و‬ ‫انقــاب اســامی جنــگ کــرد و پیــروزی هــای بزرگــی هــم در دوران‬ ‫دفــاع مقــدس و هــم درمبــارزه بــا داعــش و اربابــان مســتکبر انهــا‬ ‫بــه دســت اورد بــدون شــک در اثــر فرماندهــی و تــاش هــای او‬ ‫بــود کــه ســیطره داعــش بــر ســرزمین هــای اســامی از بیــن رفــت‬ ‫و نقشــه اســتکبار جهانــی نقــش براب شــد‪.‬‬ ‫بــا بررســی مختصــر زندگــی ســردار ســلیمانی روشــن می شــود‬ ‫کــه او از اغــاز جوانــی همــه چیــز و حتــی جنــگ و صحنــه نبــرد را‬ ‫در راســتای بندگــی و عبودیــت قــرار داده اســت و در عیــن حــال‬ ‫میــدان زندگــی عــادی نیــز بــرای او میــدان معنویــت بــوده و در یک‬ ‫کالم او همــان چیــزی را مــی پســندید کـــه معشــوق و محبــوب او‬ ‫پســند می کــرد‪.‬‬ ‫از اینرو برای او جبهه جنگ و جبهه کمک رسانی برای محرومان‬ ‫و مصدومــان و نیــز زندگــی عــادی تفاوتــی نــدارد‪ ،‬و انچــه مهــم و‬ ‫اساســی اســت انجام «وظیفه بندگی و تقرّب الی الل ّه» اســـت‪.‬‬ ‫و این مســاله روح و عنصر اصلی و شــاخصه اساســی کارهای او‬ ‫در طــول عمــر باعــزت و پــر ثمــر او بــود‪ .‬ســردار ســلیمانی هــر جــا‬ ‫حضــور داشــت باقــول وفعــل خوددرتزریــق و توســعه معنویــت و‬ ‫اینکه برای خدا باید کار کرد را سرلوحه خود قرار می داد و براین‬ ‫اســاس نیروهــای تحــت امرخــود رامعنــوی والهــی بــار مــی اورد‬ ‫« شــهید ســلیمانی » عــاوه بــر انجــام واجبــات عبــادی بــه‬ ‫مســتحبّات نیــز توجّــه ویژه­ ای داشــت‪ .‬از هر فرصتی بــرای تالوت‬ ‫ایــات قــران و دعــا و مناجــات بهــره می­ جســت‪ .‬مقیّــد بــه تهجّــد‬ ‫و نمــاز شــب بــود ‪ .‬گریه­ هــا و راز و نیازهــای او در دل شــب بــه‬ ‫روشــنی تصویــری از یــک عــارف واصــل بــه دســت می ­دهــد عرفان‬ ‫و حماســه هرچنــد دو رفتــار متفاوت می­ باشــند امــا وقتی عرفان‪،‬‬ ‫وصــول بــه حقیقــت از طریــق شــریعت و حماســه از جنــس‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫ل اللّــه» باشــد جان­مایــه ان هــا یکــی مـ ­‬ ‫«جهــاد فــی­ســبی ­‬ ‫بــا ایــن جهــاد اکبــر و خودســازی بــی نظیــر مســتحق دریافــت‬ ‫لقب«ذخیــره ی ارزشــمند در دیــوان عــدل الهــی»از ســوی امــام‬ ‫خامنــه ای گردیــد ‪.‬‬ ‫بــه یــاد بیاوریــم دوران دفــاع مقــدس را کــه رزمنــدگان عزیــز مــا‬ ‫در اوج داشــتن روحیه جنگندگی و سلحشــوری و رزم و ســتیز با‬ ‫دشــمنان‪ ،‬ســنگرهای خویــش را بــه نیایش­ــگاه­ هایی بــس نورانــی‬ ‫و معنــوی تبدیــل نمــوده بودنــد کــه در ان عاشــقانه بــه ذکــر و دعــا‬ ‫و مناجــات و راز و نیــاز بــا حضــرت حــق جــل و علــی می­ پرداختنــد‬ ‫گویــی انــان عرفایــی بودنــد کــه در طریــق ســیر و ســلوک معنــوی‪،‬‬ ‫منــزل بــه منــزل ر ­ه­پیموده­انــد‪.‬‬ ‫«حاج قاسم » از جنس همان بچه­ ها بود‪.‬‬ ‫اخالص در مکتب شهید سلیمانی ‪:‬‬ ‫اخــاص یکــی از خصلت هــای برجســته شــهید ســلیمانی‬ ‫بــود‪ .‬مقــام معظــم رهبری«ســردار دلها» را بــا ایــن خصیصــه‬ ‫معرفــی می کننــد‪.‬‬ ‫« ان شــهید واالمقــام همچنیــن اهــل معنویــت‪ ،‬اخــاص و‬ ‫اخــرت بــود و هی ـچ گاه اهــل تظاهــر نبــود »‬ ‫اخــاص قطــب نمــای انســان در مســیر حرکــت بــه ســوی خدا و‬ ‫باعــث برکــت در زندگــی و اعمال اســت‪.‬‬ ‫ناَ ْ‬ ‫عـد َ‬ ‫حضــرت زهرا«ســام اللــه علیها»می فرمایند‪«:‬مَـ ْ‬ ‫ص َ‬ ‫ـص عِبَادَت ِـه ِ اَهْب َـط َ الل َّـ ُه عَــز َّ و َ جَـل َّ ل َـ ُه اَف ْ َ‬ ‫اِلَــی الل َّـه ِ خ َالـِ َ‬ ‫ضـلَ‬ ‫صلَحَتِه‏»‬ ‫مَ ْ‬ ‫کســی کــه عبــادت پــاک وخالــص خــودرا بــه باالبفرســتد‪،‬‬ ‫خداونــد عزیــز وجلیل‪،‬بهتریــن مصالحــش را بــر او نــازل‬ ‫می گردانــد‪.‬‬ ‫اخالص دو سطح دارد‪.‬‬ ‫الف‪ .‬اخالص در عقیده و باور؛‬ ‫یعنی در باورمان شک و تردید نکنیم‪.‬‬ ‫وصیــت نامــه شــهید ســلیمانی بــه ویــژه فقره هــای اول ایــن‬ ‫اخــاص را حکایــت می کنــد‪.‬‬ ‫ان محمدا ًرســول الل ّه و اشــهد‬ ‫«اشــهد ان الاله الّ الله و اشــهد ّ‬ ‫ان امیرالمومنیــن علــی بــن ابیطالــب و اوالده المعصومیــن اثنــی‬ ‫ّ‬ ‫عشــر ائمتنــا و معصومیننا حجــج الل ّه‪.‬‬ ‫شــهادت می دهــم کــه قیامــت حــق اســت‪ .‬قــران حــق اســت‪.‬‬ ‫بهشــت و جهنـّـم حــق اســت‪ .‬ســوال و جــواب حــق اســت‪ .‬معــاد‪،‬‬ ‫عــدل‪ ،‬امامــت‪ ،‬نبـوّت حــق اســت»‬ ‫ب‪ .‬اخالص در رفتار و عملکردها‪:‬‬ ‫نمونه هــای عینــی خلــوص «ســردار دل هــا » بســیار‬ ‫زیــاد اســت‪ .‬چنــد نمونــه زیــر مشــتی از خــروار اســت‪:‬‬ ‫ســردار حجــازی‪ :‬ســردار ســلیمانی اصــا ً حــق ماموریــت‬ ‫نمی گرفــت‪ ،‬شــاید حــاال بعضــی از دوســتان هــم هســتند کــه‬ ‫چنیــن اعتقــادی دارنــد و می گوینــد بگــذار ایــن عمــل خالــص بــرای‬ ‫خــدا باشــد و شــائبه دیگــری داخــل ان نباشــد‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد‪ :‬هــر وقــت در جلسـه ای کــه‬ ‫ما غالبا ًبا همین مســئولین مختلف که ارتباط با کار او داشــتند‬ ‫ـمی معمولــی‪ -‬حــاج قاســم یــک گوشـه ای‬ ‫داشــتیم ‪-‬جلســات رسـ ِ‬ ‫می نشســت کــه اصــا ً دیــده نمیشــد‪.‬ادم گاهــی اوقــات مــی‬ ‫خواســت بدانــد یــا استشــهاد کنــد‪ ،‬بایــد می گشــت تــا او را پیــدا‬ ‫می کرد‪،‬خــودش را جلــوی چشــم قــرار نمـی داد تظاهــر نمی کــرد‪.‬‬ ‫در مصاحبــه رســانه ای دربــاره جنــگ ‪ ۳۳‬روزه‪ ،‬ســردار‬ ‫ســلیمانی تقریبــا بیشــتر روز هــای جنــگ را در بیــروت درکنــار‬ ‫ســید حســن نصــر اللّــه و عمــاد بودنــد جلســات ســه نفــره‬ ‫داشــتند‪ .‬یکــی از نــکات مهــم مصاحبــه‪ ،‬انتســاب همــه‬ ‫موفقیت هــا و طرح هــا بــه ســیّد مقاومــت و عمــاد مغنیــه‬ ‫بود‪ .‬شــهید ســلیمانی از نقش خود هیچ حرفی نزد‪                 .‬‬ ‫« این مرد بزرگ و مخلص»به شدت‬ ‫از ریاو خودنمایی پرهیز می­ کرد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن یادداشــت ویژگــی « عبودیــت و اخــاص» ایــن‬ ‫« شــهید زنــده پیــروز» را در قالــب شــیرین « شــعر پارســی»‬ ‫ارائــه مــی کنــم ‪ .‬انشــاءالل ّه از شــفاعت و دســتگیری ایــن « مــرد‬ ‫مخلــص و عبــد خالــص خــدا » بهــره منــد باشــیم ‪.‬‬ ‫هر که با تقوی و ایمان ‪ ،‬شد قرین‬ ‫چون علی گردد ‪ ،‬سوی خلد برین‬ ‫در عبادت هر که ‪ ،‬با اخالص شد‬ ‫الجرم الگوی خیر النّاس شد‬ ‫هست تقوی ‪ ،‬جلوه ای از لطف حق‬ ‫مرد با تقواست ‪ ،‬تصویری ز حق‬ ‫هرکه مانوس است ‪ ،‬با قران و دین‬ ‫می رٓهاند نفس را ‪ ،‬از بند کین‬ ‫حاج قاسم ‪ ،‬با تهجًد زنده بود‬ ‫در تمام عُمر خود ‪ ،‬یک بنده بود‬ ‫سیمَایش ‪ ،‬نشان بندگی است‬ ‫او که ِ‬ ‫ذات پاکش ‪ ،‬از نمایش ها بٓری است‬ ‫از جوانی بود تمرین اش چنین‬ ‫ٓعبد بودست او و ایمانش یقین‬ ‫حین جنگ و رزم و پشت خاکریز‬ ‫بود تکلیفش ‪ ،‬رضای ان عزیز‬ ‫حاج قاسم با مناجات و دُعا‬ ‫روز و شب مانوس بود و مبتال‬ ‫عارف واصل ‪ ،‬نیاز و راز داشت‬ ‫از زمان جنگ ‪ ،‬چشم باز داشت‬ ‫غرق در سیر و سلوکی ناب بود‬ ‫او برای وصل خود ‪ ،‬بی تاب بود‬ ‫هرکه می شد لحظه ای ‪ ،‬با او قرین‬ ‫خوب می فهمید ‪ ،‬اخالص و یقین‬ ‫یوسف الل ّهی و صدها یار او‬ ‫ریزه خوار ‪ ،‬مکتب پُر بار او‬ ‫خاطراتی داشت ‪ ،‬شیرین از نماز‬ ‫جان او لبریز اعجاز نیاز‬ ‫عشق و عرفان ‪ ،‬بال های او شدند‬ ‫در جهادش ‪ ،‬تکیه گاه او شدند‬ ‫اینچنین این مرد سالک ‪ ،‬پاک رفت‬ ‫با دو بالش ‪ ،‬انسوی افالک رفت‬ ‫مزد این اخالص او شد ‪ ،‬انچه شد‬ ‫نام او جاوید ماند ‪ ،‬و زنده شد‬ ‫انچه در تشییع او مشهود بود‬ ‫اجر اشک و اه ان معبود بود‬ ‫گفت قران‪ « :‬مشتری تان ذات اوست‬ ‫جانتان جنس و خریدارش هم اوست »‬ ‫هرکه در این کاسبی ‪ ،‬از خود گذشت‬ ‫چون سلیمانی ‪ ،‬ز جان خود گذشت‬ ‫جنّت و رضوان حق ‪ ،‬شد جای او‬ ‫بال جبریل امین ‪ ،‬در پای او‬ ‫در بهشت عَدن ‪ ،‬جاوید است او‬ ‫با شهیدان ‪ ،‬غرق توحید است او‬ ‫شرح عرفانش ‪ ،‬به یک ایه بگو‬ ‫« راضی از او حق و هم راضیه او »‬ ‫« مزد اخالص و سجود و بندگی‬ ‫هست در نزد خدا ‪ ،‬یک زندگی »‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!