روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 447 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 447

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 447

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 447

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‪ 4 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/25 -‬دسامبر‪ /20 -2021/-‬جمالی االول ‪ -1443/‬شماره‪447‬‬ ‫پیش بینی رشد هفت‬ ‫درصدی اقتصادی‬ ‫امواج موبایل مضر است‬ ‫یا خطر ناک یا بی خطر ؟‬ ‫«فواید ویژگی های مکتب شهید‬ ‫سلیمانی برای گام دوم انقالب »‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫کلبه های شناور فصل جدیدی از گردشگری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در گذشــته روشــی در برخــی مناطــق ســاحلی میانکالــه رواج داشــت‬ ‫کــه در ان شــکارچیان بــا ریختــن ســم رقیــق شــده شــالی مبــادرت بــه‬ ‫شــکار پرنــدگان مــی کردنــد و مــن احتمــال مــی دهــم کــه تکــرار این کار‬ ‫باعــث مــرگ و میــر پرنــدگان مهاجــر خلیــج گــرگان شــده باشــد ‪.‬‬ ‫ایجاد گذر فرهنگی‬ ‫در بجنورد‬ ‫خلیج گرگان نگران تر‬ ‫از هرروز دیگر‬ ‫‪4‬‬ ‫دستگیری سارق سابقه‬ ‫دار با ‪ 20‬فقره سرقت‬ ‫‪5‬‬ ‫رابطه سالمتی‬ ‫بااسترس‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۲‬گام کلیدی برای توسعه‬ ‫افزایش کیفیت اینترنت‬ ‫وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ۲‬در دســتور کار‬ ‫گام اساســی بــرای رفــع مشــکالت مرتبــط بــا کیفیــت‬ ‫اینترنــت‪،‬و اجرایــی کــردن پــروژه ملــی فیبر نوری و شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات را قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در دنیــای امــروز اینترنــت و‬ ‫فضــای مجــازی تبدیل به یکی از مهم ترین زیرســاخت های‬ ‫ل و نقــل‪،‬‬ ‫زندگــی بشــر شــده اســت‪ .‬بــا شــیوع کرونــا حم ـ ‬ ‫امــوزش‪ ،‬کســب وکار‪ ،‬ســامت و تبــادالت بیــن دســتگاهی‬ ‫رویــه جدیــدی را شــروع و تمــام ایــن نیازهــا را بــا بهره منــدی‬ ‫از زیرســاخت اینترنــت تامیــن کردنــد‪.‬‬ ‫بــه هــر دلیلــی افــت کیفیــت اینترنت میتواند مشــکالت‬ ‫عدیــده ای را بــرای زندگــی امــروز رقــم زنــد‪ .‬چــرا کــه در‬ ‫بیــن قطــع شــدن فیبــر دریایــی و از ســوی دیگــر افزایــش‬ ‫ترافیــک مصــرف اینترنــت تلفــن همــراه در طــی چنــد‬ ‫هفتــه اخیــر باعــث کاســته شــدن کیفیــت اینترنــت شــده‬ ‫اســت در ایــن بیــن وزارت ارتباطــات در صــدد اســت‬ ‫مشــکالت حوزه اینترنت ثابت را با اجرای پروژه ســخت‪،‬‬ ‫زمانبــر و هزینــه بــر فیبــر نــوری را حــل کند‪ .‬تحقق شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات گام دیگــری اســت کــه ایــن وزارتخانه باید‬ ‫در دســتور کار خــود قــرار دهــد‪ ،‬شــبکه ای کــه نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۲‬دهــه از طــرح اولیــه ان ســپری شــده اســت و بایــد در‬ ‫ســریع ترین زمــان ممکــن بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫پروژه فیبرنوری یک پروژه ملی است‬ ‫بر این مساله « عیسی زارع پور» بارها تاکید داشته که‬ ‫وزارت ارتباطــات در تــاش بــرای توســعه پــروژه فیبرنــوری‬ ‫بــوده کــه ماحصــل ایــن پــروژه افزایــش ســرعت اینترنــت‬ ‫تــا چنــد ‪ ۱۰۰‬مگابیــت بــر ثانیــه را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات مکــررا ً تاکیــد بــر ارجحیــت توســعه‬ ‫اینترنــت ثابــت بــه اینترنــت همــراه داشــته‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫یکــی از سیاســت مهــم وزارت ارتباطــات ایجــاد یــک‬ ‫شــبکه بســیار پرســرعت‪ ،‬باکیفیــت و امــن در سراســر‬ ‫کشــور در دســترس مــردم قــرار بگیــرد و بــدون توســعه‬ ‫اینترنــت ثابــت قطعــا ایــن مهــم میســر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫زارع پــور معتقــد اســت عامــل مشــکالت کنــدی اینترنــت‬ ‫ثابــت محــدود بــه چنــد مــاه گذشــته و سیاسـت های تــازه‬ ‫وزارتخانــه نیســت‪ .‬چــرا ایــن وضعیــت یک شــبه متولــد‬ ‫نشــده و ‪ ۱۰‬ســال اســت کــه در حــوزه توســعه اینترنــت‬ ‫ثابــت خــوب عمــل نشــده و اکنون شــاهد اثــرات اتفاقات‬ ‫ان ســال ها هســتیم‪.‬‬ ‫همه چیز در گرو توسعه اینترنت ثابت‬ ‫در اغلــب کشــورهای دنیــا اســتفاده از اینترنــت‬ ‫تلفــن همــراه بیشــتر بــرای زمانــی اســت کــه فــرد در‬ ‫حرکــت اســت‪ .‬در غیــر ایــن صــورت افــراد از اینترنــت‬ ‫ثابــت کــه در خانــه یــا محــل کار وجــود دارد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬امــا در ایــران بــه علــت عــدم وجــود توســعه‬ ‫اینترنــت ثابــت و ســرعت بــدی کــه دارد‪ ،‬معمــوال اکثــر‬ ‫جامعــه اســتفاده از اینترنــت همــراه ترجیــح می هنــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع باعــث شــده تــا ترافیــک مصــرف اینترنــت‬ ‫همــراه از ظرفیــت فرکانســی ان‬ ‫پیشــی گیــرد و همیــن مســاله منجــر‬ ‫بــه کنــدی شــبکه اینترنــت همــراه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ظرفیــت شــبکه ثابــت اینگونــه‬ ‫نیســت و کشــورهای توســعه یافتــه‬ ‫جهت گیــری شــان بــه صورتی اســت‬ ‫کــه میــزان دسترســی اینترنــت ثابت‬ ‫خیلــی بیشــتر از اینترنــت ســیار‬ ‫ت کــه در‬ ‫اســت‪ .‬ایــن در حالــی اس ـ ‬ ‫ایــران ایــن مســاله برعکــس عمــل‬ ‫کــرده و باعــث شــده فشــار زیــادی‬ ‫بــه شــبکه تلفــن همــراه وارد شــود‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص وزیــر ارتباطــات‬ ‫معتقــد اســت در حــوزه زیرســاختی‬ ‫اینترنــت هــر ان چیزی کــه در اختیار‬ ‫وزارت ارتباطــات اســت‪ ،‬شــبکه مــادر‬ ‫کشــور اســت کــه شــرکت زیرســاخت‬ ‫برنامه ریــزی و توســعه ان را برعهــده‬ ‫دارد و در حــال حاضــر هیچگونــه‬ ‫مشــکلی در حوزه شــبکه زیرســاخت‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ظرفیــت ایــن شــبکه‬ ‫‪ ۳۴‬ترابیــت بــر ثانیــه اســت و وزیــر‬ ‫ارتباطــات تــا ســال ‪ ۱۴۰۱‬وعــده داده کــه‬ ‫ایــن ظرفیــت بــه ‪ ۲۰‬ترابیــت بــر ثانیــه‬ ‫گشت مشترگ معاونت اقتصادی‬ ‫استاندار با سرپرست اداره کل تعزیرات‬ ‫حکومتیگلستان‬ ‫سرپرســت اداره کل تعزیــرات حکومتــی بــا همراهــی معــا ونــت اقتصــادی اســتاندار‬ ‫گلســتان ‏در شــب یلــدا از تعــدادی واحــد صنفــی در گــرگان بازدیــد کردنــد‬ ‫ی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل تعزیــرات حکومتـ ‏‬ ‫برســد و ظرفیــت شــبکه تــا ‪ ۷۰‬درصــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫تحقق شبکه ملی اطالعات‬ ‫عــدم توســعه شــبکه ملــی اطالعــات بخشــی از‬ ‫نارضایتی هــا دربــاره کیفیــت اینترنــت‪ ،‬اســت‪ .‬کــه طــی‬ ‫یــک مــاه اخیــر‪ ۲ ،‬نوبــت قطعــی فیبــر دریایــی داشــتیم‬ ‫کــه اتصــال ان کمــی زمــان بــرد و بیــش از ‪ ۷۰۰‬گیــگ از‬ ‫ظرفیــت اینترنــت بیــن الملــل را از دســت دادیــم‪.‬‬ ‫در خصــوص کیفیــت اینترنــت بــه اعتقاد وزیــر ارتباطات‬ ‫بخشــی از ایــن نارضایتی هــا مرتبــط بــه همیــن قطعی هــا‬ ‫اســت‪ .‬بــرای رفــع ایــن مشــکالت‪ ،‬احتیــاج بــه محقــق‬ ‫شــدن شــبکه ملــی اطالعــات داریــم‪ .‬بــرای رصــد کیفیــت‬ ‫و ســرعت اینترنــت ماموریــت ویــژ ه وزیــر ارتباطــات‪ ،‬بــه‬ ‫رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی‬ ‫کشــور محــول شــده اســت‪.‬‬ ‫برنامــه وزارت ارتباطــات در تمــام نقــاط کشــور این اســت‬ ‫کــه پــروژه فیبرنــوری را اجرایــی کنــد‪ .‬اگــر ایــن اتفــاق رخ‬ ‫دهــد مــردم بــه محــض رســیدن بــه خانــه یــا محــل کار از‬ ‫اینترنت خانگی اســتفاده می کنند و فشــار از روی شــبکه‬ ‫موبایــل برداشــته خواهد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان در راســتای طــرح نظارتــی‬ ‫شــب یلــدا‏همزمان‪،‬بــا مرکــز اســتان و شــهرهای تابعــه ‪،‬گشــت مشــترک تعزیــرات‬ ‫حکومتــی بــه همــراه معاونــت‏محتــرم اقتصــادی اســتانداری گلســتان از تعــدادی‬ ‫واحدهــای صنفــی شهرســتان گــرگان انجــام شــد‏‪.‬‬ ‫تقــی حســام گفــت‪ :‬در راســتای نظــارت و کنتــرل جــدی بــر بــازار و در ادامــه گشـت های‬ ‫نظارتــی شــب‏یلــدا کــه افزایــش تقاضــا جهــت خریــد بعضــی از اقــام افزایــش مــی یابــد‬ ‫گشــت مشــترکی توســط‏معاونــت اقتصــادی استانداری‪،‬سرپرســت اداره کل تعزیــرات‬ ‫حکومتی ‪ ،‬مدیرکل بازرســی و‏شــکایات اســتانداری و مدیرکل روابط عمومی اســتانداری‬ ‫از چنــد واحــد صنفــی اجیــل و‏خشــکبار و مــواد غذائــی و فروشــگاه هــای زنجیــره ای در‬ ‫شــهر گــرگان بازدیــد نمــوده و بــرای افــراد‏متخلــف پرونــده تشــکیل گردیــد‪.‬‏‪.‬‬ ‫وی ازهمه شهروندان استان خواستند درصورت مشاهده هرگونه گرانفروشی‪،‬احتکار‬ ‫و یــا ســایر‏تخلفــات صنفی‪،‬بهداشــتی ‪،،‬قاچــاق کاال وارز و‪...‬موضــوع را بــه صــورت‬ ‫حضــوری‪ ،‬یــا بــا تلفــن ‪135‬‏یــا ســامانه اینترنتی‪135‬بــه تعزیــرات حکومتــی یــا بــا‬ ‫تلفن‪124‬بــه ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت‏اســتان گــزارش نماینــد‏‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫گام مثبت دولت در حذف رانت چند هزار‬ ‫میلیارد تومانی سیمان‬ ‫کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره عرضــه ســیمان در بــورس و حمایــت دولــت از حذف‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری ایــن محصــول گفــت‪ :‬فاصلـ ه زیــادی کــه بیــن نــرخ ســیمان‬ ‫بــا قیمــت نهایــی در کارخانــه و مصرف کننــده وجــود داشــت‪ ،‬از بیــن رفــت و بدیــن‬ ‫صــورت رانــت چنــد هــزار میلیــاردی کــه نصیــب فقــط چنــد نفــر محــدود در حــوزه‬ ‫ســیمان می شــد قطــع شــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی ضمــن اشــاره بــه پیامدهــای مثبــت عرضــه ســیمان‬ ‫در بــورس کاال بــه حــذف رانــت چنــد هــزار میلیــارد تومانــی در صنعــت ســیمان‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫«علــی محمــد بُــد» بــا بیــان اینکــه ســیمان ســال ها تحــت کنتــرل دولــت بــه‬ ‫لحــاظ قیمتــی بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن صنعــت بــا وجــود انکــه به تدریــج خصوصــی شــده‬ ‫بــود امــا بــه رســم ســال های قبل تــر تحــت نظــارت و کنتــرل دولــت قــرار داشــت‬ ‫و تولیدکننــدگان اجــازه کشــف عادالنــه قیمــت بــرای تولیــدات خــود را نداشــتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال های گذشــته بــه دلیــل فشــاری کــه بــه تولیدکننــدگان‬ ‫ســیمان وارد شــده بــود‪ ،‬رایزنی هایــی بــرای حــذف قیمت گــذاری دولتــی انجــام و‬ ‫طــی جلســاتی ســرانجام بــرای عرضــه ایــن کاال در بــورس کاال تصمیم گیــری شــد‪.‬‬ ‫اختالل برق‪ ،‬عامل افت تولید سیمان‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســیمان بــا بیــان اینکــه بــا عرضــه ســیمان در بــورس‪،‬‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری ایــن کاال خاتمــه یافــت و قیمت هــا براســاس عرضــه‬ ‫و تقاضــا کشــف شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬فاصل ـه ای زیــادی کــه بیــن قیمــت در کارخانــه بــا‬ ‫قیمــت نهایــی مصرف کننــده وجــود داشــت از بیــن رفــت و از ایــن محــل رانــت‬ ‫چنــد هــزار میلیــارد تومانــی کــه نصیــب چنــد نفــر محــدود در حــوزه ســیمان‬ ‫می شــد نیــز حــذف شــد‪.‬‬ ‫وی اشــاره کــرد‪ :‬در ابتــدای عرضــه ســیمان در بــورس تالطماتــی در قیمت هــای‬ ‫بــازار ازاد ســیمان ایجــاد شــد امــا ایــن چالــش‪ ،‬ناشــی از قطع برق صنایع ســیمان‬ ‫و توقــف تولیــد ان هــا بــود‪ .‬بــا کمیــاب شــدن تولیــدات در بــازار‪ ،‬قیمت هــا تــا‬ ‫چنــد برابــر افزایــش یافــت امــا بعــد از تامیــن دوبــاره بــرق ایــن صنعــت و بــه دلیــل‬ ‫تصمیــم دولــت مبنــی بــر عرضــه کل ســیمان کشــور در بــورس‪ ،‬قیمت هــا بــه‬ ‫حالــت تعادلــی بازگشــت‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت های تولید در پی قیمت های تعادلی‬ ‫بـ ُـد اظهــار کــرد‪ :‬عرضــه ســیمان در بــورس باعــث می شــود صنعتــی کــه ســال ها‬ ‫زیــان می دیــد‪ ،‬جانــی دوبــاره بگیــرد چراکــه بــا کشــف قیمــت بــر اســاس ســازوکار‬ ‫ش از ایــن‪ ،‬نصیــب دالالن می شــد به تولیدکننده می رســد؛‬ ‫بــازار‪ ،‬ســودی کــه تــا پیـ ‬ ‫ضمــن انکــه مصرف کننــده نیــز ناگزیــر نیســت تابــع قیمت هــای ســلیقه ای‬ ‫واســطه ها باشــد و براســاس قیمــت تعادلــی بــه محصــول مــورد نیــازش مــی رســد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســیمان متذکــر شــد‪ :‬ایــن رویــه صحیــح ســبب می شــود به مــرور‬ ‫تولیدکننــدگان بــا تامیــن نقدینگــی الزم‪ ،‬برنامه هایــی بــا هدف گــذاری توســعه صنعت‬ ‫و افزایــش ظرفیــت تولیــد پیش بینــی کننــد و بــه ایــن صــورت‪ ،‬برنامه هــای پیش بینــی‬ ‫شــده بــرای افزایــش تولیــد ســیمان در کشــور نیــز محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بـ ُـد گفــت‪ :‬تــا یــک یــا ‪ ۲‬دهه قبل‪ ،‬همه صنایع‪ ،‬دولتی بودنــد و از محل اورده های‬ ‫دولــت بــه مقــدار مــورد نیــاز تولیــد می کردنــد اما بعــد از واگــذاری ایــن صنایع‪ ،‬دیگر‬ ‫منابــع دولتــی وجــود نــدارد و تولیدکننــده بایــد کســب ســود کنــد تا بتوانــد صنعت را‬ ‫ســرپا نــگاه دارد و ان را رشــد دهــد کــه ایــن موضــوع در ســایه عرضــه محصوالت در‬ ‫بــورس و حــذف قیمت گذاری هــای دســتوری اتفــاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫حــذف قیمت گــذاری دســتوری کــه از مدت هــا قبــل مــورد تاکیــد اکثــر مســووالن‬ ‫کشــور و نیــز فعــاالن بــازار ســرمایه بــود‪ ،‬از ابتــدای اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫طــور جــدی مــورد بررســی قــرار گرفــت و اقدامــات مثبتــی در راســتای لغــو هــر چــه‬ ‫ســریع تر ایــن نــوع قیمت گــذاری در اکثــر محصــوالت بــه کار گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫طــرح حــذف قیمــت گــذاری دســتوری بــا عرضــه کامــل ســیمان در بــورس کاال‪ ،‬بــه‬ ‫جنبــه عملیاتــی نزدیک تــر شــد و خوش بینی هــای زیــادی را در میــان فعــاالن بــازار‬ ‫بــرای حــذف قیمــت گــذاری دســتوری در اکثــر کاالهــا ایجــاد کرد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 2‬دی‬ ‫ شنبه ‪ 4‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنج شــنبه ‪ 2‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 56,710,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,090,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 128,960,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 132,510,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,300,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪447‬‬ ‫پیش بینی رشد‬ ‫هفت درصدی اقتصادی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بــر اســاس اهــداف برنامــه ریزی شــده در‬ ‫الیحــه بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬رشــد اقتصادی هفــت درصدی‬ ‫بــرای ایــن اســتان پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن پارســی پــور بــا بیــان اینکــه رشــد اقتصــادی بــا‬ ‫توجــه بــه ظرفیــت هــای هــر منطقــه و پتانســیل هــای‬ ‫هــر شهرســتان محقــق خواهــد شــد اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫طــور مثــال اســفراین شهرســتان صنعتــی اســتان و مانــه‬ ‫و ســملقان شهرســتان کشــاورزی اســتان اســت کــه‬ ‫توســعه و رونــق اقتصــادی در ان مطابــق بــا ظرفیت های‬ ‫همــان منطقــه هــدف گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود از تشــکیل صنــدوق‬ ‫پیشــرفت و عدالت در اســتان ها گفت‪ :‬پیشــنهاد شــده‬ ‫اســت تــا ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــه صنــدوق در هــر‬ ‫اســتان اختصــاص یابــد کــه ایــن منابــع کمــک خوبــی بــه‬ ‫رشــد ســرمایه گــذاری در اســتان هــا و نیــز رونــق فعالیــت‬ ‫بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اختیــارات الزم در زمینــه مصــرف‬ ‫منابــع ایــن صنــدوق در الیحــه بودجه به اســتان هــا داده‬ ‫شــده اســت بــه طــوری کــه مــازاد درامــد در اســتان هــا بــه‬ ‫کشــور بازنمــی گــردد و مســتقیم در صنــدوق پیشــرفت و‬ ‫عدالــت قــرار مــی گیــرد بــه طــور مثــال درامدهــای حاصل‬ ‫از فــروش امــوال مــازاد بــه ایــن صنــدوق بــاز مــی گــردد‬ ‫همچنیــن درامــد از محــل بهــره بــردای از معــادن هــم در‬ ‫اختیــار اســتان هــا اســت کــه مســتقیم در صنــدوق قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫خراسان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬محــل مصــرف منابــع‬ ‫هــم بــه وســیله اعضــای شــورای برنامــه ریــزی و توســعه‬ ‫اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫پارســی پــور افــزود‪ :‬ریاســت ایــن صنــدوق بــا اســتاندار‬ ‫و دبیــری بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان ها‬ ‫بــوده و اعضــای ان اعضــای شــورای برنامــه ریــزی و‬ ‫توســعه اســتان هــا هســتند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫خراسان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬منابــع این صنــدوق با‬ ‫تصمیــم اســتان‪ ،‬مــی توانــد برای تامین زیرســاخت های‬ ‫بخــش خصوصــی هــم هزینــه شــود‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال‬ ‫شــرق کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد نامگذاری معبری‬ ‫در گرگان به نام‬ ‫حمل و نقل‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــه پــاس قدردانــی از زحمــات راننــدگان در‬ ‫دو بخــش راهــداری و حمــل و نقــل استان‪،‬پیشــنهاد‬ ‫نامگــذاری معبــری در شــهرگرگان بــه نــام حمــل و نقــل‬ ‫بــه شــورای شــهر داده شــد‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی در مراســم گرامیداشــت هفتــه حمل‬ ‫و نقل‪،‬راننــدگان و راهــداری در کانــون طاهــا گــرگان بــا‬ ‫حضــور فعــاالن و مســووالن مرتبــط بــا بخش‪،‬افــزود‪:‬‬ ‫پیشــنهاد ایــن معبــر بلــوار شــهید قندهــاری حدفاصل‬ ‫ترمینــال مســافری گــرگان تــا اق قــا بوده کــه به دلیل‬ ‫اهمیــت موضــوع حمــل و نقــل در ایــن محــدوده و‬ ‫قــرار گرفتــن پایانــه مســافری‪،‬خطوط ریلــی و فــرودگاه‬ ‫گــرگان مــی باشــد‪.‬‬ ‫میقانی‪،‬تعامــل میــان تشــکل ها‪ ،‬صنــوف و رانندگان‬ ‫بخــش راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای را در کشــور‬ ‫بــی مثــال دانســت و ادامــه داد‪ :‬در ســایه ایــن تعامــل‬ ‫و بــه جهــت اشــاعه فرهنــگ نــوع دوســتی ‪ ۸‬نفــر از‬ ‫زندانــی هــای اســتان بمناســبت ایــن هفتــه وبــا کمــک‬ ‫هــای مالــی و انســان دوســتانه صنــوف و تشــکل هــا‬ ‫ازاد شــده تا بازگشــت شــرافتمندانه ای به زندگی خود‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار گلســتان نیــز در ایــن‬ ‫مراســم‪ ،‬نقــش راهــداران و راننــدگان را در کاهــش‬ ‫ســوانح و حــوادث جــاده ای و همچنیــن توســعه همــه‬ ‫جانبــه اســتان بســیار بــا اهمیــت بیــان کــرد و گزارشــی از‬ ‫اقدامــات اجراشــده و در حــال اجــرا بــرای توســعه راهها و‬ ‫بخــش حمــل و نقــل اســتان ارائــه داد‪.‬‬ ‫همچنیــن رئیــس اتحادیــه تعاونــی هــای بــار گلســتان‬ ‫بعنــوان نماینــده انجمــن هــای صنفــی کارگــری و‬ ‫کارفرمایــی در بخــش بار‪،‬مســافر و بیــن المللــی و‬ ‫شــرکت های نفتی در ســخنانی کوتاه ‪،‬مهمترین دغدغه‬ ‫ایــن بخــش را نوســازی نــاوگان ســواری و کامیون هــا‬ ‫بیــان کــرد و خواســتار توجــه بیشــتر مســووالن بــرای‬ ‫خــروج از حالــت ســنتی حمــل و نقــل بــه صنعتــی و بــه‬ ‫روز شــد‪.‬‬ ‫امکان تکرار مرگ پرندگان‬ ‫وجود دارد‬ ‫دســتگاه های متولــی بایــد در ایــن خصــوص پاس ـخ گو‬ ‫باشــند زیــرا تــا هنگامــی کــه وضــع کمــی و کیفــی اب در‬ ‫خلیــج گــرگان بهبــود نیابــد امــکان تکــرار چنیــن حوادثــی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫خلیجگرگان‬ ‫نگران تراز‬ ‫هرروز دیگر‬ ‫حامیــان حیــات وحــش بــا نزدیک شــدن بــه بهمــن مــاه‪ ،‬نگــران‬ ‫تکــرار یــک حادثـ ه تلــخ هســتند؛ واقعـه ای مرگبــار کــه در ‪ ۲‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۸۰‬هــزار پرنــده مهاجــر را در خلیــج گــرگان و میانکالــه بــه‬ ‫کام مــرگ کشــاند و معلــوم نیســت کــه ایــا میهمانــان زمســتانی‬ ‫ایــن پهنــه ابــی امســال از مــرگ دســته جمعی جــان ســالم بــه‬ ‫درخواهنــد بــرد یــا خیــر؟‬ ‫در شــرایطی کــه ذهــن عالقــه منــدان طبیعــت نگــران زبانــه‬ ‫کشــیدن دوبــاره اتــش در دل جنــگل هیرکانــی و پــارک ملــی‬ ‫گلســتان اســت‪ ،‬دوســتداران حیــات وحــش درگیــر دغدغــه چنــد‬ ‫ســاله خــود پیرامــون مــرگ مرمــوز و مشــکوک پرنــدگان مهاجــر در‬ ‫خلیــج گــرگان هســتند و ســوال هایی کــه در ایــن ســال ها هنــوز‬ ‫جــواب قانــع کننــده ای بــرای ان دریافــت نکرده انــد‪.‬‬ ‫بوتولیســم یک بیماری شــایع در ماکیان و پرندگان مهاجر اســت‬ ‫امــا نــام ایــن بیمــاری فلــج کننــده بهمــن ســال ‪ ۹۸‬و بــا اغــاز مــرگ‬ ‫زنجیــره ای و پیاپــی پرنــدگان در میانکالــه و خلیــج گــرگان بــر ســر‬ ‫زبان هــا افتــاد‪.‬‬ ‫از ابتدای مرگ گسترده پرندگان مهاجر تعدادی از کارشناسان از‬ ‫جملــه دامپزشــکی بــر ابتــای این میهمانان ســیبری به بوتولیســم‬ ‫تاکیــد کردنــد امــا بــا گذشــت حــدود ســه ســال از ان ماجــرا و تکــرار‬ ‫دوبــاره ان‪ ،‬هنــوز برخــی هــا بــه خصــوص بومیــان معتقدنــد علــت‬ ‫مــرگ ایــن پرنــدگان را بایــد در جــای دیگــری جســتجو کــرد‪.‬‬ ‫البتــه در همــان زمــان نیــز تعــدادی از کارشناســان‪ ،‬ابتــای ایــن‬ ‫پرنــدگان بــه برخــی بیمــاری هــای دیگــر ماننــد انفلوانزا و نیوکاســل‬ ‫را دلیــل مــرگ گســترده انــان دانســتند کــه ســازمان دامپزشــکی بــه‬ ‫عنــوان مرجــع قانونــی تعییــن کننــده علــت مــرگ و میــر وحــوش‪،‬‬ ‫بــا رد ایــن ادعاهــا‪ ،‬دلیــل تلفــات هــزاران پرنــده در تــاالب میانکالــه‬ ‫و خلیــح گــرگان را شــیوع ویــروس بوتولیســم اعــام کــرده بــود‪.‬‬ ‫مــرگ خامــوش ســاالنه حــدود ‪ ۴۰‬هــزار پرنــده از گونــه هــای نــادر‬ ‫و مهاجــر در میانکالــه و خلیــج گــرگان‪ ،‬مهاجــر پذیــری و امنیــت‬ ‫ایــن پناهــگاه را بــا چالــش مواجــه کــرده و اجرای اقدامات مناســب‬ ‫بــرای برقــراری ارامــش در اســتانه عزیمــت هــزاران میهمــان بیــن‬ ‫المللــی را ضــروری کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ســال اول وقــوع ایــن تلفــات مرگبــار مدیــران دامپزشــکی‪،‬‬ ‫وقــوع ســیل گلســتان و انتقــال امــاح و مــواد الــی بــا حجــم بــاال‬ ‫بــه خلیــج گــرگان و بــه تبــع ان کاهــش اکســیژن محلــول در اب را‬ ‫از عوامــل شــیوع بوتولیســم اعــام کردنــد امــا ســال بعــد کــه دیگــر‬ ‫خبــری از ســیالب نبــود ایــن اتفاقــات بــار دیگــر تکرار شــد و هــزاران‬ ‫پرنــده مهاجــر تلــف شــدند‪.‬‬ ‫کارشناســان می گوینــد کــه یکــی از راه هــای ایجاد ســم بوتولیســم‬ ‫در تاالب هــا و اب هــای راکــد‪ ،‬فعــل و انفعــاالت باکتریایــی در‬ ‫گونه هــای گیاهــی نظیــر جلبک هــا در شــرایط کاهــش شــدید‬ ‫میــزان اکســیژن اســت‪.‬‬ ‫پای شکارچیان در میان است؟‬ ‫از ابتدای مشاهده مرگ و میر گسترده پرندگان مهاجر میانکاله‬ ‫و خلیــج گــرگان‪ ،‬عــده ای شــکارچیان را عامــل ایــن تلفــات اعــام‬ ‫کــرده و گفتنــد چــون بــه شــکارچیان بــه بهانــه شــیوع انفلوانــزای‬ ‫پرنــدگان اجــازه شــکار داده نشــده ان هــا اقــدام بــه ســمی کــردن‬ ‫اب ایــن پهنــه ابــی کــرده و در نتیجــه ان هــزاران پرنــده تلــف‬ ‫نیاز به ‪ ۴‬بازیکن‬ ‫جدید داریم‬ ‫شــدند؛ موضوعــی کــه بــه ســرعت از ســوی مســووالن رد شــد و‬ ‫ان هــا اعــام کردنــد بــه دالیــل گوناگــون از جملــه مشــاهده اثــار‬ ‫بوتولیســم در الشــه پرنــدگان ‪ ،‬امــکان دســت داشــتن انســان در‬ ‫ایــن کشــتارها وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رحمــان هخامنشــی از شــکارچیان قدیمــی بندرترکمــن نیز گفت‪:‬‬ ‫در چنــد دهــه گذشــته بارهــا شــاهد پســروی و پیشــروی اب خلیــج‬ ‫گــرگان بــودم و کمیــت و کیفیــت اب ان در مدل هــای مختلــف‬ ‫تغییــر کــرد امــا در هیــچ دوره ای ایــن حجــم از مــرگ در پرنــدگان‬ ‫مهاجــر و مرغابــی مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گذشــته روشــی در برخی مناطق ســاحلی میانکاله‬ ‫رواج داشــت کــه در ان شــکارچیان بــا ریختــن ســم رقیــق شــده‬ ‫شــالی مبــادرت بــه شــکار پرنــدگان مــی کردنــد و مــن احتمــال مــی‬ ‫دهــم کــه تکــرار ایــن کار باعــث مــرگ و میــر پرنــدگان مهاجــر خلیج‬ ‫گــرگان شــده باشــد ‪.‬‬ ‫سم شنی قاتل پرندگان مهاجر؟‬ ‫یکــی از شــکارچیان ســاکن بندرگــز هــم ضمن بیان نظــرات جدید‬ ‫در مــورد علــت مــرگ پرنــدگان مهاجــر در خلیــج گــرگان خواســتار‬ ‫ریشــه یابــی دقیــق تــر ایــن اتفــاق شــد‪.‬‬ ‫پیخــم داز اظهــار داشــت‪ :‬تعــدادی از شــکارچیان غیرمجــاز شــرق‬ ‫مازنــدران و غــرب گلســتان از گذشــته تاکنــون شــیوه خاصــی بــرای‬ ‫شــکار پرنــدگان در بخــش هایــی از میانکالــه دارنــد کــه بــی ارتبــاط‬ ‫بــا شــیوع مــرگ گســترده پرنــدگان مهاجــر ایــن منطقــه نیســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن روش‪ ،‬شــکارچیان ســمی بــه نــام «ســم‬ ‫شــنی» را در مقــداری از اب رقیــق کــرده و در محــل اســتراحت و‬ ‫ش ـب ماندگاری پرندگانــی ماننــد چنگــر و پــرال در داخــل اب هــای‬ ‫کــم عمــق مناطــق ســاحلی می ریزنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــکارچی بندرگــزی ادامــه داد‪ :‬ســم شــنی در ســاعات‬ ‫پایانــی روز داخــل اب ریختــه مــی شــود و ســم ارام ارام بــا‬ ‫جریانــات اب بــه زیســتگاه چنگــر در چنــد ده متــری ســاحل‬ ‫می رســد و ایــن پرنــدگان بــه محــض نوشــیدن اب دچــار کاهــش‬ ‫ســطح هوشــیاری مــی شــوند‪.‬‬ ‫داز گفــت‪ :‬پــس از کاهــش قــدرت تصمیــم گیــری پرنــدگان بــه‬ ‫دلیل خوردن ســم‪ ،‬شــکارچیان قبل از طلوع خورشــید با اســتفاده‬ ‫از تاریکی و ســکوت منطقه به اســانی این پرندگان را با اســتفاده‬ ‫از تــور زنــده گیــری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــکارچیان بــرای جلوگیــری از نفــوذ ســم‬ ‫بــه گوشــت پرنــده‪ ،‬ان هــا را بالفاصلــه در مناطــق ســاحلی‬ ‫کشــتار کــرده و بــا خــارج کــردن امعــا و احشــاء‪ ،‬الشــه هــا را‬ ‫روانــه بــازار مــی کننــد‪.‬‬ ‫جبــار نســایی یکــی از کارشناســان محیــط زیســت بــا رد الــوده‬ ‫کــردن اب خلیــج گــرگان بــه ســم بــرای شــکار گفت‪ :‬پذیــرش نتایج‬ ‫ازمایشــات دامپزشــکی و تایید بیماری بوتولیســم به عنوان عامل‬ ‫مــرگ پرنــدگان‪ ،‬مقابلــه بــا تکــرار این تلفات در ســال هــای اینده و‬ ‫یافتــن راه حــل درمــان را امــکان پذیرخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫دامپزشکی‪ :‬احتمال دخالت انسانی وجود ندارد‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان بــا رد مــرگ پرنــدگان خلیــج گــرگان‬ ‫ناشــی از ورود ســم از منبع خارج اب (ریختن تعمدی ســم توســط‬ ‫شــکارچیان) گفــت‪ :‬افزایــش ســطح مواد الــی در داخــل اب تاالب‬ ‫میانکالــه‪ ،‬میــزان اکســیژن را در ســطح ایــن منبــع ابــی کاهش می‬ ‫دهــد و بــا چنیــن شــرایطی احتمــال تکثیــر میکروارگانیســم هــای‬ ‫تولیدکننده بیوتوکســین بیشــتر خواهد شــد‪.‬‬ ‫گــزارش ســازمان دامپزشــکی ناشــی از نتایــج ازمایشــگاهی‬ ‫حکایــت از ان دارد کــه بوتولیســم ســبب مــرگ ده هــا هــزار قطعــه‬ ‫انــواع پرنــده هــا شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مــرگ و میــر در ‪ ۲‬ســال گذشــته نیمــه اول بهمــن مــاه اتفــاق‬ ‫مــی افتــاد یعنــی بــه روایتــی کمتــر از ‪ ۴۰‬روز تــا تکــرار احتمالــی این‬ ‫تــراژدی فرصــت باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از اعضــای کانــون شــکار بندرترکمــن اظهــار داشــت ‪:‬‬ ‫روایــت تلفــات پرنــدگان بــرای ســاحل نشــینان گلســتان بســیار‬ ‫ازار دهنــده اســت ‪.‬‬ ‫عبدالحکیــم ادریســی افــزود‪ :‬چنــد ســالی اســت کــه بــه ســبب‬ ‫شــیوع انفلوانــزا و ممنوعیــت شــکار‪ ،‬جمعیــت میهمانــان خلیــج‬ ‫گــرگان و زیســتگاه هــای کوچــک منطقــه افزایــش یافتــه بــود و‬ ‫امیــدوار بودیــم کــه بــا توقــف در صــدور پروانــه شــکار‪ ،‬شــاهد رشــد‬ ‫محســوس تعــداد و تنــوع پرنــده هــا در خلیــج گــرگان باشــیم امــا‬ ‫بــروز یــک بیمــاری ناشــناخته‪ ،‬رویــای شــیرین مــا را تلــخ کــرد ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬تحمل تماشــای الشــه بی جان فالمینگو و مرغ های‬ ‫اتشــین را در ســاحل خلیــج گــرگان نداریــم و دیگــر نمی توانیــم‬ ‫کیسـه های مملــو از نعــش چنگرهــای مهاجــر را مشــاهده کنیــم‪.‬‬ ‫علــی مقــدم یکــی از شــکارچیان مجــاز غــرب گلســتان هم گفت ‪:‬‬ ‫از پدربزرگــم شــنیدم کــه حوالــی ‪ ۷۰‬ســال پیــش هــم چنیــن مــرگ‬ ‫و میــری در بندرترکمــن اتفــاق افتــاد امــا محــدود بــه یکســال بــود و‬ ‫دیگــر تکرار نشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬کاهــش حجــم اب خلیــج گــرگان و ورود فاضالب‬ ‫خانگــی و صنعتــی مــی توانــد از دالیــل این رخداد باشــد‪.‬‬ ‫راهکار بومیان برای جلوگیری از تکرار مرگ پرندگان مهاجر‬ ‫مقــدم در خصــوص پیشــنهاد خــود برای تکرار نشــدن این فاجعه‬ ‫گفت ‪ :‬به ســبب جریانات ابی و انباشــت امالح یا کود و ســموم‪،‬‬ ‫شــاهد فراوانــی غــذا در حاشــیه خلیــج گــرگان هســتیم و پرنــدگان‬ ‫زیــادی بــه ویــژه پــرال و فالمینگــو بــه طــور دســته جمعــی بــه ان جــا‬ ‫مــی رونــد کــه در اولیــن اقــدام می تــوان بــا نصــب دســتگاه هــای‬ ‫صــدا ســاز و کپســول های تولیــد صــدا ایــن حیــات وحــش را از ان‬ ‫محــل پرخطــر دور کــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــکارچی باتجربــه گفــت ‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬ازادشــدن چــرای‬ ‫گاومیــش در منطق ـه ای کــه پرنده هــا متمرکــز هســتند می توانــد‬ ‫بــه پراکنــش پرنده هــا و در نتیجــه کاهــش تلفــات منجــر شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بــا تشــدید فعالیــت‬ ‫میکروارگانیسـم های (باکتــری) بی هــوازی‪ ،‬تولیــد بیوتوکســین بــه‬ ‫عنــوان عامــل اصلــی مــرگ و میــر پرنــدگان مهاجــر در اب خلیــج‬ ‫گــرگان بیشــتر شــده و بــه بیــان ســاده ‪ ،‬کف زیــان ایــن پهنــه ابــی‬ ‫شــامل زئوپالکتــون و فیتوپالکتــون بــه ایــن ســم اغشــته شــده و‬ ‫زمینــه ایجــاد بوتولیســم تلفــات پرنــدگان فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی اظهــار داشــت‪ :‬بوتولیســم نوعــی بیمــاری برای‬ ‫پرنــدگان و ابزیــان اســت کــه بــر اثــر دو باکتــری «کلوســتریدیوم «‬ ‫و « بوتولینیــوم» ایجــاد مــی شــود و بــه ان مســمومیت طبیعــی‬ ‫هــم گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫امکان تکرار مرگ پرندگان وجود دارد‬ ‫وی از پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه ایــا در ســال جــاری هــم شــاهد‬ ‫تکــرار ایــن حادثــه تلــخ خواهیــم بــود یــا خیــر خــودداری کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد دســتگاه های متولــی در ایــن خصــوص پاســخ گو‬ ‫باشــند زیــرا تــا هنگامــی کــه وضــع کمــی و کیفــی اب در خلیــج‬ ‫گــرگان بهبــود نیابــد امــکان تکــرار چنیــن حوادثــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫دوســتداران محیــط زیســت انتظــار دارنــد بــا توجــه بــه تجربــه‬ ‫تلــخ ‪ ۲‬ســال اخیــر کــه منجــر بــه تلفــات ده هــا هــزار پرنــده مهاجــر‬ ‫در منطقــه شــد و گونــه هــای کمیابــی هــم در میــان انــان وجــود‬ ‫داشــت ‪ ،‬شناســایی علــت مــرگ و راهــکار جلوگیــری از بــروز ان‬ ‫بــه درازا نکشــد؛ انتظــاری کــه بــه نظــر مــی رســد بــه ان توجهــی‬ ‫نشــده اســت ‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان همــه ســاله بــه خاطــر داشــتن ذخایــر غذایــی‬ ‫مناســب یکــی از مهــم تریــن کانون هــای فــرود پرنــدگان مهاجــر‬ ‫درایــران بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫طبــق امارهــای رســمی بــه طــور میانگیــن ســاالنه بیــش از ‪ ۱۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۵۰‬گونــه از پرنــدگان مهاجــر و بومــی با جمعیت ‪ ۱.۵‬میلیون بالی‬ ‫از ایــن تــاالب تغذیــه می کننــد‪.‬‬ ‫بیمــاری بوتولیســم در ســال هــای ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫محــدوده ‪ ۱۰‬بهمــن مــاه در خلیــج گــرگان شــیوع یافــت کــه‬ ‫در ایــن ســال ها حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بــال از پرنــدگان مهاجــر‬ ‫زمســتان گذران در خلیــج گــرگان و تــاالب بیــن المللــی‬ ‫میانکالــه براثــر بیمــاری بوتولیســم ناشــی از ســم بیوتوکســین‬ ‫تلــف شــدند کــه فالمینگــو‪ ،‬چنگــر معمولــی‪ ،‬کشــیم و مرغابی‬ ‫از گونــه پرجمعیــت ایــن تلفــات بودنــد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از جملــه‬ ‫کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪ ،‬شــکار بــی رویــه‪ ،‬الیروبــی‬ ‫نکــردن کانال هــای ابرســان و افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع‬ ‫پــرورش ماهــی در بــاال دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی‬ ‫شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت تــاش بــرای حــل ان را‬ ‫جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســال های گذشــته خلیــج گــرگان حــدود ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت داشــت کــه طــی ســال های اخیــر بیــش از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫مربــع از مســاحت ان خشــک شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫ســرمربی تیــم والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــن تیــم بــرای دفــاع از جایــگاه والیبــال این شهرســتان و قرارگرفتن‬ ‫در رده هــای بــاالی جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر‪ ،‬نیــاز مبــرم بــه ترمیــم و جــذب حداقــل چهــار بازیکــن جدیــد در پسـت های‬ ‫«قدرتــی‪ ،‬ســرعتی زدن و لیبــرو» دارد‪.‬عظیــم جزیــده اظهارداشــت‪ :‬یکــی از دالیــل مــن از پذیــرش مســوولیت ســرمربیگری‬ ‫ایــن تیــم ترمیــم ان بــود کــه باشــگاه قــول انــرا در نیــم فصــل لیــگ امســال داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری ســه باخــت متوالــی تیــم شــهرداری مقابــل «پــاس گــرگان‪ ،‬راه یــاب ملــل مریــوان و شــهرداری ارومیــه»‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬درمقابــل پــاس گــرگان بــا اینکــه خــوب تمریــن کــرده بودیــم امــا بــازی بدی انجــام دادیــم و در ‪ ۲‬بــازی دیگر‬ ‫هــم بــازی خوبــی انجــام دادیــم امــا در پوئن هــای بــاال بازیکنــان مــا باالخــص باتجربه هــای تیــم‪ ،‬خــوب عمــل نکردنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫طــی حکمــی از ســوی دکتــر زنگانــه اســتاندار گلســتان‪ ،‬دکتــر محمــد‬ ‫ابراهیــم جرجانــی مشــاور شــهردار گــرگان و عضــو ادوار چهــارم و پنجــم‬ ‫شــورای اســامی شــهر بــه ســمت «شــهردار کردکــوی» منصــوب گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن انتصــاب شایســته را تبریــک عــرض نمــوده و توفیقــات روزافــزون ایشــان در‬ ‫مســئولیت جدیــد را از خداونــد متعــال مســئلت داریــم‪.‬‬ ‫باحکم استاندار‬ ‫شهردار کردکوی‬ ‫منصوب شد‬ ‫شنبه ‪ 4‬دی ‪1400‬‬ ‫کلبه های شناور راهکاری برای‬ ‫جذب گردشگران‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪447‬‬ ‫نکاتی درباره پولیش‬ ‫وجــود هــزاران قطعــه انــواع پرنده هــا مهاجــر‪ ،‬چشــم اندازهای‬ ‫بدیــع و بــی نظیــر‪ ،‬اب و هــوای مناســب و امــکان شــنا و‬ ‫ماهیگیــری در پیرامــون جزیــره اشــوراده ایــن منطقــه را بــه‬ ‫بهشــت گردشــگران تبدیــل کــرده و هــر گردشــگری عالقــه منــد‬ ‫اســت کــه در ایــن منطقــه چنــد روزی را ســپری کنــد‪.‬‬ ‫کلبه هایشناور‬ ‫فصل جدیدی از‬ ‫گردشگری‬ ‫احــداث کلبه هــای کوچــک شــناور در گســتره ابــی پیرامــون جزیــره‬ ‫اشــوراده بــه عنــوان جدیدتریــن تــاش ســرمایه گذاران گلســتانی‬ ‫در اســتفاده از ظرفیــت دریایــی بــرای رونــق اقتصــادی و اشــتغال‬ ‫بومیــان منطقــه اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا داشــتن طبیعــت زیبــا‪ ،‬سرســبز و چشــم‬ ‫اندازهــای منحصربه فــرد و دارا بــودن بیــش از ‪ ۳۵۰‬جاذبــه طبیعــی‬ ‫متنــوع و ارزشــمند‪ ،‬یکــی از قطب هــای مهــم اکوتوریســم (طبیعت‬ ‫گــردی) در شــمال کشــور ایــران بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن اســتان بــه ســبب برخــی ویژگــی هــای طبیعــی و‬ ‫پیشــینه تاریخــی از جملــه مســتعدترین مناطــق کشــور در حــوزه‬ ‫گردشــگری محســوب مــی شــود‪ ،‬ظرفیــت حضــور اقــوام متعــدد‬ ‫بــا خــرده فرهنــگ هــای فــراوان‪ ،‬اثــار و ابنیــه چندیــن هــزار ســاله‪،‬‬ ‫جنــگل هــای چنــد میلیــون ســاله هیرکانــی‪ ،‬ســواحل دریــای خــزر‪،‬‬ ‫مــرال هــای دشــت جهان نمــا و جزیــره اشــوراده در دل دریــای خــزر‪،‬‬ ‫بخــش اندکــی از گنجینــه هــای معنوی ســرزمین هیرکان اســت که‬ ‫هــر کــدام از ان هــا می توانــد بــه مقصــد گردشــگری تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه توســعه پایــدار در گلســتان بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای گردشــگری از جملــه راهبردهــای مدیــران اســتان طی‬ ‫ســال هــای اخیــر بــوده اســت و بــرای عملیاتــی شــدن ایــن راهبــرد‬ ‫موضوعــات متعــددی ماننــد احــداث مــوزه روســتایی‪ ،‬ایجــاد شــهر‬ ‫بــازی مــدرن‪ ،‬ســاخت تلــه کابیــن‪ ،‬احیــای دیــوار تاریخــی گــرگان در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفتــه اســت کــه هــر یــک از ایــن مــوارد فراخــور‬ ‫شــرایط خــود در مراحــل مختلفــی از پیشــرفت قــرار دارد‪.‬‬ ‫یکــی از جدیدتریــن تــاش هایــی کــه بــرای تحقــق توســعه در‬ ‫گلســتان مــورد توجــه ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی قــرار گرفتــه‬ ‫مقولــه احــداث کلبــه های شــناور گردشــگری در پهنه ابــی پیرامون‬ ‫جزیــره اشــوراده اســت‪.‬‬ ‫ســاخت اقامتــگاه هــای شــناور کوچــک بــا مصالــح ســبک همســو‬ ‫بــا طبیعــت و بــا حداقــل الودگــی کــه مــی توانــد جذابیــت بســیاری‬ ‫برای گردشــگران داشــته باشــد‪ ،‬تماشــای غروب دل انگیز خورشــید‬ ‫و انواع پرندگان مهاجر در خزر‪ ،‬اســتفاده از ســکوهای افتابگیری‪،‬‬ ‫پرداختــن بــه ورزش هــای ابــی ماننــد شــنا و حتــی ماهیگیــری بــا‬ ‫قــاب در محیطــی بکــر در کیلومترهــا دورتــر از ســاحل یــک انگیــزه‬ ‫قــوی نــزد گردشــگران ایجــاد مــی کنــد تــا بــا حضــور در ایــن مناطــق‬ ‫چنــد شــبانه روزی را بــه دور از دغدغــه هــای زندگــی ماشــینی در‬ ‫جزیــره اشــوراده ســپری کننــد‪.‬‬ ‫پهنــه ابــی ارام و کــم مــوج بــا عمــق اب ایمــن و کمتــر از چهــار‬ ‫الــی پنــج متــر از جملــه ویژگــی هــای منطقــه ابــی پیرامــون جزیــره‬ ‫اشــوراده اســت کــه اجــرای طــرح کلبــه هــای شــناور را بــه امــری‬ ‫پرمزیــت تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫نواوری در اشتغال و کسب و کار‬ ‫یکــی از لیدرهــای تــور گردشــگری بنــدر ترکمــن در غــرب اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بایــد بپذیریــم کــه بــرای حفــظ طبیعــت و محیــط‬ ‫زیســت چــاره ای جــز نــواوری در اشــتغال و کســب و کار نداریــم‬ ‫کــه یکــی از مهمتریــن ایــن روش هــا راه انــدازی کلبــه هــای شــناور‬ ‫دریایــی در خلیــج گــرگان و جزیــره اشــوراده اســت‪.‬‬ ‫ســیدرضا هاشــم نژاد گفت ‪ :‬وضعیت ابزیان و زیســتمندان خزر‬ ‫و خلیــج گــرگان روز بــه روز در حــال کاهــش اســت بــا ایــن وجــود‬ ‫رونــد غــارت و صیــد بــی رویــه انــواع ماهــی در ایــن مناطق همچنان‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬اگــر مــی خواهیــم کــه طبیعــت ‪ ،‬حیــات وحــش‬ ‫و زیســتمندان منطقــه را حفــظ کنیــم بایــد مشــاغل جدیــدی در‬ ‫مناطــق ایجــاد شــود کــه خســارتی بــه طبیعــت نزنــد راهبــردی کــه‬ ‫بایــد جــدی گرفــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬وجــود هــزاران قطعــه انــواع پرنده هــا‬ ‫مهاجر‪ ،‬چشــم اندازهای بدیع و بی نظیر‪ ،‬اب و هوای مناســب و‬ ‫امــکان شــنا و ماهیگیــری در پیرامــون جزیــره اشــوراده ایــن منطقه‬ ‫را بــه بهشــت گردشــگران تبدیــل کــرده و هــر گردشــگری عالقه مند‬ ‫اســت کــه در ایــن منطقــه چنــد روزی را ســپری کنــد‪.‬‬ ‫کلبه های شناور راهکاری برای جذب گردشگران‬ ‫بــه گفتــه وی یکــی از راهکارهایــی کــه مــی توانــد جذابیــت منطقــه‬ ‫را بــرای گردشــگران بیشــتر کنــد‪ ،‬احــداث کلبــه هــای شــناور در‬ ‫منطقــه اســت‪.‬‬ ‫هاشــم نــژاد تصریــح کــرد ‪ :‬ایــن موضــوع درامــد بومیــان منطقــه را‬ ‫از گردشــگری افزایــش مــی دهــد و از ســوی دیگــر دســت انــدازی و‬ ‫غــارت بــه طبیعــت را بــه حداقــل مــی رســاند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬مناطــق ترکمــن نشــین ســاحل خــزر اداب و‬ ‫رســومی دارنــد کــه بــا بقیــه کشــور متفــاوت اســت و جــزو میــراث‬ ‫ناملمــوس محســوب می شــود و از ایــن بابــت بــرای جذب گردشــگر‬ ‫بایــد اســتفاده کــرد‪ .‬بــه طــور مثــال تجربــه ماهیگیــری بــا افــراد‬ ‫بومــی‪ ،‬ناوبــری‪ ،‬تجربــه زندگــی در کلبــه هــای شــناور مــی توانــد‬ ‫ســبب جــذب گردشــگر شــود‪.‬‬ ‫هاشــم نــژاد ادامــه داد ‪ :‬مناطــق پیرامونــی جزیــره اشــوراده عــاوه‬ ‫بــر اینکــه مــی تواننــد میزبــان کلبــه هــای شــناور باشــند ظرفیــت راه‬ ‫انــدازی تجهیــزات و وســایل ماننــد جت اســکی‪ ،‬اســکی روی اب‪،‬‬ ‫چتــر پرنــده‪ ،‬قایق هــای پدالــی‪ ،‬کیبــل اســکی را نیــز دارا هســتند که‬ ‫بــا انــدک ســرمایه گــذاری مــی تــوان از ایــن ظرفیــت بالفعــل را بــه‬ ‫ظرفیتــی بالقــوه تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫کلبــه شــناور زمــره فعالیتهــای گردشــگری دریایــی بــا‬ ‫جذابیــت بــاال‬ ‫اســتاد گردشــگری دانشــگاه های گلســتان اجرای کلبه های‬ ‫شــناور گردشــگری در جهــان را امــری مرســوم و در زمــره‬ ‫فعالیــت هــای گردشــگری بــا جذابیــت بــاال برشــمرد و گفــت‬ ‫‪ :‬در اجــرای چنیــن پــروژه هایــی مشــخصات فنــی و اجرایــی‬ ‫ایــن پــروژه هــا در شکســت یــا توفیــق ســرمایه گــذاری هــای‬ ‫نقــش بســزایی دارد‪.‬‬ ‫مهــدی ســقایی ادامــه داد ‪ :‬فرمــت اجــرای کلبه های شــناور‬ ‫بــر اســاس کیفیــت و عمــق اب دامنه تغییراتی زیــادی دارد‬ ‫و مهمتریــن اصــل در اجــرای ان همســویی و ســازگاری بــا‬ ‫محیــط زیســت و طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫ضرورت چشم انداز بلند مدت طرح‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در حالــت کلــی مناطــق ابــی گلســتان ظرفیــت‬ ‫اجــرای چنیــن پــروژه هایــی را دارد امــا بایــد هــر گونــه اقــدام در ایــن‬ ‫بخــش بــر اســاس و مطالعــات جامــع انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســقایی بیــان کــرد ‪ :‬بــرای حصــول موفقیــت در چنیــن پــروژه ای‬ ‫باید بازار هدف‪ ،‬میزان گردشــگر ‪ ،‬حجم ســرمایه گذاری و چشــم‬ ‫انــداز بلنــد مــدت طــرح بــر اســاس شــرایط اقتصــادی ‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫طبیعــی منطقــه دقیــق ارائــه شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار بنــدر ترکمــن هــم در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫خاطرنشــان کــرد ‪ :‬مناطقــی ســاحلی خلیــج گــرگان و خلیــج گــرگان‬ ‫بــه ســبب برخــورداری از جاذبه هــای فــراوان تفریحــی‪ ،‬توریســتی‪،‬‬ ‫تاریخــی‪ ،‬اب و هــوای مناســب و نزدیکــی بــه فــرودگاه بین المللــی‪،‬‬ ‫دسترســی بــه امکانــات حمــل و نقــل دریایــی یکــی از مناطــق مــورد‬ ‫اســتقبال گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫اهمیت خلیج گرگان و اشوراده به لحاظ سیاحتی و اقتصادی‬ ‫ســیدصادق شــیرنگی گفــت ‪ :‬خلیــج گــرگان و جزیــره اشــوراده‬ ‫از نقــاط اســتثنایی و فوق العــاده جالــب در جهــان اســت و از نظــر‬ ‫زیســت محیطی‪ ،‬ســیاحتی و اقتصــادی اهمیتــی ویــژه دارد کــه‬ ‫متاســفانه تاکنــون توجهــی بــه ان نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬جزیــره اشــوراده بــه عنــوان زیباتریــن و تنهاتریــن‬ ‫جزیــره خــزر از طبیعــت زیبــا و منحصــر بــه فــردی برخــوردار اســت‬ ‫و امکانــات ســرمایه گــذاری بــرای راه انــدازی ورزش هــای مختلــف‬ ‫دریایــی در پهنــه ابــی پیرامــون ایــن جزیــره وجــود دارد‪.‬‬ ‫شــیرنگی یــاداور شــد‪ :‬بــا توســعه گردشــگری دریایــی‬ ‫گردشــگران بــا فرهنــگ‪ ،‬اداب و رســوم ســاحل نشــینان اشــنا‬ ‫می شــوند و بــا اســتفاده از تســهیالت‪ ،‬خدمــات ســاحلی‪ ،‬خریــد‬ ‫اقــام و صنایع دســتی منافــع اقتصــادی خوبــی را نصیــب اهالــی‬ ‫شــهرهای پیرامــون خلیــج گــرگان و دریــای خــزر می کننــد و ایــن‬ ‫امــر موجــب تقویــت‪ ،‬ترقــی و ابادانــی بندرترکمــن ‪ ،‬گمیشــان و‬ ‫بندرگــز می شــود‪.‬‬ ‫فصل جدیدی از گردشگری ابی‬ ‫احمــد تجــری مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان گلســتان در بازدیــد از طــرح اقامتــی‪،‬‬ ‫پذیرایــی و تفریحــی خانه هــای شــناور دریایــی در جزیــره اشــوراده‬ ‫شهرســتان بنــدر ترکمــن‪ ،‬گفــت‪ :‬ســرمایه گذار بخــش خصوصــی بــا‬ ‫حجــم ســرمایه گذاری ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال در حــال اجــرای ایــن طــرح‬ ‫اســت‪ ،‬طرحــی کــه می توانــد فصــل جدیــدی از گردشــگری ابــی را‬ ‫در اســتان را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬طــرح اقامتــی‪ ،‬پذیرایــی و تفریحــی خانه هــای شــناور‬ ‫دریایــی در ‪ ۲‬ســوئیت ‪ ۲۰۰‬متــری‪ ،‬ســالن پذیرایــی بــا ظرفیــت ‪۱۵‬‬ ‫نفــر بــا زیربنــای ‪ ۴۰۰‬مترمربــع و اشــتغال زایی ‪ ۱۰‬نفــر در دســت‬ ‫اجــرا اســت‪.‬‬ ‫تجــری گفــت‪ :‬بــا توجــه اینکــه طــرح هــای بســیار بــزرگ و خوبــی‬ ‫در حــوزه گردشــگری دریایــی و ابــی در ســواحل اســتان در حــال‬ ‫اجراســت‪ ،‬ایــن ظرفیت هــا می توانــد ظرفیتــی بســیار خــاص و‬ ‫جــاذب گردشــگر داخلــی و خارجــی باشــد‬ ‫گلســتان بــا دارا بــودن ‪ ۱۳۰‬کیلومتــر نــوار ســاحلی عــاوه بــر‬ ‫ظرفیت هــای بالقــوه در گردشــگری طبیعــی تاریخی‪،‬جذابیت هــای‬ ‫فراوانــی در بخــش دریــا و ســاحل دارد کــه مــی توانــد بــه عنــوان‬ ‫پیشــرانی بــرای توســعه مناطــق ســاحلی اســتان شــمالی باشــد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن جزیــره اشــوراده در ســه‬ ‫کیلومتری پهنه ابی خلیج گرگان در حوزه اســتحفاظی فرمانداری‬ ‫بندرترکمن قــرار دارد‪.‬‬ ‫اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم زندگــی‬ ‫بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان‬ ‫بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه ابــی از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی‬ ‫دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان های بندرترکمــن‪ ،‬بندرگز‪ ،‬نوکنده و‬ ‫بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتر عــرض برخوردار‬ ‫بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان یکــی از اســتان هــای شــمالی و گردشــگری ایــران بــوده‬ ‫کــه در کنــار دریــای خزر‪ ،‬کشــور ترکمنســتان‪ ،‬اســتان های خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬ســمنان و دامنه های شــرقی البرز و مازندران واقع شــده‬ ‫و در ایــام ســال میزبــان مســافرانی اســت کــه بــرای اقامــت یــا ادامه‬ ‫ســفر ایــن اســتان و مســیرهای ان را انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا وســعت افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع ‪،‬‬ ‫جمعیتــی حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر دارد کــه در ‪ ۳۰‬شــهر و حــدود‬ ‫یکهــزار روســتا زندگــی مــی کننــد و شهرنشــین هــا بیشــتر از‬ ‫روستانشــینان ان هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان واقــع بیــن دو قطــب گردشــگری شــمال کشــور و زیارتــی‬ ‫مشــهد بــه نگارســتان ایــران نیــز شــهر بــوده و اقــوام متعــددی را‬ ‫در خــود جــای داده اســت کــه شــامل فــارس‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪،‬‬ ‫ی هــا‪ ،‬بلــوج و قــزاق هــا‬ ‫تــرک (اذربایجانــی و قزلبــاش)‪ ،‬مازندران ـ ‬ ‫هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫در نگهداری از داروها دقت کافی داشته باشید‬ ‫بر اساس داده های مراکز پزشکی و اورژانس‪ ،‬بیشترین امار حوادثی که در منزل رخ می دهد‪ ،‬مربوط به مسمویت های‬ ‫دارویی است‪ .‬مسمویت دارویی در پی مصرف بیش از حد دارو به صورت سهوی اتفاق می افتد و می تواند باعث اسیب‬ ‫دیدگی دائمی و حتی مرگ مصرف کننده شود‪ .‬در پاره ای از مواقع با دقت نکردن به محل نگهداری داروها‪ ،‬ممکن است‬ ‫کودکان جذب ظاهر جذاب داروها شده و انها را مصرف کنند‪ .‬این یکی از رایج ترین خطراتی است که اعضای خانه را تهدید‬ ‫می کند‪ .‬با رعایت این نکته ساده در مورد ایمنی در خانه‪ ،‬می توانید به راحتی مانع از یک اتفاق ناگوار برای اعضای خانواده‬ ‫خود شوید‪ .‬توصیه های ایمنی در منزل می تواند به همین راحتی از وقوع حوادث جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ اولیــن و مهمتریــن مســئله در مــورد پولیــش‪،‬‬‫انتخــاب درســت نــوع پولیــش میباشــد کــه شــامل‬ ‫شــدت زبــری ان می باشــد (پولیــش نــرم‪ ،‬زبــر و…)‬ ‫ پولیــش چیــزی بــه رنــگ و ســطح بدنــه خــودروی‬‫شــما اضافــه نمی کنــد‪ ،‬بلکــه الیــه ای نــازک از ســطح‬ ‫را حــذف می کنــد‪.‬‬ ‫ یــک پولیــش همانطــور کــه می توانــد خــودروی‬‫شــما را زیبــا کنــد‪ ،‬در صــورت انتخــاب و اســتفاده نــا‬ ‫درســت می توانــد بــه خــودروی شــما اســیب برســاند‪.‬‬ ‫ رنــگ هــای غیــر متالیــک راحــت تــر و ســریعتر‬‫پولیــش میشــوند خطــوط روی انهــا رفــع میشــود‬ ‫ولــی بــه همــان نســبت اســیب پذیــر تــر از رنــگ هــای‬ ‫متالیــک می باشــند در حالــی کــه رنــگ هــای متالیــک‬ ‫کمــی ســخت تــر بــراق شــده امــا بــه دلیــل ضخیــم‬ ‫تــر بــودن الیــه خارجــی انهــا‪ ،‬خــراش هــا معمــوال در‬ ‫همــان الیــه خارجــی قــرار گرفتــه و حتمــا بــا پولیــش‬ ‫قابــل ترمیــم می باشــند‪.‬‬ ‫ مــات شــدن و تــار شــدن ســطح رنــگ خــودرو نیــز‬‫بــه دلیــل وجــود مجموعــه ای از خراشــهای خیلــی‬ ‫ریــز و زیــاد می باشــد کــه بــا چشــم بــه تنهایــی قابــل‬ ‫تشــخیص نمی باشــند و در نتیجــه تنهــا رنــگ را مــات‬ ‫نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫ همــه خراش هــا بــا پولیــش قابــل ترمیــم‬‫نمی باشــند (در صورتــی کــه عمــق انهــا بیشــتر از‬ ‫ضخامــت الیــه خارجــی باشــد) امــا مطمئنــا ایــن گونــه‬ ‫خراش هــا نیــز بــا پولیــش ریزتــر و کوتاهتــر و نازکتــر‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫هیــچ پولیشــی نمیتوانــد رنــگ از بیــن رفتــه را دوبــاره‬ ‫بــاز گرداند‪.‬‬ ‫فالیویل‬ ‫ درقســمت انتهــاى میــل لنــگ فالیویــل قــرار دارد‬‫فالیویــل کــه بــه نــام چــرخ طیــار یــا چــرخ لنگــر نیــز‬ ‫خوانــده مــى شــود‪ ،‬وزنــه ســنگینى اســت کــه در کار‬ ‫موتــور تاثیــر بســزایى دارد ‪.‬‬ ‫عملیات زیر به عهده فالیویل قرار دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در زمــان احتــراق کــه پیســتون از نقطــه مــرگ‬ ‫بــاال بــه نقطــه مــرگ پاییــن مــى ایــد جلــوى ضربــه را‬ ‫گرفتــه و لــرزش موتــور را از بیــن مــى بــرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬چــون قدرتــى کــه از طــرف پیســتون بــه میــل‬ ‫لنــگ داده مــى شــود‪ ،‬یکنواخــت نیســت موجــب‬ ‫مــى شــود کــه ســرعت میــل لنــگ کــم یــا زیــاد شــود‪.‬‬ ‫اینرســى فالیویــل تمایــل دارد کــه ان را بــا ســرعت‬ ‫ثابــت حرکــت دهــد بنابرایــن فالیویــل در موقعــى‬ ‫کــه میــل لنــگ تمایــل بــه افزایــش ســرعت داشــته‬ ‫باشــد قــدرت را گرفتــه و هنگامــى کــه تمایــل بــه‬ ‫کاهــش ســرعت داشــته باشــد ‪،‬قــدرت بــه ان پــس‬ ‫مــى دهــد‪ .‬ایــن عمــل ضربــات وارده از پیســتون را‬ ‫خنثــى کــرده و مانــع شکســتن و پیچــش میــل لنــگ‬ ‫مــى شــود‪ .‬بزرگــى و ســنگینى فالیویــل نســبت عکــس‬ ‫باتعــداد ســیلندرها دارد‪ ،‬مثــا فالیویــل خــودروی‬ ‫چهــار ســیلندر از فالیویــل خــودروی هشــت ســیلندر‬ ‫بزرگ تــر و همیــن طــور ســنگین تراســت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نیــروى انفجــارى را در خــود ذخیــره کــرده و بــراى‬ ‫تکمیــل عملیــات ســه گانــه بعــدى بــه میــل لنــگ‬ ‫کمــک مــى کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در ســطح خارجــى (محیــط میــل لنــگ) دنــده هاى‬ ‫مخصوصــى نصــب شــده کــه بــه منظــور گردانــدن‬ ‫موتــور بــه وســیله دســتگاه الکتریکــى اســتارت بــه کار‬ ‫مــی رود و باعــث گــردش میــل لنــگ هنــگام اســتارت‬ ‫زدن و روشــن شــدن موتــور مــى شــود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬فالیویــل ‪،‬یکــى از قطعــات دســتگاه انتقــال نیــرو‬ ‫محســوب شــده و نیــروى موتــور بــه وســیله کالچ‬ ‫از ایــن قطعــه بــه جعبــه دنــده منتقــل مــى شــود‪.‬‬ ‫فالیویــل روى صفحــه مدورنعلبکــى شــکلى کــه در‬ ‫انتهــاى میــل لنــگ قــرار دارد و بــه نــام فالنــچ تــه میــل‬ ‫لنــگ معــروف اســت ‪،‬توســط پیــچ هایــى متصــل‬ ‫مى شــود‪ .‬در مرکــز دایــره فالنــچ ســوراخى وجــود دارد‬ ‫کــه بــه عنــوان تکیــه گاه ســر شــفت ورودى گیربکــس‬ ‫بــوده و بــراى جلوگیــرى از اصطــکاک داخــل ســوراخ‬ ‫از بــوش یــا بلبرینــگ ســوزنی اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 4‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 4‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪447‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫فیبر دسترسی به مشتریان تجاری‬ ‫با شرایط ویژه واگذار می شود‬ ‫ایجاد گذر فرهنگی در بجنورد‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬گــذر فرهنگــی و جمعه بــازار در‬ ‫محــدوده مجموعــه تاریخــی مفخــم شــهر بجنــورد بــرای‬ ‫اشــنایی مــردم ایــن خطــه بــا میــراث گذشــتگان ایجــاد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬موافقــت ایجــاد گــذر‬ ‫فرهنگی از شــورای اســامی شــهر بجنورد دریافت شــده‬ ‫اســت و تــا پایــان ســال ایــن گــذر راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن گذر برنامه های فرهنگی و‬ ‫نمایشــگاه صنایــع دســتی نیــز گنجانــده می شــود افزود‪:‬‬ ‫موزه مردم شناســی عمارت مفخم و موزه اســناد خطی‬ ‫در ایینــه خانــه نیــز بــا بازنگــری جدیــدی کــه در ان انجــام‬ ‫شــد راه اندازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در مــورد طــرح بــاز افرینــی عمــارت مفخــم نیــز گفــت‪:‬‬ ‫بازافرینــی عمــارت مفخــم طرحــی در ســطح ملــی و‬ ‫تعریــف میــراث شــهری بــا رویکــرد ارتقــای هویــت شــهری‬ ‫در خراســان شــمالی در ایــن طــرح دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن طــرح بــا هــدف تبییــن عناصــر‬ ‫اجتماعــی و گردشــگری شــکل گرفتــه اســت افــزود‪:‬‬ ‫قطعاتــی از اراضــی توســط شــهرداری تملــک و تخریــب‬ ‫شــده اســت کــه هــم اکنــون ســازمان همیاری شــهرداری‬ ‫اجــرای ایــن طــرح را عهــده دار شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــن نــوروزگاه‬ ‫نیــز اظهــار داشــت‪ :‬بــا توج ـ ه بــه برنامه ریــزی دبیرخانــه‬ ‫ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر‪ ،‬جشــن نــوروزگاه بــا‬ ‫مشــارکت کشــور قزاقســتان در نــوروز ‪ ۱۴۰۱‬کــه بخشــی‬ ‫از ایــن جشــن در محــدوده در مجموعــه تاریخــی مفخــم‬ ‫بجنــورد برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت برگــزاری ایــن رویــداد در معرفــی‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬بــا بررســی موضــوع برگــزاری نــوروزگاه‬ ‫در کارگروهــی تخصصــی‪ ،‬اقدامــات الزم بــرای اجــرای‬ ‫نــوروزگاه از ســوی دســتگاه های مرتبــط انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ‪ ۴‬اســفند‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬برابــر بــا ‪ ۲۳‬فوریــه ‪ ۲۰۱۰‬بــا تصویــب قطعنامـه ای‬ ‫روز ‪ ۲۱‬مــارس برابــر بــا ‪ ۱‬فروردیــن را در چارچــوب مــاده ٔ‬ ‫‪ ۴۹‬و تحــت عنــوان فرهنــگ صلــح بــه عنــوان روز جهانــی‬ ‫نــوروز بــه تصویــب رســاند و در تقویــم خــود جــای داد‪.‬‬ ‫طــی ایــن اقــدام کــه بــرای نخســتین بار در تاریــخ ایــن‬ ‫ســازمان صــورت گرفــت‪ ،‬نــوروز ایرانــی به عنــوان یــک‬ ‫مناســبت بین المللــی بــه رســمیت شــناخته شــد‪.‬‬ ‫قطعنامــه نــوروز بــه ابتــکار نمایندگــی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در ســازمان ملــل متحــد و بــا همــکاری‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان و قرقیزستان اماده و به مجمع‬ ‫عمومــی ســازمان ملــل ارائــه شــد و ســه کشــور هنــد‪،‬‬ ‫البانــی و مقدونیــه نیــز در روز رای گیــری بــه کشــورهای‬ ‫تهیه کننــده ایــن قطعنامــه پیوســتند‪.‬‬ ‫در اطالعیــه دفتــر روابــط عمومــی مجمــع عمومــی‬ ‫ســازمان ملــل امده اســت کــه امــروزه بیــش از ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون نفــر در ایــران‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬تاجیکســتان‪،‬‬ ‫جمهــوری اذربایجــان و ســایر کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫و قفقــاز‪ ،‬در منطقــه بالــکان‪ ،‬حــوزه دریــای ســیاه و‬ ‫خاورمیانــه اغــاز فصــل بهــار را بــا ســنت باســتانی عیــد‬ ‫نــوروز کــه تاکیــدی اســت بــر زندگــی در هماهنگــی و‬ ‫تعــادل بــا طبیعــت‪ ،‬جشــن می گیرنــد‪ .‬در متــن بــه‬ ‫تصویــب رســیده در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل‪،‬‬ ‫ـه ایرانــی کــه قدمتــی بیــش از ‪۳‬‬ ‫نــوروز‪ ،‬جشــنی بــا ریشـ ٔ‬ ‫هــزار ســال دارد‪ ،‬توصیــف شده اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر و در تاریــخ ‪ ۸‬مهــر همــان ســال عیــد نــوروز بــه‬ ‫عنــوان میــراث فرهنگــی و معنــوی بشــری‪ ،‬در ســازمان‬ ‫اموزشــی‪ ،‬علمــی و فرهنگــی ســازمان ملــل‪ ،‬یونســکو‪،‬‬ ‫بــه ثبــت رســیده بــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی درگذشــته میزبــان برگــزاری رویــداد‬ ‫مشــترک فرهنگــی نمایشــگاه صنایع دســتی کشــورهای‬ ‫عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی «اکــو» بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اعــام‬ ‫ایــن خبرگفــت‪:‬در طــرح تانومــای تجــاری مخابــرات ‪ ،‬تمامــی‬ ‫مشــترکان تجــاری مــی تواننــد از ســرویس های اینترانــت‪ ،‬نورونتــا‪،‬‬ ‫‪ MPLS‬ویــژه ‪ ،‬اینترنــت ‪ PTP ،‬و ‪ PTMP‬بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی دریافــت ایــن ســرویس ها را بــرای مشــتریان تجــاری ارزشــمند‬ ‫دانســت و افــزود ‪ :‬بــا در اختیــار داشــتن ایــن سرویســها ســرعت و‬ ‫کیفیــت ارتباطــات مخابراتــی مــورد نیاز مشــتریان تجــاری دو چندان‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهمرادی در تشــریح ســرویس اینترانــت گفــت ‪ :‬ســرویس‬ ‫اینترانــت امــکان اتصــال بــه شــبکه ملــی اطالعــات داخــل کشــور را‬ ‫بــرای مشــترکان فراهــم مــی نمایــد و بــا اتصــال متقاضیــان بــه ایــن‬ ‫شــبکه (بــا پهنــای بانــد مــورد نیاز) امکان دسترســی به کلیــه نودها و‬ ‫ادرس هــای معتبــر اینترنتــی داخــل کشــور و ادرس هــای خصوصــی‬ ‫‪3‬‬ ‫دیدار مردمی مسئوالن ارشد‬ ‫قضاییگلستان‬ ‫میزان بارش باران ماه اذر‬ ‫گلستان ‪ ۶۹‬درصد کاهش یافت‬ ‫ُ‬ ‫کشف ‪ ۱۰‬تن سبوس‬ ‫فاقد مجوز در فاروج‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان و دادســتان مرکــز اســتان در‬ ‫دیدارهــای جداگانــه‪ ،‬پاســخگوی مراجعــان بودنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از جــرم دادگســتری‬ ‫گلســتان گفــت‪ 83 :‬نفــر درخواســت هــای حقوقــی و قضایــی خــود را‬ ‫بــا رئیــس کل دادگســتری و معاونــان وی درمیــان گذاشــتند‪.‬‬ ‫حجــت االســام سیدمحســن رســولی افــزود‪ :‬اعمــال مــاده ‪477‬‬ ‫قانــون اییــن دادرســی کیفــری ‪ ،‬رســیدگی دوبــاره بــه پرونده هایــی کــه‬ ‫رای ان هــا قطعــی شــده اســت ‪ ،‬درخواســت مرخصــی‪ ،‬عفــو و ازادی‬ ‫مشــروط بــرای زندانیــان و اعــام شــکایت در حــوزه حقــوق شــهروندی‬ ‫موضــوع بیشــتر ایــن درخواســت هــا بــود ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان هــم در مالقــات هــای مردمــی امــروز خــود ‪،‬‬ ‫پاســخگوی ‪ 117‬نفــر بــود ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬ســه شــنبه هــا‪ ،‬تمــام وقــت پاســخگوی‬ ‫مراجعــان هســتیم و در دیگــر روزهــای هفتــه هــم افراد اگر مشــکل یا‬ ‫درخواســتی دارند‪،‬می تواننــد مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان افــزود‪ :‬درخواســت مرخصــی ‪ ،‬رســیدگی‬ ‫زودتــر بــه پرونــده هــا و طــرح مســائل واحدهــای تولیــدی‪ ،‬بیشــترین‬ ‫مشــکلالت طــرح شــده در مالقــات مردمــی امــروز بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان از کاهــش ‪ ۶۹‬درصــدی بــارش باران‬ ‫در گلســتان طــی مــاه اذر نســبت بــه متوســط میــان مــدت خبــر داد‬ ‫و گفــت میــزان بارندگــی بــه ‪ ۱۴.۴‬میلیمتــر در مــاه گذشــته رســید‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی افــزود ‪ :‬در ایــن مــدت بیشــترین میــزان بارش‬ ‫در بیــن شــهرهای اســتان در بندرگــز بــه میــزان ‪ ۲۸.۲‬میلیمتــر و‬ ‫کمتریــن میــزان بــارش بــه میــزان ‪ ۸.۲‬میلیمتــر در ایســتگاه اینچه‬ ‫بــرون اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد ‪ :‬در اذر ‪ ۱۴۰۰‬میانگیــن دمــای اســتان ‪ ۱۲.۲‬درجــه‬ ‫ســانتیگراد بــوده اســت بطوریکــه ســه درجــه نســبت بــه متوســط‬ ‫اذر مــاه افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫داداشــی تصریــح کــرد ‪ :‬حداکثــر دمــای ثبــت شــده ‪ ۳۱.۱‬درجــه در‬ ‫گنبــدکاووس و حداقــل دمــای ثبــت شــده ‪ -۲.۳‬درجــه در گــرگان‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان اظهارداشــت ‪ :‬میــزان بــارش از‬ ‫ابتــدای ســال زراعــی جــاری تــا اول دی مــاه ‪ ۸۹.۴‬میلیمتــر بــوده‬ ‫کــه نســبت بــه دوره امــاری ‪ ۲۸‬درصــد کاهــش و در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۱۸‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علیرضــا پوربــه‪ ،‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج‬ ‫در گفت وگــو بــا رســانه هــا بــا اعــام کشــف ‪ ۷۴۰‬میلیــون ریــال‬ ‫ســبوس فاقــد مجــوز حمــل در فــاروج‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی در راســتای اجــرای طــرح مبــارزه‬ ‫بــا قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬اقــدام بــه کنتــرل خودروهــای عبــوری در‬ ‫ورودی شهرســتان فــاروج کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مامــوران انتظامــی حیــن کنتــرل خودروهــای عبوری‬ ‫بــه یــک دســتگاه کامیــون ‪ ۱۰‬تــن حامــل محصــوالت کشــاورزی‬ ‫مشــکوک و جهــت بررســی بیشــتر انــرا متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج همچنیــن افــزود‪ :‬در‬ ‫بررســی هــای بعمــل امــده از کامیــون مقــدار ‪ ۱۰‬تــن و ‪۷۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم ســبوس فاقــد مجــوز حمــل و قرنطینــه ای بــه ارزش‬ ‫‪ ۷۴۰‬میلیــون ریــال کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه بــا بیــان اینکــه بعــد از هماهنگــی قضایــی‬ ‫کامیــون بــه پارکینــگ منتقــل شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬برخــورد‬ ‫قاطعانــه بــا پدیــده قاچــاق‪ ،‬از مطالبــات مــردم و مســئوالن‬ ‫بــوده و نیــروی انتظامــی در ایــن راســتا بــا تمــام تــوان تــاش‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وی از سرویســهای دیگــر کــه مشــتریان تجــاری مــی تواننــد‬‫در قالــب طــرح تانومــای تجــاری از ان بهــره منــد شــوند را ‪PTP‬‬ ‫و ‪ PTMP‬خوانــد و گفــت ‪ :‬مشــترکینی کــه قصــد ارتبــاط بیــن دو‬ ‫نقطــه را دارنــد می تواننــد از ســرویس ‪PTP‬اســتفاده کــرده کــه از‬ ‫ویژگی هــای ان‪ ،‬امنیــت بســیار بــاال و همچنیــن انتقــال اطالعــات‬ ‫صــوت و داده بصــورت همزمــان می باشــد وبــه مشــتریان تجــاری‬ ‫کــه تمایــل بــه برقــراری ارتبــاط بیــن یــک نقطــه مرکــزی بــا چند نقطه‬ ‫بــه صــورت یــک بــه چنــد را دارنــد ســرویس ‪ PTMP‬را معرفــی کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ســرویس مخصــوص مشــتریانی اســت کــه دارای یــک‬ ‫ســایت مرکــزی(‪ )Data Center‬بــوده و نیازمنــد برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫ســایت های دیگــر هســتند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۳۷۹۳‬مورخ‪۱۴۰۰/۹/۸‬هیــات موضوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علی ابــاد سلســله ابــادی از مالــک اقــای غــام کاویانــی کتولــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۵۰۰۰۰۶۹‬تقاضــای اقــای علیرضــا کاویانــی‬ ‫کتولــی بــه شــماره شناســنامه ‪۲۲۶۰۱۸۴۴۴۸‬کــد ملــی ‪۲۲۶۰۱۸۴۴۴۸‬صــادره از علی ابــاد فرزنــد غــام در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪۳۸۹.۴۹‬متــر مربــع مفــروض و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -۱۹‬اصلــی‬ ‫واقــع در علی ابادکتــول‪ ،‬خیابــان شــهید قنــدی‪ -‬خیابــان شــهید شــکی ‪-‬کوچــه حــوزه علمیــه خواهــران‪ ،‬بخــش ‪ ۶‬حــوزه ثبت علی اباد به اســتناد مجوز شــماره ‪۱۴۰۰-۱۶۰۷‬شــرکت خطــوط توله و مخابرات نفت ابران(منطقه شــمال)تایید گردید‪.‬مراتــب در دونوبت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیرانتشــار اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف ‪۱۸۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۲۰:‬‬ ‫محمــود خانــدوزی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪140060312005003741‬مــورخ ‪ 1400.09.08‬هیئت موضوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی اباد سلســله ایادی ازمالک اقای علی اکبر عاشــوری شــیخی تصرفات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 13991144120050000457‬تقاضــای اقای نصراله‬ ‫رنجبریــان بــه شــماره شناســنامه ‪ 16‬و کــد ملــی‏‏‪ 4591660461‬صــادره ازشــاهرود فرزنــد رمضــان در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 161‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی‬ ‫ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ایــت کوچــه شــقایق ‪ ، 24‬بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 1400-1607‬شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران (منطقــه شــمال) تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪182 :‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.10.04:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.10.20 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪1400/09/08 - 1400 - 3723‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1397 -274‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــود براتــی فرزنــد محمــد بــرات بشــماره شناســنامه ‪0759845263‬صــادره ازجاجــرم درششــدانگ یــک‏بــاب تاسیســات پــرورش ماهــی بــه مســاحت ‪1842.35‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ 98‬فرعــی از‪ 198‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی ســریوان‏تپــه بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای ولــی الهــی فرزنــد الهــوردی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/19 :‬‏‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/10/04 :‬‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3386‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫متصــل شــده بــه ایــن شــبکه فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن پیــاده ســازی ســرویس نورونتــا را بــه منظــور ســرویس‬ ‫دهــی امــن و قابــل اطمینــان بــه مشــترکین تجــاری‪ ،‬مالــی و‬ ‫حاکمیتــی و بصــورت کامــا ً مجــزا از ســایر شــبکه های شــرکت‬ ‫مخابــرات ایــران خوانــد و گفــت ‪ :‬در طراحــی ایــن شــبکه از تجهیزات‬ ‫اختصاصــی و بــا کیفیــت بســیار باال اســتفاده شــده که قابلیــت ارائه‬ ‫‪ SLA‬را دارا هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در ادامــه معرفــی سرویســهای‬ ‫قابــل ارائــه در طــرح تانومــای تجــاری گفــت‪ :‬مشــریان تجــاری کــه‬ ‫‪MPLS‬ویــژه مخابــرات را در اختیــار داشــته باشــند مــی تواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از شــبکه دیتا بین نقاط مختلف شــبکه‪ ،‬ارتباط مجازی و‬ ‫اختصاصــی ایجــاد کنــد کــه غیــر از کاربر ان شــرکت یا ســازمان هیچ‬ ‫کاربــر دیگــری امــکان دسترســی بــه ایــن شــبکه را نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی در خصــوص ســرویس اینترنــت نیــز‬ ‫توضیحاتــی داد و گفــت ‪ :‬شــرکت مخابــرات بــا ایجــاد یــک شــبکه‬ ‫گســترده ‪ IP‬در سراســر کشــور و فراهــم نمــودن دروازه هــای‬ ‫پرظرفیــت بین الملــل‪ ،‬از طریــق کابل هــای فیبر نوری در مســیرهای‬ ‫مختلــف ارتباطــی و بــا اتصــال مســتقیم بــه اصلی تریــن نقــاط دنیــا‪،‬‬ ‫توانایــی ســرویس دهی بــه متقاضیــان اینترنــت را در سراســر کشــور‬ ‫بــا هــر میــزان پهنــای بانــد متقــارن و بــا ترافیــک و مــدت زمــان‬ ‫نامحــدود را دارد ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 4‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 78‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬به ‪10‬‬ ‫مخلــوط رگبارهــای بــاران و بــرف‪ .‬بیشــینه ‪4‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش ‪.%70‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫به موجــب پرونــده اجرایــی کالســه بایگانــی ‪ ۱۴۰۰۰۰۰۵۸‬لــه بانــک کشــاورزی شــعبه بندرگــز علیــه شــرکت بســته بندی گلســتان تی تــی (وام گیرنــده) و محمــد قلــی قلــی زاده ( راهــن) ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــه پــاک ثبتــی دوهــزار و‬ ‫ششــصد و یــازده فرعــی از یــک اصلــی مفروضــی و مجــزی شــده از نهصــد و نــود و نــه اصلــی‪ ،‬واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی بندرگــز بــه مســاحت یکصــد و هفتــاد و هفــت متــر و نــود دســیمتر مربــع بنــام اقــای محمــد قلــی قلـی زاده فرزنــد کاظــم‬ ‫شــماره ملــی ‪ ۲۲۴۹۵۰۶۵۴۱:‬ثبــت و ســند صــادر شده اســت‪ .‬تمامــت ششــدانگ مــورد ثبــت طبــق ســند رهنــی شــماره ‪ ۲۰۵۶۷‬مورخــه ‪ 1396/۱۰/02‬تنظیمــی دفترخانــه ‪ ۱۱۹‬بندرگــز در رهــن بانــک کشــاورزی شــعبه بندرگــز قــرار گرفته اســت‪ .‬حــدود دو‬ ‫مشــخصات ‪:‬شــماال دیواریســت بــه طــول پانــزده متــر بــه متصرفــی اشــخاص شــرقا ًدیواریســت بطــول دوازده بــه متصرفــی اشــخاص جنوبــا ًدرب و دیــواری اســت بــه طــول چهــارده متــر و نــود دســیمتر بــه خیابــان غربــا ًدیــواری اســت بطــول یــازده متــر‬ ‫و هشــتاد دســیمتر بــه کوچــه بــا عــرض شــش متــر( بن بســت )‪.‬حقــوق ارتفاقــی نــدارد‪ .‬مشــخصات اعیــان ب شــرح زیــر می باشــد‪ :‬اعیانــی بصــورت یــک بــاب منــزل ویالیــی یک طبقــه بــه مســاحت یکصــد و پانــزده مترمربــع اســکلت اجــری نمــای اصلــی‬ ‫(جنوبــی )ســنگ ســایر نمــا ســیمانی‪ -‬ســقف نهایــی چــوب ریزیبــا پوشــش ایرانیــت قدیمی _ســازه پنجره هــا الــو مینیومــی‪ -‬دارای انشــعاب اب‪ -‬بــرق و گاز‪ -‬سیســتم گرمایشــی بخــاری ‪-‬سیســتم سرمایشــی اســپلیت _حــدود ‪ ۲۵‬ســال از عمــر ســاختمان‬ ‫می گــذرد و وضعیــت ظاهــری مناســب در اختیــار مالــک می باشــد‪ .‬مــورد وثیقــه در نشــانی ‪:‬بندرگــز‪ -‬خیابــان شــهید بهشــتی‪ -‬کوچــه کیــا ‪-‬کوچــه گلشــن یــک کدپســتی ‪ ۴۸۷۱۸۵۷۵۵۱‬واقــع شده اســت ‪ .‬برابــر نامــه شــماره ‪1400/09/10- 002/4482/923‬‬ ‫مــورد مزایــده فاقــد هرگونــه بیمــه می باشــد مــورد وثیقــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ‪ 8/500/000/000‬ریــال (هشــت میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال) ارزیابی شــده کــه بدلیــل عــدم اعتــراض از ناحیــه طرفیــن پرونــده ارزیابــی قطعــی‬ ‫گردیــد پــاک فــوق از ســاعت ‪ ۹‬الــی ‪ ۱۲‬روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1400/۱۰/20‬در واحــد اجــرای اســناد رســمی بندرگــز از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪ 8/500/000/000‬ریــال (هشــت میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال) شــروع و بــه باالتریــن‬ ‫قیمــت پیشــنهادی فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق ‪،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصورتی کــه مــورد مزایــده دارای ان هــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری‬ ‫و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از این کــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد به عهــده برنــده مزایــده اســت‪ .‬برابــر مــاده ‪ ۱۳۶‬ایین نامــه اصالحــی اجــرا‪ ،‬شــرکت اشــخاص در مزایــده منــوط بــه پرداخــت د ه درصــد از مبلــغ کارشناســی بــه حســاب‬ ‫ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت‪ ،‬برنــده مزایــده مکلــف اســت مابه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و درصورتی کــه ظــرف مهلــت‬ ‫مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد دراین صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد ‪.‬مزایــده از مبلــغ ارزیابــی فــوق‬ ‫شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه می شــود متقاضیــان خریــد بــا پذیــرش تمــام مســئولیت های بعــدی ان می تواننــد در موعــد مقــرر در جلســه حاضــر و در مزایــده شــرکت نماینــد ضمنــا طبــق مــاده ‪ ۴۰‬ایین نامــه اجرایــی مفــاد اســناد‬ ‫رســمی الزم االجــرا هزینــه اگهــی و دســتمزد کارشــناس و حــق الحفاظــه و حــق االجــرا و حــق مزایــده نســبت به امــوال مــورد وثیقــه و ســایر هزینه هــای قانونــی به عهــده متعهــد می باشــد و ماننــد اصــل طلــب وصــول می شــود و چنانچــه مزایــده برنــده‬ ‫نداشــته باشــد کلیــه هزینه هــا به عهــده بســتانکار و جــزو مطالبــات وی می باشــد الزم بذکــر اســت بــا توجــه بــه ســوابق پرونــده و گــزارش کارشــناس پــاک فــوق هیچگونــه ســابقه ای از بیمــه نــدارد‪ ،‬حقــوق دولتــی نقــدا ًوصــول خواهــد شــد همچنیــن‬ ‫چنانچــه مــورد مزایــده برنــده داشــته باشــد برابــر بنــد‪ ۶‬مــاده ‪ ۱۲۱‬ایین نامــه اجــرا بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد به عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در‬ ‫صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مازادبــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد ضمنــا هزینــه حــق االجــرا حــق مزایــده نقــدا ًاز برنــده مزایــده اخــذ واز مبلــغ کارشناســی کســر می گــردد همچنیــن چنانچــه روز مزایــده‬ ‫تعطیــل رســمی اعــام گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ (1400/۱۰/04:‬چهــارم دی مــاه یکهــزار و چهارصــد) مهــدی شــاه مهــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‬ ‫م‪.‬الف‪۹۶۸۲:‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪1398/07/07 - 1398 - 1216‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1397 -177‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف ‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه‬ ‫دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــم صدیقــه نظــری فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪7‬صــادره ازدرمیــان بیرجنــد درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏بــه مســاحت ‪94.57‬متــر مربــع از پــاک ‪ 141‬فرعــی از‪ 129‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی ملکــش بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی خانــم بــی بــی حصــاری محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‏شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‏اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/04 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/19 :‬‏‬ ‫‏‬ ‫م الف ‪3384‬‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 9‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 92‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبــار‪ .‬بیشــینه ‪9‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪ .‬احتمــال‬ ‫بــارش بــاران ‪.%60‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 4‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫شنبه ‪ 4‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار با ‪ 20‬فقره سرقت‬ ‫ن »‪‎‬از دســتگیری‬ ‫گــروه اســتان هــا – خراســان شــمالی –فرمانــده انتظامــی شهرســتان «اســفرای ‪‎‬‬ ‫ســارق حرفــه ای کابــل هــای چــاه‏عمیــق کشــاورزی بــا اعتــراف بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور « بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت کابــل هــای چاه عمیق کشــاورزی‬ ‫در ســطح حــوزه‏اســتحفاظی پاســگاه انتظامــی «عبــاس ابــاد» بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫مامــوران ایــن‏پاســگاه قــرار گرفــت ‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پاســگاه «عبــاس ابــاد» بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی موفــق بــه‬ ‫‏شناســایی فــرد مــورد نظــر شــدند افــزود‪ :‬متهــم کــه در حــال ســرقت از یــک چــاه عمیــق بــود توســط‬ ‫‏مامــوران دســتگیر و بــه پاســگاه انتظامی»عبــاس ابــاد» منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «اســفراین» بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در بازجویــی هــای انجــام‬ ‫‏شــده بــه‪ 20‬فقــره ســرقت کابــل هــای چــاه عمیــق روســتا هــای اطــراف و شهرســتان هــای همجــوار‬ ‫‏اعتــراف کــرد یــاد اور شــد‪ :‬تحقیقــات الزم بــرای شناســایی و دســتگیری همدســت وی و مالخــر‏نیــز‬ ‫در دســتور کار پلیــس قــرار دارد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یگانــه پــور» بــا بیــان اینکه در بازرســی از مخفیــگاه متهم تعداد زیادی اموال مســروقه‬ ‫از‏جملــه ترانــس بــرق‪ ،‬کابــل هــای فشــار قــوی کشــف شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬خــودروی متهــم‬ ‫بــا‏هماهنگــی مراجــع قضائــی بــه پارکینگ منتقل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «اســفراین» بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫‏مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬برخــورد بــا مجرمــان و هنجارشــکن هــا وظیفــه‬ ‫‏اصلــی پلیــس اســت از شــهروندان خواســت تــا بــه توصیــه هــای پلیــس در خصــوص مســائل‬ ‫ایمنــی‏و پیشــگیری از ســرقت توجــه کــرده و در صــورت برخــورد بــا این گونه مــوارد بالفاصله مراتب‬ ‫را از‏طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫نماز های فوتبالی‬ ‫و لکنت زبان!‬ ‫حوادث‬ ‫کشف موتورسیکلت میلیاردی‬ ‫قاچاق در گرمه‬ ‫کشف خودروسرقتی‬ ‫درکمتراز‪24‬ساعت دراسفراین‏‬ ‫ازکشــف‬ ‫گرمــه‬ ‫شهرســتان‬ ‫انتظامــی‬ ‫فرمانــده‬ ‫یک دستگاه موتورســیکلت ســنگین ‪ 249‬سی ســی بــه ارزش ‪1‬‬ ‫میلیــارد و ‏‏‪ 300‬میلیــون ریــال خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجتبــی نظافتــی « بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در اجــرای‏طــرح مقابلــه بــا قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی از وجــود یــک دســتگاه موتورســیکلت‬ ‫قاچــاق در‏یک منــزل شــخصی مطلــع و رســیدگی بــه موضــوع را در‬ ‫دســتور کار خــود قراردادنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش کاراگاهــان و انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و پلیســی‪ ،‬مالــک موتورســیکلت شناســایی و بــا‏هماهنگــی مقــام‬ ‫قضائــی در منزلــش دســتگیر می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از منــزل‬ ‫متهــم یــک دســتگاه موتورســیکلت‏قاچــاق ‪ 249‬سی ســی فاقــد پــاک‬ ‫کشــف و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه بــا بررســی های انجام شــده‪ ،‬ارزش ایــن‬ ‫موتورســیکلت ‪ 1‬میلیــارد و ‪300‬‏میلیــون ریــال بــراورد می شــود‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬موتورســیکلت قاچــاق بــه ســازمان جم ـع اوری و فــروش امــوال‬ ‫تملیکــی اســتان‏انتقــال و متهــم نیــز بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف یــک خودروســرقتی‬ ‫پرایدکمتــر از‪24‬ســاعت درایــن‏شهرســتان خبــرداد‏‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب وکار از سرهنگ«مجیدیگانه پور»‪،‬‬ ‫برابراعــام‏مرکزفوریــت پلیســی ‪110‬مبنــی برســرقت یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی پرایــد بالفاصلــه کنتــرل خودروهــای‏عبــوری درمحورهــای‬ ‫خروجــی حــوزه اســتحفاظی دردســتورکار مامــوران مبــارزه باســرقت‬ ‫قرارگرفت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه بابررســی دوربیــن هــای ســطح‬ ‫شــهر وانجام اقدامات فنی‏واطالعاتی مشــخص شــد ازشــهر خارج‬ ‫نشــده اســت‪,‬تصریح کــرد ‪ :‬ســارق یــا ســارقان باتوجــه بــه‏اینکــه‬ ‫عرصــه رابرخــود تنــگ دیــده خودرو را در بیابانهای اطراف شهرســتان‬ ‫رهــا کــرده ومتــواری‏شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان درپایــان بااشــاره بــه اینکــه خــودرو‬ ‫مســروقه درکمتــر از‪24‬ســاعت کشــف ‏شدخاطرنشــان کرد‪:‬ضمــن‬ ‫اینکــه تــاش پلیســی بــرای دســتگیری ســارق یاســارقان ادامــه‬ ‫‏دارد‪,‬ازشــهروندان خواســت وســائط نقلیــه خــودرا بــه تجهیــزات ایمنــی‬ ‫وپیشــگیری ازســرقت ‏مجهزکــرده ودرصــورت هرگونــه مواردمشــابه‬ ‫بالفاصلــه ازطریــق تلفــن ‪110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫ایا مالحظات‬ ‫زیست محیطیفقط‬ ‫برای گلستان است؟‬ ‫روســتاهای تاریخــی تفریحــی «زیــارت» یا «توشــن» گرگان‬ ‫فقــط یــک راه ورودی دارنــد کــه مسدودســازی انهــا و نظــارت بــر‬ ‫انتقــال مصالــح در کنــار نظارت شــدید بر متولیان ایســت و بازرســی‬ ‫راه هــا تنهــا طریــق جلوگیــری از ساخت وســاز غیرمجــاز اســت البتــه‬ ‫شناســایی و برخــورد یکســان بــا همــه متخلفــان تنهــا راه ممکــن در‬ ‫ایــن فــرض اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام غالمحســین محســنی اژه ای رئیــس محتــرم‬ ‫قــوه قضائیــه و معاونــان بــه گلســتان ســفر کردنــد‪ .‬در ایــن ســفر‬ ‫نشسـت هایی بــا نخبــگان و گروه هــای مردمــی و فعــاالن اقتصــادی‬ ‫انجــام شــد‪ .‬بــا عنایــت بــه ســخنان نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و‬ ‫نماینــدگان گروه هــا و مطالــب بیــان شــده از ســوی رئیــس قــوه‪ ،‬ذکر‬ ‫نکاتــی چنــد بی فایــده نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی نماینــده ولی فقیــه در اســتان‬ ‫گلســتان در خصــوص رعایــت حقــوق عامــه و لــزوم حفــظ ان‬ ‫خصوصــا در حوزه هــای اب و خــاک و ریزگــرد و جنــگل و توجــه بــه‬ ‫مطالبــات مردمــی بــا عنایــت بــه توســعه اســتان و توجــه بــه منابــع‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪447‬‬ ‫ملــی بــرای رشــد اقتصــادی و بهبــود وضعیــت اشــتغال و وضعیــت‬ ‫نابســامان شــرکت بــدون فعالیــت پتروشــیمی گلســتان و نیــز‬ ‫جزیــره اشــوراده و اســتفاده بهینــه از ان بــا هــدف توســعه منطقــه و‬ ‫توریســم دریایــی مطالبــی بیــان داشــتند‪.‬‬ ‫بــا اینکــه طبــق الیحــه اصــاح قســمتی از قانــون تجــارت چنانچــه‬ ‫هــر شــرکت ســهامی بعــد از ثبــت بــه مــدت یکســال فعالیــت خــود‬ ‫را اغــاز نکنــد هــر ذینفعــی حــق دارد انحــال شــرکت را از دادگاه‬ ‫بخواهــد‪ .‬ولــی به نظــر می رســد هیــچ عزمــی بــرای انحــال شــرکت‬ ‫و بازگردانــدن حقــوق ســهامداران پتروشــیمی در اســتان نیســت‪.‬‬ ‫مقامات اســتانداری وقتی برای تشــکیل و تامین ســرمایه شــرکت‬ ‫و الــزام کارکنــان دولــت بــه خریــد ســهام شــرکت فعالیــت می کردنــد‬ ‫حــاال چــرا هیــچ اقدامــی بــرای انحــال شــرکت انجــام نمی دهنــد و‬ ‫حتــی اثــری از تشــکیل مجامــع عمومــی نیســت؟‬ ‫فقــط ســرمایه هنگفتــی در اختیــار گروهــی قــرار گرفــت کــه در کار‬ ‫داللبــازی و خریــد زمیــن و ساختمان ســازی صــرف می شــود و ســود‬ ‫ان در اختیــار عــده ای خــاص قــرار می گیــرد و ســهامداران معتــرض‬ ‫بــا بازپرداخــت مبلــغ اورده چنــد ســال قبــل و ســلب ســهامداری‪،‬‬ ‫تنبیــه می شــوند‪.‬‬ ‫بــا ایــن وضعیــت اگــر مجــددا مقامــات اســتانی مــردم را بــه‬ ‫ســرمایه گذاری در پــروژه دیگــری دعــوت کننــد ایــا رغبتــی بــه اجابــت‬ ‫دعــوت وجــود دارد؟‬ ‫دربــاره «جزیــره اشــوراده» همچنانکــه در زمــان تصــدی خــود‬ ‫در معاونــت دادگســتری گفتــه بــودم بــاز هــم بــر گســترش حــوزه‬ ‫اقتصــاد دریایــی‪ ،‬گردشــگری دریایــی و ماهیگیــری عمومــی در‬ ‫مناطــق تحــت حفاظــت شــیالت تاکیــد می کنــم‪ ،‬چــرا ایــن تغییــر‬ ‫کاربری هــا در جزایــر خلیج فــارس و ســواحل مرکــزی و غربــی دریــای‬ ‫خــزر بــه ثمــر نشســت و حــاال فقــط بــرای اشــوراده خطــر زیســت‬ ‫محیطــی دارد؟‬ ‫معتقــدان بــه حفــظ محیــط زیســت در «اشــوراده» چــه اقدامــی‬ ‫بــرای توســعه ســرمایه گذاری در منطقــه کرده انــد‪ /‬چگونــه و بــه‬ ‫یکبــاره احــداث «تله کابیــن گــرگان» بــا نابــودی منابــع ملــی و‬ ‫جنــگل همــراه می شــود؟‬ ‫معتقــدان بــه حفــظ محیــط زیســت در «اشــوراده» چــه اقدامــی‬ ‫بــرای توســعه ســرمایه گذاری در منطقــه کرده انــد و چــه میــزان‬ ‫ســرمایه گذاری و اشــتغال در منطقــه به وجــود اوردنــد و چنــد‬ ‫کارگــر را بــه کار مشــغول و دغدغــه چنــد خانــواده در بیــکار شــدن‬ ‫سرپرســت خانــوار را رفــع کردنــد کــه حــاال انتظــار دفــاع و حمایــت از‬ ‫زیســت بــوم منطقــه را دارنــد؟‬ ‫نــه تنهــا پــروژه گردشــگری دریایــی در جزیــره اشــوراده قابــل‬ ‫اجراســت بلکه چرا پروژه مســافرت دریایی بین بندر ترکمن و بندر‬ ‫انزلــی حــد شــرقی و حــد غربــی جنــوب دریــای خــزر بــا اســتقرار دو‬ ‫دستگیری سارق سیم و کابل‬ ‫برق با ‪ 10‬فقره سرقت‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫وکار ســرهنگ « الیاس‬ ‫تازیکــه» در گفــت و گــو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری پلیــس‬ ‫گفــت‪ :‬پــس از وقــوع‬ ‫ســرقت هــای متعــدد‬ ‫ســیم و کابــل بــرق در‬ ‫ســطح شــهر و ادارات‬ ‫دولتــی‪ ،‬بررســی موضــوع در دســتور کار مامــوران اداره مبــارزه بــا‬ ‫ســرقت پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران پلیــس بــا تــاش شــبانه روزی و بــه‬ ‫کارگیــری گشــت هــای نامحســوس ســارقی ســابقه دار و حرفــه ای را‬ ‫شناســایی و بــا هماهنگــی قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانه موفق به‬ ‫دســتگیری وی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ تازیکــه بیــان کــرد‪ :‬در تحقیقــات بــه عمــل امــده توســط‬ ‫مامــوران‪ ،‬ســارق بــه ‪ 10‬فقــره ســرقت کابــل هــا بــرق اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان علــی اباد کتــول در پایــان افزود‪ :‬متهم‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائی معرفی شــد‪.‬‬ ‫فرونــد کشــتی امکان پذیــر نباشــد کــه مــردم در روزهای تعطیــات از‬ ‫ایــن ســفر دریایــی لــذت ببرنــد؟‬ ‫همیــن مخالفــت بی مبنــا و ریشــه دربــاره «تله کابیــن گــرگان»‬ ‫نیــز وجــود دارد و چندیــن ســال اســت کــه اســتان را درگیــر کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬در حالــی کــه در اســتان های مازنــدران‪ ،‬همــدان و شــاید‬ ‫گیــان پــروژه تله کابیــن در دل جنــگل و منابــع طبیعــی ایجــاد و‬ ‫گردشــگران زیــادی را بــه اســتان جــذب کــرده اســت چگونــه و بــه‬ ‫یکبــاره در اســتان گلســتان بــا نابــودی منابــع ملــی و جنــگل همــراه‬ ‫شــده اســت؟‬ ‫برپایــی ایــن پــروژه بــا قطــع چنــد درخــت مواجــه اســت و چــه‬ ‫راهــکاری بــرای جایگزین هــای حفــظ محیــط زیســت و اســتفاده از‬ ‫ایــن نعمــت بــرای رشــد اقتصــادی و اشــتغال ماننــد ســایر اســتان ها‬ ‫وجــود دارد؟‬ ‫چــرا مرثیه ســرایی و ســوگواری فقــط بــرای منابــع طبیعــی و خلیــج‬ ‫گــرگان اســت و چــه افــرادی پشــت ایــن ســناریو قــرار دارنــد؟‬ ‫چنــد درصــد از مــردم گلســتان موافــق ممنوعیــت صنعــت‬ ‫گردشــگری در اشــوراده و تله کابیــن گــرگان هســتند و ایــا اصــوال از‬ ‫مــردم اســتان نظرخواهــی شــده اســت و ایــا طبــق نظر مردم اســتان‬ ‫عمــل می شــود؟‬ ‫چــه بســا همیــن برخوردهــا اســت کــه بی توجهــی بــه حفــظ و‬ ‫نگهــداری از جنــگل و درختــان را در اســتان گســترش می دهــد‪.‬‬ ‫در خصــوص تاکیــد رئیــس قــوه در برخــورد بــا ســاخت و ســازهای‬ ‫غیرمجــاز در مناطــق روســتایی و اختصاصــا در روســتای گردشــگری‬ ‫«زیــارت گــرگان» بایــد گفــت‪ :‬اگــر واقعــا قصــد برخــورد بــا ســاخت و‬ ‫ســاز غیرمجــاز در روســتاهای گردشــگری را داشــته باشــید از همــه‬ ‫روســتاها و اراضی کشــاورزی مجاور جاده ها اغاز کنید و اختصاصا‬ ‫بــه «زیــارت» یــا «توشــن» گــرگان پرداختــه نشــود‪.‬‬ ‫مسدودســازی تنهــا راه روســتای «زیــارت» بــرای نظــارت بــر‬ ‫انتقــال مصالــح تنهــا راه جلوگیــری از ساخت وســا ز غیرمجــاز‬ ‫اســت‪ /‬شناســایی و برخــورد یکســان بــا همــه متخلفــان تنهــا راه‬ ‫ساخت وســاز غیرمجــاز اســت‪.‬‬ ‫کمــا اینکــه روســتاهای تاریخــی تفریحــی «زیــارت» یــا «توشــن»‬ ‫گــرگان فقــط یــک راه ورودی دارنــد کــه مسدودســازی انهــا و نظــارت بر‬ ‫انتقــال مصالــح در کنــار نظــارت شــدید بــر متولیــان ایســت و بازرســی‬ ‫راه هــا تنهــا طریــق جلوگیــری از ساخت وســاز غیرمجــاز اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال برخــورد بــا متخلفــان اداری کــه گاهــی اوقــات‬ ‫ســاختمان های چنــد طبقــه در حــال ســاخت یــا ســاخته شــده‬ ‫را نمی بیننــد ولــی خشــت روی خشــت گذاشــتن در یــک نقطــه‬ ‫را به خوبــی رصــد کــرده و تعقیــب کیفــری را شــروع می کننــد‪.‬‬ ‫شناســایی و برخــورد یکســان بــا همــه متخلفــان تنهــا راه ممکــن در‬ ‫ایــن فــرض اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫چنــد ســال قبــل بــرای تکمیــل یــک گــزارش رســانه ای بــه مرکــز‬ ‫گفتــار درمانــی مجهــزی در مرکــز اســتان مراجعــه کــردم‪.‬‬ ‫خــودم را بــه منشــی معرفــی کــردم و از ایشــان خواســتم چنــد‬ ‫دقیقــه ای بــا مســئول مرکــز صحبــت کنــم‪ .‬بــا توجــه بــا رفــت و‬ ‫امــد هــای مراجعــان انتظــار نداشــتم دکتــر‪ ،‬وقــت زیــادی بــه مــن‬ ‫اختصــاص بدهــد‪ .‬منشــی وارد اطــاق پزشــک شــد‪ .‬چنــد لحظــه‬ ‫بعــد جوانــی رعنــا و خــوش ســیما از اطــاق بیــرون امــد و به گرمی‬ ‫بــا مــن ســام علیــک و احوالپرســی کــرد‪ .‬بعــد هــم گفــت بــا‬ ‫افتخــار موقــع نمــاز در خدمــت تــان هســتم‪.‬‬ ‫از اینکــه دکتــر ارادتــش را بــه خبرنــگاری مثــل مــن ابــراز کــرد‬ ‫خیلــی خوشــحال شــدم و کمــی هــم تعجــب کــردم! نیــم ســاعت‬ ‫تــا اذان ظهــر مانــده بــود‪ .‬بــا مجــات روی میــز خــودم را مشــغول‬ ‫کــردم‪ .‬موقــع نمــاز شــد‪ .‬دکتــر از مطــب بیــرون امــد و مــرا بــه‬ ‫ســمت نمازخانــه مرکــز هدایــت کــرد‪.‬‬ ‫نمــاز خانــه کوچکــی کــه بــا المــپ هــای ســبز کوچکــی نورانــی‬ ‫شــده بــود و بــوی یــک دســته یــاس تــازه فضایــی معنــوی ایجــاد‬ ‫کــرده بــود‪.‬‬ ‫از اینکــه یــک مرکــز پزشــکی دارای یــک نمازخانــه شــکیل و‬ ‫معنــوی بــود‪ ،‬لــذت بــردم‪.‬‬ ‫نمــاز را خواندیــم و قبــل از اینکــه ســر صحبــت را بــاز کنــم از‬ ‫مــن پرســید‪ :‬اقــای ســعیدی هنــوز فوتبــال بــازی مــی کنــی؟!‬ ‫گفتم‪ :‬با این زانو درد دیگه نه ولی هر روز ورزش می کنم‪.‬‬ ‫شما از کجا می دونی من فوتبال بازی می کردم؟!‬ ‫سرش را تکان داد و گفت‪ :‬چه روزهایی بود!‬ ‫پرسیدم‪ :‬منظورتان کدام روزها است؟‬ ‫گفــت‪ :‬همــان روزهایــی کــه در مدرســه بــدر بــا هــم فوتبــال‬ ‫بــازی مــی کردیــم و بعــد از فوتبــال هــم اصــرار داشــتی کــه‬ ‫نمــاز بخوانیــم!‬ ‫یــادش بــه خیــر‪ ...‬چنــد تــا از بچــه فقــط بــه خاطــر اینکــه‬ ‫نمازخــوان هــا اجــازه فوتبــال بــازی کــردن داشــتند ‪ ،‬جــدی جــدی‬ ‫نمازخــوان شــدند!‬ ‫عینکــم را جابجــا کــردم و بــا دقــت نــگاه کــردم‪ .‬بلــه خــودش‬ ‫بــود‪ ...‬رضــا ‪ ...‬همــان دانــش امــوزی کــه لکنــت زبــان داشــت و‬ ‫بــه زور یــک جملــه کامــل حــرف مــی زد االن متخصــص گفتــار‬ ‫درمانــی شــده بــود‪ .‬بغلــش کــردم و بــه عــادت همیشــگی‬ ‫شــانه اش را بــا دو انگشــت فشــار دادم‪ .‬اخ گفــت و در حالــی‬ ‫کــه شــانه اش را ماســاژ مــی داد گفــت‪ :‬اقــا هنــوز ایــن شــوخی‬ ‫تــان را تــرک نکــرده ایــد؟!‬ ‫بعــد گفــت کــه همــان لحظــه کــه منشــی اســم تــان را گفــت‬ ‫از دوربیــن مــدار بســته ســالن را نــگاه دارم و شــما را شــناختم‪.‬‬ ‫رضــا ان روزهــا لکنــت زبــان داشــت و بــه اصطــاح جــان مــی‬ ‫داد تــا یــک جملــه کامــل بیــان کنــد‪ .‬مــن معلــم انگلیســی بــودم‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات رضــا جــواب ســوالی را بلــد بــود ولــی بــه خاطــر‬ ‫تمســخر بچــه هــا رویــش نمــی شــد‪ ،‬جــواب دهــد‪.‬‬ ‫یــک روز اتفاقــی متوجــه شــدم کــه موقــع خوانــدن نمــاز لکنــت‬ ‫زبانــش بــه شــدت کــم مــی شــود و عبــارات نمــاز را تندتــر از‬ ‫جمــات عــادی بیــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه او امیــدواری دادم کــه وقتــی موقــع نمــاز لکنــت نــدارد‪ ،‬پــس‬ ‫امــکان دارد ایــن بیمــاری را درمــان کنــد‪ .‬اوضــاع مالــی خانــواده‬ ‫اصــا خــوب نبــود‪ .‬بــه کمــک یکــی از دوســتان کــه پزشــک اســت‪،‬‬ ‫او را بــه یــک مرکــز گفتــار درمانــی فرســتادم و تــا پایــان ســال‬ ‫اوضــاع تکلــم رضــا خــوب شــده بــود ولی هنــوز کار زیادی داشــت‬ ‫تــا کامــل درمــان شــود‪ .‬مــن ســال بعــد بــه روســتای دیگــری رفتــم‬ ‫و از ان روز بــه بعــد دیگــر رضــا را ندیــدم تــا اینکــه امــروز بــه طــور‬ ‫تصادفــی بعــد از بیســت ســال همدیگــر را پیــدا کردیــم‪.‬‬ ‫رضــا از زندگــی و تحصیــل و درمانــش گفــت‪ .‬مــن کــه نمــاز را‬ ‫عامــل پیشــرفت او مــی دانســتنم ولــی رضــا اصــرار داشــت کــه‬ ‫بعــد از لطــف خــدا‪ ،‬حمایــت هــا و نــوع نــگاه مــن بــه او باعــث‬ ‫پیشــرفت در زندگــی و درمانــش بــود‪ .‬اصــا ًیــادم رفتــه بــود بــرای‬ ‫چــه کاری بــه مرکــز امــده بــودم‪.‬‬ ‫وســط گفتگــو چندیــن بــار از نمازخانــه بیــرون رفــت و بــه امورات‬ ‫مراجعیــن و بیمــاران رســیدگی کــرد‪ .‬بــه اصــرار رضــا بــا هــم ناهــار‬ ‫خوردیــم و از مــن دعــوت کــرد تــا هفتــه اینــده بــه منزلــش بــروم‬ ‫و راجــع بــه گــزارش مفصــل صحبــت کنیــم‪.‬‬ ‫موقــع خداحافظــی اشــک در چشــمانش جمــع شــده بــود‬ ‫و گفــت‪ :‬مــن پــدر نداشــتم و شــما بــر گــردن مــن حــق پــدری‬ ‫دارید‪ .‬می خواســت دســتم را ببوســد که به زور مانعش شــدم‪.‬‬ ‫پیشــانی اش را بوســیدم و موقــع خــدا حافظــی گفتــم‪ :‬لطــف‬ ‫خــدا و تــاش و پشــتکار خــودت باعــث شــد بــه اینجــا برســی و‬ ‫مــن هــم فقــط وســیله بــودم‪.‬‬ ‫هنــوز چنــد قــدم دور نشــده بــودم و صــدای زنــگ پیامــک‬ ‫امــد‪ :‬اســتاد دوشــنبه منتظــرم ‪ -‬خیابــان ولــی عصــر ‪ -‬عدالــت‬ ‫‪ - 74‬ســاختمان اندیشــه واحــد ‪ 4‬برگشــتم و بــا لبخنــدی‬ ‫دعوتــش را پذیرفتــم‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 4‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪447‬‬ ‫مرضیه ناصری‬ ‫فواید زایمان طبیعی؛‬ ‫چه زمانی سزارین الزم است‬ ‫فوایــد زایمــان طبیعــی در طــول تاریــخ ثابــت شــده‬ ‫اســت و ایــن روش هنــوز اصلی تریــن روش زایمــان بــه‬ ‫شــمار مـی رود‪ .‬اگــر بــرای شــما و فرزندتــان خطــری نــدارد‪،‬‬ ‫موسســه علمــی زنــان و زایمــان امریــکا و تقریبــا همــه‬ ‫مــادران باتجربــه بــه شــما پیشــنهاد می کننــد فرزنــد خــود‬ ‫را طبیعــی بــه دنیــا بیاورید‪ .‬تحقیقــات زیادی وجــود دارند‬ ‫کــه نشــان می دهنــد زایمــان طبیعــی بــرای بچــه و مــادر‬ ‫مفید اســت‪ .‬در ادامه‪ ،‬شــما را با ‪ ۹‬مورد از فواید زایمان‬ ‫طبیعــی‪ ،‬خطــرات ســزارین و بهتریــن روش برای انتخاب‬ ‫بیــن ایــن دو اشــنا می کنیــم‪ .‬ادامــه شــماره ‪446‬‬ ‫– ایا سزارین نیز فوایدی دارد؟‬ ‫ســزارین از لحــاظ انتقــال بیماری هــای مربــوط بــه مــادر‬ ‫و نــوزاد بســیار امن تــر از زایمــان طبیعــی اســت و باعــث‬ ‫کاهــش ابتــا بــه ایــن بیماری هــا و مرگ ومیــر ناشــی از‬ ‫ان می شــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬در صــورت انتخــاب ســزارین‪،‬‬ ‫می توانیــد تاریــخ ان را انتخــاب کنیــد و بــرای ان امــاده‬ ‫باشــید‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت ســزارین هیچ یــک از عــوارض‬ ‫زایمــان طبیعــی‪ ،‬ماننــد ازدســت دادن کنتــرل ادرار را‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫فوایــد زایمــان طبیعــی باعث شــده هنــوز هــم انتخــاب‬ ‫اول پزشــکان و مــادران باتجربــه باشــد‪ .‬با انتخــاب زایمان‬ ‫طبیعــی‪ ،‬ســریع تر بــه ســامت می رســید و زندگــی‬ ‫بهتــری بــرای کــودک خــود رقــم خواهیــد زد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫گاهــی عــدم دخالــت پزشــکی ممکــن اســت جــان مــادر‬ ‫و بچــه را در خطــر قــرار دهــد و ســزارین بهتریــن راه حــل‬ ‫موجــود اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ضــروری اســت پی ـش ‬ ‫از به دنیــااوردن فرزندتــان‪ ،‬بــا پزشــکتان صحبــت کنیــد و‬ ‫تمامــی جوانــب را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫امین ادراکی‬ ‫خواص انار؛ شاه میوه های یلدا‬ ‫ایــا می دانســتید کــه دانه هــای کوچــک‪ ،‬اب دار و یاقوتــی انــار چقــدر‬ ‫بــرای ســامتی مفیــد هســتند؟ انــار یــک میــوه ی بهشــتی اســت و بــا‬ ‫خــواص بســیاری کــه بــرای ســامتی دارد اصــا هــم جــای تعجــب‬ ‫نیســت‪ .‬تحقیقــات نشــان داده کــه خــواص انــار می توانــد از خیلــی‬ ‫از بیماری هــا مثــل فشــار خــون بــاال‪ ،‬کلســترول بــاال‪ ،‬قنــد خــون و‬ ‫التهــاب مفاصــل جلوگیــری کنــد‪ .‬انــار خــواص ضد ســرطان هــم دارد‬ ‫و می توانــد در درمــان و پیش گیــری از ســرطان مفیــد باشــد‪ .‬انــار‬ ‫مقــدار زیــادی فیبــر‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامین ‪ K‬و پتاســیم دارد‪ .‬فعالیت‬ ‫انتی اکســیدانی اب میــوه ی انــار هــم ســه برابــر چــای ســبز اســت‪ .‬حاال‬ ‫کــه شــب یلــدا نزدیــک اســت بــد نیســت ایــن مقالــه را بخوانیــد تــا‬ ‫بــا خــواص انــار بــرای ســامتی اشــنا شــوید و در مــوردش حســابی‬ ‫اطالعــات به دســت بیاوریــد‪.‬‬ ‫انــار میــوه ای اســت تقریبــا بــه انــدازه ی پرتقــال‪ ،‬بــا پوســته ای صــاف و‬ ‫ضخیــم‪ .‬رنــگ پوســته ی انــار مثــل رنــگ برگ هــای پاییــزی زیبــا‪ ،‬گــرم و‬ ‫متنــوع اســت؛ از زرد مایــل بــه قهــوه ای گرفتــه تــا قرمــز پررنــگ‪ .‬تعــداد‬ ‫زیــادی دانـه ی کوچــک و قرمــز درون ایــن پوســته ی ضخیــم قــرار دارنــد‬ ‫و بــه وســیله ی پوســته های نــازک ســفید رنگــی قســمت بندی شــده اند‪.‬‬ ‫وســط ایــن دانه هــای قرمــز یــک هســته ی خوراکــی کوچــک ســفید‬ ‫هــم وجــود دارد‪ .‬می توانیــد خــود دانه هــای انــار را بخوریــد یــا اینکــه‬ ‫از انهــا اب میــوه بگیریــد ‪ .‬ایــن دانه هــای ابــدار و خوشــگل خیلــی هــم‬ ‫خوش مــزه هســتند‪ .‬از هســته ی انــار بــرای تولیــد روغــن هســته ی انــار‬ ‫هــم اســتفاده می کننــد کــه بــرای ســامت بــدن خیلــی مفیــد اســت‪ .‬‬ ‫ارزش غذایی انار‬ ‫نیم فنجان (‪ ۸۷‬گرم) انار حاوی ترکیبات زیر است‪:‬‬ ‫‪ ۷۲‬کالری انرژی‬ ‫‪ ۱۶.۳‬گرم کربوهیدرات‬ ‫‪ ۱.۵‬گرم پروتئین‬ ‫‪ ۱‬گرم چربی‬ ‫‪ ۳.۵‬گرم فیبر‬ ‫‪ ۱۱.۹‬گرم قند‬ ‫‪ ۱۴.۳‬میکروگرم ویتامین ‪K‬‬ ‫‪ ۸.۹‬میلی گرم ویتامین ‪C‬‬ ‫‪ ۳۳‬میکروگرم فوالت‬ ‫‪ ۲۰۵‬میلی گرم پتاسیم‬ ‫‪ ۰.۰۷‬میلی گرم ویتامین ‪B۶‬‬ ‫‪ ۳۱‬میلی گرم فسفر‬ ‫انار چه فوایدی دارد؟‬ ‫‪ .۱‬درد و التهاب مفاصل را کاهش می دهد‬ ‫التهــاب مفاصــل وقتــی اتفــاق می افتــد کــه یــک یــا چنــد مفصــل ورم‬ ‫کننــد و باعــث احســاس درد و کوفتگــی می شــود‪ .‬ایــن مشــکل در افــراد‬ ‫مســن بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫انــار سرشــار از نوعــی انتی اکســیدان بــه نــام «فالونــول» اســت کــه‬ ‫می توانــد بــه عنــوان یــک مــاده ی ضدالتهــاب در بــدن فعالیــت کنــد‪،‬‬ ‫پــس خــواص انــار می توانــد بــرای بهبــود التهــاب مفاصــل مفیــد‬ ‫باشــد‪ .‬ازمایش هایــی کــه روی حیوانــات انجــام شــده ثابــت می کنــد‬ ‫کــه عصــاره ی انــار از شــروع و افزایــش التهــاب مفاصــل کــه بــه کالژن‬ ‫(پروتئینی که در اســتخوان و غضروف پیدا می شــود) مربوط می شــود‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪ .‬ایــن تحقیق هــا نشــان می دهنــد کــه التهــاب و درد‬ ‫مفاصــل بــر اثــر مصــرف عصــاره ی انــار کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه التهــاب مفاصــل مبتــا هســتید بــا پزشـک تان مشــورت کنید و‬ ‫انــار را در برنامـه ی غذایــی روزانه تــان بگنجانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با سرطان مبارزه می کند‬ ‫ت بســیاری نشــان می دهنــد کــه خــواص انار بــرای پیش گیری‬ ‫تحقیقــا ِ‬ ‫از ســرطان خیلــی مفیــد اســت‪ .‬مشــاهده شــده کــه انــار اثــار ضدتومــور‬ ‫بــر انــواع ســلول های ســرطانی دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نتیجــه ی تحقیقــات مختلــف‪ ،‬عصــاره ی انــار از تکثیــر‬ ‫ســلول های ســرطان ســینه جلوگیــری می کنــد و حتــی انهــا را از بیــن‬ ‫می بــرد‪ .‬روغــن هســته ی انــار حــاوی «پونیســیک اســید» اســت‪.‬‬ ‫پونیســیک اســید یــک اســید چــرب دراز زنجیــر غیراشــباع از امگا‪ ۵‬اســت‬ ‫کــه از تکثیــر ســلول های ســرطان ســینه جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫اخیــرا هــم تحقیقاتــی انجــام شــده کــه نشــان می دهــد‬ ‫نوشــیدن اب میــوه ی انــار رشــد ســلول های ســرطان پروســتات‬ ‫را کاهــش می دهــد‪ .‬ســرطان پروســتات شــایع ترین ســرطان در‬ ‫بیــن مــردان اســت‪ .‬‬ ‫در تحقیقــی بــاال رفتــن ســطح پــادژن ویــژه ی پروســتات (‪)PSA‬‬ ‫ســوژه های مــرد مبتــا بــه ســرطان پروســتات مــورد ازمایــش قــرار‬ ‫گرفــت ‪ .‬محققــان متوجــه شــدند کــه عصــاره ی انــار ســرعت بــاال رفتــن‬ ‫پــادژن ویــژه ی پروســتات را بــه طــرز چشــم گیری کاهــش داد‪ .‬دیگــر‬ ‫تحقیقــات هــم نشــان داده انــد کــه ترکیبــات دیگــری کــه در انــار وجــود‬ ‫دارنــد ضدســرطان هســتند و از رشــد ســلول های ســرطان پروســتات‬ ‫جلوگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فشار خون را کاهش می دهد‬ ‫اب میــوه ی انــار سرشــار از انــواع مختلــف انتی اکســیدان و‬ ‫پلی فنل هــای بیواکتیــو اســت‪ .‬ایــن ترکیبــات بــرای ســامت قلــب و‬ ‫عــروق خیلــی مفیــد هســتند؛ چــون از روش هــای مختلــف فشــار خــون‬ ‫را تنظیــم می کننــد‪ .‬تحقیقــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۳‬انجــام شــده نشــان‬ ‫می دهــد کــه مصــرف اب میــوه ی انــار بایــد هم در رژیم غذایــی و هم در‬ ‫برنامـه ی درمانــی قــرار بگیــرد تــا بتوانــد بــه کنتــرل فشــار خــون باال کمک‬ ‫کنــد‪ .‬تحقیــق دیگــری کــه در مجلــه ی «تحقیق هــای گیاه درمانــی»‬ ‫منتشــر شــده اســت هــم اثبــات می کنــد کــه اب میــوه ی انــار بــرای افــراد‬ ‫مبتــا بــه بیماری هــای قلبــی بســیار مفیــد اســت و می تواند تنهــا بعد از‬ ‫دو هفتــه مصــرف‪ ،‬فشــار خــون را پاییــن بیــاورد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬با باکتری های عفونی مبارزه می کند‬ ‫انــار صدهــا نــوع مختلــف از ترکیبــات بیواکتیــو دارد شــامل‪ :‬االجیــک‬ ‫اســید‪ ،‬االژیتانیــن‪ ،‬پونیســیک اســید‪ ،‬فالونوئیــد‪ ،‬انتوســیانین‪،‬‬ ‫انتوســیانیدین‪ ،‬اســتروژنیک فالونول و فالون‪ .‬این ترکیبات مهم ترین‬ ‫اجــزا و خــواص انــار هســتند کــه باعــث می شــوند انــار خــواص درمانــی‬ ‫زیــادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫عصــاره ی انــار از دوران باســتان بــرای درمــان خیلــی از بیماری هــا مثــل‬ ‫عفونت هــای انگلــی و میکروبــی‪ ،‬اســهال‪ ،‬زخــم معــده‪ ،‬خون ریــزی‬ ‫و مشــکالت تنفســی اســتفاده می شــده اســت‪ .‬بــا توجــه بــه نتایــج‬ ‫تحقیقــی کــه در مجلـه ی «داروهــای مکمــل ثابــت شــده و جایگزیــن»‬ ‫منتشــر شــده اســت خــواص انــار بــه تحریــک باکتری هــای پروبیوتیــک‬ ‫هــم کمــک می کنــد و در نتیجــه اثــار مفیــد ایــن باکتری هــا در مبــارزه بــا‬ ‫باکتری هــای عفونــی افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫امنه صرامی‬ ‫چیزهایی که نباید به دیگران‬ ‫بگوییم حتی اگر نیت مان‬ ‫خیر است‬ ‫حتمــا بــرای شــما هــم پیــش امــده کــه بــا یک ســوال یا‬ ‫حرف ســاده‪ ،‬ناخواســته کســی را ناراحت کرده باشــید‪.‬‬ ‫گفتــن یــا نگفتــن خیلــی از حرف هــا بــه دیگــران‪ ،‬یکــی‬ ‫از موضوعــات به ظاهــر ســاده‪ ،‬امــا مهــم اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حرف هــا ممکــن اســت دربــاره ظاهــر افــراد‪ ،‬ازدواج‪،‬‬ ‫روابــط شــخصی یــا حتــی تحصیــات و شــغل انهــا‬ ‫باشــد‪ .‬در طــول زندگــی و بــا گذشــت زمــان‪ ،‬گفتــن‬ ‫یــا نگفتــن بســیاری از مســائل را یــاد خواهیــد گرفــت‪.‬‬ ‫امــا اگــر کســی زودتــر بــه شــما بگویــد کــه گفتــن کــدام‬ ‫حرف هــا ممکــن اســت بــه دیگــران صدمــه بزنــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫نیســت؟ در ادامــه فهرســتی از حرف هایــی را مــرور‬ ‫خواهیــم کــرد کــه حتــی اگــر نیتمــان خیــر باشــد نبایــد‬ ‫بــه دیگــران بگوییــم‪.‬‬ ‫چیزهایی که نباید درباره ظاهر افراد بگوییم‬ ‫‪ .۱‬چه مشکلی داری؟‬ ‫افــرادی کــه از ویلچــر اســتفاده می کننــد‪ ،‬اغلــب‬ ‫ایــن ســوال ازاردهنــده را می شــنوند‪« :‬چــه مشــکلی‬ ‫داری؟» ایــن جملــه به ظاهــر ســاده حتــی اگــر‬ ‫بــدون قصــد و غــرض گفتــه شــود‪ ،‬بــاز هــم بســیار‬ ‫ناراحت کننــده اســت‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫اولیــن چیــزی کــه از ایــن شــخص می پرســید‪ ،‬نبایــد‬ ‫بــه ایــن معنــی باشــد کــه‪« :‬مشــکل معلولیتــی شــما‬ ‫چیســت؟» در ضمــن بایــد توجــه داشــته باشــید کــه‬ ‫وقتــی می خواهیــد بــا ایــن افــراد صحبــت کنیــد‪،‬‬ ‫نبایــد روی پنجــه پاهــا روبه رویشــان بنشــینید‪ ،‬چــون‬ ‫ممکــن اســت این طــور بــه نظــر برســد کــه بــا او ماننــد‬ ‫کــودکان رفتــار می کنیــد‪ .‬اگــر اطرافتــان شــلوغ و‬ ‫پرسروصداســت‪ ،‬به جــای چمباتمــه زدن خــم شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬این رنگ چشم (یا موی) خودته؟‬ ‫مــردم مجبــور نیســتند دربــاره ظاهــر خــود بــه کســی‬ ‫توضیــح بدهنــد‪ .‬اگــر رنــگ چشــم یــا مــوی کســی‬ ‫طبیعــی نیســت یــا مثــا از کاله گیــس اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ ،‬ســوال کردن در ایــن بــاره نوعــی توهیــن‬ ‫تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫به جایــش می توانیــد بگوییــد‪« :‬چــه چش ـم های (یــا‬ ‫موهــای) زیبایــی داری!»‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫رابطهسالمتی‬ ‫بااسترس‬ ‫فراگیــری ویــروس کرونــا منبــع اســترس و اضطــراب بــرای همه ما‬ ‫بــوده اســت؛ امــا خیلــی پیش تــر از ورود کرونــا بــه زندگی هایمــان‪،‬‬ ‫اضطــراب در میــان مــا در حــال افزایــش بــود‪ .‬اختالالتــی ماننــد‬ ‫اختــال اضطــراب فراگیــر‪ ،‬افســردگی و خودکشــی به خصــوص در‬ ‫میــان جوانــان به شــدت رایــج بودنــد؛ امــا ایــا تــا بــه حــال از خــود‬ ‫پرســیده اید چــرا مــن همیشــه اســترس دارم ؟ در ایــن مقالــه‬ ‫می خواهیــم ایــن موضــوع را از نــگاه دو روان شــناس بررســی‬ ‫کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪446‬‬ ‫‪ .۸‬وسواس بهره وری‬ ‫نپــر و روا معتقدنــد خیلــی از ایــن عوامــل بــه «وســواس»‬ ‫نســبت بــه بهــره وری منجــر می شــوند‪ .‬چــون تمــام مــدت در حــال‬ ‫کارکردنیــم‪ ،‬گمــان می کنیــم بایــد در همه حــال همیشــه کار کنیــم‬ ‫و هرقــدر بیشــتر کار کنیــم‪ ،‬کمتــر از خودمــان می پرســیم کــه ایــا‬ ‫ایــن همــان زندگـی ای اســت کــه می خواهیــم یــا خیــر‪ .‬وقتــی ایــن‬ ‫روزهــا زیــاد کارکــردن عــادی شــده باشــد‪ ،‬به ســختی می تــوان‬ ‫از ایــن ســبک زندگــی خــاص شــد‪ .‬نپــر می گویــد‪« :‬اگــر مــن در‬ ‫تــاش باشــم کــه در زندگــی موفــق شــوم و خــودم را بــا شــرایط‬ ‫موجــود تطبیــق دهــم و بــه هــر طــرف نــگاه کنــم تــا ببینــم دیگــران‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیــت چ ـه کار می کننــد‪ ،‬افــرادی را می بینــم‬ ‫کــه سرشــان بــه انجــام هــزار کار مختلــف گــرم اســت‪».‬‬ ‫بــا دیــدن اینکــه دیگــران چه کارهایــی انجــام می دهنــد‪،‬‬ ‫اعتقادمــان بــه اینکــه نبایــد بــه خودمــان اســتراحت بدهیــم‬ ‫تقویــت می شــود‪ .‬ایــن وســواس بهــره وری حتــی در کــودکان‬ ‫مدرسـه ای هــم دیــده می شــود‪ .‬روا می گویــد‪« :‬کــودکان بیــش از‬ ‫پیــش کار می کننــد و اوقــات فراغــت کمتــری دارنــد‪ .‬از ســن خیلــی‬ ‫کــم از کــودکان انتظــار مـی رود کــه تولیــد کننــد و در مســیری قــرار‬ ‫بگیرنــد و موفقیتشــان مــورد ارزیابــی و اندازه گیــری قــرار بگیــرد‪».‬‬ ‫اثر استرس بر سالمتی‬ ‫وقتــی در موقعیتــی اســترس اور قــرار داریــد‪ ،‬بدنتــان واکنشــی‬ ‫فیزیکــی نشــان می دهــد‪ :‬دســتگاه عصبی تــان وارد عمــل می شــود‬ ‫و هورمون هایــی ازاد می کنــد کــه شــما را بــرای مبــارزه یــا فــرار‬ ‫از موقعیــت امــاده می کنــد‪ .‬بــه ایــن واکنــش «جنگ وگریــز»‬ ‫گفتــه می شــود و بــه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی در موقعیــت‬ ‫اســترس اور قــرار می گیریــد‪ ،‬احتمــاال متوجــه می شــوید کــه‬ ‫ضربــان قلبتــان افزایــش می یابــد‪ ،‬تنفســتان تندتــر می شــود‪،‬‬ ‫ماهیچه هایتــان منقبــض می شــوند و عــرق می کنیــد‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫اســترس کوتاه مــدت و موقتــی اســت (تنــش کاربــردی) و بــدن شــما‬ ‫معمــوال به ســرعت بهبــود می یابــد و بــه حالــت عــادی برمی گــردد‪.‬‬ ‫امــا اگــر سیســتم اســترس شــما بــرای مــدت طوالنی تــری فعــال‬ ‫بمانــد (تنــش مزمــن)‪ ،‬ممکــن اســت بــه مشــکالت جدی تــر در‬ ‫ســامتی منجــر شــود‪ .‬ازادشــدن دائمــی هورمون هــای اســترس‬ ‫بدنتــان را فرســوده می کنــد و باعــث می شــود ســریع تر پیــر شــوید‬ ‫و بیشــتر مســتعد بیماری هــا باشــید‪ .‬اگــر بــرای مــدت کوتاهــی‬ ‫دچــار اســترس شــده باشــید‪ ،‬احتمــاال متوجــه ایــن عالئــم جســمی‬ ‫شــده اید‪:‬‬ ‫سردرد؛‬ ‫خستگی؛‬ ‫اختالالت خواب؛‬ ‫مشکل در تمرکز؛‬ ‫ناراحتی معده؛‬ ‫کج خلقی‪.‬‬ ‫اگــر مــدت اســترس طوالنی تــر شــود و به درســتی درمــان نشــود‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه مشــکالت جدی تــر ســامتی تبدیــل شــود‪،‬‬ ‫مشــکالتی ماننــد‪:‬‬ ‫افسردگی؛‬ ‫فشار خون؛‬ ‫اریتمی قلب؛‬ ‫بیماری های قلبی؛‬ ‫سخت شدن سرخرگ ها؛‬ ‫سکته قلبی؛‬ ‫سوزش معده‪ ،‬زخم معده‪ ،‬سندروم روده تحریک پذیر؛‬ ‫ناراحتی معده‪ ،‬دل پیچه‪ ،‬یبوست و اسهال؛‬ ‫کاهش وزن یا افزایش وزن؛‬ ‫تغییر در تمایالت جنسی؛‬ ‫مشکالت باروری؛‬ ‫حمالت اسم؛‬ ‫ارتروز؛‬ ‫مشکالت پوستی مانند اکنه‪ ،‬اگزما و پسوریازیس‪.‬‬ ‫مدیریــت اســترس تغییــرات اساســی در ســامت شــما ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬پژوهشــی نشــان داده اســت کــه زنانــی کــه بیماری هــای‬ ‫قلبــی دارنــد بــا مدیریــت استرس شــان به وســیله برنامـه ای منظــم‬ ‫می تواننــد عمــر طوالنی تــری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫چطور به خودتان کمک کنید؟‬ ‫هیــچ راه حــل ســریعی بــرای ایــن ترکیــب پیچیــدۀ نیروهــا وجــود‬ ‫نــدارد کــه باعــث شــود افــراد احســاس تحــت فشــار بــودن و تنــش‬ ‫کننــد؛ امــا اگــر احســاس اســترس و اضطــراب می کنیــد‪ ،‬راه هــای‬ ‫ســاده ای بــرای شــروع بازیابــی پویایــی در زندگــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد یــک یــا چنــد کاری را کــه در ادامــه بــه انهــا اشــاره‬ ‫می کنیــم از امــروز شــروع کنیــد‪:‬‬ ‫زمــان نشســتن مقابــل دســتگاه های دیجیتالــی را کاهــش‬ ‫دهیــد‪ .‬اپلیکیشــین های ارتباطــی وقت گیــر و بی فایــده را حــذف‬ ‫کنیــد و اســتفاده از موبایــل را در مکان هــا و زمان هــای خاصــی‬ ‫ماننــد تختخــواب و غذاخــوردن ممنــوع کنیــد‪.‬‬ ‫بیشــتر حرکــت کنیــد‪ .‬یــک یــا دو بــار در ســاعت بلنــد شــوید و‬ ‫چنــد دقیقــه راه برویــد‪ .‬حتــی کمــی حرکــت بهتــر از ایــن اســت کــه‬ ‫تمــام مــدت بنشــینید‪.‬‬ ‫زمان هــای در طبیعــت بــودن را افزایــش دهیــد‪ .‬بــودن در‬ ‫طبیعــت دســتگاه عصبــی را ارام می کنــد‪ .‬به دنبــال بهانـه ای بــرای‬ ‫بیرون رفتــن باشــید‪ ،‬حتــی بــرای چنــد دقیقــه‪ .‬پیــاده روی کوتــاه‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬ســعی کنیــد اســمان‪ ،‬پرنــدگان‪ ،‬گیاهــان و محیــط‬ ‫اطــراف را در خــود جــذب کنیــد‪ .‬حــس کنیــد روحتــان بــه دنیــا گــره‬ ‫خــورده اســت‪.‬‬ ‫بــه خودتــان اســتراحت بدهیــد‪ .‬کارکــردن مــداوم باعــث بهــره وری‬ ‫نمی شــود‪ ،‬زیــرا انــرژی و شــوقتان را کاهــش می دهــد‪ .‬زمان هایــی‬ ‫بــرای اســتراحت و کارنکــردن در نظــر بگیریــد و بــر عزیزانتــان یــا‬ ‫ســرگرمی های موردعالقه تــان تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫ارتباطــات حضــوری را جایگزیــن ارتباطــات مجــازی کنیــد‪ .‬به جــای‬ ‫چت کــردن بــا دوســتانتان بــه دیدنشــان برویــد‪ .‬بچه هایتــان را‬ ‫بــرای پیــاده روی بــا دوستانشــان بــه پــارک ببریــد‪ .‬بــا دوســت یــا‬ ‫همســرتان چــای بنوشــید‪.‬‬ ‫ایــن کارهــای کوچــک به مــرور زمــان اثربخــش می شــوند‪ .‬بــا‬ ‫یافتــن شــفافیت ذهنــی بیشــتر‪ ،‬می توانیــد زندگــی بهتــری همــراه‬ ‫بــا رفــاه و خوشــبختی بــرای خودتــان طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ایــا شــما هــم تحت تاثیــر ویــروس کرونــا و حتــی از قبــل از ان‪،‬‬ ‫بــا اســترس دســت وپنجه نــرم می کنیــد؟ تغییــرات اقتصــادی‬ ‫ســال های اخیــر چــه اثــری بــر زندگــی شــما گذاشــت ه اســت؟ ایــا‬ ‫اســترس بلندمــدت اثــری بــر ســامتی شــما داشــته اســت؟ ایــا‬ ‫برنامــه ای بــرای کنتــرل و مدیریــت اســترس خــود داریــد؟ ایــا‬ ‫هیچ کــدام از راه حل هــای پیشــنهادی بــاال را امتحــان کرده ایــد؟‬ ‫اگــر پاســخ مثبــت اســت‪ ،‬چــه اثــری بــر مدیریــت استرســتان‬ ‫داشــته اند؟ نظراتتــان را بــا مــا در قســمت «ارســال دیــدگاه» در‬ ‫میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫در ازمایشگاه چه نکات مهمی را باید رعایت کنیم؟‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنیم‪ .‬استفاده از این وسایل می تواند منجر به بروز خطرات جدی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫مســئول گــروه جهــادی شــهید فیــروز حمیــدی زاده بســیج دانشــجویی دانشــگاه ازاد بجنــورد از توزیــع ‪۱۱۴‬‬ ‫بســته معیشــتی در محــات کــم برخــوردار ایــن شــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫ســید هومــن اســدزاده اظهــار کــرد‪ :‬همزمــان بــا پایــان فصــل پاییــز گــروه جهــادی شــهید فیــروز حمیــدی‬ ‫زاده بســیج دانشــجویی دانشــگاه ازاد بجنــورد ‪ ۱۱۴‬بســته معیشــتی را بیــن خانواده هــای محــروم توزیــع‬ ‫کرد‪.‬مســئول گــروه جهــادی شــهید فیــروز حمیــدی زاده گفــت‪ :‬ایــن بســته های معیشــتی در مناطــق کــوی‬ ‫وحــدت‪ ،‬باقرخــان و ناظرابــاد توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این اقدام خداپسندانه دانشجویان‪ ،‬اساتید و خیران شرکت کردند‪.‬‬ ‫توزیع ‪۱۱۴‬‬ ‫بستهمعیشتی‬ ‫بسیجیاندانشگاه‬ ‫ازاد بجنورد‬ ‫شنبه ‪ 4‬دی ‪1400‬‬ ‫گزارش خالف واقع کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری و دادگاه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫گــزارش خــاف واقــع کارشناســان رســمی دادگســتری و دادگاه انتظامــی‪-‬‬ ‫قســمت دوم ‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن منشــاء گــزارش خــاف واقــع ‪ ،‬حقیقیتــی اســت کــه نمی توانــد در‬ ‫ماهیــت متزلــزل باشــد و یــا قابلیــت تغییــر و تفســیر ‏متعــدد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن ســبب نمیتــوان نظریــه ارزیابــی قیمــت ملکــی را کــه توســط‬ ‫کارشناســی ارائــه شــده ‪ ،‬بــه‏منزلــه حقیقتــی تلقــی نمــوده و منشــاء قیــاس‬ ‫باگزارشــی قــرارداد کــه در مظــان خــاف واقــع قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫زیــرا‏حقیقــت قبــل از ارائــه گــزارش بایــد موجــود باشــد و نــه پــس از‬ ‫ارائــه گــزارش ایجــاد نمــود‪ .‬ابتــدا «واقــع» بایــد‏موجودیــت داشــته باشــد تــا‬ ‫«خــاف واقــع» موضوعیــت یابــد‪.‬‬ ‫فــارغ از اینکــه نظریــه ثانــوی ‪ ،‬حقیقــت از پیــش واقــع ‏شــده و یــا از قبــل‬ ‫ارائه شــده باشــد نمی باشــد و به تعداد کارشناســان ذیصالح نیز میتواند‬ ‫متالشی شدن باند بزرگ اسکیمر‬ ‫در تبریز‬ ‫رئیس پلیس فتای از شناسایی و انهدام باند بزرگ اسکیمری در تبریز خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری کــه از طریــق کپــی کارت بانکــی افــراد اقــدام بــه خالــی‬ ‫کــردن حســاب انــان مــی نمودنــد توســط پلیس فتا اســتان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل ازپایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ‪ :‬ســرهنگ «محســن محمــودی» در تشــریح ایــن موضــوع اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫برابــر شــکواییه واصلــه تعــداد کثیــری از همشــهریان عنــوان کردنــد کــه مبالغــی از‬ ‫حســاب هــای انــان بــه صــورت برداشــت از کارت بانکــی صــورت گرفتــه اســت در‬ ‫سرقت ارزهای دیجیتال‬ ‫نتیجه اعتماد بی جا‬ ‫رئیس پلیس فتا اســتان خراســان شــمالی از کشــف پرونده‬ ‫ســرقت از حســاب ارز دیجیتال شــهروند بجنوردی به ارزش‬ ‫دو هــزار و ششــصد دالر ‪ ،‬توســط کارشناســان ایــن پلیــس‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل ازپایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا؛ ســرهنگ یوســف شــاکری رئیــس‬ ‫پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه شــاکی بــه پلیــس فتــا اســتان و‬ ‫ارائــه مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر بــه ســرقت رفتــن‏ارزهــای‬ ‫دیجیتــال از کیــف پــول الکترونیکـی اش ‪‎،‎‬موضــوع در دســتور‬ ‫کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود گفــت مدتــی قبــل‬ ‫باراهنمایــی یکــی از دوســتانم اقــدام بــه ســاخت کیــف پــول‬ ‫‏الکترونیکــی و خریــد ارز دیجیتــال کــردم ولــی پــس از مدتــی‬ ‫متوجــه برداشــت غیرمجــاز ارز دیجیتــال از کیــف پولــم و‏بــه‬ ‫ســرقت رفتــن موجــودی حســابم شــدم‏‪.‬‬ ‫متعــدد و متغیــر و متزلــزل‏باشــد‪ .‬اساســا چنیــن قیاســی‪ ،‬قیــاس نظریــه‬ ‫شــخصی بــا نظریــه شــخصی محســوب شــده و در ایــن حالــت حقیقــت و‬ ‫‏واقعــه ای کــه بایــد مبنــای قیــاس باشــد مفقــود اســت‪.‬‬ ‫لــذا نتیجــه چنیــن قیاســی لــوث اســت‪ .‬واضــح اســت که حقیقــت‬ ‫‏نمی تواند متغیر و غیرمســلم و در قالب نظریه شــخصی و فردی باشــد‪ .‬در‬ ‫م تکلیفــی یــا‬ ‫ـرعی‏فرعــی‪ ،‬اعــم از حکـ ِ‬ ‫قیــاس؛ حکـ ِ‬ ‫م اصــل بایــد حکــم شـ ِ‬ ‫حکــم وضعــی و یــا حکــم قانونــی باشــد و یــا مبتنــی بــر واقعــه عینــی باشــد‪.‬‬ ‫اعتبــار نظریــه‏هیــات ســه نفــره بــر یــک نفــره‪ ،‬صرفــا شــکلی و از جهت فصل‬ ‫خصومــت و مصلحــت اجتماعــی اســت و لزومــا بــه مفهــوم ‏اعتبــار ماهــوی‬ ‫ان نیســت ‪ .‬تــا بتــوان انــرا بــه منزلــه حقیقتــی تصــور نمــوده ‪ ،‬مبنــای قیــاس‬ ‫در ماهیــت قــرار داد‪ .‬بایــد توجــه‏شــود منــاط اعتبــار در بررســی تخلفــات‬ ‫انتظامــی‪ ،‬ارزش ماهــوی گــزارش کارشــناس اســت و نــه ارزش شــکلی ان‬ ‫‪ .‬‏اساســا در فــرض قیــاس بیــن دو نظریــه شــخصی‪ ،‬هنگامی کــه نظریــه‬ ‫ثانونــی مبنــا و یــا حقیقــت فــرض میگــردد صرفنظــر از ‏متغیــر بودنــش ‪ ،‬بــا‬ ‫مفاهیمــی کــه در مثالهــای قانونــی اورده شــد ‪ .‬در تضــاد قــرار میگیــرد‪.‬‬ ‫لــذا بدیهــی اســت نظریــه‏ثانــوی نمی توانــد مبنــای قیــاس در ماهیــت‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬زیــرا در اینجــا مقیــس علیــه هماننــد مقیــس غیرمســتدل و‬ ‫متزلــزل و‏متغیــر و غیرمســلم و غیرتکلیفــی بــوده لــذا فاقد وصف حقیقت‬ ‫اســت‪.‬اما اگــر مبایعــه نامــه اییــا ســند مســلمی موجــود‏باشــد کــه قیمــت‬ ‫حقیقــی ملــک را کــه مــورد معاملــه واقــع شــده اســت نشــان دهــد‪ .‬چنیــن‬ ‫ســندی می تواندمقیــس علیــه واقــع‏گــردد و گــزارش کارشــناس کــه ظــن‬ ‫خــاف واقــع دارد بــه عنــوان مقیــس بــا ان قیــاس داده شــود‪ .‬پــس اگــر در‬ ‫چنیــن‏قیاســی ‪،‬مقیــس بصــورت نامتعارفــی مخالــف با مقیس علیه باشــد‬ ‫مصــداق خــاف واقــع خواهــد بــود‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫حالــی کــه کارت در اختیــار خودشــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تیمــی از کارشناســان خبــره پلیــس فتــا اســتان پیرامــون موضــوع‬ ‫تشــکیل و پرونــده بــه صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار گرفــت کــه در بررســی هــای‬ ‫اولیــه مشــخص شــد برداشــت هــا بصــورت اینترنتــی نبــوده و از طــرق مختلــف‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه متهمــان بــه صــورت کامــا‬ ‫حرفــه ای اقدامــات مجرمانــه خــود را پیــش بــرده و ســعی در پنهــان مانــدن هویت‬ ‫خــود داشــتند امــا بــا چتــر اطالعاتــی و اقدامــات تخصصــی کارشناســان پلیــس فتا‬ ‫اســتان محــل اختفــای متهمــان مــورد شناســایی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع و هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه بــا مقــام‬ ‫قضائــی تیــم ویــژه پلیــس فتــا بــه محــل اختفــاء متهمــان اعــزام شــدند و اعضــای‬ ‫ایــن بانــد بــزرگ را در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات‬ ‫کارشناســی فنــی و ردگیــری تراکنش هــای‬ ‫انجام شــده‪ ،‬متهــم کــه رابطــه دوســتی‬ ‫بــا شــاکی داشــت‪ ،‬مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت کــه پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضایــی دســتگیر و بــه همــراه ادلــه جــرم‬ ‫بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری گفــت‪ :‬متهــم در‬ ‫مواجهــه بــا ادلــه قاطــع پلیــس ضمــن‬ ‫اعتــراف بــه جــرم خــود اقــرار کــرد کــه از‬ ‫اعتمــاد سوءاســتفاده کــرده و بــا دسترســی‬ ‫بــه گوشــی وی‪ ،‬اطالعــات کیــف پــول‬ ‫الکترونیکــی را بــه دســت اورده و کیــف پول‬ ‫وی را ســرقت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول از مخاطــرات ورود‬ ‫هیجانــی بــدون شــناخت و توجــه بــه‬ ‫امنیــت رمــز ارزهــا خبــر داد و گفت‪:‬بــا توجــه بــه غیرمتمرکــز‬ ‫بــودن رمــز ارزهــا و جهانــی بــودن ان از کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی می خواهیــم هرگــز بــدون دانــش و عــدم توجــه بــه‬ ‫امنیــت ســرمایه خــود را در ایــن بــازار وارد ننماینــد تــا دچــار‬ ‫گرفتاری هــای بعــدی نگردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی بــه شــهروندان‬ ‫اهمیت اهمیت و لزوم‬ ‫مشاوره خانواده‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوه هــای زندگــی نویــن و پیچیده تــر شــدن شــرایط زندگــی‬ ‫افــراد بــا اســترس هــا و فشــارهای حاصــل از ایــن زندگــی مواجــه هســتند‬ ‫مشــاوره خانواده فراینــدی اســت کــه راهکارهــای مناســب بــرای ســازگاری افــراد‬ ‫بــا ایــن شــرایط و مدیریــت اســترس فراهــم مــی ســازد و بــه ارائــه راهنمایــی‬ ‫اطــاع رســانی و حــل مســائل خانوادگــی مبــادرت مــی ورزد‬ ‫موضوعات قابل طرح در مشاوره خانواده‬ ‫هــر چنــد می تــوان گفــت کــه بــه طــور کلــی تمــام زمینه هایــی کــه بــا خانــواده و‬ ‫مســائل ان مرتبــط هســتند بــه عنــوان موضــوع قابــل طــرح در مشــاوره خانواده‬ ‫مطــرح هســتند از جملــه ازدواج و تشــکیل خانــواده یــا مشــاوره قبــل از ازدواج‬ ‫هــر چنــد مشــاوره قبــل از ازدواج عمومــا اصطــاح کلــی تــری اســت و زمینــه‬ ‫هــای مختلــف را در جریــان ازدواج در بــر مــی گیــرد از جملــه مشــاوره هــای‬ ‫پزشــکی و ژنتیکــی امــا مشــاوره قبــل از ازدواج از لحــاظ روانشــناختی موضــوع‬ ‫بســیار مهمــی اســت کــه امــروزه مــورد توجــه فــراوان قــرار گرفتــه اســت اشــنایی‬ ‫افــراد بــا مشــکالتی کــه البتــه بعــد از ازدواج منجــر بــه پدیــده هــای شــوم چــون‬ ‫طــاق میشــود انگیــزه افــراد را بــرای انجــام مشــاوره قبــل از ازدواج از لحــاظ‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪447‬‬ ‫به راحتی می شو ‪‎‬د ‪‎...‬‬ ‫گــروه اجتماعــی‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬بــه‬ ‫راحتــی مــی شــود در مــورد اشــتباهات دیگران‬ ‫قضــاوت کــرد ‪ ،‬ولــی بــه ســختی مــی شــود‬ ‫‏اشــتباهات خــود را پیــدا کــر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه راحتــی مــی شــود بــدون فکــر حــرف زد‪،‬‬ ‫ولــی بــه ســختی مــی شــود زبــان را کنتــرل کــرد‏‪.‬‬ ‫بــه راحتــی مــی شــود کســی را کــه دوســتش‬ ‫داریــم از خــود برنجانیــم ‪ ،‬ولــی بــه ســختی‬ ‫مــی شــود ایــن رنجــش را جبــران‏کنیــم ‏‪.‬‬ ‫بــه راحتــی مــی شــود کســی را بخشــید ‪،‬‬ ‫ولــی بــه ســختی مــی شــود از کســی تقاضــای‬ ‫بخشــش کــرد ‏‪.‬‬ ‫بــه راحتــی مــی شــود بــه رویاهــا فکــر کــرد ‪ ،‬ولــی‬ ‫بــه ســختی مــی شــود بــرای بــه دســت اوردن یــک‬ ‫رویــا جنگید‏‪.‬‬ ‫بــه راحتــی مــی شــود هــر روز از زندگــی لــذت‬ ‫بــرد ‪ ،‬ولــی بــه ســختی مــی شــود بــه زندگــی‬ ‫ارزش واقعــی داد ‏‪.‬‬ ‫بــه راحتــی مــی شــود به کســی قــول داد ‪ ،‬ولی‬ ‫بــه ســختی مــی شــود بــه ان قول عمل کــرد ‏‪.‬‬ ‫بــه راحتــی مــی شــود اشــتباه کــرد ‪ ،‬ولــی بــه‬ ‫ســختی مــی شــود از ان اشــتباه درس گرفــت‏‪.‬‬ ‫بــه راحتــی مــی شــود یــک دوســتی را بــا حــرف‬ ‫حفــظ کــرد ‪ ،‬ولــی بــه ســختی مــی شــود بــه ان‬ ‫معنا بخشــید‏‪.‬‬ ‫زندگــی کــن و از ان لــذت ببــر بدون اینکه ان‬ ‫را با زندگی دیگران مقایســه کنی ‏‪.‬‬ ‫ارزو دارم ناخواســته بــه دســت اوریــد انچــه‬ ‫را کــه بــی صــدا از قلبتــان گــذر کــرده اســت ‪،‬‬ ‫و انــگاه شــگفت زده بــا خــود‏بیندیشــید ‪ ،‬ایــا‬ ‫کســی برایــم دعــا کــرده بــود ؟‬ ‫دیروزها را گشتیم دنبال امروزها‏‬ ‫امروزها را می گردیم به دنبال فرداها‏‬ ‫ولــی همــه انچــه را کــه بایــد ببینیــم ‪ ،‬امــروز‬ ‫اســت‬ ‫همین ساعت ها‬ ‫همین دقیقه ها‏‬ ‫همین ثانیه ها ‪ . .‬‏‪.‬‬ ‫به قلم‪ :‬سرهنگ دوم «زهره پاکزاد»‬ ‫مشاور امور زنان فرماندهی انتظامی استان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫و کاربــران فضــای مجــازی توصیــه کــرد‪ :‬در صــورت مشــاهده‬ ‫مــوارد مجرمانــه و مشــکوک مواجــه شــدید مراتــب را از طریق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ WWW.Cyberpolice.ir‬و یــا‬ ‫تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪096380‬‬ ‫موضــوع را گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫روانشــناختی برانگیختــه اســت چنیــن فراینــدی بــه جوانانــی کــه قصــد ازدواج بــا‬ ‫یکدیگــر را دارنــد کمــک خواهــد کــرد اطالعــات مناســب و عملکــردی از ویژگــی‬ ‫هــای یــک دیگــر کســب کننــد و تنهــا بــه معیارهــای ظاهــری بــه عنــوان مــاک‬ ‫انتخــاب همســر توجــه نکننــد و در ایــن راســتا روانشناســان و مشــاوران کمــک‬ ‫شــایان توجهــی در جهــت شناســایی افــرادی کــه ازدواج انهــا بــا یکدیگــر اغلــب‬ ‫مشــکل افریــن بــوده و ازدواج هــای ناموفــق ای را ســبب مــی شــوند مــی نمایند‬ ‫بــه عنــوان مثــال ازدواج یــک فــرد درونگــرا بــا یــک فــرد تعریــف می شــود و‬ ‫در ســطوح تخصصــی طــرح افــراد نایمــن اجتنابــی بــا افــراد نایمــن دوســوگرا‬ ‫مشــاوران خانــواده در ایــن فراینــد از انــواع مصاحبــه و در صــورت نیــاز از‬ ‫ازمونهــای روانــی اســتفاده مــی کننــد‬ ‫تربیت فرزندان‬ ‫مقالــه تربیــت فرزنــدان از موضوعــات بســیار مهمی اســت که اغلب مشــاوران‬ ‫خانــواده مراجعیــن زیــادی در ایــن راســتا دارنــد بــه طــوری کــه خانواده هــا بــا‬ ‫افزایــش اطالعاتــی کــه در زمینــه تربیــت مناســب فرزنــدان و لــزوم ان پیــدا‬ ‫کرده انــد و قــدرت فزاینــده در جهــت امــوزش راهکارهــای مناســب بــرای تربیــت‬ ‫کــودکان و نوجوانــان خــود نشــان می دهنــد در ایــن زمینــه خدمــات مشــاوران‬ ‫ممکــن اســت در زمینــه امــوزش و ارائــه راهنمایــی باشــد و یــا در زمینــه حــل یک‬ ‫مشــکل تربیتــی در موضــوع اول مشــکل اتفــاق نیفتــاده و خانــواده را قبــل از به‬ ‫صــورت پیشــقدم مطالــب مفیــد را در زمینــه یتــی بیامــوزد امــا در موضــوع دوم‬ ‫اغلــب بعــد از بــروز مشــکل اســت کــه خانــواده مراجعــه می کننــد و در جهــت‬ ‫حــل مشــکل اقــدام مــی کنــد بــه عنــوان مثــال خانواده هایــی کــه متوجــه شــدند‬ ‫فرزنــد انهــا مدتــی اســت دروغ هــای زیــادی مــی گویــد‪.‬‬ ‫شیوه های ارتباطی مناسب بین همسران‬ ‫روابــط موجــود بیــن اعضــای خانــواده در ســامت خانــواده و اعضــای ان از‬ ‫جنبه هــای مختلــف جســمی روانــی و اجتماعــی اهمیــت فراوانــی دارد از‬ ‫امواج موبایل مضر است‬ ‫یا خطر ناک یا بی خطر ؟‬ ‫ایــا امــواج فرکانــس هــای رادیویــی و موبایــل بــرای‬ ‫موجــودات زنــده ضــرر دارد؟ موضوعــی که مدتهاســت‬ ‫ذهــن کاربــران گوشــی موبایــل را بــه خــود مشــغول‬ ‫ســاخته اســت در ادامــه مطلــب همــراه مــا باشــید‬ ‫در ســطوح نســبتا ً کــم قــرار گرفتــن در معــرض‬ ‫تشعشــعات ‪ ، RF‬یعنی ســطوح پایین تر از ســطوحی‬ ‫کــه گرمــای قابــل توجهــی ایجــاد می کننــد‪ ،‬شــواهدی‬ ‫مبنــی بــر تولیــد اثرات بیولوژیکــی مضر مبهم و اثبات‬ ‫نشــده اســت‪ .‬چنیــن اثراتــی در صــورت وجــود بــه‬ ‫عنــوان اثــرات «غیــر حرارتــی» نامیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫تعــدادی گــزارش در مقــاالت علمــی مشــاهده‬ ‫شــده اســت کــه مشــاهده طیــف وســیعی از اثــرات‬ ‫بیولوژیکــی ناشــی از قــرار گرفتــن در معــرض ســطوح‬ ‫پاییــن انــرژی ‪ RF‬را توصیــف مــی کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫در بیشــتر مــوارد‪ ،‬تحقیقــات تجربــی بیشــتر قــادر بــه‬ ‫بازتولیــد ایــن اثــرات نبــوده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬از انجایــی کــه بســیاری از تحقیقــات‬ ‫بــر روی کل بــدن (‪ )in vivo‬انجــام نمی شــود‪ ،‬هیــچ‬ ‫مشــخصه ای وجــود نــدارد کــه چنیــن اثراتــی خطــری‬ ‫بــرای ســامت انســان باشــد‪ .‬بــه طــور کلــی توافــق‬ ‫بــر ایــن اســت کــه تحقیقــات بیشــتری بــرای تعییــن‬ ‫کلیــت چنیــن اثــرات و ارتبــاط احتمالــی انهــا‪ ،‬در‬ ‫صــورت وجــود‪ ،‬بــرای ســامت انســان مــورد نیــاز‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬ســازمان های تنظیم کننــده‬ ‫اســتاندارد و ســازمان های دولتــی بــه نظــارت بــر‬ ‫اخریــن یافته هــای تجربــی بــرای تاییــد اعتبــار انهــا و‬ ‫تعییــن اینکــه ایــا تغییــرات در محدودیت هــای ایمنی‬ ‫برای محافظت از ســامت انســان نیاز اســت یا خیر‪،‬‬ ‫ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫امــواج موبایــل در دســته ی امــواج فرکانــس رادیویی‬ ‫قــرار دارد کــه اثــر تخریبــی روی بافــت هــای زنــده‬ ‫نداشــته اســت و فقــط منجــر بــه افزایــش دمــای‬ ‫ناحیــه ای از بــدن مــی شــود‪ .‬محققــان طــی یــک‬ ‫ازمایــش از ‪ 47‬داوطلــب اســکن مغــزی گرفتنــد تــا‬ ‫تغییــرات گلوکزهــای متابولیســم شــده مغــز انهــا‬ ‫را هنــگام اســتفاده از گوشــی تلفــن همــراه بررســی‬ ‫کننــد‪ .‬ایــا دســتگاه تقویــت انتــن موبایــل برای انســان‬ ‫ضرر دارد؟ تا کنون هیچ نشــانه ای از اســیب دیدگی‬ ‫در ایــن بخــش دیــده نشــده اســت‪ .‬در پــی ایــن‬ ‫ازمایــش دریافتنــد ‪ 50‬دقیقــه مکالمــه بــا تلفن همراه‬ ‫متابولیســم گلوکــز را در بخــش هــای مغــزی نزدیــک‬ ‫بــه گوشــی تــا هفــت درصــد افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫اثــرات بیولوژیکــی مــی توانــد از قــرار گرفتــن در‬ ‫معــرض انــرژی ‪ RF‬ایجــاد شــود‪ .‬اثــرات بیولوژیکــی‬ ‫ناشــی از گــرم شــدن بافــت توســط انــرژی ‪ RF‬اغلــب‬ ‫بــه عنــوان اثــرات «حرارتــی» نامیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫سال هاســت کــه مشــخص شــده اســت کــه قــرار‬ ‫گرفتــن در معــرض ســطوح بســیار بــاالی تابــش ‪RF‬‬ ‫بــه دلیــل توانایــی انــرژی ‪ RF‬بــرای گــرم کــردن ســریع‬ ‫بافت هــای بیولوژیکــی می توانــد مضــر باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫اصلــی اســت کــه اجــاق هــای مایکروویــو غــذا را پخــت‬ ‫مــی کننــد‪ .‬قــرار گرفتــن در معــرض شــدت ‪ RF‬بســیار‬ ‫بــاال مــی توانــد منجــر بــه گــرم شــدن بافــت بیولوژیکی‬ ‫و افزایــش دمــای بــدن شــود‪ .‬اســیب بافتی در انســان‬ ‫ممکــن اســت در هنــگام قــرار گرفتــن در معــرض‬ ‫ســطوح بــاالی ‪ RF‬بــه دلیــل ناتوانــی بــدن در مقابلــه‬ ‫یــا دفــع گرمــای بیــش از حــد تولیــد شــده رخ دهــد‪ .‬دو‬ ‫ناحیــه بــدن‪ ،‬چشــم ها و بیضه هــا‪ ،‬به دلیــل کمبــود‬ ‫نســبی جریــان خــون بــرای دفــع گرمــای اضافــی‪،‬‬ ‫به ویــژه در برابــر گرمایــش ‪ RF‬اســیب پذیر هســتند‪.‬‬ ‫مشــکالتی کــه بیــن همســران رخ می دهــد و گاه انهــا را تــا مرحلــه طــاق پیــش‬ ‫می بــرد رختشــه بــودن روابــط بیــن انهــا مربــوط اســت و اگــر بررســی دقیقــی‬ ‫صــورت بگیــرد می بینیــم کــه در واقــع هیچ مشــکل جدی و خاطی مطــرح نبوده‬ ‫اســت در ایــن مقولــه مشــاوره خانــواده تــاش می کنــد بــه همســران بعــد از‬ ‫تشــکیل خانــواده اموزشــهای الزم را بدهــد بــه انهــا در شــناخت یکدیگــر کمــک‬ ‫نمایــد همچنیــن بــه انهــا کمــک خواهــد کــرد شــکل مناســبی بــه روابــط خــود‬ ‫بدهنــد شــیوه های مناســب ارتبــاط بــا یکدیگــر را بشناســند و از همــه مهمتــر‬ ‫بــه تفاوتهــای موجــود بیــن زن و مــرد کــه اغلــب مشــکالت ارتباطــی را بــه بــار‬ ‫م ـی اورد اشــنا شــوند‬ ‫بررسی اختالفات خانواده و ارائه راهکارهای مناسب‬ ‫هرچنــد وجــود برخــی مشــکالت در اکثــر خانــواده هــا بــه صورت جزئــی و خفیف‬ ‫طبیعــی بــه نظــر مــی رســد امــا خانــواده هایــی نیــز وجــود دارنــد کــه بــا مشــکالت‬ ‫حــاد تــر روبــرو هســتند بحــث و بررســی ایــن نــوع اختالفــات در جریــان مشــاوره‬ ‫خانــواده اغلــب کمــک شــایان توجهــی بــه ایــن خانواده هــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مشکالت روحی اعضای خانواده‬ ‫وجــود یــک عضــو از لحــاظ روانــی دارای مشــکالتی اســت کــه تاثیــرات زیــادی‬ ‫روی بافــت خانــواده دارد ایــن مشــکالت چــه خفیــف باشــد مثــل یک افســردگی‬ ‫خفیــف عمیــق باشــد مثــل وجــود یــک فــرد اســکیزوفرنیا عقــب مانده ذهنــی در‬ ‫خانــواده قابــل توجــه هســتند بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دســته از مشــکالت قلــب‬ ‫کل اعضــا و مــی توانــد بــه نحــوی تحــت تاثیــر قــرار دهــد مشــاوره بــا کل اعضــای‬ ‫خانــواده الزم بــه نظــر مــی رســد‬ ‫تنظیم کننده‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مرکز تعویض پالک گلستان و کرونا‬ ‫‪ -447‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 20‬جمالی االول ‪- 1443‬شماره ‪-447‬‬ ‫‪20-- 2021‬‬ ‫دسامبر‪2021‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر‬ ‫ شنبه ‪ 4‬دی ‪25-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫محمددیلم کتولی‬ ‫طرز تهیه کیک خانگی ‪:‬‬ ‫کیــک ازعصرانــه هــای مــورد عالقــه افــراد در تمــام دنیــا مــی باشــد‪ .‬شــما مــی توانیــد‬ ‫بــه اســانی بــا در اختیــار داشــتن دســتور پخــت کیــک ایــن عصرانــه دلچســب را بــرای‬ ‫خــود امــاده کنیــد‪ .‬امــروزه اکثــر مــردم عالقــه دارنــد کیک و شــیرینی هــای مختلف را‬ ‫در خانــه تهیــه کننــد تــا از کیفیــت و ســامت ان مطمئــن باشــند و در این میان تهیه‬ ‫کیــک ســاده بــرای عصرانــه و‪ ...‬بســیار طرفــدار دارد پــس بــا نمنــاک همــراه باشــید تــا‬ ‫دســتور پخــت کیــک ســاده را بــه شــما امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫مواد الزم برای پخت کیک ساده‪:‬‬ ‫نکتــه ‪:‬تمــام مــواد را بــا یــک پیمانــه انــدازه گیــری کنیــد تــا تناســب مــواد اولیــه بهــم‬ ‫نریزد‪.‬‬ ‫مواد الزم میزان الزم‬ ‫تخم مرغ ‪ 3‬عدد‬ ‫‪ 1‬پیمانه‬ ‫شکر‬ ‫‪ 2‬پیمانه‬ ‫ارد گندم‬ ‫‪ 1‬قاشق مرباخوری‬ ‫وانیل‬ ‫‪ 2/1‬پیمانه‬ ‫شیر‬ ‫‪ 2‬قاشق مرباخوری‬ ‫بکینگ پودر‬ ‫‪ 2/1‬پیمانه‬ ‫روغن مایع‬ ‫خیلی کم‬ ‫نمک‬ ‫دستور تهیه کیک ساده خانگی ‪:‬‬ ‫مرحله اول ‪:‬‬ ‫بــرای تهیــه ایــن کیــک ســاده و خانگــی ابتــدا بایــد دو عــدد ظــرف مناســب انتخــاب‬ ‫کنیــد کــه الزم اســت یکــی از انهــا نســبت بــه دیگــری بــزرگ تــر باشــد تــا مــواد خشــک‬ ‫را در ان تهیــه کنیــد و در ظــرف کوچکتــر مــواد خیــس را تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم ‪:‬‬ ‫در ادامــه ارد را ســه مرتبــه از صافــی رد کنیــد و در ظــرف بزرگتــر بریزیــد‪ .‬علــت الــک‬ ‫کــردن ارد پــوک شــدن کیــک مــی باشــد‪ .‬پــس از الــک کــردن ارد بکینــگ پــودر را بــه‬ ‫ارد اضافــه کــرده و هــم بزنیــد تــا مخلــوط شــوند‪.‬‬ ‫مرحله سوم ‪:‬‬ ‫شــکر را در ظــرف کوچــک بریزیــد و روغــن و شــیر را بــه شــکر اضافــه کنیــد و هــم‬ ‫بزنیــد تــا بــه خوبــی ترکیــب شــود‪.‬‬ ‫مرحله چهارم ‪:‬‬ ‫‪ 1‬قاشــق مربــا خــوری وانیــل را بــه مــواد شــکر اضافــه کنیــد و بــا همــزن شــروع بــه‬ ‫ترکیــب کــردن مــواد کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله پنجم ‪:‬‬ ‫‪ 3‬عــدد تخــم مــرغ را در ظــرف دیگــر شکســته و ارام ارام بــه مــواد شــکر اضافه کنید‬ ‫و بــا همــزن شــروع بــه ترکیــب کردن مــواد کنید‪.‬‬ ‫مرحله ششم ‪:‬‬ ‫اندکــی نمــک و ارد بکینــگ پــودر اضافــه کنیــد و بــا یکدیگــر مخلــوط کنیــد‪ .‬ایــن کار‬ ‫تاثیــر مســتقیمی بــر پــف کــردن کیــک دارد‪.‬‬ ‫مرحله هفتم ‪:‬‬ ‫مــواد خیــس را درون ظــرف بــزرگ بریزیــد و بــه خوبــی مخلــوط کنیــد‪ .‬وقتــی روی‬ ‫مــواد چنــد حبــاب مشــاهده کردیــد دیگــر مخلــوط نکنیــد کــه جلــوی پــف کــردن کیک‬ ‫را مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مرحله هشتم ‪:‬‬ ‫اگــر دوســت داشــتید کیــک مــزه نارگیــل بگیریــد مــی توانیــد کمــی پــودر نارگیــل بــه‬ ‫مــواد اولیــه اضافــه کنیــد و اگــر دوســت داشــتید عطــر و طعــم پرتقالــی بگیــرد مــی‬ ‫توانیــد مقــداری پوســت پرتقــال را رنــده ریــز کنیــد و داخــل مــواد بریزیــد‪.‬‬ ‫مرحله نهم ‪:‬‬ ‫در ایــن مرحلــه قالــب کیــک را امــاده کنیــد و مقــداری روغــن کــف قالــب بریزید و به‬ ‫تمــام ســطوح قالــب پخــش کنیــد در ادامــه مــواد را درون قالب بریزید‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫اگــه مــی خواهیــد کیــک دورنگ داشــته باشــید می توانیــد ‪ 3/2‬مواد را ریختــه و ‪3/1‬‬ ‫را بــا پــودر کاکائــو مخلــوط کــرده و ســپس روی بقیه مــواد می ریزیم‪.‬‬ ‫مرحله دهم ‪:‬‬ ‫قالــب را حــدودا بــه مــدت ‪ 20‬دقیقــه درون فــر در طبقــه وســط قــرار دهیــد و وقتــی‬ ‫روی کیــک طالیــی شــد بــا یــک خــال دنــدان مــی توانیــد پختــه شــدن کیــک را بدیــن‬ ‫صــورت تســت کنیــد‪ ،‬خــال دنــدان را درون کیــک فــرو مــی بریــم اگــه مــواد کیــک بــه‬ ‫خــال دنــدان نچســبید یعنــی کیــک امــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫نکات دستور پخت کیک اسفنجی ‪:‬‬ ‫فر را نیم ساعت قبل از استفاده با دمای ‪ 175‬درجه روشن کنید‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه قالــب را درون فــر گذاشــتید درب فــر را بــاز نکنیــد کــه از پــف کــردن‬ ‫کیــک جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه قالــب را از فــر خــارج کردیــد حــدود ‪ 5‬دقیقــه کنــار بگذاریــد تــا ســرد‬ ‫شــود و ســپس شــروع بــه خــارج کــردن کیــک از قالــب کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از خمیــر شــدن کیــک بعــد از خــارج کــردن کیــک از قالــب ســریع‬ ‫ان را بــرش دهیــد ‪.‬‬ ‫اگــر بــه کیــک شــیرین تــر عالقــه داریــد مــی توانیــد نصــف پیمانــه شــکر بــه مقــدار‬ ‫شــکر اولیــه اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه شــیر اســتفاده شــده در کیــک عالقــه نداشــتید و یــا نتوانســتید تهیــه کنیــد‪،‬‬ ‫مــی توانیــد بــه جــای ان از نصــف پیمانــه اب پرتقــال اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫نکات تکمیلی در مورد کیک ساده‬ ‫کیک ساده جزو کیک و شیرینی ‪ -‬انواع کیک میباشد‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدودا ‪30‬دقیقه‬ ‫و زمان پخت و انتظار ان در حدود ‪20‬دقیقه میباشد ‪.‬‬ ‫کیک ساده را می توانید در وعده دسر ‪ -‬سرو کنید ‪.‬‬ ‫«فواید ویژگی های مکتب‬ ‫شهیدسلیمانی‬ ‫برای گام دوم انقالب »‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در تبیین ابعاد شخصیت سردار‬ ‫شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ‪ ،‬ایــن قهرمــان ملــی فرمودنــد‪:‬‬ ‫«شــهید ســلیمانی ‪ ،‬هــم شــجاع بــود ‪ ،‬هــم بــا تدبیــر بــود ؛‬ ‫صــرف شــجاعت نبــود ؛ بعضی هــا شــجاعت دارنــد امّــا تدبیــر و‬ ‫ِ‬ ‫عقــل الزم بــرای بــه کار بــردن ایــن شــجاعت را ندارنــد‪.‬‬ ‫بعضی هــا اهــل تدبیرنــد امّــا اهــل اقدام و عمل نیســتند ‪»...‬‬ ‫اگــر تنهــا همیــن بیانــات را مبنــا و پایــه گــذار مکتــب شــهید‬ ‫ســلیمانی بدانیــم ‪ ،‬انقــاب اســامی در گام دوم خــود مولًــد‬ ‫مبانــی عملــی دیگــری شــده کــه نشــان دهنــده رویــش مجــدد‬ ‫انقــاب اســامی در رگ و پوســت جامعــه اســت ‪.‬‬ ‫بــر اســاس مبانــی ایــن مکتــب ‪ ،‬اولیــن ارکان ایــن مکتــب‬ ‫تدبیــر همــراه بــا شــجاعت اســت ‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در تبییــن مفاهیــم ایــن مکتــب‬ ‫فرمودند‪«:‬بعضی هــا اهــل تدبیرنــد امّــا اهــل اقــدام و عمــل‬ ‫نیســتند ‪ ،‬دل و جگــر کار را ندارنــد‪ .‬ایــن شــهید عزیــز ِ مــا هــم‬ ‫دل و جگــر داشــت‪ ...‬هــم بــا تدبیــر بــود ؛ فکــر می کــرد ‪ ،‬تدبیــر‬ ‫می کــرد‪ ،‬منطــق داشــت بــرای کارهایــش‪ .‬ایــن شــجاعت و‬ ‫تدبیــر ِ توامــان‪ ،‬فقــط در میــدان نظامــی هــم نبــود ‪ ،‬در میــدان‬ ‫سیاســت هــم همیــن جــور بــود؛ شــهید ســلیمانی ‪ ...‬بشـدّت‬ ‫انقالبــی بــود‪.‬‬ ‫در گام اول انقــاب اســامی ‪ ،‬تجربــه اداره کشــور و بــا‬ ‫نگــرش سیاســی موجــود نشــان داد کــه ادعــای تدبیــر ‪ ،‬تفکــر ‪،‬‬ ‫گفتگــوی تمدنهــا ‪ ،‬تعامــل بــا دنیــا و‪ ...‬زیــاد مطــرح شــده ولــی‬ ‫بدلیــل نبــود شــجاعت و فقــدان اقــدام و عمــل ‪ ،‬کــه نتیجه ان‬ ‫وادادگــی در برابــر بیگانــگان اســت تمامــی ایــن نظریــات ابتــر و‬ ‫ســترون مانــده اســت ‪.‬‬ ‫ســپهبد شــهید ســلیمانی ‪ ،‬بدلیــل روحیــه انقالبــی و ارام و‬ ‫قــرار نداشــتن ‪ ،‬ســاعتی از کار و جهــاد و تــاش کوتاهــی نکــرد‬ ‫و بــه شــهادت فرمانــده کل قوا(مقــام معظــم رهبــری) ‪« :‬‬ ‫هرگــز در راه جهــاد در خــدا ارام نگرفــت ‪» .‬‬ ‫مولفــه دیگــر مکتــب شــهید ســلیمانی ‪ « ،‬پایبنــدی بــه اصول‬ ‫و ارزش هــای انقــاب اســامی و ارمــان هــای امــام راحــل‬ ‫عظیــم الشــان » اســت ‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در خصــوص‬ ‫ایــن مولفــه مکتــب شــهید ســلیمانی‬ ‫ت اوســت ؛‬ ‫فرمودنــد ‪ «:‬ایــن واقعیّــ ِ‬ ‫ذوب در انقــاب بــود ‪ ،‬انقالبیگــری‬ ‫خــط ّ قرمــز او بــود ‪...‬امّــا در عالَــم‬ ‫انقالبیگــری چــرا ‪ ،‬بشــدّت پایبنــد‬ ‫بــه انقــاب ‪ ،‬پایبنــد بــه خــط ّ مبــارک‬ ‫نورانــی امــام راحــل (رضــوان اللــه‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫علیــه) بــود»‪.‬‬ ‫مشــکل اصلــی و مســئله ریشــه ای‬ ‫در گام اول انقــاب اســامی ایــن‬ ‫بــود کــه مدعیــان راه امــام ( ره ) در‬ ‫جریــان هــای مختلف سیاســی عمدتا ً‬ ‫دچــار تســاهل و تســامح شــده و‬ ‫بتدریــج در طــی مســیر خــود از ارمــان‬ ‫هــای انقــاب و امــام کوتــاه امدنــد‬ ‫تــا جائیکــه تســخیر کننــدگان النــه‬ ‫جاسوســی امریــکا بعضــا ً از اقــدام‬ ‫خــود اعــام برائــت کــرده و یــا در دام‬ ‫حیلــه هــای سیاســی و امنیتــی امریکا‬ ‫و اروپــا گیــر افتادنــد ‪.‬‬ ‫تجربــه شــوم وادادگــی در جریــان‬ ‫مذاکــرات هســته ای و دادن امتیــازات‬ ‫بــی شــمار بــه طــرف مذاکــره بخشــی‬ ‫مربــوط بــه « عدم تعصب و قاطعیت‬ ‫در مقابــل ارمــان هــای امــام و انقــاب‬ ‫» و بخشــی دیگــر در بــی عملــی و‬ ‫کــم کاری و فقــدان عملکــرد بــود کــه‬ ‫تــاش شــد از ایــن راه ‪ ،‬نقیصــه جبــران شــود‪.‬‬ ‫امــا ســردار شــهید ســلیمانی بــه دلیــل « پایبنــدی شــدید بــه‬ ‫انقــاب اســامی و ارمــان هــای امــام » انقالبی گــری خــط‬ ‫قرمــزش بــود و هرگــز از ایــن ارمان هــا کوتــاه نیامــد‪.‬‬ ‫این مشــخصه مکتب شــهید ســلیمانی باعث خواهد شــدکه‬ ‫در «گام دوم انقــاب اســامی » هرگــز نگــران « اســتحاله‬ ‫انقــاب اســامی » نباشــیم ‪.‬‬ ‫زیرا پیروان « مکتب شهید سلیمانی به تاسی از ان « مرد‬ ‫میــدان » « پایبنــدی شــدید بــه انقــاب اســامی و ارمان های‬ ‫امــام » داشــته باشــند و انقالبــی گــری خــط قرمزشــان باشــد ‪.‬‬ ‫ویژگــی دیگــر مکتــب شــهید ســلیمانی ‪ ،‬ایمــان و یقیــن بــه‬ ‫«والیــت فقیــه» و پایبنــدی بــه ایــن اصــل اساســی جمهــوری‬ ‫اســامی اســت ‪.‬‬ ‫باالتریــن مــرام شــهید ســلیمانی کــه خــط قرمــز او هــم‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬یقیــن بــه «والیــت فقیه» اســت؛ چنانکه‬ ‫شــش قســم جاللــه یــاد کــرد و گفــت‪« :‬بــرادران از مهم تریــن‬ ‫شــئون عاقبت به خیری‪ ،‬نســبت شــما با جمهوری اســامی و‬ ‫انقــاب اســت‪ .‬واللــه از مهــم تریــن شــئون عاقبــت بــه خیری‪،‬‬ ‫رابطــه قلبــی‪ ،‬دلــی و حقیقــی مــا بــا ایــن حکیمــی اســت کــه‬ ‫امــروز ســکان انقــاب را بــه دســت دارد‪.‬در قیامــت خواهیــم‬ ‫دیــد مهم تریــن محــور محاســبه ایــن اســت»‪.‬‬ ‫ان شــهید همچنین در بخشــی از وصیت خویش نوشــت‪:‬‬ ‫«بــرادران و خواهــران عزیــز ایرانــی مــن ‪ ...‬از اصــول مراقبــت‬ ‫ولــی فقیــه‪ ،‬خصوصــا ً ایــن حکیــم‪،‬‬ ‫کنیــد‪ .‬اصــول یعنــی‬ ‫ّ‬ ‫مظلــوم‪ ،‬وارســته در دیــن‪ ،‬فقــه‪ ،‬عرفــان‪ ،‬معرفــت؛ خامنه ای‬ ‫ت‬ ‫عزیــز را عزیــز ِ جــان خــود بدانیــد‪ .‬حرمــت او را حرمــ ِ‬ ‫مقدســات بدانیــد‪».‬‬ ‫در ادامــه دو ویژگــی منحصــر بــه فــرد « ســردار دلهــا ‪،‬‬ ‫ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی » کــه عمدتــا ًبرگرفتــه‬ ‫از ســیره ی ان عزیــز ســفرکرده و تاکیــد شــده توســط‬ ‫« حضــرت اقا»ســت بــه زبــان شــیرین و جــذاب « شــعر‬ ‫پارســی» تقدیــم مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ت کوشی ‪:‬‬ ‫سخ ­‬ ‫خواهی ا ٓر دنیا ‪ ،‬به کام تو شود‬ ‫هر شکار او ‪ ،‬به دام تو شود‬ ‫خواب و خور را ‪ ،‬دور باید کرد هم‬ ‫کاهلی را ‪ ،‬دور باید کرد هم‬ ‫حاج قاسم ‪ ،‬خستگی را خسته کرد‬ ‫کار بسیارش ‪ ،‬جوان شرمنده کرد‬ ‫سال ها در حال کوشش بود او‬ ‫با تالشش بست او ‪ ،‬دست عدو‬ ‫رهبرش گفتا به ایشان « سخت کوش »‬ ‫از عراق و شام در جوش و خروش‬ ‫سستی و رِخوت ز ذاتش ‪ ،‬دور بود‬ ‫بود نستوه و ز نکبت دور بود‬ ‫برکتی اهدا نمود ‪ ،‬او را خدا‬ ‫دٓین حق را با جهادش ‪ ،‬کرد ا ٓدا‬ ‫بود الگویٓش در این رٓه ‪ ،‬رهبرش‬ ‫باز می کرده تالشش ‪ٓ ،‬معبرش‬ ‫گرچه زخم تیر و ترکش خورد او‬ ‫سوی اسایش ‪ ،‬کجا می بُرد او‬ ‫عُمر با برکت ‪ ،‬یقین بادا چنین‬ ‫می کند گمنام را ‪ ،‬اقا ترین‬ ‫حاج قاسم ‪ ،‬نور چشم خلق بود‬ ‫با همین خصلت ‪ ،‬عزیز خلق بود‬ ‫نظم و انضباط و دقت در امور‬ ‫گفت در قران ‪ ،‬خداوند مجید‬ ‫هرکه خواهد ‪ ،‬قدرت و عزم شدید‬ ‫باید او هر کار ‪ ،‬با قدرت کند‬ ‫سستی و رِخوت ‪ ،‬ورا نکبت کند‬ ‫نظم سر فصلی ‪ ،‬برای افتخار‬ ‫نظم و ترتیب است و رای اعتبار‬ ‫حاج قاسم اسوه ای ‪ ،‬در نظم بود‬ ‫او دقیق و نکته دان ‪ ،‬در رزم بود‬ ‫انضباط و دقت او ‪ ،‬بی نظیر‬ ‫اینچنین فرمانده ‪ ،‬در امری خطیر‬ ‫او برای لحظه ها ‪ ،‬برنامه داشت‬ ‫ساعتی ‪ ،‬ماهانه و ساالنه داشت‬ ‫چون به ا ٓسرار جهان ‪ ،‬اگاه بود‬ ‫نصر و پیروزی ‪ ،‬رفیق راه بود‬ ‫سال ها با این روش ‪ ،‬در زندگی‬ ‫با توسل ‪ ،‬راه و رسم بندگی‬ ‫نظم ذهنی ‪ ،‬کرد او را یک مدیر‬ ‫دقت و نظم ‪ ،‬انضباطی بی نظیر‬ ‫ویژگی هایش ‪ ،‬جهان را خیره کرد‬ ‫بر تمام دشمنانش ‪ ،‬چیره کرد‬ ‫(‪ )+‬وَک َت َبنــا ل َـ ُه فِــی الاَلــواح مِــن کُل ِّ شَ ــیء ٍ مَوعِظـَهً وَت َفصیـ ً‬ ‫ـا‬ ‫ِ‬ ‫هاســاُریک ُم‬ ‫حسن ِ َ‬ ‫لِکُل ِّ شَ ــیء ٍ فَخُذها بِقُوَّه ٍ وَامُر قَومَکَ یَاخُذوابا َ َ‬ ‫ن‪(.‬قران کریــم ‪ ،‬ســوره اعــراف ‪ ،‬ایــه ‪)۱۴۵‬‬ ‫دارَالفا ِ‬ ‫ســقی َ‬ ‫و بــرای او در الــواح انــدرزی از هــر موضوعــی نوشــتیم؛ و‬ ‫بیانــی از هــر چیــز کردیــم ‪«-‬پــس ان را بــا جدّیــت بگیــر! و بــه‬ ‫قــوم خــود بگــو‪ :‬بــه نیکوتریــن انهــا عمــل کننــد! (و انهــا کــه‬ ‫بــه مخالفــت برخیزند‪،‬کیفرشــان دوزخ اســت)وبزودی جایــگاه‬ ‫فاســقان را بــه شــما نشــان خواهــم داد!»‬ ‫جذب بازار یاب اقا وخانم همراه با حقوق تابت وپورسانت وبیمه‬ ‫به نشانی گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم مراجعه کنید‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت هماهنگی ‪017-32688214 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!