روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 444 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 444

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 444

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 444

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 29 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/20 -‬دسامبر‪ /15 -2021/-‬جمالی االول ‪ -1442/‬شماره ‪444‬‬ ‫کالهبرداری با پیامک‬ ‫جعلی سامانه ثنا‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪7‬‬ ‫تهیه ارشیو دیجیتال از عکس‬ ‫های قدیمی و تاریخی یک‬ ‫ضرورت است‬ ‫‪2‬‬ ‫ُجستاری در فرهنگ و واژگان کتولی‬ ‫رونق اقتصاد و اشتغال‬ ‫گلستان با توسعه‬ ‫شرکت های تعاونی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مهمترین نیاز امروز‬ ‫جامعه تزریق روحیه‬ ‫امید و اعتماد است‬ ‫‪4‬‬ ‫گلســتان در زمــان حاضــر ســه تیــم لیگ برتــری در والیبال‬ ‫و بســکتبال دارد‪ ،‬این رشــته ها از گذشــته های دور تاکنون‬ ‫ریشــه عمیقی در اســتان دارند اما در طی همه این ســال‬ ‫هــا یــک ســالن تخصصــی بــرای ایــن رشــته هــا احــداث‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬هکتار از مناطق جنگلی‬ ‫پارک ملی گلستان در اتش‬ ‫سوخت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۱۰‬روش رایگان برای‬ ‫اینکه همین االن احساس‬ ‫خوشحالیکنید‬ ‫از کمبود زیرساختها تا نبود حامی مالی‬ ‫چالشهای ورزش گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫ادامه روندعرضه ارز‪۴۲۰۰‬کسری‬ ‫بودجه و تورم را به همراه دارد‬ ‫«صمــد عزیزنــژاد» هــدف از پرداخــت ارز دولتــی را‬ ‫حمایــت از اقشــار ضعیــف جامعــه عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫براســاس امــار موجــود‪ ،‬تــا پایــان مهــر مــاه رقمــی معــادل‬ ‫‪ ۹‬میلیــارد دالر صــرف واردات کاال شــد و اگــر دولــت بــرای‬ ‫جبــران کســری بودجــه از بانــک مرکــزی پــول قــرض بگیرد‬ ‫و ان را بــه ارز دولتــی اختصــاص دهــد‪ ،‬زمینــه افزایــش‬ ‫تــورم و گرانــی بیشــتر در کشــور فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اختصــاص ارز دولتــی بــه‬ ‫نهاده هــای دامــی بــه معنــای اســتفاده همــه اقشــار‬ ‫جامعــه اعــم از ثروتمنــدان تــا خانوارهــای ضعیــف و‬ ‫متوســط از ارز دولتــی اســت امــا میــزان اســتفاده از ارز‬ ‫دولتــی توســط اقشــار مرفــه جامعــه بــه دلیــل اســتفاده‬ ‫چشــمگیر انهــا از گوشــت و مــرغ بیشــتر از اقشــار‬ ‫ضعیفــی اســت کــه ارز ترجیحــی برای کمک به معیشــت‬ ‫انهــا اختصــاص داده شــده بــود‪.‬‬ ‫عزیزنــژاد بــه عــدم وجــود سیســتم نظارتــی قــوی در‬ ‫ســاختارهای فعلــی اقتصــاد کشــور اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن امــر باعــث عــدم امــکان نظــارت صحیــح و درســت بــر‬ ‫رونــد تخصیــص ارز دولتــی بــر کاالهــای اساســی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬در نتیجــه واردکننــدگان‬ ‫نهاده هــا و کاالهــای اساســی بــه‬ ‫دلیــل وجــود خلا سیســتم نظارتی‪،‬‬ ‫قــادر بــه دریافــت ارز دولتــی و‬ ‫فــروش ان بــه قیمــت ازاد در بــازار‬ ‫بودنــد‪ ،‬همچنیــن در ایــن میــان‬ ‫برخــی اقــدام بــه احتــکار مــی کردند‬ ‫یــا از طریــق جعــل ســند وانمــود‬ ‫کردنــد کــه وارداتــی بــه کشــور‬ ‫نداشــته انــد‪ ،‬نتیجــه ایــن رونــد‬ ‫اختصــاص ارز دولتــی‪ ،‬هــدر رفتــن‬ ‫منابــع ارزی کشــور و فــروش کاال بــا‬ ‫قیمت هــای بــاال بــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬فســاد و رانــت ایجــاد‬ ‫شــده در بــازار نتیجــه تــداوم‬ ‫سیاســت ارز ترجیحــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه اختصــاص ارز دولتــی‬ ‫بــه هفــت کاالی اساســی اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬از میــان هفــت‬ ‫کاالی اساســی‪ ،‬امــکان حــذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــرای دارو و گنــدم وجــود نــدارد و باوجــود‬ ‫مشــکالت حاکــم امــا ارز دولتــی بــرای ایــن دو قلــم بایــد‬ ‫تــداوم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫عزیزنــژاد بــه حــذف ارز دولتــی بــرای پنــج کاالی اساســی‬ ‫بــه صــورت پلکانــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن شــرایط‪،‬‬ ‫منابــع نقــدی در اختیــار دولــت قــرار می گیرد کــه می تواند‬ ‫بــه صــورت یارانــه نقــدی یــا کارت خریــد اعتبــاری کاال بــه‬ ‫افــراد واجــد شــرایط داده شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه دولــت ســیزدهم بــه تازگــی کار خــود را اغــاز کــرده‬ ‫اســت و حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی نیازمنــد انجــام اقدامــات‬ ‫زیرســاختی و الزامــات مــورد نظــر اســت‪ ،‬می تــوان ســال‬ ‫اینــده را بــرای حــذف ایــن سیاســت هدف گــذاری کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هشــت میلیــارد دالر در بودجــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــرای هفــت قلــم کاالی اساســی تخصیــص‬ ‫داده شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر اســاس امــار تــا پایــان مهــر‬ ‫مــاه ‪ ۹‬میلیــارد دالر صــرف واردات ایــن کاال شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر مجلــس هــم بــه دو فوریت بررســی حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی رای نــداد کــه ایــن مســاله ناشــی از‬ ‫صــرف زمــان بیشــتر بــرای چکــش کاری دربــاره اینــده ارز‬ ‫دولتــی اســت‪.‬‬ ‫حــذف سیاســت ارز ترجیحــی بــه معنــای قطــع یارانــه‬ ‫دولتــی نیســت‬ ‫عزیزنــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه حــذف سیاســت ارز‬ ‫ترجیحــی بــه معنــای قطــع یارانــه دولتــی نیســت بلکــه‬ ‫فقــط نــوع پرداخــت یارانــه بــا تغییــر همــراه می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون ارز دولتــی در اختیــار واردکنندگانــی قــرار‬ ‫می گیــرد کــه کاال یــا نهــاده را بــا قیمــت مناســب بــه‬ ‫دســت تولیدکننده و مصرف کننده برســانند اما در این‬ ‫فراینــد فســاد و رانــت ایجــاد و ادامــه ان منجــر بــه بــروز‬ ‫مشــکل بــرای اقتصــاد شــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی اعــام کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫افزایــش قیمــت جهانــی کاالهــای اساســی‪ ،‬انتظــار‬ ‫مـی رود تــا پایــان امســال ‪ ۱۴‬میلیــارد دالر بــرای ارز دولتــی‬ ‫اســتفاده شــود و ایــن بــه معنــای کســری بودجــه اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه دولت برای تامین کســری بودجه‬ ‫راهــی جــز افزایــش نــرخ ارز یــا اســتقراض از بانک مرکزی‬ ‫نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬اســتقراض از بانــک مرکــزی منجــر به چاپ‬ ‫پــول و تــورم می شــود و برداشــت از صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی هــم بــه معنــای برداشــت از ســهم نسـل های اینــده‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫عزیزنــژاد اظهــار داشــت‪ :‬در صورتــی کــه قــرار باشــد‬ ‫دولــت طبــق ســنوات گذشــته بــرای جبــران کســری‬ ‫بودجــه‪ ،‬پــول از بانــک مرکــزی قــرض بگیــرد تــا بــه ارز‬ ‫دولتی اختصاص دهد‪ ،‬شــاهد تورم و گرانی بیشــتری‬ ‫در جامعــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی درباره امکان تداوم سیاســت‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در اینــده‪ ،‬گفــت‪ :‬ارز دولتــی تــا زمانــی‬ ‫کــه تــورم وجــود داشــته باشــد می توانــد ادامــه پیــدا‬ ‫کنــد زیــرا دولــت یارانــه می دهــد امــا از طریــق افزایــش‬ ‫مالیــات تورمــی و عــوارض‪ ،‬پاســخگوی مشــکالت مالــی‬ ‫خــود خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــداوم سیاســت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪،‬‬ ‫زمینه ســاز فســاد و کســری بودجــه خواهــد بــود‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه تــورم دیگــر‬ ‫بــا حــذف ارز دولتــی بــه وجــود نمی ایــد و قیمــت کاال‬ ‫افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رییســی در هفتــه گذشــته بــا‬ ‫حضــور در جلســه علنــی مجلس شــورای اســامی الیحه‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬را تقدیــم مجلــس کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده واحــده الیحــه بودجــه پیشــنهادی‬ ‫دولــت‪ ،‬بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشــور از حیــث منابــع و‬ ‫مصــارف افــزون بــر ســی و شــش میلیــون و ســیصد و‬ ‫ده هــزار و هفتصــد و چهــار میلیــارد و ششــصد و بیســت‬ ‫و هشــت میلیــون (‪ )۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال‬ ‫اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫جذب بازار یاب اقا وخانم همراه با حقوق تابت وپورسانت وبیمه‬ ‫به نشانی گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم مراجعه کنید‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت هماهنگی ‪017-32688214 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫حامی شفافیت و قاعده مند بودن‬ ‫فضای مجازی هستم‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری گفــت‪ :‬بــه نقــل از مــن در چنــد رســانه نوشــته اند؛‬ ‫«زارع پــور مدافــع فیلترینــگ و طــرح صیانــت اســت» کــه متاســفانه حقیقــت ایــن‬ ‫اســت کــه ایــن چنــد رســانه بــه مالحظــات و توضیحــات مــن در ایــن دو مــورد توجــه‬ ‫نکرده انــد‪ .‬مــن حامــی شــفافیت و قاعده منــد بــودن فضــای مجــازی هســتم‪.‬‬ ‫ به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪ ،‬عیســی زارع پور در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‬ ‫در صفحــه شــخصی خــود نوشــت‪:‬در جمــع خبرنــگاران و تصویربــرداران عزیــز رســانه ها‬ ‫در یــک روز بارانــی پاســخگو بــه سواالت شــان بــودم‪ ،‬جلســه خوبــی بــود‪.‬‬ ‫عیســی زارع پــور اظهــار داشــت‪ :‬همــواره بــا هــر نــوع افــراط و تفریــط و هــر نــوع‬ ‫محدودیــت یــا رهایــی و ولنــگاری بــدون قاعــده موافــق نبــوده و نیســتم و همواره‬ ‫طرفــدار شــفافیت و قاعده منــد بــودن ایــن فضــا هســتم‪.‬‬ ‫زارع پــور گفــت‪ :‬معتقــدم هــر کســی کــه در فضــای مجــازی فعالیــت دارد بایــد نســبت بــه‬ ‫حقــوق و تکالیــف خــود اگاه باشــد‪ .‬همان گونــه کــه در همــه دنیــا و بــه ویــژه کشــورهای‬ ‫پیشــرفته بــا چارچوب هــای حکمرانــی فضــای مجــازی‪ ،‬قواعــد مشــخص و معینــی بــرای‬ ‫حفاظــت از کس ـب وکارها و مــردم بــه ویــژه کــودکان در ایــن فضــا تنظیــم و اجــرا کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزارت ارتباطــات بــرای اصــاح و ارتقــای «طــرح حمایــت از کاربــران در‬ ‫فضــای مجــازی» نیــز کــه بــا عنــوان طــرح صیانــت شــهرت یافتــه پــس از اخــذ نظــر‬ ‫بازیگــران و ذی نفعــان مختلــف‪ ،‬پیشــنهادهای اصالحــی را بــه کمیســیون ویــژه ایــن‬ ‫طــرح و رئیــس مجلــس شــورای اســامی ارائــه داده اســت و امیدواریــم ایــن طــرح بــه‬ ‫ســرانجامی برســد کــه بــا اعمــال تغییــرات و اصالحــات دقیــق‪ ،‬در عیــن ســاماندهی‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬نگرانــی کســب و کارهــا و ذی نفعــان ایــن فضــا را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عیســی زارع پــور در نخســتین نشســت مطبوعاتــی‬ ‫خــود در جمــع خبرنــگاران گفــت‪ :‬بــا حضــور ‪ ۲‬معــاون رییــس جمهــور و چهــار‬ ‫وزیــر کمیتــه اقتصــاد دیجیتــال در دولــت تشــکیل خواهــد شــد تــا ســهم اقتصــاد‬ ‫دیجیتــال از اقتصــاد کشــور بــه ‪ ۱۰‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــا تــاش همــه دســتگاه های دولتــی شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫بــه نتیجــه برســد و تحقــق پیــدا کنــد‪ ،‬دربــاره ســهم اقتصــاد دیجیتــال از اقتصــاد کل کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬مشــکل بحــث اشــتغال را توســعه اقتصــاد دیجیتــال می توانــد تــا حــدودی حــل کنــد‪.‬‬ ‫زارع پــور ادامـه داد‪ :‬بــرای تحقــق شــبکه ملــی اطالعــات در کشــور ســاز و کار جدیدی‬ ‫در وزارت ارتباطــات پیش بینــی کرده ایــم‪ ،‬همــه ســازمان های وزارت ارتباطــات پــای‬ ‫کار امــده انــد و وظیفــه دارنــد تــا بــه تکالیــف خــود در ایــن زمینــه عمــل کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ســند باالدســتی مــا کــه در شــورای عالــی فضــای مجــازی تدویــن شــده بــر‬ ‫تحقــق شــبکه ملــی اطالعــات تاکیــد کرده اســت‪ .‬برای تحقــق این طرح کالن‪ ،‬یک شــورای‬ ‫راهبــری شــبکه ملــی اطالعــات راه انــدازی کــرده ایــم کــه مــن مســوول ان هســتم‪ .‬مــا هــر‬ ‫هفتــه دوشــنبه صبــح در ایــن خصــوص جلســه داریــم و بیــش از ‪ ۱۰۰‬پــروژه ریــز و درشــت‬ ‫مشــخص شــده و تحقــق ان هــا بــه شــکل هفتگــی بررســی می شــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اذر‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزیــک شــنبه ‪ 28‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 55,550,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,818,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 126,800,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,550,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 67,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪444‬‬ ‫رونق اقتصاد و اشتغال‬ ‫گلستان با توسعه‬ ‫شرکت های تعاونی‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت تعاونــی راهــکار موثــر رســیدن‬ ‫بــه توســعه‪ ،‬توانمندســازی نیروهــای باانگیــزه و رشــد‬ ‫استعدادهاســت؛ قابلیتــی کــه رونــق بیشــتر ان در‬ ‫گلســتان بــه همتــی فراگیــر و عزمــی همــه جانبــه‬ ‫احتیــاج دارد تــا قابلیت هــای فــراوان مناطــق گوناگــون‬ ‫بــه فرصــت همیشــگی بــرای پیشــرفت و رونــق‬ ‫اقتصــادی ایــن اســتان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫تشــکیل شــرکت هــای تعاونــی‪ ،‬پدیــده جدیــدی در‬ ‫دنیــا بــه خصــوص کشــورهای صنعتــی و توســعه یافتــه‬ ‫نیســت و از دهه های قبل این کشــورها با شناســایی‬ ‫محاســن فــراوان انجــام مشــارکتی فعالیت هــا‪ ،‬بــه‬ ‫ایجــاد شــرکت هــای تعاونــی روی اوردنــد‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود اولیــن شــرکت تعاونــی رســمی دنیــا‬ ‫در ســال ‪ ۱۷۶۹‬در انگلســتان توســط تعــدادی پارچــه‬ ‫بــاف راه انــدازی شــد و اگــر چــه ایــن مجموعــه بــه‬ ‫دلیــل اعتمــاد نداشــتن شــرکا بــه یکدیگــر در زمانــی‬ ‫کوتــاه از بیــن رفــت امــا پایــه ای کــه در ان جمــع‬ ‫کوچــک بنــا نهــاده شــد‪ ،‬چنــد صــد ســال بعــد بــه یکــی‬ ‫از محورهــای اصلــی فعالیــت هــای اقتصــادی دنیــا‬ ‫تبدیــل گردیــد‪.‬‬ ‫گزارش هــای جهانــی نشــان مــی دهــد کــه ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫شــاغالن جهــان در تعاونی هــا مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند و منبــع اصلــی درامــد ان هــا از کســب و‬ ‫کارهــای تعاونــی اســت‪.‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش هــا‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۷‬حــدود ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۳۷‬هــزار و ‪ ۳۲۳‬شــرکت تعاونــی در‬ ‫جهــان فعالیــت داشــتند و بیــش از ‪ ۲۷۹‬میلیــون نفــر‬ ‫معــادل ‪ ۱۰‬درصــد شــاغلین جهــان در ایــن تعاونی هــا‬ ‫مشــغول بــه کار بودنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بررســی ‪ ۳۰۰‬تعاونــی برتــر بــر اســاس‬ ‫گــردش مالــی در ســال ‪ ۲۰۱۸‬نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫بخش هــای کشــاورزی بــا ‪ ۱۰۴‬بنــگاه اقتصــادی و بیمــه‬ ‫بــا ‪ ۱۰۱‬بنــگاه اقتصــادی بــه عنــوان بزرگتریــن بخــش‬ ‫اقتصــادی در رتبــه هــای اول و دوم قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫باوجــود ظرفیــت فــراوان تشــکیل شــرکت هــای‬ ‫تعاونــی و یــاداوری ایــن نکتــه کــه کشــورهای پیشــرفته‬ ‫بــا اتــکا بــه تعاونــی هــا در حــال درامدزایــی و اشــتغال‬ ‫افرینــی هســتند‪ ،‬ســهم اســتان گلســتان از ایــن گونــه‬ ‫فعالیــت هــای مشــارکتی کمتــر از حدانتظــار بــوده و‬ ‫ســهم تعاونــی از تولیــد و اشــتغال ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫در گلســتان ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۵۸۴‬شــرکت تعاونــی در ‪۱۵‬‬ ‫رشــته بــا عضویــت ‪ ۵۴‬هــزار و ‪ ۹۸۴‬نفــر ثبــت شــده‬ ‫و ایــن شــرکت هــا بــا ‪ ۹۰۴‬هــزار و ‪ ۹۴۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫ســرمایه فعالیــت تعاونــی خــود را اغــاز کردنــد کــه بــه‬ ‫کارگیــری صحیــح ایــن ســرمایه در مســیر اشــتغال و‬ ‫تولیــد مــی توانــد بــرای افــزون بــر ‪ ۲‬میلیــون و ‪۸۵۵‬‬ ‫هــزار نفــر شــغل ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت تعاونی هــای گلســتان اغلــب در رشــته هــای‬ ‫تامیــن نیــاز صنفــی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬تولیــدی توزیعــی‪،‬‬ ‫تامیــن نیــاز تولیــد کننــدگان‪ ،‬خدمــات‪ ،‬تامیــن نیــاز‬ ‫مصــرف کننــدگان‪ ،‬حمــل و نقــل‪ ،‬ســهام عدالــت‪،‬‬ ‫عمرانــی‪ ،‬فــرش دســتباف‪ ،‬مســکن‪ ،‬معدنــی‪ ،‬چنــد‬ ‫منظــوره و کشــاورزی مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫براســاس نظــر کارشناســان اقتصــادی‪ ،‬گلســتان‬ ‫ظرفیــت بکــری در بخــش هــای کشــاورزی‪ ،‬خدمــات‬ ‫و صنعــت دارد کــه توســعه بخــش هــای تعاونــی بــه‬ ‫رونــق تولیــد و اقتصــاد اســتان و در نهایــت ایجــاد‬ ‫فرصــت هــای شــغلی جدیــد منجــر خواهــد شــد‬ ‫کــه پیــش شــرط ان توجــه بــه ایــن رفــع مســائل و‬ ‫مشــکالت پیــش روی تعاونــی هــا اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫موضوعات غالب عکس های‬ ‫شما چیست؟‬ ‫عکاســی را مــی تــوان رشــته ای نامیــد کــه محدودیــت‬ ‫زمانــی و مکانــی نــدارد و دنیایــی وســیع بــا دیــدگاه هــای‬ ‫گوناگــون اســت‪ .‬فــردی کــه بــا عکاســی اشناســت از‬ ‫کوچــک تریــن و پیــش پــا افتــاده تریــن موضــوع نیــز‬ ‫بــه راحتــی نمــی گــذرد‪ ،‬امــا عمــده عکــس هــای مــن در‬ ‫محورهــای اجتماعــی اعــم از مراســمات مذهبــی‪ ،‬ملــی‬ ‫و دینــی‪ ،‬اداری‪ ،‬خبــری و حــوزه طبیعــت را شــامل‬ ‫مــی شــود‪ .‬بــا ســایت هــا و نشــریات هــم در ارتبــاط‬ ‫هســتم و عکــس هــای مــن بــه صــورت خبــری در برخــی‬ ‫نشــریات و ســایت هــای اســتان منتشــر مــی شــوند‪.‬‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫عبدالله ساوری عکاس گلستانی‬ ‫با بیش از سه دهه‬ ‫سابقه عکاسی‬ ‫تهیه ارشیو دیجیتال‬ ‫از عکس های‬ ‫قدیمی و تاریخی‬ ‫یک ضرورت است‬ ‫عکاســی هنــری اســت کــه تقریبــا در همــه الیه هــای زندگــی‬ ‫اجتماعــی نفــوذ کــرده اســت و هــر لحظــه از زندگــی اجتماعــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬تفریحــی‪ ،‬مذهبــی‪ ،‬علمــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬تاریخی‬ ‫و ‪ ...‬قابلیــت تبدیــل بــه یــک ســوژه ابــدی و مانــدگار را داراســت‪.‬‬ ‫هنــر عکاســی را در واقــع می تــوان فصــل مشــترک همــه مقــوالت‬ ‫زندگــی اجتماعــی و تاریــخ ســازی دانســت‪.‬‬ ‫در واقع عکاسان امروز را نه تنها‬ ‫برای فردا بلکه برای ابد ثبت‬ ‫می کنند‬ ‫عکاســان را فصــل مشــترک رویدادهــای مختلــف اجتماعــی نامیــد‬ ‫کــه تاریــخ نــگاری مصــور بــر عهــده انــان اســت و هــر چنــد خودشــان‬ ‫کمتــر درقــاب تصویــر دیــده مــی شــوند و بــا تصویــر ســازی لحظــه‬ ‫لحظــه وقایــع‪ ،‬تاریــخ ســازی مــی کننــد‪.‬‬ ‫عبداللــه ســاوری یکــی از عکاســان بــا ســابقه گلســتانی اســت کــه‬ ‫دغدغــه هــای فراوانــی بــرای توســعه ایــن هنــر دارد‪ .‬او کــه عکاســی‬ ‫را در اوایــل دهــه شــصت و نــزد اســتاد بنــی کمالــی اموختــه اســت‪،‬‬ ‫از فــراز و نشــیب هــای ایــن حرفــه مــی گویــد‪ .‬ســاوری بیــش از ســه‬ ‫دهــه اســت کــه فعالیــت هنــری دارد و بــا نشــریات‪ ،‬ســایت هــا‪،‬‬ ‫ادارات و نهادهــای مختلــف همــکاری داشــته و دارد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه بــا وی بــه گفتگــو نشســتیم کــه ما حصل گــپ و گفت‬ ‫مــا بــا ایــن عکــس خوش ذوق گلســتانی پیش روی شماســت‪.‬‬ ‫جایگاه عکاسی در زندگی افراد کجاست؟‬ ‫ثبــت لحظــات زندگــی و یــاداوری خاطــرات از ویژگــی هــای هر انســانی‬ ‫اســت بــه ویــژه کــه ان خاطــره شــیرین و دلنشــین باشــد‪ .‬فلــذا عکــس‬ ‫و فیلــم را مــی تــوان بهتریــن یــاداور خاطــرات گذشــته دانســت‪.‬‬ ‫شــاید فیلمبــرداری از خاطــرات و تدویــن و نگهــداری ان یــا حتــی‬ ‫بــه تصویــر کشــیدن یــک رویــداد در قالــب فیلــم تخصصــی باشــد‪،‬‬ ‫امــا تهیــه عکــس بــه ویــژه بــا وجــود تعبیــه دوربیــن در موبایــل هــای‬ ‫امــروزی‪ ،‬بــه یــک شــیوه ثبــت خاطــرات مــدرن و در دســترس تبدیل‬ ‫شــده اســت و مــردم ثبــت ایــن لحظــات را از دســت نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بایــد ایــن جملــه کلیشــه ای را تکــرار کنــم کــه عکــس‬ ‫گرفتــن بــا عکاســی تفــاوت دارد و ایــن هنــر نیــز هماننــد نقاشــی‪،‬‬ ‫نگارگــری‪ ،‬نویســندگی‪ ،‬بازیگــری‪ ،‬مجری گــری نیــاز بــه امــوزش و‬ ‫فراگرفتــن اصــول عکاســی دارد‪ .‬امــروزه حتــی دوره هــای امــوزش‬ ‫عکاســی بــا موبایــل داریــم کــه بــه صــورت تخصصــی بــه ایــن‬ ‫موضــوع مــی پــردازد‪.‬‬ ‫استان گلستان دارای جاذبه های گردشگری متعددی است‪.‬‬ ‫نقــش عکاســی در معرفــی ایــن جاذبــه هــا را چگونــه ارزیابــی‬ ‫مــی کنیــد؟‬ ‫معرفــی جاذبــه هــای طبیعــی و بــه دنبــال ان جــذب گردشــگر‬ ‫در ســال هــای اخیــر مــورد توجــه بســیاری از کشــورهای دنیــا قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و اقتصــاد گردشــگری بــا ایــن جاذبــه هــای طبیعــی‬ ‫رونــق فراوانــی پیــدا کــرده اســت‪ .‬در ایــن بیــن قطعــا ًنقــش عکاســی‬ ‫نقشــی قابــل اعتنــا و مهــم اســت‪ .‬در واقــع یکــی از راههــای جــذب‬ ‫گردشــگر به انتشــار گذاشــتن عکس های یک ناحیه اســت ‪ .‬شــاید‬ ‫قبــا ًبــرای عکاســی مقدمــات زیــادی نیــاز بــود و بــه واســطه ضرروت‬ ‫تهیــه فیلــم و هزینــه ظهــور مــردم بیشــتر ســعی مــی کردنــد هزینــه‬ ‫را تعدیــل کننــد و بیشــتر از خودشــان عکــس بگیرنــد تــا طبیعــت‬ ‫یــا بــه قولــی ســعی مــی کردنــد حتــی در عکس هــای طبیعــت هــم‬ ‫چهــره شــان نمایــان باشــد‪ .‬امــا بــا پیدایــش شــبکه های اجتماعــی‬ ‫وســهولت عکاســی بــه راحتــی مــی تــوان یــک منطقــه گردشــگری را‬ ‫در ســطح جهانــی مطــرح ســاخت ‪.‬‬ ‫موضوعات غالب عکس های شما چیست؟‬ ‫عکاسی را می توان رشته ای نامید که محدودیت زمانی و مکانی‬ ‫نــدارد و دنیایــی وســیع بــا دیــدگاه هــای گوناگــون اســت‪ .‬فــردی کــه‬ ‫بــا عکاســی اشناســت از کوچــک تریــن و پیــش پــا افتــاده تریــن‬ ‫موضــوع نیــز بــه راحتــی نمــی گــذرد‪ ،‬امــا عمــده عکــس هــای مــن‬ ‫در محورهــای اجتماعــی اعــم از مراســمات مذهبــی‪ ،‬ملــی و دینــی‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬خبــری و حــوزه طبیعــت را شــامل مــی شــود‪ .‬بــا ســایت هــا‬ ‫و نشــریات هــم در ارتبــاط هســتم و عکــس هــای مــن بــه صــورت‬ ‫خبری در برخی نشــریات و ســایت های اســتان منتشــر می شــوند‪.‬‬ ‫عکس های قدیمی به عنوان تاریخ یک سرزمین هستند‪.‬‬ ‫برای محافظت انها چه باید کرد؟‬ ‫همانطــور کــه اطــاع داریــد در عصــر حاضــر مانــدگاری عکس هــای‬ ‫چــاپ شــده جدیــد بــا کاغــذ و جوهــر مناســب در محیــط تاریــک‪،‬‬ ‫‪ 300‬ســال‪ ،‬در قــاب عکــس‪ 108 ،‬ســال و در برابــر نــور ‪ 57‬ســال‬ ‫تخمیــن زده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه عکــس هــای قدیمــی روی کاغذهایــی‬ ‫معمولی تــر نســبت بــه عکــس هــای حــال چــاپ شــده انــد و قطعــا ً‬ ‫در شــرایط اســتاندارد نگهــداری نمــی شــوند‪ .‬چــرا کــه مــردم امــوزش‬ ‫ندیــده انــد و عکس هــا در کمــد‪ ،‬روی طاقچــه‪ ،‬قــاب عکــس و‬ ‫حتــی زیرزمیــن نگهــداری مــی شــوند‪ .‬توصیــه مــی شــود در همــه‬ ‫شــهرها یــک نهــاد یــا ســازمان دولتــی تولیــت تهیــه یــک ارشــیو از‬ ‫عکس هــای قدیمــی را بــر عهــده بگیــرد و بــا اعــام فراخــوان عمومی‬ ‫و اســکن کــردن عکس هــای تاریخــی و قدیمــی ‪ ،‬گامــی در جهــت‬ ‫مانــدگار ســاختن تاریــخ مصــور نواحــی کشــور و تهیــه یــک دایــره‬ ‫المعــارف بومــی بردارنــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫داشــتن نــگاه متفــاوت بــه هــر هنــری و پرداختــن از زوایــای‬ ‫معتتــد بــه ان باعــث ایجــاد تغییــرات شــگرف در جامعــه مــی شــود‪.‬‬ ‫عکاســی نیــز از رویکــرد جــدا نیســت‪ .‬کســب درامــد‪ ،‬ایجــاد تحــول‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬معرفــی نواحــی مختلــف‪ ،‬کمــک بــه مورخــان و تاریــخ‬ ‫نــگاران و محققــان‪ ،‬عکاســی تبلیغاتــی و تجــاری‪ ،‬عکاســی هنــری و‬ ‫خبــری و ‪ ...‬بخــش هایــی از مختصــات هنــر عکاســی هســتند کــه‬ ‫مــی تــوان بــا برنامــه ریــزی و امــوزش زمینــه ایجــاد اشــتغال و تحول‬ ‫فرهنگــی را در کشــور بــا رویکــرد عکاســی رقــم زد‪ .‬امیــد متولیان امر‬ ‫بــا جــدی گرفتــن صنایــع هنــری و دعــوت از اســاتید بنــام و مشــهور‬ ‫زمینــه گرایــش حرفــه ای جوانــان را بــه ایــن هنــر جــذاب و مانــدگار‬ ‫فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون یادشــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی بــا رســمی‬ ‫انــان در هیئــت مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در دو نشــریه اگهی هــای ثبتــی (کثیراالنتشــار و محلــی) بشــرح زیــل اگهــی می گــردد‪ :‬بخــش‬ ‫دو بجنــورد پــاک ‪ -۱۶۹‬اصلــی اراضــی صــدر ابــاد ‪-۱‬شـش دانگ یــک بــاب منــزل مســکونی از پــاک ‪ ۲۰۲‬فرعــی از ‪ ۱۶۹‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪۲۱۱.۱۵‬مترمربــع ابتیــاع اقــای علــی نامــور از محــل مالکیــت رســمی محمدعلــی نائبــی فرزنــد عبــاس برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ ۱۴۰۰.۲۵۰۱‬مورخــه‪ ۱۴۰۰/۹/۲۱‬کالســه‪۱۴۰۰.۰۰۴۶‬لذا بدین وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعالم شــده ابــاغ می گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ‬ ‫الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در صورتــی ک اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخــواد بــود‪.‬م الــف ‪3609‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۹:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴:‬علیخــان نــادری رئیــس ثبــت اســناد وامــاک منطقــه یــک بجنــورد‬ ‫بادیان ختایی؛ خواص درمانی و چند دستور اشپزی با این گیاه خوش رایحه‬ ‫بادیان ختایی (‪ )Star anise‬یا بادیان ستاره ای نوعی گیاه با ظاهری زیباست‬ ‫که گاهی به جای گیاه زینتی استفاده می شود‪ .‬البته به جز ظاهر جذاب میوه‪،‬‬ ‫دانه و روغنش هم استفاده دارویی دارند و حتی به عنوان ادویه در غذاهای‬ ‫هندی و اسیایی به کار می رود‪ .‬اگر دوست دارید بیشتر با فواید و خواص درمانی‬ ‫این گیاه اشنا شوید‪ ،‬تا انتهای مقاله با ما همراه باشید‪ .‬ادامه شماره ‪443‬‬ ‫دوز مصرفی بادیان ختایی چقدر است؟‬ ‫مقدار مصرفی مناسب این گیاه به عوامل مختلفی مثل سن و سالمت شما‬ ‫بستگی دارد‪ .‬در حال حاضر دوز خاصی برای این ماده در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫به یاد داشته باشید که محصوالت گیاهی لزوما بی خطر نیستند و دوز مصرفی‬ ‫انها اهمیت دارد‪ .‬حتما از دستورالعمل روی محصول پیروی کنید و قبل از‬ ‫مصرف محصول با داروساز یا پزشک مشورت کنید‪.‬‬ ‫عوارض بادیان ختایی چیست؟‬ ‫عوارض مصرف خوراکی‪ :‬استفاده از بادیان ختایی به عنوان طعم دهنده غذا‬ ‫بی خطر است‪ ،‬اما مدارک کافی برای تایید ایمنی ان به عنوان دارو وجود ندارد‪.‬‬ ‫اطمینان حاصل کنید که از بادیان ختایی چینی (نه ژاپنی) استفاده می کنید‪.‬‬ ‫عوارض مصرف موضعی‪ :‬مدارک کافی برای تایید بی خطربودن ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫بعضی از مواد موجود در بادیان ختایی موجب مشکالت پوستی مثل ورم‪،‬‬ ‫پوسته پوسته شدن و تاول می شوند‪.‬‬ ‫عوارض مصرف استنشاقی‪ :‬مدارک کافی برای تایید بی خطر بودن یا عوارض‬ ‫جانبی احتمالی ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫نکات احتیاطی و هشدارها‬ ‫مصرف در دوران بارداری و شیردهی‪ :‬هنوز اطالعات کافی درباره خطرات‬ ‫احتمالی مصرف این گیاه در دوران بارداری و شیردهی وجود ندارد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل بهتر است در این دوران از ان استفاده نکنید‪.‬‬ ‫مصرف کودکان‪ :‬بادیان ختایی چینی خالص معموال برای نوزادان استفاده‬ ‫می شود و سابقه استفاده از ان خوب است‪ .‬با این حال در بعضی نوزادان‬ ‫مصرف چای بادیان ستاره ای می تواند موجب التهاب‪ ،‬استفراغ و تشنج شود‪.‬‬ ‫این عالئم می تواند به دلیل الودگی بادیان به بادیان ختایی ژاپنی سمی باشد‪.‬‬ ‫اطمینان از چینی بودن بادیان ستاره ای کمی سخت است و تا زمانی که مطمئن‬ ‫نشده اید‪ ،‬نباید به نوزادتان از این چای بدهید‪ .‬درباره بی خطربودن این گیاه برای‬ ‫کودکان بزرگ تر اطالعات کافی در دسترس نیست‪.‬‬ ‫نکاتی برای خرید بادیان ختایی‬ ‫گیاهی را بخرید که پره های سالم داشته باشد‪.‬‬ ‫برای بررسی تازگی بادیان ستاره ای یکی از پره ها را بشکنید و دانه ان را خرد و‬ ‫بو کنید‪ .‬باید بالفاصله رایحه ان را حس کنید‪ .‬کم عطری می تواند نشانه کهنگی‬ ‫گیاه باشد‪.‬‬ ‫بادیان ختایی را در ظرف دربسته نگه دارید‪ .‬گیاه کامل ان تا یک سال تازه‬ ‫می ماند‪ ،‬اما ادویه اسیاب شده بعد از ‪ ۶‬ماه طعم خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫شــهردار و برخــی اعضــای شــورای شــهر گــرگان در جلســه پارلمــان شــهری بــا اشــاره بــه ضــرورت حمایــت‬ ‫مالــی شــهرداری از ورزش همگانــی و توســعه ان در مناطــق‪ ،‬تاکیــد کردنــد کــه بایــد هزینــه ایــن نهــاد بــرای‬ ‫تی ـم داری حرف ـه ای و قهرمانــی کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه الیحــه تاســیس باشــگاه فرهنگــی ورزشــی شــهرداری گــرگان پــس از طــرح نظــرات مخالفــان‬ ‫و موافقــان بــه رای گیــری ختــم نشــد و بــه پیشــنهاد اعضــای شــورا‪ ،‬رســیدگی بــه ایــن الیحــه بــرای بررســی‬ ‫بیشــتر بــه جلســات بعــد موکــول گردیــد‪.‬‬ ‫ورزش همگانی بر‬ ‫تیم داری شهرداری‬ ‫گرگان در لیگ برتر‬ ‫بسکتبالمقدم‬ ‫است‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪444‬‬ ‫نکات فنی کاربردی‬ ‫نبود زیرساختهای کافی و‬ ‫پروژه نیمه تمام ورزشی‬ ‫لغزش کالچ(بکسواد)‬ ‫گلســتان در زمــان حاضــر ســه تیــم لیــگ برتــری‬ ‫در والیبــال و بســکتبال دارد‪ ،‬ایــن رشــته ها از‬ ‫گذشــته های دور تاکنــون ریشــه عمیقــی در اســتان‬ ‫دارنــد امــا در طــی همــه ایــن ســال هــا یــک ســالن‬ ‫تخصصــی بــرای ایــن رشــته هــا احــداث نشــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫از کمبود زیرساختها‬ ‫تا نبود حامی مالی‬ ‫چالشهای ورزش‬ ‫گلستان‬ ‫از قدیــم االیــام ورزش گلســتان حرف هــا در عرصــه ملــی و جهانــی‬ ‫بــرای گفتــن داشــت امــا بــه لحــاظ عــدم وجــود زیرســاخت های الزم و‬ ‫حامــی مالــی همچنــان بــه جایگاه واقعی خود دســت نیافته اســت و از‬ ‫نــگاه ورزشــکاران و کارشناســان ایــن حــوزه نیــاز بــه نــگاه ویژه مســووالن‬ ‫کشــوری و اســتانی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در برخــی از رشــته های ورزشــی‬ ‫گلســتان از دیــر هنــگام ورزشــکاران متعــدد و مــدال اور در ســوارکاری‪،‬‬ ‫والیبــال‪ ،‬کشــتی‪ ،‬دو و میدانــی و کبــدی از جملــه رشــته هایی اســت که‬ ‫ایــن اســتان در ان حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن داشــته و در ان‬ ‫مدال هــای فراوانــی کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن مدال هــا بــه جاودانگــی ورزش کشــور ســنجاق شــده و‬ ‫شــاید بــه ایــن زودی هــا کســی قــادر به شکســتن ایــن رکوردها نباشــد و‬ ‫بــه عنــوان نمونــه از جملــه افتخــارات رضــا ســوخته ســرایی کشــتی گیــر‬ ‫نامــدار گلســتانی پرچمــداری در ســه دوره بازی هــای اســیایی و کســب‬ ‫مــدال طــا در هــر ‪ ۲‬رشــته ازاد و فرنگــی در بازی هــای اســیایی کــه‬ ‫دیگــر بــرای هیــچ ورزشــکاری تکــرار نشــد‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫از چنــد دهــ ه گذشــته گلســتان در ســایر رشــته های ورزشــی‬ ‫نیــر موفقیت هــای بســیاری را کســب نمــوده امــا برخــی موانــع و‬ ‫محدودیت هــا در کنــار نابســامانی برنامه ریــزی‪ ،‬رونــد شناســایی و‬ ‫معرفــی اســتعدادهای ورزشــی ایــن اســتان را بــا چالــش و تاخیــر‬ ‫مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن اعــام اداره کل ورزش و جوانــان گلســتان‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود ورزشــکاران اســتان در ســالجاری‬ ‫تــا پایــان ابــان مــاه موفــق شــدند ‪ ۲۳۲‬مــدال قهرمانــی را مختــص‬ ‫خــود کننــد کــه از ایــن تعــداد در مســابقات کشــوری ‪ ۱۴۸‬مــدال بــه‬ ‫دســت امــد کــه ‪ ۵۶‬مــدال ســهم بانــوان و ‪ ۹۲‬مــدال ســهم اقایــان‬ ‫اســت کــه افزایــش قابــل توجهــی در مقایســه بــا ‪ ۹۷‬مــدال ســال‬ ‫گذشــته را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫در مســابقات اســیایی بانــوان گلســتانی ســه مــدال و اقایــان ‪۱۳‬‬ ‫مــدال کســب نمودنــد و در نهایــت ورزشــکاران اســتان توانســتند ‪۶‬‬ ‫مــدال جهانــی را در ســالجاری بــه خــود اختصــاص دهنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد‪ ،‬حــل مشــکل حامــی مالی تیم های ورزشــی‪،‬‬ ‫تامیــن مالــی ورزشــکاران بومــی بــرای حضــور دوبــاره در تیم هــای‬ ‫اســتانی و توســعه ســرانه فضــای ورزشــی می توانــد باعــث توجــه بــه‬ ‫اجــرای طــرح امایــش ســرزمینی و تــداوم موفقیت هــای فعــاالن ایــن‬ ‫عرصــه و کشــف اســتعدادهای برتــر جدیــد ورزشــی شــود‪.‬‬ ‫ضرورت اجرای طرح امایش سرزمینی‬ ‫شــهر کوچــک نوکنده‪،‬زمانــی کــه هنــوز جویبــار در اســتان مازندران‬ ‫بــه عنــوان شــهری مملــو از اســتعدادهای کشــتی معرفــی نشــده‬ ‫و ســتاره های ایــن شــهر ســکوهای قهرمانــی جهــان و المپیــک را‬ ‫فتــح نکــرده بودنــد‪ ،‬قلــب کشــتی مازنــدران بــزرگ قبــل از تفکیــک‬ ‫گلســتان بــه شــمار مــی رفــت و عالوه بــر معرفی قهرمانان فــراوان‪،‬‬ ‫تنــور کشــتی ایــن شــهر ورزش اســتان پهنــاور مازنــدران ان روزهــا را‬ ‫بــه شــدت گــرم مــی نمــود‪.‬‬ ‫بــا کولــه بــاری از افتخــارات فــراوان رمضــان خــدر ســتاره‬ ‫درخشــان کشــتی نوکنــده بــود امــا پــس از او و در دهه هــای‬ ‫گذشــته کشــتی نوکنــده بــه عنــوان قلــب تپنــده ایــن رشــته بــه‬ ‫خــواب عمیقــی رفتــه اســت‪.‬‬ ‫یکــی از دالیــل بــروز ایــن مشــکل بــه گفتــه ورزشــکاران ایــن‬ ‫رشــته‪ ،‬تــاش بــرای توســعه کشــتی در همــه مناطــق گلســتان بــه‬ ‫یــک انــدازه بــود کــه در نتیجــه ان بــه نوکنــده بــا ســابقه قــوی و‬ ‫عالقمنــدان زیــاد بــه ایــن رشــته و ســایر شــهرهای اســتان بــه یــک‬ ‫انــدازه توجــه شــد‪.‬‬ ‫شــاید در نــگاه اول اجــرای ایــن طــرح در راســتای عدالــت و توســعه‬ ‫همــه جانبــه تلقــی شــود امــا بــه مــرور زمــان ایــن اقدام موجب شــد‬ ‫کشــتی گیــران توانمنــد نوکنــده در مســابقات قهرمانــی اســتان بــا‬ ‫حریفانــی بــه مراتــب پاییــن تــر از تــوان فنــی خــود مواجــه شــده و‬ ‫بــه راحتــی قهرمــان شــوند‪.‬‬ ‫ســطح پاییــن مســابقات اســتانی بــه مــرور ایــن بــاور را در‬ ‫کشــتی گیران ایجــاد کــرد کــه دیگــر نیــازی بــه گذرانــدن دوره‬ ‫ســخت تمرینــی وجــود نــدارد امــا اســیب ایــن رفتــار در مســابقات‬ ‫بــرون اســتانی بــه خوبــی هویــدا شــد و بــه دلیــل امادگــی انــدک‬ ‫کشــتی گیران ناشــی از نبــود حریــف تمرینــی مناســب و مســابقات‬ ‫اســان‪ ،‬انــان نتوانســتند از فیلترهــای انتخابــی قهرمانــی کشــور بــه‬ ‫ســامت عبــور کننــد‪.‬‬ ‫تکــرار چنــد بــاره ایــن اتفاقــات تلقــی ضعیــف بــودن را در میــان‬ ‫کشــتی گیــران گلســتان ایجــاد کــرد و فاصلــه کشــتی ایــن اســتان‬ ‫بــا مناطــق مدعــی کشــور بــه یــک بــاره افزایــش یافــت کــه دیگــر بــه‬ ‫اســانی قابــل برطــرف شــدن نبــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬اجــرای طــرح امایــش ســرزمین یکــی از‬ ‫راهکارهــای برطــرف شــدن ایــن مشــکل اســت کــه در ان ورزش هر‬ ‫منطقــه بــا ظرفیت هــای همــان منطقــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفته و‬ ‫در راســتای تقویــت ان برنامــه ریــزی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬شــهر کوچک ســرخنکالته (از توابع گرگان)مرکز‬ ‫معرفــی ملــی پوشــان کبــدی اســت کــه بســیاری از ملی پوشــان زن‬ ‫و مــرد و مربــی تیــم ملــی و حتــی روســای فدراســیون ایــن رشــته‬ ‫ورزشــی از اهالــی ایــن شــهر بــوده و هســتند‪.‬‬ ‫اگــر چــه تــاش بــرای اســتعدادیابی کبــدی در دیگــر مناطــق‬ ‫گلســتان بایــد انجــام شــود امــا ایــن کار نبایــد موجــب کــم توجهــی‬ ‫بــه اســتعدادهای فــراوان ایــن شــهر گــردد‪.‬‬ ‫کارشــناس اداره کل ورزش و جوانــان گلســتان گفــت‪ :‬اجــرای‬ ‫امایــش ســرزمینی بــه عنــوان یــک طــرح پژوهشــی از ســال ‪ ۹۳‬در‬ ‫اســتان اغــاز شــد و برنامه هــای اســتعدادیابی و قهرمان پــروری در‬ ‫‪ ۱۰‬رشــته دوومیدانــی‪ ،‬فوتبــال‪ ،‬کشــتی‪ ،‬کاراتــه‪ ،‬تکوانــدو‪ ،‬کبــدی‪،‬‬ ‫والیبــال‪ ،‬بســکتبال و بوکــس بــه عنــوان رشــته های شــاخص مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مریــم قوشــچی افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح در ســال های اخیــر‬ ‫بحــث اســتعدادیابی در شهرســتان های مختلــف اســتان ماننــد‬ ‫والیبــال‪ ،‬دوومیدانــی و ســوارکاری در گنبــدکاووس‪ ،‬بندرترکمــن و‬ ‫کردکــوی‪ ،‬کشــتی در نوکنــده و بندرگــز‪ ،‬کاراتــه در علی ابادکتــول‪،‬‬ ‫تکوانــدو‪ ،‬کبــدی و بوکــس در مرکــز اســتان مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬امــار ورزشــکاران گلســتانی مــدال اور در ایــن ‪۱۰‬‬ ‫رشــته در ســال های اخیــر بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ورزشــی ادام ـ ه داد‪ :‬همچنیــن واگــذاری مالکیــت‬ ‫مجموعه هــای ســوارکاری بــه اســتان و تکمیــل اســتادیوم ورزشــی ‪۶‬‬ ‫هــزار نفــری گــرگان هــم جــزو مــوارد طــرح شــده در طــرح امایــش‬ ‫ســرزمینی بــرای طوالنــی مــدت اســت کــه توســط اداره کل ورزش و‬ ‫جوانــان گلســتان پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫مهاجرت دیگر چالش ورزش گلستان‬ ‫از ســال هــا قبــل گربیــان ورزش گلســتان دس ـت مایه داســتان‬ ‫تلــخ کمبــود امکانــات و نبــود توجــه بــه اســتعدادهای فراوان‪،‬بــوده‬ ‫و بــرای رســیدن بــه رده هــای بــاالی رشــته های مــورد عالقــه خــود‬ ‫بســیاری از اســتعدادهای ایــن اســتان از نوجوانــی و جوانــی تــرک‬ ‫دیــار خــود کــرده و بــا خریــدن ســختی های زندگــی در دیــار غربــت‪،‬‬ ‫راهــی ســایر اســتان های کشــور شــده اند‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن ورزشــکاران بــا حمایــت خانــواده هــای خــود بــه‬ ‫موفقیــت رســیدند امــا بســیاری از ایــن اســتعدادها بــه دالیــل‬ ‫گوناگــون از جملــه انتخــاب نادرســت‪ ،‬نبــود مشــاوره صحیــح و تــاب‬ ‫نیــاوردن مقابــل ســختی هــای زندگــی در غربــت‪ ،‬پــس از مدتــی بــه‬ ‫وطــن برگشــته و دســت از ورزش حرفــه ای کشــیدند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ســتاره ســال هــای اخیــر فوتبــال ایــران ســردار ازمــون و احمــد‬ ‫نوراللهــی‪ ،‬نمونــه هایــی از ورزشــکاران مهاجــرت کرده انــد کــه بــا‬ ‫پشــتوانه خانــواده و حمایــت انــان بــه تیــم ملــی رســیدند‪.‬‬ ‫ســلیم چپرلــی یکــی از ورزشــکاران موفــق گنبــدی کــه در زمــان‬ ‫حاضــر در تیــم والیبــال شــهداب یــزد بــازی می کنــد بــا بیــان اینکــه‬ ‫در صــورت فراهــم بــودن بســترها همــه ورزشــکاران دوســت دارنــد‬ ‫در شــهر خودشــان بــازی کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬والیبــال تنهــا شــغل بنــده و‬ ‫خیلی هــا مثــل مــن اســت و نهایــت بتوانــم تــا ‪ ۱۰‬ســال دیگــه بــازی‬ ‫حرفـه ای داشــته باشــم پــس مبلــغ قــرارداد برایــم مهــم اســت‪.‬‬ ‫امکانات موجود پاسخگوی ورزشکاران نیست‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر شــرایط مالــی و مبلــغ پیشــنهادی تیــم شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس خــوب باشــد خیلــی از والیبالیسـت ها به جــای تیم هــای‬ ‫دیگــر نقــاط کشــور بــه ایــن تیــم می پیوندند و شــنیده ها حاکــی از این‬ ‫اســت کــه شــرایط فعلــی ایــن تیــم در افزایش مبلــغ قــرارداد بازیکنان‬ ‫بــا رویکــرد شــهردار جدیــد در مقایســه بــا گذشــته بهتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫چپرلــی گفــت‪ :‬عــاوه بــر مبلــغ قراردادها‪ ،‬امکانات زیرســاختی موجود‬ ‫در اســتان گلســتان از جملــه گنبــدکاووس جوابگــوی ســطح بــاالی‬ ‫عالقمندی مردم منطقه به این رشــته ورزشــی نیســت و هنوز عملیات‬ ‫ســاخت خانــه والیبــال ایــن شهرســتان بــه پایــان نرســیده اســت‪.‬‬ ‫اگر شــیوه شناســایی و تربیت ورزشــکاران صحیح و مترقی باشــد‪،‬‬ ‫ایــن ورزشــکاران بایــد در اکادمــی هــای تخصصــی ( مســتقل یــا‬ ‫وابســته بــه باشــگاه هــای بــزرگ) شناســایی شــده‪ ،‬پــرورش یابنــد و‬ ‫بــرای حضــور در تیم هــای حرفـه ای ان هــم بــا قــرارداد حرفـه ای کــه‬ ‫تضمیــن کننــده اینــده انــان باشــد راهــی اســتان های دیگــر شــوند‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر چنــد باشــگاه در رده هــای ســنی پایــه اســتان‬ ‫مشغول فعالیت است اما گستردگی استان در کنار استعدادهای‬ ‫فــراوان ان جوابگــوی نیــاز همــه ورزشــکاران نیســت و بســیاری از‬ ‫ایــن اســتعدادها در حــال پیوســتن بــه تیمــی از اســتان های دیگــر‬ ‫هســتند و الگــو گرفتــن از ســتاره هایی ماننــد ســردار ازمــون انهــا را‬ ‫در تحمــل ســختی های مهاجــرت ترغیــب می کنــد‪.‬‬ ‫نبود زیرساختهای کافی و پروژه نیمه تمام ورزشی‬ ‫گلســتان در زمــان حاضــر ســه تیــم لیــگ برتــری در والیبــال و‬ ‫بســکتبال دارد‪ ،‬ایــن رشــته ها از گذشــته های دور تاکنــون ریشــه‬ ‫عمیقــی در اســتان دارنــد امــا در طــی همــه این ســال ها یک ســالن‬ ‫تخصصــی بــرای ایــن رشــته هــا احــداث نشــده اســت‪.‬‬ ‫نبــود ســالن تخصصــی مشــکل بســیاری از رشــته هــای دارای‬ ‫ظرفیت و اســتعداد گلســتان اســت و به جز کشــتی که یک مکان‬ ‫تخصصــی بــرای تمریــن در گــرگان دارد‪ ،‬دیگر رشــته های ورزشــی از‬ ‫داشــتن مــکان مناســب تمریــن محــروم هســتند‪.‬‬ ‫برخــی رشــته هــای ورزشــی بــه جــز گــرگان در دیگــر شــهرها امــکان‬ ‫برگــزاری جلســه تمریــن ندارنــد و در ایــن شــرایط ورزشــکاران زن و‬ ‫مــرد بــرای رســیدن بــه امادگــی مطلــوب ناگزیــر راهــی گــرگان شــده‬ ‫و پــس از انجــام تمریــن بــه شــهر خــود بــاز مــی گردنــد کــه تکــرار‬ ‫ایــن کار عــاوه بــر نیــاز بــه صــرف هزینــه زیــاد‪ ،‬خســتگی را بــرای‬ ‫ورزشــکاران بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حضور مســتمر در ســطح اول والیبال کشــور و معرفی چهره های‬ ‫نامــدار و ملی پــوش در ســال های متمــادی در کنــار هــواداران‬ ‫ب ایــن رشــته در کشــور تبدیــل‬ ‫پرشــور‪ ،‬گنبــدکاووس را بــه قطــ ‬ ‫کــرده امــا طوالنی شــدن رونــد ســاخت خانــه والیبــال بــرای میزبانــی‬ ‫از مســابقات و کشــف اســتعدادها‪ ،‬پیشکســوتان و دوســتداران‬ ‫والیبــال ایــن شــهر را نگــران کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســلیم چپرلــی‪ ،‬گنبــدکاووس بــا وجــود ظرفیت هــای‬ ‫ورزشــی فــراوان از جملــه در رشــته والیبــال بــه دلیــل نبــود فضــای‬ ‫کافــی نمی توانــد میزبــان مســابقات ملــی و بیــن المللــی را بــرای‬ ‫معرفــی بیشــتر ایــن شهرســتان و کســب درامــد از محــل ورود‬ ‫گردشــگر ورزشــی باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه گفتــه عــادل مجللــی ملی پــوش گلســتانی قایقرانی‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا وجــود مــدال اوری ورزشــکاران ایــن رشــته در مســابقات‬ ‫المپیــک‪ ،‬بازی هــای اســیایی و قهرمانــی جهــان هنــوز جایــگاه‬ ‫مشــخصی بــرای تمریــن قایقرانــان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫لزوم بهره گیری از خرد جمعی‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان نیازمنــد ســاخت مجموعــه ورزشـی های ابــی اهم‬ ‫از پســت قایقرانــی در بندرترکمــن اســت و باتوجــه بــه نبــود مشــکل‬ ‫زیســت محیطــی بــرای اجــرای ایــن پــروژه می طلبد بــرای قرارگیــری جزو‬ ‫طــرح توســعه ملــی در ســفر رییــس جمهــور مطــرح شــود‪.‬‬ ‫مجللــی تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای ایــن طــرح عــاوه بــر اینکــه باعــث‬ ‫اســتعدادیابی بیشــتر در ایــن رشــته ورزشــی می شــود‪ ،‬زمینــه را‬ ‫برگــزاری تورنمنت هــای بیــن المللــی همــراه بــا جــذب گردشــگران‬ ‫ورزشــی و درامدزایــی بــرای ایــن اســتان فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مشــکالت وجــود در جامعــه ورزشــی گلســتان بایــد‬ ‫بــا خــرد جمعــی فعــاالن ایــن حــوزه جمع بنــدی در ســفر رییــس‬ ‫جمهــور بــه اســتان مطــرح شــود تــا تصمیمــات در ســطح ملــی برای‬ ‫حــل انهــا گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫‪ ۵۶‬صدم متر مربع سرانه ورزشی هر گلستانی‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان میانگیــن ســرانه فضــای‬ ‫ورزشــی در کشــور را یــک متــر اعــام کــرد و گفــت کــه ســرانه فضــای‬ ‫ورزشــی مــردم ایــن اســتان ‪ ۵۶‬صــدم متــر مربــع اســت کــه بــا‬ ‫میانگیــن کشــوری فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬پروژه نیمه تمام ورزشی‬ ‫وی همچنیــن از وجــود بیــش از ‪ ۱۰۰‬پــروژه نیمه تمــام ورزشــی در‬ ‫اســتان خبــر داد و بیــان کــرد‪ :‬بــرای تکمیــل ایــن پروژه هــا بــه چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫نبود حامی مالی‬ ‫نبــود حامــی مالــی و یــا نداشــتن انگیــزه در ســرمایه گــذاران یکــی‬ ‫دیگــر از مشــکالت مهــم ورزش گلســتان‪ ،‬بــرای پشــتیبانی مالــی از‬ ‫تیم هاســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود ان کــه گلســتان از داشــتن صنایــع بــزرگ و مــادر محــروم‬ ‫اســت امــا همیــن صنایــع فعــال فعلــی هــم از تــوان کافــی بــرای‬ ‫حمایــت از یــک تیــم لیــگ برتــری در رشــته هــای گوناگــون برخوردارنــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون از مجمــوع ســه تیــم لیــگ برتــری گلســتان هزینــه ‪۲‬‬ ‫تیــم ( بســکتبال شــهرداری گــرگان و والیبــال شــهرداری گنبــد) توســط‬ ‫شــهرداری‪ ،‬تیــم پــاس گــرگان توســط نیــروی انتظامــی پرداخــت‬ ‫می شــود و صنایــع اســتان نقشــی در کمــک بــه ورزش اســتان ندارنــد‪.‬‬ ‫ زمانــی کــه صفحــه کالچ بیــن فالیویــل ودیســک کالچ بلغــزد‬‫وضعیــت بکســواد پیــش خواهــد امــد کــه عالئــم زیــر را در پــی‬ ‫خواهــد داشــت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ســرعت خــودرو مطابــق بــا دور موتــور در حیــن شــتاب ســریع‬ ‫افزایــش پیــدا نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بوی سوختگی از کالچ به مشام میرسد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬هنگام حرکت در جاده های شیب دار‬ ‫–سرباالیی‪-‬توان خروجی کاهش میابد‪.‬‬ ‫ ایــن عیــب را در حالــت توقــف و در تعمیــرگاه نیــز میتــوان‬‫تشــخیص داد‪.‬روش معمــول بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫ در حالی که ترمز دســتی کشــیده شــده اســت کالچ را خالص‬‫کنید‪.‬خــودرو را در دنــده ‪ 3‬قــرار دهیــد و دور موتــور را بــه ‪2000‬‬ ‫دور در دقیقــه برســانید‪.‬پدال کالچ را اهســته رهــا کنیــد تــا کالچ‬ ‫درگیــر شــود‪.‬‬ ‫در ایــن وضعیــت بایــد موتــور بالفاصلــه خامــوش شــود و اگــر‬ ‫خامــوش نشــد صفحــه کالچ میلغــزد‪.‬‬ ‫ لغزش شدید(بکســواد) یا دراز مدت کالچ موجب گرم شــدن‬‫(داغ شــدگی) صفحه کالچ و خراشــیدگی فالیویل می شود‪.‬‬ ‫ بایــد توجــه داشــت اگــر خالصــی صفحــه کالچ صفــر باشــدبه‬‫ایــن معنــی اســت کــه دوشــاخه کالچ دائمــا بلبرینــگ کالچ را‬ ‫تحــت فشــار بــرروی شــاخکها نگــه داشــته و در نتیجــه فشــار وارد‬ ‫بــر صفحــه کالچ بــه میــزان کافــی نیســت‪.‬‬ ‫ در ایــن حالــت در اثــر گرمــای حاصــل از اصطــکاک فرســایش‬‫بیــش از حــد ایجــاد شــده ضریــب اصطــکاک کاهــش یافتــه و‬ ‫احتمــال لغــزش وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ در صــورت لغــزش صفحــه کالچ قبــل از هرگونــه اقــدام ابتــدا‬‫بــه کمــک جــک خــودرو را بــاال ببریــد و در جســت وجــوی قطعــات‬ ‫خمیــده – شکســته و یــا اســیب دیــده ی سیســتم کالچ باشــید‪.‬‬ ‫ اگــر عیبــی در سیســتم کالچ وجــود نداشــت مجموعــه کالچ را‬‫پیــاده و قطعــات ان را بررســی نماییــد‪.‬‬ ‫نخستین دوره معرفی‬ ‫پژوهشگران برتر‬ ‫بــه گــزارش روابــط اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان‬ ‫کردکــوی نخســتین دوره معرفــی پژوهشــگران برتــر شهرســتان‬ ‫کردکــوی بــا حضــور سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان گلستان‪ ،‬فرماندار‪ ،‬روســای ادارات شهرستان و‬ ‫پژوهشــگران عرصــه هــای مختلــف پژوهشــی در ســالن مجتمع‬ ‫فرهنگــی هنــری شــهید بهشــتی برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫جلیلی سرپرســت اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان‬ ‫کردکــوی نیــز بــا عــرض تبریــک هفتــه پژوهــش و تشــکر ویــژه‬ ‫از تمامــی دســت انــدرکاران برنامــه هفتــه پژوهــش و همــه‬ ‫تالشــگران عرصــه تحقیــق و پژوهــش بیــان داشــت‪ :‬پــس‬ ‫از پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬بــه منظــور گســترش فرهنــگ‬ ‫پژوهــش در جامعــه‪ ،‬رو ‬ز ‪ ‪ 25‬اذر از ســوی شــورای فرهنــگ‬ ‫عمومــی کشــور بــه نــام روز پژوهــش نام گــذاری شــد‪ .‬ارج‬ ‫نهــادن بــه مقــام شــامخ پژوهشــگران و تجلیل از پژوهشــگران‬ ‫برتــر‪ ،‬شناســایی و طــرح مشــکالت و چالش هــای پیــش روی و‬ ‫ارتقــاء ســطح پژوهــش و فنــاوری در کشــور‪ ،‬مهمترین رســالت‬ ‫گرامیداشــت ایــن هفتــه و تاکیــد بیشــتر بــر جایــگاه و نقــش‬ ‫تحقیــق و پژوهــش اســت‪ .‬پژوهــش جــزو جدایــی ناپذیــر‬ ‫فرهنــگ جامعــه مــا علــی الخصــوص در محیــط علم‪،‬صنعــت‪،‬‬ ‫اقتصــاد بــوده کــه ارتبــاط ان بــه عنــوان عامــل کلیــدی و اثر گذار‬ ‫بــر تولیــد غیــر قابــل انــکار اســت‪ .‬پژوهــش منحصــر بــه یــک‬ ‫روز و یــک فــرد نیســت و همیشــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫چــرا کــه پژوهــش ســبب توســعه علمــی و پیشــرفت پایــدار‬ ‫کشــورخواهد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم بــا مشــارکت ادارات و دانشــگاههای شهرســتان‬ ‫برگــزار گردیــد و از پژوهشــگران برتــر شهرســتان تجلیــل بعمــل‬ ‫امــد کــه اســامی انــان بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪ .‬ســید مهــدی حســینی جبلــی عضــو هیــات علمــی گــروه‬ ‫الکترونیــک دانشــکده فنــی امــام علــی (ع) کردکــوی‬ ‫‪.‬وحیــد ســپهری عضــو هیــات علمــی گــروه عمــران دانشــکده‬ ‫فنــی امــام علــی (ع) کردکــوی‬ ‫‪.‬رضــا روشــنی‪ ،‬دکتــرای تخصصــی سیســتم های نــرم افــزاری و‬ ‫کارشــناس پژوهــش دانشــکده فنــی امــام علــی (ع) کردکــوی‬ ‫‪ .‬حجــت الــه گالــش‪ ،‬دانشــجوی تــرم اخــر رشــته کارشناســی‬ ‫مکانیــک دانشــکده فنــی امــام علــی (ع) کردکــوی‬ ‫‪ .‬مجتبی کوهســتانی‪ ،‬دانشــجوی رشــته کارشناسی الکترونیک‬ ‫دانشــکده فنــی امــام علــی (ع) کردکوی‬ ‫‪ .‬رحیم مهاجر پژوهشگر برتر میراث فرهنگی‬ ‫‪ .‬ام البنین گیالن پژوهشگر برتر تامین اجتماعی‬ ‫‪ .‬دکتــر نجمــه روز بخــش هیئــت علمــی دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد کردکوی‬ ‫‪ .‬ســما رضــوی دانشــجوی رشــته امــوزش ابتدایــی دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی واحــد کردکــوی‬ ‫‪ .‬دکتر مهدی حســن زاده هیئت علمی دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد کردکوی‬ ‫‪ .‬معصومه کیانی اموزگارپایه ششم دبستان دختران‬ ‫‪ .‬سیده مریم عقیلی دبیرجغرافیا هنرستان ‪ 15‬خرداد‬ ‫مهرانگیــز مــرادی دبیــر اموزشــگاه حضــرت فاطمــه (س) و‬ ‫مــدرس کشــوری نانوفنــاوری‬ ‫‪ .‬ســید محمــد اســماعیل حســینی دانــش امــوز پایــه نهــم‬ ‫دبیرســتان شــاهد‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪444‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫رویکرد دولت در حمایت از‬ ‫تولید تسهیل شرایط‪،‬اخذ‬ ‫مجوز و کاهش بار مقرراتی‬ ‫مهمترین نیاز امروز‬ ‫جامعه تزریق روحیه‬ ‫امید و اعتماد است‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬دو رویکــرد اصلــی‬ ‫وزارت اقتصــاد در حمایــت از بخــش تولیــد تســهیل اخــذ‬ ‫مجــوز کســب و کار و کاهــش بــار مقرراتــی اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪«،‬ســید احســان خاندوزی»‬ ‫در نشســت پیگیــری موانــع ســرمایه گذاری و تولیــد کــه‬ ‫در محــل ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫مســیری غیــر از تســهیل فعالیت هــای اقتصــادی تیــم‬ ‫اقتصــادی دولــت نــدارد و کار مشــترک وزارت اقتصــاد و‬ ‫تولیدکننــدگان ایــن اســت کــه بــر رویــه فرســوده تولیــد‬ ‫بــرای صاحبــان کســب و کار غلبــه کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مســیر رفــع موانــع تولیــد وزارت اقتصــاد‬ ‫دوشــادوش فعــاالن اقتصــادی اســت و تالش دوســتان ما‬ ‫در دبیرخانه مقررات زدایی غلبه بر تنگناها و فشــارهایی‬ ‫اســت کــه فعــاالن اقتصــادی بــا ان مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه مشــکالت مالیاتــی‬ ‫تولیدکننــدگان تصریــح کــرد‪ :‬مــا بــه دنبــال عــدم اجــرای‬ ‫قانــون نیســتیم بلکــه مشــکل بــه اعمــال ســلیقه در‬ ‫قانــون مالیــات بازمی گــردد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســه مــاه اخیــر دولــت جدیــد تــاش کرده‬ ‫بســیاری از مشــکالت تولیدکننــدگان را مرتفــع کنــدو در‬ ‫ایــن خصــوص هیــات مقــررات زدایــی اقداماتــی را انجام‬ ‫داده کــه در بهمــن و اســفندماه نتایــج ان را مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬تســهیل اخــذ مجــوز و کاهــش‬ ‫بــار مقــررات محورهــای اصلــی حمایــت وزارت اقتصــاد‬ ‫از تولیدکننــدگان اســت و در صــدد هســتیم تشــددها و‬ ‫تکثــر در قوانیــن را حــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به مشــکالت کشــور در بحث تامین مالی‬ ‫گفــت‪ :‬معتقدیــم ابتــدا بایــد تولیــد رونــق یابــد و ســپس‬ ‫دولــت بــا اخــذ مالیــات اقــدام بــه تامیــن مالــی کنــد و‬ ‫بــرای ایــن منظــور در بودجــه ســال اینــده نــرخ مالیاتــی‬ ‫تولیــد پنــج درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫خانــدوزی درخصــوص حــذف ارز ترجیحــی و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی تولیدکننــدگان گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص‬ ‫تمهیداتــی اندیشــیده شــده اســت تــا فعــاالن اقتصــادی‬ ‫پــس از حــذف ان بــا مشــکل مواجــه نشــوند‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪ :‬مهمترین نیاز در شــرایط‬ ‫فعلــی جامعــه تزریــق روحیــه امیــد‪ ،‬امیدافرینــی و افزایــش اعتمــاد‬ ‫اجتماعــی اســت‪ ،‬چــرا کــه دشــمنان انقــاب و معانــدان نظــام تمــام‬ ‫توزیع ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۴۰‬تن کاالی‬ ‫اساسی گنبدکاووس‬ ‫اجرا زراعت چوب در ‪ ۷۲۰‬هکتار‬ ‫از اراضی ملی خراسان شمالی‬ ‫استفاده کمتر کشاورزان‬ ‫خراسان شمالی از بذور اصالح شده‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گنبــدکاووس اعــام کــرد‬ ‫کــه در ســال جــاری ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۴۰‬تــن انــواع کاالهــای اساســی‬ ‫بــه منظــور کنتــرل بــازار و قیمــت کاالهــا و بــا نــرخ مصــوب در ایــن‬ ‫شهرســتان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫خلیــل رجبلــی اظهارداشــت‪ :‬اقــام توزیعــی شــامل گوشــت قرمز‬ ‫منجمــد‪ ،‬مــرغ گــرم و منجمــد‪ ،‬برنــج‪ ،‬تخــم مــرغ‪ ،‬شــکر‪ ،‬قنــد و‬ ‫روغــن خوراکــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین اقــام اساســی توزیــع شــده امســال مــرغ‬ ‫گــرم بــود کــه فقــط در فصــل تابســتان حــدود هــزار و ‪ ۲۲۸‬تــن بــا‬ ‫نــرخ مصــوب بیــن مــردم گنبــدکاووس توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫رجبلــی بــا یــاداوری اینکــه از اوایــل ابــان امســال مــرغ گــرم بــا‬ ‫قیمــت مصــوب ‪ ۳۱۵‬هــزار ریــال در هــر کیلوگــرم افزایــش یافــت‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون بــه ســبب افزایــش تولیــد‪ ،‬قیمــت ایــن مــاده‬ ‫پروتئینــی در گلســتان و گنبــدکاووس بــه کمتــر از ‪ ۲۹۰‬هــزار ریــال‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گنبــدکاووس ادامــه داد‪:‬‬ ‫پــس از مــرغ گــرم‪ ،‬توزیــع روغــن خوراکــی بــه مقــدار تقریبــی ‪۳۶۶‬‬ ‫تــن‪ ،‬شــکر بــه مقــدار ‪ ۳۵۸‬تــن و برنــج بــه مقــدار ‪ ۳۰۵‬تــن در‬ ‫رده هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مجــری زراعــت چــوب اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬پنــج طــرح زراعــت چــوب کــه در کمیتــه فنــی مصــوب‬ ‫ت در ‪ ۷۲۰‬هکتــار از اراضــی ملــی اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫شــده اسـ ٰ‬ ‫شــهرام عســگری اظهــار داشــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح تنفــس جنــگل هــای‬ ‫شــمال و بــرای تامیــن نیــاز چــوب کشــور طرح هــای زراعــت چــوب‬ ‫برمبنای کشــت گونه های ســریع الرشــد تهیه و ســازمان جنگل های‬ ‫کشــور تعهداتــی را نیــز بــرای اســتان پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اب و هــوا و شــرایط اقلیمی خراســان شــمالی‬ ‫یکی از گونه های ســریع الرشــدی که برای اســتان در نظرگرفته شــده‬ ‫گونــه «صنوبر نیگرا» ســت‪.‬‬ ‫عســگری بــا بیــان اینکــه ایــن گونــه صنوبــر کــه بــه نــام ســپیدار نیــز‬ ‫شــناخته مــی شــود اب دوســت اســت افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه بحــران ابــی‬ ‫کــه در کشــور وجــود دارد در کشــت ایــن نــوع صنوبــر در گام نخســت‬ ‫منابــع تامیــن اب ان در نظــر گرفتــه مــی شــود و بــه همیــن منظــور در‬ ‫اســفراین ‪ ۱۲۰‬در عبــدل ابــاد حصــار گرمخــان ‪ ۵۶۰‬در جاجــرم ‪ ۲۵‬در‬ ‫روســتای نجــف مانــه ســملقان و بهکــده رضــوی نیــز هریــک ‪ ۱۰‬هکتــار‬ ‫طــرح زراعــت چــوب اجــرا خواهــد شــد کــه منابــع تامیــن اب ان هــا نیز‬ ‫بایــد پســاب فاضــاب باشــد امــا هنــوز شــرکت اب و فاضــاب در ایــن‬ ‫مــورد موافقــت خــود را اعــام نکــرده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ایســتگاه تحقیقــات دیــم شــمال شــرق کشــور در شهرســتان‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬میانگیــن اســتفاده کشــاورزان خراســان شــمالی از‬ ‫بــذور جدیــد و اصــاح شــده در مقایســه بــا متوســط کشــوری بــه علــت‬ ‫افزایــش قیمــت هــا و کاهــش درامــد بخــش کشــاورزی کمتــر اســت‪.‬‬ ‫حســین حاتــم اظهــار داشــت‪ :‬ضریــب نفــوذ ارقــام بــذری جدیــد در‬ ‫بیــن کشــاورزان ایــن اســتان حــدود ‪ ۷۵‬درصــد اســت کــه میانگیــن‬ ‫کشــور در ایــن خصــوص ‪ ۸۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ضریــب نفــوذ ارقــام جدیــد نشــان دهنــده ایــن اســت‬ ‫کــه چــه قــدر کشــاورزان از ارقــام بــذر اصــاح شــده در مزرعــه‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫حاتــم زاده گفــت‪ :‬در ســال هــای اخیــر خشکســالی باعــث شــد کــه‬ ‫کشــاورزان از ارقــام جدیــد کمتــر اســتفاده کننــد چــرا کــه هزینــه هــای‬ ‫تولیــد بــاال رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســه ســال اخیــر رونــد قیمــت بــذر اصــاح‬ ‫شــده افزایشــی بــوده اســت افــزود‪ :‬ایــن امــر باعــث کاهــش مصــرف‬ ‫کشــاورزان از ایــن نــوع بــذور شــده اســت‪ .‬بعضــا برخــی از کشــاورزان‬ ‫در کشــت و کار از بذرهــای محلــی اســتفاده خواهنــد کــرد کــه ایــن امــر‬ ‫موجــب کاهــش عملکــرد محصــول در هکتــار مــی شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003508‬مــورخ ‪ 1400.08.18‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی بهــار علــی بابــا کــردی بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‏‏‪ 1400114412005000093‬تقاضــای اقــای قاســمعلی شــکی بــه شــماره شناســنامه ‪68‬‬ ‫و کــد ملــی ‪ 2269598253‬صــادره ازعلــی ابــاد‏فرزنــد مهــر علــی در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 155.72‬مترمربــع مفــروز و‏مجــزا شــده از پــاک ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان کبــودوال‬ ‫‪ ،‬خیابــان زمیــن فوتبــال بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد‏گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪127 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.09.13:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.29 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف ‪‎‎‬برابر رای شــماره ‪140060312005002753‬مورخ ‪ 1400.06.28‬هیئت موضوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علی ابــاد سلســله ایــادی از خانــم گوهرمعــززی بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000094‬تقاضــای اقای هادی ســقائیان به شــماره‬ ‫شناسنامه ‪100‬وکد ملی‪2249806004‬صادره ازکردکوی‏فرزندمنوچهردرسه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده به مساحت ‪ 805‬مترمربع‏مفروز و مجزا شده از پالک از ‪ -33‬اصلی واقع در علی ابادکتول‪،‬‬ ‫روســتای افراتختــه –محلــه پاییــن افــرا بخــش ‪6‬حــوزه ثبــت علی ‏ابــاد تائیــد گردیــد‪‎-‎‎2 .‬برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابــر رای شــماره ‪140060312005002754‬مورخ ‪ 1400.06.28‬هیئت‏موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی از‏خانم گوهر معززی به تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ 1400114412005000095‬تقاضای خانم معصومه معیری به شماره‏شناسنامه ‪ 568‬کد ملی‬ ‫‪ 2121914080‬صادره ازگرگان فرزند عبداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه‏زمین که دران احداث بنا شده به مساحت ‪ 805‬مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک از ‪ -33‬اصلی واقع در علی اباد کتول ‪،‬‏روستای افراتخته –‬ ‫محله پایین افرا بخش ‪ 6‬حوزه ثبت علی اباد تائید گردی ‪‎‬د ‪‎.‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود‪.‬از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور‏ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‏پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابه‏مرجــع ذیصالح قضایی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪121 :‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.09.13:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.29 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۴۸۰۰۰۸۳۴۰‬هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم دانیــال حاجیلــری بــه شــماره شناســنامه‪ ۳۳۴۲۴‬وبشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۳۲۴۰۱۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد عابدیــن متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۰‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۶۰.۰۸‬مترمربــع از پــاک ‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪۹۵۶۹‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۹ :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تــوان خــود را بــرای از بیــن بــردن امیــد مــردم بــکار گرفته انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه علــم و امــوزش بــازار کســب و کار از وزارت علــوم‪،‬‬ ‫دکتــر محمدعلــی زلفـی گل در اییــن گرامیداشــت روز وحــدت حــوزه‬ ‫و دانشــگاه و تکریــم و معارفــه روســای قدیــم و جدیــد دانشــگاه‬ ‫بوعلی ســینا‪ ،‬افــزود‪ :‬دانشــگاه ها بــا امیدافرینــی و ایجــاد اعتمــاد در‬ ‫میــان دانشــجویان نقشــی بــی بدیــل در تقویــت اعتماد ملــی و امید‬ ‫بــه اینــده در راســتای توســعه و پیشــرفت کشــور برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امیدافرینــی بــرای اعتمادســازی در‬ ‫جامعــه بســیار ضــروری اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات ارزشــمند‬ ‫و قابــل توجهــی طــی ‪ ۴۰‬ســال گذشــته در کشــور انجــام شــده‬ ‫چــرا کــه در ابتــدای پیــروزی انقــاب و در اغــاز جنــگ تحمیلــی‪،‬‬ ‫تــوان ســاخت ســیم خــاردار را نداشــتیم امــا االن کشــور تــوان‬ ‫تولیــد و ســاخت تجهیــزات پیشــرفته از جملــه پهبــاد را دارد‪.‬‬ ‫دکتــر زلفــی گل بــا بیــان اینکــه بایــد نــوع نگاهمــان را تغییــر‬ ‫بدهیــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬برخــی ایــن همــه پیشــرفت انجــام شــده‬ ‫در کشــور را نمــی بیننــد و فقــط ناامیــدی را پمپــاژ می کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاهیان‬ ‫مــا افــراد متدیــن‪ ،‬باتقــوی و مســئولیت پذیری هســتند کــه بــرای‬ ‫ارتقــا و پیشــرفت کشــور بایــد بــه علــم‪ ،‬ایمــان و تقــوا مجهــز شــوند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬دانشــگاه بوعلی ســینا همــدان زمانــی فقــط ‪ ۲‬دانشــکده‬ ‫علــوم پایــه و کشــاورزی داشــت کــه اکنــون همــگان شــاهد رشــد‬ ‫چشــمگیر و مطلــوب ایــن مجموعــه علمــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه علــم امــروز دنیــا مدیــون بوعلی ســینا اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دانشــمندان بــه دنبــال کشــف مایــع حیــات و مــاده ای‬ ‫بودنــد کــه بــا ان همــه چیــز را بــه طــا تبدیــل کننــد امــا ابوعلــی‬ ‫ســینا در کتــاب «ابطــال کیمیــا» گفتــه کــه ایــن روش هــا موهــوم‬ ‫اســت و شــیوه تجربــی نویــن را ابــداع کــرد کــه بایــد دنبــال‬ ‫کیمیــای علــم باشــیم‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری اظهــار داشــت‪ :‬در دانشــگاه‬ ‫بوعلی ســینا هیات هــای مختلفــی وجــود دارد و جلســات هم اندیشــی‪،‬‬ ‫قــران و نهج البالغــه برگــزار می شــود و ایــن نشــان می دهــد کــه همــه‬ ‫اســاتید دانشــگاه های مــا انســان های متدینــی هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه ها‪ ،‬دانش امــوزان پرشــور و شــعف را‬ ‫می پذیرنــد و زمینــه رشــد ان هــا را فراهــم می کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مدیــران‬ ‫موفــق افــرادی هســتند کــه عــاوه بــر درس خوانــدن در یکــی از‬ ‫انجمن هــای علمــی‪ ،‬اســامی و یــا فرهنگــی نیــز فعــال بــوده انــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬همچنیــن بــا حضــور در‬ ‫جلســه هیــات رییســه ایــن دانشــگاه‪ ،‬بــا اعضــای شــورای‬ ‫دانشــگاه بوعلی ســینا دیــدار و گفــت و گــو کــرد‪ ،‬در ایــن نشســت‪،‬‬ ‫ضمــن بررســی وضعیــت فعلــی دانشــگاه در حوزه هــای مختلــف‪،‬‬ ‫برنامه هــای کالن علمــی و پژوهشــی ایــن دانشــگاه نیــز مــورد‬ ‫بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف‪ .‬بیشــینه ‪15‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش بــاد و تغییــر ســرعت ان جنــوب‬ ‫جنــوب غربــی از ‪ 15‬بــه ‪ 25‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۶۶۶‬هیــات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶‬تقاضای اقای صفرجهــان تیغ به شــماره شناســنامه‪ ۳۹۰‬وکدملی‪۴۸۸۹۲۹۰۴۸۶‬صادره‬ ‫از گنبــد فرزندرســتم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده اســت بمســاحت‪ ۷۸۵.۲۲‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۲۶۱‬اصلــی واقــع در اراضــی الملنــگ بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال‬ ‫ازمالــک رســمی اقــای ابوالقاســم مرگــدری نــژاد بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را به مرجع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۴۷۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۱۳:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۹:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۹۳‬هئیــت موضــوع قانــون‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۹۶‬تقاضــای خانــم معصومــه سیاســر به شــماره شناســنامه ‪ ۱۲‬وکدملــی ‪۲۱۲۲۴۸۶۰۸۲‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد رضــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده اســت بمســاحت‪ ۱۳۰‬مترمربــع واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد ازپــاک شــماره‪ ۱۳۹‬فرعــی از‪ -۱۲۳‬اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لذابــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــوداز ایــن رواشــخاصی کــه نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــندمیتوانند از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدوت دومــاه اعتــراض خودراباذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم‬ ‫نمایــد‪.‬م الــف‪ ۹۵۰۶‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۱۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۹:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد سندرســمی برابرماده ‪3‬ومــاده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعییــن تکلیف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 14006031200100 7846‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند‏رســمی مســتقردرواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ 1400114412001000192‬تقاضای رمضانعلی کالنتری به‏شــماره شناســنامه ‪ 23‬وکد ملی ‪ 2121805478‬صادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد علــی درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده‏اســت بمســاحت ‪ 368/20‬مترمربــع واقــع دراراضــی مازاد ســعداباد از پالک شــماره ‪ 1‬فرعــی از ‪ 123‬اصلی بخش دو حوزه ثبت گرگان‏طبــق رای صادره حکایت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ا‪.‬لــذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه‏پانــزده روزاگهــی میشــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار‏اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض بــه مرچــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصالح قضایی تقدیــم نمای ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ارییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪400//9/13‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/ 9/29‬‏ علی برق ‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003562‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.08.25‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از علــی اکبــر عاشــوری شــیخی بــه تصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000063‬تقاضــای خانــم مریــم نعمتــی کتولــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 461‬و کــد ملــی ‪2269400895‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد اکبــر در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 398.50‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان طالقانــی جنوبــی ‪ ،‬کوچــه شــفق ‪13‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت‏علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‬ ‫دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی‏کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دومــاه اعتــراض‏خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪125 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.09.13:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.29 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول ازطرف مصطفی رحیم ابادی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب شرق و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬اذر ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪ ۱۵‬هکتار از مناطق‬ ‫جنگلی پارک ملی‬ ‫گلستان در اتش سوخت‬ ‫فرمانــدار گالیکــش گفــت‪ :‬در محــدوده روســتای قوشــه چشــمه‬ ‫‪ ۱۵‬هکتــار از عرصه هــای حفاظت شــده پــارک ملــی گلســتان‬ ‫شهرســتان درگیــر اتش ســوزی شــده بــود‪.‬‬ ‫احمــد تجری مفــرد اظهارداشــت‪ :‬در منطقــه قوشــه چشــمه از توابع‬ ‫بخــش لــوه شهرســتان گالیکــش ایــن اتش ســوزی از ســاعت ‪ ۱۵‬روز‬ ‫جمعــه رخ داده و از همــان ســاعات ابتدایــی محیــط بانــان پــارک‬ ‫ملــی گلســتان به همــراه نیروهــای منابــع طبیعــی‪ ،‬بخشــداری لــوه‪،‬‬ ‫شــهرداری صادق ابــاد‪ ،‬دهیاری هــا و مــردم روســتاهای حاشــیه پارک‬ ‫ملــی در حــال تــاش بــرای مهــار اتــش هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جلســه ســتاد بحــران شهرســتان گالیکــش در ســایت‬ ‫اداری پــارک ملــی گلســتان بــا شــروع اتــش ســوزی تشــکیل شــد‬ ‫و در پــی ان ‪ ۱۲۰‬نفــر از نیروهــای محیــط بــان پــارک ملــی‪ ،‬یــگان‬ ‫حفاظتــی منابــع طبیعــی‪ ،‬محیــط زیســت و نیروهــای مردمــی بــه‬ ‫منطقــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا وجــود حضــور بالگــرد‬ ‫از ســاعات اولیــه‪ ،‬بــه علــت شــدت وزش بــاد (‪ ۸۰‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت) و وســعت دود ناشــی از اتــش در منطقــه‪ ،‬عملیــات اطفــا‬ ‫بــا کنــدی پیــش می رفــت امــا بــا توقــف بــاد ‪ ۲‬بالگــرد هوافضــای‬ ‫ســپاه عملیــات اب پاشــی را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫تجری مفــرد علــت اتش ســوزی را عامــل انســانی دانســت‬ ‫و اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا تــاش نیروهــای مردمــی و‬ ‫ش بــه طــور‬ ‫دســتگاه های ذیربــط در کوتاه تریــن زمــان ایــن اتــ ‬ ‫کامــل خامــوش شــود‪.‬‬ ‫در اخریــن اطــاع رســانی از منطقــه درگیــر اتــش محمدرضــا کنعانــی‪،‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬عــاوه بــر نیروهــای‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬مــردم محلــی و بســیجیان نیــز بــه صــورت میدانــی در‬ ‫بحــث اطفــای حریــق مشــارکت دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه ســرعت وزش‬ ‫بــاد کــم شــده هــر کــدام از بالگردهــای هــوا فضا ســه ســوتی پــرواز انجام‬ ‫دادنــد و تــا تاریــک شــدن هــوا پروازهایشــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در چهــار اتــش ســوزی پــارک ملــی گلســتان تاکنــون‬ ‫طنز‬ ‫هیــچ گونــه تلفــات جانــوری گــزارش نشــده و بیشــترین خســارت‬ ‫مربــوط بــه برگ هــای کــف جنــگل و درختــان خشــک اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن پارک ملی کشــور‬ ‫با مســاحت ‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۸۹۵‬هکتار در شهرســتان گالیکش در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان و غرب اســتان خراســان شــمالی واقع اســت که در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه عنــوان ذخیــرگاه زیســت کــره در زمــره ‪ ۵۰‬ذخیــرگاه‬ ‫بیوســفری جهان در فهرســت یونســکو ثبت شــد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک دارای ســه نــوع اب و هــوای متفــاوت خشــک‪ ،‬نیمــه‬ ‫خشــک و نیمــه مرطــوب اســت کــه همیــن ویژگــی باعــث شــده‬ ‫ایــن پــارک دارای پوشــش گیاهــی متنــوع از اســتپ خشــک تــا‬ ‫جنــگل انبــوه باشــد‪.‬‬ ‫گونه هــای جانــوری ایــن پــارک شــامل اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪،‬‬ ‫خــرس قهــوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬حشــره خورهــا‪ ،‬راســو‪ ،‬روبــاه‪،‬‬ ‫روبــاه ترکمنــی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور جنگلــی‪ ،‬ســیه گــوش‪ ،‬شــوکا‪،‬‬ ‫شــنگ‪ ،‬قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ‪،‬‬ ‫مــرال‪ ،‬ســمندر‪ ،‬قورباغــه جنگلــی‪ ،‬وزغ ســبز‪ ،‬الک پشــت چهــار‬ ‫چنگالــی‪ ،‬مارمولــک بــی پــا‪ ،‬مــار ابــی‪ ،‬مــار قیطانــی‪ ،‬گــرزه مــار و‬ ‫افعــی قفقــازی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬نخســتین پــارک ملــی ایــران شــد کــه‬ ‫در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه عنــوان یکــی از ‪۵۰‬‬ ‫ذخیــره گاه زیســت محیطــی کــره زمیــن بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫الزامی به ارائه کارت واکسن کرونا‬ ‫از اول دی ماه به مراکز اموزش‏‬ ‫رشوه ‪ 70‬میلیونی‬ ‫به مامور وظیفه شناس‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از لــزوم ارائــه‬ ‫کارت واکســن بــه مراکــز‏اموزشــی از اول دی مــاه امســال خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ مهــدی شــجری بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مشــموالنی کــه از تاریــخ یکــم دی مــاه بــه بعــد‪ ،‬بــه خدمــت‬ ‫اعــزام می شــوند‪،‬‏می بایســت بــرای تزریــق دو نوبــت واکســن کرونــا‬ ‫اقــدام کننــد ‪،‬در غیــر ایــن صــورت در یگان هــای‏اموزشــی پذیــرش‬ ‫نمی شــوند‪‎.‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــموالنی کــه دو نوبــت واکســن کرونــا را تزریــق‬ ‫کرده اند‪،‬می بایســت بــه ســامانه‏ســامت مراجعــه و گزینــه دریافــت‬ ‫کارت واکســن را انتخــاب کــرده و درنهایــت کارت واکســن‏بارکــددار را‬ ‫پرینــت بگیرنــد‏‪.‬‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی اســتان در پایــان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــموالن و ‏خانواده هــای انــان بــرای کســب‬ ‫اطالعــات بیشــتر می تواننــد از طریــق پایــگاه اطالع رســانی‏ســازمان بـ ‪‎‬ه‬ ‫نشــانی‏‪www.vazifeh.police.ir‬‏ ‪ ،‬ســامانه تلفــن گویــا بــه شــماره‬ ‫‪ 096480‬و یــا‏کانــال خبــر ســربازی در پیام رســان ســروش بــه نشــانی‬ ‫‏‪ @khabaresarbazi‬از اخریــن اخبــار‏مربوطــه مطلــع شــوند‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از رد رشــوه ‪ 70‬میلیــون و ‪600‬‬ ‫هــزار ریالــی ماموروظیفه شــناس‏شــیروانی خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ محمــد غالمــی بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‏داشــت‪:‬‬ ‫ماموران انتظامی پاســگاه گلیان شهرســتان شــیروان حین گشــت زنی‬ ‫در ســطح حــوزه‏اســتحفاظی بــه یــک وانــت ســفیدرنگ مشــکوک شــده‬ ‫و هماهنگی هــای الزم را بــا مراجــع قضائــی‏بــرای توقیــف ایــن خــودرو‬ ‫انجــام می دهنــد‪.‬‏وی افــزود‪ :‬مامــوران دســتور توقــف بــه خــودرو داده‬ ‫کــه راننــده بــدون توجــه بــه دســتور ایســت از محــل‏متــواری می شــود‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بابیــان اینکــه مامــوران‬ ‫درنهایــت خــودروی موردنظــر را‏متوقــف کردنــد‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬در بازرســی‬ ‫از ایــن ان تعــداد زیــادی ابــزاراالت ســرقت کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمــی بابیــان اینکــه راننــده خــودرو بــه‬ ‫ماموروظیفه شــناس پاســگاه انتظامی گلیان‏به منظورچشم پوشی‬ ‫مبلــغ ‪ 70‬میلیــون و ‪ 600‬هــزار ریــال را به عنــوان رشــوه پیشــنهاد‬ ‫می کنــد‪،‬‏تصریــح کــرد‪ :‬ماموروظیفه شــناس ایــن اقــدام متهــم را‬ ‫ضمیمــه پرونــده کــرده و وی را بــه همــراه پرونــده‏متشــکله و اقــام‬ ‫مکشــوفه بــه مقــر انتظامــی منتقــل و درنهایــت بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع‏قضائــی معرفــی می کنــد‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس ایــران اســامی بــا داشــتن نیروهــای‬ ‫متعهــد و درســتکار‪،‬‏هرگــز اجــازه نخواهــد داد تــا مخــان نظــم و امنیت‬ ‫و مجرمــان در ســطح جامعــه ازادانــه جــوالن دهنــد‏‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪444‬‬ ‫فراخوان اعزام مشموالن مورخه‬ ‫در دی ماه سال جاری‬ ‫‏‬ ‫کلیــه مشــموالن مقاطــع تحصیلــی دیپلــم و زیــر دیپلــم و‬ ‫فارغ التحصیــان کارشناســی و بــه بــاال که بــرگ اماده به خدمــت‬ ‫بــه تاریــخ‏یکــم دی مــاه را دریافــت کرده انــد‪ ،‬می بایســت بــا مراجعــه‬ ‫بــه یکــی از دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی (پلیــس‪ )10+‬محــل‬ ‫‏ســکونت‪ ،‬بــرگ معرفی نامــه مشــموالن بــه مراکــز امــوزش را دریافت و‬ ‫برابــر اطالعــات منــدرج در ان اقــدام کننــد‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار در این راستا‪،‬مشــموالن ســاکن‬ ‫اســتان می بایســت ســاعت ‪ 7‬صبح روز‏چهارشــنبه مورخه یکم دی ماه‬ ‫‪ ،1400‬در محــل وظیفــه عمومــی اســتان کــه در بــرگ معرفی نامــه‬ ‫مشــموالن بــه مراکــز امــوزش‏نیروهــای مســلح اعالم شــده‪ ،‬حضــور‬ ‫یابنــد تــا بــه خدمــت دوره ضــرورت اعــزام شــوند‏‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت عــدم حضــور به موقــع در زمــان و محــل‬ ‫تعیین شــده‪ ،‬غیبــت محســوب شــده و برابــر مــاده ‪ 58‬قانــون‬ ‫خدمــت‏وظیفــه عمومــی‪ ،‬محرومیت هــای اجتماعــی را بــرای‬ ‫انــان در بــر خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫لــذا کلیــه مشــموالن مذکــور می تواننــد بــا مراجعــه به پایــگاه فرهنگی‬ ‫ســرباز بــه‏نشــانی‪www.vazifeh.ir‬مدارک و وســایل موردنیــاز جهــت‬ ‫ارائــه بــه مراکــز امــوزش را رویــت و در موعــد اعــزام همــراه داشــته‬ ‫‏باشــند و همچنیــن در صــورت داشــتن هرگونــه ابهــام بــا شــماره تلفــن‬ ‫‏‪‎‎096480‬تمــاس حاصــل نماین ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۷۸۶‬هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۰۰۰۰۴۲۷‬تقاضــای خانــم ســریه صدیقــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۳۶۱‬و کــد ملــی‪ ۲۲۳۹۹۶۱۳۵۱‬صــادره از بنــدر ترکمــن فرزنــد‬ ‫فتــاح در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۹۵.۵۰‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪-۳۷۷۵‬اصلی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف‪۹۵۰۵‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۱۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۹:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‏‏‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعییــن تکلیفبرابــر رای شــماره ‪ 140060312001007849‬هیئت‏موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1400114412001000362‬‏تقاضــای اقــای محمــود اعرابــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 5‬و کــد ملــی‏‏‪ 4591942937‬صــادره از شــاهرود فرزنــد علــی خــان‬ ‫در‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداص بنــا شــده اســت‏بمســاحت ‪ 180‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -126‬اصلــی واقــع‏در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای‏صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی محمدعلــی دامغانــی‏بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‏کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی بــه مدت دو مــاه‏اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‏پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪9541 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول‪1400/09/13:‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/09/29:‬‏ علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۴۲۹‬هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۹۰‬تقاضای اقــای علی اصغــر قجــر بــه شــماره شناســنامه‪ ۳۶۲۴‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۲۶۹۲۲۷۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۲۵۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ ۴۱‬فرعــی از ‪-۲۶۶۸‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبت گرگان طبــق رای صــادره حکایت از انتقال از مالک رســمی به‬ ‫متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۵۴۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۱۳‬تاریخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۹:‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقری‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت موضــوع مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت خانــم مرضیــه یــزدی فرزنــد محمــد رضــا بــه شــماره شناســنامه ‪ 8003‬و شــماره ملــی ‪ 0829811737‬صــادره از شــیروان برابــر مشــروحه شــماره ‪ 1400-5499‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.09.08‬بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه کــه صحــت امضــاء شــهود مذکــور در ان در دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 31‬شهرســتان بجنــورد گواهــی شــده اســت مدعــی شــده انــد کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ از ششــدانگ پــاک ‪18‬‬ ‫فرعــی از ‪ 391‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بجنــورد بــه شــماره چاپــی ‪ 506786‬ذیــل دفتــر الکترونیــک ‪ 139620307115010095‬بــه علــت نامعلومــی مفقــود شــده اســت درخواســت صــدور ســند المثنــی نوبــت اول نمــوده‪ .‬لــذا طبــق مــاده‬ ‫‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی مــی شــود تــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور بــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره‬ ‫مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یاســند معاملــه تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت چنانچــه در ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد اداره ثبــت طبــق مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ ۱۴۰۰.۰۹.۲۹ :‬علیخان نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنوردم الف ‪3617‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه‪ ۱۴۰۰۰۰۰۵۵‬ایــن واحد‪،‬موضــوع ســند رهنــی شــماره ‪ ۱۳۹۶.۱۰.۰۳-۲۰۵۷۱‬تنظیمــی دفتــر‪ ۱۱۹‬بنــدر گــز لــه بانــک کشــاورزی شــعبه بنــدر گــز به شناســه ملی ‪ ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴‬علیه شــرکت بســته بندی گلســتان تی تــی بندرگز به‬ ‫شناســه ملــی‪ ( ۱۴۰۰۳۲۷۵۶۱۷‬وام گیرنده)واقــای علــی توانگــر( راهــن) فرزنــد محمــد تاریــخ تولــد‪۱۳۲۶.۰۸.۱۰ :‬شــماره ملــی ‪ ۲۲۴۹۵۲۸۵۸۶‬شــماره شناســنامه‪ ،۷‬مــورد وثیقــه‪ :‬ششــدانگ یــک قطعــه زمین مزروعی که میزان نه ســهم و یکصدوهشــتاد و یک‬ ‫ضــرب مشــاع از یکصدوبیســت ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام مــی باشــد بــه مســاحت‪ (۸۵۱۴‬هشــت هــزار وپانصــد وچهــارده) متــر مربــع دارای پــاک دویســت و هفتــاد وچهارفرعــی از شــش اصلــی واقــع درجنوبغربــی شــهربندرگز بخــش دو حــوزه ثبتــی‬ ‫بندرگــز بــا حدوداربعه‪:‬شــماال بطــول یکصــد وبیســت و هفــت متــر ســی مترمرزیســت زراعتــی بــه تصرفــی مظفــر ترکمــان غالمــی باقیمانــده پــاک شــش اصلــی شــرقا در ســه قســمت اول بطول بیســت و چهار متر مرزیســت زراعتی بــه تصرفی مظفرترکمان‬ ‫غالمــی دوم کــه بصــورت جنوبــی اســت بطــول شــصت مترســوم بطــول هشــتاد و پنــج مترهردوقســمت اخیــر مرزیســت زراعتــی بــه متصرفــی محمــد علــی ترکمــان غالمــی جــزء باقیمانــده پالک شــش اصلی جنوبا ًبطول پنجاه وســه متر وشــصت ســانتی متر‬ ‫مرزیســت زراعتــی بــه متصرفــی ورثــه حــاج حســین کوهــی باقیمانــده پــاک شــش اصلــی غربــا بطــول یکصــد و بیســت و دومتر مرزیســت زراعتی به متصرفــی ورثه مرحوم علی ترابی باقیمانده پالک شــش اصلی‪(-‬حقــوق ارتفاقی و صاحبــان ان‪:‬باحق عبور‬ ‫مجاوریــن طبــق عــرف معمــول محــل گواهــی شــده اســت)که توســط کارشــناس رســمی دادگســتری ششــدانگ بــه مبلغ‪(۸.۵۱۴.۰۰۰.۰۰۰‬هشــت میلیــارد و پانصــد وچهــارده میلیون)ریــال و مقدار ســهم وقفی‪(۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰‬ششــصد وچهــل و هفت میلیون)‬ ‫ریــال ارزیابــی شده اســت به علــت عــدم اعتــراض طرفیــن در مهلــت مقــرر قانونــی قطعــی اســت‪ ،‬پــاک فــوق بــا وضعیــت کنونــی به صــورت مزروعــی و بــا امکانــات و تســهیالت موجــود و دارا بــودن یــک حلقــه چــاه اب بــه عمــق چهــل و پنــج متــر وباظرفیــت‬ ‫خروجــی اب ســه اینــچ بــه همــراه اتاقــک نگهبانــی و ارزش اقتصــادی منطقــه ارزیابــی شــده و در قبــال طلــب بســتانکار در پرونــده فــرق و حقــوق دولتــی متعلقــه وهزینــه هــای احتمالی از ســاعت ‪ ۹‬الــی‪ ۱۲‬ظهــرروز چهارشــنبه مورخه‪(۱۴۰۰/۱۰/۱۵‬پانزدهم دی‬ ‫مــاه یکهــزار و چهارصــد خورشیدی)توســط واحــد اجــرای ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســدو برابــر مــاده‪ ۱۳۶‬اییــن نامــه اصالحــی اجرا‪،‬شــرکت اشــخاص در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ کارشناســی بــه حســاب‬ ‫ســپرده ثبــت وحضورخریــدار یــا نماینــده قانونــی اودر جلســه مزایــده اســت‪،‬برنده مزایــده مکلــف اســت مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش راظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده یــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و درصورتــی کــه ظــرف مهلــت مقررمانــده‬ ‫فــروش رابــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهدشــد دراین صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ارزیابــی فــوق شــروع و بــه باالتریــن‬ ‫قیمــت پیشــنهادی فروختــه می شــود متقاضیــان خریــد بــا پذیــرش تمــام مســئولیت های بعــدی ان می تواننــد در موعــد مقــرر در جلســه حاضــر و در مزایــده شــرکت نماینــد ضمنــا طبــق مــاده ‪ ۴۰‬ایین نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا هزینــه‬ ‫اگهــی و دســتمزد کارشــناس و حق الحفاظــه و هــر قــول اجــرا و حــق مزایــده نســبت به امــوال مــورد وثیقــه و ســایر هزینه هــای قانونــی به عهــده متعهــد می باشــد و ماننــد اصــل طلــب وصــول می شــود و چنانچــه مزایــده برنــده نداشــته باشــد کلیــه هزینه هــا‬ ‫به عهــده بســتانکار و جــزو مطالبــات وی می باشــد الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه ســوابق پرونــده و گــزارش کارشــناس پــاک فــوق هیچ گونــه ســابقه ای از بیمــه نــدارد ‪،‬حقــوق دولتــی نقــدا ًوصــول خواهــد شــد همچنیــن چنانچــه مــورد مزایــده برنــده داشــته‬ ‫باشــد بنابرایــن بنــا بــر بنــد ‪ ۶‬مــاده ‪ ۱۲۱‬ایین نامــه اجــرا بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از این کــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یانشــده باشــد به عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی‬ ‫بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد ضمناهزینــه حــق االجــرا وحــق مزایــده نقــدا از برنــده مزایــده اخــذ و از مبلغ کارشناســی کســر مــی گردد همچنین چنانچــه روزه مزایده تعطیل رســمی اعــام گردد‪،‬مزایــده روزاداری‬ ‫بعــد ازتعطیلــی در همــان ســاعت ومــکان مقــرر برگــزار خواهدشــد‪ .‬م الــف‪ 9681‬تاریــخ انتشاردوشنبه‪(۱۴۰۰/۹/۲۹‬بیســت ونهــم اذر مــاه یکهــزارو چهارصدخورشــیدی)مهدی شــاه مهری‪-‬سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک بندرگز‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه‏اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد‬ ‫کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک‏رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای‏شــماره ‪ 140060312010000750‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1399114412010000126‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای‏مجتبــی نــادر خانــی فرزنــد عیــدی بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4870022478‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 2500‬مترمربــع دارای پالک شــماره ‪ 51‬فرعی از‬ ‫‪-9‬اصلی واقع دربخش ‪ 7‬حوزه ثبتی‏ملک رامیان که انتقال ملک مع الواســطه از مالک رســمی حســن احمدی‪ .‬درصورتی که اشــخاص ذی نفع به اراء اعالم‏شــده اعتراض داشــته باشــند باید ازتاریخ انتشــار اگهی و در روســتاها ازتاریخ الصاق درمحل‬ ‫تــا دو مــاه اعتــراض خــود را‏کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مدت‏یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل نمایند و گواهی‬ ‫تقدیــم‏دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم‏قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد‏نمــود‪،‬‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9678 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبت اســناد و امــاک رامیان‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫قالیچه سخنگو و پراید‬ ‫ادمکش!‬ ‫امــروزه در دنیــا اســتفاده از تکنولــوژی در همــه رشــته هــا‬ ‫و علــوم بــه امــری رایــج تبدیــل شــده اســت‪ .‬البتــه تلفیــق‬ ‫هنــر‪ ،‬صنعــت‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬سیاســت‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬روی بــورس‬ ‫اســت و حســابی هــوا خــواه دارد‪ .‬نــه اینکــه زبانــم الل فکــر‬ ‫کنیــد خــدای ناکــرده همــه چیــز شــیر تــو شــیر شــده اســت؛‬ ‫نــه ایــن طــور نیســت‪.‬‬ ‫منظــور ایــن اســت کــه در مکاتــب مختلــف هنــری‪ ،‬ادبــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬ورزشــی و ‪ ...‬اســتفاده از ظرفیت هــا و کاریزمــای‬ ‫(محبوبیت) سایر علوم و فنــون بــه صــورت امــری عــادی در‬ ‫امــده اســت‪ .‬مثــا ًدانشــمندان توپــی اختــراع مــی کنندکــه‬ ‫هنگام عبور از دروازه اژیر بکشــد‪ .‬در عوض فوتبالیسـت ها‬ ‫وارد عرصــه هــای هنــری می شــوند و خوانندگــی و بازیگــری‬ ‫را تجربــه مــی کننــد‪ .‬هنرمنــدان بــرای نجــات محیــط زیســت‬ ‫اســتین بــاال مــی زننــد و بــه صــورت نمادیــن بــه پاکســازی‬ ‫طبیعــت بعــد از روز ‪ 13‬مــی پردازنــد‪ .‬در طــرف مقابــل ادارات‬ ‫بیمــه حنجــره یــا دســت و پــای هنــر منــدان را بیمــه بدنــه‬ ‫می کنند!‬ ‫در همین راســتای بازار داغ تلفیق و اســتفاده از تکنولوژی‬ ‫در هنــر‪ ،‬دوســتان هنرمنــد قالیبــاف زحمــت کشــیده اند‬ ‫و قالیچــه ای طراحــی کرده انــد‪ ،‬بــا امکانــات و ویژگی هــای‬ ‫منحصــر بــه فــرد‪ ...‬اصــل خبــر بــه روایــت خبرگزاری هــا‪...‬‬ ‫«نخســتین قالیچــه ســخنگو بــه همــت ســازمان امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای کشــور بــا تیمــی از خبــرگان و هنرمنــدان‬ ‫فــرش دســتباف ایرانــی‪ ،‬منبــت و الکترونیــک‪ ،‬طراحــی و‬ ‫تولید شــد‪ .‬به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر‪ ،‬تجهیزات‬ ‫الکترونیکی و لمسی تابلو فرش از دیگر ویژگیهای منحصر‬ ‫بــه فــرد ایــن طــرح اســت‪ .‬بــا توجــه بــه مــدارات الکترونیکــی‬ ‫لمسی به کار رفته در تابلو فرش و با استفاده از تکنولوژی‬ ‫لیــزر‪ ،‬قابلیــت لمســی بــودن تابلــو فــرش بــدون کوچکتریــن‬ ‫دســتکاری روی خــود تابلــو فــرش ایجــاد شــده اســت کــه‬ ‫ایــن لیزرهــا بــه صــورت ماتریســی روی قــاب تابلــو فــرش‬ ‫نصــب شــده‪ ،‬بــه طــوری کــه در محــل تقاطــع هــر سنســور‬ ‫می تــوان بــه لحــاظ الکترونیکــی قابلیــت ســخنگو بــودن‬ ‫را برنامــه ریــزی کــرد‪( ».‬بــه نقــل از ســایت هــای خبــری)‬ ‫البتــه قبــا ًعزیــزان مختــرع زحمــت کشــیده بودنــد و لیــوان‪،‬‬ ‫کاســه بشــقاب‪ ،‬پاتیــل‪ ،‬نعبلکــی‪ ،‬کیــف پول‪ ،‬افتابــه و حتی‬ ‫کــت و شــلوار ســخنگو هــم اختــراع کــرده بودنــد؛ ولــی خــدا‬ ‫وکیلــی قالیچــه ســخنگو یــک چیــز دیگــر اســت و حقیقتــا ً‬ ‫کاربــردی اســت ان هــم در ایامــی مثــل نــوروز یــا شــب چلــه‬ ‫و ســایر مهمانی ها‪...‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال در ایــام عیــد ســعید باســتانی یــا همیــن‬ ‫شــب یلــدا کــه دیــد و بازدیــد امــری محتــوم اســت‪،‬‬ ‫می توانیــد قالیچــه را طــوری تنظیــم کنیــد کــه هنــگام رفتــن‬ ‫بــه اشــپزخانه جهــت ریختــن چــای و تنها گذاشــتن مهمانان‬ ‫بــا ظــرف اجیــل ایــن پیــام پخــش شــود‪ « :‬بــا ظــرف اجیــل‬ ‫دیگــران همانگونــه رفتــار کنیــد کــه دوســت داریــد بــا ظــرف‬ ‫اجیــل تــان رفتــار شــود!»یا در صــورت یــورش ناجوانمردانــه‬ ‫و خــارج از عــرف دیپلماتیــک بــه شــیرینی و اجیــل و میــوه‬ ‫تنظیــم بــازار یــا حتــی بــه ســفره شــام‪ ،‬ایــن شــعر از قالــی‬ ‫روایــت شــود‪ « :‬دیــگ شــکم از طعــام لبریــز مکن‪/‬گــر کاه‬ ‫نباشــد از تــو‪ ،‬کهــدان از توســت!»‬ ‫در مواقعــی هــم کــه چشــمانتان از خــواب اکنــده اســت‬ ‫ولــی بــاز مهمــان کمــاکان نشســته و در خصــوص تصویــب‬ ‫رتبه بنــدی فرهنگیــان و پرداخــت حقــوق نجومــی بــه‬ ‫فرهنگیــان‪ ،‬تعجــب رئیــس هیــات مدیره انجمن ســازندگان‬ ‫قطعــات و مجموعه هــای خودرو پرایــد گــران و ادم کــش‪،‬‬ ‫شــیر تــو شــیر دســتمزدها و شــکایت های فوتبالــی هــا در‬ ‫مجامــع بیــن المللــی‪ ،‬مخالفــت نماینــده بــا واردات ســاز و‬ ‫عینــک افتابــی و ‪ ...‬افاضــات مــی کنــد‪ ،‬ایــن شــعر پخــش‬ ‫شــود‪« :‬میهمــان گرچــه عزیــز اســت ولیکن چــو نفس‪/‬خفه‬ ‫مــی ســازد اگــر ایــد و بیــرون نــرود!» شــب تــان ارغوانــی‬ ‫فروش سرقفلی مغاره‬ ‫‪ 18‬متــر مغــازه داخــل پاســاژ داوری طبقــه‬ ‫همکــف تمــاس ‪ 09117004364‬خانــم مســکنی‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪444‬‬ ‫مرضیه ناصری‬ ‫فواید زایمان طبیعی؛ چه‬ ‫زمانی سزارین الزم است‬ ‫فوایــد زایمــان طبیعــی در طــول تاریــخ ثابــت شــده‬ ‫اســت و ایــن روش هنــوز اصلی تریــن روش زایمــان‬ ‫بــه شــمار مـی رود‪ .‬اگــر بــرای شــما و فرزندتــان خطــری‬ ‫نــدارد‪ ،‬موسســه علمــی زنــان و زایمــان امریــکا و تقریبــا‬ ‫همه مادران باتجربه به شــما پیشــنهاد می کنند فرزند‬ ‫خــود را طبیعــی بــه دنیــا بیاوریــد‪ .‬تحقیقــات زیــادی‬ ‫وجــود دارنــد کــه نشــان می دهنــد زایمــان طبیعــی بــرای‬ ‫بچــه و مــادر مفیــد اســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬شــما را بــا ‪ ۹‬مــورد‬ ‫از فوایــد زایمــان طبیعــی‪ ،‬خطــرات ســزارین و بهتریــن‬ ‫روش بــرای انتخــاب بیــن ایــن دو اشــنا می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۹‬مورد از فواید زایمان طبیعی‬ ‫دالیــل زیــر شــما را قانــع می کننــد کــه فرزندتــان را‬ ‫به صــورت طبیعــی‪ ،‬یعنــی بــدون دخالــت پزشــکی‪ ،‬بــه‬ ‫دنیــا بیاوریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نوزادتان باکتری های مفید دریافت خواهد کرد‬ ‫هنگامــی کــه نوزادتــان از کانــال زایمــان عبــور می کنــد‪،‬‬ ‫باکتری هایــی جــذب می کنــد کــه روی ســامتش‬ ‫تاثیرگذارنــد و سیســتم ایمنــی او را تقویــت می کننــد‪.‬‬ ‫بـ ا اینکــه شــکل گیری میکروارگانســیم ها در بــدن نــوزاد‬ ‫از رحــم شــروع می شــود‪ ،‬زایمــان طبیعــی نیــز بخــش‬ ‫مهمــی از ایــن فراینــد اســت‪.‬‬ ‫بعضــی تحقیقــات نشــان می دهنــد کودکانــی کــه بــا‬ ‫ســزارین بــه دنیــا می اینــد و ایــن باکتری هــای ضــروری‬ ‫را از دســت می دهنــد‪ ،‬بیشــتر در معــرض مشــکالت‬ ‫ســامتی ماننــد اســم‪ ،‬حساســیت غذایــی‪ ،‬تــب یونجــه‬ ‫و چاقــی مفــرط هســتند‪ .‬محققــان دانشــکده پزشــکی‬ ‫شــهر نیویــورک توانســته اند بــا قــراردادن نــوزادان در‬ ‫معــرض باکتری هــای کانــال زایمــان مــادر خــود‪ ،‬ایــن‬ ‫میکروارگانیســم را در بــدن او بازســازی کننــد‪ .‬منتهــا‬ ‫هنــوز اثــار بلندمــدت ایــن ازمایــش دیــده نشــد ه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مایعــات درون ریــه فرزندتــان بــه بیــرون فشــرده‬ ‫می شــود‬ ‫ی کــه جنیــن درون رحــم مــادر اســت‪ ،‬ریه هــای او‬ ‫زمانـ ‬ ‫پــر از مایعات انــد‪ .‬تغییــرات هورمونــی کــه در هنــگام‬ ‫زایمــان رخ می دهــد شــروع بــه پاکســازی مایــع از‬ ‫ریه هــای نــوزاد می کنــد و باقی مانــده ان نیــز در حیــن‬ ‫عبــور از کانــال زایمــان خــارج می شــوند‪ .‬مایعــات‬ ‫باقی مانــده نیــز پــس از تولــد بــا ســرفه دفــع یــا جــذب‬ ‫بــدن جنیــن می شــوند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه مایعــات در ریه هــای نــوزاد باقــی‬ ‫می ماننــد یــا خیلــی اهســته خــارج می شــوند‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت مشــکالت تنفســی رخ بدهد و شــاید حتی نوزاد‬ ‫بــه اکســیژن نیــاز پیــدا کنــد‪ .‬ایــن وضعیــت به عنــوان‬ ‫تاکی پنــه گــذرای نــوزادان (‪ )TTN‬شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫کودکانــی کــه از طریــق ســزارین بــه دنیا می ایند بیشــتر‬ ‫در خطــر ایــن عارضــه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مــدت بستری شــدنتان کوتاه تــر خواهــد بــود و‬ ‫ســریع تر بهبــود می یابیــد‬ ‫پــس از زایمــان طبیعــی‪ ،‬بایــد ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۴۸‬ســاعت در‬ ‫بیمارســتان بمانیــد‪ .‬ایــن زمــان در ســزارین ‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬روز‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬یکــی از فوایــد زایمــان طبیعــی ایــن اســت‬ ‫کــه می توانیــد پــس از چنــد روز بــه فعالیت هــای عــادی‬ ‫خــود برگردیــد؛ البتــه بایــد تــا ‪ ۶‬هفتــه از انجــام کارهــای‬ ‫ســخت و ســنگین اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫جراحــی شــکمی بزرگــی اســت و بازیابــی‬ ‫ســزارین‬ ‫ِ‬ ‫ســامت پــس از ان طوالنی تــر و ســخت تر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬شــما بایــد تــا ‪ ۶‬هفتــه از فعالیت هایــی ماننــد‬ ‫بلندکــردن اجســام ســنگین و رانندگــی خــودداری کنید‪.‬‬ ‫بهبــود زخــم جراحــی شــما ممکــن اســت تــا ‪ ۱۰‬هفتــه‬ ‫نیــز طــول بکشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از خطرات یک جراحی بزرگ در امان می مانید‬ ‫همــه جراحی هــای بــزرگ خطراتــی بــه همــراه دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن خطــرات ممکــن اســت شــامل واکنــش بــد بــه‬ ‫بیهوشــی‪ ،‬عفونــت‪ ،‬خون ریــزی داخلــی و لخته شــدن‬ ‫خــون باشــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬ســزارین خطــرات دیگــری‬ ‫ماننــد التهــاب رحــم‪ ،‬اســیب روده یــا مثانــه بــر اثــر‬ ‫جراحــی و امبولــی مایــع امنیوتیــک (واردشــدن مایــع‬ ‫امنیوتیــک بــه جریــان خــون مــادر) بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬احتمــال شــیردهی ســریع در شــما افزایــش‬ ‫می یا بــد‬ ‫بنــا بــه گفتــه ســازمان جهانــی بهداشــت‪ ،‬در صورتــی‬ ‫کــه نــوزاد در ‪ ۱‬ســاعت اول پــس از تولــد شــیر مــادر‬ ‫را دریافــت کنــد‪ ،‬احتمــال تغذیــه از شــیر مــادر در‬ ‫ماه هــای اول تــا چهــارم باالتــر مـی رود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬ایــن‬ ‫امــر می توانــد به طــور کلــی‪ ،‬مدت زمــان تغذیــه نــوزاد از‬ ‫شــیر مــادر را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫فوایــد تغذیــه از شــیر مــادر به خصــوص اولیــن شــیر‬ ‫(اغــوز)‪ ،‬باعــث شــده ســازمان جهانــی بهداشــت بــه‬ ‫مــادران توصیــه کنــد شــیر دادن بــه نــوزاد را به ســرعت‬ ‫از تولــد اغــاز کننــد‪ .‬مــروری بــر ‪ ۵۳‬پژوهــش‬ ‫س ‬ ‫پــ ‬ ‫بین المللــی‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۲۰۱۲‬انجــام شــده اســت‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد میــزان شــیردهی زودهنــگام پــس از‬ ‫ســزارین کمتــر از زایمــان طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫‪ ۱۰‬روش رایگان برای اینکه همین االن احساس خوشحالی کنید‬ ‫مریم ناصری‬ ‫بیشــتر مــا فکــر می کنیــم خوشــحالی نیرویــی بیرونــی اســت و‬ ‫نمی توانیــم ان را کنتــرل کنیــم‪ ،‬بنابرایــن منتظــر می مانیــم تــا‬ ‫احســاس خوشــحالی و خوشــبختی در ِ خانــه مــا را بزنــد! فکــر‬ ‫می کنیــم اگــر شــریک زندگــی مناســب را پیــدا کنیــم‪ ،‬لباس هــای‬ ‫ی پیــدا کنیــم یــا اگــر بــه مســافرت‬ ‫خــوب بپوشــیم‪ ،‬شــغل رویای ـ ‬ ‫برویــم‪ ،‬خوشــحال خواهیــم بــود‪ .‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫خوشــحال بــودن انتخــاب خودمــان اســت‪ .‬چگونــه احســاس‬ ‫خوشــحالی کنیــم؟ در ادامــه دربــاره ‪ ۱۰‬فعالیت رایگان نوشــته ایم‬ ‫کــه می تواننــد اخم هایتــان را بــاز کننــد! بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کمی افتاب بگیرید‬ ‫ت شــما می تابــد‪ ،‬هــم نورانــی بــه نظــر‬ ‫وقتــی خورشــید بــه پوس ـ ‬ ‫می رســید و هــم واقعــا «هورمــون خوشــحالی» یعنــی ســروتونین‬ ‫در بدنتــان افزایــش می یابــد‪ .‬در نتیجــه احســاس هیجــان و انــرژی‬ ‫می کنیــد و می توانیــد از پــس هــر کاری بربیاییــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کمی شکالت خوشمزه نوش جان کنید‬ ‫بلــه‪ ،‬درســت شــنیدید‪ .‬حــاال بهانـه ای خــوب داریــد تــا شــکالتی را‬ ‫نوش جان کنید که حســابی دهنتان را اب انداخته اســت‪ .‬خوردن‬ ‫شــکالت محرک هــای عصبــی را در مغــز شــما فعــال می کنــد و ایــن‬ ‫مســئله باعــث بهترشــدن روحیــه و احســاس خوشــحالی می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن محرک هــا فنتیل امیــن اســت‪ ،‬داروی عشــق‪ ،‬همــان‬ ‫که احســاس دوست داشــتن و عشــق را در شــما بیدار می کند‪ .‬اگر‬ ‫عاشــق باشــید‪ ،‬چطــور می توانیــد خوشــحال نباشــید؟ از جایــزه ای‬ ‫ب وجــدان لــذت ببریــد‪ ،‬امــا‬ ‫کــه بــه خودتــان داده ایــد بــدون عــذا ‬ ‫یادتــان باشــد کــه زیــاده روی نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬قدردان خداوند باشید‬ ‫ادم هــا همیشــه نیــازی بی پایــان بــه زندگــی بــرای چیــزی بزرگ تر از‬ ‫خودشــان را حــس می کننــد‪ .‬وقــت بگذاریــد و ایمــان داشــته باشــید‬ ‫کــه نیرویــی بزرگ تــر از خودتــان زندگــی شــما را پیــش می بــرد و‬ ‫قــدردان ان باشــید‪ .‬چطــور امــکان دارد اعتقــاد داشــته باشــید در‬ ‫راســتای اهــداف واالتــر زندگــی می کنیــد و خوشــحال نباشــید؟‬ ‫‪ .۴‬به موسیقی های پرانرژی گوش کنید‬ ‫هیچ چیــز مثــل موســیقی نمی توانــد روحیــه شــما را بهتــر کنــد‪.‬‬ ‫فقــط یادتــان باشــد اهنگ هایــی کــه انتخــاب می کنیــد پــر از امیــد‬ ‫و انگیــزه باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ورزش کنید‬ ‫وقتــی در باشــگاه ورزشــی ثبت نــام می کنیــد یــا بــه پیــاده روی‬ ‫می رویــد‪ ،‬مغــز شــما اندورفیــن ترشــح می کنــد کــه مســئول‬ ‫احســاس خوشــحالی شــما و مبــارزه بــا اســترس اســت‪ .‬ترشــح‬ ‫ایــن هورمــون عــاوه بــر اینکــه بــه شــما احســاس خوبــی می دهــد‪،‬‬ ‫اثــرات بلندمدتــی هــم بــر ســامتی شــما دارد‪ .‬مثــا محققــان‬ ‫دانشــگاه ورمونــت دریافته انــد «احســاس خــوب ‪ ۲‬ســاعت ورزش‬ ‫تــا ‪۱۲‬ســاعت باقــی می مانــد‪».‬‬ ‫‪ .۶‬بنویسید‬ ‫احســاس می کنیــد زندگــی بــا شــما ســر ِ ناســازگاری دارد؟ وقــت‬ ‫بگذارید و درباره اش بنویســید‪ .‬اینکه ذهنتان ارام و منظم باشــد‪،‬‬ ‫بــدون شــک اســترس شــما را کــم می کنــد و اجــازه می دهــد از‬ ‫خودتــان لــذت ببریــد‪ .‬دفعــه بعــد کــه واقعــا احســاس خســتگی و‬ ‫درماندگــی کردیــد‪ ،‬یــک کاغــذ و قلــم برداریــد و هرچــه را به ذهنتان‬ ‫امــد یادداشــت کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار زباله هــای فکــری را دور می ریزیــد‬ ‫و بعــدش احســاس ارامــش می کنیــد‪ .‬این طــوری بــرای افــکار‬ ‫مثبــت هــم فضــای بیشــتری در اختیــار خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬با خودتان قرار عاشقانه بگذارید‬ ‫ســبدی کوچــک پــر از توت فرنگــی‪ ،‬کمــی شــکالت و خوراکی هــای‬ ‫خوشــمزه دیگــر برداریــد‪ ،‬بــه نزدیک تریــن پــارک محله تــان برویــد و‬ ‫از خودتــان پذیرایــی کنیــد‪ .‬بنشــینید و از تک تــک لحظه هــا لــذت‬ ‫ببریــد‪ .‬از اینکــه بــاد چطــور بــا موهایتــان بــازی می کند لــذت ببرید و‬ ‫رفت وامــد رهگــذران و بــازی بچه هــا را زیــر نظــر بگیریــد‪ .‬بــرای اینکه‬ ‫هــر لحظــه از زندگــی احســاس خوشــحالی کنیــد‪ ،‬خــوداگاه تــاش‬ ‫کنیــد و کنتــرل احساســات و عواطفتــان را در دســت بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬به سخنرانی هایی گوش کنید که به شما انگیزه می دهند‬ ‫بــه ســخنرانی های انتونــی رابینــز و لــس بــراون و ســخنران های‬ ‫دیگــر گــوش بدهیــد‪ .‬ایــن ســخنرانی ها واقعــا بــه شــما روحیــه‬ ‫می دهنــد و بــه شــما می اموزنــد چطــور از چیزهــای کوچــک زندگــی‬ ‫لــذت ببریــد‪ .‬بــا اموزه هــای ایــن ســخنرانی ها یــاد می گیریــد چطــور‬ ‫ظرفیــت تغییــر را داشــته باشــید و بــدون توجــه بــه شــرایطی کــه در‬ ‫ان قــرار داریــد خوشــحال باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬برای فردی غریبه کاری خوب بکنید‬ ‫کمــی شــیرینی درســت کنیــد و بــه کســی بدهیــد کــه می دانیــد‬ ‫نیازمنــد اســت و بچه هــای کوچــک دارد‪ .‬بــه راننــده تاکســی لبخنــد‬ ‫بزنیــد‪ .‬بــا اشــتیاق بــه ادم هــای تــوی اسانســور ســام کنیــد‪.‬‬ ‫اطرافیانتــان را در اغــوش بگیریــد و کاری کنیــد کــه احســاس نشــاط‬ ‫کننــد‪ .‬این طــوری حتمــا خودتــان هــم خوشــحال تر خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ناامید نشوید‬ ‫هیچ وقــت از خوشــحال بودن ناامیــد نشــوید‪ .‬هرچــه زندگــی‬ ‫ســخت شــود‪ ،‬بــاز هــم خوشــحالی موهبتــی ارزشــمند اســت‪ .‬حتــی‬ ‫وقتــی کــه زندگــی ســخت می شــود‪ ،‬فاصله تــان بــا خوشــحالی‬ ‫فقــط به انــداز ه انتخــاب خودتــان اســت‪ ،‬انتخــاب شــادبودن‪.‬‬ ‫همیشــه لبخند بزنید و بدانید که شــما اســتاد شــادی و خوشــحالی‬ ‫هســتید‪.‬‬ ‫چند سوال رایج درباره خوشحال‬ ‫تــا اینجــا دربــاره ‪ ۱۰‬روش رایــگان خواندیــم کــه مــا را خوشــحال‬ ‫می کننــد‪ .‬حــاال بــه چنــد ســوال رایــج پاســخ می دهیــم کــه شــاید‬ ‫ســوال شــما هــم باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تفاوت شادی و خوشحالی چیست؟‬ ‫شــادی حســی درونــی اســت کــه انســان می توانــد مــدام داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا خوشــحالی بــروز ایــن احســاس اســت کــه مــدت‬ ‫کمتــری طــول می کشــد و می تــوان بــا محرک هایــی ماننــد شــکالت‬ ‫ایجــادش کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شادی درونی چیست؟‬ ‫احســاس خوشــحالی و شــادی درونــی یعنــی حــال خوبمــان پایــدار‬ ‫باشــد‪ ،‬نــه وابســته بــه محرک هــای خارجــی کــه راحــت از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دلیل شاد بودن بیشتر برخی افراد چیست؟‬ ‫شــادی تعــادل میــان رضایــت از زندگــی و هیجان هــای گهگاهــی‬ ‫اســت‪ .‬افــرادی کــه بیشــتر شــاد هســتند ایــن تعــادل را بهتــر برقــرار‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تاثیر شادی بر سالمت روان چیست؟‬ ‫شــادی می توانــد وضعیــت روحــی افــراد را بهبــود ببخشــد و حتــی‬ ‫ی بیماری هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه درمــان بعضـ ‬ ‫‪ .۵‬تاثیر شادی در زندگی چیست؟‬ ‫بهبود روابط خانوادگی؛‬ ‫بهترشدن روابط کاری؛‬ ‫پیداکردن راه حل های خالقانه برای مسائل؛‬ ‫بهبود شرایط جسمانی فرد‪.‬‬ ‫باچطورهمراهماباشید‪...‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی که‬ ‫بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000712‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000139‬تصرفــات مفــروزی‬ ‫و مالکانــه اقــای احســان بــوزار فرزنــد‏اســماعیل بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4870251442‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‏‏‪ 57196‬مترمربــع درقســمتی از باقیمانــده ‪-8‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیان کــه انتقال ملک‬ ‫بالواســطه و مــع‏الواســطه از مالکیــن رســمی ( قربــان قاســمیان کردکنــدی و شــمس الدیــن بــوزارد)‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام‏شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتراض خــود را کتبا‬ ‫بــا‏ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت‏اســناد و‬ ‫امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم‏وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‏متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9647 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی که‬ ‫بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000619‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000019‬تصرفــات مفــروزی‬ ‫و مالکانــه خانــم ســکینه ابراهیمــی‏کلوکــن فرزنــد رمضــان بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4879814891‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‏بــه مســاحت ‪ 161.25‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪ 1029‬فرعــی از ‪-7‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه‬ ‫ثبتــی ملــک رامیــان‏کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی براتعلــی جعفــری کلوکــن‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده‏اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر‬ ‫‏کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت‏اســناد و امــاک‬ ‫رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم‏وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‏متضــرر بــه دادگاه نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9649 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی که‬ ‫بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000773‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000006‬تصرفــات مفــروزی‬ ‫و مالکانــه بیمارســتان امــام رضــا (ع)‏خــان ببیــن بــه شناســه ملــی ‪ 14003677059‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی ( ســاختمان‏اداری) بــه مســاحت ‪ 2275‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪ 1420‬فرعــی از ‪-7‬اصلــی واقــع دربخــش‬ ‫‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک‏رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی بدرالشــریعه مرتضــوی درجــه‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام‏شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را کتبــا بــا‏ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت‬ ‫‏اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم‏وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‏متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9671 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی که‬ ‫بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000716‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000003‬تصرفــات مفــروزی‬ ‫و مالکانــه خانــم مدینــه براتیــان فرزنــد‏عبدالعلــی بــه شــماره کــد ملــی ‪ 6358899511‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 239.29‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪ 268‬فرعــی از ‪-6‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی‬ ‫ملــک رامیــان کــه‏انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی حســن اســفندیاری کلوکــن‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده‏اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر‬ ‫‏کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت‏اســناد و امــاک‬ ‫رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم‏وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‏متضــرر بــه دادگاه نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9663 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد که پرونــده هایی که‬ ‫بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000724‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000214‬تصرفــات مفــروزی‬ ‫و مالکانــه خانــم معصومــه شــیخی‏فرزنــد محمــد بــه شــماره کــد ملــی ‪ 0828983968‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 264‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪ 151‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 8‬حــوزه ثبتــی ملــک‬ ‫رامیــان کــه انتقــال‏ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی خــان یــاور گنجــی جامــه شــوران‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض‏داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر‬ ‫کالســه‏پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و‏امــاک‬ ‫رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول‏اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر‏بــه دادگاه نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9665 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی که‬ ‫بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و به شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره ‏‏‪ 140060312010000720‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412010000113‬تصرفات مفــروزی و‬ ‫مالکانــه اقــای غفــار نکوئــی فرزنــد‏کاظــم بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4879515701‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثی به مســاحت ‏‏‪ 303.92‬مترمربع مفروز و مجزا شــده از پالک شــماره ‪ 1070‬فرعــی از ‪-1‬اصلی واقع دربخــش ‪ 8‬حوزه ثبتی ملک‬ ‫رامیــان کــه‏انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی نرگــس صادقلــو‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته‏باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده‏بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت اســناد و امالک‏رامیــان تحویل دهد‪.‬‬ ‫درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن‏اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدید مانع مراجعه متضــرر بــه دادگاه‏نخواهد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9651 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/09/29‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪1400/10/15‬‏هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫اگهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول (اســناد ذمــه کالســه ‪ 139904007141000857‬بدهــکار ‪ :‬اقــای ایمــان انتظــاری بســتانکار ‪ :‬خانــم صدیقــه زارعــی بــا وکالــت اقــای رضــا ســرور مــورد مزایــده و محــل ان‪ :‬برابــر در خواســت وکیــل بســتانکار بــه بــرج وارده بــه‬ ‫شــماره ‪ 1400.09.15 – 140005007141017145‬نســبت بــه مزایــده ســی و ســه ســهم و هفتــاد و دو صــدم ســهم مشــاع (‪ )33.72‬از مــدار هشــتاد و چهــار ســهم ســه صــدم ســهم مســاع (‪ )84.3‬از ششــدانگ بــه اســتثناء ثمــن بهــاء عرصــه و اعیــان یــک‬ ‫بــاب مســکونی دارای پــاک ثبتــی بــه شــماره ‪( ۷‬هفــت) فرعــی از ‪( ۲۰۰۵‬دو هــزار و پنــج) اصلــی بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک بجنــورد بــه مســاحت ‪( 84.3‬هشــتاد و چهــار متــرو ســه دســیمتر مربــع) ســهم االرث اقــای ایمــان انتظــاری نــام پــدر ‪:‬‬ ‫عبدالعلــی تاریــخ تولــد‪1366.01.02 :‬شــماره ملــی‪ 0682445371 :‬شــماره شناســنامه‪ ۱۰۷۶۶ :‬در مالکیــت مرحــوم عبدالعلــی انتظــاری مدیــون پرونــده اجرائــی کالســه ‪ ۱۳۹۹۰۴۰۰۱۱۴۱۰۰۰۸۵۷‬و شــماره بایگانــی ‪ ۹۹۰۰۹۷۰‬بــا شــماره مســتند مالکیــت اصلــی بــه‬ ‫شــماره چاپــی ‪ 182627‬ســری د ســال ‪ ۹۴‬بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی الکترونیــک ‪ ۱۳۹۶۲۰۳۰۷۱۱۵۰۰۰۷۶۱‬ثبــت گردیــده اســت‪ .‬حــدود و اربعــه بــه صــورت ششــدانگ بــه شــرح ذیــل مــی باشــند ‪ :‬شــماال‪ :‬در دو قســمت اول درب و دیــوار بطــول(‪ )2.27‬دو متــر‬ ‫و بیســت و هفــت ســانتیمتر بــه ممــر عــام دوم درب و دیــوار بطــول (‪ )9.75‬نــه متــر و هفتــاد و پنــج ســانتیمتر بــه ممــر عــام شــرقا‪ :‬دیــوار بدیــوار بطــول (‪ )7.80‬هفــت متــر و هشــتاد ســانتیمتر بــه دو هــزار وپنــج اصلــی جنوبــا‪ :‬در دو قســمت اول دیــوار بــد بــوار‬ ‫بــه طــول (‪ )1.30‬یــک متــر و ســی ســانتیمتر بــه شــماره یــک فرعــی از دو هــزار و پنــج اصلــی دوم دیــوار بــه دوار بــه طــول (‪ )9.70‬نــه متــر و هفتــاد ســانتیمتر بــه دو هــزار و پنــج اصلــی غربــا‪ :‬درب و دیــوار بطــول (‪ )6.00‬شــش متــر بــه خیابــان کــه ســهم االرت‬ ‫اقــای رحمــت اللــه فیــروزه ء نــام پــدر‪ :‬رحمــن قلــی تاریــخ تولــد‪ 1368.06.20:‬شــماره ملــی‪ 0670060712 :‬در مالکیــت مرحــوم رحمانقلــی فیــروزه ‪ ...‬پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 139904007141000857‬و بــه شــماره بایگانــی ‪ ۹۹۰۰۹۷۰‬کــه ســی و ســه ســهم و‬ ‫هفتــاد و دو صــدم ســهم مشــاع (‪)33.72‬از مــدار هشــتاد و چهــار ســهم ســه صــدم ســهم مشــاع (‪ )84.3‬از ششــدانگ بــه اســتثناء ثمــن بهــاء عرصــه و اعیــان پــاک فــوق مــی باشــد در قبــال مبلــغ‪ 44.400.000.000‬ریــال بابــت اصــل طلــب خانــم صدیقــه‬ ‫زارعــی موضــوع ســند نکاحیــه شــماره ‪ ۱۴۹۷۱‬مورخــه ‪ 1388.01.03‬تنظیمــی در دفتــر ازدواج شــماره ‪ ۱۰‬و طــاق ‪ ۳۱‬اســتان خراســان شــمالی بجنــورد و بــه انضمــام یــک تــا دو عشــر اضافــه کــه بــه ان افــزوده مــی گــردد بازداشــت و مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و‬ ‫بــه مبلــغ (‪11.028.150.000‬ریــال) یــازده میلیــارد و بیســت و هشــت میلیــون و یکصــده و پنجــاه هــزار ریــال قیمــت گــذاری و نظریــه ارزیابــی قطعــی گردیــده اســت‪ .‬ملــک در روز چهارشــنبه مورخــه ‪ -1400.10.08‬از ســاعت ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۲‬ظهــر در محــل اداره اجــرای‬ ‫اســناد رســمی بجنــورد واقــع در بجنــورد خیابــان شــریعتی شــمالی جنــب اداره پســت قدیــم اداره اجــرای اســناد رســمی بجنــورد بــه مزایــده گذاشــته مــی شــود ‪ ،‬خریــداران مــی تواننــد در وقــت مقــرر در محــل برگــزاری مزایــده حاضــر شــده و در جلســه شــرکت‬ ‫نماینــده مزایــده فقــط در یــک نوبــت برگــزار مــی گــردد و از مبلــغ ( ‪ 11.028.150.000‬ریــال) یــازده میلیــارد و بیســت و هشــت میلیــون و یکصــد و پنجــاه هــزار ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی از طــرف خریــدار نقــدا فروختــه مــی شــود و طبــق مــاده‬ ‫‪ - ۱۳۶‬اصــاح اییــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــراء و طــرز رســیدگی بــه شــکایت از عملیــات اجرایــی ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و‬ ‫حضــور خریــدار بــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت ‪ ،‬برنــده مزایــده مکلــف اســت مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت توذیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر‪ ،‬مانــده فــروش را‬ ‫بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد‪ ،‬مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد‪ ،‬در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب‪،‬‬ ‫بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده‬ ‫مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد مشــخصات ملــک مطابــق نظریــه کارشــناس‪ :‬ملــک مــورد ارزیابــی در‬ ‫تصــرف ورثــه مرحــوم عبدالعلــی انتظــاری مــی باشــد ‪ .‬ابعــاد عرصــه موجــود بــا حــدود منــدرج در ســند مطابقــت دارد ‪ .‬مســاحت کل عرصــه مطابــق ســند معــادل ‪ 84.3‬متــر مربــع مــی باشــد ‪ ،‬ملــک دارای اعیانــی ســه طبقــه ( زیــر زمیــن بــه مســاحت ‪ 58.2‬متــر‬ ‫مربــع او همکــف بــه مســاحت ‪ 62.7‬متــر مربــع دارای دو دربنــد دکان و طبقــه اول بــه مســاحت ‪ 59.5‬متــر مربــع ) بــا اســکلت اهــن بــا دیــوار باربــر و ســقف طــاق ضربــی و بــا قدمــت تقریبــا ‪ ۳۰‬ســال مــی باشــد ‪ ،‬مســاحت کل اعیــان ‪ 180.4‬متــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫ملــک مفــروز بــوده و کال متعلــق بــه مرحــوم عبــد العلــی انتظــاری اســت‪ .‬ملــک دارای امتیــازات مجــزا اســت نشــانی ملــک جهــت بازدیــد ‪ :‬خراســان شــمالی ‪ -‬بجنــورد ‪ -‬حاشــیه خیابــان شــریعتی شــمالی نبــش کوچــه شــهید اصغــر جیرانــی کمالــی پــاک ‪643‬‬ ‫‪۶۴۶‬‬ صفحه 6 ‫مســوول بیمــاری هــای خــاص معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی از شناســایی پنــج بیمــار‬ ‫پروانــه ای کــودک در ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫مهــری فرشــاد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کــودکان مبتــا بــه این بیمــاری‪ ،‬برای انجــام جراحی های خود به بیمارســتان های‬ ‫مشــهد و شــیراز مراجعــه مــی کنند‪.‬همچنیــن ایــن بیمــاران از پانســمان هــای رایگان و هزینه های بســتری تا ســقف‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــون ریــال و داروهــای مصرفــی تــا ســقف ‪ ۳‬میلیــون ریــال بهره مند می شــوند‪.‬‬ ‫فرشــاد یــاداور شــد‪ :‬هزینــه هــای ایــن بیمــاران بســیار زیــاد اســت و بیشــتر خدمــات بــه ایــن افــراد از‬ ‫طریــق موسســه خانــه «ای بــی» انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫پنج بیمار پروانه ای‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫شناسایی شد‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬اذر ‪1400‬‬ ‫اختالف فاحش در نظریه برخی‬ ‫از کارشناسان‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ت فاحــش‪ ،‬غالبــا در ارزیابــی قیمــت زمیــن حاصــل‬ ‫‏ اختالفــا ِ‬ ‫می شــود‪ .‬امــاری در سیســتم قضایــی وجــود دارد کــه‏در یــک‬ ‫پرونــده و بــرای یــک ملــک چنــد قیمــت متفــاوت بــا اختــاف‬ ‫چنــد صــد میلیــارد تومانــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫‏علــت ایــن اســت کــه متاســفانه برخــی از کارشناســان فقــط از‬ ‫طریــق اســتعالم قیمــت از مشــاور امــاک و پــرس‏و جــو از ایــن‬ ‫و ان ارزیابــی می کننــد‪.‬‬ ‫بحــث بــر ســر ایــن نیســت کــه مشــاور امــاک تخصــص نــدارد‪.‬‬ ‫بالعکــس‏مشــاورین امــاک غالبــا تخصــص حرفــه ای بســیار‬ ‫باالیــی دارنــد‪.‬‬ ‫بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه مصــداق و مدلــول ‏اســتعالم‬ ‫کارشــناس و پاســخ مشــاور یکــی نیســت‪ .‬بــه عبارتــی ایــن‬ ‫پرســش و پاســخ مصــداق قاعــده «ماوقــع لــم‏یقصــد و مــا قصــد‬ ‫لــم یقــع» اســت‪.‬‬ ‫مشــاور امالک ‪ ،‬قیمت زمین متعارفی را که کاربری مســکونی‬ ‫دارد و ‏در ‪ %60‬ســطح اشــغال ان ‪ ،‬امــکان ســاخت بنایــی ‪4‬‬ ‫تــا ‪ 5‬طبقــه وجــود دارد ‪ ،‬ارائــه می دهــد‪ .‬امــا زمیــن موضــوع‬ ‫‏اســتعالم کارشــناس‪ ،‬مشــخصات ویــژه و منحصــر بــه فــردی دارد‪.‬‬ ‫مثــا اصالحــی دارد‪ .‬یــا در طــرح گــذر اســت ‪،‬‏یــا وقفــی اســت ‪.‬‬ ‫یــا مــوات اســت‪ .‬و یــا رای بــاغ دارد‪ .‬و یــا کاربــری غیرمســکونی‬ ‫ماننــد زراعــی و یــا صنعتــی و یــا‏اموزشــی دارد و یــا ‪..........‬‬ ‫بنابرایــن در موضــوع ارزیابــی زمیــن بــا مشــخصات منحصــر‬ ‫بــه فــرد ؛ ســر و کار‏داریــم ‪ .‬لــذا اساســا قیمــت زمیــن ‪ ،‬قابلیــت‬ ‫اســتعالم نــدارد ‪ .‬بلکــه قیمــت زمیــن قابلیــت محاســبه دارد‪.‬‬ ‫بــرای‏محاســبه بایــد اعیانــی قابــل احــداث در زمیــن را شناســایی‬ ‫و تصویــر کنیــم‪.‬‬ ‫انــگاه هزینــه ســاخت اعیانــی اعــم از ‏مصالــح و دســتمزد و‬ ‫پروانــه شــهرداری و نظــارت و نقشــه هــا را محاســبه نماییــم‪.‬‬ ‫فرضــا ایــن هزینــه برابــر بــا‏‪B‬‏ ‏باشــد‪ .‬متقابــا در امــد ناشــی‬ ‫از عرضــه و فــروش اعیانــی را کــه ممکــن اســت اپارتمان هــای‬ ‫مســکونی و یــا تجــاری‏و یــا اداری و یــا ترکیبــی از انهــا باشــند را‬ ‫بــه نــرخ روزی کــه مبلــغ‏‪B‬اســتخراج شــده اســت محاســبه نماییــم‬ ‫و انــرا‏‪A‬بنامیــم‪.‬‬ ‫در اینصــورت‏‪A-B‬قیمــت زمیــن خواهــد بــود ‪.‬در ایــن روش لزوما‬ ‫مــی بایســتی مبانــی و داده هــای ‏محاســباتی ماننــد ســطح و‬ ‫ســطوح و تراکم و کاربری‪ ،‬مســتند به ســند باشــند‪ .‬کارشــناس‬ ‫در اســتخراج مبانــی ‏صالحیــت نــدارد و نمیتوانــد حقــوق مکتســبه‬ ‫بــرای مالــک تعریــف کنــد‪.‬‬ ‫لــذا کارشناســانی کــه بــا فــرض فــروض ‏پیشــنهادی ‪ ،‬مبــادرت‬ ‫بــه ارزیابــی می کننــد موجــد اختــاف فاحــش در ارزیابــی قیمــت‬ ‫امــاک می شــوند ‪.‬‬ ‫و‏هوالمستعان‬ ‫توجــه‪ :‬اگــر ایمیلــی بــرای تنظیــم دوبــاره شــماره‬ ‫رمــز تاییــد دومرحل ـه ای یــا کــد ثبت نــام دریافــت‬ ‫کردیــد کــه ان را تقاضــا نکــرده بودیــد‪ ،‬روی لینــک‬ ‫کلیــک نکنیــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت فــرد دیگــری قصــد دسترســی بــه‬ ‫شــماره تلفــن شــما را در واتســاپ داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با پیامک‬ ‫جعلی سامانه ثنا‬ ‫پلیــس فتــا اظهــار داشــت‪ :‬اطــاع رســانی های‬ ‫قضایــی کلیــه درگاه هــای دسترســی بــه‬ ‫ســامانه های رســمی قــوه قضائیــه صرفــا از طریــق‬ ‫پایــگاه ‪ adliran.ir‬در اختیــار ذینفعــان می باشــد‬ ‫و سرشــماره پیامک هــای ارســالی شــماره های‬ ‫(‪ 1000499 ،1000490 ،100049‬و ‪ )500049‬اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ امیرحســین‬ ‫نقی مهــر‪ ،‬در ایــن خصــوص گفــت‪:‬در ایــن روش‬ ‫از کالهبــرداری فــرد کالهبــردار بــا جعــل ادرس‬ ‫اینترنتــی ســامانه ثنــا پیامکــی بــا محتوا هایــی‬ ‫نظیــر ابالغیــه‪ ،‬ثبــت شــکایت در ســامانه و‪ ...‬کــه‬ ‫درنهایــت بــه یــک لینــک پرداخــت برخــط منتهــی‬ ‫می شــود بــرای شــهروندان ارســال می کننــد‬ ‫و ازانجایی کــه برخــی از شــهروندان از ایــن‬ ‫ســامانه ها و نحــوه فعالیــت ان هــا اگاهــی ندارنــد‬ ‫و مبلــغ عنوان شــده نیــز بســیار ناچیــز اســت روی‬ ‫لینــک کلیــک کــرده و اقــدام بــه عملیــات پرداخــت‬ ‫وجــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬لینــک معرفی شــده در ایــن پیامک هــا‬ ‫حــاوی یــک بدافــزار اســت و مجرمیــن اینترنتــی‬ ‫بــا ایــن شــگرد مجرمانــه‪ ،‬اطالعــات کارت بانکــی‬ ‫متقاضیــان را بــه ســرقت بــرده و نســبت بــه‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی ان هــا اقــدام‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نقی مهر یاد اور شــد‪ :‬پیامک ارســالی‬ ‫از ســوی قــوه قضاییــه فاقــد لینــک می باشــد و‬ ‫چنانچــه افــراد پیام هایــی تحــت نــام ثنا (ســامانه‬ ‫ثبت نــام الکترونیــک قضایــی) دریافــت کردنــد‬ ‫کــه در ان هــا پرداخــت مبلغــی‪ ،‬هرچنــد کــم‬ ‫ن پیــام‬ ‫درخواســت شــده بــود‪ ،‬اگاه باشــند ا ‬ ‫جعلــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬در فراینــد‬ ‫ســامانه ابــاغ الکترونیک و اطالع رســانی های‬ ‫قضایــی کلیــه درگاه هــای دسترســی بــه‬ ‫ســامانه های رســمی قــوه قضائیــه صرفــا از‬ ‫طریــق پایــگاه ‪ adliran.ir‬در اختیــار ذینفعــان‬ ‫دســتگاه قضایــی قــرار می گیــرد و سرشــماره‬ ‫پیامک هــای ارســالی (‪،1000490 ،100049‬‬ ‫‪ 1000499‬و ‪ )500049‬می باشــد‪.‬‬ ‫نحوه اجرای برنامه ها‬ ‫و بازی های اندروید‬ ‫در لینوکس‬ ‫ایــا مــی خواهیــد برنامــه هــا و بــازی هــای اندرویــدی مــورد عالقــه‬ ‫خــود را روی رایانــه لینوکــس خــود اجــرا کنیــد؟ ‪ Anbox‬کار را اســان‬ ‫مــی کنــد‪ .‬در اینجــا نحــوه اجــرای برنامه هــای اندرویــد در اوبونتــو‬ ‫اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ابــزاری اســت کــه برنامــه هــای اندرویــد مــورد عالقــه شــما را‬ ‫بــدون شــبیه ســازی روی لینوکــس اجــرا مــی کنــد‪ .‬در اینجــا نحــوه‬ ‫اســتفاده از ‪ Anbox‬بــرای اجــرای برنامه هــای اندرویــد روی رایانــه‬ ‫لینوکــس امــروزی امــده اســت‪.‬‬ ‫با ‪ Anbox‬اشــنا شــوید‪ »Android in a Box« ،‬شــما دسترســی به‬ ‫برنامه هــا و بازی هــای اندرویــدی مــورد عالقه تــان‪ ،‬بعــد هیجان انگیز‬ ‫جدیــدی از بهــره وری را بــرای لینوکــس بــه ارمغــان مـی اورد‪ .‬برنامــه‬ ‫هــای موبایــل از نظــر طراحــی بســیار ســاده تــر از برنامه هــای موجود‬ ‫در سیســتم عامل های دســکتاپ هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مــی توانــد همــان چیــزی باشــد کــه بــرای بهبــود بهــره وری‬ ‫دســکتاپ بــه دنبــال ان هســتید!‬ ‫در همیــن حــال‪ ،‬بــازی هــای موبایــل بــه طــور فزاینــده ای پیچیــده مــی‬ ‫شــوند‪ .‬منطقــی اســت کــه ممکــن اســت بخواهیــد بــه بــازی در دســتگاه‬ ‫دیگــری ادامــه دهیــد‪ .‬ایــن امــر بــه ویــژه بــا توجــه بــه عمــر باتــری محــدود‬ ‫تلفــن یــا تبلــت صادق اســت‪ .‬چندیــن ابــزار ‪ macOS‬و ‪ Windows‬برای‬ ‫اجــرای برنامه هــای اندرویــد (مانند ‪ )Bluestacks‬در دســترس هســتند‪،‬‬ ‫امــا ایــن ابــزار بــرای لینوکــس در دســترس نیســت‪.‬‬ ‫در عــوض‪ ،‬کاربــران لینوکــس بایــد ‪ Anbox‬را امتحــان کننــد‪ ،‬ابزاری‬ ‫رایــگان و منبــع بــاز بــرای اجــرای برنامــه هــای اندرویــد در لینوکــس‪.‬‬ ‫این بر اســاس اخرین نســخه از پروژه منبع باز‬)‪Android ‪(AOSP‬‬ ‫اســت و یــک محیــط اندرویــد مبتنــی بــر پنجــره را ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ Anbox‬از کانتینرهــا بــرای جــدا کــردن اندرویــد از سیســتم عامــل‬ ‫میزبــان اســتفاده مــی کنــد و بــه شــما امــکان مــی دهــد بــازی هــای‬ ‫اندرویــد را روی لینوکــس اجــرا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ Anbox‬هیــچ محدودیتــی نــدارد‪ ،‬بنابرایــن در تئــوری می توانیــد هــر‬ ‫برنامــه اندرویــدی را روی لینوکــس اجــرا کنیــد‪ .‬هیــچ مجــازی ســازی‬ ‫ســخت افــزاری نیــز وجــود نــدارد‪ ،‬بنابرایــن ‪ Anbox‬بــه خوبــی روی لــپ‬ ‫تــاپ یــا دســکتاپ کار مــی کنــد‪ ،‬صــرف نظــر از مشــخصات سیســتم‪.‬‬ ‫کدام توزیع های لینوکس از اسنپ پشتیبانی می کنند؟‬ ‫اگرچــه اســتفاده از ان رایــگان اســت‪ ،‬امــا ‪ Anbox‬بــه عنــوان یــک‬ ‫بســته فــوری ارائــه مــی شــود‪ .‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه باینــری‬ ‫و هــر وابســتگی در یــک بســته واحــد گنجانــده شــده انــد و نصــب‬ ‫را اســان مــی کننــد‪ .‬متاســفانه‪ ،‬بــه ایــن معنــی اســت کــه سیســتم‬ ‫عامــل لینوکــس شــما نمــی توانــد از ‪ Anbox‬اســتفاده کنــد‪ ،‬مگــر‬ ‫اینکــه بتوانــد ‪ snaps‬را بــاز کــرده و نصــب کنــد‪.‬‬ ‫ســرویس ‪ snapd‬بــرای نصــب ‪ snaps‬مــورد نیــاز اســت و ایــن بــا‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪444‬‬ ‫عاقبت تلخ در انتظار اجاره‬ ‫دهندگان کارت های بانکی‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬افــرادی کــه بــا هــر عنوانــی و در‬ ‫قبــال دریافــت هــر مبلغــی کارت هــای بانکــی خــود را در‬ ‫اختیــار و اجــاره دیگــران قــرار دهنــد در قبــال قانــون بایــد‬ ‫پاســخگوی اعمــال خــود باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ محســن محمــودی در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬کاربــران شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی در مواجــه بــا تبلیغــات اغــوا کننــده بــا عناویــن‬ ‫مختلــف جهــت کســب درامــد میلیونــی مراقــب باشــند تــا‬ ‫در دام مجرمــان ســایبری گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی بــا بیان اینکه شــهروندان‬ ‫نبایــد فریــب مجرمــان را خــورده و حســاب بانکــی خــود‬ ‫را در اختیــار انهــا قــرار ندهنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اجــاره‬ ‫کننــدگان بــا ســوء اســتفاده از کارت هــا و حســاب های‬ ‫بانکــی افــراد در زمینــه هــای مختلــف اقدامــات‬ ‫مجرمانــه خــود را پیــش بــرده و از ایــن طــرق بــه اهــداف‬ ‫پلیــد خــود مــی رســند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دارنــدگان حســاب هــای بانکــی‬ ‫بایــد پاســخگوی کالهبــرداری و ســایر تخلفاتــی کــه بــه‬ ‫نــام انهــا صــورت میگــرد باشــندافزود‪ :‬مســئولیت قانونــی‬ ‫و حقوقــی هــر تخلفــی کــه از طریــق ایــن حســاب های‬ ‫اجــاره ای انجــام می شــود بــر عهــده دارنــدگان حســاب‬ ‫خواهــد بــود و ایــن افــراد از مجازات هــای قانونــی در‬ ‫امــان نخواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بــه کالهبــرداران ســایبری هشــدار‬ ‫داد و گفــت‪ :‬هــر مجرمــی کــه بخواهــد بــا سوء اســتفاده‬ ‫از کارت و حســاب بانکــی افــراد و یــا هــر ترفنــدی ســعی‬ ‫در کالهبــرداری از همشــهریان را داشــته باشــد پلیــس‬ ‫حتمــا در چهارچــوب قانــون بــه ســراغ ایــن مجرمــان رفتــه‬ ‫و بشــدت برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با سوء استفاده‬ ‫از خرید اکانت بازی‬ ‫توزیــع هــای لینوکــس ماننــد‪:‬‬ ‫ارچ لینوکس‬ ‫دبیان‬ ‫فدورا‬ ‫جنتو‬ ‫لینوکس مینت‬ ‫مانجارو‬ ‫‪openSUSE‬‬ ‫سولوس‬ ‫اوبونتو‬ ‫در اوبونتــو‪ snapd ،‬از ‪ 14.04‬بــه بعــد از پیــش نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫جزئیــات کامــل توزیــع خــود را در وب ســایت ‪ Snapcraft‬پیدا خواهید‬ ‫کــرد‪ .‬بــرای نصــب ‪ snapd‬از دســتور ترمینــال زیــر اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫‪ sudo apt‬نصب اسنپد‬ ‫قبــل از ادامــه‪ ،‬صبــر کنیــد تــا نصــب کامــل شــود‪ .‬توجــه داشــته‬ ‫باشــید کــه در حالــی کــه ‪ snapd‬بــا توزیــع هــای فــوق اجــرا مــی شــود‬ ‫یــا از قبــل نصــب شــده اســت‪ Anbox ،‬بــه طــور رســمی در ‪Ubuntu‬‬ ‫‪ LTS ‪(Xenial Xerxes)‬16.04‬و نســخه هــای جدیدتــر پشــتیبانی‬ ‫مــی شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬فقــط یــک نســخه بتــا بــرای ‪20.04 Ubuntu‬‬ ‫‪ LTS‬در دســترس اســت کــه بــه مراحــل مختلفــی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مهمتــر از ان‪ ،‬احتمــاال ًدر اجــرای برنامــه هــای اندرویــد در اوبونتــو‬ ‫نتایــج بهتــری نســبت بــه ســایر توزیــع هــا دریافــت خواهیــد کــرد‪ .‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬مراحــل زیــر بــرای اجــرای برنامه هــای اندرویــد در ‪ Anbox‬در‬ ‫اوبونتــو اســت‪ ،‬نــه ســایر توزیع هــا‪.‬‬ ‫‪Anbox‬را روی اوبونتو ‪ LTS 20.04‬و نسخه های جدیدتر نصب کنید‬ ‫نصــب ‪ Anbox‬بــه سیســتمی نیــاز دارد کــه ‪LTS 20.04 Ubuntu‬‬ ‫یــا باالتــر را اجــرا کنــد‪ .‬در حالــی کــه ‪ Anbox‬می توانســت روی برخــی‬ ‫از نســخه های قبلــی اوبونتــو اجــرا شــود‪ ،‬این هــا دیگــر پشــتیبانی‬ ‫نمی شــوند‪ .‬ابتــدا مطمئــن شــوید کــه ‪ snap‬نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه از یــک نســخه اخیــر اوبونتــو اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬بایــد‬ ‫اینطــور باشــد‪ ،‬امــا در صــورت امــکان بــا ایــن مــوارد بررســی کنیــد‪:‬‬ ‫‪snap find hello‬‬ ‫ایــن منجــر بــه نمایــش لیســتی از عکس هــای «‪»hello world‬‬ ‫می شــود کــه تاییــد می کنــد ‪ snap‬نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫سپس می توانید به نصب نسخه بتا ‪ Anbox‬ادامه دهید‪:‬‬ ‫‪ sudo snap‬نصب ‪devmode --beta anbox--‬‬ ‫منتظــر بمانیــد تــا نصــب شــود و ســپس کامپیوتــر خــود را مجــددا‬ ‫راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫دانلود فایل های ‪ APK‬در کامپیوتر لینوکس شما‬ ‫بــا راه انــدازی مجــدد رایانــه شــخصی‪ ،‬بایــد ‪ Anbox‬را در منــوی‬ ‫دســکتاپ خــود در دســترس پیــدا کنیــد‪ .‬روی ان کلیــک کنیــد تــا‬ ‫راه انــدازی شــود ‪ ---‬بــه زودی پنجــره ‪ Anbox‬را خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫اگــر هیــچ اتفاقــی نیفتــاد‪ ،‬یــا روی یــک صفحــه نمایــش بــا پیــام‬ ‫شــروع گیــر کردیــد‪ ،‬ان را لغــو کنیــد یــا منتظــر بمانیــد تــا پایــان یابــد‪.‬‬ ‫ســپس یــک ترمینــال جدیــد بــاز کنیــد و وارد شــوید‬ ‫مدیر جلسه ‪anbox‬‬ ‫بعــد‪ ،‬دوبــاره روی نمــاد در منــو کلیــک کنیــد‪ .‬چند لحظه بعــد‪Anbox ،‬‬ ‫بایــد اجــرا شــود‪( .‬ایــن یــک اشــکال شــناخته شــده در توزیع هــای مبتنی‬ ‫بــر اوبونتــو ‪ 16.04‬اســت و نبایــد بــر توزیــع هــای بعدی تاثیر بگــذارد‪).‬‬ ‫بــا اجــرای ‪ ،Anbox‬فهرســتی از برنامه هــای اصلــی اندرویــدی را‬ ‫کــه می توانیــد روی لینوکــس اجــرا کنیــد‪ ،‬ماننــد تقویــم و ایمیــل‬ ‫مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬بــه ســادگی روی ایــن نمادهــا کلیــک چــپ‬ ‫کنیــد تــا بــاز شــوند‪ .‬انهــا در پنجــره هــای جدیــدی ظاهــر مــی شــوند‬ ‫کــه مــی توانیــد در صــورت نیــاز انــدازه انهــا را تغییــر دهیــد‪ .‬اگــر بــه‬ ‫مرورگــر نیــاز داریــد‪ WebView Shell ،‬گنجانــده شــده اســت‪.‬‬ ‫برنامه های اندروید را از ‪ Google Play‬و فراتر از ان نصب کنید‬ ‫بــرای افــزودن برنامه هــا و بازی هــای خــود‪ ،‬تنهــا کاری کــه بایــد‬ ‫انجــام دهیــد ایــن اســت کــه فایل هــای ‪ APK‬مناســب را دانلــود‬ ‫کنیــد (یــا از دســتگاه دیگــری کپــی کنیــد)‪ .‬اینهــا فایــل هــای نصــب‬ ‫کننــده هســتند‪ ،‬ماننــد فایــل هــای ‪( DEB‬یــا ‪ )snaps‬در لینوکــس یا‬ ‫فایــل هــای ‪ EXE‬در وینــدوز‪ .‬اگــر یــک ‪ APK‬را در اوبونتــو بــا ‪Anbox‬‬ ‫اجــرا کنیــد‪ ،‬ماننــد هــر برنامــه اندرویــدی دیگــری نصــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا اســتان از شناســایی فــردی کــه بــا ترفنــد خریــد‬ ‫اکانــت بــازی انالیــن در شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان می نمــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ فیــض الــه احمــدی در‬ ‫خصــوص ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬نوجــوان یاســوجی بــا در‬ ‫دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه‬ ‫و عنــوان داشــت کــه از طریــق شــبکه اجتماعــی تلگــرام بــا‬ ‫شــخصی اشــنا شــده کــه قصــد خریــد اکانــت بــازی انالینــم‬ ‫را داشــت و پــس از اینکــه اطالعــات حســاب کاربــری بــازی‬ ‫را دریافــت کــرد‪ ،‬دیگــر پاسـخ گو نمی باشــد‪ .‬لــذا موضــوع در‬ ‫دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات توســط شــاکی‬ ‫و بــا بررســی های اولیــه و اقدامــات پلیســی صــورت‬ ‫گرفتــه توســط کارشناســان ایــن پلیــس مشــخص شــد‬ ‫متهــم بــا اســتفاده از شــبک ه اجتماعــی تلگــرام بــا ایجــاد‬ ‫اکانــت جعلــی پیشــنهاد خریــد بازی هــای انالیــن بــا‬ ‫قیمــت بــاال را بــه شــاکی داده بــود‪ .‬کــه پــس از جلــب‬ ‫اعتمــاد شــاکی و دریافــت اکانــت بــازی دیگــر نیســت و از‬ ‫ایــن پلیــس تقاضــای رســیدگی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احمــدی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا انجــام‬ ‫تحقیقــات تکمیلــی ایــن پلیــس در فضــای مجــازی و‬ ‫اقدامــات کارشناســی‪ ،‬طــی چنــد روز فــرد مــورد نظــر‬ ‫شناســایی و جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مرجــع‬ ‫قضایــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احمــدی بیــان داشــت‪ :‬بــرای اینکــه فرزنــدان‬ ‫در فضــای مجــازی کمتــر اســیب ببیننــد‪ ،‬نیــاز اســت کــه‬ ‫والدیــن بــر فعالیت هــای ســایبری ان هــا و همچنیــن‬ ‫بازی هــای رایان ـه ای کــه انجــام می دهنــد نظــارت کافــی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد‪ :‬پرداخــت هرگونــه مبلغــی بــرای‬ ‫خریــد یــا فــروش اکانــت بازی هــای انالیــن منــوط‬ ‫بــه دریافــت اکانــت بــازی و پرداخــت هزینــه بــه‬ ‫صــورت حضــوری اســت و در هنــگام تحویــل پــول‬ ‫بــه فروشــنده‪ ،‬خریــدار رمــز عبــور اکانــت را تحویــل و‬ ‫تنظیمــات امنیتــی را انجــام دهــد تــا حســاب کاربــری‬ ‫در اختیــار خــود باقــی بمانــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پــس عبــور از پیــچ و خــم جاده هــای سرســبز شــمال و رســیدن بــه شــهر زیبــای گــرگان‪ ،‬کافــی اســت بــه ســمت جنــوب غــرب ایــن‬ ‫شــهر حرکــت کنیــد‪ .‬یکــی از بلوارهــای معــروف بــه اســم ناهارخــوران‪ ،‬شــما را بــه ســمت ایــن پــارک هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -444‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 15‬جمالی االول ‪- 1442‬شماره ‪-444‬‬ ‫‪15-- 2021‬‬ ‫دسامبر‪2021‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬اذر ‪20-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫پارک جنگلی‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫اطالعات روستای‬ ‫هدف گردشگری پاقلعه‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل ارام‬ ‫‪ ،‬از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه منطقـه ی‬ ‫تفریحــی جامه شــوران محــدود می شــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متر‬ ‫بوده و با داشــتن اقلیم کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های‬ ‫معتــدل اســت‪ .‬پــس در دســته ی روســتا های ییالقــی قــرار می گیــرد‪ .‬پاقلعــه‬ ‫پیــش از هر چیــز ‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفت انگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا ‪:‬‬ ‫اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫روســتای پاقلعــه ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن این منطقه حکایــت دارد‪ .‬این قلعه‬ ‫در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاس ـم‏خان مقصودلــو » بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از انقــاب و تــا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک»‬ ‫نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛‬ ‫علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا منسوخ شده روستا ‪:‬‬ ‫قالــی ‪ ،‬قالیچــه ‪ ،‬گلیــم ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال از انــواع صنایــع دســتی‬ ‫روســتای پاقلعه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا ( همراه با تصاویر ) ‪:‬‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان ســوزنی‬ ‫بــرگ و ذخیــره‏گاه جنگلــی ‪ ،‬از زیباتریــن جاذبه‏هــای طبیعــی روســتای پاقلعــه‬ ‫محســوب می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا‬ ‫می‏تــوان بــه منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های‬ ‫پــراب ســرگل و چشــمه پشــمکی اشــاره کــرد‪.‬در مســیر روســتای پاقلعــه و در‬ ‫میــان جنگل‏هــای انبــوه پهــن بــرگ ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان قــرار دارد ایــن‬ ‫اســتخر بیضــی شــکل‪ ،‬بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا متــر چشـم‏اندازی‬ ‫بسیار زیبا و رویایی دارد اب این استخر طبیعی از چشمه‏های جوشان تامین‬ ‫می‏شــود و هــر ســاله ‪ ،‬گردشــگران بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز اســتان ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان رامیــان و‬ ‫‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر تاسیســات‬ ‫‪:‬اقامتــگاه بــوم گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بــوم گــردی طبیعــت‬ ‫قلعــه میــران – خانــه مســافر گلپــر – خانــه مســافر چشــم انــداز‬ ‫امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای اســتفاده‬ ‫گردشــگران ( همــراه بــا تصاویــر )دارای راه اســفالته – ســوپر‬ ‫مارکــت – نانوایــی – در مســیر روســتای پاقلعــه بــه ابشــار پشــمکی‬ ‫ســاختمان خدماتــی و رفاهــی ( ســرویس بهداشــتی و نمازخانــه )‬ ‫موســیقی هــای محلــی رایــج روســتا ‪:‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه مــردم‬ ‫روستاســت که در مراســمات مختلف ‪ ،‬اواز خوانندگان محلی را همراهی‬ ‫می‏کنــد‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا ( همراه با تصاویر )‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و در ایــام‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و روزهــای‬ ‫محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری مــ ‏‬ ‫چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم اســت کــه بــا‬ ‫مراســم ویژه‏ای ســیزده بدر برگزار می‏شــود‪ .‬نی ســاز همیشــگی و همراه مردم‬ ‫ی‬ ‫روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهــی مـ ‏‬ ‫ی‬ ‫کند‪ .‬مردم میانســال و کهنســال روســتا معموال ًاز پوشــاک محلی اســتفاده م ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس‬ ‫س هیــا محلــی اســتفاده مـ ‏‬ ‫کننــد‪ .‬زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لبــا ‏‬ ‫مــردان شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و زنــان نیــز از دامن‏هــای کوتــاه‪ ،‬پیژامــه‪،‬‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان‬ ‫پیراهــن‪ ،‬روســری و گاهــی نیــم تنــه اســتفاده مـ ‏‬ ‫ن هــای رنگــی‪ ،‬زیــوراالت و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه وســیله روبــا ‏‬ ‫ی کنند‪.‬‬ ‫جوانان روســتا در مراســم ویژه و جشـن‏ها از لباس محلی اســتفاده م ‏‬ ‫شــغل و حرفــه مــردم روســتا ‪:‬اقتصــاد روســتای پاقلعــه بــر پایــه فعالیت‏هــای‬ ‫زراعــی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬باغــداری و امــور خدماتــی و تولیــد صنایــع دســتی اســتوار‬ ‫شــده اســت‪ .‬دامــداری در روســتای پاقلعــه رونــق دارد ‪ .‬مــردم روســتای پاقلعــه‬ ‫بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه تولیــد انــواع صنایــع دســتی مانند‬ ‫قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال نیــز مــی‏پردازنــد‪.‬‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی ان‬ ‫شــامل گنــدم ‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیــا اســت‪ .‬مهم‏تریــن محصــوالت‬ ‫باغــی روســتا گــردو و الــو تــرش ‪ ،‬بــه و ازگیــل مــی‏باشــد‪ .‬گوشــت ‪ ،‬پشــم و انــواع‬ ‫فــراورده‏هــای لبنــی ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر و ماســت از محصــوالت دامــی ان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس‬ ‫نتایــج سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعــه ‪ 346‬نفــر جمعیــت داشــته‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه شهرنشــینی‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‪:‬‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران ‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخت دوم‬ ‫اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫«جلسه نشست تخصصی کتاب»‬ ‫ُجستاری‬ ‫در فرهنگ‬ ‫و واژگان کتولی‬ ‫تالیف جناب اقای اسماعیل مزیدی »‬ ‫در اخریــن روز از« هفتــه پژوهــش » در تاریــخ ‪ ۲۵‬اذر مــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در محــل خانــه فرهنــگ شــهرداری علــی ابــاد کتــول ‪،‬‬ ‫جلســه نشســت تخصصــی کتــاب « جُســتاری در فرهنــگ‬ ‫و واژگان کتولــی» تالیــف جنــاب اقــای اســماعیل مزیــدی بــا‬ ‫حضــور تعــدادی از اســاتید ادبیــات ‪ ،‬صاحبــان تالیــف ‪ ،‬برخــی‬ ‫از محققیــن و پژوهشــگران شهرســتان ‪ ،‬مولّــف و ناشــر اثــر و‬ ‫تعــدادی از دوســتداران کتــاب برگــزار گردیــد ‪.‬‬ ‫ایــن جلســه بــا حضــور چهــار تــن از مول ّفیــن ‪ ،‬پژوهشــگران‬ ‫وصاحــب نظــران حــوزه ادبیــات و مســائل فرهنگــی و‬ ‫مدیریــت« دکتــر حســین زنگانــه شــاعر و رئیــس شــورای شــهر‬ ‫علــی ابــاد کتــول » برگــزار و افــراد یــاد شــده بــه ارائــه نظــرات‬ ‫خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه « دکتــر حســین زنگانــه » گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن اثــر ارزشــمند بــرای اینــده ایــن شــهر یــک ســرمایه‬ ‫معنــوی و اجتماعــی اســت ‪ ،‬در ایــن نشســت تخصصــی »‬ ‫محفــل ادبــی کتابخانــه هــای شهرســتان ‪ ،‬گــروه پژوهشــی‬ ‫فرهنــگ کتــول و انجمــن ادبــی قلــم زریــن گلســتان ســبز «‬ ‫دســت انــدر کار برپایــی ایــن محفــل هســتند ‪».‬‬ ‫در ادامــه جلســه« اســتاد حــاج علــی حافظــی »از اســاتید‬ ‫ادبیــات فارســی شهرســتان علی ابادکتــول دربــاره « مســئله‬ ‫نقــد و نقــادی کتــاب مطالبــی را بیــان نمودنــد ‪ .‬ایشــان ضمــن‬ ‫بیــان ضــرورت نقــد و بررســی و تحلیــل اثــار چــاپ شــده دربــاره‬ ‫زبــان و گویــش کتولــی گفتنــد‪« :‬مهم تریــن نکتــه ایــن اســت‬ ‫کــه مــا بایــد ابتدائــا پــی ببریــم کــه مولّــف چــی داشــته از چــه‬ ‫ابزارهــا و روش هایــی بــرای کارش اســتفاده کــرده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن موازیــن و معیارهــای عینــی کــه نویســنده بــا توجّــه بــه‬ ‫ان اثــرش را تهیــه کــرده چــه چیــزی بــوده و ایــا توانســت بــه‬ ‫هدفــش برســد و موفــق بــود انتقاداتــی هم وارد می شــود ولی‬ ‫اگــر نتوانســت بــه ان چیــزی کــه مــی خواســت برســد موانــع‬ ‫موجــود چــه چیزهایــی بــوده اســت ‪».‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تفــاوت نقــد علمــی و قضــاوت‬ ‫عوامانــه گفــت« در ایــن کــه خواننــده اثــر چــه قضاوت هایــی‬ ‫ممکــن اســت بکنــد حرف هــای زیــادی وارد هســت‪ ،‬توجّــه‬ ‫بفرمایید نگاه به فرهنگ و شــعر کتولی چند صباحی بیشــتر‬ ‫نیست که در این شهر اغاز شده ‪ ،‬در حوزه تاریخ و جغرافیا‬ ‫زحمــات زیــاد کشــیده شــده ولــی در حــوزه فرهنــگ واژگانی که‬ ‫یکــی از عوامــل ضعــف شــعر نبــودن مجموعــه واژگانــی اســت‬ ‫کار زیــادی نشــده بنابرایــن اثــر جنــاب اقــای اســماعیل مزیــدی‬ ‫اهمیّت بسیار زیادی برای حوزه شعر و ادبیات کتولی دارد ‪» .‬‬ ‫اســتاد حافظــی در ادامــه دربــاره ی اثــر تالیفی اقای اســماعیل‬ ‫مزیــدی گفــت ‪ « :‬بــرای کلیّــه افــرادی کــه در عرصــه ی شــعر ‪،‬‬ ‫ادبیــات و موســیقی کتولــی کار مــی کننــد‪ ،‬کتــاب « جُســتاری‬ ‫در واژگان کتولــی » کتــاب مَرجعــی اســت کــه مــی توانــد‬ ‫مشــکل ماخــذ مــورد بهــره بــرداری انــان را حــل نمایــد ‪».‬‬ ‫در نوبــت بعــد « جنــاب اقــای ســید محمّــد علــوی» از‬ ‫منتقدیــن حــوزه ادبیــات و فرهنــگ‪ ،‬شــاعر و عضــو « انجمــن‬ ‫ادبــی قلــم زرّیــن گلســتان ســبز » بــه ارائــه نظــرات خــود‬ ‫درباره«زبــان حاکــم ‪ ،‬زبــان اختیــار و گویــش کتولــی مطالبــی‬ ‫را بیــان کردنــد ‪.‬‬ ‫وی گفت‪«:‬گویــش محلّــی بــه عنــوان در ورودی به فرهنگ و‬ ‫اداب و رســوم ان ســرزمین است»‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بیانــی از هایدگــر ادامــه داد ‪ «:‬وقتــی‬ ‫مردمــی کاربــرد زبــان حاکــم را بــه اجبــار یــا اختیــار بپذیرنــد‬ ‫و زبــان بومــی خــود را فرامــوش کننــد بســیاری از واکنشــهای‬ ‫عمومــی کشــور بــه دلیــل تاثیــر زبان رســمی کشــور در چنین‬ ‫شــرایطی اتفــاق می افتــد‪» .‬‬ ‫در ادامــه مراســم اســتاد دکتــر ابراهیــم نظــری کارشــناس و‬ ‫پژوهشــگر حــوزه جغرافیــای طبیعــی و جغرافیــای تاریخــی‬ ‫و مولــف چندیــن اثــر در مــورد تاریــخ‪ ،‬فرهنــگ و جغرافیــای‬ ‫کتــول بــه ذکــر مطالــب ارزشــمندی دربــاره کتــاب حاضــر ‪،‬‬ ‫زحمــات جنــاب اقــای مزیــدی و مشــکالت و موانعــی کــه بــر‬ ‫ســر راه تالیــف کتــاب اســت پرداخــت ‪.‬‬ ‫دکتــر نظــری دربــاره کتــاب «جُســتاری در فرهنــگ واژگان‬ ‫کتولــی» گفــت ‪ « :‬بنــده از نزدیــک شــاهد تــاش و کوشــش‬ ‫جنــاب اقــای اســماعیل مزیــدی بــودم و مشــاهده کــردم‬ ‫ایشــان بــرای تهیــه منابــع و ماخــذ کتــاب خودشــان و بــرای یک‬ ‫ســطر توضیــح در بــاره یــک کلمــه کتولــی چقــدر از اینجــا بــا‬ ‫انجــا شــده و در کتابخانــه هــا و مراکــز دانشــگاهی و پژوهشــی‬ ‫دوندگــی کــرده اســت ‪ .‬ایــن را در نظــر بگیریــد کــه تــا کنــون‬ ‫هیچگونــه تالیفــی دربــاره « فرهنــگ واژگان کتولــی » وجــود‬ ‫نداشــته و ایــن اوّلیــن اثــر در ایــن موضــوع فرهنگــی اســت »‬ ‫دکتــر نظــری دربــاره ســابقه تالیــف دربــاره « فرهنــگ و‬ ‫جغرافیــا و واژگان کتولــی » گفــت ‪ «:‬بنــده از دهــه هفتــاد‬ ‫مشــغول تالیــف دربــاره مســائل تاریخــی و جغرافیایی منطقه‬ ‫کتــول هســتم و تــا کنــون هیچگونــه حمایتــی از اینجانــب‬ ‫نشــده ‪ ،‬بــرای تالیــف یکــی از کتــاب هــا مجـوّز دامــداری یکــی‬ ‫از دوســتان را گــرو بانــک گذاشــتم و وام گرفتــم تــا توانســتم‬ ‫هزینــه هــای تحقیقاتــی ‪ ،‬چــاپ و تالیف کتابم را تامین کردم‬ ‫و بدلیــل فشــار وارده بــر خانــواده ام مجبــور شــدم کال ّقیــد کار‬ ‫تحقیقــی و پژوهشــی را بزنــم ‪ ،‬همیــن حــاال هــم چهــار پنــج‬ ‫کتــاب امــاده تالیــف دارم کــه اگــر حمایــت هــای مالــی و اداری‬ ‫مجموعه شــهرداری و شــورای شــهر شهرســتان علی اباد کتول‬ ‫نباشــد نمــی شــود کاری انجــام داد ‪».‬‬ ‫وی در خصــوص ضــرورت حمایــت هــای مالــی و اداری از‬ ‫مول ّفیــن و محق ّقیــن از ســوی تشــکیالت فرهنگــی و اداری‬ ‫شهرســتان گفــت ‪ «:‬مــن انتظــار داشــتم کــه در چنیــن جلســه‬ ‫باشــکوهی مســئوالن ادارات و نهادهــای دولتــی و فرهنگــی‬ ‫شهرســتان علی ابادکتــول حضــور داشــتند و بتوانــم معضــات‬ ‫و مســائل فرهنگــی ‪ ،‬هنــری ‪ ،‬هنرمنــدان ‪ ،‬نویســندگان و‬ ‫مول ّفــان را بــرای انهــا مــی گفتــم ‪» .‬‬ ‫دکتــر نظــری دربــاره ارج و مقــام مول ّفیــن و محق ّقیــن در‬ ‫اســتان های دیگــر گفــت‪ « :‬صاحبــان تالیــف و محق ّقیــن در‬ ‫اســتان های دیگر کشــور ‪ ،‬روی ســر و چشــم مردم و مســئولین‬ ‫جــای دارنــد ولــی در ایــن اســتان و شهرســتان هیچگونــه ارج و‬ ‫منزلتــی بــرای انهــا قائــل نیســتند و ایــن وضعیــت فضای یــاس و‬ ‫ناامیــدی بــرای انهــا و نســل جــوان ایجــاد خواهــد کــرد‪» .‬‬ ‫وی در پایــان ضمــن تقدیــر از زحمــات جنــاب اقــای‬ ‫اســماعیل مزیــدی گفــت‪ « :‬ایــن کار تحقیقاتــی‪ ،‬یــک اثــر‬ ‫فاخــر و ارزشــمند در حــوزه فرهنــگ و ادبیــات کتولــی اســت‬ ‫و هــر کــدام از واژگان موجــود در ایــن فرهنگنامــه قابلیــت‬ ‫تبدیــل بــه یــک اثــر تحقیقاتــی و پژوهشــی در حوزه هــای‬ ‫مختلــف دارد و پژوهشــگران و محق ّقــان در اینــده مــی‬ ‫تواننــد بــا توجّــه بــه مطالــب ایــن کتــاب چندیــن اثــر ادبــی و‬ ‫فرهنگــی تالیــف نماینــد ‪» .‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم و بــه عنــوان اخریــن نفر«حــاج‬ ‫محمّــد دیلــم کتولی » کارشــناس ارشــد جغرافیای سیاســی‬ ‫و از شــعرای کتولــی ســرای شهرســتان علی ابادکتــول و‬ ‫اصحــاب رســانه اســتان گلســتان دربــاره اثــر تالیفــی اقــای‬ ‫اســماعیل مزیدی گفت ‪ «:‬نکته مهم اینکه جُســتار بیشــتر‬ ‫بــه کارهــای ادبــی ‪ ،‬تاریخــی و هنــری مربــوط مــی شــود و‬ ‫ســاختار کلیشــه ای از پیــش تعییــن شــده ای نــدارد و بــه‬ ‫همیــن دلیــل نــام ایــن اثــر « جُســتاری در فرهنــگ و واژگان‬ ‫کتولــی » گذاشــته شــده اســت‪».‬‬ ‫وی در ادامــه دربــاره تفاوتهــای جُســتار بــا مقالــه گفــت ‪«:‬‬ ‫از دیگــر تفاوتهــای جُســتار بــا مقالــه ایــن اســت کــه جُســتار‬ ‫محصــول فکــری نگارنــده اســت و ایــن در صورتــی اســت‬ ‫کــه مقالــه حاصــل جمــع اوری تحقیقــات و نظرهــای دیگــر‬ ‫محق ّقــان اســت کــه بوســیله ی یــک محقــق پرحوصلــه و پــر‬ ‫تعمــق صــورت مــی پذیــرد ‪ .‬جُســتار نویــس دربــاره ی هــر چیــز‬ ‫کــه مایــل اســت بنــگارد مــی تواند بنویســد وبه لحــاظ حرفه ای‬ ‫جُســتار نویســی به « اصحاب رســانه » نزدیک تر اســت ‪ ،‬امّا‬ ‫نویســنده ی مقالــه برخــاف جســتار نویــس ‪ ،‬نیــاز بــه برنامــه‬ ‫ریــزی دقیــق تحقیقــی و پژوهشــی حقایــق نهفتــه دارد ‪».‬‬ ‫«حــاج محمّــد دیلــم کتولــی »در مــورد« دالئــل انتخــاب‬ ‫نــام کتــاب مولّــف « اقــای اســماعیل مزیــدی » بــا عنــوان «‬ ‫جســتاری در فرهنــگ و واژگان کتولــی » تاکیــد کــرد ‪ «:‬بــه دو‬ ‫دلیــل ایــن نامگــذاری صحیــح ‪ ،‬نظــام منــد و مناســب بــود ‪:‬‬ ‫دلیــل اول اینکــه ‪ :‬چنانچــه در تعاریــف گفتــه شــد ‪ ،‬جُســتار‬ ‫نویســی بیشــتر در حیطــه و یــا ژانــر « ادبیــات و فرهنــگ »‬ ‫معمــول اســت چــون در « جُســتار بیشــتر بــه کارهــای ادبــی‬ ‫‪ ،‬تاریخــی و هنــری مربــوط مــی شــود و ســاختار کلیشــه ای از‬ ‫پیــش تعییــن شــده ای نــدارد » یــا بــه تعبیــری «جســتار تابــع‬ ‫اصــول و قواعــد پژوهشــی و روش تحقیقــی» نیســت ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!