روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 443 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 443

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 443

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 443

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 28 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/19 -‬دسامبر‪ /14 -2021/-‬جمالی االول ‪ -1442/‬شماره‪443‬‬ ‫تبدیل صدا شگرد‬ ‫متهم سایبری بود‬ ‫استکبار به دنبال تسلط‬ ‫کشور از درون است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪8 -‬‬ ‫تعامل با نیروهای بومی الزمه حل مشکالت‬ ‫اراضی گلستان چشم‬ ‫انتظار توجه ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرورت تاسیس مرکز‬ ‫ملی مطالعات و‬ ‫تحقیقات سیل‬ ‫در گرگان‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫مصرف سوخت ناوگان‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫‪5‬‬ ‫همه چیز درباره دوز‬ ‫سوم واکسن کرونا‬ ‫کیفیــت پنبه هــای وارداتــی دارای خلــوص بیشــتری اســت امــا پنبه هــای تولیــدی اســتان‬ ‫بــه علــت رعایــت نشــدن برخــی مــوارد توســط کشــاورزان‪ ،‬ناخالصی هایــی دارد کــه ایــن‬ ‫ناخالصی هــا ســبب اســیب رســاندن بــه تجهیــزات حســاس کارخانه هــای ریســندگی می شــود‬ ‫بــه همیــن ســبب کارخانه هــای ریســندگی ترجیــح می دهنــد پنبه هــای وارداتــی را خریــداری‬ ‫کننــد‪....‬‬ ‫نخ های پالستیکی یا محلوج های پنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محمدحیدری دبیرانجمن صنفی رسانه های کشور‬ ‫سیاست هایانقباضی‬ ‫در حوزه فرهنگ‬ ‫اولین نشــانه های ان در بودجه فرهنگی ســال ‪١۴٠١‬‬ ‫مشــهود اســت؛ جایــی کــه بــه رغــم رشــد ‪ ٩‬درصــدی‬ ‫مجمــوع بودجــه حــوزه فرهنــگ‪ ،‬بودجــه معاونــت‬ ‫مطبوعاتــی بــه عنــوان متولــی رســانه هــای برخــط و‬ ‫غیــر برخــط بــا کاهــش ‪ ۴٠‬درصــدی روبروســت‪.‬‬ ‫ایــن کاهــش از مبلــغ دویســت و چهــل میلیــاردی‬ ‫ســال ‪١۴٠٠‬کــه کمتــر از چهــل درصــد ان تــا کنــون‬ ‫محقــق شــده‪ ،‬بــه رقــم ‪١۵٠‬میلیــارد تومــان نشــان از‬ ‫سیاســت هــای بســته دولــت رئیســی بــرای اهالــی‬ ‫رســانه دارد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان رشــد طولــی‬ ‫رســانه ها در دولــت روحانــی و افزایــش بــی رویــه‬ ‫تعــداد مجــوز انتشــار رســانه هــا و کاهــش میــزان‬ ‫حمایــت هــا و رانــت گــروه کوچکــی از رســانه هــای‬ ‫دارای ارتباطــات سیاســی در جــذب منابــع و اگهی ها‪،‬‬ ‫شــکاف عمیقــی در ایــن حــوزه ایجــاد نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط امــکان رشــد رســانه هــای متوســط‬ ‫و ارتقــای کیفــی و کمــی رســانه هــا را محــدود کــرده‬ ‫‪8‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پیدایش طبقــه اریســتوکرات هادر رســانه داری ان‬ ‫هــم بعــد از دوران رســانه های دارای رانــت سیاســی‪،‬‬ ‫قوانین و شــیوه نامه های حمایتی را در طول هشــت‬ ‫ســال گذشــته بــه نفــع ایــن گــروه تغییــر داده اســت‪.‬‬ ‫تحریــم هــا و شــیوع بیمــاری کرونــا ادامــه حیــات‬ ‫رســانه های مکتــوب را بــه مخاطــره انداختــه و در‬ ‫ایــن شــرایط پایــگاه هــای خبــری بــا رشــد طولــی‬ ‫مواجــه بودنــد‪.‬‬ ‫تغییــر دولــت امیــدواری بــرای تغییــر سیاســت هــای‬ ‫دولــت در حــوزه رســانه داری را نویــد مــی داد‪ ،‬امــا‬ ‫اولیــن نشــانه های یــک انحــراف از اصــول را در همــان‬ ‫بحبوحــه انتخابــات شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫جایــی کــه مالقــات برخــی ســردمداران رســانه هــای‬ ‫اصــاح طلــب در اخبــار منتشــر شــد‪ .‬حشــر و نشــر‬ ‫دولتمــردان و تیــم رســانه ای رئیســی بــه معاونــت‬ ‫مطبوعاتــی کشــیده شــده و همچنــان پــای ثابــت و‬ ‫تعییــن کننــده سیاســت هــای معاونــت مطبوعاتــی‪،‬‬ ‫تامیــن نظــر و خواســت ایــن گــروه از رســانه هــای بــه‬ ‫زعــم اقایــان تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫شــعار بازارایی در حوزه رســانه به یک داس شــباهت‬ ‫پیــدا کــرده تــا هــرس نمایــد شــاخه هــای بــی فایــده‬ ‫را؛ بهانــه قابــل قبــول اســت‪ ،‬امــا نکتــه انجاســت کــه‬ ‫درخــت هــم بــرای هــرس زمــان دارد‪ ،‬شــرایط کنونــی‬ ‫کشــور هــر تحولــی را حتــی بــه ظاهــر جهــت اصــاح‬ ‫بــر نمــی تابــد‪.‬‬ ‫اگــر قــرار بــه اصــاح است‪،‬بســم اللــه… رســانه هــای‬ ‫دارای اگهــی هــای میلیــاردی و رانــت کاغــذ و دریافــت‬ ‫یارانــه در صــف مقــدم قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫الــزام رســانه هــا بــه اجــرای قانــون مطبوعــات و مــواد‬ ‫ان امــری خــوش یمــن اســت امــا در اجــرای هــر‬ ‫قانونــی قاضــی بــه رویــه هــای موجــود و عــرف هــم‬ ‫بایــد توجــه نمایــد‪.‬‬ ‫زیرســاخت دریافــت کــد کارگاهــی‪ ،‬بهره منــدی‬ ‫رســانه های مکتــوب و برخــط از امــکان کمــک دولــت‬ ‫در کارگاه هــای کوچــک اســت؛ کــه ایــن مهــم چنــد‬ ‫مــاه اســت بــه بهانــه بدهــی دولــت بــه ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی بــرای رســانه هــای مکتــوب اجــرا نمی شــود‪،‬‬ ‫پایــگاه هــای خبــری هــم بــه عنــوان رســانه توســط‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی شناســایی نشــده انــد!!‬ ‫زیــر ســاخت اصــاح رســانه هــا برقــراری عدالــت در‬ ‫پرداخــت یارانــه و اگهــی هــای دولتــی اســت‪.‬ما هــم‬ ‫معتقدیــم یارانــه بایــد صــرف توســعه رســانه شــود‬ ‫نــه اینکــه مدیــر رســانه ان را بــاغ در شــهریار و ملــک‬ ‫تجــاری کنــد‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت اصــاح رســانه هــا بــه کاغــذ در تنــاژ بــاال‬ ‫بــه بنــگاه هــای رســانه ای دولتــی و خصولتــی نیســت‪،‬‬ ‫تنظیــم بــازار و فراوانــی واردات و حــذف رانــت در ایــن‬ ‫حــوزه امنیــت اشــتغال مدیــر و خبرنــگار را تامیــن‬ ‫می کنــد؛ ایــا مســووالن فرهنگــی دولت اگهــی فروش‬ ‫‪٣٠‬تــن کاغــذ باطلــه روزنامــه ان هــم رول ســفید چاپ‬ ‫شــده را ندیــده انــد؟‬ ‫از ایــن دســت اگهــی هــای فــروش باطلــه کار‬ ‫روزنامه هــای متوســط بــا چــاپ دو و ســه هــزار شــماره‬ ‫در روز نیســت‪ ،‬ادرس پرتغــال فــروش مشــخص‬ ‫اســت «یــک یــا چنــد رســانه تاثیــر گــذار»‪.‬‬ ‫اعــام رتبــه بنــدی و نتایــج فکاهــی ان کــه در دولــت‬ ‫قبــل توســط ذی نفعــان همین حوزه صــورت پذیرفته‪،‬‬ ‫در چهارمیــن مــاه دولت رئیســی طنز تلخ ماجراســت؛‬ ‫اینجــا یــک واژه رخ نمایــی مــی کند«تعــارض منافع»‪.‬‬ ‫خــب امــری بدیهــی اســت کــه رقیــب بزرگتــر بــه دنبال‬ ‫حــذف کوچکتــر هاســت بلکــه ســفره اش رنگیــن تــر‬ ‫شــود‪ ،‬امــا شــعار عدالــت خواهــی دولــت رئیســی چــرا‬ ‫در حــوزه فرهنــگ رنــگ باختــه اســت؟‬ ‫پاســخ بــه چنــد ســوال تمــام زوایــای مســاله را روشــن‬ ‫می ســازد‪.‬‬ ‫تصمیــم بــرای محــدود کــردن تعــداد رســانه هــا در‬ ‫دولــت رئیســی توســط چــه کســانی گرفتــه شــده‬ ‫اســت؟‬ ‫چــرا دولــت رئیســی عالقمنــد بــه حفــظ روابــط ویــژه‬ ‫بــا رســانه هــای حامــی دولــت قبــل یــا اصــاح طلــب‬ ‫دارد؟‬ ‫ایــا سیاســت تعطیلــی گســترده رســانه هــا بــا اجــرای‬ ‫شــیوه نامــه هــا و قوانیــن کهنــه و کاهــش میــزان‬ ‫حمایــت هــا‪ ،‬تامیــن کننــده شــعار بازارایــی وزیــر‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســت؟‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫مدیران خاطی معرفی خواهند شد‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه در بازیــد از نــوار ســاحلی و‬ ‫خلیــج گــرگان ضمــن اشــنا شــدن بــا مشــکالت و تنگناهــای احیــای ایــن پهنــه ابــی‪ ،‬بــه‬ ‫مــردم گلســتان وعــده داد تــا مدیــران خاطــی در رابطــه بــا احیــای خلیــج گــرگان بــه مــردم‬ ‫معرفــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی معاون اجتماعی و پیشــگیری از‬ ‫وقــوع جــرم قــوه قضائیــه‪ ،‬اصغــر جهانگیــر اظهارداشــت‪ :‬یکــی از دغدغه هایــی کــه ســالها‬ ‫اهالــی گلســتان بــا ان مواجهــه هســتند خلیــج گــرگان اســت و اگــر احیــا شــود می توانیــم‬ ‫شــاهد رونــق جدیــدی در ایــن منطقــه باشــیم‪ ،‬احیــای خلیــج گرگان اســت‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا کمــک دولــت و دســتگاه قضایــی بــه ســرعت موانــع‬ ‫احیــای ان برطــرف شــود و شــاهد رونــق جدیــدی در ایــن منطقــه کــه ظرفیــت بســیار‬ ‫خوبی برای اشــتغال دارد باشــیم و با اشــتغالزایی‪ ،‬رفاه مردم گلســتان و بلکه کشــور‬ ‫را در پــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫جهانگیــر گفــت‪ :‬امیدواریــم بــا پیگیریهــای مســتمر ظــرف زمــان مشــخصی یکــی از نتایج‬ ‫و خروجی هــای ایــن ســفر بــه بــار نشســتن ظرفیــت گردشــگری و احیــای اســتفاده از دریــا‬ ‫و خلیــج در ایــن منطقــه باشــیم‪.‬‬ ‫وی دربــاره برخــورد بــا تــرک فعــل مدیــران و مســئوالن یــاداور شــد‪ :‬یکــی از وظایــف عمده‬ ‫دســتگاه قضایــی رســیدگی بــه تــرک فعــل مدیــران و مســئوالن اســت و شــاهدیم کــه در‬ ‫ایــن دوره هــم بــا شــدت دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫جهانگیــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا بــه طــور حتــم پیگیــری می کنیــم و در یــک ظــرف زمانــی‬ ‫مشــخص بررســی را دنبال خواهیم کرد و نتایج را به ســمع و نظر مردم اســتان گلســتان‬ ‫و کشــور قــرار می دهیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار طبــق نظریــه کارشناســان ایــن در ایــن حــوزه یــک ســوم‬ ‫مســاحت ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــاری خلیــج گــرگان خشــک شــده اســت‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــو زاغمــرز در اســتان‬ ‫مازنــدران بـ ه عنــوان نخســتین مجموعــه تاالب بین المللــی جهان در فهرســت تاالب های‬ ‫کنوانســیون رامســر ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند‬ ‫زیســت محیطــی اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت‬ ‫جوامــع محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بــا کارکــرد اقتصــادی و اکولوژیکــی در تکثیــر ابزیــان‪ ،‬ماهیــان اســتخوانی‬ ‫و غضروفــی‪ ،‬جــذب پرنــدگان مهاجــر و حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر دارای اهمیــت‬ ‫بــوده و در معیشــت جوامــع محلــی نیــز اثرگــذاری مســتقیم و نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز‬ ‫هســت و تــداوم زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال‬ ‫ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه ابــی از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی دریــای خــزر و حــوزه‬ ‫شهرســتان هــای بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتر طــول و حداکثر ‪۱۲‬‬ ‫کیلومتــر عــرض برخــوردار بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫جهانگیــر دربــاره مهمتریــن برنامه هــای ایــن معاونــت بــرای پیشــگیری از وقــوع‬ ‫جــرم گفــت‪ :‬پیشــگیری از وقــوع جــرم یــک موضــوع فراقــوه ای اســت و بایــد همــه‬ ‫دســتگاه ها بــا کمــک هــم تــاش کننــد کــه موضــوع پیشــگیری از جــرم و کاهــش‬ ‫اســیب ها در کشــور اتفــاق بیفتــد و لــذا بــه دلیــل اینکــه اکنــون در بیــن س ـه قوا‬ ‫یــک هم افزایــی بســیار خوبــی وجــود دارد باعــث شــده اســت کــه پتانســیل الزم‬ ‫بــرای ایــن ظرفیــت ایجــاد شــود و امیدواریــم کــه بــا اســتفاده از ظرفیــت ســه‬ ‫دســتگاه‪ ،‬اســیب های کشــور کــه عمدتــا بــه مســائل اقتصــادی برمی گــردد را‬ ‫کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مســاله بیــکاری در کشــور عنــوان کــرد‪ :‬ما اگر موضــوع بیکاری و‬ ‫اشــتغال را حل وفصــل کنیــم بســیاری از مشــکالت کشــور برطــرف می شــود‪ .‬اگــر‬ ‫بتوانیــم بــا رفــع موانــع تولیــد‪ ،‬احیــای کارخانه هــا و بازگشــت انهــا بــه چرخه تولید‬ ‫را شــاهد باشــیم‪ ،‬می توانیــم مشــکالت در عرصه هــای دیگــر را نیــز کاهــش‬ ‫دهیــم و مهمتریــن کار مــا ایــن اســت کــه هرجایــی کــه موانعــی بــر ســر راه‬ ‫تولیــد می بینیــم شناســایی و برطــرف کنیــم و در نهایــت شــاهد کاهــش جرائــم‬ ‫در کشــور باشــیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 27‬اذر‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 27‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 56,530,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,039,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 127,830,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 131,940,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪443‬‬ ‫اتش سوزی پارک جنگلی‬ ‫النگدره مهار شد‬ ‫اتــش ســوزی کمــپ شــماره یــک پــارک جنگلــی‬ ‫النگــدره بــا اقــدام بــه موقــع نیروهــای فضــای ســبز‬ ‫شــهرداری گــرگان کــه در محــل مســتقر بودنــد‪،‬‬ ‫مهــار و خامــوش شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی روابــط عمومــی‬ ‫شــهرداری گــرگان‪ ،‬موســی الرضــا صفــری رییــس‬ ‫ســازمان اتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری‬ ‫گــرگان در مــورد ایــن حادثــه اظهــار داشــت‪ :‬حــدود‬ ‫ســاعت ‪ ۸‬و ‪ 30‬دقیقــه جمعــه شــب اتــش ســوزی‬ ‫در پــارک جنگلــی النگــدره رخ داد و بــرگ هــای‬ ‫خشــک ریختــه درختــان جنگلــی دچــار حریــق شــد‪.‬‬ ‫صفــری افــزود‪ :‬حریــق قبــل از برقــراری تمــاس بــا‬ ‫اتــش نشــانی بــا حضــور ‪ 3‬نفــر از نگهبانــان پــارک‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬نگهبانــان پــارک کــه از پرســنل‬ ‫شــهرداری گــرگان هســتند در دوره هــای اموزشــی‬ ‫اطفــاء حریــق کــه توســط ســازمان اتــش نشــانی‬ ‫گــرگان برگــزار گردیــده شــرکت نمــوده و بــا نحــوه‬ ‫اطفــا حریــق در ایــن گونــه مــوارد اشــنا بــوده انــد‪.‬‬ ‫در همین رابطه سرپرســت ســازمان ســیما‪ ،‬منظر‬ ‫و فضــای ســبز شــهرداری نیــز گفــت‪ :‬ایــن اتــش‬ ‫ســوزی در محــل کمــپ شــماره یــک پــارک النگــدره‬ ‫بــه وقــوع پیوســت و نیروهــای فضای ســبز از وقوع‬ ‫اتــش مطلــع گردیــده و ســریعا نســبت بــه رفــع و‬ ‫مهــار اتــش ســوزی اقــدام نمودنــد‪.‬‬ ‫مهســتی قــدس ولــی در خصــوص وســعت حریق‬ ‫النگــدره اینگونــه اشــاره کــرد‪ :‬بــر اســاس براوردهای‬ ‫اولیــه حــدود ‪ ۲‬هــزار متــر مربــع طعمه حریق شــده‬ ‫کــه بــا تــاش نیروهــای فضــای ســبز ایــن حریــق‬ ‫حــدود ســاعت ‪ ۱۰‬شــب کنتــرل و خامــوش گردیــد‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اسفالت پروژه‬ ‫تعریض محور بندر ترکمن ‪-‬‬ ‫اق قال‬ ‫‪  ‬مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان از اغــاز فــاز‬ ‫دوم عملیــات اســفالت بانــد جنوبــی پــروژه تعریــض محــور‬ ‫بنــدر ترکمــن ‪ -‬اق قــا خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل‬ ‫راه و شهرســازی اســتان گلســتان ‪ ،‬مهنــدس محبوبــی‬ ‫گفــت‪ :‬عملیــات فــاز دوم اســفالت گــرم پــروژه تعریــض‬ ‫بانــد جنوبــی محــور بنــدر ترکمــن ‪ -‬اق قــا‪  ‬در دو قطعــه در‬ ‫محــدوده کیلومتــر ‪ 2+00‬الی‪ 2+250‬و کیلومتر ‪ 3+400‬الی‬ ‫‪ 5+100‬بــه طــول تقریبــی ‪ 2‬کیلومتــر بعــد از اجــرای عملیــات‬ ‫زیرســازی و تکمیــل ابنیــه فنــی اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ‪27‬میلیــارد تومــان اعتبــار مصــوب پــروژه‬ ‫بهســازی محــور کردکوی‪-‬بندرترکمــن ‪-‬اق قــا و گمیشــان‬ ‫در ســال جــاری ‪ ،‬تــا کنــون حــدود ‪ 11‬میلیــارد تومــان ان‬ ‫تخصیــص یافتــه اســت و عملیــات اجرایــی ایــن طــرح بــا‬ ‫جدیــت در حــال انجــام مــی باشــد‪.‬‬ ‫محبوبــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ایــن پــروژه ‪ ،‬بخشــی از پروژه‬ ‫زیرســازی و احــداث بزرگــراه کردکــوی _ بنــدر ترکمــن _ا‬ ‫ق قــا‪  ‬بــوده کــه تعریــض و بهســازی بانــد غربــی محــور‬ ‫کردکــوی _ بنــدر ترکمــن در ســال گذشــته تکمیــل و بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید و تعریــض بانــد جنوبــی محــور بنــدر ترکمــن‬ ‫_ ا ق قــا بــه طــول ‪ 17‬کیلومتــر از مجموعــه ‪ 34‬کیلومتــر از‬ ‫ســمت شهرســتان بندرترکمن در دســتور کار این اداره کل‬ ‫در ســال جــاری مــی باشــد‪.‬‬ ‫اهمیت زهکشی‬ ‫در کشــاورزی هــدف از زهکشــی‪ ،‬فراهــم کــردن محیطــی‬ ‫مناســب بــرای رشــد ریشــه گیــاه از لحــاظ تهویــه و شــوری‬ ‫اســت ولــی در تعریفــی جامع تــر‪ ،‬زهکشــی بــه معنــی خــارج‬ ‫شــدن طبیعــی یــا مصنوعــی اب مــازاد از یــک منطقــه اســت‪،‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان حــوزه اب و خــاک گلســتان‪ ،‬بخــش‬ ‫وســیعی از زمین هــای شــمال ایــن اســتان بــه دلیــل اقلیــم‬ ‫نیمــه خشــک‪ ،‬نــوع بافــت خــاک و شــوری و بخشــی از اراضــی‬ ‫منطقــه جنوبــی ان نیــز بــه دلیــل ماندابــی‪ ،‬امــکان کشــت‬ ‫قابــل قبولــی نــدارد کــه بــا اجــرای طــرح زهکشــی قابلیــت‬ ‫بهبــود کاشــت خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫اراضی گلستان چشم‬ ‫انتظار توجه ویژه‬ ‫زهکشــی ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار از اراضــی شــور و کم بــازده شــمال گلســتان‪،‬‬ ‫طــرح نیمــه کاره و مرتبــط بــا افزایــش تولیــد و بهبــود کیفیــت محصوالت‬ ‫کشــاورزی اســت کــه تکمیــل ان بــا تخصیــص کامــل و بــه موقــع اعتبــار‪،‬‬ ‫عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال و درامــد بــرای اهالــی ایــن اســتان بــه امنیــت‬ ‫پایــدار غذایــی کشــور کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬گلســتان افــزون بــر ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی زراعــی دارد کــه همــه ســاله از ان هــا بــرای تولــد انــواع محصــول‬ ‫کشــاورزی اســتفاده مــی شــود امــا در کنــار ان ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار دیگــر از‬ ‫اراضــی اســتان بــه خصــوص در مناطــق شــمالی‪ ،‬شــوره زار و کم بــازده‬ ‫اســت کــه بــه اعتقــاد کارشناســان تکمیــل طــرح زهکشــی موجــب بهبــود‬ ‫کمیــت و کیفیــت تولیــد در ان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طــرح ملــی زهکشــی ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار اراضــی کــم بــازده و شــوره زار‬ ‫نواحــی شــمالی گلســتان در ســفر ســال ‪ ۹۳‬هیــات دولــت بــه اســتان بــا‬ ‫هــدف بهره بــرداری بیشــتر از ایــن اراضــی‪ ،‬افزایــش تولیــد و درامــد بــرای‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬هدایت اب باران به اب بندان های کشــاورزی و نیز هدایت‬ ‫اب هــای ســطحی ســیالبی بــه تاالب هــا‪ ،‬خــروج اب از اراضــی جنوبــی و‬ ‫بازچرخانی ان برای اســتفاده در کشــت محصوالت کشــاورزی‪ ،‬کاهش‬ ‫شــوری خــاک و جلوگیــری از مانــداب شــدن اب تصویــب شــد و پــس از‬ ‫انجــام مطالعــات‪ ،‬تامیــن اعتبــار و برگــزاری مناقصــه‪ ،‬جهادکشــاورزی و‬ ‫شــرکت اب منطقـه ای بــه ترتیــب مســوولیت زهکشــی ‪ ۱۶۰‬هــزار و ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار هکتــار را برعهــده گرفتنــد و از ابتــدای ســال ‪ ۹۶‬عملیــات اجرایــی را‬ ‫اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫مطابــق اخریــن اخبــار و گــزارش ‪ ۲‬دســتگاه متولــی زهکشــی اراضی کم‬ ‫بــازده نواحــی شــمالی گلســتان تاکنــون ‪ ۱۰۸‬هــزار هکتــار (معــادل ‪۶۷‬‬ ‫درصــد) توســط جهادکشــاورزی بــا اعتبــار ‪ ۶‬هــزار میلیــارد ریــال و حــدود‬ ‫‪ ۲۲‬هــزار هکتــار (معــادل ‪ ۱۸‬درصــد) توســط شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســتان بــا هزینــه هــزار و ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال بــه پایــان رســیده ضمــن‬ ‫اینکه در زمان حاضر زهکشــی ‪ ۲۴‬هزار هکتار از ســوی جهادکشــاورزی‬ ‫و افــزون بــر ‪ ۱۳‬هــزار هکتــار توســط اب منطق ـه ای در دســت اجراســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن ایــن دســتگاه ها‪ ،‬جهادکشــاورزی بــرای تکمیــل‬ ‫تعهــدات خــود در مســیر اجــرای طــرح زهکشــی بــه ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال و اب منطق ـه ای بــه ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫سیدمحســن کیاالحســینی مدیر اب و خاک جهادکشــاورزی گلســتان‪،‬‬ ‫یکــی از دالیــل پیشــرفت زهکشــی اراضــی کــم بــازده و شــوره زار اســتان‬ ‫را فعالیــت قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء ســپاه پاســداران بــرای انجام‬ ‫‪ ۸۰‬هــزار هکتــار زهکشــی اعــام کــرد و گفــت کــه ایــن نهــاد تاکنــون ‪۳۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از تعهــد خویــش را انجــام داده و ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار دیگــر در‬ ‫دســت اقــدام دارد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام کارشناســان‪ ،‬ایــن پــروژه زیربنایــی بــرای تکمیل و اســتفاده‬ ‫اهالــی مرزنشــین و مناطــق شــمالی گلســتان راه طوالنــی و اعتبــاری‬ ‫افــزون بــر ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد ریــال نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اهمیت زهکشی‬ ‫در کشــاورزی هــدف از زهکشــی‪ ،‬فراهــم کــردن محیطــی مناســب‬ ‫بــرای رشــد ریشــه گیــاه از لحــاظ تهویــه و شــوری اســت ولــی در تعریفــی‬ ‫جامع تــر‪ ،‬زهکشــی بــه معنــی خــارج شــدن طبیعــی یــا مصنوعــی اب‬ ‫مــازاد از یــک منطقــه اســت‪ ،‬بــه گفتــه کارشناســان حــوزه اب و خــاک‬ ‫گلســتان‪ ،‬بخــش وســیعی از زمین هــای شــمال ایــن اســتان بــه دلیــل‬ ‫اقلیــم نیمــه خشــک‪ ،‬نــوع بافــت خــاک و شــوری و بخشــی از اراضــی‬ ‫منطقــه جنوبــی ان نیــز بــه دلیــل ماندابــی‪ ،‬امــکان کشــت قابــل قبولــی‬ ‫نــدارد کــه بــا اجــرای طــرح زهکشــی قابلیــت بهبــود کاشــت خواهــد‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫باتوجــه بــه اینکــه اقتصــاد گلســتان برپایــه کشــاورزی اســتوار اســت و‬ ‫ایــن اســتان ســاالنه افــزون بــر پنــج میلیــون تــن انــواع محصــول زراعی و‬ ‫باغــی را تولیــد می کنــد و در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی نیــز مقــام اول‬ ‫تــا پنجــم کشــور را دارد تکمیــل زهکشــی اراضــی کــم بــازده و شــوره زار‬ ‫حداقــل یــک میلیــون تــن بــه ظرفیــت تولیــدات گلســتان بــه خصــوص‬ ‫گنــدم و پنبــه اضافــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫هزینه باالی زهکشی اراضی‬ ‫اگرچــه هزینـ ه اجــرای طــرح زهکشــی باتوجــه بــه افزایــش چنــد برابــری‬ ‫هزینه هــا و دســتمزدها در ســال های اخیــر از هــر هکتــار ‪ ۵۰‬میلیــون‬ ‫ریــال در شــیوه روبــاز بــه ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال و در شــیوه زیرزمینــی از ‪۱۲۰‬‬ ‫بــه ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال در هکتــار افزایــش یافتــه امــا بــه دلیــل مزایــا و‬ ‫فوایــد فــراوان ان تکمیــل ان بازهــم بــرای گلســتان بــه صرفــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر اب و خــاک ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان در همیــن ارتبــاط‬ ‫گفــت کــه تامیــن کل هزینــه زهکشــی اراضــی برعهــده دولــت اســت‬ ‫امــا ‪ ۱۵‬درصــد ان بــه صــورت خودیــاری و غیرنقــدی (تهاتــر زمیــن بــرای‬ ‫اجــرای کانال هــا و جاده هــای دسترســی) محاســبه و از کشــاورز اخــذ‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کیاالحســینی افزود‪ :‬از مجموع ‪ ۱۶۰‬هزار هکتار ســهم جهادکشــاورزی‬ ‫بــرای زهکشــی اراضــی مناطــق شــمالی گلســتان از ســال ‪ ۹۶‬تاکنــون‬ ‫‪ ۱۰۸‬هــزار هکتــار ان انجــام شــده و ‪ ۲۴‬هــزار هکتــار دیگــر در دســت‬ ‫اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬جهادکشــاورزی بــرای زهکشــی اراضــی گلســتان تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۶‬هــزار میلیــارد ریــال هزینــه کــرده و بــرای تکمیــل باقــی مانــده‬ ‫اراضــی بــه ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی درصــورت تامیــن اعتبــار‪ ،‬طــرح زهکشــی باقــی مانــده‬ ‫اراضــی مناطــق شــمالی گلســتان از ســوی جهــاد کشــاورزی تــا ســه ســال‬ ‫اینــده بــه پایــان خواهــد رســید‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای گلســتان بــه ایرنــا‬ ‫گفــت کــه انجــام طــرح زهکشــی اراضــی شــمالی اســتان کــه ‪ ۱۲۰‬هــزار‬ ‫هکتــار ان برعهــده ایــن شــرکت اســت بــه دلیــل تخصیــص انــدک اعتبــار‬ ‫(تنهــا ‪ ۱۵‬درصــد) بــه کنــدی پیــش مـی رود‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی افــزود‪ :‬از مجمــوع تعهــد شــرکت اب منطقـه ای‬ ‫گلســتان تاکنــون ‪ ۳۵‬هــزار هکتــار ان (معــادل تقریبــی ‪ ۳۰‬درصــد) بــا‬ ‫هزینــه هــزار و ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال اغــاز شــده کــه فقــط ‪ ۲۱‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫هکتــار ان ( ‪ ۱۸‬درصــد) بــه پایــان رســیده و ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار نیــز بــا‬ ‫چهــار پیمانــکار درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬شــرکت اب منطقــه ای گلســتان ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بدهــی بــه پیمانــکاران اجــرای زهکشــی اراضــی دارد کــه عــاوه بــر ان‬ ‫بــرای تکمیــل کامــل تعهــدات در ‪ ۸۵‬هــزار هکتــار باقی مانده بــه ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر نیــاز اســت‪.‬‬ ‫حســینی در خصــوص اقدامــات انجــام شــده بــرای زهکشــی اراضــی‬ ‫تعهــد شــده شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪۷۹‬‬ ‫کیلومتــر زهکشــی اصلــی مــورد نیــاز در ایــن طــرح تاکنــون ‪ ۵۲‬کیلومتر‬ ‫ان و از مجمــوع ‪ ۱۴۶‬کیلومتــر زهکشــی فرعــی نیــز ‪ ۸۰‬کیلومتــر بــه‬ ‫پایــان رســید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای گلســتان افزود‪ :‬همچنین از مجموع‬ ‫‪ ۱۷۹‬کیلومتــر تعهــد ایــن شــرکت بــرای احــداث جــاده ســرویس های‬ ‫ش تاکنــون ‪ ۸۰‬هکتــار خاکریــزی شــده و از مجمــوع ‪ ۲۰۴‬کیلومتــر‬ ‫زهکـ ‬ ‫جــاده نیازمنــد شــن ریــزی فقــط ‪ ۱۲‬کیلومتــر ان انجــام شــد‪.‬‬ ‫گنبدکاووس بیشترین اراضی موردنیاز زهکشی را دارد‬ ‫از مجمــوع ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار اراضــی نیازمنــد زهکشــی گلســتان ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار هکتــار در شهرســتان مــرزی گنبــدکاووس واقــع شــده کــه بــه گفتــه‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی ایــن شهرســتان تاکنــون فقــط ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار ان‬ ‫زهکشــی شــد‪.‬‬ ‫حبیــب اللــه زارع افــزود‪ :‬عملیــات زهکشــی در ‪ ۲‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫پاییــن دســت ســد بوســتان گنبــدکاووس بــا اعتبــار ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫درحــال انجــام اســت ضمــن اینکــه مطالعــه اجــرای شــبکه زهکشــی‬ ‫زیرزمینــی در ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی منطقــه دیگچــه ایــن‬ ‫شهرســتان بــه پایــان رســید کــه اجــرای ان بــه ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای طــرح زهکشــی عــاوه بــر افزایــش راندمــان تولیــد‪،‬‬ ‫هدایــت اب بــاران و اب هــای ســطحی بــه اب بندان هــای کشــاورزی و‬ ‫ن و بازچرخانــی ان بــرای اســتفاده در ابیاری‬ ‫تاالب هــا‪ ،‬خــروج اب از زمیـ ‬ ‫محصــوالت کشــاورزی موجــب حفاظــت از اب و خــاک‪ ،‬خودکفایــی در‬ ‫تولیــد‪ ،‬تثبیــت اشــتغال‪ ،‬جلوگیــری از خســارت های ناشــی از ســیل و‬ ‫بارندگــی رگبــاری و نقط ـه ای‪ ،‬بهبــود معیشــت کشــاورزان و جلوگیــری‬ ‫از مهاجــرت روســتاییان مناطــق مــرزی بــه شــهرها و توقــف پدیــده‬ ‫ریزگردهــا بویــژه در مناطــق شــمالی گنبــدکاووس خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫اهتمــام بــه تکمیــل طــرح زهکشــی ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار اراضــی کــم بــازده‬ ‫و شــوره زار نواحــی شــمالی گلســتان توســط دولــت ســیزدهم بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان عــاوه بــر بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــاورزان موجــب‬ ‫جهــش تولیــد در محصــوالت راهبــردی از جملــه گنــدم‪ ،‬جــو و پنبــه در‬ ‫ایــن اســتان شــمالی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــدون تردیــد موفقیــت در اجــرای طــرح زهکشــی زمین هــای نواحــی‬ ‫شــمالی گلســتان کــه بــه ســبب نــوع بافــت خــاک و شــوری ان از امــکان‬ ‫کشــت اقتصــادی برخــوردار نیســتند‪ ،‬ســبب خواهــد شــد تــا رونــق‬ ‫اقتصــادی و معیشــتی بــه زندگــی یــک ســوم جمعیــت ایــن اســتان‬ ‫بازگردد‪/.‬ایرنــا‬ ‫بادیان ختایی؛ خواص درمانی و چند دستور اشپزی با این گیاه خوش رایحه‬ ‫بادیان ختایی (‪ )Star anise‬یا بادیان ستاره ای نوعی گیاه با ظاهری زیباست که‬ ‫گاهی به جای گیاه زینتی استفاده می شود‪ .‬البته به جز ظاهر جذاب میوه‪ ،‬دانه و‬ ‫روغنش هم استفاده دارویی دارند و حتی به عنوان ادویه در غذاهای هندی و اسیایی‬ ‫به کار می رود‪ .‬اگر دوست دارید بیشتر با فواید و خواص درمانی این گیاه اشنا شوید‪،‬‬ ‫تا انتهای مقاله با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫گیاه بادیان ختایی چیست؟‬ ‫بادیان ختایی از درختی متوسط از خانواده مگنولیا می روید که بومی چین‬ ‫و ویتنام است‪ .‬میوه سبز ان را قبل از رسیدن می چینند و ان قدر خشکش‬ ‫می کنند که دانه اش سفت و قهوه ای شود‪ .‬این گیاه ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬پره دارد که هرکدام‬ ‫حاوی یک دانه هستند‪ .‬گاهی بادیان ستاره ای به دلیل شباهت طعم و اسم با‬ ‫گیاه رازیانه (‪ )anise‬اشتباه گرفته می شود‪ ،‬اما این دو گیاه کامال متفاوت اند‪.‬‬ ‫رایحه تند این گیاه مانند شیرین بیان است‪ .‬در چین با رازیانه‪ ،‬دارچین‪ ،‬فلفل‬ ‫و میخک ترکیب می شود و در تهیه ادویه گرام ماساالی هندی به کار می رود‪.‬‬ ‫این گیاه در دستورپخت های مختلف هم استفاده می شود‪ ،‬از جمله‪:‬‬ ‫ابگوشت؛سوپ؛دمنوش های گیاهی؛کیک؛مربا؛ترشی‪.‬‬ ‫البته قبل از سرو غذا‪ ،‬باید بادیان ختایی را از ان خارج کنید‪.‬‬ ‫طعم گرم و شیرین بادیان ستاره ای مثل طعم میخک یا دارچین است و‬ ‫می توان از ان به جای طعم دهنده در قهوه و نوشیدنی های پاییزی استفاده کرد‪.‬‬ ‫بعضی کارخانه ها هم از رایحه بادیان ستاره ای استفاده می کنند‪ ،‬مثال در‪:‬‬ ‫صابون؛لوازم بهداشتی؛عطر؛خمیر دندان؛‬ ‫از بین بردن بوی نامطلوب بعضی محصوالت گیاهی‪.‬‬ ‫فواید بادیان ختایی چیست؟‬ ‫دانه بادیان ختایی حاوی موادی ضدباکتری‪ ،‬ضدمخمری و ضدقارچی است‪.‬‬ ‫این گیاه همچنین منبع خوب شیکیمیک اسید است و بعضی افراد سعی‬ ‫می کنند برای درمان انفوالنزا از ان استفاده کنند‪ .‬با این حال تحقیقات علمی‬ ‫اثبات نکرده است که این گیاه خواص ضدویروسی دارد‪ .‬مهم ترین ترکیبات‬ ‫موجود در این گیاه عبارت اند از‪:‬‬ ‫انتول؛‬ ‫لیمونن؛‬ ‫لینالول؛‬ ‫کوئرستین؛‬ ‫گالیک اسید؛‬ ‫شیکیمیک اسید‪.‬‬ ‫شواهد بیشتری برای اثبات خواص بادیان ستاره ای در درمان بعضی بیماری ها‬ ‫الزم است‪ ،‬با این حال از این گیاه در چنین مواردی استفاده می شود‪:‬‬ ‫نفخ؛سرفه؛انفوالنزا؛برونشیت؛زخم معده؛کاهش اشتها؛تسهیل زایمان؛‬ ‫اصالح قاعدگی؛کولیک نوزادان؛افزایش شیر مادر؛اختالالت قاعدگی؛افزایش‬ ‫میل جنسی؛عفونت مجرای ادراری؛گرفتگی مجاری تنفسی‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫ورزش گلســتان کــه از قدیــم ایــام حرف هــا بــرای گفتــن در عرصــه ملــی و جهانــی داشــت امــا بــه دلیــل نبــود‬ ‫زیرســاخت های کافــی و حامــی مالــی هنــوز بــه جایــگاه واقعــی خــود نرســیده اســت از نــگاه ورزشــکاران و‬ ‫کارشناســان ایــن حــوزه نیازمنــد نــگاه ویــژه مســووالن کشــوری و اســتانی دارد‪.‬‬ ‫گلســتان از گذشــته در برخــی رشــته ها دارای ورزشــکاران متعــدد و مــدال اور بــود و ســوارکاری‪ ،‬والیبــال‪،‬‬ ‫کشــتی‪ ،‬دو و میدانــی و کبــدی از جملــه رشــته هایی اســت کــه ایــن اســتان در ان حرف هــای زیــادی بــرای‬ ‫گفتــن داشــته و مدال هــای فراوانــی در ان کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫کمبود زیرساختها‬ ‫و نبود حامی مالی‬ ‫برای ورزشکاران‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اذر ‪1400‬‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫گرانی هزینه تولید‬ ‫متاســفانه در ســال های اخیــر هزینه هــای تولیــد در بخــش‬ ‫کشــاورزی از جملــه خریــد بــذر‪ ،‬ســم‪ ،‬کــود‪ ،‬امکانــات بســته‬ ‫بنــدی شــامل کیســه و جعبــه هــای جمــع اوری محصــول‬ ‫چندیــن برابــر افزایــش یافتــه اســت کــه بهــره بــرداران بــه‬ ‫ناچــار از محصــوالت بــا قیمــت پاییــن تــر اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫نبایــد بــا ســهل انــگاری باعــث پاییــن امــدن کیفیــت‬ ‫ایــن محصــول بشــویم بلکــه باید تالش کنیم هرســاله‬ ‫بــه کیفیــت ان بیفزاییــم‪.‬‬ ‫نخ های پالستیکی‬ ‫یا محلوج های پنبه‬ ‫پالســتیک نــه تنهــا بــای جــان محیــط زیســت شــده بلکــه طــای‬ ‫ســفید خراســان شــمالی را نیــز بــا چالــش مواجــه کــرده اســت بطوریکه‬ ‫جم ـع اوری وش پنبــه بــا کیس ـه های پالســتیکی موجــب نفــوذ الیــاف‬ ‫بــه نــخ پنبــه شــده و ورشکســتگی کارخانجــات پنبــه پاکنــی و صنعــت‬ ‫نســاجی را در پــی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬انباشــت وش پنبــه در کیس ـه های‬ ‫پالســتیکی به هنگام برداشــت و جمع اوری ان و بســتن کیســه ها‬ ‫با نخ های از همین جنس ســبب شــده اســت تا الیاف پالســتیکی‬ ‫بــه همــراه پنبــه وارد کارخانــه هــا و در نهایــت وارد محلوج هــا شــده‬ ‫و کیفیــت محصــول تولیــدی کارخانه هــای پنبــه پاک کنی و نســاجی‬ ‫را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫تورمی که در این ســال ها گریبانگیر جامعه شــده قیمت کیسـه های‬ ‫کتانــی‪ ،‬پنبــه ای‪ ،‬نخــی و بــه نوعــی طبیعــی را افزایــش داده و همیــن‬ ‫امــر موجــب شــده اســت تــا کشــاورزان از کیســه هــای پالســتیکی کــه‬ ‫ارزانتــر و در دســترس تر اســت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه وجــود پالســتیک در بیــن الیــاف پنبــه‬ ‫موجــب مــی شــود تــا کــم کــم کارخانجــات نیــز رغبــت کمتــری بــه‬ ‫خریــد پنبــه داخلــی نشــان دهنــد بــه طــوری کــه هــم اینــک نیــز‬ ‫بیشــتر انــان ترجیــح مــی دهنــد کــه پنبــه وارداتــی بــه ویــژه پنبــه‬ ‫قزاقســتان را کــه بــا کیســه هــای کتانــی تحویــل داده میشــود‬ ‫خریــداری کننــد ایــن در حالــی اســت کــه کیفیــت پنبــه ایــن اســتان‬ ‫از نظــر رنــگ و طــول الیــاف بســیار مرغــوب و مناســب اســت‪.‬‬ ‫صاحبــان کارخانــه هــای پنبــه پــاک کنــی خراســان شــمالی نیــز از اینکه‬ ‫اســتفاده از کیسـه های پالســتیکی ســبب کاهــش کیفیــت محلوج هــا‬ ‫شــده اســت از کشــاورزان گالیــه دارنــد و می گوینــد‪ :‬محلــوج هــای‬ ‫تولیــدی شــان بــه علــت ناخالصی هــا و وجــود الیــاف پالســتیکی مــورد‬ ‫پســند کارخانــه هــای ریســندگی نخواهنــد بــود و ایــن کارخانه هــا بــه‬ ‫خریــد محلوج هــای وارداتــی راغــب ترنــد‪.‬‬ ‫کیســه های پالســتیکی و اســتفاده از نخ هــای پالســتیکی بــرای‬ ‫دوختــن کیســه ها چالشــی اســت کــه در ســال های اخیــر بــه جــان‬ ‫صنعــت پنبــه افتــاده اســت و ایــن صنعــت را رو بــه نابــودی مــی بــرد‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت هــر کیلوگــرم وش پنبــه در ســال جاری‬ ‫بیــن ‪ ۲۷‬تــا ‪ ۲۹‬هــزار تومــان اســت امــا بهــره بــرداران توجهی به کیفیت‬ ‫اینــده محصــول خــود ندارنــد و بــا اســتفاده محصوالت پالســتیکی مانع‬ ‫رشــد و توســعه فعالیــت کارخانجــات ریســندگی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫هــم اینــک قیمــت هــر کیســه پالســتیکی در ســطح بــازار بیــن ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار تومــان و گونــی کتانــی بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬هــزار تومــان اســت کــه‬ ‫بعضــا کیســه هــای کتانــی در ســطح فروشــگاه هــا وجــود نیــز نــدارد‬ ‫و برخــی از کشــاورزان گونــی هــای کیلویــی را خریــداری و دور دوزی‬ ‫خواهنــد کــرد کــه ایــن امــر نیــز خــود هزینــه بــر اســت‪.‬‬ ‫افول صنایع نساجی‬ ‫یکــی از کارشناســان حــوزه نســاجی بــا بیــان اینکــه کشــاورزان‬ ‫توجهــی بــه محصــول نهایــی حاصــل دســترنج خــود نــدارد گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه بهــره بــرداران در ســال هــای اخیــر بــا اســتفاده از‬ ‫کیس ـه های پالســتکی ایــن صعنــت را رو بــه نابــودی بــرده انــد امــا‬ ‫بــاز هــم ایــن رونــد ادامــه دارد ایــن در حالــی اســت کــه زیــر بنــای‬ ‫صنعــت نســاجی پنبــه تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫وحیــد رحیمــی افــزود‪ :‬کارخانجــات ریســندگی کــه مســوول اســتفاده‬ ‫نهایــی از وش پنبــه هســتند بــه کیفیــت محصــول بســیار اهمیــت مــی‬ ‫دهنــد چــرا کــه بایــد محصــوالت پنبــه ای بــا کیفیــت تولید تــا بتوانند در‬ ‫بــازار رقابــت کننــد‪ ،‬در ســال های اخیــر صنعــت پارچــه از تنــوع زیــادی‬ ‫برخــوردار بــوده اســت و صنعتگــران در ایــن حــوزه بایــد توجــه ویــژه ای‬ ‫بــه کیفیــت محصــول داشــته باشــند تــا بتواننــد بــا کارخانجــات ســایر‬ ‫کشــور ها نیــز رقابــت کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال هــای اخیــر پنبــه از کشــورهای مختلف‬ ‫وارد کارخانجــات پنبــه و کارخانجــات ریســندگی شــده در حالــی‬ ‫اســت کــه ظرفیــت و پتانســیل تولیــد وش پنبــه در کشــور و بــه‬ ‫خصــوص ایــن اســتان وجــود دارد امــا تنهــا ســهل انگاری ســاده از‬ ‫ســوی کشــاورزان در اســتفاده از کیسـه های پالســتیکی اینــده ایــن‬ ‫صنعــت را دچــار چالــش کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه کشــت قــراردادی اشــاره ای کــرد و افــزود‪ :‬در ‪ ۲‬ســال اخیــر‬ ‫کشــت قــرار دادی بــرای پنبــه در ایــن اســتان اجرایــی شــده اســت کــه‬ ‫در ایــن نــوع کشــت صنایــع بــا بهره بــرداران ارتبــاط نزدیکــی دارنــد؛ در‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪443‬‬ ‫‪ -۱‬لطفــا در مــورد ترموســتات و درجــه بنــدی اش توضیــح‬ ‫دهیــد و از کجــا بایــد فهمیــد کــه خــراب شــده و اگــر خــراب‬ ‫بشــود چــه ضــرری بــرای ماشــین بــه وجــود مــی اورد؟!‬ ‫ایــن طــرح کارشناســان صنایــع در مراحــل کاشــت و داشــت کشــاورزان‬ ‫را حمایــت می کننــد از انــان می خواهیــم کــه در ایــن رابطــه نیــز‬ ‫اطــاع رســانی داشــته باشــند و همچنیــن بــرای فرهنــگ ســازی بایــد‬ ‫کیســه های مناســب در اختیارشــان بگذارننــد‪.‬‬ ‫رحیمــی اظهــار داشــت‪ :‬کیس ـه های پالســتکی کــه بــا وش پنبــه‬ ‫وارد کارخانه هــا می شــود باعــث پاییــن امــدن کیفیــت خواهــد شــد‬ ‫کارخانه هــا در زمــان اغــاز قــرارداد بایــد ایــن قشــر را بــرای اســتفاده‬ ‫از کیس ـه های کتانــی و طبیعــی توجیــه کننــد تــا محصــول نهایــی‬ ‫صنایــع بــا ناخالصــی همــراه نشــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬الیــاف پالســتیکی در درون محلــوج هــا وارد‬ ‫چرخــه ریســندگی مــی شــود ســبب کاهــش کیفــت پارچه هــای‬ ‫تولیــدی می شــود زیــرا پالســتیک پــس از رنــگ امیــزی بــا شســت‬ ‫و شــو رنــگ را پــس مــی دهــد و همچنیــن باعــث شکســته شــدن‬ ‫ســوزن هــا نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کیفیــت پنبه هــای وارداتــی دارای خلــوص‬ ‫بیشــتری اســت امــا پنبه هــای تولیــدی اســتان بــه علــت رعایــت‬ ‫نشــدن برخــی مــوارد توســط کشــاورزان‪ ،‬ناخالصی هایــی دارد کــه‬ ‫ایــن ناخالصی هــا ســبب اســیب رســاندن بــه تجهیــزات حســاس‬ ‫کارخانه هــای ریســندگی می شــود بــه همیــن ســبب کارخانه هــای‬ ‫ریســندگی ترجیــح می دهنــد پنبه هــای وارداتــی را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫گرانی هزینه تولید‬ ‫مشــاور اتــاق صنعــت‪ ،‬معــدن و بازرگانــی بجنــورد در حــوزه کشــاورزی‬ ‫و عضــو انجمــن خبــرگان کشــاورزی خراســان شــمالی بــه هزینه هــای‬ ‫بــاالی تولیــد اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬متاســفانه در ســال های اخیــر‬ ‫هزینه هــای تولیــد در بخــش کشــاورزی از جملــه خریــد بــذر‪ ،‬ســم‪،‬‬ ‫کــود‪ ،‬امکانــات بســته بنــدی شــامل کیســه و جعبــه هــای جمــع اوری‬ ‫محصــول چندیــن برابــر افزایــش یافتــه اســت که بهــره بــرداران به ناچار‬ ‫از محصــوالت بــا قیمــت پاییــن تــر اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫کاووس شــادلو افــزود‪ :‬هــم اینــک پنبــه کاران اســتان نیــز بــه دلیــل‬ ‫قیمــت بــاالی کیســه هــای طبیعــی پنبــه ایٰ و کتانــی و کمبــود و در‬ ‫ن ان از کیســه هــای پالســتیکی اســتفاده خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫دســترس نبــود ‬ ‫وی بــر حمایــت از قشــر کشــاورز تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫هــم اینــک کشــاورزی از حالــت اقتصــادی و حتــی معیشــتی خــارج‬ ‫شــده اســت و ایــن قشــر تولیــد کننــده بــا ســختی زندگــی را مــی‬ ‫گذراننــد کــه بایــد توســط دســتگاه هــای مربــوط‪ ،‬شــرکت ها‪،‬‬ ‫بانک هــا و کارخانجــات مــورد حمایــت قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫شــادلو اظهــار داشــت‪ :‬بعضــا برخــی از شــرکت هــا کــه در زمــان‬ ‫کاشــت و برداشــت کشــاورزان را در تامیــن انــواع ســم‪ ،‬بــذر‪ ،‬کــود‬ ‫و یــا تجهیــزات دیگــری مــورد حمایــت قــرار مــی دهنــد در پایــان از‬ ‫انــان حتــی ســود بانکــی باالیــی را دریافــت خواهنــد کــرد کــه ایــن‬ ‫امــر چالشــی بــرای بخــش تولیــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هزینــه تولیــد حتــی از فــروش پیشــی گرفتــه اســت‬ ‫افــزود‪ :‬قشــر تولیــد کننــده بــه ناچــار بــه ســمت بســته بنــدی ارزان تــر‬ ‫م ـی رود کــه در نهایــت مشــکالتی بــرای ایــن حــوزه ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫شــادلو در خصوص اســتفاده از کیســه های پالســتکی در جمع اوری‬ ‫وش پنبــه نیــز گفــت‪ :‬پنبــه کاران بــه علــت قیمــت مناســب کیســه‬ ‫پالســتکی در برابــر کیســه پنبــه ای از ایــن کیســه اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در جمــع اوری وش پنبــه بایــد از کیســه های‬ ‫طبیعــی از جملــه پنبــه ای‪ ،‬نخــی و کتانــی اســتفاده شــود افــزود‪ :‬از‬ ‫نظــر بهداشــت و کیفیــت نهایــی محصــول کیســه پنبـه ای بــرای جمع‬ ‫اوری ایــن محصــول مناســب اســت و همچنیــن الودگــی شــیمیایی‬ ‫نیــز نــدارد‪.‬‬ ‫تحویل گونی پنبه ای به کشاورزان‬ ‫مســوول شــرکت تولیــد پنبــه در مانــه و ســملقان بــا بیــان اینکــه در‬ ‫راســتای فرهنــگ ســازی و ترویــج اســتفاده از کیســه هــای طبیعــی‬ ‫گفــت‪ :‬کشــاورزانی کــه محصــول خــود را بــه ایــن شــرکت تحویــل مــی‬ ‫دهنــد گونــی هــای پنبــه ای نیــز دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫یعقــوب اصغــر زاده افــزود‪ :‬اســتفاده از کیســه هــای پالســتیکی در‬ ‫کارخانــه هــای نســاجی باعــث مــی شــود کــه بخــش هایــی از پارچــه بــه‬ ‫خــود رنــگ نگیــرد و همچنیــن ســوزن هــای نســاجی بشــکند‪.‬‬ ‫وی کاهــش کیفیــت محصــول نهایــی را از مهــم تریــن چالــش در‬ ‫اســتفاده کیســه هــای پالســتیکی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬تعــدادی نیــرو‬ ‫در ایــن شــرکت امســال اضافــه کــرده ایــم تــا باقــی مانــده کیســه هــای‬ ‫پالســتیکی و نــخ هــا را از میــان وش پنبــه خــارج کننــد‪.‬‬ ‫کیسه پالستیکی چالش صنایع نساجی‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫ضمــن گالیــه از بهــره بــرداران در اســتفاده از کیســه هــای‬ ‫پالســتیکی در جمــع اوری محصــول پنبــه گفــت‪ :‬متاســفانه ایــن‬ ‫امــر بــه یــک عــادت بــرای کشــاورزان تبدیــل شــده اســت کــه صنایع‬ ‫نســاجی را بــا چالــش مواجــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پژمان شــهابی بهترین نوع کیســه برای جمع اوری وش پنبه را کتان‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬کیســه هــای ایــن محصــول بایــد از جنــس خــودش‬ ‫باشــد چــرا کــه بعضــا در تخلیــه بخــش هــای از کیســه و نخ هایــی کــه‬ ‫بــرای دوخــت ان اســتفاده شــده اســت باقــی مــی مانــد کــه بــه محلــوج‬ ‫مخلــوط خواهــد شــد و کیفیــت محصــول صنعــت نســاجی را کاهــش‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پنبــه از محصــوالت مهــم و راهبــردی‬ ‫خراســان شــمالی اســت کــه بــه لحــاظ طــول الیــاف و رنــگ از‬ ‫مرغوبیــت باالیــی برخــوردار اســت افــزود‪ :‬نبایــد بــا ســهل انگاری‬ ‫باعــث پاییــن امــدن کیفیــت ایــن محصــول بشــویم بلکــه بایــد‬ ‫تــاش کنیــم هرســاله بــه کیفیــت ان بیفزاییــم‪.‬‬ ‫شــهابی بــا بیــان اینکــه بیشــتر صنایــع نســاجی عالقــه منــد بــه تحویــل‬ ‫پنبــه هــای از کشــور قزاقزســتان هســتند افــزود‪ :‬جنــس کیســه هــای‬ ‫پنبــه هــای وارداتــی کتانــی اســت کــه ایــن امــر باعــث اســتقبال صنایــع‬ ‫خواهــد شــد همچنیــن تمامــی مراحــل جم ـع اوری ایــن محصــول بــه‬ ‫صــورت مکانیــزه انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال جــاری وش ســه هــزار و ‪ ۳۵۰‬هکتــار کــه شــامل‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار تــن محصــول مــی شــود از پنبه زارهــای ایــن اســتان‬ ‫توســط کارخانجــات پنبــه پــاک کنــی قــراردادی خریــداری شــد‪ ،‬قیمت‬ ‫وش پنبــه امســال بیــن ‪ ۲۷‬تــا ‪ ۲۹‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬در اجــرای کشــت قــراردادی پنبــه در اســتان‪،‬‬ ‫تامیــن کــود و نهــاده هــای مــورد نیــاز‪ ،‬امــوزش هــای ترویجــی‪ ،‬ارائــه‬ ‫خدمــات فنــی و خریــد محصــول برداشــت شــده توســط کارخانــه طــرف‬ ‫قــرارداد‪ ،‬تامیــن و بــه پنبــه کار ارایــه شــد از صنایــع مــی خواهیــم کــه‬ ‫کیســه هــای مناســب در اختیــار بهــره بــرداران قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه لحــاظ تجــاری نیــز در ســال جــاری بازرگانــی و خریــد‬ ‫و فــروش پنبــه از رونــق خوبــی برخــوردار بــوده کــه باعــث افزایــش‬ ‫بهــره روی و تولیــد ایــن محصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫بــه اقداماتــی کــه بــرای بــاال بــردن کیفیــت پنبــه اســتان انجــام‬ ‫شــده اســت اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬ارقــام اصــاح شــده زودرس ایــن‬ ‫محصــول از جملــه رقــم ســاجدی بــه بهــره بــرداران معرفــی کردیــم‬ ‫کــه عــاوه بــر مزایــای برداشــت زود هنــگام باعث بــاال بردن کیفیت‬ ‫ایــن نهایــی ایــن محصــول نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬در چنــد ســال اخیــر بــا برنامــه هــای ترویجــی‬ ‫کشــاورزان را نســبت بــه ارقــام اصــاح شــده‪ ،‬زودرس و مقــاوم بــه‬ ‫ســرما توصیــه مــی کردیــم کــه بهــره بــرداران نســبت بــه کشــت ارقــام در‬ ‫ســطح مــزارع کوچــک بــه طــور ازمایشــی اقدام مــی کردند اما‪ ،‬در ســال‬ ‫گذشــته ســطح زیــر کشــت رقــم ســاجدی گســترش یافــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬محصــول رقــم ســاجدی در پنبــه زارهــای ایــن‬ ‫اســتان از کیفیــت بســیار خوبــی برخــوردار اســت‪ ،‬بــه دلیــل اینکــه‬ ‫محصــول زودهنــگام برداشــت مــی شــود گیــاه ســبز اســت وش پنبــه‬ ‫ســفید و تمیــز اســت‪ ،‬همــراه محصــول خــار و خاشــاکی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ســال زراعــی گذشــته در ســطح ‪ ۹‬هــزار‬ ‫هکتــار از کشــتزارهای اســتان پنبــه کشــت شــده بــود گفــت‪ :‬پیــش‬ ‫بیینــی مــی شــود از ایــن ســطح ‪ ۲۷‬هــزار تــن وش پنبــه برداشــت شــود‪.‬‬ ‫شــهابی میانگیــن تولیــد محصــول وش پنبــه در هــر یــک هکتار را ســه‬ ‫تــن دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬پارســال از پنبــه زارهــای اســتان ‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫تــن وش پنبــه از ســطح هفــت هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار برداشــت شــده بــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫شهرســتان هــای مانــه و ســملقان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬بجنــورد و راز‬ ‫و جــرگالن از مناطــق پنبــه کاری اســتان اســت کــه مانــه و ســملقان‬ ‫بــا ســطح بیــش از پنــج هــزار هکتــار معــادل ‪ ۷۵‬درصــد تولیــد ایــن‬ ‫محصــول را در اســتان دارد‪.‬‬ ‫وی یکــی از علــت هــای افزایــش تولیــد در واحــد ســطح را اســتفاده از‬ ‫بــذور اصــاح شــده دانســت و افــزود‪ :‬در ســال هــای اخیــر ضریــب نفــوذ‬ ‫بــذور اصالح شــده پنبــه در ســطح اســتان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬توزیــع مناســب نهــاده بــذر و ســموم مــورد‬ ‫ینــاز‪ ،‬توســعه کشــت مکانیــزه‪ ،‬ایجــاد ســایت های اموزشــی و‬ ‫ترویجــی تغذیــه ای‪ ،‬کاربــرد هورمون هــای تنظیم کننــده رشــد در‬ ‫مــزارع اســتان‪ ،‬تشــکیل شــبکه هــای مراقــب و پیــش اگاهــی در‬ ‫خصــوص کنتــرل به موقــع بــا عوامــل خســارت زای پنبــه اســتان‪،‬‬ ‫اجــرای مــزارع مقایســه ای ‪ p.v.s‬پنبــه در مناطــق مختلــف‬ ‫جغرافیایــی اســتان‪ .‬مقایســه پنــج رقــم زودرس و متوســط رس‬ ‫داخلــی و خارجــی از جملــه اقدمــات انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیشــتر مــزارع ایــن اســتان زیــر کشــت ارقامــی‬ ‫از قبیــل خــرداد‪ ،‬ســاجدی‪ ،‬کاشــمر‪ ،‬ارمغــان‪ ،‬لیــدر‪ ،‬مــای و‬ ‫گلســتان‪ ،‬رقــم ورامیــن اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در اســتان هشــت کارخانــه پنبه پاک کنــی دایــر‬ ‫اســت‪ ،‬یــک کارخانــه در شهرســتان اســفراین و ســه کارخانــه در‬ ‫بجنــورد و چهــار کارخانــه در شهرســتان مانــه و ســملقان مشــغول‬ ‫بــه کار هســتند کــه ظرفیــت وش و اســتحصال محلــوج ایــن‬ ‫کارخانجــات از هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۱۰‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن‬ ‫میــزان ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار زراعــی و مابقــی باغــی اســت و بیــش از ‪۸۰‬‬ ‫هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫بیشــترین شــاغالن اســتان در بخــش کشــاورزی اشــتغال دارنــد‪/ .‬ایرنــا‬ ‫ هــر پیشــرانه ای‪ ،‬یــک دمــای بهینــه کارکــرد دارد کــه در‬‫ان دمــا‪ ،‬کــم تریــن مصــرف و بیــش تریــن بازدهــی و تــوان‬ ‫از موتــور حاصــل مــی شــود‪ .‬وظیفــه ترموســتات‪ ،‬نگــه‬ ‫داشــتن موتــور در ایــن دماســت و ایــن کار را از طریــق‬ ‫بــاز و بســته کــردن دریچــه میــان اب موتــور و اب رادیاتــور‬ ‫انجــام مــی دهــد‪ .‬عــده ای تصــور می کننــد کــه ترموســتات‪،‬‬ ‫یــک وســیله تزیینــی و حتــی اضافــی اســت و تصــور‬ ‫می کننــد بــا بــاز کــردن ان‪ ،‬موتــور در دمــای پــا یین تــری کار‬ ‫می کنــد و بنابرایــن راحت تــر اســت! در حالــی کــه کارکــرد‬ ‫موتــور در دمــای پایین تــر از دمــای بهین ـه ای کــه بــرای ان‬ ‫تعریــف شــده‪ ،‬باعــث افزایــش مصــرف و االیندگــی ان‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن انتخــاب نــوع ترموســتات بســتگی مســتقیم‬ ‫بــه اســتانداردی دارد کــه ســازنده خــودرو بــرای موتــور ان‬ ‫تعییــن کــرده اســت و بــرای فهمیــدن ان بایــد بــه دفترچــه‬ ‫راهنمــا یــا تعمیــرگاه مجــاز ان خــودرو مراجعــه کــرد‪.‬‬ ‫ اگــر ترموســتات خــراب شــود‪ ،‬دو حالــت دارد‪ :‬یــا مســیر‬‫اب را بــاز نمی کنــد کــه در ایــن صــورت امپــر اب بســیار‬ ‫بــاال خواهــد رفــت‪ ،‬یــا ایــن کــه مســیر را نمی بنــدد و در‬ ‫ایــن صــورت دمــای اب پــا ییــن می مانــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ایــا ماشــین هــای انژکتــور امکانــش هســت در فصــول‬ ‫ســرد زمســتان روشــن نشــود؟ قاعدتــا سیســتم انژکتــور‬ ‫بایــد بــا تــک اســتارت روشــن شــود امــا اگــر نشــد عیوبــی‬ ‫دارد یــا نقــص فنــی و ایــا ربطــی بــه انژکتــور نــدارد؟!‬ ‫ اصــوال اســتارت خــوردن خودروهــای انژکتــوری نســبت‬‫بــه خودروهــای قدیمــی کــه کاربراتــوری بودنــد‪ ،‬بســیار‬ ‫راحت تــر اســت‪ ،‬چــون در ایــن خودروهــا‪ ،‬ســامانه‬ ‫مدیریــت الکترونیکــی موتــور‪ ،‬میــزان مخلــوط ســوخت‬ ‫و هــوا را بــر اســاس اطالعــات دریافتــی از حســگرهای‬ ‫مختلــف از جملــه دمــا و تراکــم هــوا انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر خــودروی انژکتــوری دیــر روشــن شــود‪،‬‬ ‫غیرطبیعــی اســت و بایــد بــه تعمیــرکار مجــرب مراجعــه کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پــژو ‪ 405‬در چــه ســالی در فرانســه طراحــی و بــه تولید‬ ‫رسید؟!‬ ‫ شــرکت پــژو در ژوئیــه ســال ‪ 1987‬مــدل ‪ 405‬را بــرای‬‫اولیــن بــار بــه بــازار عرضــه کرد‪.‬ایــن خــودرو یــک ســال‬ ‫بعــد عنــوان بهتریــن خــودرو اروپــا را بــه دســت اورد کــه بــر‬ ‫اســاس تعــداد ارای مصــرف کننــدگان بــود و ایــن تعــداد‬ ‫رای‪ ،‬در تاریــخ ایــن نظرســنجی بی ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در پیــچ بــا ســرعت زیــاد پیچیــدن بیــش تریــن اســیب‬ ‫بــه کجــای خــودرو وارد مــی شــود و ایــا ترمــز گرفتــن ســر‬ ‫پیــچ اســیب بیشــتری وارد مــی کنــد؟!‬ ‫ اصــوال هــر گونــه حرکــت ناگهانــی بــه هــر شــیء‪،‬‬‫احتمــال اســیب بــه ان را بــاال مــی بــرد کــه خــودرو نیــز‬ ‫از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت‪ .‬در پیــچ هــا بیشــترین‬ ‫فشــار بــه چــرخ هــای جلــو و مشــخصا سیســتم تعلیــق‬ ‫یــا جلوبنــدی و پلــوس هــا وارد مــی شــود و ایــن فشــار بــا‬ ‫ترمــز بیــش تــر می شــود‪ ،‬چــرا کــه وزن تحمیــل شــده بــه‬ ‫قطعــات جلوبنــدی بــا اعمــال نیــروی ترمــز و انتقــال وزن‬ ‫خــودرو بــه چرخ هــای جلــو‪ ،‬افزایــش می یابــد‪ .‬سیســتم‬ ‫فرمــان و تایرهــا هــم بخش هایــی هســتند کــه در پپچ هــا‪،‬‬ ‫تحــت فشــار قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫ بهتریــن راه بــرای کاهــش فرســایش قطعــات متحــرک‬‫داخلــی پیشــرانه چیســت؟‬ ‫ اســتفاده از روغــن موتــور توصیــه شــده و اســتاندارد‬‫و تعویــض بــه موقــع ان بــه همــراه گــرم کــردن ســریع‬ ‫خــودرو در ابتــدای کارکــرد پیشــرانه‪ ،‬مــواردی اســت کــه‬ ‫مــی توانــد منجــر بــه کاهــش فرســایش قطعــات داخلــی‬ ‫موتــور شــود‪.‬‬ ‫پیام ایمنی‬ ‫بعــد از وصــل نمــودن وســایل گازســوز بــه‬ ‫سیســتم لوله کشــی گاز و قبــل از شــروع بــه‬ ‫اســتفاده از وســیله گازســوز حتمــا می بایســتی‬ ‫ازمایــش نشــت گاز را انجــام دهیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪443‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ضرورت تاسیس‬ ‫مرکز ملی مطالعات‬ ‫و تحقیقات سیل‬ ‫در گرگان‬ ‫هشدار منابع طبیعی‬ ‫در خصوص اتش سوزی‬ ‫عرصه های طبیعی‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی ازادشــهر از مســافران‬ ‫و اهالــی بــا اشــاره بــه اطفــای ‪ ۲‬فقــره اتــش ســوزی‬ ‫در عرصه هــای طبیعــی ایــن شهرســتان خواســت‬ ‫تــا از روشــن نمــودن اتــش در ایــن عرصه هــا اکیــدا ً‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫جــال عجــم در خصــوص اتــش ســوزی اخیــر در‬ ‫عرصــه هــای طبیعــی ایــن شهرســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در عرصه هــای طبیعــی و جنگلــی منطقــه اهالــی و‬ ‫مســافران در صــورت روشــن کــردن اتــش قبــل از‬ ‫تــرک نمــودن محــل‪ ،‬حتمــا ً اطمینــان از خامــوش‬ ‫بــودن اتــش حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫هواشناســی گلســتان اواســط هفتــه جــاری از نفــوذ‬ ‫جریانــات گــرم جنوبــی و افزایــش محســوس دمــای‬ ‫هــوای اســتان تــا ‪ ۳۰‬درجــه ســانتیگراد خبــر داد و‬ ‫اعــام کــرد کــه ســامانه گــرم جنوبــی عــاوه بــر افزایش‬ ‫دمــا‪ ،‬بــا وزش بــاد گــرم شــدید بویــژه در ارتفاعــات‬ ‫و دامنــه هــای اســتان را در پــی خواهــد داشــت‬ ‫کــه احتمــال وقــوع اتــش ســوزی در بوســتان ها و‬ ‫عرصه هــای طبیعــی گلســتان را دوچنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫عجــم تصریــح کــرد‪ :‬عرصه هــای جنگلــی « نــوده‬ ‫وخانــدوز» ایــن شهرســتان کــه دچــار اتــش ســوزی‬ ‫شــد بــا حضــور بــه موقــع نیروهــای منابــع طبیعــی بــا‬ ‫کمــک اهالــی مهــار شــد و هــم اکنــون نیروهــای ایــن‬ ‫نهــاد در حــال اطفــای بقایــای چوب هــای خشــک نیمــه‬ ‫ســوز هســتند‪.‬‬ ‫وی عوامــل انســانی را علــت ایــن حادثــه اتــش‬ ‫ســوزی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی ازاد شــهر تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫وزش بــاد شــدید و وجــود برگهــای خشــک موجــب‬ ‫شــعله ور شــدن و پیشــروی اتــش بــه اطــراف محــل‬ ‫اتــش ســوزی شــد کــه حضــور بــه موقــع نیروهــای‬ ‫منابــع طبیعــی مانــع گســترش و نفــوذ اتــش بــه تنــه‬ ‫درختــان شــد‪.‬‬ ‫عجــم ســطح اتــش ســوزی عرصــه هــای طبیعــی‬ ‫منطقــه را حــدود هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع اعــام کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در عرصــه هــای جنگلــی گلســتان‬ ‫طــی‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ســه فقــره اتــش ســوزی رخ‬ ‫داد کــه اطفــای ان بــا کمــک بالگــرد و نیروهــای مــردم‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عیســی گل بینــی اظهارداشــت‪ :‬ایــن اتــش‬ ‫ســوزی در مناطــق «اق ســو ‪ ،‬نــوده و خانــدوز» از‬ ‫توابــع ازادشــهر و مینودشــت و کاللــه بــوده کــه بــرای‬ ‫اطفــای حریــق در ارتفاعــات از بالگــرد و نیروهــای‬ ‫مردمــی کمــک گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل منابــع طبیعــی گلســتان ‪۵۰۷‬‬ ‫نیــروی حفاظتــی و ‪ ۲۵‬دیدبــان اتش ســوزی در نقــاط‬ ‫حســاس بــه صــورت امــاده بــاش مشــغول حراســت از‬ ‫جنــگل هــای اســتان گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫این استان ‪ ۴۵۲‬هزار و ‪ ۱۸۵‬هکتار جنگل دارد‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان اتــش ســوزی‪ ،‬تخریــب‪،‬‬ ‫تصــرف و خشکســالی از جملــه چالــش هــای فــراروی‬ ‫جنگلهــای شــمال ایــران اســت کــه بایــد بــرای رفــع ایــن‬ ‫معضــات ایــن اکوسیســتم ارزشــمند تدابیــری ویــژه‬ ‫اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقـه ای گلســتان گفــت کــه بــا توجــه بــه‬ ‫وقــوع ســیل متعــدد در اســتان‪ ،‬راه انــدازی مرکــز ملــی مطالعــات و‬ ‫تحقیقــات ســیل در گــرگان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫انجام نخستین عمل جراحی‬ ‫تومور قلب در خراسان شمالی‬ ‫شصت کالته تقاطعی‬ ‫خطر افرین‬ ‫نخســتین عمــل جراحــی خــارج کــردن تومــور از قلــب بیمــار‬ ‫‪ ۴۶‬ســاله در دپارتمــان قلــب شهرســتان بجنــورد انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬دکتــر کیــوان ســبحانیان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ابعــاد تومــور خــارج شــده پنــج ســانتی متــر بــود و‬ ‫عمــل بــه روش قلــب بــاز و بــای پــس قلبــی ریــوی انجــام شــد‪.‬‬ ‫رییــس بخــش جراحــی قلــب مرکــز فــوق تخصصــی قلــب‬ ‫بجنــورد افــزود‪ :‬اکنــون بیمــار پــس از عمــل جراحــی‪ ،‬بــدون‬ ‫هیچ گونــه عارضــه ای از دســتگاه قلبــی ریــوی خــارج شــده و‬ ‫پــس از انتقــال بــه بخــش مراقبت هــای ویــژه در شــرایط کامــا‬ ‫مســاعدی بــه ســر می بــرد‪.‬‬ ‫تاکنــون همــه جراحی هــای قلــب بــاز اســتان در اســتان های‬ ‫مجــاور از جملــه تهــران و مشــهد انجــام مــی شــد‪.‬‬ ‫دپارتمــان قلــب شهرســتان بجنــورد واقــع در ســایت پردیــس‬ ‫دانشــگاه واقــع جنــب بیمارســتان امــام حســن (ع) در ســال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫و بــا هــدف درمــان بیمــاران قلبــی ایــن اســتان احــداث شــد‪.‬‬ ‫ایــن بخــش دارای ‪ ۴۰‬تخــت بســتری‪ ،‬دو تــاالر جراحــی قلــب‪،‬‬ ‫دو تخــت انژیوگرافــی‪ ،‬پنــج تخــت ‪ ICU‬و چهــار اتــاق کلینیــک‬ ‫تخصصــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل نقــل جــاده ای گلســتان غالمرضــا بیکــی‬ ‫گفــت‪ :‬تقاطــع شــصت کالتــه از نقــاط پرتصــادف اســتان‬ ‫شــناخته مــی شــود کــه بــا احــداث یــک میــدان کوچــک در حــال‬ ‫افزایــش ایمنــی ان هســتیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬طــول تعریــض جــاده قدیــم را حــدود ‪ 220‬متــر و عــرض‬ ‫شــش متــر‪ ،‬تعریــض محــور شــصت کال بطــول ‪ 70‬متــر و تعــداد‬ ‫ابنیــه فنــی هــای ســاخته شــده را شــامل احــداث یــک کانــال‬ ‫بطــول ‪ 80‬متــر و یــک پــل بطــول ‪ 21‬متــر بیــان کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بیکــی‪ ،‬مطالعــات و براوردهــای اولیــه پــروژه توســط‬ ‫شــرکت مشــاور و پیمانــکار بومــی اســتان انجــام شــده و در‬ ‫حــال اجراســت و بناســت در صــورت مســاعد بــودن شــرایط‬ ‫جــوی و تامیــن بموقــع اعتبــار مــورد نظــر پیــش از ســال جدیــد‬ ‫تحویــل شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬رقــم ریالــی بــراورد شــده بــرای اجــرای عملیــات ایمــن‬ ‫ســازی محــور را بیــش از ‪ 16‬میلیــارد ریــال و از محــل منابــع‬ ‫ملــی و اســتانی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫تقاطــع شــصت کالتــه تــا گــرگان مرکــز اســتان گلســتان یــک‬ ‫کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫استکبار به دنبال تسلط کشور‬ ‫از درون است‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان گفــت‪ :‬وقتــی دشــمنان نتوانســتند از‬ ‫بیــرون و در راس ان اســتکبار جهانــی بــر کشــور مــا تســلط یابنــد‪،‬‬ ‫بــه فکــر تســلط از درون جامعــه افتادنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار‪ ،‬حجت االســام قربانعلی‬ ‫برقــرار در خطبه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه گــرگان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بنــا بــه فرمایــش امــام راحــل بایــد بــه مســاله وحــدت و اتحــاد در‬ ‫چنیــن شــرایطی کــه همانــا رمــز بقــای انقــاب اســامی اســت‬ ‫بیشــتر توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد از درگیــری و نــزاع کــه عامــل سســتی و از دســت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومی شــرکت اب‬ ‫منطقه ای گلســتان‪ ،‬سیدمحســن حســینی در مراســم گرامی داشت‬ ‫هفتــه پژوهــش بــا حضــور رئیــس موسســه تحقیقــات وزارت نیــرو‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬عوامــل بــروز ســیل ماننــد خاک لســی‪ ،‬اراضی شــیبدار‬ ‫بــدون پوشــش و رودخانــه هــای جــوان و پیــر در اســتان وجــود دارد‬ ‫کــه بــا راه انــدازی ایــن موسسـه ‪ ،‬موضوعات مرتبط با ســیل در اســتان‬ ‫تحلیــل و بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از اصلــی تریــن اهــداف تحقیقــات ایــن مرکــز‪،‬‬ ‫گره گشــائی مســائل و مشــکالت مرتبــط بــا ســیل گلســتان اســت‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬بــه عنــوان مثــال در موضــوع خلیــج گــرگان‪ ،‬بایــد‬ ‫بــه دنبــال گــره گشــائی از مشــکل بــود و نمــی تــوان در خصــوص‬ ‫درمــان هــای عــاج بخشــی ایــن پهنــه ابــی بــدون اطــاع از مســائلی‬ ‫ماننــد میــزان حجــم تبــادل اب بیــن دریــای خــزر و خلیــج گــرگان و‬ ‫رودخانه هــای ورودی خلیــج‪ ،‬طــرح ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایجــاد ســاز و کارهــای ابداعــی از موضوعــات مهــم در‬ ‫تحقیقات اســت‪.‬‬ ‫وی از امضــای ‪ ۲‬تفاهــم نامــه بــا موسســه تحقیقــات اب وزارت‬ ‫نیــرو و دانشــگاه ازاد اســامی گلســتان بــا موضــوع اب و ســیل‬ ‫گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫حســینی در خصــوص عقــد تفاهــم نامــه بــا دانشــگاه هــا بــه ویــژه‬ ‫دانشــگاه ازاد گفــت‪ :‬در تفاهــم نامــه بــا دانشــگاه هــا از نظــرات‬ ‫تخصصــی و تــوان علمــی و لجســتیک ایــن مراکــز اموزشــی در‬ ‫بحــث موضوعــات اب اســتفاده مــی شــود و از طرفــی دانشــجوها‬ ‫را بــه ســمت مســائل اب هدایــت مــی کنیــم و تــاش داریــم پایــان‬ ‫نامه هــای دانشــجویان نیــز مرتبــط بــا موضوعــات ابــی باشــد‪.‬‬ ‫مطابق داده های شــرکت اب منطقه ای گلســتان در این اســتان در‬ ‫شــرایط عــادی از ‪ ۲.۵‬میلیــارد متــر مکعــب اب در دســترس شــامل‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۲۱۰‬میلیــون متــر مکعــب زیــر زمینــی و ‪ ۸۸۸‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اب ســطحی‪ ۸۴ ،‬درصــد ان بــه بخــش کشــاورزی‪۱۰ ،‬‬ ‫درصــد بــرای شــرب و ســه درصــد هــم بــرای هریــک از حــوزه هــای‬ ‫صنعــت و محیــط زیســت در نظــر گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫میانگیــن ســرانه اب تخصیصــی بــرای هــر گلســتانی بیــن ‪ ۱۳۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬متــر مکعــب در ســال اســت‪.‬‬ ‫اب مــورد نیــاز اســتان گلســتان در افــق ‪ ۱۴۰۴‬بــرای بخش هــای شــرب‬ ‫و بهداشــت‪ ،‬محیــط زیســت‪ ،‬صنعــت‪ ،‬خدمــات و نیــز کشــاورزی حدود‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــون متــر مکعــب پیــش بینــی می شــود در حالیکــه‬ ‫توانمنــدی منطقــه حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــون متــر مکعــب اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای دادن‬ ‫هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم اب و هوایــی زمیــن در شــمال کشــور قــرار‬ ‫دارد و طبــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ۹۵‬یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت در ‪ ۳۳‬شــهر و حــدود هــزار و ‪ ۷۵‬روســتای‬ ‫ان زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 69‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪14‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫دادن قــدرت و اتحــاد بیــن مســلمانان می شــود‪ ،‬اجتنــاب کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دشــمن بــه ایــن نتیجــه رســیده علیــه‬ ‫مــا شــیعیان و در مجمــوع همــه مســلمانان جهــان بــا ایجــاد‬ ‫شــبکه های فارســی زبــان ایجــاد شــبهه افکنی کنــد چــرا کــه‬ ‫می دانــد مــردم ایــران دیگــر از هرگونــه‪ ،‬گزینــ ه و نیروهــای‬ ‫نظامــی‪ ،‬روی میــز و زیرمیــز و حتــی دست نشانده هایشــان‬ ‫همچــون داعــش هراســی ندارنــد‪ ،‬بــه گونــه ای کــه همیــن‬ ‫ملــت توانســتند پیشــرفته ترین پهپادهایشــان را مــورد هــدف و‬ ‫ســرنگون کننــد و حتــی عین االســد را در هــم می کوبنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان گفــت‪ :‬دشــمنان یــک روز عالــم تســنن‬ ‫را مــورد دسیســه خــود قــرار می دهنــد و ایــن شــخص انســان گــول‬ ‫خــورده ای می شــود کــه برخــاف نظــر بــزرگان طریقتــش نظــر داده و‬ ‫ایــن چیــزی جــز دسیســه امریکایــی نیســت‪.‬‬ ‫برقــرار افــزود‪ :‬در اوردن لبــاس روحانیــت توســط عالــم شــیعه در‬ ‫مکانــی مشــخص کــه همــراه بــا دســت و ســوت زدن عــده ای دیگــر‬ ‫همــراه بــود برنامــه اســتکبار و دشــمن و حیلــه ای بــرای ایجــاد‬ ‫نفــاق در درون کشــور اســت امــا ایــن روحانــی مدعــی اســت‬ ‫توسعه همراه اول در منطقه‬ ‫شمال کشور بررسی شد‬ ‫داور گلستانی دیدار استقالل‬ ‫را سوت می زند‬ ‫کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال قضــاوت یکــی از‬ ‫دیدارهــای حســاس مرحلــه یــک شــانزدهم نهایــی جــام‬ ‫حذفــی را بــه داور گلســتانی ســپرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــر ایــن اســاس «کیــوان‬ ‫علیمحمــدی» داور جــوان گرگانــی بــازی دوتیــم اســتقالل و‬ ‫نــود ارومیــه را ســوت خواهــد زد و «میــاد قاســمی» داور‬ ‫بندرگــزی کمــک اول او خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن نخســتین قضــاوت علیمحمــدی بــرای ســرخابی هــای‬ ‫تهرانــی بــه عنــوان داور وســط اســت‪ .‬او بارهــا بازیهــای دو‬ ‫تیــم پرطرفــدار پایتخــت مقابــل رقیبــان را بــه عنــوان داور‬ ‫پشــت دروازه یــا داور چهــارم قضــاوت کــرده بــود‪.‬‬ ‫ایــن دیــدار از ســاعت ‪ 17:30‬روز یکشــنبه ‪ 28‬اذرمــاه‬ ‫در ورزشــگاه ازادی اغــاز خواهــد شــد و «رضــا ســخندان»‬ ‫رئیــس دپارتمــان داوری عملکــرد تیــم داوری را تحــت نظــر‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کــه نظــام می خواهــد بالیــی ســرش بیــاورد امــا چــون لبــاس‬ ‫روحانیــت بــر تــن دارد کاری بــا وی ندارنــد‪ ،‬در حالــی کــه ایــن‬ ‫ســخنان پــرورش یافتــه ذهــن خــودش اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بزرگتریــن ناامنــی هــا را امریــکا در سراســر دنیــا‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ ،‬هــر روز و ســاعت بســاط نظامــی و نظامی گــری‬ ‫راه می انــدازد و حتــی در یــک حملــه ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر را بــه خــاک‬ ‫و خــون می کشــد‪ ،‬در چنیــن شــرایطی جــای تاســف اســت کــه‬ ‫اعضــای شــورای امنیــت از او تقدیــر می کننــد‪.‬‬ ‫خطیــب جمعــه موقــت گــرگان تصریــح کــرد‪ :‬ایــن کــه امــروز‬ ‫عــده ای در کشــور حاضــر نیســتند واکســن بزننــد و مســائلی را در‬ ‫ایــن زمینــه بیــان می کننــد بــدون شــک ان هــم بــه ســبب ایجــاد‬ ‫شــبهه از ســوی مســتکبران اســت کــه می خواهنــد مغــز مــردم را‬ ‫متالشــی کننــد‪.‬‬ ‫برقــرار ادامــه داد ‪ :‬ایجــاد شــبهه و تردیــد و زیــر ســوال بــردن‬ ‫شــخصیت ها و مســائلی از ایــن قبیــل تــاش دشــمن بــرای از‬ ‫بیــن بــردن نظــام اســت زیــرا انــان بــه خوبــی دریافتنــد کــه حتــی‬ ‫تحریم هایشــان اثــری بــرای کشــور مــا نــدارد‪.‬‬ ‫بــا حضــور مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان جلســه بررســی توســعه همــراه اول در‬ ‫شــمال کشــور بررســی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان دکتــر غالمعلــی شــهمرادی کــه در جلســه بررســی نیازمندیهــای اجــرای‬ ‫پــروژه ‪ +8‬همــراه اول حضــور داشــت بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در‬ ‫جهــت توســعه ارتباطــات ســیار در اســتان ‪ ،‬برنامــه هــای پیــش رو راتشــریح‬ ‫کــرد و گفــت ‪ :‬در قالبــت عملیــات ‪ +8‬همــراه اول تــا پایــان اســفند مــاه ‪56‬‬ ‫ســایت جدیــد همــراه اول در نقــاط مختلــف اســتان تاســیس خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تعــداد ‪ 222‬ســایت را در ایــن پــروژه قابــل راه انــدازی و ارتقــاء دانســت وافــزود‪ :‬از‬ ‫ایــن تعــداد ‪190‬ســایت جدیــد بــوده و بقیــه ارتقــاء تکنولــوژی خواهند یافت‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان پوشش باکیفیت تر همراه اول را هدف از اجرای این‬ ‫پروژه دانست و گفت ‪ :‬توسعه ارتباطات سیار باتوزیع عادالنه در استان انجام می شود‪.‬‬ ‫الزم بــه یــاد اوری اســت ایــن جلســه در بابلســر و بــا حضور مدیران ارشــد همــراه اول‬ ‫ومدیران مناطق مخابراتی گلســتان ‪ ،‬مازندران و گیالن برگزار شــد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/09/06 - 1400-3694‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 - 119‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی شــهرداری بجنــورد بــه شــماره شناســنامه در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 91‬متــر مربــع از پــاک‏‏‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو‬ ‫بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه‏منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‏بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/09/13 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/09/28 :‬‏‬ ‫‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3384‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 68‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫ نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اذر ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫کاهش ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫ناوگان بخش‬ ‫کشاورزی‬ ‫رییــس اداره فناوری هــای نویــن ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه بــرای بهره بــرداران بخــش‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان ‪۱۴‬میلیــون لیتــر ســوخت اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت گفــت‪ :‬نســبت بــه مشــابه ســال گذشــته خشکســالی‬ ‫مصــرف ســوخت پاییــزه ایــن بخــش را ‪ ۱۸‬درصــد کاهــش داد‪.‬‬ ‫ســید مجید بهشــتی در این خصوص اظهار داشــت‪ :‬برای ماشــین‬ ‫االت بخــش کشــاورزی در کشــت و کار پاییــزه امســال بهــره بــرداران‬ ‫‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار لیتــر ســوخت بــه مصــرف رســاندند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان بــه علــت نبــود بارندگــی موثــر در فصــل پاییــز ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫اراضــی دیــم اســتان زیــر کشــت غــات نرفــت‪ ،‬دیــم کاران تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬درصــد از اراضــی را زیــر کشــت گنــدم و جــو بردنــد‪.‬‬ ‫بهشــتی ســهمیه کل ســوخت بخــش کشــاورزی در ســال جــاری‬ ‫را ‪ ۴۵‬میلیــون لیتــر عنــوان و اظهــار داشــت‪ :‬هرســاله کشــاورزان‬ ‫در فصــل پاییــز بیــش از ‪ ۱۴‬میلیــون لیتــر ســوخت در نــاوگان ایــن‬ ‫بخــش اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاهــش بارندگــی و نبــود بــاران موثــر کشــت و کار در‬ ‫اراضــی دیــم را کاهــش داده اســت کــه ایــن امــر منجــر بــه کاهــش‬ ‫ســوخت در ایــن بخــش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس محاســبه هــای انجــام شــده بــه طــور‬ ‫میانگیــن مصــرف ســوخت فصــل پاییــز بــه ازای هــر هکتــار‬ ‫‪ ۴۴‬لیتــر تعییــن شــده اســت کــه توســط مراکــز خدمــات جهــاد‬ ‫کشــاورزی توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫بهشــتی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان ســهمیه در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫طنز‬ ‫بــر اســاس نــوع تراکتــور و ســطح زیــر کشــت در اختیــار بهــره‬ ‫بــرداران قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۷۹.۵ :‬درصــد عملیــات زراعــی و ‪ ۱۳‬درصــد فعالیت حوزه‬ ‫باغی خراســان شــمالی با ماشــین االت کشــاورزی انجام می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره فناوری هــای نویــن ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ضریــب مکانیزاســیون اســتان ‪ ۱.۹‬اســب‬ ‫بخــار در ســال جــاری شــد‪.‬‬ ‫وی تعــداد کل ادوات خودگــردان از جملــه تراکتورهــا‪ ،‬کمباین‪ ،‬دروگر‬ ‫و تیلــر هــای در ســطح اســتان را بیــش از ‪ ۱۷‬هــزار دســتگاه عنــوان کرد‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬بــا احتســاب ســایر ادوات و دنبالــه بنــد هــا ماشــین‬ ‫االت بخــش کشــاورزی در مجمــوع بــه ‪ ۸۰‬هــزار دســتگاه مــی رســد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫مســاحت دارد کــه ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار از ایــن مســاحت را اراضــی‬ ‫کشــاورزی تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع افــزون بــر ‪ ۱۳‬درصــد از مســاحت ایــن اســتان را‬ ‫اراضــی کشــاورزی و ‪ ۸۷‬درصــد را غیــر کشــاورزی تشــکیل‬ ‫مــی دهــد و ســاالنه از ایــن اراضــی افــزون بــر ‪ ۲‬میلیــون تــن‬ ‫محصــوالت زراعــی و کشــاورزی برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن طبــق امــار هــم اکنــون از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار‬ ‫نفــری اســتان خراســان شــمالی ‪ ۴۴‬درصــد در مناطــق روســتایی‬ ‫ســکونت دارنــد کــه ‪ ۸۲‬هــزار نفــر از ایــن جمعیــت را بهــره بــرداران‬ ‫بخــش کشــاورزی تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارق زن سابقه دار در شیروان‬ ‫به ‪ 5‬فقره سرقت اعتراف کرد‬ ‫وقوع یک مورد تصادف فوتی‬ ‫در محور «طبر‪ -‬جاجرم»‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫زن ســابقه دار بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا « بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد‏مــورد ســرقت حوضچه هــای اب و‬ ‫فاضــاب و دوچرخــه در ســطح شــهر بالفاصلــه موضــوع بــا جدیت‬ ‫در دســتور کار پلیــس قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا بررســی محل هــای وقــوع‬ ‫ســرقت ها و همچنیــن بررســی های فنــی و پلیســی‪ ،‬موفــق‬ ‫‏شــدند یــک ســارق کــه زن بــود را در ایــن زمینــه شناســایی‬ ‫کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش بی وقفــه پلیــس شهرســتان متهــم در‬ ‫‏مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه متهــم در بازجویی هایانجام شــده بــه ‪ 4‬فقــره‬ ‫ســرقت دریچــه اب و فاضــاب‏و ‪ 1‬فقــره ســرقت دوچرخــه اعتــراف‬ ‫کــرد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬دررونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 2‬نفــر مال خــر‬ ‫نیــز شناســایی و در یــک‏عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫وی از ‏شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه هشــدارها‬ ‫و توصیه هــای پلیســی‪ ،‬در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک‏بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از وقــوع یــک مــورد‬ ‫تصــادف فوتــی در محــور «طبر‪-‬جاجــرم» خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبراظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام مرکــز‏فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫وقــوع تصــادف فوتــی در محــور « طبــر‪ -‬جاجــرم » بالفاصلــه‬ ‫مامــوران بــه محــل حادثــه اعــزام‏شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه یــک نفــر عابــر پیــاده کــه قصــد عبــور از عــرض‬ ‫خیابــان را داشــته بــا یــک دســتگاه خــودرو تصــادف و‏متاســفانه‬ ‫بــه علــت شــدت جراحــات وارده در دم فــوت می کنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫خــودروی موردنظــر نیــز بالفاصلــه و قبــل از رســیدن‏مامــوران از‬ ‫محــل متــواری می شــود‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بابیــان اینکــه اقدامــات‬ ‫فنــی و پلیســی بــا جدیــت بــرای شناســایی خــودروی موردنظــر‬ ‫‏ادامــه دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬راننــدگان عزیــز بــا توجــه بــه نامســاعد‬ ‫بــودن شــرایط جــوی و همچنیــن لغزندگــی معابــر‪ ،‬قوانیــن و‬ ‫‏مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کــرده تــا شــاهد‬ ‫این گونــه حــوادث نباشــیم‪.‬‏‬ ‫برای رفع چالش های‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫گلستاندانشگاه ها‬ ‫راهکار ارائه دهند‬ ‫رییس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان به ســبب تغییر اقلیم‬ ‫و خشکســالی بــا اشــاره بــه برخــی مشــکالت بخــش کشــاورزی‬ ‫اســتان از جامعــه دانشــگاهی خواســت بــرای رفــع چالش هــا و‬ ‫افزایــش تولیــدات ایــن بخــش راهکارهــای علمــی ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬مختــار مهاجــر مراســم‬ ‫بزرگداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری اظهار داشــت‪:‬از مهمترین‬ ‫مشــکالت و چالش هــای بخــش کشــاورزی تغییــرات اقلیمــی‬ ‫و کاهــش بارش هــا‪ ،‬خشکســالی‪ ،‬بیابانــی شــدن و پدیــده‬ ‫ریزگردهــا و روش هــای ســنتی تولیــد اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه ســبب تغییــرات اقلیمــی و پراکنــدی بارش هــا‬ ‫متوســط بارندگــی ‪ ۱۰‬ســاله گلســتان از ‪ ۵۷۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬میلی متــر بــه‬ ‫‪ ۲۲۰‬تــا ‪ ۲۴۰‬میلی متــر کاهــش یافتــه کــه نگــران کننــده اســت‬ ‫و بایــد بــرای رفــع ایــن چالــش جــدی راهکارهــای علمــی ماننــد‬ ‫اســتفاده از منابــع ابــی غیرمتعــارف و یــا ترکیــب اینگونــه اب هــا‬ ‫بــا اب هــای متعــارف بــرای ابیــاری مــزارع و باغــات اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫مهاجــر اضافــه کــرد‪ :‬تهیــه بذرهــای مقــاوم بــه خشــکی و شــوری‬ ‫خــاک‪ ،‬طــول رویــش کمتــر امــا بــا تولیــد بیشــتر در بوتــه و واحــد‬ ‫ســطح‪ ،‬زهکشــی اراضــی و اســتفاده از کودهــای مناســب‪،‬‬ ‫اســتفاده چنــد منظــوره منابــع ابــی موجــود بخــش زراعــت مثــا‬ ‫اب ابندان هــای پــرورش ماهــی از جملــه نظــرات پیشــنهادی‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت و مقابلــه بــا چالش هــای بخــش کشــاورزی‬ ‫گلســتان اســت کــه بایــد بــا انجــام فعالیت هــای تحقیقــی و‬ ‫پژوهشــی توســط دانشــگاه ها انهــا را بــه راهکارهــای علمــی‬ ‫تبدیــل تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان ادامه داد‪ :‬از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنــون بــا انجــام برخــی اقدامــات اصالحــی و تغییــر شــیوه های‬ ‫تولیــد ماننــد کشــت گلخانـه ای و اســتفاده از بــذور مناســب حجــم‬ ‫تولیــدات بخــش کشــاورزی اســتان از ‪ ۳.۱‬بــه ‪ ۵.۴‬میلیــون تــن‬ ‫درســال افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ظرفیت هــای موجــود کشــاورزی گلســتان از جملــه‬ ‫‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار اراضــی قابــل کشــت ان‪ ،‬قابلیــت افزایــش‬ ‫تولیــدات ایــن بخــش را تــا ‪ ۱۰‬میلیــون تُــن دارد کــه تنهــا راه‬ ‫تحقــق ان اســتفاده از روش هــای علمــی اســت کــه دانشــگاه ها‬ ‫نقــش اساســی در ارائــه ایــن راهکارهــا دارنــد‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا قدردانــی از همراهــی دانشــگاه گنبــدکاووس بــا‬ ‫بخــش کشــاورزی گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۷۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از مراتــع مناطــق شــمالی اســتان در معــرض بیابانــی‬ ‫شــدن و خطــر ریزگردهــا قــرار دارنــد کــه دانشــگاه ها بایــد‬ ‫در ایــن حــوزه و جلوگیــری از وخیــم شــدن پدیــده ریزگردهــا‬ ‫راهــکار علمــی ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه گنبــدکاووس نیــز در ایــن مراســم بــا تبریک هفته‬ ‫پژوهــش گفــت کــه امســال اســتادان و دانشــجویان ایــن دانشــگاه‬ ‫در کســب موفقیت هــای علمــی (تحقیــق و پژوهــش) خــوش‬ ‫درخشــیدند و ســه مقــام برتــر اســتانی را از ان خــود کردنــد‪.‬‬ ‫دکتــر ابوالفضــل طهماســبی بابیــان اینکــه تنهــا راه رفــع مســائل‬ ‫و مشــکالت جامعــه و فراهــم کــردن زمینه هــای توســعه و‬ ‫پیشــرفت ان باالخــص در حــوزه اقتصــادی‪ ،‬توجــه بــه مســاله‬ ‫تحقیــق و پژوهــش اســت‪ ،‬افــزود کــه دانشــگاه ها در راس‬ ‫انجــام فعالیت هــای علمــی و تحقیقاتــی قــرار دارنــد و بایــد بــه‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪443‬‬ ‫پلمپ ‪ 2‬واحد صنفی متخلف‬ ‫در شیروان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از پلمــپ ‪ 2‬واحــد‬ ‫صنفــی متخلــف بــه علــت انتشــار تصاویــر مبتــذل در فضــای‬ ‫مجــازی در ‏ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪:‬در راســتای اجــرای‏طــرح ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی در فضایــی مجــازی و برخــورد بــا تبلیغــات نامتعــارف‬ ‫صنــوف و اماکــن عمومــی‪ 2 ،‬واحــد صنفــی کــه ‏اقــدام بــه‬ ‫انتشــار تصاویــر مبتــذل در فضــای مجــازی می کردنــد مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفتنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هماهنگــی مقــام قضائــی هــر‬ ‫‪ 2‬ایــن واحدهــای صنفــی پلمــپ و پرونــده قضائــی در ایــن‬ ‫رابطــه تشــکیل‏و بــه مراجــع قضائــی ارســال شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬پلیــس بــا تمــام تــوان خــود امنیــت و ارامــش در‬ ‫جامعــه را برقــرار کــرده و بــا هرگونــه‏مــواردی کــه باعــث شــود‬ ‫ارزش هــای انقــاب اســامی خدشـه دار شــود باقــدرت برخورد‬ ‫خواهــد شــد و از شــهروندان نیــز انتظــار‏م ـی رود در صــورت‬ ‫اطــاع ازاین گونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مراکــز و جوانــان ان اعتمــاد کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دانشــگاه گنبــدکاووس در ‪ ۲‬ســال اخیــر بــرای‬ ‫فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای تحقیــق و پژوهــش توانســت‬ ‫ســاختمان اختصاصــی اســتادان دانشــکده علــوم انســانی خــود را‬ ‫بــا زیربنــای هــزار مترمربــع و بــا هزینــه تقریبــی ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫احــداث و تجهیــز کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن معــاون اموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه گنبــدکاووس‬ ‫نیــز درایــن مراســم گفــت‪ :‬اســتادان و دانشــجویان ایــن‬ ‫واحــد دانشــگاهی در ‪ ۲‬ســال اخیــر بــا وجــود شــیوع کرونــا و‬ ‫محدودیت هایــی کــه ایجــاد شــد موفــق شــدند ‪ ۴۴۰‬مقالــه‬ ‫تولیــدی خــود را در مجــات علمــی منتشــر نماینــد و ‪ ۸۲۰‬مقالــه‬ ‫دیگــر نیــز بــه همایش هــای علمــی ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫علــی ســتاریان افــزود‪ :‬دانشــگاه گنبــدکاووس بــا افــزون بــر ‪۱۴۰‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی خــود‪ ،‬ظرفیــت باالیــی در تولیــد و تحقیــق‬ ‫و پژوهــش دارد ضمــن اینکــه ایــن دانشــگاه در ســال گذشــته‬ ‫چهــار مقالــه علمــی اســتادان خــود را بــا همــکاری مراکــز رشــد‬ ‫و پارک هــای علــم و فنــاروی گلســتان و شهرســتان بــه طــرح‬ ‫فناورانــه تبدیــل و بــه نتیجــه رســاند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬در پایــان ایــن مراســم عــاوه بــر‬ ‫تجلیــل از اســتادان و دانشــجویان برتــر حــوزه تحقیــق پژوهــش‬ ‫دانشــگاه گنبــدکاووس‪ ،‬ســاختمان اختصاصــی اســتادان‬ ‫دانشــکده علــوم انســانی ایــن مرکــز امــوزش عالــی نیــز بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫هــم اکنــون دانشــگاه دولتــی شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری‬ ‫گنبــدکاووس بــا افــزون بــر ‪ ۷۰‬کــد رشــته تحصیلــی بیــش از ســه‬ ‫هــزار دانشــجو از مقطــع کاردانــی تــا دکتــری دارد‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫لوس ترین طالی سال!‬ ‫ایــن کــه مــا از یــک فلــز تعریــف کنیــم و بــه بقیــه فلــزات‬ ‫بــی توجهــی کنیــم کار درســتی نیســت و نتیجـه اش جفتک‬ ‫چارکــش انداختــن و رَم کــردن فلــز مــورد نظر می شــود‪ .‬در‬ ‫ایــن کــه طــا فلــزی زیبایــی اســت و از نظــر جــدول تناوبــی‬ ‫عناصــر بــه صــورت یــک فلــز ســنگین و نجیــب طبقــه بنــدی‬ ‫شــده ( و جــزو فلــزات جلــف و بــی جنبــه نیســت) شــکی‬ ‫نداریــم‪ .‬شــاید بــه همیــن علــت طــا در تجــارت‪ ،‬مهمترین‬ ‫فلــز در میــان فلــزات گرانبهــا تلقــی مــی شــود؛ ولــی ایــن‬ ‫نبایــد باعــث غفلــت مــا از ســایر فلــزات شــود‪.‬‬ ‫چــرا کــه امســال طــا یکــی از لــوس تریــن ســال هــای‬ ‫خــودش را پشــت ســر گذاشــت و گوشــش بــه حــرف هیــچ‬ ‫کــس حتــی اقــای بهمنــی بدهــکار نبــود و تنــد و تنــد بــاال‬ ‫مــی کشــید و هــر کاری کردنــد کــه الاقــل کمــی دســت از‬ ‫حــرکات مــوزون و نوســان‪ ،‬بــر دارد نشــد کــه نشــد‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه مجبــور شــدند ســکه هــای گرمــی و میلــی‬ ‫گرمــی هــم تولیــد کننــد و حتــی زمزمــه تولیــد امپــول و‬ ‫محلــول طــا! هــم شــنیده شــد ولــی بــاز هــم طــا ســر‬ ‫بــه زیــر نشــد و بــازار ســیاه ایــن ســکه های گرمــی هــم‬ ‫در گوشــه و کنــار شــهر رویــت مــی شــود‪ .‬البتــه عالقــه‬ ‫وافــر مــردم بــه طــا در ایــن تغییــر واحــد اندازه گیــری‬ ‫و فــروش طــا بــی تاثیــر نیســت‪ .‬در گذشــته طــا مثــل‬ ‫خرمــا و الــو بــه صــورت طبقــی خریــد و فــروش مــی‬ ‫شــد‪«:‬ز علــوم گذشــتگان ورقــی نــزد ایشــان بــه از طــا‬ ‫طبقــی» ولــی رغبــت مــردم بــه داشــتن طــا بــه جــای‬ ‫علــوم گذشــتگان و لــی لــی بــه الالی طــا گذاشــتن‬ ‫باعــث شــده کــه طــا دیگــر مثــل گذشــته ســر بــه زیــر‬ ‫نباشــد و ســری در بیــن ســرها پیــدا کنــد و مثــل زعفــران‬ ‫گرمــی و مثقالــی بــه فــروش برســد‪.‬‬ ‫تــازه شــانس اوردیــم طــا روی هورمون هــای جنســی و‬ ‫گلبــول هــای بــدن مــردان اثــرات منفــی دارد وگرنــه بــا ایــن‬ ‫اســتقبالی کــه برخــی از جماعــت ذکــور از لــوازم ارایشــی و‬ ‫االیشــی دارنــد‪ ،‬معلــوم نبــود اگــر طــا بــرای مــردان مفیــد‬ ‫بــود چــه شــیر تــو شــیری مــی شــد‪.‬‬ ‫علــی ایحــال بــه منظــور کــم کــردن روی طــا و اچمــز‬ ‫کــردن نوســانات طــا پیشــنهاد مــی گــردد بــا تغییــر‬ ‫ذائقــه تجمالتــی مــردم غائلــه نوســانات بــازار طــا را‬ ‫بخوابانیــم‪.‬‬ ‫همانگونــه در ســال های اخیــر بــا برنامه هــای مختلــف‬ ‫صــدا و ســیما و ســایر نهادهــا‪ ،‬ذائقــه ترافیکــی‪ ،‬غذایــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی مــردم تغییــر کــرده و بــه جــای اســتفاده از‬ ‫خــودروی شــخصی از متــرو اســتفاده می کننــد یــا بــه جــای‬ ‫مصــرف فســت فودهــا‪ ،‬مصــرف ابگوشــت بزبــاش و اش‬ ‫رشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت‪ ،‬پیشــنهاد می شــود‬ ‫بــه جــای طــا‪ ،‬فلــز دیگــری مثــل اهــن را علــم کنیــم و تــوی‬ ‫ســر طــا بکوبیــم‪.‬‬ ‫فقــط خانم هــا بایــد قــول بدهنــد در مصــرف اهــن‬ ‫صرف ارزان بودن فلز زینتی‬ ‫صرفه جویی کنند و به ِ‬ ‫اهن یک خاور جواهراالت با خود به عروسی نبرند!‬ ‫برای صرفه جویی در مصرف‬ ‫گاز اجاق گاز را بیهوده روشن‬ ‫نگذارید‬ ‫بســیاری از خانــم هــا بــر ایــن باورنــد کــه غــذا بــا دمــای بــاال‬ ‫ســریع تر پختــه مــی شــود‪ .‬جالــب اســت بدانیــد بعــد از رســیدن‬ ‫بــه نقطــه جــوش‪ ،‬دمــای باالتــر فقــط صــرف تبخیــر اب غــذا‬ ‫می شــود و تاثیــری در ســرعت پخــت ان نــدارد‪ .‬پــس ســعی کنید‬ ‫بــا شــعله مالیــم غــذای خــود را طبــخ کنید‪ .‬همچنین ظــرف های‬ ‫کوچــک را روی شــعله هــای کوچــک و ظــرف هــای بــزرگ را روی‬ ‫شــعله هــای بــزرگ قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه برایتــان امــکان دارد منافــذ خــروج هــوا را ببندیــد از‬ ‫درزگیــری پنجــره هــا گرفتــه تــا پوشــاندن کانــال کولــر کــه یکــی از‬ ‫شــاهراه هــای نفــوذ هــوای ســرد بــه داخــل خانــه اســت‪.‬‬ ‫برخــی گمــان مــی کننــد کــه عامــل اصلــی زشــت شــدن دکــور‬ ‫خانــه رادیاتورهــا هســتند! بــر ایــن اســاس تــا مــی تواننــد ان هــا‬ ‫را در پشــت وســایل مختلــف پنهــان مــی کننــد‪ .‬بــرای کاهــش‬ ‫مصــرف انــرژی بایــد مبلمــان و وســایلی نظیــر ان را نیــز از‬ ‫مقابــل رادیاتورهــا برداریــد و اجــازه دهیــد کــه هــوای گــرم داخــل‬ ‫خانه تــان پخــش شــود‪ .‬مطمئــن باشــید ان قدرهــا هــم از زیبایی‬ ‫خانه تــان کاســته نمــی شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪443‬‬ ‫مریم مقدس برهان‬ ‫‪ ۸‬راه موثر برای انگیزه‬ ‫دادن به کارمندان‬ ‫ایــن روزهــا همــه از فرهنــگ خــاق شــرکت هایی‬ ‫مثــل گــوگل و نت فلیکــس خبــر دارنــد‪ .‬ایــن شــرکت ها‬ ‫می داننــد چطــور اســتعدادها را شــکوفا و نســل جــوان‬ ‫را جــذب کننــد‪ .‬موفقیــت ایــن شــرکت ها نشــان‬ ‫می دهــد کــه دادن انــواع جوایــز و مزایــا بــه کارمنــدان‬ ‫چقــدر مفیــد اســت‪ ،‬امــا عــده ای هــم می گوینــد جایــزه‬ ‫زیــادی شــاید جلــوی خالقیــت را بگیــرد‪ .‬حــاال مســئله‬ ‫ایــن اســت کــه چطــور می توانیــم حــد وســط ایــن‬ ‫دو را پیــدا کنیــم؟ وقتــی دربــاره شــرکت هایی حــرف‬ ‫می زنیــم کــه مثــل گــوگل بــزرگ نیســتند‪ ،‬ســختی‬ ‫کار اجــرای ایده هایــی اســت کــه در دســترس و‬ ‫واقع گرایانــه باشــند‪ .‬اگــر می خواهیــد عناصــر مــدرن‬ ‫و متحول کننــده فرهنــگ کســب وکار را بــه شــرکت‬ ‫خودتــان بیاوریــد‪ ،‬یکــی از ایده هــای راحــت و کم خــرج‬ ‫ایــن مقالــه را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪442‬‬ ‫ت کار منعطف باشید‬ ‫‪ .۳‬در تعیین ساع ‬ ‫مقــررات ســفت و ســخت کار از ســاعت ‪ ۹‬صبــح تــا‬ ‫‪ ۵‬عصــر کم کــم دارد بــه تاریــخ می پیونــدد‪ .‬یکــی از‬ ‫ت کار ایــن اســت کــه‬ ‫روش هــای مدرن کــردن ســاع ‬ ‫بــه کارمنــدان اجــازه بدهیــد خودشــان ســاعت کار‬ ‫خودشــان را مدیریــت کننــد‪ .‬به جــای ارزیابــی روزانــه‬ ‫دســتاوردهای انهــا‪ ،‬بهشــان وظایــف هفتگــی محــول‬ ‫کنیــد‪ .‬بگذاریــد خودشــان تصمیــم بگیرنــد چطــوری‬ ‫وقتشــان را تقســیم می کننــد‪ .‬اگــر چهارشــنبه عصــر‬ ‫کار ایــن هفتــه انجــام شــده و خــوب هــم انجــام شــده‬ ‫بــود‪ ،‬چــه عیبــی دارد زودتــر مرخصشــان کنیــد و پــول‬ ‫همــان ســاعت کاری ‪ ۹‬صبــح تــا ‪ ۵‬عصــر را بهشــان‬ ‫بدهیــد؟ این طــوری خواهیــد دیــد کــه لطفــی کوچــک‬ ‫در حـد ِ کمــی انعطاف پذیــر بــودن‪ ،‬ســرعت و کیفیــت‬ ‫کار را چقــدر افزایــش می دهــد!‬ ‫‪ .۴‬بــرای مشــارکت در کارهــای خیریــه بــه کارمنــدان‬ ‫مرخصــی بــا حقــوق بدهیــد‬ ‫چنیــن مزایــای بشردوســتانه ای در بیــن قشــر جــوان‬ ‫بســیار پرطرف دارنــد‪ .‬کارمنــدان از شــرکتی کــه در‬ ‫کارهــای خیرخواهانــه دســت دارد بــا افتخــار و غــرور‬ ‫یــاد می کننــد‪ .‬اختصــاص دادن یــک روز مرخصــی بــا‬ ‫حقــوق بــرای کار داوطلبانــه در یکــی از مراکــز خیریــه‬ ‫نزدیــک شــرکت‪ ،‬روشــی بی نظیــر اســت بــرای تمریــن‬ ‫کار گروهــی و ایجــاد اتحــاد بیــن کارکنــان‪ .‬در ضمــن‬ ‫شــاید بــرای تقویــت اخالقیــات و حــس قدردانــی‬ ‫کارمندانتــان هــم خــوب باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مسابقات دوستانه برگزار کنید‬ ‫ی رقابــت بیــن کارمنــدان معجــزه می کنــد! اگــر‬ ‫کمــ ‬ ‫در شــرکت خــود بخــش فــروش داریــد‪ ،‬مســابقه‬ ‫ماهانــه «بهتریــن کارمنــد» را برگــزار کنیــد‪ .‬بــا ایجــاد‬ ‫رقابــت ســالم و فراهم کــردن امــکان گرفتــن پــاداش‪،‬‬ ‫کارمنــدان بیــش از پیــش انگیــزه می گیرنــد تــا‬ ‫خودشــان را بیشــتر از بقیــه بــاال بکشــند!‬ ‫‪ .۶‬به فکر سالمتی کارمندانتان باشید‬ ‫تندرستی و سالمتی چیزی است که همه نگران ان‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا کمتــر برایــش وقت پیدا می کننــد‪ .‬چرا با‬ ‫دغدغه هــای کارمندانتــان مثــل دغدغه هــای خودتــان‬ ‫برخــورد نکنیــد؟ داشــتن زندگــی ســالم بــرای ســامت‬ ‫روان و توانایــی جســمی ضــروری اســت‪ .‬این هــا‬ ‫همــان عواملــی نیســتند کــه کیفیــت کار کارمندانتــان‬ ‫را بهتــر می کننــد؟ کمــک بــه انهــا و تشــویق کردنشــان‬ ‫بــرای در اولویــت قــراردادن سالمتی شــان می توانــد‬ ‫بــه شــادی بیشــتر و در نتیجــه بازدهــی بیشــتر منتهــی‬ ‫شــود‪ .‬حتــی شــاید بشــود یــک قرعه کشــی برگــزار کــرد‬ ‫و یــک گام شــمار یــا مچ بنــد ورزشــی جایــزه داد‪ .‬حتــی‬ ‫می توانیــد بــا باشــگاه نزدیــک شــرکت قــرارداد ببندیــد‬ ‫تــا بــه کارمنــدان شــما تخفیــف ویــژه بدهــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬جلسات «بخور و بیاموز» برگزار کنید‬ ‫اگــر می خواهیــد محیــط کار را لذت بخش تــر کنیــد‪،‬‬ ‫امــا ترجیــح می د هیــد بــا فعالیتــی ســازنده ایــن کار را‬ ‫بکنیــد‪« ،‬بخــور و بیامــوز» برگــزار کنیــد‪ .‬یــک وعــده غذا‬ ‫تهیــه کنیــد و در همــان حــال کــه کارمنــدان پشــت میز‬ ‫ناهــار نشســته اند‪ ،‬از یــک نفــر که اطالعات کافــی دارد‬ ‫تقاضــا کنیــد نــکات مفیــدی دربــاره موضوعــی مرتبــط‬ ‫و مفیــد ارائــه بدهــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب کارمندهایتــان‬ ‫نه تنهــا از یــک وعــده غــذای مجانــی لــذت می برنــد‪،‬‬ ‫بلکــه در همــان حــال اســتراحت دانش شغلی شــان را‬ ‫هــم افزایــش می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تفریحات محیط باز را به محیط کار بیاورید‬ ‫اگــر جــا کــم داریــد‪ ،‬شــاید اجــرای ایــن ایــده ســخت‬ ‫باشــد امــا بــاز هــم روش جذابــی بــرای مفرح کردن یک‬ ‫روز کاری است‪ .‬چند سرگرمی جالب در شرکت مهیا‬ ‫کنیــد‪ ،‬بعــد بنشــینید و تعامــل کارمندانتــان را تماشــا‬ ‫کنیــد کــه کمــی خــوش می گذراننــد! می شــود از یــک‬ ‫مربــی یــوگا یــا زومبــا خواســت در ســاعت ناهــار در‬ ‫شــرکت حاضــر شــود‪ .‬ســاعت ناهــار می توانــد ســاعتی‬ ‫باشــد کــه کارمنــدان می خندنــد‪ ،‬تفریــح می کننــد و‬ ‫طــوری انــرژی می گیرنــد کــه دیگــر اثــری از ان رخــوت‬ ‫بعــد ناهــار بــه جــا نمانــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشبد‪...‬‬ ‫مریم ناصری‬ ‫‪ ۳۴‬نکته برای رشد فردی‬ ‫شــما هــم دلتــان می خواهــد هــر روز خودتــان را بهتــر کنیــد؟‬ ‫اگــر این طــور اســت‪ ،‬جــای خوبــی امده ایــد! سلســتین چــاو‬ ‫معتقــد اســت هــدف زندگــی رشــد فــردی و هــر روز بهترشــدن‬ ‫اســت و در ایــن زمینــه بــه خــودش و دیگــران کمــک می کنــد‪ .‬او‬ ‫بعــد از ســال ها بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت ســفر رشــد فــردی‬ ‫هیچ وقــت بــه پایــان نمی رســد و همیشــه چیــزی وجــود دارد کــه‬ ‫می توانیــم بهتــرش کنیــم‪ .‬خانــم سلســتین تجربیاتــش را در‬ ‫قالــب چنــد نکتــه عملــی در اختیــار افــرادی گذاشــته اســت کــه‬ ‫مشــتاق رشــد و توســعه فردی هســتند در این مقاله ان نکات را‬ ‫مــرور می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪442‬‬ ‫‪ .۲۴‬یاد بگیرید با ادم های مشکل دار کنار بیایید‬ ‫گاهــی افــراد مشــکل داری نزدیکتــان هســتند کــه نمی توانیــد از‬ ‫انهــا فاصلــه بگیریــد‪ ،‬مثــا افرادی در محیط کار یا حتی اشــنایان‬ ‫نزدیــک شــما‪ .‬یــاد بگیریــد کــه چطــور بــا انهــا کنــار بیاییــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۵‬از دوستانتان یاد بگیرید‬ ‫همــه افــراد ویژگی هــای منحصربه فــردی دارنــد‪ .‬همــه دوســتانی‬ ‫کــه اطــراف شــما هســتند هــم چیزهایــی دارنــد کــه می توانیــد از‬ ‫انهــا یــاد بگیریــد‪ .‬همیــن االن بــه یــک دوســت خــوب فکــر کنیــد‪،‬‬ ‫بــه یکــی از ویژگی هــای مثبــت او کــه شــما هــم می خواهیــد بــه‬ ‫دســتش اوریــد‪ .‬چطــور می توانیــد ایــن ویژگــی را از او یاد بگیرید؟‬ ‫اگــر الزم اســت‪ ،‬بــا انهــا صحبــت کنیــد‪ .‬حتمــا از اینکــه بتواننــد بــه‬ ‫شــما کمــک کننــد خیلــی خوشــحال می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲۶‬دفتر خاطرات داشته باشید‬ ‫نوشــتن روشــی عالــی بــرای ایجــاد خوداگاهــی و شــروع توســعه‬ ‫و رشــد فــردی اســت‪ .‬وقتــی می نویســید‪ ،‬فکرتــان را ازاد بگذاریــد‬ ‫و بعــد از نوشــتن از دیــدگاه شــخص ســوم‪ ،‬ان را بخوانیــد تــا‬ ‫بینــش بیشــتری بــه خودتــان بــه دســت اوریــد‪ .‬می توانیــد دفتــر‬ ‫خاطــرات خــود را خصوصــی نگــه داریــد یــا ان را منتشــر کنیــد‪،‬‬ ‫مثــا وبــاگ بنویســید و پیشــرفت هایتان را بــه همــه بگوییــد‪.‬‬ ‫این طــوری شــاید بــه افــراد دیگــری هــم کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۷‬زمان استفاده از برنامه های چت را کاهش دهید‬ ‫اکثــر افــراد وقــت زیــادی را در برنامه هــای چــت ماننــد تلگــرام‬ ‫و واتــس اپ تلــف می کننــد‪ .‬می توانیــد ایــن وقــت را صــرف‬ ‫فعالیت هــای بهتــری کنیــد و بــه کارهــای مهم تــری برســید‪.‬‬ ‫‪ .۲۸‬شطرنج یاد بگیرید (یا هر بازی استراتژیک دیگری)‬ ‫شــطرنج یکــی از بازی هــای عالــی بــرای یادگرفتــن اســتراتژی و‬ ‫افزایــش قــدرت ذهــن اســت‪ .‬نه تنهــا لذت بخــش اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫مهارت هــای تحلیلی تــان را هــم تقویــت می کنــد‪ .‬اســتراتژی را‬ ‫می توانیــد از بازی هــای کامپیوتــری هــم یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۹‬تلویزیون تماشا نکنید‬ ‫ترک کــردن تلویزیــون یکــی از تجربه هــای رهایی بخــش اســت‬ ‫کــه پیشــنهاد می کنیــم حتمــا امتحانــش کنیــد! برنامه هــا و‬ ‫تبلیغــات تلویزیونــی واقعــا ارزش چندانــی ندارنــد‪ .‬همیــن وقــت‬ ‫را می توانیــد صــرف کارهــای دیگــر مثــل ورزش‪ ،‬تماس گرفتــن بــا‬ ‫دوســتان نزدیــک و خانــواده یــا کارهــای لذت بخــش دیگــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳۰‬مدیتیشن کنید‬ ‫مدیتیشــن بــه شــما کمــک می کنــد ارام تــر و اگاه تــر باشــید و‬ ‫بهتــر بتوانیــد رشــد و توســعه فــردی خــود را ارتقــاء دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳۱‬گذشته را رها کنید‬ ‫اگــر از گذشــته ناراحتــی و شــکایتی داریــد‪ ،‬وقتــش اســت ان‬ ‫را رهــا کنیــد‪ .‬چســبیدن بــه ایــن ناراحتی هــا جلــوی پیشــرفت و‬ ‫بهترشــدن شــما را می گیــرد‪ .‬گذشــته را فرامــوش کنیــد‪ ،‬خودتــان‬ ‫را ببخشــید و بــه راهتــان ادامــه بدهیــد‪.‬‬ ‫ن مهربان باشید‬ ‫‪ .۳۲‬با اطرافیا ‬ ‫مهربانــی هیچ وقــت زیــاد از حــد نمی شــود‪ .‬در واقــع بیشــتر ِ مــا‬ ‫خیلــی بــا اطرافیانمــان مهربــان نیســتیم‪ .‬مهربان بــودن باعــث‬ ‫کســب ویژگی هایــی خــوب هــم می شــود‪ ،‬ویژگی هایــی ماننــد‪:‬‬ ‫دلسوزی؛‬ ‫صبوری؛‬ ‫عشق‪.‬‬ ‫همیــن االن بعــد از خوانــدن ایــن مقالــه‪ ،‬ســعی کنیــد بــا‬ ‫اطرافیانتــان مهربان تــر باشــید‪ .‬ببینیــد چطــور واکنــش نشــان‬ ‫می دهنــد حــال خودتــان هــم چقــدر بهتــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳۳‬به خودتان استراحت بدهید‬ ‫شــما هــم خیلــی کار می کنیــد؟ اگــر می خواهید رشــد کنید‪ ،‬باید‬ ‫نیازهایتــان را بشناســید‪ .‬اگــر ماشــینتان بنزیــن نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫نمی توانیــد جایــی برویــد‪ .‬شــما هــم بــه انــرژی نیــاز داریــد‪ .‬پــس‬ ‫زمانی را در هفته برای خودتان در نظر بگیرید‪ ،‬اســتراحت کنید‬ ‫و بــرای کارهــای پیــش رو امــاده شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳۴‬به رشد فردی تان متعهد بمانید‬ ‫هیچ کــس جــز خودتــان مســئول رشــد فــردی شــما نیســت‪ .‬پس‬ ‫بایــد تصمیــم بگیریــد که می خواهید رشــد کنیــد و به تصمیمتان‬ ‫پایبنــد بمانیــد‪ .‬یادتــان باشــد کــه ایــن اقــدام ی ـک روزه نیســت و‬ ‫بایــد تمــام عمــر برایــش برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬شــاید بالفاصلــه‬ ‫تغییــری احســاس نکنیــد‪ ،‬امــا بعــد از مدتــی تاثیــر ایــن برنامــه را‬ ‫در خودتــان و زندگی تــان خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشبد‪...‬‬ ‫مرضیه ناصری‬ ‫همه چیز درباره دوز‬ ‫سوم واکسن کرونا‬ ‫واکس ـن های کرونــا را کامــل دریافــت کــرده و ایمنــی حاصــل‬ ‫به علــت گــذر زمــان در حــال کاهــش اســت‪ .‬ایــن مســئله بــه‬ ‫نــوع واکســن اولیــه و جزئیــات دیگــر بســتگی دارد‪.‬‬ ‫دوز ســوم بــه افــرادی داده می شــود کــه ضعــف متوســط یــا‬ ‫شــدید سیســتم ایمنــی دارنــد‪ .‬ایــن دوز اضافــه بــا هدف بهبود‬ ‫پاســخ سیســتم ایمنــی بــدن بــه واکســن های قبلــی تزریــق‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫چــه افــرادی می تواننــد دوز ســوم واکســن کرونــا را دریافــت‬ ‫کنند ؟‬ ‫افــراد می تواننــد ‪ ۲‬مــاه پــس از دریافــت دوز دوم‪ ،‬دوز ســوم‬ ‫واکســن را دریافــت کننــد‪ .‬دوز ســوم واکســن کرونــا بــه افرادی‬ ‫دربــاره دوز ســوم واکســن کرونــا ســوال هایی پیــش امــده‬ ‫اســت‪ ،‬به خصــوص حــاال که نمونه هــای جهش یافته مختلف‬ ‫در سراســر دنیا گســترش یافته اند‪ .‬دوز ســوم هنگامی تزریق‬ ‫می شــود کــه محافظــت دوزهــای قبلــی واکســن در گــذر زمــان‬ ‫کاهــش پیــدا کنــد‪ .‬دوز بوســتر طراحــی شــده اســت تــا مــدت‬ ‫طوالنی تری شــما را در برابر ویروس کرونا ایمن نگه دارد‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬همــه ســواالت شــما را دربــاره دوز ســوم واکســن کرونــا‬ ‫پاســخ می دهیــم و دربــاره افــراد واجــد شــرایط و تاثیــرات دوز‬ ‫ســوم واکســن بــر بــدن خواهیــم گفــت‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫منظور از دوز سوم واکسن کرونا چیست؟‬ ‫ایمنــی حاصــل از دوزهــای اول و دوم واکســن پــس از مدتــی‬ ‫کاهــش می یابــد و بــه دوز ســوم یــا دوز کمکــی نیــاز اســت‪.‬‬ ‫افــرادی کــه سیســتم ایمنــی ضعیفــی دارنــد‪ ،‬می تواننــد دوز‬ ‫ســوم واکســن کرونــا را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫اگــر هنــگام دریافــت دو دوز اول واکســن سیســتم ایمنــی‬ ‫ضعیفــی داشــته اید‪ ،‬ممکــن اســت به انــدازه افــرادی کــه‬ ‫سیســتم ایمنی ضعیفی نداشــته اند به ویروس کرونا مقاوم‬ ‫نباشــید‪ .‬دوز ســوم واکســن ایــن مشــکل را حــل می کنــد و‬ ‫ایمنــی بیشــتری بــه شــما می دهــد‪.‬‬ ‫تفاوت دوز بوستر و دوز سوم چیست؟‬ ‫دوز بوســتر واکســن کرونــا هنگامــی داده می شــود کــه فــرد‬ ‫ارائــه می شــود کــه بیشــتر از ‪ ۱۲‬ســال ســن دارنــد و دچــار‬ ‫ضعــف سیســتم ایمنــی هســتند‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫مبتالیان به سرطان خون مثل لوسمی یا لیمفوما؛‬ ‫افرادی با سیســتم ایمنی تضعیف شــده به علت اســتفاده از‬ ‫داروهایی مانند استروئیدها‪ ،‬شیمی درمانی و پرتودرمانی؛‬ ‫پیوند عضو یا مغز استخوان؛‬ ‫بیمــاران اســیب پذیر در برابــر عفونت هــا‪ ،‬ماننــد مبتالیــان بــه‬ ‫ایدز؛‬ ‫بیمارانــی کــه متخصــص انهــا را واجــد دریافــت واکســن‬ ‫بدانــد‪.‬‬ ‫چه افرادی به دوز بوستر واکسن کرونا نیاز دارند؟‬ ‫بــا اینکــه دو دوز از واکســن کرونــا در افــراد عــادی ایمنــی‬ ‫خوبــی ایجــاد می کنــد‪ ،‬دوز بوســتر می توانــد اثــر واکســن اولیه‬ ‫را قوی تــر و طوالنی تــر کنــد‪ .‬همچنیــن ایــن دوز می توانــد‬ ‫انتشــار ویــروس کرونــا را نیــز کاهــش بدهــد‪.‬‬ ‫دوز کمکــی بــه افــرادی پیشــنهاد می شــود کــه بیــش از ‪۱۸‬‬ ‫ســال دارنــد و حداقــل ‪ ۶‬مــاه پیــش دوز اول کرونــا را دریافــت‬ ‫کرده انــد‪ .‬ایــن دوز بــه افــراد زیــر ‪ ۱۷‬ســال و افــرادی کــه نقــص‬ ‫ایمنــی شــدید دارنــد پیشــنهاد نمی شــود‪.‬‬ ‫این افراد واجد دریافت دوز کمکی هستند‪:‬‬ ‫ســالمندان‪ :‬ایــن افــراد به دلیــل ســن بــاالی خــود در تزریــق‬ ‫واکســن اولیــه اولویــت داشــته اند‪ ،‬بــه همیــن دلیــل ممکــن‬ ‫اســت اثــر واکســن اولیــه انهــا تــا حــاال کمتــر شــده باشــد‪.‬‬ ‫معلــوالن‪ :‬دریافــت دوز بوســتر بــه افــراد معلولــی کــه در‬ ‫محیط هــای اشــتراکی زندگــی می کننــد‪ ،‬توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫کادر درمــان‪ :‬کادر درمــان در خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا قــرار‬ ‫دارنــد‪ ،‬پــس بیشــتر در معــرض خطــر ابتال هســتند‪ .‬ایــن افراد‬ ‫در اولویــت دریافــت واکســن اولیــه بوده انــد و حــاال بــه دوز‬ ‫بوســتر نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫ایا دوز سوم واکسن باید مشابه واکسن اولیه باشد؟‬ ‫خیــر‪ ،‬می توانیــد از انــواع مختلــف واکســن به عنــوان دوز‬ ‫بوســتر خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬ســازمان غــذا و دارو اجــازه داده ‬ ‫اســت هــر واکســنی را کــه می خواهیــد یــا در دســترس داریــد‬ ‫به عنــوان دوز ســوم اســتفاده کنیــد‪ .‬البتــه بــه خاطــر داشــته‬ ‫باشــید کــه بــرای دوز ســوم‪ ،‬ممکــن اســت بــه مقــدار متفاوتــی‬ ‫از واکســن نیــاز باشــد‪.‬‬ ‫عوارض و خطرات دوز سوم واکسن کرونا‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات ســازمان جهانــی کنتــرل بیمــاری‪ ،‬افــراد‬ ‫پــس از دریافــت دوزهــای بوســتر واکســن کرونــا‪ ،‬عــوارض‬ ‫خاصــی نشــان ندادنــد و عالئمــی کــه مشــاهده شــدند مشــابه‬ ‫عالئــم دوزهــای قبلــی بودنــد و شــدتی مالیــم تــا متوســط‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫پــس از دریافــت واکســن‪ ،‬ممکــن اســت به طــور موقــت دچار‬ ‫ایــن عالئم شــوید‪:‬‬ ‫درد بازو در محل تزریق؛‬ ‫تب؛‬ ‫بدن درد؛‬ ‫سردرد؛‬ ‫خستگی؛‬ ‫لرز؛‬ ‫ورم غدد لنفی‪.‬‬ ‫چرا دوز سوم واکسن کرونا الزم است؟‬ ‫تــا بــه امــروز‪ ،‬دوزهــای اولیــه واکســن کرونــا در پیشــگیری از‬ ‫بیمــاری شــدید‪ ،‬بستری شــدن و مــرگ ناشــی از کرونــا بســیار‬ ‫موثــر بوده انــد‪ .‬احتمــال ابتــای افــرادی کــه دو دوز واکســن را‬ ‫دریافــت کرده انــد بســیار کمتــر از افــراد واکس ـن نزده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــر اســاس شــواهد موجــود‪ ،‬اثــر واکســن ها‬ ‫بــرای مبتالیــان بی عالمــت و خفیــف در طــول زمــان کاهــش‬ ‫یافتــه و همچنیــن واکسـن های موجــود در برابــر ســویه دلتای‬ ‫ویــروس اثــر کمتــری دارنــد‪ .‬بــه همیــن دلیل اســت که بعضی‬ ‫افــراد بــرای ایمنــی بیشــتر و طوالنی تــر بــه دوز ســوم واکســن‬ ‫کرونــا نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ویــروس کرونــا نمی توانــد در جمعیتــی کــه کامــل واکســینه‬ ‫شــد ه اســت و پروتکل هــای بهداشــتی الزم را رعایــت می کنــد‬ ‫منتشــر شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬مهــم اســت کــه ایــن نــکات را‬ ‫بــرای مبــارزه بــا کرونــا رعایــت کنیــد‪:‬‬ ‫حتما واکسن بزنید؛‬ ‫در محیط های بسته از ماسک استفاده کنید؛‬ ‫از حضور در مکان های شلوغ و بسته پرهیز کنید‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر دربــاره دریافــت دوز ســوم‬ ‫واکســن کرونــا و دوز بوســتر‪ ،‬بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد‬ ‫و بــرای دریافــت ایــن واکسـن ها‪ ،‬بــا تجویــز پزشــک بــه مراکــز‬ ‫واکسیناســیون مراجعــه کنید‪/.‬چطــور‬ ‫انتخاب خودرو مناسب برای سفر جاده ای‬ ‫اصلــی تریــن بخــش ســفر جــاده ای خــودرو شــما مــی باشــد؛ چراکــه بیشــترین زمــان خــود در ســفرهای جــاده ای را در خــودرو مــی گذرانیــد‪ .‬داشــتن خودرویــی ســالم و مجهــز‪ ،‬الزمــه اصلــی ســفرهای جــاده ای اســت‪ .‬امــا در انتخــاب‬ ‫خــودرو خــود بایــد دقــت کافــی را بــه کار بگیریــد‪ .‬در ایــن زمینــه‪ ،‬ســامانه اجــاره خــودرو نــاواران‪ ،‬در کنــار شماســت تــا از مجهزتریــن خــودرو هــا بــا ارزان تریــن قیمــت اســتفاده نمــوده و ســفر جــاده ای فــوق العــاده ای داشــته باشــید‪.‬‬ صفحه 6 ‫وزش بــاد شــدید کــه از عصــر جمعــه در گلســتان اغــاز شــده اســت بــار دیگــر اتــش مهارشــده مناطــق جنگلــی و‬ ‫عرصه هــای مناطــق طبیعــی ایــن اســتان را شــعله ور کــرد‪.‬‬ ‫جانشــین یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان اعــام کــرد‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۲۰‬هکتــار از‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی طعمــه حریــق شــد و اتــش ســوزی در ‪ ۲‬نقطــه همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫محمــد اریان فــر افــزود‪ :‬اتش ســوزی مناطــق مختلــف گلســتان از جملــه نــوده خانــدوز ازادشــهر‪ ،‬پــارک جنگلــی‬ ‫النگــدره گــرگان‪ ،‬چندیــن نقطــه در مینودشــت و گالیکــش بــا همــکاری نیروهــای منابــع طبیعی‪ ،‬ســپاه و مردم محلی‬ ‫مهــار شــد امــا وزش بــاد شــدید‪ ،‬اتــش را بــه عرصه هــای جنگلــی مبارک ابــاد مینودشــت و اق ســو کاللــه منتقــل کــرد‪.‬‬ ‫باد شدید اتش‬ ‫جنگل های‬ ‫گلستان را‬ ‫شعله ور کرد‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اذر ‪1400‬‬ ‫ایا دست برتر مرد در طالق نسبت به‬ ‫زن ‪ ،‬تبعیض جنسیتی است!!‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده ‪ 73‬قسمت اول‬ ‫زوج بــا پرداخــت اجــرت المثــل و تادیــه مهریــه و نفقــه ایــام‬ ‫عــده و پذیرفتــن حضانــت و سرپرســتی و مســئولیت های مالــی‬ ‫ف‬ ‫‏خــود را در قبــال زوجــه ‪ ،‬بــری الذمــه می نمایــد‪ .‬بنابرایــن صــر ِ‬ ‫احرازِکراهــت مــرد از زن ‪ ،‬کافــی اســت کــه حاکــم ‏شــرع او را‬ ‫مســتحق رهایــی و صــدور ِحکــم طــاق نمایــد‪ .‬در حقیقــت‬ ‫درخواســت طــاق از ســوی زوج بــه منزلــه‏بــذل تمکیــن زوجــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫زیــرا زوجــه در قبــال مهریــه ماخــوذه‪ ،‬تعهــد بــه تمکیــن تــا‬ ‫پایــان عمــر را داشــته اســت‪.‬‏بنابرایــن وقتــی زوج ‪ ،‬مهریــه را در‬ ‫نیمه هــای راه زندگــی بــه تمــام و کمــال تادیــه می نمایــد و مهریــه‬ ‫مضاعفــی را بــر ‏خــود تحمیــل می نمایدعمــا تمکیــن زوجــه را‬ ‫بــذل می نمایــد‪.‬‬ ‫لیکــن در مقولــه درخواســت طــاق از ســوی زوجــه بــه‏واســطه‬ ‫کراهــت ؛ نابرابــری و اشــتغال ذمــه ایجــاد می شــود‪ .‬زوجــه بــا‬ ‫درخواســت خــود ‪ ،‬عمــا در مقابــل اخــذ اجــرت‏المثــل و نفقــه‬ ‫ایــام عــده و واگــذاری حضانــت فرزنــدان و خاصــه مهریــه کــه تــا‬ ‫پایــان عمــر بــوده ‪ ،‬تمکیــن خــود را‏ســاقط می نمایــد‪ .‬و بدیــن‬ ‫ترتیــب بــا تحمیــل هزینــه مضاعــف و گاه جبــران ناپذیــر ‪ ،‬ذمــه او‬ ‫بــه زوج مشــغول می گــردد‬ ‫ناگفته و ناشنیده ‪ 73‬قسمت دوم‬ ‫بنابرایــن مالحظــه می شــود ‪ ،‬تقاضــای طــاق از ســوی زوجــه‬ ‫اضــرار بــه زوج و در راســتای ایجــاد‏عســر و حــرج بــر او اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن حاکــم شــرع وقتــی درخواســت طــاق زوجــه را می پذیــرد‪.‬‬ ‫فــی الواقــع مثــل ایــن‏اســت کــه بــا تحمیــل هزینــه هــای مضاعــف‬ ‫بــر زوج ؛ و اســقاط تعهــدات اتــی زوجــه ‪ ،‬زوج را مجــازات‬ ‫می نمایــد‪ .‬‏الزمــه مجــازات نیــز احــراز تقصیــر و تخلــف مــرد‬ ‫از شــروط ضمــن عقــد اســت‪ .‬بنابرایــن حاکــم شــرع نمی توانــد‬ ‫صــرف‏کراهــت زوجــه ‪ ،‬زوج را مجــازات کنــد ‪.‬‬ ‫ایــن امــر نــه تنهــا عقالنــی نیســت بلکــه بــه مثابــه صــدور حکــم‬ ‫مجــازات بــرای‏فــرد بی گنــاه اســت‪ .‬لــذا زوجــه نبایــد انتظــار ان‬ ‫داشــته باشــد کــه پــس از اثبــات کراهــت خــود از زوج ‪ ،‬حکــم‬ ‫طــاق‏دریافــت دارد بلکــه بایــد نقــض تعهــدات و شــروط ضمــن‬ ‫عقــد را اثبــات نمایــد‪.‬‬ ‫امــا درخصــوص زوج ‪ ،‬بــا فــرض بــری ‏الذمــه بــودن او ‪ ،‬و بــا‬ ‫ت تخلــف‬ ‫فـ‬ ‫ط تعهــدات اتــی زوجــه ‪ ،‬نیــازی بــه اثبــا ِ‬ ‫ـرض اســقا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‏کراهــت‪ ،‬حکــم طــاق را موجــه‬ ‫از ناحیــه زوجــه نیســت و صــر ِ‬ ‫می ســازد‪ .‬لیکــن بــرای اینکــه کراهــت زوجــه از زوج نیــز بتوانــد‬ ‫مبنــای طــاق ‏محســوب گــردد و او را از اثبــات خــروج زوج از‬ ‫شــروط ضمــن عقــد بــی نیــاز ســازد ‪.‬‬ ‫الزمــه ان ؛ بــری الذمــه‏کــردن خــود اســت‪ .‬ایــن برائــت نیــز‬ ‫جــز بــا بــذل قســمتی یــا تمــام مهریــه میســر نمی گــردد‪ .‬مالحظــه‬ ‫می گــردد کــه احــکام‏فقهــی در خصــوص طــاق خلــع ‪ ،‬از مبانــی‬ ‫عقالنــی و حقوقــی برخــوردار اســت‪ .‬لیکــن مخالفیــن ‪ ،‬اشــکارا از‬ ‫مبانــی‏عقالنــی و حقوقــی احــکام فقهــی فاصلــه گرفتــه و مرتــب‬ ‫بــر طبــل تبعیــض جنســیتی می کوبنــد‪.‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫استفاده از کلمه عبور مناسب‬ ‫هرکســی کــه از رایانــه یــا گوشــی هوشــمند اســتفاده می کنــد بایــد اطالعــات کافــی در مــورد امنیــت داشــته باشــد‪ .‬چگونگــی اســتفاده از ضــد ویروس هــا‬ ‫و بــروز رســانی ان هــا‪ ،‬روش گرفتــن و اضافــه کــردن بســته های اضافــی و نصــب انهــا و چگونگــی انتخــاب کلمــه عبــور مناســب از جملــه مــوارد ضــروری‬ ‫می باشــد‪ .‬کلمــه عبــور تنهــا در صورتــی دسترســی غریبه هــا بــه منابــع موجــود را محــدود می کنــد کــه حــدس زدن ان به ســادگی امکان پذیــر نباشــد‪.‬‬ ‫کلمــات عبــور خــود را در اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد و از یــک کلمــه عبــور در بیشــتر از یکجــا اســتفاده نکنیــد‪ .‬در ایــن صــورت اگــر یکــی از کلمــات شــما‬ ‫لــو بــرود همــه منابــع در اختیــار شــما در معــرض خطــر قــرار خواهنــد گرفــت‪ .‬قوانیــن طالیــی بــرای انتخــاب کلمــه عبــور شــامل مــوارد زیــر اســت‪ :‬کلمــه‬ ‫عبــور بایــد حداقــل شــامل ‪ 8‬حــرف بــوده‪ ،‬تــا جــای امــکان کلمــه بی معنــی باشــد‪ .‬در انتخــاب ایــن کلمــه اگــر از حــروف بــزرگ و اعــداد اســتفاده شــود‬ ‫ماننــد ‪ !@Alfj5Ss‬در اینصــورت ضریــب امنیــت باالتــر خواهــد رفــت‪ .‬بــه صــورت منظــم کلمــات عبــور قبلــی را عــوض کنیــد و بــه هیــچ عنــوان کلمــه‬ ‫عبــور را در اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫تبدیل صدا شگرد متهم‬ ‫سایبری بود‬ ‫پلیــس فتــا در خبــر تــازه ای از شناســایی و‬ ‫دســتگیری دو مجــرم ســایبری توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتاســرهنگ جــواد‬ ‫جهانشــیری اظهــار داشــت‪ :‬بــا رصــد و پایــش فضــای‬ ‫ســایبری توســط کارشناســان پلیــس فتــا شــهرجدید‬ ‫گلبهار‪،‬متوجــه فعالیــت مجرمانــه فــرد یــا افــرادی‬ ‫شــدند کــه بســتر مــوارد غیــر اخالقــی را در فضــای‬ ‫مجــازی بــا درج مطالــب نامتعارف مهیا وســایر افراد‬ ‫را بــا واریــز مبالــغ و اخــذ وجوهــی بــه بازدیــد از پیــج‬ ‫موصــوف دعــوت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرح‬ ‫وظایــف و ماموریت هــای مرتبــط بــا پلیــس فتــا‬ ‫در جهــت حفــظ و ارامــش روانــی کاربــران فضــای‬ ‫مجازی‪،‬کارشناســان ایــن پلیــس اقدامــات اولیه خود‬ ‫را نســبت بــه عامــل یــا عاملیــن ایجاد کننــده پیج های‬ ‫موصــوف اغــاز و در ادامــه پــس از بررســی های‬ ‫نخســتین و شناســایی عاملیــن اصلــی نشــر مطالــب‬ ‫غیــر اخالقــی در پیــج هــا و صفحات موجــود در رابطه‬ ‫بــا دوســت یابــی را در فضــای ســایبر مــورد شناســایی‬ ‫قــرار دادنــد و بــا اخــذ دســتور از مقــام قضایــی موفــق‬ ‫بــه دســتگیری دو متهــم مذکــر شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دو متهــم کــه در اغــاز راه جوانــی بودنــد‬ ‫بوســیله دو گوشــی و نــرم افزارهــای تبدیــل صــوت‬ ‫وبــا اخــذ و ارســال تصاویــر بانــوان در فضــای ســایبر‬ ‫و همچنیــن بــا ایجــاد پیج هــای غیــر اخالقــی از ســایر‬ ‫افــراد مــی خواســتند بــرای بازدیــد از پیــج و انتخــاب‬ ‫دوســت مبالغــی را بــه حســاب های اعــام شــده‬ ‫واریــز نماینــد کــه پــس از بررسـی های بعــدی توســط‬ ‫پلیس مشــخص شــد تمام حســاب های اعالم شــده‬ ‫اجــاره ای بــوده و توســط همســر و خواهــر همســر‬ ‫یکــی از متهمیــن کــه متاهــل بــود‪ ،‬بــرای پولشــویی‬ ‫تهیــه شــده اســت و بدین وســیله بــه در امــدی روزانه‬ ‫بیــش از ‪400‬الــی ‪ 800‬هــزار تومــان و در مجمــوع در‬ ‫طــول مــدت فعالیــت متهمیــن بــه درامــدی بیــش از‬ ‫‪ 150‬میلیــون تومــان دســت یافته انــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه جهانــی شــدن ارتباطات‬ ‫بــا اســتفاده صحیــح از بســتر فضــای ســایبری نســبت‬ ‫بــه حفــظ امنیــت و ارامــش روانــی خــود و ســایر‬ ‫شــهروندان در ایــن فضــا کوشــا باشــیم‪.‬‬ ‫خرید دوچرخه‬ ‫با رسیدساز جعلی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و دســتگیری‬ ‫یــک کالهبــردار اینترنتــی کــه بــا اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری از تعــدادی از شــهروندان کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت یکــی‬ ‫از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مراجعــه و مدعــی شــد قصــد فــروش‬ ‫دوچرخــه گــران قیمــت خــود در ســایتهای خریــد و فــروش کاالهــای‬ ‫دســت دوم را داشــته کــه مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬شــاکی در ادامــه گفــت دوچرخــه‬ ‫خــود را بــا قیمــت ‪ 15‬میلیــون تومــان اگهــی کــردم و پــس از دقایقــی‬ ‫فــردی خــوش صحبــت بــا بنــده تمــاس گرفــت و پــس از توافــق ابتدایی‬ ‫و اخــذ ادرس بــه درب منــزل مــا مراجعــه کــرد و پــس از مشــاهده ی‬ ‫دوچرخــه و توافــق نهایــی شــماره کارت بانکــی ام را گرفــت و بــا اعــام‬ ‫مشــخصات بنــده و نشــان دادن رســید پرداخــت مبلــغ مــورد نظــر در‬ ‫تلفــن همراهــش دوچرخــه را بــه همــراه فاکتــور خریــد بــه وی دادم و‬ ‫بعــد از بررســی حســاب بانکــی متوجــه کالهبــرداری شــدم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد دیگــری از شــهروندان نیــز در خصــوص ســرقت‬ ‫دوچرخــه هــای خــود بــه ایــن پلیــس مراجعــه کردنــد و بــا شــرح‬ ‫دستگیری باند سارقان اینترنتی‬ ‫در دورود‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی و دســتگری بانــد ســارقان اینترنتــی‬ ‫کــه بــا اســتفاده از دســتگاه اســکیمر کارت بانکــی شــهروندان را‬ ‫کپــی و در فرصــت مناســب از انهــا برداشــت مــی کردنــد‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ ارش ابراهیمــی‪ ،‬در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫وصــول چندیــن پرونــد ه مشــابه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب بانکــی‬ ‫شــهروندان حکایــت از فعالیــت بانــد اســکیمری در اســتان را داشــت‪.‬‬ ‫شکایتشــان مشــخص شــد متهــم همــه ایــن افــراد مشــترک اســت و‬ ‫تمــام شــکات ایــن پرونــده بــدون اطمینــان پیــدا کــردن از واریــز وجــه بــه‬ ‫حســاب خود و صرفا با مشــاهده مشــخصات خود در صفحه نمایشــگر‬ ‫تلفــن همــراه متهــم و نــرم افــزار رسیدســاز جعلــی اقــدام بــه تحویل کاال‬ ‫بــه مجــرم شــده انــد کــه در نهایــت بــه کالهبــرداری ختــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گودرزی بیان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیس فتا اقدامات‬ ‫تخصصــی خــود را اغــاز کردنــد و پــس از تحقیقــات گســترده و‬ ‫همــه جانبــه ردپــای مجــرم را در فضــای مجــازی شناســایی کردنــد‬ ‫و پــس از تشــریفات قضایــی ایــن شــیاد اینترنتــی در حالــی کــه‬ ‫مشــغول کالهبــرداری از یکــی دیگــر از شــهروندان بــود دســتگیر و‬ ‫بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجــرم پــس از حضــور در پلیــس فتــا و‬ ‫مواجهــه بــا شــکات پرونــده بــه جــرم خــود اقــرار کــرد و اظهــار داشــت‬ ‫پــس از جلــب اعتمــاد فروشــنده و وارد کــردن شــماره کارت اعالمــی‬ ‫در یــک نــرم افــزار همــراه بانــک اصلــی مشــخصات شــاکی را بــه‬ ‫دســت مــی اوردم و بــا ورود بــه اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی و وارد‬ ‫کــردن اطالعــات وی یــک رســید جعلــی واریــز به فروشــندگان نشــان‬ ‫میــدادم و بــا بهانــه هایــی مثــل اختــال در ســامانه های پیامکــی‬ ‫بانکهــا بــا تحویــل کاال بــه ســرعت از محــل خــارج مــی شــدم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم ایــن پرونــده در مجمــوع حــدود پنــج‬ ‫میلیــارد ریــال کالهبــرداری کــرده بــود توصیــه کــرد‪ :‬الزم اســت افــراد‬ ‫در زمــان معاملــه ابتــدا بــا بررســی حســاب بانکــی خــود از واریــز پــول‬ ‫بــه حســاب خــود اطمینــان حاصــل کــرده و ســپس کاال را تحویــل‬ ‫خریــدار بدهنــد و در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه‬ ‫در فضــای مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.Cyberpolice.ir‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا بررســی تحقیقــات میدانــی توســط‬ ‫کارشناســان فنــی پلیــس فتــا مشــخص شــد برداش ـت های غیــر‬ ‫مجــاز ازطریــق اصــل کارت یــا کپــی ان صــورت گرفتــه اســت کــه‬ ‫در اظهــارات اولیــه شــکات معلــوم شــد اصــل کارت در اختیــار‬ ‫خودشــان بــوده و شــخصی دیگــری بــه ان دسترســی نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا پیگیری هــای کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا دورود و بررســی ســرنخ های بدســت امــده بانــد اســکیمری‬ ‫فعــال در ایــن شهرســتان مــورد شناســایی قرار گرفتنــد و با هماهنگی‬ ‫مرجــع قضایــی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیمــی گفــت‪ :‬ســارقان اینترنتــی بــه بهانــه هــای‬ ‫مختلفــی ماننــد دســت فروشــی در کنــار خیابــان اقــدام بــه کپــی‬ ‫کارت بانکــی شــهروندان مــی نمودنــد کــه جهــت برداشــت از‬ ‫حســاب شــهروندان اقــدام بــه خریــد طــاو ســکه می کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬زمانــی کــه متهمیــن در برابــر‬ ‫مســتندات مشــکوفه قــرار گفتنــد لــب بــه اعتــراف گشــودند کــه‬ ‫ضمــن قبولــی بــزه انتســابی هــدف خــود را نیــاز مالــی بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪443‬‬ ‫کالهبرداری با ترغیب گیمرها‬ ‫به دریافت الماس رایگان در‬ ‫اکانت بازی خاص‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری مــرد ‪ 20‬ســاله خبــر داد کــه بــا بــا‬ ‫ترغیــب گیمرهــا بــه المــاس رایــگان در اکانــت بــازی اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری از شــهروندان می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫ رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ مهــدی قاســمی‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندی ‪ 46‬ســاله بــه پلیــس‬ ‫فتــا مراجعــه و اعــام داشــت کــه فــردی ناشــناس در‬ ‫فضــای مجــازی بــا وعده هــای دروغیــن‪ ،‬اقــدام بــه فریــب و‬ ‫ترغیــب پسر‪8‬ســاله اش شــده و وی جهــت دریافــت امتیــاز‬ ‫بازی(دریافــت المــاس)‪ ،‬اطالعــات اکانــت شــامل جیمیــل‬ ‫و رمــز ورود را بــا فــرد کالهبــردار بــه اشــتراک گذاشــته کــه‬ ‫در ادامــه ایــن مجــرم ســایبری‪ ،‬اکانــت بــازی را از دســترس‬ ‫فرزنــدش خــارج نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬باتوجــه بــه موضــوع پرونده‪،‬‬ ‫پیگیــری ان در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار‬ ‫گرفــت کــه بــا اقدامــات فنــی صــورت گرفتــه‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــد متهــم بــا توجــه بــه افزایــش کاربــران بــازی موبایلــی‬ ‫خــاص و ارزش بــاالی مالــی ان‪ ،‬اقــدام بــه فریــب کاربران‬ ‫ایــن بــازی اینترنتــی بــا موضوعیــت دریافــت المــاس‬ ‫رایــگان می نمــوده اســت‪ ،‬کــه بــا پی جوئــی ســایبری‬ ‫پلیــس‪ ،‬هویــت متهــم شناســایی و طــی هماهنگــی بــا‬ ‫دســتگاه قضایــی‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس از دریافــت‬ ‫جیمیــل و رمــز ان‪ ،‬اقــدام بــه خــارج کــردن کاربــران از‬ ‫بــازی مذکــور نمــوده و در ادامــه بــا پــاک کــردن مســتندات‬ ‫و ردپاهــای جامانــده از خــود بــا حــذف تمامــی اطالعــات و‬ ‫محتویــات تلفــن همــراه کاربــران بــازی‪ ،‬انهــا را در همــان‬ ‫بســتر بــه فــروش می رســانده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬در بررسی اولیه محتویات تجهیزات هوشمند‬ ‫توقیفی از متهم دستگیرشــده‪ ،‬مســتندات اکانت های متعدد‬ ‫بــازی مذکــور کــه بــه همین شــیوه با کالهبــرداری در اختیار وی‬ ‫قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬اســتخراج و مشــخص گردیــد کــه مالباختگان‬ ‫ایــن پرونــده‪ ،‬متعدد می باشــند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــرای اینکــه‬ ‫فرزندان در فضای مجازی کمتر اســیب ببینند‪ ،‬نیاز اســت‬ ‫کــه والدیــن بــر فعالیت هــای ســایبری ان هــا و همچنیــن‬ ‫بازی هــای رایانــه ای کــه انجــام می دهنــد نظــارت کافــی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ر در رابطــه بــا پرونــده موصــوف بــه والدیــن حساســیت‬ ‫فضــای ســایبری را یــاداور شــده و افــزود‪ :‬کنتــرل و تربیــت‬ ‫صحیــح فرزنــدان در عصــر فعلــی کــه بــه عصــر فنــاوری‬ ‫اطالعــات معــروف می باشــد دشــوارتر از گذشــته بــوده و‬ ‫مســتلزم صــرف زمــان و توجــه بیشــتری بــه فرزندان مــان در‬ ‫رابطــه بــا امــوزش اســتفاده صحیــح از بســتر فضای ســایبری‪،‬‬ ‫هســتیم و هرگونــه غفلــت در ایــن رابطــه ضــرر معنــوی و‬ ‫مــادی غیــر قابــل جبرانــی را در بــر خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت‪ :‬در صــورت برخــورد بــا هرگونــه‬ ‫مــورد مشــکوک و یــا مجرمانــه در فضــای مجــازی‪ ،‬ان را از‬ ‫طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتــی ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 21824732‬بــا‬ ‫کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫رودخانــه قالشــی از قســمت جنــوب پــارک النگــدره تــا شــمال امتــداد دارد و تقریبــا ًاز وســط ان می گــذرد‪ .‬در نزدیکــی ایــن‬ ‫رودخانــه‪ ۳ ،‬چشــمه اب وجــود داردو پوشــش گیاهــی ابــن جنــگل را درختــان انجیلــی و ممــرز‪ ،‬توســکا‪ ،‬لــرگ‪ ،‬افــرا‪ ،‬بلــوط‪ ،‬بیــد‪،‬‬ ‫شــیردار و خردمنــدی تشــکیل می دهــد‪ .‬در حــال حاضــر امــکان تــردد ماشــین بــه ایــن پــارک جنگلــی وجود نــدارد و مــردم به راحتی‬ ‫میتواننــد از فضــای ایــن جنــگل بــه راحتــی اســتفاده کننــد‬ ‫‪ -443‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 14‬جمالی االول ‪- 1442‬شماره ‪-443‬‬ ‫‪14-- 2021‬‬ ‫دسامبر‪2021‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اذر ‪19-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫پارک جنگلی النگدره‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫رامیان را بهتر بشناسیم‬ ‫موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری شهرستان رامیان ‪:‬‬ ‫شهرســتان رامیان در قســمت جنوبی اســتان گلســتان از شــمال به شهرستان‬ ‫گنبدکاووس ‪ ،‬از جنوب به اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق به شهرســتان ازادشــهر ‪،‬‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪ .‬وســعت ایــن شهرســتان‬ ‫‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪ 3/82( .‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم‬ ‫از لحــاظ وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش (مرکــزی ‪-‬‬ ‫فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار‬ ‫دهســتان و ‪ 61‬ابادی مســکونی و ‪ 6‬ابادی خالی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪ :‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرســتان اقلیم کوهســتانی و نقاط‬ ‫شــمالی اقلیم نیمه مرطوب دارد‪.‬‬ ‫ قومیت ها و زبان گویش ‪:‬شهرستان رامیان دارای قومیت های متعددی می‬‫باشد ‪ ،‬شامل ترک‪ ،‬ترکمن ‪ ،‬بلوچ ‪ ،‬سیستانی ‪ ،‬شاهرودی ‪ ،‬سبزواری ‪ ،‬کرد و فارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت می کننــد و گویش دیگــر قومیتهای‬ ‫ایــن شهرســتان فارســی ‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪ :‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال ‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بوده کــه از این‬ ‫تعــداد ‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪:‬در مــورد وجــه تســمیه رامیــان نظــرات‬ ‫گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران‬ ‫پیشــین در شــمال رامیــان اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه‬ ‫بعدهــا جهــت ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه ‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی شهرســتان ‪ 105‬اثــر‬ ‫مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهــای تاریخــی عبارتنــد از‪ :‬حمــام عــروج ( دوره‬ ‫قاجاریــه ) ‪ ،‬کاخ شــاهی ( دوره پهلــوی ) ‪ ،‬قلعــه میــران (دوره ساســانی) ‪،‬‬ ‫قلعــه کافــر مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات‬ ‫قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیــان ‪ ،‬ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی ( النــگ ‪ ،‬پاقلعــه ‪،‬‬ ‫پشمکی ‪ ،‬کشکک ‪ ،‬ویرو ‪ ،‬جوزچال ‪ ،‬ملچ ارام و ‪ )...‬و چشمه نیلبرگ ‪ ،‬چشمه‬ ‫سیدکالته ‪ ،‬انجیر چشمه ‪ ،‬سرگل و ابشارهای پشمکی ‪ ،‬شیراباد ‪ ،‬جوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموع ـه ای وســیع از هنرهــای‬ ‫ســنتی ایــران از گذشــته های دور تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و‬ ‫معنــوی ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه بــه ویژگی هــای‬ ‫ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و‬ ‫اســامی در منطقــه نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در ایــن‬ ‫شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم‬ ‫بافــی و چادرشــب بافــی رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی ‪ ،‬زیست محیطی و پیشینه تاریخی ‪:‬‬ ‫شهرســتان رامیــان بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال ‪ 1395‬بــا جمعیتــی تقریبــا بالــغ بــر‬ ‫‪ 86210‬نفــر و مســاحتی در حــدود ‪ 780‬کیلومتــر در شــرق اســتان و در‬ ‫فاصلــه ‪ 75‬کیلومتــری گــرگان و ‪5‬کیلومتــری جنــوب جــاده بیــن المللــی‬ ‫ازادشــهر – گرگان واقع شــده اســت‪ .‬این شهرســتان از شــمال به شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس و از جنــوب بــه اســتان ســمنان و شهرســتان شــاهرود و از شــرق‬ ‫بــه شهرســتان ازادشــهر و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان از نظــر طبیعــی بــه دو قســمت جلگــه ای و کوهســتانی‬ ‫تقســیم مــی شــود ‪ ،‬کــه دارای اب و هــوای معتــدل کوهســتانی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شهرســتان در میــان دو رودخانــه قــره چــای و اق چــای واقــع شــده اســت ‪ ،‬کــه‬ ‫رودخانــه قــره چــای از ارتفاعــات النــگ ‪ ،‬جوزچــال و ملــچ ارام سرچشــمه گرفتــه‬ ‫و پــس از عبــور از رامیــان ‪ ،‬تــاالب بــی بــی شــیروان بــه مســاحت بالــغ بــر ‪500‬‬ ‫هکتــار را تغذیــه کــرده و بــه گرگانــرود مــی ریــزد‪.‬‬ ‫عمــده فعالیــت مــردم رامیــان کشــاورزی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬نوغانــداری ( پــرورش‬ ‫کــرم ابریشــم کار) در کارگاه هــای اســتخراج ذغــال ســنگ (بعلــت نزدیکــی بــه‬ ‫معــادن غنــی زغــال ســنگ البــرز شــرقی ) گفتنــی اســت پوشــاک ابریشــمی در‬ ‫مراســم ایینــی و جشــن و ســرور در رامیــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان دارای تنــوع جمعیتــی بــوده و اقــوام تــرک‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫سیســتانی‪ ،‬قزلبــاش ‪ ،‬شــاهرودی و خراســانی در کنــار یکدیگــر ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی گفتگــو می کننــد‪.‬‬ ‫شهرستان رامیان در سال ‪ 1379‬از شهرستان گنبدکاووس جدا و بصورت یک‬ ‫شهرستان مستقل تبدیل شد‪.‬‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان اقوامــی بــه نــام‬ ‫ارامیان می زیســتند که بعدها جهت ســهولت در تلفظ (ا) از اول ان برداشــته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫معرفی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان رامیان ‪:‬‬ ‫بــه اســتناد مــدارک و شــواهد تاریخــی و اثــار بــه جــای مانــده ‪ ،‬شهرســتان‬ ‫رامیــان از قدمتــی طوالنــی و بســیار برخــوردار اســت‪ .‬در دوره اشــکانیان ‪ ،‬یکــی‬ ‫از پایتخــت هــای ییالقــی انــان بــوده اســت‪ .‬و در زمــان تصــرف گــرگان توســط‬ ‫یزیــد بــن مهلــب ‪ ،‬محــل اســتقرار حاکــم گــرگان بــوده اســت‪ .‬در دوره اســامی‬ ‫نیــز شــکوفایی خــاص خــود را داشــته و مــورد توجــه حاکمــان بــود‪ ،‬و در دوره‬ ‫صفویــه مــردم رامیــان را از رشــته کــوه هــای قفقــاز بــه ایــن ناحیــه کوچانیــده انــد‪.‬‬ ‫تاکنون در این شهرســتان تعداد ‪ 87‬اثر تاریخی – فرهنگی شناســایی شــده اســت‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ 43‬اثــر در فهرســت اثــار ملــی کشــور به ثبت رســیده اســت‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫رییس قوه قضاییه‬ ‫تعامل با‬ ‫نیروهای‬ ‫بومی الزمه‬ ‫حل مشکالت‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه گفــت‪ :‬مســائل و مشــکالت اختصاصی‬ ‫هــر اســتان دارای ویژگــی و مشــخصه هایی اســت کــه رفع انها‬ ‫در وهلــه نخســت بــه تعامــل و هــم افزایی عوامــل و نیروهای‬ ‫اســتانی و بومی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی قــوه قضاییه‪،‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای در جلسه شورای‬ ‫قضایی اســتان گلســتان اظهار داشــت‪ :‬موضوعات و مســائل‬ ‫گلســتان از جمله خلیج گرگان‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬روستای زیارت‪،‬‬ ‫جزیــره اشــوراده‪ ،‬پرونــده مــوج هــای ابــی گنبــد کاووس‪،‬‬ ‫موضوعــات و مســائلی چندوجهــی و دارای ابعــاد مختلــف‬ ‫قضایــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬زیســت محیطــی و حقوقــی اســت و بــه‬ ‫صــورت تــک وجهــی و یــک بُعــدی نمــی تــوان نســبت بــه حــل‬ ‫انهــا تصمیــم گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پیشــنهاد مشــخص مــا تشــکیل کارگروهــی‬ ‫تخصصــی و بومــی در اســتان گلســتان متشــکل از مســئوالن‬ ‫حــوزه هــای مختلــف اعــم از اجرایــی‪ ،‬قضایــی‪ ،‬تقنینــی‪،‬‬ ‫انتظامــی‪ ،‬امنیتــی و نماینــدگان بخــش هــای صنفــی و‬ ‫خصوصــی اســت‪ ،‬تــا ایــن عوامــل و نیروهــا در ان کارگــروه بــه‬ ‫احصــاء مســائل و مشــکالت اســتان و اولویت بنــدی انهــا بــرای‬ ‫اتخــاذ تصمیــم فــوری مبــادرت ورزنــد‪.‬‬ ‫رئیــس عدلیــه همچنیــن بــر پاس ـخ دهی و ترتیــب اثــر دادن‬ ‫بــه نامه هــای واصلــه از جانــب مــردم در جریــان ســفر بــه ایــن‬ ‫اســتان تاکیــد ویــژه ای داشــت و گفــت‪ :‬مســئوالن بخش هــای‬ ‫مختلف قضایی در گلستان و تهران نسبت به پاسخگویی و‬ ‫ترتیــب اثــر دادن بــه نامه هــای واصلــه از جانــب مــردم اهتمام‬ ‫ویــژه داشــته باشــند و تــا حــد مقــدور نســبت بــه بــراورده کــردن‬ ‫درخواسـت های مــردم اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬رئیس کل دادگستری گلستان و زیرمجموعه های‬ ‫وی‪ ،‬مــواردی از نامه هــای مــردم کــه حل شــان بــه دالیــل‬ ‫مختلــف مقــدور نمــی باشــد را بــرای مــردم توضیــح دهنــد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه ضــرورت اهتمــام و توجــه‬ ‫ویــژه یــه مراجعه کننــدگان بــه پزشــکی قانونــی گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫و مراجعــان بــه واحدهــای پزشــکی قانونــی بــه نوعــی افــرادی‬ ‫خاص محســوب می شــوند چرا که دارای ناراحتی و مشــکالت‬ ‫هســتند و چنانچــه خدمات دهــی بــه انهــا بــا تاخیــر و ک ُنــدی‬ ‫ی و مشــکالت ایــن مراجعه کننــدگان‬ ‫همــراه باشــد ناراحتــ ‬ ‫دوچنــدان می شــود‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای بــا اشــاره بــه‬ ‫ضــرورت اتخــاذ تمهیــدات ویــژه بــرای رفــاه حــال کارکنــان و‬ ‫مراجعــان بــه واحدهــا‪ ،‬مراجــع و مراکز قضایی گفت‪ :‬ضروری‬ ‫اســت مســئوالن دادگســتری کل اســتان گلســتان نســبت‬ ‫فراهــم اوردن شــرایط خدمــات رســانی مطلوب تــر به کارکنان‪،‬‬ ‫مراجعیــن و مــردم اقدامــات مقتضــی را اعــم از تجهیــز‬ ‫امکاناتــی نظیــر اسانســور در ســاختمان های دادگســتری و‬ ‫ســایر واحدهــای قضایــی تــدارک ببیننــد و در ایــن راســتا مــا نیز‬ ‫بــه لحــاظ تخصیــص منابــع مالــی مســاعدت خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ذبیح اللــه خداییــان رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور هــم‬ ‫در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود از خلیــج گــرگان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کانال هــای ورودی اب دریــا بــه ایــن خلیــج‬ ‫ی از‬ ‫مســدوده شــده و در ایــن منطقــه اب در حــال پــس رو ‬ ‫ســاحل اســت؛ در نتیجــه امــکان تــردد شــناورها از خلیــج بــه‬ ‫ســمت دریــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تاکنــون بــرای رفــع این مشــکل اقدامی صورت‬ ‫نگرفتــه و چنانچــه اســتاندار عــزم رفــع ایــن مشــکل را داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬قابلیــت اصــاح ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫خداییــان بــا اشــاره بــه ارزش مــادی و اقتصــادی خلیــج گــرگان‬ ‫بــه دالیــل مختلــف ماننــد موضــوع تخم گــذاری ماهیــان‬ ‫خاویــار گفــت‪ :‬بــا الیروبــی کانال هــا در خلیــج گــرگان بــه‬ ‫شــکل محســوس و قابــل توجهــی وضعیــت ایــن خلیــج بهبــود‬ ‫می یابــد و بــا توجــه بــه اهمیــت مــادی و اقتصــادی ایــن خلیج‪،‬‬ ‫هزینه کــردن بــرای ان صرفــه اقتصــادی دارد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی رئیــس کل دادگســتری گلســتان نیــز بــا‬ ‫ی از عمــده‬ ‫اشــاره بــه مشــکالت خلیــج گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬یکـ ‬ ‫ی به ان‬ ‫مشــکالت خلیــج گــرگان ان اســت کــه متولــی رســیدگ ‬ ‫مشــخص نیســت؛ و کســی هــم مســولیت نمــی پذیــرد‪ ،‬البتــه‬ ‫دســتگاه قضایــی اســتان گلســتان پرونــده ای را ناظــر بــر تــرک‬ ‫فعــل در رابطــه بــا خلیــج گــرگان تشــکیل داده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اســتاندار گلســتان هــم در ایــن نشســت‬ ‫ضمــن قدردانــی از اقدامــات قــوه قضاییــه بــرای رفع مشــکالت‬ ‫حقوقــی و قضایــی مــردم اســتان گلســتان‪ ،‬خواســتار تــداوم‬ ‫اقدامــات قضایــی بــرای حــل کامــل ایــن مشــکالت شــد‪.‬‬ ‫حجت االســام منتظــری دادســتان کل کشــور نیــز در ایــن‬ ‫نشســت بــه حضــور خــود در گنبــدکاووس و دیــدار بــا مــردم‬ ‫و کارکنــان قضایــی ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و در خصــوص‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتــی گنبــدکاووس نیــز گفــت‪:‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۱۳۲‬واحــد صنعتــی ایــن شهرســتان ‪ ۱۴‬واحــد‬ ‫غیرفعــال هســتند‪.‬‬ ‫حجت االســام مظفــری رئیــس دیــوان عدالــت اداری هــم در‬ ‫ایــن نشســت از برگــزاری نشســت بــا بــا مدیــران ‪ ۱۰‬اداره کل‬ ‫اســتان گلســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن نشسـت ها تــاش ‬ ‫شــد تــا بــرای رفــع اســیب هایی کــه منجــر به شــکایات مــردم از‬ ‫دســتگاه های دولتــی می شــود چــاره جویــی شــود‪.‬‬ ‫ســیدمحمد صاحبــکار معــاون راهبــردی قــوه قضاییــه هــم‬ ‫در ایــن جلســه‪ ،‬بــه ارائــه گزارشــی از وضعیــت عملکــردی و‬ ‫رضایتمنــدی مــردم از واحدهــای قضایــی اســتان گلســتان کــه‬ ‫در ‪ ۱۴‬شــاخص گــرداوری شــده بودنــد پرداخــت‪.‬‬ ‫محمدباقــر الفــت معــاون منابــع انســانی و امــور فرهنگــی‬ ‫قوه قضائیــه نیــز بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات عمومــی و‬ ‫اختصاصــی خــود بــا کارکنــان دادگســتری اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫بــر بکارگیــری هــر چــه بیشــتر قضــات بومــی در اســتان ها و‬ ‫همچنیــن ضــرورت رســیدگی بیشــتر بــه وضعیــت معیشــتی‬ ‫کارکنــان واحدهــای قضایــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ناصــر ســراج معــاون سیاســی قــوه قضاییــه هــم بــا اشــاره بــه‬ ‫حضــور خــود در شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬گزارشــی را از وضعیــت‬ ‫واحدهــای قضایــی ایــن شهرســتان و همچنیــن مســائل و‬ ‫مشــکالت مــردم ازادشــهر ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫علی اصغــر رفاهــی مدیــرکل مرکــز ارتباطــات مردمــی قــوه‬ ‫قضاییــه بــا اشــاره بــه میــزان مالقات هــای مردمــی صــورت‬ ‫گرفتــه در جریــان ســفر هیئــت عالــی قضایــی بــه اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬مســئوالن بخش هــای مختلــف قــوه‬ ‫قضاییــه در جرســان ســفر بــه اســتان گلســتان جمعــا ‪۳۷۵‬‬ ‫مــورد مالقــات مردمــی ترتیــب دادنــد کــه ‪ ۳۲۱‬مــورد در‬ ‫مرکــز اســتان و ‪ ۵۴‬مــورد در ســایر شهرســتان های اســتان‬ ‫گلســتان صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در جریــان ایــن ســفر بالــغ بــر‬ ‫‪ ۱۹۰۵‬درخواســت مردمــی واصــل شــد کــه ‪ ۱۵۴۵‬فقــره از‬ ‫ایــن درخواسـت ها مربــوط بــه امــور قضایــی و ‪ ۳۶۰‬فقــره نیــز‬ ‫مربــوط بــه امــور غیرقضایــی بــود‪.‬‬ ‫رفاهــی تصریــح کــرد‪ :‬تمــام درخواســت های واصلــه در‬ ‫جریــان ســفر بــه اســتان گلســتان بــه صــورت اسکن شــده‪،‬‬ ‫ثبــت شــده و بــه کارتابــل اداره کل ارتباطــات مردمــی قــوه‬ ‫قضاییــه ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه دنبــال ایــن فراینــد‪ ،‬پیامــک ثبــت درخواســت بــرای‬ ‫متقاضیــان ارســال شــده و حداکثــر ظــرف ‪ ۲‬هفتــه تمامــی‬ ‫درخواســت ها کارشناســی می شــود و پیش نویس هــای‬ ‫مرتبــط بــا انهــا بــه مراکــز و مراجــع مربوطــه قضایــی ارســال‬ ‫می شــود و ظــرف ‪ ۳‬مــاه از ایــن تاریــخ‪ ،‬اقدامــات مقتضــی در‬ ‫رابطــه بــا ایــن درخواســت ها انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان‬ ‫می خواهیــم کــه درخواسـت های مردمــی را تــا حصــول نتیجــه‬ ‫نهایــی پیگیــری کنــد و گــزارش مرتبــط بــا ان را ارســال کنــد؛‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه مــردم بــا امیــدی ایــن درخواس ـت ها‬ ‫و نامه هــا را ارائــه می کننــد لــذا چاره جویــی و رفــع مســائل و‬ ‫مشــکالت انهــا حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫رفاهــی گفــت‪ :‬کارگروهــی از ســوی ریاســت کل دادگســتری‬ ‫اســتان گلســتان بــرای رســیدگی بــه نامه هــا و درخواسـت های‬ ‫مردمــی تشــکیل شــده و حداکثــر ظــرف یــک مــاه پاســخ‬ ‫نامه هــا و درخواســت های مردمــی داده شــود‪.‬‬ ‫حجت االســام عبداللهــی رئیــس مرکــز حفاظت و اطالعــات قوه‬ ‫قضاییــه هــم در ایــن نشســت‪ ،‬بــا اشــاره بــه بازدیدهــای میدانــی‬ ‫خــود و حضــور در نشسـت ها و جمع هــای مختلــف مــردم اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬وفــاق و بــرادری مــردم از اقــوام و مذاهــب مختلــف در‬ ‫ایــن اســتان را کم نظیــر و مثال زدنــی توصیــف کــرد‪.‬‬ ‫عبــاس مســجدی رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی هــم‬ ‫بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود از مراکــز پزشــکی قانونــی گــرگان‪،‬‬ ‫کردکــوی و بنــدر ترکمــن‪ ،‬گزارشــی از وضعیــت ایــن مراکــز و‬ ‫مشــکالت و مســائل انهــا ارائــه داد‪.‬‬ ‫اصغــر جهانگیــر معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم‬ ‫قــوه قضاییــه هــم بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود از اردوگاه معتادیــن‬ ‫متجاهــر در شهرســتان بندرگــز‪ ،‬از اســتاندار گلســتان خواســت‬ ‫کــه ظرفیــت ایــن اردوگاه هــا را در ســطح اســتان افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫حســن بابایی رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور نیز به‬ ‫بازدیــد خــود از چهــار واحــد ثبتی و ســه دفترخانه اســتان گلســتان‬ ‫اشــاره کــرد و بــا ارائــه گزارشــی از اقدامــات هشــت ماهــه گذشــته‬ ‫در زمینــه صــدور اســناد کاداســتر بــرای اراضــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬پنــج فقــره ســند مالکیــت کاداســتری بــه نــام ســازمان‬ ‫«جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری کشــور» مجموعــا بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۱۵‬میلیــون و ‪ ۴۲۶‬هــزار و ‪ ۱۶۲‬متــر مربــع صــادر و بــر ایــن‬ ‫اســاس‪ ،‬مالکیــت دولــت بــر تــاالب «اجـی گل» تثبیــت شــد؛ یــک‬ ‫فقــره ســند مالکیــت کاداســتری بــه نــام «بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی» بــه مســاحت ‪ ۳۵‬هــزار متــر مربــع در راســتای قانــون‬ ‫تولیــد و عرضــه مســکن صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی همچنیــن یــک فقــره ســند مالکیــت کاداســتری‬ ‫نیــز بــه نــام اداره کل «میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری» اســتان گلستان به مســاحت ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۲۲۴‬متر‬ ‫مربــع صــادر و بــر ایــن اســاس برج «قابــوس» در گنبدکاووس‬ ‫دارای ســند شــد‪.‬‬ ‫غالمعلــی محمــدی رئیــس ســازمان زندان هــا نیــز در ایــن‬ ‫مراســم بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود از زندان هــای گنبــد و علــی‬ ‫ابــاد کتــول‪ ،‬گزارشــی را از وضعیــت ایــن زندان هــا و مســائل و‬ ‫مشــکالت انهــا ارائــه داد‪.‬‬ ‫محمدباقــر الفــت معــاون منابــع انســانی و امــور فرهنگــی‬ ‫قوه قضائیــه نیــز بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات عمومــی و‬ ‫اختصاصــی خــود بــا کارکنــان دادگســتری اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫بــر بکارگیــری هــر چــه بیشــتر قضــات بومــی در اســتان ها و‬ ‫همچنیــن ضــرورت رســیدگی بیشــتر بــه وضعیــت معیشــتی‬ ‫کارکنــان واحدهــای قضایــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫حجت االســام صادقــی رئیــس مرکــز توســعه حــل اختــاف‬ ‫قــوه قضاییــه‪ ،‬ضمــن ارائــه گزارشــی از ســفر خــود بــه اق قــا‪،‬‬ ‫بــر ضــرورت بــه فعلیــت رســاندن ظرفیت هــای صادراتــی ایــن‬ ‫شهرســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫کاظمی فــرد رئیــس مرکــز امــار و فنــاوری اطالعــات هــم از‬ ‫بازدیــد خــود از دفاتــر خدمــات قضایــی الکترونیــک اســتان‬ ‫گلســتان و بررســی مســائل و مشــکالت ایــن دفاتــر خبــر داد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!