روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 379 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 379

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 379

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 379

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 23 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /14‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪ /7‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪379‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫نقش رسانه ها و بی توجهی ها به دستورالعمل ها‬ ‫‪2‬‬ ‫در یک قدمی‬ ‫اجرای تولید ساالنه‬ ‫یک میلیون واحد‬ ‫مسکونی‬ ‫نیازمند وجود سرمایه گذاری‬ ‫در توسعه گردشگری کشاورزی هستیم‬ ‫‪8‬‬ ‫به دنبال قطع اینترنت با ایجاد شبکه‬ ‫ملی اطالعات نیستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کفشک و لنت ترمز‬ ‫‪3‬‬ ‫برون ریزی روانی‬ ‫منافذ و ماخذ مفاسد اقتصادی ‏‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مشکالت صنفی و راهکار های پیشنهادی ‬ ‫را ارائه دهید‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬رفــاه کارگــران را‬ ‫از اولویت هــای وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫دانســت و از تشــکل ها خواســت راه حل هــای خــود را‬ ‫در ایــن زمینــه ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از مرکز روابط عمومی‬ ‫و اطالع رســانی‪ ،‬حجت الله عبدالملکی در نشســت‬ ‫بررســی مشــکالت صنفــی و راه حل هــای پیشــنهادی‬ ‫سراســر کشــور اظهار داشــت‪ :‬نمایندگان تشــکل های‬ ‫کارگــری بــا عشــق و بــدون منافــع مالــی فعالیــت‬ ‫می کننــد و برخــی از انهــا راه زیــادی را طــی کرده انــد‬ ‫تــا در ایــن نشســت نقطه نظــرات و دغدغه هــای خــود‬ ‫را ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بخشــی از دغدغــ ه نماینــدگان‬ ‫تشــکل های کارگــری کــه شــامل رفــاه کارگــران‪،‬‬ ‫امنیــت شــغلی‪ ،‬مســکن و رفــاه اجتماعــی اســت بــه‬ ‫موضوعــات کالن کشــور برمی گــردد‪ ،‬هــر یــک درصــد‬ ‫تورمــی کــه در جامعــه بــاال م ـی رود‪ ،‬بخشــی از رفــاه‬ ‫جامعــه از جملــه کارگــران کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی عنــوان کــرد‪ :‬رفــاه‬ ‫کارگــران بخشــی از موضوعــات کالن کشــور اســت‪،‬‬ ‫مــا مدافــع حقــوق کارگــران هســتیم‪ ،‬اگــر تــورم را‬ ‫مدیریــت کنیــم‪ ،‬کارگــران دغدغــه دســتمزد و مســائل‬ ‫معیشــتی را نخواهنــد داشــت و از ســوی دیگــر تولیــد‬ ‫کننــده نیــز بــه مشــکل بــر نمــی خــورد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی از همــه تشــکل ها درخواســت کــرد‬ ‫گزارشــی از مشــکالت صنفــی و راه حل هــای‬ ‫پیشــنهادی ارائــه کننــد تــا ایــن مســائل در کمیته هــای‬ ‫تخصصــی مســکن‪ ،‬دســتمزد و قراردادهــای کارگــری‬ ‫دســته بندی‪ ،‬مطــرح و پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن کمیته هــا تعــدادی از‬ ‫نماینــدگان کارگــران و مجلــس شــورای اســامی عضو‬ ‫خواهنــد شــد و برنامــه عملیاتــی ان تدویــن می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫بخشــی از مشــکالت‪ ،‬خــارج از اختیــار ایــن وزارتخانــه‬ ‫اســت و بایــد در دولــت پیگیــری شــود کــه در ایــن بــاره‬ ‫قــول قطعــی خواهــم داد‪.‬‬ ‫وی مســائل جامعــه کارگــری را از دغدغــه هــای ایت اللــه‬ ‫رئیســی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیــز مجلــس انقالبــی و پــای کار اســت کــه امیدواریــم‬ ‫کارهــا جلــو بــرود و گــر ه مشــکالت حــل شــود‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت تشکل های کارگری تا دو برابر‬ ‫حاتــم شــاکرمی‪ ،‬معــاون روابــط کار نیــز‪ ،‬گزارشــی از‬ ‫وضعیــت تشــکل های کارگــری در کشــور ارائــه داد و‬ ‫گفــت‪ ۱۳ :‬هــزار و ‪ ۸۴۷‬تشــکل کارگــری و کارفرمایــی در‬ ‫کشــور وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۶۸‬تشــکل‬ ‫بــه تشــکل های کارگــری مربــوط اســت و ‪ ۲‬هــزار و ‪۷۷۹‬‬ ‫تشــکل نیــز تشــکل های کارفرمایــی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون بــر اســاس قانــون‪ ،‬چهــار‬ ‫تشــکل کارگــری اصلــی در کشــور فعالیــت دارد کــه‬ ‫شــامل شــورای اســامی کار و نماینــده کارگــران و‬ ‫انجمن هــای صنفــی کارگــری می شــود‪.‬‬ ‫شــاکرمی تصریح کرد‪ :‬کانون کارگران بازنشســته در ســطوح‬ ‫مختلف شهرســتان‪ ،‬اســتان و ملی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬شــورای اســامی کار بــا حــدود ‪ ۱۱‬هــزار منتخــب‬ ‫بــه عنــوان اعضــای اصلی شــورا و هفت هــزار نماینده‬ ‫کارگــران واحــد وجــود دارد و هــزار و ‪ ۴۹۶‬انجمــن‬ ‫صنفــی کارگــران در کشــور حــدود هفــت هــزار و ‪۴۸۰‬‬ ‫اعضــای هیــات مدیــره ایــن انجمــن فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫شــاکرمی بیــان داشــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۳۵۳‬کانــون‬ ‫بازنشســتگان در ســطوح مختلــف شهرســتانی‪،‬‬ ‫اســتانی و ملــی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نماینــدگان کارگــران ایــن تشــکل هــا‬ ‫مراجــع تصمیــم گیــری مثــل شــورای عالــی کار‪،‬‬ ‫شــورای عالی حفاظت فنی ‪ ،‬شــورای عالی اشــتغال‪،‬‬ ‫مراجــع حــل اختــاف‪ ،‬هیئــت امنــای ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬کنفرانــس بیــن المللــی کار و هیــات هــای‬ ‫اجرایــی مجموعه هــای فرهنگــی و ورزشــی نیــز‬ ‫حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫مشــکالت اصلــی کارگــران؛ امنیــت شــغلی‪ ،‬معیشــت‬ ‫کارگــران و تشــکل یابی‬ ‫علــی خدایــی نایــب رئیــس کانــون عالــی شــوراهای‬ ‫اســامی کار کشــور نیــز در ایــن نشســت بــه عنــوان‬ ‫نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار ســه دســته از‬ ‫مشــکالت اصلی کارگران را امنیت شــغلی‪ ،‬معیشــت‬ ‫کارگــران و تشــکل یابی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫خدایــی همچنیــن گفــت‪ :‬امــروز دســتمزد دریافتــی‬ ‫کارگــران حداکثــر ‪ ۳۶‬درصــد از هزینــه یــک خانــوار‬ ‫معمولــی کارگــران را پوشــش می دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار‪،‬‬ ‫درخواســت کارگــران ایــن اســت هرچــه ســریع تر‬ ‫نشســت شــورای عالــی کار در مــورد رســیدگی بــه‬ ‫وضــع معیشــت کارگــران و بررســی راهــکار ترمیــم‬ ‫قــدرت خریــد کارگــران تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن خواســتار جلوگیــری از نفــوذ‬ ‫جریان هــای سیاســی در حــوزه تخصصی تشــکل های‬ ‫کارگــری شــد‪.‬‬ ‫امنیت شغلی‪ ،‬خواسته اصلی کارگران‬ ‫ســید محمــد یاراحمــدی نماینــده مجمــع نماینــدگان‬ ‫کارگــری عنــوان کــرد‪ :‬مــا خوشــحال هســتیم کــه اقــای‬ ‫رئیــس جمهــور بــا کارکنــان بهشــت زهــرا و کارگــران‬ ‫معــدن زغــال ســنگ طبــس دیــدار کــرد و ایــن نشــان‬ ‫می دهــد دولــت بــه کارگــران توجــه ویــژ ه دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬خواســته کارگــران امنیــت شــغلی‬ ‫اســت و در کارگاه هــای یــک تــا ‪ ۱۰‬نفــره بایــد نماینــده‬ ‫کارگــران حضــور داشــته باشــند تــا صــدای کارگــران در‬ ‫تشــکل ها شــنیده شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن نماینــده کارگــران در شــورای عالی کار‪،‬‬ ‫هــر ســال واژه هــای اقتصــادی مطــرح می شــود امــا‬ ‫قراردادهــای کارگــری بــه ســه مــاه و کمتــر رســیده در‬ ‫حالــی کــه قراردادهــای اجــاره منــزل حداقل یک ســاله‬ ‫اســت کــه بــا ایــن شــرایط کارگــر امنیــت فکــری نــدارد‪.‬‬ ‫وی خواســتار ســه جانبه گرایی در اداره ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬تهیــه اقــام ســبد معیشــت‪،‬‬ ‫حــل مشــکل مســکن کارگــران و حــذف شــرکت های‬ ‫پیمانــکاری در مــورد کارگــران شــد‪.‬‬ ‫اصالح قانون بیمه بیکاری در دستور کار قرار گیرد‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت ابوالفضــل عنابســتانی‪،‬‬ ‫عضــو فراکســیون تعــاون و اشــتغال مجلــس بــه‬ ‫اصــاح قانــون بیمــه بیــکاری اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫شــرایط کرونــا‪ ،‬کارگرانــی کــه حتــی در ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی ثبــت نــام نشــده بودنــد‪ ،‬بیــکار شــد ه و‬ ‫شــغل خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه الیحــه اصــاح بیمــه بیــکاری ‪۱۰‬‬ ‫ســال اســت کــه در مجلــس معطــل مانــده گفــت‪:‬‬ ‫هــر موقــع ان را بررســی می کنیــم بــا اصــل ‪ ۷۵‬روبــرو‬ ‫می شــود کــه مجلــس نمی توانــد طرحــی کــه دارای‬ ‫بــار مالــی اســت مصــوب کنــد‪ ،‬بنابرایــن از وزیــر جدیــد‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی می خواهیــم اصــاح‬ ‫قانــون بیمــه بیــکاری را در دســتور کار قــرار دهــد‪.‬‬ ‫نماینــده ســبزوار در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫همچنیــن در مــورد طــرح بیمــه کارگــران ســاختمانی‬ ‫گفــت‪ :‬پیش بینــی می شــود حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار کارگــر‬ ‫ســاختمانی در کشــور داریــم کــه بیمــه نیســتند و‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی هــم زیــر بــار بیمــه انهــا‬ ‫نمــی رود کــه بایــد فکــری بــرای کارگــران ســاختمانی‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫عضــو فراکســیون تعــاون گفــت‪ :‬باید صنــدوق تامین‬ ‫اجتماعــی و هیــات امنــای تامیــن اجتماعــی احیا شــود‬ ‫و کار ان را بــه خــود کارگــران و کارفرمایــان واگــذار‬ ‫کنیــم‪ .‬کارگــران قیــم نمی خواهنــد و مــا در مجلــس‬ ‫امادگــی داریــم قانــون را اصــاح کنیم و در فراکســیون‬ ‫تعــاون و صحــن مجلــس بــرای اصــاح قانــون کار‬ ‫تــاش می کنیــم‪.‬‬ ‫نــوروزی دیگــر نماینــده مجلــس در ایــن نشســت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۱.۳‬هــزار عنــوان‬ ‫قانونــی در کشــور داریــم کــه بایــد بســیاری از ایــن‬ ‫قوانیــن تنقیــح شــوند بحــث امنیــت شــغلی کارگــران‪،‬‬ ‫ســاماندهی قراردادهــای موقــت کار از جملــه ایــن‬ ‫مــوارد اســت‪.‬‬ ‫دغدغه اولیای دانش اموزان برای تهیه‬ ‫لباس فرم مدرسه‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫همچنان سپاه در کنار مردم است‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫قالــب مرحلــه دوم اجــرای طــرح شــهید‬ ‫ســلیمانی ‪ ۸۷۲‬نیــروی ایــن نهــاد در قالــب‬ ‫پزشــک‪ ،‬پرســتار‪ ،‬دانشــجویان پزشــکی‬ ‫وظیفــه و ســرباز بــرای واکسیناســیون کرونــا‬ ‫بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان همــکاری‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار علــی‬ ‫ملک شــاهکوهی اظهــار داشــت‪ :‬در گام‬ ‫اول اجــرای طــرح شــهید ســلیمانی برخــی‬ ‫ناهماهنگی هــا بیــن دســتگاه های متولــی‬ ‫وجــود داشــت کــه بــرای برطــرف شــدن ان معایــب‪ ،‬گام دوم بــا تشــکیل‬ ‫شــورای راهبــردی دفــاع زیســتی اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن شــورا ســپاه نینــوا‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار‪ ،‬مدیــران کل ســازمان تبلیغــات اســامی‪ ،‬اوقــاف‬ ‫و امــور خیریــه‪ ،‬مدیــران کل امــور شــهری و روســتایی اســتانداری‪ ،‬نیــروی‬ ‫انتظامــی‪ ،‬هیــات امنــا مســاجد و امــام جماعــت حضــور دارنــد کــه در‬ ‫روســتاها فرماندهــی ایــن شــورا بــا فرمانــده پایــگاه بســیج اســت و بهــورز‪،‬‬ ‫نماینــده شــورا و دهیــار روســتا نیــز عضــو ان هســتند‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪ :‬اولیــن برنامــه محولــه بــه ایــن شــورا‪،‬‬ ‫کمــک بــه اجــرای طــرح واکسیناســیون اســت و پــس از ان برخــی اقدامــات‬ ‫در قالــب کارگروه هــای بیماریابــی‪ ،‬نظــارت بــر رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬اعمــال محدودیت هــا بــه صــورت محلــه محــور‪ ،‬کمــک مومنانــه‪،‬‬ ‫فعــال بــودن تیم هــای حمایتــی و نظارتــی و مراقبتــی و روابــط عمومــی و‬ ‫فضــای مجــازی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن از ســوی نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران ‪۱۰۰‬‬ ‫نفــر از کادر درمــان بــه همــراه یــک دســتگاه اکســیژن ســاز‪ ۱۲ ،‬دســتگاه‬ ‫امبوالنــس مجهــز و ‪ ۳۶‬تخــت بیمارســتانی بــه گلســتان اعــزام شــدند و در‬ ‫گــرگان و گنبــدکاووس بــه کادر درمــان کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫ملک شــاهکوهی ادامــه داد‪ :‬ســپاه نینــوای گلســتان ‪ ۳۵‬گــروه جهــادی بــرای‬ ‫واکسیناســیون دارد و بــرای کمــک بــه اجــرای ایــن طــرح در همــه شــهرها یک ســالن و‬ ‫در روســتاهای دارای امــکان نیــز یــک مــکان پــس از تجهیــز کامــل در اختیــار دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه بــه زودی رزمایــش میدانــی شــورای راهبــردی دفــاع زیســتی‬ ‫محــات بــه صــورت هفتگــی در گلســتان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ملک شــاهکوهی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در پیــک اول کرونــا مشــکالتی در خصــوص‬ ‫تامیــن ماســک و اقــام بهداشــتی وجــود داشــت گفــت کــه ســپاه نینــوا بــرای کمــک‬ ‫بــه حــل ایــن مشــکل در ‪ ۷۳۰‬کارگاه کوچــک و بــزرگ ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار ماســک‬ ‫تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در همــان مقطــع ‪ ۴۰۰‬هــزار بســته معیشــتی‪ ۳ ،‬میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال کارت هدیــه‪ ۴۲۰ ،‬ســری جهیزیــه‪ ۲۴ ،‬هــزار پوشــاک و البســه ورزشــی‬ ‫و ‪ ۱۵‬هــزار بســته نوشــت افــزار بــرای خانــواده هــای نیازمنــد تامیــن و زمینــه ازادی‬ ‫‪ ۳۰۰‬زندانــی جرایــم غیرعمــد فراهــم شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن اقدامــات بــا هــزار گــروه جهــادی در قالــب ‪ ۸۰‬هــزار نفــر روز‬ ‫انجــام شــد و تــا پایــان مــاه صفــر امســال نیــز ‪ ۵۰‬هــزار بســته معیشــتی میــان جامعــه‬ ‫هــدف توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای ماموریــت مراقبــت و غربالگــری ‪ ۸۷۱‬تیــم‪ ،‬ماموریــت نظــارت‬ ‫بــر اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی ‪ ۵۵۲‬تیــم بــا ‪ ۲۳۵‬هــزار و ‪ ۲۳۱‬نظــارت و ماموریــت‬ ‫حمایتی شــامل شناســایی و کمک به خانواده های اســیب دیده‪ ،‬تهیه بســته حمایتی‪،‬‬ ‫کمــک مومنانــه‪ ،‬خریــد ارزاق روزانــه‪ ،‬تامیــن دارو‪ ،‬مراقبــت از بیمــاران فاقــد سرپرســت و‬ ‫بیمــاران قرنطینــه خانگــی ‪ ۵۵۸‬تیــم بکارگیــری شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا خاطرنشــان کــرد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۵۵۰‬هــزار و ‪ ۲۴۹‬خانــوار اســتان‪،‬‬ ‫‪ ۲۹۰‬هــزار خانــوار در طــرح شــهید ســلیمانی شناســایی و غربالگــری شــدند کــه‬ ‫جمعیــت تحــت پوشــش یــک میلیــون و صدهــزار نفــر را شــامل می شــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬شهریور‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 22‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 49,680,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,467,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 112,020,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 119,060,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 59,700,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪379‬‬ ‫به دنبال قطع اینترنت با‬ ‫ایجاد شبکه ملی اطالعات‬ ‫نیستیم‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫همچنــان برخــی در کشــور‪ ،‬شــبکه ملــی اطالعــات را‬ ‫بــه معنــای قطــع دسترســی بــا شــبکه جهانــی اینترنــت‬ ‫می داننــد‪ .‬بایــد بــه اطــاع عمــوم مــردم رســاند کــه‬ ‫هیچ کســی بــا راه انــدازی و تکمیــل شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫بــه دنبــال قطــع شــبکه جهانــی اینترنــت نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از وزارت ارتباطــات‬ ‫و فنــاوری اطالعــات‪« ،‬عیســی زارع پــور» وزیــر ارتباطــات‬ ‫صبــح امــروز در دیــدار بــا فعــاالن بخــش خصوصــی عرصــه‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬بابیــان این کــه ابــزار حــل‬ ‫بیشــتر مشــکالت کشــور و ان چــه به عنــوان چالــش‬ ‫وجــود دارد فنــاوری اطالعــات اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان‪ ،‬همــه مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬فرهنگی و حتی‬ ‫حــل معضــل اشــتغال را بــا راهکارهــای فنــاوری پایــه و‬ ‫عمدتــا فنــاوری اطالعــات پایــه می تــوان حــل کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنابرایــن اگــر مــا به عنــوان وزارت ارتباطــات‬ ‫و فنــاوری اطالعــات و همه کســانی کــه در حــوزه فنــاوری‬ ‫اطالعــات فعــال هســتند دست به دســت هــم دهیــم‪،‬‬ ‫می توانیــم مشــکالت کشــور را بــا هزینــه بســیار کــم و‬ ‫ســرعت بــاال حــل کنیــم کــه در ایــن رابطــه نقــش بخــش‬ ‫خصوصــی بســیار کلیــدی اســت‪ .‬بخــش خصوصــی‬ ‫می توانــد پیشــران ایــن حــوزه باشــد و تمــام ظرفیت هــای‬ ‫خــود را پــای کار بیــاورد تــا بــه اهداف مــان در حل مشــکالت‬ ‫کشــور از طریــق فنــاوری اطالعــات دســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در ادامــه بــار دیگر با‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه محوری تریــن برنامــه وزارت ارتباطــات و‬ ‫فناوری اطالعات در چهار ســال پیش رو‪ ،‬تکمیل شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫می توانــد بخــش خصوصــی کشــور در حــوزه ارتباطــات‬ ‫و فنــاوری اطالعــات را بــه حرکــت در اورد‪ .‬در زنجیــره‬ ‫ارزش شــبکه ملــی اطالعــات جــا بــرای تمــام کســانی کــه‬ ‫در بخــش خصوصــی فعالیــت می کننــد وجــود دارد کــه‬ ‫فعالیت شــان را چنــد برابــر کننــد و بتواننــد در دایــره رفــع‬ ‫نیازهــای شــبکه ملــی اطالعــات کار کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از فضاســازی ها نســبت بــه شــبکه ملــی‬ ‫اطالعــات‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه همچنــان برخــی در کشــور‪،‬‬ ‫شــبکه ملی اطالعات را به معنای قطع دسترســی با شــبکه‬ ‫جهانــی اینترنــت می داننــد‪ .‬بایــد بــه اطــاع عمــوم مــردم‬ ‫رســاند کــه هیچ کســی بــا راه انــدازی و تکمیــل شــبکه ملــی‬ ‫اطالعــات بــه دنبــال قطــع شــبکه جهانــی اینترنــت نیســت‪.‬‬ ‫زارع پــور افــزود‪ :‬بــه اعتقــاد مــن در حــال حاضــر حفظ‬ ‫اســتقالل کشــور در فضــای مجــازی یــک اصــل اســت‪.‬‬ ‫البتــه اســتقالل در فضــای مجــازی بــه معنــای قطــع‬ ‫ارتبــاط بــا جهــان نیســت‪ .‬اســتقالل بــه معنــای ایــن‬ ‫اســت کــه ارتبــاط مقتدرانــه و بــا دســت برتــر بــا جهــان‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در ادامــه با اشــاره‬ ‫بــه حــذف برخــی برنامک هــای ایرانــی از گوگل پلــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در همیــن ماجــرای اخیــر‪ ،‬اگــر مــا ابــزار یــا‬ ‫زیرســاخت های انتشــار و توزیــع اپلیکیشــن های‬ ‫خودمــان را نداشــتیم االن بــا مشــکالت جــدی روبــرو‬ ‫مــی شــدیم و هــزاران کســب و کار بــا مشــکل روبــرو‬ ‫مــی شــدند؛ درحالی کــه اکنــون مــا ابــزار مناســب را در‬ ‫اختیــار داریــم و بــا دســت پــر می توانیــم مذاکــره کنیــم‬ ‫و معطــل دیگــران نیســتیم تــا بــرای مــا تعییــن تکلیــف‬ ‫کننــد و ایــن مایــه خوشــحالی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت که برخی اپلیکیشـن ها‬ ‫و پلتفرم هــا در بســیاری از کشــورها به ویــژه کشــورهای‬ ‫اروپایــی‪ ،‬فضــای مجــازی را بــه تســخیر خــود دراورده اند و‬ ‫به نوعــی حکمرانــی ان هــا در ایــن فضــا بــا مشــکل مواجه‬ ‫شــده اســت؛ درحالی کــه مــا در کشــورمان و بــه پشــتوانه‬ ‫جوانــان نخبــه در ایــن زمینه هــا احســاس نگرانــی‬ ‫نداریــم و ایــن هــم نتیجــه تدابیــری اســت کــه درگذشــته‬ ‫اندیشــیده شــده و جــای تقدیــر و تشــکر دارد‪.‬‬ ‫برای تغییر سبک‬ ‫زندگی نیازمند برنامه‬ ‫هوشمندانه هستیم‬ ‫وی گفــت ‪ :‬زندگــی ســالم در گــرو یادگیــری رفتارهــای ســالم و‬ ‫روش هــای درســت زندگــی کــردن اســت‪ .‬بــرای ‪،‬تغییــر ســبک‬ ‫زندگــی ‪ ،‬نیازمنــد برنامــه ای هوشــمندانه و جــذاب هســتیم و بایــد‬ ‫بــا افزایــش اعتمــاد و اگاهــی تمایــل مــردم را افزایــش دهیــم کــه‬ ‫ایــن امــر بــا توجــه بــه ویژگــی هــای نظــام فرهنگــی اجتماعــی ایران‬ ‫امــری محقــق شــدنی اســت‪.‬‬ ‫نقش رسانه ها و بی توجهی ها به دستورالعمل ها‬ ‫گذشــت هیجــده مــاه از شــیوع کرونــا و عــادی‬ ‫انــگاری برخــی مــردم بــه ایــن بیمــاری و کم رغبتی‬ ‫بــرای رعایــت شــیوه نامه و محدودیت هــای‬ ‫بهداشــتی بــه چالــش اساســی در مهــار بــا ایــن‬ ‫ویــروس تبدیــل شــده کــه ایجــاد همگرایــی‬ ‫عمومــی در رعایــت مالحظــات بهداشــتی بــا‬ ‫همراهــی رســانه ها و مراکــز اموزشــی نیــاز‬ ‫ضــروری گــذر از ایــن شــرایط اســت‪.‬‬ ‫در یــک ســال و نیــم گذشــته کرونــا همچنــان اثــار‬ ‫ایــن ویــروس مخــرب بــر زندگــی روزمــره مــردم‬ ‫مشــهود اســت‪ ،‬پزشــک‪ ،‬بــازاری‪ ،‬معلــم‪ ،‬کارمنــد‬ ‫و دیگــر اقشــار جامعــه یــا ابتــا بــه کرونــا را تجربــه‬ ‫کــرده انــد و یــا چالــش های فراگیری این بیمــاری در‬ ‫ســایر بخــش هــا دامنگیــر انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫نوظهــور بــودن ایــن بیمــاری و نداشــتن فراینــد‬ ‫درمانــی مشــخص ســبب شــد تــا درمانگــران‬ ‫‪ ۲‬راهــکار واکسیناســیون و رعایــت برخــی‬ ‫مالحظــات و محدودیــت هــا را بــرای کاهــش‬ ‫اثــار ایــن بیمــاری ترســیم کننــد‪.‬‬ ‫در بخــش نخســت بــا همــه فــراز و نشــیب ها ایمن‬ ‫ســازی احــاد جامعــه در جریــان اســت‪ ،‬اگــر کــم‬ ‫اقبالــی قشــر اندکــی از جامعــه را بــه واکسیناســیون‬ ‫کنــار بگذاریــم ‪ ،‬اکثریــت جامعــه بــه ایــن رویــه‬ ‫روی خــوش نشــان دادنــد امــا از ســوی دیگــر بــرای‬ ‫اعمــال محدودیتهــا نیــاز بــه همراهــی همگانــی بود‪.‬‬ ‫بــا وجــود برخــی دســتورالعمل هــای حاکمیتــی بــا‬ ‫موضــوع اعمــال محدویــت و ممنوعیت اما قســمت‬ ‫اصلــی مراقبتهــا در برابــر ایــن ویــروس خطرنــاک‬ ‫بــه رفتارهــای خانوادگــی تــک تــک افــراد جامعــه بــر‬ ‫مــی گــردد جایــی کــه پــدر و پــدر بــزرگ هــا‪ ،‬مــادر و‬ ‫مــادر بــزرگ هــا و فرزنــدان بایــد در کنــار هــم شــکل‬ ‫جدیــدی از تعامــات خانوادگــی و روزمــره را ترســیم‬ ‫کننــد تــا از شــر ایــن ویــروس در امــان بماننــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود تذکــرات مســتمر درمانگــران مبنــی بــر‬ ‫رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ‪ ،‬شســتن‬ ‫مــداوم دســت بــا اب و صابــون ‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫مــواد ضــد عفونــی کننــده ‪ ،‬حفــظ فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬پرهیــز از اجتماعــات و دورهمــی و‬ ‫اســتفاده مــداوم از ماســک رویکــرد بخشــی از‬ ‫جامعــه تســاهل در برابــر ایــن توصیــه هاســت‪.‬‬ ‫محقــق حــوزه علــوم اجتماعــی در گفــت و گــو‬ ‫بــا خبرنــگار ایرنــا اظهارداشــت ‪ :‬جوامــع انســانی‬ ‫در طــول تاریــخ بارهــا بــا بیمــاری هــا و ویــروس‬ ‫هــای نوظهــور مواجــه شــده انــد و کرونــا اولیــن و‬ ‫اخرین چالش بشــر در حوزه ســامتی نیســت و‬ ‫هــر بــار انســانها توانســتند در گــذر زمــان چــاره ای‬ ‫بــرای بیماری هــا برگزیننــد‪.‬‬ ‫غالمعلــی علی محمــدی گفــت ‪ :‬کرونــا بیمــاری‬ ‫ناشــناخته ای کــه در شــکل هــا و فــرم هــای مختلف‬ ‫زندگی انســان را در قرن ‪ ۲۱‬دگرگون کرده و تاکنون‬ ‫هــم راه عالجــی بــرای ان کشــف نشــد و درمانگــران‬ ‫تنهــا توانســته انــد واکســنی بــرای ان بســازنند‪.‬‬ ‫شــیوه هــای زندگــی را همســو بــا کرونــا ســازگار‬ ‫کنیــم‬ ‫وی افــزود ‪ :‬یکــی از راهکارهــای مقابلــه و کاهــش‬ ‫گ و میــر ناشــی از کرونــا اصــاح‬ ‫میــزان تلفــات و مــر ‬ ‫و تغییــر ســبک زندگــی اســت بــه زبــان ســاده تــر‬ ‫یعنــی الگوهــا و شــیوه هایــی زندگــی را همســو بــا‬ ‫تهدیــدات ایــن ویــروس ســازگار کنیــم تااســیب ها و‬ ‫تنش هــا را کاهــش بدهیــم‪.‬‬ ‫علی محمــدی گفــت بایــد بــا ترســیم‬ ‫چارچوب هــای جدیــد در رویــه زندگــی یــک‬ ‫زیســت بهداشــتی را عملیاتــی کنیــم تــا ایــن‬ ‫چالــش را کــه پــس از حــدود ‪ ۱۹‬مــاه مهــار کنیــم‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در ایــن مــدت ســرمایه هــای اجتماعــی‬ ‫زیــادی را از دســت دادیــم از پزشــک و پرســتار نخبــه‬ ‫گرفتــه تــا دانشــجو و اســتادان متعــدد کــه ضــرورت‬ ‫دارد بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس کشــنده اســتین‬ ‫همــت را بــاال بزنیــم‪.‬‬ ‫علی محمــدی یــاداور شــد ‪ :‬بــرای تغییــر ســبک‬ ‫زندگــی بایــد همــه جامعــه وارد میــدان شــوند و‬ ‫تحقــق ایــن رویــه و دســت یابــی بــه ارامــش و‬ ‫اســایش نیازمنــد تــاش همگانــی دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی رســانه هــا‪ ،‬نهادهــای فرهنگــی‬ ‫و مراکــز حاکمیتــی و مجلــس در ایجــاد ســبک‬ ‫نویــن و ایمــن بــرای زندگــی در دوران کرونــا نقش‬ ‫بســزایی دارنــد‪.‬‬ ‫علی محمــدی بــا ذکــر مثــال بــه فرهنــگ ســازی‬ ‫صــورت گرفتــه در خصــوص کمربنــد ایمنــی در‬ ‫خودروهــا تصریــح کــرد ‪ :‬در کنــار جنبــه هــای‬ ‫تشــویقی برخــی جنبــه هــای قهــری و جبــری نیــز‬ ‫بایــد پیــش بینــی شــود تــا یــک رویکــرد در جامعــه‬ ‫قالــب شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬ســامت و امنیــت عمومــی جامعــه‬ ‫بــر هــر چیــزی مقــدم تــر اســت‪ ،‬کســی کــه بــدون‬ ‫ماســک در جامعــه حاضــر مــی شــود و تجمعــات‬ ‫بــدون فاصلــه گــذاری اجتماعــی را بنــا مــی گــذارد‬ ‫بایــد هزینــه پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫علــی محمــدی ادامــه داد‪ :‬خــودداری از ارایــه‬ ‫خدمــات بــه چنیــن افــرادی بایــد مــد نظــر دســتگاه‬ ‫هــای خدمت رســان باشــند و در ایــن رابطــه تعــارف‬ ‫و رودربایســتی یــک افــت محســوب مــی شــود اگــر‬ ‫شــاهدیم کــه برخــی کشــور هــا موفــق بــه مهــار‬ ‫ایــن بیمــاری شــده انــد بــه ان ســبب اســت کــه در‬ ‫کنــار واکسیناســیون بــه رویکــرد واحــد در شــیوه‬ ‫زندگــی دســت یافتــه انــد‪ .‬ماســک ‪ ،‬فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی و رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی‬ ‫توســط اکثریــت جامعــه اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای تغییــر ســبک زندگــی نیازمنــد برنامــه‬ ‫هوشــمندانه هســتیم‬ ‫وی گفــت ‪ :‬زندگــی ســالم در گــرو یادگیــری‬ ‫رفتارهــای ســالم و روش هــای درســت زندگــی‬ ‫کــردن اســت‪ .‬بــرای ‪،‬تغییــر ســبک زندگــی ‪،‬‬ ‫نیازمند برنامه ای هوشــمندانه و جذاب هســتیم‬ ‫و بایــد بــا افزایــش اعتمــاد و اگاهــی تمایــل‬ ‫مــردم را افزایــش دهیــم کــه ایــن امــر بــا توجــه‬ ‫بــه ویژگــی هــای نظــام فرهنگــی اجتماعــی ایــران‬ ‫امــری محقــق شــدنی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در وهلــه نخســت بــا عنایــت بــه‬ ‫عمــق نفــوذ رســانه هــا بــه ویــژه رســانه ملــی بایــد‬ ‫بــا تهیــه کلیــپ و نمایــش هایــی اثــرات مخــرب‬ ‫بــی توجهــی و کــم توجهــی را پررنــگ کنیــم و شــکل‬ ‫صحیــح اییــن هایــی ســنتی مثــل عروســی و عــزا در‬ ‫دوران کرونــا واضــح و مشــهود نمایــش داده شــود‪.‬‬ ‫وی بــه قــدرت شــبکه هــای اجتماعــی و کانــال‬ ‫هــای مختلــف در بســتر فضــای مجــازی اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت نســل جــوان و نوجــوان مــا کــه در‬ ‫حقیقــت یــک جمعیــت قابــل توجهــی را هــم‬ ‫شــامل مــی شــود در ارتباطــات فضــای مجــازی‬ ‫بســیار فعال هســتند و همســو با ســبک صحیح‬ ‫زندگــی موفقیــت هــای خوبــی حاصــل کنیــم‪.‬‬ ‫محمــدی همچنیــن بــه ضــروت بازنگــری در‬ ‫سیســتم اموزشــی کشــور اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬ایــن‬ ‫بیمــاری در بخــش امــوزش کشــور اثــار منفــی زیادی‬ ‫بــه جــای گذاشــت کــه بیشــترین اســیب مربــوط بــه‬ ‫امــوزش در بخــش ابتدایــی بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬متاســفانه نتوانســتیم در ســال ‪۹۹-۹۸‬‬ ‫کار خوبــی انجــام دهیــم بــا توجــه بــه اینکــه تجربــه‬ ‫جدیــدی بــود نتوانســتیم برخــورد مناســبی داشــته‬ ‫باشــیم کــه بایــد بــا تغییــر برنامــه هــای اموزشــی‬ ‫کتــب اموزشــی بــر مبنــای امــوزش مجــازی تالیــف‬ ‫شــود و ســخت افزارهــای مــورد نیــاز هــم در حــوزه‬ ‫مجــازی ماننــد اینترنــت و تبلــت فراهــم شــود‪.‬‬ ‫ملیحــه اســدی از کارشناســان روانشناســی‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت ‪ :‬کرونــا‬ ‫مــدت زمــان خانــه نشــینی و دور همــی اهالــی‬ ‫خانواده را افزایش داده اســت ‪ .‬دور کاری پدران‬ ‫و مــادران و تغییرالگــوی امــوزش و سیســتم‬ ‫اموزشــی ســبب شــده تــا اعضــای خانــواده‬ ‫ســاعات بیشــتری را در کنــار هــم قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫اســدی گفــت‪ :‬دورهمــی اعضــای خانــواده‬ ‫همچــون شمشــیری دو لبــه عمــل مــی کنــد از‬ ‫یــک ســو ســبب تقویــت روابــط عاطفــی اعضــای‬ ‫خانــواده و افزایــش کنــش هــای عاطفــی مــی‬ ‫شــود و از ســوی دیگــر بــه ســبب اینکــه اغلــب‬ ‫خانــه هــای ایرانــی بــه ویــژه در کالن شــهرها از‬ ‫مســاحت اندکــی برخــودار اســت ســبب حســاس‬ ‫شــدن اعضــای خانــواده بــه رفتارهــای یکدیگــر‬ ‫شــده کــه بعضــا چالــش افریــن اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬رســانه هــا بــرای بــرون رفــت از‬ ‫ایــن چالــش نقــش بســزایی دارنــد ‪ ،‬معرفــی‬ ‫بازی هــای بومــی محلــی ‪ ،‬اغذیــه و خوراکــی هــای‬ ‫محلــی ‪ ،‬ســرگرمی هــای مختلــف مــی توانــد‬ ‫همگرایــی اعضــای خانــواده را افزایــش دهــد و‬ ‫اگــر رســانه هــا بــه ویــژه صــدا و ســیما بــرای دور‬ ‫همــی خانوادگــی برنامــه ای نداشــته باشــند‪ ،‬این‬ ‫فرصــت بــه یــک چالــش تبدیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســتان خانوارهایــی کــه مشــاغل ازاد و‬ ‫غیــر کارمنــدی دارنــد در ایــن مــدت بــه مشــکالت‬ ‫زیــادی ماننــد کاهــش درامــد ماهانــه ‪ ،‬فــرا‬ ‫رســیدن اقســاط و دیــون بانکــی و اجــاره بهــا دارند‬ ‫کــه ایــن مســائل ســبب مــی شــود کــه اســتانه‬ ‫تحمــل برخــی مــردان و پــدران خانــواده هــا‬ ‫کاهــش یابــد و تنــش هایــی در خانــه رخ دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬متولیــان عــاوه بــر اینکــه در حــوزه‬ ‫ســامت و بهداشــت فــردی جامعــه مســوول‬ ‫هســتند در بخــش ســامت روان شــهروندان‬ ‫جامعــه هــم بایــد راهــکاری ترســیم کننــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫درمانــی گلســتان هــم گفــت‪ :‬خــروج اســتان‬ ‫از وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا بــه معنــای کــم‬ ‫توجهــی بــه رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی‬ ‫نیســت و در صــورت کــم توجهــی بــه توصیه هــا‪،‬‬ ‫احتمــال وارد شــدن بــه پیــک ششــم شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس دور از انتظــار نخواهــد بــود زیــرا ویــروس‬ ‫دلتــا قــدرت ســرایت بســیار باالیــی دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫مقایسه اجتماعی؛ ایا خودمان را با دیگران مقایسه کنیم یا نه‬ ‫ادامه شماره‪378‬‬ ‫معایب مقایسه اجتماعی چیست؟‬ ‫تئــودور روزولــت (‪ )Theodore Roosevelt‬یکــی از رئیس جمهــوران ســابق امریــکا بــوده اســت‪.‬‬ ‫او تعبیــر جالبــی از مقایســه اجتماعــی دارد‪ .‬به نظــر او مقایس ـ ه «دزد شــادی» اســت‪ .‬راســت‬ ‫هــم می گویــد‪ .‬گاهــی مقایسـه کردن ان اثــرات جادویــی و مثبتــی را نــدارد کــه در بخــش قبلــی‬ ‫گفتــه شــد و ممکــن اســت بــه شــکل گیری احساســات بســیار بــدی در مــا منجــر شــود‪.‬بیش ازحد‬ ‫رقابت کــردن بــا دیگــران از نتایــج منفــی مقایســه اســت‪ .‬اگــر بیش ازحــد بخواهیــم بــا دیگــران‬ ‫رقابــت کنیــم و بــه پــای ادم هــای بهتــر از خــود در زمینه هــای مختلــف برســیم‪ ،‬فرســوده و خســته‬ ‫می شــویم و ارامــش از ســرزمین روانمــان دور می شــود‪ .‬گاهــی هــم روحیه مــان کســل می شــود‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفســمان پاییــن می ایــد و احساســات بــدی ماننــد حســد در مــا بـ ه وجــود می اینــد‪.‬‬ ‫مقایســه کردن خــود بــا دیگــران گاهــی باعــث اشــتباه های شــناختی هــم شــود و تعصباتــی‬ ‫نادرســت را در ذهنمــان شــکل بدهــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬گاهــی مقایســه خــود بــا افــرادی کــه از مــا‬ ‫ضعیف ترنــد تفکــر از دیگــران بهتربــودن را در مــا تقویــت می کنــد‪ .‬در حالــی کــه شــاید مقایســه‬ ‫بــا ادم هــای متعــدد دیگــری کــه در ان زمینــه از مــا بهترنــد نشــان بدهــد مــا واقعــا در ان زمینــه‬ ‫خــاص بهتریــن و خاص تریــن نیســتیم‪.‬ب ه رابطــه شــبکه های اجتماعــی و مقایس ـه کردن دقــت‬ ‫ی از کارشناســان روان شناســی معتقدنــد شــبکه های اجتماعــی ظرفیــت باالیــی‬ ‫کرده اید؟بعض ـ ‬ ‫در شــکل دهی مقایســه میــان افــراد دارنــد و می تواننــد اثــرات مخربــی روی ادم هــا بگذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه ها مکانــی بــرای نمایــش خوشــی ها‪ ،‬موفقیت هــا‪ ،‬ظاهــر و دســتاوردهای‬ ‫رنگارنگ انــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حســاب‪ ،‬احتمــال اینکــه ادم هــا بــا دیــدن دیگــران در ایــن بســتر دســت بــه مقایســه خود‬ ‫بــا انهــا بزننــد‪ ،‬بســیار زیــاد می شــود‪ .‬شــبیه دیگــران نبــودن یــا قرارنداشــتن در مســیر تجربه هایی‬ ‫مشــابه تجربه هــای انهــا ممکــن اســت اعتمادبه نفــس و عزت نفــس را کــم کنــد‪.‬‬ ‫البتــه برخــی از روان شناســان نیــز معتقدنــد چنیــن فضاهــای مجــازی راهــی بــرای بهترکــردن‬ ‫روحیــه و عزت نفس انــد‪ .‬چــرا ؟ چــون ادم هــا بــا ثبــت لحظه هــای خــوش خــود در ایــن بســترها‬ ‫احســاس بهتــری پیــدا می کننــد‪ .‬یــاداوری روزهــای خــوش و تصاویــر خــوب زندگــی هــم باعــث‬ ‫مســرت می شــود‪ .‬شــما چــه فکــر می کنیــد؟ به نظــر می رســد کــه شــبکه های اجتماعــی ابزارنــد و‬ ‫بـه ذات منفــی یــا مثبــت نیســتند‪ .‬در خصــوص مقایســه هــم شــاید روی بعضــی از افــراد اثــرات‬ ‫منفــی بگذارنــد و روی بعضــی دیگــر اثــرات مثبــت‪ .‬موافقیــد؟‬ ‫در اخر‬ ‫همان طــور کــه خواندیــد‪ ،‬دنیــای مقایســه بســیار پیچیــده اســت‪ .‬مقایس ـه کردن خــود گاهــی‬ ‫روی رفتارهایمــان اثــرات شــدیدی می گــذارد‪ .‬چــرا؟ چــون بــا مقایســه خــود بــا بهترهــا و بدترهــا‬ ‫احساســاتی گوناگــون در وجودمــان جوانــه می زننــد کــه روی نگــرش‪ ،‬رفتــار و خواســته هایمان اثر‬ ‫می گذارند‪.‬برخــی معتقدنــد بهتریــن کار ایــن اســت کــه خــود را فقــط بــا خودمــان مقایســه کنیــم‪.‬‬ ‫منطقــی و ارامش بخــش به نظــر می رســد‪ .‬این طــور نیســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه مــا ادم هــا‬ ‫از بســترهای تربیتــی مختلفــی می اییــم‪ ،‬توانایی هــا و ویژگی هــای ذاتی مــان هــم بــا یکدیگر فرق‬ ‫می کنــد‪ .‬به طــور کلــی‪ ،‬مقایس ـه کردن خــود بــا دیگــران اشــتباه ب ـ ه نظــر می رســد و نمی توانــد‬ ‫راهــی درســت بــرای تحلیــل وضعیتمــان در موقعیت هــای مختلــف باشــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مســووالن حــوزه بهداشــت و درمــان گلســتان مهمتریــن راهــکار مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا را عــاوه بــر رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬همراهــی اقشــار مــردم در انجــام واکسیناســیون می داننــد؛ موضوعــی کــه علمــای اهــل ســنت‬ ‫اســتان بــر ان تاکیــد دارنــد‪ .‬بــا گذشــت ‪ ۱۸‬مــاه از شــیوع کرونــا‪ ،‬همچنــان کشــور درگیــر ایــن ویــروس اســت و پیــک پنجــم‬ ‫شــیوع کرونــا هماننــد خیلــی از اســتان ها اواخــر مــاه تیــر در گلســتان اغــاز شــده همچنــان در حــال ابتــای شــهروندان و‬ ‫گرفتــن قربانــی اســت‪ .‬رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس تاکید کرد‪ :‬برخالف شــایعات منفــی فضای مجازی‪ ،‬امــار موارد‬ ‫بســتری و افــراد فوتــی ناشــی از ابتــا بــه بیمــاری کرونــا در میــان افــراد دریافــت کننــده واکســن کرونــا بســیار کــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫تاکید علمای اهل‬ ‫سنت گلستان‬ ‫بر ضرورت تزریق‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪379‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫ترسیم و تعیین سهمیه‬ ‫در خصوص ارائه تسهیالت‬ ‫کفشک و لنت ترمز‬ ‫ان طــور کــه مشــخص اســت بــا توجــه بــه میــزان‬ ‫تســهیالتی کــه در قانــون لحــاظ شــده اســت ســاختار‬ ‫مشــترکی بــا بانــک مرکــزی ترســیم و ســهمیه ای در‬ ‫خصــوص ارایــه تســهیالت مســکن بیــن بانک هــا تعییــن‬ ‫و ابــاغ شــده اســت کــه بــر اســاس ان بانک هــا مکلــف و‬ ‫موظــف بــه پرداخــت تســهیالت هســتند‪.‬‬ ‫در یک قدمی اجرای تولید‬ ‫ساالنه یک میلیون واحد‬ ‫مسکونی‬ ‫ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی بــا‬ ‫تامیــن مصالــح‬ ‫چــراغ ســبز دولــت بــرای‬ ‫ِ‬ ‫بــه قیمــت پایین تــر از بــازار بــا هــدف رفــع‬ ‫دغدغــه ســازندگان مســکن و «تامین منابــع‬ ‫مالــی» توســط ‪ ۱۹‬بانــک خصوصــی و دولتــی‬ ‫حــاال بیــش از هــر زمــان دیگــری در یــک‬ ‫قدمــی اجــرا قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب‬ ‫و کار تولیــد میلیونــی مســکن کــه ســال های‬ ‫متوالــی رویایــی در حــوزه ســاخت و ســاز بود‪،‬‬ ‫ایــن روزهــا در یــک قدمــی تحقــق و اجــرا قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬بــه نظــر می رســد‪ ،‬قــرار اســت‬ ‫بــه پشــتوانه قانــون «جهــش تولید مســکن»‬ ‫بــه ســال های دوری بازگردیــم کــه رقــم تولیــد‬ ‫مســکن از مــرز ‪ ۶۰۰‬هــزار واحــد عبــور می کــرد‬ ‫چــرا کــه تولیــد ســاالنه مســکن از متوســط‬ ‫‪ ۶۰۰‬هــزار واحــد در ســال های ‪ ١٣٩٢‬و قبــل‬ ‫از ان‪ ،‬در حــال حاضــر بــه متوســط ســاالنه‬ ‫حــدود ‪ ۴٠٠‬هــزار واحــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫«ســاخت میلیونــی مســکن» ابتــدا یــک‬ ‫شــعار انتخابانــی بــود امــا طولی نکشــید که با‬ ‫پیــروزی طــراح اصلــی ان بــه جلســات هیــات‬ ‫دولــت رســید و حــاال در جلســات هفتگــی‬ ‫بیــن ســازندگان مســکن و مســووالن فعلــی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی در حــال بررســی و‬ ‫البتــه در یــک قدمــی اجــرا قــرار دارد‪.‬‬ ‫«محمــود محمــودزاده» معــاون مســکن‬ ‫و ســاختمان وزارت راه وشهرســازی در‬ ‫ایــن خصــوص گفتــه اســت‪« :‬همــه چیــز‬ ‫بــرای تامیــن زمیــن بــرای چهــار ســال دولــت‬ ‫ســیزدهم فراهــم اســت»‪ .‬موضوعــی کــه از‬ ‫ان بــه عنــوان پاشــنه اشــیل همــه طرح هــای‬ ‫مســکنی نــام بــرده مــی شــد و در ‪ ۴‬ســال‬ ‫گذشــته به عامل مهمی برای ک ُندی افزایش‬ ‫ظرفیــت ســاخت مســکن ملــی تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫حــاال امــا طــرح ســاخت میلیونی مســکن یک‬ ‫گام از طــرح مســکن ملــی جلوتــر اســت و‬ ‫شــروع عملیــات اجرایــی احداث مســکن قرار‬ ‫نیســت معطــل تامیــن زمیــن بمانــد‪.‬‬ ‫محمــودزاده گفتــه اســت‪ :‬موضــوع تامیــن‬ ‫زمیــن از ماه هــا پیــش برنامه ریــزی و اجرایــی‬ ‫شــد‪ .‬بدیــن معنــا کــه نیازســنجی کل کشــور‬ ‫شــهر بــه شــهر محاســبه و انجــام شــده و‬ ‫در اختیــار اســتان ها قــرار گرفتــه تــا نســبت‬ ‫بــه تامیــن زمیــن بــرای چهــار ســال دولــت‬ ‫ســیزدهم اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫ـون جهــش تولیــد مســکن‬ ‫زمــان تصویــب قانـ ِ‬ ‫بــا یــاداوری ناکامــی در تحقــق دو قانــون‬ ‫«ســاماندهی تولیــد مســکن و قانــون زمیــن‬ ‫شــهری» ایــن بــار در طــرح جهــش تولیــد‬ ‫تکلیــف زمیــن هــای در دســت نهادهــا و‬ ‫موسســات دولتــی را مشــخص کردنــد و اگــر‬ ‫قــرار باشــد ســازمانی زمیــن هــای در حریــم‬ ‫شــهرها را برای ســاخت مســکن به وزارت راه‬ ‫و شهرســاری منتقــل نکنــد‪ ،‬ایــن زمیــن هــا‬ ‫خــود بــه خــود و بــا کمک ســازمان ثبت اســناد‬ ‫بــه وزارت راه منتقــل مــی شــود‪ .‬ایــن قانــون‬ ‫بــه صراحــت اعــام مــی دارد کــه تمامــی‬ ‫اراضــی تحــت تملــک دســتگاه های دولتــی‬ ‫در محــدوده حریــم شــهرها بایــد در اختیــار‬ ‫وزارت راه و شهرســازی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫قانــون جهــش تولیــد مســکن بــه جــز‬ ‫موضــوع «تامیــن زمیــن» کــه ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫هزینــه ســاخت مســکن را شــامل مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بــرای «منابــع مالــی» هــم برنامــه‬ ‫ریــزی دارد و انطــور کــه محمــود محمــودزاده‬ ‫اعــام کــرده اســت‪« :‬سیســتم بانکــی‬ ‫مکلــف شــده تــا ‪ ۳۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫بــه بخــش مســکن تخصیــص بدهــد و بــر‬ ‫ایــن اســاس ‪ ۱۹‬بانــک خصوصــی و دولتــی‬ ‫مکلــف بــه پرداخــت ان هســتند»‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه بانک هــا معمــوال تمایــل‬ ‫ندارند تسهیالت ارزان قیمت و بلندمدتی به‬ ‫بخــش مســکن پرداخــت کننــد امــا «محمــود‬ ‫شــایان» مدیرعامــل بانــک مســکن در همین‬ ‫زمینــه خبــر داده اســت کــه ایــن بانــک بــرای‬ ‫تامیــن منابــع مالــی ایــن طــرح امادگــی دارد‪.‬‬ ‫ک نشســت خبــری‬ ‫وی چنــد روز پیــش در ی ـ ‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم بــا تاکیــد بــر‬ ‫ســاخت یــک میلیونــی مســکن در هــر‬ ‫ســال‪ ،‬تــاش زیــادی بــرای هماهنــگ کــردن‬ ‫سیســتم بانکــی بــرای تخصیــص تســهیالت‬ ‫دارد‪ .‬ســهم بانــک مســکن ‪ ۲۱۰‬هــزار واحــد‬ ‫از یــک میلیــون واحــد مســکونی اســت کــه‬ ‫موظــف بــه تامیــن مالــی ان هســتیم ضمــن‬ ‫اینکــه امادگــی داریــم بیــش از ســهمیه اعالم‬ ‫شــده بــرای ســاخت یــک میلیــون واحــدی‬ ‫مســکن در ســال اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫ان طــور کــه مشــخص اســت بــا توجــه بــه‬ ‫میــزان تســهیالتی کــه در قانــون لحــاظ‬ ‫شــده اســت ســاختار مشــترکی بــا بانــک‬ ‫مرکــزی ترســیم و ســهمیه ای در خصــوص‬ ‫ارایــه تســهیالت مســکن بیــن بانک هــا‬ ‫تعییــن و ابــاغ شــده اســت کــه بــر اســاس‬ ‫ان بانک هــا مکلــف و موظــف بــه پرداخــت‬ ‫تســهیالت هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ســاخت میلیونــی مســکن بــه‬ ‫مصالــح ســاختمانی پرحجــم و بــا تولیــد انبوه‬ ‫نیازمنــد اســت‪ .‬شــرایط کشــور بــرای تولیــد‬ ‫«ســیمان» و «میلگــرد» تقریبــا مناســب‬ ‫اســت امــا نوســان قیمــت ایــن محصــوالت‬ ‫عامــل مهمــی در عقــب نشــینی بخــش‬ ‫خصوصــی در مشــارکت در طــرح هــای‬ ‫حمایتــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه‬ ‫در ایــن بــاره گفتــه اســت‪ :‬در خصــوص‬ ‫مصالــح ســاختمانی بــا مشــارکت و همراهــی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی و وزارت صمــت‬ ‫پیشــنهاداتی در دســت بررســی اســت تــا‬ ‫قیمــت مصالــح بــا پایین تریــن قیمــت ممکن‬ ‫در اختیــار پروژه هــا قــرار بگیــرد‪ .‬چنانچــه بــا‬ ‫پیشــنهادهای ارایــه شــده موافقــت شــود‬ ‫حتمــا بــا کاهــش قیمــت بــرای پروژه هــای‬ ‫حمایتــی روبــه رو خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی بخشــی از‬ ‫پیشــنهادهای ارایــه شــده شــامل فراهــم‬ ‫اوردن امــکان تهیــه مصالــح بــه شــکل‬ ‫مســتقیم از بــورس‪ ،‬پیش خریــد مصالــح‬ ‫بــا تامیــن نقدینگــی در بخــش صنعــت و‬ ‫بهره منــدی از بــازار ســرمایه اســت تــا از ایــن‬ ‫طریــق‪ ،‬مصالــح بــا قیمــت مناس ـب تر بــرای‬ ‫دهک هــای میان درامــد و کم درامــد تامیــن‬ ‫شــود‪ .‬گفتــه مــی شــود نزدیــک بــه ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫از قیمــت یــک واحــد مســکونی‪ ،‬قیمــت‬ ‫مصالــح ســاختمانی ان اســت بنابرایــن هــر‬ ‫چقــدر کــه درایــن بخــش کار شــود ســبب‬ ‫کاهــش هزینــه هــای تمــام شــده مســکن‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫با این حال ســازندگان در بخش خصوصی‬ ‫معتقــد هســتند تــا زمانــی کــه فاکتــور «صبح‬ ‫خریــد مصالــح» بــا قیمــت فاکتــور «عصــر‬ ‫خریــد مصالــح» تفــاوت دارد و نوســان ارز‬ ‫مانــع تثبیــت قیمــت مصالــح اســت امــکان‬ ‫عقــد قــرارداد بــا نرخــی مشــخص بــرای‬ ‫ســاخت و ســاز نیســت‪ .‬برخــی انبــوه ســازان‬ ‫بــه همیــن دلیــل از مشــارکت در ســاخت‬ ‫مســکن ملــی بــا مبلــغ ‪ ۲.۷‬میلیــون تومــان‬ ‫در هــر مترمربــع اســتقبال نکردنــد و در حــال‬ ‫حاضــر نیــز اعتقــاد دارنــد ســاخت مســکن در‬ ‫هــر متــر مربــع بــه متوســط قیمــت ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫برنامــه ســاخت میلیونــی مســکن اینطــور‬ ‫تقســیم بنــدی شــده اســت کــه بــرای احــداث‬ ‫ان قــرار اســت ‪ ۳۵۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫توســط ســازندگان خوشــنام در بخــش‬ ‫خصوصــی انجــام شــود‪ ۱۵۰ ،‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی در بافت هــای فرســوده‪ ۳۰۰ ،‬هــزار‬ ‫واحــد بــه عنــوان مســکن حمایتــی‪ ۲۰۰ ،‬هــزار‬ ‫واحــد مســکن روســتایی و در مجمــوع یــک‬ ‫میلیــون واحــد مســکونی تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫دولــت در تــاش اســت بــا ارایــه راهــکار بــرای‬ ‫تامیــن مصالــح ایــن طــرح کــه گفتــه مــی‬ ‫شــود ‪ ۱۰‬میلیــون تــن فــوالد و‪ ۳۰‬میلیــون تــن‬ ‫ســیمان اســت‪ ،‬پــای بخــش خصوصــی را برای‬ ‫حضــور بــه موقــع در اجــرای طــرح بــاز کنــد‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫نقش خود را در‬ ‫تولید امنیت ناچیز‬ ‫نشماریم‪.‬‏‬ ‫معرفی ‪ ۱۰‬برنامه مدیریت مالی شخصی مخصوص اندروید و ‪IOS‬‬ ‫در ســال های اخیــر و بــا معرفــی برنامه هــای حســابداری و مدیریــت مالــی شــخصی بــر روی‬ ‫سیســتم عامل هــای اندرویــد و ‪ ،IOS‬دیگــر کنتــرل حســاب درامدهــا و هزینه هــا‪ ،‬بودجه بنــدی‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی مالــی و تعییــن اهــداف مالــی پیچیدگــی چندانــی نــدارد و بــا چندبــار لمس کــردن‬ ‫ســاده صفحــه موبایــل هوشــمند‪ ،‬می تــوان کارهــای بســیاری را پیــش بــرد و البتــه در بلندمــدت‪،‬‬ ‫پس انــداز بیشــتری می تــوان داشــت‪ .‬در ادامــه مطلــب حاضــر‪ ،‬بــا ‪ ۱۰‬برنامــه مدیریــت مالــی‬ ‫شــخصی مخصــوص موبایل هــای هوشــمند اشــنا خواهیــد شــد‪ .‬همــراه مــا بمانید‪.‬ادامــه شــماره‬ ‫‪378‬‬ ‫نقطه ضعف‬ ‫مینــت نیــز مثــل هــر برنامــه دیگــری خالــی از ایــراد نیســت و مشــکالتی بــه ان وارد اســت؛ مثــا‬ ‫می تــوان بــه تبلیغــات درون برنامـه ای ان اشــاره کــرد کــه بــرای برخــی کاربــران ناخوشــایند اســت‬ ‫(هرچنــد بــا تمامــی امکاناتــی کــه به رایــگان در اختیــار کاربــر می گــذارد چنــدان هــم ناعادالنــه‬ ‫نیســت)‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پاکت گارد (‪)PocketGuard‬‬ ‫امتیازها‬ ‫ابزارهای کاربردی و مناسب برای مدیریت مالی؛‬ ‫امکان تعیین نامحدود اهداف مالی؛‬ ‫سادگی راه اندازی و استفاده از برنامه؛‬ ‫ارســال گزارش هــای هفتگــی بــرای کاربــران‪ :‬در ایــن گزارش هــا شــرح جزئیــات کامــل راجع بــه‬ ‫بیشــترین هزینه هــا و وضعیــت کاربــر در محقق کــردن اهــداف بودجه بنــدی درج شــده اســت؛‬ ‫قابلیت هشداردهی و اطالع رسانی برای قبض و اقساط‪.‬‬ ‫نســخه رایــگان برنامــه می توانــد بــرای برخــی محدودکننــده باشــد؛ مثــا نمی تــوان در ان‬ ‫دســته بندی های شــخصی از هزینه هــا درســت کــرد یــا تراکنش هــای مالــی را کامــا از هــم جــدا‬ ‫کــرد‪ .‬البتــه بــا پرداخــت مبلغــی معــادل بــا ‪ ۴٫۹۹‬دالر در مــاه می تــوان برنامــه را بــه پاک ـت گارد‬ ‫پــاس به روزرســانی کــرد و از ایــن قابلیت هــا نیــز بهره منــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پرسونال کپیتال (‪)Personal Capital‬‬ ‫امتیازها‬ ‫قابلیت بررسی رایگان سرمایه گذاری؛‬ ‫پیگیری ارزش خالص (‪)net worth‬؛‬ ‫ابزارهای مخصوص برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی؛‬ ‫سینک کردن حساب های مالی مختلف‪ ،‬ردیابی و نظارت بر انها‪.‬‬ ‫یکــی از ایرادهایــی کــه بــه ایــن برنامــه وارد اســت‪ ،‬قابلیت هــای مرتبــط بــا بودجه بنــدی در ان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن قابلیت هــا در برنامــه پرســونال کپیتــال کمــی پایه ای انــد و دســت کاربــر بــرای تعییــن‬ ‫و دس ـت یابی بــه اهــداف بودجه بنــدی چنــدان بــاز نیســت‪.‬‬ ‫ عملکــرد نامطلــوب ترمزهــا یــا روشــن شــدن چــراغ‬‫اخطــار امپــر می توانــد نشــان دهنده زمــان تعویــض‬ ‫کفشــک ترمــز در ترمزهــای کاســه ای و لنــت در‬ ‫ترمزهــای دیســکی باشــد‪ .‬اگــر ضخامــت کفشــک یــا‬ ‫لنــت کمتــر از ‪ 1/5‬میلیمتــر بــوده یــا ســطحش روغنــی‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬ان را تعویــض کنیــد بعــد از تعویــض‬ ‫لنت هــا بهتــر اســت مــدار ترمــز هواگیــری شــود چــون‬ ‫در غیراینصــورت ممکــن اســت پــدال ترمــز ســفت تر‬ ‫یــا نرم تــر از حــد معمــول عمــل کنــد کــه امــری‬ ‫خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫ اگــر لنت هــا اســتاندارد نباشــند‪ ،‬احتمــال اســیب رســیدن‬‫بــه دیســک یــا کاســه ترمــز نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫خرابــی در دیســک کــه مــواد ســخت تری نســبت بــه لنــت‬ ‫ســاخته شــده اند در ترمزهــای شــدید می توانــد باعــث‬ ‫لــرزش در پــدال ترمــز و غربیلــک فرمــان شــود و جلــوی‬ ‫کنتــرل مناســب خــودرو را بگیــرد‪.‬‬ ‫ ترمزهــا معمــوال ً گــرد و خــاک محیــط را بــه ســوی‬‫خــود جــذب می کننــد؛ بهتریــن راه بــرای تمیــز کــردن‬ ‫تو شــوی خــودرو یــا‬ ‫انهــا اب ســرد اســت‪ .‬پــس از شس ‬ ‫هنــگام رانندگــی در جاده هــای خیــس کــه دیســک یــا‬ ‫لنــت ترمــز خیــس می شــود‪ ،‬بــرای مــدت مشــخصی پــا‬ ‫را بــه ارامــی روی پــدال فشــار دهیــد تــا ســطح خارجــی‬ ‫ان خشــک گــردد‪.‬‬ ‫همچنیــن در کارواش قبــل از شســت و شــو حتمــا ً صبــر‬ ‫کنیــد تــا ترمــز خنــک شــود چــون در غیراینصــورت ممکــن‬ ‫اســت دیســک ترمــز شــما اســیب ببینــد‪.‬‬ ‫اموزش عیب یابی‬ ‫هنــگام کالج گیــری زیــر پــا لــرزش دارد و صــدای غیــر‬ ‫عــادی میدهــد؟‬ ‫ وقتــی پــدال کالچ را تــا اخــر فشــار دادیــم و صــدا‬‫می کنــد یــا بلبرینــگ کالچ فرســوده شــده اســت‪.‬‬ ‫ کــه در ایــن صــورت بــا تعویــض بلبرینــگ کالچ‬‫مشــکل حــل مــی شــود و یــا بلبرینــگ پشــت میــل‬ ‫لنــگ خشــک کار کــرده و در ایــن صــورت نیــز بایــد انــرا‬ ‫تعویــض نمــود ‪.‬‬ ‫ اگــر کالچ خــوب کار نمــی کنــد و گیربکــس لــرزش دارد‬‫ یــا دیســک ضعیــف شــده اســت کــه در ایــن صــورت‬‫مجموعــه کالچ بایــد تعویــض شــود و یا دســته موتورها‬ ‫شکســته شــده یــا بیــش از انــدازه نــرم شــده کــه در ایــن‬ ‫صــورت دســته موتورهــا بایــد تعویــض شــوند‪.‬‬ ‫ اگر در حالت فشار دادن کالج صدا شنیده شود‬‫‪ -‬بلبرینگ کالج خراب است‬ ‫ایجاد زمینه ی سرقت خودرو یا‬ ‫تعویض قطعات اصلی ان با‬ ‫نمونه های تقلبی و کارکرده‪،‬‬ ‫از پیامدهای سپردن‏خودرو به‬ ‫تعمیرکاران ناشناس و فاقد‬ ‫مجوز است؟ ‏‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 20‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتاصــاف بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس وزش بــاد شــرق و تغییــر ســرعت ان شــمال غــرب از ‪ 15‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪379‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تزریق روزانه واکسن کرونا‬ ‫ُ‬ ‫از مرز هفت هزار دز گذشت‬ ‫سنگ قبر هوشمند!‬ ‫مــا یــک بــار دیگــر بــه ضــرس قاطــع از البــای همین ســتون‬ ‫اعــام مــی کنیــم افــرادی کــه از فــن اوری هــای نویــن در‬ ‫راســتای خدمت رســانی به اموات پیشــقدم هســتند انســان‬ ‫های شــریف و درســتی هســتند و جا دارد کماکان ســبد کاال‬ ‫و یارانــه دریافــت کننــد! مــا کــه راضــی هســتیم از شــیر مــادر‬ ‫حــال تــر‪ ...‬چــون امــوات دستشــان از دنیــا کوتــاه اســت و‬ ‫ایــن نامــردی اســت کــه فقــط مــا از تکنولــوژی هــای نویــن‬ ‫بهــره منــد باشــیم‪ .‬بــاور کنیــد امســال مــن و عمــو ســیفی(‬ ‫ســرایدار مفخــم مدرســه مــان) قصــد داشــتیم از پایــان نامــه‬ ‫هایــی کــه در ایــن راســتا باشــند حمایــت کنیــم ولــی خــدا‬ ‫وکیلــی بــا ایــن چنــدر غــاز افزایــش حقــوق ]کــه نیمــی از ان‬ ‫هــم دوبــاره بــه چــاه ویــل بیمــه طالیــی جــاری شــد‪ [،‬امــورات‬ ‫خودمــان هــم قاچاقــی مــی گــذرد؛ فلــذا فعــا ًایــن قضیــه‬ ‫منتفــی اســت‪ .‬امــا تکنولــوژی دوبــاره در خدمــت امــوات قرار‬ ‫گرفــت‪ .‬هــر چنــد ایــن داســتان مســبوق بــه ســابقه اســت و‬ ‫مــا قبــا ًهــم از ســنگ قبــر و تابــوت دیجیتال مطلب نوشــته‬ ‫بودیــم ولــی مــوارد قبلــی مربــوط بــه امــوات ان طــرف اب‬ ‫بودنــد و نســخه جدیــد ســنگ قبــر هوشــمند‪ ،‬بومــی ســازی‬ ‫شــده اســت کــه بــا فرهنــگ اریایی ما همخوانــی دارد‪ .‬اصل‬ ‫خبــر مربــوط به دنیــای اموات‪«...‬یعقــوب پورحیاوی مخترع‬ ‫‪ 17‬ســاله بوشــهری ســنگ قبــر هوشــمند ســاخت‪ .‬ایــن‬ ‫ســنگ قبر از شیشــه پالســتیک ســاخته شــده اســت و دارای‬ ‫سیســتم روشــنایی‪ ،‬سیســتم صوتــی و سیســتم شستشــو‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســنگ قبــر زمانــی کــه کســی کنــار ان می نشــیند‬ ‫بــه صــورت هوشــمند روشــن می شــود و عملیــات شستشــو‬ ‫را نیــز بــه صــورت خــودکار انجــام می دهــد‪ .‬سیســتم صوتــی‬ ‫ایــن ســنگ قبــر نیــز هوشــمند اســت و صــدای صــوت قــران‬ ‫عبدالباســط و همچنیــن شــروه پخــش می کنــد‪ .‬وی در‬ ‫ارتبــاط بــا هزینه هــای ســاخت هــر ســنگ قبــر گفــت‪۲ :‬‬ ‫میلیــون تومــان بــرای ســاخت یــک ســنگ قبــر هوشــمند‬ ‫هزینــه می شــود کــه امیدواریــم بــا حمایــت مســئوالن‬ ‫شــاهد تجــاری شــدن ان باشــیم‪ ».‬بــه نقــل از جرایــد‬ ‫هــر چنــد عــده ای مغــرض ممکــن از ایــن طــرح ها اســتقبال‬ ‫نکنند و با بیان مسائل انحرافی اصل کار را زیر سوال ببرند‪.‬‬ ‫هنــوز تجــاری ســازی ایــن ســنگ شــروع نشــده شــاعری‬ ‫کژاندیــش در ایــن خصــوص چنیــن ســروده‪ «:‬ای انکــه‬ ‫فکــر ســنگ نمــودی بــرای مــا ]قربــون دســتت؛ خیلــی‬ ‫اقایــی؛ دمــت گــرم؛ ولــی شــرمنده[ مــا مدتــی اســت‬ ‫فاتحــه خویــش خوانــده ایــم ‪ /‬تاخیــر مــرگ مــا فقــرا بهــر‬ ‫ســنگ نیســت ‪ . . .‬دیریســت ز بــی کفنــی زنــده ایــم مــا!»‬ ‫ولــی در هــر صــورت کار صــواب و صــاح مــورد تائید همگان‬ ‫اســت‪ .‬از انجایــی هــم کــه حضــرت ملــک المــوت هــم بــا‬ ‫هیــچ کــس شــوخی نــدارد و از درویــش ســتیهنده گرفتــه تــا‬ ‫میلیــاردر یارانــه گیرنــده را بــا یــک چشــم نگاه می کند‪ ،‬ما نیز‬ ‫بــه صــورت درهــم و یــک دســت کنــار بــه همــه احــاد جامعــه‬ ‫مــی اندیشــیم فلــذا چنــد پیشــنهاد کلــی ارائــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) توجــه بــه دنیــای شــعر‪ :‬مــا ایرانــی هــا عاشــق شــعر‬ ‫و شــاعری و هنــر هســتیم‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود بعــد از‬ ‫نشســتن در کنــار ایــن ســنگ قبــر‪ ،‬چهــار بیــت شــعر هــم‬ ‫بــه صــورت خــودکار پخــش شــود مثــل « خــوش امــدی‬ ‫بــه مــزارم ‪ . . .‬بخــوان فاتحــه تــا کنــی شــادم» یــا «لــب‬ ‫بگشــا کــه میدهــد لعــل لبــت بــه مــرده جــان» و امثالهــم‬ ‫ب) پذیرایــی از افــراد‪ :‬پیشــنهاد مــی شــود حــاال کــه‬ ‫دوســتان در کار بومــی ســازی هســتند‪ ،‬یــک سیســتمی‬ ‫هــم طراحــی کننــد کــه ایــن ســنگ قبــر بــا نشســتن فــرد‬ ‫در کنــار ان بــا یــک ظــرف خرمــا یــا میــوه و شــیرینی از‬ ‫مهمانــان پذیرایــی کنــد؛ البتــه بعــد از خوانــدن فاتحــه!‬ ‫ج) پیــش فــروش‪ :‬بــا عنایــت بــه حســینقلی خانــی بــودن‬ ‫بــازار ارز و واردات و ‪ ...‬و قیمــت پایــه دو میلیــون تومــان اگــر‬ ‫پیــش فــروش ایــن ســنگ هــا نیــز در دســتور کار دوســتان‬ ‫قــرار بگیــرد بــد نیســت‪ .‬در ضمــن پیشــنهاد مــی شــود بــه‬ ‫منظــور کمــک بــه اقشــار اســیب پذیــر مبلغــی نیــز بــه عنــوان‬ ‫«قبرانــه» پرداخــت شــود! ثــواب دارد‪...‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫بازگشت بیش از ‪۱۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال انواع ارز نیمایی به بیت المال‬ ‫برای ایمنی راه هاساالنه بیش از‬ ‫هزار میلیارد ریال هزینه می شود‬ ‫واکسیناسیون روستاییان باالی‬ ‫‪ ۱۸‬سال در رازوجرگالن اغاز شد‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات اســامی گلســتان گفــت تــا بــا بررســی‬ ‫شــکایت بانــک از مدیــران یــک شــرکت تجــاری در دادگاه تجدیــد‬ ‫نظــر ایــن نهــاد بیــش از‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۷۸۵‬میلیــارد ریــال انــواع ارز‬ ‫نیمایــی بــه خزانــه بیــت المــال بازگشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین نجــف زاده در گفــت و‬ ‫گــو بــا خبرنــگاران اظهارداشــت‪ :‬قاضــی شــعبه اول تجدیــد نظــر‬ ‫مدیــران ایــن شــرکت متخلــف بازرگانــی را بــه اعــاده عیــن ارز‬ ‫دریافتــی بــه مبلــغ ‪ ۳۹‬میلیــون یــورو و ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫درهم(معــادل ریالــی یادشــده) در حــق بانــک محکــوم کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــر اســاس رای صــادره و بــه اســتناد قانــون اییــن‬ ‫دادرســی کیفــری و مــاده ‪ ۱۰‬قانــون تعزیــرات حکومتــی کارت‬ ‫بازرگانــی ایــن شــرکت هــم بــه مــدت ‪ ۶‬مــاه تعلیــق شــد‪.‬‬ ‫وی در تشــریح ایــن پرونــده ادامــه داد‪ :‬بــا اعــام شــکایت‬ ‫بانــک عامــل در اســتان علیــه یــک شــرکت بازرگانــی فلــزی‬ ‫در خصــوص عــدم انجــام تعهــدات ارزی پرونــده ای در ایــن‬ ‫خصــوص تشــکیل و در دســتور کار رســیدگی شــعبه ســوم‬ ‫بــدوی تخصصــی گــرگان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫نجــف زاده بیــان کــرد‪ :‬برغــم صــدور حکــم برائــت در مرحلــه‬ ‫بــدوی‪ ،‬بــا اعتــراض بانــک صــادرات و پــس از رســیدگی مجــدد‬ ‫ایــن شــرکت محکــوم شــد‪.‬‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان گفــت بــرای ایمن ســازی پنــج هــزار کیلومتــر از‬ ‫جاده هــای در دســت بهره بــرداری اســتان ســاالنه هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬نیــاز اســتان‬ ‫بــرای ایمــن ســازی جاده هــای موجــود‪ ،‬پنــج درصــد ارزش‬ ‫راه هــای ارتباطــی منطقــه معــادل پنــج هــزار میلیــارد ریال اســت‬ ‫ضمــن ایــن کــه ارزش هــر کیلومتــر راه ارتباطــی در دســت بهــره‬ ‫بــرداری گلســتان ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال بــراورد گردیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون برابــر اولویــت بنــدی‬ ‫از جملــه ‪ ۵۳‬کیلومتــر راه اصلــی روکــش اســفالت‪ ۱۹ ،‬کیلومتــر‬ ‫راه روســتایی روکــش اســفالت‪ ۱۰ ،‬کیلومتــر راه ارتباطــی‬ ‫اســفالت حفاظتــی ( افزایــش طــول عمــر اســفالت) انجام شــده‬ ‫و عــاوه بــر ان نصــب روشــنایی در برخــی از مســیرهای دارای‬ ‫ســکونتگاه و پرتصــادف گلســتان هــم در دســت اجراســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ایجــاد روشــنایی در جاده هــای بــرون شــهری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــرای نصــب روشــنایی در تمامــی جاده هــای‬ ‫بــرون شــهری الزامــی وجــود نــدارد مگــر ایــن کــه دارای نقــاط‬ ‫ســکونتگاهی و پرتصــادف باشــد‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان رازوجــرگالن گفــت‪ :‬از روز یکشــنبه‬ ‫واکسیناســیون روســتاییان باالی ‪ ۱۸‬ســال علیه ویروس کرونا در این‬ ‫شهرســتان مرزی خراســان شــمالی اغاز شــد‪.‬‬ ‫رضاعلــی یوســفی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی افــراد‬ ‫گــروه ســنی بــاالی ‪ ۱۸‬ســال در مناطــق روســتایی مــی تواننــد بــا رعایــت‬ ‫شــیوه نامــه بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعی با مراجعــه به مراکز‬ ‫درمانــی و خانــه هــای بهداشــت واکســن کوویــد‪ ۱۹‬را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پوشــش ‪ ۴۷‬درصــدی واکسیناســیون جمعیت باالی‬ ‫‪ ۳۰‬ســال در ایــن شهرســتان مــرزی‪ ،‬گفــت‪ :‬از ابتــدای اغــاز طــرح ملــی‬ ‫واکسیناســیون در کشــور تاکنــون ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۹۷‬دُز واکســن کرونــا در‬ ‫رازوجــرگالن دریافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۹۹۲‬دُز در نوبــت اول و ‪۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۵۱‬دُز نیــز در نوبــت دوم تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫از ابتــدای اغــاز طــرح ملــی واکسیناســیون در خراســان شــمالی‬ ‫همزمــان بــا سراســر کشــور‪ ،‬تاکنــون ‪ ۳۰۴‬هــزار و ‪ ۷۴۵‬واکســن‬ ‫کرونــا بــه اســتان وارد و ‪ ۲۷۴‬هــزار دٌز تزریــق شــده اســت و اینــک‬ ‫‪ ۳۶‬درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬ســال اســتان واکســن کرونــا را‬ ‫دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۹۹۲‬دُز در نوبــت اول‬ ‫و ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۹۵۱‬دُز نیــز در نوبــت دوم تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۵‬درصدی هزینه های‬ ‫درمان بیمه سالمت‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬افزایــش ‪۴۵‬‬ ‫درصــدی هزینــه درمانــی ایــن ســازمان بیمه گر در ســال جاری نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه پارســال یافتــه اســت کــه ایــن رشــد بیشــتر ناشــی از‬ ‫گرانــی قیمــت داروهــای کرونایــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر محســن رعنایــی در نشســت‬ ‫خبــری بــا خبرنــگاران اســتان اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر افزایش هزینه‬ ‫هــای ایــن ســازمان بیمــه گــر در ســال جــاری‪ ،‬هزینــه بیمــه ســامت‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬نیــز نســبت بــه ســال ‪ ۹۸‬افزایشــی بــوده در حالیکــه‬ ‫میــزان مراجعــه هــا کمتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اســناد و مــدارک دریافتــی از بیمارســتان هــا‬ ‫در ســه مــاه نخســت امســال تنهــا در ایــن مــدت حــدود ‪ ۱۸۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بابــت بیمــاران کرونایــی هزینه داشــته ایم که ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریال‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪42‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪++3‬‬ ‫‪++‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تزریــق روزانــه واکســن‬ ‫کرونــا در اســتان از مــرز هفــت هــزار دُز گذشــت بــه گونه ای‬ ‫کــه در برخــی روزهــا بــه ‪ ۱۰‬هــزار مــورد هــم رســیده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه ظرفیــت هــای موجــود و اعــام امادگــی‬ ‫مجتمــع اللــه ســپاه اســتان بــرای راه انــدازی‬ ‫مرکــز تجمیعــی واکسیناســیون در بجنــورد‪،‬‬ ‫خراســان شــمالی ظرفیــت تزریــق روزانــه ‪۲۰‬‬ ‫هــزار دُز را نیــز دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمبــود واکســن برکــت در‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای تزریــق مرحلــه دوم‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰‬هــزار دُز واکســن‬ ‫برکــت کمبــود داشــتیم کــه بــا پیگیــری هــا ‪۱۵‬‬ ‫هــزار دُز دریافــت و پنــج هــزار دُز دیگــر نیــز در‬ ‫‪ ۲‬روز اینــده دریافــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی بــا‬ ‫اشــاره بــه واکســینه شــدن ‪ ۳۶‬درصــد جمعیــت‬ ‫هــدف در اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬اگرچــه در برخــی از‬ ‫شهرســتان هــا و روســتاها رونــد واکسیناســیون‬ ‫کنــد اســت امــا پوشــش واکسیناســیون در‬ ‫شهرســتان گرمــه بــه ‪ ۵۰‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان اینکــه رونــد شــیوع کرونــا در خراســان‬ ‫شــمالی کاهشــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬گرچــه رونــد شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری در اســتان ســیر نزولــی خــود را طــی مــی کنــد ولــی‬ ‫نبایــد ایــن امــر بــه معنــای عــادی انــگاری تلقــی شــود بــه‬ ‫گونــه ای کــه هــم اینــک ‪ ۵۰‬درصــد تســت هــای ســریع‬ ‫مراکــز نمونــه گیــری‪ ،‬مثبــت اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫از ابتــدای اغــاز طــرح ملــی واکسیناســیون در خراســان‬ ‫شــمالی همزمــان بــا سراســر کشــور‪ ،‬تاکنــون ‪ ۳۰۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۴۵‬واکســن کرونــا بــه اســتان وارد و ‪ ۲۷۴‬هــزار دٌز تزریــق‬ ‫شــده اســت و اینــک ‪ ۳۶‬درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫اســتان واکســن کرونــا را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس‬ ‫کرونــا یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان‬ ‫شــمالی جــان خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در‬ ‫مــوج پنجــم افزایــش زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اخریــن رنگبنــدی کرونایــی شهرســتان ها‪،‬‬ ‫هــم اکنــون شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪،‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم در وضعیــت قرمز و شهرســتان های‬ ‫مانــه و ســملقان و رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت نارنجــی‬ ‫کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بابــت ایــن هزینــه بــه بیمارســتان هــای اســتان پرداخــت کرده ایــم‪.‬‬ ‫رعنایــی افــزود‪ :‬از مجمــوع بیمــه شــدگان ایــن ســازمان بیمــه گــر‬ ‫حــدو ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر بیمــار مبتــا بــه ویــروس کرونــا بــوده انــد کــه‬ ‫از انــان رســید دارویــی دریافــت داشــته ایــم‪.‬‬ ‫وی تعــداد افــراد زیــر پوشــش ایــن ســازمان بیمــه گــر در اســتان را‬ ‫‪ ۶۹۹‬هــزار نفــر عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن افــراد در قالــب پنــج صندوق‬ ‫عضــو بیمــه ســامت هســتند کــه شــامل ‪ ۵۷‬هــزار نفــر از کارکنــان‬ ‫دولــت‪ ۴۷۷ ،‬هــزار نفــر بیمــه شــده روســتایی‪ ،‬هفــت هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫نفــر ایرانیــان‪ ۱۶۰ ،‬هــزار نفــر بیمــه ســامت همگانــی و ‪ ۲۷‬هــزار نفــر‬ ‫نیــز مددجویــان نهادهــای حمایتــی‪ ،‬خانــواده شــهدا و طــاب اســت‪،‬‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت خراســان شــمالی اظهار داشــت‪ :‬در مجموع‬ ‫حــدود ‪ ۸۴‬درصــد بیمــه شــدگان از خدمــات رایــگان بهره منــد هســتند‬ ‫کــه شــامل بیمــه شــدگان روســتایی و بیمــه ســامت همگانــی اســت‬ ‫کــه حــق بیمــه پرداخــت نمــی کنند‪.‬‬ ‫رعنایــی در بخــش دیگــری از ســخنانش در خصــوص پرداختــی هــای‬ ‫ایــن ســازمان بیمــه گــر بــه موسســه هــای طــرف قــراد داد گفــت‪:‬‬ ‫تمامــی پزشــکان و مراکــز طــرف قــرار داد کــه فراینــد نســخه نویســی‬ ‫و نســخه پیچــی الکترونیکــی داشــته انــد بــه منظــور تشــویق و پاداش‬ ‫تمامــی هزینــه هــا تــا پایــان مــرداد مــاه امســال را پرداخــت کرده ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمامــی پرداخــت هــا در حــوزه دانشــگاه و بخــش‬ ‫خصوصــی در ســال ‪ ۹۹‬کامــل تســویه شــده اســت و در ســال جــاری‬ ‫نیــز در بخــش خصوصــی و ســرپایی دولتــی تــا ‪ ۸۰‬درصــد مــرداد‬ ‫مــاه را پرداخــت کرده ایــم و در بخــش بســتری دولتــی و دانشــگاهی‬ ‫مطالبــات فروردیــن و اردیبهشــت را پرداخــت شــده و اســناد خــرداد‬ ‫نیــز در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫رعنایــی گفــت‪ :‬بیمه شــدگان صنــدوق بیمــه ســامت همگانــی‪،‬‬ ‫می تواننــد بــا انتخــاب پزشــک خانــواده خــود و تشــکیل پرونــده از‬ ‫مزایــای ویزیــت پزشــکان بخــش خصوصــی بهره منــد شــوند ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه تاکنــون تنهــا مــی توانســتند از بخــش دولتــی‬ ‫خدمــات دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بیمه شــدگان تحــت پوشــش صنــدوق بیمــه‬ ‫ســامت همگانــی‪ ،‬از اول مهرمــاه ســال جــاری بــه شــرط رعایــت‬ ‫سیســتم ارجــاع می تواننــد تنهــا بــا پرداخــت ‪ ۶‬هزار تومــان از خدمات‬ ‫پزشــکان در بخــش خصوصــی بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۳۶۶‬تاریــخ ‪ 1400/۰۵/18‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۰‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای جمال الدیــن یلمــه‬ ‫فرزنــد یگــن دوردی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۹‬کدملــی ‪ ۴۹۷۹۷۰۳۳۷۲‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۰۵.۳۷‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪-۵۳۰‬‬ ‫فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای یخشــی محمــد بیگلــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۸۷۷۵ .‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪۲۳/۰۶/۱۴۰۰‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۳۶۳‬تاریــخ ‪ 1400/۰۵/18‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۵۰‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای اراز محمــد احمــدی فرزنــد رحمــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۷۳‬کدملــی ‪ ۴۹۷۹۷۲۹۷۴۶‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۳۷۸.۳۹‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ‬ ‫پــاک شــماره ‪ -۲۰۲۷‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی رحمــان احمــدی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۸۷۷۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪ 1400 /۰۶/23‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ 1400/۰۷/07‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۳۳‬تاریــخ ‪ 1400/۰۳/24‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۹۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫بهــزاد توفیقــی راد فرزنــد تقانگلــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۵۰۷‬کــد ملــی ‪ ۰۰۶۱۳۳۹۵۹۸‬صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۷.۹۵‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره‬ ‫‪ -۸۲۶‬فرعــی از ‪ -۵۱۷‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی تقانگلــدی توفیقــی راد محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قانونــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۸۷۵۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪ 1400/۰۶/23‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ 1400/۰۷/07‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمیبرابر رای شــماره ‪ 1400-2453‬مــورخ ‪ 1400/۰۶/07‬هیات به شــماره کالســه‪ 1399-570‬موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ایوب صحرائی فرزند علی به شماره شناسنامه ‪ ۲۲۵‬صادره از اسفراین در ششدانگ یه باب‬ ‫منزل مسکونی به مساحت ‪ ۱۱۲.۶۰‬متر مربع از پالک ‪ ۲۲۱۶‬باقیمانده فرعی از ‪ ۱۷۳‬اصلی واقع در اراضی معصوم زاده خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شخص متقاضی و دالل الیاسی فرزند باباعلی محرز گردیده است‪.‬لذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف ‪ ۳۳۷۲‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400 /۰۶/23:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400 /۰۷/07:‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 71‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه ‪ 31‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬شهریور ‪1400‬‬ ‫دغدغه اولیای دانش اموزان‬ ‫برای تهیه لباس فرم مدرسه‬ ‫دل نگرانــی اولیــای دانــش امــوزان خراســان شــمالی بــرای‬ ‫تهیــه لبــاس فــرم مدرســه در اســتانه بازگشــایی مــدارس و‬ ‫شــرایط بــد اقتصــادی بیشــتر می شــود کــه در ایــن میــان برخــی‬ ‫از والدیــن هــم از نــوع دوخــت‪ ،‬کیفیــت پارچــه و قیمــت بــاالی‬ ‫ان گالیــه مندنــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا اولیــای دانــش امــوزان در زمینــه حضــوری یــا‬ ‫غیرحضــوری بــودن امــوزش فرزنــدان خــود و یــا اینکــه لبــاس‬ ‫مدرســه را خریــداری کننــد یــا نکننــد دغدغــه دارنــد و ایــن وضعیت‬ ‫اولیــا و دانــش امــوزان را بــر ســر دوراهــی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫شــماری از اولیــای دانــش امــوزان خراســان شــمالی علیرغــم‬ ‫تردیــد داشــتن در زمینــه بازگشــایی مــدارس در مهرمــاه بــرای‬ ‫تهیــه پوشــاک فرزنــدان خــود اقــدام کردنــد امــا‪ ،‬انهــا از قیمــت‬ ‫بــاالی پوشــاک مــدارس و کیفیــت پاییــن ان گالیه منــد هســتند‪.‬‬ ‫امــوزش و پــرورش براســاس برنامــه هرســاله دانش امــوزان باید‬ ‫پوشــاک مــدارس خــود را تغییــر دهنــد امــا کیفیــت پارچه هایــی‬ ‫کــه بــرای دوخــت پوشــاک مــدارس اســتفاده مــی شــود ضعیــف‬ ‫اســت و ایــن امــر باعــث مــی شــود خانــواده هــا ســاالنه پوشــاک‬ ‫دانــش امــوزان خــود را تغییــر دهنــد کــه هزینــه اضافــی را‬ ‫بــرای خانــواده هــا در پــی دارد‪.‬‬ ‫مریــم روحانــی یکــی از اولیــای دانــش امــوزان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کیفیــت پارچــه هایــی کــه بــرای دوخــت لبــاس‬ ‫دانــش امــوزان از ســوی تولیــد کننــدگان اســتفاده مــی شــود‬ ‫ســال بــه ســال کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن موضــوع باعــث مــی شــود تــا بــه جــای ســه‬ ‫ســال یــک بــار‪ ،‬ســالی یــک بــار بــرای دانــش امــوز لبــاس‬ ‫دوختــه شــود و ایــن موضــوع هزینــه خانــواده هــای دارای‬ ‫دانــش امــوز را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دوخــت لبــاس هــای دانــش امــوزان بــا تولیدات‬ ‫داخلــی اســت بــا ایــن وجــود لبــاس هــا بــا ایراداتــی دوختــه‬ ‫و تحویــل خانــواده هــا مــی شــود و در صــورت مراجعــه بــه‬ ‫تولیــد کننــده بــرای رفــع ایــراد‪ ،‬حاضــر بــه برطــرف کــردن‬ ‫مشــکالت لبــاس نیســتند‪.‬‬ ‫ایــن مــادر دانــش امــوز در ادامــه گفــت‪ :‬بــا وجــود کیفیــت‬ ‫بســیار پاییــن پوشــاک مــدارس قیمــت لبــاس هــا بســیار بــاال‬ ‫اســت و بســیاری از خانــواده هــا تــوان خریــد لبــاس بــا ایــن‬ ‫قیمــت را عــاوه بــر هزینــه تحصیــل ندارنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر مــدارس در انتخاب تولیدی بررســی‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند و همــکاری تولیــدی بــا خانواده هــا‬ ‫و نظــارت بیشــتر بــر کیفیــت و نحــوه دوخــت لبــاس هــا را‬ ‫عدم وجود دام مازاد بر‬ ‫پروانه مرتعداری در گلستان‬ ‫مــاک قــرار دهنــد در کاهــش هزینــه هــا تاثیــر خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫نوبت دهی اینترنتی در مراکز‬ ‫تعویض پالک‬ ‫کشف لوازم اشپزخانه قاچاق‬ ‫در گنبد کاووس‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫اماکن خصوصی‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی اســتان اعــام کــرد‪ :‬بــه‬ ‫منظــور تســریع در رونــد اجــرای تعویــض پــاک و جلوگیــری از ازدحــام‬ ‫جمعیــت بــا مــد نظــر قــراردادن شــیوه نامــه هــای بهداشــتی نوبــت‬ ‫دهــی اینترنتــی در مراکــز تعویــض پــاک اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رئیــس پلیــس راهــور گلســتان در گفت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیس اظهار داشــت‪ :‬به منظور تســریع در روند‬ ‫اجــرای تعویــض پــاک و جلوگیــری از ازدحــام جمعیــت بــا مــد نظــر‬ ‫قــراردادن شــیوه نامه هــای بهداشــتی نوبت دهــی اینترنتــی در مراکــز‬ ‫تعویــض پــاک اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اطــاع رســانی الزم از طریــق صــدا و ســیما ‪ ،‬نشــریات و‬ ‫کانــال هــای پرمخاطــب محلــی در اســتان صــورت گرفتــه تــا متقاضیان‬ ‫دریافــت خدمــات در مراکــز تعویــض پــاک بــا اخــذ نوبــت اینترنتــی در‬ ‫ساعت و تاریخ اعالمی در دفاتر و مراکز تعویض پالک حضور یابند ‪.‬‬ ‫بســطامی گفــت‪ :‬گاهــا ًمتقاضیــان ســاعت اعالمــی را رعایــت نکــرده و‬ ‫از ابتــدای صبــح در مراکــز تعویــض پــاک حاضرنــد کــه ایــن امر موجب‬ ‫تجمــع بیــش از حــد و بعضــا اخــال در ارائــه خدمــات می گــردد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬متاســفانه مراجعیــن محتــرم در هنــگام تحویــل‬ ‫مــدارک بــه باجــه مربوطــه و علــی رغــم اعــام کاربــر مبنــی بــر رعایــت‬ ‫فاصلــه اجتماعــی تــا زمــان ثبت مشــخصات در سیســتم‪ ،‬مقابل باجه‬ ‫حضــور داشــته و از صندلــی هــای تعبیــه شــده اســتفاده نمــی نماینــد‬ ‫کــه ایــن امــر باعــث تجمــع بیــش از حــد در مقابــل باجــه مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان از کشــف‬ ‫بیــش از ‪ 10‬میلیــارد‬ ‫لــوازم‬ ‫ریــال‬ ‫اشــپزخانه قاچــاق‬ ‫در بازرســی از یــک‬ ‫انبــاری در گنبــد‬ ‫کاووس خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار‬ ‫کســب و کار سردار‬ ‫«ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان گنبــد کاووس انبــار دپــو‬ ‫لوازم اشــپزخانه قاچاق در یکی ازمناطق حاشــیه شهرشناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مراجــع قضائــی و در بازرســی از انبــار‬ ‫مــورد نظــر ‪648‬قلــم لــوازم اشــپزخانه قاچــاق از جملــه چــرخ‬ ‫گوشــت ‪ ،‬جاروبرقــی و اب میــوه گیــری قاچــاق کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک نفــر و معرفــی‬ ‫وی بــه مراجــع ذیصــاح خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬کارشناســان ارزش ایــن‬ ‫تعــداد کاالی قاچــاق را بیــش از‪ 10‬میلیــارد ریــال بــراورد کردنــد‪.‬‬ ‫‏ فرمانــده انتظامــی شهرســتان‬ ‫شــیروان از دســتگیری یــک‬ ‫ســارق ســابقه دار اماکــن‬ ‫خصوصــی در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ« محمــد روهنــا » در تشــریح ایــن خبــر‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی چندیــن فقــره‏ســرقت اماکــن خصوصــی در‬ ‫ســطح شهرســتان شــیروان‪ ،‬موضــوع بصــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران اگاهــی ایــن شهرســتان‏قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫تخصصــی موفــق بــه شناســایی و دســتگیری یــک ســارق شــدند‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬متهــم در بازجویی هــا بــه ســه فقــره ســرقت بــه ارزش یــک‬ ‫میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم بــه همــراه‬ ‫پرونــده متشــکله بــرای انجــام مراحل قانونی تحویــل مراجع‏قضایی‬ ‫شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه هشــدارهای‬ ‫انتظامــی در صــورت مشــاهده هرگونه موارد مشــکوک‏موضــوع را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫پایان مهر‪ ،‬اخرین فرصت‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت خدمتی‬ ‫التحصیــل مقاطــع مختلــف تحصیلــی دیپلــم و باالتر در ســال ‪1399‬‬ ‫کــه مــی بایســت تــا پایــان شــهریور مــاه ‪ 1400‬نســبت بــه معرفــی‬ ‫خــود اقــدام مــی کردنــد تــا پایــان مهرمــاه (‪ 30‬مهرمــاه ‪ )1400‬مهلــت‬ ‫داده مــی شــود تــا در صــورت قبولــی بــه هــر نحــو (بــا ازمــون و بــدون‬ ‫ازمون) در نیمســال اول تحصیلی (مهرماه) در هریک از واحدهای‬ ‫دانشــگاهی مجــاز ثبــت نــام کــرده و غیبــت بــرای انــان لحــاظ نمــی‬ ‫شــود در ایــن خصــوص شــرایط مربوطــه بــه کلیــه رده هــا ابــاغ شــده‬ ‫و خدمــات در ایــن راســتا ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کلیــه مشــموالن فــارغ التحصیــل خــرداد مــاه تــا‬ ‫شــهریورماه ســال ‪ 1399‬مقاطــع تحصیلــی دانشــگاهی کاردانــی‪،‬‬ ‫کارشناســی و کارشناســی ارشــد و دکتــری کــه برابــر ضوابــط قانونــی‬ ‫در مقاطع تحصیلی باالتر یعنی کارشناســی ناپیوســته‪ ،‬کارشناســی‬ ‫ارشــد ناپیوســته‪ ،‬دکتــرای تخصصــی و یــا دکتــرای حرفــه ای بــا ازمون‬ ‫یا بدون ازمون در نیمســال اول ســال ‪( 1400‬مهرماه) در دانشــگاه ها‬ ‫و مراکــز امــوزش عالــی مجــاز‪ ،‬پذیرفتــه شــده انــد تــا ســی ام مهرمــاه‬ ‫‪ 1400‬مهلــت داده مــی شــود تــا نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کــرده و یا‬ ‫درصــورت عــدم تمایــل بــه ادامــه تحصیــل نســبت بــه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت خدمتــی خــود و دریافــت بــرگ امــاده بــه خدمــت از طریــق‬ ‫دفاتــر پلیــس‪ 10+‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کلیــه مشــموالنی کــه برابــر ضوابــط قانونــی بــرای تکمیل‬ ‫ظرفیــت و یــا نیــم ســال تحصیلــی دوم ســال ‪( 1400‬بهمــن مــاه)‬ ‫پذیرفتــه شــده انــد نیــز صرفــا تــا پایــان مهرمــاه (‪ 30‬مهرمــاه ‪)1400‬‬ ‫مهلــت معرفــی دارنــد تــا ضمــن معرفــی خــود و تعییــن تکلیــف‬ ‫خدمتــی‪ ،‬در صــورت تمایــل و بــا ارائــه گواهــی قبولی در دانشــگاه ها‬ ‫و مراکــز امــوزش عالــی در بهمــن مــاه پــس از دریافــت بــرگ امــاده‬ ‫بــه خدمــت از طریــق دفاتــر مذکــور از تســهیالت تمدیــد تاریــخ اعزام‬ ‫تــا زمــان الزم بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گلســتان‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مهلــت تعییــن شــده بــه هیچ عنــوان قابل تمدید نبــوده و برای‬ ‫مشــموالنی کــه بــه هردلیلــی از ایــن تســهیالت اســتفاده نکــرده و در‬ ‫موعــد مقــرر وضعیــت خدمتــی خــود را تعییــن تکلیــف نکننــد غیبت‬ ‫لحــاظ شــده و مجــاز بــه ادامــه تحصیل نیســتند‪.‬‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی اســتان گفــت‪:‬‬ ‫کلیــه مشــموالن فــارغ التحصیــل مقاطــع تحصیلــی دیپلــم‬ ‫و باالتــر کــه در ســال ‪ 1399‬فارغ التحصیــل شــده و در مراکــز‬ ‫دانشــگاهی در مقاطــع باالتــر پذیرفتــه شــده اند تا پایــان مهرماه‬ ‫ســال جــاری مهلــت داده شــده تــا نســبت بــه تعیییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت خدمتــی خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مرتضــی یونــس ابــادی» اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل تشــدید شــیوع ویــروس کرونــا و تاخیــر در اعــام نتایــج نهایــی‬ ‫پذیرفتــه شــدگان دانشــگاه هــا و مراکــز امــوزش عالــی کشــور‪ ،‬بــا‬ ‫اعــام ســتاد کل نیروهــای مســلح بــه کلیــه مشــموالن فــارغ‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪379‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۲۳‬تاریــخ ‪ 1400/۰۳/24‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۹۶‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫بهــزاد توفیقــی راد فرزنــد تقانگنــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۵۰۷‬کدملــی ‪ ۰۰۶۱۳۳۹۵۹۸‬صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۲۵.۳۴‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ پــاک‬ ‫شــماره ‪ -۸۲۶‬فرعــی از ‪ -۵۱۷‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی تقانگلــدی توفیقــی راد محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪۸۷۵۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪ 1400/۰۶/23‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ 1400/۰۷/07‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۲۴۴‬تاریــخ ‪ 1400/۰۵/02‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۵۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم ســلطان بخــت‬ ‫حســن قاســمی فرزنــد انــا وردی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰۴۵‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۵۸۲۰۷۹‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۷۳۹.۴۱‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی ششــدانگ پــاک شــماره‬ ‫‪ -۱۱۵‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی یونــس پورقــاز محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف‪۸۷۴۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪ 1400/۰۶/23‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ 1400/۰۷/07‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۲۴‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۳/۲۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۹۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقای عبدالرحمن توفیقــی راد فرزند تقانگلدی به شناســنامه ‪۳۸‬‬ ‫کدملــی ‪ ۴۹۷۹۶۷۵۳۸۷‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۲۴.۳۹‬مترمربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ ۸۲۶‬فرعــی از ‪ ۵۱۷‬فرعــی از ‪ _۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی‬ ‫ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای تقانگلــدی توفیقــی راد محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته‬ ‫باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪ ۸۷۴۱:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۷/۷:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۲۳۸‬تاریخ‪۱۴۰۰/۴/۲۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۰۹‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای یحیــی دلیجــه فرزنــد امــد بــه شــماره شناســنامه ‪۱۳۲۰۸‬کــد‬ ‫ملی‪۴۹۷۹۱۷۲۴۵۸‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۳۰۰‬مترمربــع ‪،‬در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه بخــش‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی‬ ‫اصالحــات ارضــی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪8692‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬روز ســه شــنبه ‪۱۴۰۰/۶/۲۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬روز چهــار شــنبه‪۱۴۰۰/۷/۷‬محمد فندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫براســاس امارگیــری هــای صــورت گرفتــه در قالــب مدیریــت‬ ‫چــرای دام در ســال گذشــته ایــن اســتان دام مــازاد بــر پروانــه‬ ‫مرتعــداری صــادر شــده‪ ،‬نــدارد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬در‬ ‫گلســتان پنــج هــزار و ‪ ۲۰۰‬فقــره پروانــه مرتعــداری تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۹۹‬بــا پوشــش ‪ ۵۰۸‬هــزار و ‪ ۷۶۴‬واحــد دامــی‬ ‫بــرای اســتفاده از مراتــع در شهرســتان هــای مــراوه تپــه‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گــرگان‪ ،‬علــی ابــاد و کردکــوی صــادر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در شــرایط فعلــی‪ ،‬تعــداد دام هــر پروانــه‬ ‫صــادره در اســتان ‪ ۱۰۱‬واحــد و در ســطح ‪ ۱۷۲‬هکتــار اســت‬ ‫در حالــی کــه اســتاندارد هــر پروانــه صــادره ‪ ۲۳۰‬واحــد و در‬ ‫ســطح ‪ ۵۰۰‬هکتــار در کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی از تعییــن فرصــت بــرای تمدیــد پروانه مرتعداری توســط‬ ‫ســازمان تــا هشــتم اذر ‪ ۱۴۰۰‬خبــر داد و گفــت‪ :‬ان دســته از‬ ‫مرتعــداران اســتان کــه پروانــه هــای خــود را در ســال گذشــته‬ ‫تمدیــد نکــرده انــد مــی تواننــد نســبت بــه تمدیــد ان تــا تاریــخ‬ ‫یادشــده اقــدام کنند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه لطفــی هــر ســاله پروژه مدیریــت چــرای دام در قالب‬ ‫اعتبــارات تخصیصــی از محــل طــرح ملــی مدیریــت پایــدار مرتع‬ ‫اجــرا مــی شــود کــه تعــادل دام و مرتــع‪ ،‬حفــظ و احیای پوشــش‬ ‫گیاهــی مرتــع‪ ،‬جلوگیری از تخریب مرتع‪ ،‬کنتــرل ورود و خروج‬ ‫دام بــه مرتــع از اهــداف اصلــی ان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان در‬ ‫خصــوص تاثیــر منفــی خشکســالی بــر پوشــش گیاهــی‬ ‫مراتــع اســتان گفــت‪ :‬امســال علوفــه قابــل برداشــت در‬ ‫مراتــع اســتان بــه لحــاظ وجــود ایــن پدیــده نســبت بــه‬ ‫تولیــد در شــرایط طبیعــی ‪ ۳۵‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫وی مقــدار علوفــه قابــل برداشــت ســاالنه در ‪ ۸۶۲‬هــزار‬ ‫هکتــار از مراتــع اســتان را در شــرایط طبیعــی از لحــاظ‬ ‫بارشــی ‪ ۲۲۰‬هــزار تــن اعــام کــرد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان حــدود ‪ ۷۶۱‬هــزار هکتــار مرتــع قشــاق‬ ‫و ‪ ۱۰۱‬هــزار هکتــار مرتــع ییــاق دارد کــه ســاالنه از ایــن‬ ‫ظرفیــت‪ ،‬بیشــتر بــرای دامپــروری از ســوی عشــایرکوچنده‬ ‫اکــراد خراســان بــه صــورت زمســتان گذرانــی و عشــایر‬ ‫بومــی اســتان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار موجــود‪ ،‬چهــار هــزار و ‪ ۱۲۲‬خانــوار‬ ‫عشــایری شــامل هــزار و ‪ ۸۸۸‬خانــوار بومــی ترکمــن و‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۳۴‬خانــوار کوچنــده از اســتان های خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬رضــوی و ســمنان بــا مجمــوع جمعیــت افــزون بــر‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار نفــر در مراتــع اســتان گلســتان بــرای دامپــروری‬ ‫مســتقر مــی شــوند‪.‬‬ ‫جان باختن ‪ ۱۳‬شهروند دیگر‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــبانه روز گذشــته ‪۱۳‬‬ ‫بیمــار مبتــا بــه کرونــا در اســتان جــان باختنــد و ‪ ۱۲۱‬بیمــار‬ ‫جدیــد بســتری شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬دکتــر ســید احمــد‬ ‫هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون ‪ ۶۲۰‬بیمــار بــا عالیــم بیمــاری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از همــه مــردم درخواســت مــی کنیــم کــه جــدای‬ ‫از رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی بــه محــض شــروع‬ ‫عالیــم بیمــاری بــه در دســترس ترین پزشــک مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ‪ ۳۵‬درصــد جمعیــت‬ ‫هــدف در اســتان واکســینه شــده انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬هــم اکنون‬ ‫واکسیناسیون در استان از سرعت قابل قبولی برخوردار است‬ ‫و تاکنــون بیــش از ‪ ۳۵‬درصــد جامعــه هــدف در اســتان واکســن‬ ‫دریافــت کرده انــد کــه بیــش از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬به دنبال افزایش ســرعت واکسیناســیون‬ ‫در اســتان هســتیم‪ ،‬بخصــوص در مناطــق روســتایی از مــردم‬ ‫توقــع همــکاری و مراجعــه بیشــتری بــرای تزریــق واکســن داریــم‪.‬‬ ‫از ابتــدای اغــاز طــرح ملــی واکسیناســیون در خراســان‬ ‫شــمالی همزمــان بــا سراســر کشــور‪ ،‬تاکنــون ‪ ۳۰۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۴۵‬واکســن کرونــا بــه اســتان وارد و ‪ ۲۷۴‬هــزار دٌز‬ ‫تزریــق شــده اســت و اینــک ‪ ۳۶‬درصــد جمعیــت بــاالی ‪۱۸‬‬ ‫ســال اســتان واکســن کرونــا را دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن رنگبنــدی کرونایــی شهرســتان ها‪ ،‬هــم اکنــون‬ ‫بجنورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فاروج‪ ،‬گرمه‪ ،‬جاجرم در وضعیت‬ ‫قرمــز و شهرســتان های مانــه و ســملقان و رازوجــرگالن نیــز در‬ ‫وضعیــت نارنجــی کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید استرس تا ‪ 5‬برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می اورد‬ ‫ایا می دانید که فک گربه ها باال و پایین می رود اما به هیچ وجه چپ و راست نمی شود!‬ ‫ایا میدانید اسکنر ‪ 48‬سال پیش اختراع شده است‬ ‫ایــا مــی دانیــد یــش از ‪ 51‬درصــد مــردم جهــان تــا بــه حــال نــه بــا کســی از طریــق تلفــن حــرف زده انــد و نــه کســی‬ ‫بــه ان هــا زنــگ زده اســت!‬ ‫شمـاره ‪379‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫برون ریزی روانی‬ ‫ت زیــاد‪ ،‬یــا‬ ‫ تــا حــاال شــده اســت بعــد از خـ‬‫ـوردن مایعــا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ط جــاده در یــک اتوبــوس بیــن شــهری‬ ‫تــوی ســرما وس ـ ِ‬ ‫گیــر کــرده باشــید و مثانه تــان از فشــار ِ پــر شــدن در‬ ‫حــال ترکیــدن باشــد؟ دیده ایــد ادم جانــش بــه لبــش‬ ‫می رســد؛ تمــام ذهــن و فکــر و ارمــان و ارزویــش خالــی‬ ‫شــدن مثان ـه اش اســت‪ .‬هیچــی برایــش مهــم نیســت‪.‬‬ ‫هیچــی بــه چشــمش نمــی ایــد‪ .‬هیــچ ارزویــی نــدارد‬ ‫جــز توقــف ماشــین‪ .‬تــا محتویــات مثانــه را بــرون ریــزی‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫دیده ایــد وقتــی دستشــویی می رویــد چــه احســاس‬ ‫راحتــی ای دســت می دهــد؟ احســاس ســبُکی‪.‬‬ ‫ان وقــت اســت کــه ازاد می شــوید و دوبــاره بــه‬ ‫چیزهــای دیگــر فکــر می کنیــد‪ .‬از تــه ِ دل می گوییــد‪:‬‬ ‫اخِیش‪ .‬راحت شدم‪.‬‬ ‫ روان مــا هــم یــک مثانــه دارد کــه در مســیر زندگــی‬‫مــدام پــر و خالــی می شــود‪ .‬انهــا کــه مایعــات بیشــتری‬ ‫می خورنــد یــا در معــرض ســرما هســتند (یعنــی زندگــی‬ ‫پرتالطم تــری دارنــد) مثانه شــان زودتــر پُــر می شــود‪.‬‬ ‫مثانــه ی روان کــه پــر می شــود ادم ال َکــی قاطــی‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــه هــم می ریــزد؛ اخالقــش ســگی می شــود؛‬ ‫و جالــب انکــه خــودش هــم نمی دانــد چــه مرگــش‬ ‫پرشــدن مثانــه ی روان‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن تفــاوت کــه ادم‬ ‫ِ‬ ‫را نمی فهمــد؛ فقــط درد و فشــارش را حــس می کنــد‪.‬‬ ‫ روان نیــز نیــاز بــه بیــرون روی دارد‪ .‬نیــاز بــه خالــی‬‫شــدن از فاضــاب مشــکالت زندگــی‪ .‬تــا بتوانــد دوبــاره‬ ‫بــه چیزهــای خــوب فکــر کنــد‪ .‬روی چیزهــای بهتــر‬ ‫ســرمایه گزاری کنــد‪ .‬روان هــم نیــاز بــه رهایــی از فشــار‬ ‫دارد‪ .‬وگرنــه می مانــد؛ گیــر می کنــد‪ .‬رشــد نمی کنــد‪.‬‬ ‫نمی توانــد قــدم از قــدم بــردارد‪ .‬تمــام فکــر و ذکــرش‬ ‫درگیــر چیزهــای حقیــر می شــود‪.‬‬ ‫ گاهــی بــه روان تــان اســتراحت دهیــد‪ .‬اســتراحت‬‫از روزمرگــی؛ از دویدن هــای بی هــدف؛ از تنش هــای‬ ‫بیهوده؛ از کل کل کردن با خود و دیگران؛ از گیر دادن‬ ‫بــه چیزهایــی کــه ارزشــش را نــدارد؛ اســتراحت از حــرص‬ ‫و طمــع‪ ،‬اســتراحت از کینــه‪ .‬اســتراحت از نقاب هــا و‬ ‫پرســتیژهای مزخرفــی کــه ســینه ی ادم را تنــگ می کنــد‪.‬‬ ‫اســتراحت از احســاس قبــض و گرفتگــی‪.‬‬ ‫یــا الاقــل اســتراحت از چیزهایــی کــه درون خــود‬ ‫می ریزیــد و کســی نمی فهمــد‪ .‬خصوصــا در فرهنــگ مــا‬ ‫م خــوب یعنــی‬ ‫کــه از همــان بچگــی یــاد می گیریــم کــه اد ِ‬ ‫کســی کــه هیجاناتــش را ســرکوب کنــد و نشــان ندهــد‪.‬‬ ‫داشــتن رفیقــی کــه بــا او‬ ‫ برون ریــزی روان یعنــی‬‫ِ‬ ‫همان طــور حــرف بزنیــد کــه بــا خودتــان حــرف می زنیــد‪.‬‬ ‫اگــر نداریـدَش بهتریــن رفیقــی کــه مــی توانیــد فاضــاب‬ ‫روان را روی ان خالــی کنیــد یــک قلــم و کاغــذ اســت‪.‬‬ ‫دل تنگتــان می خواهــد‪ .‬ازاد و رهــا‪.‬‬ ‫بنویســید‪ .‬هرچــه ِ‬ ‫بعــدش هــم بیندازیــدش ســطل اشــغال‪ .‬حتــی اســیر ِ‬ ‫ان نوشــتن هــم نشــوید‪ :‬اینکــه چــه می نویســید و‬ ‫چگونــه می نویســید و بــرای چــه می نویســید‪ .‬فقــط و‬ ‫فقــط بنوســید‪ .‬حتــی اگــر حــال نوشــتن نــداری شــروع‬ ‫کــن بــه حــرف زدن و صدایتــان را ضبــط کــردن‪ .‬بــدون‬ ‫هیــچ قیــدی حــرف هایــت را بــزن‪ .‬بــی هیــچ اداب و‬ ‫ترتیبــی‪ .‬در مــورد همــه چــی‪ .‬بــی هیــچ هــراس و قیــد‬ ‫و بنــدی‪ .‬بعــد بارهــا گوشــش بــده‪ .‬بعــد حذفــش کــن و‬ ‫فراموشــش کــن‪ .‬فقــط بایــد برســی بــه انجــا کــه فریــاد‬ ‫بکشــی‪« :‬چــو تختــه پــاره بــر مــوج‪ ،‬رهــا رهــا رهــا مــن»‪.‬‬ ‫ برون ریــزی یعنــی ورزش؛ یعنــی گاهــی کــوه و در ِ‬‫و دشــت رفتــن‪ .‬یعنــی بــاال و پاییــن پریــدن‪ .‬یعنــی بــا‬ ‫بچه هــا فوتبــال زدن و عروســک بــازی کــردن‪ .‬یعنــی‬ ‫فریــاد کشــیدن؛ بلنــد خندیــدن؛ بلنــد گریــه کــردن‪.‬‬ ‫اصــا یعنــی لحظاتــی را مثــل دیوانه هــا زیســتن‪ .‬یعنــی‬ ‫ان لبــاس قشــنگتان را تــوی خانــه پوشــیدن و خودتــان‬ ‫ت خودتــان همــراه‬ ‫را تحویــل گرفتــن‪ .‬یعنــی تــوی خلــو ِ‬ ‫بــا یــک اهنــگ دلخــواه یــک لیــوان چــای بــا بیســکوییت‬ ‫در خلــوت خــوردن و بعــدش شــروع کنــی بــرای خــودت‬ ‫رقصیــدن‪ .‬یعنــی لحظاتــی بی خیــال همــه چیــز شــدن‪.‬‬ ‫بــرون ریــزی یعنــی چیــزی کــه بعــدش از تــه ِ دلتــان‬ ‫بگوییــد‪« :‬اخیــش راحــت شــدم»‪.‬‬ ‫ بیــرون نریختــن هیجان هــای اصلــی در مســیری‬‫ســرکوب مــداوم انهــا در‬ ‫بالغانــه و واالیش یافتــه‪ ،‬و‬ ‫ِ‬ ‫درونــی‬ ‫تجمــع‬ ‫بــه‬ ‫کــم‬ ‫کــم‬ ‫خانــواده و یــا در جامعــه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫خشــم منجــر خواهــد شــد کــه روزی در جایــی هماننــد‬ ‫یــک دُمــل چرکیــن ســر بــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ فقــط یــک چیــز را یادتــان باشــد؛ یعنی یــک چیــز را‬‫رعایــت کنیــد؛ فاضــاب روان تــان را روی کســی خالــی‬ ‫نکنیــد‪ .‬قــرار نیســت بــا اخِیــش گفتــن شــما‪ ،‬زخمــی بــر‬ ‫دل کســی بنشــیند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫یعنــی نبایــد بــه خــودت و دیگــری اســیب جــدی بزنــی‪.‬‬ ‫نمی ارزد‪...‬‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫هورمون ها و تخمک گذاری چطور تحت تاثیر قرار می گیرند‬ ‫اگــر حــس می کنیــد چرخــه قاعدگی تــان‬ ‫تحت تأثیــر فصل هــا قــرار دارد‪ ،‬اشــتباه نمی کنیــد‪.‬‬ ‫چرخــه قاعدگــی و هورمون هــا به راحتــی‬ ‫تحت تأثیــر عوامــل خارجــی قــرار می گیرنــد‪ .‬تغییــر‬ ‫ســبک زندگــی ناشــی از تغییــر فصــل تأثیــر زیــادی‬ ‫بــر چرخــه قاعدگــی می گــذارد و گاهــی ایــن تأثیــر‬ ‫مثبــت نیســت‪ .‬البتــه جای نگرانی نیســت‪ .‬اگاهی‬ ‫از دلیــل ایجــاد ایــن تغییــرات موجــب امادگــی‬ ‫بیشــتر برای رویارویی با انها می شــود و نخســتین‬ ‫گام بــرای یادگیــری ِ مهــار و متعادل کــردن‬ ‫هورمون هــای ماســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬تاثیــر تغییــر‬ ‫فصــل بــر پریــود و دالیــل ایــن تأثیرگــذاری را‬ ‫بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــا چرخــه قاعدگــی در تابســتان و زمســتان‬ ‫متفــاوت اســت؟‬ ‫چرخــه قاعدگــی نخســتین روز پریــود تــا اخریــن‬ ‫روز پیــش از شــروع پریــود بعــدی اســت‪ .‬در‬ ‫تابســتان‪ ،‬معمــوال چرخه هــای قاعدگــی کوتاه تــر‬ ‫می شــوند؛ پــس اگــر اثــرات تغییــر فصــل بــر‬ ‫چرخــه قاعدگی تــان را حــس می کنیــد‪ ،‬چــه‬ ‫پریودتــان به طــور قابل توجهــی کوتاه تــر شــده‬ ‫باشــد و چــه عالئــم یــا عــوارض جانبــی ســندروم‬ ‫پیــش از قاعدگــی (‪ )PMS‬را بیــش از ســایر فصــول‬ ‫ســال احســاس می کنیــد‪ ،‬بایــد بدانیــد خیاالتــی‬ ‫نشــد ه اید‪.‬‬ ‫بــرای ایــن تغییــرات دالیــل علمــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫هرچــه تغییــرات اب وهوایی شــدیدتر باشــند (مثال‬ ‫پــس از زندگــی در دمــای زیــر صفــر درجــه و هــوای‬ ‫بســیار ســرد بــه کشــوری گرمســیری ســفر کــرده‬ ‫باشــید) احتمــال اینکــه تاثیــر تغییر فصل بــر پریود‬ ‫را احســاس کنیــد بیشــتر خواهــد بــود‪ .‬گرچه شــاید‬ ‫در منطق ـ ه ســکونتمان تغییــرات دمایــی شــدیدی‬ ‫رخ ندهــد‪ ،‬گاهــی مــوج گرمــای شــدیدی از راه‬ ‫می رســد و پــس از چنــد روز تمــام می شــود‪.‬‬ ‫اگــر حــس می کنیــد چرخــه قاعدگی تــان‬ ‫تحت تأثیــر فصل هــا قــرار دارد‪ ،‬اشــتباه نمی کنیــد‪.‬‬ ‫چرخــه قاعدگــی و هورمون هــا به راحتــی‬ ‫تحت تأثیــر عوامــل خارجــی قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫تغییــر ســبک زندگــی ناشــی از تغییــر فصــل تأثیــر‬ ‫زیــادی بــر چرخــه قاعدگــی می گــذارد و گاهــی‬ ‫ایــن تأثیــر مثبــت نیســت‪ .‬البتــه جــای نگرانــی‬ ‫نیســت‪ .‬اگاهــی از دلیــل ایجــاد ایــن تغییــرات‬ ‫موجــب امادگــی بیشــتر بــرای رویارویــی بــا انهــا‬ ‫می شــود و نخســتین گام بــرای یادگیــری ِ مهــار و‬ ‫متعادل کــردن هورمون هــای ماســت‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫تاثیــر تغییــر فصــل بــر پریــود و دالیــل ایــن‬ ‫تأثیرگــذاری را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــا چرخــه قاعدگــی در تابســتان و زمســتان‬ ‫متفــاوت اســت؟‬ ‫چرخــه قاعدگــی نخســتین روز پریــود تــا اخریــن‬ ‫روز پیــش از شــروع پریــود بعــدی اســت‪ .‬در‬ ‫تابســتان‪ ،‬معمــوال چرخه هــای قاعدگــی کوتاه تــر‬ ‫می شــوند؛ پــس اگــر اثــرات تغییــر فصــل بــر‬ ‫چرخــه قاعدگی تــان را حــس می کنیــد‪ ،‬چــه‬ ‫پریودتــان به طــور قابل توجهــی کوتاه تــر شــده‬ ‫باشــد و چــه عالئــم یــا عــوارض جانبــی ســندروم‬ ‫پیــش از قاعدگــی (‪ )PMS‬را بیــش از ســایر‬ ‫فصــول ســال احســاس می کنیــد‪ ،‬بایــد بدانیــد‬ ‫خیاالتــی نشــده اید‪.‬‬ ‫بــرای ایــن تغییــرات دالیــل علمــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫هرچــه تغییــرات اب وهوایی شــدیدتر باشــند (مثال‬ ‫پــس از زندگــی در دمــای زیــر صفــر درجــه و هــوای‬ ‫بســیار ســرد بــه کشــوری گرمســیری ســفر کــرده‬ ‫باشــید) احتمــال اینکــه تاثیــر تغییر فصل بــر پریود‬ ‫را احســاس کنیــد بیشــتر خواهــد بــود‪ .‬گرچه شــاید‬ ‫در منطق ـ ه ســکونتمان تغییــرات دمایــی شــدیدی‬ ‫رخ ندهــد‪ ،‬گاهــی مــوج گرمــای شــدیدی از راه‬ ‫می رســد و پــس از چنــد روز تمــام می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی هــوا خــوب اســت‪ ،‬بیشــتر تمایــل‬ ‫داریــم از خانــه بیــرون برویــم و تحــرک بیشــتری‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬زنانــی کــه به طــور منظــم ورزش‬ ‫می کننــد و تناســب انــدام بیشــتری دارنــد‪ ،‬کمتــر‬ ‫دچــار حالــت شــدید ســندرم پیــش از قاعدگــی‬ ‫(‪ )PMDD‬می شــوند‪ .‬احتمــال شــدت و بی نظمــی‬ ‫خون ریــزی قاعدگــی نیــز در انهــا کمتــر اســت‪.‬‬ ‫معمــوال زندگــی فعال تــر به معنــای چرخه هــای‬ ‫قاعدگــی منظم تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬میزان تابش نور افتاب‬ ‫پژوهــش نشــان داده اســت افزایــش نــور افتــاب‬ ‫موجــب تغییــر چرخــه قاعدگــی می شــود‪ ،‬نــه‬ ‫افزایــش دمــا‪ .‬در طــول تابســتان یــا در مناطــق‬ ‫اب وهوایــی گــرم و افتابــی‪ ،‬بــدن ویتامیــن دی‬ ‫(‪ )D‬بیشــتری تولیــد می کنــد‪ .‬مشــخص شــده‬ ‫اســت کــه ســطح پاییــن ویتامیــن دی موجــب‬ ‫فــاز فولیکولــر و چرخــه قاعدگــی طوالنی تــر‬ ‫می شــود‪ .‬در چرخه هــای قاعدگــی طوالنی تــر‪،‬‬ ‫احتمــال عدم تخمک گــذاری بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫به طــور میانگیــن‪ ،‬در زمســتان‪ ،‬تخمک گــذاری‬ ‫در ‪ ۷۱‬درصــد مــوارد انجــام می شــود؛ درحالی کــه‬ ‫در تابســتان ایــن رقــم به میــزان قابل توجــه ‪۹۷‬‬ ‫درصــد افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر ویتامیــن ‪ D‬بیشــتر‪ ،‬احتمــال‬ ‫کینوا چیست؛ ‪ ۱۱‬خاصیت این‬ ‫خوراکی سرشار از پروتئین‬ ‫کینــوا یکــی از خوراکی هــای سرشــار از پروتئیــن و کمــی شــبیه‬ ‫بلغــور عربــی (‪ )couscous‬اســت‪ .‬به انــدازه ی برنــج پُرکاربــرد اســت‬ ‫و به تنهایــی یــا در غــذا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و خیلــی‬ ‫خوشــمزه اســت‪ .‬ایــن غلــه یکــی از معروف تریــن غذاهــای ســالم در‬ ‫دنیــا اســت‪ .‬گلوتــن نــدارد‪ ،‬جــزو خوراکی هــای سرشــار از فیبــر اســت‬ ‫و همـه ی انــواع امینواســید را داراســت‪ .‬کینــوا همچنیــن سرشــار از‬ ‫منیزیــم‪ ،‬ویتامین هــای گــروه ‪ ،B‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬فســفر‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ E‬و انــواع انتــی اکســیدان های مفیــد اســت‪ .‬در این مقاله‬ ‫ابتــدا در مــورد ایــن کــه کینــوا چیســت و چــه خواصــی دارد توضیــح‬ ‫می دهیــم و بعــد دســتور پخــت چنــد غــذای خوشــمزه بــا اســتفاده از‬ ‫گیــاه کینــوا را یــاد می گیریم‪.‬ادامــه شــماره ‪378‬‬ ‫‪ .۲‬ساالد تایلندی با کینوا و بادام هندی‬ ‫در ایــن غــذا معمــوال فلفــل‪ ،‬هویــج‪ ،‬پیــاز و گشــنیز می ریزنــد‪ ،‬امــا‬ ‫شــما هر چــه دوســت داشــتید می توانیــد بــه ان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مواد الزم برای تهیه ی ساالد تایلندی با کینوا و بادام هندی‪:‬‬ ‫سه چهارم پیمانه کینوای خام؛‬ ‫نصف پیمانه کلم قرمز خرد شده؛‬ ‫یک عدد فلفل دلمه ای قرمز خردشده؛‬ ‫نصف یک پیاز قرمز کوچک خردشده؛‬ ‫یک پیمانه هویج رنده شده؛‬ ‫نصف پیمانه گشنیز خردشده؛‬ ‫یک چهارم پیمانه پیازچه خردشده؛‬ ‫نصف پیمانه بادام هندی یا بادام زمینی؛‬ ‫یک پیمانه نخودسبز یا نخود (اختیاری)‪.‬‬ ‫سس‪:‬‬ ‫مواد الزم برای تهیه ی ُ‬ ‫یک چهارم پیمانه کره ی بادام زمینی طبیعی؛‬ ‫دو قاشق چای خوری پودر زنجبیل تازه؛‬ ‫سس سویا؛‬ ‫سه قاشق غذاخوری ُ‬ ‫یک قاشق غذاخوری عسل؛‬ ‫یک قاشق غذاخوری سرکه قرمز؛‬ ‫یک قاشق چای خوری روغن کنجد؛‬ ‫یک قاشق چای خوری روغن زیتون؛‬ ‫سس‪.‬‬ ‫اگر الزم بود کمی اب برای رقیق کردن ُ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫کینوا را طبق دستور شماره ‪ ،۱‬بپزید‪.‬‬ ‫تخمک گــذاری را افزایــش می دهــد‪ ،‬کمبــود‬ ‫ان در ماه هــای زمســتان نیــز ممکــن اســت بــه‬ ‫عدم تخمک گــذاری در چرخه هــای قاعدگــی منجــر‬ ‫شــود کــه معمــوال طوالنی ترنــد‪ .‬وجــود یــا نبــود نــور‬ ‫افتــاب تأثیــر زیــادی بــر خلق وخــو می گــذارد‪ ،‬زیــرا‬ ‫نــور خورشــید عــاوه بــر تولیــد ویتامیــن دی‪ ،‬کــه بــه‬ ‫ترشــح ‪ FSH‬کمــک می کنــد‪ ،‬بــر تولیــد ســروتونین‬ ‫نیــز اثــر می گــذارد؛ بنابرایــن‪ ،‬عجیــب نیســت کــه‬ ‫تغییــرات فصلــی شــدید‪ ،‬تأثیــر زیــادی بــر چرخــه‬ ‫قاعدگــی دارنــد‪.‬‬ ‫ـی بهــار و تابســتان‪ ،‬بیشــتر‬ ‫در فصــول گــرم و افتابـ ِ‬ ‫در معــرض افتــاب قــرار می گیریــم و ایــن موجــب‬ ‫می شــود بــدن ویتامیــن ‪ D‬و دوپامیــن بیشــتری‬ ‫تولیــد کنــد‪ .‬ویتامیــن ‪ D‬و دوپامیــن بــا خلق وخــوی‬ ‫خــوب و احســاس لــذت مرتبــط هســتند و موجــب‬ ‫بهبــود روحیــه‪ ،‬افزایــش لــذت‪ ،‬انگیــزه و تمرکــز‬ ‫می شــوند‪ .‬بــدون انهــا نوســانات خلقــی کــه‬ ‫در دوران قاعدگــی تجربــه می کنیــم‪ ،‬افزایــش‬ ‫می یابنــد و غلبــه بــر انهــا نیــز دشــوارتر می شــود‪.‬‬ ‫قرارگرفتــن در معــرض افتــاب کمتــر می توانــد بــه‬ ‫اختــال عاطفــی فصلی (‪ )SAD‬منجر شــود‪ .‬عالئم‬ ‫این اختالل شــامل عالئم افســردگی اســت‪ ،‬یعنی‬ ‫غمگینــی‪ ،‬بی عالقگــی بــه چیزهایــی کــه قبــا از‬ ‫انهــا لــذت می بردیــم‪ ،‬احســاس ناامیــدی و میــل و‬ ‫اشــتیاق بــه مصــرف کربوهیــدرات بیشــتر‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تغییر وزن‬ ‫تغییــر وزن به شــدت روی چرخــه قاعدگــی اثــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬معمــوال در زمســتان وزن مــا افزایــش‬ ‫می یابــد‪ .‬ایــن مســئله دالیــل فراوانــی دارد‪ ،‬دالیلــی‬ ‫ماننــد اینکــه در زمســتان به انــدازه تابســتان بیــرون‬ ‫نمی رویــم و ورزش نمی کنیــم‪ .‬تغییــرات رژیــم‬ ‫غذایــی فصلــی نیــز روی وزن مــا اثــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫بعضــی از مــا بــا تغییــر فصــل ایــن اضافــه وزن‬ ‫را کاهــش می دهیــم‪ ،‬ولــی همــه این طــور‬ ‫نیســتند‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه رژیــم یویویــی‬ ‫در بلندمــدت به نفــع ســامتی شــما نیســت و‬ ‫بهتــر اســت کــه بدنتــان را بهتــر بشناســید و رژیــم‬ ‫غذایــی متعادلــی داشــته باشــید کــه بــا نیازهــای‬ ‫چرخــه قاعدگــی‪ ،‬ســطح انــرژی و فعالیــت و ســبک‬ ‫زندگی تــان ســازگار باشــد‪.‬‬ ‫رابطــه مســتقیمی میــان افزایــش وزن و شــدت و‬ ‫طــول چرخه هــای قاعدگــی وجــود دارد‪ .‬اینکــه چــه‬ ‫میزانــی از اضافــه وزن می توانــد موجــب تفاوتــی‬ ‫قابل توجــه در چرخه هــای قاعدگــی شــود‪ ،‬در زنــان‬ ‫مختلــف یکســان نیســت؛ ولــی اگــر شــاخص تــوده‬ ‫بدنــی (‪ )BMI‬ناســالم از حــدی عبــور کنــد‪ ،‬روی‬ ‫سس‪:‬‬ ‫برای تهیه ی ُ‬ ‫کــره ی بادام زمینــی و عســل را مخلــوط و به مــدت ‪ ۲۰‬ثانیــه در‬ ‫مایکروویــو گــرم کنیــد‪.‬‬ ‫زنجبیــل‪ ،‬ســس ســویا ‪ ،‬ســرکه و روغن هــای کنجــد و زیتــون را با ان‬ ‫مخلــوط کنیــد و هــم بزنیــد تا یک دســت شــوند‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد مخلوط تــان کمــی رقیق تــر شــود‪ ،‬کمــی اب یــا‬ ‫روغــن زیتــون بــه ان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫ســس را بــه کینــوا اضافــه کنیــد‪ ،‬در ایــن صــورت طعــم‬ ‫اول کمــی از ُ‬ ‫ســس کامــا بــه خــورد ِ کینــوا م ـی رود‪ .‬بعــد فلفل دلم ـه ای‪ ،‬پیــاز‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫کلــم‪ ،‬هویــج و گشــنیز را بــه ان اضافــه کنیــد و بــا بادام هنــدی و‬ ‫پیازچــه تزئیــن کنیــد‪ .‬اگــر خواســتید بــا لیمــو تــرش ســرو کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بادمجان شکم پُر با کینوا‬ ‫مواد الزم برای تهیه ی بادمجان شکم پُر با کینوا‪:‬‬ ‫سه عدد بادمجان بزرگ؛‬ ‫یک پیمانه کینوا ی خشک؛‬ ‫سه پیمانه اب مرغ یا سبزیجات؛‬ ‫یک عدد پیازچه خرد شده؛‬ ‫دو قاشق غذاخوری روغن زیتون؛‬ ‫پنج پر سیر خردشده؛‬ ‫یک پیمانه گوجه فرنگی له شده؛‬ ‫دو قاشق چای خوری اویشن؛‬ ‫یک قاشق چای خوری فلفل؛‬ ‫یک قاشق چای خوری نمک؛‬ ‫یک چهارم قاشق چای خوری پودر زنجبیل؛‬ ‫یک چهارم قاشق چای خوری ادویه مخلوط؛‬ ‫یک چهارم قاشق چای خوری پودر کاری؛‬ ‫یک چهارم پیمانه نعناع تازه؛‬ ‫یک لیوان اب‪.‬‬ ‫مواد الزم برای تهیه ی ماست با سیر کبابی‪:‬‬ ‫یک خوشه کامل سیر؛‬ ‫چهار قاشق غذاخوری روغن زیتون؛‬ ‫دو پیمانه ماست؛‬ ‫یک عدد فلفل قرمز خردشده؛‬ ‫دو قاشق غذاخوری پیاز زرد ریزشده؛‬ ‫سه چهارم قاشق چای خوری نمک؛‬ ‫سه چهارم قاشق چای خوری فلفل؛‬ ‫سه قاشق غذاخوری نعناع خردشده تازه‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بادمجان ها را از طول نصف کنید‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از یــک قاشــق‪ ،‬بیشــتر ِ گوشــت بادمجــان را برداریــد و‬ ‫خُــرد کنیــد‪.‬‬ ‫بخش های دانه دار را دور بیندازید و بقیه را کنار بگذارید‪.‬‬ ‫چرخــه قاعدگــی هــر زنــی اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬استرس‬ ‫هورمــون اســترس (کورتیــزول) بــر هیپوتاالمــوس‬ ‫اثــر می گــذارد‪ .‬هیپوتاالمــوس بخشــی از مغــز‬ ‫اســت کــه بــرای تنظیــم هورمون هــا ضروری اســت‪.‬‬ ‫وقتــی هورمــون کورتیــزول روی هیپوتاالمــوس اثــر‬ ‫می گــذارد‪ ،‬ســیگنال هایی کــه هیپوتاالمــوس بــه‬ ‫تخمدان هــا می فرســتد‪ ،‬دچــار اختــال می شــوند و‬ ‫ایــن اختــال تخمک گــذاری را بــه تأخیــر می انــدازد‬ ‫یــا حتــی از ان جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫شــناخت تغییــرات چرخــه قاعدگی و سازگارشــدن‬ ‫بــا انها‬ ‫گرچــه تاثیــر تغییــر فصــل بــر پریــود صرفــا شــامل‬ ‫کوتاه ترشــدن چرخه قاعدگی در تابســتان نیســت‪،‬‬ ‫روشــن اســت کــه تابســتان‪ ،‬هــم به دلیــل روزهــای‬ ‫بلنــد و افتابــی و هــم تغییــر زندگــی شــخصی‬ ‫و اجتماعــی‪ ،‬روی چرخه هــای قاعدگــی اثــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬اگــر از تغییــر فصــل احســاس ناراحتــی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬چــه در تابســتان و چــه در ماه هــای ســرد‬ ‫ســال‪ ،‬می توانیــد بــا رژیــم غذایــی ســالم تر‪ ،‬ورزش‬ ‫منظــم‪ ،‬بیرون رفتــن و ســبک زندگــی ســالم تر‬ ‫چرخــه قاعدگی تــان را کنتــرل و هورمون هایتــان‬ ‫را مهــار کنیــد‪.‬‬ ‫برای بارداری در زمستان چه باید کرد؟‬ ‫خودتــان را گــرم نگــه داریــد و بیشــتر ورزش کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم افزایــش تحــرک اســت‪ ،‬زیــرا موجــب‬ ‫می شــود پیام رســان های شــیمیایی به طــور منظــم‬ ‫و یکنواخــت ترشــح شــوند‪ .‬گرچــه تخمک گــذاری‬ ‫در طــول تابســتان بیشــتر انجــام می شــود‪ ،‬هیــچ‬ ‫شــواهد امــاری وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد‬ ‫بــارداری زنــان در ماه هــای زمســتان کمتــر اســت‪.‬‬ ‫چه زمانی تغییرات پریود نگران کننده اند؟‬ ‫اگــر تغییــر روحیــه و خلق وخــوی شــما به انــدازه ای‬ ‫بــد اســت کــه انگیــزه ای بــرای رفتــن بــه محــل کار‬ ‫یــا لذت بــردن از چیزهایــی نداریــد کــه قبــا برایتــان‬ ‫لذت بخــش بودنــد‪ ،‬بایــد بررســی شــود کــه ایــا دچار‬ ‫اختــال عاطفــی فصلــی شــده اید یــا افســردگی‪.‬‬ ‫بهتــر اســت بــا پزشــک عمومــی درمورد این مســئله‬ ‫صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر در ماه هــای زمســتان اصــا پریــود نمی شــوید‪،‬‬ ‫بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنیــد‪ ،‬زیــرا ایــن مســئله‬ ‫غیرطبیعــی اســت و بایــد بررســی شــود‪ .‬خون ریــزی‬ ‫شــدید نیــز ممکــن اســت موجــب کمبــود اهــن‬ ‫و کم خونــی شــود و در ایــن صــورت نیــز بایــد بــه‬ ‫پزشــک مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‬ ‫الهام ناصری‬ ‫کینوا را طبق دستور اماده کنید‪.‬‬ ‫فــر را بــا دمــای ‪ ۱۷۵‬درجــه ســانتی گراد (‪ ۳۵۰‬درجــه فارنهایــت) گــرم‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫در یــک ماهیتابــه بــا شــعله ی متوســط‪ ،‬پیاز هــا را بــا روغــن زیتــون‬ ‫تفــت بدهید‪.‬‬ ‫بعــد ســیر‪ ،‬بادمجــان خردشــده‪ ،‬گوجه فرنگــی له شــده و هم ـه ی‬ ‫ادویه هــا و گیاهــان خشک شــده را بــه ان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫شعله را کم کنید و اجازه بدهید ‪ ۱۰‬دقیقه بجوشد‪.‬‬ ‫یک چهــارم ســیر را برداریــد و ان را در مرکــز یــک تکــه فویــل ‪ ۲۰‬در‬ ‫‪ ۲۰‬بگذاریــد‪.‬‬ ‫یــک قاشــق غذاخــوری روغــن زیتــون را روی ان بپاشــید و بعــد‬ ‫فویــل را محکــم بپیچیــد و کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫وقتــی ‪ ۱۰‬دقیقــه تمــام شــد‪ ،‬نعنــاع تــازه و کینــوا را اضافــه کنیــد و از‬ ‫روی شــعله بردارید‪.‬‬ ‫بادمجان هــا را روی یــک ســینی فــر بگذاریــد‪ ،‬به طوری کــه طــرف‬ ‫خالــی انهــا رو بــه بــاال باشــد‪.‬‬ ‫بادمجان هــا را بــا مخلــوط کینــوا پـُـر کنیــد و بقیــه را در ســینی فــر‬ ‫دور بادمجان هــا بریزیــد‪.‬‬ ‫یــک پیمانــه اب مــرغ و یــک پیمانــه اب را در ســینی بریزیــد و ان‬ ‫را در فــر بگذاریــد‪.‬‬ ‫سیری را که در فویل پیچید ه بودید‪ ،‬در فر کنار سینی بگذارید‪.‬‬ ‫اجــازه بدهیــد بــرای ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۵۵‬دقیقــه بپــزد (یــا تــا وقتــی کــه بــاالی‬ ‫مایــع داخــل بادمجــان کمــی طالیــی شــده باشــد‪).‬‬ ‫در این مدت می توانید ماست را اماده کنید‪.‬‬ ‫باقی مانــده ی روغــن زیتــون را بــا ماســت‪ ،‬فلفــل‪ ،‬پیــاز‪ ،‬نمــک و‬ ‫فلفــل مخلــوط کنیــد و در یخچــال بگذاریــد‪.‬‬ ‫وقتــی بادمجان هــای کبابــی و ســیر امــاده شــدند‪ ،‬انهــا را از فــر‬ ‫بیــرون بیاوریــد و صبــر کنیــد ســیر داخــل فویــل ســرد شــود‪.‬‬ ‫بعــد مــواد داخــل ســیر را فشــار بدهیــد تــا بــه داخــل ماســت بریــزد‬ ‫و بعــد هــم بزنیــد تــا کامــا مخلــوط شــود‪.‬‬ ‫نعناع تازه را روی ان بریزید و به همراه بادمجان ها سرو کنید‪.‬‬ ‫و اما سخن پایانی…‬ ‫در ایــن مقالــه به طــور کامــل بــا کینوا اشــنا شــدید‪ .‬اکنــون می دانید‬ ‫کینــوا چیســت و چــه خواصــی دارد‪ .‬بــرای بهره منــدی از ایــن خــواص‬ ‫بی نظیــر ســعی کنیــد کینــوا را در برنامــه غذایی تــان بگنجانیــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار کافیســت کینــوا را تهیــه کنیــد و بــا توجــه بــه دســتور‬ ‫پخت هایــی کــه در ایــن مطلــب گفتیــم ان را بپزیــد‪.‬‬ ‫ایــا شــما از کینــوا اســتفاده می کنیــد؟ خوشــحال می شــویم نظــرات‬ ‫و تجربیاتتان در مورد استفاده از کینوا و پخت ان را با ما و کابران‬ ‫عزیزمــان در میان بگذارید‪.‬‬ صفحه 6 ‫محــور بین المللــی اق قــا ‪ -‬اینچه بــرون نقــش مهمــی در توســعه صــادرات ایــران و ترکمنســتان دارد کــه بایــد بــرای رفــع‬ ‫چالــش تعریــض و ایمن ســازی ان اقــدام اساســی صــورت گیــرد‪ ،‬تحقــق ایــن مطالبــه اهالــی گلســتان بــا دســتان توانمند‬ ‫جهــادی دولــت ســیزدهم میســر اســت کــه تــا رونــد توســعه اســتان شــتاب بیشــتری بگیــرد‪ .‬هــر چنــد در زمــان حاضــر بــه‬ ‫ســبب کرونــا‪ ،‬جابجایــی غیــر ریلــی کاال از گمــرگ اینچــه بــرون متوقــف شــده اســت امــا بــا توجه بــه اخبار روزهای گذشــته‬ ‫مبنــی بــرای موافقــت مســووالن کشــور ترکمنســتان در بررســی موضــوع بازگشــایی مســیر جــاده ای این گمــرک‪ ،‬این امید‬ ‫وجــود دارد تــا بــزودی شــاهد از ســرگیری ترانزیــت کاال توســط کامیــون هــای بــاری از ایــن مســیر بیــن المللــی باشــیم‪.‬‬ ‫رفع چالش محور اق قال‬ ‫ اینچه برون نیازمند‬‫دستان توانمند دولت‬ ‫سیزدهم‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫منافذ و ماخذ مفاسد اقتصادی ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شــصت و دومیــن ناگفتــه و ناشنیده(قســمت‬ ‫پنجم)‪:‬‏‬ ‫منافــذ و ماخــذ مفاســد اقتصــادی‪ :‬یکــی دیگــر‬ ‫از ارکان فساد در حیطه کارشناسی تبانی بین‬ ‫خریــدار و‏فروشــنده اســت ‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫قیمــت تراضــی شــده متعاملین به کارشــناس‬ ‫ارائــه میشــود‪ .‬کارشــناس بــدون ‏اطــاع‬ ‫از تبانــی‪ ،‬تراضــی انهــا را محتــرم شــمرده‬ ‫و مــاک ارزیابــی قــرار میدهــد‪ .‬در ایــن‬ ‫وضعیــت فروشــنده ‏از جملــه مدیــران شــرکت‬ ‫دولتــی و یــا بانــک اســت‪ .‬و خریــدار شــخص‬ ‫حقیقــی یــا شــخص حقوقــی خصوصــی‬ ‫‏اســت‪ .‬در واقــع کســی کــه عنــوان فروشــنده‬ ‫دارد امیــن صاحــب مــال اســت‪ .‬کــه بــا نادیــده‬ ‫گرفتــن اصــل امانــت ‪ ،‬‏قیمتــی را بیــش از‬ ‫قیمــت واقعــی بــا خریــدار توافــق میکنــد ‪ .‬کــه‬ ‫در قســمت اضافــه بــر قیمــت واقعــی ســهیم‬ ‫اســت‪ .‬‏بنابرایــن وظیفــه کارشــناس اســت کــه‬ ‫به قیمت تراضی شــده متعاملین توجه نکند‬ ‫و ان را مــاک و مســتند خــود‏قــرار‬ ‫ندهــد‪ .‬بلکــه بصــورت تخصصــی‬ ‫و رعایــت کاربــری و ســایر ضوابــط‬ ‫مبــادرت بــه اســتخراج قیمت واقعی‬ ‫‏نمایــد‪ ..‬البتــه در فــرض تبانــی‬ ‫بیــن فروشــنده و کارشــناس قطعــا‬ ‫کارشــناس‪ ،‬منتخــب انهــا اســت‪ .‬و‬ ‫در صورتیکــه ‏متعاملیــن مالحظــه‬ ‫نماینــد کارشــناس بطــور مســتقل‬ ‫عمل میکند ‪ .‬او را تعویض خواهند‬ ‫کــرد‪ .‬امــا در صــورت ‏همراهــی از‬ ‫هر میزان دســتمزدی که کارشــناس‬ ‫اعــام نمایــد تمکیــن خواهنــد‬ ‫نمــود‪ .‬دســتمزد خــود را از انهــا‬ ‫‏دریافــت میکنــد‪ .‬بنابرایــن انچــه کــه‬ ‫میتوانــد مانــع تحقــق فســاد گــردد ‪ ،‬هوشــیاری‬ ‫کارشناســان اســت‪ .‬کارشناســان‏مــی بایســتی‬ ‫بــه محــض اینکــه مالحظــه نمودنــد یــک طــرف‬ ‫قــرارداد ‪ ،‬شــرکت یــا ســازمان دولتــی اســت ‪،‬‬ ‫بایــد فــرض‏تبانــی را در ذهــن خــود مجســم‬ ‫نماینــد و قیمــت واقعــی را بــه اســتناد مــاده‬ ‫‪ 19‬قانــون کارشناســان اســتخراج و‏اســتنتاج‬ ‫نمایند ‪ .‬ســپس بررســی کنند چنانچه قیمت‬ ‫تراضــی شــده ‪ ،‬مقــرون بــه قیمــت واقعــی‬ ‫مســتخرجه اســت‪،‬‏انــگاه مبــادرت بــه تاییــد‬ ‫تراضــی طرفیــن و یــا اصــاح ان بنماینــد‪ .‬و در‬ ‫غیــر اینصــورت ناخواســته خــود را الــوده‏فســاد‬ ‫خواهنــد کــرد‬ ‫شــصت و دومین ناگفته و ناشــنیده( قســمت‬ ‫ششم)‪:‬‏‬ ‫ضمانــت نامــه بانکــی یکــی از منافــذ و ماخــذ‬ ‫مفاســد اقتصــادی اســت ‪ :‬ضمانــت نامه بانکی‬ ‫‏هرچنــد کــه منشــاء وجــودی ان عقــد ضمــان‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫حال خوب با هم بودن‬ ‫یــک ازدواج ســالم و مســتحکم بــه بخــت و اقبــال یــا عشــق مربــوط‬ ‫نیســت بلکــه نیــاز بــه تــاش و ســازگاری دارد برخــی از عواملــی کــه‬ ‫در یــک ارتبــاط ســالم نقــش دارنــد ثابــت هســتند یعنــی چیزهایــی‬ ‫فروشنده دستگاه ماینر سارق‬ ‫ارز دیجیتال از اب درامد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی کالهبــرداری خبــر داد کــه فروشــنده‬ ‫دســتگاه ماینــر بیــت کویــن بــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و طــرح شــکایتی‬ ‫مبنــی بــر اینکــه از کیــف پــول ارز دیجیتــال وی ســرقت شــده اســت‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ موالــی تصریــح کــرد‪ :‬در اظهــارات شــاکی مشــخص شــد‬ ‫نامبــرده از شــخصی دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال خریــداری کرده‬ ‫بــود ســپس فروشــنده بعــد از نصــب و راه انــدازی دســتگاه ماینــر‬ ‫بــا ســوء اســتفاده و جلــب اعتمــاد مشــتری اپلیکیشــن کیــف پــول‬ ‫متصــل بــه اســتخر ماینــر را بــر روی تلفــن همــراه خریــدار نصــب‬ ‫می کــرد و رمــز عبــور ان را در اختیــار خریــدار قــرار نم ـی داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ارزهــای دیجیتــال جمــع اوری شــده از اســتخر ماینــر‬ ‫در کیــف پــول مشــتری ذخیــره مــی شــد و کالهبــردار در فرصــت‬ ‫اســت‪ .‬امــا ســندی اســت بــر خــاف اصــل زیــرا‬ ‫در‏ان‪ ،‬بانــک کــه محــال علیــه یــا (ضامــن)‬ ‫اســت‪ ،‬بــدون قیــد و شــرط تضمیــن میکنــد‬ ‫هــرگاه ‏مضمــون لــه (کارفرمــا) بــه هــر دلیــل‬ ‫مبلــغ ضمانــت نامــه را مطالبــه کنــد در وجــه‬ ‫او پرداخــت‏کنــد ‪ .‬در حالیکــه بــه موجــب‬ ‫قــرارداد پایــه کارفرمــا مــی بایســتی زمانــی‬ ‫درخواســت ضبــط‏ضمانــت نامــه نمایــد کــه‬ ‫مضمــون عنــه (پیمانــکار) از ایفــای تعهــد‬ ‫قــراردادی خــود امتنــاع ‏نموده باشــد‪ .‬بنابراین‬ ‫در عمــل کارفرمــا حکــم قاضــی را مــی یابــد‬ ‫و صــرف تشــخیص‏خــود از درســتی و یــا‬ ‫نادرســتی از عملکــرد قــراردادی پیمانــکار ‪،‬‬ ‫حکــم بــه ضبــط ضمانــت‏نامــه میدهــد‪ .‬لــذا از‬ ‫انجایــی کــه بانــک حق نــدارد تخلف احتمالی‬ ‫مضمــون عنــه را احــراز‏کنــد و یــا مرجــع ثالثــی‬ ‫وجــود نــدارد کــه بــه ایــن امــر بپــردازد و پــس‬ ‫از ان وجــه ضمانــت نامــه‏را بــه درخواســت‬ ‫کارفرمــا پرداخــت نمایــد‪ .‬فســاد از همیــن‬ ‫روزنــه ایجــاد میشــود‪ .‬زیــرا‏کارفرمــا میتوانــد‬ ‫از ایــن موقعیــت بــه نفــع خــود بهــره گیــرد‪.‬‬ ‫و یــا ضمــن تبانــی بــا مضمــون عنــه ‏میتوانــد‬ ‫منافــع مــن غیــر حقــی را بــه اشــتراک ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬کافــی اســت مدیــران کارفرمــا ‪،‬‏کثیــف‬ ‫دســت بــوده مبلــغ ضمانــت نامــه را بــه دالیــل‬ ‫واهــی ضبــط نمــوده و پــس از ســند‏ســازی‬ ‫شــخصا برداشــت کننــد‪ .‬و گریبــان پیمانــکار‬ ‫نگون بخت را بدست بانک دهند‪ .‬‏و یا در‬ ‫فــرض دیگــر ممکــن اســت کارفرمــا و پیمانــکار‬ ‫ضمــن تبانــی‪ ،‬اساســا قصــد اجــرای ‏موضــوع‬ ‫قــرارداد پایــه را نداشــته انــد بلکــه قصد گرفتن‬ ‫وجــوه ضمانــت نامــه از بانــک و‏تقســیم بیــن‬ ‫خــود داشــته انــد‪ .‬و هوالمســتعان‏‬ ‫کــه شــما نمــی توانیــد انهــا را تغییــر دهیــد امــا عوامــل دیگــری‬ ‫هســتند کــه مــی توانیــد بــا کار کــردن بــر روی انهــا رابطــه تــان را‬ ‫بهبــود ببخشــید شــناختن ایــن عوامــل بــرای هــر کســی کــه ازدواج‬ ‫کــرده یــا قصــد ازدواج دارد مهــم اســت ایــن عوامــل در هفــت‬ ‫شــاخص ازدواج ســالم فهرســت شــدند‬ ‫اول برقراری ارتباط درست‬ ‫زوجهــای خوشــبخت بــا یکدیگــر صحبــت می کننــد و بــه حــرف‬ ‫یکدیگــر گــوش می دهنــد ایــن زوج هــا مــی داننــد کــه عوامــل‬ ‫بیرونــی کــه باعــث حــواس پرتــی می شــوند یــا عواطــف فــرد اثــر‬ ‫می گذارنــد مانــع ارتبــاط درستشــان می شــوند و راه هایــی را پیــدا‬ ‫می کننــد تــا هنگامــی کــه خودشــان و همسرشــان امــاده هســتند‬ ‫بــرای ایــن عوامــل غلبــه کننــد‬ ‫دوم برخورد با تعارض ها و اختالفات به شیوه مثبت‬ ‫پرهیــز از بیــان اختالفــات و تعارض هــا عامــل شــماره یــک طــاق‬ ‫اســت روابــط مســتحکم زن و شــوهر بــه توانایــی انهــا بــر غلبــه بــر‬ ‫ایــن اختالفــات بــه شــیوه ای مثبــت بســتگی دارد‬ ‫سوم داشتن انتظارات واقعی‬ ‫هنگامــی کــه دو نفــر بــرای اولیــن بــار دیــدار می کننــد حداکثــر‬ ‫تالششــان را می کننــد تــا خطاهــای شــان را بپوشــانند ایــن‬ ‫شــیوه های عــادی اســت امــا زن و شــوهر بایــد بداننــد بــا گذشــت‬ ‫زمــان خــود واقعــی شــخص بــروز خواهــد کــرد اعتمــاد بــه تدریــج‬ ‫ســاخته می شــود امــا برقــراری روابــط صادقانــه عمــل کــردن بــه‬ ‫مناســب کیــف پــول را خالــی مــی کــرد و خریــدار دســتگاه ماینــر‬ ‫ناگهــان متوجــه می شــد کلیــه دارایــی ارز دیجیتــال وی بــه‬ ‫ســرقت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی و فنــی کارشناســان پلیــس‬ ‫فتا اطالعات هویتی شــخصی که اقدام به ســرقت ارز از کیف‬ ‫پول دیجیتال شــاکی کرده بود شناســایی شــد ســپس متهم با‬ ‫دســتور مرجــع قضایــی بــه پلیــس فتــا داللت داده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم بــا رویــت مســتندات پلیــس و مواجهــه‬ ‫حضــوری بــا شــاکی بــه جــرم انتســابی اعتــراف کــرد و و در‬ ‫ادامــه‪ ،‬اقدامــات الزم جهــت برگشــت ارز دیجیتــال ســرقت‬ ‫شــده بــه کیــف پــول شــاکی انجــام گرفــت؛ در نهایــت پرونــده‬ ‫بــه همــراه متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫قضایــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افزایــش ســطح عالقه منــدی بــه خریــد و‬ ‫فــروش ارزهــای دیجیتــال ســبب گســترش کالهبــرداری در فضــای‬ ‫ارزهــای دیجیتــال شــده اســت‪ ،‬بــه هموطنــان توصیه کــرد‪ :‬اطالعات‬ ‫کاربــری یــا کلیــد خصوصــی خــود را در اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد و‬ ‫بــه راحتــی بــه پروفایل هــای کاربــری در شــبکه های اجتماعــی اعتماد‬ ‫نکنیــد یکــی از مهم تریــن مســئله در حــوزه ارزهــای دیجیتــال حفــظ‬ ‫امنیــت و حریــم خصوصــی می باشــد کمبــود اگاهــی مالباختــگان از‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی و امنیــت اطالعــات خــود باعث نفوذ بیشــتر‬ ‫نااگاهی عامل اصلی‬ ‫گرفتاری کاربران در‬ ‫فضای مجازی است‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گفــت‪ :‬نااگاهــی و نداشــتن‬ ‫دانــش کافــی در حــوزه فعالیــت در فضــای مجــازی‬ ‫ریشــه بســیاری از گرفتاری هــای کاربــران در ایــن‬ ‫حــوزه اســت‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ اکبــر‬ ‫نصرتــی‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫اینکــه در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام از ســوی‬ ‫فــردی ناشــناس مــورد هتــک حیثیــت قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬موضــوع مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی صفحــه مذکــور در‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬مشــاهده گردیــد کــه گرداننــده صفحــه‬ ‫مطالــب توهین امیــزی را بــر علیــه شــاکیه درج‬ ‫نمــوده و مزاحمت هایــی را بــرای وی بوجــود اورده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی گفــت‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی فــرد خاطــی شناســایی و بــا مشــاهده ادلــه‬ ‫قاطــع پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــز اعتــراف بــه بــزه ارتکابــی‬ ‫خــود نداشــته و علــت ایــن عمــل خــاف قانــون خــود‬ ‫را ســرگرمی و عــدم اگاهــی از قوانیــن موجــود در‬ ‫فضــای مجــازی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه فضــای مجــازی‬ ‫هماننــد فضــای حقیقــی قوانیــن مخصــوص بــه‬ ‫خــود را دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر گونــه بداخالقــی و ایجــاد‬ ‫مزاحمــت بــرای دیگــران در فضــای مجــازی طبــق‬ ‫قانــون جرایــم رایانـه ای جــرم بــوده و بــا خاطیــان ایــن‬ ‫حــوزه طبــق قانــون برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه ســایت پلیس فتا‬ ‫(‪ )www.cyberpolice.ir‬بــه عنــوان پــل ارتباطــی‬ ‫بــا هموطنــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫مشــاهده هــر گونــه مــوارد خــاف قانــون در فضــای‬ ‫مجــازی می تواننــد از ایــن طریــق بــا پلیــس در میــان‬ ‫بگذارنــد‪.‬‬ ‫بعدهــا باعــث تســریع ایجــاد اعتمــاد مــی شــود‬ ‫چهارم گذراندن وقت با یکدیگر‬ ‫داشــتن تجربــه هــای مشــترک راهــی خــوب بــرای تقویــت رابطــه با‬ ‫همســرتان زوج هایــی کــه بــه انجــام کارهــای می پردازنــد کــه هــر دو‬ ‫از ان لــذت می برنــد یــا وادار می شــوند کــه کارهایــی را بــا هــم انجام‬ ‫دهنــد رابطــه ســالم تــر و قوی تــری دارنــد‬ ‫پنجم ارزش های مشترک‬ ‫زوج هایــی کــه در شــروع زندگــی طیــف گســترده از ارزش هــای‬ ‫مشــترک دارنــد در مــورد چیزهــای مهــم در زندگــی توافــق دارنــد‬ ‫بخــت بیشــتری بــرای ایجــاد رابطــه مســتحکم دارنــد‬ ‫ششم مسئولیت های مشترک هم زن و هم شوهر‬ ‫برای پرورش دادن رابطه شــان حفظ جریان ارام امور خانه و کار‬ ‫کــردن بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــترک متعهــد هســتند و اینکــه‬ ‫تنهــا یکــی از ایــن دو همســر بــار ایــن مســئولیت هــا را بــه دوش‬ ‫بکشــد باعــث ایجــاد نارضایتــی می شــود‬ ‫هفتم‪،‬ســازگاری بــا تغییــر افــراد و رابطــه هــا در طــول زمــان‬ ‫دگرگــون مــی شــوند بایــد انتظــار ایــن تغییــرات را داشــته باشــید نــه‬ ‫اینکــه از انهــا بــه ترســید انتظــارات افــراد از رابطــه دوجانبــه ممکــن‬ ‫اســت تغییــر کنــد همســران الزم اســت توانایــی صحبــت کــردن در‬ ‫مــورد ایــن تغییــرات و یافتــن راه هایــی بــرای ســازگار شــدن بــا انهــا‬ ‫را داشــته باشــند‬ ‫مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری ‪ 13‬گرگان‬ ‫افــراد ســودجو و کالهبــردار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت ‪ :‬شــهروندان جهت دریافت راهنمایی‪ ،‬مشــاوره‬ ‫و اعــام هــر گونــه مــوارد خــاف قانــون در فضــای مجــازی می تواننــد‬ ‫ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا (‪ )www.cyberpolice.ir‬بــه ایــن‬ ‫پلیــس گــزارش دهند‪.‬‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت اول در مــورد پرونــده اجرایــی کالســه ‪۹۹۰۱۹۳۱‬ش ‪ ۲‬اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد ‪،‬فیمابیــن محکوم لــه همــت عزتــی فرزنــد محمدحســن‪ ،‬ام البنیــن عزتــی فرزنــد محمدحســن‪ ،‬محمودرضــا عزتــی فرزنــد محمدحســن ‪،‬و محکوم علیهــم مرتضــی عزتــی‬ ‫فرزنــد محمــد حســن‪ ،‬زینــب عزتــی فرزنــد محمدحســن‪ ،‬مریــم عزتــی فرزنــد محمدحســن‪ ،‬هاجــر حــداد فرزنــد موسـی الرضا ‪،‬ســید ابوالفضــل ســید نظــری فرزنــد علــی‪ ،‬و بــا موضــوع دســتور فــروش مــال مشــاع کــه بــا عنایــت بــه انجــام کارشناســی ملــک بــه مشــخصات‬ ‫ذیل الذکــر ‪:‬مشــخصات زمیــن ‪:‬طالقانــی غربــی شــیر اب کوچــه شــهید نقــد علــی باغچقــی پــاک ‪ ۵‬و ‪ ۷‬پــاک ثبتــی ‪ ۱۱۴۱‬فرعــی از ‪ ۱۵۵‬اصلــی بخــش ‪ ۲‬شــامل بنــای خشــت و گلــی فرســوده درحــدود ‪ ۱۰۰‬مترمربــع بــا انشــعابات اب وبــرق و گاز در مجمــوع ارزش کل عرصــه‬ ‫و اعیــان ایــن ملــک بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی ؛ابعــاد؛ متــراژ عرصــه ؛حــدودات اربعــه و ســایر عوامــل موثــر در قیمت گــذاری کــه ارزش زمیــن توســط کارشناســان رســمی دادگســتری مبلــغ ‪۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال ارزیابــی گردیده اســت و اینکــه پـس از ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫مقــرر گردیــده کل ملــک مذکــور در روز شــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/07/۲۰‬ســاعت ‪ 12:۳۰‬تــا ‪ 13:۰۰‬از طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده می توانندپنــج روز قبـل از موعــد مقــرر‬ ‫در ایــن اجــرا حاضــر و از کم وکیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و د ه درصــد مبلــغ پیشــنهادی قبـل از تشــکیل جلســه مزایــده‬ ‫می بایســت واریــز گــردد و در صــورت برنــده شــدن مــا بقــی مبلــغ وفــق مقــررات وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی (نوددرصــد)در مهلــت مقــرر مبلــغ تودیعــی پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد میگردد‪.‬م‪.‬الــف‪3373:‬‬ ‫دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد‪-‬مکبر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪379‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫دستگیری عامل نشر اکاذیب‬ ‫علیه یک شرکت مواد غذایی‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی‬ ‫و کشــف پرونــده بــا موضــوع نشــر اکاذیــب علیــه فعالیــت یــک‬ ‫شــرکت مــواد غذایــی در کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی‬ ‫گــودرزی‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ اظهــار داشــت در‬ ‫پــی مراجعــه نماینــده حقوقــی یــک شــرکت مــواد غذایــی بــه‬ ‫پلیــس فتــا پایتخــت مبنــی بــر نشــر اکاذیــب علیــه فعالیــت ایــن‬ ‫شــرکت در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام توســط فــرد یــا افــرادی‬ ‫ناشــناس‪،‬اقدامات اولیــه بــرای کشــف پرونــده اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات فنــی کارشناســان‬ ‫پلیس فتا مشــخص شــد فردی با ایجاد یک صفحه اینســتاگرام‬ ‫اقــدام بــه تخریــب محصــوالت ایــن شــرکت کــه در سراســر کشــور‬ ‫پخــش مــی شــود نمــوده و موجــب بــه وجــود امــدن خســارات‬ ‫مــادی و معنــوی فراوانــی بــرای ایــن شــرکت گردیــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از ارائــه مســتندات‬ ‫توســط شــاکی و بررســی هــای علمــی و فنــی توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا تهــران بــزرگ متهــم کــه مــرد جوانــی بــود در فضــای‬ ‫مجازی شناســایی و پس از تشــریفات قضایی در یکی از مناطق‬ ‫حومــه تهــران دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات الکترونیــک بــه‬ ‫پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان نمــود‪ :‬متهــم پــس از حضــور در‬ ‫پلیــس فتــا پایتخــت در ابتــدا منکــر بــزه انتســابی شــد؛ اما پــس از‬ ‫مواجه شــدن بــا دالیـل ‪ ،‬مــدارک و مســتندات موجــود در پرونــده ‪،‬‬ ‫چــاره ای جــز اعتــراف پیــش روی خــود ندیــد و هدف خــود را از این‬ ‫موضــوع انتقام جویــی و داشــتن کینــه ای قدیمــی از شــاکی اعالم‬ ‫کــرد و از عمــل مجرمانـه ی خــود پشــیمان بــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا توصیــه کــرد‪ :‬رعایــت اصــل اخالق مــداری در‬ ‫اســتفاده از فضــای مجــازی بــه ویــژه شــبکه های اجتماعــی یکی از‬ ‫الزامــات فعالیــت در ایــن حــوزه اســت و کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫بایــد مراقــب رفتــار خــود در فضــای مجــازی باشــند تــا از روی جهل‬ ‫یــا انتقام جویــی بــرای دیگــر کاربــران ایجــاد مزاحمــت ننماینــد کــه‬ ‫در غیــر ایــن صــورت برابــر قانــون بــا ان هــا برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا به صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریق ســایت پلیس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای‬ ‫مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫اغاز به کار مرکز امداد‬ ‫و فوریت های سایبری‬ ‫پلیس فتا‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســردار هوشــنگ حســینی‪ ،‬فرمانــده انتظامــی در‬ ‫مراســم افتتاحیــه ایــن مرکــز گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیشــرفت‬ ‫ســریع ســامانه هــای ســایبری در دنیــا و همچنیــن وابســتگی‬ ‫کلیــه خدمــات دولتــی و کســب و کارهــا بــه ایــن حــوزه طبیعتــا‬ ‫جرائــم ســایبری نیــز همســو بــا ایــن تحــوالت پوســت انــدازی‬ ‫کــرده و شــکل جدیــدی بــه خــود مــی گیرنــد‪ ،‬بنابرایــن بــرای‬ ‫کاهــش زمــان پاســخ دهــی بــه حمــات و جرائــم ســایبری و‬ ‫همچنیــن کاهــش زمــان وقــوع تــا کشــف جرائــم ســایبری‪،‬‬ ‫مرکــز امــداد و فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا راه انــدازی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کاهــش زمــان پاســخ دهــی بــه حمــات و‬ ‫جرائــم ســایبری‪ ،‬کاهــش زمــان وقــوع تــا کشــف جرائــم‬ ‫ســایبری(هزینه)‪ ،‬ارائــه مشــاوره و راهنمایــی از طریــق‬ ‫پل های ارتباطی و توســعه راهبردهای پیشــگیرانه اجتماعی‬ ‫و وضعــی در فضــای مجــازی از جملــه ضروریاتــی اســت کــه‬ ‫باید در جهت ارتقاء ســطح امنیت جامعه ضمن پیشــگیری‬ ‫از جــرم در فضــای مجــازی بــا مشــارکت همگانــی و مســئول‬ ‫ســازی ســایر دســتگاه هــا ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫ســردار حســینی اظهــار داشــت‪ :‬محافظــت و صیانــت از‬ ‫هویــت و ارزش هــای مــادی و معنــوی (در فضــای مجــازی و‬ ‫حقیقــی)‪ ،‬تشــخیص و واکنــش ســریع بــه جرائــم ســایبری‬ ‫انالیــن و تهدیــدات اینترنتــی و محافظــت از زیرســاخت ها و‬ ‫ســامانه های دولتــی‪ ،‬کس ـب وکارهای نویــن ســایبری اســتان‬ ‫(اســتارتاپ هــا) و عمــوم همشــهریان از جملــه ماموریت ‍ هــای‬ ‫مهــم ایــن مرکــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کلیــه شــهروندان می تواننــد در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا مــوارد مشــکوک‪ ،‬به صــورت شــبانه روزی بــا شــماره گیــری‬ ‫‪ 096380‬بــا همــکاران مــا در ارتبــاط باشــند و همچنیــن بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا‪ ،‬بخــش مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری‪ ،‬ضمــن دریافــت مشــاوره‪ ،‬گزارشــات خــود را در‬ ‫خصــوص جرائــم ســایبری اعــام کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫استانه امامزاده عبدالله‬ ‫شهرستان گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -379‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 7 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-379‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬شهریور ‪14-- 1400‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نیازمند وجود سرمایه گذاری‬ ‫در توسعه گردشگری کشاورزی هستیم‬ ‫‪ -1‬پشــینه تاریخی‪:‬شهرســتان مینودشــت در ســال ‪1369‬‬ ‫از شهرســتان گنبــدکاووس جــدا و بصــورت یــک شهرســتان‬ ‫مســتقل در امــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر مینودشت‪:‬مینودشــت مرکــز شهرســتان مینودشــت‬ ‫می باشــدکه یکــی از کهن تریــن شــهرهای گلســتان اســت‪.‬‬ ‫قدیمی تریــن نامــی کــه به شــهر مینودشــت نســبت داده شــده‬ ‫«کبــود جامــه» اســت ‪ .‬مــردم کبــود جامــه پــس از اســتیالی‬ ‫مغــوالن بــر خــوارزم بــه ایــن منطقــه امــده و مســتقر می شــوند‪.‬‬ ‫پــس از انحطــاط دولــت و تمــدن جرجــان کــه توســط حمــات‬ ‫مغــول صــورت گرفــت‪ ،‬منطقــه جرجــان زیــر ســیطره حکومــت‬ ‫کبــود جامه هــا قــرار گرفــت ‪ .‬عــد از کلمــه کبــود جامــه نــام «‬ ‫حاجیلــر » بــه ایــن منطقــه اطــاق شــد‪،‬که بنابــر منابــع موثــق‬ ‫حاجیلرهــا ‪ ،‬طایفــه ای از گرایلوهــا می باشــند‪،‬که انهــا هــم‬ ‫بخشــی از کبــود جامــه هــا بــوده انــد‪ .‬درحقیقت‪،‬گرایلوهــا و‬ ‫حاجیلرهــا گروهــی ازایــات مهاجراذربایجــان بودند‪،‬کــه در زمان‬ ‫صفویــه ‪ ،‬همزمــان بــا مهاجــرت گروهــی ازمــردم اســتان فــارس‬ ‫بــه ایــن ســامان کــوچ رانــده شــده انــد ‪.‬اســتفاده از نــام «ســنگر»‬ ‫بعــد از حاجیلــر بــوده اســت‪ .‬ســنگر‪ ،‬محلــه محــدودی دربخــش‬ ‫پســرک (از محالت شــهر مینودشــت) می باشد‪ .‬علت نامگذاری‬ ‫ان ایــن بــوده کــه در یــک مقطــع زمانی خاص بین مردم حاجیلر‬ ‫و مهــدی شــاه (یکــی ازخوانیــن فندرســک) جنگــی صــورت گرفــت‬ ‫‪،‬کــه مــردم حاجیلــر بــه دفــاع از حریــم شــهر پرداختند‪،‬کــه کلمــه‬ ‫ســنگر پســرک نیــز بــه نوعــی بــه این شــهراعالق شــد‪.‬این منطقه‬ ‫از ســا ل ‪ ( 1316‬ســال ‪ 1318‬بــه روایــت دکتــر ســتوده) بعــد از‬ ‫اســتحکام حاکمیــت رضاشــاه بــه جهــت طبیعــت بکروچشــم‬ ‫اندازهــای بســیار زیبــا کــه داشــته است‪،‬دشــت سبز‪،‬دشــت‬ ‫بهشــت‪ ،‬دشــت مینــو و نهایتــا ًمینودشــت نامگــذاری می شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬جاذبــه هــای گردشــگری و مراکــز دیدنــی شهرســتان‬ ‫مینودشــت ‪ :‬شهرســتان مینودشــت بــه لطــف داشــتن‬ ‫اســتعدادهای خــدادادی و شــرایط مســاعد اب و هوایــی و‬ ‫جغرافیایــی و نقــش مهمــی کــه در پیدایــش تمــدن و توســعه‬ ‫و تکویــن تاریــخ بشــری داشــته اســت‪ ،‬دارای جاذبــه هــا و اماکــن‬ ‫دیدنــی بســیاری می باشــد‪ .‬ایــن جاذبه هــا بــه جاذبه هــای‬ ‫تاریخــی‪ ،‬طبیعــی و گردشــگری‪ ،‬جاذبــه هــای و اماکــن مذهبی و‬ ‫جاذبه هــایصنایــعدســتیوهنرهــایســنتیتقســیممی شــود‪.‬‬ ‫الــف) جاذبه هــای تاریخــی شهرســتان مینودشــت ‪:‬بقایــای‬ ‫تمــدن و کاوشــها و پژوهشــهای باســتان شــناختی نشــان از‬ ‫یــک یشــینه تاریخــی بســیار کهــن و غنی از فرهنــگ و تمدن‬ ‫در ایــن مــرز و بــوم مــی دهــد‪ .‬تــا کنــون تعــدادی محوطــه‪،‬‬ ‫تپــه‪ ،‬غــار و ابنیــه تاریخــی‪ -‬فرهنگــی در ایــن شهرســتان‬ ‫شناســایی شــده اســت‪ ،‬کــه تعــدادی از انهــا در فهرســت اثار‬ ‫ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت ‪.‬‬ ‫کــه بــه بررســی و معرفــی مختصریــن مهمتریــن انهــا پرداختــه‬ ‫مــی شــود ‪:‬ب )تپــه بازگیــر ‪ :‬ایــن اثــر تاریخــی در روســتای بازگیــر‬ ‫از توابــع دهســتان چهــل چــای‪ ،‬بخــش مرکــزی ودر ‪ 5‬کیلــو‬ ‫متــری غــرب مینودشــت واقــع اســت ‪.‬تپــه بازگیــر مهمتریــن‬ ‫وارزشمندترین اثر تاریخی _فرهنگی منطقه است ‪.‬در حقیقت‬ ‫روســتای بازگیــر بواســطه ایــن اثــر تاریخــی _فرهنگــی در مجامــع‬ ‫علمــی کشــور شــناخته شــده اســت ‪.‬محوطــه باســتانی بازگیــر در‬ ‫کنــار رودخانــه علــی بــرده واقــع شــده وبخشــی از روســتا بــر روی‬ ‫محوطــه تاریخــی – فرهنگــی بازگیــر بنــا گردیــده و بخش هایــی‬ ‫ازان اختصــاص بــه زمین هــای کشــاورزی یافتــه اســت‪ .‬قعطــات‬ ‫ســفالینه بدســت امــده از ایــن محــل از نــوع چشــمه علــی بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬کــه قدمــت ایــن محوطــه را تــا هزاره پنجم پیــش از میالد‬ ‫عقــب می بــرد‪ .‬در اســفند مــاه ســال ‪ 1379‬بــر اثــر حفــر چــاه‬ ‫فاضــاب ودر عمــق ‪ 10‬متــری تپــه و بصــورت اتفاقــی ‪ 271‬قلــم‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫طرز تهیه کره محلی‬ ‫«اش سه شو » ‪:‬‬ ‫ســه روز بعــد از مراســم نامــزدی مراســم «اش ســه شــو»یا‬ ‫همــان مراســم اش رضــا برگــذار می شــود‪ .‬دلیــل نــام گــذاری ایــن مراســم‬ ‫بــه «اش ســه شــو» ایــن اســت کــه بــر طبــق رســوم قدیمــی متــداول در‬ ‫ایــن منطقــه و روســتای قلعــه قافــه ‪ 3‬روز بعــد از اینکــه دختــر جــواب‬ ‫مثبــت بــه خواســتگاری داد‪ ،‬خانــواده دامــاد غذایــی (برنــج) پختــه و همراه‬ ‫چنــد نفــر ازوابستگانشــان بــه خانــه عــروس می برنــد‪ ).‬این مراســم یکی از‬ ‫مراســم هــای بســیار مهــم در روســتای قلعــه قافه اســت‪ .‬تعــداد مدعوین‬ ‫بــه ایــن مراســم جمعیتــی بیــن ‪ 100‬تــا ‪ 200‬نفــر را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫اش رضــا یعنــی هــر کــس از اقــوام عــروس کــه راضــی بــه ایــن وصلــت‬ ‫نیســت بــا خــوردن ایــن اش ( پلــو) رضایــت خــود را اعــام می کنــد‪.‬‬ ‫قند شکنی ‪:‬‬ ‫مراسم بعدی مراسم « قند شکنی » ‪ ghand – shekani‬است‪.‬‬ ‫درصبــح روز قندشــکنی ‪ ،‬خانــواده دامــاد ‪،‬گوســفندی را بــه منــزل عــروس‬ ‫می برنــد و خانــواده عــروس بــا گوشــت ان غذایــی تهیــه کــرده و از‬ ‫میهمانــان بــه وســیله ان پذیرایــی می کننــد ‪.‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬خانــواده عــروس و دامــاد بــه صــورت جداگانــه بــه میهمانــان‬ ‫خــود شــام می دادنــد و در هنــگام حضــور میهمانــان دو طــرف در خانــه‬ ‫عــروس نیــز از ان هــا بــه وســیله شــام‪ ،‬پذیرایــی می شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم مدعویــن بعــد از صــرف شــام و جشــن و شــادی بــه منــزل‬ ‫عــروس می رونــد و همــراه خــود کلــه قندهایــی را کــه بــا روبــان و کاغــذ‬ ‫رنگــی تزئیــن نمــوده و درون ســینی قــرار داده انــد را‪ ،‬بــا خــود بــه ایــن‬ ‫مراســم می بردنــد تعــداد کلــه قندهــا بایــد ‪ 3‬عــدد باشــد‪ .‬در گذشــته کلــه‬ ‫قندهــا را درون روســری ابریشــمی قــرار می دادنــد‪ .‬قندهــا بایــد کامــا‬ ‫ســالم و بــدون شکســتگی باشــد‪ .‬حمــل ایــن کلــه قندهــا توســط فــردی از‬ ‫ســادات می باشــد‪ .‬ایــن فــرد شکســتن قندهــا را نیــز بــر عهــده داشــت فــرد‬ ‫مــورد نظــر بایــد دارای شــرایطی باشــد‪ ،‬از جملــه اینکــه‪ ،‬وی بایــد پــدرش‬ ‫در قیــد حیــاط بــوده و همچنیــن بــه خــوش خُولقــی و خــوش رویــی و‬ ‫همچنیــن دســت و دل بــازی معــروف‪ ،‬و مــورد اعتمــاد باشــد‪.‬‬ ‫کلــه قندهــا بایــد‪ ،‬توســط فــرد مزبــور بــه یــک ضربــه شکســته شــود‪ .‬قبــل‬ ‫از شکســتن قندهــا‪ ،‬فــرد مــورد نظــر از بزرگترهــای مجلــس و مهمانــان‬ ‫کســب اجــازه کــرده و بــا ذکــر صلــوات قندهــا را می شــکند‪.‬‬ ‫و در پایــان مراســم‪ ،‬بــرای ایشــان دســتمال ابریشــمی و هدیــه ای در‬ ‫نظــر گرفتــه می شــود و پارچــه ســفیدی کــه زیــر کلــه قندهــا پهــن‬ ‫شــده بــود را بــه او می دادنــد‪ .‬و در پایــان کلــه قندهــای شکســته شــده‪،‬‬ ‫بیــن فامیلهــای دامــاد و عــروس پخــش می شــده اســت‪ .‬ایــن امــر بــه‬ ‫نمــاد‪ ،‬و ارزوی شــیرین کامــی افــراد حاضــر در مجلــس بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنــان کــه در شــیرینی خــوری عنــوان شــد‪ ،‬ایــن مراســم می توانــد‬ ‫جــدا‪ ،‬و یــا بــا شــیرینی خــوری همزمــان برگــذار شــود‪.‬‬ ‫این مراسم در حال حاضر نیز به همین صورت انجام می شود‪.‬‬ ‫محصوالت و شغل مردم باقراباد‬ ‫ظرفیتهــای فــراوان گلســتان در‬ ‫بخش هــای مختلــف صنعــت‬ ‫گردشــگری از جملــه گردشــگری‬ ‫کشــاورزی می باشــد کــه توســعه‬ ‫ان الزمــه برنامه ریــزی علمــی و‬ ‫ســرمایه گذاری اســت تــا زمینــه‬ ‫اشــتغال زایی و رونــق اقتصــادی را‬ ‫بــرای ایــن اســتان فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬از‬ ‫جملــه ظرفیت هــای فرامــوش شــده صنعــت گردشــگری در ایــران‪ ،‬گردشــگری‬ ‫کشــاورزی می باشــد کــه الزمــه توســعه ان شناســایی و تدویــن طــرح و فراهــم‬ ‫ســاختن زیرســاخت های بخــش اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫غنــی بــودن ایــران از لحــاظ ظرفیــت و پتانســیل های موجــود در صنعــت‬ ‫گردشــگری کشــوری موجــب شــده تــا بــا توجــه بــه درامدزایــی و ارزاوری ایــن‬ ‫صنعــت ضــروری اســت ایــن ظرفیت هــا‪ ،‬شناســایی و بــرای عملیاتــی شــدن هــر‬ ‫کــدام از ایــن پتانســیل ها برنامه ریــزی اصولــی و هدفمنــد اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫کشـت ها و زراعت هــای ویــژه ان از جملــه برنجــکاری‪ ،‬مرکبــات‪ ،‬گل و گیــاه و پنبــه‬ ‫یکــی از ویژگی هــای اســتان های شــمالی بویــژه گلســتان اســت کــه در ســال های‬ ‫اخیــر جشــنواره های بومــی در ارتبــاط بــا همیــن محصــوالت برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫حقیقــت ایــن اســت کــه مســووالن و برنامــه ریــزان بــرای بهره گیــری از ظرفیــت‬ ‫ایــن بخــش گردشــگری بــرای جــذب گردشــگر تاکنــون چــه کرده انــد؟ ایــا بــرای‬ ‫شناســایی و نیــاز ســنجی ایــن بخش هــا اقداماتــی علمــی صــورت گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫چــرا از ایــن ظرفیت هــا بــرای توســعه اقتصــاد اســتان بهــره نگرفته انــد؟‬ ‫ایــران جــزو ‪ ۱۰‬کشــور اول دارای جاذبه هــای گردشــگری دنیــا بــه لحــاظ داشــتن‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬تپــه و ‪ ۱۵۰‬هــزار اثــر تاریخــی و منابــع متنــوع طبیعــی و پنــج‬ ‫کشــور اول در زمینــه تنــوع و جذابیــت اکوتوریســم دنیــا اســت‪.‬‬ ‫وجــود بیــش از هشــت هــزار گونــه گیاهــی ‪ ۵۰۰ ،‬گونــه پرنــده ‪ ۱۶۰ ،‬گونــه‬ ‫پســتاندار و یکهــزار گونــه خزنــده و ابــزی در ایــران‪ ،‬درختــان کهنســال‪،‬‬ ‫چشــمه های اب معدنــی‪ ،‬رشــته کــوه هــای البــرز و زاگــرس‪ ،‬بیابان هــای وســیع‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬دریاچــه داخلــی و بــزرگ تریــن دریاچــه جهــان‪ ،‬جنگل هــای انبــوه‪ ،‬دومیــن‬ ‫دریاچــه شــور جهــان (ارومیــه) و اثــار تاریخــی بــی شــمار بــا ‪ ۶۰۰۰‬ســال ســابقه‬ ‫تمدنــی دارای ظرفیــت عظیمــی اســت کــه بایــد بیــش از پیــش بــا برنامه ریــزی‬ ‫دقیــق و کارشناســانه درامــدی بیــش از درامــد نفــت را نصیــب کشــورمان کــرد‪.‬‬ ‫در برخــی از کشــورهای جهــان مثــل امریــکا گردشــگری مزرعــه ای را بــه صــورت‬ ‫مزرعــه هــای خانوادگــی گردشــگری تعریــف کــرده و توســعه مــی دهنــد بــه‬ ‫گونـه ای کــه در گردشــگری مزرعــه ابعــاد اکولوژیکــی و ابعــاد و ظرفیــت محیطــی‬ ‫را امــکان ســنجی مــی کننــد و حتــی تورهــای ورودی بــه مزرعــه را از پنــج نفــر الــی‬ ‫‪ ۲۰‬نفــر در نظــر می گیرنــد‪.‬‬ ‫برای نمونه امروز در کشــوری همچون مالزی مزرعه میوه دســارو ( ‪)Desaru‬‬ ‫بــا بیشــتز از ‪ ۱۰۰‬نــوع میــوه گرمســیری ‪ ۱۰ ،‬نــوع گیــاه مختلــف یــک بــاغ وحــش‬ ‫حیوانــات اهلــی تجربــه بــی نظیــری را بــرای تمامــی گردشــگران بیــن المللــی و‬ ‫داخلــی ان مجموعــه فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان در همیــن ارتبــاط گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۷۴‬متقاضــی دریافــت مجــوز‬ ‫گردشــگری کشــاورزی در اســتان در حــال تکمیــل پرونــده اســت و در دومیــن‬ ‫جلســه کمیســیون فنی گردشــگری کشــاورزی ســال جاری هشــت پرونده تائید‬ ‫و در حــال تکمیــل بــرای صــدور پروانــه بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫یاســر قندهــاری در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬اجــرا و بهره بــرداری از اولیــن‬ ‫طــرح گردشــگری کشــاورزی کشــور در مزرعــه توســکا گلســتان بــا همــکاری‬ ‫بخــش خصوصــی ‪ ۲‬ســال قبــل بــه ســرانجام رســید‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬گلســتان بــه لحــاظ برخــورداری از منابــع ارزشــمند خاکــی‬ ‫مناســب‪ ،‬دارای زمین هــای مســتعد و ظرفیــت تولیــد ‪ ۹۲‬گونــه محصــول‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ایــن بخــش از اشــتغال می توانــد بــه یکــی از راهکارهــای موثــر‬ ‫افزایــش درامــد فعــاالن بخــش کشــاورزی و گردشــگری ایــن اســتان شــمالی‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬گلســتان بــا وجــود برخــورداری از پتانســیل های مناســب‬ ‫در بخش هــای گردشــگری و کشــاورزی‪ ،‬مســتعد توســعه مــزارع گردشــگری‬ ‫بــوده و طــی ‪ ۲‬ســال گذشــته کــه به نوعــی ایــن شــکل از گردشــگری بــا صــدور‬ ‫اولیــن مجــوز بهره بــرداری در گلســتان رقــم خــورد‪ ،‬شــاهد اســتقبال بــرای‬ ‫فعالیــت هم اســتانی ها در بخــش مــزارع گردشــگری هســتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی یــک ســال گذشــته مجــوز بهره بــرداری و صــدور هشــت‬ ‫پروانــه مزرعــه گردشــگری در اســتان انجــام شــده کــه ‪ ۷۷‬میلیــارد ریــال حجــم‬ ‫ســرمایه گذاری بــا فراهــم شــدن زمینــه اشــتغال ‪ ۱۲۶‬نفــر همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫قندهاری تصریح کرد‪ :‬گردشــگری کشــاورزی فرصتی برای توســعه روســتاها‪،‬‬ ‫رونــق کشــاورزی و ایجــاد فرصت هــای تفریحــی ســالم و اموزنــده بــرای‬ ‫گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع گفــت‪ :‬توســعه ایــن نــوع جدیــد از‬ ‫گردشــگری در گلســتان کــه از ظرفیت هایــی نظیــر اقلیم هــای گوناگــون‪،‬‬ ‫تنــوع محصــوالت کشــاورزی و اقامتگاه هــای بوم گــردی متنــوع برخــوردار‬ ‫اســت می توانــد زمینــه اشــتغال زایی و رونــق اقتصــادی به ویــژه در‬ ‫روســتاها را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫اگر به مینودشت سفر کردیم‬ ‫اشــیاء تاریخــی ‪ -‬فرهنگــی از جنــس مفــرغ و مربــوط بــه هــزاره‬ ‫اول پ‪.‬م کشــف گردیــد‪ .‬مجــددا محوطــه توســط همــکاران‬ ‫باســتان شــناس در ســال ‪ 89‬کاوش شــد کــه تقریبــا ‪ 600‬قلــم‬ ‫شــی کشــف گردیــد‪ .‬ایــن اشــیاء جهــت نگهــداری ‪ ،‬مطالعــه‬ ‫و مرمــت بــه گنجینــه (مــوزه )گــرگان منتقــل شــده اســت ‪ .‬و‬ ‫بخشــی از ان در مــوزه مــردم مــردم شناســی و باســتان شناســی‬ ‫شهرســتان مینودشــت کــه در محــل پــارک شــهر واقــع شــده‬ ‫اســت جهــت بازدیــد کننــدگان بــه نمایــش گذاشــته شــده انــد‪.‬‬ ‫محوطه تاریخی ‪ -‬فرهنگی بازگیر به شــماره ‪ 3547‬در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی کشــور بــه ثبت رســیده اســت ‪.‬‬ ‫ج) شــهرتاریخی دشــت حلقــه ‪ :‬محوطــه تاریخــی ‪ -‬فرهنگــی‬ ‫دشــت حلقه در واقع شــهری مربوط به دوره اشــکانیان اســت‬ ‫که در دوره ساســانی و اســامی باز ســازی گردیده اســت ‪.‬این‬ ‫شــهر تاریخــی در ‪ 12‬کیلــو متــری غــرب شــهر مینودشــت و در‬ ‫حاشــیه روســتایی بــه همیــن نــام قــرار گرفتــه اســت ‪.‬هیــات‬ ‫کاوشــهای شــهر جرجــان بــه سرپرســتی اقــای دکتــر کیانــی‬ ‫ اســتاد باســتان شناســی دانشــگاه تهــران ‪ -‬در ســال ‪1353‬‬‫همزمــان بــا ســومین فصــل کاوشــهای شــهر جرجــان ضمــن‬ ‫برســی خــود موفــق بــه کشــف ایــن شــهر گردیــد ‪.‬در ســال‬ ‫‪ 1379‬هــم برنامــه علمــی ســاماندهی کاوشــهای باســتان‬ ‫شناســی دشــت حلقه انجام شد‪.‬شــهر دشــت حلقه بصورت‬ ‫هشــت ضلعی نا منظم ســاخته شــده ودارای دو حصار بزرگ‬ ‫داخلــی و خارجــی اســت کــه هــر کــدام از ایــن حصارهــا ‪4‬و‪7‬‬ ‫متــر ارتفــاع دارد‪.‬وایــن دو حصــار شــهر را در برگرفتــه وبــرای‬ ‫تامیــن امنیــت شــهر ســاخته شــده اســت‪.‬در فاصلــه ایــن دو‬ ‫حصــار خندقــی بــه عــرض ‪ 53‬متــر کــه در برخــی جاهــا بــه ‪60‬‬ ‫متــر هــم مــی رســد ‪،‬حفرگردیــده اســت ‪.‬محیــط ایــن شــهر ‪7‬‬ ‫کیلــو متــر ومســاحت ان ‪ 338‬هکتــار مــی باشــد‪ .‬در قســمت‬ ‫جنــوب شــرقی شــهر دشــت حلقــه تپــه مرتفعــی بــه ارتفــاع‬ ‫‪20‬متــر و مســاحت ‪ 3‬هکتــار و محیــط ‪ 824‬متــر وجــود دارد‬ ‫‪ ،‬کــه بــه احتمــال قــوی دژ یــا اکروپــل شــهر یــا همــان مرکــز‬ ‫حکومتــی بــر روی ایــن تپــه بنــا گردیــده اســت ‪.‬ایــن شــهر‬ ‫تاریخــی بــه شــماره ‪ 63 /5049‬در فهرســت اثــار ملــی کشــور‬ ‫بــه ثبــت رســیده اســت ‪.‬‬ ‫شغل و حرفه مردم روستا‬ ‫روســتای باقــر ابــاد بماننــد‬ ‫بســیاری از نقاط روســتایی دارای‬ ‫اقتصــاد مبتنــی بــر کشــاورزی‬ ‫اســت و بــا تکیــه بــه زمیــن اســت‬ ‫کــه چــرخ اقتصــاد روســتا بــه‬ ‫گــردش در مــی ایــد‪ .‬کشــاورزی‬ ‫در روســتای باقــر ابــاد اختصــاص‬ ‫بــه زراعــت و دامــداری دارد‪.‬‬ ‫زراعــت روســتا شــامل گنــدم‬ ‫‪،‬جــو‪ ،‬مــاش و لوبیــا مــی باشــد‬ ‫کــه در ‪ 7‬هکتــار اراضــی ابــی‬ ‫و ‪ 10‬هکتــار اراضــی دیــم مــورد‬ ‫کشــت قــرار مــی گیــرد‪ .‬در کنــار‬ ‫امــر زراعــت روســتائیان دارای‬ ‫‪ 600‬راس گوســفند و بــز و ‪350‬‬ ‫راس گاو و گوســاله می باشــند‬ ‫کــه عــاوه بر اســتفاده از فــراورده‬ ‫هــای ان ‪ ،‬مــازاد ان را نیــز بــه‬ ‫فــروش مــی رســانند و ایــن امــر‬ ‫نقــش زیــادی در امــز معــاش‬ ‫روســتائیان ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫دامــداری روســتا‬ ‫از محصــوالت کشــاورزی ایــن روســتا مــی تــوان بــه کشــت برنــج ‪ ،‬گنــدم ‪،‬جــو‪،‬‬ ‫مــاش و لوبیــا مــی باشــد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫محصوالت باغی ‪ :‬شامل سیب‬ ‫دامی ‪ :‬پرورش گاو و گوسفند‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روستاســابقه جمعیتــی‬ ‫روســتای باقــر ابــاد در سرشــماری عمومــی کشــور بــه ســال ‪ 1375‬بــر می گــردد‪ .‬در‬ ‫ایــن روســتا ‪ 97‬نفــر جمعیــت داشــته کــه دارای ‪ 21‬خانــوار جمعیــت بــا بعــد خانــوار‬ ‫‪ 4/6‬در هــر واحــد مســکونی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1384‬و بــا توجــه بــه امــاری کــه از خانــه بهداشــت روســتا اخــذ گردیــده‪،‬‬ ‫باقــر ابــاد دارای ‪ 104‬نفــر جمعیــت می باشــد کــه ایــن تعــداد جمعیــت بــه نســبت‬ ‫‪ 9‬ســال قبــل دارای ‪ 7‬نفــر افزایــش جمعیــت بــوده‪ ،‬امــا تعــداد خانــوار روســتا بــه‬ ‫نســبت ســال ‪ 75‬هیــچ تغییــری پیــدا نکــرده اســت‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای اخذ شده روستای باقر اباد دارای ‪ 47‬نفر باسواد می باشد که‬ ‫با توجه به جمعیت باالی ‪ 6‬سال روستا ‪ %61 ،‬از افراد روستا باسوارد می باشند‪.‬‬ ‫اهالی روستا از طایفه قزلباش می باشد و تنوع قومی در این روستا وجود ندارد‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪،‬فرهنگی‪،‬مذهبی روستا‬ ‫اثار تاریخی ‪:‬‬ ‫تپه قلعه چه باقر اباد ‪ 300‬متری شرق روستای باقر اباد‬ ‫‪-‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

شماره : 380
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 378

روزنامه بازار کسب و کار پارس 378

شماره : 378
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 377

روزنامه بازار کسب و کار پارس 377

شماره : 377
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 376

روزنامه بازار کسب و کار پارس 376

شماره : 376
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 375

روزنامه بازار کسب و کار پارس 375

شماره : 375
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه بازار کسب و کار پارس 374

روزنامه بازار کسب و کار پارس 374

شماره : 374
تاریخ : 1400/06/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!