روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 378 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 378

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 378

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 378

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 22 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /13‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪ /6‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪378‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫معاونت گردشگری درشهرداری گرگان ایجاد می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫مدارس به صورت‬ ‫تدریجی بازگشایی‬ ‫خواهند شد‬ ‫اغاز خرید توافقی انگور در خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫ورود ‪ ۱۰‬میلیون دز واکسن مخصوص‬ ‫دانش اموزان بزودی در کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫تولید ‪۶۰‬تن گوشت وسه تن خاویار‬ ‫در مزارع منفرد گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫با پرسیدن این سواالت به حریم خصوصی‬ ‫دیگران تجاوز نکنید‬ ‫‪6‬‬ ‫منافذ و ماخذ مفاسد اقتصادی ‏‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اتــاق اصنــاف ایــران در اطالعیــه ای از تمدیــد مهلــت‬ ‫ثبــت نــام تســهیالت ‪ ۱۲‬درصــد بــرای ‪ ۱۴‬گــروه شــغلی و‬ ‫تــاالرداران خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اتــاق اصنــاف‬ ‫ایران‪ ،‬بر اســاس این اطالعیه و مصوبه کارگروه مقابله‬ ‫بــا پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از شــیوع کرونــا‪ ،‬فعــاالن‬ ‫‪ ۱۴‬گــروه از مشــاغل شــامل صنفــی و غیــر صنفــی ( ‪۸۵۰‬‬ ‫زیــر رســته) می تواننــد تــا پایــان اذر ‪ ۱۴۰۰‬بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه کارا بــه نشــانی ‪ kara.mcls.gov.ir‬نســبت بــه‬ ‫ثبــت نــام تســهیالت ‪ ۱۲‬درصــدی ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫فهرست گروه های شغلی مشمول این تسهیالت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مراکــز تولیــد و توزیــع غذاهــای امــاده اعــم از‬ ‫رســتوران ها‪ ،‬بوفــه ها‪،‬طباخــی هــا‪ ،‬قهــوه خانــه هــا و‬ ‫اغذیــه فروشــی هــا‬ ‫‪ -۲‬مراکــز مربــوط بــه گردشــگری شــامل هتل هــا‪ ،‬هتــل‬ ‫اپارتمان هــا‪ ،‬مجتمع هــای جهانگــردی و گردشــگری‪،‬‬ ‫مهمان پذیرهــا‪ ،‬مهمان ســراها‪ ،‬مســافرخانه ها‪ ،‬مراکــز‬ ‫بوم گــردی‪ ،‬مراکــز اقامتــی‪ ،‬پذیرایــی‪ ،‬تفریحــی‪ ،‬خدمــات‬ ‫بین راهــی‪ ،‬مــوزه هــا و زائرســراها‬ ‫‪ -۳‬حمــل و نقــل عمومــی مســافر بــرون شــهری اعــم از‬ ‫هوایــی‪ ،‬جــاده ای ریلــی و دریایــی‬ ‫‪ -۴‬حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری‬ ‫‪ -۵‬دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی‬ ‫‪ -۶‬تولید و توزیع پوشاک‬ ‫‪ -۷‬تولید و توزیع کیف و کفش‬ ‫‪ -۸‬مراکز توزیع اجیل خشکبار‪ ،‬قنادی بستنی و ابمیوه‬ ‫‪ -۹‬مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی‬ ‫‪ -۱۰‬مراکــز و مجتمــع هــای فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی هنــری‬ ‫و رســانه ای‬ ‫‪ -۱۱‬مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی‬ ‫‪ -۱۲‬اموزشــگاه هــای رانندگــی ارایشــگاه ها ســالن های‬ ‫زیبایــی و گرمابه هــا‬ ‫‪ -۱۳‬موسســات خصوصــی دارای پروانــه بهــره بــرداری‬ ‫از وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی کــه در‬ ‫اصنــاف ثبــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس هماهنگــی بــه عمــل امــده توســط اتــاق‬ ‫اصنــاف ایــران‪ ،‬مهلــت ارســال این فهرســت تــا پایان مهر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تمدیــد شــد‪ ،‬بنابرایــن ان دســته از اتحادیه هایــی‬ ‫کــه فهرســت خــود را ارســال کــرده امــا تــاالر جامانــده ای‬ ‫دارنــد‪ ،‬الزم اســت نســبت بــه ارســال فهرســت تکمیلــی‬ ‫اقــدام کننــد و ان دســته از شــهرهایی کــه هنــوز ایــن‬ ‫فهرســت را ارســال نکرده انــد ملــزم هســتند تــا در مهلــت‬ ‫داده شــده‪ ،‬از طریــق اتــاق اصنــاف شهرســتان فایــل‬ ‫لیســت تــاالرداران را مطابــق نامــه شــماره ‪۶۱۷۷/۰۹/۷‬‬ ‫مــورخ ‪ ۲۸/۴/۱۴۰۰‬اتــاق اصنــاف ایــران در ســامانه‬ ‫ایرانیــان اصنــاف بارگــذاری کننــد‪.‬‬ ‫تســهیالت ایــن دســتورالعمل طــی عقــد مرابحــه عــام‬ ‫بــه صــورت یــک مرحل ـه ای بــا نــرخ ‪ ۱۲‬درصــد و اقســاط‬ ‫‪ ۲۲‬ماهــه پرداخــت می شــود‪ .‬مــدت دو مــاه نیــز بــرای‬ ‫بازپرداخــت قســط اول ایــن تســهیالت پــس از اخــذ ان‪،‬‬ ‫تنفــس محاســبه و اعمــال خواهد شــد که مجموعــا ًدوره‬ ‫اقســاط و تنفــس ‪ ۲۴‬مــاه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫افزایش لحظه ای قیمت اجناس‬ ‫و کاهش پلکانی حقوق!‬ ‫‪ ۱۴‬گروه شغلی برای تسهیالت کرونایی ثبت نام کنند‬ ‫حوزه هــای درمانــی‬ ‫و تشــخیصی و‬ ‫و‬ ‫ازمایشــگاهی‬ ‫پاراکلینیکــی فعــال‬ ‫هســتند‬ ‫واحدهــای‬ ‫‪-۱۴‬‬ ‫پــرورش مرغ گوشــتی‬ ‫و مــرغ مــادر مراکــز‬ ‫تولیــد محصــوالت‬ ‫گل خانــه ای ســبزی‬ ‫و صیفــی جــات‬ ‫صادراتــی و مراکــز‬ ‫تولیــد و عرضــه گل‬ ‫و گیاهــان زینتــی و‬ ‫ماهیــان زینتــی‬ ‫مهلــت ایــن ثبت نــام‬ ‫پیش تــر تــا پایــان شــهریور بــود کــه ‪۳‬مــاه تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس بــه تعــداد کارکنــان واحدهــای ثبــت نــام‬ ‫شــده‪ ،‬اپ بیمــه شــده و بیمــه نشــده‪ ۱۲ ،‬تــا ‪ ۱۶‬میلیــون‬ ‫تومــان وام ‪ ۱۲‬درصــد‪ ،‬بــا بــاز پرداخــت ‪ ۲۲‬ماهــه اقســاط‬ ‫و ‪ ۲‬مــاه تنفــس (مجموعــا ‪ ۲۴‬مــاه) تعلــق می گیــرد‪.‬‬ ‫تــاالرداران بــه جــای ســامانه کارا بــه اتحادیــه مراجعــه‬ ‫کننــد‬ ‫اتــاق اصنــاف ایــران در ایــن اطالعیــه افــزود ه اســت‪:‬‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــه پیشــنهاد ایــن اتــاق و بــه‬ ‫موجب خســارت ســنگین تاالرداران طی ‪ ۱۹‬ماهه شــیوع‬ ‫کرونــا و تعطیلی هــای مکــرر ایــن صنــف‪ ،‬تســهیالت‬ ‫ویــژه ای بــه تاالرهــا و بــاغ‪ -‬تاالرهــا اختصــاص داد کــه بــر‬ ‫اســاس متــراژ ان هــا تعییــن و تاییــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تــاالرداران و دارنــدگان بــاغ‪ -‬تــاالر بــا مراجعــه بــه اتحادیه‬ ‫مربــوط در شهرســتان خــود ثبت نــام اولیــه را انجــام‬ ‫خواهد داد و پس از بازرســی اتحادیه‪ ،‬میزان تســهیالت‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۴۵۰‬میلیــون تومــان تعییــن و فهرســت ان هــا‬ ‫توســط اتحادیــه و اتــاق شهرســتان در ســایت ایرانیــان‬ ‫فارسیان روستای پر از عجایب و زیبایی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ات ه‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫یــا د ش‬ ‫بــه خیــر‪ ...‬زمانــی قیمــت اجنــاس‪،‬‬ ‫کاالهــا و خدمــات در ســال یــک یــا دو‬ ‫بــار گــران مــی شــد ان در حــد معقــول‬ ‫و منطقــی و شــرکت هــای دولتــی‬ ‫هــم بیشــتر ده در صــد حــق افزایــش‬ ‫قیمــت خدمــت را در ســال نداشــتند‪.‬‬ ‫امــا االن دوره و زمانــه پشــت و رو‬ ‫شــده اســت و بــا پیشــرفت لحظــه ای‬ ‫تکنولــوژی‪ ،‬افزایــش قیمت هــا هــم بــه‬ ‫روز و در برخــی مواقــع لحظ ـه ای شــده‬ ‫اســت! ده ســال قبــل ســایت شــبکه‬ ‫تلویزیونــی بــازار بــه صــورت ازمایشــی‬ ‫راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫تــا مخاطبــان ایــن شــبکه بتواننــد مهمتریــن اطالعــات دربــاره برنامه هــای‬ ‫شــبکه بــازار‪ ،‬رخدادهــا‪ ،‬وقایــع اقتصــادی و قیمــت لحظــه اى اجنــاس(!) را‬ ‫عــاوه بــر دریافــت از طریــق گیرنده هــای تلویزیــون‪ ،‬در فضایــی مجــازی و از‬ ‫طریــق اینترنــت نــگاه کننــد‪.‬‬ ‫چنــد وقــت پیــش هــم ســایت ‪ 124‬بــا هــدف اطــاع رســانی قیمــت‬ ‫کاالهایــی اســت کــه مشــمول قیمــت تثبیتــی هســتند راه انــدازی شــد و‬ ‫جالــب اینکــه در ایــن ســایت هنــوز ســیمان پاکتــی ‪ 22‬هــزار تومــان و ماســت‬ ‫پرچــرب ‪ 9700‬تومــان اســت مــا بــی خــودی ســیمان را پاکتــی را ‪ 60‬هــزار‬ ‫تومــان و یــک ظــرف ماســت ‪ 900‬گرمــی را ‪ 22‬هــزار تومــان مــی خریــم!‬ ‫البتــه اینکــه علــم پیشــرفت کــرده اســت و از ایــن بــه بعــد قــادر هســتیم‬ ‫وقایــع اقتصــادی و حتــی قیمــت لحظــه ای اجنــاس را بــه صــورت برخــط‬ ‫( همــان انالیــن ســابق) رصــد کنیــم‪ ،‬باعــث خرســندی و مســرت اســت ولــی‬ ‫دوســتان عنایــت داشــته باشــند قبــل از راه انــدازی ایــن ســامانه هــا بهتــر‬ ‫اســت بــه فکــر دیگــر نهــاد هــا و ادارات و ســایر اقشــار جامعــه هــم باشــند و‬ ‫اگــر بــه نــکات زیــر توجــه داشــته باشــند‪ ،‬عیــن صــواب اســت‪:‬‬ ‫الــف) افزایــش شــکایات‪ :‬طبــق اخبــار واصلــه و مشــاهدات میدانــی‬ ‫قیمت هــا بعــد از صعــود تمایــل چندانــی بــه ســقوط ندارنــد‪ .‬بنابرایــن پخــش‬ ‫لحظ ـه ی افزایــش قیمت هــا باعــث افزایــش شــکایات مردمــی بــه ســازمان‬ ‫تعزیــرات می شــود کــه بــا ایــن شــرایط کرونایــی انصــاف نیســت ایــن بنــدگان‬ ‫خــدا را شــبانه روز راهــی کوچــه و بــازار کنیــم تــا متخلفــان را نقــره داغ کننــد‬ ‫و جریمــه هــا را بــه حســاب دولــت واریــز کننــد‪.‬‬ ‫ب) چشــم و هــم چشــمی شــرکت هــا‪ :‬ایــن نــوع اطــاع رســانی دقیــق و‬ ‫شــفاف ممکــن نوعــی رقابــت زیــر پوســتی در بیــن صنــوف مختلــف ایجــاد‬ ‫کنــد و بــرای ایــن از کــورس رقابــت بــا یکدیگــر عقــب نماننــد‪ ،‬قیمــت هــا را‬ ‫دَم بــه ســاعت بــاال ببرنــد‪ .‬مثــا ً صنــف محتــرم پوشــاک بــا دیــدن افزایــش‬ ‫قیمــت ســیمان قیمــت پوشــاک را بــاال ببرنــد‪ .‬بــا ایــن توجیــه کــه کســی کــه‬ ‫در ایــن شــرایط مــی توانــد ســاختمان ســازی کنــد‪ ،‬تــوان خریــد پبراهــن و‬ ‫کــت و شــلوار گرانتــر را نیــز دارد‪ .‬یــا صنــف محتــرم اجیــل و خشــکبار بــا‬ ‫افزایــش بلیــط هواپیمــا قیمــت اجیــل را افزایــش دهنــد‪ ،‬چــرا کــه کســی کــه‬ ‫در ایــن اوضــاع تــوان پریــدن دارد‪ ،‬مــی توانــد اجیــل را بــه چنــد برابــر قیمــت‬ ‫بخــرد و قــس علــی هذالقیــاس‪...‬‬ ‫ج) کاهــش یــا افزایــش حقــوق کارمنــدان‪ :‬نکتــه اخــر هــم اینکــه تــا جایــی‬ ‫کــه مــا کارمنــدان یادمــان می ایــد حقــوق مــا یــک بــار درســال افزایــش‬ ‫می یابــد ان هــم برمبنــای وجــه رایــج مملکــت ‪ ...‬البتــه زمزمــه کاهــش‬ ‫پلکانــی حقــوق هــم شــنیده می شــود‪ .‬بنابرایــن تماشــای افزایــش لحظـه ای‬ ‫قیمت هــا چنــدان بــا مــزاج مــا ســازگار نیســت! بــا مــا بــه روز باشــید!‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬شهریور‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 22‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 50,800,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,719,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,520,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 120,830,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 60,850,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,850,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪378‬‬ ‫ورود ‪ ۱۰‬میلیون دز واکسن‬ ‫مخصوص دانش اموزان‬ ‫بزودی در کشور‬ ‫حوزه گردشگری در دوره های‬ ‫گذشته در شهر گرگان‬ ‫مغفول مانده است‬ ‫بــا انتخــاب شــهردار بــه دنبــال ایــن هســتیم بــا رویکــرد‬ ‫مثبــت بتوانیــم پــروژه بزرگــی کــه ریل گــذاری شــده ماننــد‬ ‫شــهربازی مــدرن‪ ،‬بــازار مــوزه هفــت شــهر و تله کابیــن‬ ‫گــرگان کــه خوشــبختانه در شــورای عالی شهرســازی مصــوب‬ ‫شــده اســت را بــه ســرانجام برســانیم‬ ‫رئیــس جمعیــت هالل احمــر بــا بیــان اینکــه همــه‬ ‫واکســن های وارد شــده بــه کشــور‪ ،‬مجــوز ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی را دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــزودی ‪ ۱۰‬میلیــون دز‬ ‫واکســن مخصــوص ســنین ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال وارد کشــور مــی‬ ‫شــود تــا دانــش امــوزان نیــز در مقابــل کرونــا ایمــن شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقل از جمعیت هالل‬ ‫احمــر‪ ،‬کریــم همتــی در گفــت وگــوی تلویزیونــی افــزود‪:‬‬ ‫عالــی تریــن مســوالن نظــام تاکیــد داشــتند تا در راســتای‬ ‫کاهــش االم مــردم و جلوگیــری از شــیوع کرونــا‪ ،‬واردات‬ ‫واکســن صــورت گیــرد‪ .‬تــا بــه امــروز بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫دز واکســن فقــط توســط جمعیــت هــال احمــر وارد‬ ‫کشــور شــده و در ایــن مســیر رئیــس جمهــوری و معــاون‬ ‫اول ایشــان‪ ،‬تــاش هــای بســزایی انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وزارت امــور خارجــه و بانــک مرکــزی نیــز‬ ‫کمــک هــای خوبــی انجــام داده انــد و ســازمان تــدارکات‬ ‫پزشــکی هــال احمــر در ایــن عرصــه بــا موفقیــت عمــل‬ ‫کــرد‪ .‬در مجمــوع تــا ابــان ماه ‪ ۹۰‬میلیون دز واکســن وارد‬ ‫کشــور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمعیــت هــال احمر خاطرنشــان کــرد‪ :‬به علت‬ ‫اینکــه در اســتانه بازگشــایی مــدارس در ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد قــرار گرفتــه ایــم‪ ،‬رئیــس جمهــوری تاکیــد داشــت‬ ‫کــه واکسیناســیون دانــش امــوزان نیــز اغــاز شــود و بــر‬ ‫همین اســاس ‪ ۱۰‬میلیون دز واکســن مخصوص ســنین‬ ‫‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال وارد خواهــد شــد تــا دانــش امــوزان نیــز در‬ ‫مقابــل کرونــا ایمــن شــوند‪.‬‬ ‫همتــی ادامــه داد‪ :‬همــه واکســن هایــی کــه وارد کشــور‬ ‫می شــوند و واکســن هایــی کــه در داخــل کشــور تولیــد‬ ‫می شــوند‪ ،‬در ابتــدا مــورد تاییــد وزارت بهداشــت قــرار‬ ‫مــی گیرنــد و پــس از ان تزریــق صــورت مــی گیــرد‪ .‬هــال‬ ‫احمــر نیــز بــه ایــن امــر توجــه ویــژه دارد و واکســن هایــی‬ ‫را وارد کشــور کــرده کــه تاییــد بهداشــت جهانــی را داشــته‬ ‫و پــس از ان وزارت بهداشــت ایــن واکســن هــا را تاییــد‬ ‫کــرده اســت و اثربخشــی ان هــا در مقیــاس زیــاد نیــز بــه‬ ‫اثبــات رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در چیــن بیــش از ‪ ۵۰۰‬میلیــون دز از همیــن‬ ‫واکســن تزریــق شــده و ایــن واکسیناســیون ســبب شــد‬ ‫تــا در چیــن میــزان مــرگ و میــر بــه شــدت کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫هــال احمــر از ســایت پکــن واکسـن ها را وارد مــی کنــد و‬ ‫همیــن ســایت پکــن اســت کــه تاییدیــه جهانــی را گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬واکســن هــا بــر اســاس قیمــت نرمــال جهانــی‬ ‫خریــداری مــی شــود و هیــچ واســطه ای نیــز در کار‬ ‫نیســت و از کارخانــه خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫همتــی بــا اشــاره بــه افزایــش ســرعت واکسیناســیون در‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬امــروز هــال احمــر بــه صورت مســتقل ‪۱۵‬‬ ‫مرکــز تزریــق واکســن راه انــدازی کــرده و در ‪ ۱۴۹‬مرکــز‬ ‫نیــز همــکاری صــورت مــی گیــرد‪ .‬هــال احمــر امــروز ایــن‬ ‫امادگــی را دارد تــا تعــداد مراکــز تزریــق واکســن را به ‪۵۰۰‬‬ ‫مرکز برســاند‪.‬‬ ‫رئیــس جمعیــت هــال احمــر تصریــح کــرد‪ :‬تــاش‬ ‫بــر ایــن اســت کــه ‪ ۱۸۰‬میلیــون دز واکســن وارد کشــور‬ ‫شــود تــا جامعــه در مقابــل ایــن بیمــاری بــه صــورت کامل‬ ‫ایمــن شــود‪ .‬قســمتی از ایــن واکســن هــا نســخه بوســتر‬ ‫اســت و تزریــق ایــن واکســن ســبب مــی شــود تــا ایمنــی‬ ‫بیشــتری در افــراد ایجــاد شــود‪ .‬وعــده وزیــر بهداشــت نیز‬ ‫بــا ایــن رویــه محقــق خواهــد شــد و تــا بهمــن مــاه کل‬ ‫کشــور واکســینه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫معاونت گردشگری درشهرداری گرگان ایجاد می شود‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫حوزه گردشــگری در دوره های گذشــته در شــهر‬ ‫گــرگان مغفــول مانــده اســت ‪ /‬یکــی از مباحثــی‬ ‫که همواره در استان گلستان و مخصوصا شهر‬ ‫گــرگان بعنــوان مرکــز شــهر مطــرح بــوده اســت‬ ‫ولــی متاســفانه تاکنــون بــه نتیجــه نرســیده حوزه‬ ‫گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫شــهر گــرگان بــا وجــود اینکــه در خطــه سرســبز‬ ‫شــمال قــرار گرفتــه و از موهبــت هــای الهــی‬ ‫بســیاری بهره منــد اســت امــا همچنــان نتواســته‬ ‫از ایــن ظرفیــت هــا در حــوزه صنعــت گردشــگری‬ ‫بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــه حــوزه گردشــگری در ایــن‬ ‫شــهر بهــای زیــادی داده شــده اســت و احــداث‬ ‫پــروژه تلــه کابیــن ناهارخــواران گــرگان بــا ســاخت‬ ‫ســه ایســتگاه و بــه طــول ســه هــزار و ‪ ۱۰۰‬متــر‬ ‫بــا اعتبــاری بیــش از ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریال‪،‬ســاخت‬ ‫شــهربازی مدرن گرگان به مســاحت ‪ ۱۵‬هکتار و‬ ‫بــا اعتبــار اولیــه چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال و‬ ‫ســاخت بــازار ســنتی هفت مــوزه شــهرهای ایران‬ ‫بــا اعتبــاری بالــغ بــر ســه هــزار میلیــارد ریــال از‬ ‫جملــه پــروژه هــای ترســیم شــده شــورای پنجــم‬ ‫بــرای گــرگان بــود کــه در ان دوران بــه نتیج ـه ای‬ ‫نرســید و امــروز پیگیــری ایــن طرح هــا در دســتور‬ ‫کار شــورای ششــم قــرار دارد‪.‬‬ ‫رییــس کمســیون گردشــگری شــورای شــهر‬ ‫گــرگان در خصــوص نــگاه شــورای ششــم بــه‬ ‫حــوزه گردشــگری گفــت‪ :‬مــا در زمانی کــه وارد‬ ‫شــورای دوره ششــم شــدیم اســناد و مــدارک‬ ‫کمیســیون گردشــگری را کــه بررســی کردیــم و‬ ‫متوجــه خــلا شــده ایم کــه ایــن خــا باعــث ایــن‬ ‫شــده بــود کــه حــوزه گردشــگری در شــورای شــهر‬ ‫و شــهرداری مغفــول بمانــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا بــا بیــان اینکــه در حــوزه‬ ‫شــهرداری یــک واحــد گردشــگری و یــک واحــد‬ ‫ســرمایه گذاری داشــته ایم ‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ایــن دو واحــد بــا هــم ارتبــاط نداشــتند و صرفــا ً‬ ‫یــک اســم بــود امــا در حــوزه کاربــردی هیــچ‬ ‫عملکــردی نداشــتند ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا اگــر بخواهیــم ســاختمان‬ ‫خوبــی داشته باشــیم اول بایــد پــی یــا زیربنــای‬ ‫خوبی داشــته باشــیم با توجه به همین مســئله‬ ‫پیشــنهاد کردیم که در شــهرداری گرگان با توجه‬ ‫بــه رتبــه ای کــه دارد می توانیــم هــم ســازمان‬ ‫مســتقل و معاونــت جدیــد ایجــاد کنیــم ‪.‬‬ ‫بصیرنیا ادامه داد‪ :‬با پیگیری هایی که داشــتیم‬ ‫خوشــبختانه موفــق شــدیم اساســنامه ســازمان‬ ‫ســرمایه گذاری گردشــگری و مشــارکت های‬ ‫مردمــی را بگیریــم و در حــال حاضــر در‬ ‫کمیســیون گردشــگری کمیســیون اداره مالــی‬ ‫و کمیســیون های دیگــر به صــورت مشــترک در‬ ‫حــال بررســی اســت و اصالحــات ان انجــام شــده‬ ‫و بــرای تاییــد بــه وزارت کشــور ارســال شــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در خصوص ایجاد سازمان گردشگری‬ ‫برخــی معتقــد بودنــد کــه ســازمان مالیاتــی زیــادی‬ ‫داشــته باشــد و در ایــن زمینــه متضــرر شــویم کــه‬ ‫پیشــنهاد شــد اگر سازمان نشــد در قالب معاونت‬ ‫ســرمایه گذاری گردشــگری و مشــارکت های‬ ‫مردمــی ایــن مســئله بصــورت خیلــی جــدی را در‬ ‫شــورای شــهر دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای رفع مشکالت و انسجام در‬ ‫ایــن حــوزه نیازمنــد این هســتیم که تعرفـه ای از‬ ‫اطلــس جامــع گردشــگری داشــته باشــیم‪ ،‬مــا اگر‬ ‫پرداخت بیش از ‪ ۱۵‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت کرونایی‬ ‫به اصحاب فرهنگ و هنر‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــیروان گفــت‪ :‬پرداخــت‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــارد و ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال تســهیالت بــرای حمایــت از‬ ‫اصحــاب فرهنــگ و هنــر از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون در تمامــی‬ ‫رشــته ها صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بخواهیــم ببینیــم کــه نــگاه و رویکــرد مــا در حــوزه‬ ‫ی کــه ایــن ســازمان‬ ‫گردشــگری کجاســت و وقت ـ ‬ ‫تشــکیل شــود به صــورت تخصصــی می توانیــم‬ ‫بــه ایــن حــوزه بپردازیــم‬ ‫بصیرنیــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا ایجــاد ایــن‬ ‫معاونــت حــوزه گردشــگری هویــت پیــدا مــی‬ ‫کنــد و ســازمان مــا مســتقل می شــود و قطعــا‬ ‫می توانیــم به صــورت زیربنــای کارهــای بزرگــی‬ ‫انجــام بدهیــم و ســرمایه گذاران هــم وقتــی‬ ‫احســاس کننــد کــه در شــهرداری معاونــت‬ ‫تخصصــی وجــود دارد قطعــا اســتقبال بیشــتری‬ ‫نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای شــهر گــرگان گفــت‪ :‬شــاید‬ ‫ایجــاد ایــن معاونــت ســبب شــود کــه خیلــی از‬ ‫ســرمایه گذاران احســاس کننــد کــه در ایــن دوره‬ ‫رویکــرد و نــگاه شــورای ششــم نــگاه گردشــگری‬ ‫اســت و بــرای ســرمایه گذاری در شــهربازی و‬ ‫دیگــر پروژه هــای گردشــگری تقاضاهــای زیــادی‬ ‫بــه وجــود بیایــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه پــروژه شــهر بــازی مــدرن یک‬ ‫دهکــده گردشــگری اســت پیشــنهاد داده ایــم‬ ‫کــه بتوانیــم اســم شــهربازی مــدرن را هــم‬ ‫ن جــا هتــل لینــک‬ ‫تغییــر بدهیــم چــون مــا در ا ‬ ‫و مجموعــه اقامتــی و پذیرایــی و تفریحــی و‬ ‫مجتمع هــای فرهنگــی را داریم‪.‬بــرای همیــن‬ ‫از ایــن طــرح گردشــگری نمی تــوان بعنــوان‬ ‫شــهربازی یــاد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا انتخــاب شــهردار بــه دنبال این‬ ‫هســتیم بــا رویکــرد مثبــت بتوانیــم پــروژه بزرگــی‬ ‫کــه ریل گــذاری شــده ماننــد شــهربازی مــدرن‪،‬‬ ‫بــازار مــوزه هفــت شــهر و تله کابیــن گــرگان کــه‬ ‫ابراهیــم عباســپور در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫تســهیالت بــه ‪ ۷۹‬نفــر توســط بانــک هــای عامــل تجارت‪ ،‬صــادرات‪،‬‬ ‫رفــاه‪ ،‬ســپه‪ ،‬ملــی‪ ،‬ملــت و موسســه ملــل پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ‪۱۸‬مــاه گذشــته کــه کشــور بــا فراگیــری‬ ‫کرونــا روبـه رو بــوده تمامــی فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری تحــت‬ ‫الشــعاع قــرار گرفتــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬فعــاالن بخــش فرهنــگ و‬ ‫هنــر و هنرمنــدان در ایــن مــدت ایــام بســیار ســختی پشــت ســر‬ ‫گذاشــتند و ایــن بخــش بــه شــدت نیازمنــد حمایــت اســت‪.‬‬ ‫عباســپور بــا اشــاره بــه تعطیلــی مجتمع هــای فرهنگــی‪ ،‬گالری هــا‪،‬‬ ‫ســالن های نمایــش و فعالیت هــای هنــری بــر اثــر مســایل کرونــا‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بخش هــای فرهنــگ و هنــر و جامعــه هنــری در ایــن‬ ‫خوشــبختانه در شــورای عالی شهرســازی مصوب‬ ‫شــده اســت را بــه ســرانجام برســانیم‬ ‫وی گفــت‪ :‬از هفتــه اینــده بــه دنبــال ایــن‬ ‫خواهیــم بــود کــه بــا وزارت خانــه راه و شهرســازی‬ ‫ان شــاءالله مالقات هــا و دیدارهایــی داشــته‬ ‫یاشــیم تــا بتوانیــم ابــاغ تله کابیــن گــرگان را‬ ‫بــرای اولین بــار بگیریــم و در قالــب ایــن معاونــت‬ ‫تخصــص کار بــزرگ انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫بصیرنیــا در ادامــه بــه ایجــاد کاروان خدمــت‬ ‫مدیریــت شــهری نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه در ایــن دوره شــورای اســامی‬ ‫شــهر گــرگان بــا شــعار شــورای مردمــی و توزیــع‬ ‫خدمــات بــه صــورت عادالنــه در محــات بویــژه‬ ‫حاشــیه شــهر گــرگان‪ ،‬وارد پارلمــان شــهری‬ ‫شــدیم و همچنین درخواســت مکرر معتمدین‪،‬‬ ‫بــزرگان و جوانــان محــات مختلــف گرگان جهت‬ ‫رســیدگی بــه مشــکالت مدیریــت شــهری در‬ ‫محــات بویــژه محــات حاشــیه شــهر‪ ،‬به همین‬ ‫جهــت بنــده حقیــر پیشــنهاد و برنامــه ریــزی‬ ‫کــردم‪ ،‬بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور‪ ،‬طــرح‬ ‫کاروان خدمــت مدیریــت شــهری اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح بــه منظــور رســیدگی‬ ‫فــوری و هدفمنــد بــه مشــکالت حــوزه شــهری‬ ‫اســت و اولیــن جلســه را بــا تعــدادی از‬ ‫معتمدیــن‪ ،‬بــزرگان و جوانــان محالت (الغدیر‪،‬‬ ‫کوی اســام اباد‪ ،‬عرفان‪ ،‬شــریعتی و ایرانمهر )‬ ‫برنامه ریزی کردیم که در این جلســه مشــکالت‬ ‫ایــن محــات بــا حضــور مســووالن شــهری مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــام بــا مشــکالت جــدی روبـه رو هســتند و شــرایط کار کــردن بــرای‬ ‫انهــا بســیار ســخت بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــیروان بــا اشــاره‬ ‫بــه ســختی شــرایط کار هنرمنــدان در ایــن شــرایط و مشــکالت‬ ‫جــدی در کشــور‪ ،‬اســتان و شهرســتان بــر ضــرورت جلــب رضایــت‬ ‫هنرمنــدان بــه عنــوان یــک هــدف مهــم تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫عباســپور افــزود‪ :‬همچنیــن در ‪ ۶‬مــاه امســال‪ ۶ ،‬میلیــارد و ‪۸۹۰‬‬ ‫میلیــون ریــال تســهیالت کرونــا بــه ‪ ۲۵‬نفــر از اصحــاب فرهنــگ‬ ‫و هنــر ایــن شهرســتان پرداخــت شــد کــه ســقف تســهیالت هــر‬ ‫نفــر از ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال تــا ‪ ۲‬میلیــارد ریــال بــا کارمــزد ‪ ۱۲‬درصــد و‬ ‫بازپرداخــت ‪ ۲۴‬ماهــه صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مقایسه اجتماعی؛ ایا خودمان را با دیگران مقایسه کنیم یا نه‬ ‫مقایســه اجتماعــی همیشــه وجــود دارد و به طــور ناخــوداگاه یــا‬ ‫خــوداگاه در مــا شــکل می گیــرد‪ .‬همیــن موضــوع باعــث شــده‬ ‫نظریه هایــی در زمینــه مقایســه از ســوی جامعــه روان شناســی هــم ارائــه شــود‪ .‬در ایــن مقاله‪ ،‬از‬ ‫مقایســه اجتماعی بیشــتر خواهیم گفت‪ .‬موضوع کاربردی و جالبی اســت‪ .‬از دســتش ندهید‪.‬‬ ‫ادامه شــماره‪377‬‬ ‫‪ .۱‬مقایسه با ازخودبهترها‬ ‫گاهــی در مقایســه به ســراغ کســانی می رویــم کــه گمــان می کنیــم از مــا بهترنــد‪ .‬بــا شــکل گیری‬ ‫چنیــن مقایســه ای‪ ،‬حــس پیشــرفت کردن و بهترشــدن در وجودمــان جــان می گیــرد‪ .‬بــا‬ ‫جسـت وجو در کارنامــه فــردی بهتــر از خــود‪ ،‬مــا هــم می خواهیــم خــود را باالتــر بکشــیم و بهتــر‬ ‫بشــویم‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬شــما در تیــم بســکتبال مدرســه شــرکت کرده ایــد و می بینیــد یکی از اعضــا یا برخی‬ ‫از شــما قوی ترنــد‪ .‬در ابتــدا‪ ،‬شــاید کمــی ناراحــت شــوید و حــس کنیــد از دیگــران عقــب هســتید‪.‬‬ ‫منتهــا مقایســه می توانــد راهــی بــرای ایــن باشــد کــه بــرای رســیدن بــه انهــا تــاش کنیــد و قوی تــر‬ ‫شــوید‪ .‬در مســیر تمریــن‪ ،‬متوجــه می شــوید شــما هــم امــکان بهترشــدن داریــد و می توانیــد‬ ‫ماننــد دیگــران یــا حتــی بهتــر از انهــا عمــل کنیــد‪ .‬البتــه ســناریوهای دیگــری هــم می تواننــد رخ‬ ‫بدهنــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬شــاید دلســردی از عقب بــودن از بقیــه افــراد روحیه تــان را تخریــب کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مقایسه با ازخودبدترها‬ ‫ی هم ما دســت به مقایســه خود با کســانی می زنیم که از ما دســتاوردها و موفقیت های‬ ‫گاه ‬ ‫کمتــری دارنــد‪ .‬ایــن روش از مقایســه به طــور معمــول بــرای تقویــت روحیــه و اعتمادبه نفــس‬ ‫ماســت‪ .‬البتــه هیچ کــس از دیگــری برتــر نیســت؛ ولــی بایــد قبــول کــرد توانایی ادم هــا باهم فرق‬ ‫می کنــد و هرکــس در زمینــه و رشــته ای می توانــد بهتــر از دیگــری عمــل کنــد‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬شــما خودتــان را بــا دوســتانتان مقایســه می کنیــد و می بینید که ورزشــکار هســتید‬ ‫و انــدام خوبــی داریــد‪ .‬چنیــن حســی بــه شــما جرئــت شــرکت در مســابقات دوی ماراتــون را‬ ‫می دهــد‪ .‬زمانــی کــه در مســابقه حاضــر می شــوید‪ ،‬بــا انبوهــی از ادم هــا روبـه رو خواهیــد شــد‬ ‫کــه بســیار اماده تــر از شــما هســتند‪ .‬شــاید هــم این طــور نباشــد‪ .‬در هــر حــال‪ ،‬مقایســه بــا‬ ‫ازخودبدترهــا راهــی اســت بــرای پیش رفتــن و پیشــرفت کردن‪.‬‬ ‫مزایای مقایسه اجتماعی چیست؟‬ ‫همان طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد‪ ،‬مقایســه اجتماعــی ممکــن اســت بــا ســناریوهای مختلفــی‬ ‫در زندگی مــان رقــم بخــورد‪ .‬مقایســه خــود بــا بدترهــا و ضعیف ترهــا شــاید باعــث تقویــت‬ ‫اعتمادبه نفــس شــود‪ .‬شــاید هــم تصویــر و حس وحــال خوبــی نســبت بــه خودمــان در مــا ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬جنبــه مثبــت مقایسـه کردن خــود بــا برترهــا و بهترهــا هــم در ایــن اســت کــه انگیــزه بــرای‬ ‫تــاش بیشــتر و تغییــر جایــگاه بــه مقصــد رســیدن بــه انهــا در مــا پا می گیــرد‪ .‬انرژی مثبت ناشــی‬ ‫از مقایســه خــود بــا افــراد بهتــر‪ ،‬راهــی بــرای رش ـد کردن می شــود‪.‬‬ ‫منتهــا همیشــه این طــور نیســت و مقایســه خــود بــا دیگــران می توانــد در هــر دو حالــت (یعنــی‬ ‫هــم مقایســه بــا از خــود بهترهــا و هــم مقایســه بــا ازخودبدترهــا) معایبــی هــم به همــراه بیــاورد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اســتان گلســتان بــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی اقــوام ســاکن در مناطــق گوناگــون‪ ،‬وســعت جغرافیایــی و‬ ‫طبیعــت زیبــا و متنــوع‪ ،‬گســتردگی و تنــوع زیــادی در موســیقی دارد کــه یکــی از ان هــا اواز در حــال فراموشــی‬ ‫ی اســت کــه بــرای حفــظ ایــن میــراث ارزشــمند بایــد تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ شــود‪ .‬هنــر در طــول‬ ‫کتولی خوان ـ ‬ ‫تاریــخ بشــری یکــی از پایــگاه هــای مهــم عاطفــی در زمــان بــروز حــوادث بــزرگ بــه ویــژه رویدادهــای غــم بــار‬ ‫بــرای انســان بــوده و موســیقی بــه عنــوان یکــی از هنرهــای متعالــی کاربــردی خــاص بــرای درمــان زخــم هــای‬ ‫درون ادمــی داشــت‪.‬‬ ‫موسیقیکتول ‬ ‫ی‬ ‫گلستان‪،‬میراثی‬ ‫که باید حفظ شود‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪378‬‬ ‫ثبت وضعیت ‪ 105‬هزار‬ ‫مدرسه در فاصله ‪ 5‬روز‬ ‫وجود تهویه در کالس ها‬ ‫ضروریست‬ ‫یکــی از بســترهای نظارتــی بــر رونــد فعالیــت مــدارس در‬ ‫اســتان هــا‪ ،‬ســامانه ای اســت کــه از طریــق ان مســتقیما از‬ ‫مــدارس‪ ،‬اطالعــات را دریافــت خواهــد شــد که خوشــبختانه‬ ‫در فاصلــه ‪۵‬روز ‪۱۰۵‬هــزار مدرســه وضعیــت خــود را در ایــن‬ ‫ســامانه ثبــت کردنــد و ارزیابــی هــای انجــام شــده از ایــن‬ ‫ســامانه‪ ،‬امادگــی اســتان ها بــرای بازگشــایی مــدارس و‬ ‫رضایــت اولیــا را نشــان داد‪.‬‬ ‫کالس هــای درس بایــد دارای تهویــه هــوا باشــند کــه از‬ ‫یــک طــرف هــوا وارد کالس شــده و از ســمت دیگــر هــوا‬ ‫خــارج شــود‪ .‬کالس هــای درس‪ ،‬ســرویس هــا و ‪....‬‬ ‫روزانــه تــا ســه مرتبــه ضدعفونــی شــود‪.‬‬ ‫مدارس به صورت تدریجی بازگشایی خواهند شد‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش گفــت‪ :‬شــعار اصلــی بازگشــایی مــدارس‬ ‫«تدریجــی بــودن اموزش هــای حضــوری و اقتضایــی‬ ‫بــودن ان» اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬علیرضــا کمرئــی در گردهمایــی مشــترک‬ ‫اعضــای شــورای معاونــان و مدیــران کل امــوزش‬ ‫و پــرورش سراســر کشــور کــه بــا موضــوع «پــروژه‬ ‫مهــر و بازگشــایی مــدارس در ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد»‪ ،‬در اردوگاه فرهنگــی ‪ -‬تربیتــی شــهید‬ ‫باهنــر‪ ،‬برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬براســاس امــار‪۷۵ ،‬‬ ‫درصــد والدیــن بــا بازگشــایی مــدارس بــه صــورت‬ ‫حضــوری موافــق هســتند و تنهــا ‪ ۲۵‬درصــد اعــام‬ ‫نارضایتــی کرده انــد کــه بایــد بــا اموزش هــای الزم‪،‬‬ ‫از دغدغــه خاطــر انهــا کــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــه تشــریح و تبییــن اقدامــات انجــام شــده در‬ ‫حــوزه معاونــت متوســطه درخصــوص بازگشــایی‬ ‫مــدارس و اجــرای پــروژه مهــر‪ ،‬پرداخــت و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در مفهــوم کلیــدی تدریجــی بــودن‪ ،‬بایــد‬ ‫در بازگشــایی مــدارس بــه صــورت ارام و تدریجــی‬ ‫عمــل کنیــم و بازگشــایی را کامــا در اختیــار اســتان‬ ‫و منطقــه‪ ،‬بــا توجــه بــه شــرایط قــرار دهیــم‪ .‬البته در‬ ‫مــدارس کــم جمعیــت کــه کالس هــای زیــر ‪ ۱۵‬نفــر‬ ‫داریــم بازگشــایی حضــوری بــه صــورت حتمــی انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کمرئــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ولــی در مدارســی کــه‬ ‫تعــداد دانــش امــوزان باالتــر از ‪ ۴۵۰‬نفــر اســت‬ ‫بایــد بــا برنامــه ریــزی دقیــق‪ ،‬دانــش امــوزان در‬ ‫کالس هــای درس حضــور داشــته باشــند تــا بتوانیــم‬ ‫بــا رعایــت دقیــق پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬با مراقبت‬ ‫از ســامتی دانــش امــوزان‪ ،‬شــاهد حضــور انهــا در‬ ‫مــدارس باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تمامــی اختیــارات‬ ‫بازگشــایی مــدارس در مناطــق بــه اســتان و منطقــه‬ ‫ســپرده شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تشــخیص اســتان‬ ‫یــا هــر منطقــه‪ ،‬پــروژه مهــر انجــام شــده و مــدارس‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد را اغــاز خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫معاون اموزش متوســطه وزارت اموزش و پرورش‬ ‫درخصــوص «مدرســه تلویزیونــی ایــران» و اقدامات‬ ‫انجــام شــده در ایــن راســتا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫اســتمرار امــوزش از طریــق فضــای مجــازی‪ ،‬امــوزش‬ ‫تلویزیونــی و پخــش برنامــه هــای زنــده اموزشــی را‬ ‫بــا همــکاری و همــت معلمــان و دانش امــوزان ارائــه‬ ‫کــرده ایــم کــه تــا حــد زیــادی باعــث کاهــش اســترس‬ ‫خانــواده هــا و دغدغه هــای جامعــه در امــر امــوزش‪،‬‬ ‫در دوران کرونــا شــد‪.‬‬ ‫کمرئــی افــزود‪ :‬امــوزش و پــرورش‪ ،‬در دوران کرونــا‬ ‫مســیر ترقــی و پیشــرفت را بــا ســرعت طــی کــرد و‬ ‫توانســت در ســطح ســتاد و اســتان هــا امــوزش را‬ ‫بــا کیفیــت قابــل قبولــی ارائــه دهــد‪ .‬در ارزیابی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه از طریــق اســتان هــا‪ ،‬نشــان داده‬ ‫شــده اســت کــه در پخــش امــوزش از طریــق‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬مشــکل خاصــی نداشــته ایــم و در حــوزه‬ ‫ابتدایــی و متوســطه‪ ،‬امــوزش تلویزیونــی بــه عنــوان‬ ‫یکــی از بســترهای اصلــی یادگیــری دانــش امــوزان‬ ‫شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه گفــت‪ :‬الزم اســت‬ ‫شــبکه هــای اســتانی را فعــال تــر از قبــل کنیــم و‬ ‫اگــر نقصانــی در امــوزش متمرکــز داریــم‪ ،‬از طریــق‬ ‫برنامه هــای اســتانی پوشــش داده و ان را جبــران‬ ‫کنیم‪ .‬ســعی کنیم که مســیر این بســتر یادگیری را‬ ‫بــرای دانــش امــوزان هموارتــر از قبــل کنیــم تــا هــم‬ ‫دانــش امــوز و هــم خانــواده‪ ،‬بتواننــد از خدمــات‬ ‫ارائــه شــده در ان بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال اجــرای پــروژه مهــر در هــر‬ ‫اســتان بــه طــور کامــل بــه ادارات کل امــوزش و‬ ‫پــرورش اســتان هــا ســپرده شــده اســت‪ ،‬اســتان هــا‬ ‫در چندســال اخیــر ثابــت کــرده انــد کــه بــه خوبــی از‬ ‫عهــده انجــام کار بــر مــی اینــد و امســال هــم انتظــار‬ ‫داریــم ماننــد قبــل در ایــن زمینــه اجرای پــروژه مهر و‬ ‫بازگشــایی مــدارس‪ ،‬بــا کیفیــت عمــل کننــد‪.‬‬ ‫کمرئــی بــا اشــاره بــه تکمیــل ثبــت نــام و توزیــع‬ ‫کتــاب هــای درســی در مــدارس‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫از بســترهای نظارتــی مــا بــر رونــد فعالیــت مــدارس‬ ‫در اســتان هــا‪ ،‬ســامانه ای اســت کــه از طریــق ان‬ ‫مســتقیما از مــدارس‪ ،‬اطالعــات را دریافــت خواهیم‬ ‫کــرد‪ .‬خوشــبختانه در فاصلــه ‪۵‬روز ‪۱۰۵‬هزار مدرســه‬ ‫وضعیــت خــود را در ایــن ســامانه ثبــت کردنــد و‬ ‫ارزیابــی هــای انجــام شــده از ایــن ســامانه‪ ،‬امادگــی‬ ‫اســتان هــا بــرای بازگشــایی مــدارس و رضایــت اولیــا‬ ‫را نشــان داد‪.‬‬ ‫کمرئــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مشــارکت بــا صــدا‬ ‫و ســیما و غنــی ســازی از اصلــی تریــن عناصــر‬ ‫در بازگشــایی مــدارس اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫اقنــاع معلمــان‪ ،‬اولیــا و دانــش امــوزان در مســاله‬ ‫بازگشــایی و ضــرورت حضــور دانــش امــوزان در‬ ‫محیــط مدرســه و کالس درس‪ ،‬برنامــه هــای‬ ‫اموزشــی و گفــت و گــو محــور بــا حضــور اســاتید و‬ ‫کارشناســان امر تعلیم و تربیت تهیه شــده اســت‬ ‫کــه از طریــق صــدا و ســیما و پرتــال وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬در حــال پخــش اســت‪.‬‬ ‫مقدمــات بازگشــایی مــدارس بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی فراهــم اســت‬ ‫مهــرزاد حمیــدی معــاون تربیــت بدنــی و ســامت‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش نیــز بــا تشــریح رونــد‬ ‫اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی و فراهــم بــودن‬ ‫مقدمــات بازگشــایی مــدارس بــه صــورت حضــوری‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫فاصلــه دانش امــوزان در کالس درس حــدود یــک‬ ‫و نیــم متــر در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫زمــان اســتراحت دانــش امــوزان‪ ،‬بویــژه در دوره‬ ‫ابتدایــی‪ ،‬بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــده کــه از‬ ‫ازدحــام در ورود و خــروج دانــش امــوزان‪ ،‬تــا حــد‬ ‫امــکان کاســته شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کالس هــای درس بایــد دارای تهویــه‬ ‫هــوا باشــند کــه از یــک طــرف هــوا وارد کالس شــده‬ ‫و از ســمت دیگــر هــوا خــارج شــود‪ .‬کالس هــای‬ ‫درس‪ ،‬ســرویس هــا و ‪ ....‬روزانــه تــا ســه مرتبــه‬ ‫ضدعفونــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون تربیــت بدنــی و ســامت وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش گفــت‪ :‬در خصــوص خوابــگاه هــای دانــش‬ ‫امــوزی نیــز بایــد فاصلــه ‪ ۲‬متــری بیــن تخــت هــا‪،‬‬ ‫رعایــت شــود و بــه هیــچ عنــوان تخــت هــای دو‬ ‫طبقــه اســتفاده نشــود‪ .‬مراقبــت از ســامتی دانــش‬ ‫امــوزان‪ ،‬وظیفــه اصلــی ماســت و ســعی میکنیــم بــا‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و دســتورات ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬اســیب ها را تــا حــد ممکــن‬ ‫کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه بیانــات ریاســت‬ ‫جمهــوری کــه اعــام کــرد «مبنــای امــوزش و پرورش‬ ‫بــر بازگشــایی حضــوری مــدارس اســت»‪ ،‬ضــروری‬ ‫اســت؛ کارگروهــی بــا محوریــت وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫ســازمان صــدا و ســیما‪ ،‬وزارت امــوزش و پــرورش و‬ ‫وزارت ارشــاد و فرهنــگ اســامی‪ ،‬تشــکیل و ضمــن‬ ‫اقنــاع افــکار عمومی‪ ،‬واکسیناســیون افــراد مرتبط با‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬تحــت نظــارت ایــن کارگــروه‪ ،‬به طور‬ ‫کامــل انجــام شــود‪.‬‬ ‫حمیــدی بــا اشــاره بــه ایجــاد ‪۴۲۷‬مرکــز تجمیعــی‬ ‫بــرای واکسیناســیون معلمــان‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۸۲‬درصــد معلمــان‪ ،‬دوز اول‬ ‫واکســن کرونــا را دریافــت کــرده انــد و در برخــی‬ ‫اســتان هــا تــا ‪ ۸۰‬درصــد از معلمــان دوز دوم‬ ‫واکســن را نیــز دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبــق برنامــه ریــزی هــای انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬واکسیناســیون تمــام معلمــان تــا اول مهر به‬ ‫پایــان خواهــد رســید‪ .‬همچنیــن دانشــجومعلمان‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان‪ ،‬هــر دو دوز واکســن کرونــا را‬ ‫دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬پــروژه عمرانــی مــدارس تحویــل‬ ‫امــوزش و پــرورش می شــود‬ ‫مهرالــه رخشــانی مهر رییــس ســازمان نوســازی‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز مــدارس‪ ،‬از تحویــل بیــش از ‪۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬کالس درس در قالــب ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫پــروژه عمرانــی در ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫اعتبــارات ســازمان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬براســاس اولویــت‬ ‫بــه تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام؛ ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیــارد تومــان‪ ،‬پروژه هــای نیمــه تمــام ملــی‬ ‫اســتانی؛ ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان‪ ،‬پروژه هــای نیازمنــد‬ ‫بــه تخریــب و بازســازی؛ ‪ ۵۲۰‬میلیــارد تومــان‪،‬‬ ‫تخصیــص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬برای تجهیز ســرویس بهداشــتی‬ ‫‪ ۴۶۵‬میلیــارد تومــان‪ ،‬کمــک بــه تجهیــزات کالســی و‬ ‫امــوزش مجــازی ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان‪ ،‬ایجــاد فضــای‬ ‫اموزشــی سیســتان و بلوچســتان ‪ ۱۸۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان‪ ،‬تخصیــص یافتــه اســت‪ .‬بــرای تجهیــزات‬ ‫گرمایشــی و سرمایشــی ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان‪ ،‬احداث‬ ‫مراکــز و دانشــگاه فرهنگیــان ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان و‬ ‫مــدارس خــارج از کشــور ‪ ۶‬میلیــارد تومان تخصیص‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مجموع بیش از ‪ ۱۶‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــرای مدرســه ســازی‬ ‫تخصیــص اعتبــار داشــته ایــم کــه در مقایســه بــا‬ ‫ســال هــای قبــل‪ ،‬رشــد باالیــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫مــدارس‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال جــاری حــدود ‪ ۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬کالس درس را در قالــب ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬طــرح‬ ‫عمرانــی تحویــل ادارات کل امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتان ها خواهیــم داد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مدیریــت ســبز در برنامه هــا مــورد‬ ‫تاکیــد اســت تــا بتوانیــم از ایــن طریــق در مصــرف‬ ‫بــرق‪ ،‬اب و ســایر انــرژی هــا صرفــه جویــی شــود ‪.‬‬ ‫رخشــانی مهــر از احــداث اولیــن ســاختمان ســبز در‬ ‫معرفی ‪ ۱۰‬برنامه مدیریت مالی شخصی مخصوص اندروید و ‪IOS‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬مدیریــت مالــی شــخصی و زیــر نظرگرفتــن حســاب دخل وخرج هــا بــه ایــن ســادگی ها‬ ‫امکان پذیــر نبــود و گاهــی اوضــاع از کنتــرل خــارج می شــد‪ .‬بنابرایــن افــراد گاهــی مجبــور بــه‬ ‫کمک گرفتــن از دیگــران می شــدند تــا ولخرجــی نکننــد و بتواننــد بــر اوضــاع تســلط داشــته باشــند‪ .‬در‬ ‫ســال های اخیــر و بــا معرفــی برنامه هــای حســابداری و مدیریــت مالــی شــخصی بــر روی سیســتم‬ ‫عامل هــای اندرویــد و ‪ ،IOS‬دیگــر کنتــرل حســاب درامدهــا و هزینه هــا‪ ،‬بودجه بنــدی‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫مالــی و تعییــن اهــداف مالــی پیچیدگــی چندانــی نــدارد و بــا چندبــار لمس کــردن ســاده صفحــه‬ ‫موبایــل هوشــمند‪ ،‬می تــوان کارهــای بســیاری را پیــش بــرد و البتــه در بلندمــدت‪ ،‬پس انــداز بیشــتری‬ ‫می تــوان داشــت‪ .‬در ادامــه مطلــب حاضــر‪ ،‬بــا ‪ ۱۰‬برنامــه مدیریــت مالــی شــخصی مخصــوص‬ ‫موبایل هــای هوشــمند اشــنا خواهیــد شــد‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫ویژگی های اصلی و اساسی یک برنامه مدیریت مالی شخصی خوب چیست؟‬ ‫یــک برنامــه مدیریــت مالــی شــخصی خــوب بایــد در درجــه اول برنامه ریــزی ســاختارمند در اختیــار‬ ‫کاربــر قــرار دهــد‪ .‬ایــن برنامه ریــزی بایــد ‪ ۳‬اصــل اساســی زیــر را در بــر گیــرد‪:‬‬ ‫بودجه ای با قابلیت شخصی سازی و قاعده های سخت گیرانه؛‬ ‫هدف کامال واضح و مشخص برای پس انداز؛‬ ‫قابلیــت ردیابــی ریــل تایــم (‪ /Real-time tracking‬بــه ایــن معنــا کــه اطالعــات‪ ،‬در لحظــه و بــدون‬ ‫نیــاز بــه پــردازش‪ ،‬نمایــش داده شــوند)‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬بهتریــن برنامه هــای مدیریــت مالــی شــخصی مخصــوص اندرویــد و ‪ IOS‬را در دو دســته‬ ‫خارجــی و ایرانــی توضیــح خواهیــم داد‪ .‬شــما هریــک از ایــن برنامه هــا را بســته بــه نیازتــان می توانیــد‬ ‫انتخــاب کنید‪.‬‬ ‫تمامــی ایــن برنامه هــا بــرای دسـت یابی بــه یــک یــا چنــد هــدف مشــخص طراحــی نشــده اند‪ .‬برخــی‬ ‫بیشــتر بــر مدیریــت مالــی متمرکزنــد‪ ،‬برخــی دیگــر مخصــوص پس اندازکــردن هســتند‪ ،‬و کارایــی‬ ‫اصلــی در تعــدادی از ایــن برنامه هــا پیگیــری بدهی هــا اســت‪ .‬اینکــه هــدف اصلی شــما از به کارگیری‬ ‫برنامــه مدیریــت مالــی شــخصی چیســت بــه اولویت هایتــان بســتگی دارد؛ امــا در توضیحــات‬ ‫درج شــده راجع بــه هریــک از برنامه هــا‪ ،‬جزئیــات کافــی دراین بــاره را نیــز خواهیــد خوانــد‪.‬‬ ‫برنامه های خارجی مدیریت مالی‬ ‫‪ .۱‬مینت‪ :‬مشاور مالی شخصی هوشمند شما (‪)Mint‬‬ ‫امتیازها‬ ‫برنامه ای ارزشمند برای بودجه بندی؛‬ ‫دارای قابلیت هشداردهی برای قبض های اتی؛‬ ‫امــکان همگام ســازی ان بــا اپلیکیشـن های مالــی و بانکــی دیگــر‪ :‬می توانیــد بــر تراکنش هــای مالــی‬ ‫نظــارت کنیــد‪ ،‬هزینه هــا را در دســته بندی های جداگانــه پیگیــری کنیــد و بــر جریــان نقــدی نظــارت‬ ‫داشــته باشــید؛ همــه و همــه روی یــک داشــبورد‪.‬‬ ‫قابلیت شخصی سازی دسته بندی ها؛‬ ‫ویرایش هم زمان چند تراکنش مالی‪.‬‬ ‫اهــواز خبــر داد و افــزود‪ :‬تولیــد بــرق از نور خورشــید‪،‬‬ ‫اســتفاده از فاضــاب بــرای کاشــت گیاهــان‪،‬‬ ‫اســتفاده از نور طبیعی برای روشــنایی و ممانعت از‬ ‫گرمــای طاقــت فرســا از ویژگــی هــای ایــن ســاختمان‬ ‫ســبز اســت‪.‬‬ ‫فعالیت هــای معاونــت پرورشــی و فرهنگــی بــرای‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد‬ ‫سرپرســت معاونــت پرورشــی و فرهنگــی وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش بــه تشــریح و تبیین فعالیت های‬ ‫معاونــت پرورشــی و فرهنگــی در اغــاز ســال‬ ‫تحصیلــی جدیــد و بازگشــایی مــدارس‪ ،‬پرداخــت‪.‬‬ ‫حسن شربت دار؛ در گردهمایی مشترک اعضای‬ ‫شــورای معاونــان و مدیــران کل امــوزش و پــرورش‬ ‫سراســر کشــور اظهار کرد‪ :‬تخصیص «زنگ نماز» و‬ ‫اقامــه نمــاز بــه صــورت جماعــت از مــواردی اســت که‬ ‫بایــد بــه ان توجــه ویــژه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــکان برگــزاری نمــاز جماعــت‪ ،‬در‬ ‫فضــای مجــازی وجــود نــدارد؛ امــا از معلمــان و‬ ‫همــکارن انتظــار داریــم در زمــان اذان بــه اقامــه‬ ‫نمــاز اشــاره کننــد و بــه دانــش امــوزان فرصــت‬ ‫دهنــد تــا نمــاز اول وقــت را بخواننــد تــا از ایــن‬ ‫طریــق بتوانیــم فرهنــگ نمــاز را بیــش از پیــش در‬ ‫بیــن دانــش امــوزان‪ ،‬جــاری کنیــم‪.‬‬ ‫شــربت دار بــه غبــار روبــی و ضدعفونــی کــردن‬ ‫فضــای نمازخانــه هــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مدیــران‬ ‫مــدارس بایــد بــا غبــار روبــی و ضدغفونــی کــردن‬ ‫نمازخانــه هــا‪ ،‬فضــای دلنشــینی را بــرای دانــش‬ ‫امــوزان ایجــاد کنند‪.‬همچنیــن بایــد بــه موضــوع‬ ‫ســاماندهی ائمــه جماعــت در مــدارس توجــه شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت پرورشــی و فرهنگــی وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش تصریــح کــرد‪ :‬جهــت ترویــج‬ ‫فرهنــگ انــس بــا قــران‪« ،‬نهضــت حفــظ جــزء ســی‬ ‫ام قــران» را طراحــی و فراخــوان کــرده ایــم‪ .‬در ایــن‬ ‫مســیر هیــچ اجبــاری بــه حفــظ اجبــاری قــران نداریم‬ ‫بلکــه قصــد مــا ترغیــب و تشــویق دانــش امــوزان‬ ‫بــرای خوانــدن و حفــظ ایــات قرانــی اســت‪.‬‬ ‫شــربت دار گفــت‪ :‬بــه دلیــل همزمانــی زنــگ اغــاز‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد بــا هفتــه دفــاع مقــدس‪ ،‬بــا‬ ‫میزبانــی اســتان کرمــان‪« ،‬یادواره شهیدســلیمانی»‬ ‫را برگــزار خواهیــم کــرد کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا‬ ‫اطــاع رســانی دقیــق‪ ،‬شــرایط حضــور حداکثــری‬ ‫دانــش امــوزان در فضــای مجــازی ایــن یــادواره را‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتاصــاف بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد شــرق و تغیــر ســرعت ان شــمال شــمال غربــی از ‪15‬‬ ‫تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪378‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اغاز خرید توافقی انگور‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫اسکوچیچ را عوض کنید!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم ایــن حاشــیه‬ ‫ســازان و دالالن و منتقــدان مربــی تیــم ملــی‬ ‫فوتبــال کــی قــرار اســت دســت بــه کار شــوند؟!‬ ‫مرکــز فرهنگــی ایــران و هلنــد دقیقــا ً مشــغول‬ ‫چــه کاری اســت؟! نوچــه هــا و نفــوذی هــای‬ ‫تــاج و کفاشــیان کــی قــرار اســت بــه قضیــه‬ ‫انتخــاب ســرمربی تیــم ملــی ورود کننــد؟!‬ ‫بــرادر مــن هــر چیــزی هــم حــدی دارد‪...‬‬ ‫موقعــی دارد‪ ...‬طــرف از ‪ 9‬تــا بــازی ‪ 9‬تــا‬ ‫بــرد اورده و فقــط چنــد مــاه قبــل زمزمــه‬ ‫تغییــر ســرمربی بــرای جــام جهانــی شــنیده‬ ‫شــد‪ ،‬ان هــم بــه ایــن دلیــل کــه وزن نــدارد‬ ‫و سرشــناس نیســت! همیــن ‪ ...‬تمــام؟!‬ ‫یعنــی حتمــا بایــد بــه کــره ‪ 6‬تــا گل بزنــد تــا شــما‬ ‫دســت بــه کار شــوید؟! یــا منتظــر هســتید از‬ ‫گــروه بــا ‪ 30‬امتیــاز بــه عنــوان تیــم اول صعــود‬ ‫کنــد‪ ،‬بعــد کارشــکنی و انتقــاد را شــروع کنیــد؟!‬ ‫اصــا ً نتایــج کســب شــده و صــد در صــد بــرد‬ ‫بــه کنــار ‪ ...‬بــه نظــر شــما مربــی ای کــه حاشــیه‬ ‫نــدارد؛ ســر بــه زیــر اســت؛ پــول نــخ دنــدان و‬ ‫هزینــه خشکشــویی اش را خــودش مــی دهــد؛‬ ‫بیانیــه صــادر نمــی کنــد ؛ علیــه فدراســیون‬ ‫فوتبــال مصاحبــه نمــی کنــد‪ ،‬از همــه مهــم‬ ‫تــر ادعــا نــدارد و بیــن بازیکنــان فضــای رقابتــی‬ ‫ســالم همــراه بــا رفاقــت بــه وجــود اورده اســت‪،‬‬ ‫بــه درد تیــم ملــی مــی خــورد؟!‬ ‫ایــن مربــی لیــگ یــک هــم از ســرش زیــاد اســت‬ ‫چــه برســد بــه مربیگــری در مقدماتــی جــام‬ ‫جهانــی و زبانــم الل خــود جــام جهانــی!‬ ‫حقیقتــا ً در شــان مــا نیســت کــه راحــت‬ ‫بنشــینیم و بــدون حــرص خــوردن تیــم ملــی مــا‬ ‫ســه تــا بــه عــراق بزنــد‪ .‬عراقــی کــه در طــول ســال‬ ‫هــای اخیــر یــا بــا مــا مســاوی کــرده یــا مــا را حــذف‬ ‫کــرده و یــا بــه ضــرب و زور انهــا را یــک هیــچ بــرده‬ ‫ایــم‪ ،‬امــروز بــه راحتــی ماســت بریــدن از مــا ســه‬ ‫تــا گل مــی خــورد!‬ ‫تــازه ایــن یــک طــرف داســتان اســت‪ .‬شــما خــط‬ ‫دفاعــی تیــم را مالحظــه کنیــد‪ .‬تیــم در ‪ 9‬تــا‬ ‫بــازی فقــط دو تــا گل خــورده اســت! ایــن دیگــر‬ ‫نوبــر اســت‪ .‬تیــم یــا بایــد دفاعــی بــازی کنــد و‬ ‫گل نخــورد کــه در ان صــورت بــه قــول جــواد‬ ‫خیابانــی مــی شــود کســب تســاوی بــا ارزش در‬ ‫برابــر تیم هــای عربــی یــا اینکــه بــه زور بــازی را‬ ‫یــک هیــچ ببــرد کــه بــاز هــم بــرای مــا مــی شــود‬ ‫بــرد قاطــع! چــه معنــی دارد تیــم ســه تــا گل بزنــد‬ ‫و گل هــم نخــورد؟!‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه اینکــه بازیکنــان‬ ‫مــا و حتــی فدراســیون بــه مربــی هــای پــر ادعــا‪،‬‬ ‫پــر حاشــیه و پرونــده دار عــادت کــرده انــد کــه‬ ‫بابــت تســاوی در برابــر تیم هــای عربــی و درجــه‬ ‫چنــدم اســیا پــاداش دریافــت کننــد و منــت‬ ‫هــم بگذارنــد‪ ،‬بعــد هــم نمــک را حیــف و میــل‬ ‫کننــد و نمکــدان را گاز بگیرنــد شایســته اســت‬ ‫عزیــزان وطــن پرســت و دلســوزان تیــم ملــی هــر‬ ‫چــه ســریع تــر بــرای تعویــض دراگان اســکوچیچ‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬شــاید فــردا دیــر باشــد‪...‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی از اغــاز خریــد توافقی انگور‬ ‫در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون ایــن ســازمان بــا راه انــدازی ‪۲‬‬ ‫مرکــز بــرای نخســتین بــار در راســتای حمایــت از تولیدکننــدگان اقــدام‬ ‫بــه خریــد محصــوالت تاکســتان ها کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی تعــاون‬ ‫روســتایی خراســان شــمالی‪ ،‬جلیــل رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســازمان هــم اکنــون در ســطح روســتاهای بدرانلــو و دراقانلــو انگــور‬ ‫درجه ‪ ۲‬کشاورزان را با قیمت مناسب و توافقی و در راستای حمایت‬ ‫از تولیدکننــدگان محصــول تاکســتان هــا را خریــداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مراکــز توســط شــرکت هــای تعاونــی روســتایی‬ ‫شهرســتان بجنــورد تجهیــز شــده و کشــاورزان مــی تواننــد با مراجعه‬ ‫بــه ایــن مراکــز محصــول انگــور خود را تحویــل و در کوتاهترین زمان‬ ‫وجــه خــود را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬وجــود شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی‬ ‫مناســب‪ ،‬خراســان شــمالی را بــه یکــی از قطــب هــای مهــم تولیــد‬ ‫انگــور در کشــور تبدیــل کــرده اســت؛ ارقــام عمــده انگــور اســتان‬ ‫شــامل کالهــداری‪ ،‬کشمشــی‪ ،‬عســکری‪ ،‬لعــل و یاقوتــی‪ ،‬انگــور‬ ‫ســیاه و پیکامــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــاون روســتایی در تــاش اســت تــا بــا خریــد‬ ‫ایــن محصــول از کاهــش نــرخ محصــول جلوگیــری کنــد و بــا‬ ‫هماهنگی هــای انجــام شــده بــرای رفــاه حــال تاکــداران ایــن مراکز تا‬ ‫انتهــای زمــان برداشــت انگــور فعــال مــی باشــند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی یکــی از قطــب هــای تولیــد انگــور در کشــور اســت‬ ‫از دیــر بــاز مــردم ایــن خطــه بــه باغــداری مشــغول بــوده و بــه علــت‬ ‫کــم ابــی کــه در اســتان حاکــم اســت انگــور توانســته بــا محیــط‬ ‫ســازگار و بــه عنــوان یکــی از محصوالتــی کــه تاثیــری در معیشــت‬ ‫مــردم داشــته باشــد و بیــش از ‪ ۱۴‬هــزار خانــوار از محــل تولیــد ایــن‬ ‫محصــول امــرار معــاش کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفتــه اســت کــه خشکســالی‪ ،‬کاهــش بارنگــی و نبــود بــاران موثــر‬ ‫امســال تولیــد در ســطح بــاغ هــا را بــا کاهــش مواجــه کــرده اســت‪،‬‬ ‫هــر ســال در شــرایط عــادی از ســطح تاکســتان هــای ایــن اســتان‬ ‫بیــش از ‪ ۱۸۰‬هــزار تــن انــواع انگــور برداشــت مــی شــد کــه امســال‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود بیــن ‪ ۱۲۵‬هــزار تــن تــا ‪ ۱۳۰‬هــزار تن برداشــت‬ ‫شــود کــه بیشــترین کاهــش نیــز مربــوط بــه دیمــزار هــا اســت‪.‬‬ ‫محمدعلی شــریکیان ســطح کل تاکســتان های این اســتان را نیز‬ ‫بیــش از ‪ ۱۸‬هــزار هکتــار عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اراضــی دیــم اســتان‬ ‫بیشــتر در ســطح اراضــی شــیب دار بویــژه منطقــه بدرانلــوی بجنــورد‬ ‫قــرار دارد و هــم اینــک انگــور کشمشــی و کاله داری از برخــی از‬ ‫مناطــق گرمســیر اســتان در حــال برداشــت اســت کــه اول برداشــت‬ ‫در پایــان شــهریور مــاه اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن اســتان‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪ ،‬هــم اکنون ایــن کشــاورزان در بیش‬ ‫از ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۷۹۶‬هکتــار نیــز بــاغ دارد‪ ،‬ســاالنه از ایــن‬ ‫ســطح ‪ ۳۰۰‬تــن انــواع محصــول باغــی تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫کشــاورزی دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫رفع مشکل اب ‪ ۳۶‬روستای‬ ‫مراوه تپه‬ ‫روند کاهشی شیوع کرونا‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه واقــع در شــرق گلســتان گفــت‪ :‬مشــکالت تامیــن‬ ‫یــا رفــع کمبــود اب اشــامیدنی ‪ ۳۶‬روســتای بخــش مرکــزی و گلیــداغ‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی بــا مشــارکت شــرکت اب و فاضــاب اســتان و‬ ‫بنیــاد علــوی طــی یــک برنامــه ‪ ۲‬ســاله رفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امانگلــدی ضمیــر در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬بــا پیگیری هــای یک‬ ‫ســال اخیــر اســتانداری و نماینــده مــردم شهرســتان های مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مــراوه تپــه در مجلــس شــورای اســامی مقــرر شــد‬ ‫تا با مشــارکت دو ســویه نهادهای یادشــده مشــکالت حوزه تامین اب‬ ‫اشــامیدنی ایــن تعــداد روســتاها بررســی و رفــع شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حاصــل پیگیری هــای انجــام شــده ســبب شــد تــا شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب گلســتان مبلــغ ‪ ۵۳۰‬میلیــارد ریــال و بنیــاد علــوی مبلــغ‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال بــرای رفــع مشــکالت حــوزه تامیــن یــا رفــع کمبــود‬ ‫اب اشــامیدنی ایــن روســتای مراوه تپــه اعتبــار از منابــع ملــی و اســتانی‬ ‫پیــش بینــی و باهــم تفاهــم نامــه امضــا کننــد‪.‬‬ ‫ضمیــر بــا اشــاره بــه تــاش بــرای رفــع مشــکالت حــوزه اب اشــامیدنی‬ ‫مناطــق روســتایی مراوه تپــه از چنــد مــاه پایانی ســال گذشــته گفت به‬ ‫احتمــال زیــاد تــا ســال اینــده ایــن مشــکل ادامــه دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬تامیــن‬ ‫اب اشــامیدنی ســالم‪ ،‬توســعه و بهســازی شــبکه انتقال و توزیع اب‪،‬‬ ‫بهســازی چشــمه ها‪ ،‬حفــر چــاه‪ ،‬نصــب و یــا نوســازی تجهیــزات چاه ها‬ ‫و مخــازن ذخیــره و احــداث مخــازن جدیــد بخشــی از اقدامات مورد نیاز‬ ‫بــرای رفــع مشــکل اب ‪ ۳۶‬روســتای ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬براســاس امارهای دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی اســتان‪ ،‬رونــد شــیوع و میــزان بســتری هــای کرونایــی در‬ ‫اســتان رونــد کاهشــی اســت امــا ایــن وضعیــت نبایــد بــه معنــای عادی‬ ‫انــگاری تلقــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمدعلــی شــجاعی در‬ ‫نشســت اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن رونــد کاشــی‬ ‫و گــذر از مــوج پنجــم کرونــا بــی تردیــد نتیجــه هــم افزایــی تمامــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان و همراهــی همیشــگی اصحــاب‬ ‫رســانه ها بــرای ایجــاد حساســیت در بیــن مــردم بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع بــا اینکــه خراســان شــمالی در برابــر دیگــر‬ ‫اســتان ها از تجهیــزات پزشــکی و نیروهــای درمانــی کمتــری برخــوردار‬ ‫بــود ولــی همچنــان ایــن مــوج کرونــا را نیــز بــا همــت دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــت‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا اشــاره بــه تاثیرپذیــری خراســان شــمالی در شــیوع کرونــا‬ ‫از اســتان هــای همســایه‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫اســتان‪ ،‬همیشــه شــیوع و بســتری های کرونایی در خراســان شــمالی‬ ‫تابــع اســتان خراســان رضــوی و اســتان هــای شــمالی بــوده اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه بــا قرمــز شــدن وضعیــت کرونایــی ایــن اســتان هــا‪،‬‬ ‫خراســان شــمالی نیــز وضعیــت بحرانــی را گذرانــد‪.‬‬ ‫قیمت سیمان به نرخ پیش‬ ‫از قطع برق بازگشت‬ ‫وزیــر صمت‪:‬طبــق قولــی کــه در زمــان رای اعتمــاد بــه‬ ‫نماینــدگان ملــت داده شــد‪ ،‬قیمــت ســیمان بــه نــرخ پیــش‬ ‫از قطعی برق بازگشــت و قیمت ان در بورس به کیسـه ای‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫🔹تمامــی خرده فروشــان ســیمان تــا دو هفتــه‬ ‫اینــده وارد ســامانه تجــارت و بــورس خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســاختار بــازار را اصــاح خواهیــم کــرد و تاثیــر ابــاغ قوانیــن‬ ‫و مقــررات جدیــد را در ابــان مــاه خواهیــم دیــد و امضاهــای‬ ‫طالیــی تــا ایــن زمــان از بیــن خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان‪ :‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‏‏‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140060312001002783‬هیئــت‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412001002517‬‏تقاضــای خانــم پارمیــدا‬ ‫ســازش بــه شــماره شناســنامه ‪52332‬و بــه‏کدملــی‪ 0079505503‬صــادره از تهــران فرزندغالمعلــی در‏ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ 131‬ســهم‏مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان‬ ‫‏وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 521/85‬متــر مربــع از پــاک‏شــماره‪ -12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه‏ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‏رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در‏دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‏دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫‪ 7‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ 636:‬‏‬ ‫اول‪1400/06/06:‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 400/06/22:‬‏‪ 1‬علــی برقــی ‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‪ :‬اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‏اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 140060312001002782‬هیئت موضوع‏قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‏رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه‏‏‪1399114412001002675‬تقاضای‬ ‫خانــم پارمیــدا ســازش بــه‏شــماره شناســنامه ‪ 52332‬و کدملــی ‪ 0079505503‬صــادره از‏تهــران فرزنــد غالمعلــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه‏انضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه‏باقیمانــده‬ ‫ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 525/28‬متــر مربــع از پــاک‏شــماره ‪ -12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه‏ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‏متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪7634:‬‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/06/06:‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/06/22:‬‏ علــی برقــی‏ رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‏اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312001002821‬هیئــت موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‏‏‪1399114412001002492‬‬ ‫تقاضــای مرتضــی جنانــی بــه شــماره‏شناســنامه ‪457‬و کدملــی‪ 4590948834‬صــادره از شــاهرود فرزنــد‏ســید مظفــر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‏‏‪ 7682/75‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -241‬اصلــی واقــع‬ ‫در‏اراضــی ورســن ســفلی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‏حکایــت از انتقــال از مالــک رســمیبه متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‏از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‏دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‏پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫‪ - 7‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/06/06:‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 400/06/22:‬‏‪ 1‬علــی برقــی‪-‬‏ رئیــس‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‏مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ 632:‬‏‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪42‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪++3‬‬ ‫‪++‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیبرابر رای هیــات بشــماره ‪ – 1400603120040002847‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000726‬‬ ‫خانــم فریبــا جاللــی فرزنــد علــی رضــا بــه شــماره شناســنامه ‪ 3789‬تهــران و کــد ملــی ‪ 0055345492‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 166.66‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/2448‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس ‪17‬شــهریور غربــی میــدان ســید قطــب خریــداری ملــک مــع الواســطه از ابراهیــم حســنی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪8844 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/06 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیبرابر رای هیــات بشــماره ‪ – 1400603120040002846‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000727‬‬ ‫خانــم مرجــان محمــدی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه ‪ 325‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031560352‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 166.66‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/2448‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس ‪17‬شــهریور غربــی میــدان ســید قطــب خریــداری ملــک مــع الواســطه از ابراهیــم حســنی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪8846 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/06 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۹۲‬هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم مــاه تابــان رحیمــی النگــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۱‬و کدملــی ‪۲۲۴۹۲۸۲۷۶۵‬صــادره از کردکــوی فرزنــد قربان متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۶۵‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۳۰.۵۰‬مترمربــع از پــاک ‪_۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫ت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت ‪ ۲‬ماه اعتــراض خود را‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصالح قضائی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را به ایــن اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۵۷۴.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۶/۰۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۶/۲۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۸۳۲‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۸۵‬تقاضای خانــم لیــا رمضانــی نیــا بــه شــماره شناســنامه‪۴۶۲‬وکد ملی‪۲۱۲۰۹۸۸۰۹۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد‬ ‫در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام چهارونیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه جهــت یــک ونیــم دانــگ ان قــرار داد اوقــاف تنظیــم شــده اســت بمســاحت ‪ ۳۱.۸۰‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪ -۱۲‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمی توانند از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫نســب ‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۷۶۴۵‬تاریــخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 75‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه ‪ 32‬سیلسیوس وزش غرب جنوب غربی با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬شهریور ‪1400‬‬ ‫تولید ‪۶۰‬تن گوشت وسه تن‬ ‫خاویار در مزارع منفرد گلستان‬ ‫معــاون ابــزی پــروری اداره کل شــیالت گلســتان خبــر داد؛‬ ‫ظرفیت تولید ‪ 60‬تن گوشت و سه تن خاویار در مزارع منفرد استان‬ ‫معــاون ابــزی پــروری اداره کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ 5‬مزرعــه پــرورش ماهیــان خاویــاری بــا ظرفیــت اســمی ‪60‬‬ ‫تــن گوشــت و ‪ 5‬تــن خاویــار در اســتان فعــال اســت کــه ایــن رقــم‬ ‫در ســال ‪ 1400‬بــا اضافــه شــدن ‪ 4‬مزرعــه دیگــر بــه چرخــه تولیــد‪،‬‬ ‫دوبرابــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل شــیالت گلســتان مهنــدس محمــود ســقلی در جلســه بررســی‬ ‫اخریــن وضعیــت پــرورش ماهیــان خاویــاری اســتان تصریح کــرد‪10 :‬‬ ‫مرکــز دیگــر بــا اخــذ پروانــه تاســیس در شــرف اغــاز پــرورش ماهیــان‬ ‫خاویــاری در اســتان می باشــند کــه از ایــن تعــداد ‪ 4‬مرکــز‪ ،‬بــا ‪30‬‬ ‫الــی ‪ 80‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی در اینــده نزدیــک در ســال جــاری‬ ‫شــروع بــه کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش تعداد متقاضیان راه انــدازی مزارع منفرد‬ ‫پــرورش ماهیــان خاویــاری در اســتان افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ 6‬متقاضــی‬ ‫دیگــر موافقــت اصولــی خــود را در ایــن زمینــه دریافــت نمــوده انــد و‬ ‫در حــال پیگیــری و دریافــت اســتعالمات اداری می باشــند‪.‬‬ ‫معــاون ابــزی پــروری اداره کل شــیالت اســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه جایــگاه مهــم تولیــد ماهیــان خاویــاری در اقتصــاد‬ ‫کشــور خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پــرورش ماهیــان خاویــاری‬ ‫جــزو پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی شــیالت گلســتان‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه کاهــش چشــمگیر ایــن گونــه‬ ‫ارزشــمند دریــای خــزر‪ ،‬تــاش هــای گســترده ای در‬ ‫گلســتان‪ ،‬بــه عنــوان خاســتگاه ماهیــان خاویــاری کشــور‪،‬‬ ‫جهــت رونــق دوبــاره ایــن صنعــت در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس ســقلی در پایــان گفــت‪ :‬در همیــن راســتا راه‬ ‫انــدازی مــزارع منفــرد پــرورش ماهیــان خاویــاری در‬ ‫شهرســتان هــای مختلــف اســتان و ایجــاد مجتمع پــرورش‬ ‫ماهیــان خاویــاری در گمیشــان‪ ،‬جهــت ایجــاد اشــتغال‪،‬‬ ‫کاهــش صیــد غیــر مجــاز و رونــق اقتصــادی منطقــه‪ ،‬در‬ ‫اولویــت شــیالت قــرار دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در حــال حاضــر ‪ 1‬مزرعــه منفــرد پــرورش‬ ‫ماهیــان خاویــاری در شهرســتان علــی ابــاد کتــول‪ 1 ،‬مزرعه‬ ‫در کردکــوی‪ 2 ،‬مزرعــه در بندرگــز و ‪ 1‬مزرعــه در اق قــا‪ ،‬بــا‬ ‫مجمــوع ظرفیــت اســمی ‪ 60‬تــن گوشــت و ‪ 3‬تــن خاویــار‬ ‫فعــال هســتند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت جلســه بررســی اخریــن وضعیــت پــرورش‬ ‫ماهیــان خاویــاری اســتان بــا حضــور معــاون ابــزی پــروری اداره کل‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۹‬درصد اراضی‬ ‫کشاورزی مستعد فرسایش‬ ‫شدید خاک‬ ‫شــیالت گلســتان و مدیران شــیالت شهرســتان ها برگزار شــد که در‬ ‫ایــن جلســه هــر یــک از مدیــران بــه ارائــه گــزارش از وضعیــت پــروش‬ ‫ماهیــان خاویــاری در شهرســتان زیرمجموعــه خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری شرور متواری و تحت‬ ‫دستگیری سارق کابل برق حین‬ ‫تعقیب در بندرترکمن‏‬ ‫سرقت در کردکوی‏‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ســرهنگ «اســماعیل تازیکی‬ ‫نــژاد» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی‏وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق در‬ ‫ســطح حــوزه‪ ،‬بمنظــور شناســایی و دســتگیری عامــان‬ ‫‏ســرقت‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫یــگان امــداد شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام گشــت زنــی هدفمنــد‬ ‫وهوشــمند در ســطح حوزه اســتحفاظی‪ ،‬فردی‏که در باالی‬ ‫تیــر بــرق در حــال ســرقت ســیم هــای بــرق بــود را در اقدامــی‬ ‫بــه موقــع و غافلگیرانــه‏‏ دســتگیر کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتقــال متهــم جهــت تحقیقــات بیشــتر‬ ‫بــه پلیــس اگاهــی افــزود‪ :‬ســارق‏در مواجهــه بــا مــدارک و‬ ‫مســتندات پلیــس بــه‪18‬فقــره ســرقت کابــل اعتــراف کردنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی کردکــوی در پایــان بــا بیــان‬ ‫اینکــه متهــم بــا تشــکیل پرونــده تحویــل مقــام‏قضائی شــد‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدارها و اموزش های پلیس را‬ ‫جــدی گرفتــه و در صــورت‏برخــورد با هرگونه موارد مشــکوک‬ ‫مراتــب را ســریعا ًبــا پلیــس ‪ 110‬در میــان بگذارنــد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار‬ ‫کســب و کار ســرهنگ‬ ‫«محمــد علــی کریمــی‬ ‫» در گفــت و گــو‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی ارتــکاب اعمــال‬ ‫مجرمانــه و جرائــم‬ ‫متعــدد همچــون ایجــاد مزاحمــت بــرای ‏شــهروندان‪ ،‬ایجــاد جــو‬ ‫ناامنی‪،‬تیرانــدازی و شــرارت در ســطح حــوزه‪ ،‬دســتگیری متهــم یــا‬ ‫متهمــان در ‏دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به انجام اقدامات اطالعاتی و پلیســی ماموران انتظامی‬ ‫و شناســایی متهــم افــزود‪:‬‏مامــوران پــس از هماهنگــی قضائــی در‬ ‫اقدامــی غافلگیرانــه متهــم را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن در ادامــه از تشــکیل پرونــده و معرفــی‬ ‫متهــم بــه مرجــع قضائــی خبــر داد‏و خاطرنشــان کرد‪ :‬پلیس بــا اقتدار و‬ ‫اشــراف الزم بــا هنجــار شــکنان بــه صــورت قاطــع برخــورد خواهــد‏کــرد و‬ ‫شــهروندان بــرای برقــراری امنیــت مطلــوب اطالعــات خود را به ســامانه‬ ‫‪ 110‬پلیــس بیــان کنند‏‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪378‬‬ ‫پلمپ ‪ 2‬واحد صنفی ضایعات‬ ‫فروشی متخلف در شیروان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان‬ ‫شــیروان از پلمــپ ‪ 2‬واحــد‬ ‫صنفــی ضایعــات فروشــی‬ ‫متخلــف در اجــرای طــرح کنتــرل‬ ‫و نظــارت و ســاماندهی صنــوف‬ ‫در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و‬ ‫کار بــه نقــل از ســرهنگ«محمد روهنــا»در گفت وگــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح کنتــرل و نظــارت و‬ ‫ســاماندهی صنــوف شهرســتان از تعــدادی واحــد صنفــی بصورت‬ ‫محســوس و نامحســوس بازدیــد بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح ‪ 2‬واحــد صنفــی ضایعات فروشــی‬ ‫نیــز بــه علــت نداشــتن پروانــه کســب بــا دســتور مقــام قضائــی‬ ‫پلمــپ شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان بــا اعــام تــداوم و تشــدید ایــن گونــه‬ ‫اقدامــات کنترلــی و نظارتــی پلیــس بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونا‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف‬ ‫صنفــی‪ ،‬خصوصــا موضوعاتــی ماننــد عــدم رعایــت مســائل بهداشــتی‬ ‫و یــا احتــکار اقــام بهداشــتی و درمانیــی‪ ،‬مراتــب را ســریعا بــه مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۷۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۹۷‬‬ ‫تقاضــای اقــای محمــد حســن کریمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۶۵۶‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۳۶۸۱۷۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۹۵‬متــر‬ ‫مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای اکبــر قیاســی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۵۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۸۳۳‬هیئت موضــوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۰۰‬تقاضای اقای محمد رضا حســام به شــماره شناســنامه ‪ ۲۴۴۳‬و کد ملی ‪۴۵۹۲۰۹۴۱۳۱‬‬ ‫صادره از گرگان فرزند علیرضا در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۱۰۰.۶۸‬مترمربع از پالک ‪ -۷‬اصلی واقع در اراضی شاهکوه سفلی حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی‬ ‫اقای محمدحسام به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۳۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۵۷‬هیئــت موضوع قانــون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۲۷‬تقاضای اقای مجید چیت گر رحیمی به شماره شناسنامه ‪ ۶۳۶‬و کد ملی‪۲۰۹۱۸۴۰۹۳۹‬‬ ‫صادره از ساری فرزند مهدی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ‪ ۴۱۸۳.۲۵‬مترمربع از پالک ‪ -۲۹‬اصلی واقع در اراضی سرکالته کفشگیری بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی اقای‬ ‫غالمرضا مهاجر به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در ‪ ۲‬نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۶۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۲۳‬هیــات موضــوع‬ ‫ی نیــا بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۳‬کــد ملــی ‪۲۱۲۱۸۰۹۱۸۱‬صــادره‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم ســیف الله بهرامــ ‬ ‫از گــرگان فرزنــد غالمحســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۰۰‬در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۷۰.۵۰‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪_۱۰۷‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪7594‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۶/۲۲:‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۹۷۴‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانم لیال محمدی باغ گلبن به شماره شناسنامه ‪ ۶‬و کد ملی ‪ ۲۱۲۲۰۹۶۷۳۱‬صادره از گرگان فرزند حیدر متقاضی کالسه‬ ‫پرونده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۹۳۶‬در شش دانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۲۵۰‬مترمربع از پالک ‪_۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش سه حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده اگهی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر‬ ‫شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۵۹۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۲۲:‬حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۹۶‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای خانــم امیــد احمــد نــژاد بــه شناســنامه ‪۲۱۱۰۴۵۳۱۳۳‬کــد ملی‪۲۱۱۰۴۵۳۱۳۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫محمدرضــا متقاضــی کالس پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۲۱۱۶‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪۹۷.۶۴‬مترمربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۷۶۱۲‬تاربــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک‬ ‫منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۷۷۰‬و ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۷۹۹‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۷۷۸‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۷۷۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪_۱‬اقای‪/‬خانــم حجــت اللــه‬ ‫تاجیــک بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۵۳‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۱۸۵۶۶۰۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد مصطفــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۳۱‬در ‪ ۴.۲۵‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت‪.‬‬ ‫‪_۲‬اقای‪/‬خانمعبداللهمیرزاحسینیانبهشمارهشناسنامه‪ ۲۱‬وکدملی‪ ۴۵۷۹۴۵۸۸۵۰‬صادرهازدامغانفرزندعبدالحسینمتقاضیکالسهپرونده‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۳۴‬در‪ ۰.۵‬دانگمشاعازششدانگیکقطعهزمینکهدراناحداثبناشده است‪.‬‬ ‫‪_۳‬اقای‪/‬خانمسیدابراهیممیریدوزینیبهشمارهشناسنامه‪ ۳۹۷‬وکدملی‪ ۲۱۲۱۲۶۰۹۶۱‬صادرهازگرگانفرزندسیدرجبمتقاضیکالسهپرونده‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۳۳‬در‪ ۰.۵‬دانگمشاعازششدانگیکقطعهزمینکهدراناحداثبناشدهاست‪.‬‬ ‫‪۴‬اقای‪/‬خانــم حســین صفرخــان موذنــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۴‬و کــد ملــی ‪ ۲۲۶۹۵۷۹۶۱۵‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد حجــت متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۳۱‬در ‪ ۰.۷۵‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت کل ششــدانگ ‪ ۴۴.۶۰‬مترمربــع از پــاک‪ ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۲۵:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان ‪ ۶۸‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی دارد کــه خــاک ‪ ۱۳‬هــزار هکتــار‬ ‫ان معــادل ‪ ۱۹‬درصــد بــه دلیــل قرارگرفتــن در مناطــق شــیبدار‬ ‫مســتعد فرســایش شــدید اســت‪.‬‬ ‫علــی علیــزاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هر ســاله بر اثر‬ ‫ش مکانیکــی بــرای بهــم زدن خــاک بــا‬ ‫عملیــات خــاک ورزی (تــا ‬ ‫هــدف اماده ســازی ان بــرای کشــت محصــوالت زراعــی) حجــم‬ ‫ک حاصلخیــز منطقــه بــر اثــر فرســایش‬ ‫قابــل توجهــی از خــا ‬ ‫حاصــل از ایجــاد روانــاب از بیــن م ـی رود‪.‬‬ ‫وی یکــی از مهمتریــن عوامــل ایجــاد رواناب هــای ســطحی و‬ ‫وقــوع ســیالب در کاللــه را نبــود پوشــش گیاهــی مناســب در‬ ‫اراضــی شــیبدار و حوزه هــای ابخیــز اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬پــس از وقــوع ســیالب های ســال ‪ ۸۰‬و ‪ ۸۱‬کــه‬ ‫منجــر بــه تخریــب گســترده خاک هــای حاصلخیــز در اراضــی‬ ‫شــیبدار شــد تغییــر کاربــری ایــن اراضــی از زراعــی بــه باغ هــای‬ ‫مثمــر در دســتور کار مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه افــزود‪ :‬اجــرای طــرح تغییــر‬ ‫کاربــری اراضــی شــیبدار بــه بــاغ عــاوه بــر ایجــاد کمربنــد ســبز‬ ‫و حفاظــت از جنگل هــا‪ ،‬یکــی از راه هــای مقابلــه بــا فرســایش‬ ‫خــاک و حفــظ حاصلخیــزی ایــن اراضــی اســت‪.‬‬ ‫علیــزاده ادامــه داد‪ :‬اجــرای طــرح تغییــر کاربــری اراضــی‬ ‫شــیبدار بــا اولویــت کشــت زیتــون بــا هــدف جلوگیــری از‬ ‫فرســایش خــاک‪ ،‬افزایــش بهــره وری از زمیــن‪ ،‬ایجــاد اشــتغال‬ ‫پایــدار روســتایی و تامیــن بخشــی از روغــن مــورد نیــاز کشــور‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جهــاد کشــاورزی کاللــه بــا هــدف حمایــت از ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬بــرای کشــاورزانی کــه اقــدام بــه کشــت چهــار گونــه‬ ‫«زیتــون‪ ،‬گــردو‪ ،‬فنــدوق و تــوت» کننــد بســته حمایتــی شــامل‬ ‫تامیــن نهــال‪ ،‬کاشــت و یــک ســال ابیــاری رایــگان را ارائــه‬ ‫می دهــد و کشــاورزانی کــه بــه غیــر از ایــن محصــوالت را کشــت‬ ‫کننــد فقــط از نهــال رایــگان برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬تاکیــد بــر کاشــت چهــار نهــال زیتــون‪ ،‬گــردو‪،‬‬ ‫فنــدوق و تــوت بــه دلیــل ســازگاری بهتــر بــا محیــط و مانــدگاری‬ ‫بــاالی انهاســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه بــا بیــان اینکــه از ابتــدای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح در ســال ‪ ۸۲‬تاکنــون هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫شــیبدار شهرســتان تبدیــل بــه بــاغ شــد از ســایر کشــاورزان‬ ‫خواســت بــا دریافــت بســته حمایتــی دولــت بــرای جلوگیــری از‬ ‫فرســایش خــاک و رســیدن بــه بهــره وری بهتــر اراضــی شــیبدار‬ ‫خــود را بــه بــاغ تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه بــا ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت ‪ ۶۸‬هــزار و ‪۲۰۳‬‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی دارد کــه تنهــا در ‪ ۹‬هــزار و ‪۴۳۲‬‬ ‫هکتــار ان بــه صــورت ابــی و بقیــه دیــم کشــت می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬افزایــش درامــد بهــره بــرداران‪،‬‬ ‫اقتصــادی کــردن تولیــد‪ ،‬ممانعــت از فرســایش خــاک و روان‬ ‫اب هــا و حفــظ اب‪ ،‬مقابلــه بــا خشکســالی و در پــی ان جــذب‬ ‫گردشــگر از مهــم تریــن دســتاوردهای توســعه بــاغ در اراضــی‬ ‫شــیب دار گلســتان اســت کــه کارشناســان و دســت انــدرکاران‬ ‫کشــاورزی اســتان بــر شــتاب دادن بــه ایــن طــرح تحــول زا در‬ ‫منطقــه تاکیــد فــراوان دارنــد‪.‬‬ ‫صادرات تولیدات صنعت‬ ‫طیور گلستان به ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت کــه از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون گواهــی بهداشــتی صــادرات و حمــل محصــوالت‬ ‫تولیــدی مــازاد بخــش طیــور اســتان بــه ‪ ۱۵‬کشــور اســیایی و‬ ‫اروپایــی صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬امســال و با‬ ‫وجــود برخــی محدودیــت هــای ناشــی از شــیوع کرونــا و تحریــم‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬تعــداد کشــورهای مقصــد صــادرات محصــوالت‬ ‫تولیــدی بخــش طیــور گلســتان ثابــت مانــده امــا کشــورهای‬ ‫کامبــوج‪ ،‬مالــزی‪ ،‬تایلنــد و ترکیــه جایگزین مغولســتان میانمار‪،‬‬ ‫هنــگ کنــگ و ونزوئــا شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کشــورهای مقصــد صــادرات محصــوالت‬ ‫تولیــدی بخــش طیــور در بخــش هــای تخــم مــرغ خوراکــی‪،‬‬ ‫فراورده هــای لبنــی‪ ،‬االیــش مــرغ‪ ،‬پــا و پنجــه مــرغ‪ ،‬خــوراک‬ ‫و مکمــل ابزیــان و پــودر گوشــت اســتان گلســتان شــامل‬ ‫عــراق‪ ،‬ویتنــام‪ ،‬کامبــوج‪ ،‬الئــوس‪ ،‬مالــزی‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬تایلنــد‪،‬‬ ‫افغانســتان‪ ،‬قطــر‪ ،‬امــارات‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬ارمنســتان‪،‬‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬گرجســتان و روســیه هســتند‪.‬‬ ‫محرابــی گفــت‪ :‬امســال بــه این کشــورها ‪ ۵۱۸‬هــزار کیلوگرم‬ ‫االیــش مــرغ‪ ،‬چهــار میلیــون و ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم پــا‬ ‫و پنجــه مــرغ‪ ۲ ،‬میلیــون ‪ ۴۰۸‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬عــدد تخــم مــرغ‬ ‫خوراکــی‪ ۴۹ ،‬هــزار کیلوگــرم پــودر گوشــت‪ ،‬یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۹۸۴‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬کیلوگــرم خــوراک و مکمــل ابزیــان و‬ ‫‪ ۳۱۶‬هــزار و ‪ ۱۷‬کیلوگــرم انــواع محصــوالت لبنــی تولیــدی‬ ‫کارخانه هــای گلســتان حمــل شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان واقــع در شــمال کشــور از قطــب هــای مهــم‬ ‫پــرورش طیــور کشــور اســت کــه بیــش از هــزار واحــد پــرورش‬ ‫مــرغ گوشــتی‪ ،‬تخــم گــذار بــا ســرمایه گــذاری بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال و ظرفیــت فرصــت شــغلی مســتقیم بــرای بیش از‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار نفــر دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید استرس تا ‪ 5‬برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می اورد‬ ‫ایا می دانید که فک گربه ها باال و پایین می رود اما به هیچ وجه چپ و راست نمی شود!‬ ‫ایا میدانید اسکنر ‪ 48‬سال پیش اختراع شده است‬ ‫ایــا مــی دانیــد یــش از ‪ 51‬درصــد مــردم جهــان تــا بــه حــال نــه بــا کســی از طریــق تلفــن حــرف زده انــد و نــه کســی‬ ‫بــه ان هــا زنــگ زده اســت!‬ ‫شمـاره ‪378‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫«ابر یادگیری شخصی»‬ ‫‪PLC‬‬ ‫(‪)Personal Learning Cloud‬‬ ‫در خصــوص اینــده امــوزش و یادگیــری در کانــال‬ ‫هــاروارد بیزینــس ریویــو بنقــل از هــادی موقعــی‬ ‫امــده اســت تعامــل دانشــگاه بــا خانــه‪ ،‬دانشــجو‬ ‫شــدن همــه افــراد در هــر ســطح و طبقــه‪ ،‬از‬ ‫بیــن رفتــن فضیلــت هایــی همچــون مــدرک و‬ ‫ســواد و محفوظــات تئوریــک‪ ،‬بــه خدمــت گرفتــن‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬تلگــرام و فیــس بــوک‪ ،‬بــه خدمــت‬ ‫گرفتــن پلــت فــرم هایــی همچــون لینکدیــن‪،‬‬ ‫نتفلیکــس‪ ،‬کورســرا و ای دی ایکــس‪ ،‬بــه خدمــت‬ ‫گرفتن دانشــگاه ها و مراکز اموزشــی و موسســات‬ ‫یادگیــری و نهایتــا پذیــرش بیــش از میلیــون هــا‬ ‫داوطلــب دوره هــای اموزشــی از دســتاوردهای‬ ‫‪ PLC‬در قــرن بیســت و یکــم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫♨️یادگیــری شــخصی ابــری یــا همــان ‪PLC‬‬ ‫‪ )(Personal Learning Cloud‬یــک پدیــده‬ ‫یادگیــری معجــزه اســای در حــال ظهــور کــه در‬ ‫یــک دهــه اخیــر مقدمــات ظهــور ان شــکل گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از اجــزای ‪ ،PLC‬اعجوبــه ای بــه نــام‬ ‫‪ MOOC‬اســت‪ .‬دوره هــای بــاز و ان الیــن انبــوه‬ ‫‪Massive Open Online Courses‬در کمــال‬ ‫نابــاوری شــاهد ظهــور یــک اکوسیســتم یادگیــری‬ ‫خواهیــم بــود کــه بــرای صاحبــان خــود درامدهــای‬ ‫افســانه ای خلــق خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســریع‪ ،‬ارزان و نافــذ ولــی بــا تضمیــن انتقــال‬ ‫مهــارت هــای مــورد نیــاز؛ کاری کــه فقــط از ‪PLC‬‬ ‫برخواهــد امــد‪.‬‬ ‫سیســتم ابــری یادگیــری شــخصی یــک سیســتم‬ ‫ســریع‪ ،‬انعطــاف پذیــر‪ ،‬در دســترس‪ ،‬ارزان‪،‬‬ ‫منســجم و قابــل اســتفاده در همــه ســطوح متنــوع‬ ‫فــردی و بنگاهــی اســت کــه امــوزش هــا و یادگیــری‬ ‫هــای کار محــور‪ ،‬مهــارت محــور و ضمــن خدمــت را‬ ‫در هــر نقطــه مکانــی و هــر مقطــع زمانــی بــه فــرد‬ ‫مــورد نظــر ارائــه و دارای بهتریــن بازخــورد و نظــام‬ ‫ازمایــش و امتحــان یادگیــری اســت‪.‬‬ ‫️مزیــت هــای رقابتــی سیســتم ابــری یادگیــری‪:‬‬ ‫‪ -1‬کاهــش چشــمگیر هزینــه هــای امــوزش و‬ ‫یادگیــری بــرای مشــتریان‬ ‫‪ -2‬کاهــش چشــگیر قیمــت تمــام شــده خدمــات‬ ‫ارائــه شــده بــرای کارافرینــان و صاحبــان ‪PLC‬‬ ‫‪ -3‬حــذف محدودیــت هایــی بــه نــام زمــان‪،‬‬ ‫مــکان‪ ،‬موضــوع‪ ،‬دوره‪ ،‬پیــش نیــاز‪ ،‬انتخــاب‬ ‫اســتاد‪ ،‬انتخــاب واحــد‪ ،‬فقــدان محتــوا و‪...‬‬ ‫‪ -4‬توانمنــدی جداســازی عناصــر کــم هزینــه از پــر‬ ‫هزینــه در سیســتم امــوزش و یادگیــری‬ ‫‪ -5‬توانمنــدی اختصــاص ســخنرانی‪ ،‬مباحــث‬ ‫تمرینــی‪ ،Case ،‬ویدیــو اموزشــی بــه یــک دوره‬ ‫مهارتــی حســب نیــاز مشــخص متقاضــی‬ ‫‪ -6‬طراحــی بســته هــای امــاده بــرای امــوزش‬ ‫هــای انبــوه‬ ‫‪ -7‬دیجیتــال ســازی و دیجیتــال محــوری سیســتم‬ ‫‪ -8‬گســتره خدمــت رســانی سیســتم بــه تعــداد بــی‬ ‫شــماری از متقاضیان‬ ‫‪ -9‬حذف واسطه ها و ارتباط مستقیم با یادگیرنده‬ ‫‪ -10‬ارتبــاط کارفرمایــان یادگیرنــدگان بــا اســاتید‬ ‫ومشــاوران یادگیــری‬ ‫‪ -11‬امــکان پرداخــت هــای بیشــتر بــه اســاتید و‬ ‫مربیــان در مقایســه بــا دانشــگاه هــا‬ ‫‪ -12‬تــوان ایجــاد تصمیــم ســازی بــرای رهبــران‪،‬‬ ‫کارافرینــان و کارفرمایــان در انتخــاب و اســتخدام‬ ‫افــراد و کارکنــان‬ ‫چهــار مشــخصه اصلــی سیســتم ابــری یادگیــری‬ ‫شــخصی‪:‬‬ ‫‪ -1‬یادگیری را شخصی می کند‪.‬‬ ‫‪Learning is personalized‬‬ ‫‪ -2‬یادگیری را اجتماعی می کند‪.‬‬ ‫‪Learning is socialized‬‬ ‫‪ -3‬یادگیری را محتوایی می کند‪.‬‬ ‫‪Learning is contextualized‬‬ ‫‪ -4‬نتایــج یادگیــری را قابــل ردیابــی‪ ،‬شــفاف‬ ‫وقابــل تائیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫با پرسیدن این سواالت به حریم خصوصی دیگران تجاوز نکنید‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫اغلــب افــراد بــا پرســیدن یــک ســوال مــی‬ ‫خواهنــد بــا دیگــران ارتبــاط صمیمانــه برقــرار‬ ‫کننــد‪ .‬گاهــی اوقــات پرســیدن برخــی از‬ ‫ســواالت ممنوعــه نــه تنهــا بــه فــرد حــس‬ ‫دلگرمــی و محبــت نمــی دهــد بلکــه باعــث‬ ‫ازردگــی خاطــر و ناراحتــی فــرد هــم مــی شــود ‪.‬‬ ‫ســواالت ممنوعــه ســواالتی هســتند کــه ضمــن‬ ‫اینکــه ربطــی بــه فــرد ســوال کننــده نــدارد‬ ‫مشــکلی را هــم حــل نمــی کننــد‪.‬‬ ‫بهتــره بدانیــم و قبــول کنیــم کــه همــه افــراد‬ ‫تمایلــی بــه بازگــو کــردن یــک ســری مســائل‬ ‫ناخوشــایند ندارنــد مخصوصــا اگــر مخاطــب‬ ‫شــما یــک فــرد درونگــرا باشــد‪ .‬پــس اگــر‬ ‫می خواهیــد ســوال بپرســید و ارتبــاط دوســتانه‬ ‫خوبــی برقــرار کنیــد حواســتان باشــد ایــن‬ ‫ســوال ها جنبــه خصوصــی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی افــراد بــا فاصلــه گرفتــن‪،‬‬ ‫ســکوت کردن و حتی دروغ گفتن در برابر ســواالت‬ ‫نابجــای طــرف مقابــل واکنــش نشــان مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا برخــی از ایــن ســواالت کــه عمومیــت‬ ‫بیشــتری دارنــد را باهــم مــرور مــی کنیــم‪:‬‬ ‫چقدر حقوق می گیری؟‬ ‫‪-1‬‬ ‫اکثــر ادم هــا ایــن ســوال را مخصوصــا در‬ ‫مهمانــی هــای خانوادگــی مــی شــنوند و حقیقتــا‬ ‫باعــث ازردگــی خاطرشــان مــی شــود‪ .‬پرســش‬ ‫در مــورد میــزان درامــد افــراد کار مودبانــه ای‬ ‫نیســت و باعــث معــذب شــدن فــرد مــی شــود‪.‬‬ ‫پــس ســعی کنیــد حتــی اگــر کنجــکاو هســتید‬ ‫ایــن ســوال را از دیگــران نپرســید مگراینکــه‬ ‫خــود فــرد تمایــل داشــته باشــد راجــب ان‬ ‫صحبــت کنــد‪.‬‬ ‫چرا ازدواج نمی کنی؟‬ ‫‪-2‬‬ ‫ســواالتی همچــون «کــی ازدواج مــی کنــی؟»‪،‬‬ ‫«چــرا هنــوز مجــردی؟»‪« ،‬نمیخــوای ازدواج‬ ‫کنــی؟» را از کســی نپرســید‪ .‬اینکــه کســی کــی‬ ‫میخواهــد ازدواج کنــد فقــط بــه خــودش مربــوط‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از افــراد دوســت ندارنــد بــه ایــن‬ ‫ســوال پاســخ دهنــد‪ .‬شــاید بتونیــم نظــر افــراد‬ ‫را در مــورد ازدواج بدونیــم امــا فرامــوش نکنیــد‬ ‫زمــان ازدواج هرکســی بــه خــودش مربــوط‬ ‫اســت نــه دیگــران‪.‬‬ ‫نمی خواهید بچه دار شوید؟‬ ‫‪-3‬‬ ‫شــاید ایــن ســوال رو از روی عالقــه شــدید‬ ‫بــه نــوه دار شــدن یــا نگرانــی و خیرخواهــی‬ ‫بپرســید امــا بایــد بدانیــد داشــتن فرزنــد بشــدت‬ ‫مســئولیت زا اســت و مطمئــن باشــید اگــر یــک‬ ‫زوج تصمیــم بــه بچــه دار شــدن داشــته باشــند‬ ‫نظــر مــا برایشــان چنــدان اهمیتــی نــدارد‪ .‬مــا‬ ‫علــت بچــه دار نشــدن دیگــران را نمــی دانیــم‬ ‫شــاید بعضــی از زوج هــا بدنبــال درمــان‬ ‫نابــاروری باشــند و ســوال شــما باعــث رنجــش و‬ ‫ناراحتــی ان هــا شــود پــس بهتــر اســت در ایــن‬ ‫زمینــه از دیگــران ســوال نکنیــم‪.‬‬ ‫‪-4‬چرا سرکار نمیری؟ نمیخوای کار کنی؟‬ ‫بــا توجــه بــه معظــل بــزرگ بیــکاری و اشــتغال‬ ‫جوانــان هــر بــار بــه دلیــل اینکــه ان فــرد در‬ ‫خانــه اســت و هنــوز شــغل مناســب خــود را‬ ‫پیــدا نکــرده اســت او را تحقیــر نکنیــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن اینروزهــا خیلــی از افــراد در خانــه مشــغول‬ ‫بــه کار هســتند پــس ایــن موضوعــی نیســت کــه‬ ‫در مــورد ان اظهــار نظــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪-5‬چــرا الغــر نمــی کنــی؟ چــرا اینقــدر چــاق‬ ‫شــدی؟‬ ‫بــا چنیــن ســوالی مطمئــن باشــید طــرف‬ ‫مقابلتــان خوشــحال نمــی شــود‪ .‬کافیــه قبــل‬ ‫از پرســیدن ایــن ســوال بــه ایــن فکــر کنیــد‬ ‫کــه همــه ی افــراد تــوی خونشــون اینــه دارنــد‬ ‫و قبــل از مــن و شــما خودشــان را دیدنــد‬ ‫پــس اگــر صــاح بدونــن منتظــر حــرف مــن و‬ ‫شــما نیســتن‪ .‬بســیاری از افــراد نمــی تواننــد‬ ‫از اضافــه وزن خــود رهــا شــوند‪ .‬ایــا امــکان‬ ‫نــدارد فــردی بدلیــل عــوارض مصــرف قــرص‬ ‫و درمــان پزشــکی دچــار اضافــه وزن شــده‬ ‫باشــد در حالــی کــه از ایــن موضــوع ناراحــت‬ ‫اســت؟ در ایــن حالــت ســوال شــما تاثیــر‬ ‫منفــی زیــادی روی فــرد خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫برعکســش هــم ممکــن اســت اتفــاق بیوفتــد‬ ‫که چرا اینقدر الغر شدی؟‬ ‫شــرایط زندگــی افــراد بــه یــک شــکل ثابــت‬ ‫نیســت کــه همــواره یــک بــدن بــا شــرایط‬ ‫یکســان را تجربــه کننــد‪ .‬افــراد ممکــن اســت‬ ‫تحــت تاثیــر امتحانــات‪ ،‬اســترس زیاد‪ ،‬مشــغله‬ ‫کاری و یــا بــه دالیــل متعــددی بــه یکبــاره وزن‬ ‫زیــادی را از دســت دهنــد‪ .‬بــا ایــن ســوال ســعی‬ ‫نکنیــد ارامــش ذهنــی ان هــا را بهــم بزنیــد و‬ ‫باعــث شــوید بــه خــود منتقدانــه نــگاه کننــد‪.‬‬ ‫رتبه کنکورت چند شد؟‬ ‫‪-6‬‬ ‫بــا وجــود همــه شــوخی هــا و جــوک هایــی کــه‬ ‫بــرای ایــن ســوال ســاختن چیــزی از حقیقــت‬ ‫ماجــرا کــم نمــی شــود‪ .‬بــرای فــردی کــه یکســال‬ ‫وقــت گذاشــته اســت و تمــام تــاش خــود را‬ ‫در راه رســیدن بــه اهدافــش کــرده و در نهایــت‬ ‫نتوانســته بــه نتیجــه دلخواهــش برســد بــا‬ ‫پرســیدن رتبــه کنکــور نمــک بــر زخمــش نپاشــید‬ ‫و باعــث ســرخوردگی و افســردگی فــرد نشــوید‬ ‫فقــط برایــش ارزوی موفقیــت کنیــد‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای برخورد با پرسشگران‪:‬‬ ‫می توانید صراحتا اعالم کنید‬ ‫‪-1‬‬ ‫تمایلــی بــه پاســخ دادن نداریــد‪ .‬از بیــان‬ ‫ایــن موضــوع خجالــت نکشــید کســی کــه بایــد‬ ‫خجالــت بکشــد شــما نیســتید‪.‬‬ ‫بطــور کلــی پاســخ دهیــد‪ .‬مثــا‬ ‫‪-2‬‬ ‫اگــر کســی راجــب درامــد شــما ســوال پرســید‬ ‫می تــوان گفــت‪:‬‬ ‫خداروشــکر درامــدی دارم‪ .‬ایــن پاســخ کلــی‬ ‫نشــان مــی دهــد شــما تمایلــی بــه بیــان‬ ‫توضیحــات بیشــتر نداریــد‪.‬‬ ‫بــا شــوخی و طنــز ایــن ســوال را‬ ‫‪-3‬‬ ‫رفــع کنیــم‪ ،‬هــم جــواب ندهیــد و هــم شــخص‬ ‫متوجــه شــود کــه نمیخواهیــم بــه ایــن ســوال‬ ‫پاســخ دهیــم‪ .‬بعنــوان مثــال وقتــی از شــما‬ ‫می پرســند چــرا بچــه دار نمــی شــوید؟ در‬ ‫پاســخ میتوانیــد بــا بیــان یــک شــوخی ایــن‬ ‫ســوال رد کنیــد مثــا « راســت میگــه هــا مــا‬ ‫اصــا یادمــون رفتــه بــود بچــه دار بشــیم» ‪.‬‬ ‫الهام ناصری‬ ‫کینوا چیست؛ ‪ ۱۱‬خاصیت این‬ ‫خوراکی سرشار از پروتئین ‪۳ +‬‬ ‫دستور پخت لذیذ‬ ‫کینــوا یکــی از خوراکی هــای سرشــار از پروتئیــن و کمــی شــبیه‬ ‫بلغــور عربــی (‪ )couscous‬اســت‪ .‬به انــدازه ی برنــج پُرکاربــرد اســت‬ ‫و به تنهایــی یــا در غــذا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و خیلــی‬ ‫خوشــمزه اســت‪ .‬ایــن غلــه یکــی از معروف تریــن غذاهــای ســالم در‬ ‫دنیــا اســت‪ .‬گلوتــن نــدارد‪ ،‬جــزو خوراکی هــای سرشــار از فیبــر اســت‬ ‫و همـه ی انــواع امینواســید را داراســت‪ .‬کینــوا همچنیــن سرشــار از‬ ‫منیزیــم‪ ،‬ویتامین هــای گــروه ‪ ،B‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬فســفر‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ E‬و انــواع انتــی اکســیدان های مفیــد اســت‪ .‬در این مقاله‬ ‫ابتــدا در مــورد ایــن کــه کینــوا چیســت و چــه خواصــی دارد توضیــح‬ ‫می دهیــم و بعــد دســتور پخــت چنــد غــذای خوشــمزه بــا اســتفاده از‬ ‫گیــاه کینــوا را یــاد می گیریم‪.‬ادامــه شــماره ‪377‬‬ ‫‪ .۶‬شــاخص گلیســمی پایینــی دارد کــه بــرای کنتــرل قنــد خــون‬ ‫مفیــد اســت‬ ‫شــاخص گلیســمی ســرعت افزایــش ســطح قندخــون را انــدازه‬ ‫می گیــرد‪ .‬می دانیــم غذاهایــی کــه شــاخص گلیســمی باالیــی دارند‪،‬‬ ‫احســاس گرســنگی را افزایــش می دهنــد و باعــث چاقــی می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن غذاهــا خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و دیابــت نــوع ‪ ۲‬را‬ ‫افزایــش می دهنــد‪.‬‬ ‫شــاخص گلیســمی گیــاه کینــوا ‪ ۵۳‬اســت کــه کــم محســوب‬ ‫می شــود و مناســب رژیــم غذایــی بــا شــاخص گلیســیمی پاییــن‬ ‫اســت‪ .‬امــا بایــد بدانیــم کــه ایــن گیــاه کربوهیــدرات باالیــی دارد و‬ ‫بــرای اســتفاده در رژیم هــای کــم کربوهیــدرات مناســب نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬سرشار از مواد معدنی مهم مانند اهن و منیزیم است‬ ‫رژیم هــای امــروزی باعــث شــده اند بســیاری از مــردم بــه کمبــود‬ ‫ویتامیــن و مــواد معدنــی دچــار شــوند‪ .‬ایــن مســئله به خصــوص‬ ‫بــرای برخــی مــواد معدنــی ماننــد منیزیــم‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬روی و اهــن‬ ‫(بــرای زنــان) صــدق می کنــد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کینــوا مقادیــر‬ ‫زیــادی از همـه ی مــواد معدنــی‪ ،‬خصوصــا منیزیــم را داراســت‪ .‬یــک‬ ‫پیمانــه کینــوا تقریبــا ‪ ۳۰‬درصــد از میــزان نیــاز روزان ـه ی افــراد را در‬ ‫خــود دارد‪.‬‬ ‫مشــکل اینجاســت کــه کینــوا حــاوی مــاده ای بــه نــام اســید فیتیــک‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مــاده می توانــد بــا مــواد معدنــی ترکیــب شــود و میــزان‬ ‫جــذب انهــا را پاییــن بیــاورد‪ .‬امــا اگــر کینــوا را قبــل از پختــن خیــس‬ ‫کنیــد یــا ســبز کنیــد تــا جوانــه بزنــد‪ ،‬می توانیــد میــزان فیتیــک اســید‬ ‫ان را کاهــش بدهیــد و کاری کنیــد کــه ایــن مــواد معدنــی راحت تــر‬ ‫جــذب بــدن شــوند‪.‬‬ ‫کینــوا همچنیــن سرشــار از اگــزاالت اســت کــه جــذب کلســیم را‬ ‫گ کلیــه در افــراد‬ ‫کاهــش می دهــد و می توانــد باعــث تشــکیل ســن ‬ ‫مســتعد شــود‪.‬‬ ‫تو ساز بدن مفید است‬ ‫‪ .۸‬برای تنظیم سوخ ‬ ‫بــا توجــه بــه مقــدار زیــاد مــواد‬ ‫مغــذی مفیــدی کــه کینــوا دارد‪،‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه ایــن مــاده ی‬ ‫تو ســاز‬ ‫غذایــی باعــث تنظیــم سوخ ‬ ‫بــدن هــم بشــود‪ .‬ایــن مــورد بایــد‬ ‫دقیق تــر مــورد مطالعــه قــرار بگیــرد‪،‬‬ ‫ولــی تحقیقاتــی وجــود دارنــد کــه‬ ‫تو ســاز را‬ ‫تاثیــرات کینــوا روی سوخ ‬ ‫بررســی می کننــد‪.‬‬ ‫در یکــی از ایــن تحقیقــات کــه بــر‬ ‫روی انســان ها انجــام شــد‪ ،‬از کینــوا‬ ‫به جــای نان هــا و پاســتای معمولــی‬ ‫بــدون گلوتــن اســتفاده شــد‪ .‬در‬ ‫ایــن تحقیــق‪ ،‬قندخــون‪ ،‬انســولین‬ ‫و تری گلیســیرید تــا حــد زیــادی‬ ‫کاهــش پیــدا کردنــد‪ .‬در تحقیــق‬ ‫دیگــری کــه روی م وش هــا انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬مشــخص شــد کــه اضافــه کــردن کینــوا بــه رژیمی کــه فروکتوز‬ ‫باالیــی دارد‪ ،‬باعــث می شــود تاثیــرات منفــی فروکتــوز کامــا از بیــن‬ ‫برونــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬انتی اکسیدان های زیادی دارد‬ ‫انتی اکســیدان ها مــوادی هســتند کــه رادیکال هــای ازاد را از‬ ‫بیــن می برنــد‪ .‬محققــان اعتقــاد دارنــد ایــن مــواد پیــری را بــه‬ ‫تعویــق می اندازنــد و بــا خیلــی از بیماری هــا مبــارزه می کننــد‪.‬‬ ‫تحقیقــی درمــورد انتی اکســیدان های موجــود در ســه نــوع غلــه‪،‬‬ ‫ســه نــوع شــبه غله و دو نــوع ســبزیجات انجــام و مشــخص شــد‬ ‫میــزان انتی اکســیدان موجــود در کینــوا‪ ،‬از هم ـه ی انهــا بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬دانه هــا وقتــی جوانــه می زننــد‪ ،‬انتی اکسیدان شــان‬ ‫بیشــتر هــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ممکن است موجب کاهش وزن شود‬ ‫بــرای الغــر شــدن‪ ،‬مقــدار کالــری ای کــه دریافــت می کنیــم بایــد‬ ‫کمتــر از کالری هایــی باشــد کــه می ســوزانیم‪.‬‬ ‫می دانیــم برخــی غذاهــا ویژگی هایــی دارنــد کــه در ایــن‬ ‫فراینــد بــه مــا کمــک می کننــد‪ .‬ایــن غذاهــا یــا باعــث افزایــش‬ ‫سوخت و ســاز بــدن می شــوند (موجــب ســوزاندن کالــری ‬ ‫می شــوند) یــا منجــر بــه کاهــش اشــتها می شــوند (کالــری‬ ‫دریافتــی را کاهــش می دهنــد)‪ .‬جالــب اســت کــه کینــوا ایــن‬ ‫ویژگــی را دارد‪.‬‬ ‫کینــوا پروتئیــن زیــادی دارد کــه می توانــد هــم سوخت و ســاز را‬ ‫افزایــش بدهــد و هــم تــا حــد زیــادی اشــتها را کاهــش بدهــد‪.‬‬ ‫ایــن مــاده همچنیــن فیبــر زیــادی دارد کــه بــه مــا احســاس‬ ‫ســیری می دهــد و باعــث می شــود در کل کالــری کمتــری‬ ‫دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫تحقیقــی وجــود نــدارد کــه اثــر کینــوا را روی وزن بررســی کنــد‪،‬‬ ‫ولــی بــه نظــر می رســد کــه کینــوا می توانــد بخــش مفیــدی از‬ ‫رژیــم الغــری و کاهــش وزن باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬استفاده کردن از ان اسان است‬ ‫ایــن مــورد تاثیــری روی ســامتی نــدارد‪ ،‬ولــی خیلــی مهــم‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬اســتفاده از کینــوا خیلــی اســان اســت؛ بــه‬ ‫عــاوه خوشــمز ه هــم هســت‪ .‬برخــی از انــواع کینــوا را بایــد‬ ‫بشــوییم تــا مــواد ســمی ان را از میــان برداریــم‪ .‬ایــن مــواد روی‬ ‫الی ـه ی بیرونــی دانــه هســتند و طعــم تلخــی دارنــد‪ .‬امــا بعضــی‬ ‫از مدل هــا از قبــل شســته شــده اند و نیــازی بــه شست وشــوی‬ ‫مجــدد ندارنــد‪.‬‬ ‫می توانیــد کینــوا را در بیشــتر فروشــگاه های مــواد غذایــی‬ ‫ســالم و ســوپرمارکت ها تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫دستور پخت غذاهای خوشمزه با کینوا‬ ‫‪ .۱‬دستور پخت اولیه کینوا‬ ‫بــرای پخــت کینــوا ‪ ۱‬پیمانــه از ان را بــرای ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬دقیقــه در ‪۲‬‬ ‫پیمانــه اب خیــس کنیــد تــا الیـه ی تلــخ ان از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫بعد اب ان را بریزید و اب کشی کنید‪.‬‬ ‫دانه هــا را در قابلمــه بریزیــد و یک ونیــم پیمانــه اب و نصــف‬ ‫قاشــق چای خــوری نمــک بــه ان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫شــعله را زیــاد کنیــد تــا محتویــات قابلمــه بــه جــوش بیایــد‪ ،‬بعــد‬ ‫در ِ ان را بگذاریــد‪.‬‬ ‫شعله را کم کنید و اجازه بدهید ‪ ۱۵‬دقیقه بجوشد‪.‬‬ ‫بعــد شــعله را خامــوش کنیــد و اجــازه بدهیــد ‪ ۵‬دقیقــه‬ ‫همان طــور بمانــد‪.‬‬ ‫می توانیــد کینــوا را بــا کمــی روغــن یــا کــره‪ ،‬نمــک‪ ،‬فلفــل و‬ ‫ادویه هــای دیگــر طعــم دار و به عنــوان غــذا میــل کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد کینــوا را بــرای صبحانــه بــا میوه هــای‬ ‫خشــک‪ ،‬دارچیــن‪ ،‬شــیر‪ ،‬شــیره انگــور یــا عســل بخوریــد‪ .‬کینــوا‬ ‫به همــراه فلفــل قرمــز‪ ،‬ســبزیجات سرخ شــده‪ ،‬لوبیــا و کاری‬ ‫عالــی می شــود‪ .‬کینــوا را می تــوان به جــای برنــج اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫به عنــوان غــذای اصلــی‪ ،‬می توانیــد از ان بــرای درســت کــردن‬ ‫همبرگــر بــدون گوشــت‪ ،‬خورشــت و ســاالد اســتفاده کنیــد‪ .‬کینــوا‬ ‫را می توانیــد در شــیرینی پزی هــم اســتفاده کنیــد و بــا ان نان هــا‬ ‫و شــیرینی های خوشــمزه ای درســت کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫اهالــی گلســتان چشــم انتظارنــد تــا بــا اهتمــام مدیــران جهــادی دولــت ســیزدهم شــاهد بهــره‬ ‫بــرداری مرحلــه نخســت بنــدر تجــاری خواجــه نفس گمیشــان به عنــوان یک ضــرورت و نیاز تاریخی‬ ‫و اقتصــادی ایــن اســتان شــمالی و کــم برخــوردار حاشــیه خــزر باشــند‪ .‬مدیــران گلســتانی هفــده‬ ‫ســال پیــش تصمیــم گرفتنــد تــا بــار دیگــر ســوت کشــتی را در این اســتان شــمالی طنین انــداز کنند‪،‬‬ ‫پــس از مطالعــات فــراوان مکانــی در شــمال غربــی اســتان و در محــدوده خواجــه نفــس گمیشــان‬ ‫جانمایــی شــد‪.‬‬ ‫بندرخواجه نفس‪،‬‬ ‫پیشران توسعه‬ ‫گلستان چشم امید‬ ‫به دولت سیزدهم‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫منافذ و ماخذ مفاسد اقتصادی ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شصت و دومین ناگفته و ناشنیده‬ ‫(قسمت سوم)‏‪:‬‬ ‫منافــذ و ماخــذ مفاســد اقتصــادی‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫ارکان وقــوع فســاد در نظریــه کارشناســان اســت‬ ‫کــه‪ :‬‏امالکــی وجــود دارنــد کــه دارای ســند مالکیــت‬ ‫دفترچــه ای و تــک بــرگ ششــدانگ و یــا مشــاعی‬ ‫می باشــند‪ .‬‏امــا مالیــت ندارنــد‪ .‬جــای تاســف اســت‬ ‫کــه برخــی از کارشناســان بــدون توجــه بــه ایــن‬ ‫واقعیــت بــرای انهــا قیمــت تعییــن‏می کننــد‪ .‬ماخــذ‬ ‫عمــده مفاســد ‪ ،‬قیمــت گــذاری مســتقل بــر ملــک‬ ‫مشــاع اســت‪ .‬در قیمــت گــذاری ملــک مشــاع ابتــدا‬ ‫‏بایــد قیمــت کل شــش دانــگ ملــک تعییــن شــود‬ ‫ســپس بــه قدرالســهم ارزش یــک جــزء مشــاع‬ ‫بدســت ایــد‪.‬‬ ‫نــه‏اینکــه از جمــع اجــزاء‪ ،‬قیمــت کل ششــدانگ‬ ‫حاصــل شــود‪ .‬در اینصــورت عمــا ملــک مشــاع‬ ‫بصــورت مفــروز ‏و افــراز شــده ارزیابــی می شــود‪.‬‬ ‫مثــا ســند مالکیتــی را مثــال مــی زنــم کــه ‪737‬‬ ‫هکتــار اســت درطــوس ســفلی‬ ‫‏مشــهد مقــدس‪ ،‬نزدیکــی ارامــگاه‬ ‫فردوســی کــه بــه علــت مــوات‬ ‫بــودن و یــا ملــی بــودن و تحــت‬ ‫ضوابــط ســازمان‏جنگلهــا ‪ ،‬مراتــع‬ ‫و ابخیــزداری کشــورقرار داشــتن‬ ‫اساســا ششــدانگ ملــک ارزش‬ ‫معامالتــی نــدارد‪ .‬و اگــر ‏ســند ایــن‬ ‫ملــک بــه نــام کســی منتقــل گــرد د‬ ‫‪ .‬منتقــل الیــه عمــا از ایــن ملــک‬ ‫هیــچ منفعتــی نخواهــد بــرد‪ .‬پــس‬ ‫‏ملــک مالیــت نــدارد‪ .‬حــال ســند‬ ‫مشــاعی یــک هــزار متربعــی از‬ ‫همیــن ملــک چــه قیمتــی دارد؟‪.‬‬ ‫واضــح اســت ‏چــون کل در حــد‬ ‫صفــر اســت جــزء هــم در حــد صفــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــا قطعــه مشــاعی یــک هــزار مترمربعــی بــا‏فرضیه‬ ‫غلط مفروز و مســتقل بســیار ارزشــمند میگردد ‪.‬‬ ‫اینجــا اغــاز و مبــداء فســاد کالن اســت‬ ‫شصت و دومین ناگفته و ناشنیده‬ ‫(قسمت چهارم)‪:‬‏‬ ‫‏ منافــذ و ماخــذ مفاســد اقتصــادی یکــی از‬ ‫دالیل وقوع فســاد در کارشناســی قیمت گذاری‬ ‫قطعــات مشــاعی ‏از ملکــی اســت کــه اصــل و‬ ‫کلیــت ملــک بــه دلیــل بزرگــی و غیــر قابــل‬ ‫تفکیــک بــودن و یــا تحــت مقــررات‏ســازمان‬ ‫منابــع طبیعــی و ‪ ..............‬بــودن ‪ ،‬مالیــت‬ ‫ندارنــد‪ .‬وقتــی ایــن قطعــات مشــاعی کــه در‬ ‫حــد یــک درصــد و‏یــا خیلــی کمتــر و بیشــتر از‬ ‫ششــدانگ ملــک باشــند ‪ ،‬قیمتگــذاری مســتقل‬ ‫می شــوند‪ .‬عمــا قیمــت گــذاری بــر پایــه‬ ‫‏مفــروز بــودن انجــام میشــود و نــه مشــاعی‬ ‫بــودن ! ایــن فــرض عملــی یکــی از ارکان وقــوع‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫مواجهه با ویروس کرونا‬ ‫به طور موثر‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :377‬ورود ویــروس کرونــا بــه کشــور عزیزمــان‬ ‫باعــث تغییــرات زیــادی در ســبک معمــول زندگــی ایرانیــان گردیــده‬ ‫اســت از تعطیلــی مراکــز اموزشــی شــامل مــدارس‪ ،‬دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫همایش هــا و ‪ ....‬تــا کاهــش روابــط خانوادگــی و نیــز ایجــاد موجــی‬ ‫از نگرانــی درخانــواده هــا و افــراد‪.‬‬ ‫ایــن قابــل درک و معقــول اســت تــا در مــورد ویــروس کرونــا نگــران‬ ‫باشــیم اما وحشــت زدگی روش مفیدی برای پاســخ به شــرایط اخیر‬ ‫نیســت‪ .‬مغــز مــا بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت تــا در در شــرایط‬ ‫خطــر ایجــاد تــرس نمایــد و ایــن تــرس مــا را جهــت رفــع خطــر بــه‬ ‫فکــر و تــاش وا م ـی دارد‪ .‬امــا واکنــش شــدید اضطــراب و وحشــت‬ ‫عملکــرد بهینــه را تحــت تاثیــر منفــی قــرار می دهــد‪ .‬لــذا ضــرورت دارد‬ ‫تــا اگاهانــه واکنــش طبیعــی نگرانــی را مدیریــت نماییــم‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشغله و سرگرمی با انچه انجام میدهید‪.‬‬ ‫ کنجکاوانــه و بــدون قضــاوت و ارزیابــی بــه دور و بــر خودتــان در‬‫اتــاق نــگاه کنیــد و بــه پنــچ چیــزی کــه مــی بینیــد دقــت کنیــد‪.‬‬ ‫کنجکاوانــه و بــدون قضــاوت و ارزیابــی بــه ســه یــا چهــار صدایــی‬‫کــه در اطرافتــان میشــنوید دقــت کنیــد‪.‬‬ ‫کنجکاوانــه و بــدون قضــاوت و ارزیابــی دقــت کنیــد کــه چــه بویــی‬ ‫بــه مشــام تــان میرســد و مــزۀ چــه چیــزی را در دهانتــان میتوانیــد‬ ‫حــس کنیــد‪.‬‬ ‫•‪ -‬کنجکاوانــه و بــدون قضــاوت و ارزیابــی بــه انچــه انجــام میدهیــد‬ ‫دقــت کنید‪.‬‬ ‫‪ -5‬اقدام کردن متعهدانه‪.‬‬ ‫اقــدام متعهدانــه بــه معنــای اقــدام موثــری اســت کــه ارزش هــای‬ ‫شــما ان را هدایــت میکننــد؛ شــرایط فعلــی واضــح اســت که چنین‬ ‫اقداماتی شــامل همۀ رفتارهای محافظتی در برابر کرونا میشــود‪:‬‬ ‫فســاد کالن اســت‪ .‬‏در اینجــا میخواهــم رکــن‬ ‫دیگــری از مبــادی فســاد را کــه کارشناســان‬ ‫ناخواســته بــه ان مبتــا می شــوند را بــه‏عــرض‬ ‫برســانم‪ .‬از انجــا کــه بــرای ملــک ششــدانگ‬ ‫می تــوان هــزاران ســند مشــاعی گرفــت‪ .‬و‬ ‫ایــن عمــل‏نامحــدود اســت و بــه حــد و مــرزی‬ ‫ختــم نمیشــود‪ .‬لــذا ســند مشــاعی ماهــی تــا‬ ‫می توانــد موجــد فســاد باشــد‪ .‬زیــرا قطعــه‏ملــک‬ ‫مشــاعی را کــه نمیدانیــم کــه چندمیــن قطعــه‬ ‫از کل اســت و البتــه میداینــم کــه هــر لحظــه‬ ‫تعــداد قطعــات‏مشــاعی قابلیــت افزایــش دارد‪،‬‬ ‫ایــن چــه پیامــی بــه مــا می دهــد؟ پیــام اشــکار‬ ‫ایــن اســت کــه مالــک قطعــه مشــاعی‪ ،‬‏اصــا‬ ‫نمیدانــد شــرکایش چنــد نفــر و چــه کســانی‬ ‫هســتند؟ پــس چگونــه می توانــد قطعــه را‬ ‫تفکیــک کنــد و یــا ‏تصــرف و احیــاء کنــد‪ .‬و‬ ‫یــا بــه نوعــی تحصیــل منافــع کنــد‪ .‬زیــرا بــدون‬ ‫شناســایی مالکیــن و هماهنگــی بــا انهــا‪،‬‏مالــک‬ ‫قطعــه مشــاعی نمی توانــد هیــچ بهــره ای از‬ ‫ملــک ببــرد‪ .‬پــس تعــداد مالکیــن مشــاعی‬ ‫بایــد بــه تعــداد انگشــتان‏دســت بــوده و امــکان‬ ‫دسترســی بــه همــه انهــا میســر باشــد‪ .‬در غیــر‬ ‫اینصــورت هــر چنــد کــه اصــل ملــک ارزشــمند‬ ‫‏بــوده باشــد امــا چنیــن قطعــه مشــاعی ‪،‬‬ ‫مالیــت نخواهــد داشــت‪ .‬لــذا قیمــت گــذاری بــر‬ ‫قطعــه مشــاعی کــه مشــخص‏نیســت بــرای‬ ‫ان چنــد ســند مشــاعی دیگــر صــادر شــده‬ ‫و مالکیــن انهــا‪ ،‬چــه کســانی هســتند و کجــا‬ ‫هســتند؟ ایــا‏در قیــد حیــات هســتند یــا نــه ؟‬ ‫هرگــز نمی تــوان بــرای چنیــن قطعاتــی ارزشــی‬ ‫قائــل شــد‪ .‬زیــرا چنیــن ســند مشــاعی‏ماهــی‬ ‫تــا فاقــد مالیــت اســت و قابلیــت انتفــاع نــدارد‪.‬‬ ‫هوالمســتعان‬ ‫دســت شســتن مکــرر‪ ،‬فاصله گیــری اجتماعــی و نظیــر اینهــا؛ امــا‬ ‫عــاوه بــر ایــن اقدامــات ضــروری‪ ،‬نکتــه هــای زیــر را هــم در نظــر‬ ‫بگیرید‪:‬‬ ‫•‪ -‬چــه شــیوه هــای ســاده ای بــرای مراقبــت از خودتــان‪ ،‬کســانی‬ ‫کــه بــا شــما زندگــی می کننــد و کســانی کــه بــه طــور واقــع بینانـه ای‬ ‫می توانیــد بــه انهــا کمک کنید وجــود دارد؟ چــه اقدامات مهربانانه‪،‬‬ ‫مراقبــت گرانــه‪ ،‬و حمایتگرانـه ای می توانیــد انجــام بدهیــد؟‬ ‫•‪ -‬ایــا میتوانیــد از طریــق تمــاس تلفنــی یــا پیامــک کلمــات‬ ‫مهربانانــه ای بــه کســی کــه پریشــان و ناراحــت اســت بگوییــد؟‬ ‫•‪ -‬ایــا می توانیــد بــه کســی در انجــام دادن یــک تکلیــف یــا کارش‬ ‫کمــک کنیــد؟ غذایــی بپزیــد؟ دســت کســی را بــه مهربانــی نگــه‬ ‫داریــد یــا بــا یــک کــودک یــا نوجــوان بــازی کنیــد؟‬ ‫•‪ -‬ایــا می توانیــد بــرای فــرد و‪/‬یــا افــرادی کــه بیمــار هســتند باشــید؟‬ ‫یــا در مــوارد جدی تــر از انهــا پرســتاری کــرده و کمک هــای پزشــکی‬ ‫در دســترس را برایشــان فراهــم کنیــد؟‬ ‫•‪ -‬و اگــر وقــت زیــادی را در خانــه بــه خاطر قرنطینه یا فاصله گیری‬ ‫اجتماعــی صــرف می کنیــد موثرتریــن شــیوه های گــذران وقــت چــه‬ ‫می توانــد باشــد؟ شــاید بخواهیــد بــرای حفــظ تناســب اندامتــان‬ ‫ورزش کنیــد؛ غــذای ســالم بپزیــد )تــا حــد ممکــن و بــا توجــه بــه‬ ‫محدودیتهــا( و اقدامــات معنــاداری بــرای خودتــان و دیگــران انجــام‬ ‫بدهید‪.‬‬ ‫چــه کاری هــر قــدر کوچــک می توانــم انجــام بدهــم کــه زندگــی‬ ‫خــودم و انهایــی کــه بــا مــن زندگــی می کننــد یــا افــراد جامعــۀ مــرا‬ ‫بهتــر کنــد‪ ،‬در طــول روز بــه طــور مکــرر از خــود بپرســید و بــه هــر‬ ‫پاســخی کــه رســیدید انجامــش بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬پذیرش و گشودگی‪.‬‬ ‫پذیــرش و گشــودگی بــه معنــای ایجــاد فضایــی اســت در‬ ‫ـردن احساســات ناخوشــایند و مهربــان‬ ‫درونمــان بــرای تجربــه کـ ِ‬ ‫مانــدن بــا خــود‪ .‬ایــن احساســات واکنشــهایی طبیعــی هســتند و‬ ‫مــا نمی توانیــم مانــع بــروز انهــا بشــویم؛ امــا می توانیــم پذیــرای‬ ‫انهــا باشــیم‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه «مهربانــی بــا خــود» بــرای مقابلــۀ خوب‬ ‫نااگاهی عامل اصلی‬ ‫گرفتاری کاربران در‬ ‫فضای مجازی است‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬نااگاهی و نداشــتن دانش کافی‬ ‫در حــوزه فعالیــت در فضــای مجــازی ریشــه بســیاری‬ ‫از گرفتاری هــای کاربــران در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ اکبــر‬ ‫نصرتــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا مراجعه‬ ‫یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام از ســوی فــردی ناشــناس‬ ‫مــورد هتــک حیثیــت قــرار گرفته اســت‪ ،‬موضوع‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی صفحــه مذکــور در‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬مشــاهده گردیــد کــه گرداننــده‬ ‫صفحــه مطالــب توهین امیــزی را بــر علیــه‬ ‫شــاکیه درج نمــوده و مزاحمت هایــی را بــرای‬ ‫وی بوجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی گفــت‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی فــرد خاطــی شناســایی و بــا مشــاهده ادلــه‬ ‫قاطــع پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــز اعتــراف بــه بــزه ارتکابــی‬ ‫خــود نداشــته و علــت ایــن عمــل خــاف قانــون خــود‬ ‫را ســرگرمی و عــدم اگاهــی از قوانیــن موجــود در‬ ‫فضــای مجــازی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فضــای مجــازی هماننــد فضــای‬ ‫حقیقــی قوانیــن مخصــوص بــه خــود را دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هــر گونــه بداخالقــی و ایجــاد مزاحمــت بــرای دیگران‬ ‫در فضــای مجــازی طبــق قانــون جرایــم رایانـه ای جرم‬ ‫بــوده و بــا خاطیــان ایــن حــوزه طبــق قانــون برخــورد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســایت پلیــس فتــا‬ ‫(‪ )www.cyberpolice.ir‬بــه عنــوان پــل ارتباطــی‬ ‫بــا هموطنــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫مشــاهده هــر گونــه مــوارد خــاف قانــون در فضــای‬ ‫مجــازی می تواننــد از ایــن طریــق بــا پلیــس در میــان‬ ‫بگذارنــد‪.‬‬ ‫و موثــر بــا ایــن بحــران ضــروری اســت؛‬ ‫از خودتــان بپرســید اگــر کســی کــه دوســتش دارم احساســات‬ ‫ناخوشــایندی کــه مــن االن احســاس می کنــم را تجربــه کنــد و اگــر‬ ‫مــن بخواهــم بــا او مهربــان و مراقبتگرانــه رفتــار کنــم بــه او چــه‬ ‫خواهــم گفــت و برایــش چــه کاری انجــام خواهــم داد؟‬ ‫ســپس بــا خودتــان همانگونــه باشــید کــه بــا انهــا می خواهیــد‬ ‫رفتــار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬ارزش ها‪.‬‬ ‫اقدامــات متعهدانــۀ گام قبــل را ارزش هــای بنیادیــن شــما هدایت‬ ‫می کننــد‪ :‬در مواجهــه بــا بحــران کنونــی می خواهیــد بــه خاطــر‬ ‫چــه چیــزی ایســتادگی کنیــد؟ می خواهیــد در ایــن ایســتادگی چــه‬ ‫نــوع انســانی باشــید و رفتــار و کــردار شــما نمــاد چــه چیــزی باشــد؟‬ ‫می خواهیــد بــا خودتــان و دیگــران چگونــه رفتــار کنیــد؟ ارزشــهای‬ ‫شــما می توانــد شــامل عشــق‪ ،‬احتــرام‪ ،‬شــوخ طبعــی‪ ،‬صبــوری‪،‬‬ ‫شــجاعت‪ ،‬صداقــت‪ ،‬مراقبت گــری‪ ،‬پذیــرش و گشــودگی‪ ،‬مهربانــی‬ ‫‪ ...‬یــا چیزهــای بیشــمار دیگــری باشــد‪ .‬در طــول روز بــه دنبــال‬ ‫شــیوه هایی بــرای جلــوه دادن ایــن ارزشــها باشــید‪ .‬بــه ایــن ارزشــها‬ ‫اجــازه بدهیــد اقدامــات متعهدانــۀ شــما را تعییــن و هدایــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شناسایی منابع‪.‬‬ ‫منابعــی بــرای کمــک‪ ،‬یــاری‪ ،‬حمایــت و توصیــه گرفتــن شناســایی‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن منابــع شــامل دوســتان‪ ،‬خانــواده‪ ،‬همســایه ها‪،‬‬ ‫متخصصیــن ســامت و خدمــات اورژانســی اســت؛ و مطمئــن‬ ‫شــوید کــه شــماره تلفن هــای کمک هــای اورژانســی و در صــورت‬ ‫لــزوم کمک هــای روانشــناختی را می دانیــد‪ .‬همچنیــن بــا شــبکه‬ ‫اجتماعــی خــود در ارتبــاط باشــید و اگــر می توانیــد حمایتــی بــه‬ ‫دیگــران ارائــه کنیــد بــه انهــا بگوییــد؛ یــک جنبــۀ بســیار مهــم از ایــن‬ ‫گام پیــدا کــردن منبعــی معتبــر و قابــل اعتمــاد بــرای دریافــت و بــه‬ ‫روز کــردن اطالعاتتــان دربــارۀ بحــران و راهنماهــای پاســخدهی بــه‬ ‫ان اســت‪ .‬وب ســایت ســازمان بهداشــت جهانــی منبــع پیشــتاز‬ ‫چنیــن اطالعاتــی اســت‪.‬‬ ‫مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری ‪ 13‬گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۸۶‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۷۷‬تقاضــای اقــای نــوروز علــی فاطمــی فــر بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۹‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲۴۳۷۳۲۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد مهــدی در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۲۵۰/20‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۳۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۸۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۸۰‬تقاضــای اقــای بهــزاد مرادقلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۶۷۵۴‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۰۲۶۷۲۵۱‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد غالمحســین در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۴‬متــر مربــع از پــاک ‪ _۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫جــواد منافــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۴۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۹۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم اعظــم کریمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۰۸۲‬و کدملــی ‪ ۰۰۷۴۶۶۷۸۸۲‬صــادره از شــاهرود فرزنــد علی اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۲۱۱۲‬در ش ـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۷.۶۲‬مترمربــع از پــاک‪ _۳‬اصلــی واقــع در اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۰۹:‬‬ ‫تا‪-‬ریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫از دستشویی به عنوان زیرسیگاری یا سطل اشغال استفاده نکنید‪.‬‬ ‫هر بار که بخاطر دور ریختن ته سیگار یا دستمال کاغذی یا اشغال هایی مثل این سیفون دستشویی را‬ ‫میزنید‪ ۲۰ ،‬تا ‪ ۲۵‬لیتر اب هدر خواهد رفت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪378‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫دستگیری عامل نشر اکاذیب‬ ‫علیه یک شرکت مواد غذایی‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات تهــران‬ ‫بــزرگ از شناســایی و کشــف پرونــده بــا موضــوع نشــر‬ ‫اکاذیــب علیــه فعالیــت یــک شــرکت مــواد غذایــی در‬ ‫کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت در پــی مراجعــه نماینــده حقوقــی یــک‬ ‫شــرکت مــواد غذایــی بــه پلیــس فتــا پایتخــت مبنــی‬ ‫بــر نشــر اکاذیــب علیــه فعالیــت ایــن شــرکت در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام توســط فــرد یــا افــرادی‬ ‫ناشــناس‪،‬اقدامات اولیــه بــرای کشــف پرونــده اغــاز‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات فنــی کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا مشــخص شــد فــردی بــا ایجــاد یــک صفحــه‬ ‫اینســتاگرام اقــدام بــه تخریــب محصــوالت ایــن شــرکت‬ ‫کــه در سراســر کشــور پخــش مــی شــود نمــوده و‬ ‫موجــب بــه وجــود امــدن خســارات مــادی و معنــوی‬ ‫فراوانــی بــرای ایــن شــرکت گردیــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از ارائــه‬ ‫مســتندات توســط شــاکی و بررســی هــای علمــی و فنــی‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا متهــم کــه مــرد جوانــی‬ ‫بــود در فضــای مجــازی شناســایی و پــس از تشــریفات‬ ‫قضایــی در یکــی از مناطــق حومــه تهــران دســتگیر و‬ ‫بــه همــراه تجهیــزات الکترونیــک بــه پلیــس فتــا منتقــل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان نمــود‪ :‬متهــم پــس از حضــور در پلیــس فتــا‬ ‫پایتخــت در ابتــدا منکــر بــزه انتســابی شــد؛ امــا پــس از‬ ‫مواجه شــدن بــا دالیــل ‪ ،‬مــدارک و مســتندات موجــود‬ ‫در پرونــده ‪ ،‬چــاره ای جــز اعتــراف پیــش روی خــود‬ ‫ندیــد و هــدف خــود را از ایــن موضــوع انتقام جویــی‬ ‫و داشــتن کینــه ای قدیمــی از شــاکی اعــام کــرد و از‬ ‫عمــل مجرمانــه ی خــود پشــیمان بــود‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬رعایــت اصــل اخالق مــداری در‬ ‫اســتفاده از فضــای مجــازی بــه ویــژه شــبکه های‬ ‫اجتماعــی یکــی از الزامــات فعالیــت در ایــن حــوزه اســت‬ ‫و کاربــران فضــای مجــازی بایــد مراقــب رفتــار خــود در‬ ‫فضــای مجــازی باشــند تــا از روی جهــل یــا انتقام جویــی‬ ‫بــرای دیگــر کاربــران ایجــاد مزاحمــت ننماینــد کــه در غیر‬ ‫ایــن صــورت برابــر قانــون بــا ان هــا برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا به صــورت شــبانه‬ ‫روزی امــاده پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و کاربــران‬ ‫می تواننــد در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای مردمــی‬ ‫بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫مراقب کالهبرداری باعنوان‬ ‫ثبت نام کاروان های‬ ‫پیاده روی اربعین در فضای‬ ‫مجازی باشید‬ ‫کالهبــرداران ســایبری بــا ارائــه تبلیغــات کــذب و فریبنــده‬ ‫باعنــوان ثبــت نــام و اعــزام زوار بــه پیــاده روی اربعیــن‬ ‫به دنبــال ســرقت اطالعــات بانکــی و شــخصی افــراد‬ ‫هســتند‪ ،‬کاربــران بــرای جلوگیــری از ســرقت اطالعــات‬ ‫بانکــی و شــخصی خــود در فضــای مجــازی از نصــب‬ ‫نرم افــزار و یــا کلیــک بــر روی لینک هــای ارســالی از طــرف‬ ‫افــراد ناشــناس خــودداری نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫هزارپیچ گلستان‬ ‫شهرستان گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -378‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 6 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-378‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 13‬سپتامبر‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬شهریور ‪13-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی استان گلستان‬ ‫وجــه تســمیه روستا‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال از زمــان یکجــا‬ ‫نشــینی عشــایرین ترکمــن در حــدود ‪ 022‬ســال قیــل در ایــن‬ ‫مــکان بعنــوان عشــایر ترکمــن بــا خانه هــای چوبــی االچیــق‬ ‫(اق اوی و قــره اوی) ســکنی گزیدنــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه روستا بیشتر روایتی دو گونه دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن منطقــه کوهســتانی‬ ‫دامــداران اکثــرا متمایــل بــه نگهــداری بــز داشــتند‬ ‫چــون همزیســتی و ســازگاری حیــوان بــز در‬ ‫منطقــه کوهســتانی در حــد بــاال مــی باشــد بــه همیــن خاطــر‬ ‫بدلیــل وجــود اب کافــی و نگهــداری بــز نــام گچــی ســو نــام‬ ‫گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بدلیــل وجــود اب روان در رودخانــه طولــی داخــل روســتا‬ ‫نــام روســتا ‪،‬گچــی ســو یعنــی اب در حــال گــذر نــام گــذاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخچــه روســتا‪ :‬اهالــی روســتای گچــی ســو بــاال از‬ ‫حــدود ‪ 220‬ســال قبــل در ایــن روســتا ســاکن شــده انــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬صنایــع دســتی رایــج و یــا منســوخ شــده‪ :‬صنایــع‬ ‫دســتی رایــج‪ :‬قالــی و قالیچــه ‪.‬پشــتی بافی‪،‬گلیــم‬ ‫بافی‪،‬لبــاس دوزی‪ ،‬ســوزن دوزی و نمــد مالــی‬ ‫منســوخ شــده‪ :‬نــخ ریســی از پشــم گوســفند و‬ ‫رنــگ کاری طبیعــی نــخ مــورد نیــاز قالــی بافــی از‬ ‫پوســت انــار و دیگــر گیاهــان وحشــی و طبیعــی‬ ‫و خــود رو در منطقــه‪ ،‬پوســتین دوزی یعنــی بــا تهیــه و پــاک‬ ‫ســازی ســنتی پوســت بــره و گوســفند و دوختــن پوســتین از‬ ‫انهــا‪ ،‬چــارق دوزی‪ :‬دوختــن و امــاده ســازی کفــش چوپانــان‬ ‫از پوســت گوســفند بصــورت ســنتی خیلــی گــرم و ضــد اب‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجود مقبره و زیارتگاه حضرت خالد نبی)ع( یکی از انبیا‬ ‫الهی دوران فترت و یارانش با فاصله ‪ 0‬کیلومتری از روستا‬ ‫چشــمه خضــر زنــده و درختــان ‪ 0222‬ســاله کهــن‬ ‫بنــام اورس اغــاچ بــا فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــر از روســتا‬ ‫‪ -3‬محوطــه تاریخــی گورســتان خالــد نبــی کــه در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی نیــز بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن‬ ‫شــهر و مرکــز استان‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال در شــرق‬ ‫اســتان و در میــان تپــه ماهــور هــای خالــد نبــی و در‬ ‫فاصلــه ‪ 55‬کیلومتــری از شهرســتان کاللــه و ‪185‬‬ ‫کیلومتری مرکز استان واقع شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬نوع تاسیســات گردشــگری موجود در ان روســتا با ذکر‬ ‫تاسیســات‪ :‬اقامتــگاه بومگــردی در روســتای گچــی ســو بــاال‬ ‫وجــود دارد کــه بــرای اقامــت شــبانه نیــز مــی تــوان از انهــا‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای‬ ‫اســتفاده گردشــگران‪ :‬وجــود اقامتــگاه بومگــردی‪ ،‬مجموعــه‬ ‫تاریخــی و گردشــگری خالــد نبــی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی در‬ ‫گورســتان تاریخــی و زیارتــگاه خالــد نبــی‪ ،‬راه دسترســی‬ ‫اســفالته ‪ ،‬اینترنــت و بــرق‬ ‫‪-8‬موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬دوتــار ترکمنــی و خوانــش اشــعار مختومقلــی‬ ‫فراغی بعنــوان ایــدم ترکمنــی و دیگــر شــاعران ترکمــن‬ ‫ذکر خنجر ؛ الالیی دختران ؛هودی مادران‬ ‫‪ -9‬مراســمات ایینــی رایــج محلــی در روســتا‪ :‬مراســم اق‬ ‫قویین )رسیدن به سن ‪ 63‬سالگی(‪-‬مراسم تهیه ساری یاغ‬ ‫)روغن زرد( –مراســم گورش )کشــتی گیری( ‪-‬مراســم ختنه‬ ‫پســران –مراســم دندان در اوردن فرزند‪-‬مراسم حج‪-‬مراسم‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اش یارمه‬ ‫اش یارمــه یکــی از اش‬ ‫هــای محلــی بجنــورد در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه عمدتــا بــا نوعی‬ ‫ســبزی کوهــی بــه نــام‬ ‫چریــش کــه در فصــل‬ ‫بهــار در دل کوه هــای ایــن‬ ‫اســتان می رویــد‪ ،‬طبــخ‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه ایــن اش‬ ‫را می تــوان بــا اســفناج‬ ‫هــم تهیــه کــرد و مــواد‬ ‫اولیــه تشــکیل دهنده ان‬ ‫بلغــور گنــدم‪ ،‬دوغ‪ ،‬نخــود‪ ،‬پیــاز و نعنــاع خشــک هســتند‪.‬‬ ‫مواد الزم‪ :‬اسفناج یا سبزی چریش‪ ۵۰۰:‬گرم؛ بلغور گندم‪ ۱ :‬لیوان؛‬ ‫نخود‪:‬نصف لیوان؛ لوبیا سفید‪:‬نصف لیوان؛ پیاز درشت‪ ۲ :‬عدد‬ ‫سیر‪:‬یک بوته ؛ نمک و فلفل و زرد چوبه‪:‬به مقدار الزم‬ ‫نعنا خشک‪ ۲:‬قاشق غذا خوری ؛ دوغ ترش محلی به مقدار الزم‬ ‫ارد‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بلغــور گنــدم رو بشــورین و بزاریــن حداقــل ‪ ۱۰‬ســاعت خیــس بخــوره‪ .‬بعــد تــو‬ ‫قابلمـه ای کــه میخوایــن اش تــون رو تــوش بپزیــن اب بریزیــن و بزاریــن بلغور هــا‬ ‫حداقــل ‪ ۵‬یــا ‪ ۶‬ســاعت بــا شــعله کــم حســابی بپــزه و لعــاب بنــدازه و بــاز بشــن‪.‬‬ ‫بعــد نخــودو لوبیــا هــارو هــم از شــب قبــل خیــس کنیــن و چندبــار ابــش رو‬ ‫عــوض کنیــن تــا نفخــش گرفتــه بشــه و بزاریــن لوبیــا نخــود هــم جداگونــه‬ ‫چندســاعت بپــزه اواخــر پختــه نخــود لوبیــا کــه دیگــه حــس کردیــن لوبیــا نخود هــا‬ ‫روکمــی پختــه شــدن بریزیــن تــو قابلم ـه ای کــه بلغــور هــارو ریختیــن و بزاریــن‬ ‫حبوبات هــا و بلغورمــون حســابی بپــزن و لعــاب بنــدازن‪.‬‬ ‫وقتــی کــه حبوبــات و بلغور هــا پختــن ســبزی هایی کــه ازقبــل شســتیم و خــورد‬ ‫کردیــم رو بــه اش اضافــه میکنیــم و میزاریــم کــه ســبزی هــم پختــه بشــن‪ .‬اگــر‬ ‫اب اشــمون کــم شــده بهــش اب جــوش اضافــه کنیــن و تنطیــم کنیــن ابــش رو‪.‬‬ ‫فقــط زیــاد اب نریزیــن‪ .‬درحــد یــک لیــوان‪.‬‬ ‫بعــد پیــاز هــارو خاللــی خــورد کنیــن و سرخشــون کنیــن بعــد بهــش زردچوبــه‬ ‫نمــک و فلفــل اضافــه کنیــن و کمــی دیگــر تفــت بدیــد تــا زردچوبــه خامیــش‬ ‫گرفتــه بشــه‪ .‬بعــد نصــف بیشــتر پیــاز هــارو بریزیــن داخــل اش و اش رو هــم‬ ‫بزنیــن؛ و بقیــه پیــاز هــارو هــم واســه تزئیــن روی اش نگــه داریــن‪.‬‬ ‫ســیر داغ هــم درس کنیــن نصفــی از ســیرهارو بریزیــن داخــل اش و بقیــه ســیر داغ‬ ‫هــارو هــم واســه تزئیــن نگــه داریــن یــک قاشــق ارد هــم بــا نصــف لیــوان اب قاطــی‬ ‫کنیــن و داخــل اش بریزیــن‪ .‬مــن خــودم نریختــم‪ ،‬چــون بنظــرم اشــم مــدت زمــان‬ ‫زیــادی پختــه بــود و حســابی لعــاب داده بــود و احتیاجــی نبــود کــه ارد اضافــه کنــم‪.‬‬ ‫حــاال بزاریــن اش حســابی بپــزه و جابیوفتــه‪ .‬وقتــی کــه اش پخــت و جــا افتــاد‬ ‫تــو ظــرف مــورد نظرتــون اش رو بکشــین و بــا ســیر داغ و نعنــا داغ و پیــاز داغ‬ ‫تزئیــن میکنیــم و موقــع ســرو بــا دوغ تــرش محلــی اش رو ســرو می کنیــم‪.‬‬ ‫رودوزی های سنتی‬ ‫نساجی سنتی‬ ‫ابریشم بافی‪:‬‬ ‫بافــت پارچــه هــای ابریشــم الــوان بــا طرح هــای ســاده راه راه‪ ،‬چهارخانه را ابریشــم‬ ‫بافــی مــی گویند‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬الیاف ابریشمی الوان‪،‬سیم های طالیی و نقره ای‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه ابریشــم بافــی (نورد‪،‬قرقره‪،‬گــورد و شــانه) ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره کوچــک‬ ‫و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ نــخ ریســی و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس ‪،‬روسری ‪ ،‬شال گردن ‪ ،‬چادرشب ‪ ،‬نوار ابریشمی ‪ ،‬حوله ‪،‬سفره و ‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬رامیان ‪ ،‬مینودشت ‪ ،‬کردکوی ‪ ،‬کالله و روستاهای کوهپایه ای استان‬ ‫مناطــق تولیــد ابریشــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬روســتاهای کاللــه ‪ ،‬پیــش کمــر ‪ ،‬قــازان قایــه‬ ‫‪ ،‬شــارلق و ‪....‬‬ ‫چوغا ‪:‬‬ ‫«چوقــا» یــا «چقــا» یــا «چوغــا» در منطقــه گلســتان بــه کــت کوتــاه پشــمی گفتــه‬ ‫می شــود کــه در بعضــی مناطــق دارای اســتین و در بخشــی دیگــر بــدون اســتین و‬ ‫بــه شــکل جلیقــه مــی باشــد کــه مــردان روســتایی روی لبــاس خــود می پوشــند ‪ .‬این‬ ‫کــت دارای شــلوار از همــان جنــس مــی باشــد و در فصــل زمســتان مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم ‪ ،‬پنبه‬ ‫ابــزار ‪ :‬دســتگاه بافــت ‪ ،‬ماکــو ‪ ،‬ماســوره کوچــک و بــزرگ ‪ ،‬چــرخ و چرخجــه‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس مردان‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستاهای استان‬ ‫جاجیــم ‪:‬جاجیــم یــا جاجــم دســتبافته ای‪ ،‬ضخیــم و بــدون پــرز از جنــس پشــم‬ ‫و پنبــه دارای چلــه کشــی بلنــد بــوده و بصــورت راه راه و رنگیــن بافتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم و پنبه‬ ‫ابزار ‪ :‬دستگاه بافت (شانه ‪ ،‬گورد ‪ ،‬نورد و قرقره ) ‪ ،‬ماکو ‪ ،‬ماسوره کوچک و بزرگ‬ ‫کاربرد ‪ :‬زیرانداز ‪،‬پادری و کیف‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستای زیارت گرگان ‪ ،‬روستاهای کردکوی‬ ‫ساخت ساز‬ ‫ســاخت ســاز دو تــار ‪ :‬ســاز مخصــوص ترکمــن هــا دارای دو ســیم و ‪ 11‬پــرده اســت‬ ‫کــه بــا چــوب و اســتخوان و ســیم ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫ســاز ســازی در اســتان گلســتان بیــن ترکمــن هــا و کتولــی هــا رواج دارد‪ .‬نــی و‬ ‫کمانچــه از دیگــر ســازهای مرســوم در بیــن مــردم ایــن دو قــوم اســت‪.‬‬ ‫مــواد اولیــه ‪ :‬چــوب تــوت و گــردو ‪ ،‬چســب ‪ ،‬ســیم ‪ ،‬اســتخوان یــا شــاخ بــز‬ ‫ابزار ‪ :‬اره ‪ ،‬سوهان ‪ ،‬سمباده ‪ ،‬مغارهای قاشقی ‪ ،‬چکش‬ ‫کاربرد ‪ :‬ساز‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬کالله ‪ ،‬بندرترکمن ‪ ،‬اق قال و ‪....‬‬ ‫نوار بافی کتول‪:‬‬ ‫نوار دســتبافی اســت که جهت تزیین در لبه لباس ‪ ،‬ســر اســتین ‪ ،‬دور یقه ‪ ،‬دور‬ ‫پیــش جامــه ‪ ،‬حاشــیه دامــن ‪ ،‬دور قــاب ایینــه ‪ ،‬قــاب قیچــی ‪ ،‬قــاب شــانه و غیــره‬ ‫بــکار رفتــه و عمدتــا از کامــوای ســیاه و ســفید ‪ ،‬ســیم گالبتــون نقــره ای و طالیــی‬ ‫ابزار ‪ :‬کارگاه نواربافی ‪ ،‬نی تراش خورده‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزییین لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬علی اباد کتول‬ ‫نوار بافی ترکمن‪:‬‬ ‫نوارهــای دســتبافی اســت کــه جهــت تزییــن البســه محلــی‪ ،‬تزییــن فضــای‬ ‫زندگی(االچیــق ترکمــن ‪،‬بــه عنــوان چشــم زخــم) کاربــرد دارد و عمدتــا از نــخ هــای‬ ‫پنبــه ای و ابریشــم رنگــی بافتــه مــی شــود کــه بــه نــام هــای ســچک ‪ ،‬جهــک ‪ ،‬بــاالق‬ ‫یــوپ و االجــه معــروف اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پنبه ‪ ،‬نخ ابریشمی رنگین (یوفک)‬ ‫ابزار ‪ :‬قیچی (مراحل بافت صرفا توسط دست انجام میشود‪).‬‬ ‫کاربــرد ‪ :‬تزییــن لبــاس ترکمــن ‪ ،‬دور کیــف ‪ ،‬بــه عنــوان چشــم زخــم در بــاالی پنجــره‬ ‫‪ ،‬در و ‪.....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫صنایع فلزی‬ ‫زیوراالت ترکمن ‪:‬زیوراالت ترکمن شــامل زیور زنان ‪ ،‬مردان ‪ ،‬کودکان و حیوانات‬ ‫مــی باشــد کــه توســط تعــداد معــدودی از صنعتگــران ترکمــن تولیــد مــی شــود ‪ .‬این‬ ‫زیورهــا اغلــب از نقــره ســاخته شــده بدیــن خاطــر بــدان نقــره کاری نیــز می گویند‪.‬‬ ‫اســتفاده از زیــوراالت نــزد ترکمنــان در درجــه اول جنبــه تزیینــی و‬ ‫خودارایی‪،‬مذهبی‪،‬ایینــی و بــه عنوانســرمایه زنــان کاربــرد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نقره ‪ ،‬طال ‪ ،‬عقیق و‪....‬‬ ‫ابزار ‪ :‬کوره ‪ ،‬نورد ‪ ،‬حدیده ‪ ،‬چکش ‪ ،‬انواع انبر و ‪.....‬‬ ‫کاربرد‪:‬النگو ‪،‬انگشتر ‪ ،،‬تزئینات مو‪ ،‬الحاقات‬ ‫پوشاک سنتی‪ ،‬زیور کودکان‪ ،‬حیوانات (اسب) و‪...‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬گنبد ‪ ،‬اق قال و گمیشان‬ ‫رودوزیهای سنتی‬ ‫ســوزندوزی ترکمــن‪ :‬ســوزندوزی ترکمــن کــه بــدان ســیاهدوزی نیــز اطــاق مــی‬ ‫شــود ‪ ،‬در جامعــه ســنتی ترکمــن بــرای تزییــن لبــاس هــای مــردان ‪ ،‬زنــان و‬ ‫کــودکان و همچنیــن پــرده هــا نیــز اســتفاده می شــد امــا امروز عمداتــا در لباس‬ ‫زنــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫نــوع دوخــت ان زنجیــره فشــرده و بســیار ریــز مــی باشــد کــه در ترکمنــی بــه ان‬ ‫« ســانجیم » مــی گوینــد و بیشــتر از نقــوش هندســی و قرینــه بصــورت ذهنــی‬ ‫بهــره مــی گیرند‪.‬‬ ‫«روستای گچی سوباال روستای هدف گردشگری کالله»‬ ‫تولــد و نــام گذاری– مراســم عروســی (ترکمن)‬ ‫‪ -10‬شــغل و حرفــه مــردم‪ :‬شــغل ســاکنین روســتا اغلــب‬ ‫دامــداری و کشــاورزی مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‪:‬محصوالت ‬ ‫کشاورزی گندم‪،‬جو‪،‬کلزا‪،‬هندوانهتخمی‪،‬کنجدوافتابگردان‬ ‫محصوالت دامداری‪،‬نگهداری گاو‪،‬گوسفند‪ ،‬بز و ماکیان ‪،‬‬ ‫شتر و پرورش اسب می باشد‪.‬مانند گوشت قرمز‪،‬فروش بره‪،‬‬ ‫کره‪،‬کشک‪،‬دوغ‪،‬پشم‬ ‫‪ -12‬جمعیت ساکن با ذکر اقوام های ساکن در روستا‪:‬‬ ‫جمعیــت روســتا ‪ 622‬نفــر و قــوم ترکمــن مــی باشــند‪.‬‬ ‫‪ -13‬جاذبه های تاریخی‪،‬فرهنگی‪،‬مذهبی روستا‪:‬‬ ‫مجموعه خالد نبی‪ ،‬گورستان تاریخی‬ ‫سوزندوزی ترکمن ‪:‬‬ ‫ســوزندوزی ترکمــن کــه بــدان ســیاهدوزی نیــز اطــاق مــی شــود ‪ ،‬در جامعــه‬ ‫ســنتی ترکمــن بــرای تزییــن لبــاس هــای مــردان ‪ ،‬زنــان و کــودکان و همچنیــن‬ ‫پــرده هــا نیــز اســتفاده مــی شــد امــا امــروز عمداتــا در لبــاس زنــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫نوع دوخت ان زنجیره فشرده و بسیار ریز می باشد که در ترکمنی به ان « سانجیم‬ ‫» می گویند و بیشــتر از نقوش هندســی و قرینه بصورت ذهنی بهره می گیرند‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ ابریشمی (یوفک) ‪ ،‬انواع پارچه‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن کرول ‪ ،‬انگشتانه ‪ ،‬قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزیین لباس ‪ ،‬پرده ‪ ،‬کوسن ‪ ،‬رومیزی و ‪.....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫سوزندوزی شاهکوه ‪:‬‬ ‫هنــر ســوزندوزی ‪ ،‬اراســتن پارچــه هــای ســاده بــه نقوشــی نشــات گرفتــه از‬ ‫تصاویــر ســنتی و بومــی اســت کــه در منطقــه شــاهکوه روی لبــاس هــای محلــی‬ ‫زنــان نظیــر پیراهــن و روســری صــورت مــی پذیــرد کــه اغلــب رنــگ ان ‪ ،‬ســیاه‬ ‫بــوده و بــر روی پارچــه ســفید بــا اســتفاده از نقــوش بتــه جقــه ‪ ،‬گلهــای ســاده ‪،‬‬ ‫خطــوط شکســته و منحنــی بصــورت ذهنــی جهــت تزیین لباس دوخته می شــود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ پنبه ای رنگین‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن و قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستای شاهکوه ‪ ،‬سفلی و علیا ‪ ،‬چهار باغ‬ ‫قزاق دوزی ‪:‬‬ ‫هنــر قــزاق دوزی(بلیــش دوزی) از زمــان گذشــته در بیــن زنــان قــزاق بــه جهــت‬ ‫اراســتن لبــاس و روســری مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت‪.‬‬ ‫طــرح هــا و نقــوش ان ذهنــی بــوده و برگرفتــه از طبیعــت و ارزو هــای انــان اســت‬ ‫که بخش عمده ان بصورت اشــکال هندســی بوده و رنگ قالب ان قرمز شــرابی‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پارچه کتان سفید ‪ ،‬مخمل و جیر سیاه ‪ ،‬نخ های ابریشمی‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن ‪ ،‬انگشتانه ‪ ،‬قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬بر روی کاله ‪ ،‬روسری ‪ ،‬سراستین ‪ ،‬جلوی لباس ‪ ،‬دوریقه و ‪....‬‬ ‫منطق تولید ‪ :‬بندرترکمن ‪ ،‬گرگان ‪ ،‬اق قال ‪ ،‬گنبد‬ ‫نمدمالی ‪:‬‬ ‫نمــد ســاده تریــن نــوع کــف پــوش اســت و ســاخت ان نیــاز بــه دســتگاه خاصــی‬ ‫نــدارد و از جملــه مصنوعاتــی اســت کــه در اثــر درگیــری و متراکــم نمــودن پشــم و‬ ‫کرک در شــرایط فنی مناســب رطوبت و فشــار از طریق ورز دادن تهیه می شــوند‬ ‫نمــد در گلســتان در بیــن ترکمــن هــا و قزلبــاش هــا در مینودشــت رایــج اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم ‪ ،‬صابون و اب‬ ‫ابزار ‪ :‬کمان حالجی ‪ ،‬چاقو ‪ ،‬چخماق و ‪....‬‬ ‫کاربرد ‪ :‬زیرانداز ‪ ،‬کاله ‪ ،‬کپنیک‬ ‫مناطــق تولیــد ‪ :‬مناطــق ترکمــن نشــین و روســتا هــای مینودشــت‬ ‫صنایع دستی در حال منسوخ شدن‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

شماره : 380
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 379

روزنامه بازار کسب و کار پارس 379

شماره : 379
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 377

روزنامه بازار کسب و کار پارس 377

شماره : 377
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 376

روزنامه بازار کسب و کار پارس 376

شماره : 376
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 375

روزنامه بازار کسب و کار پارس 375

شماره : 375
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه بازار کسب و کار پارس 374

روزنامه بازار کسب و کار پارس 374

شماره : 374
تاریخ : 1400/06/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!