روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 377 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 377

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 377

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 377

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 21 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /12‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪ /5‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪377‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه می دارد‪ .‬امام خمینی(ره)‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت برنج قد کشید‬ ‫تعطیل شد‬ ‫‪2‬‬ ‫شتاب بازسازی‬ ‫مناطق زلزله زده‬ ‫اموزش عیب یابی‬ ‫‪3‬‬ ‫رشد ‪ ۳۰‬درصدی صادرات استان‬ ‫گلستان طی ‪ ۵‬ماهه اول سالجاری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روانشناسی زرد چیست؟‬ ‫‪6‬‬ ‫منافذ و ماخذ مفاسد اقتصادی ‏‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محمددیلمکتولی‬ ‫طالبان ‪ ،‬جریان مقاومت و تکرار دو قطبی سازی جریان اصالحات‬ ‫از حــدود دو مــاه پیــش کــه‪ ،‬همســایه شــرقی‬ ‫ما«افغانســتان» بــه صحنــه ی «ظهــور مجــدد جریــان‬ ‫سیاسی _ اجتماعی طالبان »تبدیل شد‪ ،‬از البالی اخبار‬ ‫و اطالعات منتشــر شــده این چند خبر شــاخص تر بود ‪:‬‬ ‫‪ )۱‬جریان « سیاسی_اجتماعی طالبان» ‪ ،‬با سازماندهی‬ ‫جدید و انتشار گسترده اخبار و اطالعاتی نظیر تغییر در‬ ‫ســیره و عملکرد طالبان که در قالب تغییر در سیاســت‬ ‫داخلــی و مســائل سیاســی _ اجتماعــی مثــل حجــاب ‪،‬‬ ‫ســینما‪ ،‬رادیــو و تلویزیــون و ســینما و رســانه هــا ‪ ،‬عــدم‬ ‫مقابلــه نظامــی طالبــان بــا اقلیــت های سیاســی مذهبی‬ ‫و‪ ، )...‬ماهیــت ضــد اشــغال و اشــغالگری طالبــان وارد‬ ‫صحنــه شــد و عالئــم و نشــانه های ایــن تغییــر در مبانــی‬ ‫فکــری و رفتــار طالبــان بوضــوح دیــده مــی شــد ‪.‬‬ ‫‪ )۲‬ســرعت حرکــت و پیــروزی هــای شــگفت انگیــز‬ ‫طالبــان و فتــح پــی در پــی شــهرهای بــزرگ افغانســتان‬ ‫مثــل هــرات‪ ،‬قندهــار ‪ ،‬مــزار شــریف وگاهــی حتــی بدون‬ ‫شــلیک یک گلولــه ‪،‬مســئله بُهــت اوری بــود کــه نشــان از‬ ‫ک زد و بنــد و تبانــی هــم در بیــن مســئوالن سیاســی‬ ‫یـ ‬ ‫افغــان‪ ،‬امریــکا وســایر وابســتگان بــه انها مثل پاکســتان‬ ‫و‪ ...‬داشــت ‪.‬‬ ‫‪ )۳‬مســئله« مقاومــت اســامی و دفــاع از نامــوس‬ ‫اســام در برابــر بیگانــگان‪ ،‬رویارویــی بــا تفکــر محکــوم‬ ‫و منحــط ســلفی ‪ ،‬وهابــی و تکفیــری و سیاســت هــای‬ ‫منطقــه ای امریــکا و انگلیــس و غــرب» انقــدر بــرای‬ ‫مــردم مســلمان منطقــه و حاکمیــت جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران عزیــز و جــذاب اســت کــه «جــان هــای پــاک‬ ‫مدافعــان حــرم و فرماندهــان اســمانی انهــا ســردار دلهــا‬ ‫شــهید زنــده پیــروز حــاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی‬ ‫المهنــدس و همرزمانــش »فــدای ایــن مســیر نورانــی‬ ‫شــده انــد و تــا ایــن پرچــم در اهتــزاز اســت مدعیــان‬ ‫دروغیــن «دفــاع از محمــد مســعود و مبــارزان دره‬ ‫پنجشــیر! »رســوا شــده و شــواف شــان بر مال می شــود ‪.‬‬ ‫ یــک ســوال جــدی ‪ ،‬از روشــنفکران و سیاســتمداران‬‫متمایــل بــه جریــان اصالحــات ولــی همنــوا با«امپراتوری‬ ‫رســانه ای غــرب »کــه یکبــاره تغییــر مســیر داده و ٓعلٓــم‬ ‫حمایت از«محمد مســعود و مبارزان دره پنجشــیر ! » را‬ ‫بــر دوش مــی کشــند ‪:‬‬ ‫وقتــی کــه رژیــم صهیونســیتی ســینه رزمنــدگان‬ ‫مقاومــت را در لبنــان و غــزه و کرانــه باختــری فلســطین‬ ‫نشــانه رفتــه بــود و ســردار شــهید ســلیمانی در کنــار انــان‬ ‫باچــه منطقــی درتهــران شــعار«نه غــزه نــه لبنــان جانــم‬ ‫فــدای ایران»ســر مــی دادیــد ؟‬ ‫اگــر مقاومــت در برابــر بیگانــگان و جریــان هــای وهابــی‬ ‫و تکفیــری بــه حــق و درســت اســت ‪ ،‬کــه هســت‪،‬چرا‬ ‫جریــان اصالحــات هنــوز بخــودش اجــازه نــداده‬ ‫حتــی از واژه «جریــان مقاومت»اســتفاده کنــدو بــا‬ ‫عنوان«حوثی هــا وحــزب اللــه لبنــان و ‪ »...‬در پــی تحقیر‬ ‫انهاســت؟‬ ‫اقایــان اصــاح طلــب! شــمابا تاریــخ چــه‬ ‫می کنید؟هرچقــدر یــد طوالیــی در«تحریــف تاریــخ و‬ ‫تغییــر واقعیــات» داشــته باشــید ‪،‬مگــر از دهه شــصت و‬ ‫انهمه جنایت که در همین کشور توسط گروهک هایی‬ ‫بــا نام هــای مقــدس فرقــان‪ ،‬مجاهــد ‪ ،‬فدایــی و‪...‬‬ ‫کــه خــرس خاله هــای شــما بودندچقــدر گذشــته ؟‬ ‫یــک یــاداوری تاریخــی ‪،‬خالــد اســامبولی و دوســتانش‬ ‫مهــره وابســته ای بنــام محمــد انورالســادات را اعــدام‬ ‫انقالبــی کردنــد‪ ،‬در همیــن کشــور گروهک هایــی‬ ‫بــا نام هــای مقــدس فرقــان‪ ،‬مجاهــد ‪ ،‬فدایــی و‪...‬‬ ‫‪ ۱۷۰۰۰‬نفــر را تــرور کردنــد و وقتــی مــی پرســیدند‬ ‫که‪«:‬امــام جمعــه ‪ ۸۰ , ۷۰‬ســاله‪،‬چه گناهــی داشــت‬ ‫و ایــا اورا مــی شــناختید؟می گفتنــد نــه مــا تیــم‬ ‫تــرور بودیــم و مامــور بــه اجــرای دســتور ســازمان(‬ ‫همینقــدر متهجــر و شستشــو داده شــده مغــزی »‬ ‫تفــاوت یــک عنصــر تروریســت داعشــی کــه شــکم‬ ‫زن حاملــه را در ســوریه و عــراق مــی درد تــا بــه‬ ‫بهشــت بــرود بــا تروریســت مجاهــد خلــق و فدایــی‬ ‫خلــق و دمکــرات و ‪ ...‬کــه اتفاقــا اوهــم شــکم زن‬ ‫حاملــه را مــی درد کــه شــرط را از رفیــق مجاهــدش‬ ‫ببــرد بــا ان ســرباز امریکایــی کــه در فــرودگاه حامــد‬ ‫کــرزی کابــل بــرای بــاز کــردن مســیر پــرواز هواپیماهــا‬ ‫انســان های بــی گنــاه را بــه گلولــه می بنــدد در چیســت؟‬ ‫چــرا باید«ســید مقاومــت ‪،‬حســن نصرالله»چــون ضــد‬ ‫برنامه هــای اســتعماری امریکاســت در رســانه های‬ ‫غربی_عبــری و عربــی ازار واذیت هــای فراوانــی بشــود‬ ‫ولــی خونخوارانــی مثــل محمــد ســلمان( قاتــل کــودکان‬ ‫یمنــی)و نتانیاهــوی خــون اشــام تمجیــد و ســتایش ‪.‬‬ ‫جریــان سیاســی جهانــی دروغ پراکــن ‪ ،‬یکبــار چشــم‬ ‫بــر کشــتار صنعــا و صعــده و بیــروت وحلــب و الذقیــه‬ ‫می بنــدد وگاهــی« ادای دفاع از محمد مســعودومبارزان‬ ‫دره پنجشــیر! »را بــه بهانــه مقابله باطالبــان در می اورد_‬ ‫همیــن قــدر نمایشــی و فرمایشــی ‪...‬‬ ‫هــورا کننــدگان و کــف زننــدگان بــرای وحشــی های‬ ‫قاتــل امریکایــی و عوامــل نفــوذی اش کــه« مدعــی‬ ‫دفــاع از محمــد مســعود و مبــارزان دره پنجشــیر!»‬ ‫شــده اند بــه انــدازه همان هــا در جنایتشــان شــریک اند‬ ‫ولــو اینکــه اسمشــان را عــوض کــرده و « اصــاح طلــب‬ ‫و منتقــد جمهــوری اســامی یــا منتقــد ســید علــی‬ ‫خامنــه ای» شــده باشــند ‪.‬‬ ‫دوران تحمیــق مــردم و بــازی بــا الفــاظ و واژه هــا بــه‬ ‫ســر امــده و کســی فریــب ایــن شــواف های بــه ظاهــر‬ ‫روشــنفکرانه را نمی خــورد ‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ات ه‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫فارسیان روستای پر از عجایب و زیبایی‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫گزارش خالف واقع و بند ‪ 10‬ماده ‪26‬‬ ‫قانون تخلفات انتظامی کارشناسان‬ ‫رسمی‏دادگستری‬ ‫مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‏‬ ‫بنــد ‪ 10‬مــاده ‪ 26‬قانــون تخلفــات انتظامــی‬ ‫کارشناســان‪ ،‬متضمــن عبــارت «خــاف واقــع»و‬ ‫«تبانــی» میباشــد‪ .‬در ایــن‏عبــارت‪ ،‬بــه اعتبــار حرف‬ ‫«و»کــه حــرف عاطفــه می باشــد‪« ،‬خــاف واقع»و‬ ‫«تبانی»معطــوف علیــه و معطــوف می‏باشــند‪.‬‬ ‫وایــن بهایــن معنــا اســت‪ ،‬کــه واقعــه خــاف واقــع‬ ‫‪ ،‬تبانــی در پــی خــود دارد‪ .‬یعنــی غالبــا نمیتــوان‬ ‫خــاف واقــع را‏جــدا از تبانــی تلقــی نمــود زیــرا‬ ‫مرتکــب ‪ ،‬در ارتــکاب خــاف واقــع‪ ،‬اگــر عمــدی‬ ‫داشــته باشــد یقینــا بــا ذینفــع ‪ ،‬یــد‏واحــد بــوده‬ ‫اســت‪ .‬کــه همــان تبانــی مــی باشــد‪ .‬پــس‬ ‫اگرخــاف واقــع و تبانــی بــه هــم گــره خــورده باشــند تردیــدی نیســت‏کــه عمــل‬ ‫مجرمانــه ای رخ داده اســت ‪ .‬در اینصــورت دیگــر مجــازات مشــروحه در بنــد‬ ‫‪ 10‬مــاده ‪ 26‬تخلفــات‏انتظامــی‪ ،‬جوابگــو نمــی باشــد‪ .‬بلکــه مجــازات ان طبــق‬ ‫مــاده ‪ 37‬تخلفــات انتظامــی براســاس قانــون مجــازات اســامی و‏در حکــم جعــل‬ ‫اســناد اســت‪ .‬و رســیدگی ان نیــز در صالحیــت محاکــم کیفــری عمومــی مــی‬ ‫باشــد ‪ .‬امــا اگــر «خــاف‏واقــع» و «تبانــی» را گسســته از هــم در نظــر بگیریــم در‬ ‫انصــورت می توانیــم تصــور «خــاف واقعــی» را داشــته باشــیم ‏کــه از نــوع مدنی‬ ‫و فاقــد ســوء نیــت و نوعــی مســامحه و اهمــال مــی باشــد‪ .‬در اینصــورت مجــازات‬ ‫انتظامــی منــدرج‏در ایــن بنــد یعنــی درجــات ‪ 5‬و ‪ 6‬شایســتگی اعمــال دارد‪ .‬علیهذا‬ ‫در بنــد ‪ 10‬تخلفــات انتظامــی‪ ،‬لزومــا گــزارش‏خــاف واقــع و تبانــی قابــل جمــع‬ ‫نیســتند ‪.‬زیرا در فرض جمع ؛ مجازات از بند ‪ 10‬ماده ‪ 26‬به ماده ‪ 37‬تغییر‬ ‫‏جهــت می دهــد‪ .‬امابــه مجــرد انکــه مجــازات منــدرج در بنــد ‪10‬؛ موضــوع حکــم‬ ‫دادســرای انتظامــی قــرار می گیــرد‪ .‬‏جدایــی خــاف واقــع از تبانــی مفــروض شــده‬ ‫و ســوء نیــت ســاقط می گــردد‪.‬‬ ‫در اینجــا دادســرای انتظامــی در حکــم‏صــادره خــود نمــی بایســتی‪ ،‬کارشــناس‬ ‫را بــه ارائــه گــزارش خــاف واقــع ِمتضمــن تبانــی محکــوم نمایــد تــا مستمســکی‬ ‫‏بــا وجــه بدســت شــاکی دهــد تــا بــه اســتناد لفــظ تبانــی بتوانــد کارشــناس را‬ ‫در محاکــم کیفــری تعقیــب نمایــد‪ .‬بلکــه‏بایــد در حکــم صــادره قیــد فرمایــد کــه‬ ‫کارشــناس بــدون احــرار تبانــی مرتکــب ارائــه گــزارش خالف واقع شــده اســت‪ .‬‏زیرا‬ ‫اگــر غیــر از ایــن مــی بــود‪ ،‬دادســرا صالحیــت رســیدگی و صــدور حکم نمی داشــت‪.‬‬ ‫پــس گــزارش خــاف واقــع‏انتظامــی هــر چنــد کــه نامــش خــاف واقــع باشــد‪،‬‬ ‫لیکــن در ماهیــت نوعــی مســامحه و اهمــال اســت کــه چــون زیانــی ‏قابــل توجــه‬ ‫بــه بــار اورده اســت‪ ،‬قانونگــذار مجازاتــش را چنــد درجــه بیــش از مســامحه و‬ ‫اهمــال مشــروحه دربنــد ‪3‬‏مقــرر نمــوده است‪.‬وهوالمســتعان‬ ‫‪ ۲۰‬شهریور روز‬ ‫گرگان گرامی باد‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 20‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 51,130,000‬ریــال هر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪11,804,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 121,620,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 61,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪377‬‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫شهادت روحانی مبارز‬ ‫و مجاهد مشروطه خواه‬ ‫شیخ محمد خیابانی‬ ‫سفرهای مردم خالی است‬ ‫رییــس اتحادیــه برنــج فروشــان شــهر گــرگان نیــز از‬ ‫ایــن وضعیــت بســیار ناراضــی اســت او معتقــد اســت‬ ‫ممنوعیــت واردات برنــج ســبب گرانــی شــد و ســفره‬ ‫هــای مــردم را خالــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۰‬الــی ‪ ۵۰‬درصــد برنــج در‬ ‫اســتان وارداتــی اســت و مابقــی ان محصــول‬ ‫کشــاورزان کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در قیمت گــذاری‬ ‫برنــج بــرای خرده فروشــان ســود ‪ ۱۲‬درصــد و بــرای‬ ‫عمده فروش هــا ســود ســه درصــد لحــاظ شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫‪ 21‬شــهریور ‪ 1299‬محمــد خیابانــی در ســال ‪ 1259‬ش‬ ‫(‪ 1297‬ق) در خامنــه در نزدیکــی تبریــز متولــد شــد‪ .‬وی‬ ‫پــس از فراگیــری علــوم مقدماتــی‪ ،‬از محضــر حضــرات‬ ‫ایات ســید ابوالحســن انگجی و میرزا عبدالعلی‪ ،‬فقه و‬ ‫اصــول و هیئــت و نجــوم را اموخــت و پــس از مدتــی بــه‬ ‫تدریــس پرداخــت‪ .‬زندگــی شــیخ محمــد خیابانــی پــس‬ ‫از پیــروزی مشــروطه در ســال ‪ 1285‬ش‪ ،‬بــا تاســیس‬ ‫انجمــن ایالتــی در تبریــز‪ ،‬وارد مرحلــه تــازه ای گردید و در‬ ‫جریــان محاصــره تبریــز‪ ،‬در دفــاع از شــهر نقــش مهمــی‬ ‫ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫در زمــان خیابانــی اوضاع جهان اســام و بــه ویژه ایران‪،‬‬ ‫بــه خاطــر دخالــت هــای بیگانــگان از جملــه روســیه‪،‬‬ ‫انگلیــس و المــان‪ ،‬بســیار اشــفته و تاســف انگیــز بــود‪.‬‬ ‫پــس از خلــع محمدعلــی شــاه از ســلطنت‪ ،‬خیابانــی‬ ‫در ســی ســالگی بــه عنــوان نماینــده مــردم تبریــز راهــی‬ ‫مجلــس شــورای ملــی گردیــد‪ .‬او بــا اولتیماتــوم روســیه‬ ‫در مجلــس دوم مخالفــت کــرد و همچنیــن بــا قــرارداد‬ ‫اســتعماری وثــوق الدولــه بــا دولــت انگلســتان (قــرارداد‬ ‫‪ )1919‬نیــز بــه مبــارزه برخاســت‪.‬‬ ‫شــیخ محمــد خیابانــی‪ ،‬از انجــا کــه حکومــت مرکــزی‬ ‫را ضعیــف و وابســته مــی دیــد‪ ،‬ایجــاد یــک تحــول‬ ‫اساســی در سیســتم حکومــت ایــران و احیــای ازادی را‬ ‫گام نخســت بــرای خانــه تکانــی ایــران و بیــرون رانــدن‬ ‫اشــغالگران خارجــی مــی دانســت‪ .‬ولــی برداشــتن‬ ‫گام اول را از طریــق مذاکــره سیاســی امکانپذیــر نمــی‬ ‫شــمرد و تنهــا راه را در قیــام و مقاومــت دلیرانــه در‬ ‫برابــر اســتبداد و دخالــت خارجــی مــی دانســت‪ .‬از‬ ‫ایــن رو‪ ،‬بعــد از قبــول قــرارداد ‪ 1919‬م از ســوی دولــت‬ ‫ایــران‪ ،‬در تبریــز دســت بــه قیــام زد‪ .‬وی در جریان این‬ ‫قیــام کــه از ‪ 17‬فروردیــن ‪ 1299‬شمســی‪ ،‬اغــاز شــد‪،‬‬ ‫نهادهــای دولتــی تبریــز را بــه تصــرف خــود دراورد و‬ ‫شــهر را از دســت دولتیــان خــارج ســاخت‪.‬‬ ‫قیــام پیروزمندانــه مــردم تبریــز بــه رهبــری شــیخ محمــد‬ ‫خیابانــی‪ ،‬بیــش از پنــج مــاه ادامــه داشــت امــا بــه دلیــل‬ ‫خیانــت کســانی کــه قــول همــکاری داده بودنــد‪ ،‬کــم‬ ‫بــودن نیروهــا و حضــور قــوای قزاقخانــه در کنــار شــهر‬ ‫تبریــز و همــکاری ان هــا بــا حکومــت مرکــزی‪ ،‬ایــن قیــام‬ ‫بــه شکســت منجــر شــد‪ .‬ســرانجام بــا ورود نیروهــای‬ ‫دولتــی‪ ،‬قزاقــان بــه فرمــان مُخبرالســلطنه فرســتاده‬ ‫ویــژه مشــیرالدوله‪ ،‬صدراعظــم وقــت‪ ،‬شــیخ محمــد‬ ‫خیابانــی را در ‪ 21‬شــهریور ‪ 1299‬برابــر بــا ‪ 29‬ذی حجــه‬ ‫‪1338‬ق در چهل ســالگی به شــهادت رســاندند و او را در‬ ‫گورســتان ســید حمــزه تبریــز بــه خــاک ســپردند‪ .‬بعدهــا‪،‬‬ ‫ان گورســتان بــه مدرســه تبدیــل شــد و پــس از ویرانــی‬ ‫مدرســه‪ ،‬مقبــره خیابانــی هــم از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫چنــد وقتــی مــی شــود کــه قصــه ممنوعیــت‬ ‫واردات برنــج بــه منظــور حمایــت از کشــاورز‬ ‫مطــرح شــده و در پــی ایــن ممنوعیــت برنــج‬ ‫هــای خارجــی کــه بــا ارز دولتــی وارد کشــور‬ ‫شــده بــود در کمــرگ دپــو شــد و همیــن مســئله‬ ‫کمبــود برنــج در بــازار و قــد کشــیدن قیمــت‬ ‫برنــج شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرانه مصــرف برنــج هــر ایرانــی‪ ۳۶ ،‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫کیلوگــرم در ســال اســت کــه محاســبه ان‬ ‫نســبت بــه جمعیــت‪ ،‬نیــاز ســه میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار تنــی ایــن محصــول را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫طبــق امارهــای موجــود حــدود حــدود ‪۴۰‬‬ ‫تــا ‪۵۰‬درصــد از نیــاز برنــج مصرفــی کشــور‬ ‫هر ســاله از طریــق واردات تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫چنــد هفتــه قبــل برنــج را کیلویــی ‪ ۳۰‬تــا ‪۳۵‬‬ ‫هــزار تومــان خریــد و فــروش می شــداما‬ ‫ناگهــان بــازار برنــج فروشــان در شــوک‬ ‫عمیقــی فــرو رفتنــد و قیمــت برنــج در یــک‬ ‫شــب بــه ‪ ۴۵‬هــزار تومــان رســید‪ ۵۰ ،‬درصــد‬ ‫افزایــش قیمــت ناگهانــی ســبب شــده تــا‬ ‫مــردم واقعــا ندادنــد کــه بــرای تهیــه ایــن‬ ‫محصــول چــه بایــد بکننــد؟‬ ‫دپــوی برنج هــای وارداتــی و از طــرف دیگــر‬ ‫خشکســالی و افــت کــه باعــث از بیــن رفتــن‬ ‫بســیاری از شــالیزارها شــده اســت‪ ،‬ســبب‬ ‫شــده تــا برنــج در بــازار بــا کمبــود مواجــه شــود‬ ‫و قیمــت ان افسارگســیخته هــر روز باالتــر از‬ ‫روز قبــل باشــد‪.‬‬ ‫ســود واردات برنــج نصیــب عــده ای‬ ‫خــاص مــی شــود‬ ‫اویــل مــرداد مــاه قبــل از همــه گرانــی هــای‬ ‫بــازار برنــج گفــت و گویــی داشــته ایــم بــا حســن‬ ‫جرجانــی عضــو انجمــن صنایــع اتــاق بازرگانــی‬ ‫وی در خصــوص ممنوعیــت واردات برنــج‬ ‫حرف هــای قابــل تاملــی زد کــه شــاید شــنیدن‬ ‫ان خالــی از لطــف نباشــد‪.‬‬ ‫عضــو انجمــن صنایــع اتــاق بازرگانــی گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬ممنوعیــت واردات برنــج هیــچ تاثیــری‬ ‫قیمت برنج قد کشید‬ ‫بــر بــازار نخواهــد داشــت و تنهــا ســود ان‬ ‫نصیــب عــده ای خــاص خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســن جرجانــی در خصــوص ممنوعیــت‬ ‫واردات برنــج از اول مــرداد مــاه تــا ابــان مــاه‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬از روزهــای گذشــته‬ ‫ثبــت ســفارش انجــام شــده اســت و هنــوز برنــج‬ ‫بســیاری در کمــرگ وجــود دارد کــه ترخیــص‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بایــد میــزان واردات بــه‬ ‫انــدازه نیــاز باشــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینکــه یــک‬ ‫مــدت زمــان کوتــاه ایــن ممنوعیــت اعــام شــود‬ ‫تنهــا بــه ضــرر مصــرف کننــده خواهــد بــود و‬ ‫ایــن ممنوعیــت ســبب خواهــد شــد برنــج هــای‬ ‫وارداتــی کــه در کشــور وجــود دارد بــه قیمــت‬ ‫باالتــر فروختــه شــود‪.‬‬ ‫جرجانــی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن طــرح از ســاز‬ ‫و کارهــای درســتی برخــوردار نیســت و‬ ‫سال هاســت کــه اجــرا مــی شــود امــا هیــچ‬ ‫گونــه تاثیــر مثبتــی بــرای روی خریــد و فــروش‬ ‫ایــن محصــول نداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وارد کننــده گان برنــج کمــی‬ ‫بیــش از انــدازه دو انگشــت دســت اســت و‬ ‫عمــده ان هــا نیــز بــه دســت چهــار نفر می رســد‬ ‫و ســود ایــن ممنوعیــت را ایــن افــراد می برنــد‬ ‫چــرا کــه انهــا برنــج وارداتــی را از قبــل بــا ارز‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومــان خریــداری می کننــد و‬ ‫بــا قیمــت بــاال بــه فــروش مــی رســانند‪.‬‬ ‫عضــو انجمــن صنایــع اتــاق بازرگانــی گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬زمانــی مــی توانــد ایــن طــرح موفــق‬ ‫باشــد کــه مصــرف واقعــی برنــج کشــور بــراورد‬ ‫شــود تــا بدانیــم چــه میــزان بــه واردات و‬ ‫چــه میــزان بــه تولیــد داخلــی ایــن محصــول‬ ‫نیازمنــد هســتیم‪.‬‬ ‫سفرهای مردم خالی است‬ ‫رییــس اتحادیــه برنــج فروشــان شــهر گــرگان‬ ‫نیــز از ایــن وضعیــت بســیار ناراضــی اســت او‬ ‫معتقــد اســت ممنوعیــت واردات برنــج ســبب‬ ‫گرانــی شــد و ســفره های مــردم را خالــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫تقــی ســامت در گفت وگــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار اظهارکــرد‪ :‬امســال باتوجه بــه‬ ‫کاهــش کشــت برنــج بــه دلیــل خشکســالی‬ ‫بــا افزایــش قیمــت روب ـه رو هســتیم؛ از طرفــی‬ ‫دولــت نیــز بــرای حمایــت از کشــاورز بحــث‬ ‫ممنوعیــت برنــج را از دو مــاه گذشــته مطــرح‬ ‫کــرده اســت و ســبب شــده تــا برنج هــای‬ ‫خارجــی در گمــرک دپــو شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۰‬الــی ‪ ۵۰‬درصــد برنــج‬ ‫در اســتان وارداتــی اســت و مابقــی ان‬ ‫محصــول کشــاورزان کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫قیمت گــذاری برنــج بــرای خرده فروشــان ســود‬ ‫‪ ۱۲‬درصــد و بــرای عمده فروش هــا ســود ســه‬ ‫درصــد لحــاظ شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه برنج فروشــان گــرگان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه بیشــتر بــازار رقابــت اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬از زمانــی کــه ممنوعیــت‬ ‫واردات اعمــال شــد کســانی هــم کــه در انبارهــا‬ ‫برنــج خارجــی داشــته اند ان را عرضــه نمی کننــد‬ ‫تــا بــا قیمــت باالتــر بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در چنــد روز گذشــته شــاهد‬ ‫افزایــش قیمــت برنــج خارجــی بوده ایــم و‬ ‫ایــن رونــد تــا زمانــی کــه ممنوعیــت ادامــه دارد‬ ‫وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫برنج داخلی همیشــه طرفدارهای خاص‬ ‫خودش را دارد‬ ‫ســامت گفــت‪ :‬از طــرف دیگــر برنــج داخلــی‬ ‫نیــز از عیــد تاکنــون پنــج هزارتومــان افزایــش‬ ‫قیمــت داشــته؛ شــالی حتــی در مــزارع هــم بــا‬ ‫قیمــت بــاال خریدوفــروش می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پنــج مــاه ممنوعیــت به خاطــر‬ ‫حمایــت از کشــاورز داریــم‪ ،‬درحالی کــه برنــج‬ ‫داخلــی طرف دارهــای خــاص خــودش را دارد و‬ ‫از قیمــت مناســبی برخــوردار اســت‪ ،‬امــا برنــج‬ ‫خارجــی بــا قیمــت کمتــر از برنــج ایرانــی بــرای‬ ‫خالــی نبــودن ســفره ایرانی هــا عرضــه می شــود‬ ‫و ایــن ممنوعیــت ســبب افزایــش قیمــت در‬ ‫ایــن حــوزه شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه برنج فروشــان گــرگان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬محصــول شــالی کــه ســال گذشــته ‪۱۰‬‬ ‫هزارتومــان بــوده امــروز بــه ‪ ۱۵‬هــزار تومــان‬ ‫رســیده و اکنــون برنــج کیلویــی ‪ ۴۰‬هــزار تومــان‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی بــه قیمت گــذاری برنــج خارجــی اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬درگذشــته برنــج خارجــی بــا ارز‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومــان وارد می شــد و بــرای‬ ‫مصرف کننــده کیلویــی هفــت هــزار تومــان بــود‬ ‫امــا در حــال حاضــر واردات برنــج بــا ارز نیمایــی‬ ‫انجــام می شــود کــه از ‪ ۲۰‬هــزار تومــان تــا ‪۲۴‬‬ ‫هــزار تومــان بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫ســامت بــا بیــان اینکــه دولــت بــا حمایــت‬ ‫خــود کمــک کنــد تــا مــردم بتواننــد مــواد‬ ‫اولیــه از جملــه برنــج‪ ،‬روغــن‪ ،‬گوشــت‬ ‫را بــا قیمــت مناســب خریــداری کننــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هزینــه گمــرک‪ ،‬انبــارداری و دیگــر‬ ‫هزینه هــا سرســام اور اســت‪ ،‬از طــرف‬ ‫دیگــر برنــج بــا ارز نیمایــی وارد می شــود‬ ‫و همــه اینهــا قیمــت تمــام شــده برنــج‬ ‫خارجــی را افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫یک الیه کود دور‬ ‫درخت ها و گیاهان‬ ‫بریزید‪.‬‬ ‫کــود تبخیــر اب را کندتــر‬ ‫خواهــد کــرد و بــه رشــد گیاهــان‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬افــزودن ‪ ۵‬تــا ‪۷‬‬ ‫ســانت کــود طبیعــی بــه باغچــه‬ ‫توانایــی خــاک بــرای حفــظ اب‬ ‫خــودرا افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫باور کنیم که در کویر زندگی می کنیم… بخش اعظمی از سطح استان در ناحیه‬ ‫خشک و نیمه خشک قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مقایسه اجتماعی؛ ایا خودمان را با دیگران مقایسه کنیم یا نه‬ ‫حتمــا برایتــان پیــش امــده کــه خودتــان را بــا دیگــران مقایســه‬ ‫کنیــد‪ .‬همــه مــا ایــن کار را می کنیــم‪ .‬باالخــره‪ ،‬پیــش می ایــد کــه‬ ‫انــدام و قیافه مــان را بــا دیگــران مقایســه می کنیــم یــا نگاهــی بــه تفاوت هــای خودمــان و دیگــران‬ ‫در زمینــه کار و تحصیــل بیندازیــم‪ .‬مقایســه اجتماعــی همیشــه وجــود دارد و به طــور ناخــوداگاه‬ ‫یــا خــوداگاه در مــا شــکل می گیــرد‪ .‬همیــن موضــوع باعــث شــده نظریه هایــی در زمینــه مقایســه‬ ‫از ســوی جامعــه روان شناســی هــم ارائــه شــود‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬از مقایســه اجتماعــی بیشــتر‬ ‫خواهیــم گفــت‪ .‬موضــوع کاربــردی و جالبــی اســت‪ .‬از دســتش ندهیــد‪.‬‬ ‫نظریه مقایسه اجتماعی چیست؟‬ ‫مقایس ـه کردن بــار ســنگینی بــر روانمــان می گــذارد‪ .‬زمانــی کــه خودمــان را بــا خواهروبــرادر یــا‬ ‫همســایه و همــکار و… مقایســه می کنیــم‪ ،‬احساســات متنوعــی در مــا پــا می گیرنــد‪ .‬بــرای همین‬ ‫اســت کــه دنیــای روان شناســی بــه ایــن مقولــه توجــه خاصــی نشــان داده و نظریه هایــی هــم از‬ ‫ســوی کارشناســان دربــاره اش مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫ســابقه و تاریخچــه نظریــه مقایســه بــه ســال ها پیــش بازمی گــردد‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۵۴‬لئــون‬ ‫فســتینگر (‪ )Leon Festinger‬کســی بــود کــه نخســتین بــار دســت بــه ارائــه نظریه ای موســوم به‬ ‫مقایســه اجتماعــی زد‪ .‬او معتقــد بــود ادم هــا گرایشــی درونــی بــه ارزیابــی خــود و مقایسـه کردن‬ ‫خودشــان بــا دیگــران دارنــد‪ .‬او می گفــت همــه مــا دربــاره خودمــان قضاوت هــای مختلفــی داریــم‬ ‫و بــرای ارزیابــی خودمــان دســت بــه مقایســه اجتماعــی می زنیــم‪ .‬در واقــع‪ ،‬بــرای رســیدن بــه‬ ‫قضــاوت و ارزیابــی دربــاره خــود‪ ،‬ســعی می کنیــم وضعیتمــان را نســبت بــه دیگــران بســنجیم‪.‬‬ ‫قبــول داریــد؟‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬زمانــی کــه نــام خــود را در کالس موســیقی می نویســید‪ ،‬پــس از چنــد جلســه و‬ ‫بــا پیش رفتــن کالس شــروع بــه مقایســه خــود بــا هم کالس ـی هایتان می کنیــد‪ .‬شــما همــه را‬ ‫ارزیابــی می کنیــد و می خواهیــد ببینیــد از کــدام هم کالسـی ها قوی تــر هســتید و از کــدام افــراد‬ ‫ضعیف تــر‪ .‬حتــی ممکــن اســت کــه توانایی تــان را بــا نوازنــدگان ســازهای دیگــر هــم مقایســه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫مقایســه کردن خــود بــا فــرد زبــده و شــاگرد نخســت کالس هــم از کارهایــی اســت‬ ‫کــه معمــوال همــه مــا انجــام می دهیــم و می خواهیــم ســنجه ای پیــدا کنیــم کــه بــه مــا‬ ‫نشــان می دهــد در کــدام نقطــه از توانمنــدی و مهــارت ایســتاده ایم‪ .‬دقــت کرده ایــد؟‬ ‫اگــر این طــور دســتگیرمان شــود کــه از شــاگردهای دیگــر بهتــر هســتیم‪ ،‬انگیــزه و‬ ‫تالشــمان بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫لئون فستینگر می گوید‪:‬‬ ‫مــا ادم هــا وارد فراینــد مقایســه خــود بــا دیگــران می شــویم تــا بــا پیداکــردن الگوهایــی‪،‬‬ ‫ارزیابــی درســتی از خودمــان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫انواع مقایسه اجتماعی‬ ‫فراینــد نظریــه اجتماعــی می گویــد ادم هــا بــا مقایســه خــود بــا دیگــران‪ ،‬دســت بــه‬ ‫ارزیابــی توانایی هــا و نگرش هــا و رفتارهایشــان می زننــد‪ .‬در بیشــتر مــوارد‪ ،‬مــا خودمــان‬ ‫را بــا ادم هــای دور و اطرافمــان مقایســه می کنیــم و به طــور کلــی‪ ،‬یــا بــا ازخودبهترهــا‬ ‫روب ـه رو می شــویم یــا بــا ازخودبدترهــا‪.‬‬ صفحه 2 ‫گســترش روزانــه تزریــق واکســن کرونــا بــه گروه هــای ســنی گوناگــون‪ ،‬افزایــش اگاهـی مــردم بــرای همزیســتی بــا‬ ‫ایــن ویــروس و عــادت بــه اســتفاده از تجهیزاتــی ماننــد ماســک‪ ،‬دانــش امــوزان‪ ،‬معلمــان و والدیــن را بــه بازگشــایی‬ ‫مــدارس و از ســرگیری دوبــاره امــوزش حضــوری در ســال تحصیلــی پیـش رو امیــدوار کــرده اســت‪.‬‬ ‫هماننــد بخــش هــای گوناگــون جامعــه‪ ،‬دســتگاه تعلیــم و تربیــت نیــز پــس از شــیوع فراگیــر و جهــان شــمول‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬دچــار اســیب جــدی شــد و بــا تصمیــم دســت انــدکاران بــرای در امــان مانــدن جامعــه بــزرگ معلمــان‬ ‫و دانــش امــوزان‪ ،‬رویکردهــای جدیــدی بــه جــای امــوزش حضــوری در مــدارس کشــور در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫خواسته معلمان و‬ ‫نیاز دانش اموزان‬ ‫اموزش حضوری در‬ ‫سال تحصیلی جدید‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪377‬‬ ‫اموزش و عیب یابی خودرو‬ ‫زلزله زده ها سیمان رایگان‬ ‫دریافت می کنند‬ ‫اموزش عیب یابی‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی خراســان شــمالی هم از‬ ‫پیگیــری بــرای توزیــع ســیمان رایــگان میــان زلزلــه زدگان خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬تامیــن ســیمان رایــگان بــرای ســرعت دادن بــه بازســازی‬ ‫مناطق زلزله زده اســتان در حال پیگیری اســت و در گام نخســت‬ ‫هــزار تــن از ایــن محصــول بــه روســتاها حمــل شــد‪.‬‬ ‫علــی محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬ســیمان رایــگان اهدایــی بنیــاد‬ ‫مســتضعفان بــه زلزلــه زدگان اســتان در روســتاها اختصــاص‬ ‫مــی یابــد و ایــن محصــول از کاللــه اســتان گلســتان بــه مناطــق‬ ‫روســتایی زلزلــه زده حمــل شــد‪.‬‬ ‫شتاب بازسازی مناطق زلزله زده‬ ‫پیگیری هــا و رایزنــی بــرای ســرعت دادن بــه کار‬ ‫بازســازی مناطــق زلزلــه زده خراســان شــمالی‬ ‫ســبب دلگرمــی روســتاییان در شهرســتان گرمــه‬ ‫و جاجــرم شــده و ایــن وضعیــت امیــد را بــرای‬ ‫ســاخت ســقف مســتحکم واحدهــای مســکونی‬ ‫روســتاییان زنــده کــرده اســت‪.‬‬ ‫زمزمــه هــای امــدن فصــل ســرما کــه بــا کنــدی‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــرای بازســازی منــازل‬ ‫زلزل ـه زدگان همــراه بود‪،‬امــا مســووالن در تــاش‬ ‫هســتند تــا بــه ایــن امــر شــتاب بخشــند و مــردم‬ ‫مناطــق زلزلــه زده پیــش از فصــل ســرما در‬ ‫خانه هــای مقــاوم اســکان یابنــد‪.‬‬ ‫در زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتری ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه‬ ‫امســال‪ ۱۲۱ ،‬واحــد مســکونی بــه طــور کامــل‬ ‫تخریــب شــد و در مجمــوع یکهــزار و ‪ ۳۰۰‬واحــد‬ ‫مســکونی در شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬جاجــرم‬ ‫و مانــه و ســملقان اســیب دیــد و پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــرای بازســازی ایــن مناطــق مصــوب‬ ‫شــد امــا کار پرداخــت ان تاکنــون بــه کنــدی پیــش‬ ‫رفتــه‪ ،‬امــا اکنــون پرداخــت تســهیالت مســکن‬ ‫شــتاب گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫روســتاییان زلزلــه زده مــی گوینــد کــه تــوان مالــی‬ ‫بــرای کار بازســازی را ندارنــد‪ ،‬درامدشــان کفــاف‬ ‫ســاخت و ســاز را نمــی دهــد‪ ،‬خشکســالی امســال‬ ‫هم بر مشــکل اقتصادی و معیشــت انان افزوده‬ ‫اســت بــه همیــن دالیــل تــا کمــک دولــت نباشــد‬ ‫قــادر بــه انجــام کاری نیســتند امــا بتازگــی اقدامات‬ ‫خوبــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از اهالــی روســتای شــورک شهرســتان گرمه‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬کار تشــکیل پرونــده و معرفــی‬ ‫بــه بانــک بــرای دریافــت تســهیالت انجــام شــده‬ ‫اســت امــا تاکنــون قــراردادی بــا ایــن متقاضیــان‬ ‫منعقد نشــده اســت البته در این زمینه مســووالن‬ ‫قــول تســریع در امــر ســاخت و ســاز داده انــد‪.‬‬ ‫رضــا محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬مــردم خســارت‬ ‫دیــده در انتظــار دریافــت تســهیالت بازســازی‬ ‫هســتند‪ ،‬اگــر ایــن تســهیالت بــه موقــع بــه دســت‬ ‫نرســد نمــی تــوان واحدهــای مســکونی را تــا پیــش‬ ‫از فصــل ســرما منــازل را ســاخت‪.‬‬ ‫ایــن روســتایی خســارت دیــده اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بانک هــای شهرســتان اعــام کــرده انــد کــه تعــداد‬ ‫نیروهــا بــرای رســیدگی بــه پرونــده هــا کــم اســت و‬ ‫از ایــن رو کار انعقــاد قراردادهــا تاکنــون کنــد بــوده‬ ‫اســت و در ایــن زمینــه در روزهــای اخیــر شــمار‬ ‫نیروهــا در ایــن بانــک هــا افزایــش یافتــه و کارهای‬ ‫بانکــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫تاخیر در پرداخت تسهیالت بانکی‬ ‫معــاون مســکن روســتایی و بازســازی اداره کل‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره بــه خبرنــگار ایرنا گفــت‪ :‬روند پرداخت‬ ‫تســهیالت بازســازی بــه زلزلــه زدگان اســتان در‬ ‫بانک هــا تاکنــون بســیار کنــد بــوده و ایــن امــر‬ ‫ســبب گالیــه متقاضیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه کار انعقــاد قــرارداد بــا‬ ‫خســارت دیــدگان از زلزلــه بســیار کنــد پیــش مــی‬ ‫رفــت و در ایــن زمینــه خواســتار ســرعت دادن بــه‬ ‫ایــن امــر بودیــم کــه محقــق شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر ‪ ۴۴‬مــورد انعقــاد‬ ‫قــرارداد بــا بانــک هــا‪ ،‬مربــوط بــه خســارت‬ ‫دیــدگان از زلزلــه در شهرســتان جاجــرم اســت و‬ ‫در شهرســتان گرمــه هنــوز قــراردادی بــا بانــک هــا‬ ‫منعقــد نشــده اســت‪.‬‬ ‫روحانــی بــا بیــان اینکــه بانــک هــا در گرمــه‬ ‫وجاجــرم اعــام کــرده انــد کــه یکــی از علــت هــای‬ ‫کنــدی کار‪ ،‬کمبــود نیــرو و نیــز کمبــود شــعبه هــا‬ ‫در ایــن شهرســتان هــا اســت افــزود‪ :‬البتــه بــا‬ ‫پیگیری هــای اســتاندار ســه بانــک در منطقــه زلزله‬ ‫زده اســتان مســتقر شــده انــد‪.‬‬ ‫استقرار سه بانک در مناطق زلزله زده‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬بــا دســتور اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی ســه بانــک اســتان در مناطــق‬ ‫زلزلــه زده شهرســتان های مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمه‬ ‫و جاجــرم مســتقر شــدند تــا امــور مــردم مناطــق‬ ‫زلزلــه زده در دریافــت وام تســهیل شــود‪.‬‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــرای بازســازی مناطــق زلزلــه‬ ‫زده اســتان اواخر مردادماه به ســه بانک مســکن‪،‬‬ ‫کشــاورزی و صــادرات اســتان ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫معــاون مســکن روســتایی و بازســازی اداره کل‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫در بخــش دیگــر ســخنان خــود اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســقف ایــن تســهیالت یــک میلیــارد ریــال اســت‬ ‫و از محــل طــرح ویــژه مســکن روســتایی پرداخــت‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫زلزله زده ها سیمان رایگان دریافت می کنند‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی خراســان‬ ‫شــمالی هــم از پیگیــری بــرای توزیــع ســیمان‬ ‫رایگان میان زلزله زدگان خبر داد و گفت‪ :‬تامین‬ ‫ســیمان رایــگان بــرای ســرعت دادن بــه بازســازی‬ ‫مناطــق زلزل ـه زده اســتان در حــال پیگیــری اســت‬ ‫و در گام نخســت هــزار تــن از ایــن محصــول بــه‬ ‫روســتاها حمــل شــد‪.‬‬ ‫علــی محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬ســیمان رایــگان‬ ‫اهدایــی بنیــاد مســتضعفان بــه زلزلــه زدگان‬ ‫اســتان در روســتاها اختصــاص مــی یابــد و ایــن‬ ‫محصــول از کاللــه اســتان گلســتان بــه مناطــق‬ ‫روســتایی زلزلــه زده حمــل شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمبــود ســیمان در بــازار و‬ ‫مشــکالت ناشــی از ان بــرای بازســازی مناطــق‬ ‫زلزلــه زده افــزود‪ :‬ایــن وضعیــت در بــازار ســبب‬ ‫شــده تــا ســاخت وســاز و بازســازی واحدهــای‬ ‫مســکونی با مشــکل روبه رو شــود و در این زمینه‬ ‫بــا پیگیــری هــای اســتاندار و رایزنــی بــا کارخانــه‬ ‫ســیمان‪ ،‬قــرار اســت ســهمی بــه بازســازی مناطــق‬ ‫خســارت دیــده اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره مشــکل تاخیــر در پرداخــت تســهیالت‬ ‫بانکــی بــه زلزلــه زدگان گفــت‪ :‬یکــی از علــت هــای‬ ‫ایــن تاخیــر کمبــود نیــرو عنــوان شــده اســت‪ ،‬در‬ ‫ایــن زمینــه شــعبه هــای بانکــی در مناطــق زلزلــه‬ ‫زده‪ ،‬شــمار نیروهــا را افزایــش دادنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫خراسان شــمالی بــا بیــان اینکــه بانک هــا در اجرای‬ ‫برنامه هــا‪ ،‬یــک مــاه تاخیــر دارنــد گفــت‪ :‬قــرار بــود‬ ‫تــا ‪ ۲۴‬مردادمــاه امســال کار انعقــاد قــرارداد انجــام‬ ‫و یــک قســط از تســهیالت ازاد شــود امــا ایــن امــر‬ ‫محقــق نشــده و کارهــا کنــد پیــش رفتــه اســت‪.‬‬ ‫کمبــود نیــرو و تعطیلــی هــا علــت تاخیــر در‬ ‫کارهــای بانکــی‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی بانــک هــای خراســان‬ ‫شــمالی هــم در ایــن زمینــه‪ ،‬افزایــش تقاضــا بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت و پاییــن بــودن تعــداد نیــرو در‬ ‫بانــک هــا را از عوامــل تاثیرگــذار در کنــد بودن روند‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده هــای متقاضیــان تســهیالت‬ ‫بازســازی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــا وقــوع حادثــه‬ ‫زلزلــه‪ ،‬تقاضــا بــرای پرداخــت تســهیالت بیشــتر‬ ‫شــد و حجــم کار بــاال اســت امــا شــمار نیــرو در‬ ‫بانــک هــا کــم اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغرهدایتــی اظهــار داشــت‪ :‬شــمار قابــل‬ ‫توجهــی از کارمنــدان بانــک هــا ابتــا بــه کرونــا‬ ‫مبتــا شــده انــد کــه عــدم حضــور انــان ســبب‬ ‫خدشــه در خدمــات رســانی شــده اســت از طرفــی‬ ‫تعطیلــی روزهــای پنجشــنبه در مردادمــاه هــم در‬ ‫ایــن زمینــه مزیــد بــر علــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا اســتقرار بانــک هــا در‬ ‫مناطق زلزله زده مشــکل را مدیریت شــده اســت‬ ‫تــا کار پرداخــت تســهیالت بــه خســارت دیــدگان از‬ ‫زلزلــه ســرعت گیــرد‪.‬‬ ‫شــجاعی افــزود‪ ۱۴۳ :‬واحــد تخریــب شــده در‬ ‫زلزلــه اخیــر شهرســتان گرمــه و جاجــرم‪ ،‬قابــل‬ ‫ســکونت نیســت و بایــد بــا اولویــت بازســازی و‬ ‫ســاخته شــود‪.‬‬ ‫ضرورت افزایش سهمیه مسکن زلزله زدگان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی همچنیــن در‬ ‫دیــدار بــا سرپرســت بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬خواســتار افزایــش تعــداد واحدهــای‬ ‫مســکونی اســیب دیــده اســتان در زلزلــه‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســالجاری مصوبــه هیــات‬ ‫دولــت بــرای بازســازی شــد‪.‬‬ ‫شــجاعی گفــت‪ :‬تعــداد واحدهــای مســکونی‬ ‫اســیب دیــده اســتان بــرای احــداث هــزار و ‪۲۴۵‬‬ ‫واحــد و تعمیــر‪ ۵۷‬واحــد اســت امــا در هیــات‬ ‫دولــت ‪ ۷۹۵‬واحــد احداثــی و ‪ ۵۲‬واحــد تعمیــری‬ ‫مصــوب شــده کــه ‪ ۴۵۵‬واحــد کمتــر از بــراورد‬ ‫اســتان اســت و همچنین تســهیالت و کمک های‬ ‫بالعــوض معیشــتی نیــز بــرای اســیب دیــدگان از‬ ‫زلزلــه اختصــاص نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تصویــب و ابــاغ طــرح ویــژه‬ ‫مســکن روســتایی بــه مبلــغ هــزار میلیــون ریــال‬ ‫بــا دوره بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله در ســالجاری‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تســهیالت بازســازی واحدهــای مســکونی‬ ‫روســتایی زلزلــه زده اســتان ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال بــا‬ ‫دوره بازپرداخــت ‪ ۱۵‬ســاله اســت کــه ایــن شــرایط‬ ‫از توان اســیب دیدگان زلزله اســتان خارج اســت‬ ‫و نیــاز بــه مســاعدت بیشــتری دارنــد‪.‬‬ ‫تصویــب تســهیالت بازســازی ‪ ۴۵۵‬واحــد‬ ‫مســکونی باقیمانده‪ ،‬تســهیالت و کمک بالعوض‬ ‫معیشــتی بــرای واحدهــای مســکونی اســیب‬ ‫دیــده‪ ،‬افزایــش مبلغ تســهیالت بانکــی واحدهای‬ ‫بازســازی احداثــی اســتان از ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫بــه هــزار میلیــون ریــال‪ ،‬افزایــش مــدت زمــان‬ ‫دوره مشــارکت ســاخت و بازپرداخــت بــه ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫و تســریع در رونــد بازســازی بــا توجــه بــه شــروع‬ ‫فصــل ســرما از مطالبــات اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی از سرپرســت بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی بــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از دیــدگاه لــرزه زمیــن ســاختی در‬ ‫زون کپــه داغ قــرار دارد کــه در ایــن زون گســل هــای‬ ‫فعــال و مهمــی وجــود دارد‪ ،‬ایــن گســل ها برخــی‬ ‫مواقــع بــا حرکاتــی کــه انجــام مــی دهنــد موجــب‬ ‫وقــوع زمیــن لــرزه هــای مخــرب مــی شــوند‪.‬‬ ‫مهــم تریــن گســل هــای خراســان شــمالی گســل‬ ‫اســفراین اســت کــه ایــن گســل بــا درازای حــدود‬ ‫‪ ۱۷۰‬کیلومتــر و راســتای شــمال باختــری‪ -‬جنــوب‬ ‫خــاوری واقــع شــده کــه از حاشــیه شــمال خــاوری‬ ‫شــهر اســفراین گــذر مــی کنــد‪.‬‬ ‫گســل باغــان‪ -‬گرمــاب نیز گســلی اســت بــا درازای‬ ‫‪ ۵۵‬تــا‪ ۵۰‬کیلومتــر و راســتای شــمال‪ ،‬شــمال‬ ‫باختــری – جنــوب‪ ،‬جنــوب خــاوری واقــع اســت‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫معرفی ‪ ۱۰‬برنامه مدیریت مالی شخصی مخصوص اندروید و ‪IOS‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬مدیریــت مالــی شــخصی و زیــر نظرگرفتــن حســاب دخل وخرج هــا بــه ایــن ســادگی ها‬ ‫امکان پذیــر نبــود و گاهــی اوضــاع از کنتــرل خــارج می شــد‪ .‬بنابرایــن افــراد گاهــی مجبــور بــه‬ ‫کمک گرفتــن از دیگــران می شــدند تــا ولخرجــی نکننــد و بتواننــد بــر اوضــاع تســلط داشــته باشــند‪ .‬در‬ ‫ســال های اخیــر و بــا معرفــی برنامه هــای حســابداری و مدیریــت مالــی شــخصی بــر روی سیســتم‬ ‫عامل هــای اندرویــد و ‪ ،IOS‬دیگــر کنتــرل حســاب درامدهــا و هزینه هــا‪ ،‬بودجه بنــدی‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫مالــی و تعییــن اهــداف مالــی پیچیدگــی چندانــی نــدارد و بــا چندبــار لمس کــردن ســاده صفحــه‬ ‫موبایــل هوشــمند‪ ،‬می تــوان کارهــای بســیاری را پیــش بــرد و البتــه در بلندمــدت‪ ،‬پس انــداز بیشــتری‬ ‫می تــوان داشــت‪ .‬در ادامــه مطلــب حاضــر‪ ،‬بــا ‪ ۱۰‬برنامــه مدیریــت مالــی شــخصی مخصــوص‬ ‫موبایل هــای هوشــمند اشــنا خواهیــد شــد‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫ویژگی های اصلی و اساسی یک برنامه مدیریت مالی شخصی خوب چیست؟‬ ‫یــک برنامــه مدیریــت مالــی شــخصی خــوب بایــد در درجــه اول برنامه ریــزی ســاختارمند در اختیــار‬ ‫کاربــر قــرار دهــد‪ .‬ایــن برنامه ریــزی بایــد ‪ ۳‬اصــل اساســی زیــر را در بــر گیــرد‪:‬‬ ‫بودجه ای با قابلیت شخصی سازی و قاعده های سخت گیرانه؛‬ ‫هدف کامال واضح و مشخص برای پس انداز؛‬ ‫قابلیــت ردیابــی ریــل تایــم (‪ /Real-time tracking‬بــه ایــن معنــا کــه اطالعــات‪ ،‬در لحظــه و بــدون‬ ‫نیــاز بــه پــردازش‪ ،‬نمایــش داده شــوند)‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬بهتریــن برنامه هــای مدیریــت مالــی شــخصی مخصــوص اندرویــد و ‪ IOS‬را در دو دســته‬ ‫خارجــی و ایرانــی توضیــح خواهیــم داد‪ .‬شــما هریــک از ایــن برنامه هــا را بســته بــه نیازتــان می توانیــد‬ ‫انتخــاب کنید‪.‬‬ ‫تمامــی ایــن برنامه هــا بــرای دسـت یابی بــه یــک یــا چنــد هــدف مشــخص طراحــی نشــده اند‪ .‬برخــی‬ ‫بیشــتر بــر مدیریــت مالــی متمرکزنــد‪ ،‬برخــی دیگــر مخصــوص پس اندازکــردن هســتند‪ ،‬و کارایــی‬ ‫اصلــی در تعــدادی از ایــن برنامه هــا پیگیــری بدهی هــا اســت‪ .‬اینکــه هــدف اصلی شــما از به کارگیری‬ ‫برنامــه مدیریــت مالــی شــخصی چیســت بــه اولویت هایتــان بســتگی دارد؛ امــا در توضیحــات‬ ‫درج شــده راجع بــه هریــک از برنامه هــا‪ ،‬جزئیــات کافــی دراین بــاره را نیــز خواهیــد خوانــد‪.‬‬ ‫برنامه های خارجی مدیریت مالی‬ ‫‪ .۱‬مینت‪ :‬مشاور مالی شخصی هوشمند شما (‪)Mint‬‬ ‫امتیازها‬ ‫برنامه ای ارزشمند برای بودجه بندی؛‬ ‫دارای قابلیت هشداردهی برای قبض های اتی؛‬ ‫امــکان همگام ســازی ان بــا اپلیکیشـن های مالــی و بانکــی دیگــر‪ :‬می توانیــد بــر تراکنش هــای مالــی‬ ‫نظــارت کنیــد‪ ،‬هزینه هــا را در دســته بندی های جداگانــه پیگیــری کنیــد و بــر جریــان نقــدی نظــارت‬ ‫داشــته باشــید؛ همــه و همــه روی یــک داشــبورد‪.‬‬ ‫قابلیت شخصی سازی دسته بندی ها؛‬ ‫ویرایش هم زمان چند تراکنش مالی‪.‬‬ ‫ تشــخیص نــوع مایعــی کــه از زیــر موتــور خــودرو میریــزد‬‫(بــه زبــان ســاده )‬ ‫ اگــر در تشــخیص رنــگ مایــع ریختــه شــده روی زمیــن بــه‬‫ل داریــد تک ـه ای‬ ‫خاطــر تیرگــی یــا شــنی بــودن زمیــن مشــک ‬ ‫کارتــن ســفید یــا کاغــذ را زیــر ناحیــه ای کــه نشــتی دارد‬ ‫بگذاریــد تــا بهتــر بتوانیــد ان را ببینیــد و تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫ قهوه ای است یا سیاه؟‬‫ روغن موتــور در ابتــدا رنگــی طالیــی و شــفاف دارد امــا‬‫پــس از مدتــی اســتفاده و گــرم شــدن می توانــد بــه رنگ هــای‬ ‫قهــوه ای روشــن‪ ،‬قهــوه ای تیــره و حتــی ســیاه دربیاید‪ .‬گاهی‬ ‫اوقــات روغــن چکــه کــرده دارای لکه هــای ســیاه یــا قهــوه ای‬ ‫اســت زیــرا در مســیر نشــتی گردوخــاک و کثیفــی را نیــز بــه‬ ‫همــراه خــود مــی اورد؛ امــا روغن موتــور معمــوال ًروشــن تر‬ ‫اســت مخصوصــا ًاگــر تــازه باشــد‪.‬‬ ‫ سبز‪ ،‬ابی‪ ،‬زرد یا نارنجی ؟‬‫ چنــد ســال قبــل مایــع خنک کننــده پیشــرانه (همــان‬‫ضدیــخ) تنهــا بــا رنــگ ســبز تولیــد می شــد امــا بــا دسـت یابی‬ ‫صنعتــی بــه تکنولــوژی اســید غیــر ارگانیــک و اســیدهای‬ ‫ارگانیــک و هیبریــد‪ ،‬طیــف ضدیخ هــا نیــز گســترش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روزهــا شــما می توانیــد مایعــات خنک کننــده‬ ‫ســبز‪ ،‬ابــی‪ ،‬نارنجــی و زرد را بیابیــد‪ .‬البتــه رنگ هــای قرمــز‬ ‫و صورتــی نیــز بــه تعــداد بســیار محــدود در برخــی خودروهــا‬ ‫دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫ اگــر بــا نــگاه بــه رنــگ مایــع ریختــه شــدن روی زمیــن‬‫نتوانســتید مطمئــن شــوید کــه ایــن مایــع خنک کننــده اســت‬ ‫دو توصیــه داریــم‪.‬‬ ‫ در زمــان ســرد بــودن پیشــرانه در رادیاتــور را بــاز کــرده و‬‫رنــگ ضدیــخ را ببینیــد‪ .‬اگــر رنــگ ان بــا رنــگ مایــع نشــتی‬ ‫یکســان بــود شــما موضــوع را می فهمیــد‪.‬‬ ‫ برخــی مایعــات خنک کننــده همچنیــن دارای بــوی قــوی‬‫پروپیلــن گالیکــول هســتند‪ .‬مایــع ریختــه شــده روی زمیــن‬ ‫را لمــس کــرده و ســپس بــو کنیــد‪ .‬اگــر بویــی مشــابه را‬ ‫تشــخیص دادیــد از نــوع نشــتی مطمئــن خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ صورتی روشن یا کثیف است؟‬‫ در بخــش باالیــی گفتیــم کــه رنــگ صورتــی نیــز می توانــد‬‫داللــت بــر نشــتی مایــع خنک کننــده داشــته باشــد؛ امــا ایــن‬ ‫رنــگ از مایــع خنک کننــده چنــدان معمــول نیســت و نشــتی‬ ‫صورتی رنــگ در واقــع می توانــد نشــان دهنــده از دســت‬ ‫رفتــن روغــن گیربکــس یــا مایــع هیدرولیــک فرمــان باشــد‪.‬‬ ‫هــر دو مایــع رنگ هــای قرمــز روشــن تــا صورتــی را دارنــد‪.‬‬ ‫هماننــد روغن موتــور‪ ،‬گرمــا و زمــان نیــز می توانــد رنــگ ایــن‬ ‫مایعــات را تیــره و کثیــف کنــد‪.‬‬ ‫ شفاف یا مایل به زرد است؟‬‫ نشــتی روغــن ترمــز خطرنــاک اســت زیــرا ایــن سیســتم‬‫بــه منظــور عملکــردی مطمئــن بــه فشــار هیدرولیــک متکــی‬ ‫اســت‪ .‬وجــود مایــع شــفاف یــا مایــل بــه زرد نزدیــک بــه‬ ‫چرخ هــای خــودرو و یــا زیــر دیــواره اتــش خــودرو مشــکلی‬ ‫جــدی را نشــان می دهــد‪ .‬ایــن روغــن نیــز می توانــد در اثــر‬ ‫گرمــا و گذشــت زمــان تیره تــر شــود بنابرایــن بــه خاطر داشــته‬ ‫باشــید کــه بــه محــض رویــت ایــن نشــانه ها ســریعا ً بــه‬ ‫مکانیکــی باتجربــه مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ شفاف ؟‬‫ تنهــا دو احتمــال بــرای نشــتی کامــا ًشــفاف در زیــر خــودرو‬‫وجــود دارد‪ .‬اولیــن ســناریو کــه محتمل تریــن نیــز هســت‬ ‫اینکــه مایــع ریختــه شــده روی زمیــن تنهــا اب اســت کــه بــه‬ ‫احتمــال زیــاد بــه خاطــر اســتفاده از کولــر بــه روی زمیــن چکه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ســناریوی بدتــر نیــز اینکــه مایع یاد شــده بنزین‬ ‫اســت کــه فــورا ًبــه خاطــر بــو می تــوان ان را تشــخیص داد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 26‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتاصــاف بیشــینه ‪ 32‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــرق و تغیــر ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪377‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫دستگیری هشت صیاد‬ ‫پرندگان شکاری‬ ‫اسکوچیچ را عوض کنید!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم ایــن حاشــیه ســازان و‬ ‫دالالن و منتقــدان مربــی تیــم ملــی فوتبــال کــی قــرار‬ ‫اســت دســت بــه کار شــوند؟! مرکــز فرهنگــی ایــران‬ ‫و هلنــد دقیقــا ً مشــغول چــه کاری اســت؟! نوچه هــا‬ ‫و نفــوذی هــای تــاج و کفاشــیان کــی قــرار اســت بــه‬ ‫قضیــه انتخــاب ســرمربی تیــم ملــی ورود کننــد؟!‬ ‫بــرادر مــن هــر چیــزی هــم حــدی دارد‪ ...‬موقعــی‬ ‫دارد‪ ...‬طــرف از ‪ 9‬تــا بــازی ‪ 9‬تــا بــرد اورده و فقــط‬ ‫چنــد مــاه قبــل زمزمــه تغییــر ســرمربی بــرای جــام‬ ‫جهانــی شــنیده شــد‪ ،‬ان هــم بــه ایــن دلیــل کــه‬ ‫وزن نــدارد و سرشــناس نیســت! همیــن ‪ ...‬تمــام؟!‬ ‫یعنــی حتمــا بایــد بــه کــره ‪ 6‬تــا گل بزنــد تــا شــما‬ ‫دســت بــه کار شــوید؟! یــا منتظــر هســتید از گــروه‬ ‫بــا ‪ 30‬امتیــاز بــه عنــوان تیــم اول صعــود کنــد‪ ،‬بعــد‬ ‫کارشــکنی و انتقــاد را شــروع کنیــد؟!‬ ‫اصــا ً نتایــج کســب شــده و صــد در صــد بــرد بــه کنــار‬ ‫‪ ...‬بــه نظــر شــما مربــی ای کــه حاشــیه نــدارد؛ ســر بــه‬ ‫زیــر اســت؛ پــول نــخ دنــدان و هزینــه خشکشــویی اش‬ ‫را خــودش مــی دهــد؛ بیانیــه صــادر نمــی کنــد؛ علیــه‬ ‫فدراســیون فوتبــال مصاحبــه نمــی کنــد‪ ،‬از همــه‬ ‫مهــم تــر ادعــا نــدارد و بیــن بازیکنــان فضــای رقابتــی‬ ‫ســالم همــراه بــا رفاقــت بــه وجــود اورده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫درد تیــم ملــی مــی خــورد؟!‬ ‫ایــن مربــی لیــگ یــک هــم از ســرش زیــاد اســت چــه‬ ‫برســد بــه مربیگــری در مقدماتــی جــام جهانــی و زبانــم‬ ‫الل خــود جــام جهانــی!‬ ‫حقیقتــا ً در شــان مــا نیســت کــه راحــت بنشــینیم و‬ ‫بــدون حــرص خــوردن تیــم ملــی مــا ســه تــا بــه عــراق‬ ‫بزنــد‪ .‬عراقــی کــه در طــول ســال هــای اخیــر یــا بــا مــا‬ ‫مســاوی کــرده یــا مــا را حــذف کــرده و یــا بــه ضــرب‬ ‫و زور انهــا را یــک هیــچ بــرده ایــم‪ ،‬امــروز بــه راحتــی‬ ‫ماســت بریــدن از مــا ســه تــا گل مــی خــورد!‬ ‫تــازه ایــن یــک طــرف داســتان اســت‪ .‬شــما خــط‬ ‫دفاعــی تیــم را مالحظــه کنیــد‪ .‬تیــم در ‪ 9‬تــا بــازی‬ ‫فقــط دو تــا گل خــورده اســت! ایــن دیگــر نوبــر اســت‪.‬‬ ‫تیــم یــا بایــد دفاعــی بــازی کنــد و گل نخــورد کــه در‬ ‫ان صــورت بــه قــول جــواد خیابانــی مــی شــود کســب‬ ‫تســاوی بــا ارزش در برابــر تیــم هــای عربــی یــا اینکــه‬ ‫بــه زور بــازی را یــک هیــچ ببــرد کــه بــاز هــم بــرای مــا‬ ‫مــی شــود بــرد قاطــع! چــه معنــی دارد تیــم ســه تــا گل‬ ‫بزنــد و گل هــم نخــورد؟!‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه اینکــه بازیکنــان مــا و‬ ‫حتــی فدراســیون بــه مربــی هــای پــر ادعــا‪ ،‬پــر حاشــیه‬ ‫و پرونــده دار عــادت کــرده انــد کــه بابــت تســاوی در‬ ‫برابــر تیــم هــای عربــی و درجــه چنــدم اســیا پــاداش‬ ‫دریافــت کننــد و منــت هــم بگذارنــد‪ ،‬بعــد هــم نمــک را‬ ‫حیــف و میــل کننــد و نمکــدان را گاز بگیرنــد شایســته‬ ‫اســت عزیــزان وطــن پرســت و دلســوزان تیــم ملــی‬ ‫هــر چــه ســریع تــر بــرای تعویــض دراگان اســکوچیچ‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬شــاید فــردا دیــر باشــد‪...‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫در چنــد روز گذشــته هشــت صیــاد غیربومــی پرنــدگان شــکاری در‬ ‫شهرســتان های مختلــف اســتان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫محمدحســین صالحــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن صیــادان متخلــف‬ ‫از اســتان همجــوار و یــا اســتان های جنوبــی در شهرســتان هــای‬ ‫بجنــورد‪ ،‬شــیروان و رازوجــرگالن حضــور یافتــه و نســبت بــه صیــد‬ ‫پرنــدگان شــکاری اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬روز چهارشــنبه صیــادان در قالــب ‪ ۲‬گــروه ‪۲‬‬ ‫نفــره در منطقــه رباط شهرســتان شــیروان نســبت به صیــد پرندگان‬ ‫شــکاری اقــدام کردنــد کــه ســه نفــر از اتــان دســتگیر شــدند و یــک‬ ‫نفــر از متخلفــان متــواری شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن متخلفــان کــه از اســتان مجــاور در امــده بودنــد‪،‬‬ ‫‪ ۲‬قطعــه قمــری‪ ،‬ســه قطعــه کبوتــر و ‪ ۲‬قطعــه باقرقــره کشــف شــد‪.‬‬ ‫صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور صیــادان بــرای صیــد پرنــدگان‬ ‫شــکاری در اســتان افزایــش یافتــه اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬دیــروز‬ ‫یک نفر صیاد غیر بومی پرندگان شــکاری در حاشــیه شــهر بجنورد‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بجنــورد‪ ۲ ،‬شــکارچی غیــر بومــی از اســتان مجــاور‬ ‫بــرای صیــد پرنــدگان شــکاری بــه اســتان امــده بودنــد کــه در عملیات‬ ‫تعقیــب و گریــز‪ ،‬پــس از ایجــاد درگیــری بــا نیروهــای یــگان حفاظت‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬یکــی از انــان بــه همــراه دلیجــه و چنــد عــدد کبوتــر‬ ‫وحشــی متــواری و یــک نفــر دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫صالحــی گفــت‪ :‬در بررســی تلفــن همــراه فــرد دســتگیر شــده‬ ‫تصویــر ســه بهلــه باالبــان کشــف و فــرد متخلــف بــرای ادامــه ســیر‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬روز ســه شــنبه همچنیــن ‪ ۲‬صیــاد غیربومــی پرنــدگان‬ ‫شــکاری در شهرســتان راز و جــرگالن و چنــد روز پیــش هــم ‪ ۲‬صیــاد‬ ‫در شــیروان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر ســاله در ایــن فصــل صیادان پرندگان شــکاری جهت‬ ‫زندگیــری ایــن پرنــدگان ارزشــمند بــه اســتان وارد شــده و اقــدام بــه‬ ‫صیــد انهــا مــی کننــد کــه حــذف ایــن پرنــدگان از چرخــه حیــات وحــش‬ ‫ضربــه جبران ناپذیــری بــرای طبیعــت اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه برخــی از افــراد بومــی اســتان هــم بــه صیــادان در صیــد‬ ‫پرنــدگان شــکاری کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه موجــود در‬ ‫کشــور زیســت دارد و ‪ ۱۴۱‬گونــه پرنــده از ‪ ۵۳۲‬گونــه موجــود در‬ ‫کشــور‪ ۶۸ ،‬خزنــده از ‪ ۲۲۸‬گونــه موجــود کشــور‪ ،‬چهــار گونــه خزنــده‬ ‫دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه موجــود و هشــت گونــه ماهــی و ابــزی از‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی موجــود در کشــور زیســت می کننــد کــه‬ ‫برخــی از ایــن گونه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪ ،‬باالبــان‪ ،‬هوبره‪ ،‬کبــک دری و‬ ‫کرکــس مصــری در طبقه بنــدی اتحادیــه جهانــی حفاظت از طبیعت‬ ‫(‪ )IUCN‬در رده هــای بحرانــی و در حــال انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی مناطــق‬ ‫حفاظــت شــده و پــارک هــای ملــی ســالوک‪ ،‬ســاریگل و ضامن اهو‪،‬‬ ‫مناطــق حفاظــت شــده قرخــود‪ ،‬گلــول‪ ،‬ســرانی و پناهــگاه حیــات‬ ‫وحــش میاندشــت جاجــرم را کــه محــل زیســت پلنگ هــا می باشــد‪،‬‬ ‫بــا گســتره ‪ ۱۹۴‬هــزار و ‪ ۱۴۱‬هکتــار مدیریــت می کنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تزریق واکسن کرونا به ‪۱۶۵‬‬ ‫مددجوی بهزیستی‬ ‫رییس اداره بهزیســتی شــیروان گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۶۵‬مددجوی مراکز‬ ‫شــبانه روزی بهزیســتی ‪ ۲‬مرحله واکســن کرونا را تزریق کردند‪.‬‬ ‫علــی اکبــر ارام در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۲۷۰ :‬مددجــوی‬ ‫تحــت پوشــش ایــن نهــاد در مراکــز شــبانه روزی نگهــداری مــی شــوند‬ ‫که شــامل ســالمندان و معلوالن جســمی‪ ،‬حرکتی و ذهنی هســتند‬ ‫کــه افــراد واجــد شــرایط واکســینه شــدند و مابقــی تــا پایــان ایــن مــاه‬ ‫واکســن کرونــا را دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــه مددجویــان بــرای تزریــق واکسیناســیون‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط قرمــز شهرســتان و وضعیــت‬ ‫بــد کرونــا توصیــه مــی شــود افــراد واجــد شــرایط حتمــا در موعــد مقــرر‬ ‫بــرای تزریــق واکســن بــه مراکــز تجمیعــی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ارام اضافــه کــرد‪ :‬چهــار دســتگاه اکسیژن ســاز اهدایــی توســط‬ ‫صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل بــه مرکز ســالمندان بهزیســتی اهدا‬ ‫شــده اســت کــه امیــد اســت بــا توجــه بــه بســترگرا بــودن تعــدادی از‬ ‫مددجویــان و یــا تــوان مالــی پاییــن تعــدادی از معلــوالن شهرســتان‬ ‫کــه در منــزل نگهــداری مــی شــوند شــاهد کمــک و یــا اهــدای خیریــن‬ ‫بــرای تهیــه کپســول اکســیژن باشــیم‪.‬‬ ‫طبــق امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا یکهــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد کــه ایــن میــزان در مــوج پنجــم افزایــش زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫تعطیل شد‬ ‫روزنامــه خراســان شــمالی بــه علــت شــرایط بــد اقتصــادی پس‬ ‫از ‪۱۷‬ســال چاپ مســتمر‪ ،‬تعطیل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬روزنامــه خراســان شــمالی از‬ ‫‪ ۲۹‬تیرماه ســال ‪ ۸۴‬به صورت مســتمر منتشــر شــد و اخرین‬ ‫شــماره ان در ‪ ۱۶‬شــهریورماه جــاری بــه چــاپ رســید‪.‬‬ ‫رییــس خانــه مطبوعــات خراســان شــمالی در ایــن بــاره ب‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هیــات امنــای روزنامــه خراســان بــه علــت‬ ‫کاهــش درامدهــای روزنامــه تصمیــم بــه تعطیلــی روزنامــه‬ ‫برای شستن حیاط‬ ‫و پارکینگ از جارو استفاده‬ ‫کنید نه شلنگ‪.‬‬ ‫جان باختن کرونا ‪ ۱۲‬بیمار دیگر‬ ‫فعال شدن گشت های برخورد‬ ‫با صیادان پرنده‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت جــان باختــن ‪ ۱۲‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا طــی‬ ‫‪ :‬شــبانه روز گذشــته در اســتان و ‪ ۱۱۱‬بیمــار جدیــد بســتری شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایگاه اطاع رســانی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬دکتــر ســید احمــد هاشــمی در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون ‪ ۷۰۰‬بیمــار بــا عالیــم بیمــاری کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از همــه مــردم درخواســت مــی کنیــم کــه جــدای از رعایــت‬ ‫شــیوه نامــه هــای بهداشــتی بــه محــض شــروع عالیــم بیمــاری بــه در‬ ‫دســترس تریــن پزشــک مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال ‪ ۳۵‬درصــد جمعیــت هــدف در اســتان‬ ‫واکســینه شــده انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬هــم اکنــون واکسیناســیون در‬ ‫اســتان از ســرعت قابــل قبولــی برخــوردار اســت و تاکنــون بیــش از ‪۳۵‬‬ ‫درصــد جامعــه هــدف در اســتان واکســن دریافــت کــرده انــد کــه بیــش‬ ‫از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬بــه دنبــال افزایــش ســرعت واکسیناســیون در اســتان‬ ‫هســتیم‪ ،‬بخصــوص در مناطــق روســتایی از مــردم توقــع همــکاری و‬ ‫مراجعــه بیشــتری بــرای تزریــق واکســن داریــم‪.‬‬ ‫طبــق امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونا یکهــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد کــه ایــن میــزان در مــوج پنجــم افزایــش زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫گش ـت های ســیار از روز ‪-‬جمعــه‪ -‬در تمامــی شهرســتان های اســتان‬ ‫بــرای مقابلــه بــا زنده گیــری پرنــدگان شــکاری و شناســایی بــه موقــع‬ ‫متخلفــان فعــال شــد‪.‬‬ ‫مهــدی الــه پــور در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هــر ســاله در‬ ‫ایــن فصــل‪ ،‬شــکارچیان پرنــدگان شــکاری از اســتان هــای جنوبــی‬ ‫در خراســان شــمالی حضــور یافتــه و بعضــا بــا همراهــی و همــکاری‬ ‫افــراد بومــی و جوامــع محلــی نســبت بــه شــکار و زنده گیــری پرنــدگان‬ ‫شــکاری‪ ،‬اقــدام می کننــد‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افــراد بومــی‪ ،‬مناطــق مســتعد بــرای زنــده گیــری‬ ‫پرنــدگان شــکاری را بــه شــکارچیان غیربومــی معرفــی و انــان را‬ ‫همراهــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون گشــت های ســیار‪ ،‬در مناطــق مختلــف‬ ‫شهرســتان ها گشــت زنــی می کننــد و حضــور شــکارچیان پرنــدگان‬ ‫شــکاری را کــه قریــب بــه اتفــاق انــان غیربومــی و از اســتان های‬ ‫جنوبــی کشــور و یــا اســتان همجــوار هســتند رصــد می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نظارت هــا و پایش هــا‪ ،‬افزایــش یافتــه اســت و تــاش‬ ‫داریــم تــا جلــوی شــکارغیرمجاز پرنــدگان شــکاری گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬گروه هایــی از صیــادان پرنــدگان شــکاری کــه‬ ‫امســال وارد اســتان شــده و در شهرســتان های بجنورد‪ ،‬شــیروان و راز‬ ‫و جــرگالن شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫محلــی در ایــن اســتان گرفته انــد‪.‬‬ ‫علــی خادمــی روز جمعــه بــا بیــان اینکــه بــا تعطیلــی ایــن‬ ‫روزنامــه ‪ ۴۰‬نفــر بیــکار مــی شــوند اظهــار داشــت‪ :‬هزینــه هــای‬ ‫بــاالی فعالیــت بویــژه قیمــت بــاالی کاغــذ ســبب شــده تــا ادامــه‬ ‫فعالیــت میســر نباشــد و میــزان درامدهــا جوابگــوی هزینــه هــا‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫رییــس خانــه مطبوعــات خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون‬ ‫تمامــی روزنامــه هــای محلــی ایــن اســتان تعطیــل و یــا نیمــه‬ ‫فعــال اســت و بــه لحــاظ اقتصــادی در شــرایط نامناســب بــه‬ ‫ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی خواســتار حمایــت مســووالن بــرای تــداوم فعالیــت روزنامه‬ ‫خراســان شــمالی شــد و گفــت‪ :‬یکــی از راهکارهــا بــرای حمایــت‬ ‫از رســانه هــا‪ ،‬انتشــار اگهی هــا در روزنامــه هــای الکترونیکــی‬ ‫اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه بــاال بــودن قیمــت کاغــذ‪ ،‬روزنامه بــه صورت‬ ‫الکترونیکــی و در فضــای مجــازی منتشــر شــود و اگهــی هــا‬ ‫هــم بــه صــورت الکترونیکــی انتشــار یابــد‪ ،‬ایــن اتفــاق بــرای‬ ‫پایگاه هــای خبــری و خبرگــزاری هــا هــم مــی توانــد محقق شــود‬ ‫و در ایــن صــورت بخــش زیــادی از مشــکل مالــی رســانه هــا‬ ‫حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در خراســان شــمالی چهــار روزنامــه شــامل‬ ‫خراسان شــمالی‪ ،‬اتــرک‪ ،‬نســیم و اتفاقیــه دارای مجــوز اســت‬ ‫کــه همــه تعطیــل و یــا نیمــه فعــال اســت‪.‬‬ ‫رییــس خانــه مطبوعــات خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫‪ ۴۰‬رســانه دارای مجوز در این اســتان فعال هســتند که از این‬ ‫تعــداد ‪ ۱۷‬پایــگاه خبــری‪ ،‬چهــار روزنامــه‪ ،‬هشــت هفتــه نامــه‪،‬‬ ‫چهارماهنامه و هشــت فصلنامه اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در اســتان ‪ ۱۲‬دفتر خبرگزاری کشــوری از‬ ‫جملــه ایرنــا‪ ،‬ایســنا‪ ،‬مهر‪ ،‬تســنیم‪ ،‬فــارس‪ ،‬پانا‪ ،‬شبســتان‪ ،‬برنا‬ ‫وایکنا فعال هســتند‪.‬‬ ‫رییــس خانــه مطبوعــات خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪۲۱۵ :‬‬ ‫نفــر فعــال رســانه ای در اســتان هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪۱۸۹‬‬ ‫نفــر تاییــد شــده اســت و مابقــی حــذف شــده انــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و از جملــه‬ ‫اســتان هایی اســت کــه شــاخص مطبوعــات و رســانه هــای ان‬ ‫وضعیــت خوبــی نــدارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ســی و یکمیــن اســتان از نظــر تعــداد‬ ‫رســانه های دارای مجــوز اســت و بــه ازای هــر ‪ ۴۴‬هــزار و ‪۵۷۱‬‬ ‫نفــر یــک رســانه دارای مجــوز دارد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪41‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۱۶۶‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۴/۲۳‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۶‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه‬ ‫صادقیــان فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۵۲۹‬و کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۰۷۵۴۳۶‬صــادره از اق قــا در ش ـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۴۳.۵۰‬متــر مربــع در قســمتی از ش ـش دانگ پــاک شــماره‬ ‫‪۲۲‬فرعــی از ‪ ۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای محمــد صادقیــان محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۲۴:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬روز شنبه ‪۱۴۰۰/۶/۶‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪:‬روز یکشنبه ‪۱۴۰۰/۶/۲۱‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۱۶۷‬تاریــخ ‪۱۴۰۰/۴/۲۳‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۷‬تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضــی خانــم فاطمــه صادقیــان فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪۳۵۲۹‬و‬ ‫کدملــی ‪ ۴۹۷۹۰۷۵۴۳۶‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۴۵.۴۱‬مترمربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره باقیمانــده ‪۲۲‬فرعــی از ‪۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق‬ ‫قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای محمــد صادقیــان محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماید‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۲۲:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۱:‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهی ارا هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده ‪۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یادشده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی‬ ‫انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخــش دو بجنــورد پــاک ‪۱۴۵‬اصلــی اراضــی کالتــه علیخــان ناظــر ‪۱‬ششــدانگ یکبــاب کارگاه تیرچــه بلــوک از پــاک ‪ ۱۵‬فرعــی از ‪ ۱۴۵‬اصلــی فوق به مســاحت ‪ ۲۹۷۲.۳۹‬مترمربع ابتیاعی اقای حســن کهندل از محل مالکیت رســمی‬ ‫ورثه مرحوم شاه بی بی ناظری (حبیب الله و روح الله و ثریا و مهردخت و اذر دخت و مریم شهرت همگی شریفیان)برابر رای شماره ‪ 1400-0413‬مورخه ‪ ۱۴۰۰/۲/۲۶‬کالسه ‪ ۹۸_۰۲۶۲‬لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین‬ ‫مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید و اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬م‪.‬الف‪۳۲۴۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۲۱:‬علیخان نادری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫ابیاری باغچه را در ساعات اولیه روز انجام دهید‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 68‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتاصاف بیشینه ‪ 33‬سیلسیوس وزش غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬شهریور ‪1400‬‬ ‫سهم شیرین سازی گلستان از اب‬ ‫دریای خزر به ‪ ۴۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه پیش بینــی هزینــه ‪ ۵۰‬میلیــارد ریالــی بــرای مطالعــه‬ ‫افزایــش ســرانه شیرین ســازی اب خــزر بــرای گلســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬چش ـم انداز اســتان بــرای حــل مشــکل کمبــود اب‬ ‫شــهروندان‪ ،‬صنایــع و بخــش کشــاورزی‪ ،‬افزایــش ایــن‬ ‫ســهمیه بــه ‪ ۴۰‬میلیــون مترمکعــب اســت ‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫زمــان حاضــر مجــوز شــیرین ســازی ‪ ۱۶‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫اب دریــای خــزر بــرای گلســتان صــادر شــده کــه تــاش‬ ‫می کنیــم بــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی در‬ ‫مطالعــه و اجــرا‪ ،‬ایــن عــدد بــه ‪ ۴۰‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اولویــت نخســت‪ ،‬ایجــاد تاسیســات اب‬ ‫شــیرین کــن بــا اســتفاده از تــوان و ســرمایه بخــش‬ ‫خصوصــی و در قالــب قــرارداد ســاخت‪ ،‬تملــک و بهــره‬ ‫بــرداری اســت کــه در نهایــت دولــت اب تولیــد شــده را بــه‬ ‫صــورت تضمینــی خریــداری می کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‬ ‫‪ :‬نمــک زدایــی و شــیرین ســازی اب هــای لــب شــور‬ ‫از جملــه سیاســت هــای موفــق وزارت نیــرو بــرای‬ ‫تامیــن اب شــرب و مــورد نیــاز صنایــع کشــور اســت‬ ‫کــه ثمــرات بســیاری را بــرای مــردم بــه همــراه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حســینی گفــت ‪ :‬در بیــن طــرح هــای ابرســانی‬ ‫بــه شــهرها و روســتاهای گلســتان ‪ ۶‬طــرح بــه اب‬ ‫منطقــه ای واگــذار شــده بــود امــا مقــرر شــد بــرای‬ ‫انجــام هماهنگــی بیشــتر و ســرعت بیشــتر در‬ ‫ابرســانی ایــن طــرح هــا بــه شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫واگــذار شــود‪.‬‬ ‫بهره منــدی از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل‪ ،‬دسترســی‬ ‫راحــت بــه دریــای خــزر و خلیــج گــرگان‪ ،‬وجــود ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر رودخانــه اتــرک ســفلی‪ ،‬گرگانــرود‪،‬‬ ‫قــره ســو‪ ،‬نــکا رود علیــا و حــوزه خلیــج گرگان (شــامل‬ ‫‪ ۴۴‬سرشــاخه اصلــی در پنــج حوضــه ابریــز) و از‬ ‫همــه مهم تــر دسترســی بــه اب هــای لب شــور در‬ ‫عمــق هــای کــم مناطــق ســاحلی و جلگــه ای ماننــد‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬اق قــا‬ ‫و حتــی علــی ابــاد و گــرگان ســبب شــده تــا ایجــاد‬ ‫واحدهــای اب شــیرین کــن در گلســتان امــری‬ ‫رئیس سازمان صمت گلستان خبر داد ‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۳۰‬درصدی صادرات‬ ‫استان گلستان طی ‪ ۵‬ماهه‬ ‫اول سالجاری‬ ‫منطقــی و اقتصــادی تلقــی شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارق سابقه دار با ‪ 6‬فقره‬ ‫سرقت در اسفراین دستگیر شد‬ ‫کشف بیش از ‪ 190‬کیلو گرم‬ ‫تریاک با اشراف اطالعاتی پلیس‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در کالله‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 4‬فقره ســرقت منزل و‏کشــف ‪ 2‬دســتگاه موتورســیکلت خبردا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪:‬‏در پــی اعــام چندیــن فقــره ســرقت منــزل درســطح‬ ‫شهرســتان موضــوع بــه صورت ویژه در دســتور کار‏مامــوران مبارزه‬ ‫بــا ســرقت اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫فنی و پلیســی موفق به شناســایی و‏دســتگیری ســارق شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متهــم در بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪4‬فقــره ســرقت‬ ‫منــزل و‏طالجــات اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در بازرســی‬ ‫از مخفیگاه متهم ‪ 2‬عدد‏موتورســیکلت ســرقتی رانیز کشــف کردند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬امــوال مکشــوفه به مالباختگان تحویــل و‏متهم نیز به‬ ‫همــراه پرونــده متشــکله بــه مراجع قضایی معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بیــان داشــت‪ :‬مقابلــه بــا هنجارشــکنان‬ ‫وظیفــه اصلــی پلیــس اســت و از‏شــهروندان عزیــز انتظــار میــرود‬ ‫بــه توصیه هــای پلیســی درخصــوص مســائل ایمنــی پیشــگیری از‬ ‫‏ســرقت توجــه کــرده و درصــورت برخــورد با اینگونه مــوارد بالفاصله‬ ‫مراتــب را ازطریــق پــل ارتباطــی‏‏‪110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫ســردار « ســعید دادگــر « در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس اظهــار داشــت ‪ :‬بــا اشــراف‏اطالعاتــی مامــوران‬ ‫اداره عملیــات ویــژه پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان و‬ ‫همــکاری مشــترک بــا‏مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫اســتان کرمــان یکــی از عوامــل تهیــه و توزیــع مــواد مخــدردر‬ ‫کرمــان‏شناســایی و دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا هماهنگــی مراجــع قضائــی و در بازرســی از‬ ‫منــزل متهــم بیــش از ‪ 190‬کیلــو گــرم مــواد‏مخــدر از نوع تریاک‬ ‫کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان همچنیــن گفــت ‪ :‬در ایــن‬ ‫عملیــات یــک نفــر دســتگیر و پــس از‏تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «ســیدخلیل‬ ‫هاشــمی» گفــت‪ :‬مقابلــه بــا قانــون‏شــکنان بعنــوان مطالبــه ای‬ ‫عمومــی‪ ،‬بــه طــور ویــژه همــواره در دســتور کار پلیــس مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا‪ ،‬نســبت بــه پاکســازی نقــاط الــوده‬ ‫در مناطــق جــرم خیــز توســط یــگان هــای‏انتظامــی و پلیــس هــای‬ ‫تخصصــی طــی طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی درشهرســتان کاللــه‬ ‫اقــدام شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ هاشــمی ادامــه داد‪ :‬بــا تــاش هــای بــی وقفــه مامــوران‬ ‫انتظامــی ‪ 10‬متهــم تحــت تعقیــب‏مراجــع قضایــی دســتگیر کــه‬ ‫جهــت طــی مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی کالله با اشــاره به دســتگیری ‪ 2‬ســارق و کشــف‬ ‫‪ 3‬فقــره ســرقت تصریــح کــرد‪:‬‏کشــف ‪ 1‬قبضــه ســاح شــکاری‬ ‫غیــر مجــاز و دســتگیری ‪ 1‬نفــر‪ ،‬کشــف مقادیــری مــواد افیونــی و‬ ‫‏دســتگیری ‪ 2‬خــرده فــروش و جمــع اوری ‪ 10‬نفــر معتــاد از دیگــر‬ ‫دســتاوردهای ایــن طــرح بــوده اســت‬ ‫‏ ایــن مقــام انتظامــی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬چنیــن طرح های‬ ‫امنیتــی همچــون ســنوات قبــل ادامــه‏داشــته و پلیــس بــرای دفــاع‬ ‫از امنیــت و ارامــش مــردم بــا تمــام تــوان‪ ،‬شــبانه روز تــاش‬ ‫خواهــد کــرد‬ ‫اوقاف میزبان تولید مجموعه تلویزیونی وقف شد‬ ‫بزرگتریــن فایــده یــک باشــگاه مشــتریان و بــه عبــارت بهتــر یــک‬ ‫برنامــه وفــادار ســازی مشــتریان‪ ،‬حفــظ ارتبــاط مــا بــا مشــتریان‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫هرگونــه تبلیغــات بــرای کســب و کار یــک ارتبــاط یکطرفــه و در‬ ‫اصــول بازاریابــی نوعــی تــک صدایــی محســوب می شــود‪ .‬ارتباطــی‬ ‫کــه فقــط پیــام مــا را بــه گــوش مشــتریان احتمالــی می رســاند؛‬ ‫درحالیکــه در باشــگاه مشــتریان و برنامه هــای وفــاداری ارتبــاط‬ ‫مــا بامشــتری بصــورت دوطرفــه برقــرار می شــود و مشــتری بطــور‬ ‫کامــل درک میکنــد کــه مــا قــدردان وفــاداری او هســتیم‪ .‬نظراتــش‬ ‫بــرای مــا اهمیــت دارد و بمیــزان وفــاداری او مــا هــم برایــش‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان در جلســه کمیتــه پایــش تجــارت خارجــی اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬طــی ‪ ۵‬ماهه نخســت ســالجاری صــادرات‬ ‫اســتان گلســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫رشــدی ‪ ۳۰‬درصــدی داشــته اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومی‬ ‫ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫‪ ،‬حســین طلوعیــان در جلســه کمیتــه پایــش تجــارت‬ ‫خارجــی اســتان گلســتان کــه بــا حضــور دســتگاهها و‬ ‫ارگان هــای عضــو در محــل ســالن جلســات ســازمان‬ ‫صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان برگــزار‬ ‫گردیــد ‪ ،‬گفــت ‪ :‬طــی ‪ ۵‬ماهــه نخســت ســالجاری‬ ‫‪ ۲۲۱۰۰۰‬تــن کاال بــه ارزش ‪ ۵۸‬میلیــون دالر از اســتان‬ ‫گلســتان صــادر شــده اســت کــه از نظــر وزنــی ‪ ۱۲۶‬درصد‬ ‫و از نظــر ارزشــی ‪ ۳۰‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل رشــد داشــته اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬صــادرات اســتان بــه ‪ ۲۵‬کشــور انجــام‬ ‫شــده کــه کشــورهای ترکمنســتان‪ ،‬عــراق ‪ ،‬قزاقســتان‪،‬‬ ‫بلغارســتان و افغانســتان مهمتریــن مقاصــد صادراتــی‬ ‫گلســتان در ایــن مــدت بــوده انــد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه طلوعیــان ‪ ،‬پلــی اســتایرن ‪ ،‬پنیــر ‪ ،‬ســیمان ‪ ،‬یــد‪،‬‬ ‫لولــه هــای اهنــی ‪ ،‬خرمــا ‪ ،‬رنــگ و رب گوجه فرنگــی‬ ‫اقــام عمــده صادراتــی اســتان بــوده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه روابــط تجــاری اســتان بــا کشــورهای‬ ‫همســایه بعنــوان مهمتریــن مقاصــد صادراتــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــا ورود کشــورهای دیگــر بــه بــازار‬ ‫کشــورهای همســایه اســتان و افزایــش رقبــا‪ ،‬شــرایط‬ ‫بــرای صــادرات اســتان بــه ایــن کشــورها ســخت تــر‬ ‫شــده اســت و الزم اســت بــا تصمیمــات ملــی و اســتانی‬ ‫شــرایط را بــرای صــادرات تجــار و بازرگانــان اســتان بــه‬ ‫ایــن کشــورها تســهیل نمائیــم ‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۳۵‬پایگاه‬ ‫مشق احسان‬ ‫می شــود کــه داســتان مجموعــه بــه صــورت کلــی در مــورد وقــف اســت ‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان گفــت کــه ایــن اداره کل میزبــان نخســتین مجموعــه‬ ‫تلویزیونــی در حــوزه وقــف و زیــارت بــا عنــوان ســایه های رعنــا در کشــور شــده کــه ســاخت ان از‬ ‫دوم تیــر ســال جــاری اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام روح الــه ســلیمانی فــرد در حاشــیه بازدیــد از مراحــل ســاخت مجموعــه تلویزیونــی‬ ‫ســایه های رعنــا در گــرگان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬انتخــاب گلســتان بــرای تولیــد ایــن مجموعــه اختصاصــی‬ ‫وقــف از ســوی ســازمان بــه خاطــر وجــود جاذبه هــای طبیعــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬زیارتــی ‪ ،‬زندگــی مســالمت‬ ‫امیــز تــوام بــا وحــدت اقــوام و مذاهــب گوناگــون بــوده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تولیــد ایــن مجموعــه بــا هــدف عمــل بــه تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫در احیــای وقــف و ترویــج ایــن ســنت حســنه در میــان خیریــن بــرای حــل معضــات جامعــه اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در تولیــد ایــن مجموعــه بــه عنــوان کار اجتماعــی فاخــر در ســطح ملــی بــا پشــتیبانی روابــط‬ ‫عمومــی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور و میزبانــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه و‬ ‫همــکاری دســتگاه های مرتبــط از جملــه میــراث فرهنگــی و گردشــگری و صــدا و ســیما‪ ،‬ارگان هــای‬ ‫نظامــی و انتظامــی‪ ،‬نهادهــا و گروه هــای مــردم نهــاد در اســتان اســت‪.‬‬ ‫تولیــد مجموعــه تلویزیونــی ســایه های رعنــا از دوم تیــر ‪ ۱۴۰۰‬بــا حضــور جمعــی از بازیگــران ملــی‬ ‫و بومــی اغــاز شــده و پایــان کار هــم بیســتم مهــر ‪۱۴۰۰‬لحــاظ شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجموعــه بــه کارگردانــی داریــوش جهانگیــری و تهیــه کنندگــی علــی خانــی ابیان ـه ای تولیــد‬ ‫تشریح و تبیین باشگاه‬ ‫مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫پست گلستان در استان‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪377‬‬ ‫مزایــای بهتــری در نظــر خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫بــا عنایــت بــه شــروع بــکار باشــگاه مشــتریان تجــارت الکترونیــک‬ ‫پســت اســتان گلســتان‪ ،‬سلســه جلســات و کارگاه هــای اموزشــی‬ ‫در شــرق و غــرب اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در پســت شهرســتان گنبــدکاووس شایســته معــاون اجرایــی پســت‬ ‫گلســتان کســب و کارهای اینترنتی و نقش محوری انرا در افزایش‬ ‫ترافیــک و درامــد بــا اهمیــت قلمــدا نمــود و ابــراز امیــدواری کــرد بــا‬ ‫تحقــق اهــداف ایجــاد باشــگاه مشــتریان‪ ،‬کــه بــرای اولیــن بــار در‬ ‫شــبکه پســتی کشــور راه اندازی شــد‪ ،‬شــرایط مســاعدی را برای رشــد‬ ‫و توســعه همــه جانبــه در تمــام ارکان فراهــم اورد‪.‬‬ ‫در اکثــر شــهرهای اســتان منجملــه کاللــه‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬علی ابــاد‬ ‫بنــدر ترکمــن و بندرگــز و ‪ ...‬جلســات و کارگاه هــای اموزشــی‬ ‫جداگانــه بــا حضــور رئیــس‪ ،‬کارکنــان و فروشــگاه های منتخــب‬ ‫و برتــر اینترنتــی برگــزار گردیــد؛ اهــم فعالیت هــای اســتان‬ ‫و شهرســتان ها در خصــوص تجــارت الکترونیــک و باشــگاه‬ ‫مشــتریان توضیحــات کامــل ارائــه و از تجربیــات طرفیــن نیــز در‬ ‫رســیدن هرچــه بهتــر بــه اهــداف باشــگاه انتفــاع حاصــل شــد‪،‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) گلســتان‬ ‫گفــت کــه ‪ ۳۵‬پایــگاه پویــش مردمــی «مشــق احســان» بــا‬ ‫هــدف مشــارکت و حمایــت از دانــش امــوزان نیازمنــد در‬ ‫اســتانه ســال تحصیلــی جدیــد توســط گروه هــای مردمــی‪،‬‬ ‫جهــادی‪ ،‬مراکــز نیکــوکاری و هیات هــای مذهبــی در‬ ‫شــهرهای اســتان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫محمدمهــدی ســلمان زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پایگاه هــا‬ ‫بــرای جلــب مشــارکت خیــران‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی و مــردم‬ ‫در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه اســتان بــا مســاعدت بنیــاد‬ ‫احســان و همــکاری گروه هــای جهــادی مســتقر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در همــه شــهرها و پاســاژها و مراکــز فــروش‪،‬‬ ‫جایگاه هــای ویــژه ایــن پویــش دایــر شــده اســت‪.‬‬ ‫ســلمان زاده بیــان کــرد ‪ :‬بــا توجــه بــه در پیــش بــودن‬ ‫بازگشــایی مدارس در ســال تحصیلی جدید‪ ،‬در این پویش ‪۶‬‬ ‫هزار بســته نوشــت افزار از ســوی بنیاد احســان ســتاد اجرایی‬ ‫فرمــان حضــرت امــام (ره) بــرای دانــش امــوزان گلســتان‬ ‫اختصــاص یافتــه کــه بــه زودی توزیــع ان اغــاز می شــود ‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همیــاری و مشــارکت‬ ‫گروه هــای جهــادی ایــن رقــم بــه بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار بســته‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫در ســال تحصیلــی اینــده ‪ ۳۸۶‬هــزار دانــش امــوز گلســتانی‬ ‫در مقاطــع مختلــف تحصیــل خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫مهنــدس اذرســا مدیرعامــل شــرکت رســانا وب و طــراح باشــگاه‬ ‫مشــتریان پســت گلســتان نیــز در کارگاه هــای مذکــور بصــورت‬ ‫عملــی از رونــد ثبــت نــام‪ ،‬شــرایط و چگونگــی عضویــت و حضــور‬ ‫در باشــگاه مشــتریان را بــرای اعضــای حاضــر تشــریح و اعــام‬ ‫نمودنــد کــه مــورد اســتقبال فروشــگاه هــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در پایــان تمــام جلســات از کلیــه فروشــگاه ها جهــت عضویــت‬ ‫دعــوت بعمــل امــد‪.‬‬ ‫کف حیاط را اب ندهید‪.‬‬ ‫شــلنگ را طــوری تنظیــم کنیــد کــه بــه‬ ‫گل هــا و گیاهــان اب بخــورد نــه کــف‬ ‫حیــاط‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید استرس تا ‪ 5‬برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می اورد‬ ‫ایا می دانید که فک گربه ها باال و پایین می رود اما به هیچ وجه چپ و راست نمی شود!‬ ‫ایا میدانید اسکنر ‪ 48‬سال پیش اختراع شده است‬ ‫ایــا مــی دانیــد یــش از ‪ 51‬درصــد مــردم جهــان تــا بــه حــال نــه بــا کســی از طریــق تلفــن حــرف زده انــد و نــه کســی‬ ‫بــه ان هــا زنــگ زده اســت!‬ ‫شمـاره ‪377‬‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫قــدرت صــدا و اوایــی کــه ســخنران در ســخنرانی بــه کار‬ ‫می بــرد‪ ،‬نقــش مهمی در تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬این مطلب‬ ‫راهنمــای جامعــی اســت بــرای داشــتن بیــان اوایــی تاثیــر گــذار‬ ‫در ســخنرانی کــه البتــه در موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار‬ ‫می ایــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪376‬‬ ‫بیان شیوا تاثیرگذار‬ ‫در سخنرانی‬ ‫تکنیک های استفاده موثر از میکروفون‬ ‫بــرای بیشــترین بهره بــرداری از میکروفــون‪ ،‬ســخنران بایــد‬ ‫تکنیک هــای زیــر را بــه کار بگیــرد‪:‬‬ ‫میکروفــون را حــدود ‪ 15‬تــا ‪ 20‬ســانتی متر دورتــر از دهــان خود‬ ‫نــگاه داریــد و در بــاالی میکروفــون صحبت کنید‪.‬‬ ‫حتمــا در هنــگام ســخنرانی از میکروفونــی مناســب بهــره‬ ‫بگیریــد و صرفــا از هــر میکروفونــی کــه د ِم دســت اســت‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه معمــوال در میکروفون هــای یقــه ای‪،‬‬ ‫محافظتــی دربرابــر صداهــای ناشــی از جابه جایــی و برخــورد بــا‬ ‫میکروفــون و تجهیــزات ان وجــود نــدارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬حتمــا بایــد‬ ‫دقــت کنیــد کــه در هنــگام ســخنرانی‪ ،‬میکروفــون جابه جــا‬ ‫نشــود یــا ضربــه نخــورد‪.‬‬ ‫پیــش از به کارگیــری میکروفــون‪ ،‬حتمــا صدای خود را بررســی‬ ‫کنیــد و بلندگوهــای موجــود در اتاق را نیز بیازمایید‪.‬‬ ‫سرعت گفتار‬ ‫ســرعت گفتــار (‪ )Rate‬همــان ســرعت ســخن گفتن اســت‬ ‫کــه برحســب شــمار واژه هــا در دقیقــه مشــخص می شــود‬ ‫و از اهســته تــا ســریع متغیــر اســت‪ .‬ســرعت عــادی به طــور‬ ‫میانگیــن حــدود ‪ ۱۲۵‬واژه در دقیقــه اســت‪ .‬ســرعت گفتــار‬ ‫یعنــی فــرد چقــدر ســریع یــا اهســته ســخن می گویــد‪ .‬ســرعت‬ ‫گفتــار نیــز ماننــد بلنــدی و زیروبمــی صــدا‪ ،‬از ویژگی هــای‬ ‫فرازبانــی گفتــار به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ســرعت گفتــار‪ ،‬خــود ِ زبــان نیســت؛ ولــی بــا بهره گیری شــما از‬ ‫زبــان همــراه می شــود و می توانــد نگــرش و احساســات شــما را‬ ‫انتقــال دهــد‪ .‬یعنــی می توانیــد بســته بــه احساســات خــود یــا‬ ‫نــوع پیامــی کــه می خواهیــد انتقــال دهیــد‪ ،‬ســرعت گفتارتــان‬ ‫را تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬وقتــی خوشــحال هســتید‪،‬‬ ‫بــا ســرعتی بــاال صحبــت می کنیــد و وقتــی شــگفت زده اید‪،‬‬ ‫ســرعت گفتارتــان بســیار ســریع تر اســت‪ .‬ولــی در شــرایط‬ ‫عــادی معمــوال بــا ســرعتی حــدود ‪ ۱۲۵‬واژه در دقیقــه ســخن‬ ‫می گوییــد‪ .‬البتــه گاهی اوقــات‪ ،‬مثــا هنگامــی کــه درحــال‬ ‫توضی ـح دادن و نمایــش اســاید هســتید‪ ،‬بــا ســرعتی کمتــر‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬واژه در دقیقــه صحبــت می کنیــد‪.‬‬ ‫معمــوال ســرعت گفتــار در کتاب هــای صوتــی چیــزی حــدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۱۶۰‬واژه در دقیقــه اســت؛ درحالی کــه مثــا متصدیــان‬ ‫حــراج گاهــی بــا ســرعت ‪ ۲۵۰‬واژه در دقیقــه صحبــت می کنند‪.‬‬ ‫براســاس کتــاب رکوردهــای جهانــی گینــس‪ ،‬هم اکنــون‬ ‫ســریع ترین ســخنران‪ ،‬اســتیو وودمــور (‪)Steve Woodmore‬‬ ‫اســت کــه ســرعت ‪ ۶۳۷‬واژه در دقیقــه بــرای او ثبــت شــده ‬ ‫اســت‪ .‬شــما باید بدانید که برای تأثیرگذاری بیشــتر و تحریک‬ ‫احساســات مخاطــب در ســخنرانی خــود بایــد بــا چــه ســرعتی‬ ‫ســخن بگوییــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫در هنــگام ســخنرانی بایــد بــا ســرعت های متفاوتــی‬ ‫صحبــت کنیــد تــا بتوانیــد بــر بخش هــای مهــم پیــام‬ ‫خــود تأکیــد کنیــد‪.‬‬ ‫ت موجــود در‬ ‫بســته بــه حــاالت یــا احساســات متفــاو ِ‬ ‫پیــام خــود یــا مناســبتی کــه در ان ســخنرانی می کنیــد‪،‬‬ ‫بایــد ســرعت گفتــار خــود را تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫اگــر می خواهیــد هیجــان خــود را در ســخنرانی ای در‬ ‫گردهمایــی پیــش از مســابقه ی ورزشــی نشــان دهیــد‪،‬‬ ‫به طــور طبیعــی بایــد بــا ســرعت بیشــتری صحبــت کنیــد؛‬ ‫ولــی در مراســم تشــییع جنــازه‪ ،‬بایــد اهســته تر صحبــت‬ ‫کنیــد؛ زیــرا غمگیــن هســتید یــا می خواهیــد انچــه‬ ‫می گوییــد‪ ،‬عمیــق و متفکرانــه به گــوش برســد‪.‬‬ ‫اگــر الزم اســت کــه هنــگام ســخنرانی‪ ،‬انتخــاب کنیــد‬ ‫و دربــاره ی انچــه می گوییــد هوشــمندانه بیندیشــید‪،‬‬ ‫اهســته تر صحبــت کنیــد‪ .‬ســرعت کمتــر‪ ،‬تفکــر و عمــق‬ ‫ســخنان شــما را بــه مخاطبــان نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ســخنرانی خــود را ضبــط کنیــد و ســرعت دقیــق گفتــار‬ ‫خــود را به کمــک ســاعت بســنجید‪.‬‬ ‫درپایــان از خــود بپرســید ایــا به دلیــل اضطــراب‬ ‫ســخنرانی و عصبی بــودن‪ ،‬بیش ازحــد ســریع صحبــت‬ ‫می کنیــد !‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید ‪.....‬‬ ‫ایا می دانید کولرهای گازی‬ ‫«حدود ‪ 4‬برابر» کولرهای‬ ‫ابی برق مصرف می کنند‪.‬‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫روانشناســی زرد چیســت ؟ دربــاره اش چیــزی‬ ‫شــنیده اید؟ اگــر نــه کــه حتمــا بایــد بــا مــا همــراه‬ ‫باشــید تــا دربــاره ایــن موضــوع مهــم بــا شــما‬ ‫صحبــت کنیــم‪ .‬ایــن روزهــا‪ ،‬توجــه ادم هــا بــه‬ ‫مقوله روانشناســی بیشــتر شــده و تعداد افرادی‬ ‫کــه بــرای مشــاوره و درمیان گذاشــتن مشــکالت‬ ‫روانی شــان بــا مشــاوران صحبــت می کننــد هــم‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬ایــن خوب اســت؛ از خوب‬ ‫هــم بهتــر اســت‪ .‬منتهــا بایــد قبــول کــرد گاهــی از‬ ‫ت بعضــی کارهــا منحرف می شــویم‪.‬‬ ‫مســیر درسـ ِ‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬اشــخاصی کــه بــا مشــکالت جــدی‬ ‫روان روبــه رو هســتند‪ ،‬بــا اســتفاده کردن از‬ ‫راهکارهــای بی بنیــاد خــود را بــه چالش خطرناکی‬ ‫وارد می کننــد‪ .‬بــه نــکات زیــر در مواجهــه بــا‬ ‫روانشناســی زرد دقــت داشــته باشــید‪:‬‬ ‫ادامه شماره ‪376‬‬ ‫بــا روانشــناس و مشــاوری کاربلــد و خبــره‬ ‫دربــاره توصیه هــای روانشناســی عامــه مشــورت‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر از توصیـه ای خوشــتان امــده ‪ ،‬ان را بــا‬ ‫مشــاورتان در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫یکی از مشــکالت روانشناســی زرد در این اســت‬ ‫کــه توصیه هایــی کلــی بــرای عمــوم دارد‪ .‬چنیــن‬ ‫چیــزی اشــتباه اســت و هرکــس داســتان خــود‬ ‫را دارد‪ .‬بــا یــک نســخه دارو نمی تــوان بــه جنــگ‬ ‫تمــام بیماری هــا رفــت‪.‬‬ ‫در خریــد بســته های اموزشــی‪ ،‬دوره هــای‬ ‫روانشناسی و محتوای زرد دقت کنید و حواستان‬ ‫باشــد کــه در تــور صیــادان فرصت طلــب نیفتیــد‪.‬‬ ‫گاهــی قیمــت ارائــه کالس ها و فــروش دوره های‬ ‫اموزشــی روانشناســی بســیار گران انــد‪.‬‬ ‫اگــر از محتوایــی خوشــتان امــده کــه به نظــر‬ ‫عامه پســند اســت ایــرادی نــدارد‪ .‬گاهــی در‬ ‫میــان حرف هــا و توصیه هــای روانشناســی عامــه‬ ‫هــم حرف هــای خوبــی دیــده می شــود‪ .‬منتهــا‬ ‫بی منطــق و کورکورانــه‪ ،‬هیچ چیــز را نپذیریــد‬ ‫و ســعی کنیــد بــرای توصیــه محبوبــی کــه بــه‬ ‫ـی‬ ‫نظرتــان کاربــردی اســت‪ ،‬ریشــه علمــی و منطقـ ِ‬ ‫مناســب پیــدا کنیــد‪ .‬همیشــه توصیه هــای خــوب‬ ‫روانشناســی زرد را بــا روش هــای علمــی و درمانــی‬ ‫روانشناسی زرد چیست؟‬ ‫تلفیــق کنیــد‪.‬‬ ‫معایب اصلی روانشناسی زرد چیست؟‬ ‫توجــه بــه ســامت روان موضــوع مهمــی اســت‪.‬‬ ‫اینکــه ادم هــای مختلــف یــاد بگیرنــد بــرای حــل‬ ‫مشــکالت روانشــان بــ ه ســراغ مطالعــه برونــد‬ ‫بســیار عالــی اســت‪ .‬منتهــا نبایــد در چــاه محتوای‬ ‫زرد بیفتنــد‪ .‬از جملــه معایــب روانشناســی عامــه‬ ‫پســند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬گمراه کنندگی‬ ‫ایده هــا یــا نظریه هــای مطرح شــده در‬ ‫روانشناســی زرد در بعضــی از مــوارد منســوخ‬ ‫شــده و از دور خــارج شــده اند‪ .‬به دنبــال محتــوای‬ ‫نویــن و تــازه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تضادبرانگیزی‬ ‫دســتورهای کلــی و قوانیــن عمومــی کــه‬ ‫روانشناســی زرد صــادر می کنــد گاهــی مخصوص‬ ‫بــه دیــن و فرهنــگ خاصــی اســت و این طــور‬ ‫نیســت کــه بــرای همــه ادیــان و فرهنگ هــا‬ ‫قابل اســتفاده باشــند؛ بــرای نمونــه ‪ ،‬شــاید‬ ‫توصیه هایــی کــه بــرای جهــان غــرب کاربــرد دارنــد‬ ‫در جامعــه ای شــرقی چنــدان پذیرفتنــی نباشــند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سودمحوری‬ ‫بســیاری از دوره هــای روانشناســی تجاری انــد‬ ‫و فقــط بــرای ســوداوری تولیدکننده شــان‬ ‫طراحــی می شــوند‪ .‬هــدف انهــا کمــک بــه مــردم‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه پُرکــردن جیــب ســودجویانی اســت‬ ‫کــه می خواهنــد از میــل مــردم بــرای اگاهــی‬ ‫سوءاســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اثرات دارونمایی موقت‬ ‫اثــر دارونمــا چیســت؟ دارونمــا معمــوال بــرای‬ ‫ازمایش کــردن اثــرات دارو یــا روش درمانــی‬ ‫خاصــی روی افــراد اســتفاده می شــود و خاصیــت‬ ‫دارویــی واقعــی نــدارد‪ .‬تاثیرگــذاری روانشناســی‬ ‫زرد نیــز همین طــور اســت ؛ یعنــی شــما دارویــی‬ ‫مصــرف می کنیــد کــه فقــط ظاهــر دارو را دارد‬ ‫و در واقــع‪ ،‬فاقــد اثرگــذاری اســت‪ .‬چــرا ؟ چــون‬ ‫راهکارهــا موقتــی و غیرعلمی انــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نشر از منابع غیرعلمی‬ ‫روانشناســان خبــره اثارشــان را در حــوزه روان‬ ‫در مجــات علمــی معتبــر و در قالــب مقالــه‬ ‫بــ ه چــاپ می رســانند‪ .‬منتهــا روانشناســان زرد‬ ‫دســت بــه چــاپ کتــاب می زننــد و هدفشــان‬ ‫ســودجویی اســت‪ .‬پایــگاه علمــی معتبــری بــرای‬ ‫اثــار روانشناســی عامه پســند وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دورکردن افراد از درمان واقعی‬ ‫برخــی از مشــکالت بــا توصیه هــای ســاده انگارانه‬ ‫روانشناســی زرد حــل نمی شــوند؛ بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫کســی کــه بــه اختــاالت خــوردن عصبــی دچــار‬ ‫اســت‪ ،‬حتمــا بایــد نــزد روانشــناس متخصــص‬ ‫بــرود و بــا جلســات درمانــی و داروهــا بــه بهبــود‬ ‫برسد‪ .‬استفاده از راهکارهای کپسولی و موقتی‬ ‫روانشناســی عامــه نمی توانــد مشــکالت جــدی‬ ‫افــراد را حــل کنــد و بــرای همیــن‪ ،‬در برخــی از‬ ‫مــوارد‪ ،‬روی اوردن بــه ان بســیار خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫روانشناسی زرد چند نوع است؟‬ ‫روانشناســی زرد در قالب هــای مختلفــی دیــده‬ ‫می شــود از جملــه‪:‬‬ ‫کتاب هــای خودیــار یــا ســلف هلپ (‪)self-help‬‬ ‫کتاب هــای پرفروشــی هســتند کــه عناوینــی چون‬ ‫«صــد و یــک راه بــرای موفقیــت»‪« ،‬ده راز پولــدار‬ ‫شــدن» و… دارنــد‪ .‬ایــن کتاب هــا ایــرادات شــما‬ ‫را عنــوان می کننــد‪ ،‬راه حل هایــی هــم ارائــه‬ ‫می دهنــد ولــی لزومــا همــه انهــا علمــی و قابــل‬ ‫اجــرا نیســتند‪.‬‬ ‫توصیه هــا و ســخنرانی هایی کــه از طریــق‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی یــا رســانه های‬ ‫چاپــی منتشــر می شــود‬ ‫حقایقــی کــه در بیــن عامــه مــردم رایــج اســت و‬ ‫ممکــن اســت واقعــی و درســت نباشــد‬ ‫روانشناسی زرد به چه معنا است؟‬ ‫رنــگ زرد می توانــد تداعــی کننــده معانــی‬ ‫متفاوتــی در ذهــن شــما باشــد‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫معانــی برگرفتــه از فصــل پاییــز اســت‪ ،‬فصلی که‬ ‫رنــگ زرد در ان‪ ،‬بیشــتر از هــر موقــع دیگــری‬ ‫در طبیعــت دیــده می شــود‪ .‬ایــن رنــگ در فصــل‬ ‫پاییزتداعــی کننــده بــه پایــان رســیدن و شــوکی‬ ‫موقــت بــه فراینــد رشــد طبیعــت اســت‪ .‬در‬ ‫روانشناســی نیــز رنــگ زرد بــه معنــای نگاهــی‬ ‫غیرتخصصــی و غیرعلمــی اســت‪.‬‬ ‫ایجاد سرابی از واقعیت‪:‬‬ ‫ایــا بــه ایــن مطلــب فکــر کردیــد کــه چــرا برخــی‬ ‫افــراد عالقــه دارنــد بــرای حــل مشکالت شــان بــه‬ ‫فال گیرهــا مراجعــه کننــد؟‬ ‫ایــن افــراد بــه دنبــال کشــف واقعیــت نیســتند‬ ‫و خودشــان هــم می داننــد کــه هیــچ واقعیتــی را‬ ‫نمی تــوان از کــف فنجــان قهــوه کشــف کــرد‪ .‬انهــا‬ ‫بــه دنبــال راهــی هســتند تــا انفعــال و رفتارهــای‬ ‫غیرمســئوالنه خودشــان را در زندگــی توجیــه‬ ‫کننــد و بــرای نادیــده گرفتــن واقعیــت زندگــی‬ ‫خــود از تخیــات یــک فالگیــر کمــک می گیرنــد‪.‬‬ ‫روانشناســان زرد نیــز نمی تواننــد واقعیات زندگی‬ ‫شــما را تحلیــل کننــد و همیشــه بــه جــای اینکــه‬ ‫در ذهــن مخاطــب ســوالی ایجــاد کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫پاســخ ارائــه می دهنــد و هیچــگاه شــما را بــه‬ ‫تماشــای واقعیت هــای تلــخ زندگــی و روابطتــان‪،‬‬ ‫دعــوت نمی کننــد‪.‬‬ ‫در اخر‬ ‫روانشناســی زرد در ایــران هــم رواج دارد‪ .‬انبــوه‬ ‫کتاب هایــی کــه در چنــد دقیقــه و بــا چنــد راهــکار‬ ‫قطعــی می خواهنــد مشــکالت مختلــف را حــل‬ ‫کننــد در کتاب فروشــی ها و ســایت ها دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه بایــد از انصــاف هــم نگذریــم و‬ ‫بدانیــم کــه گاهــی توصیه هــای این دســت از‬ ‫محتواهــای روانشناســی هــم می تواننــد جرقـه ای‬ ‫از امیــد و تغییــر را در وجــود مخاطبــان روشــن‬ ‫کننــد‪ .‬منتهــا شــنونده و خواننده باید عاقل باشــد‬ ‫و بــا هوشــیاری از توصیه هــا اســتقبال کنــد‪.‬‬ ‫بایــد قبــول کــرد کــه بــرای رســیدن بــه‬ ‫ارامــش روانــی در زمینه هــای مختلــف‪،‬‬ ‫خوشبخت ترزیســتن و داشــتن زندگــی بهــره ور‬ ‫نیــاز بــه تــاش اســت‪ .‬راهکارهــای ســاده و کلــی‬ ‫را گــوش کنیــد‪ ،‬امــا بــه ریشــه و درستی شــان‬ ‫هــم نگاهــی داشــته باشــید و بــا شخصی ســازی‬ ‫انهــا بــرای شــرایط خودتــان‪ ،‬ببینیــد کــه راهــکاری‬ ‫قابل اســتفاده در دســتتان اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫الهام ناصری‬ ‫کینوا چیست؛ ‪ ۱۱‬خاصیت این‬ ‫خوراکی سرشار از پروتئین ‪۳ +‬‬ ‫دستور پخت لذیذ‬ ‫کینــوا یکــی از خوراکی هــای سرشــار از پروتئیــن و کمــی شــبیه‬ ‫بلغــور عربــی (‪ )couscous‬اســت‪ .‬به انــدازه ی برنــج پُرکاربــرد اســت‬ ‫و به تنهایــی یــا در غــذا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و خیلــی‬ ‫خوشــمزه اســت‪ .‬ایــن غلــه یکــی از معروف تریــن غذاهــای ســالم در‬ ‫دنیــا اســت‪ .‬گلوتــن نــدارد‪ ،‬جــزو خوراکی هــای سرشــار از فیبــر اســت‬ ‫و همـه ی انــواع امینواســید را داراســت‪ .‬کینــوا همچنیــن سرشــار از‬ ‫منیزیــم‪ ،‬ویتامین هــای گــروه ‪ ،B‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬فســفر‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ E‬و انــواع انتــی اکســیدان های مفیــد اســت‪ .‬در این مقاله‬ ‫ابتــدا در مــورد ایــن کــه کینــوا چیســت و چــه خواصــی دارد توضیــح‬ ‫می دهیــم و بعــد دســتور پخــت چنــد غــذای خوشــمزه بــا اســتفاده از‬ ‫گیــاه کینــوا را یــاد می گیریــم‪.‬‬ ‫کینوا چیست‬ ‫کینــوا غلــه ای اســت کــه ان را به خاطــر دانه هــای خوراکــی اش‬ ‫کشــت می کننــد‪ .‬در واقــع کینــوا غلــه ی واقعــی نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫شــبه غله اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬کینــوا اساســا دانــه اســت امــا‬ ‫شــبیه غــات امــاده و مصــرف می شــود‪ .‬در گذشــته‪ ،‬در امپراتــوری‬ ‫اینــکا (یــک امپراتــوری از سرخ پوســتان امریــکای جنوبــی)‪،‬‬ ‫کینــوا محصــول خیلــی مهمــی بــود‪ .‬ان را «مــادر هم ـه ی غــات»‬ ‫می خواندنــد و اعتقــاد داشــتند کــه مقــدس اســت‪ .‬هــزاران ســال‬ ‫اســت کــه در امریــکای جنوبــی از ایــن غلــه اســتفاده می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫تنهــا چنــد ســال اســت کــه معــروف شــده و در همه جــای دنیــا مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫امــروزه می توانیــد کینــوا و محصــوالت تهیه شــده از ان را در تمــام‬ ‫دنیــا مخصوصــا در فروشــگاه ها و رســتوران هایی کــه غــذای ســالم‬ ‫عرضــه می کننــد‪ ،‬پیــدا کنیــد‪ .‬ایــن دانــه ی خوراکــی در میــان افــرادی‬ ‫کــه بــه تغذی ـه ی ســالم اهمیــت می دهنــد‪ ،‬بســیار محبــوب شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دانشــمندان ناســا روی ایــن محصــول به عنــوان محصولی مناســب‬ ‫بــرای کاشــت در فضــا کار کرده انــد‪ .‬ایــن تصمیــم بیشــتر به خاطــر‬ ‫مــواد مغــذی بــاال و اســتفاده و کاشــت اســان ان بــوده اســت‪.‬‬ ‫به خاطــر مــواد مغــذی بــاال و توانایــی کینــوا بــرای ایجــاد امنیــت‬ ‫غذایــی در سرتاســر دنیــا‪ ،‬ســازمان ملــل ســال ‪ ۲۰۱۳‬را «ســال‬ ‫بین المللــی کینــوا» نام گــذاری کــرد‪.‬‬ ‫سه نوع اصلی کینوا وجود دارد‪:‬‬ ‫کینوای سفید؛‬ ‫کینوای قرمز؛‬ ‫کینوای سیاه‪.‬‬ ‫خواص کینوا چیست‬ ‫‪ .۱‬خیلی مغذی است‬ ‫مواد مغذی ‪ ۱۸۵‬گرم کینوا (خام یا پخته)‬ ‫پروتئین‪ ۸ :‬گرم‬ ‫‪ ۵‬گرم‬ ‫فیبر‬ ‫منگنز ‪ ۵۸‬درصد میزان موردنیاز روزانه‬ ‫منیزیم ‪ ۳۰‬درصد میزان موردنیاز روزانه‬ ‫فسفر ‪ ۲۸‬درصد میزان موردنیاز روزانه‬ ‫‪ ۱۹‬درصــد میــزان موردنیــاز‬ ‫ویتامین ‪ b9‬یا اسید فولیک‬ ‫روزانــه‬ ‫مس ‪ ۱۸‬درصد میزان موردنیاز روزانه‬ ‫‪ ۱۵‬درصد میزان موردنیاز روزانه‬ ‫اهن‬ ‫‪ ۱۳‬درصد میزان موردنیاز روزانه‬ ‫روی (زینک)‬ ‫پتاسیم ‪ ۹‬درصد میزان موردنیاز روزانه‬ ‫تقریبــا ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫ویتامین های ‪ ،B1‬ویتامین ‪ B2‬و ‪B6‬‬ ‫میــزان موردنیــاز روزانــه‬ ‫کلسیم‪ ،‬ویتامین ‪ b3‬یا نیاسین و ویتامین ‪ E‬به مقدار کم‬ ‫‪ ۱۸۵‬گــرم کینــوا حــدود ‪ ۲۲۲‬کالــری انــرژی ‪ ۳۹ ،‬گرم کربوهیدرات و‬ ‫‪ ۴‬گــرم چربــی دارد‪ .‬کینــوا همچنیــن حــاوی مقــدار کمــی اســیدچرب‬ ‫امگا ‪ ۳‬اســت‪.‬‬ ‫کینــوا از نظــر ژنتیکــی دســتکاری نشــده اســت و به صــورت طبیعــی‬ ‫بــدون گلوتــن اســت‪ .‬ایــن غلــه را معمــوال به صــورت ارگانیــک‬ ‫می کارنــد‪ .‬کینــوا واقعــا غلــه نیســت‪ ،‬ولــی غــذای غلــه ای کاملــی‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حاوی مواد گیاهی کرسیترین و کائمفرول است‬ ‫ی و ویتامیــن‬ ‫اثــرات ســامتی غذاهــای واقعــی از مــواد معدنــ ‬ ‫هایــی کــه بــا انهــا اشــنا هســتیم‪ ،‬فراتــر اســت‪ .‬هــزاران مــواد مغذی‬ ‫وجــود دارنــد کــه بــرای ســامتی بســیار مفیدنــد‪ .‬ایــن مــواد شــامل‬ ‫مولکول هــای جالبــی بــه نــام فالونوئیــد می شــوند‪ .‬فالنوئید هــا‬ ‫انتی اکســیدان های گیاهــی هســتند کــه تاثیــرات زیــادی روی‬ ‫ســامتی بــدن دارنــد‪ .‬دو فالنوئیــدی کــه تحقیقــات زیــادی درمــورد‬ ‫انهــا انجــام شــد ه اســت‪ ،‬کرســیترین و کائمفــرول هســتند‪ .‬کینــوا‬ ‫سرشــار از ایــن مــواد اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬مقــدار کرســیترین موجــود در‬ ‫کینــوا حتــی بیشــتر از زغال اختــه اســت‪( .‬زغال اختــه مقادیــر زیــادی‬ ‫کرســیترین دارد‪).‬‬ ‫براســاس تحقیقات انجام شــده بر روی حیوانات‪ ،‬مشــخص شــده‬ ‫اســت کــه ایــن مولکول هــای مهــم خاصیت هــای ضدالتهابــی و‬ ‫ضدویــروس دارنــد و در مبــارزه و پیشــگیری از ســرطان و افســردگی‬ ‫موثرنــد‪ .‬بــا اضافــه کــردن کینــوا بــه رژیــم غذایی تــان‪ ،‬مقــدار زیــادی‬ ‫از ایــن مــواد مغــذی و پُراهمیــت را بــه بــدن خــود می رســانید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فیبر خیلی زیادی دارد‬ ‫یکــی دیگــر از خــواص کینــوا فیبــر بــاالی ان اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫تحقیقاتــی کــه درمــورد ‪ ۴‬نــوع کینــوا انجــام شــد ه اســت‪ ،‬نشــان‬ ‫می دهــد کــه در ‪ ۱۰۰‬گــرم کینــوا‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۶‬گــرم و در هــر پیمانه‬ ‫‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۷‬گــرم فیبــر وجــود دارد‪ .‬ایــن مقــدار تقریبــا دوبرابــر مقــدار‬ ‫فیبــر موجــود در ســایر غــات اســت‪ .‬در مقایســه بــا کینــوای خــام‪،‬‬ ‫کینــوای پخته شــده فیبــر خیلــی کمتــری دارد چون اب خیلــی زیادی‬ ‫را بــه خــود جــذب می کنــد‪ .‬متاســفانه بیشــتر ایــن فیبــر از نــوع فیبــر‬ ‫نامحلــول اســت کــه به انــدازه ی فیبــر محلــول بــرای ســامتی مفیــد‬ ‫نیســت‪ .‬فیبــر محلــول ایــن مــاد ه تقریبــا ‪ ۲٫۵‬گــرم بــرای هــر پیمانــه‬ ‫اســت (یــا ‪ ۱٫۵‬گــرم بــرای هــر ‪ ۱۰۰‬گــرم کینــوا) کــه هنــوز هــم مقــدار‬ ‫قابــل توجهــی اســت‪.‬‬ ‫تحقیقــات زیــادی انجــام شــده اند کــه نشــان می دهنــد فیبــر‬ ‫محلــول در کاهــش قنــد خــون و کاهــش کلســترول موثر اســت و با‬ ‫ایجــاد احســاس ســیری‪ ،‬منجــر بــه کاهــش وزن می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گلوتــن نــدارد و بــرای افــراد مبتــا بــه عــدم تحمــل گلوتــن‬ ‫مناســب اســت‬ ‫طبــق تحقیقــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۳‬انجــام شــد‪ ،‬تقریبــا یک ســوم‬ ‫مــردم امریــکا تــاش می کننــد مصــرف گلوتــن خــود را کــم یــا‬ ‫به طورکلــی ان را از رژیــم غذایی شــان حــذف کننــد‪ .‬رژیــم بــدون‬ ‫گلوتــن می توانــد ســالم باشــد‪ ،‬بــه شــرط اینکــه غذاهــای مصرفــی‪،‬‬ ‫به صــورت طبیعــی بــدون گلوتن باشــند‪ .‬اگر از غــذای بدون گلوتن و‬ ‫تصفیه شــده بــا نشاســته اســتفاده کنیــم‪ ،‬دچــار مشــکل می شــویم‪.‬‬ ‫ن غذاهــا بهتــر از غذاهــای حــاوی گلوتــن نیســتند‪ ،‬چــون غــذای‬ ‫ای ـ ‬ ‫مضــر بــدون گلوتــن هنــوز هــم مضــر اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از محققان‪ ،‬کینوا را ماده ی مناســبی در رژیم های بدون‬ ‫گلوتــن می داننــد‪ ،‬مخصوصــا بــرای افــرادی کــه نمی خواهنــد از‬ ‫موادی مانند نان و پاســتا دســت بردارند‪ .‬تحقیقات نشــان داده اند‬ ‫کــه اســتفاده از کینــوا به جــای غذاهــای بــدون گلوتــن معمولــی‬ ‫ماننــد ســیب زمینی یــا ارد ذرت و برنــج تصفیه شــده می توانــد تــا‬ ‫حــد زیــادی مقــدار مــواد مغــذی و انتی اکســیدان های موجــود در‬ ‫رژیــم غذایــی را افزایــش بدهــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬حاوی پروتئین زیاد و همه ی امینواسید های اساسی است‬ ‫پروتئین از امینواســید ســاخته شــد ه است‪ .‬برخی از امینواسیدها‬ ‫«اساســی» هســتند‪ ،‬یعنــی بــدن مــا نمی توانــد انهــا را تولیــد کنــد‬ ‫و بایــد انهــا را از رژیــم غذایــی خــود بگیریــم‪ .‬اگــر غــذای مــا حــاوی‬ ‫مقــدار کافــی از همــه ی امینواســید های اساســی باشــد‪ ،‬ان غــذا‬ ‫پروتئیــن «کامــل» دارد‪ .‬مشــکل اینجاســت کــه خیلــی از غذاهــای‬ ‫گیاهــی به انــدازه ی کافــی امینواســید اساســی مانند لیســین ندارند‪.‬‬ ‫امــا کینــوا استثناســت‪ ،‬چــون همـه ی امینواســید های اساســی را در‬ ‫خــود دارد‪ .‬بــرای همیــن هــم یکــی از منابع عالی پروتئین محســوب‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫هــر پیمانــه از کینــوا ‪ ۸‬گــرم پروتئیــن باکیفیــت دارد‪ .‬ایــن مــاده ی‬ ‫غذایــی یکــی از منابــع عالــی پروتئیــن گیاهی بــرای افــراد دارای رژیم‬ ‫گیاهخــواری و وِگان اســت‪( .‬وِگان بــه افــرادی گفتــه می شــود کــه‬ ‫رژیــم گیاهخــواری مطلــق دارنــد و هیــچ نــوع فــراورده ی حیوانــی‬ ‫مصــرف نمی کننــد‪).‬‬ ‫‪ .۶‬شــاخص گلیســمی پایینــی دارد کــه بــرای کنتــرل قنــد خــون‬ ‫مفیــد اســت‬ ‫شــاخص گلیســمی ســرعت افزایــش ســطح قندخــون را انــدازه‬ ‫می گیــرد‪ .‬می دانیــم غذاهایــی کــه شــاخص گلیســمی باالیــی دارند‪،‬‬ ‫احســاس گرســنگی را افزایــش می دهنــد و باعــث چاقــی می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن غذاهــا خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و دیابــت نــوع ‪ ۲‬را‬ ‫افزایــش می دهنــد‪.‬‬ ‫شــاخص گلیســمی گیــاه کینــوا ‪ ۵۳‬اســت کــه کــم محســوب‬ ‫می شــود و مناســب رژیــم غذایــی بــا شــاخص گلیســیمی پاییــن‬ ‫اســت‪ .‬امــا بایــد بدانیــم کــه ایــن گیــاه کربوهیــدرات باالیــی دارد و‬ ‫بــرای اســتفاده در رژیم هــای کــم کربوهیــدرات مناســب نیســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫کالهبــرداران ســایبری بــا ارائــه تبلیغــات کــذب و فریبنــده باعنــوان ثبــت نــام و اعــزام زوار بــه پیــاده روی اربعیــن‬ ‫به دنبــال ســرقت اطالعــات بانکــی و شــخصی افــراد هســتند‪ ،‬کاربــران بــرای جلوگیــری از ســرقت اطالعــات بانکــی و‬ ‫شــخصی خــود در فضــای مجــازی از نصــب نرم افــزار و یــا کلیــک بــر روی لینک هــای ارســالی از طــرف افــراد ناشــناس‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫مراقب کالهبرداری‬ ‫باعنوان ثبت نام‬ ‫کاروان های پیاده روی‬ ‫اربعین در فضای مجازی‬ ‫باشید‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫منافذ و ماخذ مفاسد اقتصادی ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شــصت و دومیــن ناگفتــه و ناشــنیده (قســمت‬ ‫اول)‪:‬‏‬ ‫منافــذ و ماخــذ مفاســد اقتصــادی‪ :‬منابــع مهــم‬ ‫مفاســد اقتصــادی بــه ترتیــب اهمیــت عبارتنــد از‬ ‫‪-1 :‬‏کارشناســان رســمی دادگســتری ‪ -2‬بانکهــا ‪-3‬‬ ‫شــرکتهای دولتــی ‪ -4‬اشــخاص حقیقــی و حقوقــی‬ ‫طرفهــای ‏معاملــه بــا ردیف هــای ‪ 2‬و ‪ : 3‬از انجــا‬ ‫کــه حرکــت بــر خــاف ذات خلقــت و شــنا بــر خالف‬ ‫جهــت حرکــت‏اب امــری اســتثناء اســت‪ .‬فقــط‬ ‫افراد بســیار محدود و انگشــت شــماری هســتند که‬ ‫میتوانند سرشت نیک را‏که خداوند در وجود بشر‬ ‫نهادینــه نمــوده و بــا تعالیــم مذهبــی و اخالقــی‬ ‫نیــز گــره خــورده اســت ‪ ،‬زیــر پــا‏بگذارنــد ‪ .‬از ایــن‬ ‫تعــداد بســیار انــدک کــه جــزء بــا بســتن روزنــه هــا و‬ ‫تبصــره هــا و خــاء هــای قانونی و کشــف ‪ ،‬‏نمیتوان‬ ‫بــا انهــا مبــارزه نمــود ‪ ،‬مــی پــردازم بــه عملکــرد‬ ‫غیرتخصصــی مدیــران شــرکتهای و ســازمانهای‬ ‫دولتــی و‏بانکهــا و کارشناســان ‪ ،‬کــه موجــب بــروز‬ ‫مفاســد اقتصــادی کالن در کشــور‬ ‫میشــوند‪ .‬در هفتــه نامــه شــماره‬ ‫‪ 103‬‏مــورخ ‪ 1396/04/12‬و ســپس‬ ‫در شــماره ‪ 181‬مــورخ ‪1397/11/01‬‬ ‫بــازار کســب و کســب و کار بــه مــوارد‬ ‫‏متعــددی از خطاهــا و اشــتباهات‬ ‫کارشناســی کــه موجــد مفاســد‬ ‫اقتصــادی بــزرگ بــوده اشــاره کــردم‪.‬‬ ‫هــم اینــک ‏عــرض میکنــم ‪ :‬منشــاء‬ ‫اغلــب مفاســد اقتصــادی ‪ ،‬دســته‬ ‫ای از کارشناســان هســتند کــه ارائــه‬ ‫نظریــه کارشناســی را‏بــه مثابــه حــق‬ ‫شــخصی میپندارنــد‪ .‬اگــر ایــن پنــدار‬ ‫از اظهــار و ســخن و اقــرار انهــا بــر‬ ‫نیایــد ‪ ،‬از مدلــول و منطــوق‏نظریــه‬ ‫کارشناســی انهــا مســتفاد میگــردد ‪ .‬ایــن دســته از‬ ‫کارشناســان چنیــن مــی پندارنــد کــه گویــا نظریــه‬ ‫ذهنــی ‪،‬‏شــخصی و تفســیری انهــا امرکارشناســی‬ ‫محســوب میگــردد‪ .‬زمانــی ایــن اندیشــه در ذهــن‬ ‫انهــا قــوت میگیــرد کــه ‏مالحظــه میکننــد محاکــم‬ ‫قضایــی نظریــات ذهنــی و تفســیری انهــا را مســتند‬ ‫صــدور حکــم قــرار داده انــد و بــه‏غیرتخصصــی بــودن‬ ‫و غیــر مســتدل بــودن نظریــه ایــرادی وارد نکــرده‬ ‫انــد‪ .‬بــه همیــن ســبب تدریجــا امــر بــر انهــا‏مشــتبه‬ ‫میشــود کــه در ارائــه گــزارش ‪ ،‬گویــا بــی نیــاز از دلیــل‬ ‫هســتند‪ .‬و ارائــه نظریــه شــخصی‪ ،‬تحــت عنــوان‬ ‫نظریــه‏کارشناســی ‪ ،‬یــک حــق محســوب میشــود‪.‬‬ ‫درحالیکــه نظریــه کارشناســی بایــد بــه امــری‬ ‫تخصصــی ‪ ،‬محاســباتی‏معطــوف بــوده و از فراینــد‬ ‫اســتدالل حاصل شــده باشــد‪ .‬نظریه کارشناســی نه‬ ‫تنهــا حــق شــخصی کارشــناس‏محســوب نمیشــود‬ ‫‪ .‬بلکــه تکلیــف اســت‪ .‬تکلیــف وجــه متقابــل حــق‬ ‫اســت ‪ ،‬متضمــن تبعیــت از الزامــات ‏حکومتــی‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫مواجهه با ویروس کرونا‬ ‫به طور موثر‬ ‫ورود ویــروس کرونــا بــه کشــور عزیزمــان باعــث تغییــرات زیــادی‬ ‫در ســبک معمــول زندگــی ایرانیــان گردیــده اســت از تعطیلــی‬ ‫مراکــز اموزشــی شــامل مــدارس‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬همایش هــا و‬ ‫‪ ....‬تــا کاهــش روابــط خانوادگــی و نیــز ایجــاد موجــی از نگرانــی‬ ‫درخانواده هــا و افــراد‪.‬‬ ‫ایــن قابــل درک و معقــول اســت تــا در مــورد ویــروس کرونــا نگران‬ ‫باشــیم امــا وحشــت زدگــی روش مفیــدی بــرای پاســخ بــه شــرایط‬ ‫اخیــر نیســت‪ .‬مغــز مــا بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت تــا در در‬ ‫شــرایط خطــر ایجــاد تــرس نمایــد و ایــن تــرس مــا را جهــت رفــع‬ ‫خطــر بــه فکــر و تــاش وا مــی دارد‪ .‬امــا واکنــش شــدید اضطــراب‬ ‫و وحشــت عملکــرد بهینــه را تحــت تاثیــر منفــی قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫لــذا ضــرورت دارد تــا اگاهانــه واکنــش طبیعــی نگرانــی را مدیریــت‬ ‫نماییم‪.‬‬ ‫گام هایی کاربردی برای مقابلۀ موثر با بحران کرونا‬ ‫‪-1‬تمرکز بر انچه در کنترل شماست‪.‬‬ ‫‪ -2‬تصدیق کردن افکار و احساساتتان‪.‬‬ ‫‪ -3‬توجه کردن به بدنتان‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشغله و سرگرمی با انچه انجام میدهید‪.‬‬ ‫‪ -5‬اقدام کردن متعهدانه‪.‬‬ ‫‪ -6‬پذیرش و گشودگی‪.‬‬ ‫‪ -7‬ارزش ها‪.‬‬ ‫‪ -8‬شناسایی منابع‪.‬‬ ‫‪ -9‬ضدعفونی سازی و فاصله گیری‪.‬‬ ‫‪-1‬تمرکز بر انچه در کنترل شماست‪.‬‬ ‫مهمتریــن کاری کــه هــر کــس در هــر نــوع بحرانــی ‪-‬چــه مرتبــط‬ ‫بــا کرونــا باشــد و چــه نباشــد‪ -‬مــی توانــد انجــام بدهــد ایــن اســت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــصت و دومیــن ناگفتــه و ناشــنیده قســمت‬ ‫دوم)‪:‬‏‬ ‫منافذ و ماخذ مفاسد اقتصادی ‪:‬‏‬ ‫در قســمتهای قبلــی عــرض کــردم نظریــه‬ ‫کارشناســانی کــه مبتنــی بــر ذهنیــت شــخصی بوده‬ ‫و فاقــد مبنــای‏محاســباتی اســت ‪ ،‬میتوانــد از صفــر‬ ‫تــا ‪ 100‬متغیــر باشــد ‪ .‬بســیار دیــده شــده اســت کــه‬ ‫قیمت ملکی توسط یکی‏از این دسته کارشناسان‬ ‫مثــا یــک هــزار میلیــارد تومــان ارزیابــی شــده و‬ ‫توســط دیگــری فقــط ده میلیــارد تومــان ‪.‬‏در اینجــا‬ ‫تردیــدی نیســت کــه نــه یــک هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫قابل اســتناد اســت و نه ده میلیارد !!! منشــاء این‬ ‫‏تفاوت صفر تا صد کجاســت ؟ دقیقا در فقدان کار‬ ‫تخصصــی و اســتداللی واتــکا بــر ذهنیــت شــخصی‬ ‫اســت‪ .‬‏در حالیکــه اگــر کارشناســان خــود را مکلــف‬ ‫بــه رعایــت مفــاد مــاده ‪ 19‬قانــون بداننــد و بــه ســراغ‬ ‫ذهنیــت بــی‏پایــه و اســاس و فاقــد دلیــل نرونــد‪.‬‬ ‫چنیــن اشــتباهات بزرگــی را مرتکــب نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫نتیجــه ایــن اشــتباه بــزرگ‏ایــن اســت کــه در نهایــت‬ ‫بانــک و دولــت در قبــال تســهیالت اعطایــی مجبــور‬ ‫میشــوند بــه جــای پــول ‪ ،‬ملکــی را‏تملیــک کننــد‪.‬‬ ‫کــه ارزش واقعــی ان دههــا برابــر کمتــر اســت‪ .‬امــا‬ ‫ایــن اشــتباه بــزرگ ‪ ،‬غالبــا تصادفــی اتفاق نمی‏افتد‬ ‫بلکــه ذینفــع ‪ ،‬رونــد ارزیابــی را تحــت نظــر میگیــرد‬ ‫و کارشــناس را بــا وقایــع مدیریــت شــده ای‪ ،‬مواجــه‬ ‫‏میســازد‪ .‬کارشناســی هــم کــه بــه دنبــال ادلــه اثباتی‬ ‫نیســت و به ذهنیت و نظریه شــخص خود اکتفاء‬ ‫میکنــد بــه‏راحتــی تحــت تاثیــر وقایع مدیریت شــده‬ ‫ذینفــع قــرار میگیــرد‪ .‬علیهــذا نظریــه کارشناســی‬ ‫فاقــد دالیــل اثباتــی از‏جملــه ارکان وقــوع فســاد‬ ‫اســت‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫کــه‪ :‬روی انچــه در کنتــرل شــما اســت تمرکــز کنیــد‪ .‬شــما نمیتوانیــد‬ ‫انچــه در اینــده رخ میدهــد را کنتــرل کنیــد‪ .‬شــما روی ویــروس‬ ‫کرونــا یــا اقتصــاد جهانــی یــا سیاســت های دولتــی در مدیریــت‬ ‫ایــن وضعیــت اشــفته کنترلــی نداریــد‪ .‬بــه عــاوه نمی توانیــد بــه‬ ‫طــور جادویــی احساســات خــود را کنتــرل کنیــد و همــۀ ایــن تــرس‬ ‫و اضطراب هــای کامــا ً طبیعــی را از بیــن ببریــد؛ امــا می توانیــد‬ ‫انچــه «اینجــا و اکنــون» انجــام می دهیــد را کنتــرل کنیــد؛ و اصــل‬ ‫کار همیــن اســت‪ .‬چــون انچــه «اینجــا و اکنــون» انجــام می دهیــد‬ ‫می توانــد تغییــر بســیار بزرگــی در وضعیــت شــما و هرکســی کــه بــا‬ ‫او زندگــی می کنیــد ایجــاد کنــد و همچنیــن تاثیــر چشــمگیری بــر‬ ‫جامعــه اطرافتــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چنیــن اقدامــی هــم شــامل کنــار امــدن بــا دنیــای درونــی مــان‬ ‫میشــود )یعنی همۀ افکار و احساســات دشــوارمان( و هم شــامل‬ ‫کنــار امــدن بــا دنیــای بیرونــی مــان )یعنــی همــۀ مشــکالت واقعــی‬ ‫کــه بــا انهــا رو بــه رو هســتیم(‪ .‬حــاال چطــور انجامــش بدهیــم؟‬ ‫خــوب‪ ،‬وقتــی طوفــان بزرگــی بــه پــا میشــود‪ ،‬قایق هــا و کشــتی های‬ ‫بنــدر‪ « ،‬لنگــر» می اندازنــد؛ چــون اگــر چنیــن نکننــد‪ ،‬بــه داخــل‬ ‫دریــای طوفانــی کشــیده شــده و غــرق می شــوند‪ .‬البتــه لنگــر‬ ‫انداختــن باعــث نمی شــود طوفــان فروکــش کنــد )یعنــی لنگرهــا‬ ‫اب و هــوا را کنتــرل نمی کننــد( امــا لنگــر انداختــن باعــث محکــم‬ ‫و اســتوار مانــدن کشــتی در بنــدر تــا زمــان فروکــش کــردن طوفــان‬ ‫می شــود‪ .‬بــه طــرز مشــابهی‪ ،‬مــا نیــز در موقعیت هــای بحرانــی‪،‬‬ ‫طوفان هــای هیجانــی را تجربــه می کنیــم یعنــی افــکار نــا مفیــدی‬ ‫در ذهنمــان چــرخ می خورنــد وباعــث ایجــاد احساســات دردناکــی‬ ‫در بدنمــان می گردنــد؛ و اگــر در طوفــان درونمــان غــرق بشــویم ان‬ ‫وقــت هیــچ کار مفیــدی نمی توانیــم انجــام بدهیــم‪.‬‬ ‫فرمول ساده لنگر انداختن‬ ‫گام های ‪ 4-3-2‬را انجام دهید‪.‬‬ ‫‪ -2‬تصدیق کردن افکار و احساساتتان‪.‬‬ ‫بــه ارامــی و مهربانــی انچــه در درون شــما میگــذرد را تصدیــق‬ ‫کنیــد‪ :‬افــکار‪ ،‬احساســات‪ ،‬هیجانهــا‪ ،‬خاطــرات‪ ،‬حس هــای بدنــی‬ ‫و میل هــای شــدید‪ .‬مثــل دانشــمند کنجــکاوی رفتــار کنیــد کــه هــر‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬فــردی کــه از طریــق شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتــس اپ اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت برای‬ ‫همســر یــک خانــواده کــرده بــود‪ ،‬مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ یادگارنــژاد‪ ،‬در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬فــردی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه کــرد وعنوان داشــت‬ ‫شــخصی در شــبکه اجتماعــی واتســاپ‪ ،‬موجــب‬ ‫ایجــاد مزاحمــت و ســلب اســایش همســر وی شــده‬ ‫اســت؛ لذا پروند ه در دســتور کار کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات شــاکی و‬ ‫مســتندات موجــود‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا طــی‬ ‫عملیــات پلیســی و در مــدت زمــان کوتــاه عامــل‬ ‫ایجــاد مزاحمــت را مــورد شناســایی قــرار دادنــد و‬ ‫بــا هماهنگی هــای مراجــع قضائــی وی را بــه اداره‬ ‫پلیــس منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در تحقیقــات مقدماتــی منکــر‬ ‫هــر گونــه جــرم انتســابی شــد؛ لکــن بــا مشــاهده‬ ‫مســتندات و ادلــه دیجیتــال لــب بــه ســخن گشــود و‬ ‫بــه بــزه ارتکابــی خــود اعتــراف کــرد و انگیــزه اش را از‬ ‫ایــناقــداممجرمانــه‪،‬تفریــحوســرگرمیعنــوانکــرد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان گفــت‪ :‬هرگونــه مزاحمــت در‬ ‫فضــای ســایبری برابــر قانــون جرایــم رایانــه ای جــرم‬ ‫محســوب شــده و قانــون گــذار بــرای ان مجــازات‬ ‫تعییــن نمــوده کــه الزم اســت کاربرانــی کــه در ایــن‬ ‫حــوزه فعالیــت مــی کننــد حتمــا ًقانــون جرایــم رایانــه‬ ‫را مطالعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز‬ ‫مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایان ـه ای می تواننــد بــا‬ ‫مراجعه به پلیس فتا از مشــاوره ها و راهنمایی های‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت‬ ‫احتمالــی اســتفاده کننــد یــا بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫تماس هــای مردمــی درخواســت خــود را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫انچــه در دنیــای درونــی تــان جریــان دارد را مشــاهده می کنــد‪ .‬و‬ ‫ـردن افــکار و احساســات خــود ادامــه‬ ‫در حالــی کــه بــه تصدیــق کـ ِ‬ ‫می دهیــد‪...‬‬ ‫‪ -3‬توجه کردن به بدنتان‪.‬‬ ‫بــه بدنتــان توجــه کنیــد و بــا ان ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ .‬شــیوۀ‬ ‫خودتــان بــرای انجــام دادن ایــن کار را پیــدا کنیــد‪ .‬می توانیــد‬ ‫از بعضــی یــا تمــام روشــهای زیــر اســتفاده کنیــد یــا راه و روش‬ ‫خودتــان را پیــدا کنیــد‪:‬‬ ‫•‪ -‬به اهستگی پای خود را روی زمین فشار بدهید‪.‬‬ ‫•‪ -‬بــه اهســتگی کمــر و ســتون فقــرات خــود را صــاف کنیــد‪ ،‬اگــر‬ ‫در حالــت نشســته هســتید در صندلیتــان رو بــه جلــو بــا کمــری‬ ‫راســت بنشــینید‪.‬‬ ‫•‪ -‬بــه اهســتگی نــوک انگشــتان دســتها را بــه همدیگــر بچســبانید‬ ‫و فشــار بدهیــد‪.‬‬ ‫•‪ -‬بــه ارامــی کششــی بــه عضــات بــازو یــا گــردن خــود بدهیــد و‬ ‫بعــد شــانه هایتــان را ارام باالتــر بیاوریــد‪.‬‬ ‫•‪ -‬به ارامی نفس بکشید‪.‬‬ ‫هــدف ایــن اســت کــه از افــکار و احساســات خــود اگاه‬ ‫باشــید‪ ،‬همچنــان حضــور انهــا را تصدیــق کنیــد و همزمــان‬ ‫بــه بدنتــان توجــه کنیــد‪،‬‬ ‫مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری ‪ 13‬گرگان‬ ‫تمــاس خــود بــه یــک صفحــه پرداخــت الکترونیــک جعلــی‬ ‫جهــت واریــز وجــه فعالســازی خدمــات بانکــداری اینترنتــی‬ ‫هدایــت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی تحقیقــات فنــی و تخصصــی کارشناســان‬ ‫مشــخص مــی شــود‪ ،‬اپلیکیشــن جعلــی بــا اخذ مجوز دسترســی‬ ‫بــه پیام هــا رمــز یکبــار مصــرف را ســرقت و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫امــکان برداشــت غیــر مجــاز از حســاب کاربــر فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬هموطنــان گرامــی بــه هیــچ وجــه‬ ‫پلیس فتا‬ ‫تشخیص چهره مجوز حضور‬ ‫در بازی های انالین می شود‬ ‫شــرکت چینــی تنســنت( فعــال در زمینــه بــازی هــای‬ ‫رایانــه ای) در بیانیــه ای اعــام کــرده اســت کــه بــرای‬ ‫جلوگیــری از خطــرات بــازی هــای انالیــن در کــودکان و‬ ‫افــراد زیــر ســن قانونــی ‪18‬ســال درســاعات پایانــی شــب‬ ‫از ســامانه شناســایی چهــره اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن اعالمیه‪،‬افــراد زیــر ‪ 18‬ســال کــه در زمینــه‬ ‫بازی هــای انالیــن فعالیــت مــی کننــد حــق اســتفاده از‬ ‫بازی هــای ایــن شــرکت را در ســاعات بیــن ‪ 10‬شــب تــا‬ ‫‪ 8‬صبــح را نخواهنــد داشــت‪.‬و همچنیــن ایــن دســته‬ ‫افــراد از انجــام ایــن بــازی هــا بیــش از‪ 90‬دقیقــه در‬ ‫هفتــه وبیــش از ‪3‬ســاعت در تعطیــات اخــر هفتــه هــا‬ ‫منــع می شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن درایــن بیانیــه گفتــه شــده اســت کــه افــراد‬ ‫بــازی کننــده یــا گیمرهــا بیــن ســنین ‪ 8‬تــا ‪ 16‬ســال بایــد‬ ‫هزینــه ‪ 29‬دالری پرداخــت کننــد در حالیکــه افــراد بیــن‬ ‫ســنین ‪ 16‬تــا ‪ 18‬ســال مبلغــی بــه میــزان دوبرابــر ایــن‬ ‫هزینــه را بایــد بپردازنــد‪.‬‬ ‫بــه اضافــه مــوارد فوق‪،‬افــراد زیــر ســن قانونــی بایــد‬ ‫جهــت احــراز هویــت‪ ،‬اکانت هایــی بــا هویــت و شــماره‬ ‫تلفــن حقیقــی ایجــاد کننــد( یعنــی مــورد تاییــد قــرار‬ ‫گیــرد) تــا دولــت بتوانــد محدودیــت فعالیــت افــراد زیــر‬ ‫ســن قانونــی را بــرای جلوگیــری از اعتیــاد اینترنتــی‬ ‫اجرایــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حال‪،‬گــزارش شــده اســت کــه برخــی کــودکان‬ ‫از دســتگاه ها و هویت هــای والدیــن خــود در ســاعات‬ ‫پایانــی شــب اســتفاده مــی کننــدو بــرای جلوگیــری از‬ ‫ایــن موضــوع شــرکت تنســنت موضــوع گشــت شــبانه‬ ‫را کــه مبتنــی بــر شناســایی فــرد بــازی کننــده از طریــق‬ ‫چهــره ‪،‬طرح ریــزی و اجرایــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان ایــن شــرکت عنــوان کــرده اســت‬ ‫کــه چهــره و فــرد افتتــاح کننــده اکانــت را بــا یکدیگــر‬ ‫منطبــق خواهنــد کــرد تــا بتــوان از تبعــات بعــدی اعتیــاد‬ ‫اینترنتــی جلوگیــری کــرد و هرکســی کــه از ایــن از ارائــه‬ ‫چهــره خــودداری کنــد بعنــوان کــودک و خردســال تلقــی‬ ‫خواهــد شــد و اکانــت وی در ســاعات پایانــی شــب‬ ‫خودبخــود افالیــن می گــردد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت در اوریــل ‪ 2021‬تکنولــوژی اســتفاده‬ ‫از تشــخیص چهــره را در مرحلــه تســت گذاشــت وبــا‬ ‫توجــه بــه موفقیــت ان‪ ،‬اکنــون ایــن قابلیــت در بیــش از‬ ‫‪60‬محصــول ایــن شــرکت بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‬ ‫و بــزودی در ســایر محصــوالت خــود نیزایــن قابلیــت را‬ ‫اضافــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شــرکت تنســنت اعــام کرده که تاکنــون بطور میانگین‬ ‫تعــداد ‪ 5.8‬میلیــون اکانــت درقابلیــت تشــخیص چهــره‬ ‫بــرای الگیــن و عضویــت ثبــت شــده اســت و روزانــه‬ ‫تعــداد ‪28000‬هــزار نفــر بــرای پرداخت هــای خــود از‬ ‫ایــن قابلیــت اســتفاده می کننــد‪/.‬‬ ‫دستگیری عامل نشر‬ ‫اکاذیب علیه یک شرکت‬ ‫مواد غذایی‬ ‫فریــب ایــن گونــه پیامک هــا را نخورنــد و اگاه باشــند جهــت‬ ‫انجــام خدمــات الکترونیــک بانکــی و دریافــت و اســتفاده از‬ ‫اپلیکیشـن های بانکــی صرفــا ً بــه ســایت اصلــی بانــک مربوطــه‬ ‫ضمــن بررســی و تطبیــق اصالــت ادرس ان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز می تواننــد اخریــن و‬ ‫بــه روزتریــن اموزش هــای الزم درخصــوص اســتفاده صحیــح‬ ‫از ظرفیت هــای فضــای مجــازی را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه نشــانی اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫پیامک جعلی افتتاح حساب‬ ‫شگرد برداشت غیر مجاز‬ ‫از حساب شهروندان‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص شــگرد جدیــد کالهبــرداران ســایبری‬ ‫بــا ارســال پیامــک جعلــی افتتــاح حســاب بــه شــهروندان‬ ‫هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در‬ ‫خصــوص ایــن خبــر گفــت‪ :‬برابــر بررس ـی های بــه عمــل امــده‬ ‫اخیــرا ً پیامکــی مبنــی بــر اینکــه «مشــتری گرامــی حســاب‬ ‫شــما افتتــاح شــد‪ ،‬بــرای دریافــت همــراه بانــک و فعالســازی‬ ‫خدمــات بانکــداری اینترنتــی وارد لینــک زیــر شــوید» بــه برخــی‬ ‫افــراد ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬کاربــر هنــگام مراجعــه بــه لینــک یــاد‬ ‫شــده و دانلــود اپلیکیشــن جعلــی همــراه بانــک پــس از وارد‬ ‫کــردن اطالعــات نــام و نــام خانوادگــی‪ ،‬کدملــی و شــماره‬ ‫راه بی پایان‬ ‫مزاحمت های واتساپی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪377‬‬ ‫با پاک کردن گرد و غبار از روی‬ ‫المپ ها و حباب ها ‪ ،‬بر نور‬ ‫انها بیفزایید‪( .‬زیرا یک الیه‬ ‫گرد و غبار می تواند ‪ 50‬درصد‬ ‫کارایی المپ را کاهش دهد)‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از‬ ‫شناســایی و کشــف پرونــده بــا موضــوع نشــر اکاذیــب علیــه‬ ‫فعالیــت یــک شــرکت مــواد غذایــی در کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی‬ ‫گــودرزی‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اظهــار داشــت در پــی مراجعــه‬ ‫نماینــده حقوقــی یــک شــرکت مــواد غذایــی بــه پلیــس فتــا‬ ‫پایتخــت مبنــی بــر نشــر اکاذیــب علیــه فعالیــت این شــرکت‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام توســط فــرد یــا افــرادی‬ ‫ناشــناس‪،‬اقدامات اولیــه بــرای کشــف پرونــده اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا پایتخــت ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات فنــی‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص شــد فــردی بــا ایجــاد یــک‬ ‫صفحــه اینســتاگرام اقــدام بــه تخریــب محصــوالت ایــن‬ ‫شــرکت کــه در سراســر کشــور پخــش مــی شــود نمــوده و‬ ‫موجــب بــه وجــود امــدن خســارات مــادی و معنــوی فراوانــی‬ ‫بــرای ایــن شــرکت گردیــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از ارائــه‬ ‫مســتندات توســط شــاکی و بررســی هــای علمــی و فنــی‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا تهــران بــزرگ متهــم کــه‬ ‫مــرد جوانــی بــود در فضــای مجــازی شناســایی و پــس‬ ‫از تشــریفات قضایــی در یکــی از مناطــق حومــه تهــران‬ ‫دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات الکترونیــک بــه پلیــس فتــا‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شهرستان فاضل اباد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫روستای ماهیان دهنه محمداباد‬ ‫‪ -377‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 5 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-377‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬شهریور ‪12-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستا شناسی روستای فارسیان‬ ‫فارسیان روستای برای توسعه ی‬ ‫گردشگری‬ ‫فارسیان روستای پر از عجایب و زیبایی‬ ‫روســتای فارســیان از توابــع شهرســتان ازادشــهر بــا‬ ‫طبیعتــی بکــر و بــی نظیــر از جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫اســتان گلســتان اســت کــه در ایــام ‏تعطیــات نــوروز‬ ‫گردشــگران را بــه خــود فــرا مــی خوانــد‪ .‬فارســیان‪،‬‬ ‫روســتایی محصــور در دل کــوه بــا خان ـ ه هایــی پلکانــی‪،‬‬ ‫ن هــای‬ ‫پنجــر ه هایــی بــه ‏رنــگ ابــی تیــره و گلــدا ‬ ‫شــمعدانی اســت کــه معصومانــه پشــت پنجــره بــر لــب‬ ‫طاقچــه جــا خــوش کــرد ه انــد و صفــا و صمیمیــت کوچـه ‬ ‫س کوچـ ه هــای پرشــیب بــر زیبایــی روســتا مــی افزایــد‪.‬‬ ‫‏پـ ‬ ‫ایــن روســتا در کوهســتانی پوشــیده از جنــگل قــرار گرفته‬ ‫کــه بــا درختــان سرســبز‏بلــوط و افــرا منظــره زیبایــی بخــود‬ ‫گرفتــه اســت‏‪.‬‬ ‫روســتای فارســیان کــه به علــت بافــت پلکانــی ان بــه‬ ‫ماســوله گلســتان نیــز معــروف اســت‪ ،‬بیــن گردنــه‬ ‫خوش ییــاق و دامنه هــای سرســبز ‏ماران کــوه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬پوشــش انبــوه جنگلــی اطــراف روســتا‪،‬‬ ‫هیــزم و چشــمه های متعــددی کــه در انجــا وجــود دارد‪،‬‬ ‫اب شــرب روســتا ‏را تامیــن می کننــد‪ .‬‏‬ ‫‏(چشم انداز دور و نزدیک بافت باارزش تاریخی ‏)‬ ‫موقعیت مکانی‏‬ ‫روســتای فارســیان در یــک منطقــه کوهپایــه ای در‬ ‫ارتفــاع ‪ ۷۷۷‬متــری از ســطح دریــا واقــع اســت و بــا شــهر‬ ‫ن‪‎‬‏‪۱۱۵‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‏ایــن روســتا در محــور‬ ‫گــرگا ‪‎‬‬ ‫اصلــی ازادشــهر بــه شــاهرو ‪‎‬د ‪ ،‎‬در ‪ ۳۵‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫شــهر ازادشــهر واقــع شــده و تــا شــاهرود ‪ ۸۵‬کیلومتــر‬ ‫فاصلــه‏دارد‪ .‬ایــن روســتا در مــرز اســتان های گلســتان و‬ ‫ســمنان واقــع شــده و بــه دلیــل همجــواری بــا جنــگل ابــر‪،‬‬ ‫گردنــه خــوش ییــاق و دامنه هــای‏سرســبز مــاران کــوه از‬ ‫موقعیــت و ویژگــی متنــوع اب و هوایــی در طــول ســال‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫برخــوردار اسـ ‪‎‬‬ ‫قدمت روستا‬ ‫بــا توجــه بــه گفتــه هــای اهالــی روســتا و اثــار بــه جــا‬ ‫مانــده ماننــد‪ :‬گورســتان هــای بســیار قدیمــی بــا ســنگ‬ ‫مزارهــای خــاص‪ ،‬وجــود اســیاب و ‏درگاه کاروانســرای‬ ‫قدیمــی‪ ،‬مــی تــوان گفــت روســتای فارســیان قانچــی از‬ ‫جملــه روســتاهای تاریخــی و قدیمــی گلســتان و حتــی‬ ‫ایــران بــه‏شــمار مــی رو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قدمــت روســتا بــه حــدود ‪ 1000‬ســال قبــل بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه ان بــا مهاجــرت عشــایر کوچنــده فــارس بــه‬ ‫ایــن منطقــه مرتبــط مــی‏باشــد‪ .‬در ان زمــان اهالــی بــه‬ ‫دلیــل مســاعد بــودن عوامــل طبیعــی اقــدام بــه یکجــا‬ ‫نشــینی نمــوده و هســته اولیــه روســتا را پیرامــون چنــد‬ ‫‏دهنــه چشــمه بنــا نهادن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏ بافت تاریخی روستا‬ ‫بافــت کلــی خانه هــای روســتای فارســیان بــه صــورت‬ ‫پلکانــی اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه حیــاط هــر خانــه‪،‬‬ ‫بــام خانــ ه جلویــی اســت و ایــن رونــد تــا ‏خانه هــای‬ ‫پایین دســت تکــرار می شــود‪ .‬امــا نکتــ ه قابــل توجــه‬ ‫دیگــر در مــورد بافــت تاریخــی روســتا ســابات ها هســتند‪.‬‬ ‫ســابات بــه کوچه هــای ‏مســقفی گفتــه می شــود کــه‬ ‫قســمت باالیــی ان در مالکیــت شــخصی و فضــای‬ ‫زیــر ســقف در مالکیــت عمومــی قــرار دارد‪ .‬امــروزه در‬ ‫فارســیان‏‏‪ ۶۳‬ســابات ســالم وجــود دارد کــه هنــوز قابــل‬ ‫اســتفاده اســت‪ .‬جالــب انجاســت کــه داخــل بعضــی‬ ‫از ایــن ســابات ها فضایــی بــه نــام دختر نشــین ‏بــرای‬ ‫نشســتن تعبیــه شــده اســت کــه در ســاعات پایانــی‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورشت قیمه بادمجان‬ ‫خورشت قیمه و خورشت بادمجان از غذاهای معمول سفره های ایرانی هستند‪.‬‬ ‫خورشت قیمه بادمجان ترکیبی از این دو خورشت است که بسیار خوشمزه است‬ ‫مواد الزم خورشت قیمه بادمجان‬ ‫زمان تقریبی پخت‪ ۲ :‬ساعت‬ ‫مواد الزم برای ‪ ۴‬نفر‪:‬‬ ‫لپــه‪ ۸‬قاشــق غذاخــوری‪ ،‬گوشــت خورشــتی‪ ۱۲‬تکــه کوچــک‪ ،‬بادمجــان‪ ۲‬عــدد‬ ‫قلمــی بــزرگ یــا ‪ ۴‬عــدد متوســط‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ۲‬عــدد بــزرگ‪ ،‬گوجــه‪ ۲‬عــدد‬ ‫پیاز‪ ۱‬عدد بزرگ‬ ‫رب‪ ۲‬قاشق غذاخوری‬ ‫سیر‪ ۱‬حبه متوسط‬ ‫زردچوبه‪ ،‬فلفل‪ ،‬نمک و پودر لیمو عمانی به مقدار الزم‬ ‫ابلیمو یا ابغوره به مقدار الزم‬ ‫دستور پخت خورشت قیمه بادمجان‬ ‫مرحلــه اول‪ ۲ :‬ســاعت قبــل از شــروع پخــت قیمــه بادمجــان‪ ،‬در یــک کاســه پــر‬ ‫از اب لپه هــا را بخیســانید‪.‬‬ ‫پیــاز را خــرد و ریــز کــرده و در قابلمــه ای کــه می خواهیــد خورشــت را در ان‬ ‫بپزیــد بــا مقدار کافی روغــن ســرخ کنیــد‪ .‬پیــاز را تفــت دهیــد تــا طالیــی رنــگ‬ ‫شــود‪ ۱ .‬حبه ســیر را خــرد کــرده و بــه پیازهــا اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫گوشت خورشــتی را در قابلمــه بریزیــد و با پیازها به خوبی تفــت دهیــد‪ .‬حــال‬ ‫بایــد زردچوبــه و فلفــل را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد‪ .‬وقتــی کــه گوشــت تغییر رنگ‬ ‫داد‪ ،‬لپه هــا را ابکشــی کــرده و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و کمــی تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬خورشــت بادمجــان را بــا گوشــت قلقلــی‪ ،‬گوشــت ماهیچــه و گوشــت‬ ‫چــرخ کــرده نیــز می تــوان تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫یک تابه جــدا روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری روغن داخلش بریزید‪ .‬روغن‬ ‫که داغ شد رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و خوب تفت دهید تا کامال ًسرخ شود‬ ‫پــس از اینکــه رب گوجــه فرنگــی را کمــی تفــت دادیــد گوجه فرنگی ها را از وســط‬ ‫نصــف کنیــد و انهــا را هــم کمــی تفــت دهیــد‪ .‬در میانــه پخــت گوشــت و لپــه‪،‬‬ ‫رب گوجــه فرنگــی را بــه همــراه گوجــه فرنگــی بــه قابلمــه خورشــت اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫تــا یــک ســانتی متــر باالتــر از گوشـت ها را اب بریزیــد و زیــرش را زیــاد کنیــد تــا‬ ‫ســریع جــوش بیایــد‪ .‬ســپس شــعله را کــم کنیــد‪ ،‬در قابلمــه را بگذاریــد و اجــازه‬ ‫دهیــد تــا حــدود دو ساعت گوشــت بپزد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم‪ :‬در ایــن مرحله نوبت بــه امــاده کــردن بادمجان هــا می رســد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه گوشــت می پزد‪ ،‬بادمجان هــا را بشــویید و پوســت بگیریــد‪ .‬ســپس‬ ‫بــه شــکل دلخواه برش بزنیــد و مقــداری نمــک روی انهــا بپاشــید تــا اب و تلخــی‬ ‫بادمجــان خــارج شــود و هنــگام ســرخ کــردن روغــن زیــادی بــه خــود جــذب نکند‪.‬‬ ‫پــس از ‪ ۲۰‬دقیقــه بادمجان هــا را ابکشــی کنیــد و بــه مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه بگذاریــد‬ ‫خشــک شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم‪:‬مقداری روغــن در تابــه بریزیــد و بادمجان هــا را ســرخ کنیــد‪.‬‬ ‫همیــن کــه کمــی طالیــی مایــل بــه قهــوه ای شــدند‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم‪ :‬پــس از اینکــه گوشــت و لپه بــه طــور کامل پختنــد بادمجان‬ ‫را بــه همــراه مقــداری نمــک‪ ،‬فلفــل ســیاه و پــودر لیمــو عمانــی بــه قابلمــه‬ ‫اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫پاالن دوزی‬ ‫واژه شناســی ‪:‬وجــه تســمیه فارســیان بــا مهاجــرت عشــایر کوچنــده‬ ‫فــارس بــه ایــن منطقــه مرتبــط اســت‏‪.‬‬ ‫قدمت‪:‬هزار سال‬ ‫زبان محلی‪:‬زبان ترکی‬ ‫جمعیت‪:‬بر اســاس سرشــماری مرکز امار ایران در ســال ‪1385‬جمعیت‬ ‫ان ‪2058‬نفر(‪491‬خانوار)بوده است‏‪.‬‬ ‫اداب و رسوم‪:‬مراســم ســله بــرون‪ ،‬مراســم نمایشــی مثــل گاوبــازی (کــه‬ ‫خ هــای تیــز) و خــروس‏جنگــی‬ ‫مبــارزه دو گاو بــا شــا ‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلی‪:‬برنــج‪ ،‬نــان محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی ماننــد‬ ‫شــال و چــادر شــب‪ ،‬نوعــی حولــه از جنــس‏ابریشــم مصنوعــی‪ ،‬انــواع‬ ‫خشــکبار و ترشــیجات‬ ‫ویژگی‪:‬دشت اسب های وحشی فارسیان کم نظیر است‏‪.‬‬ ‫نزدیکتریــن جاذبه هــای گردشگری‪:‬دشــت اســبهای وحشــی‪ ،‬ابشــار‬ ‫کفتــر خانــه‪ ،‬یخچــال طبیعــی‪ ،‬جنــگل بلــوط‪،‬‏اســیاب ابــی قدیمــی‪ ،‬چنــار‬ ‫کهنســال‪ ،‬قبرســتان تاریخــی روســتا‬ ‫ادرس ‪:‬گلستان‪ ،‬ازادشهر‪ ،‬بخش چشمه ساران‪ ،‬روستای فارسیان‬ ‫مختصات جغرافیایی‪ 55 :‬درجه و ‪ 26‬دقیقه طول شــرقی و ‪ 36‬درجع‬ ‫و ‪ 57‬دقیقه عرض شــمالی‪،‬‬ ‫جاذبه های تاریخی‏‬ ‫در میدان هــای روســتا ســکوهای ســنگی بــه نــام پیرنشــین درســت شــده‬ ‫بــرای اســتراحت گردشــگران و اهالــی محــل‪ ،‬در هنــگام غــروب افتــاب‬ ‫‏پیرمرد هــای محلــه گرداگــرد ان می نشــینند و ســاعاتی تــا بعــد ازغــروب‬ ‫افتــاب شــب نشــینی می کننــد‪.‬‏‬ ‫در ایــن روســتا مکان هــای هــم وجــود داردکــه بــه دخترنشــین معــروف اســت در‬ ‫واقــع در گذشــته ها اب لولــه کشــی در ایــن روســتا وجــود‏نداشــته دختــران بــرای‬ ‫اب اوردن بــه چشــمه ها می رفتنــد و بــه دلیــل بعــد مســافت طوالنــی بــه ایــن‬ ‫مکان هــا کــه می رســیدند نشســته و‏خســتگی در می کردنــد‏‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر ازجاذبه هــای زیبــای ایــن روســتا کوچه هــای اشــتی کنــان می باشــد‬ ‫‪.‬درواقــع در ایــن روســتا چندیــن کوچــه و معابــر تنــگ ســاخته‏شــده اســت تــا افــرادی‬ ‫کــه قهــر هســتند زمانــی کــه از ایــن کوچه هــا تــردد می کننــد ناچارنــا باهــم برخــورد‬ ‫داشــته باشــند ناگفتــه نمانــد بافــت‏تاریخــی ایــن روســتا تنهــا یــک کوچــه ماشــین رو‬ ‫دارد و در مابقــی کوچه هــا امــکان تــردد ماشــین وجــود نــدارد‪ .‬ایــن تدبیــر از زمان های‬ ‫خیلــی‏قدیــم بــرای جلوگیــری ازحمــات دشــمنان و حفاظــت از روســتا بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫تنورهــای زیــادی در فارســیان بــه چشــم می خــورد‪ .‬در واقــع در هــر کوچــه یــک‬ ‫تنــور وجــود داردکــه اهالــی ایــن کوچــه در حفــظ و نگـه داری و‏اســتفاده از تنــور‬ ‫بــا یکدیگــر شــریک هســتند‪ .‬تنورهــا عــاوه براینکــه بــرای پخــت نــان اســتفاده‬ ‫می شــوند محلــی هــم بــرای اختــاط زنــان روســتا‏اســت و اگــر کســی بخواهــد‬ ‫بــرای پســرش زن بگیــرد ایــن خواســتگاری در کنــار تنــور انجــام می گیــرد‏‪.‬‬ ‫سبک معماری روستا‬ ‫روســتای فارســیان قانچــی اولیــن روســتای خشــت خــام کشــور می باشــد‬ ‫بالــغ بــر ‪500‬خانــه بــا خشــت خــام دارد کــه اکثــرا دو طبقــه بــوده‪ ،‬طبقــه‬ ‫‏نخســت حکــم انبــاری دامــی و یــا مغــازه را دارد و طبقــه دوم بــه اســکان‬ ‫اهالــی خانــه اختصــاص دارد کــه در نــوع خــود در کشــور بی نظیــر‏اســت‬ ‫قدمــت خانه هــای روســتا‪250‬تا ‪300‬ســال می باشــد‪.‬‏‬ ‫فارســیان بــا توجــه بــه نــوع معمــاری و شــکل گیری روســتا براســاس شــرایط‬ ‫جغرافیایــی و توپوگرافــی منطقــه بــه صــورت پلکانــی و همچنیــن ‏دیگــر‬ ‫ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد طبیعــی‪ ،‬زیســت محیطــی‪ ،‬مولفه هــای اقلیمــی‪،‬‬ ‫تاریــخ و قدمــت روســتا‪ ،‬ویژگی هــای خــاص فرهنگــی و‏اجتماعــی‪ ،‬میــراث‬ ‫فرهنگــی ناملمــوس‪ ،‬ویژگی هــای اقتصــادی‪ ،‬معیشــتی‪ ،‬ویژگی هــای کالبــدی و‬ ‫فضایــی‪ ،‬نظــام محله بنــدی و شــکل ‏گیری روســتا‪ ،‬کیفیــت ابنیه هــا و فــرم پــان‬ ‫بناهــا‪ ،‬شــبکه ارتباطــی و معابــر و ارزش هــای معمــاری حائــز شــرایط ثبــت در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی‏شــده اســت‏‪.‬‬ ‫خانه هــای خشــتی از دیگــر دیدنی هــای فارســیان اســت‪ ،‬قالب هــای خشــتی بــه‬ ‫کار رفتــه در ایــن خانــه منحصــر بــه فــرد بــوده و در بنا هــای‏دیگــر اســتفاده نشــده‬ ‫ت ‪ ۱۰‬ســانتی متــر و طــول و عــرض ان ‪ ۲۰‬ســانتی متــر مــی‬ ‫اســت‪ ،‬ارتفــاع هــر خشـ ‬ ‫باشــد یعنــی دو برابــر خشــت هایی‏کــه در بافــت تاریخــی گــرگان بــکار رفتــه اســت‏‪.‬‬ ‫یکــی از نکاتــی کــه در رابطــه بــا خانه هــای ایــن روســتا چشــم نــواز اســت رنــگ‬ ‫بــه کار رفتــه زرد و ســفید در ایــن خانه هاســت‪ ،‬در واقــع ان‏چیــزی کــه مــا فکــر‬ ‫مــی کنیــم رنــگ امیــزی بــه ایــن ســبک اســت رنــگ نیســت بلکــه نوعــی گِل بــا‬ ‫نــام «شــولی» و یــا در گویــش محلــی‏‏«ســواما» اســت کــه در اعیــاد مختلــف‬ ‫و مناســبت ها زنــان روســتا بــه کــف و دیواره هــای خانه هــای خــود می مالنــد‏‪.‬‬ ‫غذاهای محلی‬ ‫روســتاییان فارســیان در خوش ســلیقگی و طبــخ غذا هــای محلــی و متنــوع‬ ‫شــهره اند‪ .‬از جملــه غذا هــای محلــی ایــن روســتا می تــوان بــه اش ‏خمیــر‪،‬‬ ‫چنگالــی‪ ،‬حلیــم‪ ،‬اش شــله‪ ،‬حلــوا برنجــی‪ ،‬چکـّـو (اشــکنه)‪ ،‬خورشــت گوجه ریــز‪،‬‬ ‫سوزیاش‪،‬ســوتلیاش‪،‬ا‬ ‫ماششــله‏‏(طبــخ ان بــه ویــژه هنــگام نشابرنج)‪،‬اُماش‪ُ ،‬‬ ‫شــتره‪ ،‬کنجــی پــت و دندانــی اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن نان هــای متنوعــی هــم در‬ ‫‏فارســیان پختــه می شــود‪ .‬انــواع نان هــای قره قروتــی‪ ،‬نــان اقانــدو‪ ،‬نــان فتیــر‪ ،‬نان‬ ‫کمــاج و نــان پنجه کــش از ایــن جمله انــد‪ .‬البتــه امــروزه بــا‏ورود نان هــای صنعتــی‬ ‫بــه روســتا ها‪ ،‬بــوی نان هــای محلــی کمتــر از گذشــته احســاس می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫روز‪ ،‬محلــی بــرای گفتمــان زنــان و بــازی کــودکان بــه‬ ‫شــمار می ایــد‪ .‬در گذشــته کــه‏اب لوله کشــی در روســتا‬ ‫وجــود نداشــت‪ ،‬دختــران بــرای اوردن اب بــه چشــمه‬ ‫ی رفتنــد و بــه دلیــل بُعــد مســافت طوالنــی‪ ،‬در ایــن‬ ‫مـ ‬ ‫‏دختر نشــین ها نشســته و خســتگی در می کردنــد‪ .‬تنــور‬ ‫هــم در فارســیان زیــاد بــه چشــم مــی خــورد؛ در هــر‬ ‫کوچــه یــک تنــور وجــود دارد کــه‏اهالــی ان کوچــه در‬ ‫حفــظ و نگهــداری و اســتفاده از ان بــا یکدیگــر شــریک‬ ‫هســتند‪‎.‎‬‬ ‫داالن یا سابات(کوچه های مسقف چوبی ‏)‬ ‫ن هایــی‬ ‫همانگونــه کــه ذکــر شــد در ایــن روســتا مــکا ‬ ‫وجود دارد که به «دخترنشــین» معروف اســت‪ .‬در واقع‬ ‫در گذشــته هــا کــه اب لولــه‏کشــی در ایــن روســتا وجــود‬ ‫ی رفتنــد‬ ‫نداشــت دختــران بــرای اب اوردن بــه چشــمه مـ ‬ ‫و بــه دلیــل بُعــد مســافت طوالنــی بــه ایــن‏مکان هاکــه‬ ‫ می رســیدند نشســته وخســتگی درمی کردنــد‪ ،‬البتــه در‬ ‫روســتا فضاهایــی هــم تحــت عنــوان پیرنشــین وجــود‬ ‫دارد کــه محــل تجمــع‏افــراد مســن در روســتا اســت‏‪.‬‬ ‫انچــه کــه فارســیان را از دیگــر روســتاها و یــا مناطــق‬ ‫ســکونت گاهی متمایــز کــرده‪ ،‬ویژگی هــای معمــاری و‬ ‫بافــت بــا ارزش و تاریخــی ایــن‏روستاســت‪ ،‬بــه نحــوی‬ ‫کــه در ســال ‪ 79‬در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و‬ ‫ســازمان میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫کشــور‏بهســازی و حفــظ بافــت بــا ارزش و تاریخــی ایــن‬ ‫روســتا مــورد تصویــب قــرار گرفتــه بــود و از ســال ‪ 88‬نیــز‬ ‫اقدامــات عملیاتــی بــرای اجــرای ایــن‏طــرح فراهــم ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اخیــرا هنــر پــاالن دوزی توســط تنهــا هنرمنــد پیشکســوت بنــام اقــای غالمحســین‬ ‫محمــودی انجــام میشــودکه بــه مــدت ‪50‬ســال مشــغول بــه‏ایــن کار اســت و هنــوز‬ ‫هــم در ایــن هنــر کســب درامــد میکندوازاستانها‪،‬شــهرها و روســتاهای اطــراف (بجنورد‬ ‫‪،‬سبزوار‪،‬گنبد‪،‬ازادشــهر‪،‬گرگان‏‪،‬شــاهرود)از ایــن هنرمنــد خریــد می کننــد‪.‬او به تنهایی‬ ‫از صفــر تــا صــد پاالنهــا را بــه اتمــام مــی رســاند‪ .‬ایــن هنرمنــد درگوشــه ی حیــاط‬ ‫‏منــزل شــخصی خــود مشــغول بــکار اســت‪ .‬او رقبــت بــه امــوزش اطرافیــان و اهالــی‬ ‫روســتا بــرای مانــدگار مانــدن ایــن هنــر را دارد‪ .‬دســت‏کف‪،‬چاقــو مخصوص(کوتــاه و‬ ‫بلند)‪،‬جوالــدوز بــه ســایزهای مختلــف (کوتــاه ‪،‬ضخامــت کم‪،‬ضخامــت زیاد)‪،‬شــاخ‬ ‫اهو(ســر نــازک) و همچنیــن‏مــواد اولیــه شــامل نمد‪،‬چــادر برزنت‪،‬نــخ پنبــه ای از ابــزار‬ ‫کار و مــواد اولیــه بــرای تهیــه پــاالن اســت‪.‬‬ ‫تنهــا محصــول نمــدی ایــن هنرمنــد پــاالن‏اســت و از ایــن هنــر در کاربــرد دیگــری‬ ‫اســتفاده نکــرده اســت‪ .‬باتوجــه بــه تنهــا هنرمندپیشکســوت درایــن هنــر وقدمــت‬ ‫بــاالی ‪500‬ســال کــه‏از اجــداد او بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬تنها هنرمنــد بازمانــده رشــته‬ ‫پــاالن دوزی در اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر روســتای فارســیان‏مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت بــوده کــه اداره میــراث فرهنگــی ازادشــهر بــا شناســایی و معرفــی ایــن گنجینــه‬ ‫زنــده بشــری بــا ثبــت مهــارت و دانــش‏پــاالن دوزی و نیــز ثبــت مفاخــر حامــل میــراث‬ ‫ناملمــوس در فهرســت اثــار ملــی کشــور قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫طــرز ســاختن پــاالن بدیــن نحــو اســت کــه مــوی اســب و کاه را دور یــک قــاب چوبــی‬ ‫جمــع اوری کــرده و بــا جوالهــای پشــمی دســتبافت و حاشــیه دار ان را می پوشــانند ‪.‬‬ ‫دوخــت دور لبهــی ان بــا جوالــدوز کــه بــا کــف دســتی اهــن ( کفــی ) فشــار داده مــی‬ ‫شــود انجــام مــی گیــرد ‪ .‬بــرای دوختهایــی کــه بایــد از ایــن ور پــاالن تــا ان طــرف امتــداد‬ ‫یابــد بــا درفشــی کــه بلنــدی ان در حــدود ‪ ۱/۲۵‬متــر اســت ان را ســوراخ کــرده ‪ ،‬و نــخ‬ ‫پشــمی محکمــی را از یــک طــرف ســوراخ فــرو کــرده و از ســوی دیگــر بــا قالبــی اهنــی بــه‬ ‫نــام شــاخ بیــرون می کشــند ‪ .‬مــوی اســب و کاه را بــا مشــته اهــن بــی دســته مــی کوبنــد‬ ‫کــه ســر جــای خــود قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫االغ ‪ ،‬یــا بــو‪ ، ،‬قاطــر و شــتر جــزو حیوانــات بارکــش هســتند وپــاالن دوز بــرای هر کدام‬ ‫انهــا تجهیــزات مخصــوص مــی ســازد‪ .‬نــام پــاالن شــتر جهــاز مــی باشــد‪ .‬پــاالن تشــکیل‬ ‫مــی شــود از یــک تشــکچه ی کلفــت دو شــاخه بــه قالــب پشــت وکمــر حیــوان ‪ ،‬کــه از‬ ‫پارچــه ی ضخیــم بــه نــام جــوال درســت مــی شــود الی پــاالن را بــا پوشــال پــر مــی کننــد‬ ‫و قســمت جلــو ان را بــه نــام قربــوس ‪ ،‬بلندتــر می ســازند وزیــرش را بــا پارچـه ی نرمتــر‬ ‫اســتر مــی کننــد وســطح ان را ماننــد لحــاف بــا نــخ پشــمی خیلــی کلفــت بــه نــام قائمــه‬ ‫بخیــه دوزی مــی کننــد کــه همیشــه شــق ورق‪ ،‬بــه قالب پشــت حیوان باقــی بماند ونیز‬ ‫بــرای اینکــه درحیــن حرکــت بــه جلــو وبــه عقــب وراســت وچــپ نلغــزد ‪ ،‬یــک تســمه ی‬ ‫پهــن را بــه نــام رانکــی از زیــر دم حیــوان گذرانیــده بــه طــور قالبــی بــه دوشــاخه راســت‬ ‫وچــپ پــاالن مــی دوزنــد وقســمت جلــو ان را هــم بــه همیــن شــکل بــه دور ســر ســینه‬ ‫بنــدش متصــل می کننــد ویــک تســمه ســگک دار خیلــی پهــن نیــز بــه نــام تنــک از بــاالی‬ ‫پــاالن وزیــر شــکم حیــوان عبــور مــی دهنــد ودو ســرش را محکــم بــه هــم مــی بندنــد‬ ‫یــا ســگک مــی زننــد عــاوه بــر پــاالن بــه کلــه وپــوزه ی حیــوان هــم یــک کلگــی افســار‬ ‫چرمــی مــی زننــد وهمــه انهــا را بــا منگولــه وخرمهــره وزینــت االت دیگــر تزییــن مــی‬ ‫نمایند‪.‬ابــزار اصلــی پــاالن دوزی ‪ ،‬یــک ســوزن خیلــی کلفتــه نــوک تیــز بــه نــام جــوال‬ ‫دوز ویــک درفــش ســرکج خیلــی بلنــد چنــگک ماننــد بــا جوالــدوز درزهــای عــادی را مــی‬ ‫دوزد وبــا درفــش ســرکج در قســمتهای خیلــی کلفــت پــاالن ‪ ،‬بــدون اســتفاده از ســوزن‬ ‫بخیــه مــی زنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

شماره : 380
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 379

روزنامه بازار کسب و کار پارس 379

شماره : 379
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 378

روزنامه بازار کسب و کار پارس 378

شماره : 378
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 376

روزنامه بازار کسب و کار پارس 376

شماره : 376
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 375

روزنامه بازار کسب و کار پارس 375

شماره : 375
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه بازار کسب و کار پارس 374

روزنامه بازار کسب و کار پارس 374

شماره : 374
تاریخ : 1400/06/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!