روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 360 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 360

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 360

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 360

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 24 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /15‬اگوست‪2021/‬‬ ‫‪ /6‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪360‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫بحران کرونا در خراسان شمالی‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫براورد برداشت ‪ ۹۶‬هزار تن محصول‬ ‫گوجه فرنگی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تنش کم ابی تهدیدی در مناطق‬ ‫مرزی خراسان شمالی‬ ‫مردم نقش به سزایی‬ ‫در ماموریت های پلیس دارند‬ ‫‪ ۲۰۰‬سکه تاریخی در موزه‬ ‫بجنورد مرمت‬ ‫ارزش وقت خود چطور را در پانزده دقیقه‬ ‫حساب کنیم‬ ‫‪6‬‬ ‫از کارکردهای رسانه مطالبه گری و تبیین سهم دستگاه ها‬ ‫در تولید امنیت است‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان گفــت‪ :‬مطالبــه گــری و تبییــن ســهم‬ ‫دســتگاه هــا در تولیــد امنیــت از کارکردهــای رســانه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«رضــا رضــی» در جلســه تکریــم و تجلیــل از خبرنــگاران‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز بســیار‬ ‫خرســندم کــه در جمــع شــما خبرنــگاران حاضــر هســتیم؛ قــدردان زحمــات یکایــک‬ ‫شــما عزیــزان در ایــن مجموعــه هســتیم و امیدواریــم خداونــد متعــال توفیقــات‬ ‫روزافــزون نصیــب شــما کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه جایــگاه خبرنــگار بســیار واالســت‪ ،‬افــزود‪ :‬عــاوه بــر ارتبــاط و‬ ‫بــه عنــوان واســطه بیــن حکومــت و مــردم‪ ،‬بی تردیــد بخشــی از اقتــدار امــروز نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی ایــران مرهــون تــاش خســتگی ناپذیــر خبرنگارانــی اســت‬ ‫کــه بــا نشــر و پــردازش‏صحیــح‪ ،‬دقیــق و ســریع اطالعــات‪ ،‬همــراه بــا ســایر نهادهــای‬ ‫مســئول علــی الخصــوص نیــروی انتظامــی در پاســداری از دســتاوردهای ارزشــمند‬ ‫انقــاب اســامی در ســایه ســار رهبــری مدبرانــه حضــرت امــام خامنــه ای عزیــز‬ ‫مجاهدانــه ایفــای نقــش نمــوده و ثابــت قــدم مانده انــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬خبرنــگاران طالیــه داران‬ ‫جبهــه اگاهــی بخــش جامعــه هســتند کــه در صحنه هــای سرنوشــت ســاز در فراینــد‬ ‫پیچیــده و دشــوار تقابــل بــا جنــگ نــرم دشــمن بــا اطــاع رســانی شــفاف و بــه هنــگام‬ ‫در راســتای بازتــاب واقعیــات و دفــاع از امنیــت از هیــچ کوششــی دریــغ نمی ورزنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رضــی تصریــح کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی اصلــی تریــن بــازوی حکومــت در‬ ‫برقــراری امنیــت اســت و رویکردهــای اخیــر ایــن ســازمان در برقــراری امنیت اســتفاده‬ ‫از حمایــت اجتماعــی گــروه هــای مردمــی مــی باشــد کــه اســتفاده از واژگانــی ماننــد‬ ‫«ســرمایه اجتماعــی پلیــس» و «پلیــس جامعــه محــور» در ادبیــات پلیســی نیــز‬ ‫مویــد همیــن مطلــب اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬رســانه هــا در مســیر اجــرای ماموریــت و رســالت خــود کــه‬ ‫باالبــردن ســطح اگاهــی هــای عمومــی در همــه زمینــه هــا و تحقــق حــق عمومــی بــر‬ ‫دانســتن اســت‪ ،‬دارای کارکردهــای ویــژه ای نیــز در حــوزه انتظامــی هســتند؛ ایــن‬ ‫اگاهــی و اطــاع رســانی منجــر بــه اگاهــی شــهروندان و در نتیجــه کاهــش جرایــم و‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی‪ ،‬تحقــق قانونمــداری و جلــب مشــارکت مردمــی در حفــظ و‬ ‫توســعه نظــم اجتماعــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬نکتــه مهــم دیگــری‬ ‫کــه بایــد بــه ان توجــه داشــت‪ ،‬عمیــق شــدن بــه ایــن جملــه ای اســت کــه تقریبــا‬ ‫کلیشــه ای شــده و ان عبارتســت از» امنیــت مقولــه ای اســت چنــد وجهــی»؛ چــرا‬ ‫کــه در تولیــد امنیــت اقتصــاد‪ ،‬فرهنــگ و سیاســت و حتــی اقلیــم موثرنــد یــا بــه‬ ‫عبــارت دیگــر و در کالمــی معکــوس در تولیــد ناامنــی نیــز علــل و عوامــل اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و سیاســی و حتــی اقلیمــی موثرنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در نتیجــه در حفــظ امنیــت نیــز همــه ایــن نهادهــا نقــش دارنــد؛‬ ‫اینجاســت کــه یکــی از وظایــف اصلــی رســانه هــا نمایــان مــی شــود و ان مطالبــه‬ ‫گــری و تبییــن ســهم و نقــش اقشــار‪ ،‬ســازمان هــا و نهادهــای اجتماعــی در تولیــد‬ ‫امنیــت و حفــظ و توســعه نظــم و انضبــاط اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی هرچنــد نقــش ویــژه ای در‬ ‫حفــظ نظــم دارد ولــی کمتریــن نقــش را در تولیــد امنیــت دارد در حالــی کــه جامعــه‬ ‫در نگاهــی عمومــی‪ ،‬برخــورد بــا علــل و عوامــل پدیــد اورنــده جرایــم‪ ،‬ناهنجــاری هــا و‬ ‫اســیب هــا را از نیــروی انتظامــی مطالبــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رضــی گفــت‪ :‬مــا در مجموعــه انتظامــی اســتان گلســتان‪ ،‬خــود را مرهــون‬ ‫زحمــات بــی دریــغ خبرنــگاران دانســته و بــه کســانی کــه بــا امیــد و عالقــه منــدی بــه‬ ‫مــردم اگاهــی مــی دهنــد‪ ،‬دســت مریــزاد مــی گوییــم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــر خــود فــرض مــی دانیــم بــا ادای احتــرام بــه همــه‬ ‫شــهیدان و تالشــگران عرصــه اطــاع رســانی میهــن اســامی ‪ ،‬ایــن روز را بــه شــما‬ ‫خبرنــگار گرامــی و طالیــه داران جبهــه اگاهــی کــه در ارتقــاء احســاس امنیــت و‬ ‫ارامــش شــهروندان تــاش کــرده ایــد تبریــک و تهنیــت عــرض نماییــم‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫با‬ ‫تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫‪5‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫توسعه استان در گرو گردشگری ابی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کار خبرنگاران‪ ،‬اندیشه‬ ‫سازی است‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت بــاالی حــوزه رســانه در تنویــر افــکار عمومــی و‬ ‫پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪ :‬کار خبرنــگاران‪ ،‬اندیشــه ســازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید‬ ‫دادگر» در مراســم ائین تکریم و تجلیل از اصحاب رســانه و خبرنگاران‪ ،‬ضمن تســلیت ایام‬ ‫ســوگواری شــهادت ســرور و ســاالر شــهیدان (ع) و یــاران وفــادارش اظهــار داشــت‪ :‬گرامــی مــی‬ ‫داریــم یــاد و خاطــره شــهدای رســانه خصوصــا شــهید «صارمــی و «خزائــی» را کــه بــرای انجــام‬ ‫رســالت خــود تــا اخریــن نفــس تــاش کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خبرنــگاری‪ ،‬شــغلی مقــدس و رســالتی بســیار حســاس اســت کــه‬ ‫بایــد در راســتای انجــام هــر چــه بهتــر ایــن مســئولیت خطیــر‪ ،‬هوشــمندی‪،‬‬ ‫تعهــد‪ ،‬صداقــت و امانــت داری را ســرلوحه برنامــه هــای خــود قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬خبرنــگاران در عرصــه هــای مختلــف شــجاعانه در‬ ‫میــدان حضــور دارنــد کــه از نمونــه هــای بــارز ان مــی تــوان بــه قعالیــت ایــن قشــر زحمــت کش‬ ‫و بــی ادعــا در ‪ 8‬ســال دفــاع مقــدس و همینطــور مستندســازی و خبررســانی از رشــادت هــای‬ ‫مدافعــان حــرم اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬امــروز جنــگ دشــمنان بــا نظــام مقــدس جمهــوری اســامی در‬ ‫حــوزه هــای ادراکــی‪ ،‬شــناختی‪ ،‬امنیتــی و اقتصــادی اســت کــه در همــه ایــن مــوارد خبرنــگاران‬ ‫مــی تواننــد بــا اقدامــات هوشــمندانه و دقیق خود نقشــه های اســتکبار جهانــی را خنثی کنند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬فرهنــگ ســازی‪ ،‬اگاهســازی و افزایــش ســطح دانــش شــهروندان کــه رســانه‬ ‫ها شــبانه روز مشــغول انجام ان هســتند کار بســیار بزرگی اســت و منتج به کاهش جرایم‪،‬‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی و همچنیــن افزایــش احســاس امنیــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا بیــان اینکــه پلیــس‪ ،‬حســگر اســیب هــای اجتماعــی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دشــمنان بــا تبلیغــات دروغیــن و هیاهــوی رســانه ای قصــد دارنــد الیــه هــای مختلــف‬ ‫امنیتــی را در کشــور تضعیــف کننــد کــه در همیــن راســتا بــا مانورهــای فــراوان روی رفتــار و‬ ‫عملکــرد کارکنــان نیــروی انتظامــی‪ ،‬بدنبــال خدشــه دار کــردن چهــره پلیــس هســتند‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر افــزود‪ :‬کارکنــان نیــروی انتظامــی‪ ،‬خــود را خــادم مــردم قانونمــدار دانســته و بــا‬ ‫تمــام وجــود بــرای دفــاع از نظــم و امنیــت و حفــظ ارزش هــا تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه همــه ســازمان هــای متولــی بایــد بــرای برقــراری‬ ‫امنیــت پــای کار باشــند‪ ،‬گفــت‪ :‬پلیــس حافــظ نظــم و امنیــت اســت امــا در تولیــد امنیــت‬ ‫دســتگاه هــا و ســازمان هــای مختلفــی نقــش دارنــد کــه کــم کاری هریــک مــی توانــد منجــر بــه‬ ‫بــروز جرایــم و نــا امنــی شــود‪.‬‬ ‫لزوم مطالبه گری خبرنگاران از دستگاه ها‬ ‫ســردار دادگــر بــا تاکیــد بــر لــزوم مطالبــه گــری خبرنــگاران از دســتگاه هــا‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــکالت فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی اثــر مســتقیم بــر‬ ‫افزایــش جرایــم و اســیب هــا دارد لــذا بایــد مشــخص شــود هــر دســتگاهی‬ ‫چــه میــزان از ســهم خــود در تولیــد امنیــت جامعــه را انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نمــی تــوان بــرای هــر فــرد یــا هــر ســاختمان یــک پلیــس گذاشــت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬نمــی شــود بــه موضوعــات امنیتــی بصــورت ســطحی نــگاه کــرد بلکــه در بررســی‬ ‫جرایــم و اســیب هــا بایــد بــا برنامــه ریــزی دقیــق و کار علمــی‪ ،‬معلــول هــا شــناخته شــده‬ ‫و بــرای رفــع ان اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود‪ ،‬گفــت‪ :‬برنامــه های‬ ‫زیــادی بــرای حضــور در جوامــع هــدف و نشســت هــای تعاملــی بــا رســانه هــا در نظــر‬ ‫داریــم کــه بدلیــل اوج گیــری شــیوع ویــروس کرونــا انجــام ان ممکــن نیســت لیکــن در‬ ‫اینــده بــا بهتــر شــدن وضعیــت و ریشــه کــن شــدن ویــروس منحــوس کرونــا‪ ،‬ایــن برنامــه‬ ‫هــا را اجــرا خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان اظهــار داشــت‪ :‬در بحــث اجــرای محدودیــت هــا‪ ،‬تابــع تصمیمــات‬ ‫ســتاد مقابله با کرونا هســتیم و با اســتفاده از ظرفیت های موجود در راســتای پیشــگیری از‬ ‫شــیوع ویــروس تــاش مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬کار خبرنــگاران‪ ،‬اندیشــه ســازی بــوده و از اهمیــت بســیار‬ ‫باالیی برخوردار اســت و نیروی انتظامی همواره این قشــر فهیم و توانمند را همکار و همیار‬ ‫خــود در پیشــبرد اهــداف ســازمانی مــی داند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 23‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 48,310,000‬ریــال هــر گرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,153,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 110,320,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,380,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 60,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,300,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪360‬‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫تشکیل نخستین مجلس‬ ‫خبرگان رهبری‬ ‫‪ 24‬مــرداد ‪ 1362‬در اصــل ‪ 107‬قانــون اساســی امــده‬ ‫اســت کــه پــس از بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) کــه از طــرف اکثریــت‬ ‫قاطــع مــردم بــه مرجعیــت و رهبــری شــناخته و‬ ‫پذیرفتــه شــدند‪ ،‬تعییــن رهبــر بــه عهــده خبــرگان‬ ‫منتخــب مــردم اســت‪ .‬خبــرگان‪ ،‬دربــاره همــه فقهــای‬ ‫واجــد شــرایط مذکــور در اصــول پنجــم و یکصــد و‬ ‫نهــم بررســی و مشــورت می کننــد؛ هــر گاه یکــی از‬ ‫انــان را اعلــم بــه احــکام موضوعــات فقهــی یــا مســائل‬ ‫سیاســی اجتماعــی یــا دارای مقبولیــت عامــه یــا واجــد‬ ‫برجســتگی خاصــی در یکــی از صفــات مذکــور در‬ ‫اصــل یکصــد و نهــم تشــخیص دهنــد‪ ،‬او را بــه رهبــری‬ ‫انتخــاب می کننــد‪.‬‬ ‫اولیــن انتخــاب مجلــس خبــرگان رهبــری در ‪19‬‬ ‫اذر ‪ 1361‬برگــزار شــد و نزدیــک هیجــده میلیــون‬ ‫نفــر در ایــن انتخابــات شــرکت نمودنــد و ‪ 75‬نفــر از‬ ‫نماینــدگان مجلــس خبــرگان تعییــن شــدند ( انتخــاب‬ ‫بقیــه نماینــدگان بــه دور دوم موکــول شــد)‪ .‬اولیــن‬ ‫دوره مجلــس خبــرگان رهبــری نیــز در تاریــخ ‪24‬‬ ‫مــرداد مــاه ‪ 1362‬بــا پیــام حضــرت امــام خمینــی‬ ‫افتتــاح شــد‪ .‬مجلــس خبــرگان طبــق قانــون اساســی‬ ‫وظایــف مهمــی بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫طبــق اصــل ‪ 111‬هــرگاه رهبــر از انجــام وظایــف قانونــی‬ ‫خــود ناتــوان شــد یــا فاقــد یکــی از شــرایط مذکــور در‬ ‫اصــل پنجــم و یکصــد و نهــم گــردد و یــا معلوم شــود از‬ ‫اول فاقــد بعضــی شــرایط بــوده از مقــام خــود بــر کنــار‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬تشــخیص ایــن امــر بــه عهــده مجلــس‬ ‫خبــرگان می باشــد‪ .‬در صــورت فــوت‪ ،‬کناره گیــری یــا‬ ‫عــزل رهبــر‪ ،‬خبــرگان موظفنــد در اســرع وقت‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه تعییــن و معرفــی رهبــر جدیــد اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫کمبود پرستار و اکسیژن‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه افزایــش بــی ســابقه‬ ‫مبتالیــان بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن خطــه‬ ‫روزهــای ســختی را مــی گذرانــد بگونــه ای کــه بــا افزایــش‬ ‫تعــداد مــوارد بســتری کرونایــی‪ ،‬نیازمنــدی بــه تامیــن بیشــتر‬ ‫اکســیژن در بیمارســتان هــا بیــش از پیــش احســاس مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بحران کرونا در خراسان شمالی‬ ‫شــیب تنــد و بــی ســابقه امــار مبتالیان بــه کرونا‬ ‫در خراســان شــمالی ایــن اســتان را هــم اکنــون‬ ‫در وضعیــت بحرانــی قــرار داده اســت بطوریکــه‬ ‫تمامــی تخت هــای بیمارســتان های مرجــع‬ ‫بیمــاران کووید‪۱۹‬تکمیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬افزایــش بــی‬ ‫ســابقه و نگــران کننــده امار مبتالیــان به کرونا در‬ ‫خراســان شــمالی باعث شــده اســت تا از هشــت‬ ‫شهرســتان ایــن اســتان ‪ ۶‬شهرســتان بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه و مانــه و‬ ‫ســملقان در وضعیــت قرمــز و شهرســتان های‬ ‫رازوجــرگالن و جاجــرم نیــز در وضعیــت نارنجــی‬ ‫قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫شکســته شــدن رکــورد امــار بســتری بیمــاران‬ ‫کرونایــی‬ ‫رونــد صعــودی امــار بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در چنــد‬ ‫روز گذشــته کــه منجــر بــه بســتری شــدن بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬بیمــار جدیــد در بیمارســتان هــای دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی خراســان شــمالی شــد‪ ،‬باعث شــده‬ ‫اســت تــا مســووالن ایــن دانشــگاه‪ ،‬وضعیــت‬ ‫کرونایــی اســتان را بحرانــی و وخیــم اعــام کننــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش در ســه روز گذشــته بــا‬ ‫شــدت گرفتــن امــار بســتری بیمــاران کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای اســتان بــه خصــوص‬ ‫بیمــاران بدحــال موجــب شــد تــا در ایــن مــدت‬ ‫بیــش از ‪ ۵۳۶‬بیمــار جدیــد بســتری شــدند و‬ ‫‪ ۲۸‬نفــر نیــز فــوت کننــد‪.‬‬ ‫طبــق امــار دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی از ابتــدای مردادمــاه ســال جــاری‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۱۱‬بیمــار کوویــد ‪ ۱۹‬اســتان در‬ ‫بیمارســتان ها جــان خــود را از دســت داده‬ ‫انــد و هــم اکنــون نیــز حــدود ‪ ۷۵۷‬بیمــار در‬ ‫بیمارســتان هــای تحــت پوشــش دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫کمبــود پرســتار و اکســیژن در خراســان‬ ‫شــما لی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه افزایــش بــی ســابقه مبتالیــان بــه کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در اســتان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن خطــه روزهــای‬ ‫ســختی را مــی گذرانــد بگونــه ای کــه بــا افزایــش‬ ‫تعــداد مــوارد بســتری کرونایــی‪ ،‬نیازمنــدی بــه‬ ‫تامیــن بیشــتر اکســیژن در بیمارســتان هــا‬ ‫بیــش از پیــش احســاس مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر سیداحمدهاشــمی افــزود‪ :‬همچنیــن بــا‬ ‫توجــه بــه افزایــش مــوارد بســتری و خســتگی‬ ‫نیروهــای مدافــع ســامت در حــال حاضــر بــا‬ ‫کمبــود شــدید نیروهــای پرســتاری در اســتان‬ ‫مواجــه ایــم بگونــه ای کــه بــه تمامــی نیروهــای‬ ‫بازنشســته و پرســتارانی کــه شــاغل نیســتند‪،‬‬ ‫فراخــوان زده ایــم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن در کمیتــه بحــران‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان تصمیــم بــر‬ ‫تعطیلــی ‪ ۲‬هفتــه ای دانشــکده هــا و بکارگیری‬ ‫نیروهــای ایــن دانشــکده در بیمارســتان هــا‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تکمیــل ظرفیــت بیمارســتان امــام حســن(ع)‬ ‫بجنــورد‬ ‫دبیــر اســتانی مقابــه بــا کرونــا در خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون ظرفیــت‬ ‫بیمارســتان امــام حســن(ع) بجنــورد تکمیــل‬ ‫شــده اســت و اورژانــس ایــن بیمارســتان کــه‬ ‫احداث و مرمت ‪ ۲۳‬ابشخور‬ ‫و چشمه در پارک ملی گلستان‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان گفــت که امســال برای کمک به زیســت‬ ‫حیات وحش در شــرایط خشکســالی حاکم‪ ،‬هشــت ابشــخور در این‬ ‫ذخیــره گاه زیســت کــره از جملــه مناطــق اســتپی و بیابانــی ان احــداث‬ ‫و ‪ ۱۵‬رشــته چشــمه نیز الیروبی‪ ،‬مرمت و بازســازی شــد‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری اظهارداشــت‪ :‬در ســال ابــی ‪ ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹‬میــزان‬ ‫بارندگــی در کشــور و اســتان کاهــش شــدید پیــدا کــرده کــه نتیجــه‬ ‫ظرفیــت پذیــرش ‪ ۳۵‬بیمــار را دارد بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫بیمــار در ان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیمارســتان امــام رضــا(ع) هــم کــه‬ ‫بــرای بیمــاران کرونایــی در نظــر گرفتــه شــده در‬ ‫حــال تکمیــل اســت‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه بیشــتر مبتالیــان در مراســم هــای‬ ‫عروســی و تعزیــه حضــور داشــته انــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــا وجــود هشــدار و ایجــاد حساســیت‬ ‫نســبت بــه ایــن بیمــاری هنــوز شــاهد عــادی‬ ‫انــگاری در جامعــه نســبت بــه کرونــا هســتیم‪.‬‬ ‫راه اندازی بیمارستان صحرایی‬ ‫مدیــر بیمارســتان امــام حســن(ع) بجنــورد‬ ‫نیــز اظهــار داشــت‪ :‬بــا افزایــش بــی ســابقه‬ ‫تعــداد بیمــاران بســتری مبتــا بــه کرونــا و‬ ‫تکمیــل ظرفیــت تخت هــای بیمارســتانی‬ ‫برخــی از بیمارســتان هــای خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫بیمارســتان صحرایــی در محوطــه مرکــز درمانــی‬ ‫امــام حســن (ع) بجنــورد برپــا شــد‪.‬‬ ‫علیرضــا ایزدفــر افــزود‪ :‬در واقــع بــا توجــه‬ ‫بــه مراجعــه روزانــه صدهــا نفــر بــه ایــن‬ ‫بیمارســتان‪ ،‬قــرار بــر ایــن اســت تــا در محــل‬ ‫راه انــدازی شــده کــه بــه عنــوان تریــاژ صفــر‬ ‫فعالیــت خواهــد کــرد‪ ،‬بیمــاران قبــل از ورود‬ ‫بــه بیمارســتان مــورد غربالگــری قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پــس از انجــام غربالگــری‪،‬‬ ‫بیمارانــی کــه نیازمنــد دریافت خدمات ســرپایی‬ ‫هســتند‪ ،‬پــس از دریافــت دســتورات الزم از‬ ‫پزشــک مســتقر جهــت ادامــه فراینــد درمانــی‬ ‫بــه بیمارســتان امــام رضــا (ع) راهنمایــی‬ ‫خواهنــد شــد کــه در انجــا خدماتــی از قبیــل‬ ‫ان خشــک شــدن حــدود نیمــی از چشــمه ها و منابــع ابــی پــارک ملــی‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دبــی منابــع ابــی پــارک ملــی گلســتان براثــر خشکســالی‬ ‫امســال در مقایســه بــا ســال های پربــاران بــه کمتــر از نصــف کاهــش‬ ‫یافتــه و بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد از ‪ ۱۳۰‬چشــمه دائمــی موجــود در ایــن‬ ‫ذخیــره گاه زیســت کــره خشــک شــده اســت‪.‬‬ ‫تیمــوری‪ ،‬بهتریــن راهــکار بــرای کمــک بــه تامیــن و حفــظ منابــع ابــی‬ ‫حیــات وحــش پــارک ملــی گلســتان را بهســازی‪ ،‬مرمــت و الیروبــی‬ ‫چشــمه ها و ایجاد ابشــخور و بازگشــایی مســیر چشــمه های محصور‬ ‫در میــان پوشــش گیاهــی برشــمرد و اضافــه کــرد‪ :‬امســال بیــش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــرای اجــرای ایــن طرح هــا اختصــاص یافــت و‬ ‫مدت هاســت کــه اشــپزخانه دیگــر فقــط جایــی بــرای‬ ‫پخت وپــز در خانــه نیســت‪ .‬اشــپزخانه های امــروزی فضــای‬ ‫مشــترکی بــرای اســتراحت و دورهم بــودن تمــام اعضــای خانواده انــد؛ بنابرایــن توجــه بــه‬ ‫زیبایــی‪ ،‬اســتفاده بهینــه از فضــای موجــود و درنظرگرفتن کاربری اشــپزخانه هنگام چیدمان‬ ‫و دکوراســیون ان اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬یــک اشــپزخانه دنــج‪ ،‬زیبــا و گــرم اعضــای خانــه را بــه‬ ‫کنارهم بــودن دعــوت می کنــد‪ .‬بــرای ایجــاد فضایــی کاربــردی و زیبــا در اشــپزخانه‪ ،‬باید اصول‬ ‫چیدمــان و ترفندهــای دکوراســیون دست به دســت هــم بدهنــد‬ ‫نکات و ایده های چیدمان اشپزخانه‬ ‫اشــپزخانه هایی کــه بــا فضــای نشــیمن و غذاخــوری ترکیــب شــده اند‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫پخت وپــز‪ ،‬محلــی بــرای تماشــای تلویزیــون‪ ،‬لــم دادن روی مبــل‪ ،‬گشــت وگذار در‬ ‫اینترنــت و انجــام تکالیــف مدرســه نیــز هســتند‪ .‬امــروزه کاربردی بــودن فضای اشــپزخانه‬ ‫بســیار مهم تــر از زیبایــی ان اســت؛ بنابرایــن قــدم اول بــرای داشــتن اشــپزخانه ای‬ ‫خــوب‪ ،‬طراحــی و چیدمــان صحیــح اجــزای اصلــی اشــپزخانه اســت‪ .‬بــرای ایجــاد فضایــی‬ ‫امــن و کاربــردی‪ ،‬بایــد برخــی نــکات اساســی را هنــگام چیدمــان اشــپزخانه در نظــر‬ ‫بگیریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کنترل شلوغی و رفت و امد در اشپزخانه‬ ‫اشــپزخانه معمــوال پر رفت وامدتریــن بخــش خانــه اســت‪ .‬اگــر دوســت نداریــد مــدام‬ ‫درگیــر جمع کــردن کوله پشــتی بچه هــا و کلیدهــای همســرتان از روی میــز غذاخــوری‬ ‫یــا کابینــت باشــید‪ ،‬بهتــر اســت فضایــی مناســب در مجــاورت ورودی اشــپزخانه‪،‬‬ ‫دریافــت دارو‪ ،‬تزریــق امپــول رمدســیور بــرای‬ ‫انــان انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایزدفــر تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن بیمارانــی‬ ‫کــه نیــاز بــه خدمــات تخصصــی تــر و بســتری‬ ‫داشــته باشــند بــه یکــی از بیمارســتان هــای‬ ‫امــام علــی (ع) و یــا امــام حســن (ع) ارجــاع‬ ‫خــوا هنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش بــی ســابقه‬ ‫بیمــاران بســتری مبتــا بــه کرونــا هــم اکنــون‬ ‫تمامــی فضاهــای اموزشــی بیمارســتان نیــز‬ ‫بــرای بســتری بیمــاران کرونایــی اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال‬ ‫‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری ویــروس کرونــا شــد‪،‬‬ ‫تاکنــون چهــار مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت‬ ‫سرگذاشــته و از یــک مــاه گذشــته وارد مــوج‬ ‫پنجــم مبتالیــان بــه کرونــا و ســویه جدیــد ان‬ ‫ویــروس کرونــای دلتایــی موســوم بــه هنــدی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم‬ ‫ویــروس کرونــا یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی جــان خــود را‬ ‫از دســت دادنــد ایــن میــزان فوتــی از ابتــدای‬ ‫مردادمــاه تاکنــون نیــز ‪ ۱۱۱‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن فهرســت اعــام شــده‬ ‫رنگ بنــدی شــهرها از نظــر شــیوع ویــروس‬ ‫ن بجنــورد‪،‬‬ ‫کرونــا‪ ،‬رنــگ کرونایــی ‪ ۶‬شهرســتا ‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمــه‬ ‫و فــاروج در وضعیــت قرمــز و شهرســتان های‬ ‫رازو جــرگالن و جاجــرم نیــز در وضعیــت‬ ‫نارنجــی قــرار گرفتــه اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫تاکنون هشــت ابشــخور در این پارک احداث و ‪ ۱۵‬رشــته چشــمه نیز‬ ‫الیروبــی‪ ،‬بهســازی و بازســازی شــد‪.‬‬ ‫رییس پارک ملی گلستان بابیان اینکه عمده ابشخورها در مناطق‬ ‫اســتپی و بیابانی (زیســتگاه قوچ و میش) ســاخته شــده اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اب مــورد نیــاز ایــن ابشــخورها از طریــق چشــمه ها و ســایر منابــع‬ ‫ابــی تامیــن می شــود و در صــورت تــداوم خشکســالی تعــداد بیشــتری‬ ‫از ایــن ســازه ها بــرای جانــوران حیــات وحــش احــداث می شــود‪.‬‬ ‫تیمــوری افــزود‪ :‬همچنیــن علوفــه موجــود در پــارک ملــی گلســتان‬ ‫براثــر خشکســالی کاهــش یافتــه و باعــث حرکــت گونه هــای مختلــف‬ ‫حیــات وحــش از جملــه اهــوان از مناطــق خشــک پاییــن دســت بــه‬ ‫مناطــق باالدســت ایــن ذخیــره گاه زیس ـت کره شــده اســت‪.‬‬ ‫راهنمای چیدمان اصولی اشپزخانه‬ ‫بــرای قــراردادن ایــن وســایل در نظــر بگیریــد‪ .‬بــا ایــن روش‪ ،‬از هرج ومــرج در داخــل‬ ‫اشــپزخانه جلوگیــری خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫چیدمــان اشــپزخانه را طــوری انتخــاب کنیــد کــه هیــچ مانعــی در مســیرهای اصلــی‬ ‫حرکــت وجــود نداشــته باشــد؛ مثــا اگــر اشــپزخانه بــه حیــاط یــا بالکــن راه دارد‪ ،‬وســایل‬ ‫را طــوری بچینیــد کــه در مســیر بیــن ورودی اشــپزخانه و در ِ حیــاط یــا بالکــن مانعــی‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫هنــگام چیدمــان‪ ،‬عــاوه بــر ایجــاد فضــای کار کافــی‪ ،‬بــه ایجــاد فضــای مناســب بــرای‬ ‫حرکــت افــراد نیــز توجــه کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد مســیر حرکــت بچه هــا از قســمت های‬ ‫خطرنــاک اشــپزخانه دور باشــد‪ .‬یخچــال را نزدیــک بــه ورودی اشــپزخانه قــرار دهیــد تــا‬ ‫بچه هــا‪ ،‬بــدون ایجــاد مزاحمــت بــرای شــما‪ ،‬خوراکی هــای موردنظرشــان را از یخچــال‬ ‫بردارنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از جزیــره در اشــپزخانه ایــده خوبــی بــرای جداکــردن فضــای کار از فضــای‬ ‫نشســتن و غذاخــوردن مهمان هــا و اعضــای خانــواده اســت‪ .‬شــما می توانیــد در‬ ‫ی در طــرف دیگــر‪ ،‬فضایــی بــرای‬ ‫یــک ســمت جزیــره اشــپزی کنیــد و بــا چیــدن صندل ـ ‬ ‫نشســتن مهمانــان ایجــاد کنیــد‪ .‬اگــر اشــپزخانه تان بــزرگ اســت‪ ،‬می توانیــد از دو‬ ‫جزیــره اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــمار قربانیــان کرونــا در اســتان ‪۲‬‬ ‫رقمــی شــده و در شــبانه روز گذشــته ‪ ۱۲‬نفــر از مبتالیــان بــه ایــن ویــروس فــوت و ‪ ۱۷۸‬بیمــار جدیــد بســتری شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی ســیداحمد هاشــمی روز پنجشــنبه اظهار داشــت‪ :‬اکنون ‪ ۷۳۵‬بیمار با عالیم بیماری کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬مبتال به کرونا‬ ‫جان باختند‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪360‬‬ ‫براورد برداشت ‪ ۹۶‬هزار تن‬ ‫محصول گوجه فرنگی‬ ‫در کنار خشکسالی بحران‬ ‫اب اشامیدانی تهدیدی بر‬ ‫سالمت جامعه‬ ‫یکــی دیگــر از اهالــی روســتای کالتــه بهــار گفــت‪:‬‬ ‫جــدای از زیــان هایــی کــه خشکســالی بــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی زده اســت ایــن روزهــا بــا کمبــود شــدید اب‬ ‫اشــامیدنی نیــز مواجــه ایــم بــه گونــه ای کــه در زمــان‬ ‫برگــزاری مراســم هــا کــه نیــاز شــدیدی بــه اب اســت‬ ‫متاســفانه بــا قطعــی اب مواجــه مــی شــویم‪.‬‬ ‫تنش کم ابی تهدیدی در مناطق مرزی خراسان شمالی‬ ‫کاهــش ‪ ۶۰‬درصــدی بــارش بــاران و بــروز‬ ‫خشکســالی شــدید در شهرســتان مــرزی راز و‬ ‫جــرگالن خراســان شــمالی موجــب شــده اســت‬ ‫کــه ایــن خطــه بــا بحــران کــم ابــی مواجــه شــود‬ ‫بطوریکــه اکنــون اب اشــامیدنی ‪ ۱۹‬روســتا بــا‬ ‫تانکــر تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫داده هــای هواشناســی خراســان شــمالی‬ ‫میــزان بــارش هــا در بــازه زمانــی اول‬ ‫مهرمــاه ســال ‪ ۹۹‬تــا اول تیرمــاه حــدود‬ ‫‪ ۱۴۷‬میلیمتــر در اســتان بــوده کــه نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه پارســال‪ ،‬حــدود ‪۴۷‬‬ ‫درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫ایــن میــزان کاهــش بارندگــی در راز و‬ ‫جــرگالن کــه از حــدود یــک دهــه گذشــته‬ ‫تاکنــون از خشکســالی رنــج مــی بــرد‪ ،‬بــه‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد رسیده و این شهرستان‬ ‫مــرزی را در زمــره ســه شهرســتان بــا‬ ‫خشکســالی شــدید قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫جــدای از زیــان هایــی کــه خشکســالی بــه‬ ‫بخــش کشــاورزی رازوجــرگالن وارد کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬بررســی میدانی خبرنگار ایرنا نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه بــا کمبــود و افــت شــدید اب‬ ‫در برخــی از روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی‪ ،‬ســاعت هــا اب شــرب قطــع اســت‬ ‫و بســیاری از اهالــی را در مصــرف اب بــرای‬ ‫رفــع نیــازی هــای روزانــه کالفــه و زحمــت‬ ‫انــان را دو چنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از اهالــی روســتاهای جــرگالن در‬ ‫ایــن خصــوص بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫کمبــود اب اشــامیدنی در ایــن روســتا و‬ ‫بســیاری از روســتاهای همجــوار در یــک‬ ‫ســال اخیــر بــه اوج خــود رســیده اســت بــه‬ ‫گونــه ای کــه برخــی روزهــا هشــت ســاعت‬ ‫بــا قطعــی اب مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫کریــم محمــدی افــزود‪ :‬همچنیــن بــه علــت‬ ‫کاهــش افــت فشــار اب بســیاری از خانــه هایــی‬ ‫کــه در ارتفاعــات و بــاالی کــوه ســاخته شــده انــد‬ ‫از اب لولــه کشــی شــده محــروم انــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اهالــی روســتای کالتــه‬ ‫بهــار گفــت‪ :‬جــدای از زیــان هایــی کــه‬ ‫خشکســالی بــه محصــوالت کشــاورزی زده‬ ‫اســت ایــن روزهــا بــا کمبــود شــدید اب‬ ‫اشــامیدنی نیــز مواجــه ایــم بــه گونــه ای‬ ‫کــه در زمــان برگــزاری مراســم هــا کــه نیــاز‬ ‫شــدیدی به اب اســت متاســفانه با قطعی‬ ‫اب مواجــه مــی شــویم‪.‬‬ ‫بایــرام قهرمانــی افــزود‪ :‬هــم اکنــون نیــز بــرای‬ ‫رفــع ایــن مشــکالت روزانــه بــا تانکــر بــه بســیاری‬ ‫از روســتاهای همجــوار ابرســانی مــی شــود و‬ ‫اهالــی همیشــه بــا در دســت داشــتن بطــری‬ ‫هــای ‪ ۲۰‬لیتــری یــا ‪ ۱۰‬لیتــری منتظــر تانکرهــای‬ ‫حمــل اب شــرب هســتند تــا مبــادا از ایــن اب‬ ‫تانکرهــا نیــز جــا بماننــد‪.‬‬ ‫ابرسانی به ‪ ۱۹‬روستای مرزنشین با تانکر‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی فرمانــدار رازوجــرگالن‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬براســاس بررســی هــا هــم اکنون‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۳‬روســتا با ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۶۰۶‬نفر جمعیت‬ ‫در رازوجــرگالن بــا تنــش ابــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫احمــد وحیــدی تعــداد روســتاهایی کــه بــا‬ ‫وجود احتمال افزایش ابتال‬ ‫به کرونا در گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ثابــت مانــدن تعــداد بیمــاران کرونایی‬ ‫بســتری اســتان طــی روزهــای گذشــته هشــدار داد کــه اگــر ســطح‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی بیشــتر نشــود‪ ،‬احتمــال ابتــای‬ ‫بیشــتر مــردم اســتان بــه ســویه هــای جدیــد ایــن ویــروس وجــود دارد‪.‬‬ ‫ی حق شــناس در ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫هــاد ‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از زمــان شــیوع پیــک پنجــم کرونــا تاکنــون تــاش‬ ‫کسب و کار‬ ‫تانکــر ابرســانی مــی شــود در بخــش مرکــزی ‪۱۰‬‬ ‫روســتا‪ ،‬در بخــش جــرگالن هفــت روســتا و در‬ ‫بخــش غالمــان ‪ ۲‬روســتا اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وحیــدی افــزود‪ :‬همچنین به روســتاهای اســمی‬ ‫دوالن‪ ،‬شــهرک کرپشــلی‪ ،‬کالتــه میــرزا و بخشــی‬ ‫از شــهر یکــه صعــود کــه تحــت پوشــش اداره اب‬ ‫و فاضــاب شهرســتان نیســت بــه طــور روزانــه بــا‬ ‫تانکــر ابرســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬روســتای دیگــر نیــز کــه‬ ‫کمبــوداب دارنــد از طریــق هــای چــاه هــا و‬ ‫دســتگاه هــای پمپــاژ تامیــن اب مــی شــوند‪.‬‬ ‫فرسودگی بیش از ‪۵۰‬درصد شبکه توزیع اب‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی فرمانــدار رازوجــرگالن‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد شــبکه توزیــع اب‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی خراســان شــمالی نیــز‬ ‫فرســوده اســت کــه در ســال جــاری ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫ریــال بــرای مرمــت ان تصویــب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫خطــوط انتقــال اب شهرســتان نیــز دچــار‬ ‫رســوب گــذاری شــدید شــده اســت کــه نیازمنــد‬ ‫بــه روزرســانی فــوری اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اب و فاضــاب شهرســتان مــرزی‬ ‫رازوجــرگالن نیــز گفــت‪ :‬بــرای رفــع تنــش ابــی در‬ ‫روســتاهای شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن ‪۵۲۵‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۲۰‬میلیــون ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫نــادر رازی افــزود‪ :‬هــم اکنــون حــدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد روســتاهای ایــن شهرســتان کــه معــادل‬ ‫‪ ۲۳‬روســتا بــا ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۹۸۴‬خانــوار در ایــن‬ ‫شهرســتان اســت بــه دلیــل کاهــش بارندگــی و‬ ‫گرمــای شــدید بــا تنــش ابــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫فراوانــی بــرای افزایــش تجهیــزات بیمارســتانی گلســتان انجــام شــد و‬ ‫بــه عنــوان نمونــه در هفتــه گذشــته ‪ ۵۰‬دســتگاه ونتیالتــور بــه بخــش‬ ‫درمــان بــه مجمــوع تجهیــزات بیمارســتانی اســتان اضافــه گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــام عــزاداری محــرم گفــت کــه طبــق مصوبــه ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا‪ ،‬دســته روی و عــزاداری در اماکــن سربســته ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن بــر ضــرورت انجــام واکسیناســیون‬ ‫توســط گــروه هــای هــدف بــرای مهــار ویــروس کرونــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه تعطیلــی اخرهفتــه جــاری بــه مناســب تاســوعا‬ ‫و عاشــورای حســینی اشــاره کــرد و گفــت کــه کنتــرل ورود و خــروج‬ ‫بــه گلســتان در ایــن روزهــا ســختگیرانه تر خواهــد شــد و نیروهــای‬ ‫ســپاه و بســیج بــرای جلوگیــری از ورود خودروهــای غیربومــی بــه‬ ‫نیــروی انتظامــی کمــک خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمبــود اب در روســتای گــوی‬ ‫نیــک در بخــش مرکــزی شهرســتان گفــت‪:‬‬ ‫دلیــل کمبــود و افــت فشــار اب در برخــی از‬ ‫قســمت های ایــن روســتا بــه برداشــت هــای‬ ‫نامتعــارف اب شــرب توســط برخــی اهالــی بــرای‬ ‫کشــت یونجــه و صیفــی جــات بــر مــی گشــت‬ ‫کــه عوامــل ان توســط اداره اب و فاضــاب‬ ‫شهرســتان شناســایی و جریمــه شــدند‪.‬‬ ‫رازی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی هواشناســی مبنــی‬ ‫بــر افزایــش دمــا و کاهــش بــارش بــاران گفــت‪:‬‬ ‫احتمــال افزایــش روســتاهای بــا تنــش ابــی وجــود‬ ‫دارد کــه بایــد بــا صرفــا جویــی بخشــی از مشــکالت‬ ‫را کاهــش داد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز مدیــر جهادکشــاورزی‬ ‫رازوجــرگالن گفــت‪ ،‬خشکســالی ‪ ۸۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــه محصــوالت زراعــی و باغــی ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی خســارت زد کــه بیشــترین ان‬ ‫محصــوالت زراعــی اســت‪.‬‬ ‫راز‪ ،‬مرکــز شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتــری مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد‬ ‫و بیشــترین تمرکز جمعیتی قوم ترکمن اســتان‬ ‫در ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان خراســان شــمالی حــدود ‪ ۲۵۶‬روســتای‬ ‫در ایــن خطــه شــمال شــرق کشــور بــا تنــش ابــی‬ ‫مواجــه هســتند کــه بــرای رفــع ان بــه ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ایــن میــزان اعتبــار بــرای ابرســانی و یــا مرمــت‬ ‫شــبکه انتقــال و چشــمه هــا بایــد هزینــه شــود‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫ویادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬فرمانــداران‪ ،‬بخشــداران و دهیــاران‬ ‫مکلــف بــه بســتن تفرجگاه هــا و مراکــز تفریحــی بــا خاکریــز هســتند‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان هم در این جلســه با اشــاره‬ ‫بــه تزریــق ‪ ۳۳۶‬هــزار و ‪ ۶۴۰‬دُز واکســن کرونــا معــادل ‪ ۲۷‬درصــد کل‬ ‫جمعیــت اســتان گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۵۰‬هــزار نفر از جمعیت اســتان نیز دُز‬ ‫دوم واکســن را دریافــت کردند‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬بندرگــز‪ ،‬کردکــوی و گــرگان بــه ترتیب‬ ‫بــا ‪ ۳۵ ،۴۳‬و ‪ ۳۴‬درصــد‪ ،‬بیــش از بقیــه شــهرها و گمیشــان‪ ،‬اق قــا‬ ‫و مراوه تپــه بــا حــدود ‪ ۱۵‬درصــد کمتریــن اســتقبال را از واکســن کرونــا‬ ‫انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫مشاغلی که می تواند شما را به ثروت برسانند‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخــاب کنیــد و از ان‬ ‫بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفــی کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچــون‪ :‬نقــد و بررســی محصــوالت شــرکت ها‪ ،‬ارائــه محصــوالت‬ ‫ارگانیــک‪ ،‬تهیــه و فــروش کیــک و کاپ کیک هــای خــاص‪ ،‬خانــه کودک و ســرگرم نمودن‬ ‫کــودکان‪ ،‬طراحــی و دوخــت لبــاس بــرای کــودکان‪ ،‬اتلیــه هــای خانگــی‪ ،‬طراحــی صنایــع‬ ‫دســتی‪ ،‬رانندگــی پــاره وقــت و ‪ ...‬نــام بــرد‪:‬‬ ‫رانندگــی پــاره وقــت‪ :‬همانطــور کــه در جریــان هســتید ســرویس هایی تحــت نام هــای‬ ‫اســنپ و تپســی وجــود دارنــد کــه وظیفــه جابجایــی مســافران را بــر عهــده دارنــد‪ .‬مزیــت‬ ‫ایــن کار انعطــاف پذیــر بــودن ان اســت و اینکــه هــر زمــان و هــر چقــدر کــه خواســتید‬ ‫می توانیــد از ایــن طریــق کســب درامــد نماییــد‪.‬‬ ‫طراحــی صنایــع دســتی‪ :‬شــما می توانیــد بــا طراحی هــای ویــژه و همــه پســند کاالهایــی‬ ‫یونیــک تولیــد کــرده و انهــا را بــه صــورت انالیــن و یــا به عنوان هدیه به فروش برســانید‪.‬‬ ‫ســعی نماییــد مدل هایــی طراحــی کنیــد کــه نتــوان انهــا را در هیــچ فروشــگاهی یافت‪.‬‬ ‫اتلیه هــای خانگــی‪ :‬امــروزه بــه دلیــل شــیوع بیمــاری و نیــز هزینه هــای بــاالی اتلیه هــا‪،‬‬ ‫بســیاری از والدیــن کار عکاســی کــودک خــود را بــه افــرادی می ســپرند کــه بــه صــورت‬ ‫انالیــن و بــا هزینـه ای بســیار مناســب ان را در منــزل انجــام می دهنــد‪ .‬کافــی اســت کــه‬ ‫انهــا عکــس خامــی از کــودک خــود را بــه طــراح بدهنــد و در قالــب و طرحــی زیبــا عکــس‬ ‫را دریافــت نماینــد‪ .‬بــرای ایــن کار جالــب می توانیــد بــا طراحی در فتوشــاپ و اســتفاده از‬ ‫فریم هــای از پیــش ســاخته درامــد خوبــی کســب کنیــد‪.‬‬ ‫طراحــی و دوخــت لبــاس بــرای کــودکان‪ :‬ایــن می توانــد ایــده کســب و کار خانگــی جالبــی‬ ‫بــرای شــما باشــد‪ .‬تنهــا کافــی اســت کــه از طراخــی و دوخت هــای منحصربفــرد بــرای لبــاس‬ ‫کــودکان بهــره بگیریــد‪ .‬از رنــگ هــای جــذاب و ترکیبــات ویــژه در کنــار یکدیگــر‪ .‬بــا ایــن کار‬ ‫قطعــا می توانیــد مشــتری های زیــادی را بــه خــوب معطــوف ســازید‪.‬‬ ‫خانــه کــودک و ســرگرم نمــودن کــودکان‪ :‬مراکــزی در ســطح شــهر وجــود دارنــد بــه نــام خانــه‬ ‫کــودک کــه می توانیــد زمانــی کــه مشــغله ای داریــد و مجبورید کــودک خود را برای مدتی ســرگرم‬ ‫نماییــد انهــا را بــه ایــن مراکــز بســپارید‪ .‬حــال اگــر شــما بــه ســرگرم کــردن و بــازی بــا بچه هــا‬ ‫عالقمنــد هســتید پــس ایــن یــک شــغل عالــی بــرای شماســت‪ .‬از ایده هــای جالبــی ماننــد انــواع‬ ‫وســایل بــازی‪ ،‬ارائــه موســیقی‪ ،‬شــعر خوانــدن یــا نقاشــی می توانیــد بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫تهیــه و فــروش کیــک و کاپ کیک هــای خــاص‪ :‬شــما می توانیــد با خالقیت باالی خــود و در‬ ‫منــزل کیــک وکاپ کیــک هــای خوشــمزه و خــاص درســت کنید و از این طریق مشــتری های‬ ‫خاص خــود را بیابید‪.‬‬ ‫نقــد و بررســی محصــوالت شــرکت هــا‪ :‬برخــی از شــرکت هــا دوســت دارنــد بــا اگاهــی از‬ ‫ایرادهــای برنــد خــود ان را برطــرف نماینــد و محصولــی ایــده ال ارائــه دهنــد‪ .‬شــما می توانید‬ ‫بــا راه انــدازی یــک کمپیــن نظــرات افــرادی را کــه از محصــول مــورد نظــر اســتفاده کــرده انــد‬ ‫بپرســید و بــه تدریــج بــا ظهــور ایــرادات کار بــه یــک جمــع بنــدی کلــی برســید‪ .‬کافــی اســت‬ ‫کــه بــا شــرکت مــورد نظــر خــود قــرارداد بســته و بــا یکدیگــر در ایــن راســتا همــکاری نماییــد‪.‬‬ ‫ارائــه محصــوالت ارگانیــک‪ :‬امــروزه بســیاری از افــراد بــرای حفــظ و بهبود ســامت جان خود‬ ‫و عزیزانشــان به اســتفاده از محصوالت ارگانیک روی اورده اند‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون برداشــت گوجــه‬ ‫فرنگــی از ســطح ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬هکتــار اراضــی اســتان‬ ‫اغــاز شــده اســت کــه پیش بینــی می شــود بیــش از‬ ‫‪ ۹۶‬هــزار تــن محصــول جمــع اوری شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهنــدس پژمــان‬ ‫شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬ســطح ابالغــی گوجــه فرنگــی‬ ‫بــرای ســال زراعــی جــاری ســه هــزار و ‪ ۲۷۰‬هکتــار‬ ‫بــود کــه بــا توجــه بــه خشکســالی و کاهــش بارندگــی‬ ‫ایــن محصــول امســال کمتــر کشــت شــد‪.‬‬ ‫وی ســطح زیــر کشــت گوجــه فرنگــی در ســال‬ ‫زراعــی گذشــته را ســه هــزار و ‪ ۴۳۰‬هکتــار عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬از ایــن ســطح حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار تــن‬ ‫محصــول برداشــت شــد‪.‬‬ ‫شــهابی بــا بیــان اینکــه بیشــترین ســطح زیــر کشــت‬ ‫گوجــه فرنگــی مربــوط بــه شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫اســت افــزود‪ :‬گوجــه فرنگــی در کشــتزارهای بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان و ســایر شهرســتا هــای ایــن اســتان نیــز کشــت‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بیشــتر گوجــه فرنگــی‬ ‫کشــت شــده ایــن اســتان بــه کارخانجــات رب‬ ‫اســتان گلســتان حمــل مــی شــود‪ ،‬بخشــی نیــز در‬ ‫کارخانه هــای ایــن اســتان و همچنیــن بــه صــورت‬ ‫تــازه خــوری بــه مصــرف مــی رســد‪.‬‬ ‫شــهابی افــزود‪ :‬میانگیــن عملکــرد گوجــه فرنگــی در‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۴۵‬تــن در هکتــار اســت کــه ایــن‬ ‫اســتان رتبــه ‪ ۱۳‬کشــوری را در کشــت و تولیــد ایــن‬ ‫محصــول در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در اســتان ســه کارخانــه رب در شهرســتان‬ ‫هــای فــاروج بــا ظرفیــت پنــج هــزار تــن‪ ،‬مانــه وســملقان‬ ‫چهــار هــزار تــن و اســفراین ‪ ۲‬هــزار تــن فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس مصــرف ســرانه‬ ‫‪ ۳۰‬کیلوگــرم گوجــه فرنگــی در ســال‪ ،‬اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۷۵‬هــزار تــن گوجــه مــازاد دارد کــه بایــد در‬ ‫اســتان های دیگــر بــه فــروش برســد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مهم تریــن موضــوع در خصــوص‬ ‫کشــت محصــوالت ســبزی و صیفــی و بخصــوص‬ ‫پیــاز و گوجــه فرنگــی ایــن اســت کــه کشــاورزان بایــد‬ ‫در تنظیــم ســطوح کشــت خــود حتمــا بــا کارشناســان‬ ‫جهــاد کشــاورزی مشــورت و از افزایــش ســطح زیــر‬ ‫کشــت خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫هــم اینــک قیمــت هــر کیلوگــرم گوجــه فرنگــی در میــدان‬ ‫میــوه و تــره بــار بجنــورد بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد‬ ‫کــه در ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار در ایــن بخــش فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر فقط مختص‬ ‫به حجاب نیست‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه‬ ‫‪ 24‬مرداد بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف بیشینه ‪ 33‬سیلسیوس شمال وزش سرعت باد ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شمـاره ‪360‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مردم نقش به سزایی‬ ‫در ماموریت های پلیس دارند‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گفــت‪ :‬قطعــا در موفقیــت هــای‬ ‫ناجــا مــردم نقــش تاثیرگــذار و اساســی‏دارنــد لــذا اگــر همدلــی‬ ‫و همراهــی مــردم و دســتگاه هــا نباشــد ماموریــت هــای‬ ‫محولــه نیــز بــا مشــکل مواجــه مــی شــوند‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سردار«ســعید مطهــری زاده»‬ ‫در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ضمــن گرامیداشــت یــاد و‬ ‫خاطــره شــهداء اظهــار‏داشــت‪ :‬خوشــبختانه نیــروی انتظامــی‬ ‫بــا اقتــداری کــه امــروز در مقابــل بــا هنجارشــکنان از خــود‬ ‫نشــان مــی دهــد از یــک‏محبوبیــت خــاص و مثــال زدنــی در‬ ‫جامعــه برخــوردار اســت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز دشــمنان مــا بــه دنبــال راهــی‬ ‫مــی گردنــد تــا ارزش هــای انقــاب را از بیــن ببرنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫نیــروی‏انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران بــا توجــه بــه شــرح‬ ‫وظایــف گســترده ای کــه دارد بــا قــدرت در مقابلــه بــا هنجــار‬ ‫شــکنان‏ایســتاده و اجــازه نمــی دهــد تــا خدشــه ای بــه ارمــان‬ ‫هــای مقــدس انقــاب اســامی وارد شــود‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی همچنیــن بــا اشــاره بــه‬ ‫انتخاب شهردار و پخت‬ ‫کوکو!‬ ‫درســت اســت کــه از قدیــم و ندیــم گفتــه انــد‬ ‫عجلــه کار شــیطان اســت و بــه قــول موالنــا «‬ ‫گرچــه فرمودســت کــه‪ :‬االنســان عجــول ‪ /‬لیــک‬ ‫تــو اشــتاب کــم کــن‪ ،‬صبــر کــن » ولــی از طرفــی‬ ‫مــا ایرانــی هــا معتقدیــم در کار خیــر حاجــت‬ ‫هیــچ اســتخاره نیســت و بــا توجــه بــه شــلوغی‬ ‫نانوایی هــا و ضــرروت رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی هــر چــه ســریعتر بایــد نــان را بــه تنــور‬ ‫چســباند تــا مــردم بیشــتر از ایــن در صفــوف‬ ‫بــه هــم فشــرده معطــل نماننــد! فلــذا دیــروز‬ ‫صبــح اعضــای شــورای شــهر والیــت مــا دور هــم‬ ‫جمــع شــدند و تــا بــرای پیشــبرد اهــداف از قبــل‬ ‫تعییــن شــده و طراحــی چیــزی شــبیه بــه ارمــان‬ ‫شــهر خــدا بیامــرز ســعدی یــا اتوپیــای افالطــون‬ ‫شــهردار جدیــد معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫البتــه مــا وقتــی محتــوی تبلیغــات کاندیداهــای‬ ‫شــورای شــهر و حجــم بــاالی پیشــنهادات و‬ ‫طرح هــای سوفســطایی و غیــر سوفســطایی‬ ‫کاندیداهــا را در ایــام تبلیغــات دیدیــم‬ ‫انتظــار داشــتیم منتخبیــن شــورا‪ ،‬بــه منظــور‬ ‫اســتفاده بهینــه از زمــان‪ ،‬شــهردار جدیــد را‬ ‫قبــل از انتخابــات شــوراها‪ ،‬تعییــن کــرده و‬ ‫در روز تحلیــف همزمــان کــه در حــال قســم‬ ‫خــوردن هســتند‪ ،‬از شــهردار جدیــد رونمایــی‬ ‫کننــد تــا از زمــان چهــار ســاله بــه نحــو احســن‬ ‫اســتفاده کننــد! امــا زهــی خیــال باطــل ‪...‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد بــر خــاف نظــر مــا‪ ،‬عــده‬ ‫ای از اعضــای جدیــد شــورا اصــا ً عجلــه ای‬ ‫بــرای چســباندن نــان بــه تنــور ندارنــد و‬ ‫بیشــتر طرفــدار نقــل قــول اســتاد کمــال‬ ‫الدیــن خجنــدی شــاعر تاجیــک هســتند کــه‬ ‫فرمــوده «کارهــا نیکــو شــود امــا بــه صبــر‪...‬‬ ‫تخــم مــرغ کوکــو شــود امــا بــه صبــر»!»‬ ‫فقــط دوســتان جدیــد و مشــاوران انهــا در‬ ‫جریــان باشــند کوکــو اگرچــه انــواع متفاوتــی‬ ‫دارد و در شــمار غذاهای خوشــمزه ای محســوب‬ ‫مــی شــود کــه روش طبخــی تقریبــا ســاده و‬ ‫راحــت دارنــد و نســبتا هــم زود امــاده مــی شــوند‬ ‫ولــی پخــت همیــن غــذای ســاده هــم مراتبــی‬ ‫دارد و اگــر بیــش از انــدازه بــرای پخت ان دســت‬ ‫دســت کنیــم ممکــن اســت کوکــو حیــن طبــخ وا‬ ‫بــرود‪ ،‬روغــن داخــل ماهیتابــه بســوزد‪ ،‬بــرق‬ ‫قطــع شــود‪ ،‬مایــه کوکــو فاســد شــود و هــزار و‬ ‫یــک گرفتــاری دیگــر ‪ ...‬از مــا گفتــن بــود!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تعطیالت اخرمردادماه‬ ‫پیک پنجم کرونا‬ ‫بــر اســاس تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و در جهــت مدیریت‬ ‫خیــز پنجــم بیمــاری در کشــور‪ ،‬از روز دوشــنبه ‪ ۲۵‬مــرداد تــا شــنبه ‪۳۰‬‬ ‫مردادمــاه تعطیــل اعالم شــد‪.‬‬ ‫با توجه به وضعیت بحرانی کشــور در زمینه کرونا‪ ،‬محدودیت های‬ ‫جدید کرونایی در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا وضع شــد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن پیشــنهاد تعطیلــی دو هفتــه ای بــرای کنتــرل پیــک‬ ‫پنجــم از ســوی وزیــر بهداشــت و جمعــی از متخصصــان وکارشناســان‬ ‫ســامت مطــرح و در عیــن حــال تاکیــد شــده بــود کــه «اگــر قــرار باشــد‬ ‫تعطیلــی ماننــد دفعــه قبلی باشــد که فقــط کارمنــدان دولت نیامدند‪،‬‬ ‫امــا همــه جــا بــاز بــود و نظارتــی نبــود‪ ،‬فایــده ای نــدارد‪».‬‬ ‫در هــر حــال کارشناســان ســامت تاکیــد دارنــد کــه تعطیلــی که همه‬ ‫جــا را تعطیــل کنــد‪ ،‬در کنتــرل تاخــت و تــاز پیــک فعلــی بیمــاری در‬ ‫کشــور موثــر خواهــد بــود؛ تعطیلــی که بتواند بــار انتقال ویــروس را در‬ ‫جامعــه کــم کنــد؛ بــه طــوری کــه عــاوه بر کارمنــدان و کارکنــان دولتی‪،‬‬ ‫راه هــا و رســتوران ها و پاســاژها و‪ ...‬نیــز بســته شــوند‪.‬‬ ‫نــه ماننــد تعطیــات منتهــی بــه عیــد قربــان اعمــال شــد امــا همــه جا‬ ‫بــاز بــود و جاده هــای شــمالی کشــور شــاهد بــار عظیمــی از مســافران‬ ‫بــود؛ بی تردیــد در ایــن صــورت تعطیلــی موثــر نخواهــد بــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫الزم اســت نظــارت ویــژه و ســختگیرانه ای بــر اعمــال پروتکل هــا و‬ ‫رعایــت محدودیت هــا از ســوی دســتگاه های مختلــف برقــرار شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫همایش شیرخوارگاه محرم‬ ‫همایــش جهانــی «بانــوان عاشــورایی و شــیرخوارگان‬ ‫حســینی» در اولیــن جمعــه مــاه محــرم بــا رعایــت کامــل‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی در مســاجد‪ ،‬تکایــا و اماکــن‬ ‫متبرکــه گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در هــر شهرســتان‪ ،‬مراســم شــیرخوارگان حســینی از ســوی‬ ‫مجمــع جهانــی حضــرت علی اصغــر (ع) در یــک مــکان بــه‬ ‫صــورت متمرکــز برگــزار گردیــد و پــس از ســخنرانی وعــاظ در‬ ‫وصــف امــام حســین (ع) و حضــرت علی اصغــر (ع) مداحــان‬ ‫اهــل بیــت عصمــت و طهــارت بــه مداحــی‪ ،‬روضه خوانــی و‬ ‫مرثیه ســرایی پرداختنــد‪.‬‬ ‫مــادران شــرکت کننــده در همایــش شــیرخوارگان حســینی‬ ‫نــوزادان و کــودکان خــود را بــا پوشــاندن البس ـه های ســفید‬ ‫و ســبز بــه ایــن مراســم عــزاداری اورده بودنــد تــا بــه یــاد‬ ‫کــودک ‪ ۶‬ماهــه امــام حســین (ع) کــه بــا تیــر ســه شــاخه‬ ‫دشــمنان و بــا لبــان تشــنه بــه شــهادت رســید‪ ،‬عــزاداری و‬ ‫همنوایــی کننــد‪.‬‬ ‫در گــرگان ایــن مراســم بــرای شــانزدهمین ســال متوالــی بــه‬ ‫صــورت متمرکــز در مصلــی نمــاز جمعــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اغاز مرمت ارامگاه شیخ بیدوازی‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫اســفراین گفــت‪ :‬عملیــات اجرایــی مرمــت ارامــگاه شــیخ بیــدوازی‬ ‫ایــن شهرســتان بــا اعتبــار بیــش از یــک میلیــارد ریــال اغــاز شــد‪.‬‬ ‫عبداللــه ســهرابی اظهــار داشــت‪ :‬اعتبــار مرمت ایــن بنای تاریخی‬ ‫از محــل اعتبــارات ملی تامین شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عملیــات مرمــت ایــن بنــا تاریخــی در‪ ۲‬هفتــه بــا‬ ‫مرمــت دیــواره هــای داخلــی بنــا و محوطــه ســازی اطــراف ارمــگاه‬ ‫شــیخ بیــدوازی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫بنــای ارامــگاه رشــیدالدین محمــد بیــدوازی از بــزرگان و عرفــای‬ ‫قــرن نهــم مربــوط بــه دوره ایلخانــی اســت کــه بــه شــماره ‪۲۱۹۲‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۷‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن بنــای تاریخــی در روســتای بیــدواز اســفراین و در ‪ ۱۹‬کیلومتــری‬ ‫مرکــز شهرســتان قــرار دارد کــه پــان بنــای ان از نــوع هشـت ضلعی‬ ‫گنبــددار و در قســمت فوقانــی دیوارهــا‪ ،‬در نمــای داخلــی‪ ،‬دو ردیــف‬ ‫کتیبــۀ گچ بــری بــه خــط ثلــث بــر متــن الجــوردی نقــش شــده اســت‪.‬‬ ‫مصالــح اصلــی ایــن بنــا را قلوه ســنگ‪ ،‬مالت گچ و اهک تشــکیل‬ ‫داده و احتمــاال ًدر دوره صفویــه قســمت های باالیــی گنبــد بــا اجــر‬ ‫تعمیر و به وســیله کالف چوبی مســتحکم شــده اســت‪.‬‬ ‫شــیخ محمــد رشــیدالدین بیــدوازی از عرفــا و بــزرگان قــرن نهــم و‬ ‫نــواده ی شــیخ همــام و نبیــره شــیخ احمــد غزالــی اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری جنــوب شــرقی بجنــورد‬ ‫قــرار دارد کــه ‪ ۱۵۶‬اثــر تاریخــی‪ ،‬مذهبــی و طبیعــی ثبــت شــده‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی دارد‪.‬‬ ‫وضعیت قرمزکرونا درخراسان شمالی‬ ‫ایران جز کشورها گرم‬ ‫و خشک محسوب می شود‬ ‫لذا در مدیریت مصرف اب‬ ‫کوشا باشیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اینکــه خوشــبختانه در کشــور بــا توجــه به همیــت و‏هماهنگی‬ ‫کــه وجــود دارد مشــکالت موجــود نیــز بــه خوبــی مرتفــع مــی‬ ‫شــود‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬دشــمنان مــا امــروز از ایــن اتحــاد ‏و‬ ‫همدلــی بیــم دارنــد و مــی داننــد کــه هرگــز نمــی تواننــد از‬ ‫طریــق جنــگ ســخت در مقابــل ایــن مــردم ایســتادگی کننــد‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده تصریــح کــرد‪ :‬قطعــا در موفقیــت هــای‬ ‫ناجــا مــردم نقــش تاثیرگــذار و اساســی دارنــد لــذا اگــر همدلــی‬ ‫و ‏همراهــی مــردم و دســتگاه هــا نباشــد ماموریــت هــای‬ ‫محولــه نیــز بــا مشــکل مواجــه مــی شــوند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی در ادامــه بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه اشــراف اطالعاتــی و تقویــت تــوان عملیاتــی‬ ‫‏مهمتریــن عامــل موفقیــت در انجــام ماموریــت هــا اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در کنــار اشــراف اطالعاتــی بایــد امادگی خود را‬ ‫نیــز‏حفــظ کنیــم و بــا انجــام اقدامــات جهــادی ماموریت هــای‬ ‫محولــه را بــه خوبــی و بــه موقــع انجــام دهیــم‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بیانــات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫همــواره ســرلوحه کار قــرار گیــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬پایبنــدی بــه نظــام‬ ‫‏اســامی و والیــت فقیــه موجــب پیشــرفت کشــور در تمــام‬ ‫عرصــه هــا مــی شــود‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫همــه مــا امــروز در مقابــل خــون پــاک شــهداء مســئولیم‪،‬‬ ‫‏خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه بــاب شــهادت در نیــروی‬ ‫انتظامــی همــواره بــاز اســت‪ ،‬بایــد بــا تمــام تــوان و امکانــات‬ ‫‏موجــود بــرای بقــای اســام و همچنیــن ادامــه دادن راه‬ ‫شــهدای گرانقــدر تــاش کنیــم‪.‬‏‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫طبــق اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها که‬ ‫از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫ن بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪،‬‬ ‫اعــام شــد‪ ،‬هشــت شهرســتا ‬ ‫اســفراین‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و‬ ‫رازوجــرگالن در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن شهرســتان هــای جاجــرم و رازوجــرگالن‬ ‫در وضعیــت رنگبنــدی نارنجــی کرونایــی قــرار داشــتند‬ ‫کــه بــا رونــد صعــودی مبتالیــان ایــن شــهرها نیــز بــه‬ ‫وضعیــت قرمــز کرونایــی تغییــر رنــگ دادنــد‪.‬‬ ‫بنابــر اعــام مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی و‬ ‫خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی ایــن‬ ‫رونــد صعــودی امــار بیمــاران کرونایــی در اســتان را‬ ‫بایــد در برپایــی مراســم هــای عروســی و تعزیــه بــا‬ ‫پاییــن تریــن ســطح رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫در یــک ماهــه اخیــر جســت وجــو کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه از یکمــاه گذشــته هماننــد دیگر‬ ‫نقــاط کشــور وارد مــوج پنجــم کرونــا شــده اســت هــم‬ ‫اکنــون بــا افزایــش بــی ســابقه بســتری هــای بیمــاران‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬و تکمیــل تخــت هــای بیمارســتانی در‬ ‫وضعیــت بحرانــی و وخیــم کرونایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بررســی میدانــی خبرنــگاران ایرنــا نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه شــماری از شــهروندان اســتان دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی بویــژه اســتفاده از ماســک را جــدی مــی گیرند‪،‬‬ ‫امــا کارشناســان مــی گوینــد ایــن امــر بــه تنهایــی کافــی‬ ‫نیســت و رعایــت فاصلــه اجتماعــی نیــز بایــد به جــد مورد‬ ‫توجــه شــهروندان بــرای مدیریــت بیمــاری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫تخت خالی برای بیماران کرونایی وجود ندارد‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــا بســتری ‪ ۵۳۶‬بیمــار جدیــد در ‪ ۷۲‬ســاعت گذشــته‪،‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۷۵۷‬بیمــار دارای عالیــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫دکتر ســید احمد هاشــمی افزود‪ :‬همچنین در همین مدت‬ ‫‪ ۲۸‬نفر از بیماران مبتال به کرونا در اســتان فوت شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬متاســفانه تعداد موارد ابتال و بســتری به‬ ‫حــدی افزایــش یافتــه اســت کــه دیگــر تخــت خالــی وجــود نــدارد‬ ‫و وضعیــت بیمارســتان های اســتان در حالــت بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬همچنــان شــاهد رفتارهــای‬ ‫پرخطــری از ســوی مــردم ماننــد نــزدن ماســک و‬ ‫عــدم رعایــت پروتــکل هــا و حضــور در تجمعــات و‬ ‫دورهمــی هــا هســتیم کــه باعــث شــده اکثــر مــوارد‬ ‫ابتــا بصــورت خانوادگــی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کنــار رعایــت همگانــی پروتــکل هــا‪ ،‬دیگــر‬ ‫ادارات و نهادهــا هــم بایــد براســاس تصمیمــات ســتاد‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــه وظایــف نظارتــی خــود جــدی تــر بپردازنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از ایــن بیمــاری را‬ ‫پشــت سرگذاشــته و از یــک مــاه گذشــته وارد مــوج پنجــم‬ ‫مبتالیــان بــه کرونــا و ســویه جدیــد ان ویــروس کرونــای‬ ‫دلتایــی موســوم بــه هنــدی شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس‬ ‫کرونــا یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫خراســان شــمالی جــان خــود را از دســت دادنــد ایــن میــزان‬ ‫فوتــی از ابتــدای مردادمــاه تاکنــون نیــز ‪ ۱۱۱‬نفــر بــوده اســت‬ ‫سرپرســت شــبکه بهداشــت جاجــرم گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۳۵‬دوز واکســن کرونــا نوبــت اول در ایــن‬ ‫شهرســتان خراســان شــمالی تزریــق شــده اســت کــه حــدود‬ ‫‪ ۲‬هــزار نفــر هــم نوبــت دوم را دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫سوســن مالئکــه اظهــار داشــت‪ :‬شــمار مبتالیــان بــه کرونــا‬ ‫در ایــن شهرســتان افزایــش یافتــه و از شــب گذشــته رنــگ‬ ‫کرونــای ایــن منطقــه قرمــز اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه درحــال حاضــر کمبــودی در داروی‬ ‫مــورد نیــاز بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬وجــود نــدارد گفــت‪ :‬در‬ ‫صورتــی کــه وضعیــت ابتــا بــه کرونــا بــا ایــن رونــد‬ ‫ادامــه یابــد‪ ،‬امــکان کمبــود دارو وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون تمامــی بخــش هــای بیمارســتان‬ ‫جواداالئمــه در شــهر جاجــرم بــه بیمــاران کرونــا‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت کــه ایــن بیمارســتان عــاوه‬ ‫بــر گرمــه و جاجــرم‪ ،‬بیمارانــی از اســتان هــای ســمنان‬ ‫و خراســان رضــوی را هــم پذیــرش مــی کنــد و اکنــون‬ ‫ظرفیــت تمــام تخــت هــا پــر اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت شــبکه بهداشــت شهرســتان جاجــرم‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای خدمــات رســانی بــه بیمــاران کرونــا‪،‬‬ ‫درمانــگاه تامیــن اجتماعــی شــهر جاجــرم هــم فعــال‬ ‫شــده اســت و اکنــون ‪ ۹۰‬نفــر بیمــار بــه صــورت‬ ‫ســرپایی خدمــات دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره علــت شــیوع گســترده کرونــا در شهرســتان‬ ‫گفــت‪ :‬عــادی انــگاری و عــدم رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی ســبب شــده تــا شــیوع کرونــا رونــد صعــودی‬ ‫داشــته باشــد بطوریکــه اکنــون میــزان رعایــت پروتــکل هــا‬ ‫در شهرســتان کمتــر از ‪ ۴۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫مالئکــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه فاصلــه بســیار کــم‬ ‫شهرســتان گرمــه و جاجــرم‪ ،‬شــیوع بیمــاری کرونــا در‬ ‫ایــن ‪ ۲‬شهرســتان متاثــر از هــم اســت‪ ،‬در روزهایــی‬ ‫کــه وضعیــت کرونــای جاجــرم نارنجــی بــود‪ ،‬مراســم‬ ‫عروســی بــه شــهر گرمــه ســوق مــی یافــت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۷‬هــزار نفــری جاجــرم در ‪ ۱۵۰‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی قــراردارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از ایــن بیمــاری را‬ ‫پشــت سرگذاشــته و از یــک مــاه گذشــته وارد مــوج پنجــم‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬و ســویه جدیــد ان ویــروس کرونــای‬ ‫دلتایــی موســوم بــه هنــدی شــده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 55‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مرداد ‪1400‬‬ ‫پیک پنجم کرونا وکمبود‬ ‫امکانات درمانی‬ ‫پیک پنجم کرونا در گلســتان وارد هفته نهم شــده و تعداد‬ ‫بســتری ها را تا ‪ ۲۰‬برابر افزایش داده اســت‪.‬‬ ‫بــا بــاال رفتــن تعــداد بیمــاران بســتری و ســرپایی کرونــا در اســتان‪،‬‬ ‫امکانــات و نیــروی انســانی و تجهیــزات دیگــر پاســخگو نیســتند‪.‬‬ ‫هــر چنــد کــه در هفتــه گذشــته اســتاندار گلســتان در ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا از رئیــس جمهــور درخواســت کــرد تــا بــا ویــژه بینــی‬ ‫و اختصــاص داروهــای مــورد نیــاز بیمــاران کرونایــی کمــک جــدی‬ ‫تــری بــه ایــن اســتان شــود امــا تاکنــون اتفــاق خاصــی در ایــن‬ ‫زمینــه روی نــداده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر تخت هــا‪ ،‬راهروهــا و حتــی صندلی هــای بیمارســتان ها هــم‬ ‫از بیمــاران کرونایــی پُــر شــده و بســیاری هــم بــه صورت ســرپایی و روزانه‬ ‫خدمــات دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫همــه گیــری کرونــا در گلســتان کمبــود امکانــات را بیش از پیش اشــکار‬ ‫کرده و در شــرایطی که حدود دو هزار بیمار در اســتان بســتری هســتند‬ ‫الزم اســت کــه نــگاه ویژه تــری بــه ایــن اســتان شــود‪.‬‬ ‫کمبــود اکســیژن‪ ،‬تخت هــای بیمارســتانی و دســتگاه های ســی تــی‬ ‫اســکن‪ ،‬ونتیالتــور و غیــره همچنــان مشــهود بــوده کــه ایــن عوامــل‬ ‫پروســه درمانــی بیمــاران را بــا چالــش روبــرو خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان کادر درمــان هــم بــا گذشــت ‪ ۱۸‬مــاه از اغــاز شــیوع‬ ‫کرونــا خســته بــوده و هــم اکنــون ‪ ۱۴۸‬نفــر ان هــا در مرخصــی‬ ‫اســتعالجی هســتند و همیــن امــر فشــار مضاعفــی را بــر ســایر‬ ‫درمانگــران وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫تزریق نیروی انسانی الزم است‬ ‫اســتاندار گلســتان در ســتاد ملــی کرونــا از رئیــس جمهــور‬ ‫خواســت رونــد واکسیناســیون در اســتان شــتاب بیشــتری گرفتــه‬ ‫تــا جلــوی گســترش بیــش از پیــش ایــن بیمــاری گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس بــا بیــان اینکــه اســتان نیازمنــد تجهیــزات‬ ‫بیشــتری اســت‪ ،‬افزود‪ :‬اســتفاده از بازنشســتگان دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی‪ ،‬پرداخــت بدهی هــای شــرکت های دارویــی و تزریــق‬ ‫منابــع مالــی و نیــروی انســانی می توانــد بــه مقابلــه بــا کرونــا در‬ ‫گلســتان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫کمبود امکانات امان مردم را بریده است‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫هــم در خصــوص شــرایط کرونــا در اســتان گفــت‪ :‬وضعیــت‬ ‫کرونــا در گلســتان از بحــران گذشــته و فــوق بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫امانقلیــچ شــادمهر افــزود‪ :‬فوتی هــای گنبــدکاووس در شــبانه‬ ‫روز بــه ‪ ۲۰‬نفــر هــم رســیده و شــرایط هیــچ جــای کشــور بــه انــدازه‬ ‫اســتان مــا وخیــم نیســت‪.‬‬ ‫شــادمهر بیــان کــرد‪ :‬دولــت هــم کار را رهــا کــرده و مــردم بایــد‬ ‫خودشــان مراقــب جــان خــود باشــند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس‬ ‫درخواســت کرده ایــم تــا ســفری بــه گلســتان داشــته باشــد و بــا‬ ‫دیــدن کمبودهــا ورود تجهیزاتــی همچــون تانک هــای اکســیژن و‬ ‫رونــد واکسیناســیون شــتاب بیشــتری بــه خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫شــادمهر بیــان کــرد‪ :‬گلســتان بــا کمبــود اکســیژن روبــرو اســت‬ ‫و داروخانه هــا ســرم ندارنــد البتــه کل کشــور درگیــر ایــن بیمــاری‬ ‫اســت امــا شــرایط اســتان مــا وخیم تــر اســت و بایــد بــه ان نــگاه‬ ‫ویــژه ای شــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص کمبــود دارو‪ ،‬گفــت‪ :‬کمبــود ســرم بــا اضافــه‬ ‫شــدن خــط تولیــد در کشــور تــا حــدود زیــادی رفــع شــده و در‬ ‫داروی رمدســیویر مشــکلی نداریــم امــا در داروی «اکتمــرا» بــه‬ ‫دلیــل مصــرف بــی رویــه دچــار کمبــود شــده ایم اگرچــه شــاید اثــر‬ ‫ثابــت شــده ای در درمــان همــه بیمــاران هــم نداشــته اســت‪.‬‬ ‫زرگــران دربــاره اینکــه ایــا بــا ایــن وضعیــت نــگاه ویــژه بــه‬ ‫اســتان نیــاز اســت‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬نــگاه ویــژه بــه اســتان‬ ‫در صورتــی امکانپذیــر اســت کــه فقــط وضعیــت اســتان‬ ‫گلســتان بــه ایــن شــکل باشــد امــا متاســفانه بســیاری‬ ‫از اســتان ها وضعیــت بهتــری از اســتان مــا ندارنــد و بــه‬ ‫تجهیــزات و نیروهــای خــود نیــاز دارنــد و در ایــن شــرایط‬ ‫نمی تــوان امیــد داشــت کــه وزارتخانــه نــگاه ویــژه ای بــه‬ ‫اســتان داشــته باشــد‪/.‬مهر‬ ‫حوادث‬ ‫برخورد با فروشندگان داروهای‬ ‫غیر مجاز در فضای سایبری‏‬ ‫کشف بیش از ‪ 111‬کیلو مواد‬ ‫افیونی طی عملیاتی مشترک‬ ‫کشف ‪156‬تن تخم مرغ‬ ‫غیربهداشتی و فاسد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سرهنگ«یوســف شــاکری»‬ ‫درگفتــوی اختصاصــی بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬برخــی از افــراد در فضــای‏ســایبری بــا اســتفاده از‬ ‫فروشــگاه های اینترنتــی اقــدام بــه فــروش دارو می کننــد کــه‬ ‫ایــن امــر می توانــد ســامت افــراد را در‏معــرض خطــر قــرار‬ ‫دهــد چــرا کــه اکثــر ایــن داروهــا از مــواد مخــدر و امثــال ان‬ ‫تهیــه و در بیــن عامــع مــردم توزیــع می شــوند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬افــرادی کــه اقــدام بــه خریــد‬ ‫اینترنتی می کنند هوشــیار باشــند که تمام مراحل امنیتی را‬ ‫‏رعایــت و بــه هیــچ وجــه بــدون نســخه پزشــک اقــدام بــه خریــد‬ ‫دارو بــه خصــوص از فروشــگاه های اینترتــی نکننــد‏‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مراقــب باشــید کــه اطالعــات‬ ‫خصوصی از جمله مشــخصات فردی و نوع بیماری و شــرح‬ ‫حــال خــود‏را بــرای ان هــا بازگــو نکنیــد تا دچار مشــکالت بعد‬ ‫از ان نشــوید‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر وب‬ ‫ســایت هایی کــه اقــدام به فــروش داروهای تقلبی و غیرمجاز‬ ‫‏مــی کننــد ســاز و کار قانونــی را ندارنــد کــه در ایــن حالــت در‬ ‫صــورت بــروز مشــکل بــه هیچ وجه پاســخگو نیســتند پــس‪ ،‬از‬ ‫‏چنیــن مراکــزی اقــدام بــه تهیــه دارو نکننــد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار جانشــین فرماندهــی نیــروی انتظامی‬ ‫گلســتان در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر رامیــان بــا‬ ‫هدایــت اطالعاتــی مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫اســتان و پلیــس غــرب تهــران موفــق بــا شناســایی یکــی از‬ ‫ســوداگران مــرگ در شهرســتان رامیــان شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ فــرزاد تاجــره اظهــار داشــت ‪ :‬طــی بررســی های‬ ‫تخصصــی پلیــس مشــخص شــد متهــم مــواد افیونــی را در‬ ‫منزلــش جاســازی کــرده کــه بالفاصلــه مراتب دســتگیری وی‬ ‫در دســتور کار مامــوران انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬از منــزل مــورد نظــر‬ ‫بازرســی بعمــل امــد کــه طــی ان ‪ 85‬کیلــو و ‪ 600‬گــرم‬ ‫حشــیش و ‪ 25‬کیلــو و ‪ 500‬گــرم تریــاک کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک متهــم‬ ‫در ایــن عملیــات و معرفــی وی بــه مراجــع قضائــی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــواد مخــدر زمینــه ســاز بســیاری از‬ ‫جرایــم و اســیب هــای اجتماعــی بــوده لــذا پلیــس بــا تمــام‬ ‫تــوان بــا ســوداگران مــرگ و مخــان امنیــت و ارامــش‬ ‫جامعــه مقابلــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و‬ ‫کار فرمانــده نیــروی انتظامــی‬ ‫گلســتان در گفــت و گــو بــا‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی کســب خبــری‬ ‫مبنــی بــر نگهــداری تخــم‬ ‫مرغ هــای غیربهداشــتی و‬ ‫فاســد در یکی از ســردخانه های شهرســتان‪ ،‬رســیدگی به موضوع‬ ‫در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪ 13‬بخــش کمــاالن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬پــس از هماهنگــی‬ ‫بــا مراجــع قضائــی و در بازرســی از محــل مــورد نظــر ‪ 156‬تــن‬ ‫تخــم مــرغ فاســد و غیربهداشــتی کشــف کــه برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش ان ‪ 15‬میلیــارد و ‪ 600‬میلیــون ریــال‬ ‫بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پلمــب ایــن ســردخانه‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع ذیصــاح‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس گلســتان شــبانه روز بــرای‬ ‫دفــاع از نظــم و امنیــت جامعــه تــاش کــرده و اجــازه فعالیــت‬ ‫مجرمانــه بــه ســودجویان را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫تاکید استاندار بر کاهش امار‬ ‫مرگ و میر کرونایی‬ ‫شــجاعی بــا بیــان اینکــه بایــد بــزودی ظرفیــت هــای تزریقــی‬ ‫واکســن در اســتان افزایــش یابــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بنابــر اعــام‬ ‫ســتادملی کرونــا‪ ،‬میــزان واکســن هــای تزریقــی کرونــا در‬ ‫اســتان ها چندیــن برابــر افزایــش خواهــد یافــت کــه بایــد از هــم‬ ‫اکنــون ظرفیــت هــای الزم بــرای واکســینه شــدن شــهروندان در‬ ‫اســتان مهیــا شــود‪.‬‬ ‫احداث بیمارستان صحرایی رازوجرگالن‬ ‫رییــس ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬پیــرو ســفر فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش بــه اســتان‪،‬‬ ‫احــداث بیمارســتان صحرایــی ‪ ۶۰‬تخــت خوابــی در شهرســتان‬ ‫مــرزی رازوجــرگالن قطعــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای احــداث ایــن بیمارســتان صحرایــی هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا بیــان اینکــه بایــد بــرای بدتریــن وضعیــت هــای‬ ‫کرونایــی نیــز امــاده شــویم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــزودی کمیتــه ای‬ ‫بــرای مقابلــه بــا کرونــا در بدتریــن وضعیــت ممکــن در اســتان‬ ‫تشــکیل مــی شــود و در ایــن کمیتــه تمامی تمهیــدات در خصوص‬ ‫کمبود نیروهای انسانی‪ ،‬تجهیزات پزشکی با استفاده از ظرفیت‬ ‫همــه دســتگاه های اجرایــی اندیشــیده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از هیــات هــای عــزاداری در رعایــت شــیوه‬ ‫نامه هــای بهداشــتی‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون گزارشــی از تخلفــات‬ ‫کرونایــی‪ ،‬هیــات هــای عــزای حســینی در اســتان گــزارش نشــده‬ ‫اســت کــه ایــن امــر نشــانگر همراهــی خــوب مــردم دینــدار بــرای‬ ‫حفــظ ســامتی شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از ایــن بیمــاری را‬ ‫پشــت سرگذاشــته و از یــک مــاه گذشــته وارد مــوج پنجــم‬ ‫مبتالیــان بــه کرونــا و ســویه جدیــد ان ویــروس کرونــای دلتایــی‬ ‫موســوم بــه هنــدی شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا‬ ‫یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد ایــن میــزان فوتــی از ابتــدای‬ ‫مردادمــاه تاکنــون نیــز ‪ ۱۱۱‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها کــه‬ ‫از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام‬ ‫شــد‪ ،‬هشــت شهرســتان بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬مانــه و‬ ‫ســملقان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازوجــرگالن در وضعیــت‬ ‫قرمــز کرونایــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بعلــت روند صعــودی تعداد‬ ‫مــرگ و میرکرونایــی اســتان نســبت بــه ســایر اســتان های ایــن‬ ‫امــر نیازمنــد تقویــت بخــش درمانــی در ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمدعلــی شــجاعی در ســتاد‬ ‫اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬کاهــش میــزان مــرگ‬ ‫و میــر در برخــی از اســتان هــای کشــور نشــانگر تقویــت بخــش‬ ‫درمانــی و تجهیــزات پزشــکی ان اســتان هــا اســت در حالیکــه‬ ‫اســتان نیــز بــا وجــود میــزان بــاالی بســتری هــای کرونایــی‪ ،‬مــی‬ ‫توانــد میــزان مــرگ و میرهــا را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع از امروز باید علوم پزشکی خراسان شمالی به‬ ‫طور دقیق علل کاهش مرگ و میر را در برخی استان های کشور‬ ‫بررســی کند تا با عملیاتی کردن راهکارها دیگر مناطق کشــور در‬ ‫اســتان شــاهد کاهــش فوتــی هــای ناشــی از ایــن بیمــاری باشــیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬سکه تاریخی در موزه بجنورد مرمت‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪۲۰۰ :‬‬ ‫ســکه دوره اشــکانی‪ ،‬ساســانی و اســامی کــه در مــوزه مجموعــه تاریخــی عمــارت مفخــم بجنــورد‬ ‫نگهــداری می شــود‪ ،‬مرمــت شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابط عمومــی ایــن اداره کل‪ ،‬علــی مســتوفیان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســکه های تاریخــی پــس از انجــام مراحــل اسیب شناســی‪ ،‬مســتند نــگاری و مرمــت در‬ ‫بخش هــای نمایشــگاهی مــوزه در معــرض نمایــش قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مرمــت ایــن ســکه هــا از محــل اعتبــارات اختصاص یافتــه بــه حفاظــت و مرمــت اشــیای‬ ‫فرهنگــی تاریخــی بــه مبلــغ ‪ ۲۴۰‬میلیــون ریــال انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اثــار ارزشــمند فرهنگــی تاریخــی از جملــه یافته هایــی اســت کــه از پیشــینیان‬ ‫و نیــاکان مــا بازمانــده و در دســترس مــا قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای نگهــداری از این گونــه‬ ‫نفایــس فرهنگــی ارزشــمند‪ ،‬از روش هایــی کــه در علــم حفاظــت تعریف شــده کمــک گرفتــه‬ ‫می شــود تــا اشــیا از خطــر نابــودی و تخریــب در امــان بماننــد‪.‬‬ ‫مســتوفیان عنــوان کــرد‪ :‬دانــش حفاظــت‪ ،‬بــه مرمــت اشــیای اســیب دیده نیــز پرداختــه و بــا‬ ‫بازپیرایــی ان اشــیا تــا ســرحد امــکان به صــورت اغازیــن درخواهنــد امــد و در طوالنــی شــدن عمــر‬ ‫این گونــه اثــار نفیــس هــم موثــر اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۴۲‬اثــر تاریخــی خراســان شــمالی در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۵۰۹‬اثــر تاریخــی‪ ۴۴ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۰‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن هــزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر و بنــای تاریخــی شناســایی شــده در شــمال‬ ‫شــرق کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪360‬‬ ‫محرم=اهدای خون =افزایش‬ ‫روند درمان=کاهش کرونا‬ ‫فرارســیدن مــاه محــرم و افزایــش رغبــت مــردم بــه اهــدای‬ ‫خــون ســبب شــد تــا مدیــران انتقــال خــون گلســتان بــا‬ ‫پیش بینــی تمهیــدات الزم ماننــد نوبت دهــی اینترنتــی‪،‬‬ ‫همزمــان بــا شــیوع بیشــتر کرونــا در مــوج پنجــم‪ ،‬شــرایط الزم‬ ‫را بــرای مشــارکت بیشــتر عــزاداران حســینی در ایــن ســنت‬ ‫حســنه فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬کاهــش اهــدای خــون و‬ ‫افزایــش مصــرف ایــن فــراورده حیاتــی توســط بیمــاران شــدت‬ ‫گرفــت امــا شــرایط خــاص دلتــا کرونــا در روزهــای اخیــر و‬ ‫بســتری ‪ ۲‬هــزار بیمــار در مراکــز درمانــی گلســتان‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫ایــن فــراورده را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫همزمانــی ایــن شــرایط بــا فــرا رســیدن مــاه محــرم و ســابقه‬ ‫رغبــت و اشــتیاق بیشــتر مــردم بــه اهــدای خــون در ش ـب های‬ ‫محــرم‪ ،‬بارقــه امیــد را در بیــن درمانگــران و مدیــران انتقــال خــون‬ ‫اســتان افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫بــا برگــزاری عــزدارای سیدالشــهدا(ع) و یــاران بــا وفایــش‪ ،‬زمزمه‬ ‫هــای چگونگــی ادای نــذورات نقــل محافــل شــده و درمانگــران از‬ ‫مــردم انتظــار دارنــد بــرای ادای نذرهــای خــود بــه ســمت کمــک‬ ‫هــای مومنانــه و توزیــع مــواد غذایــی خــام و نــذر ماســک و لــوازم‬ ‫بهداشــتی بروند‪.‬‬ ‫یکــی از نــذورات پرطرفــدار و مــورد نیــاز جامعــه در روزهــای اوج‬ ‫پیــک پنجــم کرونــا‪ ،‬اهــدای خــون اســت کــه مدیــران گلســتان‬ ‫تــاش دارنــد بســتر الزم بــرای اجــرای راحــت تــر ایــن نــذر توســط‬ ‫همشــهریان را فراهــم ســازند‬ ‫گلســتان بیــش از ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار خــاص و نیازمنــد‬ ‫خــون دارد کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬هــزار بیمــار دیالیــزی و ‪۴۰۰‬‬ ‫بیمــار مبتــا بــه تاالســمی بــوده و نیازمنــد اســتفاده مســتمر‬ ‫از خــون هســتند‪.‬‬ ‫نیــاز خونــی بیمــاران و مراکــز بیمارســتانی گلســتان روزانــه ‪۱۸۰‬‬ ‫واحــد اســت کــه بــرای تحقــق ایــن مقــدار حداقــل بایــد هــر روز‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفــر بــرای اهــدای خــون بــه پایگاه هــا مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫دبیرســتاداحیای امربــه معــروف ونهــی از منکــر گلســتان گفت‪:‬‬ ‫نــگاه و نگــرش مــردم نســبت بــه موضــوع امربــه معــروف بایــد‬ ‫اصولــی ترباشــد و یکــی ازبرنامــه هــای کاربــردی ایــن هفتــه‪،‬‬ ‫اهــدای خــون اســت‪.‬‬ ‫یاســر قزوهــی گفــت ‪ :‬بــا جلســات برگــزار شــده از خطــاب و‬ ‫مداحــان خواســته شــده مقولــه نــذر خــون را در مراســم عــزاداری‬ ‫ســید الشــهدا مطــرح کننــد تــا یکــی از نیازهــای اساســی جامعــه‬ ‫در ایــن روزهــا بــراورده شــود‬ ‫ســیدعلی میقانــی یکــی از اهــدا کننــدگان مســتمر‬ ‫خــون بــه ایرنــا گفــت ‪ :‬اهــدای خــون یــک وظیفــه شــرعی و‬ ‫اخالقی اســت و من هر ســال یک نوبت و در روز عاشــورا‬ ‫نــذر خــون دارم‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان در گفتگــو بــا ایرنــا‬ ‫اظهارداشــت‪:‬همه ســاله تعــداد زیــادی از اهداکننــدگان‬ ‫خــون در روزهــای عاشــورا و تاســوعا بــه مراکــز مــا مراجعــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا امســال بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا از ان هــا‬ ‫درخواســت شــده تــا ادای ایــن کار خداپســندانه را بــه‬ ‫روزهایــی خــاص موکــول نکننــد‪.‬‬ ‫ســیدصادق بنــی عقیــل بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۳۰‬درصــدی‬ ‫اهــدای خــون توســط مــردم ایــن اســتان در مــاه رمضــان‬ ‫امســال نســبت بــه ســال گذشــته گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی‬ ‫کنیــم کــه بــا توجــه بــه طــرح نــذر خــون ویــژه ایــام ســوگواری‬ ‫حســینی در محرم نیز افزایش خوبی در امار اهدا کنندگان‬ ‫داشــته باشــیم ‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬تمهیــدات و مقدمــات الزم‬ ‫بــرای اهــدای راحــت تــر خــون توســط مــردم گلســتان در‬ ‫شــب های محــرم فراهــم شــده اســت ‪.‬‬ ‫بنــی عقیــل ادامــه داد‪ :‬اداره کل انتقــال خــون تضمیــن‬ ‫می دهــد در فضــای مربــوط بــه اهــدا خــون در اســتان‬ ‫گلســتان نــکات بهداشــتی و ایمنــی رعایــت می شــود تــا‬ ‫مــردم نگرانــی از بابــت انتقــال ویــروس کرونــا در ایــن محیط‬ ‫وجــود نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ثبــت‬ ‫نــام اهــدای خــون در مــاه محرم اینترنتی شــده اســت‪ ،‬بیان‬ ‫کــرد‪ :‬افــراد مــی تواننــد بــه ســایت انتقــال خــون مراجعــه و‬ ‫نــام نویســی کننــد تــا یــک روز خــاص بــرای حضــور انهــا‬ ‫مشــخص شــود‪.‬‬ ‫بنــی عقیــل اهــداف این طرح را جلوگیری از تجمع جمعیت‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــا ایــن روش همچنیــن اهــدای خــون‬ ‫فقــط در مناســبت های مذهبــی خــاص انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون اســتان گلســتان یــاداور شــد‪ :‬نیــاز بــه‬ ‫خــون همیشــگی اســت و الزم اســت اهداکننــدگان مســتمر‬ ‫مراجعــه داشــت ه باشــند تــا ذخایــر خونــی دچــار مشــکل نشــود‬ ‫و روزهــای مــاه محــرم بهتریــن فرصــت اســت تــا بــا شــرکت در‬ ‫پویــش خــون بــه کمــک همنوعــان خــود بشــتابیم‪.‬‬ ‫بنــی عقیــل گفــت ‪ :‬خــون اهدایــی شــهروندان بــرای افــراد‬ ‫نیازمنــد در عمــل هــای جراحــی‪ ،‬مجروحان تصــادف‪ ،‬زایمان‪،‬‬ ‫بیمــاران تاالســمی و هموفیلــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬گلســتان در حــال حاضــر چهــار مرکــز‬ ‫ثابــت خــون گیــری در گــرگان‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬گنبــد و علــی ابــاد دارد‬ ‫و عملیــات دریافــت خــون اهداکننــدگان در اق قــا‪ ،‬کردکــوی‬ ‫در کانکس انجام می شــود اما هشــت شــهر باقیمانده دیگر‬ ‫اســتان هیــچ فضایــی بــرای دریافــت خــون ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان افــزود‪ :‬خــون ‪ ،‬یکــی از‬ ‫پرکاربردتریــن اقــام دارویــی اســت کــه هر چه تولیــد و جذب‬ ‫ان در طــول ســال بیشــتر باشــد‪ ،‬دغدغــه تامیــن ان در زمــان‬ ‫بــروز حــوادث بحــران بــه حداقــل خواهــد رســید‪/.‬ایرنا‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪360‬‬ ‫ماتریس ایزنهاور‪ ،‬ابزاری کارامد‬ ‫برای اولویت بندی کارها‬ ‫ماتریــس ایزنهــاور ابــزار ســاده ای بــرای اولویت بنــدی‬ ‫کارهــا و مدیریــت زمــان اســت‪ .‬بــا شــناخت ماتریــس‬ ‫ایزنهــاور می اموزیــم کــه چگونــه از زمــان خــود بهتریــن‬ ‫اســتفاده را بکنیــم‪.‬‬ ‫س واحــد فــروش شــرکتی کــه‬ ‫فــرض کنیــد کــه رئیــ ‬ ‫داخلــش کار می کنیــد‪ ،‬وظیفـه ای بــه شــما محــول کــرده‬ ‫تــا بــرای جلس ـه ی اخــر مــاه ِ هیئــت مدیــره‪ ،‬گزارشــی از‬ ‫وضــع فــروش اقــام جدیــدی کــه از چیــن وارد کرده ایــد‬ ‫تهیــه کنیــد تــا او بتوانــد ببَــرد و بــه انهــا نشــان بدهــد‪.‬‬ ‫وقتــی رئیــس رفــت شــروع می کنیــد بــه غرغــر کــردن‪« :‬اخــه‪،‬‬ ‫پــدرت خــوش مــادرت خــوش‪ ،‬امــروز کــه بیســت و هفتــم‬ ‫ماهــه! ایــن قــوز بــاال قــوز دیگــه چــی بــود نصیبمــون کــردی؟»‬ ‫بــه رئیــس کــه نمی تــوان نــه گفــت‪ ،‬ولــی بــا خــرواری از کار کــه‬ ‫همیــن االن هــم ســرتان ریختــه چــه می کنید؟ چطور پــروژه ی‬ ‫جلس ـه ی هیئــت مدیــره را ایــن وســط بــه اتمــام می رســانید؟‬ ‫شــپِرتی کار نکنیــد؟‬ ‫شــرتی ِ‬ ‫چــه ترفنــدی داریــد تــا بــه روش ِ‬ ‫احتمــاال اســترس و نگرانــی باعــث ُ‬ ‫شــل شــدن دســت و‬ ‫پایتــان شــده و قــادر نیســتید روی هیــچ کاری تمرکــز کنید‪.‬‬ ‫انــگار هــر چیــزی کــه از کنارتــان می گــذرد می خواهــد‬ ‫حواس تــان را پــرت کنــد‪.‬‬ ‫چــه می شــود کــرد؟ وقــت تنــگ اســت و حاجــی گرفتــار‪.‬‬ ‫زمــان دوســت شــما نیســت و مثــل اقــا و خانــم تناردیــه‬ ‫بــا چمــاق بــاالی ســرتان ایســتاده اســت‪ .‬پــس بایــد‬ ‫فکــری بــه حالــش بکنیــد‪ .‬چــه خــوب بــود کــه مثــل‬ ‫افســانه های یونــان باســتان‪ ،‬زئــوس بودیــد و بــا یکــی‬ ‫از دس ـت هایتان جلــوی حرکــت خورشــید را می گرفتیــد‬ ‫تــا زمــان متوقــف شــود و خیلــی ریلکــس بــه کارتــان‬ ‫برســید‪ .‬البتــه اگــر زئــوس بودیــد کــه اصــا نیــازی بــه ایــن‬ ‫کارهــا نبــود چــون یــک صاعقـه ی مَشــتی حوالـه ی مدیــر‬ ‫فــروش و هیئــت مدیــره می کردیــد و می‏ رفتیــد بــاالی‬ ‫کــوه اُلمــپ دنبــال عشــق و کیــف‪.‬‬ ‫بیشــتر از این اذیتتان نمی کنم‪ .‬راه حلش اســتفاده از قانون‬ ‫ایزنهــاور اســت‪ .‬ایزنهــاور یکــی از رئیس جمهورهــای امریــکا‬ ‫بــود کــه قانــون خوبــی بــرای اولویت بنــدی کارهــای مهــم و‬ ‫کنــار گذاشــتن چرنــد و پرندهــا داشــت کــه حســابی بــه کارتــان‬ ‫می ایــد‪ .‬پــس اگــر قصــد داریــد بــه زئــوس واقع گرایانــه ای‬ ‫تبدیــل شــوید‪ ،‬بخوانیــد و بدانیــد و بــه کار ببندیــد‪.‬‬ ‫کارهای «فوری» و «مهم» چیستند؟‬ ‫در ســال ‪ 1333( 1954‬هجــری شمســی) رئیس جمهــور‬ ‫ســابق ایاالت متحده امریکا‪ ،‬جناب دوایت دی‪ .‬ایزنهاور‪،‬‬ ‫در جریــان یــک ســخنرانی بین المللــی حــرف جالبــی زد‪.‬‬ ‫مضمــون ســخنان ایزنهــاور ایــن بــود‪« :‬مشــکالت مــن دو‬ ‫نوعنــد‪ :‬فوری هــا و مهم هــا‪ .‬فوری هــا مهــم نیســتند‪ ،‬و‬ ‫مهم هــا هــم هیچــگاه فــوری نیســتند‪».‬‬ ‫ایزنهــاور در ان زمــان متوجــه ایــن نکت ـه ی مهــم شــده‬ ‫ـی صحیــح‪ ،‬نــه فقــط بــه معنــی‬ ‫بــود کــه مدیریــت زمانـ ِ‬ ‫انجــام دادن همــه ی کارهاســت‪ ،‬بلکــه بــه معنــی‬ ‫انجــام دادن موثــر کارهاســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬بایــد‬ ‫قســمتی از وقت مــان را بــه تکمیــل کــردن کارهــای مهــم‬ ‫اختصــاص بدهیــم‪ ،‬نــه اینکــه همـه اش را صــرف انجــام‬ ‫دادن کارهــای فــوری بکنیــم‪ .‬بــرای ایــن کار‪ ،‬و بــرای کــم‬ ‫کــردن اســترس و نگرانــی از برنامـه ی زمانبنــدی فشــرده‪،‬‬ ‫بایــد فــرق بیــن ایــن دو واژه را بدانیــم‪:‬‬ ‫مهــم‪ :‬کارهایــی کــه انجــام دادنشــان باعــث می شــود‬ ‫بــه اهدافــی کــه در ســر داریــم برســیم‪ .‬چــه اهــداف‬ ‫شــخصی و چــه حرفــه ای‪.‬‬ ‫فــوری‪ :‬کارهایــی کــه نیازمنــد واکنــش ســریع هســتند‬ ‫و انجــام دادنشــان معمــوال باعــث می شــود‪ ،‬شــخص‬ ‫دیگــری را بــه هدفــش برســانیم‪ .‬ایــن کارهــا اغلــب‬ ‫شــامل انهایــی اســت کــه هــم مــا رویشــان تمرکــز‬ ‫می کنیــم و هــم خودشــان توجــه مــا را می طلبنــد‪،‬‬ ‫زیــرا اگــر ســریع انجامشــان ندهیــم‪ ،‬بایــد بــه زودی بــا‬ ‫عواقبشــان ســر و کلــه بزنیــم‪.‬‬ ‫وقتــی کــه بدانیــم کــدام کارهــا فوری انــد و کدامشــان‬ ‫مهــم‪ ،‬انــگاه می توانیــم از تمایــل ناخــوداگاه خــود بــه‬ ‫تمرکــز کــردن بــر کارهــای بی اهمیــت جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫بــا علــم بــه نــوع کار‪ ،‬می توانیــم برنامــه ی زمانبندی مــان‬ ‫را بهینه ســازی کنیــم تــا جــای خالــی را بــرای پرداختــن بــه‬ ‫کارهایــی کــه بــرای موفقیت مــان الزم اســت‪ ،‬جــور کنیــم‪.‬‬ ‫نحوه ی استفاده از ماتریس ایزنهاور‬ ‫بــرای اســتفاده از ماتریــس ایزنهــاور‪ ،‬بایــد اول لیســتی‬ ‫از کارهــا و پروژه هایــی تهیــه کنیــد کــه احســاس‬ ‫می کنیــد بایــد انجامشــان بدهیــد‪ .‬ســعی کنیــد هــر‬ ‫چیــزی کــه وقتتــان را در ســر کار می گیــرد‪ ،‬هــر قــدر هــم‬ ‫کــه بی اهمیــت باشــد‪ ،‬در ایــن لیســت بگنجانیــد‪( .‬اگــر‬ ‫ادمــی باشــید کــه می خواهــد بــه کارش مســلط باشــد‪،‬‬ ‫بایــد ایــن لیســت را از قبــل داشــته باشــید‪).‬‬ ‫ســپس‪ ،‬هــر یــک از ایــن کارهایــی کــه لیســت کرده ایــد‬ ‫را داخــل یکــی از ‪ 4‬دســته بندی زیــر قــرار دهیــد‪:‬‬ ‫مهــم و فــوری‪ ،‬مهــم ولــی غیرفــوری‪ ،‬غیرمهــم ولــی‬ ‫فــوری‪ ،‬غیرمهــم و غیرفــوری‬ ‫حــاال از اســتراتژی های زیــر بــرای برنامه ریــزی اســتفاده‬ ‫کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مهم و فوری‬ ‫‪ ۲‬جــور کار مهــم وفــوری داریــم‪ :‬دســته ی اول ان‬ ‫کارهایــی هســتند کــه نمی توانســتید پیش بینی شــان‬ ‫کنیــد و حــاال دم بزنــگاه غافلگیرتــان کرده انــد‪ ،‬و دســته ی‬ ‫دوم کارهایــی هســتند کــه گذاشته ایدشــان کنــار تــا در‬ ‫دقیق ـه ی ‪ ۹۰‬بــه انهــا برســید‪.‬‬ ‫ارزش وقت خود چطور را در پانزده دقیقه حساب کنیم‬ ‫هدی جباری‬ ‫هــر کســی زمانــش را صــرف کاری می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اصــل مهــم می توانــد تغییــر بزرگــی در زندگــی‬ ‫افــراد ایجــاد کنــد‪ .‬بعضــی از افــراد بیشــتر وقــت‬ ‫خــود را صــرف کســب درامــد و انجــام کارهــای‬ ‫ســوداور می کننــد‪ .‬برخــی دیگــر بــه ســرمایه گذاری‬ ‫بــرای بهبــود روابــط خــود عالقه منــد هســتند‪.‬‬ ‫گروهــی دیگــر زمــان زیــادی انــرژی صــرف‬ ‫می کننــد تــا کســب وکاری بــرای خــود دســت وپا‬ ‫کننــد کــه انقــدر انعطاف پذیــر باشــد تــا وقــت ازاد‬ ‫بیشــتری در اختیارشــان قــرار دهــد‪ .‬عــده ای دیگــر‬ ‫قســمت عمــده ی زندگی شــان را بــرای کارهــای‬ ‫عام المنفعــه صــرف می کننــد‪ .‬چــه شــما جــزو‬ ‫دســته ای باشــید کــه ســرمایه و ثــروت بیشــتری‬ ‫بخواهیــد‪ ،‬چــه جــزو کســانی کــه بــه روابــط خــود‬ ‫اهمیــت بیشــتری می دهنــد‪ ،‬طرفــدار ازادی‬ ‫فــراوان باشــید یــا بــه دنبــال اثرگــذاری روی افــراد‬ ‫یــا اجتمــاع‪ ،‬تمــام این موارد مســتلزم تمرکــز روی‬ ‫یک مفهوم اســت‪« :‬ارزش وقت»‪ .‬احتماال شــما‬ ‫هــم مثــل مــن بــه دنبــال هم ـه ی اینهــا (ثــروت‪،‬‬ ‫رابطــه‪ ،‬ازادی‪ ،‬نفــوذ و تاثیرگــذاری) هســتید و‬ ‫بیشــتر از همــه هــم ســامتی می خواهیــد‪ .‬امــا‬ ‫همــه نمی تواننــد همه چیــز را از همــان اول‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬پــس نیــاز داریــد بیاموزیــد در‬ ‫زندگــی روزمــره هنــگام مواجه شــدن بــا مــوارد‬ ‫مختلــف‪ ،‬چگونــه زمــان را مدیریــت کنیــد تــا‬ ‫تعــادل برقــرار شــود‪ .‬مــا در ایــن مقالــه بــه شــما‬ ‫کمــک می کنیــم تــا ارزش وقت تــان را کشــف و‬ ‫از ایــن اطالعــات بــرای گذرانــدن موثرتــر زمــان در‬ ‫زندگی تــان اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن چیــزی اســت کــه‬ ‫اغلــب افــراد بــا هــر ســطح درامــد و روش زندگــی‬ ‫احتیــاج دارنــد بداننــد‪ .‬ایــن مقاله یادتــان می دهد‬ ‫در عــرض ‪ ۱۵‬دقیقــه ارزش واقعــی زمان تــان را‬ ‫منطقی تــر تخمیــن بزنیــد و قــادر باشــید بــا توجــه‬ ‫بــه ان تصمیمــات اگاهانه تــری بگیریــد‪ .‬توصیــه‬ ‫می کنــم همـ ه ایــن نوشــته را مطالعــه کننــد‪ .‬مهم‬ ‫است بدانیم چگونه در هر موقعیت و شرایطی‪،‬‬ ‫از وقت مــان بــه بهتریــن شــیوه اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫ارزش یک ساعت چقدر است؟‬ ‫چنــد هفتــه قبــل از اینکــه نوشــتن ایــن مقالــه‬ ‫را شــروع کنــم‪ ،‬بایــد یــک چمــدان کوچــک بــرای‬ ‫ســفری کــه در پیــش داشــتم می خریــدم‪.‬‬ ‫بعــ د از جســتجوی زیــاد باالخــره چمــدان مــورد‬ ‫نظــرم را پیــدا کــردم‪ ،‬یــک چمــدان ارزان قیمــت و‬ ‫مقرون به صرفــه کــه فقــط یــک مشــکل داشــت‪،‬‬ ‫ایــن چمــدان ســاخت انگلســتان بــود و هزینــه‬ ‫حمــل ان بــا کشــتی تــا امریــکا چنــد برابــر قیمــت‬ ‫خــودش می شــد‪ .‬در همــان لحظــه از خریــدن‬ ‫چمــدان منصــرف شــدم و دوبــاره دنبــال چمــدان‬ ‫دیگــری گشــتم امــا این بــار در فروشــگاه های‬ ‫کوچــک و ارزان قیمــت‪ .‬متوجــه شــدم کــه یکــی از‬ ‫ســازنده های ایــن چمدان هــا در شــهر نیویــورک‬ ‫نمایندگــی دارد و مــن چنــد هفتــه بعــد بــه ایــن‬ ‫شــهر ســفر می کــردم‪ .‬ادرس فروشــگاه را بررســی‬ ‫کــردم و فهمیــدم تــا محــل اقامت مــن در نیویورک‬ ‫یــک ســاعت فاصلــه دارد‪ .‬ایــن اتفــاق باعــث شــد‬ ‫مــن بــه فکــر موضــوع ایــن مقالــه بیفتــم‪.‬‬ ‫یــک ســاعت از وقــت مــن بــه انــدازه هزینــه‬ ‫لو نقــل یــک چمدان مســافرتی ارزش داشــت؟‬ ‫حم ‬ ‫بایــد در وقــت صرفه جویــی می کــردم و هزینــه‬ ‫حمــل چمــدان تــا امریــکا را می پرداختــم یــا بایــد‬ ‫پولــم را پس انــداز می کــردم و یــک ســاعت وقــت‬ ‫هــدر مـی دادم و حضــوری چمــدان را می خریــدم؟‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه مــن نمی دانســتم کار‬ ‫درســت کــدام اســت‪ ،‬اینکــه بــه فروشــگاه بــروم یــا‬ ‫ج کنــم‪ .‬صــرف زمــان یــا پــول؟‬ ‫پــول اضافــه خــر ‬ ‫بیاییــد جــور دیگــری بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم‬ ‫و ببینیــم هــر کــدام از مــا شــخصا ارزش وقــت‬ ‫برای مــان چقــدر اســت‪ .‬بــه عنــوان نمونــه اگــر کســی‬ ‫بــه شــما بگویــد کــه بــرای یــک ســاعت کار‪ ،‬مبلغــی‬ ‫خیلــی کمتــر از مبلــغ معمــول پرداخــت می کنــد‬ ‫شــما بالفاصله پیشــنهاد کاری اش را رد می کنید در‬ ‫عین حــال اگــر کســی بــه شــما پیشــنهاد همــان کار‬ ‫را بــا دســتمزد هــر ســاعت چندبرابــر عــرف معمــول‬ ‫بدهــد فــورا قبــول خواهیــد کــرد‪ .‬ظاهــرا کار اســت‬ ‫کــه ارزش وقــت شــما را مشــخص می کنــد‪ .‬هــر‬ ‫چقــدر شــما در مــورد شــرایط کاری حــد میانــه را‬ ‫در نظــر بگیریــد میــزان تاثیــر کار روی ارزش وقــت‬ ‫شــما‪ ،‬کمتــر خــودش را نشــان می دهــد و اوضــاع‬ ‫متعادل تــر می شــود‪ .‬البتــه مشــکل همچنــان بــه‬ ‫قــوت خــود باقــی اســت چــون بیشــتر زندگــی در‬ ‫منطقـه ی خاکســتری یا همــان وضعیت بالتکلیفی‬ ‫ارزش گــذاری زمــان می گــذرد‪ .‬شــبیه زمانی کــه مثــا‬ ‫شــما می توانیــد یــک بلیــط هواپیمــا بــا نــرخ معمــول‬ ‫بخریــد و بــدون توقــف بــه مقصدتــان ســفر کنیــد‬ ‫در حالیکــه بلیــط همــان مســیر اگــر یکبــار در یــک‬ ‫فرودگاه بین راه توقف داشــته باشــید ارزان تر تمام‬ ‫می شــود‪ .‬ترجیــح می دهیــد چنــد ســاعت وقت تــان‬ ‫در ترانزیت فرودگاه کشــور واســطه بگذرد و مبلغی‬ ‫صرفه جویــی شــود یــا از خیــر مبلــغ اضافــی بگذریــد‬ ‫امــا زودتــر بــه مقصــد برســید؟ حاضریــد ایــن هفتــه‬ ‫را بــه کار کــردن بــرای یــک مشــتری بپردازیــد که مبلغ‬ ‫دســتمزدتان را باالتــر از حــد معمــول و بالفاصلــه‬ ‫بعــد از انجــام کارش پرداخــت می کنــد؟ یــا حاضریــد‬ ‫تمــام طــول ســال اینــده را روی یــک ایده کسـب وکار‬ ‫تمرکــز کنیــد کــه می توانــد برای تــان چندیــن برابــر‬ ‫درامدتــان ســرمایه تولیــد کنــد؟‬ ‫همــه ی مــا انتخاب هــای زیــادی ماننــد اینهــا‬ ‫داریــم‪ ،‬امــا بیشــترمان بــر اســاس احساســات یــا‬ ‫حدس و گمان تصمیم می گیریم و هرگز در نظر‬ ‫نمی گیریــم کــه مهمتریــن چیــز یعنــی وقت مــان‬ ‫واقعــا چقــدر ارزش دارد‪ .‬ارزش وقــت مســاله ای‬ ‫نســبی اســت و هرکــس بــه نحــوی خــاص بــرای‬ ‫زمانــش ارزش قائــل اســت ولــی تعــداد خیلــی‬ ‫کمــی از افــراد می تواننــد ارزش وقت شــان را بــا‬ ‫یــک عــدد مشــخص کننــد‪ .‬مــن هــم تــا چنــد وقــت‬ ‫پیــش نمی دانســتم زمانــم چقــدر مــی ارزد!‬ ‫چطور ارزش واقعی وقت تان را محاسبه کنید‬ ‫مســاله ی «پــول یــا وقــت» وادارم کــرد بــه هــر‬ ‫متخصــص یــا شــخصی کــه تجربـه ای در ایــن مــورد‬ ‫داشــت و می توانســت کمــک کنــد مراجعــه کنــم‪.‬‬ ‫از کارافرینــان و مشــاوران متخصــص برنامه ریــزی‬ ‫بــرای بهــره وری گرفتــه تــا مدیــران اجرایــی و حتــی‬ ‫بازیکنــان حرفــه ای پوکــر‪ ،‬بــا همــه دربــاره اینکــه‬ ‫ت چیســت و چگونــه‬ ‫بهتریــن راه تعییــن ارزش وقـ ‬ ‫می شــود بــر اســاس اطالعــات موجــود بهتریــن‬ ‫تصمیــم را گرفــت صحبــت کــردم‪ .‬بعــد ســعی‬ ‫کــردم در یــک محــدوده ی زمانــی تقریبــا حــدود‬ ‫ســه مــاه هــر ســاعتی را کــه گذرانــده بــودم بررســی‬ ‫کنــم و ارزش هــر ســاعت را بــا اســتفاده از چنــد‬ ‫معادلـه ی مختلــف محاســبه کنــم‪ .‬نگران نباشــید‪.‬‬ ‫مــن تمــام ایــن تحقیقــات و ازمایش هــا را بــه یــک‬ ‫فراینــد نســبتا ســاده و قابل فهــم بــرای همــه تبدیل‬ ‫کــرده ام کــه بــه شــما هــم یــاد می دهــم‪ .‬کل ایــن‬ ‫فراینــد ‪ ۱۵‬دقیقــه طــول می کشــد ولــی نتیجــه ی‬ ‫قابــل تاملــی دارد‪.‬‬ ‫می خواهیــم بــا روش بررســی درامــد بــرای‬ ‫محاســبه ارزش وقــت شــروع کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫محاســبات فقــط بــر اســاس درامــد شــما یعنــی‬ ‫مقــدار پــول دریافتــی شــما انجــام می شــود‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســم روش بررســی درامــد را‬ ‫برایــش انتخــاب کــرده ام‪ .‬ایــن محاســبات بــه‬ ‫شــما کمــک خواهدکــرد موقــع خریــد و پــول‬ ‫خرج کردن هــای روزانــه تصمیم هــای بهتــری‬ ‫بگیریــد (یادتــان می ایــد‪ :‬مــن بایــد بــرای حمــل‬ ‫چمــدان پــول اضافــه مـی دادم یــا یــک ســاعت تــا‬ ‫فروشــگاه رانندگــی می کــردم؟)‬ ‫برای شروع شما به دو فاکتور نیاز دارید‪:‬‬ ‫ی کــه صــرف بــه دســت اوردن پول‬ ‫‪ -1‬مقــدار زمانـ ‬ ‫می کنید‬ ‫ی کــه در مــدت زمــان مشــخص‬ ‫‪ -2‬مقــدار پول ـ ‬ ‫بدســت می اوریــد‬ ‫اجــازه بدهیــد دربــاره ی چگونگــی بدســت اوردن‬ ‫ایــن دو عــدد صحبــت کنیــم تــا بــا یــک بــراورد‬ ‫ســریع بتوانیــد ارزش وقــت را محاســبه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله اول‪ :‬چگونگی محاسبه ی وقت تان‬ ‫در ادامه با چطور در شماره بعد با ما همراه‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫میالد فروحی‬ ‫بعضــی اوقــات کارهــای داخــل و خــارج از خانــه روی‬ ‫ســرتان انباشــته می شــود؟ احســاس می کنیــد ســاعات‬ ‫روزانــه بــرای رســیدگی بــه مســئولیت ها و تعهدات تــان‬ ‫کافــی نیســت؟ اولویــت بنــدی کارهــا بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا کارهــا را بهتــر پیــش بــرده‪ ،‬در زمــان و انــرژی‬ ‫س خــود را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫صرفه جویــی کنیــد و اســتر ‬ ‫بایــد بیاموزیــد کارهــای خــود را در دســته ها و درجــات‬ ‫ســختی مختلفــی قــرار دهیــد و بــه انهــا رســیدگی کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه مــا بــه راهکارهایــی بــرای اولویــت بنــدی کارهــا‬ ‫اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫نکات کاربردی برای‬ ‫اولویت بندی کارها‬ ‫بخش اول‪ :‬لیستی برای اولویت بندی کارهای خود‬ ‫تهیه کنید‬ ‫‪ .۱‬یــک چارچــوب زمانــی بــرای لیســت تان انتخــاب‬ ‫کنیــد‬ ‫ایــا هفتــه ای پــر مشــغل ه یــا روزی دیوانه کننــده در‬ ‫ل نــو اســت و حجــم‬ ‫پیـش رو داریــد؟ شــاید نزدیــک ســا ‬ ‫کارهــا شــما را دیوانــه می کنــد‪ .‬هــر گونه مســئولیتی که‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬بایــد ابتــدا یــک چارچــوب زمانــی بــرای‬ ‫لیســت اولویــت بنــدی کارهــا انتخــاب کنیــد‪ .‬به جــای‬ ‫اســترس بی فایــده‪ ،‬کارهــا و مســئولیت های خــود را‬ ‫مدیریــت کــرده و اقدامــی مناســب انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫اهــداف کوتاه مــدت‪ :‬معمــوال کارهایــی از دســته های‬ ‫متفــاوت را شــامل می شــود‪ .‬کارهایــی کــه بایــد بیــرون‬ ‫از خانــه و برخــی از کارهــا و مســئولیت هایی کــه بایــد در داخــل خانــه‬ ‫و قبــل از پایــان روز انجــام شــود‪ .‬می توانیــد لیســتی از کارهایــی کــه‬ ‫باعــث ایحــاد اســترس در شــما شــده و بایــد در ســاعات اتــی انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫اهــداف بلندمــدت‪ :‬می توانــد شــامل اهــداف بزرگتــری باشــد کــه‬ ‫بایــد در چندیــن مرحلــه تقســیم و اولویــت بنــدی شــوند‪ .‬مثــا‬ ‫می توانیــد قبولــی در دانشــگاه را به عنــوان هدفــی بلندمــدت‬ ‫درنظــر بگیریــد کــه ایــن امــر خــود شــامل فعالیت هــای کوچکتری‬ ‫می شــود‪ .‬تقســیم اهــداف بلندمــدت بــه چندیــن مرحلــه‪ ،‬باعــث‬ ‫اســان و واضح تــر شــدن هــدف نهایــی می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هر کاری را که باید انجام دهید‪ ،‬بنویسید‬ ‫کارهایــی را کــه بایــد انجــام دهیــد به دقــت مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫همــه ی کارهایــی (کوچــک یــا بــزرگ) کــه بایــد انجــام شــود را‬ ‫متناســب بــا چارچــوب زمانــی لیســت کنیــد‪ .‬ایــن کارهــا می توانــد‬ ‫شــامل پــروژه و ماموریت هایــی باشــد کــه بایــد انجــام دهیــد یــا‬ ‫تصمیماتــی کــه بایــد بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کارهایی را که باید انجام دهید‪ ،‬دسته بندی کنید‬ ‫تقســیم کــردن کارهــا در دســته های متفــاوت می توانــد مفیــد‬ ‫ت اولویــت بنــدی کارهــا بــرای‬ ‫باشــد‪ .‬می توانیــد چندیــن لیســ ‬ ‫بخش هــای مختلــف زندگی تــان طراحــی کنیــد‪ .‬مثــا یــک لیســت از‬ ‫کارهــای خانــه و لیســتی از پروژه هــای کاری یــا مدرســه تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر زندگــی اجتماعــی شــلوغی داریــد‪ ،‬می توانیــد یــک لیســت‬ ‫هــم بــرای ان تهیــه کنیــد و اولویــت بنــدی کارهــا را مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد کــه بــا داشــتن یــک لیســت راحت تریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد یــک لیســت جامــع تهیــه کنیــد کــه اولویــت بنــدی‬ ‫کارهــا و مســئولیت های شــغلی‪ ،‬کارهــای خانــه یــا زندگــی‬ ‫اجتماعی تــان را در بــر بگیــرد‪ .‬اگــر بــرای تعییــن اهمیــت کارهــا‬ ‫بــه مشــکل خوردیــد‪ ،‬هم ـه ی کارهــا را کنــار یکدیگــر بگذاریــد تــا‬ ‫بــا مقایســه ی انهــا اهمیت شــان را مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ترتیبی برای لیست خود تعیین کنید‬ ‫مهم تریــن یــا فوری تریــن کارهــا را در لیســت مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫لیســت را بازنویســی کــرده و ایــن کارهــا را در صــدر لیســت‬ ‫بنویســید‪ .‬ایــن درجــه ی اهمیــت بــه خودتــان بســتگی دارد‪.‬‬ ‫می توانــد پــروژه ای در مدرســه یــا هــر چیــز دیگــری باشــد‪.‬‬ ‫اگــر اهمیــت و ضــرورت کارهــای لیســت بــه یــک انــدازه بــود‪،‬‬ ‫نیــازی نیســت دوبــاره لیســت را مرتــب کنیــد‪ .‬می توانیــد کارهــا را‬ ‫بــه طــور اتفاقــی یــا الفبایــی انجــام دهیــد‪ .‬اگر شــما واقعــا اراده ی‬ ‫انجــام کارهــای داخــل لیســت را داشــته باشــید‪ ،‬تنهــا چیــزی کــه‬ ‫اهمیــت دارد ایــن اســت کــه تمــام کارهــا انجــام شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬لیست اولویت بندی کارها را در معرض دیدتان قرار دهید‬ ‫ایــن امــر مخصوصــا بــرای لیســت کارهــای بلندمــدت اهمیــت‬ ‫بیشــتری دارد‪ .‬بــا دیــدن لیســت کارهــا دوبــاره بــه شــما یــاداوری‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی هــر یــک از فعالیت هــای موجــود در لیســت را‬ ‫بــه انجــام رســاندید‪ ،‬می توانیــد بــر روی ان خــط بکشــید یــا در‬ ‫کنــارش عالمــت تیــک بگذاریــد‪.‬‬ ‫اگــر از لیســت کاغــذی اســتفاده می کنیــد‪ ،‬ان را در جایــی قــرار‬ ‫دهیــد کــه چشــم تان بــه ان بخــورد‪ .‬مثــا بــر روی در یخچــال یــا‬ ‫دیــوار اتــاق‪.‬‬ ‫می توانیــد لیســت را بــر روی میــز خــود قــرار دهیــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫همیشــه می توانیــد اولویــت بنــدی کارهــا را مشــاهده و پــس از‬ ‫انجــام انهــا را خــط بزنیــد‪.‬‬ ‫کاغذهــای یادداشــت را می توانیــد در جاهــای مختلــف خانــه‬ ‫قــرار دهیــد تــا کارهــای مهــم بــه شــما یــاداوری شــود‪ .‬مثــا‬ ‫می توانیــد روی تلویزیــون یکــی از انهــا را بچســبانید تــا به جــای‬ ‫اتــاف وقــت پــای تلویزیــون‪ ،‬بــه برنامــه ی مهــم خــود برســید‪.‬‬ ‫بخش دوم‪ :‬پروژه های خود را رتبه بندی کنید‬ ‫‪ .۱‬کارها را بر اساس اهمیت رتبه بندی کنید‬ ‫مهم تریــن کار در لیســت شــما چیســت؟ به طــور کلــی ایــن‬ ‫بســتگی به تصمیم خودتان دارد‪ .‬می تواند پروژه ی مدرســه‪ ،‬کاری‬ ‫در خانــه یــا بخشــی از زندگــی اجتماعی تــان یــا … باشــد‪ .‬به عنــوان‬ ‫مثــال شــما بایــد زودتــر غــذا بخوریــد یــا حمــام کنیــد‪ ،‬ولــی شســتن‬ ‫لباس هــا را می توانیــد یــک روز بــه عقــب بیندازیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد چنــد درجــه بــرای اهمیــت کارهــا مشــخص کنیــد‪ .‬در‬ ‫نظر گرفتن ســه درجه ی اهمیت می تواند مناســب باشــد‪ .‬تقســیم‬ ‫بنــدی کارهــا بــه ســه درجــه ی مهــم‪ ،‬معمولــی و کم اهمیــت‪،‬‬ ‫ســاده ترین و بهتریــن راه بــرای درجه بنــدی کارهــا بــر اســاس‬ ‫اهمیــت اســت‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه منطقــی تصمیــم بگیریــد‪/...‬‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور در شماره بعد با ما همراه باشید‪..‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪360‬‬ ‫اموزش‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و دوم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫وکالء متهمــان اصلــی در ورود تعــداد بــاالی‬ ‫پرونده هــای ورودی بــه سیســتم قضایــی کشــور‬ ‫‏می باشــند‬ ‫‪ . 7‬زیــرا عــدم رعایــت برخــی قواعد امــره و اصول‬ ‫حقوقــی در تنظیــم و ثبت دادخواسـت ها‪ ،‬ســبب‬ ‫رد‏دعــوا‪ ،‬ابطــال دادخواســت‪ ،‬عــدم اســتماع دعوا‬ ‫و ورود ثالــث می شــوند‪ .‬برخــی از ندانــم کاری‬ ‫برخــی از وکالء‏ذیــا تشــریح می شــوند‪ :‬‏‬ ‫دعــوای اخــذ بــه شــفعه بایــد بطرفیــت شــریک‬ ‫فروشــنده و خریــدار ســهم مشــاعی فروشــنده‬ ‫باشــد‏ضمنــا شــریکی کــه بــه طرفیــت شــریک‬ ‫دیگــر دعــوای اخــذ به حق شــفعه اقامه می کند‬ ‫بایــد مطمئــن باشــد کــه ‏ششــدانگ ملــک‬ ‫منحصــر بــه دو نفــر شــریک مشــاعی اســت‪.‬‬ ‫زیــرا در وضعیــت بیــش از دو نفــر هیچیــک‬ ‫از‏مالکیــن از حــق شــفعه برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫زیــرا حــق شــفعه زمانــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫یکــی از دو شــریک ســهم ‏مشــاعی خــود را‬ ‫بــدون پیشــنهاد بــه شــریک دوم می فروشــد‪.‬‬ ‫لــذا شــریک دوم می توانــد‬ ‫ابطــال معاملــه را‏درخواســت‬ ‫کنــد‪ .‬بــه شــرط انکــه خودش‬ ‫ســهم شــریکش را بــا همــان‬ ‫شــرایطی کــه انتقــال داده‬ ‫معاملــه کنــد‪.‬‏ط رح دعــوا‬ ‫مطالبــه وجــه‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫طرفیــت توامــان متعهــد و‬ ‫ضامن باشــد‪ .‬زیرا متعهد با‬ ‫ادعــای نقــل ذمــه بــه‏ضامــن‬ ‫دعــوا را مــردود می کنــد‪ .‬و‬ ‫ضامــن نیــز هنگامیکــه بــه‬ ‫تنهایی به دادگاه فراخوانده‬ ‫شــده‪ ،‬بــدوا مســتلزم‏اثبــات ضمانــت او اســت‪.‬‬ ‫کــه نــه بــرای خواهــان مقــدور اســت و نــه بــا‬ ‫خواســته دادخواســت تقدیمــی اش مطابقــت‬ ‫‏دارد‪ .‬لــذا ضامــن بــه راحتــی ادعــای خواهــان‬ ‫را متوجــه متعهــد نمــوده و قــرار رد دعــوا صــادر‬ ‫می شــود‪ .‬طــرح‏دعــوا از طــرف مســتاجر ثانــوی‬ ‫بایــد بــه طرفیــت مالــک و مســتاجر نخســتین‬ ‫باشــد ‏چنانچــه کســی قــرارداد اجــاره بــا مالــک‬ ‫دارد‪ .‬امــا ملــک همچنــان در اختیــار مســتاجر‬ ‫نخســتین اســت‪.‬‬ ‫نمی توانــد‏صــرف انکــه مالــک طــرف حســاب او‬ ‫اســت و بــا مالــک قــرارداد اجــاره منعقــد کــرده‬ ‫اســت صرفــا بــه طرفیــت ‏مالــک اقامــه دعــوا‬ ‫نمایــد‪ .‬زیــرا حــق غیــر یعنــی حــق مســتاجر‬ ‫نخســتین مانــع از رســیدگی شــده و قــرار رد دعــوا‬ ‫‏صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و سوم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫رابطــه حــق بــا قانــون چیســت؟ایا حــق گرفتنــی‬ ‫اســت یــا دادنــی ! بــا توجــه بــه اینکــه هرکــس‬ ‫حــق را بــا‏دیــدگاه خــود تفســیر می کنــد ‪ ،‬بنابراین‬ ‫چگونــه ممیــزی می شــود و صاحــب حــق شــناخته‬ ‫می شــود‪.‬؟ نقــش قانــون ‏در ایجاد حق چیســت؟‬ ‫َلب»مقرر‬ ‫قاعــده حقوقــی و فقهی«اَلحــق لِمَن غ َ‬ ‫مـی دارد‪ ،‬صاحــب حــق کســی اســت‏کــه بــه حکــم‬ ‫حاکــم یــا اراده ملــت و یــا حمایــت قانونــی بــر مال‬ ‫و یــا برتــو و یــا بــر جامعــه‪ ،‬ســلطه و غلبــه یافتــه‬ ‫‏اســت‪ .‬بنابرایــن حــق؛ اثــر و نتیجــه اِعمــال قانــون‬ ‫اســت‪ .‬الزمــه اینکــه حــق را بایــد همــواره نتیجــه‬ ‫قانــون بدانیــم‪،‬‏امــری اســت کــه نظــم عمومــی‪،‬‬ ‫وجــوب انــرا داللــت می کنــد‪ .‬اگرچــه ممکن اســت‬ ‫اثــر قانــون‪ ،‬لزومــا در تمــام‏جهــات و نســبت بــه‬ ‫تمــام احــاد مــردم منصفانــه نباشــد‪ .‬زیــرا رابطــه‬ ‫ـوص مــن‏وجه‬ ‫حــق بــا قانــون رابطــه عمــوم و خصـ ِ‬ ‫ـص‬ ‫اســت‪ .‬گاه قانــون اعـ ِ‬ ‫م از حــق اســت و گاه اخـ ِ‬ ‫از ان‪ .‬زیــرا از منظــر قانونگــذار‪ ،‬منشــاء و ماخــذ‬ ‫م عمومــی اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫حــق؛‏اســتقرار ِ نظــ ِ‬ ‫ســع و فراگیــر اســت و ناگزیــر بــا حقــوق‬ ‫ناگزیــر مو ِّ‬ ‫برخــی از افــراد برخــورد‏دارد‪ .‬از منظــر اشــخاص‬ ‫قلمــرو وگســتره حــق‪ ،‬مصالــح و منافــع و حقــوق‬ ‫انهــا اســت‪ .‬لیکــن شــارع مقــدس و‏قانونگــذار‪،‬‬ ‫حــق را از زاویــه ای می بینــد کــه بــه بهــای نظــم‬ ‫عمومــی ممکــن اســت زیانبــار بــرای قشــری از‬ ‫‏جامعــه باشــد‪ .‬همیــن تفــاوت موجــب می شــود‬ ‫کــه همیشــه و در همــه جــا‪ ،‬قانــون از حقــی کــه‬ ‫بصــورت مجــرد و‏مطلــق در ذهــن انســان اســت‬ ‫تبعیــت ننمایــد و در برخــی مــوارد ‪ ،‬ظالمانــه‬ ‫باشــد‪.‬بنابراین بــرای گرفتــن حــق؛ بایــد‏رابطــه‬ ‫حــق و قانــون را شــناخت بــه همیــن دلیــل گفتــه‬ ‫می شــود حــق گرفتنــی اســت‪ .‬نــه دادنــی! واضــح‬ ‫اســت که‏مســیر گرفتن حق ‪ ،‬اثبات حق اســت‬ ‫کــه از طریــق اقامــه دعــوا در محاکــم قضایــی‬ ‫میســر اســت‪ ..‬‏وهوالمســتعان‬ ‫تجویز دارو توسط پزشک‬ ‫قالبی در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه‬ ‫بــا ایجــاد یــک صفحــه در شــبکه اجتماعــی بــرای‬ ‫مراجعــان‪ ،‬بــدون نســخه دارو تجویــز می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتاســرهنگ‬ ‫حمیــد رضــا ســلطان ابــادی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫برابــر رصدهــای مســتمر کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس‪ ،‬صفحــه مجرمانــه ای کــه در‬ ‫بســتر فضــای مجــازی اقــدام بــه تبلیــغ و‬ ‫فــروش انــواع محصــوالت دارویــی غیرمجــاز‬ ‫می کرد‪،‬شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان ایــن پلیــس پــس‬ ‫از جمــع اوری ادلــه جــرم بــا اقدامــات فنــی‬ ‫و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی متهــم اصلــی‬ ‫پرونــده به هویــت «ی_ص» را شناســای‬ ‫ودســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کشــف مقادیــری داروی غیــر‬ ‫مجــاز از مخفیــگاه متهــم ‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬وی‬ ‫کــه در ابتــدا خــود را پزشــک معرفــی کــرده بــود‪،‬‬ ‫پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا و روبــه رو شــدن‬ ‫بــا ادلــه جــرم ضمــن پذیــرش بــزه انتســابی بــه‬ ‫جــرم خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســلطان ابادی ضمــن اشــاره بــه ایــن‬ ‫موضــوع کــه خریــد و فــروش هرگونــه‬ ‫دارو در فضــای مجــازی ممنــوع می باشــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬اکثــر داروهـــای ارائـــه شــده دارای‬ ‫مجــوز از وزارت بهداشــت نبــوده و بــه‬ ‫صــورت زیرزمـــینی در کـــشور تولیــد و یــا‬ ‫توســط افــزاد ســودجو بــه صــورت قاچــاق‬ ‫وارد کشــور می شــود‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای‬ ‫مجــازی ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪https:‎//www.cyberpolice.ir‬‬ ‫گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫پدیده فرار از ازدواج‬ ‫خانــواده کوچکتریــن واحــد اجتماعــی و متشــکل‬ ‫از مــرد و زنــی اســت کــه بــر پایــه سلســله از‬ ‫باورهــا و ارزش هــا از طریــق قــرارداد ازدواج‬ ‫بــه ســرمایه گذاری مشــترک عاطفــی و معنــوی‬ ‫پرداختنــد در فرهنــگ اســامی ازدواج پیونــدی‬ ‫مقــدس و میثاقــی محکــم بنایــی محبــوب در‬ ‫نــزد خداونــد عوامــل موثــر در دوام دینــداری و در‬ ‫پذیرفتــه شــدن عبــادات انســان و شــکل گیری‬ ‫مودت و رحمت اســت ازدواج در اســام همچنین‬ ‫راه درســت خویشــتن داری و عفــاف و تضمیــن‬ ‫رزق و روزی و اقتــدا بــه ســنت نبــوی اســت از‬ ‫نظــر علــم حقــوق ازدواج رابطــه حقوقــی اســت کــه‬ ‫بــرای همیشــه یــا مدتــی معیــن بــه وســیله عقــد‬ ‫مخصــوص بیــن زن و مــرد قــرار می شــود‬ ‫علل فرار از ازدواج‬ ‫نگــرش افــراد بــه ازدواج بــه عنــوان یــک واقعیــت‬ ‫اجتماعی تحت تاثیر فرهنگ و نقش و موقعیتی‬ ‫اســت کــه فــرد در ان زندگــی مــی کنــد بنابرایــن‬ ‫دیــدگاه فــرد نســبت بــه ازدواج تابعــی از فرهنــگ‬ ‫اســت کــه بــه ان تعلــق دارد ایــن دیدگاه همچنین‬ ‫بــا جایــگاه فــرد در جامعــه ارتبــاط تنگاتنــگ دارد و‬ ‫از طــرف دیگــر مســئله مشــکالت و موانــع ازدواج‬ ‫از یــک ســو و ارزوهــا و ایــده ال هــا و تصویــری‬ ‫کــه دختــران و پســران از اینــده و زندگــی مشــترک‬ ‫خــود دارنــد از ســوی دیگــر موجــب شــده اســت‬ ‫کــه جوانــان بــه اســانی تــن بــه ازدواج ندهنــد و بــه‬ ‫عبارت دیگر از ان بگریزند عوامل بســیاری در این‬ ‫زمینــه موثرنــد کــه برخــی از انهــا واقعــی و برخــی‬ ‫دیگــر ســاخته و پرداختــه ذهنیــات فــرد هســتند‬ ‫ایــن عوامــل عبارتنــد از‬ ‫‪-1‬تحول در الگوهای رفتاری‬ ‫در دهــه هــای اخیــر در الگوهــای رفتــاری‬ ‫خانواده هــا تحــول جــدی بــه وجــود امــده اســت‬ ‫تغییــر در الگــوی مصــرف و نــوع پوشــاک و مســکن‬ ‫و ســطح انتظــارات خانواده هــا و توجــه بــه اراســته‬ ‫بــودن ظاهــری موجــب گردیــده اســت کــه مفهــوم‬ ‫زندگــی بــه طــور کلــی دگرگــون شــود امــروزه رفــاه از‬ ‫مهم تریــن مســائلی اســت کــه خانواده هــا توجــه‬ ‫بیشــتری بــه ان مبــذول مــی دارنــد جــوان امــروز در‬ ‫جســتجوی رســیدن بــه شــکلی از زندگــی اســت کــه‬ ‫رهیافــت واقعــی جامعــه اســت امــا از ســوی دیگــر‬ ‫فرصــت هــا و امکانــات مســاوی بــرای دســتیابی بــه‬ ‫ایــن شــرایط بــرای همــگان وجــود نــدارد بســیاری‬ ‫از جوانــان مــی اندیشــند کــه تامیــن هزینــه هــای‬ ‫گــزاف عقــد و عروســی و تهیــه منــزل و پرداخــت‬ ‫اجــاره خانــه بســیار ســخت اســت و از انجــا که نمی‬ ‫تــوان از عهــده مخــارج اینــده زندگــی برامــد‪ -‬خــاف‬ ‫میــل باطنــی از ازدواج فــرار مــی کننــد در پژوهــش‬ ‫اماری صورت گرفته از میان دانشــجویان بســیاری‬ ‫از انان مشکالت مالی را از موانع ازدواج ذکر کرده‬ ‫انــد و متاســفانه تعــداد ایــن قبیل افراد نســبتا ًزیاد‬ ‫اســت امــروزه بــا توجــه بــه تغییــرات کیفــی صــورت‬ ‫گرفتــه در امــر ازدواج و در مــورد مهریــه و گرایــش‬ ‫برتــر جامعــه و موافقــت بــا تعییــن مهریــه اســت‬ ‫امــا اغلــب خانــواده هــای دختــران مهریــه باالیــی را‬ ‫پیشــنهاد می کننــد کــه معقــول و منطقــی نیســت‬ ‫و معمــوال ًیــک جــوان یــا حتــا یــک فــرد میانســال‬ ‫شــاغل در ایــران یــا بــا چنــد ســال پــس انــداز کــردن‬ ‫کالهبرداری مالی با شگرد‬ ‫« رمالی »‬ ‫پلیس فتا اظهار داشــت ‪ :‬فردی که با درج و انتشــار اگهی‬ ‫طالــع بینــی و فــال گیــری‪ ،‬پــس از جلــب و سوء اســتفاده‬ ‫از اعتمــاد قربانیــان‪ ،‬بــا دادن وعده هــای دروغیــن از ان هــا‬ ‫مبالــغ زیــادی پــول دریافــت می کــرد‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیس فتا ســرهنگ حمید رضا ســلطان ابادی‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی رصدهــای مســتمر کارشناســان ایــن پلیــس‪ ،‬کانــال‬ ‫تلگرامــی کــه اقــدام بــه تبلیغ دعانویســی‪ ،‬یهودیــت‪ ،‬جادوگری‬ ‫و طلســم مــی کــرد شناســایی و رســیدگی بــه ان در دســتور کار‬ ‫مامــوران ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬متهــم کــه بــا تبلیــغ فــروش و ارســال‬ ‫قانونــی فالهــا و طلســم هــای خــود بــه وســیله پســت پیشــتار‬ ‫تمامــی درامــد خویــش‬ ‫هــم بــه ســختی از عهــده‬ ‫پرداخــت ان برمی ایــد‬ ‫چنیــن تعهــدی کارایــی‬ ‫دیگــری جــز ایجــاد نگرانــی‬ ‫و اضطــراب و دلخــوری و‬ ‫کدورتــی نــدارد تــا چنــدی‬ ‫قبــل زندگــی بســیاری‬ ‫از زوجهــای جــوان در‬ ‫کنــار پــدر و مــادر پســر‬ ‫اغــاز می گــردد امــا امــروز‬ ‫تشــکیل یــک زندگــی بایــد‬ ‫در محــل جدیــدی باشــد‬ ‫و همیــن موضــوع توقــع‬ ‫دختــران را از پســرها بــرای داشــتن توانایــی و‬ ‫قــدرت اقتصــادی افزایــش می دهــد و تامیــن مالــی‬ ‫اشــتغال و نــوع شــغل پســران را حائــز اهمیــت‬ ‫می کنــد‬ ‫‪-2‬ادامه تحصیل و تحول در موقعیت زنان‬ ‫یکــی دیگــر از عواملــی کــه موجــب فــرار جوانــان از‬ ‫ازدواج شــده اســت گرایــش بــه ادامــه تحصیــل در‬ ‫بیــن جوانــان اســت در جامعــه امروز اغلب پســران‬ ‫و دختــران عالقــه دارنــد کــه تحصیــات خــود را‬ ‫ادامــه دهنــد و برداشــت بســیاری از انــان ایــن‬ ‫اســت کــه ازدواج فرصــت ادامــه تحصیــل را از انهــا‬ ‫ســلب مــی کنــد بــه ویژه تحــول موقعیت اجتماعی‬ ‫زنــان و گرایــش انهــا بــه تحصیــات عالــی موجــب‬ ‫شــده اســت کــه در امــر ازدواج جوانــان تاخیــر‬ ‫رخ دهــد خانــواده هــا عقیــده دارنــد کــه دختــر و‬ ‫پســر پــس از ازدواج بــه دلیــل پذیــرش مســئولیت‬ ‫همســری نمی توانند درس بخوانند و غالبا ًحاضر‬ ‫نیســتند کــه دربــاره ازدواج فرزنــدان خــود در ایــام‬ ‫تحصیــل انهــا اقــدام کننــد‬ ‫‪-3‬وسواس بیش از حد در انتخاب همسر‬ ‫یکــی دیگــر از عوامــل گریــز جوانــان از ازدواج‬ ‫برخــی از شــهروندان را فریــب مـی داد‪ ،‬بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫و بررســی های فنــی شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضایــی در مخفیــگاه موقتــش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬متهــم پــس از انتقــال بــه‬ ‫پلیــس فتــا و روبــه رو شــدن بــا ادلــه جــرم ضمــن پذیــرش‬ ‫بــزه انتســابی اعتــراف کــرد و گفــت بــا درج و انتشــار اگهــی‬ ‫طالــع بینــی و فــال گیــری‪ ،‬پــس از جلــب و سوء اســتفاده‬ ‫از اعتمــاد قربانیــان‪ ،‬بــا دادن وعده هــای دروغیــن از ان هــا‬ ‫مبالــغ زیــادی پــول دریافــت می کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلطان ابادی ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع‬ ‫کــه بــا تقویــت باور هــای دینــی و افزایــش اگاهــی‪ ،‬راه ســوء‬ ‫اســتفاده و ســودجویی ایــن کالهبــرداران بســته خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬افــراد ســودجو‪ ،‬مســائل خرافاتــی کــه پایــه‬ ‫دینــی و علمــی ندارنــد را بــه طــرق مختلــف در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی منتشــر و بــه ایــن ترتیــب بــا ســوء اســتفاده از‬ ‫اعتمــاد کاربــران اقــدام بــه کالهبــرداری از انهــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت اطــاع از‬ ‫وســواس و احتیــاط بیــش از انــدازه دختــر و‬ ‫پســر در مــورد همســر اینــده اســت افــرادی کــه‬ ‫بیــش از انــدازه در ایــن زمینــه وســواس بــه خــرج‬ ‫می دهنــد نمی تواننــد در مــورد ازدواج و انتخــاب‬ ‫همســر اینــده خــود تصمیــم قطعــی بگیــرد و‬ ‫حتی گاهی ســاعتی قبل از مراســم خواســتگاری‬ ‫یــا چنــد روز مانــده بــه مراســم عقــد و قرارهــا‬ ‫را زیــر پــا مــی گذارنــد و حاضــر بــه ازدواج نمــی‬ ‫شــوند و ســپس در انتخــاب همســر تقریبــا ًهیــچ‬ ‫گاه موجــب انتخــاب بهتــر و مناسـب تر نمی شــود‬ ‫و تنهــا ســالیانی از ان بــه دختــر یــا پســر را هــدر‬ ‫می دهــد و روحیــه انهــا را بــا انــدوه و حســرت و‬ ‫افســردگی بدبینــی همــراه مــی ســازد‬ ‫‪-4‬اعتقاد به داشتن زندگی ازاد‬ ‫برخــی از جوانــان بــر ایــن باورنــد کــه ازدواج باعــث‬ ‫ایجــاد محدودیــت در بســیاری از خواســته ها‬ ‫و نیازهــای انــان می شــود و از ایــن رو ترجیــح‬ ‫می دهنــد کــه بــه شــکل ازاد زندگــی کننــد‬ ‫ازدواج کــردن در زمــان مناســب و بــدون ســخت‬ ‫گیــری و وســواس پیشــنهاد عقــل دیــن و حتــی‬ ‫دانــش جدیــد اســت‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی ان را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪https:‎//www.cyberpolice.ir‬‬ ‫گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫امنیت خریدهای خود را با‬ ‫پرداخت در محل تضمین کنید‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬در خریدهــای اینترنتــی دریافــت بیعانــه‬ ‫یــا کل مبلــغ کاال پیــش از دریافــت ان‪ ،‬از ترفندهــای‬ ‫مجرمــان در جهــت کالهبــرداری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ اکبــر نصرتــی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬امــروزه بــا گرایــش بــه ســمت خریدهــای اینترنتــی‪،‬‬ ‫مجرمــان ســایبری بــا ترفندهایــی در صــدد کالهبــرداری از‬ ‫کاربــران هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در پــی وصــول پرونــده ای مبنــی‬ ‫بــر اینکــه فــردی در هنــگام خریــد از ســایت تامیــن‬ ‫نیازمنــدی مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬بــا‬ ‫توجــه بــه حساســیت موضــوع و پیشــگیری از گرفتــاری‬ ‫افــراد بیشــتری در دام اینگونــه افــراد‪ ،‬موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬بــا بررسـی های بعمــل امــده مشــخص‬ ‫شــد فــرد بــزه دیــده‪ ،‬اجنــاس دســت دومــی را از ســایت‬ ‫دیــوار خریــداری و تمامــی مبلــغ ان را بــدون اینکــه بررســی‬ ‫و رویــت نمایــد پرداخــت کــرده و فــرد خاطــی بــه جــای‬ ‫ارســال اجنــاس خریــداری شــده‪ ،‬مقــداری ضایعــات را‬ ‫ارســال می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات فنــی پلیســی متهــم مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و در مواجهــه بــا ادلــه قاطــع پلیــس ‪،‬‬ ‫ضمــن اعتــراف بــه جــرم خــود ‪ ،‬جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫تحویــل مقامــات قضایــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی بــا بیــان اینکــه افزایــش اگاهــی و دانــش‬ ‫کافــی در حــوزه خریدهــای اینترنتــی تضمیــن کننــده امنیــت‬ ‫در خریدهــا اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همــواره بــا پرداخــت‬ ‫وجــه پــس از رویــت کاال و بررســی صحــت و ســقم ان‪،‬‬ ‫تجربــه یــک خریــد امنــی را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت‪ :‬جهــت دریافــت مشــاوره‬ ‫و گــزارش هــر گونــه مــوارد خــاف قانــون در فضای مجــازی ان‬ ‫را از طریــق ســایت پلیــس فتــا (‪ )www.cyberpolice.ir‬بــا‬ ‫پلیــس در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫هک اکانت اینستاگرام‬ ‫در نتیجه اعتماد بیجا‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری شــخصی کــه بــا‬ ‫اســتفاده از اعتمــاد شــاکی اقــدام بــه هــک اکانــت اینســتاگرام‬ ‫وی کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫گ حســن کیخــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهن ‬ ‫مراجعــه یکــی از شــهروندان و مطــرح نمــودن شــکایتی مبنــی‬ ‫بــر اینکــه اکانــت اینســتاگرام وی هــک شــده و دیگر دسترســی‬ ‫بــه ان ندارنــد‪ ،‬رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪،‬‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــا اقدامات فنی و پلیســی توانســتند‬ ‫متهــم را کــه یکــی از دوســتان نزدیــک شــاکی بــود را شناســایی‬ ‫کننــد و فــرد خاطــی پــس از هماهنگــی مقــام قضایــی در ایــن‬ ‫پلیــس حاضــر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کیخــا ادامــه داد‪ :‬متهــم بــا مشــاهده مــدارک و‬ ‫مســتندات موجــود در پرونــده صراحتــا ًبــه بــزه خود اقــرار کرد‬ ‫و انگیــزه خــود از ارتــکاب ایــن فعــل مجرمانــه را در وهلــه‬ ‫اول کنجــکاوی و پــس از ان شــوخی بــا شــاکی عنــوان کــرد‬ ‫و گفــت بــا توجــه بــه اعتمــادی کــه شــاکی بــه او داشــته رمــز‬ ‫اکانــت را خــود شــاکی حــدود یکســال پیــش در اختیارشــان‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و‬ ‫مواجهــه بــا جرائــم رایان ـه ای می تواننــد بــا مراجعــه بــه پلیــس‬ ‫فتــا از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی اســتفاده نماینــد و یا بــا مراجعه‬ ‫بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫تماس هــای مردمــی درخواســت خــود را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫از انتشار و در اختیار قرار‬ ‫دادن رمز عبور کارت های‬ ‫بانکی خود به دیگران‬ ‫اجتناب کنید‬ صفحه 7 ‫گل رامیان‬ ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -360‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 15‬اگوست ‪ 06 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪-360‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬مرداد ‪15-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫مهمترین اثار باستانی و تاریخی شهرستان رامیان‬ ‫زینب خلیلی‬ ‫توسعه استان در گرو گردشگری ابی‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اش یارمه‬ ‫اش یارمــه یکــی از اش‬ ‫هــای محلــی بجنــورد در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه عمدتــا بــا نوعی‬ ‫ســبزی کوهــی بــه نــام‬ ‫چریــش کــه در فصــل‬ ‫بهــار در دل کوه هــای ایــن‬ ‫اســتان می رویــد‪ ،‬طبــخ‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه ایــن اش‬ ‫را می تــوان بــا اســفناج‬ ‫هــم تهیــه کــرد و مــواد‬ ‫اولیــه تشــکیل دهنده ان‬ ‫بلغــور گنــدم‪ ،‬دوغ‪ ،‬نخــود‪ ،‬پیــاز و نعنــاع خشــک هســتند‪.‬‬ ‫مواد الزم‪ :‬اسفناج یا سبزی چریش‪ ۵۰۰:‬گرم؛ بلغور گندم‪ ۱ :‬لیوان؛‬ ‫نخود‪:‬نصف لیوان؛ لوبیا سفید‪:‬نصف لیوان؛ پیاز درشت‪ ۲ :‬عدد‬ ‫سیر‪:‬یک بوته ؛ نمک و فلفل و زرد چوبه‪:‬به مقدار الزم‬ ‫نعنا خشک‪ ۲:‬قاشق غذا خوری ؛ دوغ ترش محلی به مقدار الزم‬ ‫ارد‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بلغــور گنــدم رو بشــورین و بزاریــن حداقــل ‪ ۱۰‬ســاعت خیــس بخــوره‪ .‬بعــد تــو‬ ‫قابلمـه ای کــه میخوایــن اش تــون رو تــوش بپزیــن اب بریزیــن و بزاریــن بلغور هــا‬ ‫حداقــل ‪ ۵‬یــا ‪ ۶‬ســاعت بــا شــعله کــم حســابی بپــزه و لعــاب بنــدازه و بــاز بشــن‪.‬‬ ‫بعــد نخــودو لوبیــا هــارو هــم از شــب قبــل خیــس کنیــن و چندبــار ابــش رو‬ ‫عــوض کنیــن تــا نفخــش گرفتــه بشــه و بزاریــن لوبیــا نخــود هــم جداگونــه‬ ‫چندســاعت بپــزه اواخــر پختــه نخــود لوبیــا کــه دیگــه حــس کردیــن لوبیــا نخود هــا‬ ‫روکمــی پختــه شــدن بریزیــن تــو قابلم ـه ای کــه بلغــور هــارو ریختیــن و بزاریــن‬ ‫حبوبات هــا و بلغورمــون حســابی بپــزن و لعــاب بنــدازن‪.‬‬ ‫وقتــی کــه حبوبــات و بلغور هــا پختــن ســبزی هایی کــه ازقبــل شســتیم و خــورد‬ ‫کردیــم رو بــه اش اضافــه میکنیــم و میزاریــم کــه ســبزی هــم پختــه بشــن‪ .‬اگــر‬ ‫اب اشــمون کــم شــده بهــش اب جــوش اضافــه کنیــن و تنطیــم کنیــن ابــش رو‪.‬‬ ‫فقــط زیــاد اب نریزیــن‪ .‬درحــد یــک لیــوان‪.‬‬ ‫بعــد پیــاز هــارو خاللــی خــورد کنیــن و سرخشــون کنیــن بعــد بهــش زردچوبــه‬ ‫نمــک و فلفــل اضافــه کنیــن و کمــی دیگــر تفــت بدیــد تــا زردچوبــه خامیــش‬ ‫گرفتــه بشــه‪ .‬بعــد نصــف بیشــتر پیــاز هــارو بریزیــن داخــل اش و اش رو هــم‬ ‫بزنیــن؛ و بقیــه پیــاز هــارو هــم واســه تزئیــن روی اش نگــه داریــن‪.‬‬ ‫ســیر داغ هــم درس کنیــن نصفــی از ســیرهارو بریزیــن داخــل اش و بقیــه ســیر داغ‬ ‫هــارو هــم واســه تزئیــن نگــه داریــن یــک قاشــق ارد هــم بــا نصــف لیــوان اب قاطــی‬ ‫کنیــن و داخــل اش بریزیــن‪ .‬مــن خــودم نریختــم‪ ،‬چــون بنظــرم اشــم مــدت زمــان‬ ‫زیــادی پختــه بــود و حســابی لعــاب داده بــود و احتیاجــی نبــود کــه ارد اضافــه کنــم‪.‬‬ ‫حــاال بزاریــن اش حســابی بپــزه و جابیوفتــه‪ .‬وقتــی کــه اش پخــت و جــا افتــاد‬ ‫تــو ظــرف مــورد نظرتــون اش رو بکشــین و بــا ســیر داغ و نعنــا داغ و پیــاز داغ‬ ‫تزئیــن میکنیــم و موقــع ســرو بــا دوغ تــرش محلــی اش رو ســرو می کنیــم‪.‬‬ ‫رودوزی های سنتی‬ ‫گردشــگری در اســتان گلســتان در ســال های اخیــر بــه عنــوان یکــی از‬ ‫محورهــای توســعه معرفــی شــده اســت و وجــود اب بندان هــا‪ ،‬ســدها‪،‬‬ ‫دریاچه هــا می توانــد از راه هــای توســعه گردشــگری در اســتان گلســتان باشــد‪.‬‬ ‫گردشــگری در اســتان گلســتان نیــز در ســال های اخیــر بــه عنــوان یکــی از محورهــای‬ ‫گســترش یافتــه معرفــی شــده اســت و وجــود ظرفیت هایــی ماننــد منابــع و‬ ‫تاسیســات ابــی در ایــن اســتان شــمالی می توانــد از راه هــای توســعه گردشــگری در‬ ‫اســتان گلســتان باشــد‪.‬‬ ‫از جملــه اهــداف توجــه بــه گردشــگری ابــی در اســتان گلســتان کــه از ســال گذشــته‬ ‫بــه طــور ویــژه در دســتور کار بــه ویــژه شــرکت های اب منطقـه ای و اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی و گردشــگری اســتان قــرار گرفتــه اســت شــامل گردشــگری ابــی در اســتان‪،‬‬ ‫ایجاد و تثبیت جایگاه اب در توسعه گردشگری‪،‬بهره برداری بهینه و پایدار می باشد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت بســترهای ابــی بــرای توســعه گردشــگری‬ ‫ت گردشــگری ابی در‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب منطقه ای گلســتان در خصوص ظرفی ‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت بســترهای ابــی بــرای راه انــدازی مراکــز تفریحی و‬ ‫گردشــگری‪ ،‬از راه های توســعه بازار گردشــگری اســت‬ ‫بــه گفتــه «سیدمحســن حســینی» فعالیــت هــای گردشــگری و تفریحــی در اجــرای‬ ‫مکان هــا و موقعیت هــای اســتان شــامل دریاچــه ســدهای بــزرگ و اراضــی اطــراف‬ ‫انها‪ ،‬رودخانه ها و بســتر و حریم انها‪ ،‬چشــمه ها‪ ،‬اب های معدنی گرم‪ ،‬ابشــارها‪،‬‬ ‫ســدهای کوچــک‪ ،‬اب بندان هــا‪ ،‬قنات هــا و ســازه های فرهنگــی و تاریخی ابی اســت‬ ‫کــه در ایــن مکان هــا یــا پیرامــون انهــا طبــق ضوابــط مربوطــه قابلیــت انجــام دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬در اســتان گلســتان نیــز ‪ 14‬ســد بــزرگ مخزنــی شــامل کوثــر‪ ،‬شــهید‬ ‫چمــران‪ ،‬بوســتان‪ ،‬گلســتان‪ ،‬شــهید ایمــری‪ ،‬شــهید قربانــی‪ ،‬نگارســتان (کبــودوال)‪،‬‬ ‫وشــمگیر‪ ،‬شــهید دســتغیب‪ ،‬کرنــد‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬اینچــه بــرون‪ ،‬تــاالب ـ ســد المــاگل و‬ ‫تــاالب ـ ســد االگل در اســتان گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫در خصــوص اخریــن اقدامــات شــرکت اب منطقــه ای اســتان بــرای اســتفاده از‬ ‫ایــن ظرفیــت تاکنــون تمامــی ‪ 28‬مــورد مصــوب شــده در کارگــروه اقتصــادی اســتان‬ ‫(شــامل ســدهای نگارســتان‪ ،‬گلســتان‪ ،‬وشــمگیر‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬بوســتان‪ ،‬شــهید‬ ‫ایمــری‪ ،‬شــهید قربانــی‪ ،‬شــهید چمــران و اینچه بــرون و ســدهای کوچــک مخزنــی‬ ‫شــامل والغــوز‪ ،‬جفــا کنــده‪ ،‬کلــو‪ ،‬ســیجوال‪ ،‬خواجــه نفــس‪ ،‬محمدابــاد گــرگان‪،‬‬ ‫توشــن‪ ،‬قربان ابــاد‪ ،‬محمدابــاد کتــول‪ ،‬کردابــاد‪ ،‬شــفیع اباد‪ ،‬فاضل ابــاد ازادشــهر‪،‬‬ ‫مرزبــن‪ ،‬چشــمه ســاوه‪ ،‬قــره چشــمه‪ ،‬پاســنگ و قرن ابــاد) در ســال ‪ 1399‬فراخــوان‬ ‫گذاشــته شــده و بــرای ‪ 8‬مــورد نیــز در ســال ‪ 1400‬فراخــوان دوم داده شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب منطقه ای گلســتان بیان کرد‪ :‬در راســتای اجرای شــیوه نامه‬ ‫گردشــگری در منابــع و تاسیســات ابــی پیرامــون انهــا از س هــا و تاسیســاتی کــه‬ ‫اگهــی فراخــوان عمومــی انجــام داده انــد‪ ،‬ارزیابــی کیفــی و شناســایی ســرمایه گذار‬ ‫ت متعلــق بــه شــرکت انجــام شــده و بــرای صــدور موافقــت‬ ‫در ‪ 4‬مــورد از تاسیســا ‬ ‫اصولــی بــه اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری ارســال شــده اســت کــه پــس از‬ ‫پاســخ الزم‪ ،‬مراحــل بعــدی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه «احمــد تجــری»‪ ،‬گردشــگری ابــی در ســطح اســتان گلســتان بــا تعامــل و‬ ‫همــکاری بیــن اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی و شــرکت اب‬ ‫منطقـه ای پیگیــری می شــود کــه تاکنــون اجــرای ‪ 5‬طرح تاسیســات ابی در مســاحت‬ ‫‪ 109‬هکتــار عرصــه بــا میــزان ســرمایه گذاری ‪ 5‬هــزار و ‪ 600‬میلیــارد ریــال شــامل‬ ‫ســد نگارســتان‪ ،‬ســد وشــمگیر‪ ،‬ســد الســتیکی خواجــه نفــس‪ ،‬ســد کوچــک مخزنــی‬ ‫مرزبــن و اب بنــدان محمدابــاد گــرگان بــا اشــتغال بالــغ بــر ‪ 540‬نفــر در ســطح اســتان‬ ‫در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اســتقبال خــوب ســرمایه گذاران از ســرمایه گذاری در‬ ‫قســمت ابــی اســتان‪ ،‬پیش بینــی می شــود حداقــل ‪ 10‬تقاضــای جدیــد تاسیســات‬ ‫ابــی در پهنه هــای ابــی اضافــه شــود و تــاش می کنیــم فــاز نخســت هــر ‪ 5‬طــرح در‬ ‫دســت اقــدام‪ ،‬بــا رفــع موانــع و تعامــل و همــکاری همــه دســتگاه های زیرســاختی و‬ ‫خدمات رســان و غیــره تــا پایــان امســال بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫اقــای مهنــدس احمــد تجــری مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی اســتان بــرای رونــق گردشــگری ابــی در فصــل تابســتان کــه بــا کاهــش‬ ‫منابــع ابــی رو ب ـه رو هســتیم گفــت‪ :‬بــا تعامــل و همــکاری دســتگاه های مرتبــط از‬ ‫جملــه جهــاد کشــاورزی‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬تعــاون روســتایی و‪ ...‬بــا اجــرای اقداماتــی‬ ‫نظیــر تغییــر الگــوی کشــت‪ ،‬توســعه ســامان ه نویــن ابیــاری‪ ،‬اســتفاده مجــدد از‬ ‫پســاب های صنعتــی و خانگــی‪ ،‬کاهــش هــدر رفــت در شــبکه های شــرب‪ ،‬اجــرای‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری و ابخوانــداری‪ ،‬تغییــر هوشــمند و هدفمنــد الگــوی کشــت‪،‬‬ ‫اســتفاده از منابــع اب هــای غیرمتعــارف‪ ،‬کاهــش ضریــب تبخیــر‪ ،‬مدیریــت مصــرف‬ ‫اب و همچنیــن افزایــش راندمــان ابیــاری‪ ،‬می تــوان رونــق بیشــتر مجموعه هــای‬ ‫گردشــگری ابــی در فصــول گــرم و کــم اب را پیگیــری و برنامه ریــزی کــرد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از ظرفیت هــای باالیــی در بخــش کشــاورزی برخــوردار اســت و از‬ ‫ایــن حــوزه در کنــار گردشــگری بــه عنــوان دو محــور اصلی گســترش یافته اســتان یاد‬ ‫شــده کــه باالتریــن مصــرف اب در حــوزه کشــاورزی را دارد که می تــوان با بهره برداری‬ ‫درســت از مــزارع بــه عنــوان طرح هــای گردشــگری کشــاورزی و ورود درامدهــای‬ ‫حاصــل از گردشــگری در بخــش کشــاورزی‪ ،‬شــرایط اصــاح الگــوی کشــت و افزایــش‬ ‫راندمــان ابیــاری از طریــق سیســتم های نویــن ابیــاری را فراهم ســاخته اســت‪ .‬عالوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬بــا اقداماتــی نظیــر الی روبــی اب بندان هــا و ســدها به دلیــل محدودیت های‬ ‫منابع مالی در زمان مناســب اجرایی نمی شــود و مشــکالت بســیاری را در مدیریت‬ ‫منابــع ابــی بــه وجــود اورده اســت‪ ،‬می تــوان امــکان بهره بــرداری بهتــر از منابــع ابــی‬ ‫اســتان در فصــول گــرم ســال و در زمــان کــم ابــی را ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫قلعه میران ‪:‬‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 12‬کیلومتــری جنــوب رامیــان و بیــن‬ ‫شــهرهای رامیــان و علــی ابــاد کتــول قــرار دارد‪ .‬ایــن قلعــه‬ ‫دارای چشــم اندازهــای جالــب و زیبــا مــی باشــد‪ .‬در بــاالی‬ ‫ان چشــمه ابــی وجــود دارد ‪ .‬قلعــه میــران پیــش از اســام‬ ‫یکــی از دژهــای اســتراتژیک اشــکانیان بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫گذشــته ایــن قلعــه بــه دلیــل موقعیــت مناســب ‪ ،‬دژی‬ ‫محکــم بــرای پنــاه گرفتــن بــود‪ .‬چنانچــه در زمــان قاجاریــه‬ ‫‪ ،‬محمــد زمــان خــان حاکــم ایالــت بــر علیــه فتحعلــی شــاه‬ ‫طغیــان کــرد ‪ ،‬بــرادر خــود ( امیــر خــان ســردار بــا امــوال‬ ‫و لــوازم کافــی بــه قلعــه میــران فرســتاد ‪ ،‬کــه در صــورت‬ ‫شکســت بــه ان جــا پنــاه بــرد‪ .‬از جملــه اثــار ان زمــان انبــار‬ ‫غلــه اســت ‪ ،‬کــه اکنــون بــه صــورت زغــال در امــده اســت‪.‬‬ ‫حمــام قدیمــی عــروج ‪:‬ایــن حمــام در محــل قدیمــی‬ ‫کهنــه بــازار واقــع شــده اســت‪ .‬پــان بنــا بــه شــکل مربــع‬ ‫و مصالــح بــکار رفتــه در ان اجــر ‪ ،‬الشــه ســنگ در بدنــه‬ ‫و مــات ســاروج اســت‪.‬‬ ‫حمــام عــروج در اوایــل حکومــت مظفــرا لدیــن شــاه بوســیله‬ ‫حاکــم اســتر ابــاد «میــر ســعد اللــه خــان میــر فندرســکی‬ ‫«احداث شــده که از ســه ســالن ‪ ،‬رختکن ‪ ،‬ســالن اســتحمام‬ ‫و خزینــه تشــکیل شــده و دارای ‪ 12‬اطــاق جناقــی و ســقف‬ ‫گنبــدی (‪8‬گنبــد نــور گیــر ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بنــای مذکــور دارای دو خزینــه اب ســرد و‬ ‫گــرم ‪ ،‬حــوض و پاشــور و گرمخانــه اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار تاریخــی – فرهنگــی مــی تــوان بــه قلعــه‬ ‫کافــر ‪ ،‬قلعــه محمــود ‪ ،‬قلعــه نــور ‪ ،‬قلعــه امیــر خــان ‪ ،‬غــار‬ ‫شــیر ابــاد ‪ ،‬محوطــه دره بیهــان و تپــه هــای تاریخــی نقــاره‬ ‫خانــه ‪ ،‬انجیلــو ‪ ،‬ســنجران ‪ ،‬باقــر ابــاد ‪ ،‬تــوران فارســی‪ ،‬تقری‬ ‫تپــه ‪ ،‬اق تپــه ‪ ،‬شــغال تپــه و‪ ...‬و مســجد‬ ‫ســادات ‪ ،‬مدرســه علمیــه ســعدیه ‪ ،‬دبســتان‬ ‫ایــرج ‪ ،‬قصــر شــاه نــام بــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری‪ :‬از جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫شهرســتان رامیــان می تــوان بــه قلــه ‪۲۴۰۰‬‬ ‫متــری قلعــه میــران ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل‬ ‫رامیــان بــا عمــق نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬متــر ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای ســرخه کمــر بــه تعــداد ‪ ۸‬ابشــار‬ ‫‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای جــوزک ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای ســید کالتــه (سرســتر) ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای چفــت کــه تعــداد انهــا بــه ‪ ۱۲‬ابشــار‬ ‫می رســد کــه کوتاهتریــن ان ‪ ۸‬و بلندتریــن ان‬ ‫‪ ۳۲‬متــر ارتفــاع دارد ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســید‬ ‫کالتــه ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪ ،‬منطقــه کوهســتانی‬ ‫و بــرف گیــر النــگ‪ ،‬چشــمه پیــر کــرم ‪ ،‬دهکــده‬ ‫توریســتی پاقلعه ‪ ،‬جنگل دره مال و باغ تاشــته‪ ،‬پارک جنگلی‬ ‫زیبــای دلنــد‪ ،‬ذخیــره گاه بین المللــی ســرو زربیــن‪ ،‬جنــگل‬ ‫پنهــان خانــه‪ ،‬گــرم چشــمه‪ ،‬دیــو چشــمه‪ ،‬روســتای تاریخــی‬ ‫کشــکک‪ ،‬تپــه تاریخــی نقــاره خانــه‪ ،‬بقعــه متبرکــه امامــزاده بی‬ ‫بــی حلیمــه خاتــون الهــادی و همچنیــن مــوزه مردم شناســی‬ ‫شــهر رامیــان و مدرســه و کاخ رضاشــاهی و بقعــه الهــادی و‬ ‫ابشــارهای شــیراباد خــان ببیــن و غــار ســپید چشــمه و پــارک‬ ‫جنگلــی دلنــد و امامــزاده قاســم (ع) دلنــد و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان ‪:‬علــت نامگــذاری ایــن چشــمه بــه گل‪،‬‬ ‫ان اســت کــه در زبــان ترکــی گل را بــه منطقــه ای میگوینــد‬ ‫کــه بســیار عمیــق ‪ ،‬گــود و فــرو رفتــه باشــد و داخــل ان اب‬ ‫جمــع شــود ‪ .‬همچنیــن واژه گل از واژگان ارامــی محســوب‬ ‫می شــود کــه معنــی ان چشــمه جوشــان نیــز اســت ‪720 .‬‬ ‫متــر مربــع مســاحت چشــمه می باشــد ‪.‬کــه در کتابهــای‬ ‫تاریخــی دربــار ه عمــق گل رامیــان نوشــته انــد کــه ‪ 44‬متــر‬ ‫مــی بــوده ولــی در حــال حاضــر تــا ‪ 80‬متــر هــم عمــق ان را‬ ‫بــراورد می کننــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته می شــود‪ .‬در روایتــی امــده در زمــان ال زیــار‬ ‫و در قــرن پنچــم هجــری گل رامیــان بــه دســتور قابــوس بــن‬ ‫وشــمگیر و بــا طراحــی دانشــمند نامــی ایران ابونصــر فارابی و‬ ‫بــا پنــج هــزار کارگــر حفر شــده اســت ‪.‬کــه مدتی اســتراحتگاه‬ ‫قابــوس بــن وشــمگیر بــوده اســت ‪.‬چشــمه گل در کتــب و‬ ‫نوشــته های دوره صفویــه و قاجــار بــه نــام کبــود اســتخر‬ ‫امــده و در روایــت هــای تاریخــی نــام ان داالن بهشــت و‬ ‫پلنــگ ســره ذکــر شــده اســت ‪.‬‬ ‫سوزندوزی ترکمن ‪:‬‬ ‫ســوزندوزی ترکمــن کــه بــدان ســیاهدوزی نیــز اطــاق مــی شــود ‪ ،‬در جامعــه‬ ‫ســنتی ترکمــن بــرای تزییــن لبــاس هــای مــردان ‪ ،‬زنــان و کــودکان و همچنیــن‬ ‫پــرده هــا نیــز اســتفاده مــی شــد امــا امــروز عمداتــا در لبــاس زنــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫نوع دوخت ان زنجیره فشرده و بسیار ریز می باشد که در ترکمنی به ان « سانجیم‬ ‫» می گویند و بیشــتر از نقوش هندســی و قرینه بصورت ذهنی بهره می گیرند‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ ابریشمی (یوفک) ‪ ،‬انواع پارچه‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن کرول ‪ ،‬انگشتانه ‪ ،‬قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬تزیین لباس ‪ ،‬پرده ‪ ،‬کوسن ‪ ،‬رومیزی و ‪.....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬مناطق ترکمن نشین‬ ‫سوزندوزی شاهکوه ‪:‬‬ ‫هنــر ســوزندوزی ‪ ،‬اراســتن پارچــه هــای ســاده بــه نقوشــی نشــات گرفتــه از‬ ‫تصاویــر ســنتی و بومــی اســت کــه در منطقــه شــاهکوه روی لبــاس هــای محلــی‬ ‫زنــان نظیــر پیراهــن و روســری صــورت مــی پذیــرد کــه اغلــب رنــگ ان ‪ ،‬ســیاه‬ ‫بــوده و بــر روی پارچــه ســفید بــا اســتفاده از نقــوش بتــه جقــه ‪ ،‬گلهــای ســاده ‪،‬‬ ‫خطــوط شکســته و منحنــی بصــورت ذهنــی جهــت تزیین لباس دوخته می شــود‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬نخ پنبه ای رنگین‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن و قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬لباس محلی ‪ ،‬رومیزی ‪ ،‬کوسن و ‪....‬‬ ‫مناطق تولید ‪ :‬روستای شاهکوه ‪ ،‬سفلی و علیا ‪ ،‬چهار باغ‬ ‫قزاق دوزی ‪:‬‬ ‫هنــر قــزاق دوزی(بلیــش دوزی) از زمــان گذشــته در بیــن زنــان قــزاق بــه جهــت‬ ‫اراســتن لبــاس و روســری مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت‪.‬‬ ‫طــرح هــا و نقــوش ان ذهنــی بــوده و برگرفتــه از طبیعــت و ارزو هــای انــان اســت‬ ‫که بخش عمده ان بصورت اشــکال هندســی بوده و رنگ قالب ان قرمز شــرابی‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پارچه کتان سفید ‪ ،‬مخمل و جیر سیاه ‪ ،‬نخ های ابریشمی‬ ‫ابزار ‪ :‬سوزن ‪ ،‬انگشتانه ‪ ،‬قیچی‬ ‫کاربرد ‪ :‬بر روی کاله ‪ ،‬روسری ‪ ،‬سراستین ‪ ،‬جلوی لباس ‪ ،‬دوریقه و ‪....‬‬ ‫منطق تولید ‪ :‬بندرترکمن ‪ ،‬گرگان ‪ ،‬اق قال ‪ ،‬گنبد‬ ‫نمدمالی ‪:‬‬ ‫نمــد ســاده تریــن نــوع کــف پــوش اســت و ســاخت ان نیــاز بــه دســتگاه خاصــی‬ ‫نــدارد و از جملــه مصنوعاتــی اســت کــه در اثــر درگیــری و متراکــم نمــودن پشــم و‬ ‫کرک در شــرایط فنی مناســب رطوبت و فشــار از طریق ورز دادن تهیه می شــوند‬ ‫نمــد در گلســتان در بیــن ترکمــن هــا و قزلبــاش هــا در مینودشــت رایــج اســت‪.‬‬ ‫مواد اولیه ‪ :‬پشم ‪ ،‬صابون و اب‬ ‫ابزار ‪ :‬کمان حالجی ‪ ،‬چاقو ‪ ،‬چخماق و ‪....‬‬ ‫کاربرد ‪ :‬زیرانداز ‪ ،‬کاله ‪ ،‬کپنیک‬ ‫مناطــق تولیــد ‪ :‬مناطــق ترکمــن نشــین و روســتا هــای مینودشــت‬ ‫صنایع دستی در حال منسوخ شدن‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

شماره : 470
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

شماره : 469
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!