روزنامه خوب شماره 563 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 563

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 563

روزنامه خوب شماره 563

‫ر ییسی‪:‬‬ ‫اقدامات اثرگذار‬ ‫برای ثبات بازار و کنترل قیمت ها ضروری اســت‬ ‫چهارشنبه‪ 24‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 563‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 8‬صفر‪ 15 |1443‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫رییس جمهوری با ضروری خواندن اقدامات اثرگذار برای ثبات در بازار‪،‬‬ ‫کنترل قیمت ها و تامین مواد اولیــه‪ ،‬از وزارتخانه های صمت و جهاد‬ ‫کشــاورزی خواست برای حل مشکالت معیشت روزانه مردم تدبیر و‬ ‫چاره اندیشیکنند‪.‬ایت اهللسیدابراهیمرییسیدرششمینجلسهستاد‬ ‫هماهنگی های اقتصادی دولت به وزارتخانه های صنعت معدن‪ ،‬تجارت‬ ‫و جهاد کشاورزی تاکید کرد که با برنامه ریزی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت‬ ‫و بلندمدت ضمن اصالح فرایندها‪ ،‬برای حل مشکالت معیشت روزانه‬ ‫مردم تدبیر و چاره اندیشی کنند‪ .‬رییس جمهوری از وزیران مربوطه و دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواست‬ ‫تا طرح ها و برنامه های تحولی را با مشارکت صاحب نظران و فعاالن اقتصادی تهیه و پس از تصویب‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وز یر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫سیاست هایی که باعث خلق‬ ‫فقر می شود را باید اصالح کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫ر ییس مجلس‪:‬‬ ‫بازگشت چراغ خاموش‬ ‫برندهایخارجی‬ ‫به بازار لوازم خانگی‬ ‫رئیسسازمانبرنامهوبودجه‪:‬‬ ‫دستیابیبهرشداقتصادی‬ ‫محور اصلی است‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫تپروازهای‬ ‫قیمتبلی ‬ ‫اربعیندربالتکلیفی‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫رئیسجمهوربهوضعیت‬ ‫نیروهایشرکتیوقراردادی‬ ‫توجهکند‬ ‫‪ 230‬هزارمتقاضیوامودیعه‬ ‫مسکنبهبانک هامعرفیشدند‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫مدیران حق ندارند‬ ‫با پول بیت المال‬ ‫برای خود هدیه بخرند‬ ‫نمایندهمجلسشورایاسالمی‪:‬‬ ‫پرداختنبهبرجامفرصتیبرای‬ ‫تذکر نماینده مجلس درباره‬ ‫شهریه ارتباطباهمسایگاننمی گذارد‬ ‫هنگفتمدارسغیرانتفاعی‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫موافقت کلی وزیر صنعت با واردات خودرو‬ ‫برنامه ریزیبرایتولید‬ ‫خودروی ارزان قیمت‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫واممسکن«فرزنداوری»‬ ‫بهچهکسانیتعلقمی گیرد؟‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫متقاضیان‬ ‫وام ازدواج بخوانند‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫«روحانی» باید درباره‬ ‫عدم ابالغ لغو سند ‪2030‬‬ ‫پاسخگوباشد‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫هیچ اطالعات جدیدی به‬ ‫اژانس اتمی داده نشده است‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون وز یر بهداشت خواستار شد؛‬ ‫سازمان جهانی بهداشت‬ ‫اپارتاید واکسن کرونا و‬ ‫علیه‬ ‫ِ‬ ‫تبعیض‪ ،‬کمپین ایجاد کند‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫ت پروازهای اربعین در بالتکلیفی‬ ‫قیمت بلی ‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‪ 24‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪563‬‬ ‫رئیسسازمانبرنامهوبودجه‪:‬‬ ‫دستیابی به رشد اقتصادی‬ ‫محور اصلی است‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬رشد اقتصادی و افزایش‬ ‫بهره وری باید مورد توجــه همه برنامه ریزان‪ ،‬تصمیم گیران‬ ‫و تصمیم ســازان قرار بگیرد‪.‬چهارمین جلسه ستاد بودجه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫اعضای ســتاد و روســای ســازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اســتان ها که به صورت انالین شــرکت کرده بودند برگزار‬ ‫شد‪.‬مسعود میرکاظمی‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‪:‬‬ ‫اقتصادمحوری اساس کار است‪ ،‬باید از پروژه محوری فاصله‬ ‫بگیریم و با تمرکز بر برنامه به نتیجه برســیم‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه ادامه روند فعلی اقتصاد‪ ،‬روند مطلوبی نیست تصریح‬ ‫کرد‪ :‬منابع پایــدار و غیر پایدار مصرف شــده‪ ،‬بدهی هایی‬ ‫به اســم تحقق برنامه ها بر کشور تحمیل شده است و اوراق‬ ‫قرضه هایی که دولت‪ ،‬هر سال باید بازپرداخت کند جز افزایش‬ ‫تورم و فشار اقتصادی بر افراد ضعیف جامعه و کاهش درامد‬ ‫مردم و عدم تحقق برنامه نتیجه ای در بر نداشته است‪ .‬باید‬ ‫سهم استان ها در هر بخش برای رشد اقتصادی مشخص و‬ ‫این مسئله تا سطح شهرستان ها توسط سازمان های استانی‬ ‫استخراج و تدوین شود‪.‬میرکاظمی با بیان اینکه تمام هم و‬ ‫غم ما این اســت که به بخش تولید شتاب داده شود‪ ،‬خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬طبق روال گذشته اگر برنامه اقتصادی پیش برود‬ ‫هزینه جبران ناپذیری بر کشور وارد می شود لذا توجه به رشد‬ ‫اقتصادی و افزایش بهره وری باید مورد توجه همه برنامه ریزان‪،‬‬ ‫تصمیم گیران و تصمیم سازان قرار گیرد‪.‬رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه با تاکید بر اینکه ما کشور ثروتمندی هستیم افزود‪:‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه با مشارکت استان ها برای تحقق رشد‬ ‫اقتصادی و افزایش بهره وری‪ ،‬برنامه ریزی کند تا شاخص سطح‬ ‫زندگی مردم بهبود پیدا کند چرا که مردم ما شایسته زندگی‬ ‫بهتری هستند‪.‬وی با انتقاد از خلق پول طی سال های گذشته‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تا کی باید خلق پول صورت گیرد که جز تورم‬ ‫افسار گسیخته و اسیب جدی که به معیشت مردم وارد کرده‪،‬‬ ‫نتیجه ای نداشته است؛ بنابراین به جد باید تالش شود تا خلق‬ ‫پول که ساده ترین راه اســت ریشه کن شود و برای تحقق‬ ‫پروژه ها باید مدیران در استان ها به خلق منابع رو بیاورند‪.‬‬ ‫متقاضیان وام ازدواج بخوانند‬ ‫برای دریافت وام ازدواج نیازی به مراجعه حضوری به شــعب‬ ‫بانک ها نیست و فرایند ان همچون قبل از طریق سامانه مربوط ه‬ ‫که بانک مرکزی تعبیه کرده اســت‪ ،‬انجام می شود اما باتوجه‬ ‫به برخی سواالت و ابهامات متقاضیان این وام در طول فرایند‬ ‫ثبت نام‪ ،‬ایسنا پاسخ و توضیحات این ابهامات را ارائه کرده است‪.‬‬ ‫وام ازدواج یکی از وام های پرتقاضای سیستم بانکی است که هر‬ ‫ســاله در بودجه کشور‪ ،‬بانک مرکزی و دولت مکلف می شوند‬ ‫به بانک ها ابالغ کنند تا درصــدی از وام های پرداختی خود را‬ ‫به این امر اختصاص دهند‪.‬بدیــن منظور‪ ،‬طبق قانون بودجه‬ ‫در ســال جاری تسهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هر یک‬ ‫از زوج هــا معادل ‪ ۷۰‬میلیون تومان و بــا دوره بازپرداخت ‪۱۰‬‬ ‫ساله تعیین شده است‪.‬همچنین‪ ،‬به منظور کاهش سن ازدواج‬ ‫جوانان‪ ،‬بانک مرکزی مکلف شــد که تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج برای زوج های زیر ‪ ۲۵‬سال و زوج های زیر ‪ ۲۳‬سال واجد‬ ‫شرایط دریافت تسهیالت ازدواج را تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش دهد‪.‬در این زمینه‪ ،‬بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی‬ ‫از سه مورد اعتبارسنجی‪ ،‬یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد‬ ‫از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند و طبق‬ ‫گفته مدیــر اداره اعتبارات بانک تعداد ضامن ها در متن قانون‬ ‫پیش بینی نشده و مبنای اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و‬ ‫ضامن) اعالم شده است‪.‬براین اساس‪ ،‬به تشخیص بانک ها ممکن‬ ‫است تعداد ضامن ها کم یا زیاد شود‪.‬ثبت نام وام ازدواج به صورت‬ ‫اینترنتی و از طریق مراجعه به سایت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫وام ازدواج ‪ ve.cbi.ir ۱۴۰۰‬انجام می شــود‪.‬این سایت توسط‬ ‫بانک مرکزی راه اندازی شده است تا متقاضیان در هرساعتی از‬ ‫شبانه روز برای ثبت نام و پیگیری درخواست خود به این سایت‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬اما در این بین‪ ،‬برخی از متقاضیان برای تکمیل‬ ‫فرایند ثبت نام خود با ابهامات و سواالتی مواجه هستند که در‬ ‫ادامه به ان ها پاسخ داده شده است‪.‬یکی از مشکالتی که برخی‬ ‫متقاضیان وام ازدواج با ان درگیر هستند‪ ،‬پذیرفته نشدن مکرر‬ ‫ُکد امنیتی ورود به سامانه برای تکمیل فرایندهای ثبت نام است‬ ‫که پیگیری های خبرنگار ایسنا از بانک مرکزی با این پاسخ مواجه‬ ‫شد که حروف مدنظر که برای ورود به سامانه تعبیه شده اند به‬ ‫کوچک و بزرگ بودن صفحه کلید حساس است و افراد باید به‬ ‫این موضوع در وارد کردن ُکد مربوطه توجه کنند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫در فرایند ثبت نام برای دریافت وام ازدواج باید از بین بانک های‬ ‫عامل موظف به پرداخت این تســهیالت‪ ،‬یکی از ان ها انتخاب‬ ‫شود که سامانه مربوطه در زمان انتخاب بانک عامل این پیغام را‬ ‫می دهد که «هنگام انتخاب بانک عامل‪ ،‬بانکی را انتخاب کنید که‬ ‫بتوانید در ان بانک ضامن تامین کنید»‪ .‬این پیام به این معنی‬ ‫است که قبل از انتخاب بانک عامل از شرایط بانک مورد نظر برای‬ ‫اخذضامناطالعپیداکنید تا فراینددریافت تسهیالتبرایشما‬ ‫تسهیل شود و ضامنی متناسب با شرایط ان بانک ارائه دهید‪.‬‬ ‫در حالی که روز گذشــته سهمیه زائران ایرانی و پروازهای اربعین دو برابر افزایش یافت و شرایط این سفر در پی توافق دو کشور ایران و عراق اعالم شد همچنان قیمت بلیت‬ ‫هواپیما در بالتکلیفی به ســر می برد و از حدود شــش میلیون تومان تا حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان متفاوت است‪ .‬روز گذشته و در شرایطی که جزییات سفر اربعین و پروازهای ان‬ ‫اعالم شد‪ ،‬به نظر می رسد هنوز توافقی بین ایرالین های داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری برای تعیین دامنه قیمتی مشخص بلیت هواپیما صورت نگرفته است و در این میان‬ ‫شرکت های هواپیمایی ایرانی به هر قیمتی که دلشان بخواهد بلیت های خود را عرضه می کنند‪ .‬البته هفته گذشته خبرهایی مبنی بر توافق برای تعیین قیمت پنج میلیون تومانی‬ ‫بلیت رفت و برگشت هواپیما در پروازهای اربعین اعالم شد اما از همان روز تا کنون خبری از اجرای این توافق نیست و همه شرکت های هواپیمایی بلیت این پروازها را (البته به‬ ‫صورت یکطرفه) از دو میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان تا حدود پنج میلیون تومان عرضه کرده اند‪.‬‬ ‫بازگشت چراغ خاموش برندهای خارجی به بازار لوازم خانگی‬ ‫اگرچه تداوم ممنوعیت واردات مورد حمایت رئیس جمهور قرار گرفته اســت اما شواهد نشان می دهد سیاست‬ ‫ممنوعیت واردات لوازم خانگی از طریق تعاونی های مرزنشــینی دور زده می شود‪.‬رئیس جمهور کشور اخیرا ً در‬ ‫دیدار برگزیدگان و فرهیختگان خراســان جنوبی ضمن اشاره به اینکه برخی افراد در تالش هستند محصوالت‬ ‫کره ای دوباره وارد کشور شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تولید تایر و لوازم خانگی از جمله صنایعی بود که از تحریم ها فرصتی‬ ‫برای رشــد خود خلق کردند‪ .‬دولت اجازه نخواهد داد واردات بی رویه بخش های تولیدی در حال رشد کشور را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬داخلی سازی باید در کشور رونق پیدا کند‪ .‬این سیاست دولت است و با قوت دنبال خواهد‬ ‫شد‪.‬ممنوعیت واردات لوازم خانگی در پی بازگشت تحریم های یک جانبه امریکا در سال ‪ ۹۷‬در دستور کار دولت‬ ‫گذشته قرار گرفت‪ .‬در این سال‪ ،‬کاهش درامدهای نفتی‪ ،‬کشور را دچار یکی از شدیدترین بحران های ارزی چند‬ ‫سال اخیر کرد و تبعات سیاسی‪ ،‬امنیتی و اقتصادی به دنبال داشت‪ .‬این بحران تحوالت مهمی را در اقتصاد کشور‬ ‫ایجاد کرد که مهم ترین ان جهش ‪ ۳۰۰‬درصدی نرخ ارز بود به طوری که قیمت دالر از ‪ ۴‬هزار تومان به ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫تومان رسید‪ .‬در همین راستا‪ ،‬هیئت دولت برای کنترل مخارج ارزی و جلوگیری از واردات بی رویه‪ ،‬ورود کاالهای‬ ‫غیرضروری و مشابه تولید داخل از جمله لوازم خانگی به کشور را ممنوع اعالم کردند‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات کاالی مشابه داخلی چه نتایجی در پی داشت؟‬ ‫بررسی امار و ارقام ارائه شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از سال ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۹‬نشان می دهد که میزان مجوز‬ ‫اشتغال صادر شده در کشور‪ ،‬رشد ‪ ۵۸‬درصدی را تجربه کرده است‪ .‬همچنین بررسی این امار از سال ‪( ۹۷‬همزمان با‬ ‫وضع ممنوعیت های وارداتی) تا سال ‪ ،۹۹‬حاکی از رشد ‪ ۴۰‬درصدی میزان مجوزهای مربوط به اشتغال در کشور است‪.‬‬ ‫صنعت لوازم خانگی از جمله صنایعی بود که تحت تاثیر ممنوعیت های وارداتی در سال ‪ ،۹۷‬رشد قابل توجهی را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬البته ناگفته نماند شرکت های کره ای که سهم قابل توجهی از بازار ایران را در اختیار داشتند‪ ،‬همزمان با تحریم های‬ ‫یکجانبه‪ ،‬با بدعهدی تصمیم به خروج رسمی از بازار کشور گرفتند‪ .‬شواهد نشان می دهد هر چند حیات این شرکت ها‬ ‫در بازار ایران به واسطه قاچاق کاال همچنان استمرار دارد اما رفته رفته عرصه برای خودنمایی این برندها در بازار ایران‬ ‫تنگ تر از گذشته شده است‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات لوازم خانگی‪ ،‬ماشین تولید را به حرکت در اورد‬ ‫بررسی امار مربوط به تولید‪ ۴‬قلم اساسی گروه لوازم خانگی نشانگر ان است که پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬تولید لوازم خانگی از قبیل تلویزیون‪ ،‬یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی نسبت به سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬متاسفانه با گذشت حدود ‪ ۳‬سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی‪ ،‬کماکان شاهد هستیم که برخی‬ ‫برندهای خارجی در بازار حضور گسترده ای دارند‪ ۲ .‬احتمال در این رابطه وجود دارد‪ ،‬نخست اینکه این کاالها از قبل در‬ ‫انبارهای لوازم خانگی موجود بوده و مربوط به قبل از سال ‪ ۹۷‬باشد که البته بعید به نظر می رسد؛ اما احتمال دوم این‬ ‫است که این کاالها کماکان به صورت غیرقانونی در حال ورود به کشور هستند‪ .‬سوال اینجاست که با توجه به عزم راسخ‬ ‫دولت جدید در ممنوعیت واردات لوازم خانگی و با توجه به ابعاد و حجم کاالهای خارجی در بازار‪ ،‬واردات لوازم خانگی‬ ‫به کشور در حال حاضر از چه طریقی انجام می شود؟‬ ‫وارداتغیرقانونیکاالهایممنوعدرپوششقانونمرزنشینی‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که در کنار روش ها و مجاری قاچاق و ورود غیرقانونی کاال به کشور نظیر ته لنجی‪ ،‬پنهان سازی در‬ ‫کانتینرها و سایر روش های پیچیده و مهندسی شده‪ ،‬بخش قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی در پوشش شرکت های‬ ‫تعاونی مرزنشینان در حال ورود به کشور است‪ .‬به طور نمونه اخیرا ًسازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان غربی‬ ‫با درخواست شرکت های تعاونی مرزنشینی مبنی بر خروج برخی از کاالهای وارداتی (لوازم خانگی) از گمرک با بهانه رفع‬ ‫نیاز مازاد بر استان موافقت کرده است‪ .‬بدین ترتیب قانون ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور با اتخاذ چنین تصمیماتی‬ ‫دور زده شده و کاالهای خارجی مشابه تولید داخل در پوشش تعاونی های مرزنشین وارد بازار می شوند‪.‬‬ ‫صدها هزار دستگاه لوازم خانگی از طریق تعاونی مرزنشینان به کشور وارد می شود‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬حمیدرضا غزنوی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی ‪ ،‬با انتقاد از حجم گسترده واردات لوازم‬ ‫خانگی از طریق سهمیه مرزنشینی و تعاونی گفت‪ :‬بررسی ها نشان می دهد که با توجه به تعداد زیاد مرزنشینان‪ ،‬صدها‬ ‫هزار دستگاه لوازم خانگی از طریق تعاونی مرزنشینان در حال ورود به کشور است و متاسفانه این اقدام‪ ،‬جنبه قانونی‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬مرزنشینان با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی محل زندگی خود قادر به فروش لوازم‬ ‫خانگی واردشده نیستند؛ به همین دلیل‪ ،‬در واقع این واردکنندگان هستند که با سوءاستفاده از سهمیه مرزنشینان اقدام‬ ‫به واردات لوازم خانگی کرده و ان ها را در بازارهای سرتاسر کشور توزیع می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد بازار تلویزیون در اختیار برندهای خارجی است‬ ‫سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص تبعات واردات از طریق سهمیه مرزنشینی گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بازار لوازم خانگی شاهد فروش حجم انبوهی از برندهای خارجی و وفور ان در بازار است‪ .‬این در شرایطی است‬ ‫که ‪ ۵۰‬درصد بازار تلویزیون از برندهای خارجی تشکیل شده است و به نظر می رسد واردات این کاال از طریق سهمیه‬ ‫مرزنشینی‪ ،‬با قوانین مربوط به ممنوعیت واردات کام ً‬ ‫ال در تضاد است‪.‬‬ ‫البی در ادارات صمت استانی برای واردات لوازم خانگی‬ ‫غزنوی در واکنش به نامه سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اذربایجان غربی مبنی بر صدور مجوز برای واردات‬ ‫مازاد نیاز استان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در کشوری که از طرفی قوانین مرزنشینی وضع می شود و از طرف دیگر داعیه مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز وجود دارد‪ ،‬هیچگاه نمی توان انتظار رشد اقتصادی‪ ،‬رونق تولید و افزایش اشتغال را داشت؛ چرا که‬ ‫کاالی قاچاق به طور سازمان یافته و قانونی در حال حمله به کشور است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جای تاسف دارد که به راحتی و‬ ‫با انجام البی در ادارات صنعت و معدن استانی‪ ،‬مجوز واردات ان هم مازاد بر نیاز استان صادر می شود و ما امیدواریم که‬ ‫رسانه ها با دقت هرچه بیشتر اخبار مربوط به صدور چنین نامه ها و مجوزهایی را پوشش دهند‪ .‬این اقدام موجب خواهد‬ ‫شد که دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به کشور هوشیارتر و جدی تر شوند‪ .‬سخنگوی اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی در پایان با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کاالی قاچاق برای رونق بخشی به تولید در‬ ‫کشور گفت‪ :‬در صورت عدم جلوگیری از ورود لوازم خانگی قاچاق و خارجی به کشور‪ ،‬نمی توان از تولیدکننده انتظار‬ ‫بهبود کیفیت در کاال و خدمات را داشت و این موضوع در نهایت موجب اسیب به رشد اقتصادی کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫البیسنگینبرایترخیصمحموله هایبوش‬ ‫همچنین از ابان سال گذشته که ماجرای ورود ‪ ۴۲۰‬کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی مطرح شد‪.‬‬ ‫ابهامات موجود در رابطه با ورود این کاال و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کاالی گروه ‪ ۴‬وجود داشت موجب توقف‬ ‫ترخیص این محموله ممنوعه از سوی گمرک شده بود‪ .‬اما اخیرا ًنیز تالش هایی برای ترخیص محموله های لوازم خانگی‬ ‫مانده در گمرک انجام شد که فع ً‬ ‫ال به نتیجه نرسیده اما این تالش ها همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫سیاست هاییکهباعثخلقفقرمی شودرابایداصالحکرد‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬در حوزه اقتصادی‪ ،‬سیاست های‬ ‫کالنی که خلق فقر می کنند را باید اصالح کرد‪« .‬حجت اهلل عبدالملکی»‬ ‫در ایین معارفه و تکریــم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی‬ ‫این وزارتخانه اظهار داشت‪ :‬بر همه مجموعه ها‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬هلدینگ ها و‬ ‫تو‬ ‫بنگاه های اقتصادی وابسته‪ ،‬نظارت اساسی و عملیاتی خواهیم داش ‬ ‫همهزیرمجموعه هامکلفهستندبامعاونتاقتصادیهمراهیوهمکاری‬ ‫کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سامانه های اطالعاتی و نظارتی خوبی ایجاد شده که‬ ‫باید تقویت و تکمیل شوند‪ ،‬معاونت اقتصادی هم باید به ارتقای بهره وری‬ ‫و سوداوری در این مجموعه ها کمک کند‪ ،‬ضمن اینکه این معاونت باید‬ ‫در ارتقاء سوداوری مجموعه ها سهم داشته باشد و انتظار داریم به لحاظ‬ ‫سیستم های مدیریتی مجموعه های ما در مرز دانش قرار گیرند‪ .‬وزیر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر همکاری زیرمجموعه های این‬ ‫وزارت با معاونت امور اقتصادی گفت‪ :‬برای اجرای نظامات مدیریتی در‬ ‫مجموعه های وابسته مثل هلدینگ ها و شرکت ها یک نهاد حاکمیتی‬ ‫باالدست نیاز است که معاونت اقتصادی این کارها را انجام خواهد داد و‬ ‫تمام مجموعه ها و زیر مجموعه شرکت ها و هلدینگ ها موظف هستند‬ ‫کــه در این زمینه با معاونت اقتصادی وزارتخانه همکاری و هماهنگی‬ ‫کامل داشته باشند‪ ،‬البته این ورود قطعاً حاکمیتی و مدیریتی است و به‬ ‫معنای عزل و نصب نخواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نظارت بر قواعد حقوق و‬ ‫دستمزد در این مجموعه ها اجرا شده است نیز باید کامل تر شود از این‬ ‫رو برای اصالح نظامات مدیریتی و حاکمیتی از همه ظرفیت های داخل و‬ ‫خارج باید استفاده شود‪ .‬وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه‬ ‫نتیجه و ثمره کار باید به خود مردم برسد‪ ،‬گفت‪ :‬این وزارت خانه جایی‬ ‫است که همیشه افرادی از سنخ مردم در ان خدمت کرده اند‪ ،‬لذا باید در‬ ‫دست مدیرانی باشد که به مردم‪ ،‬مردم گرایی و مردمداری اعتقاد دارند‪،‬‬ ‫همچنانکه تا االن نیز اینگونه بوده است‪ .‬عبدالملکی تصریح کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫این وزارتخانه‪ ،‬اقتصادی نیز هست اما درصدد هستیم بخش فرهنگی و‬ ‫اجتماعی ان را نیز ارتقا دهیم‪ .‬وی ابراز داشت‪ :‬با توجه به اینکه بسیاری‬ ‫از موضوعات رفاهی‪ ،‬مسکن کارگران‪ ،‬بازنشستگان‪ ،‬اشتغال و‪ ...‬در حوزه‬ ‫فعالیت این وزارتخانه قرار می گیرد باید در حوزه فرهنگی نیز اقدامات‬ ‫اساســی انجام داد چرا که فرهنگ عمومی‪ ،‬فرهنگ انقالبی و فرهنگ‬ ‫اصیل اسالمی ایرانی به طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرد و مخاطب‬ ‫ما همه مردم ایران هستند‪ .‬به گفته عبدالملکی‪ ،‬وزارت تعاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بیشترین سطح تماس و ارتباط را با مردم دارد از همین رو باید‬ ‫به حوزه فرهنگ عمومی توجه الزم صورت گیرد‪ .‬وی در همین زمینه به‬ ‫ارتقای فرهنگ ســامت نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬بیشتر از موضوع درمان‬ ‫باید به فرهنگ سالمت بپردازیم‪ ،‬قطعا اگر برای فرهنگ تغذیه‪ ،‬ورزش‬ ‫و تندرستی سرمایه گذاری کرده بودیم بسیاری از بیماری ها کاهش می‬ ‫یافت‪ .‬عبدالملکی با بیان اینکه باید به فرهنگ انصاف توجه کرد گفت‪ :‬چرا‬ ‫باید در معدنی که به قول مالکان و بهره برداران ان‪ ،‬ساالنه ‪ ۹۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان سود خالص دارد‪ ،‬حمام برای کارگران ان وجود نداشته باشد؟ وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این مولفه های اصلی و اساسی است که تمدن ساز است و‬ ‫در دین مبین اسالم هم امده و باعث پیشرفت بشر در طول تاریخ شده‬ ‫و بزرگان دین هم ان را ترویج کرده اند‪ .‬وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫با اشاره به اینکه موضوعات مختلفی در حوزه های فرهنگی وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت های بسیار خوبی در این حوزه ها داریم‪ ،‬با استفاده از شبکه‬ ‫سازمانی خود در وزارتخانه می توانیم در این زمینه به خوبی عمل کنیم‪.‬‬ ‫عبدالملکی افزود‪ :‬مجموعه های بسیاری از جمله صدا و سیما‪ ،‬رسانه ها‪،‬‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬روحانیت و مبلغان در سراسر کشور وجود دارند که می توانند‬ ‫پیامرسانفرهنگوترویجکنندهانباشند‪.‬وزیرتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعی‬ ‫افزود‪ :‬در حوزه اجتماعی هم ‪ ۲‬مبحث مسکن و ورزش کارگری برای ما‬ ‫بسیار کلیدی اســت؛ تفاهمنامه ای با وزارت مسکن و شهرسازی برای‬ ‫ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار مسکن کارگری امضا شده که ما هم این تفاهم نامه را‬ ‫با طرح جهش در تولید مسکن ترکیب کرده ایم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫موضوع مسکن کارگران‪ ،‬افراد دارای معلولیت و به طور کلی همه کسانی‬ ‫که جامعه مخاطب ما هستند را تسهیل کنیم همچنین باید فرهنگ‬ ‫عمومی در حوزه ورزش برای ذینفعان‪ ،‬مخاطبان‪ ،‬کارگران‪ ،‬بازنشستگان و‬ ‫افراد دارای معلولیت که در پارالمپیک خوش درخشیدند مورد توجه ویژه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬عبدالملکی به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت های وابسته‬ ‫به وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نیز پرداخت و گفت‪ :‬مسئولیت های‬ ‫اجتماعی را نظام مند خواهیم کرد‪ ،‬بخشی از مخارج شرکت ها در حوزه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی باید در صندوقی مجتمع شود‪ .‬وی در خصوص‬ ‫وظایف معاونت امور اقتصادی وزارتخانه نیز تاکید کرد‪ :‬وظیفه این معاونت‬ ‫صرفاً حوزه شرکت ها و هلدینگ ها نیست و به موضوعات مربوط به حوزه‬ ‫رفاه نیز باید بپردازد‪ .‬وزیر رفاه‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث بنگاه داری نیز انتظار می‬ ‫رود این معاونت بر تمام زیر مجموعه های اقتصادی تا پایین ترین سطوح‬ ‫شرکت ها و هلدینگ ها اشراف داشته باشد‪ .‬عبدالملکی افزود‪ :‬همه زیر‬ ‫ق بازنشستگی و هلدینگ های مرتبط با انها باید بر‬ ‫مجموعه های صندو ‬ ‫اساس نظام مدیریتی و حاکمیت سلسله مراتبی عمل کنند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫در حوزه علم و فناوری‪ ،‬هسته ای و علوم فضایی در مرز یا نزدیک به مرز‬ ‫دنیا هستیم نباید در شرکت داری و بنگاهداری‪ ،‬با دانش های روز فرسنگ‬ ‫ها فاصله داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۳۰‬هزار متقاضی وام ودیعه مسکن به بانک ها معرفی شدند‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از معرفی ‪ ۲۳۰‬هزار متقاضی‬ ‫دریافت وام اجاره به بانک ها خبر داد و گفت‪ :‬تاکنون هفت هزار نفر وام اجاره را‬ ‫دریافت کنند‪« .‬محمود محمودزاده» درباره اخرین وضعیت پرداخت وام ودیعه‬ ‫مسکن به متقاضیان‪ ،‬افزود‪ :‬تا کنون حدود ‪ ۷‬هزار پرداخت وام ودیعه مسکن‬ ‫از سوی بانک ها انجام شده است که البته سرعت پرداخت مورد قبول نیست‪.‬‬ ‫وی از رایزنــی با بانک مرکزی برای افزایش ســرعت پرداخت وام ودیعه به‬ ‫مستاجران خبر داد وگفت‪ :‬چندین بار اعالم کردیم که سرعت پرداختی ها‬ ‫توسط نظام بانکی باید افزایش یابد‪ .‬معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و‬ ‫شهرســازی ادامه داد‪ :‬تا روز گذشته حدود یک میلیون و ‪ ۵۰‬هزار نفر برای‬ ‫دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه ثبت نام کردند و ‪ ۲۳۰‬هزار نفر از رقم‬ ‫ثبت نامی به بانک ها معرفی شدند و تکمیل مدارک داشتند‪ .‬هم چنین از این‬ ‫رقم نیز حدود ‪ ۷‬هزار نفر توانستند وام ودیعه را دریافت کنند‪ .‬محمودزاده‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از مشکالت عمده ما در این مقطع‪ ،‬سختگیری بانک ها و‬ ‫تضامینی است که سرعت دریافت وام را برای متقاضی کاهش داده است که‬ ‫امیدواریم راهکاری برای ان اتخاذ شود‪ .‬معاون وزیر راه وشهرسازی درباره‬ ‫احتمــال تمدید مهلت ثبت نام وام اجاره نیز گفت‪ :‬برای تمدید زمان ثبت‬ ‫نام وام ودیعه مسکن روز شنبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیری‬ ‫و اعالم خواهد شــد‪ .‬ثبت نام وام ودیعه مسکن از ‪ ۲۶‬خرداد اغاز شده است‬ ‫و همه مستاجران واجد شرایط دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن که‬ ‫در سامانه ‪ tem.mrud.ir‬ثبت نام کرده اند اکنون یا منتظر پاسخ استعالم‬ ‫خود هستند با به نظام بانکی معرفی شده اند‪ .‬سقف تسهیالت کمک ودیعه‬ ‫اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ‪ ۷۰‬میلیون تومان‪ ،‬سایر کالن شهرها‬ ‫(شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫کرج‪ ،‬شیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬قم‪ ،‬اهواز و کرمانشاه) ‪ ۴۰‬میلیون تومان و سایر شهرها ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬همچنین‪ ،‬متقاضیان دریافت این تسهیالت باید متاهل‬ ‫یا سرپرست خانوار باشند‪ .‬متقاضیان همچنین باید دارای اجاره نامه رسمی‬ ‫یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای‬ ‫کد رهگیری باشند‪ .‬چنانچه متقاضی تا حداکثر ‪ ۲‬هفته از تاریخ معرفی به‬ ‫شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنان اقدام نکند‪ ،‬درخواست‬ ‫متقاضی رد می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫نماینده مردم تبریز اظهار داشت‪ :‬به گفته رئیس مجلس در مذاکرات با گروسی‪ ،‬فقط کارت های حافظه دوربین ها عوض و پلمب شده و هیچ اطالعات جدیدی به اژانس داده نشده است‪ .‬احمد‬ ‫علیرضابیگی گفت‪ :‬قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه غیر علنی در خصوص مذاکرات مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس این سازمان اعالم کرد «تنها اتفاق رخ داده این‬ ‫است که کارت های حافظه دوربین ها را عوض کرده ایم»‪.‬نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬به گفته رئیس مجلس «این کارت ها پیش از این توسط اژانس پلمب شده بود؛ کارت ها‬ ‫تعویض شد‪ ،‬مجددا ًاژانس دستگاه ها را پلمب کرد‪».‬وی افزود‪ :‬قالیباف تاکید کرد که «کارت ها در ایران است‪ ،‬هیچ اطالعاتی به اژانس داده نشده است‪ ».‬علیرضابیگی افزود‪ :‬طبق قانون راهبردی لغو‬ ‫تحریم ها‪ ،‬به دلیل اینکه تحریم های هسته ای علیه ایران لغو نشده‪ ،‬دولت نمی تواند هیچ اطالعاتی به اژانس بدهد‪ .‬وی با اشاره به هجمه رسانه ای اصالح طلبان مبنی بر توافق ایران و اژانس و زیرپا‬ ‫ت خربزه ای است که اصالح طلبان زیر پای دولت روحانی می گذارند‪.‬‬ ‫گذاشتن قانون لغو تحریم ها گفت‪ :‬این هجمه رسانه ای پوس ‬ ‫رییسی‪:‬‬ ‫اقداماتاثرگذاربرایثباتبازاروکنترلقیمت هاضروریاست‬ ‫رییس جمهــوری با ضروری خوانــدن اقدامات اثرگذار برای ثبات در بــازار‪ ،‬کنترل قیمت ها و تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬از وزارتخانه های صمت و جهاد کشــاورزی خواست برای حل مشکالت معیشت روزانه مردم تدبیر و‬ ‫چاره اندیشی کنند‪ .‬ایت اهلل سید ابراهیم رییسی در ششمین جلسه ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت به‬ ‫وزارتخانه های صنعت معدن‪ ،‬تجارت و جهاد کشاورزی تاکید کرد که با برنامه ریزی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت‬ ‫و بلندمدت ضمن اصالح فرایندها‪ ،‬برای حل مشکالت معیشت روزانه مردم تدبیر و چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری از وزیران مربوطه و دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواست تا طرح ها و برنامه های‬ ‫تحولی را با مشارکت صاحب نظران و فعاالن اقتصادی تهیه و پس از تصویب‪ ،‬ابعاد مختلف ان را برای مردم‬ ‫تبیین و تشــریح کنند‪ .‬رییسی همچنین به معاون اول ماموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک زمان‬ ‫بندی مناســب پیگیری کند و به نتیجه برســاند‪ .‬وی‪ ،‬دولت را ناظر اصلی در بازار دانست و گفت‪ :‬مردم‬ ‫انتظار دارند با اولویت بندی مسائل مهم اقتصادی و با تالش شبانه روزی‪ ،‬تحولی ملموس در اقتصاد کشور و‬ ‫معیشت انان رخ دهد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در این جلسه موضوع «سیاست تجاری و ارزی» و «راه های افزایش و توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی» مورد بررسی قرارگرفت‪.‬‬ ‫براساس برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬افزایش صادرات غیرنفتی از ‪ ۳۵‬میلیارد دالر به ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬هدف گذاری شده که الزمه ان اصالح ساختار و مقررات صادراتی و افزایش سبد کاالهای دانش بنیان‪،‬‬ ‫پیشرفته و اشتغال زا در صادرات و نیز تقویت بازارچه های مرزی است‪.‬‬ ‫در این جلسه همچنین برای اجرایی شدن این طرح ها‪ ۱۴ ،‬پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای ویژه تجاری‬ ‫بین ایران و کشورهای هدف بررسی و الزامات ان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫پرداختنبهبرجامفرصتیبرایارتباطباهمسایگاننمی گذارد‬ ‫نماینده مردم شیراز در مجلس گفت‪ :‬تجربیات دولت های یازدهم‬ ‫و دوازدهم نشان می دهد که اگر وزارت امور خارجه بر روی برجام‬ ‫متمرکز شود‪ ،‬فرصتی برای رتق و فتق ارتباط با کشورهای همسایه‬ ‫و بلوک شرق نخواهد داشت‪ ،‬عقل و منطق حکم می کند که پرونده‬ ‫برجام از وزارت امور خارجه به دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی‬ ‫برود‪ .‬جعفر قادری در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز‬ ‫مجلس (‪ 23‬شهریور ‪ )1400‬گفت‪ :‬از وزارت کشور انتظار داریم که‬ ‫در انتخاب اســتانداران خود را از مشورت نمایندگان بی نیاز نداند‪.‬‬ ‫نمایندگان همسوی با دولت هستند و جز خیر و صالح دولت چیزی‬ ‫را دنبال نمی کنندو حتی اگر بنا بر عدم استفاده از گزینه های معرفی‬ ‫شده مجامع استانی نمایندگان است‪ ،‬حتما نظر مجامع نمایندگان‬ ‫استانی را مدنظر داشته باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اســامی اظهار داشت‪:‬‬ ‫تجربه هــای دولت های یازدهم و دوازدهم نشــان می دهد که اگر‬ ‫وزارت امور خارجه بر روی برجام متمرکز شود‪ ،‬فرصتی برای رتق‬ ‫و فتق ارتباط با کشورهای بلوک شرق ندارد‪ .‬وقتی که دولت اعالم‬ ‫می کند که اولویت ارتباط با کشــورهای همسایه و بلوک شرق از‬ ‫برجام برای ما بیشــتر اســت‪ ،‬چرا نباید بیشتر وقت خود را صرف‬ ‫ارتباط با این کشورها کند؟ عقل و منطق ایجاب می کند که پرونده‬ ‫برجام از وزارت امورخارجه به دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی‬ ‫منتقل شــود و این وزارتخانه بر روی ارتباط با کشورهای همسایه‬ ‫متمرکز شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر چند رفتارهای مردمی و حضور بین مردم مناســب‬ ‫است‪ ،‬اما انتظار می رود که بخشی از وقت دولت صرف اصالح رویه ها‬ ‫و مقررات شود و به کارهای میان مدت و بلندمدت توجه بیشتری‬ ‫داشــته باشد‪ .‬نگران هســتیم که دولت وقت خود را بیشتر صرف‬ ‫کارهای عامه پسند کند و از کارهای کلیدی و اساسی غفلت کند‪.‬‬ ‫برای توجه به موضوعات کالن و اساسی وقت کافی نداریم و نباید به‬ ‫راحتی از این فرصت ها صرف نظر کنیم‪.‬‬ ‫قادری خاطرنشــان کرد‪ :‬به دولت روحانی ایراد می گرفتیم که در‬ ‫معرفی به موقع وزرا تعلل می کند‪ .‬ظاهر اًاین رویه مختص یک دولت‬ ‫نیست‪ ،‬در همه دولت ها تکرار می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬از دولت رئیسی انتظار داریم که در معرفی وزیر‬ ‫اموزش و پرورش تسریع کند تا مشکالت فرهنگیان و دانش اموزان‬ ‫سریعا تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ظاهرا در مجلس و دولت اراده ای برای پر کردن خالهای‬ ‫قانونی وجود ندارد‪ .‬مجلس به اشتباه تبصره ‪ 19‬قانون بودجه ‪1399‬‬ ‫که در بودجه ســال ‪ 1400‬تکرار شــده بود را حذف و بسیاری از‬ ‫ســرمایه گذاری های قابل انجام در حوزه راه و شهرسازی بالتکلیف‬ ‫مانده است و این در شرایطی است که کشور نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫اســت‪ ،‬چرا به خاطر خال قانونی‪ ،‬بسیاری از ظرفیت ها بالاستفاده‬ ‫مانده و تعیین تکلیف نشود؟‬ ‫قادری خاطرنشان کرد‪ :‬برای چندمین بار به هیات رئیسه مجلس‬ ‫تذکر می دهم به اجرای ائین نامه پایبند و متعهد باشد‪ .‬به چه دلیل‬ ‫وصول طرح های عادی را به تاخیر می اندازید در حالی که شــما به‬ ‫اســتناد ماده ‪ 140‬ائین نامه مکلف هستید که در همان جلسه یا‬ ‫حداکثر دو جلســه بعد طرح های عادی اماده شده را اعالم وصول‬ ‫کنید‪ .‬چرا فکر می کنید قدر تشخیص شما از سایر نمایندگان بیشتر‬ ‫است‪ .‬مجلس که اداره نیســت که رئیس جلسه هر چه اراده کند‬ ‫انجام شــود‪ .‬رئیس مجلس یا رئیس جلسه حکم سخنگو را دارد و‬ ‫نمی تواند به جای مجلس تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شــیراز در مجلس اظهار داشــت‪ :‬به اقای محرابیان‬ ‫توصیه می کنم که به تعهدات خود پایبند باشید‪ .‬وقتی وزارت نیرو‬ ‫به ســرمایه گذار مجوز انتقال اب می دهد و سرمایه گذار چندصد‬ ‫میلیارد تومان باری انتقال اب از خلیج فارس به استان فارس هزینه‬ ‫می کند‪ ،‬با چه توجیهی مجوز سرمایه گذار را تمدید نمی کنید؟ اگر‬ ‫بنا باشد که فراخوان بدهیم‪ ،‬چرا از اول این کار را نکردیم‪ .‬وقتی ما‬ ‫به تعهداتمان پایبند نیستیم چطور انتظار داریم که سرمایه گذاران‬ ‫به قول و قرار ما اعتماد کنند‪ .‬مگر ما چقدر امکان ســرمایه گذاری‬ ‫داریم که هر سرمایه گذاری را با یک عنوان طرد و دلسرد می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار بر این اســت که مجوز ســرمایه گذاری متقاضی‬ ‫انتقال اب فارس را تمدید و برای اجرای خط انتقال اب به فارس از‬ ‫مسیرهای دیگر فراخوان منتشر کنیم‪.‬‬ ‫قادری خاطرنشان کرد‪ :‬از دولت انتظار داریم که برای حل مشکل‬ ‫معیشــت مردم و رکود تورمی چاره اندیشــی کند‪ .‬اینکه بگوییم‬ ‫معیشــت مردم را به تحریم ها گره نمی زنیم کافی نیست‪ ،‬باید به‬ ‫جای برنامه عملی ارائه و اجرا کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬اگر دولت با این شرایط کامال مهیای هماهنگی‬ ‫بین دستگاه ها نتواند کاری از پیش ببرد هیچ دولت دیگری امکان‬ ‫چنین کاری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬روزانه تماس ها و پیگیری های زیادی برای افزایش‬ ‫حقوق برخی از گروه ها وجود دارد‪ .‬انچه برخی از گروه های شغلی‬ ‫و کارمندی را عصبانی کرده‪ ،‬تبعیض در پرداخت هاست‪ .‬از دولت‬ ‫انتظار داریم که در اسرع وقت برای ترمیم مدیریت خدمات کشوری‬ ‫و نظام هماهنگ پرداخت ها اقدام کند‪ .‬متاسفانه در عمل‪ ،‬بسیاری‬ ‫از دستگاه ها از شمول این قوانین مستثنی شده و بی عدالتی زیادی‬ ‫در سیستم اداری را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس‪:‬‬ ‫یارانه‪ ۴۵‬هزار تومانی پول یک سطل ماست نمی شود‬ ‫سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از اینکه یارانه ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تومانی پول یک سطل ماست نمی شــود از وزیر اقتصاد خواستار‬ ‫اصالح یارانــه ها‪ ،‬افزایش یارانه نیازمندان و قطع یارانه ثروتمندان‬ ‫شد‪ .‬ســید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی در نطق میان‬ ‫دســتور از تالش های دولت برای واکسیناسیون و سفر به مناطق‬ ‫محروم تشــکر کرد و گفت‪ :‬امیــدوارم وزارت اموزش و پرورش تا‬ ‫فرزندان مردم واکسینه نشده اند نسبت به بازگشایی مدارس اقدام‬ ‫نکند‪ .‬وی از رئیس مجلس برای ســخنرانی در مراسم ‪ 565‬شهید‬ ‫صومعه سرا تشــکر کرد و افزود‪ :‬در مراسم شهدای انقالب‪ ،‬جنگ‬ ‫و مدافع حرم هم خدمت ایشــان هستیم؛ برای اینکه دولت بتواند‬ ‫موفق باشد الزم است نمایندگان نکات و مشکالت موجود در کشور‬ ‫و جامعه را به عنوان نماینده مردم مطرح کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم صومعه سرا در مجلس خطاب به رئیس جمهور‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬یارانه ‪ 45‬هزار تومانی که از ‪ 12‬سال گذشته به مردم پرداخت‬ ‫می شــود پول یک سطل ماست نمی شــود تقاضا داریم نسبت به‬ ‫اصالح یارانه ها و افزایش یارانه محرومان و نیازمندان و قطع یارانه‬ ‫ثروتمندان اقدام شود‪.‬‬ ‫دلخوش با اشاره به حرکات برخی وزرا‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بیشترین رای را‬ ‫نمایندگان این دوره به شما دادند به ویژه احمد وحیدی وزیر کشور‬ ‫که بنده ارادت ویژه به ایشــان دارم بنابراین نیاز اســت در انتخاب‬ ‫استانداران و وزرا در انتخاب معاونان‪ ،‬نمایندگان مجلس را سرکار‬ ‫نگذارند و اگر بنا است مشورتی بگیرید صادقانه ورود کنید؛ جو گیر‬ ‫مشــو تالش و همت خوب است اوای خوش سرود وحدت خوب‬ ‫است در سال جهاد اقتصادی و تولید همبستگی مجلس و دولت‬ ‫خوب اســت‪ .‬این نماینده مردم در مجلــس خطاب به وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬گفت‪ :‬جنابعالی از جنس مجلس هستید و نیاز است به‬ ‫موضوع قیمت مرغ‪ ،‬تخم مرغ و جوجه ریزی ورود و ان را پیگیری‬ ‫کنید؛ ببینید که با شروع کار شما چه بالیی دارد به سر مردم می‬ ‫اید؛ فاصله دوره اول تا دوم ‪ 60‬روز بود و به ‪ 90‬روز رسید و از سویی‬ ‫‪ 20‬درصد مجوز پروانه را گفتند کمتر تولید کنید و این یعنی فاجعه‬ ‫در بخش ارزاق عمومی و مرغی که باید ســر سفره مردم باشد نیاز‬ ‫اســت بررسی کنید و ببینید این چه توطئه ای است که نسبت به‬ ‫مردم در حال انجام است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با این شرایط و روند‪ ،‬قیمت مرغ سرسام اور افزایش می یابد و‬ ‫تذکر می دهیم که پیگیر این موضوع باشید‪.‬‬ ‫وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دســتگاه های ذیربط‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نیاز است به داد رسوب کانتینر و کاالها در گمرکات‪ ،‬بانکداری‬ ‫اســامی و طرح جامع مالیاتی برسید و با ورودی جدی مشکالت‬ ‫این حوزه ها را رفع کنید؛ دولتمردان اگر به سفره مردم در شرایط‬ ‫فعلی به صورت مقطعی توجه نکنند اسیب بیشتری متوجه مردم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یاداور شد‪ :‬نیاز است دولت به‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت استخدام پیش دبستانی ها‪ ،‬قرانی ها‪ ،‬طرح‬ ‫امین‪ ،‬ناظران کشاوزی و نیروهای شرکتی و قراردادی توجه کند و‬ ‫در اسرع وقت به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫دلخوش با تاکید بر ضرورت توجه جدی دولت به تولید مســکن‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬دولت اعالم کرده که یک میلیون مسکن تولید می کنم و‬ ‫تحقق این موضوع با شرایط فعلی مصالح به ویژه سیمان و میلگرد‬ ‫و اهن االت با مشــکل مواجه خواهد شد و نیاز است دولت به این‬ ‫بخش ها توجه ویژه داشته باشد‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مردم در مجلس با انتقاد از افزایش تعرفه برق‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مردم اســتان گیــان در این ماه ‪ 4‬تا ‪ 5‬برابر گذشــته تعرفه برق‬ ‫پرداخت کردند نیاز است به این مهم رسیدگی شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور به وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی توجه کند‬ ‫عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور‬ ‫خواست که سریعا به مطالبات نیروهای قراردادی کار معین و شرکتی رسیدگی‬ ‫کند‪.‬مهدیاسماعیلینمایندهمردممیانهدرمجلسدرتذکرشفاهیجلسهعلنی‬ ‫امروز مجلس گفت‪ :‬یکی از مطالباتی که مکررا از نمایندگان مجلس مطرح است‬ ‫مشکل عدم تبدیل وضعیت و استخدامی نیروهای کار معین و قراردادی است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برخی از این افراد برای تعیین تکلیف وضعیت خود‪ ۲۰‬سال است که منتظر‬ ‫هستند اما بسیاری از انها در پاسخ به این مطالبه خود معطل مانده اند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫از رئیس جمهور می خواهم هرچه سریعتر به وضعیت این قشر خدوم توجه کند‪.‬‬ ‫این اقشار در جایگاه های مختلفی همچون اموزش و پرورش‪ ،‬بهداشت و درمان و‬ ‫مخابرات همچین راهداری و حمل و نقل و اب و فاضالب و وزارت نیرک فعالیت‬ ‫می کنند که الزم است یه وضعیت انها رسیدگی شود متاسفانه برخی از نیروهای‬ ‫شرکتی سال های زیادی است تبدیل وضعیت نشدند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫قالیباف‪ :‬هیچ اطالعات جدیدی به اژانس اتمی داده نشده است‬ ‫چهارشنبه‪ 24‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪563‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫ایت اله رئیسی‬ ‫به تاجیکستان سفر می کند‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران روز پنج شنبه به دعوت رسمی‬ ‫رئیس جمهور تاجیکســتان و برای شرکت در اجالس «سران‬ ‫سازمان همکاری شانگهای» به دوشنبه سفر می کند‪ .‬ایت اهلل‬ ‫سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز پنج شنبه در اولین سفر‬ ‫خارجی خود در جایگاه ریاست جمهوری‪ ،‬به دعوت رسمی «امام‬ ‫علی رحمان» همتای تاجیک خود و برای شرکت و سخنرانی‬ ‫در اجالس سران سازمان همکاری شانگهای به این کشور سفر‬ ‫می کند‪ .‬رئیس جمهور در این سفر عالوه بر شرکت در اجالس‪،‬‬ ‫دیدارهای دوجانبه ای نیز با سران و روسای هیات های حاضر در‬ ‫اجالس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد داشت‪ .‬رییس‬ ‫جمهور را در این سفر هیاتی بلندپایه ای از مقامات سیاسی و‬ ‫اقتصادی کشورمان همراهی می کند‪ .‬رئیسی همچنین پس از‬ ‫اجالس شانگهای به دعوت رسمی رییس جمهور تاجیکستان‪،‬‬ ‫دیدار ‪۲‬جانبه ای نیز با سران این کشور خواهد داشت‪ .‬سازمان‬ ‫همکاریشانگهایسال‪ ۲۰۰۱‬میالدیباهدفمقابلهباتروریسم‬ ‫و افراط گرایی و همکاری فزاینده اقتصادی ایجاد شد و جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تاکنون یکی از اعضای ناظر ان بوده است‪.‬‬ ‫«روحانی» باید درباره عدم ابالغ‬ ‫لغو سند ‪ 2030‬پاسخگو باشد‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از عدم ابالغ لغو سند ‪۲۰۳۰‬‬ ‫از سوی روحانی گفت‪ :‬قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم علیرضا سلیمی در جلسه علنی مجلس شورای‬ ‫اسالمی طی اخطار قانون اساسی اظهار داشت‪ :‬روحانی لغو سند‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬را ابالغ نکرد و روز گذشته رئیس جمهور ان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬سوال ما از رئیس جمهور سابق ان است که سند‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬چــه بود که لغو ان را ابالغ نکــرد؟ ایا ناموس بود؟ باید‬ ‫تبعات دیر اقدام کردن درباره لغو سند ‪ ۲۰۳۰‬مورد بررسی قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬افرادی که در این زمینه مرتکب خطا شــده اند‪ ،‬پاسخگو‬ ‫باشند و امیدوارم قوه قضائیه به این مسئله مهم ورود کند‪ .‬عضو‬ ‫هیئت رئیســه مجلس شورای اســامی در ادامه درباره اموال‬ ‫نامشــروع گفت‪ :‬شنیده می شود برخی از افراد که پاداش پایان‬ ‫سال‪ ،‬ماموریت و هدایای دریافتی انها وی ای پی بوده‪ ،‬اکنون هم‬ ‫هدایای ویژه دریافت می کنند و حتی با برخی از شرکت ها تماس‬ ‫می گیرند که برای انان هدیه تهیه شود‪.‬‬ ‫تذکر نماینده مجلس درباره شهریه‬ ‫هنگفتمدارسغیرانتفاعی‬ ‫نماینده اراک در مجلسخواستار نظارت جدی وزارت اموزش و‬ ‫پرورش بر عملکرد مدارس غیر انتفاعی شد‪ .‬محمدحسن اصفری‬ ‫نماینده اراک در مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی قوه‬ ‫مقننه طی تذکری با انتقاد از دریافت شــهریه های هنگفت از‬ ‫سوی مدارس غیرانتفاعی در اغاز سال تحصیلی جدید‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫شهریه ها در حالی از والدین دانش اموزان دریافت می شود که‬ ‫سال تحصیلی جدید قرار است به صورت مجازی باشد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه با مجازی شدن کالس های درس‪ ،‬مدارس غیرانتفاعی دیگر‬ ‫هزینه هایی مثل اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و خدمات ان چنانی ندارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مدارس غیرانتفاعی همچنان بدون توجه به وضعیت معیشت‬ ‫مردم از خانواده های دانش اموزان مبالغ هنگفتی دریافت می‬ ‫کنند‪ .‬نماینده اراک در مجلس از سرپرســت وزارت اموزش و‬ ‫پروش خواست تا نظارت جدی به وضعیت اخذ شهریه مدارس‬ ‫غیرانتفاعی از خانواده ها به ویژه در محله های خاص داشته باشد‬ ‫که بدون هیچ ضابطه و اصول صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیران حق ندارند با پول بیت‬ ‫المال برای خود هدیه بخرند‬ ‫نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬هیچ‬ ‫مدیری حق ندارد با پول بیت المال برای خود هدایایی به منظور‬ ‫قدردانی بــرای خود هدایایی بخرد‪ .‬علیرضا زندیان در تذکری‬ ‫شــفاهی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬با تشکیل کابینه دولت سیزدهم شاهد تغییرات مدیریتی‬ ‫در دستگاه های اجرایی در سراسر کشور هستیم و به نوعی بازار‬ ‫عزل و نصب مدیران چاق شــده است‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس گزارشــات واصله متاسفانه در برخی از دستگاه ها به‬ ‫ویژه استانداران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬بخشداران قبل از عزل با هزینه بیت‬ ‫المال در حال خرید هدایایی نظیر سکه‪ ،‬تابلو فرش و فرش برای‬ ‫خود هستند تا از خودشان تقدیر کنند‪ .‬نماینده مردم بیجار در‬ ‫مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬چنین اقداماتی در شرایط‬ ‫اقتصادی فعلی کشور غیر قابل قبول است و باید اقدامی عاجل و‬ ‫فوری صورت گیرد‪ .‬عبدالرضا مصری که ریاست جلسه مجلس‬ ‫را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده خطاب به معاون‬ ‫پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد‪ :‬این امر تصرف در امور بیت‬ ‫المال است و هیچ کسی چنین اجازه ای ندارد تا در مراسم تودیع‬ ‫و معارفه با پول بیت المال از خود قدردانی کند؛ دستور فرمایید تا‬ ‫اقدامات الزم برای جلوگیری از این امر صورت گیرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫تسهیالت کم بهره طرح «کارا»‬ ‫بانک صادرات ایران برای‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫بانک صادرات ایران طرح تسهیالتی مرابحه «کارا» با‬ ‫هدف تامین تا سقف ‪ ٢٠‬میلیارد ریال برای سرمایه در‬ ‫گردش و سرمایه ثابت واحدهای کوچک و متوسط با‬ ‫نرخ ســود ترجیحی ‪ ٧‬درصدی را ارائه کرد‪ .‬بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط فعال برای تامین سرمایه در گردش‬ ‫و ســرمایه ثابت خود می توانند تا ســقف ‪ ٢٠‬میلیارد‬ ‫ریال از تســهیالت بانک صادرات ایران در قالب طرح‬ ‫«کارا» اســتفاده کنند‪ .‬نرخ ســود تسهیالت در قالب‬ ‫طــرح «کارا» ‪ ٧‬درصد و مدت زمــان بازپرداخت این‬ ‫تســهیالت برای بنگاه های مذکور ‪ ٢٤‬ماهه اســت و‬ ‫تمامی اشــخاص حقیقی و حقوقی بــا کمتر از ‪١٠٠‬‬ ‫نیروی کار که در زمــره واحدهای تولیدی و خدماتی‬ ‫کوچک و متوســط قرار می گیرند‪ ،‬شرایط بهره مندی‬ ‫از تسهیالت این خدمت جدید بانک صادرات ایران را‬ ‫دارند‪ .‬داشتن مجوز فعالیت‪ ،‬دارا بودن حساب جاری‬ ‫بدون دسته چک نزد بانک صادرات ایران‪ ،‬فعال بودن‬ ‫واحد تولیدی‪ ،‬عدم شمولیت ماده ‪ ١٤١‬قانون تجارت‬ ‫و احراز اهلیت توان بازپرداخــت متقاضی با توجه به‬ ‫درامد حاصل از فعالیت‪ ،‬از جمله شرایط دریافت این‬ ‫تســهیالت عنوان شــده و صاحبان بنگاه های مذکور‬ ‫می تواننــد از این خدمت نوین بانک اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ٧٠‬درصد اشــتغال کشــور توسط بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط ایجاد شــده و بانک صادرات ایران‬ ‫برای حمایت از استمرار تولید و افزایش سطح اشتغال‬ ‫در این بنگاه هــا‪ ،‬خدمت جدیــد«کارا» را به منظور‬ ‫تامین ســرمایه در گردش برای حل مشکالت جاری‬ ‫و تامین سرمایه ثابت برای عملیاتی کردن پروژه های‬ ‫توسعه خطوط تولید و توســعه محصول این بنگاه ها‬ ‫ارائه کرده است‪.‬‬ ‫سهامداران شرکت «گروه‬ ‫بهمن» سود سهام خود را در‬ ‫شعب بانک صادرات ایران‬ ‫دریافت کنند‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫چهارشنبه‪ 24‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪563‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫معاون وزیر بهداشت در دیدار با نماینده سازمان جهانی بهداشت خواستار شد؛‬ ‫ِ‬ ‫اپارتایدواکسنکروناوتبعیض‪،‬کمپینایجادکند‬ ‫سازمانجهانیبهداشتعلیه‬ ‫معاون بهداشــت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ضمن هشدار درباره خطر اپارتاید واکسن‬ ‫کرونا در جهان گفت‪ :‬دنیا فقط با واکسیناسیون عمومی از ویروس کرونا ایمن می شود‪ .‬علیرضا رئیسی‬ ‫در دیدار با جعفر حســین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران افزود‪ :‬این بسیار خطرناک است‬ ‫که اعالم شــود فقط به واکســن های فایزر‪ ،‬مدرنا‪ ،‬استرازنکا یا جانســون اند جانسون ویزای سفر به‬ ‫برخی کشــورها صادر می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اپارتاید واکســن که برخی کشورهای بزرگ در حال‬ ‫دامن زدن به ان هســتند جز به سود چند شــرکت معدود تولید کننده این واکسن ها به نفع دنیا و‬ ‫سالمت مردم نخواهد بود‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد‪ :‬تا زمانی که ‪ ۷۰‬درصد مردم جهان واکسینه نشوند‬ ‫واکسیناسیون دز سوم به مردم این کشورها نیز به نفع انان نخواهد بود و این تبعیض اشکار انان را از‬ ‫جهش های جدید کرونا ایمن نمی کند‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬پیش بینی می کنم تا سال ‪ ۲۰۲۲‬دنیا درگیر‬ ‫کرونا باشد زیرا تا این سال فقط ‪ ۴۰‬درصد جمعیت جهان واکسینه می شوند و ایمنی زمانی حاصل‬ ‫خواهد شد که این رقم به ‪ ۷۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫وی خطاب به نماینده سازمان جهانی بهداشت افزود‪ :‬انتظار دارم این موارد را به مدیران ارشد سازمان‬ ‫جهانی بهداشت منعکس کنید و علیه این اپارتاید و تبعیض کمپین ایجاد شود‪ .‬معاون وزیر بهداشت‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬شعار ســازمان جهانی بهداشت «اولین واکسن بهترین واکسن» است در حالی که‬ ‫این گونه اقدامات موجب هجوم کشــورها به این گونه واکســن ها و اختالل در روند واکسیناســیون‬ ‫می شــود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬انتظار داریم ســازمان جهانی بهداشت به جای سکوت به شدت با اینگونه‬ ‫رفتارها برخورد کند‪.‬‬ ‫موافقت کلی وزیر صنعت با واردات خودرو‬ ‫برنامه ریزیبرایتولیدخودرویارزانقیمت‬ ‫طرح ساماندهی خودرو در حالی در مجلس چکش می خورد که‬ ‫وزیــر صنعت از موافقت خود با واردات خودرو در ســطح کالن‬ ‫سخن گفته و وعده تولید خودروی ارزان قیمت را داده است‪.‬‬ ‫طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در حالی در دستور جلسه‬ ‫امروز صحن مجلس قرار دارد که بخشــی از این طرح به واردات‬ ‫خــودرو با ارز اشــخاص اختصاص دارد و بر اســاس این طرح‪،‬‬ ‫اشــخاص حقیقی و حقوقی می توانند بدون انتقال ارز نسبت به‬ ‫واردات خودرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬طبق طرح مجلس‪ ،‬تنظیم واردات خودرو طوری‬ ‫خواهد بود که واردات بــه اندازه کمبود تقاضای موثر هر ‪ ۶‬ماه‬ ‫یکبار با سقف معینی انجام شود‪.‬‬ ‫در این شــرایط هرچند ســید رضا فاطمی امین‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت می گوید‪ :‬در بحث کالن با واردات خودرو موافق‬ ‫هســتم‪ ،‬اما از عدم برنامه ریزی دولت برای واردات خودرو نیز‬ ‫نباید غفلت شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬من در بحث کالن با واردات خودرو موافق هستم‬ ‫زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشــته و ان را‬ ‫تجربه کند‪ .‬یکی از برنامه های ما در ســال ‪ 1400‬این است که‬ ‫‪ 30‬درصد از خودروهای داخلی در بازارهای کشورهای خارجی‬ ‫به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند‪.‬‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معــدن و تجــارت تصریح کرد‪ :‬اصــل موضوع‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو در شــرایط کنونی برای یک بخش از‬ ‫بازار تولیدکننده به منظور جلوگیری از ورود ضربه به انها مورد‬ ‫تائید است اما باید بازار خودرو رقابتی باشد‪ .‬دوره محدودیت های‬ ‫ارزی و ممنوعیت های وارداتی در دوران گذار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره به اینکه قرار اســت برنامه کوتاه مدت‬ ‫‪ ۶‬ماهه ای با مشــارکت و نظرخواهی از خودروســازان و قطعه‬ ‫ســازان از ابتدای مهرماه به صورت ویژه تا پایان ســال اجرایی‬ ‫شــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬تولید یک خودروی اقتصادی و به صرفه‬ ‫در نظر گرفته شــده اســت‪ ،‬اما این موضوعی نیست که امسال‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫وی در مورد نظر وزارت صنعت در خصوص عدم پایبندی برخی‬ ‫شرکت های خودروساز به تعهدات خود در قِبال مشتریان برای‬ ‫تحویــل خودروهای ثبت نامی با قیمت اعالم شــده و در موعد‬ ‫زمانی مقرر‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های مرتبط با خودرو باید به تعهدات‬ ‫خود در قبال فروش خودرو به مردم پایبند باشــند‪ ،‬البته گاهی‬ ‫شــوک هایی به بازار وارد شــده و اوضاع را از اختیار انها خارج‬ ‫کرده و یک سری شرایط اضطرار را به وجود می اورد‪ ،‬اما در غیر‬ ‫ایــن صورت تمامی تولیدکنندگان در هر حوزه ای اعم از فوالد‪،‬‬ ‫لوازم خانگی و خودرو باید به تعهدات خود پایبند باشند‪.‬‬ ‫دوره محدودیت ارزی طی می شود‬ ‫فاطمی امین با اشــاره به اینکه وزارت صمت برنامه ویژه ای را‬ ‫در خصوص ســاماندهی بازار خودرو در نظــر دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫برنامه کوتاه مدت ‪ 6‬ماهه در حال نهایی شدن بوده و قرار است‬ ‫از ابتدای مهرماه به صورت ویژه تا پایان ســال اجرایی شــود‪.‬‬ ‫این برنامه ویژه شــامل افزایش تولید و کیفیت و اصالح ساختار‬ ‫بازار خودرو اســت که اکنون در حال تدوین بوده و مقرر شده با‬ ‫نظرخواهی و مشارکت خودروسازان و قطعه سازان نهایی شود و‬ ‫برنامه ای یک طرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پیش نویس این برنامه تهیه شــده و در اختیار‬ ‫ذینفعــان این بخش بــرای نظرخواهی قرار داده خواهد شــد‪.‬‬ ‫اولویــت های دولت در حوزه تولیــد‪ ،‬صادرات‪ ،‬کیفیت و قیمت‬ ‫به نوعی در برنامه کســب و کارها قرار داده شده و الزامات برای‬ ‫تحقق این اهداف کامال مشخص شده و قرار است به صورت یک‬ ‫کار مشــترک با تولیدگران و خودروســازان عملیاتی شود تا به‬ ‫تمامی اهداف مورد نظر در سال ‪ 1400‬دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫فاطمــی امین همچنیــن در مورد تعیین تکلیــف خودروهای‬ ‫سنگین دســت دوم وارد شده به کشور باقی مانده در گمرکات‬ ‫نیز گفت‪ :‬ممنوعیت واردات خودرو از ســال ‪ 97‬به دلیل کاهش‬ ‫تراز ارزی کشــور ایجاد شــد‪ ،‬در ان زمان به دلیل تحریم های‬ ‫شــدید‪ ،‬تراز ارزی بــه لحاظ عدم فروش نفــت کاهش یافت و‬ ‫واردات یک سری اقالم از جمله خودرو ممنوع شد‪.‬‬ ‫واردات خودرو هر ‪ 6‬ماه یکبار‬ ‫روح اهلل ایزدخواه عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس نیز‬ ‫در مورد طرح ســاماندهی خودرو که در دستور کار مجلس قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح تنظیم واردات بر این اســاس اعالم شده است‬ ‫که واردات خودرو به اندازه کمبود تقاضای موثر هر ‪ ۶‬ماه یکبار‬ ‫با ســقف معینی انجام شود‪ .‬به این معنی که شاخص مشخصی‬ ‫برای واردات گذاشته ایم‪ ،‬یعنی چه نوع خودرویی‪ ،‬با چه مصرف‬ ‫سوختی و با چه کیفیتی می تواند بدون فشار ارزی به کشور وارد‬ ‫شــود‪ .‬این موضوع را هم قید کرده ایم که از محل صادرات یا از‬ ‫محل ارز بدون منشا خارجی بدون فشار این واردات انجام شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بازار خودرو به شــدت ملتهب است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طبق امارهایی که داریم‪ ،‬برخی خودرو های خارجی در کشــور‬ ‫تا ‪ ۹‬برابر قیمت جهانی خرید و فروش می شوند که این اجحاف‬ ‫به مردم اســت‪ ،‬چرا که بازار را بسته ایم و از طرفی خودروساز‬ ‫داخلی تعهدات را به خوبی انجام نداده و بازار ملتهب شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس معتقد اســت برای‬ ‫کاهــش التهابات نباید واردات انجام شــود بلکه نیاز اســت در‬ ‫شرایط کنونی کشور‪ ،‬تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام‬ ‫شود‪ .‬باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم و وزیر جدید صنعت‬ ‫با چه برنامه ای برای مدیریت بــازار خودرو اقدام خواهند کرد‬ ‫و در نهایت قیمت ها در بازار به چه سمتی حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫واممسکن«فرزنداوری»بهچهکسانیتعلقمی گیرد؟‬ ‫بانک صــادرات ایران طی اطالعیــه ای اعالم کرد‬ ‫تمامی ســهامداران شــرکت «گروه بهمن» با نماد‬ ‫«خبهمن» می توانند از روز دوشنبه ‪ ١٥‬شهریورماه‬ ‫‪ ١٤٠٠‬به مدت یک ســال برای دریافت سود سهام‬ ‫این شرکت در ســال مالی منتهی به ‪ ٣٠‬اسفندماه‬ ‫‪ ٩٩‬به شــعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬در این اطالعیه از سهامداران شرکت‬ ‫«گروه بهمن» خواسته شده ضمن مراجعه حضوری‬ ‫به شــعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور‪ ،‬با‬ ‫ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه و کد سهامداری‬ ‫(کد بورسی) نســبت به دریافت نقدی یا واریز ان‬ ‫به حســاب های ســپهری خود اقدام کنند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬پرداخت ســود ســهام افــراد کمتر از ‪١٨‬‬ ‫ســال‪ ،‬پس از احراز هویت کامــل و دریافت کپی‬ ‫شناســنامه‪ ،‬صرفاً به ولی (پدر) بالمانع خواهد بود‪.‬‬ ‫پرداخت ســود ســهام به نماینده قانونی سهامدار‬ ‫تنها با ارائه وکالت نامه رسمی معتبر به همراه اصل‬ ‫کارت ملی یا شناسنامه‪ ،‬گواهی نقل و انتقال سپرده‬ ‫ســهام سازمان بورس و یا اعالم شفاهی کد بورسی‬ ‫سهامدار امکان پذیر است‪.‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫هفته جاری یک خانواده شیرازی صاحب فرزندان ‪ ۵‬قلو شدند که با‬ ‫توجه به قانون بودجه سال جاری‪ ،‬مشمول دریافت تسهیالت ودیعه‬ ‫مسکن ‪ ۱۵۰‬میلیون تومانی می شوند‪.‬‬ ‫ابتدای هفته جاری‪ ،‬یک خانواده شــیرازی صاحب فرزندان ‪ ۵‬قلو‬ ‫شــدند‪ .‬امار ثبت تولدهای چند قلوزایی در ســال ‪ ۱۳۹۷‬نشــان‬ ‫می دهد که در ان ســال تولد بیش از یــک میلیون نوزاد به ثبت‬ ‫رســیده اســت که از این تعداد ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۹۱۱‬والدت مربوط به‬ ‫نوزادان دو قلو‪ ۶۴۶ ،‬مورد سه قلو‪ ۲۱ ،‬مورد ‪ ۴‬قلو و دو مورد ‪ ۵‬قلو‬ ‫(در استان های اصفهان و مرکزی) بودند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۸‬نیز تولد یک میلیون و ‪ ۱۹۶‬هزار و ‪ ۱۳۵‬نوزاد به‬ ‫ثبت رســید که از این تعداد ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۹۱۲‬دوقلو‪ ۵۲۴ ،‬سه قلو‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬چهار قلو و یک مورد پنج قلو بوده است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز ‪۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۱۳‬هزار و ‪ ۹۶۴‬نوزاد متولد شده است‪.‬‬ ‫بر اســاس جزءهــای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬بند «ه» و جز ‪ ۱‬بنــد «و» تبصره ‪۱۶‬‬ ‫ماده واحده قانون بودجه کل کشــور در سال ‪ ،۱۴۰۰‬بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران مکلف است در راستای اجرای بند ت ماده‬ ‫‪ ١٠٢‬قانون برنامه ششــم توســعه‪ ،‬از طریق بانک های عامل مبلغ‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان از هر محل از جمله منابع سپرده های پس انداز‬ ‫و جاری قرض الحســنه نظام بانکی به تفکیک‪ ،‬نسبت به پرداخت‬ ‫تسهیالت قرض الحســنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به‬ ‫درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ‪ ۲۰‬ساله برای خانواده های‬ ‫فاقد مسکن که در سال ‪ ١٣٩٩‬یا ‪ ۱۴۰۰‬صاحب فرزند سوم و به بعد‬ ‫شده یا می شوند به میزان ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان اقدام کند‪.‬‬ ‫خانواده های ایرانی چند فرزند دارند؟‬ ‫امار بُعد خانوارها و تعداد اعضای هر خانواده در سال های ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰‬هنوز اعالم نشــده است اما بر اساس امار استخراج شده‬ ‫از اخرین سرشــماری عمومی نفوس و مســکن در سال ‪،۱۳۹۵‬‬ ‫خانوارهای دارای ســه نفر جمعیت با ‪ ۲۵.۵‬درصد‪ ،‬خانوارهای با‬ ‫چهــار نفر جمعیت با ‪ ۲۷.۶‬درصد و خانوارهای با دو نفر جمعیت‬ ‫بــا ‪ ۱۷.۳‬درصد؛ جمعیت بیشــترین خانوارهای ایرانی را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬لذا یک محاسبه ساده نشان می دهد حدود ‪۷٠‬‬ ‫درصد خانوارهای ایرانی دو تا چهار نفره هستند‪.‬‬ ‫وام ودیعه مسکن ستاد کرونا؛ برای همه مستاجران‬ ‫در حال حاضر بر اســاس مصوبه ســتاد ملی مقابلــه با کرونا‪ ،‬به‬ ‫خانواده های مســتاجر تهرانی فاقد مسکن ‪ ،۷۰‬کالنشهرها ‪ ۴۰‬و‬ ‫سایر شهرها ‪ ۲۵‬میلیون تومان تســهیالت ودیعه مسکن با نرخ‬ ‫‪ ۱۲‬درصد و مدت زمان بازپرداخت ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬ساله پرداخت می شود‪.‬‬ ‫میزان اقساط تسهیالت ودیعه مسکن تهرانی ها‪ ۱ ،‬میلیون و ‪۶۶۰‬‬ ‫هزار تومان است‪.‬‬ ‫وام ودیعه مسکن ‪ ۱۵۰‬میلیونی؛ برای خانواده هایی که‬ ‫صاحب فرزند سوم می شوند‬ ‫همان گونه که اشاره شد‪ ،‬بر اساس جزءهای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬بند «ه» و جز‬ ‫‪ ۱‬بند «و» تبصره ‪ ۱۶‬ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بانک ها مکلف هســتند در همه شهرها به خانوارهایی که‬ ‫صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می شوند و فاقد مسکن هستند‪،‬‬ ‫وام ودیعه یا خرید یا ســاخت مســکن (بنا به درخواست خانوار)‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬این وام که از ان به عنوان وام مشــوق فرزنداوری‬ ‫یاد می شود‪ ،‬در همه شــهرها ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬قرض الحسنه‬ ‫(کارمزد ‪ ۴‬درصدی) و با بازپرداخت ‪ ۲۰‬ساله است‪ .‬بنابراین رقم‬ ‫اقساط ان ‪ ۹۰۸‬هزار تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫البته با توجه به رشــد روزافزون قیمت مســکن‪ ،‬اثرگذاری این‬ ‫وام برای خرید مســکن در شهرهای بزرگ اندک است و بعنوان‬ ‫وام ودیعه می تواند کارکرد موثری داشــته باشد اما در شهرهای‬ ‫کوچــک مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬هــم برای خرید و هم برای‬ ‫ســاخت می تواند کارکرد موثری برای خانوارها داشته باشد‪ .‬در‬ ‫عیــن حال میزان اقســاط این وام برای خانوارهای ســاکن در‬ ‫شــهرهای کوچک سنگین و برای ساکنان در شهرهای بزرگ تا‬ ‫حدودی مناسب است‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 562

روزنامه خوب 562

شماره : 562
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه خوب 561

روزنامه خوب 561

شماره : 561
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه خوب 560

روزنامه خوب 560

شماره : 560
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه خوب 559

روزنامه خوب 559

شماره : 559
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه خوب 558

روزنامه خوب 558

شماره : 558
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه خوب 557

روزنامه خوب 557

شماره : 557
تاریخ : 1400/06/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!