روزنامه خوب شماره 525 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 525

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 525

روزنامه خوب شماره 525

‫شنبه‪ 19‬تیرماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 525‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 29‬ذی القعده‪ 10 |1442‬جوالی‪2021‬‬ ‫تمهیدات نظام بانکی برای جلوگیری از شیوع‬ ‫و یروس کرونا در سال ‪ ۱۴۰۰‬چه بود؟‬ ‫خبری از تزر یق واکسن به‬ ‫کارمندان نظام بانکی نیست!‬ ‫در پی تغییر ساعت کار ادارات‪:‬‬ ‫عدم تمایل بازار ارز‬ ‫به افزایش قیمت‬ ‫ســاعت اجرای طر ح ترافیک‬ ‫تغییر کر د‬ ‫طبق ماده‪ 26‬قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬اصل طال معاف از مالیات و عوارض شد‬ ‫جزئیــات وصول مالیات‬ ‫از خودر وهای لوکس‬ ‫حـذفمالیاتخـریدطال‬ ‫پیشبینیسقوطبیتکوین‬ ‫به کانال‪ 20‬هزار دالری‬ ‫حجت االسالم رئیسی در دیدار با ایت اله سبحانی‪:‬‬ ‫تالش سازمان هواپیمایی در تولید رانت برای ذینفعان واردات هواپیما ‬ ‫ابطال مجوز پرواز هواپیمای‬ ‫دو نفره داخلی‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫وضع موجود را با استفاده از توان‬ ‫داخلیبهنفعمردم تغییرمی دهیم‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫دیداررئیسمجلسبامحسنیاژه ای قالیباف‪:‬‬ ‫قوهمقننهوهمهنمایندگانمردمامادگی‬ ‫دارندتارئیسقوهقضائیهرایاریدهند‬ ‫بیمه بیش از‪ 10‬هزار دانشجو‬ ‫ایجاد سابقه بیمه ای‬ ‫در دوران دانشجویی‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫مدیرعاملصندوقبیمهاجتماعیتاکیدکرد؛‬ ‫حمایتصندوقبیمهاجتماعی‬ ‫ازتوانمندسازیمددجویانکمیتهامداد‬ ‫گالیه های تند نمکی به انتقادها و افشاگری درباره مافیای دارو در کشور‬ ‫جلوی مافیای بزرگ دارو‬ ‫درکشورایستاده ام!‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اعالم کرد‬ ‫سفرضروریبهشرطاخذمجوز‬ ‫از فرمانداری‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫شفاف سازیدرباره‬ ‫بیمهراهنمایانگردشگری‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫صدورمجوزواکسیناسیونعمومیباواکسن‬ ‫«کووایرانبرکت»پسازتاییدوزارتبهداشت‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫شرایطبازگشاییمدارسدرمهر‪1400‬‬ ‫چگونهاست؟!‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫شویتبلیغاتی«برقامید»؛‬ ‫قطع مکرر برق؛ میوه مقاومت‬ ‫اقای وزیر مقابل نیروگاه سازی!‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫راه اندازی دومین خط تولید‬ ‫واکسن کووایران برکت‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫در پی تغییر ساعت کار ادارات‪ :‬ساعت اجرای طرح ترافیک تغییر کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪525‬‬ ‫تمهیدات نظام بانکی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سال‪ ۱۴۰۰‬چه بود؟‬ ‫اخبار‬ ‫پیش بینی سقوط بیت کوین‬ ‫به کانال ‪ 20‬هزار دالری‬ ‫قیمت بیــت کوین در روز پنجشــنبه ‪ 6‬درصد پایین‬ ‫امــد و به ‪ 32920‬دالر رســید‪ .‬اتریــوم و دوج کوین‬ ‫هم به ترتیب ‪ 2200‬دالر و ‪ 21‬ســنت معامله شدند‪.‬‬ ‫کمیســیون بورس و اوراق بهادار امریکا زمان بیشتری‬ ‫برای بررســی درخواست موسسه اسکای بریج کپیتال‬ ‫برای تاسیس یک صندوق معامله بیت کوین می خواهد‪.‬‬ ‫قانونگذاران امریکا حساسیت شدیدی نسبت به تایید‬ ‫چنین سرمایه گذاری هایی دارند‪ .‬تایید این درخواست‬ ‫باعث می شود ســرمایه گذاران بدون اینکه مالک بیت‬ ‫کوین باشــند‪ ،‬به بازار ان دسترسی پیدا کنند‪ .‬قیمت‬ ‫بیت کوین مدتهاســت در محدوده ‪ 30‬هزار دالر قرار‬ ‫دارد و نســبت به ‪ 65‬هزار دالری که در اوریل معامله‬ ‫می شد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫برخی تاجران پیش بینی می کنند ارزش بیت کوین در‬ ‫بلند مدت افزایش یابد ولی برخی دیگر می گویند بیت‬ ‫کوین در صورت عدم ورود ســرمایه گذاران سازمانی تا‬ ‫‪ 20‬هزار دالر ســقوط می کند‪ .‬با وجود این که گاهی‬ ‫از بیت کوین به عنوان یک پشــتوانه ایمن یاد می شود‬ ‫ولی این ارز مجازی در کل سال جاری میالدی نوسان‬ ‫داشته و نسبت به ســایر سرمایه ها کاهش بیشتری را‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫جزئیات وصول مالیات‬ ‫از خودروهای لوکس‬ ‫اطالعــات کامل خودروهای تجملــی (لوکس) موجود‬ ‫در کشور در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار گرفته‬ ‫است و به محض تصویب و ابالغ ائین نامه های اجرایی‬ ‫اخذمالیــات از این خودروها‪ ،‬این قانون اجرایی خواهد‬ ‫شــد‪ .‬اخیرا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا‬ ‫اعالم کرده اســت‪ :‬اطالعات کامل خودروهای لوکس‬ ‫یعنــی خودروهایی کــه ارزش روز انهــا بیش از یک‬ ‫میلیارد تومان باشــد یا به صورت تجمیعی خودروهای‬ ‫یک فــرد یا افراد تحت تکفلش بیــش از یک میلیارد‬ ‫تومان باشــد را نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور‬ ‫مالیاتی قرار داده اســت و این سازمان به راحتی با علم‬ ‫و اطالع‪ ،‬می تواند دربــاره مالیات ان ها تصمیم گیری‬ ‫کنند‪ .‬اطالعــات کامل خودروهــای تجملی (لوکس)‬ ‫موجود در کشــور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار‬ ‫گرفته اســت و به محض تصویب و ابالغ ائین نامه های‬ ‫اجرایــی اخذمالیات از این خودروها‪ ،‬این قانون اجرایی‬ ‫خواهد شــد‪ .‬ایین نامه های اجرایی اخــذ این مالیات‬ ‫به دولت فرســتاده شــده و در کمیســیون اقتصادی‬ ‫دولت هم به تصویب رســیده اســت‪ .‬این ایین نامه ها‬ ‫بعــد از طرح در هیات دولــت‪ ،‬تصویب و برای اجرا به‬ ‫دســتگاه های مختلف ابالغ می شود‪ .‬براساس قانون‪ ،‬تا‬ ‫دی یا بهمن برای وصول مالیات از خودروهای تجملی‬ ‫مهلــت داریم اما بعد از ابالغ‪ ،‬میزان مالیات مشــمول‬ ‫برای صاحبان این خودروها اعالم خواهد شــد‪ .‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ 47‬دستگاه اجرایی‪ ،‬در تبادل با سازمان اموذ‬ ‫مالیاتی کشــور‪ ،‬اطالعات می دادند و امروز بیش از ‪90‬‬ ‫دستگاه به ســازمان مالیاتی دیتا می دهند‪ .‬هم اکنون‬ ‫دســتگاهی نداریم که اطالعات موردنیاز را در اختیار‬ ‫سازمان امور مالیاتی قرار ندهند و جریان تبادل دیتا‬ ‫برقرار اســت اگرچه کیفیت الزم را برخوردار نیســت‪.‬‬ ‫تمام دســتگاه های اجرایی‪ ،‬اطالعات و دیتاهای مورد‬ ‫نیاز را بهتر از گذشــته در اختیار سازمان امور مالیاتی‬ ‫قرار دادند و این کار موجب شــد تــا گام نهایی طرح‬ ‫جامع مالیاتی به اجرا در امد‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک از امروز شنبه (‪ ۱۹‬تیر ‪ )۱۴۰۰‬خبر داد‪ .‬مناف هاشمی درباره تغییر ساعت طرح ترافیک با توجه‬ ‫به تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه های اجرایی گفت‪ :‬با هماهنگی شورای عالی ترافیک از شنبه (‪ ۱۹‬تیر) ساعت اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش الودگی هوا تغییر می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جهت تسهیل در تردد شهروندان اغاز اجرای طرح ترافیک از شنبه ‪ ۸‬و ‪ ۳۰‬دقیقه است و از ساعت ‪ ۱۳‬خروج خودروها از طرح رایگان و ازاد خواهد بود‪ .‬معاون حمل و‬ ‫نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه گفت‪ :‬تردد خودروی ساکنان محدوده طرح ترافیک برای ورود به محدوده طرح از ساعت ‪ ۱۳‬ازاد خواهد بود و تردد ان ها جهت بازگشت‬ ‫رایگان است‪ .‬ساعت کاری ادارات و دستگاه های اجرایی با تصمیم وزارت کشور از ساعت ‪ ۷‬تا ‪ ۱۳‬ظهر تغییر کرده است‪.‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫خبریازتزریقواکسنبهکارمنداننظامبانکینیست!‬ ‫اگرچه کارمندان بانک ها به دلیل تردد زیاد مردم‪ ،‬با ریسک باالی ابتال به کرونا مواجه هستند اما مسئوالن نظام بانکی برای‬ ‫در اولویت تزریق واکسن قرارگرفتن این گروه هیچ گونه پیگیری انجام نداده اند‪ .‬از ابتدای شیوع ویروس کرونا خبرهای‬ ‫زیادی نسبت به ابتالی کارمندان نظام بانکی به ویروس کرونا منتشر شد که در نهایت‪ ،‬امار جانباختگان ناشی از ابتالی به‬ ‫این ویروس ناشناخته‪ ،‬نظام بانکی را رکوردار تلفات در میان مشاغل دولتی می نمود‪ .‬در واقع‪ ،‬در ابتدای شیوع این بیماری‪،‬‬ ‫دولت کمترین تدابیر را برای محافظت از کارمندان نظام بانکی در نظر گرفته بود و همین امر باعث شد تا تعداد تلفات این‬ ‫بخش از اقتصاد ایران به شدت باالتر از سایر بخش ها باشد‪ .‬در روزهای ابتدایی شیوع این ویروس‪ ،‬نه گاردهای حفاظتی‬ ‫برای کارمندان نظام بانکی در نظر گرفته شده بود؛ نه توزیع ماسک و الکل میان انها به خوبی صورت می گرفت و همین‬ ‫امر باعث شد تا در مراحل ابتدایی‪ ،‬مقامات مسئول در بانک مرکزی و نظام بانکی‪ ،‬خبرهای مکرری از فوت کارکنان نظام‬ ‫بانکی بدهند‪ .‬به مرور زمان‪ ،‬اگرچه تمهیداتی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در نظام بانکی اندیشیده شد‪ ،‬اما به‬ ‫هر حال باز هم سطح پایین اجرای پروتکل های بهداشتی از یک سو و نبود فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی و نبود‬ ‫زیرساخت ها بسیاری از کارکنان نظام بانکی را در معرض ابتالی به این ویروس قرار داد‪.‬‬ ‫تمهیدات نظام بانکی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سال‪ ۱۴۰۰‬چه بود؟‬ ‫بر اساس اعالم بانک مرکزی و بخشنامه ای که اسفندماه سال گذشته برای اجرا در سال ‪ ۱۴۰۰‬به نظام بانکی ابالغ شد‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت به ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال در هر روز‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬میزان کارمزد انتقال وجه بیش از‪ ۳۰‬میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ گردید؛ ضمن اینکه سقف مجاز‬ ‫انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ‪ ۱۰‬میلیون ریال به ‪ ۳۰‬میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق‬ ‫شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش عنوان شد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی اعالم کرد که با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق‪ ،‬افزایش‬ ‫سقف انتقال وجه مجاز نیست و البته اعالم شد که در صورت پیوستن بانک ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی این‬ ‫سقف می تواند تا مبلغ ‪ ۵۰‬میلیون ریال افزایش یابد‪ .‬در عین حال‪ ،‬بر اساس این بخشنامه‪ ،‬امکان تمدید تاریخ انقضای‬ ‫کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬و به مدت یک سال بالمانع اعالم شده و قرار‬ ‫بر این شد که اقدامات الزم برای احراز هویت غیر حضوری و اطالع رسانی به مشتریان اندیشیده شود‪ .‬همچنین سقف‬ ‫صدور کارت هدیه به صورت موقت به ‪ ۲۰‬میلیون ریال افزایش یافت‪ .‬بانک مرکزی همچنین اعالم کرد که فرایندهای‬ ‫افتتاح حساب و دریافت تسهیالت در راستای کاهش زمان حضور مشتریان در شعب اصالح شود و مشتریان بتوانند تمام‬ ‫اقدامات الزم نظیر تکمیل فرم ها را به صورت غیرحضوری انجام دهند و پس از مراجعه حضوری صرفاً برای احراز هویت‬ ‫و با صرف حداقل زمان در کوتاه ترین زمان ممکن امور مربوط به انجام رسد‪.‬‬ ‫خبری از تزریق واکسن به کارمندان نظام بانکی نیست‬ ‫در این میان اگرچه علیرغم اعالم این دستورالعمل ها و تمهیداتی که دولت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در نظام‬ ‫بانکی اندیشید‪ ،‬اما همچنان کارمندان نظام بانکی معتقدند که درصد ابتالء به این ویروس در شعب بسیار باال است و‬ ‫بسیاری از کارمندان برای بار چندم مبتال شده اند‪ .‬یکی از کارمندان نظام بانکی می گوید‪ :‬اگرچه بسیاری از کارمندان‬ ‫در پیک های اول و دوم شیوع ویروس کرونا در نظام بانکی مبتال به ویروس کرونا شدند؛ اما اکنون همچنان روند ابتالء‬ ‫ادامه دارد و به دلیل مراجعات گسترده مردم به شعب‪ ،‬باز هم درصد ابتالء بسیار باال است‪ .‬وی می افزاید‪ :‬پروتکل های‬ ‫بهداشتی در شعب کمتر اجرا می شود و نظارت کمی صورت می گیرد که افراد بدون ماسک در شعب حضور نیابند یا‬ ‫اینکه الکل و ماسک در شعب موجود باشد؛ اما اکنون این طور نیست و در شعب پایتخت به نسبت سایر شهرها پروتکل ها‬ ‫بیشتر رعایت شود؛ اما همکاران در شهرستانها خبر از عدم رعایت پروتکل ها داده و از نبود نظارت ها نگران هستند‪ .‬این‬ ‫کارمند نظام بانکی می گوید‪ :‬هیچ خبری از ثبت نام برای تزریق واکسن کرونا نیست و تاکنون این موضوع جدی پیگیری‬ ‫نشده است و همکاران در بانک مرکزی نیز از روند اجرایی کار و در اولویت قرار گرفتن کارمندان نظام بانکی در تزریق‬ ‫واکسن کام ً‬ ‫ال بی اطالع هستند‪ .‬یکی دیگر از کارمندان نظام بانکی می گوید‪ :‬در ایام واکسن زدن‪ ،‬نام بسیاری از گروههای‬ ‫دولتی در فهرست افراد حائز اولویت برای تزریق واکسن برده شد و واکسن هم برای انها تزریق گردید؛ اما نه تنها نامی از‬ ‫کارمندان نظام بانکی برده نشد؛ بلکه فراموش شدند؛ ضمن اینکه اطالعات ما نشان می دهد که هیچیک از مدیران شعب‬ ‫برای دریافت واکسن برای همکاران خود نامه نگاری با ستاد ملی کرونا نداشته اند‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیران بانک ها باید برای‬ ‫در خواست واکسن کارکنان شعباتی که با مردم بیشترین ارتباط را دارند‪ ،‬به ستاد ملی کرونا ارائه می کردند تا کارکنان‬ ‫نظام بانکی نیز مانند خادمان و خدمتگزاران شهری همچون رفتگران‪ ،‬رانندگان اتوبوس ها و تاکسی ها در الویت دریافت‬ ‫واکسن قرار گیرند‪ .‬این کارمند نظام بانکی ادامه می دهد‪ :‬تماس های زیادی با ستاد ملی کرونا برقرار شده است؛ اما اعالم‬ ‫می شود که مدیران ارشد نظام بانکی هیچ نامه نگاری برای دریافت واکسن برای کارکنان نظام بانکی نکرده اند و این جای‬ ‫تعجب و تاسف دارد‪.‬‬ ‫بهبود خدمات پس از فروش موبایل واره ها پس از اجرای طرح رجیستری‬ ‫افزایشقیمتمنتفیاست‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت‪ :‬اجرای طرح رجیستری برای‬ ‫تبلت ها و سایر موبایل واره ها‪ ،‬موجب تغییر قیمت این کاال ها نمی شود‪،‬‬ ‫اما خدمات پس از فروش ان ها را بهبود خواهد داد‪ .‬امیر اســحاقی‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح‬ ‫رجیستری برای سایر وسایل دارای سیم کارت (موبایل واره ها) گفت‪:‬‬ ‫چند روزی است که فاز اول و دوم اجرای این طرح برای ساعت های‬ ‫هوشمند و سایر دستگاه های متفرقه دارای سیم کارت ‪ ،‬اجرایی شده‬ ‫اســت و فاز سوم ان که مربوط به تبلت ها می شود‪ ،‬اوایل مردادماه‬ ‫اجرایی خواهد شــد‪ .‬بررسی ها نشان می دهد که بازار تبلت ساالنه‬ ‫به ‪ 2‬الی ‪ 2.4‬میلیون دســتگاه جدید نیاز دارد که ارزش ان حدود‬ ‫‪ 300‬میلیون دالر ارزیابی می شود‪ .‬اسحاقی در خصوص همکاری‬ ‫دســتگاه های مختلف برای اجرای طرح رجیستری موبایل واره ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هفته گذشته جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های ذی صالح‬ ‫در حوزه طرح رجیستری در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار‬ ‫شد که خوشبختانه در این جلسه تمامی مشکالت اجرایی این طرح‬ ‫بررسی و برای حل ان ها تصمیم گیری شد‪.‬‬ ‫همکاری دستگاه ها برای اجرای بهتر مرحله دوم طرح رجیستری‬ ‫وی افزود‪ :‬اخیرا ً با همکاری وزارت صمت یکی از گره های مهم در‬ ‫عرصه واردات قانونی تبلت برطرف شــد‪ .‬چرا که پیش از این تنها‬ ‫افرادی می توانستند ثبت سفارش تبلت کنند که سابقه واردات این‬ ‫کاال را داشته باشند‪ .‬این مســئله به علت اینکه ‪ 95‬درصد از بازار‬ ‫تبلت ســهم قاچاق اســت منطقی نبوده و به طور کلی رقابت در‬ ‫واردات قانونــی تبلت را از بین می برد‪ .‬اما با تغییرات اعمال شــده‬ ‫واردکنندگان جدید نیز می توانند برای واردات تبلت اقدام به ثبت‬ ‫سفارش کنند‪ .‬اسحاقی با اشاره به مسئله تخصیص ارز برای واردات‬ ‫تبلت ادامــه داد‪ :‬در حال حاضر نزدیک به ‪ 100‬میلیون دالر ثبت‬ ‫سفارش برای واردات تبلت صورت گرفته است که بانک مرکزی به‬ ‫بازرگانان قول داده تا ارز الزم برای واردات این سفارش ها در زمان‬ ‫مناسب تخصیص یابد‪ .‬اگر فرایند تخصیص ارز به طور منظم ادامه‬ ‫یابد تا ‪ 3‬هفته اینده تعداد زیادی تبلت وارد کشــور خواهد شد و‬ ‫ی در خصوص کسری این کاال وجود ندارد‪.‬‬ ‫دیگر نگران ‬ ‫اجرای طرح رجیستری قیمت تبلت ها‬ ‫را افزایش نخواهد داد‬ ‫دبیــر انجمن واردکنندگان موبایل با بیــان این که ادعای افزایش‬ ‫قیمت پس از اجرای طرح رجیســتری نادرســت است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز تا هفته اینده به صورت عادی‬ ‫انجام شود‪ ،‬مشکلی از بابت گران شدن کاال نخواهیم داشت‪ .‬چرا که‬ ‫ارز کاالی قاچــاق از بازار ازاد ‪ 25‬هزار تومان و ارز تخصیص یافته‬ ‫به کاالی وارداتی قانونی حدود ‪ 22‬هزار تومان است و این موضوع‬ ‫موجب رقابت پذیر شــدن بازار تبلت خواهد شد و افزایش قیمتی‬ ‫هم رخ نخواهد داد‪ .‬اسحاقی افزود‪ :‬همچنین تجهیزات وارداتی مانند‬ ‫تبلت بر اساس قوانین سازمان حمایت از مصرف کنندگان دارای یک‬ ‫ضابطه و حاشیه سود مشخص است و به دلیل فراهم بودن امکان‬ ‫رصد این بازار‪ ،‬احتمال افزایش قیمت تنها با افزایش نرخ دالر امکان‬ ‫پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫به خطر افتادن سالمتی مردم با استفاده از تبلت قاچاق‬ ‫وی با اشاره به مزایای طرح رجیستری برای مردم اظهار داشت‪ :‬هر‬ ‫کاالی الکترونیکی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود‪ ،‬اثرات‬ ‫مخرب و مضر ان پایش نشــده و ازمایش های الزم در مورد میزان‬ ‫پرتو های ان ها انجام نمی شــود و سالمت مردم خصوصاً کودکان‪،‬‬ ‫افراد مسن و زنان باردار به خطر می افتد‪ .‬اما در صورت اجرای طرج‬ ‫رجیستری انجام ازمایشــات برای میزان اشعه تجهیزات ضروری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫لزوم ارائه خدمات پس از فروش برای تبلت های وارداتی‬ ‫اســحاقی ادامه داد‪ :‬همچنین شرکت واردکننده تبلت باید ‪ 18‬ماه‬ ‫خدمــات پس از فروش به مشــتری ارائه دهند که این موضوع در‬ ‫خصــوص کاالی قاچاق اتفاق نخواهد افتاد‪ .‬به عبارت دیگر اجرای‬ ‫طرح رجیستری با الزامی کردن ارائه گارانتی معتبر به مشتری‪ ،‬نفع‬ ‫مردم را افزایش می دهــد‪ .‬وی در خصوص افزایش تعداد تقاضای‬ ‫شرکت ها برای واردات تبلت و موبایل گفت‪ :‬در حال حاضر حدود‬ ‫‪ 200‬شرکت در عرصه واردات تبلت فعالیت می کنند که تعداد انان‬ ‫روز به روز در حال افزایش است‪ .‬نتیجه این موضوع افزایش رقابت‬ ‫در بین فعاالن قانونی شناسنامه دار خواهد بود که نه تنها قیمت کاال‬ ‫را کنترل خواهد کرد بلکه موجب اشــتغال زایی در عرصه تجارت‬ ‫خواهد شد‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در پایان با بیان این‬ ‫که اجرای طرح رجیستری یک اقدام برد ‪ -‬برد برای مردم و دولت‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬جدای از ان که مردم از خدمــات بهتری برخوردار‬ ‫خواهند شــد‪ ،‬درامدهای دولت نیز افزایش خواهد یافت و منابع‬ ‫ارزی کشــور نیز به صورت مدیریت شده برای واردات تخصیص‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫مالیات خرید طال حذف شد‬ ‫طبق قانون جدید مالیات بــر ارزش افزوده‪ ،‬مالیات از طالی خام‬ ‫حذف شده و طالفروشان فقط می توانند از اجرت و کارمزد مالیات‬ ‫دریافت کنند‪ .‬طبق ماده ‪ 26‬قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده‪،‬‬ ‫اصل طال معاف از مالیات و عوارض شده است و زین پس واحدهای‬ ‫طالفروشــی نمی توانند هنگام فروش طال به مشتریان‪ ،‬مالیات را‬ ‫نیز در فاکتورهایشان لحاظ کنند‪ .‬حسن روحانی رئیس جمهوری‬ ‫این قانون را ‪ 12‬تیرماه ابالغ کرده است؛ براساس بخش مربوط به‬ ‫طــا‪ ،‬جواهر و پالتین این قانون‪ ،‬اصل طال‪ ،‬جواهر و پالتین به کار‬ ‫رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور‪ ،‬معاف از مالیات و‬ ‫عوارض می باشــد‪ .‬ضمن اینکه‪ ،‬اجرت ساخت‪ ،‬حق العمل و سود‬ ‫فروشنده کاالهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ‬ ‫‪ 9‬درصد می باشــد‪ .‬همچنین در بند ‪ 3‬این بخش از قانون جدید‬ ‫مالیات برارزش افزوده امده اســت که پس از راه اندازی ســامانه‬ ‫مودیان‪ ،‬عرضه کنندگان کاال و خدمات مربوط به این بند مکلفند‬ ‫کلیه عملیات خرید و فروش خود را در ســامانه مزبور ثبت کنند‪.‬‬ ‫درج ارزش اصل طال‪ ،‬جواهر و پالتین‪ ،‬اجرت ساخت‪ ،‬حق العمل و‬ ‫سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است‪.‬‬ ‫در صورت کتمــان و یا عدم ثبت تمام یا برخــی از معامالت در‬ ‫ســامانه مذکور‪ ،‬مشــمول جریمه ای معادل ‪ 9‬درصد ارزش اصل‬ ‫طال‪ ،‬جواهر و پالتین اســت که غیرقابل بخشودگی می باشد‪ .‬این‬ ‫جریمــه عالوه بر جریمــه مذکور در بند ب مــاده ‪ 36‬این قانون‬ ‫اســت‪ .‬ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طــا و جواهر تهران در‬ ‫همین مورد می گوید‪ :‬مالیات بر ارزش افزوده ایرادات و اشکاالتی‬ ‫داشت که خوشبختانه قانونگذاران متوجه شدند و االن هم در حال‬ ‫اصالح ان هستند‪ .‬طالیی که هر گرمش حدود یک میلیون و ‪60‬‬ ‫هزار تومان اســت با اجرت‪ ،‬حدود یک میلیون و ‪ 200‬هزار تومان‬ ‫می شــود و لذا ارزش افزوده ‪ 9‬درصدی برای یک گرم طال در این‬ ‫وضعیت تحریم ها و غیره خیلی ســنگین است‪ .‬محمدولی با بیان‬ ‫اینکه ما حدود هشت سال بود که از دولت و سازمان امور مالیاتی‬ ‫و نمایندگان مجلس حل این معضل درخواســت می کردیم افزود‪:‬‬ ‫خوشــبختانه باالخره پذیرفتند و مجلس هم مصوب کرد‪ .‬اخیرا ً‬ ‫شنیدم رئیس جمهور ابالغ کرده که طال هم از ارزش افزوده معاف‬ ‫شده اما تا زمانی که بخشنامه نشود قانون سازمان امور مالیاتی بر‬ ‫اساس همان دستورالعمل قبلی کار می کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫روســای جمهور کامرون و مالی در پیام های جداگانه به سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور ایران را تبریک گفتند‪ .‬بر اساس اعالم سفارت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در نیجریه‪« ،‬پل بیا» رئیس جمهور کامرون با ارســال پیامی خطاب به سید ابراهیم رئیســی‪ ،‬رئیس جمهور منتخب‪ ،‬انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران را‬ ‫تبریک گفت‪ .‬رئیس جمهور کامرون در این پیام برای رئیسی در مسئولیت جدیدش ارزوی موفقیت کرد‪ .‬همچنین بر اساس اعالم سفارت جمهوری اسالمی ایران در جمهوری مالی‪،‬‬ ‫«اســیمی گویتا» رئیس جمهور مالی با ارسال پیامی خطاب به سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور منتخب‪ ،‬از سوی خود‪ ،‬مردم و دولت جمهوری مالی انتخاب وی به عنوان رئیس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران را تبریک گفت‪ .‬رئیس جمهور مالی در این پیام برای همکاری با جمهوری اسالمی ایران در جهت تحکیم و ارتقای مناسبات عالی دوستانه و دوجانبه اعالم‬ ‫امادگی کرده است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی در جلسه روسای کمیته های تخصصی کرونا‪:‬‬ ‫ضرورتتشدیدنظارت هابرایاجرایدقیقوکاملپروتکل هاوبرخوردجدیبامتخلفان‬ ‫ابراز امیدواری به واکسیناسیون گروه های هدف تا پایان مرداد ماه‬ ‫جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا ظهر پنج شنبه در حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر‬ ‫حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد‪ .‬در این جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین کمیته های‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬امنیتی ‪ -‬اجتماعی و تبلیغات و اطالع رسانی گزارش های خود را در خصوص وضعیت بیماری در مناطق‬ ‫مختلف کشور و همچنین اقدامات‪ ،‬نظارت ها و اعمال محدودیت های انجام شده برای کنترل و مهار موج پنجم بیماری ارائه‬ ‫کردند‪ .‬کمیته بهداشت و درمان در گزارشی در خصوص خیز پنجم بیماری از افزایش امار مبتالیان و تسری وضعیت قرمز‬ ‫در برخی از دیگر استان های کشور خبر داد و باال بودن سرعت ابتال در سویه جدید بیماری موسوم به دلتا ویروس را دلیل‬ ‫عمده افزایش امار بیماران در روزهای اخیر عنوان کرد و نسبت به افزایش تعداد مبتالیان و درگیر شدن تعداد بیشتری‬ ‫از شهرها و استان های کشور طی روزهای اینده هشدار داد‪ .‬بر اساس این گزارش باال بودن سرعت انتقال دلتا ویروس به‬ ‫حدی است که افراد با سنین کم و جوانان و نوجوانان را نیز مبتال می کند لذا رعایت دقیق پروتکل ها و اعمال نظارت های‬ ‫دقیق و اعمال محدودیت های بیشتر اجتناب ناپذیر است و این در حالی است که متاسفانه بدلیل عادی انگاری و کم توجهی‬ ‫به رعایت پروتکل های بهداشتی وضعیت رعایت پروتکل ها همچنان در مجموع زیر‪ 70‬درصد بوده که این وضعیت موجب‬ ‫نگرانی است‪ .‬در گزارش کمیته بهداشت و درمان با تصریح به اینکه در صورت عدم مقابله جدی و رعایت نشدن نکات‬ ‫بهداشتی‪ ،‬خیز بیماری در موج پنجم صعودی تر و دامنه ان نیز گسترده تر از موج های قبلی خواهد بود‪ ،‬درخواست شده‬ ‫است که همه دستگاه نظارتی همکاری و قاطعیت بیشتری در زمینه اعمال محدودیت ها و رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫از سوی مردم‪ ،‬صاحبان مشاغل و اصناف را در دستور کار خود قرار داده و کادر درمان را در شناسایی و درمان بیماران و‬ ‫مبتالیان کمک کنند‪ .‬قرارگاه عملیاتی نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و اعمال محدویت تردد در شهرهای قرمز‬ ‫و نارنجی و همچنین تشدید نظارت ها برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی و همچنین کنترل مرزهای ورودی کشور‬ ‫ارائه کرد‪ .‬در این جلسه همچنین وزیر بهداشت و درمان و اموزش پزشکی گزارشی از وضعیت مدیریت تامین برق مراکز‬ ‫درمانی و بیمارستان ها با توجه به افزایش مراجعات و بستری بیماران کرونایی ارائه کرد‪ .‬وزیر بهداشت با بیان اینکه با توجه‬ ‫به زیرساخت های مطلوب فنی و تامین برق اضطراری و پیش بینی های به عمل امده خوشبختانه عوارض و اسیب های‬ ‫احتمالی خاموشی های اخیر به شکل مطلوبی مدیریت شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این موضوع عوارض جدی و اسیب غیرقابل‬ ‫مدیریت را به روند درمان بیماران و تامین نیازهای درمانی انها وارد نکرده است‪ .‬مشکالت و مسائل مرتبط به این موضوع با‬ ‫تالش و نظارت شبانه روزی مدیریت می شود‪ .‬دکتر روحانی با بیان اینکه قرارگاه عملیاتی ماموریت ویژه ای در زمینه نظارت‬ ‫بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی برعهده دارد‪ ،‬بر ضرورت ایجاد هماهنگی بین کمیته های تبلیغات و اطالع رسانی‪،‬‬ ‫حمل و نقل و کمیته اقتصادی در این زمینه و کمک به افزایش سطح مراعات اصول بهداشتی در جامعه تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به گزارش کمیته بهداشت و درمان در مورد شرایط ویژه و خطرناک تر بودن موج پنجم بیماری‬ ‫نسبت به موج های قبلی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید تمهیدات الزم برای تقویت نظارت ها از سوی دستگاه ها و نهادهای نظارتی و‬ ‫همچنین اطالع رسانی بیشتر به مردم نسبت به عواقب خیز جدید بیماری و گسترده تر بودن ان در صورت رعایت نکردن‬ ‫نکات بهداشتی اندیشیده شود و برخورد قانونی با تخلفات در این زمینه با قاطعیت بیشتر صورت گیرد‪ .‬اجرای عملیات‬ ‫واکسیناسیون و سرعت گیری ان در روزهای اخیر با توجه به واردات بیشتر واکسن خارجی و همچنین ورود تدریجی‬ ‫واکسن های تولید داخلی به چرخه مصرف دیگر موضوع مطرح شده از سوی کمیته بهداشت و درمان در این جلسه بود‬ ‫و اعالم شد که با تحقق وعده های تولید کنندگان واکسن داخلی دارای مجوز برای تولید بیشتر و همچنین تالش های‬ ‫دستگاه هایی همچون وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای تامین واکسن خارجی واکسیناسیون گروه های هدف طبق‬ ‫سند ملی تا مرداد ماه محقق خواهد شد‪ .‬به همین منظور بیش از ‪ 800‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون و بیش از ‪ 3‬هزار‬ ‫تیم واکسیناتور در سراسر کشور راه اندازی و فعال شده است تا فرایند تزریق واکسن با سرعت مناسب و بدون تجمع انجام‬ ‫شود‪ .‬کمیته بهداشت و درمان همچنین درخواست کرد با توجه به اهمیت باالی اطالع رسانی و اظهار نظر در مورد تولید‬ ‫واکسن و تاثیر ان در سهولت روند واکسیناسیون‪ ،‬نسبت به وضعیت اطالع رسانی در خصوص تامین واکسن به ویژه از‬ ‫سوی تولیدکنندگان داخلی با حساسیت و دقت نظر بیشتر اقدام شود و این اقدام فقط از طریق دستگاه های مسئول و‬ ‫ذیربط صورت گیرد‪ .‬رئیس جمهور در این خصوص با اشاره به برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه تامین و‬ ‫تولید واکسن ابراز امیدواری کرد به رغم مشکالت و موانع موجود با افزایش واردات واکسن خارجی و تقویت تولید واکسن‬ ‫داخلی‪ ،‬عملیات واکسیناسیون با سرعت بیشتری انجام گیرد‪.‬‬ ‫تالش سازمان هواپیمایی در تولید رانت برای ذینفعان واردات هواپیما ‬ ‫ابطال مجوز پرواز هواپیمای دو نفره داخلی‬ ‫ ‪ 26‬اردیبهشت امسال بود که پس از بروز چندین سانحه برای هواپیماهای‬ ‫سبک و فوق سبک در کشورمان‪ ،‬سازمان هواپیمایی کشوری در نامه ای به‬ ‫اموزشــگاه های خلبانی‪ ،‬بــر موضوع توقف اموزش پــرواز ی هواپیمایی و‬ ‫هلی کوپتری سبک و فوق سبک تاکید و اعالم کرد ضروری است که همه‬ ‫اموزشگاه ها نسبت به انجام بازرسی و ممیز ی ایمنی داخلی اقدام کنند‪.‬البته‬ ‫ت ‪ ۲۴‬ساعت از زمان صدور این نامه ‪ ،‬پرواز هواپیماهای سبک و‬ ‫س از گذش ‬ ‫پ ‬ ‫فوق سبک برقرار شد‪ .‬حتی پنج روز بعد از نامه سازمان هواپیمایی هم‪ ،‬مسعود‬ ‫نیک بخت‪ ،‬معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‪،‬‬ ‫در نامه ای به مدیرا ن فرودگاه ها در مورد عملیات مجدد پروازهای سبک و فوق‬ ‫سبک نوشت‪ :‬عطف به نامه شماره ‪ ۷۹۱۹‬تاریخ ‪ ۲۶‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬معاونت‬ ‫استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص موضوع فوق الذکر‬ ‫(گروه وسایل پرنده فوق سبک) به اگاهی می رساند پیرو هماهنگی به عمل‬ ‫امده با سازمان هواپیمایی کشوری انجام فعالیت مجدد پرنده های سبک و‬ ‫فوقسبکبرمبنایمکاتبهصورتگرفتهازسویسازمانهواپیماییکشوری‬ ‫ف شده بالمانع است‪ .‬پس از این موضوعات ‬ ‫با موسسه مربوطه و در بازه تعری ‬ ‫‪ 30‬خرداد ‪ 1400‬بود که یک فروند هواپیمای اموزشــی متعلق به شرکت‬ ‫فراسپهر ایرانیان در گرمه خراسان شمالی سقوط کرد و هر دو سرنشین ان‬ ‫جان باختند ‪ ،‬این هواپیمای دو نفره تولید داخل (شرکت صنایع هوافضایی‬ ‫درنا) بود‪ .‬پس از این اتفاق ‪ 31‬خرداد ‪ 1400‬بود که حسن خوشخو‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر نظارت بر فرودگاه ها‪ ،‬شرکت ها و موسسات هوانوردی شرکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوبری هوایی ایران در نامه ای خطاب به شرکت صنایع هوافضایی درنا از‬ ‫ت و تولید انبوه وسایل نقلیه‬ ‫مجموعه های توانمند در بخش طراحی‪ ،‬ساخ ‬ ‫هوایی د ر کشور اعالم کرد‪ :‬با توجه به پایان اعتبار مجوز فعالیت هوانوردی ان‬ ‫شرکت و فقدان برخی از شرایط اساسی برای تحصیل مجدد مجوز انعکاس‬ ‫تغییرات به اداره کل ثبت شــرکت ها میسر نیست؛ ضرورت دارد نسبت به‬ ‫اصالح اساسنامه و تغییر موضوع فعالیت شرکت اقدام و از نتیجه این سازمان‬ ‫ک و ‬ ‫را مطلع کنند‪ .‬هنوز مشخص نیست بر مبنای چه ادله ای و با چه مال ‬ ‫معیاری یک تولیدکننده داخلی دارای سابقه ‪ ،‬دانش بنیان و فعال تحت عنوان‬ ‫«صنایع هوافضایی درنا» پس ا ز ‪ ۴۰‬سال فعالیت با صدور یک نامه تعطیل‬ ‫شد؟ در این نامه نوشته شده است‪ :‬موضوع فعالیت شرکت را تغییر دهید و‬ ‫مشخص نیست منظور از تغییر موضوع فعالیت شرکت چیست؟ به عنوان‬ ‫مثال ایا شرکت تولیدکننده هواپیمای سبک باید به تولید مواد غذایی بپردازد‬ ‫ط هوایی تاسیس کند ؟ یک منبع‬ ‫یا با واردات یک فروند هواپیمای فرسوده‪ ،‬خ ‬ ‫اگاه درباره علت برگزاری این جلســه در معاونت امور صنایع وزارت صمت‬ ‫گفت‪ :‬یک شرکت در تاریخ ‪ ۵/۴/۹۹‬تاسیس می شود‪ ،‬در تاریخ ‪۲۳/۳/۱۴۰۰‬‬ ‫از ســازمان هواپیمایی کشوری درخواست مجوز ورود ‪ ۲۰‬فروند هواپیمای‬ ‫‪ 28-PS‬از کشــور ِ چک را می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به مصوبه هئیت‬ ‫ی حداکثری از توان داخل‪ ،‬ورود کاالها و محصوالتی‬ ‫دولت به منظور بهره بردار ‬ ‫که در کشور تولید و گواهی استاندارد دارند و ب ه خصوص محصوالت دانش‬ ‫بنیان‪ ،‬به کشور ممنوع است‪ ،‬وزرات صمت در این راستا از ریاست سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری و تولید کنندگا ن هواپیماهای زیر ‪ ۲۰۰۰‬کیلو گر م که در‬ ‫کشور تولید می شود مثل شرکت دانش بنیان هوافضایی درنا و صنایع ترکیبی‬ ‫فجر‪ ،‬دعوت به عمل می اورد که نتیجه ان به نامه و صورت جلسه ای منجر‬ ‫می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬در این جلسه اقای خدایی (معاون استاندارد پرواز ساز مان‬ ‫هواپیمایی) با حمایت از ورود هواپیمای خارجی و بدون رعایت مصوبه دولت‬ ‫و بدون در نظر گرفتن تولیدات داخلی و استفاده از موقعیت شغلی خود به‬ ‫عنوان معاونت استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری در این راستا به گونه ای‬ ‫کتبا عمل می کنند که گویی شرکت داخلی فاقد هرگونه مجوز و گواهی نامه‬ ‫برای فعالیت ساخت و تولید هواپیما است‪ .‬وی افزود‪ :‬در ادامه این نامه را به‬ ‫مدیر کل نظارت بر موسسات هوانوردییعنی اقای خوشخو می فرستد و اقای‬ ‫خوشخو طبق نامه اقای خدایی به شرکت درنا کتبا اعالم می کند که این‬ ‫ت خود را از حوزه هوانوردی‪-‬پس از قریب به ‪۳۷‬‬ ‫شرکت باید موضوع فعالی ‬ ‫سال فعالیت‪ -‬تغییر داده و نتیجه را نیز به سازمان منعکس کند؛ و این یعنی‬ ‫خلع سالح و سلب صالحیت از یکی از شرکت های پرسابقه و تاثیرگذار در‬ ‫ت و تولید وسایل پرنده‪ .‬این منبع اگاه ادامه داد‪ :‬این در حالی است‬ ‫حوزه ساخ ‬ ‫که وی بدون توجه و اطالع از گواهی نامه ها و مجوز های مذکور در نامه ریاست‬ ‫سازمان هواپیمایی به اقای صادقی نیارکی در راستای صورت جلسه مذکور‬ ‫کتبا در نام ه اعالم می دارد‪ « :‬توسط سازندگان مجوز از این سازمان امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود » و درخواست اجابت شرکت «در نیکو اسمان» و «صدور مجوز‬ ‫ورود ‪ ۲۰‬فرونــد هواپیمای ‪ »28-PS‬را بدون توجه به مصوبات جلســه و‬ ‫بندهای ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬درخواست کرده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از نکات قابل توجه و‬ ‫ک باره در اواسط سال ‪ ۱۳۹۹‬تاسیس شده‬ ‫تامل اینکه شرکت واردکننده ب ه ی ‬ ‫اســت و مدیر سازمان هواپیمایی از ورود خلق الساعه ‪ ۲۰‬فروند هواپیمای‬ ‫کامپوزیتی فوق سبک توسط این شرکت تازه تاسیس حمایت کرده و به جای‬ ‫دفاع از تولید داخل و اجرای قانون حمایت از تولید داخلی با همه توان و قوا‪،‬‬ ‫با لغو مجوزات و تعلیق مجوز فعالیت شرکت داخلی‪ ،‬تا مرز نابود کردن شرکت‬ ‫تولیدکننده داخلی پیش رفته است‪ .‬این منبع اگا ه می گوید‪ :‬مدیرعامل و‬ ‫اعضاء هیئت مدیره شرکت داخلی در روزهای اخیر اعالم کرده اند در صورت‬ ‫تداومسیاست هایموجوددرصنعتهوایی‪،‬متقاب ً‬ ‫النسبتبهتعطیلیکارخانه‬ ‫و توقف خط تولید اقدام خواهند کرد در حالی که د ر واقع همین اقدام‪ ،‬همان‬ ‫ت هواپیماهای سبک و فوق سبک می خواهند‪.‬‬ ‫چیزی است که ذینفعان واردا ‬ ‫وی گفت‪ :‬شرکت یاد شده یکی از معدود مجموعه های توانمند و ذی سابقه در‬ ‫ت و تولید انبوه وسایل نقلیه هوایی د ر کشور است که با‬ ‫بخش طراحی‪ ،‬ساخ ‬ ‫طراحی و راه اندازی پلتفرم های مختلف‪ ،‬همواره محل حضور کارشناســان‬ ‫برجسته حوزه هوافضا در کشوربوده است؛ اما متاسفانه با استمرار سو ء تدابیر‬ ‫در صنعــت از جمله فروش و معامله مجوزات‪ ،‬این کارخانه دانش بنیان نیز‬ ‫همچون هما‪ ،‬اسمان و بقیه نمادهای صنعت هوانوردی در حال اضمحالل و‬ ‫نابودی است‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایطی که هر ماه تاسیس قارچ گونه شرکت های‬ ‫هواپیمایی را شــاهد هستیم ‪ ،‬تعطیلی صنایع هوافضایی درنا به عنوان تنها‬ ‫کارخانه سازنده هواپیمای سبک در کشور‪ ،‬جای تاسف و البته تامل دارد ‪ .‬وی‬ ‫ب است که اقدامات و تصمیمات دستگاه های حاکمیتی در ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خو ‬ ‫حوزه هوانوردی به فراخور اتفاقات مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد‪ ،‬به تازگی‬ ‫ت داخل از نوع پرنده ابی‬ ‫ک فروند هواپیمای ساخ ‬ ‫به دنبال وقوع سانحه برای ی ‬ ‫(‪ )BlueBird-PK1‬بدون هرگونه تدقیق‪ ،‬تحلیل و تامل‪ ،‬مجوز پروازی این‬ ‫نوع پرنده ساخت صنای ع هوافضایی درنا با مدیریت یعقوب انتصاری معلق و‬ ‫ابطال شد و در ادامه نیز مجوزات هوانوردی کارخانه مذکور مورد تمدید قرار‬ ‫نگرفت‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر خالصه ای از این اتفاقات ر ا مرور کنیم ابعادی از این‬ ‫ی قدرتمند واردات وســایل‬ ‫ف ِنظارت و در عین حال الب ‬ ‫فاجعه از حیث ضع ‬ ‫پرنده ســبک (‪ )L‬و فوق سبک (‪ )UL‬را در می یابیم‪ .‬وی گفت ‪ :‬بازار هدف‬ ‫هواپیماهای سبک و فوق سبک‪ ،‬افراد متمول و متمکن هستند و ذینفعان‬ ‫واردات و مونتاژ پرنده های کامپوزیتی و ‪ UL‬در ایران‪ ،‬بسیار ذی نفوذ و از البی‬ ‫قدرتمندی برخوردار هســتند‪ .‬مقایسه ناوگان فعال ِ هواپیماهای سبک و‬ ‫فوق سبک‪ ،‬فرودگاه های مربوطه و نظامات ان در سازمان هواپیمایی کشوری‪،‬‬ ‫با ناوگان تجاری کشور‪ ،‬موضوعات و محورهای مهمی رو روشن خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تعداد کل وســایل پرنده «فعال» ناوگان تجاری کشــوری‬ ‫(‪ )CAT‬قریب به ‪ ۶۵‬فروند است در حالی که تعداد وسایل پرنده سبک و ‬ ‫فوق سبک ِ فعال در کشور حدودا ً‪ ۲۵۰‬فروند و بازار ان در اختیار ثروتمندان‬ ‫ک و ‬ ‫و ال بی های قدرتمند است‪ .‬وی گفت‪ :‬بخشی از مارکت هواپیماهای سب ‬ ‫فوق سبک داخلی‪ ،‬متعلق به نهادهای نظامی هست که با توجه به لغو مجوزات‬ ‫صنای ع هوافضایی درنا‪ ،‬عم ً‬ ‫ن بازار ب ه دست واسطه گران و وارد کننده ها‪،‬‬ ‫ال ای ‬ ‫ی طی ماه های‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬وی افزود‪ :‬پررنگ شدن موضوع هوانوردی عموم ‬ ‫اخیر و تشکیل ستادهای متعدد و موازی در دستگاها (سازمان هواپیمایی‬ ‫مبین‬ ‫کشوری و شرک ‬ ‫ت فرودگاه ها) و انتصاب مشاوران مختلف در این حوزه‪ّ ،‬‬ ‫اهمیت این موضوع است که تاکنون کمتر مورد توجه و رصد‬ ‫گردش مالی و ّ‬ ‫ک یک‬ ‫ق به مال ‬ ‫بود ه است ‪ .‬وی گفت‪ :‬هواپیمای سانحه دیده پرنده ابی متعل ‬ ‫ی است که در حوز ه مد و لباس نیز فعال هستند؛ هیچ ‬ ‫کارخانه صنایع غذای ‬ ‫سنخیتی بین این افراد و حوزه فعالیت هوانوردی وجود ندارد که البته‬ ‫تناسب و‬ ‫ّ‬ ‫می توان خرید و فروش مجوز و امضاهای طالیی را به وضوح در این موضوع‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ا ز سوی دیگر استان خراسان شمالی به هی چ وجه‪،‬‬ ‫جهت عملیات و پرواز هواپیماهای تجاری به دلیل ضعف در راندمان و کارایی‬ ‫(‪ )Performance‬ناشی از وجود ارتفاعات و موانع طبیعی (کوه) مناسب‬ ‫ت چه برسد که انجام پروازهای اموزشی و عملیات ِ هواپیمای تک موتوره‬ ‫نیس ‬ ‫انجا انجام شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬حال با چنین اقدامات و تصمیماتی‪ ،‬سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری روز دوشنبه ‪ ۳۱‬خرداد‪ ،‬فعالیت هواپیمای تولید داخل‬ ‫ن حال‬ ‫ن حال برخی مراکز را متوقف کرد ه است‪ ،‬در عی ‬ ‫یعنی پرنده ابی و درعی ‬ ‫در گزارش اقای رضایی فر‪ ،‬مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی‪ ،‬در مورد‬ ‫سانحه هواپیمای پرنده ابی‪ ،‬به خطای انسانی و ساختاری استناد شد ه است‬ ‫در حال که باید از ســازمان هواپیمایی پرسید چرا عملیات‪ ،‬اختیار و اقتدار‬ ‫هواپیما و کالج را به یک شرکت غیرمتخصص در حوزه صنعت تفویض و احاله‬ ‫کردید؟ وی با تاکید بر اینکه تصدی و اداره صنعت حساس هوانوردی بدون‬ ‫حضور و دخالت مدیران ذی ربط و ذی صالح جای تامل دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پس‬ ‫از سانحه نیز‪ ،‬سازمان هواپیمایی پرواز هواپیمای تولید داخل (پرنده ابی) را‬ ‫ممنو ع کرد که این کار به معنی تضمین سود و منفعت اعجاب انگیز شبکه ای‬ ‫ست که در ورود‪ ،‬مونتاژ و فروش هواپیماهای سبک و کامپوزیتی به متموالن‬ ‫و متمکنین یعنی بازار هدف ِ این نوع وسیله وجود دارد ‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در این‬ ‫حوزه ضرورت دارد به مواردی نظیر موضوعات مرتبط با هواپیمای تولید داخل‬ ‫ و علت لغو و تحدید مجوزات‪ ،‬کیفیت و نحوه اعطای مجوزات بهره برداری به‬ ‫ت عنوان فرایند‬ ‫یک شرکت و متعاقباً فروش ان ب ه غیر و حلقه گمشده ای تح ‬ ‫اهلیت سنجی در صدور‪/‬تمدید مجوز بهره برداری شرکتی که اقدام ب ه خرید‬ ‫ّ‬ ‫مجوزات بهره برداری کرد ه است‪ ،‬توجه شود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫در پیام های جداگانه؛ روسای جمهور «کامرون» و «مالی» به رئیسی تبریک گفتند‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪525‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫حجت االسالم رئیسی در دیدار با ایت اهلل سبحانی‪:‬‬ ‫وضع موجود را با استفاده‬ ‫از توان داخلی به نفع مردم‬ ‫تغییرمی دهیم‬ ‫رئیسجمهورمنتخبدردیدارباایت اهللسبحانیگفت‪:‬تالش‬ ‫خواهیم کرد وضعیت موجود را با باور به توان جوانان و نخبگان‬ ‫به نفع مردم تغییر دهیم‪ .‬حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی‬ ‫جمعه در دیدار با ایت اهلل سبحانی در قم با قدردانی از مواضع و‬ ‫بیانات راهگشای ایشان در دعوت مردم به حضور در انتخابات‪،‬‬ ‫اهتمام دولت به استفاده از نظرات و رهنمودهای مراجع تقلید‬ ‫و نخبگان کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت‪ :‬دولت خود را‬ ‫در خط مقدم رفع مشکالت مردم و ایجاد گشایش در زندگی‬ ‫مردم می داند و تالش می کند با جلب اعتماد مردم و استفاده‬ ‫از نظرات نخبگان در مسیر رفع مشکالت گام های موثر بردارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم رئیسی خاطرنشان کرد‪ :‬به رغم همه مشکالت‬ ‫و کاستی هایی که امروز در عرصه های مختلف وجود دارد به‬ ‫ظرفیت های کشور و توان جوانان و نخبگان باور دارم و تالش‬ ‫خواهیم کرد وضعیت موجــود را به نفع مردم تغییر دهیم‪.‬‬ ‫دکتر رئیســی با بیان اینکه مردم نسبت به رفع مشکالت و‬ ‫کاســتی های موجود به دولت مردمی امید بسته اند اظهار‬ ‫داشت‪ :‬علیرغم همه مشکالت و سختی ها‪ ،‬چشم انداز اینده‬ ‫را روشــن می دانم و عمیقاً باور دارم که اصالح روند موجود‬ ‫امکانپذیر است‪ .‬ایت اهلل جعفر سبحانی نیز در این دیدار ضمن‬ ‫تبریک به حجت االسالم رئیسی‪ ،‬اقدام رئیس جمهور منتخب‬ ‫در نظرخواهی از اقشار و گروه های مختلف را بسیار ارزشمند‬ ‫توصیف کرد و اظهار داشــت‪ :‬بی تردید این اقدام پسندیده‬ ‫و مجموع نظرات می تواند در رفع مشــکالت موثر باشد‪ .‬این‬ ‫مرجع تقلید در ادامه فعال کردن تولید داخل و رفع موانع در‬ ‫کنار جذب سرمایه خارجی را در غلبه بر مشکالت اقتصادی‬ ‫موثر دانست و گفت‪ :‬امروز باید از همه ظرفیت های موجود‬ ‫برای اصالح و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و تولیدکنندگان‬ ‫استفادهکرد‪.‬‬ ‫دیدار رئیس مجلس با محسنی اژه ای‬ ‫قالیباف‪ :‬قوه مقننه و همه‬ ‫نمایندگان مردم امادگی دارند‬ ‫تا رئیس قوه قضائیه را یاری دهند‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی (پنجشنبه‬ ‫هفدهم تیر ماه) با حضور در دفتر حجت االسالم والمسلمین‬ ‫غالمحسین محسنی اژه ای‪ ،‬با وی دیدار و گفتگو کرد‪ .‬رئیس‬ ‫مجلسشورایاسالمیباتبریکمجددانتصابحجت االسالم‬ ‫والمسلمین محسنی اژه ای از سوی مقام معظم رهبری‪ ،‬برای‬ ‫رئیس قوه قضائیه در ایفای این مسئولیت مهم ارزوی موفقیت‬ ‫کرد‪ .‬قالیباف با ابراز خرســندی از انتصاب حجت االســام‬ ‫محسنیاژه ایتصریحکرد‪:‬باشناختیکهنسبتبهشخصیت‪،‬‬ ‫توانمندی و سوابق مدیریتی جنابعالی در حوزه قضائی دارم‬ ‫مطمئنم مسیر تحول و تعالی قوه قضائیه با شتاب بیشتری‬ ‫ادامه می یابد‪ .‬رئیس مجلس خاطر نشان کرد‪ :‬قوه مقننه و‬ ‫همه نمایندگان مردم به ویژه کمیسیون تخصصی حقوقی و‬ ‫قضایی مجلس امادگی دارد تا رئیس قوه قضائیه را در بهبود‬ ‫عملکرد این قوه و پیگیــری وظایف و ماموریت هایی که در‬ ‫راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم بر عهده دارد‪ ،‬یاری‬ ‫دهد‪ .‬رئیس قوه قضائیه نیز با تشکر از ابراز محبت و حضور‬ ‫رئیس مجلس در ایین معارفه خود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قوه قضائیه با‬ ‫قدرت در مسیر تحول حرکت می کند و همه تالش ما این‬ ‫است که با تسهیل دسترسی احاد مردم به خدمات قضایی‬ ‫در جهت گسترش عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی به‬ ‫عنوان بزرگ ترین ســرمایه نظام گام برداریم‪ .‬در این دیدار‬ ‫روسای قوای قضائیه و مقننه با تاکید بر لزوم «هماهنگی و‬ ‫همکاری همه بخش ها برای حل مشکالت مردم» در خصوص‬ ‫موضوعات مشترکی که می تواند محل همکاری بیشتر دو قوه‬ ‫برای گره گشایی از مردم باشد نیز گفتگو و تبادل نظر کردند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور تمدید شود‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪525‬‬ ‫اخبار‬ ‫ارزش واقعی سهام عدالت‬ ‫چقدر است؟‬ ‫ارزش واقعی سهام عدالت هنوز با روزهای اوج خود فاصله‬ ‫دارد بــه طوریکه ارزش واقعی این ســهام با ارزش اولیه‬ ‫یک میلیون تومانی در اواخر ســال گذشــته بیش از ‪۱۸‬‬ ‫میلیون تومان قیمت داشت درحالی که این سهام در پایان‬ ‫معامالت بازار ســرمایه در روز چهارشنبه هفته جاری به‬ ‫کمی بیشتر از ‪ ۱۴‬میلیون تومان رسید‪ .‬پس از ازادسازی‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬مشــموالن این سهام که روش مستقیم را‬ ‫برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند‪ ،‬می توانند‬ ‫با مراجعه به سامانه ‪ www.samanese.ir‬ارزش واقعی‬ ‫ســهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند‪ .‬البته این‬ ‫ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا‬ ‫کاهشی می شود‪ .‬بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت‬ ‫با ارزش اولیه یک میلیون تومانی نیز در روز ‪ ۲۰‬اسفندماه‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۷۸۰‬هزار تومان قیمت داشت‪.‬‬ ‫درحالی که قیمت این سهام در ‪ ۱۶‬تیرماه سال جاری ‪۱۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان بود‪ .‬ســهامی که در روزهای‬ ‫نخستین ازادسازی سهام عدالت (اردیبهشت و خرداد سال‬ ‫گذشته) بیش از ‪ ۲۰‬میلیون تومان قیمت داشت‪ .‬هرچند‬ ‫که مشموالن سهام عدالت سال گذشته می توانستند ‪۶۰‬‬ ‫درصد ســهام خود را بفروشند حدود هشت ماه است که‬ ‫به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه‪ ،‬این امکان را ندارند اما‬ ‫ذکر این نکته ضروری است که ارزش واقعی سهام عدالت‬ ‫همسو با نوسانات بازار صعودی و نزولی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعاملصندوقبیمهاجتماعیتاکیدکرد؛‬ ‫حمایت صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫از توانمندسازی مددجویان‬ ‫کمیته امداد‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی از اجرایی شدن یکی از‬ ‫برنامه های مهم این صندوق با کمیته امداد خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این اقدام یکی از مناســب ترین شیوه های توانمندسازی و‬ ‫حمایت از مددجویان بیمه شده است‪ .‬علی شیرکانی افزود‪:‬‬ ‫با هماهنگی میان صندوق بیمه اجتماعی و کمیته امداد‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار حق بیمه ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۱۵۶‬نفر از مددجویان بیمه‬ ‫شده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با یک پله‬ ‫افزایش سطح درامدی‪ ،‬در سطح ‪ ۲‬درامدی مبنای وصول‬ ‫حق بیمه بیمه شدگان صندوق در ســال ‪ ۱۴۰۰‬پرداخت‬ ‫شد و در سوابق و حســاب انفرادی انان لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با این اقدام مبلغ و میزان مستمری پرداختی‬ ‫به افراد تحت پوشش در زمان برخورداری از تعهدات قانونی‬ ‫بلندمدت صندوق افزایش می یابد‪ .‬مدیرعامل صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر تاکید کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫یکی از مناســب ترین شیوه های توانمندسازی و حمایت از‬ ‫مددجویان بیمه شده است‪ .‬به گفته شیرکانی‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫کیفی و کمی خدمات ارائه شده به مددجویان بیمه شده و به‬ ‫حداقل رساندن دغدغه های اقتصادی و معیشتی مددجویان‬ ‫از برنامه های راهبردی صندوق به شمار می رود و این اقدام‬ ‫هم در همین چارچوب انجام شده است‪ .‬وی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه تعداد مددجویان بیمه شده تحت پوشش کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۱۶۰‬نفر‬ ‫رسیده اســت‪ ،‬افزود‪ ۳۱ :‬هزار و ‪ ۴‬نفر از مددجویان هم در‬ ‫ســطح یک مبنای وصول حق بیمه در سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت‬ ‫به پرداخت حق بیمه و تمدید دوره بیمه پردازی خویش از‬ ‫طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام خواهند کرد که‬ ‫در مقام مقایسه با سال گذشته‪ ،‬تعداد کل مددجویان بیمه‬ ‫شده‪ ۲۰۱‬نفر افزایش داشته است‪ .‬شیرکانی با تاکید بر تبادل‬ ‫اطالعات و برقراری ارتباطات میان سازمان ها در بستر خدمات‬ ‫غیرحضوریوالکترونیکیبهمنظورتسهیلوتسریعخدمات‬ ‫ارائه شده به مددجویان بیمه شده‪ ،‬گفت‪ :‬پیگیری این موضوع‬ ‫در دستور کار جدی هر دو مجموعه قرار دارد‪.‬‬ ‫غالمحسین شافعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‪ ،‬درباره تمدید مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی به رئیس جمهور نامه نوشت‪ .‬در بخشی از نامه شافعی به‬ ‫حسنروحانیامدهاست‪:‬فعاالناقتصادیبخشخصوصیکشورکهبامشکالتبزرگیهمچونتحریم هایظالمانهبین المللیمواجهبوده اند‪،‬ازسال‪ 1399‬باچالششیوعبیماریهمه گیرکرونانیز‬ ‫روبرو شده اند‪ .‬واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقاله با کرونا‪ ،‬حفظ سالمتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره‬ ‫شیوع بیماری اقدام به تعطیلی بنگاه های اقتصادی و یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و تبع ان کاهش ظرفیت تولید کردند‪ .‬رئیس اتاق ایران در این نامه تصریح کرده که تعطیلی ها و‬ ‫کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شدید درامد فعاالن اقتصادی‪ ،‬افزایش هزینه ها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاه های اقتصادی شده است‪.‬شافعی در این نامه‬ ‫از رئیس جمهور درخواست کرده مهلت قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شود‪.‬‬ ‫بیمه بیش از ‪ ۱۰‬هزار دانشجو‬ ‫ایجاد سابقه بیمه ای در دوران دانشجویی‬ ‫معاون توسعه بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ضمن اعالم جزئیات بیمه دانشجویی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دانشجویان می توانند همزمان با تحصیل بیمه پردازی داشته باشند‪ .‬مجید حسن زاده در خصوص‬ ‫شرایط بیمه شدن دانشجویان‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد‪ ،‬حداقل و حداکثر‬ ‫سن پذیرش درخواست به ترتیب ‪ ۱۸‬و ‪ ۵۰‬سال است و برای افرادی که باالتر از ‪ ۵۰‬سال سن داشته باشند‪،‬‬ ‫دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی نزد این سازمان الزامی است‪ .‬ضمناً ارائه کارت‬ ‫دانشجویی معتبر در هنگام ثبت تقاضا ضروری است‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که دانشجویان برای بیمه‬ ‫شدن به کجا مراجعه و درخواست بدهند‪ ،‬گفت‪ :‬دانشجویان می بایست از طریق مراجعه به سامانه خدمات‬ ‫غیرحضوری ســازمان به نشانی ‪ es.tamin.ir‬و ورود به منوی بیمه شدگان ‪ /‬بیمه شدگان خاص ‪ /‬انعقاد‬ ‫قرارداد بیمه مشاغل ازاد‪ ،‬نسبت به انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان اقدام کنند‪ .‬معاون توسعه و تعمیم بیمه‬ ‫اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که بیمه دانشجویان از چه سالی‬ ‫اغاز شده است‪ ،‬افزود‪ :‬از دی ‪ ۱۳۹۷‬اغاز شده است و تا اردیبهشت امسال ‪ ۱۰۵۵۳‬نفر با انعقاد قرارداد در‬ ‫ردیف بیمه پردازان قرار گرفته اند که از این تعداد ‪ ۹۵۳۷‬نفر مرد و ‪ ۱۰۱۶‬نفر زن هستند‪ .‬وی در خصوص‬ ‫اینکه بیمه دانشــجویان در کدام نوع از بیمه ها قرار می گیرد و پرداخت حق بیمه انها چگونه است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بیمه این افراد همانند بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد می باشد‪ .‬پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر‬ ‫تا پایان دو ماه بعد قابل پرداخت می باشــد‪ .‬از فروردین تا حداکثر خرداد ماه سال بعد امکان پرداخت حق‬ ‫بیمه میسر است‪ .‬حسن زاده به مزایای این نوع بیمه اشاره کرد و گفت‪ :‬مزایای این نوع بیمه حسب مورد و‬ ‫با توجه به شرایط متقاضی و نرخ های پرداخت حق بیمه انتخابی شامل بازنشستگی‪ ،‬فوت‪ ،‬از کارافتادگی و‬ ‫خدمات درمانی است‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که دانشجویان کدام استان ها بیشترین استقبال از این نوع‬ ‫بیمه داشته اند افزود‪ :‬به ترتیب استان های اصفهان (‪ ۱۷۴۳‬نفر)‪ ،‬غرب تهران بزرگ (‪ ۱۶۰۱‬نفر)‪ ،‬اذربایجان‬ ‫شرقی (‪ ۷۴۳‬نفر)‪ ،‬شرق تهران بزرگ (‪ ۶۶۵‬نفر) و مازندران (‪ ۶۲۷‬نفر) بیشترین استقبال را داشته اند‪ .‬حسن‬ ‫زاده همچنین در خصوص اینکه پس از اتمام دانشجویی‪ ،‬تکلیف سوابق بیمه ای انها چه می شود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در صورت تمایل و عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه دانشجویان می توانند پس از فراغت از تحصیل نسبت‬ ‫به ادامه بیمه خویش بر اساس قرارداد منعقده قبلی اقدام کنند‪ .‬معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور‬ ‫بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که در صورتی که دانشجو خود بیمه شده تبعی‬ ‫باشد‪ ،‬ین نوع بیمه ها با یکدیگر منافات دارد یا خیر و ایا همزمان می تواند هر دو نوع بیمه را داشته باشد؟‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که دانشجو به عنوان فرد تبعی و به سبب تحت تکفل بودن پدر یا مادر خود از خدمات‬ ‫درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده می کند می تواند به طور همزمان با انعقاد قرارداد بیمه دانشجویی‬ ‫حســب مورد از تعهدات بلند مدت مربوطه شامل بازنشستگی‪ ،‬ازکارافتادگی و فوت بهره مند شود‪ .‬حسن‬ ‫زاده در خصوص برنامه برای معرفی این نوع بیمه نیز افزود‪ :‬تبلیغ در دانشگاه ها برای جذب متقاضی جدید‬ ‫توســط شعب‪ ،‬انجام فعالیت بازاریابی توسط دفاتر کارگزاری های رسمی سازمان و چاپ بنر‪ ،‬تراکت و‪ ...‬از‬ ‫جمله این برنامه ها است‪.‬‬ ‫ماجرای پرداخت مابه التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان چه شد؟!‬ ‫رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه سازمان‬ ‫تامین اجتماعی مشکل مالی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای پرداخت مابه التفاوت‬ ‫حقوق فروردین بازنشستگان نیازمند ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫هستیم‪ .‬علی دهقان کیا در خصوص پرداخت مابه التفاوت افزایش‬ ‫حقوق فروردین ماه بازنشستگان باالتر از حداقل بگیر‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بر اســاس قولی که مسئوالن سازمان تامین اجتماعی داده اند قرار‬ ‫است این مابه التفاوت با حقوق تیرماه بازنشستگان پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۴۰ :‬درصد بازنشســتگان متوسط بگیر هستند و طلبی‬ ‫از سازمان بابت مابه التفاوت برای افزایش حقوق ها در فروردین ماه‬ ‫دارند که قرار اســت این ماه پرداخت شــود‪ .‬دهقان کیا با اشاره به‬ ‫اینکه برای پرداخت این مابه التفاوت‪ ،‬ســازمان تامین اجتماعی به‬ ‫‪ ۲‬هزار میلیارد تومــان اعتبار نیاز دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اطالع دارم که‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی به دنبال تامین این اعتبار است و علت‬ ‫تاخیــر در پرداخت این مابه التفاوت نیز عدم تامین ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تاکنون بوده که امیدواریم این ماه محقق شود‪.‬‬ ‫رئیــس کانون بازنشســتگان تهران بــا تاکید بر اینکه ســازمان‬ ‫تامین اجتماعی مشــکل مالی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مدیران ســازمان‬ ‫می توانستند زودتر این پول را تامین کنند به طور حتم در ماه های‬ ‫قبل مابه التفاوت ها پرداخت می شــد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬شستا که‬ ‫زیرمجموعه ســازمان تامین اجتماعی اســت و باید از سوی خود‬ ‫سازمان نیز اداره می شد‪ ،‬در حالی که امروز مدیریت این مجموعه‬ ‫به دست وزارت رفاه افتاده و دولتی شده است‪ .‬هنگامی که مدیریت‬ ‫مجموعه ای دولتی باشــد خیلی برای افراد تحت پوشش خود دل‬ ‫نمی سوزاند‪ .‬دهقان کیا ادامه داد‪ :‬اگر مدیریت شستا دست صاحبان‬ ‫اصلی اش باشــد و مدیرانی که بر روی کار می ایند به اموال بیمه‬ ‫شدگان تعهد داشته باشند در این صورت مشکلی برای سرمایه های‬ ‫بیمه شدگانی که در شستا وجود دارند‪ ،‬پیش نمی اید‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی وضعیت خوبی ندارد‬ ‫رئیس کانون بازنشســتگان تهران به مشــکالت ســازمان تامین‬ ‫اجتماعی اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی‬ ‫وضعیت خوبی ندارد و اگر با همین وضعیت پیش برویم تا ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬به سمت ورشکســتگی می رود‪ .‬وی با اشاره به اینکه یکی‬ ‫از مشــکالت تامین اجتماعی واگذاری شرکت های ورشکسته به‬ ‫ان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شــرکت هپکو ورشکسته بود که به عنوان‬ ‫مطالبات تامین اجتماعی از دولت به ما واگذار شــد و بیش از هزار‬ ‫میلیارد سرمایه گذاری در ان صورت گرفت تا این کارخانه راه افتاد‬ ‫و به سمت سوددهی رفت‪ .‬دهقان کیا افزود‪ :‬مدیریت خوب ساالری‬ ‫باعث شد که این شرکت ورشکسته مجددا ً سود ده شود در حالی‬ ‫که اگر فرد دیگری روی کار بیاید که دلسوز نباشد مشکالت بسیاری‬ ‫شامل حال بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری بیمه شدگان در شستا وجود دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اگر‬ ‫مدیریت بعدی سازمان تامین اجتماعی فردی صاحب نظر در امور‬ ‫بیمه ای و درمانی‪ ،‬مدیر‪ ،‬اقتصاددان و از داخل مجموعه و همچنین‬ ‫دلسوز منافع بیمه شدگان نباشد‪ ،‬از همین حاال باید برای چند سال‬ ‫اینده اعالم ورشکستگی کنیم‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫رئیــس کانون بازنشســتگان تهران همچنین در مــورد ثبت نام‬ ‫وام بازنشســتگان تامین اجتماعی گفت‪ :‬ســامانه ای را در کانون‬ ‫بازنشســتگان طراحی کرده ایم و ثبت نام اغاز شده و طی امروز و‬ ‫فردا نیز سامانه تامین اجتماعی و بانک عامل راه اندازی خواهد شد‬ ‫و بازنشستگان متقاضی می توانند برای دریافت وام ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫دهقان کیا اظهار داشــت‪ :‬مبلغ وام هفت میلیون تومان است که‬ ‫‪ ۲,۶۰۰‬میلیارد تومان نیز برای پرداخت ان تامین اعتبار شده و در‬ ‫سال جاری به حدود ‪ ۴۰۰‬هزار نفر پرداخت می شود‪ .‬رئیس کانون‬ ‫بازنشستگان تهران در مورد شرایط دریافت وام گفت‪ :‬دریافت این‬ ‫وام ضامن نمی خواهد اما بازنشستگان متقاضی نباید بدهکار بانک‬ ‫بوده و برای فردی نیز ضامن نشــده باشند چرا که در این صورت‬ ‫باید ابتدا وام طرف مقابل تسویه شود تا بازنشسته تامین اجتماعی‬ ‫بتواند نســبت به ثبت نام وام اقدام نماید‪ .‬دهقان کیا در خصوص‬ ‫مبلغ این وام گفت‪ :‬می دانیم که مبلغ وام در شرایط فعلی جامعه و‬ ‫مشکالت اقتصادی بازنشستگان کم است اما با توجه به تعداد زیاد‬ ‫بازنشستگان‪ ،‬نمی توانیم همانند بازنشستگان لشکری و کشوری وام‬ ‫پرداخت کنیم ولی امیدواریم در سال اینده بتوانیم مبلغ این وام را‬ ‫با تامین اعتبارات الزم افزایش دهیم‪.‬‬ ‫عدم تمایل بازار ارز به افزایش قیمت‬ ‫رونــد معامالت بازار ارز در هفته ای که گذشــت‪ ،‬نشــان داد در‬ ‫هفته ای که خبرهای سیاســی و اقتصادی هیجانات روانی ایجاد‬ ‫نکردند‪ ،‬نمــودار قیمت ها در این بازار رونــد ارام نزولی به خود‬ ‫گرفت‪ .‬در روزهای گذشــته کارشناسان پولی و بانکی پیش بینی‬ ‫کرده بودند بازار ارز رمق و توانایی الزم برای تداوم شیب صعودی‬ ‫را که در هفته پیشــین به اوج خود رسید‪ ،‬ندارد‪ .‬معامالت هفته‬ ‫پیش صحت این تحلیل را نشــان داد‪ .‬بر این اساس در هفته ای‬ ‫که اتفاق سیاسی ویژه نتوانست جو روانی در بازار ایجاد کند‪ ،‬پس‬ ‫از نزدیک به یک ماه روند نمودار تحوالت قیمت ارز در بازار ازاد و‬ ‫صرافی های بانکی شیب نزولی به خود گرفت‪ .‬منفی شدن شیب‬ ‫نمودار بهای معامالت بازار ارز در حالی رخ داد که در روز ابتدایی‬ ‫هفته‪ ،‬فضای روانی حاکم بر بازار تفاوت چندانی با هفته پیشین‬ ‫نداشــت و بازار ارز همچنان روند صعــود خود را تدوام داده بود‪.‬‬ ‫مسئله ای که تا میانه های روز معامالتی یکشنبه نیز ادامه داشت‬ ‫و در حالی که برخی معامله گران برای افزایش قیمت دالر از مرز‬ ‫‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان خود را اماده کرده بودند‪ ،‬اما به یکباره‪،‬‬ ‫این روند متوقف شــد و مسیر بازار تغییر کرد‪ .‬تغییر مسیری که‬ ‫تا پایان هفته بازار با تجربه نوسانات محدود در مجموع به سمت‬ ‫کاهش قیمت ها ادامه یافت‪ .‬کارشناســان بازار ارز در تحلیل این‬ ‫فراینــد ضمن تاکید بر وجود انتظارات تورمی در جامعه که طی‬ ‫یک ماه گذشــته و پس از افول روند مذاکرات هسته وین موجب‬ ‫افزایش قیمت ها شــد‪ ،‬بر رفتار محتاطانه معامله گران بازار ارز به‬ ‫دلیل پیش بینی ناپذیر بودن روند تحوالت سیاسی و دیپلماتیک‬ ‫اینده کشــور‪ ،‬تاکید می کنند‪ .‬به اعتقاد این گروه از کارشناسان‪،‬‬ ‫در هفته های اخیر در مجموع حجم معامالت در بازار ارز سنگین‬ ‫نبوده و فعاالن اصلی بازار از ریســک های عمده پرهیز می کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این برخی از معامله گران بازار تغییر روند بازار را به دلیل‬ ‫افزایش فشــار عرضه از سوی بازارســاز عنوان می کنند‪ .‬ادعایی‬ ‫که مخالفانی هم دارد‪ ،‬اما به هر ترتیب بازارســاز از روز یکشنبه‬ ‫با کاهش معنــادار فاصله قیمت ارز میــان صرافی های بانکی و‬ ‫بازار‪ ،‬تاثیرگذاری خود را در شکســتن توان معامله گرانی که به‬ ‫دنبال افزایش قیمت ها بودند‪ ،‬نشــان داد‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‬ ‫بانکی کاهش فاصله میان نــرخ فروش ارز در صرافی های بانکی‬ ‫بــا بــازار ازاد‪ ،‬انگیزه عرضه دالر را افزایــش می دهد و از پدیده‬ ‫تقاضــای کاذب در بازار جلوگیری می کنــد‪ .‬عالوه بر این برخی‬ ‫دیگر از فعاالن بازار ارز‪ ،‬انتشار اخباری مبنی بر نزدیک بودن دور‬ ‫جدید مذاکرات هسته ای را دلیل ورود بازار به فاز احتیاط عنوان‬ ‫می کنند‪ .‬همچنان که برخی با اشــاره به تاثیر پدیده قطعی های‬ ‫برق و البته تعطیالت کرونایی که منجر به کاهش فعالیت مراکز‬ ‫تجاری و بازارهای کشــور شده است‪ ،‬این مسائل را نیز از جمله‬ ‫عوامل موثر بر تغییر رفتار بازار در هفته ای که گذشت‪ ،‬می دانند‪.‬‬ ‫مشاهده مسیر بازار ارز در این هفته نشان می دهد‪ ،‬از روز یکشنبه‬ ‫و پس از شکسته شــدن روند صعودی قیمت ها‪ ،‬نوسان گیران از‬ ‫تداوم افزایش قیمت ارز ناامید شده اند‪ .‬به همین دلیل وارد شدن‬ ‫این گروه از معامله گران به فاز فروش برای سودگیری از دالرهای‬ ‫خریداری شــده در قیمت های پایین تر نیز از دالیلی است که به‬ ‫اعتقاد کارشناسان می تواند با افزایش حجم عرضه در بازار‪ ،‬به این‬ ‫تغییر روند کمک کرده باشد‪ .‬به هر ترتیب توجه به نمودار تغییر‬ ‫قیمت نشان می دهد در هفته ای که گذشت‪ ،‬از یک سو قیمت ها‬ ‫در بازار ازاد و صرافی های بانکی ضمن کاهشی بودن به یکدیگر‬ ‫نیز نزدیک شــده اند و از سوی دیگر‪ ،‬بهای دالر و یورو در سامانه‬ ‫نیما با شــیب مثبت قابل توجهی همچنــان در حال افزایش و‬ ‫نزدیک شــدن به قیمت ارز در بخش های دیگر بازار است‪ .‬پدیده‬ ‫ای که می تواند حاکی از سیاســت گذاری جدید بازارســاز برای‬ ‫روزهای اینده بازار باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫الزام تهیه کنندگان به توقف فیلمبرداری پروژه ها در شرایط قرمز‬ ‫تهیه کنندگان ملزم به توقف فیلمبرداری و تولید اثارشــان در شهرهای وضعیت قرمز هستند‪ .‬پیرو اطالعیه ‪ ۲۱‬فروردین ماه روابط عمومی سازمان سینمایی مبنی بر نحوه‬ ‫فعالیت پروژه ها‪ ،‬بار دیگر تاکید می شــود‪ :‬در شهرهایی که از سوی ستاد ملی کرونا قرمز اعالم می شــوند با توجه به ممنوعیت تجمع‪ ،‬تهیه کنندگان پروژه های سینمایی و‬ ‫نمایش خانگی ملزم به توقف فیلمبرداری و رعایت کامل شرایط تولید در وضعیت قرمز کرونایی هستند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪525‬‬ ‫شفاف سازیدربارهبیمهراهنمایانگردشگری‬ ‫بیمه دوهزار راهنما از بین ‪ ۱۴‬هزار نفری که کارت راهنمای گردشگری دارند‪ ،‬اغاز شده است‪ .‬دولت پس از دو دهه‬ ‫پیگیری سرانجام بودجه حمایتی را به بیمه جامعه کوچکی از این گروه بزرگ اختصاص داده است‪ .‬با این حال‪ ،‬روند‬ ‫اجرای ان در اغاز با ابهام ها و سوءبرداشت هایی مواجه شده است‪ .‬محسن حاجی سعید ـ رییس کانون انجمن های صنفی‬ ‫راهنمایان گردشگری ـ که پیگیر امور بیمه راهنمایان شده است‪ ،‬در یک نشست مجازی که تعدادی از راهنماهای‬ ‫گردشگری نیز حضور داشتند و درحالی که گروه معترض دعوت شده‪ ،‬اما غایب بودند‪ ،‬به برخی از این ابهام ها پاسخ‬ ‫داد‪ .‬او با مرور فرایند تصویب بیمه راهنمایان گردشگری در مجلس و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در جریان بیمه‬ ‫راهنمایان در سال ‪ ۹۹‬که اجرای ان را به تعویق انداخت‪ ،‬درباره جریان تصویب اعتبار بیمه در الیحه بودجه ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬متاسفانه متوجه شدیم در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬دوباره بودجه حمایتی دولت حذف شده است‪ .‬مجبور شدیم‬ ‫دادخواهی ای را نسبت به وزارت میراث فرهنگی انجام دهیم که نمایندگان هم از این موضوع حمایت کردند و طرح‬ ‫پرسش شد که چرا در این موضوع تعلل شده و چرا حمایت نکرده اند‪ .‬ما تقریبا پنج ماه پایانی سال ‪ ۹۹‬را فقط در سازمان‬ ‫برنامه بودجه‪ ،‬تامین اجتماعی و مجلس گذراندیم و تا اخرین روزهای سال ابهام وجود داشت‪ .‬در نهایت‪ ،‬این الیحه بدون‬ ‫رای مخالفی در مجلس تصویب و دولت مکلف شد در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬از راهنمایان گردشگری حمایت کند‪ .‬حاجی سعید‬ ‫درباره نقدهایی که نسبت به اطالع رسانی ضعیف بیمه راهنمایان گردشگری شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام فرایند بیمه از‬ ‫طریق کانون و انجمن های سراسر راهنمایان گردشگری اطالع رسانی شده است‪ .‬ما سال ‪ ۹۸‬فراخوان دادیم و از دو گروه‬ ‫راهنمایانی که مستقل و یا عضو انجمن ها هستند و خود را مشمول بیمه می دانند‪ ،‬خواستیم که مراجعه کنند‪ .‬به خاطر‬ ‫ندارم اطالع رسانی ضعیف بوده باشد‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفر بر چه اساس بیمه شدند؟‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬مزیت بیمه برای همه راهنمایان مطابق با شاخص های تعیین شده است و عضویت در کانون یا‬ ‫جامعه و هر تشکل دیگری‪ ،‬شرط بیمه راهنمایان گردشگری نیست‪ .‬نرجس السادات فقیه ـ مسوول کمیته بیمه کانون‬ ‫راهنمایان گردشگری ـ در این میان توضیحاتی را اضافه کرد‪ :‬طبق نام ه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با همراهی‬ ‫تشکل های موجود‪ ،‬شاخص هایی درنظر گرفته شد و به استان ها ابالغ کردند‪ .‬در سال‪ ۹۸‬تعداد افراد واجد شرایط‪ ،‬بررسی‬ ‫و رایزنی برای بیمه دوهزار راهنما انجام شد‪ .‬در سال ‪ ۹۹‬بودجه بیمه با ابهام مواجه شد و با رایزنی های فشرده در سه‬ ‫ماه پایانی سال گذشته‪ ،‬مشکل رفع و کار بیمه از خردادماه امسال شروع شد‪ .‬اطالع رسانی نیز از فروردین ماه امسال اغاز‬ ‫شده بود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬پیشینه ای برای بیمه راهنمایان در کشور وجود نداشت‪ ،‬بنابراین نیاز بود دستورالعملی برای‬ ‫فرایند بیمه راهنمایان تدوین شود‪ .‬در سال گذشته تفاهم نامه ای با سازمان تامین اجتماعی بستیم و اکنون بیشتر شعب‬ ‫این سازمان توجیه شده اند و پرونده بیمه بیش از ‪ ۶۰۰‬راهنما درحال بررسی است‪ .‬همه این راهنماها عضو انجمن ها‬ ‫نیستند‪ ،‬تعدادی از ان ها از استان هایی هستند که هیچ انجمن و تشکلی در ان جا وجود ندارد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ما عضویت‬ ‫و غیرعضویت در انجمن ها را مالک عمل قرار ندادیم‪ ،‬اگر این موضوع را دستمایه بیمه قرار دهیم نقض حقوق بشر است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬حاجی سعید در پاسخ به این پرسش که با توجه به ارائه نام دوهزار راهنما به سازمان تامین اجتماعی از سوی‬ ‫معاونت گردشگری و همزمان‪ ،‬بررسی پرونده ‪ ۶۰۰‬راهنما که از سوی این تشکل به تامین اجتماعی معرفی شده اند‪،‬‬ ‫ایا شاهد نوعی موازی کاری هستیم و تفاوت این دو فهرست و اقدام در چیست؟ گفت‪ :‬ما سال گذشته به اطالع وزارت‬ ‫گردشگری رساندیم که باید با کمک یکدیگر اسامی دوهزار راهنما را احصاء کنیم‪ ،‬چون در بودجه سقف این تعداد‬ ‫تعیین شده است‪ .‬در دی ماه شاخص هایی تعیین کردیم که براساس ان‪ ،‬این دوهزار نفر شناسایی شوند‪ .‬این شاخص ها‬ ‫با پشتوانه ای تعیین شده که در اینده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و به حذف بودجه حمایتی بیمه منجر نشود‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر این که برای معرفی راهنمایان به سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬استناد به فهرست دوهزارنفره وزارت میراث فرهنگی‬ ‫و گردشگری شده است‪ ،‬افزود‪ :‬کسانی که بیمه می شوند براساس هماهنگی بین انجمن های استانی با ادارات کل معرفی‬ ‫شده اند‪ .‬این مدت‪ ،‬برخی مدعی شده اند اطالع رسانی نشده است و جا مانده اند‪ .‬از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫درخواســت کردیم در فهرست بازبینی داشته باشد‪ .‬بنابراین هیچ موازی کاری وجود ندارد و هماهنگی صددرصدی‬ ‫است‪ .‬اگر اطالعاتی خالف این مطرح می شود و مدعی اند برخی محروم شده اند‪ ،‬درست نیست‪ .‬هیچ کسی نمی تواند‬ ‫محروم شده باشد‪ ،‬مگر این که خودش را محروم کرده باشد‪ .‬رییس کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری‬ ‫درباره بی اطالعی مسووالن معاونت گردشگری از پیگیری های کانون و بیمه ‪ ۶۰۰‬نفر از این طریق‪ ،‬گفت‪ :‬نمی دانم این‬ ‫بی اطالعی از کجا ناشی می شود‪ ،‬چون با برخی از این مسووالن جلسه و مکاتباتی داشتیم و همه اطالعات را در اختیار‬ ‫گزارش‬ ‫ان ها گذاشتیم‪ .‬شاید بی اطالعی ان ها درباره این است که چه کسانی از ان دوهزار نفر که به سازمان تامین اجتماعی‬ ‫معرفی شده اند در بین ‪ ۶۰۰‬نفری هستند که بیمه شده اند‪ .‬این افراد کسانی هستند که در فهرست ارسالی وزارت و‬ ‫تشکل های کانون و جامعه راهنمایان بوده اند و ان چه تشکل ها دنبال می کنند اتفاق افتاده است‪ .‬وی تاکید کرد‪۶۰۰ :‬‬ ‫نفری که بیمه شده اند براساس فهرست پاالیش شده وزارتخانه است‪ .‬اگر فردی بیمه شده‪ ،‬اما نامش در فهرست اصلی‬ ‫نبوده است‪ ،‬وزارتخانه اعالم کند ان فرد را خارج می کنیم‪ .‬از طرفی‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی سال ها داری سامانه بوده و به‬ ‫این سادگی نمی توان افراد را بیمه کرد‪ .‬هیچ اختالفی بین این فهرست ها نیست‪ .‬او درباره این که بودجه بیمه از کجا تامین‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخشی از این بودجه‪ ،‬حمایتی دولت است که ‪ ۲۰‬درصد از ‪ ۲۷‬درصد مبلغ بیمه را دولت و هفت‬ ‫درصد مابقی را راهنمای گردشگری پرداخت می کند‪ .‬وی در پاسخ به این ابهام که با توجه به پیگیری بیمه راهنمایان از‬ ‫سوی بخش های مختلف‪ ،‬از وزارتخانه تا تشکل ها‪ ،‬دقیقا طرف سازمان تامین اجتماعی کدام یک از این بخش ها است و‬ ‫راهنماها باید برای بیمه به کجا مراجعه کنند؟ توضیح داد‪ :‬بیمه یک پروژه بود که کانون انجمن های راهنمایان گردشگری‬ ‫زیر نظر وزارت کار دنبال کرد و به نتیجه رساند‪ .‬در این راستا حمایت هایی داشتیم و از سمتی‪ ،‬وزارت میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری به عنوان متولی در این زمینه نقش افرینی هایی کرد‪ ،‬اما در اجرایی کردن بیمه تشکل های بخش خصوصی‪،‬‬ ‫مثل دیگر گروه ها بیمه را پیگیری می کنند‪ .‬دیگر گروه ها هم به همین شکل کارشان را دنبال می کنند‪ .‬شاید ابهام در‬ ‫این باشد که چرا دولت این کار را انجام نمی دهد‪ .‬دولت اصال نباید وارد این مسائل شود‪ .‬دولت در برنامه شش توسعه به‬ ‫کوچک سازی و برون سپاری مکلف شده است‪.‬‬ ‫دولتکارفرمایبیمهراهنمایاننیست‬ ‫حاجی سعید افزود‪ :‬کارفرما در بیمه دولت نیست‪ ،‬چون زیر بار این مسائل نمی رود‪ .‬در بودجه هم حمایتی با بیمه برخورد‬ ‫متولی امور بیمه ای‪ ،‬نقش خود را‬ ‫شده است و باید کارگزاری این میان قرار گیرد‪ .‬سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان‬ ‫ِ‬ ‫ایفا می کند و معموال برای این که مراجعات سازمان دهی شده باشد تشکل های صنفی را به رسمیت می شناسند‪ .‬این رویه‬ ‫معمول در سازمان تامین اجتماعی است‪ .‬ارش نوراقایی از پژوهشگران و کارشناسان گردشگری و رییس اسبق کانون‬ ‫راهنمایان گردشگری‪ ،‬در تایید اظهارات حاجی سعید‪ ،‬گفت‪ :‬در دورانی که ریاست کانون را به عهده داشتم و موضوع بیمه‬ ‫را پیگیری می کردیم‪ ،‬در جلسه ای با اقای سلطانی فر ـ رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ در خصوص‬ ‫این که دولت در بیمه باید کارفرما باشد‪ ،‬صحبت شد‪ .‬ایشان جواب دادند اگر از فردا تمام راهنمایان در سازمان من کارت‬ ‫می زنند و همه ان چه را توقع دارم انجام می دهند‪ ،‬ان ها را بیمه می کنم‪ .‬دولت نمی خواهد و قرار نبود کارفرمای بیمه باشد‪.‬‬ ‫حاجی سعید در پاسخ به این سوال که ایا بیمه راهنمایان فقط از سوی یک تشکل که کانون باشد پیگیری می شود؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬من در جریان اقدامات تشکل های دیگر نیستم‪ ،‬اما هیچ منعی برای تشکل های دیگر که جایگاهی تعریف شده دارند‪،‬‬ ‫برای پیگیری بیمه ان دوهزار نفر که در فهرست وزارتخانه است‪ ،‬ایجاد نکرده ایم‪ .‬تالش ما در این مدت فقط این بود که‬ ‫بیمه راهنمایان را اجرایی کنیم و فکر کردیم حداقل یکی از دغدغه های صنفی ان ها را برطرف کنیم‪ .‬هیچ محدویتی‬ ‫برای افراد قائل نیستیم‪ ،‬مگر این که وزارتخانه این افراد را در فهرست بیمه لحاظ نکرده باشد‪ .‬ساختار کانون هم شفاف‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نگرانی هایی که از سوی برخی مطرح می شود امروز دیگر دغدغه ما نیست‪ ،‬چون بیمه راهنمایان‬ ‫گردشگری اجرایی شده است‪ ،‬ما االن دنبال تثبیت بیمه هستیم‪ .‬باید وحدت کالم داشته باشیم تا ابزاری برای قانون گذار‬ ‫نشود که درست اجرا نشده است‪ .‬هدف کانون این بود که راهنمایان در کشور مشمول حمایت دولت در بیمه شوند و‬ ‫همه راهنمایان فارغ از این که عضو تشکلی هستند یا نیستند‪ ،‬بیمه شوند‪.‬‬ ‫چه خالف و انحرافی در بیمه شده است!؟‬ ‫او برخی اظهارات درباره محرومت راهنمایان از بیمه را نوعی نشر اکاذیب دانست و اظهار کرد‪ :‬برای تثبیت بیمه در‬ ‫بودجه باید مراقب باشیم و خالف واقع نگوییم‪ .‬ادعای محرومیت‪ ،‬خالف واقع است‪ .‬تشکیالت شان دیر اقدام کرده است‪.‬‬ ‫می گویند ما راهنمایان غیرفعال را بیمه کرده ایم یا بیمه به انحراف رفته است؛ این ها خالف است‪ ،‬چه انحرافی صورت‬ ‫گرفته است؟ رییس کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری به نگرانی دیگری اشاره کرد و افزود‪ :‬به واسطه خروج‬ ‫راهنما به دنبال بیکاری مطلق در یک سال گذشته با کمبود راهنما براساس ظرفیت روبه رو هستیم‪ .‬هیچ نگرانی براساس‬ ‫بودجه و تعداد راهنماها نمی بینم‪ .‬اگر کسی خود را مشمول می داند به ادارات کل استان ها مراجعه کند تا این افراد را به‬ ‫سرعت از طریق فهرست به روزشده وزارت گردشگری بیمه کنیم‪ .‬حتی با وزارت صحبت کردیم در شاخص ها انعطاف به‬ ‫وجود اوریم و در استان های محروم که سابقه کار راهنماها کمتر است اضافه کنیم‪ .‬حاجی سعید در پاسخ به این تناقضات‬ ‫که از یک طرف به راهنماها هشدار داده می شود از بیمه جا نمانند و از طرف دیگر‪ ،‬گفته می شود ممکن است این فهرست‬ ‫تکمیل نشود و با کمبود راهنما برای بیمه مطابق فهرست دوهزار نفر مواجه شوید‪ ،‬چون به دلیل بیکاری‪ ،‬نیروی ماهر از‬ ‫این شاخه جدا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬دوهزار نفر را که به زور نمی توان بیمه کرد‪ .‬تعداد قابل توجهی از افرادی که در فهرست‬ ‫دوهزار نفر وزارتخانه هستند‪ ،‬بیکار شده اند و اکنون در جای دیگر مشغول به کار شده اند و تحت پوشش بیمه هم هستند‪.‬‬ ‫بنابراین ان فهرست به به روزرسانی نیاز دارد‪ ،‬چون در دی ماه سال گذشته تهیه شده است‪.‬‬ ‫دلگیری و کینه به درد ما نمی خورد‬ ‫نوراقایی در ادامه این اظهارات گفت‪ :‬خود وزارت مگر نسبت به اقدام کانون و بیمه راهنمایان اظهار بی اطالعی نمی کند‪ ،‬از‬ ‫طرف دیگر مگر خودش دوهزار نفر را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نکرده است‪ ،‬مگر کارت راهنما در این وزارتخانه‬ ‫تایید صالحیت نمی شود‪ ،‬چرا این وزارتخانه به ان دوهزار نفر اطالع نمی دهد؟ وزارتخانه یک جا ایستاده است تا اگر‬ ‫مشکلی بین تشکل ها و صنف ها ایجاد شود در ساحل عافیت بماند و دعواها را به تشکل ها واگذار کند و یک جایی که‬ ‫قرار است صالحیت تایید کند خودش را جلو اندازد‪ .‬اگر این وزارتخانه سند باالدستی دوهزار نفر است‪ ،‬حتی اگر به‬ ‫یک نفر از این فهرست اطالع داده نشود‪ ،‬در وهله اول گنهکار خود وزارتخانه است‪ ،‬نه این که کانون از جیب خود هزینه‬ ‫کند‪ ،‬اطالع رسانی هم کند‪ ،‬برای بیمه د ِر خانه راهنما برود و دست اخر هم محکوم شود که راهنما از بیمه بی اطالع‬ ‫مانده است!؟ وی افزود‪ :‬متاسفانه وزارتخانه هرگز حاضر نشده اختالف اصناف را بشوند و در رودربایستی گیر کرده است‪.‬‬ ‫نوراقایی همچنین بیان کرد‪ :‬دلگیری‪ ،‬کینه و کدورت به درد ما نمی خورد‪ .‬مهم این است که بیمه اتفاق افتاد و راهنماها‬ ‫از این فرصت استفاده کنند‪.‬‬ ‫ارتزاق ‪ ۱۰‬درصد جمعیت از صنعت فرش‬ ‫صادرات پشم مرغوب ایرانی‬ ‫به نام پشم دباغی‬ ‫عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران‬ ‫از اشتغال ‪ ۱۰‬درصد جمعیت در صنعت فرش خبر داد و با تاکید‬ ‫بر لزوم توجه دولت به این صنعت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما مخالف صادرات‬ ‫پشم دباغی هم که پشم نامرغوبی است هستیم‪ ،‬چرا که به اسم‬ ‫صادرات پشم دباغی‪ ،‬پشم مرغوب صادر می شود‪ .‬مرتضی حاجی‬ ‫اقامیری با بیان اینکه اشتغال فرش دستباف عموماً اشتغال اقشار‬ ‫اسیب پذیر و افراد روستایی است و اگر در اثر کاهش صادرات و‬ ‫بی توجهی دولت‪ ،‬این اشتغال از دست برود‪ ،‬این افراد به جامعه‬ ‫مصرف کننده شهری اضافه می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که‬ ‫اشتغال در بخش فرش اشتغال ارزان قیمتی است که هزینه ان را‬ ‫بخش خصوصی پرداخت می کند‪ .‬اگر شاغالن حوزه فرد به شهرها‬ ‫مهاجرت کنند‪ ،‬به جای ‪ ۲۰‬میلیون تومانی که بخش خصوصی‬ ‫برای ایجاد هر شغل پرداخت می کند‪ ،‬دولت باید نزدیک به ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان برای ایجاد اشتغال برای افرادی که تخصصی جز‬ ‫فرش ندارند هزینه کند‪ ،‬اما اهمیت اشــتغال در ذهن مسئوالن‬ ‫شکل نگرفته است‪ .‬تالش ما همیشه حفظ رقم صادرات بوده و‬ ‫حاال که صادرات افت داشته مسئوالن فکر می کنند دیگر ارزش‬ ‫اهمیت دادن ندارد‪ ،‬اما اســیب وارده به جامعه از این نگاه خیلی‬ ‫بیشــتر از کاهش ارزاوری صادرات فرش دستباف است‪ .‬میری‬ ‫با اشاره به اشتغال دو میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم‬ ‫در صنعت فرش دستباف اظهار کرد‪ :‬اگر خانواده چهار نفری برای‬ ‫هرکدام در نظر بگیریم حدود ‪ ۱۰‬درصد جمعیت کشور از صنعت‬ ‫فرشدستبافارتزاقمی کنندکهمعیشتانهابایدبرایمسئولین‬ ‫مهم باشد‪ .‬فارغ از اینکه فرش دستباف مهم ترین هنر ملی و نماد‬ ‫فرهنگی ایران است‪ .‬وی در پاسخ به سوالی درباره قاچاق پشم از‬ ‫ایران‪ ،‬با بیان اینکه پشم گوسفند ایرانی یکی از مواد اولیه و امتیازات‬ ‫فرش ایرانی نسبت به سایر کشورهاست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این کاال در‬ ‫کشورهای دیگر خریدار دارد و پول خوبی بابت ان می دهند‪ .‬اما‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف به عنوان‬ ‫یک تشکل ملی و تخصصی مخالف صادرات پشم به عنوان مواد‬ ‫اولیه مرغوب فرش ایرانی است‪ ،‬چراکه امتیاز فرش ایران نباید در‬ ‫اختیار کشــورهای دیگر قرار گیرد‪ .‬عضو هیئت مدیره اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف افزود‪ :‬ما مخالف‬ ‫صادرات پشم دباغی هم که پشم نامرغوبی است هستیم‪ ،‬چرا که‬ ‫به اســم صادرات پشم دباغی‪ ،‬پشم مرغوب صادر می شود‪ .‬البته‬ ‫صادرات پشم دباغی فقط در یک مقطع ممنوع و بعد مجددا ً ازاد‬ ‫شــد‪ .‬اما در حال حاضر صادرات پشم مرغوب ممنوع است‪ ،‬اما‬ ‫احتماال به طور غیر رسمی یا به اسم پشم دباغی انجام می شود‪.‬‬ ‫پشمی است که بعد از کشتار حیوان از پوست ان جدا می شود‬ ‫این نوع پشم فقط در صنعت نساجی مورد استفاده دارد‪ .‬این گونه‬ ‫پشــم فاقد بسیاری از ویژگیهای پشم مرغوب بوده و در تقسیم‬ ‫بندی از نظر مرغوبیت در مرحله اخر قرار دارد و بسیار کم کیفیت‬ ‫است‪ .‬این نوع پشم دارای الیافی کوتاه است و فاقد کوتیکول می‬ ‫باشــد و در رنگ پذیری بسیار درصد کمی نسبت به پشم های‬ ‫مرغوب دارد و خاصیت رنگپذیری خوبی ندارد‪.‬‬ ‫رونمایی کتاب «فقه نظام مالیاتی اسالم» اثری از پژوهشگران موسسه فقاهت و تمدن اسالمی‬ ‫رونماییکتاب«فقهنظاممالیاتیاسالم»چهارشنبه‪ 16‬تیردرسالناجتماعات‬ ‫موسسه فقاهت و تمدن اسالمی برگزار شد‪ .‬این کتاب اثری از پژوهشگران این‬ ‫موسسه تحت نظر استاد محمدتقی اکبرنژاد می باشد‪ .‬در ابتدای این نشست‬ ‫حجت االسالم جواد عبادی مدیر موسسه اموزش و تحقیقات کاربردی فقه‬ ‫اقتصادی گفتند‪ :‬امروزه مسائل مالی جزو یکی از ضرورت ها شده است و از‬ ‫طرفی هم‪ ،‬معامالتی پدید امده اســت که سابقه نبود و این نیاز بیشتر به‬ ‫ضرورت عمق پیدا کردن اندیشمندان حوزه به این عرصه را می طلبد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در زمینه اقتصادی بعد از انقالب هیچ تحولی صورت نگرفته است‬ ‫ادامه دادند‪ :‬قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از ‪ 5‬سال از انقالب تدوین شد؛‬ ‫یعنی هنوز پنج سال بعد از انقالب خبری از ان نبود و حتی بعدها نیز در عرصۀ‬ ‫اجرا‪ ،‬شاهد توفیقاتی نبودیم‪ .‬ایشان تاکید کردند تغییرات مالی و اقتصادی بعد‬ ‫از انقالب‪ ،‬روبنایی بود و ساختار غیر اسالمی اقتصاد دست‪-‬نخورده باقی ماند‪ .‬تا‬ ‫االن هم از جهت ساختاری اتفاق خاصی نیفتاده است و در همان ریل گذاری‬ ‫اقتصاد لیبرالی حرکت می کنیم‪ .‬حجت االسالم عبادی با ضروری دانستن‬ ‫تحول و انقالب در اقتصاد کشور گفتند‪ :‬امروزه بیشتر فقه را در خدمت نظام‬ ‫سرمایه داری می گیرند تا استفاده از مبانی عمیق فقهی‪ .‬تا جایی که نظام‬ ‫سرمایه داریِ امروز‪ ،‬از فقه تنها به عنوان سنگر استفاده می کند‪ .‬مثال در نظام‬ ‫بانکی امروز عملیاتی کردن حقیقی عقد مضاربه امکان پذیر نیست درحالی‬ ‫که با راه های غیرمبنایی از فقه سوءاستفاده کرده و پشت ان کار خودشان را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬ایشان با بیان این نکته که امروز مسوولین بانکی و اقتصادی‬ ‫تنها حوزویانی را می‪-‬پذیرند که دست به ساختار نظام اقتصادی و بانکی نزنند‬ ‫گفتند‪ :‬فقیه نباید هموارکنندۀ راه برای شرعی کردن ظاهری نظام سرمایه‬ ‫داری باشــد‪ .‬متخصصین حوزوی باید از فرصت پیش امده توسط انقالب‬ ‫اســامی نهایت استفاده را کرده و برای اراۀه مدل‪ ،‬جهت مسائل حاکمیتی‬ ‫همت کنند‪ .‬در ادامه این نشست دکتر سعید توتونچی دکترای اقتصاد و مدیر‬ ‫ّ‬ ‫کل امور استان های وزارت امور اقتصادی و دارائی‪ ،‬که از طریق ویدئو کنفرانس‬ ‫سخنران دیگر این نشست بود گفتند‪ :‬جای این اثر در گفتمان مالیات اسالمی‬ ‫خالی بود‪ .‬بومی کردن مالیات یکی از ضروریات جامعه اسالمی و شیعی ما‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه مالیات‪ ،‬موضوعی تخصصی و بین رشته ای است تاکید‬ ‫کردند در کنار نظر اقتصاددانان و حقوقدانان در این زمینه‪ ،‬دیدگاه فقه و فقیه‬ ‫نیز باید کامال روشن باشد‪ .‬ایشان وظیفۀ مالیات را تامین بودجه کشور‪ ،‬توزیع‬ ‫عادالنۀ ثروت و تنظیم گری دانسته و افزود متاسفانه در قوانین مالیاتی ما‪ ،‬رگه‬ ‫های نقش توزیع ثروت و تنظیم گری کم دیده می شود و بیشتر تامین مالی‬ ‫دولت پررنگ شده است‪ .‬و برای همین است که مثال حوزه بهداشت عمومی یا‬ ‫اموزش در ارائۀ خدمات بهتر و رایگان موفق نبوده است‪ .‬در بخش تنظیم گری‬ ‫نظام مالیاتی که تقسیم و توسعۀ فرصت ها با استفاده از نظام مالیاتی توسط‬ ‫دولت ها می باشد توفیق چندانی نداشتیم‪ .‬دکتر توتونچی افزودند حتی نظام‬ ‫مالیاتی ما در تامین مالی نیز ضعیف عمل کرده است و از ظرفیت های موجود‪،‬‬ ‫اســتفادۀ حداقلی کرده است‪ .‬ایشان به یکی از ضعف های سیستم مالیاتی‬ ‫یعنیشیوعمعافیتهایمالیاتیبهصورترانتی‪،‬افزودند‪:‬ضعفسیستمهای‬ ‫اطالعاتی و عدم شفافیت در نظام مالیاتی ما به چشم می‪-‬خورد‪ .‬این درحالی‬ ‫ممیزی مالیاتی باید اطالعات دقیقی از جامعۀ‬ ‫اســت که برای تشخیص و ّ‬ ‫هدف باشــد در حالی که چنین مهمی مورد غفلت واقع شده است و این‬ ‫باعث ضایع شدن خیلی از منابع مالیاتی ما شده است‪ .‬وی در پایان سخنانش‬ ‫با تشــکر از موسسه فقاهت و مولفان این اثر فقهی‪ ،‬گفتند‪ :‬از این اثر فاخر‬ ‫حتما در جلسات اندیشمندان اقتصادی و همچنین صاحب نظران اقتصادی‬ ‫در مجلس شورای اسالمی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪ .‬در ادامه این‬ ‫مراسم حجت االسالم و المسلمین محمدتقی اکبرنژاد تولیت موسسه فقاهت‬ ‫و تمدن اســامی گفتند‪ :‬ما در این کتاب در مقام تدوین ایین نامه نبودیم‬ ‫بلکه در حوزۀ تخصصی خودمان با استفاده متون دینی عناوین و مباحثی که‬ ‫ظرفیت ارتباط با مالیات اسالمی را دارد را بررسی کرده و انها را باهم و در کنار‬ ‫هم از منظر حاکمیت و البته در ظرف مدرنیته دیده ایم و اینها را به صورت‬ ‫پیوسته و در یک ساختار و شاکله نشان داده ایم‪ .‬ایشان ادامه دادند این اثر‬ ‫خواهد توانست به عنوان منبعی برای اقتصاددانان باشد که حلقۀ اتصال انها به‬ ‫منبع اولیه باشد‪ .‬یعنی این کتاب در حقیقت انچه از کتاب و س ّنت خروجی‬ ‫گرفته اســت در اختیار ایشــان قرار می دهد‪ .‬وی تاکید داشتند این اثر به‬ ‫جایی رسیده بود که قابل ارائه باشد یعنی اثری باشد که نتوان از ان کم کرد‪،‬‬ ‫اگرچه ظرفیت متکامل شدن را نیز در دوره های بعدی دارد‪ .‬استاد اکبرنژاد‬ ‫با بیان اینکه فقه خروجی اصول و روش ها اســت گفتند‪ :‬در عرصۀ روش و‬ ‫روش شناسی وقتی تغییر و ارتقاء صورت می گیرد این مساله خود را در فقه‬ ‫نشان خواهد داد و اختالف روشی اختالف در نتایج فقهی را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬تولیت موسسه فقاهت و تمدن اسالمی به عدم توان سیستم اجتهادی‬ ‫و اصول موجود در ورود به عرصه های مهم و حاکمیتی و نوظهور اشاره کرده‬ ‫‪5‬‬ ‫و گفتند‪ :‬قواعدی که در این سیستم وجود دارد فاصلۀ زیادی با واقعیت ها و‬ ‫مسائل عینی دارند‪ .‬مثال مباحث حجت فقط در حوزۀ کلیات بحث می کند و‬ ‫این حجت بودن ظواهر تا برسد به مسائل جدید فاصلۀ بسیاری دارد‪ .‬ایشان‬ ‫ادامه دادند‪ :‬برای مثال در اصول موجود مایز و مالک تشخیص احکام شرعی‬ ‫ثابت با احکام حکومتی و متغیر بحث نشده است در حالی که مثال فهمیدن‬ ‫اینکه انحصار زکات در موارد ن ُه گانه یا عدم ان حکم شــرعی ثابت است یا‬ ‫حکم حکومتی بسته به این مالک ها است‪ .‬یا اینکه عدد یک پنجم در خمس‬ ‫حکم شرعی است یا حکومتی؟ اصول فقه موجود ابدا وارد چنین فضاهایی‬ ‫نشده است‪ .‬در این سیستم به مسائلی پرداخته شده است که قدم اول ورود‬ ‫به حوزه استنباط است در حالی که قواعد زیادی برای بعد از ان وجود دارد‬ ‫که دیده نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬حوزه ما از ضعف متد اجتهاد رنج می برد و‬ ‫این مهم تاثیرش را در ورود به عرصه هایی که گفتیم نشان داده و می دهد‪.‬‬ ‫ایشان در پایان این نشست با گالیه از اینکه حوزه مدعی ازاداندیشی است اما‬ ‫در عمل خالف ان را نشان می دهد گفتند‪ :‬موسسه ما که مبتنی بر روش‬ ‫های کامال اجتهادی و فقاهتی و روشن نظریات علمی را مطرح کرده است اما‬ ‫حوزه موضعی عالمانه در مقابل این مجموعه نداشته است‪ .‬وی اشاره کرد حتی‬ ‫در همین مورد کتاب «فقه نظام مالیاتی اسالم» نیز به عمد سعی در بایکوت‬ ‫خبری ان داشته و تالش می کردند که دیده نشود‪ .‬استاد اکبرنژاد افزودند‪ :‬این‬ ‫گونه مواضع غیر علمی و غیر عالمانه هرگز در ارادۀ این مجموعه خللی وارد‬ ‫نخواد ساخت زیرا ما با اخالص و اعتقاد به خدمت به دین خدا و امام عصر(عج‬ ‫و معتقد به شعارهای سال ‪ 57‬انقالب اسالمی وارد این عرصه شده ایم‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫صدور مجوز واکسیناسیون عمومی با واکسن «کوو ایران برکت» پس از تایید وزارت بهداشت‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪525‬‬ ‫اخبار‬ ‫عوامل بروز پوکی استخوان‬ ‫استادیار انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تجربهنشاندادهکهعاداتغذاییهمراهباکاهشدریافتکلسیم‬ ‫به مدت طوالنی‪ ،‬منجر به کاهش تراکم استخوان می شود‪ .‬مریم‬ ‫امینی‪ ،‬درباره بیماری پوکی استخوان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سلول های‬ ‫استخوانی بدن در شکل طبیعی خود شبیه النه های زنبور است‬ ‫اما در این بیماری حالت سوراخ سوراخ پیدا می کند‪ ،‬مقدار زیادی‬ ‫از استخوان بدن می رود و استخوان سازی کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫استخوان ها رفته رفته ضعیف شده و با کوچک ترین ضربه و حتی‬ ‫عطسه و سرفه نیز شکسته می شود‪ .‬وی‪ ،‬عوامل پوکی استخوان‬ ‫را ارثی‪ ،‬جنسیت‪ ،‬سن‪ ،‬نژاد و مصرف کورتون دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫احتمال شــیوع این بیماری در زنان بیشتر است و هر چه سن‬ ‫باال رود‪ ،‬به مراتب پوکی استخوان افزایش می کند و همچنین‬ ‫در نژاد سفید و اسیایی‪ ،‬ریسک پوکی استخوان باالتر است‪ .‬این‬ ‫متخصص تغذیه افزود‪ :‬در صورتی که والدین و یا خواهر و برادر‬ ‫مبتال به پوکی استخوان باشند‪ ،‬شیوع بیماری در فرد باالتر است‪.‬‬ ‫البته ابتالی این بیماری به جثه و هورمون های افراد نیز بستگی‬ ‫دارد‪ .‬امینی اظهار داشت‪ :‬وقتی هورمون های بدن به خصوص‬ ‫استروژن کاهش پیدا می کنند‪ ،‬استخوان ها ضعیف می شوند‪ .‬و‬ ‫به همین دلیل اگر زنان بعد از یائسگی از خود مراقبت نکنند‪،‬‬ ‫در معرض پوکی استخوان قرار می گیرند‪ .‬این بیماری در مردان‬ ‫تدریجی است‪ .‬استادیار گروه تحقیقات تغذیه انستیتو تحقیقات‬ ‫تغذیه ای و صنایع غذایی کشور‪ ،‬با بیان اینکه هورمون تیروئید‬ ‫از عوامل دیگر پوکی استخوان است که ترشح بیش از حد ان‬ ‫موجب شکستگی استخوانی می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مصرف زیاد‬ ‫الکل می تواند به استخوان ها ضربه وارد کند و همچنین مصرف‬ ‫دخانیات ریسک بیماری را باال می برد‪ .‬امینی در ادامه کورتون ها را‬ ‫عاملتخریباستخوان هادانستکهبرایدرمانبرخیبیماری ها‬ ‫مصرف می شود‪ .‬وی به عالئم پوکی استخوان اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫این بیماری در مراحل اولیه‪ ،‬عالمتی ندارد اما اگر استخوان ها به‬ ‫مرور ضعیف تر شود‪ ،‬کمردرد ناشی از شکستن مهره های ریز در‬ ‫بدن‪ ،‬کوتاه تر شدن قد‪ ،‬قوز شدن خمیدگی و شکستگی ها سریع‬ ‫ظاهر می شود‪ .‬یعنی استخوان با کوچک ترین ضربه استخوان فرد‬ ‫شکسته می شود‪ .‬امینی درباره رژیم غذایی جهت پیشگیری از‬ ‫پوکی استخوان‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی شیوه زندگی نقش مهمی در‬ ‫پیشگیری از این بیماری دارد چون که زندگی بی تحرک باعث‬ ‫تشدید پوکی استخوان می شود و توصیه می کنیم ورزش هایی‬ ‫همچون پیــاده روی‪ ،‬دویدن‪ ،‬ورزش های قدرتی و وزنه برداری‬ ‫و ورزش هایی کــه وزن بدن را تحمل می کند انجام بدهیم تا‬ ‫حدودی از بیماری پیشگیری شود‪.‬‬ ‫رژیم غذایی پرچرب و‬ ‫انتی بیوتیک‪ ،‬عوامل مهم بروز‬ ‫بیماری های التهابی روده‬ ‫محققان به تازگی دریافته اند که مصرف انتی بیوتیک و پیروی‬ ‫از یک رژیم غذایی پرچرب‪ ،‬می تواند باعث افزایش خطر ابتال به‬ ‫بیماری های التهابی روده نظیر سندروم روده تحریک پذیر شود‪.‬‬ ‫ســندرم روده تحریک پذیر (‪ )IBS‬تقریباً ‪ 11‬درصد از افراد در‬ ‫سراســر جهان را درگیر می کند‪ .‬این بیماری با تکرر درد شکم‪،‬‬ ‫نفخ و تغییر در عادات روده ای تظاهر می یابد‪ .‬اخیرا ًمطالعه ای روی‬ ‫گروهی از بیماران مبتال به این سندرم صورت گرفته است؛ این‬ ‫مطالعه شامل ‪ 43‬فرد سالم و ‪ 49‬بیمار بزرگسال مبتال به ‪IBS‬‬ ‫بوده است‪ .‬محققان‪ ،‬کالپروتکتین مدفوعی شرکت کنندگان که‬ ‫نوعی نشــانگر التهابی روده است را اندازه گیری کردند‪ .‬محققان‬ ‫دریافتند که همه شــرکت کنندگانی کــه رژیم غذایی پرچرب‬ ‫مصرف و از انتی بیوتیک استفاده کرده اند‪ ،‬نسبت به افرادی که‬ ‫رژیم غذایی کم چربی دارند و ســابقه جدیدی در مصرف انتی‬ ‫بیوتیک ندارند در معرض خطر بیشتر سندرم روده تحریک پذیر‬ ‫و بیماری های التهابی روده قرار گرفته اند‪ .‬افرادی که میزان باالی‬ ‫چربی در رژیم غذایی خود مصرف می کردند ‪ 2.8‬برابر بیشتر از‬ ‫افراد دارای رژیم غذایی کم چرب در معرض بیماری های التهابی‬ ‫روده قرار داشــتند و احتمال بروز بیماری های التهابی روده در‬ ‫افراد مصرف کننده انتی بیوتیک ‪ 3.9‬برابر بیش از افرادی بود که‬ ‫اخیرا ً انتی بیوتیک مصرف نکرده بودند! اندریاس باوملر‪ ،‬یکی از‬ ‫پژوهشگران این تحقیق می گوید‪ :‬نتایج مطالعه ما نشان داد که‬ ‫سابقه مصرف انتی بیوتیک و رژیم غذایی پرچرب‪ ،‬با بیشترین‬ ‫خطر ابتال به بیماری های التهابی روده (که در این تحقیق تحت‬ ‫عنوان ‪ pre-IBD‬تعریف شــده اند) همراه است‪ .‬البته ما هنوز‬ ‫نمیدانیم که عوامل محیطی تــا چه حد می توانند بر بروز این‬ ‫ ‬ ‫مشکل‪ ،‬اثر هم افزایی داشته باشند‪ .‬این مطالعه همچنین تاثیر‬ ‫رژیم غذایی پرچرب و مصرف انتی بیوتیک ها بر روی سلول های‬ ‫موجود در روده موش ها را مورد ازمایش قرار داد؛ مشــخص شد‬ ‫که رژیم غذایی پرچرب و استفاده از انتی بیوتیک ها باعث مختل‬ ‫کردن کار میتوکندری سلول و ایجاد اختالل در سوزاندن اکسیژن‬ ‫در سلول ها شد‪ .‬این اختالل باعث کاهش مصرف اکسیژن سلول و‬ ‫منجر به نشت اکسیژن به روده می شود‪ .‬باکتری های مفید بدن در‬ ‫محیط هاییکهاکسیژنکمیدارندرشدمیکنند‪.‬سطحاکسیژن‬ ‫باالتر در روده باعث عدم تعادل در باکتری های مفید دســتگاه‬ ‫گوارش و در نتیجه موجب التهاب می شود‪ .‬با اختالل در محیط‬ ‫روده‪،‬یکچرخهبرایجایگزینیباکتری هایمفیدبامیکروب های‬ ‫مضر که تحمل اکسیژن بیشتری دارند ‪ ،‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام با بیان این که نتایج فازهای مطالعه بالینی واکسن کوو ایران برکت توسط وزارت بهداشت اعالم می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اجازه واکسیناسیون عمومی با‬ ‫واکســن کرونای «کوو ایران برکت» پس از تایید وزارت بهداشت صادر می شود‪ .‬دکتر محمد مخبر با بیان این که در اردیبهشت ماه یک میلیون دوز واکسن تولیدشده «کوو ایران‬ ‫برکت» را تحویل وزارت بهداشــت خواهیم داد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬پس از اتمام فاز یک مطالعات انسانی برای ورود به فاز دوم تست انسانی‪ ،‬واکسن کوو ایران برکت از لحاظ عوارض‬ ‫بررســی شد و بر اســاس استانداردهایی که وزارت بهداشت تعیین کرده بود مجوز فاز دوم تست انسانی صادر شد‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از اتمام فاز دوم‪ ،‬اجازه ورود به فاز سوم توسط‬ ‫وزارت بهداشت صادر شد و پس از اتمام این فاز نیز‪ ،‬نتایج توسط وزارت بهداشت اعالم می شود که اجازه واکسیناسیون عمومی با واکسن کرونای «کوو ایران برکت» صادر شود‪.‬‬ ‫مخبر ادامه داد‪ :‬زمان بندی برای استفاده عمومی از واکسن کرونا توسط خود وزارت بهداشت تعیین می شود‪.‬‬ ‫مقابله برخی جریانات داخلی‬ ‫با «طب سنتی» منافی اسناد بین المللی است‬ ‫مشــاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفت‪ :‬مقابله با جریان علمی طب ایرانی و سنتی‬ ‫هم برخالف جریان علمی هم برخالف اسناد بین المللی و هم برخالف اسناد باال دستی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بــوده همچنین منافی هرگونه رویکرد علمی و منطقی اســت‪ .‬دکتر ارمان زرگــران درباره برخی‬ ‫سیاست زدگی های وزارت بهداشت خصوصا در حوزه طب سنتی اظهار کرد‪ :‬برخی رویکردها و مقابله ها با‬ ‫جریان علمی طب سنتی خارج از مسیر علمی و برخی واکنش ها و مقابله ها با طب سنتی ایرانی نیز خارج‬ ‫از یک رویکرد علمی و بحثهای دانش محور اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دومی همان سیاســت زدگی است که در‬ ‫بخشی از بدنه وزارت بهداشت وجود دارد هر چند این امر را نمی توان به همه بدنه بهداشت و درمان تعمیم‬ ‫داد چنانچه خیلی از عزیزان در وزارت بهداشت و دانشگاهها رویکرد بسیار خوبی نسبت به این قضیه دارند‬ ‫اما متاسفانه برخی از بدنه سیاستگذار هم تابع جریانات غیرعلمی است و پیشتر هم بود که این امر به فضا‬ ‫و جریان علمی‪ ،‬ضربه وارد میکند‪.‬‬ ‫زرگران گفت‪ :‬اگر وزارت بهداشــت از سازمان بهداشت جهانی تبعیت داشت باید از طب ایرانی و اسالمی‬ ‫حمایت میکردند؛ استراتژی که سازمان بهداشت جهانی تدوین کرده است یعنی استراتژی ‪ 2014‬تا ‪2023‬‬ ‫یعنی اســتراتژی ‪ 10‬ســاله و اخرین ورژنی که چاپ شده براستفاده از ظرفیتهای طب سنتی در کشورها‬ ‫تاکید کرده است حتی در سازمان بهداشت جهانی واحدی داریم با عنوان طب سنتی‪ ،‬مکمل و تلفیقی که‬ ‫همکاریهای بسیار تنگاتنگ و نزدیکی هم با جامعه علمی طب ایرانی دارند و همواره مشوق و حامی استفاده‬ ‫از ظرفیتهای طب ســنتی در همه کشــورها هستند‪ .‬این عضو هیئت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران ابراز کرد‪ :‬اگر قرار بود نظر سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬مالک قرار گیرد باید از طب سنتی‬ ‫حمایت میشد و متاسفانه این مقابله ها با جریان علمی طب سنتی نه مبنای علمی و نه مبنای استفاده از‬ ‫اســناد جهانی دارد و حتی برخالف اسناد باالدستی کشور خودمان است‪ .‬زرگران عنوان کرد‪ :‬همانطور که‬ ‫میدانید سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری‪ ،‬وزارت بهداشت را بر استفاده از ظرفیت طب سنتی و نهادینه‬ ‫کردن ان مکلف کرده است و بند ‪ 12‬قانون ششم توسعه مجلس هم این وظیفه را بر عهده وزارت بهداشت‬ ‫قرار می دهد همچنین سند گیاهان دارویی و سنتی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی که با امضا و ابالغ‬ ‫ریاست محترم جمهور وقت نهادینه شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مقابله با جریان علمی طب ایرانی و سنتی‬ ‫هم برخالف جریان علمی هم برخالف اسناد بین المللی و هم برخالف اسناد باال دستی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران است؛ از طرفی مقابله با طب ایرانی منافی هرگونه رویکرد علمی و منطقی است‪.‬‬ ‫زرگران بیان کرد‪ :‬طب سنتی پتانسیلی است که می تواند به جامعه پزشکی در ارتقای سالمت همچنین در‬ ‫درمان و اقتصاد مقاومتی کمک کند چون یک دانش بومی است و سر این دانش در اختیار ایرانیان است‪،‬‬ ‫منابع ان در اختیار خودمان اســت و ابزارش در داخل کشــور است لذا از هر سه منظری که پیشتر عنوان‬ ‫شد عدم استفاده از این ظرفیت به جامعه اسیب خواهد زد چرا که ما خودمان را از یک بازوی کمکی بسیار‬ ‫توانمند در ارتقای سالمت‪ ،‬درمان و اقتصاد مقاومتی محروم خواهیم کرد اگر با جریان علمی طب سنتی‬ ‫مقابله کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬از طرفی نباید این را فراموش کنیم که متاســفانه در جامعه ما از جریانی به اســم‬ ‫طب ایرانی و سنتی سوءاستفاده هایی هم در سطح جامعه میشود یعنی بسیاری از افراد با سواستفاده از نام‬ ‫طب سنتی در مسیر غیرقانونی و غیرعلمی و خالف اخالق قدم برمیدارند‪ .‬زرگران ادامه داد‪ :‬ما انتظارمان‬ ‫از ساختارهای قضایی و انتظامی چه در جامعه پزشکی از وزارت بهداشت تا سازمان نظام پزشکی و مراجع‬ ‫قضایی این اســت که با جریانهای انحرافی و کالهبردار در این حوزه برخوردهای قضایی و قانونی داشــته‬ ‫باشند و ما خودمان هم حامی این مسئله هستیم اما باید این دو جریان را از هم تفکیک کنیم و به درستی‬ ‫بشناســیم‪ .‬مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفت‪ :‬کسانی که دارند مسیر علمی را‬ ‫پیش میبرند در دانشــگاههای ما برای این حوزه تربیت شــدند و هم پزشک و هم متخصص طب سنتی‬ ‫هستند همچنین افرادی که به شکل طب عامیانه و طب بومی نسل در نسل خدمات طب سنتی ارائه دادند‬ ‫که این هم در دنیا به عنوان اتنوفارموکولوژی به رســمیت شناخته شده هم باید سازوکارهای قانونی خود‬ ‫را برای ارائه خدمات داشته باشند‪ .‬وی ابراز کرد‪ :‬این دو مقوله باید مورد حمایت جامعه پزشکی قرار گیرد‬ ‫و بخش منطقی و عقالنی جامعه پزشکی هم از ان حمایت میکند چنانچه متخصصین بسیاری داریم که‬ ‫همکاری بسیار نزدیکی با متخصصین طب سنتی دارند یا در جامعه داروسازی در این حوزه کار میکنند‪.‬‬ ‫زرگران با اشاره به گنجینه غنی داروهای گیاهی در کشور و لزوم حمایت جدی از ان از سوی دولت ابراز‬ ‫کرد‪ :‬این داروها را میتوان با حمایت های الزم به درســتی تولید و حتی به دنیا صادر کرد؛ ما با داشــتن‬ ‫تاریخ دیرینه طب سنتی‪ ،‬بازو و پتانسیل بسیار بزرگی داریم که میتوانیم به واسطه ان حتی فرهنگ و دانش‬ ‫خودمان را صادر کنیم چنانچه در جامعه جهانی در این حوزه ما حرفهای بسیاری برای گفتن داریم چرا که‬ ‫بیشتر دانش این حوزه در اختیار ماست و صاحب ان هستیم و دیگران نیازمند دانش ما هستند‪.‬‬ ‫ایا هر درد عضالنی نشانی از ابتال به کرونا است؟‬ ‫متخصص بیماریهای عفونی گفت‪ :‬این روزها بسیاری از افراد بدلیل‬ ‫خســتگی‪ ،‬تعریق زیاد و قرار گرفتن در برابر وســایل سرمایشی‪،‬‬ ‫خستگی‪ ،‬کمبودهای ویتامین و غیره احساس درد عضالنی دارند‬ ‫که نمی تواند به تنهایی عالمت ابتال به کرونا باشــد و الزم نیست‬ ‫به مراکز درمانی مراجعه کنند‪ .‬صــادق گودرزی افزود‪ :‬در صورت‬ ‫احســاس درد عضالنی باید افراد استراحت کرده و هر گونه فشار‬ ‫عصبی و استرس را در خود کنترل کنند و تغذیه درست شامل میوه‬ ‫ها و ســبزیجات‪ ،‬پروئین ها‪ ،‬لبنیات و غیره داشته باشند و نگرانی‬ ‫را به خود راه ندهند‪ .‬وی‪ ،‬تب یا لرز‪ ،‬ســرفه‪ ،‬تنگی نفس یا اختالل‬ ‫در تنفس‪ ،‬کوفتگی عضالت یا بدن‪ ،‬ســردرد‪ ،‬از دست دادن حس‬ ‫بویایی یا چشایی‪ ،‬گلودرد‪ ،‬گرفتگی یا ابریزش بینی‪ ،‬حالت تهوع یا‬ ‫اســتفراغ و اسهال را از عالئم جدی ابتال به ویروس کرونا دانست و‬ ‫ادامه داد‪ :‬گرچه هیچ واکسنی برای پیشگیری از کرونا وجود ندارد‪،‬‬ ‫ی های بزرگ و تجمعــات انبوه خودداری کرده‪،‬‬ ‫امــا افراد از مهمان ­‬ ‫با افراد مریض یــا دارای عالئم تماس نزدیک برقرار نکنند و تا دو‬ ‫متــر فاصله گرفته و تا حد امکان در خانه بمانند و ب ­ه خصوص اگر‬ ‫خطر بروز بیماری جدی در انها باال اســت بین خود و دیگران (تا‬ ‫دو متر) فاصله ایجاد کنند‪ .‬این پزشک تصریح کرد‪ :‬دستهای خود‬ ‫را بطور مرتب به مدت ‪ ۲۰‬ثانیه با اب و صابون شســته یا از مایع‬ ‫ی کننده حاوی الکل ‪ ۷۰‬درصد استفاده کنند و در مکان­‬ ‫ضدعفون ­‬ ‫های عمومی‪ ،‬مانند خواروبارفروشــی‪ ،‬که دوری از تماس نزدیک با‬ ‫دیگران دشــوار است ماسک بزنند و بهتر است از ماسک پارچه­ای‬ ‫غیر جراحی استفاده کنند‪ .‬به گفته گودرزی‪ ،‬هنگام عطسه یا سرفه‬ ‫جلوی دهان خود را با ارنج یا دستمال بپوشانید‪ ،‬دستمال الوده را‬ ‫دور انداخته و فورا دســتان خود را بشویید‪ ،‬به چشم‪ ،‬بینی و دهان‬ ‫دست نمالید و در صورت بیماری‪ ،‬ظرف‪ ،‬لیوان‪ ،‬حوله‪ ،‬وسایل خواب‬ ‫و ســایر موارد خانگی را از دیگران جدا کنید‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم باید‬ ‫از انجام کارهای غیر ضرور در خارج از خانه و حضور در مکان های‬ ‫پر ازدحام جلوگیری کنند و از برقرار ارتباط های مستقیم و دست‬ ‫دادن در برخوردها خودداری کنند زیرا مهم ترین اقدام برای مقابله‬ ‫با این ویروس جدی گرفتن نکات بهداشت فردی از سوی تک تک‬ ‫افراد است‪.‬‬ ‫یخ برای کوفتگی عضالت مفید است؟ تقریب ًا نه!‬ ‫احتماالً برای شــما هم پیش امده اســت کــه در تماس های‬ ‫تصویــری و در حین مکالمــه با طرف مقابل بــه تصویر خود‬ ‫نگاه کنید‪ .‬اما این مســئله این تصادف نیســت‪ ،‬چرا که بارها‬ ‫و بارها تکرار می شــود و ما همچنان به تماشــای تصویر خود‬ ‫عالقه مند هســتیم‪ .‬بســیاری از ما بعد از یک تمرین شدید یا‬ ‫اسیب ورزشــی‪ ،‬برای کاهش درد و تورم عضالت از کیسه های‬ ‫یخ استفاده می کنیم‪ .‬اما یک مطالعه نشان می دهد که استفاده‬ ‫از کیســه یخ ممکن اســت باعث کاهش روند بهبــود درد یا‬ ‫کوفتگی عضالنی شود‪ .‬کیسه های یخ که تقریباً در هر باشگاهی‬ ‫پیدا می شــوند روند رایجی برای کاهش درد کوفتگی هستند و‬ ‫همه ما تجربه این را داریم که از ان ها اســتفاده کرده باشیم و‬ ‫دردمان کاهش پیدا کرده باشــد؛ اما باید با احتیاط بیشتری از‬ ‫انها استفاده کنیم‪ .‬یخ ناحیه اسیب دیده را بی حس می کند و‬ ‫تورم و التهاب را از بین می برد‪ .‬اما‪ ،‬در سال های اخیر‪ ،‬محققان‬ ‫حوزۀ ورزش شــروع به بررسی اثربخشــی این فرایند کرده اند‪.‬‬ ‫تحقیقات نشــان داد که افرادی که برای کاهش درد ساق پا از‬ ‫یخ استفاده کردند شدت دردشان نسبت به افرادی که استفاده‬ ‫نکردند کاهش نیافته بود و طول مدت بهبودی ان ها نیز تغییر‬ ‫نکرده بود‪ .‬بلکه بیشتر یک بار روانی بود که احساس می کردند‬ ‫یخ باعث بهبودی می شود‪ .‬در مطالعه ای دیگر مشخص شد که‬ ‫ورزشــکارانی که بطور مداوم از کیس های یخ استفاده می کنند‬ ‫قدرت و توانشان نسبت به کسانی که کمتر از کیسه یخ استفاده‬ ‫می کنند بیشــتر تحلیل می رود‪ .‬در یک مطالعه روی ‪ ۴۰‬موش‬ ‫جوان‪ ،‬ســالم و مذکر خســتگی عضالنی ناشــی از ورزش را با‬ ‫شــوک های الکتریکی روی عضالت ان ها شبیه ســازی کردند‪.‬‬ ‫عضالت جوندگان‪ ،‬مانند عضالت ما‪ ،‬از الیاف تشــکیل شــده و‬ ‫با هر حرکتی منقبض می شــوند‪ .‬دانشــمندان بالفاصله پس از‬ ‫اعمال شبیه ســازی شده‪ ،‬نمونه های عضالنی برخی از حیوانات‬ ‫را جمع اوری کردند و سپس بسته های یخی ریز را روی پاهای‬ ‫تقریبــا نیمی از موش ها بســتند‪ ،‬در حالی که بقیه را بدون یخ‬ ‫نگه داشتند‪ .‬ســپس هر دو گروه موش را هر چند ساعت و هر‬ ‫چنــد روز تا دو هفته از نظر عضالنی بررســی کردند‪ .‬با تمرکز‬ ‫بر ســلول ها تمام بافت ها را موشــکافی کردند تا اثر یخ را روی‬ ‫بافت ها بررســی کنند‪ .‬همانطور که اکثر مــا می دانیم‪ ،‬التهاب‬ ‫اولین پاســخ بدن به هرگونه عفونت یا اسیب است‪ ،‬سلول های‬ ‫ایمنی پیش از التهاب با عجله به منطقه اســیب دیده می روند‪،‬‬ ‫جایی که انها با میکروب های مهاجم مبارزه می کنند یا تکه های‬ ‫اســیب دیده بافت و سلول را از بین می برند‪ .‬سپس سلول های‬ ‫ضد التهاب به ان فضا منتقل می شوند و باعث کاهش ساکشن‬ ‫التهابی و تشــویق به تشکیل بافت ســالم می شوند‪ .‬اما التهاب‬ ‫غالباً همراه با درد و تورم است‪ ،‬که به طور قابل توجهی بسیاری‬ ‫از افراد از ان بیزارند و از یخ برای رفع ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫یخ روند بهبودی را کند می کند‬ ‫با نگاهی به عضــات پای موش‪ ،‬محققان شــواهد واضحی از‬ ‫اسیب دیدن بســیاری از رشته های عضالت را مشاهده کردند‪.‬‬ ‫ان ها همچنین در بافتی که از یخ اســتفاده نشــده بود‪ ،‬تجمع‬ ‫سریع سلول های پیش التهاب را دیدند‪ .‬در عرض چند ساعت‪،‬‬ ‫این سلول ها بقایای سلولی را از بین بردند‪ ،‬تا اینکه در سومین‬ ‫روز پس از انقباض‪ ،‬اکثر رشــته های عضالنی اسیب دیده پاک‬ ‫شــدند‪ .‬در ان زمان‪ ،‬سلول های ضد التهابی همراه با سلول های‬ ‫عضالنی ویژه ای که بافت را بازســازی می کنند‪ ،‬ظاهر شــدند‬ ‫و در پایــان دو هفتــه‪ ،‬این عضالت کام ً‬ ‫ال بهبــود یافته به نظر‬ ‫می رســیدند‪ .‬در عضله یخ زده‪ ،‬بهبودی به طور قابل توجهی به‬ ‫تاخیر افتاده بود‪ .‬فرایند رسیدن سلول های پیش از الهاب برای‬ ‫پاکســازی و اماده ســازی برای بهبود در عضالت یخ زده هفت‬ ‫روز طول کشید در حالی که برای عضالت یخ نزده سه روز بود‪.‬‬ ‫حتی پس از دو هفته عالئم مولکولی اسیب به عضله باقی مانده‬ ‫و بهبودی ناقص را نشــان می دادند در حالی که برای عضالت‬ ‫یخ نــزده بهبودی کامــل رخ داده بود‪ .‬نتیجــه این تحقیقات‬ ‫می گویند که کیسه یخ و یخ گذاشتن روی محل اسیب یا درد‬ ‫در عمل فرایند بهبودی را کند می کند‪ .‬اما ازمایش انجام شده‬ ‫اسیب های جدی مانند پارگی‪ ،‬کشیدگی را ازمایش کرده بودند‬ ‫و نه درد و خستگی را به همین خاطر به ازمایش های بیشتر با‬ ‫نمونه های انسانی نیاز است‪.‬‬ صفحه 6 ‫زورگیرانی که عصر روز پنج شنبه در اتوبان کرج قزوین اقدام به زورگیری از یک دستگاه خودرو ‪ ۲۰۶‬کرده بودند کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت توسط پلیس پایتخت دستگیر شدند‪ .‬مرکز‬ ‫اطالع رســانی معاونت اجتماعی ناجا در تشریح این خبر بیان داشت‪ :‬با توجه به وقوع یک فقره زورگیری درشهرستان کرج با اجرای طرح انتظامی‪،‬ایست وبازرسی واعالم ان به‬ ‫یگان های تابعه ناجا ‪ ،‬با عنایت به متواری شــدن متهمین به سمت تهران بزرگ به لطف الهی وهوشیاری کارکنان انتظامی درکمتراز ‪ ۲۴‬ساعت زورگیران توسط عوامل انتظامی‬ ‫کالنتری یوسف اباد دستگیر شدند‪.‬‬ ‫گالیه های تند نمکی به انتقادها و افشاگری درباره مافیای دارو در کشور‬ ‫جلویمافیایبزرگدارودرکشورایستاده ام!‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با گالیه های تند به انتقادهایی که به عملکرد وزارت بهداشت در زمینه توزیع و‬ ‫تزریق واکسن می شود‪ ،‬از مافیای دارو پرده برداشت‪ .‬سعید نمکی پیش از ظهر جمعه در سی و ششمین ائین پویش‬ ‫ره سالمت در ارومیه با بیان اینکه از فردا واکسیناسیون کرونا با قدرت شروع می شود‪ ،‬افزود‪ :‬کجای دنیا وزیر بهداشت‬ ‫اقدام به واردات دارو می کند باید واکسن تامین و تحویل وزارت بهداشت شود اما بنده شخصاً اقدام به واردات واکسن‬ ‫کرده ام‪ .‬وی با بیان اینکه از اردیبهشت سال گذشته دنبال واردات واکسن بودند اما دوستان و دشمنان هر دو ما را در‬ ‫این زمینه قال گذاشته اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ناجوانمردانه است بگوییم وزارت بهداشت در واردات واکسن تعلل کردند‪ ،‬اص ً‬ ‫ال قرار‬ ‫نیست بنده واکسن بیاورم متاسفانه این حرف از سوی عده ای مطرح می شود که می دانند اصل ماجرا چه هست اما باز‬ ‫تمام تقصیرها را گردن وزارت بهداشت می اندازند‪ .‬نمکی با اشاره به موفقیت های کشور در زمینه تولید واکسن داخلی‬ ‫نیز بیان کرد‪ :‬بزرگترین موفقیت ما تولید واکسن داخلی است اما اگر بنده تن به اتش نمی زدم امروز شاهد تولید واکسن‬ ‫داخلی نیز نبودیم‪ ،‬امروز ترکش هایی که به سوی بنده روانه می شود بخاطر تالش هایم برای تولید واکسن داخلی است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت با بیان اینکه در ابتدای حضورم در وزارت بهداشــت جلوی مافیای بزرگ دارو ایستاده ام‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه عده ای دارویی را که ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۵‬تولیدکننده داخل اقدام به تولید می کردند را با ‪ ۱۵‬برابر قیمت واقعی وارد‬ ‫کشور می کردند جلوی این مافیا ایستادم و امروز تولید دارو در کشور ‪ ۹۲‬درصد افزایش یافته است‪ .‬نمکی با اشاره به‬ ‫شناسایی و مهار کانون بیماری ویروس جهش یافته کرونا در برخی استان های کشور نیز گفت‪ :‬در کنار شیوع ویروس‬ ‫کرونــا مدت ها پیش خبرهایــی از ورود ویروس هندی‪ ،‬افریقای جنوبی و یک مجموعه مهلکی از ویروس هندی و‬ ‫کالیفرنیایی در کشور داشتیم که از دو ماه پیش تمام کانون های پرخطر این ویروس ها در استان های کشور شناسایی و‬ ‫با مدیریت خوب مدافعان عرصه سالمت این کانون ها مهار شده اند‪ .‬وزیر بهداشت با بیان اینکه در استان های هرمزگان‪،‬‬ ‫بوشــهر‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬یزد شاهد شیوع ویروس های جهش یافته و خطرناک هندی‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬هندی ‪-‬‬ ‫کالیفرنیایی بودیم افزود‪ :‬با تالش سربازان عالی رتبه نظام سالمت‪ ،‬استانداران‪ ،‬فرمانداران و مدیران شبکه های بهداشت‬ ‫و درمان از دو ماه پیش این کانون ها شناسایی و مهار شدند‪ .‬وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اهل گله نیستم و ایام باقی‬ ‫مانده سکوت را به برخی گفتمان ها ترجیح می دهم افزود‪ :‬امروز مردم خسته و پر مشکل هستند و مدیران ارشد کشور‬ ‫نباید با بیان برخی گفتمان ها این داغ ها را تازه کنند‪ ،‬باید این ایام سخت ملت را با صبوری سپری کنیم‪.‬‬ ‫امروز ایران به صادر کننده ماسک‪ ،‬مواد شوینده و ونتیالتور تبدیل شده است‬ ‫نمکی با بیان اینکه یک پاندمی وحشتناک را در اوج تحریم های بی سابقه پشت سر گذاشتیم که تمام مناسبات دنیا را‬ ‫تحت تاثیر قرار داد در اوج این گرفتاری با خزانه تهی و بعضاً با نامهربانی های خاص مدافعان سالمت توانستند پیک های‬ ‫سنگین را پشت سر بگذارند‪ ،‬افزود‪ ۱۴ :‬فروردین ماه سال ‪ ۹۹‬با عنایت مقام معظم رهبری یک میلیارد دالر به عرصه‬ ‫سالمت اختصاص یافت اما تاکنون قسمت قابل توجهی از این مبلغ را نتوانسته ایم دریافت کنیم‪ .‬وزیر بهداشت با بیان‬ ‫اینکه تا این لحظه به صورت قطره چکانی این پول به سیستم سالمت کشور تزریق شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬روزهای‬ ‫سختی ماسک و شوینده در کشور نبود اما امروز به صادرکننده این مواد‪ ،‬صادر کننده ونتیالتور تبدیل شده ایم‪ .‬وی‬ ‫از نصب ‪ ۱۶۰‬دســتگاه سی تی اسکن‪ ،‬راه اندازی ‪ ۴۰۰‬ازمایشگاه مولکولی و نصب ‪ ۴۹۰‬اکسیژن ساز در طول یک‬ ‫سال گذشته خبر داد و اضافه کرد‪ :‬زمانی که در بیمارستان توحید سنندج اکسیژن کم بود با تانکر از اصفهان اکسیژن‬ ‫منتقل می کردیم شبانه روز شخصاً موضوع را پیگیر بود‪ .‬وزیر بهداشت با بیان اینکه هم اکنون ‪ ۶۰۰‬تخت خالی در‬ ‫سیستان و بلوچستان داریم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز میزان بیماران کرونایی در سیستان و بلوچستان یک چهارم پیک بیماران در‬ ‫هرمزگان است اما سیاه نمایی های زیادی در خصوص این استان صورت گرفت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه هم اکنون ‪۴۵۰‬‬ ‫تخت بیمارستانی در زاهدان خالی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با سیاه نمایی های بزرگ اعالم می کنند قبرستان های این استان‬ ‫را پرکرده اند‪ ،‬ما از این تنهایی های مدافعان سالمت در کشور گله مند و دردمندیم‪ .‬وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم‬ ‫منتهای محبت خود را در حق مدافعان سالمت کردند و با وجود کمک هایی که باید می شد و نشد جوانمردانه مثل دفاع‬ ‫مقدس ایستادگی کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬همکارانم در سیستم سالمت کشور از بنده انتظار دارند به عنوان پرچمدار این عرصه‬ ‫این گالیه ها را مطرح کنم‪ .‬نمکی خاطرنشان کرد‪ :‬بنده مسئول ورود بیماران الوده از ان سوی مرزها به کشور نیستم‪،‬‬ ‫مسئول ورود بیماران الوده ای که سرتا سر مرز را طی می کنند و وارد کشور می شوند مگر تیم وزارت بهداشت چقدر توان‬ ‫دارد ناجوانمردانه نیست سرداران این عرصه را با جو تبلیغاتی مسموم مورد هجمه قرار می دهند؟ وی گفت‪ :‬همکاران‬ ‫من دنبال تهیه اکسیژن‪ ،‬دارو و تخت برای بیماران هستند دیگر فرصتی برای رصد فضای مجازی و پاسخگویی به جو‬ ‫مسموم و هجمه هایی که صورت می گیرد ندارند‪ ،‬ایا در جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس اگر فرماندهان مورد حمله‬ ‫قرار می گرفتند کسی برای دفاع از انها پا به عرصه نمی گذاشت؟‬ ‫نمکی قطع برق و فوت بیماران را تکذیب و نتیجه جو رسانه ای مسموم دانست و افزود‪ :‬کسانی که امروز مسئولیت حفظ‬ ‫امنیت نظام را بر عهده دارند فضا را رها کرده اند من و همکارانم کاری نمی توانیم بکنیم از بابت این هجمه ها گالیه مند‬ ‫و دردمندیم‪ .‬وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تاب اوری مردم بعد از گذشت یک سال و نیم از شیوع این بیماری کم شده‬ ‫است گفت‪ :‬اما کسی به فکر نگه داشتن تاب اوری همکارانم در عرصه سالمت نیست مدافعان سالمت نیازمند مهربانی‬ ‫ویژه هستند‪ ،‬نباید برای مدافع سالمت تولید فراورده مخرب کرد‪ .‬نباید تولید موج جدید بیماری کرد‪ .‬نمکی افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه امروز موج پنجم این بیماری خارج از توانمندی ها ما شکل گرفته است‪ ،‬در دوران انتخابات شوراهای اسالمی‬ ‫نامه های متعدد نوشتم اما متاسفانه کسی توجهی نکرد برخی از افراد بدون ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام‬ ‫به برگزاری دورهمی ها به خصوص در روستاها کردند‪ ،‬سفره های رنگین پهن کرده و امروز ما را گرفتار کرده اند‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشت با تاکید بر اینکه متاسفانه محدودیت ها در کشور مطلقاً اجرا نمی شود و فقط در حد حرف باقی مانده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز مدافعان سالمت با درامدهای نزدیک صفر تحت هیچ حمایتی قرار نگرفته اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه اذربایجان‬ ‫غربی یکی از استان های نمونه در بحث مقابله با کرونا با وجود تمام ترددهای مرزی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دلیل شرایط‬ ‫جغرافیای این استان شرایط تبدیل شدن به یک استان توریست سالمت را دارد‪ .‬وزیر بهداشت به منظور بازدید‪ ،‬افتتاح‬ ‫و بررسی اخرین وضعیت بیماری کرونا صبح جمعه به اذربایجان غربی سفر کرده است‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز امور بین الملل اموزش و پرورش اعالم کرد؛‬ ‫ثبت نام دانش اموزان اتباع فاقد مدارک هویتی با برگه حمایت تحصیلی‬ ‫سرپرســت مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور گفت‪:‬‬ ‫ش اموزان اتبــاع خارجی فاقد مدرک هویتی‪-‬اقامتی همانند‬ ‫دان ‬ ‫ی توانند در‬ ‫سنوات گذشــته با دریافت برگه حمایت تحصیلی م ‬ ‫مدارس ثبت نام کنند‪ .‬میتــرا تیموری دراین باره اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر قریب بــه ‪ ۵۰۰‬هزار نفر دانش امــوز اتباع خارجی‬ ‫در مدارس ایران مشــغول به تحصیل هســتند کــه با توجه به‬ ‫تحوالت منطقه ای و ناارامی هایی که اخیرا ً در برخی کشــورهای‬ ‫همســایه جمهوری اســامی ایران رخ داده است و همچنین با‬ ‫توجه به سیاســت کلی نظام در جهــت حمایت از دانش اموزان‬ ‫اتباع خارجــی روند ثبت نام این دانش اموزان افزایشــی خواهد‬ ‫بــود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به فرمان مقــام معظم رهبری مبنی بر‬ ‫ثبت نام تمام دانش اموزان اتباع خارجی الزم التعلیم در مدارس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬همه ساله طبق شیوه نامه مصوب شورای‬ ‫ساماندهی دانش اموزان اتباع خارجی وزارت کشور‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫دارای مــدرک هویتی‪ -‬اقامتی می توانند با مراجعه به مدرســه‬ ‫ثبت نام کــرده و همچنین دانش اموزان فاقــد مدارک هویتی‪-‬‬ ‫اقامتــی می توانند بــا دریافت برگه حمایت تحصیلــی از دفاتر‬ ‫خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی (دفاتر کفالت) برای ادامه‬ ‫تحصیــل خود در مدارس ثبت نام کنند که در این خصوص الزم‬ ‫است دانش اموزان ابتدایی سال اول برگه سنجش سالمت را نیز‬ ‫داشــته باشند‪ .‬سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از‬ ‫کشــور وزارت اموزش وپرورش درباره دانش اموزان اتباع خارجی‬ ‫در حــال تحصیل نیــز گفت‪ :‬تحصیل بــرای دانش اموزان اتباع‬ ‫خارجی در ایران رایگان بوده و ســاالنه وزارت اموزش وپرورش‬ ‫خدمات فراوانی به دانش امــوزان اتباع خارجی ارائه می کند که‬ ‫انتظار می رود ســازمان های بین المللی نیز حمایت بیشــتری از‬ ‫دانش اموزان اتباع خارجی در ایران داشته باشند‪ .‬وی همچنین با‬ ‫بیان اینکه وزارت اموزش وپرورش در دوران فراگیری کووید ‪۱۹-‬‬ ‫تمام تالش خود را به کار گرفت تا هیچ یک از دانش اموزان اتباع‬ ‫خارجــی از تحصیل باز نمانند گفت‪ :‬از ابتدا تمام تمهیدات الزم‬ ‫برای جلوگیری از توقف و بازماندن از تحصیل بین دانش اموزان‬ ‫اتباع خارجی صورت گرفت‪.‬‬ ‫رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اعالم کرد‬ ‫سفر ضروری به شرط اخذ مجوز از فرمانداری‬ ‫رییــس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از روند کاهش‬ ‫متوســط میزان تردد در جاده های کشور پس از اعمال محدودیت های‬ ‫جدید کرونایی خبر داد‪ .‬ســرهنگ احمد شیرانی در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر ترافیک در همه محورهای کشور روان است‪ .‬وی گفت‪ :‬به‬ ‫استثنای جاده شهداد ‪ -‬نهبندان و خرم اباد ‪ -‬پلدختر ‪ ،‬بقیه جاده های اصلی‬ ‫و مواصالتی کشور باز است‪ .‬سرهنگ شیرانی اظهار کرد‪ :‬متوسط میزان‬ ‫تردد در جاده های کشــور در هفته گذشته با توجه به افزایش شهرهای‬ ‫گروه قرمز و نارنجی و گســترش محدودیت های ترافیکی‪ ،‬روند کاهشی‬ ‫داشته است که بیانگر عمل به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در پرهیز‬ ‫از سفر اســت‪ .‬همچنین الزم است از همکاری مردم در اجرای این طرح‬ ‫تشکر و قدردانی داشته باشیم‪ .‬وی گفت‪ :‬ورود خودروها با پالک غیربومی‬ ‫و خروج خودروها با پالک بومی به شهرهای گروه قرمز و نارنجی ممنوع‬ ‫است و محدودیت تردد شبانه از ساعت ‪ ۲۲‬تا ‪ ۳‬بامداد کماکان ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬شیرانی افزود‪ :‬ناوگان حمل بار و مسافر از این محدودیتها مستثنی‬ ‫هستند‪ .‬همچنین استان تهران و البرز بصورت یکپارچه دیده شده و تردد‬ ‫خودروهای متعلق به این دو اســتان تا اخرین حوزه استانی مجاز است‪.‬‬ ‫رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اظهار کرد‪ :‬کنترل‬ ‫ترددها در جاده ها و شهرها توسط دوربینهای مکانیزه ثبت تخلف و تیمهای‬ ‫استقراری و گشتی پلیس انجام می گیرد‪ .‬هموطنان در صورت نیاز به سفر‬ ‫ضروری با خودرو شخصی در این شرایط می توانند نسبت به اخذ مجوز از‬ ‫فرمانداریشهرهااقدامکنند‪.‬‬ ‫شرایط بازگشایی مدارس در مهر‪ 1400‬چگونه است؟!‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت اموزش‬ ‫و پــرورش با اشــاره به اینکه معلمــان مدارس‬ ‫غیردولتی هم مشــمول تزریق واکســن کرونا‬ ‫هستند‪ ،‬درباره شرایط بازگشایی مدارس در مهر‬ ‫ماه توضیحاتی داد‪ .‬محمد محســن بیگی درباره‬ ‫واکسیناســیون معلمان و اینکه معلمان مدارس‬ ‫غیردولتی نیز مشــمول خواهند شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تمام معلمان‪ ،‬مشمول تزریق واکسن کرونا هستند‬ ‫و اطالعات معلمان مدارس غیردولتی با توجه به‬ ‫ثبت اطالعات موسســان این مدارس در سامانه‬ ‫مشارکت ها (ســامانه مربوط به سازمان مدارس‬ ‫غیــر دولتی) موجود اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬اســامی‬ ‫معلمان در اختیار وزارت بهداشــت قرار خواهد‬ ‫گرفت و هم اکنــون در حال جمع اوری اطالعات‬ ‫انها هســتیم‪ ،‬حدد ‪ 940‬هــزار معلم در بخش‬ ‫دولتی و ‪ 250‬هــزار معلم در مدارس غیردولتی‬ ‫داریم‪ .‬مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت‬ ‫اموزش و پرورش متذکر شد‪ :‬تمام افرادی که در‬ ‫مدارس فعالیت می کنند و تمام کارکنان اموزش‬ ‫و پرورش مشــمول تزریق واکسن کرونا هستند‪.‬‬ ‫وی درباره واکسیناســیون دانش اموزان مطرح‬ ‫کرد‪ :‬در دستورالعمل های وزارت بهداشت موضوع‬ ‫واکسیناسیون دانش اموزان مطرح نیست البته‬ ‫برای بازگشــایی مدارس در حال تنظیم پروتکل‬ ‫جدید هســتیم که تا پایان مرداد تهیه می شود‪.‬‬ ‫محسن بیگی ادامه داد ‪ :‬با توجه به شرایط کرونا‬ ‫در مهر ‪ 1400‬نسبت به بازگشایی مدارس اقدام‬ ‫می شــود و قطعاً همانند شــرایط عادی نبوده و‬ ‫حضــور دانش اموزان بــا محدودیت هایی همراه‬ ‫است البته باید توجه داشت که تعطیلی مدارس‬ ‫اسیب های مختلفی دارد و بازگشایی مدارس حتی‬ ‫به صورت محدود و مقطعی بخشــی از مشکالت‬ ‫و اســیب ها را کم می کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫بازگشایی مدارس باید نسخه های متفاوتی پیچید‬ ‫چرا که مدارس روستایی‪ ،‬عشایری و کم جمعیت‬ ‫می توانند اموزش حضوری داشته باشند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫دستگیری زورگیران اتوبان کرج قزوین کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت در تهران‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪525‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیریتاموراجراییمعاینهفنیخودروهایکشور‪:‬‬ ‫اخذ گواهی معاینه فنی‬ ‫برای ترخیص خودروهای توقیفی‬ ‫لحاظ شود‬ ‫مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشــور با‬ ‫تاکیــد بر لزوم اخذ گواهی معاینــه فنی برای ترخیص‬ ‫خودروهای توقیفی افــزود‪ :‬موضوع اخذ گواهی معاینه‬ ‫فنی باید در پیش شــرط های ترخیص وسایل نقلیه و‬ ‫ترخیص خودروهای رســوبی از پارکینگ های سراســر‬ ‫کشور لحاظ شــود‪ .‬عبداهلل متولی با اشاره به اغاز طرح‬ ‫ترخیص خودروهای رسوبی پارکینگ های سراسر کشور‬ ‫از سوی پلیس راهور گفت‪ :‬پلیس راهنمایی و رانندگی‬ ‫در نظر دارد ‪ 226‬هزار دســتگاه خــودروی توقیفی را‬ ‫ظرف مدت ‪ 2‬ماه ترخیص نماید که با توجه به اهمیت‬ ‫کنترل االیندگی وســایل نقلیه و وفــق ماده (‪ )6‬قانون‬ ‫هوای پاک و ایین نامه جدید ماده (‪ )8‬قانون هوای پاک‪،‬‬ ‫اخذ معاینه فنی برای کلیه وسایل نقلیه الزامی بوده‪ ،‬لذا‬ ‫الزم اســت مالکان این خودروها پس از ترخیص جهت‬ ‫اخذ گواهی معاینه فنی اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در جهت‬ ‫خدمت هر چه بیشــتر به متقاضیان و تســریع فرایند‬ ‫اخذ گواهــی معاینه فنی خودروهــای ترخیصی‪ ،‬کلیه‬ ‫مراکز معاینه فنی در سراســر کشور اماده ارائه خدمات‬ ‫به مالکین این خودروها می باشند و مراکز می توانند در‬ ‫صورت لزوم نســبت به اختصاص یک خط مجزا جهت‬ ‫صدور گواهی معاینه فنی بــرای خودروهای فوق اقدام‬ ‫نمایند‪ .‬متولی از پلیــس راهنمایی و رانندگی و مراجع‬ ‫ذیصالح خواست تا اخذ گواهی معاینه فنی به عنوان یک‬ ‫پیش شرط مهم در ترخیص خودروهای توقیفی لحاظ‬ ‫و در این راســتا تدابیری اتخاذ شود که ترخیص قطعی‬ ‫خودروهای رسوبی پس از اخذ گواهی معتبر معاینه فنی‬ ‫صادر گردد‪ .‬وی گفت‪ :‬بی تردید اخذ گواهی معاینه فنی‬ ‫به جهت ایمنی خودرو و جلوگیری از افزایش االیندگی‬ ‫هوا امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده که سهل انگاری‬ ‫و مماشات درباره ان جایز نیست‪.‬‬ ‫سن تمایل به ازدواج‬ ‫در جوانان باال رفته است!‬ ‫معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ســن تمایل به ازدواج در جوانان‬ ‫باال رفته اســت یعنی جوانان اعالم می کنند حتی اگر‬ ‫شرایط شان از نظر اقتصادی و مسکن و ‪ ...‬فراهم باشد‬ ‫در پســران سن ازدواج ‪ ۳۰‬ســال مطرح شده است و‬ ‫دختران میانگین تقریبا ‪ ۲۷‬سال را مناسب ازدواج می‬ ‫داننــد‪« .‬محمد مهدی تندگویان» معاون ســاماندهی‬ ‫امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار ایلنا درباره افزایش سن ازدواج در بین جوانان‬ ‫گفت‪ :‬براساس پایشــی که از جوانان صورت گرفته در‬ ‫حال حاضر ســن تمایل به ازدواج در جوانان باال رفته‬ ‫اســت‪ ،‬یعنی حتی اگر شرایط شان از نظر اقتصادی و‬ ‫مسکن و ‪ ...‬فراهم باشد در پسران سن ازدواج ‪ ۳۰‬سال‬ ‫مطرح شده اســت و دختران میانگین تقریبا ‪ ۲۷‬سال‬ ‫را مناســب ازدواج می داننــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫در این بخش عالوه بر همه اقداماتی که برای تشــویق‬ ‫جوانان به ازدواج انجام می دهیم‪ ،‬اگر می خواهیم سن‬ ‫ازدواج کاهش پیدا کند باید فرهنگ ســازی مناسبی‬ ‫در ایــن زمینه صورت بگیــرد و اموزش و پرورش می‬ ‫تواند این فرهنگ را ایجاد کند‪ .‬معاون ساماندهی امور‬ ‫جوانــان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به اقداماتی‬ ‫که در طرح ســرباز مهارت صورت گرفته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در پادگان ها اموزش هــای مهارت زندگی به جوانان‬ ‫داده می شــود‪ .‬براورد و پایشــی که از این اموزش ها‬ ‫انجام شده است‪ ،‬نشان می دهد که بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫سربازانی که این دوره را طی می کنند‪ ،‬اعالم کرده اند‬ ‫که برای ازدواج انگیزه پیدا کرده اند‪ .‬تندگویان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بررسی هایی که از این سربازان صورت گرفته‬ ‫انهــا اعالم کرده انــد که با گذراندن ایــن اموزش ها‬ ‫متوجه شــده اند که اصل ازدواج چیست و می گویند؛‬ ‫می توانیم با یک ســری اقدامات هم معیشــت مان را‬ ‫اصالح کنیم و هم رابطه مان را با جنس مقابل در قالب‬ ‫ازدواج داشته باشــیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر این اموزش‬ ‫ها در مــدارس برای همه افراد یعنــی هم دختران و‬ ‫هم پســران ارائه داده شود‪ ،‬می تواند بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫شــاید یکی از موضوعاتی که باعث کاهش سن ازدواج‬ ‫می شــود این است که فضای واقعی زندگی برای بچه‬ ‫های ما متصور شــود و بدانند که زندگی مشــترک با‬ ‫ارتباط مشــترک با جنس مخالف بسیار متفاوت است‪.‬‬ ‫همچنین براســاس اموزش هایی کــه به انها ارائه می‬ ‫شود احساس کنند که توانایی این را دارند که در کنار‬ ‫تســهیالتی که به انها برای تشــکیل زندگی و ازدواج‬ ‫داده می شود‪ ،‬زندگی مشترک تشکیل دهند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس‬ ‫زین چمن سایه ان سرو روان ما را بس‬ ‫من و همصحبتی اهل ریا دورم باد‬ ‫از گرانان جهان رطل گران ما را بس‬ ‫قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند‬ ‫ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس‬ ‫بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین‬ ‫کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس‬ ‫نقد بازار جهان بنگر و ازار جهان‬ ‫گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس‬ ‫یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم‬ ‫دولت صحبت ان مونس جان ما را بس‬ ‫خبر‬ ‫مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫راه اندازی دومین خط تولید‬ ‫واکسن کووایران برکت‬ ‫رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام‪ ،‬از راه اندازی دومین خط‬ ‫تولید واکســن کووایران برکت خبر داد و گفت‪ :‬تا شهریور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬حداقل ‪ ۵۰‬میلیون دوز واکسن تولید خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمد مخبر که برای اجرای طرح های اقتصادی و محرومیت‬ ‫زدایی به همدان رفته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اولین خط تولید‬ ‫واکســن کوو ایران برکت از ابتدای امسال فعال و راه اندازی‬ ‫شد‪ ،‬با توجه به تاخیری که در صدور مجوز تزریق اضطراری‬ ‫صورت گرفت سرعت تولید در این خط را کاهش دادیم چرا‬ ‫که تاریخ مصرف این واکسن ها محدود است و قابل نگهداری‬ ‫برای زمان طوالنی نیســتند‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از صدور مجوز‬ ‫وزارت بهداشت برای تزریق عمومی این واکسن که در تاریخ‬ ‫‪ ۲۵‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬انجام شــد‪ ،‬تولید در خط یک را سرعت‬ ‫دادیم و تا ‪ ۲۵‬تیر‪ ،‬حداقل ‪ ۳.۵‬میلیون دوز واکســن در این‬ ‫خط تولید خواهیم کرد‪ ،‬البته هر دوز واکسن پس از تولید‬ ‫به مدت ‪ ۱۶‬روز مراحل تست استریل ان به طول می انجامد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره نقش ستاد در توزیع این‬ ‫واکسن در مراکز واکسیناسیون عمومی نیز گفت‪ :‬واکسن ها‬ ‫را به طور هفتگی تحویل وزارت بهداشــت می دهیم و هیچ‬ ‫دخالتی در توزیع‪ ،‬تزریق و قیمت گذاری ان نداریم‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دومین خط تولید واکسن کوو ایران برکت هم به زودی‬ ‫راه اندازی می شود و تا شهریور امسال همانطور که قول داده‬ ‫بودیم حداقل ‪ ۵۰‬میلیون دوز واکســن تولید خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام در ادامه گفت‪ :‬در راستای‬ ‫تحقق تدابیر مقام معظم رهبری در اجرای سیاســت های‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید‪ ،‬اشتغال و پیگیری اهداف ستاد در‬ ‫حوزه محرومیت زدایی‪ ،‬توانمندســازی اقتصادی و توسعه‬ ‫عدالت اجتماعی‪ ،‬امروز تفاهمنامه ای را با اســتاندار محترم‬ ‫همدان امضا کردیم تا ظرف ‪ ۳‬ســال تحوالت قابل توجهی‬ ‫در این استان ایجاد شود‪ .‬مخبر افزود‪ :‬تاکنون ستاد اجرایی‬ ‫فرمان امام با اجرای ‪ ۵‬هزار طرح و ســرمایه گذاری و هزینه‬ ‫‪ ۵۲۰‬میلیارد تومان در استان همدان بیش از ‪ ۱۵‬هزار شغل‬ ‫در این استان ایجاد کرده است‪ .‬وی گفت‪ :‬کلیات این برنامه‬ ‫اجرای ‪ ۲.۱۵۶‬طرح اقتصادی‪ ،‬زیربنایی‪ ،‬حمایتی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫اموزشی و بهداشتی با اعتباری بالغ بر ‪ ۲۲.۱۸۸‬میلیارد ریال‬ ‫اســت که با اجرای این طرح ها برای بیــش از ‪ ۱۴‬هزار نفر‬ ‫اشــتغال ایجاد شده و به رفع محرومیت در مناطق محروم‬ ‫و توســعه بخش های زیربنایی و بهداشــت و درمان استان‬ ‫کمک می کند‪ .‬رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام ادامه داد‪:‬‬ ‫توانمندسازی اقتصادی از طریق اجرای ‪ ۱.۵۳۰‬طرح کوچک‬ ‫و متوسط‪ ،‬اجرای حداقل ‪ ۶‬طرح بزرگ اقتصادی‪ ،‬اجرای ‪۴‬‬ ‫طرح جامع دانش بنیان‪ ،‬اجرای‪ ۶۱۴‬پروژه زیربنایی و عمرانی‪،‬‬ ‫حمایتی معیشتی‪ ،‬بهداشتی و ورزشی‬ ‫اجرای ‪ ۲۰.۴۵۰‬طرح‬ ‫ِ‬ ‫و مشــارکت ‪ ۳۰‬درصدی در هزینه بیمه منازل روســتایی‬ ‫بخشــی از مفاد اصلی این تفاهمنامه است‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬احیای کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل شده‪ ،‬احداث‬ ‫مدرسه و مسکن محرومین‪ ،‬احداث پروژه های دارویی و مراکز‬ ‫درمانی‪ ،‬حمایت از طرح های دانش بنیان و جسورانه‪ ،‬از جمله‬ ‫اقداماتی است که با اجرای این تفاهمنامه در استان همدان با‬ ‫سرعت بسیار باالیی صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪525‬‬ ‫شوی تبلیغاتی «برق امید»؛‬ ‫قطعمکرربرق؛میوهمقاومتاقایوزیرمقابلنیروگاه سازی!‬ ‫قطعی های برق و خاموشی های کالفه کننده در روزهای اخیر سبب شده تا عالوه بر سختی تحمل گرمای بی سابقه‬ ‫این روزها‪ ،‬مشکالت عدیده ای از جمله خرابی دستگاه های خودپرداز‪ ،‬قطع یا کاهش شدید فشار اب در مجتمع های‬ ‫مسکونی دارای پمپ فشار اب‪ ،‬اختالل در شبکه تلفن همراه (بدلیل قطع برق دکل های ‪ ،)BTS‬قطعی اینترنت‪ ،‬ایجاد‬ ‫مشکل برای کسب و کارها و‪ ...‬طاقت مردم را طاق کند‪ .‬چنین اندازه قطعی برق و اشفتگی در تامین پایدار برق از دوران‬ ‫جنگ تحمیلی تاکنون بی سابقه بوده است‪ .‬اغاز زودهنگام فصل گرما در سال جاری که از اواخر اردیبهشت ماه به تدریج‬ ‫احساس می شد از یک سو و خشکسالی بی سابقه ای که در ‪ ۷‬دهه گذشته مشابهی نداشته است‪ ،‬موجب شده در کنار‬ ‫کاهش تولید نیروگاه های برق ابی‪ ،‬مصرف برق نیز به شدت افزایش یابد و دومینویی از اتفاقاتی رقم بخورد که موجب‬ ‫کالفگی مشترکان خانگی و صنعتی در سراسر کشور شده است‪ .‬مختل شدن زندگی روزمره مردم‪ ،‬خوابید خطوط تولید‪،‬‬ ‫بروز فساد در اقالم فسادپذیر‪ ،‬بروز اختالل در زمانبندی توزیع اقالم فسادپذیر بدلیل ترس از قطعی برق و‪ ....‬گوشه ای از‬ ‫مشکالت رنگارنگی بود که تا دو روز قبل مردم و فعاالن اقتصادی با ان دست و پنجه نرم می کردند‪ .‬بویژه انکه برخالف‬ ‫وعده مسئوالن‪ ،‬قطع برق دامن مراکز درمانی را هم گرفته بود‪ .‬البته این مشکالت شدید طی دو روز گذشته با اتخاذ‬ ‫برخی تمهیدات فروکش کرد و تامین بر مشترکان خرد به حالت پایدار رسید و برای ایجاد این پایداری‪ ،‬تیغ قطعی‬ ‫برق گردن صنایع مادری مثل فوالد و ســیمان را زد‪ .‬اما طی روزهایی که قطعی های مکرر و طوالنی و بدون برنامه‪،‬‬ ‫مشترکان برق را به ستوه اورده بود مردم می پرسیدند چه عوامل و رخدادهایی موجب شده چنین وضعیت ناپایدار و‬ ‫سوال برانگیزی در شبکه برق کشور حکمفرما شود؟ چه اتفاقی در تولید و مصرف برق رخ داده که شبکه توزیع اینچنین‬ ‫گرفتار اشفتگی شده است؟‬ ‫خروج دو نیروگاه حرارتی از مدار تولید‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی‪ ،‬سخنگوی صنعت برق کشور در توضیح دالیل تشدید خاموشی ها با بیان اینکه نیروگاه های‬ ‫کشور توان تولید بیش از ‪ ۵۵‬هزار مگاوات برق را ندارند‪ ،‬می گوید‪ :‬از این ‪ ۵۵‬هزار مگاوات‪ ۴۶ ،‬هزار و ‪ ۷۶۷‬مگاوات تولید‬ ‫نیروگاه های حرارتی است‪ .‬که البته این میزان در ابتدای هفته ای که گذشت یکهزار مگاوات هم بیشتر بود و به‪ ۴۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۲۶‬مگاوات رسید اما در نیمه هفته تولید این نیروگاههای حرارتی یکهزار مگاوات کاهش یافت‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬توقف‬ ‫تولید برق‪ ۲‬نیروگاه واقع در شمال و جنوب شرق کشور عامل اصلی کاهش یکهزار مگاواتی نیروگاههای حرارتی بود‪ .‬که‬ ‫علت این توقف‪ ،‬بروز مشکالت فنی بود که موجب شد این نیروگاه ها از مدار تولید خارج شوند‪.‬‬ ‫سایهخشکسالیبرسرصنعتبرق‬ ‫در کنار نیروگاه های حرارتی‪ ،‬نیروگاه های تجدیدپذیر و برق ابی نیز نقش موثری در تامین برق کشور دارند؛ اما در‬ ‫ماه های ابتدایی امسال با افت شدید بارندگی‪ ،‬فعالیت این نیروگاه ها نیز دچار اختالل شده است‪ .‬براساس امار ارائه شده‬ ‫از سوی وزارت نیرو‪ ،‬میزان بارندگی های کشور حدود‪ ۶۰‬درصد کاهش یافته است‪ .‬براساس گزارش های شرکت مدیریت‬ ‫شبکه برق ایران‪ ،‬در حال حاضر کلیه واحدهای تجدیدپذیر تولید برق از جمله نیروگاه های برق ابی تنها ‪ ۴‬هزار ‪۷۹۲‬‬ ‫مگاوات برق تولید می کنند؛ در حالی که ظرفیت نصب شده نیروگاه های تجدیدپذیر با احتساب نیروگاه برق ابی‪ ۱۳‬هزار‬ ‫مگاوات است که از این مقدار‪ ۸ ،‬هزار ‪ ۲۰۰‬مگاوات از ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از جمله نیروگاه سد کارون ‪ ۴‬بدلیل‬ ‫کاهش بارندگی ها در مدار تولید برق نیستند‪.‬‬ ‫بی توجهیدولتبهتوسعهنیروگاه ها‬ ‫کارشناسان می گویند طی‪ ۲۰‬سال گذشته‪ ،‬بار شبکه به طور متوسط ساالنه‪ ۵‬درصد رشد داشته است و به طور طبیعی‬ ‫باید متناسب با این رشد بار‪ ،‬وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور را توسعه می داد‪ .‬اما توسعه تولید به میزان کافی انجام‬ ‫نشد و کام ً‬ ‫ال می شد انتظار چنین خاموشی هایی را که در سال های اتی هم ادامه دار است‪ ،‬داشت‪ .‬محمدرضا اکبری‪،‬‬ ‫پژوهشگر حوزه انرژی می گوید‪ :‬علت اصلی خاموشی های اخیر این است که اهنگ رشد ظرفیت نیروگاه ها متناسب با‬ ‫رشد مصرف توسعه نبوده است‪ .‬یعنی در حالی که از سال ‪ ۹۱‬تا کنون حدود ‪ ۵۰‬درصد بار شبکه افزایش یافته است‪،‬‬ ‫اما تنها حدود ‪ ۲۱‬درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده است؛ که ناشی از ضعف برنامه ریزی است‪ .‬این در حالیست که‬ ‫از سال ‪ ۸۴‬تا سال ‪ ،۹۲‬ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ‪ ۴۱‬هزار مگاوات به ‪ ۷۰‬هزار مگاوات رسیده بود‪ .‬یعنی حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصد به ظرفیت نیروگاهی کشــور طی ان سال ها افزوده شد‪ .‬همین حدود رشد را از سال ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۴‬نیز شاهد‬ ‫بودیم‪ .‬بنابراین دلیل اصلی خاموشی های برق تراز منفی تولید است که به دلیل برنامه ریزی نکردن مناسب‪ ،‬این ظرفیت‬ ‫متناسب با رشد بار کشور توسعه پیدا نکرده است و امروز اثرات را در قطعی های مکرر برق مشترکان شاهد هستیم‪.‬‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی روی زمین ماند‬ ‫ناتوانی دولت در تامین پایدار برق و نابسامانی گسترده در ماههای ابتدایی امسال در حالی رقم خورد که متاسفانه دولت‬ ‫طی سالهای گذشته به تکالیف خود برای افزایش تولید برق بی توجه بود‪ .‬از جمله در قانون برنامه ششم توسعه دولت‬ ‫موظف شــده بود که ‪ ۲۵‬هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کند‪ .‬عالوه بر ان دولت موظف شده بود که ‪ ۵‬درصد از‬ ‫ظرفیت برق کشور‪ ،‬یعنی در حدود ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات را تا پایان برنامه‪ ،‬که امسال است‪ ،‬از طریق نیروگاه های تجدید پذیر‬ ‫کل برنامه ششم‬ ‫تامین کند که متاسفانه تا کنون هیچ ظرفیت نیروگاهی از محل برنامه ششم احداث نشده است و در ِ‬ ‫حداکثر ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه ان هم بر اساس ظرفیت های قانونی قبلی ایجاد شده است‪ .‬کل ظرفیت نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر نیز کمتر از ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات است‪ .‬این موارد ظرفیت های قانونی بسیار خوبی بود که دولت به دلیل ضعف‬ ‫برنامه ریزی و نه سیاست گذاری نتوانست از این ظرفیت استفاده کند‪ .‬اکبری‪ ،‬پژوهشگر حوزه انرژی معتقد است‪ :‬راهبرد‬ ‫دولت در صنعت برق طی‪ ۸‬سال گذشته توسعه تولید نبوده است‪ .‬اگر توسعه تولید به صورت جدی و در سطح راهبردی‬ ‫دنبال می شد‪ ،‬برای تمامی مسائلی که مطرح می شود راهکار اجرایی وجود داشت که دولت می توانست از انها استفاده‬ ‫کند‪ .‬دولت یازدهم و دوازدهم حتی اگر به سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» (ابالغ شده در سال ‪ )۹۲‬اهتمام داشت‪،‬‬ ‫اکنون کشور باید به شکل پایدار با مازاد تولید برق مواجه می بود و از صادرات ان درامد ارزی کسب می کرد‪.‬‬ ‫رمز ارزها؛ بهانه ای برای پنهان کردن سومدیریت ها و بی تدبیری ها‬ ‫از اوایل اردیبهشت ماه که خاموشی های گسترده موجب نارضایتی مردم در اقصی نقاط کشور شد‪ ،‬دست اندرکاران‬ ‫صنعت برق مانور گسترده ای را بر روی مصرف برق ماینرها اغاز کردند و بارها عنوان شد برای مدیریت مصرف برق‬ ‫دستگاه های ماینر اقداماتی انجام شده است و در نهایت نیز تصمیم بر این شد که فعالیت ماینرهای مجوزدار تا مدتی‬ ‫متوقف شود‪ .‬اما برخی مسئوالننیز به فعالیت ماینرهایغیرمجاز اشاره و اینگونه عنوان می کردند که ماینرهایغیرمجاز‬ ‫بار زیادی را بر شبکه برق تحمیل می کنند‪ .‬اما کارشناسان می گویند ماینرها نقش موثری در بروز خاموشی ها ندارند‪.‬‬ ‫اکبری می گوید‪ :‬براساس براوردهای انجام شده‪ ،‬حداکثر ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات از ظرفیت برق کشور توسط ماینرها استفاده‬ ‫می شود که از این مقدار حدود ‪ ۳۰۰‬مگاوات دارای مجوز هستند‪ .‬خاموشی های این چند ماه در کشور به دلیل ضعف‬ ‫برنامه ریزی دولت در توسعه تولید اتفاق افتاده است که طی‪ ۸‬سال گذشته دولت هیچ گونه تالشی برای توسعه ظرفیت‬ ‫نیروگاهی متناسب بار رشد ‪ ۵۰‬درصدی بار نکرده است‪ .‬اص ً‬ ‫ال این ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات در برابر این رشد بار بسیار ناچیز است‬ ‫و اثری بر خاموشی ندارد‪ .‬وی معتقد است‪ :‬ضمن اینکه همین ‪ ۷۰۰‬مگاوات بار غیرقانونی ماینرها هم مگر در کجاها‬ ‫نصب هستند؟ در سوله های صنعتی یا دامداری ها و ‪ ...‬که قب ً‬ ‫ال از دولت انشعاب خریداری کرده اند و به دالیل مشکالت‬ ‫اقتصادی و رکودی که در کشور هست‪ ،‬طی سال های گذشته مصرفی نداشته اند‪ .‬اما وقتی وزارت نیرو به مشترکی‬ ‫دیماندی می فروشد موظف است متناسب با ان نسبت به توسعه تولید نیروگاهی و ظرفیت خطوط شبکه اقدام کند‪.‬‬ ‫اکبری می گوید‪ :‬اگر همین صنایع از رکود خارج شوند ایا دولت موظف نیست برق انها را تامین کند؟ این وظیفه دولت‬ ‫است که به ازای انشعابی که به مشترکین فروخته‪ ،‬برق انها را تامین کند‪ .‬حاال تنها ایرادی که ممکن است وارد شود‬ ‫این است که تعرفه این ماینرها باید از برق صنعتی به تعرفه مخصوص ماینرها تغییر کند‪ .‬وگرنه ارتباط دادن اینها به‬ ‫خاموشی واقعاً صرفاً یک فرافکنی است که دولت جهت پاسخگو نبودن به وظیفه قانونی خود‪ ،‬که باید طبق برنامه ششم‬ ‫‪ ۲۵‬هزار مگاوات نیروگاه احداث می کرد‪ ،‬از این موضوع سو استفاده می کند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو (‪ :)۱۳۹۶‬زیر بار فشار برای نیروگاه سازی نمی روم!‬ ‫تکالیف برنامه ششم توسعه برای توسعه ظرفیت نیروگاه سازی کشور در حالی طی سالهای گذشته روی زمین مانده‬ ‫و مردم تاوان ان را می دهند که رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیروی دولت دوازدهم بهمن ماه ‪ ،۱۳۹۶‬پیگیری ها برای ساخت‬ ‫نیروگاه را به «فشار مافیا» تعبیر کرده و به صراحت گفته بود‪ :‬به هیچ وجه فشار مافیای نیروگاه سازی را نمی پذیرم! وی‬ ‫گفته بود‪ :‬اینکه صرفاً نیروگاه بسازیم تا جوابگوی ‪ ۲۰۰‬ساعت مصرف برق باشیم توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و‬ ‫مسیر پایداری نیست! این در حالی بود که انتظار می رفت شخصی در سطح وزیر نیرو‪ ،‬نه صرفاً با هدف تامین نیاز داخلی‬ ‫بلکه با چشم انداز توسعه بازار صادراتی برق‪ ،‬انجام تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه را سرلوحه مجموعه وزارت نیرو قرار‬ ‫داده و کشور را به سمت تیغ ناترازی تولید و مصرف برق هدایت نکند‪.‬‬ ‫نه تولید توسعه یافت؛ نه مصرف مدیریت شد!‬ ‫بی توجهی و اعتراف صریح اردکانیان به مقاومتش در برابر ساخت نیروگاه های جدید از انجا نشات می گرفت که وی‬ ‫معتقد بود به جای احداث پاالیشگاه های جدید باید به سمت مدیریت تقاضا (مصرف) حرکت کرد و سرمایه ها را در‬ ‫جای دیگری هزینه کرد‪ .‬وی در همان برهه سال ‪ ۹۶‬گفته بود‪ :‬اگر یک درصد میزان مصرف را در زمان پیک کاهش‬ ‫دهیم‪ ،‬میزان مصرف ‪ ۵۵۰‬مگاوات کاهش می یابد و این به معنی نساختن یک نیروگاه است و از صرف ‪ ٢‬هزار میلیارد‬ ‫تومان هزینه در احداث نیروگاه جلوگیری می شود‪ .‬نگاهی به وضعیت مصرف برق نشان می دهد رویکرد وزارت نیرو‬ ‫طی سالهای گذشته نه تنها کشور را از توسعه ظرفیت های نیروگاهی محروم کرد بلکه در حوزه مدیریت تقاضا (مصرف)‬ ‫هم تغییر موثری اتفاق نیفتاد و به بیان ساده‪ ،‬رضا اردکانیان کشور را از انجا (توسعه نیروگاه)‪ ،‬رانده و از اینجا (مدیریت‬ ‫تقاضا)‪ ،‬مانده کرد!‬ ‫بی توجهی به تاکید رهبری برای تولید‪ ۳۰‬هزار مگاواتی برق هسته ای‬ ‫هادی بیگی نژاد‪ ،‬مسئول کمیته هسته ای کمیسیون انرژی مجلس بی توجهی وزارت نیرو به تاکید رهبر معظم انقالب‬ ‫برای تولید ‪ ۳۰‬هزار مگاوات برق هســته ای را مورد اشــاره قرار داده و می گوید‪ ۹ :‬ماه پیش از وزیر نیرو سوال کردم‬ ‫که خطاب مقام معظم رهبری برای تولید برق هسته ای‪ ،‬کدام یک از مسئوالن بوده است؟ چرا وزارت نیرو احساس‬ ‫مسئولیت نکرده و صحبت های رهبر معظم انقالب را نادیده گرفته است‪ .‬سازمان انرژی اتمی ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر برق با‬ ‫قیمت کمتر از صادرات تولید کرده است که اگر تنها ‪ ۱۰‬درصد ان مبلغ هم به این مجموعه برمی گشت امروز مشکلی‬ ‫برای تامین سوخت نداشت‪ .‬وی معتقد است‪ :‬وزارت نیرو می توانست طی قراردادی صادرات را از ‪ ۵‬درصد شروع کرده‬ ‫و به صد درصد برساند تا مشکالت مالی حل شود اما این وزارتخانه معتقد است امکان اینکه بخشی از درامد حاصل از‬ ‫برق صادراتی را به سازمان انرژی هسته ای بدهد ندارد‪ .‬از طرفی وزارت نیرو می توانست طی رایزنی با وزارتخانه های دیگر‬ ‫از جمله وزارت نفت‪ ،‬درامد حاصل از فروش گازوئیل را طی یک سال به نیروگاه های برق هسته ای اختصاص دهد و‬ ‫این مهم با صرفه جویی امکان پذیر است‪ .‬کوتاهی دولت در افزایش تولید برق هسته ای در حالی است که طی روزهای‬ ‫گذشته با اوج گرفتن قطعی های برق‪ ،‬کسانی در زمره معترضان و منتقدان قرار گرفتند که در مذاکرات برجام‪ ،‬همواره‬ ‫رویکرد تسلیم در برابر خواسته های غرب را سرلوحه خود قرار داده و در حالی که دانش هسته ای کاربردهای فراوانی برای‬ ‫کشور از جمله تامین انرژی پایدار دارد‪ ،‬انفعال و تسلیم کشور در برابر زیاده خواهی غرب و توقف فعالیت های هسته ای‬ ‫کشور را خواستار هستند‪ .‬از جمله «سعید حجاریان» که چندی پیش در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود‪« :‬من گفتم‬ ‫اتم و مشتقاتش به کار ما نمی اید و حتی استفاده صلح امیزش برای ما پرمخاطره و پرهزینه است؛ چه یک گرم‪ ،‬چه‬ ‫صد کیلو؛ چه غنای یک درصد‪ ،‬چه ‪ ۲۰‬درصد‪ .‬البته من منکر تحقیقات و کارهای دانشگاهی نیستم اما در چارچوب‬ ‫پادمان های بین المللی‪ .‬این تقسیم بندی به گمان من همچنان معتبر است»‪ .‬احمد شیرزاد‪ ،‬نماینده مجلس ششم هم‬ ‫در اظهارنظری گفته بود‪ :‬از این چاه (صنعت هسته ای) ابی درنمی اید‪ ،‬مگر اینکه برای برخی افراد نانی دراید‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۸۲‬تاکنون دریغ از یک لیوان اب برای کشور»!‬ ‫مدیریتمصرفباشویتبلیغاتی«برقامید»؟!‬ ‫معموالً وقتی صحبت از مدیریت مصرف می شود‪ ،‬دولت طرح برق امید را که بر اساس ان برق ‪ ۸‬میلیون مشترک زیر‬ ‫الگوی مصرف رایگان شد پیش می کشد‪ .‬اما کارشناسان می گویند نیمی از این ‪ ۸‬میلیون مشترک‪ ،‬در واقع خانه های‬ ‫لوکس و خالی از سکنه هستند‪ .‬اکبری معتقد است‪ :‬موضوع برق امید بیشتر شبیه یک موضوع تبلیغاتی بود و همانطور‬ ‫که کارشناسان حوزه انرژی در زمان مطرح شدن این طرح هشدار داده بودند‪ ،‬این موضوع هیچ گونه تاثیری در کاهش‬ ‫مصرف ندارد‪ .‬به هر حال سطوح مصرفی که در برق امید در نظر گرفته شده بود به حدی پایین بود که صرفاً خانه های‬ ‫غیردائم و خالی از سکنه شامل ان می شدند و از طرفی به فرض اگر مشترکی در حدود مصرف مربوطه قرار می گرفت‬ ‫در نهایت حدود ‪ ۷‬هزار تومان منافع حاصل از رایگان شدن برق برای ان مشترک بود‪ .‬واقعاً با این رقم هیچ گونه انتظاری‬ ‫از هیچ خانواده ایرانی نمی توانید داشته باشید که برای حدود ‪ ۷‬هزار تومان پاداش در یک دوره مصرف‪ ،‬صرفاً از امکانات‬ ‫برقی بسیار محدود استفاده کند‪ .‬متاسفانه وزارت نیرو طی سال های گذشته به جای انکه به موضوعات اصلی و کلیدی‬ ‫این صنعت بپردازد درگیر بسیاری از مسائل حاشیه ای و کم ارزش نظیر همین برق امید‪ ،‬برقی کردن موتورها و پویش‬ ‫الف‪-‬ب‪ -‬ایران شد و عم ً‬ ‫ال از موضوعات اصلی صنعت برق غافل شد‪.‬‬ ‫قیمت گذاریدستوریوگردنباریکنیروگاه هایخصوصی‬ ‫دولت طی سالهای گذشته نه تنها اراده ای برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای نداشت بلکه با قیمت گذاری‬ ‫دســتوری‪ ،‬اقتصاد صنعت برق را چنان نحیف و شکننده کرد که نیروگاه های خصوصی نیز به مرز ورشکستگی‬ ‫رسیدند‪ .‬محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید‪ ۵۰ :‬درصد ظرفیت نیروگاهی کشور‬ ‫مربوط به بخش خصوصی است اما قیمت گذاری دستوری برای تولیدکنندگان برق به ویژه در بخش خصوصی‬ ‫عم ً‬ ‫ال تولید برق بیشتر را به معنای زیان بیشتر کرده است به طوری که تولید برق و ادامه فعالیت در این صنعت‬ ‫برای بخش خصوصی به صرفه نیست‪ .‬قیمت گذاری دستوری دولت در صنعت برق در حالی تا به امروز ادامه یافته‬ ‫که طبق ماده ‪ ۵۰‬برنامه ششم توسعه خالف قانون است‪ .‬ایران ارزان ترین برق دنیا را دارد و میزان یارانه پنهان در‬ ‫قیمت برق در ایران در دنیا اول است! حتی عربستان هم که روزانه ‪ ۱۰‬میلیون بشکه نفت به فروش می رساند به‬ ‫این میزان یارانه پنهان ندارد و برقش از ایران گران تر اســت! این یارانه ها چند برابر دهک های کم درامد به جیب‬ ‫دهک های پردرامد واریز می شود‪ .‬به دلیل همین نظام توزیع یارانه های پنهان که ناشی از بی تدبیری دولت و به نفع‬ ‫پردرامدهاست‪ ،‬مصرف بیشتر برابر با بهره مندی از یارانه بیشتر است و طبیعی است که در چنین نظامی‪ ،‬کنترل‬ ‫مصرف و صرفه جویی بی معنا شده است‪.‬‬ ‫سیاست های غلط‪ ،‬فاتحه صنعت برق را خواند‬ ‫در صنعت برق دولت هم خریدار برق است و هم تولیدکننده بخشی از برق مصرفی و هم نرخ گذار! پس بدیهی است که‬ ‫تولیدکنندگان غیر دولتی و حتی دولتی وقتی می بینند نرخ گذار و خریدار یکی است! تعطیلی و کاهش تولید را ترجیح‬ ‫می دهند و سرمایه گذار جدیدی هم وارد چنین بازار سرکوب شده دولتی نخواهد شد‪ .‬فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر اقتصاد چند‬ ‫روز قبل در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود قبول دارد که قیمت گذاری تکلیفی‪ ،‬صنعت برق را زیان‬ ‫ده کرده است‪ .‬پذیرش این واقعیت از سوی وزیر اقتصاد در شرایطی است که قیمت گذاری دستوری بسیاری از صنایع‬ ‫تولیدی و خدماتی کشور‪ ،‬از صنعت برق تا خودرو‪ ،‬صنعت دام و طیور و‪ ...‬را با زیان شدید مواجه کرده و عم ً‬ ‫ال منجر‬ ‫به ورشکستگی این صنایع و به تبع ان‪ ،‬خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد کشور شده است‪ .‬پورابراهیمی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس هم در جلسه شورای گفتگو اولین مشکل صنعت برق را قیمت گذاری دستوری عنوان کرده‬ ‫و گفته بود‪ :‬در این شرایط چگونه می توان از صنعت دفاع کرد‪ ،‬صنعت را از بین برده ایم و متاسفانه از سال ‪ ۱۳۹۵‬هیچ‬ ‫سرمایه گذاری جدیدی انجام نشده است‪ .‬از طرفی دولت مطالبات‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومانی نیروگاه ها را هم نمی دهد و در‬ ‫عین حال مانع صادرات برق انها هم می شود در این وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 579

روزنامه خوب 579

شماره : 579
تاریخ : 1400/07/18
روزنامه خوب 576

روزنامه خوب 576

شماره : 576
تاریخ : 1400/07/12
روزنامه خوب 575

روزنامه خوب 575

شماره : 575
تاریخ : 1400/07/11
روزنامه خوب 574

روزنامه خوب 574

شماره : 574
تاریخ : 1400/07/10
روزنامه خوب 559

روزنامه خوب 559

شماره : 559
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه خوب 558

روزنامه خوب 558

شماره : 558
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!