روزنامه خوب شماره 510 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 510

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 510

روزنامه خوب شماره 510

‫ایت اله رئیسی‪:‬‬ ‫هیچ فیلتری در زمان من‬ ‫در قوه قضاییه انجام نشد‬ ‫سعید جلیلی‪ :‬‬ ‫دوشنبه‪ 24‬خرداد ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 510‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 3‬ذی القعده‪ 14 |1442‬ژوئن‪2021‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫همه‬ ‫دروغمی گویند‬ ‫جز روحانی!‬ ‫سیدمحمد خاتمی‪:‬‬ ‫جامعه نیاز به نشاط‬ ‫امید و اشتیاق به شرکت‬ ‫در عرصه سرنوشت دارد‬ ‫نامزدهایانتخاباتوعده هایی‬ ‫بدهند که توان اجرای ان را‬ ‫داشتهباشند‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫هشدار مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان تهران‬ ‫بر بی ابی در پایتخت‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫نگاهی به جوابیه های شورای اطالع رسانی‬ ‫دولت درباره مناظرات انتخاباتی؛‬ ‫‪3‬‬ ‫مسعود پزشکیان‪ :‬‬ ‫اماده مناظره‬ ‫با روحانی هستم‬ ‫اخت‬ ‫‪12‬هزا صاص‬ ‫رم‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫برایبیمهب د‬ ‫یکاری‬ ‫قیمتسکهتمام‬ ‫به ‪ 10‬میلیون و ‪ 650‬هزار تومان رسید‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫عضوهیاتمدیرهاتحادیهکسب وکارهایمجازیمطرحکرد‪:‬‬ ‫اصالحقیمتبنزینتصمیمکالن‬ ‫ملی و حاکمیتی بود‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫«عدمتامینکاال»‬ ‫درصدرشکایتخریداراناینترنتی‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫اماده ایم از ماه اینده یارانه نقدی‬ ‫بهمتقاضیانجدیدبدهیم‬ ‫انجمن های ایرانی که حامی سایت های رمزارز خارجی هستند‬ ‫پشت پرده تبلیغات برای خروج‬ ‫سیستماتیکپولازکشور‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫دانستنی هایحقوقیبرای‬ ‫همهخسارت هایعدمتخلیهملک‬ ‫راچطورمطالبهکنیم؟‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫هاشمی‪:‬‬ ‫وعده هایکاندیداها‬ ‫در مناظره سوم‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫رئیس تشکل های مهندسی ساختمان استان تهران‪:‬‬ ‫درتولیدمسکنارزان قیمتبرای‬ ‫‪ 12‬میلیونجوانناتوانهستیم!‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫نیمیازاعضایشورایشهرفعلی‬ ‫رد صالحیت شدند‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫اروپایی ها مشتری‬ ‫کدام کاالهای ایرانی هستند؟‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫همه وعده های کاندیداها درباره بورس‬ ‫از حل‪ 3‬روزه‬ ‫وتشکیلصندوقجبرانخسارت‬ ‫تا«دخالتنمی کنم»!‬ ‫وام ودیعه مسکن تهران‬ ‫افزایش یافت‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫جامعه‪7-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫قیمت سکه تمام به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان رسید‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید‪ ،‬امروز یکشنبه ‪ ۲۳‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬در بازار ازاد تهران‪ ۱۰ ،‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان شد‪ .‬قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی‬ ‫طرح جدید‪ ،‬امروز یکشــنبه ‪ ۲۳‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬در بازار ازاد تهران‪ ۱۰ ،‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان شد‪ .‬همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۵۵۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬نیم سکه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان و سکه یک گرمی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ 24‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪510‬‬ ‫همه وعده های کاندیداها درباره بورس‬ ‫گزارش‬ ‫اصالح قیمت بنزین تصمیم کالن‬ ‫ملی و حاکمیتی بود‬ ‫شورای اطالع رســانی دولت درباره اتهام زنی غیرمنصفانه‬ ‫به دولت توسط برخی نامزدها درباره طرح اصالح قیمت‬ ‫حامل هــای انــرژی در ابان ماه ســال ‪ ۹۸‬در مناظرات‬ ‫انتخاباتی اعــام کرد که اصالح قیمــت بنزین تصمیم‬ ‫کالن ملی و حاکمیتی بوده اســت‪ .‬شورای اطالع رسانی‬ ‫دولت درباره اتهام زنی غیرمنصفانه به دولت توسط برخی‬ ‫نامزدها در خصوص طرح اصالح قیمت حامل های انرژی‬ ‫در ابان ماه ســال ‪ ۱۳۹۸‬در مناظرات انتخاباتی‪ ،‬با عنوان‬ ‫مخالفان دو طرح ضد توطئه ترامپ «طرح کمک معیشتی‬ ‫به ‪ ۶۰‬میلیون نفر» و «طرح صادرات بنزین» اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫پی طرح چندباره موضوع تصمیم حاکمیتی اصالح قیمت‬ ‫حامل هــای انرژی در ابان ماه ســال ‪ ۱۳۹۸‬در مناظرات‬ ‫انتخاباتی و اتهام زنی غیرمنصفانه به دولت در این زمینه‪،‬‬ ‫موارد زیر را به اســتحضار ملت شــریف ایران می رساند‪:‬‬ ‫چنان که پیش از این نیز بارها اعالم شد‪ ،‬مباحث مربوط‬ ‫به اصالح قیمت بنزین‪ ،‬از انجا که یک تصمیم کالن ملی‬ ‫و حاکمیتی به شمار می رفت در نشست های پرشمار سران‬ ‫قوا بحث و بررسی و پس از اینکه درباره همه ابعاد و جوانب‬ ‫ان‪ ،‬اتفاق نظر حاصل شد‪ ،‬مصوبه به امضای سران سه قوه‬ ‫رســید و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد‪ .‬شورای‬ ‫اطالع رسانی دولت تاکید کرد‪ :‬پس از تایید مصوبه از سوی‬ ‫رهبر انقالب نیز اجرای مصوبه از ســوی شورای امنیت‬ ‫کشور در دستور کار قرار گرفت‪ .‬در پی اجرای این مصوبه‬ ‫درامد حاصل از اصالح قیمت بنزین به ‪ ۶۰‬میلیون ایرانی‬ ‫پرداخت شد و دولت مطلقاً درامدی از این راه برای مصارف‬ ‫بودجه ای دریافت نکرد‪ .‬پرداخت این مبلغ هم اکنون نیز با‬ ‫عنوان یارانه معیشــتی ادامه دارد‪ .‬این اطالعیه می افزاید‪:‬‬ ‫ضمن اینکه اجرای این مصوبه صرفه جویی قابل توجه ای‬ ‫در مصرف بنزین در کشــور به همراه داشــت و از محل‬ ‫همین صرفه جویی‪ ،‬کشور در مدت زمان بسیاری کوتاهی‬ ‫از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل شد‪ .‬در این میان‬ ‫انچه حائز اهمیت اســت‪ ،‬اجرای مصوبه در ابتدا به خوبی‬ ‫و با کمترین حاشــیه پیش رفت‪ ،‬اما پــس از حدود ‪۲۴‬‬ ‫ساعت‪ ،‬برخی مخالفت ها از سوی برخی گروه ها و اشخاص‬ ‫سیاسی و برخی مسئوالن در عمل اجماع حاکمیتی حول‬ ‫این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و به تحریک افکار‬ ‫عمومی منجر شد‪ .‬شورای اطالع رسانی دولت تاکید کرد‪:‬‬ ‫به این ترتیب تحرکاتی کــه تنها با هدف تخریب دولت‬ ‫انجام شد‪ ،‬کشور را با اعتراض های ابان ماه ‪ ۹۸‬روبه رو کرد‬ ‫که با بیانات صبح یکشنبه ‪ ۲۶/۸/۹۸‬مقام معظم رهبری‬ ‫این توطئه خنثی شد‪ ،‬البته و در بررسی های پسینی نیز‬ ‫هیچ گاه نقش عوامل و افرادی که این چنین منافع و مصالح‬ ‫ملی را به مسلخ رقابت های جناحی ناموجه بردند‪ ،‬مورد‬ ‫توجه قرار نگرفت‪ .‬این اطالعیه افزود‪ :‬دولت ضمن یاداوری‬ ‫بعضــی از الزام های قانونی و اخالقی به نامزدهای محترم‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری از جمله پرهیز از دروغگویی‬ ‫اشکار ‪ -‬اتهام زنی ‪ -‬شــانه خالی کردن از مسئولیت‪ ،‬از‬ ‫مراجع ذی صالح درخواســت می کند بــه نقش عواملی‬ ‫که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی‪،‬‬ ‫اعتراض های مردمی را در ســال ‪ ۹۸‬کلید و بعدها به ان‬ ‫دامن زدند‪ ،‬رســیدگی کرده و حاصل رســیدگی ها را با‬ ‫شــفافیت با مردم در میان بگذارند‪ .‬شورای اطالع رسانی‬ ‫دولــت همچنین اعالم کرد که نحوه و شــیوه برخورد با‬ ‫اغتشاش جزو مسئولیت های دولت نیست‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫از حل‪ 3‬روزه و تشکیل صندوق جبران خسارت تا «دخالت نمی کنم»!‬ ‫برنامه هفت کاندیدای انتخابات برای رونق بازار سرمایه را می توان یکی از جذاب ترین بخش های‬ ‫اظهارات انان دانســت‪ .‬جذب ارا سهامداران ‪ 50‬میلیون نفری در بازار سرمایه را می توان یک اقدام‬ ‫جدی کاندیداهای ریاســت جمهوری عنوان کرد‪ .‬بازار سرمایه این روزها به یکی از مهمترین مسائل‬ ‫مطرح شده در میان کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل شده است‪ .‬رشد بورس در سال ‪ 98‬و ‪ 99‬و‬ ‫به تبع ان سقوط ‪ 9‬ماهه ان تا دو هفته پیش‪ ،‬از جمله مواردی است که افراد حاضر در کارزار انتخابات‬ ‫درباره ان اظهار نظر کرده اند‪ .‬از چند ماه گذشته برخی کارشناسان از نقش مهم سهامداران در تعیین‬ ‫نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سخن می گفتند‪ .‬هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری سال ‪1400‬‬ ‫نیز نظر خاصی درباره بورس و بازار سرمایه ارائه کرده است‪.‬‬ ‫چرا بورس مهم است؟‬ ‫بازار سرمایه از اواسط سال ‪ 98‬و با گسترش تحریم های امریکا از منظر دولتمردان می توانست یک جای امن‬ ‫برای جبران کسری بودجه و اساسا تامین منابع مالی برای دولت باشد‪ .‬دعوت دولتمردان از مردم برای حضور در‬ ‫بورس از اواخر سال ‪ 98‬تا اواسط سال ‪ 99‬ادامه داشت و در نقطه اوج این دعوت‪ ،‬جمله معروف رئیس جمهور که‬ ‫«همه چیزتان را به بورس بسپارید» بود‪ .‬روند رو به رشد و عجیب بازار سرمایه در سال ماه های ابتدایی سال ‪99‬‬ ‫هشــدارهای پی در پی بسیاری از کارشناسان را در برداشت‪ ،‬اما کسی صدای هشداردهندگان را نمی شنید‪ .‬در‬ ‫این مدت بازدهی بازار ســرمایه دهان به دهان می چرخید و هر روز تعداد افرادی که از ساعات ابتدایی صبح در‬ ‫صف احراز هویت و ثبت نام کارگزاری قرار می گرفتند‪ ،‬بیشتر می شد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬رشد بی محابای بورس در‬ ‫‪ ۵‬ماه اول سال گذشته‪ ،‬سبب شد شمار متقاضیان ورود به بازار سرمایه با رشدی فزاینده روبرو شود‪ .‬با اغاز روند‬ ‫ریزشی بازار سرمایه بسیاری از افرادی که از ابتدای تابستان وارد بازار سرمایه شده بودند‪ ،‬تا حدود ‪ 70‬درصد ضرر‬ ‫کردند و وعدهای حمایت دولتمردان از بازار سرمایه را نیز می توان بی فایده برای این سهامداران دانست‪ .‬شاخص‬ ‫بورس که تا نقطه اوج ‪ 2‬میلیون واحدی رفته بود‪ ،‬این روزها در کانال ‪ 1‬میلیون و صد هزار واحدی نوســان می‬ ‫کند‪ .‬اما سهامداران خرد منتظر نشسته اند تا تکلیف انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود‪.‬‬ ‫نظرات کاندیداهای ریاست جمهوری درباره بورس‬ ‫این اولین باری است که بورس به مساله ای تاثیرگذار در جریان انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است‪.‬‬ ‫پیش تر وضعیت بورس و تعداد ســهامداران نقش این نهاد مالی را چندان پررنگ نکرده بود‪ .‬اما حاال حدود ‪50‬‬ ‫میلیون نفر در این بازار حضور دارند و برنامه هریک از کاندیداها که جذابیت بیشــتری داشــته باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫رای سهامداران را نیز با خود همراه کند‪ .‬در این بین کاندیداهای ریاست جمهوری در هفته های گذشته‪ ،‬اصالح‬ ‫بورس و جبران زیان سهامداران در این بازار را یکی از اصلی ترین موارد از برنامه های اعالمی خود عنوان کرده‬ ‫اند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬کاندیداهای حاضر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری همگی در بخشی از برنام ه های خود‬ ‫در خصوص بورس صحبت کرده اند‪ .‬از وعده سه روزه برای حل مشکل بورس تا قول ایجاد صندوقی برای جبران‬ ‫زیان سهامداران‪ ،‬وعده هایی است که از زبان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به گوش رسیده است‪.‬‬ ‫ایجاد شورای ثبات برای بورس‬ ‫سعید جلیلی بورس را محل جذب سرمایه مردم می داند و به نحوه مدیریت دولت در این بازار انتقادات جدی‬ ‫وارد کرده است‪ .‬جلیلی اعتقاد دارد‪ :‬در یکی دو سال گذشته سوء تدبیر جدی در بورس صورت گرفت و مردم به‬ ‫خوبی درک کردند بازار سرمایه باید محل جذب سرمایه باشد نه کوره ای برای سوزاندن سرمایه مردم‪ .‬نباید کاری‬ ‫ک شبه پولدار شده یا ضرر کنند‪ .‬می‪‎‬توان از طریق بورس برای ساخت پتروپاالیشگاه‬ ‫کرد که مردم در این بازار ی ‪‎‬‬ ‫ن شده به مردم رساند‪ .‬این کاندیدای ریاست جمهوری در ادامه به سایر‬ ‫ها تامین مالی کرد و سود واقعی و تضمی ‪‎‬‬ ‫بازارها نیز اشــاره کرده و می گوید‪ :‬بازار ســرمایه‪ ،‬بازار پول و بیمه باید هماهنگ و هم افزا باشــند و هنر رئیس‬ ‫جمهور نیز این است که این بازارها را مدیریت کند‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد شورای ثبات‬ ‫بین نهاد های مالی ( بانک مرکزی‪ ،‬بیمه مرکزی و بازار ســرمایه) اشــاره کرده و گفته اســت‪ :‬بازار سرمایه باید‬ ‫مطمئن و پایدار باشد و باید با خطاها برخورد کرد و از تکرار ان جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫بیمه سرمایه زیر ‪ 100‬میلیون تومانی در بورس‬ ‫محسن رضایی که در گذشته نیز اظهارنظرهایی در خصوص وضعیت سهامداران داشته است‪ ،‬در خصوص برنامه‬ ‫ن های‬ ‫های خود برای بورس می گوید‪ :‬دو برنامه برای احیای بازار بورس دارد که یکی تشکیل صندوق جبران زیا ‬ ‫مالباختگان است که در این صندوق بخشی از زیان مالباختگان با استفاده از برخی منابع جبران خواهد شد‪ .‬دوم‬ ‫هم‪ ،‬تشویق تولید و سرمایه گذاری و ارتباط انها با واگن های سرمایه هم مهم است و اگر تولید را به بازار سرمایه‬ ‫متصل کنیم‪ ،‬در ان صورت بازار بورس احیا شده و ارزش سها م ها باال خواهد رفت و به همین دلیل بسیار مهم‬ ‫اســت این که تولید به واگن متصل شود‪ .‬رضایی خود را اقتصاددان می داند و درباره احیای بورس معتقد است‪:‬‬ ‫شــرکت های بزرگی که تجربه‪ ،‬قدرت تولید زیادی دارند‪ ،‬بایســتی سهام قدیم خود را نگه داشته و سهام جدید‬ ‫بفروشند و وقتی پول جدیدی از این راه به دست اوردند بایستی ان را به سمت سرمایه و تولید ببرند و این کار‬ ‫باعث می شود ارزش سهام باال برود‪ .‬بنا داریم تا شاخص سهام بازار بورس را به یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار برسانیم و‬ ‫به مرور زمان این شاخص افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬وی با بیان اینکه یک بیمه برای سرمایه گذاران ایجاد می کنیم‪،‬‬ ‫تاکید کرده اســت‪ :‬ســرمایه زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در بورس را بیمه خواهیم کرد‪ ،‬چون شما می دانید که ‪۹۰‬‬ ‫درصد سرمایه گذاران سرمایه ای زیر ‪ ۵۰‬میلیون دارند‬ ‫تشکیل صندوق جبران خسارت‬ ‫ســید ابراهیم رییســی‪ ،‬در نطق های انتخاباتی خود با انتقاد از رفتار دولت روحانی و بیان سخنانی که برخی‬ ‫سهامداران نیز به ان اعتقاد دارند‪ ،‬مثل جبران کسری بودجه دولت از طریق این بازار معتقد است‪ :‬االن راه حل‬ ‫این اســت که صندوق جبران خســارت راه‪‎‬اندازی کنیم تا به مردم اعتماد بدهد‪ .‬به گفته این کاندیدای ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬با صندوق بیمه یا صندوق جبران خسارت برای افرادی که سهامدار بورس هستند و حتی مبالغ اندک‬ ‫دارند‪ ،‬دولت باید برای جبران خســارت مردم که به بورس امید بستند این موضوع را حل و جبران کند‪ .‬رئیسی‬ ‫درباره تامین منابع جبران خسارت برای سهامداران بورس نیز می گوید‪ :‬ما صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت‬ ‫داریم و در جلسه شورای عالی اقتصادی این بحث مطرح شد و مبالغی وجود دارد و جایی که پیشنهاد کردند که‬ ‫پیگیری شود و در واقع این مبلغ صندوق‪ ،‬قابل تامین است به نحوی که دولت بتواند خسارت را جبران کند‪ .‬باید‬ ‫صندوق جبران خســارت فعال شود تا مردم اعتماد کنند و منابع صندوق قابل تامین است و اوال صندوق تثبیت‬ ‫در بورس هست و این مبلغ قابل تامین برای دولت است‪.‬‬ ‫جلوگیری از منفعت طلبی بورسی‬ ‫علیرضا زاکانی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری نیز معتفد است‪ :‬با سیاست گذاری دقیق شرایطی را در دولت‬ ‫فراهم خواهیم کرد تا تعادل و ثبات در بازار سرمایه شکل بگیرد‪ .‬با اموزش صحیح و پیشگیری از منفعت طلبی‬ ‫بورس‪ ،‬امکانی فراهم می‪‎‬کنیم تا مردم نقدینگی خود را به ســمت بازار ســرمایه ســوق بدهند و با ارائه درست‬ ‫امکانات شــرایط مولد شدن سرمایه‪‎‬های راکد در کشور فراهم شود‪ .‬وی با بیان وظایف دولت خود در حمایت از‬ ‫ســهامداران می گوید‪ :‬خودمان را مکلف می دانیم این ســود و نقدینگی گسترده که در جامعه هست به سمت‬ ‫بورس سوق یابد‪.‬‬ ‫حل ‪ 3‬روزه مشکل بورس‬ ‫امیرحســین قاضی زاده نیز یکی از کاندیداهایی است که در گذشته نیز اقدامات جدی در حوزه بورس داشت‬ ‫ی شود مشکل بورس را حل کرد‪ .‬اگر رئیس جمهور شوم‪ ،‬پول های خارج شده‬ ‫است‪ .‬وی معتقد است‪ :‬سه روزه م ‬ ‫ی گردانم‪ .‬وی با توجه اقدامات گذشته خود‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫توسط دولت را در قالب صندوق تثبیت به بازار بورس برم ‬ ‫اولین کســی بودم که ریشه بحران بورس را شناسایی و از تخلف شــبیه به دزدی دولت از سهامداران به عنوان‬ ‫ی کنم‪.‬‬ ‫وکیل مردم شکایت کردم؛ ‪ ۹‬ماه است این پرونده را بدون شعارزدگی دنبال م ‬ ‫بورس جای خوبی برای سرمایه گذاری است!‬ ‫محسن مهرعلیزاده نیز هنوز برنامه دقیقی برای بورس ارائه نکرده است‪ .‬عدم ارائه برنامه کلی و اکتفا به انتقاد‬ ‫از دولت و اعالم اعتقاد به کاهش مداخله دولت در امور اقتصادی و اجتماعی جمالتی بوده است که درباره بورس‬ ‫به زبان اورده است‪.‬‬ ‫دخالتی در بورس انجام نمی دهم‬ ‫عبدالناصر همتی نیز در این باره معتقد اســت‪ :‬به دخالت در بورس اعتقادی ندارم‪ ،‬نباید یک روز دامنه نوسان‬ ‫متقــارن بگذارند یــک روز بردارند و یا یک روز محدودیت خرید بگذارند و یک روز بگویند که باید ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫بگذرد تا بتواند درخواســت خود را وارد سیســتم کند‪ .‬من اعتقاد صد درصدی به بورس دارم‪ ،‬سقوط بورس هم‬ ‫دالیل مختلفی دارد که در یک زمان مناسب مفصل در خصوص ان توضیح خواهم داد‪ .‬وی با بیان اینکه بخش‬ ‫مهمی از مشــکالت بورس به خاطر دخالت های غیرمنطقی اســت می گوید‪ :‬در بازار سرمایه ما کارهایی شد که‬ ‫نباید می شد‪ .‬حمایت های بدون منطق برای رشد سریع شاخص مشکل ساز شد‪ .‬بازار سرمایه تجلی بخش حقیقی‬ ‫اقتصاد اســت و بازاری اســت که بخش خصوصی خرید و فروش می کند‪ .‬می شــود بورس را احیا کرد اما نه در‬ ‫دو یا سه روز‪ .‬بورس باید شفاف شود‪ .‬نمی گویم همیشه بورس باال برود‪ .‬مثل همین روندی که در روزهای اخیر‬ ‫دارد را باید پیش بگیرد‪ .‬حمایت جدی از بازار سرمایه به عنوان رکن مهم تامین مالی تولید خواهم کرد‪ .‬در این‬ ‫بین باید دید سهامداران خرد‪ ،‬راهکار کدام یک از کاندیداها را عملیاتی می دانند و رای ان به سبد کدام یک از‬ ‫نامزدها ریخته خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی مطرح کرد‪:‬‬ ‫«عدم تامین کاال»‪ ،‬در صدر شکایت خریداران اینترنتی‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی گفت‪ :‬بر اساس گزارش‬ ‫عملکرد اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی‪ ،‬بیش از ‪ ۲۱‬درصد شکایت های‬ ‫خرید اینترنتی‪ ،‬مربوط به عدم تامین کاال یا خدمت از ســوی کســب و‬ ‫کارهاست‪ .‬اتحادیه کســب وکارهای مجازی حدود چهار سال قبل برای‬ ‫رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای مجازی شکل گرفت‪ .‬کاربرانی که‬ ‫بیش از گذشــته به سمت خریدهای اینترنتی سوق پیدا کرده بودند‪ ،‬به‬ ‫مرجعی نیاز داشتند که بتوانند مشکالت خرید از سایت های اینترنتی را‬ ‫توسط ان برطرف کنند‪ .‬البته تاسیس این اتحادیه صرفا برای رفع مشکالت‬ ‫کاربران نبود‪ ،‬کسب و کارهای اینترنتی با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه‬ ‫می توانند مشکالت صنفی خود را ساماندهی کنند‪ .‬اکنون نماد اتحادیه‬ ‫کسب و کارهای مجازی در کنار اینماد توانسته تا حد زیادی کاربران را به‬ ‫خریداینترنتیمطمئنکند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی درباره بیشترین‬ ‫شکایتی که از کسب وکارهای اینترنتی توسط کاربران به ثبت می رسد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ســال گذشــته نزدیک به ‪ ۹‬هزار فقره شکایت در پنل اتحادیه‬ ‫کسب وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه به ثبت رسید‪« .‬رضا الفت نسب»‬ ‫افزود‪ :‬از میان این شــکایت ها نزدیک به ‪ ۸‬هزار شکایت رسیدگی و ‪۵۴۷‬‬ ‫شکایت باطل شده است‪ ۳۴۴ .‬شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده‬ ‫و ‪ ۱۳۵‬شــکایت در دست اقدام است‪ ۳۷ .‬شکایت به کمیته نظارت و ‪۳۶‬‬ ‫شکایت به کمیسیون شکایت رفته و‪ ۸‬شکایت منتظر بررسی است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه کســب وکارهای مجــازی درباره طبقه بندی‬ ‫موضوعاتی که کاربران را به ثبت شکایت وادار کرده است گفت‪ ۲۱ :‬درصد‬ ‫شــکایت ها درباره عدم تامین کاال یا ارائه خدمت‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫شــکایت ها مربوط به عدم تحویل به موقع کاال یا ارائه خدمت است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در رتبه سوم لیست ثبت شکایت ها تقلب در فروش محصوالت‬ ‫قرار گرفته است که بیش از ‪ ۱۳‬درصد شکایت های کاربران در سال ‪ ۹۹‬را‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪ .‬گرانفروشی (‪ ۸.۸۳‬درصد)‪ ،‬احتکار(‪ ۸.۳۰‬درصد)‪،‬‬ ‫عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کننده ظرف مدت سه روز کاری(‪۷.۲۷‬‬ ‫درصد)‪ ،‬کم فروشی (‪۴.۵۱‬درصد)‪ ،‬عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده‬ ‫(‪ ۳.۴۵‬درصد) و تبلیغ خالف واقع(‪ ۲.۱۵‬درصد) در رتبه های بعدی قرار‬ ‫دارند‪ .‬الفت نسب تاکید کرد‪ :‬در سال گذشته‪ ،‬یک هزار و ‪ ۱۱۴‬پروانه برای‬ ‫کسب وکارهای مجازی صادر شد‪ .‬در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز‬ ‫اقدام کردند‪ ،‬تهران با ‪ ۵۹۰‬فقره مانند ســال قبل صدرنشین شد‪ .‬پس از‬ ‫تهران استان های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه های بعدی را‬ ‫کسبکنند‪.‬عضوهیاتمدیرهاتحادیهکسب وکارهایمجازیدربارهنظارت‬ ‫به روند فعالیت کسب وکارها و کمتر شدن مشکالتی که کاربران در زمان‬ ‫خرید دارند‪ ،‬افزود‪ :‬اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل‪،‬‬ ‫بخش بازرســی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است‪ .‬کارشناسان‬ ‫بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب وکارهای‬ ‫عضو و دارای پروانه کسب به صورت ‪ ۳‬ماهه بازرسی می کنند و در صورت‬ ‫تخلف از سوی کسب وکار‪ ،‬اقدامات قانونی انجام می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۵‬هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ‪ ۹۹۷‬فقره‬ ‫شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ‪ ۹۹‬مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی درباره‬ ‫روند رسیدگی به شــکایت ها گفت‪ :‬اتحادیه موظف است در مدت ‪ ۲‬روز‬ ‫موضوع را بررسی کند و ان را به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد‪.‬‬ ‫کمیســیون از زمان شکایت دریافتی ‪ ۵‬روز زمان دارد که موضوع را مورد‬ ‫بررســی قرار داده و نظر خود را به اتحادیه اعالم کند‪ .‬پس از این‪ ،‬اتحادیه‬ ‫موظف است ظرف ‪ ۳‬روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد‬ ‫بررسی قرار دهد و در صورت احزار عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی‬ ‫پرونده را با اعالم مراتب مختومه کند‪ .‬در صورت اعتراض شاکی‪ ،‬پرونده در‬ ‫مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابع‬ ‫سازمان ارسال می شود‪ .‬الفت نسب با تاکید بر این که مدتی است به دلیل‬ ‫شیوع کرونا روند رسیدگی به شکایت کاهش پیدا کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو هفته در جلسه ای با دعوت‬ ‫از طرفین به پرونده رسیدگی کند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬کسب وکارها در صورت‬ ‫مجرم شناخته شدن ابتدا اخطار کتبی دریافت می کنند‪ .‬در صورت تکرار‬ ‫ان تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد‪ ،‬ابطال پروانه کسب و تعلیق ان به رنگ‬ ‫قرمز در انتظار ان ها خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه کســب وکارهای مجازی درباره پیگیری انواع‬ ‫شــکایت های ثبت شــده در این اتحادیه گفت‪ :‬گرانفروشی‪ ،‬کم فروشی‬ ‫(گارانتی نیز شامل کم فروشی است)‪ ،‬تقلب‪ ،‬احتکار‪ ،‬عرضه خارج از شبکه‪،‬‬ ‫عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع‪ ،‬فروش اجباری‪ ،‬عدم درج قیمت‪،‬‬ ‫عدم صدور صورتحســاب‪ ،‬خسارت وارد شــده به اشخاص‪ ،‬فروش کاال از‬ ‫طریق قرعه کشــی‪ ،‬خسارت وارد شده بر اثر فروش فوق العاده یا اقساطی‬ ‫تمام مواردی اســت که کاربران حق دارند درباره ان شکایت کنند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر این که دو نوع شکایت دیگر نیز در این اتحادیه به ثبت می رسدف‬ ‫افزود‪ :‬شکایت مربوط به کسب وکارهای مجازی درباره صدور مجوز و نحوه‬ ‫نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای‪ ،‬عدم‬ ‫ارائــه اطالعات موثر در تصمیم گیری مصرف کننده جهت خرید یا قبول‬ ‫شرایط‪ ،‬عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده‪ ،‬عدم استفاده از واسط با‬ ‫دوام جهت ذخیره اطالعات مرتبط با معامالت‪ ،‬تحمیل شروط غیرمنصفانه‬ ‫به مصرف کننده‪ ،‬تبلیغ خالف واقع‪ ،‬عدم تحویل به موقع کاال یا ارئه خدمت‪،‬‬ ‫عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز‬ ‫کاری)‪ ،‬عدم درج و یا اعالم نحوه تامین کاال‪ ،‬عدم رعایت قانون و مقررات‬ ‫نطــام صنفی و مصوبات کمیته نظارت‪ ،‬عدم تامین کاال و یا ارئه خدمت‪،‬‬ ‫ نقض حفاظت از داده های مصرف کننده‪ ،‬عرضه کاالی غیرمجاز‪ .‬نوع سوم‬ ‫نیز شکایت مربوط به شرکت های بازاریابی شبکه ای است‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫رئیسی‪ :‬هیچ فیلتری در زمان من در قوه قضاییه انجام نشد‬ ‫هیچ فیلتری در زمان من مطلق ًا در قوه قضاییه انجام نشد‪ .‬چرا حرف هایی می زنید که بعدا ً خودتان نتوانید پاسخ انها را بدهید؟ انچه اهمیت دارد اینکه گفته ام مساله اینترنت‬ ‫و دسترسی جوانان به ان ازاد شود‪ ،‬حاال کفی در حد ‪ ۲۰‬گیگ و ‪ ۵۰‬گیگ؛ احتیاج به فضای مجازی مثل برق و اب می ماند و همیشه این را گفتیم‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬از روز اول که‬ ‫به قوه قضاییه امدم اطالعیه دادم و گفتم مردم در این فضا با من صحبت کنند‪ .‬چرا فضاســازی می کنید؟ مردم من را می شناسند و عملکرد من را دیدند‪ .‬اینگونه نظر دادن دور‬ ‫از انصاف است‪ .‬هیچ روزنامه ای در دوران من بسته نشد و هیچ رسانه ای در دوران من محدود نشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ 24‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪510‬‬ ‫روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫انکار دستاوردهای اشکار دولت در نبرد با تحریم اقتصادی‬ ‫و کرونا‪ ،‬راهبرد مخالفان ایران است‬ ‫دولت تدبیر و امید درمورد عملکرد خود با شجاعت پاسخگو خواهد بود‬ ‫دویســت و سی و دومین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در اغاز این جلسه با اشاره به مطالب غیر واقعی و کذب مطرح شده در مباحث‬ ‫و مناظرات انتخاباتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انکار دستاوردهای اشکار دولت در نبرد با تحریم اقتصادی و کرونا‪ ،‬راهبرد مخالفان ایران‬ ‫است و این نه تنها ظلم به کلیت نظام و کشور بلکه ظلم به مردم و رای قاطع اکثریت جامعه است‪ .‬رئیس جمهور افزود‪:‬‬ ‫در زمانی که همه را به مشارکت در انتخابات دعوت می کنیم‪ ،‬نباید به رای و دستاورد رای مردم توهین کرد‪ .‬این وظیفه‬ ‫ملی همه مسئوالن است که با بیان دستاوردهای بزرگ در دوران فشار حداکثری دشمنان و تحمیل جنگ اقتصادی‪ ،‬از‬ ‫کارنامه مقاومت افتخار امیز خود دفاع کنند‪ .‬روحانی تاکید کرد‪ :‬دولت تدبیر و امید هم در بیان افتخارات و دستاوردها‬ ‫و نتایج فعالیت ها و پاسخگویی و هم در عذرخواهی از نواقص اش لکنت زبان ندارد و با شجاعت پاسخگوی عملکرد خود‬ ‫خواهد بود‪ .‬رییس جمهور با بیان این نکته که همه مسئوالن در دولت در سطوح مختلف موظف به پاسخگویی درخصوص‬ ‫ابهامات و اتهاماتی هستند که به عملکرد دولت ایراد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت با تکیه بر روشنگری و شفافیت به عنوان‬ ‫یک اصل پذیرفته شده در حکمرانی موفق بی پرده و صریح ‪ ،‬شفاف و صادقانه با مردم سخن گفته و خواهد گفت و نباید‬ ‫اجازه دهیم نسبت های ناروا و کذب بی پاسخ بماند‪ .‬در این جلسه‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت تولید و عرضه‬ ‫گوشت و مرغ در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬ارائه کرد و گفت‪ :‬برغم مشکالت موجود میزان تولید گوشت قرمز و مرغ در‬ ‫کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و محدودیتی از نظر تامین نیاز بازار وجود ندارد و با تمهیدات اندیشیده شده مشکلی‬ ‫در تامین نهاده های دامی در سال جاری نخواهیم داشت ‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی افزود‪ :‬با اقدامات دولت علی رغم تحریم‬ ‫حداکثری در سال های‪ ۹۸‬و‪ ۹۹‬اتکاء کشور به تولید داخلی در مراحل پیشین فرایند به حد خودکفایی نزدیک شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد‪ :‬برنامه ریزی برای اتصال و ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه های مختلف زنجیره گوشت‬ ‫و مرغ از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره و واحدهای عرضه‪ ،‬جهت کنترل و کاهش قیمت و تنظیم بازار باید در دستور‬ ‫کار قرار گرفته و با جدیت پیگیری شود‪ .‬روحانی تصریح کرد‪ :‬گرچه تحریم های ظالمانه علیه کشور‪ ،‬دسترسی ما به ارز و‬ ‫نهاده های تولید را سخت تر کرده است اما بانک مرکزی با تالش فراوان ارز مورد نیاز را تهیه کرده و در اختیار واردکنندگان‬ ‫نهاده های دامی قرار می دهد‪ .‬رئیس جمهور افزود‪ :‬در سال جاری‪ ،‬یکی از سیاست های دولت این است که زنجیره های‬ ‫بزرگ تولیدکننده و تشکل ها در واردات نهاده متعهد هستند تا نهاده مورد نظر خود را با کیفیت مناسب تهیه و توزیع ان را‬ ‫با زمان بندی مورد نیاز توزیع کنند‪ .‬با این اقدام شاهد ثبات پایدار در بازار گوشت و مرغ خواهیم بود‪ .‬در این جلسه همچنین‬ ‫موضوع تامین اعتبار پیش خرید واکسن های داخلی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬روحانی با اشاره به موفقیت ها‬ ‫خوب در مسیر تولید واکسن داخلی و امیدواری به فراهم شدن زمینه ورود دو نوع واکسن داخلی به بازار طی روزهای‬ ‫اینده اظهار داشت‪ :‬تدابیر و حمایت های دولت از واکسن داخلی‪ ،‬برنامه ریزی واقع بینانه و هماهنگی بین بخشی در مسیر‬ ‫درستی قرار داشته و مسیر تامین و تولید واکسن و واکسیناسیون ریل گذاری شده است و در این راستا تامین اعتبار پیش‬ ‫خرید واکسن های داخلی بیماری کرونا توسط دولت پیگیری و اقدامات الزم در حال انجام است‪.‬‬ ‫نامزدهای انتخابات وعده هایی بدهند که توان اجرای ان را داشته باشند‬ ‫نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬کاندیداهای ریاست‬ ‫جمهوری وعده هایی را به مردم بدهند که بتوانند از عهده ان برایند‪ .‬باید‬ ‫در میدان عمل مشخص شود که تا چه اندازه توان انجام این کار را دارند‪.‬‬ ‫«مسعودپزشکیان»باتشریحفضایرقابت هایانتخاباتیریاستجمهوری‬ ‫و رویکرد اصالح طلبان در انتخابات اظهار کرد‪ :‬بعید می دانم اصالح طلبان‬ ‫ازعبدالناصرهمتیحمایتکنند‪،‬زیراروندتاییدصالحیتنامزدها‪،‬چینش‬ ‫را به گونه ای شکل داده که مردم به سختی پای صندوق های رای حاضر‬ ‫می شوند‪.‬وقتیمشارکتحداکثریدرجریانانتخابات‪ ۱۴۰۰‬شکلنگیرد‪ ،‬‬ ‫طرف مقابل رای مشخصی دارد و با این رای می تواند در صحنه رقابت پیروز‬ ‫شود‪ .‬پزشکیان با اشاره به مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری نشان کرد‪:‬‬ ‫چینش مناظره انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۵‬به ‪ ۲‬است‪ .‬نکته دیگر اینکه‬ ‫این دو نفر هم با هم هماهنگ نیستند‪ ،‬اما در جبهه مقابل نوعی یکدستی‬ ‫و هماهنگی مشاهده می شود‪ .‬عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در‬ ‫پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا همتی و مهرعلیزاده را کاندیدای اصالح‬ ‫طلبان می دانید؟ گفت‪ :‬هر مسلمان واقعی باید به دنبال اصالحات باشد‪ ،‬اگر‬ ‫شخص بگویید من می خواهم اصالحات انجام دهم اصالح طلب است‪ ،‬بنده‬ ‫معتقدم همه پیامبران برای اصالحات و اجرای عدالت امدند‪ .‬در مملکت‬ ‫ما عدالت وجود ندارد اگر می خواهید عدالت را اجرا کنید باید اصالحات‬ ‫انجام دهید‪ .‬پزشکیان با توجه به مغفول ماندن کرونا و تحریم در سواالت‬ ‫مناظرات ریاست جمهوری گفت ‪ :‬به نظر می رسد این مسائل دغدغه انها‬ ‫نیست‪ ،‬نوع سواالت فاقد جذابیت است و نمی توان در ‪ ۳‬دقیقه مشکالت‬ ‫مملکت را تحلیل کرد‪ .‬حتی نخبگان اقتصادی هم نمی توانند به سادگی‬ ‫در این مدت در مورد مسائل اقتصادی مردم را قانع کنند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫تبریز در مجلس همچنین درباره وعده های نامزدهای ریاست جمهوری‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬نامزدی می گوید من مشکل بیکاری در کشور را حل‬ ‫می کنم‪ ،‬معلوم نیست با کدام منابع و روش می خواهد این مساله را حل‬ ‫کند‪ .‬نامزدی دیگری می گوید می خواهم با کشورهای منطقه ارتباط برقرار‬ ‫کنم؟ کشورهای منطقه حرف شما را گوش می دهند یا امریکا را؟ کشوری‬ ‫که حجم مبادالت اقتصادیش با ایران یک میلیارد دالر است و با امریکا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر چگونه می خواهد روابطش را با شما توسعه دهد‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کاندیداهای ریاست جمهوری وعده هایی را به مردم بدهند که‬ ‫بتوانند از عهده ان برایند وقتی حرف می زنید باید در میدان عمل مشخص‬ ‫شود که تا چه اندازه توان انجام این کار را دارید‪ .‬پزشکیان تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی سخت است که برنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫برای حل بحران های کشور از جمله اشتغال و بیکاری به نتیجه مطلوب‬ ‫برسد‪ ،‬اما خوشحال می شویم انها بتوانند این اقدامات مهم را انجام دهند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد‪ :‬علت اینکه مردم از ما دور شده اند و‬ ‫جناح های سیاسی کشور اعم از چپ و راست را قبول ندارند این است که‬ ‫چیزی از ما مسووالن ندیدند و چیزی که دیدند دعوای جناح های سیاسی‬ ‫بر سر قدرت بوده است‪ .‬عضو کمیسیون بهداشت مجلس راهکار برون رفت‬ ‫کشــور از وضعیت فعلی را بازی دادن همه گروه های سیاسی در قدرت‬ ‫دانست و گفت‪ :‬برای سهیم شدن در قدرت باید چپ و راست‪ ،‬مذهبی و‬ ‫غیرمذهبی‪ ،‬همه را بر اساس عدالت بازی دهیم‪ ،‬هر کس توانایی بیشتری‬ ‫دارد باید قدرت بیشتری داشته باشد و مسوولیت در دست بگیرد نه کسی‬ ‫که از جناح من و بله قربان گو است‪ .‬وی افزود‪:‬اگر عدالت در کشور پیاده‬ ‫شود مشکالت مملکت حل می شود‪ ،‬اگر عدالت پیاده شود جایگاه برخی‬ ‫تغییر می کند باید بپذیریم و حق را به حقدار بدهیم تا مملکت درست‬ ‫شود‪ ،‬البته تا سیستم درست نشود‪ ،‬مشکالت مملکت حل شدنی نیست‪.‬‬ ‫پزشکیان در انتقاد به رد صالحیتش در انتخابات ریاست جمهوری گفت‪:‬‬ ‫شورای نگهبان باید برای تایید یا رد صالحیت افراد‪ ،‬شاخص تعیین کند و‬ ‫بگوید به چه دلیلی این افراد تایید صالحیت یا رد شده اند‪ .‬بنده معتقدم در‬ ‫رد صالحیت ها شاخصی وجود نداشته و اگر وجود داشته ذهنی بوده و بر‬ ‫اساس عدالت و حق نبوده است‪.‬‬ ‫نگاهی به جوابیه های شورای اطالع رسانی دولت درباره مناظرات انتخاباتی؛‬ ‫همهدروغمی گویندجزروحانی!‬ ‫به گزارش خوب به نقل از فارس‪ :‬مناظرات انتخاباتی یکی از همان محافلی است‬ ‫که سوء مدیریت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین مورد مناقشه قرار گرفت‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که از قضا عضو‬ ‫کابینه روحانی هم در زمان تصویب افزایش قیمت بنزین بوده نسبت به مواضع‬ ‫حسن روحانی در ماجرای ابان ‪ ۹۸‬انتقاد کرد و بیان داشت‪« :‬باید قبول کنیم‬ ‫وقتی مردم خشمگینهستند رئیس جمهور نیاید بخندد و بگوید من هم صبح‬ ‫جمعه خبردار شدم»‪.‬‬ ‫ماجرای اصرار روحانی بر اجرای یک طرح ناپخته‬ ‫بسیاری از کارشناسان و مردم در ماجرای گرانی بنزین نقد اساسی را به طرح‬ ‫افزایش قیمت حامل های انرژی نمی دانستند بلکه معتقد بودند دولت با اجرای‬ ‫ناگهانی طرح موجبات اشوب در کشور شد و در ادامه هم جلوی فنر تورمی‬ ‫حاصل از ان را نگرفت و عمال یک ســوء مدیریت را در کارنامه خود قرار داد‪.‬‬ ‫در این ماجرا یکی از شاهدان حاضر در جلسات‪ ،‬ایت اهلل ابراهیم رئیسی‪ ،‬به‬ ‫عنوان رئیس قوه قضائیه بود‪ .‬وی که منتقد اجرای روش دولت بود به نکات‬ ‫مهمی اشاره می کند‪ .‬رئیسی پیش از این در جمعی دانشجویی و در جایی که‬ ‫دانشــجویان از او خواستند تا در مورد سوء مدیریت اجرای این طرح توسط‬ ‫دولت توضیح دهد گفت کــه «اصالح قیمت انرژی و افزایش قیمت بنزین‬ ‫از قوانین مصوب مجلس بود که باید در یک شیب مالیم اجرایی می شد اما‬ ‫دولت ‪ ۵‬سال به این قانون عمل نکرد‪ ...‬موقعی که این طرح به جلسه شورای‬ ‫هماهنگی سران قوا امد سه بار اعتراض و سوال کردم چرا در این جلسه مطرح‬ ‫شده که انها گفتند این موضوع در دولت تصویب شده و اینجا فقط برای اطالع‬ ‫و هماهنگی مطرح می شــود ‪ ...‬انجا این بحث پیش امد که قانون می گوید‬ ‫درامد حاصل از افزایش قیمت بنزین باید صرف تولید شود اما دولت می خواهد‬ ‫ان را به صورت مستقیم به مردم بدهد که فقط همین مسئله در جلسه سران‬ ‫قوا تصویب شد که مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت»‪.‬‬ ‫روحانیپاسخگوباشدنهسوالکننده‬ ‫رئیسی در بخشی از مناظرات انتخاباتی هم در این باره گفت «مسئول طرح‬ ‫بنزین دولت بود‪ .‬ان بخشــی که در جلســه سران قوا مطرح شد فقط محل‬ ‫هزینه کرد ان بود‪ .‬برای اینکه بدانید مقصر کیست؟ هم گزارش دبیرخانه شورای‬ ‫عالی امنیت ملی و هم گزارش مسئوالن عالی رتبه قضائی وجود دارد‪ .‬در اجرای‬ ‫ان بی تدبیری شد‪ .‬اگر کسی قرار است پاسخگو باشد اقای روحانی است»‪ .‬در‬ ‫کنار این سخنان رئیسی مبنی بر اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و‬ ‫مسئوالن عالی رتبه قضائی رئیس جمهور را مسئول سوء مدیریت در این زمینه‬ ‫می دانند‪ ،‬حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت‬ ‫کشور هم نسبت به روش اجرای این طرح از سوی دولت نقد جدی دارد‪.‬‬ ‫ذوالفقاری اب پاکی را بر دستان روحانی ریخت‬ ‫وی در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس‬ ‫جمهور گفته اســت من هم صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شــده است‪،‬‬ ‫در ادبیاتی تند بیان داشــت که «انها که گفتند تا روز جمعه نمی دانستیم‪،‬‬ ‫مستنداتش وجود دارد که چه ساعت و چه روزی و توسط چه کسی به انها‬ ‫گفته شــده است»‪ .‬مساله دیگر در افزایش حامل های انرژی را باید در نقش‬ ‫عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی مشاهده کرد‪ .‬همتی در تاریخ ‪۳۱‬‬ ‫شهریور‪ ۹۸‬در نامه ای خواستار افزایش قیت بنزین می شود‪ ،‬این نامه گویای ان‬ ‫است که دولت خودش به دنبال افزایش حامل های انرژی بوده است و دیگر قوا‬ ‫تنها برای کمک به او در این ماجرا مشارکت داشته اند‪ .‬پس از انتقادات از سوی‬ ‫نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬شورای اطالع رسانی دولت درباره طرح‬ ‫اصالح قیمت حامل های انرژی در ابان ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬اطالعیه ای صادر کرد‪.‬‬ ‫در این اطالعیه دولت به صراحت بیان داشته است که تقریبا هیچ کاره است و‬ ‫انتقاد به سوء مدیریت اجرای طرح مربوط به دستگاه های دیگر است‪ .‬در این‬ ‫اطالعیه امده است که «اجرای مصوبه در ابتدا به خوبی و با کمترین حاشیه‬ ‫پیش رفت اما پس از حدود‪ ۲۴‬ساعت‪ ،‬برخی مخالفت ها از سوی برخی گروهها‬ ‫و اشخاص سیاسی و برخی مسئوالن عمال اجماع حاکمیتی حول این مصوبه را‬ ‫پیش چشم مردم شکست و منجر به تحریک افکار عمومی شد‪ ...‬به این ترتیب‬ ‫تحرکاتی که صرفا با هدف تخریب دولت انجام شد‪ ،‬کشور را با اعتراضات ابان‬ ‫ماه ‪ ۹۸‬مواجه ساخت که با بیانات صبح یکشنبه ‪ ۲۶/۸/۹۸‬مقام معظم رهبری‬ ‫این توطئه خنثی شد»‪.‬‬ ‫وقتی رئیس جمهور وزارت کشور را نادیده می گیرد‬ ‫ادبیات دولــت در این اطالعیه این موضوع را می گوید که عده ای با اقدامات‬ ‫خود موجبات تنش افرینی در اجرای طرح را کلید زدند‪ .‬برای شناخت کلید‬ ‫دار بر هم زدن امنیت کشور در ابان ‪ ،۹۸‬می توان به بازخوانی سخنان جمال‬ ‫عرف معاون سیاسی وزارت کشور پرداخت‪ .‬وی در شهریور ‪ ۹۹‬در مصاحبه با‬ ‫خبرگزاری فارس‪ ،‬با طرح این پرسش که ایا می شد طرح سهمیه بندی بنزین‬ ‫را از این بهتر اجرا کرد؟ بله‪ .‬عرف در این مصاحبه به زوایای دیگری از اجرای‬ ‫این طرح اشــاره می کند‪ .‬معاون سیاسی وزیر کشور می گوید «وزارت کشور‬ ‫یک فرمولی ارائه داد‪( .‬اما ) ان کار گروهی که در دولت تشــکیل شده بود به‬ ‫یک فرمول دیگر رسید»‪ .‬عرف معتقد است که وزارت کشور تصمیم گیرنده‬ ‫شیوه اجرا نبوده است بلکه یک کارگروهی در خود دولت‪ ،‬نحوه اجرای طرح را‬ ‫بر عهده گرفته بود‪ .‬سیر تکاملی طرح که با نامه همتی اغاز و با کنار گذاشتن‬ ‫وزارت کشور از اجرای طرح ادامه می یابد به نقطه حساسی می رسد‪ .‬سخنان‬ ‫رئیس در مورد بنزین نیز حائز اهمیت اســت‪ .‬روحانی در بیاناتی مدعی شد‬ ‫که «نحوه و زمان اجرای سهمیه بندی بنزین به وزیر کشور و شورای امنیت‬ ‫کشور واگذار شده بود و من هم مثل شما (مردم) صبح جمعه فهمیدم بنزین‬ ‫گران شده است»‪ .‬با کنار هم گذاشتن اظهارات ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر‬ ‫کشور‪ ،‬جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور‪ ،‬و اظهارات حسن روحانی‪ ،‬شاهد‬ ‫یک سوء مدیریت در تصمیم کالن کشور هستیم‪ .‬نبود پیوست های امنیتی‪،‬‬ ‫رسانه ای و توجیه نبودن رئیس جمهور به ابعاد مختلف طرح و سخنان تحریک‬ ‫امیز حسن روحانی و اصرار دولت بر گرانی بنزین با نامه همتی‪ ،‬لزوم پاسخگویی‬ ‫دولت به نحوه اجرای طرح احساس می شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫سعیدجلیلی‪ :‬‬ ‫مسئول وضع موجود شخص‬ ‫رئیس جمهور است‬ ‫اماده مناظره با روحانی هستم‬ ‫ســعید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬ایــن امادگی را دارم که بــا اقای رئیس جمهور‬ ‫هم راجع به درســتی رویکردهــا و برنامه خودم و هم‬ ‫درباره نادرســتی برنامه هایی که در این هشت سال از‬ ‫سوی ایشــان دنبال شــد مناظره کنم‪ .‬سعید جلیلی‬ ‫کاندیــدای انتخابات ریاســت جمهوری پــس از پایان‬ ‫مناظرات انتخاباتی در جمع خبرنگاران طی سخنانی با‬ ‫بیان اینکه جهش ایران ‪ ،‬رفع بیکاری‪ ،‬رفع گرانی ‪ ،‬توسعه‬ ‫و پیشــرفت روســتا‪ ،‬ارزاوری قــوی علی رغم ممانعت‬ ‫دشمنان ایران به شــکل بسیار بیشتر ممکن است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬چون در چند روز اخیر اقای روحانی به عنوان یار‬ ‫کمکی برخی نامزدها وارد صحنه شدند و از صداوسیما‬ ‫اســتفاده کردند و برخی مطالب را بیــان می کنند در‬ ‫حالی که مســئول وضع موجود شخص اقای روحانی‬ ‫هستند و باید نسبت به شــرایط فعلی کشور پاسخگو‬ ‫باشــد‪ .‬جلیلی گفت ‪ :‬اقای روحانی ســال ‪ 96‬می گفت‬ ‫که «به من رای دهید تا ســایر تحریم ها را نیز بردارم»‬ ‫در حالی که همان زمان در امریکا ترامپ رئیس جمهور‬ ‫امریکا بود و نه تنها تحریم ها را برنداشتند بلکه تحریم ها‬ ‫دو برابر شــد‪ .‬این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫با اعالم اینکه «امــروز این امادگی را داریم که با اقای‬ ‫رئیس جمهور هم راجع به درســتی رویکردها و برنامه‬ ‫خودمان و هم درباره نادرســتی برنامه هایی که در این‬ ‫هشت سال از سوی ایشــان دنبال شد مناظره کنیم»‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬متاسفانه با وجود اینکه نادرستی برنامه های‬ ‫اقای روحانی بارها به اثبات رسید و مردم ان را با همه‬ ‫گوشت و پوســت و زندگی درک کردند ایشان باز هم‬ ‫در ماه های پایانی دولتش بر این رویکردها اصرار دارد‪.‬‬ ‫مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل‪:‬‬ ‫سایت مشکوک ادعایی‬ ‫فاکس نیوز‪ ،‬لوکیشن فیلمبرداری‬ ‫سریال «نون خ» بود‬ ‫ادعــای فاکس نیوز درباره فعالیت های مشــکوک در‬ ‫اطراف سایت سنجریان مربوط به خودروها و تجهیزات‬ ‫لوکیشــن ســریال «نون خ» بوده است‪ .‬هفته گذشته‬ ‫فاکس نیوز در گزارشــی مدعی شــد که به تازگی به‬ ‫تصاویر جدید ماهواره ای دســت پیدا کرده که نشــان‬ ‫می دهد فعالیت های مشــکوک و غیرعادی در اطراف‬ ‫ســایت ســنجریان در نزدیکی جاجرود در حال انجام‬ ‫اســت‪ .‬در ادامه ایــن گزارش ادعایی امــده بود‪ :‬این‬ ‫تصاویر ماهواره ای که از ســوی شــرکت مکسار ارائه‬ ‫شده و در ازمایشگاه اینتل لب مورد تحلیل قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬نشان می دهد که از ‪ ۱۵‬اکتبر سال ‪ ،۲۰۲۰‬تعداد‬ ‫‪ ۱۸‬خودرو در این ســایت حضور دارند و در این سایت‬ ‫حفاری صورت گرفته و یک جاده دسترســی جدید به‬ ‫این ســایت ساخته شده است‪ .‬شاهرخ ناظمی مسئول‬ ‫مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل در توییتی‬ ‫با اشــاره به این گزارش فاکس نیوز نوشــت‪ :‬چند روز‬ ‫پیش فاکس نیوز گزارشــی اختصاصی همراه با تصاویر‬ ‫ماهواره ای در خصوص تحوالتی مشــکوک در اطراف‬ ‫سایت ســنجریان در جاجرود منتشر کرد اما در اصل‬ ‫تصاویــر مربوط بــه خودروها و تجهیزات لوکیشــن‬ ‫فیلمبرداری سریال «نون خ» و عوامل ان بوده است‪.‬‬ ‫سیدمحمد خاتمی‪:‬‬ ‫جامعه نیاز به نشاط‪ ،‬امید و‬ ‫اشتیاق به شرکت در عرصه‬ ‫سرنوشت دارد‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سید محمد خاتمی» رییس‬ ‫جمهوری اسبق ایران با ارسال پیامی به دهمین کنگره‬ ‫سراســری حزب جوانان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬جامعه ما نیاز به‬ ‫نشــاط و امید و اشتیاق به شرکت در عرصه سرنوشت‬ ‫دارد‪ .‬سید محمد خاتمی در پیام خود خطاب به اعضای‬ ‫حزب جوانان نوشت‪ :‬با سالم و درود به اعضای محترم‬ ‫حزب جوانان ایران اسالمی و همه شرکت کنندگان در‬ ‫کنگره سراسری این حزب‪ ،‬در این فضای سرد و فسرده‬ ‫در حالی که جامعه ما نیاز به نشــاط و امید و اشتیاق‬ ‫به شرکت در عرصه سرنوشت دارد امیدوارم این حزب‬ ‫و همه تشــکل ها و احزاب و جریان های سیاســی و‬ ‫مدنی بتوانند در این برهه حســاس‪ ،‬مسئولیت خود را‬ ‫نســبت به میهن و مردم بدرستی بشناسند و در انجام‬ ‫ان مسئولیت موفق باشند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫وام ودیعه مسکن تهران افزایش یافت‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‪ 24‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪510‬‬ ‫اخبار‬ ‫اختصاص ‪12‬هزار میلیارد‬ ‫برای بیمه بیکاری‬ ‫ی سازمان تامین اجتماعی از اختصاص‪ ۱۲‬هزارمیلیارد‬ ‫معاونبیمه ا ‬ ‫تومان برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری در سال جاری خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۱۵‬هزار نفر بیمه بیکاری می گیرند‪ .‬مهرداد‬ ‫قریب اظهار داشت‪ :‬قانون بیمه بیکاری تغییری نکرده و فقط در‬ ‫مورد افرادی که متاثر از کرونا‪ ،‬شغل خود را از دست داده بودند در‬ ‫اسفند ‪ ،۹۸‬فروردین و اردیبهشت ‪ ۹۹‬کمی تغییر کرد و این افراد‬ ‫به صورت جداگانه مستمری بیکاری دریافت کردند که این موضوع‬ ‫نیز مصوبه اقتصادی ســتاد ملی کرونا بود و فقط برای ان سه ماه‬ ‫تصمیم جداگانه گرفته شد‪ .‬معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی‬ ‫افزود‪ ۹۵ :‬درصد افرادی که بیکار شدند و در سامانه ثبت نام انجام‬ ‫دادند‪ ،‬پس از پاالیش انجام شده‪ ،‬مستمری سه ماهه بیمه بیکاری‬ ‫را دریافــت کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از ان تاریخ به بعد‪ ،‬بیمه بیکاری‬ ‫همچنان شامل حال همه افرادی که شغل خود را از دست می دهند‬ ‫شد و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بر اساس سابقه کار و‬ ‫پرداخت حق بیمه و همچنین متاهل و مجرد بودنشان‪ ،‬مستمری‬ ‫بیــکاری دریافت می کنند‪ .‬قریب با اشــاره به اینکه ثبت نام برای‬ ‫دریافت بیمه بیکاری به صورت غیرحضوری انجام می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نیازی به مراجعه به وزارت کار و شعب تامین اجتماعی وجود ندارد و‬ ‫درخواست هایی که از طریق سامانه انجام می شود‪ ،‬مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته و تائید می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ‪ ۲۱۵‬هزار‬ ‫نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬افراد بر اساس‬ ‫سوابقشان بیمه بیکاری دریافت می کنند و در نهایت طی ‪ ۴۵‬روز‬ ‫و در صورت کامل بودن مدارک بیمه ای شان‪ ،‬مقرری به انها تعلق‬ ‫می گیرد‪ .‬وی گفت‪ :‬اعتباری که امسال برای پرداخت مقرری بیمه‬ ‫بیکاری در نظر گرفته شده ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫رئیستشکل هایمهندسیساختماناستانتهران‪:‬‬ ‫در تولید مسکن ارزان قیمت برای‬ ‫‪ 12‬میلیون جوان ناتوان هستیم!‬ ‫رئیس تشکل های مهندسی ســاختمان استان تهران با اشاره به‬ ‫مشــکالت موجود در حوزه مهندســی گفت‪ :‬متاسفانه در حال‬ ‫حاضر با سیاســت گذاری های غلط فقط ‪ 40‬درصد از مهندسان‬ ‫فارق التحصیل در تخصص های مرتبط با ساختمان وارد کار شدند‬ ‫و ‪ 60‬درصد مابقی یا بیکار هســتند یا وارد رشــته های دیگری‬ ‫شــدند‪ .‬رضا حیدریون در نشست خبری با اشاره به مطالبه گری‬ ‫تشکل های مهندسی ساختمان در عرضه مسکن و ارائه راهکارها‬ ‫برای رفع دغدغه ها و مشکالت صنعت ساختمان اظهار داشت‪ :‬امروز‬ ‫در بخش مسکن و ساختمان با ‪ 10‬مشکل اصلی مواجه هستیم‬ ‫که مهمترین ان سیاستگذاری های نادرست دولت‪ ،‬شورای شهر و‬ ‫سایر نهادهای مربوط در حوزه مسکن است که این ناهماهنگی ها و‬ ‫سیاستگذاری هایغلطامروزخودرادرافزایشقیمتلجام گسیخته‬ ‫مسکن نشان داده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این حق تمام مردم است که‬ ‫مسکن ایمن و مقاومت در برابر زلزله و سوانح طبیعی داشته باشند‬ ‫و امروز شاهد ناتوانی در تولید مسکن ارزان قیمت با هدف خانه دار‬ ‫شــدن بیش از ‪ 12‬میلیون نفر از جوانان مستعد ازدواج هستیم‪.‬‬ ‫رئیس تشکل های مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه‬ ‫احیای بافت فرسوده‪ ،‬تعهد دولت به مردم است و طبق قانون‪ ،‬باید‬ ‫سالیانه ‪ 10‬درصد از بافت فرسوده احیا می شد اما این برنامه دولت و‬ ‫شهرداری و شورای شهر محقق نشده است‪ .‬حیدریون افزود‪ :‬از دیگر‬ ‫مشکالت بخش صنعت ساختمان و مسکن‪ ،‬ناکارامدی ارگان های‬ ‫مربوطه در جلوگیری از احداث ساختمان های بلندمرتبه بر روی‬ ‫گســل های فعال تهران و مناطق خطرناک است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫همچنین از دیگر مشــکالت این بخش این است که شاهد فساد‬ ‫گســترده ناشی از تطویل پروســه اخذ پروانه های ساختمانی در‬ ‫شهرداری هستیم‪ .‬رئیس تشکل های مهندسی ساختمان استان‬ ‫تهران با اشــاره به مشــکالت موجود در حوزه مهندسی گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه در حال حاضر با سیاست گذاری های غلط فقط ‪ 40‬درصد‬ ‫ازمهندسانفارق التحصیلدرتخصص هایمرتبطباساختمانوارد‬ ‫کار شــدند و ‪ 60‬درصد مابقی یا بیکار هستند یا وارد رشته های‬ ‫دیگری شدند‪ .‬حیدریون اظهار داشت‪ :‬متاسفانه از دیگر مشکالت در‬ ‫حوزه ساختمان این است که‪65‬درصد پروژه های ساختمانی توسط‬ ‫افراد فاقد صالحیت ساخته شده که موجب کاهش کیفیت ساخت‬ ‫و ساز و کاهش طول عمر ساختمان ها می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫مشکالت را می توانیم در حوزه ساخت ببینیم چنانچه امروز با ضعف‬ ‫اساسی حداقل‪ 34‬درصد ساختمان های شهر تهران در مقابل زلزله‬ ‫به ویژه در بافت فرسوده مواجه هستیم و این ساختمان ها متاسفانه‬ ‫فاقد اســکلت فلزی و بتنی هستند‪ .‬حیدریون متذکر شد‪ :‬تولید‬ ‫یک میلیون واحد مسکن بحث کالمی بسیار جذابی است و البته‬ ‫باید تاکید کنم که توان فنی و مهندسی برای ساخت و تولید یک‬ ‫میلیون واحد وجود دارد اما نکته حائز اهمیت بحث تامین مالی و‬ ‫تامین اراضی است‪ .‬باید بخش خصوصی را در این حوزه فعال کنیم‬ ‫و شرکت های عمومی و خصوصی را بر سر کار‪ .‬بیاوریم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬باید به این موضوع توجه داشته باشیم که دیگر امکان سنتی‬ ‫سازی وجود ندارد و باید به سمت صنعتی سازی برویم‪ .‬حیدریون‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر کاندیداها برنامه مشخصی و شفافی نداشته باشند‬ ‫امکان تحقق این وعده ها وجود ندارد‪ .‬رییس تشکل های مهندسی‬ ‫اســتان تهران با بیان اینکه راه نجات تهران احیای بافت فرسوده‬ ‫و نوســازی این بافت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تهران دیگر ظرفیت ساخت‬ ‫مسکن مهر را ندارد و امروز شاهد ان هستیم که مسکن مهر هم‬ ‫مشتری ندارد‪ .‬از سوی دیگر زمینی هم در داخل شهر وجود ندارد‬ ‫و گسترده کردن شهر تهران بیش از این ما را با مباحث اجتماعی و‬ ‫امنیتیمواجهمی کند‪.‬‬ ‫براساس تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا وام ودیعه مسکن در تهران به‪ ۷۰‬میلیون تومان رسید‪ .‬باالخره بعد از مدت ها چشم انتظاری‪ ،‬ستاد ملی مقابله با کرونا درباره بازار اجاره و تعیین سقف‬ ‫نرخ اجاره تصمیم گیری کرد و امروز محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی از مصوبه جدید این ستاد در رابطه با بازار اجاره خبر داد و گفت‪ :‬امسال هم همانند سال گذشته قراردادهای اجاره بدون انکه‬ ‫متقاضیان به بنگاه ها مراجعه کنند‪ ،‬دارای اعتبار خواهد بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬میزان سقف حداکثری اجاره نه به صورت اجبار همان مصوبه سال گذشته خواهد بود و قراردادها به صورت اتوماتیک تمدید‬ ‫خواهد شد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی همچنین از افزایش‪ ۲۰‬میلیون تومانی وام ودیعه مسکن برای استان تهران خبر داد و گفت‪ :‬وام ودیعه مسکن برای استان تهران‪ ۷۰‬میلیون تومان و برای کالنشهرها‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تومان و برای سایر شهرها هم‪ ۲۵‬میلیون تومان تعیین شده است‪ .‬براساس این گزارش سال گذشته رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا برای کاهش مشکالت مستاجران گفت‪:‬‬ ‫مقرر کردیم اجاره بها در تهران نمی تواند‪ ۲۵‬درصد بیشتر از سال قبل باشد‪ .‬در سایر کالنشهرها از‪ ۲۰‬درصد بیشتر نباید باشد و در بقیه شهرها‪ ،‬هم‪ ۱۵‬درصد باید باشد‪.‬‬ ‫انجمن های ایرانی که حامی سایت های رمزارز خارجی هستند‬ ‫پشتپردهتبلیغاتبرایخروجسیستماتیکپولازکشور‬ ‫بازار رمزارزها از نبود قوانین مدون رنج می برد و طی ماه های گذشته دستمایه تبلیغات اشخاص ایرانی اما در‬ ‫راستای خروج پول از کشور شده است‪ .‬رمزارزها طی سال های اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک‬ ‫پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده و طی ماه های اخیر نیز نهادهای مسئول‬ ‫از دولت‪ ،‬قوه قضائیه و مجلس تالش کرده اند ساماندهی فعالیت ها در این حوزه را پیگیری کنند‪ .‬همانطور که‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرده‪ ،‬امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها‬ ‫در اقتصاد کشورمان یا حذف این پدیده وجود ندارد‪ ،‬بلکه باید ان را مدیریت کنیم؛ اما بی توجهی بانک مرکزی‬ ‫و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع‪ ،‬باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش و‬ ‫مدیریت حوزه رمزارزها شده به گونه ای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکت های معتبری‬ ‫می توانند همکاری کنند‪ .‬همانطور که کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مطرح می کنند‪ ،‬با مدیریت صحیح‬ ‫این حوزه‪ ،‬عالوه بر اینکه می توان تبعات ناشی از ان را به حداقل ممکن رساند‪ ،‬حتی می شود از این ظرفیت‬ ‫برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫خروج سرمایه از کشور توسط سایت های خارجی‬ ‫اما انچه در شرایط فعلی اقتصادی کشور‪ ،‬یک هشدار فوری و جدی محسوب می شود‪ ،‬تالش و تسهیل برای‬ ‫خروج ارز از کشور با سرمایه گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت ها و اصطالحاً صرافی های خارجی است که‬ ‫ضمن خروج گســترده پول‪ ،‬امکان سلب سریع و ساده اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی را توسط‬ ‫شرکت های مذکور فراهم می کند‪ .‬یکی از مشهورترین سایت ها و شرکت های فعال در زمینه خرید و فروش‬ ‫رمزارز در خارج از کشور که تبلیغات وسیعی برای ان در داخل کشور می شود‪ ،‬یک صرافی به نام کوینکس‬ ‫است‪ .‬در معرفی ‪ CoinEx‬گفته شده که این سایت‪ ،‬یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در هنگ کنگ است‪.‬‬ ‫نکته عجیب در خصوص این سایت ان است که تاکید می کند مزیت اصلی اش‪ ،‬همکاری با کاربران ایرانی است‬ ‫و تحریم های ظالمانه ای که همه بانک ها و شرکت های خارجی در مورد شهروندان ایرانی وضع می کنند را اجرا‬ ‫نمی کند و ایرانیان این امکان را دارند تا از خدمات اصطالحاً صرافی مذکور‪ ،‬بدون محدودیت و بدون نگرانی از‬ ‫مسدود شدن حساب کاربری استفاده کنند‪.‬‬ ‫جذب اسان بیگ دیتای شهروندان و جامعه اقتصادی ایران‬ ‫بررسی جزییات کاربران فعال و مراجعه کننده به وب سایت کوینکس نشان می دهد تبلیغات مشکوک برخی‬ ‫اشخاص و مجموعه های ایرانی‪ ،‬تاثیرگذار بوده و بیش از ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنندگان ان ایرانی هستند‪ .‬در حالی‬ ‫که ادعا می شود این سایت‪ ،‬مورد وثوق و دارای کاربران انبوه بین المللی است اما درصد مراجعه کنندگان ایرانی به‬ ‫ان نشان می دهد ظاهرا ً فقط برای جذب سرمایه های ایرانی فعالیت می کند‪.‬سرازیر شدن کاربران ایرانی به این‬ ‫سایت باعث شده تا رتبه ان در میان سایت های ایرانی ‪ ۲‬رقمی باشد‪ .‬ضمناً به علت استفاده برخی شهروندان‬ ‫ایرانی از فیلترشــکن‪ ،‬ای پی انها امریکا و کانادا دیده می شود که همین موضوع می تواند درمجموع‪ ،‬درصد‬ ‫حضور اتباع کشورمان در این اصطالحاً صرافی را باالتر ببرد‪ .‬این سایت با هویت مشکوک هنگ کنگی در حالی‬ ‫به شدت در حال تبلیغ در ایران و به زبان فارسی است که مخفی بودن مالکیت دامنه ان در چارچوب یک‬ ‫شرکت امریکایی به ابهامات بیشتر این صرافی افزوده است‪ .‬این شبه صرافی خارجی در حالی به راحتی ایرانیان‬ ‫را تشویق به خروج دارایی از کشور و انتقال به این سایت می کند که در مراحل بعدی‪ ،‬برای احراز هویت کاربران‬ ‫ایرانی‪ ،‬از انها تصویری از گذرنامه شان را می خواهد و از انهایی که گذرنامه ندارند‪ ،‬برخی دیگر از مدارک ‪ -‬حتی‬ ‫ترجمه گواهینامه به زبان انگلیسی‪ -‬پذیرفته می شود‪ .‬چنین شروط ساده ای که باعث خوشحالی و ترغیب برخی‬ ‫شهروندان به ثبت نام و تشکیل کیف پول و انتقال ارزهای دیجیتال به این مجموعه می شود‪ ،‬درنهایت به تشکیل‬ ‫یک بیگ دیتای بزرگ برای یک مجموعه خارج از ایران شده که تبعات امنیتی و اقتصادی ان‪ ،‬باید مورد بررسی‬ ‫و پیگرد سریع نهادهای مسئول قرار بگیرد‪ .‬طبیعتاً در حالی که هیچ کدام از بانک ها و موسسات مالی بین المللی‪،‬‬ ‫به دلیل فشارها و تحریم های ظالمانه امریکا حاضر به همکاری و کمک به شهروندان ایرانی برای افتتاح حساب و‬ ‫انتقال پول حتی با حضور مستقیم در شعب بانکی و صرافی ها نیستند‪ ،‬چگونه ممکن است یک سایت که خود‬ ‫را معتبر و بین المللی می داند چنین قوانین ساده ای را برای ورود پول به کار بگیرد و ترسی از تحریم های امریکا‬ ‫برای جریمه و تعطیلی نداشته باشد انهم در کشوری که مراودات فراوانی با ایاالت متحده دارد!‬ ‫مبلغان بی سروصدای خروج ارز از کشور چه کسانی هستند؟‬ ‫اما در کنار موارد فوق‪ ،‬این ســوال مهم مطرح است که چگونه ممکن است بخش قابل توجهی از شهروندان‬ ‫ایرانــی‪ ،‬پول های خود را به صرافی های خارجی منتقل کنند؟ پاســخ را باید در حمایت ها و تبلیغات برخی‬ ‫اشــخاص و انجمن های ایرانی که تالش دارند خود را حرفه ای و معتبر نشــان دهند‪ ،‬جستجو کرد‪ .‬از جمله‬ ‫گزینه های مهم تبلیغاتی برای جذب کاربر به صرافی های خارجی‪ ،‬مجموعه ای به نام انجمن بالک چین ایران‬ ‫است که بنا بر اعالم سایت این مجموعه‪ ،‬مجوز فعالیت خود را ‪ ۲‬سال قبل از وزارت کشور دریافت کرده است‬ ‫تا به عنوان یک سازمان مردم نهاد و انجمنی علمی فعالیت کند‪ .‬اتفاق قالب تاملی که تبلیغات و فعالیت چنین‬ ‫مجموعه های خصوصی را نیازمند نظارت دقیق تر می کند‪ ،‬فعالیت هم زمان دو مجموعه اقتصادی و شخصی با‬ ‫این نهاد صنفی در یک ادرس مشابه است‪ .‬طبق بررسی ها‪ ،‬در حالی که انجمن فناوران زنجیره بلوک در ادرسی‬ ‫واقع در تهران محله اوقاف اعالم شــده‪ ،‬شرکت دیگری به نام همگرا در همین ادرس قرار دارد که فعالیت و‬ ‫تبلیغات ان‪ ،‬کام ً‬ ‫ال شائبه خروج ارز از کشور را تقویت می کند‪.‬‬ ‫هر دو شرکت در پالک و شماره واحد یکسان فعالیت می کنند‬ ‫در وب سایت همگرا که متعلق به برخی مدیران انجمن مذکور است‪ ،‬صراحتاً به کاربران اعالم می شود که اگر‬ ‫پاســپورت و ادرس خارج از ایران نداشته و اشنایی کافی با وی پی ان و وی پی اس برای اتصال به صرافی های‬ ‫بین المللی ندارند یا اگر نگران هســتند که خرید از صرافی های ایرانی باعث شــود حسابشان در صرافی های‬ ‫بین المللی مسدود شود‪ ،‬این شرکت اقدامات مذکور را انجام می دهد که به معنای کمک به شهروندان ایرانی و‬ ‫سهولت برای خروج دارایی و ارزهایشان از کشور است‪ .‬نکته مهم دیگر ان است که در صفحه اول این انجمن‪،‬‬ ‫تبلیغ بزرگی از یک وب سایت خارجی دیده می شود که به نام «حامی» این انجمن معرفی شده است‪ .‬این حامی‬ ‫مشکوک‪ ،‬وب سایتی به نام ‪ Citex‬است که با کلیک روی این نام‪ ،‬وب سایتی به نام ‪ citexcoin‬باز می شود‬ ‫که این وب سایت نیز قب ً‬ ‫ال در حوزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعال بوده و عمده فعالیت خود را به زبان‬ ‫عربی تبلیغ می کند و شواهدی از اینکه عالقه مند یا در حال فعالیت طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران باشد‬ ‫دیده نمی شود و به نظر می رسد این وب سایت نیز مکمل کوینکس در خروج پول از کشورمان است‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه بازار رمزارزها از ابتدای ورود به بازارهای مالی‪ ،‬از نبود قوانین مدون در این بخش رنج می برد اما طی‬ ‫ماه های گذشته دستمایه تبلیغات اشخاص ایرانی اما در راستای خروج پول از کشور شده است و عده ای تنها با‬ ‫قصد سودجویی از این اشفته بازار رمزارزها‪ ،‬در حال تالش برای حذف یا تضعیف فعاالن ایرانی این بازار هستند‪.‬‬ ‫ضمن انکه درج هنرمندانه نام سایت کوینکس با پسوند کوچک ای ار‪ ،‬باعث شده انجمن مذکور ضمن استفاده‬ ‫تبلیغاتی از یک سایت که برای فروش قرار داده شده به عنوان حامی خود‪ ،‬از زیر بار تبعات حمایت از یک شبه‬ ‫صرافی فرار کند‪ .‬به دلیل نگرانی ها و تبعاتی که تداوم حمایت و همکاری برخی از انجمن ها و تشکل های ایرانی‬ ‫از این مجموعه های خارجی به وجود می اورد‪ ،‬تداوم این روند و تعیین معیارها و مبناهای خودساخته خوب و‬ ‫بد با کمک برخی اینفلوئنسرهای این حوزه موجب خواهد شد در اینده نزدیک درصد حضور کاربران ایرانی‬ ‫در شــبه صرافی های خارجی بیش از داخلی ها باشد و انگاه‪ ،‬اتفاقات تلخ اجتماعی و اقتصادی‪ ،‬قریب الوقوع‬ ‫می شــود‪ .‬البته این دغدغه برخورد قاطع و سریع با مبلغان خروج از کشور‪ ،‬باید در کنار ساماندهی و نظارت‬ ‫درست روی سایت ها و صرافی های داخلی دنبال شود و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید توضیح دهند که در‬ ‫طول سال های اخیر درباره سایت هایی که رسماً از طریق درگاه های پرداخت ایرانی فعالیت می کنند چه نظارتی‬ ‫انجام داده اند‪ .‬این ساماندهی باعث می شود تا هم گردش مالی شفاف شود و هم بحث صیانت از دارایی های‬ ‫مردم به نحو مطلوب انجام گیرد‪ .‬طبیعتاً برخورد سلبی با این حوزه و ممنوع کردن فعالیت مجموعه های ایرانی‬ ‫که عالقه مند به ساماندهی و قبول نظارت هستند در قالب تفسیرهای شخصی و غرض ورزانه‪ ،‬منجر به توسعه‬ ‫فعالیت زیرزمینی و اصطالحاً سیاه در کشور خواهد شد که سود نهایی ان را همان سایت های گمنام و مشکوک‬ ‫خارجی می برند‪.‬‬ ‫اماده ایمازماهایندهیارانهنقدیبهمتقاضیانجدیدبدهیم‬ ‫امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها به تشریح‬ ‫برنامه ها و عملکرد این سازمان و پرداخت و اظهار داشت‪ :‬سال ‪99‬‬ ‫بالــغ بر ‪ 30‬درصد منابع معادل ‪ 70‬هزار میلیارد تومان ســازمان‬ ‫هدفمندی کسری منابع داشتیم‪ .‬طبیعتاً مصارف شامل هزینه های‬ ‫اجتناب ناپذیر است که کار را برای مدیریت ان سخت می کند‪ .‬در‬ ‫این راستا با استفاده از ظرفیت اسناد خزانه بسیاری از تعهدات را‬ ‫پرداخــت کردیم و برخی تخصیص ها لغو شــد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫‪ 35‬درصد مصارف در ســال جاری رشد کرده است و از ‪ 270‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به ‪ 334‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫تحریم ها در بحث صادرات فراورده های نفتی و همچنین مصوبات‬ ‫کرونا روی درامدهای ما تاثیر می گذارد و باعث می شود صددرصد‬ ‫منابع محقق نشود‪ .‬در ‪ 6‬ماهه نخست سال جاری‪ ،‬منابع هدفمندی‬ ‫ما را به ســختی می اندازد چرا که هزینه ها باید تامین شود که در‬ ‫راس انها یارانه سرپرســتان خانوار در بخش نقدی و معیشــتی و‬ ‫همچنین پرداختی به کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان هدفمندسازی یارانه ها تاکید کرد‪ :‬امسال در پرداختی به‬ ‫کمیته امداد امام خمینی ‪ 338‬درصد رشد داریم‪ .‬همچنین عالوه‬ ‫بر این موضوع‪ ،‬تخصیص اعتبار به بنیاد شهید‪ ،‬طرح سالمت‪ ،‬خرید‬ ‫تضمینی گندم‪ ،‬خرید تضمینی اب پرداخت می شود مث ً‬ ‫ال ‪ 22‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص می دهیم که با‬ ‫امنیت غذایی کشور در ارتباط است‪ .‬حاجتی افزود‪ :‬برای واردات‬ ‫‪ 10‬میلیون دز واکسن کرونا منابع به وزارت بهداشت پرداخت شده‬ ‫که اگر به موقع وارد شود برای پارت های بعدی هم امادگی داریم‬ ‫علی رغم محدودیت منابع به این بخش کمک کنیم‪ .‬همچنین در‬ ‫سال جاری ‪ 3200‬میلیارد تومان به طرح های عمرانی کمک شده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه حدود ‪50‬درصد از منابع ‪ 2‬ماهه هدفمندی‬ ‫محقق شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله روی مصارف و تعهدات ما اثر‬ ‫منفی می گذارد اما با این حال پرداخـــت های ضروری در دستور‬ ‫کار اســت و با این حال توانستیم امروز ‪ 500‬میلیارد تومان برای‬ ‫تامین مســکن محرومین و نیز طی ‪ 2‬ماهــه اخیر ‪ 100‬میلیارد‬ ‫تومان پرداخت کنیم‪ .‬مدیرعامل ســازمان هدفمندسازی یارانه ها‬ ‫با اشاره به اینکه جابه جایی ‪ 10‬درصد اعتبارات هدفمندی یارانه ها‬ ‫در مجلس حذف شده بود و جا افتاده بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جابه جایی‬ ‫اعتبار بین ردیفها را احیا کردیم که اگر این اتفاق رخ نمی داد امسال‬ ‫امکان ثبت نام یارانه بگیران جدید وجود نداشت‪ .‬چنانچه وزارت رفاه‬ ‫متقاضی جدید یارانه بگیر پس از طی مراحل قانونی و ازمون وسع‬ ‫به ما معرفی کند می توانیم یارانه پرداخت کنیم‬ ‫ثبت نام یارانه بگیران جدید شائبه سیاسی ندارد‬ ‫در ادامه این نشســت حاجتی در پاســخ به سوال خبرنگار مبنی‬ ‫براینکه طی سنوات گذشته بحث ثبت نام از معرفی شدگان جدید‬ ‫در قانون بودجه وجود داشــت اما دولت به ان اهتمامی نداشت و‬ ‫چرا در سال پایانی و منتهی به انتخابات این اتفاق خواهد افتاد ایا‬ ‫شائبه سیاسی ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تفاوت قانون امسال با سال قبل‬ ‫این است که قرار بود سه دهک پردرامد حذف شود که امسال نشد‬ ‫و فقط ثبت نام جدید ذکر شــده است‪ .‬بنابراین این اقدام از سوی‬ ‫مجلس در قانون اورده شــد و شائبه انتخاباتی کنار می رود‪ .‬بستر‬ ‫قانونی ثبت نام یارانه بگیران جدید از ســوی مجلس فراهم شده و‬ ‫هفته گذشــته ایین نامه اجرایی ان ابالغ شد‪ .‬بحث های سیاسی و‬ ‫انتخاباتی ارتباطی به تکلیف قانونی ندارد و باید انجام شــود‪ .‬وی‬ ‫در پاســخ به این سوال که با توجه به عدم تحقق ‪50‬درصد منابع‬ ‫چگونه می توانید یارانه جدید بدهید‪ ،‬گفت‪ :‬با ظرفیت جابه جایی‬ ‫منابعی که فراهم شد می توانیم اولویت های غیر ضروری و کمکی‬ ‫را کاهش دهیــم و روی ثبت نام کنندگان جدید تمرکز کنیم‪ .‬در‬ ‫صورتی که ثبت نام انجام شــود و ازمون وسع از سوی وزارت رفاه‬ ‫صورت بگیرد در خوش بینانه ترین حالت ماه اینده امکان پرداخت‬ ‫وجود دارد‪ .‬مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 77‬میلیون و ‪ 268‬هزار و ‪ 12‬نفر شامل ‪ 24‬میلیون‬ ‫و ‪ 875‬هــزار و ‪ 191‬خانوار در خردادمــاه یارانه نقدی می گیرند‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ 60‬میلیون و ‪ 249‬هزار و ‪ 557‬نفر شــامل ‪19‬‬ ‫میلیون و ‪ 768‬هزار و ‪ 184‬خانوار یارانه معیشتی در خرداد دریافت‬ ‫خواهند کرد‪ .‬مجموعاً ماهانه حدود ‪ 8‬هزار میلیارد تومان برای این‬ ‫‪ 2‬یارانه به خانوارها پرداخت می شــود‪ .‬حاجتی با بیان اینکه اثار‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها باید روی رفاه خانواده تاثیر مستقیم بگذارد‬ ‫و اال مــوج عظیم نارضایتی و اثار و تبعــات منفی روی تولید به‬ ‫جای می گذارد‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬در حال حاضر یارانه چشم گیری برای‬ ‫واردات دارو پرداخت می شــود در عمل ممکن است سوءاستفاده‬ ‫عظیم با استفاده از تفاوت نرخ ارز ‪ 4200‬تومان تا نرخ بازار داشته‬ ‫باشد‪ .‬رانت و سواستفاده زمانی رخ می دهد که این منابع در اختیار‬ ‫عده ای معدود قرار می گیرد و این شــبهات و ســواالت به وجود‬ ‫یا ید که ایا دارو به اندازه کافی وارد شــده اســت و یا اینکه ایا‬ ‫م ‬ ‫داروی مورد نیاز وارد شــده یا لوکس است؟ راهکار جایگزین این‬ ‫است که واردات با قیمت ازاد یا شناور صورت بگیرد و مابه التفاوت‬ ‫ان به سازمان های بیمه گر داده شود تا خدمات ان به مردم برسد‪.‬‬ ‫ثبت نام یارانه بگیران جدید بر عهده سازمان هدفمندی نیست‬ ‫وی دربــاره اینکه ایا ثبت نام یارانه بگیران جدید تکلیف ســازمان‬ ‫هدفمندی یارانه ها اســت؟ گفت‪ :‬طبــق قانون ثبت نام برعهده ما‬ ‫نیست و بستر قانونی برای ثبت نام فراهم شده و وزارت رفاه در مورد‬ ‫زمان و شــرایط ثبت نام اظهارنظر می کند‪ .‬طبق ایین نامه اجرایی‬ ‫قرار است بانک اطالعات خانوار را در اختیار وزارت رفاه بگذاریم و‬ ‫انها نیز اطالعات مورد نظر مطرح شده را به صورت برخط در اختیار‬ ‫سازمان قرار دهند‪ .‬مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها افزود‪:‬‬ ‫در حــال حاضر حدود یک چهارم مصارف یارانه ای به یارانه نقدی‬ ‫و معیشــتی بازمی گردد‪ .‬حاجتی در پاسخ به این سوال که برخی‬ ‫کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری عنوان می کنند که ‪450‬‬ ‫هــزار تومان یارانه خواهند داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صورتی که چنین‬ ‫فرضی وجود داشته باشد ‪ 2.5‬برابر منابع باید افزایش یابد تا بتوان‬ ‫چنین رقمی پرداخت کرد که به دست امدن منابع قاعدت ا ً راه های‬ ‫روشنی دارد‪ .‬اول انکه در قیمت حامل های انرژی بازنگری شود و‬ ‫فروش فراورده ها و خوراک پتروشــیمی ها تغییر کند و همچنین‬ ‫یارانه های پنهان اصالح شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫اجرای طرح بهارانه کتاب ‪ ۱۴۰۰‬توســط موسســه خانه کتاب و ادبیات ایران‪ ،‬ب ه مدت دو روز تمدید شد‪ .‬طرح بهارانه کتاب ‪ ۱۴۰۰‬با توجه به استقبال عمومی از ان و مطالبه‬ ‫کتابفروشان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر افزایش اعتبار و مدت زمان اجرای طرح‪ ،‬برای دو روز تمدید و تا سه شنبه ‪ ۲۵‬خرداد ماه در کتابفروشی های عضو طرح‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬از ابتدای اجرای طرح بهارانه کتاب‪ ۱۴۰۰‬تاکنون بیش از ‪ ۱۵۵‬میلیارد ریال کتاب توسط مردم خریداری شده است‪ .‬سقف مجاز خرید برای هر خریدار در‬ ‫بهارانه کتاب ‪ ١٤٠٠‬دو میلیون ریال اســت و خریداران می توانند تا ‪ ۲۵‬خرداد با مراجعه به کتابفروشــی های عضو طرح ‪ ،‬کتاب های عمومی‪ ،‬کودک و نوجوان و دانشگاهی را با‬ ‫یارانه ‪ ٢٠‬درصدی خریداری کنند‪ .‬اسامی و مشخصات کتابفروشی های عضو طرح «بهارانه کتاب ‪ »١٤٠٠‬به تفکیک هر استان روی سایت ‪ tarh.ketab.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫دربارهفیلم هایهفتادوچهارمینفیلمکن‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫استقبال مردم‪ ،‬بهارانه کتاب را تمدید کرد‬ ‫دوشنبه‪ 24‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪510‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رقبایاصغرفرهادیدرجشنوارهبین المللیفیلمکن‬ ‫هفتادوچهارمین جشنواره بین المللی فیلم کن از ‪ 6‬تا ‪ 17‬ژوئیه بعد از یکسال توقف به علت‬ ‫همه گیری بیماری کرونا برگزار خواهد شــد‪ .‬این دور از جشنواره کن به ریاست اسپایک لی‬ ‫کارگردان امریکایی بر هیات داوران برگزار خواهد شد‪ .‬غیر از بخش رقابتی اصلی این جشنواره‬ ‫و بخش های فرعی مانند دو هفته کارگردانان‪ ،‬بخش موازی‪ ،‬نوعی نگاه و‪ ...‬امسال این جشنواره‬ ‫بخش دیگری به نام پریمر کن را نیز برگزار خواهد کرد‪ .‬اما فیلم های بخش اصلی این دوره چه‬ ‫فیلم هاییهستندوسازندگانانهاچهکارهاییساختند؟‬ ‫انت‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬لئوس کارکاس‪ -‬محصول‪ :‬فرانسه‪ ،‬المان و بلژیک‬ ‫خالصه داستان‪ :‬داستان فیلم درباره یک استنداپ کمدین و همسر خواننده اپرای است که دختری‪ 2‬ساله‬ ‫دارند که برای انان معجزه ای به همراه خود دارد‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬انت فیلمی درام و موزیکال با فضایی جالب و جذاب که خوراک مخاطبن عشق سینما است‪.‬‬ ‫اصوالً فیلم های موزیکال جدای از استفاده از موزیک و رقص فضایی جذاب تر دارد که برای مخاطب کم حوصله‬ ‫سینمای جهان بیشتر مورد پذیرش است‪ .‬انت نیز از چنین فضایی برخوردار است‪ .‬کاراکس فیلم قبلی خود‬ ‫یعنی موتورهای مقدس را در سال ‪ 2012‬ساخته بود که البته در جشنواره کن ‪ 2012‬مورد تقدیر قرار گرفت‬ ‫کارگردانی این فیلم برنده چند جایزه بین المللی‪،‬‬ ‫اما جایزه اصلی را از ان خود نکرد‪ .‬او در سال ‪ 2012‬به خاطر‬ ‫ِ‬ ‫از جمله هوگوی طالیی از جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو شد‪.‬‬ ‫قهرمان‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬اصغر فرهادی‪ -‬محصول‪ :‬ایران و فرانسه‬ ‫خالصه داستان‪ :‬داستان این فیلم درباره مردی است که به دلیل بدهی در زندان است اما وقتی ازاد می شود‪،‬‬ ‫متوجه می شود دوستش یک کیف پر از پول پیدا کرده است‪ .‬اما تصمیم می گیرد از این پول برای پرداخت‬ ‫بدهی اش اســتفاده نکند‪ .‬زمانی که خبر این اقدام ایثارگرانه او در شهر می پیچد‪ ،‬به چهره ای معروف بدل‬ ‫می شود و همشهری هایش برای کمک به او دست به کار می شوند‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬فیلم جدید اصغر فرهادی با داستان و فضایی متفاوت نسبت به دیگر فیلم های او ساخته شده‬ ‫است که به نظر می رسد سینمای او را وارد مسیر دیگری کند‪ .‬فرهادی هم اکنون در فرانسه مشغول تدوین‬ ‫فیلمش است‪ .‬اکران فیلم او در ایران بعد از جشنواره فیلم کن و احتماالً با توجه به شیوع کرونا در نیمه دوم‬ ‫سال خواهد بود‪ .‬هرچند در صورتی که قرار باشد این فیلم برای اسکار از طرف ایران انتخاب شود باید در‬ ‫سینما اکران کوتاهی داشته باشد‪ .‬استودیو امازون حق پخش فیلم «قهرمان» را در امریکا در اختیار دارد و‬ ‫کمپانی فرانسوی ممنتو پیکچرز‪ ،‬تهیه کنندگی و فروش بین المللی فیلم «قهرمان» را بر عهده دارد و این فیلم‬ ‫را در فرانسه نیز اکران خواهد کرد‪ .‬کمپانی «الکی رد» نیز فیلم جدید فرهادی را در ایتالیا اکران خواهد کرد‪.‬‬ ‫گزارشفرانسوی‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬وس اندرسون‪ -‬محصول‪ :‬فرانسه و هلند‬ ‫خالصه داستان‪ :‬گزارش فرانسوی درباره یک گروه روزنامه نگار امریکایی است که مجله ای را در فرانسه‬ ‫منتشر می کنند‪ .‬داستان بیشتر درباره جنگیدن برای انتشار مطالبی توسط یک روزنامه نگار است‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬وس اندرسون با دو فیلم اقای روباه شگفت انگیز و هتل بزرگ بوداپست در سینما برای خود‬ ‫نامی دست وپا کرد‪ .‬فیلم جدید او در واقع الهام گرفته شده از زندگی کارکنان نیویورکر است‪.‬داستانی خیالی‬ ‫درباره اعضای یک تحریریه در شهری فرانسوی است که قرار است انها برای سه رویداد مهم در یک دهه‬ ‫گذشته یادمان چاپ کنند‪ .‬اندرسن در مصاحبه با نشریه فرانسوی «شارنت لیبر» در ماه اوریل‪ ،‬جزییات‬ ‫بیشتری را با مشتاقان فیلمش در میان گذاشت‪ .‬او گفت‪« :‬موضوع فیلم‪ ،‬درباره ازادی مطبوعات نیست‪ ،‬اما‬ ‫به هرروی‪ ،‬صحبت درباره خبرنگاران یعنی گفت وگو درباره هر انچه که در جهان می گذرد است‪».‬‬ ‫بندیتا‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬پل ورهوفن‪ -‬محصول‪ :‬فرانسه و هلند‬ ‫خالصه داستان‪ :‬این فیلم که بر اساس داستانی واقعی درباره زندگی یک راهبه به نام بندتا کارلینی است که‬ ‫وارد رابطه غیراخالقی با یک زن شده و همین منجر به زندانی شدن او می شود‪.‬‬ ‫سایه روشن‪:‬ورهوفن را در کشور ما بیشتر با فیلم پلیس اهنی می شناسند‪ .‬فیلمی که در دهه ‪ 1370‬از‬ ‫تلویزیون پخش و بارها تکرار شد‪ .‬این کارگردان هلندی که البته قبل از اینکه فیلم های هالیوودی بسازد‪،‬‬ ‫فیلم هایی به زبان المانی ساخته بود‪ ،‬مسیر سرگرمی سازی را با پلیس اهنی به خوبی بلد شد و بعد از ان حتی‬ ‫فیلم های بیگ پروداکشنی مانند ‪ Starship Troopers‬را تولید کرد‪ .‬ورهوفن فیلم های دیگری با توجه به‬ ‫مضامین و مسائل ممنوعه و مرتبط با فضای جنسیت ساخت و نشان داد که به این محتوا بیشتر توجه دارد‪.‬‬ ‫البته این روش برای او بد اورد و باعث شد که یکی از فیلم های او توقیف شود‪ .‬در هر حال او تالش کرد تا‬ ‫فیل م بعدی اش را با تفکر و دیدگاه منتقدانه روز جهان در رابطه با تعرض و ازار جنسی بسازد؛ چیزی که در‬ ‫واخر دهه ‪ 2010‬تیتر روز رسانه های جهان بود و افتضاحات هاروی وینستاین نیز ان را حسابی داغ کرده بود‪.‬‬ ‫انفلوانزایپیتر‬ ‫نویسندهوکارگردان‪:‬کیریلسربرنیکوف‪-‬محصول‪:‬روسیه‬ ‫خالصه داستان‪ :‬سربرنیکوف در این فیلم داستان یک طراح کمیک به نام پیتر را بعد از فروپاشی اتحاد‬ ‫جماهیر شوروی به تصویر کشیده است که از بیماری انفلوانزا رنج می برد‪ .‬دوست او ایگور پیتر را به یک‬ ‫پیاده روی طوالنی می برد که در ان عالم فانتزی و واقعیت درهم می امیزد‪.‬‬ ‫ســایه روشن‪ :‬کیریل سربرنیکوف که برای فیلم تابستان در سال ‪ 2018‬به کن امده بود امسال با فیلم‬ ‫علمی‪-‬خیالی انفلوانزای پتروف به محل مسابقه بازگشته است‪ .‬فیلم تازه او فیلمی علمی‪-‬خیالی و فانتزی‬ ‫است که به احتمال قوی فضای سورئال را هم دارد‪ .‬چیزی که مخاطبین عمومی بیشتر از کافه نشین های‬ ‫روشنفکر عالقه مند به سینما دوست دارند و بنابراین باید فیلم جدید او را اثری سرگرم کننده و معناگرا دانست‪.‬‬ ‫فرانسه‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬برونو دومون ‪ -‬محصول‪ :‬فرانسه‬ ‫خالصه داستان‪ :‬این فیلم درباره زندگی یک روزنامه نگار مشهور است که به خاطر یک حادثه زندگی اش‬ ‫کام ً‬ ‫ال تغییر کرده است‪.‬‬ ‫سایهروشن‪:‬فیلم فرانسه را باید فیلمی خاص توصیف کرد‪ .‬فیلمی که درباره خبرنگاران و مسائل حساسی که‬ ‫با زندگی انان در ارتباط بوده و همواره مورد توجه منتقدین قرار داشته است‪ .‬بازیگر نقش اول فیلم دومون لئا‬ ‫سیدو است که با بازی در یک فیلم جنجالی عنوانی برای خود دست وپا کرد و امسال نیز در فیلم جدید جیمز‬ ‫باند یعنی زمانی برای مردن نیست بازی کرده است‪ .‬برونو دومون کارگردان فیلم قب ً‬ ‫ال با ساخت فیلم هایی مانند‬ ‫خلیج اسلک و ژنت‪ :‬کودکی ژاندارک توانش را در ساخت فیلم هایی با مخاطبین عام نشان داده است‪ .‬باید دید‬ ‫که فیلم جدید برومون می تواند در گیشه جهانی موفق باشد یا خیر؟‬ ‫نیترام‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬جاستین کورزل ‪ -‬محصول‪ :‬استرالیا‬ ‫خالصه داستان‪ :‬فیلم درباره قتل های شوکه اور پورت ارتور در تاسمانی استرالیا در سال ‪ 1996‬است؛ اینکه‬ ‫چطور این اتفاق رخ داده است و دلیل ان چه بوده است‪.‬‬ ‫سایهروشن‪:‬جاستینکورزلکارگردانفیلم هاییمانندمکبث‪،‬فرقهحشاشینوتاریخچهحقیقیدارودسته‬ ‫کِلی که همگی در فضای جنایی‪ ،‬تاریخی و هیجانی محسوب می شوند این بار سراغ داستان قتل های شوکه اور‬ ‫پورت ارتور در تاسمانی استرالیا پرداخته است‪ .‬این طور که از خالصه داستان فیلم و سابقه کارگردان روشن‬ ‫است فیلم تازه او در فضایی جنایی و پلیسی ساخته شده است‪.‬‬ ‫همه چیز خوب پیش رفت‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬فرانسوا اوزون‪ -‬محصول ‪ :‬فرانسه‬ ‫خالصه داستان‪ :‬پدر امانوئل به نام اندره در ‪ 85‬سالگی سکته می کند و همین باعث می شود دچار فلجی و‬ ‫شرایط بدی شود‪ .‬برای همین او از دخترش می خواهد که کاری کند تا به زندگی او پایان دهد‪ .‬اما او چطور‬ ‫می تواند چنین کاری کند؟‬ ‫سایه روشن‪ :‬فیلم جدید اوزون بر اساس رمانی به همین نام نوشته امانوئل برنهایم است‪ .‬او فیلمنامه فیلم‬ ‫دیگر اوزون یعنی استخر را نیز نوشته است‪ .‬اوزون کارنامه طوالنی دارد که از سال ‪ 1988‬اغاز شده و تا به‬ ‫حال بیشتر از ‪ 40‬فیلم سینمایی نوشته و کارگردانی کرده است‪ .‬این طور که منتقدین درباره زندگی حرفه ای‬ ‫او می نویسند بیشتر تالش دارد تا در فیلم هایش نگاه لطیف و شاعرانه ای نسبت به انسانیت و البته جنسیت‬ ‫داشته باشد‪ .‬فیلم های او جزو فیلم های موج نوی جدید سینمای فرانسه قرار دارد‪.‬‬ ‫سهطبقه‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬نانی مورتی ‪ -‬محصول‪ :‬ایتالیا‬ ‫خالصه داستان‪ :‬داستان این فیلم درباره سه خانواده است که در سه اپارتمان زندگی می کنند‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬نانی مورتی فیلمساز ایتالیایی است که یکبار برای فیلم اتاق پسر در سال ‪ 2001‬برنده نخل‬ ‫طالی جشنواره کن شده است‪ .‬او را باید یکی از عاشقان عباس کیارستمی دانست که در تمجید از او فیلمی‬ ‫با عنوان روز افتتاحیه کلوزاپ (‪ )1996‬ساخت که در ان خود نقش صاحب تماشاخانه ای را بازی می کند که‬ ‫قرار است تا افتتاحیه فیلم کلوزاپ را داشته باشد‪ .‬مورتی را نیز فیلمساز سیاسی می دانند که علیه برلوسکونی‬ ‫اعتراض خیابانی به راه انداخت و عم ً‬ ‫ال یک فیلمساز سیاسی است‪.‬‬ ‫موشکقرمز‬ ‫نویسندهوکارگردان‪:‬شانبیکر‪-‬محصول‪:‬امریکا‬ ‫خالصه داستان‪ :‬میکی سایبر بازیگر فیلم های غیراخالقی است که به زادگاهش در تگزاس بازگشته است‬ ‫اما هیچ کس واقعاً نمی خواهد او بازگردد‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬بیکر فیلمسازی را از سال ‪ 2000‬با فیلم چهار کلمه کوچک اغاز کرد‪ .‬او را بیشتر با فیلم های‬ ‫مستقلیهمچوننارنگیوپروژهفلوریدامی شناسندواساساًجزوکارگردانانسینمایمستقلاست‪.‬بیکربرای‬ ‫اولین بار نیست که در کن حضور دارد و قب ً‬ ‫ال با فیلم پروژه فلوریدا در بخش دو هفته کارگردانان اکران شده‬ ‫است‪ .‬او رئیس هیات داوران بخش جهانی بیستمین دوره جشنواره فیلم بمبئی بود‪.‬‬ ‫خاطره‬ ‫نویسندهوکارگردان‪ :‬اپیچاتپونگ ویراستاکول ‪ -‬محصول‪ :‬امریکا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬مکزیک‪ ،‬تایلند‬ ‫خالصه داستان‪ :‬زنی اهل اسکاتلند هنگام مسافرت به کلمبیا متوجه صداهای عجیب و غریب می شود‪ .‬به‬ ‫زودی او در مورد ظاهر شدن انها فکر می کند‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬اپیچاتپونــگ ویراستاکول قب ً‬ ‫ال برای فیلم «عمو بونمی که زندگی های گذشته اش را به یاد‬ ‫می اورد» توانسته است صاحب نخل طالی کن شود‪ .‬منتقدین درباره سینمای او می گویند که در اثارش‬ ‫عموماً رویکردی تجربی دارد و قواعد مرسوم سینما را به چالش می کشد‪ .‬او نیز مانند مورتی فیلمسازی است‬ ‫که مرحوم کیارستمی را جزو تاثیرگذاران خود می داند و می گوید که همواره خود را وامدار سینمای ایران‬ ‫می داند و فیلم «مشق شب» کیارستمی را به عنوان یکی از محبوب ترین فیلم هایش انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫شکستگی‬ ‫نویسندهوکارگردان‪:‬کاترینکورسینی‪-‬محصول‪:‬فرانسه‬ ‫خالصه داستان‪ :‬داستان این فیلم درباره فاصله دو زن از یکدیگر در بیمارستانی است که در شب اعتراضات‬ ‫بزرگ کارمندان عصبی و خشمگین مورد محاصره قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬کورسینی را جزو زنان کارگردانی باید معرفی کرد که نگرش های فمینیستی و زنانه جدی‬ ‫و روشــنی در فیلم هایش دارد‪ .‬در دیگر اثارش که چه در جشنواره کن و یا دیگر جشنواره های سینمایی‬ ‫ش و دیدگاه های همجنس خواهانه بوده است‪ .‬او از این نظر جزو کارگردانان‬ ‫موفق شدند نیز دارای همین نگر ‬ ‫همجنس گرانیزمعرفیکرده اند‪.‬‬ ‫بیقرار‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬یواخیم الفوس‪ -‬محصول‪ :‬بلژیک و فرانسه‬ ‫خالصه داستان‪ :‬اختالل دو قطبی دیمین باعث می شود که لیال با ان به مشکل برخورد کند‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬یواخیم الفوس کارگردان بلژیکی است که از ‪ 2000‬تا اکنون ‪ 11‬فیلم سینمایی ساخته است‬ ‫که از این میان فیلم های بچه های ما محصول سال‪ 2012‬توانست به عنوان نماینده این کشور به فهرست اولیه‬ ‫اسکار راه یابد اما در لیست نهایی وارد نشد‪ .‬او برای همین فیلم نیز در جشنواره کن شرکت کرد و البته انجا‬ ‫نیز موفق نبود‪ .‬فیلم های بعد از عشق او در کن و فیل م شوالیه های سفید در تورنتو شرکت کرده اند‪ .‬شوالیه های‬ ‫سفید او توانست در جشنواره سن سباستین برنده عنوان بهترین کارگردانی شود‪.‬‬ ‫لینگویی‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬محمد صالح هارون‪ -‬محصول‪ :‬فرانسه‬ ‫خالصه داستان‪ :‬هنوز درباره این فیلم خالصه داستانی منتشر نشده است‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬این کارگردان اهل چاد از سال ‪ 1982‬در فرانسه زندگی می کند‪ .‬علت جدایی او از کشورش‬ ‫جنگ های سال های ‪ 1980‬این کشور است‪ .‬اولین فیلم خود یعنی خداحافظ افریقا را در سال ‪ 1999‬ساخت‪.‬‬ ‫چاد جزو اعضای داوران جشنواره فیلم کن بوده است و این فیلم هشتمین فیلم او در کارنامه سینمایی اش‬ ‫است‪ .‬اخرین ساخته او به نام «گری گریس» در جشنواره فیلم کن ‪ 2013‬شرکت کرد اما در نهایت موفق‬ ‫به کسب جایزه نخل طال نشد‪.‬‬ ‫بدترین ادم جهان‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬یواخیم تری یر‪ -‬محصول‪ :‬نروژ‬ ‫خالصه داستان‪ :‬زنی به نام جولی زندگی عاشقانه ای دارد اما تالش می کند تا بتواند مسیر شغلی خود را از‬ ‫میان اشفتگی های زندگی پیدا کند‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬تری یر کارگردان نروژی است که از سال‪ 2006‬مشغول به فیلمسازی است‪ .‬او را بیشتر به خاطر‬ ‫فیلم اسلو‪ 31 ،‬اگوست که در سال ‪ 2011‬ساخته شد و در جشنواره فیلم کن به نمایش درامد می شناسند‪.‬‬ ‫همینطور فیلم «غرنده تر از بمب ها»ی او در سال ‪ 2014‬توانست در این جشنواره برگزیده شود‪ .‬راب کوهن‬ ‫منتقد ایندی وایر معتقد بود که او با «غرنده تر از بمب ها» وارد مرحله جدیدی از فعالیت سینمایی اش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جزیرهبرگمان‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬میا هانسن الو‪ -‬محصول‪ :‬فرانسه‬ ‫خالصهداستان‪:‬یکزوجفیلمسازدرجزیره ایمشغولبهنگارشفیلمنامه هایمستقلخودهستند‪.‬هرچه‬ ‫روند کار انها جلوتر می رود مرزهای خیال و واقعیت میان انان نسبت متفاوتی با جزیر ه پیدا می کند‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬این کارگردان زن فرانسوی از سال ‪ 2006‬تا اکنون ‪ 6‬فیلم سینمایی ساخته است که از این‬ ‫میان فیلم های پدر فرزندان من‪ ،‬چیزهایی که می ایند‪ ،‬خداحافظ عشق من و‪ ...‬جزو معروف ترین انها است‪.‬‬ ‫پدر فرزندان من توانست در سال‪ 2009‬جایزه بهترین نوعی نگاه کن را برای خود کند‪ .‬فیلم همه چیز فراموش‬ ‫شده است در سال ‪ 2009‬نامزد دوربین طالی کن شده بود‪ .‬فیلم های او بیشتر حول محور خانواده و عواطف‬ ‫و روابط میان افراد است‪ .‬اگزیستانسیالیسم‪ ،‬بحران های شخصی و امیال مضامین غالب فیلم های او هستند‪.‬‬ ‫ماشین مرا بران‬ ‫نویسندهوکارگردان ‪:‬ریوسوکی هاماگوچی‪ -‬محصول‪:‬ژاپن‬ ‫خالصهداستان‪ :‬نیشیجیما هیدتوشی به عنوان بازیگر و کارگردان با خوشحالی با همسر نمایشنامه نویسش‬ ‫ازدواج کرد‪ .‬اما یکباره روزی زن ناپدید می شود‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬این کارگردان ژاپنی از سال ‪ 2008‬مشغول فیلمسازی است و تا به االن ‪ 12‬فیلم سینمایی در‬ ‫کارنامه خود دارد‪ .‬فیلم های اساکو ‪ 1‬و‪ 2‬او در جشنواره فیلم کن ‪ 2018‬شرکت کردند‪ .‬چرخ روزگار و اینده‬ ‫او نیز در جشنواره برلین شرکت کرده است‪ .‬او در مصاحبه ای گفته بود که من فقط یک عشق فیلم بودم و‬ ‫به طور متعارف عاشق فیلم های هالیوودی مانند تارانتینو‪ ،‬فیلم‪-‬تئاترهای مینی در ژاپن بود‪ .‬اما بعد از اینکه به‬ ‫باشگاه فیلم در کالج رفتم‪ ،‬فرهنگ سینفیل به صورت درست پی ریزی شد‪.‬‬ ‫بیت هایکازابالنکا‬ ‫نویسنده و کارگردان‪:‬نبیل عیوش‪ -‬محصول‪ :‬مراکش‬ ‫خالصه داستان‪ :‬ماجرای فیلم درباره یک رپر سابق است که در منطق ه فقیرنشین در شهر کازابالنکا زندگی‬ ‫می کند‪ .‬او به بچه ها یاد می دهد که با ترانه و رقص هیپ هاپ خودشان را بروز بدهند‪.‬جوانان منطقه تالش‬ ‫می کنند خود را از زیر فشار سنت ها با کمک فرهنگ هیپ هاپ بیرون بیاورند‪ .‬در این مسیر مشکالتی گریبان‬ ‫این جوانان را می گیرد‪ .‬داستان در منطقه ای می گذرد که در سال‪ 2003‬هدف حمله انتحاری القاعده قرار گرفت‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬نبیل عیوش سال ‪ 1999‬با فیلم مکتوب در جشنواره برلین شناخته شد‪.‬سپس «علی زوئا‬ ‫شاهزاده خیابان ها» را ساخت‪ .‬و دو بار با فیلم های بعدی اش «اسب های خدا» و «محبوب» در بخش های‬ ‫جنبی کن پذیرفته شد‪ .‬فیلم جدید او ماندن اسبان خدا درباره کازابالنکا از زاویه دید دیگری است‪ .‬فضای‬ ‫فیلم های او مانند فیلم های عبدالطیف کشیشی دیگر کارگردان تونسی است که با شکاندن هنجارها و نگاهی‬ ‫که به فضای کن نزدیک است توانسته در این جشنواره راه یابد‪.‬‬ ‫محفظهشماره‪6‬‬ ‫نویسندهوکارگردان‪:‬یوهوکاسمانین‪-‬محصول‪:‬فنالند‬ ‫خالصه داستان‪ :‬در خالصه داستان این فیلم امده است‪ ،‬همان طور که یک قطار به سمت دایره قطب شمال‬ ‫می رود‪ ،‬دو غریبه سفری مشترک دارند که دیدگاه انها را نسبت به زندگی تغییر می دهد‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬کاسمانین کارگردان فیلم و اپرای فنالندی است که در دانشگاه التوی فنالند تحصیل کرده‬ ‫است‪ .‬اولین فیلم او یعنی فروشندگان نقاشی در بخش سینه فونداسیون توانست جایزه این بخش را کسب‬ ‫کند‪ .‬فیلم «شادترین روز زندگی اولی ماکی» او نیز در بخش نوعی نگاه جشنواره کن ‪ 2016‬توانست بهترین‬ ‫جایزه را مال خود کند‪.‬‬ ‫داستان زن من‬ ‫نویسندهو کارگردان‪ :‬ایلدیکو انید‪ -‬محصول‪ :‬المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا و مجارستان‬ ‫خالصه داستان‪ :‬یک ناخدای دریا با یک دوست در یک کافه شرط می بندد که با اولین زنی که وارد ان‬ ‫می شود ازدواج کند‪.‬‬ ‫سایه روشن‪ :‬انیدی جزو کارگردانان موفق مجارستان است که توانست به نمایندگی از کشور با فیلم «جسم‬ ‫و روح» در نودمین دوره جوایز اسکار نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان بشود و در شصت و هفتمین‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم برلین‪ ،‬برنده خرس طالیی باشد‪ .‬او از سال ‪ 1979‬تا به امروز ‪ 16‬فیلم سینمایی‬ ‫ســاخته است که از این میان فیلم های قرن بیستم من توانست جایزه دوربین طالیی را در جشنواره کن‬ ‫‪ 1989‬ببرد‪ .‬او درباره هدفش از فیلمسازی می گوید این است که «زندگی را بفهمم و بفهمم دور و برمان‬ ‫چه اتفاقی می افتد‪ ».‬بعد از ساختن فیلم «قرن بیستم من» انیدی متوجه می شود بهترین رسانه برای بیان‬ ‫افکارشفیلم سازیاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫رژیم غذایی کتوژنیک موجب بهبود تستوسترون در مردان چاق می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‪ 24‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪510‬‬ ‫اخبار‬ ‫کرونا از راه زخم هم‬ ‫منتقل می شود؟‬ ‫محققان موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی تهران می گویند تاکنون هیچ موردی‬ ‫مبنی بر انتقال ویروس کرونا از طریق زخم گزارش نشده است‬ ‫و شواهدی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬با توجه به این که ویروس‬ ‫کرونای جدید یک عامل بیماری زای تنفســی است می توان‬ ‫با رعایت نکات بهداشتی‪ ،‬رعایت فاصله فیزیکی و شستشوی‬ ‫منظم دست ها از ابتال به این بیماری جلوگیری کرد‪ .‬محققان‬ ‫موسسهملیتحقیقاتسالمتودانشکدهبهداشتدانشگاهعلوم‬ ‫پزشــکی تهران در مطلبی به این پرسش پاسخ داده اند که ایا‬ ‫ویــروس کرونای جدید از راه زخم وارد بدن می شــود؟ در این‬ ‫مطلب امده است‪ :‬پوست‪ ،‬یکی از سدهای دفاعی موثر در برابر‬ ‫عوامل عفونی از جمله ویروس ها است اما زمانی که پوست در اثر‬ ‫عوامل همچون زخم‪ ،‬خراش و سوختگی انسجام خود را از دست‬ ‫بدهد‪ ،‬راه ورود میکروارگانیسم ها به درون بدن باز می شود‪ .‬عالوه‬ ‫بر این نیاز است ویروس ها به مقدار کافی در محل وجود داشته‬ ‫باشند و سلول های موجود در ان ناحیه‪ ،‬گیرنده ویروس را داشته‬ ‫باشند تا ویروس بتواند وارد ان ها شده و رشد و تکثیر پیدا کند‪.‬‬ ‫محققان می گویند‪ :‬طبق اطالعات موجود‪ ،‬گیرنده ویروس کرونا‬ ‫در سطح سلول های ریه‪ ،‬سرخرگ‪ ،‬قلب‪ ،‬کلیه و روده کوچک‬ ‫وجود دارد و شواهدی از وجود این گیرنده بر سطح سلول های‬ ‫بافت پوششی پوست و سلول های خونی وجود ندارد‪ .‬با توجه به‬ ‫بررسی گزارش های ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت در‬ ‫مورد روش های انتقال و ورود این ویروس به بدن‪ ،‬هیچ اطالعات‬ ‫و مدرکــی مبنی بر احتمال ورود این ویروس از طریق زخم به‬ ‫بدن وجود ندارد‪.‬‬ ‫خاصیت «هل» در کاهش‬ ‫فشارخون و بهبود تنفس‬ ‫هل یک غالف دانه ای معطر کوچک است که به عنوان ادویه در‬ ‫تهیه غذاها مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬در ذیل به برخی فواید‬ ‫شگفت انگیز این ادویه خوشبو اشاره می شود‪.‬‬ ‫کمکبهکنترلفشارخون‬ ‫هل سرشار از انتی اکسیدان است که به کاهش فشار خون کمک‬ ‫می کند‪ .‬هل همچنین دارای یک اثر ادراراور است که می تواند‬ ‫به کاهش سطح فشار خون کمک کند‪.‬‬ ‫تاثیراتضدالتهابی‬ ‫میزان باالی انتی اکسیدان هل می تواند به محافظت از سلول ها‬ ‫در برابر اسیب و جلوگیری از التهاب کمک کند‪.‬‬ ‫کمک به بهبود زخم معده‬ ‫طبقتحقیقات‪،‬هلمیتوانددربرابرهلیکوباکترپیلوری‪،‬باکتری‬ ‫مرتبط با ایجاد موارد زخم معده‪ ،‬نقش حفاظتی داشته باشد‪.‬‬ ‫بهبودروندنفسکشیدن‬ ‫رایحــه هل می تواند به بدن کمک کند تــا در هنگام ورزش‪،‬‬ ‫اکسیژن را استنشاق کند‪ .‬در یک مطالعه‪ ،‬از گروهی از شرکت‬ ‫کنندگان خواسته شد که اسانس هل را به مدت یک دقیقه قبل‬ ‫از راه رفتن روی تردمیل برای فواصل ‪ ۱۵‬دقیقه استنشاق کنند‬ ‫و گروه دیگر این کار را نکردند‪ .‬در گروهی که استنشاق کردند‪،‬‬ ‫در مقایسه با گروه دیگر اکسیژن به شکل قابل توجهی باالتر بود‪.‬‬ ‫خوشبوکنندهدهان‬ ‫جویدن هل به خالصی از بوی بد دهان کمک می کند و اثر خنک‬ ‫کننده در دهان برجای می گذارد‪ .‬به عنوان یک خوشبوکننده‬ ‫دهان طبیعی توسط بسیاری از افراد استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪ 5‬عارضه مهم نخوردن شام‬ ‫اولین اسیب مربوط به حذف وعده شام افزایش وزن است‪.‬زمانی‬ ‫که یک وعده غذایی را مثل شام حذف می کنید‪ ،‬برای وعده های‬ ‫غذایی بعدی بدن به شدت گرسنه است و باعث پرخوری و چاقی‬ ‫می شود‪ .‬همچنین با توجه به گرسنگی زیاد بدن و نرسیدن مواد‬ ‫مغذی‪ ،‬بدن یک حالت تدافعی به خود می گیرد و متابولیسم و‬ ‫سوخت و ساز را کاهش می دهد؛ در نتیجه باعث می شود افراد‬ ‫در میان مدت افزایش وزن را تجربه کنند‪ .‬از مضرات دیگر حذف‬ ‫وعده شام می توان به کاهش حجم عضالت اشاره کرد و زمانی که‬ ‫ماده مغذی در میان نباشد‪ ،‬رشد بدن با اختالل رو به رو می شود‪.‬‬ ‫از دیگر اسیب های حذف وعده شام از دست دادن انرژی است‬ ‫که این افراد به دلیل عدم مصرف غذا در وعده شــام‪ ،‬در وعده‬ ‫صبح گرسنگی زیاد را تجربه می کنند و با کاهش انرژی رو به رو‬ ‫می شوند‪ .‬در این صورت افراد مجبور می شوند در مصرف وعده‬ ‫صبحانه زیاده روی کنند و در نتیجه باعث چاقی ان ها می شود‪.‬‬ ‫اختالل در نوسانات برخی از هورمون ها به خصوص تنظیم کننده‬ ‫خلق و خو مانند سروتونین‪ ،‬از دیگرعوارض مربوط به نخوردن‬ ‫شام است که تاثیرمنفی ان در اخالق این افراد مشاهده می شود‪.‬‬ ‫یکــی از ضررهای مهم مربوط به نخوردن شــام‪ ،‬کم خوابی و‬ ‫بدخوابیاست‪.‬اگردقتکنیدزمانیکهگرسنههستیدبهدرستی‬ ‫استراحتنمی کنیدیادرمیاناستراحتبیداروباکاهشکیفیت‬ ‫خواب رو به رو می شوید‪ .‬در نهایت تمام عوارض مربوط به شام‬ ‫نخوردن منجر به ضعف سیســتم ایمنی بدن و کاهش قدرت‬ ‫مقابله با بیماری های عفونی و دیگر بیماری ها می شود‪.‬‬ ‫«انجلو سیگنارلی»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه باری الدو مورو ایتالیا‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬رژیم غذایی کم کالری کتوژنیک یک اقدام درمانی تغذیه ای برای درمان چاقی است که تاثیر زیادی در کاهش وزن و بر میزان‬ ‫هورمون تستوسترون دارد‪ ».‬به طور متوسط‪ ،‬مردان در این مطالعه‪ ۴۱‬ساله بودند و شاخص توده بدنی انها‪ ۳۶.۴‬بود که نشانگر چاقی است‪ .‬سطح متوسط تستوسترون کل این مردان در ابتدای مطالعه‪ ۲.۵‬نانوگرم در میلی لیتر‬ ‫(‪ )ng / mL‬بود‪ .‬همه مردان به مدت ‪ ۴‬هفته رژیم کتو را دنبال کردند و بیش از ‪ ۸۰۰‬کالری در روز مصرف نمی کردند‪ .‬در پایان دوره مطالعه‪ ،‬مردان به طور متوسط ‪ ۹.۳‬کیلوگرم وزن کم کردند و شاخص توده بدنی شان به طور‬ ‫متوسط ‪ ۳.۱‬واحد کاهش یافته بود‪.‬در حالی که این مردان در پایان دوره مطالعه بر اساس شاخص توده بدنی هنوز چاق بودند‪ ،‬اما به طور متوسط ‪ ۶.۵‬کیلوگرم توده چربی از دست داده بودند‪ .‬همچنین پس از چهار هفته‪ ،‬کل‬ ‫تستوسترون شان‪ ،‬به طورمیانگین‪ ۰.۸۹‬نانوگرم در میلی لیتر افزایش یافته بود‪ .‬مزایای احتمالی رژیم کتوژنیک می تواند کاهش اشتها و کاهش چربی باشد‪ .‬خطرات کتو ممکن است شامل سردرد‪ ،‬یبوست یا اسهال‪ ،‬گرسنگی‪،‬‬ ‫خستگی و تحریک پذیری و همچنین کمبود مواد مغذی باشد‪.‬‬ ‫کم ابی بدن چطور باعث چاقی و بیماری شما می شود؟‬ ‫طبق مطالعات متعدد‪ ،‬مصرف یک و نیم لیتر اب در طول روز و قبل از تمام وعده های غذایی‪ ،‬نه‬ ‫تنها منجر به کاهش وزن شما خواهد شد بلکه وزن کاهش یافته شما را تا مدت ها حفظ خواهد‬ ‫کرد‪ .‬کارشناســان توضیح می دهند افرادی که مصــرف اب خود را به بیش از یک و نیم لیتر‬ ‫افزایش می دهند‪ ،‬می توانند در سال ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلوکالری بسوزانند و افزایش متابولیسم را‬ ‫در حد شگفت انگیزی تجربه کنند‪.‬‬ ‫با عدم مصرف اب چه اتفاقی در بدن می افتد؟‬ ‫کم ابی جدی بدن می تواند منجر به مشــکالت گوارشی‪ ،‬کلیوی‪ ،‬خستگی‪ ،‬سردرد‪ ،‬مشکالت پوستی‪ ،‬و‬ ‫مشــکالت مثانه شود‪ .‬حتی ثابت شده که نوشیدن اب در اوایل صبح بسیار بهتر از قهوه و سایر نوشیدنی‬ ‫ها منجر به کنترل فشار خون می شود‪ .‬اب میوه های مختلف و نوشابه های سودا به هیچ وجه نمی توانند‬ ‫جایگزین اب اشــامیدنی شــوند‪ .‬مصرف منظم اب عالوه بر افزایش متابولیسم‪ ،‬منجر به احساس سیری‬ ‫طوالنی مدت و کاهش وزن موفق تر خواهد شــد‪ .‬هنگامی که بدن کم اب است‪ ،‬بدن به دالیل متعددی‬ ‫چاقی و ابتال به بسیاری از بیماری ها را تجربه می کند‪:‬‬ ‫الرژی و اســم‪ :‬هنگامی که بدن اب خود را از دست می دهد‪ ،‬راه های هوایی را برای ذخیره کردن اب‬ ‫محدود می کند و این دلیلی برای ابتال به اسم و الرژی است‪ .‬همچنین ثابت شده که کم ابی بدن موجب‬ ‫می شود برخی گلبول های سفید اسید امینه هیستیدین را به هیستامین تبدیل کنند‪ ،‬که واکنش های‬ ‫الرژیک را تحریک می کند‪ .‬هنگامی که اب کافی به بدن می رسد‪ ،‬این گلبول ها تولید هیستامن خود را‬ ‫کاهش می دهند و نشانه های تنفسی از بین می روند‪.‬‬ ‫دیابت بزرگساالن‪ :‬دیابت بزرگساالن بر اثر کم شدن اب بدن بوجود می اید‪ .‬بدن با کاهش ترشح انسولین‪،‬‬ ‫به کم شدن اب پاسخ می دهد‪ .‬انسولین‪ ،‬اگر به میزان طبیعی ترشح شود‪ ،‬اب را به تمام سلول های بدن‬ ‫عرضه می کند و اندام های مهمی مانند مغز از کم ابی بدن رنج نمی برند‪.‬‬ ‫مشکالت مثانه و کلیه‪ :‬هنگامی که بدن شما به مقادیر کافی اب دریافت نمی کند‪ ،‬سموم و زباله ها شروع‬ ‫به رشد می کنند و این روند التهاب‪ ،‬درد و عفونت کلیه ها و مثانه را به همراه دارد‪.‬‬ ‫ارتریت‪ :‬ارتریت روماتوئید یکی از عوارض کم شدن اب بدن است‪ .‬این وضعیت موجب درد مفاصل می‬ ‫شود‪ .‬عالئم این بیماری تا حد زیادی با مصرف اب و تامین امالح بدن کاهش می یابد‪.‬‬ ‫گرسنگی کاذب‪ :‬اگر خیلی تشنه باشید‪ ،‬ممکن است بدن تان سیگنال های غلط به گیرنده های گرسنگی‬ ‫در مغز بفرستد‪ .‬در بسیاری موارد‪ ،‬وقتی بدن کم اب می شود‪ ،‬تمایل فرد به مصرف غذاهای نمکی افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬پس بار دیگر که احساس گرسنگی کردید‪ ،‬بد نیست یک لیوان اب بنوشید و ببینید ایا احساس‬ ‫گرسنگی تان برطرف می شود یا خیر‪ .‬بسیاری از افراد در مواقعی که بدن شان کم اب شده است‪ ،‬به مصرف‬ ‫غذاهای شیرین تمایل پیدا می کنند‪ .‬این مورد معموال در صورتی اتفاق می افتد که بدن در تولید گلیکوژن‬ ‫مشکل داشته باشد‪.‬‬ ‫خشکی پوست‪ :‬کم ابی بدن همچنین احتمال بروز اگزما‪ ،‬اکنه و پسوریازیس را افزایش می دهد‪ .‬ترک و‬ ‫خشکی پوست لب نیز یکی دیگر از نشانه های کم ابی بدن است‪.‬‬ ‫مشکالت گوارشی‪ :‬مقادیر کم اب و مواد معدنی قلیایی مانند منیزیم و کلسیم منجر به مشکالت هضم‬ ‫مانند گاستریت‪ ،‬زخم معده و ریفالکس اسید می شود‪.‬‬ ‫کاهش متابولیسم‪ :‬بدن شما برای سوزاندن کالری به اب نیاز دارد‪ .‬اگر حتی بطور خفیف دچار کم ابی‬ ‫شوید‪ ،‬ممکن است سوخت و ساز بدنتان کند شود‪ .‬در یک مطالعه‪ ،‬افراد بزرگسالی که در یک روز‪ ۸ ،‬لیوان‬ ‫اب یا بیشتر نوشیده بودند نسبت به انهایی که ‪ ۴‬لیوان اب خورده بودند‪ ،‬کالری بیشتری سوزاندند‪ .‬برای‬ ‫هیدراته ماندن‪ ،‬قبل از هر وعده غذایی یا میان وعده‪ ،‬یک لیوان اب یا یک نوشــیدنی غیر شــیرین دیگر‬ ‫بنوشید‪ .‬همچنین در میان وعده بجای چوب شور یا چیپس از میوه ها و سبزیجات تازه استفاده کنید زیرا‬ ‫انها بطور طبیعی حاوی اب هستند‪.‬‬ ‫شناسایی ژن های عامل مقابله با کووید‪۱۹‬‬ ‫محققان ‪ ۶۵‬ژن انسانی را شناسایی کردند که با ویروس ‪SARS-‬‬ ‫‪ ۲-CoV‬عامل بیماری کرونا مقابله می کنند‪.‬‬ ‫بیان این ژن ها توســط نوعی پروتئین تحریک می شود که توسط‬ ‫ســلول های میزبان الوده به ویروس ازاد می شوند و اینترفرون نام‬ ‫دارند‪ .‬اینترفرون ها عامل تحریک سیستم ایمنی و افزایش مقاومت‬ ‫بدن در برابر ویروس ها هستند‪.‬‬ ‫ژن های شناسایی شده عملکردهای مختلفی از جمله مهار توانایی‬ ‫ورود ویروس به سلول‪ ،‬سرکوب قابلیت تولید ‪ RNA‬و جلوگیری از‬ ‫تجمع ویروس ها را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫به گفته محققان انســتیتوی اکتشافات پزشــکی سنفورد برنهام‬ ‫پربیس واقع در کالیفرنیای امریکا‪ ،‬برخی از این ژن ها بر ویروس های‬ ‫غیرمرتبط مانند ویــروس انفلوانزای فصلی‪ HIV ،‬و ویروس نیل‬ ‫غربی نیز اثرگذار هستند‪ .‬همچنین هشت مورد از این ژن ها قابلیت‬ ‫مهار دو نوع ویــروس ‪ ۱-SARS-CoV‬و ‪ ۲-SARS-CoV‬را‬ ‫دارند‪ .‬گام بعــدی محققان بهره گیری از نتایج این تحقیقات برای‬ ‫مقابله با جهش های مختلف ویروس ‪ ۲-SARS-CoV‬به منظور‬ ‫افزایش اثربخشی واکســن های موجود و روش های درمانی بالقوه‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬اســت‪ .‬ویروس کرونا موســوم به «کووید ‪»۱۹‬‬ ‫اواسط ماه دسامبر ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۲۴‬اذر ‪ )۱۳۹۸‬در شهر ووهان‬ ‫واقع در مرکز چین گزارش شد‪.‬‬ ‫ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده شــد؛ اما کمیسیون‬ ‫ملی بهداشت چین در ‪ ۳۰‬دسامبر سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۹‬دی ماه‬ ‫‪ )۹۸‬به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد‪.‬‬ ‫تدروس ادهانوم مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه‬ ‫‪ ۲۱‬اسفندماه ‪ ۹۸‬در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه واژه همه گیر‬ ‫(‪ )pandemic‬به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد‬ ‫اســتفاده قرار گیرد؛ اما ارزیابی های این ســازمان ویروس کرونا را‬ ‫«همه گیر جهانی» شناسایی و اعالم می کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر بســیاری از کشورهای جهان از جمله ایران درگیر‬ ‫ پاندمی ویروس کووید ‪ ۱۹‬هستند‪.‬‬ ‫تشخیص زودهنگام دیابت نوع دو با ازمایش جرم گوش‬ ‫محققان ادعا می کنند ازمایش جرم گوش برای‬ ‫اندازه گیری سطح گلوکز‪ ،‬تشخیص زودهنگام تر‬ ‫ابتال به دیابت نوع دو را امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه دیلــی میل‪ ،‬ادعای محققان‬ ‫دانشگاه کالج لندن‪ ،‬نتیجه مطالعه ای است که‬ ‫نشان می دهد به لطف ازمایشی که سطح گلوکز‬ ‫را در جرم گوش فرد نشــان می دهد‪ ،‬می توان‬ ‫شــروع ابتال به دیابت نوع دو را زودتر تشخیص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محققان خاطر نشــان کردند‪ :‬این ازمایش ارزان‬ ‫قیمت در اندازه گیری متوسط سطح قند خون‬ ‫در طــول یک ماه‪ ،‬نســبت بــه ازمایش فعلی‬ ‫استاندارد ‪ ۶۰ ،‬درصد قابل اعتمادتر است‪.‬‬ ‫انها اعالم کردند‪ ،‬از این ازمایش که می تواند در‬ ‫خانه و بدون نظارت بالینی انجام شود‪ ،‬می توان‬ ‫برای اندازه گیری انتی بادی های کووید‪ ۱۹-‬نیز‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫«اندرس هرن» از دانشگاه کالج لندن و نویسنده‬ ‫این مطالعه گفت‪ :‬در سطح جهانی تخمین زده‬ ‫می شــود که از هر دو بزرگسال مبتال به دیابت‬ ‫نوع ‪ ،۲‬بیماری یک نفر تشخیص داده نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این وضعیت احتماالً «در جریان همه‬ ‫گیر کووید‪ »۱۹-‬بدتر نیز شده است؛ زیرا ممکن‬ ‫است افراد تحت غربالگری قرار نگیرند‪.‬‬ ‫این محقق اظهار داشت‪ :‬بسیاری از افراد مبتال به‬ ‫دیابت نوع ‪ ،۲‬در زمان تشــخیص دارای عوارض‬ ‫نیز هســتند‪ ،‬بنابراین تشــخیص زود هنگام تر‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬روش اســتانداردی که در حال‬ ‫حاضر برای ازمایش ســطح گلوکز استفاده می‬ ‫شود‪ ،‬به نمونه خون نیاز دارد و کام ً‬ ‫ال قابل اعتماد‬ ‫نیست؛ زیرا از پروتئین های خون به عنوان یک‬ ‫پروکســی برای اندازه گیری ســطح واقعی قند‬ ‫خون اســتفاده می کند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ما سرگرم تالش برای ابداع یک روش دقیق تر و‬ ‫ارزان قیمت تر برای اندازه گیری سطح طوالنی‬ ‫مدت گلوکز در هر زمان هستیم‪.‬‬ ‫ابزار ازمایش این محقق شبیه یک سواب معمولی‬ ‫پنبه ای اســت‪ ،‬اما در عین حال دارای یک ترمز‬ ‫نشانه های بیماری «ام اس» چیست؟‬ ‫متخصص مغز و اعصاب گفت‪ :‬کمبود ویتامین دی‪ ،‬عفونت های‬ ‫ویروســی دوران کودکی یا نوجوانی‪ ،‬فاکتورهای نژادی و ارثی‬ ‫می توانند ســبب بروزبیماری ام اس شــوند‪ .‬مرتضی سعیدی‪،‬‬ ‫متخصــص مغز و اعصــاب درباره «بیمــاری ام اس»‪،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بیماری ام اس کانون های التهابی کوچکی که پالک های ام اس‬ ‫نامیده می شــوند در مغز‪ ،‬نخاع و اعصاب بینایی پیدا می شوند و‬ ‫بر اســاس اینکه این پالک ها در چه ناحیه ای قرار گرفته باشند‪،‬‬ ‫شاهد عالئم بالینی مختلفی هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬این بیماری که‬ ‫در خانمها شــایعتر است و معموال در رنج سنی ‪ 20‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫بروز پیدا می کند‪.‬‬ ‫بیماری ام اس بیماری دختران و خانم های جوان است و در این‬ ‫طیف ‪ 1.5‬تا ‪ 3‬برابر اقایان بروز می کند‪ .‬سعیدی درباره «دالیل‬ ‫بروز ام اس»‪ ،‬گفــت‪ :‬علت قطعی وجود نــدارد؛ ولی به عنوان‬ ‫مثال کمبود ویتامین دی‪ ،‬عفونت های ویروســی دوران کودکی‬ ‫یا نوجوانی‪ ،‬فاکتورهای نژادی و ارثی می توانند ســبب بروز این‬ ‫بیماری شوند‪ .‬این متخصص مغز و اعصاب بیان داشت‪ :‬در برخی‬ ‫خانواده ها یک تا دو نفر درگیر این بیماری می شوند که حاکی از‬ ‫زمینه ارثی ان است؛ اگرچه در خانواده ای که پدر یا مادر درگیر‬ ‫این بیماری هســتند شانس ایجاد ان در فرزندانشان کمتر از ‪5‬‬ ‫درصد است؛ بنابراین اگرچه فاکتورهای ارثی مطرح هستند ولی‬ ‫نباید موجب استرس بی حد شوند‪.‬‬ ‫وی درباره «راه های پیشــگیری از این بیماری»‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫توصیه ما به مبتالیان ام اس برای جلوگیری از بروز این بیماری‬ ‫در فرزندانشــان این است که ســطح ویتامین دی حتما اندازه‬ ‫گیــری و اصالح شــود‪ .‬باید فعالیت بدنی مرتب و متناســب با‬ ‫توان جسمی داشته باشیم؛ بچه ها در معرض افتاب قرار بگیرند‪.‬‬ ‫زندگی از اپارتمــان و دوری از نور و کارکردن مدام با کامپیوتر‬ ‫بایــد کنترل شــود؛ به طور کلــی فرهنگ زندگــی باید تغییر‬ ‫است که از فرو رفتن بیش از حد ابزار به گوش و‬ ‫اسیب رساندن به ان جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫محققان خاطر نشــان کردند که نوک این نمونه‬ ‫گیر به محلولی اغشــته می شود که ازمایش ها‬ ‫نشــان داده اند به منظور جمع اوری نمونه های‬ ‫موم گــوش برای تجزیه و تحلیل موثرترین ابزار‬ ‫است‪.‬‬ ‫تحقیقــات قبلی این محققان همچنین نشــان‬ ‫داده بــود؛ از این ابزار می توان برای اندازه گیری‬ ‫هورمون استرس به نام «کورتیزول» نیز استفاده‬ ‫کرد؛ قابلیتی که ممکن است روزی برای کمک به‬ ‫نظارت بر افسردگی و شرایط مربوط به استرس‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫کند‪ .‬ســعیدی درباره «نشــانه های بالینی ام اس»‪،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از شــایعترین عالمت ها التهاب عصب چشم است که به صورت‬ ‫تاری دید در یک چشم و درد کاسه چشم در حین حرکت بروز‬ ‫می کند‪ .‬ضعف پاها و گاهی دستها که گاهی با گرفتگی و گزگز‬ ‫همراه اســت هم یکی دیگر از عالئم ام اس است‪ .‬این متخصص‬ ‫مغز و اعصاب خاطرنشــان کرد‪ :‬ایــن گزگز می تواند از کف پاها‬ ‫شــروع شــده و تدریج باال بیاید و گاهی تا ناحیه شکم و سینه‬ ‫می رسد؛ اگرچه هر گزگز و مورموری نشانه ام اس نیست و حتما‬ ‫پزشک باید ان را تشخیص دهد‪ .‬سرگیجه‪ ،‬عدم تعادل‪ ،‬دوبینی‬ ‫و تکرر ادرار هم می تواند از نشــانه های بالینی ام اس باشد‪ .‬وی‬ ‫بهتریــن روش تشــخیص را ام‪ .‬ار‪ .‬ای مغز و نخاع گردن خواند‬ ‫و گفت‪ :‬البته روش های دیگری هم بر اســاس تشخیص پزشک‬ ‫وجود دارد که می توان براحتی این بیماری را تشخیص و بیمار‬ ‫را مورد معالجه قرار داد‪.‬‬ صفحه 6 ‫محسن هاشمی در جلسه شورای شهر گفت‪ :‬در استانه دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شورای شهر قرار داریم‪ .‬با برگزاری مناظره ها و پخش برنامه های کاندیداها‪ ،‬هنوز هم با فضای جدی مشارکت و‬ ‫رقابت در جامعه در دوره های گذشته فاصله داریم‪ ،‬که امیدواریم در این چند روز اینده اتفاقات مثبتی ایجاد شود که بخش قابل توجهی از جامعه را از ناامیدی و قهر با صندوق رای خارج کند‪ .‬رئیس شورای‬ ‫شهر تهران عنوان کرد‪ :‬در انتخابات شوراهای شهر نیز متاسفانه نیمی از اعضای شورای فعلی تهران که در انتخابات ثبت نام کرده بودند‪ ،‬رد صالحیت شدند و تالش برای تایید انها به نتیجه نرسید‪ ،‬با این‬ ‫وجود جبهه اصالحات فهرست‪ ۲۱‬نفره خود برای شهر تهران را منتشر کرد و از شهروندان تهرانی می خواهیم که با مشارکت در انتخابات‪ ،‬بستر تقویت و رشد مدیریت شهری در دوره ششم را فراهم بیاورند‪.‬‬ ‫هاشمی افزود‪ :‬با وجود همه تخریب ها و بی مهری های رسانه ملی و جناح های سیاسی‪ ،‬دستاوردهای شورای پنجم به وعده کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل شده است و هر هفت کاندیدا وعده شفافیت‪،‬‬ ‫جایگزینی شایسته ساالری به جای فامیل ساالری‪ ،‬کاهش هزینه های تشریفاتی از بودجه عمومی و تحقق منویات مقام معظم رهبری را می دهند‪.‬‬ ‫تاکید مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران بر بی ابی در تهران‬ ‫جیره بندی اب نزدیک است؟‬ ‫بیشترین قبض اب در تهران ‪ ۲۰۰‬هزار تومان است!‬ ‫هرچند که طی دو سال گذشته اقدامات نسبتا خوبی در تهران برای حل چالش اب انجام شده اما با توجه به‬ ‫تغییر اقلیم و قرار گرفتن در سالی خشک شرایط تامین اب تهران دشوار شده است‪ ،‬از این رو و برای جویا‬ ‫شدن وضعیت تامین منابع ابی به سراغ محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران‬ ‫رفتیم‪ ،‬مشروح این گفت و گو به شرح زیر است‪.‬‬ ‫لطفا در ابتدا در مورد وضعیت منابع ابی تهران توضیح دهید و بفرمایید شرایط تامین اب در تابستان‬ ‫امسال تا چه میزان دشوار خواهد بود؟‬ ‫امسال به لحاظ میزان بارندگی سال ویژه ای است تا جایی که در طول‪ ۵۰‬سال اخیر چنین وضعیتی را نداشتیم و کمترین میزان‬ ‫بارندگی را طی این سال ها در کشور تجربه می کنیم به طوری که میزان بارندگی هیچکدام از استان ها به سال قبل نرسید‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۷‬درصدی بارندگی ها در تهران‬ ‫استان تهران نیز ‪ ۳۷‬درصد نسبت به سال ابی گذشته کاهش بارندگی را تجربه کرد البته این شرایط در کل کشور همه گیر‬ ‫است حتی برخی استان ها وضعیت بدتری نسبت به تهران دارند اما به هر حال نکته ای که وجود دارد این است که نه تنها‬ ‫نسبت به سال قبل میزان بارش ها منفی بوده بلکه نوع بارش و تراکنش نیز متفاوت بوده است‪ .‬درواقع ذخیره برف تعیین‬ ‫کننده ذخایر سدهای تهران است‪ ،‬امسال متاسفانه تقریبا ذخیره برفی بسیار کم و در برخی نقاط نزدیک به صفر بوده به ویژه‬ ‫در شرق استان تهران ذخیره برفی بسیار پایین است و سدهای ماملو و لتیان اسیب پذیر شده اند‪ .‬حجم ذخایر سدهای تهران‬ ‫در سال گذشته حدود یک میلیارد و‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکعب بوده اما اکنون این عدد به‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکعب کاهش یافته‬ ‫است یعنی نسبت به سال قبل حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون متر مکعب کسری اب شرب سدهای تهران را داریم‪ .‬ضمن اینکه امسال‬ ‫به دلیل گرمای زودرس و افزایش دما میزان مصرف مردم نیز افزایش یافته است‪ .‬دو عامل کرونا و گرما باعث شده که میزان‬ ‫مصرف در استان تهران به ویژه شهر تهران افزایش یابد‪.‬‬ ‫میزان مصرف نسبت به سال گذشته چه میزان افزایش پیدا کرده است؟‬ ‫میزان مصرف نسبت به سال قبل در حد دو تا سه درصد افزایش یافته و یکی از نقاط امیدواری ما این است که بیش از این‬ ‫میزان افزایش مصرف نداشته باشیم‪ .‬البته باید گفت که از اسفند سال ‪ ۱۳۹۸‬به دلیل شیوع بیماری کرونا افزایش مصرف‬ ‫شهر تهران سیر صعودی باالیی پیدا کرد‪ ،‬قبل از شیوع این ویروس عمدتا در اول خرداد این میزان مصرف وجود داشت اما از‬ ‫ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬تا کنون هیچ روزی میزان مصرف کمتر از سه میلیون نبوده و به طور کلی حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد مصرف‬ ‫اب شرب در تهران به دلیل ویروس کرونا افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یکی از طرح های وزارت نیرو برای کاهش مصرف اجرای طرح اب امید بود‪ ،‬ایا اجرای این طرح در‬ ‫تهران برای تحقق اهداف درنظرگرفته شده موثر بوده است؟‬ ‫بر اساس طرح اب امید قرار بود افرادی که یک سوم حد متوسط و یا کمتر مصرف اب دارند‪ ،‬مشمول این طرح شوند‪ ،‬در‬ ‫تهران دو درصد مشترکان مشمول این طرح شده اند که عدد باالیی نیست‪ ،‬در شهر تهران حدود ‪ ۵۰‬یا ‪ ۶۰‬درصد مشترکان‬ ‫کمتر از نرمال و یا حدود نرمال مصرف اب دارند که عددی حدود ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬مترمکعب می شود‪.‬‬ ‫ایا شما مجاز به قطع اب مشترکان پرمصرف هستید؟‬ ‫به لحاظ قانونی مگر در مواردی که شورای تامین تشکیل جلسه دهد نمی توانیم اب هیچ مشترکی را قطع کنیم مگر در‬ ‫مواردی که اوضاع بحرانی شود و در ان صورت بر اساس مصوبه شورای تامین اقدام به قطع اب مشترکان پرمصرف خواهیم‬ ‫کرد اما درحال حاضر خوشبختانه به ان نقطه نرسیدیم‪ .‬سه ایتم سبز‪ ،‬نارنجی و قرمز را برای تهران تعریف کردیم که سال‬ ‫گذشته به دلیل وضعیت مناسب بارش ها در قسمت سبز قرار داشتیم و وضعیت ذخایر سدها خوب بود‪ ،‬امسال شهر و استان‬ ‫تهران در قسمت نارنجی قرار گرفته است و تا به این لحظه وارد قسمت قرمز نشدیم و اگر خدایی نکرده میزان مصرف افزایش‬ ‫یابد و بیش از حد مجازی که برای این مساله در نظر گرفته شده پیش برویم در اولین اقدام اب مشترکان پرمصرف را قطع‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬اکنون در مرحله اخطار قرار داریم به تمام مشترکان پر مصرف اخطارهای الزم را میدهیم و اگر رعایت نکنند و‬ ‫میزان مصرف از حد مجاز افزایش یابد از شورای تامین مجوز قطع اب پرمصرف ها را خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫باتوجه توضیحات برنامه ای برای جیره بنده اب در دستور کار شرکت اب و فاضالب تهران قرار دارد؟‬ ‫درحال حاضر ما برنامه ای برای جیره بندی اب نداریم ولی این موضوع را به طور قطع نمی توان اعالم کرد و این موضوع‬ ‫بستگی زیادی به میزان مصرف مردم دارد‪ ،‬اگر مشترکان رعایت کنند ما سال ابی را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫اینکه گفته می شود مشترکان صرفه جویی کنند بدین معنا نیست که نیازهای ضروری و مسائل بهداشتی در شرایط کرونا‬ ‫انجام نشود و به همین خاطر است که علی رغم فشار بسیار زیاد بر بدنه شرکت اب و فاضالب تهران تاکنون حتی یک لحظه‬ ‫نیز قطع اب نداشتیم‪ .‬در این میان نیز تقاضا داریم مشترکان نیز در مصارف غیرضروری صرفه جویی داشته باشند‪ .‬ارزان ترین‬ ‫کاالی اساسی در کشور اب شناخته شده در حالی که بی نظیر ترین و کمیاب ترین کاال در کشور نیز همین اب است‪ ،‬اب‬ ‫یک ظرف محدودی دارد و هرچه از ان استفاده شود برای نسل های اینده سهم کمتری باقی می ماند‪.‬‬ ‫متاسفانه زمانی که شاهد خاموشی های پراکنده در تهران بودیم‪ ،‬مسووالن برقی همچنان اصرار‬ ‫داشتند که هیچگونه خاموشی در کشور اعمال نخواهد شد‪ ،‬ایا در بخش اب نیز شرایط به همین‬ ‫روال بوده و ممکن است با جیره بندی اب روبرو شویم و یا اینکه به طور قطع اعالم می کنید که تهران‬ ‫امسالگرفتارجیرهبندینخواهدشد؟‬ ‫بر اساس برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی که تاکنون صورت گرفته جیره بندی اب در تهران نخواهیم داشت‪ ،‬اما باید به‬ ‫این مساله نیز توجه کرد که تهران شهر کوچکی نیست‪ ،‬در تهران روزانه ‪ ۳.۵‬میلیون مترمکعب اب مصرف می شود که ‪۱۰‬‬ ‫درصد این میزان به اندازه یک شهر ‪ ۲.۵‬میلیون نفری است یعنی اگر مشترکان تنها ‪ ۱۰‬درصد صرفه جویی کنند می توانیم‬ ‫مدیریت داشته باشیم‪ .‬رفتار مردم می تواند بسیار اثرگذار باشد‪ ،‬براورد ما این است که با همین وضعیت پیش رو می توانیم‬ ‫تابستان را پشت سر بگذاریم‪ ،‬به نظر اب برای مردم جدی تر شده و مدیریت مصرف را سرلوحه کار خود قرار دادند و اگر‬ ‫با همین وضعیت پیش برویم قطعی اب نخواهیم داشت‪ .‬در تهران علی رغم تمام شرایط موجود از جمله کاهش بارش ها‬ ‫و افزایش مصرف در پی شیوع ویروس کرونا برنامه ای برای جیره بندی وجود ندارد دلیل ان عالوه بر رفتار نسبتا مناسبی‬ ‫که مردم داشتند دو پروژه خوب است طی دو سال اخیر در تهران اجرایی شد‪ .‬طی این مدت مدول دوم تصفیه خانه هفتم‬ ‫تهران و تصفیه خانه ششم وارد مدار شد که اگر امسال تصفیه خانه ششم وارد مدار نمی شد‪ ،‬حتما در تهران مساله بی ابی‬ ‫را داشتیم اما خوشبختانه با وارد مدار شدن این تصفیه خانه که درحال حاضر ‪ ۹۰۰‬لیتر در ثانیه اب وارد شهر تهران می کند‬ ‫این مشکل برطرف شد‪ .‬این دو طرح موجب شد علی رغم همه مشکالتی که وجود داشت با مشکل جدی کم ابی در تهران‬ ‫روبرو نباشیم و اکنون به صورت سر به سر و مدیریت منابع ابی این روزها را سپری می کنیم‪ .‬با تمام توان در حال تصفیه اب‬ ‫هستیم و شرط بزرگی که برای همکارانم در نظر گرفتیم این بود که قعی اب نداشته باشیم‪.‬‬ ‫قطع اب به دلیل قطع برق داریم‬ ‫البته ما در برخی مناطق شهرستان اطراف تهران قطعی اب ناشی از قطع برق داریم‪ ،‬برخی چاه ها مستقیما به شبکه برق‬ ‫وصل هستند لذا زمانی که برق می رود اب نیز قطع می شود ولی این موضوع به دلیل کمبود اب نیست‪ ،‬چاه ها اماده هستند‪،‬‬ ‫در برخی مناطق با نصب دیزل از این موضوع جلوگیری کردیم اما در برخی نقاط امکان نصب دیزل وجود ندارد‪ .‬تقریبا از‬ ‫اذرماه سال قبل شرایط فعلی را پیش بینی می کردیم‪ ،‬جلسات تنش ابی از همان زمان اغاز شد‪ ،‬خوشبختانه تمهیدات الزم‬ ‫دیده شده است اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که مدیریت مصرف وظیفه مردم بوده‪ ،‬وظیفه ما این است که در شرایط‬ ‫کرونایی اب سالم را در اختیار مردم قرار دهیم که تاکنون نیز این کار به خوبی پیش رفته و در تهران تا این لحظه نه تنها‬ ‫قطع اب نداشتیم بلکه هیچ کمبود فشاری نیز اعمال نکردیم‪ .‬شهرستان های تهران نیز غیر از بخش هایی که وابسته به برق‬ ‫بوده هیچگونه قطعی اب نداشتیم‪.‬‬ ‫وزارت نیرو ســال ها پیش طرحی را در دست اجرا داشت که بر اساس ان لوازم کاهنده مصرف به‬ ‫صورت اقساطی در اختیار متقاضیان قرار می گرفت؟ ایا این طرح اکنون نیز اجرا می شود؟‬ ‫وسایل کاهنده مصرف در اختیار ادارات دولتی برخی از مدارس و مکان هایی که امکان توزیع وجود داشت ارائه کردیم اما با‬ ‫افزایش قیمت این لوازم و پایین بودن قیمت اب استقبال زیادی از سمت مردم وجود نداشت‪ ،‬با این حال ان میزانی که بر‬ ‫عهده ما بود تهیه و در اختیار ادارات دولتی‪ ،‬مساجد و مدارس بزرگ و برخی از مراکز بهداشتی قرار گرفت‪ .‬این طرح در حال‬ ‫اجراست و باتوجه به میزان اعتباری که در اختیار داریم این کار را پیش می بریم و تقریبا در ادارات تهران و مراکز بهزیستی‬ ‫این طرح را اجرایی کردیم‪ .‬مردم نیز اگر تمایل داشته باشند می توانند این تجهیزات را به صورت قسطی دریافت کنند‪.‬‬ ‫یکی از راه های مدیریت منابع اب کاهش فشار تعریف شده‪ ،‬ایا کاهش فشار اب تاثیری در کاهش‬ ‫کیفیت اب تهران دارد؟ و به طور کلی کیفیت اب تهران در چه سطحی قرار دارد؟‬ ‫کاهش فشار اب تاثیری در میزان کیفیت اب ندارد‪ ،‬در برخی مناطق تهران علی الخصوص منطقه یک که مصرف باال می رود‪،‬‬ ‫کاهش فشار را اعمال می کنیم تا در بحث عدالت اجتماعی نیز نقش داشته باشیم البته امسال این طرح را اجرایی نکردیم‪.‬‬ ‫قاطعانه اعالم می کنم که اب تمامی شهر تهران کامال سالم است و در هیچ نقطه ای نیترات اب تهران به باالی ‪ ۵۰‬نمی رسد‬ ‫و می توان گفت که این اب در سطح دنیا بی نظیر است‪ ،‬سالیان قبل بحث این بود که در باالشهر تهران مردم از اب سد و‬ ‫در جنوب تهران از اب چاه استفاده می کنند‪.‬‬ ‫تا پنج سال اینده کیفیت اب کل تهران برابر می شود‬ ‫طرح رینگ قمر بنی هاشم و تصفیه خانه هفتم که اجرایی شده کیفیت اب در جنوب تهران ارتقا یافته است‪ .‬مدول اول و‬ ‫دوم تصفیه خانه هفتم به طور کامل در اختیار جنوب تهران قرار گرفت و باعث شد که بسیاری از مناطق جنوب تهران نیز‬ ‫از اب سطحی بهره مند شوند‪ ،‬اگرچه هنوز تفاوت هایی وجود دارد اما با برنامه هایی که داریم و تکمیل رینگ تا ‪ ۶‬سال اینده‬ ‫در تمام تهران یک نوع اب استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫استفاده از دستگاه های تصفیه اب در تهران توصیه می شود و ایا لزومی برای استفاده از این تجهیزات‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫دستگاه های تصفیه اب به لحاظ کیفیت هیچگونه اثری در اب ندارد و تبلیغاتی که در این رابطه صورت می گیرد که این‬ ‫دستگاه ها می توانند نیترات اب را کاهش دهند دروغ محض است‪ ،‬برخی از مواد الی غیر مضر ممکن است در اب وجود‬ ‫داشته باشد که توسط این دستگاه ها کاهش می یابد اما اینکه تبلیغات گسترده ای صورت می گیرد و مردم را تشویق به‬ ‫استفاده از دستگاه تصفیه اب می کنند باید کنترل شود‪.‬‬ ‫طرح فاضالب تهران چقدر پیشرفت داشته و چه برنامه هایی برای تسریع این پروژه دارید؟‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰۰‬کیلومتر خطوط فاضالب در شهر تهران داریم که از این میزان ‪ ۷۰۰۰‬کیلومتر شبکه فاضالب اجرا شده‪ ،‬تقریبا‬ ‫شبکه فاضالب تهران غیر از مناطق ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬که حدود ‪ ۲۰‬درصد اجرا شده در مابقی مناطق باالی ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت داشته‬ ‫است منتها تناسب بین شبکه فاضالب و تصفیه خانه ها وجود ندارد‪ ،‬علت این مساله نیز این هزینه باالی احداث تصفیه خانه‬ ‫است‪ .‬در تهران این گرانی مضاعف است چراکه زمین نیز نقش مهمی دارد‪ ،‬دو تصفیه خانه بزرگ تهران را وارد مدار کردیم‬ ‫که تصفیه خانه جنوب تهران از اعتبارات بانک جهانی و تصفیه خانه فیروز بهرام از اعتبارات بانک توسعه اسالمی اجرا شد‪.‬‬ ‫تصفیه خانه فیروز بهرام‪ ۴۵۰۰‬میلیارد تومان سرمایه نیاز داشت که رقم بسیار باالیی بود‪ .‬کل اعتباری که دولت به ما تخصیص‬ ‫می دهد تقریبا صفر است و اجرای چنین پروژه هایی یا از منابع داخلی خودمان و یا از بانک های توسعه اسیای زیرساخت‪،‬‬ ‫بانک توسعه اسالمی و یا اعتبارات بانک جهانی تامین می شود‪.‬‬ ‫‪ ۶۵‬درصد فاضالب تهران تصفیه می شود‬ ‫نمی توان منکر شد که در اجرای طرح های تصفیه خانه عقب هستیم‪ ،‬طی دو سال اخیر اقداماتی صورت گرفت‪ ،‬تصفیه خانه فیروز‬ ‫بهرام در زمان مقرر وارد مدار شد و با وارد مدار شدن این دو تصفیه خانه جنوب تهران و فیروز بهرام حدود ‪ ۶۵‬درصد فاضالب‬ ‫تهران را تصفیه می کنیم‪ ۱۰ ،‬تصفیه خانه دیگر در نقاط مختلف تهران باید اجرایی شود‪ ،‬با شهرداری تهران وارد مذاکره شدیم‪،‬‬ ‫در منطقه‪ ۲۲‬قرار است یک تصفیه خانه احداث شود و در نقاط دیگر نیز پیگیر هستیم تا بتوانیم اجرای این پروژه ها را پیش ببریم‪.‬‬ ‫ایا مبالغی که در قبوض اب برای نصب انشعاب فاضالب از مشترکان اخذ می شود برای تسریع اجرای‬ ‫پروژه هایفاضالبپاسخگونیست؟‬ ‫با توجه به هزینه های باالی این طرح ها باید گفت این مبالغ سهم اندکی دارد و این تنها برای نصب انشعاب اخذ می شود‪ ،‬در‬ ‫موضوع فاضالب بحث احداث تصفیه خانه‪ ،‬تونل ها مطرح است هزینه ای که از مردم اخذ می شود تنها یک پنجم هزینه تمام‬ ‫شده این تاسیسات می شود‪.‬‬ ‫همکاری شما با شهرداری برای اجرای طرح های اب و فاضالب و اجرای طرح های مدیریت مصرف‬ ‫چقدراست؟‬ ‫طی سه سال اخیر همکاری خوبی با شهرداری تهران داشتیم و برای اولین بار وزارت نیرو و شهرداری تهران سر میز مذاکره‬ ‫نشستند و تفاهم نامه ای برای تخصیص پساب امضا شد که بر اساس ان ‪ ۱۴۵‬میلیون متر مکعب پساب جایگزین اب چاه ها‬ ‫برای ابیاری فضای سبز می شود‪.‬‬ ‫برای تجهیز زیرساخت پردیس و پرند در حوزه اب و فاضالب چه اقداماتی صورت گرفته است؟‬ ‫در پرند عالوه بر اینکه از منابع اب زیرزمینی جنوب تهران استفاده می کنیم‪ ،‬امسال با وارد مدار شدن تصفیه خانه ششم‬ ‫بخشی از اب این شهر تامین شد‪ ،‬همچنین طرح الغدیر یک نیز در ابرسانی به پرند نقش دارد‪ ،‬خوشبختانه کار خیلی خوبی‬ ‫در جنوب غرب تهران انجام شد و در منطقه پرند نیز هم از اب سطحی تصفیه خانه ششم و سد ماملو استفاده می شود‪ .‬در‬ ‫خصوص پردیس نیز از گذشته یک خط انتقالی از پایین دست سد لتیان و چاه های مسیر با ظرفیت ‪ ۹۰۰‬لیتر در ثانیه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬امسال نیز یک طرح اضطراری را اغاز کردیم که ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۶۰‬لیتر اب را منتقل می کنیم‪ ،‬در درازمدت نیز پروژه الر به‬ ‫کالن اجرایی می شود اب ان وارد پردیس خواهد شد‪.‬‬ ‫در پایان به نظر شما مهم ترین راهکار نجات تهران از بحران اب چیست و چه اقداماتی باید برای برون‬ ‫رفت از شرایط فعلی صورت گیرد؟‬ ‫در تهران باید چند کار اساسی انجام شود؛ اول اینکه پساب باید در بخش های کشاورزی‪ ،‬صنعت و ابیاری فضای سبز جایگزین‬ ‫اب های زیرزمینی شود‪ ،‬اگر این اقدام رخ ندهد در اینده با خالی شدن سفره های اب های زیرزمینی تهران و وقوع فرونشست‬ ‫روبرو خواهیم بود‪ .‬نکته بعدی لزوم صرفه جویی مشترکان است‪ ،‬واقعا باید فرهنگ صرفه جویی در بین مردم ایجاد شود البته‬ ‫‪ ۵۰‬درصد در تهران رعایت می کنند اما این فرهنگ باید در کل تهران ایجاد شود‪ .‬به اعتقاد من بخشی از این فرهنگ سازی‬ ‫باید با افزایش قیمت اب ایجاد صورت گیرد‪ ،‬شهروندی که استخر خود را با اب شرب بسیار با کیفیت پر می کند و هزینه‬ ‫ناچیزی بابت ان می پردازد نمی تواند ارزش واقعی اب را درک کند‪ ،‬در نیا به جز انجام کارهایی برای فرهنگ سازی از ابزار‬ ‫قیمت برای کنترل میزان مصرف اب استفاده می کنند‪.‬‬ ‫بیشترین قبض اب در تهران‪ ۲۰۰‬هزار تومان است‬ ‫‪ ۷۰‬درصد اب های شیرین دنیا در کانادا قرار دارد‪ ،‬با این حال اما قیمت هر متر مکعب اب در یکی از شهرهای کانادا ‪ ۷۰‬برابر‬ ‫شهر تهران است‪ ،‬در کشوری مانند مالزی که ‪ ۱۰‬برابر میزان بارندگی در ان بیشتر از ایران است‪ ،‬قیمت هر مترمکعب اب‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬برابر ماست‪ ،‬دنیا این موضوع را با اقتصاد حل کرده است‪ ،‬البته شرایط اقتصادی فعلی کشور اجازه افزایش قیمت‬ ‫اب را نمی دهد اما در یک شرایط مطلوب باید تعرفه اب افزایش یابد‪ ،‬بخشی از جامعه هیچ گوش شنوایی برای مدیریت‬ ‫مصرف ندارد و تنها راهکار ان ابزار قیمتی است‪ .‬باالترین قبض اب در تهران که برای یک واحد در تهران صادر می شود به‬ ‫باالی ‪ ۲۰۰‬هزار تومان نمی رسد‪ ،‬اگر همین عدد پنج میلیون شود‪ ،‬قطعا مردم رعایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫هاشمی‪ :‬نیمی از اعضای شورای شهر فعلی رد صالحیت شدند‬ ‫دوشنبه‪ 24‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪510‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫دانستنی های حقوقی برای همه‬ ‫خسارت های عدم تخلیه ملک‬ ‫را چطور مطالبه کنیم؟‬ ‫امید سلیمی بنی|‬ ‫اصوال دو گروه عمده برای این قبیل شکایتها وجود دارد‪ ،‬شکایت‬ ‫تخلیه ملک به دلیل اتمام رابطه استیجاری که عموما از سوی‬ ‫موجر و به طرفیت مستاجر به عمل می اید و شکایت تخلیه‬ ‫ملک به دلیل وقوع خرید و فروش ملک که اصوال از سوی خریدار‬ ‫و به طرفیت مالک اقامه می شود‪ .‬این که شرایط طرح این گروه‬ ‫دعواها چیست و چه نتایجی می تواند داشته باشد‪ ،‬مسایل بسیار‬ ‫مفصلی است که باید به صورت جداگانه درباره هر بخش از انها‬ ‫توضیح داد ولی این بخش از دانستنی های حقوقی برای همه‪،‬‬ ‫اختصاص به مسئله گرفتن «خسارت» همزمان با طرح دعوای‬ ‫تخلیه ملک دارد‪ .‬برای این که خیلی موضوع گسترده نشود‪ ،‬به‬ ‫صورت خالصه به نکاتی اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫دعوای خسارت در تخلیه ملک‬ ‫نکته اول این است که خســارت شامل دو نوع خسارت تلقی‬ ‫می شود‪ ،‬خسارات قراردادی و خسارت غیرقراردادی‪ .‬خسارت‬ ‫قراردادی ان اســت که طرفین قرارداد ضمن نوشتن و انعقاد‬ ‫قرارداد‪ ،‬توافق کرده اند در صورتی که بخشــی از تعهدات هر‬ ‫یک از طرفین به هردلیلی اجرا نشــود‪ ،‬طرفی که تعهد خود را‬ ‫اجرا نکرده‪ ،‬محکوم به پرداخت وجه معین یا کاالی مشخص‬ ‫یا ســهمی از کل قرارداد به عنوان خسارت باشد‪ .‬مثال در یک‬ ‫قرارداد اجاره‪ ،‬موجر و مستاجر توافق می کنند در پایان مدت‬ ‫اجاره‪ ،‬مستاجر بدون هیچ قید و شرط و بهانه ای‪ ،‬ملک را تخلیه‬ ‫کند و در صورت عدم تخلیه‪ ،‬ماهانه دو برابر مبلغ ماهانه اجاره‬ ‫نامه به عنوان خســارت بپردازد یا در صورت عدم تخلیه‪ ،‬اصال‬ ‫روزانه فالن مبلغ باید بپردازد که این مبالغ عموما بسیار باالتر‬ ‫ازحد معمولی قرارداد اجاره است‪ .‬مثال قرارداد اجاره می گوید‬ ‫ماهانه مبلغ سه میلیون اجاره بها (مال االجاره) است‪ ،‬یعنی روزانه‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ولی مبلغ خسارت عدم تخلیه در موعد مقرر و‬ ‫توافق شده بین طرفین اجاره‪ ،‬مثال روزانه مبلغ ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین می شود (ماهانه ‪ ۱۵‬میلیون تومان)‪ .‬همچنین مثال در‬ ‫نظر بگیرید ضمن عقد فروش یک خانه‪ ،‬فروشنده تعهد می کند‬ ‫در روز معینی‪ ،‬ملک را تخلیه و در اختیار خریدار قرار دهد و (به‬ ‫اصطالح حقوقی تسلیم عین مبیع کرده و عین مبیع را به قبض‬ ‫مشــتری دهد) و در صورت عدم اجرای این تعهد‪ ،‬روزانه یک‬ ‫درصد از مبلغ فروش منزل را به صورت خسارت پرداخت کند‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬در صورتی که فروشنده حدود سه ماه (‪ ۱۰۰‬روز) از‬ ‫موعد تحویل ملک بگذرد و ملک را تحویل ندهد‪ ،‬طی شرایطی‪،‬‬ ‫خریدار حق خواهد داشت کل مبلغ معامله را به صورت خسارت‪،‬‬ ‫از فروشنده مطالبه کند‪.‬‬ ‫این نوع از خسارتها چون در قرارداد و عقد به صورت تصریحی‬ ‫بیان شده است‪ ،‬خســارت قرارداد نام دارد‪ .‬طبق قانون مدنی‪،‬‬ ‫خسارت قراردادی باید کامال دقیق و منطبق بر انچه توافق شده‪،‬‬ ‫مطالبه و پرداخت شود و مثال دادگاه حق ندارد با استناد به اینکه‬ ‫خسارت خیلی بیشتر از مبلغ معامله است و این مبلغ منصفانه‬ ‫نیســت‪ ،‬طرف شکایت (خوانده) را محکوم به پرداخت مبلغی‬ ‫کمتر از مبلغ مورد توافق کنــد‪ .‬در حقوق اصالحا می گویند‬ ‫بــه این منع می گویند قاضی باید به اصل ازادی اراده طرفین‬ ‫قرارداد احترام گذاشــته و طرفین قرارداد را محکوم به «قدرت‬ ‫الزام کننده» عقد کند‪ .‬با این حساب باید طرفین قرارداد به خوبی‬ ‫دقت کنند تعیین این خسارتها‪ ،‬انها را با چه تعهداتی مواجه می‬ ‫کند و در صورت عدم اجرای این تعهدات‪ ،‬چقدر ممکن است‬ ‫بدهکار یا طلبکار شوند‪ .‬مثال در یک پرونده تخلیه ملک فروخته‬ ‫شده‪ ،‬خسارت قراردادی تخلیه اپارتمان گرانقیمتی روزانه ‪۵۰‬‬ ‫هزار تومان تعیین شده بود‪ .‬فروشنده پس از رسیدن موعد‪ ،‬حاضر‬ ‫به تخلیه ملک نبود و در نهایت‪ ،‬پس از دو سه سال دوندگی و‬ ‫گرفتن حکم تخلیه‪ ،‬او محکوم به پرداخت ماهانه یک میلیون و‬ ‫پانصد هزار تومان که در مقابل اجاره واقعی این اپارتمان مبلغ‬ ‫ناچیزی بود‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫خسارتهایناشیازمسئولیتمدنی‬ ‫دومین گروه از خســارتها‪ ،‬خسارتهایی هســتندکه در قرارداد‬ ‫نیامده اند‪ .‬مثال در قرارداد اجاره شــرط نشده که اگر مستاجر‬ ‫در موعد مقرر ملک را تخلیه نکرد‪ ،‬چقدر به عنوان خسارت باید‬ ‫بپردازد‪ .‬یا فروشنده در صورت عدم تحویل ملک فروخته شده‪،‬‬ ‫باید چقدر خســارت بدهد‪ .‬در این شرایط است که خسارت به‬ ‫عنوان خسارت غیرقراردادی بر مبنای تعهد اجباری به جبران‬ ‫ضرر طرف مقابل یا به اصطالح حقوقی «مسئولیت مدنی» و‬ ‫به بیان شرعی و فقهی ان‪« ،‬ضمانت قهری» صورت می گیرد‪.‬‬ ‫در این صورت است که مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب‬ ‫سال ‪ ،۱۳۳۹‬خسارت ناشی از عمل طرف قرارداد که عدم اجرای‬ ‫تعهدات‪ -‬هم شامل ان می شود و همچنین مطابق باب دوم از‬ ‫قسمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی و سایر مقررات‬ ‫قانونی مندرج در ان که به عقود مربوط است‪ ،‬از جمله باب سوم‬ ‫از قســمت دوم از کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی‪ ،‬دادگاه به‬ ‫خواسته کسی که مدعی خسارت شده است‪ ،‬رسیدگی می کند‬ ‫و رای می دهد‪ .‬از جمله تعیین اجرت المثل یعنی مبلغ معادل‬ ‫خسارتی که در شرایط مشــابه به مال مشابه وارد شده است‪،‬‬ ‫توسط کارشناس تعیین و پس از تایید دادگاه‪ ،‬به عنوان پرداخت‬ ‫خســارت مورد رای قرار می گیرد که رای دادگاه هم با رعایت‬ ‫تشریفات قانونی‪ ،‬الزم االجراست‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس‬ ‫زین چمن سایه ان سرو روان ما را بس‬ ‫من و همصحبتی اهل ریا دورم باد‬ ‫از گرانان جهان رطل گران ما را بس‬ ‫قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند‬ ‫ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس‬ ‫بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین‬ ‫کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس‬ ‫نقد بازار جهان بنگر و ازار جهان‬ ‫گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس‬ ‫یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم‬ ‫دولت صحبت ان مونس جان ما را بس‬ ‫از در خویش خدا را به بهشتم مفرست‬ ‫که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس‬ ‫حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست‬ ‫طبع چون اب و غزل های روان ما را بس‬ ‫خبر‬ ‫اروپایی ها مشتری کدام‬ ‫کاالهای ایرانی هستند؟‬ ‫رییس کنفدارســیون صادرات ایران با اشاره به اینکه صادرات‬ ‫مــا به اتحادیه اروپا کاهش یافته می گویــد نمی توان امارها و‬ ‫عملکرد صادراتی کشور در سال های گذشته را بدون توجه به‬ ‫واقعیت هاییمانندتحریم هایامریکاارزیابیکرد‪.‬محمدالهوتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همانطور که در بخشی از مناظره های انتخاباتی مطرح‬ ‫شد‪ ،‬میزان تجارت ما در سال های گذشته کاهش یافته و در این‬ ‫میان صادرات ما به اتحادیه اروپا نیز به شدت پایین امده است‪.‬‬ ‫اما برای تحلیل این امار و پاسخ دادن به چرایی این موضوع باید‬ ‫تمام جنبه های کار مورد توجه قرار داد و نادیده گرفتن واقعیت ها‬ ‫نمی تواند برای ما راهگشا باشد‪ .‬وی با اشاره به عملکرد تجاری‬ ‫ایران و اتحادیه اروپا پیش از تحریم های اخیر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نگاهی‬ ‫به امارها نشان می دهد که کشورهایی مانند المان و ایتالیا جزو‬ ‫پنج کشور یا ‪ ۱۰‬کشــور اصلی واردکننده کاال از ایران و حتی‬ ‫صادرکننده به ایران بوده اند اما تحت تاثیر تحریم ها‪ ،‬اعداد کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬صرف نظر از اتحادیه اروپا که به هر حال متحد امریکا‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬تجارت ما حتی با کشورهایی مانند چین و هند‬ ‫نیز کاهش یافته که این نشان دهنده محدودیت هایی است که‬ ‫تاجران ایرانی در سال های گذشته با ان مواجه بوده اند‪ .‬رییس‬ ‫کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه کاالهایی که ایران به‬ ‫کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان صادر می کند از نظر‬ ‫ماهیتی با صادرات به اتحادیه اروپا متفاوت است‪ ،‬تشریح کرد‪:‬‬ ‫ما امکان ان که به برخی کشورهای همسایه کاالی مصرفی یا‬ ‫کاالیی با ارزش افزوده بیشــتر صادر کنیم را خواهیم داشت و‬ ‫در سال های گذشته نیز این روند را دیده ایم اما امکان صادرات‬ ‫گسترده محصوالت مصرفی یا تولید شده با ارزش افزوده بیشتر‬ ‫به اروپا را نداریم‪ ،‬البته این امر به هیچ وجه مطلق نیســت اما‬ ‫واقعیت های اقتصادی امروز ارائه تصویری دیگر را دشوار می کند‪.‬‬ ‫الهوتی ادامه داد‪ :‬هرچند ما به اتحادیه اروپا محصوالت غذایی و‬ ‫خشکبارکهمصرفنهاییمی شوندصادرمی کنیمامامحصوالت‬ ‫تولیدی ما در بازار اروپا شــانس رقابت کمتری دارند‪ .‬از این رو‬ ‫محصوالت پتروشیمی یا برخی مواد اولیه یا واسطه ای تولید که‬ ‫در ایران تولید می شوند می توانند بیشترین سهم را از بازار اروپا‬ ‫داشته باشند‪ .‬در این میان قطعات خودرو یا برخی دیگر از صنایع‬ ‫این چنینی نیز در صورت دریافت حمایت های الزم شــانس‬ ‫حضور در این بازارها را دارند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه کاهش امار‬ ‫تجارت یا محدود شدن بازارهای صادراتی به معنی کم کاری در‬ ‫این حوزه نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما از سویی در سال های اخیر‬ ‫با تحریم های اقتصادی گسترده مواجه بوده ایم و از سوی دیگر‬ ‫برای انکه جای پای خود را در بازارهای صادراتی محکم کنیم‬ ‫باید مسائل مهمی مانند افزایش ارزش افزوده‪ ،‬باال بردن سطح‬ ‫بهره وری‪ ،‬بهبود زیرساخت ها مانند حمل و نقل و کاهش موانع‬ ‫تولید و صادرات را در دستور کار خود قرار دهیم و نمایان شدن‬ ‫ظرفیت واقعی حضور کاالهای ایرانی در بازارهای متنوع مانند‬ ‫اتحادیه اروپا بعد از کنار رفتن این موانع خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دوشنبه‪ 24‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪510‬‬ ‫وعده های کاندیداها در مناظره سوم‬ ‫تبلیغات انتخاباتی با دادن وعده های مختلف از سوی کاندیداها‬ ‫ادامه دارد‪ .‬در حالی که شــش روز تا برگزاری انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ســیزدهم باقی مانده‪ ،‬مناظره سوم کاندیداها برگزار‬ ‫و در این مناظره هم از سوی کاندیداها به مردم وعده هایی داده‬ ‫شد‪ .‬سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ساعت‬ ‫‪ ۱۷‬شنبه ‪ ۲۲‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬با موضوع دغدغه های مردم برگزار شد‬ ‫و در این مناظره‪ ،‬هفت کاندیدای انتخابات مثل دو مناظره قبلی‬ ‫وعده هایی را مطــرح کردند‪ .‬به هر حال یکی از این هفت نفر به‬ ‫عنوان رئیس دولت ســیزدهم برگزیده خواهد شد و پس از ان‬ ‫می توان پیگیر وعده هایی بود که در این مناظره ها و در کل ایام‬ ‫انتخابات مطرح کرده اند‪ .‬وعده های کاندیداها در مناظره سوم به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫«سعیدجلیلی»‬ ‫داشتن برنامه جدی و نقشه جامع برای حل دغدغه های مردم‬ ‫اشراف بر نقشه جامع و کار وزارتخانه ها‬ ‫مغتنم شمردن زمان برای حل مشکالت‬ ‫کنار گذاشتن تعارفات و انجام کار واقعی به جای اقدامات نمایشی‬ ‫داشتن فهم صحیح از مناسبات جهانی و ظرفیت های داخلی و پیوند این‬ ‫دو با هم‬ ‫جهش تولید با جهش صادرات از طریق جهش تعامالت خارجی با گسترش‬ ‫مناسبات به بیش از دو سه کشور خاص‬ ‫داشتن برنامه برای بی اثر کردن تحریم و پشیمان کردن دشمن از تحریم‬ ‫تعامل سازنده با جهان برای معطل نماندن اقتصاد به دو سه کشور خاص‬ ‫داشتن‪ ۱۱‬طرح اصلی بانکی برای حل مشکالت مالی کشور با وجود تحریم‬ ‫فعال کردن سازوکارها برای به راه انداختن ماشین دولت‬ ‫برطرف کردن ضعف امکان تعامل گسترده با جهان به ویژه در روابط اقتصاد‬ ‫مخالفتبا‪ FATF‬وکنوانسیون هایبین المللی‬ ‫سیاستخارجیاقتصادمحورباماموریتمشخص‬ ‫نگاه فرصت محور به چهار سال اینده‬ ‫تعریف ماموریت برای تک تک دستگاه ها از قبل‬ ‫«محسنرضایی»‬ ‫اصالح از درون قدرت از باال تا پایین‬ ‫معماری نوین اقتصاد ایران‬ ‫به کارگیری همه اقوام‪ ،‬شایستگان اصالح طلب و اصولگرا‪ ،‬بانوان و مذاهب‬ ‫اقتصاد زندگی (طرح کفایت زندگی) مثل یارانه ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی‪ ،‬دادن‬ ‫حقوق به بانوان‪ ،‬مسکن سهل با قسط های ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫حل مشکل منابع با جلوگیری از دزدی و رانت‬ ‫اصالح اقتصاد استانی و اقتصاد ملی مثل ‪ ۱۴‬مگاپروژه مسکن و انرژی های‬ ‫نو‬ ‫مستقر کردن قانون و نظم و ارامش‬ ‫عملیاتی کردن سیاست های کالن کشور‬ ‫بیرون اوردن نفوذی های و الودگی های امنیتی از پستوها‬ ‫بازگرداندنعقالنیتجمعی‬ ‫شرکت دادن مردم در تعامل داخلی‬ ‫ترکیب دولت با جوان گرایی و تجربه گرایی‬ ‫ایجاد مدارس تربیت زمامداران اینده در سراسر کشور‬ ‫ایجادنهضتخانه سازیایرانیان‬ ‫دادن ‪ ۹۰‬درصد وام بانکی به زوج های جوان با ‪ ۱۰‬درصد اورده با اقساط ‪۴۰‬‬ ‫ساله و دادن زمین رایگان برای ساخت مسکن‬ ‫ایجادسامانهجمع سپاریعضوبرایفارغ التحصیالنوشناساییتواناییانان‬ ‫در اقتصاد و فن اوری و نیازه و دادن حقوق به انان و وارد کردنشان به بازار‬ ‫کسب و کار‬ ‫جدی گرفتن مساله برجام و وادار کردن امریکا با دیپلماسی واقعی برای‬ ‫عمل کردن به تعهدات‬ ‫معطل نگذاشتن کشور برای مذاکرات با افتادن روی ریل تولید و به التماس‬ ‫انداختن امریکا برای مذاکرات‬ ‫استفاده از فرصت های هشت سال اینده و اینده نگری‬ ‫گسترش کسب و کارهای خانگی‬ ‫دادن ‪ ۳۰‬درصد سهام نفت ملی به مردم‬ ‫ایالتی کردن اقتصاد ایران و دادن اختیارات اجرایی به استان ه‬ ‫عمل کردن ‪ ۱۰۰‬درصدی به قول های داده شده‬ ‫عذرخواهی زودتر از همه در صورت عمل نکردن به وعده ها‬ ‫«سیدابراهیمرئیسی»‬ ‫اصالح دولت و مبارزه با فساد‪ ،‬ناکارامدی و تبعیض‬ ‫ایجاد سامانه جامع اطالعات اقتصادی‬ ‫ایجادسامانهشفافیت‬ ‫تحول ساختاری در نظام بانکی‬ ‫اصالح نظام مالیاتی و ایجاد سامانه هوشمند برای مقابله با بروکراسی فسادزا‬ ‫تحول در نظام اداری برای مقابله با فســاد اداری و برداشتن ضابطه های‬ ‫دست وپاگیر‬ ‫حمایت از خانواده ها و اقشار محروم‬ ‫کنترل گرانی و مقابله با گران سازی‬ ‫رساندن تورم به نصف و پس از ان به تک رقمی‬ ‫مدیریت بازار ارز‬ ‫رفع وابستگی کاالهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز‬ ‫افزایش نظارت بر بازار‬ ‫تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین‬ ‫جهش در تولید و تقویت کسب و کار‬ ‫ایجاد چهار میلیون شغل در چهار سال‬ ‫پایبندی به برجام با اقتدار خارجی در امتداد اقتدار داخلی‬ ‫به حداقل رساندن یا منتفی کردن تعارض منافع در بسیاری از سطوح مثل‬ ‫بخش مسکن و سالمت‬ ‫اسان کردن دسترسی به متخصصین و پزشکان در همه کشور‬ ‫داشتن فکر اساسی برای اسیب دیدگان از کرونا‬ ‫جهت گیری در راستای عدالت‬ ‫استفاده از همه ظرفیت های کشور و نیروهای کارامد و قدرت اجماع سازی‬ ‫داشتن نگاه یکسان به همه مردم‬ ‫«علیرضازاکانی»‬ ‫کنترل نرخ ارز و مدیریت مناسب بهره بانکی در کوتاه مدت و اصالح ساختار‬ ‫بودجه در میان مدت‬ ‫کنترلحجمنقدینگی‬ ‫رساندن تورم به نصف تورم موجو‬ ‫خشکاندنریشهفساد‬ ‫مالک قرار دادن جهش تولید با مقررات زدایی‪ ،‬ثبات سیاست‪ ،‬حل کردن‬ ‫مشکل مالیات و بیمه و نظام توزیع‬ ‫تمرکززدایی و هویت دادن به شهرستان ها‬ ‫مستقر کردن با حکمرانی داده ها و استقرار دولت الکترونیک تا پایان سال‬ ‫اول‬ ‫از بین بردن رانت‬ ‫ساماندهی یارانه پنهان و اشکار‬ ‫پرداخت ‪ ۷۰‬میلیون بن کاالی ماهانه ‪ ۴۰‬هزار تومانی و پول نقد به ســه‬ ‫دهک پایین به میزان ‪ ۱۵۰ ،۵۰‬و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫ایجاد شش میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار شغل‬ ‫ســاخت ساالنه ‪ ۳۰۰‬هزار مسکن حمایتی عالوه بر یک میلیون مسکن‬ ‫تصویبی مجلس که یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تای ان حمایتی است یعنی‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار مسکن برای زوج های جوان و ‪ ۶۰۰‬هزار خانه برای نیازمندان (در‬ ‫مجموع پنج میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار مسکن)‬ ‫تغییر رویکرد غلط دولت به یک رویکرد درست با تکیه بر پتانسیل های‬ ‫داخلی و استفاده از فرصت های منطقه ای و جهانی برای بی اثر کردن تحریم‬ ‫اداره کشور با توجه به تولید داخل‬ ‫گرفتن سهم از بازارهای منطقه ای و تبادل با پول های ملی کشورها و بالاثر‬ ‫کردن ‪ FATF‬با چنین اقداماتی‬ ‫کندن ریشه دروغ از کشور‬ ‫قیام همه با هم علیه غارتگران‬ ‫مهیاکردنشایسته ساالری‬ ‫ریشه کن کردن فقر مطلق در یک سال‬ ‫نظام مند کردن نظارت مردم بر مسئولین‬ ‫اباد کردن روستاها و مهیا کردن مهاجرت معکوس به روستاها‬ ‫فعال کردن تمام ظرفیت های تعلیق شده کشور‬ ‫استفاده از همه مذاهب و اقوام‬ ‫پیاده سازی درست قانون اساسی در مواد مختلفی مثل توجه به ازادی های‬ ‫مدنی‪ ،‬اشتغال‪ ،‬خانواده‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬اموزش و تعلیم و تربیت و مسکن‬ ‫مقررات زدایی برای خشک کردن ریشه اعتیاد ظرف چهار سال‬ ‫اداره نکردن دولت از محل تورم‬ ‫محول نکردن مشکالت داخلی به خارج‬ ‫دیپلماسی اقتصادی و قانون مداری و استفاده از دانشمندان و کارشناسان‬ ‫بیمه زنان خانوار‬ ‫سر کارنیاوردن بستگان و فامیل خود‬ ‫«سیدامیرحسینقاضی زاده هاشمی»‬ ‫تغییرنظامدیوانساالریکشور‬ ‫تغییر ساز و کارهای اداره کشور و طرز تفکر و نوع نگاه مدیران‬ ‫واگذاری دولت به مردم و دادن اختیار عزل و نصب مدیران به مردم‬ ‫توزیع نظام هرمی مدیریت به سراسر کشو‬ ‫داشتن نگاه منظومه ای برای اصالح امور‬ ‫مدیریت زنجیره تامین کاال با دادن کارها به مردم و ایجاد نهادهای مدنی‬ ‫خرید تضمینی محصول‪ ،‬دادن یارانه‪ ،‬قیمت تعرفه برای حمایت از تولید‬ ‫داخل برای مدیریت عرضه کاال‬ ‫رساندن تورم به زیر پنج درصد‬ ‫ساخت چهار و نیم میلیون مسک‬ ‫مقابلهباسوءتغذیه‬ ‫تشکیل وزارت خانواده و ازدواج‬ ‫تشکیل صندوق اعتبار خانواده برای اعطای وام‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی به جوانان‬ ‫ایجادنظامیکپارچهمالیاتی‬ ‫توزیع منابع بر اساس سرانه خانوار‬ ‫نظام شهرکشوری و واگذاری اختیارات به شهرستان ها‬ ‫اجرای طرح قنات ملی ایران برای حل مشکل اب فالت مرکزی کشور‬ ‫دادن سهمی از سهام شستا به بازنشستگان و صندوق ذخیره فرهنگیان به‬ ‫فرهنگیان‬ ‫حل مساله بورس‬ ‫ایجاد اشتغال سریع با مشغول به کار شدن نیمی از جوانان ظرف دو سال‬ ‫اول‬ ‫ایجاد نظام جامع شفافیت با استقرار دولت الکترونیک‬ ‫دیپلماسی عمومی با دیپلماســی اقتصادی و استفاده از یک تاجر موفق‬ ‫اقتصادی به عنوان وزیر خارجه‬ ‫جایگزینی اموزش و پرورش نوین با کوتاه کردن طول دوره و حذف کنکور‬ ‫حل مساله سربازی حرفه ای‬ ‫محدود نکردن فضای مجازی‬ ‫رتبه بندی معلمان و استخدام‪ ۳۵۰‬هزار معلم‬ ‫ایستادن در مقابل انانی که ارامش جامعه را به گروگان گرفته اند‬ ‫بستن پرونده هایی که به دلیل حکمرانی بد و سیاست زدگی و انتخاب های‬ ‫غلط باز مانده اند‬ ‫حذف بند پ (پول و پارتی) و جایگزینی بند غ (غیرت)‬ ‫اوردن ثبات و ارامش برای مردم با استفاده از غیرت‬ ‫استفاده از جوانان و زنان گام دومی‬ ‫«محسنمهرعلیزاده»‬ ‫اقتصاد اجتماعی با توسعه و تامین معیشت مردم‬ ‫از بین بردن موانع سرمایه گذاری‪ ،‬ایجاد صندوق درامد پایدار‬ ‫تنش زدایی با دنیا‬ ‫پنج برابر کردن یارانه های نقدی‬ ‫توسعهگردشگری‬ ‫واکسیناسیون سراسری کرونا تا پیش از پایان سال‬ ‫افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم‬ ‫عوض کردن بینش ها و روش ها و نگاه های ارباب و رعیتی‬ ‫شفافیت و صادق بودن با مردم‬ ‫بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم‬ ‫فراهم کردن شرایط برای جوانان و زنان در مدیریت کشور‬ ‫دادن فرصت برابر به همه اقوام و حاشیه نشینان و اهل سنت‬ ‫توانمندسازیمحرومینومستضعفین‬ ‫استقالل بورس و سپردن کار بورس به خود بازار سرمایه و دخالت نکردن‬ ‫دولت در بورس و به حداقل رساندن نقش سهامداران عمده‬ ‫ایجاد بازار ‪ ۵۰‬میلیارد دالری در منطقه از طریق رابطه مناسب با دنیا‬ ‫کنار زدن سیاست زدگی از اقتصاد کشور‬ ‫ایجاد فضای امن در کشور برای سرمایه گذاری‬ ‫کنار زدن تنش و ماجراجویی در دنیا برای اوردن سرمایه و تکنولوژی به‬ ‫کشور‬ ‫«عبدالناصرهمتی»‬ ‫امن کردن محیط سرمایه گذاری امن برای رسیدن به رشد اقتصادی‬ ‫داشتن برنامه برای رسیدن به رشد حداقل پنج درصدی‬ ‫تعامل با خارج و دفاع از منافع ملی برای پیشرفت اقتصادی‬ ‫گسترش روابط اقتصادی با همسایگان مثل عربستان و امارات‬ ‫ایجاد امنیت و زمینه الزم و فرصت برابر برای مشارکت زنان در جامعه‬ ‫راه اندازی وام های خرد برای زنان کارافرین‬ ‫دادن یک میلیون تومان از طریق هدفمند کردن یارانه به سه دهک پایین‬ ‫جامعه‬ ‫موافقت با ‪ FATF‬برای مقابله با پولشویی و تروریسم‬ ‫اجازه ندادن حاکم شدن نگاه ارباب رعیتی در کشور‬ ‫تضمین خرید محصول کشاورزی به نرخ روز و ایجاد انبار برای عرضه در‬ ‫بورس کاال و حذف دالالن‬ ‫استفادهازبهترینمتخصصانومدیرانکشوروتجربیاتکشورهایموفقدنیا‬ ‫واکسیناسیون همگانی و رایگان کرونا تا پایان سال و ایجاد سامانه شفافیت‬ ‫در این موضوع‬ ‫به سالمت رد کردن کشور از این پیچ سخت تاریخی‬ ‫رساندن کشور به اقتصاد اول منطقه‬ ‫باج ندادن به هیچ کس‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 559

روزنامه خوب 559

شماره : 559
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه خوب 558

روزنامه خوب 558

شماره : 558
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه خوب 557

روزنامه خوب 557

شماره : 557
تاریخ : 1400/06/16
روزنامه خوب 555

روزنامه خوب 555

شماره : 555
تاریخ : 1400/06/14
روزنامه خوب 554

روزنامه خوب 554

شماره : 554
تاریخ : 1400/06/13
روزنامه خوب 553

روزنامه خوب 553

شماره : 553
تاریخ : 1400/06/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!