روزنامه سایه شماره 2530 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2530

روزنامه سایه شماره 2530

روزنامه سایه شماره 2530

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫روند نزولی کرونا نباید منجر به عادی انگاری شود‬ ‫تصویب منشور سازمان ملل‬ ‫رئیس جمهـوری بـا قدردانـی از تلاش و از جان گذشـتگی پزشـکان‪،‬‬ ‫پرسـتاران و سـایر اعضـای کادر درمـان‪ ،‬وضعیـت امـروز کرونـا در‬ ‫کشـور را کـه امـار بیمـاران و فوتی هـا به شـدت کاهـش یافتـه‪ ،‬مرهون‬ ‫شهـای انـان دانسـت و تا کیـد کـرد‪« :‬رونـد نزولـی بیمـاری نبایـد‬ ‫تال ‬ ‫منجر به عادی انگاری شـود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ ایت اهلل سـید ابراهیم‬ ‫رئیسـی در نشسـت سـتاد ملـی مقابله با کرونـا به کاهش امـار ابتال و‬ ‫یهـای ناشـی از شـیوع ویـروس کوویـد‪ ۱۹-‬اشـاره و از تالش هـا و‬ ‫فوت ‬ ‫زحمات کادر درمان در دو سـال اخیر قدردانی کرد و اقدامات ان ها‬ ‫در صیانـت از جـان مـردم را امیدافریـن خوانـد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫ً‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1947‬؛ منشـور سـازمان ملـل متحـد رسـما تصویـب شـد‪.‬‬ ‫یسـت که اهداف و سـازمان و نحوه کار سـازمان ملل و نهادهای‬ ‫این منشـور‪ ،‬سند ‬ ‫وابسـته را تعیین می کند و در حکم اساسـنامه سـازمان ملل اسـت‪ ۱۹۳ .‬کشـور ان را‬ ‫امضـاء کرده انـد و رعایـت مفـاد ان بـرای اعضـا الزامی سـت‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 26 1401‬ذوالقعده ‪ 26 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2530‬تومان‬ ‫ایا سران هفت اقتصاد برتر دنیا راه حلی دارند؟‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چالش‪ G7‬در مقابله با بحران های جهانی‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‬ ‫شرایطپیچیده‬ ‫باز هـــم منطقـــه کامـــا اســـتراتژیک خاورمیان ــه‪،‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫روزه ــای حس ــاس و سرنوشت س ــازی را ب ــرای خ ــود‬ ‫و تحرکات سیاسی رقـــم می زنـــد‪ .‬ده هـــا کشـــور اســـامی و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت وگو با بازیگران نمایش «رومئو و ژولیت» به کارگردانی شهروز دل افکار‬ ‫مخاطب می تواند‬ ‫با دیدن یک اثر هنری به کمال برسد‬ ‫یبـارد»‬ ‫مسـعود عرب خزائلـی بااشـاره به اینکه در رونـد تولیـد مجموعـه «بـرف بی صـدا م ‬ ‫(پوریـا اذربایجانـی) بـه شـهروز دل افکار معرفی شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬در این یک سـال گرما و‬ ‫سـرما و بی پولـی حریـف عالقـه مـن بـه بازیگـری نشـد و توانسـتم دراین عرصـه دوام بیـاورم‬ ‫و خوشـحالم کـه پـس از گذشـت ایـن یک سـال‪ ،‬توانسـتم بـا یـک کار تیمـی قـوی خـود را‬ ‫ازنظر جسـمی و ذهنی در کنار دیگر اعضای این گروه ارتقا ببخشـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫انتظـار دارد مخاطبـی کـه بـه دیدن این اثر می نشـیند به این نکته توجه داشـته باشـد که‬ ‫بازیگـران‪ ،‬تـازه کار بـوده و بایـد ایـن اثـر را به عنـوان‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب وفاضالب کشور اعالم کرد؛‬ ‫هدررفت حدود ‪20‬درصد اب ایران‬ ‫در شبکه توزیع‬ ‫سـید رضـا فاطمی امیـن؛ وزیـر صمـت گفـت‪« :‬مهم تریـن ماموریـت کـه در‬ ‫ وزارتخانـه بـرای خـود تعریـف کرده ایـم‪ ،‬حرکـت به سـمت سـاز و کارهای نویـن‬ ‫به منظـور اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـا و منابـع موجـود اسـت»‪.‬‬ ‫ضرورت احداث ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات نیروگاه حرارتی‬ ‫در صنایع بزرگ مازندران‬ ‫‪8‬‬ ‫جوزپ بورل‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش وپرورش استثنایی خبر داد؛‬ ‫امام جمعهشهرستانعلی ابادکتول‪:‬‬ ‫ساخت ‪ 177‬مدرسه‬ ‫ویژه دانش اموزان استثنایی‬ ‫برخی مسئوالن شهرستان‪ ،‬ابتکاری از خود‬ ‫ندارند و به دنبال گذراندن روز هستند!‬ ‫‪2‬‬ ‫حسـین امیرعبداللهیـان دیـروز بـا جـوزپ بـورل نماینـده‬ ‫عالـی سیاسـت خارجـی و امـور امنیتـی اتحادیـه اروپـا در‬ ‫محـل وزارت امـور خارجـه دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬وزیـر امـور‬ ‫خارجـه کشـورمان و نماینـده عالـی سیاسـت خارجـی و‬ ‫امـور امنیتـی اتحادیـه اروپـا پـس از ایـن دیـدار در نشسـت‬ ‫خبـری مشـترک حضـور یافتنـد‪ .‬وزیـر امـور خارجـه ضمـن‬ ‫خوشـامد بـه جـوزپ بـورل گفت؛ مـا گفت وگوهـای طوالنی‬ ‫اما مثبتی را درباره همکاری های جامع جمهوری اسالمی‬ ‫ایـران و اتحادیـه اروپـا داشـتیم‪ .‬امیرعبداللهیـان گفـت؛‬ ‫ایـران به دنبـال روابـط متـوازن در سیاسـت خارجـی بـا‬ ‫جهـان اسـت‪ .‬قـاره اروپـا برای مـا از جایگاه مهمی برخـوردار‬ ‫اسـت حفـظ و گسـترش روابـط بـا قـاره اروپا به شـمول تمام‬ ‫کشـورهای ایـن قـاره چـه کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا و‬ ‫چـه کشـورهای خـارج از اتحادیه اروپـا ازجمله اولویت های‬ ‫مـا در پیگیـری مناسـبات بـا ایـن قـاره اسـت‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫سـطح روابـط به ویـژه مناسـبات تجـاری دو کشـور در تـراز‬ ‫تهـای موجـود بیـن جمهـوری اسلامی ایـران و‬ ‫ظرفی ‬ ‫یکایـک کشـورهای اروپایـی نیسـت و مـا امیـدوار هسـتیم‬ ‫در پـی روابـط دوجانبـه و گفت وگوهـای دوجانبـه کـه بـا‬ ‫یکایـک کشـورهای اروپایـی داریـم و در ادامـه توافقاتـی کـه‬ ‫بـا همـکارم اقـای بـورل داشـتیم شـاهد توسـعه و پیشـرفته‬ ‫مدیرعامل اب وفاضالب فارس هشدار داد؛‬ ‫هدررفت ‪ 40‬درصد اب اشامیدنی‬ ‫در شهرها و روستاهای استان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جوزپ بورل در دیدار با حسین امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫مناسـبات باشـیم‪ .‬وی افـزود؛ ازجملـه موضوعاتـی کـه‬ ‫موردبحـث و تبادل نظـر قـرار دادیـم بحـث تـداوم مذا کرات‬ ‫ایران و طرف های دیگر برای لغو تحریم هاست‪ .‬اقای بورل‬ ‫چندی پیـش از مـن در تمـاس تلفنـی خواسـتند چگونـه‬ ‫می توانیـم بن بسـت و توقفـی کـه بعـد از صـدور قطعنامـه‬ ‫اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی حاصـل شـده کار را دنبـال‬ ‫کنیم و از این بن بست خارج شویم‪ .‬امیرعبداللهیان گفت؛‬ ‫مـن بـه ایشـان گفتـم ایران همیشـه از مسـیر دیپلماسـی و‬ ‫مذا کره عزتمند و البته مبتنی بر نتیجه استقبال می کند و‬ ‫از شـما دعوت می کنم سـفری به تهران داشـته باشـید تا از‬ ‫نزدیک همه ابعاد مسئله را یک باردیگر با حضور تیم های‬ ‫مشـترک مذا کراتـی مـا و شـما به عنـوان هماهنگ کننـده‬ ‫در اتحادیـه اروپـا را دنبـال کنیـم‪ .‬وی بیـان کـرد؛ در پـی ایـن‬ ‫گفت وگـو میزبـان اقـای بـورل و مورا و تیم دسـتیاران ایشـان‬ ‫در تهـران هسـتیم‪ .‬گفت وگوهای مفصـل‪ ،‬عمیق و دقیقی‬ ‫را دربـاره مطالبـات ایـران داشـتیم‪ .‬بـه اقـای بـورل تا کیـد‬ ‫کردیـم مـا امادگـی داریـم کـه در روزهـای اینـده مذا کـرات را‬ ‫ً‬ ‫از سـر بگیریـم‪ .‬وزیـر امـور خارجه بیـان کرد؛ ثانیا انچـه برای‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران مهـم اسـت نفع کامـل اقتصادی‬ ‫یسـت کـه در سـال ‪ ۲۰۱۵‬حاصـل شـده و هـر‬ ‫ایـران از توافق ‬ ‫موضوعـی کـه نتوانـد نفـع کامـل اقتصـادی مـا را تحت تاثیر‬ ‫مذاکرات وین‪ ،‬از سر گرفته خواهد شد‬ ‫قرار دهد ازنظر دولت ایت اهلل رئیسـی و جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران قابل قبـول نخواهـد بـود‪ .‬امیرعبداللهیـان گفـت؛ مـا‬ ‫سـعی می کنیـم مشـکالت و نقـاط افتراقـی کـه وجـود دارد‬ ‫در مسـیر گفت وگوهایـی کـه بـه زودی از سـر گرفتـه خواهـد‬ ‫شـد برطرف کنیم‪ .‬امیدوار هسـتیم طرف امریکایی این بار‬ ‫واقع بینانه و منصفانه در مسـیر مذا کرات و در راه رسـیدن‬ ‫بـه نقطـه پایانی توافـق اقدامـات مسـئوالنه و متعهدانه ای‬ ‫را انجـام دهنـد‪ .‬وی گفـت؛ دربـاره اخریـن وضعیـت اوکراین‬ ‫گفت وگـو کردیـم؛ ایـران جنـگ را را هحـل نمی دانـد بـا نـگاه‬ ‫بـه ریشـه های ایـن بحران و جنـگ بر مذا کـره و گفت وگوی‬ ‫سیاسـی بـرای رسـیدن بـه یک شـرایط مطلـوب در منطقه‬ ‫و خـروج از جنـگ در اوکرایـن تا کیـد کردیـم‪ .‬وزیـر امـور‬ ‫خارجـه تصریـح کـرد؛ همچنیـن اقـای بـورل را در جریـان‬ ‫اخریـن گفت وگوهـای خـودم بـا اقـای الوروف وزیـر خارجـه‬ ‫روسـیه کـه روز پنجشـنبه گذشـته انجـام شـد قـرار دادم‪ .‬در‬ ‫موضوع حوزه افغانسـتان بر ضرورت تشـکیل دولت فرا گیر‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری قهسـتان درنظـردارد یـک دسـتگاه خودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1388‬را به صورت مزایده به فروش برسـاند‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت شـرکت در مزایده به سـامانه سـتاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫تلفن های تماس‪056-32143799 -32143202 :‬‬ ‫م الف ‪1244‬‬ ‫مرتضی دهقان تنها؛ شهردار قهستان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان یـزد درنظـردارد اجـرای پـروژه مشـروحه ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی‬ ‫یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی بـه پیمانکار واجد شـرایط وا گذار کنـد‪ .‬لذا متقاضیان شـرکت در مناقصه می توانند‬ ‫از تاریـخ ‪ 1401/04/05‬لغایـت ‪ 1401/04/09‬از طریـق سـامانه سـتادایران بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نسـبت بـه‬ ‫دریافـت اسـناد مناقصـه اقـدام کننـد و پیشـنهادات خـود را باتوج هبـه مندرجـات دفترچـه مناقصـه‪ ،‬ظـرف مهلـت‬ ‫ً‬ ‫تهـای "الـف" و ارزیابـی کیفـی مناقصـه را بـه دبیرخانـه ایـن شـرکت تحویـل دهند‪.‬‬ ‫مقـرر در جـدول زیـر‪ ،‬در سـامانه سـتادایران بارگـذاری کـرده و ضمنـا پا ک ‬ ‫ً‬ ‫ی مدت و بارگذاری نشـده در سـامانه‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪ .‬کارفرما نسـبت به رد یا قبول‬ ‫ضمنا به پیشـنهادهای تحویل داده شـده بعد از انقضا ‬ ‫یـک یـا کلیه پیشـنهادات مختار اسـت‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2001005066000037 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫تضمینشرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401/130/603‬‬ ‫انجامفعالیت هایتوسعه‬ ‫و احداث (شبکه فیدر ‪5‬‬ ‫ترک اباد) در حوزه عمل‬ ‫مدیریت برق شهرستان‬ ‫اردکان ‪1401‬‬ ‫‪1.100.000.000‬‬ ‫مذا کرات وین‬ ‫از سر گرفته خواهد شد‬ ‫نوعضمانتنامه‬ ‫زمان تحویل پا کت ها‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‬ ‫‪-1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2‬فیش واریز‬ ‫وجه نقد‬ ‫‪ -3‬مطالبات‬ ‫ساعت ‪ 14‬روز‬ ‫دوشنبه مورخ‬ ‫‪1401/04/20‬‬ ‫ساعت ‪10:30‬‬ ‫روز شنبه مورخ‬ ‫‪1401/04/25‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪ :‬چهار ماه‬ ‫‪ -2‬هزینه درج ا گهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 035-36248989 :‬امور تدارکات و ‪ 035-36243111‬امور مهندسی و نظارت تماس‬‫حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1340791‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫بـا مشـارکت همـه اقـوام تا کیـد کردیـم‪ .‬امیرعبداللهیـان‬ ‫نجـا الزم می دانـم یک باردیگـر صمیمانه ترین‬ ‫گفـت؛ همی ‬ ‫مراتـب همـدردی و تسـلیت خـودم را بـه حادثـه دیـدگان‬ ‫زلزلـه تاسـف بار و فاجعـه اخیـر زلزلـه در افغانسـتان ابـراز‬ ‫کنـم‪ ،‬بـرای کشت هشـدگان ایـن زلزلـه ارزوی رحمـت و غفران‬ ‫الهـی و بـرای مجروحیـن این حادثه ارزوی سلامتی و برای‬ ‫بازمانـدگان صبـر مسـئلت دارم‪ .‬جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫کهـای‬ ‫بـه مسـئولیت انسان دوسـتانه خـود در ارسـال کم ‬ ‫انسان دوسـتانه به مناطق زلزله زده ادامه خواهد داد‪ .‬وی‬ ‫شبـس‬ ‫ادامـه داد؛ دربـاره یمـن نیـز هردوطـرف از تـداوم ات ‬ ‫دراین کشور حمایت کردیم و بر لغو کامل محاصره انسانی‬ ‫و ازسـرگیری مذا کـرات سیاسـی یمنی‪-‬یمنی تا کیـد داریم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه گفت؛ موضوع سوریه و فلسطین از دیگر‬ ‫موضوعـات موردتوجـه ماسـت‪ .‬در مسـئله سـوریه معتقـد‬ ‫لشـده علیه‬ ‫هسـتیم باید لغو تحریم های یک جانبه اعما ‬ ‫سـوریه در دسـتورکار قـرار گیـرد و مـردم سـوریه بایـد از یـک‬ ‫‪1‬‬ ‫شـرایط زندگـی خـوب برخـوردار باشـند و در فضـای امـن و‬ ‫ارام و مطمئن نسبت به اینده سیاسی خود هر تصمیمی‬ ‫کـه در هـر مقطعی الزم اسـت اتخـاذ کنند‪ .‬امیرعبداللهیان‬ ‫افـزود؛ مـا بـه رای و مـردم سـوریه احتـرام می گذاریـم و بـه‬ ‫تهـای خودمـان از دولـت‪ ،‬رهبـری و ملـت سـوریه‬ ‫حمای ‬ ‫درمقابله با تروریسـم و برای حفظ تمامیت ارضی ان ادامه‬ ‫می دهیـم‪ .‬موضـوع فلسـطین از مسـائل اساسی سـت کـه‬ ‫همچنان با ان مواجه هسـتیم‪ .‬وی بیان کرد؛ ما اقدامات‬ ‫تحریک کننـده رژیـم جعلـی اسـرائیل را برنمی تابیـم و ایـران‬ ‫مقابـل اقدامـات تهدیدامیـز رژیـم صهیونیسـتی و ازجملـه‬ ‫اقدامـات تخریب کننـده ایـن رژیـم در بحث هـای مرتبـط بـا‬ ‫فعالیت های هسـته ای صلح امیز جمهوری اسلامی ایران‬ ‫دست بسـته نخواهـد مانـد‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬جـوزپ بـورل‬ ‫نماینـده عالـی سیاسـت خارجـی و امـور امنیتـی اتحادیـه‬ ‫اروپـا نیـز گفـت؛ بـرای مـا مهم بـود که بـه ایران بیایـم و هنوز‬ ‫سفر ما تمام نشده است و جلسه دیگری خواهم داشت‪.‬‬ ‫هـدف اصلـی سـفرم شکسـتن بن بسـت برجـام و کم کـردن‬ ‫تنش هاسـت‪ .‬وی ادامـه داد؛ بـرای مـن مهـم هسـت کـه‬ ‫بن بست برجام را از بین ببریم و قرار است مذا کرات برجام‬ ‫را در روزهـای اینـده و ب هسـرعت اغـاز کنیـم‪ .‬مـا به عنـوان‬ ‫هماهنگ کننـده برجـام‪ ،‬در مـاه مـارس پیشـنهاد هایی را‬ ‫مطـرح کردیـم و یکسـری متـن و سـواالتی بـود کـه قـرار بـود‬ ‫ایران و امریکا ان را پاسخ بدهند و قرار شد مذا کرات متوقف‬ ‫بشـود تـا ایـن سـواالت پاسـخ داده شـود؛ قـرار نبـود سـه ماه‬ ‫متوقـف بشـود‪ .‬بایـد مذا کـرات از سـر گرفتـه شـود و ایـن‬ ‫تصمیمی سـت کـه بایـد در تهـران و واشـنگتن گرفته شـود‪.‬‬ ‫نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا‬ ‫اظهار داشت؛ بعد از سفر من‪ ،‬مذا کرات وین اغاز می شود‬ ‫و تیم من در انجا خواهند بود‪ ،‬رسیدن به توافق برای کل‬ ‫دنیـا و جهـان مهـم اسـت چرا کـه مـا از مـاه فوریـه در دنیای‬ ‫دیگری زندگی می کنیم و جنگی بین روسیه و اوکراین اغاز‬ ‫شـده و ا گـر در چنیـن فضایـی توافـق تاریخـی مـا به نتیجـه‬ ‫برسـد‪ ،‬بسـیارمهم اسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه جلسـه مـا‬ ‫مهـم بـود چرا کـه مذا کـرات ویـن از سـر گرفتـه خواهـد شـد‪،‬‬ ‫گفت؛ دنیا به دنبال ثبات و امنیت است و ا گر بتوانیم این‬ ‫توافـق را داشـته باشـیم می توانـد جایـی امن تـر بـرای کل‬ ‫مـردم جهـان باشـد‪ .‬وی افـزود؛ نـگاه جدیـد اتحادیـه اروپـا‬ ‫این اسـت که دربـاره منطقـه خلیج فـارس‪ ،‬مـا به کشـورهای‬ ‫منطقـه پیشـنهاد می کنیـم کـه روابـط عمیق تـری باهـم‬ ‫داشته باشند و براساس برنامه گسترده تری ازجمله درباره‬ ‫انتقال دیجیتال و تجارت و امنیت منطقه ای و نمی توانم‬ ‫چنیـن نگـرش منطقـه ای را بـدون ایـران تصـور کنـم‪.‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫چرا بانک ها‬ ‫«تسهیالت بدون ضامن» نمی دهند؟‬ ‫به گفت ــه س ــید احس ــان خان ــدوزی؛ س ــخنگوی اقتص ــادی‬ ‫دول ــت دربرخوردب ــا مدی ــران بانک ــی متخل ــف در اعط ــای‬ ‫تس ــهیالت خ ــرد اغم ــاض نمی کنی ــم؛ همان طورک ــه چن ــد‬ ‫مدی ــر بانک ــی به دلی ــل ای ــن تخل ــف برکن ــار ش ــده اند‪ .‬وزی ــر‬ ‫ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪ ،‬ب ــرای نخس ــتین بار ‪ ۶‬دی‬ ‫پارس ــال‪ ۱۳ ،‬بان ــک دولت ــی مل ــی‪ ،‬س ــپه‪ ،‬رف ــاه کارگ ــران‪،‬‬ ‫توس ــعه ص ــادرات‪ ،‬ص ــادرات‪ ،‬کش ــاورزی‪ ،‬مل ــت‪ ،‬توس ــعه‬ ‫تو مع ــدن‪ ،‬قرض الحس ــنه‬ ‫تع ــاون‪ ،‬مس ــکن‪ ،‬تج ــارت‪ ،‬صنع ‬ ‫مه ــر ای ــران و پسـ ـت بانک ای ــران را مل ــزم ب ــه پرداخ ــت‬ ‫تس ــهیالت خ ــرد ب ــدون ضام ــن ک ــرد؛ یعن ــی تس ــهیالتی ب ــا‬ ‫مبال ــغ زی ــر ‪ ۱۰۰‬میلیون توم ــان و براس ــاس اعتب ــار س ــنجی‪.‬‬ ‫پـ ـس ازان رئیس جمه ــوری در نشس ــت خ ــود ب ــا مدی ــران‬ ‫بانک ــی‪ ،‬پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــا اعتبارس ــنجی و ب ــدون‬ ‫ضام ــن را یک ــی از الزام ــات در نظ ــام بانک ــی دانس ــت؛ ام ــا‬ ‫چی ــک‬ ‫براس ــاس بررسـ ـی هایی ک ــه ص ــورت گرفت ــه ب ــود هی ‬ ‫که ــای عام ــل توجه ــی ب ــه دس ــتورات نداش ــتند‬ ‫از بان ‬ ‫تااینک ــه در روزه ــای پایان ــی دی‪ ،‬مع ــاون ام ــور بانک ــی وزی ــر‬ ‫یش ــدن این ط ــرح از ‪ 1‬بهم ــن خب ــر داد‪.‬‬ ‫اقتص ــاد از اجرای ‬ ‫نط ــرح‬ ‫یه ــا ای ‬ ‫در اول بهم ــن پارس ــال ه ــم طب ــق پیگیر ‬ ‫به بهان ــه ع ــدم اب ــاغ بخش ــنامه بان ــک مرک ــزی و وزارت‬ ‫که ــا اجرای ــی‬ ‫ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪ ،‬ازط ــرف بان ‬ ‫نش ــده ب ــود و نارضایت ــی برخ ــی از متقاضی ــان را در پ ــی‬ ‫یک ــه در ‪ ۳‬بهم ــن‪ ،‬خان ــدوزی وزی ــر ام ــور‬ ‫داش ــت؛ به طور ‬ ‫اقتص ــادی و دارای ــی اع ــام ک ــرد ک ــه به طورقط ــع به یقی ــن‬ ‫نطــرح از ‪ ۹‬بهمــن اجرایــی خواهــد شــد‪ .‬مراجعــه برخــی‬ ‫ای ‬ ‫که ــا و مش ــاهدات میدان ــی ج ــوان‬ ‫از متقاضی ــان ب ــه بان ‬ ‫که ــا از اب ــاغ بخش ــنامه همچن ــان‬ ‫نش ــان داد ک ــه بان ‬ ‫اع ــام بی اطالع ــی می کردن ــد‪ .‬برخ ــی از متقاضی ــان ای ــن‬ ‫که ــا مراجع ــه ک ــرده بودن ــد‪،‬‬ ‫تس ــهیالت خ ــرد ک ــه ب ــه بان ‬ ‫نطــرح‬ ‫کهــا به بهانــه بخشــنامه نشــدن ای ‬ ‫می گفتنــد؛ بان ‬ ‫ازط ــرف بان ــک مرک ــزی و وزارت اقتص ــاد تس ــهیالت خ ــرد‬ ‫را ب ــا اعتبارس ــنجی پرداخ ــت نمی کنن ــد‪ .‬یک ــی از ای ــن‬ ‫یک ــه ب ــه بان ــک مراجع ــه ک ــردم‬ ‫متقاضی ــان گفت ــه ب ــود؛ زمان ‬ ‫ب ــرای وام ‪ ۵۰‬میلیون تومان ــی‪ ،‬دو ضام ــن و ب ــرای وام‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان ــی س ــه ضام ــن می خواس ــتند‪ .‬ای ــن گل ــه و‬ ‫شــکایت ها ادامــه داشــت تااینکــه رئیـس کل بانــک مرکــزی‬ ‫از بازنگــری قوانیــن مربــوط بــه اعتبارســنجی تــا پایــان ســال‬ ‫شب ــه‬ ‫خب ــر داد‪ .‬ده ــم بهم ــن ‪ ۱۴۰۰‬خان ــدوزی دروا کن ‬ ‫یب ــر پرداخت نک ــردن تس ــهیالت ب ــدون‬ ‫گزارش ــی مبن ‬ ‫که ــای عام ــل به دلی ــل ع ــدم اب ــاغ‬ ‫ضام ــن ازس ــوی بان ‬ ‫بخشــنامه‪ ،‬دســتور داد هــر ‪ ۱۳‬بانــک عامــل تصویــر مربــوط‬ ‫ب ــه بخش ــنامه را در س ــایت های خ ــود بارگ ــذاری کنن ــد‬ ‫نصــورت مدیرهــای متخلــف شــعب بانکــی عــزل‬ ‫در غیر ای ‬ ‫خواهن ــد ش ــد؛ تذک ــری ک ــه پ ــس از گذش ــت یــک روز از ان‬ ‫عملیاتــی شــد و مدیــر یکــی از شــعبات ممتاز بانک توســعه‬ ‫تع ــاون به دلی ــل اجرایی نک ــردن ای ــن مصوب ــه برکن ــار ش ــد‪.‬‬ ‫م ــرادی؛ ی ــک کارش ــناس ام ــور بانک ــی گفت ــه ب ــود؛ برخ ــی از‬ ‫بانک ه ــا اضافه برداش ــت از بان ــک مرک ــزی دارن ــد و ام ــکان‬ ‫نه ــا فراه ــم نیس ــت بنابرای ــن‬ ‫پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــرای ا ‬ ‫به این معنانیسـ ـت که پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــدون ضام ــن‬ ‫مخال ــف هس ــتند بلک ــه به این دلی ــل اس ــت ک ــه ق ــدرت‬ ‫پرداخ ــت تس ــهیالت حت ــی ب ــا ضام ــن را ندارن ــد‪ .‬پ ــس از‬ ‫پرداخت نک ــردن تس ــهیالت ب ــا اعتبارس ــنجی به بهان ــه‬ ‫که ــا ش ــرایطی خ ــارج از‬ ‫اب ــاغ نش ــدن بخش ــنامه‪ ،‬بان ‬ ‫مصوبــه بــرای متقاضیــان قــرار می دادنــد‪ .‬شــرایطی ماننــد‬ ‫ســپرده گذاری ‪ ۵۰‬میلیون تومانــی‪ ،‬شــرطی کــه طبــق اعــام‬ ‫وزی ــر اقتص ــاد ه ــر ش ــرط اضاف ــی و بی ــش از بخش ــنامه‬ ‫کهــا تخلــف اســت‪ .‬این رونــد ادامــه داشــت‬ ‫ابالغــی بــه بان ‬ ‫تااینکــه ســید احســان خانــدوزی ‪ ۲۰‬فروردیــن اعــام کــرد؛‬ ‫نس ــازی ش ــود‬ ‫صنع ــت اعتبارس ــنجی در کش ــور بای ــد مدر ‬ ‫و اطالع ــات مرب ــوط ب ــه ‪ ۸۰‬میلیون نف ــر جمعی ــت کش ــور‬ ‫کام ــل در نهاده ــای اعتبارس ــنجی ق ــرار گی ــرد‪ .‬به گفت ــه او‪،‬‬ ‫پس ازای ــن اقدام ــات‪ ،‬ش ــبکه بانک ــی ب ــا س ــهولت بیش ــتری‬ ‫دراین زمین ــه می توان ــد ای ــده اصل ــی موردتا کی ــد دول ــت‬ ‫یب ــر اعتبارس ــنجی ب هج ــای وثیقه پذی ــری ب ــرای‬ ‫مبن ‬ ‫تس ــهیالت انج ــام ده ــد‪ .‬براس ــاس اع ــام رئی ـس کل بان ــک‬ ‫که ــای کش ــور بس ــیارپایین‬ ‫مرک ــزی کفای ــت س ــرمایه بان ‬ ‫اســت و بایــد بیــن میــزان نقدینگــی و پرداخــت تســهیالت‬ ‫که ــا‬ ‫خ ــرد‪ ،‬تناس ــب ایج ــاد کنن ــد و کمب ــود نقدینگ ــی بان ‬ ‫منج ــر ب ــه افزای ــش اس ــتقراض از بان ــک مرک ــزی نش ــود‪.‬‬ ‫نب ــار‬ ‫‪ ۳۱‬فروردی ــن س ــال ‪ ،۱۴۰۱‬بان ــک مرک ــزی ب ــرای اولی ‬ ‫لیس ــت اس ــامی ‪ ۱۴‬بان ــک دولت ــی و خصوص ــی از مجم ــوع‬ ‫‪ ۲۴‬بان ــک را منتش ــر ک ــرد؛ ای ــن س ــازمان در اطالعی ــه اول‬ ‫خــرداد خــود اعــام کــرد امــار تســهیالت و تعهــدات کالن و‬ ‫تســهیالت و تعهــدات اشــخاص مرتبــط‪ ،‬پرداختــی ازســوی‬ ‫که ــا و موسس ــات اعتب ــاری غیربانک ــی ب ــروز ش ــده و‬ ‫بان ‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه تســهیالت و تعهــدات کالن پرداختــی‬ ‫که ــای مل ــی ای ــران‪ ،‬خاورمیان ــه‪ ،‬صنع ــت‬ ‫ازس ــوی بان ‬ ‫و مع ــدن و س ــرمایه و تس ــهیالت و تعه ــدات اش ــخاص‬ ‫مرتبــط شــبکه بانکــی طبــق مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار‬ ‫یس ــت و در این ــده منتش ــر خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫درحال بررس ‬ ‫صالح اب ــادی گف ــت؛ ا گ ــر اعتبارس ــنجی به درس ــتی و دقی ــق‬ ‫یک ــه رتب ــه اعتب ــاری باالی ــی دارن ــد‬ ‫انج ــام ش ــود و افراد ‬ ‫تســهیالت دریافــت کننــد‪ ،‬درصــد معوقــات بســیار کاهــش‬ ‫یگ ــذرد و موع ــد‬ ‫می یاب ــد‪ .‬ح ــال سـ ـه ماه از س ــال ‪ ۱۴۰۱‬م ‬ ‫یش ــدن وع ــده وزی ــر اقتص ــاد فرارس ــیده اس ــت؛‬ ‫عملیات ‬ ‫طبــق اخریــن امــار منتشرشــده از وزارت امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی تــا پایــان اردیبهشــت ‪ ۳۱۵‬هزارنفــر ایــن تســهیالت‬ ‫را دریاف ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫سارافضلی‪/‬باشگاهخبرنگارانجوان‬ ‫امار‬ ‫هدررفت اب‪20 :‬درصد!‬ ‫بو فاضالب کشـور از تال ‬ ‫ش‬ ‫مدیرعامل شـرکت مهندسـی ا ‬ ‫بو فاضلاب بـرای کاهـش هدررفـت شـبکه‬ ‫شـرکت های ا ‬ ‫توزیـع خبـر داد و گفـت؛ ا کنـون حـدود ‪ ۲۰‬درصـد هدررفـت‬ ‫یسـت و تلاش می کنیـم بـه زودی بـه‬ ‫داریـم کـه عـدد بزرگ ‬ ‫‪ ۱۰‬تـا ‪۱۳‬درصـد رسـیده و مدیریـت شـود‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛‬ ‫اتابـک جعفـری در مـورد وضعیـت ذخیـره سـدهای کشـور‬ ‫نیـز گفـت؛ میـزان بارندگـی نسـبت بـه میانگیـن بلندمـدت‬ ‫در کشـور ‪22‬درصـد کاهـش یافتـه و ذخیـره کنونـی سـدها‬ ‫‪ 26.5‬میلیارد متر مکعـب اسـت کـه ‪ 53‬درصـد ظرفیـت کل‬ ‫مخازن سدهاست‪ .‬وی ادامه داد؛ رعایت الگوی مدیریت‬ ‫مصرف با وجود افزایش جمعیت به ویژه در بخش خانگی‬ ‫ارتقـا یافتـه اسـت و در سـایر مصـارف (غیرخانگـی) نیازمند‬ ‫بهبـود رفتـار مصرف هسـتیم‪ .‬عموم مردم یعنـی ‪ 65‬درصد‬ ‫جمعیـت کم مصـرف و در حـد الگـو هسـتند‪ 25 ،‬درصـد‬ ‫پرمصـرف و بیـش از الگـو مصـرف می کننـد و پنج درصـد نیـز‬ ‫بدمصـرف هسـتند کـه در تهـران ایـن پنج درصد جمعیت‪،‬‬ ‫حـدود ‪ 15‬درصـد مصـرف را ب هخـود اختصـاص داده انـد‪.‬‬ ‫مو صفی‬ ‫نابرابریواکسیناسیون تلنگر‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2530‬‬ ‫شرایط پیچیده خاورمیانه‬ ‫تحرکاتسیاسی‬ ‫و‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ایا سران هفت اقتصاد برتر دنیا راه حلی دارند؟‬ ‫چالش ‪ G7‬در مقابله با بحران های جهانی‬ ‫دراستانه نشست «گروه هفت» (‪ )G7‬سران جوامع صنعتی دنیا‬ ‫نهـای غیرقابل پیش بینـی مقابله کنند که شکسـت‬ ‫بایـد بـا بحرا ‬ ‫بر سـر یافتن راه حلی برای ان می تواند نا کامی سـردمداران هفت‬ ‫اقتصـاد برتـر دنیـا را بیش ازپیـش به نمایـش بگـذارد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫شهـای یک سال گذشـته دراسـتانه برگـزاری نشسـت‬ ‫ایرنـا؛ چال ‬ ‫گـروه هفـت در المـان هرگـز قابل تصـور نبـود و کسـی فکـرش را هـم‬ ‫نمی کرد برخی از ثروتمندترین و دموکرات ترین کشورهای جهان‬ ‫بـا چنیـن مشـکالتی دسـت وپنجه نـرم کننـد‪ .‬در نشسـت پارسـال‬ ‫نگـروه پس‬ ‫گـروه هفـت در انگلیـس که نخسـتین دیـدار رهبران ای ‬ ‫از اغـاز همه گیـری کرونـا بشـمار می رفـت‪ ،‬مقامـات خوش بینـی‬ ‫بیشـتری نسـبت بـه بهبـود وضعیـت جهـان داشـتند‪ .‬سـی ان ان‬ ‫می نویسـد؛ پارسـال بزرگ تریـن چالـش جهان‪ ،‬عبـور از همه گیری‬ ‫بـود امـا ازان زمان تا کنـون رویدادهـای جهانـی بیش ازهمیشـه‬ ‫افزایـش یافتـه و مشـخص نیسـت که گـروه هفت کشـور اقتصادی‬ ‫نهـای کنونـی و شـکاف های عمیـق میـان‬ ‫بتوانـد بـا وجـود بحرا ‬ ‫کشـورهای عضـو حتـی اهداف سـال گذشـته را دنبال کنـد‪ .‬ان هم‬ ‫یسـابقه بـدل‬ ‫درشـرایطی که جنـگ در اوکرایـن بـه بحرانـی ب ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شهـای دیگـر نیـز درحال شکل گیر ‬ ‫شـده و هم زمـان تن ‬ ‫ایـن رسـانه امریکایـی در ادامـه گـزارش خـود اورده اسـت؛ طـی‬ ‫چندروزاینـده کـه رهبـران ژاپـن‪ ،‬کانـادا‪ ،‬امریـکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسـه‪،‬‬ ‫ایتالیـا و اتحادیـه اروپـا بـا میزبانی المـان با یکدیگر دیـدار خواهند‬ ‫داشـت با چالش های بسـیار ازجمله قدرت اخرالزمانی هسته ای‬ ‫روسـیه‪ ،‬ادعاهـای قاطعانـه چیـن بـر سـر تایـوان‪ ،‬بحـران جهانـی‬ ‫غـذا‪ ،‬بهـای صعـودی انرژی‪ ،‬کندی رشـد اقتصاد جهانـی و بحران‬ ‫هزین ههـای زندگـی بحـث خواهنـد کـرد‪ .‬دراین برهـه برخلاف‬ ‫پارسـال امـال و ارزوهـا بـرای مقابلـه بـا گرمایـش زمیـن بـه کالفـی‬ ‫سردرگم بدل شده و مشکالت زنجیره تامین‪ ،‬امید برای بازگشت‬ ‫به حالـت عـادی پـس از همه گیـری کوویـد را کاهـش می دهـد‪ .‬از‬ ‫نهـا گذشـته بریتانیـا کـه میزبـان سـال قبـل این نشسـت‬ ‫همـه ای ‬ ‫بـود‪ ،‬تهدیـد کـرده اسـت قوانیـن بین المللـی درمـورد توافـق‬ ‫برگزیـت بـا اتحادیـه اروپـا را نقـض می کنـد و بحث بر سـر فرسـتادن‬ ‫نبـاور هسـتند‪،‬‬ ‫پناه جویـان بـه روانـدا داغ اسـت‪ .‬ناظـران برای ‬ ‫هرچنـد رهبـران گـروه هفـت قـادر بـه حفـظ اتحـاد خـود در برابـر‬ ‫نهـای درحال ظهور‬ ‫نهـای کنونـی هسـتند اما مقیاس بحرا ‬ ‫بحرا ‬ ‫امـکان این امـر را بسـیار کاهـش داده اسـت‪ .‬تحلیلگـران عقیـده‬ ‫دارنـد هرچنـد «والدیمیـر پوتیـن» رئیس جمهـوری روسـیه مقصر‬ ‫نهـای کنونـی نیسـت امـا جنـگ غیرقابل توجیـه او‬ ‫تمامـی بحرا ‬ ‫نهـای درحال ظهـور مرتبط اسـت‪.‬‬ ‫در اوکرایـن بـا بسـیاری از بحرا ‬ ‫یتـوان‬ ‫بحـران جهانـی غـذا نمونـه ای از این موضـوع اسـت کـه م ‬ ‫ان را تاحـدی نتیجـه بـروز اختلال در زنجیـره تامیـن جهانـی پـس‬ ‫از همه گیـری ویـروس کرونـا دانسـت؛ امـا تـاراج گنـدم اوکرایـن‬ ‫توسـط روسـیه و محاصـره کشـتی های اوکراینـی در دریـای سـیاه‬ ‫کـه مانـع رسـیدن گنـدم و سـایر محصـوالت کشـاورزی اوکرایـن بـه‬ ‫یشـود‪ ،‬نقـش اصلـی در بـروز بحـران جهانـی‬ ‫بازارهـای جهـان م ‬ ‫غـذا دارد‪ .‬براسـاس برنامـه جهانـی غـذای سـازمان ملـل متحـد‬ ‫ً‬ ‫(‪)WFP‬؛ اوکرایـن معمـوال ‪ ۴۰‬درصـد گنـدم‪ ۱۶ ،‬درصـد ذرت و بیـش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصـد روغـن افتابگـردان موردنیـاز جهـان را تامیـن می کنـد‪.‬‬ ‫کمیتـه بین المللـی نجـات (‪ )IRC‬هـم به تازگـی اعلام کـرده کـه‬ ‫‪ ۹۸‬درصـد غلات و گنـدم صادراتـی اوکراین همچنـان در محاصره‬ ‫اسـت و این سـبب افزایش ‪ ۴۱‬درصدی بهای جهانی گندم شـده‬ ‫یشـود که ‪ ۴۷‬میلیون نفر دیگر ب هشـمار گرسـنگان‬ ‫و پیش بینی م ‬ ‫در جهـان اضافـه شـوند چرا کـه صـادرات گنـدم اوکرایـن از دیربـاز‬ ‫بـه کشـورهای کم برخـورداری ماننـد لیبی‪ ،‬لبنان‪ ،‬یمن‪ ،‬سـومالی‪،‬‬ ‫کنیـا‪ ،‬اریتـره و اتیوپـی می رسـید‪ .‬لـذا گـروه هفـت بـا هـدف بهبـود‬ ‫وضعیـت حا کـم‪ ،‬بایـد پوتیـن را وادارد کـه از برخـی اهـداف جنگی‬ ‫عقب نشـینی کنـد و بـا پایـان جنـگ قـدم مثبتـی دراین مسـیر‬ ‫بـردارد‪ .‬هرچنـد تا کنـون هیـچ نشـانه مثبتـی دراین مسـیر دیـده‬ ‫نشـده‪ .‬افزایـش قیمـت نفـت یکی دیگـر اثـرات جانبـی جنـگ در‬ ‫اوکرایـن اسـت‪ .‬بـرای رفـع ایـن مشـکل‪ ،‬گـروه هفـت بایـد شـرکای‬ ‫روسـیه در اوپک پالس ازجمله عربسـتان سـعودی را متقاعد کند‬ ‫کـه بـا پشـت کردن بـه کرملیـن‪ ،‬تولیـد نفـت را افزایـش دهـد‪ .‬سـفر‬ ‫یشـده «جـو بایـدن» رئیس جمهـوری امریـکا‬ ‫ازپیش برنامه ریز ‬ ‫در اواسـط مـاه ژوئیـه (اواخـر تیرمـاه) و سـفر «بوریـس جانسـون»‬ ‫نخست وزیر بریتانیا به ریاض در ماه مارس (اسفند)‪ ،‬نشانه هایی‬ ‫یسـت‬ ‫از تالش های گروه هفت برای بهبود وضعیت جهانی انرژ ‬ ‫نبـاره وجـود نـدارد‪ .‬عربسـتان‬ ‫هرچنـد هنـوز هیـچ تضمینـی درای ‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫سـعودی ماننـد روسـیه از باالرفتـن بهـای نفـت منتفـع م ‬ ‫هرچنـد ایـن سـود بهـای سـنگینی دارد کـه میلیون هانفـر در‬ ‫سراسـر جهـان بایـد ان را بپردازنـد‪ .‬اهـداف احتمالـی گـروه هفـت‬ ‫یسـت که تالش این گروه‬ ‫برای مقابله با چالش های کنونی درحال ‬ ‫ً‬ ‫ل قبـل تمامـا بـر رسـیدن بـه نقطـه کربـن خنثـی و بهبودی‬ ‫در سـا ‬ ‫همه گیـری متمرکـز بـود؛ امـا تلاش امسـال کشـورهای غربـی بـرای‬ ‫کنارگذاشـتن نفـت و گاز روسـیه منجـر بـه روی اوردن دوبـاره‬ ‫لسـنگ‬ ‫این کشـورها به بزرگ ترین عامل گرمایش زمین یعنی زغا ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬المان خود به عنوان میزبان گروه هفت در وضعیت‬ ‫بحرانـی قـرار دارد زیـرا روسـیه عرضـه گاز بـه این کشـور را کاهـش‬ ‫لسـنگ‬ ‫داده و ازایـن رو دولـت برلیـن اعلام کـرده نیروگا ههـای زغا ‬ ‫بیشـتری راه انـدازی خواهـد کـرد‪ .‬این اقـدام نسـبت بـه نوامبـر‬ ‫لسـنگ‬ ‫گذشـته کـه المـان متعهـد شـده بـود تـا سـال ‪ ۲۰۳۰‬زغا ‬ ‫بگـرد بشـمار‬ ‫را ب هصـورت تدریجـی حـذف می کنـد‪ ،‬یـک عق ‬ ‫مـی رود‪ .‬انگلیـس هـم که پارسـال گفت جهـان در حذف تدریجی‬ ‫لسـنگ بـه نقطـه بی بازگشـتی رسـیده اسـت‪ ،‬هفتـه گذشـته‬ ‫زغا ‬ ‫پیشـنهاد کرد که کشورش اسـتخراج دوباره سوخت های فسیلی‬ ‫را برای صنایع فوالد اغاز کند‪ .‬این کشور همچنین طرح تعطیلی‬ ‫لسـنگ موجـود را پیـش از‬ ‫تعـداد بیشـتری از کارخان ههـای زغا ‬ ‫زمسـتان به تعویـق خواهـد انداخـت‪ .‬وضعیـت رشـد اقتصـادی‬ ‫کشـورهای گـروه هفـت هرگـز در نشسـت سـال گذشـته قابل تصـور‬ ‫نبـود‪ .‬دراین میـان تـداوم قرنطینـه در چیـن بـا هـدف رسـیدن بـه‬ ‫کوویـد صفـر نه تنهـا بازگشـت این کشـور را بـه تجارت تحت الشـعاع‬ ‫قـرار داده بلکـه زنجیـره تامیـن جهانـی را هـم مختـل کـرده و منجر‬ ‫بـه توقـف تولیـد در کارخان ههـا شـده اسـت‪ .‬در کشـورهای عضـو‬ ‫کهـای‬ ‫گـروه هفـت و فراتـرازان‪ ،‬تـورم رونـد افزایشـی دارد و بان ‬ ‫مرکزی نر خ های وام را افزایش می دهند و به نظر می رسد کاهش‬ ‫رشد اقتصاد جهانی در سال جاری بسیاربیشتر از پارسال باشد‪.‬‬ ‫«ایالن ماسک» ثروتمندترین مرد جهان هم به تازگی پیش بینی‬ ‫یسـت‪ .‬وضعیـت به باور‬ ‫کـرده بـود کـه رکـود اقتصـادی امریـکا حتم ‬ ‫ناظـران یـاداور رکـود اقتصـادی ‪ ۲۰۰۸‬اسـت؛ شـرایطی کـه درپی ان‬ ‫کهـای مرکـزی ب هسـرعت در پـی راه چـاره برامدنـد‬ ‫ا گرچـه بان ‬ ‫امـا پیامدهـای ژئوپلیتیکـی ان تـا سـال ها ادامـه داشـت‪ .‬وقـوع‬ ‫بهـار عربـی کمی بعـد از ایـن رکـود اقتصـادی نشـان داد کـه درد‬ ‫اقتصـادی جامعـه از اسـتانه عبـور کـرد؛ پـس دورازانتظـار نیسـت‬ ‫کـه یـک بحـران اقتصـادی دیگـر جهانی بتوانـد موج گسـترده تری‬ ‫از ناارامـی را بـه راه بینـدازد‪ .‬در ما ههـای اخیـر‪ ،‬سـریالنکا از جملـه‬ ‫کشورهایی ست که به دلیل اشفتگی اقتصادی شاهد اعتراضات‬ ‫ضهـای‬ ‫خیابانـی بـوده و در پا کسـتان و پـرو نیـز موجـی از اعترا ‬ ‫مردمـی به دلیـل شـرایط اقتصـادی حا کـم ادامـه دارد‪ .‬اقدامـات‬ ‫گـروه هفـت می توانـد به دلیل وجود شـکاف های موجـود محدود‬ ‫یبـرد‪ .‬تنهـا‬ ‫شـود و روسـیه از وجـود ایـن شـکاف ها بهـره الزم را م ‬ ‫چندهفته قبـل از حملـه روسـیه بـه اوکرایـن‪ ،‬پوتیـن در سـفری‬ ‫قتـر داد و علی رغـم هشـدارهای‬ ‫بـه چیـن قـول همـکاری عمی ‬ ‫سـران گـروه هفـت‪« ،‬شـی جین پینـگ» رئیس جمهـوری چیـن‬ ‫هـم تعهـدش را دوچنـدان کـرد و بـر سـر اینـده تایـوان قاط عتـر‬ ‫شـد‪ .‬ایـن دو کشـور بـا حضـور در شـورای امنیـت و گـروه ‪ ۲۰‬دارای‬ ‫حـق وتـو از هرگونـه محکومیت حمله روسـیه به اوکراین هسـتند‪.‬‬ ‫هرچنـد امریـکا و انگلیـس گفته انـد روسـیه بایـد از گـروه ‪ ۲۰‬کنـار‬ ‫گذاشـته شـود و درصـورت حضـور روسـیه در نشسـت سـران گـروه‬ ‫‪ ۲۰‬در اندونـزی در نوامبـر امسـال (ابـان) بـه این نشسـت نمی ایـد‬ ‫امـا «امانوئـل مکـرون» رئیس جمهـوری فرانسـه از زمـان اغـاز‬ ‫جنـگ در اوکرایـن بیـش از هـر رهبـر دیگـر گـروه هفـت بـا پوتیـن‬ ‫گفت وگـو داشـته و اصـرار دارد کـه روسـیه نبایـد تحقیـر شـود؛ امـا‬ ‫بایـدن روسـیه را متهـم می کنـد کـه بـا حملـه بـه اوکراین بـه بحران‬ ‫جهانـی انـرژی دامـن زده اسـت و وزیـر دفاع وی هم معتقد اسـت‬ ‫کـه روسـیه بایـد تضعیـف شـود؛ بنابرایـن انچـه واضـح اسـت گـروه‬ ‫هفت نه از راه توقف بحران که با کاهش ان می تواند به موفقیت‬ ‫ً‬ ‫یسـت که‬ ‫نگـروه دقیقـا همان چیز ‬ ‫دسـت یابـد و شکسـت ای ‬ ‫روسـیه انتظـارش را می کشـد‪.‬‬ ‫ساخت ‪ 177‬مدرسه ویژه دانش اموزان استثنایی‬ ‫رئیـــس ســـازمان اموزش وپـــرورش اســـتثنایی کشـــور گفـــت؛ حـــدود ‪۱۵۵‬‬ ‫فضـــای اموزشـــی و تربیتـــی؛ ازجملـــه ‪ 177‬مدرســـه بـــرای دانش ام ــوزان‬ ‫اســتثنایی درحال ســاخت اســت‪ .‬به گــزارش پانــا؛ حمیــد طریفــی حســینی‬ ‫در نشســـت مشـــترک ســـازمان اموزش وپـــرورش اســـتثنایی بـــا ســـازمان‬ ‫نوســـازی‪ ،‬توســـعه و تجهیـــز مـــدارس دربـــاره اهمیـــت و جایـــگاه پوی ــش‬ ‫«صح ــن ح ــرم‪ ،‬مدرس ـه ام» گف ــت؛ اموزش وپ ــرورش مول ــد س ــرمایه انس ــانی‬ ‫و ابادانـــی کشـــور اســـت و وظیفـــه مـــا انسان سازی ســـت؛ یعنـــی تربی ــت‬ ‫انس ــان هایی ک ــه مح ــور توس ــعه کش ــور هس ــتند و تربی ــت ای ــن انس ــان ها‬ ‫مهم تریـــن ماموریـــت اموزش وپـــرورش محســـوب می شـــود‪ .‬وی اف ــزود؛‬ ‫اموزش وپ ــرورش اس ــتثنایی بخش ــی از بدن ــه کل ــی اموزش وپ ــرورش ب ــوده‬ ‫و ‪ ۱۴۱‬ه ــزار دانش ام ــوز ان‪ ،‬مانن ــد دانش ام ــوزان دیگ ــر اینده س ــازان کش ــور‬ ‫هس ــتند و نق