روزنامه سایه شماره 2523 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2523

روزنامه سایه شماره 2523

روزنامه سایه شماره 2523

‫مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید‪:‬‬ ‫کلنگ ساخت ‪ ۱۰۰‬هزار مسکن در ماه اینده زده می شود‬ ‫‪100‬دالری سوزان انتونی‬ ‫محکومیت‬ ‫ِ‬ ‫مدیرعامل شـرکت عمران شـهرهای جدید‪ ،‬درباره اخرین وضعیت‬ ‫‪۱ ۰۰‬هـزار واحـد مسـکونی طـرح نهضـت ملـی مسـکن کـه اوایـل‬ ‫نمـاه اغـاز شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬پروژه هـا در مراحـل مختلـف؛‬ ‫ای ‬ ‫اعـم از اماده سـازی زمیـن‪ ،‬خا ک بـرداری‪ ،‬فونداسـیون یـا تعییـن‬ ‫یسـت و در تیرمـاه فراینـد احـداث ‪ ۱۰۰‬هزار واحـد دیگـر را اغـاز‬ ‫کاربر ‬ ‫می کنیـم»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ علیرضـا جعفـری توضیـح داد‪« :‬از‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار واحد نهضت ملی مسـکن که با مسـئولیت شـرکت عمران‬ ‫شـهرهای جدیـد احـداث می شـود؛ اوایـل خردادمـاه عملیـات‬ ‫اجرایـی ‪ ۱۰۰‬هـزار مسـکن را اغـاز کردیـم و ان شـاءاهلل طبـق برنامـه؛ در‬ ‫تیرمـاه ‪ ۱۰۰‬هزار واحـد دیگـر اغـاز می شـود»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1873‬؛ «سـوزان برانـل انتونـی» (‪ ۱۵‬فوریـه ‪ ۱۳/۱۸۲۰‬مـارس‬ ‫‪ )۱۹۰۶‬از رهبـران حقـوق مدنـی در امریـکا کـه در جنبـش حقـوق زنـان و اعطـای حـق‬ ‫تنـام‬ ‫رای زنـان در ایاالت متحـده در قـرن ‪ ۱۹‬نقـش محـوری داشـت؛ به دلیـل ثب ‬ ‫جهـت انتخابـات و ایسـتادن در صـف رای دهنـدگان‪ ۱۰۰ ،‬دالر جریمـه شـد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬خرداد ‪ 18 1401‬ذوالقعده ‪ 18 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2523‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کیش وماتانگلیس بایــد بپذیریــم کــه انگلیــس این روزهــا بــا بریتانیــای‬ ‫کبیــر قــرن ‪ 18‬و ‪ 19‬تفــاوت بســیار دارد و رفته رفتــه از‬ ‫در پناهندگی‬ ‫کیــان ایــن کشــور کاســته شــده اســت‪...‬‬ ‫حقداریمبه امریکایمیثاق شکناعتمادنکنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫احسان حسین خانی؛ کارگردان نمایش «شب به خیر‪ ،‬مادر»‪:‬‬ ‫با اعتماد به توانا�یی های بازیگرانم‬ ‫سراغ متن مارشا نورمن رفتم‬ ‫‪2‬‬ ‫«شـب به خیر‪ ،‬مـادر» اثـر «مارشـا نورمـن»؛ نمایشـنامه نویس امریکایـی کـه در سـال‬ ‫‪ 1982‬نوشـته شـده‪ ،‬از متـون شـاخص ادبیـات نمایشـی جهـان و برنـده جایـزه پولیتـزر‬ ‫بوده است‪ .‬این نمایشنامه بارها در امریکا و چندنوبت در ایران نیز روی صحنه رفته‪.‬‬ ‫تازه ترین اجرای ان‪ ،‬ا کنون به کارگردانی احسـان حسـین خانی در تماشـاخانه «سپند»‬ ‫میزبان عالقه مندان تئاتر اسـت‪ .‬رعنا مقدم و سـبا مهدویان؛ دراین اثر به ایفای نقش‬ ‫پرداخته انـد و تهیه کنندگـی ان را سـعید روسـتایی برعهده دارد‪ .‬احسـان حسـین خانی‬ ‫گرچـه فار غ التحصیل رشـته‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نقش بنگاه های معامالت ملکی‬ ‫در التهاب بازار مسکن‬ ‫والدیمیـر پوتیـن؛ رئیس جمهـوری روسـیه در نشسـت مجمـع اقتصـادی‬ ‫سـن پترزبورگ با اشـاره به تحریم هـای اقتصـادی غـرب علیـه مسـکو‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«غـرب‪ ،‬در نابود سـاختن اقتصـاد روسـیه شکسـت خـورد»‪.‬‬ ‫توسعه خدمات کانون پرورش فکری‬ ‫در «رامسر» و «کتالم»‬ ‫‪6‬‬ ‫شادی اسدپور‪:‬‬ ‫خالقیتانسان‬ ‫با «حواس فعال»‬ ‫اغازبه کار می کند‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس تاکید کرد؛‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫شو پرورش‬ ‫لزوم احصای نیازهای اموز ‬ ‫برای جذب نیرو‬ ‫مدیرعامل برق منطقه ای گیالن‪:‬‬ ‫لزوم بهره گیری از تولیدات رسانه ای و هنری‬ ‫برای تعمیق معرفت دینی در جامعه‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیریت مصرف برق‬ ‫بسیارساده و یک ضرورت است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ردیف‬ ‫اداره کل امـوزش و پـرورش اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد درنظـردارد فراخـوان خریـد تجهیـزات اداری و اموزشـی از قبیـل میز‪ ،‬نیمکت‪ ،‬صندلی معلـم و دانش اموز و‬ ‫تخته وایت برد به شماره (سیستمی) ‪ 2001000171000004‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬متقاضیان شـرکت‬ ‫اسـناد فراخـوان تـا بازگشـایی پا ک ‬ ‫تنـام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخـط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و‬ ‫در فراخـوان درصـورت عـدم عضویـت قبلـی در سـامانه‪ ،‬نسـبت به ثب ‬ ‫مهـر سـازمانی اقـدام الزم را به عمـل اورند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬مورخه ‪1401/03/28‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا مورخه ‪1401/03/31‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬مورخه ‪1401/04/13‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانتنامه بانکی به مبلغ ‪ 747.295.000‬ریال‬ ‫نکته مهم‪ :‬پا کت الف به صورت فیزیکی و ال ک ومهرشده تحویل حراست اداره کل اموزش و پرورش استان کیگیلویه و بویراحمد شود‪.‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬استان کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬شهر یاسوج‪ ،‬میدان معلم‪ ،‬اداره کل اموزش و پرورش‪ -‬تلفن تماس‪09173441528 :‬‬ ‫م الف ‪401/7‬‬ ‫شرحعملیات‬ ‫واحد‬ ‫مقدار‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫فهرستبها‬ ‫‪1‬‬ ‫کانالبتنی‬ ‫مترطول‬ ‫‪50‬‬ ‫‪610.267.303‬‬ ‫راه و باند ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دیوار سنگی ‪ 1/5‬متری‬ ‫مترطول‬ ‫‪369‬‬ ‫‪3.655.694.507‬‬ ‫راه و باند ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دیوار سنگی ‪ 1‬متری‬ ‫مترطول‬ ‫‪40‬‬ ‫‪180.777.095‬‬ ‫راه و باند ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ازاره سنگی‬ ‫مترطول‬ ‫‪210‬‬ ‫‪638.014.914‬‬ ‫ابنیه ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جداره سازی‬ ‫مترمربع‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪802.486.294‬‬ ‫ابنیه ‪1401‬‬ ‫چراغ پایه چوبی‬ ‫اصله‬ ‫‪14‬‬ ‫‪232.044.458‬‬ ‫ابنیه ‪1401‬‬ ‫چراغ دیوارکوب‬ ‫عدد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪419.195.955‬‬ ‫تاسیساتبرقی‬ ‫‪8‬‬ ‫سطل زباله‬ ‫عدد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1.419.707.810‬‬ ‫ابنیه ‪1401‬‬ ‫ا گهی برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫‪9‬‬ ‫کفسازی‬ ‫مترمربع‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪10.527.308.230‬‬ ‫ابنیه ‪1401‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چراغ تابلو‬ ‫عدد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪24.328.050‬‬ ‫تاسیساتبرقی‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان درنظـردارد عملیـات اجرایـی بـه شـرح زیـر را از‬ ‫طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چراغ پایه دار چوبی‬ ‫عدد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪218.891.342‬‬ ‫تاسیساتبرقی‬ ‫‪12‬‬ ‫چراغ دیوارکوب‬ ‫عدد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪39.576.306‬‬ ‫راه و باند ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روستا‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫فراخوان برگزاری مناقصه خرید تجهیزات اداری‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دریافت اسناد‪ ،‬جهت شرکت در مناقصه‬ ‫بـا مشـخصات ذیل دعوت به عمل مـی اورد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬اجرای کفسـازی‪ ،‬ازاره سـنگی‪ ،‬جداره سـازی‪ ،‬اجرای کانال و دیوار سـنگی و ‪ ...‬به شـرح و متراژ‬ ‫جدول ذیل در روسـتای کنداب از توابع شهرسـتان کردکوی (بافت باارزش) براسـاس فهرسـت بهای ابنیه‪ ،‬راه و باند‬ ‫و تاسیسـات برقی سـال ‪ ،1401‬مطابق مشـخصات فنی‪ ،‬نقشـه ها و جزئیات اجرایی و توضیحات پیوسـت اسناد مناقصه‬ ‫‪3‬‬ ‫کنداب‬ ‫جمع کل‬ ‫‪18.768.292.264‬‬ ‫‪ -2‬براورد اولیه‪ :‬به مبلغ ‪ 18.768.292.264‬ریال (به حروف‪ :‬هجده میلیارد و هفتصد و شـصت و هشـت میلیون و دویسـت و نود و دو هزار‬ ‫و دویسـت و شـصت و چهار ریال)‬ ‫‪ -3‬مبلـغ تضمیـن‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 939.000.000‬ریـال (بـه حـروف‪ :‬نهصـد و سـی و نـه میلیـون ریـال)؛ مبلـغ تضمین شـده در مناقصـه بایـد‬ ‫بـه یکـی از صورت هـای مشـروحه زیـر بـه دسـتگاه مناقصه گـزار تسـلیم شـود‪ :‬الـف) ضمانتنامـه بانکـی؛ ب) وجـه نقـد بـه حسـاب شـماره‬ ‫‪ 4078036807925428‬نـزد بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران (شـماره شـبا ‪ IR460100004078036807925428‬بـه شناسـه سـی رقمـی‬ ‫‪ 924133778200000000000000000001‬بـه نـام بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان گلسـتان‪.‬‬ ‫ مـدت اعتبـار تضمین هـای فـوق بایـد حداقـل سـه مـاه پـس از تاریـخ افتتـاح پیشـنهادها بـوده و برای سـه ماه دیگـر نیز قابل تمدید باشـد و‬‫علاوه بـر ان‪ ،‬ضمانتنامه هـای بانکـی بایـد طبـق فـرم های مـورد قبول‪ ،‬تنظیم شـود‪.‬‬ ‫‪ -4‬صالحیت هـای موردنیـاز‪ :‬گواهـی صالحیـت حداقـل بـا پایـه ‪ 5‬و بـا تاریـخ معتبـر در رشـته ابنیـه یـا اب از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی؛‬ ‫گواهینامـه صالحیـت ایمنـی پیمانـکاران صـادر شـده توسـط وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/04/02‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت تحویل اسناد‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/13‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ بازگشایی اسناد‪ :‬ساعت ‪8:00‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/14‬‬ ‫‪ -8‬طریقه دریافت اسناد‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬‫دولـت (سـتاد) انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫‪ -9‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬یک ماه از اولین مهلت تسلیم پیشنهادها‬ ‫‪ -10‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫‪ -11‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬استان گلستان‪ ،‬گرگان‪ ،‬میدان بسیج‪ ،‬سایت اداری‪ ،‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫‪ -12‬تلفن تماس‪ 017-32435032 :‬داخلی ‪( 169‬واحد امور قراردادها و کنترل پروژه)‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/26 :‬‬ ‫م الف ‪12295‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫‪401-2/2-104‬‬ ‫تهیه مصالح و حفاری تکمیلی یک حلقه‬ ‫چاه اب شرب به روش دستی در منطقه‬ ‫الاسپیدانینطنز‬ ‫جاری‪/‬‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪7.496.104.905‬‬ ‫‪401-2-144‬‬ ‫توسعه شبکه فاضالب محله‬ ‫کالمخواران و کوچه گلستان در منطقه‬ ‫یک (با ارزیابی کیفی)‬ ‫جاری‪/‬‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫‪52.902.451.235‬‬ ‫‪401-2-145‬‬ ‫لوله گذاری فاضالب باقیمانده ورودی‬ ‫و خروجی ایستگاه پمپاژ دیزیچه مبارکه‬ ‫(با ارزیابی کیفی)‬ ‫جاری‪/‬‬ ‫‪ 2‬ماه‬ ‫‪14.487.329.258‬‬ ‫‪564.620.000‬‬ ‫‪401-2-146‬‬ ‫تهیه مصالح و تکمیل ساختمان و‬ ‫سوله شیراالت ایمانشهر فالورجان‬ ‫جاری‪/‬‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫‪14.056.084.173‬‬ ‫‪551.700.000‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫براورد (ریال)‬ ‫غ تضمین (ریال)‬ ‫مبل ‬ ‫‪355.000.000‬‬ ‫‪1.717.000.000‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق ‪ :292‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/04/11‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬از ساعت ‪08:30‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1401/04/12‬‬ ‫دریافت اسناد‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان اصفهان ‪www.abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪( 031-36680030-8 :‬داخلی ‪)395‬‬ ‫م الف ‪145-01‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان اصفهان‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫نقشبنگاه هایمعامالت ملکی‬ ‫در التهاب بازار مسکن‬ ‫نم ــودار فوق به وض ــوح از رش ــد تعداد بنگا هه ــای امال ک‬ ‫ط ــی ‪ ۳۰‬سال گذش ــته حکای ــت دارد‪ .‬رش ــد ‪ ۴۰‬براب ــری‬ ‫بنگا هه ــای معامالت ملک ــی ط ــی ‪ ۳۰‬سال گذش ــته‬ ‫درش ــرایطی که در بس ــیاری از س ــال ها ب ــازار مس ــکن‬ ‫ته ــای سرس ــام اور دچ ــار رک ــود س ــنگین‬ ‫به دلی ــل قیم ‬ ‫ب ــوده‪ ،‬تناقض اش ــکاری دارد‪ .‬براین مبن ــا «رونق معامالت‬ ‫زمی ــن و مس ــکن» نمی توان ــد توجی هگ ــر رش ــد قار چ گون ــه‬ ‫ای ــن بنگاه ها باش ــد‪ .‬مقایس ــه امار تع ــداد معامالت ملک‬ ‫یه ــا‪ ،‬س ــرانه پایی ــن معام ــات‬ ‫در کش ــور ب ــا تع ــداد امال ک ‬ ‫یک ــه ای ــن‬ ‫بـ ـه ازای ه ــر بن ــگاه را نش ــان می ده ــد؛ طور ‬ ‫س ــرانه در س ــال ‪ ۹۹‬به ح ــدود پنج معامله ب ــرای هر بنگاه‬ ‫یس ــت ب ــا وج ــود رش ــد تصاع ــدی بنگاه ها‬ ‫رس ــید‪ .‬بدیه ‬ ‫و درمقاب ــل کاه ــش تع ــداد ساخت وس ــاز و معام ــات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کسـ ـب وکار بنگاه ها نمی تواند صرف ــا باتکیه بر حق الزحمه‬ ‫ناش ــی از تنظیم سند باش ــد‪ .‬در نتیجه این س ــرانه ناچیز‬ ‫یب ــودن کسـ ـب وکار بنگا هه ــای‬ ‫به وض ــوح‪ ،‬غیراقتصاد ‬ ‫مش ــاور امال کی ب ــا تکیه صرف بر کسـ ـب درامد از معامالت‬ ‫را نش ــان می ده ــد‪ .‬درنتیج ــه تصور کسـ ـب درامد بنگاه ها‬ ‫از حق الزحم ــه تنظی ــم س ــند از اس ــاس باطل اس ــت زیرا‬ ‫باتوج هب ــه س ــرانه پایین تع ــداد معامالت ب ــرای هر بنگاه‪،‬‬ ‫بس ــیاری از بنگا هه ــا باید ورشکس ــته ش ــوند ام ــا این گونه‬ ‫نیس ــت! پ ــس تنها ی ــک عامل می تواند رش ــد برق اس ــای‬ ‫تع ــداد بنگا هه ــای امال ک ــی را توضی ــح ده ــد و ان‪ ،‬چیزی‬ ‫نیس ــت ج ــز س ــود کالن ای ــن بنگا هه ــا از دال ل ــی مل ــک‪.‬‬ ‫نق ــش مخ ــرب بس ــیاری از بنگا هه ــای معامالت ملک ــی‬ ‫در ب ــازار مس ــکن و دامـ ـن زدن ب ــه رش ــد بیش ــتر قیمت ها‬ ‫یت ــوان از اماره ــای رس ــمی گرفت ــه ت ــا مش ــاهدات‬ ‫را م ‬ ‫یه ــای مس ــکن متع ــدد‬ ‫میدان ــی به وض ــوح دی ــد‪ .‬ا گه ‬ ‫ای ــن بنگا هه ــا در س ــایت های ا گه ــی اینترنت ــی باعن ــوان‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫«مناس ــب س ــرمایه گذاری»‪ ،‬مص ــداق معروف ‬ ‫ا کث ــر مردم ب ــا ان اش ــنایند‪ .‬در یک نگاه کل ــی‪ ،‬بنگاه های‬ ‫معامالت ملکی در رش ــد تقاضای س ــرمایه گذاری مس ــکن‬ ‫دو نق ــش عمده ایفا می کنن ــد‪ .‬اول‪ ،‬ورود ای ــن بنگاه ها به‬ ‫ب ــازار معام ــات به عنوان خری ــدار با هدف س ــرمایه گذاری‬ ‫و کس ــب س ــودهای کالن اس ــت‪ .‬درواق ــع ای ــن بنگا هه ــا‬ ‫ً‬ ‫به جای انک ــه صرف ــا حلق ــه وص ــل خری ــدار و فروش ــنده‬ ‫مل ــک باش ــند‪ ،‬ب ــه س ــرمایه گذاری س ــودا گرانه دراین بازار‬ ‫پرداخت ــه و ذی نف ــع مس ــتقیم افزای ــش قیمت هس ــتند‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬تروی ــج تقاضاهای س ــرمایه گذاری در جامعه اس ــت‪.‬‬ ‫این بنگا هه ــا با دامن زدن ب ــه تقاضای س ــرمایه گذاری در‬ ‫بازار مس ــکن‪ ،‬س ــود حاصل از س ــرمایه گذاری در امال ک را‬ ‫افزای ــش می دهند‪ .‬این وضعیت باعث ش ــده حتی پس از‬ ‫جهش قیمت مس ــکن‪ ،‬ام ــکان افزایش مج ــدد قیمت ها‬ ‫همچن ــان باق ــی بمان ــد و متقاضی ــان حقیق ــی مس ــکن‬ ‫اطمین ــان خاط ــری از ارامش بازار در اینده و افق روش ــنی‬ ‫ب ــرای خری ــد خان ــه نداش ــته باش ــند‪ .‬اث ــار این وضعیت را‬ ‫می توان در رشد تقاضای س ــرمایه ای مسکن از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫در ده ــه ‪ ۶۰‬ب ــه ‪ ۷۵‬درصد در دهه ‪ ۹۰‬مش ــاهده کرد؛ یعنی‬ ‫از ه ــر چه ــار معامل ــه مس ــکن در ده ــه ‪ ۹۰‬تنه ــا یک مورد‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫برای مصرف و سـ ـه مورد دیگ ــر برای سرمایه گذار ‬ ‫یس ــت؛ این حج ــم از تقاض ــای س ــرمایه گذاری در‬ ‫بدیه ‬ ‫ب ــازار مس ــکن‪ ،‬نق ــش عم ــده ای در رش ــد قیم ــت خانه و‬ ‫نش ــدن تامین س ــرپناه م ــردم دارد‪.‬‬ ‫ناممک ‬ ‫مراد کتکت‬ ‫شنبه ‪ 28‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2523‬‬ ‫کیش ومات انگلیس در پناهندگی‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫نق ــش مش ــاوران ام ــا ک در «نابس ــامانی ب ــازار مس ــکن»‬ ‫ً‬ ‫یک ــه اماره ــای‬ ‫یش ــود؛ درحال ‬ ‫معم ــوال نادی ــده گرفت ــه م ‬ ‫رس ــمی و مش ــاهدات میدان ــی از نق ــش مخ ــرب‬ ‫بس ــیاری ازان ها در رش ــد قیم ــت مس ــکن حکای ــت دارد و‬ ‫ورود ای ــن بنگا هه ــا به عن ــوان خری ــدار مس ــکن و ف ــروش‬ ‫ته ــای ب ــاال‪ ،‬علت اصل ــی رش ــد قار چ گون ــه ان ها‬ ‫ب ــه قیم ‬ ‫طی س ــال های اخیر اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایرنا؛ بازار مس ــکن‬ ‫در ای ــران ط ــی س ــال های اخی ــر یک ــی از متالطم تری ــن‬ ‫بازارهای کش ــور اس ــت‪ .‬جه ــش چندباره قیمت مس ــکن‬ ‫یس ــابقه ترین‬ ‫در س ــال های اخی ــر را ش ــاید بت ــوان ب ‬ ‫یک ــه تنه ــا به عنوان‬ ‫نب ــازار دانس ــت به طور ‬ ‫الته ــاب درای ‬ ‫نمون ــه میانگی ــن قیم ــت هرمترمرب ــع واح ــد مس ــکونی‬ ‫در ش ــهر ته ــران از کمت ــر از پنج میلیون توم ــان در س ــال‬ ‫‪ ۹۵‬ب ــه بی ــش از ‪ ۳۰‬میلیون توم ــان در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬رس ــید‪.‬‬ ‫جهش چندبرابری قیمت مس ــکن‪ ،‬خرید مس ــکن را برای‬ ‫ً‬ ‫ا کثری ــت متقاضیان مس ــکن عمال غیرممکن کرده اس ــت‪.‬‬ ‫بررس ــی ام ــار رش ــد قیم ــت در بازاره ــای مختل ــف کش ــور‬ ‫نش ــان می ده ــد رش ــد قیمت ها در ب ــازار مس ــکن حتی از‬ ‫ب ــازار طال نیز بیش ــتر ب ــوده و حتی چندبرابر رش ــد قیمت‬ ‫ارز ط ــی ده هه ــای اخی ــر ب ــوده اس ــت‪ .‬دالی ــل متع ــدد و‬ ‫متنوعی برای رش ــد پرش ــتاب قیم ــت زمین و مس ــکن در‬ ‫ای ــران ذک ــر ش ــده؛ از عوام ــل زمینـ ـه ای ت ــورم یعنی رش ــد‬ ‫مولف هه ــای پول ــی گرفته تا پیشـ ـی گرفتن تقاض ــا از عرضه‬ ‫ً‬ ‫نح ــال عموم ــا نقش‬ ‫به وی ــژه ط ــی س ــال های اخی ــر‪ .‬باای ‬ ‫«تقاضای غیرمصرفی و س ــرمایه گذاری» در بررس ــی دالیل‬ ‫یش ــود‪ .‬بازار مسکن‬ ‫رشد قیمت مس ــکن نادیده گرفته م ‬ ‫اتفاق ــات ش ــگفت انگیز زی ــادی ط ــی س ــال های اخی ــر‬ ‫ هم ــراه داش ــته‪ .‬رکوردش ــکنی های پیاپی قیم ــت به ویژه‬ ‫جس ــال اخیر‪ ،‬رواج معام ــات واحدهای کهن هس ــاز و‬ ‫در پن ‬ ‫نقلی ب هس ــبب کاهش ش ــدید ق ــدرت خری ــد متقاضیان‪،‬‬ ‫اج ــاره پشـ ـت بام و ‪ ...‬تنه ــا چن ــد نمون ــه از ش ــگفتی های‬ ‫بازار مس ــکن دراین چندسال بوده اس ــت‪ .‬بااین حال یک‬ ‫یسـ ـت که ب هش ــکل پررنگ ــی خودنمایی‬ ‫موضوع چندسال ‬ ‫می کند و ان‪ ،‬رش ــد تصاعدی تع ــداد بنگاه های معامالت‬ ‫ملک ــی در کش ــور و به وی ــژه کالن شهرهاس ــت‪ .‬ای ــن رش ــد‬ ‫تصاع ــدی حت ــی در اوج رک ــود ب ــازار ک ــه ناش ــی از رش ــد‬ ‫ته ــا و اف ــت ق ــدرت خرید م ــردم بوده ادامه داش ــته‬ ‫قیم ‬ ‫اس ــت‪ .‬نگاه ــی ب ــه ام ــار مرک ــز ام ــار از تع ــداد بنگا هه ــای‬ ‫امال کی دارای مجوز در کش ــور‪ ،‬رشد جهشی و غیرطبیعی‬ ‫ای ــن بنگا هه ــا را ط ــی ‪ ۳۰‬سال گذش ــته نش ــان می ده ــد‪.‬‬ ‫کودکان کار !‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫حق داریم به امریکای میثاق شکن اعتماد نکنیم‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در اجتمـاع مردمـی هسـته های‬ ‫جهاد و پیشـرفت در حسـینیه جماران بابیان اینکه زمان‪ ،‬مکان‬ ‫و شـرکت کنندگان عزیـز از سراسـر کشـور این جلسـه را ممتـاز کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت؛ جهـاد سـازندگی به تعبیـر رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫یجـای کشـور‬ ‫یسـت کـه ثمـرات ان در جا ‬ ‫اسلامی شـجره طیبه ا ‬ ‫بر کسـی پوشـیده نیسـت‪ .‬رئیس جمهوری افزود؛ فضا هم فضای‬ ‫نورانی متاثر از رهنمودهای امام بزرگوار اسـت که از همین مکان‬ ‫نه فقـط بـرای ایـران کـه بـرای جهـان اسلام و بـرای همـه‬ ‫دغدغه منـدان حیـات انسـان معاصـر و پـا ک ارائـه کردنـد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه بایـد یـاد همـه شـهدای جهادگـر و سنگرسـازان‬ ‫یسـنگر را گرامـی بـدارم‪ ،‬گفـت؛ نقـش جهـاد سـازندگی در دفـاع‬ ‫ب ‬ ‫لهـای محرومـان و مسـتضعفان و‬ ‫مقـدس ایجـاد امیـد در د ‬ ‫ناامیدکردن دشـمنان بود‪ .‬این نهاد در خالقیت و ابتکارعمل در‬ ‫شهـای‬ ‫یهـای بسـیاری ب هنـام انقلاب و ارز ‬ ‫شـهر و روسـتا نواور ‬ ‫انقلاب ایجـاد کـرد‪ .‬وی بـا یـاداوری اینکـه در مقطعـی جهـاد‬ ‫سـازندگی در وزارت کشـاورزی وقـت ادغـام شـد‪ ،‬گفـت؛ ادغـام بـه‬ ‫امیـد تسـری روحیـه جهاد در همـه اجزاء دولـت به ویـژه در وزارت‬ ‫کشـاورزی بـود تـا همـه دارای روحیـه جهادی شـوند‪ .‬چون تجربه‬ ‫نشـان داد ایـن نـگاه موفـق بـوده و ایـن حرکـت جـواب داده و‬ ‫جـواب خواهـد داد‪ .‬رئیس جمهـوری تصریـح کـرد؛ بااین همـه‬ ‫برخـی از دلسـوزان و دغدغه منـدان در همـان تاریـخ ایـن دغدغه‬ ‫جدی را داشـتند که مبادا این نهاد ارزشـمند در این ادغام از ان‬ ‫رسالت اصلی بازبماند و امیدی را که در دل ها ایجاد کرده بود به‬ ‫یـاس تبدیـل شـود‪ ،‬باالخـره ادغـام صـورت گرفـت امـا حرکـت‬ ‫جهـادی در کشـور هرگـز تعطیـل نشـد و تبدیـل بـه گرو ههـای‬ ‫جهادی و دانشجویی‪ ،‬طالب عزیز حتی مردم عادی که بهترین‬ ‫روزهـای خـود را کنـار روسـتاییان و محرومـان گذراندنـد‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکه هرگز حرکت جهادی در کشور به سردی نگرایید‪،‬‬ ‫گفـت؛ چـون مقتـدای بصیرت افریـن مـا رهبـر معظـم انقلاب‪،‬‬ ‫همواره بر حرکت جهادی تا کید کرده و جهادی ها در جای جای‬ ‫کشـور وظیفـه خـود دانسـتند برای لبیـک به پیام امـام و مقتدای‬ ‫خـود ایـن حرکـت سـازنده را ادامـه دهند‪ ،‬لـذا ا گر جهاد سـازندگی‬ ‫ادغـام شـد امـا حرکـت جهـادی هرگـز تمـام نشـد‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی‬ ‫بابیان اینکـه حرکـت جهـادی بسـیار پررونـق و ادامـه دارد‪ ،‬گفـت؛‬ ‫تهـای جهـادی در همـه کشـور نیاز بـه حمایت‬ ‫ایـن گسـتره حرک ‬ ‫دارنـد و دولـت به عنـوان مسـئول اصلـی رفـع محرومیـت و ایجـاد‬ ‫پیشـرفت و عدالـت ایـن وظیفـه مهم حمایـت را در دسـتورکار قرار‬ ‫دارد و این مجموعـه عظیـم جهـادی به عنـوان بـازوان پرتـوان‬ ‫موردحمایـت قـرار می دهـد‪ .‬در دولـت احسـاس شـد بایـد بـرای‬ ‫این گرو ههـا جایـگاه تعریـف شـده و جریـان جهـاد سـازندگی احیـا‬ ‫شـود‪ .‬رئیس جمهـوری بابیان اینکـه بـرای تشـکیل وزارت جهـاد‬ ‫ً‬ ‫سـازندگی ماننـد انچـه قبلا وجود داشـت‪ ،‬توافق حاصل نشـد اما‬ ‫اینکه یک مجموعه به عنوان اتاق فکر و مسـئول رصد و پیگیری‬ ‫کـه نقـش مهـم را برعهـده داشـته باشـد‪ ،‬موردتاییـد قـرار گرفـت‬ ‫گفـت؛ دراین نهـاد کار به عهـده گرو ههـای جهـادی خواهـد بـود و‬ ‫دولـت سـه نقـش عمـده‪ ،‬هدایـت‪ ،‬حمایـت و نظـارت را برعهـده‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬به منظـور حمایـت از گرو ههـای جهـادی‪،‬‬ ‫پشـتیبانی های مالـی و حقوقـی شـورای جهـاد سـازندگی بنیـان‬ ‫گذاشـته شـد تـا متصدیـان جهـاد و پیشکسـوتان و نیروهـای‬ ‫باانگیـزه بتواننـد کار را دنبـال کننـد‪ .‬وی ادامـه داد؛ ‪40‬سـال از‬ ‫انقلاب گذشـته و بایـد انچـه گذشـته موردبازبینـی قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫یسـت کـه بـه حـرف امـام و رهبـری‬ ‫حوز ههـای موفقیـت جاهای ‬ ‫توجه شـد و جاهایی که کاسـتی و نقص هسـت؛ حوزه هایی ست‬ ‫کـه برخـی خواسـتند بـه نسـخه های دیگـران عمـل کننـد و چشـم‬ ‫به دسـت دیگـران داشـتند‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی بابیان اینکـه مـا‬ ‫نسـخه های دیگـران را کـه متناسـب بـا هویـت و نظـام اسلامی مـا‬ ‫نیسـت‪ ،‬نمی توانیـم اجـرا کنیـم‪ ،‬تصریـح کـرد؛ مطالعـه اندوختـه و‬ ‫تجربه تمام دنیا را انجام می دهیم اما نسـبت به نسـخه ها بسـیار‬ ‫بااحتیـاط عمـل می کنیـم چـون نسـخه ای کـه در غـرب نوشـته‬ ‫شـده متناسـب با زیسـت بوم ما نیسـت و باید با فضا و فرهنگ ما‬ ‫یشـود سـند ‪ ۲۰۳۰‬و‬ ‫یسـازی شـود‪ .‬نسـخه فرهنگـی غـرب م ‬ ‫بوم ‬ ‫اینکـه بـرای اقتصـاد و اجتمـاع مـا نسـخه ای نوشـته شـود بایـد‬ ‫متخصصـان ان نسـخه ها را بررسـی کننـد‪ .‬وی دربـاره دسـتور‬ ‫سـاخت هواپیمـا گفـت؛ کار شـرکت هواپیماسـازی به مراتـب‬ ‫قتـر و بهتـر از صنایـع هواپیماسـازی بـود کـه‬ ‫گسـترده تر‪ ،‬دقی ‬ ‫پیش ازایـن و در سـفر بـه تاتارسـتان مشـاهده کـرده بـودم‪.‬‬ ‫یشـد و لوح هایی‬ ‫نشـرکت تمام پرنده ها و بادقت سـاخته م ‬ ‫درای ‬ ‫از سراسـر جهـان در تاییـد صنایـع خـود گرفتـه بودنـد‪ ،‬د ههـا‬ ‫گواهینامـه داشـتند و این موضـوع سـاخت هواپیمـا باتوج هبـه‬ ‫تهـای موجـود در کشـور‪ ،‬نـه به عنـوان انتظـار تحقـق‬ ‫ظرفی ‬ ‫نایافتنـی کـه اعلام کـردم هواپیمایـی بـا ظرفیـت حمـل ‪۷۲‬‬ ‫سرنشـین را در کشـور بسـازید‪ .‬دراین صنایـع عـده ای جهادگـر‬ ‫نهـا پـس از تا کیـد رهبـر بـه گسـترش‬ ‫درتالش انـد کـه به گفتـه ا ‬ ‫صنایـع دانش بنیـان‪ ،‬خطـوط تولیـد را افزایـش دادنـد و در حـوزه‬ ‫اشـتغال هـم پیشـرفت های قابل توجهـی داشـتند و نمـاد تولیـد‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫دانش بنیان و اشـتغال افرین بودند که این حرکت جهاد ‬ ‫ایـت اهلل رئیسـی باتا کیدبراینکـه نیازمنـد یـک حرکـت تحولـی‬ ‫درایـن دوره هسـتیم‪ ،‬گفـت؛ تحـول سـه شـرط عمـده دارد؛ در‬ ‫تحـول شـناختی نـگاه بایـد تحولـی باشـد‪ .‬در همـه شـوراهای‬ ‫استانی تا کید کردم که هر نیرویی که اماده تحول نیست باید در‬ ‫حاشـیه قـرار گیـرد و نبایـد در متـن بمانـد‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫ً‬ ‫یهـا رسـما اعلام می کننـد مفتضحانه‬ ‫بابیان اینکـه وقتـی امریکای ‬ ‫در فشار حدا کثری علیه ایران شکست خوردیم یعنی انقالب راه‬ ‫پیروزی و پیشـرفت را طی می کند‪ ،‬افزود؛ حاال می خواهند ما را با‬ ‫مهـا توانسـته مـا را محـدود‬ ‫مهـا محـدود کننـد؛ مگـر تحری ‬ ‫تحری ‬ ‫مهـا را بایـد خنثـی کـرد و مـن از امریکاهایی‬ ‫کنـد؟ وی گفـت؛ تحری ‬ ‫متعجبم که ازسویی پیغام مذا کره و توافق می فرستند و ازسویی‬ ‫مهـا می افزاینـد ایـن چـه نحـوه عمـل اسـت؟ دنیـا‬ ‫بـر لیسـت تحری ‬ ‫بایـد بـه مـا حـق دهـد کـه بـه امریـکا اعتمـاد نکنیـم چـون‬ ‫قشـکن اسـت‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی افـزود؛ مهم تریـن ویژ گـی‬ ‫میثا ‬ ‫امام (ره) که ازسـوی رهبر انقالب تبیین شـد‪ ،‬ویژگی تحول افرینی‬ ‫ایشـان در ایـران و جهـان اسلام بـود‪ .‬نیـروی مسـئول بایـد بدانـد‬ ‫امـروز بـا حرکـت عـادی کارهـا ب هسـرانجام نمی رسـد و بایـد روحیـه‬ ‫تحـول داشـته باشـد‪ .‬رئیس جمهـوری شـرط دوم ایجـاد تحـول را‬ ‫تحول در فرایندها و بازنگاه در همه ان ها دانست و گفت؛ بعضی‬ ‫نهـا را‬ ‫فرایندهـا موجـب مشـکالت جـدی بـرای مـردم شـده‪ ،‬ا ‬ ‫ناامید می کند و کارها را به تعویق می اندازد‪ .‬برخی از کارشناسان‬ ‫معتقدنـد به میـزان ‪ 50‬سـال در کشـور پـروژه ناتمام وجـود دارد که‬ ‫لخـواه می توانـد‬ ‫تنهـا یـک حرکـت و نـگاه جهـادی و نیـروی تحو ‬ ‫ان را سـامان دهـد و یقیـن داریـم ایـن گـره به دسـت نیروهـای‬ ‫جهـادی بـاز خواهـد شـد‪ .‬حرکـت جهـادی در ذات انقلاب‬ ‫یتـوان حرکـت‬ ‫یسـت و از تعریـف انقلاب اسلامی نم ‬ ‫اسالم ‬ ‫جهـادی را حـذف کـرد‪ .‬وی شـرط سـوم را تحـول در سـاختارها‬ ‫دانسـت و گفـت؛ سـاختارها بایـد جهـادی شـده و متناسـب بـا‬ ‫اقتضـای انقالبـی باشـد کـه امـروز دارای یـک هـدف مهـم اسـت‪.‬‬ ‫امـت بایـد دارای هـدف و مقصـد باشـد و در حرکـت جهـادی ایـن‬ ‫هـدف وجـود دارد‪ .‬یـک روز سـاقط کردن رژیـم طاغـوت‪ ،‬روز بعـد‬ ‫ایجـاد حکومـت دینـی‪ ،‬روز دیگـر نبـرد بـا دشـمنی کـه زندگـی را بـر‬ ‫مـردم سـخت کردنـد و امـروز بحـث عدالـت و پیشـرفت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه امـروز هـدف رسـیدن بـه پیشـرفت و تمـدن‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت؛ دراین میـدان باتوج هبـه راهبـرد رهبـری باید‬ ‫اسالم ‬ ‫حرکـت جهـادی کـرد‪ .‬وی توضیـح داد؛ رکـن دوم امـت حرکـت و‬ ‫پویایی سـت‪ .‬امت نه حق دارد توقف کند و نه به عقب بازگردد و‬ ‫سـیر قهقرایی و ارتجاعی داشـته باشـد‪ ،‬بلکه باید پیش رود‪ .‬رکن‬ ‫دیگـر امـت امـام و مقتداسـت کـه امت امـام دارد تا به بـا حرکت در‬ ‫مسـیر ایـن مقتـدا بـه اهـداف دسـت یابـد‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی در‬ ‫یسـت‬ ‫یهـای حرکـت جهـادی گفـت؛ حرکتـی جهاد ‬ ‫تبییـن ویژگ ‬ ‫کـه دارای انگیـزه‪ ،‬اندیشـه‪ ،‬دیـدن مقصـود‪ ،‬دشـمن و ابزارهـای‬ ‫دشـمن و اراده بـرای پیـروزی بـر خواسـت دشـمن اسـت‪ .‬حرکـت‬ ‫جهـادی هـم بـا جـان‪ ،‬هـم بـا مـال و هـم بـا لسـان‪ ،‬ضـرورت جدی‬ ‫برای جامعه اسـت و رهبری از جهاد تبیین هم سـخن گفتند که‬ ‫ترجمـان جهـاد بـا لسـان اسـت که همـه بایـد ان را در برنامـه کاری‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬رئیس جمهـوری بابیان اینکـه نیروهـای جهـادی‬ ‫بایـد بـه حرکـت خـود شـتاب دهنـد و دولت هم خـود را مصمم به‬ ‫نهـا می دانـد‪ ،‬گفـت؛ این گرو ههـا برمبنـای فرمایـش‬ ‫حمایـت از ا ‬ ‫رهبـر انقلاب درجهـت رونـق تولیـد حرکـت بسـیار ماندگار داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬اقتصاد روسـتا باید فعال شـده و روسـتایی باید در روسـتا‬ ‫بماننـد‪ .‬سـپاهی ها یـک روز در میـدان جنـگ‪ ،‬یـک روز در زلزلـه و‬ ‫سـیل و یـک روز هـم در قرارگاه های سـازندگی کارهـای بزرگی چون‬ ‫سدسـازی و نیـروگاه سـازی ها کنـار مـردم بودنـد‪ .‬وی گفـت؛ تولید‬ ‫با کیفیـت و دانش بنیـان بایـد در کشـور گسـترش پیـدا کنـد و‬ ‫سکـه دغدغـه نظـام و کشـور را دارد‪ ،‬می خواهـد بـه حـرف‬ ‫هرک ‬ ‫رهبـری و امـام گـوش دهـد و دلسـوز مـردم اسـت‪ ،‬حتـی ا گـر نـام‬ ‫بسـیجی هـم نداشـته باشـد مـا او را دارای روحیـه بسـیجی‬ ‫می دانیـم و جهـاد هـم منحصـر بـه گـروه خاصـی نیسـت؛ بگذاریم‬ ‫جهاد به گسـتردگی همه ایران و همه جهان اسلام باشـد‪ .‬رئیس‬ ‫قوه مجریه بابیان اینکه باید جریان مهاجرت را در کشـور متوقف‬ ‫کنیـم‪ ،‬گفـت؛ اینکـه دانشـجوی ایـران بـا تحریـک برخـی دل بـه‬ ‫خـارج از مرزهـا بسـته و کشـور را تـرک کند به تعبیـر رهبری خیانت‬ ‫است و باید بسترهایی فراهم کنیم که جریان مهاجرت معکوس‬ ‫شـود و رفت ههـا هـم بـه کشـور بازگردنـد‪ .‬وی بابیان اینکـه در‬ ‫کشـاورزی و تامیـن مـواد غذایـی کشـور نیازمنـد اسـتقالل اسـت؛‬ ‫یشـود کـه باتوج هبـه‬ ‫گفـت؛ بسـیاری از اقلام غذایـی کشـور وارد م ‬ ‫تهـا و امادگـی کشـور بایـد متوقـف شـود و بـرای ان همـه‬ ‫ظرفی ‬ ‫کشور باید بسیج شده و تولید را به سمت کاالهای اساسی ببرند‪.‬‬ ‫در حوزه اشتغال و مسکن هم نیازمند حرکت جهادی هستیم و‬ ‫ا گـر سـاالنه یک میلیـون اشـتغال ایجـاد نشـده و مسـکن سـاخته‬ ‫نحـوزه هـم‬ ‫نشـود‪ ،‬کشـور عقـب خواهـد مانـد کـه بایـد درای ‬ ‫یهـا و اقداماتـی کـه‬ ‫عقب ماندگـی را جبـران کنیـم‪ .‬دولـت از طراح ‬ ‫در زمـان محـدود و بـا کیفیـت خـوب ارائه شـود؛ حمایـت می کند‪.‬‬ ‫در اشتغال های خرد و خانگی نیازمند حرکت جهادی هستیم و‬ ‫دولت از جهادگران دراین عرصه حمایت می کند‪ .‬ایت اهلل رئیسی‬ ‫افـزود؛ در حـوزه سلامت‪ ،‬اب وهـوا و سلامت هـم نیازمنـد حرکـت‬ ‫جهادی هستیم و بخشنامه و مصوبات و نشست ها مسئله ای را‬ ‫حـل نمی کنـد؛ همـان حرکتـی کـه طلب ههـا درزمین ٔـه کرونـا انجـام‬ ‫دادنـد‪ .‬لطـف خـدا‪ ،‬رهنمودهـای رهبـری و حضـور و مشـارکت‬ ‫مـردم کشـور را از کرونـا نجـات داد و دولـت ایـن میـان خدمتگـزار‬ ‫بـود‪ .‬کرونـا کـه روزی ‪ 700‬جان باختـه داشـت امـروز مهـار شـده و‬ ‫مـردم در تحصیـل و کسـب وکار خـود ارامـش دارنـد‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کرد؛ در همه عرصه هایی که دیگران با تردید برخورد می کنند‪ ،‬ما‬ ‫طرفدار مکتب «ما می توانیم» شـهید سـلیمانی هسـتیم‪ .‬از دیگر‬ ‫کارهای جهادی استعدادیابی در روستاها و شهرهاست که برای‬ ‫کشـور ارزشـمند اسـت‪ .‬پیوند دانشـگاه با روسـتا هم اولویت دیگر‬ ‫جهادی ست‪ .‬دانشگاه باید کنار سفره مردم‪ ،‬صنعت و کشاورزی‬ ‫اورده شـود و پایان نام ههـای دانشـگاهی بایـد بـه بطـن زندگـی‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫نصـورت دانایـی ضمیمـه توانایـی م ‬ ‫مـردم ایـد کـه درای ‬ ‫تهـای‬ ‫همـان مفهومـی کـه در دانش بنیـان مدنظـر اسـت‪ .‬ظرفی ‬ ‫یسـت‪ .‬ایت اهلل رئیسـی گفت؛‬ ‫مناطق ازاد هم نیازمند کار جهاد ‬ ‫در تبییـن دسـتاوردها و جهـاد تبییـن مشـکالت بسـیاری وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬همـه بایـد در حـوزه فعـال شـوند و دربـاره ثمـرات انقلاب‬ ‫اسلامی روشـنگری شـود تـا معلـوم شـود رژیـم پهلـوی کـه امـروز‬ ‫برخـی دنبـال تطهیـر ان هسـتند‪ ،‬چه جنایـات و خیانت هایی به‬ ‫کشور کرده‪ .‬به عنوان یک طلبه و مسئول باتوجه به ظرفیت های‬ ‫موجود کشور‪ ،‬اینده را بسیار روشن می بینم‪.‬‬ ‫تایید حکم استرداد جولیان اسانژ‬ ‫روسیه و تهدید جدی کشورهای اروپایی‬ ‫امادگی نتانیاهو برای بازگشت به قدرت‬ ‫وزیر کشـور انگلیس با امضای حکمی اسـترداد‪ ،‬موسـس افشـا گر‬ ‫ویکی لیکـس بـه امریـکا را تاییـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ امضـای‬ ‫حکمی از سوی پریتی پاتل در روز جمعه جولیان اسانژ؛ موسس‬ ‫کقـدم به اسـترداد بـه ایاالت متحده‬ ‫بسـایت ویکی لیکـس را ی ‬ ‫و ‬ ‫کتـر کـرد‪ .‬اسـانژ به دلیل افشـا گری های ویکی لیکس‬ ‫امریـکا نزدی ‬ ‫در بـاره امریـکا از جملـه جنایـات جنگـی این کشـور در افغانسـتان‬ ‫در امریـکا بـا اتهـام جاسوسـی روبه روسـت و در صـورت محا کمـه‬ ‫ممکـن اسـت بـه حبـس تـا ‪1 75‬سـال محکـوم شـود‪ .‬وزیـر کشـور‬ ‫انگلیـس حکـم صـادره از سـوی دادگاهـی در انگلیس را مهـر کرده‬ ‫است‪ .‬این حکم‪ ،‬خواستار استرداد جولیان اسانژ به امریکا برای‬ ‫رسـیدگی بـه اتهامات اواسـت‪ .‬اسـانژ کـه در حال حاضـر در زندانی‬ ‫در جنوب لندن نگهداری می شـود ‪ 14‬روز برای اعتراض به حکم‬ ‫دادگاه فرصـت دارد‪ .‬پیش از ایـن رسـانه ها گـزارش داده بودنـد‬ ‫کـه مایـک پامپئـو؛ وزیـر خارجـه سـابق امریـکا در دوران حضورش‬ ‫نسـمت نقشـه ای بـرای تـرور جولیـان اسـانژ طراحـی کـرده‬ ‫در ای ‬ ‫ً‬ ‫بـود کـه البتـه به اجـرا در نیامـد؛ امـری کـه وی ان زمـان اصلا تائیـد‬ ‫یـا رد نکرد‪.‬‬ ‫شبـه اظهـارات مقـام سـابق‬ ‫رئیـس دومـای روسـیه در وا کن ‬ ‫لهسـتانی هشـدار داد چنانچـه موشـک هایی بـا قابلیـت حمـل‬ ‫ییـف ارسـال شـود‪ ،‬لهسـتان و کل اروپـا‬ ‫کالهـک هسـته ای بـه ک ‬ ‫از صفحـه روزگار محـو خواهنـد شـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ ایـن هشـدار‬ ‫یشـود که رادوسلاو سیکورسـکی؛ وزیر خارجه‬ ‫پس از ان مطرح م ‬ ‫سـابق لهسـتان پیشـنهاد کـرد متحـدان غربـی حامـی اوکرایـن‬ ‫در برابـر عملیـات نظامـی روسـیه در این کشـور ممکـن اسـت‬ ‫ییـف داشـته‬ ‫دالیلـی قانونـی بـرای تامیـن سلاح های مرگبـار بـه ک ‬ ‫باشـند‪ .‬وی مدعـی شـد والدیمیـر پوتیـن قـرارداد بوداپسـت را کـه‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۹۴‬تضمیـن جهـت امنیـت اوکرایـن به امضـا رسـید‪،‬‬ ‫یسـت تـا‬ ‫نقـض کـرده و این مسـئله توجیهـی بـرای جوامـع غرب ‬ ‫بتواننـد موشـک هایی را در اختیـار اوکرایـن بگذارنـد و فرصتـی‬ ‫ییـف بدهنـد تـا از اسـتقالل خـود دفـاع کنـد‪ .‬ویاچسلاو‬ ‫را بـه ک ‬ ‫شبـه این مسـئله در پیامـی کـه منتشـر کـرد؛‬ ‫ولودیـن در وا کن ‬ ‫نوشـت لهسـتان به همـراه بقیه اروپـا‪ ،‬در صـورت تهدید روسـیه‪ ،‬از‬ ‫هسـتی سـاقط خواهند شـد‪ .‬وی گفت؛ اوکراین باید غیرنظامی؛‬ ‫و وضعیـت عـاری از سلاح هسـته ای در این کشـور تضمیـن شـود‪.‬‬ ‫بنیامیـن نتانیاهـو پـس از ‪ ۱۲‬سـال قـدرت‪ ،‬در ‪ ۱۳‬ژوئـن ‪۲۰۲۱‬‬ ‫اخریـن سـخنرانی خـود در کنسـت را انجـام داد و طـی اظهاراتـش‬ ‫خاطرنشـان کـرد کـه حـزب محافظـه کار لیکود بـه زودی بـه عرصه‬ ‫کسـال بعد‪ ،‬این نخسـت وزیر کهنه کار‬ ‫قدرت بازخواهد گشـت‪ .‬ی ‬ ‫می خواهـد هدفـش را محقـق کنـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ نخسـت وزیر‬ ‫سـابق اسـرائیل طـی ان سـخنرانی گفتـه بـود؛ مـن شـما را علیـه‬ ‫پگـرا هدایـت خواهـم کـرد تـا ان را‬ ‫ایـن دولـت بـد‪ ،‬خطرنـا ک و چ ‬ ‫سـرنگون کنیـد‪ .‬ب هیـاری خـدا‪ ،‬این موضـوع خیلی زودتـر از انچـه‬ ‫شما فکر می کنید‪ ،‬اتفاق می افتد! هفته قبل‪ ،‬اعضای چپ گرای‬ ‫تهـای‬ ‫ائتلاف حا کـم متقاعـد شـدند بـه الیحـه تمدیـد حمای ‬ ‫قانونی از شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری رای بدهند؛‬ ‫یکـه راسـت گرا ها کـه از نظـر ایدئولوژیـک از ایـن الیحـه‬ ‫در حال ‬ ‫یکـرد‪ ،‬رای منفـی دادنـد و بعـد منجـر بـه شکسـت‬ ‫حمایـت م ‬ ‫دولـت شـدند‪ .‬نتانیاهـو بـا تشـویق افـراد اپوزیسـیون بـه مخالفت‬ ‫بـا هـر طرحی که ائتالف حا کم پیشـنهاد می کند‪ ،‬بـرای فلج کردن‬ ‫رقبـای خـود‪ ،‬بهـره بـرده و از این طریـق می کوشـد دشـمنان خـود‬ ‫را کنـار بزنـد‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310006012971‬مـورخ ‪ 1400/12/25‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سارا نورائی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ باغ به مساحت‬ ‫‪ 928‬مترمربع به پال ک ‪ 112‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در لشـکنار مازندران بخش ‪ 6‬ثبت نور محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫علی سعادتی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان نور‬ ‫شناسه ا گهی ‪1336565‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بایـــد بپذیریـــم کـــه انگلیـــس این روزهـــا بـــا بریتانیـــای کبیـــر قـــرن ‪ 18‬و ‪19‬‬ ‫تف ــاوت بس ــیار دارد و رفته رفت ــه از کی ــان ای ــن کش ــور کاس ــته ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫هر چند کـــه هنـــوز ســـران ان و دو حـــزب کارگـــر و عـــوام‪ ،‬بـــا یـــاد گذش ــته‪،‬‬ ‫دســت بــه اعمالــی می زننــد کــه از انــان ابــرو می بــرد و گذشــته اســتعمارگرانه ‬ ‫خـــود را بیشـــتر نمایـــان کـــرده و هتـــک حیثیـــت از خـــود می کنن ــد‪.‬‬ ‫انگلیســـی ها با وجودی کـــه شکســـت های زیـــادی را در داخـــل و خ ــارج‬ ‫متحم ــل می ش ــوند‪ ،‬هن ــوز ب ــر س ــر عق ــل نیام ــده و ب ــا ی ــاد گذش ــته روزگار‬ ‫می گذرانن ــد‪ .‬رس ــوایی های گا هو بی ــگاه در هیئ ــت دولت ه ــای ان و اقتص ــاد‬ ‫اس ــیب دیده اش‪ ،‬هن ــوز نتوانس ــته اس ــت سیاس ــتمداران گذش ــته اش را ب ــر‬ ‫ً‬ ‫س ــر عق ــل بی ــاورد‪ .‬گو اینک ــه سیاس ــتمداران ان‪ ،‬متع ــددا خ ــود را ب ــه خ ــواب‬ ‫می زنن ــد و قص ــد بی ــداری ن ــدارد‪ .‬خ ــروج ای ــن کش ــور از اتحادی ــه اروپ ــا نی ــز‬ ‫حکایــت از خودبزرگ بینــی ســران دو حــزب عمــده ان دارد کــه از وقایــع قــرن‬ ‫‪ 20‬و ‪ 21‬درس عبــرت نگرفته انــد‪ .‬به خصــوص در دوره دو ســاله کرونــا ا گرچــه‬ ‫مراقبت هــای هــم بهداشــتی و اجتماعــی توســط مــردم ان کشــور‪ ،‬توانســت‬ ‫از ش ــدت ّ‬ ‫ وحدت اوای ــل ظه ــور ای ــن وی ــروس در انگلی ــس ک ــم کن ــد‪ ،‬ام ــا در‬ ‫س ــطح باالتری ــن ق ــدرت اجرای ــی ان‪ ،‬یعن ــی بوری ــس جانس ــون؛ نخس ـت وزیر‬ ‫انگلیــس‪ ،‬درســت هنگامی کــه ارقــام مبتالیــان و جان باختــگان ایــن کشــور‪،‬‬ ‫یه ــا و‬ ‫در ش ــمار پن ــج کش ــور اول جه ــان ب ــود‪ ،‬گوی ــا ب ــه ضیافت ه ــا‪ ،‬مهمان ‬ ‫خوش گذرانــی شــبانه مشــغول بــوده و ملــت انگلیــس را از یــاد بــرده بــود کــه‬ ‫افتضاح ــی تاریخ ــی ب ــرای نخسـ ـت وزیر و ح ــزب او به ش ــمار ام ــد‪ .‬انگلی ــس‬ ‫برخـــاف ســـخن پرا کنی های همیشـــگی پیرامـــون ازادی‪ ،‬حقـــوق بش ــر‪،‬‬ ‫دف ــاع از پناهن ــدگان‪ ،‬حت ــی برخ ــاف وعده ه ــای داده ش ــده ب ــه اتحادی ــه‬ ‫یبــر پذیــرش اوارگان جنــگ روســیه بــا اوکرایــن‪،‬‬ ‫اروپــا و امریــکا و اوکرایــن‪ ،‬مبن ‬ ‫خــاف وعــده عمــل کــرده و شــمار بســیار کمــی از اوارگان اوکراینــی را پذیرفتــه‬ ‫اس ــت؛ ام ــا حرک ــت اخ ــر ای ــن کش ــور ک ــه مهاج ــران بس ــیاری را ک ــه از فرانس ــه‬ ‫و دری ــای مان ــش گذش ــته و ب ــا ه ــزاران رن ــج و محن ــت‪ ،‬وارد انگلی ــس ش ــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــه شــدیدترین و بی رحمانه تریــن صــورت ممکــن امــاده گســیل بــه‬ ‫روان ــدا ک ــرد‪ ،‬بس ــیار قابل تام ــل اس ــت ک ــه در ای ــن اتخ ــاذ تصمی ــم‪ ،‬مقام ــات‬ ‫قضائ ــی ای ــن کش ــور ب ــا همفک ــری ب ــا نخس ـت وزیر اراده کرده ان ــد مهاج ــران را‬ ‫علی رغــم خواســت انــان کــه پناهندگــی بــه انگلیــس اســت‪ ،‬نادیــده گرفتــه و‬ ‫به اجبــار بــه کشــور وامانــده و غیرایمــن روانــدا اعــزام کننــد کــه خوشــبختانه‬ ‫بن ــا ب ــه خواس ــت جهان ــی و اف ــکار عموم ــی م ــردم ع ــادی انگلی ــس و به وی ــژه‬ ‫دادگاه حق ــوق بش ــر اروپ ــا‪ ،‬در دقیق ــه ‪ 90‬و در حالی ک ــه تنه ــا یک س ــاعت ب ــه‬ ‫پ ــرواز ب هس ــوی روان ــدا باق ــی ب ــود‪ ،‬دول ــت انگلی ــس‪ ،‬علی رغ ــم می ــل باطن ــی‪،‬‬ ‫ناچ ــار ب ــه لغ ــو پ ــرواز ش ــد‪ .‬این ــک ی ــک س ــوال ب ــرای ازادی خواه ــان جه ــان‬ ‫مط ــرح ش ــده اس ــت ک ــه چگون ــه انگلی ــس ک ــه در هم ــه ام ــور از پناهن ــدگان‬ ‫پشـــتیبانی می کـــرده و حتـــی مشـــوق پناه جویـــان بـــوده اســـت‪ ،‬ح ــرف و‬ ‫عمل ــش دوگان ــه می نمای ــد؟ یعن ــی به گفت ــه قدیمی ه ــا؛ م ــرگ را ب ــرای بیگان ــه‬ ‫می پذی ــرد؛ ام ــا خ ــود حاض ــر نیس ــت ب ــرای ی ــک لحظ ــه ت ــب کن ــد‪ .‬درنتیج ــه‬ ‫ایــن موضع گیــری انگلیــس در ایــن برهــه حســاس‪ ،‬مــردم چنــد کشــور را کــه‬ ‫از اوضــاع جــاری در کشورشــان ناراضــی بــوده و حتــی چه بســا تحت تعقیــب‬ ‫و ازار کشـــورها بوده انـــد‪ ،‬ایـــن بریتانیـــای کبیـــر‪ ،‬در نهایـــت شـــقاوت و‬ ‫بی رحم ــی می خواه ــد ب ــه روان ــدا اع ــزام کن ــد‪ .‬چه بس ــا ا گ ــر ای ــن پناهن ــدگان‬ ‫در کشورشـــان زنـــده مانده انـــد‪ ،‬در روانـــدا کـــه به شـــدت ناامـــن اس ــت‪،‬‬ ‫ج ــان ببازن ــد‪ .‬نمی دان ــم ای ــا وجدان ه ــای به خواب رفت ــه س ــران انگلی ــس‪،‬‬ ‫یش ــود ی ــا ن ــه؟ به وی ــژه ک ــه وقت ــی ف ــردی خ ــود را‬ ‫یه ــا بی ــدار م ‬ ‫به این زود ‬ ‫بـــه خـــواب بزنـــد‪ ،‬بیدار کـــردن او بسیاردشـــوار و ناممکـــن اســـت‪ .‬درپای ــان‬ ‫امیدواری ــم مل ــل رنج دی ــده جه ــان‪ ،‬از ای ــن ابرقدرت ــان بی نی ــاز باش ــند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫شو پرورش برای جذب نیرو‬ ‫لزوم احصای نیازهای اموز ‬ ‫روح اهلل متفکـــر ازاد با تا کید بر اینکـــه بایـــد بـــرای رفـــع کمبـــود معل ــم در‬ ‫مـــدارس چاره اندیشـــی شـــود‪ ،‬گفـــت؛ نظـــر مجلـــس این اســـت که معل ــم‬ ‫بایــد در وهلــه اول ارامــش خاطــر داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه وظایــف خــود‬ ‫دقیـــق و به نحو احســـن عمـــل کنـــد‪ .‬به گـــزارش پانـــا؛ رئیـــس فرا کس ــیون‬ ‫شو پ ــرورش‬ ‫دانش ــگاهیان مجل ــس ش ــورای اس ــامی اف ــزود؛ بر این مبن ــا اموز ‬ ‫بای ــد نیازه ــای خ ــود ب ــرای ج ــذب نی ــرو را احص ــا و س ــپس رف ــع کن ــد‪ .‬عض ــو‬ ‫کمیس ــیون ام ــوزش‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری مجل ــس ش ــورای اس ــامی گف ــت؛‬ ‫شو پ ــرورش بای ــد تع ــداد نی ــاز خ ــود ب ــه معل ــم را در مناط ــق مختل ــف‬ ‫اموز ‬ ‫کش ــور و مناط ــق م ــرزی و مح ــروم مش ــخص ک ــرده و بای ــد معل ــوم ش ــود در‬ ‫هــر مقطعــی چه تعــداد معلــم نیــاز اســت؛ ســپس بایــد نســبت بــه جــذب و‬ ‫اس ــتخدام نیروه ــای م ــورد نی ــاز اق ــدام ش ــود‪.‬‬ ‫پلمب دوهفته ای واحدهای صنفی متخلف‬ ‫رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی با اشــاره به افزایــش شــعب ملــی تنظیــم‬ ‫ب ــازار گش ـت های تعزی ــرات گف ــت؛ از این هفت ــه واحده ــای صنف ــی متخل ــف‬ ‫به م ــدت دو هفت ــه پلم ــب خواهن ــد ش ــد‪ .‬به گ ــزارش ایلن ــا؛ احم ــد اصانل ــو‬ ‫ت گف ــت؛ مج ــوز کار از س ــران ق ــوا گرفت ــه ش ــده و دو ت ــا‬ ‫درب ــاره تش ــدید مج ــازا ‬ ‫ســه هفته اس ــت ک ــه در حال انج ــام اس ــت‪ .‬حض ــور رئی ــس ش ــعبه تعزی ــرات‬ ‫به همــراه بازرســان در محل هــای احتمالــی وقــوع تخلــف بــرای صــدور حکــم‬ ‫به ــا‬ ‫در مح ــل اس ــت‪ .‬وی با اش ــاره به اختی ــار س ــازمان تعزی ــرات درب ــاره پلم ‬ ‫اف ــزود؛ در این زمین ــه برنامه ری ــزی ص ــورت گرفت ــه و ب ــا ش ــدت بیش ــتری اج ــرا‬ ‫می شــود‪ .‬رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی گفــت؛ متمرکــز بــر رســیدگی ها‬ ‫ش ــده ایم ت ــا ب ــا ش ــدت‪ ،‬س ــرعت و قاطعی ــت انج ــام ش ــود‪ .‬ش ــعب مل ــی و‬ ‫گشــت هایمان نی ــز برق ــرار هس ــتند‪.‬‬ ‫بیماری هایقلبی؛‬ ‫بیشترین تهدید برای سالمت مردان ایرانی‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر س ــامت وزارت بهداش ــت با اش ــاره به ش ــایع ترین عل ــت م ــرگ‬ ‫مــردان در ایــران و جهــان‪ ،‬گفــت؛ بیماری هــای قلبــی و عروقــی و ســرطان ها‬ ‫از علت ه ــای اصل ــی م ــرگ م ــردان در جه ــان ب ــوده اس ــت و در ای ــران طب ــق‬ ‫مطالعـــات ملـــی انجام شـــده بیماری هـــای قلبـــی و عروقـــی‪ ،‬ســـرطان ها‬ ‫و ســـوانح و حـــوادث بیشـــترین دالیـــل مـــرگ مردان انـــد‪ .‬به گـــزارش ان ــا؛‬ ‫محمدرض ــا صائین ــی با بیان اینک ــه س ــند مل ــی س ــامت م ــردان در انتظ ــار‬ ‫تصویــب نهایــی در شــورای عالی امنیــت غذایی ســت‪ ،‬گفــت؛ عمــده عوامــل‬ ‫خط ــر س ــامتی در م ــردان ایران ــی‪ ،‬ابت ــا ب ــه بیماری ه ــای غیروا گی ــر‪ ،‬س ــبک‬ ‫زندگــی و تغذیــه اســت‪ .‬صائینــی به مناســبت هفتــه جهانــی ســامت مــردان‬ ‫از ‪ ۲۳‬تـــا ‪ ۲۹‬خـــرداد گفـــت؛ یافته هـــای به دســـت امده از یـــک مطالع ــه‬ ‫کیف ــی در ای ــران نش ــان می ده ــد ک ــه درگی ــری م ــردان ب ــا مس ــائل خانوادگ ــی‬ ‫و دغدغه ه ــای اقتص ــادی عقی ــده ب ــه ق ــدرت مردانگ ــی و ناا گاه ــی از جمل ــه‬ ‫عوامل ــی هس ــتند ک ــه باع ــث می ش ــوند م ــردان کمت ــر ب ــه س ــامتی خ ــود‬ ‫اهمیــت بدهنــد و از خدمــات ســامتی کمتــر اســتفاده کننــد‪ .‬ایــن یافت ههــا‬ ‫شهــای‬ ‫نشــان می دهــد مــردان مســبت بــه زنــان در ســبک زندگــی خــود رو ‬ ‫نادرســـت تری دارنـــد‪ ،‬بـــه بیماری هـــای خـــود کمتـــر اهمیـــت می دهن ــد‪،‬‬ ‫عالئــم هشــداردهنده را نادیــده می گیرنــد و دیرتــر بــه مرا کــز درمانــی مراجعــه‬ ‫یش ــود‬ ‫می کنن ــد‪ .‬برخ ــورداری م ــردان از توانای ــی جس ــمی بیش ــتر باع ــث م ‬ ‫می ــزان ناتوان ــی م ــردان کمت ــر از زن ــان ب ــراورد ش ــود ام ــا متاس ــفانه می ــزان‬ ‫مرگ ومی ــر در ه ــر گ ــروه س ــنی از م ــردان‪ ،‬در مقایس ـه با زن ــان‪ ،‬به مرات ــب باالت ــر‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫ورود ‪ 20‬لکوموتیو جدید به ناوگان ریلی‬ ‫مدیرعامــل راه اهــن در توئیتــی بــا بیــان جزئیــات تفاهم نامــه بــا فوالد مبارکــه‪،‬‬ ‫از ورود ‪ 20‬لکوموتیـــو جدیـــد بـــه نـــاوگان ریلـــی کشـــور خبـــر داد‪ .‬به گـــزارش‬ ‫فـــارس؛ ســـید میعـــاد صالحـــی مدیرعامـــل راه اهـــن در توئیتـــی جزئی ــات‬ ‫تفاهم نامــه بــا فوالد مبارکــه را اعــام کــرد و توضیــح داد؛ تامیــن ‪ ۲۰‬لکوموتیــو‬ ‫جدیــد ســاخت داخــل بـه ارزش ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومــان و نیــز تامین اعتبــار بــرای‬ ‫تعمیــر تعــدادی از لکوموتیوهــای متوقف شــده راه اهــن توســط فوالد مبارکــه‬ ‫از مفــاد ایــن تفاهــم اســت‪ .‬افزایــش ظرفیــت حمــل مــواد اولیــه فوالد مبارکــه‬ ‫از معــادن ســنگان و چادرملــو نیــز از تعهــدات راه اهــن در تفاهمنامــه اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 28‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪ 2523‬شنبه ‪ 28‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2523‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫شادی اسدپور؛ نویسنده و کارگردان نمایش «جنون جنین جن زده»‪:‬‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫خالقیت انسان‪ ،‬با «حواس فعال» اغازبه کار می کند‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫شــادی اســدپور؛ نویســنده و کارگــردان «جنــون جنیــن جـن زده»‬ ‫بابیان اینک ــه در ش ــرایطی زندگ ــی می کنی ــم ک ــه تمام ــی ح ــواس‬ ‫انســان ها فلــج شــده؛ و دراین میــان‪ ،‬حــس می کنیــم می بینیــم‪،‬‬ ‫لم ــس می کنی ــم‪ ،‬ب ــو می کنی ــم‪ ،‬می چش ــیم؛ و می پنداری ــم‬ ‫حواس ــی ازاین دس ــت داری ــم و درواق ــع هیچ ی ــک از این کاره ــا را‬ ‫نمی کنی ــم‪ ،‬گف ــت‪« :‬در کتاب ــی مطالع ــه ک ــردم ک ــه پژوهش ــگران‪،‬‬ ‫به این نتیج ــه رس ــیده اند ک ــه بویای ــی‪ ،‬پیون ــدی عمی ــق و دقی ــق‬ ‫ب ــا حافظ ــه دارد و ای ــن پیون ــد‪ ،‬بی ــش از بقی ــه ح ــواس ایـ ـن کار‬ ‫یک ــه تص ــور می کنی ــم بیش ــترین تثبی ــت‬ ‫را می کن ــد‪ .‬درحال ‬ ‫موضوع ــات در ذه ــن م ــا ازطری ــق بینای ــی اتف ــاق می افت ــد؛ ام ــا‬ ‫نتای ــج تحقیق ــات پژوهش ــگران ثاب ــت ک ــرده ک ــه بینای ــی‪ ،‬اخری ــن‬ ‫مرحله ای س ــت ک ــه ب ــا حافظ ــه ارتب ــاط دارد و یعن ــی تاثی ــر ان در‬ ‫ذه ــن‪ ،‬از مابق ــی ح ــواس م ــا کمت ــر اس ــت»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه‬ ‫ی ــک ب ــوی غ ــذا‪ ،‬ای ــن ق ــدرت را دارد ک ــه ف ــرد را ب ــه نقطـ ـه ای‬ ‫خ ــاص بب ــرد ی ــا ی ــک رایح ــه عط ــر‪ ،‬می توان ــد ف ــرد را بب ــرد و ص ــاف‬ ‫او را در خاط ــره ای در ‪ 10‬س ــالگی اش پ ــرت کن ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬به نظ ــرم‬ ‫نش ــدت نمی توان ــد چنیـ ـن کاری‬ ‫هی ــچ عام ــل دیگ ــری با ای ‬ ‫ب ــا انس ــان کن ــد ک ــه جزءب هج ــزء تم ــام خاطرات ــم را ببین ــم»‪.‬‬ ‫اس ــدپور بابیان اینک ــه ه ــر عامل ــی می توان ــد ح ــواس انس ــان را‬ ‫یس ــت ک ــه ا گاهان ــه تمری ــن کن ــد ت ــا‬ ‫تحری ــک کن ــد و فق ــط کاف ‬ ‫قت ــر ببین ــد‪،‬‬ ‫قت ــر بش ــنود و دقی ‬ ‫ای ــن ح ــواس را فع ــال کن ــد‪ ،‬دقی ‬ ‫اف ــزود‪« :‬ب ــا ح ــواس فع ــال‪ ،‬خالقی ــت ش ــروع می ش ــود‪ ،‬درلحظ ــه‬ ‫یش ــود و ای ــن برای ــم درس ــت هم ــان‬ ‫حضور داش ــتن ش ــروع م ‬ ‫ً‬ ‫ابزاری س ــت ک ــه ب ــرای نوش ــتن‪ ،‬ب ــرای کارگردان ــی و عمدت ــا ب ــرای‬ ‫خلــق بــه ان نیــاز دارم»‪ .‬وی باتا کیدبراینکــه ا گــر درلحظــه حضــور‬ ‫نداش ــته باش ــد‪ ،‬ا گ ــر انس ــان های پیرامون ــی خوی ــش را نبین ــد و‬ ‫ا گــر نفهمــد کــه یــک انســان چــه می گویــد و چگونــه بــه او گــوش‬ ‫می ده ــد ی ــا از کن ــار دیگ ــری چگون ــه عب ــور می کن ــد‪ ،‬نمی توان ــد‬ ‫ان ادم را به درس ــتی بفهم ــد‪ ،‬اضاف ــه ک ــرد‪« :‬وقت ــی نتوان ــم‬ ‫انس ــان های پیرام ــون خوی ــش را بفهم ــم‪ ،‬چگون ــه می توان ــم او را‬ ‫یســازم‬ ‫یشــود کــه یــک شــمایل م ‬ ‫در قص ـه ام بیــاورم و همیــن م ‬ ‫و مث ــل هم ــه قص هه ــا و نمایش ــنامه هایی ک ــه در دس ــت داری ــم‪،‬‬ ‫نه ــا عمی ــق‬ ‫ش ــمایل انس ــان ها را می بینی ــم و نمی توانی ــم روی ا ‬ ‫یک ــه گوی ــی انس ــان ها توخال ــی ب ــوده و‬ ‫و دقی ــق ش ــویم؛ به حد ‬ ‫نویســنده امــده و بســان نقاشـی های بچگــی‪ ،‬انســانی را ترســیم؛‬ ‫و دور نقاشـ ـی اش را ب ــا ی ــک م ــداد س ــیاه پررن ــگ ک ــرده اس ــت»‪.‬‬ ‫شه ــای ام ــروزی‬ ‫مه ــا‪ ،‬داس ــتان ها و نمای ‬ ‫وی کارا کتره ــای فیل ‬ ‫م ــا را ش ــبیه ب ــه ش ــخصیت های نقاشـ ـی های دوران بچگ ــی‬ ‫خوان ــد و بابیان اینک ــه ای ــن ش ــخصیت ها تنه ــا خ ــط محیط ــی‬ ‫پررنگ ــی دارن ــد و داخ ــل ای ــن خ ــط‪ ،‬همه چی ــز کم رن ــگ اس ــت‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬داخ ــل ای ــن خ ــط‪ ،‬الیـ ـه ای نمی بینی ــم و نمی فهمی ــم‬ ‫ک ــه ای ــن ادم ا گ ــر دس ــت ب ــه کاری می زن ــد‪ ،‬ا گ ــر دزدی می کن ــد‪،‬‬ ‫ا گ ــر خیان ــت می کن ــد‪ ،‬ا گ ــر کس ــی را می کش ــد و ‪ ...‬چ ــرا این کاره ــا‬ ‫ً‬ ‫را می کن ــد و اص ــا چ ــرا ی ــک انس ــان بای ــد دس ــت ب ــه چنی ــن‬ ‫یش ــود ش ــخصیتی را خل ــق‬ ‫ن موج ــب م ‬ ‫کارهای ــی بزن ــد و همیـ ـ ‬ ‫ُ‬ ‫کنیــم کــه صفرتاصــد‪ ،‬ســیاه اســت کــه می کشــد‪ ،‬دزدی می کنــد‪،‬‬ ‫عب ــوس اس ــت‪ ،‬خش ــمگین اس ــت و هم ــه چیزه ــای ب ــد را دارد؛‬ ‫مه ــای ی ــک ش ــخصیت را دارد و هی ــچ مینیمم ــی در‬ ‫ما کزیم ‬ ‫ً‬ ‫او نیس ــت و اینجاس ــت ک ــه بای ــد از خ ــود بپرس ــیم ک ــه اص ــا مگ ــر‬ ‫یش ــود؟» اس ــدپور بابیان اینک ــه ی ــک نویس ــنده می توان ــد‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫دس ــت ب ــه خل ــق ش ــخصیتی کام ــا تی ــره بزن ــد ک ــه می توان ــد در‬ ‫ً‬ ‫ی ــک مقطع ــی از زندگ ــی گری ــه کن ــد و حتم ــا ایـ ـن کار را می کن ــد‬ ‫و ا گ ــر ی ــک نویس ــنده اطالع ــی از ای ــن ب ــرش از زندگ ــی ی ــک‬ ‫ف ــرد ن ــدارد‪ ،‬به این دلی ــل اس ــت ک ــه ب ــه خل ــوت خصوص ــی‬ ‫اد مه ــا راه نمی یاب ــد‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪« :‬م ــن پارس ــال‪ ،‬در نمای ــش‬ ‫صفردرج ــه س ــانتی گراد زی ــر صف ــر‪ ،‬ش ــخصیتی ب ــا ن ــام کالیگ ــوال‬ ‫ً‬ ‫داش ــتم و حتم ــا مخاطب ــان به خوب ــی می دانن ــد ک ــه او یک ــی از‬ ‫انس ــان های بس ــیاربد تاری ــخ ب هش ــمار مـ ـی رود و از پادش ــاهان‬ ‫س ــتمگر و ظال ــم درطول تاری ــخ ب ــوده؛ ام ــا همی ــن ش ــخصیت‪،‬‬ ‫عش ــق را می فهم ــد و گری ــه می کن ــد»‪ .‬وی پیرام ــون ش ــخصیت‬ ‫«کالیگ ــوال» بااش ــاره به اینکه او در ی ــک بلن ــدی می نشس ــت و‬ ‫م ــردم ع ــادی را‪ ،‬ب ــدون ارت ــکاب هی ــچ جنایت ــی‪ ،‬در ص ــف اع ــدام‬ ‫نه ــا را از ی ــک قل ــه ب ــه پائی ــن پ ــرت‬ ‫می ایس ــتادند و س ــربازش‪ ،‬ا ‬ ‫یک ــرد؛ و ای ــن‪ ،‬نوع ــی س ــرگرمی ب ــرای او به حس ــاب می ام ــد‪،‬‬ ‫م ‬ ‫تا کیــد کــرد‪« :‬شــما تصــور کنیــد شــخصیتی‪ ،‬در یـک روز تعطیــل‪،‬‬ ‫یک ــه این چنی ــن ظال ــم‬ ‫دس ــت ب ــه چنی ــن تفریح ــی بزن ــد و ادم ‬ ‫اس ــت و دس ــت ب ــه بس ــیاری از رفتارهای ــی زده ک ــه مخاط ــب‬ ‫ً‬ ‫م ــن به خوب ــی می دان ــد؛ اتفاق ــا م ــن ب ــه خل ــوت چنی ــن ادم ــی پ ــا‬ ‫یک ــه او درد می کش ــد‪ ،‬چ ــه می گوی ــد‬ ‫یگ ــذارم ت ــا ببینی ــم زمان ‬ ‫م ‬ ‫و ح ــاال می توانی ــم این موض ــوع را ب ــه مابق ــی کارا کتره ــا نی ــز‬ ‫تعمی ــم دهی ــم»‪ .‬کارگ ــردان نمای ــش «جن ــون جنی ــن جـ ـن زده»‬ ‫بابیان اینکــه در کنــار شــخصیت های یادشــده‪« ،‬اتللــو»‪« ،‬یا گــو»‪،‬‬ ‫«دزدمون ــا» و چه ــار کارا کت ــر دیگ ــر را نی ــز دارد ک ــه دراین می ــان‪،‬‬ ‫نه ــا پرداخت ــه‪ ،‬ی ــاداور ش ــد‪« :‬فض ــای‬ ‫ب ــه ش ــخصیت پردازی ا ‬ ‫یسـ ـت که ب ــه اوه ــام‬ ‫نمای ــش جن ــون جنی ــن جـ ـن زده‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫یش ــود و شدتش ــان‬ ‫و کاب ــوس و چنی ــن مس ــائلی مط ــرح م ‬ ‫بسیاربیشــتر اســت و این بدان معناس ـت که مــا‪ ،‬همــه ایــن قصــه‬ ‫را از می ــان خی ــاالت یا گ ــو می بینی ــم و بارهاوباره ــا ای ــن دیال ــوگ‬ ‫دراین اث ــر وج ــود دارد ک ــه ت ــو در خی ــال من ــی و خی ــال م ــن ای ــن‬ ‫ق ــدرت را دارد ک ــه دس ــت ب ــه ه ــرکاری بزن ــد و البت ــه این موض ــوع‬ ‫ً‬ ‫نه ــا اص ــا در خی ــال‬ ‫یش ــود چنی ــن تعمی ــم داد ک ــه هم ــه ای ‬ ‫را م ‬ ‫نویســنده اســت و او دراین میــان‪ ،‬بــا همــه افــراد از زاویــه خیــاالت‬ ‫خوی ــش ح ــرف می زن ــد»‪ .‬وی باتا کیدبر اینک ــه نویس ــنده س ــعی‬ ‫دارد ب ــه مخاط ــب؛ یعن ــی تماش ــا گر این نکت ــه را گوش ــزد کن ــد ک ــه‬ ‫همه چی ــز؛ حت ــی تماش ــا گر نی ــز می توان ــد در خی ــاالت او باش ــد‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬دراین نمای ــش‪ ،‬مخاط ــب ش ــخصیت یا گ ــو را می بین ــد‬ ‫و درعین اینک ــه می دان ــد او ش ــخصیتی تی ــره و ب ــد اس ــت؛ ام ــا‬ ‫همیــن کارا کتــر و شــخصیت بــد کــه دســت بــه چنیــن رفتارهایــی‬ ‫ً‬ ‫می زن ــد ک ــه نهایت ــا باع ــث ازبین رفت ــن ی ــک رابط ــه‪ ،‬ی ــک عش ــق و‬ ‫یش ــود ک ــه چ ــرا‬ ‫یش ــود‪ ،‬ب ــا ای ــن پرس ــش مواج ــه م ‬ ‫ی ــک زندگ ــی م ‬ ‫ب ــه نقطــه ای رس ــیده ک ــه بای ــد این گون ــه رفت ــار کن ــد؟ مش ــکل او‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫چیس ــت ک ــه مث ــا در ی ــک دیال ــوگ صراحت ــا می گوی ــد ک ــه م ــن‪،‬‬ ‫یش ــوم»‪ .‬وی‬ ‫انس ــان ب ــدی هس ــتم و روزب ـه روز ه ــم ب ــد و بدت ــر م ‬ ‫بابیان اینک ــه وقت ــی تماش ــا گر چنی ــن صحنـ ـه ای را می بین ــد‪،‬‬ ‫به یقی ــن ب ــا خ ــود می گوی ــد ای ــن ادم چق ــدر ش ــبیه م ــن اس ــت‬ ‫و لحظ ــات تاری ــک و تنهای ــی خوی ــش را در چنی ــن ش ــخصیتی‬ ‫می بین ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬تماش ــاچی ای ــن نمای ــش‪ ،‬می توان ــد لحظ ــات‬ ‫رن ــج و تنهای ــی خوی ــش را در یا گ ــو ببین ــد‪ ،‬ب ــا او هم ذات پن ــداری‬ ‫کن ــد و او را بفهم ــد»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬محمد عورکی‬ ‫گزارشی از افتتاح «خانه هنر سبا»‬ ‫چهارشـنبه هفتـه قبـل؛ ‪ 25‬خردادمـاه ‪« 1401‬خانـه هنـر سـبا» بـا حضـور‬ ‫هنرمندان و مسـئوالن شـهرداری‪ ،‬افتتاح شـد‪ .‬در مراسـم افتتاحیه این خانه‬ ‫هنری که در شهرداری منطقه ‪ ۱۴‬واقع است‪ ،‬سهیال جوادی (همسر زنده یاد‬ ‫علی سلیمانی) و شهردار منطقه‪ ۱۴‬که از راه اندازی این مکان حمایت بسیاری‬ ‫کرده‪ ،‬سخنانی را مطرح؛ و سبا سلیمانی (دختر علی سلیمانی) نیز یادداشتی‬ ‫را کـه پـدرش سـال هاپیش نگاشـته بود و مناسـب حال واحـوال این روزها بود‪،‬‬ ‫ارائه کرد‪ .‬برنامه با روشـن کردن شـمعی به یاد سـلیمانی و نیز به انگیزه سـالروز‬ ‫تولد امام رضا (ع) اغاز شـد‪ .‬جوادی در سـخنانی درباره انتخاب عنوان «سـبا»‬ ‫یکـه‬ ‫بـرای این مـکان‪ ،‬گفـت‪« :‬سـبا به معنـای انسان سازی سـت؛ همان چیز ‬ ‫وظیفـه هنـر اسـت و مـا ازایـن رو‪ ،‬ایـن نـام را انتخـاب کردیـم تـا یادمـان باشـد‬ ‫وظیفه ما انسان سازی سـت»‪ .‬سـخنرانی احمدی صدر؛ مدیرعامل سـازمان‬ ‫رفـاه‪ ،‬خدمـات و مشـارکت های اجتماعـی شـهرداری‪ ،‬دیگر بخش این مراسـم‬ ‫بـود‪ .‬ضیایـی؛ معـاون حمایت هـای اجتماعـی سـازمان خدمـت اجتماعـی‬ ‫شهرداری‪ ،‬سید جواد هاشمی؛ هنرمند و از دوستان نزدیک علی سلیمانی‪،‬‬ ‫مدیرعامـل باشـگاه هنرمنـدان و نمایندگانـی از صنـدوق اعتبـاری هنـر‪،‬‬ ‫جمشـید جـم (خواننـده یار دبسـتانی مـن)‪ ،‬ناصـر اویژه‪ ،‬میـر طاهر مظلومی‪،‬‬ ‫علـی مالقلی پـور‪ ،‬حسـن معظمـی‪ ،‬فریـدون محرابـی‪ ،‬محمـد مسـلمی‪ ،‬گـروه‬ ‫هنـری هم نـوا‪ ،‬سـیاوش مفیـدی‪ ،‬حامـد عقیلـی‪ ،‬مهـری ال اقـا و ‪ ...‬نیـز از‬ ‫هنرمنـدان و مسـئوالن حاضـر در این رویـداد بودنـد‪ .‬دراین برنامه‪ ،‬کـودکان کار‬ ‫نپـوش‬ ‫نیـز حضـور داشـتند کـه بعـد از افتتاحیـه‪ ،‬بـا حضـور عروسـک های ت ‬ ‫جشـن کوچکـی بـرای انـان ترتیـب داده و امـوزش انـان اغـاز شـد‪« .‬خانـه هنـر‬ ‫سـبا» ‪ 20‬مدرس دارد که تعدادی از انان در مراسـم افتتاحیه حضور داشـتند‬ ‫و امـوزش بـه کـودکان کار را اغـاز کردنـد‪ .‬در مراسـم افتتاحیـه ایـن مرکـز هنـری‪،‬‬ ‫گتـری را‬ ‫مسـئوالن شـهرداری بـه همسـر علی سـلیمانی قـول دادند مـکان بزر ‬ ‫دراختیـار ایـن خانـه هنـری بگذارنـد و از او خواسـتند اسـتعدادیابی از کودکان‬ ‫ً‬ ‫کار را در تمـام مناطـق شـهرداری پیگیـری کند‪ .‬هزینه های این مرکز شـخصا و‬ ‫به کوشش همسر علی سلیمانی تامین می شود‪ .‬اجرای چندقطعه موسیقی‬ ‫نیـز از دیگـر بخش هـای برنامـه بود‪ .‬علی سـلیمانی همیشـه ارزو داشـت خانه‬ ‫هنری را برای اموزش و استعدادیابی کودکان کار و کودکان محروم تاسیس و‬ ‫انـان را بـا دنیـای هنـر اشـنا کند تا ایـن کودکان دریابند در زندگی جز سـختی و‬ ‫مرارت‪ ،‬چیزهای زیباتری هم وجود دارد‪ .‬او برای تحقق این ارزو برنامه هایی‬ ‫داشـت؛ امـا ویـروس مهیـب کرونـا اجـازه نـداد تـا ایـن هنرمنـد درطـول حیـات‬ ‫خـود بـه ان هـا دسـت یابـد‪ .‬علـی سـلیمانی؛ بازیگـر تئاتـر‪ ،‬سـینما و تلویزیـون‬ ‫بـا بـازی در نمایش هایـی همچـون «شـکار روبـاه»‪« ،‬خنـکای ختـم خاطـره»‪،‬‬ ‫«چشم به راه میرغضب»‪« ،‬عزیز مایی»‪« ،‬ترن» «سه خانه کوچک» و نمایش‬ ‫اجرا نشـده «روز حسـین» برای مخاطبان تئاتر خاطر هسـاز اسـت‪ .‬او مردادماه‬ ‫سـال گذشـته براثـر ابتالبه کرونا درگذشـت‪.‬‬ ‫احسان حسین خانی؛ کارگردان نمایش «شب به خیر‪ ،‬مادر»‪:‬‬ ‫با اعتماد به توانایی های بازیگرانم‪ ،‬سراغ متن «مارشا نورمن» رفتم‬ ‫امیر پارسائیان مهر‬ ‫‪amir.parsaeianmehr@gmail.com‬‬ ‫«ش ـب به خیر‪ ،‬مــادر» اثــر «مارشــا نورمــن»؛ نمایشــنامه نویس‬ ‫امریکایــی کــه در ســال ‪ 1982‬نوشــته شــده‪ ،‬از متــون شــاخص‬ ‫ادبیــات نمایشــی جهــان و برنــده جایــزه پولیتــزر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــنامه بارهــا در امریــکا و چندنوبــت در ایــران نیــز روی‬ ‫صحنــه رفتــه‪ .‬تازه تریــن اجــرای ان‪ ،‬اکنــون به کارگردانــی احســان‬ ‫حســین خانی در تماشــاخانه «ســپند» میزبــان عالقه منــدان تئاتــر‬ ‫اســت‪ .‬رعنــا مقــدم و ســبا مهدویــان؛ دراین اثــر بــه ایفــای نقــش‬ ‫پرداخته انــد و تهیه کنندگــی ان را ســعید روســتایی برعهــده دارد‪.‬‬ ‫احســان حســین خانی گرچــه فار غ التحصیــل رشــته کارشناســی‬ ‫ارشــد مهندســی متالوژی ســت؛ ولــی فعالیــت در حــوزه نمایــش را‬ ‫از کودکــی اغــاز کــرده و به لطــف پــدرش کــه گــروه نمایشــی کوچکــی‬ ‫تهــای‬ ‫یکــه فعالی ‬ ‫یکــرد‪ ،‬روی صحنــه بــود‪ .‬باوجود ‬ ‫را هدایــت م ‬ ‫نســال ها به دلیــل شــرایط موجــود در شهرســتان‬ ‫هنــری اش ا ‬ ‫چنــدان حرف ـه ای نبــود‪ ،‬ای ـن راه را تــا ‪1 6‬ســالگی ادامــه داد؛ امــا‬ ‫تهــای هنــری او فاصلــه انداخــت‬ ‫مســائل تحصیلــی بیــن فعالی ‬ ‫کتــر و متکــی بــر امــوزش‬ ‫نبــار ا کادمی ‬ ‫تــا دوبــاره در ســال ‪ 94‬و ای ‬ ‫کارش را شــروع کنــد‪ .‬وی دو دوره اموزشــی مقدماتــی و دوره‬ ‫تســازی را نــزد علــی ســرابی طــی‬ ‫ساخت وســاز نقــش و شخصی ‬ ‫کــرد و درادامــه باتوج هبــه عالقـه اش بــه ســینما‪ ،‬دور ههــای اموزشــی‬ ‫ســعید روســتایی را گذرانــد‪ .‬بیشــترین عالقــه حســین خانی و‬ ‫یســت و قصــد دارد‬ ‫اموزش هایــی کــه گذرانــده‪ ،‬در حــوزه بازیگر ‬ ‫همیــن عرصــه را پیگیــری کنــد؛ ولــی به دلیــل کنجــکاوی و بــرای‬ ‫تســر گذاشته؛‬ ‫یادگیری بیشــتر‪ ،‬تاکنون ســه تجربه نمایشــی را پش ‬ ‫ســال ‪ 97‬کارگردانــی و بازیگــری نمایــش «گلــن گــری‪ ،‬گلــن راس»‪،‬‬ ‫ســال ‪ 1400‬بازی در نمایش «اســم» و امســال نیز کارگردانی نمایش‬ ‫«ش ـب به خیر‪ ،‬مــادر»‪ .‬به این بهانــه گپ وگفتــی بــا وی داشــتیم‪.‬‬ ‫نمایشـنامه «شـب به خیر ‪ ،‬مـادر » پیش ازایـن توسـط‬ ‫نهـای دیگـر نیـز اجرا شـده‪ .‬چرا از میـان متن های موجود‬ ‫کارگردا ‬ ‫در بـازار ادبیـات نمایشـی‪ ،‬نوشـته «مارشـا نورمـن» را انتخـاب‬ ‫کرد یـد؟‬ ‫متـن «شـب به خیر‪ ،‬مـادر» را ابتـدا خـود خانـم مقـدم و مهدویـان‬ ‫انتخـاب کردنـد و اجرایـی از ان‪ ،‬در دوره اموزشـی اقـای روسـتایی‬ ‫داشتند که موردپسند وی قرار گرفت و چون این دو خانم‪ ،‬بازیگران‬ ‫توانمندی هستند‪ ،‬اقای روستایی از ان ها خواست جدی تر این کار‬ ‫را انجـام دهنـد و نمایـش را بـه اجـرای عمومـی برسـانند‪ .‬بازیگـران به‬ ‫بنـده لطـف داشـتند و کارگردانـی اش را پیشـنهاد دادند‪ .‬با شـناختی‬ ‫یشـان‬ ‫نهـا بـازی دیـده بـودم و بـه باز ‬ ‫کـه از بازیگـران داشـتم و از ا ‬ ‫تهـای اقـای روسـتایی‪ ،‬تصمیـم‬ ‫عالقـه داشـتم و همچنیـن حمای ‬ ‫گرفتـم در خدمـت گـروه باشـم و ایـن همـکاری را انجـام بدهـم‪.‬‬ ‫یهـا و ضرورت هایـی‬ ‫نمایشـنامه «شـب به خیر ‪ ،‬مـادر » چـه ویژگ ‬ ‫داشـت کـه شـما را بـرای اجـرا ترغیـب کـرد؟‬ ‫متـن «مارشـا نورمـن» به معنـای واقعـی یـک نمایشـنامه‬ ‫یسـت کـه جایـزه پولیتـزر بـرده بـود؛ متنـی بـا مدت زمـان‬ ‫چندوجه ‬ ‫شاتر‬ ‫شهـای مـادر و دختـری‬ ‫دوسـاعت کـه توسـط دو بازیگـر خانـم در نق ‬ ‫یشـود‪ .‬موضـوع ان‪ ،‬بـا دیالـوگ‬ ‫به نا مهـای تلمـا و جسـی اجـرا م ‬ ‫یشـود کـه بـه مـادرش می گویـد قصـد دارد امشـب‬ ‫«جسـی» شـروع م ‬ ‫ِ‬ ‫نقـدر جـذاب و‬ ‫خودکشـی کنـد! فکـر می کنـم شـروع نمایـش ا ‬ ‫چالش برانگیـز بـود کـه ادم را برای همـکاری دراین پروژه ترغیب کند‪.‬‬ ‫برداشـت اولیـه خودتـان از متـن «مارشـا نورمـن» چـه بـود و چـه‬ ‫ایده هایـی تـازه ای بـرای اجـرای ان داشـتید تا کسـانی که اجراهای‬ ‫دیگـری از ایـن متـن دیده انـد‪ ،‬دسـت بـه مقایسـه اجـرای شـما و‬ ‫نهـا نزننـد؟‬ ‫ا ‬ ‫یتـوان‬ ‫منظـورم از نمایشـنامه چندوجهـی «نورمـن» این اسـت که م ‬ ‫نشـناختی بررسـی کـرد‪ .‬شـاید این جنبـه‪ ،‬بیشـترین‬ ‫ان را ازنظـر روا ‬ ‫محوریـت داسـتان را دارد؛ امـا بحـث فلسـفه‪ ،‬بقـا‪ ،‬جبـر و اختیـار‪،‬‬ ‫جامعه شناسـی‪ ،‬مسـائل زنـان‪ ،‬روابـط بیـن انسـان ها؛ ازجملـه مـادر‬ ‫و دختـر‪ ،‬دختـر و فرزنـد و دختـر و همسـر نیـز در ان گنجانـده شـده‪.‬‬ ‫مـواردی هـم کـه در نقدهـای مختلـف بـه ان اشـاره شـده‪ ،‬وجـوه‬ ‫مختلـف نمایـش را شـکل مـی داد کـه از دیـدگاه مـن بایـد در متـن‬ ‫یشـد تـا رئالیسـم اصلـی‬ ‫رعایـت و ب هشـکلی خـاص نشـان داده م ‬ ‫متـن حفـظ شـود‪ .‬اجراهـای خارجـی زیـادی از ایـن کار دیـدم کـه‬ ‫همـه ب هصـورت رئـال بودنـد؛ امـا متاسـفانه اجـرای داخلـی ندیـدم تـا‬ ‫مقایسـه کنـم کـه کار مـا نسـبت به ان ها چـه معایـب و مزیت هایـی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یهـای سـاده و بی چالشـی دارنـد‪ .‬در‬ ‫بازیگـران نمایـش‪ ،‬باز ‬ ‫نهـا‪ ،‬تعامل شـما با بازیگـران برای رسـیدن به حس‬ ‫پروسـه تمری ‬ ‫درسـت شـخصیت ها چگونـه بـود؟‬ ‫نهـا‪ ،‬باتوجه به اینکـه بچ ههـا مدتی روی متـن کار کرده‬ ‫درمـورد تمری ‬ ‫بودنـد‪ ،‬وقتـی مـن بـه گـروه اضافـه شـدم و متـن را خوانـدم‪ ،‬دیـدم‬ ‫شخصیت ها کمی متفاوت از ان چیزی ست که مدنظرم بود‪ .‬درواقع‬ ‫من برای مادر‪ ،‬برونگرایی را درنظر گرفته بودم؛ و شخصیتی درون گرا‬ ‫بـرای دختـر‪ .‬ایـن پارادوکـس بایـد وجـود داشـته باشـد تـا درسـت بـه‬ ‫گر ههـای داسـتان برسـیم و ریتـم داسـتان حفـظ شـود‪ .‬این قضیـه‬ ‫زمـان زیـادی گرفـت تـا بازیگران را از ان قالب شـخصیتی خـارج و وارد‬ ‫ً‬ ‫شـخصیت جدیـد کنیـم‪ .‬این مسـئله‪ ،‬درتضادبـا چیـزی بـود کـه قبلا‬ ‫انجام داده بودند‪ .‬درمورد اجرا که تک صحنه است‪ ،‬بحث میزانسن‬ ‫یشـد‪ ،‬می توانسـت‬ ‫هـم خیلی مهـم بود؛ چون ا گر درسـت رعایت نم ‬ ‫برای مخاطب ایرانی که باید یک ساعت ونیم بنشیند و کار را ببیند‪،‬‬ ‫خسـته کننده شـود‪ .‬ظرافت خیلی خاصی نیاز داشـت که هم حالت‬ ‫رئال حفظ شـود و هم طبق متن و ریتم داسـتان باشـد‪ .‬ا گر بخواهم‬ ‫نمایشـی را نـام ببـرم کـه ریتـم بیشـترین تاثیـر را در ان دارد‪ ،‬همیـن‬ ‫نمایشـنامه اسـت؛ چـون خـود «نورمـن» می گوید این نمایشـنامه در‬ ‫قالب سـونات نوشـته شـده و یک قالب موسـیقایی دارد‪ .‬متن از سه‬ ‫موومـان تشـکیل شـده؛ بایـد از جایـی شـروع و ریتمـی را طـی کنیـد‪.‬‬ ‫یشـود‪ .‬این‬ ‫بـه اوج برسـید و در پایـان‪ ،‬سـکوت و ایـن‪ ،‬سـه بار تکـرار م ‬ ‫یسـت که ِجسـی می گوید‪ .‬بعد‪،‬‬ ‫تکرارهـا اول مواجهـه مـادر با قضیه ا ‬ ‫چالش های بین دو شـخصیت اسـت و قسـمت سـوم‪ ،‬پذیرشی ست‬ ‫کـه ازطـرف مـادر شـکل می گیـرد‪ .‬شـکل دادن ریتـم هـم خیلـی زمـان‬ ‫نهـا بـا نقش و‬ ‫گرفـت‪ .‬ب همـوازات ان بحـث بـازی بازیگـران و مواجهـه ا ‬ ‫نهـای مختلفی انجـام دادیم و انچه‬ ‫زیسـت در صحنـه بـود که تمری ‬ ‫ً‬ ‫را از اسـاتیدمان یـاد گرفتـه بودیـم‪ ،‬پیـاده کردیم تا یـک کار واقعا رئال‬ ‫اجرا کنیم‪ .‬فکر می کنم بازیگران دراین قسمت خیلی خوب از عهده‬ ‫کار برامده انـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شـخصیت مادر در نمایشـنامه ‪ 60‬ساله و دخترش جسی حدودا‬ ‫‪ 40‬سـاله اسـت‪ .‬به نظرم رعنا مقدم و سـبا مهدویان برای بازی در‬ ‫شهـای «تلمـا» و «جسـی» بیش ازحـد جوان انـد‪ .‬این طـور فکـر‬ ‫نق ‬ ‫نمی کنید؟‬ ‫درمـورد سـن شـخصیت ها‪ ،‬چالـش خـود مـا هم بـود؛ اما در مشـورتی‬ ‫که با اقای روستایی داشتیم‪ ،‬تصمیم گرفتیم وارد بحث تیپ سازی‬ ‫و گریـم نشـویم و بـا همیـن بازیگـران و در همیـن سن وسـال ها‬ ‫نشـکل از اجـرا خیلـی‬ ‫ب هصـورت قـراردادی کار را پیـش ببریـم‪ .‬ای ‬ ‫یشـود‪ .‬مـا ذهنیتـی درمـورد‬ ‫مرسـوم اسـت و خیلی جاهـا انجـام م ‬ ‫نتـر درنظـر گرفتیـم‪.‬‬ ‫شـخصیت ها بـا سـنین پایی ‬ ‫نشـب ها به کارگردانـی شـما روی صحنه مـی رود‪،‬‬ ‫نمایشـی کـه ای ‬ ‫چقـدر بـه انچـه از کارگردانـی ایـن متـن انتظـار داشـتید‪ ،‬نزدیـک‬ ‫اسـت؟ ایـا بازیگـران توانسـته اند فضـای موردنظرتـان را ایجـاد‬ ‫کنند؟‬ ‫نمی دانـم فقـط مـن ایـن حـس را دارم یـا همـه ان هایی کـه کارگردانـی‬ ‫می کننـد‪ ،‬بـه ایـن حـس دچارنـد کـه وقتـی کارگردانـی می کننـد‪،‬‬ ‫یشـان راضـی نیسـتند؛ چـون‬ ‫هیچ وقـت صددرصـد از کارگردان ‬ ‫انچـه شـما تصـور می کنیـد خیلی راحـت اسـت؛ امـا انچـه پیـاده‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬قطعـا فاصلـه دارد بـا ان چیزی که می خواهیـد‪ .‬متن نورمن‬ ‫م ‬ ‫یکـردم پیچیدگـی داشـت و به نظـرم مقـداری از‬ ‫بیش ازانچـه فکـر م ‬ ‫انچـه مـن می خواهـم‪ ،‬فاصلـه دارد؛ امـا همـه گـروه تمـام تالششـان‬ ‫را کردنـد‪ .‬واقعیـت این اسـت که در مدتـی کـه مـا تمریـن می کردیـم‪،‬‬ ‫باتوجه بـه کارهایی کـه انجـام دادیـم‪ ،‬بهترازایـن نمی شـد اجـرا کـرد‪.‬‬ ‫شاید در اینده توانایی ما بیشتر شود و بتوانیم کار را به ان چیزی که‬ ‫در ذهنمـان اسـت‪ ،‬نزدیک تـر کنیـم‪.‬‬ ‫باتوجه بـه این کـه همچنـان جامعـه درگیـر بیمـاری کروناسـت؛ ایـا‬ ‫بـرای اجـرای ایـن نمایشـنامه دچـار مشـکل یـا چالشـی نبودیـد؟‬ ‫به نظرتـان ویـروس کرونـا‪ ،‬همچنـان بـر میـزان اسـتقبال از‬ ‫نمایش هـای روی صحنـه تاثیرگـذار اسـت؛ یـا تماشـاگران بـا ان‬ ‫کنـار امده انـد؟‬ ‫خوشـبختانه شـانس بـا مـا یـار بـود و در دوره ای که اجـرا رفتیم‪ ،‬کمی‬ ‫مـوج کرونـا فروکـش کـرده‪ .‬دراین زمینـه خوش شـانس بودیـم‪ .‬ا گـر‬ ‫ً‬ ‫ان شـاءاهلل اتفـاق بـدی نیفتـد‪ ،‬فعلا در چندشـب اول‪ ،‬نمایـش بـا‬ ‫اسـتقبال مخاطـب همـراه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫نکته یا حرف ناگفته ای اگر مانده‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫حمایـت اقـای روسـتایی از کار‪ ،‬دلگرمـی بزرگـی بـرای مـا بـود‪ .‬اینکـه‬ ‫یک کارگردان بزرگ سـینما از تعدادی هنرجو که برای اولین بار روی‬ ‫صحنـه می رونـد و تجربـه صحنـه ندارنـد‪ ،‬حمایـت کردنـد‪ ،‬کار خیلـی‬ ‫بزرگ و قشنگی سـت‪ .‬ازطرفی کار را ما را سـخت تر می کند؛ چون باید‬ ‫تلاش بیشـتری کنیـم تـا بخشـی از ایـن اعتمـاد جبـران شـود‪ .‬در کل‪،‬‬ ‫مسـیر خیلی خوبـی بـود کـه باعـث شـد بیشـتر تلاش بکنیـم‪ ،‬بیشـتر‬ ‫یـاد بگیریـم و بیشـتر بخوانیـم؛ و امیدوارم این اتفاق افتاده باشـد که‬ ‫نمایـش موردپسـند مخاطبان قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬رضا جاویدی‬ ‫فیلم کوتاه «اسنا»‬ ‫پیاماحمدیکاشانی‬ ‫‪pahmadikashani@gmail.com‬‬ ‫تمام شد‬ ‫نمایش خیابانی «تمام شد» اثر خالد‬ ‫خاطر؛ به کارگردانی پارسوا پا کیزه و با‬ ‫بازی مهدی مهیار‪ ،‬کورش برزی و اباذر‬ ‫افراز؛ از ‪ ۲۲‬خرداد ماه تا ‪ ۲۴‬خرداد ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به مدت سه روز در محوطه‬ ‫مجموعه تئاتر شهر اجرا شد‪.‬‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫محسـن دادمنـد؛ تهیه کننـده‪ ،‬نویسـنده‪ ،‬کارگـردان‬ ‫فیلـم کوتـاه «اسـنا» گفـت‪« :‬فیلم نامـه اسـنا از دریچـه ای‬ ‫نـو بـه معضـل خیانـت زناشـویی نـگاه می کنـد و بـه یـک‬ ‫شـاخه ان می پـردازد‪ .‬دراین داسـتان خیانـت یـک زن‬ ‫بـه شـوهرش را می بینیـم؛ و نـوع برخـورد شـوهر نسـبت‬ ‫بـه ایـن اتفـاق غیرقابل بخشـش اسـت‪ .‬همـه انسـان ها‬ ‫گاهی اشتباه می کنند اما ای کاش بتوانیم نوع نگاهمان‬ ‫را تغییـر دهیـم‪ .‬بـرای نوشـتن ایـن متـن شـش ماه تفکر و‬ ‫گاهی بیشتر نماها را درون ذهنم تصویرسازی می کردم‪.‬‬ ‫درحقیقـت دکوپـاژ مـی زدم بـدون نوشـتن‪ .‬بعـد از‬ ‫شـش ماه اسـتارت نوشـتن فیلم نامـه را زدم و خدا ر اشـکر‬ ‫ننـوع‬ ‫توانسـتم بـا گروهـی حرفـه ای بـه هدفـم؛ یعنـی ای ‬ ‫نـگاه بـه معضـل خیانـت برسـم‪ .‬متاسـفانه در شـرایط بد‬ ‫یسـخت شـده؛ امـا چـون‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬فیل مسـازی خیل ‬ ‫عاشـق ایـن هنـرم‪ ،‬با تمام وجـود ب هسـمت جلـو حرکـت‬ ‫می کنـم‪ .‬متاسـفانه ا کثـر مـا مـردم بـه خودمـان رحـم‬ ‫نمی کنیـم؛ فقـط دنبـال ایـن هسـتیم هرطورشـده پـول‬ ‫ً‬ ‫به دسـت بیاوریـم؛ مثلا بـا مدیـر لوکیشـن دربـاره مبلغـی‬ ‫یشـود‪ ،‬وقتی می رویم برای قرارداد‪ ،‬قیمت ها‬ ‫صحبت م ‬ ‫یشـود یـا تجهیـزات و ‪ ...‬به رغـم مشـکالت و‬ ‫چندبرابـر م ‬ ‫تهـا‪ ،‬هـدف مـا سـرگرمی و خوشـحالی مـردم‬ ‫محدودی ‬ ‫بـرای چندسـاعت یـا چنددقیقـه به بهترین شـکل‬ ‫اسـت»‪ .‬وی درپایـان از تمـام دوسـتانی کـه درایـن کار‬ ‫همراهـش بودنـد قدردانـی کـرد‪ .‬عوامـل کار عبارت انـد‬ ‫از تهیه کننـده‪ ،‬نویسـنده‪ ،‬کارگـردان‪ :‬محسـن دادمنـد‪/‬‬ ‫بازیگران‪ :‬علی حیدری‪ ،‬اناهید رضایی‪ ،‬سهیل قسیمی‪،‬‬ ‫اریـن شـاهرخی و ایلیـا جهانـی‪ /‬دسـتیار کارگـردان‪ :‬تورج‬ ‫اجلـی‪ /‬جانشـین تهیه‪ :‬ندا کامـکار‪ /‬مدیر فیل مبـرداری‪:‬‬ ‫امیـن مهـرزاد‪ /‬دسـتیاران تصویـر‪ :‬محمدرضـا عبـدی‪،‬‬ ‫محمـد شـکری و ارش مـرادی‪ /‬منشـی صحنـه‪ :‬تـورج‬ ‫اجلـی‪ /‬مدیـر صدابـرداری‪ :‬سـید احسـان موالئـی‪/‬‬ ‫مدیـر روابط عمومـی و برنامه ریـز‪ :‬مهـدی جواهـری اریـا‪/‬‬ ‫صدا گـذاری‪ :‬محمدرضـا شـیبانی‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬سـودابه‬ ‫ترکاشـوند‪ /‬طـراح لبـاس‪ :‬فرنگیـس زارعـی‪ /‬تدوین‪ :‬علی‬ ‫خزائـی‪ /‬مدیـر تولیـد‪ :‬جلال نخعـی مقـدم‪ /‬عـکاس‪:‬‬ ‫محمدرضـا شـهابی‪ /‬طـراح پوسـتر‪ :‬مجتبـی قیومـی‪/‬‬ ‫جلوه هـای ویـژه‪ :‬مجموعـه گرویتـی‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 28‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2523‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مهـدی اجرلـو فرزند یوسـف به شـماره ملـی ‪ 0063327325‬مالک‬ ‫خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی‪.‬تی‪.‬ایکـس بـه رنـگ مشـکی روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪512 -55‬ج‪ 93‬و شـماره موتـور ‪00575377‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 00129975‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (بـرگ سـبز)‬ ‫تقاضای صدور المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310001005066‬مورخـه ‪ 1400/12/14‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه اقای محمود‬ ‫پاتـو فرزنـد برارجـان نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 225‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3427‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریـه بینجلـو بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی پـس از کسـر‬ ‫سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪99/287‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫سیدکاظم موسوی بشلی‪ ،‬سرپرست اداره‬ ‫شناسه ا گهی ‪1336493‬‬ ‫ثبت اسـناد و امال ک منطقه یک سـاری‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول‬ ‫مطابـق پرونـده اجرایـی حاضـر در ایـن اجرا براسـاس محتویات پرونـده محکوم علیه اقای‬ ‫سـعید نظـری محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 596/912/740‬تومـان بابـت اصـل خواسـته‬ ‫در حـق محکوم لـه شـهرداری کهریـزک و پرداخـت مبلـغ ‪ 29/8459/637‬تومـان بابـت‬ ‫نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬لـذا با عنایت بـه معرفی مال از سـوی محکوم له‪،‬‬ ‫دو خـط تلفـن همـراه کارکـرده بـه شـماره های ‪ 09121492674‬به مبلـغ ‪ 40/000/000‬تومان‬ ‫و ‪ 09127338542‬به مبلغ ‪ 7/000/000‬تومان توسط کارشناس رسمی دادگستری براورد‬ ‫قیمـت شـده اسـت کـه قیمـت پایـه بـرای مزایـده اسـت‪ .‬تقاضـای محکوم لـه بـرای مزایـده‬ ‫امـوال معرفـی شـده مقـرر شـده در روز ‪ 1401/04/15‬از سـاعت ‪ 10/00‬الـی ‪ 11/00‬از طریـق‬ ‫مزایـده در دفتـر شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگاه عمومـی بخـش کهریـزک واقـع در بلـوار‬ ‫شـهید بهشـتی‪ ،‬جنـب شـهرداری بفـروش برسـد‪ .‬قیمـت پایـه از بهای ارزیابی شـده شـروع‬ ‫و بـه کسـانی کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد کننـد فروختـه خواهـد شـد‪10 .‬درصـد مبلـغ‬ ‫پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت‬ ‫بـه پرداخـت الباقـی‪ ،‬ثمـن معامله اقدام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت ‪10‬درصد اولیـه با هزینه های‬ ‫اجرایـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد می شـود‪.‬‬ ‫یوسف بدری‪ ،‬دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه کهریزک‬ ‫م الف ‪178‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫به موجب دادنامه شـماره ‪ 9301302‬این دادگاه که قطعیت یافته اسـت در پرونده اجرایی شـماره‬ ‫‪ 970774‬محکم علیهـم بـه اسـامی صبریـه دلریـش‪ ،‬عبدالحسـن‪ ،‬شـهباز‪ ،‬عبدالکریـم و عبدالرحیم‬ ‫کهـای‬ ‫محکومنـد بـه فـروش ماتـرک مرحـوم نیازعلـی نیکونـژاد شـامل ‪ -1‬دوبـاب مغـازه تحـت پال ‬ ‫‪ 493‬و ‪ 492‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی و ‪ 4193‬فرعـی از ‪ 318‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی تـا از بهـای حاصـل از فـروش‬ ‫ان‪ ،‬چنانچه دیونی بر ترکه تعلق دارد از ان محل پرداخت و از مابقی مانده یک سیزدهم به دختر‬ ‫متوفـی خانـم صبریـه دلریـش و مابقـی به صورت مسـاوی بیـن فرزندان ذکور من جملـه خواهان ها‬ ‫(طهماسب‪ ،‬ابوالقاسم) تقسیم شود‪ .‬عملیات فروش به طریق عادی ست مگر احدی از وراث به‬ ‫طریقه مزایده اقدام کنند‪ ،‬که در ان صورت‪ ،‬فروش به طریقه مزایده برگزار خواهد شد و خواندگان‬ ‫مکلفنـد بـه قدرالسـهم خـود مبلـغ ‪ 463500‬ریـال بابـت هزینـه دادرسـی و مبلـغ ‪ 4000000‬ریـال بابـت‬ ‫حق الوکاله وکیل و مبلغ ‪ 8000000‬ریال بابت حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان ها محکومند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا محکوم علیهـم محکومنـد بـه پرداخت یک میلیـون ریال به عنوان نیم عشـر دولتـی در حق‬ ‫ً‬ ‫صندوق دولت‪ .‬الزم به ذکر است در این مرحله محکوم لهم صرفا تقاضای فروش از طریق مزایده‬ ‫دوباب مغازه تحت پال ک های ‪ 493‬و ‪ 492‬فرعی از ‪ 14‬اصلی و ‪ 4193‬فرعی از ‪ 318‬فرعی از ‪ 18‬اصلی‬ ‫را نموده انـد کـه بـه جهـت ارزیابـی بـه کارشناسـی ارجـاع و نظریـه کارشناسـان کـه مصـون از اعتـراض‬ ‫ً‬ ‫مانده به شـرح ذیل اسـت‪ .‬احتراما در اجرای قرار کارشناسـی پروند کالسـه ‪9309988330400230‬‬ ‫(بایگانـی‪ )970774 :‬موضـوع دادخواسـت طهماسـب نیکونـژاد و غیـره بـه طرفیـت ابوالحسـن‬ ‫نیکونـژاد بدینوسـیله بـه اسـتحضار می رسـاند اینجانبـان علیرضـا غالمی‪ ،‬جبـار نظـری‪ ،‬نجم الدین‬ ‫علی ویسـی کارشناسـان منتخـب‪ ،‬از محـل املا ک ذیـل بـا نشـانی اسلام ابادغرب‪ ،‬تقاطـع خیابـان‬ ‫شهید کشوری و بلوار ایت اله طالقانی (ابتدای خیابان شهرستانی) بازدید به عمل اورده و نتیجه‬ ‫یشـود‪ .‬الف) پال ک ثبتی ‪ 492‬فرعی از ‪ 14‬فرعی از یک اصلی‬ ‫امر کارشناسـی به شـرح ذیل تقدیم م ‬ ‫تحت شماره ثبت ‪ 16435‬دفتر ‪ 6/76‬صفحه ‪ 298‬شهرستان اسالم ابادغرب بخش ‪ 6‬به مالکیت‬ ‫نیازعلی نیکونژاد فرزند براخاص‪ .‬مطابقت عرصه مطابق سـند ‪ 17/86‬مترمربع و مسـاحت اعیان‬ ‫ان برابـر بـا ‪ 17/86‬مترمربـع بـا کاربـری تجـاری بـا موقعیـت دوبـر اسـت‪ .‬قیمـت ششـدانگ ملـک بـا‬ ‫توجـه بـه موقعیـت محـل‪ ،‬کسـر مقـدار تعریـض و صرف نظـر از هرگونـه بدهـی بـه اشـخاص حقیقـی‬ ‫و حقوقـی‪ ،‬برابـر بـا مبلـغ ‪ 13/000/000/000‬ریـال (سـیزده میلیـارد ریـال) اسـت‪ .‬ب) پلا ک ثبتـی ‪493‬‬ ‫فرعـی از ‪ 14‬فرعـی از یـک اصلـی تحـت شـماره ثبـت ‪ 16434‬دفتـر ‪ 6/76‬صفحـه ‪ 395‬شهرسـتان‬ ‫اسلام ابادغرب بخـش ‪ 6‬بـه مالکیـت نیازعلـی نیکونـژاد فرزنـد براخـاص‪ .‬مسـاحت عرصـه مطابـق‬ ‫یسـت‪ .‬قیمـت‬ ‫سـند ‪ 16/68‬مترمربـع و مسـاحت اعیـان برابـر بـا ‪ 16/68‬مترمربـع بـا کاربـری تجار ‬ ‫ششـدانگ ملـک بـا توجـه بـه موقعیـت محـل و صرف نظـر از هرگونـه بدهـی بـه اشـخاص حقیقـی و‬ ‫حقوقـی‪ ،‬برابـر بـا مبلـغ ‪ 12/000/000/000‬ریـال (دوازده میلیـارد ریـال) اسـت‪ .‬نتیجـه نهایـی‪ :‬قیمـت‬ ‫ششـدانگ هـر دو پلا ک ثبتـی روی هم مبلـغ ‪ 25/000/000/000‬ریال (بیسـت و پنج میلیـارد ریال)‬ ‫اسـت‪ .‬مزایـده بـرای مورخـه ‪ 1401/04/13‬سـاعت ‪10‬صبـح مسـتقر در دفتـر اجـرای احـکام مدنـی‬ ‫شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابادغرب برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هـر کـس کـه باالتریـن قیمـت را اعلام‬ ‫کنـد بـه ایشـان فروختـه خواهد شـد و مبلـغ ده درصد از بهـای مزایده‪ ،‬فی المجلس از برنـده مزایده‬ ‫کمـاه از تاریـخ مزایـده‪ ،‬به اجـرای احکام‬ ‫بـه صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظـرف مـدت ی ‬ ‫تودیـع کنـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬به هر دلیلی نتوانـد یا نخواهد مابقی ثمـن را تودیع کند‪،‬‬ ‫پـس از کسـر هزین ههـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی‪ ،‬مابقـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬کـس یـا کسـانی کـه بخواهنـد از املا ک موصـوف بازدیـد کننـد‪ ،‬می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل‬ ‫از مزایـده‪ ،‬بـه اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکر اسـت ثبت ثنا بـرای تمامی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫اصحـاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایـده الزام ‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال‬ ‫مدارک‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫‪1401400066‬‬ ‫مزایده فروش ‪ 250‬هزارتن سرباره سرد فوالد با امکان جداسازی‬ ‫خردایش و دانه بندی‬ ‫‪1401/04/05‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪2‬‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫‪1401400067‬‬ ‫مزایده فروش ضایعات ذوبی مانند (ته تاندیش و خرسک)‬ ‫‪1401/04/21‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫‪48556255‬‬ ‫جمع اوری‪ ،‬بارگیری و حمل سرباره مذاب زیر کوره های مجتمع‬ ‫فوالد سبا شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1401/04/10‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫جهـت دریافـت اسـناد و کسـب اطالعـات بیشـتر درخصـوص فراخوان هـای عمومـی‪ ،‬ارزیابـی کیفـی‪ ،‬مناقصـات و مزایـدات بـه وبسـایت شـرکت بـه نشـانی‬ ‫‪ ،www.msc.ir‬منـوی خریـد و تامین کننـدگان‪ ،‬مناقصـات‪ ،‬مراجعـه و طبـق راهنمـای موجـود‪ ،‬نسـبت بـه انتخـاب مناقصـه موردنظر از طریق سیسـتم ارتباط با‬ ‫تامین کننـدگان (‪ )SRM‬اقـدام کنیـد‪ .‬اطالعـات سـایر فراخوان هـا از طریـق سـایت شـرکت‪ ،‬قسـمت اطالعیه ها قابل دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪14-1401‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان مرکـزی درنظـردارد مناقصـه عمومـی بـه شـماره های ‪،2001001072000026 ،2001001072000025‬‬ ‫‪ 2001001072000029 ،2001001072000028 ،2001001072000027‬و ‪ ،2001001072000030‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫نوع برگزاری‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫مدت‬ ‫(ماه)‬ ‫‪1‬‬ ‫خدمات و نگهداری شهرک های‬ ‫صنعتی ساوه‪ ،‬نوبران‪ ،‬غرق اباد و زرندیه‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪47.140.181.242‬‬ ‫‪2.360.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی فرمهین‪ ،‬تفرش‪ ،‬اشتیان و گرکان‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪41.307.796.574‬‬ ‫‪2.070.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی خمین‪ ،‬شهید سعیدی و‬ ‫خرمدشت‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪38.214.462.396‬‬ ‫‪1.920.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استانه‪ ،‬شهید بابایی‪ ،‬خنداب‬ ‫و نهرمیان‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪19.539.166.548‬‬ ‫‪980.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کمیجان‪ ،‬خنجین‪ ،‬سمقاور و‬ ‫فروزان‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪14.599.915.836‬‬ ‫‪730.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خدمات و نگهداری نواحی صنعتی‬ ‫راونج و نراق‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫‪11.250.373.800‬‬ ‫‪570.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪10‬‬ ‫نوع تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا اوراق مشـارکت و یا واریز نقدی به حسـاب جاری منابع داخلی به شـماره حسـاب ‪4001103506375974‬‬ ‫نـزد بانک مرکزی‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/29‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 19:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/04/04‬‬ ‫ملهت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 19:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/14‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/04/15‬در محل ساختمان برج فناوری و کسب و کار واقع در ارا ک‪ ،‬میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرک صنعتی شماره ‪1‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پا کت هـای "الـف"‪ :‬ادرس‪ :‬ارا ک‪ ،‬بلـوار فاطمیه‪ ،‬جنب اسـتانداری مرکزی‬ ‫تلفـن تمـاس کارشـناس ذیربـط‪ 08633443316 :‬تلفن تماس امـور قراردادهـا‪08633443311 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 02141934 :‬دفتر ثبت نام‪ 02188969737 :‬و ‪02185193768‬‬ ‫م الف ‪1337233‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضی ‪ -1‬اقای مجید درودی فرزند حسـن به شماره شناسـنامه ‪ 5740005760‬صادره از نیشـابور در یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 120/92‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 412‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان واقـع در‬ ‫اراضی قدمگاه از محل مالکیت رسـمی حسـنی جهان حاجی بادی فرزند باقر ‪ -2‬خانم نیره روحانی نژاد فرزند‬ ‫محمد به شماره شناسنامه ‪ 5034‬صادره از مشهد و غالمرضا قدمگاهی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 2128‬صـادره از قدمـگاه در یکبـاب خانـه بالمناصفـه بـه مسـاحت ‪ 203/15‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪660‬‬ ‫فرعـی از ‪ 135‬اصلـی واقـع در قدمـگاه از محـل مالکیـت عباسـعلی امرالهـی فرزنـد علـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قسمتی از پال ک یک اصلی بخش سه رامهرمز‬ ‫نظـر بـه اینکـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در ثبـت رامهرمـز مالکیـت و تصرفـات مفـروزی اقـای قدرت الـه کال هکـج فرزنـد خانعلـی دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1910637858‬بـه شناسـنامه ‪ 457‬صـادره از رامهرمـز را برابـر رای شـماره ‪ 139360317005009965‬مورخـه‬ ‫یهـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف انتشـار یافتـه‪ .‬لـذا تحدیـد حـدود پلا ک‬ ‫‪ 1393/10/24‬تاییـد کـرده و ا گه ‬ ‫موصـوف بـه نـام مشـارالیه تحـت عنـوان ششـدانگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت ‪ 199‬مترمربـع بـه ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫منـازل مخابـرات‪ ،‬خیابـان سـهروردی در روز س هشـنبه مورخـه ‪ 1401/04/21‬از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪12‬ظهر به اسـتناد‬ ‫مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت انجـام می گیـرد‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه موجـب ایـن ا گهـی بمالکیـن یـا مجاوریـن و صاحبـان‬ ‫حقوق ارتفاقی اخطار می شود که عملیات تحدید حدود و نقشه برداری در ساعت و روز مقرر در ا گهی انجام‬ ‫و شـروع خواهـد شـد و اعتـراض نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی بـا توجـه بـه مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ‬ ‫تنظیـم صورتمجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/28 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/149‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/02-140160322002001600‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات‬ ‫قسـارونی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3660685925‬کـد ملـی‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اردشـیر صدی ‬ ‫‪ 3660685925‬صـادره از زابـل فرزنـد ابراهیـم ب هصـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 273‬مترمربـع‬ ‫پال ک شماره ‪ 719‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل‪ ،‬خیابان‬ ‫هیرمند‪ ،‬هیرمند شـمالی ‪ ،53‬سـمت راسـت وا گذاری طبق سـند عادی از غالمعلی جاهدسـراوانی محرز شده‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یسـت درصورت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪333‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/10/15-140060322002006034‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه‬ ‫شبـار بـه شناسـنامه شـماره ‪ 355‬کـد ملـی ‪ 3673511416‬صـادره از زابـل‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم ات ‬ ‫فرزند حسن به صورت ششدانگ اعیان یکباب منزل به مساحت ‪ 220/62‬مترمربع پال ک شماره ‪ 1193‬اصلی‬ ‫واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬انتهای کوچه شـهید شـکاری‪ ،‬منشـعبه از‬ ‫خیابـان شـهید باقـری جنوبـی خریـداری مع الواسـطه و بـه موجـب سـند عـادی از محمدحسـن معتکـف ذیل‬ ‫ثبـت ‪ 1160‬دفتـر ‪ 6‬صفحـه ‪ 569‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪15‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی‬ ‫روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫یسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪332‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/02/25-140160322002001294‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه‬ ‫یشـهری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 13167‬کـد ملـی ‪3670131612‬‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای غالم عبـاس کمال ‬ ‫صادره از زابل فرزند رضا به صورت ششـدانگ اعیان یکباب خانه به مسـاحت ‪ 220/98‬مترمربع پال ک شـماره‬ ‫‪ 1051‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش یک سیستان شهرستان زابل‪ ،‬خیابان شهید باقری‪ ،‬باقری‬ ‫‪ 37‬مالکیـت مشـاعی متقاضـی صفحـه ‪ 265‬دفتـر ‪ 79‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪318‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/27-140160322002000554‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای سـهراب شـهرکی به شناسـنامه شـماره ‪ 187‬کـد ملـی ‪ 5338957205‬صادره‬ ‫از زهـک فرزنـد ابراهیـم ب هصـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 200/47‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪663‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬کوچـه یکـم منشـعبه از‬ ‫خیابـان بهـار وا گـذاری طبـق سـند عـادی از رمضـان پورخدابخش صفحـه ‪ 411‬دفتر اول محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی م ‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪325‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمـد شـجاعی برابـر رونوشـت وکالتنامـه رسـمی شـماره ‪ 1555‬مورخـه ‪1396/08/21‬‬ ‫توسـط دفترخانـه ‪ 343‬مشـهد بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت‬ ‫یسـت سـند مالکیـت دو یازدهم از‬ ‫دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کرده و مدع ‬ ‫چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ پال ک ‪ 902‬و ‪ 903‬اصلی واقع در بخش یک شهر تربت حیدریه که متعلق‬ ‫بـه مـوکل نامبـرده اسـت بـه علـت نامعلوم مفقود شـده که با بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریت کشـوری امال ک‬ ‫تربت حیدریـه سـند مالکیـت مذکـور ذیـل دفتـر ‪ 78‬صفحـه ‪ 69‬و شـماره ثبـت ‪ 16387‬بـه نـام محمـد دعوانـی‬ ‫فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 1561‬صـادره از حـوزه پنـج تربت حیدریـه صـادر و تسـلیم شـده اسـت و‬ ‫سـامانه مدیریت کشـوری امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد ماده ‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون‬ ‫یشـود هر کسـی نسـبت بـه ملک مـورد ا گهی معاملـه ای انجـام داده‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت بایسـتی ظرف ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫یسـت درصـورت عدم‬ ‫بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬بـه این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیه ‬ ‫وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/28 :‬‬ ‫شماره ‪ 1354‬سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای علـی کبوتـری به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منضم به تقاضـای کتبی جهت‬ ‫یسـت سـند مالکیـت ششـدانگ‬ ‫دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدع ‬ ‫پال ک ‪ 1128‬مفروز و مجزی شـده از ‪ 906‬فرعی واقع در اراضی قنداب فرزق از ‪ 134‬اصلی دهسـتان اربعه بخش‬ ‫یـک تربت حیدریـه بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک‬ ‫تربت حیدریـه سـند مالکیـت مذکـور ذیـل دفتـر الکترونیکـی ‪ 140020306006001435‬بـه نام علی کبوتـری فرزند‬ ‫یارمحمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 886‬صـادره از تربت حیدریـه صـادر و تسـلیم شـده اسـت و سـامانه مدیریـت‬ ‫کشـوری املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب‬ ‫یشـود هر کسـی نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود‬ ‫یک نوبت ا گهی و متذکر م ‬ ‫سند مالکیت نزد خود است بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را به پیوست اصل‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتراض‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/28 :‬‬ ‫شماره ‪ 1353‬سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫اقای حاتم ربیعی وکیل خانم نجات سـرخی طبق وکالتنامه شـماره ‪ 137‬مورخ ‪ 1401/02/31‬دفترخانه اسـناد‬ ‫یسـت که سـند مالکیت‬ ‫رسـمی ‪ 76‬شـوش با تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تنظیمی دفتر ‪ 76‬شـوش مدع ‬ ‫ششـدانگ پلا ک ‪ 138‬فرعـی از ‪ 2699‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 9‬شـوش بـه شـماره سـریال سـند ‪864352‬الف‪98‬‬ ‫به نام وی صادر و تسـلیم شـده‪ ،‬به علت جابجایی مفقود شـده و تقاضای صدور سـند المثنی نموده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبـت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت ا گهی‬ ‫یشـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یا وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت می توانـد ظرف مـدت ده روز‬ ‫م ‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره تسـلیم‬ ‫دارد و درغیراینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهی سـند مالکیت المثنـی به نام مالک‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم غزالـه دلیرپـور فرزنـد یارمحمد تقاضای کتبی خـود را جهت دریافت سـند مالکیت المثنی‬ ‫نوبـت اول منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده در دفترخانـه یـک خـواف بـه ایـن اداره تحویـل نمـوده‬ ‫یسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب اپارتمـان مسـکونی پلا ک ثبتـی ‪ 6885‬فرعـی از ‪ 155‬اصلـی‬ ‫و مدع ‬ ‫واقـع در بخـش شـش تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه وی اسـت بـه علـت سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا بـا‬ ‫بررسـی دفتـر الکترونیکـی املا ک مشـخص شـد کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمان مسـکونی‬ ‫بـه شـماره سـریال ‪338300‬ه‍‪99‬ـ بـه نـام غزالـه دلیرپور فرزند یارمحمد صادر و تسـلیم شـده وبه موجب خالصه‬ ‫سـند ‪ 15410‬مورخـه ‪ 1392/05/29‬بـه نفـع بانـک مسـکن در رهـن اسـت و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحی مـاده ‪ 120‬ایین نامه قانـون ثبت‪ ،‬مراتب در یـک نوبت ا گهی و متذکر‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند مالکیت نـزد خود‬ ‫م ‬ ‫اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند‬ ‫مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت‬ ‫مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/28 :‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خواف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317007000452‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای امیـد فالحتـی فرزنـد ا کبـر به شناسـنامه ‪ 150‬و کـد ملـی ‪ 1861291957‬صادره از بهبهان نسـبت‬ ‫به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 81/96‬مترمربع در قسمتی از پال ک ‪ 5770‬اصلی واقع در بخش‬ ‫یـک بهبهـان انتقـال ملـک از مالـک رسـمی عبدالـه هویدایی محرز شـده اسـت‪ .‬با قید حـق ارتفاق بـرای وزارت‬ ‫نیرو (با نمایندگی سـازمان اب و برق خوزسـتان) لذا مشـخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫ضحـال ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید عر ‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/73‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 140160317007000392‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی خانـم اعظـم دهمالئـی فرزند حاجی به شناسـنامه ‪ 1962‬و کد ملـی ‪ 1861646682‬صادره از بهبهان‬ ‫نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 113/92‬مترمربع در قسـمتی از پال ک ‪ 5628/75‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش یـک بهبهـان خریـداری شـده از مالـک رسـمی حاجـی دهمالئـی احـدی از ورثـه الـه داد محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬فروشـنده حـق منافـع را تـا زمانـی کـه در قیـد حیـات اسـت‪ ،‬بـرای خـود محفـوظ داشـته و خریـدار‬ ‫حـق فـروش و وا گـذاری مـورد فـروش را تـا ‪ 20‬سـال از خـود سـلب و سـاقط کـرده اسـت و چنانچـه قبل از ‪ 20‬سـال‬ ‫فروشـنده فوت کند‪ ،‬شـرط مزبور به خودی خود منفسـخ شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬لذا مشـخصات‬ ‫متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عمـوم در یـک نوبـت ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار ا گهی به مدت یک‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید عرض حـال ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/28 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/78‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫یپـور بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده منضـم بـه تقاضای‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای عین الـه روم ‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کرده و مدعی سـت سـند مالکیت‬ ‫دفترچـه ای بـه شـماره ‪ 014733‬تحـت پلا ک ‪ 646‬فرعـی از ‪ 2315‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 1‬متعلـق بـه وی اسـت‬ ‫کـه بـه علـت سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت‪ .‬با بررسـی دفتر امال ک معلوم شـد سـند مالکیت اولیـه ذیل ثبت‬ ‫‪ 29949‬صفحه ‪ 313‬جلد ‪ 380‬به نام وی ثبت و صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬و برابر سـند رهنی شـماره ‪11524‬‬ ‫مـورخ ‪ 1392/11/27‬دفترخانـه ‪ 38‬در قیـد رهـن اسـت‪ .‬دفتـر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد‬ ‫تبصره یک ماده ‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شود هر کسی نسبت‬ ‫به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف مدت‬ ‫‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معاملـه ای به‬ ‫یسـت درصـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خرم اباد‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/28-1401603180190004351311‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای منصـور فاروقی فرزنـد عنایت اله به شماره شناسـنامه ‪ 43‬صـادره از تالش در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 454/68‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1298‬از ‪ 79‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 234‬واقـع در قریـه لمرعلیـا بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫یوسـفعلی فضلـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند‬ ‫م ‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/217‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160318019001204‬و ‪ 1401/02/26-140160318019001206‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تالش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان خانم مریم شعبانی بازارجمعه فرزند خیراله به شماره شناسنامه‬ ‫یشـویر فرزنـد خیرالـه بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2620078148‬صـادره از تالـش و اقـای مسـعود محمد ‬ ‫ً‬ ‫‪ 2620054524‬صادره از تالش در ششـدانگ یکباب خانه و محوطه مشـاعا بالسـویه به مسـاحت ششـدانگی‬ ‫‪ 286‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1407‬از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 288‬فرعـی واقـع در قریـه نـاورود‬ ‫بخش ‪ 27‬گیالن خریداری از مالک رسـمی یارمحمد اسالم پرسـت ناوی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/227‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160318019001207‬و ‪ 1401/02/26-140160318019001209‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش‬ ‫حنـاز زرعی پامچلـو فرزنـد ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪12998‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضانـی خانـم فر ‬ ‫صادره از تهران و اقای صمد صحرائی مشتقین فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه ‪ 54558‬صادره از تهران در‬ ‫ً‬ ‫ششـدانگ یکباب خانه و محوطه مشـاعا بالسـویه به مساحت ششـدانگی ‪ 1500/40‬مترمربع پال ک فرعی ‪1297‬‬ ‫از ‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 275‬فرعـی واقـع در قریـه لمرعلیـا بخش ‪ 27‬گیالن خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای قهرمـان نیکنام لمـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند‪،‬‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/207‬‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر اراء صـادره هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم زهره شـاه دولی به شماره شناسـنامه ‪ 8438‬و‬ ‫شـماره ملـی ‪ 2122633948‬صـادره از گـرگان فرزند برات اله متقاضی کالسـه پرونـده ‪ 1400114412480001104‬در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 104.70‬مترمربـع از پلا ک ‪ 3‬اصلی‬ ‫واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صـادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی کـه‬ ‫نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‪ ،‬از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصالح قضائـی تقدیـم و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪12302‬‬ ‫محمدامیـن صافـی‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون از ششـدانگ پلا ک یـک اصلـی بخـش پنـج کرمانشـاه شهرسـتان داالهـو تحدیـد حـدود بـه عمـل نیامده‬ ‫است‪ ،‬لذا نسبت به پال ک ذیل طبق ماده ‪ 14‬قانون ثبت اسناد و امال ک در موعد ذکر شده تحدید حدود به‬ ‫عمـل خواهـد امـد‪ .‬لذا بدینوسـیله از کلیه مجاورین و کسـانی که نسـبت به تحدیـد حدود اعتـراض دارند‪ ،‬برابر‬ ‫ً‬ ‫مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک تـا ‪ 30‬روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه این اداره تسـلیم و رسـید دریافت کنند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت حـق انهـا سـاقط خواهـد شـد‪ .‬اقـای بهـزاد بیابانی فرزند کا کاعلی نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 125/14‬مترمربـع جـزء پلا ک ‪ 905‬فرعـی از یـک اصلی واقع در بخش ‪ 5‬کرمانشـاه حوزه ثبت‬ ‫ملـک کرنـد بـه ادرس کرنـد‪ ،‬بـازار باال‪ ،‬خیابان امیرکبیر‪ ،‬روبروی مدرسـه انقالب خریداری عرصـه از اقای نریمان‬ ‫کا کاویسـی و اعیـان از اقـای قهرمان رضایی‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/21‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/28 :‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫م الف ‪30‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪140160310013002873‬‬ ‫مـورخ ‪ 1401/02/28‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف موضـوع مـاده یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات مالکانه و بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫مهدی عظیمی فرزند باب اله نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 238/01‬مترمربع که مقدار ‪32‬سـیر مشـاع عرصه وقف اسـت‬ ‫به شماره پال ک ‪ 136‬فرعی از ‪ 13‬اصلی واقع در قریه مرزنده بخش ‪ 11‬خریداری شده از اقای سهیل خا کپور و غیره مالک رسمی محرز شده است‪ .‬لذا به موجب‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در یک نوبت از طریق این روزنامه‬ ‫محلی یا کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ‬ ‫انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا یک ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند‪ .‬معترض باید ظرف‬ ‫یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبت محل تحویل دهد که‬ ‫دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/28:‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک چمستان‬ ‫شناسه ا گهی ‪1336888‬‬ صفحه 4 ‫بانکوبیمه ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2523‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۰۰‬هزارمیلیارد تومان توسط بانک سپه‬ ‫‪ 200‬هزار میلیارد تومـان تسـهیالت از سـال ‪ 1400‬تاکنـون‬ ‫توسـط بانـک سـپه پرداخـت شـده اسـت‪ .‬بـا اختصـاص‬ ‫تصـد و چهل وپنـج هزارمیلیاردریـال‬ ‫کهـزار و هف ‬ ‫ی ‬ ‫تسـهیالت در سـال ‪ ۱۴۰۰‬رشـد ‪ ۶۰‬درصـدی پرداخـت‬ ‫تسـهیالت توسـط بانـک سـپه به ثبـت رسـید‪ .‬همسـویی‬ ‫بـا سیاسـت های کالن اقتصـادی کشـور و حمایـت از‬ ‫بخش های مولد اقتصاد در رابطه با بهبود فضای کسب وکار‬ ‫و تقویت بخش های پیشران اقتصادی از جمله رویکردهای‬ ‫بانک سـپه در اختصاص تسـهیالت ب هسـمت برنامه تحول‬ ‫بو کار بانـک اسـت‪.‬‬ ‫راهبـردی و پیاد هسـازی خطـوط کسـ ‬ ‫بانـک سـپه در راسـتای دسـتورالعمل ها و بخشـنامه های‬ ‫ابالغـی دولـت و بانـک مرکـزی‪ ،‬شـرایط اقتصـادی حا کـم‬ ‫بـر اقتصـاد و نظـام بانکـی کشـور و سیاسـت های اعتبـاری‬ ‫خـود مبلـغ ‪ ۱۷۴۵‬هزار میلیارد ریـال در سـال ‪ ۱۴۰۰‬تسـهیالت‬ ‫اعطـا کـرده اسـت‪ .‬بانـک سـپه در سـال گذشـته بـا پرداخـت‬ ‫‪ ۹۵۰‬هزار میلیارد ریـال در قالـب بانکـداری خـرد شـامل‬ ‫تسـهیالت تلفیقـی‪ ،‬قرض الحسـنه ازدواج و ‪ ...‬توانسـت‬ ‫عالو هبـر انجـام مسـئولیت حرفـه ای خـود در اقتصـاد و بـازار‬ ‫پولی‪ ،‬از عهده مسئولیت اجتماعی خود نیز به خوبی براید‪.‬‬ ‫بانـک سـپه بـرای حمایت از بخش های مختلـف اقتصادی‬ ‫و تولیدکننـدگان واقعـی مبلـغ ‪ ۷۹۵‬هزار میلیارد ریـال نیـز‬ ‫بو کار در سـال‬ ‫بـه شـرکت ها و اشـخاص صاحـب کسـ ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬پرداخـت کـرد و بـا کمـک بـه رشـد اقتصـادی کشـور‬ ‫در مسـیر تحقـق بانکـداری اجتماعـی نیـز گام مهمـی‬ ‫برداشـت‪ .‬ایـن بانـک از ابتـدای سـال جـاری نیـز بـا پرداخت‬ ‫بیـش از ‪ ۲۵۵‬هزار میلیارد ریـال تسـهیالت عالو هبـر رصـد و‬ ‫پایـش شـرایط بـازار پولـی و مالـی کشـور‪ ،‬بـا انجـام اقدامـات‬ ‫بهبوددهنـده شـاخص های کارایـی‪ ،‬نـواوری و بهـره وری‬ ‫همسـو بـا اجـرای طـرح تحـول راهبـردی‪ ،‬رشـد مقـرر را‬ ‫به صورت متوازن در ابعاد مختلف دنبال می کند و کماکان‬ ‫بـا حمایـت از واحدهـای تولیـدی و رفع نیازهای تسـهیالتی‬ ‫خرد مشتریان در نظام بانکی و اقتصاد کشور اثرگذار است‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک مسـکن گفـت‪« :‬در طـرح نهضـت‬ ‫ملـی مسـکن در مجمـوع ‪ ۱۷‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومـان بـه‬ ‫حسـاب سـازندگان واریـز شـده اسـت کـه از این میـزان‬ ‫نه هزار میلیارد تومان از محل اورده متقاضیان و هشـت هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومـان از محـل تسـهیالت اسـت»‪ .‬محمـود‬ ‫شـایان ‪ ،‬تازه تریـن وضعیـت افتتـاح حسـاب‪ ،‬واریـز وجـه و‬ ‫پرداخت تسهیالت به سازندگان را از محل تسهیالت و اورده‬ ‫متقاضیان اعالم کرد‪ .‬مدیرعامل بانک مسکن بااعالم اینکه‬ ‫‪۴۷‬هـزار و ‪ ۸۲۳‬نفـر متقاضـی طـرح نهضـت ملـی‬ ‫تاکنـون ‪ ۶‬‬ ‫مسـکن در بانـک افتتـاح حسـاب کردنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬از تعـداد‬ ‫کل متقاضیـان افتتـاح حسـاب کـرده در بانـک مسـکن‬ ‫تاکنـون ‪ ۱۶‬هـزار و ‪ ۹۰۰‬میلیاردتومـان از اورده متقاضیـان‬ ‫بیمه دی ‪ ،‬حامی همایش انجمن حسابداران خبره ایران شد‬ ‫لو چهارمین همایش‬ ‫ش ــرکت بیمه دی حام ــی چه ‬ ‫انجم ــن حس ــابداران خبره ایران ش ــد‪ .‬وبین ــار بزرگ‬ ‫شه ــای حس ــابداری و حسابرس ــی در‬ ‫بررس ــی چال ‬ ‫صنعت بیم ــه به همت ش ــرکت بیم ــه دی و انجمن‬ ‫حس ــابداران خب ــره ای ــران در روز جمع ــه ‪ ۱۷‬تیر م ــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬از س ــاعت ‪ 7 30:‬ال ــی ‪ ۱۴:۳۰‬برگ ــزار خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫در این همای ــش محمدرض ــا کش ــاورز مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت بیمه دی با موضوع «چشم انداز حسابداری‬ ‫در صنع ــت بیم ــه» ب ــه ای ــراد س ــخنرانی خواه ــد‬ ‫پرداخ ــت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬علی صالحی ن ــژاد قائم مقام‬ ‫ش ــرکت نی ــز ارائـ ـه ای ب ــا موض ــوع بررس ــی الزامـــات‬ ‫اس ــتاندارد بین المللی گزارش ــگری مال ــی ‪)IFRS4( ۴‬‬ ‫یس ــت؛ ش ــرکت کنندگان‬ ‫خواه ــد داش ــت‪ .‬گفتن ‬ ‫این همای ــش از امتی ــاز اموزش ــی مورد قب ــول جامعه‬ ‫حس ــابداران رس ــمی ایران برخ ــوردار خواهند ش ــد‪.‬‬ ‫تن ــام و ش ــرکت‬ ‫عالقه من ــدان می توانن ــد ب ــرای ثب ‬ ‫در این همایش از طریق س ــایت انجمن حس ــابداران‬ ‫خبره ای ــران اق ــدام کنند‪.‬‬ ‫افزایش نسبت توانگری مالی شرکت بیمه تعاون به «‪»۱۳۷‬‬ ‫نسـبت توانگـری مالـی شـرکت بیمـه تعـاون در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬روی عـدد ‪ ۱۳۷‬تثبیـت شـده اسـت‪ .‬تازه تریـن‬ ‫ارزیابی ها نشـان می دهد این شـرکت توانسته است‬ ‫در سـال گذشـته بـا حفـظ سـطح توانگـری مالـی‬ ‫نخـود‬ ‫«یـک»‪ ،‬باالتریـن سـطح توانگـری مالـی را ازا ‬ ‫کنـد‪ .‬توانگـری مالـی یکی از مهم ترین شـاخص های‬ ‫ارزیابی مالی شرکت های بیمه است که متناسب با‬ ‫سـرمایه الزامی و سـرمایه موجود محاسـبه می شود‪.‬‬ ‫واریز ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫افزایش دارایی های بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور‬ ‫ته ــای مال ــی س ــال ‪ 1400‬بان ــک قرض الحس ــنه مه ــر‬ ‫صور ‬ ‫ای ــران ک ــه به تصوی ــب مجم ــع عموم ــی ع ــادی س ــاالنه‬ ‫یه ــای‬ ‫بان ــک رس ــید‪ ،‬حا ک ــی از رش ــد ‪ 69‬درص ــدی دارای ‬ ‫ای ــن بان ــک و رس ــیدن از ‪48‬هزار میلیارد توم ــان ب ــه ‪81‬ه ــزار‬ ‫و ‪ 300‬میلیارد توم ــان اس ــت‪ .‬وا مه ــای پرداخت ــی از س ــوی ان‬ ‫نیــز رشــد یافتــه اســت‪ .‬مبلــغ وا مهــای پرداختــی بــا رشــدی‬ ‫سرپرسـت بانـک توسـعه تعـاون گفـت‪« :‬ایجـاد ارزش بـرای‬ ‫مشـتریان‪ ،‬ذینفعـان و کارکنـان جـزو راهبردهـای بانـک در‬ ‫سـال های اینـده اسـت و برای اینکـه بـرای مشـتریان ایجـاد‬ ‫ارزش کنیم باید به نیازهای مشتریان و کارکنان پاسخ دهیم»‪.‬‬ ‫محمـد شـیخ حسـینی با بیان اینکـه مدیریـت راهبـردی بایـد‬ ‫در دسـتورکار همـکاران قـرار گیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬مدیریـت منابـع و‬ ‫نقدینگـی به عنـوان مهم ترین اولویـت بانک در ما ههـای اینده‬ ‫اسـت‪ .‬در حـوزه مدیریـت نقدینگـی بایـد ابزارهـا و فرایندهـای‬ ‫الزم طراحـی و اجـرا شـود‪ .‬بـرای دسـتیابی بـه راهبردهـای‬ ‫نشـده نیـاز بـه یـک سـری اقدامات از پیش تعیین شـده‬ ‫تدوی ‬ ‫داریم»‪ .‬شـیخ حسـینی با بیان اینکه انسـان در تفکر اسلامی و‬ ‫سازمانی ما در باالترین جایگاه قرار دارد‪ ،‬گفت‪« :‬ایجاد انگیزش‬ ‫بر اسـاس شایسـتگی‪ ،‬تخصـص و تعهـد در نیروهـای سـازمان‬ ‫بایـد انجـام شـود»‪ .‬سرپرسـت بانـک توسـعه تعـاون ادامـه داد‪:‬‬ ‫«در حال حاضـر فراینـد و نحـوه ارائـه خدمـت از خـود خدمـت‬ ‫مه متـر اسـت کـه در ایـن فراینـد نیـروی انسـانی‪ ،‬فنـاوری و‬ ‫رویه های اجرایی نقش مهمی دارند»‪ .‬به گفته شیخ حسینی؛‬ ‫ا گـر در خدمـت بـه مشـتریان‪ ،‬کارکنـان و ذینفعـان رضایـت‬ ‫خداوند را در نظر بگیریم در دنیا ارامش و در اخرت با رستگاری‬ ‫یشـویم‪ .‬سرپرسـت بانـک توسـعه با بیان اینکـه‬ ‫روبـه رو م ‬ ‫یهـای اصلـی‬ ‫مسـئولیت پذیری و پاسـخگو بودن یکـی از ویژگ ‬ ‫مدیـر اسـت و تنهـا راه موفقیـت مدیـران پاسـخگو بودن اسـت‪،‬‬ ‫تا کید کرد‪« :‬مدیران ارشـد اسـتانی باید تفکر راهبردی داشـته‬ ‫باشند‪ .‬مجهز بودن به این تفکر می تواند بسیاری از چالش ها‬ ‫تگـری یکی دیگـر از ویژگی هایـی بـود کـه‬ ‫را رفـع کنـد»‪ .‬هدای ‬ ‫شیخ حسینی به تشریح ان پرداخت و گفت‪« :‬مدیران استان‬ ‫تمـداوم نیروهـای زیرمجموعـه خـود را هدایـت و‬ ‫بایـد به صور ‬ ‫راهبـری کننـد و به نوعـی نقـش مربـی داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫دومین جلسه شورای راهبردی شهرداری شهریار برگزار شد‬ ‫دومیـن جلسـه شـورای راهبـردی شـهرداری شـهریار بـا‬ ‫حضـور معاونیـن‪ ،‬مدیـران مناطـق‪ ،‬نواحـی و سـازمان ها‬ ‫بـه ریاسـت شـهردار شـهریار در سـالن جلسـات حـوزه‬ ‫شـهردار برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ محمدصـادق کولی ونـد‬ ‫(شـهردار شـهریار ) در دومیـن جلسـه شـورای راهبـردی‬ ‫بـه مجموعـه خدمـات شـهری درخصـوص سـاماندهی‬ ‫صنوف مزاحم و درراسـتای رضایت شـهروندان ماموریت‬ ‫داد‪ ،‬نسـبت بـه شناسـایی و جانمایـی مکانـی مناسـب‬ ‫بـرای ایـن صنـوف‪ ،‬در اسـر ع وقـت اقـدام کـرده و کلیـه‬ ‫مدیـران مناطـق و نواحـی ملـزم بـه همـکاری در این طرح‬ ‫شـدند‪ .‬وی در ادامـه افـزود‪« :‬معاونـت خدمـات شـهر بـا‬ ‫همـکاری مدیـران مناطـق‪ ،‬نسـبت بـه استانداردسـازی‬ ‫کیوسـک های مطبوعاتـی سـطح شـهر اقـدام و از ایجـاد‬ ‫نهـای پرتـردد شـهر کـه باعـث ترافیـک‬ ‫سـد معبـر در مکا ‬ ‫یشـود جلوگیـری به عمـل ایـد»‪ .‬شـهردار شـهریار در‬ ‫م ‬ ‫ایـن جلسـه بیـان داشـت‪« :‬بـرای رضایـت شـهروندان‪،‬‬ ‫حمایـت بانـک صـادرات ایـران از اسـتقالل مالـی و‬ ‫اشتغال زایی مددجویان نهادهای حمایتی با پرداخت‬ ‫‪ ١٠‬هزار میلیارد ریـال وام قرض الحسـنه و ایجـاد بیـش از‬ ‫‪١ ٧‬هـزار مشـاغل خانگـی در ‪ ١٥‬ماه اخیـر تـداوم یافـت‪.‬‬ ‫حهـای اشـتغال زایی بنیـاد برکـت‬ ‫نمـدت از طر ‬ ‫در همی ‬ ‫بـا پرداخـت بیـش از ‪ ١٠‬هزار فقـره وام مشـاغل خانگـی‬ ‫به مبلغ چهارهزار میلیارد ریال حمایت شده و همچنین‬ ‫‪ ١٦‬هزار میلیارد ریـال بـه کسـب وکارهای اسـیب دیده از‬ ‫کرونـا وام پرداخـت شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی بانـک‬ ‫صـادرات ایـران؛ ایـن بانـک به منظـور حمایـت از ایجـاد‬ ‫یشـدگان و سرپرسـتان خانوار‬ ‫مشـاغل خانگـی بـه معرف ‬ ‫بایـد برنامـه ای جامـع در مباحـث فرهنگـی و اجتماعی با‬ ‫رویکرد محله محور‪ ،‬تهیه شـود و ماموریت این مهم را به‬ ‫مدیریـت فرهنگـی وا گـذار کـرد»‪ .‬محمدصـادق کولی ونـد‬ ‫محمد بیات خبر داد؛‬ ‫استمرار اسفالت معابر‪ ،‬حذف ناهمواری های معابر‪ ،‬اسفالت و لکه گیری‬ ‫در دستورکار شهرداری وائین‬ ‫شهردار وائین بابیان اینکه اسفالت معابر همواره از خواسته های به حق شهروندان است‬ ‫تصریح کرد‪« :‬تالش مضاعف عوامل این شهرداری جهت اسفالت و لکه گیری معابر سطح‬ ‫نواحی در حال اجراست»‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهریار؛‬ ‫محمد بیات (شهردار وائین) دراین باره گفت‪« :‬تالش داریم برحسب نیاز و اولویت نواحی‪،‬‬ ‫توسط گروه های اجرایی سازمان‪ ،‬اسفالت ریزی صورت گیرد‪ .‬در همین خصوص عملیات‬ ‫اسـفالت و لکه گیری معابر در خیابان میالد شـش و چهار‪ ،‬شـقایق پنج‪ ،‬کوچه های الدن‪،‬‬ ‫غزل سـه‪ ،‬چهار‪ ،‬پنج واقع در عباسـپور انجا مشـده و سـایر معابر در دسـتورکار قرار دارند»‪.‬‬ ‫بیات بابیان اینکه اسفالت معابر و خیابان ها‪ ،‬یکی از نیازها و ضرورت های عمرانی شهرها‬ ‫نهـای‬ ‫یشـود‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬شـهر یـک موجـود زنـده و درحال توسـعه و خیابا ‬ ‫محسـوب م ‬ ‫شهر‪ ،‬هرروز شاهد تردد هزاران خودرو است‪ ،‬همین امر موجب شده تا شهرداری همواره‬ ‫درصـدد اصلاح اسـفالت باشـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬اجـرای نهضـت اسـفالت باهدف اصلاح چهره‬ ‫نسـازی تردد وسـایل نقلیه‪ ،‬تامین ارامش و اسـایش شـهروندان انجا مشـده و تا‬ ‫شـهر‪ ،‬روا ‬ ‫پایـان سـال نیـز ادامـه می یابـد»‪ .‬وی رضایـت شـهروندان را مهم تریـن و بزرگ تریـن سـرمایه‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫مدیریت شـهری دانسـت و گفت‪« :‬تحقق این موضوع اولویت اقدامات شهردار ‬ ‫ا گهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060301057008709‬مـورخ ‪ 1400/11/25‬صـادره از هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‪ ،‬املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات‬ ‫ملکانـه خانـم فرشـته محمدی مجـد نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانه مسـکونی به‬ ‫مسـاحت ‪ 61/44‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 53/1142‬واقـع در شـهریار محـرز شـده‬ ‫و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی‪ ،‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪1632/5‬‬ ‫مترمربـع قطعـه ‪ 395‬تفکیکـی بـه شـماره پلا ک ‪ 1142‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫خادم ابـاد شـهریار بـه موجـب سـند انتقـال شـماره ‪ 103798‬مورخـه ‪ 1370/02/17‬بـه‬ ‫‪ -1‬بهـروز غیاثونـد ‪ -2‬عبدالرحیـم غیاثونـد ‪ -3‬وجیه الـه غیاثونـد هرکـدام نسـبت بـه‬ ‫دودانـگ مشـاع از ششـدانگ انتقـال کـه اسـناد مالکیـت مشـاعی نامبردگان نیـز صادر‬ ‫شـده اسـت و بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصلـه‬ ‫یشـود تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫پانزده روز ا گهی م ‬ ‫را ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت اسناد و امال ک شهریار‬ ‫تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬ایـن اداره‬ ‫ً‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت برابـر مقـررات اقـدام خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9624‬‬ ‫ا گهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪،‬‬ ‫امال ک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139760301057000640‬مـورخ ‪ 1397/02/04‬و رای اصالحـی بـه شـماره‬ ‫‪ 139760301057004265‬مـورخ ‪ 1397/06/19‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی‪ ،‬املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر‬ ‫در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات ملکانـه خانـم رقیـه خسـروی بابایلو فرزنـد سـعدیار‬ ‫بـه صـورت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 130/18‬مترمربـع قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 192‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر‬ ‫املا ک مربوطـه‪ ،‬ششـدانگ یـک قطعه زمین به شـماره پلا ک ‪ 192‬فرعی از ‪ 12‬اصلی مفـروز از اصلی‬ ‫مذکور واقع در قریه سـعیداباد حوزه ثبتی شـهریار ذیل ثبت ‪ 759‬صفحه ‪ 149‬دفتر ‪ 6‬کال ک به نام‬ ‫باقـر زنـد ثبـت و سـند بـه شـماره چاپـی ‪ 080552‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت و در اجـرای مـاده ‪147‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تقریبا جمعا مقدار ‪ 5466/58‬مترمربع به صورت مفروز طبق خروجی دفتر امال ک به غیر انتقال‬ ‫و سـند جدا گانـه صـادر و تسـلیم شـده اسـت کـه دفتـر املا ک مربوطـه بیـش از این حکایتی نـدارد‪.‬‬ ‫در ضمـن ملـک مربوطـه از مالکیـت محمـود زنـد ورثـه باقـر زنـد اسـت کـه نامبـرده در هیـات حضـور‬ ‫نیافتـه و هیـات مقـرر کـرده بـا اعمـال مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی ان مصـوب‬ ‫‪ 1391/04/25‬نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود‪ .‬لذا بدینوسیله‬ ‫مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصلـه پانـزده روز‬ ‫یشـود تـا چنانچـه بـه مفـاد رای صـادره اعتراض دارنـد‪ ،‬اعتراض خـود را ظرف مـدت دو ماه‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی‪ ،‬بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم اعتـراض ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬این اداره نسـبت به صدور سـند مالکیت برابـر مقررات‬ ‫ً‬ ‫اقـدام خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9622‬‬ ‫کمیتـه امـداد امام خمینـی(ره) و سـازمان بهزیسـتی بـا‬ ‫پرداخت ‪ ١٧‬هزار و ‪ ٥٥٧‬فقره وام قرض الحسنه به ارزش‬ ‫نه هـزار و ‪ ٩٨٩‬میلیاردریـال از ابتـدای سـال ‪ ١٤٠٠‬تا کنـون‬ ‫از اشـتغال افرینی و اسـتقالل مالـی و کمـک بـه اقشـار‬ ‫اسـیب پذیر و نیازمند کشـور پشـتیبانی کرده است‪ .‬این‬ ‫بانـک در سـال ‪ ١٤٠٠‬بـا پرداخـت ‪ ١٥‬هـزار و ‪ ٦٦٠‬فقـره وام‬ ‫قرض الحسـنه بـه ارزش هشـت هزار و ‪ ٧٠٠‬میلیارد ریـال‬ ‫و از ابتـدای سـال ‪ ١٤٠١‬تـا نیمـه خردادمـاه بـا پرداخـت‬ ‫هـزار و ‪ ٨٩٧‬فقـره وام بـه ارزش هـزار و ‪ ٢٨٩‬میلیارد ریـال‬ ‫از مشـاغل خانگـی و کارافرینـی مددجویـان پشـتیبانی‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫بانک ملت ‪ 31‬خرداد ماه ‪ 1401‬به مجمع می نشیند‬ ‫بانـک ملـت روز ‪ 31‬خردادمـاه ‪ 1401‬مجامـع عمومـی‬ ‫عـادی سـالیانه و فوق العـاده خـود را برپـا می کنـد‪ .‬ایـن‬ ‫بانـک در اطالعیـه ای از سـهامداران خـود دعـوت‬ ‫کـرد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه کـه‬ ‫سـاعت ‪ 7:30‬صبـح و مجمـع فوق العـاده که سـاعت ‪9‬‬ ‫صبـح روز س هشـنبه ‪ 31‬خردادمـاه امسـال در تهـران‪،‬‬ ‫نتـر از چهـارراه فرمانیـه‪،‬‬ ‫خیابـان پاسـداران‪ ،‬پایی ‬ ‫خیابان شهید نوریان‪ ،‬پال ک ‪ 11‬برگزار می شود‪ ،‬شرکت‬ ‫کننـد‪ .‬بر اسـاس این گزارش‪ ،‬مجمـع عمومـی عـادی‬ ‫سـالیانه بانـک ملـت بـا دسـتورات اسـتماع گـزارش‬ ‫هیئت مدیـره دربـاره عملکـرد سـال مالـی منتهـی بـه‬ ‫‪ 29‬اسـفندماه ‪ ،1400‬اسـتماع گـزارش حسـابرس و‬ ‫بـازرس قانونـی در خصـوص ایـن عملکـرد‪ ،‬بررسـی و‬ ‫تهـای مالـی بـرای سـال مالی یادشـده‪،‬‬ ‫تصویـب صور ‬ ‫تصمیم گیـری در زمینـه تقسـیم سـود‪ ،‬انتخـاب‬ ‫حسـابرس و بـازرس قانونـی اصلـی و علی البـدل بـرای‬ ‫سـال مالـی ‪ 1401‬و تصویـب حق الزحمـه ان هـا‪ ،‬تعییـن‬ ‫پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی گذشته‪،‬‬ ‫تعییـن حق حضـور اعضـای غیرموظـف هیئت مدیره‬ ‫بـرای سـال مالـی منتهـی بـه پایـان اسـفندماه ‪ 1401‬و‬ ‫تعیین روزنامه های کثیراالنتشار برای درج ا گهی های‬ ‫مجمـع برگـزار خواهـد شـد‪ .‬دستور جلسـه مجمـع‬ ‫عمومـی فوق العـاده بانـک ملـت نیـز تصمیم گیـری‬ ‫درزمین ٔـه افزایـش سـرمایه اعلام شـده اسـت‪.‬‬ ‫فراخوان مسابقه سراسری و نمایشگاه مجسمه و نقاشی‬ ‫با موضوع المان های شهری در فرهنگسرای استاد شهریار‬ ‫فرهنگسرای اس ــتاد ش ــهریار از تمامی هنرمندان نقاش‬ ‫و مجسم هس ــاز جه ــت ش ــرکت در نخس ــتین مس ــابقه‬ ‫و نمایش ــگاه مجس ــمه و نقاش ــی در دو بخ ــش ازاد و‬ ‫نه ــای ش ــهری دع ــوت به عم ــل مـ ـی اورد‪ .‬تاری ــخ‬ ‫الما ‬ ‫برگ ــزاری نمایش ــگاه‪ ۲۸ :‬خ ــرداد لغای ــت ‪ ۲‬تی ــر؛ مهل ــت‬ ‫ارس ــال اث ــار‪ ۱۶ :‬خ ــرداد لغای ــت ‪ ۲۴‬خ ــرداد؛ اعض ــای‬ ‫هیئـ ـت داوران‪ :‬رض ــا معماری ــان‪ ،‬هی ــوا پاش ــایی‪ ،‬موحد‬ ‫نه ــای‬ ‫بیرانون ــد‪ ،‬مری ــم گ ــودرزی‪ .‬موض ــوع‪ -۱ :‬الما ‬ ‫ش ــهری؛ ‪ -۲‬ازاد‪ .‬ش ــرایط ش ــرکت‪ :‬کلی ــه هنرمن ــدان‬ ‫جهت ش ــرکت در ای ــن فراخوان می بایس ــت تصوی ــر اثار‬ ‫در پایان جلسـه به معاونت فنی و عمرانی جهت تسـریع‬ ‫بخشـیدن بـر رونـد عملیـات پروژ ههـای قابل افتتـاح در‬ ‫هفتـه دولـت تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫‪ ۶۳‬درص ــدی از ‪۳۶‬هزار میلیارد تومـــان در ســـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ب ــه بی ــش از ‪۵۸‬ه ــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومـــان در ســـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رس ــیده اس ــت‪ .‬از نظ ــر تع ــدادی نی ــز ای ــن ش ــاخص ب ــا رش ــد‬ ‫‪ ۱۰‬درص ــدی هم ــراه ب ــوده و تعـــداد وام هـــای پرداختـــی از‬ ‫دومیلی ــون و ‪۳۴۹‬هزارفق ــره ب ــه دومیلی ــون و ‪۵۹۲‬هزار فق ــره‬ ‫رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۷‬هزار فقره وام حمایتی مشاغل توسط بانک صادرات ایران‬ ‫شـرکت هایی کـه در سـطح توانگـری «یـک» قـرار‬ ‫دارنـد‪ ،‬از وضعیـت مطلـوب برخوردارنـد و می تواننـد‬ ‫بـه تعهـدات خـود در مقابـل بیم هگـزاران و صاحبـان‬ ‫نشـکل ایفـای نقـش کننـد‪.‬‬ ‫نهـا به بهتری ‬ ‫حقـوق ا ‬ ‫بیمـه مرکـزی بـه بیم هگـزاران توصیـه کـرده اسـت کـه‬ ‫هنـگام خریـد بیمه نامـه بـه سـطح توانگـری مالـی‬ ‫به عنـوان یکـی از معیارهـای شـرکت بیم هگـر توجـه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پاسخ به نیازهای جدید مشتریان از راهبردهای بانک توسعه تعاون است‬ ‫بـه بانـک واریـز شـده اسـت‪ .‬جمـع اورده متقاضیـان طـرح‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن ‪ ۱۶‬هـزار و ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومـان اسـت کـه‬ ‫از جمـع اورده متقاضیـان تاکنـون نه هزار میلیاردتومـان بـه‬ ‫حساب سازندگان واریز شده و مابقی نیز نزد بانک است تا‬ ‫بنابه درخواست دستگاه های متولی به سازندگان پرداخت‬ ‫شـود»‪ .‬به گفتـه شـایان؛ از محـل تسـهیالت نیـز تاکنـون‬ ‫هشـت هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومـان بـه حسـاب سـازندگان‬ ‫پرداخـت شـده اسـت‪ .‬مدیرعامـل بانـک مسـکن توضیـح‬ ‫داد‪« :‬تعـداد ‪ ۲۷۹‬هـزار و ‪ ۲۶۴‬واحـد بـه بانـک بـرای انعقـاد‬ ‫قـرار داد معرفـی شـده کـه از این تعـداد‪۸۶ ،‬هـزار و ‪ ۶۱۹‬واحـد‬ ‫قراردادهایشان منعقد شده است و مبلغ تسهیالت منعقد‬ ‫شـده ‪ ۲۹‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومـان اسـت»‪.‬‬ ‫ج تـــا پانـــزده مگابایت)‬ ‫خ ــود را با کیفی ــت مطل ــوب (پنـــ ‬ ‫ب ــه ش ــماره تم ــاس قیدش ــده تـــا تاریـــخ ‪ ۲۴‬خـــرداد‬ ‫ارس ــال کنن ــد‪ .‬تمام ــی تصاویر اثار ارســـالی‪ ،‬باید شـــامل‬ ‫اطالع ــات کام ــل‪ :‬ن ــام‪ /‬نام خانوادگـــی بـــه فارســـی و‬ ‫انگلیس ــی‪ ،‬عن ــوان‪ ،‬تکنی ــک‪ ،‬ابعـــاد‪ ،‬تاریـــخ خلـــق اثـــر‪،‬‬ ‫قیم ــت و اطالع ــات تم ــاس هنرمنـــد باشـــد‪ .‬بررســـی و‬ ‫انتخ ــاب اثار توس ــط هیئـ ـت داوران در تاریـــخ ‪ ۲۵‬انجام‬ ‫می گیرد و اس ــامی پذیرفت هش ــدگان و برندگان در سایت‬ ‫‪ /https://shahriarcity.ir‬در تاریـــخ ‪ ۲۶‬خـــرداد اعـــام‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬هنرمند بع ــد از تکمیـــل ثبت نـــام خود تا‬ ‫تاریـــخ ‪ ۲۴‬خـــرداد اثـــار انتخاب شـــده را در تاریـــخ ‪ ۲۸‬تا‬ ‫ســـاعت ‪ ۸‬تـــا ‪ ۱۱‬صبـــح به فرهنگســـرای اســـتاد ش ــهریار‬ ‫تحویـــل می دهد‪ .‬قیمت فروش اثـــار از طرف هنرمندان‬ ‫اعـــام و با نظر برگزارکننده نمایشـــگاه تایید و تمام مبلغ‬ ‫فروش به هنرمنـــد تعلق می گیـــرد‪ .‬محدودیت متریال و‬ ‫انـــدازه وجود نـــدارد‪ .‬به تمامـــی هنرمندانی که اثرش ــان‬ ‫به نمایش ــگاه راه یابد‪ ،‬گواهی شـــرکت در نمایشگاه ارائه‬ ‫ً‬ ‫خواهد شـــد و متعاقبـــا نفـــرات برگزیده در ســـایت اعالم‬ ‫می شـــود‪ .‬شـــماره تمـــاس فرهنگســـرا جهـــت اطالعات‬ ‫بیشـــتر‪ ۰۲۱-۶۵۲۵۸۳۳۸ :‬و ‪۰۹۱۲۳۰۴۵۴۲۵‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیرکل بنیاد گلستان بیان کرد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شنبه ‪ 28‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2523‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫در دیدار مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران با مسئوالن شهری رامسر و کتالم مطرح شد؛‬ ‫تکریم خانواده های شاهد و ایثارگر؛‬ ‫عمل به سیره شهدا‬ ‫جمع اوری زباله فروش های باقرشهر شهرستان ری‬ ‫توسعه خدمات کانون پرورش فکری‬ ‫در «رامسر» و «کتالم»‬ ‫مدیرکل بنیاد گلستان گفت‪« :‬تکریم خانواده های معظم شاهد و ایثارگر عمل‬ ‫بـه سـیره عملـی شـهدا و انتقـال فرهنگی غنی به نسـل امروز اسـت»‪ .‬اسـرافیل‬ ‫وزیـری بااشـاره به اهـداف انقلاب در فراه مسـازی فضـای ارتبـاط راحـت بیـن‬ ‫مـردم و مسـئولین گفـت‪« :‬دیدار چهره به چهره با جامعه ایثارگـری از نمادهای‬ ‫جامعه اسالمی و شاخصه مدیریت اسالمی و تاسی از موالی متقیان علی ؟ع؟‬ ‫است»‪ .‬این مقام مسئول خانواده های جامعه ایثارگری را مظهر صبر دانست‬ ‫و گفـت‪« :‬جامعـه ایثارگـری و به ویـژه والدیـن شـهدا حـق بسـیاری بـر گـردن مـا‬ ‫دارند و همه باید تالش کنیم تا رضایتمندی این قشـر معظم که خواسـته ای‬ ‫جـز اقتـدار و اعتلای ایـران اسلامی ندارنـد جلـب شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایثارگـران‬ ‫سـندهای زنـده و پرافتخـاری هسـتند کـه در دوران دفـاع مقـدس با شـجاعت‬ ‫و رشـادت تـا پـای جـان ایسـتادگی و از میهـن اسلامی دفـاع کردنـد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بنیـاد دیـدار بـا خانواد ههـای معـزز شـهدا و ایثارگـران را در تسـریع رونـد حـل‬ ‫برخـی مشـکالت موثـر خوانـد و افـزود‪« :‬شـنیدن خواسـته های خانواد ههـا از‬ ‫وظایف مهم و اساسـی مسـئوالن اسـت که موجب اشـنایی بهتر با مشکالت و‬ ‫درخواسـت های انـان و رفـع مشـکالت ایـن عزیـزان خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫پاسخگویی سرپرست شرکت توزیع برق استان‬ ‫به مخاطبان‬ ‫مهنـدس سـید احمـد موسـوی (سرپرسـت) به همـراه معاونیـن و مدیـران‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق گلسـتان بـا حضـور در مرکـز سـامانه الکترونیکـی ارتبـاط‬ ‫ً‬ ‫مـردم و دولـت (سـامد) اسـتان تلفنـی و مسـتقیما بـا مـردم فهیـم به گفت وگـو‬ ‫پرداخـت و درخواسـت های انـان را موردرسـیدگی قـرار داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خبر داد؛‬ ‫تحقق ‪ 20‬درصدی اجرای شبکه گاز در سال ‪1401‬‬ ‫علی طالبی؛ مدیرعامل شرکت گاز گلستان‬ ‫از تحقـق ‪ 20‬درصـدی اجـرای شـبکه گاز در‬ ‫سـال ‪ 1401‬در سـطح اسـتان خبـر داد‬ ‫ً‬ ‫و گفـت‪« :‬بـرای امسـال مجموعـا حـدود‬ ‫‪ 250‬کیلومتـر اجـرای خطـوط تغذیـه و‬ ‫فگـذاری‬ ‫توزیـع گاز در سـطح اسـتان هد ‬ ‫شـده اسـت کـه ‪ 30‬کیلومتـر ان بـرای بخـش‬ ‫شـهری‪ 154 ،‬کیلومتـر بـرای بخـش روسـتایی و ‪ 77‬کیلومتـر نیـز مربـوط بـه‬ ‫یسـت»‪ .‬طالبـی افـزود‪« :‬بـا همـت و تلاش مجموعـه کارکنـان‬ ‫بخـش صنعت ‬ ‫شرکت تا ابتدای خردادماه ‪ 1401‬حدود ‪ 20‬درصد از برنامه هدف گذاری شده‬ ‫(‪ 51‬کیلومتـر) انجـام شـده و می کوشـیم همچـون پارسـال هـدف موردنظـر‬ ‫امسـال نیز کامل محقق شـود»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬در سـالی که گذشـت هدف‬ ‫شـرکت اجرای شـبکه به میزان ‪ 285‬کیلومتر بوده و توانسـتیم با عملکرد بهتر‬ ‫و تحقـق ‪ 112‬درصـدی‪ ،‬به میـزان ‪ 320‬کیلومتـر خطـوط تغذیـه و توزیـع را در‬ ‫سطح استان اجرا کنیم»‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت‪« :‬این شرکت‬ ‫تا کنـون بال غبـر ‪ 10214‬کیلومتـر در سـطح اسـتان شـبکه گذاری کـرده کـه‬ ‫ازاین مقـدار شهرسـتان گنبـد بـا ‪ 2180‬کیلومتـر و گـرگان بـا ‪ 1436‬کیلومتـر‬ ‫بیشـترین حجـم اجـرای شـبکه گاز را در سـطح اسـتان داشـتند»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ارتقای دربند مشکول شهرستان کوثر‬ ‫به منطقه حفاظت شده‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬مدیـرکل حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت اردبیـل گفـت‪« :‬منطقـه‬ ‫شـکارممنوع دربنـد مشـکول در شهرسـتان‬ ‫تشـده ارتقـا‬ ‫کوثـر به عنـوان منطقـه حفاظ ‬ ‫می یابـد»‪ .‬حسـن قاسـم پور گفـت‪« :‬گام‬ ‫نهایـی بـرای ارتقـای منطقـه شـکارممنوع‬ ‫تشـده‬ ‫دربنـد مشـکول بـه منطقـه حفاظ ‬ ‫برداشـته شـده اسـت»‪ .‬وی می گویـد‪« :‬دراین زمینـه طرحـی تهیـه و موافقـت‬ ‫سـازمان صمـت و منابع طبیعـی اخـذ شـده و بـا تصویـب ان در شـورای عالی‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت ‪ ۱۰۰۰۰‬هکتـار از منطقـه شـکارممنوع دربنـد مشـکول‬ ‫تشـده ارتقـا می یابـد»‪ .‬به گفتـه او؛ طبـق‬ ‫شهرسـتان کوثـر بـه منطقـه حفاظ ‬ ‫اخرین امار ‪ ۱۹۴‬راس کل و بز منطقه شکارممنوع دربند مشکول کوثر و ‪۲۱۴‬‬ ‫تشـده اق داغ ب هصـورت مشـاهده مسـتقیم سرشـماری‬ ‫در منطقـه حفاظ ‬ ‫کسـال اخیر هفت قلاده پلنـگ و در‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه در ی ‬ ‫‪۱ ۰‬سـال اخیر ‪ ۲۰‬قلاده در نقـاط مختلـف این منطقـه مشـاهده شـده اسـت‪،‬‬ ‫نهـا بیانگـر حفاظـت بهتـر این منطقـه ازطریـق همـکاری‬ ‫گفـت‪« :‬همـه ای ‬ ‫محیط بانـان‪ ،‬همـکاری جوامـع محلـی و ارتقـای فرهنـگ محیط زیسـتی‬ ‫سـا کنان منطقـه و ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای ایـن گونه هاسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اردبیل می گویـد‪« :‬عالوه براین تنـوع گونه ای‬ ‫در منطقـه شـکارممنوع دربنـد مشـکول موجـب شـده اسـت تـا حفاظـت و‬ ‫یهـای صورت گرفتـه افزایـش یابـد»‪.‬‬ ‫حراسـت از این منطقـه طبـق برنامه ریز ‬ ‫استاندار قزوین‪:‬‬ ‫روند احداث مسکن به بهترین شکل ممکن صورت گیرد‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬اسـتاندار قزویـن گفـت‪« :‬در اجـرای طـرح ملی مسـکن‪ ،‬باید‬ ‫نشـکل ممکـن صـورت گیـرد»‪ .‬محمدمهدی‬ ‫رونـد احـداث مسـکن به بهتری ‬ ‫اعالیـی در جلسـه شـورای تامیـن مسـکن اسـتان گفـت‪« :‬در اجـرای طـرح‬ ‫ً‬ ‫ملی مسـکن مردم باید اورده تقریبا قابل توجه داشـته باشـند؛ ازاین رو‪ ،‬باید‬ ‫نشـکل ممکـن صـورت گیـرد»‪.‬‬ ‫نهـا به بهتری ‬ ‫رونـد احـداث مسـکن بـرای ا ‬ ‫وی افـزود‪« :‬فرمانـداران بررسـی کننـد ا گـر زمیـن موردنظـر احـداث مسـکن‬ ‫نهـا‬ ‫مناسـب نیسـت و شـرایط مناسـبی را نـدارد‪ ،‬احـداث مسـکن در ان زمی ‬ ‫نپـروژه اورده مـردم قابل توجـه اسـت و نبایـد منفعـت‬ ‫انجـام نشـود زیـرا درای ‬ ‫مردم با خطر مواجه شود»‪ .‬اعالیی گفت‪« :‬باید تدابیر الزم به گونه ای اتخاذ‬ ‫شـود که شـرایط زیسـتی مناسـبی برای مردم در مکان های احداث مسـکن‬ ‫ملـی ایجـاد شـود و نبایـد اشـتباهات و اتفاقـات مسـکن مهـر یک باردیگـر در‬ ‫نشـکل ممکن‬ ‫سـطح کشـور و اسـتان رقم بخورد‪ .‬باید از این تجربه به بهتری ‬ ‫اسـتفاده کـرد»‪ .‬اسـتاندار قزویـن اضافـه کـرد‪« :‬احـداث مسـکن در یک زمین‬ ‫ً‬ ‫و با شـرایط نامناسـب قطعا تبعات اجتماعی و غیرمادی زیادی را در سـطح‬ ‫جامعـه و اسـتان خواهـد داشـت‪ .‬بایـد در تمـام شهرسـتان های اسـتان‬ ‫این موضوع به طور ویژه لحاظ شـود»‪ .‬نماینده عالی دولت در اسـتان گفت‪:‬‬ ‫«فرمانـداران تا کسـتان و ابیـک همـراه مدیـران کل مربـوط در حـوزه مسـکن‪،‬‬ ‫نهـای مـازاد دولتـی دراین شهرسـتان را شناسـایی کننـد تـا ایـن زمین ها‬ ‫زمی ‬ ‫دراختیـار اجـرای طـرح قرار گیـرد»‪.‬‬ ‫بهسازی برق روستاهای بخش صالح اباد ایالم‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬مهنـدس محمـد محمـدی بابیان اینکـه اصلاح و بهسـازی‬ ‫شـبکه روسـتایی در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪ ۱۱« :‬روسـتای ماربـره‪،‬‬ ‫بانروشـان‪ ،‬ریـکا‪ ،‬گالن‪ ،‬لیـزن‪ ،‬چمن صیدمحمد‪ ،‬گره چگا‪ ،‬پا قلعه‪ ،‬سـرچم لو‪،‬‬ ‫بان خشـک و سـرپیتک از بخـش صالح ابـاد اصلاح و بهسـازی شـده اسـت‬ ‫یشـود دو روسـتای باقی مانـده تـا پایـان امسـال اصلاح‬ ‫و پیش بینـی م ‬ ‫شـوند»‪ .‬رئیـس اداره بـرق بخـش صالح اباد افـزود‪« :‬این طرح بـا هدف اصالح‬ ‫فشـارضعیف و متوسـط و همچنیـن روشـنایی معابـر به منظـور رفـع نقـاط‬ ‫خطـر و کاهـش تلفـات و رفـع نقـص ضعـف ولتـاژ صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه ‪ ۱۰‬کیلومتر از شـبکه فشـارضعیف سـیمی با کابل خودنگهدار‬ ‫تعویـض شـده اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬نصـب ‪ ۱۴۱‬دسـتگاه چـراغ روشـنایی در‬ ‫معابـر جدیـد‪ ،‬اصلاح و نصـب شش دسـتگاه ترانسـفورماتور و جابجایـی‬ ‫‪ ۵۰۰‬متـر شـبکه فشارمتوسـط به منظـور رفـع نقطـه خطـر و رفع حریـم انجـام‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬محمـدی بابیان اینکـه این پروژ ههـا جهـت خدمـات بهتـر بـه‬ ‫نپـروژه از محـل اعتبـارات‬ ‫مشـترکین انجـام شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬اعتبـار ای ‬ ‫داخلـی شـرکت توزیـع بـرق در حـوزه احـداث‪ ،‬توسـعه‪ ،‬اصلاح و بهین هسـازی‬ ‫شـبکه های بـرق روسـتایی به مبلـغ یک میلیـارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومـان تامیـن‬ ‫شـده اسـت»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫در دیـدار مدیـرکل کانـون اسـتان مازنـدران‬ ‫بـا فرمانـدار و مسـئوالن شـهری و روسـتایی‬ ‫رامسـر و کتالـم کـه بـا همراهـی معـاون اداری‬ ‫مالـی کانـون و مسـئوالن مرا کـز رامسـر و‬ ‫کتالـم صـورت گرفـت؛ بـرای توسـعه کانـون‬ ‫پرورش فکـری رایزنـی شـد‪ .‬مدیـرکل ایـن‬ ‫کانـون در دیـدار بـا فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫رامسـر و کتالـم بـه معرفـی کانـون پرداخـت‬ ‫تهـای مرا کـز فرهنگـی هنـری‬ ‫و ظرفی ‬ ‫شـهری‪ ،‬کتاب خان ههـای سـیار روسـتایی و‬ ‫کتاب خانه پستی را در شکوفایی استعدادها‬ ‫و تربیـت کودکان ونوجوانـان موثـر خوانـد‪.‬‬ ‫نشـناس بـه فعالیـت دو‬ ‫محمدعلـی یزدا ‬ ‫مرکـز رامسـر و کتالـم در شهرسـتان اشـاره‬ ‫کـرد و باتا کیدبـر پـروژه سـالن نمایـش کانـون‬ ‫رامسـر‪ ،‬خواسـتار حمایـت فرمانـداری‬ ‫نپـروژه شـد‪ .‬تا کیـد‬ ‫نسـبت بـه تکمیـل ای ‬ ‫بـر توسـعه طـرح کتاب خان ههـای سـیار‬ ‫روسـتایی‪ ،‬بـا حمایـت فرمانـدار و خیـران از‬ ‫حشـده وی در نشسـت بـا‬ ‫دیگـر نـکات طر ‬ ‫فرمانـدار رامسـر بـود‪ .‬فرمانـدار رامسـر نیـز‬ ‫بـا تقدیـر از نقـش و تاثیـر کانـون در حـوزه‬ ‫تربیتـی و فرهنگـی گفت‪« :‬تعامـل بین کانون‬ ‫و سـایر سـازمان ها می توانـد در توسـعه‬ ‫فرهنگـی و شـکوفایی کودکان ونوجوانـان‬ ‫مفیـد باشـد»‪ .‬ابراهیـم شـیرود عشـوریان بـه‬ ‫حضـور کودکان ونوجوانـان منتخـب رامسـر‬ ‫در فرمانـداری کـه ازسـوی کانـون شهرسـتان‬ ‫صورت پذیرفت اشـاره کرد و افزود‪« :‬اشـنایی‬ ‫با مطالبات و دغدغه های این قشر می تواند‬ ‫در برنامه ریـزی و تصمیم گیـری بـه مدیـران‬ ‫یاری رسـاند»‪ .‬وی قول داد تا ضمن نشسـت‬ ‫با کودکان منتخب کتالم‪ ،‬پای صحبت های‬ ‫ایـن قشـر از ایند هسـازان جامعـه بنشـیند‪.‬‬ ‫شیرود عشوریان همچنین از حمایت خود و‬ ‫معرفی خیران برای توسعه طرح کتاب خانه‬ ‫سـیار روسـتایی رامسـر خبـر داد‪ .‬در ادامـه‬ ‫ایـن سـفر‪ ،‬مدیـرکل کانـون بـا شـهردار رامسـر‬ ‫نیـز دیـدار داشـت‪ .‬وی باتوج هبـه اجـرای‬ ‫طـرح «شـهر دوسـتدار کـودک» در رامسـر‬ ‫گفـت‪« :‬پـرورش کـودک در جهـان برنامـه‬ ‫یتـوان‬ ‫یبـر ان م ‬ ‫فرایند محـور اسـت کـه مبتن ‬ ‫به نتایج خوبی دست یافت»‪ .‬یزدان شناس‬ ‫باتا کیدبراینکـه کاهـش اسـیب ها در‬ ‫سـال های اینـده منـوط بـه برنامـه و عمـل‬ ‫امـروز اسـت‪ ،‬بـه تشـریح اهـداف و چشـم انداز‬ ‫کانـون پرورش فکـری پرداخـت و افـزود‪« :‬در‬ ‫کانون بیشـتر به فرایند توجه داریم تا برایند‪.‬‬ ‫تهـای زندگـی‪،‬‬ ‫براین مبنـا توجـه بـه مهار ‬ ‫تعامـل اجتماعـی‪ ،‬تقویـت کار گروهی و سـایر‬ ‫تهـا کنار فعالیت های فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫مهار ‬ ‫و ادبـی و کتاب خوانـی بـه کـودک امـوزش و‬ ‫یشـود»‪ .‬وی ضمـن تقدیـر از‬ ‫تعلیـم داده م ‬ ‫حضـور ارزشـمند همـکاران کانـون رامسـر در‬ ‫فراینـد راه انـدازی «شـهر دوسـتدار کـودک»‬ ‫و حمایـت شـهرداری ازاین ظرفیـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«شـهرداری ها می تواننـد مرجعـی موثـر در‬ ‫نشـاد؛‬ ‫توسـعه طـرح باشـند»‪ .‬علـی امی ‬ ‫شـهردار رامسـر نیـز بـا مهم خوانـدن کانـون‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن نهـاد فرهنگـی باتوج هبـه‬ ‫اسـتراتژی بلندمدتـش‪ ،‬ظرفیـت متفاوتـی‬ ‫بـرای زیسـت شـهروندانی ا گاه و توانمنـد‬ ‫ایجـاد می کنـد»‪ .‬وی دربـاره شـهر دوسـتدار‬ ‫کـودک افـزود‪« :‬شـهرداری بـا درنظرگرفتـن‬ ‫زیرسـاخت های شـهری متناسـب بـا نیـاز‬ ‫کـودکان به این نتیجـه رسـیده کـه اینـده‬ ‫موفق سـرزمین ایران در گروی سـرمایه گذاری‬ ‫بـرای کـودکان امـروز اسـت»‪ .‬مدیـرکل کانـون‬ ‫مازنـدران بـا بخشـدار مرکـزی رامسـر نیـز‬ ‫دیـدار داشـت کـه دربـاره اهمیـت طـرح‬ ‫کتاب خان ههـای سـیار روسـتایی بـرای ارائـه‬ ‫خدمـات بـه کـودکان مناطـق روسـتایی‬ ‫گفت وگـو شـد‪ .‬دراین دیدارهـا مسـئوالن‬ ‫حهـا و‬ ‫مرا کـز رامسـر و کتالـم نیـز بـه بیـان طر ‬ ‫برنامه های کانون پرداختند‪ .‬مدیرکل کانون‬ ‫مازنـدران در بازیـد از مرا کـز فرهنگی‪،‬هنـری‬ ‫رامسـر و کتالـم از نزدیـک رونـد اجرایـی‬ ‫تهـای مرکـز را بررسـی کـرد و طـی‬ ‫فعالی ‬ ‫ت بـا همـکاران ایـن مرا کـز بـه بررسـی‬ ‫صحبـ ‬ ‫مشـکالت و دغدغ ههـای مرکـز و همـکاران‬ ‫پرداخـت‪.‬‬ ‫مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالدمبارکه مطرح کرد؛‬ ‫تولید؛ درگیر َابرچالش انرژی‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیر انرژی و سیاالت فوالدمبارکه ابرچالش‬ ‫تولیـد در شـرایط کنونـی را کمبـود انـرژی‬ ‫خوانـد و گفـت‪« :‬ا کنـون مهم تریـن موضـوع‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫در سـطح کشـور‪ ،‬هدررفـت انرژ ‬ ‫شـدت مصـرف انـرژی در کشـور باالسـت‬ ‫و ا گـر بتـوان مصـرف انـرژی را بهین هسـازی‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪ ،‬قطعـا کمک رسـان بـوده و بـا مدیریـت‬ ‫یتـوان بخـش زیـادی از‬ ‫صحیـح مصـرف م ‬ ‫مشـکالت را حـل کـرد»‪ .‬کمترکسـی ماجـرای‬ ‫خاموشـی های گسـترده بـا برنامـه و بـدون‬ ‫برنامـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬را از یـاد بـرده؛ به ویژه اینکه‬ ‫طـی ایـن خاموشـی ها‪ ،‬هـم بخـش خانگـی‬ ‫و کشـاورزی بـا قطعـی بـرق مواجـه شـدند و‬ ‫هـم چـراغ بسـیاری کارخان ههـا و واحدهـای‬ ‫تولیـدی و صنعتـی خامـوش شـد‪ .‬تولیـد‬ ‫دچـار مشـکل شـد و بسـیاری از کارگـران‬ ‫تهـای کاری از بین رفتند‬ ‫بیـکار شـدند‪ .‬نوب ‬ ‫و خاموشـی بسـیاری از خطـوط تولیـدی‬ ‫نسـال از قـرن‬ ‫را فرا گرفـت و حـاال در اولی ‬ ‫جدیـد‪ ،‬روز از نـو و روزی از نـو‪ .‬بسـیاری از‬ ‫واحدهـای تولیـدی نگران سرنوشـتی اند که‬ ‫عد مسـرمایه گذاری در صنعـت بـرق کشـور‬ ‫نهـا رقـم زده‬ ‫در سـال های گذشـته بـرای ا ‬ ‫نهـا‬ ‫و نه تنهـا فرصـت تولیـد و توسـعه را از ا ‬ ‫نهـا را نیـز تحت تاثیـر‬ ‫گرفتـه بلکـه ارزاوری ا ‬ ‫قـرار داده و از اشـتغال ان هـا کاسـته اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر انـرژی و سـیاالت فوالدمبارکـه درمـورد‬ ‫تهـای تامیـن انـرژی بـرق گفـت‪:‬‬ ‫محدودی ‬ ‫«امسـال نیـز تهدیـد کمبـود بـرق و انـرژی‬ ‫تکـه پارسـال‪،‬‬ ‫یسـت؛ بااین تفاو ‬ ‫گاز جد ‬ ‫بی برنامگـی و اعالم نشـدن برنامـه دقیـق‬ ‫بـرای خاموشـی ها یکـی از مشـکالت جـدی‬ ‫صنعـت فـوالد کشـور و ازجملـه فوالدمبارکـه‬ ‫ب هشـمار می رفـت و بـه صنعـت ضربـه وارد‬ ‫کـرد»‪ .‬به گفتـه امیـر طباطباییـان؛ امسـال‬ ‫درزمینـه یادشـده هنـوز محدودیتـی اعمـال‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬هرچنـد زمزمه هایـی ب هگـوش‬ ‫می رسـد کـه بـا ارائـه برنامـه بـه کارخان ههـای‬ ‫فـوالدی و صنایـع پرمصـرف کشـور بتواننـد‬ ‫هم زمـان بـا اوج مصـرف بـرق‪ ،‬برنام ههـای‬ ‫کاهـش تولیـد ازجملـه رفتـن برخـی از‬ ‫خطـوط تولیـدی بـه اورهـال و تعمیـرات‬ ‫اساسـی را اجـرا کننـد‪ .‬البتـه دمـای پاییـن‬ ‫شهـای پارسـال‬ ‫هـوا در اردیبهشـت ماه و بار ‬ ‫تهـای بـرق‬ ‫بـه شـروع دیرتـر محدودی ‬ ‫کمـک کـرده و تصـور این اسـت که دولـت‬ ‫تهـا و خاموشـی های بـرق را‬ ‫محدودی ‬ ‫ً‬ ‫دیرتـر اعلام کنـد‪ .‬هرچنـد قطعـا محدودیت‬ ‫تامیـن بـرق وجـود دارد و مـا را دچـار مشـکل‬ ‫خواهـد کـرد»‪ .‬وی بااشـاره به راهکارهـای‬ ‫یشـده بـرای مواجهـه بـا کمبـود‬ ‫پیش بین ‬ ‫بـرق در سـال ‪ ۱۴۰۱‬تا کیـد کـرد‪ « :‬ا کنـون‬ ‫درحال احـداث نیروگا ههـای حرارتـی و‬ ‫چیـک بـه‬ ‫تجدیدپذیـر هسـتیم امـا هی ‬ ‫نتیجـه اصلـی یعنـی تولیـد انـرژی الکتریکـی‪،‬‬ ‫نرسـیده اسـت‪ .‬برنامـه مـا ان اسـت که‬ ‫نیـروگاه ‪ ۱۰۰۰‬مگاواتـی سـیکل ترکیبـی بـا‬ ‫راندمـان بـاال در فوالدمبارکـه را قبـل از‬ ‫تهـای سـال ‪ ۱۴۰۲‬بـه مـدار‬ ‫شـروع محدودی ‬ ‫تولیـد بیاوریـم کـه ا کنـون عمـده تجهیـزات‬ ‫اصلـی توسـط شـرکت مپنـا سـاخته شـده و‬ ‫عملیـات اجرایـی پـروژه درحال انجـام و بـا‬ ‫سـرعت خوبـی درحال پیشـرفت اسـت»‪.‬‬ ‫طباطباییـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬در حـوزه‬ ‫یهـای تجدیدپذیـر (انـرژی‬ ‫اسـتفاده از انرژ ‬ ‫خورشـیدی و بـادی) اقداماتـی برنامه ریـزی‬ ‫شـده تـا بتوانیـم ازاین محـل نیـز بخشـی از‬ ‫انـرژی خـود را تامیـن کنیـم؛ ازجملـه احداث‬ ‫اولیـن نیروگا ههـای خورشـیدی روی سـطح‬ ‫اب به ظرفیت ‪ ۳۵‬مگاوات را در برنامه داریم‬ ‫کـه درحال شناسـایی پیمانـکار هسـتیم و‬ ‫بخشـی از انـرژی تولیـدی ان بـرای پیـک‬ ‫سـال بعـد به بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫نیـروگاه خورشـیدی ‪ ۵۴۰‬مگاواتـی در مرحله‬ ‫اخـذ مجوزهـای الزم‪ ،‬اختصـاص زمیـن و‬ ‫تعییـن پیمانـکار اسـت و بزرگ تریـن نیـروگاه‬ ‫خورشـیدی کشـور ب هشـمار مـی رود‪ .‬نیـروگاه‬ ‫لنـادر‬ ‫‪ ۱۰۰‬مگاواتـی بـادی نیـز در منطقـه می ‬ ‫سیستان وبلوچسـتان در مرحلـه اختصاص‬ ‫زمیـن و اخـذ مجوزهـای الزم اسـت و‬ ‫سـاختگاه دیگـر نیـروگاه بـادی به ظرفیـت‬ ‫‪ ۱۰۰‬مـگاوات هـم در خراسـان رضـوی و‬ ‫شهرسـتان خـواف درحال مطالعـه اسـت تـا‬ ‫بـا راه انـدازی ایـن نیروگا ههـا بخشـی از انـرژی‬ ‫موردنیـاز هلدینـگ فوالدمبارکـه را تامیـن‬ ‫کنیـم»‪ .‬به گفتـه وی؛ مجموعـه اقدامـات‬ ‫یادشـده ازسـوی فوالدمبارکـه طراحـی شـده‬ ‫تهـای بیشـتر بـرق را‬ ‫تـا به مرورزمـان ظرفی ‬ ‫بـه مـدار بهر هبـرداری وارد کنـد و بـرای تامین‬ ‫نهـا بهـره بگیـرد‪.‬‬ ‫بـرق موردنیـاز خـود از ا ‬ ‫پروژه های دیگری نیز در قالب بهین هسـازی‬ ‫تهـای بهبـود‬ ‫انـرژی یـا اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫مصـرف بـرق پیش بینـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نشسـت اسـتاندار مازنـدران بـا هنرمنـدان و‬ ‫فرهیختگاناستانبرگزار شد‪.‬در این نشست‬ ‫کـه بـا حضـور اسـتاندار‪ ،‬معـاون سیاسـی و‬ ‫امنیتـی‪ ،‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و‬ ‫جمعی از اهالی فرهنگ وهنر استان در سالن‬ ‫شـماره یـک اسـتانداری مازنـدران برگـزار شـد‪،‬‬ ‫سـید محمـود حسـینی پور ضمـن بااهمیـت‬ ‫دانسـتن نقـش هنرمنـدان در سلامت روح‬ ‫جامعه گفت ‪« :‬جامعه هنری می تواند نقش‬ ‫موثـری در باال بـردن نشـاط در میـان مـردم و‬ ‫مبارزه با اسیب های اجتماعی داشته باشند‬ ‫و دراین مقطـع حسـاس بایـد بـا احسـاس‬ ‫تکلیـف ‪ ،‬در این زمینـه پـا پیـش بگذارنـد‪ .‬وی‬ ‫افـزود ‪« :‬هنـر بایـد جوشـش مردمـی داشـته‬ ‫باشـد و خـود بتوانـد درامدزایـی کنـد و دولـت‬ ‫در این زمینـه نقـش حمایتـی دارد‪.‬اسـتاندار‬ ‫مازنـدران بـا هشـدار اینکـه فرهنـگ اسـتان‬ ‫یسـت ‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫در خطـر اسـیب های جد ‬ ‫«وظیفـه شـما هنرمنـدان در حفـظ فرهنـگ‬ ‫و ایین های اصیل بومی این اسـتان سـنگین‬ ‫است و نگذارید که این فرهنگ از بین برود»‪.‬‬ ‫حسـینی پور تا کیـد کـرد ‪« :‬بایـد حصارهـای‬ ‫محکـم در برابـر تهاجـم فرهنـگ بیگانـه بـا‬ ‫تولیـد محصـوالت فاخـر فرهنگی ایجاد کـرد و‬ ‫مـا نیـز در ایـن راه حامـی اهالـی فرهنگ وهنـر‬ ‫خواهیـم بـود»‪ .‬وی بااعالم اینکـه در سـند‬ ‫امایـش اسـتان ‪ ،‬فرهنگ وهنـر نقـش بسـزایی‬ ‫خواهد داشـت ‪ ،‬گفت ‪« :‬بخش های گونا گون‬ ‫فرهنگ وهنر برنامه های خود را در این زمینه‬ ‫به ما ارائه دهند» ‪ .‬در این نشست نمایندگان‬ ‫اهالـی فرهنگ وهنـر اسـتان در سـخنانی‬ ‫نکته نظـرات خـود را دربـاره مسـائل گونا گـون‬ ‫فرهنگـی و هنـری بیـان کردنـد ‪.‬‬ ‫راهیابی تیم بسکتبال فوالد هرمزگان به فینال لیگ دسته دوم بسکتبال باشگاه های کشور‬ ‫عنایت اله شکیبائیان‬ ‫تیم بسکتبال فوالد هرمزگان به فینال لیگ‬ ‫دسـته دوم بسـکتبال باشـگاه های کشـور‬ ‫راه یافـت‪ .‬تیـم بسـکتبال فـوالد هرمـزگان‬ ‫بـا کسـب یـک پیـروزی و یـک شکسـت‬ ‫در مرحلـه نیمه نهایـی لیـگ دسـته دوم‬ ‫بسـکتبال باشـگاه های کشـور عالوه بر اینکه‬ ‫بـه لیـگ دسـته اول کشـور رسـید‪ ،‬بـه‬ ‫بـازی فینـال هـم راه یافـت‪ .‬شـا گردان‬ ‫ناصـر عبـاس زاده در تیـم فـوالد هرمـزگان‬ ‫به عنـوان تیـم اول گـروه جنـوب در مرحلـه‬ ‫یک چهـارم نهایـی به میزبانـی اصفهـان در‬ ‫بـازی اول بـا تیـم پارسـه گرمسـار کـه عنـوان‬ ‫چهارمـی گـروه شـمال را کسـب کـرد‪ ۷۶ ،‬بـر‬ ‫‪ ۷۴‬به برتری دسـت یافت‪ .‬در بازی برگشـت‬ ‫فـوالد هرمـزگان و پارسـه گرمسـار ‪۸۶ - ۸۶‬‬ ‫مسـاوی شـدند تا در مجموع دو بازی رفت‬ ‫و برگشـت تیـم بسـکتبال فـوالد هرمـزگان بـه‬ ‫مرحلـه نیمه نهایـی صعـود کنـد‪ .‬در مرحلـه‬ ‫نیمه نهایـی تیـم فـوالد هرمـزگان بـه مصاف‬ ‫تیـم نخلسـتان جـم تهـران رفـت‪ .‬در بـازی‬ ‫ل ‪ ٨١‬بر ‪ ٨٠‬بازی را وا گذار کرد؛ اما در بازی‬ ‫او ‬ ‫دوم نیمه نهایـی ‪ ٧٦‬بـر ‪ ٧٣‬حریـف خـود را‬ ‫شکسـت داد تـا بـا تفاضـل بهتـر بـه فینـال‬ ‫لیـگ دسـته دوم بسـکتبال باشـگاه های‬ ‫اجرای طرح بازچرخانی اب کانال های شهرری‬ ‫برای استفاده در فضای سبز‬ ‫شـــهردار منطقه ‪ ۲۰‬بااشـــاره به اینکه شـــهرری باتوجه به شـــرایط جغرافیایی‬ ‫و هدایـــت اب های ســـطحی مســـائل خـــاص خـــود را دارد گفـــت‪« :‬مدیریت‬ ‫شـــهری این منطقـــه امادگی دارد تا بـــا اجرای طرح بازچرخانـــی اب کانال ها‪،‬‬ ‫بخشـــی از این اب ها برای حوزه های متناظر ازجمله فضای ســـبز اســـتفاده‬ ‫شـــود»‪ .‬ســـید محمد ناظم رضوی در نشست مشـــترک با مدیرعامل شرکت‬ ‫فاضـــاب اســـتان و بازدید از بخش های مختلـــف تصفیه خانه جنوب تهران‬ ‫تبدیـــل تهدیدهـــای زیســـت محیطی بـــه فرصت هـــا و منابع تامین انـــرژی و‬ ‫کاهش مخاطرات زیســـت محیطی را از اهداف و برنامه های شهرداری خواند‬ ‫و گفـــت‪« :‬به منظور رفع مشـــکالت موجود و رفاه حال شـــهروندان‪ ،‬تشـــکیل‬ ‫ســـاختاری مشـــترک برای مســـائل اب وفاضالب‪ ،‬اب منطقه ای و مســـیل ها‬ ‫اهمیـــت دارد»‪ .‬ناظم رضـــوی بااشـــاره به وجـــود چنـــد کانـــال انتقـــال اب در‬ ‫محدوده این منطقه‪ ،‬بابیان اینکه انجام زیرســـاخت های اب وفاضالب قبل‬ ‫از انجـــام عملیـــات ساخت وســـاز ضروری ســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬در بعضـــی محالت‬ ‫ منطقـــه ازجملـــه نفرابـــاد باتوجه بـــه اجرای طـــرح نوســـازی ‪ ۵۰۰‬پـــا ک باید‬ ‫مباحـــث زیربنایی خطوط بـــرق و اب وفاضـــاب قبل از انجام ساخت وس ــاز‬ ‫انجـــام شـــود‪ .‬جهت اجـــرای طـــرح ساخت وســـاز در ناحیه صنعتی ش ــمال‬ ‫منطقه با وســـعت حـــدود ‪ ۳۰۰‬هکتـــار در محـــدوده خیابان فدائیان اس ــام‬ ‫نیـــز نیازمنـــد اجـــرای پیش بینی هایـــی الزم در حوزه اب وفاضالب هســـتیم‪.‬‬ ‫در تعـــدادی از محـــات ازجملـــه بهشـــتی و عباس ابـــاد باتوجه بـــه ش ــرایط‬ ‫خـــاص توپوگرافی (تـــراز منفی) امـــکان اتصال به شـــبکه اصلی وجـــود ندارد‬ ‫و امیدواریـــم با همکاری شـــرکت اب وفاضالب‪ ،‬درخواســـت های شـــهروندان‬ ‫جهت رفع این مشـــکل رسیدگی شود»‪ .‬شـــهردار منطقه ‪ ۲۰‬تهران بااشاره به‬ ‫وجـــود عرصه هایـــی دراین منطقـــه کـــه در مســـیر خطـــوط اب وفاض ــاب‬ ‫و کانال هـــای روبـــاز قـــرار دارنـــد‪ ،‬گفـــت‪« :‬در ســـال جـــاری ازســـوی ش ــورای‬ ‫شـــهر‪ ،‬اعتبـــار ‪ ۲۰‬میلیاردتومـــان بـــرای سرپوشـــیده کردن کانـــال عباس اب ــاد‬ ‫در محـــدوده پرخطـــر اختصاص داده شـــده و تســـریع در اجـــرای این طرح‪،‬‬ ‫نیازمند همکاری ســـازمان اب وفاضالب اســـت»‪ .‬وی بر تهیه طـــرح و اجرای‬ ‫اســـتحصال بـــرق از اب جاری کانال ها بـــه روش برق ابی و اســـتفاده از فضای‬ ‫روی کانال هـــا و ایجـــاد نیروگاه های خورشـــیدی تا کید کرد و افـــزود‪« :‬جذب‬ ‫و مشـــارکت پذیری حدا کثـــری ســـرمایه گذاران در تولید برق بـــه این روش ها‬ ‫از برنامه هـــای پیش بینی شـــده این منطقـــه اســـت»‪ .‬تصفیه خانـــه فاضالب‬ ‫جنوب تهران در اتوبان شـــهید اوینی مجاور روســـتای عمـــاداور واقع و برای‬ ‫تصفیـــه بخشـــی از فاضالب تهران پیش بینی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان ترانس برق فشارقوی شهرری‬ ‫استاندار مازندران در دیدار با هنرمندان؛‬ ‫هنرمندان ‪ ،‬پزشکان روح جامعه اند‬ ‫شـــهردار باقرشـــهر گفـــت‪« :‬گروه هایـــی کـــه اقـــدام بـــه فـــروش زبال هه ــای‬ ‫جمع اوری شـــده و انتقـــال الودگـــی در ســـطح شـــهر می کردند‪ ،‬جمـــع اوری‬ ‫شـــدند»‪ .‬محســـن قضاتلو افزود‪« :‬تعدادی از اتباع زباله هـــای قابل بازیافت‬ ‫جمع شـــده از ســـطح شـــهر تهران را به باقرشـــهر منتقـــل و اقـــدام به فروش‬ ‫ان هـــا می کردنـــد»‪ .‬وی اضافـــه کـــرد‪« :‬با تشـــکیل کمیســـیون بنـــد ‪ ،۲۰‬این‬ ‫کمیســـیون رای به جمـــع اوری و مقابلـــه با فـــروش این زباله هـــای بازیافتی‬ ‫را صـــادر کـــرد‪ .‬بیشـــتر فروشـــندگان از اتبـــاع خارجـــی بودنـــد و در ش ــش‬ ‫نقطـــه اقدام بـــه تفکیک و فـــروش زباله هـــای بازیافتی می کردند»‪ .‬شـــهردار‬ ‫باقرشـــهر گفـــت‪« :‬ا کنـــون این گروه هـــا به خـــارج از شـــهر منتقل شـــده اند و‬ ‫ســـایر دســـتگاه های متولی ازجمله محیط زیســـت باید برای ســـاماندهی و‬ ‫جلوگیـــری از انتقـــال الودگی به دیگر نقاط وارد عمل شـــوند»‪ .‬این مس ــئول‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬امـــروز در نقاطـــی ماننـــد قمصـــر‪ ،‬گلحصـــار و اط ــراف‬ ‫کمربنـــدی جنوبی می توان حضور ایـــن اتباع که اقدام به فـــروش زباله های‬ ‫جمع اوری شـــده می کننـــد را دیـــد»‪ .‬ســـایت ارادکـــوه در حاشـــیه کهری ــزک‬ ‫شهرســـتان ری قـــرار دارد و تعـــداد قابل توجهـــی از اتباع و افـــراد کم بضاعت‬ ‫ایرانـــی اقـــدام بـــه جمـــع اوری و تفکیـــک زباله هـــای بازیافتـــی از مخ ــازن‬ ‫جمـــع اوری زباله و انتقـــال ان به کهریزک می کنند‪ .‬به تازگـــی در بازدیدی که‬ ‫فرماندار شهرســـتان ری از کهریزک و باقرشـــهر داشت‪ ،‬دستور ساماندهی و‬ ‫جمـــع اوری ایـــن زباله فروشـــان را صـــادر کرد‪.‬‬ ‫فرمانـــده انتظامـــی ری از دســـتگیری دو ســـارق کـــه بااســـتفاده از خودروی‬ ‫ســـرقتی ترانس های برق فشـــارقوی ســـرقت می کردند‪ ،‬خبر داد‪ .‬ســـرهنگ‬ ‫دوســـتعلی جلیلیـــان گفـــت‪« :‬مامـــوران کالنتـــری قلعه نو درحال گشـــت در‬ ‫محـــدوده بودنـــد کـــه به راننـــده و سرنشـــین پیـــکان ســـفیدرنگی کـــه کنار‬ ‫یک دســـتگاه ترانس برق فشارقوی متوقف شده بود‪ ،‬مشکوک شدند»‪ .‬وی‬ ‫بااشـــاره به اینکه این افـــراد به محض مشـــاهده ماموران به ســـرعت ســـوار بر‬ ‫بو گریز در یک‬ ‫خـــودرو و از محل متواری شـــدند‪ ،‬گفت‪« :‬پس ازمدتـــی تعقی ‬ ‫عملیـــات ضربتی خودرو متوقف و هر دو متهم دســـتگیر شـــدند»‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامی شهرســـتان ری اضافه کرد‪« :‬در بررســـی های اولیه مشـــخص ش ــد‬ ‫خـــودروی متهمان ســـرقتی بوده و قبـــل از این اقدام‪ ،‬در محدوده شـــهرری‬ ‫ســـرقت شـــده اســـت و در بررســـی های بیشـــتر تعـــدادی ترانس هـــای ب ــرق‬ ‫مســـروقه کشف شـــده و متهمان به ســـرقت این اموال اعتراف کردند»‪ .‬وی‬ ‫فشـــده را سه میلیاردریال اعالم‬ ‫افزود‪« :‬کارشناســـان ارزش ریالی اموال کش ‬ ‫کـــرده و متهمان برای پی جویـــی انتظامی به کالنتری انتقـــال یافتند»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬متهمان ســـابقه دار بوده و پس از تکمیل پرونده برای ســـیر مراحل‬ ‫قانونـــی تحویل مراجـــع قضائی شـــدند»‪ .‬فرمانده انتظامی شهرســـتان ری‬ ‫از دســـتگیری زورگیـــری که با تهدید ســـاح ســـرد یک دســـتگاه تلفن همراه‬ ‫از زوجـــی ســـرقت کرده بـــود نیز خبـــر داد و گفت‪« :‬ســـاعت ‪ 1‬بامـــداد در پی‬ ‫خبـــر دریافتـــی از مرکز فوریت هـــای پلیســـی ‪ ،۱۱۰‬مبنی بر زورگیـــری از زوجی‬ ‫در محـــدوده پـــل خبرنگار ســـیزده ابـــان بالفاصلـــه گروه عملیاتـــی کالنتری‬ ‫ایـــن محـــل به نشـــانی اعالمـــی اعـــزام شـــدند‪ .‬مال باختگان گفتنـــد فردی‬ ‫پیاده درحالی که یک قبضه ســـاح ســـرد (چاقو) در دســـت داشت با تهدید‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫گوشـــی تلفن همـــراه خانـــم را به ســـرقت بـــرد و از محـــل متواری م ‬ ‫فرمانـــده انتظامـــی ری بااشـــاره به اینکه مال باختـــگان موفـــق شـــده بودند‬ ‫چهره ســـارق را به خاطر بســـپارند‪ ،‬مشـــخصات ســـارق دراختیـــار گروه های‬ ‫مختلـــف کالنتـــری قـــرار گرفت و طـــرح مهـــار به اجرا درامـــد‪ ،‬افـــزود‪« :‬متهم‬ ‫بو گریز چنددقیقه ای دســـتگیر و‬ ‫در کمتـــر از ‪ ۱۰‬دقیقه مشـــاهده و در تعقی ‬ ‫گوشـــی مال باخته و همچنین ســـاح سرد‪ ،‬از متهم کشـــف شد»‪ .‬سرهنگ‬ ‫جلیلیان گفت‪« :‬در تحقیقات انجام شـــده متهم ســـابقه دار بـــه بزه ارتکابی‬ ‫معتـــرف و پـــس از تکمیل پرونـــده تحویل مراجع قضائی شـــد»‪.‬‬ ‫انتصاب دکتر نحوی نژاد‬ ‫به عنوان مدیر اسایشگاه خیریه کهریزک‬ ‫کشـور صعـود کنـد ‪ .‬نماینـده هرمـزگان در‬ ‫بـازی فینـال بـا تیـم اورتـا سـاری در تـاالر‬ ‫ازادی تهـران بـازی خواهـد کرد‪ .‬بازی فینال‬ ‫یـک هفتـه دیگـر برگـزار خواهـد شـد‪ .‬نویـد‬ ‫کهـوری‪ ،‬علـی شـبتاری‪ ،‬سـتار دشـت پیمـا‪،‬‬ ‫امیـر دادی زاده ‪ ،‬همایـون لشـنی‪ ،‬بنیامیـن‬ ‫خضـری ‪ ،‬اریـا جعفـری‪ ،‬اریـن گـردی تختـی‪،‬‬ ‫نعمـت ناصـری‪ ،‬امیـر حسـین نـادری‪،‬‬ ‫شنـژاد‪ ،‬امیـر علـی شـبدر ‪،‬‬ ‫یاسـین دروی ‬ ‫ایلیـا امیـری توسـلی‪ ،‬هومـن اسـماعیلی‪،‬‬ ‫ایلیـا میرزایـی‪ ،‬علـی رفیعـی‪ ،‬و یاشـار فتایـی‬ ‫‪ ۱۷‬بازیکـن تیـم فـوالد هرمـزگان در ایـن دوره‬ ‫از مسـابقات هسـتند‪ .‬کادر فنـی تیـم فـوالد‬ ‫را سرپرسـت محمـد زارعـی ‪ ،‬سـرمربی ناصـر‬ ‫عبـاس زاده بنـدری‪ ،‬کمـک مربیـان صـادق‬ ‫مصفـا و احمـد رضـا کهـورزاده ‪ ،‬تـدارکات‬ ‫جواد جوذری و پشـتیبانی مجید محمدی‬ ‫هسـتند‪.‬‬ ‫با ابالغ رســـمی ازســـوی دکتر احمدی؛ مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک‪،‬‬ ‫دکتر حســـین نحوی نژاد به عنوان مدیر اسایشگاه خیریه کهریزک منصوب‬ ‫شـــد‪ .‬در بخشـــی از ایـــن حکـــم امـــده اســـت‪«« :‬نظر بـــه دانش و ســـوابق و‬ ‫تجربـــه موثـــر جنابعالـــی و اهمیـــت برنامه ریـــزی امـــور مدیریتی اسایش ــگاه‬ ‫جهـــت ارتقـــای کیفیـــت جامعـــه هـــدف و اعمـــال نظارت های مســـئوالنه و‬ ‫باعنایت بـــه تجربیات بی بدیل شـــما در فعالیت هـــای مدیریتی‪ ،‬به موجب‬ ‫ایـــن حکـــم جنابعالی را بـــه مدیریـــت اسایشـــگاه خیریه کهریـــزک منصوب‬ ‫می نمایـــم»‪ .‬دکتـــر نحوی نـــژاد دارای مـــدرک تحصیلـــی پزشـــکی عمومی و‬ ‫دکترای تخصصی ســـالمندان (‪ )MPH‬از دانشـــگاه های علوم پزشکی شهید‬ ‫بهشـــتی و علـــوم بهزیســـتی و توان بخشـــی ایـــران اســـت‪ .‬وی پیش ازاین در‬ ‫مســـئولیت های معاونت توان بخشـــی ســـازمان بهزیستی کشـــور‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بهزیســـتی اســـتان گیالن‪ ،‬مدیرکل دفتر توان بخشـــی روزانه و توان پزش ــکی‬ ‫بهزیســـتی کشور و ریاست شورای ملی سالمندان منشـــا خدمات ارزنده ای‬ ‫درزمینـــه خدمـــات به جامعـــه هدف ســـالمندان و معلولین بوده اســـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 28‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2523‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرست میراث فرهنگی استان اعالم کرد؛‬ ‫فعالیت ‪ ۷۰‬رشته صنایع دستی در استان‬ ‫میراث فرهنگ ــی‬ ‫سرپرس ــت‬ ‫مازن ــدران از فعالی ــت ‪ ۷۰‬رش ــته‬ ‫صنایع دس ــتی در اس ــتان خب ــر‬ ‫داد و گف ــت‪« :‬دو اث ــر فاخ ــر‬ ‫منب ــت چ ــوب ثب ــت مل ــی ش ــد»‪.‬‬ ‫مه ــدی ای ــزدی از تخصی ــص‬ ‫‪ ۱۵‬میلیاردری ــال اعتب ــار در س ــال‬ ‫گذشــته بــه بخــش صنایع دســتی‬ ‫خب ــر داد و اف ــزود‪ ۳۸۴« :‬پروان ــه‬ ‫تولی ــد انف ــرادی ص ــادر و ‪۱۵۹۷‬‬ ‫پروانــه تولیــد انفــرادی تمدیــد شــد»‪ .‬وی از صــدور ‪ ۲۴‬پروانــه تولیــد کارگاهــی‬ ‫صنایع دس ــتی س ــال گذش ــته در اس ــتان خب ــر داد و گف ــت‪ ۲۷« :‬پروان ــه‬ ‫تولی ــد کارگاه ــی تمدی ــد و ‪ ۱۲۶‬کارت شناس ــایی هنرمن ــدان این بخ ــش نی ــز‬ ‫در س ــال گذش ــته ص ــادر ش ــده اس ــت»‪ .‬وی بااش ــاره به ثب ــت دو اث ــر فاخ ــر در‬ ‫رشــته منبــت چــوب در اســتان گفــت‪« :‬دریافــت ‪ ۲۸‬نشــان ملــی مرغوبیــت‬ ‫کاال در رش ــته های ال ک تراش ــی‪ ،‬مصنوع ــات چرم ــی‪ ،‬نمدمال ــی‪ ،‬س ــاز س ــنتی‬ ‫و ‪ ...‬از جملـــه دســـتاوردها بـــوده اســـت»‪ .‬ایـــزدی افـــزود‪« :‬راه انـــدازی و‬ ‫تجهی ــز خان ــه کلب ــادی س ــاری ب ــا محوری ــت صنایع دس ــتی‪ ،‬خان ــه چال ــوس‬ ‫ب ــا محوری ــت صنای ــع چوب ــی‪ ،‬تهی ــه و تدوی ــن رش ــته های صنایع دس ــتی از‬ ‫جمل ــه این کارهاس ــت‪ .‬امس ــال نی ــز ‪ ۱۷۶‬پروان ــه تولی ــد انف ــرادی‪ ۱۵ ،‬پروان ــه‬ ‫تولیــد کارگاهــی‪ ۵۴ ،‬کارت شناســایی و نمایشــگاه منطقـه ای صنایع دســتی‬ ‫ص ــادر ش ــد»‪.‬‬ ‫احداث سیستم روشنایی‬ ‫در محورهای مواصالتی استان‬ ‫مدی ــر کل راه ــداری و‬ ‫لو نق ــل ج ــاده ای اس ــتان‬ ‫حم ‬ ‫مازن ــدران گف ــت‪« :‬به منظ ــور‬ ‫افزای ــش ضری ــب ایمن ــی کارب ــران‬ ‫ج ــاده ای بـ ـه زودی عملی ــات‬ ‫احــداث شـش کیلومتر روشــنایی‬ ‫در محوره ــای مواصالت ــی‬ ‫اس ــتان مازن ــدران ب ــا اعتب ــاری‬ ‫بال غب ــر ‪ 85‬میلیارد ری ــال ب ــه‬ ‫اج ــرا درمی ای ــد»‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫لو نق ــل ج ــاده ای اس ــتان مازن ــدران ؛‬ ‫روابط عموم ــی اداره کل راه ــداری و حم ‬ ‫مهن ــدس حس ــن جهانی ــان اف ــزود‪« :‬بـ ـه زودی اج ــرای عملی ــات سیس ــتم‬ ‫روش ــنایی طول ــی در مح ــور س ــاری‪-‬جویبار ب هط ــول دوکیلومت ــر‪ ،‬مح ــور‬ ‫س ــاری ب ــه فر ح اب ــاد ب هط ــول یک کیلومتـ ـر ‪ ،‬مح ــور ساری‪-‬کیاس ــر ب هط ــول‬ ‫یک کیلومت ــر و مح ــور نوش ــهر ب ــه روی ــان ب هط ــول دوکیلومت ــر به اج ــرا‬ ‫در می ای ــد»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬مهم تری ــن کارک ــرد سیس ــتم های روش ــنایی ایج ــاد‬ ‫دی ــد اس ــان و دقیــق ‪ ،‬ام ــکان تش ــخیص وس ــایل نقلیه در فاصل ــه مناســب ‪،‬‬ ‫تش ــخیص به موق ــع موانـ ـع ‪ ،‬عالئ ــم و تابلوه ــای راهنمای ــی و رانندگ ــی در‬ ‫محورهاســت»‪ .‬مهنــدس جهانیــان همچنیــن از احــداث سیســتم روشــنایی‬ ‫نقطــه ای مح ــور ساری‪ -‬کیاس ــر ب ــه تع ــداد ‪ 12‬اصل ــه پای ــه روش ــنایی در س ــه‬ ‫نقط ــه پ ــر ت ــردد ب ــا اعتب ــاری بال غب ــر هفت میلی ــارد ری ــال خب ــر داد ‪ .‬وی‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬حداق ــل مق ــدار مورد نی ــاز روش ــنایی س ــطح راه بس ــتگی ب ــه‬ ‫ن ــوع ان ‪ ،‬س ــرعت و حج ــم ترافی ــک ش ــبانه راه ‪ ،‬وضعی ــت مکان ه ــای اط ــراف‬ ‫راه و کارب ــری ان و همچنی ــن می ــزان عب ــور و م ــرور عابری ــن پی ــاده دارد»‪.‬‬ ‫یس ــت؛ بی ــش از ح ــدود ‪ 420‬کیلومت ــر از را هه ــای مازن ــدران دارای‬ ‫گفتن ‬ ‫روش ــنایی هس ــتند‪.‬‬ ‫ابقای مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای استان‬ ‫طــی حکمــی ازســوی رئیــس ســازمان‬ ‫ام ــوزش فنی وحرفـ ـه ای کش ــور؛‬ ‫مدی ــرکل ام ــوزش فنی وحرفـ ـه ای‬ ‫مازن ــدران ابق ــا ش ــد‪ .‬غالمحس ــین‬ ‫حس ــینی نیا «س ــید حس ــین‬ ‫درویش ــی» را در س ــمت مدی ــرکل‬ ‫ام ــوزش فنی وحرفـ ـه ای اس ــتان‬ ‫مازن ــدران ابق ــاء ک ــرد‪ .‬مت ــن حک ــم‬ ‫نش ــرح اس ــت‪« :‬ب ــا س ــام؛ نظ ــر‬ ‫به ای ‬ ‫به پیش ــنهاد کمیت ــه انتصاب ــات س ــازمان به این وس ــیله ب ــا ابق ــای جنابعال ــی‬ ‫در س ــمت مدی ــرکل ام ــوزش فنی وحرفـ ـه ای اس ــتان مازن ــدران موافق ــت‬ ‫می شــود‪ .‬انتظــار دارد بــا حســن تدبیــر و رعایــت مقــررات‪ ،‬نظــرات معاونیــن‬ ‫محت ــرم س ــازمان و دفات ــر س ــتادی و نی ــز همراه ــی مدی ــران و هم ــکاران‬ ‫ان اداره کل‪ ،‬ضم ــن حف ــظ انس ــجام س ــازمانی و ارتق ــای س ــطح خدم ــات‪،‬‬ ‫اهتمــام کامــل در رعایــت اصــول عدالت محــوری‪ ،‬انقالبی گــری‪ ،‬مــردم داری‪،‬‬ ‫نم ــداری را معم ــول نمایی ــد‪ .‬در دوره جدی ــد خدم ــت‬ ‫پا ک دس ــتی و قانو ‬ ‫ک ــه وزارت متب ــوع‪ ،‬وزارت م ــردم و س ــازمان ام ــوزش فنی وحرفـ ـه ای کش ــور‬ ‫س ــازمان م ــردم انگاش ــته ش ــده اس ــت‪ ،‬توج ــه ب ــه بهب ــود کیفی ــت خدم ــات‬ ‫اموزش ــی ب ــه م ــردم عزی ــز‪ ،‬توســعه هم ــکاری ب ــا اموزش ــگاه های ازاد و ش ــرکای‬ ‫اجتماع ــی س ــازمان و جامع ــه ه ــدف به منظ ــور تحق ــق سیاس ـت های کل ــی‬ ‫اش ــتغال‪ ،‬ابالغ ــی ازس ــوی مق ــام معظ ــم رهب ــری مطلوب نظ ــر اس ــت ک ــه ب ــا‬ ‫ارتبــاط موثــر و همــکاری نزدیــک بــا اســتاندار‪ ،‬نماینــدگان مــردم در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی و مدیــران اســتانی وزارت متبــوع بــه منصــه ظهــور خواهیــد‬ ‫رس ــاند‪ .‬امی ــد اس ــت ب ــا ات ــکال ب ــه حض ــرت باری تعال ــی در انج ــام وظای ــف‬ ‫محول ــه‪ ،‬گام ه ــای موث ــری جه ــت تحق ــق اه ــداف عالی ــه وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی و س ــازمان برداری ــد»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫گالیله‬ ‫گالیل ــه در س ــال ‪ ،1564‬یعن ــی همان س ــالی که ویلیام شکس ــپیر نویس ــنده‬ ‫انگلیس ــی به دنی ــا ام ــد؛ در پی ــزا از ش ــهرهای ایتالی ــا چش ــم بـ ـ ه جه ــان‬ ‫ً‬ ‫گشو د‪ .‬اس ــتعداد و نبوغ گالیله در کودکی کامال اش ــکار ب ــود‪ .‬او ذوق عجیبی‬ ‫در موس ــیقی داشت‪ .‬به تش ــویق پدر‪ ،‬رشته پزش ــکی را برگزید و به دانشگاه‬ ‫تس ــالگی به اولین کش ــف خود دس ــت یاف ــت‪ .‬او عقیده‬ ‫پیزا رفت‪ .‬در بیس ‬ ‫یت ــوان ضربان قلب را ان ــدازه گرفت‪.‬‬ ‫داش ــت بااس ــتفاده از حرکات پاندول م ‬ ‫گالیله در س ــن ‪1 7‬س ــالگی قان ــون حرکت اونگ را کش ــف کرد‪ .‬قان ــون اونگ‬ ‫ً‬ ‫گالیل ــه امروزه همچنان در امور گونا گون به کار می رود‪ ،‬مثال برای اندازه گیری‬ ‫ح ــرکات س ــتارگان ی ــا مه ــار رون ــد کار س ــاعت ها از ای ــن قان ــون اس ــتفاده‬ ‫می کنند‪.‬‏گالیله در س ــال ‪ 1609‬از اختراع تلس ــکوپ مطلع شد و باوجوی که ‪‪‬‬ ‫ً‬ ‫قب ــا ان را ندی ــده بود از س ــاختمان ان س ــر دراورد و تلس ــکوپی ب ــا توان ‪32‬‬ ‫‬س ــاخت که تلس ــکوپ او نش ــان می داد روی س ــطح ماه پس ــتی وبلندی ها‬ ‫و بر س ــطح خورش ــید لکه هایی وج ــود دارد‪ .‬گالیله مش ــاهده ک ــرد که زهره‬ ‫نی ــز مانن ــد م ــاه هالـ ـه ای دارد و فهمی ــد ک ــه این س ــیاره ب ــه دور خورش ــید‬ ‫می گردد‪ .‬گالیله به ستاره شناس ــی نیز عالقه داش ــت و با تلسکوپ اختراعی‬ ‫خود ثابت کرد س ــیاره ها با س ــتارگان ف ــرق دارند و توانس ــت ارتفاع کوه ها ی‬ ‫ً‬ ‫م ــاه را تقریب ــا اندازه گی ــری کن ــد‪ .‬او ب ــرای نخس ــتین بار ‪ 4‬قم ــر مش ــتری را‬ ‫کش ــف ک ــرد‪ ،‬ول ــی مخالفانش با لجب ــازی می گفتن ــد‪« :‬چون پیش ــینیان به‬ ‫نه ــا وج ــود خارج ــی ندارند‬غلط اس ــت»‪.‬‬ ‫ان اش ــاره ای نکرده ان ــد‪ ،‬پ ــس ای ‬ ‫گالیله مش ــاهده ک ــرد که ماه برخالف گفته ارس ــطو ک ــه ان را ک ــره ای صاف و‬ ‫یس ــت که نور خورش ــید‬ ‫صیقل ــی می دانس ــت‪ ،‬پوش ــیده از کوه ها و دره های ‬ ‫یس ــازد؛ ب هع ــاوه مالحظ ــه کرد که‬ ‫نه ــا را مش ــخص تر م ‬ ‫برجس ــتگی های ا ‬ ‫چه ــار قم ــر کوچ ــک ب ــه دور س ــیاره مش ــتری درحرک ــت هس ــتند و باالخره‬ ‫لک هه ــای خورش ــید را به چش ــم دی ــد‪ .‬این دانش ــمند ب ــزرگ در س ــال ‪۱۶۱۰‬‬ ‫تم ــام ای ــن نتای ــج را در جزوه ای ب هن ــام قاصد اس ــمان انتش ــار داد اما مردم‬ ‫ب ــر او اعت ــراض کردن ــد و از او می پرس ــیدند ک ــه چرا تع ــداد س ــیارات را هفت‬ ‫نمی دان ــد و حال انک ــه تعداد فل ــزات هفت اس ــت و ش ــمعدان معبد هفت‬ ‫تس ــوراخ موجود اس ــت‪ ،‬گالیل ــه در جواب‬ ‫ش ــاخه دارد و در کل ــه ادمی هف ‬ ‫تم ــام ای ــن س ــواالت فقط گف ــت‪« :‬با چش ــم خ ــود در دوربین ن ــگاه کنید تا‬ ‫از ش ــما رف ــع اش ــتباه ش ــود»‪ .‬همین عقی ــده او یعن ــی ثابت نب ــودن زمین و‬ ‫گردش ان به دور خورشـــید‪ ،‬باعث شـــد تا وی ازســـوی کلیسا مورد بازجویی‬ ‫و تفتی ــش عقای ــد ق ــرار بگی ــرد‪ .‬وی تا س ــال هابعد مرت ــب مورد بازخواس ــت‬ ‫کلیس ــا قرار می گرف ــت‪ .‬س ــرانجام گالیله باوج ــود اعتقاد درونـ ـی اش‪ ،‬مجبور‬ ‫ش ــد اعتراف کند که نظریه ارس ــطو درست اس ــت و زمین مرکز جهان است‪.‬‬ ‫نح ــال او دس ــت از عقایدش نکش ــید و همین عقاید باعث ش ــدند که‬ ‫باای ‬ ‫او را ب ــه دادگاه بکش ــانند و ب ــه مرگ محک ــوم کنند‪ .‬گالیله به س ــال ‪ 1642‬در‬ ‫سن ‪ 75‬س ــالگی چشم از جهان فروبس ــت‪ ،‬او حتی تا اخرین روزهای زندگی‬ ‫تحت تعقیب کلیس ــا بود ‬‪.‬‬ ‫محمدامین دروپور‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شهید ایت اهلل طالقانی‬ ‫شهرستان فریمان‪ /‬سال تحصیلی ‪1400-1401‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار رئیس سازمان صداوسیما تاکید کرد؛‬ ‫لزوم بهره گیری از تولیدات رسانه ای و هنری‬ ‫برای تعمیق معرفت دینی در جامعه‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی ب ــر ل ــزوم‬ ‫بهره گی ــری از تولی ــدات رس ــانه ای و هن ــری‬ ‫ب ــرای تعمی ــق معرف ــت دین ــی در جامع ــه‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪ .‬حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫احم ــد م ــروی در دی ــدار رئی ــس س ــازمان‬ ‫صداوس ــیما ک ــه در ح ــرم مطه ــر‬ ‫امام رضـا ؟ع؟ انجــام شــد‪ ،‬از همــکاری خــوب‬ ‫و نزدی ــک رس ــانه مل ــی ب ــا اس ــتان ق ــدس‬ ‫تقدی ــر ک ــرد و گف ــت‪« :‬صداوس ــیما س ــازمانی‬ ‫یس ــت ک ــه هم ــواره موردتوج ــه‬ ‫پراهمیت ‬ ‫مق ــام معظ ــم رهب ــری ب ــوده اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫ب ــه اهمی ــت بهره گی ــری از هن ــر در عرص ــه‬ ‫تعمی ــق معرف ــت دین ــی در جامع ــه تا کی ــد‬ ‫و بااش ــاره به زیرس ــاخت های رس ــانه ای‬ ‫فراه ــم ش ــده در اس ــتان ق ــدس‪ ،‬اب ــراز ک ــرد‪:‬‬ ‫«پیون ــد بی ــن مضامی ــن دین ــی و عرص هه ــای‬ ‫مختلــف هنــری در رســانه یکــی از بهتریــن و‬ ‫اثرگذارتریــن راهکارهــا بــرای انتقــال مفاهیــم‬ ‫دینــی و تعمیــق معنویــت در جامعــه اســت»‪.‬‬ ‫تولی ــت اس ــتان ق ــدس بااش ــاره به اهمی ــت‬ ‫انع ــکاس پیا مه ــا و مفاهی ــم دین ــی در‬ ‫به ــای مختل ــف رس ــانه ای‪ ،‬اب ــراز ک ــرد‪:‬‬ ‫قال ‬ ‫«ا گرچ ــه پخ ــش منب ــر و س ــخنرانی های‬ ‫مذهب ــی از رس ــانه مل ــی بس ــیارخوب ب ــوده؛‬ ‫ام ــا باتوج هب ــه اقتضائ ــات مس ــجد ب هس ــبب‬ ‫حض ــور مخاط ــب در مکان ــی مق ــدس و‬ ‫شــرایط معنــوی حا کــم در انجــا‪ ،‬تاثیرگــذاری‬ ‫منب ــر در مس ــجد بی ــش از ق ــاب تلویزی ــون‬ ‫اس ــت‪ .‬در مقاب ــل‪ ،‬رس ــانه مل ــی می توان ــد‬ ‫از اب ــزار هن ــر ب ــرای انتق ــال مفاهی ــم دین ــی‬ ‫اس ــتفاده کن ــد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه رس ــانه‬ ‫مل ــی بای ــد از منب ــر و س ــخنرانی های‬ ‫مذهب ــی اس ــتفاده کن ــد؛ منته ــی درکن ــاران‬ ‫بای ــد از س ــایر عرص هه ــای هن ــری نی ــز به ــره‬ ‫جســت؛ از اقدامــات خــوب رســانه در انتقــال‬ ‫شه ــای دین ــی و فرهنگ ــی ب ــه جامع ــه در‬ ‫ارز ‬ ‫قال ــب هن ــر تقدی ــر و اب ــراز ک ــرد‪« :‬اقدام ــات‬ ‫هنرمندان ــه رس ــانه مل ــی در برنام هه ــای‬ ‫مختل ــف ب ــرای انتق ــال نماده ــا و پیا مه ــای‬ ‫دین ــی ب ــه مخاط ــب بس ــیار می توان ــد در‬ ‫تروی ــج معنوی ــت در جامع ــه موث ــر باش ــد»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین م ــروی درادام ــه‬ ‫بــه عشــق و محبــت بــاالی مــردم بــه حضــرت‬ ‫رضـ ـا ؟ع؟ اش ــاره و عن ــوان ک ــرد‪« :‬عشـــق و‬ ‫محبــت مــردم بــه حضــرت ثامن الحجـج ؟ع؟‬ ‫یس ــت و وظیف ــه ماس ــت ب ــا‬ ‫س ــرمایه عظیم ‬ ‫خدمت رس ــانی ب ــه م ــردم ب هن ــام حضـــرت‬ ‫نب ــارگاه مق ــدس‬ ‫ب ــر ان بیفزایی ــم‪ .‬در ای ‬ ‫هم ــه زی ــر س ــایه حض ــرت رض ـا ؟ع؟ هس ــتند‬ ‫چک ــس در این اس ــتان ملکوت ــی‬ ‫و ن ــام هی ‬ ‫ج ــز حض ــرت ثامن الحجـ ـج ؟ع؟ نبای ــد‬ ‫مط ــرح ش ــود؛ رس ــانه ها نی ــز ازجمل ــه رس ــانه‬ ‫مل ــی در انع ــکاس خدم ــات اس ــتان ق ــدس‬ ‫بای ــد ارائ ــه خدم ــات ب هن ــام ام ام رضـ ـا ؟ع؟‬ ‫را موردتا کی ــد ق ــرار دهن ــد ت ــا محب ــت ان‬ ‫له ــا م ــردم افزای ــش یاب ــد؛ زی ــرا‬ ‫حض ــرت در د ‬ ‫وقت ــی محب ــت به وج ــود ای ــد به دنب ــال ان‬ ‫تبعی ــت از اموز هه ــا و س ــیره ان حضـــرت‬ ‫رضـ ـا ؟ع؟ نی ــز ایج ــاد خواه ــد ش ــد»‪ .‬وی‬ ‫ته ــای فرهنگ ــی رس ــانه‬ ‫بابیان اینک ــه فعالی ‬ ‫ملــی و حــرم مطهــر جــدا از یکدیگــر نیســتند؛‬ ‫امادگ ــی اس ــتان ق ــدس را ب ــرای افزای ــش‬ ‫یه ــا و تعام ــات‬ ‫هرچه بیش ــتر همکار ‬ ‫ب ــا رس ــانه مل ــی ب ــرای انتق ــال فرهن ــگ و‬ ‫اموزه ه ــای رض ــوی ب ــه جامع ــه اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫پیمــان جبلــی؛ رئیــس ســازمان صداوســیما‬ ‫یه ــای اس ــتان‬ ‫نی ــز دراین دی ــدار از همکار ‬ ‫ق ــدس ب ــا رس ــانه مل ــی تقدی ــر و اب ــراز ک ــرد‪:‬‬ ‫یه ــای خ ــوب اس ــتان ق ــدس ب ــا‬ ‫«همکار ‬ ‫رس ــانه مل ــی باع ــث ش ــده انت ــن رس ــانه مل ــی‬ ‫متب ــرک ب ــه تولی ــد برنام هه ــای مرب ــوط ب ــه‬ ‫ســاحت حضــرت ثامن الحج ـج ؟ع؟ باشــد»‪.‬‬ ‫وی از تالش ه ــا ب ــرای راه ان ــدازی «س ــیمای‬ ‫زی ــارت» در رس ــانه مل ــی خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫یس ــت‬ ‫«رادی ــو زی ــارت اق ــدام اولی ــه خوب ‬ ‫نح ــال به دنب ــال گس ــترش محت ــوا در‬ ‫باای ‬ ‫بخ ــش س ــیما نی ــز هس ــتیم‪ .‬ه ــدف بع ــدی‬ ‫م ــا راه ان ــدازی س ــیمای زی ــارت اس ــت»‪.‬‬ ‫وی ب ــه زیرس ــاخت های خ ــوب رس ــانه ای‬ ‫اس ــتان ق ــدس رض ــوی اش ــاره و اب ــراز ک ــرد‪:‬‬ ‫«زیرس ــاخت های فن ــی بس ــیارخوب و‬ ‫حرفـه ای در مرکــز ارتباطــات و رســانه اســتان‬ ‫نهــا شــرایط‬ ‫قــدس فراهــم شــده کــه وجــود ا ‬ ‫را ب ــرای راه ان ــدازی س ــیمای زی ــارت مس ــاعد‬ ‫ک ــرده اس ــت»‪ .‬وی گزارش ــی از اقدام ــات‬ ‫صداوســیما بــرای تولیــد برنامه هایــی هنــری‬ ‫ب ــرای انتق ــال مفاهی ــم دین ــی ارائ ــه داد و‬ ‫گفــت‪« :‬ســاخت ســریال گوهرشــاد در مراحــل‬ ‫پایان ــی فیلم نام ــه اس ــت و س ــریال های‬ ‫س ــلمان فارس ــی و حض ــرت موس ــی؟ع؟ از‬ ‫تس ــاخت رس ــانه‬ ‫دیگ ــر تولی ــدات دردس ‬ ‫یس ــت»‪ .‬جبل ــی‬ ‫مل ــی در ح ــوزه دین ‬ ‫گف ــت‪« :‬معتقدی ــم ه ــر تحول ــی بخواه ــد‬ ‫در صداوس ــیما رق ــم بخ ــورد ا گ ــر متب ــرک‬ ‫به وج ــود مق ــدس حض ــرت رض ـا ؟ع؟ نباش ــد‬ ‫ب ــه نتیج ــه نخواه ــد رس ــید؛ ل ــذا می کوش ــیم‬ ‫در دوره جدی ــد س ــازمان صداوس ــیما‬ ‫رنگ وب ــوی رض ــوی را در س ــازمان‬ ‫ستــر و در برنام ههــای تولیــدی جدیــد‬ ‫ملمو ‬ ‫بــه معرفت افزایــی و عمق بخشــی بــه معــارف‬ ‫حض ــرت رضـ ـا ؟ع؟ ورود کنی ــم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل برق منطقه ای گیالن‪:‬‬ ‫مدیریت مصرف برق‪ ،‬بسیارساده و یک ضرورت است‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫بهمـن داراب زاده؛ مدیرعامـل شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای گیلان گفـت‪« :‬دراسـتانه‬ ‫فرارسـیدن ایـام گـرم سـال و فصـل تابسـتان‬ ‫ً‬ ‫هسـتیم کـه طبیعتـا بـا افزایـش و رشـد‬ ‫مصـرف انـرژی بـرق مواجـه خواهیـم بـود و‬ ‫مثـل همیشـه و بـه روال سـنوات قبـل‪ ،‬از‬ ‫همـه مـردم عزیـز و هم اسـتانی های خـوب‬ ‫و بافرهنـگ خواهانیـم در بحـث مدیریـت‬ ‫مصرف برق و اسـتفاد ه هوشـمندانه از برق‪،‬‬ ‫بـه مـا یـاری دهنـد تـا تابسـتان پیـش رو را بـا‬ ‫موفقیـت سـپری کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تمـام‬ ‫یهـای‬ ‫یهـا و هماهنگ ‬ ‫اقدامـات‪ ،‬برنامه ریز ‬ ‫الزم بـرای عبـور موفـق از پیـک مصـرف در‬ ‫سـطح وزارت نیـرو‪ ،‬شـرکت توانیـر و شـرکت‬ ‫بـرق گیلان انجـام گرفتـه و تفاهم نامه هایی‬ ‫بـا صنایـع بـزرگ و کوچـک منعقـد شـده تـا‬ ‫در ایـام پیـک و فصـل تابسـتان بـه مـا کمک‬ ‫کننـد»‪ .‬وی گفت‪« :‬تمام نیروگاه های کشـور‬ ‫در امادگـی کامـل قـرار دارنـد و کارکنـان بـرق‬ ‫منطقـه ای نیـز بـا تلاش شـبانه روزی امـاده‬ ‫خدمات رسـانی هسـتند»‪ .‬داراب زاده‬ ‫گفـت‪« :‬مدیریـت مصـرف در دو بخـش‬ ‫مهـم اسـت؛ اول اینکـه مدیریـت مصـرف‬ ‫یـا اسـتفاده بهینـه از بـرق‪ ،‬به معنـای‬ ‫اسـتفاده نکردن یـا حتـی کم اسـتفاده کردن‬ ‫نیسـت‪ .‬در بحـث مدیریـت مصـرف ا گـر سـه‬ ‫نهـا‬ ‫واژه کلیـدی را مدنظـر قـرار دهیـم و ای ‬ ‫ً‬ ‫را دائمـا تکـرار و بـه یکدیگـر یـاداوری کنیـم‬ ‫یکـه ملکـه ذهـن شـوند می توانیـم‬ ‫ طور ‬ ‫بگوییـم دراین مبحـث بـه اهـداف خودمان‬ ‫نزدیـک شـده ایم‪ .‬ایـن سـه واژه عبارت انـد‬ ‫از بجـا‪ ،‬به انـدازه و به موقـع‪ .‬بجـا یعنـی ا گـر‬ ‫در محیطـی هسـتیم و نیـاز بـ ه روشـنایی و‬ ‫یسـت‪ ،‬پـس از اسـتفاده‬ ‫وسـایل سرمایش ‬ ‫پهـا و‬ ‫از امکانـات هنـگام خـروج‪ ،‬الم ‬ ‫کولرهـا را خامـوش کنیـم‪ .‬ا گـر در خانـه و‬ ‫در پذیرایـی مشـغول تماشـای تلویزیـون‬ ‫پهـا و کولـر اتـاق را خامـوش‬ ‫هسـتیم الم ‬ ‫نطـور‬ ‫کنیـم‪ .‬در محیـط اداره نیـز بایـد همی ‬ ‫رفتـار کنیم‪ .‬به انـدازه یعنی اینکه در محیط‬ ‫کار یـا در خانـه ممکـن اسـت چنـد المـپ‬ ‫وجـود داشـته باشـد امـا بـرای داشـتن‬ ‫روشـنایی مناسـب نیـاز نباشـد همـه‬ ‫پهـا را روشـن کنیـم‪ .‬یااینکـه دمـای‬ ‫الم ‬ ‫کولـر را روی ‪ 24‬یـا ‪ 25‬درج هسـانتی گراد‬ ‫بگذاریـم و از سـرد کردن بیش ازحـد اتـاق‬ ‫خـودداری کنیـم‪ .‬مغـازه داران طـی روز‬ ‫بـرای داخـل مغـازه یـا فضـای بیرون مغـازه از‬ ‫روشـنایی طبیعی اسـتفاده و از روشن کردن‬ ‫پهـای متعـدد اجتنـاب کننـد‪ .‬به موقـع‬ ‫الم ‬ ‫یعنـی به موقـع اسـتفاده کردن از انـرژی برق‪.‬‬ ‫در سـاعات پیـک مصـرف بـرق؛ ‪ 12‬ظهـر تـا‬ ‫‪ 17‬و بین ‪ 20‬شـب تا ‪ 24‬از وسـایل پرمصرف‬ ‫نهـا را‬ ‫برقـی اسـتفاده نکنیـم و اسـتفاده از ا ‬ ‫بـه روزهـای تعطیـل و سـاعات اولیـه صبـح‬ ‫موکـول کنیـم؛ زیـرا عالوه براینکـه بـار اضافـی‬ ‫بـر شـبکه تحمیـل می کنـد می توانـد باعـث‬ ‫بـروز مشـکالتی شـود‪ .‬ازلحاظ اقتصـادی نیز‬ ‫بـا وجـود کنتورهـای هوشـمند‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫بـرق در سـاعات پیـک بـار ازنظـر اقتصـادی‬ ‫به صرفه نیسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در نیروگاه ها‬ ‫بـرای تولیـد بـرق از سـوخت های فسـیلی‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬از گاز به عنـوان‬ ‫سـوخت اول و از گازوئیل به عنوان سـوخت‬ ‫دوم‪ .‬در برخـی نیروگا ههـا از مـازوت نیـز‬ ‫اسـتفاده می شود‪ .‬استفاده از سوخت های‬ ‫فسـیلی بـرای تولیـد بـرق در فضـای‬ ‫محیـط و زندگـی الودگـی ایجـاد می کننـد‬ ‫و مقادیـر بسـیاری از گازهـای سـمی وارد‬ ‫یشـود کـه بـا مدیریـت مصـرف بـرق‬ ‫فضـا م ‬ ‫می توانیـم جلـوی بخشـی از ایـن الودگـی را‬ ‫بگیریـم»‪ .‬داراب زاده گفـت‪« :‬منابع و ذخایر‬ ‫سـوخت های فسـیلی دارای محدودیـت‬ ‫بـوده و بایـد به عنـوان وظیفـه ایـن منابـع را‬ ‫نهـا‬ ‫بـرای اینـدگان حفـظ کنیـم و به فکـر ا ‬ ‫نیـز باشـیم‪ .‬دیگراینکـه در نیروگا ههـا بـرای‬ ‫تولیـد بـرق از مقادیـر زیـادی ذخایـر اب‬ ‫رودخان ههـا‪ ،‬چا ههـا و سـفره های زیرزمینـی‬ ‫یشـود کـه پـس از اسـتفاده در‬ ‫اسـتفاده م ‬ ‫نیـروگاه و انجـام فعل وانفعـاالت مختلـف‪،‬‬ ‫یتـوان از ان‬ ‫دیگـر به عنـوان اب معمـول نم ‬ ‫استفاده کرد و درواقع‪ ،‬بخشی از منابع ابی‬ ‫را هـم از دسـت می دهیـم»‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان فارس در بازدید از دو واحد تولیدی در شیراز‪:‬‬ ‫روشن ماندن چراغ تولید در دوران تحریم‪ ،‬نتیجه جهاد صنعتگران است‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری فـارس بـا حضـور‬ ‫در دو واحـد تولیـدی در شـهرک صنعتـی‬ ‫شـیراز ضمـن بازدیـد از رونـد تولیـد‬ ‫مشـکالت حقوقـی و قضائـی ایـن دو واحـد‬ ‫تولیـدی را بررسـی کـرد‪ .‬دراین بازدیـد کـه‬ ‫بـا حضـور دادسـتان عمومـی و انقلاب‬ ‫مرکـز اسـتان‪ ،‬معـاون قضائـی و دبیـر سـتاد‬ ‫اجـرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی‬ ‫و حمایـت از تولیـد دادگسـتری فـارس‬ ‫انجـام شـد؛ در حاشـیه بازدیـد از کارخانـه‬ ‫تولیـد نـان صنعتـی بابیان اینکـه یکـی از‬ ‫اولویـت اصلـی برنام ههـای قـوه قضائیـه طی‬ ‫چندسـال اخیر حمایـت همه جانبـه قضائی‬ ‫و حقوقی از واحدهای تولیدی بوده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«مجموعـه قضائـی اسـتان همسـو بـا ایـن‬ ‫سیاسـت های برنامـه تحـول قـوه قضائیـه‬ ‫تلاش کـرده تـا بـا بازگردانـدن واحدهـای‬ ‫تولیـدی داری مشـکل بـه چرخـه تولیـد و‬ ‫رفـع موانـع حقوقـی و قضائـی انـان سـهم‬ ‫بسـزایی در تولید و اشـتغال داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید کاظـم‬ ‫موسـوی بااعالم اینکـه همـه تـوان خـود را در‬ ‫مجموعـه قضائـی اسـتان معطـوف تحقـق‬ ‫شـعار سـال و رفـع دغدغ ههـای حقوقـی‬ ‫سـرمایه گذاران و تولیدکننـدگان خواهیـم‬ ‫کـرد گفـت‪« :‬پرداختـن بـه موضوعـات‬ ‫اقتصـادی گرچـه از تکالیـف ذاتـی دسـتگاه‬ ‫قضائـی نیسـت امـا برداشـتن موانـع ازجملـه‬ ‫موانـع حقوقـی و قضائـی از پیـش پـای‬ ‫تولیدکننـدگان منجـر بـه رونـق کارگا ههـا و‬ ‫کارخان ههـا و اشـتغال نیروهـای مولد جامعه‬ ‫خواهـد شـد کـه زمینـه کاهـش گرایـش افـراد‬ ‫بـه ارتـکاب جـرم و اسـیب های اجتماعـی را‬ ‫فراهـم خواهـد کـرد»‪ .‬وی حمایـت از تولیـد‪،‬‬ ‫دانش بنیـان و اشـتغال افرین در سـال‬ ‫تهـای مجموعـه قضائـی‬ ‫جـاری را از اولوی ‬ ‫استان و گفت‪« :‬در مجموعه قضائی استان‬ ‫کوشـیده ایم عالو هبـر پیگیـری مشـکالت‬ ‫حقوقـی و قضائـی واحدهـای تولیـدی و‬ ‫جلوگیـری از توقـف فعالیـت انـان بـا تشـکیل‬ ‫کارگروهـی زمینـه حمایـت از ایده های خالق‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان را فراهـم سـازیم»‪.‬‬ ‫نهـا نیـز‬ ‫وی دربـاره حمایـت از دانش بنیا ‬ ‫گفـت‪« :‬دادگسـتری فـارس رونـد توجـه بـه‬ ‫نخبـگان و شـرکت های دانش بنیـان ادامـه‬ ‫تهـای‬ ‫خواهـد داد زیـرا معتقدیـم موفقی ‬ ‫بـزرگ باتکی هبـر تـوان‪ ،‬اسـتعداد و‬ ‫تهـای جوانـان حاصـل خواهـد‬ ‫خالقی ‬ ‫شـد»‪.‬‬ ‫ن‬ ‫افزایش پایداری شبکه برق فوق توزیع شادگا ‪‎‬‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫از تکمیـل دو بـی و ورود و خروج خط ابادان‬ ‫اصلی‪ -‬شـادگان ‪( 1‬شـهید احمدیـان) در‬ ‫جفـارس شـادگان‬ ‫پسـت ‪ 230‬کیلوولـت خلی ‬ ‫خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ محمـود‬ ‫دشـت بزرگ افـزود‪« :‬عملیـات تکمیـل دو‬ ‫یشـود کـه‬ ‫بـی (بـی بـه تجهیزاتـی گفتـه م ‬ ‫سـیم های هـادی بـرق را بـه پسـت وصـل‬ ‫می کنـد)‪ ،‬در پسـت ‪ 230‬بـه ‪ 132‬کیلوولـت‬ ‫خلیج فـارس و ورود و خـروج خـط ابـادان‪-‬‬ ‫شـادگان ‪( 1‬شـهید احمدیـان) دراین پسـت‬ ‫ب هطـول یک کیلومتـر مـدار به پایـان رسـید‬ ‫و بـرق دار شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن‬ ‫عملیـات باعـث افزایـش پایـداری شـبکه‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫فوق توزیـع شـادگان م ‬ ‫«تعـادل در بارگیـری خطـوط ‪ 132‬کیلوولـت‬ ‫شـادگان‪ ،‬ایجـاد قابلیـت مانـور بیـن‬ ‫جفـارس و ابـادان‬ ‫پسـت های انتقـال خلی ‬ ‫سهـای‬ ‫لسـازی بارگیـری از تران ‬ ‫و متعاد ‬ ‫جفـارس از دیگـر‬ ‫‪ 230‬بـه ‪ 132‬کیلوولـت خلی ‬ ‫نپـروژه بـوده‬ ‫اهـداف بهره بـرداری از ای ‬ ‫اسـت»‪ .‬به گفتـه مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان؛ ارزش سـرمایه گذاری‬ ‫نپـروژه‪ 35 ،‬میلیاردریـال بـوده اسـت‪ .‬از‬ ‫ای ‬ ‫مهرمـاه سـال ‪ 1400‬تا کنـون ‪ 51‬کیلومتـر مـدار‬ ‫خـط‪ 12 ،‬کیلومتـر مـدار هـادی پرظرفیـت‬ ‫و ‪ 29‬کیلومتـر مـدار فیبـر نـوری بـه بخـش‬ ‫انتقـال و فوق توزیـع بـه شـبکه تحت نظـارت‬ ‫ایـن شـرکت در اسـتان های خوزسـتان و‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد اضافـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت‬ ‫تامیـن و انتقـال بـرق در شـبکه انتقـال و‬ ‫فـوق توزیـع در دو اسـتان خوزسـتان و‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد را برعهـده دارد»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫نقش خنده در سالمتی انسان‬ ‫خن ــده و خندی ــدن یک ــی از رفتارهایی س ــت ک ــه باع ــث س ــامتی و ش ــادی‬ ‫یش ــود‪ .‬انس ــان از ابت ــدای زندگ ــی خ ــود ش ــروع ب ــه خندی ــدن‬ ‫در انس ــان م ‬ ‫می کنـــد‪ ،‬نـــوزادان از ســـن دو تـــا شـــش ماهگی بـــا باال بـــردن گوشـــه های‬ ‫دهــان یــا دراوردن صــدا‪ ،‬خوشــحالی خــود را نشــان می دهنــد‪ .‬کــودکان پــس‬ ‫از گذرانــدن دوران نــوزادی نیــز الگویــی بــرای شــادی و صمیمیــت هســتند‪.‬‬ ‫گس ــاالن‬ ‫ان هـــا درطـــول روز تـــا ‪ 400‬مرتبـــه می خندنـــد درحالی کـــه بزر ‬ ‫به طورمیانگی ــن ‪ 15‬ت ــا ‪ 20‬ب ــار در روز می خندن ــد‪ .‬خندی ــدن ه ــوا را از ری هه ــا‬ ‫خــارج می کنــد و باعــث می شــود کــودک نفــس عمیــق بکشــد‪ .‬وقتــی کــودک‬ ‫نفـــس عمیـــق می کشـــد جریـــان ا کســـیژن در بـــدن او افزایـــش می یاب ــد و‬ ‫درنتیجــه احســاس می کنــد دوبــاره انــرژی گرفتــه اســت‪ .‬خندیــدن به نوعــی‬ ‫ورزش ب ــرای عض ــات ص ــورت اس ــت‪ .‬ماهیچه ه ــای ده ــان‪ ،‬بین ــی‪ ،‬گون هه ــا‬ ‫و اط ــراف چش ــم موق ــع خن ــده حرک ــت می کن ــد‪ .‬ب ــا خندی ــدن نه تنه ــا اف ــراد‬ ‫در زندگــی احســاس ارامــش بیشــتری می کننــد؛ بلکــه خنــده بــرای ســامت‬ ‫جس ــم‪ ،‬از بس ــیاری از داروه ــا مفیدت ــر اس ــت‪ .‬خن ــده باع ــث ایج ــاد ارتب ــاط‬ ‫اجتماع ــی بهت ــر و بیش ــتر ب ــا م ــردم می ش ــود و م ــردم دوس ــت دارن ــد ک ــه ب ــا‬ ‫فــرد خنــده رو رابطــه داشــته باشــند‪ .‬همچنیــن باعــث کاهــش درد دیگــران‬ ‫یشــود‪ ،‬خنــده موجــب افزایــش ا کسیژن رســانی و مــاد غذایــی بــه ســلول‬ ‫م ‬ ‫می شــود‪ .‬ا گــر شــما ‪ 1‬دقیقــه بخندیــد‪ ،‬ان خنــده‪ 45 ،‬دقیقــه باعــث ارامــش‬ ‫شــما می شــود‪ ،‬خطــر بیمــاری قلبــی را کــم می کنــد و باعــث افزایــش اشــتها‬ ‫و هض ــم م ــواد غذای ــی خ ــورده ش ــده می ش ــود‪ .‬ه ــرگاه بخندی ــم‪ ،‬کب ــد ک ــه‬ ‫یکـــی از بزرگ تریـــن و مهم تریـــن انـــدام بدنمـــان اســـت‪ ،‬شـــروع به فعالیت‬ ‫می کن ــد‪ .‬کب ــد م ــواد زائ ــد را دور می ری ــزد‪ ،‬م ــواد غذای ــی ک ــه بیش ــتر از نی ــاز‬ ‫بــدن اســت را ب هشــکل قنــد ( گلیکــوژن) در خــود ذخیــره می ســازد تــا وقتــی‬ ‫بــدن نیــاز بــه انــرژی داشــت‪ ،‬قنــد را بســوزاند و تبدیــل بــه انــرژی کنــد و بــه‬ ‫خ ــون تحوی ــل ده ــد‪ .‬همچنی ــن کب ــد مح ــل ذخی ــره پروتئین ه ــای خ ــون‪،‬‬ ‫ویتامین هـــا و عناصـــر معدنـــی می باشـــد؛ بنابرایـــن خنـــده دارای فوای ــد‬ ‫فراوانـــی اســـت و باعـــث شـــادی و ســـرگرمی انســـان اســـت زمانـــی کـــه م ــا‬ ‫می بینی ــم کس ــی می خن ــدد‪ ،‬احس ــاس خوب ــی پی ــدا می کنی ــم و ب ــا او ب ــه‬ ‫راحت ــی ارتب ــاط برق ــرار می کنی ــم‪.‬‬ ‫مرتضی عیلداد عبدل ابادی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان تمدن نوین‬ ‫شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫استفاده از نفت خام در ایران و جهان‬ ‫نف ــت خ ــام‪ ،‬مایع ــی غلی ــظ و افروختن ــی به رن ــگ قه ــوه ای س ــوخته ی ــا س ــبز‬ ‫تی ــره ی ــا س ــیاه اس ــت ک ــه در الیه ه ــای باالی ــی بخش های ــی از پوس ــته ک ــره‬ ‫یش ــود‪ .‬نف ــت دارای دو عنص ــر ال ــی هی ــدروژن و کرب ــن اس ــت‬ ‫زمی ــن یاف ــت م ‬ ‫و دارای مقادیـــر کم تـــری از عناصـــر ســـنگین ماننـــد نیتـــروژن‪ ،‬ا کس ــیژن‬ ‫و گوگـــرد اســـت و به صـــورت طبیعـــی در زیرزمیـــن و به صـــورت اســـتثنایی‬ ‫درروی زمیـــن به صـــورت چشـــمه یافـــت می شـــود‪ .‬دانشـــمندان منش ــا‬ ‫سه ــای‬ ‫تشـــکیل نفـــت را گیاهـــان و موجـــودات الـــی موجـــود در اقیانو ‬ ‫نخســـتین می داننـــد‪ .‬نفـــت خـــام حالـــت روغنـــی دارد و بـــه شـــکل های‬ ‫جام ــد (قیره ــای نفت ــی) و مای ــع دی ــده می ش ــود‪ .‬برخ ــی اوق ــات ب ــه تم ــام‬ ‫اشــکال نفــت هیدروکربــن نیــز گفتــه می شــود‪ .‬ا گــر نفــت در الی ـه ای رســوبی‬ ‫جمــع شــود بــه ان محــل «حوضچــه نفتــی» می گوینــد‪ .‬از مجمــوع چندیــن‬ ‫حوضچ ــه نفت ــی‪ ،‬ی ــک «می ــدان نفت ــی» درس ــت می ش ــود‪ .‬ب ــه س ــنگ هایی‬ ‫کــه قابلیــت تولیــد نفــت را داشــته باشــد‪« ،‬ســنگ مخــزن» می گوینــد‪ .‬اولیــن‬ ‫چ ــاه نف ــت جه ــان در ‪ ۱۵۹۳‬می ــادی در باالخان ــه با ک ــو ب ــه عم ــق ‪ ۳۵‬مت ــر‬ ‫ب هص ــورت دس ــتی کن ــده ش ــد‪ .‬ای ــن در دوران صفوی ــه اس ــت ک ــه با ک ــو ج ــزو‬ ‫ای ــران ب ــوده اس ــت‪ .‬نف ــت ب هص ــورت خ ــام ی ــا ف ــراوری نش ــده خیل ــی مفی ــد‬ ‫یک ــه از دل زمی ــن بی ــرون ام ــده کارب ــرد چندان ــی ن ــدارد؛‬ ‫نیس ــت و به صورت ‬ ‫بنابرایـــن پاالیشـــگاه های نفـــت جهـــت پاالیـــش نفـــت خـــام به وج ــود‬ ‫امده ان ــد‪ ،‬پاالیش ــگاه نف ــت ی ــک واح ــد صنعتی س ــت ک ــه در ان نف ــت خ ــام‬ ‫ب ــه م ــواد مفیدت ــری مانن ــد گاز مای ــع‪ ،‬نف ــت س ــفید‪ ،‬بنزی ــن‪ ،‬گازوئی ــل‪ ،‬نف ــت‬ ‫کــوره‪ ،‬قیــر و دیگــر فراورده هــای نفتــی تبدیــل می شــود‪ .‬تولیــدات پاالیشــگاه‬ ‫به ترتی ــب س ــبک ب ــه س ــنگین ش ــامل؛ گاز مای ــع (ال پی ج ــی)‪ ،‬بنزی ــن‪ ،‬نفت ــا‬ ‫(برش ــی ک ــه بی ــن بنزی ــن و نف ــت س ــفید ق ــرار می گی ــرد و خصوصی ــات ان‬ ‫ترکیبــی از ایــن دو اســت)‪ ،‬نفــت ســفید و ســوخت های جــت مرتبــط بــه ان‪،‬‬ ‫گازوئی ــل (نفــت گاز ) و به طورکل ــی س ــوخت های دی ــزل‪ ،‬نف ــت ک ــوره مع ــروف‬ ‫نه ــای نفت ــی‪ ،‬وا ک ــس پارافی ــن‪ ،‬اس ــفالت و‬ ‫ب ــه م ــازوت ی ــا نف ــت س ــیاه‪ ،‬روغ ‬ ‫ُ‬ ‫قیــر‪ ،‬کک نفتــی و گوگــرد اســت و ایــن محصــوالت نفتــی در تمــام کشــورهای‬ ‫جهـــان مورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد و نفـــت مهم تریـــن ســـوخت جه ــان‬ ‫محســـوب می شـــود‪.‬‬ ‫امیرحسین وفابخش‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق‬ ‫شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪.1400-1401 :‬‬ ‫انرژی پایدار با پسماند های میوه‬ ‫مزای ــای خ ــوردن می ــوه ب ــرای س ــامت ب ــدن را هیچ ک ــس نمی توان ــد منک ــر‬ ‫کن ــد؛ ام ــا به نظ ــر ش ــما می ش ــود کار غی ــر از سوخت رس ــانی ب ــه ب ــدن را ب ــا‬ ‫نب ــاور‬ ‫میـــوه انجـــام داد؟ بایـــد بـــرق را تصـــور کنیـــم و متخصصیـــن به ای ‬ ‫ً‬ ‫رس ــیدند ک ــه از می ــوه می ش ــود دقیق ــا برای همی ــن ه ــدف اس ــتفاده ک ــرد‬ ‫و بـــه انـــرژی پایـــدار دســـت یافـــت‪ .‬این موضـــوع فقـــط به عنـــوان ی ــک‬ ‫مفهـــوم جالـــب جلـــوه می کنـــد؛ بلکـــه بادرنظرگرفتـــن مقادیـــر فـــراوان و‬ ‫یت ــوان‬ ‫رو به افزای ــش پس ــماندهای غذای ــی مث ــل می ــوه ب ــا روش ه ــای ت ــازه م ‬ ‫ب ــه اس ــتفاده بهین ــه از ای ــن مش ــکل جه ــان م ــدرن بپردازی ــم‪ .‬در واق ــع تنه ــا‬ ‫در ایاالت متحـــده در هـــر روز حـــدود ‪ ۱۵۰‬تـــن مـــواد میـــوه در هـــر روز ب ــه‬ ‫ً‬ ‫ه ــدر مـ ـی رود ک ــه ام ــار قابل توجهی س ــت‪ .‬چنی ــن اتفاق ــی نه تنه ــا ش ــدیدا‬ ‫اس ــراف به حس ــاب می ای ــد؛ بلک ــه پتانس ــیل های ف ــراوان ب ــرای اس ــیب زدن‬ ‫ب ــه محی ــط زیس ــت را ه ــم دارد‪ .‬ای کاش می ش ــد از ای ــن م ــواد غذای ــی ب ــه‬ ‫هدررفتــه بــرای کار دیگــری مثــل انــرژی پایــدار اســتفاده کــرد‪ .‬همان طورکــه‬ ‫گفتی ــم؛ در میوه ه ــا‪ ،‬درس ــت مانن ــد انچ ــه در باتری ه ــای رای ــج می یابی ــد‪،‬‬ ‫اس ــید ب ــا الکتروده ــا تعام ــل می کن ــد ت ــا مقادی ــر اندک ــی از جری ــان ب ــرق را‬ ‫یت ــوان ب ــه دام انداخ ــت و ب ــرای انرژی رس ــانی‬ ‫تولی ــد کن ــد و ان جری ــان را م ‬ ‫ب ــه دس ــتگاه های الکترونیک ــی کوچ ــک اس ــتفاده ک ــرد ی ــک پ ــروژه علم ــی‬ ‫س ــرگرم کننده خانگ ــی می توان ــد ای ــن باش ــد ک ــه ب ــا ازمون وخط ــا ب ــا می ــوه‬ ‫(ســـبزی های خانگـــی) بپـــردازد و ببینیـــد کدام یـــک تبدیـــل بـــه بهتری ــن‬ ‫بات ــری ممک ــن می ش ــود‪ .‬بااس ــتفاده از م ــواد س ــاده‪ ،‬مانن ــد دو فل ــز مختل ــف‬ ‫(بهتری ــن عملک ــرد را روی و م ــس دارن ــد) ب ــرای س ــاخت الکتروده ــا‪ ،‬ای ــن‬ ‫ً‬ ‫ازمای ــش به ش ــکل نس ــبتا س ــاده انج ــام می ش ــود و می توان ــد فعالیت ــی موث ــر‬ ‫ب ــرای اش ــترا ک گذاری دان ــش ام ــوزان باش ــد‪ ،‬ی ــا الکتروده ــای فل ــز را درون‬ ‫نه ــا را در درون ی ــک می ــوه دسـ ـت نخورده‬ ‫اب می ــوه معل ــق می کنی ــد ی ــا ا ‬ ‫ق ــرار می دهی ــد و در ه ــر دو ص ــورت‪ ،‬مقادی ــر کم ــی ولت ــاژ به دس ــت می ای ــد‪.‬‬ ‫امیرعلی اسحقی‪ /‬دبستان شهید رجایی تربت جام‬ ‫تاثیر رنگ ها بر کاهش یا افزایش اشتها‬ ‫ً‬ ‫اش ــتها به معن ــی می ــل ب ــه خ ــوردن غ ــذا و احس ــاس گرسنگی س ــت‪ .‬معم ــوال‬ ‫رنـــگ اولیـــن چیزی ســـت کـــه در ظاهـــر غـــذا موردتوجـــه قـــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫گه ــا را ب ــا ان ــواع مختلف ــی از غذاه ــا هم ــراه ه ــم‬ ‫انس ــان ها از ابت ــدا برخ ــی رن ‬ ‫می بینن ــد‪ .‬غ ــدد چش ــایی نق ــش مهم ــی در مش ــخص کردن چه ــار گ ــروه‬ ‫اصل ــی مزه ه ــا (ش ــیرین‪ ،‬نمک ــی‪ ،‬ت ــرش و تل ــخ) ایف ــا می کنن ــد‪ .‬وقت ــی غ ــدد‬ ‫چش ــایی ب ــا غ ــذا ارتب ــاط برق ــرار می کنن ــد س ــیگنال هایی ب ــه مغ ــز ارس ــال‬ ‫می کنن ــد ت ــا طع ــم را تفس ــیر کنن ــد‪ .‬از انجایی ک ــه قب ــل از خ ــوردن غ ــذا ان را‬ ‫می بینی ــم چشـ ـم ها پی ــش از غ ــدد چش ــایی ب ــه مغ ــز پی ــام می فرس ــتند؛‬ ‫در نتیجـــه ایـــن اتفـــاق روی طعـــم و مـــزه غـــذا اثـــر می گـــذارد‪ .‬برای اینک ــه‬ ‫گه ــا و‬ ‫بدانیـــم چـــه رنگـــی اشـــتها را کـــم می کنـــد نیـــاز اســـت انـــواع رن ‬ ‫ً‬ ‫تاثی ــر ان ه ــا را ب ــر اش ــتها بررس ــی کنی ــم‪ .‬معم ــوال رنگ ه ــا ب ــه س ــه دس ــته‬ ‫گه ــای‬ ‫تقس ــیم بندی می ش ــوند‪ :‬رنگ ه ــای گ ــرم‪ ،‬رنگ ه ــای خنث ــی و رن ‬ ‫گه ــای گ ــرم مانن ــد نارنج ــی‪ ،‬قرم ــز‪ ،‬زرد‪ ،‬صورت ــی و ارغوان ــی باع ــث‬ ‫س ــرد‪ .‬رن ‬ ‫تحریـــک اشـــتها می شـــوند‪ .‬رنگ هـــای زرد‪ ،‬نارنجـــی و قرمـــز بـــرای مرا ک ــز‬ ‫غ ــذای ف ــوری مناس ــب اس ــت ول ــی چ ــون مش ــتریان را زود خس ــته می کن ــد‬ ‫بـــرای رســـتوران ها رنگ هـــای جالبـــی نیســـتند‪ .‬به همین خاط ــر در‬ ‫اغلـــب رســـتوران ها از المپ هـــای فلورســـنت کـــه دورنـــگ باهـــم ترکی ــب‬ ‫هســـتند بـــه کار بـــرده می شـــود‪ .‬بعضـــی از رنگ هـــا را مـــا دوســـت نداری ــم‪.‬‬ ‫به طور طبیعـــی انســـان رنـــگ غذاهـــای ابـــی‪ ،‬ســـیاه و بنفـــش را دوس ــت‬ ‫نــدارد‪ .‬انــگار ذهــن مــا طــوری طراحــی شــده کــه ا گــر غذایــی بــه رنــگ ســیاه‬ ‫یــا ابــی و یــا بنفــش باشــد‪ ،‬ان غــذا فاســد اســت‪ .‬ولــی در عیــن بی اشــتهایی‬ ‫ً‬ ‫غذاه ــای س ــفید به راحت ــی خ ــورده می ش ــود‪ ،‬بااینک ــه ان ه ــا اص ــا کال ــری‬ ‫دارنـــد‪ .‬به همین دلیل اســـت که بی دلیـــل برنـــج و نـــان زیـــاد مص ــرف‬ ‫می شـــود‪ .‬غذاهـــای ســـبز بـــرای بـــدن مضـــر نیســـتند و خطـــر ان چنان ــی‬ ‫ب ــرای ب ــدن ندارن ــد؛ بنابرای ــن ذه ــن انس ــان ب ــا خ ــوردن غذاه ــای س ــبزرنگ‬ ‫یه ــای‬ ‫خوش ــحال ه ــم می ش ــود حت ــی فک ــر می کنی ــم ک ــه غذاه ــا و خورا ک ‬ ‫ســـبز ســـالم تر هســـتند‪ .‬اســـتفاده از غذاهـــای قرمزرنـــگ باعـــث تحری ــک‬ ‫اشــتها و همچنیــن احســاس خوشــایندی و تولیــد انــرژی می کننــد؛ بنابرایــن‬ ‫انس ــان ها باتوجه ب ــه دو ح ــواس بینای ــی و چش ــایی غ ــذای مورد نی ــاز خ ــود‬ ‫را تامی ــن می کنن ــد و ب ــه خ ــوردن بعض ــی غذاه ــا تمای ــل بیش ــتری دارن ــد‪.‬‬ ‫بهنام فروزان‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬خرداد ‪ 18 1401‬ذوالقعده ‪ 18 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2523‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫دهمین طرح هرماه یک محله یک مسجد در مالرد برگزار شد؛‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری مالرد‪:‬‬ ‫دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫تکاپوی حوزه خدمات شهری با افزایش دمای هوا‬ ‫بانمازگزارانمسجدحضرتمهدی؟جع؟سراسیاب‬ ‫دوچندان شده است‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫شـهردار ملارد در ادامـه دیدارهـای مردمـی خـود بـا‬ ‫شـهروندان در طـرح "هرمـاه یـک محلـه یـک مسـجد" بـه‬ ‫همـراه رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی شـهر بـه دیـدار‬ ‫نمازگـزاران مسـجد حضـرت مهـدی؟جع؟ سراسـیاب‬ ‫رفـت‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری ملارد؛ محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد)‬ ‫دراین دیـدار مردمـی عنـوان کـرد‪« :‬مجموعـه مدیریـت‬ ‫تهـای خـود سـعی در‬ ‫شـهری ملارد‪ ،‬بـا تمـام قـوا و ظرفی ‬ ‫ارائه خدمات شهری بهینه و شایسته به شهروندان دارد‬ ‫و دراین راستا با برنامه ریزی مدون و اولویت بندی نیازها‪،‬‬ ‫تهـای مالـی‪ ،‬اقدامـات‬ ‫به رغـم مشـکالت و محدودی ‬ ‫مطلوبـی صـورت گرفتـه و اتفاقـات خوبـی در حوز ههـای‬ ‫مختلف رقم خورده اسـت»‪ .‬محمد بهمنی در ادامه این‬ ‫دیدار بی واسطه و صمیمی با نمازگزاران مسجد حضرت‬ ‫مهـدی؟جع؟‪ ،‬بابیان اینکـه منابـع درامـدی شـهرداری‬ ‫ملارد‪ ،‬بسـیار محـدود و تنهـا از وصـول عـوارض محلـی و‬ ‫صدور پروانه تامین می شود و ارزش افزوده نیز قطع شده‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬بااین وجـود‪ ،‬خوشـبختانه خدماتـی کـه‬ ‫مدیریـت شـهری از سـال گذشـته تا کنـون در حوز ههـای‬ ‫مختلـف ارائـه می دهـد‪ ،‬رشـد صعودی داشـته و هیچ یک‬ ‫شهـای مالـی موجـود‪ ،‬نتوانسـته خللـی‬ ‫از موانـع و چال ‬ ‫در پیشـرفت و توسـعه عمرانـی ملارد بوجـود اورد»‪ .‬وی‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬از نیمـه دوم سـال ‪ 1400‬اجـرای پروژ ههـای‬ ‫عمرانـی بزرگـی همچـون سـاختمان اتش نشـانی بلـوار‬ ‫الغدیـر‪ ،‬ورزشـگاه ‪ ۲۰۰۰‬نفـری در بلوار شـهیدان شـوریابی‪،‬‬ ‫پارکینـگ طبقاتـی خیابـان امـام(ره)‪ ،‬اسـفالت و کف پوش‬ ‫یشـده اغـاز‬ ‫لگـذاری معابـر‪ ،‬بااعتبـار پیش بین ‬ ‫و جدو ‬ ‫و تا کنـون نیـز پرقـدرت و بـا شـتاب در دسـت اقـدام‬ ‫اسـت و در حیطـه خدمـات شـهری نیـز ‪ 500‬با کـس زبالـه‬ ‫مکانیـزه جهـت حفـظ و ارتقـای بهداشـت عمومـی شـهر‬ ‫یشـده اسـت»‪ .‬بهمنـی همچنیـن خاطرنشـان‬ ‫خریدار ‬ ‫کـرد‪« :‬بودجـه سـال جـاری بـه میـزان ‪ 875‬میلیاردتومـان‬ ‫فشـده که به نسـبت سـال قبل‪ ،‬رشـد چشـمگیر دو‬ ‫تعری ‬ ‫برابـری داشـته اسـت و امیـد اسـت بـا تحقـق ان‪ ،‬خدمات‬ ‫بهتـر و ارزند هتـری بـه شـهروندان در نقـاط مختلـف شـهر‬ ‫ارائـه شـود»‪ .‬شـهردار ملارد در ادامـه بااشـاره به اینکه ایـن‬ ‫مسـجد دهمیـن مسـجد از ‪ 13‬مسـجد هـدف اسـت کـه‬ ‫مقررشـده از منبـع اعتبـاری‪ ،‬کـه شـورای اسلامی شـهر‬ ‫برای مسـاجد کم برخوردار شـهر به تصویب رسانده؛ برای‬ ‫ان هزینـه شـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬در مباحـث فرهنگـی‪،‬‬ ‫عمرانـی‪ ،‬امنیتـی‪ ،‬تغییـر نام کوچه و دیگر درخواسـت ها و‬ ‫مطالبـات مردمـی در حیطـه اختیارات و بضاعت خـود‪ ،‬از‬ ‫هیچ تالشی فروگذار نخواهیم شد»‪ .‬سکان دار شهرداری‬ ‫ملارد در پایـان از مومنیـن و نمازگـزاران و هیئت امنـا و‬ ‫بسـیج مسـجد میزبان (حضرت مهدی؟جع؟) خواست‬ ‫بـا معرفـی موانـع و مشـکالت موجـود‪ ،‬شـهرداری را در‬ ‫حـل معضلات و کاسـتی ها یـاری کننـد‪ .‬شـایان ذکر اسـت‬ ‫نمازگـزاران در پایـان ایـن دیـدار‪ ،‬درخواسـت های خـود را‬ ‫مکتـوب بـه مدیریـت شـهری تحویـل دادنـد‪.‬‬ ‫محمد محسنی (معاون خدمات شهری شهرداری مالرد)‬ ‫عنوان کرد‪« :‬با اوج گرفتن دمای هوا‪ ،‬میزان فعالیت و تالش‬ ‫عوامل این حوزه در خدمات رسانی مضاعف شده است»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری‬ ‫ملارد و بـه نقـل از روابط عمومی معاونت خدمات شـهری؛‬ ‫محمـد محسـنی گفـت‪« :‬ایـن روزهـا بـا گر متـر شـدن هـوا‬ ‫بتـر‪ ،‬عوامـل‬ ‫و لـزوم تشـدید خدمات دهـی شـهری مطلو ‬ ‫ایـن حـوزه ب هصـورت روزانـه و درراسـتای فعالیـت هفتگـی‬ ‫علمـداران خدمـت‪ ،‬در عرصـه خدمـت پیشـرو هسـتند»‪.‬‬ ‫اهـم اقدامـات اخیـر ایـن حـوزه بـه شـرح زیـر اسـت‪-1 :‬‬ ‫تسطیح و نخاله برداری از زمین های خالی در خیابان های‬ ‫بهـاره‪ ،‬اطلـس و دانـش شـرقی و حافـظ و سـعدی؛ ‪-2‬‬ ‫یهـای ملارد‪ ،‬از پمپ بنزیـن تـا‬ ‫شستشـوی انهـار و جو ‬ ‫چهـارراه ملارد و همچنیـن ملارد ویلای جنوبـی به وسـیله‬ ‫سـه تانکـر اب خـام در مـورخ ‪1401/03/25‬؛ ‪ -3‬درراسـتای‬ ‫اجـرای طـرح شستشـوی روزانـه مخـازن زباله سـطح شـهر‪،‬‬ ‫به منظـور جلوگیـری از ایجـاد بـوی نامطبـوع محیطـی و‬ ‫ارتقای بهداشـت عمومی‪ ،‬شستشـوی مخازن حمل زباله‬ ‫مناطـق ملارد ویلای جنوبـی و شـمالی‪ ،‬لم ابـاد‪ ،‬قشلاق و‬ ‫خیابان های امام و امام حسین؟ع؟ و شستشوی مخازن‬ ‫زبالـه خیابـان شـهدا‪ ،‬بسـیج‪ ،‬ایثارگـران و خسـرو افشـار و‬ ‫یهـا و ایسـتگاه تاکسـی های‬ ‫همچنیـن شستشـوی جو ‬ ‫بیست متری مارلیک و یاس به وسیله واترجت؛‪ -4‬الیروبی‬ ‫نهـای انتهـای بلـوار هاشمی رفسـنجانی و‬ ‫و تخلیـه لج ‬ ‫حمـل و تسـطیح حاشـیه بلـوار به وسـیله بابکـت در مـورخ‬ ‫‪1401/03/25‬؛ ‪ -5‬شستشـوی انهـار و جوی هـای بلـوار‬ ‫مطهری غربی و خیابان های صدوقی و ورزش در سـاعات‬ ‫پایانـی شـب بـه جهـت شـلوغی معابـر در روز و جلوگیـری از‬ ‫اجرای اسفالت سطح معابر پروژه میدان مرکزی میوه و تره باره شهریار‬ ‫اجـرای اسـفالت مکانیـزه سـطح معابـر پـروژه میـدان مرکـزی تره بـار شـهریار طـی برنامـه‬ ‫زمان بنـدی اغـاز شـد‪ .‬به گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امور بین الملل شـهرداری شـهریار؛‬ ‫محمدصـادق کولی ونـد درخصـوص اخریـن وضعیـت پـروژه میـدان مرکـزی میـوه و تره بار‬ ‫اعالم کرد‪« :‬اسناد تفکیکی عرصه غرف و سایر کاربری های پروژه‪ ،‬با همکاری اداره ثبت‬ ‫شهرسـتان به صورت مجزا صادر و دراختیار شـهرداری قرار گرفت اسـت»‪ .‬وی همچنین‬ ‫درخصـوص اخریـن وضعیـت پروژه افـزود‪« :‬نظر به اجرای با کیفیت معابر پروژه‪ ،‬به دلیل‬ ‫تـردد وسـایل نقلیـه سـنگین‪ ،‬عملیـات اجـرای زیرسـازی اسـفالت معابـر جهـت داشـتن‬ ‫اسـتحکام بـاال و مقاومـت مناسـب به صـورت ‪ RCC‬ضـرورت داشـته کـه بخشـی از ان‬ ‫انجام شـده اسـت و الباقـی معابـر نیـز در دسـت اقـدام اسـت»‪ .‬کولی ونـد گفـت‪« :‬رضایـت‬ ‫حال شـهروندان‪ ،‬یکی از مهم ترین اهداف مدیریت شـهری جهت تسـریع بخشـیدن به‬ ‫رونـد پروژه هـای عمرانی سـت»‪.‬‬ ‫بازدید شهردار شهریار از پروژه های عمرانی سطح شهر‬ ‫شهردار شهریار بههمراهمعاونفنیعمرانی‪،‬معاونتحمل ونقلو ترافیک‪،‬رئیسسازمان‬ ‫سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شـهری و دیگر مدیران شـهری از پروژه های سـطح شـهر بازدید‬ ‫و از نزدیک در جریان مشـکالت پروژه ها و پیشـرفت فیزیکی قرار گرفتند‪ .‬به گزارش مدیریت‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ محمدصـادق کولی ونـد در حاشـیه ایـن‬ ‫شهـای بی وقفـه تمامـی همـکاران‪ ،‬دسـتورات الزم‬ ‫بازدیـد‪ ،‬ضمـن قدردانـی از زحمـات و تال ‬ ‫را جهت بسـیج تمامی امکانات و کارکنان حوزه فنی و عمرانی باهدف تسـریع در پیشـرفت‬ ‫پروژ ههـا صـادر کـرد و افـزود‪« :‬بـا تـوکل بـه خدا و با هماهنگی و همکاری عوامل شـهرداری‪ ،‬با‬ ‫تمام توان‪ ،‬فعالیت های عمرانی و خدماتی را در سـطح شـهر دنبال خواهیم کرد‪ .‬مدیریت‬ ‫شـهری همـواره بـه پیشـرفت پروژ ههـا در همـه نقـاط می اندیشـد و مصمـم اسـت که فضای‬ ‫بهتری را برای شهروندان ایجاد کند»‪ .‬وی افزود‪« :‬مهم ترین اولویت مدیریت شهری جلب‬ ‫رضایت شهروندان است و این امر مهم با تکمیل طر ح های عمرانی و اجرایی میسر خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬ایشـان تا کیـد کـرد‪« :‬در کنـار اقدامـات الزم جهـت تسـریع در اجـرای پروژ ههـا‪ ،‬رعایـت‬ ‫شاخصه های کیفیمدنظر‪،‬بسیار حائزاهمیتاستو هم زمانموردارزیابیقرار می گیرد»‪.‬‬ ‫کولی وند در پایان تشـریح کرد‪« :‬نگاه کارشناسـی همراه با دقت و سـرعت در اجرای پروژه ها‪،‬‬ ‫یشـود و مجموعه مدیریت شـهری‪ ،‬حرکت ب هسـمت‬ ‫موجب افزایش اعتماد شـهروندان م ‬ ‫توسـعه و پیشـرفت روزافزون در سـطح شـهر را سـرلوحه اقدامات خود قرار داده اسـت»‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی خبر داد؛‬ ‫برگزاری جشن کودکان مبتالبه اوتیسم و سندروم داون در شهریار‬ ‫هم زمـان بـا جشـن میلاد حضـرت امـام رضـا؟ع؟ جشـن‬ ‫ویـژه کـودکان سـندروم داون و اوتیسـم بـه همـت‬ ‫معاونـت فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری و بـا‬ ‫حضـور مهنـدس علـی صادقـی (نایب رئیـس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر) و میهمانـان ایـن برنامـه‪ ،‬در فرهنگسـرای‬ ‫الغدیـر برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ محمدحسـن پا کمهـر‬ ‫(معاون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری شـهریار )‬ ‫بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬ایـن برنامـه درراسـتای ایجـاد‬ ‫نشـاط معنـوی بـرای کـودکان اوتیسـم و سـندروم داون با‬ ‫حضـور نایب رئیـس شـورای اسلامی و جمعـی از مدیـران‬ ‫شـهری و هنرمنـدان کشـور‪ ،‬همـراه بـا اجـرای برنام ههـای‬ ‫متنـوع و مفـرح در فرهنگسـرای الغدیـر برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬هـدف از برگـزاری ایـن جشـن‪ ،‬شناسـاندن‬ ‫تهـای ایـن کـودکان و ارتباط گیـری بیشـتر و موثرتـر‬ ‫قابلی ‬ ‫بـا عمـوم جامعه اسـت‪ .‬ایـن اقدامات موجـب خودباوری‬ ‫بـرای افـراد مبتلا بـه اوتیسـم و سـندرم داون و حضـور‬ ‫بیشترشـان در اجتمـاع خواهـد شـد و اشـنایی عمـوم‬ ‫مـردم بـا ایـن اختالل هـا را رقـم خواهـد زد»‪.‬‬ ‫یسـت‬ ‫ایجـاد ترافیـک روزانـه در مـورخ ‪ .1401/3/26‬گفتن ‬ ‫خدمات رسـانی روزمـره بـه شـهروندان تـا پایـان فصـل گرمـا‬ ‫پرقـدرت و بی وقفـه ادامـه دارد‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫بنیاد مسـکن انقالب اسلامی اسـتان گلسـتان از کلیه پیمانکاران واجد شـرایط دریافت اسـناد‪،‬‬ ‫جهـت شـرکت در مناقصـه بـا مشـخصات ذیـل دعوت بـه عمل مـی اورد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬اجرای کاهگل دیوارها‪ ،‬لب بام‪ ،‬نرده چوبی‪ ،‬رنگ امیزی و شموشه بافی‪،‬‬ ‫کفسـازی‪ ،‬دیـوار سـنگی و ‪ ...‬بـه شـرح و متـراژ جـدول ذیـل در روسـتای ساسـنگ از توابـع‬ ‫شهرسـتان مینودشـت (بافـت بـاارزش) براسـاس فهرسـت بهـای ابنیـه‪ ،‬راه‪ ،‬راه اهـن و بانـد فـرودگاه‪ ،‬مرمـت بناهـای‬ ‫تاریخی سـال ‪ ،1401‬مطابق مشـخصات فنی‪ ،‬نقشـه ها و جزئیات اجرایی و توضیحات پیوسـت اسـناد مناقصه‬ ‫ردیف‬ ‫روستا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ساسنگ‬ ‫شرحعملیات‬ ‫واحد‬ ‫مقدار‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫فهرستبها‬ ‫اجرای کاهگل دیوارها‬ ‫و ‪...‬‬ ‫مترمربع‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪8.904.999.376‬‬ ‫مرمتبناهای‬ ‫تاریخی ‪1401‬‬ ‫دیوار سنگی به ارتفاع‬ ‫‪ 1/40‬متری‬ ‫مترمکعب‬ ‫‪168‬‬ ‫‪2.037.653.290‬‬ ‫راه و باند ‪1401‬‬ ‫کفسازی‬ ‫مترمربع‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪7.943.263.335‬‬ ‫ابنیه ‪1401‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪18.885.916.000‬‬ ‫‪ -2‬بـراورد اولیـه‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 18.885.916.000‬ریـال (بـه حـروف‪ :‬هجـده میلیـارد و هشـتصد و هشـتاد و پنج میلیون و‬ ‫نهصـد و شـانزده هـزار ریال)‬ ‫نشـده‬ ‫‪ -3‬مبلـغ تضمیـن‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 945.000.000‬ریـال (بـه حـروف‪ :‬نهصد و چهل و پنج میلیون ریال)؛ مبلغ تضمی ‬ ‫در مناقصه باید به یکی از صورت های مشـروحه زیر به دسـتگاه مناقصه گزار تسـلیم شـود‪ :‬الف) ضمانتنامه بانکی؛‬ ‫ب) وجـه نقـد بـه حسـاب شـماره ‪ 4078036807925428‬نـزد بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران (شـماره شـبا‬ ‫‪ IR460100004078036807925428‬بـه شناسـه سـی رقمـی ‪ 924133778200000000000000000001‬بـه نـام بنیـاد‬ ‫مسـکن انقالب اسلامی اسـتان گلستان‪.‬‬ ‫ مـدت اعتبـار تضمین هـای فـوق بایـد حداقـل سـه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشـنهادها بوده و برای سـه ماه دیگر‬‫نیـز قابـل تمدیـد باشـد و علاوه بـر ان‪ ،‬ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول‪ ،‬تنظیم شـود‪.‬‬ ‫‪ -4‬صالحیت های موردنیاز‪ :‬گواهی صالحیت حداقل با پایه ‪ 5‬و با تاریخ معتبر در رشته ابنیه یا اب یا راه از سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی؛ گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/04/02‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت تحویل اسناد‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/13‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ بازگشایی اسناد‪ :‬ساعت ‪9:00‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/14‬‬ ‫‪ -8‬طریقه دریافت اسناد‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه‬‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -9‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬یک ماه از اولین مهلت تسلیم پیشنهادها‬ ‫‪ -10‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫‪ -11‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬استان گلستان‪ ،‬گرگان‪ ،‬میدان بسیج‪ ،‬سایت اداری‪ ،‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫‪ -12‬تلفن تماس‪ 017-32435032 :‬داخلی ‪( 169‬واحد امور قراردادها و کنترل پروژه)‬ ‫م الف ‪12310‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!