روزنامه سایه شماره 2518 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2518

روزنامه سایه شماره 2518

روزنامه سایه شماره 2518

‫وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛‬ ‫تخلف برخی کارخانه ها در کاهش تولید چهارقلم محصول لبنی‬ ‫وزیـر جهـاد کشـاورزی یکـی از تخلفـات برخـی از کارخانه هـای‬ ‫لبنـی را کاهـش تولیـد چهـار قلـم اصلـی خوانـد و گفـت‪« :‬قـرار شـد‬ ‫تحت هیچ شـرایطی‪ ،‬تولیـدات ایـن چهـار قلـم لبنیـات کاهـش‬ ‫نداشـته باشـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـید جـواد سـاداتی نژاد بـا اعلام‬ ‫اغـاز مانـور سراسـری نظـارت و بازرسـی کاالهـای اساسـی در کل‬ ‫کشـور‪ ،‬افـزود‪« :‬نظـارت بـر کاالهـای حـوزه کشـاورزی؛ از جملـه‬ ‫لبنیات‪ ،‬حبوبات‪ ،‬برنج های وارداتی‪ ،‬شـکر و روغن انجام می شـود‪.‬‬ ‫شـرکت ها در حال حاضـر قیمت هـا را طبـق تعرفـه چهار مـورد‬ ‫اعال مشـده توسـط رسـانه رعایـت می کننـد و به صـورت روزانـه بـر ان‬ ‫نظـارت می شـود»‪.‬‬ ‫تاسیسشهر «هلسینکی»‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1550‬؛ «هلسـینکی» (در ان زمـان متعلـق بـه سـوئد بـود)‬ ‫توسـط «گوسـتاو اول»؛ پادشـاه سـوئد تاسـیس شـد‪ .‬او شـاه سـوئد از ‪ ۱۵۲۳‬تـا زمـان‬ ‫جمهوری فنالند‬ ‫ـهر‬ ‫ِ‬ ‫مرگش در ‪64‬سـالگی بود‪« .‬هلسـینکی» که امروزه بزرگ ترین ش ِ‬ ‫اسـت؛ پـس از ‪۲ ۵۰‬سـال؛ یعنـی در سـال ‪ ۱۸۱۲‬به عنـوان پایتخـت این کشـور انتخـاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 12 1401‬ذوالقعده ‪ 12 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2518‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫این روزهـا و سـال ها‪ ،‬به دفعـات دیده ایـم و شـنیده ایم‬ ‫کـه سـاختمانی فروریختـه اسـت و انسـان های‬ ‫بی گناهـی در زیـر اوار مانده انـد و‪...‬‬ ‫با «جان مردم»‬ ‫بازی نکنید‬ ‫‪2‬‬ ‫تو گو با دکترای روان شناسی مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫سهم خانواده در تربیت فرزندان‬ ‫بیشتر از سا�یر عوامل محیطی ست‬ ‫در عصـر حاضـر اهمیـت‪ ،‬تاثیـرات و کارکردهـای خانـواده به عنـوان مهم تریـن و اولیـن‬ ‫واحـد اجتماعـی موردتوجـه صاحب نظـران بـوده و ا کثر کارشناسـان بر اهمیـت خانواده‬ ‫شهـای‬ ‫در زمینه هـای مختلـف فـردی و اجتماعـی تا کیـد دارنـد‪ .‬ایـن کارکردهـا‪ ،‬در بخ ‬ ‫ً‬ ‫مختلف دیده می شـوند‪ .‬قبال؛ قبل از تاسـیس مکاتب و مدارس‪ ،‬تمام وظایف تعلیمی‪،‬‬ ‫تربیتـی و ایجـاد مهارت هـای شـغلی برعهـده خانـواده بـود و کودکان ونوجوانـان ازطریـق‬ ‫اموزش هـای غیررسـمی و نـزد پـدران و مـادران و‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫امضای سند جامع‬ ‫‪ ۲۰‬ساله‬ ‫همکاری های راهبردی ‪۲۰‬‬ ‫ایران و ونزوئال‬ ‫رئیس سازمان اموزش وپرورش استثنایی خبر داد؛‬ ‫تشکیل بیش از ‪ 365‬پایگاه اوقات فراغت‬ ‫ویژه دانش اموزان استثنایی‬ ‫‪2‬‬ ‫لو نقل جاده ای مازندران خبر داد؛‬ ‫معاون حم ‬ ‫فومیـو کیشـیدا؛ نخسـت وزیر ژاپـن در اجلاس شـانگری‪-‬ال در سـنگاپور؛‬ ‫با اشـاره به چیـن‪ ،‬موضـع کشـورش را عدم پذیـرش هرگونـه تلاش یک جانبـه‬ ‫بـرای «تغییـر وضـع موجـود بـا زور» بیـان کـرد‪.‬‬ ‫گفت وگو با هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه «شوق قلم»‬ ‫مردم از خستگی های روزمره‬ ‫به مامن امر «هنر» پناه می اورند‬ ‫‪3‬‬ ‫حمیدفر خ نژاد؛‬ ‫بهترینبازیگر اسیایی‬ ‫«سپتیمیوس»‬ ‫‪2‬‬ ‫امام جمعه موقتشهرری‪:‬‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫به دنبال حل مشکالت معیشتی مردم است‬ ‫ارائه تسهیالت بهسازی و نوسازی‬ ‫ناوگان عمومی مسافر در مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی‬ ‫(فشرده) دومرحله ای‪ -‬پاالیشگاه دهم (فاز ‪)19‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫پاالیشگاه دهم پارس جنوبی فاز ‪ 19‬درنظردارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ‪ R10/1400/021‬تقاضای ‪ 0040032‬به شماره فراخوان‬ ‫ً‬ ‫‪ 2001093498000268‬در سامانه ستاد ایران‪ ،‬به شرح ‪ MOLECULAR SIEVE, TYPE 3A & ACTIVATED ALUMINA‬الزاما ساخت داخل را از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق‬ ‫درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫براورد مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 1.028.700‬یورو (‪ 307.251.000.000‬ریال)‬ ‫تضمین فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 15.362.550.000‬ریال‪ -‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ائین نامه تضمین‬ ‫شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران مورد قبول اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬در مورخه ‪1401/03/21‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا مورخه ‪1401/03/31‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهادات‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/14‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ :‬در مورخه ‪1401/04/14‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه ضمانتنامه فراینـد ارجـاع کار (پا کـت الف)‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬اسـتان بوشـهر‪ ،‬شهرسـتان کنـگان‪ ،‬کیلومتـر ‪ 20‬جـاده کنـگان بـه عسـلویه‪ ،‬سـایت ‪ 2‬منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پارس‪ ،‬پاالیشـگاه دهم‪ ،‬فـاز ‪19‬‬ ‫تلفن تماس‪ :‬اداره خدمات کاالی پاالیشگاه دهم‪07731466283-07731466287 :‬‬ ‫کمیسیون مناقصات پاالیشگاه دهم‪07731466394-07731466393 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬موجود است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1331424‬‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان‬ ‫تجدید ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫(همراه با ارزیابی کیفی)‬ ‫ناممناقصه گزار‬ ‫شمارهتقاضا‪/‬مناقصه‬ ‫شرح تقاضا‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪0010012‬‬ ‫‪DAVIS FILL UP AND CIRCULATE‬‬ ‫‪16.551.486.000‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪0004648005‬‬ ‫خرید ‪ 10‬دستگاه بازرسی الکترومغناطیسی لوله های حفاری (‪)EMI‬‬ ‫‪45.000.000.000‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪0003848009‬‬ ‫‪GEOLOGY OVEN‬‬ ‫‪7.651.800.000‬‬ ‫روشارزیابی کیفیمناقصه گران‪:‬براساس کسبحداقلامتیاز مربوطبهمعیارهایموجوددر استعالم هایارزیابی کیفی‪ ،‬کهتوسطمتقاضیانشرکتدر مناقصهتکمیلمی شود‪،‬انجاممی شود‪(.‬حداقلامتیاز ‪)50‬‬ ‫دریافت اسناد توسط شرکت‪:‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت‪ :‬توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ ا گهی نوبت دوم اغاز شده و تا ‪ 10‬روز پس از ان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫گروه مناقصات‪ :‬تلفن تماس‪061-34146257 :‬‬ ‫محل دریافت‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تحویل اسناد به شرکت‪:‬‬ ‫اخرین مهلت‪ 14 :‬روز پس از اخرین روز دریافت اسناد‬ ‫محل تحویل‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در پایگاه ‪ www.setadiran.ir‬و اصل ضمانتنامه به اهواز‪ ،‬بلوار پاسداران‪ ،‬باالتر از میدان فرودگاه‪ ،‬شرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬ساختمان پایگاه عملیاتی‪،‬‬ ‫طبقه اول پارت ‪ ،B‬اتاق ‪ ،107‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‪ -‬شماره تماس‪ 061-34148580-34148569 :‬تحویل داده شود‪.‬‬ ‫تضمیـن شـرکت در مناقصـه (فراینـد ارجـاع کار )‪ :‬مبلـغ ‪ 828.000.000‬ریـال (هشـتصد و بیسـت و هشـت میلیـون ریـال) بـرای تقاضـای شـماره ‪ / 0010012‬مبلـغ ‪ 2.250.000.000‬ریال (دو میلیارد و دویسـت و پنجاه‬ ‫میلیـون ریـال) بـرای تقاضـای شـماره ‪ / 0004648005‬مبلـغ ‪ 383.000.000‬ریـال (سـیصد و هشـتاد و سـه میلیـون ریال) برای تقاضـای شـماره ‪0003848009‬‬ ‫انـواع تضامیـن قابل قبـول‪ -1 :‬ضمانتنامـه بانکـی و یـا ضمانتنامه هـای صـادره از سـوی موسسـات اعتبـاری غیربانکـی دارای مجـوز فعالیـت از بانـک مرکـزی؛ ‪ -2‬اصـل فیـش واریـز وجـه نقـد بـه حسـاب شـماره‬ ‫‪ 4001114006376636‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سـپرده شـرکت ملی حفاری ایران؛ ‪ -3‬شـماره شـبا ‪IR350100004001114006376636‬؛ ‪ -4‬سـایر تضمین های معتبر در‬ ‫ائین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی بـه شـماره ‪50659‬ت‪ 123402/‬مـورخ ‪ 1394/09/22‬مـورد قبـول و پذیـرش اسـت‪.‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد‪ /‬تضمین‪ :‬به مدت ‪ 90‬روز (برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه‪ ،‬قابل تمدید باشد)‬ ‫تذکـر‪ :‬باتوجه بـه بخشـنامه شـماره ‪ 98/138665‬مـورخ ‪ 1398/04/03‬معاونـت پژوهـش و فنـاوری وزارت نفـت‪ ،‬مبنـی بـر بکارگیـری سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‪ ،‬ثبت نـام کلیه متقاضیان حضـور در‬ ‫مناقصـات‪ ،‬مزایـدات شـرکت ملـی حفـاری ایـران در پایـگاه ‪ www.setadiran.ir‬الزامی سـت‪.‬‬ ‫‪www.nidc.ir‬‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران‪http://sapp.ir/nidc_pr :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1326938‬‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت اب و فاضالب اسـتان لرسـتان درنظردارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬لذا با‬ ‫توجـه بـه اینکـه کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه اعـم از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پـا کات‪ ،‬از طریق‬ ‫درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬صـورت خواهـد پذیرفـت‪ ،‬الزم اسـت کلیـه مناقص هگـران‬ ‫واجـد صالحیـت‪ ،‬درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت‬ ‫در مناقصه محقق سـازند‪ .‬تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه مورخ ‪ 1401/03/23‬اسـت‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫(ماه)‬ ‫محلتامین‬ ‫اعتبار‬ ‫‪1‬‬ ‫بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب‬ ‫شرب روستاهای سطح شهرستان دورود‬ ‫‪23.630.370.287‬‬ ‫‪1.181.518.514‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عمرانی‬ ‫‪2001001340000042‬‬ ‫‪2‬‬ ‫احداث شبکه توزیع اب بخشی از‬ ‫روستاهای سطح شهرستان چگنی‬ ‫‪26.119.407.199‬‬ ‫‪1.305.970.360‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عمرانی‬ ‫‪2001001340000043‬‬ ‫تعمیر‪ ،‬سرویس‪ ،‬تهیه‪ ،‬تامین و خرید‬ ‫قطعات جهت تابلوهای سافت استارت‬ ‫و سافت استپ و تابلوهای ‪( VSD‬کنترل‬ ‫دور ) منصوبه در انواع رنج های مختلف در‬ ‫روستاهای سطح استان لرستان‬ ‫‪9.497.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید به شرح ‪ /DAVIS FILL UP AND CIRCULATE‬خرید ‪ 10‬دستگاه بازرسی الکترومغناطیسی لوله های حفاری (‪GEOLOGY OVEN /)EMI‬‬ ‫مشخصاتمناقصه‪:‬‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصات عمومی‬ ‫ردیف‬ ‫نوب‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان همـدان درنظردارد مناقصه اجرای عملیات زیرسـازی و اسـفالت راه‬ ‫روسـتایی رایـکان سـفلی بـه مزرعـه مهدی ابـاد بـه شـماره ‪ 2001003123000040‬و مناقصـه خریـد‪ ،‬نصـب‪ ،‬راه انـدازی‬ ‫پشـتیبانی و نگهـداری از ‪ 31‬سـامانه های ثبـت تخلفـات عبـور و مـرور (بـا ارزیابـی فشـرده) بـه شـماره ‪ 2001003123000041‬را از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت‬ ‫مذکـور و دریافـت گواهـی امضـا الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬مورخ ‪1401/03/21‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/03/24‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬و روز سه شنبه مورخ ‪( 1400/04/07‬برای مناقصه با ارزیابی فشرده)‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/04/05‬و روز چهارشنبه مورخ ‪( 1400/04/08‬برای مناقصه با ارزیابی فشرده)‬ ‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتردر خصوص اسـناد مناقصه و ارائه پا کت های "الف"‪ :‬ادرس‪ :‬همدان‪ ،‬بلوار سـید‬ ‫جمال الدین اسـدابادی‪ ،‬نبش بلوار شـهید سـتار ابراهیمی‪ ،‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان همدان‪ -‬تلفن تماس‪08134228154 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫م الف ‪466‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1332563‬‬ ‫روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪474.850.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمرانی‬ ‫کد فراخوان در سامانه‬ ‫‪2001001340000044‬‬ ‫عملیات نگهداری‪ ،‬تعمیرات و رفع اتفاقات‬ ‫شبکه توزیع و انشعاب و خطوط انتقال‬ ‫و تاسیسات مرتبط با خطوط مذکور در‬ ‫تمام ساعات شبانه روز ناحیه ‪ 3‬خرم اباد و‬ ‫سپیدشت (به مدت یکسال شمسی)‬ ‫(تجدیدمناقصه)‬ ‫‪16.262.137.280‬‬ ‫‪813.106.864‬‬ ‫‪12‬‬ ‫جاری‬ ‫‪2001001340000045‬‬ ‫تامین ‪ 1500‬دریچه نانوکامپوزیت با الیاف‬ ‫فلزی ‪D400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.875.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عمرانی‬ ‫‪2001001340000046‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از ساعت ‪9‬صبح مورخ ‪ 1401/03/23‬لغایت ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1401/03/28‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1401/04/08‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪9‬صبح مورخ ‪1401/04/09‬‬ ‫زمان اعتبار پیشنهاد قیمت‪ :‬ساعت ‪9‬صبح مورخ ‪1401/07/08‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پـا کات "الـف"‪ :‬ادرس‪ :‬خرم ابـاد‪ ،‬میـدان ‪ 22‬بهمـن‬ ‫بلوار ولیعصر؟جع؟‪ ،‬خیابان شهید شفیع پور (‪60‬متری شمالی)‪ ،‬کدپستی‪ -6817855371 :‬تلفن تماس‪066-33222745 -33224492 -33225804-5 :‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-27313131 :‬دفتر ثبت نام‪021-85193768-88969737 :‬‬ ‫م الف ‪526‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان لرستان‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫تدریجی دشت های ایران‬ ‫مرگ‬ ‫ِ‬ ‫رشـد جمعیـت و نیـاز روزافـزون بـه منابـع ابـی و همچنیـن‬ ‫کسـالی طـی‬ ‫تغییـرات اقلیمـی و وقـوع پدیـده خش ‬ ‫چنددهه اخیـر باعـث افزایـش برداشـت بی رویـه منابـع اب‬ ‫زیرزمینـی شـده کـه صدمـات جبران ناپذیـری را ب هبـار اورده‬ ‫است؛ طوری که حدود ‪ ۶۱۰‬دشت ایران در وضعیت بحرانی‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬دراین بین دشـت های جنوبی تهران به علت‬ ‫ترا کـم بیشـتر جمعیـت در زمـره بحرانی تریـن دشـت های‬ ‫کشـور قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬طبـق مطالعـات علمـی مرکـز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‪ ،‬میزان فرونشست زمین‬ ‫در جنوب غرب تهران سـاالنه ‪ ۲۴‬سـانتی متر براورد شـده که‬ ‫می تواند زندگی بسـیاری از مردم این ناحیه را تحت الشـعاع‬ ‫قـرار دهـد‪ .‬به گزارش انا؛ علی بیت الهی (عضو هیئت علمی و‬ ‫مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسـکن‬ ‫یسـت‬ ‫و شهرسـازی) می گویـد؛ فرونشسـت زمیـن‪ ،‬پدیده ا ‬ ‫بهـای زیرزمینـی دارد‬ ‫کـه رابطه مسـتقیمی بـا افت سـطح ا ‬ ‫بهـای زیرزمینـی ازطریـق چـاه‬ ‫یعنـی در دشـت هایی کـه ا ‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫بیش ازحـد تغذی هشـان اسـتحصال و برداشـت م ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نتـر مـی رود؛ مثلا دشـت ورامیـن قبلا عمده‬ ‫سـطح اب پایی ‬ ‫محصوالت کشـاورزی موردنیاز شـهر تهران را تامین می کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫پیش ازایـن معمـوال در ایـن دشـت وقتـی ‪ ۲۰‬یـا ‪ ۳۰‬متـر چـاه‬ ‫یشـد‪ ،‬بـه اب می رسـیدیم امـا ا کنـون در همیـن‬ ‫حفـر م ‬ ‫دشـت‪ ،‬مناطقـی وجـود دارد کـه حتـی ا گـر ‪ ۱۲۰‬متـر هـم چـاه‬ ‫حفـر شـود بـه اب نمی رسـیم زیـرا سـطح اب زیرزمینـی کمتر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬کمترشـدن اب زیرزمینـی به دلیـل افزایـش‬ ‫مصرفمان است‪ .‬ازسویی‪ ،‬تغذیه سفره اب های زیرزمینی و‬ ‫میزان بارندگی ها نیز کاهش یافته است و با احداث سدها‪،‬‬ ‫بهـا را گرفته ایـم‪ .‬چنین مسـائلی باعث شـده‬ ‫جلـوی روان ا ‬ ‫کـه سـطح اب پاییـن بـرود و ویلان اب منفـی شـود؛ ویلان‬ ‫منفی اب بدین معناسـت که مصرفمان بیشـتر از تغذیه اب‬ ‫یکـه‬ ‫یسـت ازایـن رو‪ ،‬سـطح اب پاییـن مـی رود‪ .‬زمان ‬ ‫زیرزمین ‬ ‫سطح اب زیرزمینی پایین برود‪ ،‬دانه های خاک و الیه های‬ ‫یشـوند و سـطح زمیـن نشسـت پیـدا‬ ‫زمیـن درهم فشـرده م ‬ ‫می کنـد و به تدریـج پاییـن مـی رود بنابرایـن دلیـل اصلـی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بهـای زیرزمین ‬ ‫فرونشسـت زمیـن افـت سـطح ا ‬ ‫بیت الهـی می گوید؛ مطالعـات نشـان داده اند ا کنون تمامی‬ ‫‪ ۶۱۰‬دشت یا محدوده مطالعاتی ایران‪ ،‬کمبود اب و کسری‬ ‫مخزن اب زیرزمینی دارد که درپی ان‪ ،‬فرونشست زمین رخ‬ ‫می دهد‪ .‬ا کنون جز استان گیالن که دستخوش این پدیده‬ ‫نشـده اسـت‪ ،‬در تمـام اسـتان ها شـاهد بـروز فرونشسـت‬ ‫دشـت ها هسـتیم‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد؛ مقادیـر و اعـداد‬ ‫فرونشست دشت های ایران باتوجه به شرایط هواشناسی‪،‬‬ ‫نـوع کشـاورزی و تعـداد جمعیـت و میـزان افـت سـطح اب‬ ‫زیرزمینی با یکدیگر متفاوت است‪ .‬درحال حاضر بیشترین‬ ‫کسـری مخزن یا کاهش اب را در اسـتان خراسـان رضوی در‬ ‫فالت مرکزی ایران داریم؛ کسری مخزن اب این استان عدد‬ ‫بسیارباالیی را نشان می دهد‪ .‬همچنین میزان فرونشست‬ ‫زمیـن در دشـت های اطـراف تهـران و اسـتان تهـران به دلیل‬ ‫تمرکـز جمعیتـی به مراتـب بیشـتر از سـایر استان هاسـت‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد؛ طـی مطالعاتـی کـه مـا در مرکـز تحقیقـات‬ ‫راه‪ ،‬مسـکن و شهرسـازی انجام داده ایم‪ ،‬میزان فرونشسـت‬ ‫بغـرب تهـران سـاالنه ‪۲ ۴‬سـانتی متر بـراورد‬ ‫زمیـن در جنو ‬ ‫نعـدد خیلـی بـزرگ اسـت زیـرا ا گـر در یـک‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ای ‬ ‫ناحیه زمین سـاالنه یک تا دوسـانتی متر فرونشست داشته‬ ‫یشـود‪ .‬ا گـر این میـزان فرونشسـت‬ ‫باشـد‪ ،‬بحرانـی تلقـی م ‬ ‫جنوب غرب تهران درنظر بگیریم‪ ،‬طی دو الی سه دهه اینده‬ ‫نتـر مـی رود‪ .‬مدیـر بخـش زلزلـه‬ ‫زمیـن چندین متـر پایی ‬ ‫و خطرپذیـری مرکـز تحقیقـات راه‪ ،‬مسـکن و شهرسـازی‬ ‫می گویـد؛ براثـر نشسـت زمین‪ ،‬تخلخـل و فضای بیـن خاک‬ ‫یشـود بنابرایـن اب‬ ‫در الی ههـای زمیـن گرفتـه و مترا کـم م ‬ ‫بـاران و بـرف دیگـر نمی توانـد در ان دشـت ها نفـوذ پیدا کند‬ ‫یشـود و‬ ‫ازایـن رو ب هصـورت سـیالب در سـطح زمیـن روان م ‬ ‫یشـوید‬ ‫مـواد مغـذی کـه در سـطح خـاک وجـود دارنـد را م ‬ ‫ً‬ ‫یبـرد کـه اصطالحـا فرسـایش خـاک را پدیـد‬ ‫و بـا خـودش م ‬ ‫یشـود؛ پدیـده فرونشسـت زمیـن در‬ ‫مـی اورد‪ .‬وی یـاداور م ‬ ‫اصفهـان خصوصیـت ویـژه ای دارد؛ ایـن پدیـده سرتاسـر‬ ‫نشـهر اسـتان اصفهـان را دربرگرفتـه اسـت و اثـار تاریخـی‬ ‫کال ‬ ‫زیادی درحال اسیب دیدن هستند‪ .‬ا کنون ساختمان های‬ ‫زیـادی تحت تاثیـر فرونشسـت زمیـن قـرار دارنـد کـه بایـد‬ ‫اقدامـات ویـژه ای دراین خصـوص انجـام دهیـم‪ .‬در میـان‬ ‫دشـت های کشـور‪ ،‬دشـت رفسـنجان در کرمـان رکـورددار‬ ‫اسـت‪ .‬ا کنـون در حوالـی شـهر کرمـان در زرنـد و ارزوئیـه‬ ‫کرمان‪ ،‬میزان پرا کندگی پهنای فرونشسـت زمین باالسـت‪.‬‬ ‫میـزان فرونشسـت زمین به دلیـل برنج کاری ها‪ ،‬کشـاورزی ها‬ ‫و مصـرف بی رویـه اب در مرودشـت (اسـتان فـارس) حوالـی‬ ‫اثار تاریخی تخت جمشـید و نقش رسـتم نیز بسـیار است و‬ ‫ا کنـون اثـار تاریخـی تحت تاثیـر ایـن پدیـده قـرار گرفته انـد‪.‬‬ ‫امار‬ ‫‪40640‬نفر‬ ‫نشسـت اطالع رسـانی اغـاز پروازهـای حـج برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش فـارس؛ در این مراسـم مدیرعامـل ایران ایـر گفـت؛‬ ‫یهـا جهـت برقـراری پروازهـای حـج بـا همـه‬ ‫هماهنگ ‬ ‫نهادهـای متولی انجام شـده اسـت‪ ،‬تیم های فنـی در حوزه‬ ‫ً‬ ‫خدمات فرودگاهی همه تالش خود را به کار بستند‪ ،‬ضمنا‬ ‫نماینـده خـود را بـه کشـور میزبـان اعـزام کرده ایـم و اقدامـات‬ ‫تهـا انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫یهـا بـا وجـود محدودی ‬ ‫و هماهنگ ‬ ‫یپـور گفـت؛ ‪ 5:40‬دیـروز اولیـن پـرواز‬ ‫شـمس الدین فرزاد ‬ ‫کارگـزاران حـج بـرای اعـزام بـه سـرزمین وحـی انجـام شـد و‬ ‫از ‪ 17‬مرکـز پـروازی شـامل اردبیـل‪ ،‬اهـواز‪ ،‬یـزد‪ ،‬بندرعبـاس‪،‬‬ ‫بوشـهر‪ ،‬تهـران‪ ،‬مشـهد‪ ،‬شـیراز‪ ،‬ارومیـه‪ ،‬بیرجنـد‪ ،‬زاهـدان‪،‬‬ ‫سـاری‪ ،‬گـرگان‪ ،‬همـدان‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬زنجـان‪ ،‬کرمـان و تبریـز و‬ ‫همچنیـن یـک مرکـز فـرودگاه امـام خمینـی (ره) پروازهـای‬ ‫یشـود‪ .‬مدیرعامـل ایران ایـر افـزود؛ در ایـام‬ ‫حـج انجـام م ‬ ‫حـج ‪4 0‬هـزار و ‪ 640‬نفـر حاجی در قالب کاروان های مختلف‬ ‫یشـوند‪ .‬وی اضافـه کـرد؛ در نـاوگان حـج امسـال‬ ‫اعـزام م ‬ ‫هواپیماهای ایرباس ‪ 300‬ـ ‪ 600‬و ایرباس ‪ 310‬فعال هسـتند‪.‬‬ ‫جریکلس‬ ‫بندهپول! تلنگر‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2518‬‬ ‫امضای سند جامع‬ ‫«همکاری های راهبردی ‪ ۲۰‬ساله» ایران و ونزوئال‬ ‫ایـ ـت اهلل «س ــید ابراهی ــم رئیس ــی» در نشس ــت خب ــری مش ــترک‬ ‫ب ــا «نی ــکالس م ــادورو» در مجموع ــه س ــعداباد ته ــران ضم ــن‬ ‫خوش ــامدگویی ب ــه رئیس جمه ــوری ونزوئ ــا و همراهانش ــان‬ ‫گف ــت؛ جمه ــوری اس ــامی ای ــران هم ــواره در عرص ــه سیاس ــت‬ ‫خارج ــی به دنب ــال ارتب ــاط ب ــا کش ــورهای مس ــتقل ب ــوده و ونزوئ ــا‬ ‫مه ــای دش ــمنان و امپریالیس ــم ایس ــتادگی ک ــرده و‬ ‫مقاب ــل تحری ‬ ‫مقاوم ــت مثال زدن ــی داش ــته اس ــت‪ .‬رئیس جمه ــوری‪ ،‬رواب ــط‬ ‫ته ــران و کارا کاس را راهب ــردی خوان ــد و گف ــت؛ رواب ــط برادران ــه‬ ‫م ــا ادامـ ـه دار خواه ــد ب ــود و امض ــای س ــند ‪۲ ۰‬س ــاله بی ــن دو‬ ‫مه ــا و‬ ‫کش ــور نش ــان دهنده ای ــن ع ــزم اس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛ تحری ‬ ‫تهدیده ــا علی ــه کش ــورمان در ‪ ۴۲‬س ــال اخیر ف ــراوان ب ــود و مل ــت‬ ‫مه ــا را درجه ــت پیش ــرفت کش ــور ب ــه‬ ‫ای ــران تصمی ــم گرفت ــه تحری ‬ ‫نح ــال خاطرنش ــان‬ ‫فرص ــت تبدی ــل کن ــد‪ .‬ای ـت اهلل رئیس ــی درعی ‬ ‫کــرد؛ همان طورکــه ســخنگوی کاخ ســفید اعــام کــرده‪ ،‬فشــارهای‬ ‫حدا کث ــری علی ــه ای ــران مفتضحان ــه شکس ــت خ ــورده اس ــت و‬ ‫این نقط ــه پی ــروزی ب ــرای مل ــت ای ــران و نقط ــه شکس ــت امری ــکا‬ ‫و دش ــمنان اس ــت‪ .‬وی این نکت ــه را ه ــم گف ــت ک ــه ونزوئ ــا‬ ‫س ــال های س ــختی را س ــپری ک ــرد ام ــا اراده مل ــت و دول ــت ای ــن‬ ‫کش ــور این بودک ــه بای ــد درمقابل هب ــا دش ــمنان ایس ــتادگی کن ــد و‬ ‫در همیــن مســیر هــم حرکــت کــرده اســت‪ .‬ایـت اهلل رئیســی ادامــه‬ ‫داد؛ اراده م ــردم‪ ،‬دول ــت و رئیس جمه ــوری ونزوئ ــا این بوده ک ــه‬ ‫بای ــد در مقاب ــل تحریم ه ــا ایس ــتاد و م ــا گ ــزارش داری ــم ک ــه ای ــن‬ ‫تس ــر گذاش ــته و رش ــد اقتص ــادی ان‬ ‫کش ــور ابرتور مه ــا را پش ‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــه هم ــه ثاب ــت‬ ‫اغ ــاز ش ــده اس ــت؛ ای ــن نش ــانه خوب ‬ ‫می کن ــد مقاوم ــت و ایس ــتادگی ج ــواب می ده ــد و دش ــمن را‬ ‫وادار ب ــه عقب نش ــینی می کن ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری‪ ،‬امض ــای س ــند‬ ‫جام ــع همکاری ه ــای راهب ــری ‪ ۲۰‬س ــاله بی ــن ای ــران و ونزوئ ــا را‬ ‫جلــوه ای از اراده مســئوالن عالــی دو کشــور بــرای توســعه روابــط در‬ ‫یهــای خوبــی‬ ‫حوز ههــای مختلــف دانســت و تا کیــد کــرد؛ همکار ‬ ‫بی ــن ته ــران و کارا کاس در ح ــوزه ان ــرژی‪ ،‬نیروگاه ه ــای حرارت ــی‪،‬‬ ‫تعمیــر پاالیشــگاه ها‪ ،‬صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی‪ ،‬روابــط‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬دفاع ــی و نظام ــی وج ــود دارد ک ــه نش ــان دهنده‬ ‫ظرفی ــت ب ــاالی رواب ــط دو کش ــور اس ــت و دول ــت س ــیزدهم‬ ‫به دنب ــال ارتق ــای ای ــن ارتباط ــات ب ــه باالتری ــن س ــطح اس ــت‪.‬‬ ‫ایـ ـت اهلل رئیس ــی از ح ــوزه عل ــم و فن ــاوری به عن ــوان یکی دیگ ــر از‬ ‫یهــای‬ ‫حوز ههــا یــاد کــرد کــه تهــران و کارا کاس می تواننــد همکار ‬ ‫خوبــی دران حــوزه داشــته باشــند و متذکــر شــد؛ گام هــای خوبــی‬ ‫یه ــای علم ــی و فناوران ــه ب ــا ونزوئ ــا در ای ــران‬ ‫ب ــرای همکار ‬ ‫یه ــای خ ــود ب ــا ای ــران ق ــرار خواه ــد‬ ‫که ــای عل ــم و فن ــاوری را در کان ــون همکار ‬ ‫برداش ــته ش ــده و ش ــرکت های دانش بنی ــان و پار ‬ ‫یه ــا در حوز هه ــای ان ــرژی‪،‬‬ ‫فن ــاوری و کش ــاورزی ام ــاده انتق ــال تجربی ــات خ ــود دراین زمین ــه داد و خواس ــتار توس ــعه همکار ‬ ‫هس ــتند‪ .‬وی بااش ــاره به راه ان ــدازی قریب الوق ــوع خ ــط مس ــتقیم تامی ــن مال ــی ازطری ــق بان ــک توس ــعه رواب ــط ای ــران و ونزوئ ــا و‬ ‫پ ــروازی بی ــن ته ــران‪-‬کارا کاس توضی ــح داد؛ این اق ــدام زمین ــه تحکی ــم رواب ــط دفاع ــی ب ــا ته ــران ش ــد و خاطرنش ــان ک ــرد؛ ای ــران‬ ‫نس ــال ها توانس ــته در تولی ــدات کش ــاورزی معج ــزه کن ــد و‬ ‫خوب ــی ب ــرای تس ــهیل در رفت وام ــد ش ــهروندان دو کش ــور درای ‬ ‫ً‬ ‫نح ــوزه نی ــز اس ــتفاده‬ ‫یه ــا درای ‬ ‫یش ــود کارا کاس حتم ــا از تجربی ــات ایران ‬ ‫اس ــت ک ــه منج ــر ب ــه رون ــق رواب ــط اقتص ــادی و تج ــاری م ‬ ‫کت ــر خواه ــد ک ــرد‪ .‬رئیس جمه ــوری می کن ــد‪ .‬م ــادورو درادام ــه گف ــت ک ــه ونزوئ ــا به این منظ ــور دو‬ ‫و رواب ــط دو مل ــت را نزدی ‬ ‫اولویــت را ترســیم کرده که نخســتین‬ ‫درپای ــان اظه ــار امی ــدواری ک ــرد‬ ‫ان توس ــعه فن ــاوری و فن ــاوری‬ ‫«س ــفر رئیس جمه ــوری ونزوئ ــا ب ــه‬ ‫در صنع ــت کش ــاورزی و دومی ــن‬ ‫ای ــران نقطه عطف ــی ب ــرای ارتق ــای‬ ‫اولویــت‪ ،‬تولیــد و توســعه محصــوالت‬ ‫هرچه بیش ــتر رواب ــط دو کش ــور‬ ‫کش ــاورزی ب ــرای ص ــادرات اس ــت‪.‬‬ ‫و تعمی ــق دوس ــتی دیرین ــه دو‬ ‫رئیس جمه ــوری ونزوئ ــا از برق ــراری‬ ‫مل ــت باش ــد»‪ .‬نی ــکالس م ــادورو‬ ‫پ ــرواز مس ــتقیم ته ــران‪-‬کارا کاس‬ ‫در نشس ــت خب ــری مش ــترک ب ــا‬ ‫درجه ــت توس ــعه گردش ــگری دو‬ ‫ایـ ـت اهلل «س ــید ابراهی ــم رئیس ــی»‬ ‫کش ــور خب ــر داد و زم ــان برق ــراری‬ ‫رئیس جمه ــوری کش ــورمان در‬ ‫ای ــن پ ــرواز را از ‪ ۲۷‬تی ــر امس ــال‬ ‫فرهنگی‪-‬تاریخ ــی‬ ‫مجموع ــه‬ ‫نیکالس مادورو؛‬ ‫اع ــام ک ــرد‪ .‬وی گف ــت ک ــه کش ــورش‬ ‫س ــعداباد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد؛ م ــا دوره ای‬ ‫از طبیع ــت بی نظی ــری برخ ــوردار‬ ‫از گفت وگوه ــا و مفاهم ــه عمی ــق را‬ ‫رئیس جمهوری ونزوئال که‬ ‫اس ــت و می توان ــد مقص ــد خوب ــی‬ ‫تس ــر گذاش ــتیم و به دنب ــال ان‬ ‫پش ‬ ‫به عنوان سومین مقصد تور‬ ‫ب ــرای گردش ــگران ایران ــی باش ــد‪ .‬وی‬ ‫هس ــتیم ازطری ــق امض ــای‬ ‫همچنی ــن ب ــه رواب ــط نزدی ــک ای ــران‬ ‫یه ــای ‪۲ ۰‬س ــاله‬ ‫س ــند همکار ‬ ‫اوراسیایی خود‪ ،‬در تهران بسر‬ ‫و ونزوئ ــا در هم ــه حوز هه ــا اش ــاره‬ ‫چشـ ـم انداز روش ــنی را در مس ــیر‬ ‫می برد‪ ،‬گفت‪« :‬ایران و ونزوئال‬ ‫کــرد و متذکــر شــد؛ تهــران و کارا کاس‬ ‫توس ــعه رواب ــط ب ــا ته ــران ترس ــیم‬ ‫در هم ــه حوز هه ــا به وی ــژه در عرص ــه‬ ‫ک ــرده و در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬ب هس ــوی‬ ‫اگر چه از نظر جغرافیایی دور‬ ‫دفاعــی‪ ،‬اقتصــادی و انــرژی (نفــت و‬ ‫یه ــا گام برداری ــم‪.‬‬ ‫گس ــترش همکار ‬ ‫هستند؛ اما در ساخت جهانی‬ ‫یهــای نزدیکــی‬ ‫پتروشــیمی) همکار ‬ ‫نک ــه ونزوئ ــا دوران‬ ‫وی بابی ــان ای ‬ ‫باه ــم دارن ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری‬ ‫س ــختی را در فاصل ــه س ــال های‬ ‫عادالنه تر‪ ،‬چندقطبی و بدون‬ ‫ونزوئ ــا گف ــت؛ معتق ــدم این ــده‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬ت ــا ‪ ۲۰۲۰‬داش ــته و م ــردم‬ ‫هژمونیسم(سلطه طلبی)‬ ‫دوس ــتی م ــا ب ــا ای ــران مس ــرت بخش‬ ‫کش ــورش فش ــارهای امپریالیس ــم را‬ ‫ِ‬ ‫و خدشـ ـه ناپذیر خواه ــد ب ــود‬ ‫تحم ــل کرده ان ــد و ب ــا مقاوم ــت و‬ ‫امریکایی‪،‬سهیمهستند»‪.‬‬ ‫و ش ــاهد خواهی ــم ب ــود جه ــان‬ ‫ایس ــتادگی و عب ــور از ان دوره‪ ،‬ب ــه‬ ‫جدی ــد چگون ــه ش ــکل می گی ــرد و‬ ‫ش ــرایط خوب ــی رس ــیده اند‪ ،‬اف ــزود؛‬ ‫م ــا درمقابل هب ــا مش ــکالت مقاوم ــت‬ ‫مــا بــرای اینــده کشــورمان اقداماتــی‬ ‫نه ــا را دنب ــال می کنی ــم ت ــا در س ــایه می کنی ــم و ب ــه پیش ــرفت خواهی ــم رس ــید‪ .‬پی ــش از برگ ــزاری‬ ‫را پیش بین ــی و ب ــا ق ــدرت ا ‬ ‫توس ــعه رواب ــط اقتص ــادی ب ــا دوس ــتان خ ــود‪ ،‬مس ــیر موفقی ــت را نشس ــت خب ــری مش ــترک روس ــای جمه ــور ای ــران و ونزوئ ــا‪،‬‬ ‫یه ــای راهب ــردی ‪۲ ۰‬س ــاله دو کش ــور توس ــط‬ ‫بپیمایی ــم و درای ـن راه از تجربی ــات ای ــران ه ــم اس ــتفاده خواهی ــم س ــند جام ــع همکار ‬ ‫کــرد‪ .‬رئیس جمهــوری ونزوئــا این نکتــه را نیــز گفــت کــه کشــورش م ــادورو و ایـ ـت اهلل رئیس ــی امض ــا ش ــد‪.‬‬ ‫قاب امروز‬ ‫شامگاه جمعه ‪ 20‬خرداد ماه‬ ‫‪ 1401‬ویژه برنامه والدت‬ ‫امام رضا؟ع؟ با حضور‬ ‫شهروندان تهرانی در‬ ‫بوستان «اب و اتش» برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با «جان مردم» بازی نکنید‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫این روزها و سال ها‪ ،‬به دفعات دیده ایم و شنیده ایم که ساختمانی فروریخته‬ ‫اسـت و انسـان های بی گناهـی در زیـر اوار مانده انـد و جـان باخته انـد‪ .‬تـا‬ ‫به خـود می اییـم و فرامـوش می کنیـم‪ ،‬تخریبـی دیگـر روی می دهـد و بـاز‬ ‫روز از نـو‪ ،‬روزی از نـو‪ .‬ایـن بسـاط تکرارشونده ای سـت کـه تمامـی نـدارد و بـاز‬ ‫بسـان همیشـه و بـازی ایـام کودکی ام‪ ،‬همـه می گویند‪« :‬کی بود‪ ،‬کـی بود‪ ،‬من‬ ‫نبـودم»! و باز هـم چند صباحـی بحـث رسـانه ای و بعـدش هـم هیـچ‪ .‬بیچـاره‬ ‫بازماندگانـی کـه یـا عزیزانشـان را ازدسـت داده اند یـا کودکانـی کـه سرپرسـت و‬ ‫نـان اور خانواده شـان در اثـر بی تکلیفی هـای بعضـی افـراد درگذشـته اسـت و‬ ‫وقـوع ایـن اتفـاق‪ ،‬شـاید اغاز دربه دری هایشـان باشـد‪ .‬ایـن حوادث در کشـور‬ ‫کبـار»‪،‬‬ ‫مـا سـریالی تمام نشدنی سـت و اصطلاح «مـرگ یک بـار و شـیون ی ‬ ‫بـرای این مسـائل هرگـز رخ نمی دهـد‪ .‬در این میـان مردم ابـادان که در هنگام‬ ‫جنگ تحمیلی هشت ساله‪ ،‬جوانان بسیاری را ازدست داده اند و با مقاومت‬ ‫جانانه در برابر بمباران ها و توپ های دوربرد صدامیان‪ ،‬خم به ابرو نیاوردند‬ ‫ً‬ ‫و از شـهر و دیارشـان بـا چنـگ و دنـدان حفاظـت کردنـد‪ ،‬بعضـا بایـد پـس از‬ ‫جنـگ و پایـان ان‪ ،‬نفسـی تازه تـر کننـد و به فکر ترمیم خرابی های ایجا دشـده‬ ‫ً‬ ‫در جنـگ چندسـاله باشـند؛ امـا ظاهـرا مصائـب این شـهر تما مشـدنی‬ ‫نیسـت‪ .‬جنـگ تمـام شـده‪ ،‬امـا بایـد بـه جنـگ بی وطنـان و سـودجویان‬ ‫داخلـی برونـد کـه سـاختمان هایی می سـازند و بـه خلـق اهلل می فروشـند کـه‬ ‫یسـت‬ ‫از اسـلوب صحیحـی برخـوردار نیسـت و به قول معـروف‪ ،‬بساز و بفروش ‬ ‫یـا به تعبیـر ا کثـر مـردم‪ ،‬بساز و بندازی سـت؛ در روزهـای گذشـته‪ ،‬درنتیجـه‬ ‫همین سـهل انگاری ها بازهم ناظر بودیم که یک سـاختمان ‪ 10‬طبقه نوسـاز‬ ‫در ابـادان فروریخـت و انسـان های محـروم و بی گناهـی در زیـر اوارهـا‪ ،‬جـان‬ ‫شـیرین خـود را باختنـد تـا باز هـم بسـاز و بفروش ها از خـون ایـن مـردم تغذیـه‬ ‫کننـد و عیـن خیالشـان نباشـد کـه به علـت کـم کاری‪ ،‬کم فروشـی‪ ،‬بی وجدانـی‬ ‫و حتـی از خـدا بی خبـری‪ ،‬سـاختمانی نیم بنـد سـاخته اند و وجـدان خـود را‬ ‫در خـواب عمیقـی فروبرده انـد تـا انسـان هایی بی پنـاه‪ ،‬به جهـت سودرسـانی‬ ‫بـه انـان و ادامـه حیـات ننگینشـان‪ ،‬بـه مرگـی زودهنـگام دچـار شـوند‪ .‬اینـک‬ ‫من در لباس یک منتقد‪ ،‬از خودم و از مسـئولین به ویژه شـهرداری ها‪ ،‬سـوال‬ ‫می کنـم کـه چگونـه به خـود اجـازه داده ایـد جـان عـده بی شـماری از مـردم‬ ‫س ناظـری از شـهرداری بدهیـد کـه در برابـر‬ ‫ابـادان را به دسـت یـک مهنـد ‬ ‫چنیـن بسـاز و بفروش هایی کوتـاه می ایـد و جـواز پایـان کار صـادر می کنـد؟ ایـا‬ ‫ً‬ ‫ایـن مهنـدس ناظـری کـه وظیفه اش حکم می کنـد درطول سـاخت‪ ،‬مرتبا به‬ ‫احداث و تکمیل این سـاختمان و نظایر ان دقت نظر داشـته باشـد و مو را از‬ ‫ماست بکشد؛ بازرسی های مرتب داشته باشد و به هنگام فنداسیون سازی‪،‬‬ ‫بـه نـوع اهـن و میلگـرد به کاررفتـه دقـت کنـد‪ ،‬به وظیفه خود به درسـتی عمل‬ ‫کـرده اسـت؟ و ایـا در به کارگیـری اهن هـا‪ ،‬رعایـت شـدن اسـتاندارد را لحـاظ‬ ‫کـرده اسـت و بـرای یـک سـاختمان ‪ 10‬طبقـه‪ ،‬دقـت کافـی مبـذول داشـته کـه‬ ‫جنس و قطر اهن به کاررفته تحمل بار یک طبقه را داشته باشد؟ در مصالح‬ ‫سـاختمانی‪ ،‬ایـا نسـبت سـیمان بـه ماسـه رعایـت شـده اسـت؟ و ده ها سـوال‬ ‫از این دسـت کـه بایـد وقتـی سـاختمانی نوسـاز فرومی ریـزد‪ ،‬مهنـدس ناظـر‬ ‫ساختمان را به اصطالح در منگنه قرار داد و درصورت تسامح و سهل انگاری‬ ‫بـا او به ماننـد یـک جنگجـوی متجـاوز خارجـی‪ ،‬برخـورد کـرد تـا درس عبـری‬ ‫شـود که سـایر مهندسـان ناظر‪ ،‬خدای نا کرده در کار فسـاد یا غفلتی نداشته‬ ‫باشـند کـه در مـورد فروریزی سـاختمان متروپـل خیابان امیری ابـادان‪ ،‬فقط‬ ‫غصـه بخوریـم و اظهـار تاسـف و پـس از یکی‪،‬دو هفتـه‪ ،‬بازهـم ماننـد همیشـه‬ ‫ان را به دسـت فراموشـی بسـپاریم تـا سـاختمانی دیگـر فروریـزد و قربانیـان‬ ‫بی گنـاه دیگـری بـه جمـع مفت بازان جـان‪ ،‬اضافه شـوند‪ .‬در پایـان باید گفت‬ ‫کـه شـهرداری بایـد در برابـر فروریزی هایـی از این دسـت‪ ،‬به عنـوان عامـل و‬ ‫مقصـر اصلی بازخواسـت شـود و با سـنجیدن تمام جوانـب حـوادث‪ ،‬از بروز و‬ ‫تکـرار چنیـن اتفاقاتـی جلوگیـری به عمـل اید‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تشکیل بیش از ‪ 365‬پایگاه اوقات فراغت‬ ‫ویژه دانش اموزان استثنایی‬ ‫رئیس سازمان اموزش وپرورش استثنایی کشور فعالیت های حوزه پرورشی‬ ‫و فرهنگـی ویـژه دانش امـوزان بـا نیازهای ویژه را تشـریح کـرد و گفت که بیش‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫از ‪ 365‬پایگاه اوقات فراغت ویژه دانش اموزان اسـتثنایی تشـکیل م ‬ ‫به گـزارش پانـا؛ حمیـد طریفـی حسـینی دربـاره فعالیت هـای حـوزه پرورشـی و‬ ‫فرهنگـی ویـژه دانش امـوزان بـا نیازهـای ویـژه اظهـار کـرد؛ دراین بخـش بـرای‬ ‫دانش امـوزان اسـتثنایی در حوزه هـای تهیـه محتـوای پرورشـی؛ برنامه ریزی‬ ‫و اجـرای کارگاه و ضمـن خدمـت اموزشـی؛ مسـابقات قـران‪ ،‬عتـرت‪ ،‬نمـاز‬ ‫و فرهنگـی و هنـری؛ فعالیت هـای اجتماعـی و هنـری؛ ایثـار و شـهادت‬ ‫فعالیت هایـی مدنظـر اسـت‪.‬‬ ‫صرفه جویی‪ ۲۱۰‬میلیون مترمکعبی گاز‬ ‫ کمک بازیابی گازهای مشعل‬ ‫به ِ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز شـهید هاشـمی نژاد از صرفه جویـی‬ ‫حـدود ‪ ۲۱۰‬میلیون مترمکعـب گاز حاصـل از بازیابـی گازهـای مشـعل طـی‬ ‫پنج سال گذشـته خبر داد‪ .‬به گزارش شـانا؛ یحیی فیضی گفت؛ شـرکت پاالیش‬ ‫گاز شـهید هاشـمی نژاد همسـو با تحقق ماده ‪ ۴۸‬قانون برنامه ششـم توسـعه‬ ‫و بـرای تحقـق اهـداف راهبـردی خـود‪ ،‬در سـال های اخیـر موضـوع بازیابـی‬ ‫گازهـای ارسـالی بـه مشـعل را در دسـتورکار خـود قـرار داده و تا کنـون حـدود‬ ‫‪ ۲۱۰‬میلیون مترمکعـب گاز بازیابـی شـده اسـت‪ .‬وی افـزود؛ بـا تکمیـل دو فـاز از‬ ‫این پروژه در ‪ ،۱۳۹۹‬گازهای ارسالی به مشعل به بیش از ‪ ۲۶‬میلیون مترمکعب‬ ‫رسـیده بود که این مقدار در سـال ‪ ۱۴۰۰‬با مدیریت بهینه نشـتی ها و دراسـتانه‬ ‫فـاز سـوم این پـروژه‪ ،‬بـه ‪ ۱۹‬میلیون مترمکعـب کاهـش یافـت‪.‬‬ ‫حذف پرداخت یارانه نان به مردم‬ ‫جعفر قادری درباره اخرین تصمیمات برای نحوه اجرای یارانه نان و فروش‬ ‫کیلویی ان و همچنین نتیجه اجرای ازمایشـی این طرح در برخی از شـهرها‬ ‫اظهـار داشـت؛ فـروش کیلویـی نـان هیـچ ارتباطی با یارانـه نان نـدارد و بحث‬ ‫مکمل تصمیمات برای فروش نان است و جزو برنامه های هدفمندی های‬ ‫یارانـه نیسـت‪ .‬وی ادامـه داد؛ بحـث فـروش کیلویـی نـان بیشـتر بـه بحـث‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نظـارت و جلوگیـری از کم فروشـی برمی گـردد و یـک اقـدام کیفی ساز ‬ ‫وقتـی افـراد نـان را خریـداری می کننـد از حجـم نان به فروش رسـیده مطمئن‬ ‫باشـد و از فـروش زیـاد و کـم نـان جلوگیـری می شـود‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ عضـو‬ ‫کمیسـیون برنامه وبودجـه مجلـس دربـاره نحـوه پرداخـت یارانـه نـان بـه‬ ‫مـردم گفـت؛ همـه مـردم نـان را بـا همین قیمت هـای قبلـی دریافت می کنند‬ ‫و خواهنـد کـرد‪ .‬قیمـت نـان را ماننـد همیـن روال بـه نانـوا پرداخـت می کننـد‬ ‫امـا مابه التفـاوت نـرخ ارد بـا ارز ازاد را بـا یارانـه ‪ 4200‬تومانـی را دولـت بـه نانـوا‬ ‫پرداخـت خواهـد کـرد‪ .‬قـادری باتا کیدبراینکـه از انجا کـه قیمـت نـان تغییـری‬ ‫نکـرده یارانـه ای با عنـوان یارانـه نـان بـه مـردم پرداخـت نمی شـود‪ ،‬افـزود؛‬ ‫یهـا و‬ ‫امـا ارد صنفـی و صنعتـی کـه بـه نان فانتـزی و سـاندویچی‪ ،‬قناد ‬ ‫شیرینی فروشـی ها توزیـع می شـود بـا نـرخ ازاد خواهـد بـود و دولـت یارانـه ای‬ ‫را بـه تولیدکننـدگان این اقلام پرداخـت نخواهـد کـرد‪.‬‬ ‫غفلت از بازار سوداور صنایع دستی‬ ‫اعتراضات گسترده مسلمانان در جهان‬ ‫شبـه‬ ‫ده ه اهـزار مسـلمان در کشـورهای مختلـف جهـان در وا کن ‬ ‫اهانـت یکـی از مقامـات هنـد بـه پیامبر (ص) دسـت بـه تظاهرات‬ ‫زدنـد و این اقـدام موهـن را محکـوم کردنـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ در‬ ‫هنـد‪ ،‬تظاهرکننـدگان مسـلمان در چندیـن شـهر ازجملـه دهلـی‬ ‫نـو (پایتخـت ایـن کشـور ) بـا برگـزاری تظاهراتـی گسـترده موضـع‬ ‫تهاجمـی دولـت کشورشـان بـه دیـن اسلام را محکـوم کردنـد‪،‬‬ ‫یکـه پلیـس هنـد از تـرس بروز خشـونت و درگیری سـعی در‬ ‫در حال ‬ ‫جلوگیری از ان ها داشـت‪ .‬هزاران پا کسـتانی نیز در چندین شـهر‬ ‫از جملـه اسلام اباد و کراچـی تظاهـرات و اظهـارات ضد اسلامی‬ ‫مقامـات هنـد را محکـوم کردنـد‪ .‬در ترکیـه نیـز گروهـی از علمـای‬ ‫ضبـه اهانـت‪ ،‬مقابـل کنسـولگری‬ ‫مسـلمان عـرب و تـرک در اعترا ‬ ‫هنـد در اسـتانبول تحصـن کردنـد‪ .‬اظهـارات نوپـور شـارما؛‬ ‫یگـرای هنـدو بهاراتیـا جاناتـا دربـاره حضـرت‬ ‫سـخنگوی حـزب مل ‬ ‫محمـد (ص)‪ ،‬خشـم گسـترده ای در جهـان اسلام برانگیخـت‪.‬‬ ‫حزب مودی که اغلب متهم به هدف قرار دادن اقلیت مسـلمان‬ ‫اسـت کـه حـدود ‪ ۱۴‬درصـد از جمعیـت هند را تشـکیل می دهند‪،‬‬ ‫اعلام کـرد؛ «بـه همـه ادیـان احتـرام می گـذارد»‪.‬‬ ‫رکوردشکنی قیمت بنزین در امریکا‬ ‫میانگی ــن قیم ــت بنزی ــن در امری ــکا ب ــرای اولین بار‪ ،‬ب ــه بیش از‬ ‫پنـ ـج دالر در هر گالن رس ــید‪ .‬افزای ــش هزینه های تولی ــد و توزیع‬ ‫ســـوخت یکی از دالیل اصلی افزایش ت ــورم در امریکا و رکورد زدن‬ ‫قیمت بنزین در انجا اعالم ش ــده اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش مهر؛ انجمن‬ ‫نب ــاره با صدور بیانیـ ـه ای اعالم کرد که‬ ‫اتومبی ــل امریکا نیز در ای ‬ ‫میانگی ــن قیم ــت بنزین ب ــدون س ــرب در ‪ ۱۱‬ژوئن ب ــه ‪ ۵.۰۰۴‬دالر‬ ‫یسـ ـت که قیم ــت بنزی ــن در‬ ‫در ه ــر گال ــن رس ــید و این در حال ‬ ‫س ــاعات اولی ــه دی ــروز زیر پنـ ـج دالر ب ــود‪ .‬افزایش قیم ــت بنزین‬ ‫در روزه ــای اخی ــر ب ــرای دول ــت ج ــو بای ــدن؛ رئیس جمه ــوری‬ ‫ته ــای کنگره دردسرس ــاز ش ــده‪ .‬دول ــت امریکا‬ ‫امری ــکا و دموکرا ‬ ‫با وجود اینک ــه از اهر مه ــای مختل ــف ب ــرای پاییـ ـن اوردن قیمت‬ ‫بنزی ــن اس ــتفاده ک ــرده ام ــا تا کن ــون در این زمینه موف ــق نبوده‬ ‫یس ــابقه نفت از مح ــل ذخایر اس ــتراتژیک‬ ‫اس ــت‪ .‬ازادس ــازی ب ‬ ‫ای ــن کش ــور‪ ،‬معافی ــت از قوانین تولی ــد بنزین تابس ــتانی و البته‬ ‫تکی ــه بر کش ــورهای عضو اوپ ــک بـــرای افزایش تولی ــد‪ ،‬از جمله‬ ‫راهکاره ــای دول ــت جو بای ــدن در جلوگی ــری از وخام ــت اوضاع‬ ‫ســـوخت بوده است‪.‬‬ ‫ابراز تمایل گروسی برای سفر به ایران‬ ‫مدی ــرکل اژان ــس بین الملل ــی ان ــرژی اتم ــی بع ــد از اق ــدام ای ــران‬ ‫شب ــه قطعنام ــه ش ــورای ح ــکام ک ــه ان را منف ــی دانس ــته‪،‬‬ ‫در وا کن ‬ ‫اب ــراز امی ــدواری ک ــرد بــه زودی ب ــه ای ــران س ــفر کن ــد و مذا ک ــرات‬ ‫وی ــن از س ــر گرفت ــه ش ــود‪ .‬رافائ ــل گروس ــی اق ــدام تالفی جویان ــه‬ ‫نه ــای فراپادمان ــی اژان ــس را اق ــدام منف ــی‬ ‫ای ــران در قط ــع دوربی ‬ ‫خوان ــد و مدع ــی ش ــد ک ــه فراین ــد بازرس ــی اژان ــس از تاسیس ــات‬ ‫ایــران بــه ایــن کشــور کمــک می کنــد و فرصــت می دهــد کــه انچــه‬ ‫را درب ــاره نب ــود م ــوارد پنهان ــی در برنام ــه هس ــته ای اش می گوی ــد‪،‬‬ ‫اثب ــات کن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش تس ــنیم؛ وی گف ــت ک ــه اقدام ــات اخی ــر‬ ‫ای ــران ب ــر مذا ک ــرات وی ــن تاثی ــر منف ــی خواه ــد گذاش ــت‪ .‬او ب ــاز‬ ‫اب ــراز امی ــدواری ک ــرد در نزدیک تری ــن زم ــان ممک ــن ب ــه ته ــران‬ ‫س ــفر کن ــد و گف ــت؛ ازس ــرگیری مذا ک ــرات هس ــته ای خیل ــی‬ ‫ی عاقالن هت ــر اس ــت‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫یس ــت و این مس ــئله گزین ـه ا ‬ ‫ضرور ‬ ‫اژان ــس بین الملل ــی ان ــرژی اتم ــی همچنی ــن مدع ــی ش ــد ک ــه‬ ‫ا گرچ ــه بی ــن اژان ــس بین الملل ــی ان ــرژی اتم ــی و ای ــران «تن ــش»‬ ‫وج ــود دارد ام ــا هم ــواره فرص ــت و جای ــی ب ــرای تفاه ــم بی ــن دو‬ ‫ط ــرف وج ــود خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در رویداد «صنایع دستی؛ کسب وکار و‬ ‫فناوری» گفت؛ به علت مزایای نسبی این حوزه‪ ،‬صنایع دستی می تواند نقش‬ ‫مهمـی در اقتصـاد ایـران و به ویـژه در حـوزه صـادرات داشـته باشـد امـا موضـوع‬ ‫مهمـی کـه دراین حـوزه از ان غفلـت شـده‪ ،‬توجـه بـه بـازار اسـت و اسـیب های‬ ‫بی توجهـی بـه بـازار و الزامـات ان در کسـب وکار صنایع دسـتی را به وضـوح‬ ‫مشـاهده می کنیـم‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ علیرضـا شـاه میرزایی تصریـح کـرد؛ برخـی‬ ‫حوزه های کسب وکار مانندصنایع دستی کهوزارتمیراثفرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دسـتی متولـی ان اسـت‪ ،‬یـا دارو و اقلام پزشـکی کـه جـزو وظایف ذاتی‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی سـت و محصوالت کشـاورزی و باغی‬ ‫کـه در حـوزه کاری وزارت جهـاد کشـاورزی تعریف شـده‪ .‬ماموریـت مسـتقیم و‬ ‫موضـوع فعالیـت مـا در مجموعـه وزارت صمـت نیسـتند؛ امـا زیرسـاخت ایـن‬ ‫کسـب وکارها و بـازار محصـوالت و خدمـات ان ها در معاونت تجـارت و خدمات‬ ‫تعریـف‪ ،‬حمایـت و هدایـت می شـود‪ ،‬بنابرایـن وظیفـه خـود می دانیـم کـه‬ ‫امـکان اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود دراین معاونـت ازجملـه مرکـز توسـعه‬ ‫تجـارت الکترونیـک و سـامانه جامـع تجـارت را برای همه کسـب وکارها ازجمله‬ ‫صنایع دسـتی فراهـم کنیـم و ا کنـون ایـن امـکان وجـود دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2518‬یک شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2518‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫پرهزینه ترین فیلم های سینمایی‪2021‬‬ ‫گفت وگو با هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه «شوق قلم»‬ ‫مردم از خستگی های روزمره‪ ،‬به مامن امر «هنر» پناه می اورند‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫خســفلی»‬ ‫کهــای نقاشــی‪ ،‬نقاش ـی خط و خــط؛ تــا ‪ 25‬خردادمــاه به همــت «نصیبــه شی ‬ ‫نمایشــگاه گروهــی «شــوق قلــم» در تکنی ‬ ‫برپاســت‪ .‬دراین نمایشــگاه‪ ،‬اثــاری از اســتاد محمــد پیش بیــن‪ ،‬زری فکــری‪ ،‬ســیما فخــر‪ ،‬پریســا امیرحــاج‪ ،‬ســمیرا ســنجابی‪ ،‬ســرور‬ ‫ســاخی اقــدم‪ ،‬شــبنم پورمحمــد‪ ،‬زهــرا شــیرمحمدی‪ ،‬مونــا دهخوارقانــی‪ ،‬رقیــه امینــی‪ ،‬فاطمــه کالنــی‪ ،‬لیــا ســتوده‪ ،‬مرضیــه گــودرزی‪،‬‬ ‫هنرمندان؛ سرمایه های باارزش فرهنگ یک کشور‬ ‫خسـفلی؛ برگزارکننـده نمایشـگاه «شـوق قلـم»‬ ‫نصیبـه شی ‬ ‫بااشـاره به اینکه دراین رویـداد ‪ 26‬نفـر از هنرمنـدان از شـهرهای‬ ‫مختلـف کشـور‪ ،‬شـرکت کرده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬به یقیـن هـدف از‬ ‫برگـزاری ایـن نمایشـگاه دید هشـدن اثـار هنری هنرمندان اسـت و‬ ‫فعالیت هنری هنرمندان بدون دیده شدن‪ ،‬هرگز به ثمر نخواهد‬ ‫نشسـت»‪ .‬وی باابرازخرسـندی ازاینکه در راه ایـن دید هشـدن‬ ‫یشـک هنرمنـدان سـرمایه های بـاارزش‬ ‫گام برمـی دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬ب ‬ ‫فرهنگ وهنـر یـک کشـور بـوده و در سـرزمینی کـه هنـر و ادب‬ ‫همـراه نباشـند‪ ،‬به یقیـن فرهنـگ دچـار مشـکل خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫خسـفلی تا کیـد کـرد‪« :‬بایـد بـه هنرمنـدان جهـت دید هشـدن‬ ‫شی ‬ ‫ً‬ ‫اثـار هنـری کمـک کـرد تـا نهایتـا انـان نیـز بتوانند بـا اقـدام به تولید‬ ‫اثـار هنـری‪ ،‬گام مهمـی درجهـت حرکـت کشـور در مسـیر فرهنـگ‬ ‫بردارنـد»‪.‬‬ ‫هنرمند نباید تصور کند کار او تمام شده است‬ ‫مریـم نـوری بابیان اینکـه دراین نمایشـگاه یـک اثـر انتزاعـی را بـا‬ ‫تکنیـک ا کرلیـک ارائـه کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن می کوشـم تـا همه‬ ‫اثـارم را ب هصـورت انتزاعـی ارائـه کنـم و همـه اثـر را بـا عشـق تمـام‬ ‫یبـودن‬ ‫یبـرم»‪ .‬وی بابیان اینکـه وقتـی از انتزاع ‬ ‫بـه هنـر پیـش م ‬ ‫اثـر می گویـد‪ ،‬منظـورش صفرتاصـد اثـر اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای‬ ‫یگـذارم؛ نـام تابلـوی ارائ هشـده ام دراین رویـداد‬ ‫تابلوهایـم اسـم م ‬ ‫رویاهاسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه انرژی مثبتی در وجود «نصیبه‬ ‫خسـفلی» هسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایشـان سـعی دارنـد ایـن انـرژی‬ ‫شی ‬ ‫یهـا و نمایشـگاه ها بـه مـا ارائـه کننـد»‪.‬‬ ‫مثبـت را در برگـزاری گالر ‬ ‫این هنرمند باسـابقه بااشـاره به اینکه حضور هنرمندان با سالیق‬ ‫مختلف درکنارهم‪ ،‬موضوعی بسـیارخوب و جذاب اسـت‪ ،‬اضافه‬ ‫یشـود کـه هر هنرمند‪ ،‬در یک نمایشـگاه‬ ‫کـرد‪« :‬این امـر موجـب م ‬ ‫از هنرمنـدان دیگـر بیامـوزد؛ چـون ذهـن هر فـرد در هنر با دیگری‬ ‫متفـاوت اسـت‪ .‬البتـه ا گر اثار ارائ هشـده در نمایشـگاه ها به صورت‬ ‫انتزاعـی و اورجینـال باشـد‪ ،‬هنرمنـدان سـعی می کننـد از اثـار و کار‬ ‫خویش یاد بگیرند و اموزشی داشته باشند»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه‬ ‫هنرمنـدان نبایـد تصـور کنـد که کار او تمام شـده اسـت؛ بلکه باید‬ ‫بیامـوزد کـه حتـی در یک نمایشـگاه گروهـی‪ ،‬از هنرمنـدان اطراف‬ ‫خویـش بیامـوزد‪.‬‬ ‫گام برداشتن در مسیر هنر با هوشمندی خاص‬ ‫ـزاری‬ ‫گ‬ ‫بر‬ ‫ـی‬ ‫ط‬ ‫مرضیـه مشـهدی بااشـاره به اینکه هنرمنـدان‬ ‫ِ‬ ‫نمایشـگاه های گروهـی می تواننـد با مخاطبـان و دیگر هنرمندان‬ ‫ارتباط رودررو داشته باشند‪ ،‬گفت‪« :‬نمایشگاه های گروهی‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم تریـن بسـترهای بـروز و ظهـور اسـتعدادها و اثـار هنرمندان‬ ‫اسـت»‪ .‬وی کـه تحصیلات خـود را در مقطـع کارشناسـی در‬ ‫رشـته نقاشـی در دانشـگاه سـپهر اصفهان به پایان رسـانده است‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه ا گـر بخواهیم بگوییم بیماری کرونا رفع شـده اسـت‪،‬‬ ‫این موضوع را می توان هم خوش بینانه و هم بدبینانه پنداشت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر بخواهیـم بـه وا کسیناسـیون انجا مشـده در کشـور‬ ‫یسـت‬ ‫اشـاره کنیـم‪ ،‬بایـد بگوییـم؛ شـرایط کشـور‪ ،‬شـرایط خوب ‬ ‫لهـای بهداشـتی‪ ،‬حضـور خوبـی را در‬ ‫و مـردم بـا رعایـت پروتک ‬ ‫نمایشـگاه ها و گالـری رقـم می زننـد»‪ .‬ایـن هنرمنـد جـوان کـه در‬ ‫رشـته های رنگ روغـن‪ ،‬مدادرنگـی و کار بـا پاسـتل فعالیـت کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬باابرازتاسـف ازاینکه در سـال های گذشـته‪ ،‬شـاهد ایـن‬ ‫تهـای هنـری را از برنامـه درسـی‬ ‫بوده ایـم کـه مـدارس یـا فعالی ‬ ‫خویـش حـذف کرده انـد یـا درصـورت اجـرا پرداخـت کمتـری بـه‬ ‫ً‬ ‫ان داشـته اند‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬مسـلما هنـر در مـدارس می توانـد‬ ‫موجبـات رشـد و نشـاط بسـیاری از دانش امـوزان کشـور را فراهـم‬ ‫اورنـد و ا گـر دانش امـوزان تفکـر خویـش را رشـد دهنـد‪ ،‬می تواننـد‬ ‫حال و اینده کاری بسیاری خوبی را برای خویش رقم بزنند»‪ .‬وی‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛‬ ‫باتا کیدبراینکـه هنـر مسـلما کاالیـی لوکس و دست نیافتن ‬ ‫امـا در دنیـا چیـزی نیسـت کـه دسـت نیافتنی باشـد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«مسـلما قـرار نیسـت کـه در ابتـدای کار بهتریـن فعالیت را داشـته‬ ‫باشـیم؛ بلکـه بایـد دراین مسـیر بـا تلاش‪ ،‬تجربـه و هوشـمندی‬ ‫خـاص بـه ایـن هنـر و ارزش دسـت پیـدا کنیـم»‪.‬‬ ‫هنرمند‪ُ ،‬بعد دست نیافتنی هنر را به مرحله بروز می رساند‬ ‫محمـد پیشـبین؛ هنرمنـد خطـاط کـه دراین رویـداد دو اثـر‬ ‫خوشنویسـی از اشـعار حافـظ و سـهراب سـپهری ارائـه کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه در انتخـاب متـن و شـعر بسـیار سـختگیر‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در انتخـاب اشـعار هـم از اشـعار کالسـیک و هـم‬ ‫از اشـعار نـو اسـتفاد ه شـده اسـت کـه می توانـد هرنـوع سـلیقه ای‬ ‫را ب هخـود جـذب کنـد»‪ .‬وی کـه ‪ 10‬سـال اسـت ب هصـورت جـدی‬ ‫هنـر خوشنویسـی را ادامـه داده اسـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه کرونـا در‬ ‫دوسال گذشـته بسـیاری اصنـاف را موردتهدیـد قـرار داده بـود؛‬ ‫امـا فعالیـت در گرو ههـای هنـری ادامـه داشـته اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«درشـرایطی که بـا وجـود بیمـاری هنرمنـدان نمی توانسـتند‬ ‫ب هصـورت ازاد وارد فعالیـت حرفـه ای هنـری شـوند؛ امـا می دیدیم‬ ‫کـه هر کـس در انـدازه تـوان خـوش دراین نمایشـگاه ها حضـور‬ ‫دارد»‪ .‬ایـن هنرمنـد باسـابقه کـه تا کنـون یـک نمایشـگاه انفـرادی‬ ‫برگـزار کـرده و در چندیـن نمایشـگاه نیـز حضـور داشـته اسـت‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه هنرمنـدان و مخاطبـان در برگزاری این نمایشـگاه ها‬ ‫نشان دادند حتی در شرایط کرونا نیز هنر در زندگی مردم جاری‬ ‫و زنـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در اسـتقبال از برگـزاری نمایشـگاه های‬ ‫گروهـی هنرمنـدان‪ ،‬مـردم نیـز نشـان دادنـد کـه بـرای هنـر ارزش‬ ‫قائل بوده و اثار هنری را خریداری می کنند»‪ .‬وی بااشاره به اینکه‬ ‫هنـر را ُبعـدی دیگـر از ذهـن انسـان ها می دانـد کـه شـاید نتـوان‬ ‫نمونه ان را در جهان مادی پیدا کرد‪ ،‬گفت‪« :‬انچه در فکر و ذهن‬ ‫یسـت‬ ‫انسـان می گذرد شـاید دسـت نیافتنی باشـد و هنرمند کس ‬ ‫کـه ایـن ُبعـد از ذهـن انسـان ها را از تخیـل خـارج می کنـد‪ ،‬بـه ان‬ ‫رنـگ و شـکل می بخشـد و ان را قابل عرضـه بـه مخاطب می کند»‪.‬‬ ‫یپــور‪ ،‬مرضیــه مشــهدی‪ ،‬پرســتو توکلــی‪ ،‬حانیــه قنبــری‪ ،‬صــدف خزاعــی‪ ،‬ســیده مریــم حســینی‬ ‫یپــور‪ ،‬محمدرضــا هاد ‬ ‫فرشــته هاد ‬ ‫منفــری‪ ،‬مــژده عســگری‪ ،‬حمیدرضــا بنیســی کهنســال‪ ،‬فاطمــه مبــادی جهرمــی‪ ،‬مریــم نــوری‪ ،‬مریــم شــیرمحمدی و حســین حفیظی‬ ‫درمعرض دیــد عالقه منــدان اســت‪ .‬ایــن نمایشــگاه تــا تاریــخ یادشــده هــرروز بیــن ســاعات ‪ 16‬تــا ‪ 19‬در گالــری «زرنــا» (به میزبانــی گــروه‬ ‫هنــری «افریــد») به نشــانی تهــران‪ ،‬خیابــان انقــاب‪ ،‬بیــن وصــال شــیرازی و خیابــان دانشــگاه‪ ،‬کــوی اســکو‪ ،‬پــا ک ‪ ،10‬طبقــه ‪ 2‬میزبــان‬ ‫عالقه منــدان اســت‪.‬‬ ‫مردم از خستگی های روزمره‪ ،‬به مامن امر هنر پناه می اورند‬ ‫زهرا شیرمحمدی؛ هنرمند نقاش سیاه قلم در سبک هایپررئال‪،‬‬ ‫بااشـاره به اینکه ایـن اولیـن تجربـه حضـور او در یـک نمایشـگاه‬ ‫گروهـی بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬این امـر کـه بتوانـی اثـرت را در یـک‬ ‫مـکان مناسـب به نمایـش بگـذاری تـا مخاطـب رودرروی اثـرت‬ ‫یسـت‬ ‫بتوانـد تمـام حس وحـال تـو را درک کنـد‪ ،‬اتفـاق قشنگ ‬ ‫و ازسـویی‪ ،‬چـون هنرمنـد می توانـد بـا دیگـر همـکاران خـود‬ ‫رودررو شـود‪ ،‬بسـیارجذاب اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در‬ ‫رشـته معمـاری تحصیـل کـرده اسـت؛ امـا اموختـن فنـون طراحی‬ ‫طـی مـدت تحصیلـش نیـز متوقـف نشـده‪ ،‬افـزود‪« :‬انچـه امـروز‬ ‫در جامعـه می بینـم این اسـت که مـردم طرفـدار هنـر هسـتند و‬ ‫این روزهـا به دلیـل فـرار از روزمرگـی و خسـتگی ها‪ ،‬بـه هنـر پنـاه‬ ‫می اورند؛ چرا که هنر می تواند مامن ارامش فرد از خسـتگی های‬ ‫روزمـره باشـد‪ .‬باتوجه به اینکـه هنـر و هنرمنـد رشـد می کننـد و در‬ ‫سـال های اخیـر نیـز این امـر روزبـه روز درحال گسـترش اسـت‪،‬‬ ‫یتـوان بـه برگـزاری‬ ‫این نکتـه را نیـز بایـد مدنظـر داشـت کـه م ‬ ‫تهـای بیشـتر فکـر کـرد»‪ .‬وی‬ ‫گتـر و بـا ظرفی ‬ ‫نمایشـگاه های بزر ‬ ‫یهـای ناشـی از بیمـاری کرونـا بـه‬ ‫بابیان اینکـه امـروز تعـداد فوت ‬ ‫تهـای‬ ‫یسـازی فعالی ‬ ‫صفـر رسـیده اسـت و افـراد در حـال عاد ‬ ‫اجتماعی خویش هستند‪ ،‬افزود‪« :‬امروز مردم تفریحات خویش‬ ‫را ماننـد سـینمارفتن‪ ،‬موزه رفتـن‪ ،‬تئاتررفتـن و نمایشـگاه رفتن‬ ‫انجـام می دهنـد و انچـه را کـه در بازدیـد از نمایشـگاه انتظـار‬ ‫ً‬ ‫داشـتیم‪ ،‬تقریبـا بـا واقعیتـی کـه اتفـاق افتـاد نزدیـک بـود»‪.‬‬ ‫هنر امروز؛ یکی از اولویت های زندگی ‬ ‫سـیما فخـر؛ از هنرمنـدان حاضـر دراین رویـداد بااشـاره به اینکه‬ ‫نمایشـگاه های گروهـی‪ ،‬هنرمنـد را از دنیـای خـود بیـرون مـی اورد‬ ‫و مقابـل دنیـای هنرمنـدان دیگـر قـرار می دهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن بـا‬ ‫تکنیک ها و سـبک های مختلف کار کردم و ازنظر تئوری و عملی‬ ‫همـواره عالقـه داشـتم کـه ایـن مبانـی را بیامـوزم و بـه کار گیـرم»‪.‬‬ ‫وی کـه ‪12‬سـال اسـت در رشـته های نقاشـی‪ ،‬طراحـی و خطاطـی‬ ‫فعالیـت می کنـد‪ ،‬بابیان اینکـه حضـور در نمایشـگاه های گروهـی‬ ‫انگیز ههـای جدیـدی را بـه فـرد می دهـد کـه کاری جدیـد را اغـاز‬ ‫می کند و انگیزه های جدید دارد‪ ،‬افزود‪« :‬حضور در نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫شـوق جدیـدی را در فـرد ایجـاد می کنـد کـه دسـت بـه خلقـی‬ ‫جدیـد بزنـد‪ .‬این نکتـه را بایـد مدنظـر داشـت کـه ا گر نمایشـگاهی‬ ‫برگـزار نشـود‪ ،‬فـرد دسـت بـه خلـق کمتـری می زنـد»‪ .‬وی کـه بـا‬ ‫کهـای مختلـف در حوز ههـای مختلـف تصویرسـازی‬ ‫تکنی ‬ ‫نهـا بـه فعالیـت پرداختـه اسـت‪ ،‬ادامـه‬ ‫تهـا در ا ‬ ‫اشناسـت و مد ‬ ‫عدم ترغیب مردم به خرید اثار هنری توسط مسئولین‬ ‫مونـا دهخوارقانـی کـه از کودکـی بـا هنـر نقاشـی درارتبـاط بـوده‬ ‫اسـت و از سـال ‪ 1395‬فعالیـت حرفـه ای خـود را در رشـته نقاشـی‬ ‫رنگ روغـن و نقاشـی روی سـفال اغـاز کـرده‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن بـرای‬ ‫خسـفلی‬ ‫دومین بار اسـت که در نمایشـگاه های گروهی خانم شی ‬ ‫حضـور دارم و به نظـرم‪ ،‬حضـور در نمایشـگاه های گروهـی بـرای‬ ‫دید هشـدن اثـار هنرمنـدان بسـیارموثر اسـت ؛ زیـرا هـر هنرمنـد‬ ‫دراین دسـت از نمایشـگاه ها می توانـد تعـدادی از اثـار خویـش‬ ‫را ارائـه کنـد و این امـر در دید هشـدن کار بسـیارمفید و موثـر‬ ‫اسـت»‪ .‬وی کـه اثـرش در کتـاب اثـار برگزیـده هنرمنـدان اسـتان‬ ‫اذربایجـان غربـی منتشرشـده اسـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه در شـرایط‬ ‫یتـوان انتظـار داشـت بازدیـد از نمایشـگاه های گروهـی‬ ‫کنونـی نم ‬ ‫داد‪« :‬حضـور در نمایشـگاه های گروهـی برایـم مطلـوب اسـت‬ ‫و بـه دوسـتان خویـش نیـز توصیـه می کنـم در نمایشـگاه های‬ ‫گروهـی حضـور یابنـد؛ چرا کـه فـرد در نمایشـگاه های گروهـی‪ ،‬بـا‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫دنیاهـای مختلـف افـراد و هنرمنـدان مختلـف اشـنا م ‬ ‫تهـای‬ ‫وی بااشـاره به اینکه امـروز هنـر به عنـوان یکـی از اولوی ‬ ‫زندگـی ب هشـمار مـی رود‪ ،‬گفـت‪« :‬مادیات را نفع نمی کنـم و اعتقاد‬ ‫یسـت؛ امـا وقتـی بـه سـطحی از درامـد‬ ‫دارم یک بخـش از زندگ ‬ ‫ً‬ ‫می رسید‪ ،‬قطعا به این نتیجه می رسید که تمام ان چیزی نیست‬ ‫کـه به عنـوان یـک هنرمنـد به دنبـال ان بـوده ام»‪.‬‬ ‫بسـیارباال باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬نقاشـی‪ ،‬از هنرهـای بسـیار اصیـل و‬ ‫یسـت؛ امـا متاسـفانه مـردم مـا ان گونـه کـه بایـد از هنـر و‬ ‫قدیم ‬ ‫هنرمنـد اسـتقبال نمی کننـد و گرچـه ممکـن اسـت هزین ههـای‬ ‫لسـال انجـام دهنـد؛ امـا متاسـفانه سـهمی‬ ‫زیـادی را درطو ‬ ‫بـرای خریـد اثـار هنـری کنـار نمی گذارنـد»‪ .‬وی کـه تجربـه حضـور‬ ‫ـزاری یـک نمایشـگاه فـردی را‬ ‫در هفـت نمایشـگاه گروهـی و برگ ِ‬ ‫دارد؛ با ابرازتاسـف از اینکه مسـئولین ان گونـه کـه بایـد در ترغیـب‬ ‫مخاطبـان بـه خریـد اثـار هنـری تلاش نکـرده و هرگـز مـردم را‬ ‫دراین زمینـه تشـویق نمی کننـد‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫امید ان دارم که‬ ‫هنر به عادت همیشگی برای مردم تبدیل شود‬ ‫فرشته هادیپور‪ ،‬از دیگر هنرمندان شرکت کننده دراین نمایشگاه‪،‬‬ ‫بااشـاره به اینکه اثـری کـه دراین نمایشـگاه ارائـه کـرده‪ ،‬در اوج‬ ‫خوشـحالی او به ثبـت رسـیده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ظرفیـت حضـور‬ ‫دراین نمایشـگاه ها باالسـت و بـرای کسـی که تابه این لحظـه‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی نداشـته‪ ،‬حضـور در یـک نمایشـگاه گروهـی‬ ‫سهـای ناشـی از برگـزاری نمایشـگاه انفـرادی را کمتـر‬ ‫می توانـد تر ‬ ‫کنـد»‪ .‬وی کـه تحصیالتـش را در رشـته معمـاری ادامـه داده و‬ ‫دراین زمینـه فعالیـت کـرده‪ ،‬بااشـاره به اینکه حضـور در نمایشـگاه‬ ‫گروهی‪ ،‬انگیزه فرد را در ارائه اثار بیشـتر باال می برد‪ ،‬افزود‪« :‬برگزاری‬ ‫نمایشـگاه های گروهـی اثـار روحـی بسـیارخوبی در هنرمنـد ایجـاد‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی کـه ‪1 2‬سـال اسـت در حوز ههـای نقاشـی و پتینـه‬ ‫فعالیـت می کنـد‪ ،‬بابیان اینکـه پـس از دوران کرونـا تجربـه حضـور‬ ‫در نمایشـگاه حضوری را نداشـته و تنها در یک نمایشـگاه مجازی‬ ‫حضـور داشـته اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد کـه؛ به همین دلیـل نمی توانـم‬ ‫بدی یا خوبی این موضوع را ارزیابی کنم؛ چرا که هنوز نتوانستم از‬ ‫نزدیک حضور در یک نمایشـگاه حضوری پس از پاندمی را تجربه‬ ‫کنـم‪ .‬ایـن هنرمنـد بااشـاره به اینکه امـروز هنـر بایـد در کشـور و بیـن‬ ‫خانواده های ایرانی جایگاه بهتری داشـته باشـد‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کـرد‪« :‬امیـدوارم روزی برسـد کـه هنـر‪ ،‬ماننـد دیگر عـادات در زندگی‬ ‫مـا ب هشـکلی ثابـت و همیشـگی درایـد»‪.‬‬ ‫بسیار کوشیده امتابه«منمی توانم»برسم‬ ‫مرضیـه گـودرزی کـه طـی شـش ماه هنـر نقاشـی را اموختـه و‬ ‫دراین زمینه فعالیت کرده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬من دراین مسـیر از اسـتاد‬ ‫یـا امـوزگار خاصـی بهره نگرفته ام؛ اما بسـیار کوشـیده ام تا به عبارت‬ ‫مـن می توانـم برسـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه ب هصـورت تصادفـی بـا‬ ‫فراخـوان این رویـداد روبـه رو شـده‪ ،‬افـزود‪« :‬نمایشـگاه های گروهـی‬ ‫همان گونـه کـه از اسمشـان پیداسـت‪ ،‬چـون تعـداد افـراد یـک تیـم‬ ‫باهم به ارائه اثار می پردازند‪ ،‬ممکن است تعداد اثار ارائه شده انان‬ ‫کمتـر از نمایشـگاه های انفـرادی باشـد؛ امـا این مسـیر بـه هنرمنـد‬ ‫در دید هشـدن بسـیار کمـک می کنـد»‪ .‬وی باابرازتاسـف از شـیوع‬ ‫کرونـا‪ ،‬بااشـاره به اینکه ممکـن اسـت کـه حضـور در نمایشـگاه های‬ ‫نهـای سربسـته هنـوز بـرای‬ ‫گروهـی و به تبـع ان‪ ،‬حضـور در مکا ‬ ‫مـردم به واسـطه شـیوع کرونـا عـادی نشـده باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬امـروز‬ ‫هنـر و نقاشـی جلـوه خاصـی در نـگاه مسـئولین نـدارد و ب هصـورت‬ ‫ششـده جلو هگـر شـده اسـت؛ حال انکـه بایـد‬ ‫مسـئله ای فرامو ‬ ‫گفـت هنـر‪ ،‬یـک کاالی لوکس دسـت نیافتنی نیسـت و فقـط اراده و‬ ‫پشـتکار می طلبـد»‪ .‬ایـن هنرمنـد نقـاش بااشـاره به اینکه در مسـیر‬ ‫هنر‪ ،‬بدون دریافت اموزش های ا کادمیک توانسته به هنر نقاشی‬ ‫ً‬ ‫دسـت پیـدا کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین مسـیر بسـیار تلاش کـردم و نهایتا‬ ‫بـه انچـه می خواسـتم دسـت یافتـم؛ اما نبایـد ایـن را فراموش کنیم‬ ‫کـه هنـوز راه طوالنـی را تـا رسـیدن بـه نقطه اوج هنـر پیـش رو دارم»‪.‬‬ ‫«سماع»در اصطالحصوفیه‬ ‫نوعی از خویشتن جداشدن است‬ ‫شبنمپورمحمد؛هنرمندحاضر دراین نمایشگاه کهفعالیتشرادر‬ ‫حوزه نقاشـی از کودکی اغاز کرده‪ ،‬بااشـاره به اینکه دراین نمایشـگاه‬ ‫اثـری باعنـوان «رقـص سـماع» بـا تکنیـک رنـگ ا کرلیـک و ورق طلا‬ ‫ارائـه کـرده‪ ،‬گفـت‪« :‬سـما در اصطلاح صوفیـه نوعـی از خویشـتن‬ ‫جداشدن است و فرد در خویش براثر حالت روحی هیچ اختیاری‬ ‫نشـکل‬ ‫یشـود کـه فـرد به ای ‬ ‫نـدارد و ایـن حالـت روحـی موجـب م ‬ ‫کسـال پیش در حـوزه‬ ‫دسـت بـه ایـن حـرکات بزنـد»‪ .‬وی کـه از ی ‬ ‫کالیگرافـی فعالیـت می کنـد‪ ،‬بااشـاره به اینکه دسـتی کـه در رقـص‬ ‫سـما ب هسـوی اسـمان است نشـان از دریافت فیض الهی؛ و دستی‬ ‫کـه رو به زمیـن اسـت‪ ،‬نمـادی از بخشـش اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬انسـان‬ ‫دراین میان به عنوان یک واسـطه مطرح اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫یشـود افـراد تـازه کار‬ ‫حضـور در رویـداد فرهنگـی و هنـری موجـب م ‬ ‫یشـوند‪ ،‬با ابرازتاسـف از اینکه در هـر نقطـه از‬ ‫بیشـتر و بهتـر دیـده م ‬ ‫جهـان‪ ،‬اثـار هنـری که در نمایشـگاه ها به نمایـش درمی ایند؛ حتی‬ ‫یشـود؛ امـا‬ ‫در سـطوح کـم و کوچـک‪ ،‬توسـط مخاطبـان خریـده م ‬ ‫متاسـفانه در ایـران چنیـن شـرایطی وجـود نـدارد‪ ،‬افـزود‪« :‬اینجـا‬ ‫ً‬ ‫ان ها کـه در سـطح مالـی متوسـط و پائیـن زندگی می کننـد‪ ،‬معموال‬ ‫در نمایشگاه های فرهنگی و هنری حضور نمی یابند و ان ها که در‬ ‫ً‬ ‫سطوح باال هستند نیز معموال به بازدید از نمایشگاه نمی ایند که‬ ‫بخواهـد تابلویـی را خریـداری کنند»‪.‬‬ ‫عکس‪:‬فراز فرازیان‬ ‫فیلم سـینمایی «اخرین دوئل» سـاخته ریدلی اسـکات؛ ا گرچه موفق نشـد‬ ‫در دوران ا کـران سـینمایی خـود در پائیـز ‪ ۲۰۲۱‬کششـی میـان تماشـاچیان‬ ‫ایجـاد کنـد‪ ،‬یکـی از قوی تریـن اثـار اخیـر ایـن کارگـردان به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫اسـکات دراین فیلـم بـا یـک بودجـه ‪ ۱۰۰‬میلیـون دالری‪ ،‬فرانسـه در دوران‬ ‫قرون وسـطی را بـا جزئیاتـی فـراوان بازافرینـی کـرد تـا داسـتان را دراین فضـا‬ ‫روایـت کنـد‪« .‬اخریـن دوئـل» به سـبک «راشـومون»‪ ،‬داسـتان را از زاویـه‬ ‫دیـد سـه شـخصیت اصلـی روایـت می کنـد و با تا کید بـر دیـدگاه کارا کترهـای‬ ‫زن‪ ،‬روایتـی هیجان انگیـز طبـق داسـتان واقعـی بـه بیننـده عرضـه مـی دارد‪.‬‬ ‫«اخریـن دوئـل» بـا پایانـی کـه یکـی از بهتریـن صحنه هـای ا کشـن سـال بـود‪،‬‬ ‫از هـردالر بودجـه‪ ،‬بـرای سـرهم کردن یـک اثـر تاریخـی سـرگرم کننده و پرهزینه‬ ‫اسـتفاده کـرده اسـت‪.‬‬ ‫«افسـون» یکی دیگـر از اثـار پرهزینـه ‪ ۲۰۲۱‬بـود‪ .‬ایـن فیلـم کـه بـا بودجـه‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیـون دالری سـاخته شـده؛ دربـاره دختـری به نـام میرابـل اسـت کـه‬ ‫به عنـوان تنهـا عضـو خانـواده خـود‪ ،‬از قدرت جادویـی محروم بـوده؛ اما پس‬ ‫از وقـوع یـک اتفـاق غیرمنتظـره‪ ،‬نقـش منجـی را برعهـده می گیرد‪« .‬افسـون»‬ ‫به مـدد یـک پویانمایـی قـوی و خیره کننـده‪ ،‬طـوری مناظـر متنـوع کلمبیـا و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مردمانـش را به تصویـر می کشـد کـه انـگار انعکاسـی از زندگـی واقع ‬ ‫فیلـم «گودزیلا علیـه کونـگ» کـه در بهـار ‪ ۲۰۲۱‬روی پـرده سـینماها رفـت‪،‬‬ ‫در دوران ا کـران سـینمایی‪ ،‬ماننـد یـک سـتاره درخشـان در اسـمان‬ ‫تاریـک سـینماهای امریـکا درخشـید‪ .‬ایـن فیلـم ا کشـن و مهیـج کـه بـا‬ ‫بودجـه ‪ ۱۵۵‬میلیـون دالری سـاخته شـده‪ ،‬در گیشـه جهانـی درمجمـوع‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیـون دالر فـروش کـرد‪ .‬ایـن فیلم به مدد گرافیک رایانـه ای‪ ،‬دو هیوالی‬ ‫بزرگ دنیای سینما را روبه روی یکدیگر قرار می دهد‪« .‬گودزیال علیه کونگ»‬ ‫بـا سـکانس های ا کشـن و حماسـی خـود موفـق شـد نظـر تماشـاچیانی کـه‬ ‫به دنبـال یـک فیلـم سـرگرم کننده بودنـد را جلـب و مـردم را بـه بازگشـت بـه‬ ‫سـینماها ترغیـب کنـد‪.‬‬ ‫«تل ماسه» یکی از موردانتظارترین اثار ‪ ،۲۰۲۱‬اقتباس سینمایی دنی ویلنوو‬ ‫از رمانـی به همین نـام؛ اثـر فرانـک هربـرت بـود‪ .‬ویلنـوو و گـروه تولیـدش با یک‬ ‫بودجـه ‪ ۱۶۵‬میلیـون دالری موفـق شـدند بـا مهـارت تمـام چشـم اندازهای‬ ‫فرازمینـی رمـان را خلـق کنند و پای تماشـاچیان را بـه دل این دنیای تخیلی‬ ‫بکشـانند‪ .‬عالوه بـر طراحـی تولیـد خیره کننـده؛ بازیگـران سـتاره و موسـیقی‬ ‫متن شـاهکار از هانس زیمر نیز از دیگر عوامل موثر در باالرفتن بودجه این‬ ‫فیلم بود‪ .‬طرفداران این فیلم در انتظارند تا قسـمت دوم ان در سـال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫ً‬ ‫ا کـران شـود؛ فیلمـی کـه به دنبـال موفقیـت قسـمت اول‪ ،‬احتمـاال بـا بودجـه‬ ‫بیشـتری درمقایسـه با ان سـاخته خواهد شـد‪.‬‬ ‫«جوخـه انتحـار» ا گرچـه قربانـی مصائـب گیشـه سـینماها در دوران کرونـا‬ ‫شـد‪ ،‬ان قـدر درمقایسـه با فیلم هـای مشـابه پیش ازخـود بهتـر شـده بـود‬ ‫کـه مخاطبـان را حیـرت زده کـرد‪ .‬جیمـز گان دراین اثـر بااسـتفاده از بودجـه‬ ‫‪ ۱۸۵‬میلیـون دالری‪ ،‬فیلمـی بـا رگه های کمدی‪ ،‬خشـونت و سـرگرمی سـاخته‬ ‫که شـبیه هیچ فیلم دیگری در دنیای توسـعه یافته دی سـی نیسـت‪ .‬یکی از‬ ‫تهیه کننـدگان «جوخـه انتحـار» طی تبلیغ فیلم درپاسـخ به مجله «ایمپایر»‬ ‫گفت‪« :‬بزرگ ترین پروژه عمرانی که استودیو برادران وارنر تابه حال برای یک‬ ‫فیلـم انجـام داده‪ ،‬مربـوط به جوخه انتحار اسـت»‪ .‬بی شـک‪ ،‬این موضوع در‬ ‫پرهزینه بـودن ایـن فیلـم ابرقهرمانـی بی تاثیـر نبـوده اسـت‪.‬‬ ‫بـا گذشـت ‪ ۱۸‬سـال از ا کـران اخریـن فیلـم از مجموعـه «ماتریکـس»‪ ،‬فیلـم‬ ‫موردانتظار «ماتریکس‪ :‬رسـتاخیز» سـاخته النا واچوفسـکی؛ سـرانجام سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬روی پـرده رفـت‪ .‬ایـن فیلـم کـه بـا بودجـه ‪ ۱۹۰‬میلیـون دالری سـاخته‬ ‫شـده‪ ،‬در گیشـه جهانـی ‪ ۱۵۶‬میلیـون و ‪ ۶۰۰‬هـزاردالر فروخـت‪ .‬این قسـمت‪،‬‬ ‫روایتگـر داسـتان یـک بازی سـاز موفـق (تومـاس اندرسـون) اسـت کـه طبـق‬ ‫رویاهایـی کـه از ماتریکـس داشـته‪ ،‬بـازی سـه گانه ای می سـازد؛ امـا ماجـرای‬ ‫اصلـی از جایـی شـروع می شـود کـه بـه «تیفانـی» برمی خـورد؛ کـه یـاداور‬ ‫رویاهـای او از ترینیتی سـت‪.‬‬ ‫فیلـم «جاودانه هـا» کـه درامـدی بـر فـاز چهـار دنیـای سـینمایی مـارول‬ ‫بـود‪ ۲۰۰ ،‬میلیـون دالر هزینـه دربرداشـته تـا بیننـدگان را بـا گروهـی جدیـد از‬ ‫ابرقهرمانـان اشـنا کنـد‪ .‬ایـن فیلـم کـه به کارگردانـی کلویـی ژائو سـاخته شـده؛‬ ‫بـا بـازی انجلینـا جولی و سـلما هایک‪ ،‬از پرسـتاره ترین اثار دنیای سـینمایی‬ ‫مارول اسـت‪ .‬بی شـک به کارگیری این دسـت ستارگان گران قیمت و استفاده‬ ‫فـراوان از جلوه هـای ویـژه‪ ،‬از دالیـل افزایـش هزینـه سـاخت ایـن فیلـم بـوده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫بـا وجـود مشـکالتی کـه بسـیاری ا کران هـای سـینمایی در دوران کرونـا بـا ان‬ ‫مواجـه شـدند‪« ،‬مـرد عنکبوتـی‪ :‬راهـی بـه خانـه نیسـت» بـا یک میلیـارد و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هـزاردالر فـروش در کوتـاه زمـان بـه پرفروش تریـن فیلـم ‪ ۲۰۲۱‬تبدیل شـد‪.‬‬ ‫این فیلم به کارگردانی جان واتس؛ بازی تام هالند‪ ،‬زندیا‪ ،‬بندیکت کامبربچ‪،‬‬ ‫جیکـوب باتالـون‪ ،‬جـان فـاورو‪ ،‬جیمـی فا کـس و ویلـم دفـو و صـرف بودجـه‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیـون دالری سـاخته شـد‪.‬‬ ‫«سـریع و خشـن ‪ »۹‬به کارگردانـی کـرت راسـل؛ و بـازی ویـن دیـزل‪ ،‬میشـل‬ ‫رودریگز‪ ،‬جان سینا‪ ،‬تایریس گیبسون‪ ،‬هلن میرن و شارلیز ترون‪ ،‬ماجراهای‬ ‫دومینیک (وین دیزل) را دنبال می کند که با همسر و فرزندش زندگی ارامی‬ ‫دارد؛ تااینکـه مجبـور می شـود بـرای نجـات ان هایی کـه دوستشـان دارد‪ ،‬بـا‬ ‫گناهان گذشـته خود روبه رو شـود‪ .‬شـخصیت اصلی با گروهش برای مقابله‬ ‫بـا یکـی از بااسـتعدادترین ادمکش هـا و ماهرتریـن راننـدگان جهـان متحـد‬ ‫می شـود کـه ازقضـا جیکـوب (جـان سـینا) بـرادر طردشـده اوسـت‪ .‬نهمیـن‬ ‫قسـمت از مجموعـه ا کشـن «سـریع و خشـن» بـا بودجـه ‪ ۲۲۵‬میلیـون دالر‬ ‫سـاخته شـد و در گیشـه جهانـی ‪ ۷۲۶‬میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هـزاردالر فـروش کـرد‪.‬‬ ‫فیلم «زمانی برای مردن نیسـت» به عنوان بیسـت وپنجمین فیلم از «جیمز‬ ‫بانـد» کـه بـرای اخرین بـار دنیـل کریـگ را به عنـوان نقش اصلی داشـت‪ ،‬یکی‬ ‫از بزرگ تریـن فیلم هایـی بـود که در ‪ ۲۰۲۱‬ا کران شـدند‪ .‬کری جوجی فوکونا گا‬ ‫ان را با ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر هزینه سـاخت که با اختالف‪ ،‬بیشـترین بودجه برای‬ ‫سـاخت یکـی از جیمـز باند هـا بـود‪ .‬این فیلم در گیشـه جهانـی ‪ ۷۷۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هـزاردالر فروخت‪.‬‬ ‫ایدا شجاع بوسجین‪/‬ایرنا‬ ‫تقدیرنامه‬ ‫حمید فر خ نژاد؛ بهترین بازیگر اسیایی «سپتیمیوس»‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫مراسـم جایـزه «سـپتیمیوس» جوایـز خـود را بـه بهترین هـای چهـار قـاره‬ ‫امریـکا‪ ،‬اروپـا‪ ،‬افریقـا و اسـیا اهـدا کـرد و «حمیـد فر خ نـژاد» توانسـت جایـزه‬ ‫بهتریـن بازیگـر مـرد بخـش اسـیای این مراسـم را بـرای بـازی در فیلـم‬ ‫«میجـر» به کارگردانـی احسـان عبدی پـور دریافـت کنـد‪ .‬رویـداد اهـدای‬ ‫جایـزه «سـپتیمیوس» کـه ‪ ۶‬و ‪ ۷‬ژوئـن ‪ ۲۰۲۲‬مصـادف بـا ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬خردادمـاه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در امسـتردام (هلنـد) برگـزار شـد‪ ،‬رویدادی سـت کـه به صـورت سـاالنه‬ ‫دراین شـهر برگـزار می شـود‪ .‬این رویـداد کـه پیش ازایـن باعنـوان «جشـنواره‬ ‫بین المللـی فیلـم افق هـای نـو» شـناخته می شـد‪ ،‬بـا هـدف کشـف و حمایت‬ ‫از هنرمندان و سینما گران مستقل کل دنیا راه اندازی شده و تالش می کند‬ ‫در زمینه هـای فیلـم سـینمایی‪ ،‬مسـتند‪ ،‬انیمیشـن‪ ،‬فیلم نامـه و فیلـم و‬ ‫سـریال تلویزیونـی‪ ،‬اسـتعدادهای شـگفت انگیز را کشـف کنـد و بـا اهـدای‬ ‫جایـزه و حمایت هـای مـادی و معنـوی‪ ،‬افـق نوینـی را در عرصـه محتـوای‬ ‫ً‬ ‫جهانـی بگشـاید‪ .‬شـرکت کنندگان این مراسـم معمـوال از بیـن برنـدگان جوایـز‬ ‫اسـکار‪ ،‬گرمـی و تونـی هسـتند‪ .‬امسـال‪ ،‬کریسـتوفر همپتون و کویـن ویلموت‬ ‫از فیلم نامه نویسـان مشـهور دنیـا دراین رویـداد شـرکت کـرده بودنـد‪ .‬فیلـم‬ ‫«میجـر» از محصـوالت بنیـاد سـینمایی فارابـی به نویسـندگی و کارگردانـی‬ ‫احسـان عبدی پـور و به تهیه کنندگـی و بـا بـازی حمیـد فر خ نـژاد در ‪۱۳۹۹‬‬ ‫سـاخته شـده اسـت‪ .‬داسـتان ان دربـاره ورود یـک سـگ ردیـاب المانـی‬ ‫بـه اسـکله گمـرک اسـت کـه به هیچ وجـه قابل مذا کـره و معاملـه نیسـت؛‬ ‫این مسـئله نظم شـهر را بر هم می زند‪ .‬سـایر عوامل فیلم عبارت اند از مدیر‬ ‫فیلم بـرداری‪ :‬محمـود کالری‪ /‬تدوینگـر‪ :‬بهـرام دهقـان‪ /‬بازیگـران‪ :‬حمیـد‬ ‫فر خ نـژاد‪ ،‬فـروغ قجابگلـی‪ ،‬ا کبـر اودود‪ ،‬ارش ملکـی‪ ،‬ایـرج صغیـری و حمیـد‬ ‫باغکـی‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2518‬‬ ‫ا گهی ابالغ اخطاریه ماده ‪ 87‬پرونده شماره ‪140004001112001595/1‬‬ ‫ابال غشـونده‪ :‬یوسـف رسـتمی ورثـه مدیـون بـه نشـانی‪ :‬شـهرری‪ ،‬اقدسـیه (شـهدا)‪ ،‬پلا ک ‪96‬‬ ‫درخصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق علیـه مرحـوم صالـح رسـتمی و له معصومـه حمیدی؛‬ ‫مراتب بازداشت پال ک ثبتی شماره ‪ 2258‬فرعی از ‪ 162‬اصلی بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬به مساحت‬ ‫‪ 86/35‬مترمربـع (هشـتاد و شـش متـر و سـی و پنـج دسـیمترمربع) بـا شـماره دفتـر بازداشـتی‬ ‫الکترونیک ‪ 140005801024002811‬مورد ثبت شماره ‪ 48487‬در صفحه ‪ 397‬دفتر ‪ 265‬دفاتر‬ ‫غار حوزه ثبت ملک شهرری مالک اقای صالح رستمی مالک ششدانگ عرصه و اعیان دارای‬ ‫سند مالکیت اصلی با شماره چاپی به مبلغ ‪ 1/500/000‬ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال)‬ ‫وجـه رایـج بـه نـرخ روز وصـول طبـق مـاده ‪ 1082‬ق مدنـی بـه نفـع در اجـرای مـاده ‪ 21‬اصالحیـه‬ ‫ائین نامـه اجـرا در دفتـر بازداشـتی و پرونـده ثبتـی و سـند مالکیـت قیـد شـده اسـت‪ .‬لـذا طبـق‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬ضمنـا هرگونه نقـل و انتقالـی از طرف‬ ‫مـاده ‪ 87‬ائین نامـه اجـرا مراتـب بـه شـما اخطـار م ‬ ‫شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود‪ .‬با توجه به اینکه ابالغ‬ ‫اخطـار مـاده ‪ 87‬ائین نامـه اجـرا به دلیل عدم شناسـایی ادرس فوق به شـما به صورت صحیح‬ ‫انجام نگرفته و بنا به درخواسـت بسـتانکار و وفق ماده ‪ 19‬ائین نامه اجرا‪ ،‬یک نوبت در سـایت‬ ‫ً‬ ‫تنـام در سـامانه ثنا‪ ،‬کلیه‬ ‫یشـود‪ .‬ضمنـا درصـورت عدم ثب ‬ ‫یهـای سـازمان ثبـت منتشـر م ‬ ‫ا گه ‬ ‫ابالغ ها و اوراق اجرایی و اخطارها برابر مقررات و از طریق نشر ا گهی به شما ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ری‬ ‫م الف ‪155‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/31-140160319014000673‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫ینـژاد‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا رضاخان ‬ ‫فرزنـد غالمرضـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 43‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 125‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 581‬اصلـی مفـروز و مجزا شـده از پال ک ‪ -‬فرعـی از ‪581‬‬ ‫اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین اباد جیرفت بخش ‪ 45‬کرمان خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقـای کیومـرث منشـی زاده محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/22-140160319014000146‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه‬ ‫یسـاردوئی فرزنـد درگـوش بـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای ا کبـر مشایخ ‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 50‬کـد ملـی ‪ 3031058577‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه و‬ ‫باغچـه بـه مسـاحت ‪ 885‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 556‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪23‬‬ ‫فرعی از ‪ 556‬اصلی قطعه ‪ 5‬واقع در اراضی قنات محمدشاه ساردوئیه جیرفت بخش ‪ 34‬کرمان‬ ‫خریداری از مالک رسـمی خانم ماه جان مشـایخی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/22-140160319014000671‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای نمـک کریمی مسـکونی‬ ‫فرزنـد فـرج بـه شماره شناسـنامه ‪ 45‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب دکان قدیمـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 48‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پال ک ‪ 12‬فرعـی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫قطعـه یـک واقـع در اراضی محمد اباد مسـکون جبالبـارز جیرفت بخش ‪ 34‬کرمان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای الب ارسلان طیـاری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/18-140060319014004516‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محسـن سـاالری فرزنـد‬ ‫همتعلـی بـه شماره شناسـنامه کـد ملـی ‪ 3020396514‬صادره از جیرفت در ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 320‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 9‬اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی جنگل ابـاد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمان خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای محمـد سـاالری (بـادی روا) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/12-140060319014005702‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مونـس قاسـمی دلفارد فرزند‬ ‫علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 139‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪240‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 579‬اصلی مفروز و مجزا شـده از پال ک ‪ 26‬فرعی از ‪ 579‬اصلی قطعه‬ ‫دو واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم اشـرف‬ ‫دهقان محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫م ‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون ششـدانگ دو بـاب مغـازه پلا ک ‪ 257‬فرعـی از ‪ 374‬اصلـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 81/03‬مترمربـع بخـش ‪ 45‬کرمـان واقـع در اراضـی اسـماعیلیه بلـوک جیرفـت‬ ‫مـورد تقاضـای خانـم لیلا مرسـلپور بـه اسـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختلاف‬ ‫ثبـت جیرفـت بـه شـماره ‪ 140060319014004545‬مـورخ ‪ 1400/10/19‬در مالکیـت‬ ‫نامبـرده قـرار گرفتـه و ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیاز به تحدید حدود دارد؛ لذا حسـب درخواسـت‬ ‫شـماره ‪ 3260‬مورخ ‪ 1401/03/17‬مالک‪ ،‬بدینوسـیله ا گهی تحدید حدود ان به اسـتناد تبصره ماده ‪13‬‬ ‫قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـدی ان از سـاعت ‪8‬صبـح روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/18‬در‬ ‫محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد امد‪ .‬لذا به مالک یا مالکین مجاور رقبه مذکور اعالم می شود‬ ‫کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعلان‪ ،‬بـه محـل وقـوع ملـک حاضر شـوند‪ .‬درصـورت عدم مراجعـه مجاورین‪،‬‬ ‫عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی ان‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بـر طبـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت و مـاده ‪ 86‬اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس‬ ‫ً‬ ‫تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعلام و ظـرف مـدت ‪ 30‬روز دادخواسـت بـه مراجع ذیصالح‬ ‫قضائـی تقدیـم کنـد و پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعـا مسـموع نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جیرفت‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫کمال الدیـن حسـینی (مالـک) بـه ادرس شـهرری‪ ،‬دولت ابـاد‪ ،‬بلـوار قـدس‪ ،‬پلا ک ‪ 191‬بـا تسـلیم‬ ‫دو بـرگ استشـهاد مصـدق بـه شـماره ‪ 739319‬مـورخ ‪ 1401/02/11‬دفترخانـه ‪ 20‬ری بـه شـرح‬ ‫وارده ‪ 4003998‬مـورخ ‪ 1401/02/11‬اعلام کـرده کـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه قطعـه اول‬ ‫تحـت پلا ک ثبتـی ‪ 1474‬فرعـی از ‪ 123‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از باقیمانـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 21/45‬مترمربع ذیل ثبت ‪ 13316‬صفحه ‪ 281‬دفتر ‪ 74‬به چاپی المثنی به شماره ‪646397‬‬ ‫به نام سـیدعطاءاله حسـینی ثبت و سـند صادر شـده و سـپس برابر سـند قطعی ‪ 93071‬مورخ‬ ‫‪ 1388/01/19‬دفترخانـه ‪ 191‬تهـران بـه نـام کمال الدیـن حسـینی منتقـل شـده اسـت‪ ،‬بـه علـت‬ ‫جابجایـی منـزل مفقـود شـده و تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت کـرده اسـت‪ .‬لـذا طبـق‬ ‫ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک نوبت ا گهی می شود تا هر کس نسبت به ملک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نـزد خود اسـت‪ ،‬باید تـا ده روز پس‬ ‫از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه تسـلیم کنـد و ا گـر ظـرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد و یـا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت المثنی سـند مالکیت را طبـق مقررات صـادر و‬ ‫بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری از طرف‪،‬‬ ‫م الف ‪166‬‬ ‫سهراب عزیزنژاد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حسـب تکالیف مقرر در ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪1390/09/20‬‬ ‫اراء صـادره از هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی سـبزوار تصرفات مالکانه و بال معارض اشـخاص محرز‬ ‫و جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیل ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫بخش‪ 3‬سبزوار‬ ‫پال ک‪ 5‬اصلی اراضی قلعه نو‬ ‫کهـای ‪ 2904‬و‬ ‫ اقـای غالمحسـن غالمی مجـرد ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 83‬مترمربع قسـمتی از پال ‬‫‪ 161‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار کـه نسـبت بـه پلا ک ‪ 2904‬فرعـی بالواسـطه از محل مالکیت رسـمی خود‬ ‫متقاضـی و نسـبت بـه پلا ک ‪ 161‬فرعـی مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی محمودرضا یحیـی زاده‬ ‫ اقای مهرداد یزدان جو ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 95‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 337‬فرعی از ‪ 5‬اصلی‬‫واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی عباس میرحسینی‬ ‫ خانم ام البنین بداغ ابادی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 798/23‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 2015‬فرعی‬‫از ‪ 5‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی طیبه تقوی‬ ‫ اقای مهدی مهرگان راد ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 69/80‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 2015‬فرعی از ‪5‬‬‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی طیبه تقوی‬ ‫ اقای اصغر مجیدی نسب ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 93/09‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 336‬فرعی از ‪5‬‬‫اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی ماهرخ صالح ابادی‬ ‫ اقای قاسم عاصفی کیا ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 90/94‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 150‬فرعی از ‪ 5‬اصلی‬‫واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی ضیاء الحق الداغی‬ ‫ اقای محمدحسین سلیمانی باداشیانی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 95/97‬مترمربع قسمتی از پال ک‬‫‪ 336‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی ماهرخ صالح ابادی‬ ‫پال ک ‪ 6‬اصلی اراضی کلوت‬ ‫ خانـم ا کـرم کالتـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 80/45‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬‫‪ 4584‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی محمدعلی‪ ،‬علی‪ ،‬فاطمه سلطان‪،‬‬ ‫سـکینه خاتون‪ ،‬صغـری‪ ،‬صدیقـه و زهرا شـهرت همگـی دانا‬ ‫ اقای علی دولت ابادی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 80/45‬مترمربع قسمتی از پال ک‬‫‪ 4584‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی محمدعلی‪ ،‬علی‪ ،‬فاطمه سلطان‪،‬‬ ‫سکینه خاتون‪ ،‬صغری‪ ،‬صدیقه و زهرا شهرت همگی دانا‬ ‫ خانـم زهـرا معصومـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 119/28‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 4582‬فرعـی از ‪6‬‬‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار از محـل مالکیـت مالـک رسـمی علی اسماعیلی خوشـمردان‬ ‫ اقای حسین جمال ابادی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 126/90‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1047‬فرعی از‬‫‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی ابوالفضل حسنی‬ ‫ اقای علی اصغر توفیقی پور ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 105/85‬مترمربع قسـمتی از پال ک یک فرعی از‬‫‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی حسـن سـاالری‬ ‫ اقـای علـی افچنگـی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 110/60‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 68‬فرعـی از ‪ 6‬اصلی‬‫واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی فاطمه کوشـکی‬ ‫ اقای مهدی نودهی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 96/24‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 2‬فرعی از ‪ 6‬اصلی‬‫واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی صفرعلی محمدابادی‬ ‫پال ک‪ 197‬اصلی اراضی کالخونی‬ ‫نفـر دودانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب چهـار دیـواری و مسـتحدثات در حال احـداث مربوط به‬ ‫ اقـای جـواد حاجیا ‬‫پرورش ماهی و شیالت به مساحت ‪ 49594/58‬مترمربع قسمتی از پال ک های ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 164‬فرعی از ‪ 197‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش ‪ 3‬سـبزوار کـه نسـبت بـه پلا ک ‪ 5‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی علی ا کبـر هاشـم ابادی و‬ ‫حسینعلی غالمپور و نسبت به پال ک ‪ 6‬فرعی مع الواسطه از محل مالکیت مالکین رسمی محمد صالح ابادی‪ ،‬علی اصغر‬ ‫صالح ابادی‪ ،‬ذبیح اله صالح ابادی و محمدرضا نجم ابادی و نسـبت به پال ک ‪ 7‬فرعی مع الواسـطه از محل مالک رسـمی‬ ‫علی ا کبر هاشـم ابادی و نسـبت به پال ک ‪ 164‬فرعی مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی قنبر صالح ابادی‬ ‫ اقای حسـن هواخواه حالج دودانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب چهار دیواری و مسـتحدثات در حال احداث مربوط‬‫به پرورش ماهی و شـیالت به مسـاحت ‪ 49594/58‬مترمربع قسـمتی از پال ک های ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 164‬فرعی از ‪ 197‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار که نسبت به پال ک ‪ 5‬فرعی مع الواسطه از محل مالکیت مالکین رسمی علی ا کبر هاشم ابادی‬ ‫و حسـینعلی غالمپـور و نسـبت بـه پلا ک ‪ 6‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی محمـد صالح ابـادی‪،‬‬ ‫علی اصغـر صالح ابـادی‪ ،‬ذبیح الـه صالح ابـادی و محمدرضـا نجم ابـادی و نسـبت بـه پلا ک ‪ 7‬فرعـی مع الواسـطه از محـل‬ ‫مالـک رسـمی علی ا کبـر هاشـم ابادی و نسـبت بـه پلا ک ‪ 164‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی قنبـر‬ ‫صالح ابـادی‬ ‫ اقای علی ا کرمی دودانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب چهار دیواری و مسـتحدثات در حال احداث مربوط به پرورش‬‫کهـای ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 164‬فرعـی از ‪ 197‬اصلـی واقـع در‬ ‫ماهـی و شـیالت بـه مسـاحت ‪ 49594/58‬مترمربـع قسـمتی از پال ‬ ‫بخـش ‪ 3‬سـبزوار کـه نسـبت بـه پلا ک ‪ 5‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی علی ا کبـر هاشـم ابادی و‬ ‫حسـینعلی غالمپـور و نسـبت بـه پلا ک ‪ 6‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی محمـد صالح ابـادی‪،‬‬ ‫علی اصغـر صالح ابـادی‪ ،‬ذبیح الـه صالح ابـادی و محمدرضـا نجم ابـادی و نسـبت بـه پلا ک ‪ 7‬فرعـی مع الواسـطه از محـل‬ ‫مالـک رسـمی علی ا کبـر هاشـم ابادی و نسـبت بـه پلا ک ‪ 164‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی قنبـر‬ ‫صالح ابـادی‬ ‫پال ک ‪ 436‬اصلی اراضی دوکاریز‬ ‫ اقـای محسـن مهرکیـا ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 73228/26‬مترمربـع کـه مسـاحت ‪6211‬‬‫مترمربـع ان در حریـم شـبکه بـرق اسـت‪ ،‬قسـمتی از پلا ک ‪ 436‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار از محـل مالکیـت مالـک‬ ‫رسـمی حـاج علی مسـکنی‬ ‫پال ک‪ 478‬اصلی اراضی شهرک توحید‬ ‫ اقـای اسـماعیل نامنـی سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 132‬مترمربـع قسـمتی از پال ک‬‫‪ 1413‬فرعـی از ‪ 478‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی مهـدی باسـتانی‬ ‫‪ -‬خانم اعظم حلوائی مقدم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 132‬مترمربع قسمتی از پال ک‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪ 1413‬فرعی از ‪ 478‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی مهدی باستانی‬ ‫بخش‪ 8‬سبزوار ناحیه یک‬ ‫پال ک ‪ 34‬اصلی اراضی بسک‬ ‫ اقای علیرضا عباسـی ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 1557/55‬مترمربع که مقدار مسـاحت ‪ 498‬مترمربع ان‬‫در حریم مسـیل اسـت) قسـمتی از پال ک ‪ 220‬و ‪ 262‬فرعی متصل بهم از ‪ 34‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬سـبزوار ناحیه یک‬ ‫مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی عباسعلی عباسی‬ ‫بخش‪ 12‬سبزوار‬ ‫پال ک یک اصلی اراضی عمیداباد‬ ‫ اقای حسـن محسـنی اصیل ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 191/57‬مترمربع تمامت پال ک ‪ 1491‬فرعی از‬‫یبـدری غفوری‬ ‫یـک اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیت رسـمی بی ب ‬ ‫ خانم عصمت جنتی توپکانلو ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 79/96‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 8971‬فرعی‬‫از یک اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی دادیار علی کردی‬ ‫ اقـای حسـن علـی ا کبـری ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 139/45‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 241‬فرعـی از‬‫یـک اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکین رسـمی محمـود قنـدی و بی بی زرین امیری‬ ‫و فاطمـه امیری‬ ‫ اقـای ابراهیـم یگانه نیـا پنجدانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 100‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬‫باقـی مانـده ‪ 287‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی ثارالـه‬ ‫خسـروی مقدم و محمدحسـین ابراهیم زاد هشـیراز‬ ‫ خانـم بتـول مومنی عبدل ابـادی یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت ‪ 100‬مترمربع قسـمتی از‬‫پلا ک باقـی مانـده ‪ 287‬فرعـی از یـک اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالکین رسـمی ثاراله‬ ‫خسروی مقدم و محمدحسـین ابراهیم زاده شیراز‬ ‫پال ک‪ 2‬اصلی اراضی عبدالرحمن‬ ‫ خانم مهری اخوندی بنقنی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 126/70‬مترمربع قسمتی از‬‫پال ک ‪ 7‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی فریبرز ناوی‬ ‫ اقای یحیی اخوندی بنقنی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 126/70‬مترمربع قسمتی از‬‫پال ک ‪ 7‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی فریبرز ناوی‬ ‫ اقای هادی جلمبادانی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 78/48‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 9401‬فرعی از ‪2‬‬‫اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی غالمرضا جلینی‬ ‫ خانـم معصومـه رازقنـدی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 172/28‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1717‬فرعـی‬‫از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی فاطمـه افچنگـی‪ ،‬رمضـان افچنگـی و‬ ‫محمدعلـی دلبری‬ ‫پال ک ‪ 3‬اصلی اراضی الداغی‬ ‫ خانم فاطمه نودهی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 56/54‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 104‬فرعی از ‪ 3‬اصلی‬‫واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع از محل مالکیت مالک رسمی محمدرضا شارهء‬ ‫پال ک ‪ 4‬اصلی اراضی سالخ خانه‬ ‫ اقای رضا یوسـفی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 67‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 4‬اصلی واقع در بخش ‪12‬‬‫سـبزوار از محل مالکیت رسـمی ایرج ترشـیزی (احدی از ورثه محمد ترشـیزی)‬ ‫ اقای امیرحسـین فسـنقری ششـدانگ یکباب سـاختمان به مساحت ‪ 44/21‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 4‬اصلی واقع‬‫در بخش ‪ 12‬سـبزوار از محل مالکیت رسـمی فاطمه سـلطان ترشـیزی (احدی از ورثه محمد ترشـیزی)‬ ‫ اقـای نـادر فسـنقری ششـدانگ یکبـاب کاروانسـرا بـه مسـاحت ‪ 316/65‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 4‬اصلـی واقـع در‬‫بخـش ‪ 12‬سـبزوار از محـل مالکیـت رسـمی فاطمـه سـلطان ترشـیزی (احـدی از ورثـه محمـد ترشـیزی)‬ ‫ اقای مصطفی فسنقری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 44/58‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 4‬اصلی واقع در‬‫بخش ‪ 12‬سبزوار از محل مالکیت رسمی فاطمه سلطان ترشیزی (احدی از ورثه محمد ترشیزی)‬ ‫پال ک‪ 7‬اصلی اراضی نقابشک‬ ‫ اقـای مهـدی ابراهیمـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 124/05‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 98‬فرعـی از ‪7‬‬‫یسـبزوار‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار از محـل مالکیـت مالـک رسـمی علی ا کبـر قاسم ‬ ‫لـذا بـه اسـتناد مفـاد مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند در شـهرها بایـد از‬ ‫روزنامـه منتشـر م ‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی در روزنامـه و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق رای در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را بـه اداره ثبت‬ ‫محـل وقـوع ملـک تسـلیم ورسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محل تحویل دهـد‪ .‬دراینصورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می کند‪.‬‬ ‫صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد ان قسـمت از‬ ‫ً‬ ‫نهـا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی طبـق رای هیات پس از تنظیـم اظهارنامه‬ ‫امال کـی کـه قبلا نسـبت بـه ا ‬ ‫ثبتـی حـاوی تحدیـد حـدود ملـک‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صـورت همزمان به اطلاع عموم‬ ‫می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقد سـابقه تحدید حـدود واحد ثبتی ا گهی تحدید حـدود را به صورت‬ ‫اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪1401/360‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهی ابالغ و احضار‬ ‫اقـای عبـداهلل نورزائـی فرزنـد محمـد مجهول المـکان؛ همسـر شـما برابـر دادنامـه شـماره‬ ‫‪ 140029390002871466‬شـعبه دادگاه عمومـی بخـش محمدابـاد بـا بـذل سـی میلیـون تومـان مهریـه‪،‬‬ ‫تقاضـای ثبـت طلاق کـرده اسـت‪ .‬لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬در ایـن‬ ‫دفترخانه به ادرس شهرستان هامون‪ ،‬شهر محمداباد‪ ،‬خیابان امام علی؟ع؟‪ ،‬جنب دفتر پیشخوان‬ ‫دولـت‪ ،‬حاضـر شـوید‪ .‬درغیراینصـورت طبـق مقـررات اقـدام بـه ثبـت خواهـد شـد و اعتـراض بعـدی‬ ‫مسـموع نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫مرتضی غالمیان‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 99‬و طالق ‪ 62‬محمداباد‬ ‫م الف ‪328‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم حلیمـه تقوی پورعـروه فرزنـد نصرت الـه به شناسـنامه و کد ملـی ‪ 4240097525‬صـادره از بهمئی‬ ‫درخواسـتی به خواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه همسـرم مرحـوم سـجاد‬ ‫رضوانیـان بـه شناسـنامه ‪ 211‬و کـد ملـی ‪ 1911887696‬صـادره از رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1400/11/18‬در‬ ‫اقامتـگاه اقامتـگاه دائمـی‪ /‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬حلیمـه‬ ‫تقوی پورعـروه فرزنـد نصرت الـه ش ش و کـد ملـی ‪ 4240097525‬متولـد ‪ 1366/06/15‬صـادره از بهمئی‬ ‫همسر متوفی ‪ -2‬امیرعلی رضوانیان فرزند سجاد ش ش و کد ملی ‪ 1900716844‬متولد ‪1389/12/21‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -3‬میکائیـل رضوانیـان فرزنـد سـجاد ش ش و کـد ملـی ‪1850907455‬‬ ‫متولـد ‪ 1394/12/23‬صـادره از بهبهـان پسـر متوفـی ‪ -4‬مهیـاس رضوانیـان فرزنـد سـجاد ش ش‬ ‫و کـد ملـی ‪ 1900987260‬متولـد ‪ 1400/05/12‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -5‬محمـد رضوانیـان‬ ‫فرزنـد جعفـر ش ش ‪ 127‬کـد ملـی ‪ 1910776750‬متولـد ‪ 1339/07/01‬صـادره از رامهرمـز پـدر متوفـی‬ ‫‪ -6‬جان گلـی بخـرد فرزنـد ذوالفقـار ش ش ‪ 2424‬کـد ملـی ‪ 5999685028‬متولـد ‪ 1341/11/06‬صـادره‬ ‫از کهگیلویـه مـادر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک‬ ‫ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که بعد از این تاریخ ابراز‬ ‫شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/136‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه خانم ماریا رحیمی چنگ ابادی فرزند اسـماعیل به موجب دو برگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه شـماره‬ ‫پال ک ‪ 57‬فرعی از ‪ 908‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد را نموده و مدعی سـت سـند مالکیت مزبور مفقود شـده‬ ‫اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت امال ک کشـوری ششـدانگ پلا ک فـوق ذیل شـماره الکترونیکی‬ ‫‪ 139620306007002955‬بـه نـام ماریـا رحیمی چنگ ابـادی ثبت و سـند مالکیـت ‪556618‬د‪ 94‬صادر و‬ ‫تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از این حکایتی نـدارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک‬ ‫ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کس نسـبت به ملک مورد‬ ‫ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است‪ ،‬بایستی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ‬ ‫انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی به این‬ ‫اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون‬ ‫ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی نوبت اول و تسـلیم‬ ‫ان بـه متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/22 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی ابالغ مزایده و تسعیر نرخ سکه پرونده کالسه ‪140000250‬‬ ‫بدینوسـیله به تعدادی از ورثه مرحوم علی اصغر حمیدی نیا که عبارتند از اقایان عباسـعلی و ابراهیم‬ ‫و خانم هـا فاطمـه‪ ،‬عصمـت و زهـرا شـهرت همگـی حمیدی نیـا به نشـانی‪ :‬تربت جـام‪ ،‬خیابان سـعدی‪،‬‬ ‫چهارراه سوم‪ ،‬پال ک ‪ 55‬بدهکاران پرونده اجرایی کالسه ‪ 140000250‬که برابر گزارش مامور اداره پست‪،‬‬ ‫ابالغ واقعی به شـما میسـر نبوده ابالغ می شـود ششـدانگ اعیان یکباب منزل مسـکونی با عرصه وقف‬ ‫به شـماره پال ک ثبتی پانصد و سـیزده فرعی از چهار اصلی بخش سـیزده مشـهد به مسـاحت دویسـت‬ ‫مترمربـع بـه نشـانی‪ :‬تربت جـام‪ ،‬خیابـان مفتـح‪ ،‬مفتـح پنـج ممیـز هشـت‪ ،‬پلا ک دوازده ملکـی مرحـوم‬ ‫علی اصغـر حمیدی نیـا طـی ا گهـی شـماره ‪ 1401/03/10-140103906227000005‬و مزایـده بـا شـماره‬ ‫‪ 1401/03/10-140104306227000005‬در حـال مزایـده اسـت‪ .‬جهـت اطالع به سـایت سـازمان به ادرس‬ ‫‪ Aghai.ssaa.ir‬مراجعه کنید‪ .‬چنانچه تمایل به حضور در جلسـه مزایده دارید در روز یکشـنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/29‬از سـاعت ‪9‬صبـح الـی ‪12‬ظهـر در واحـد اجرای اداره ثبت اسـناد و امال ک تربت جام واقع‬ ‫ً‬ ‫در تربت جام‪ ،‬روبروی اداره گاز حاضر شـوید‪ .‬ضمنا عدم حضور شـما مانع برگزاری مزایده نخواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین حسـب درخواسـت وکیل بسـتانکار‪ ،‬تعداد سـکه های مهریه مندرج در سـند نکاحیه شـماره‬ ‫‪ 1380/10/02-14568‬تنظیمـی دفترخانـه ازدواج شـماره ‪ 18‬تربت جـام‪ ،‬تعـداد ‪ 314‬سـکه مـورد مهریـه‬ ‫ً‬ ‫جمعـا بـه مبلغ ‪ 39/878/000/000‬ریال محاسـبه شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/22 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫پروانـه اشـتغال بـه کار سـازمان نظـام مهندسـی خراسـان رضـوی بـه شـماره ‪ 19/3/4158‬مـورخ‬ ‫‪ 1379/05/31‬متعلق به مجید کریمی فرزند ابراهیم متولد ‪ 1350‬با شماره ملی ‪ 0793428823‬مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی موتورسـیکلت هوندا مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک ‪ 762-14739‬و شماره موتور‬ ‫‪ 0970753‬و شـماره تنـه ‪ 8900983‬بـه مالکیـت ابـوذر چوپانـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140160306012000468‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه عسـکری فرزند علی به شماره شناسـنامه ‪ 4954‬صادره از کاشـمر در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 123/20‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1339‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخش یک شهر کاشمر به ادرس خیابان ‪ 15‬خرداد ‪ 5‬خریداری از مالک رسمی اقای سیدعلی محمد‪،‬‬ ‫خانم هـا بی بی سـکینه‪ ،‬رقیـه و خدیجـه شـهرت همگی حسـینی یزدی محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪586‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012000198‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای سیدحسن موسوی فرزند سیدرضا به شماره شناسنامه ‪ 1172‬صادره از کاشمر‬ ‫در ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت ‪ 1874‬مترمربع از پال ک ‪ 572‬فرعی از ‪ 61‬اصلی واقع در بخش‬ ‫سـه کاشـمر به ادرس روسـتای رزق اباد خریداری از مالک رسـمی مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتـی کـه‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪588‬‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪156/7/1401 :‬‬ ‫خواهان‪ :‬حسن عبادی به نشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬کوی ولی عصر؟جع؟‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫خوانده‪ :‬حیات جاللی مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/04/12 :‬ساعت ‪10:30‬‬ ‫خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شـعبه کرده اند که تحت کالسـه‬ ‫‪ 156/7/1401‬بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت بـه اسـتناد مـاده ‪73‬‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی بـرای یـک نوبت در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مراجعه و اصل‬ ‫دادخواسـت و ضمایـم ان را تحویـل بگیـرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪130/7/1401 :‬‬ ‫خواهان‪ :‬عبدالرحیم خلف مراد به نشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬امیری‪ ،‬نوری‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫خوانده‪ :‬نادر مسعودی مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/03/31 :‬ساعت ‪9:30‬‬ ‫خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شـعبه کرده اند که تحت کالسـه‬ ‫‪ 130/7/1401‬بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت بـه اسـتناد مـاده ‪73‬‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی بـرای یـک نوبت در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مراجعه و اصل‬ ‫دادخواسـت و ضمایـم ان را تحویـل بگیـرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫دادنامه‬ ‫به تاریخ ‪ 1401/03/21‬در وقت فوق العاده شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان شوش‪ ،‬پرونده‬ ‫کالسـه ‪ 110/5/1401‬تحت نظر اسـت‪ .‬مالحظه می شـود خواهان خسـاراتی را که ممکن اسـت به واسطه‬ ‫ً‬ ‫اجـرای قـرار تامیـن خواسـته بـه خوانـده وارد ایـد‪ ،‬نقـدا بـه صنـدوق دادگسـتری واریـز کـرده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫مرجـع راجـع بـه خواسـته تامیـن خواسـته خواهـان ختـم رسـیدگی را اعلام و بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه‬ ‫صـدور قـرار می کند‪.‬‬ ‫قرار تامین خواسته‬ ‫درخصـوص درخواسـت اقـای مسـعود مسـحنه فرزنـد عبدالسـادات بـه طرفیـت اقای سـعید پریزناوس‬ ‫فرزنـد اسـماعیل بـه خواسـته صـدور قـرار تامیـن خواسـته بـه مبلـغ ‪ 170/000/000‬ریـال‪ ،‬نظـر بـه اینکـه‬ ‫خواهـان خسـاراتی کـه ممکـن اسـت بـه واسـطه اجـرای ایـن قـرار بـه خوانـده وارد ایـد‪ ،‬بـه موجـب فیـش‬ ‫ً‬ ‫پیوسـت واریـز کـرده اسـت؛ لـذا ایـن مرجـع بـا قبـول درخواسـت خواهـان‪ ،‬مسـتندا بـه بنـد "د" مـاده ‪108‬‬ ‫قانون ائین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی‪ ،‬قرار تامین خواسـته از اموال خوانده‬ ‫بـه مبلـغ فوق الذکـر صـادر و اعلام می کنـد‪ .‬قـرار صادره پـس از ابالغ‪ ،‬قابل اجـرا و ظرف مـدت ده روز پس‬ ‫از ابلاغ‪ ،‬قابـل اعتـراض در ایـن مرجـع اسـت‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان علی رضـا چرچـی دادخواسـتی بـه طرفیـت بختیـار شـریفی بـه خواسـته الـزام بـه تنظیـم سـند‬ ‫خـودرو سـواری پرایـد بـه فـک پلا ک بـه انضمـام کلیـه هزینه هـای دادرسـی و خسـارات قانونـی تقدیـم‬ ‫کـه بـه شـعبه ‪ 5‬شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش ارجـاع و بـه کالسـه حقوقـی ثبـت و بـرای روز‬ ‫دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/03‬سـاعت ‪ 10:30‬تعییـن وقـت شـده و چـون خوانـده (بختیـار شـریفی نژاد)‬ ‫ً‬ ‫مجهول المـکان اعلام شـده‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای خواهـان و دسـتور دادگاه و مسـتندا بـه مـاده ‪ 73‬از‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقالب در امور مدنی مصـوب ‪ 1379‬مراتب فوق یک نوبت‬ ‫در یکی از جراید کثیراالنتشـار درج و از نامبرده فوق الذکر دعوت می شـود که از تاریخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫مـدت یـک هفتـه بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و بـا دریافت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم ادرس محل‬ ‫اقامـت خـود را اعلام‪ ،‬درغیراینصـورت مفـاد دادخواسـت و ضمائـم و وقـت رسـیدگی ابلاغ شـده تلقـی و‬ ‫دادگاه تصمیـم مقتضـی اتخـاذ خواهـد کرد‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪539 -34‬ن‪ 58‬و شـماره موتـور ‪ 118P0032971‬و شـماره شاسـی ‪ 6EG635582‬بـه مالکیـت‬ ‫امیـدوار شـکوئی بـا شـماره ملـی ‪ 1861150921‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی و برگ سـبز خودرو وانت پیکان ‪ 1600‬مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک ایران ‪521 -24‬س‪ 67‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 11489053052‬و شـماره شاسـی ‪ C225780‬بـه مالکیـت خیراله عبدی پـور فرزند غیب اله‬ ‫به شـماره ملی ‪ 1861539150‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫فا کتـور فـروش خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪117 -34‬ن‪ 69‬و شـماره موتـور ‪ 139B0183140‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE6LH300452‬بـه‬ ‫مالکیـت مریـم سـتاری فرزنـد محسـن بـه کـد ملـی ‪ 1860328921‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثـی‬ ‫در پلا ک ‪ 18‬شهرسـتان اسلام ابادغرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 140160316002000137‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف منـدرج در قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند بـه نـام اقـای عیسـی‬ ‫باباخانـی فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی ‪ 3340321043‬و شماره شناسـنامه ‪ 122‬صـادره از اسلام ابادغرب‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 150/26‬مترمربـع در روز یکشـنبه مـورخ ‪1401/04/12‬‬ ‫راس سـاعت ‪ 11/30‬در محل وقوع ملک انجام خواهد شـد‪ .‬لذا به موجب این ا گهی به کلیه مالکین‬ ‫پال ک هـای مجـاور اخطـار می شـود کـه در روز و سـاعت مقـرر در محل حضور بهم رسـانند‪ .‬مطابق ماده‬ ‫‪ 15‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک‪ ،‬چنانچـه تقاضا کننـده در موقـع تحدیـد حـدود‪ ،‬خـود یـا نماینـده اش‬ ‫حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک موردتقاضـا بـا حـدود اظهارشـده از طـرف مجاوریـن تحدیـد حـدود خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت اسـناد‪ ،‬مجاورینـی که نسـبت بـه حدود یا حقـوق ارتفاقی حقی بـرای خود‬ ‫قائـل هسـتند می تواننـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تسـلیم کننـد‪ .‬درغیراین صـورت اداره ثبـت اسـناد بدون توجـه به اعتراض‪ ،‬عملیـات ثبتی را‬ ‫بـا رعایـت مقـررات ادامـه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/22 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/55‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/24-140160316002000145‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امامعلی کریمی چغابوری فرزند شیرزاد به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 251‬صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 65/30‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 2651‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابـان شهرسـتانی‪ ،‬خیابـان کـرم طهماسـبی‪ ،‬کوچـه‬ ‫علـی احمدی فـر‪ ،‬خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای شـیرزاد کریمـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/58‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/02/19-140160316002000445‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای علی حیدری فرزند مراد به شماره شناسـنامه ‪ 1884‬صادره‬ ‫از گیالنغرب در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 75/16‬مترمربع پال ک فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع‬ ‫در اسلام ابادغرب‪ ،‬بـدره ای خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای حسـین جلیلیـان محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/60‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140160316002000457‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم نسـترن اله ویسـی فرزند ابوبکر به شماره شناسـنامه ‪ 10369‬صـادره از‬ ‫سـنندج در یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪ 347/16‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع‬ ‫در اسلام ابادغرب‪ ،‬بـدره ای خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای علـی حیدری محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/61‬الف‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس بـه رنـگ مشـکی مـدل‬ ‫‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪331 -19‬م‪ 89‬و شـماره موتـور ‪ 12489102679‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM11CAXAK628631‬به مالکیت بهنام صادقی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت‪ ،‬سـند کمپانی و کارت موتورسـیکلت ‪ D9-125CC‬به رنگ مشـکی مدل ‪ 1394‬با شـماره‬ ‫پلا ک ‪ 516-8864656‬و شـماره موتـور ‪ 0125NBY694738‬و شـماره تنـه ‪NBY***125A9403895‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 207‬مدل ‪ 1401‬با شـماره پال ک ایران ‪991 -56‬ق‪ 94‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 178B0081523‬و شـماره شاسـی ‪ NAAR03FE0NJ263613‬به مالکیت منیژه پرنون سوره برق مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪192/7/1401 :‬‬ ‫خواهان‪ :‬یاسر فرحانی به نشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬چوئبده‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫خوانده‪ :‬علی ا کبر اسدی مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/04/20 :‬ساعت ‪9:30‬‬ ‫خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شـعبه کرده اند که تحت کالسـه‬ ‫‪ 192/7/1401‬بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت بـه اسـتناد مـاده ‪73‬‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی بـرای یـک نوبت در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مراجعه و اصل‬ ‫دادخواسـت و ضمایـم ان را تحویـل بگیـرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک شـامل شناسـنامه مالکیـت‪ ،‬بـرگ کمپانـی و فا کتـور فـروش کارخانـه خـودرو سـواری پرایـد‬ ‫جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪233 -46‬س‪ 24‬و شـماره موتـور ‪ 3360236‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ S1412289163366‬بـه مالکیـت سـلمان نصرت طلب گوراب گوراب زرمخـی مفقـود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل کارت دانشـجویی اینجانـب کیانـوش زنگنـه فرزنـد باقـر‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ ۰۷۶۰۰۶۹۵۹۱‬صـادره از خـواف در مقطـع‬ ‫دکتـری رشـته بیوتکنولـوژی در کشـاورزی صـادره از دانشـگاه‬ ‫ملـی واحـد زابـل بـه شـماره دانشـجویی ‪ ۹۵۱۰۳۲۵۱۲‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ز‪.‬ل‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل کارت دانشـجویی اینجانـب مهـدی پنـاه فرزنـد‬ ‫محمدانـور بـه شـماره ملـی ‪ ۶۴۵۰۳۰۳۴۳۳‬صـادره از راسـک‬ ‫در مقطـع کارشناسـی رشـته باستان شناسـی صـادره از‬ ‫دانشـگاه ملـی واحـد زابل به شـماره دانشـجویی ‪۹۶۱۰۵۱۴۰۰‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ز‪.‬ل‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2518‬‬ ‫حقایقی درمورد ستاره دنباله دار هالی‬ ‫اســم ســتاره دنبالـه دار هالــی از اســم ستار هشــناس مشــهور انگلیســی (ادمونــت هالــی)‬ ‫گرفتــه شــده‪ .‬او در ســال ‪ 1705‬میــادی فهمیــد کــه ســتار ه دنبالـه داری وجــود دارد کــه‬ ‫یگ ــردد‪ .‬س ــتاره شناس ــان تاری ــخ مش ــاهده‬ ‫کب ــار ب ــه اس ــمان زمی ــن برم ‬ ‫ه ــر ‪76‬س ــال ی ‬ ‫ً‬ ‫ایــن دنبالـه دار را بــه بیــش از ‪2000‬ســال پیــش مرتبــط می داننــد‪ .‬هالــی اخیــرا در ســال‬ ‫‪ 1986‬در اس ــمان دی ــده ش ــد و همچنی ــن توس ــط ن ــاوگان فضای ــی بین الملل ــی در فض ــا‬ ‫نیــز دیــده شــد‪ .‬ایــن دنبالـه دار قــرار اســت در ســال ‪ 2061‬درطــول ســفر ‪76‬ســاله خــود‬ ‫ب ــه دور خورش ــید ب ــه اس ــمان زمی ــن بازگ ــردد‪ .‬ان ــداز ه س ــتار ه هال ــی ح ــدود ‪15‬کیلومت ــر‬ ‫در ‪8‬کیلومت ــر اس ــت‪ .‬دانش ــمندان عم ــر ای ــن س ــتاره دنبالـ ـه دار را حداق ــل ‪1600‬س ــال‬ ‫چ نش ــان ه مش ــخصی از پی ــری و م ــرگ ای ــن س ــتاره گ ــزارش نش ــده‬ ‫می دانن ــد و هن ــوز هی ـ ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫محمدامین دروپور‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شهید ایت اهلل طالقانی‬ ‫شهرستان فریمان‪ /‬سال تحصیلی ‪1400-1401‬‬ ‫ویژ گی های بزاق انسان‬ ‫بـزاق انسـان مایعـی بـرون سـلولی اسـت کـه توسـط غـدد بزاقـی تولیـد و در دهـان ترشـح‬ ‫می شـود‪ .‬بزاق انسـان حاوی ‪ 5/99‬درصد اب بوده و شـامل موادی چون الکترولیت ها‪،‬‬ ‫لهـای سـفید‪ ،‬سـلول های بافـت پوششـی‪ ،‬انزیم هایـی مثـل لیپـاز و‬ ‫مخـاط‪ ،‬گلبو ‬ ‫امیلاز‪ ،‬مـواد ضـد میکـروب مثـل پادتـن ‪ A‬و لیزوزیـم اسـت‪ .‬بـزاق بـرای شکسـتن و تجزیه‬ ‫نهـا‬ ‫نهـا و جلوگیـری از خـراب شـدن و پوسـیدگی دندا ‬ ‫باقیماند ههـای غـذا میـان دندا ‬ ‫ضـرورت دارد‪ .‬بـدن یـک انسـان بالـغ و سـالم به طـور روزانـه ‪ 1500‬میلی لیتـر بـزاق تولیـد‬ ‫می کنـد و این میـزان در هنـگام خـواب ب هشـدت کاهـش پیـدا می کند‪ .‬بـزاق همچنین در‬ ‫بسـازی و نـرم کـردن غذاهـا در دهـان و ایجـاد سـهولت در جویـدن و بلـع غذا موثر‬ ‫مرطو ‬ ‫نهـا در برابـر اسـید های موجـود در‬ ‫اسـت‪ .‬یکـی از فوایـد بـزاق دهـان این اسـت که از دندا ‬ ‫دهـان محافظـت می کنـد‪ .‬بـزاق به عنـوان یـک محافـظ طبیعـی دهـان در برابـر اسـید ها‬ ‫تهـای‬ ‫یتـوان اب نبا ‬ ‫عمـل کـرده و انهـا را خنثـی می کنـد‪ .‬بـرای افزایـش ترشـح بـزاق م ‬ ‫سهـای بـدون شـکر جویـد‪ .‬نوشـیدن اب به میـزان کافـی‪،‬‬ ‫بـدون قنـد خـورد یـا ادام ‬ ‫مصـرف میو ههـا و سـبزی های تـازه و خوردن غذا های ابکی مانند سـوپ می تواند دهان‬ ‫شهـای‬ ‫را خیـس و مرطـوب نگـه دارد‪ .‬در انـواع مختلـف جانـوران‪ ،‬بـزاق می توانـد نق ‬ ‫متفـاوت و متنوعـی داشـته باشـد‪ .‬برخـی از پرسـتوها بـرای سـاختن اشـیانه ی خـود از‬ ‫بـزاق خـود اسـتفاده می کننـد‪ .‬بسـیاری از مارهـای سـمی از بـزاق خود برای کشـتن شـکار‬ ‫و یـا دفـاع از خـود در مقابـل خطـرات اسـتفاده می کننـد‪ .‬همچنیـن برخـی از موجـودات‬ ‫ماننـد کـرم ابریشـم در مرحلـه ی شـفیرگی از بـزاق خـود بـرای سـاختن پیلـه یـا پوشـش‬ ‫محافظ اسـتفاده می کنند؛ بنابراین بزاق یکی از مهم ترین موارد موردنیاز انسـان و سـایر‬ ‫بهـای‬ ‫نهـا‪ ،‬کنتـرل میکرو ‬ ‫جانـداران اسـت و به دلیـل تاثیـر بـزاق در محافظـت از دندا ‬ ‫مهـا‪ ،‬شـروع هضـم غذا ها‪ ،‬صحبت کردن و ‪ ...‬ترشـح مناسـب‬ ‫دهـان‪ ،‬کمـک بـه التیـام زخ ‬ ‫ان در دهـان بسـیارمهم و ضـروری اسـت‪.‬‬ ‫هستی صفار زاده‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان غیردولتی موج سپید‬ ‫شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫موجودات اعماق اقیانوس چگونه زندگی می کنند؟‬ ‫سهـا تشـکیل می دهنـد و به دلیـل وسـیع بودن و‬ ‫قسـمت زیـادی از زمیـن را اقیانو ‬ ‫یشـود‬ ‫شهـای زیـادی دررابط هبـا انهـا انجـام م ‬ ‫ناشـناخته بودنشـان‪ ،‬هرسـال پژوه ‬ ‫‪ ۷۰‬درصـد کـره ی زمیـن را اقیانوس ها تشـکیل داده اند‪ ،‬بااین وجود هنـوز ‪ ۹۵‬درصد از انها‬ ‫ناشناخته است‪ ،‬عمیق ترین اقیانوس‪ ۱۱ ،‬هزار و ‪ ۳۴‬متر است‪ .‬یکی از جالب ترین رازهای‬ ‫نهـا‪ ،‬رودخانـه و دریاچـه وجود دارد‪ .‬حجم وسـیع اب‬ ‫اقیانـوس این اسـت که در اعمـاق ا ‬ ‫کسـوم‬ ‫یشـود تـا اطالعـات بسـیار کمـی از زندگـی موجـودات دریایـی در حـد ی ‬ ‫باعـث م ‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬اقیانوس برای بسـیاری از جانداران دریایی‪ ،‬محیطی سـه بعدی را فراهم‬ ‫یشـود‪ ،‬پرندگان‪ ،‬حشـرات‬ ‫می کند‪ .‬در خشـکی‪ ،‬حیات تنها محدود به سـطح خشـکی م ‬ ‫و درختـان عظیـم تنهـا بـه ارتفـاع چنـد متـر در اتمسـفر می رسـند؛ امـا در دریـا‪ ،‬جانـداران‬ ‫یشـوند‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬فضای حیـات در اقیانوس بیش‬ ‫زنـده در تمـام اعمـاق یافـت م ‬ ‫یسـت و محیط های بسـیار متفاوتی برای جانداران فراهم می کند‪ .‬ا کثر‬ ‫از فضای خشک ‬ ‫گیاهان و جانداران دریایی در اطراف سطح‪ ،‬کف یا کناره های اقیانوس زندگی می کنند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکـه ا کثریـت مـواد غذایـی اقیانـوس در الی ههـای سـطحی و پرنـور تولیـد‬ ‫یشـود؛ بنابرایـن دراین مناطـق‪ ،‬موجـودات زنـده زیـادی وجـود دارد‪ .‬در فراینـد تغذیـه‬ ‫م ‬ ‫حیوانـات‪ ،‬مدفـوع ایجادشـده بـه کـف دریا ته نشسـت می کنـد‪ .‬همچنیـن‪ ،‬جاندارانی که‬ ‫یشـوند‪ .‬بسـیاری‬ ‫در نزدیکی اب رشـد کرده اند پس از مرگ‪ ،‬در کف اقیانوس ته نشـین م ‬ ‫یهـای کـف زی در حیـن ته نشسـت ایـن مـواد در بسـتر اقیانـوس‪ ،‬از‬ ‫از حیوانـات و با کتر ‬ ‫انهـا تغذیـه می کننـد‪ .‬باتوجه به موقعیت و تنـوع زندگی‪ ،‬جانداران دریایی به دسـته های‬ ‫پالنکتـون‪ ،‬کـف زی (بنتـوز )‪ ،‬شـنا گر و نثوسـتون تقسـی م شـده اند‪ .‬هـر دسـته دارای‬ ‫نهـای‬ ‫روش زندگـی مختص ب هخـود بـوده و نقـش متفاوتـی در اقیانـوس دارد‪ .‬پالنکتو ‬ ‫یکـه شـنا گرهای‬ ‫یشـوند و ازانجای ‬ ‫اقیانوسـی شـامل حیوانـات و گیاهـان ذره ای شـناور م ‬ ‫یشـوند‪ .‬از انـواع‬ ‫نهـای اقیانـوس جابجـا م ‬ ‫ضعیفـی هسـتند به اسـانی به وسـیله جریا ‬ ‫یتـوان دیاتومـه هـا و دینوفالژله ها را نام بـرد؛ که توده عظیم ماده الی‬ ‫نهـا م ‬ ‫فیتوپالنگتو ‬ ‫کـه جانـوران دریایـی از انهـا تغذیـه می کننـد را به وجـود می اورنـد‪.‬‬ ‫امیرحسین وفابخش‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫چرا زنبورعسل دو معده دارد؟‬ ‫ً‬ ‫زنبورهـای عسـل حـدود ‪ ۱۵‬میلی متـر هسـتند و رنـگ انهـا معموال قهوه ای روشـن اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تپـا‬ ‫نهـا سـه جف ‬ ‫تمـام گون ههـای زنبورعسـل ازنظـر ظاهـر کاملا شـبیه ب ههـم هسـتند‪ .‬ا ‬ ‫لهـا‪ ،‬شـکم‬ ‫نهـا دارای با ‬ ‫و یـک جفـت چشـم مرکـب روی سـرخود دارنـد‪ .‬همچنیـن ا ‬ ‫ً‬ ‫نهـا معمـوال بـزرگ و پـرزدار‬ ‫شـش تکـه‪ ،‬شـاخک ها و کیسـه شـهد هسـتند‪ .‬چشـم های ا ‬ ‫بـوده و بینایـی بسـیار قدرتمنـدی دارنـد‪ .‬بیشـتر زنبورهـای عسـل در سـه رنـگ پایـه‪،‬‬ ‫یعنـی قهـوه ای‪ ،‬زرد و مشـکی وجـود دارنـد و ممکـن اسـت روی بـدن خـود طـرح راه راه‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬به دلیـل نقـش بسـیارمهم زنبورعسـل در گرده افشـانی و افزایـش بـاروری‬ ‫محصـوالت کشـاورزی و میو ههـا‪ ،‬از گذشـته زنبورعسـل توسـط انسـان مورداسـتفاده قـرار‬ ‫می گرفتـه اسـت‪ .‬از حـدود ‪۲ ۵۰۰‬سـال پیـش از میلاد انسـان ها بـه زنبـورداری پرداختنـد‪.‬‬ ‫ایـن کار ابتـدا در بین النهریـن یـا مصـر صـورت گرفـت‪ .‬در قـرن ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬میلادی زنبـورداری‬ ‫بـا پیشـرفت زیـادی روبـه رو شـد‪ .‬ایـن حشـره بـا تمـام کوچکـی اش دو معـده دارد‪ ،‬شـهد‬ ‫یشـود کـه به وسـیله دریچـه ای بـه معـده دوم‬ ‫لهـای مکیـده شـده وارد معـده اول م ‬ ‫گ ‬ ‫مربوط اسـت‪ .‬معده دوم عملیات گوارشـی را انجام می دهد‪ .‬زنبورعسـل هروقت گرسـنه‬ ‫یشـود با فشـار کمی به ماهیچه های اطراف معده اول مقداری عسـل ازطریق دریچه‬ ‫م ‬ ‫بـه معـده دوم می رسـاند و تغذیـه می کنـد‪ ،‬بنابرایـن اشـنایی بـا رونـد سیسـتم گـوارش‬ ‫زنبورعسل یک موضوع مهم و اساسی است‪ .‬بیشتر مردم اعتقاددارند که عسل مدفوع‬ ‫زنبورعسـل اسـت‪ ،‬اما این مطلب درسـت نیست‪ .‬مدفوع زنبورعسـل قهوه ای رنگ است‬ ‫و در بیرون کندو دفع می شـود؛ بنابراین غذای زنبورها شـهد و گرده اسـت که از گیاهان‬ ‫شـهدزا و گرده افشـان تامین می شـود‪ ...‬زنبورها شـهد را ازطریق خرطوم خود جمع اوری‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬کامال‬ ‫می کننـد‪ .‬یـک قطعـه طوالنـی از خرطـوم کـه درواقـع زبان زنبور محسـوب م ‬ ‫مجهـز بـه موهـای ضخیـم و طوالنـی اسـت؛ بنابرایـن عسـل مـاده مهمـی اسـت کـه از‬ ‫یشـمار زنـده گل وگیـاه ترکیـب شـده اسـت و زنبورعسـل یکـی از شـگفت انگیزترین‬ ‫مـواد ب ‬ ‫سیسـتم های گوارشـی در بیـن مخلوقـات خداونـد را دارد‪ .‬اشـنایی بـا دسـتگاه گـوارش‬ ‫زنبورعسـل می توانـد بـه شـناخت هرچه بیشـتر ایـن حشـره کمـک کنـد‪.‬‬ ‫نیما مرادی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫تاثیر نور خورشید بر بدن‬ ‫نور خورشید یکی از نعمت هایی ست که خداوند در اختیار ما قرار داده است و عالوه بر‬ ‫روشـنی بخشـیدن‪ ،‬فوایـد بسـیاری دارد‪ .‬فوایـد نـور خورشـید شـامل تاثیراتـی در کاهش‬ ‫افسـردگی و بهبـود خلق وخـو اسـت و کمبـود نـور خورشـید نیـز باعـث ایجـاد مشـکالتی‬ ‫یهـای قلبـی و دیابـت در‬ ‫یشـود احتمـال بیمار ‬ ‫یشـود‪ .‬نـور خورشـید باعـث م ‬ ‫در فـرد م ‬ ‫انسان کاهش یابد‪ .‬همچنین ویتامین موجود در نور خورشید در جذب کلسیم نقش‬ ‫دارد و بـه تقویـت دسـتگاه ایمنـی بـدن کمـک می کنـد‪ .‬نـور افتـاب اثـر ضدعفونی کننـده‬ ‫تهـای قارچـی‪ ،‬ا گزمـا‪ ،‬ا کنـه‪،‬‬ ‫یهـای پوسـتی ماننـد عفون ‬ ‫دارد و می توانـد بیمار ‬ ‫نهـا پیشـگیری کنـد‪ .‬همچنین نور خورشـید برای‬ ‫پسـوریازیس و‪ ...‬را کاهـش دهـد و از ا ‬ ‫یشـود تـا‬ ‫یهـا نیـز موثـر اسـت‪ .‬نـور خورشـید باعـث م ‬ ‫نبـردن با کتر ‬ ‫مهـا و ازبی ‬ ‫بهبـود زخ ‬ ‫بدن سـلول های بیشـتری را تولید کند و در برابر عفونت ها مقاوم باشـد و باعث تقویت‬ ‫یشـود‪ .‬نور خورشـید به تولید گلبول های سـفید کمک می کند‪.‬‬ ‫سیسـتم ایمنی بدن م ‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005002132‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقای مجتبی اخالصی فرزند مرتضی به شماره شناسـنامه ‪ 35‬صادره از نیشـابور‬ ‫در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 75/45‬مترمربـع پلا ک ‪ 41‬فرعـی از ‪ 3‬اصلی‬ ‫واقـع در اراضـی ده جیلوگـر بخـش ‪ 12‬نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫امیررضا سالمی محرز شده است‪ .‬بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪1191‬‬ ‫نیشابور‪ ،‬از طرف غالمرضا حسنی عارفی‬ ‫ا گهی نوبت دوم دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی‬ ‫عادی شرکت یزدان سفر اریا (سهامی خاص)‬ ‫شماره ثبت ‪ 781‬و شناسه ملی ‪10380093000‬‬ ‫باتوج هبـه عـدم حضـور حـد نصـاب الزم بـرای تشـکیل مجمـع عمومـی‬ ‫عـادی نوبـت اول مورخـه ‪ 1401/03/12‬بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران‬ ‫شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم که‬ ‫در سـاعت ‪ 11‬روز جمعـه مـورخ ‪ 1401/04/03‬در ادرس تربت حیدریـه‪،‬‬ ‫یشـود‪ ،‬حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫پایانـه مسـافربری تربت حیدریـه تشـکیل م ‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخـاب اعضـای اصلـی هیئت مدیـره و مدیـران بـرای مـدت دو‬ ‫سال‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرسین برای مدت یک سال‬ ‫‪ -3‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫‪ -4‬سایر موارد‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫یشـود و بـه مبـارزه بـا‬ ‫سیسـتم ایمنـی بـا کمـک ایـن سـلول های سـفید خـون تقویـت م ‬ ‫یهـای ناشـی از با کتـری کمـک می کند‪ .‬بـرای دریافت ویتامین های حاصـل از نور‬ ‫بیمار ‬ ‫خورشـید الزم اسـت روزانه ‪ ۱۰‬الی ‪ ۲۰‬دقیقه به صورت مسـتقیم در برابر نور خورشـید قرار‬ ‫بگیریـد و نبایـد از پشـت شیشـه نـور خورشـید را دریافـت کنیـد‪ .‬زمانی که بدن انسـان نور‬ ‫خورشـید را دریافت نمی کند یا خیلی کم دریافت کند‪ ،‬مشـکالتی در بدن انسـان ایجاد‬ ‫یشـود و ممکـن اسـت سلامت قلبـی انسـان بـه خطـر بیفتـد؛ همچنیـن‪ ،‬اختلال در‬ ‫م ‬ ‫سیسـتم عصبـی‪ ،‬ایجـاد افسـردگی‪ ،‬تضعیـف سیسـتم ایمنـی بـدن‪ ،‬تغییـرات خلق وخـو‪،‬‬ ‫نهـا و افزایـش وزن از مهم تریـن اثـرات کمبود‬ ‫اختلاالت خلقـی فصلـی‪ ،‬پوسـیدگی دندا ‬ ‫نـور افتاب هسـتند‪.‬‬ ‫بهنام فروزان‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‪ /‬سال‬ ‫تحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا تیبـا دوگان هسـوز بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پال ک ایـران ‪365 -17‬م‪ 43‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ M15/8557664‬و شـماره شاسی ‪NAS812100J5784999‬‬ ‫بـه مالکیـت مانـی قربانزاده با کـد ملی ‪ 2743045061‬مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ارومیه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـه بـرگ سـند کمپانـی موتورسـیکلت پـرواز ‪ 150‬به رنگ‬ ‫سـبز فسـفری مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ‪781-78254‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 702808‬و شـماره تنـه ‪ 9513260‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160306005002119‬و ‪ 140160306005002120‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫متقاضیـان ‪ -1‬اقـای محمدمهـدی صدیقـی فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه ‪64‬‬ ‫صادره از نیشـابور؛ ‪ -2‬اقای محمدرضا صدیقی فرزند حسـین به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 21‬صـادره از نیشـابور هـر کـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 201/25‬مترمربـع پلا ک ‪ 129‬فرعـی از ‪ 231‬اصلـی واقـع در‬ ‫اراضی مرتضی اباد بخش ‪ 2‬نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمداسماعیل‬ ‫علیمردانی محرز شده است‪ .‬بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪1187‬‬ ‫نیشـابور‪ ،‬از طـرف غالمرضا حسـنی عارفی‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫فواید سیب زمینی برای سالمتی انسان‬ ‫ً‬ ‫سـیب زمینی یکـی از پرمصرف تریـن مـواد غذایـی خصوصـا در ایـران اســت‪ .‬مهم تریـن‬ ‫و اصلی تریـن مـاده موجـود در سـیب زمینی نشاسـته اسـت‪ .‬نشاسـته نـه تـا ‪ 25‬درصـد‬ ‫یهـا بهتـر اسـت‬ ‫سـیب زمینی را تشـکیل می دهـد‪ .‬بـرای جلوگیـری از ایجـاد با کتر ‬ ‫سـیب زمینی هایی خریـداری شـود کـه بـدون بسـته بندی و بـدون شستشـو باشـند‪.‬‬ ‫شسـتن زودهنـگام سـیب زمینی‪ ،‬پوشـش محافـظ را از پوسـت جـدا می کنـد‪.‬‬ ‫یشـود‬ ‫شسـاز ویتامیـن ا) اسـت کـه وقتی پخته م ‬ ‫سـیب زمینی سرشـار از بتا کاروتـن (پی ‬ ‫گهـای سـیب زمینی حـاوی سـمی بنـام سـوالنین‬ ‫یشـود‪ .‬سـاقه و بر ‬ ‫به راحتـی جـذب م ‬ ‫اسـت؛ بنابرایـن نبایـد ان را مصـرف کـرد‪ ،‬قرارگرفتـن درمعـرض نـور خورشـید می توانـد‬ ‫یشـود‪ .‬ذخیره‬ ‫منجـر بـه تشـکیل سـوالنین شـود کـه باعـث سبزشـدن سـیب زمینی ها م ‬ ‫یشـود محتـوای نشاسـته انهـا بـه قنـد تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫سـیب زمینی در یخچـال باعـث م ‬ ‫ایـن می توانـد طعـم ناخوشـایندی بـه ان بدهـد‪ ،‬یـک سـیب زمینی متوسـط درحـدود‬ ‫‪ 164‬کالـری انـرژی دارد و ‪ 30‬درصـد از نیـاز روزانـه ی بـدن بــه ویتامیـن ‪ B6‬را برطـرف‬ ‫می کنـد‪ .‬خـوردن سـیب زمینی پختـه در زمسـتان موجـب گر مشـدن و رسـیدن مـواد‬ ‫یشـود و ازلحاظ اقتصادی نیـز خورا کی ارزان قیمت محسـوب‬ ‫غذایـی مفیـد بــه بـدن م ‬ ‫یشـود‪ .‬سـیب زمینی در درمـان التهـاب و کاهـش تـورم و رفـع یبوسـت مفیـد اســت‪،‬‬ ‫م ‬ ‫وجـود اهـن‪ ،‬فسـفر‪ ،‬کلسـیم‪ ،‬منیزیـم و روی در سـیب زمینی در حفـظ و تقویـت سـاختار‬ ‫استخوان بسیارموثر اســت‪ .‬اهن و روی نقش مهمی در تولید و بازسازی کالژن پوست‬ ‫دارنـد‪ .‬فسـفر و کلسـیم نیـز هـردو در حفـظ سـاختار اسـتخوان بسـیار موثرنـد؛ امـا حفظ‬ ‫تعـادل بیـن ایـن مـواد معدنـی در ترا کـم و بافـت اسـتخوانی بسـیارمهم و حیاتـی اســت‪.‬‬ ‫ویتامیـن ‪ C‬در سـیب زمینی ها نیـز در درمـان افسـردگی نقـش دارد‪ .‬ویتامیـن ‪ C‬یـک‬ ‫انتی ا کسـیدان اسـت و بـه جلوگیـری از اسـیب سـلولی به ویـژه در مغـز کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫سـالم ترین راه بـرای خوردن سـیب زمینی این اسـت که ان هـا در مایکروویو بـدون روغن‪،‬‬ ‫چربـی و غیـره درسـت شـود‪ .‬مطالعـات نشـان داده اسـت کـه خـوردن سـیب زمینی‬ ‫باعـث سـرطان نمی شـود‪ ،‬مگـر اینکـه سـرخ شـود‪ .‬سـیب زمینی عالوه بـر تاثیـرات مثبتی‬ ‫کـه دارد‪ ،‬دارای مضراتـی نیـز هسـت‪ ،‬سـیب زمینی‪ ،‬حتـی سـاده‪ ،‬حـاوی مقادیـر زیـادی‬ ‫کربوهیـدرات سـاده اسـت‪ .‬ایـن ممکـن اسـت برای افـراد مبتال به دیابـت یا چاقی هنگام‬ ‫خـوردن بیش ازحـد مفیـد نباشـد؛ ماننـد همـه غذاهـا‪ ،‬سـیب زمینی ها را نیـز بایـد در‬ ‫حـد اعتـدال و به عنـوان منبـع کربوهیـدرات ماننـد برنـج یـا ما کارونـی اسـتفاده کـرد‪ ،‬نـه‬ ‫به عنـوان یـک سـبزی‪ ،‬همچنیـن سـبزی های غیـر نشاسـته ای را بـرای مصـرف متعـادل‬ ‫بایـد در کنـار سـیب زمینی میـل کـرد‪.‬‬ ‫فرنوش خوش سیرت‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان موج سپید شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫راهکارهای درمان بیماری ها در زمان های گذشته‬ ‫برخی روش های درمانی در زمان قدیم توسط پزشکان دوره های گذشته برای بیماران‬ ‫شهـای درمانی‬ ‫یشـوند‪ ،‬درگذشـته ا کثـر رو ‬ ‫اسـتفاده می‪-‬شـدند کـه امروزه اسـتفاده نم ‬ ‫ا گـر خطرنـا ک هـم نبودنـد باتوج هبـه شـرایط و علـم پزشـکی امـروزی بسـیار عجیـب و‬ ‫یهـا از‬ ‫کهـا‪ ،‬مـردم بـرای مقابلـه بـا بیمار ‬ ‫باورنکردنـی هسـتند‪ ،‬قبـل از اختـراع انتی بیوتی ‬ ‫داروهایـی بـا پایـه گیاهـی و زهـر افعـی اسـتفاده می کردنـد‪ .‬در مصـر باسـتان از شـاهدانه‪،‬‬ ‫خشـخاش و بنگ دانـه اسـتفاده می کردنـد‪ .‬درمـان قدیمـی بـا نیـش زنبـور کـه فـرد بایـد‬ ‫نهـا معتقـد بودنـد بـا‬ ‫یخـورد توسـط یونانیـان اختـراع شـد‪ ،‬ا ‬ ‫نیـش یـک زنبـور زنـده را م ‬ ‫نیش زنبور می توان درد ارتروز و سایر بیماری های مفاصلی را درمان کرد از زالو نیز برای‬ ‫درمان و حجامت استفاده می کرد‪ .‬در ایران برای درمان بیماری ها در گذشته‪ ،‬حرارت‪،‬‬ ‫نهـا را مـزاج می نامیدنـد و‬ ‫رطوبـت‪ ،‬بـرودت و خشـکی چهـار موضـوع مهـم بودنـد کـه ا ‬ ‫نهـا می دانسـتند‪ .‬پزشـکان در گذشـته‬ ‫اعتـدال و سلامت بـدن را وابسـته بـه اعتـدال ا ‬ ‫نهـا‬ ‫معتقـد بودنـد؛ چـون کبـد‪ ،‬منبـع خـون اسـت‪ ،‬در طـرف راسـت قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬ا ‬ ‫رطوبـت و حـرارت را مذکـر‪ ،‬بـرودت و خشـکی را مونـث می دانسـتند‪ .‬اسـمان‪ ،‬بـاد و اتـش‬ ‫را مذکـر و اب‪ ،‬زمیـن‪ ،‬درخـت و ماهـی را مونـث درنظـر می گرفتنـد‪ .‬ایرانیـان درزمینـه‬ ‫پیشـگیری و ضد عفونی کردن اقدامات شـامل موارد زیر داشـتند‪ :‬در موقع بیماری های‬ ‫ّ‬ ‫وا گیـردار‪ ،‬بیمـاران را از افـراد سـالم دور می کردنـد‪ ،‬محـل خـواب و خـورا ک بیمـار جـدا‬ ‫می شـد‪ ،‬وقتـی بیمـاری اش برطـرف می شـد‪ ،‬او را شست وشـو داده و بـا گیاهـان و صمغی‬ ‫خوشـبو کـه در اتـش می ریختنـد‪ ،‬بخـور می دادنـد‪ .‬ان هـا ضدعفونی هـا را بـه دودسـته‬ ‫تقسـیم می کردنـد؛ عوامـل فیزیکـی‪ ،‬مثـل افتـاب‪ ،‬اتـش‪ ،‬سـرما و عوامـل شـیمیایی‪ ،‬مثـل‬ ‫اسـفند‪ ،‬سـداب‪ ،‬کنـدر‪ ،‬صنـدل‪ ،‬چـوب انـار و کافـور‪ .‬ان هـا معتقد بودند ا گر بیمـار با گیاه‬ ‫درمـان نشـد‪ ،‬بـرای درمـان زخم هـا و قطـع اعضاء‪ ،‬می توان از کارد اسـتفاده کـرد‪ .‬ایرانیان‬ ‫نـور خورشـید را ّ‬ ‫ضدعفونـی کننـده می دانسـتند‪ .‬حمـل جسـد در روشـنایی روز صـورت‬ ‫می گرفـت‪ .‬لباس هـای اغشـته بـه اسـتفراغ را درمعـرض افتـاب می گذاشـتند و لبـاس‬ ‫بیماران وا گیردار را از بین می بردند؛ همچنین گیاهانی چون اویشن‪ ،‬بادرنجبویه‪ ،‬ارزن‪،‬‬ ‫بنفشـه‪ ،‬خردل‪ ،‬زعفران‪ ،‬زنبق‪ ،‬زیتون‪ ،‬اسـفند و سـیاه دانه را ازجمله گیاهان شـفابخش‬ ‫می دانسـتند بنابراین انسـان ها درگذشـته با کشـف خواص دارویی و روش های درمانی‬ ‫به درمان خود می پرداختند و این توانایی کشف خواص و در دردسترس بودن وسایل‬ ‫درمـان را از لطـف خـدا می دانسـتند و طبیـب واقعـی را خـدا درنظـر می گرفتنـد‪.‬‬ ‫جواد محمدنژاد یونسی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‪/‬‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫غذاهای فاسدشدنی و فاسدنشدنی‬ ‫شهـای شـیمیایی در ان اتفـاق‬ ‫یکـه یـک مـاده غذایـی دچـار تغییراتـی شـود و وا کن ‬ ‫زمان ‬ ‫ً‬ ‫نصـورت ایـن‬ ‫یکـه ارزش مصرفـی ان کاملا پاییـن امـده یـا از بیـن بـرود‪ ،‬درای ‬ ‫افتـد‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫کهـا و قار چ ها باعث فسـاد مواد‬ ‫یهـا‪ ،‬کپ ‬ ‫مـاده غذایـی را فاسـد می نامنـد‪ .‬سـه گـروه باکتر ‬ ‫غذایی می شوند که در شکل ظاهری‪ ،‬طعم و مزه غذاها تاثیر گذاشته و باعث فساد ان ها‬ ‫یشـوند‪ .‬میکروب های فاسـد کننده غذا در همه جا وجود دارد‪ .‬اب‪ ،‬خاک‪ ،‬هوا‪ ،‬پوسـت‬ ‫م ‬ ‫حیوانات و َپر پرندگان و همچنین روده حیوانات پر از میکروب است؛ همچنین وسایلی‬ ‫که بیشـتر اسـتفاده می کنیم و دسـت الوده شـخصی که با ماده غذایی تماس دارد‪ ،‬دارای‬ ‫یشـود‪ .‬برخی مواد غذایی ب هسـرعت‬ ‫میکروب اسـت که باعث فاسدشـدن مواد غذایی م ‬ ‫فاسد می شوند و به راحتی میکروب های مختلف به درون ان ها نفوذ می کند‪ .‬ازجمله این‬ ‫مواد خورا کی‪ ،‬توت‪ ،‬موز‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬هلو‪ ،‬لوبیا‪ ،‬کلم پیچ و قارچ هستند که‬ ‫یشـوند‪ .‬توت یک میوه بسـیار فاسدشـدنی اسـت که در عرض چندروز تغییر‬ ‫زود فاسـد م ‬ ‫یشـود و‬ ‫یشـود‪ .‬هلـو به دلیـل انتشـار گاز اتیلـن ب هسـرعت پوسـیده م ‬ ‫رنـگ داده و خـراب م ‬ ‫حالت طبیعی اش را از دسـت می دهد‪ .‬ماهی حسـاس ترین ماده غذایی اسـت که خیلی‬ ‫یهـای سـالم اسـت کـه درمواجه هبـا انزی مهـای‬ ‫یشـود‪ .‬ماهـی حـاوی چرب ‬ ‫زود فاسـد م ‬ ‫تجزیه کننده پروتئین‪ ،‬به سرعت تحت تاثیر قرار می گیرند‪ .‬باکتری هایی که از ماهی تغذیه‬ ‫می کنند‪ ،‬در دماهای پایین نیز از بین نمی روند؛ اما غذاهای فاسد نشدنی مثل کنسروها‬ ‫و میوه های خشـک‪ ،‬سـریع فاسـد نمی شـوند و برای جلوگیری از خراب شـدن ان ها نیازی‬ ‫بـه یخچـال نیسـت‪ .‬لوبیای کنسـرو شـده را می توان به مـدت ‪ ۵-۲‬سـال در دمـای اتاق نگه‬ ‫داشـت درحالی که لوبیای خشـک بسته بندی شـده را می توان ‪ ۱۰‬سـال یا بیشـتر نگهداری‬ ‫کـرد‪ .‬کـره بادام زمینـی یکـی از غذاهـای فاسـد نشـدنی اسـت کـه می تـوان‪ ،‬کـره بادام زمینـی‬ ‫طبیعـی کـه حـاوی مـواد نگهدارنده نیسـت را تا نه مـاه در دمای اتاق نگهداری کرد‪ .‬بیشـتر‬ ‫میوه هـا و سـبزی های تـازه مانـدگاری کوتاهـی دارنـد؛ امـا خشک شـده ان هـا جـزء غذاهای‬ ‫کشـده‬ ‫فاسـد نشـدنی محسـوب می شـود‪ .‬بـا نگهـداری صحیـح‪ ،‬بیشـتر میوه هـای خش ‬ ‫یتـوان تـا‬ ‫را می تـوان تـا یک سـال در دمـای اتـاق نگـه داشـت و سـبزی های خشـک را نیـز م ‬ ‫حـدود شـش ماه نگـه داشـت‪ .‬عسـل نیز تنها مـاده غذایـی فاسد نشدنی سـت؛ به طورکلی‬ ‫بهتـر اسـت کـه مـواد غذایـی به صـورت تـازه مورداسـتفاده قـرار گیرنـد ولـی چـون نگهـداری‬ ‫طوالنی مدت ان ها می تواند‪ ،‬ارزش غذایی ان ها را کم کند‪ ،‬الزم است در شرایط اضطراری‬ ‫مواد غذایی فاسـد نشـدنی را ذخیره و اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫حدیث حسینی‪ /‬پایه ششم‪ /‬مدرسه زینب قهرمانی شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫ویژ گی های دانش اموزان بسیار موفق‬ ‫موفقیت‪ ،‬اصلی ترین و مهم ترین انگیزه ای ست که ما برای رسیدن به ان تالش می کنیم‪.‬‬ ‫تعریـف موفقیـت بـرای هرکـس متفـاوت اسـت؛ زیـرا فـردی موفقیـت را در داشـتن ارامـش‬ ‫یکـه فـردی دیگـر موفقیـت را در پـول و ثـروت می بینـد‪ .‬عامـل موفقیـت در‬ ‫می دانـد؛ درحال ‬ ‫یشـود؛ دسـته اول عوامل بیرونی مانند زور بازو‪ ،‬کار‪ ،‬توانایی‬ ‫زندگی به دودسـته تقسـیم م ‬ ‫تهـای‬ ‫تهـای فیزیکـی و… و دسـته دوم شـامل؛ افـکار‪ ،‬احساسـات‪ ،‬توانایـی و مهار ‬ ‫و مهار ‬ ‫ذهنـی و… اسـت‪ .‬افـراد موفـق جامعـه معتقدند درصد عوامـل داخلـی و یک درصد عوامل‬ ‫نهـا‬ ‫نطـور هسـتند ا ‬ ‫بیرونـی در موفقیـت مـا نقـش دارنـد‪ .‬دانش امـوزان موفـق نیـز همی ‬ ‫می داننـد چطـور موفـق شـوند؛ زیـرا مطالعـه دقیـق و موفقیـت در امتحانـات و تحصیـل و‬ ‫نهـا مه متـر اسـت‪ .‬پـس بهتریـن دانش امـوزان‪،‬‬ ‫به دسـت اوردن شـغل موردعالقـه بـرای ا ‬ ‫باهوش تریـن نیسـتند‪ .‬دانش امـوزان زیـادی هسـتند کـه از هـوش ذاتـی و طبیعـی دارنـد؛‬ ‫امـا نظـم و اعتمادبه نفسـی ندارنـد تـا بتواننـد از ایـن اسـتعداد اسـتفاده کننـد‪ .‬معلمـان‪،‬‬ ‫دانش اموزانـی کـه عالو هبـر باالبـودن سـطح هوششـان‪ ،‬سـخت کوش هـم هسـتند را‬ ‫بیشـتر تشـویق می کننـد‪ ،‬زیـرا این افـراد درنهایـت‪ ،‬موفق تریـن دانـش امـوزان خواهنـد بود‪.‬‬ ‫سخت کوشـی دانش امـوز یعنـی تکالیـف و وظایفـی را کـه دارد‪ ،‬به موقـع انجـام دهـد و بـرای‬ ‫انجام ان ها تمام تالشش را کند‪ ،‬هر زمان که نیاز به کمک داشته باشد سوال بپرسد و برای‬ ‫امتحانات زمان بگذارد تا بهترین نمره را کسب کند‪ .‬دانش اموزان خوب از سوال پرسیدن‬ ‫نمی‪-‬ترسـد؛ زیرا می دانند که ا گر درس یا مفهومی را متوجه نشـوند‪ ،‬بعدها دچار مشـکل‬ ‫زیادی خواهند شد‪ .‬سوال پرسیدن در کالس مزایای زیادی دارد و یکی ازان ها این است که‬ ‫ا گر شما یا یکی از دوستانتان سوالی بپرسید‪ ،‬ممکن است سوال بقیه هم باشد‪ .‬مشارکت‬ ‫در فعالیت های فوق برنامه می تواند به دانش اموز کمک کند تا اعتمادبه نفسش را تقویت‬ ‫کـرده و موفقیـت تحصیلـی اش را بیشـتر کنـد؛ بنابراین دانش امـوز موفق هدفش موفقیت‬ ‫اسـت و بـرای ان تلاش می کنـد‪ ،‬ولـی برای انکـه بتوانـد اسـتعدادهایش را شـکوفا کنـد‪ ،‬نیـاز‬ ‫دارد تا اموزش ببیند و تازمانی که دانش اموزان اموزش های الزم را دریافت کنند‪ ،‬نخواهند‬ ‫توانسـت به موفقیتی که الیق ان هسـتند‪ ،‬برسـند‪.‬‬ ‫مائده محمدی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان الله های انقالب شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫اسم قاره های جهان از کجا و چطور انتخاب شده است؟‬ ‫بـر روی کـره زمیـن هفـت قاره به نام های افریقا‪ ،‬اروپا‪ ،‬امریکای شـمالی‪ ،‬امریکای جنوبی‪،‬‬ ‫نهـای بـزرگ و یکپارچه ای‬ ‫اسـیا‪ ،‬قطـب جنـوب و اقیانوسـیه‪ ،‬وجـود دارد‪ ،‬قار ههـا تکه زمی ‬ ‫هسـتند کـه توسـط دریاهـا از یکدیگـر جـدا شـده اند‪ .‬پهناورتریـن قـاره جهـان بـا وسـعت‬ ‫ً‬ ‫‪ 44‬میلیون کیلومتر مربع‪ ،‬قاره اسی اسـت‪ .‬در سـال ‪ 2000‬میالدی جمعیت این قاره تقریبا‬ ‫سه میلیارد و ‪ 600‬نفر بوده که روز به روز در حال افزایش است‪ .‬نام قاره اسیا از ریشه یونایی‬ ‫ایسـیا گرفته شـده اسـت که به معنای گل‪ ،‬روشـنایی و افزایش اسـت‪ .‬افریقا‪ ،‬دومین قاره‬ ‫ً‬ ‫جهـان پـس از قـاره اسـیا بـا وسـعت ‪ 30/310/000‬کیلومتر مربـع اسـت و تقریبـا جمعیتـی‬ ‫حـدود ‪ 530‬میلیون نفـر در ایـن قـاره زندگـی می کننـد‪ .‬ایـن قـاره به علـت برخـورداری از‬ ‫منابع طبیعـی‪ ،‬تولید کننـده بخـش عظیمـی از محصـوالت کشـاورزی و معدنـی جهـان‬ ‫اسـت‪ .‬نـام ایـن قـاره به دلیـل وسـعت و بزرگـی تونـس و عالقـه رومیـان بـه ایـن سـرزمین‪،‬‬ ‫نام گذاری شـده اسـت‪ .‬قاره امریکا ابتدا در سـال ‪ 1492‬میالدی توسـط کریسـتف کلمب‬ ‫کشـف شـد؛ ولـی بـدون اینکـه ان را به عنـوان قـاره ای جدیـد بنامـد‪ ،‬سـرزمین های شـرقی‬ ‫و جزایـر بیـن اقیانـوس اطلـس و دریـای کارائیـب فعلـی را هندوسـتان نامیـده کـه بـه هند‬ ‫غربـی مشـهور اسـت‪ .‬در اوایـل قـرن ‪ 16‬دریانـورد دیگـری ب هنـام امریکـو وسـپوچی ایـن‬ ‫سـرزمین را کشـف و ب هنـام قـاره جدیـد نامیـد‪ .‬در سـال ‪ 1507‬میلادی جغرافیادانـی به نام‬ ‫مارتیـن والدسـیمولر نقشـه ای از ایـن قـاره منتشـر کـرده و پیشـنهاد داد کـه ایـن قـاره بنام‬ ‫یگـذرد‪.‬‬ ‫کاشـفش امریـکا نامیـده شـود‪ .‬از تاریـخ کشـف امریـکا تـا کنـون کمتر از پنـج قرن م ‬ ‫قـاره اروپـا نسـبتا کوچـک و وسـعت ان نزدیـک بـه ‪ 10‬میلیـون کیلومتـر مربـع مـی باشـد‪.‬‬ ‫جمعیـت ایـن قـاره حـدودا ‪ 807‬میلیون نفـر اسـت‪ .‬اروپـا به عنـوان سـرزمینی که خورشـید‬ ‫غروب می کند یا نام کلی تر «سرزمین غربی» شناخته می شود‪ .‬یونانی ها از کلمه «اروپا»‬ ‫بـرای اشـاره بـه یونـان‪ ،‬یعنـی منطقـه ای کـه در ان سـا کن هسـتند‪ ،‬اسـتفاده کرده انـد‪.‬‬ ‫اقیانوسـیه کوچک تریـن قـاره جهـان بـا وسـعت ‪ 8/561/608‬کیلومتر مربـع کـه در جنوب‬ ‫شـرقی اسـیا و بیـن ابهـای اقیانـوس ارام و اقیانـوس هنـد واقـع شـده اسـت‪ .‬اقیانوسـیه از‬ ‫واژه انگلیسـی «اقیانـوس» تشـکیل شـده اسـت‪ ،‬کـه بـه بدنـه بـزرگ اب اشـاره دارد؛ چـون‬ ‫موقعیـت جغرافیایـی اقیانوسـیه به گونه ای سـت که تمـام کشـورهای تشـکیل دهنده این‬ ‫قـاره بصـورت جزیـره هسـتند و همان طـور کـه گفتـه شـد بیـن اب هـای اقیانـوس ارام و‬ ‫اقیانـوس هنـد قـرار گرفته اسـت؛ بنابراین قاره های مختلفی بر روی کره زمین وجـود دارد‬ ‫کـه دلیـل نام گـذاری ان هـا با توجه بـه موقعیـت جغرافیایـی ان متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫یلدا عسکری‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان زینب قهرمانی شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫ا گهی فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه‬ ‫صنف کفاشان و سراجان شهرستان ری‬ ‫در راسـتای اجـرای مـاده ‪ 11‬ائین نامـه اجرایـی انتخابـات هیئت مدیـره و بـازرس اتحادی ههـای صنفـی (موضـوع تبصـره ‪ 3‬مـاده ‪ 22‬قانـون نظـام صنفـی) بدینوسـیله از کلیـه اعضـا‬ ‫دعـوت به عمـل می ایـد از سـاعت ‪10:00‬صبـح الـی ‪12:00‬ظهـر روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/05‬جهـت شـرکت در انتخابـات (مرحلـه اول) اتحادیـه موصـوف بـه نشـانی‪ :‬شـهرری‪،‬‬ ‫میـدان نمـاز‪ ،‬نبـش کوچـه تقـوی راد‪ ،‬سـالن اجتماعـات مسـجد ارشـاد مراجعـه کـرده و کاندیداهـای موردنظر خـود را از بین افراد ذیـل در قالب ‪ 5‬عضو اصلی هیئت مدیـره و ‪ 1‬نفر‬ ‫بـازرس اصلی انتخـاب کنند‪.‬‬ ‫توجـه‪ :‬بـه اسـتناد مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی انتخابـات اتحادی ههـای صنفـی‪ ،‬فقـط صاحب پروانه کسـب‪ ،‬مجاز به شـرکت در انتخابات بوده و شـرکا‪ ،‬دارنـدگان وکالت محضری‪،‬‬ ‫مباشـر و یا اعضای خانواده مجاز به شـرکت در انتخابات مذکور نیسـتند‪.‬‬ ‫ارائه اصل کارت ملی‪ ،‬پروانه کسب معتبر و یا تصویر ان جهت شرکت در انتخابات الزامی ست‪.‬‬ ‫اسامی داوطلبین عضویت در هیئت مدیره (حدا کثر ‪ 5‬نفر انتخاب شود)‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫حسیناربابی‬ ‫ردیف‬ ‫‪6‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫سیداحمدتوکلی فر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫علی اربابی‬ ‫محمدرضاا کبر‬ ‫شهابایمنی‬ ‫مجتبیباقری دچانه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫محمدرضامقدم منش‬ ‫روح الهیوسفی نژاد‬ ‫محمدجوادیوسفی نژاد‬ ‫اسامی داوطلبین عضویت سمت بازرس (‪ 1‬نفر انتخاب شود)‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫حسینایالنلو‬ ‫‪2‬‬ ‫محمودعلی بیگی‬ ‫ردیف‬ ‫‪3‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫علیرضاعلینقی‬ ‫هیئت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ری‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫احیای خلیج گرگان و الیروبی رودخانه ها‬ ‫با هدف پیشگیری از حوادث‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2518‬‬ ‫برگزاری جشن بزرگ «با کریمان»‬ ‫به میزبانی شهرداری کهریزک‬ ‫تو گو با دکترای روان شناسی مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫رئیـس جمعیـت هالل احمـر بـه وضعیـت نامناسـب خلیـج گـرگان اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬مـا امادگـی کامـل داریـم براسـاس اصـل پیشـگیری از حـوادث بـه‬ ‫الیروبـی رودخان ههـا و احیـای خلیـج گـرگان کمک کنیم تا در مواقع سـیالبی‬ ‫شـدن رودخان ههـا اسـیبی بـه مـردم وارد نشـود»‪ .‬پیرحسـین کولیونـد در‬ ‫نشسـت بـا اسـتاندار گلسـتان به همـراه غریب ابـادی (مدیرعامـل هالل احمـر‬ ‫گلسـتان و عضـو گلسـتانی شـورای عالی جمعیـت هالل احمـر) بـر ضـرورت‬ ‫خدمت رسـانی بیش از پیـش بـه مـردم ایـران اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬مـردم مـا‬ ‫نهـا بـه واقـع کم توقـع‬ ‫بسـیار نجیـب هسـتند و در هنـگام حـوادث و بحرا ‬ ‫نحـال بازویـی توانمنـد بـرای کمـک بـه هالل احمـر و مسـئوالن‬ ‫و در عی ‬ ‫هسـتند»‪ .‬در این دیـدار علی محمـد زنگانـه (اسـتاندار گلسـتان) ضمـن‬ ‫قدردانـی از زحمـات هالل احمـر در سـوانح و حـوادث‪ ،‬رضایـت کامـل خـود‬ ‫را از عملکـرد هلال احمـر گلسـتان اعلام کـرد و گفـت‪« :‬اسـتانداری گلسـتان‬ ‫به عنـوان نهـاد حا کمیتـی بـا تمـام تـوان در کنـار هالل احمـر حضـور دار د و از‬ ‫برنام ههـای ان حمایـت می کنـد تا با تعامـل و هم افزایی‪ ،‬بهترین خدمات به‬ ‫مـردم اسـتان ارائـه شـود»‪.‬‬ ‫بازدید کارشناسان دامپزشکی‬ ‫از سایت نگهداری گوزن های قرمز قرق‬ ‫کارشناسان اداره کل دامپزشکی‬ ‫گلسـتان از سـایت نگهـداری‬ ‫نهـای قرمـز پـارک جنگلـی‬ ‫گوز ‬ ‫قـرق بازدیـد کردند‪.‬حمیدرضـا‬ ‫حنفـی (رئیـس اداره بهداشـت‬ ‫یهـای دامـی‬ ‫و مدیریـت بیمار ‬ ‫اداره کل دامپزشکی) گفت‪« :‬تیم‬ ‫یهـای دامـی در دامپزشـکی اسـتان بـا مراجعـه‬ ‫پیشـگیری و مبـارزه بـا بیمار ‬ ‫نهـای قرمـز در پـارک جنگلـی قـرق ضمـن بررسـی‬ ‫بـه سـایت نگهـداری گوز ‬ ‫شهـای الزم بـرای بهبـود‬ ‫نهـا در ایـن مـکان‪ ،‬توصی ههـا و اموز ‬ ‫شـرایط گوز ‬ ‫شـرایط فعلـی را بـه پرسـنل امـوزش دادنـد»‪ .‬حنفـی گفـت‪« :‬پایـش بیمـاری‬ ‫در ایـن زیسـتگاه با توج هبـه اهمیـت حفاظـت از ایـن گونـه مرال ها بـه صورت‬ ‫دوره ای انجـام می شـود‪ .‬علاوه بـر پایش بیماری ارائه خدمات رایگانی مانند‬ ‫در اختیار قراردادن سم و مواد ضد عفونی به این مکان انجام شده است»‪.‬‬ ‫در حال حاضـر ‪ ۸‬مـرال در سـایت نگهـداری از ایـن گونـه در پارک جنگلی قرق‬ ‫وجـود دارد کـه یکـی از ان هـا تـازه متولـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان‪:‬‬ ‫برق ادارات پرمصرف گلستان قطع می شود‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان گفـت‪« :‬به دنبـال اخطارهـای‬ ‫داده شـده‪ ،‬انشـعاب ادارات مسـتقر در گلسـتان کـه مصـرف بـرق خـود را‬ ‫بر اسـاس مصوبـه ابالغـی هیئـت وزیـران بـه شـرکت های توزیـع و اسـتانداران‬ ‫کاهـش نداده انـد‪ ،‬براسـاس ایـن مصوبـه قطـع خواهـد شـد»‪ .‬سـید احمـد‬ ‫موسـوی با اشـاره به رشـد ‪۵۰‬درصـدی در مصـرف بـرق در اسـتان گفـت ‪:‬‬ ‫«جهـت رفـاه حـال مشـترکین ‪ ،‬براسـاس مصوبـه اسـتانداری‪ ،‬سـاعات کار‬ ‫ادارات یـک سـاعت زودتـر از حالـت عـادی شـروع و همچنیـن بـه پایـان‬ ‫می رسـد تـا در مصـرف انـرژی بـرق مدیریت شـود که مشـکلی برای مشـترکین‬ ‫پیـش نیایـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬با این وجـود باتوج هبـه رص دهـای صورت گرفتـه‬ ‫از طریق کنتورهای فهام‪ ،‬مشخص گردید که برخی ادارات مصرف برق خود‬ ‫یشـود کـه درصـورت‬ ‫نهـا اعلام م ‬ ‫را مدیریـت نکـرده‪ ،‬بـا اعلام هشـدار ‪ ،‬بـه ا ‬ ‫عدم مدیریت ‪ ،‬براسـاس مصوبه هیئت وزیران برق ان ها قطع خواهد شـد»‪.‬‬ ‫معاون اداره کل بیمه سالمت استان خبر داد؛‬ ‫پوشش رایگان ‪ ۱۰۳۰۰۰‬نفر از جمعیت فاقد بیمه درمانی‬ ‫معـاون بیمـه و خدمـات سلامت اداره کل بیمـه سلامت گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۰۳۰۰۰‬نفـر از جمعیـت فاقـد بیمـه درمانـی دراین اسـتان بـا اجـرای دو‬ ‫طـرح قانـون پوشـش همگانـی بیمـه سلامت و جمعیـت اسـیب پذیر و‬ ‫کم برخـوردار‪ ،‬رایـگان زیـر پوشـش درمـان قـرار گرفته انـد»‪ .‬علیرضـا صحرایـی‬ ‫نشـمار ‪ ۵۵۰۰۰‬نفـر فاقـد پوشـش بیمـه درمانـی‪ ،‬ب هصـورت متمرکز‬ ‫افـزود‪« :‬ازای ‬ ‫و پیـرو قانـون تبصـره ‪ ۱۴‬مصوبه هیئت دولت‪ ،‬شناسـایی و از مزایای این طرح‬ ‫ب هصـورت رایـگان برخـوردار شـده اند»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬در زمـان حاضـر ایـن‬ ‫اداره کل ازطریـق صـورت اسـامی دراختیـار‪ ،‬بـا افـراد واجدشـرایط ارتبـاط برقـرار‬ ‫نهـا بـا حضـور در‬ ‫کـرده و نسـبت بـه ثبـت مـدارک موردنیـاز پوشـش بیمـه ای ا ‬ ‫یشـود»‪ .‬به گفته وی؛ طـرح مزبور ویـژه دهک های‬ ‫دفاتـر پیشـخوان‪ ،‬اقـدام م ‬ ‫یـک تـا سـه جامعـه با پوشـش پنج میلیون نفر بـوده که ازطریـق وزارت تعـاون‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬صحرایی درباره اجرای طرح پوشـش بیمه‬ ‫کار و رفاه اجتماعی اجرا م ‬ ‫نمـاه‬ ‫درمانـی بـرای سـا کنان مناطـق کم برخـوردار شـهری کـه از اواخـر بهم ‬ ‫نطـرح‪ ۴۸۰۰۰ ،‬نفـر‬ ‫قبـل دراین اسـتان اغـاز شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬تا کنـون در اجـرای ای ‬ ‫جمعیت فاقد پوشش بیمه درمانی در مناطق کم برخوردار استان شناسایی‬ ‫و زیر پوشش رایگان خدمات درمانی بیمه سالمت قرار گرفته اند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«با شناسـایی و پوشـش بیمه درمانی رایگان این جمعیت در اسـتان‪ ،‬براورد‬ ‫یشـود ‪ ۱۰۰۰۰‬نفـر دیگـر فاقـد پوشـش بیمه درمانی وجود داشـته باشـد که با‬ ‫م ‬ ‫تـداوم اجـرای طرح پوشـش بیمـه درمانی ویژه مناطق کم برخوردار اسـتان با‬ ‫همـکاری دسـتگاه های مرتبـط‪ ،‬زیر پوشـش قـرار خواهند گرفـت»‪ .‬وی تا کید‬ ‫نطـرح افـراد فاقـد بیمـه خدمـات درمانـی در مناطـق کم برخـوردار‬ ‫کـرد‪« :‬درای ‬ ‫با همکاری برخی نهادها و موسسـات ازجمله دفاتر تسـهیلگری شناسـایی و‬ ‫ب هصـورت رایـگان زیرپوشـش بیمـه سلامت همگانـی یا بیمـه روسـتاییان قرار‬ ‫می گیرند»‪ .‬به گفته مسـئوالن حوزه اجتماعی اسـتانداری گلسـتان؛ ‪ ۶۰‬محله‬ ‫اسـیب پذیر و کم برخوردار در اسـتان شناسـایی شـده و شناسـایی افراد فاقد‬ ‫نحـوزه از خدمـات دولـت‬ ‫پوشـش بیمـه درمانـی و ارائـه خدمـات رایـگان درای ‬ ‫اسـت‪ .‬قبـل از اجـرای طـرح سراسـری پوشـش بیمـه خدمـات درمانـی رایـگان‬ ‫کهـای یـک تـا سـه جامعـه توسـط وزارت تعـاون‪ ،‬جمعیـت فاقـد‬ ‫ویـژه ده ‬ ‫یشـد‪.‬‬ ‫پوشـش بیمـه درمانـی در گلسـتان ‪ ۸۰۰۰۰‬نفـر بـراورد م ‬ ‫خبر‬ ‫جابه جایی تاسیسات ابی‬ ‫در زیرگذر شهدای دانشجوی نجف اباد‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬مراحـل پایانـی عملیـات‬ ‫جابه جایـی خـط انتقـال اب ایسـتگاه‬ ‫پمپاژ ویالشهر به مخزن‪ ۲۰۰۰۰‬مترمکعبی‬ ‫در زیرگـذر شـهدای دانشـجوی شـهر‬ ‫نجف ابـاد درحال انجـام اسـت‪ .‬مدیـر‬ ‫ابفـای نجف ابـاد گفـت‪« :‬جابه جایـی‬ ‫ایـن خـط انتقـال ب هطـول ‪ ۶۴۰‬متـر و قطـر‬ ‫‪ 1000‬میلی متـر بـا سـه عبـور عرضـی از جـاده نجف ابـاد عملیاتـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫جـواد کاظمـی بااشـاره به اینکه عملیـات جابه جایـی از ‪ ۲۵‬اردیبهشـت ماه اغاز‬ ‫یشـود تـا ‪ ۲۵‬خردادمـاه ادامـه یابـد افـزود‪« :‬این عملیـات‬ ‫شـده و پیش بینـی م ‬ ‫بـا همـکاری گـروه مدیریـت بحـران شـرکت اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان و بـا‬ ‫دقـت و سـرعت قابل توجـه درحال اجراسـت زیـرا ازطریـق این خط انتقـال‪ ،‬اب‬ ‫یشـود»‪ .‬وی گفـت‪ « :‬ا کنـون‬ ‫شـرب جمعیـت ‪ ۳۰۰۰۰۰‬نفـری نجف ابـاد تامیـن م ‬ ‫نجف اباد تحت پوشش طرح اب رسانی اصفهان بزرگ است و اب از شیرخانه‬ ‫قهدریجـان بـه ایسـتگاه پمپـاژ ویالشـهر منتقـل؛ و ازطریـق این خـط به مخزن‬ ‫یشـود»‪ .‬کاظمـی افـزود‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰۰‬مترمکعبـی منتقـل و بیـن مشـترکین توزیـع م ‬ ‫نشـهر‬ ‫«اجرای زیرگذر شـهدای دانشـجوی نجف اباد یکی از مطالبات مردم ای ‬ ‫بـوده کـه شـرکت اب وفاضلاب نهایـت همـکاری را بـا شـهرداری در اجـرای‬ ‫نطـرح و جابه جایـی تاسیسـات اب داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫شهردار شیراز خبر داد؛‬ ‫تعیین تکلیف بدهی های سنواتی شهرداری شیراز‬ ‫به صورت علی الحساب و تهاتر با امال ک‬ ‫قاسم توانایی‪ /‬شهردار شیراز از تعیین تکلیف‬ ‫یهـای سـنواتی شـهرداری ب هصـورت‬ ‫بده ‬ ‫علی الحسـاب و تهاتـر بـا املا ک تـا سـقف‬ ‫‪ ۸۵‬درصـد خبـر داد‪ .‬سـید احسـان اصنافـی‬ ‫بااشـاره به بـه اخـذ مجـوز حـد اعتبـاری رقـم‬ ‫تسـهیالت به میـزان ‪3000‬میلیاردتومـان گفت‪:‬‬ ‫«‪ ُ ۸۰۰‬تـن ارماتـور طـی دوروز جهـت پروژ ههـا‬ ‫تامیـن شـده اسـت‪ .‬اوراق مشـارکت ‪ ۱۰۰۰‬میلیاردتومـان و اخـذ وجـه از تامیـن‬ ‫سـرمایه نهایی شـده اسـت»‪ .‬وی به تملک و تسـویه واحدهای در مسـیر بلوار‬ ‫شـهید اسـتواری نیز اشـاره و بیان کرد‪« :‬سـرمایه شهرداری شیراز در بانک شهر‬ ‫افزایـش داشـته اسـت‪ .‬مجـوز ‪ ۲۲۰۰‬میلیاردتومـان اوراق سـال ‪ ۱۴۰۱‬از شـورای‬ ‫اسلامی شـهر نیـز گرفتـه شـد»‪.‬‬ ‫سهم خانواده در تربیت فرزندان‬ ‫بیشتر از سایر عوامل محیطی ست‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫در عصـر حاضـر اهمیـت‪ ،‬تاثیـرات و‬ ‫کارکردهـای خانـواده به عنـوان مهم تریـن‬ ‫و اولیـن واحـد اجتماعـی موردتوجـه‬ ‫صاحب نظـران بـوده و ا کثـر کارشناسـان بـر‬ ‫اهمیـت خانـواده در زمین ههـای مختلـف‬ ‫فـردی و اجتماعـی تا کیـد دارنـد‪ .‬ایـن‬ ‫شهـای مختلـف دیـده‬ ‫کارکردهـا‪ ،‬در بخ ‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪ .‬قبلا؛ قبـل از تاسـیس مکاتـب‬ ‫م ‬ ‫و مـدارس‪ ،‬تمـام وظایـف تعلیمـی‪ ،‬تربیتـی‬ ‫تهـای شـغلی برعهـده‬ ‫و ایجـاد مهار ‬ ‫خانـواده بـود و کودکان ونوجوانـان ازطریـق‬ ‫شهـای غیررسـمی و نـزد پـدران و‬ ‫اموز ‬ ‫مـادران و افـراد بزرگ سـاالن خانـواده با اداب‬ ‫اخالقی اجتماعی و حرفه و مشاغل مختلف‬ ‫یشـدند‪ .‬باتوج هبـه شـرایط‬ ‫جامعـه اشـنا م ‬ ‫فعلـی زندگـی؛ به ویـژه در جوامـع پیشـرفته‬ ‫و پیچیـده مقـداری از ایـن کارکـرد برعهـده‬ ‫کهـا‪ ،‬مـدارس و دیگـر موسسـات‬ ‫مهدکود ‬ ‫اموزشـی و تربیتـی گذاشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت‬ ‫نحـال‪ ،‬توجـه به این نکتـه ضرور ‬ ‫باای ‬ ‫چیـک از این موسسـات قـادر نخواهد‬ ‫کـه هی ‬ ‫بـود تاثیـرات خانـواده را به صورت کامـل‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬به منظـور اشـنایی بیشـتر از‬ ‫کارکردها و نقش خانواده در امور اجتماعی‪،‬‬ ‫گفت وگویـی کوتـاه بـا «تاچـارا روحـی کریمی»‬ ‫(دکتـرای روان شناسـی و اسـتاد دانشـگاه)‬ ‫انجـام داده ایـم کـه حـاوی نـکات فنـی و‬ ‫کاربـردی فـراوان ا سـت‪.‬‬ ‫بـرای تقویـت بنیـان خانـواده چـه‬ ‫راهکارهایـی وجـود دارد؟‬ ‫جـدا از مسـائل اقتصـادی و اجتماعـی؛‬ ‫به نظـر می رسـد اعضـای خانـواده در جامعه‬ ‫تهـا روبـه رو‬ ‫امـروزی بـا مشـکل عـدم مهار ‬ ‫هسـتند؛ مثـل‪ ،‬عـدم مسـئولیت پذیری‪،‬‬ ‫عـدم همدلـی‪ ،‬عـدم انعطاف پذیـری‪،‬‬ ‫عـدم حـل مسـئله‪ ،‬عـد م ارتبـاط موثـر‪،‬‬ ‫مثبت گرایی سـمی و ‪ ...‬اما راهکار چیسـت؟‬ ‫فقـط امـوزش‪ ،‬امـوزش و امـوزش‪ .‬امـوزش‬ ‫مهارت هـای اجتماعـی‪ ،‬باالبردن تـاب اوری‪،‬‬ ‫داشـتن باورهـای مذهبـی و پذیـرش‬ ‫برخی ازمـوارد که نمی توان تغییر داد‪ .‬این ها‬ ‫یسـت کـه در تقویـت بنیان‬ ‫بخشـی از عوامل ‬ ‫خانـواده موثـر هسـتند‪.‬‬ ‫جایـگاه خانـواده را در تربیـت نسـل جدیـد‬ ‫چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟‬ ‫نیم قرن پیـش تربیـت تـا سـن نوجوانـی‬ ‫نطـور‬ ‫منحصـر بـه خانـواده بـود؛ امـا االن ای ‬ ‫یبـودن‬ ‫نیسـت‪ .‬گویـا دیوارهـای انحصار ‬ ‫تربیـت در خانـواده فروریختـه اسـت؛ امـا‬ ‫یسـت و ان اینکه؛ هنوز سهم‬ ‫یک چیز قطع ‬ ‫حرکـت جهـادی داریـم‪.‬‬ ‫جایـگاه خانـواده در نظـام سـنتی قدیـم بـا‬ ‫جامعـه صنعتـی امـروز چـه تفاوتـی کـرده‬ ‫اسـت؟‬ ‫خانـواده در تربیـت‪ ،‬بیشـتر از عوامـل دیگـر‬ ‫اسـت؛ چرا که طر ح واره های اولیه‪ ،‬احساس‬ ‫امنیـت یـا عدم امنیـت‪ ،‬اسـتقالل‪ ،‬حقـارت و‬ ‫‪ ...‬هـر انسـانی بـا مراقبت کنند ههـای اولیـه‬ ‫(والدیـن) کـه تـا قبـل از ‪۱ ۲‬سـالگی بیشـترین‬ ‫وقـت را بـا کـودک می گذراننـد‪ ،‬شـکل‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫تاثیـر متقابـل جامعـه و خانـواده بر یکدیگر‬ ‫چگونه اند؟‬ ‫ایـن بحـث گسـترده اسـت؛ دراین مکالمـه‬ ‫کوتـاه بـه بخشـی کوچـک از ان می پردازیـم‪.‬‬ ‫یکـی از کارکردهـای خانـواده‪ ،‬ایجـاد حـس‬ ‫تعلـق در فرزنـدان اسـت کـه بـا ایـن مهـارت‬ ‫گسـالی می تواننـد بـا دیگـران تعامـل‬ ‫در بزر ‬ ‫داشته و شهروندانی شوند که برای رسیدن‬ ‫بـه اهـداف مشـترک در جامعـه از را ههـای‬ ‫مدنـی تلاش کننـد‪ ،‬حـس تعلـق به معنـای‬ ‫ادرا ک ذهنـی و ا گاهانـه از محیـط‪ ،‬شـخص‬ ‫را در ارتبـاط درونـی بـا محیـط قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫ایـن خانواده اسـت که افـراد را برای روابط در‬ ‫اینـده امـاده می کنـد و بـه فرزنـدان می امـوزد‬ ‫چطـور به عنـوان یـک « گـروه» عمـل کننـد‪.‬‬ ‫وقتـی ارزش هـای خانـواده درراسـتای‬ ‫شهـای جامعـه باشـد‪ ،‬فـرد و جامعـه بـا‬ ‫ارز ‬ ‫نشـده یکدیگـر بـه رشـد‬ ‫شهـای عجی ‬ ‫ارز ‬ ‫سـریع تر و پایدارتری می رسـند‪ .‬افرادی که در‬ ‫خانواد ههـای سـمی ناسـالم رشـد می کننـد‪،‬‬ ‫برای جامعه هزینه بر هسـتند؛ این هزینه ها‬ ‫گاه مالـی‪ ،‬جانـی‪ ،‬روانـی‪ ،‬عاطفـی و ‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫خانواده محـوری در تربیـت فرزنـدان‬ ‫به چه معنا سـت ؟‬ ‫«خانـواده» کانـون و زیربنـای شـکل گیری‬ ‫بخـش بزرگـی از شـخصیت افـراد جامعـه‬ ‫است؛ و «تربیت»‪ ،‬جریان مستمر و منظمی‬ ‫کـه هدفـش کمـک بـه رشـد جسـمانی‪،‬‬ ‫یسـت؛‬ ‫شـناختی‪ ،‬اجتماعـی و اخالق ‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬تربیـت‪ ،‬فراینـدی دارای محتـوا و‬ ‫ً‬ ‫ارزش اسـت‪ .‬تربیـت خانواده محـور عملا‬ ‫ب هصـورت واقعـی و عینـی در جامعـه اتفـاق‬ ‫نمی افتـد چـون بخشـی از کارکردهـای‬ ‫تربیتـی خانـواده بـه مدرسـه‪ ،‬دانشـگاه و‬ ‫یکـه‬ ‫رسـانه و ‪ ...‬وا گـذار شـده‪ .‬درموارد ‬ ‫کـم هـم نیسـتند‪ ،‬محتـوا و روش خانـواده‬ ‫شهـای دیگـری کـه‬ ‫بـا محتـوا و روش بخ ‬ ‫تهـای‬ ‫نهـا وا گـذار شـده تفاو ‬ ‫تربیـت بـه ا ‬ ‫نطـور‬ ‫یشـود‪ .‬همی ‬ ‫چشـمگیری مشـاهده م ‬ ‫در تربیـت خانواده محـور نیـاز به وقت کافی‪،‬‬ ‫محتـوای کافـی و ارزنـده اسـت کـه شـواهد‬ ‫حا کی از این اسـت که وقـت کافـی و محتـوای‬ ‫ارزنـده دراختیـار همـگان قـرار نـدارد‪.‬‬ ‫به نظـرم بـرای تربیـت خانواده محـور‪ ،‬نیاز به‬ ‫برنامه ریـزی کالن‪ ،‬امـوزش عمومـی و یـک‬ ‫سـوال شـما را بـه دو بخـش جایـگاه و کارکـرد‬ ‫تقسـیم می کنـم‪ .‬دربـاره اهمیـت جایـگاه‪،‬‬ ‫تغییـری در اهمیتـش از قدیـم تـا امـروز‬ ‫اتفـاق نیفتـاده اسـت‪ .‬خانـواده مثـل هسـته‬ ‫مرکـزی اتـم در واحـد سـاختمانی مـواد بـوده‬ ‫و هسـت امـا در کارکـرد ان تغییـرات زیـادی‬ ‫ً‬ ‫پیـش امـده‪ .‬قبلا تلویزیـون و رسـانه ها‬ ‫ب هشـکل امـروزی و حتـی اموزش وپـرورش‬ ‫رسـمی بـه ایـن گسـتردگی نبودنـد و کارکـرد‬ ‫نمـوارد را پوشـش‬ ‫خانـواده بایـد تمـام ای ‬ ‫ً‬ ‫می داد؛ اما االن مثال بخشـی از وظایف پایه‪،‬‬ ‫تحولـی یـا بحرانـی را سـایر افراد یا سـازمان ها‬ ‫ممکـن اسـت به عهـده بگیرنـد‪ .‬در ارتبـاط‬ ‫کالمـی غیرکالمـی در نظـام قدیـم و امـروز‬ ‫تفاوت های فاحشـی رخ داده و در جلسـات‬ ‫مشـاوره ای کـه بـا مراجعیـن داریـم بخـش‬ ‫بزرگی از مشـکالت خانوادگی را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شهـا؛ مثلا نقـش یک‬ ‫نطـور کارکـرد نق ‬ ‫همی ‬ ‫تهـای‬ ‫زن در نظـام سـنتی بـا صنعتـی تفاو ‬ ‫چشـمگیری دارد‪ .‬امـروز به دلیـل انتظـار‬ ‫جامعـه از هـر فـرد کـه بایـد نقـش مجـزای‬ ‫خـودش را ایفـا کنـد‪ ،‬مـا اجبـار در اسـتقالل‬ ‫داریـم‪ .‬دیگـر مـوارد کارکـرد عاطفـی کـه یکـی‬ ‫از نیازهـای پایـه اعضـای خانـواده اسـت‬ ‫به نظر می رسـد درحال تغییر اساسـی و مهم‬ ‫ً‬ ‫مثلا شـکلی از امیختگـی عاطفـی در بعضـی‬ ‫یسـت کـه اعضـاء‬ ‫از خانواد ههـا به شکل ‬ ‫به خاطـر حفـظ ارزشـمندی خودشـان بـا‬ ‫یشـوند؛‬ ‫اعضـای دیگـر خانـواده همـراه م ‬ ‫نـه به خاطـر براورد هکـردن نیـاز دیگـری یـا‬ ‫مراقبـت از سـایر اعضـاء و ‪...‬‬ ‫پایان سخن‬ ‫بی تردیـد‪« ،‬خانـواده» یکـی از ارکان‬ ‫ارزشـمند و حیاتـی در شـکل گیری جامعـه‬ ‫مسـئولیت محـور و تربیـت شـهروندانی ا گاه‬ ‫و مسـئولیت پذیر اسـت‪ .‬هر چـه بـه ایـن‬ ‫رکـن اساسـی در شـکل گیری جامعـه توجـه‬ ‫بیشـتر؛ و ابعـاد ان در الی ههـای مختلـف‬ ‫بیشـتر شـناخته شـود‪ ،‬تربیـت نسـل ها‬ ‫یتـر خواهـد‬ ‫اسـان تر‪ ،‬هدفمندتـر و منطق ‬ ‫بـود و هزین ههـای رایـج در اصلاح جامعـه‬ ‫گتـر‬ ‫و اسـیب های اجتماعـی کمتـر و کمرن ‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬امیـد اسـت روزی همـه والدین‬ ‫بـه نقـش خـود در شـکل گیری جامعـه‬ ‫ا گاهانـه و هوشـمندانه بنگرنـد و خـود را در‬ ‫تربیـت نسـل های اتـی سـهیم و تاثیرگـذار‬ ‫بداننـد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬ورزشی و اجتماعی شهرداری ساری خبر داد؛‬ ‫انعقاد تفاهم نامه شهرداری ساری با دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیس سـازمان فرهنگی‪ ،‬ورزشـی و اجتماعی‬ ‫شـهرداری سـاری در نشسـت بـا معاونـت‬ ‫غـذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫یهـای پیشـین‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬با اشـاره به همکار ‬ ‫شـهرداری بـا ایـن دانشـگاه گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫همکاری در راسـتای ارتقـای دانش عمومی و‬ ‫گسـازی در زمینـه مصـرف فراورده های‬ ‫فرهن ‬ ‫سلامت محور صـورت می گیـرد»‪ .‬احسـان‬ ‫یفـر با اشـاره به ظرفیـت خان ههـای‬ ‫مراد ‬ ‫شهروندی ازلحاظ مکان اموزش و تعداد زیاد‬ ‫مشترکینعالقه مندبهیادگیری‪،‬خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬برنامه ریـزی هماهنگـی و اطالع رسـانی‬ ‫بـرای شـرکت در دور ههـای اموزشـی و برگـزاری‬ ‫جلسـات‪ ،‬مسـابقات و جشـنواره ها بر عهـده‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫سـازمان فرهنگـی اجتماعـی و ورزش ‬ ‫یفـر همچنیـن با اشـاره به رواج مصـرف‬ ‫مراد ‬ ‫لهـای غذایـی و ورزشـی و‬ ‫داروهـا و مکم ‬ ‫داروی غیرمجـاز‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬افزایـش‬ ‫ا گاهـی دراین زمین ههـا سـبب کاهـش‬ ‫یشـود»‪ .‬در ادامـه‬ ‫اسـیب های اجتماعـی م ‬ ‫یفـر (معـاون غـذا و دارو‬ ‫ابراهیـم صالح ‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات درمانـی‬ ‫مازنـدران) بـا ابراز خرسـندی از این همکاری‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬نیروهـای متخصـص علوم پزشـکی‬ ‫مشتاقانه و با تمام توان به اموزش شهروندان‬ ‫می پردازنـد‪ .‬امیدواریـم ایـن همـکاری‬ ‫سـبب افزایـش ا گاهـی ‪ ،‬حفـظ و ارتقـای‬ ‫سلامت جسـمی روانـی ‪ ،‬اجتماعـی و معنوی‬ ‫شـهروندان شـود»‪ .‬در پایـان این نشسـت؛‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری از سـوی د وطـرف بـه‬ ‫امضـا رسـید‪.‬‬ ‫اتصال ‪60‬هزار اشترا ک اب نیشابور به فاضالب شهری‬ ‫سید موسی الرضا حسینی‬ ‫شـهر نیشـابور ‪ ۱۱۰‬هـزار اشـترا ک اب دارد‬ ‫‪۶۰‬هـزار بـه شـبکه فاضلاب‬ ‫کـه ازاین تعـداد ‬ ‫متصـل شـده و ‪ ۵۰‬هـزار اشـترا ک نیـز طـی‬ ‫قـراردادی کـه بـا مجتمـع فـوالد خراسـان‬ ‫منعقـد شـده؛ بـه شـبکه فاضلاب وصـل‬ ‫یشـود‪ .‬سـید موسـی الرضا حسـینی‬ ‫م ‬ ‫نیشـابور؛ مدیرعامـل شـرکت اب وفاضلاب‬ ‫نیشـابور گفـت‪ 340« :‬روسـتا در نیشـابور‬ ‫وجـود دارد کـه وقتـی این روسـتاها گاهـی‬ ‫بـا قطعـی اب مواجـه باشـند‪ ،‬بـا تانکـر‬ ‫یشـود امـا خوشـبختانه‬ ‫اب رسـانی انجـام م ‬ ‫بـرای تامیـن اب در روسـتاها بـا مشـکلی‬ ‫مواجـه نیسـتیم؛ تنهـا بـه دو روسـتای‬ ‫فهنـه و اق قایـه دوروز در هفتـه به وسـیله‬ ‫یشـود»‪ .‬علیرضـا‬ ‫تانکـر اب رسـانی انجـام م ‬ ‫اخویـان بااشـاره به طـرح جهـاد اب رسـانی‬ ‫نطـرح در اسـتان‬ ‫در روسـتاها گفـت‪« :‬ای ‬ ‫خراسـان رضوی ‪ 21‬روسـتا را شـامل می شود‬ ‫کـه طـی قـراردادی کـه بـا قـرارگاه امام حسـن‬ ‫مجتبـی ؟ع؟ منعقـد شـده نه میلیاردتومـان‬ ‫امسـال و ‪ ۱۱‬میلیاردتومـان نیـز بـرای سـال‬ ‫نطـرح در نیشـابور‬ ‫اینـده بـرای اجـرای ای ‬ ‫پیش بینـی شـده و اولویـت اول مـا روسـتای‬ ‫فهنه است»‪ .‬وی بابیان اینکه در شهرستان‬ ‫نیشـابور حـدود ‪ ۵۰۰۰‬اقامتـگاه شناسـایی‬ ‫شـده اسـت کـه ‪ ۲۳۰۰‬اقامتـگاه مربـوط بـه‬ ‫بخـش مرکـزی و ‪ ۱۶۰۰‬اقامتـگاه نیز مربوط به‬ ‫بخـش سـروالیت اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬تعرفـه‬ ‫اب ایـن اقامتگا ههـا ماننـد تعرفـه مسـکونی‬ ‫یشـد که مقرر‬ ‫یعنـی ‪ 50‬درصد ارزان تر اخذ م ‬ ‫شـده تغییـر تعرفـه ان انجـام شـده و مبلـغ‬ ‫اب بهـا بـا تعرفـه اقامتـگاه پرداخـت شـود»‪.‬‬ ‫به گفتـه اخویـان؛ ‪160‬هـزار اشـترا ک اب در‬ ‫‪۱۱۰‬هـزار مشـترک‬ ‫نیشـابور وجـود دارد کـه ‬ ‫یسـت و‬ ‫شـهری و ‪ ۵۰‬هـزار مربـوط روستای ‬ ‫یشـود ازاین تعـداد اشـترا ک‬ ‫پیش بینـی م ‬ ‫روسـتایی‪ ۱۵ ،‬هـزار اشـترا ک مربـوط بـه بـاغ‬ ‫ویالهـا باشـد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬در تابسـتان‬ ‫امسـال بـا رعایـت صرفه جویـی ‪ ۱۰‬درصـدی‬ ‫اب توسـط شـهروندان‪ ،‬بـا مشـکل قطعـی‬ ‫مواجـه نخواهیـم بـود امـا باتوج هبـه قطعـی‬ ‫بـرق بـا افـت فشـار اب مواجه هسـتیم»‪ .‬وی‬ ‫تعداد مشـترکین پرمصرف در شـهر نیشـابور‬ ‫را بیـش از روسـتاها عنـوان کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن پرمصرفـی در شـهر نیشـابور بیشـتر‬ ‫مربـوط بـه اپارتمان هاسـت کـه از پمـپ اب‬ ‫اسـتفاده می کننـد و در روسـتاها مربـوط‬ ‫بـه باغ ویالهاسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫اب وفاضلاب شهرسـتان نیشـابور گفـت‪:‬‬ ‫«‪ 85‬درصـد فضـای سـبز نیشـابور بـا اب‬ ‫یشـود کـه حـدود هشـت تا‬ ‫شـرب‪ ،‬ابیـاری م ‬ ‫‪ ۱۰‬درصـد تولیـد اب در شهرسـتان را ب هخـود‬ ‫اختصـاص داده امـا صنایـع بـزرگ نیشـابور‬ ‫نشـهر اسـتفاده‬ ‫از شـبکه اب وفاضلاب ای ‬ ‫نمی کننـد»‪ .‬اخویـان تا کیـد کـرد‪« :‬اب شـهر‬ ‫نیشابور جزو بهترین و با کیفیت ترین اب ها‬ ‫یسـت و برخـی‬ ‫در اسـتان خراسـان رضو ‬ ‫افـراد بـرای بازارگرمـی و فـروش دسـتگاه های‬ ‫تسـویه عنـوان می کننـد کـه اب نیشـابور از‬ ‫کیفیـت و اسـتاندار الزم برخـوردار نیسـت»‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬درراسـتای برخورد با شهروندان‬ ‫و مشـترکین پرمصـرف‪ ،‬طـرح پلیـس اب‬ ‫از اول خردادمـاه سـال جـاری در نیشـابور‬ ‫نطـرح بـا مشـترکین‬ ‫اغازبـه کار کـرده و درای ‬ ‫یشـود»‪ .‬به گفته‬ ‫پرمصـرف برخـورد جـدی م ‬ ‫وی؛ اب شـرب نیشـابور یکـی از بهتریـن‬ ‫بهـای سـالم کشـور اسـت‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫لو نقل جاده ای مازندران خبر داد؛‬ ‫معاون حم ‬ ‫ارائه تسهیالت بهسازی و نوسازی ناوگان عمومی مسافر در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫لو نقـل جـاده ای مازنـدران از ارائـه‬ ‫معـاون راهـداری و حم ‬ ‫تسـهیالت تبصـره ‪ ۱۸‬جهـت بهسـازی و نوسـازی نـاوگان‬ ‫یبـوس) و توسـعه‬ ‫حمل ونقـل عمومـی (اتوبـوس و مین ‬ ‫مجتم عهـای خدمـات رفاهـی در اسـتان مازنـدران خبـر‬ ‫داد‪ .‬مهنـدس ابوالفضـل صفـری گفـت‪« :‬در راسـتای اجـرای‬ ‫ابالغیـه سـازمان متبـوع درخصـوص دسـتورالعمل اجـرای‬ ‫جـزء ‪1‬تـا ‪ 9‬بنـد الـف تبصـره ‪ 18‬قانـون بودجـه ‪1400‬کل کشـور‬ ‫یبـوس‬ ‫بـا موضـوع بازسـازی نـاوگان فرسـوده اتوبـوس و مین ‬ ‫و تکمیـل مجتم عهـای خدماتـی رفاهـی‪ ،‬با توج هبـه حجـم‬ ‫باالی فرسودگی ناوگان عمومی در استان انجام می پذیرد»‪.‬‬ ‫مهنـدس صفـری تصریـح کـرد‪« :‬با توجه به تشـکیل جلسـات‬ ‫متعـدد بـا صنـوف و کارشناسـان مرتبـط اطالع رسـانی بـه‬ ‫مشـمولین طـرح دریافـت تسـهیالت تبصـره ‪ 18‬از طریـق‬ ‫سـامانه بـا تصویـب کمیتـه اسـتانی مقـرر شـد؛ به تعـداد ‪125‬‬ ‫یبـوس به مبلـغ ‪ 119‬میلیارد ریـال و ‪16‬دسـتگاه‬ ‫نـاوگان مین ‬ ‫اتوبوس به مبلغ ‪ 35‬میلیارد ریال و ‪ 3‬واحد مجتمع خدماتی‬ ‫ً‬ ‫رفاهـی به مبلغ ‪ 20‬میلیارد ریال (جمعـا ‪ 144‬طرح به مبلغ کل‬ ‫‪ 174‬میلیارد ریـال) تسـهیالت تعلـق گیـرد»‪ .‬مهنـدس صفـری‬ ‫ادامه داد‪« :‬ارسال لیست متقاضیان از طرف مدیریت بانک‬ ‫ملـی اسـتان بـه ‪ 5‬شـعبه پایلوت (تنکابـن‪ ،‬امل‪ ،‬بابل‪ ،‬سـاری‬ ‫و بهشـهر) انجـام می پذیـرد؛ البتـه بـرای بخشـی از نـاوگان‬ ‫لو نقل عمومی نیز ضرورت دارد نوسـازی صورت پذیرد‬ ‫حم ‬ ‫مهـا و افزایـش قیمـت خـودرو ‪ ،‬بسـیاری از‬ ‫کـه با توج هبـه تحری ‬ ‫راننـدگان نمی تواننـد ایـن هزینـه سـنگین را متحمـل شـوند؛‬ ‫درنتیجـه در این راسـتا و در این مقطـع‪ ،‬تسـهیالت تبصـره ‪۱۸‬‬ ‫یسـت؛‬ ‫جهـت بازسـازی نـاوگان درنظـر گرفتـه شـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫تا کنـون ‪ 303‬نفـر در سـامانه ‪ t18.rmto.ir‬جهـت دریافـت‬ ‫تنـام کردنـد‪.‬‬ ‫تسـهیالت تبصـره مـاده ‪ 18‬ثب ‬ ‫به مناسـبت فرارسـیدن دهه کرامت‪ ،‬جشـن بزرگ «با کریمان» ویژه دختران‬ ‫شـهر کهریـزک برگـزار شـد‪ .‬جلال حمـزه؛ مسـئول امـور فرهنگـی شـهرداری‬ ‫کهریـزک گفـت‪« :‬جهـت تا کیـد شـهردار کهریـزک مبنی بـر تکریـم دختـران‬ ‫شـاخص شـهر‪ ،‬جشـن بـزرگ بـا کریمـان بـا مشـارکت حـوزه ‪ ۴۵۶‬خواهـران‬ ‫حضرت زینب ؟س؟ و همراهی کادر اموزشی مدرسه شهدای دانشگاه شریف‬ ‫در مدرسـه شـهدای دانشگاه شریف برگزار شـد‪ .‬دراین جشن عالوه بر برگزاری‬ ‫ویژه برنامه هـای فرهنگـی و هنـری‪ ،‬از دختـران بسـیجی و شـاخص شـهر بـا‬ ‫اهـدای هدیـه ازسـوی مدیریـت شـهرداری کهریـزک تجلیـل به عمـل امـد»‪.‬‬ ‫امام جمعهموقتشهرری‪:‬‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫به دنبال حل مشکالت معیشتی مردم است‬ ‫امام جمعـه موقـت شـهرری بابیان اینکـه دولت‬ ‫اقای رئیسـی به دنبال حل مشـکالت معیشتی‬ ‫با نگاه به داخل است‪ ،‬گفت‪« :‬دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫دولتـی پا ک دسـت اسـت»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫عبدالعلـی ابراهیمی در خطبه های نمازجمعه‬ ‫این هفتـه شـهرری گفـت‪« :‬اقـای رئیسـی گفـت‬ ‫کـه سـرباز رهبـری هسـتم و خوشـبختانه دیگـر‬ ‫دولتـی نداریـم کـه اقا صحبتی کننـد و رئیس جمهوری چیز دیگر بگویـد»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬برخی شـما می گویید از وقتی اقای رئیسـی امد قرار بود وضعیت مالی‬ ‫بهتـر شـود امـا نشـد؛ بدانیـد که این وضعیت بهتـر می شـود؛ زیرا نگاه رئیسـی و‬ ‫وزرای وی برای حل مشکالت بر داخل است و دولت سیزدهم کشور را با نگاه‬ ‫به بیرون اداره نمی کنند»‪ .‬امام جمعه موقت شـهرری گفت‪« :‬دولت سـیزدهم‬ ‫و شـخص اقای رئیسـی به دنبال این اسـت که سـفره مردم کوچک نشـود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه یکـی از مشـکالت مـا کمبـود اب اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬جنگ هـای اینده‬ ‫جنـگ بـر سـر اب اسـت و بایـد در مصـرف مایـه حیـات صرفه جویـی کنیـم»‪.‬‬ ‫یبـرد»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬ا گـر در کاری ملـت سـهیم نباشـد‪ ،‬دولـت کاری ازپیـش نم ‬ ‫امام جمعـه موقـت شـهرری بااشـاره به حادثـه متروپـل و قطـار مشـهد‪-‬یزد کـه‬ ‫تعـدادی از هم وطنانمـان جـان باختنـد‪ ،‬گفت‪« :‬یکـی از راه های اساسـی برای‬ ‫جلوگیـری از حوادثـی مثـل متروپـل‪ ،‬برخـورد اساسـی جمهـوری اسلامی بـا‬ ‫مسـببان حـوادث اسـت‪ .‬از این موضـوع کـه مسـئوالن قضائی احـکام مقصران‬ ‫را در تریبون هـای نمازجمعـه اعلام کننـد‪ ،‬اسـتقبال می کنیـم»‪ .‬به گفتـه وی؛‬ ‫نمازجمعـه تریبونی سـت کـه بایـد ضعف ها و قوت مسـئوالن گفته شـود امـا در‬ ‫کشـور مـا قدردانـی از مسـئوالن کارامـد انجام نمی شـود و دراین زمینه تبلیغات‬ ‫مسـموم فضـای مجـازی و رسـانه ای زیـاد اسـت؛ انـگار کـه گویـی یـک مسـئول‬ ‫خـوب و پا ک دسـت در کشـور وجـود نـدارد‪ .‬وی همچنیـن هـدف قطعنامـه‬ ‫یهـا‬ ‫ضدایرانـی شـورای حـکام انـرژی اتمـی را جاده صاف کـردن بـرای امریکای ‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬مـا راهمـان روشـن اسـت و بـرای خودمـان نسـخه مرجـع‬ ‫تقلیدمـان را داریـم؛ کـه مقاومـت و هیهات من الذلـه اسـت»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫ابراهیمـی بااشـاره به سـخنان رهبـری در ‪ ۱۴‬خـرداد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایشـان یـک‬ ‫سـخنرانی مفصـل و مهـم داشـتند؛ رهبـری فرمودنـد کـه کشـور بـه بن بسـت‬ ‫نرسـیده اسـت و هـرروز می گوینـد یک ماه دیگـر انقلاب از بیـن مـی رود اما بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬سـال اسـت وجـود دارد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬جامعـه مـا جامعه ای معتدل اسـت‬ ‫اما استکبار جهانی با وضع تحریم ها و فشارهای اقتصادی سعی بر ضربه زدن‬ ‫دارد امـا مـا جامعـه معتدلـی بـوده و بـه بن بسـت نرسـیده ایم»‪.‬‬ ‫بازداشت سارقان ‪ ۲۰‬میلیاردی قطعات فلزی‬ ‫در شهرری‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از انهـدام بانـد سـه نفره سـارقان کارگاه‬ ‫قطعـات فلـزی خبـر داد و گفـت‪« :‬از مخفیـگاه متهمـان قطعـات مسـروقه‬ ‫بـه ارزش ‪ ۲۰‬میلیاردریـال کشـف شـد»‪ .‬سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان گفـت‪:‬‬ ‫«در پـی وقـوع یک فقـره سـرقت از کارگاه قطعـات فلـزی در محـدوده شـهرری‬ ‫دسـتگیری سـارق یـا سـارقان در دسـتورکار پلیـس ا گاهـی شهرسـتان ری قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬در بررسـی های اولیـه مشـخص شـد کـه سـرقت توسـط اعضـای یـک‬ ‫بانـد سـه نفره اتفـاق افتـاده کـه با انجـام اقدامـات تخصصـی و اطالعاتی هویت‬ ‫و محـل اختفـای یکـی از سـارقان شناسـایی و پـس از هماهنگی هـای قضائـی؛‬ ‫کارا گاهان پلیس ا گاهی این شهرسـتان به مخفیگاه متهم اعزام شـدند»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه متهـم در مخفیگاهـش طـی یـک عملیـات ضربتـی دسـتگیر‬ ‫و در بازدیـد از محـل قطعـات فلـزی سرقت شـده از کارگاه کشـف شـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«کارشناسـان ارزش امـوال مکشـوفه را ‪ ۲۰‬میلیاردریـال اعلام کردنـد‪ .‬متهـم در‬ ‫تحقیقـات پلیسـی بـه سـرقت از کارگاه بـا همـکاری دو همدسـت اعتـراف کـرد و‬ ‫دسـتگیری سـایر اعضای این باند و کشـف سـایر جرائم احتمالی ادامه دارد»‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرسـتان ری از دسـتگیری مدیر صفحه اینسـتا گرامی که‬ ‫مکمل هـای ورزشـی غیرمجـاز می فروخـت نیـز خبـر داد‪ .‬سـرهنگ جلیلیـان‬ ‫گفـت‪« :‬درپـی رصـد و پویـش فضـای مجـازی توسـط گـروه تخصصـی پلیـس‬ ‫درزمینه مبارزه با فروش دارو و تجهیزات پزشکی غیرمجاز‪ ،‬کارا گاهان سایبری‬ ‫به صفحه ای در شـبکه اجتماعی اینسـتا گرام برخورد کردند که درباره تبلیغ و‬ ‫فروش داروهای غیرمجاز فعالیت می کرد و بررسی موضوع در دستورکار پلیس‬ ‫فتـا شهرسـتان ری قـرار گرفـت‪ .‬در پـی بررسـی های اولیـه و اقدامـات پلیسـی‪،‬‬ ‫ادمیـن صفحـه موردنظـر در شـهرری شناسـایی و هماهنگی هـای الزم جهـت‬ ‫شناسایی متهم و دستگیری وی انجام شد»‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان ری‬ ‫ابـراز داشـت‪« :‬پـس از شناسـایی متهـم و محل نگهـداری داروهای غیرمجاز با‬ ‫هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر و تعدادی‬ ‫مکمل های ورزشـی غیرمجاز نیز کشـف شـد و پس از تکمیل پرونده دراختیار‬ ‫مقامـات قضائـی قـرار گرفت»‪.‬‬ ‫برداشت ‪ ۱۰‬هزارتن گندم در شهرستان ری‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی ری‪ ،‬از برداشـت و تحویـل بیـش از ‪ ۱۰‬هزارتـن محصـول‬ ‫گنـدم دراین شهرسـتان بـه مرا کـز موردنظـر بـا باالترین کیفیت و بدون داشـتن‬ ‫مـورد غیراسـتاندارد خبـر داد‪ .‬جبرئیـل بـرادری بااشـاره به معرفـی بیـش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیاردتومان تسهیالت جهت خورا ک دام و طیور و ابزیان گفت‪« :‬با تالش‬ ‫جهـاد کشـاورزی شهرسـتان و همـکاری بانـک کشـاورزی شهرسـتان‪ ،‬میـزان‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومان تسهیالت بانکی جهت تامین نهاده های دام و طیور‬ ‫و ابزیان به منظور حمایت از تولید و بهره مندی تولیدکنندگان از این تسهیالت‬ ‫بـه بانـک معرفـی شـد»‪ .‬وی تا کیـد کرد‪« :‬با ثبـت اطالعات متقاضیـان این نوع‬ ‫تسـهیالت در سـامانه سـیتا و معرفی به بانک کشـاورزی گام بزرگی جهت رفع‬ ‫مشـکالت بهره برداران این حوزه برداشـته شد»‪ .‬سامانه سیتا جهاد کشـاورزی‬ ‫راه انـدازی شـده تـا کلیـه دامـداران و کشـاورزانی کـه بـرای راه انـدازی پروژه هـای‬ ‫دام پـروری و کشـاورزی نیـاز بـه دریافـت تسـهیالت دارنـد‪ ،‬در ان ثبت نـام کنند‪.‬‬ ‫شهرستان ری؛ رتبه اول تولید گندم‪ ،‬ذرت علوفه ای‪ ،‬صیفی جات‪ ،‬شیر و رتبه‬ ‫دوم تولیـد جـو و تخم مـرغ را در اسـتان تهـران دارد‪.‬‬ ‫ترمیم شکستگی خط انتقال اب کهریزک‬ ‫به روستای تورقوزاباد‬ ‫مدیر امور ابفای کهریزک‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب‬ ‫منطقـه ‪ ۶‬تهـران از‬ ‫ترمیـم شکسـتگی خـط‬ ‫لولـه ‪ ۳۵۰‬میلی متـری‬ ‫انتقـال اب کهریـزک بـه‬ ‫روسـتای تورقوزابـاد ری‬ ‫خبـر داد‪ .‬امیـد صابـری‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن خـط لولـه‪،‬‬ ‫اب اشـامیدنی چـاه شـماره ‪ 8‬کهریـزک را بـه تورقوزابـاد انتقـال می دهـد و نقش‬ ‫مهمـی در شـبکه تامیـن و توزیـع اب شـهری و روسـتایی کهریـزک برعهـده‬ ‫دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬به دنبـال شکسـتگی ایـن خـط لولـه پلی اتیلـن‪ ،‬گـروه امـداد‬ ‫و بهره بـرداری امـور ابفـای کهریـزک بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند و محـل‬ ‫شکسـتگی را در کمترین زمان ترمیم کردند و این خط انتقال دوباره وارد مدار‬ ‫بهره بـرداری شـد»‪ .‬شـهر کهریـزک در جنـوب شهرسـتان ری واقـع اسـت و امـور‬ ‫اب وفاضلاب این شـهر‪ ،‬جمعیـت شـهری و روسـتایی بالغ بـر ‪ ۸۱۰۰۰‬نفـر را زیـر‬ ‫پوشـش خدمات رسـانی دارد‪ .‬ابفای منطقه ‪ ۶‬تهران‪ ،‬کل محدوده شـهرداری‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬و بخشـی از منطقـه ‪ ۱۵‬تهـران بـا جمعیت ثابت شـهری و روسـتایی‬ ‫به تعـداد ‪ ۵۵۸۶۸۴‬نفـر را زیـر پوشـش دارد و به دلیـل خدمت رسـانی بـه زائـران‬ ‫بـارگاه حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟‪ ،‬یک شـهر با جمعیت یک میلیون نفـری را زیر‬ ‫پوشـش خدمات دهـی قـرار داده اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایالم‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2518‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫احداث مخزن ‪ ۲۰۰۰‬مترمکعبی‬ ‫در شهرک شهید رجایی ابدانان‬ ‫تکرار رکوردهای تولید ماهیانه گروه فوالدمبارکه در اردیبهشت ماه؛‬ ‫کسـالی پیـش رو بـه تشـریح‬ ‫پرویـز ناصـری بااشـاره به بحـران کم ابـی و خش ‬ ‫وضعیت منابع ابی و پروژه های عمرانی این شـرکت پرداخت و گفت‪« :‬جهت‬ ‫ارتقـاء و افزایـش میـزان ظرفیـت زیرسـاخت های حـوزه تاسیسـات تامیـن اب‪،‬‬ ‫پـروژه احـداث مخـزن ‪ ۲۰۰۰‬مترمکعبی‪ ،‬جهـت پایداری و جلوگیری از نوسـانات‬ ‫میـزان مصـرف اب در مناطـق شـهرک شـهید رجایـی ابدانـان در دسـتورکار قرار‬ ‫دارد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـا ایلام افـزود‪« :‬عملیـات اب رسـانی بـه فـاز جدیـد‬ ‫فرهنگیـان و مناطـق محـل احـداث مسـکن طـرح نهضـت ملـی مسـکن شـهر‬ ‫ابدانـان نیـز درحال اجراسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬جهـت تامیـن اب اضطـراری شـهر‬ ‫ابدانـان و روسـتاهای بخـش مرکـزی پـروژه احـداث پمپـاژ اضطـراری با ظرفیت‬ ‫استحصال و انتقال اب ‪ ۴۰‬لیتربرثانیه جهت مقابله با تنش های ابی احتمالی‬ ‫در فصـل گرمـا درحال اجـرا بـوده کـه بـا اتمـام پروژ ههـای مذکـور مشـکل تامیـن‬ ‫یشـود»‪ .‬ناصـری از طـرح ملـی‬ ‫و توزیـع اب در فصـل تابسـتان ‪ ۱۴۰۱‬مرتفـع م ‬ ‫اب رسـانی بـه روسـتاهای محـروم توسـط قـرارگاه محرومیت زدایـی امام حسـن‬ ‫مجتبـی ؟ع؟ و پروژ ههـای درنظر گرفت هشـده جهـت اب رسـانی بـه روسـتاهای‬ ‫ابدانان در قالب دو مجتمع بزرگ اب رسانی کوشک و سراباغ ابدانان با اعتبار‬ ‫و تخصیـص صورت گرفتـه جهـت سـال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬به میـزان ‪ ۸۹۰‬میلیاردریـال‬ ‫حهـا و پروژه های مذکور مشـکل تامین‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬بـا بهر هبـرداری از طر ‬ ‫و توزیـع اب در سـطح شهرسـتان ابدانـان مرتفـع خواهـد شـد»‪ .‬وی دربـاره‬ ‫تخصیـص اعتبـار الزم و موردنیـاز جهـت حفـر و تجهیـز دوحلقـه چـاه جهـت‬ ‫تامین اب و افزایش ظرفیت اب شهر ابدانان و روستاهای تابعه بخش مرکزی‬ ‫و مجتمـع سـراباغ و اصلاح و تعویـض شـبکه های فرسـوده شـهری و روسـتایی‬ ‫ابدانـان توضیحاتـی ارائـه کرد‪.‬‬ ‫شرکت گاز استان؛ اماده پذیرایی از زائران اربعین‬ ‫محمـود کشـاورز در دیـدار بـا فرمانـدار و امام جمعـه شهرسـتان مهـران گفـت‪:‬‬ ‫«عملیـات اجرایـی گازرسـانی بـه پایانـه مرزی شـهید سـلیمانی مهـران به اتمام‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکه تاسیسـات گاز در‬ ‫رسـیده و تـا قبـل از اربعیـن گازدار م ‬ ‫مهـران و نقـاط مـرزی امـاده هسـتند و درصورت نیاز‪ ،‬کار گازرسـانی به موکب ها‬ ‫انجـام خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬شـرکت گاز اسـتان امادگـی الزم بـرای گازرسـانی بـه‬ ‫موکب های موقت را نیز دارد و از پارسال تاکنون پنج موکب ثابت در نقطه صفر‬ ‫مـرزی گازدار شـده اسـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان گفـت‪« :‬جهـت انجـام‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی و خدمات دهـی بـه زائریـن عتبـات عالیـات‪ ،‬همـه‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫بهـای ثابـت و سـیار جدیـد مسـتقر دراین پایانه مـرزی گازدار م ‬ ‫موک ‬ ‫بهـای مسـتقر در پایانـه مـرزی‬ ‫کشـاورز بااشـاره به اینکه بـرای گازدارشـدن موک ‬ ‫شـش کیلومتر شـبکه توزیع اجرا و یک ایسـتگاه ‪ TBS‬نصب شده اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«برای گازرسانی به موکب های پایانه مرزی مهران ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫از محـل اعتبـارات داخلـی شـرکت گاز اسـتان هزینـه شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه از ابتـدای امسـال تاکنـون بیـش از ‪ ۷۰۰۰‬متـر شـبکه توزیـع گاز در‬ ‫سطح شهرستان مهران اجرا شده است‪ ،‬گفت‪« :‬گازرسانی به یادمان شهدای‬ ‫بهـا و پاسـگاه ها در نقطـه صفـر مـرزی شهرسـتان مهـران بـوده‬ ‫قالویـزان‪ ،‬موک ‬ ‫اسـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان ایالم از گازرسانی به پنج پاسـگاه مرزی در‬ ‫مهـران از ابتـدای امسـال تاکنـون خبـر داد و گفـت‪« :‬این پاسـگاه ها در مناطق‬ ‫بهرام ابـاد‪ ،‬پایانـه مـرزی‪ ،‬فر خ اباد و منطقـه ازاد قرار دارند»‪ .‬فرماندار شهرسـتان‬ ‫مهـران دراین دیـدار از زحمـات مجموعـه شـرکت گاز اسـتان در گازرسـانی بـه‬ ‫مناطـق شـهری‪ ،‬روسـتایی و نقـاط مـرزی قدردانـی کـرد و گفـت‪« :‬شهرسـتان‬ ‫مرزی مهران یکی از مناطق سبز گازرسانی ست که بیش از ‪ ۹۹‬درصد جمعیت‬ ‫شـهری و روسـتایی ان از نعمـت گاز برخوردارنـد»‪ .‬علی عبـاس شـفیعی افـزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫« یقینا امسال در ایام اربعین شاهد افزایش چندبرابری ورود و خروج زوار از مرز‬ ‫مهران هستیم که انتظار می رود شرکت گاز استان زیرساخت های گاز در نقاط‬ ‫مرزی را مانند سـال های قبل فراهم کند تا بتوانیم میزبان خوبی برای زائرین‬ ‫اباعبداهلل الحسـین ؟ع؟ باشیم»‪.‬‬ ‫وجود ‪ 20‬تاالب طبیعی و مصنوعی در ایالم‬ ‫غالمرضـا ابدالـی در همایـش گرامیداشـت هفتـه محیط زیسـت کـه در سـالن‬ ‫شهـای هتـل زا گـرس شـهر ایلام برگـزار شـد گفـت‪« :‬مسـاحت مناطـق‬ ‫همای ‬ ‫تحت مدیریت محیط زیسـت ایالم معادل ‪7.11‬درصد وسـعت اسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬تاکنـون ‪ ۴۹‬گونـه پسـتاندار‪ ،‬شـش گونه دوزیسـتان و ال ک پشـتان‪،‬‬ ‫بهـای اسـتان و ‪ ۲۰۰‬گونـه پرنـده شناسـایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬گونـه ماهـی در ا ‬ ‫‪ ۱۵‬رودخانـه دائمـی و ‪ ۲۰‬تـاالب طبیعـی و مصنوعـی نیـز در اسـتان وجـود‬ ‫‪۷۷۴‬تـن‬ ‫دارد»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت ایلام ادامـه داد‪« :‬روزانـه ‬ ‫یشـود کـه سـرانه هرنفـر ‪۱ ۳۰۰‬گـرم‬ ‫پسـماند روسـتایی و شـهری در ایلام تولیـد م ‬ ‫اسـت»‪ .‬ابدالـی گفـت‪« :‬طـی دوسال گذشـته پاسـگاه محیط بانـی در منطقـه‬ ‫حفاظت شده کولگ احداث که برای تامین برق پاسگاه با احداث شبکه برق‬ ‫و نصـب ترانـس اعتبـاری بال غبـر ‪ ۱۲۰‬میلیون ریال هزینه شـده اسـت‪ .‬همچنین‬ ‫تشـده مانشـت و قالرنـگ ایلام بـا‬ ‫لهـای منطقـه حفاظ ‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬هکتـار از جنگ ‬ ‫کسـازی شـده‬ ‫اعتبـاری ‪ ۷۶۲‬میلیون ریـال مبـارزه درمبارز هبـا افت لورانتوس پا ‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬خریـد و نصـب پنج دسـتگاه روت فایـر روی ماشـین های‬ ‫کمـک دار جهـت اطفـای حریق بااسـتفاده از اعتبـارات دارایی های سـرمایه ای‬ ‫سـازمان انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬خرید علوفه به میـزان ‪ ۱۵‬تن از محل‬ ‫کسـالی ابالغـی‪ ،‬تامیـن اب و عقـد قـرارداد حمـل و انتقـال و‬ ‫اعتبـارات خش ‬ ‫اب رسـانی بـه مخـازن و ابشـخور حیات وحـش منطق تحت مدیریـت‪ ،‬احداث‬ ‫انبار علوفه‪ ،‬خرید دوربین و تجهیزات دوربین تله و تجهیز حفاظتی‪ ،‬پیگیری‬ ‫کسـالی از محـل صنـدوق ملـی محیط زیسـت از‬ ‫احـداث اعتبـارات خش ‬ ‫مهم تریـن برنام ههـای انجا مشـده محیط زیسـت در سه ماهه امسـال اسـت»‪.‬‬ ‫تشـده کولـک‬ ‫ابدالـی افـزود‪« :‬همچنیـن ‪ ۳۰۵‬هکتـار از اراضـی منطقـه حفاظ ‬ ‫جهـت کاهـش ریزگردهـا در سـال ‪ ۹۸‬تـا ‪ ۱۴۰۰‬بااسـتفاده از اعتبـارات صنـدوق‬ ‫توسـعه ملـی با همـکاری اداره کل منابع طبیعـی و ابخیزداری با اعتبـاری بالغ بر‬ ‫‪ ۱۷۰۰۰‬میلیون ریـال نهـال کاری شـده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬درحال حاضر ‪ ۴۷‬‬ ‫سـازمان مردم نهـاد محیط زیسـتی بـا جمعیتـی بال غبـر ‪ ۲۰‬هـزار عضـو ایلام را بـه‬ ‫یکی از اسـتان های پیشـرو درزمینه مشـارکت فعال سـازمان های مردم نهاد در‬ ‫کشـور تبدیـل کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تکذیبشایعهجمع اوری کارت هایسوختجایگاه داران‬ ‫دالورمردانی که ثانیه ها را به طال تبدیل می کنند‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫رکـورد تولیـد ماهیانـه فوالدمبارکـه در سـال‬ ‫نبـار متوالـی درحالـی‬ ‫جـاری‪ ،‬بـرای دومی ‬ ‫تکـرار شـد کـه نسـبت بـه ماه مشـابه پارسـال‬ ‫نیـز افزایـش چشـمگیری داشـت و نشـان‬ ‫داد فوالدمـردان بـرای تحقـق منویـات‬ ‫کتـک‬ ‫رهبـری؛ درجهـت منافـع ملـی‪ ،‬از ت ‬ ‫ثانی ههـا به بهترین نحـو اسـتفاده کـرده و بـا‬ ‫شهـای شـبانه روزی‪ ،‬در راه پیشـرفت‬ ‫تال ‬ ‫ایـران اسلامی گام برمی دارنـد‪ .‬دالورمردانـی‬ ‫از دیـار فوالدمبارکـه‪ ،‬بـه فصـل تـازه ای از‬ ‫تولیـد گام نهادنـد و بااسـتفاده از تمامـی‬ ‫قـوا بـرای رسـیدن بـه حدا کثـر تـوان تولیـد‪،‬‬ ‫ثانی ههـا را بـه طلا مبـدل سـاختند‪ .‬اری‪،‬‬ ‫سـالی کـه نکوسـت از بهـارش پیداسـت‬ ‫و گـروه فوالدمبارکـه نه تنهـا سـاعت ها و‬ ‫روزهـا‪ ،‬بلکـه ثانی ههـا و دقایـق را هـم قـدر‬ ‫دانسـت و ‪ ۳۰‬روز اغازیـن سـال ‪ ۱۴۰۱‬را بـه‬ ‫روزهـای افتخارافرینـی تبدیـل کـرد‪ .‬ثبـت‬ ‫رکوردهـای تولیـد ماهیانـه فوالدمبارکـه در‬ ‫فروردیـن و اردیبهشـت امسـال‪ ،‬ب هسـادگی‬ ‫یهـای منظـم و‬ ‫به ثمـر نرسـید و برنامه ریز ‬ ‫نهـا صـورت گرفـت؛‬ ‫دقیقـی بـرای تحقـق ا ‬ ‫نسـنگ‬ ‫برنامه ریزی هایـی کـه تجربـه ای گرا ‬ ‫نهـا نهفتـه بـود چرا کـه این میـزان‬ ‫پشـت ا ‬ ‫تولیـد‪ ،‬اختلاف زیـادی بـا میـزان تولیـد‬ ‫ما ههـای گذشـته داشـت و ایـن فاصلـه‬ ‫یو حرفه ای مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیر کل اموزش فن ‬ ‫کسب عناوین برتر کشوری‬ ‫توسط اداره کل اموزش فنی و حرفه ای مازندران در سال ‪1400‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران‬ ‫مدیـر کل امـوزش فن ‬ ‫گفـت‪« :‬بر اسـاس ارزیابـی سـازمان امـوزش‬ ‫یو حرفـه ای کشـور ایـن اداره کل در سـال‬ ‫فن ‬ ‫گذشـته در سـه شـاخص صاحـب عنـوان‬ ‫کشـوری شـد»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫و مرکـز اطالع رسـانی اداره کل امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای مازنـدران؛ سـید حسـین‬ ‫درویشـی بـه کاهـش مـدت صـدور مجـوز‬ ‫یو حرفـه ای ازاد‬ ‫تاسـیس اموزشـگاه های فن ‬ ‫اشـاره کرد و گفت ‪« :‬بر اسـاس سیاسـت های‬ ‫دولـت سـیزدهم در کاهـش مـدت صـدور‬ ‫مجـوز‪ ،‬ایـن اداره کل در سـال گذشـته اقـدام‬ ‫بـه صـدور مجـوز تاسـیس بـرای متقاضیـان‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫ایجـاد اموزشـگاه های فن ‬ ‫در مدت زمـان سـه روز کـرد کـه بر اسـاس‬ ‫ارزیابـی دفتـر موسسـات کارامـوزی ازاد و‬ ‫مشـارکت های مردمـی سـازمان امـوزش‬ ‫یو حرفـه ای کشـور ‪ ،‬رتبـه برتـر توسـعه‬ ‫فن ‬ ‫شهـای فنـی و مهارتـی در صـدور‬ ‫اموز ‬ ‫مجـوز سـه روزه تاسـیس اموزشـگاه های‬ ‫یو حرفـه ای ازاد بـه اداره کل امـوزش‬ ‫فن ‬ ‫یو حرفـه ای مازندران اختصـاص یافت»‪.‬‬ ‫فن ‬ ‫یو حرفـه ای ادامـه‬ ‫مدیـر کل امـوزش فن ‬ ‫داد ‪« :‬در سـال گذشـته نوزدهمیـن دوره‬ ‫مسابقات ملی مهارت برگزار شد که در پایان‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫این رویـداد‪ ،‬اداره کل امـوزش فن ‬ ‫مازنـدران بـا کسـب ‪ 3‬مـدال طلا ‪ ،‬یـک‬ ‫مـدال نقـره ‪ 3 ،‬مـدال برنـز و ‪ 6‬دیپلـم افتخـار‬ ‫توانسـت مقـام سـوم کشـور را کسـب کنـد»‪.‬‬ ‫درویشـی بـا ذکـر اهمیـت گواهینام ههـای‬ ‫یو حرفـه ای گفـت ‪« :‬گواهینام ههـای‬ ‫فن ‬ ‫ایـن سـازمان از اعتبـار بین المللـی برخـوردار‬ ‫یسـت در زمـان مقـرر و‬ ‫اسـت کـه ضرور ‬ ‫به تناسـب نیـاز متقاضیـان قابل دسـترس‬ ‫باشـد؛ از همین رو اداره سـنجش و ارزشیابی‬ ‫یو حرفـه ای بـه‬ ‫مهـارت سـازمان امـوزش فن ‬ ‫ارزیابـی ادارات کل کشـور در بخـش صـدور‬ ‫و چـاپ گواهینام ههـای مهارتـی پرداخـت‬ ‫یو حرفـه ای مازندران‬ ‫کـه اداره کل اموزش فن ‬ ‫توانسـت مقـام اول کشـور را کسـب کنـد»‪.‬‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران‬ ‫مدیـر کل امـوزش فن ‬ ‫شهـای‬ ‫در خاتمـه ضمـن تقدیـر از تال ‬ ‫ارزنـده کارکنـان این مجموعـه گفـت‪:‬‬ ‫یو حرفـه ای از ارکان مهـم‬ ‫«امـوزش فن ‬ ‫و اساسـی بـرای ورود افـراد بـه بـازار کار و‬ ‫دسـتیابی بـه شـغل های پایـدار و باثبـات‬ ‫یشـود؛ امیـد اسـت در راسـتای‬ ‫محسـوب م ‬ ‫تحقـق شـعار سـال جـاری بـا همـت‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫کارکنـان مجموعـه امـوزش فن ‬ ‫مازنـدران بـرای ایجـاد مهـارت در جوانـان و‬ ‫نهـا اقدامـات اثر بخشـی‬ ‫توانمن دسـازی ا ‬ ‫صـورت پذیـرد»‪.‬‬ ‫تا کنـون توانسـته بـا جذب خیریـن خدماتی چـون ازادسـازی‬ ‫جهـای نیازمنـد‪ ،‬اشـتغال‪،‬‬ ‫زندانیـان‪ ،‬تهیـه جهیزیـه بـرای زو ‬ ‫درمان و کمک هزینه تحصیلی به مهرجوهای تحت پوشـش‬ ‫خـود ارائـه دهـد»‪ .‬علویـان بابیان اینکـه ایـن موسسـه عالوه بر‬ ‫ارائـه خدمـات بـه نیازمنـدان تحت پوشـش‪ ،‬ماهانـه نیـز‬ ‫یشـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬تنهـا‬ ‫مبلغـی بـرای مددجویـان واریـز م ‬ ‫جهـای‬ ‫در سال گذشـته بیـش از ‪ 50‬سـری جهیزیـه بـه زو ‬ ‫تحت پوشش اهدا شده است و ا کنون نیز به مناسبت میالد‬ ‫امام رضا ؟ع؟ و دهه کرامت عالوه بر برگزاری جشن میالد برای‬ ‫افـراد تحت پوشـش‪ ،‬حـدود ‪ 60‬بسـته معیشـتی بیـن کـودکان‬ ‫کار در مشـهد توزیـع و چنـد سـری جهیزیـه و سیسـمونی بـه‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه تمـام‬ ‫جهـای نیازمنـد اهـدا م ‬ ‫زو ‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫هزین ههـای موسسـه ازطـرف خیریـن تامیـن م ‬ ‫«تا االن خیرین حمایت خوبی از موسسـه داشـتند و تنها در‬ ‫سـال ‪ 1400‬بیـش از یک میلیـارد و ‪ 400‬میلیون تومـان توسـط‬ ‫خیریـن بـه موسسـه کمـک شـده اسـت»‪ .‬مدیـر موسسـه‬ ‫اندیشـه یـاران محسـنین شـعبه شـهید هاشـمی نژاد مشـهد‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬خیریـن بیشـتر در حـوزه ازادسـازی زندانیـان‪،‬‬ ‫تحصیلـی و بسـته های معیشـتی بـه موسسـه کمـک کرده اند‬ ‫و تا کنون از حمایت خیرین حدود شـش زندانی ازاد شـدند؛‬ ‫در حـوزه درمـان نیز ورود خوبی داشـتیم و تنهـا در ماه جاری‬ ‫حـدود ‪ 30‬میلیون تومـان بـه مددجویـان و افـراد نیازمنـد در‬ ‫حـوزه درمـان کمـک کردیـم»‪ .‬وی درپایـان با تا کید بر حمایت‬ ‫خیریـن از موسسـه محسـنین باتوج هبـه افزایـش هزین ههـای‬ ‫مهرجویـان‪ ،‬گفـت‪« :‬خیریـن می تواننـد بـه دو صـورت نقـدی‬ ‫ازطریـق شـماره کارت ‪ 6221061213617006‬بانـک پارسـیان و‬ ‫غیرنقدی به ادرس موسسه خواجه ربیع‪ ،‬بین بهمن ‪ 14‬و ‪15‬‬ ‫جنـب عطـاری شـادی‪ ،‬پلا ک ‪ 180‬از مهرجویان این موسسـه‬ ‫حمایـت کننـد»‪.‬‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان از‬ ‫تعویـض هـادی خـط ‪ 132‬کیلوولـت حدفاصـل پسـت ‪ ۴۰۰‬کیلوولـت باغملـک‬ ‫و ‪ ۱۳۲‬کیلوولـت باغملـک فرعـی‪ ،‬خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ محمـود دشـت بزرگ گفـت‪« :‬این عملیـات شـامل‬ ‫تامین تجهیزات‪ ،‬نصب و سیم کشـی به طول ‪ ۱۲‬کیلومتر مدار به پایان رسـید و‬ ‫برق دار شـد»‪ .‬وی ارزش سـرمایه گذاری این پروژه را ‪۸۵‬میلیاردریال اعالم کرد و‬ ‫افـزود‪« :‬بهبـود سـطح ولتـاژ پسـت ‪ 230‬بـه ‪ 132‬کیلوولت مارون اصلـی و کاهش‬ ‫بارگیـری از ترانس هـای ان‪ ،‬افزایـش پایـداری و تامیـن بـرق مشـترکین خانگـی‬ ‫و صنعتـی در منطقـه و بهبـود وضعیـت ولتـاژ بـرای پسـت های ‪ 132‬کیلوولـت‬ ‫رامهرمز‪ ،‬سرچشـمه‪ ،‬دشـت الله و هرمز در ناحیه مارون از اهداف برنامه ریزی‬ ‫و بهره برداری از این پروژه است»‪ .‬از مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬تا کنون ‪ ۵۰‬کیلومتر مدار خط‪،‬‬ ‫‪ 12‬کیلومتـر مـدار هـادی پرظرفیـت و ‪ ۲۹‬کیلومتـر فیبر نـوری به بخش انتقـال و‬ ‫فوق توزیعشبکهتحت نظارتاینشرکتدر خوزستانو کهگیلویه وبویراحمد‬ ‫اضافه شـده اسـت‪ .‬گفتنی سـت؛ شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان مسئولیت‬ ‫تامیـن و انتقـال بـرق در شـبکه انتقـال و فوق توزیـع در دو اسـتان خوزسـتان و‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫کشاورزان در صف مقابله با تحریم قرار دارند‬ ‫امـام جمعـه سـلطانیه گفـت‪« :‬کشـاورزان در صـف مقابلـه بـا تحریـم قـرار‬ ‫دارنـد»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ حجت االسلام سـید عمـران حسینی نسـبت افـزود‪:‬‬ ‫یسـت»‪ .‬وی در‬ ‫«خودکفایـی در محصـوالت اسـتراتژیک‪ ،‬از جمله گنـدم ضرور ‬ ‫این دیدار با تبریک دهه کرامت و سالروز والدت حضرت امام رضا ؟ع؟‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬کشـاورزی و بـاغ داری از بهتریـن مشـاغل اسـت»‪ .‬امام جمعـه سـلطانیه‬ ‫با بیان اینکـه انبیـا و ائمـه معصومیـن ؟ع؟ کشـاورزی و باغـداری می کردنـد و‬ ‫ایـن نشـانگر اهمیـت کشاورزی سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬وابسـتگی بـه دیگـران دور از‬ ‫کرامت انسـان اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به تحریم های دشـمنان و تا کید بر اهمیت‬ ‫خودکفایی در محصوالت استراتژیک‪ ،‬از برنامه ریزی برای افزایش تولید یک و‬ ‫نیم میلیـون تـن گنـدم قدردانی کـرد و ادامـه داد‪« :‬کشـاورزان در صف مقابله با‬ ‫تحریـم قـرار دارنـد»‪.‬‬ ‫پایـش و بررسـی کننـد‪ .‬حقیقـی همچنیـن‬ ‫بابیان اینکـه بسـتر سـرمایه گذاری بـرای‬ ‫توسـعه صنعتـی در شهرسـتان های شـرق‬ ‫فارس فراهم است‪ ،‬گفت‪« :‬در کمترین زمان‬ ‫درخواسـت های سـرمایه گذاری و تامیـن‬ ‫بـرق رسـیدگی شـده و شـرایط متقاضیـان‬ ‫درنظـر گرفتـه خواهـد شـد»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫استقرار جایگاه سیار سوخت‬ ‫در محوطه ایمن و دردسترس‬ ‫مهنـدس بنی سـعید (مدیـر این منطقـه) از اسـتقرار جایـگاه سـیار سـوخت در‬ ‫محوطـه سـاختمان متروپـل خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت ملـی‬ ‫پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه ابـادان؛ وی افـزود‪« :‬به منظـور تسـریع و‬ ‫تسـهیل در سوخت رسـانی بـه ماشـین االت اواربـرداری سـاختمان متروپـل‪،‬‬ ‫جایـگاه سـیار منطقـه شـامل دو دیسپنسـر دو نازلـه نفـت گاز و بنزیـن بـا رعایت‬ ‫موارد ایمنی در محوطه که دارای دسترسـی ایمن‪ ،‬سـریع و مجاور سـاختمان‬ ‫متروپـل اسـت اسـتقرار یافـت»‪.‬‬ ‫تامین بیش از ‪ ۴۲۰۰۰‬لیتر سوخت نفت گاز‬ ‫جهت ماشین االت اواربردار حادثه متروپل‬ ‫مهنـدس بنی سـعید (مدیر این منطقـه) از تامین بیـش از ‪ ۴۲۰۰۰‬لیتر سـوخت‬ ‫نفـت گاز جهـت ماشـین االت اواربـردار حادثـه متروپـل خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه ابـادان‪ ،‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬تامیـن به موقـع و مسـتمر سـوخت موردنیـاز ماشـین االت اواربـردار بـا‬ ‫تعییـن یک بـاب جایـگاه جهـت این امـر و تخصیـص یـک نفت کـش بـا مخـزن‬ ‫‪ ۱۵‬هزارلیتـری از اقدامـات سـریع و به موقـع سوخت رسـانی منطقه اسـت و این‬ ‫خدمـات تـا اتمـام عملیـات اواربـرداری ادامـه خواهد داشـت»‪ .‬تامین سـوخت‬ ‫موردنیـاز ماشـین االت اواربـردار حادثـه ریـزش سـاختمان متروپـل با همکاری‬ ‫شـرکت پاالیـش نفـت ابـادان صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس بنی سـعید (مدیـر این منطقـه) از توزیـع وسـایل ایمنـی بیـن عوامـل‬ ‫اواربـردار حادثـه متروپـل خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومی شـرکت ملی پخش‬ ‫فراورده هـای نفتـی منطقـه ابـادان‪ ،‬افـزود‪« :‬باتوجه به لزوم رعایـت موارد ایمنی‬ ‫بیـن عوامـل اواربـردار سـاختمان متروپـل و باتوجه بـه مصرفی بـودن ایـن‬ ‫وسـایل شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه ابـادان اقدام بـه توزیع‬ ‫دسـتکش های ایمنـی‪ ،‬کاله ایمنـی‪ ،‬چراغ قـوه و بیلچـه بیـن عوامـل کـرد»‪.‬‬ ‫دودسـتگاه وانـت نیـز جهـت انجـام امـور پشـتیبانی عوامـل اواربـردار ازطـرف‬ ‫ منطقـه در محوطـه موردنظـر مسـتقر شـدند‪.‬‬ ‫شرق فارس؛ جزو مناطق کلیدی در تامین برق‬ ‫مسـئول از صنایعـی کـه درخواسـت اتصـال‬ ‫بـه شـبکه بـرق در حیطـه اختیـارات شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای فـارس را دارنـد‪ ،‬خواسـت‬ ‫کـه نسـبت بـه ارسـال درخواستشـان اقـدام‬ ‫کننـد‪ .‬حقیقـی بااشـاره به اسـتقرار صنایـع‬ ‫سـیمان در شـرق فـارس و بـا یـاداوری اینکـه‬ ‫مصـرف سـیمان باتوج هبـه شـرایط شـتاب‬ ‫مهندس بنی سـعید (مدیر این منطقه) از تخصیص سـیلندرهای ‪ 35‬کیلویی‬ ‫گاز مایـع جهـت اسـتفاده در عملیـات بـرش اهـن االت اوار سـاختمان متروپـل‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقه ابادان‪ ،‬وی افزود‪« :‬با هماهنگی های انجام شده با شرکت های پرسی‬ ‫ایران گاز و بوتان ابادان و خرمشهر ‪ 10‬عدد سیلندر ‪ 35‬کیلویی گاز مایع ایران گاز‬ ‫و ‪ 10‬عـدد سـیلندر ‪ 35‬کیلویـی گاز مایـع بوتان برای اسـتفاده در عملیـات برش‬ ‫اهن االت اوار سـاختمان متروپل تخصیص داده شـد»‪ .‬این مقدار سـیلندر در‬ ‫یکی از جایگاه های عرضه سیلندر گاز مایع (طرح سبدی) نگهداری می شود‬ ‫تـا در مواقع ضروری اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫توزیع وسایل ایمنی بین عوامل اواربردار‬ ‫حادثه ریزش ساختمان متروپل‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس تاکید کرد؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای فـارس‬ ‫تا کیـد کـرد کـه شهرسـتان های «شـرق‬ ‫فـارس» به واسـطه شـرایط جغرافیایـی و‬ ‫اب و هوایـی و اسـتقرار صنایـع‪ ،‬از مناطـق‬ ‫کلیـدی و اولویـت دار اسـتان در تامیـن و‬ ‫انتقـال انـرژی بـرق اسـت‪ .‬یـداهلل حقیقـی‬ ‫در دیـدار بـا فرهـاد طهماسـبی (نماینـده‬ ‫نی ریـز‪ ،‬اسـتهبان و بختـگان در مجلـس)‬ ‫تهـای‬ ‫بـر لـزوم بهره گیـری از همـه ظرفی ‬ ‫قانونـی بـرای اتصـال بـه شـبکه متقاضیـان‬ ‫بـرق صنعتـی تا کیـد و بااشـاره به وجـود‬ ‫کارخان ههـا و صنایـع مختلـف مسـتقر در‬ ‫شـرق فـارس‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬بـرق منطقـه ای‬ ‫یبـا مشـترکان صنعتـی‪،‬‬ ‫فـارس در هماهنگ ‬ ‫سـعی در مدیریـت پیـک بـار شـبکه در ایـام‬ ‫پیـش رو دارد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای فـارس موضـوع افـت ولتـاژ بـرق‬ ‫در شهرسـتان های شـرقی فـارس را هـم‬ ‫یـاداور شـد و دسـتور داد تـا کارشناسـان‬ ‫و متخصصـان شـرکت این موضـوع را‬ ‫تعویض ‪ 12‬کیلومتر هادی خط برق انتقال و فوق توزیع‬ ‫در باغملک‬ ‫لیال عالوی نژاد‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫مدیـر موسسـه اندیشـه یـاران محسـنین شـعبه شـهید‬ ‫هاشـمی نژاد مشـهد در جشـن میلاد امام رضـا ؟ع؟ گفـت‪:‬‬ ‫«به مناسـبت میلاد امام رضـا ؟ع؟ و دهـه کرامـت عالو هبـر‬ ‫برگـزاری جشـن میلاد بـرای افـراد تحت پوشـش‪ ،‬حـدود ‪60‬‬ ‫بسته معیشتی بین کودکان کار در مشهد توزیع و چند سری‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫جهـای نیازمنـد اهـدا م ‬ ‫جهیزیـه و سیسـمونی بـه زو ‬ ‫مریـم علویـان بابیان اینکـه موسسـه اندیشـه یاران محسـنین‬ ‫در سـال ‪ 1393‬در تهـران تاسـیس شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن موسسـه‬ ‫درزمین ههـای درمانـی‪ ،‬اشـتغال زایی‪ ،‬عمرانـی‪ ،‬تهیه جهیزیه‪،‬‬ ‫بسـته های معیشـتی‪ ،‬تحصیـل و ‪ ...‬در دو حـوزه اسـتانی و‬ ‫کشوری فعالیت دارد و تا کنون دوهزار مهرجو را تحت پوشش‬ ‫خـود در سراسـر کشـور قـرار داده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫موسسـه در سـال ‪ 1399‬شـعبه مشـهد ان راه انـدازی شـد و‬ ‫معاون توسعه پیشگیری بهزیستی یزد اعالم کرد؛‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬مهندس ایرج رخصتی؛ مدیرعامل ذوب اهن اصفهـان در ادامه‬ ‫بازدیدهای مستمر خود از بخش های مختلف شرکت‪ ،‬از کارگاه تولیدات نسوز‬ ‫این مجتمع عظیم صنعتی بازدید کرد‪ .‬وی بااشاره به اینکه این کارگاه پیش تر‬ ‫در اجاره شرکت نسوزاذر بود‪ ،‬گفت‪« :‬کارگاه تولیدات نسوز ذوب اهن اصفهان‬ ‫با مدیریت جدید و باجدیت درحال بازسازی ست و به عنوان تنها تولیدکننده‬ ‫دولومیت زینتر عمل می کند که باتوجه به نیازهای ذوب اهن اصفهان و سایر‬ ‫صنایـع‪ ،‬نویدبخـش اینـده ای روشـن در صنعت نسـوز کشـور اسـت‪ .‬ذوب اهن‬ ‫اصفهـان در نیم قـرن حیـات خـود تجربه هـای بسـیاری در صنعـت نسـوز دارد‬ ‫لـذا تحـول و بازسـازی ایـن کارگاه کـه بااسـتفاده از دانـش متخصصیـن داخلـی‬ ‫ً‬ ‫شرکت انجام می شود حتما نتایج بسیار درخشانی را به دنبال خواهد داشت‬ ‫و می توانـد چشـم انداز روشـنی پیـش روی ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی قـرار‬ ‫دهـد»‪ .‬مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهـان گفـت‪« :‬ایـن شـرکت بااسـتفاده از تمام‬ ‫زیرسـاخت ها در حـال بهره گیـری از ظرفیت هـای خـود اسـت و دراین راسـتا بـا‬ ‫قـدرت و نگـرش مدیریتـی جدیـد‪ ،‬در حال احیـای ایـن کارگاه هاسـت تـا دوبـاره‬ ‫بتوانند در مدار تولید قرار بگیرند؛ بدین ترتیب یکایک کارگاه هایی که تعطیل‬ ‫بـوده یـا بهـره وری کمـی داشـته اند با روحیـه ای جهادی فعال خواهند شـد»‪.‬‬ ‫تخصیص سیلندرهای گاز مایع جهت استفاده‬ ‫در عملیات برش اهن االت اوار ساختمان متروپل‬ ‫توزیع ‪ 60‬بسته معیشتی به کودکان کار به مناسبت میالد امام رضا ؟ع؟‬ ‫غربالگری شنوایی ‪ ۱۸۳۸۵‬نوزاد طی یک سال گذشته‬ ‫احیای کارگاه تولیدات نسوز ذوب اهن اصفهان‬ ‫ابادان‬ ‫مدیر موسسه اندیشه یاران محسنین شعبه شهید هاشمی نژاد مشهد‪:‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی پخـش فراورد ههـای نفتـی ایـران بااشـاره به افزایـش‬ ‫مصـرف بنزیـن باتوجه به تعطیالت نیمه خردادماه گفت‪« :‬شـایعه جمـع اوری‬ ‫ً‬ ‫تهـای سـوخت جایـگاه داران کـه اخیـرا در فضـای مجـازی منتشـر شـده‪،‬‬ ‫کار ‬ ‫کذب اسـت»‪ .‬علی ا کبر نژادعلی باتا کیدبراینکه تصمیمی درباره تغییر قیمت‬ ‫و نحـوه توزیـع بنزیـن در کشـور گرفتـه نشـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬به تازگـی شـایعه‬ ‫جمع اوری کارت سوخت جایگاه داران برای سوخت گیری با نرخ ازاد در فضای‬ ‫مجازی منتشر شده است‪ .‬باتوجه به ادامه روند فعلی توزیع بنزین در کشور‪،‬‬ ‫تغییری در نحوه سـوخت گیری با کارت سـوخت جایگاه داران ایجاد نمی شود‬ ‫و شایعه منتشره تکذیب می شود»‪ .‬وی درباره شایعات افزایش قیمت بنزین‬ ‫یشـود و تغییر قیمـت این سـوخت صحت نـدارد»‪.‬‬ ‫گفـت‪« :‬بنزیـن گـران نم ‬ ‫جسـال غربالگری‬ ‫طـی سـال گذشـته ‪ ۱۸۳۸۵‬نـوزاد؛ و ‪ ۳۹۸۵‬کـودک سـه تـا پن ‬ ‫شـنوایی شـدند‪ .‬معـاون توسـعه پیشـگیری بهزیسـتی اسـتان یـزد در‬ ‫کارگاه کشـوری ارزشـیابی برنامـه غربالگـری شـنوایی گفـت‪« :‬ماحصـل ایـن‬ ‫غربالگـری شناسـایی ‪ ۴۶‬کـودک و نـوزاد بـا اختلال شـنوایی بـود کـه بـه مرا کـز‬ ‫تخصصـی ارجـاع شـدند»‪ .‬ناصـر صبـاغ زادگان بااشـاره به اغـاز اجـرای برنامـه‬ ‫غربالگری شـنوایی نوزادان از سـال ‪ ۸۴‬در اسـتان یزد‪ ،‬گفت‪« :‬از همان ابتدا‬ ‫تالش براین بود پوشـش برنامه رشـد قابل توجهی داشـته باشـد و این در امار‬ ‫و گـزارش عملکـردی اسـتان بسـیار مشـهود اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه سـال‬ ‫‪ ۸۴‬در شـروع برنامـه ‪ ۶۰۸‬نـوزاد غربالگـری شـدند گفـت‪« :‬در سـال ‪ ۸۷‬یعنـی‬ ‫س هسـال بعد بیـش از ‪ ۸۲۰۰‬نفـر نـوزاد غربالگـری شـدند کـه ایـن رشـد فزاینـده‬ ‫و قابل توجـه نشـان از اهمیـت موضـوع دارد»‪ .‬معـاون توسـعه پیشـگیری‬ ‫تهـای بهزیسـتی را غربالگـری‬ ‫بهزیسـتی اسـتان یـزد یکـی از مهم تریـن فعالی ‬ ‫بینایی دانسـت و گفت‪« :‬هرچه بتوانیم نتیجه این کار را شـفاف تر و دقیق تر‬ ‫به دسـت بیاوریـم ورودی مـا در حـوزه معلولیـت و توان بخشـی کاهـش پیـدا‬ ‫می کند»‪ .‬وی سیاسـت بهزیسـتی را پوشـش حدا کثری طر ح های غربالگری‬ ‫دانسـت و گفت‪« :‬دراین راسـتا ‪ 99‬درصد و حتی در برخی سـال ها ‪ ۱۰۰‬در صد‬ ‫از متولدیـن در اسـتان غربالگـری شـنوایی شـدند»‪ .‬صبـاغ زادگان شناسـایی‬ ‫اختلال شـنوایی در یـک زمـان طالیـی را مهـم خوانـد و تا کیـد کـرد‪« :‬یکـی‬ ‫لبـا مرکـز بهداشـت‪ ،‬ممهور کـردن‬ ‫از اقدامـات خـوب بهزیسـتی یـزد درتعام ‬ ‫کارت وا کسیناسـیون نـوزادان بـه غربالگـری شنوایی سـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫یشـود مهـر سـبزی روی‬ ‫«هـر نـوزادی کـه بـدو تولـد غربالگـری شـنوایی م ‬ ‫یشـود کـه ایـن در پیگیـری بعـدی بسـیار‬ ‫کارت وا کسیناسـیون وی زده م ‬ ‫کمک کننـده اسـت و چنانچـه تسـت ها انجـام نشـده باشـد در ما ههـای بعـد‬ ‫ارجـاع داده می شـود»‪.‬‬ ‫قابل توجه‪ ،‬نشـان دهنده عزمی پوالدین در‬ ‫عرصـه تولید کشـور اسـت‪ .‬جهادگـران عرصه‬ ‫تولیـد فوالدمبارکـه باتکی هبـر خودبـاوری و‬ ‫ظرفیت های موجود توانسـتند میزان تولید‬ ‫ماهیانه اهن اسـفنجی را در اردیبهشـت ماه‬ ‫‪۷‬تـن برسـانند کـه نسـبت بـه مـاه‬ ‫بـه ‪ ۸۳۲۸۰‬‬ ‫مشـابه سـال ‪ ۱۴۰۰‬از افزایـش ‪ ۵۰۰۰۰‬تنـی‬ ‫تولیـد این محصـول حکایـت دارد‪ .‬افزایـش‬ ‫بیـش از ‪ ۳۰۰۰۰‬تنـی تولیـد ماهانـه تختـال در‬ ‫نمـاه نیـز از‬ ‫فوالدمبارکـه نسـبت بـه فروردی ‬ ‫افتخارات بزرگی ست که در دومین ماه سال‬ ‫تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان؛ اشـتغال افرین توسـط‬ ‫غیورمردانـی خلـق شـد کـه از هیـچ تالشـی‬ ‫بـرای اعتلای میهنشـان دریـغ ندارنـد‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫البتـه ایـن رکوردهـا اخریـن موفقی ‬ ‫فوالدمبارکـه در اردیبهشـت ماه نبـود؛ کمـی‬ ‫فتـر‪ ،‬تالشـگران ناحیـه نـورد گـرم ایـن‬ ‫ان طر ‬ ‫بنـگاه صنعتـی‪ ،‬عـزم خـود را بـرای تامین نیاز‬ ‫داخلـی بـازار جـزم کردنـد تـا خودروسـازان‬ ‫و تولیدکننـدگان لوازم خانگـی بتواننـد‬ ‫پاسـخگوی نیـاز مـردم باشـند‪ .‬فوالدمبارکـه‬ ‫در اردیبهشـت ماه ثابـت کـرد کـه همچنـان‬ ‫عنـوان تامین کننـده ‪ ۷۰‬درصـدی نیـاز کشـور‬ ‫بـه کالف گـرم را حفـظ کـرده و نسـبت بـه مـاه‬ ‫گذشـته افزایـش بیـش از ‪ ۲۰۰۰‬تنـی کالف‬ ‫گـرم را ب هنـام خـود ثبـت کـرده اسـت‪ .‬گـروه‬ ‫فوالدمبارکـه گام دیگـر خـود در عرصـه تولیـد‬ ‫نبـار در مجتمـع فـوالد سـبا برداشـت‬ ‫را ای ‬ ‫و موفـق شـد بـا تولیـد ماهیانـه ‪۱ ۳۴۵۰۰‬تـن‬ ‫اهـن اسـفنجی در اردیبهشـت ماه سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬بـرگ زریـن دیگـری را ب هنـام خـود‬ ‫یسـت که در مـاه‬ ‫ثبـت کنـد‪ .‬این درحال ‬ ‫گذشـته هـم شـاهد رکوردزنـی غیورمـردان‬ ‫خطـه سـبا در جبهـه صنعـت کشـور بودیـم‬ ‫کـه بـا تالش هایشـان موفـق بـه تولیـد‬ ‫‪۱ ۳۳۰۶۹‬تـن اهـن اسـفنجی شـده بودنـد‪.‬‬ ‫فـوالد هرمـزگان نیـز پـس از کسـب رکـورد‬ ‫کیفـی تختـال‪ ،‬توانسـت رشـد ‪ 7.1‬درصـدی‬ ‫تولیـد این محصـول در دوماهه امسـال‬ ‫نسـبت ب همـدت مشـابه پارسـال را تحقـق‬ ‫بخشـد و نشـان داد کیفیت و کمیت را باهم‬ ‫یبـرد‪ .‬ایـن شـرکت در فروردیـن‬ ‫پیـش م ‬ ‫و اردیبهشـت امسـال موفـق بـه تولیـد‬ ‫‪۲ ۹۵۱۹۸‬تـن تختـال شـد کـه درمقایسـه با‬ ‫مـدت مشـابه پارسـال کـه به میـزان‬ ‫‪۲ ۷۵۵۸۵‬تـن بـود‪ ،‬رشـد هفت درصـدی‬ ‫داشـته اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسـعه در جامعـه امـری مهـم اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«سـرانه مصـرف سـیمان‪ ،‬بـا تـداوم توسـعه‬ ‫سـاختمان در کشـور افزایـش می یابـد؛‬ ‫پـس تامیـن بـرق کارخان ههـای سـیمان‬ ‫در اسـتان فـارس یـک اولویـت اسـت»؛ و‬ ‫باتا کیدبراینکـه امسـال حدا کثـر اهتمـام و‬ ‫شهـا معطـوف بـه برق رسـانی مطمئـن و‬ ‫تال ‬ ‫اجتناب از خاموشی در فارس است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یهـا بـرای مدیریـت بـار در بخـش‬ ‫«هماهنگ ‬ ‫صنعـت‪ ،‬بـا همـکاری وزارت صمـت و رعایت‬ ‫برنام ههـای مدیریـت بـازار‪ ،‬از مدت هاقبـل‬ ‫اغـاز شـده اسـت»‪ .‬وی همچنیـن بااشـاره به‬ ‫مصـرف بـرق کشـاورزی در شهرسـتان های‬ ‫شـرقی این اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا برنام ههـای‬ ‫فشـده‪ ،‬کشـاورزان می توانند درصورت‬ ‫تعری ‬ ‫همـکاری بـا مجموعـه بـرق‪ ،‬از تعرفـه رایـگان‬ ‫اعالمی بهره مند شـوند»‪ .‬فرهاد طهماسبی‬ ‫(نماینـده نی ریـز‪ ،‬اسـتهبان و بختـگان در‬ ‫مجلـس) نیـز بـر لـزوم هم افزایـی و تعامـل بـا‬ ‫صنایـع و بخـش کشـاورزی بـرای تامین برق‬ ‫پایـدار در تابسـتان پیـش رو تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫استقرار کارگروه سوخت رسان منطقه ابادان‬ ‫در محل حادثه متروپل‬ ‫کارگـروه سوخت رسـان این منطقـه شـبانه روزی در محـل حادثـه متروپـل‬ ‫مسـتقر شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقـه ابـادان؛ کارگـروه سوخت رسـان منطقـه به منظـور تسـهیل و تسـریع‬ ‫در امـر سوخت رسـانی بـه ماشـین االت اواربـردار‪ ،‬اورژانـس‪ ،‬نیـروی انتظامـی‪،‬‬ ‫اتش نشـانی و دیگـر خودروهـای پشـتیبانی متشـکل از سه شـیفت کاری‬ ‫‪ 24‬سـاعته (شـبانه روزی) در محـل حادثـه اسـتقرار یافتنـد‪ .‬ازجملـه ماموریـت‬ ‫عمـده این کارگـروه هماهنگـی انتقـال سـوخت موردنیـاز از محـل یکـی از‬ ‫جایگاه های ازقبل تعریف شده ابادان به محل حادثه و انجام برخی اقدامات‬ ‫ایمنـی دراین بـاره اسـت‪.‬‬ ‫اختصاص یک دستگاه تریلی کمپرسی‬ ‫جهت کمک به ناوگان حمل اوار حادثه متروپل‬ ‫مهنـدس بنی سـعید (مدیـر این منطقـه) از اختصـاص یک دسـتگاه تریلـی‬ ‫کمپرسـی جهت کمک به ناوگان حمل اوار حادثه متروپل خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ابادان‪ ،‬وی افزود‪:‬‬ ‫«به منظـور تسـریع در امـر عملیـات اواربـرداری این حادثـه و درجهت همراهی‬ ‫و همگام بـودن بـا دیگـر دسـتگاه های شـرکت کننده دراین مهـم‪ ،‬این منطقـه‬ ‫به نمایندگـی از سـتاد و مناطـق ‪ 37‬گانـه شـرکت ملـی پخـش فراورده های نفتی‬ ‫ایـران در سـاعات اولیـه بـروز حادثـه در محـل موردنظـر حاضر شـده و اقدامات‬ ‫و خدمـات متنوعـی ارائـه کـرده اسـت کـه تاکنـون ایـن خدمـات درحال انجـام‬ ‫اسـت‪ .‬ازجمله اقدامات اختصاص یک دسـتگاه تریلی کمپرسـی جهت کمک‬ ‫بـه نـاوگان حمـل اوار حادثـه سـاختمان متروپل اسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 12 1401‬ذوالقعده ‪ 12 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2518‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫انجام کارهای خیر و خدمات عام المنفعه‪ ،‬توسط حاج شاکر معرفی و خانواده ایشان‬ ‫به تاسی از پدر بزرگوارش؛ مرحوم حبیب معرفی قابل تجلیل است‬ ‫افتتاح بیمارستان قلب بهبهان در اینده نزدیک؛ به همت و تالش این بانی ّ‬ ‫خیر و نیکوکار‬ ‫مهندس خوبانی؛ معاون توسعه و منابع‬ ‫دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫محمدحسن بهبهانی‬ ‫س ــاختمان نیمه تم ــام پن ــج طبق ــه‪ ،‬در ج ــوار بیمارس ــتان‬ ‫دکت ــر ش ــهیدزاده‪ ،‬از ط ــرف بان ــی ّ‬ ‫خی ــر و ب ــا مش ــارکت دانش ــکده‬ ‫علوم پزش ــکی شهرس ــتان بهبه ــان در س ــال ‪ 1398‬بن ــا ب ــه پیش ــنهاد‬ ‫دسـ ـت اندرکاران دانش ــکده علوم پزش ــکی ب ــه منظ ــور و تکمی ــل‬ ‫ه ــر چ ــه س ــریعتر ان‪ ،‬ب ــه نماین ــده بان ــی خی ــری ک ــه در شهرس ــتان‬ ‫بهبه ــان در ام ــور درمان ــی عملک ــرد خوب ــی داش ــته و در دیگ ــر‬ ‫شهرس ــتان های کش ــور عزی ــز اس ــامی و در خ ــارج از کش ــور ه ــم‬ ‫خدماتــش بــر ســر زبان هاســت‪ ،‬پیشــنهاد کمــک و مســاعدت شــد‪.‬‬ ‫اق ــای ح ــاج عبدالحس ــین بیان ــی؛ نماین ــده بان ــی ّ‬ ‫خی ــر (ح ــاج ش ــا کر‬ ‫معرف ــی)‪ ،‬ب ــا مش ــاهده س ــاختمان ف ــوق از خان ــواده محت ــرم معرف ــی‪،‬‬ ‫جه ــت مش ــاهده س ــاختمان مربوط ــه‪ ،‬دع ــوت ب ــه عم ــل اورد ک ــه‬ ‫بالفاصل ــه دع ــوت اجاب ــت ش ــد و مق ــرر ش ــد ک ــه ای ــن م ــکان ب ــه‬ ‫بیمارس ــتان قل ــب بهبه ــان تبدی ــل ش ــود؛ ل ــذا عملی ــات س ــاختمانی‬ ‫ش ــروع ش ــد‪ .‬اق ــای حی ــدری (مدیرعام ــل مجم ــع خیری ــن س ــامت‬ ‫ً‬ ‫نب ــاره ب ــه خبرن ــگار م ــا گف ــت‪« :‬انصاف ــا‬ ‫شهرس ــتان بهبه ــان) درای ‬ ‫حــاج شــا کر معرفــی‪ ،‬هیچگونــه تفاوتــی بــا خانــواده اقــای بهبهانــی‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫خیــر و نیکــوکاری کــه نــام و خدماتــش در همــه جــای کشــور بــر ســر‬ ‫زبان هاس ــت‪ ،‬ن ــدارد‪ .‬ح ــاج ش ــا کر معرف ــی درمان ــگاه ش ــهید تاب ــان‬ ‫در بهبه ــان‪ ،‬بیمارس ــتان‪ ،‬پ ــل‪ ،‬مس ــجد و درمان ــگاه در ش ــهرهای‬ ‫مختل ــف کش ــور را اح ــداث ک ــرده و در هندیج ــان‪ ،‬یاس ــوج‪ ،‬ع ــاوه‬ ‫مع ــاون توس ــعه و مناب ــع دانش ــکده علوم پزش ــکی بهبه ــان بی ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬ا گ ــر ا کن ــون تالش ــی در بخ ــش س ــامت ص ــورت می گی ــرد‪ ،‬ب ــه‬ ‫هم ــت ّ‬ ‫یش ــود‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــه عین ــه دی ــده م ‬ ‫خی ــری مث ــل اق ــای بیان ‬ ‫چگون ــه در ت ــاش اس ــت ت ــا ه ــر چ ــه زودت ــر پروژ هه ــای عمران ــی‬ ‫ً‬ ‫دانش ــکده علوم پزش ــکی ب ــه اتم ــام برس ــد‪ .‬ایش ــان انصاف ــا ش ــبانه روز‬ ‫یه ــا انتق ــاد می کنن ــد‪ ،‬حرف های ــی می زنن ــد‪،‬‬ ‫پ ــای کار اس ــت‪ .‬بعض ‬ ‫ام ــا پ ــای کار نیس ــتند ک ــه ببین ــد اق ــای بیان ــی بیش ــترین وق ــت خ ــود‬ ‫را ص ــرف مرک ــز قل ــب در دس ــت اح ــداث بهبه ــان می کن ــد‪ .‬ب ــه واهلل‬ ‫بیان ــی ب ــا هزین ــه ش ــخصی خ ــود و ب ــا ف ــروش وس ــایل خانوادگ ـی اش‪،‬‬ ‫در ســاخت ســاختمان بیمارســتان قلــب هزینــه می کنــد»‪ .‬مهنــدس‬ ‫خوبان ــی اف ــزود‪« :‬س ــاختمان مرک ــز قل ــب بهبه ــان‪ ،‬ی ــک برن ــد ب ــرای‬ ‫ای ــن شهرس ــتان اس ــت‪ .‬بی ــش از ‪ 25‬میلیاردتوم ــان تجهی ــزات‬ ‫موردنی ــاز بیمارس ــتان خری ــداری؛ و بی ــش از ‪ 20‬میلیاردتوم ــان‬ ‫ص ــرف بیم ــه و حمل ونق ــل ای ــن تجهی ــزات ش ــده اس ــت‪ .‬دانش ــکده‬ ‫علوم پزش ــکی بهبه ــان در ح ــوزه عمران ــی‪ ،‬در ح ــد صف ــر ب ــود‪،‬‬ ‫ول ــی االن ب ــه هم ــت مجم ــع خیری ــن س ــامت‪ ،‬رتب ــه ی ــک ت ــا پن ــج‬ ‫را داراس ــت»‪ .‬خوبان ــی اف ــزود‪« :‬در بح ــث ح ــوزه س ــامت‪ ،‬حاض ــرم‬ ‫دس ــت اق ــای بیان ــی و دس ــت اق ــای معرف ــی را ببوس ــم‪ .‬خداون ــد‬ ‫خیرشــان بدهــد‪ .‬خدمــت بزرگــی در حــوزه درمــان شهرســتان انجــام‬ ‫داده ان ــد‪ .‬قب ــول کنی ــد بس ــیار س ــخت اس ــت ام ــروز از م ــال بگذری ــم‪،‬‬ ‫یه ــا حاضرن ــد جانش ــان را بگیرن ــد ول ــی مالش ــان را نگیرن ــد‪ .‬ام ــا‬ ‫حاج شاکر معرفی خیل ‬ ‫اقــای بیانــی و خانــواده محتــرم اقــای معرفــی‪ ،‬اینگونــه از مــال خــود‬ ‫شهرس ــتان ب ــه قط ــب درمان ــی تبدی ــل خواه ــد ش ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬ب ــه بــرای پیشــرفت امــور درمانــی شهرســتان بهبهــان هزینــه می کننــد»‪.‬‬ ‫نوبــه خــود و از طــرف مجمــع خیریــن ســامت شهرســتان بهبهــان‪ ،‬وی ادام ــه داد‪« :‬اق ــای بیان ــی مث ــل ی ــک کارگ ــر‪ ،‬در س ــاختمان دارد‬ ‫حاض ــرم دس ــت و پ ــای بان ــی ّ‬ ‫خی ــر و نماین ــده ایش ــان ک ــه اق ــدام کار می کن ــد و ت ــا پاس ــی از ش ــب و روزه ــای تعطی ــل‪ ،‬در کن ــار م ــا پ ــای‬ ‫شایســته ای در ایــن رابطــه کــرده را ببوســم و تقدیــر و تشــکر ویــژه ای کار اس ــت»‪ .‬خوبان ــی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ظ ــرف س ــه م ــاه این ــده‪،‬‬ ‫از ای ــن خان ــواده ّ‬ ‫خی ــر نیک ــوکار داش ــته‬ ‫ای ــن بیمارس ــتان افتت ــاح ش ــود و بی ــان‬ ‫یس ــت‬ ‫باش ــم»‪ .‬ل ــذا الزم ب ــه یاداور ‬ ‫داش ــت‪« :‬خ ــدا خی ــر دنی ــا و اخ ــرت‬ ‫ای ــن خان ــواده ع ــاوه ب ــر کم ــک در ام ــر‬ ‫نصی ــب اق ــای ح ــاج ش ــا کر معرف ــی‬ ‫تقدیر و تشکر از خانواده‬ ‫درم ــان شهرس ــتان‪ ،‬اطع ــام و کم ــک‬ ‫و خان ــواده محترمش ــان و نماین ــده‬ ‫محترم ّ‬ ‫ب ــه خانواد هه ــای مس ــتمند و توزی ــع‬ ‫ایشــان (اقــای بیانــی) کنــد کــه اینچنیــن‬ ‫خیر نیکوکار؛ حاج شاکر‬ ‫غ ــذای گ ــرم بی ــن م ــردم نیازمن ــد را نی ــز‬ ‫پ ــروژه مه ــم و ب ــزرگ بیمارس ــتان قل ــب‬ ‫معرفی و نماینده بانی ّ‬ ‫خیر؛‬ ‫در برنامــه خــود دارد‪ .‬حیــدری بــار دیگــر‬ ‫را در دســـت احـــداث دارد»‪ .‬خوبانـــی‬ ‫از تــاش و زحمــات حــاج عبدالحســین‬ ‫اف ــزود‪« :‬اق ــای دکت ــر اح ــدی تم ــام‬ ‫حاجعبدالحسینبیانی‬ ‫بیانــی تشــکر کــرد و گفــت‪« :‬مــن و اقــای‬ ‫ه ــم و غ ــم خ ــود را گذاش ــته‪ ،‬ت ــا ای ــن‬ ‫بیان ــی‪ ،‬مث ــل پ ــدر و فرزن ــدی هس ــتیم‬ ‫بیمارس ــتان ه ــر چ ــه زودت ــر ب ــه اتم ــام‬ ‫ک ــه ش ــبانه روز در کن ــار س ــاختمان‬ ‫و بهره ب ــرداری برس ــد»‪ .‬خوبان ــی ادام ــه‬ ‫بیمارســتان قلــب‪ ،‬در حــال کار هســتیم و حتــی اقــای دکتــر احــدی داد‪« :‬مجموع ــه م ــا میدان ــی هس ــتند‪ ،‬ا کن ــون بیش ــترین وق ــت م ــا‬ ‫یش ــود‪ .‬ب ــه صراح ــت می توان ــم بگوی ــم‬ ‫(رئیــس دانشــکده علوم پزشــکی بهبهــان) هــم ارتبــاط تنگاتنگــی بــا ص ــرف پروژ هه ــای عمران ــی م ‬ ‫اقــای بیانــی دارد‪ .‬همگــی بــا عزمــی راســخ مصمــم هســتیم‪ ،‬هــر چــه در هی ــچ ج ــای شهرس ــتان بهبه ــان‪ ،‬ب ــه ان ــدازه ح ــوزه بهداش ــت‬ ‫زودت ــر بیمارس ــتان قل ــب راه ان ــدازی ش ــود»‪ .‬حی ــدری خاطرنش ــان و درم ــان‪ ،‬کار نش ــده اس ــت‪ .‬خیری ــن کویت ــی یک ــی دو ت ــا نیس ــتند‪.‬‬ ‫ک ــرد‪ « :‬ج ــای س ــپاس اس ــت اق ــای مهن ــدس خوبان ــی (معاون ــت اق ــای ح ــاج ش ــا کر معرف ــی‪ ،‬ح ــاج حس ــین ف ــرج و خان ــواده محت ــرم‬ ‫توس ــعه و مناب ــع دانش ــکده علوم پزش ــکی بهبه ــان) ب ــه ط ــور مرت ــب ایش ــان‪ ،‬ب ــدون ادع ــا و من ــت‪ ،‬دارن ــد کم ــک می کنن ــد و م ــا را ی ــاری‬ ‫می دهن ــد ک ــه ج ــای تش ــکر و قدردانی س ــت‪ .‬ام ــا انتظ ــار دارم م ــردم‬ ‫ته ــا را ببینن ــد‪ ،‬ه ــم در ح ــوزه عمران ــی و ه ــم کارهای ــی ک ــه‬ ‫واقعی ‬ ‫در ح ــوزه علوم پزش ــکی ص ــورت گرفت ــه را ببین ــد و از نزدی ــک ش ــاهد‬ ‫ایــن حرکــت جهــادی باشــند»‪ .‬معاونــت توســعه و منابــع دانشــکده‬ ‫علوم پزشــکی شهرســتان بهبهــان در پایــان افــزود‪« :‬اقــای مظلومــی‬ ‫پ ــای کار اس ــت‪ .‬تنه ــا در رابط ــه ب ــا س ــاخت مرک ــز قل ــب بهبه ــان و‬ ‫یه ــای بس ــیار‬ ‫تامی ــن تجهی ــزات و مج ــوز رش ــته پزش ــکی‪ ،‬پیگیر ‬ ‫بزرگ ــی داش ــته اس ــت‪ .‬انتظ ــار دارم بزرگواران ــی ک ــه ت ــوان مال ــی دارن ــد‪،‬‬ ‫در ح ــوزه س ــامت ب ــه م ــا کم ــک کنن ــد‪ .‬کار خی ــر انج ــام دهن ــد و‬ ‫توشـ ـه ای ب ــرای اخ ــرت خ ــود بردارن ــد»‪.‬‬ ‫حاج عبدالحسین بیانی؛ نماینده بانی ّ‬ ‫خیر‬ ‫و عضو مجمع خیرین سالمت بهبهان‪:‬‬ ‫خدمات و کمک های خانواده محترم‬ ‫معرفی در همه زمینه ها قابل تجلیل است‬ ‫ب ــر بهبه ــان و در خ ــارج از ای ــران نی ــز در ع ــراق‪ ،‬کرب ــا‪ ،‬نج ــف‪ ،‬ح ــوزه ب ــا سرکش ــی از س ــاختمان ف ــوق‪ ،‬م ــا را ی ــاری می ده ــد‪ .‬همچنی ــن‬ ‫افریق ــا و افغانس ــتان خدم ــات و کاره ــای نیک ــی انج ــام داده اس ــت‪ ،‬الزم اس ــت ی ــاداوری کنی ــم اق ــای مظلوم ــی (نماین ــده م ــردم بهبه ــان‬ ‫و هم ا کن ــون ع ــزم راس ــخ دارن ــد ک ــه بیمارس ــتان قل ــب بهبه ــان را و اغاج ــاری در مجل ــس ش ــورای اس ــامی) ب ــرای راه ان ــدازی ه ــر چ ــه‬ ‫هرچ هس ــریع تر راه ان ــدازی کن ــد»‪.‬‬ ‫س ــریع تر بیمارس ــتان قل ــب و تامی ــن‬ ‫وی بی ــان داش ــت‪« :‬ای ــن س ــاختمان‬ ‫یه ــای‬ ‫تجهی ــزات موردنی ــاز‪ ،‬پیگیر ‬ ‫دارای ‪ 500‬مترمرب ــع زیربن ــا و دارای‬ ‫خوب ــی داش ــته اس ــت ک ــه ج ــای تش ــکر‬ ‫حاجعبدالحسینبیانی؛‬ ‫یسـ ـی یو‪،‬‬ ‫پن ــج بخ ــش اورژان ــس‪ ،‬ا ‬ ‫یس ــت»‪ .‬مدیرعام ــل مجم ــع‬ ‫و قدردان ‬ ‫نماینده بانی ّ‬ ‫یسـ ـی یو‪ ،‬ات ــاق عم ــل ب ــاز و انژی ــو‬ ‫س ‬ ‫خیر ‪:‬‬ ‫خیری ــن س ــامت بهبه ــان در پای ــان‬ ‫ب ــوده و بهبه ــان بع ــد از اه ــواز‪ ،‬دومی ــن‬ ‫اظه ــار داش ــت‪« :‬ای ــکاش شهرس ــتان‬ ‫مردم بهبهان به جای حمایت‬ ‫شهرس ــتان در اس ــتان خوزس ــتان‬ ‫یه ــا و‬ ‫بهبه ــان ‪ 10‬نف ــر مث ــل بیان ‬ ‫خیر و نماینده بانی ّ‬ ‫از ّ‬ ‫اس ــت ک ــه صاح ــب بیمارس ــتان قل ــب‬ ‫یه ــا داش ــت ت ــا ای ــن شهرس ــتان‬ ‫معرف ‬ ‫خیر‪،‬‬ ‫یش ــود»‪ .‬حی ــدری اف ــزود‪« :‬ح ــاج‬ ‫م ‬ ‫قدیم ــی و تاریخ ــی‪ ،‬ب ــه جای ــگاه اصل ــی‬ ‫زحم زباننزنند‬ ‫عبدالحس ــین بیان ــی‪ ،‬لحظ هش ــماری‬ ‫خــود برســد»‪ .‬وی همچنیــن از خیریــن‬ ‫می کنــد کــه هــر چــه زودتــر کار عملیــات‬ ‫دیگ ــر جامع ــه س ــامت‪ ،‬همچ ــون‬ ‫ســاختمانی ایــن بیمارســتان بــه اتمــام‬ ‫اقای ــان دکت ــر اصف ــی‪ ،‬پیام ــی‪ ،‬متان ــت‬ ‫برس ــد‪ .‬زی ــرا ا کن ــون روزان ــه بی ــش از ‪20‬‬ ‫و هندیجان ــی تقدی ــر و تش ــکر ک ــرد و از متمکنی ــن و ثروتمن ــدان‬ ‫بیم ــار قلب ــی از بهبه ــان راه ــی اه ــواز م ‬ ‫یش ــوند‪ .‬البت ــه ای ــن ام ــار غی ــر شهرســتان خواســت بــه مجمــع خیریــن ســامت بپیوندنــد و حتــی‬ ‫از بیماران ‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــه ش ــیراز‪ ،‬اصفه ــان و ی ــا ته ــران می رون ــد»‪ .‬ا گ ــر ی ــک اج ــر باش ــد ب ــه ای ــن مجم ــع کم ــک ک ــرده و توش ـه ای ب ــرای‬ ‫حی ــدری بابیان اینک ــه ب ــا افتت ــاح بیمارس ــتان قل ــب بهبه ــان‪ ،‬ای ــن اخ ــرت خ ــود ذخی ــره کنن ــد‪.‬‬ ‫اق ــای ح ــاج عبدالحس ــین بیان ــی ک ــه ش ــبانه روز در کن ــار س ــاختمان‬ ‫بیمارس ــتان قل ــب بهبه ــان در ح ــال فعالی ــت اس ــت‪ ،‬در گفتگ ــو ب ــا‬ ‫خبرن ــگار م ــا اظه ــار داش ــت‪« :‬خان ــواده محت ــرم معرف ــی‪ 30 ،‬س ــال‬ ‫ً‬ ‫اس ــت ک ــه کار خی ــر انج ــام می دهن ــد‪ .‬انه ــا تمام ــا اه ــل کار خی ــر‬ ‫که ــای معیش ــتی بس ــیار زی ــادی در برنام ــه زندگ ــی‬ ‫هس ــتند‪ .‬کم ‬ ‫خــود دارنــد‪ ،‬از تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی گرفتــه تــا خریــد جهیزیــه‬ ‫ع ــروس و داماده ــای مس ــتمند و نی ــز اطع ــام‪ ،‬ب ــه خص ــوص در م ــاه‬ ‫مب ــارک رمض ــان‪ ،‬مح ــرم و صف ــر و کم ــک ب ــه بیم ــاران مش ــکل دار و‬ ‫‪ .»...‬ایش ــان اف ــزود‪« :‬خان ــواده محت ــرم ح ــاج حس ــین ف ــرج ه ــم در‬ ‫انج ــام کاره ــای خی ــر و عام المنفع ــه‪ ،‬دری ــغ نداش ــته و ندارن ــد‪ .‬در‬ ‫خری ــد تجهی ــزات پزش ــکی بیمارس ــتان دکت ــر ش ــهیدزاده نی ــز ای ــن‬ ‫خانــواده نیکــوکار و خیراندیــش‪ ،‬شــرکت فعالــی داشــته اســت‪ .‬ایشــان‬ ‫در حــال حاضــر در حــوزه درمــان مصمــم اســت اقدامــات ارزنــده ای‬ ‫انج ــام ده ــد»‪ .‬بیان ــی ی ــاداور ش ــد‪« :‬مرح ــوم ح ــاج حبی ــب معرف ــی‪،‬‬ ‫پ ــدر بزرگ ــوار اق ــای ش ــا کر معرف ــی ه ــم هم ــواره در انج ــام کاره ــای‬ ‫یه ــای‬ ‫خی ــر و کم ــک ب ــه نیازمن ــدان و رف ــع مش ــکالت و گرفتار ‬ ‫م ــردم نیازمن ــد‪ ،‬دری ــغ نداش ــت‪ .‬خ ــدا رحم ــت کن ــد او را؛ بنابرای ــن‪،‬‬ ‫ح ــاج ش ــا کر معرف ــی ه ــم ب ــه تاس ــی از پ ــدر بزرگ ــوارش‪ ،‬دنب ــال کار‬ ‫نی ــک اس ــت‪ .‬درمان ــگاه ش ــهید تاب ــان در مرک ــز شهرس ــتان بهبه ــان‪،‬‬ ‫یک ــی از کاره ــای نیک ــی ب ــود ک ــه توس ــط توس ــط ح ــاج ش ــا کر معرف ــی‬ ‫تامی ــن هزین ــه ش ــد و م ــورد اس ــتفاده م ــردم ق ــرار دارد‪ .‬ان ش ــاءاهلل‬ ‫ب ــه ح ــول و ق ــوه اله ــی‪ ،‬درص ــورت حمای ــت م ــردم و دس ــتگاه های‬ ‫یهــای نماینــده محتــرم‬ ‫اجرایــی شهرســتان و ادامــه تــاش و پیگیر ‬ ‫م ــردم بهبه ــان‪ ،‬از ی ــک س ــو و ادام ــه ت ــاش و زحم ــات دکت ــر اح ــدی‬ ‫و مهن ــدس خوبان ــی نی ــز پروژ هه ــای بزرگ ــی را در شهرس ــتان بهبه ــان‬ ‫تقدیر و تشکر‬ ‫حاج عبدالحسینبیانی‬ ‫از تالش ها و پیگیری های‬ ‫اقایان دکتر احدی‪ ،‬مهندس‬ ‫خوبانی‪ ،‬مظلومی‪ ،‬حیدری‬ ‫و مجمع خیرین سالمتی‬ ‫شهرستان بهبهان‬ ‫مرحوم حبیب معرفی‬ ‫اغ ــاز خواهی ــم ک ــرد»‪ .‬بیان ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬م ــن دوس ــت دارم‬ ‫م ــردم عزی ــز شهرس ــتان بهبه ــان‪ ،‬در تش ــویق و حمای ــت از خیری ــن‪،‬‬ ‫دری ــغ نداش ــته باش ــند‪ ،‬بی تف ــاوت نباش ــند‪ ،‬خیری ــن را زخم زبـــان‬ ‫نزنن ــد؛ ت ــا روز ب ــه روز ب ــر تع ــداد خیری ــن شهرس ــتان اف ــزوده ش ــود‪ ،‬ن ــه‬ ‫اینک ــه ه ــر روز ش ــاهد دلس ــردی خیری ــن و نماین ــدگان خیری ــن و ف ــرار‬ ‫انه ــا از انج ــام کاره ــای خی ــر و نی ــک باش ــیم‪ .‬ب ــرای نمون ــه م ــن س ــه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حی ــدری ک ــه حق ــا و انصاف ــا مث ــل ی ــک ب ــرادر در کن ــار م ــن اس ــت و‬ ‫خالصانــه و بــدون منــت و چشمداشــت و هیاهــو‪ ،‬خدمــت می کنــد؛‬ ‫ً‬ ‫تقدیــر و تشــکر ویــژه ای دارم‪ .‬جــدا ا گــر محبــت و خوبی هــای اقایــان‬ ‫نبـــود‪ ،‬در امـــر پـــروژه بیمارســـتان قلـــب‪ ،‬ایـــن همـــه پیشـــرفت کار‬ ‫یشــد‪ .‬ان هــم پــروژه ای کــه در مــدت ســه ســال و در پنــج‬ ‫حاصــل نم ‬ ‫طبق ــه‪ ،‬ب ــا تم ــام امکان ــات س ــاخته ش ــده و در ح ــال اتم ــام اس ــت»‪.‬‬ ‫س ــال اس ــت در س ــاخت بیمارس ــتان قل ــب حض ــور دارم؛ متاس ــفانه‬ ‫ی ــک نف ــر در م ــدت ای ــن س ــه س ــال‪ ،‬نیام ــده اس ــت بگوی ــد راس ــتی‬ ‫چ ــه کار می کنی ــد؟ بی تف ــاوت از اینگون ــه خدم ــات عب ــور می کنن ــد»‪.‬‬ ‫ایش ــان بی ــان ک ــرد‪« :‬م ــن دوس ــت دارم م ــردم بهبه ــان م ــا را همراه ــی‬ ‫کننــد و نظــر دهنــد‪ ،‬راهــکار بــه مــا بدهنــد‪ ،‬چــه برنام ـه ای در جهــت‬ ‫توس ــعه و پیش ــرفت ام ــور درم ــان شهرس ــتان تدوی ــن ک ــرده و ی ــا در‬ ‫ح ــال تدوی ــن ک ــردن ان هس ــتند»‪ .‬ح ــاج عبدالحس ــین بیان ــی ادام ــه‬ ‫داد‪« :‬از اقــای دکتــر احــدی‪ ،‬کــه دلســوزانه کارهــای ســاختمان ایــن‬ ‫ً‬ ‫بیمارس ــتان را رص ــد می کن ــد؛ از اق ــای مظلوم ــی ک ــه انصاف ــا زحم ــت‬ ‫می کش ــند و در ت ــاش ب ــرای رف ــع مش ــکالت بیمارس ــتان قل ــب ب ــوده‬ ‫و پیگی ــر تهی ــه تجهی ــزات موردنی ــاز بیمارس ــتان ف ــوق هســـتند؛ از‬ ‫مهن ــدس خوبان ــی ک ــه وق ــت و بی وق ــت کن ــار م ــا هس ــتند؛ از اق ــای‬ ‫حاج شاکر معرفی فرزند بزرگ‬ ‫مرحوم حاج حبیب معرفی؛‬ ‫به تاسی از پدر‪ ،‬خدمات و‬ ‫کارهای عام المنفعه زیادی در‬ ‫داخل و خارج کشور انجام‬ ‫داده است‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!