روزنامه سایه شماره 2517 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2517

روزنامه سایه شماره 2517

روزنامه سایه شماره 2517

‫وزیر گردشگری اعالم کرد؛‬ ‫استقبال از سرمایه گذاری در گردشگری دریایی‬ ‫اولین جام جهانی در افریقا‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪2010‬؛ نوزدهمیـن دوره جام جهانـی فوتبـال‪ ،‬در‬ ‫ً‬ ‫افریقای جنوبـی برگـزار شـد و نهایتـا بـا قهرمانـی تیـم ملـی فوتبـال اسـپانیا به پایـان‬ ‫رسـید‪ .‬ایـن‪ ،‬نخسـتین بار بـود کـه جام جهانـی در یـک کشـور عضـو کنفدراسـیون‬ ‫فوتبال افریقا میزبانی شـد‪ .‬مراسـم افتتاحیه‪ ،‬با حضور سـتارگان فوتبال و موسـیقی‬ ‫ب هصـورت غیررسـمی افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫وزیـر میراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری با بیان اینکـه‬ ‫کشـتی های تفریحـی در اب هـای ایـران پهلـو می گیرنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا‬ ‫تخصیـص یارانـه سـوخت‪ ،‬شـاهد اسـتقبال سـرمایه گذاران داخلـی‬ ‫در این زمینـه و اعلام امادگـی کشـورهای دیگـر برای ورود کشـتی های‬ ‫تفریحـی خـود بـه ایـران بوده ایـم»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ عـزت اهلل ضرغامـی‬ ‫باتا کیدبـر اهمیـت صنعـت توریسـم دریایـی‪ ،‬افـزود‪« :‬پـس از اعلام‬ ‫سیاست هایمان و اولویت دادن به توریسم دریایی و شروع اقدامات؛‬ ‫به ویـژه بـرای حـل مسـائل اساسـی زیرسـاخت ها کـه در واقـع تکمیـل‬ ‫اسـکله ها و هماهنگـی بـرای ورود کشـتی های بـزرگ گردشـگری (کـروز ) هسـتند‪ ،‬نخسـتین و‬ ‫مهم تریـن اقدامـی کـه بایـد انجـام می شـد و نشـده‪ ،‬کمـک دولت به سـوخت این کشـتی ها بـود»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ‪ 11 1401‬ذوالقعده ‪ 11 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2517‬تومان‬ ‫مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالی اساسی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫اجرای طرح فروش کیلویی نان در کشور‬ ‫یت ــوان‬ ‫انتخاب نیکوی «صالحی» دو روزنامـــه اطالعـــات و کیهـــان را م ‬ ‫به عنوانمدیرمسئول‬ ‫جزئـــی از شناســـنامه کشـــورمان در مجام ــع‬ ‫«اطالعات»‬ ‫فرهنگـــی و اجتماعـــی جهـــان‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دودکردن نوجوانی‬ ‫سیگاری قهار!‬ ‫با ژست یک‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫«منصـور براتـی» بااشـاره به فعالیـت هرسـاله رسـانه ها و کارزارهـای رسـانه ای و اقدامـات‬ ‫متنـوع بـرای اشـنایی مـردم سراسـر جهـان بـا خطـرات مصـرف دخانیـات‪ ،‬گفـت؛ امسـال‬ ‫موسسه «کادراس» به عنوان «تنها موسسه پژوهشی غیردولتی فعال درزمینه مطالعات‬ ‫بین المللـی مـواد مخـدر در ایـران»‪ ،‬اقـدام بـه انتشـار ویژه نامـه ای بـا محوریـت اقدامـات‪،‬‬ ‫اهداف و چشم اندازهای جهانی در حوزه مقابله با مصرف تنبا کو را در دستورکار خود قرار‬ ‫داده است‪ .‬وی افزود؛ ا گرچه با پیچیده شدن فرایندهای مقابله با مواد مخدر در جهان‬ ‫و افزایـش مخاطـرات مصـرف انـواع مـواد مخـدر ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نیـکالس مـادورو؛ رئیس جمهـوری ونزوئلا در سـفری رسـمی در راس هیئـت‬ ‫بلندپایـه سیاسـی و اقتصـادی‪ ،‬بـرای دوروز بـه تهـران سـفر کـرده اسـت‪.‬‬ ‫روایت سه اقتصاددان‬ ‫ِ‬ ‫از احتمال وقوع رکود جهانی‬ ‫مدیرکل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صمت‪:‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰۰‬مگاوات نیروگاه تولید برق‬ ‫توسط صنایع بزرگ ساخته می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫در نشست مدیرکل محیط زیست فارس با اصحاب رسانه مطرح شد؛‬ ‫امسال هیچ پرنده مهاجری‬ ‫به تاالب ها نیامده است‬ ‫‪7‬‬ ‫رامبد جوان‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی ‪:‬‬ ‫وظیفه«خندوانه»‬ ‫ایجاد انرژی‬ ‫و حال خوب است‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس‪:‬‬ ‫جایگاه شهرداری ویژه‬ ‫برای شهرری در نظر گرفته شود‬ ‫ظهور وهابیت و داعش؛ نتیجه بی توجهی‬ ‫به سیره ائمه اطهار ؟ع؟ در مناظرات علمی ست‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی‬ ‫(فشرده) دومرحله ای‪ -‬پاالیشگاه دهم (فاز ‪)19‬‬ ‫پاالیشگاه دهم پارس جنوبی فاز ‪ 19‬درنظردارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ‪ R10/1400/021‬تقاضای ‪ 0040032‬به شماره فراخوان‬ ‫ً‬ ‫‪ 2001093498000268‬در سامانه ستاد ایران‪ ،‬به شرح ‪ MOLECULAR SIEVE, TYPE 3A & ACTIVATED ALUMINA‬الزاما ساخت داخل را از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق‬ ‫درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫براورد مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 1.028.700‬یورو (‪ 307.251.000.000‬ریال)‬ ‫تضمین فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 15.362.550.000‬ریال‪ -‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ائین نامه تضمین‬ ‫شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران مورد قبول اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬در مورخه ‪1401/03/21‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا مورخه ‪1401/03/31‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهادات‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/14‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ :‬در مورخه ‪1401/04/14‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه ضمانتنامه فراینـد ارجـاع کار (پا کـت الف)‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬اسـتان بوشـهر‪ ،‬شهرسـتان کنـگان‪ ،‬کیلومتـر ‪ 20‬جـاده کنـگان بـه عسـلویه‪ ،‬سـایت ‪ 2‬منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پارس‪ ،‬پاالیشـگاه دهم‪ ،‬فـاز ‪19‬‬ ‫تلفن تماس‪ :‬اداره خدمات کاالی پاالیشگاه دهم‪07731466283-07731466287 :‬‬ ‫کمیسیون مناقصات پاالیشگاه دهم‪07731466394-07731466393 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬موجود است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1331424‬‬ ‫روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫تجدید ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫(همراه با ارزیابی کیفی)‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید به شرح ‪ /DAVIS FILL UP AND CIRCULATE‬خرید ‪ 10‬دستگاه بازرسی الکترومغناطیسی لوله های حفاری (‪GEOLOGY OVEN /)EMI‬‬ ‫مشخصاتمناقصه‪:‬‬ ‫ناممناقصه گزار‬ ‫شمارهتقاضا‪/‬مناقصه‬ ‫شرح تقاضا‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪0010012‬‬ ‫‪DAVIS FILL UP AND CIRCULATE‬‬ ‫‪16.551.486.000‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪0004648005‬‬ ‫خرید ‪ 10‬دستگاه بازرسی الکترومغناطیسی لوله های حفاری (‪)EMI‬‬ ‫‪45.000.000.000‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪0003848009‬‬ ‫‪GEOLOGY OVEN‬‬ ‫‪7.651.800.000‬‬ ‫روشارزیابی کیفیمناقصه گران‪:‬براساس کسبحداقلامتیاز مربوطبهمعیارهایموجوددر استعالم هایارزیابی کیفی‪ ،‬کهتوسطمتقاضیانشرکتدر مناقصهتکمیلمی شود‪،‬انجاممی شود‪(.‬حداقلامتیاز ‪)50‬‬ ‫دریافت اسناد توسط شرکت‪:‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت‪ :‬توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ ا گهی نوبت دوم اغاز شده و تا ‪ 10‬روز پس از ان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫گروه مناقصات‪ :‬تلفن تماس‪061-34146257 :‬‬ ‫محل دریافت‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تحویل اسناد به شرکت‪:‬‬ ‫اخرین مهلت‪ 14 :‬روز پس از اخرین روز دریافت اسناد‬ ‫محل تحویل‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در پایگاه ‪ www.setadiran.ir‬و اصل ضمانتنامه به اهواز‪ ،‬بلوار پاسداران‪ ،‬باالتر از میدان فرودگاه‪ ،‬شرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬ساختمان پایگاه عملیاتی‪،‬‬ ‫طبقه اول پارت ‪ ،B‬اتاق ‪ ،107‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‪ -‬شماره تماس‪ 061-34148580-34148569 :‬تحویل داده شود‪.‬‬ ‫تضمیـن شـرکت در مناقصـه (فراینـد ارجـاع کار )‪ :‬مبلـغ ‪ 828.000.000‬ریـال (هشـتصد و بیسـت و هشـت میلیـون ریـال) بـرای تقاضـای شـماره ‪ / 0010012‬مبلـغ ‪ 2.250.000.000‬ریال (دو میلیارد و دویسـت و پنجاه‬ ‫میلیـون ریـال) بـرای تقاضـای شـماره ‪ / 0004648005‬مبلـغ ‪ 383.000.000‬ریـال (سـیصد و هشـتاد و سـه میلیـون ریال) برای تقاضـای شـماره ‪0003848009‬‬ ‫انـواع تضامیـن قابل قبـول‪ -1 :‬ضمانتنامـه بانکـی و یـا ضمانتنامه هـای صـادره از سـوی موسسـات اعتبـاری غیربانکـی دارای مجـوز فعالیـت از بانـک مرکـزی؛ ‪ -2‬اصـل فیـش واریـز وجـه نقـد بـه حسـاب شـماره‬ ‫‪ 4001114006376636‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سـپرده شـرکت ملی حفاری ایران؛ ‪ -3‬شـماره شـبا ‪IR350100004001114006376636‬؛ ‪ -4‬سـایر تضمین های معتبر در‬ ‫ائین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی بـه شـماره ‪50659‬ت‪ 123402/‬مـورخ ‪ 1394/09/22‬مـورد قبـول و پذیـرش اسـت‪.‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد‪ /‬تضمین‪ :‬به مدت ‪ 90‬روز (برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه‪ ،‬قابل تمدید باشد)‬ ‫تذکـر‪ :‬باتوجه بـه بخشـنامه شـماره ‪ 98/138665‬مـورخ ‪ 1398/04/03‬معاونـت پژوهـش و فنـاوری وزارت نفـت‪ ،‬مبنـی بـر بکارگیـری سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‪ ،‬ثبت نـام کلیه متقاضیان حضـور در‬ ‫مناقصـات‪ ،‬مزایـدات شـرکت ملـی حفـاری ایـران در پایـگاه ‪ www.setadiran.ir‬الزامی سـت‪.‬‬ ‫‪www.nidc.ir‬‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران‪http://sapp.ir/nidc_pr :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1326938‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪3‬‬ ‫سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان همـدان درنظردارد مناقصه اجرای عملیات زیرسـازی و اسـفالت راه‬ ‫روسـتایی رایـکان سـفلی بـه مزرعـه مهدی ابـاد بـه شـماره ‪ 2001003123000040‬و مناقصـه خریـد‪ ،‬نصـب‪ ،‬راه انـدازی‬ ‫پشـتیبانی و نگهـداری از ‪ 31‬سـامانه های ثبـت تخلفـات عبـور و مـرور (بـا ارزیابـی فشـرده) بـه شـماره ‪ 2001003123000041‬را از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت‬ ‫مذکـور و دریافـت گواهـی امضـا الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬مورخ ‪1401/03/21‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/03/24‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬و روز سه شنبه مورخ ‪( 1400/04/07‬برای مناقصه با ارزیابی فشرده)‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/04/05‬و روز چهارشنبه مورخ ‪( 1400/04/08‬برای مناقصه با ارزیابی فشرده)‬ ‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتردر خصوص اسـناد مناقصه و ارائه پا کت های "الف"‪ :‬ادرس‪ :‬همدان‪ ،‬بلوار سـید‬ ‫جمال الدین اسـدابادی‪ ،‬نبش بلوار شـهید سـتار ابراهیمی‪ ،‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان همدان‪ -‬تلفن تماس‪08134228154 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫م الف ‪466‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1332563‬‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان‬ ‫فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اذربایجـان غربـی درنظـردارد مناقصـات عمومـی بـه شـرح‬ ‫جـدول زیـر را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری‬ ‫مناقصات از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت‬ ‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه‪ ،‬محقـق‬ ‫عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫سـازند‪ .‬تار یـخ انتشـار مناقصـات در سـامانه مـورخ ‪ 1401/03/17‬اسـت‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از ساعت ‪ 15‬مورخ ‪ 1401/03/17‬تا ساعت ‪ 15‬مورخ ‪1401/03/23‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 15‬مورخ ‪1401/04/06‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬طبق جدول زیر‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کت هـا‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ ،‬پل قویون‪ ،‬خیابان شهید باقری‪ ،‬جاده سیر‪ ،‬شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه‬ ‫تلفن تماس‪ 33489616-33489626 :‬نمابر‪33489609 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫لیست مناقصات شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‬ ‫پروژه‬ ‫عنوانفهرست‬ ‫بها‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغضمانتنامه‬ ‫(ریال)‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫مهلت‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫مناقصه‬ ‫اخرینمهلت‬ ‫تسلیم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫زمان‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکات‬ ‫فهرست‬ ‫پروژهتکمیل‬ ‫بهای پایه‬ ‫زیرسازی‪،‬‬ ‫بودجه‬ ‫از مورخه‬ ‫رشته راه‪،‬‬ ‫جدول گذاری‬ ‫ساعت‬ ‫تا ساعت‬ ‫داخلی‬ ‫‪1401/03/17‬‬ ‫و اسفالت باند‪ ،‬فرودگاه‬ ‫‪ 15‬مورخه ‪ 12:00‬مورخه‬ ‫‪ 4.834.313.616 96.686.272.321‬و منابع‬ ‫تا مورخه‬ ‫و زیرسازی‬ ‫شهرک‬ ‫‪1401/04/07 1401/04/06‬‬ ‫عمرانی‬ ‫‪1401/03/23‬‬ ‫صنعتیشماره راه اهن و‬ ‫استانی‬ ‫راهداری‬ ‫‪ 2‬ارومیه و‬ ‫سال ‪1401‬‬ ‫توسعه‬ ‫شناسه ا گهی‪1332851 :‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان اذربایجان غربی‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫برگزاری نخستین بزرگداشت‬ ‫ِ‬ ‫روز ملی فرش دستباف ایران‬ ‫نخسـتین بزرگداشـت «روز ملـی فـرش دسـتباف»‬ ‫یهـای‬ ‫باهـدف‪ ،‬شناسـایی پیشـینه تاریخـی‪ ،‬ابعـاد و ویژگ ‬ ‫منحصرب هفـرد فـرش دسـتباف ایـران بـه نسـل جدیـد‬ ‫و اسـتفاده از ظرفیـت جوانـان‪ ،‬تشـویق و ترغیـب‬ ‫تولیدکننـدگان و فروشـندگان بـه تولیـد و عرضـه فرش های‬ ‫بااصالـت و با کیفیـت‪ ،‬ترویـج زوایـای هنر‪-‬صنعـت و سـنت‬ ‫فـرش دسـتباف بـه عمـوم مـردم‪ ،‬در هفتـه فـرش از ‪ 20‬تـا‬ ‫‪ 27‬خردادمـاه برگـزار خواهـد شـد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ این امـر‬ ‫مهـم بـا مشـارکت مرکـز ملـی فـرش ایـران‪ ،‬معاونت سیاسـی‬ ‫اجتماعـی اسـتانداری اصفهـان‪ ،‬سـازمان صمـت تهـران‪،‬‬ ‫مـوزه فـرش ایـران‪ ،‬سـازمان فرهنگـی هنـری شـهرداری‬ ‫نهـای طراحـان فـرش کشـور‪ ،‬اتحادی ههـا و‬ ‫تهـران‪ ،‬انجم ‬ ‫تشکل های این حوزه اداره کل امور بانوان شهرداری تهران‬ ‫و ‪ ...‬انجـام خواهد شـد‪ .‬انتظار می رود برگـزاری این رویداد‪،‬‬ ‫معطـوف کـردن نـگاه و توجـه دوایـر دولتـی بـه ایـن هنـر‬ ‫به عنـوان پرچـم دوم ایـران‪ ،‬حمایـت مـادی و معنـوی از‬ ‫فرش دسـتباف به عنوان میراث کهن ایرانیـان‪ ،‬جمع اوری‬ ‫فرش ها و طر ح های اصیل و ارشـیو تصاویر به منظور تهیه‬ ‫و چاپ کتاب روز ملی فرش‪ ،‬برگزاری نمایشگاه از اثار طرح‬ ‫شهـای نفیـس و برگـزاری رویـداد هـر فروشـگاه‬ ‫و نقشـه‪ ،‬فر ‬ ‫یـک نمایشـگاه را به دنبـال داشـته باشـد‪ .‬در اجـرای مـاده‬ ‫‪ ۱۳‬قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در نودودومین‬ ‫جلسـه شـورای گفت وگوی دولت‪ ،‬مرکز ملی فرش و بخش‬ ‫خصوصی اسـتان اصفهان‪ ،‬پیشـنهاد شـد به منظور حفظ‬ ‫جایـگاه رفیـع فرش دسـتباف کشـور یک روز ب هنـام روز ملی‬ ‫فـرش دسـتباف نا مگـذاری شـود و به همین منظـور ضمـن‬ ‫مکاتبـه بـا وزیـر فرهنگ وارشـاد اسلامی کشـور‪ ،‬موضـوع در‬ ‫جلسـه کارگـروه بررسـی پیشـنهادهای نا مگـذاری روزهـا و‬ ‫مناسـبت های خـاص در جلسـه شـورای فرهنـگ عمومـی‬ ‫کشـور مطـرح و پـس از بحـث و بررسـی‪ ،‬روز ‪ ۲۰‬خردادمـاه‬ ‫نبـار‬ ‫هم زمـان بـا روز جهانـی صنایع دسـتی بـرای اولی ‬ ‫به عنـوان روز ملـی فـرش دسـتباف به تصویـب رسـید‪.‬‬ ‫به مناسـبت ایـن روز‪ ،‬مرکـز ملـی فـرش ایـران بـا همـکاری‬ ‫مـوزه فـرش برنامه هـای متنوعـی را تـدارک دیـده کـه ‪۲۰‬‬ ‫تـا ‪ ۲۷‬خـرداد ‪ ۱۴۰۱‬در مـوزه فـرش ایـران برگـزار می شـود‬ ‫این برنام ههـا شـامل این رویدادهـا خواهـد بـود‪ :‬نمایشـگاه‬ ‫یهـای نفیـس‬ ‫اثـار طراحـان فـرش ایـران‪ ،‬نمایشـگاه قال ‬ ‫ایرانی‪ ،‬نمایش ‪ ۶۰‬اثر طراحی فرش در نخستین نمایشگاه‬ ‫نهـای سراسـر کشـور‪ ،‬نمایـش ‪۱۰‬‬ ‫اثـار طراحـان قالـی انجم ‬ ‫فـرش نفیـس مـوزه فرش ایران‪ ،‬جشـن بزرگداشـت روز ملی‬ ‫فرش در موزه فرش‪ ،‬نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف‬ ‫در فرهنگسـرای اشـراق‪ ،‬هم چنیـن کارگاه تخصصـی تاییـد‬ ‫یهـای دیجیتال‬ ‫اصالـت و هویـت فـرش دسـتباف بـا فناور ‬ ‫و اسطور هسـازی امـروز شـنبه ‪ ۲۱‬خردادمـاه ‪ ۱۴۰۱‬بـا حضـور‬ ‫ـدان فـرش‬ ‫متصدیـان‪ ،‬تولیدکننـدگان‪ ،‬طراحـان و عالقه من ِ‬ ‫یشـود‪ .‬تبادل نظـر بـا کارشناسـان و‬ ‫دسـتباف برگـزار م ‬ ‫یهـای دیجیتـال‬ ‫ایجـاد هم افرینـی بـرای به کارگیـری فناور ‬ ‫یسـت‪ .‬به تازگـی‬ ‫ازجملـه برنام ههـای ایـن کارگاه تخصص ‬ ‫جشـنواره فـرش خودرنـگ سنگسـر‪ ،‬مراسـم اسـتقبال از‬ ‫هنرجویـان برگزیـده کشـوری چهاردهمیـن المپیـاد ملـی‬ ‫فـرش‪ ،‬چهاردهمیـن المپیـاد سرتاسـری فـرش دسـتباف‬ ‫توسـط مرکـز ملـی فـرش ایـران و برگـزاری رویـداد جایـزه‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی برگـزار و بـرای راه انـدازی خان ههـای‬ ‫فگـذاری شـده کـه‬ ‫خلاق فـرش در پنـج اسـتان‪ ،‬هد ‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد پیشـرفت داشـته اسـت‪ .‬بدین گونـه بـا مشـارکت‬ ‫مرکـز و اتـاق بازرگانـی و سـازمان صمـت اسـتان اصفهـان در‬ ‫قالـب مسـئولیت پذیری اجتماعـی و درراسـتای ایین نامـه‬ ‫مـاده ‪ ۱۵‬قانـون حمایـت از هنرمنـدان و اسـتادکاران و‬ ‫بنـد ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬ایـن ایین نامـه‪ ،‬اولیـن جشـنواره فـرش فاخـر‬ ‫بـر پـا خواهـد شـد و قصـدش‪ ،‬معرفـی برندهـای قابـل‬ ‫معرفـی دارای شـاخص های یـک فـرش اصیـل و هنـری در‬ ‫بازارسـازی و ایجاد و ظرفیت توسـعه بازار قالی ایرانی سـت؛‬ ‫براین اسـاس ایجـاد دبیرخانـه بین المللـی فـرش فاخـر و‬ ‫یشـود‪ .‬روز‬ ‫طراحی پوسـتر ان در هفته ملی فرش انجام م ‬ ‫ملـی فـرش نقطه عطفـی در تاریـخ قالـی و قالی بافـی کشـور‬ ‫بـوده و می توانـد توجـه همـگان را به مقوله فرش دسـتباف‬ ‫ایـران برانگیـزد‪ .‬فـرش قدمتی چندهزارسـاله در ایـران دارد‬ ‫مـا را بـه گذشـته ای بـا قدمـت بیـش از ‪2000‬سـال پیونـد‬ ‫می دهـد و عالمـت کانـون خانوادگـی هـر ایرانـی ب هشـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬یکـی از خواسـته های دیریـن ذینفعـان فـرش‬ ‫دسـت باف مـا‪ ،‬داشـتن روزی در تقویـم ملـی ایـران ب هنـام‬ ‫یهـای مـداوم مرکـز ملـی‬ ‫فـرش بـوده کـه بـا تلاش و پیگیر ‬ ‫فـرش ایـران و سـایر متصدیـان این حوزه‪ ،‬روز ملـی فرش در‬ ‫تقویم ‪ ۱۴۰۱‬ثبت و مسـیر قانونی و منطقی را برای تصویب‬ ‫و ابلاغ به پایـان رسـید‪.‬‬ ‫امار‬ ‫هشت میلیون تن‬ ‫بـا رونـدی کـه وزارت جهاد کشـاورزی بـرای تعیین منطقی‬ ‫قیمـت گنـدم در دسـتور کار دارد و برنامه ریـزی بـرای‬ ‫یسـت‬ ‫افزایـش دوبرابـری تولیـد گنـدم دیم‪ ،‬قابل پیش بین ‬ ‫کـه در سـال های اینـده بـه خودکفایـی در تولیـد‬ ‫این محصـول برسـیم‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ مصـرف گنـدم‬ ‫یشـود کـه‬ ‫نتـن بـراورد م ‬ ‫در ایـران سـاالنه ‪ 11‬تـا ‪ 13‬میلیو ‬ ‫در برخـی سـال ها بـه ایـن سـطح از تولیـد و خودکفایـی در‬ ‫تولیـد این محصـول رسـیده ایم و بیشـترین دلیـل رسـیدن‬ ‫نهـای‬ ‫بـه خودکفایـی در تولیـد گنـدم‪ ،‬افزایـش میـزان بارا ‬ ‫شهـا مناسـب بـود‬ ‫موثـر بـود‪ .‬در سـال ‪ 95‬کـه وضعیـت بار ‬ ‫بـا خریـد تضمینی ‪ 11‬میلیون و ‪ 500‬هزار تن گندم در کشـور‪،‬‬ ‫رکـورد خریـد این محصـول توسـط دولـت شکسـته شـد؛‬ ‫حتـی رقـم نهایـی تولیـد بیشـتر هـم شـد؛ زیـرا کشـاورزان‬ ‫بخشـی از محصـوالت خـود را بـه دولـت تحویـل نـداده‬ ‫بودنـد‪ .‬میـزان خریـد تضمینـی گنـدم در سـال جـاری بـا‬ ‫شهـای موثـر و کافـی در مقایسـه با سـال‬ ‫وجـود عـدم بار ‬ ‫قبـل‪ ،‬پیش بینـی شـده اسـت کـه رشـد کنـد؛ ب هطـوری کـه‬ ‫نتـن اسـت‪ .‬میـزان‬ ‫بـراورد تولیـد گنـدم هشـت تـا نه میلیو ‬ ‫عملکـرد گنـدم دیـم در کشـور در مناطـق مختلـف و‬ ‫با توج هبـه شـرایط اب وهوایـی شـاهد رکوردهای تـا ‪ 2.2‬تن‬ ‫در هر هکتـار اسـت‪ ،‬وزارت جهـاد کشـاورزی به دنبـال‬ ‫دسـتیابی بـه متوسـط رکـورد دوتـن در هر هکتـار اسـت‪.‬‬ ‫نطـرح سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره)‬ ‫بـرای اجـرای ای ‬ ‫نیـز مشـارکت دارد و خبـر از تخصیـص ‪ 560‬میلیارد تومـان‬ ‫کمـک بالعـوض بـرای اجـرا داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫امانی االلی‬ ‫بحرانگندم! تلنگر‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2517‬‬ ‫روایت سه اقتصاددان‬ ‫ِ‬ ‫از احتمال وقوع رکود جهانی‬ ‫تهــای جهانی مــواد غذایی‬ ‫ســازمان خواربــار و کشــاورزی ســازمان ملــل متحــد اعــام کــرد؛ قیم ‬ ‫یسـت که‬ ‫نمــاه متوالــی کاهــش یافــت و این درحال ‬ ‫در مــاه مــی (اردیبهشــت و خــرداد) بــرای دومی ‬ ‫در مــاه مــارس (اســفند و فروردیــن) بــه رکــورد باالیی رســید؛ با این حال اما قیمت غالت و گوشــت‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬شــاخص بهــای مــواد غذایــی «فائــو» کــه بیشــترین مبادلــه کاالهــای غذایــی در‬ ‫یشــود‪ ،‬در مــاه گذشــته به طور میانگیــن ‪ ۱۵۷.۴‬واحــد در مقایس ـه با‬ ‫ســطح جهــان را شــامل م ‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۵۸.۳‬در مــاه اوریــل بــود‪ .‬رقــم اوریــل قبــا ‪ ۱۵۸.۵‬واحــد تعییــن شــده بــود‪ .‬فائــو اعــام کــرد انتظار‬ ‫نبــار در چهار سال گذشــته کاهــش یابــد و‬ ‫دارد تولیــد جهانــی غــات در ‪ ۲۰۲۳-۲۰۲۲‬بــرای اولی ‬ ‫یکــه شــاخص قیمــت‬ ‫نتــن از ســطح رکــورد ‪ ۲.۷۸۴‬در ســال ‪ ۲۰۲۱‬کاهــش یابــد‪ .‬در حال ‬ ‫‪ ۱۶‬میلیو ‬ ‫نهــای نباتــی در مــاه گذشــته کاهــش یافــت‪ ،‬شــاخص گوشــت افزایــش‬ ‫لبنیــات‪ ،‬شــکر و روغ ‬ ‫داشــت و بــه باالتریــن حــد خــود رســید و شــاخص غــات ‪ ۲.۲‬درصــد رشــد کــرد و گنــدم ‪ ۵.۶‬درصد‬ ‫رشــد ماهانــه داشــت‪ .‬فائــو اعــام کــرد؛ قیمــت گنــدم به دلیــل اعــام ممنوعیــت صــادرات هنــد و‬ ‫کاهــش انتظــارات تولیــد از اوکرایــن به دلیــل تهاجــم روســیه افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫خواه ــد مان ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬قیم ــت کااله ــا‬ ‫از سـ ـه ماهه اینده ش ــروع ب ــه کاه ــش خواه ــد‬ ‫ک ــرد؛ باالت ــر از قب ــل از جن ــگ در اوکرای ــن‬ ‫خواه ــد مان ــد‪ ،‬به این دلی ــل س ــاده ک ــه عرض ــه‬ ‫روس ــیه ب ــرای بس ــیاری از کااله ــا به طوردائ ــم‬ ‫کاه ــش خواه ــد یاف ــت»‪ .‬همه گی ــری و جن ــگ‬ ‫در اوکرای ــن عرض ــه کااله ــا را متوق ــف ک ــرده و‬ ‫توزی ــع کارام ــد را ازطری ــق زنجیر هه ــای تامی ــن‬ ‫جهانــی کاهــش داده اســت و قیمــت کاالهــای‬ ‫روزم ــره مانن ــد س ــوخت و غ ــذا را افزای ــش داده‬ ‫ته ــای باالت ــر‬ ‫یک ــه قیم ‬ ‫اس ــت؛ ام ــا درحال ‬ ‫ب ــرای خانواره ــا دردس ــر ایج ــاد می کن ــد‪ ،‬رش ــد‬ ‫در بس ــیاری از نق ــاط جه ــان‪ ،‬ا گرچ ــه کن ــد‬ ‫اس ــت ام ــا همچن ــان ادام ــه دارد و بازاره ــای‬ ‫کار ســقوط نکــرده اســت‪ .‬بیــکاری در بســیاری‬ ‫از اقتصاده ــا ب ــه پایین تری ــن ح ــد خ ــود‬ ‫ً‬ ‫در ده هه ــای اخی ــر رس ــیده اس ــت‪ .‬تقریب ــا‬ ‫ب ــرای تم ــام اقتصاده ــای اس ــیا‪ ،‬ب ــا وج ــود‬ ‫دور هه ــای متوال ــی تولی ــد ناخال ــص داخل ــی‬ ‫ً‬ ‫منف ــی‪ ،‬رک ــود نس ــبتا بعی ــد اس ــت؛ بنابرای ــن‪،‬‬ ‫مصرف کنن ــدگان بااحتی ــاط ب ــه تک ــرار اخری ــن‬ ‫رک ــود جهان ــی ایاالت متح ــده بی ــش از‬ ‫‪۱۰‬س ــال پیش‪ ،‬نی ــازی ب ــه امادگ ــی ب ــرای رک ــود‬ ‫ ‬ ‫ندارن ــد‪ .‬ای ــن اقتص ــاددان گف ــت ک ــه حت ــی ا گ ــر‬ ‫اقتص ــاد جهان ــی درمعرض خط ــر رک ــود باش ــد‪،‬‬ ‫بس ــیاری از مصرف کنن ــدگان پس ان ــداز زی ــادی‬ ‫دارن ــد و کااله ــای ب ــادوام خانگ ــی را ذخی ــره‬ ‫کرده ان ــد؛ پ ــس تاح ــدی‪ ،‬احس ــاس ب ــدی‬ ‫نخواهن ــد داش ــت‪« .‬ش ــین الی ــور» اقتص ــاددان‬ ‫ارش ــد‪ ،‬حداق ــل ب ــرای ‪ ۱۸‬ماه دیگ ــر‪ ،‬رک ــودی‬ ‫را پیش بین ــی نمی کن ــد و می گوی ــد ک ــه‬ ‫یه ــای س ــود ی ــا اخت ــاف بی ــن س ــود‬ ‫منحن ‬ ‫کرده ای ــم»؛ ام ــا اقتصاددان ــان می گوین ــد ک ــه‬ ‫همیش ــه ای ــن خط ــر وج ــود دارد ک ــه کنت ــرل‬ ‫ت ــورم باع ــث رک ــود ش ــود‪ .‬کنت ــرل رک ــود تورم ــی‬ ‫ته ــای ب ــاال‬ ‫بسیاردش ــوار اس ــت و مه ــار قیم ‬ ‫خه ــای به ــره می توان ــد‬ ‫ازطری ــق افزای ــش نر ‬ ‫منج ــر ب ــه رش ــد کمت ــر ش ــود‪ .‬هر چ ــه ت ــورم‬ ‫در م ــدت طوالنی ت ــری ب ــاال بمان ــد‪ ،‬بازاره ــای‬ ‫س ــرمایه گذاری بیش ــتر نگ ــران هس ــتند ک ــه‬ ‫که ــای مرک ــزی نخواهن ــد توانس ــت ان را‬ ‫بان ‬ ‫ب ــدون رک ــود مه ــار کنن ــد‪ .‬همان طورک ــه ج ــروم‬ ‫پــاول؛ رئیــس فــدرال رزرو اشــاره کــرد‪« :‬افزایــش‬ ‫ت ــورم ت ــا دودرص ــد دردسرس ــاز اس ــت ام ــا هم ــه‬ ‫نگ ــران نیس ــتند»‪« .‬ویک ــی ردوود»؛ مش ــاور‬ ‫ارشــد اقتصــادی کپیتــال ا کونومیکــس‪ ،‬گفــت؛‬ ‫که ــای مرک ــزی ب ــدون‬ ‫مطمئ ــن اس ــت بان ‬ ‫مهندس ــی رک ــود‪ ،‬می توانن ــد ت ــورم را کاه ــش‬ ‫خه ــای‬ ‫دهن ــد‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬افزای ــش نر ‬ ‫یش ــده در بس ــیاری نق ــاط مانن ــد‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫اروپ ــا‪ ،‬بریتانی ــا و ایاالت متح ــده بای ــد ب ــرای‬ ‫بازگردان ــدن ت ــورم ب ــه می ــزان ه ــدف کاف ــی‬ ‫باشــد»‪ .‬او در یادداشــتی عنــوان کــرد‪« :‬امــا ا گــر‬ ‫انتظ ــارات تورم ــی و ت ــورم س ــخت تر از انتظ ــار‬ ‫خه ــای به ــره‬ ‫م ــا ثاب ــت ش ــود درنتیج ــه نر ‬ ‫بای ــد بیش ــتر افزای ــش یاب ــد‪ ،‬به احتمال زی ــاد‬ ‫رک ــود درپی ــش خواه ــد ب ــود»‪ .‬او اف ــزود ک ــه‬ ‫«حت ــی ممک ــن اس ــت رک ــود ب هس ــبک ش ــوک‬ ‫ولک ــر موج ــه باش ــد»؛ ش ــوک ولک ــر زمان ــی‬ ‫رخ داد ک ــه پ ــل ولک ــر (رئی ــس ف ــدرال رزرو)‬ ‫درت ــاش ب ــرای پای ــان دادن ب ــه ت ــورم دورقم ــی‬ ‫در ایاالت متح ــده‪ ،‬ن ــرخ به ــره را ب ــه باالتری ــن‬ ‫نقط ــه تاری ــخ در ‪ ۱۹۸۰‬افزایـــش داد‪.‬‬ ‫میرمعصومی‪/‬ایبنا‬ ‫معصومه‬ ‫ِ‬ ‫دو مق ــام س ــابق ف ــدرال رزرو ک ــه ا کن ــون در‬ ‫سیاس ــت اقتص ــادی و پاس ــخگویی نقش ــی‬ ‫ندارن ــد‪ ،‬ب ــه بان ــک مرک ــزی ایاالت متح ــده‬ ‫هش ــدار دادن ــد؛ بای ــد ن ــرخ به ــره را بیش از ح ــد‬ ‫انتظ ــار افزای ــش ده ــد وگرن ــه ممک ــن اس ــت‬ ‫نس ــو گفت ــه ش ــده‬ ‫نتیج ــه ان‪ ،‬رک ــود باش ــد‪ .‬ازا ‬ ‫ک ــه طب ــق براورده ــای اولی ــه منتشرش ــده‬ ‫توس ــط یورواس ــتات؛ هـ ـر دو اقتص ــاد اتحادی ــه‬ ‫کس ــال‬ ‫اروپ ــا و منطق ــه ی ــورو ط ــی بی ــش از ی ‬ ‫ب ــا رک ــود اقتص ــادی دوم روبـ ـه رو هس ــتند و در‬ ‫س ـه ماه اول ســال ‪ ۲۰۲۱‬بــه رونــد کاهشــی خــود‬ ‫ادام ــه دادن ــد‪ .‬اداره ام ــار اع ــام ک ــرد؛ تولی ــد‬ ‫ناخال ــص داخل ــی (تولی ــد ناخال ــص داخل ــی)‬ ‫در ‪ ۱۹‬کشــور مشــترک یــورو در ژانویــه تــا مــارس‬ ‫‪ ۰.۶‬درص ــد نس ــبت ب ــه ســه ماهه قبلی کوچ ــک‬ ‫گت ــر اتحادی ــه‬ ‫یک ــه اقتص ــاد بزر ‬ ‫ش ــد؛ درحال ‬ ‫اروپ ــا ‪ ۰.۴‬درص ــد کاه ــش دارد‪ .‬از پارس ــال‪،‬‬ ‫اقتص ــاد منطق ــه ی ــورو ‪ ۱.۸‬درص ــد کاه ــش‬ ‫یک ــه تولی ــد در ای ــن ‪ ۲۷‬کش ــور‬ ‫یاف ــت؛ در حال ‬ ‫‪ ۱.۷‬درص ــد کاه ــش داش ــته‪ .‬س ــه اقتص ــاددان‬ ‫براین باورندک ــه رک ــود اقتص ــادی جهان ــی‬ ‫قریب الوق ــوع نیس ــت؛ ام ــا جه ــان ب ــرای‬ ‫افزای ــش هزین هه ــا و رش ــد کندت ــر ام ــاده اس ــت‪.‬‬ ‫«س ــایمون باپتیس ــت» اقتص ــاددان ارش ــد‬ ‫جهان ــی در واح ــد اطالع ــات ا کونومیس ــت‪،‬‬ ‫بااش ــاره به رک ــود نامنتظ ــره پ ــس از دوره رک ــود‬ ‫تورم ــی‪ ،‬گف ــت‪« :‬بع ــد از رک ــود تورم ــی‪ ،‬اتف ــاق‬ ‫نا گهان ــی وج ــود نخواه ــد داش ــت»‪ .‬وی گف ــت‪:‬‬ ‫یک ــه جن ــگ در اوکرای ــن و همه گی ــری‬ ‫«ازانجای ‬ ‫همچن ــان در زنجی ــره تامی ــن اخت ــال ایج ــاد‬ ‫می کن ــد‪ ،‬رک ــود تورم ــی ب ــا ش ــاخص های رش ــد‬ ‫ک ــم و ت ــورم ب ــاال حداق ــل ت ــا ‪ ۱۲‬ماه این ــده باق ــی‬ ‫خه ــای کوتا هم ــدت‬ ‫اوراق بلندم ــدت و نر ‬ ‫هن ــوز قاطعان ــه رک ــود را هش ــدار نداده ان ــد و‬ ‫حت ــی ا گ ــر هم ا کن ــون چنی ــن ش ــود میانگی ــن‬ ‫زمان ــی رس ــیدن ت ــا رک ــود ‪ ۱۸‬ماه ــه اس ــت‪.‬‬ ‫یت ــوان از ب ــازار‬ ‫او براین عقی ــده اس ــت‪« :‬م ‬ ‫نزول ــی ش ــدید در ایاالت متح ــده و اس ــترالیا‬ ‫که ــای مرک ــزی‬ ‫اجتن ــاب ک ــرد‪ .‬هم زم ــان‪ ،‬بان ‬ ‫خه ــای به ــره را ب ــرای‬ ‫در سراس ــر جه ــان نر ‬ ‫مب ــارزه ب ــا ت ــورم افزای ــش می دهن ــد»‪ .‬بان ــک‬ ‫نم ــاه‬ ‫مرک ــزی ایاالت متح ــده در اوای ــل ای ‬ ‫بزرگ تری ــن افزای ــش ن ــرخ خ ــود را در بی ــش از‬ ‫‪ ۲۲‬سال گذش ــته اع ــام ک ــرد و ن ــرخ به ــره خ ــود‬ ‫را نیم درص ــد افزای ــش و نس ــبت ب ــه افزای ــش‬ ‫خه ــا هش ــدار داد‪ .‬صورت جلس ــه‬ ‫بیش ــتر نر ‬ ‫ف ــدرال رزرو ک ــه چندی پی ــش منتش ــر ش ــد‪،‬‬ ‫نش ــان داد مقام ــات اماده ان ــد ب ــا افزای ــش‬ ‫چندگان ــه ‪ ۵۰‬واح ــدی ن ــرخ به ــره‪ ،‬به منظ ــور‬ ‫کاهــش تــورم‪ ،‬ادامــه دهنــد‪ .‬وی گفــت‪« :‬بانــک‬ ‫که ــای‬ ‫مرک ــزی نیوزلن ــد ک ــه بی ــش از س ــایر بان ‬ ‫مرک ــزی سیاس ــت انقباض ــی را اعم ــال ک ــرده‬ ‫اس ــت‪ ،‬ن ــرخ نق ــدی خ ــود را نیم درص ــد دیگ ــر و‬ ‫تــا میــزان دودرصــد افزایــش داد‪ .‬ایــن پنجمیــن‬ ‫افزای ــش متوال ــی ن ــرخ به ــره ای ــن بان ــک مرک ــزی‬ ‫ب ــود و نش ــان داد ک ــه ن ــرخ نق ــدی بیش ــتر از‬ ‫یه ــای قبل ــی ب ــه اوج خواه ــد رس ــید‪.‬‬ ‫پیش بین ‬ ‫از زم ــان ش ــروع ای ــن چرخ ــه انقب ــاض در م ــاه‬ ‫نن ــرخ ا کن ــون ‪ ۱.۷۵‬واح ــد درص ــد‬ ‫ا کتب ــر‪ ،‬ای ‬ ‫افزای ــش یافت ــه‪ .‬رئیــس کل ای ــن بان ــک مرک ــزی‬ ‫(ادری ــان اور ) گف ــت؛ متعهدی ــم ت ــا مطمئ ــن‬ ‫ش ــویم ت ــورم واقع ــی در مح ــدوده ه ــدف ی ــک‬ ‫ت ــا سـ ـه درصدی م ــا و مع ــادل ‪ ۶.۹‬درص ــد‬ ‫اس ــت و ع ــزم خ ــود را ب ــرای مه ــار ت ــورم ج ــزم‬ ‫قاب امروز‬ ‫ایین افتتاحیه اولین کنگره‬ ‫«‪ 1000‬شهید منطقه ‪»10‬‬ ‫(تهران) با حضور خانواده‬ ‫محترم شهدا‪ ،‬سردار جباری؛‬ ‫فرمانده سپاه ولی امر ؟جع؟‪،‬‬ ‫اعضای شورای شهر و‬ ‫شهردار منطقه‪ ،10‬در جوار‬ ‫مرقد مطهر شهدای گمنام‬ ‫استان مقدس امامزاده‬ ‫معصوم ؟ع؟ برگزار شد‪.‬‬ ‫انتخاب نیکوی «صالحی»‬ ‫به عنوان مدیرمسئول «اطالعات»‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫دو روزنام ــه اطالع ــات و کیه ــان را می ت ــوان جزئ ــی از شناس ــنامه کش ــورمان‬ ‫کق ــرن‬ ‫در مجام ــع فرهنگ ــی و اجتماع ــی جه ــان دانس ــت ک ــه نزدی ــک ب ــه ی ‬ ‫نه ــا را در تم ــام‬ ‫س ــابقه حض ــور در مطبوع ــات دارن ــد و به نوع ــی می ت ــوان ا ‬ ‫این س ــال ها‪ ،‬به عن ــوان دو ب ــال نظ ــام قبل ــی و فعل ــی دانس ــت ک ــه همیش ــه ب ــا‬ ‫قــدرت‪ ،‬ادامــه حیــات داشــته اند‪ .‬ایــن دو موسســه ابرومنــد‪ ،‬در ســطح ایــران‬ ‫و اس ــیا‪ ،‬همیش ــه حرف ــی ب ــرای گفت ــن داش ــته اند‪ ،‬به وی ــژه پ ــس از پی ــروزی‬ ‫انق ــاب ک ــه وظیف ــه اصل ــی ای ــن دو موسس ــه اش ــاعه نقطه نظ ــرات نظ ــام‬ ‫و رهب ــری ب ــوده اس ــت‪ .‬ب ــا ای ــن ب ــاور ک ــه روزنام ــه کیه ــان همیش ــه در قال ــب‬ ‫نق ــد مدی ــران کش ــور و ب ــا تن ــدروی به ن ــام س ــخنگوی جن ــاح راس ــت س ــنتی‪،‬‬ ‫توانســته اســت بــرای ادامــه حیــات ایــن موسســه کوششــی خســتگی ناپذیر‬ ‫داش ــته باش ــد و در ب ــال دیگ ــر‪ ،‬روزنام ــه و موسس ــه اطالع ــات‪ ،‬ب ــا داش ــتن‬ ‫مدیرانـــی ارام خـــوی‪ ،‬حتـــی پاره ای از اوقـــات در نقـــش مصلـــح و خیرخ ــواه‬ ‫جامع ــه مطبوعات ــی کش ــور‪ ،‬در حف ــظ اب ــرو و اعتب ــار ای ــن موسس ــه‪ ،‬نق ــش‬ ‫میانـه روی را بــه نیکویــی عهــده دار بــوده اســت‪ .‬بایــد از اخریــن مدیرمســئول‬ ‫ان؛ حجت االس ــام دعائ ــی ی ــاد کنی ــم ک ــه دارای ش ــخصیتی باوق ــار ت ــوام ب ــا‬ ‫متان ــت‪ ،‬بودن ــد ک ــه حت ــی در نق ــش ب ــزرگ مطبوع ــات کش ــور نی ــز وظای ــف‬ ‫خـــود را به خوبـــی انجـــام داد و چقـــدر نیکـــو بـــود کـــه پـــاره ای از دلس ــوزان‬ ‫نظـــام‪ ،‬در پاره ای از اوقـــات اطالعـــات و دعائـــی را پناهـــی قابل اعتم ــاد‬ ‫ب ــرای خ ــود می دیدن ــد‪ .‬روح ــش ش ــاد و ی ــادش گرام ــی باش ــد‪ .‬از خواج ــه‬ ‫حاف ــظ ش ــیرازی م ــدد می گی ــرم و می گوی ــم «ان س ــفر ک ــرده ک ــه ص ــد قافل ــه‬ ‫دل هم ــره اوس ــت‪ /‬ه ــر کج ــا هس ــت خدای ــا ب ــه س ــامت دارش»؛ ام ــا مدی ــر‬ ‫امــروز ایــن موسســه بــزرگ نیــز بــه اراده رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬فــردی تعییــن‬ ‫ش ــده ک ــه خ ــود از جن ــس مطبوع ــات اس ــت و حت ــی دیرزمان ــی در ق ــم و در‬ ‫حـــوزه‪ ،‬صاحب امتیـــاز و مدیرمســـئول نشـــریه بـــوده اســـت‪ .‬دکتـــر س ــید‬ ‫عب ــاس صالح ــی‪ ،‬در مدت ــی ک ــه در س ــمت وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‬ ‫ادامــه خدمــت م ـی داد‪ ،‬از یــک شــخصیت ممتــاز‪ ،‬تــوام بــا ارامــش و متانــت‪،‬‬ ‫برخ ــوردار ب ــوده‪ ،‬رفت ــار و من ــش مدبرانـ ـه ای را در براب ــر مطبوعاتی ه ــا اب ــراز‬ ‫می کـــرد کـــه دوره حضـــور او را در وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی‪ ،‬ب ــه‬ ‫دوره ای وی ــژه در مقایســه با مدی ــران ارش ــاد تبدی ــل ک ــرده ب ــود‪ .‬به خص ــوص‬ ‫فض ــای بازت ــری ک ــه در دوره صالح ــی ب ــر وزارت ارش ــاد کش ــور س ــایه داش ــت‪،‬‬ ‫موج ــب ش ــد ک ــه مطبوع ــات‪ ،‬روزه ــای بی دغدغـ ـه ای را س ــپری کنن ــد و از‬ ‫بگیر و ببندهــای قبلــی و توقیــف و لغــو امتیــاز جرایــد کشــور‪ ،‬خبــری نبــود‪ .‬در‬ ‫کل بایــد گفــت؛ مــا مطبوعاتی هــا‪ ،‬روزهــای خوبــی را در مــدت وزارت صالحــی‬ ‫داش ــته ایم‪ .‬این ــک ک ــه عن ــان و اداره موسس ــه ب ــزرگ اطالع ــات در ی ــد ق ــدرت‬ ‫صالح ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ ،‬ارزو می کنی ــم روش و من ــش ش ــادروان دعای ــی‬ ‫همچن ــان دراین موسس ــه ادام ــه داش ــته باش ــد و حت ــی ب ــا تدبی ــر و مدیری ــت‬ ‫جدیــد‪ ،‬چاپخانــه و روزنامــه اطالعــات و نشــریات زیرمجموعــه ان‪ ،‬همچنــان‬ ‫ح ــرف اول را در مطبوع ــات بزنن ــد‪ .‬به خص ــوص امیدواری ــم ک ــه ب ــا تغیی ــرات‬ ‫احتمال ــی این ــده دراین موسس ــه‪ ،‬همچن ــان چاپخان ــه اطالع ــات‪ ،‬فعالی ــت‬ ‫خــود را تــداوم بخشــیده‪ ،‬نشــریاتی کــه از بخــش خصوصــی در این مجموعــه‬ ‫بــزرگ بــه چــاپ می رســند‪ ،‬در بره ـه ای کــه هزینه هــای چــاپ کاغــذ و زینــک‬ ‫و حق ــوق‪ ،‬افزای ــش عم ــده ای داش ــته اس ــت و مطبوع ــات در فش ــار ش ــدید‬ ‫روزگار می گذراننـــد‪ ،‬ایـــن موسســـه همچنـــان خدمـــات و همـــکاری الزم را‬ ‫ک ــه تا کن ــون برعه ــده داش ــته‪ ،‬ادام ــه داده و ش ــخص صالح ــی‪ ،‬بتوان ــد مث ــل‬ ‫مرح ــوم دعای ــی‪ ،‬در مق ــام پیشکس ــوت و ب ــزرگ مطبوع ــات‪ ،‬ایف ــای نق ــش‬ ‫کن ــد‪ .‬ان ش ــاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اخرین مهلت ثبت سفارش و خرید کتب درسی‬ ‫ثبت ســـفارش و خرید کتاب های درســـی ســـال تحصیلـــی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬از روز‬ ‫‪ ۲۸‬فروردین مـــاه اغـــاز شـــده و تا امـــروز ‪ 21‬خردادمـــاه ادامـــه دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫پانا؛ درراســـتای توســـعه دولـــت الکترونیک و به منظور تســـهیل دسترس ــی‬ ‫دانش امـــوزان بـــه کتـــب درســـی‪ ،‬نظـــارت نظام منـــد بـــر فرایند توزیـــع مواد‬ ‫اموزشـــی‪ ،‬ثبت ســـفارش کتـــب درســـی ســـال تحصیلـــی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬هم ــه‬ ‫دوره هـــا اعم از عادی‪ ،‬اســـتعداد درخشـــان و دانش اموزان بـــا نیازهای ویژه‬ ‫ازطریق ســـامانه ‪ www.irtextbook.ir‬یا ‪ www.irtextbook.com‬به دو شیوه‬ ‫فـــردی و گروهـــی و برابـــر جـــدول تقویـــم زمانی اعالم شـــده صـــورت خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫سازندگان داخلی ؛تامین کننده ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫تجهیزات ایستگاه های تقویت فشار گاز‬ ‫مدیرعامل شـــرکت مهندســـی و توســـعه گاز ایـــران اعالم کرد کـــه هم ا کنون‬ ‫‪ ۸۵‬درصد تجهیزات ایســـتگاه های تقویت فشـــار به همت سازندگان داخلی‬ ‫تهیـــه می شـــود و این موضوع دربـــاره خطوط لولـــه حدود ‪ ۱۰۰‬درصد اس ــت‪.‬‬ ‫به گزارش شـــانا؛ رضا نوشـــادی در نشست اموزشـــی مدیریت پروژه حرفه ای‬ ‫(‪ )PMP‬کـــه بـــا حضور معـــاون وزیـــر نفـــت در امـــور گاز و جمعـــی از مدیران‬ ‫ارشـــد شـــرکت های تابع برگزار شـــد‪ ،‬گفت؛ تامیـــن تجهیزات داخلـــی تنها با‬ ‫همیـــاری و همدلـــی همه کارکنان شـــرکت و بـــا مدیریت صحیـــح در اجرای‬ ‫ً‬ ‫پروژه هـــای کالن امکان پذیـــر اســـت‪ .‬ضمنـــا افق تعریف شـــده برای ش ــرکت‬ ‫مهندســـی و توســـعه گاز ایـــران نیـــز تبدیل شـــدن بـــه ســـازمانی پروژه محور‬ ‫در کالس جهانی ســـت کـــه البته نیازمند تســـلط بـــر دانش مدیریـــت پروژه‬ ‫و اجـــرای کامـــل ان در پروژه هاســـت‪ .‬وی ادامـــه داد؛ گروه عملیاتی ش ــرکت‬ ‫مهندســـی و توســـعه گاز ایـــران به عنـــوان بـــازوی اجرایـــی شـــرکت مل ــی گاز‬ ‫در اجـــرای پروژه هـــا چابـــک بـــوده و هیـــچ مانعـــی را درایـــن راه به رس ــمیت‬ ‫نمی شناســـد امـــا بحـــث کالن شـــناخت مدیریـــت پـــروژه و اجـــرای صحیح‬ ‫فرایندهـــای ان‪ ،‬مبحثی ســـت کـــه به جد بایـــد روی ان کار شـــود‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۴۰۰۰‬مگاوات نیروگاه تولید برق‬ ‫توسط صنایع بزرگ‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر محیـــط کار و محیط زیســـت وزارت صمـــت گفـــت؛ طب ــق‬ ‫تفاهم نامـــه وزرای صمـــت و نیـــرو‪ ،‬حـــدود ‪ ۱۴۰۰۰‬مـــگاوات نیـــروگاه ظ ــرف‬ ‫سه ســـال توســـط صنایع بزرگ ســـاخته می شـــود‪ .‬به گـــزارش شـــاتا؛ کتایون‬ ‫نعمت پـــور دربـــاره راه کارهـــای مهـــار خاموشـــی در بخـــش صنعـــت گف ــت؛‬ ‫باتوجه بـــه کمبـــود میزان تولیـــد برق‪ ،‬شـــرایط موجـــود و بی برنامگی س ــال‬ ‫قبـــل در قطعی هـــای برق‪ ،‬قـــرار شـــد امســـال دو وزارتخانه صمـــت و نیرو با‬ ‫برگـــزاری جلســـات متعدد‪ ،‬برنامه ای هماهنگ داشـــته باشـــند تـــا کمترین‬ ‫خســـارت به صنایع وارد شـــود‪ .‬وی افزود؛ البته وزارت نیرو ایـــن قول را داده‬ ‫که درصـــورت تامین برق و ر خ ندادن شـــرایط اضطرار‪ ،‬بخش صنعت قطعی‬ ‫برق نداشـــته باشـــند‪ .‬وی گفت؛ امســـال درصورت نیاز واحدهـــای فوالدی‪،‬‬ ‫ســـیمان‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬ســـرب‪ ،‬روی و صنایع کوچک در داخل و خارج‬ ‫از شـــهرک ها بـــه مدیریـــت مصـــرف برق کمـــک می کنند‪.‬‬ ‫اجرای طرح فروش کیلویی نان در کشور‬ ‫پروژه بیولوژیکی امریکا در اوکراین‬ ‫روسیه‪ ،‬امریکا را به اجرای یک پروژه خطرنا ک بیولوژیکی نظامی‬ ‫در اوکراین متهم کرد‪ .‬به گزارش ایرنا؛ نایب رئیس مجلس روسـیه‬ ‫گـزارش کـرد کـه امریـکا در حال اجـرای یـک پـروژه خطرنـا ک در‬ ‫اوکرایـن بـود‪ .‬حـدود دو ماه پیـش‪ ،‬رئیـس کمیتـه امـور بین الملـل‬ ‫شـورای فدراسـیون روسـیه خواستار تحقیق سـازمان ملل درباره‬ ‫ازمایشـگاه های بیولوژیـک امریـکا در اوکرایـن شـد‪ .‬کنسـتانتین‬ ‫کاسـاچف گفتـه بـود کـه مسـکو قصـد دارد تـا طرحـی را بـرای‬ ‫تحقیق سـازمان ملل در خصوص نقض «کنوانسیون سالح های‬ ‫بیولوژیـک» توسـط اوکرایـن‪ ،‬بـه ایـن نهـاد بین المللـی ارائـه کنـد‪.‬‬ ‫ایرینـا الکسـاندرونا یارووایـا؛ نایب رئیـس دومـای دولتـی روسـیه‬ ‫ییـف و واشـنگتن دربـاره فعالیـت ازمایشـگاه های‬ ‫هـم گفـت؛ ک ‬ ‫بیولوژیـک‪ ،‬اطالعـات غلـط بـه دبیرخانـه کنوانسـیون یادشـده‬ ‫ارائـه کرده انـد‪ .‬در مـاه مـارس گذشـته‪ ،‬وزارت دفـاع روسـیه اعلام‬ ‫کـرد بـود کـه پنتا گـون دارای ‪ ۳۰‬ازمایـش بیولوژیـک در اوکرایـن‬ ‫یهـای وا گیـر‬ ‫اسـت‪ .‬هـدف اصلـی پروژ ههـا‪ ،‬تحقیـق دربـاره بیمار ‬ ‫بومـی اوکرایـن اسـت‪ .‬به ادعـای سـفیر و نماینـده دائـم روسـیه در‬ ‫سـازمان ملـل؛ ارتـش امریـکا پروژ ههـای مخفـی در نزدیکـی مـرز‬ ‫روسـیه انجـام می دهـد‪.‬‬ ‫سوئدبه دنبال مذا کرات سازنده با ترکیه‬ ‫وزی ــر خارج ــه س ــوئد گف ــت ک ــه ای ــن کش ــور درب ــاره درخواس ــتش‬ ‫یب ــر پیوس ــتن ب ــه ائت ــاف نظام ــی نات ــو به دنب ــال مذا کرات ــی‬ ‫مبن ‬ ‫ســازنده بــا ترکیــه اســت‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ ان لینــده در بیانیـه ای‬ ‫یب ــر پیوس ــتن ب ــه نات ــو‬ ‫عن ــوان داش ــت؛ درخواس ــت م ــا مبن ‬ ‫مورد حمای ــت اعض ــای نات ــو ق ــرار گرفت ــه‪ .‬م ــا خواس ــتار برگ ــزاری‬ ‫مذا کرات ــی س ــازنده ب ــا ترکی ــه در رابط هب ــا س ــواالتی ک ــه ای ــن کش ــور‬ ‫ً‬ ‫مط ــرح ک ــرده اس ــت‪ ،‬هس ــتیم‪ .‬س ــوئد و فنالن ــد اخی ــرا به رغ ــم‬ ‫هش ــدار روس ــیه درخواس ــت خ ــود را ب ــرای پیوس ــتن ب ــه ائت ــاف‬ ‫نظام ــی نات ــو ارس ــال کرده ان ــد‪ .‬در این می ــان‪ ،‬ترکی ــه به عن ــوان‬ ‫یک ــی از اعض ــای نات ــو اع ــام ک ــرده اس ــت به دلی ــل حمای ــت ای ــن‬ ‫نه ــا‬ ‫دو کش ــور از گرو هه ــای تروریس ــتی نظی ــر ‪ PKK‬ب ــا عضوی ــت ا ‬ ‫در نات ــو مخالف ــت می کن ــد‪ .‬به گفت ــه رس ــانه های س ــوئدی؛ رج ــب‬ ‫طی ــب اردوغ ــان اع ــام ک ــرده ک ــه ش ــرط ترکی ــه جه ــت پذی ــرش‬ ‫س ــوئد به عن ــوان عض ــوی از نات ــو این اسـ ـت که نخسـ ـت وزیر‬ ‫س ــوئد‪ ،‬وزی ــر دف ــاع ای ــن کش ــور را اخ ــراج کن ــد؛ در حالی ک ــه‬ ‫ً‬ ‫یس ــت ک ــه صرف ــا حام ــی صل ــح ب ــوده و‬ ‫وزی ــر دف ــاع س ــوئد مدع ‬ ‫نه ــا فاصل ــه‬ ‫از گرو هه ــای تروریس ــتی حمای ــت نمی کن ــد و از ا ‬ ‫می گی ــرد‪.‬‬ ‫تظاهرات ضد دولتی در ایروان‬ ‫معترضـان بـه دولـت ارمنسـتان و مخالفـان نیکـول پاشـینیان‬ ‫(نخسـت وزیر) بـه تظاهـرات در ایـروان پرداختنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫فـارس؛ اپوزیسـیون ارمنسـتان و مخالفان دولت دیـروز در مقابل‬ ‫سـاختمان ریاسـت جمهوری در مرکـز ایـروان تظاهـرات کردنـد‪.‬‬ ‫مقر ریاسـت جمهوری در مرکز ایروان که شـاهد برگزاری تظاهرات‬ ‫معترضـان بـود‪ ،‬محـل نشسـت شـورای وزیـران سـازمان پیمـان‬ ‫امنیـت جمعـی نیـز هسـت‪ .‬سـتونی از صدهـا معتـرض از میـدان‬ ‫فرانسـه کـه بـه مرکـز تجمعـات مخالفـان تبدیـل شـده‪ ،‬ب هسـمت‬ ‫سـاختمان ریاسـت جمهوری در خیابـان باغرامیـان راهپیمایـی‬ ‫کردند و خواسـتار اسـتعفای پاشـینیان شـدند‪ .‬پیش تر ایشـخان‬ ‫سـاقاتلیان؛ معـاون پارلمـان ارمنسـتان و رهبـر اپوزیسـیون گفتـه‬ ‫بـود کـه مخالفـان قصـد دارند هر بار کـه هیئتی خارجی بـه ایروان‬ ‫سـفر می کنـد‪ ،‬تظاهـرات کننـد تـا خواسـته های مخالفـان را بـه‬ ‫کمـاه اسـت از اغـاز اعتراضات گسـترده‬ ‫نهـا برسـانند‪ .‬بیـش از ی ‬ ‫ا ‬ ‫یگـذرد‪ .‬مخالفـان‬ ‫در ارمنسـتان بـرای اسـتعفای پاشـینیان م ‬ ‫بر این باورندکـه وی تلاش می کنـد در تعییـن مـرز ارمنسـتان و‬ ‫جمهـوری اذربایجـان امتیـازات جدیـدی بـه با کـو بدهـد؛ و قصـد‬ ‫دارنـد جلـوی برنام ههـای او را بگیرنـد‪.‬‬ ‫مدیـــرکل دفتر بازرســـی و نظـــارت بر کاالی اساســـی وزارت جهاد کشـــاورزی‬ ‫گفـــت؛ طرح توزیع کیلویی نان در جلســـه شـــورای ارد و نان مطرح ش ــده و‬ ‫درحال بررسی ســـت‪ .‬به گـــزارش انا؛ مســـعود امرالهی دررابطه بـــا طرح عرضه‬ ‫کیلویـــی نـــان گفـــت؛ این طـــرح در جلســـه اخیـــر شـــورای ارد و نـــان مطرح‬ ‫شـــده و بخش خصوصـــی‪ ،‬دولتی‪ ،‬اصناف و دســـتگاه های ذی ربط عضو در‬ ‫شـــورا درحال بررســـی طرح هســـتند‪ .‬وی افزود؛ انتظار دولت براین اسـ ـت که‬ ‫مـــردم نان را با کیفیت و عرضه مناســـب دریافت کننـــد و فروش کیلویی نان‬ ‫جلوی کم فروشـــی و گران فروشـــی را خواهد گرفـــت‪ .‬امراللهی گفت؛ احتمال‬ ‫دارد در حـــوزه نـــان بربـــری و ســـنگک‪ ،‬نـــان توســـط نانوایـــان خام تـــر پخته‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫شـــود که مردم به ســـمت واحدهای صنفی با کیفیت تر متمایل م ‬ ‫مدیـــرکل دفتر بازرســـی و نظـــارت بر کاالی اساســـی وزارت جهاد کشـــاورزی‬ ‫افـــزود؛ این طرح با همکاری شـــرکت خدمـــات بازرگانی تامین ارد اســـتان ها‬ ‫تـــا چهارماه اینده اجرایی می شـــود و هیچ افزایش قیمتی هم در دســـتورکار‬ ‫دولـــت نخواهد بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫دعوت‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2517‬‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫زنانچندملیتی‬ ‫مدیر نگارخانه «پنج پنج» از برگزاری نمایشگاه نقاشی های‬ ‫«رویـا فعلـی» باعنـوان «زنـان چندملیتـی» دراین نگارخانـه‬ ‫خبـر داد‪« .‬گل اذیـن مقـدم» بااشـاره به برگـزاری این رویـداد‬ ‫انفرادی‪ ،‬گفت‪« :‬این نمایشـگاه به همت و پیگیری نفیسـه‬ ‫عظیمـی در مقـام سـوپروایزر نگارخانـه برگـزار خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه «ایـن نمایشـگاه‪ ،‬روزهـای یکشـنبه ‪22‬‬ ‫تـا چهارشـنبه ‪ 25‬خردادمـاه جـاری در شـعبه یک نگارخانه‬ ‫پنج پنـج به نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان پاسـداران‪ ،‬خیابـان‬ ‫نگارسـتان هفتـم برگـزار خواهـد شـد‪ .‬اییـن افتتاحیـه ان‬ ‫جمعـه ‪ 20‬خردادمـاه برگـزار شـده و در روزهـای دیگـر بیـن‬ ‫سـاعات ‪ 14‬تـا ‪ 18‬میزبـان عالقه منـدان خواهـد بـود»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه اطالعـات الزم دربـاره این رویـداد ازطریـق‬ ‫رسـانه و در فضـای مجـازی بـه اطلاع عالقه منـدان بـه هنـر‬ ‫خواهـد رسـید‪ ،‬گفـت‪« :‬عالقه منـدان می تواننـد بـه صفحـه‬ ‫گالری به نشـانی ‪ Five.five.gallery‬در اینسـتا گرام مراجعه یا‬ ‫بـا شـماره واتـس اپ ‪ 09123830367‬تمـاس حاصل کنند»‪.‬‬ ‫رویـا فعلـی؛ متولـد تهـران و دارای مدرک لیسـانس مترجمی‬ ‫زبان اسـت که پیش ازاین در چند نمایشـگاه گروهی شـرکت‬ ‫کـرده و ایـن‪ ،‬نخسـتین نمایشـگاه انفـرادی اوسـت‪ .‬وی بـه‬ ‫فرا گیـری هنرهایـی ماننـد نقاشـی‪ ،‬خوشـنویس‪ ،‬طراحـی‬ ‫یسـت کـه در اثـار‬ ‫و‪ ...‬پرداختـه؛ و خالقیـت‪ ،‬یکـی از عناصر ‬ ‫یخـورد‪ .‬ایـن هنرمنـد‪ ،‬نقاشـی را سـال ‪۷۸‬‬ ‫او به چشـم م ‬ ‫به صورت مقدماتی نزد اسـتاد محسـنی و سـپس نزد اسـتاد‬ ‫علیـزاده اموخـت‪ .‬چندسـال پیش نا گهـان تصمیـم گرفـت‬ ‫نهـای قدیمـی و کهـن باتوجه به‬ ‫تصاویـری را از زنـان بـا تمد ‬ ‫نـژاد‪ ،‬فرهنـگ و پوشـش با درنظرگرفتـن زمینه ای از کشـوری‬ ‫کـه در ان سـاکن اند‪ ،‬روی بـوم بکشـد‪ .‬مجموعـه پیـش رو‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شهـای ذهن ‬ ‫نتیجـه همـان چال ‬ ‫نمایشگاه ساالنه چند نسل‬ ‫از هنرمندان مجسمه ساز ایران‬ ‫اسیه گونه زاده؛نمایشگاه گردانبابیان اینکهمجسمه سازی‬ ‫نویـن ایـران چشـم انداز جدیـدی را بـه جهـان عرضـه‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هویـت و دغدغ ههـای مـدرن توامـان‬ ‫بـا تجربیـات زیسـته‪ ،‬محـور بسـیاری از اثـار هنرمنـدان‬ ‫مجسم هسـاز ایرانـی را تشـکیل می دهـد‪ .‬عناصـر بـارز هنـر‬ ‫مجسم هسـازی ایـران بـا تجربیـات هنـر امـروز جهـان در هـم‬ ‫ امیختـه و مفهومـی نویـن را بـرای مجسم هسـازی ایـران در‬ ‫دوران معاصـر پدیـد اورده اسـت‪ .‬مجسم هسـازی ایـران طـی‬ ‫چنددهه گذشته با وجود مشکالت فراوان به دستاوردهای‬ ‫متفاوتـی دسـت یافتـه اسـت‪ .‬تغییـر در فـرم‪ ،‬تکنیـک و اجرا‪،‬‬ ‫مجسم هسـازی ایـران را بـه طـرف یـک حرکـت نویـن سـوق‬ ‫داده و دراین میـان نقـش هنرمندانی چون ابوالحسـن خان‬ ‫صدیقـی و ‪ ...‬بـر نسـل جدیـد هنرمنـدان در گـذر از مسـیر‬ ‫یتـوان نادیـده گرفـت»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫تاریخـی و مـدرن را نم ‬ ‫بابیان اینکـه «نمایشـگاه سـاالنه چنـد نسـل از هنرمنـدان‬ ‫مجسم هسـاز ایـران» درواقـع‪ ،‬منتخبـی از اثـار هنرمنـدان‬ ‫معاصـر اسـت کـه گوشـه ای از هنـر مجسم هسـازی معاصـر‬ ‫یگـذارد‪ ،‬افـزود‪« :‬در نگارخانـه سـرزمین‬ ‫ایـران را به نمایـش م ‬ ‫هنـر‪ ،‬اثـاری از اسـاتید بنـام همچـون ابوالحسـن صدیقـی‪،‬‬ ‫مسـیب تمـدن‪ ،‬تـوکل اسـماعیلی (مش اسـمال)‪ ،‬حمیـد‬ ‫اسـماعیلی‪ ،‬مهـدی اسـماعیل زاده (هومـان)‪ ،‬عبدالعظیـم‬ ‫اذرخیـل‪ ،‬ازاده ازادگان‪ ،‬علـی بیگی پرسـت‪ ،‬کامبیـز برنجـی‪،‬‬ ‫ینـژاد‪ ،‬یدالـه تنـاور‪ ،‬علیرضـا‬ ‫رضـا بابائیـان‪ ،‬کیـوان پور نصر ‬ ‫خاقانی‪ ،‬سحر خلجی‪ ،‬مجید زمانی‪ ،‬داریوش زندی‪ ،‬الیاس‬ ‫سـتاری‪ ،‬کامبیـز شـریف‪ ،‬مهرانگیـز شـفیعی‪ ،‬زهـرا شـکرگزار‪،‬‬ ‫شـیرین شـکرگزار‪ ،‬قدرت الـه عاقلـی‪ ،‬هـادی عـرب نرمـی‪،‬‬ ‫محمدرضافیضی‪ ،‬جوادفیضی‪ ،‬ارش الهیجی‪ ،‬عبدالصادق‬ ‫کوهی‪ ،‬عباس مجیدی‪ ،‬هادی محبعلی‪ ،‬جمشید مرادیان‪،‬‬ ‫قدرت الـه معماریان‪ ،‬صالح موسـویان‪ ،‬احمـد میرزایی خرم‪،‬‬ ‫محسـن ناصریـان‪ ،‬سـینا نیـری‪ ،‬مهـدی نیـک دل و محمـد‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫نظـری به نمایـش گذاشـته م ‬ ‫رونمایی از کتاب شعر «همطاف»‬ ‫اییـن رونمایـی از کتـاب شـعر «همطـاف» سـروده‬ ‫لپـور» کـه به همـت نشـر «بـه یـاد ارمیتـا»‬ ‫«محمدرضـا کما ‬ ‫بـه چـاپ رسـیده اسـت؛ امشـب بیـن سـاعات ‪ 20‬تـا ‪ 22‬بـا‬ ‫حضـور جمعـی از نویسـندگان‪ ،‬شـاعران و هنرمنـدان‪ ،‬در‬ ‫تماشـاخانه «دا» (مهرگان سـابق‪ :‬خیابان انقالب‪ ،‬نرسیده‬ ‫به پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬بن بسـت اول) برگزار می شـود‪.‬‬ ‫لپـور» شـامل غـزل‪ ،‬دوبیتی و‬ ‫اولیـن مجموعه اشـعار «کما ‬ ‫ترانه های عاشـقانه اسـت‪ .‬وی؛ شـاعر و تهیه کننده سـینما‬ ‫و تئاتـر متولـد ‪ 1365‬در تهـران اسـت؛ کـه از سـال ‪1386‬‬ ‫سـرودن شـعر و ترانـه را زیرنظر سـید رضا جعفـری فرا گرفت‬ ‫و بـه فعالیـت در عرصـه شـعر و ادبیـات پرداخـت‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫خوالیگران ضحاک‬ ‫نمایشنامه خوانی«خوالیگرانضحا ک»‬ ‫نوشته دینا جادری و به کارگردانی فرزاد‬ ‫جمشیددانایی؛ با بازی مزدا چاوش‪ ،‬مهراد‬ ‫ا کبرابادی‪ ،‬کیانا منتجبی و نازنین کاظم پور؛‬ ‫‪ ۱۹‬خرداد ماه ‪ ۱۴۰۱‬در دومین جشنواره‬ ‫نمایشنامه خوانی«سایه بان»‬ ‫در «خانه هنر اپامه» اجرا شد‪.‬‬ ‫زهرا سرجوقیان‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سیگاری قهار!‬ ‫دودکردن نوجوانی با ژست یک‬ ‫ِ‬ ‫«منصـور براتـی» بااشـاره به فعالیـت هرسـاله‬ ‫رسـانه ها و کارزارهای رسـانه ای و اقدامات متنوع‬ ‫بـرای اشـنایی مـردم سراسـر جهـان بـا خطـرات‬ ‫مصـرف دخانیـات‪ ،‬گفـت؛ امسـال موسسـه‬ ‫«کادراس» به عنـوان «تنهـا موسسـه پژوهشـی‬ ‫غیردولتـی فعـال درزمینـه مطالعـات بین المللـی‬ ‫مـواد مخـدر در ایـران»‪ ،‬اقـدام بـه انتشـار‬ ‫ویژه نامـه ای بـا محوریـت اقدامـات‪ ،‬اهـداف و‬ ‫چشـم اندازهای جهانـی در حـوزه مقابلـه بـا‬ ‫مصـرف تنبا کـو را در دسـتورکار خـود قـرار داده‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود؛ ا گرچـه بـا پیچید هشـدن‬ ‫فرایندهـای مقابلـه بـا مـواد مخـدر در جهـان و‬ ‫افزایـش مخاطـرات مصـرف انـواع مـواد مخـدر‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا دسـته مـواد سـخت (ماننـد‬ ‫مت امفتامیـن) توجـه و تمرکـز افـکار عمومـی‬ ‫جهـان و عمـده ظرفیـت دولت ها و سـازمان های‬ ‫بین المللـی از مصـرف مـواد دخانـی (تنبا کـو) دور‬ ‫شده اما واقعیت های موجود حا کی ازان است که‬ ‫مقابله با مصرف تنبا کو نباید میان سایر اهداف‬ ‫نحـوزه گـم شـود زیـرا سـاالنه حـدود‬ ‫ای ‬ ‫هفت میلیون نفـر از جمعیـت جهـان مسـتقیم و‬ ‫غیرمسـتقیم براثـر مصـرف سـیگار جـان‬ ‫یسـپارند‪ .‬ازاین تعـداد حـدود پنج میلیـون و‬ ‫م ‬ ‫‪ 800‬هزارنفـر افـرادی هسـتند کـه خـود ب هصـورت‬ ‫مـداوم تنبا کـو مصـرف می کننـد و حـدود‬ ‫یک میلیـون و ‪ 200‬هزارنفـر نیز افرادی هسـتند که‬ ‫درمعرض دود سـیگار دچار اسیب های سالمتی‬ ‫یشـوند‪ .‬وی بااشـاره به قطـع ‪ 600‬میلیون اصلـه‬ ‫م ‬ ‫درخـت بـرای تولیـد سـیگار در سراسـر جهـان و‬ ‫نتـن گاز دی ا کسـید‬ ‫همچنیـن انتشـار ‪ 84‬میلیو ‬ ‫کربن در هوا براثر مصرف سـیگار در سـطح جهان‬ ‫و صـرف ‪ 22‬میلیاردلیتـر اب در جهـان برای تولید‬ ‫سـیگار‪ ،‬گفـت؛ از سـال ‪ 2008‬سـازمان بهداشـت‬ ‫جهانـی تالش هایـی را درجهت محدودسـاختن‬ ‫صنایع دخانی اغاز کرده اسـت‪ .‬معاون پژوهشی‬ ‫موسسـه «کادراس» بااشـاره به امـار مصـرف‬ ‫دخانیـات میـان نوجوانـان‪ ،‬بیـان کـرد؛ تنبا کـو‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه جوانـان بـه‬ ‫معمـوال نخسـتین ماده ا ‬ ‫مصـرف ان روی می اورنـد‪ ،‬طبـق امـار سـازمان‬ ‫ملـل متحـد از هـر چهـار دانش اموز ‪ 13‬تا ‪1 5‬سـاله‬ ‫یک نفر در جهان تجربه مصرف سـیگار را داشـته‬ ‫و حتـی اولیـن مصـرف را پیـش از ‪ 10‬سـالگی انجام‬ ‫داده‪ .‬طبـق «نظریـه دروازه ای مـواد مخـدر»‬ ‫ً‬ ‫معمـوال افـراد‪ ،‬مصـرف مـواد مخـدر و حتـی‬ ‫نحـوزه را بـا‬ ‫کشید هشـدن بـه جرائـم مربـوط ای ‬ ‫مـواد و اقداماتـی می اغازنـد کـه دارای قبـح یـا‬ ‫یسـت‪ .‬درواقع سیگار‬ ‫ماهیت مجرمانه پایین تر ‬ ‫و تنبا کـو در نقـش دروازه ورود تعـداد زیـادی از‬ ‫یشـوند‪ .‬وی‬ ‫افـراد بـه جهان مـواد مخدر ظاهر م ‬ ‫خاطرنشـان کـرد؛ ازسـویی همچنـان شـاهد‬ ‫شـکاف جنسـیتی در سراسـر جهـان هسـتیم؛‬ ‫پسـرها گرایـش بیشـتری از دختـران بـه مصـرف‬ ‫تنبا کـو دارنـد‪ .‬البتـه این امـر درمـورد قـاره امریـکا و‬ ‫اروپـا صـادق نیسـت و در ایـن دو قـاره میـزان‬ ‫ً‬ ‫مصرف تنبا کو میان پسران و دختران تقریبا برابر‬ ‫اسـت‪ .‬از هـر ‪ 10‬دختـر ‪ 13‬تـا ‪ 15‬سـاله در جهـان‬ ‫ننـرخ بـرای‬ ‫کتـن تنبا کـو مصـرف می کنـد‪ ،‬ای ‬ ‫ی ‬ ‫پسـران در سـطح جهـان یک نفـر از هـر هفت نفـر‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود؛ دیده شـده جوانـان از روی‬ ‫کنجـکاوی اقـدام بـه مصرف برخـی مـواد کرده اند‬ ‫یـا گهـگاه بدون اینکـه عواقـب خاصـی را از سـر‬ ‫گذرانـده باشـند تجربـه مصـرف را داشـته اند؛ امـا‬ ‫ایـن‪ ،‬همـه ماجـرا نیسـت و در بلندمـدت عواقب‬ ‫مصـرف نیز ظاهر خواهد شـد‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫اسـت بسـیاری از جوانان درگیر الگوهای مصرفی‬ ‫شـوند کـه پیامدهـای منفـی کوتاه مدتـی در پـی‬ ‫دارد (ماننـد مصـرف در سـنین پاییـن‪ ،‬مصـرف‬ ‫مکـرر‪ ،‬مصـرف دزهـای بـاال‪ ،‬چنـد مـاده مصرفـی و‬ ‫مصـرف مـواد هنـگام رانندگـی‪ ،‬فعالیت جنسـی و‬ ‫‪ .)...‬این امـر ممکـن اسـت الگویـی از مصـرف را در‬ ‫گسـالی ایجـاد کنـد کـه منجـر بـه پیامدهـای‬ ‫بزر ‬ ‫تتـری بـرای فـرد شـود‪ .‬براتـی‬ ‫منفـی طوالنی مد ‬ ‫یتـوان یـک‬ ‫معتقـد اسـت کـه ا گرچـه همیشـه نم ‬ ‫ارتبـاط خطـی و علـی میـان مصـرف مـواد و‬ ‫پیامدهای ان ترسیم کرد و تحلیل پیچیده تری‬ ‫موردنیاز اسـت اما شـواهد قوی نشـان از ان دارد‬ ‫کـه میـان مصـرف مکـرر الـکل و مـواد مخـدر و‬ ‫پیامدهای منفی بهداشتی‪ ،‬اموزشی و اجتماعی‬ ‫همبسـتگی وجود دارد‪ .‬به گفته معاون پژوهشی‬ ‫موسسه «کادراس»‪ ،‬شواهد محکمی وجود دارد‬ ‫کـه نشـان دهنده ارتبـاط میـان مصـرف مـواد بـا‬ ‫ضعـف جسـمانی و روحـی در کـودکان و جوانـان‬ ‫ً‬ ‫اسـت؛ مثلا مصـرف دخانیـات در‬ ‫کودکان ونوجوانـان به روشـنی بـا بـروز مشـکالت‬ ‫گسـاالن با‬ ‫تنفسـی مانند اسـم و رینیت؛ و در بزر ‬ ‫انـواع سـرطان ها درارتبـاط اسـت‪ .‬مصـرف مکـرر‬ ‫«کانابیـس» بـا فا کتورهـای سلامت جسـمانی‬ ‫یهـای قلبـی و‬ ‫ماننـد وضعیـت تنفسـی‪ ،‬بیمار ‬ ‫عروقـی و عالئـم برونشـیت حـاد مرتبـط اسـت‪.‬‬ ‫مصـرف کانابیـس نیـز همچنیـن در دوران‬ ‫نوجوانـی بـا نـرخ باالتـر ازکارافتادگـی در سـنین‬ ‫پایین یعنی از سن ‪ 59‬سالگی همراه است‪ .‬طبق‬ ‫اظهـارات وی؛ اثـرات شـدید مصـرف کانابیـس‬ ‫شـامل افزایـش اضطـراب‪ ،‬عالئـم روان پریشـی و‬ ‫افزایش خطر مرگ ومیر ناشی از مصرف ان مانند‬ ‫یشـود‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫تصادفـات رانندگـی نیـز م ‬ ‫تاثیـر مصـرف بـاالی الـکل در کودکان ونوجوانـان‬ ‫افـزود؛ مصـرف بـاالی الـکل توسـط کـودکان و‬ ‫جوانان در بزرگ سالی می تواند وضعیت سالمت‬ ‫یهـای‬ ‫جسـمانی فـرد را ازجملـه در حـوزه بیمار ‬ ‫یهـای قلبـی و عروقـی‪ ،‬سـرطان‬ ‫گوارشـی‪ ،‬بیمار ‬ ‫تحت الشـعاع خـود قـرار دهـد‪ .‬همچنیـن ممکـن‬ ‫اسـت به دلیـل تضعیـف سیسـتم ایمنـی خطـر‬ ‫یهـای عفونـی را نیـز افزایـش دهـد‪.‬‬ ‫انـواع بیمار ‬ ‫عالوه برایـن مصـرف بـاالی الـکل در کـودکان و‬ ‫جوانـان می توانـد اثـار عصبـی منفـی و کاهـش‬ ‫عملکـرد مغـز را هـم در پـی داشـته باشـد‪ .‬معـاون‬ ‫پژوهشـی موسسـه «کادراس» خاطرنشـان کـرد؛‬ ‫مصرف کننـدگان تزریقـی مـواد مخـدر نیـز کـه از‬ ‫سـرنگ و تجهیـزات تزریـق ب هصـورت مشـترک‬ ‫اسـتفاده می کننـد درمعرض خطـر ابتلا بـه ایـدز و‬ ‫سـایر بیماری های ویروسـی هسـتند کـه ازطریق‬ ‫یشـوند‪ .‬جوانانـی کـه به تازگی به‬ ‫خـون منتقـل م ‬ ‫مصـرف تزریقـی روی اورده انـد‪ ،‬از مخاطـرات ان‬ ‫به خوبـی ا گاه نیسـتند و حتـی نمی داننـد کـه‬ ‫چگونـه می تواننـد بـرای بهبـود وضعیـت خـود از‬ ‫سیسـتم های تـرک اعتیاد کسـب حمایـت کنند‪.‬‬ ‫یهـای‬ ‫ازایـن رو احتمـال ابتلای بـه ایـدز و بیمار ‬ ‫مرتبط باان در اوایل تجربه تزریق در افراد بیشـتر‬ ‫است‪ .‬ازسوی دیگر نیز میان پاره ای از پیامدهای‬ ‫منفـی حـوزه سلامت روان ماننـد رفتارهـای‬ ‫مخاطره امیـز جنسـی‪ ،‬بزهـکاری و خشـونت در‬ ‫کودکان ونوجوانـان بـا مصرف کننـده الـکل و مـواد‬ ‫مخـدر به ویـژه در کشـورهای بـا درامـد متوسـط و‬ ‫پاییـن ماننـد شـیلی‪ ،‬چیـن‪ ،‬نامیبیـا همبسـتگی‬ ‫وجـود دارد‪ .‬همچنیـن اختلاالت مصـرف الـکل و‬ ‫مـواد مخـدر به هدررفتـن بخـش مهمـی از عمـر‬ ‫کودکان ونوجوانـان مصرف کننـده در سراسـر‬ ‫جهـان می انجامـد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه مصـرف‬ ‫تنبا کو‪ ،‬الکل و مواد مخدر اغلب مشکالت حوزه‬ ‫سلامت روان را به همـراه دارد‪ ،‬گفـت؛ این مـوارد‬ ‫ممکـن اسـت بـر مشـارکت فـرد در مدرسـه تاثیـر‬ ‫منفی گذارد و بنابراین مصرف مواد با پیامدهای‬ ‫منفـی اموزشـی در جهـان مانند عملکرد ضعیف‬ ‫اموزشـی‪ ،‬ترک تحصیـل‪ ،‬ناتمام مانـدن دوره‬ ‫متوسطه و تحصیالت تکمیلی در طیف متنوعی‬ ‫از مناطـق توسـعه یافته و درحال توسـعه دارای‬ ‫یسـت‪ .‬وی ضمـن هشـدار‬ ‫همبستگ ‬ ‫نسـبت به اینکه هر چه مصرف در سنین پایین تر‬ ‫اغـاز شـود‪ ،‬پیامدهـای منفـی بیشـتر و‬ ‫تتـری خواهد داشـت‪ ،‬گفت؛ مصرف‬ ‫طوالنی مد ‬ ‫زودهنگام تنبا کو توسط نوجوانان اغلب به افت‬ ‫عملکرد تحصیلی به ویژه در مدارس می انجامد‪.‬‬ ‫همچنین نوشیدن مداوم الکل و مستی به ویژه‬ ‫از سـنین پاییـن بسـیار مضـر اسـت و احتمـال اثار‬ ‫منفـی زودهنـگام بـر مغـز‪ ،‬مشـکالت اجتماعـی‪،‬‬ ‫فرار از مدرسـه و ترک تحصیل را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ازسـوی دیگر مصـرف مـداوم کانابیـس در اوایـل‬ ‫نوجوانـی‪ ،‬عملکرد ضعیف فـرد در مدرسـه و ترک‬ ‫زودهنـگام تحصیـل مرتبـط را به همـراه دارد‪.‬‬ ‫درواقـع هرچـه دز مصرفـی بیشـتر و سـنگین تر‬ ‫باشـد‪ ،‬میـزان موفقیـت تحصیلـی کمتـر خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬معـاون پژوهشـی موسسـه «کادراس»‬ ‫یکی دیگر از جنبه های اختالل اموزشـی ناشـی از‬ ‫مصـرف مـواد را پیامدهـای منفـی ان بـرای‬ ‫ان دسـته از همسـاالن غیر مصرف کننده ای که با‬ ‫مصرف کننـدگان ارتبـاط دارنـد‪ ،‬دانسـت و افـزود؛‬ ‫نمـوارد شـامل‪ ،‬اختلال در زمـان مطالعـه‪،‬‬ ‫ای ‬ ‫یسـت‪ .‬در مـدارس‬ ‫توهیـن‪ ،‬تحقیـر و اسـیب مال ‬ ‫مصرف کننـدگان مـواد می توانند زمان اموزشـی را‬ ‫ً‬ ‫مختل و منابع اموزشـی را هدر دهند‪ .‬کال‪ ،‬وزارت‬ ‫امـوزش بریتانیـا تخمیـن زده کاهـش دسترسـی‬ ‫کودکان ونوجوانـان بـه مصـرف مـواد بـه ازای‬ ‫یکـه دارای سـوءمصرف مـواد اسـت‪،‬‬ ‫هرفرد ‬ ‫‪8‬هـزار و ‪ 700‬پونـد هزینه برای اقتصاد این کشـور‬ ‫‪ 0‬‬ ‫دارد‪ .‬براتی درادامه بااشاره به علت گرایش برخی‬ ‫نوجوانـان بـه مـواد مخـدر معتقـد اسـت کـه‬ ‫یهـای فـرد و محیطـی نیـز می توانـد‪ ،‬عامـل‬ ‫ویژگ ‬ ‫مهمـی در گرایـش کودکان ونوجوانـان بـه مصـرف‬ ‫یهـا و عوامـل‬ ‫مـواد مخـدر باشـد‪ .‬ایـن ویژگ ‬ ‫محیطـی بـه دو دسـته «عوامل خطـر» و «عوامل‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫م ‬ ‫تقسـیم‬ ‫مصونیت بخـش»‬ ‫بسـته به اینکه کدا میـک از این عوامـل احتمـال‬ ‫مصرف مواد را در جوانان افزایش یا کاهش دهد‪،‬‬ ‫همـه افـراد ترکیبـی از عوامـل خطـر و عوامـل‬ ‫محافظتـی را در زندگـی خـود تجربـه می کننـد و‬ ‫نهـا در زندگـی یـک فـرد جـوان‬ ‫تاثیـر متقابـل ا ‬ ‫پیش بینـی می کنـد کـه ایـا احتمـال مصـرف مـواد‬ ‫در او وجـود دارد یـا خیـر؟ وی یـاداور شـد؛ عوامـل‬ ‫خطر و مصونیت بخش‪ ،‬کلیه دوره های رشد فرد‬ ‫را طـی زندگـی از زمـان لقـاح تـا دوران کودکـی‪،‬‬ ‫گسـالی شـکل می دهنـد‪ .‬یکـی از‬ ‫نوجوانـی و بزر ‬ ‫راه های مفید برای درک تاثیر متقابل این عوامل‪،‬‬ ‫داشـتن رویکـردی ا کولوژیـک اسـت کـه‬ ‫کودک ونوجـوان را در مرکـز محیط هایـی همـواره‬ ‫درحال گسـترش (خانـواده‪ ،‬مدرسـه و جامعـه)‬ ‫نشـان می دهـد‪ .‬معـاون پژوهشـی موسسـه‬ ‫«کادراس» بااشـاره به اینکه سـطح کلـی عوامـل‬ ‫خطـر و مصونیت بخـش در زندگـی کـودک‬ ‫یهـای فـردی و‬ ‫محصـول تعامـل میـان ویژگ ‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫تجربیـات او در حوز ههـای مختلـف زندگ ‬ ‫افـزود؛ وابسـتگی عاطفی پاییـن کـودک و والدین‬ ‫در دوران نوزادی ممکن اسـت به بروز مشـکالت‬ ‫رفتاری اولیه در کودک منجر شود و بر عملکرد او‬ ‫در مدرسـه و تعامـل بـا همسـاالنش تاثیـر منفـی‬ ‫بگـذارد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬برنام ههـای پیشـگیرانه‬ ‫شـواهد محـور در مدارس می توانـد توانایی ان ها‬ ‫را درتعامل با معلمان و همسـاالن بهبود بخشـد‪،‬‬ ‫از مشـکالت رفتـاری بیشـتر جلوگیـری کنـد و بـه‬ ‫بهبود روابط با والدین کمک کند‪ .‬انچه در اوایل‬ ‫زندگـی یـک فـرد اتفـاق می افتـد‪ ،‬بـر رویدادهـا و‬ ‫یگـذارد و‬ ‫تجربیـات بعـدی زندگـی او تاثیـر م ‬ ‫به این ترتیـب‪ ،‬تجربیـات اولیـه می توانـد تاثیـری‬ ‫مسـتقیم چه مثبت و چه منفی بر تعیین مسـیر‬ ‫زندگـی یـک کـودک داشـته باشـد‪ .‬براتـی‬ ‫خاطرنشـان کـرد؛ همچنیـن دور ههـای زندگـی‬ ‫کودک ممکن اسـت تحت تاثیر عواملی همچون‬ ‫لمـکان بـه‬ ‫رویدادهـای مهـم زندگـی وی (نق ‬ ‫خانـه ای بهتر و با کیفیت تر) یا تحول های عمده‬ ‫(ماننـد انتقـال از مقطـع ابتدایـی بـه دبیرسـتان)‬ ‫قـرار گیـرد و یا تحت الشـعاع برنامه پیشـگیرانه ای‬ ‫قـرار گیـرد کـه بـا عوامـل خطـر مقابلـه می کنـد‪.‬‬ ‫عواملـی کـه یـک جـوان را درمعرض خطـر قـرار‬ ‫می دهد‪ ،‬یا ازسوی دیگر از او در برابر مصرف مواد‬ ‫محافظـت می کنـد تاحدزیـادی مشـابه سـایر‬ ‫لسـاز (مانند خشـونت‪ ،‬فعالیت‬ ‫رفتارهـای مشک ‬ ‫مجرمانه‪ ،‬رفتار جنسی پرخطر و عملکرد ضعیف‬ ‫در مدرسـه) اسـت‪ .‬این امـر مسـتلزم یـک رویکـرد‬ ‫هماهنـگ‪ ،‬جامـع و حفظ حقوق اولیه اسـت که‬ ‫کودکان ونوجوانـان را بـرای تقویـت عوامـل‬ ‫محافظتـی و شـناخت عوامـل خطـر توانمنـد‬ ‫یسـازد‪ .‬وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود‬ ‫م ‬ ‫بااشـاره به اینکه طیفـی از عوامـل می تواننـد‬ ‫جوانان را ب هسـوی مصرف مواد هدایت کرده یا از‬ ‫ان پیشـگیری کنـد‪ ،‬تصریـح کـرد؛ فـرد‪ ،‬خانـواده‪،‬‬ ‫پهـای جوانـان‪،‬‬ ‫مدرسـه‪ ،‬جامعـه‪ ،‬رسـانه ها‪ ،‬کلو ‬ ‫لهـای کار‪ ،‬موسسـات‬ ‫گرو ههـای مذهبـی‪ ،‬مح ‬ ‫تفریحی و‪ .‬الزم است ارتقای سالمت و پیشگیری‬ ‫از مصـرف مـواد را در سیاسـت ها و اقدامـات خـود‬ ‫بـه کار گیرنـد‪ ،‬گفـت؛ همچنیـن ان ها بایـد عوامل‬ ‫نسـازی و نیـز عوامـل خطـر را در حوزه های‬ ‫مصو ‬ ‫مختلـف مرتبـط بـا کار خود بـه مخاطبان معرفی‬ ‫کننـد‪ .‬معـاون پژوهشـی موسسـه «کادراس»‬ ‫دراین راسـتا همچنیـن برنام ههـای تحصیلـی در‬ ‫شهـای ارائـه‬ ‫سـطح ملـی و محلـی (محتـوا و رو ‬ ‫یبـر‬ ‫تهـای مبتن ‬ ‫مطالـب) ازجملـه امـوزش مهار ‬ ‫پیشـگیری‪ ،‬امـوزش و حمایـت از معلمـان‪،‬‬ ‫متخصصیـن بهداشـت مـدارس و سـایر کارکنـان‬ ‫برای برنامه ریزی‪ ،‬توسعه و اجرای یک استراتژی‬ ‫مداخل هگـری جامـع مدرسـه محور‪ ،‬مداخلات‬ ‫مبتنی بر شـواهد مرتبط با برنامه های درسـی که‬ ‫یشـود‪ ،‬مداخلات‬ ‫در موسسـات اموزشـی اجـرا م ‬ ‫یبـر شـواهد اجراشـده در مدرسـه و‬ ‫مبتن ‬ ‫موسسـات اموزشـی از جملـه سیاسـت های‬ ‫مصـرف مـواد در مـدارس‪ ،‬همچنیـن سـایر‬ ‫مداخلات پیشـگیرانه مشـاهده محـور در‬ ‫موسسـات اموزشـی‪ ،‬ارائـه خدمـات بهداشـتی در‬ ‫مـدارس‪ ،‬خدمـات مربـوط بـه حـوزه پیشـگیری و‬ ‫حمایـت از جوانان مصرف کننده مواد‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫هماهنگـی و ارزیابی وا کنش ها در بخش اموزش‬ ‫ازجملـه نظـارت بـر شـیوع مصـرف مـواد میـان‬ ‫بهـای‬ ‫کـودکان و جوانـان را از جملـه چهارچو ‬ ‫موردنیـاز سیاسـتی بـرای پیشـگیری از مصـرف‬ ‫موادمیان کودکان ونوجوانانعنوان کرد‪.‬‬ ‫نجمهمحمودی نیا‪/‬ایسنا‬ ‫تریبون‬ ‫رامبد جوان‪:‬‬ ‫وظیفه «خندوانه» ایجاد انرژی و حال خوب است‬ ‫تسـالگی‬ ‫رامبـد جـوان بـا انتشـار ویدیویـی در اینسـتا گرام به مناسـبت هش ‬ ‫یشـود‬ ‫«خندوانه» درباره این برنامه‪ ،‬دسـتاوردهایش و انتقاداتی که به ان م ‬ ‫صحبـت کـرد‪ .‬جـوان بابیان اینکـه «ایـن خیلـی هیجان انگیـز و جـذاب‬ ‫اسـت کـه روزی پـروژه ای شـروع شـده و در کنـار مخاطبـش و گروهـش کـه‬ ‫در ان سـهم دارنـد‪ ،‬بـزرگ شـده و رشـد کـرده اسـت» درباره اینکـه ایـا درابتـدا‬ ‫پیش بینـی می کـرد برنامـه «خندوانـه» پربیننـده و ادامـه دار شـود؟ گفـت؛‬ ‫هـم بلـه و هـم خیـر؛ می دانسـتم پـروژه جذابی سـت و می تـوان خیلـی کارهـا‬ ‫کـرد امـا این میـزان از اقبـال را انتظـار نداشـتم‪ .‬وا کنش ها در برابـر «خندوانه»‬ ‫نقـدر‬ ‫یک جورهایـی عجیـب اسـت‪ .‬تماشـاچی ها کـه بـه اسـتودیو می اینـد‪ ،‬ا ‬ ‫وا کنش هـای صمیمانـه دارنـد و بـا برنامه رفیق اند که انگار بخشـی از رفاقت‪،‬‬ ‫خانـواده و فامیلشـان اسـت‪ .‬ایـن حـس برای ما هم اسـت‪« .‬خندوانـه» برای‬ ‫نطـور‬ ‫مـا فضـای خانوادگـی و میهمانی سـت‪ .‬دوسـت داریـم کارکـردش ای ‬ ‫باشـد که انگار در خانه یکی از ما جمع شـده ایم و داریم معاشـرت می کنیم‪،‬‬ ‫یک سـاعت ِکیـف کنیـم و چـای بخوریـم و بـه خانـه بگردیـم؛ ایـن بـاور هـم‬ ‫بـرای مـا وجـود دارد و هـم بـرای مخاطـب ایـن اتفـاق افتـاده اسـت‪ .‬جـوان‬ ‫یسـت یا‬ ‫درپاسـخ به اینکه از مسـیری کـه «خندوانـه» تـا اینجـا طـی کـرده راض ‬ ‫ً‬ ‫نـه؟ گفـت؛ بلـه حتمـا؛ البتـه خیلـی کارهـای دیگـر می شـد کـرد‪ .‬خیلـی کارهـا‬ ‫هـم کردیـم کـه فکـرش را نمی کردیم‪ .‬طی این هشت سـال خیلی کارها کردیم‬ ‫کـه وظیفـه یـک برنامه نیسـت‪ ،‬بلکه وظیفـه یکسـری از ارگان هـا‪ ،‬وزارت خانه‬ ‫و سـازمان ها بـوده ولـی مـا به عنـوان یـک برنامـه تلویزیونـی خیلـی سـفت‬ ‫پایـش ایسـتادیم و انجامـش دادیـم‪ .‬او درهمین ارتبـاط بـه راه اندازی کمپین‬ ‫تنـام‬ ‫محیـط زیسـتی قطره قطـره کـه چهـار و نیم میلیون نفـر ادم در ان ثب ‬ ‫کردند و کمپین همسـفره برای ‪ ۴۰۰‬هزار کودک زیر شش سـال که سـوءتغذیه‬ ‫یشـود‬ ‫داشـتند‪ ،‬اشـاره کـرد‪ .‬جـوان دربـاره انتقادهایـی کـه بـه «خندوانـه» م ‬ ‫هم گفت؛ طبیعی ست هر حرکت و عملکردی مخالف و منتقد دارد‪ .‬خیلی‬ ‫هـم خـوب اسـت‪ .‬منتقدهـا کمـک می کننـد ادم بتوانـد مسـیرش و جلوترش‬ ‫را بهتـر ببینـد و به خاطراینکـه ان هـا بـه عملکـرد تـو انتقاد می کننـد و وقتی تو‬ ‫بـه پشـت سـرت نـگاه می کنـی‪ ،‬فرصـت پیـدا می کنـی کـه قدم های بعـدی ات‬ ‫را یـا دقیق تـر یـا به همان شـکل بـرداری و یـا تغییراتـی بدهـی و بـه جلـو بـروی‪.‬‬ ‫جـوان بابیان اینکـه بودجـه «خندوانـه» هیچ وقـت از تلویزیون تامین نشـده‬ ‫و همیشـه اسپانسـر داشـته اسـت‪ ،‬دربـاره ارزوهایـش بـرای «خندوانـه»‬ ‫گفـت؛ خیلـی دلـم می خواسـت مـا سیسـتمی را می توانسـتیم داشـته باشـیم‬ ‫کـه «خندوانـه» سـه شـب در هفتـه ولـی همه سـال را بتوانـد پخـش داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬به غیـراز محـرم و صفـر کـه قـرار نیسـت برنامه هـای کمـدی روی انتـن‬ ‫تلویزیـون باشـند‪ ،‬خیلـی باحـال بـود کـه می شـد شـرایطی را ایجـاد کنیـم کـه‬ ‫«خندوانـه» همین طـور بمانـد‪ .‬وقتـی بـه گذشـته نـگاه می کنـم می بینـم ا گـر‬ ‫می توانسـتیم فرمـول اجرایـی را داشـته باشـیم‪ ،‬ان وقـت یـک سـری کارهـا‬ ‫ً‬ ‫را در «خندوانـه» حتمـا نگـه می داشـتیم‪ .‬مثـل بعضـی از بازی هـا‪ ،‬بعضـی از‬ ‫ُ‬ ‫کمپین هـا و ارتباطمـان بـا بعضـی از ارگان هـا و ان جی اهـا را حفـظ می کردیـم‬ ‫و کارهـای عملیاتـی را به شـکل روتیـن و متنـاوب ادامـه می دادیـم‪ .‬مجـری‬ ‫خندوانـه اظهار کرد؛ متاسـفانه وقفه هایـی در «خندوانه» اتفاق می افتد که‬ ‫طبیعی هم هسـت‪ .‬به هرحال ما یک مجموعه خصوصی هسـتیم که داریم‬ ‫بـرای تلویزیـون کار می کنیـم‪ .‬امکانـات مـا امکانـات زیـادی نیسـت بااینکـه‬ ‫به هرحـال مـا جـزو پروژه هـای بزرگ برنامه سـاز تلویزیون و ایران هسـتیم ولی‬ ‫واقعیتـش این اسـت که یکـی از مهم تریـن چیزهایی کـه بایـد داشـته باشـیم و‬ ‫نداریـم مـکان اسـت‪ .‬مـا هیچ وقـت یک جای ثابت و مسـتقل بـرای خودمان‬ ‫نداشـتیم‪ .‬چـون وقتی جا داشـته باشـی می توانی برنامه ریـزی طوالنی مدت‬ ‫بکنـی ولـی وقتـی نـداری‪ ،‬مثـل ادم هـای مسـتاجر که مـدام بایـد خانه عوض‬ ‫کنند‪ ،‬مجبوری که محل زندگی ات را عوض کنی‪ .‬این باعث می شـود ما هم‬ ‫در اسباب کشـی ها چیزهایـی را از دسـت بدهیـم و برخـی از ایده هـا فرامـوش‬ ‫می شـوند‪ .‬ایـن مجـری و بازیگـر درپاسـخ به اینکه سـختی هایی کـه درطـول‬ ‫سـاخت «خندوانـه» متحمـل شـده چـه بـوده اسـت؟ گفـت؛ سـختی بـه‬ ‫تماشـاچی چـه ارتباطـی نـدارد‪ .‬مخاطـب از ما توقـع دارد یک برنامه سـرحال‬ ‫ببینـد و تعهـد مـا هـم بـه مخاطبانمـان این اسـت که یـک برنامـه سـرحال‬ ‫تحویلشـان دهیـم و ان هـا هـم بـا لـذت تماشـایش کننـد و حالـش را ببرند‪ .‬ما‬ ‫فقـط سـعی می کنیـم کـه ذهـن مخاطبمـان را نسـبت بـه خودمـان تمیـز نگه‬ ‫داریـم‪ .‬در مـواردی هـم ا گـر از مشـکل حـرف زدیـم‪ ،‬می خواسـتیم توضیـح‬ ‫دهیـم ا گـر در جایـی خطایـی یـا کوتاهـی صـورت گرفته به خاطر این مشـکل‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬جـوان درپاسـخ به اینکه زیباتریـن خاطـره اش از «خندوانـه»‬ ‫چیسـت؟ گفـت؛ خـود خانـواده ای کـه در «خندوانـه» کار می کننـد‪ .‬همیشـه‬ ‫می گویـم در حیـن کارکـردن و سـاختن «خندوانـه» بـا تمـام سـختی هایش‬ ‫مسـازم‪،‬‬ ‫ان قـدر حالمـان خـوب اسـت کـه داریـم کیـف می کنیـم‪ .‬بااینکـه فیل ‬ ‫تهیه کننده و بازیگر هم هستم و می توانم کارهای دیگری هم بکنم و برنامه‬ ‫ً‬ ‫دیگـری بسـازم‪ ،‬امـا می توانـم تـا روزی کـه زنـده ام «خندوانـه» بسـازم‪ .‬واقعـا‬ ‫یتـوان‬ ‫ظرفـی کـه دراین برنامـه اسـت ان قـدر بـزرگ و لذت بخـش اسـت کـه م ‬ ‫همین طـور این برنامـه را سـاخت و رفـت جلو‪ .‬مجـری «خندوانه» با یـاداوری‬ ‫انتقـادی کـه همیشـه متوجـه این برنامـه اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد؛ چندروزپیـش‬ ‫به خاطـر پـدرم بـه بیمارسـتان رفتیـم‪ .‬خانـم دکتـری کـه پـدرم را معاینـه کـرد‬ ‫گفت یک انتقادی به برنامه «خندوانه» دارم‪ .‬گفتم با کمال میل؛ گفت؛ چرا‬ ‫ان قـدر می گویـد همه چیـز ایران خوب اسـت و این را نگویید‪ ،‬چون همه چیز‬ ‫خـوب نیسـت‪ ،‬در هیچ جـای دنیـا همه چیـز خـوب نیسـت و ایـران هـم کـه‬ ‫ان قدر گرفتاری دارد چرا به مردم تلقین می کنید که همه چیز خوب اسـت؟‬ ‫گفتـم؛ خواهـش می کنـم صادقانـه بگوییـد هیچ وقـت کامـل «خندوانـه» را‬ ‫دیده اید؟ شـما این جمله را از من شـنیده اید که من بگویم چقدر همه چیز‬ ‫کبـار‬ ‫خـوب اسـت؟ حـدود ‪ ۹۰۰‬قسـمت «خندوانـه» سـاختیم و مـن حتـی ی ‬ ‫هـم نگفتـم چقـدر همه چیـز خـوب اسـت‪ .‬صحبـت مـا در «خندوانـه» از‬ ‫قسـمت اول این اسـت که در برابر فشـارهای زندگی و فشـارهای روحی روانی‬ ‫ا گـر بتوانـی قدرتمنـد عمـل کنـی از پـس یکسـری از مشـکالت برمی ایی‪ .‬یکی‬ ‫از ایتم هایـی کـه در «خندوانـه» وجـود دارد و ادم هـا بـه ان توجـه نمی کننـد‪،‬‬ ‫این اسـت که مـا بـا روانشـناس های گونا گونـی صحبـت کردیـم‪ .‬مـا ‪ ۲۰۰۰‬مقالـه‬ ‫خواندیم و از ان تعداد ‪ 900‬مقاله تبدیل شده به پشتوانه علمی «خندوانه»‪.‬‬ ‫بـرای اثبـات اینکـه شـما هـرکاری انجـام دهیـد در روحیـه و شـرایط جسـمی و‬ ‫روحی تـان تاثیـر می گـذارد‪ .‬او افـزود؛ «خندوانـه» وظیفـه اش ایجـاد انـرژی و‬ ‫حـال خـوب اسـت‪ .‬مـا هیچ وقـت نگفتیـم چقـدر همه چیـز عالی سـت‪ .‬مگـر‬ ‫دیوانه ایـم؟ خودمـان داریم دراین کشـور زندگی می کنیـم و گرانی و گرفتاری را‬ ‫می بینیـم‪ .‬حـرف مـا ایـن نبـوده کـه همه چیـز عالی سـت‪ .‬ما می گوییـم چقدر‬ ‫مـا باحالیـم‪ ،‬ایـن چـه ربطـی بـه ایـن دارد کـه چقـدر همه چیـز خـوب اسـت؟‬ ‫می گوییـم حالتـان چطـور اسـت و در پاسـخ تماشـاچیان می گوینـد عالـی‪.‬‬ ‫همیشـه گفتـه ام فقـط شـبیه این اسـت که وقتـی از شـما می پرسـند حالـت‬ ‫چطـور اسـت‪ ،‬نگویـی افتضـاح‪ ،‬وقتی می گویی عالـی ام داری ابـراز می کنی که‬ ‫ً‬ ‫مـن قـوی ام و دلـم می خواهد که سـرحال و قبراق باشـم‪ .‬ولی اصال معنی اش‬ ‫این نیسـت که همیشـه عالـی هسـتم یـا می خواهـم خـودم را گـول بزنـم عالـی‬ ‫هسـتم؛ شـاید هـم ادم بتوانـد خـود را گـول بزنـد‪ ،‬ولـی به هرحـال کارکـرد‬ ‫این برنامـه انتشـار حـال خـوب و انـرژی مثبـت اسـت‪ ،‬چیزی کـه این روزهـا‬ ‫خیلی کـم اسـت‪ .‬به نظـرم خیلـی از کسـانی که ایـن نقـد را بـه «خندوانـه»‬ ‫دارند‪ ،‬درگیر ادیت ها و مونتاژهایی هسـتند که منتقدان ما می سـازند که ما‬ ‫همـش می گوییـم عالـی عالـی! این هـا واقعی نیسـت این ها ذات خـود برنامه‬ ‫نیسـت‪ .‬کسـانی که بنشـینند برنامـه را کامـل و درسـت ببینـد می فهمنـد کـه‬ ‫ایـن شـیطنت و دروغ اسـت و هیچ وقـت نـگاه مـا ایـن نبـوده‪ .‬رامبـد جـوان‬ ‫درپاسخ به این سـوال که گریـن کارت دارد یـا نـه؟ گفت؛ من گریـن کارت ندارم‪.‬‬ ‫االن جنبشـی راه افتـاده کـه گریـن کارتـت را زمیـن بگـذار و ایـن حرف هـا‪ ،‬ولـی‬ ‫مـن نـدارم‪ .‬برخـی دوسـت دارنـد حـرف خودشـان را تکـرار کننـد‪ .‬مـن گریـن‬ ‫کارت نـدارم درنتیجـه مـن مخاطـب این موضـوع نیسـتم‪ .‬جـوان درپایـان بـا‬ ‫تبریـک والدت امام رضـا ؟ع؟ و تولـد هشت سـالگی «خندوانه» به مخاطبان‪،‬‬ ‫گفـت؛ امسـال ذوقـی داریـم چون «خندوانه» در هشـتمین سـالش مصادف‬ ‫شـده بـا تولـد امام رضـا ؟ع؟ کـه هشـتمین امـام ماسـت و این هـا ترکیـب‬ ‫بسـیارجذاب و عجیبـی ایجـاد کرده انـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2517‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو وانـت مـزدا ‪ B200i‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪578 -65‬ب‪ 19‬و شـماره موتـور ‪490427‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 84NPES03456‬بـه مالکیـت علـی‬ ‫اسـماعیلی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت مـزدا دوکابیـن بـه رنـگ نقـره ای ابـی‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪131 -62‬س‪ 59‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 0750‬و شـماره شاسـی ‪ 200580‬بـه مالکیـت علـی‬ ‫رسـولی گله کالئی با شـماره ملی ‪ 2092844105‬فرزند ولی مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪105‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند محضـری‪ ،‬بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری کیـا‬ ‫سـراتو ‪ 12000‬اتوماتیـک بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1394‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪828 -79‬م‪ 12‬و شـماره موتـور ‪ 550037‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAS621200E1001559‬بـه مالکیـت محمدرضا‬ ‫صادق پورخارکنـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو اردی مـدل ‪ 1381‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪634 -32‬ن‪ 15‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 22328109682‬و شـماره شاسـی ‪ 0081709340‬بـه‬ ‫مالکیـت مهـدی کاخکـی گل مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان مـدل ‪1381‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪442 -32‬ن‪ 12‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11158182638‬و شـماره شاسـی ‪0081584487‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـه مالکیـت خـودرو کامیـون کشـنده بنـز ‪32/2626‬‬ ‫بـه رنـگ طوسـی معمولـی مـدل ‪ 1975‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪912 -14‬ع‪ 48‬و شـماره موتـور ‪ 049275‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 166321‬بـه مالکیـت صدرالـه بغـدادی فرزنـد عبدالکریـم بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 5999657687‬مفقـود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب مهـری رضائـی راد فرزنـد ولـی اهلل بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ ۴۲‬صادره از ارا ک در مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسالمی‬ ‫صـادره بـه تاریـخ ‪ ۱۳۹۹/10/25‬از واحـد دانشـگاهی ازاد ارا ک مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار‬ ‫اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه‬ ‫نشانی میدان امام خمینی‪ ،‬بلوار امام خمینی‪ ،‬شهرک دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫ارا ک صنـدوق پسـتی ‪ ۵۶۷/۳۸۱۱۳۵‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای ابواقاسـم خادمـی زاده فرزند رضا با تسـلیم دو برگ گواهینامه‬ ‫مصـدق مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 1977‬فرعـی از ‪ 117‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 2‬طبـس بـه شـماره چاپـی ‪ 019030‬کـه در صفحـه ‪ 274‬دفتـر ‪33‬‬ ‫ذیـل شـماره ‪ 5060‬بـه نـام وی صـادر و تسـلیم شـده‪ ،‬بـه علـت جابجایـی مفقـود‬ ‫و تا کنـون پیـدا نشـده اسـت‪ ،‬از ایـن اداره تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنی‬ ‫نموده‪ .‬لذا به موجب تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت اسناد‬ ‫و املا ک‪ ،‬مراتـب طـی یـک نوبـت ا گهـی و بـه اطلاع عمـوم رسـانیده می شـود تـا‬ ‫هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده و یا مدعـی وجود‬ ‫سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬تا ده روز پس از انتشـار این ا گهی‪ ،‬به ثبت محل‬ ‫مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله اعالم‬ ‫کند‪ .‬درغیراینصورت پس از گذشت مهلت مذکور‪ ،‬نسبت به پال ک مورد تقاضا‪،‬‬ ‫سند مالکیت المثنی نوبت اول صادر و به مالک تسلیم خواهد شد‪ .‬معامالتی‬ ‫کـه بـه حکایـت سـند ثبتی و اظهار مالک در سـند مالکیـت و ثبت و صفحه دفتر‬ ‫املا ک قیـد و سـند مالکیـت بـه نـام مالـک فوق الذکـر صـادر و تسـلیم شـده‪ ،‬بـه‬ ‫قـوت خـود باقی و سلسـله نقـل و انتقاالت بعدی نـدارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/21 :‬‬ ‫غالمرضـا کدخدائـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1332693‬‬ ‫اسـناد و املا ک طبس‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک‬ ‫مشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائ ‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه ابندانسر ‪ 48‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 4719‬فرعـی بـه نـام اقـای جابـر پیـاب نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین کـه در ان‬ ‫احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 225/30‬مترمربع خریـداری مع الواسـطه از اقای‬ ‫هوشـنگ توکلی ابندانسـری مالک رسمی‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام‬ ‫شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی و در روسـتاها از تاریخ‬ ‫الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم‬ ‫قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا معترض‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبـت مبادرت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر بـه دادگاه‬ ‫ً‬ ‫یسـت برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسـمتی از امال کی که قبال‬ ‫نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه‬ ‫حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت‬ ‫همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫یونس قصابی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1324568‬‬ ‫قائم شهر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12000461‬مـورخ ‪ 1401/02/27‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین‬ ‫بالوئی جام خانـه بـه شـماره ملـی ‪ 2093431254‬فرزنـد علی محمـد در پنج دانـگ‬ ‫و ‪24‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بـه انضمـام ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 351/25‬مترمربـع از پلا ک ‪ 28‬اصلـی بـه کالسـه‬ ‫‪ 432/1400‬واقـع در اراضـی نـکا بخـش ‪ 9‬ثبـت نـکا خریـداری شـده از اقـای وحیـد‬ ‫کارگرباالدهـی محـرز شـده‪ .‬کـه مقـدار ‪15‬سـیر و ‪ 8‬مثقـال مشـاع عرصـه وقـف اسـت‪.‬‬ ‫یشـود تـا‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫امیر خندان رباطی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1329745‬‬ ‫و امال ک شهرستان نکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 12000517‬و ‪ 12000518‬مـورخ ‪ 1401/02/29‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک نـکا تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضیان‬ ‫اقـای محمدرضـا علیـزاده بـه شـماره ملـی ‪ 4999642506‬فرزنـد صمـد و خانـم مریـم‬ ‫صحرائـی بـه شـماره ملـی ‪ 5729072041‬فرزنـد ا کبـر کـه هر کدام در سـه دانگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بـا بنای احداثـی به مسـاحت ‪21/52‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 57‬اصلـی واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 18‬ثبـت نـکا بـه کالسـه های‬ ‫‪ 401/1400‬و ‪ 330/1400‬خریـداری شـده از اقـای صمـد علیـزاده محـرز شـده‪ .‬لـذا بـه‬ ‫یشـود تا درصورتی‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫امیر خندان رباطی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1327790‬‬ ‫و امال ک شهرستان نکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 9254‬مـورخ ‪ 1400/09/11‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک بهشـهر تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقـای اسـداله سـاویس فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 9932/39‬مترمربع قسـمتی از پال ک یک اصلی به شـماره کالسـه‬ ‫‪ 1400/525‬واقـع در اراضـی حسـین اباد بخـش ‪ 18‬ثبـت بهشـهر محـرز شـده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 14‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1323727‬‬ ‫ثبـت اسـناد و امال ک بهشـهر‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمدمهـدی قلیـان‪ ،‬سرپرسـت اداره‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ‪9400117‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق‪ ،‬مطروحـه در واحـد اجـرای ایـن اداره و کالسـه ‪ 9500116‬مطروحـه در شـعبه اول اداره اجـرای اسـناد رسـمی مشـهد‪ :‬الـف) تمامی مقدار چهار سـاعت مشـاع از مدار دوازده سـهم ششـدانگ مزرعه و قنـات درخت بید به‬ ‫شـماره پال ک سـی و هفت اصلی واقع در شـهر تربت جام بخش سـیزده مشـهد به مسـاحت ششـدانگ سـه میلیون و سـیصد و هشـتاد و سـه هزار و چهارصد و پنجاه و پنج مترمربع به نشـانی‪ :‬تربت جام‪ ،‬نصراباد‪ ،‬روسـتای درخت بید با حدود اربعه به شـرح‬ ‫ً‬ ‫شـماال‪ :‬در هشـت قسـمت که قسـمت های دوم و سـوم و پنجم ان غربی اسـت‪ .‬اول بطول سـیصد و پنجاه متر و پنجاه سـانتیمتر‪ ،‬دوم بطول دویسـت و شـصت و شـش متر و سـی و هشـت سـانتیمتر‪ ،‬سـوم بطول سـیصد و ده متر و هفتاد و هفت سـانتیمتر‪،‬‬ ‫چهارم بطول دویسـت و سـی و شـش متر و چهل و هفت سـانتیمتر‪ ،‬پنجم بطول یکصد و هفتاد و هشـت متر و سـیزده سـانتیمتر‪ ،‬ششـم بطول یکصد و شـصت و شـش متر و نه سـانتیمتر‪ ،‬هفتم بطول سـیصد و چهل و نه متر و چهل و چهار سـانتیمتر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫هشتم بطول یکصد و یازده متر و یازده سانتیمتر؛ شرقا‪ :‬در بیست و دو قسمت که قسمت های هشتم و چهاردهم و هجدهم ان شمالی‪ ،‬قسمت های اول و چهارم و پنجم ان جنوبی‪ ،‬قسمت هفدهم ان غربی ست‪ .‬اول بطول دویست و بیست و چهار‬ ‫متر و شـصت و یک سـانتیمتر‪ ،‬دوم بطول دویسـت و بیسـت و سـه متر و هشـتاد و دو سـانتیمتر‪ ،‬سـوم بطول سـی متر و بیسـت و چهار سـانتیمتر‪ ،‬چهارم بطول بیسـت و شـش متر و سـی و سـه سـانتیمتر‪ ،‬پنجم بطول شـصت و دو متر و شـانزده سـانتیمتر‪،‬‬ ‫ششم بطول سی و یک متر و نود و هفت سانتیمتر‪ ،‬هفتم بطول یکصد و پانزده متر و هشتاد و دو سانتیمتر‪ ،‬هشتم بطول یکصد و شصت متر و شش سانتیمتر‪ ،‬نهم بطول سیصد و بیست و شش متر و نود و سه سانتیمتر‪ ،‬دهم بطول یکصد و بیست‬ ‫و سـه متر و چهل و پنج سـانتیمتر‪ ،‬یازدهم بطول یکصد و بیسـت و چهار متر و هشـتاد و نه سـانتیمتر‪ ،‬دوازدهم بطول چهل و چهار متر و چهل و هفت سـانتیمتر‪ ،‬سـیزدهم بطول بیسـت و چهار متر و هفتاد و هشـت سـانتیمتر‪ ،‬چهاردهم بطول چهل و‬ ‫هشت متر و بیست و یک سانتیمتر‪ ،‬پانزدهم بطول بیست و دو متر و هفتاد و هفت سانتیمتر‪ ،‬شانزدهم بطول شصت و شش متر و نود و شش سانتیمتر‪ ،‬هفدهم بطول دویست و هشت متر و سی سانتیمتر‪ ،‬هجدهم بطول دویست و چهل و سه متر‬ ‫و سـی و هفت سـانتیمتر‪ ،‬نوزدهم بطول دویسـت و بیسـت و شـش متر و هفتاد و یک سـانتیمتر‪ ،‬بیسـتم بطول یکصد و شـصت و هشـت متر و هفتاد و هفت سـانتیمتر‪ ،‬بیسـت و یکم بطول سـیصد و بیسـت و سـه متر و پنجاه و سـه سـانتیمتر‪ ،‬بیسـت ودوم‬ ‫ً‬ ‫بطول یکصد و هشتاد و شش متر و هفتاد و هشت سانتیمتر؛ جنوبا‪ :‬در هفت قسمت که قسمت سوم ان شرقی ست‪ .‬اول بطول پنجاه و نه متر و سی و سه سانتیمتر‪ ،‬دوم بطول ششصد و بیست و نه متر و پنجاه و سه سانتیمتر‪ ،‬سوم بطول سیصد و‬ ‫نود و هفت متر و سی و یک سانتیمتر‪ ،‬چهارم بطول سیصد و پنجاه و پنج متر و هشتاد و هشت سانتیمتر‪ ،‬پنجم بطول سیصد و نود و هفت متر و هفتاد و هشت سانتیمتر‪ ،‬ششم بطول پانصد و هفتاد و شش متر و سی و هشت سانتیمتر‪ ،‬هفتم بطول‬ ‫ً‬ ‫ششـصد و سـه متر و سـی و چهار سـانتیمتر؛ غربا‪ :‬در چهار قسـمت که قسـمت های دوم و سـوم ان شمالی سـت‪ .‬اول بطول سـیصد و چهل و سـه متر و چهل و یک سـانتیمتر‪ ،‬دوم بطول سـیصد و چهل و سـه متر و هشـتاد و شـش سـانتیمتر‪ ،‬سـوم بطول‬ ‫چهارصد و هشتاد متر و بیست و نه سانتیمتر‪ ،‬چهارم بطول دویست و شصت متر و چهل و چهار سانتیمتر‪ .‬که سند ان ذیل ثبت پنجاه هزار و یکصد و هشتاد و هفت صفحه سیصد و شصت و پنج دفتر دویست و چهل و هفت به شماره چاپی هشتاد‬ ‫و دوهزار و نهصد و چهل به نام اقای گردو حسـین شـفاهی ثبت و صادر شـده‪ ،‬سـپس برابر گواهی حصر وراثت شـماره نهصد نهصد و نود و هفت پانصد و چهل هشـتصد و سـی پانزده شـانزده مورخ یکم بهمن ماه سـال یکهزار و سـیصد و نود شـعبه هشـتاد‬ ‫و نه شـورای حل اختالف مشـهد‪ ،‬مالک فوت کرده و تمامی ورثه کلیه سـهم االرث خود را برابر سـند شـماره سـیزده هزار و نهصد و هفت مورخ بیسـت و سـوم بهمن ماه سـال یکهزار و سـیصد و نود و یک تنظیمی دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره سـی و هفت‬ ‫تربت جام (نصراباد) به احدی از ورثه‪ ،‬خانم فریده شفائی صلح نموده اند‪ .‬ب) ششدانگ اعیان یک قطعه مسکونی با عرصه وقف بشماره پال ک سی و چهار هزار و چهارصد و هشتاد و یک فرعی از چهار اصلی واقع در اراضی ابکوه بخش نه مشهد ناحیه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دو اسـتان خراسـان رضوی به مسـاحت دویسـت و چهل مترمربع به نشـانی‪ :‬مشـهد‪ ،‬فرامرز عباسـی‪ ،‬خیابان بهاران‪ ،‬خیابان بنفشـه هفت‪ ،‬پال ک نوزده با حدود اربعه به شـرح شـماال‪ :‬دیوار به دیوار بطول ده متر به چهار اصلی؛ شـرقا‪ :‬دیواری سـت بطول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بیست و چهار متر به چهار اصلی؛ جنوبا‪ :‬درب و دیوار بطول ده متر به خیابان؛ غربا‪ :‬دیوار به دیوار بطول بیست و چهار متر به چهار اصلی‪ .‬که سند ششدانگ اعیان ان ذیل ثبت صد و شصت و هشت هزار و هشتصد و شانزده صفحه سیصد و هفتاد‬ ‫و چهار دفتر هشتصد و چهل و چهار به شماره چاپی پانصد و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و سه با شماره دفتر الکترونیکی هزار و سیصد و نود و هفت بیست سی ششصد چهارصد و پنج دو هزار و دویست و بیست و دو با تمام متعلقات ان که بموجب‬ ‫سـند شـماره یکصد و چهل و چهار هزار و ششـصد و شـصت و هفت تنظیمی دفتر بیسـت مشـهد عرصه ان موقوفه اسـتان قدس و استیجاری سـت‪ ،‬به نام اقای علی ا کبر تاجیک ثبت و صادر شـده که هر دو پال ک ثبتی فوق الذکر طبق سـند رهنی شـماره‬ ‫ده هزار و ششصد و هشتاد و هشت مورخ بیست و پنجم خرداد ماه سال یکهزار سیصد و هشتاد و نه تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره سی و هفت نصراباد تربت جام در قبال مبلغ دو میلیارد و سیصد و بیست و سه میلیون و یکصد و هفده هزار‬ ‫ریال به انضمام سـود و خسـارت تاخیر در رهن بانک کشـاورزی شـعبه نصراباد قرار گرفته اسـت‪ .‬الف) طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری تمامی مقدار چهار سـاعت مشـاع از مدار دوازده سـهم ششـدانگ مزرعه و قنات درخت بید به شـماره پال ک سـی‬ ‫و هفت اصلی واقع در شـهر تربت جام بخش سـیزده مشـهد به مسـاحت کل سـه میلیون و سـیصد و هشـتاد و سـه هزار و چهارصد و پنجاه و پنج مترمربع که سـهم مرحوم گردو حسـین شـفایی (که به نام خانم فریده شـفائی صلح شـده) میزان سـه هزار و‬ ‫پانصد مترمربع اسـت که مالک در ان یک واحد تولیدی پرورش قارچ خورا کی احداث کرده و مسـاحت سـالن های تولید ان یکهزار و دویسـت و شـصت مترمربع اسـت و در حال حاضر عملیات تولید در قسـمتی از سـالن ها عملیات تولید قارچ ادامه دارد‪.‬‬ ‫ملـک دارای امتیـازات بـرق سـه فـاز پنجـاه و هشـت و پنـج دهـم کیلـووات بـه شـماره اشـترا ک نـود و دو هـزار و هفتـاد و هفـت و شـماره پروانه بهره برداری ‪ 39/30/92/900‬مورخ بیسـتم شـهریورماه سـال هزار و سـیصد و نـود و دو اسـت و برابر گـزارش مامور اجرا‬ ‫ملک مذکور در تصرف احدی از ورثه بنام خانم فریده شفائی است که سهم نامبرده به مبلغ پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال ارزیابی و قطعی شده است‪ .‬ب) ششدانگ اعیان یک قطعه مسکونی بشماره پال ک سی و چهار هزار و چهارصد و هشتاد‬ ‫و یک فرعی از چهار اصلی واقع در اراضی ابکوه بخش نه مشـهد با کد نوسـازی ‪ 2-14-112-23-1-0-0‬و موقعیت جغرافیایی شـمالی و عرصه موقوفه اسـتیجاری اسـتان قدس به مسـاحت دویسـت و چهل مترمربع‪ ،‬اعیان در شـش سـقف با زیربنای کل‬ ‫طبق پروانه هزار و دوازده مترمربع با نمای جنوبی سنگ کرم شامل پنج واحد اپارتمان مشابه فاقد سند تفکیکی در طبقات اول تا پنجم باالی پیلوت (هر طبقه یک واحد) است‪ .‬مجتمع مسکونی دارای اسانسور و تاسیسات اطفا و اعالم حریق است‪.‬‬ ‫کف پیلوت و حیاط و بدنه تمام سنگ و تمام واحد اپارتمان ها سه خوابه‪ ،‬دارای اشپزخانه اپن با کابینت ام‪.‬دی‪.‬اف و پذیرایی با کف سرامیک و دیوارها کاغذ دیواری و دارای دستشویی و حمام مجزاست‪ .‬پنجره ها دوجداره و سیستم گرمایش پکیج‪-‬‬ ‫رادیاتـور و سیسـتم سـرمایش کولـر گازی هسـتند‪ .‬دوتـا از انبـاری اختصاصـی در پیلـوت و سـه عـدد ان در بـام قـرار دارد و هـر واحـد دارای کنتـور اب و برق و گاز مسـتقل هسـتند‪ .‬متصرفان واحد اپارتمان ها در طبقـه اول اقای ارمین‪ ،‬طبقـه دوم اقای مهدوی‪،‬‬ ‫طبقه سوم اقای غالمی‪ ،‬طبقه چهارم اقای امینی و طبقه پنجم اقای علی ا کبر تاجیک که مالک ثبتی ششدانگ اعیان ملک مذکور است‪ .‬طبق گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ یکصد و چهل و دو میلیارد ریال ارزیابی و قطعی شده‬ ‫اسـت‪ .‬پال ک های فوق از سـاعت نه الی دوازده روز یکشـنبه مورخ پنجم تیر ماه سـال هزار و چهارصد و یک در واحد اجرای اداره ثبت اسـناد و امال ک (محل تنظیم سـند) واقع در تربت جام‪ ،‬روبروی اداره گاز از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده‬ ‫الف) تمامی مقدار چهار ساعت مشاع از مدار دوازده سهم ششدانگ مزرعه و قنات درخت بید به شماره پال ک سی و هفت اصلی واقع در شهر تربت جام بخش سیزده مشهد از مبلغ پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال و مزایده ب) ششدانگ اعیان‬ ‫ً‬ ‫یک قطعه مسـکونی بشـماره پال ک سـی و چهار هزار و چهارصد و هشـتاد و یک فرعی از چهار اصلی واقع در اراضی ابکوه بخش نه مشـهد از مبلغ یکصد و چهل و دو میلیارد ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود‪ .‬طبق ماده‬ ‫صـد و سـی و شـش ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی در جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت‬ ‫مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد و درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده واریز نکنـد‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‪.‬‬ ‫دراینصـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده درصـورت تقاضـای بسـتانکار تجدیـد می شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی های مربـوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتی که مورد مزایـده دارای انها‬ ‫باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می شود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی شود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/21 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی پلا ک ‪ 1735‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل اراضـی قریـه بنجـار مـورد تقاضـای غالمرضـا شـهیدی بنجار و‬ ‫غیـرو فرزنـد عباسـعلی تا کنـون بـه عمـل نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای کتبـی نامبـرده‪ ،‬تحدیـد‬ ‫حـدود در روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/15‬در محـل شـروع و بـه عمـل خواهد امد‪ .‬بدینوسـیله به‬ ‫اطلاع مجاوریـن و مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق می رسـاند تـا در روز تعییـن شـده در محـل حضـور بـه‬ ‫هـم رسـانند‪ .‬درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق و یـا نماینـده قانونـی وی حضور نداشـته باشـد‪،‬‬ ‫تحدیـد حـدود بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض‬ ‫مجاوریـن نیـز برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم صورت مجلـس تحدیـدی ظـرف مـدت سـی‬ ‫ً‬ ‫روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحده قانونی تعیین تکلیـف پرونده های معترض‬ ‫ثبتـی مصـوب سـال ‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتـراض به مرجع ثبتی‪ ،‬با تقدیم‬ ‫دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد‪ .‬واخواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت‬ ‫محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/21 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪327‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانی و وکالت فروش خودرو سـواری پژو ‪ 206-SD-TU5‬مدل ‪ 1399‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪347 -12‬ن‪ 42‬و شـماره موتـور ‪ 167B0083464‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP41FE9LJ070650‬بـه‬ ‫مالکیت بهروز چراغچیان خراسـانی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪331 -74‬ل‪ 51‬و شماره موتور ‪ 3472187‬و شماره شاسی ‪ S1412289484909‬به مالکیت زهرا مهری‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای رضـا پیرمـرادی طـی درخواسـت وارده ‪ 1401/03/02-2506‬اعلام کـرده کـه سـند‬ ‫مالکیـت بـه شـماره چاپـی ‪ 766979‬مربـوط بـه ششـدانگ یکباب خانه تحـت پلا ک ‪ 3/767‬واقع در‬ ‫بخش دو رامهرمز که به نام متقاضی ثبت و سـند مالکیت صادر و تسـلیم شـده و برابر سـند ‪-21846‬‬ ‫‪ 1389/11/04‬دفترخانـه ‪ 118‬رامهرمـز در رهـن شـرکت رامین گسـتر شـرق اسـت‪ ،‬کـه در اثـر جابجایـی‬ ‫مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا به دسـتور تبصره یـک اصالحی مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبـت‪ ،‬مراتب جهت‬ ‫یشـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود‬ ‫اطلاع یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫اسـت‪ ،‬می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از سـپری شـده مدت قانونی و عدم واخواهی‪ ،‬سـند مالکیت المثنی بنام مالک‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/21 :‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/135‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای مسـلم مالکـی فرزنـد رضـا بـه شناسـنامه ‪ 1126‬و کـد ملـی ‪ 1911220608‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫درخواسـتی به خواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثت تقدیم و توضیـح داده که پـدرم مرحوم رضا مالکی‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 117‬و کـد ملـی ‪ 5279781312‬صـادره از اغاجـاری در تاریـخ ‪ 1401/02/25‬در اقامتـگاه‬ ‫اقامتگاه دائمی‪ /‬غیردائمی خود درگذشـته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از‪ -1 :‬مسـلم مالکی فرزند‬ ‫رضـا ش ش ‪ 1126‬کـد ملـی ‪ 1911220608‬متولـد ‪ 1363/06/30‬صـادره از رامهرمز پسـر متوفی ‪ -2‬مائده‬ ‫مالکـی فرزنـد رضـا ش ش ‪ 5160‬کـد ملـی ‪ 1911780158‬متولـد ‪ 1366/06/30‬صـادره از رامهرمـز دختـر‬ ‫متوفـی ‪ -3‬محبوبـه مالکـی فرزنـد رضـا ش ش و کـد ملـی ‪ 1900141116‬متولـد ‪ 1370/05/14‬صـادره‬ ‫از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -4‬فریـده حسـن پور فرزنـد حسـین ش ش ‪ 13‬کـد ملـی ‪ 1911082760‬متولـد‬ ‫‪ 1348/01/01‬صـادره از رامهرمـز همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور‬ ‫را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ‬ ‫نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی‬ ‫کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/131‬‬ ‫ا گهی ابالغ اخطاریه طول و متراژ ششدانگ از پال ک ‪ 147‬اصلی واقع در اراضی شهر تربت جام‬ ‫بخش ‪ 13‬مشهد‬ ‫بدینوسـیله به کلیه مالکین مشـاعی ‪ 146‬حسـینی و ‪ 149‬کاظم مجاورت ششـدانگ پال ک ‪ 147‬اصلی‬ ‫یشـود نظر به اینکه مالک ششـدانگ پال ک‬ ‫تجـام بخـش ‪ 13‬مشـهد ابلاغ م ‬ ‫واقـع در اراضـی شـهر ترب ‬ ‫تجـام بخـش ‪ 13‬مشـهد تقاضـای تنظیـم صورت مجلـس تعییـن‬ ‫‪ 147‬اصلـی واقـع در اراضـی شـهر ترب ‬ ‫طـول و متـراژ ششـدانگ پلا ک مذکـور را کـرده اسـت و مقـرر شـده نماینـده و نقشـه بردار ایـن اداره در‬ ‫مـورخ ‪ 1401/03/30‬سـاعت ‪10‬صبـح جهـت اجـرای عملیـات نقشـه برداری بـه محـل وقـوع ملـک‬ ‫عزیمـت کننـد‪ ،‬لـذا بـه علـت عـدم دسترسـی به سـایر مالکین همجـوار و بـه اسـتناد مـاده ‪ 18‬ائین نامه‬ ‫یشـود که در تاریخ مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫اجرای مفاد اسـناد رسـمی‪ ،‬ابالغ م ‬ ‫یسـت عـدم حضـور مالکیـن همجـوار مانـع از انجـام عملیات نقشـه برداری نخواهد شـد‪.‬‬ ‫بدیه ‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/21 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت موتورسـیکلت پیشـتاز بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 767-83514‬و شـماره موتـور ‪ PT157FMI0700257‬و شـماره تنـه ‪ NEG125A8650075‬بـه مالکیت‬ ‫نسـیم احمدی کند هسـوخته مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و پلا ک خـودرو سـواری ‪ L90‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪827 -26‬ص‪ 75‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ K4MA690D049579‬و شـماره شاسـی ‪ NAPLSRALD81025600‬بـه مالکیـت مهـدی ادین هپـور‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت رایـکا ‪ 125CDI‬بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ‪564-72718‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 2986642‬و شـماره تنـه ‪ NBI***125C8743177‬بـه مالکیـت مجتبـی صائبـی فرزنـد‬ ‫محمـد بـا شـماره ملـی ‪ 1860266703‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت تکتـاز ‪ 125CC‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1387‬با شـماره موتـور ‪ 922277‬و شـماره‬ ‫تنـه ‪ NEJ***125A8706843‬بـه مالکیـت عبدالرضـا امانـت فرزنـد خداخـاص بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 17344‬و کـد ملـی ‪ 1860168973‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک شـامل سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت سـوخت و کارت خـودرو وانـت پرایـد ‪ 151‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪847 -34‬ن‪ 75‬و شـماره موتـور ‪ M136530543‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAS451100884949354‬بـه مالکیـت محمـد غالمی فضلـی فرزنـد نصرالـه بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1850179786‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمدرضـا نـوری راد احـدی از وراث مرحـوم مهـدی نـوری راد برابـر دادنامـه‬ ‫حصروراثـت شـماره ‪ 1400363900002840392‬مورخـه ‪ 1400/08/15‬شـورای حـل اختلاف خرم ابـاد‬ ‫برابر درخواسـت شـماره ‪ 1009941‬مورخ ‪ 1401/03/17‬تقاضای صدور سـند نسـبت به سهم االرث خود‬ ‫را از پلا ک ثبتـی ‪ 18693‬فرعـی از ‪ 2091‬اصلـی واقـع در بخـش یـک کـه ذیـل دفتـر الکترونیکـی شـماره‬ ‫‪ 139720325001007612‬بـه شـماره چاپـی ‪ 579730‬سـری ج سـال ‪ 96‬ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت را نموده و مدعی سـت اصل سـند در ید احدی از وراثت اسـت که طی اخطاریه به دارنده سـند‪،‬‬ ‫برابر تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 120‬ائین نامه ثبت و عدم ارائه ان ظرف مدت ده روز‪ ،‬مراتب یک مرتبه در روزنامه‬ ‫یشـود تـا چنانچـه دارنـده سـند اصلی بدون مجـوز قانونی‪ ،‬ظـرف مدت مزبـور از‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی م ‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ ،‬سـند مـورد مطالبـه را ارائـه نکنـد‪ ،‬سـند مالکیـت وراث را بـا رعایـت کلیـه مقررات صـادر و‬ ‫تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خرم اباد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم فرانـک حیـدری بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده منضـم بـه‬ ‫تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی ست‬ ‫کبـرگ بـه شـماره ‪ 579663‬تحـت پال ک ‪ 18618‬فرعـی از ‪ 2091‬اصلـی واقع در بخش ‪1‬‬ ‫سـند مالکیـت ت ‬ ‫متعلـق بـه وی اسـت کـه بـه علـت نامعلوم مفقود شـده اسـت‪ .‬با بررسـی دفتر امال ک معلوم شـد سـند‬ ‫مالکیـت اولیـه ذیـل ثبـت دفتـر الکترونیکـی شـماره ‪ 139720325001007538‬بـه نام وی ثبـت و صادر‬ ‫و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬که برابر نامه شـماره ‪ 360003643387‬مورخ ‪ 1399/12/25‬دادسـرای عمومی‬ ‫و انقالب شهرسـتان خرم اباد در قید بازداشـت اسـت‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به‬ ‫استناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شود‬ ‫هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهی معاملـه ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نـزد خود‬ ‫اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبی خود را به پیوسـت اصل‬ ‫یسـت درصـورت عـدم اعتـراض در‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ای بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خرم اباد‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 105/5/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای غالمحسـین شـریعتی پور‬ ‫فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 160‬صـادره دزفـول متولـد ‪ 1319‬کـه سـا کن شـوش‪ ،‬میـدان یازهـرا‪،‬‬ ‫پلا ک ‪ 430‬بـوده توسـط درخواسـت تحریـر ترکـه شـده و قـرار تحریـر ترکـه صـادر شـده اسـت و بـرای‬ ‫تاریـخ ‪ 1401/05/19‬راس سـاعت ‪ 9‬نوبـت تحریـر ترکـه تعییـن شـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه تمامـی ورثـه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فرزاد دین محمدی فرزند عبدالکریم‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 7353‬صادره از خاش در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪197/69‬‬ ‫مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 138‬اصلـی واقـع در اراضی کاریزنو بخش ‪ 3‬زبرخان از محل‬ ‫مالکیت سیداسماعیل قدمگاهی فرزند سیدعلی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫متوفـای یـاد شـده یـا نماینـدگان قانونـی انها‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونین بـه وی و هر کس که‬ ‫بـه طریـق‪ ،‬حقـی بـه ترکـه متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه ‪ 5‬شـورای حـل اختالف‬ ‫شهرسـتان شـوش (جهاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)) جهت شـرکت در عملیات تحریر‬ ‫ترکـه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمـد پرویـن برابـر درخواسـت شـماره ‪ ۱۴۰ ۱۸۵۶۵۰۷۸۸۰۰۰۰۶۲‬مـورخ ‪ ۱۴۰۱/03/02‬منضـم به‬ ‫یـک بـرگ استشـهادیه مصـدق شـده تنظیمی دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۴۰‬گیالنغرب اعالم کـرده که‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪ ۲۴۴/59‬مترمربع پال ک ‪ ۱۲۵‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱۴۶‬اصلی گیالنغرب بخش شـش کرمانشـاه به شـماره سـریال ‪۱۳۳۱۵۹‬الف‪ ۹۵/‬و دفتر الکترونیک‬ ‫‪ ۱۳۹۶۲۰۳۱۶۰۰۶۰۰۰۷۶۳‬کـه بنـام اقـای محمـد پرویـن فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 7‬و شـماره‬ ‫ملـی ‪ ۳۳۲۹۲۹۸۴۲۱‬ثبـت و صـادر شـده‪ ،‬بـه علـت بی احتیاطـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب طبق‬ ‫یشـود تا چنانچه شـخصی مدعـی انجام معامله‬ ‫تبصـره یـک مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانـون ثبـت ا گهی م ‬ ‫و یـا وجـود سـند نـزد خـود باشـد‪ ،‬مراتـب را ظـرف مـدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشـار ا گهی بـه ایـن اداره اعالم و‬ ‫یسـت پـس از انقضـای مهلت مقرر نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی اقـدام و‬ ‫ارسـال کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت اولیـه باطـل و از درجه اعتبار سـاقط خواهد شـد‪.‬‬ ‫نقدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان گیالنغرب‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان‬ ‫احداثـی در پلا ک ‪ 18‬شهرسـتان اسلام ابادغرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪139860316002002121‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف منـدرج در قانـون تعییـن تکلیـف اقـای اقاجـان رضایـی فرزنـد علی جـان صـادره‬ ‫از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 182/29‬مترمربـع در روز شـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/04/11‬راس سـاعت ‪ 11/30‬در محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجـب این‬ ‫یشـود کـه در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور‬ ‫کهـای مجـاور اخطـار م ‬ ‫ا گهـی بـه کلیـه مالکیـن پال ‬ ‫بـه هـم رسـانند‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک چنانچـه تقاضا کننـده در موقـع تحدید‬ ‫حـدود خـود یـا نماینـده اش حاضر نباشـند‪ ،‬ملـک موردتقاضا بـا حدود اظهارشـده از طـرف مجاورین‬ ‫تحدیـد حـدود خواهـد شـد‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت اسـناد‪ ،‬مجاورینـی کـه نسـبت بـه حـدود یـا‬ ‫حقـوق ارتفاقـی حقـی بـرای خـود قائـل هسـتند می تواننـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم کننـد‪ .‬درغیراینصـورت اداره ثبـت اسـناد بـدون‬ ‫توجـه بـه اعتـراض‪ ،‬عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد وامال ک شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/45‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160316002000680‬و ‪ 140160316002000678‬مـورخ ‪ 1401/03/07‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک اسلام ابادغرب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی اقـای رضا و مهین‬ ‫محمدی فرزند میرحسن به شماره شناسنامه ‪ 62‬و ‪ 650‬صادره از اسالم ابادغرب در هر کدام نسبت‬ ‫به سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 92/28‬مترمربع پال ک ‪ 29‬فرعی از ‪ 18‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬پشـت بـازار روز خریـداری از مالـک رسـمی موقوفـات زنگنه محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/23-140160316002000123‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اردشـیر کا کائـی فرزنـد داراب بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1739‬صـادره از حمیـل در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪132/02‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬روبـروی مسـجد امـام حسـین(ع)‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی موقوفـات زنگنـه برابر نامه شـماره ‪ 54/112‬مـورخ ‪ 1400/09/24‬محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/02-140160316002000618‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـکندر سـیف پور فرزنـد علـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 385‬صادره از اسلام ابادغرب در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 179/25‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬بلوار شـیرودی خریـداری برابر مبایعه نامه عادی از‬ ‫عباس قلـی اسـماعیلی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله ‪15‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫روز ا گهی م ‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫‪/1/50‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/18-140060316002002457‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای بـرار خـاص کریمـی فرزنـد بابامـراد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 12051‬صـادره از سـراب خمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 250/35‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬خیابان بسـیج‪،‬‬ ‫کوچـه شـهید گـودرز یوسـفی خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫بدیه ‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری ام وی ام (‪ 215 )MVM‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪884 -19‬ط‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ MVM477FJAD011765‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NATFBAKD1001511‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز و بـرگ کمپانـی موتورسـیکلت نامیـران ‪ 125CDI‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 579-31849‬و شـماره موتـور ‪ 156FMiNBEC012646‬بـه مالکیـت محسـن اسالمی مسـرور مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/22-140160318011001310‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای میلاد اذرپنـدار فرزنـد جوان شـیر بـه شماره شناسـنامه ‪45636‬‬ ‫صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن (عرصه) به مسـاحت ‪ 292/73‬مترمربع پلا ک ‪1423‬‬ ‫فرعـی از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 65‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در قریـه گـوراب زرمیـخ‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق سـیدتقی سـیدزاده محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولین انتشـار ا گهی به‬ ‫مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/202‬‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بدینوسـیله بـه امیررضـا و سـینا و علی ا کـرم (اصالتـا از طـرف خـود و والیتـا بـر سـینا‬ ‫اسـدی) شـهرت همگـی اسـدی ورثـه مرحـوم حسـن اسـدی فرزنـد علی ا کـرم سـا کن‬ ‫تهران‪ ،‬جاده سـاوه‪ ،‬شـهرک ولیعصر‪ ،‬خیابان بهداشـت‪ ،‬کوچه زمانی‪ ،‬پال ک ‪ 10‬ابالغ‬ ‫می شـود کـه خانـم محبوبـه گوهـری جهـت وصـول تعـداد ‪ 514‬عـدد سـکه تمـام بهـار‬ ‫ازادی و هفـت شـاخه گل نرگـس و هزینـه سـفر زیارتـی حـج عمـره بـه اسـتناد سـند‬ ‫ازدواج ‪ 7496‬مورخ ‪ 1382/10/14‬دفتر ازدواج ‪ 29‬شهرری علیه مورث شما اجرائیه‬ ‫صـادر کـرده و پرونـده اجرایـی بـه کالسـه ‪ 139904001112000038‬در واحـد اجـرای‬ ‫اسـناد رسـمی ری تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ ‪ 1399/02/09‬مـوز ع پسـت‪،‬‬ ‫بـه علـت عـدم حضـور شـما در ادرس فوق الذکـر ابلاغ واقعـی میسـر نشـده‪ .‬لـذا بنا به‬ ‫تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده ‪ 18‬و ‪ 19‬ائین نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقـط یک مرتبه‬ ‫در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی ا گهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده‬ ‫روز از تاریـخ ایـن ا گهـی کـه روز ابلاغ محسـوب می شـود‪ ،‬نسـبت بـه پرداخـت بدهـی‬ ‫مـورث خـود اقـدام نکنیـد‪ ،‬عملیـات اجرایـی جریـان خواهـد یافت‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫م الف ‪160‬‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2517‬‬ ‫انواع ساعت ها چقدر دقت دارند؟‬ ‫سـاعت وسـیله ای بـرای اندازه گیـری زمـان اسـت‪ .‬سـاعت بـا فـرم جدیـدش (سـاعتی)‬ ‫حداقـل از قـرن پانزدهـم مـورد اسـتفاده اسـت‪ .‬در گذشـته انسـان بـرای دانسـتن وقـت‬ ‫و ایـام‪ ،‬با توج هبـه تجربـه و دانـش زمانـه‪ ،‬سـاعت هایی را اختـراع کـرده و مـورد اسـتفاده‬ ‫نهـا عبارت انـد از ســاعت ابـی‪ ،‬سـاعت افتابـی‪ ،‬سـاعت‬ ‫قـرار داده اسـت‪ ،‬کـه مهم تریـن ا ‬ ‫شـنی یـا ماسـه ای و سـاعت شـمعی کـه بـا پیشـرفت علـم و دانـش بشـری‪ ،‬به تدریـج‬ ‫قتـر مکانیکـی‪ ،‬وزنـه ای‪ ،‬فنـردار‪ ،‬برقـی‪ ،‬باطـری دار و کامپیوتـری جـای‬ ‫سـاعت های دقی ‬ ‫تسـازان‬ ‫سـاعت های ابـی‪ ،‬افتابـی و سـاعت های ماسـه ای را گرفتنـد‪ .‬مخترعـان و ساع ‬ ‫شهـای جدیـد بـرای سـاخت سـاعت هایی بـا دقـت بیشـتر‬ ‫پیوسـته در جسـتجوی رو ‬ ‫شهـای جدیـد اندازه گیـری زمـان اسـت کـه در ‪1942‬‬ ‫بودنـد‪ .‬سـاعت کواتـرز یکـی از رو ‬ ‫میلادی یکـی از این گونـه سـاعت ها در رصدخانـه گرینویـچ اسـتفاده شـد‪ .‬سـاعت اتمـی‬ ‫یکـی دیگـر از انـواع سـاعت های جدیـد اسـت‪ ،‬ایـن سـاعت هـر ص دسـال هـم یک ثانیـه‬ ‫عقـب یـا جلـو نمی افتـد‪ .‬در سـال ‪ 1949‬میلادی سـازمان ملـی اسـتاندارد امریـکا سـاعتی‬ ‫یکـرد‪ .‬دقـت یـک سـاعت‬ ‫سهـای طبیعـی ذرات اتـم کار م ‬ ‫سـاخت کـه بر اسـاس فرکان ‬ ‫ً‬ ‫مکانیکـی بـا مقایسـه ان در برابـر یـک اسـتاندارد پذیرفتـه مثلا یـک سـاعت اتمـی تعیین‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬در ایـن حالـت‪ ،‬دقـت یعنـی میـزان انحـراف از اسـتاندارد کـه معمـوال بر حسـب‬ ‫م ‬ ‫یشـود‪ .‬شـرایط مختلفـی می تواننـد بـر دقـت یـک سـاعت مکانیکی‬ ‫ثانی هبـر روز گـزارش م ‬ ‫نهـای مغناطیسـی‪ ،‬دمـای خیلـی بـاال یـا پاییـن‪ ،‬قرارگیری‬ ‫اثـر بگذارنـد‪ .‬مواجهـه بـا میدا ‬ ‫محـور چـرخ دند ههـا‪ ،‬سـن سـاعت‪ ،‬مقـدار و نـوع روغـن کاری‪ ،‬وجـود کثیفـی یـا رطوبـت‪،‬‬ ‫بشـدن‬ ‫هر گونـه مواجهـه گذشـته بـا شـوک هایی مثـل برخـورد بـا سـطوح سـخت‪ ،‬خرا ‬ ‫روزمـره قطعـات داخلـی سـاعت‪ ،‬زمـان گذشـته از اخریـن سـرویس‪ ،‬و حتـی مقـدار کـوک‬ ‫فنـر اصلـی سـاعت در حال حاضـر همگـی می تواننـد بـر دقـت یـک سـاعت اثـر بگذارنـد‪.‬‬ ‫کسـاعت مکانیکی انتظار داشـت حدود پنج ثانیـه در روز‬ ‫بهتریـن دقتـی کـه می توان از ی ‬ ‫اسـت؛ البتـه کـه ا کثـر سـاعت ها ان قـدر هـم دقیـق نخواهنـد بـود‪ .‬سـاعت های اتمـی بـه‬ ‫یشـود‪،‬خطای ان ها تغییر یک ثانیه‬ ‫عنـوان دقیق تریـن سـاعت های جهانی شـناخته م ‬ ‫طی ‪ 15‬میلیارد سال است؛ اما به گفته دانشمندان برای محاسبات پیچیده این میزان‬ ‫خطـا هـم نبایـد وجـود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫محمد متین علی ا کبری‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫جنگل های دریایی در کجا و چگونه رشد می کنند؟‬ ‫جنگل های دریایی یا حرا جنگل های شـگفت انگیزی هسـتند که ریشـه در اب دارند‪ ،‬در‬ ‫سـواحل مناطـق اسـتوایی و نیمـه اسـتوایی قـرار دارنـد و ا کوسیسـتمی جـذاب را بـه وجود‬ ‫لهـا در جهـان به نام عمومی «مانگرو» و به نام علمی «اوسـینا مارینا»‬ ‫می اورنـد‪ .‬ایـن جنگ ‬ ‫یشـود و در ایران به «جنگل های حرا» معروف اسـت‪ .‬در گذشـته محیط های‬ ‫شـناخته م ‬ ‫جنگلـی مانگـرو به عنوان سـرزمین های خشـن و بـی فایده بودند و به شـیوه های مختلف‬ ‫لهـای دریـازی‬ ‫یشـدند بـه طـوری کـه گسـتره جهـان به میـزان ‪ 80‬درصـد از جنگ ‬ ‫تخریـب م ‬ ‫به دلیـل را هسـازی‪ ،‬دفـن غیر بهداشـتی ضایعـات یـا اسـتفاده بیش از حـد از سرشـاخه های‬ ‫درختان و قطع یکپارچه ان برای استخراج هیزم و تهیه زغال و ایجاد سیستم های کشت‬ ‫ابـی تخریب و نابود شـد‪.‬‬ ‫شـناور بودن میوه و دانه گیاهان مانگرو بهترین مکانیسـم تولید مثل و انتشـار در شـرایط‬ ‫خـاص سـاحلی اسـت‪ .‬دان ههـای بـارور شـده از همـان ابتـدا از گیاه اصلی نمی افتد؛ بلکـه از‬ ‫قاعـده میـوه شـروع بـه جوانـه زدن می کنـد و روی گیـاه ریشـه و سـاقه های نیـزه مانند رشـد‬ ‫می کننـد‪ .‬ایـن مرحلـه یـک تـا س هسـال طـول می کشـد و گیاهـی بـا حـدود یک متـر طـول‪ ،‬از‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬داخـل اب می افتـد و زندگـی را مسـتقال ادامـه می دهد‪ .‬گیاهان‬ ‫گیـاه مـادری جـدا م ‬ ‫جدیـد روی اب دریاهـا بـه حالـت افقـی قـرار می گیرنـد و ب هسـرعت حرکـت می کننـد و بعـد از‬ ‫بهـا بـه حالت عمودی در می ایند تا ریشـه ها ب هسـمت‬ ‫بهـای تـازه مثـل تاال ‬ ‫رسـیدن بـه ا ‬ ‫لو الی‪ ،‬ریشه کنند‪ .‬بعضی از گونه حتی می توانند به مدت‬ ‫پایین قرار بگیرند و بتوانند در گ ‬ ‫کسـال روی اب دریـا معلـق بماننـد‪ .‬بسـیاری از ایـن درختان در مقایسـه با سـایر گیاهان‬ ‫ی ‬ ‫سیستم ریشه گسترده تری در زیر زمین دارند؛ البته ریشه های اصلی این گیاهان از عمق‬ ‫نتـر نمی رونـد‪ ،‬کـه دلیـل ان کمبـود ا کسـیژن در اعمـاق بیشـتر زمیـن اسـت‬ ‫دومتـری پایی ‬ ‫جنگل های دریایی در ایران با وسعتی در حدود ‪ 7500‬هکتار در بخش های قابل توجهی‬ ‫یشـوند‪ .‬جزیره قشـم‪ ،‬بندر پل‪ ،‬جزیره هرمز‪ ،‬بندر خمیر‪،‬‬ ‫از اب های خلیج فارس دیده م ‬ ‫تیاب‪ ،‬جاسک و چابهار مناطق خاصی از اب های جنوب ایران هستند که هر کدام بخشی‬ ‫لهـای حـرا را در خـود جـای داده انـد؛ امـا قشـم با در بر گرفتن بیـش از ‪ 2400‬هکتـار از‬ ‫از جنگ ‬ ‫این جنگل ها‪ ،‬سهم قابل توجهی نسبت به سایر مناطق دارد به همین علت جنگل های‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫مانگرو به عنوان جاذبه های طبیعت گردی جزیره قشـم شـناخته م ‬ ‫فرنوشخوش سیرت‪/‬پایهششم‪/‬دبستانموجسپیدشهرستانمه والت‬ ‫سالتحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫قدرت چشایی پروانه ها‬ ‫یش ــود‪ ،‬پروانه ها دارای‬ ‫یس ــت که جزء پولک باالن محس ــوب م ‬ ‫َپروان ــه از جمله حشرات ‬ ‫چه ــار مرحل ــه در زندگ ــی هس ــتند‪ :‬مرحله اول تخم اس ــت ک ــه پروانه بال ــغ تخم گذاری‬ ‫یش ــود‪ .‬در ای ــن مرحل ــه الرو‬ ‫می کن ــد‪ .‬در مرحل ــه دوم ک ــه تبدی ــل ب ــه الرو ی ــا ک ــرم م ‬ ‫(کرمین ــه) مق ــدار زیادی ب ــرگ می خورد تا خ ــود را ب ــرای مرحله بعد ام ــاده کند‪ .‬مرحله‬ ‫یس ــت ک ــه ک ــرم ت ــاری به نام پیل ــه به دور خ ــود می باف ــد و مدت ــی در ان‬ ‫س ــوم پیله باف ‬ ‫ب ــدون هیچ غذای ــی زندگ ــی می کند‪ .‬مرحل ــه چه ــارم‪ ،‬پروانه اس ــت و پروانه ک ــه دارای‬ ‫ب ــال اس ــت از پیل ــه بی ــرون می ای ــد‪ .‬بیش از یک قرن اس ــت که مش ــخص ش ــده اس ــت‬ ‫ً‬ ‫ماهیچ هه ــای ب ــدن پروان هه ــا مانن ــد دیگر بندپای ــان بجز در م ــوارد اس ــتثنایی عموما‬ ‫ً‬ ‫یس ــت؛‬ ‫نه ــا معموال روش ــن یا خا کستر ‬ ‫از ن ــوع ماهیچ هه ــای مخط ــط اس ــت‪ .‬رنگ ا ‬ ‫ام ــا ماهیچ هه ــای ب ــال‪ ،‬زرد‪ ،‬نارنج ــی یا قهوه ای روش ــن هس ــتند‪ .‬اینگون ــه رنگ امیزی‬ ‫یس ــت که در س ــاختار ب ــال پروانه وج ــود دارد‪.‬‬ ‫ب هس ــبب وج ــود رنگدان هه ــای گونا گون ‬ ‫ً‬ ‫پروان هه ــا معم ــوال‪ ،‬به وس ــیله انتش ــار بوه ــای مخص ــوص از فاصله های بس ــیار دور به‬ ‫ه ــم عالم ــت می دهند‪ .‬نکت ــه قابل توجه در م ــورد پروان هه ــای این اسـ ـت که پروانه ها با‬ ‫پاهایش ــان چیزه ــا را م ــزه می کنند‪ .‬حس ــگرهای ریز مو مانن ــد پاهای پروان ــه‪ ،‬تغییرات‬ ‫ش ــیمیایی مض ــر و همچنی ــن غذا را ب ــرای کرم پروانه یا ش ــهد را برای بالغ ها تش ــخیص‬ ‫می دهنـــد‪ .‬پروانه عالوه بر اســـتفاده از پاها برای مز هکـــردن‪ ،‬دو راه هم برای لمس کردن‬ ‫و بویایی دارد که این دو راه اســـتفاده از پوزه و شـــاخک اســـت‪ .‬شـــاخک پروانه با لمس‬ ‫ک ــردن م ــواد غذایی برای پیدا کردن وا کنش های ش ــیمیایی هش ــداردهنده و بوییدن‬ ‫رایح ــه که درباره خطرات احتمالی هش ــدار می دهد غذا را پی ــدا می کند؛ بنابراین حس‬ ‫ً‬ ‫چش ــایی در پروانه ها کامال متفاوت هس ــتند؛ یعنی اینکه حس ــگرهای طعم ان ها روی‬ ‫نه ــا اس ــت و از این ط ــرق می توانند در تهیه غ ــذا از یک گل ب ــه روی گل دیگر‬ ‫پاه ــای ا ‬ ‫رفت ــه و م ــواد غذایی مورد نی ــاز خ ــود را تامین کنند‪.‬‬ ‫نیما مرادی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‪ /‬سال‬ ‫تحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫تاثیر قند خون بر بدن انسان‬ ‫یشـود‪ .‬عالئـم قنـد‬ ‫باال رفتـن سـطح گلوکـز در خـون باعـث ایجـاد بیمـاری قنـد خـون م ‬ ‫خـون بـاال از یـک شـخص بـه شـخص دیگـر و حتـی از یـک روز بـه روز دیگـر متفـاوت اسـت‬ ‫و شـامل؛ احسـاس گرسـنگی یـا تشـنگی بیش از حـد‪ ،‬ادرار بیش از حـد معمـول و احسـاس‬ ‫یسـت‪ .‬همچنیـن بعضـی عوامـل ماننـد مصـرف‬ ‫خسـتگی‪ ،‬خـواب الودگـی و کمبـود انرژ ‬ ‫داروهـای بیمـاری دیابـت‪ ،‬خـوردن یا نوشـیدن کربوهیدرات بیـش از حد معمول‪ ،‬فعالیت‬ ‫یهـای عفونی و مصـرف برخی از‬ ‫کـم یـا ورزش نکـردن‪ ،‬اسـیب های ناشـی از جراحـی‪ ،‬بیمار ‬ ‫یشـود‪ .‬باال بودن میزان قندخـون در دازمدت می تواند‬ ‫داروهـا‪ ،‬باعـث افزایش قند خون م ‬ ‫یشـود که جریان خـون در اعضای‬ ‫بـه عـروق و اعصـاب بـدن اسـیب وارد کنـد‪ .‬ایـن باعث م ‬ ‫نهـا کـم شـود‪ .‬کمی جریـان خون بـه این اعضا‬ ‫بـدن‪ ،‬بخصـوص دسـت ها‪ ،‬پاهـا‪ ،‬بازوهـا و را ‬ ‫خطر امراض عفونی‪ ،‬امراض قلبی‪ ،‬سکته مغزی‪ ،‬نابینایی‪ ،‬قطع پا و امراض کلیوی را زیادتر‬ ‫می کنـد‪ .‬بیشـتر مواقـع کنترل سـطوح قنـد خون به انچـه می خوریم بسـتگی دارد‪ .‬مصرف‬ ‫مـواد غذایـی پرکربوهیـدارت و شـیرین می توانـد قنـد خـون را بیـش از انـدازه افزایـش دهـد‪.‬‬ ‫بنابراین هایپرگلیسمی یا افزایش قند خون شایع ترین عالمت دیابت کنترل نشده است‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000322‬مـورخ ‪ 1401/01/27‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بیرجند تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی میـری فرزنـد عبدالصمـد بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 11607‬در ششـدانگ یکباب محوطه مشـتمل بر اتاقک به مسـاحت ‪266/69‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1396‬اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه‬ ‫ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت رحمـان مهرجوفرد محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫حسـین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1331840‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫فت‬ ‫و در طول زمان‪ ،‬منجر به اسیب رساندن به بسیاری از دستگاه های بدن به ویژه اعصاب‬ ‫یشـود‪ .‬بـا گذشـت زمـان‪ ،‬دیابـت می توانـد به قلـب‪ ،‬عروق خونی‪ ،‬چشـم‪،‬‬ ‫و عـروق خونـی م ‬ ‫کلیه و اعصاب اسیب برساند؛ دیابت خطر ابتال به بیماری قلبی و سکته مغزی را افزایش‬ ‫می دهـد و در درجـه اول بیمـاری قلبـی و سـکته همراه با کاهش جریان خون‪ ،‬اسـیب های‬ ‫عصبـی در پـا‪ ،‬احتمـال زخـم پـای دیابتـی‪ ،‬عفونـت و نیـاز احتمالـی برای قطـع اندام اسـت‪.‬‬ ‫یمـدت بـه عـروق خونـی کوچـک در شـبکیه چشـم اتفـاق‬ ‫کـوری به دلیـل اسـیب طوالن ‬ ‫یتـوان علـت اصلـی نارسـایی کلیه دانسـت‪ .‬درمـان دیابت‬ ‫می افتـد؛ همچنیـن دیابـت را م ‬ ‫شـامل پاییـن اوردن قنـد خـون و کنتـرل عوامـل خطـر شـناخت ه شـده اسـت کـه بـه عـروق‬ ‫خونـی اسـیب می رسـانند‪ .‬پیـروی از یـک رژیـم غذایی سـالم شـامل سـه تا پنج وعـده میوه‬ ‫و سبزی ها در روز‪ ،‬کاهش مصرف قند و چربی های اشباع‪ ،‬اجتناب از مصرف دخانیات و‬ ‫سـیگار خطـر ابتلا بـه بیماری های قلبـی و عروقـی را کاهـش می دهد‪.‬‬ ‫بهنام فروزان‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫مطابـق پرونـده اجرایـی حاضـر در ایـن اجـرا‪ ،‬براسـاس محتویـات پرونـده محکوم علیـه اقـای عبـاس‬ ‫منصوری اتشـگاه محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 199/565/103‬تومـان بابـت اصـل خواسـته و تاخیـر تادیـه‬ ‫و هزینـه دادرسـی در حـق محکوم لـه شـهرداری کهریـزک و پرداخـت مبلـغ ‪ 9/978/255‬تومـان بابـت‬ ‫نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت؛ لـذا بـا عنایـت بـه معرفـی مـال از سـوی محکوم لـه یـاد شـده بـه‬ ‫پال ک ثبتی ‪ 504‬فرعی از ‪ 89‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬تهران به نشـانی کهریزک‪ ،‬اراضی سـمیعی‪ ،‬خیابان‬ ‫شـورا‪ ،‬خیابـان ثامنـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،39‬ملـک مذکور دارای ‪ 5/5‬طبقه شـامل ‪ 4/5‬طبقه مسـکونی در ‪ 9‬واحد‬ ‫بـروی طبقـه همکـف‪ ،‬بـا نمـای سـنگی و اسـکلت بتنـی بـا قدمـت حـدود ‪ 4‬سـال و دارای یـک دسـتگاه‬ ‫اسانسـور اسـت‪ .‬کـف پارکینـگ از موزاییـک و بدنـه از سـرامیک و سـقف گـچ و کنـاف نورپـردازی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در فضـای پلـکان پلـه از سـنگ ‪ 1/50‬متـر از سـنگ و مابقـی بدنـه از گچ اسـت واحدهای مسـکونی‬ ‫در طبقـات دارای خـواب و پذیرایـی و اشـپزخانه و سـرویس های بهداشـتی مجـزا بـا کـف از سـرامیک و‬ ‫بدنـه پذیرایـی و اتاق هـا از گـچ و بدنه اشـپزخانه و سـرویس های بهداشـتی از کاشـی دارای پکیـج و ایفون‬ ‫تصویـری اسـت طبقـه همکـف بـا مسـاحت زیربنـای ‪ 106‬مترمربـع (‪ 2‬واحـد پارکینـگ ‪ 2‬انبـاری) طبقـات‬ ‫اول و دوم بـا مسـاحت زیربنـای ‪ 108‬دارای مجـوز سـاخت بـوده کـه مسـاحت اول‪ ،‬دوم‪ ،‬سـوم‪ ،‬چهـارم‪،‬‬ ‫پنجم در هر طبقه ‪ 136/80‬مترمربع با مجموع زیربنای ‪ 820/80‬مترمربع که براساس نظریه کارشناس‬ ‫رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ ‪ 4/600/000/000‬بـراورد می شـود کـه قیمت پایه برای مزایده اسـت‪ .‬تقاضای‬ ‫محکوم لـه بـرای مزایـده امـوال معرفـی شـده مقـرر شـده در روز ‪ 1401/04/06‬از سـاعت ‪ 10‬الـی ‪11‬صبـح‬ ‫از طریـق مزایـده در دفتـر شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگاه عمومـی بخـش کهریـزک واقـع در بلـوار‬ ‫شـهید بهشـتی‪ ،‬جنـب شـهرداری بفـروش برسـد‪ .‬قیمـت پایـه از بهـای ارزیابـی شـده شـروع و بـه کسـانی‬ ‫کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد کننـد فروختـه خواهـد شـد‪ 10 ،‬درصـد مبلـغ پیشـنهادی فی المجلـس از‬ ‫برنـده مزایـده دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت تـا یـک مـاه نسـبت بـه پرداخت الباقـی ثمن معاملـه اقدام‬ ‫کنـد‪ ،‬درغیراینصـورت ‪ 10‬درصـد اولیـه بـا هزینه های اجرایی به نفع صنـدوق دولت ضبط و مزایده تجدید‬ ‫می شـود‪ .‬طالبین درصورت تمایل می توانند ‪ 5‬روز قبل از موعد مزایده‪ ،‬به این شـعبه مراجعه تا ترتیب‬ ‫بازدیـد انـان از ملـک مـورد مزایـده داده شـود‪.‬‬ ‫یوسف بدری‪ ،‬دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪164‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫شن‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 6/1401‬ذوالقعده ‪ 6 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 401‬تومان‬ ‫نگار جواهریان؛‬ ‫گذر از دودهه‬ ‫حضور درخشان‬ ‫فواید گریه کردن‬ ‫ِگریه کردن یکی از وا کنش های رفتاری سـت که با تولید اشـک تفاوت دارد‪ .‬اشـک وا کنش‬ ‫چشـم بـه یـک محـرک شـیمیایی ماننـد بـوی پیـاز یـا گاز اشـک اور اسـت همچنیـن‪ ،‬مـواد‬ ‫ً‬ ‫شـیمیایی موجـود در اشـک و گریـه بـا هـم تفـاوت دارنـد؛ مثلا‪ ،‬اشـکی کـه بـا دیـدن یـک‬ ‫یشـود‪ ،‬از اشـکی که به خاطـر بوی پیاز به وجـود می اید‪ ،‬پروتئین‬ ‫فیلـم غم انگیـز ریخته م ‬ ‫بیشـتری دارد؛ سـه نـوع اشـک شـامل اشـک رفلـک‪ ،‬اشـک های مـداوم و اشـک های‬ ‫احساسـی وجود دارد‪ ،‬اشـک رفلکس مواد زائد مانند دود و گرد و غبار را از چشـمان شـما‬ ‫نهـا در برابـر عفونـت‬ ‫پـا ک می کنـد‪ .‬اشـک های مـداوم چشـمان شـما را چـرب کـرده و از ا ‬ ‫محافظت می کند‪ .‬اشـک های احساسـی ممکن اسـت فواید زیادی برای سالمتی داشته‬ ‫یکـه اشـکهای مـداوم حـاوی ‪ 98‬درصـد اب هسـتند‪ ،‬اشـک های احساسـی‬ ‫باشـد‪ .‬در حال ‬ ‫یسـت کـه گریـه‬ ‫حـاوی هورمونهـای اسـترس و سـایر سـموم هسـتند‪ .‬انسـان تنهـا جاندار ‬ ‫می کنـد‪ ،‬همـه مـا گریه می کنیم تا احساسـات و عواطف خود را نشـان دهیـم‪ .‬وقتی فردی‬ ‫غمگیـن اسـت و یـا غمـی دارد گریـه می کنـد‪ .‬در کـودکان‪ ،‬گریـه عاملـی مهمـی در رسـاندن‬ ‫دالیل تغییر رنگ اسمان‬ ‫اسـمانی که ما می بینیم همیشـه صاف و ابی اسـت و موقع بارش باران ابری و سـیاه رنگ‬ ‫تهـا رنـگ اسـمان تغییـر می کنـد؛ ولـی دلیـل تغییـر رنـگ اسـمان‬ ‫اسـت؛ ولـی بعضـی وق ‬ ‫چیسـت؟ رنگ اسـمان در حقیقت بی رنگ اسـت؛ ولی ما ان را به دلیل مولکول های نوری‬ ‫یشـوند ابی می بینیم‪ .‬دلیل علمی و منطقی ان پدیده انتشـار نور‬ ‫که درون جو منتشـر م ‬ ‫اسـت‪ .‬نـور از طیـف هفـت رنـگ مختلف تشـکیل شـده اسـت‪ .‬این رنگ ها عبارت هسـتند‬ ‫نهـا ب هصـورت‬ ‫از قرمـز‪ ،‬نارنجـی‪ ،‬زرد‪ ،‬سـبز‪ ،‬ابـی‪ ،‬نیلـی و بنفـش؛ کـه ذرات موجـود در ا ‬ ‫جهـای (فاصلـه ای کـه بیـن دو قلـه‬ ‫به هم ریختـه پرا کنـده شـده اند‪ .‬نـور ابـی در طـول مو ‬ ‫جهـا وجـود دارد‪ ).‬کوتا هتـر حرکـت می کنـد و در هنـگام گذر نور خورشـید از هوا‪ ،‬بیشـتر از‬ ‫مو ‬ ‫رنگ های دیگر پرا کنده می شود؛ بنابراین‪ ،‬رنگ ابی با طول موج کوتاه بیشتر از رنگ قرمز‬ ‫یشـود و چشـم ما نور ابی را بیشـتر و بهتر تشـخیص داده و اسـمان را‬ ‫در اسـمان منتشـر م ‬ ‫همیشه ابی می بیند‪ .‬ولی بعضی وقتا رنگ اسمان به صورت قرمز‪ ،‬خاکستری و سیاه هم‬ ‫یشـود‪ .‬در اوایـل صبـح و یـا هنـگام غـروب رنـگ اسـمان قرمز اسـت و دلیـل ان این‬ ‫دیـده م ‬ ‫است که‪ ،‬هر چه خورشید در اسمان پایین تر می رود‪ ،‬نور باید از هوای بیشتری عبور کند‬ ‫‪www.ma g la n d .ir‬‬ ‫‪www.s a r a fr a z a n n e ws .ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫و به همین دلیـل نورهـا طـول مـوج بلندتـری را سـاطع می کننـد و سـبب می شـوند کـه موج‬ ‫نـور قرمـز پـر رنگ تـر دیـده شـود‪ .‬نـور ابی نیـز به دلیل طـول موج کمتـری کـه دارد در فاصله‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دورتـری قـرار دارد و قبـل از ایـن کـه چشـم مـا بتوانـد ان هـا ببینـد در هـوا پرا کنـده م ‬ ‫نکتـه قابل توجـه اینکـه چشـم های مـا جهـت درک طـول موج هـای مختلـف عملکـرد‬ ‫متفاوتی نیز دارد‪ .‬گیرنده های ابی در چشم انسان حساس تر از گیرنده های قرمز هستند‬ ‫و همیـن موضـوع دلیلی سـت کـه مـا رنـگ ابـی را سـریع تر تشـخیص دهیـم‪ .‬خاکسـتری‬ ‫رنگـی اسـت کـه شـهرهای بـزرگ را می پوشـاند بیشـتر به علـت ذراتی سـت کـه از موتورهـای‬ ‫درون سـوز (اتومبیل هـا‪ ،‬کامیون هـا) و کارخانه هـای صنعتـی در هـوا پخش شـده اند‪ .‬موتور‬ ‫اتومبیل‪ ،‬حتی وقتی که در حالت خالص کار می کند‪ ،‬در هر ثانیه بیشتر از ‪ ۱۰۰‬میلیارد ذره‬ ‫منتشـر می کنـد؛ بنابرایـن علت تغییر رنگ اسـمان وجـود ذرات متفـاوت نوری خورشـید و‬ ‫ذارت معلـق در هوا سـت کـه در سـطح زمیـن پرا کنـده شـده اند‪.‬‬ ‫جواد محمدنژاد یونسی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫فالمینگو؛ یکی از صورتی ترین پرندگان دنیا‬ ‫پرنـده فالمینگـو‪ ،‬گـردن و پاهایـی دراز دارد کـه بـه دلیـل رنـگ پرهایـش مشـهور اسـت‪.‬‬ ‫فالمینگوهـا در دریاچ ههـای کـم عمق‪ ،‬باتالق های جنگل های حرا و جزایر شـنی افریقا‪،‬‬ ‫اسـیا‪ ،‬اروپـا و امریـکا زندگـی می کننـد‪ .‬در مجمـوع در جهـان‪ ،‬شـش گونه فالمینگـو وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬کـه در خصوصیـات ظاهـری بـا هـم متفـاوت هسـتند‪ ،‬پرنـده فالمینگـو در سرتاسـر‬ ‫یشـوند‪ .‬از دریـای کارائیـب گرفتـه تـا جنـوب امریـکا و‬ ‫جهـان و در هـر نقطـه ای یافـت م ‬ ‫کهـای‬ ‫شهـای دنیـا‪ ،‬پار ‬ ‫افریقـا‪ ،‬اسـیای میانـه و اروپـا‪ .‬همچنیـن در بسـیاری از بـاغ وح ‬ ‫یشـود‪ .‬پرنـده فالمینگـو‬ ‫ابـی‪ ،‬ا کواریو مهـا و با غهـای بوتانیـکال‪ ،‬ایـن پرنـده نگهـداری م ‬ ‫جـزو پرنـدگان قـوی جثـه اسـت و بـه راحتـی و بـا مهـارت بسـیار‪ ،‬پـرواز می کنـد‪ ،‬زمانـی‬ ‫کـه گـروه فامینگوهـا پـرواز خـود را شـروع می کننـد و بـه بـه اوج می رسـند‪ ،‬سرعتشـان بـه‬ ‫یشـان در پرواز شـکل مسخره ای‬ ‫‪ ۵۶‬کیلومتر بر سـاعت می رسـد‪ .‬با این حال قیافه ظاهر ‬ ‫بـه خودشـان می گیـرد‪ .‬در طـول پـرواز در تلاش کامل بـرای صاف نگه داشـتن گردن های‬ ‫درازشـان و جمـع کـردن پاهایشـان بـه دور دمشـان هسـتند‪ .‬هـر پرنـده فالمینگـو در‬ ‫هنـگام غذا خـوردن منقـار خـود را برعکـس می کند‪ .‬شـاید برای چندین سـاعت در روز به‬ ‫همین حالت باقی بمانند؛ در نتیجه هنگامی که در اب در حال شـنا هسـتند می توانند‬ ‫غـذای خـود را فیلتـر کـرده و مـوادی را کـه نمی خواهنـد از منقـار خـود بـه بیـرون بریزنـد‪.‬‬ ‫فالمینگوهـا همه چیز خـوار هسـتند؛ یعنـی در هنـگام غـذا خـوردن به نظـر می رسـد کـه‬ ‫لقمه هـای کوچکـی از غـذا را درون منقارشـان می گذارنـد‪ .‬ان هـا تکه هـای کوچکـی از‬ ‫جلبک هـای ابـی‪ ،‬گیاهـان ابـزی‪ ،‬حشـرات‪ ،‬میگوهـا و دیگـر مـواد غذایـی را می خورنـد‪.‬‬ ‫جوجه هـای فالمینگـو بـه رنـگ خا کسـتری یـا سـفید بـه دنیـا می اینـد و بـرای رسـیدن‬ ‫به صورتـی جـذاب‪ ،‬نارنجـی یـا نارنجـی قرمز‪ ،‬باید به سـن سه سـالگی برسـند‪ .‬فالمنیگوها‬ ‫پرنده هایی اجتماعی هستند؛ به گونه ای که در اجتماع های کوچک تر کمتر سالم باقی‬ ‫می ماننـد‪ .‬بـا ایـن وجـود کـه تعـداد اجتمـاع فالینگوهـا ده فالمینگـو و بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫امیرحسین وفابخش‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫قران کریم چگونه کتابی ست؟‬ ‫قـران کریـم سـخنان خـدای مهربان اسـت که توسـط فرشـته اش جبرئیل امیـن بر پیامبر‬ ‫اسلام نـازل شـد و حضـرت محمـد ؟ص؟ سـخنان خـدا را بـدون کم وزیـاد بـرای مـا بیـان‬ ‫کرده انـد‪ .‬خداونـد مهربـان قـران کریـم را در دو مرحلـه بـر پیامبـر اسلام ؟ص؟ نـازل کـرد‪:‬‬ ‫مرحلـه اول؛ کلیـت قـران بـود کـه در شـب قـدر بـر قلـب حضـرت محمـد ؟ص؟ نـازل شـد‪.‬‬ ‫‪۲۳‬سـال ای ههـا ب هصـورت تدریجـی و در زمـان و مـکان مختلـف ‪،‬‬ ‫مرحلـه بعـد؛ در طـول ‬ ‫یشـدند‪.‬‬ ‫توسـط فرشـته وحـی جبرئیـل امیـن ‪ ،‬بـر پیامبـر ا کـرم؟ص؟ نـازل م ‬ ‫پیامبر ا کرم ؟ص؟ عده ای از یاران خود را که باسواد بودند‪ ،‬مامور کردند تا هرچه جبرئیل‬ ‫نهـا می خواننـد بنویسـند‪ .‬ان افـراد عبـارت بودنـد از‬ ‫بـه ایشـان می گویـد و ایشـان بـرای ا ‬ ‫حضرت علی ؟ع؟ زید بن ثابت ‪ ،‬ابی بن کعب‪ .‬ان ها ایات را روی پارچه‪ ،‬پوست ‪ ،‬استخوان‬ ‫یسـت‪ ،‬ایـن‬ ‫پهـن حیوانـات‪ ،‬بـه خـط کوفـی می نوشـتند‪ .‬کلمـه قـران به معنـی خواندن ‬ ‫کتـاب دارای ‪ ۷۷۴۳۷‬کلمـه و ‪ ۳۲۱۲۵۰‬حـرف اسـت‪.‬‬ ‫اسامی قران‬ ‫نهـا عبارتنـداز‬ ‫‪ 83‬اسـم بـرای ایـن کتـاب مقـدس در قـران کریـم امـد ه کـه معروف تریـن ا ‬ ‫قـران کریـم ‪ ،‬مجیـد ‪ ،‬ذکـر ‪ ،‬خدا ‪ ،‬شـفا ‪ ،‬نور‪ ،‬فرقـان ‪ ،‬موزه ‪ ،‬رحمت ‪ ،‬ام الکتـاب ‪ ،‬تبیان ‪ ،‬مبین ‪،‬‬ ‫مبارک‪.‬‬ ‫قصه های قران‬ ‫فهـا و دسـتورات خـود را در قـران ب هصـورت قصـه‬ ‫خداونـد مهربـان بسـیاری از حر ‬ ‫می گویـد‪ .‬قـران کریـم حـدود ‪ ۲۷۰‬قصـه کامـل را بیـان کـرده؛ بیشـتر قص ههـا مربـوط بـه‬ ‫‪۱۳۶‬بـار در قـران کریـم تکـرار شـده‪:‬‬ ‫یسـت‪ ،‬نـام حضـرت موسـی ‬ ‫حضـرت موس ‬ ‫َ‬ ‫حن و َن ُق ُص و َع َل َ‬ ‫َ«ن ُ‬ ‫یک َا َ‬ ‫حس ُن الق َصص»‪ .‬ما بهترین قصه را برای تو می گویم‪.‬‬ ‫اولین هایقرانی‬ ‫اولین سـوره ای که بر پیامبر نازل شـد ‪ ،‬سـوره علق و اخرین سـوره قران سـوره نصر اسـت‪.‬‬ ‫اولیـن ایاتـی کـه بـر پیامبـر ا کـرم نـازل شـد ایـات ‪ ۱‬تـا ‪ ۵‬سـوره علـق در مکـه و غـار حـرا بـود‬ ‫و اخریـن ایـه ایاتـی کـه بـر پیامبـر ا کـرم نـازل شـد ایـه ‪ ۶۷‬و ایـه ‪ ۳‬سـوره مائـده بـود‪ .‬اولیـن‬ ‫دسـتور قـران کریـم یعنـی (اقـرا) خوانـدن بـود و اولیـن سـوره قران کریم سـوره حمد اسـت‪.‬‬ ‫اولین کسـی که ایات قران را به فارسـی ترجمه کرد جناب سـلمان فارسـی بودن د که سـوره‬ ‫حمـد را به فارسـی ترجمـه کردند‪.‬‬ ‫پیامبران در قران‬ ‫عالوه بـر نـام پیامبـر اسلام حضرت ّ‬ ‫محمد ؟ص؟ نام ‪ 25‬تن دیگر از پیامبـران در قران امده‬ ‫کـه نـام ان هـا به قـرار زیر اسـت؛ ادم‪ ،‬ابراهیم‪ ،‬ادریس‪ ،‬اسـحاق‪ ،‬اسـماعیل‪ ،‬الیـاس‪ّ ،‬ایوب‪،‬‬ ‫داوود‪ ،‬ذوالکفـل‪ّ ،‬‬ ‫زکریـا‪ ،‬سـلیمان‪ ،‬شـعیب‪ ،‬صالـح‪ ،‬عزیـر‪ ،‬عیسـى‪ ،‬لـوط‪ ،‬موسـى‪ ،‬نـوح‪،‬‬ ‫هـارون‪ ،‬هـود‪ ،‬الیـاس‪ ،‬یحیـى‪ ،‬یعقـوب‪ ،‬یوسـف و یونـس؟ع؟‪.‬‬ ‫زنان در قران‬ ‫ً‬ ‫مجموعـا در قـران کریـم بـه سرنوشـت ‪ ۱۶‬زن اشـاره شـده اسـت؛ امـا تنهـا نام یـک زن برده‬ ‫شده و ان حضرت مریم؟س؟ است که نام ایشان ‪ ۳۴‬بار در قران ذکر شده در بقیه موارد‬ ‫اسـامی زنـان به صـورت اشـاره امـده اسـت؛ ماننـد مـادر موسـی خواهـر موسـی و همسـر‬ ‫فرعـون و ‪...‬‬ ‫گیاهان در قران‬ ‫خداونـد بارهـا در قـران بـه گیاهـان اشـاره کـرده و علـت ان خـواص مفیـد گیاهـان بـرای‬ ‫انسـان ها و زیبایـی و بـو و شـکل ان هاسـت کـه بسـیار جالـب اسـت‪ .‬نـام گیاهانـی چـون‬ ‫خوشـه های گنـدم ‪ ،‬درخـت خرمـا ‪ ،‬انـار ‪ ،‬انجیـر ‪ ،‬زیتـون ‪ ،‬کـدو ‪ ،‬عـدس ‪ ،‬پیـاز ‪ ،‬خیـار و‬ ‫سـبزی ها‪ ،‬درخـت گـز و زنجفیـل در قـران امـده اسـت‪.‬‬ ‫حیوانات در قران‬ ‫همچنیـن در قـران از بعضـی از حیوانـات نیـز نـام بـرده شـده و حتی نام هفت سـوره قران‬ ‫کریـم بـا نـام حیوانات نام گذاری شـده ‪ ،‬این سـوره ها عبارتنداز ‪ :‬بقـره ( گاو)‪ ،‬نمل (مورچه)‪،‬‬ ‫نحـل ( زنبـور )‪ ،‬فیـل ‪ ،‬عنکبـوت‪ ،‬عادیـات (اسـبان دونـد ه) ‪ ،‬انعـام (حیوانـات)؛ همچنین از‬ ‫حیواناتـی مثـل حـوت (ماهـی) ‪ ،‬حمـار ( االغ )‪ ،‬شـعبان (مـار بـزرگ)‪ ،‬هدهـد (شانه ب هسـر )‪،‬‬ ‫کلب (سـگ) ‪ ،‬غنم ( گوسـفند)‪ ،‬قرده ( میمون)‪ ،‬ابابیل (پرسـتو) و ‪ ...‬نام برده شـده اسـت‪.‬‬ ‫محمد امین دروپور‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شهید ایت اهلل طالقانی شهرستان‬ ‫فریمان‪ /‬سال تحصیلی ‪1400-1401‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات‪ /‬هیات هـای موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان ایرانشـهر‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شـرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مـدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح‬ ‫قضائـی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مالکیـت اقـای علـی میراولیائی به شناسـنامه شـماره ‪ 966‬کد ملـی ‪ 3209525382‬صادره مرکـزی فرزند مراد‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 262/50‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 208‬فرعی از ‪ 766‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان بخش حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مالکیت اقای اقبال ریگی به شناسنامه شماره ‪ 3710515841‬کد ملی ‪ 3710515841‬صادره نوک اباد فرزند‬ ‫شنبه در ششدانگ مغازه به مساحت ‪ 40‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 495‬فرعی از ‪ 396‬اصلی واقع در قطعه یک‬ ‫بخش پنج بلوچستان حوزه ثبت ملک ایرانشهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬مالکیـت اقـای سـتار پنـدار به شناسـنامه شـماره ‪ 5813‬کد ملـی ‪ 3591570095‬فرزند هورنگ در ششـدانگ‬ ‫یکباب منزل به مسـاحت ‪ 258‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 49‬فرعی از ‪ 410‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج‬ ‫بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیـل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مالکیـت اقـای اسـمعیل ارفنـدا ک به شناسـنامه شـماره ‪ 198‬کد ملـی ‪ 3590628286‬صـادره از بمپور فرزند‬ ‫گل محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 267/52‬مترمربع قسمتی از پال ک یک اصلی واقع در قطعه‬ ‫یک بخش دوازده بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬مالکیـت اقـای عبدالغفـور سـتوده بـه شناسـنامه شـماره ‪ 2235‬کـد ملـی ‪ 3590182334‬فرزنـد شـهداد در‬ ‫ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 164/40‬مترمربع پال ک شماره ‪ 156‬فرعی از ‪ 415‬اصلی واقع در قطعه یک‬ ‫بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مالکیـت خانـم رشـیده مهربـان بـه شناسـنامه شـماره ‪ 192‬کـد ملـی ‪ 6459071608‬صـادره از راسـک فرزنـد‬ ‫لعل بخش در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 238/53‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 96‬فرعی از ‪ 394‬اصلی‬ ‫واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیـل صادر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مالکیـت اقـای اردالن محمـودی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 194‬کـد ملـی ‪ 5979905911‬فرزنـد پیربخـش در‬ ‫ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 216/42‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 64‬فرعی از ‪ 398‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -8‬مالکیـت خانـم اسـیه اذریـان بـه شناسـنامه شـماره ‪ 266‬کـد ملـی ‪ 3591317950‬صـادره از ایرانشـهر فرزنـد‬ ‫ملک محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 333/80‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 4‬فرعی از ‪ 323‬اصلی‬ ‫واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -9‬مالکیـت خانـم سـاره شـیرانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 5970175455‬کـد ملـی ‪ 5970175455‬فرزنـد اسلام در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1679/11‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 416‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -10‬مالکیـت خانـم م هصـورت صبوری دوسـت بـه شناسـنامه شـماره ‪ 2425‬کـد ملـی ‪ 6459621111‬صـادره از‬ ‫مرکـزی فرزنـد شـهداد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 198/15‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 416‬اصلـی‬ ‫واقـع در قطعـه یـک سیسـتان و بلوچسـتان بخش حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خود را بـا حدود ذیل‬ ‫صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪s ar a fr a z a n 9 4 @g ma il.c o m‬‬ ‫پیام (مانند گرسـنگی) اسـت‪ .‬گریه می تواند به نوزادان کمک کند که بهتر بخوابند فواید‬ ‫پزشـکی گریـه شـامل دفـع سـموم بـدن ماننـد کاتکـول امیـن و ایجـاد تعـادل شـیمیایی و‬ ‫بازشـدن دیـد و شست وشـوی سـطح چشـم اسـت‪ .‬اثـرات ارامـش بخـش‪ ،‬تقویت کننـده‬ ‫روحیـه و کاهـش درد گریـه می توانـد بـه فـرد در راحـت خوابیـدن کمک کند؛ همچنیـن در‬ ‫کاهش و جلوگیری از بیماری های مرتبط با اسـترس تاثیر دارد‪ .‬گریه ممکن اسـت روحیه‬ ‫فـرد را تقویـت کنـد و حـس بهتـری بـه شـما بدهـد‪ .‬علاوه بـر اینکـه درد را کاهـش می دهد‪،‬‬ ‫گریـه بـه از بین بـردن با کتری هـا و تمیـز کـردن چشـم ها کمـک بسـیاری می کنـد؛ بنابرایـن‬ ‫گریـه دارای مزایـای زیـاد بهداشـتی و اجتماعـی می باشـد‪ ،‬از جملـه تسـکین درد و اثـرات‬ ‫ارام بخش است‪ .‬ولی ا گر گریه تکرار شود‪ ،‬غیرقابل کنترل باشد یا بدون دلیل اتفاق بیفتد‬ ‫می توانـد نشـانه افسـردگی باشـد و بایـد بـه پزشـک و یـا روان پزشـک مراجعه شـود‪.‬‬ ‫هستی صفار زاده‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان غیردولتی موج سپید‬ ‫شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫نشـه بخش بـه شناسـنامه ‪ 767‬کـد ملـی ‪ 6059638066‬صـادره از فهـرج فرزنـد‬ ‫‪ -11‬مالکیـت اقـای محمـد نورا ‬ ‫مرود در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 290‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 6‬فرعی از ‪ 402‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیـل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -12‬مالکیـت اقـای حسـام میرالشـاری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3580961357‬کـد ملـی ‪ 3580961357‬صـادره از‬ ‫ایرانشـهر فرزنـد احسـان در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 274/50‬مترمربـع کل پلا ک ‪ 9‬فرعـی از ‪678‬‬ ‫اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش دوازده بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود‬ ‫ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -13‬مالکیـت اقـای رحیمـداد عیسـی زهی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 146‬کـد ملـی ‪ 3719384187‬صـادره از خـاش‬ ‫فرزنـد کریم بخـش در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 397‬مترمربع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 584‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه یک ایرانشهر بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک ایرانشهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -14‬مالکیـت اقـای عظیـم پورانـوش بـه شناسـنامه شـماره ‪ 2000‬کـد ملـی ‪ 3590179971‬صـادره از مرکـزی فرزنـد‬ ‫عبدالغفور در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 243/30‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 140‬فرعی از ‪ 407‬اصلی‬ ‫واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیـل صادر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ -15‬مالکیـت خانـم زری دامنـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 5609‬کـد ملـی ‪ 3590564490‬صـادره از ایرانشـهر فرزنـد‬ ‫محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 318/15‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 156‬فرعی از ‪ 414‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه یک بخش پنج بلوچستان حوزه ثبت ملک ایرانشهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -16‬مالکیت اقای هیبت مرادی به شناسنامه شماره ‪ 2874‬کد ملی ‪ 3590327448‬صادره از ایرانشهر فرزند‬ ‫درمحمـد در ششـدانگ یکبـاب منزل به مسـاحت ‪ 308/12‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 65/394‬اصلـی واقع در‬ ‫قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -17‬مالکیت اقای مصدق درخشان نژاد به شناسنامه شماره ‪ 3580233424‬کد ملی ‪ 3580233424‬صادره‬ ‫از ایرانشـهر فرزنـد دوشـنبه در ششـدانگ یکبـاب مغـازه مشـتمل بـر یکبـاب اتـاق بـه مسـاحت ‪ 151/17‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 103‬فرعی از ‪ 396‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر‬ ‫تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -18‬مالکیت خانم رشیده روانگرد به شناسنامه شماره ‪ 5132‬کد ملی ‪ 3590559691‬صادره از ایرانشهر فرزند‬ ‫احمد در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 614/50‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 13‬اصلی واقع در قطعه یک‬ ‫بخـش دوازده حـوزه ثبـت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خود را با حـدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد‬ ‫بدیه ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫اردشیر محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر‬ ‫نمایندگی روزنامه سایه‬ ‫در استان خراسان شمالی‬ ‫پذیرش ا گهی در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری‬ ‫ادرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬طالقانی شرقی‪ ،‬طالقانی ‪ ،۹‬کوچه شهید خراسانیان‪ ،‬نبش خراسانیان ‪۱۱‬‬ ‫همراه‪۰۹۹۴۱۹۹۵۰۹۰ :‬‬ ‫تلفکس‪۰۵۸۳۲۲۶۲۶۰۴ :‬‬ ‫نماینده خراسان شمالی‪ :‬فریبا محمدی‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫اغاز نصب کارت خوان های جدید در نانوایی ها‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات‬ ‫بازرگانـی گلسـتان از اغـاز نصـب‬ ‫نهـای جدیـد در‬ ‫کارت خوا ‬ ‫یهـای اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫نانوای ‬ ‫محمدرضـا افشـار گفـت‪« :‬بـا‬ ‫یسـازی یاران ههـا‬ ‫هـدف مردم ‬ ‫نهـای جدیـد‬ ‫نصـب کارت خوا ‬ ‫یهـای سـه شهرسـتان ازادشـهر‪ ،‬علی ابـاد کتـول و گـرگان اغـاز‬ ‫را در نانوای ‬ ‫کرده ایـم‪ .‬قـرار اسـت تـا پایـان خـرداد تمـام نانوایـی اسـتان بـه این دسـتگاه ها‬ ‫تخـوان تهیـه شـده کـه‬ ‫مجهـز شـوند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ا کنـون ‪ ۱۰۰۰‬دسـتگاه کار ‬ ‫درحال نصـب اسـت‪ .‬نصـب این دسـتگاه ها رایـگان بـوده و هزینـه ای بـرای‬ ‫تهـای بانکـی‬ ‫یسـت‪ .‬مـردم می تواننـد بـا تمـام کار ‬ ‫یهـا نـدارد و اجبار ‬ ‫نانوای ‬ ‫یهـا خریـد کننـد»‪ .‬مدیـرکل غلـه و خدمـات‬ ‫بـدون محدودیـت از نانوای ‬ ‫بازرگانـی گلسـتان دربـاره قیمـت نـان گفـت‪« :‬قیمـت نـان افزایـش نخواهـد‬ ‫یهـا ماننـد قبـل خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫یافـت و عرضـه نـان و سـهمیه ارد نانوای ‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫ادارات‪ ۳۰ ،‬درصد مصرف برق خود را کاهش دهند‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفـت‪« :‬باتوج هبـه کاهـش‬ ‫سـاعت کاری ادارات باید کاهش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫مدیریـت مصـرف بـرق را در سـطح ادارات‬ ‫گلسـتان داشـته باشـند»‪ .‬علی محمـد زنگانـه‬ ‫در بازدید از ادارات گلستان گفت‪« :‬باتوجه به‬ ‫مصوبـه هیئت دولـت سـاعات کار ادارات‬ ‫کاهـش یافتـه و ادارات ملـزم بـه رعایـت»‪ .‬وی‬ ‫یشـود‬ ‫نطـرح به منظـور جلوگیـری از قطعـی بـرق خانگـی انجام م ‬ ‫افـزود‪« :‬ای ‬ ‫و امیدواریـم مـردم اسـتان نیـز دراین ایـام گـرم سـال بـرق را بهینـه مصـرف‬ ‫نطـرح قطعـی برق‬ ‫کننـد»‪ .‬زنگانـه خاطرنشـان کـرد‪« :‬امیدواریـم بـا اجـرای ای ‬ ‫مهـای‬ ‫نطـرح تی ‬ ‫در مصـارف خانگـی را نداشـته باشـیم‪ .‬بـرای اجـرای بهتـر ای ‬ ‫نظارتـی و پایـش از ادارات اسـتان بازدیـد خواهنـد داشـت تـا مطمئـن شـویم‬ ‫این مسـئله به خوبـی اجـرا خواهـد شـد»‪ .‬اسـتاندار گلسـتان یـاداور شـد‪« :‬ا گر‬ ‫تخلفـی دربـاره اجـرای این طـرح در ادارات وجـود داشـته باشـد بـرق ان هـا را‬ ‫قطـع خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫کشف انبار احتکار کاالهای اساسی در علی اباد کتول‬ ‫فرمانـده انتظامـی علی ابـاد کتـول از کشـف‬ ‫انبـار احتـکار کاالهـای اساسـی در علی ابـاد‬ ‫کتـول خبـر داد و گفـت‪« :‬فـردی بـا هویـت‬ ‫معلـوم اقـدام به نگهـداری غیرمجـاز کاالهای‬ ‫اساسـی در یـک انبـار کـرده بـود؛ کـه بالفاصلـه‬ ‫موضـوع در دسـتورکار مامـوران پلیـس ا گاهی‬ ‫شهرسـتان قـرار گرفـت»‪ .‬الیـاس تازیکـه افزود‪:‬‬ ‫«ماموران با هماهنگی مرجع قضائی به همراه کارشناسان مربوطه به محل‬ ‫موردنظـر اعـزام شـدند و در بازرسـی انبـار موردنظـر موفـق بـه کشـف د وتـن و‬ ‫‪۲۰۱۶‬عـدد‬ ‫‪۱۴۶۰‬عـدد ما کارونـی‪ ۲۰۰ ،‬کیلوگـرم روغـن جامـد‪ ،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلوگـرم رب‪ ،‬‬ ‫کتـن قند شکسـته کردنـد»‪ .‬وی تا کید‬ ‫انـواع پـودر لباسشـویی ‪ ۵۰۰‬گرمـی و ی ‬ ‫فشـده طبـق اظهارنظـر کارشناسـان یک میلیـارد و‬ ‫کـرد‪« :‬ارزش امـوال کش ‬ ‫‪ ۹۰۶‬میلیون ریال براورد شده است‪ .‬برابر هماهنگی های قضائی؛ انبار پلمب‬ ‫و دراین رابطـه یک نفـر دسـتگیر و بـه مراجـع ذیصلاح معرفـی شـد»‪.‬‬ ‫نشست شرکت های دانش بنیان استان‬ ‫در مخابرات منطقه‬ ‫نشسـت شـرکت های دانش بنیـان اسـتان در مخابـرات منطقـه گلسـتان‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬دکتـر غالمعلـی شـهمرادی دراین نشسـت بااشـاره به فرمـوده‬ ‫مقـام معظـم رهبـری و اعلام شـعار سـال تحت عنـوان تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان‪،‬‬ ‫اشـتغال افرین گفـت‪« :‬مخابـرات اسـتان بنـا دارد در تحقـق ایـن شـعار گام‬ ‫برداشـته و ابتـدا بـرای رفـع نیازهـای ارتباطی شـرکت های دانش بنیـان اقدام‬ ‫یشـود»‪ .‬وی رونـق حـوزه دانش بنیـان را هـدف ایـن همـکاری و حمایـت‬ ‫م ‬ ‫خوانـد و افـزود‪« :‬تامیـن زیرسـاخت های ارتباطـی و تسـهیل رونـد فعالیـت‬ ‫حهـای فناورانـه‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬افزایـش مشـارکت در اجـرای طر ‬ ‫یسـت کـه مخابـرات گلسـتان امادگـی اجـرا و انجـام‬ ‫و نویـن‪ ،‬از همکاری های ‬ ‫نهـا را دارد»‪ .‬مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان بـر اسـتفاده از اید ههـای‬ ‫ا ‬ ‫کاربـردی و خالقانـه شـرکت های دانش بنیـان درراسـتای ارتقـای کیفیـت‬ ‫ت مشـتریان تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬از پیشـنهاد های‬ ‫خدمـات و افزایـش رضایـ ‬ ‫یشـود و‬ ‫مفیـد و موثـر و محصـوالت تولیـدی دراین زمینـه اسـتقبال م ‬ ‫یهـا بشـود توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان را‬ ‫امیدواریـم بـا تـداوم همکار ‬ ‫مشـاهده کنیـم»‪ .‬دکتـر غفـاری؛ مدیـر پـارک علـم و فنـاوری اسـتان گلسـتان‬ ‫نیز بااشـاره به اهمیت اسـتفاده از ظرفیت منابع انسـانی متخصص‪ ،‬توسـعه‬ ‫بخـش ‪ IT‬و ‪ ICT‬در اسـتان را بهتریـن هـدف و برنامـه قابل اجـرا و مفیـد در‬ ‫اسـتان دانسـت و افـزود‪« :‬سـازمان های متولـی نظی ِـر مخابـرات‪ ،‬ارتباطـات و‬ ‫مکـردن‬ ‫نطـور پـارک علـم و فنـاوری نسـبت بـه فراه ‬ ‫فنـاوری اطالعـات همی ‬ ‫تهـای الزم را خواهند داشـت»‪.‬‬ ‫بسـتر مناسـبت در تحقـق این هـدف حمای ‬ ‫وی پشـتیبانی و همـکاری و تعامـل مخابـرات در اجـرای برنام ههـای پـارک‬ ‫علـم و فنـاوری قابل تحسـین دانسـت و ان را نشـان از دغدغه منـدی بـرای‬ ‫یهـا‬ ‫تهـای شـرکت های دانش بنیـان خوانـد و تـداوم همکار ‬ ‫ارتقـای فعالی ‬ ‫مکـردن زیرسـاخت ارتباطـی مناسـب‬ ‫جهـت تقویـت کارخانـه نـواوری و فراه ‬ ‫را خواسـتار شـد‪ .‬مهنـدس احمـدی؛ مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‬ ‫استان نیز که در جلسه حضور داشت بااشاره به امادگی این سازمان جهت‬ ‫تامیـن درخواسـت های شـرکت های دانش بنیـان از مصوبـات صورت گرفتـه‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬اراده جمعـی بـر حمایـت همه جانبـه اسـت و امیدواریـم بـا فعالیـت و‬ ‫تلاش بیش ازپیـش رشـد و توسـعه اسـتان را شـاهد باشـیم»‪.‬‬ ‫افزایش دوبرابری مصرف برق در استان‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان از دوبرابرشـدن میـزان مصـرف‬ ‫بـرق در اسـتان خبـر داد‪ .‬سـید احمـد موسـوی گفـت‪« :‬گلسـتانی ها بیـش از‬ ‫‪۸۶۵‬مـگاوات بـرق مصـرف کردنـد کـه نسـبت بـه هفتـه گذشـته دوبرابر شـده‬ ‫ ‬ ‫اسـت»‪ .‬او بـه مـردم توصیـه کـرد؛ باتوج هبـه پیش بینـی گرم ترشـدن هـوا‬ ‫طـی روزهـای اینـده مدیریـت مصـرف بـرق را در برنامـه قـرار دهنـد و دمـای‬ ‫سیسـتم های سرمایشـی ماننـد کولـر و اسـپیلت ها را بیـن ‪ ۲۴‬تـا ‪ ۲۶‬درجـه‬ ‫تنظیـم کننـد‪ .‬وی گفـت‪« :‬سـاعات ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۷‬عصـر پیـک مصـرف بـرق اسـت‬ ‫و از مـردم می خواهیـم از وسـایل پرمصـرف ماننـد جاروبرقـی‪ ،‬لباسشـویی‪،‬‬ ‫نسـاعات اسـتفاده نکننـد»‪.‬‬ ‫فشـویی و اتـو درای ‬ ‫ظر ‬ ‫کشف ‪ ۵۲‬کیلو و ‪ ۵۰۰‬گرم «قارچ ترافل» در مراوه تپه‬ ‫رئیـس منابع طبیعـی مراوه تپه از کشـف ‪ ۵۲‬کیلـو و ‪ ۵۰۰‬گرم قـارچ ترافل قاچاق‬ ‫دراین شهرسـتان خبـر داد و گفـت‪ ۵۲« :‬کیلـو و ‪ ۵۰۰‬گـرم قـارچ ترافـل سـیاه در‬ ‫ایست و بازرسی سه راهی چاتال حوزه استحفاظی منابع طبیعی شهرستان‬ ‫مراوه تپـه بـا همـکاری نیروهـای انتظامـی کشـف و ضبـط شـد‪ .‬ایـن محمولـه‬ ‫از یـک خـودروی پرایـد کشـف و دونفـر دراین رابطـه دسـتگیر شـدند»‪ .‬برزیـن‬ ‫گفـت‪« :‬پـس از تشـکیل پرونـده این افـراد بـه مراجـع قانونـی تحویـل داده‬ ‫شـدند»‪ .‬او گفت‪« :‬از ابتدای سـال تا کنون این سـومین محموله کشف شده‬ ‫ً‬ ‫ترافـل در شهرسـتان بـوده و مجموعـا تا کنـون ‪ ۷۹‬کیلوگـرم از ایـن قـارچ در‬ ‫مراوه تپـه کشـف شـده اسـت‪ .‬قیمـت بـاالی قـارچ ترافـل یـا دنبلان کوهـی‬ ‫لهـای هیرکانـی شـده و سـودجویان‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬بلای جـان جنگ ‬ ‫به دنبـال قـارچ تیشـه بـه ریشـه ایـن درختـان می زننـد‪ .‬برداشـت قـارچ ترافـل‬ ‫ً‬ ‫یمـوارد باعـث افـات و‬ ‫لهـا و مراتـع صدمـه می زنـد و دربرخ ‬ ‫جـدا بـه جنگ ‬ ‫لهـا خواهـد شـد و برداشـت ان ممنـوع اسـت»‪.‬‬ ‫یهـا در جنگ ‬ ‫بیمار ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یادداشت‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2517‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در پیش نشست دومین همایش بین المللی امام رضا ؟ع؟‪:‬‬ ‫ظهور وهابیت و داعش؛ نتیجه بی توجهی‬ ‫به سیره ائمه اطهار ؟ع؟ در مناظرات علمی ست‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫تولیت اسـتان قـدس رضوی ظهـور وهابیت‬ ‫و داعـش نتیجـه بی توجهـی بـه سـیره ائمـه‬ ‫اطهـار ؟ع؟ در مناظـرات علمـی دانسـت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی در‬ ‫اولیـن پیش نشسـت همایـش بین المللـی‬ ‫امام رضـا ؟ع؟ و گفت وگـوی ادیـان کـه بـا‬ ‫حضـور نماینـدگان ادیـان مختلـف در‬ ‫تـاالر قـدس حـرم مطهـر برگـزار شـد‪ ،‬هـدف‬ ‫این همایـش را حرکـت ب هسـوی احیـا و‬ ‫تهـای اخالقـی‬ ‫تعمیـق معنویـت‪ ،‬فضیل ‬ ‫و انسـانیت در جهـان دانسـت و ابـراز کـرد‪:‬‬ ‫«بشـر امـروز از بی اخالقـی‪ ،‬بی ایمانـی و‬ ‫یبـرد و ایـن منحصـر‬ ‫بی خدایـی رنـج م ‬ ‫بـه کشـورهای جهـان سـوم یـا کشـورهای‬ ‫تسـلطه نیسـت بلکـه بیش ازهمـه‬ ‫تح ‬ ‫مـردم کشـورهای غربـی کـه دارای حا کمـان‬ ‫سـلطه گر هسـتند‪ ،‬از بی اخالقی و بی ایمانی‬ ‫در رنج انـد»‪ .‬وی یکـی از مهم تریـن اقدامـات‬ ‫نبـردن‬ ‫حا کمـان مسـتکبر غربـی را ازبی ‬ ‫شهـا دانسـت و افـزود‪:‬‬ ‫مفاهیـم واقعـی و ارز ‬ ‫«کشـورهای سـلطه گر برای اینکـه مسـیر‬ ‫سـلطه خـود را همـوار سـازند؛ ابتـدا بایـد‬ ‫اخلاق‪ ،‬معنویـت‪ ،‬خداخواهـی و انسـانیت‬ ‫را از بیـن ببرنـد و ایـن ظلـم را ابتـدا بـا ملـت‬ ‫خـود می کننـد»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫افـزود‪« :‬انسـان غربـی امـروز مغلـوب تفکـر‬ ‫اسـتعماری و سـلطه گرانه حا کمـان خـود‬ ‫اسـت‪ .‬انـان رفاهـی نسـبی بـرای مـردم خـود‬ ‫تامیـن می کننـد امـا در حـد یـک حیـوان‪،‬‬ ‫انسـانیت مـردم را تنـزل می بخشـند و توجـه‬ ‫نهـا را تنها معطـوف به جنبه های حیوانی‬ ‫ا ‬ ‫انسـان و نیازهـای مـادی می کننـد تـا کار بـه‬ ‫انجـا می رسـد کـه جایـگاه انسـان بـه حیـوان‬ ‫تقلیـل می یابـد و هم نشـینی و انـس بـا‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫حیـوان به عنـوان تمـدن تلقـی م ‬ ‫شهـای معنـوی‪ ،‬اخالقـی و‬ ‫وی بـه افـول ارز ‬ ‫اجتماعـی و پسـرفت معنویت و انسـانیت در‬ ‫غـرب اشـاره و ابـراز کـرد‪« :‬مسـتکبران غربـی‬ ‫ابتـدا در جوامـع خودشـان انحطاط اخالقی‬ ‫ایجـاد و انسـانیت را پامـال می کنند و سـپس‬ ‫ایـن فرهنگ منحـط را در دیگر جوامـع رواج‬ ‫می دهنـد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫مـروی باتا کیدبراینکـه قربانـی نخسـت‬ ‫بی اخالقـی و بی خدایـی مـردم غـرب‬ ‫هسـتند‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬شـیوه اسـتعمارگران‬ ‫غربـی ان اسـت که ابتـدا ریشـه اخلاق و‬ ‫شهـای انسـانی را در جوامـع مغرب زمین‬ ‫ارز ‬ ‫قطـع می کننـد و سـپس بـا تسـری ان در‬ ‫تهـا نفـوذ و سـلطه خـود را بر‬ ‫میـان سـایر مل ‬ ‫جوامـع اعمـال می کننـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫شهـای‬ ‫مسـتکبران بـرای ضربـه بـه ارز ‬ ‫اسلامی از هیـچ تالشـی فروگـذار نمی کننـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬نمونه این تالش‪ ،‬فیلم مبتذلی ست‬ ‫کـه چندی پیـش در جشـنواره ای در فرانسـه‬ ‫یسـت‬ ‫به نمایـش درامـد؛ این اقـدام یـک باز ‬ ‫یهـا و صهیونیسـت ها بـرای‬ ‫کـه امریکای ‬ ‫اهانـت بـه یکـی از مقدس تریـن مخلوقـات‬ ‫خداونـد یعنـی امام رضـا ؟ع؟ کـه بـرای همـه‬ ‫مسـلمانان و همه انسـان های طالـب حق و‬ ‫فضیلـت مقـدس اسـت؛ بـه راه انداخته اند»‪.‬‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫فیلـم سـخیف حتـی ازنظـر هنرمنـدان غربی‬ ‫نیـز هیـچ ارزش هنـری نـدارد امـا چـون‬ ‫ضـد معنویـت اسـت و مقدسـات را هـدف‬ ‫قـرار داده‪ ،‬اسـتکبار و جریـان صهیونیسـم‬ ‫ان را برجسـته می کنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫تهـا‬ ‫اسـتکبار بـرای سـلطه بـه جهـان و مل ‬ ‫یبـرد‪ ،‬بلکـه از‬ ‫تنهـا از نیـروی نظامـی بهـره نم ‬ ‫ابزارهای مختلف ازجمله فیلم و به اصطالح‬ ‫ابـزار نـرم نیـز اسـتفاده می کنـد؛ اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«جریـان اسـتعمار و اسـتکبار چندضلعـی و‬ ‫چندبعـدی بـوده و ابعـاد نظامـی‪ ،‬سیاسـی‪،‬‬ ‫رسـانه ای و ‪ ...‬دارد؛ جشـنواره های غربـی‬ ‫ازقبیـل کـن و نوبـل و شـعارهایی همچـون‬ ‫حقوق بشـر و تسـلیحاتی همچون بمب اتم‬ ‫همـه ابـزار اسـتعماری هسـتند کـه اسـتکبار‬ ‫نهـا اسـتفاده‬ ‫به فراخـور موقعیـت از ا ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫مـروی اظهـار کـرد‪« :‬اعطـای جوایـزی ماننـد‬ ‫جایـزه صلـح نوبـل بـه نخسـت وزیر رژیـم‬ ‫جعلـی و کودک کش اسـرائیل وجاهتـی برای‬ ‫ایـن جشـنواره ها باقـی نگذاشـته و اهـداف‬ ‫ً‬ ‫نهـا را کاملا عیـان کـرده اسـت‪.‬‬ ‫سیاسـی ا ‬ ‫نهـای ادیـان توحیـدی ایـن قـدرت و‬ ‫جریا ‬ ‫اقتـدار را دارنـد کـه در برابـر مسـتکبرانی کـه‬ ‫انسـانیت را بـه مسـلخ می کشـند از اخلاق‬ ‫شهـای انسـانی پاسـداری کننـد زیـرا‬ ‫و ارز ‬ ‫حـق هسـتند و می خواهنـد بشـر امـروز را‬ ‫تهـای اخالقـی‪ ،‬معنویـت‬ ‫ب هسـمت فضیل ‬ ‫ً‬ ‫و خداپرسـتی سـوق دهنـد و قطعـا پـروردگار‬ ‫متعـال مـا را یـاری خواهـد کـرد»‪ .‬تولیـت‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی افـزود‪« :‬نبایـد مرعوب‬ ‫قـدرت رسـانه ای غـرب شـد و از ان وحشـت‬ ‫کـرد؛ ا گرچـه امکانـات رسـانه ای جریـان‬ ‫توحیـدی بـا جریـان اسـتکباری قابل قیـاس‬ ‫نیسـت امـا ا گـر بـه راه خـود ایمـان داشـته‬ ‫باشـیم و راهمـان را برحـق بدانیـم از نصـرت‬ ‫نهـا بـا همـه‬ ‫الهـی بهره منـد هسـتیم و ا ‬ ‫یشـان از ایـن قـدرت‬ ‫قـدرت و اقتـدار ظاهر ‬ ‫منحصرب هفـرد بی بهـره هسـتند»‪ .‬وی بـه‬ ‫مناظـرات و گفت وگوهـای امام رضـا ؟ع؟‬ ‫بـا علمـای ادیـان مختلـف اشـاره و تصریـح‬ ‫بهـای التقاطـی و افـکار‬ ‫کـرد‪« :‬نفـوذ مکت ‬ ‫تهـای غاصـب‬ ‫الحـادی بـا دخالـت خالف ‬ ‫بـه حـوزه مسـلمین از دوران امـام باقـر ؟ع؟ و‬ ‫اما مصـادق ؟ع؟ اغـاز شـد و اوج ان در دوران‬ ‫امام رضـا ؟ع؟ بـود و ان حضـرت در برابـر ایـن‬ ‫انحرافـات ایسـتادند و از اسلام خالـص و‬ ‫نـاب حفاظـت کردند»‪ .‬وی بااشـاره به هدف‬ ‫مامـون از برگـزاری جلسـات مناظـره‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«مامـون صاحبـان فکـر و ادیـان مختلـف‬ ‫نکـه‬ ‫یکـرد نـه بـرای ا ‬ ‫را بـه طـوس دعـوت م ‬ ‫دلباختـه کرسـی های ازاداندیشـی و مناظـره‬ ‫بـود‪ ،‬او امیـد داشـت بتوانـد دراین مباحثات‬ ‫علی بن موسـی الرضا ؟ع؟ را مغلـوب ایـن‬ ‫دانشـمندان و صاحبـان ادیـان کنـد و‬ ‫ازاین طریـق شـان و منزلـت ایشـان را در نـزد‬ ‫مـردم بکاهـد؛ امـا حضـرت ثامن الحجج ؟ع؟‬ ‫ایـن تهدیـد دشـمن را تبدیـل بـه فرصـت و‬ ‫بهتریـن اسـتفاده را از ان بـرای بیـان حقایـق‬ ‫کردنـد»‪.‬‬ ‫مناظرات از منازعات جلوگیری می کند‬ ‫وی گفـت‪« :‬ا گـر مناظـرات فکـری نباشـد‬ ‫جـای ان را منازعـات خطرنا کـی خواهـد‬ ‫گرفت که اصل دین‪ ،‬معنویت و خداپرسـتی‬ ‫یبـرد؛ حضـرات معصومیـن ؟ع؟‬ ‫را از بیـن م ‬ ‫بـا مناظـرات خـود بـه مـا تحمل پذیـری‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫سـعه صدر‪ ،‬دفـاع از دیـن و فضیل ‬ ‫انسـانی را اموختنـد‪ .‬هرکجـا کـه مـا بـاب‬ ‫گفت وگـو و مناظـرات علمـی و تضـارب ارا و‬ ‫افـکار را مسـدود کردیـم‪ ،‬سلاح و اسـلحه بـه‬ ‫میـدان امـد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫مـروی ابـراز کـرد‪« :‬ا گـر سـیره ائمـه اطهار ؟ع؟‬ ‫در مناظرات و گفت وگوها را ادامه می دادیم‪،‬‬ ‫وهابیـت و داعش به وجـود نمی امد؛ داعش‬ ‫در بسـتر الـوده و مزبلـه منازعـات و اختلاف‬ ‫تعصبـی و فـار غ از گفت وگوهـای انسـانی و‬ ‫علمـی به وجـود می ایـد و دشـمن تلاش‬ ‫می کنـد ایـن مناظـرات تبدیـل بـه منازعـات‬ ‫و جنـگ مسـلحانه شـود یـا حداقـل بیـن‬ ‫مسـلمانان گفت وگـو صـورت نگیـرد و کینـه‬ ‫و دعـوا و تعصبـات حا کـم باشـد»‪ .‬کشـیش‬ ‫ادی دانیـال؛ نماینـده کلیسـای شـرق‬ ‫اشـوری عنـوان کرد‪« :‬برگـزاری همایش هایی‬ ‫ازاین دسـت اتحـاد ادیـان مختلـف را در‬ ‫ایـران به نمایـش می گـذارد»‪ .‬وی ابـراز‬ ‫کـرد‪« :‬این همایـش در ادامـه سلسـله‬ ‫یسـت کـه از صـدر اسلام و‬ ‫تو گوهای ‬ ‫گف ‬ ‫از دوران پیامبـر ؟ص؟ و حضـرت علـی ؟ع؟‬ ‫تا کنـون تـداوم داشـته اسـت و هـدف از‬ ‫شهـا‪ ،‬رفع اختالفات‬ ‫برگـزاری این گونه همای ‬ ‫و بهره منـدی از فرصـت گفت وگـو و تعامـل‬ ‫بـا سـایر ادیـان اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫جنـگ و اختلاف مـا بـا انسـان نیسـت بلکـه‬ ‫بـا شـیطان اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬خداونـد متعـال‬ ‫درهـای گفت وگـو را بـه روی مـا گشـوده اسـت‬ ‫و ازهمیـن رو مـا بایـد باهـم بـه گفت وشـنود‬ ‫بپردازیـم»‪.‬‬ ‫اتحاد پیروان ادیان مختلف‬ ‫برای حل چالش های روز جهان‬ ‫دبیـر شـورای عالی انقلاب فرهنگـی نیـز‬ ‫گفـت‪« :‬پیـروان ادیـان مختلـف بایـد بـرای‬ ‫شهـای بـزرگ متحـد شـده و بـرای‬ ‫حـل چال ‬ ‫اسـتقرار عدالـت و مبـارزه بـا ظلـم‪ ،‬همفکـری‬ ‫کننـد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین سـید‬ ‫سـعیدرضا عاملـی افـزود‪« :‬هشـتمین امـام‬ ‫شـیعیان حضـرت علی بن موسـی الرضا ؟ع؟‬ ‫طی حیات پربرکت خود بسیاری از مباحث‬ ‫علمـی را به ویـژه ازطریـق گفت وگـو و مناظـره‬ ‫بررسـی و بـرای جامعـه تبییـن و بـا عقالنیـت‬ ‫و گفت وگـو و تعامـل بـا ادیـان‪ ،‬بسـیاری از‬ ‫مسـائل دوران خـود را حـل کردنـد»‪ .‬وی‬ ‫هـدف از برگـزاری ایـن کنگـره را توجـه بـه‬ ‫مسائل جهانی ذکر کرد و گفت‪« :‬گفت وگوی‬ ‫ادیان ا گر با هدف حل مسـائل مطرح شـود‬ ‫می توانـد بـه رفتـار تبدیـل و بـه حـل مسـائل‬ ‫روز منجـر شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه حضـرت‬ ‫رضـا ؟ع؟ بـا تفکر جهانی به گفت وگو بـا ادیان‬ ‫می پرداخـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایشـان پیونـد عمیقی‬ ‫بـا ائیـن رسـول گرامـی اسلام ؟ص؟ داشـته و بر‬ ‫تمام مکاتب پیشـین تسـلط کامل داشتند‪.‬‬ ‫مـا نیـز ازهمین منظـر بایـد بـه مسـائل دارای‬ ‫اولویـت جهـان بپردازیم»‪ .‬دبیر شـورای عالی‬ ‫انقلاب فرهنگـی‪ ،‬درادامـه تنهایـی بشـر را‬ ‫از چالـش جـدی جوامـع امـروز دانسـت و‬ ‫افـزود‪« :‬بشـر امـروز تحت تاثیر ازدسـت دادن‬ ‫بنیـان خانـواده‪ ،‬افزایـش امـار طلاق و ‪...‬‬ ‫به مرورزمـان خودش را فراموش کرده اسـت؛‬ ‫ازاین رو متاسفانه سطح بیماری های ناشی‬ ‫از افسـردگی افزایـش یافتـه اسـت و دلیـل ان‬ ‫نیـز این اسـت که از حقیقـت دور شـده ایم»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬در روزگاری زندگـی می کنیـم‬ ‫که روزبه روز جامعه ب هسـمت فضای مجازی‬ ‫پیـش مـی رود و نفـوذ اینترنـت و شـبکه های‬ ‫اجتماعـی عـدم اسـتقرار فکـری و ایمانـی را‬ ‫در پـی دارد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫عاملی تصریح کرد‪« :‬امام رضا ؟ع؟ امام عقل‬ ‫و تدبیـر اسـت و عقـل تدبیـر تامین کننـده‬ ‫زندگـی سـالم‪ ،‬صالـح و جاودانـه اسـت»‪.‬‬ ‫به گفتـه ایـن مقـام مسـئول؛ انچـه می توانـد‬ ‫شهـا پاسـخ مثبـت دهـد اتصـال بـه‬ ‫بـه چال ‬ ‫خداونـد متعـال اسـت‪ .‬در حدیـث سلسـله‬ ‫الذهب که روایت طالیی سـت انسان اتصال‬ ‫بـه یـک الگـوی صالـح دارد؛ مـا نیـز بنـا بـه‬ ‫اموزه هـای دین اسلام و ایـات و روایات‪ ،‬باید‬ ‫از پرا کندگـی به تمرکزگرایی که همان توحید‬ ‫الهـی و والیـت اسـت‪ ،‬برسـیم‪.‬‬ ‫یکــی از دغدغه هــای زنــان جامعــه امــروز‪ ،‬نداشــتن اطالعــات کافــی‬ ‫دربــاره حق وحقوقشــان در قانــون اســت‪ .‬دراینجــا مــا تــاش می کنیــم بــه‬ ‫بخش هــای مختلفــی از ایــن حقــوق در قانــون بپردازیــم‪.‬‬ ‫مفهوم و مصادیق نفقه‬ ‫نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ازقبیل‬ ‫مسـکن‪ ،‬البسـه‪ ،‬غـذا‪ ،‬اثـاث منـزل و هزینه هـای درمانـی و بهداشـتی و خـادم‬ ‫درصـورت عـادت یـا احتیـاج به واسـطه نقصـان یـا مـرض‪ .‬بـرای تشـخیص‬ ‫ماهیـت حـق زن بـر نفقـه بایـد به اراده شـوهر و عرف توجه کرد و میـان اموال‬ ‫مصرف شـدنی و غیـر ان‪ ،‬قائـل به تفکیـک شـد‪ .‬بـا وجـود قوانیـن صریـح و‬ ‫مشخص دراین زمینه‪ ،‬بازهم بسیاری از مسائل دعوی دادگاه حول موضوع‬ ‫مطالبه نفقه و پرداخت نفقه شـکل می گیرد‪ .‬سـوالی که برای بسـیاری ازافراد‬ ‫ممکـن اسـت پیـش ایـد‪ ،‬این اسـت که نفقه زن چقدر اسـت؟ تا کنـون قوانین‬ ‫موجـود حمایـت از خانـواده هیـچ مبلغ مشـخصی را برای نفقه تعیین نکرده‬ ‫و میزان نفقه را طبق وضعیت اقتصادی روز جامعه و شرایط مکانی و زمانی‬ ‫زندگـی زوجیـن و نیازهای معمول وضعیت زن دانسـته اند‪ .‬مـاده ‪ 1107‬قانون‬ ‫مدنی می گوید‪« :‬نفقه یعنی تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت‬ ‫زن ازجملـه تهیـه مسـکن‪ ،‬پوشـا ک‪ ،‬خـورا ک‪ ،‬وسـایل منـزل‪ ،‬هزین ههـای‬ ‫بهداشتی و درمانی و نیروی خدماتی (خدمتکار ) چنانچه از گذشته عادت‬ ‫به اسـتفاده از خدمتکار داشـته باشـد یا به واسـطه نقصان یا بیماری نیاز به‬ ‫خدمتـکار داشـته باشـد»‪ .‬در ازدواج دائـم پرداخـت نفقـه زن برعهـده شـوهر‬ ‫ً‬ ‫اسـت اما در ازدواج موقت صرفا درصورتی پرداخت نفقه در تعهد مرد اسـت‬ ‫کـه توسـط زن و مـرد شـرط شـده باشـد‪ .‬زن نیـز درصورتـی مسـتحق دریافـت‬ ‫نفقـه اسـت کـه وظایـف زناشـویی را ادا کرده و به تعبیری ناشـزه نباشـد‪.‬‬ ‫میزان و نحوه محاسبه نفقه‬ ‫میـزان نفقـه در قوانیـن مربوطـه تعییـن نشـده اسـت و وقتـی زن و مـرد باهـم‬ ‫زندگـی مسـالمت امیزی دارنـد پرداخـت نفقـه طبـق توافـق طرفیـن خواهـد‬ ‫بـود امـا زمانی کـه زندگـی زناشـویی زن و شـوهر دچـار مشـکالتی شـده و پـای‬ ‫ان ها به دادگاه بکشـد‪ ،‬ازطریق ارجاع امر به کارشناسـان رسـمی دادگسـتری‬ ‫و توسـط شـعبه ای از دادگاه خانـواده کـه پرونـده در ان مطـرح اسـت‪ ،‬تعییـن‬ ‫می شـود‪ .‬کارشناسـان دادگسـتری باعنایت بـه شـان زن و نیازهـای او و‬ ‫موقعیـت زمانـی و مکانـی و نیـز تحصیلات و جایـگاه خانـواده پـدری وی‪،‬‬ ‫میـزان نفقـه را تعییـن می کننـد کـه این مبالـغ در مـوارد مختلـف بـا یکدیگـر‬ ‫تفـاوت دارنـد‪ .‬کارشـناس پـس از برقـراری تمـاس بـا زوجین و اطالع از شـرایط‬ ‫و اوضاع واحـوال مبلـغ نفقـه را تعییـن می کنـد؛ دراین صـورت ا گـر زن یا شـوهر‬ ‫یا هر دو‪ ،‬به میزان تعیین شـده اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬از تاریخ ابالغ نظریه‬ ‫کارشناسـی هفـت روز زمـان دارند تا نسـبت به نظر کارشـناس اعتـراض کنند؛‬ ‫دراین صـورت موضـوع جهـت تعیین تکلیـف بـه هیئـت کارشناسـی سـه نفره‬ ‫ارجـاع خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مبلغ نفقه زن چقدر است؟‬ ‫قانون گـذار در مـاده ‪ 1107‬قانـون مدنـی مصادیـق نفقـه را بیـان فرمـوده؛‬ ‫لکـن درخصـوص مبلـغ ان صحبتـی نکـرده‪ .‬نفقـه زن به موجـب ایـن مـاده‬ ‫شـامل تهیـه مسـکن‪ ،‬پوشـا ک‪ ،‬خـورا ک‪ ،‬وسـایل منـزل‪ ،‬هزینه هـای درمانـی‬ ‫و خدمـه اسـت‪ .‬البتـه بایـد گفتـه شـود کـه این هـا فقـط مصـداق هسـتند‬ ‫و نفقـه شـامل تمـام نیازهـای متعـارف و متناسـب بـا وضعیـت زن اسـت‪.‬‬ ‫در رویـه نیـز به این نحـو اسـت کـه پـس از طـرح دعـوای مطالبـه نفقـه شـعبه‬ ‫مربوطـه موضـوع را جهـت تعییـن میـزان نفقـه بـه کارشـناس ارجـاع می دهـد‬ ‫و کارشـناس نیـز طبـق نیازهـای متعـارف زن‪ ،‬شـانیت او و فضـای زندگـی او‬ ‫قبل ازازدواج به تعیین مبلغ نفقه می پردازد‪ .‬درپایان یاداوری می کنیم نفقه‬ ‫یکـی از حقـوق اصلـی یـک زن در ارگان خانـواده اسـت و در یادداشـت های‬ ‫دیگـر بـه قسـمت های دیگـر نفقـه بعـد از طلاق و نفقـه فرزنـدان می پردازیم‪.‬‬ ‫*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی‬ ‫خوزستان‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫تقدیر مدیرعامل شرکت توانیر‬ ‫از مشترکین برق خوزستان در مدیریت مصرف‬ ‫مدیـران عامـل شـرکت توانیـر و‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان از‬ ‫همراهی مشترکین برای مدیریت‬ ‫مصـرف بـرق تقدیـر کردنـد‪.‬‬ ‫محمـود دشـت بزرگ گفـت‪« :‬در‬ ‫جلسـه پایـش و عملکـرد و کنتـرل‬ ‫اسـتان ها بـا موضـوع مدیریـت‬ ‫مصـرف بـرق شـروع پیـک کـه بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت توانیـر و مدیـران‬ ‫صنعـت بـرق کشـور برگـزار شـد‪ ،‬از شـرکت های بـرق منطقـه ای خوزسـتان‪،‬‬ ‫تهـران و یـزد به دلیـل اجـرای موفـق برنامه هـای مدیریـت بـار و مصـرف‬ ‫بـرق تقدیـر شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این اقـدام بـا تعامـل و همـکاری صنایـع‪،‬‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬رسـانه ها و مشـترکین حاصـل شـده کـه از همـه ان هـا تقدیـر و‬ ‫قدردانـی می شـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬باتوجه بـه شـروع پیـک مصـرف بـرق و افزایـش دمـای هـوا از مشـترکین‬ ‫ایـن شـرکت تقاضـای تـداوم و اسـتمرار همـکاری در مدیریـت بهینـه مصـرف‬ ‫می شـود تـا در ادامـه فصـل تابسـتان امـر برق رسـانی پایـدار تـداوم داشـته‬ ‫باشـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬تدابیـر الزم ماننـد افزایـش ظرفیـت و اماد هسـازی‬ ‫شـبکه بـرق انجـام شـده و ا کنـون نیـز کارکنـان ایـن شـرکت در امادگـی کامـل‬ ‫هستند تا در امر برق رسانی خللی وارد نشود‪ .‬برای افزایش پایداری شبکه و‬ ‫کیفیت برق رسانی از مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬تا کنون ‪ 815‬مگاولت امپر در بخش انتقال‬ ‫و فوق توزیـع بـه ظرفیـت شـبکه تحت نظـارت ایـن شـرکت در خوزسـتان و‬ ‫کهگیلویه وبویراحمد اضافه شـد»‪ .‬شـرکت برق خوزسـتان مسـئولیت تامین‬ ‫و انتقـال بـرق در شـبکه انتقـال و فوق توزیـع در دو اسـتان خوزسـتان و‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫اغاز اب رسانی به ‪ ۷۱‬روستای شوشتر‬ ‫دادستان عمومی و انقالب مرکز فارس تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت بازبینی و تجدیدنظر در روند کمیسیون ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫دادس ــتان عموم ــی و انق ــاب مرک ــز ف ــارس‬ ‫بااش ــاره به وضعی ــت رس ــیدگی کمیس ــیون‬ ‫م ــاده ‪ ۱۰۰‬ش ــهرداری و ای ــراد و اش ــکاالتی‬ ‫ک ــه در ان هس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬الزم اس ــت‬ ‫تجدیدنظرهای ــی درزمین ــه رس ــیدگی و‬ ‫اتخ ــاذ تصمی ــم ان اعم ــال ش ــود»‪ .‬س ــید‬ ‫مصطف ــی بحرین ــی اظه ــار ک ــرد‪« :‬برگ ــزاری‬ ‫این جلس ــه حا ک ــی از اهتم ــام متولی ــان امر‬ ‫نس ــبت ب ــه اص ــاح ام ــور اس ــت»‪ .‬او ضمن‬ ‫گرامیداش ــت ی ــاد و خاط ــره جان باخت ــگان‬ ‫حادثه متروپ ــل‪ ،‬تصریح ک ــرد‪« :‬بروز چنین‬ ‫حوادث ــی به ن ــوع عملکرد م ــا برمی گردد که‬ ‫بای ــد تعارفات را کنار بگذاری ــم و برای حفظ‬ ‫شه ــای‬ ‫س ــامتی و ج ــان ش ــهروندان تال ‬ ‫جدی تـــر و موثری انجام شـــود»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«ا گ ــر نگاه ــی اجمال ــی ب ــه وضعی ــت ش ــهر‬ ‫و شهرس ــازی در کش ــور بیندازی ــم‪ ،‬متوج ــه‬ ‫یش ــویم متاس ــفانه نظ ــارت دقیق ــی در‬ ‫م ‬ ‫ام ــور ساخت وس ــاز نیس ــت و این موض ــوع‬ ‫منحص ــر به ش ــیراز نب ــوده و مبتالب ــه اغلب‬ ‫مناطق کش ــور و به ویژه کالن شهرهاست»‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به وضعی ــت س ــاختمان های‬ ‫درحال اح ــداث و نی ــز س ــاختمان های‬ ‫درحال بهر هب ــرداری ک ــه از قدم ــت طوالن ــی‬ ‫برخوردارن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬الزم اس ــت کلی ــه‬ ‫س ــاختمان های ناایمن در کوتاه ترین زمان‬ ‫فاطیماتقی دوست*‬ ‫انچه درباره نفقه‬ ‫ممک ــن شناس ــایی و نس ــبت به رف ــع خطر‬ ‫نه ــا اقدامات‬ ‫نس ــازی ا ‬ ‫و اس ــتاندارد و ایم ‬ ‫الزم انج ــام و مرات ــب ب ــه دادس ــتانی اعـــام‬ ‫ش ــود»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬دادگس ــتری اس ــتان‬ ‫امادگ ــی حمای ــت و همراه ــی جه ــت رف ــع‬ ‫نواق ــص و ای ــرادات و دف ــع مخاط ــرات‬ ‫س ــاختمان ها را دارد و الزم اس ــت‬ ‫دراس ــر ع وقت کمیت ــه کارشناس ــی مرک ــب‬ ‫از دس ــتگاه های متول ــی‪ ،‬ناظ ــر و مرتب ــط‬ ‫و ب ــا حض ــور نماین ــده دادس ــتان مســـائل‬ ‫را از جه ــات مختل ــف فن ــی و شهرس ــازی‪،‬‬ ‫حقوقی و استانداردس ــازی بررسی و نتیجه‬ ‫در جلس ــه ات ــی مط ــرح ش ــود»‪ .‬دادس ــتان‬ ‫عموم ــی و انق ــاب مرکز ف ــارس تصریح کرد‪:‬‬ ‫«ط ــی س ــال های قب ــل‪ ،‬متاس ــفانه ناش ــی‬ ‫از اهم ــال و بی توجه ــی اق ــدام ب ــه ف ــروش‬ ‫مناب ــع ش ــهر به وی ــژه در ح ــوزه باغ ــات و‬ ‫اح ــداث و تکمی ــل س ــاختمان ها ش ــده و‬ ‫بای ــد نس ــبت ب ــه تغیی ــر رویک ــرد ب ــا حف ــظ‬ ‫و مراقب ــت از امکان ــات موج ــود و اص ــاح‬ ‫ام ــور درامدی‪ ،‬هزین ــه و ارائ ــه خدمات گام‬ ‫موثر برداش ــته ش ــود»‪ .‬بحرین ــی تا کید کرد‪:‬‬ ‫«امیدواری ــم مس ــئولین ام ــر ب ــا اراده قوی‪،‬‬ ‫انجام هماهنگی با دس ــتگاه ها و نهادهای‬ ‫مرتب ــط و تصمیم گیری صحیح ب ــه وظایف‬ ‫و تکالی ــف قانونی اهتمام داش ــته باش ــند و‬ ‫دس ــتگاه های ناظ ــر نی ــز با رصد مس ــتمر و‬ ‫موثر اقدامات‪ ،‬مرات ــب ترک فعل یا اقدامات‬ ‫مغایر قانون را به دادس ــتان گزارش کنند»‪.‬‬ ‫ابراهیم ــی؛ مع ــاون دادس ــتان عموم ــی و‬ ‫انق ــاب مرک ــز ف ــارس نی ــز دراین جلس ــه از‬ ‫مجموع ــه ش ــهرداری ش ــیراز باب ــت برگزاری‬ ‫این جلس ــه تش ــکر و درباره ابهامات قانونی‬ ‫پیرامون پایان کار‪ ،‬ساخت وس ــازهای بدون‬ ‫پروان ــه‪ ،‬گفت‪« :‬به اتش نش ــانی ش ــهرداری‬ ‫ش ــیراز و اداره کل اس ــتاندارد ف ــارس مج ــوز‬ ‫ورود ب ــه بازرس ــی مس ــتمر ایمن ــی اما ک ــن‬ ‫عموم ــی داده ای ــم»‪ .‬او ب ــه اقدام ــات موث ــر‬ ‫دادس ــتانی ب ــا هم ــکاری متولی ــان جه ــت‬ ‫نش ــهر ش ــیراز‪،‬‬ ‫کاه ــش موارد ناایمن در کال ‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬رف ــع تج ــاوز ب ــه برق‬ ‫و اما ک ــن عموم ــی و ص ــدور مجوزهای ــی‬ ‫نب ــاره‪ ،‬رعای ــت مق ــررات ایمن ــی در‬ ‫درای ‬ ‫بخش گازرس ــانی‪ ،‬بازدید میدان ــی از اما کن‬ ‫گس ــیاه و‬ ‫درمعرض خط ــر؛ ازجمل ــه سن ‬ ‫ب ــازار وکیل‪ ،‬مدیری ــت بحران ران ــش کوه در‬ ‫منطقه منصوراباد و س ــاماندهی تابلوهای‬ ‫نم ــوارد اس ــت»‪.‬‬ ‫تبلیغات ــی ناایم ــن از ای ‬ ‫طـرح اب رسـانی بـه ‪ ۷۱‬روسـتای شهرسـتان شوشـتر در شـمال خوزسـتان‪،‬‬ ‫در قالـب طـرح محرومیت زدایـی قـرارگاه امـام حسـن مجتبـی ؟ع؟ توسـط‬ ‫قـرارگاه بسـیج سـازندگی و قـرارگاه کربلای سـپاه خوزسـتان اغـاز شـد‪.‬‬ ‫بو فاضالب خوزسـتان؛ مدیرعامل شـرکت‬ ‫به گزارش روابط عمومی شـرکت ا ‬ ‫بو فاضلاب خوزسـتان در اییـن کلنگ زنـی ایـن طـرح‪ ،‬گفـت‪« :‬با توج هبـه‬ ‫ا ‬ ‫عزم دولت سیزدهم برای برطرف کردن مشکالت اب و فاضالب خوزستان‪،‬‬ ‫طـرح اب رسـانی بـه روسـتاهای شوشـتر در قالـب طـرح محرومیت زدایـی‬ ‫قـرارگاه امـام حسـن مجتبـی ؟ع؟ بـا اعتبـار سـه هزار میلیارد ریال عملیاتـی‬ ‫نطـرح‬ ‫شـد»‪ .‬محمدرضـا کرمی نـژاد افـزود‪« :‬بـا بهره بـرداری از ای ‬ ‫دهسـتان های میـان اب ‪ ،‬میـان اب شـمالی ‪ ،‬مـدرس (حاشـیه رودخانـه‬ ‫گرگـر) و بخشـی از دهسـتان شـعیبیه شوشـتر بـه تعـداد ‪ ۷۱‬روسـتا در ایـن‬ ‫یشـوند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬روستاهای ظهیریه‪ ،‬محامید‪،‬‬ ‫پروژه اب رسـانی م ‬ ‫هاللـه منـزل‪ ،‬هاللـه کنـار‪ ،‬مریـره‪ ،‬غانـم‪ ،‬درب خزینـه‪ ،‬بـه بیـد‪ ،‬ابگنجـی‪،‬‬ ‫سـبزی‪ ،‬مهدیـه‪ ،‬منحـوش‪ ،‬حـاج منعم‪ ،‬شـلیلی بـزرگ‪ ،‬شـلیلی کوچک‪ ،‬قل‬ ‫رومـزی‪ ،‬حسـام ابـاد‪ ،‬چهـارگاوه‪ ،‬نصیـر‪ ،‬یبـاره‪ ،‬غلیـم‪ ،‬سـوفان علیـا‪ ،‬سـوفان‬ ‫سـفلی‪ ،‬مجریـه‪ ،‬سـید حسـن ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬شـعبت الطولـه‪ ،‬شـجرات‪ ،‬شـریف‪،‬‬ ‫جلیعـه‪ ،‬سـید دخیـل‪ ،‬غافـل‪ ،‬حبیب ابـاد‪ ،‬چـم فـرج ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬خزینـه سلامات‪،‬‬ ‫هدام ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬مشـهدی ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬شـقاریج علیا‪ ،‬عنایه‪ ،‬شـقاریج سـفلی‪ ،‬سـمیده‪،‬‬ ‫نقیشـات ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬حـاج خصـاب‪ ،‬ولـی ابـاد‪ ،‬خورشـید‪ ،‬قلعـه خـان‪ ،‬علـه حـاج‬ ‫عبدالعلـی‪ ،‬عـرب اسـد‪ ،‬عرب حسـن‪ ،‬تبتی‪ ،‬لنگـر ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬اقابگی‪ ،‬مهـدی اباد‪،‬‬ ‫سـه بنـه‪ ،‬پرچسـتان ها (شـیخ محمـد‪ ،‬خلـج‪ ،‬ال کلـی)‪ ،‬اب کاه‪ ،‬چـم کنـار‪،‬‬ ‫پیـرگاری‪ ،‬گـراب‪ ،‬نورعلـی‪ ،‬جیجـل‪ ،‬چهاربیشـه‪ ،‬پنـج میـل‪ ،‬چمتـر خـان‪،‬‬ ‫شـهرک مختاری و پرزینسـتان شوشـتر در این طرح اب رسـانی می شـوند»‪.‬‬ ‫کرمی نـژاد گفـت‪« :‬جمعیـت زیرپوشـش ایـن طـرح اب رسـانی ‪ ۳۲‬هزار نفـر‬ ‫اسـت کـه بـا بهره بـرداری از ان تعـداد هفت هـزار و ‪ ۸۰۰‬خانـوار از نعمـت اب‬ ‫شـرب بـا کیفیـت و پایـدار بهره منـد می شـوند»‪.‬‬ صفحه 6 ‫راه و نگاه‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2517‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعامل ابفای کرمانشاه خبر داد؛‬ ‫نماینده مردم تفت و میبد‪:‬‬ ‫از ظرفیت مجلس‬ ‫برای پای کار اوردن سایر دستگاه ها استفاده شود‬ ‫نماینـده مـردم تفـت و میبـد در مجلـس شـورای اسلامی در جلسـه شـورای‬ ‫معاونیـن بهزیسـتی اسـتان یـزد در خصـوص بیمـه تکمیلـی مددجویـان‬ ‫بهزیسـتی گفـت‪« :‬قـرار اسـت بودجـه ای از سـوی بیمـه سلامت در راسـتای‬ ‫بیمـه معلولیـن هزینـه شـود کـه به دنبـال راهـکاری بـرای هزین هکـرد ایـن‬ ‫بودجه هسـتیم»‪ .‬وی از معاونین بهزیسـتی خواست طر ح های پیشنهادی‬ ‫خـود در حـوزه اسـیب های اجتماعـی‪ ،‬افـراد دارای معلولیـت و ‪ ...‬را جهـت‬ ‫طـرح در مجلـس بـه وی ارائـه دهنـد‪ .‬وی همچنیـن در بازدیـد از مجتمـع‬ ‫اموزشـی فرهنگـی شـیرکوه سـازمان بهزیسـتی کشـور در نیـر گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫ثهـای‬ ‫یسـت کـه هـم بح ‬ ‫مجتمـع یـک مجموعـه بسـیار خـوب و کامل ‬ ‫ثهـای توانبخشـی بـرای‬ ‫ثهـای فرهنگـی و هـم بح ‬ ‫تفریحـی و هـم بح ‬ ‫افـراد دارای معلولیـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت»‪ .‬میرمحمـدی با اشـاره به‬ ‫مشـکالت این مجموعـه از جملـه جـاده ان گفـت‪« :‬هفت کیلومتـر جـاده ی‬ ‫خا کـی از نیـر تـا ایـن مجموعـه نیازمنـد زیرسـازی و اسـفالت اسـت کـه مق ّـرر‬ ‫شـد بـا شـروع بـه کار اداره کل راه سـازی بـرای جـاده عبـوری نیـر‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫زیرسـازی کامـل و اسـفالت ایـن هفت کیلومتـر نیـز اقـدام شـود»‪ .‬سـید جلیـل‬ ‫میرمحمـدی خواسـتار بهره منـدی جامعـه هـدف بهزیسـتی از ظرفیـت ایـن‬ ‫مجتمع شـد‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی اسـتان یزد ضمن ارائه عملکرد بهزیسـتی‬ ‫گفـت‪« :‬بهزیسـتی سـازمانی خدماتـی و مـردم نهـاد اسـت کـه وظیفـه خدمت‬ ‫رسـانی بـه شـریف تریـن بنـدگان خـدا را دارد»‪ .‬رضـا ابهت با بیان اینکـه ‪ 29‬هزار‬ ‫‪3‬هـزار نـوع معلولیـت تحـت پوشـش بهزیسـتی در اسـتان یـزد‬ ‫معلـول بـا ‪ 7‬‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪« :‬جامعه هدف بهزیستی در دو بخش حمایتی و پیشگیرانه‬ ‫خدمـات دریافـت می کننـد»‪ .‬وی بخـش حمایتـی شـامل ایتـام‪ ،‬معلولیـن‬ ‫و زنـان سرپرسـت خانـوار دانسـت و گفـت‪« :‬خدمـات پیشـگیرانه بهزیسـتی‬ ‫در دو فصـل پیشـگیری اولیـه در قالـب امـوزش بـه گرو ههـای مختلـف بـا‬ ‫تهـا‪ ،‬اسـیب های اجتماعـی و اعتیـاد اسـت و‬ ‫موضـوع پیشـگیری از معلولی ‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون‬ ‫در پیشـگیریه ثانویـه خدمـات مشـاوره ای و درمـان ارائـه م ‬ ‫پشـتیبانی و منابـع انسـانی بهزیسـتی اسـتان یـزد با اشـاره به مـاده ‪ 27‬قانـون‬ ‫جامـع حمایـت از معلولیـن مبنـی بـر دریافـت حداقـل حقـوق افـراد دارای‬ ‫معلولیـت شـدید و خیلـی شـدید گفـت‪« :‬اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده بـرای‬ ‫یکـه ‪5 70‬هـزار معلـول در کشـور شـامل ایـن‬ ‫‪ 5700‬نفـر معلـول اسـت؛ در حال ‬ ‫یشـوند»‪ .‬سـعید حاتمـی با بیان اینکـه مددجویان بهزیسـتی‬ ‫مـاده قانونـی م ‬ ‫فاقـد بیمـه تکمیلـی هسـتند‪ ،‬خواهان حل بیمه تکمیلـی ان ها شـد و گفت‪:‬‬ ‫تهـای‬ ‫«هزینـه درمـان افـراد دارای معلولیـت بسیار باالسـت و نیازمنـد حمای ‬ ‫بیمـه تکمیلـی هسـتند»‪ .‬صبـاغ زادگان؛ معـاون امـور توسـعه پیشـگیری‬ ‫بهزیسـتی اسـتان یـزد نیـز بـر ضـرورت ارائـه خدمـات مشـاوره ای بـه عمـوم‬ ‫مـردم در قالـب بیمه تامین اجتماعی تا کید کرد و گفـت‪« :‬در صورتی که مرا کز‬ ‫مشـاوره پوشـش بیمـه ای داشـته باشـند‪ ،‬عمـوم مـردم می تواننـد از خدمات‬ ‫نهـا بهـره ببرنـد»‪ .‬ناصـر صباغـزادگان همچنیـن خواهـان راه انـدازی کمـپ‬ ‫ا ‬ ‫درمـان معتادیـن در قالـب مـاده ‪ 16‬توسـط شـهرداری‪ ،‬بسـیج و یـا سـپاه شـد‬ ‫و گفت‪« :‬در بحث سـاماندهی معتادین متجاهر همه دسـتگاه های مرتبط‬ ‫باید ورود کنند»‪ .‬محسن صباغی نژاد (معاون امور توانبخشی بهزیستی) نیز‬ ‫افزایش هزینه های مرا کز نگهداری شبانه روزی را یاداور شد و گفت‪« :‬استان‬ ‫یـزد نیازمنـد راه انـدزی یـک مرکـز نگهـداری بیمـاران روانـی مزمـن بـا ظرفیـت‬ ‫‪ 80‬نفـر اسـت»‪ .‬معـاون امـور اجتماعـی بهزیسـتی اسـتان یـزد نیـز با اشـاره به‬ ‫افزایـش اسـیب های اجتماعـی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل گفـت‪:‬‬ ‫«بـاالی ‪50‬درصـد مراجعیـن اورژانـس اجتماعـی غیربومـی و از اسـتان های‬ ‫همجـوار و اتبـاع هسـتند و بخـش عمـده اتبـاع نیـز فاقـد کارت هسـتند و خال‬ ‫نهـا را مشـکل کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫قانونـی در این خصـوص خدمت رسـانی بـه ا ‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫بذر رایگان برای متقاضیان کشت جایگزین‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی ایلام گفـت‪« :‬بـذر گیاهـان‬ ‫علوفـه ای جهـت جایگزین کشـت برنج در مناطق مختلف اسـتان به صورت‬ ‫نجـوب بـا اعلام‬ ‫رایـگان دراختیـار کشـاورزان قـرار می گیـرد»‪ .‬حشـمت زری ‬ ‫ایـن خبـر اظهـار داشـت‪« :‬باتوج هبـه جلسـات مختلـف صورت گرفته مبنی بر‬ ‫ممنوعیـت کشـت برنـج در اسـتان اقداماتـی دراین زمینـه انجـام گرفـت‪.‬‬ ‫بسـته های تشـویقی و حمایتـی نیـز بـرای افرادی که از کشـت برنج خـودداری‬ ‫و اقـدام بـه کشـت محصـوالت کـم اب کننـد‪ ،‬درنظـر گرفتـه شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫تنـام اسـتفاده از ایـن امتیـاز به مدیریـت جهـاد کشـاورزی‬ ‫افـزود‪« :‬جهـت ثب ‬ ‫شهرسـتان خـود مراجعـه کنیـد»‪.‬‬ ‫ اندازی دو سرویس جدید مخابراتی‬ ‫راه‬ ‫ِ‬ ‫حشـمت اسـدی گفت‪« :‬جهت دسترسـی اسـان مردم به خدمات مخابراتی‬ ‫و توسـعه زیرسـاخت های ارتباطـی مخابـرات منطقـه ایلام در سـه حـوزه‬ ‫اساسی تلفن همراه اول‪ ،‬تلفن ثابت‪ ،‬اینترنت پرسرعت خانگی ‪ ADSL‬فعال‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬سـرویس های جدیـدی نیـز بـرای مکمل دردسـت اقدام‬ ‫اسـت کـه بخشـی وا گـذار شـد و بخشـی دیگر نیـز امسـال بـا سـرمایه گذاری‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیرعامـل مخابـرات‬ ‫در مناطـق جدیـد بـرای دسترسـی ایجـاد م ‬ ‫منطقـه ایلام بابیان اینکـه سـرویس های جدیـد متنـوع بخشـی از فـن اوری‬ ‫روز دنیاسـت‪ ،‬گفت‪« :‬سـرویس ‪ FTTH‬با ظرفیت حدود ‪ ۲۰۰۰‬پرت در دسـتور‬ ‫وا گـذاری قـرار دارد‪ .‬مهم تریـن مزیـت این سـرویس این اسـت که تلفـن ثابت و‬ ‫یشـود»‪ .‬اسـدی‬ ‫اینترنت خانگی از بسـتر کابل مسـی به فیبر نوری منتقل م ‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬در ایالم زیرسـاخت های الزم از سـال ‪ ۹۴‬فراهم شـده و در‬ ‫برنامـه بعـدی دهلران تحت پوشـش این سـرویس قـرار می گیـرد»‪ .‬وی اضافه‬ ‫کـرد‪« :‬دیگـر سـرویس راه اندازی شـده در ایلام ‪ VDSL‬اسـت کـه بـا تجهیـزات‬ ‫سـخت افزاری پیشـرفته تر متوسـط سرعت بسـتر (‪ )ADSL‬تا سـرعت ‪ ۵۰‬مگ‬ ‫قابلیـت افزایـش دارد‪ .‬ایـن سـرویس نیـز در اسـتان راه انـدازی شـده و بـا‬ ‫تامین اعتبـار و خریـد تجهیـزات تـا پایـان سـال ظرفیـت ‪ ۴۰۰‬پـورت در اسـتان‬ ‫فراهـم می شـود‪ .‬در دوسـال اخیر حـدود ‪ ۲۳۰‬کیلومتـر فیبـر نـوری جدیـد در‬ ‫مناطـق محـروم روسـتایی ایلام نصـب شـده اسـت»‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۲۳۵۰‬واحد نهضت ملی مسکن‬ ‫عبـداهلل بهـادری در بازدیـد از پروژه های نهضت ملی مسـکن ایلام از افزایش‬ ‫نشـرایط خبـر داد‪ .‬وی‬ ‫حهـا باتوج هبـه افزایش تعداد واجدی ‬ ‫احـداث این طر ‬ ‫هـدف از طـرح نهضـت ملـی مسـکن را سـاماندهی بـازار مسـکن و اجاره بهـا و‬ ‫خانه دارشـدن اقشـار مختلـف جامعـه دانسـت و تا کیـد کرد بـرای تحقق این‬ ‫هـدف مهـم ضمـن تسـریع اجـرای پروژ ههـا‪ ،‬رعایـت نـکات فنـی و کیفیـت نیـز‬ ‫بادقت زیرنظر ناظرین قرار دارد‪ .‬وی گفت‪« :‬درصورت مشاهده عدم رعایت‬ ‫نـکات فنـی در احـداث هریـک از پروژ ههـای نهضـت ملـی مسـکن کـه باعـث‬ ‫مشـدن اسـتحکام بنـا و کیفیـت سـاختمان شـود؛ بالفاصلـه پـروژه تعطیـل‬ ‫ک ‬ ‫و حتـی تخریـب خواهـد شـد زیـرا حفـظ جـان و مـال مـردم را اولویـت احـداث‬ ‫هـر پـروژه ای می دانیـم»‪ .‬مدیـرکل راه وشهرسـازی ایلام وا گـذاری زمیـن‬ ‫فهـای‬ ‫به قیمـت بسـیارکم و در اقسـاط بلندمـدت‪ ،‬بهره منـدی از تخفی ‬ ‫پروانـه سـاختمانی و خدمـات نظام مهندسـی و تسـهیالت بلندمدت بانکی‬ ‫را از مزایـای طـرح نهضـت ملـی مسـکن دانسـت و ادامـه داد‪« :‬هیـچ کارگزاری‬ ‫ دنبـال کسـب سـود نیسـت و واحدهـای مسـکونی به قیمـت تما مشـده کـه‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫یسـت احداث م ‬ ‫تلفیقی از سـهم اورده متقاضی و تسـهیالت بانک ‬ ‫بهـادری تا کیـد کـرد‪« :‬شـرط وا گـذاری زمیـن و تخصیص پـروژه به متقاضیان‬ ‫یسـت و تا کنـون ‪ ۲۴۲۳‬مـورد از‬ ‫پرداخـت سـهم اورده اولیـه ‪ ۴۰‬میلیـون تومان ‬ ‫متقاضیـان اسـتان ایلام باتوج هبـه پیـام دریافتی نسـبت بـه واریز وجـه اولیه‬ ‫و بیشـتر (سـهم اورده دوم) اقدام کرده و پروژه برای ‪ ۲۳۵۰‬مورد تعریف شـده‬ ‫اسـت و باتوج هبـه افزایـش روزانـه این افـراد بـه زودی بـرای همـه کسـانی که‬ ‫اورده اولیه را پرداخت کنند‪ ،‬پروژه نهضت ملی مسکن تعریف خواهد شد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در نشست مدیرکل محیط زیست فارس با اصحاب رسانه در «پارک ملی بمو» مطرح شد؛‬ ‫امسال هیچ پرنده مهاجری به تاالب ها نیامده است‬ ‫قاسمتوانایی‬ ‫نشسـت صمیمـی پور شـیرزاد بـا اصحـاب‬ ‫رسـانه به مناسب هفته محیط زیسـت که در‬ ‫تشـده پـارک ملـی بمـو انجام‬ ‫منطقـه حفاظ ‬ ‫شـد‪ .‬مدیـرکل محیط زیسـت فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«ریزگردهـای محلـی ناشـی از خشـکیدگی‬ ‫تـاالب در کنـار ریزگردهـای فرامنطقـه ای‬ ‫سلامت مـردم را به خطـر می انـدازد‪ .‬تـاالب‬ ‫مهارلـو ا گـر خشـک شـود ریزگرد نمـک زندگی‬ ‫در شـیراز را دچـار مشـکل می کنـد»‪ .‬عطـا‬ ‫پورشـیرزاد گفـت‪« :‬رسـانه زبـان گویـا و مدافـع‬ ‫واقعـی محیط زیسـت اسـت‪ .‬مسـئوالن‬ ‫نسـبت به قبل مصمـم و باورمندانـه درجهت‬ ‫حفاظـت از محیط زیسـت پـای کار بـوده‬ ‫و از مسـئوالن قضائـی و انتظامـی اسـتان‬ ‫بـرای دسـتگیری سـریع عاملان شـهادت‬ ‫محیط بانـان‪ ،‬تشـکر می کنـم»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫محیط زیسـت اسـتان گفـت‪« :‬تغییـر اقلیـم و‬ ‫دیگر مسائل سبب اسیب و خطر برای تنوع‬ ‫زیسـتی و محیط زیست شـده که نتیجه اش‪،‬‬ ‫تهدیـد سلامت مـردم اسـت‪ .‬گسـتردگی‪،‬‬ ‫شهـای‬ ‫تنـوع خـاص‪ ،‬پیچیدگـی و چال ‬ ‫محیط زیسـت اسـتان فـارس امـری اشـکار‬ ‫اسـت؛ امـا مدیریـت ارشـد اسـتان باورمندانـه‬ ‫ً‬ ‫و عمیقـا نسـبت بـه محیط زیسـت برنامـه‬ ‫دارنـد»‪.‬‬ ‫استفادهاز ظرفیتعشایر فارس‬ ‫جهتحفظمحیط زیستاستان‬ ‫باتوج هبـه‬ ‫بابیان اینکـه‬ ‫پورشـیرزاد‬ ‫تهـای اسـتخدامی تنهـا راهـکار‬ ‫محدودی ‬ ‫همیـن اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫عشـایر‪ ،‬خـوب اسـت به ویـژه فـارس کـه‬ ‫بیشترین جمعیتی عشایری را دارد و سازمان‬ ‫محیط زیسـت بـا عشـایر تفاهم نامـه ای امضا‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬پیشـنهادی دادیـم کـه اسـتان‬ ‫فـارس پایلـوت این همـکاری شـود و در اینده‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫نزدیـک این امـر اجرایـی م ‬ ‫محیط زیسـت اسـتان فـارس بابیان اینکـه‬ ‫عشـایر به عنـوان «مخبـر صـادق» بـرای‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت همـکاری می کننـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬عشایر دراین طرح متولیان حفاظت‬ ‫شسـوزی و پایـش‬ ‫یشـوند به ویـژه زمـان ات ‬ ‫م ‬ ‫مناطـق عشـایر می تواننـد ورود کننـد»‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکـه رویکـرد سـازمان اسـتفاده از‬ ‫بسیج مردمی ست‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬سمن ها‬ ‫یتـر‬ ‫نیـز ازقبـل بـوده امـا ایـن ارتبـاط قو ‬ ‫یشـود تـا جایـگاه واقعـی خـود را بیابنـد؛‬ ‫م ‬ ‫چرا کـه سـازمان مردم نهـاد نبایـد به اجـرا وارد‬ ‫شوند باید کار فکری و فرهنگی انجام دهند‪.‬‬ ‫کمبـود تجهیـزات در اسـتان وجـود دارد و‬ ‫باتوج هبـه محدودیـت بودجـه کل کشـور‬ ‫تالش شده تجهیزات تامین شود»‪ .‬مدیرکل‬ ‫محیط زیسـت اسـتان گفـت‪« :‬حفاظـت‬ ‫مردم پایـه امـروز مدنظـر اسـت‪ .‬شـعار امسـال‬ ‫محیط زیست مردم پایه‪ ،‬هوشمند و فناورانه‬ ‫اسـت چرا که بدون مشـارکت مردم نمی توان‬ ‫بـه حفاظـت از محیط زیسـت امیـدوار بـود‪.‬‬ ‫همچنیـن بسـیاری از مشـکالت امـروز را علـم‬ ‫و فنـاوری می توانـد حـل کنـد»‪ .‬او گفـت‪:‬‬ ‫بهـای اسـتان خشـک شـده و‬ ‫«همـه تاال ‬ ‫بایـد اصحـاب رسـانه دراین زمینـه مطالب هگـر‬ ‫باشـند‪ .‬محیط زیسـت دسـتگاه نظارتی ست‬ ‫و بسـیاری از اقدامـات بـرای حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت در دیگـر دسـتگاه ها تعریـف‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬پورشـیرزاد گفت‪« :‬ا گر تاالب ها‬ ‫خشـک شـده و باران نیز نمی بارد‪ ،‬باید اقدام‬ ‫دیگـری انجـام داد‪ .‬به دلیـل بی برنامگـی‬ ‫سـال های قبل بهر هبـرداری از سـفره های اب‬ ‫زیرزمینی دوچندان و در کنار خشک سالی و‬ ‫کمبود بارش منجر به نابودی تاالب ها شده‪.‬‬ ‫بهـا‬ ‫تغییـر معیشـت مـردم در حاشـیه تاال ‬ ‫بهـا بدتـر‬ ‫می توانـد کمـک کنـد وضعیـت تاال ‬ ‫نشود‪.‬ریزگردهایمحلیناشیاز خشکیدگی‬ ‫تـاالب کنار ریزگردهای فرامنطقه ای سلامت‬ ‫مـردم را به خطـر می انـدازد‪ .‬تـاالب مهارلـو‬ ‫ا گـر خشـک شـود ریزگـرد نمـک زندگـی در‬ ‫شـیراز را دچـار مشـکل می کنـد»‪ .‬وی دربـاره‬ ‫ً‬ ‫بهـا کامال‬ ‫بهـا نیـز گفـت‪« :‬تاال ‬ ‫وضعیـت تاال ‬ ‫خشـک شـده و امسـال هیچ پرنده مهاجری‬ ‫ً‬ ‫نیامـده اسـت؛ ضمنـا اب سـدها کـم شـده‬ ‫اسـت و باوجوداینکـه حق ابـه هـم بـرای‬ ‫بهـا تعیین شـده امـا اولویت با اب شـرب‬ ‫تاال ‬ ‫اسـت؛ ا گـر از اب شـرب اضافـه ایـد بـه دیگـر‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بهـا داده م ‬ ‫مناطـق و تاال ‬ ‫محیط زیسـت فارس گفت‪« :‬برداشـت زیـاد از‬ ‫بهـای زیرزمینـی عامـل اصلی خشـکیدگی‬ ‫ا ‬ ‫تاالب هاسـت‪ .‬بایـد اسـتفاده از چا ههـا‬ ‫هوشـمند؛ و معیشـت جایگزیـن بـرای مـردم‬ ‫تعریـف شـود و این برنام ههـا بایـد ادامـه دار‬ ‫باشـد»‪ .‬او بابیان اینکـه محیط زیسـت بـه‬ ‫کمک اصحاب رسانه و اثرگذاری ان نیاز دارد؛‬ ‫زیرا باید دقیق تر و علمی تر به محیط زیسـت‬ ‫پرداخـت‪ ،‬گفـت‪« :‬کمبـود نیـرو در‬ ‫ً‬ ‫یکـه‬ ‫محیط زیسـت شـدیدا وجـود دارد؛ طور ‬ ‫یسـت‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬ردیـف پسـتی ‪ ۵۰۰‬ردیـف خال ‬ ‫و بـرای جبـران ایـن نقیصـه کارکنـان دیگـر‬ ‫دسـتگاه ها را کـه عالقه مند به محیط زیسـت‬ ‫باشـند به ویـژه در حـوزه محیط بانـی پذیـرا‬ ‫هسـتیم»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هم اندیشی تولیدکنندگان‪ ،‬صنعتگران و معلمان در نیشابور‬ ‫سید موسی الرضا حسینی‬ ‫حمیدرضـا حاجی ابـادی در جلسـه‬ ‫هم اندیشـی بـا نماینـدگان تولیدگـران و‬ ‫صنعتگران و معلمان نیشـابور در دبیرسـتان‬ ‫خیـام ایـن شهرسـتان‪ ،‬از افزایـش دو برابـری‬ ‫اعتبـارات تجدیـد پذیـر در بودجـه خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬امسـال ‪ ۱۳۹۴‬میلیارد تومـان بـرای‬ ‫بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۱‬دولـت مصـوب شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس کمیسـیون برنامه وبودجـه‬ ‫شـورای اسلامی در خصـوص مشـکل‬ ‫قطعـی بـرق و اب در کشـور افـزود‪« :‬از دولـت‬ ‫قابل قبول نیسـت که امروز بگوید ما مشـکل‬ ‫اب و برق داریـم‪ ،‬چرا کـه مشـکل اب و بـرق‬ ‫حل شدنی ست»‪ .‬وی بابیان اینکه ا گر الگوی‬ ‫مصـرف را درسـت رعایـت کنیـم‪ ،‬درزمینه برق‬ ‫بـا کمبـود مواجـه نخواهیـم بـود‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫جسـال اسـت کـه قانـون الگـوی مصـرف‬ ‫«پن ‬ ‫کشـور مصـوب شـده؛ امـا متاسـفانه اجرایـی‬ ‫نشده است»‪ .‬حاجی بابایی با اذعان به اینکه‬ ‫در شـرایطی که با کمبود اب مواجه هسـتیم؛‬ ‫امـا همچنـان بـدون توجـه بـه ایـن مهـم‬ ‫اقـدام بـه کشـت هندوانـه و سـایر محصوالت‬ ‫کشـاورزی کـه نیـاز ابـی بـاال دارنـد می کنیـم‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬ا گرچـه دولـت تا حـدودی‬ ‫بـا نصـب کنتورهـای هوشـمند و اعمـال‬ ‫سـهمیه بندی در خصوص برداشـت بی رویه‬ ‫اقداماتی انجام داده اسـت؛ اما ضروری سـت‬ ‫کـه الگـوی کشـت نیـز متناسـب بـا وضعیـت‬ ‫تغییـر کند»‪ .‬وی همچنیـن با اشـاره به فروش‬ ‫‪ ۳/۱۷‬میلیارد دالر نفت در سال گذشته بیان‬ ‫کـرد‪« :‬یک میلیـارد و ‪ ۷۰۰‬دالر از محـل فـروش‬ ‫نفـت بـرای کرونـا و ‪ ۶/۱۵‬دهم میلیـارد دالر‬ ‫هـم بـرای خریـد نهاد ههـا هزینـه شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس کمیسـیون برنامه وبودجـه‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی با اشـاره به‬ ‫اختصـاص دوهزار میلیارد تومـان تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه بـا کارمـزد دودرصـد بـرای‬ ‫هر یـک از اسـتان های کشـور خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬اعتبـار اختصاص یافتـه بـه خراسـان‬ ‫رضـوی دوهـزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومـان اسـت‬ ‫کـه اسـتاندار خراسـان رضـوی می توانـد بـا‬ ‫کهـا ایـن مبلـغ را بـه سـه برابر‬ ‫همـکاری بان ‬ ‫افزایـش دهـد و فرصـت طالیی برای مشـاغل‬ ‫کالن ایجاد کند»‪ .‬وی همچنین از اختصاص‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومـان اعتبـار بـرای کمـک‬ ‫بـه شـهرداری ها در نقـاط مختلـف کشـور بـر‬ ‫اسـاس جمعیـت خبـر داد و تصریـح کـرد‪« :‬در‬ ‫حوزه علـم و فن اوری چهارهزار میلیارد تومان‬ ‫بودجـه نهـاد ریاسـت جمهوری اختصـاص‬ ‫دادیـم و د وهـزار و ‪ ۳۰۰‬میلیـارد نیـز در اختیـار‬ ‫وزارت علـوم قراردادیـم»‪ .‬حاجـی بابایـی بـا‬ ‫اذعان به اینکه سـال گذشته پنج میلیون تن‬ ‫گنـدم قاچـاق شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گرچـه نیاز کشـور‬ ‫در سـال گذشـته خریـد هشـت میلیون تن‬ ‫گنـدم بـود؛ امـا میـزان خریـد گنـدم بـه‬ ‫یسـت که‬ ‫نتـن رسـید؛ این در حال ‬ ‫‪ ۱۳‬میلیو ‬ ‫در خاورمیانـه ‪ ۱۵۰‬میلیون نفـر از ارد یارانـه ای‬ ‫مـا اسـتفاده می کننـد»‪ .‬وی پرداخـت یارانـه را‬ ‫نشانه ضعف دولت دانست و افزود‪« :‬اقتصاد‬ ‫یسـت که حاکمیـت بـه مـردم در‬ ‫خـوب‪ ،‬زمان ‬ ‫توانمندی کمک کند‪ ،‬نه اینکه به انان یارانه‬ ‫بدهـد»‪ .‬رئیـس کمیسـیون برنامه وبودجـه‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی بابیان اینکـه‬ ‫پول داریـم امـا بـد خـرج می کنیـم‪ ،‬ابـراز کـرد‪:‬‬ ‫نتـر اسـت؛ امـا‬ ‫«بنزیـن در کشـور مـا از اب ارزا ‬ ‫نمی گوییـم کـه بنزیـن بایـد گـران شـود‪ ،‬بلکـه‬ ‫بایـد عملکـرد را اصلاح کنیـم و ایـن مشـکل‬ ‫نشـات گرفتـه از نبود تدبیـر و ضعف مدیریت‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه در برنامـه‬ ‫هفتـم مصوبـات انقالبـی در اقتصـاد خواهیم‬ ‫داشـت‪ ،‬افزود‪« :‬بیشـترین مشـکل اقتصاد ما‬ ‫کهـا هسـتند و ب هجـای واسـطه‪ ،‬تبدیـل‬ ‫بان ‬ ‫بـه رقیـب بـرای مـردم شـده اسـت‪ .‬چـرا بایـد‬ ‫بانـک ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومـان کـم بیـاورد تـا‬ ‫مجبـور شـویم پـول چـاپ کنیـم و زمینـه‬ ‫افزایـش تـورم را فراهم کنیم»‪ .‬همچنین برای‬ ‫نسـازی حقـوق‪ ،‬نه هزار میلیارد تومان‬ ‫همسا ‬ ‫بـرای بازنشسـتگان کشـور تخصیـص‬ ‫داد هشـده و پنج هزار میلیارد تومـان هـم‬ ‫نسـازی لشـکری ولی متاسـفانه‬ ‫بـرای همسا ‬ ‫مشـخص نیسـت گیـر کجاسـت کـه اجـرا‬ ‫یشـود و ‪ 38‬هزار میلیارد تومـان بـرای‬ ‫نم ‬ ‫طـرح رتبه بنـدی معلمـان اختصـاص یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬این نشسـت صمیمی بین معلمـان و‬ ‫یهـای مهنـدس ارکانـی‬ ‫صنعتگـران بـا پیگیر ‬ ‫(نماینـده مـردم شهرسـتنان های نیشـابور‪،‬‬ ‫فیـروزه و زبرخـان) انجـام شـد‪ .‬دکتـر حاجـی‬ ‫بابایـی (ریاسـت فرا کسـیون فرهنگیـان و‬ ‫کمیسـیون برنام هو بودجـه مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی) در جهـت فرهنگیـان نیشـابور و‬ ‫قطـب شـهید شوشـتری کـه شـامل شـهر‬ ‫عشـق اباد و سـروالیت‪ ،‬شهرسـتان های‬ ‫زبرخـان و فیـروزه اسـت حضـور یافـت و بـه‬ ‫بررسـی مشـکالت فرهنگیـان پرداخـت‪ .‬وی‬ ‫قـول داد کـع برقـراری رتبه بنـدی حقـوق‬ ‫فرهنگیـان را کـه بـه زودی اعمـال خواهد شـد‬ ‫و گفـت‪« :‬ایـن مسـئله مراحـل پایانـی خـود را‬ ‫می گذرانـد‪ .‬بـرای رتبه بنـدی حقـوق معلمان‬ ‫‪ 38‬هزار میلیارد تومـان تخصیـص داده شـده‬ ‫اسـت کـه بـه زودی اعمـال خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان‪:‬‬ ‫د‬ ‫تغییر ساعات اداری‪ 300 ،‬مگاوات در شبکه برق خوزستان پیک سایی می کن ‪‎‬‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫رئیس شـورای پایایی منطقه ای شـبکه برق‬ ‫خوزسـتان گفت‪« :‬انتظار این اسـت که تغییر‬ ‫‪3‬مـگاوات تاثیـر مثبـت در‬ ‫سـاعات اداری ‪ 00‬‬ ‫پیک سایی شبکه برق استان داشته باشد؛‬ ‫امـا الزمـه ان عملکـرد مسـئولیت پذیرانه از‬ ‫سـوی ادارات و دسـتگاه های اجرایی ست»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان؛ محمـود دشـت بزرگ‬ ‫در پنجمین جلسه کمیته استانی مدیریت‬ ‫تولیـد و مصـرف بـرق کـه بـا حضـور معـاون‬ ‫عمرانـی اسـتانداری‪ ،‬مدیـران صنعـت بـرق و‬ ‫صنایع در اسـتانداری خوزسـتان برگزار شد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬شـرایط دمایـی خـاص خوزسـتان‬ ‫در فصـل گـرم (ثبـت ‪ 83‬روز دماهـای‬ ‫‪ 46‬تـا ‪ 50‬درجـه در سـال گذشـته) باعـث‬ ‫شـد تـا تصمیـم بـه تغییـر سـاعات اداری و‬ ‫شـناور کـردن ان (دورکاری) گرفتـه شـود‬ ‫‪3‬مـگاوات تاثیـر مثبـت‬ ‫تـا از این طریـق ‪ 00‬‬ ‫کسـایی داشـته باشـد و شـرایط‬ ‫در پی ‬ ‫مصـرف بـرق را تعدیـل کنـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«انتظـار این اسـت که نظـارت بیشـتری‬ ‫در دسـتگاه های اجرایـی در این زمینـه‬ ‫نشـده در‬ ‫صـورت بگیـرد تـا بـه اهـداف تعیی ‬ ‫کاهـش مصـرف بـرق بخـش اداری برسـیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬پیـک مصـرف سـال گذشـته‬ ‫‪ 8489‬مـگاوات بـوده کـه در دمـای ‪ 52‬درجه‬ ‫رخ داده و پیـک امسـال نیـز روز گذشـته در‬ ‫‪7‬مـگاوات‬ ‫دمـای ‪ 50‬درجـه بـا مصـرف ‪ 982‬‬ ‫ثبـت شـده کـه نشـان می دهـد مصـرف بـرق‬ ‫بـا رشـد ‪ 2.4‬درصـدی نسـبت بـه روز مشـابه‬ ‫در سـال گذشـته در حال افزایـش اسـت و‬ ‫بایـد برنامه های مدیریت مصـرف را جدی تر‬ ‫دنبـال کنیـم»‪ .‬دشـت بزرگ اضافـه کـرد‪10« :‬‬ ‫درصد از مشترکین بخش خانگی خوزستان‬ ‫پرمصـرف و بدمصـرف هسـتند و خـارج از‬ ‫ف می کننـد کـه باید طبـق مصوبه‬ ‫الگـو مصـر ‬ ‫هیئـت وزیـران شـرکت های توزیـع بـرای‬ ‫نهـا کنتور هـای هوشـمند نصـب نماینـد تا‬ ‫ا ‬ ‫از این طریـق رعایـت الگـو و مدیریـت مصـرف‬ ‫قابـل کنتـرل باشـد»‪ .‬وی با اشـاره به مصوبـه‬ ‫هیئـت وزیـران در بخـش تولیـد و مصـرف‬ ‫برق‪ ،‬بیان کرد‪« :‬نصب کنتورهای هوشـمند‬ ‫بـرای مانیتورینـگ شـبکه و کنتـرل رمزارزهـا‬ ‫از جملـه اقداماتـی اسـت کـه بایـد انجـام‬ ‫شـود»‪ .‬رئیـس شـورای پایایـی منطقـه ای‬ ‫شـبکه بـرق خوزسـتان با بیان اینکـه بـرای‬ ‫همه شـرکت های برق منطقـه ای و توزیع در‬ ‫سراسر کشـور سهمیه های مدیریت مصرف‬ ‫در نظرگرفتـه شـده و همـه موظـف بـه رعایت‬ ‫ایـن الگـو هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬ا گر سـهمیه های‬ ‫ابالغـی رعایـت نشـوند دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی بـا جریمـه دو برابـری تعرفـه و در‬ ‫نهایـت اخطـار و قطـع بـرق مواجـه خواهنـد‬ ‫شـد»‪ .‬دشـت بزرگ گفـت‪« :‬امیدواریـم کـه‬ ‫بـا تشـکیل ایـن کمیتـه و هماهنگـی همـه‬ ‫یهـای انجـام شـده‬ ‫شهـا برنامه ریز ‬ ‫بخ ‬ ‫عملیاتـی شـود و عبـور موفقـی از تابسـتان‬ ‫‪ 1401‬داشـته باشـیم»‪ .‬همچنیـن در ایـن‬ ‫نشسـت‪ ،‬گزارشـاتی از وضعیـت شـبکه‪،‬‬ ‫شهـای‬ ‫میـزان تولیـد و مصـرف بـرق در بخ ‬ ‫مختلف‪ ،‬وضعیت هواشناسی و مقایسه ان‬ ‫بـا سـال های قبـل ارائـه شـد‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت اب منطقه ای کردستان با فرمانده نیروی انتظامی استان‬ ‫نسرین میرکی‬ ‫طـی نشسـتی مدیرعامـل شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای کردسـتان به همـراه مدیـران‬ ‫حراسـت و روابط عمومـی بـا فرمانـده نیـروی‬ ‫انتظامـی اسـتان‪ ،‬دیـدار کردنـد‪ .‬مهنـدس‬ ‫اریانژاد با قدردانی از تعامل خوب مجموعه‬ ‫نیـروی انتظامـی اسـتان‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«مجموعـه فرماندهـی و کارکنـان خـدوم‬ ‫انتظامـی اسـتان در حفاظـت و حراسـت‬ ‫از منابـع اب و احاریـم ان همـواره یـاور و‬ ‫همـراه ایـن شـرکت‪ ،‬ادارات تابعـه اسـتان و‬ ‫شهـای‬ ‫ذی نفعـان بوده انـد و جـا دارد از تال ‬ ‫اثرگـذار و جهـادی ایـن عزیـزان تقدیـر کنم»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬بـا همـکاری نیـروی انتظامـی‬ ‫شهرسـتان ها در اجـرای احـکام و دسـتورات‬ ‫قضائـی‪ ،‬توانسـته ایم اقدامـات قابل قبـول‬ ‫و محسوسـی درزمینـه پیشـگیری‪ ،‬کنتـرل‬ ‫یهـای غیرمجـاز‬ ‫و برخـورد بـا بهره بردار ‬ ‫بهـای سـطحی و‬ ‫و حفاظـت از منابـع ا ‬ ‫زیرزمینـی در سـطح اسـتان‪ ،‬انجـام دهیـم»‪.‬‬ ‫مهنـدس اریانـژاد بـه مسـائل و مشـکالت‬ ‫مرتبـط بـا حفاظـت فیزیکـی از سـدهای‬ ‫ً‬ ‫اسـتان اشـاره و عنـوان کـرد‪« :‬ازانجا کـه غالبـا‬ ‫سـدهای اسـتان جهـت تامیـن اب شـرب‬ ‫شـهروندان احـداث شـده اند‪ ،‬می طلبـد‬ ‫تـا بـا بهره گیـری از تـوان‪ ،‬تجربـه و تخصـص‬ ‫مجموعـه نیروی انتظامی کردسـتان‪ ،‬از این‬ ‫منابـع ابـی بـه شایسـته ترین شـکل ممکـن‬ ‫حراسـت و حفاظـت شـود و ایـن شـرکت‬ ‫نبـاره اعلام‬ ‫امادگـی کامـل خـود را درای ‬ ‫می دارد»‪ .‬مدیرعامل شـرکت اب منطقه ای‬ ‫کردسـتان‪ ،‬بااشـاره به لـزوم ادامـه این تعامل‬ ‫حسـنه‪ ،‬رونـد همـکاری را در سـطح اسـتان‬ ‫پویـا عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬امیدواریـم بـا‬ ‫همـکاری نهادهـای مرتبـط به ویـژه نیـروی‬ ‫ارزش ِـی انتظامـی بتوانیـم هرچه بیشـتر‬ ‫درراسـتای تحقـق مطالبـات مـردم شـریف‬ ‫اسـتان‪ ،‬قـدم برداریـم»‪ .‬دراین جلسـه سـردار‬ ‫علـی ازادی؛ فرمانـده انتظامـی اسـتان نیـز‬ ‫بـا قدردانـی از تالش هـای خـوب شـرکت اب‬ ‫منطقه ای‪ ،‬باتا کیدبر همکاری هرچه بیشتر‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬نیـروی انتظامـی بـا رعایـت‬ ‫قانـون و در نقـش حامـی و حافـظ منافـع‬ ‫مـردم‪ ،‬در اسـتان ایفای نقـش خواهد کرد»‪.‬‬ ‫افزایش ‪10‬درصدی سرانه مصرف اب‪ ،‬با وجود ریزگردها‬ ‫کوشـیار محمـدی‪ /‬به گفتـه مدیرعامـل شـرکت‬ ‫اب وفاضالب اسـتان کرمانشـاه؛ در روزهایی که‬ ‫بـا گردوخـا ک در کرمانشـاه مواجـه هسـتیم‬ ‫سـرانه مصـرف اب بیـش از ‪ ۱۰‬درصـد افزایـش‬ ‫می یابـد‪ .‬علیرضـا کا کاونـد بااشـاره به تاثیـر‬ ‫گردوخـا ک بـر افزایـش مصـرف اب‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«در روزهایی کـه بـا غبـار مواجهیـم؛ خصوصـا‬ ‫روزهای پس ازان که مردم مشـغول گردگیری می شـوند‪ ،‬مصرف اب بسـیارباال‬ ‫مـی رود کـه افزایـش مصـرف ناشـی از شست وشـوی وسـایل‪ ،‬حیـاط و ‪...‬‬ ‫است»‪ .‬مدیرعامل شرکت اب وفاضالب استان کرمانشاه بابیان اینکه میزان‬ ‫افزایـش مصـرف اب به شـدت گردوغبـار و تعـداد روزهایی کـه پشت سـرهم بـا‬ ‫غبـار مواجهیـم بسـتگی دارد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬حداقـل ‪ ۱۰‬درصـد افزایش مصرف‬ ‫اب را در چنیـن روزهایـی داریـم»‪ .‬کا کاونـد ابـراز نگرانـی کـرد بـا شـروع فصـل‬ ‫گرمـا و توام شـدن ان بـا روزهای غبارالود‪ ،‬مصرف اب بسـیارباال بـرود و از مردم‬ ‫ً‬ ‫خواسـت بـرای جلوگیـری از بـروز مشـکالت در فصـل گرمـای پیـش رو حتمـا‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف اب را در برنامـه داشـته باشـند‪ .‬وی افـزود‪« :‬هیـچ‬ ‫نیـازی نیسـت کـه بعـد از هـر تـوده گردوغبـار افـراد تمـام وسـایل‪ ،‬حیـاط و ‪...‬‬ ‫را شست وشـو دهنـد؛ بلکـه می تـوان از راهکارهـای جایگزیـن مانند گردگیری‬ ‫بـا دسـتمال و جارو کـردن بـدون اب اسـتفاده کـرد»‪ .‬وی اشـاره ای هـم بـه‬ ‫سـرانه مصـرف اب در اسـتان داشـت کـه در شـهرهای مختلـف و باتوج هبـه‬ ‫وضعیت دما متفاوت اسـت و یاداور شـد‪« :‬ا کنون سـرانه مصرف اب در شـهر‬ ‫کرمانشـاه نزدیـک بـه ‪ ۲۷۰‬لیتـر در شـبانه روز اسـت کـه در روزهـای غبارالـود‬ ‫بیشـتر می شـود»‪.‬‬ ‫تکمیل فاضالب شهر ابگرم تا پایان امسال‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬معـاون بهره بـرداری اب وفاضلاب اسـتان قزویـن گفـت‪:‬‬ ‫«درصـورت تامین اعتبـار‪ ،‬فاضلاب شـهر ابگـرم تـا پایـان امسـال تکمیـل‬ ‫می شـود»‪ .‬موسـی خانـی افـزود‪« :‬شـبکه فاضلاب ابگـرم حـدود ‪ ۹۵‬درصـد‬ ‫و تصفیه خانـه هـم حـدود ‪ ۶۰‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و ا گـر اعتبـارات‬ ‫تامیـن شـود‪ ،‬امسـال این طر ح هـا به بهره بـرداری می رسـند‪ .‬حـدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیاردتومان از محل سـفر رئیس جمهوری به اسـتان قزوین برای اتمام‬ ‫شـبکه فاضلاب ابگـرم تخصیـص یافتـه و پیمانـکاران درحـال کار هسـتند و‬ ‫نطـرح به نتیجـه برسـد»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫امیدواریـم بـا تزریـق اعتبـارات‪ ،‬ای ‬ ‫کرد‪« :‬منابع استانی برای احداث تصفیه خانه ابگرم محدود است و تا کنون‬ ‫منابـع ملـی بـه این طـرح اختصـاص نیافتـه اسـت‪ .‬درصـورت تامین اعتبـار‪،‬‬ ‫تجهیـزات تصفیه خانـه ابگـرم خریـداری و نصـب خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫انتصاب های جدید در شرکت گاز استان گیالن‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت گاز گیلان‪ ،‬پنـج سرپرسـت بـرای معاونـت‬ ‫مهندسـی‪ ،‬بهره برداری هـای شهرسـتان ها و مرکـز اسـتان و واحدهـای‬ ‫بازرسـی فنـی و اندازه گیـری و توزیـع منصـوب کـرد‪ .‬طـی مراسـمی و بـا حضـور‬ ‫مدیرعامـل‪ ،‬معاونیـن و روسـای شـرکت‪ ،‬سـید علیرضـا میرباقـری به عنـوان‬ ‫سرپرسـت معاونـت مهندسـی‪ ،‬محمدرسـول فلکیـان به عنـوان سرپرسـت‬ ‫بهره بـرداری شهرسـتان ها‪ ،‬بهـروز مسـعودی نیا به عنـوان سرپرسـت‬ ‫بهره بـرداری مرکـز اسـتان‪ ،‬حسـن منصـف به عنـوان سرپرسـت امـور بازرسـی‬ ‫فنـی و ابوالقاسـم رضاپـور به عنـوان سرپرسـت واحـد اندازه گیـری و توزیـع‬ ‫شـرکت گاز معرفـی شـدند‪ .‬دراین مراسـم عیسـی جمال نیکویـی؛ مدیرعامل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گیلان بـا قدردانـی از تالش هـا و خدمـات صورت گرفتـه‬ ‫در دور ه قبـل بـرای مدیـران جدیـد شـرکت ارزوی موفقیـت کـرد‪ .‬وی ابـراز‬ ‫امیدواری کرد تا با اجرای شایسـته وظایف محوله توسـط منصوبین جدید‪،‬‬ ‫شـاهد پیشـرفت و ابادانـی اسـتان و افزایـش رضایتمنـدی مـردم و مشـترکین‬ ‫عزیـز باشـیم‪ .‬مدیـران جدیـد شـرکت گاز اسـتان بـا تشـکر از حسـن توجه و‬ ‫اعتماد مدیرعامل شـرکت گاز گیالن بر همت و تالش هرچه بیشـتر درجهت‬ ‫تحقـق اهـداف عالیـه سـازمان تا کیـد و اعلام امادگـی کردند تا در پسـت های‬ ‫جدیـد نیـز هماننـد قبـل همـه تـوان خـود را بـرای اعتلای ایـران اسلامی در‬ ‫طبـق اخلاص گذاشـته و درجهـت سـربلندی کشـور تلاش کننـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خبر داد؛‬ ‫اجرای عملیات گازرسانی در ‪ 13‬روستای شهرستان سقز‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان‬ ‫کردسـتان گفت‪« :‬امسـال‬ ‫عملیـات گازرسـانی در‬ ‫‪ 13‬روسـتای شهرسـتان‬ ‫سـقز درحال اجراسـت»‪.‬‬ ‫مهندس احمد فعله گری‬ ‫درمـورد شهرسـتان سـقز گفـت‪« :‬سـقز‪ ،‬دومیـن شـهر اسـتان هـم ازلحـاظ‬ ‫یسـت و ضریـب نفـوذ گاز طبیعـی‬ ‫جمعیتـی و هـم ازلحـاظ اشترا ک پذیر ‬ ‫در جمعیـت شـهری این شهرسـتان ‪ 100‬درصـد و در جمعیـت روسـتایی‬ ‫‪ 95‬درصـد اسـت»‪ .‬وی بـا ابـراز خرسـندی از اینکـه در سـال جـاری گازرسـانی‬ ‫بـه پنـج مجتمـع روسـتایی در سـطح شهرسـتان سـقز فعـال اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«از ‪ 267‬روسـتای دارای سـکنه در شهرسـتان سـقز‪ 265 ،‬روسـتا قابلیـت‬ ‫گازرسـانی دارنـد کـه ازاین تعـداد ‪ 245‬روسـتا از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار‬ ‫بـوده و در ‪ 13‬روسـتا فعالیـت گازرسـانی درحال اجراسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«ا کنـون عملیـات اجرایـی در روسـتاهای سـیفه طالـه‪ ،‬شـیپانجو‪ ،‬قامیشـله‬ ‫ذولفقار‪ ،‬میک‪ ،‬سـیانزار‪ ،‬کاومله‪ ،‬سـیداباد تیلکو‪ ،‬قاضی خان‪ ،‬اسـحاق اباد‪،‬‬ ‫بسـطام‪ ،‬بغلـو‪ ،‬خوشـه دره سرشـیو و کانعمـت فعالیـت دارد»‪ .‬وی درمـورد‬ ‫گازرسـانی بـه پنـج مجتمـع روسـتایی فعـال شهرسـتان گفـت‪« :‬مجتمـع‬ ‫روسـتایی شـیپانجو کـه شـامل شـش روسـتایی سـیفه طالـه‪ ،‬شـیپانجو‪،‬‬ ‫قامیشـله ذولفقار‪ ،‬میک‪ ،‬سـیانزار و کاومله اسـت که متراژ شبکه کل پیمان‬ ‫‪ 29900‬اسـت و تا کنـون ‪ 2900‬متـر ان اجـرا شـده و پیش بینـی می شـود ‪201‬‬ ‫علمک نصب شـود‪ .‬در چهار مجتمع روسـتایی حاجی ممدان‪ ،‬موالن اباد‪،‬‬ ‫چنارتـو و سـرنجداغ مراحـل پایانـی پروژه هـا درحال سپری شـدن اسـت و‬ ‫تا کنـون در ایـن چهـار مجتمـع ‪ ۱۱۴۷۵۰‬متـر شـبکه گذاری و ‪ 883‬علمـک‬ ‫نیـز نصـب شـده اسـت»‪ .‬مسـاحت شهرسـتان سـقز ‪ ۴۵۱۸‬کیلومترمربـع در‬ ‫شـمال غربی اسـتان کردسـتان و در ‪ ۱۸۷‬کیلومتـری مرکـز این اسـتان یعنـی‬ ‫سـنندج واقـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه کتاب در فاروج‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬نمایشـگاه کتـاب شهرسـتان‬ ‫فـاروج در محـل فرهنگسـرای فـاروج کار خـود‬ ‫را اغـاز کـرد‪ .‬رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی فـاروج گفـت ‪« :‬ایـن نمایشـگاه در‬ ‫کو نوجـوان ‪ ،‬رمـان‪ ،‬تقویـت‬ ‫بخش هـای کود ‬ ‫حافظـه و هـوش‪ ،‬امیدبخشـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫کتاب هـای نفیـس بـا ‪ 1000‬عنـوان کتـاب بـه‬ ‫ارزش بیش از سه میلیارد ریال با هدف استفاده شهروندان و جذب جوانان‬ ‫و عالقه منـدان بـه کتـاب و کتابخوانـی و ارتقـای فرهنگ کتابخوانی و مطالعه‬ ‫برگـزار شـد»‪ .‬حسـن رضوانـی با اشـاره به اهمیـت کتـاب عنـوان کـرد‪« :‬کتـاب‬ ‫نقطـه عطـف پـرورش انسـان اسـت و الزم و ضروری سـت تـا اقشـار مختلـف‬ ‫جامعـه بـا اضافه کـردن کتـاب بـه سـبد کاالی خانـوار گامـی در جهـت توسـعه‬ ‫فرهنـگ کتابخوانـی بردارنـد»‪ .‬رضوانـی اظهـار داشـت‪« :‬ایـن نمایشـگاه کـه از‬ ‫تخفیفـات ‪ 50‬درصـدی برخـوردار اسـت بـه مـدت یـک مـاه از ‪ 12‬خـرداد تـا ‪12‬‬ ‫تیر اماده بازدید عاله مندان اسـت»‪ .‬وی در پایان عنوان کرد‪« :‬عالقه مندان‬ ‫می تواننـد در این ایـام در سـاعات صبـح و عصـر در محـل نمایشـگاه حضـور‬ ‫یافتـه و نسـبت بـه خریـد کاالی فرهنگـی خـود اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫دارالعباده یزد؛ میزبان خادمان امام مهربانی ها‬ ‫اجتمـاع زیـر سـایه خورشـید بـا حضـور خـدام رضـوی و ده ها هزار نفـر از مـردم‬ ‫والیت مـدار دارالعبـاده یـزد ضمـن تعظیم به مقام حضرت شمس الشـموس‬ ‫علی بن موسـی الرضا ؟ع؟ و یـاد جانباختـگان حادثـه قطـار مشـهد‪-‬یزد برگزار‬ ‫شـد‪ .‬به مناسـبت دهـه کرامـت بـا حضـور خادمـان اسـتان مقـدس قـدس‬ ‫رضـوی‪ ،‬کاروان زیـر سـایه خورشـید حامـل پرچـم متبـرک بـارگاه ملکوتـی‪،‬‬ ‫خورشـید هشـتم تابنـا ک والیـت‪ ،‬علی بن موسـی الرضا ؟ع؟‪ ،‬در محل مقدس‬ ‫امـام زاده سـید جعفـر محمـد ؟ص؟ میهمـان مـردم یـزد بـود‪ .‬زینـب سـلیمانی؛‬ ‫دختـر سـردار دل هـا و خـادم امـام مهربانـی نیـز یکـی از مهیمـان و سـخنرانان‬ ‫ایـن مراسـم بود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ‪ 11 1401‬ذوالقعده ‪ 11 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2517‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳۸‬پروژه بخش کشاورزی‬ ‫در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیس سـازمان جهاد کشـاوری مازندران گفت‪ ۳۸« :‬پروژه‬ ‫مختلـف بـا اعتبـار بیـش از ‪ ۹۷‬میلیارد تومـان هم زمـان بـا‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫هفتـه جهـاد کشـاورزی در اسـتان بهر هبـرداری م ‬ ‫حسـن عنایتـی در نشسـت با خبرنـگاران با اشـاره به افتتاح‬ ‫‪ ۳۸‬پـروژه جهـاد کشـاورزی ب هصـورت هم زمـان در اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای ایـن طر ح ها بیـش از ‪ ۹۷‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫صرف شـده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬این طر ح ها در بخش اب‬ ‫وخـاک‪ ،‬دام و طیـور‪ ،‬صنایـع تبدیلـی و غیـره اجـرا و بـا بهـره‬ ‫بـرداری از ان بـرای ‪ ۱۷۰‬نفـر شـغل ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫گردهمایـی علمـی بـا حضـور محققـان و فار غ التحصیلان‪،‬‬ ‫دیـدار بـا خانـواده معظـم شـهیدان‪ ،‬نشسـت صمیمـی بـا‬ ‫همکااران‪ ،‬برپایی کمیته بنوان از جمله برنامه ها ذکر کرد و‬ ‫گفت‪ ۱۲« :‬درصد از فعاالن بخش کشـاورزی زنان روسـتایی‬ ‫هستند»‪ .‬نایتی یاداور شد‪ ۱۰۱« :‬نمونه بخش کشاورزی در‬ ‫اسـتان وجود دارد که ‪ ۱۳‬نفر نمونه برتر کشـوری هسـتند و‬ ‫هم زمـان بـا هفتـه جهـاد کشـاورزی از این نمونه ها تجلیل‬ ‫یشـود»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران‬ ‫م ‬ ‫بااشـاره به اهمیـت بخـش کشـاورزی در اسـتان‪ ،‬رعایـت‬ ‫الگـوی کشـت وترویـج کشـت قـراردادی را از جملـه طر ح ها‬ ‫برشـمرد و گفـت‪ ۳۷« :‬هزار هکتـار قـرارداد با کشـاورزان برای‬ ‫تولیـد برنـج منعقـد شـده اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه کشـت‬ ‫قـراردادی سـویا نیـز در اسـتان شـروع شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«تاکنـون ‪ ۶۵۰‬هکتـار از مـزارع تحـت اجـرای ایـن طـرح‬ ‫درامدنـد»‪ .‬عنایتـی سـنددار کـردن اراضـی کشـاورزی را از‬ ‫دیگـر رویکردهـا برشـمرد و گفـت‪« :‬تاکنـون ‪ ۱۳۵‬هزار هکتـار‬ ‫مزرعـه در قالـب ‪ ۸۵‬پلا ک در دسـت تهیـه سـند اسـت و‬ ‫بـرای تهیـه سـند ‪ ۳۵۰‬هزار هکتـار مزرعـه در ‪ ۱۰‬شهرسـتان‬ ‫نیـز قـرارداد منعقـد شـده اسـت و امیدواریـم تـا پایـان‬ ‫شهریور ماه یا سال این طرح نهایی شود»‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی مازنـدران از ارائـه پنج فقـره سـند مالکیـت‬ ‫اراضـی کشـاورزی بـرای اولیـن بـار در نـکا خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«رصدخانـه کشـاورزی بـرای یکپارچگـی اطالعـات و امـار از‬ ‫یسـت»‪ .‬وی برنامه ریزی‬ ‫دیگـر رویکردهای جهـاد کشاورز ‬ ‫بـرای صـادرات محصوالت کشـاورزی را امـری مهم خواند و‬ ‫گفت‪« :‬در حال حاضر ‪ 1.300‬میلیارد تومان تسـهیالت برای‬ ‫تکمیـل زنجیـره ارزش در اسـتان مصوب شـد و متقاضیان‬ ‫کهـای عامـل معرفـی شـدند»‪ .‬عنایتـی صنایـع‬ ‫بـه بان ‬ ‫تبدیلی و تکمیلی را از جمله ظرفیت های استان بیان کرد‬ ‫و گفـت‪« :‬زنجیـره مـا در صنعـت طیـور کامـل اسـت؛ ولـی در‬ ‫حـوزه باغـی بایـد ایـن ظرفیـت تکمیل شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران‪:‬‬ ‫برق اداراتی که مصرف خود را کاهش ندهند‪ ،‬قطع می شود‬ ‫مهندس حسـینی کارنامی در جلسـه قرارگاه عملیاتی گذر‬ ‫از اوج بـار ‪ ۱۴۰۱‬شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران کـه بـا‬ ‫محوریت بررسی اقدامات نمایندگان پایش مصرف برق در‬ ‫دستگاه های اجرایی برگزار شد با بیان اینکه برای مدیریت‬ ‫مصـرف اقدامـات گسـترده ای انجـام شـده اسـت‪ ،‬تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬امسـال مصـرف بـرق ادارات به طور ویـژه و بـا نصـب‬ ‫کنتورهای هوشمند کنترل می شود»‪ .‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران افـزود‪:‬‬ ‫«براسـاس مصوبـه هیئـت دولـت‪ ،‬ادارات بایـد مصـرف‬ ‫بـرق خـود را ‪ 30‬درصـد در سـاعات کاری کاهـش دهنـد و‬ ‫یکـه مصـرف خـود را کاهـش ندهنـد‪ ،‬در مرحلـه‬ ‫در صورت ‬ ‫نخسـت اخطار دریافت می کنند و در صورت عدم رعایت‪،‬‬ ‫برق اداره پرمصرف قطع خواهد شـد»‪ .‬مهندس حسـینی‬ ‫کارنامـی یـاداور شـد‪« :‬ایـن اقدامـات به منظـور تامیـن پایدا‬ ‫بـرق مشـترکان خانگـی و تـداوم رونـد تولیـد ادامـه خواهـد‬ ‫یافـت و به همین دلیـل‪ ،‬ادارات بایـد پـس از پایـان سـاعات‬ ‫کاری‪ ،‬نسـبت به خاموش کردن سیسـتم های سرمایشی و‬ ‫روشـنایی های غیرضـروری اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫رسانه ها باید نقش موثری‬ ‫در توسعه استان داشته باشند‬ ‫نشس ــت ه ــم اندیش ــی اعض ــای خان ــه مطبوع ــات و‬ ‫بس ــیج رس ــانه ب ــا مدی ــرکل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‬ ‫مازن ــدران برگ ــزار ش ــد‪ .‬نشس ــت هم اندیش ــی اعض ــای‬ ‫خان ــه مطبوعات و بس ــیج رس ــانه با مدی ــرکل فرهنگ و‬ ‫ارش ــاد اس ــامی مازندران در س ــالن کنفراس ان اداره کل‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی اداره کل فرهن ــگ‬ ‫و ارش ــاد اس ــامی مازن ــدران؛ در این نشس ــت‪ ،‬حس ــین‬ ‫ج ــوادی (مدی ــرکل فرهنگ و ارش ــاد اس ــامی مازندران)‬ ‫باتا کی دب ــر تاثی ــر باالی رس ــانه ها بر اف ــکار عمومی گفت‪:‬‬ ‫«رس ــانه ها نباید تاجایی تن ــزل بیایند که ع ــده ای فقط‬ ‫به عنوان محل کس ــب ب ــه ان بنگرند بلک ــه می توانند با‬ ‫جه ــت دهی درس ــت‪ ،‬بر رویک ــرد مدیران تاثی ــر بگذارند‬ ‫و ع ــاوه ب ــر کمک هم ــه جانبه به پیش ــرفت اس ــتان‪ ،‬به‬ ‫ح ــوزه فرهنگ و هنر نیز یاری رس ــانند‪ .‬ما با رس ــانه های‬ ‫منتقد مش ــکلی نداریم؛ اما رس ــانه منتق ــدی که نیتش‬ ‫پیش ــرفت و توس ــعه فرهنگی و تعالی جامعه باش ــد و در‬ ‫کنار انتقاد‪ ،‬راهکارهای برون رفت از مش ــکالت را نیز ارائه‬ ‫معاون امور دریایی اداره کل بندرامیراباد خبر داد؛‬ ‫ناوبری بنادرامیراباد و نکا‬ ‫تعمیر و به روزرسانی عالئم کمک‬ ‫ِ‬ ‫معـاون امـور دریایـی اداره کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد‬ ‫گفـت‪« :‬بـا هـدف ارتقـای سـطح ایمنـی ابرا ههـا جهـت‬ ‫ورود و خـروج شـناورها‪ ،‬تمامـی عالئـم کمـک ناوبـری‬ ‫موجـود در بنـادر امیرابـاد و نـکا توسـط بخـش خصوصـی‬ ‫مـورد تعمیـرات اساسـی و رنـگ امیـزی قـرار گرفتنـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫امیرابـاد؛ حبیب الـه طالبـی بـه قوانیـن مصـوب انجمـن‬ ‫بین المللـی چرا غهـای دریایـی (‪ )IALA‬و لـزوم رعایـت‬ ‫ان توسـط کشـورهای عضـو اشـاره و بـر ضـرورت سـرویس‪،‬‬ ‫تعمیـر و نگهـداری عالئـم کمـک ناوبـری در بنـادر جهـت‬ ‫حفـظ ایمنـی دریانـوردی شـناورها تا کیـد کـرد‪ .‬وی کاربـرد‬ ‫تجهیزات و عالئم کمک ناوبری در عالمت گذاری مناطق‬ ‫مهـم همچـون لنگرگا ههـا و خطـرات ماننـد کشـتی های‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس‪:‬‬ ‫جایگاه شهرداری ویژه برای شهرری در نظر گرفته شود‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫منطق ــه ‪ ۲۰‬مانن ــد س ــایر مناط ــق ش ــهری ته ــران‬ ‫نیس ــت و دارای تاری ــخ هش ــت هزارس ــاله و س ــاختار‬ ‫یس ــت؛ ل ــذا بای ــد موض ــوع اختص ــاص‬ ‫جدا گانه ا ‬ ‫ش ــهرداری وی ــژه به ش ــهرری موردتوجه قرار گیرد‪ .‬س ــید‬ ‫علی یزدیخواه در نخس ــتین اجالس مجم ــع معماری و‬ ‫شهرس ــازی اس ــتان تهران اظهار داش ــت‪« :‬در سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬جانمایی ش ــهرک های مسکونی‪ ،‬ازلحاظ سرانه‬ ‫خدمات شهری و دسترســـی‪ ،‬به نسبت شرایط ان زمان‬ ‫قابل توجه اس ــت و مهندس ــان ح ــوزه شهرس ــازی اقدام‬ ‫درخور توجه ــی دراین زمینه داش ــتند‪ .‬نهضت مس ــکن‬ ‫مل ــی و الگوی تولید مس ــکن در کش ــور ما اغازش ــده؛ لذا‬ ‫باید نق ــش مردم را در اداره کش ــور و جامعه باور داش ــته‬ ‫باش ــیم و مجلس نیز امادگی کامل ب ــرای اصالح جایگاه‬ ‫یه ــا دارد»‪ .‬یزدیخ ــواه تصری ــح ک ــرد‪« :‬منطق ــه ‪20‬‬ ‫تعاون ‬ ‫مانن ــد س ــایر مناط ــق ش ــهری ته ــران نیس ــت و دارای‬ ‫یس ــت؛‬ ‫تاری ــخ هش ــت هزارس ــاله و س ــاختار جدا گانه ا ‬ ‫ل ــذا باید موضوع اختصاص ش ــهرداری ویژه به ش ــهرری‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬ری از دوره اول مشـــروطه تا پیش از‬ ‫انقالب‪ ،‬دو نماینده مس ــتقل داش ــته‪ ،‬ام ــا درحال حاضر‬ ‫خواستار نماینده مس ــتقل در مجلس شورای اسالمی و‬ ‫شـــهرداری ویژه اســـت»‪.‬‬ ‫درراستای تحقق شعار سال ‪ ۱۴۰۱‬صورت گرفت؛‬ ‫بازدیدبخشدار فشافویه‬ ‫از واحد تولیدی کشاورزی و دام پروری در روستای خانلق‬ ‫کن ــد»‪ .‬ج ــوادی تصری ــح کرد‪« :‬بـــرای پیشـــرفت فرهنگ‬ ‫و هن ــر اس ــتان تعام ــل خواهی ــم داشـــت؛ ولـــی ذره ای از‬ ‫حق ــوق اداره فرهنگ و ارش ــاد اســـامی مازنـــدران کوتاه‬ ‫نخواهی ــم ام ــد و در این راس ــتا اهل معامله نیســـتم ولی‬ ‫اهل تعامل هس ــتم»‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد اسالمی‬ ‫مازن ــدران در خص ــوص برنامه هـــای ان اداره کل گفـــت‪:‬‬ ‫حه ــا و برنام هه ــای مهم و خوبی بـــرای بخش های‬ ‫«طر ‬ ‫گونا گـــون فرهنگی و هنری اســـتان‪ ،‬به ویـــژه اقتصاد هنر‬ ‫در دســـت داریـــم که انشـــاهلل به یـــاری خداونـــد و کمک‬ ‫اهالـــی فرهنـــگ و هنر و رســـانه اســـتان ان هـــا را اجرایی‬ ‫خواهیـــم کـــرد»‪ .‬درپایـــان‪ ،‬از زحمـــات عشـــرت ک ــراری‪،‬‬ ‫مدیرعامـــل ســـابق خانـــه مطبوعـــات مازنـــدران تقدی ــر‬ ‫و حکـــم مدیرعامـــل جدیـــد؛ شـــهرام فهیمـــی از س ــوی‬ ‫حســـین جوادی بـــه وی داده شـــد‪.‬‬ ‫مغـروق و مناطـق کم عمـق و همچنیـن محـدوده‬ ‫لهـای دسترسـی بنـادر و مسـیرهای پرازدحـام جهت‬ ‫کانا ‬ ‫تـردد ایمـن شـناورها را بسـیار حائز اهمیـت دانسـت‬ ‫ناوبـری‬ ‫و گفـت‪« :‬در این راسـتا تمامـی عالئـم کمـک‬ ‫ِ‬ ‫بنـادر امیرابـاد و نـکا در سـریع ترین زمـان ممکـن توسـط‬ ‫بخـش خصوصـی و بـا همـکاری واحـد فنـی و مهندسـی‬ ‫ایـن اداره کل مـورد تعمیـرات دوره ای و رنگ امیـزی قـرار‬ ‫گرفـت»‪ .‬طالبـی با تا کید بـر حفـظ‪ ،‬نگهـداری و سـرویس‬ ‫دوره ای عالئـم کمـک ناوبـری فیزیکـی‪ ،‬بـه عالئـم کمـک‬ ‫ناوبـری مجـازی موجـود در کانال دسترسـی بنـدر امیراباد‬ ‫به عنـوان بروزتریـن سیسـتم کمـک ناوبـری در دنیـا اشـاره‬ ‫کـرد کـه می تـوان بـا بهره گیـری از داد ههـای ان بـر روی رادار‬ ‫کشـتی ها‪ ،‬تردد ایمن شـناورها را تضمین کرد‪ .‬معاون امور‬ ‫دریایی بندرامیراباد در پایان ابراز امیدواری کرد؛ در اینده‬ ‫نزدیک با افزایش تعداد عالئم کمک ناوبری و اسـتفاده از‬ ‫سـایر تجهیـزات مـدرن دریایی شـاهد ارتقای ایمنـی تردد‬ ‫کشـتی ها توسـط راهنمایـان و افسـران کشـتی باشـیم‪.‬‬ ‫معاون استاندار تهران بیان کرد؛‬ ‫مرکز پایش تصویری شهر قیامدشت‪ ،‬از مهم ترین پروژه های شهرستان ری‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬بـا حضـور در محـل احـداث مرکـز‬ ‫پایـش تصویـری شـهر قیامدشـت‪ ،‬از نزدیـک در جریـان نحـوه سـاخت و احـداث ایـن مرکـز‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬در بازدیـد حمیـد زمانـی‪ ،‬کـه معاونیـن فرمانـدار‪ ،‬بخشـداران‪ ،‬رئیـس‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر و مدیـران شـهرداری قیامدشـت‪ ،‬روسـای ادارات و نماینـدگان‬ ‫نهادهـای انتظامـی و امنیتـی شهرسـتان ری و بخـش خـاوران نیز حضور داشـتند‪ ،‬منصور‬ ‫زارعـی (معـاون شـهردار قیامدشـت) گزارشـی از وضعیت احـداث این مرکز ارائه کـرد‪ .‬معاون‬ ‫اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬بـا قدردانـی از توجـه شـهرداری و شـورای‬ ‫اسلامی شـهر قیامدشـت بـه عمـران و ابادانـی شـهر و همچنیـن پروژ ههـای شهرسـتانی‬ ‫گفت‪« :‬مرکز پایش تصویری شهر قیامدشت‪ ،‬به عنوان مرکز معین شهرستان ری در حال‬ ‫احـداث اسـت کـه امیـد داریـم بتوانیـم بـا جلـب نظـر موافـق اسـتاندار محتـرم‪ ،‬ایـن مرکـز را‬ ‫به عنوان مرکز پایلوت اسـتان تهران‪ ،‬به ویژه شـهرهای جنوب شـرقی اسـتان تهران معرفی‬ ‫کنیـم»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان ری اظهـار امیـدواری کرد مرکـز پایش تصویری‬ ‫شهر قیامدشت در هفته دولت امسال مورد بهره برداری قرار گیرد‪ .‬همچنین حمید زمانی‬ ‫(فرماندار ویژه شهرسـتان ری) در ادامه بازدیدهای میدانی از سـطح شهرسـتان‪ ،‬با حضور‬ ‫در سـطح بخش خاوران‪ ،‬بازدید خود را از این منطقه و روسـتاهای تابعه اغاز کرد‪ .‬در این‬ ‫بازدیـد کـه بـا حضـور معاونیـن فرمانـدار‪ ،‬بخشـدار و رئیس شـورای بخش خـاوران‪ ،‬روسـای‬ ‫ادارات بازرسـی و حراسـت فرمانـداری و روسـای ادارات و دسـتگاه های خدمات رسـان‬ ‫(جهاد کشاورزی و محیط زیست) برگزار شد‪ ،‬فرماندار ویژه شهرستان ری در اولین برنامه‬ ‫از شـهرک صنعتـی خـاوران بازدیـد به عمـل اورد‪ .‬حمیـد زمانـی در ادامـه از پـروژه تعریـض و‬ ‫بهسـازی محـور محمودابـاد بازدیـد و در جریـان اخریـن اقدامـات صورت گرفتـه قـرار گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه این بازدیدهای میدانی‪ ،‬فرماندار شهرستان ری‪ ،‬از روستاهای لپه زنک و چهلغز‬ ‫بازدیـد و بـا همراهـی اعضـای شـورای اسلامی و دهیـاران‪ ،‬ضمـن دیـدار و گفتگـو بـا اهالـی‬ ‫روسـتا‪ ،‬در جریان مشـکالت و درخواسـت های ان ها قرارگرفته و دسـتورات الزم را صادر کرد‪.‬‬ ‫درراسـتای تحقـق شـعار "تولیـد‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اشـتغال افرین" در حـوزه تولید محصوالت‬ ‫زراعـی و دامـی‪ ،‬هـادی حسـین خانی (بخشـدار فشـافویه) از واحـد تولیـدی کشـاورزی و‬ ‫دا مپـروری در روسـتای خانلـق بازدیـد و از نزدیـک در جریـان نحـوه فعالیـت و همچنیـن‬ ‫تهـای تولیـد در ایـن واحـد تولیـدی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫موانـع توسـعه ظرفی ‬ ‫فرماندار شهرستان ری بیان کرد؛‬ ‫همدلی و اتحاد‪ ،‬عامل اصلی پیشبرد امور و حل مشکالت‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان ری در ادامـه بازدیدهـای میدانـی از سـطح شهرسـتان‪ ،‬بـا حضـور در‬ ‫سـطح بخـش خـاوران‪ ،‬از ایـن منطقـه و روسـتاهای تابعـه ان بازدیـد و در جریـان مسـائل و‬ ‫مشـکالت موجـود قـرار گرفـت‪ .‬ب هگـزارش اداره روابط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان ری؛‬ ‫حمید زمانی (معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری) در جلسه جمع بندی‬ ‫و بررسـی مشـکالت بخـش خـاوران‪ ،‬اتحـاد و همدلـی را عامـل اصلـی پیشـبرد امـور و حـل‬ ‫یهـا و‬ ‫مشـکالت دانسـت و گفـت‪« :‬امـروز مدیـران و مسـئولین نبایـد فقـط بـه نامه نگار ‬ ‫ارتباطـات معمـول اداری اتـکا کرده و با پیگیری های جهادی و به اصطالح وارد گودشـدن‪،‬‬ ‫موارد و مشـکالت شـهرها و روسـتاها و مطالبات به حق مردم شـریف شهرسـتان به عنوان‬ ‫نهـا تلاش‬ ‫ولی نعمتـان و صاحبـان اصلـی ایـن اب وخـاک را پیگیـری کـرده و جهـت حـل ا ‬ ‫ویـژه کننـد»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان ری در ادامه صحبت های خود‪ ،‬بااشـاره به سـخن گهربار‬ ‫حضرت امام خمینی(ره) که "ا گر من باشـم یا نباشـم‪ ،‬این انقالب را حفظ کرده و نگذارید‬ ‫در دسـت نااهلان قـرار گیـرد" بیـان کرد‪« :‬همدلی و اتحاد مسـئولین‪ ،‬سـبب امیدافرینی در‬ ‫یشـود‪ .‬همچنیـن در کنـار منابـع و امکانـات دولتـی‬ ‫نهـا م ‬ ‫میـان مـردم و افزایـش رضایـت ا ‬ ‫تهـای مردمـی‪ ،‬خیریـن و صاحبـان صنایـع بـزرگ درراسـتای‬ ‫و ملـی‪ ،‬می بایسـت از ظرفی ‬ ‫نهـا اسـتفاده بهینـه کـرده و به نوعـی کار را بـه مـردم‬ ‫انجـام مسـئولیت های اجتماعـی ا ‬ ‫بسـپاریم»‪ .‬زمانـی ادامـه داد‪« :‬باتوج هبـه ایـن موضـوع کـه ایـن انقلاب و نظـام جمهـوری‬ ‫اسلامی ایران‪ ،‬یک نظام مردم محور اسـت و با عنایت به تجارب ارزنده ای که در ‪ ۴۳‬سـال‬ ‫گذشـته به دسـت امده؛ مـا در هرکجـا و هـر موضوعـی که مردم را به میانـه میـدان اورده و کار‬ ‫نهـا وا گـذار کرده ایـم‪ ،‬بهترین نتایج به دسـت امده و مسـبب موفقیت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫را بـه ا ‬ ‫معاون اسـتاندار تهران در پایان گفت‪« :‬در بازدید امروز که در ادامه بازدیدهای مسـتمر از‬ ‫سـطح شهرسـتان اسـت‪ ،‬از سـطح بخش خاوران و روستاهای تابعه و نیز شهر قیامدشت‬ ‫بـا همراهـی امام جمعـه معـزز‪ ،‬معاونین فرمانـدار‪ ،‬بخشـدار و روسـای محتـرم ادارات بازدید‬ ‫نشـاءاهلل بـا همـکاری مسـئولین بخـش و‬ ‫و مسـائل و مشـکالت موجـود احصـاء شـد‪ ،‬کـه ا ‬ ‫یهـای الزم ازسـوی فرمانـداری و سـایر ادارات و دسـتگاه های مربوطـه‪ ،‬بتوانیـم در‬ ‫پیگیر ‬ ‫اسـرع وقـت و تـا حـد امـکان مشـکالت را رفع ورجـوع کنیـم»‪.‬‬ ‫جام هفتم قهرمانی مسابقات فوتسال شوراهای شهرستان های استان تهران‬ ‫برای ری‬ ‫افتتاح باشگاه کیک بوکسینگ در ری‬ ‫باشـگاه کیک بوکسـینگ در مجموعـه ورزشـی شـهید انـور‪،‬‬ ‫واقع در دولت اباد شـهرری‪ ،‬با مدیریت و سـرمربیگری استاد‬ ‫شهـای رزمـی و بـا حضور‬ ‫علی ا کبـر جعفـری و سرپرسـتی ورز ‬ ‫ورزشکارانریسیداحمدجعفری(پیشکسوتدر چندین‬ ‫رشـته ورزشـی)‪ ،‬صفر نادری‪ ،‬ا کبر کالته‪ ،‬داوود خوش منظر‪،‬‬ ‫مرتضـی صادقـی‪ ،‬عزیز امیری‪ ،‬علیرضـا وحیدی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫فرجی‪،‬جعفر اسماعیلی‪،‬محسنشوروی‪،‬مهدی کریمیان‪،‬‬ ‫محمدرضـا کالتـه و علیرضـا جعفری افتتاح شـد‪ .‬شـایان ذکر‬ ‫اسـت‪ ،‬علی ا کبـر جعفـری؛ مربـی ارزنـده ایـن باشـگاه‪ ،‬بـرای‬ ‫فرزنـدان ری زحمـات زیـادی کشـیده و امیـدوارم مثـل‬ ‫سـال های قبـل در ایـن کالس هـم شـاهد رشـد و شـکوفایی‬ ‫شـا گردان این مربی خسـتگی ناپذیر باشـیم‪.‬‬ ‫شهرسـتان ری دراین دوره از مسـابقات بسـیار اماده ظاهر‬ ‫شـد و توانسـت حریفـان خـود را تا فینال پشـت سـر بگـذارد‬ ‫و در یک فینال نفس گیر با شهرسـتان اسالمشـهر؛ نتیجه‬ ‫دو بـر صفـر را رقـم بزنـد و جـام طالیی رنـگ سـپهبد شـهید‬ ‫حـاج قاسـم سـلیمانی را بـاالی سـر ببـرد‪ .‬اعضـای تیـم‬ ‫قهرمانعبارتنداز‪:‬حسینترکاشوند(شهردار قیامدشت)؛‬ ‫مهـدی مهـدوی (شـورای شـهر قلعه نـو)؛ حسـن ایالنلـو‬ ‫(شـورای شـهر حسن اباد)؛ علیرضا شـیدوش (شورای شهر‬ ‫حسـن اباد)؛ محمدصابـر ترشـیزی (شـورای شـهر قلعه نو)؛‬ ‫اسالم سعیدی (شورای روستا اسالم اباد نظامی)؛ حسین‬ ‫حسـین زاده (شـورای روسـتای امین ابـاد)؛ هـادی ربیعـی‬ ‫(شـورای بخـش کهریـزک)؛ محسـن مطیعـی (شـورای‬ ‫روستای قلعه نو چمن)؛ حبیب هاشمی (شورای روستای‬ ‫فیروزابـاد)؛ سرپرسـت تیـم‪ :‬داود عموحیـدری؛ سـرمربی‪:‬‬ ‫شـاهین قاسمی زاده‪ .‬شـایان ذکر است‪ ،‬علی کلهر (شهردار‬ ‫کهریزک)‪ ،‬محمد معینی (رئیس شورای بخش کهریزک) و‬ ‫سـعید نامـداری (مشـاور رئیـس شـورای عالـی اسـتان ها) از‬ ‫همراهـان ایـن تیـم در مسـابقات بودنـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!