روزنامه سایه شماره 2514 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2514

روزنامه سایه شماره 2514

روزنامه سایه شماره 2514

‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم‬ ‫تاریخی«پیناتوبو»‬ ‫فوران‬ ‫ِ‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1991‬؛ فـوران «پیناتوبـو» کـه شـدتش در نمایـه شـدت‬ ‫فـوران اتش فشـان درجـه ‪ ۶‬محاسـبه شـد رخ داد؛ اخریـن فـوران درجـه ‪ ۶‬به باالیـی ‬ ‫کـه بشـر تا کنـون به چشـم دیـده اسـت‪ .‬طی ایـن واقعه‪ ،‬سـتونی از خا کسـتر به ارتفاع‬ ‫هفت کیلومتـر ایجـاد شـد‪ .‬ایـن اتش فشـان چینـه ای فعـال‪ ،‬در بزرگ تریـن جزیـره‬ ‫فیلیپیـن قـرار دارد‪.‬‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکـزی گفـت‪« :‬انتشـار اوراق ارزی پروژه ای سـت؛‬ ‫یعنـی پـروژه ای بـرای ایـن اوراق تعریـف می شـود کـه هم درامـد ارزی‬ ‫و هـم بـازده قابل قبـول داشـته باشـد تـا بازپرداخـت را هـم ارزی‬ ‫انجـام دهـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ علـی صالح ابـادی دربـاره نوسـان بـازار‬ ‫ارز و چگونگـی مدیریـت ان توضیـح داد‪« :‬بیشـترین ذخیـره ارزی‬ ‫اسکناسـی را در تاریـخ کشـور داریـم؛ پـس از نظـر برقـراری تعـادل‬ ‫عرضه وتقاضـا در بـازار ارز مشـکلی نداریـم و بنابرایـن‪ ،‬از همـه‬ ‫ظرفیت های بانک مرکزی برای برقراری ارامش در بازار ارز استفاده‬ ‫خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 7 1401‬ذوالقعده ‪ 7 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2514‬تومان‬ ‫رئیس عدلیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ً‬ ‫یهـا دائمـا‬ ‫افزایش حقوق‪ 10 ،‬درصد؛ تاجایی کـه به یـاد دارم‪ ،‬قدیم ‬ ‫فرزنـدان و اقـوام را دعـوت بـه صرفه جویـی و‬ ‫گرانی ‪ 50‬درصد‬ ‫حتـی پس انـداز می کردنـد‪...‬‬ ‫تسریع در رسیدگی به پرونده حادثه متروپل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ Al Mayadeen‬گزارش داد؛‬ ‫گام بزرگ عربستان‬ ‫در مس�یر عادی سازی‬ ‫‪2‬‬ ‫زیست شناسی مصنوعی‬ ‫شمشیر دولبه در تغییر زندگی اینده‬ ‫رسـانه های صهیونیسـت همچنـان دربـاره پیشـرفت در روابـط عربسـتان و رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی به طور روزانه گزارش می دهند و دراین راسـتا‪ ،‬یک روزنامه اسـرائیلی فاش‬ ‫کرد عربسـتان سـعودی دراسـتانه بازگشایی گسترده حریم هوایی خود به روی پروازهای‬ ‫خطوط هوایی اسـرائیل اسـت‪ .‬رسـانه های اسـرائیلی بااعالم اینکه «عربسـتان دراسـتانه‬ ‫بازگشـایی گسـترده حریم هوایی خود به روی خطوط هوایی اسـرائیل است»‪ ،‬این اقدام‬ ‫قتـر و‬ ‫را در چارچـوب توافـق ریـاض‪ ،‬تل اویـو‪ ،‬واشـنگتن و بخشـی از فراینـد سیاسـی عمی ‬ ‫جامع تـر توصیـف کردنـد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رافائـل گروسـی؛ مدیـرکل اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی تا کیـد کـرد کـه این‬ ‫اژانـس و ایـران‪ ،‬بـه همـکاری و توضیـح درخصـوص برخـی امـور مبهـم نیـاز‬ ‫دارنـد‪.‬‬ ‫با حضور معاون استاندار تهران و مسئوالن شهرستان صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از جاده شهید تهرانی مقدم کهریزک‬ ‫‪8‬‬ ‫راضیهتجار‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیر ارتباطات خبر داد؛‬ ‫حمایت اتحادیه جهانی پست‬ ‫از هوشمندسازی و تحول در پست ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران ؛‬ ‫مدیرکل ورزش وجوانان اردبیل‪:‬‬ ‫توسعه ورزش همگانی‬ ‫زمینه ساز کاهش اسیب های اجتماعی ست‬ ‫طر ح های عمرانی فرهنگی و هنری استان‬ ‫با تالش و جدیت پیگیری خواهد شد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫انتصاب «محمدعلی مراتی»‬ ‫به عنوان دبیر پانزدهمین «جشنواره موسیقی نواحی ایران»‬ ‫محم ــود س ــاالری؛ مع ــاون ام ــور هن ــری وزارت‬ ‫گو ارش ــاد‪ ،‬ط ــی حکم ــی «محمدعل ــی مرات ــی»‬ ‫فرهن ‬ ‫را به عن ــوان دبی ــر پانزدهمی ــن جش ــنواره موس ــیقی‬ ‫نواح ــی ای ــران منص ــوب ک ــرد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عمومی‬ ‫معاون ــت امور هن ــری؛ در حکم معاون ام ــور هنری وزیر‬ ‫فرهنگ وارش ــاد اس ــامی خط ــاب ب ــه دبی ــر جش ــنواره‬ ‫ام ــده‪« :‬جناب اق ــای دکت ــر محمدعلی مرات ــی؛ نظر به‬ ‫دانش و تجربیات ارزش ــمند جناب عالی و به پیش ــنهاد‬ ‫مدی ــرکل محترم دفت ــر ام ــور موس ــیقی؛ به موجب این‬ ‫حک ــم به عنوان دبی ــر پانزدهمین جش ــنواره موس ــیقی‬ ‫یش ــوید‪ .‬امی ــد اس ــت برپای ــی این‬ ‫نواح ــی منص ــوب م ‬ ‫جشنواره با حضور پیشکس ــوتان و هنرمندان موسیقی‬ ‫نواح ــی از سراس ــر کش ــور‪ ،‬ش ــرایط اعت ــای ای ــن گون ــه‬ ‫موس ــیقی و توج ــه بیش از پیش ب ــه ان را فراه ــم نماید‪.‬‬ ‫از خداوند متعال‪ ،‬توفیق روزافزون ش ــما را خواستارم»‪.‬‬ ‫یس ــت؛ «محمدعل ــی مرات ــی» متول ــد س ــال ‪۱۳۵۱‬‬ ‫گفتن ‬ ‫در کرمانش ــاه‪ ،‬نوازنده کمانچه و اهنگس ــاز‪ ،‬کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد موزیکول ــوژی از دانش ــگاه مارس ــی فرانس ــه و‬ ‫دکترای اتنوموزیکولوژی از دانش ــگاه پاریس دارد و برای‬ ‫پایان نام ــه دکترایش‪ ،‬درب ــاره فر مه ــای فوندامونتال در‬ ‫موس ــیقی کردی پژوهش ک ــرد‪ .‬وی‪ ،‬نوازن ــده تخصصی‬ ‫س ــاز کمانچ ــه اس ــت و ب ــا نواخت ــن س ــازهای تنب ــور‪،‬‬ ‫سـ ـه تار و دف نی ــز اش ــنایی دارد‪« .‬مرات ــی» تا کن ــون‬ ‫کنس ــرت های پژوهش ــی متعددی برگ ــزار و مقاالتی را در‬ ‫سه ــای پژوهش ــی و علم ــی موس ــیقی ارائه داده‬ ‫کنفران ‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫منطقهعملیاتی‬ ‫مبلغ ضمانتنامه شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401-39‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1401-40‬‬ ‫احداث‪ ،‬توسعه و‬ ‫بهینه سازیبرق‬ ‫روستایی‬ ‫جنوب غرب کرمان‬ ‫‪424.296.000‬‬ ‫‪2001005630000033‬‬ ‫راور‬ ‫‪198.092.000‬‬ ‫‪2001005630000034‬‬ ‫کهـای نقاشـی‪ ،‬نقاشـی خط و خـط؛ ‪20‬‬ ‫نمایشـگاه گروهـی «شـوق قلـم» در تکنی ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫خسـفلی» در گالـری «زرنـا» برگـزار م ‬ ‫تـا ‪ 25‬خردادمـاه به همـت «نصیبـه شی ‬ ‫در این نمایشـگاه‪ ،‬اثـاری از اسـتاد محمـد پیش بیـن‪ ،‬زری فکـری‪ ،‬سـیما فخـر‪ ،‬پریسـا‬ ‫امیرحـاج‪ ،‬سـمیرا سـنجابی‪ ،‬سـرور سلاخی اقـدم‪ ،‬شـبنم پورمحمـد‪ ،‬زهرا شـیرمحمدی‪،‬‬ ‫مونـا دهخوارقانـی‪ ،‬رقیـه امینـی‪ ،‬فاطمـه کالنـی‪ ،‬لیلا سـنوده‪ ،‬مرضیـه گـودرزی‪ ،‬فرشـته‬ ‫یپـور‪ ،‬مرضیـه مشـهدی‪ ،‬پرسـتو توکلـی‪ ،‬حانیـه قنبـری‪،‬‬ ‫یپـور‪ ،‬محمدرضـا هاد ‬ ‫هاد ‬ ‫صـدف خزاعـی‪ ،‬سـیده مریـم حسـینی منفـری‪ ،‬مـژده عسـگری‪ ،‬حمیدرضـا بنیسـی‬ ‫کهنسـال‪ ،‬فاطمـه مبـادی جهرمـی‪ ،‬مریـم نوری‪ ،‬مریم شـیرمحمدی و حسـین حفیظی؛‬ ‫در معرض دیـد عالقه منـدان قـرار خواهـد گرفـت‪ .‬این رویـداد‪ ،‬همـه روزه از سـاعت ‪ 16‬تـا‬ ‫‪ 19‬در گالـری «زرنـا» به میزبانـی گـروه هنـری «افریـد» به نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان انقلاب‪،‬‬ ‫بیـن وصـال شـیرازی و خیابـان دانشـگاه‪ ،‬کـوی اسـکو‪ ،‬پلا ک ‪ ،10‬طبقـه ‪ 2‬میزبـان عمـوم‬ ‫عالقه منـدان بـه هنـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 28/1401‬شوال ‪ 30 /1443‬می ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 400‬تومان‬ ‫پارساپیروزفر؛‬ ‫رسانهگریز دوستداشتنی‬ ‫‪sarafrazan 94@ g mai l . co m‬‬ ‫بازگشاییپا کات‬ ‫مناقصه‬ ‫روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪1401/03/30‬‬ ‫‪ -1‬ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‪ /‬سازمان برنامه و بودجه الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی ست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬شـرکت کنندگان در مناقصـه‪ ،‬الزامـا بایسـتی در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬ثبت نـام و نسـبت بـه تهیه‪ ،‬تکمیل و ارسـال اسـناد از طریق سـامانه مذکور‬ ‫اقـدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد‪ :‬از ساعت ‪08:00‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 17‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/03/19‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت بارگذاری اسـناد و پیشـنهاد قیمت در سـامانه سـتاد و ارائه اصل ضمانتنامه شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬حدا کثر تا سـاعت ‪09:00‬صبح روز بازگشـایی پا کات مناقصه طبق‬ ‫جـدول باال‬ ‫‪ -7‬زمان و محل بازگشایی پا کات مناقصه از طریق سامانه ستاد‪ :‬از ساعت ‪ 11:00‬طبق جدول باال و در محل سالن کنفرانس شرکت‬ ‫‪ -8‬شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬حضور پیشنهاددهندگان در جلسه‪ ،‬با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی بالمانع است‪.‬‬ ‫‪ -10‬مناقصات به صورت یک مرحله ای بوده و سایر جزئیات‪ ،‬شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -11‬اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص مناقصات‪ :‬ادرس‪ :‬کرمان‪ ،‬خیابان خواجوی کرمانی‪ ،‬خیابان توانیر‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان‪،‬‬ ‫ساختمان شماره ‪ ،3‬اداره تدارکات و قرادادها‪ -‬تلفن تماس‪03432520003 :‬‬ ‫‪ -12‬کلیه مراحل برگزاری مناقصات شماره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه‬ ‫مذکور بخش ثبت نام‪ /‬پروفایل‪ /‬تامین کننده‪ /‬مناقصه گر موجود است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ ضمنـا ایـن ا گهـی عینـا در سـایت های اینترنتـی بـه شـرح زیـر در دسـترس اسـت‪ :‬سـایت اینترنتـی ایـن شـرکت بـه ادرس‪ www.nked.co.ir :‬شـبکه اطالع رسـانی معاملات توانیـر بـه نشـانی‬‫‪ www.tavanir.org.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪http://iets.MPORG.ir‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/11 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان‬ ‫م الف ‪126/25‬‬ ‫رایگان‬ ‫‪www. mag l an d . i r‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (سهامی خاص) درنظردارد فعالیت های مربوط به احداث‪ ،‬توسعه و بهینه سازی شبکه برق روستایی حوزه عملیاتی خود را از محل موافقتنامه‬ ‫شـرح عملیـات تملـک دارایی هـای سـرمایه ای طـرح شـماره ‪101‬ر‪ 1301015‬در سـال ‪ 1400‬و به صـورت کلیـد در دسـت و از طریـق مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای با ارزیابی کیفی و از طریق سـامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به شـرح زیر به پیمانکاران واجد صالحیت وا گذار کند‪.‬‬ ‫گالری «زرنا»‬ ‫میزبان نمایشگاه «شوق قلم» می شود‬ ‫‪www. sarafrazan n ews. i r‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫اس ــت‪ .‬وی ضمن دبی ــری دوره چهارده ــم این رویداد‪،‬‬ ‫عضو ش ــورای علمی س ــیزدهمین جش ــنواره موس ــیقی‬ ‫نواح ــی نیز بوده اس ــت‪.‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫مدیوننویسندگان‬ ‫داستان کوتاه هستم‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر ارتباطات خبر داد؛‬ ‫حمایت اتحادیه جهانی پست‬ ‫از هوشمندسازی و تحول در پست ایران‬ ‫اقدامـات پسـت ایـران‬ ‫درجهـت هوشمندسـازی‬ ‫و پیاد هسـازی طـرح تحول‬ ‫دیجیتـال در نشسـت‬ ‫وزیـر ارتباطـات بـا دبیـرکل‬ ‫اتحادیـه جهانـی پسـت‬ ‫تشـریح شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات؛ در نشسـت عیسـی‬ ‫زار عپـور وزیـر ارتباطـات و ماسـاهیتو متوکـی دبیـرکل‬ ‫اتحادیـه جهانـی پسـت کـه محمـود لیائـی رئیـس شـرکت‬ ‫ملـی پسـت ایـران نیـز از اصفهـان ب هصـورت دورسـخنی بـه‬ ‫ان پیوسـت اقدامـات پسـت ایـران بـرای پیاده سـازی طرح‬ ‫تحـول و هوشمندسـازی فرایندهـای پسـتی تشـریح شـد‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات بـا تبریـک بـه دبیـرکل جدیـد ‪ UPU‬اظهـار‬ ‫کـرد؛ نقـش ایـران دراین سـازمان سـازنده و موثـر بـوده‬ ‫اسـت و مـا خواسـتار توسـعه روابـط بـا اتحادیـه جهانـی‬ ‫پسـت هسـتیم‪ .‬وی از دبیـرکل ‪ UPU‬درخواسـت کـرد تـا بـه‬ ‫مشـکالتی که در حوزه پسـت بین الملل ایجاد شـده اسـت‬ ‫نهـا دریافـت طلـب ایـران‬ ‫رسـیدگی کنـد کـه مهم تریـن ا ‬ ‫از برخـی کشـورها عنـوان شـده‪ .‬زار عپـور دراین خصـوص‬ ‫یشـان را‬ ‫گفـت؛ برخـی کشـورها به بهانـه تحریـم روابـط پست ‬ ‫کاهـش داده انـد کـه برخلاف اصـول بنیادیـن ‪ UPU‬اسـت‬ ‫و اتحادیـه بایـد ازاین گونـه اقدامـات جلوگیـری کنـد‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به خدمـات پسـت ایـران در سـال های کرونایـی‬ ‫بـدون هیچ گونـه تعطیلـی‪ ،‬گفـت؛ پسـت ایـران‪ ،‬اجـازه نداد‬ ‫ً‬ ‫کسـب وکارهای حضـوری بـا مشـکل روبـرو شـوند و عملا‬ ‫بـار لجسـتیک همـه کسـب وکارها را بـر دوش کشـید‪ .‬وی‬ ‫از متوکـی دبیـرکل ایـن اتحادیـه دعـوت کـرد در نمایشـگاه‬ ‫بین المللـی پسـت کـه مـاه ا کتبـر (پاییـز) در ایـران برگـزار‬ ‫یشـود حضـور داشـته باشـد‪ .‬دبیـرکل اتحادیـه جهانـی‬ ‫م ‬ ‫پسـت نیـز از مالقـات بـا وزیـر ارتباطـات ابـراز خرسـندی و‬ ‫از نقـش سـازنده ایـران در اتحادیـه اسـیا اقیانوسـیه پسـتی‬ ‫تمجیـد کـرد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد؛ در ما ههـای اینـده‬ ‫یگـری بـرای وصـول مطالبـات کشـورها‬ ‫مکانیسـم میانج ‬ ‫یشـود کـه از ایـن مکانیسـم بـرای حل وفصـل‬ ‫ایجـاد م ‬ ‫مسـائل مالـی بیـن ایـران و سـایر کشـورها اسـتفاده خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬محمـود لیائـی نیز بااشـاره به ازسـرگیری روابط پسـتی‬ ‫ایـران و کـره جنوبـی؛ خواسـتار پیگیـری اتحادیـه جهانـی‬ ‫پست از کشورهایی که تبادالت پستی با ایران را یک طرفه‬ ‫کرده انـد شـد‪ .‬وی از دبیـرکل اتحادیه برای حضـور در ایران‬ ‫و بازدیـد از فرایندهـای پسـت ایـران دعـوت به عمـل اورد‪.‬‬ ‫دبیرکل اتحادیه جهانی پسـت نیز ضمن ابراز خرسـندی از‬ ‫خدمات اخیر پسـت ایران گفت؛ محدودیت های ناشـی از‬ ‫مهـا نبایـد شـامل خدمات پسـتی ایران شـود‪ .‬متوکی‬ ‫تحری ‬ ‫همچنیـن افـزود؛ پسـت ایـران را تـا هوشمندسـازی کامـل‬ ‫همراهـی می کنیـم‪ .‬وزیـر ارتباطـات بـا حضـور در سـفارت‬ ‫ایـران در بـرن بـه بخـش کنسـولی رفـت و درگفت وگوبـا‬ ‫مراجعه کننـدگان از رونـد صـدور ویـزا مطلـع شـد کـه‬ ‫مراجعیـن از این رونـد ابـراز رضایـت کردنـد‪ .‬وی کـه در‬ ‫مقـام عضـو هیئت دولـت جمهـوری اسلامی ایـران در ایـن‬ ‫سـفارتخانه حضـور یافتـه بـود دریافـت خدمـات مناسـب‬ ‫بـرای ایرانیـان را از وظایـف دولـت دانسـت‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Al Mayadeen‬‬ ‫گام بزرگ عربستان در مسیر عادی سازی‬ ‫صهیونیسـت‬ ‫رسـانه های‬ ‫همچنـان دربـاره پیشـرفت‬ ‫در روابـط عربسـتان و رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی ب هطـور روزانـه‬ ‫گـزارش می دهنـد و دراین راسـتا‪،‬‬ ‫یـک روزنامـه اسـرائیلی فـاش کـرد‬ ‫عربسـتان سـعودی دراسـتانه بازگشـایی گسـترده حریـم‬ ‫هوایـی خـود بـه روی پروازهـای خطـوط هوایـی اسـرائیل‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ رسـانه های اسـرائیلی بااعالم اینکـه‬ ‫«عربسـتان دراسـتانه بازگشـایی گسـترده حریـم هوایـی‬ ‫خـود بـه روی خطـوط هوایـی اسـرائیل اسـت»‪ ،‬این اقـدام‬ ‫را در چارچـوب توافـق ریـاض‪ ،‬تل اویـو‪ ،‬واشـنگتن و بخشـی‬ ‫قتـر و جام عتـر توصیـف کردنـد‪.‬‬ ‫از فراینـد سیاسـی عمی ‬ ‫به نوشـته روزنامـه «اسـرائیل هیـوم» بـه ازای ایـن گام‪،‬‬ ‫تل اویـو بـرای انتقـال جزایـر تیـران و صنافیـر تحـت‬ ‫حا کمیـت عربسـتان چـراغ سـبز نشـان خواهـد داد‪ .‬ایـن‬ ‫سهـا میـان‬ ‫روزنامـه نوشـته اسـت کـه مذا کـرات و تما ‬ ‫یسـت‬ ‫تل اویـو‪ ،‬ریـاض و واشـنگتن در مراحـل پیشرفته ا ‬ ‫اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده‪ .‬رسانه های اسرائیلی‬ ‫معتقدند که تعویق سفر جو بایدن به منطقه از پایان ماه‬ ‫جـاری بـه مـاه اینـده‪ ،‬بـه تمایـل امریـکا بـرای دسـتیابی بـه‬ ‫توافق جامع و بلندمدت میان ریاض‪ ،‬تل اویو و واشنگتن‬ ‫درراسـتای یـک دسـتاورد و پیـروزی دیپلماتیـک بـرای‬ ‫رئیس جمهـوری امریـکا مرتبـط اسـت‪ .‬روزنامـه «اسـرائیل‬ ‫هیوم» نوشـت؛ اسـرائیل و عربسـتان سعودی سال هاست‬ ‫یهـای پنهانـی دارنـد‪.‬‬ ‫کـه روابـط غیررسـمی و همکار ‬ ‫یشـود در سـفر بایـدن گام دیگـری دررونـد‬ ‫پیش بینـی م ‬ ‫یسـازی روابـط اسـرائیل و عربسـتان برداشـته شـود‪.‬‬ ‫عاد ‬ ‫اسـرائیل هیـوم خاطرنشـان کـرد «محمـد بـن سـلمان»‬ ‫یسـازی بیشـتر از همه تمایل‬ ‫ولیعهـد سـعودی بـرای عاد ‬ ‫و عالقه منـدی نشـان می دهـد‪ .‬درهمین زمینـه‪ ،‬روزنامـه‬ ‫اسـرائیلی «جروزالـم پسـت» نیـز نوشـت کـه انتظـار مـی رود‬ ‫رئیس جمهـوری امریـکا در سـفر اتـی خـود بـه خاورمیانـه‪،‬‬ ‫ترتیبـات امنیتـی جدیـدی را اعلام کنـد کـه بـه مصـر اجـازه‬ ‫می دهـد کنتـرل و حا کمیـت جزایـر تیـران و صنافیـر در‬ ‫تنگـه تیـران را بـه عربسـتان سـعودی منتقـل کنـد‪ .‬ایـن‬ ‫روزنامـه گـزارش داد کـه عربسـتان سـعودی درمقابـل بـه‬ ‫خطـوط هوایی اسـرائیل اجـازه پـرواز در حریم هوایی خود‬ ‫را خواهـد داد‪ .‬در زمـان حاضـر تنهـا پروازهـای اسـرائیل‬ ‫بـه امـارات و بحریـن می تواننـد از حریـم هوایـی عربسـتان‬ ‫عبـور کننـد‪ ،‬همچنیـن پروازهـای شـرکت هواپیمایـی‬ ‫هنـد (ایـر ایندیـا) در مسـیر عبـور خـود بـه سـرزمین های‬ ‫اشـغالی فلسـطین در سـال ‪ 1948‬از اسمان عربستان عبور‬ ‫می کنند‪ .‬دولت بایدن درتالش برای توافق و عادی سـازی‬ ‫یسـت‪ ،‬موضوعـی کـه‬ ‫روابـط عربسـتان و رژیـم صهیونیست ‬ ‫در مـاه گذشـته میلادی برای اولین بار تارنمای ا کسـیوس‬ ‫از ان پـرده برداشـت‪ .‬رسـانه های رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫به تازگـی گزارش هـای بسـیاری دربـاره تحـول در روابـط‬ ‫عربسـتان سـعودی و اسـرائیل منتشـر می کننـد‪ .‬به نوشـته‬ ‫ایـن رسـانه ها‪ ،‬زمینـه بـرای یـک «رویـداد دیپلماتیـک و‬ ‫سیاسی میان دو طرف ریاض و تل اویو با ابعاد فوق العاده‬ ‫اقتصـادی و امنیتـی» فراهـم شـده اسـت‪.‬‬ ‫مارتین کرن‬ ‫عدالتاموزشی! تلنگر‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2514‬‬ ‫افزایش حقوق‪ 10 ،‬درصد؛‬ ‫گرانی ‪ 50‬درصد‬ ‫رئیس عدلیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد؛‬ ‫تسریع در رسیدگی به پرونده حادثه متروپل‬ ‫رئیـس عدلیـه از دسـتگاه اطالعاتـی بـرای‬ ‫پیگیـری اتفـاق ر خ داده در حـرم مطهـر امـام‬ ‫راحـل در حیـن مراسـم چهاردهـم خـرداد‬ ‫درخواسـت رسـیدگی کـرد‪ .‬ب هگـزارش مرکـز‬ ‫رسـانه قوه قضائیه؛ حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫محسـنی اژه ای‪ ،‬در نشسـت شـورای عالی‬ ‫قـوه قضائیـه‪ ،‬ضمـن تبریـک و تهنیـت والدت‬ ‫باسـعادت حضـرت علـی بـن موسـی الرضا (ع)‬ ‫و دهـه کرامـت و گرامیداشـت سـالگرد ارتحـال‬ ‫ملکوتـی حضـرت امام خمینـی (ره) و نیـز قیـام‬ ‫‪ ۱۵‬خـرداد‪ ،‬اظهـار کرد؛ امـام راحل اموزش دیده‬ ‫مکتب قران و اسالم ناب است لذا همان طورکه‬ ‫اسلام و قـران زنـده اسـت‪ ،‬امـام عظیم الشـان‬ ‫مـا نیـز زنـده اسـت و زنـده خواهنـد مانـد‪.‬‬ ‫رئیـس دسـتگاه قضـا بـا تبییـن و تشـریح ابعـاد‬ ‫شـخصیتی و معرفتی حضـرت امام خمینی (ره)‬ ‫کـه ایشـان را متمایـز از سـایر شـخصیت های‬ ‫برجسـته دنیـا و جهـان اسلام در عصـر حاضـر‬ ‫می کنـد‪ ،‬گفـت؛ حضـرت امام خمینـی (ره) بـرای‬ ‫خـدا قیـام کردنـد و از خـود گذشـتند و بـه خـدا‬ ‫پیوسـتند و دراین مسـیر الهـی و نورانـی بـا‬ ‫صداقـت‪ ،‬صراحـت‪ ،‬شـجاعت‪ ،‬مـردم داری‪،‬‬ ‫جهـاد و دوراندیشـی‪ ،‬پیـش رفتنـد و از چیـزی‬ ‫غیـر از خداونـد نهراسـیدند‪ .‬رئیـس عدلیـه‬ ‫باتا کیدبراینکـه حضـرت امام خمینـی (ره)‪،‬‬ ‫رضـای خداونـد را بـر رضـای دیگـران مقـدم‬ ‫شـمردند و ایـن رمـز پیـروزی این مـرد الهی بود‪،‬‬ ‫لهـا‬ ‫بهـا و د ‬ ‫گفـت؛ امـام عظیم الشـان مـا قل ‬ ‫را تسـخیر کردنـد و هـر انسـان روشـن ضمیر و‬ ‫پا ک باختـه ای در اقصی نقـاط دنیـا‪ ،‬شـیفته‬ ‫مشی و مرام و معرفت خدا گونه و الهی حضرت‬ ‫امـام (ره) شـد‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه بابیان اینکـه‬ ‫همـان اوصـاف حضـرت امام خمینـی (ره) امـروز‬ ‫در ولـی امـر زمـان‪ ،‬مقـام معظـم رهبـری نیـز‬ ‫قابل مشـاهده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد؛ به رغم همه‬ ‫گهـای روانی‬ ‫یهـا‪ ،‬جن ‬ ‫دشـمنی ها‪ ،‬فتنه انگیز ‬ ‫و اقدامـات ترکیبـی کـه شـیاطین در داخـل و‬ ‫خـارج ترتیـب می دهنـد امـا نصـرت خداونـد و‬ ‫امام زمان (عـج) همـراه و شـامل مقـام معظـم‬ ‫رهبری ست و ازادگان و انسان های پا ک سیرت‬ ‫در اقصی نقـاط دنیـا‪ ،‬شـیفته بصیـرت‪،‬‬ ‫شـجاعت‪ ،‬زمان شناسـی و دشمن شناسـی‬ ‫ملـه هسـتند‪ .‬وی بـه «معاونـت حقوقـی»‬ ‫معظ ‬ ‫و «پژوهشـگاه» قـوه قضائیـه دسـتور داد کـه‬ ‫نسـبت بـه جمع بنـدی و تجزیه وتحلیـل‬ ‫فرمایشـات امـام راحـل و مقام معظم رهبری در‬ ‫حـوزه مسـائل قضائی و حقوقـی‪ ،‬برنامه مدونی‬ ‫را در دسـتورکار قـرار دهنـد ایـن فرمایشـات‬ ‫به مثابـه چـراغ راهنمـا و هدایتگـری در گام‬ ‫دوم انقلاب در دسـتگاه قضائـی بـه قانـون‪،‬‬ ‫دسـتورالعمل و رویـه تبدیـل شـوند‪ .‬رئیـس قـوه‬ ‫قضائیه درادامه بااشـاره به اتفاقی که در مراسـم‬ ‫گرامیداشـت سـالگرد ارتحـال حضـرت امـام (ره)‬ ‫در ‪ 14‬خـرداد در حـرم مطهـر (هنگام سـخنرانی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسن خمینی) رخ‬ ‫داد و بـا موضع گیـری و نارضایتـی رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب همـراه بـود‪ ،‬گفـت؛ باتوجه به اینکـه‬ ‫اتفـاق ر خ داده در روز ‪ ۱۴‬خـرداد در حـرم‬ ‫مطهـر امـام راحـل‪ ،‬مسبوق ب هسـابقه اسـت‪ ،‬از‬ ‫دسـتگاه اطالعاتـی می خواهیـم تـا این موضـوع‬ ‫را دنبـال کننـد؛ چنانچـه عـده ای از روی غفلت‬ ‫مبـادرت بـه چنیـن عملـی می کننـد بایـد متنبه‬ ‫شـوند؛ همچنیـن چنانچـه عـده ای ناخواسـته‬ ‫یشـوند‪ ،‬بایـد‬ ‫از ناحیـه شـیاطین تحریـک م ‬ ‫بـه این مسـئله توجـه کننـد؛ ازسـویی دیگر‪ ،‬ا گـر‬ ‫دسـت های پشـت پرده ای نیـز وجـود دارد کـه‬ ‫می خواهنـد این گونـه مراسـم ملـی و مهـم مـا‬ ‫را مخـدوش کننـد و سـوژه به دسـت دشـمن‬ ‫بدهنـد‪ ،‬بایـد موضـوع دنبـال و تعقیـب شـود و‬ ‫اقـدام مقتضـی و متناسـب صورت گیـرد‪ .‬رئیس‬ ‫دسـتگاه قضـا در ادامـه نشسـت شـورای عالی‬ ‫قـوه قضائیـه‪ ،‬دسـتوراتی را درراسـتای رسـیدگی‬ ‫دقیـق و سـریع درخصـوص پرونده هایـی کـه‬ ‫در اسـتان خوزسـتان دررابط هبـا فروریختـن‬ ‫سـاختمان متروپـل تشـکیل شـده‪ ،‬صـادر‬ ‫کـرد؛ ازجمله انکـه بـه معـاون اول خـود دسـتور‬ ‫داد موضـوع را ازاین حیـث کـه ممکـن اسـت‬ ‫رسـیدگی به پرونده برخـی از افراد تحت تعقیب‬ ‫قـرار گرفتـه در صالحیـت تهـران باشـد‪ ،‬بررسـی‬ ‫کنـد‪ .‬وی افـزود؛ چنانچه امـکان تفکیک وجود‬ ‫نـدارد‪ ،‬طبـق ضوابـط تدبیـری شـود تـا در یـک‬ ‫مرجـع بـا سـرعت‪ ،‬نظـم و هماهنگـی توامـان‬ ‫باشـد و بدین ترتیـب امـکان حاشی هسـازی از‬ ‫یکـه قصـد حاشی هسـازی دارنـد‪ ،‬سـلب‬ ‫ان های ‬ ‫شـود‪ .‬قاضی القضـات همچنیـن بـه معـاون اول‬ ‫دسـتگاه قضائـی دسـتور داد کـه نسـبت بـه‬ ‫اتمـام سـریع تر تحقیقـات درخصـوص حادثـه‬ ‫یهـای الزم را انجـام‬ ‫متروپـل ابـادان پیگیر ‬ ‫دهـد تـا پرونـده هـر شـخص بـه هـر میزانـی‬ ‫کـه دراین حادثـه مقصـر بـوده طبـق قانـون‬ ‫تکمیـل شـود‪ .‬رئیـس عدلیـه درادامـه از برخـی‬ ‫رسـانه های داخلـی کـه بعضـی درو غهـا و‬ ‫مطالـب خالف واقـع را درخصـوص حادثـه‬ ‫نهـا‬ ‫متروپـل منتشـر می کننـد گالیـه کـرد و بـه ا ‬ ‫تذکـر داد مبـادا در زمیـن دشـمن بـازی کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قاضی القضـات درادامـه مشـخصا بـه انتشـار‬ ‫خبـر و تفاسـیر خـروج یکـی از مسـئوالن سـابق‬ ‫اسـتان خوزسـتان از کشـور و سـپس بازگشـت‬ ‫چکـدام از‬ ‫او بـه ایـران اشـاره کـرد و گفـت؛ هی ‬ ‫تهـای اعزامـی‬ ‫مسـئولین ذی ربـط و هیئ ‬ ‫(دولـت‪ ،‬مجلـس و دادسـتانی کل کشـور )‬ ‫نسـبت بـه فـرد مورداشـاره درخصـوص‬ ‫فروریختـن سـاختمان ابـادان گزارشـی ارائـه‬ ‫ً‬ ‫نـداد ه و طبیعتـا اقـدام قضائـی نیـز درمـورد‬ ‫نبـاره صـورت نگرفتـه اسـت‪ .‬رئیـس‬ ‫وی درای ‬ ‫دسـتگاه قضـا در پایـان اظهاراتـش بـه بخشـی‬ ‫جسـواری رسـانه های‬ ‫از التهاب افرینـی و مو ‬ ‫دروغ پرا کـن دشـمن دربـاره قضیـه فوق الذکـر‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه تصریـح کـرد؛‬ ‫افـراد متدیـن و وظیف هشـناس عنایـت داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬خبـری کـه می خواهنـد منتشـر کننـد‪،‬‬ ‫صحـت دارد یـا نـه؟ ا گـر صحـت داشـته باشـد‬ ‫بـا چـه ادبیاتـی بایـد منتشـر کننـد و چه کسـی از‬ ‫یبـرد؟ ایـا ایـن خبـر بـه تحقـق‬ ‫ایـن خبـر بهـره م ‬ ‫عدالـت کمـک می کنـد؟ مبـادا بـرای دشـمن‬ ‫سوژ هسـازی شـود‪.‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310456000679‬مورخـه ‪ 1401/03/04‬کـه در هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 2‬ساری تصرفات مالکانه سیدمحسن پوررضوی فرزند‬ ‫محمدرضـا بـه شـماره ملـی ‪ 2092182080‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا‬ ‫بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 246‬مترمربـع از پلا ک ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه قـرق بخش‬ ‫‪ 2‬ثبـت سـاری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1330724‬‬ ‫ملـک منطقـه دو سـاری‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310456000677‬مورخـه ‪ 1401/03/04‬کـه در هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانـه سیدمحسـن پوررضـوی‬ ‫فرزند محمدرضا به شـماره ملی ‪ 2092182080‬نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 251/14‬مترمربـع از پلا ک ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه قـرق‬ ‫بخـش ‪ 2‬ثبـت سـاری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1330719‬‬ ‫ملـک منطقـه دو سـاری‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی‪ ،‬برگ سـبز و کارت موتورسـیکلت مدل ‪ 1392‬با شـماره‬ ‫پلا ک ‪ 769-29765‬بـه مالکیـت محسـن شـجاعی زاده فرزنـد‬ ‫علی اصغـر بـا کـد ملـی ‪ 0690607652‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪769‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/25-140060327001001421‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه یـک زنجـان‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید‬ ‫احمـدی فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه ‪ 1448‬در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه‬ ‫مساحت ‪ 3385‬مترمربع معادل ‪ 0/065‬جفت از یک چهارم جفت از ‪ 8‬شعیر از ‪ 96‬شعیر‬ ‫از پلا ک ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 7‬زنجـان روسـتای رازبیـن خریـداری باواسـطه از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای عشـقعلی یوسـفی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫یسـت‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫ثبت امال ک یک قسمت از بخش ‪ 2‬شهرستان بجنورد‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 14‬قانـون ثبت امال ک تحدید حدود شـماره های زیر در محل شـروع‬ ‫و بـه عمـل خواهد امد‪:‬‬ ‫بخش ‪ 2‬بجنورد‬ ‫‪ 54‬اصلی موسوم به علی کل‬ ‫ششـدانگ پلا ک ‪ 453‬فرعـی مجـزی از ‪ 119‬فرعـی یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 1534/60‬مترمربـع بـه مالکیـت خانـم مهیـن عابـدی فرزنـد موسـی الرضا بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 161‬کـد ملـی ‪0680546278‬‬ ‫روز سه شنبه مورخه بیست و یکم تیرماه سال یکهزار و چهارصد و یک‬ ‫(‪ )1401/04/21‬ساعت ‪9‬صبح‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت املا ک‪ ،‬بـه صاحبـان املا ک و حقـوق ارتفاقـی و‬ ‫مجاوریـن شـماره های فوق الذکـر بوسـیله ایـن ا گهـی اخطـار می شـود کـه در روز و‬ ‫سـاعت مقـرر بـاال در محـل حضـور بهم رسـانند‪ .‬چنانچه هـر یک از صاحبـان امال ک یا‬ ‫نماینـده قانونـی انهـا در موقع مقرر حاضر نباشـند‪ ،‬مطابق مـاده ‪ 15‬قانون مزبور ملک‬ ‫مـورد ا گهـی بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف مجاوریـن تحدیـد خواهد شـد و اعتراضات‬ ‫مجاوریـن نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبان املا ک و حقـوق ارتفاقی‬ ‫کـه در موقـع مقـرر حاضـر نبوده انـد‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬فقـط تـا سـی روز از‬ ‫تاریـخ تحدیـد حـدود پذیرفتـه خواهـد شـد و در اجـرای تبصـره ‪ 2‬مـاده واحـده قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف پرونده هـای ثبتـی‪ ،‬معترضیـن می بایسـت از تاریـخ تسـلیم اعتـراض به‬ ‫اداره ثبـت ظـرف یـک مـاه دادخواسـت اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی‬ ‫تقدیـم و گواهـی الزم از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/17 :‬‬ ‫علی اوسـط رسـتمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1329655‬‬ ‫امال ک منطقـه ‪ 2‬بجنورد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه شهرستان ساری منطقه سه‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160310457000376‬مورخه ‪ 1401/03/07‬که در هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتی منطقه سـه سـاری تصرفات مالکانه تیمور محمدی ابکسـری فرزند محمد به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 2091227897‬بـه شـماره پرونـده ‪ 1400-496‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪( 218/20‬دویسـت و هجـده متـر و بیسـت صدم) مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 48‬فرعـی از ‪ 143‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬ثبـت سـاری خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از مالک رسـمی اقای عبدالکریم قدمی محرز شـده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫فریبـرز یوسـفیان حمیدی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1329817‬‬ ‫املا ک شهرسـتان سـاری منطقـه ‪3‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫تاجایی کـــه به یـــاد دارم‪ ،‬قدیمی هـــا دائمـــا فرزنـــدان و اقـــوام را دعـــوت ب ــه‬ ‫صرفه جویـــی و حتـــی پس انـــداز می کردنـــد؛ تا جایی کـــه به خص ــوص‬ ‫م ــادران ب ــا صرفه جوی ــی در خری ــد م ــواد غذای ــی‪ ،‬بع ــد از مدت ــی ب ــه خری ــد‬ ‫طـــا اقـــدام می کردنـــد؛ به ویـــژه النگـــوی طـــا بـــرای بانـــوان‪ ،‬به نوع ــی‬ ‫فخرفروشـــی بـــود‪ .‬به هرجهـــت رعایـــت مســـائل اقتصـــادی و جلوگی ــری از‬ ‫اســـراف تـــا جایـــی پیـــش رفـــت کـــه به بـــاور انـــان‪ ،‬صرفه جویـــی به نوع ــی‬ ‫عب ــادت به نظ ــر می ام ــد؛ ام ــا درعین ح ــال س ــخن از گرس ــنگی و گران ــی نب ــود‬ ‫و م ــردم متناس ــب ب ــا دخ ــل‪ ،‬خ ــرج می کردن ــد و ای ــن ماج ــرا ت ــا انج ــا ادام ــه‬ ‫داش ــت ک ــه در س ــردر مغازه ه ــا‪ ،‬ب ــا خ ــط درش ــت می نوش ــتند‪« :‬چ ــو دخل ــت‬ ‫نیس ــت‪ ،‬خ ــرج اهس ــته تر ک ــن»؛ ام ــا ای ــن ن ــوع زیس ــتن‪ ،‬در گذش ــته ب ــود و‬ ‫در گذش ــته ه ــم باق ــی مان ــد؛ چرا ک ــه این روزه ــا‪ ،‬صحب ــت از صرفه جوی ــی‬ ‫و نصیحـــت پیرامـــون ان نیســـت؛ چـــون ا کثریـــت مـــردم‪ ،‬ناخواس ــته و‬ ‫لو خ ــرج را مت ــوازن کنن ــد‪ .‬حت ــی‬ ‫علی رغ ــم می ــل باطن ــی‪ ،‬نمی توانن ــد دخ ‬ ‫قش ــر حقوق بگی ــر ک ــه در گذش ــته از اب ــرو و اعتب ــار زی ــادی برخ ــوردار بودن ــد‪،‬‬ ‫این روزهــا به زحمــت گــذران زندگــی می کننــد‪ .‬افزایــش شــدید قیمــت کلیــه‬ ‫کااله ــا و اق ــام پرمص ــرف غذای ــی‪ ،‬هزین ــه مس ــکن و اج ــاره و حق ــوق ک ــم ک ــه‬ ‫نق ــدر‬ ‫کف ــاف زندگ ــی متوس ــط را ه ــم نمی کن ــد‪ ،‬عرص ــه را ب ــر خانواد هه ــا ا ‬ ‫تنـــگ کـــرده کـــه مـــردم و نـــان اوران خانواده هـــا‪ ،‬چندمنظـــوره شـــده اند؛‬ ‫به نحوی ک ــه ‪ 8‬س ــاعت کار و ‪ 8‬س ــاعت خ ــواب و ‪ 8‬س ــاعت فراغ ــت‪ ،‬ج ــوک‬ ‫اس ــت و در هی ــچ ذهن ــی نمی گنج ــد و در هی ــچ ب ــاوری ه ــم نمی نش ــیند و‬ ‫درنتیجــه بــرای گذرانــدن یــک زندگــی متوســط و حتــی متمایــل بــه ضعیــف‪،‬‬ ‫بایــد روزانــه حداقــل ‪ 16‬ســاعت کار کــرد و بســان ابــزار چنــدکاره‪ ،‬انســان هــم‬ ‫چنـد کار انجــام دهــد تــا در حــد یــک زندگــی معمــول بتوانــد خانــه و خانــواده‬ ‫ً‬ ‫را اداره کن ــد‪ .‬در ی ــک چنی ــن موقعی ــت زمان ــی ک ــه م ــردم م ــا دارن ــد‪ ،‬واقع ــا‬ ‫ته ــا تحری ــم را ی ــک دس ــتاویز ق ــرار داده و س ــختی‬ ‫نمی ش ــود و نبای ــد دول ‬ ‫را ب ــرای م ــردم به عل ــت اغ ــراض خارجی ه ــا بدانن ــد؛ هرچند ک ــه تا ان ــدازه ای‬ ‫تحریم ه ــا اثرگ ــذار هس ــتند‪ ،‬ام ــا دولت ه ــا ک ــه خ ــود همیش ــه بی ــش از هم ــه‬ ‫می دانن ــد و ب ــه ام ــور واقف ان ــد‪ ،‬چگون ــه وقت ــی گرانی ه ــا را ب ــاالی ‪ 50‬درص ــد‬ ‫می بیننــد و حتــی خدمــات دولتــی و شــهری را هــم کــه برعهــده انــان اســت‪،‬‬ ‫حداق ــل ‪ 30‬درص ــد افزای ــش می دهن ــد‪ ،‬ای ــا ب ــه فک ــر بوده ان ــد ک ــه امس ــال را‬ ‫افزای ــش حق ــوق ب ــرای قش ــر عظی ــم بازنشس ــته فق ــط ‪ 10‬درص ــد کرده ان ــد؟‬ ‫به یقی ــن هم ــه کارگ ــزاران نظ ــام واق ــف صد درص ــد اوضاع واح ــوال هس ــتند‪.‬‬ ‫ل وخ ــرج‬ ‫تـــورم را می شناســـند‪ .‬گرانی هـــا را می داننـــد‪ .‬عـــدم تـــوازن دخ ‬ ‫خانواده ه ــا را به خوب ــی می شناس ــند‪ .‬پ ــس بای ــد س ــوال ک ــرد ک ــه چگون ــه‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــه ای ــن قش ــر خدمتگ ــزار ص ــادق گذش ــته و ح ــال‪ ،‬هی ــچ بهای ــی‬ ‫نمی دهنـــد و حتـــی متاســـفانه در بـــاور ضعیـــف بعضـــی از نامســـئوالن‪،‬‬ ‫ً‬ ‫احتمـــاال یـــا از ســـر مـــزاح‪ ،‬می گوینـــد بازنشســـته را کـــه نبایـــد به حس ــاب‬ ‫بیاورن ــد ی ــا ب ــه قول ــی ب ــه درخ ــت خش ــک اب نمی دهن ــد! و ای ــن برخ ــورد و‬ ‫ط ــرز تلق ــی از خادم ــان صدی ــق گذش ــته ک ــه توانس ــته اند باع ــث زند هب ــودن‬ ‫کشــور کهن ســال و ابرومنــد ایــران باشــند و ان را ســالم تحویــل نســل فعلــی‬ ‫ً‬ ‫نقــدر‬ ‫داده انــد‪ ،‬اصــا شایســته نیســت؛ ایــن افــراد ان قــدر کرامــت دارنــد و ا ‬ ‫ب ــزرگ و قابل احت ــرام و س ــتایش هس ــتند ک ــه بای ــد خدم ــات شایس ــته ان ــان‬ ‫را ارج نهـــاده و بـــر دســـتان پینه بســـته انـــان بوســـه زد کـــه به نوعـــی ادای‬ ‫احتــرام و وظیفــه شــده باشــد؛ امــا ســخنی بــا اقــای رئیســی دارم کــه مــردم بــا‬ ‫طیب خاط ــر و ب ــا امی ــد ارزان ــی و فراوان ــی نعمت ه ــا ب ــه او رای دادن ــد‪ .‬این ــک‬ ‫همــه از او انتظــار دارنــد کــه در قبــال ایــن مــردم‪ ،‬انجام وظیفــه کنــد و در هــر‬ ‫زمانــی‪ ،‬مــردم را کــه به فرمــوده امــام راحــل‪ ،‬ولی نعمتــان دولتیــان هســتند‪،‬‬ ‫مو غــم خــود را صــرف خدمــت بــه ایــن مــردم کنــد‪.‬‬ ‫تنهــا نگذاشــته و تمــام ه ‬ ‫یس ــت؛‬ ‫به خصـــوص قشـــر بازنشســـته کـــه در دوران بازنشســـتگی‪ ،‬ضرور ‬ ‫همچن ــان اب ــرو و اعتب ــار و ع ــزت ان ــان محت ــرم ش ــمرده ش ــود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫‪ ۲۳‬خرداد؛ اخرین مهلت دولت‬ ‫برای تصویب ایین نامه رتبه بندی معلمان‬ ‫ســخنگوی وزارت اموزش وپــرورش گفــت؛ دولــت تــا ‪ ۲۳‬خــرداد ‪ ۱۴۰۱‬مهلــت‬ ‫دارد ایین نامــه رتبه بنــدی معلمــان را تصویــب کنــد و وزارت اموزش وپــرورش‬ ‫ب هج ــد پیگی ــر اس ــت ت ــا ای ــن ایین نام ــه در مهل ــت قانون ــی و طب ــق م ــواد و‬ ‫چارچوب ــی ک ــه قان ــون تعیی ــن ک ــرده اس ــت‪ ،‬تنظی ــم و اب ــاغ ش ــود‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫پانــا؛ صــادق ســتاری فرد دربــاره اخریــن وضعیــت فراینــد تصویــب ایین نامــه‬ ‫رتبه بن ــدی معلم ــان‪ ،‬گف ــت؛ درخواس ــت داری ــم مف ــاد ایین نام ــه منطب ــق‬ ‫ب ــا قان ــون باش ــد و تکلی ــف ماالیطاق ــی درب ــاره نح ــوه اج ــرای قان ــون نظ ــام‬ ‫رتبه بن ــدی ب ــه اموزش وپ ــرورش مح ــول نش ــود‪ .‬وی اف ــزود؛ طب ــق اص ــل ‪۱۳۸‬‬ ‫قانــون اساســی‪ ،‬هیئــت تطبیــق مصوبــات مجلــس می توانــد نســبت بــه لغــو‬ ‫مصوب ــه دول ــت ا گ ــر خ ــاف مت ــن و روح قان ــون باش ــد‪ ،‬اق ــدام کن ــد ل ــذا هم ــه‬ ‫تقاض ــای م ــا این اسـ ـت که ایین نام ــه در خدم ــت قان ــون باش ــد و از مف ــاد و‬ ‫روح قان ــون ع ــدول نکن ــد‪.‬‬ ‫برخورد با عرضه کنندگان محصوالت دخانی بدون مجوز‬ ‫دبی ــر هیئت عال ــی نظ ــارت ب ــر س ــازمان های صنف ــی‪ ،‬از ص ــدور بخش ــنامه ای‬ ‫ب ــرای برخ ــورد ب ــا عرضه کنن ــدگان محص ــوالت دخان ــی ب ــدون مج ــوز در‬ ‫سراس ــر کش ــور ب ــا هم ــکاری وزارت بهداش ــت‪ ،‬خب ــر داد‪ .‬ب هگ ــزارش ش ــاتا؛‬ ‫غالمعل ــی مه ــدوی در بخش ــنامه ای ب ــه مدی ــران کل صم ــت سراس ــر کش ــور‬ ‫بااش ــاره به ل ــزوم اج ــرای م ــاده ‪ ۷‬قان ــون جام ــع کنت ــرل مب ــارزه ب ــا دخانی ــات‬ ‫و دس ــتورالعمل ابالغ ــی وظای ــف و تعیی ــن عاملی ــت ف ــروش محص ــوالت‬ ‫دخان ــی‪ ،‬اع ــام ک ــرد؛ طب ــق بخش ــنامه های پیش ــین‪ ،‬بس ــتر الزم ب ــرای ثب ــت‬ ‫درخواســت و صــدور پروانــه عمــده و خرده فروشــی محصــوالت دخانــی روی‬ ‫س ــامانه ایرانی ــان اصن ــاف پیاد هس ــازی و ب ــه اتحادی هه ــای صن ــف بنک ــداران‬ ‫م ــواد غذای ــی‪ ،‬س ــقط فروش ــان‪ ،‬خواروبارفروش ــان‪ ،‬س ــوپرمارکت داران اب ــاغ‬ ‫و تا کی ــد ش ــده اس ــت‪ .‬وی از مدی ــران کل سراس ــر کش ــور درخواس ــت ک ــرده‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــا هماهنگ ــی دانش ــگاه های علوم پزش ــکی و خدم ــات درمان ــی‬ ‫اس ــتان و اداره نظ ــارت ب ــر اما ک ــن نی ــروی انتظام ــی‪ ،‬ترتیب ــی اتخ ــاذ ش ــود‬ ‫قه ــای اصن ــاف ب ــا هم ــکاری مرا ک ــز‬ ‫ت ــا واحده ــای بازرس ــی و نظ ــارت اتا ‬ ‫بهداش ــت در برخ ــورد قانون ــی ب ــا عرضه کنن ــدگان محص ــوالت دخان ــی‬ ‫ب ــدون مج ــوز و همچنی ــن رعایت نک ــردن ش ــروط من ــدرج در مج ــوز ازجمل ــه‬ ‫نفروخت ــن س ــیگار فل ـه ای و نخ ــی و نفروخت ــن س ــیگار ب ــه اف ــراد زیر ‪۱ ۸‬س ــال‪،‬‬ ‫برخ ــورد الزم ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫حمل ‪ ۴.۵‬میلیون تن کاالی اساسی از بندرها‬ ‫تش ــده‪ ،‬از ابت ــدای‬ ‫حمیدرض ــا ش ــهرکی گف ــت؛ طب ــق اطالع ــات و ام ــار ثب ‬ ‫نم ــاه ت ــا ‪ ۱۴‬خردادم ــاه امس ــال بال غب ــر چهارمیلی ــون و ‪ ۵۰۰‬هزارت ــن‬ ‫فروردی ‬ ‫کااله ــای اساس ــی ب ــا بی ــش از ‪۱ ۸۱‬ه ــزار س ــفر از مب ــدا بندره ــا‪ ،‬ام ــام (ره)‪،‬‬ ‫عب ــاس‪ ،‬چابه ــار‪ ،‬امیراب ــاد انزل ــی‪ ،‬فریدون کن ــار‪ ،‬نوش ــهر و بوش ــهر‪ ،‬بارگی ــری‬ ‫و ب ــه مقاص ــد موردنظ ــر حم ــل ش ــد‪ .‬وی اف ــزود؛ ب ــا افزای ــش پهلوگی ــری‬ ‫کش ــتی های حام ــل کااله ــای اساس ــی و هم زمان ــی ان ب ــا اوج برداش ــت‬ ‫محم ــوالت کش ــاورزی از ابت ــدای امس ــال تا کن ــون و نظ ــر ب ــه اهمی ــت تامی ــن‬ ‫کااله ــای اساس ــی در س ــطح کش ــور س ــازمان راه ــداری و حمل ونق ــل‬ ‫ی الزم بــا شــرکت های حمل ونقــل و راننــدگان پرتــاش‬ ‫جــاده ای بــا هماهنگ ـ ‬ ‫و تش ــکل های صنف ــی و دس ــتگاه های ذیمدخ ــل دراین زمین ــه حم ــل‬ ‫یســت را‬ ‫کاالهــای اساســی کــه مایحتــاج ضــروری مــردم و واحدهــای تولید ‬ ‫در اولوی ــت ق ــرار داد‪ .‬ب هگ ــزارش ان ــا؛ مع ــاون حمل ونق ــل س ــازمان راه ــداری و‬ ‫حمل ونق ــل ج ــاده ای عن ــوان ک ــرد؛ طب ــق ام ــار بارگی ــری کااله ــای اساس ــی از‬ ‫‪۱۱۲‬هــزار ســفر کامیــون و بارگیــری‬ ‫بندرهــای کشــور‪ ،‬بنــدر امام خمینــی(ره) بــا ‬ ‫نت ــن و س ــهم نزدی ــک ‪ ۶۲‬درص ــدی از کل بندره ــا در‬ ‫بی ــش از ‪ ۲.۸‬میلیو ‬ ‫جای ــگاه نخس ــت ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۱۵۱۰‬پایگاه اوقات فراغت دانش اموزی‬ ‫حس ــین عبادت ــی؛ قائم مق ــام رئی ــس س ــازمان دانش ام ــوزی در نشس ــت‬ ‫خب ــری ک ــه در س ــازمان دانش ام ــوزی برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد؛ ب ــا بازگش ــایی‬ ‫م ــدارس و کاه ــش چش ــمگیر ام ــار کرون ــا‪ ،‬امس ــال برنام هه ــای تابس ــتانی‬ ‫داری ــم ضمن اینک ــه امس ــال جبران ــی دوسال گذش ــته اس ــت و برنام هه ــای‬ ‫گس ــترده ای داری ــم‪ .‬ب هگ ــزارش ف ــارس؛ وی بابیان اینک ــه ‪ ۱۵۱۰‬پای ــگاه اوق ــات‬ ‫فراغ ــت دانش ام ــوزی پیش بین ــی ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت؛ ‪ ۷۲۵‬پای ــگاه اوق ــات‬ ‫فراغ ــت وی ــژه دانش ام ــوزان دخت ــر و ‪ ۷۲۵‬پای ــگاه نی ــز وی ــژه دانش ام ــوزان‬ ‫نهــا بــا هــدف ارتقــای مهــارت زیســت‬ ‫پســر کــه ‪ ۱۵۱۰‬مدیــر و ‪ ۶۰۴۰‬مربــی در ا ‬ ‫اجتماع ــی دانش ام ــوزان فعالی ــت می کنن ــد‪ .‬عبادت ــی بااش ــاره به اس ــتفاده‬ ‫از ظرفی ــت فض ــای مج ــازی‪ ،‬اف ــزود؛ ظرفی ــت مج ــازی را نمی خواهی ــم از‬ ‫دســت بدهیــم چرا کــه هزینه هایــی بــرای ان شــده و ظرفیــت شــاد را تبدیــل‬ ‫ب ــه ظرفی ــت پرورش ــی و تربیت ــی کنی ــم ک ــه دراین راس ــتا ‪ ۲۱‬پوی ــش را تعری ــف‬ ‫کردی ــم‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫به یاد اتنا اصالنی‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2514‬‬ ‫«عثمان محمد پرست» از هنر موسیقی‬ ‫زیست شناسیمصنوعی؛‬ ‫شمشیر دولبه در تغییر زندگی اینده‬ ‫به جزئیات فکر نمی کنم!‬ ‫لحظه ای که دوربین ها‬ ‫تو را گم کردند‬ ‫و بشکه های غمگین‬ ‫جنازه ات را پس دادند ‪...‬‬ ‫به مادرت فکر نمی کنم‬ ‫فکر کردن به او‬ ‫ضربان قلبم را باال می برد‬ ‫طوری که مدام‬ ‫از خودم می پرسم‬ ‫چطور زنده خواهد ماند؟‬ ‫پدرت می گوید‬ ‫اتنا فی‏ الدنیا حسنه‬ ‫غافل از اینکه‬ ‫ادم ها بیمار شده اند‬ ‫و همین بیماری‬ ‫دنیا را به هم ریخته‬ ‫هر روز اتفاقی می افتد‬ ‫اتفاقی که وادارم می کند‬ ‫به جزئیات فکر کنم‬ ‫کودکانی که گم می شوند‬ ‫مادرانی که تا اخر عمر‬ ‫به دوربین ها زل می زنند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«زیست شناســی مصنوعــی» (‪ )Synbio‬شــاخه ای از علــم اســت کــه ارگانیس ـم ها را در تــاش‬ ‫بــرای تقویــت و حمایــت از زندگــی انســان‪ ،‬بازطراحــی می کنــد‪ .‬طبــق یــک پیش بینــی؛ انتظــار‬ ‫نحــوزه تحقیقاتــی بین رشــته ای کــه ب هســرعت در حال رشــد اســت‪ ،‬بــه درامــدی‬ ‫م ـی رود ای ‬ ‫‪ ۲۸.۸‬میلیــارد دالری در ســطح بین المللــی تــا ســال ‪ ۲۰۲۶‬برســد‪ .‬ایــن فضــای نوظهــور در عرصــه‬ ‫دانــش‪ ،‬ا گرچــه ایــن پتانســیل را دارد کــه بســیاری از جنب ههــای جامعــه را متحــول کنــد؛ امــا ا گــر از‬ ‫ان در اشــکال مخرب یا غیراخالقی اســتفاده شــود‪ ،‬ممکن اســت همه چیز به طرزی وحشــتناک‬ ‫تهــا و خطــرات بالقــو ه ان را بررســی می کنــد‪.‬‬ ‫اشــتباه پیــش رود‪ .‬ایــن اینفوگرافیــک‪ ،‬فرص ‬ ‫ارزو نوری‬ ‫این روزها به اینه که نگاه می کنم‬ ‫به جای خودم‪ ،‬تو رو می بینم‪.‬‬ ‫اخه من به طرز عجیبی این روزها شبیه تو شدم‬ ‫شبیه تو می خندم‬ ‫شبیه تو فکر می کنم‬ ‫شبیه تو حرف می زنم‬ ‫قبل تو رو یادم نیست‪.‬‬ ‫دیگه ِ‬ ‫خود ِ‬ ‫شاید عشق یعنی همین‬ ‫ مرز یه ادم‬ ‫یعنی دوست داشتن بی ح دو ِ‬ ‫ادم زندگیت‬ ‫یعنی اشنا ِ‬ ‫ شدن غریبه ترین ِ‬ ‫به قلبت‪ ،‬به روحت‪ ،‬به وجودت ‪...‬‬ ‫عین دوری چقدر نزدیکی‬ ‫چقدر دوری از من و در ِ‬ ‫چقدر نزدیکی به قلبم و در عین نزدیکی چقدر دوری ‪!...‬‬ ‫شدی درد‬ ‫دردی که درمونی جز تو و حضورت نداره‬ ‫َ‬ ‫قلب من ‪...‬‬ ‫درمونم شو ای درد‬ ‫زیبای ِ‬ ‫ِ‬ ‫هدیهمحمدی‬ ‫شبیه مهندسی ژنتیک است؛ اما در سطحی ذره ای تر‪ .‬مهندسی ژنتیک‪،‬‬ ‫متریال ژنتیکی اماده را بین موجودات منتقل می کند‪ ،‬زیست شناسی‬ ‫مصنوعی این توانایی را دارد که متریال ژنتیکی جدیدی را از ابتدا بسازد‪.‬‬ ‫روشی نوین در ایجاد اجزاء‪ ،‬دستگاه ها‪،‬‬ ‫بازطراحی‬ ‫سامانه های زیستی؛ یا‬ ‫ِ‬ ‫زیستی موجود در طبیعت‪.‬‬ ‫سامانه های‬ ‫ِ‬ ‫یک توضیح کوتاه درباره‬ ‫زیست شناسیمصنوعی‬ ‫اثرات مطلوب احتمالی زیست شناسی مصنوعی‬ ‫ِ‬ ‫زیست شناسی مصنوعی‪ ،‬طیف گسترده ای از کاربردها را دارد‬ ‫که می تواند جامعه و اقتصاد جهانی را متحول سازد‪.‬‬ ‫در یکی از پژوهش های اخیر‪ ،‬بیش از‬ ‫‪400‬مورد کاربری برای این شاخه علمی‬ ‫یافت شده که می تواند طی سال های ‪2030‬‬ ‫تا ‪ ،2040‬ساالنه بیش از ‪3.6‬تریل�یون دالر‬ ‫بر اقتصاد جهان اثر مستقیم بگذارد‪.‬‬ ‫مشتمل بر کشاورزی سلولی؛ در‬ ‫تولید مستقیم محصوالت کشاورزی‬ ‫از سلول ها به جای گوشت دام یا‬ ‫گیاه که به «گوشت ازمایشگاهی»‬ ‫معروف است‪.‬‬ ‫‪1.2‬تریل�یون دالر‬ ‫کشاورزی و غذا‬ ‫‪0.8‬تریل�یون دالر‬ ‫دعوت‬ ‫محصوالت مصرفی و خدمات‬ ‫نمایشنامه خوانی «خوالیگران ضحا ک»‬ ‫در دومین جشنواره سایه بان‬ ‫پوسـتر نمایشـنامه خوانی «خوالیگـران ضحـا ک» نوشـته‬ ‫دینا جادری و به کارگردانی فرزاد جمشیددانایی؛ براساس‬ ‫طرحـی از مسـلم خراسـانی‪ ،‬رونمایـی شـد‪ .‬ایـن متـن‪۱۹ ،‬‬ ‫خردادمـاه ‪ ،۱۴۰۱‬سـاعت ‪ 15:45‬در پالتـو انتیگونـه خانـه‬ ‫هنر اپامه در دومین جشنواره نمایشنامه خوانی سایه بان‬ ‫بـه روی صحنـه خواهـد رفـت‪ .‬مهـراد ا کبرابـادی‪ ،‬مـزدا‬ ‫چـاوش و کیانـا منتجبـی؛ بازیگـران جدیدتریـن اثـر محفـل‬ ‫مپـور نیـز صحنه خوانـی‬ ‫هنـری راجـا هسـتند و نازنیـن کاظ ‬ ‫«خوالیگـران ضحـا ک» را برعهـده دارد‪ .‬مهـراد ا کبرابـادی‬ ‫سـابقه حضـور در عرصـه تئاتـر‪ ،‬فیلـم کوتـاه و سـینما را‬ ‫دارد و به تازگـی در فیلـم «نگهبـان شـب» رضـا میرکریمـی‬ ‫در چهلمیـن جشـنواره فجـر بـر پـرده سـینما ظاهـر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مـزدا چـاوش؛ بازیگـر قدیمـی تئاتـر پس از سـال ها‬ ‫دوری‪ ،‬دوبـاره بـه صحنـه تئاتـر بازگشـته‪ .‬کیانـا منتجبـی‪،‬‬ ‫سـابقه بـازی در اثـار متعـددی در تئاتـر‪ ،‬فیلـم کوتـاه و‬ ‫یتـوان‬ ‫نهـا م ‬ ‫سـینما را در کارنامـه دارد کـه از مهم تریـن ا ‬ ‫بـه «جنایـت بی دقـت» شـهرام مکـری اشـاره کـرد‪ .‬نازنیـن‬ ‫مپـور نیـز چندی پیـش‪« ،‬اشـغال مـرد» تینـو صالحـی‬ ‫کاظ ‬ ‫را روی صحنـه داشـت‪ .‬مسـلم خراسـانی (نویسـنده و‬ ‫یسـت؛‬ ‫کارگـردان تئاتـر‪ ،‬طـراح گرافیک و مدیر هنری) گفتن ‬ ‫پوسـتر اثـر را بـا سرانگشـتان هنرمنـدش طـرح زده اسـت‪.‬‬ ‫نمـاه ‪ ۱۴۰۰‬عنوان‬ ‫نمایشـنامه «خوالیگـران ضحا ک» در ابا ‬ ‫اثـر برگزیـده فراخـوان اسـتعدادهای نمایشنامه نویسـی‬ ‫«کتـاب اواژ» را دریافـت کـرده و بـرای اولین بـار اسـت‬ ‫در قالـب نمایشـنامه خوانی بـه روی صحنـه مـی رود‪ .‬در‬ ‫تازه ترین اثر محفل هنری راجا‪ ،‬گروه نمایشی «خوالیگران‬ ‫یپـور‬ ‫ضحـا ک» از دانـش و تجربیـات هنـری محمدرضـا قل ‬ ‫(نمایشـنامه نویس‪ ،‬کارگـردان‪ ،‬مـدرس تئاتـر و مدیـر نشـر‬ ‫اواژ ) در مقام مشـاور کارگردان بهره می برد‪ .‬دیگران عوامل‬ ‫عبارت انـد از تهیه کننـده و سـرمایه گذار‪ :‬گـروه ترجمـه‬ ‫فیلمـاج‪ /‬گـروه کارگردانی‪ :‬حمیـده محمدرضاپور و فهیمه‬ ‫اسلامیان‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬شـقایق قهرمانی‪ /‬مجریـان گریم‪:‬‬ ‫شـقایق قهرمانـی و مبینـا عباسـپور‪ /‬عکاسـان‪ :‬کـورش‬ ‫بـرزی‪ ،‬زهـرا سـرجوقیان و فاطمه سـلمانی‪ /‬مشـاور رسـانه‪:‬‬ ‫فـرزاد جمشـیددانایی‪ /‬مجـری طـرح‪ :‬محفل هنـری راجا‪.‬‬ ‫دومین جشنواره نمایشنامه خوانی «سایه بان» از ‪ ۱۸‬تا ‪۲۰‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫خردادمـاه ‪ ۱۴۰۱‬در خانـه هنـر اپامـه برگـزار م ‬ ‫‪1.3‬تریل�یون دالر‬ ‫سالمت‬ ‫و عملکرد انسان‬ ‫کاربردهای وسیع در حوزه‬ ‫پزشکی دارد؛ ازجمله توسعه‬ ‫«داروهای زنده» همچون‬ ‫مخمری که در تولید اقالم‬ ‫درمانی ضدماالریا به کار می رود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫سالح های زیستی‬ ‫از ان می توان در بازسازی ویروس ها یا دست کاری با کتری ها‬ ‫ جهت افزایش خطر ان ها‪ ،‬استفاده کرد که ا گر با نیات پلید‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫امیخته شود‪ ،‬فاجعه درپی خواهد داشت‪.‬‬ ‫«ایینه» (دختری افغان) به اصرار‬ ‫نامزدش «حکیم اهلل» از مزارشریف‬ ‫به قرچک ایران مهاجرت می کنند؛‬ ‫اما انجا با شرایط رضایت بخشی‬ ‫روبه رو نمی شوند‪ .‬قرچک را ترک‬ ‫کرده و راهی ترکیه می شوند ‪!...‬‬ ‫ویدا موسوی بازیگر و کارگردان این‬ ‫نمایش است که برمبنای متنی از‬ ‫خسرو امیری به روی صحنه رفته و‬ ‫تا ‪ 1‬تیرماه ‪ 1401‬ساعت ‪20‬‬ ‫در «تئاترشهر» ( سالن سایه)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫می تواند کمک کند تا زیست سوخت موثرتری تولید شود؛‬ ‫ً‬ ‫مثال بازبرنامه ریزی‪ ،‬خلق و توسعه نوعی ریزجلبک به جهت‬ ‫تولید انرژی پا ک به روشی مقرون به صرفه‪.‬‬ ‫ایجاد تغییرات در هر سیستم بیولوژیکی می تواند اثاری دامنه دار در‬ ‫کل ا کوسیستم ها یا گونه ها داشته باشد‪ .‬وقتی هر نوع شکل زندگی‬ ‫دست کاری می شود‪ ،‬همه چیز همیشه طبق برنامه پیش نمی رود‪.‬‬ ‫نواوری و پیشرفت دراین حوزه در جوامع توسعه یافته زودتر از کشورهای‬ ‫در حال توسعه اتفاق می افتد‪ .‬ا گر این روند ادامه یابد‪ ،‬دسترسی به این نوع‬ ‫ن تازگی ها شاهد‬ ‫فناوری ها ممکن است در سراسر جهان برابر نباشد؛ بشر همی ‬ ‫این نوع شکاف دسترسی در عرضه وا کسن های ‪ COVID-19‬بوده است؛‬ ‫به طوری که ا کثر وا کسن ها در کشورهای ثروتمند تجویز شده اند‪.‬‬ ‫�بهشت حکیم هللا‬ ‫ سازی‬ ‫ازجملهشخصی ِ‬ ‫نظیر انجام‬ ‫خدماتی ِ‬ ‫تستتبار شناسیژنتیکی‪،‬‬ ‫ژن درمانی؛ یا جلوگیری از‬ ‫پیری پوست‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫پیامدهایبیولوژیکیناخواسته‬ ‫دسترسی نابرابر‬ ‫شاتر‬ ‫تولید انرژی و مواد‬ ‫احتمالی زیست شناسی مصنوعی بسیار زیاد است؛‬ ‫در حالی که مزایای اقتصادی و اجتماعی‬ ‫ِ‬ ‫تعدادی از خطرات نیز وجود دارد که باید از ان ها ا گاه بود‪.‬‬ ‫اینکه چقدر با این علم تازه‪ ،‬راحت پیش می رویم‪ ،‬به ارزش های ما نیز‬ ‫بستگی دارد‪ .‬برخی کاربری های ان مانند «ویرایش جنین» (تغییرات‬ ‫بنیادی در ژنتیک)‪ ،‬بحث برانگیز بوده و ا گر به جریان اصلی در استفاده‬ ‫از ان تبدیل شوند‪ ،‬پیامدهای اجتماعی گسترده ای خواهند داشت؛‬ ‫ازجمله خطر افزایش چندقطبی شدن جوامع‪.‬‬ ‫عبدالعلیحسینیون‬ ‫شـــاید بتـــوان هنرمنـــدان توســـعه گرا را بـــه دو دســـته تقســـیم کـــرد‪ :‬اول‬ ‫ان ها ک ــه ع ــاوه ب ــر هنرش ــان؛ خودش ــان نی ــز در خدم ــت توس ــعه بوده ان ــد‪.‬‬ ‫دســته دوم‪ ،‬هنرمندانــی ماننــد محمد رضــا شــجریان کــه بــا اواز و مضامیــن‬ ‫اشـــعار توســـعه گرا در خدمـــت توســـعه بوده انـــد‪ .‬براین مبنـــا؛ «عثم ــان‬ ‫محمد پرســت» را می تــوان در هــر دوگــروه جــای داد و هنرمنــدی توســعه گرا‬ ‫دانســت؛ چرا کــه عالوه بــر فعالیــت هنــری؛ در امــور خیریــه نیــز پویــا بــود و در‬ ‫س ــاخت بی ــش از ‪ ۹۰۰‬مدرس ــه به هم ــراه خیری ــن دیگ ــر مش ــارکت داش ــت‪ .‬او‬ ‫در تامی ــن هزین ــه درم ــان ک ــودکان مبتال به س ــرطان نی ــز گام برداش ــته؛ و ای ــن‬ ‫ام ــور‪ ،‬بازت ــاب جمل ــه معروف ــش اس ــت ک ــه می گف ــت‪« :‬در راه خ ــدا موس ــیقی‬ ‫نواختــم» و همــه این هــا او را بــه چهــره ای محبــوب در جهــان تبدیــل کــرده‬ ‫اس ــت‪ .‬وی از اس ــتادان دوتارن ــوازی خراس ــان و خی ـ ِـر مدرسه س ــاز ب ــود‪ .‬ای ــن‬ ‫اس ــتاد موس ــیقی نواح ــی‪ ،‬م ــدرک درج ــه ی ــک هن ــری دارد و از س ــال ‪1392‬‬ ‫عض ــو موسس ــه هنرمن ــدان پیشکس ــوت اس ــت‪ .‬فرزن ــدش دو ت ــار اس ــتاد را در‬ ‫کن ــار ویلچ ــرش ق ــرار می ده ــد؛ عثم ــان حی ــن مصاحب ــه طاق ــت نمــی اورد و‬ ‫دو تــار را از ســمت راســت ویلچــر بر م ـی دارد و در اغوشــش می گیــرد‪ .‬شــیفته‬ ‫َ‬ ‫ل نواخت ــن اس ــت «وارد عال ــم‬ ‫دو ت ــارش اس ــت‪ .‬به ق ــول خ ــودش؛ وقت ــی در حا ِ ‬ ‫یش ــود‪ .‬وی رم ــز موفقیت ــش را نوکری نک ــردن‬ ‫دیگ ــری» ش ــده و «دگرگ ــون» م ‬ ‫بـــرای کســـی جـــز مـــردم می دانـــد؛ می گویـــد‪« :‬مـــن دروغ نگفتـــم‪ .‬دزدی‬ ‫نکـــردم‪ .‬خیانـــت نکـــردم‪ .‬چاخـــان نکـــردم» و از همه مهم تـــر کـــه «پ ــول»‬ ‫نگرفت ــه اس ــت‪ .‬از نظ ـ ِـر او پ ــول‪ ،‬زندگ ــی م ــردم را اداره می کن ــد؛ ام ــا هیچ وق ــت‬ ‫به س ــمت پ ــول نرفت ــه و طب ــق دس ــتور خ ــدا و رس ــولش کار ک ــرده اس ــت‪ .‬از‬ ‫محبوبیتـــش می گویـــد؛ از ســـفرهای خارجـــی کـــه بـــه کشـــورهایی نظی ـ ِـر‬ ‫المــان‪ ،‬امریــکا‪ ،‬روســیه‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬انگلیــس و ‪ ...‬رفتــه؛ از تهــران‪ ،‬مشــهد و دیگــر‬ ‫ش ــهرهای داخل ــی ه ــم ی ــاد می کن ــد‪ .‬محب ــت تک ت ــک م ــردم را به ی ــاد دارد‪.‬‬ ‫ا گر چــه در روزگاران قدیــم کــه تــازه ســاز را اغــاز کــرده بــوده‪ ،‬بعضــی از مــردم او‬ ‫را ب ــا صف ــات خوب ــی ی ــاد نمی کردن ــد؛ ام ــا عثم ــان از ان زمان ه ــا گ ــذر ک ــرده و‬ ‫ب ــه محبوبیت ــی ک ــه االن ن ــزد م ــردم دارد‪ ،‬می بال ــد‪ .‬وی به دلی ــل عفون ــت ری ــه‬ ‫‪ ۲۹‬اردیبهشـــت ماه ‪ ۱۴۰۱‬در بیمارســـتان ‪ ۲۲‬بهمـــن خـــواف در ‪ ۹۴‬ســـالگی‬ ‫درگذش ــت‪.‬‬ ‫• عثم ــان در س ــال ‪ ۱۳۰۷‬در ش ــهر خ ــواف خراس ــان رض ــوی متول ــد ش ــد‪ .‬از‬ ‫طایف ــه «ب ــای» اس ــت ک ــه طایفـ ـه ای دام ــدار و چادرنش ــین اند‪.‬‬ ‫• از ‪ ۱۰‬ســالگی بــا دوتــار مانــوس بــود و بعــد از فراغــت از کار‪ ،‬بــا خــود خلــوت‬ ‫می ک ــرد و دوت ــار می نواخ ــت‪ .‬او هرگ ــز در این زمین ــه اس ــتادی نداش ــت‪.‬‬ ‫• عثمـــان محمدپرســـت اثـــار مطـــرح و معروفـــی دارد کـــه از چاوش ــی و‬ ‫س ــرحدی گرفت ــه ت ــا دیگ ــر مقام ه ــای ای ــن دی ــار‪ ،‬اجراه ــای گونا گون ــی را در‬ ‫عی ــن وح ــدت افری ــد ه اس ــت‪ .‬او اولی ــن کس ــی ب ــود ک ــه در س ــال ‪ ۱۳۵۳‬تران ــه‬ ‫«نوای ــی نوای ــی» را اج ــرا ک ــرد‪.‬‬ ‫• اب ــان ‪ ۱۳۹۸‬تندی ــس اس ــتاد عثم ــان محمدپرس ــت ب ــا حض ــور هنرمن ــد‬ ‫مشــهور اســتاد داریــوش ارجمنــد در مجتمــع فرهنگــی هنــری مــدرس شــهر‬ ‫خ ــواف رونمای ــی ش ــد‪ .‬او در چن ــد فیل ــم؛ از جمل ــه «گف ــت زیرس ــلطه م ــن‬ ‫اییــد»‪ ،‬محصــول ‪ ۱۳۶۲‬به نویســندگی و کارگردانــی داریــوش ارجمنــد نیــز بــه‬ ‫ایف ــای نق ــش پرداخت ـ ه اس ــت‪.‬‬ ‫• ‪ ۸‬شــهریور ‪ ،۱۳۹۶‬نخســتین کاشــی مانــدگار خراســان رضــوی‪ ،‬در راســتای‬ ‫حف ــظ می ــراث ناملم ــوس کش ــور از س ــوی اداره کل میراث فرهنگ ــی خراس ــان ‬ ‫رضــوی بــر ســردر منــزل عثمــان محمدپرســت نصــب شــد‪.‬‬ ‫‪0.3‬تریل�یون دالر‬ ‫خطرات بالقوه زیست شناسی مصنوعی‬ ‫مسائل اخالقی‬ ‫‪3‬‬ ‫هنرمندان توسعه گرا‬ ‫تریبون‬ ‫راضیه تجار‪:‬‬ ‫مدیون نویسندگان داستان کوتاه هستم‬ ‫نه ــای‬ ‫راضی ــه تج ــار ب ــا اذع ــان ب ــر ع ــدم معرف ــی و اس ــتقبال مطل ــوب از رما ‬ ‫ارزشـــمند و نیـــز داســـتان های کوتـــاه با کیفیـــت گفـــت؛ داســـتان کوت ــاه‬ ‫بـــ ه ذات خـــود دارای جایـــگاه واالیی ســـت و هنـــر نویســـنده در ان جل ــوه‬ ‫بیش ــتری نس ــبت ب ــه رم ــان دارد‪ .‬به اعتق ــاد م ــن داس ــتان کوت ــاه بااینک ــه در‬ ‫ی ــک نشس ــت قابل خوان ــدن اس ــت‪ ،‬ا گ ــر هن ــری و توس ــط اهل قل ــم واقع ــی‬ ‫نوشــته شــود خواننــده را ســحر می کنــد‪ .‬تجــار ادامــه داد؛ داســتان کوتاهــی‬ ‫کـــه دارای ســـاختار و محتـــوای قـــوی باشـــد ســـال ها در ذهـــن و ج ــان‬ ‫مش ــدن اقب ــال ب ــه داس ــتان کوت ــاه‬ ‫خوانن ــده می مان ــد‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد؛ ک ‬ ‫به دلی ــل محدودی ــت فضاه ــای عرض ــه و ویتری ــن ان اس ــت‪ .‬در س ــال های‬ ‫اخیـــر تعـــداد نشـــریات تخصصـــی و حتـــی صفحه هـــای روزنامـــه ای ک ــه‬ ‫داس ــتان های کوت ــاه نویس ــندگان در ان مج ــال چ ــاپ و نق ــد پی ــدا می کنن ــد‬ ‫بس ــیارکم ش ــده و فرص ــت عرض ــه این گون ــه اث ــار از دس ــت رفت ــه‪ .‬البت ــه هن ــوز‬ ‫نویس ــندگان داس ــتان های کوت ــاه را س ــراغ داری ــم ک ــه مجموعه های ــی خ ــوب‬ ‫را در قال ــب کت ــاب عرض ــه می کنن ــد و اثارش ــان چ ــه ازنظ ــر ش ــخصیت پردازی‬ ‫و چــه فضاســازی و محتــوا بااینکــه قالــب کوچکــی دارد تمــام عناصــر هنــری‬ ‫را داراس ــت و مدت ه ــا می توان ــد ذه ــن خوانن ــده را درگی ــر کن ــد‪ .‬ای ــن عض ــو‬ ‫هیئت مدی ــره انجم ــن قل ــم ای ــران گف ــت؛ در س ــال های اخی ــر عالق ــه عم ــوم‬ ‫ب ــه رمان ه ــای زرد و س ــطح پایین نس ــبت ب ــه رمان ه ــای س ــطح ب ــاال و نی ــز‬ ‫داس ــتان های کوت ــاه افزای ــش بیش ــتری یافت ــه ک ــه یک ــی از دالی ــل اصل ــی ان‬ ‫وج ــه س ــرگرم کننده رمان ه ــای زرد اس ــت ک ــه ناش ــران نی ــز باتوجه ب ــه عالق ــه‬ ‫خ ــاص جوان ــان و کتاب خوان ــان ع ــام ب ــه ای ــن رمان ه ــا چ ــاپ ان ه ــا را در‬ ‫نب ــر‬ ‫اولویـــت قـــرار می دهنـــد و اثـــار جدی تـــر کـــه شناســـاندن ان هـــا زما ‬ ‫اس ــت‪ ،‬تنه ــا موردحمای ــت ناش ــران مح ــدودی هس ــتند‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد؛‬ ‫ازســـوی دیگر در اغلـــب جشـــنواره های ادبـــی کـــه داســـتان های کوت ــاه و‬ ‫رم ــان هم زم ــان عرض ــه و داوری می ش ــوند‪ ،‬داوران‪ ،‬بیش ــتر به س ــمت رم ــان‬ ‫گرایــش پیــدا می کننــد‪ ،‬بنابرایــن برپایــی جشــنواره های تخصصــی داســتان‬ ‫کوت ــاه می توان ــد فرص ــت بیش ــتری را ب ــرای عرض ــه و معرف ــی ای ــن اث ــار فراه ــم‬ ‫کن ــد‪ .‬تج ــار درپای ــان گف ــت؛ وقت ــی ب ــه گذش ــته بازمی گ ــردم به ی ــاد مــی اورم‪،‬‬ ‫داس ــتان های کوتاه ــی ک ــه زم ــان نوجوان ــی خوان ــده ام مش ــوق م ــن ب ــرای‬ ‫مطالع ــه و نویس ــندگی در س ــال های جوان ــی و میان س ــالی ش ــده اند و خ ــود‬ ‫را مدی ــون نویس ــندگان ان ه ــا می دان ــم‪.‬‬ ‫نجمه شمس‪ /‬ایبنا‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2514‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪1401/02/06-140160308004000073‬‬ ‫هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت‬ ‫اسـناد و املا ک نهبنـدان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای حسـین‬ ‫کشـتگر فرزنـد محمدحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 391‬صـادره از نهبنـدان بـه‬ ‫شـماره ملی ‪ 5639431611‬در پرونده کالسـه ‪ 1400114408004000015‬نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی نیمه مشـجر به مسـاحت ‪ 38920‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 144‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی مزرعـه سـوقات بخـش ‪ 5‬نهبنـدان‬ ‫به صـورت انتقالـی بـا قولنامـه عـادی مع الواسـطه از مالک رسـمی (علی و محمد‬ ‫و صغـری شـهرت همگـی مختـاری) بـه ادرس مزرعـه سـوقات واقـع در بخـش ‪5‬‬ ‫نهبنـدان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص ذینفع به رای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض کتبـی‬ ‫خویش را به این اداره تسـلیم و رسـید دریافت کنند‪ .‬معترض می بایسـت ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫تحویـل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه‬ ‫اسـت‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت مقـرر قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت‬ ‫محـل‪ ،‬مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت وفـق مقـررات خواهد کرد‪ .‬صدور سـند‬ ‫مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫سـیدمهدی پروین محبـی‪ ،‬رئیـس ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1317325‬‬ ‫اسـناد و املا ک نهبنـدان‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول شرکت صنایع غذایی و بسته بندی زرین ممتاز‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی ‪ 139704006217000159‬بـه شـماره بایگانـی ‪9700028‬‬ ‫اجـرای ثبـت زبرخـان بانـک ملـی بـه اسـتناد رهنـی شـماره ‪ 22120‬و ‪ 22119‬مورخـه‬ ‫‪ 1392/03/16‬اقـدام بـه صـدور اجرائیـه علیه شـرکت صنایع غذایی و بسـته بندی‬ ‫زریـن ممتـاز خراسـان بـه مبلـغ هفـت میلیـارد و پنجـاه و دو میلیـون و سـیصد و‬ ‫پنجـاه و هشـت هـزار و دویسـت و بیسـت و دو ریـال نمـوده اسـت کـه پـس از ابلاغ‬ ‫اجرائیـه و طـی مراحـل قانونـی‪ ،‬حسـب درخواسـت بسـتانکار‪ ،‬امـوال غیرمنقول به‬ ‫شـرح ذیل‪ :‬ششـدانگ عرصه و اعیان کارخانه شـرکت زرین ممتاز واقع در شـهرک‬ ‫صنعتـی خیـام مبتکـر یـک بـه پلا ک ثبتـی ‪ 226‬فرعـی از ‪ 32‬اصلـی مفـروز شـده از‬ ‫‪ 47‬فرعـی بخـش ‪ 4‬زبرخـان؛ ‪ -1‬عرصـه ‪ 2689‬مترمربـع هـر متـر ‪ 5/000/000‬ریـال‬ ‫مسـاوی بـا ‪ 13/445/000/000‬ریـال؛ ‪ -2‬سـوله ‪ 1352‬مترمربـع هـر متـر ‪15/000/000‬‬ ‫ریال مساوی با ‪ 2/280/000/000‬ریال؛ ‪ -3‬نگهبانی ‪ 13‬مترمربع هر متر ‪20/000/000‬‬ ‫ریال مساوی با ‪ 260/000/000‬ریال؛ ‪ -4‬اداری ‪ 171‬مترمربع هر متر ‪ 15/000/000‬ریال‬ ‫مسـاوی بـا ‪ 2/565/000/000‬ریـال؛ ‪ -5‬سـرایداری ‪ 43‬مترمربـع هر متـر ‪15/000/000‬‬ ‫ً‬ ‫ریـال مسـاوی بـا ‪ 645/000/000‬ریـال؛ ‪ -6‬امتیـازات ‪ 1/200/000/000‬ریـال کـه جمعـا‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 38/395/000/000‬ریـال اسـت در قبـال مبلـغ فـوق و حقـوق دولتـی‬ ‫اریابـی شـد‪ .‬کـه ششـدانگ پلا ک مزبـور توسـط کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ سـی و‬ ‫هشـت میلیـارد و سـیصد و نـود و پنـج میلیـون ریـال ارزیابـی شـده اسـت کـه پـس از‬ ‫قطعیت ارزیابی‪ ،‬جلسـه مزایده در روز د وشـنبه مورخه ششـم تیرماه سـال هزار‬ ‫و چهارصـد و یـک بـا حضـور مسـئولین اجـرا و نماینـده مقـام قضائـی دادگسـتری‬ ‫یشـود‪ .‬مبلغ مزایده از سـی و هشـت میلیارد و سـیصد و نود‬ ‫زبرخان تشـکیل م ‬ ‫و پنـج میلیـون ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی وا گذار خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی شود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در‬ ‫همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪ .‬نیم عشـر اجرایی و حق حراج و نیز‬ ‫بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی‬ ‫ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنده مزایـده خواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/17:‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫عطـف بـه تصمیـم هیئـت تصفیـه تعاونی مسـکن خانه مهـر امیـد اسلام ابادغرب به‬ ‫شـماره ثبت ‪ 542‬مورخه ‪ 1401/01/31‬طی صورتجلسـه ‪/542/291‬ت‪/‬ش مبنی بر‬ ‫فـروش پلا ک ثبتـی ‪ 799‬فرعـی از ‪ 19‬اصلـی با کاربری اموزشـی واقع در شهرسـتان‬ ‫اسلام ابادغرب‪ ،‬شـهرک فـاز دو (‪ ،)2‬تعاونـی مسـکن خانـه مهـر امیـد (بسـیجیان) بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 7178/2‬مترمربـع و همچنیـن قیمـت پایـه تعییـن شـده توسـط هیئـت‬ ‫کارشـناس رسـمی قـوه قضائیه درخصوص پلا ک مذکور بـه مبلـغ ‪30.148.440.000‬‬ ‫ریـال (بـه ازای هـر مترمربـع ‪ 4/200/000‬ریـال) از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪.‬‬ ‫محل انجام مزایده‪ :‬دفتر تعاونی مسکن خانه مهر امید‬ ‫زمان ارائه قیمت پیشنهادی‪ :‬هفت (‪ )7‬روز کاری از تاریخ نشر ا گهی مزایده‬ ‫زمان ارزیابی‪ ،‬بررسی پیشنهادهای انجام مزایده‪ :‬مورخه ‪1401/04/01‬‬ ‫ادرس دفتر‪ :‬اسالم ابادغرب‪ ،‬بلوار شهید فتاحی‪ ،‬جنب ساختمان اراس‬ ‫تعاونی مسکن خانه مهر امید اسالم ابادغرب‬ ‫مزایده عمومی اجاره امالک تحت تصدی اموزش و پرورش‬ ‫شهرستان گیالن غرب‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره امـوزش پـرورش شهرسـتان گیالنغـرب درنظـردارد مزایـده عمومـی اجـاره دو واحـد تجـاری واقـع در خیابـان‬ ‫نهـای ‪ 5000004259000001‬و ‪ 5000004259000002‬را از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫شـهید بهشـتی را بـه شـماره فراخوا ‬ ‫الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬لیسـت مشـخصات فنـی مزایـده در سـامانه سـتاد بارگـذاری شـده اسـت‪ .‬کلیـه مراحـل‬ ‫برگزاری مزایده‪ ،‬از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مزایده گران و بازگشـایی پا کت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس‬ ‫الکترونیکی ‪ www.setad.iran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬و الزم اسـت مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مزایده محقق سـازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مزایده‬ ‫عنوان‬ ‫ادرس‬ ‫مبلغ ودیعه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000004259000001‬‬ ‫اجاره واحد تجاری مکان فعلی نانوایی‬ ‫خیابانشهیدبهشتی‬ ‫(ضلع شرقی)‬ ‫‪42/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5000004259000002‬‬ ‫اجاره واحد تجاری مکان فعلی فروشگاه‬ ‫فرهنگیان‬ ‫خیابانشهیدبهشتی‬ ‫(ضلع شرقی)‬ ‫‪54/0000/00‬‬ ‫ً‬ ‫یشـود شـرایط کامل موضوع مزایده‪ ،‬در سـامانه سـتاد بارگذاری شـده اسـت و مزایده گران می بایسـت دقیقا منطبق با ان مشـخصات‬ ‫توجه‪ :‬تا کید م ‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت‪ :‬از ساعت ‪8‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/03/12‬لغایت ‪14‬ظهر روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/17‬‬ ‫اخریـن مهلـت بارگـذاری مـدارک و تحویـل فیزیکـی پا کـت "الـف" (ضمانتنامـه) بـه دبیرخانـه امـوزش و پـرورش گیالنغـرب‪ :‬تـا پایـان وقـت اداری روز‬ ‫یکشـنبه مـورخ ‪1401/03/29‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪9:30‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/30‬در اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫م الف ‪401/35‬‬ ‫اداره اموزش پرورش شهرستان گیالنغرب‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید‬ ‫به شماره ‪140115‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم درنظردارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری‬ ‫کنـد‪ .‬لـذا از تامین کننـدگان و تولیدکننـدگان واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل می ایـد جهـت دریافـت اسـناد و‬ ‫شـرکت در مناقصه و ارائه پیشـنهاد قیمت‪ ،‬به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ setadiran.ir‬مراجعـه کننـد‪ .‬جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن ‪ 08432230120-7‬داخلـی ‪ 222‬امـور بازرگانـی تمـاس حاصل‬ ‫فرماییـد‪ .‬در ضمـن مبالـغ تضمیـن‪ ،‬براسـاس ائین نامه تضمین معامالت دولتی می باشـد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬پرداخت هزینه ا گهی های مناقصه به عهده برنده است‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫عنوانمناقصه‬ ‫تجدید خرید و حمل لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی کاروگیت‬ ‫به اقطار ‪ 250‬و ‪315‬‬ ‫‪140115‬‬ ‫شماره مناقصه‪ 140115 :‬مناقصه بار اول‬ ‫شهرستان‬ ‫مهران‬ ‫مدت پیمان‬ ‫‪3‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1.172.000.000‬‬ ‫تذکر‪ :‬کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا پیشـنهاد قیمت و بازگشـایی پا کات از طریق سـامانه سـتاد انجام می گیرد و فقط‬ ‫ارائـه اصـل ضمانتنامـه (پا کـت الـف) علاوه بـر بارگـذاری در سـامانه سـتاد‪ ،‬ب هصـورت فیزیکـی بـه دبیرخانـه حراسـت واقـع در میـدان دفـاع‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مقـدس‪ ،‬شـرکت اب و فاضلاب اسـتان ایلام‪ ،‬دفتر حراسـت الزام ‬ ‫مهلت دریافت (دانلود) اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/03/16‬لغایت ساعت ‪14‬بعدازظهر مورخه ‪1401/03/19‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪14‬بعدازظهر مورخه ‪1401/03/30‬‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬ساعت ‪10‬صبح مورخه ‪1401/04/01‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫م الف ‪401/10‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160322707000319‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زهک تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای امیـن شـهرکی نیا فرزنـد غالمعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3807‬صـادره از زهـک در یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 6712‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 522‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 4‬زهـک‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علی ا کبـر سـرگلزائی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطلاع عموم مراتـب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زهک‬ ‫م الف ‪41‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160322707000322‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زهک تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای امیـن شـهرکی نیا فرزنـد غالمعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3807‬صـادره از زهـک در یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 32690/30‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 522‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی واقـع در بخـش ‪4‬‬ ‫زهک خریداری از مالک رسمی اقای علی ا کبر سرگلزائی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زهک‬ ‫م الف ‪42‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160322707000242‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زهک تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای عبـاس حیدری دلیـر فرزنـد محمد بـه شماره شناسـنامه ‪ 22204‬صـادره از زابـل در یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 3130‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 317‬فرعـی از ‪ 25‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 5‬زهک‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای مسافر ایرانی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زهک‬ ‫م الف ‪43‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند مالکیـت خـودرو سـواری جـک هاچ بـک بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪368 -32‬ص‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ HFC4GA1DG0000253‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAKSH7329GB123927‬به مالکیت رضا زار ع مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫خانـم رابیـه پیش بهـار دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651167976‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 15/1401‬از‬ ‫این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان یارمحمد پیش بهار به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 3651211975‬در تاریخ ‪ 1397/11/27‬در اخرین اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته‬ ‫و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬سکینه رئیسی فرزند حسین شماره ملی ‪3650597608‬‬ ‫همسـر متوفـی ‪ -2‬دربی بـی پیش بهـار فرزنـد یارمحمـد شـماره ملـی ‪ 3651174042‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬رابیـه‬ ‫پیش بهار فرزند یارمحمد شماره ملی ‪ 3651167976‬فرزند متوفی ‪ -4‬گل بی بی پیش بهار فرزند یارمحمد‬ ‫شـماره ملـی ‪ 3651549542‬فرزنـد متوفی ‪ -5‬زلیخا پیش بهار فرزند یارمحمد شـماره ملـی ‪3651554627‬‬ ‫فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را در یک نوبـت در یکـی از روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشار ا گهی می کند تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‪ ،‬از تاریخ نشر ا گهی‬ ‫ظـرف یـک مـاه به این شـورا تقدیم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره‪ 2‬نگور‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت موتورسـیلکت هیرمـن ‪ 125‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 776-38857‬و شـماره موتـور ‪ 0125N2P210991‬و شـماره شاسـی ‪ N2P125C9548535‬بـه مالکیـت‬ ‫احمـد شـیرین بهادر رضاابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد سـواری جی تی ایکـس مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪249 -33‬ق‪ 46‬و شـماره موتور ‪ 00692681‬و شـماره شاسـی ‪ S1412283230341‬به مالکیت قنبرعلی‬ ‫حیدری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی(نوبتسوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب فرهـاد زینلـی فرزنـد بـرات بـه شماره شناسـنامه ‪ ۶۳۷‬و شـماره ملـی‬ ‫‪ ۳۶۷۳۵۳۲۳۷۵‬صادره از زابل در مقطع کارشناسـی رشـته مهندسـی کشـاورزی صادره از واحد دانشـگاهی‬ ‫یشـود اصل مدرک‬ ‫زاهدان با شـماره ‪ ۷۲۲۱۱۱۲۴۳‬مفقود شـده اسـت و فاقد اعتبار اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا م ‬ ‫را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان به نشـانی زاهدان‪ ،‬خیابان دانشـگاه‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسلامی زاهدان‬ ‫ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبتسوم‪1401/03/17:‬‬ ‫زاهدان‬ ‫ا گهیفقداناسنادفروش‬ ‫اینجانب عباس ابراهیم زاده مالک خودرو سواری پژو ‪ 207‬دنده ای به رنگ سفید روغنی مدل‪ 1400‬با شماره‬ ‫پال ک ایران ‪422 -19‬ن‪ 14‬و شماره موتور ‪ 178B0057849‬و شماره شاسی ‪ NAAR03FE6MJ407065‬به‬ ‫علت فقدان اسناد فروش (سند کمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مزبور‪،‬‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکا ‬ ‫طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 207‬دنـده ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪422 -19‬ن‪ 14‬و شـماره موتـور ‪ 178B0057849‬و شـماره شاسـی ‪ NAAR03FE6MJ407065‬بـه‬ ‫مالکیـت کیانـوش بسـامی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کمـدادی متالیـک مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫چبـک بـه رنـگ نو ‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری تیبـا ‪ 2‬ها ‬ ‫ایـران ‪193 -29‬د‪ 81‬و شـماره موتـور ‪ 8162331‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100E1012683‬بـه مالکیـت هیـوا‬ ‫یسـخا مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫عزیز ‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت (شناسـنامه سـبز) خودرو سـواری پژو پارس ‪ ELX‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1393‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪519 -29‬ج‪ 36‬و شـماره موتور ‪ 161M0001016‬و شـماره شاسـی ‪NAAN81UR9EH654908‬‬ ‫به مالکیت ا کرم فرهمند مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫برابـر اراء صـادره هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض اقـای امانقلیـچ رفعتی فر به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ ۱۵۲۶‬و شـماره ملـی ‪ ۴۹۷۹۴۶۹۵۸۲‬صـادره از اق قلا فرزنـد قلیج جـان متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۶۶‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ ۶۶۱۴‬مترمربـع از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ ۷۶‬اصلـی واقـع در اراضـی فوجـرد بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت ناحیـه ‪ ۲‬گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت‬ ‫از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی‬ ‫یشـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ‬ ‫م ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض به مرجع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/01 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪۱۱۰۲۳‬‬ ‫محمدامیـن صافـی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور ‪ ITM‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪491 -14‬ک‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ YAW1417T‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ F24049‬بـه مالکیـت مجیـد امیـدی فرزنـد‬ ‫بهمـن مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪768‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/26-140060319014004751‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه مجاز فرزند حسـن‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 2852‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 325‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 565‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪-‬‬ ‫فرعـی از ‪ 565‬اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی بهجـرد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از‬ ‫مالک رسـمی اقای حسـین ازاد قلب محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/12-140160319014000520‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای امیدعلـی سـلطانی رمون فرزنـد درویش نورعلـی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 378‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه‬ ‫مشـتمل بر باغچه به مسـاحت ‪ 505‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 948‬اصلی مفروز و مجزا شـده از پال ک‬ ‫ فرعـی از ‪ 948‬اصلـی قطعـه ‪ 6‬واقـع در اراضـی دره تنگ دلفارد جیرفت بخـش ‪ 34‬کرمان خریداری از‬‫مالک رسـمی اقای نجاتعلی مددی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/07-140160319014000420‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای یدالـه راونـد فرزنـد فتح الـه‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 68‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه‬ ‫و باغچـه بـه مسـاحت ‪ 300‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 594‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪-‬‬ ‫فرعـی از ‪ 594‬اصلـی قطعـه ‪ 5‬واقـع در اراضـی بـاغ سـاوند سـاردوئیه جیرفـت بخـش ‪ 34‬کرمـان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/11/13-140060319014005107‬هیات دوم موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم رضـوان صالحی نیـا فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 16‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه و‬ ‫باغچـه بـه مسـاحت ‪ 2347/29‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعی از ‪ 535‬اصلی مفروز و مجزا شـده از پال ک‬ ‫‪ 16‬فرعی از ‪ 535‬اصلی قطعه ‪ 5‬واقع در اراضی باب بیدان سـربیژن سـاردوئیه جیرفت بخش ‪34‬‬ ‫کرمان خریداری از مالک رسـمی محمد صالحی نیا محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/30-140060319014005425‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـهیال قادری رمـازی فرزنـد‬ ‫کرامـت بـه شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫مغازه به مسـاحت ‪ 96‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 581‬اصلی مفروز و مجزا شـده از پال ک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 581‬اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین اباد جیرفت بخش ‪ 45‬کرمان خریداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای میرزامحمـد هـروی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1395/06/02-139560319014007207‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات مالکانـه بالمعارض‬ ‫متقاضـی ورثـه محمود بلوچ که برابر برگ انحصـار وراثت شـماره ‪ 85194‬مورخ‬ ‫‪ 1401/01/16‬شـورای حـل اختلاف شـماره ‪ 5‬جیرفـت بدیـن شـرح تعریـف‬ ‫شـده اند‪ :‬ناهیـد‪ ،‬معیـن‪ ،‬نگیـن‪ ،‬مهـران‪ ،‬فرشـید همگـی بلـوچ فرزنـدان متوفـی و خانـم شـمس الملوک‬ ‫فتاحی دهنـوی همسـر متوفـی کمافـرض اهلل در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 438‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 8622‬فرعـی از ‪ 574‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ 1211‬فرعـی از ‪ 574‬اصلـی قطعـه دو واقـع‬ ‫در اراضـی جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای علی مراد بلوچ محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/23-140060319014004008‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی مصطفـی دلیـری فرزنـد کرامت به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 78‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مساحت ‪ 399/29‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 12‬اصلی مفروز و مجزا شده از پال ک ‪ -‬فرعی از ‪12‬‬ ‫اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی طوهـان جیرفت بخش ‪ 45‬کرمـان خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای هـادی ائین پرسـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصله‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/23-140060319014004007‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی کرامـت دلیـری فرزنـد هـادی بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 333‬صادره از جیرفت در ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 610/31‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی مفـروز و مجزا شـده از پال ک ‪ -‬فرعـی از ‪12‬‬ ‫اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی طوهـان جیرفت بخش ‪ 45‬کرمـان خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای هـادی ائین پرسـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصله‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2514‬‬ ‫بازدید معاون استاندار تهران از محل شهرک صنعتی دولتی مالرد‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫دریـک سـفر نیـم روزی‪ ،‬حشـمت اهلل عسـگری (معـاون‬ ‫هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری تهـران) بـه همـراه‬ ‫جابـر کریمـی (فرمانـدار ملارد)‪ ،‬مدیـرکل صمـت اسـتان‬ ‫تهـران و جمعـی دیگـر از مسـئوالن از شـهرک صنعتـی‬ ‫دولتـی ملارد بازدیـد و بـر رفـع موانـع اجرایـی پیـش رو‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرده و در جریـان اخریـن وضعیـت ایـن پـروژه قـرار‬ ‫گرفـت‪.‬‬ ‫گلخانه شهرداری صفادشت‬ ‫مقصد بازدید معاون استاندار‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری تهـران در‬ ‫ایـن سـفر‪ ،‬از پـروژه گلخانـه شـهرداری صفادشـت بازدیـد‬ ‫کـرده و در جریـان تولیـدات ایـن گلخانـه قـرار گرفـت‪ .‬در‬ ‫گلخانـه مکانیـزه شـهرداری صفادشـت‪ ،‬کـه بنایـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ ۱۸۷۲‬مترمربـع اسـت؛ محصوالتـی همچـون‬ ‫شهردار مالرد خبر داد؛‬ ‫پیشرفت چشمگیری پروژه بزرگ فرهنگسرای مالرد‬ ‫محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) بااشـاره به عـزم راسـخ شـهرداری در اجـرای پروژ ههـای‬ ‫عمرانـی شـاخص سـطح شـهر‪ ،‬از پیشـرفت فیزیکـی قابل توجـه پـروژه بـزرگ فرهنگسـرای‬ ‫ملارد خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ محمـد‬ ‫بهمنی اظهار داشـت‪« :‬با اختصاص اعتبارات سـال جدید‪ ،‬پروژه های عمرانی شـهرداری‬ ‫ملارد بـا جدیـت و اقتـدار پیش می روند»‪ .‬بهمنی افزود‪« :‬یکـی از پروژه های عمرانی بزرگ‬ ‫و حائزاهمیت شـهر‪ ،‬سـاختمان فرهنگسـرای مالرد اسـت که گام های بلندی در احداث‬ ‫و پیشـرفت فیزیکی ان برداشت هشـده اسـت»‪ .‬شـهردار مالرد بااشـاره به عملیاتی شدن فاز‬ ‫دیگری از این پروژه گفت‪« :‬در پی اختصاص اعتبارات موردنیاز پروژه های عمرانی سطح‬ ‫شهر‪ ،‬عملیات عمرانی پروژه فرهنگسرای بزرگ شهر مالرد وارد فاز جدیدی شده است»‪.‬‬ ‫بهمنی افزود‪« :‬با تمام قوا و براساس برنامه ریزی های مدون مسئولین عمرانی شهرداری‬ ‫و نظارت دقیق و کارشناسـانه مهندسـین ناظر پروژه‪ ،‬در تالشـیم پروژه فرهنگسـرا تا پایان‬ ‫سـال جاری به بهره برداری برسـد»‪ .‬شـهردار مالرد در تشـریح خبر افزود‪« :‬با پیگیری های‬ ‫حـوزه معاونـت امـور زیربنایـی و ترافیـک پـس از اتمـام ارماتوربنـدی و قالب بنـدی سـقف‬ ‫سـوم بلـوک ‪ ،B‬عملیـات بتن ریـزی سـقف فـوق بـا اسـتفاده از ‪ ۱۲۵‬مترمکعـب بتـن بـا عیـار‬ ‫‪ ۳۵۰‬انجام شـد»‪.‬‬ ‫روزافـزون و اغلـب نامـوزون شـهرها‪ ،‬عـوارض مدرنیسـم و زندگـی شهرنشـینی‪ ،‬محدودیـت‬ ‫امکانـات تفریحـی‪ ،‬الودگـی هـوا و صـدا‪ ،‬فشـارهای حاصـل از کار روزانـه و مشـکالت تامیـن‬ ‫هزینه زندگی‪ ،‬اثار نامطلوبی در حیات سالم و فعالیت های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و رفاهـی شهرنشـینان باقـی گذاشـته کـه بدیـن منظـور‪ ،‬بسـط و توسـعه سـریع فضاهـای‬ ‫لشـده و‬ ‫تهـای انکارناپذیر مدیران شـهری تبدی ‬ ‫سـبز و دگرگونـی شـهری بـه یکـی از اولوی ‬ ‫نحـوزه)‪،‬‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری (بـازوی توانمنـد شـهرداری ها درای ‬ ‫تمام توجه و نیروی خود را به کار گرفته تا با تدوین و اجرای طر ح ها و اقدامات گونا گون‬ ‫ضمـن ارتقـای سـرانه های فضـای سـبز شـهری‪ ،‬از اسـیب و خدشـه بـه محیـط زیسـت در‬ ‫اثـر عوامـل متعـددی همچـون توسـعه کالبد شـهری و ‪ ...‬جلوگیـری به عمـل اورد»‪ .‬وی در‬ ‫بخـش دیگـری از سـخنان خـود عنـوان کـرد‪« :‬دراین راسـتا از دیگـر اهـداف ایـن سـازمان‪،‬‬ ‫توجـه بـه حـذف و کاهـش زوائـد و االیند ههـای بصـری و ارتقـای ارزش زیباشـناختی شـهر‬ ‫یشـک این امر در شـرایط زندگی ماشـینی این روزها‪ ،‬تاثیر بسـزایی بر سلامت‬ ‫اسـت که ب ‬ ‫روح و روان شـهروندان دارد و بایـد ب هطـور ویـژه بـه ان توجـه شـود»‪ .‬سـکان دار شـهرداری‬ ‫مالرد همچنین خاطرنشان کرد‪« :‬ضمن تمرکز بر تحقق هرچه بهتر و کارامدتر وظایف و‬ ‫کارکردهای محوله‪ ،‬سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری مالرد‪ ،‬همسو با‬ ‫دیگر حوزه های این شهرداری‪ ،‬بر ضرورت پاسخگویی و تامین مطالبات و خواسته های‬ ‫شـهری شـهروندان در حیطه اختیارات و چارچوب مسـئولیت ها و وظایف خود تا کید و‬ ‫به صورت شبانه روزی‪ ،‬دغدغه خدمات رسانی مطلوب‪ ،‬بهینه‪ ،‬مدون و برنامه ریزی شده‬ ‫به همشهریان فهیم مالردی را دارد»‪ .‬بهمنی در پایان‪ ،‬پاره ای از اقدامات این سازمان در‬ ‫روزهای اخیر را به شرح زیر برشمرد‪ :‬ادامه طرح کاشت‪ ،‬داشت و برداشت انواع گل های‬ ‫نهـا و نقـاط دیگـر سـطح‬ ‫کهـا‪ ،‬بوسـتان ها‪ ،‬بلوارهـا‪ ،‬میدا ‬ ‫فصلـی جهـت اسـتفاده در پار ‬ ‫شـهر؛ اجـرای طـرح نقاشـی‪ ،‬رنگ امیـزی و دیوارنـگاره باهـدف ارتقـای حس زیباشناسـی‪،‬‬ ‫بهسازی و حذف االینده های بصری (دراین راستا تمام دیوارهای مخدوش‪ ،‬دکه بازرسی‬ ‫تهـای‬ ‫ایسـتگاه اتوبـوس و ترانـس بـرق در بلـوار رسـول ا کـرم(ص)‪ ،‬وسـایل بـازی و نیمک ‬ ‫کهـا و بوسـتان های سـطح شـهر و رفیـوژ میانی محور صفادشـت به ملارد‪ ،‬حدفاصل‬ ‫پار ‬ ‫چهـارراه قبچـاق تـا پلیـس راه باهـدف بهبـود کیفـی مناظر فضاهای شـهری رنگ امیـزی و‬ ‫نوسـازی شـده اند)؛ سم پاشـی و افت زدایـی درختـان بلـوار رسـول ا کـرم(ص) و بلـوار سـردار‬ ‫شهید حاج قاسم سلیمانی؛ راه اندازی روشنایی و نصب نورافکن در معبر جنب مجتمع‬ ‫بهـاران جهـت رفاه حال شـهروندان‬ ‫بلوبـری‪ ،‬گوج هبـری و ‪ ...‬ازطریـق کشـت بافـت تولیـد‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مرکز نواوری و شتاب دهی تخصصی پیشتاز‬ ‫مقصد سوم معاون استاندار تهران در مالرد‬ ‫حشـمت اهلل عسـگری در سـفر یـک روزه خـود بـه‬ ‫شهرسـتان ملارد‪ ،‬بـه همـراه دیگـر مسـئوالن‪ ،‬از مرکـز‬ ‫نـواوری و شـتاب دهی تخصصـی پیشـتاز بازدیـد کـرده‬ ‫و در جریـان تولیـدات ایـن مرکـز قـرار گرفـت‪ .‬براسـاس‬ ‫نگـزارش؛ بسـیاری از تولیـدات ایـن مرکـز دانش بنیـان‬ ‫ای ‬ ‫یشـد که با فعالیت این‬ ‫تنها در سـه کشـور جهان تولید م ‬ ‫شـرکت و شـش مرکز دیگر در کشـور‪ ،‬هم ا کنون کشـورمان‬ ‫چهارمیـن تولیدکننـده داروهـای خـاص جهـان اسـت که‬ ‫نهـا‪ ،‬تا کنـون جلوگیـری از خـروج بیـش‬ ‫ثمـره فعالیـت ا ‬ ‫یسـت‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیـون دالر ارز از کشـور بـوده اسـت‪ .‬گفتن ‬ ‫مسـاحت کل ایـن شـهرک؛ ‪ ۷۴۶‬هکتـار اسـت‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه جمع اوری نخاله های ساختمانی در مالرد‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی شـهرداری ملارد خبـر داد‪« :‬اولیـن جلسـه‬ ‫توجیهـی مدیـران شـهرداری با مسـئولین شـرکت ابنی هسـازان (طـراح و پیمانکار سـامانه‬ ‫نطـرح برگزار‬ ‫جمـع اوری نخال ههـای سـاختمانی) درخصـوص ماهیت و نحوه عملکرد ای ‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ جلسـه ای بـه‬ ‫ریاسـت مهـدی نسـائی (معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی شـهرداری) و با حضور‬ ‫محسـنی (معاون خدمات شـهری شـهرداری)‪ ،‬نصرتی (مدیر سـرمایه گذاری شـهرداری)‬ ‫و مدیرعامـل شـرکت ابنی هسـازان (طـراح سـامانه جمـع اوری نخال ههـای سـاختمانی) در‬ ‫محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی برگزار شد‪ ،‬در گام نخست ماهیت‪،‬‬ ‫نطـرح بـرای شـهرداری موضـوع اصلـی بحـث و‬ ‫مکانیسـم عمـل و امتیـازات مالـی ای ‬ ‫تبادل نظـر اعضـای جلسـه قـرار گرفـت‪ .‬در ایـن جلسـه نسـائی بااشـاره به انبـوه نخاله ها و‬ ‫یشـوند؛ اظهار داشـت‪« :‬تخلیه‬ ‫پسـماندهای عمرانی که روزانه در محیط شـهری رها م ‬ ‫خـا ک و نخال ههـای سـاختمانی در محیـط شـهری‪ ،‬عالو هبـر اینکـه چهـره شـهر را نازیبـا و‬ ‫زشـت می کنـد‪ ،‬موجـب ازدیـاد حشـرات و حیوانـات مـوذی شـده و سلامت شـهروندان‬ ‫حهـای مختلـف جمـع اوری و‬ ‫را بـه خطـر می انـدازد‪ ،‬بدیـن منظـور در تـداوم اجـرای طر ‬ ‫امحـا نخال ههـا و پسـماندهای رهاشـده در سـطح شـهر‪ ،‬کـه ب هصـورت روزانـه یـا هفتگـی‬ ‫در قالـب خدمـات جهـادی علمـداران خدمـت‪ ،‬در دسـت اقـدام اسـت‪ ،‬راه انـدازی طـرح‬ ‫سـامانه جمـع اوری نخال ههـا راه کار مفیـد و اثربخشـی ب هشـمار می ایـد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫نطـرح عنوان کـرد‪« :‬در این فرایند‪،‬‬ ‫شـرکت ابنی هسـازان در رابطـه بـا چگونگی عملکرد ای ‬ ‫نخال ههـا و پسـماندهای عمرانـی رهاشـده در سـطح شـهر‪ ،‬توسـط پیمانـکار مربوطـه‬ ‫یگـردد و بخشـی مجـدد در‬ ‫جمـع اوری و پـس از بازیافـت‪ ،‬بخشـی بـه طبیعـت بـاز م ‬ ‫جلسه تکریم و معارفه؛ تغییر و تحول در مجموعه شهرداری مالرد‬ ‫اجرای مرحله هشتم از طرح جهادی و محله محور جمعه های جهادی‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری مالرد‬ ‫طر ح های مختلفی را به طور مستمر در دست اقدام دارد‬ ‫ساخت وسـاز مورداسـتفاده قرار می گیرد که می تواند منبع درامد خوبی برای شـهرداری‬ ‫به حسـاب ایـد»‪ .‬وی در ادامـه افـزود‪« :‬از دیگـر مزایـای این طـرح‪ ،‬سـاماندهی کارگـران‬ ‫فصلی و رانندگان ماشـین االت سـنگین اسـت که در میدان ها و ورودی های اصلی شـهر‬ ‫متمرکـز هسـتند؛ کـه در چارچـوب ان بـرای ایـن قشـر می تـوان کار دائـم تعریـف کـرد»‪ .‬در‬ ‫پایان این نشست‪ ،‬مقرر شد پیمانکار مربوطه‪ ،‬طرح توجیهی خود را تهیه و تنظیم و در‬ ‫جلسـه بعـدی بـا مدیـران شـهرداری ارائـه کند تا با ا گاهـی و اطالعات کامل و مسـتندات‬ ‫مکفـی‪ ،‬گام هـای بعـدی جهـت اجرایـی کـردن این طـرح برداشـته شـود‪.‬‬ ‫بهمنی (شـهردار مالرد) در احکامی جدا گانه‪ ،‬مدیر فرهنگی اجتماعی و ورزشـی‪ ،‬رئیس‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری‪ ،‬رئیـس سـازمان اتش نشـانی و خدمـات‬ ‫ایمنـی‪ ،‬و سرپرسـت واحـد کنتـرل نظـارت و تخلفـات شـهری شـهرداری را منصـوب کـرد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ در مراسـمی بـا حضـور‬ ‫بهمنـی‪ ،‬معاونیـن و مدیـران مناطـق یـک و دو طـی احکامـی جدا گانـه خانـم چراغـی را‬ ‫ب هسـمت مدیـر فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی‪ ،‬اقـای میرباقـری ب هسـمت رئیـس سـازمان‬ ‫سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری‪ ،‬اقـای داوود میرزایـی ب هسـمت سـازمان مدیریـت‬ ‫ارامستان های مالرد‪ ،‬اقای هادی امانی به سمت رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنـی‪ ،‬اقـای مهـرداد فلاح به سـمت سرپرسـت واحـد کنتـرل نظـارت و تخلفـات شـهری‬ ‫شـهرداری ملارد و همچنیـن اقـای مهـدی عسـگریان نیـز به سـمت معـاون اداری مالـی‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری منصوب شدند‪ .‬شهردار مالرد در این جلسه‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬هـر جابجایـی دلیـل بر نا کارامدی طرف مقابل نیسـت و در شـرایط مختلف‬ ‫این تغییر مدیریت ها‪ ،‬باعث بوجود امدن روحیه و افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر در‬ ‫خدمت رسـانی می شـود‪ ،‬که درنهایت بهره مندی از ان برای شـهروندان اسـت»‪ .‬بهمنی‬ ‫بااشـاره به صفـات بـارز مدیـران انقالبـی و جهـادی افـزود‪« :‬مدیـر بابرنامـه‪ ،‬خـود را وقـف‬ ‫کار کـرده و جهـادی کار کـردن را معنـا می بخشـد‪ ،‬کـه تسـریع در کار بایـد اولویـت اول ان‬ ‫باشـد؛ این یعنی مدیر جهادی‪ .‬مدیری که قانون را سـرلوحه کار خود قرار دهد و بدون‬ ‫تبعیـض‪ ،‬جهـادی و انقالبـی کار می کنـد‪ .‬دراین مـدت تغییـر و تحوالت اساسـی در بحث‬ ‫روش هـا و رویه هـا اتفـاق افتـاده اسـت کـه ایـن می طلبـد تـا در منابـع انسـانی جابجایـی‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬در ایـن انتصابـات انجام شـده‪ ،‬از همـکاران‪ ،‬اجـرای نـص صریـح قانـون‬ ‫را در مسـئولیت های جدیدشـان خواهانـم‪ .‬عملکـرد اجرایـی شـهرداری تعطیل ناپذیـر‬ ‫بوده و شـهرداری ها همیشـه به دوراز مسـائل سیاسی‪ ،‬در جهت عمرانی و خدماتی ارائه‬ ‫خدمـت می کننـد»‪ .‬بهمنـی افـزود‪« :‬خـدا ناظـر و شـاهد اعمـال و کارهـای ماسـت‪ .‬بایـد‬ ‫تمام امکانات را عادالنه در تمام محالت شهر توزیع کنید‪ .‬اطالع رسانی را بهتر و قوی تر‬ ‫کنید‪ .‬مسئولیت و سمت ها ماندنی نیست‪ ،‬ولی چه شایسته که نام نیک از ما بر تاریخ‬ ‫ایـن شـهر و شـهرداری بمانـد و اثربخـش باشـیم چرا کـه کار بـرای مردم اسـت»‪ .‬ایشـان در‬ ‫پایـان مراسـم از تلاش و زحمـات اقایـان کاووسـی (مدیریـت اسـبق فرهنگـی اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی و همچنین مدیریت اسـبق ارامسـتان های مالرد)‪ ،‬ابچوری (رئیس اسـبق واحد‬ ‫کنتـرل نظـارت و تخلفـات شـهری)‪ ،‬داوود میرزایـی (رئیـس اسـبق سـازمان اتش نشـانی و‬ ‫خدمـات ایمنـی) و مهـدی عسـگریان (سرپرسـت اسـبق سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای‬ ‫سـبز شـهری) بـا اهدای لـوح‪ ،‬تقدیـر کرد‪.‬‬ ‫فراخوان شورای نخبگان شهرستان مالرد‬ ‫شـهردار ملارد در بخـش دیگـری‪ ،‬از اقدامـات اخیـر سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز‬ ‫شـهری شـهرداری ملارد خبـر داد‪ .‬بهمنـی اظهـار داشـت‪« :‬امـروزه مفهـوم شـهرها بـدون‬ ‫وجود فضای سـبز موثر در اشـکال گونا گون ان دیگر قابل تصور نیسـت‪ .‬شـهرها به عنوان‬ ‫نهـای تمرکـز‪ ،‬فعالیـت و زندگی انسـان ها برای اینکه بتوانند پایـداری خود را تضمین‬ ‫کانو ‬ ‫کننـد‪ ،‬چـاره ای جـز پذیـرش سـاختار و کارکـردی متاثـر از سیسـتم های طبیعی ندارنـد‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬فضای سبز به عنوان جزء ضروری و الینفک پیکره شهرها در متابولیسم ان ها‬ ‫نقش اساسی دارند که کمبود ان ها می تواند اختالالت جدی در حیات شهرها به وجود‬ ‫اورد»‪ .‬شـهردار ملارد اضافـه کـرد‪« :‬فضاهـای سـبز و پارک ها بخشـی از چهره مطلوب شـهر‬ ‫یسـازد و یکـی از نیازهـای ضـروری و پدید ههـای اثرگـذار زندگی شهرنشـینی محسـوب‬ ‫را م ‬ ‫یشـود و کیفیـت و کمیـت ایـن فضاهـا در بهبـود شـرایط محیـط زیسـت نقـش موثـری‬ ‫م ‬ ‫دارد»‪ .‬بهمنـی متذکـر شـد‪« :‬متاسـفانه در شـرایط فعلـی جوامـع شـهری‪ ،‬رشـد و توسـعه‬ ‫نبـاره افـزود‪« :‬این هفته نیز‪ ،‬سـیمای منطقه مالرد‪ ،‬ویالی جنوبی و شـهرک‬ ‫بهمنـی درای ‬ ‫چمـران‪ ،‬رنـگ نشـاط و طـراوت بـه خـود گرفـت»‪ .‬دراین زمینـه شـهردار ملارد خاطرنشـان‬ ‫پهـای‬ ‫کـرد‪« :‬بـرای جلـب رضایتمنـدی حدا کثـری و تکریـم حقـوق شـهروندان‪ ،‬ا کی ‬ ‫علمداران خدمت داوطلبانه شـهرداری‪ ،‬با سـرلوحه قرار دادن شـعار "پاسداشـت شـهر" از‬ ‫معاونت خدمات شهری‪ ،‬سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری و خدمات موتوری؛‬ ‫هشـتمین مرحله از طرح جهادی و محله محور جمعه های جهادی در سـال ‪ ۱۴۰۱‬را به‬ ‫اجـرا گذاشـتند»‪ .‬بهمنـی اظهـار داشـت‪« :‬در ایـن مرحلـه از طـرح جهـادی‪ ،‬کـه بـا حضـور‬ ‫میدانی طاهرابادی (عضو شورای اسالمی شهر)‪ ،‬محسنی (معاون خدمات شهری)‪ ،‬زرگر‬ ‫(معـاون امـور زیربنایـی و ترافیـک) و عسـگریان (سرپرسـت سـازمان سـیما منظـر و فضـای‬ ‫سـبز شـهری) عملیاتی شـد‪ ،‬منطقه مالرد ویالی جنوبی و شـهرک چمران در حوزه های‬ ‫مختلف شهری خدمات رسانی شد»‪ .‬وی اهم اقدامات این مرحله از فعالیت پیشتازان‬ ‫خدمـت شـهرداری ملارد بـه شـرح ذیـل عنـوان کـرد‪ :‬نظافـت و جاروکشـی گروهـی تمـام‬ ‫معابر طرح جهادی؛ جمع اوری بیش از پنج کامیون نخاله رهاشده در منطقه؛ تعویض‬ ‫نهـای خالـی و حاشـیه‬ ‫سهـای فرسـوده بـا مخـازن جدیـد؛ تسـطیح گسـترده زمی ‬ ‫با ک ‬ ‫جـاده به وسـیله لـودر؛ رنگ امیـزی دیوارهـا و جـداول ورودی جـاده قشلاق؛ شستشـوی‬ ‫فهـای هـرز به وسـیله دسـتگاه حاشـیه زن؛ هـرس درختـان‬ ‫سهـای زبالـه؛ وجیـن عل ‬ ‫با ک ‬ ‫یهـای منطقـه به وسـیله سـه تانکـر اب‪.‬‬ ‫فضـای سـبز منطقـه؛ شستشـوی انهـار و جو ‬ ‫نطـرح جمع ههـای اینده به ترتیب اولویت در نقاط مختلف شـهر‬ ‫شـایان ذکر اسـت کـه ای ‬ ‫بـه اجـرا درخواهـد امد‪.‬‬ ‫شهردار مالرد خبر داد؛‬ ‫اغاز جشن های دهه کرامت در مالرد‬ ‫پربرک ــت حض ــرت فاطم ــه معصوم ــه(س) و روز دخت ــر‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪« :‬ده ــه کرام ــت‬ ‫فرصتی مناس ــب ب ــرای بیان ش ــان و منزل ــت حضرت معصوم ــه(س) به عن ــوان بزرگ‬ ‫بان ــوی اس ــوه اخالق و اخالص اس ــت‪ .‬ش ــخصیتی ک ــه بهتری ــن الگو و سرمش ــق برای‬ ‫دس ــتیابی ب ــه موفقی ــت‪ ،‬س ــعادتمندی و زندگی س ــالم دخت ــران نوج ــوان و جوان و‬ ‫زمین هس ــاز تعال ــی معنوی‪ ،‬اخالق ــی و علمی انان ب هش ــمار می اید»‪ .‬وی ضمن اش ــاره‬ ‫ب ــه اینک ــه این ده ــه‪ ،‬میالد س ــه فرزند بزرگ ــوار امام موس ــی کاظ ــم(ع)‪ ،‬یعنی حضرت‬ ‫معصومه(س)‪ ،‬احمدبن موس ــی ش ــاه چراغ(ع) و امام هش ــتم ش ــیعیان ام ــام رضا(ع)‬ ‫و مق ــارن ب ــا جشـ ـن ها و ایین های ش ــادباش در سراس ــر کش ــور اس ــت‪ ،‬ب ــه بهره گیری‬ ‫مناس ــب از این ایام خجس ــته جهت ترویج فرهنگ رضوی تا کید کرد‪ .‬ش ــهردار مالرد‬ ‫اف ــزود‪« :‬درهمین راس ــتا روز ده ــم خردادم ــاه‪ ،‬جش ــنی پرش ــور و مف ــرح‪ ،‬در مارلیک‪،‬‬ ‫بوس ــتان ش ــیوا برگزار ش ــد که بس ــته کاملی از ان ــواع برنامه های فرهنگ ــی و مذهبی و‬ ‫اجتماع ــی به مناس ــبت اغاز ای ــام مبارک ده ــه کرامت و میالد حض ــرت معصومه(س)‬ ‫و پاسداش ــت مقام دختر‪ ،‬باهدف ایجاد حس نش ــاط و ش ــعف و انگی ــزه و عزت نفس‬ ‫بیش ــتر دختران ش ــهر ارائه ش ــد»‪.‬‬ ‫هم زم ــان ب ــا می ــاد حض ــرت معصوم ــه(س) و اغ ــاز ده ــه کرام ــت‪ ،‬ویژه برنام هه ــای‬ ‫مدیری ــت فرهنگ ــی و اجتماع ــی ش ــهرداری م ــارد اغ ــاز ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش مدی ــرت‬ ‫ارتباط ــات و ام ــور بین المل ــل ش ــهرداری م ــارد؛ محم ــد بهمن ــی (ش ــهردار م ــارد)‬ ‫ضم ــن تبری ــک و تهنی ــت به مناس ــبت فرارس ــیدن ده ــه کرام ــت و می ــاد مب ــارک و‬ ‫برگزاری محفل انس با قران در مالرد؛ با حضور قاریان بین المللی‬ ‫ای ــن مس ــئول در بخ ــش دیگ ــری از برگ ــزاری مراس ــم محفل انس ب ــا ق ــران؛ هدیه به‬ ‫س ــاحت واالی حضرت فاطم ــه معصومه(س) با حضور قاری ــان بین المللی قران کریم‬ ‫در م ــارد نی ــز خب ــر داد و گفت‪« :‬به هم ــت معاون ــت فرهنگی و اجتماعی ش ــهرداری‬ ‫م ــارد؛ هم زم ــان ب ــا ش ــب می ــاد حض ــرت معصوم ــه(س)‪ ،‬محف ــل ان ــس با ق ــران در‬ ‫مس ــجد صاحب الزمان(ع ــج) واقع در سراس ــیاب ش ــرقی باه ــدف تروی ــج قرائت قران‬ ‫در بی ــن جوان ــان و بیان نکات تفس ــیری و اخالق ــی و ایجاد فرصتی جه ــت بهره گیری‬ ‫هرچ ــه بیش ــتر از گنجین هه ــای الهی و نش ــر فرهنگ قران ــی برگزار ش ــد»‪ .‬وی در پایان‬ ‫خاطرنش ــان کرد‪« :‬قاری برجس ــته بین المللی از کشور س ــوریه (استاد حبیب ابوعلی)‬ ‫ب ــه همراه اس ــتاد داود جعف ــری‪ ،‬میهمانان وی ــژه این محفل ان ــس بودند»‪.‬‬ ‫در قالب نخبگان‪:‬‬ ‫علمی و پژوهشی؛ عمران و شهرسازی؛ ورزشی؛ سیاسی؛ اقتصادی؛ اموزشی؛ فناوری و رسانه؛ گردشگری و میراث فرهنگی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ هنری؛ بهداشت‬ ‫و درمان؛ کشاورزی؛ صنایع و معادن؛ محیط زیست و منابع طبیعی؛ حقوقی و قضائی؛ قران و عترت؛ مخترعان‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام‪ :‬سایت‪ www.elitesmalard.ir :‬شماره تلفن‪( ۰۹۹۳۹۹۱۰۱۸۱ :‬ایتا‪ ،‬واتساپ)‬ ‫مراجعه حضوری‪ :‬به واحد اجتماعی فرمانداری مالرد‬ ‫مهلت ثبت نام‪ :‬تا ‪ ۳۱‬تیر ‪۱۴۰۱‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫جلوگیری از خاموشی های احتمالی‬ ‫با «مدیریت مصرف برق»‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2514‬‬ ‫با مربیگری جوان شهرری رقم خورد؛‬ ‫قهرمانی تیم فوتبال نوجوانان مهر یاران تهران‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران ؛‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬مدیریـت مصـرف‬ ‫بـرق می توانـد جلـوی‬ ‫قطعـی و خاموشـی ها‬ ‫را بگیـرد»‪ .‬سـید‬ ‫احمـد موسـوی گفـت‪:‬‬ ‫یسـت شـاهد گرمای هوا در اسـتان هستیم و طبق پیش بینی ها‪،‬‬ ‫«چندروز ‬ ‫ایـن گرمـا تـا دوشـنبه هفتـه اینـده بیشـتر خواهد شـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬در اسـتان‬ ‫‪ ۶۰‬درصد مصرف برق را مشترکین خانگی تشکیل می دهند و به همین دلیل‬ ‫هرسـال در تابسـتان بـا افزایـش سـه یـا چهاربرابـری مصـرف بـرق مواجـه‬ ‫هسـتیم»‪ .‬سـید احمد موسـوی گفت‪« :‬مصرف برق در روزهای عادی سـال‬ ‫‪۴۰۰‬مـگاوات و در روزهـای گـرم تابسـتانی بیـن ‪ ۱۵۴۰‬تـا ‪۱ ۶۰۰‬مـگاوات‬ ‫حدا کثـر ‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬قـراردادن دمـای سیسـتم های سرمایشـی بیـن ‪۲۴‬‬ ‫تـا ‪ ۲۶‬درجـه‪ ،‬تمیزکـردن فیلترهـای کولـر‪ ،‬درزگیـری پنجر ههـا‪ ،‬اسـتفاده از نـور‬ ‫فشـویی و لباسشویی‪،‬‬ ‫طبیعی و خاموش بودن وسـایل پرمصرف مانند ظر ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫اتـو و جاروبرقـی در سـاعات اوج مصـرف (از ‪ ۱۲‬تـا ‪ )۱۷‬از کارهای ‬ ‫می توانـد در کاهـش مصـرف بـرق موثـر باشـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬بـا مشـترکین‬ ‫بخـش کشـاورزی تفاهم نامـه ای امضـاء کردیـم کـه درصـورت رعایـت ان و‬ ‫جسـاعت‬ ‫شبـودن چا ههـا در سـاعت های اوج مصـرف ب همـدت پن ‬ ‫خامو ‬ ‫نهـا رایـگان خواهـد بـود‪ .‬مشـترکین اداری نیـز طبـق مصوبـه‬ ‫محاسـبه بـرق ا ‬ ‫هیئت وزیـران کـه اعلام شـده می تواننـد در سـاعات اداری ‪ ۳۰‬درصـد و در‬ ‫سـاعات غیـراداری ‪ ۶۰‬درصـد نسـبت بـه دوره مشـابه کاهـش دهنـد»‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۲‬طرح مخابراتی در علی اباد کتول‬ ‫مدیـرکل مخابـرات اسـتان‬ ‫گلسـتان گفت‪« :‬بهره برداری‬ ‫از ‪ ۱۲‬طـرح مخابراتـی در‬ ‫علی ابـاد کتـول اغـاز شـد»‪.‬‬ ‫شـهمرادی گفـت‪« :‬تا کنـون‬ ‫پنـج سـایت در مناطـق‬ ‫روسـتایی و شـهری شـامل‬ ‫سـایت کارخانـه خاوردشـت‪ ،‬رحمت ابـاد‪ ،‬چینـو‪ ،‬خا ک پیـرزن و حکیم ابـاد‬ ‫نسـایت ها ارتقـای فـن اوری‬ ‫بـا اعتبـار ‪ ۵۰‬میلیاردتومـان احـداث و در ای ‬ ‫فیبر رسـانی و نصـب تجهیـزات مخابراتـی انجـام شـده اسـت»‪ .‬او گفـت‪:‬‬ ‫«پنـج سـایت جدیـد دارای جدیدتریـن فـن اوری بـوده کـه ب هصـورت متمرکـز‬ ‫در سـایت همـراه اول راه انـدازی شـده اسـت»‪ .‬شـهمرادی گفـت‪« :‬اعتبـار‬ ‫درنظرگرفت هشـده بـرای ایـن ‪ ۱۲‬طـرح مخابراتـی ‪ ۱۲‬میلیاردتومـان بـود و‬ ‫احـداث ان هـا از دهـه فجـر پارسـال اغاز و به تازگی افتتاح شـد»‪ .‬او گفت‪« :‬جز‬ ‫این روسـتا تمـام روسـتاهای اقمـاری این روسـتا و مناطقـی از شـهر علی ابـاد‬ ‫دارای اینترنت پرسرعت همراه شده است‪ .‬یکی از طر ح های مهم اجرا شده‬ ‫در علی ابـاد کتـول بحـث اتصـال مرا کـز مخابراتی و سـایت های همـراه به فیبر‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫یسـت کـه فـن اوری برتـر نامیـده م ‬ ‫نور ‬ ‫تحویل اولین محموله سیمان رایگان‬ ‫طرح مسکن محرومین‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان از تحویـل اولیـن محمولـه ‪ ۲۵‬تنـی سـیمان‬ ‫طرح مسـکن محرومین اسـتان خبر داد‪ .‬حسـینی گفت‪« :‬طبق تفاهم نامه‬ ‫فی مابیـن بنیـاد مسـکن و بنیـاد مسـتضعفان در سـطح کشـور ‪ ۲۰۰۰۰‬واحـد‬ ‫مسـکونی بـرای محرومیـن و نیازمنـدان احـداث خواهـد شـد کـه سـهمیه‬ ‫یسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن واحدهـا‬ ‫نطـرح ‪ ۵۷۸‬واحـد مسکون ‬ ‫گلسـتان درای ‬ ‫‪۱۰‬تـن (‪ ۲۰۰‬پا کـت) سـیمان رایـگان‪ ۲۲۰۰ ،‬کیلـو میل هگـرد‪ ۵۰ ،‬میلیون تومـان‬ ‫از ‬ ‫کمـک بالعـوض و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان تسـهیالت قرض الحسـنه بـا کارمـزد‬ ‫پنج درصـد و بازپرداخـت ‪ ۲۰‬سـاله برخوردارنـد»‪ .‬وی گفـت‪ ۶۰۰« :‬واحـد دیگـر‬ ‫حهـای دیگر بـرای محرومیـن و نیازمندان‬ ‫نیـز در سـطح اسـتان در قالـب طر ‬ ‫درحال احـداث اسـت»‪.‬‬ ‫کشف بیش از سه تن برنج احتکاری در کردکوی‬ ‫فرمانـده انتظامـی کردکـوی از کشـف سـه تن و ‪ 120‬کیلوگـرم برنـج احتکارشـده‬ ‫بـه ارزش ‪ 850‬میلیون ریـال خبـر داد‪ .‬سـرهنگ امیـر باقـری گفـت‪« :‬در ادامـه‬ ‫طـرح تشـدید مبـارزه بـا احتکارکننـدگان اقلام موردنیـاز عمومـی و به دنبـال‬ ‫یبـر احتـکار و دپـوی برنـج در یـک انبـار‪ ،‬موضـوع در‬ ‫کسـب خبـری مبن ‬ ‫دسـتورکار مامـوران یـگان امـداد شهرسـتان قـرار گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پـس از‬ ‫کسـب مجوزهـای قانونـی به همـراه مامـوران اداره صمـت از این انبار بازرسـی‬ ‫کـه طـی ان سـه تن و ‪ 120‬کیلـو برنـج خارجـی احتـکاری کشـف شـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درخشش عکاس باشگاه خبرنگاران فارس‬ ‫در جشنواره بین المللی عکس نوروز ‪۲۰۲۲‬‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬امیـن ملـک زاده؛ عکاس‬ ‫خبرگـزاری باشـگاه خبرنـگاران جـوان‬ ‫مرکـز فـارس برنـده مـدال طلای فیـاپ در‬ ‫پنجمیـن جشـنواره بین المللـی عکـس‬ ‫نـوروز ‪ ۲۰۲۲‬در بخـش چشـم اندازها شـد‪.‬‬ ‫این رویداد با میزبانی کشـور تاجیکسـتان‬ ‫هرسـال در شـش بخـش مختلـف شـامل‬ ‫ازاد تک رنـگ‪ ،‬ازاد رنگـی‪ ،‬مـردم تک رنـگ‪،‬‬ ‫مـردم رنگـی‪ ،‬چشـم انداز و گردشـگری‬ ‫یشـود کـه ملـک زاده در بخـش چشـم اندازها عنـوان طلای فیـاپ‬ ‫برگـزار م ‬ ‫را گرفـت‪ .‬وی از عکاسـان مسـتند و خبـری باشـگاه خبرنـگاران جـوان اسـت‬ ‫تهـای بسـیارخوبی درزمینـه عکاسـی هوایـی داشـته و در چندین‬ ‫کـه فعالی ‬ ‫ً‬ ‫جشـنواره عناویـن مختلفـی را کسـب کـرده و همچنیـن اخیـرا یـک مسـتند‬ ‫یسـت‬ ‫‪ ۱۳‬قسـمتی را تحت عنـوان بـر فـراز فـارس کـه همـه تصاویـر ان هوای ‬ ‫تولیـد کـرده کـه از شـبکه سـیمای اسـتان فـارس پخـش شـد‪ .‬جشـنواره‬ ‫بین المللـی عکـس نوروز زیرنظر فدراسـیون بین المللی هنر عکاسـی (فیاپ)‬ ‫سهـای‬ ‫یشـود‪ .‬عک ‬ ‫و کلـوپ عکـس فوکـوس (بـا شـماره پاترونـاژ ) برگـزار م ‬ ‫راه یافته به این جشـنواره‪ ،‬ضمن ثبت در ارشـیو ‪ FIAP‬و ‪ PSA‬به نام عکاس‪،‬‬ ‫بـرای دریافـت القـاب ‪ FIAP‬و ‪ PSA‬نیـز محاسـبه خواهـد شـد‪ .‬در همیـن‬ ‫جشـنواره عکاسـان ایرانـی دیگـر نیـز ازجملـه مهـدی زابـل عباسـی در بخـش‬ ‫ازاد تک رنـگ مـدال طلای فیـاپ؛ سـعید ثابـت قـادم مقـدم در بخـش مـردم‬ ‫(سیا هسـفید) و بخش گردشـگری مدال طالی فیاپ؛ محمدعلی خراسـانی‬ ‫مـدال طلای ‪PSA‬؛ محمـد اسـتکی‪ ،‬سـید شـهاب الدین منتظـری‪ ،‬سـعید‬ ‫حیدرپـور توفیقـی‪ ،‬مرتضـی امامـدادی طارمـی‪ ،‬فرزین ایزد دوسـت یـار برنده‬ ‫روبان فیاپ؛ و سـعید حیدرپور توفیقی‪ ،‬محمدعلی خراسـانی‪ ،‬علی سـقفی‪،‬‬ ‫یبـاف‪ ،‬محمد اسـتکی‪ ،‬حسـین فرخی‪،‬‬ ‫حمیـد وحدتـی‪ ،‬مهـدی عشـاقی قال ‬ ‫سـید شـهاب الدین منتظـری‪ ،‬سـعید ثابـت قـادم مقـدم‪ ،‬عرفـان سـوادی‪،‬‬ ‫یاسـین قاسـمی‪ ،‬علی سـقفی‪ ،‬امیرحسین یوسفی کیسـری‪ ،‬عنوان شایسته‬ ‫تقدیـر را کسـب کردنـد‪.‬‬ ‫توسعه پست برق فوق توزیع دشت الله در رامهرمز‬ ‫اقبال خانـم‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫خبر‬ ‫جاسـم نژاد‪/‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان از توسـعه‬ ‫پسـت ‪ 132‬بـه ‪ 33‬کیلوولـت‬ ‫دشـت ال لـه در شهرسـتان‬ ‫رامهرمـز بـا ارزش سـرمایه گذاری‬ ‫‪ 50‬میلیارد ریـال خبـر داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ محمـود‬ ‫دشـت بزرگ گفـت‪« :‬عملیـات تعویـض ‪ ct‬و اصلاح طـرح حفاظـت و توسـعه‬ ‫پسـت ‪ 132‬بـه ‪ 33‬کیلوولـت دشـت ال لـه در جهـت اتصـال بـه رینـگ‪ ،‬بـا ارزش‬ ‫سـرمایه گذاری بال غبـر ‪ 50‬میلیارد ریـال بـه پایـان رسـید و بـرق دار شـد»‪ .‬وی‬ ‫نپـروژه تصریـح کـرد‪« :‬تکمیـل رینـگ‬ ‫با اشـاره به اهـداف بهر هبـرداری از ای ‬ ‫چهار کلیـدی پسـت و کمـک بـه کاهـش خاموشـی ها‪ ،‬افزایـش قابلیـت مانـور‬ ‫در تعمیر و نگهداری ترانس مصرف داخلی و افزایش قابلیت مانور کلید زنی‬ ‫در خطـوط شـرکت سـیمان خوزسـتان و ترانـس قـدرت‪ ،‬از جملـه اهـداف‬ ‫برنامه ریـزی و بهر هبـرداری از این پـروژه بـوده اسـت»‪ .‬بر اسـاس این گزارش؛‬ ‫از مهرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬تا کنـون ‪ ۶۵۵‬مگاولت امپـر در بخـش انتقـال و فـوق توزیـع‬ ‫بـه ظرفیـت شـبکه تحـت نظـارت ایـن شـرکت در اسـتان های خوزسـتان‬ ‫یسـت؛ شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫و کهگیلویـه و بویراحمـد اضافـه شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫خوزسـتان مسـئولیت تامیـن و انتقـال برق در شـبکه انتقـال و فـوق توزیع در‬ ‫دو اسـتان خوزسـتان و کهگیلوی هو بویراحمـد را بر عهـده دارد‪.‬‬ ‫طر ح های عمرانی فرهنگی و هنری استان‬ ‫با تالش و جدیت پیگیری خواهد شد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازندران‬ ‫از عـزم و تلاش مضاعـف ان اداره کل بـرای‬ ‫حهـای عمرانـی‬ ‫به انجام رسـیدن طر ‬ ‫فرهنگی و هنری در سـطح اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی مازنـدران؛ حسـین جـوادی‬ ‫ن اداره کل‬ ‫در بازدیـد از طر ح هـای عمرانـی ای ‬ ‫نطـرح هـای نیمـه کاره‬ ‫گفـت‪« :‬هرچـه ای ‬ ‫مشـمول زمـان شـود بـه بیت المال خسـارت‬ ‫یسـازد‪ .‬همـت و نیـت‬ ‫تاسـف بـاری وارد م ‬ ‫دولـت سـیزدهم تسـریع در امـر تکمیـل ایـن‬ ‫طر ح هاسـت و بنـده دراین مسـیر از هیـچ‬ ‫تلاش و کوششـی دریـغ نخواهـم کـرد»‪.‬‬ ‫جـوادی افـزود‪« :‬اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران در رامسـر سـاختمانی‬ ‫را کـه در زمینـی به مسـاحت ‪ ۱۱۰۰‬مترمربـع‬ ‫و ‪ ۴۵۰‬مترمربـع اعیانـی احـداث کـرده بـود‪،‬‬ ‫تحویـل شـهرداری رامسـر داده و درازای‬ ‫ان شـهرداری ‪ ۳۰۰۰‬مترمربـع زمیـن در بـاغ‬ ‫‪ ۳۳‬هکتـاری رامسـر بـرای احـداث مجتمـع‬ ‫فرهنگـی و هنـری تحویـل ارشـاد داد»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬احـداث سـاختمان‬ ‫مجتمـع فرهنگـی و هنـری رامسـر در سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬بـا زیربنـای ‪ ۲۵۰۰‬مترمربـع توسـط‬ ‫اداره کل راه وشهرسـازی اغـاز شـد‪ .‬اقداماتـی‬ ‫شهـای فرهنگـی‬ ‫نظیـر اسـکلت بتنـی بخ ‬ ‫و اموزشـی و اداری بـا پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد انجـام شـده کـه نیازمنـد بـه‬ ‫نطـرح عمرانـی‬ ‫یسـت‪ .‬بـرای ای ‬ ‫مقاوم ساز ‬ ‫تا کنـون بیـش از ‪ ۹۵۰‬میلیون تومـان هزینـه‬ ‫شـده اسـت کـه هم ا کنـون ازسـوی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگـی و گردشـگری و دسـتگاه‬ ‫نظارتـی عملیـات اجرایـی ان متوقـف شـده‬ ‫است»‪ .‬وی گفت‪« :‬جهت تکمیل این پروژه‬ ‫بـه ‪ ۱۸‬میلیاردتومـان و جهـت تجهیـزات و‬ ‫ماشـینری بـه هفت میلیاردتومـان اعتبـار‬ ‫نیـاز داریـم کـه پیگیـر تامیـن ایـن اعتبـارات‬ ‫خواهیـم بـود»‪ .‬وی درمـورد مجتمـع هنـری‬ ‫کالردشـت گفـت‪« :‬شـهرداری کالردشـت‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۴‬مطابـق بـا صورت جلسـه‬ ‫شـورای اسلامی شهرسـتان قطعـه زمینـی‬ ‫را به مسـاحت ‪ ۲۵۰۰‬مترمربـع بـرای احـداث‬ ‫مجتمـع فرهنگـی و هنـری بـه اداره کل‬ ‫ارشـاد اسلامی وا گـذار کـرد؛ ولـی اداره کل‬ ‫راه وشهرسـازی به دلیـل شـرایط توپوگرافـی‬ ‫و شـیب زمیـن و همچنیـن عـدم امـکان‬ ‫وا گـذاری ان بـه شـهرداری اعلام کـرد؛‬ ‫درصـورت ابقـای تملک دولت ان را به ارشـاد‬ ‫وا گـذار می کنـد کـه این امـر قـرار اسـت بـا‬ ‫مدیریـت معاون محترم عمرانی اسـتانداری‬ ‫بـه زودی به انجـام برسـد»‪ .‬مدیـرکل فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی مازنـدران همچنیـن‬ ‫دررابط هبـا مجتمـع فرهنگـی و هنـری‬ ‫میاندرود نیز گفت‪« :‬احداث پروژه مذکور در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۳‬توسـط اداره کل راه وشهرسـازی‬ ‫اسـتان بـا زیربنـای ‪ ۱۲۵۰‬مترمربـع اغـاز و‬ ‫عملیات اجرایی اسکلت بتنی و سفت کاری‬ ‫و پوشـش شـیروانی و نـازک کاری تـا مرحلـه‬ ‫سـیمان کاری با پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫انجام شد‪ .‬تا کنون بیش از دومیلیاردتومان‬ ‫نپـروژه هزینه شـده و جهت تکمیل‬ ‫بـرای ای ‬ ‫ان بـه ‪ ۱۱‬میلیاردتومـان و جهـت تجهیـزات‬ ‫و ماشـینری بـه پنج میلیاردتومـان اعتبـار‬ ‫موردنیـاز اسـت و به دلیـل کمبـود اعتبـارات‬ ‫و تخصیـص ابالغـی پیمانـکار تقاضـای ماده‬ ‫‪ ۴۸‬شـرایط عمومی پیمـان (خاتمه پیمان)‬ ‫را کرده اسـت که بدون شـمول زمان طوالنی‬ ‫درحال پیگیری هسـتیم»‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی بااشـاره به نیـاز مبـرم‬ ‫شهرستان چالوس به یک مجتمع فرهنگی‬ ‫هنـری اشـاره کـرد‪« :‬مجتمـع فرهنگـی و‬ ‫هنـری چالـوس بـا زیربنـای ‪ ۱۵۰۰‬مترمربـع‬ ‫در طبقـات و در زمینـی به مسـاحت ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مترمربـع مطابـق بـا موافقت نامـه در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬اغـاز شـد‪ .‬عملیـات اجـرای پی کنـی‪،‬‬ ‫بسترسـازی‪ ،‬قالب بندی فونداسـیون انجام‬ ‫یکـه تهیـه زمیـن در‬ ‫ شـده اسـت‪ .‬ازانجای ‬ ‫غـرب مازنـدران و به دلیـل محدودیـت زمین‬ ‫دران منطقـه‪ ،‬باتوج هبـه ابلاغ کمیسـیون‬ ‫نطـرح‪ ،‬مسـاعدت شـهرداری‬ ‫مـاده ‪ ، ۵‬ای ‬ ‫چالـوس را بـرای صـدور پروانـه سـاختمانی‬ ‫می طلبـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬تا کنـون بـرای‬ ‫نپـروژه ‪ ۶۰۰‬میلیون تومـان هزینـه شـده‬ ‫ای ‬ ‫اسـت و جهـت تکمیـل بـه ‪ ۱۵‬میلیاردتومـان‬ ‫و تجهیـزات و ماشـینری ه میلیاردتومـان‬ ‫اعتبـار موردنیـاز اسـت؛ کـه درحال پیگیـری‬ ‫هسـتیم»‪ .‬جـوادی دررابط هبـا عـدم وجـود‬ ‫مجتمـع فرهنگـی هنـری در فریدون کنـار‬ ‫گفـت‪« :‬احـداث مجتمـع فرهنگـی و هنـری‬ ‫نیایـش فریدون کنـار بـا زیربنـای ‪۱۷۰۰‬‬ ‫مترمربـع در سـال ‪ ۱۳۹۰‬اغـاز شـد‪ .‬عملیـات‬ ‫اجرایـی بسترسـازی و اجـرای فونداسـیون‬ ‫و اسـکلت و پوشـش سـقف شـیروانی‬ ‫و تـری دی پنـل دیوار ههـا و بخشـی از‬ ‫سـیمان کاری انجـام شـد‪ .‬پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫پـروژه ‪ ۴۰‬درصـد اسـت‪ .‬تا کنـون نزدیـک بـه‬ ‫یک میلیارد و ششـصد میلیون تومان جهت‬ ‫احداث این سـاختمان هزینه شـده است»‪.‬‬ ‫نطـرح‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬جهـت تکمیـل ای ‬ ‫بـه ‪ ۱۵‬میلیاردتومـان و جهـت تجهیـزات‬ ‫و ماشـینری بـه پنج میلیاردتومـان اعتبـار‬ ‫موردنیـاز اسـت و باتوج هبـه محدودیـت‬ ‫اعتبـاری رونـد اجرایـی پـروژه کنـد اسـت‬ ‫کـه بـا تقاضـا و پیگیـری از وزارت متبـوع و‬ ‫یهـای‬ ‫همچنیـن اسـتانداری‪ ،‬فریدون کنار ‬ ‫عزیـز تسـریع در رونـد ایـن طـرح را شـاهد‬ ‫خواهنـد بـود»‪.‬‬ ‫نشست شورای اداری و برنامه ریزی زندان های فارس‬ ‫با حضور مدیرکل زندان های استان‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫نشسـت شـورای اداری و برنامه ریـزی‬ ‫نهـای فـارس بـا حضـور مدیـرکل‬ ‫زندا ‬ ‫نهـای اسـتان‪ ،‬معاونیـن‪ ،‬مسـوولین‬ ‫زندا ‬ ‫ستادی‪ ،‬روسای زندان ها و مدیر نمایندگی‬ ‫بنیـاد تعـاون زندانیـان فـارس برگـزار شـد‪.‬‬ ‫نهـای فـارس در نشسـت‬ ‫مدیـرکل زندا ‬ ‫نهـای‬ ‫شـورای اداری و برنامه ریـزی زندا ‬ ‫تهـای ده گانـه‬ ‫اسـتان گفـت‪« :‬یکـی از اولوی ‬ ‫سـازمان‪ ،‬اشـتغال زندانیان اسـت و اشتغال‬ ‫نهـا باید توسـعه یابد‬ ‫و حرفه امـوزی در زندا ‬ ‫و مسـتندات در سـامانه ‪ ERP‬ثبـت شـود»‪.‬‬ ‫اسـحاق ابراهیمـی باتا کیدبراینکـه تعامـل با‬ ‫مجموعـه قضائـی درجهـت پیشـبرد اهداف‬ ‫سـازمانی و رسـیدگی بـه اهـداف جامعـه‬ ‫نهـا‬ ‫هـدف‪ ،‬بایـد موردتوجـه روسـای زندا ‬ ‫قـرار گیـرد اضافـه کـرد‪« :‬درراسـتای کاهـش‬ ‫جمعیـت کیفـری‪ ،‬تعامـل بـا مجموعـه‬ ‫قضائـی افزایـش یابـد و از قضـات به منظـور‬ ‫بازدیـد هدفمنـد از زندان ها دعوت به عمل‬ ‫تهـای‬ ‫ایـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬از تمامـی ظرفی ‬ ‫قانونـی بـرای اخـذ ارفاقـات قانونـی توسـط‬ ‫مراجـع قضائـی شـود و یکـی از مطالبـه‬ ‫شـما از قضـات اعطـای تسـهیالت قانونـی‬ ‫نهـای فـارس‬ ‫باشـد»‪ .‬مدیـرکل زندا ‬ ‫گفـت‪« :‬امـار زندانیـان بالتکلیـف بررسـی‬ ‫و درزمینـه تخفیـف مجـازات‪ ،‬اشـتغال‬ ‫یهـای‬ ‫زندانیـان و ازادی مشـروط پیگیر ‬ ‫الزم انجـام شـود»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬اسـتان فـارس به عنـوان‬ ‫اسـتان پایلـوت بـرای اسـتفاده از پابنـد‬ ‫الکترونیـک بـرای زندانیـان واجدشـرایط‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده و تا کنـون ‪ 326‬نفـر‬ ‫از زندانیـان واجدشـرایط تحت مراقبـت‬ ‫الکترونیـک هسـتند‪ .‬درراسـتای کاهـش‬ ‫جمعیـت کیفـری‪ ،‬بـا همـکاری قضـات‪ ،‬امـار‬ ‫اسـتفاده از پابنـد الکترونیـک در اسـتان‬ ‫نهـای فـارس‬ ‫افزایـش یابـد»‪ .‬مدیـرکل زندا ‬ ‫گفـت‪« :‬رسـیدگی بـه مشـکالت زندانیـان و‬ ‫خانواد ههـای انـان و انتقـال زندانیـان بـه‬ ‫تهـای مهـم‬ ‫موطـن خـود از دیگـر اولوی ‬ ‫سـازمان اسـت کـه توجـه ویـژ ه به ان داشـته‬ ‫باشـید‪ .‬زندانـی واجدشـرایط انتقـال‪ ،‬بـه‬ ‫محـل سـکونتش منتقـل شـود»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫زندان هـای فـارس اظهـار داشـت‪« :‬بـا‬ ‫نهـای‬ ‫نهـا‪ ،‬انجم ‬ ‫پیگیـری روسـای زندا ‬ ‫حمایـت در شهرسـتان ها تقویـت و فعـال‬ ‫نهـا ب هصـورت‬ ‫شـوند و درامدزایـی انجم ‬ ‫پایـدار بـرای حمایـت از خانواد ههـای زیـر‬ ‫پوشـش افزایـش یابـد»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«رئیـس زنـدان بایـد هنـر به کارگیـری از‬ ‫نیروها‪ ،‬برای انجام امور را داشـته باشـد و بر‬ ‫تهـا‬ ‫همـه امـور زنـدان نظـارت کـرده و نظار ‬ ‫و بازرسـی ها ب هصـورت هدفمنـد انجـام‬ ‫شـوند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬الزم اسـت اجـرای‬ ‫قانـون و مقررات‪ ،‬سـرلوحه کار مسـوولین در‬ ‫نهـا قـرار گیـرد و فرایندهـای اصالحی و‬ ‫زندا ‬ ‫تربیتـی براسـاس ایین نامـه جدیـد سـازمان‬ ‫بازنگـری شـوند»‪ .‬ابراهیمـی افـزود‪« :‬هـدف‬ ‫یکـردن افـراد خاطـی‪ ،‬متنب هشـدن‬ ‫از زندان ‬ ‫و شـرکت در برنام ههـای اموزشـی و تربیتـی‬ ‫و ارتقـای سلامت روحـی‪ ،‬روانـی و جسـمی‬ ‫تهـای‬ ‫و توانمندسـازی انـان اسـت و فعالی ‬ ‫فرهنگـی نقـش اساسـی در اصلاح و تربیـت‬ ‫زندانیـان داشـته و می بایسـت این مهـم‬ ‫به صـورت ویـژه در زندان هـای اسـتان اجـرا‬ ‫شـوند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬نظـم و انضبـاط و‬ ‫تهـای مهـم‬ ‫ارتقـای امنیـت یکـی از اولوی ‬ ‫سـازمان اسـت و بـا مدیریـت ا گاهانـه‪،‬‬ ‫اسـیب های زنـدان شناسـایی و درجهـت‬ ‫رفـع ان اقـدام شـود و کمیت ههـای امنیتـی‬ ‫مسـتمر بـا حضـور مسـوولین زنـدان برگـزار‬ ‫شـوند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬غربالگـری و سلامت‬ ‫روان زندانیـان در بـدو ورود‪ ،‬موردتوجـه‬ ‫و تا کیـد قـرار گیـرد و وضعیـت و مشـکالت‬ ‫زندانیـان بیمـار ب هصـورت جـدی پیگیـری‬ ‫و از ظرفیـت قانـون ائیـن دادرسـی کیفـری‬ ‫به منظـور توقـف حکـم یـا مرخصـی‬ ‫انـان اسـتفاده شـود»‪ .‬ابراهیمـی گفـت‪:‬‬ ‫«درخواسـت ها و تقاضای زندانیان را روزانه‬ ‫بررسـی و پرونده قضائی زندانیان بالتکلیف‬ ‫و زندانیـان مالـی ب هجـد پیگیـری شـود»‪ .‬در‬ ‫نهـا مسـائل و‬ ‫ابتـدای جلسـه‪ ،‬روسـای زندا ‬ ‫مشـکالت حـوزه کاری خـود را مطـرح کردنـد‬ ‫و مدیرکل‪ ،‬معاونین و مسوولین ستادی به‬ ‫سـواالت انـان پاسـخ دادنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان اعالم کرد؛‬ ‫هوشمندسازی و کنترل مصرف مشترکان برای گذر از پیک بار‬ ‫عفت فالح‬ ‫مهنـدس محمـد سـلیمانی بـا حضـور در‬ ‫شـهرک صنعتـی خضـرا کرمـان از خـط تولیـد‬ ‫چنـد کارخانـه بازدیـد و بـا مدیرعامـل و‬ ‫کارگـران دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«صنعـت بـرق بـرای گـذر از پیـک بـار امسـال‪،‬‬ ‫بـر هوشمندسـازی میـزان مصـرف مشـترکان‬ ‫و قابلیـت کنترل پذیـری متمرکـز اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بـا تقدیـر از همـکاری صنایـع در پیـک بـار‬ ‫گفـت‪« :‬امسـال بـا همـکاری وزارت صمـت‬ ‫برنامـه جابه جایـی بـار و برنامـه تعطیلات و‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫تعمیـرات صنایـع اجـرا م ‬ ‫«شـرکت های توزیـع بـرق موظـف بـه تامیـن‬ ‫بـرق برابـر بـا سـهمیه معیـن هسـتند کـه‬ ‫درصـورت عدم رعایـت سـهمیه های ابالغـی‬ ‫توسـط مشـترکین صنعتـی عالو هبـر افزایـش‬ ‫بهـای بـرق تـا دوبرابـر تعرفـه موجـود طبـق‬ ‫مصوبـات هیئت وزیـران اقـدام الزم را به عمل‬ ‫مـی اورد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق شـمال اسـتان گفـت‪« :‬اینـک یکـی از‬ ‫مهم تریـن کارهـای ما بـرای مدیریـت مصرف‬ ‫راه انـدازی سیسـتم های هوشـمند اسـت کـه‬ ‫بـا نصـب کنتورهـای هوشـمند و اندازه گیـری‬ ‫مبـادی ب هصـورت انالیـن اسـت تـا مصـرف‬ ‫مشـترکین را کنتـرل کـرده و ظرفیـت تولیـد‬ ‫را سـمت افزایـش پیـش ببریـم»‪ .‬مهنـدس‬ ‫محمد سلیمانی همچنین با تشریح شرایط‬ ‫تامیـن بـرق و لـزوم پایـداری شـبکه توزیـع و‬ ‫ارائـه بـرق پایدار به مشـترکین گفت‪« :‬امسـال‬ ‫بـا همـکاری وزارت صمـت برنامه جابه جایی‬ ‫یشـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫بـار صنایـع اجـرا م ‬ ‫«شـرکت های توزیـع بـرق موظـف بـه تامیـن‬ ‫نشـده هسـتند که‬ ‫برق برابر با سـهمیه تعیی ‬ ‫درصـورت عدم رعایـت سـهمیه های ابالغـی‬ ‫توسـط مشـترکین عالوه بر افزایش بهای برق‬ ‫خود تا دوبرابر تعرفه موجود را طبق مصوبات‬ ‫هیئت وزیـران پرداخـت خواهنـد کـرد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه مشـترکین صنعتـی به سـه گروه‬ ‫یشـوند گفـت‪« :‬اول صنایـع بـزرگ‬ ‫تقسـیم م ‬ ‫و گروه دوم شامل واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در شـهرک ها‪ ،‬نواحـی صنعتـی و مناطق ویژه‬ ‫اقتصـادی و گـروه سـوم شـامل واحدهـای‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫صنعتـی خارج از شـهرک های صنعت ‬ ‫مدیریـت مصرف هوشـمند با رویت پذیـری و‬ ‫کنترل پذیری مشترکین بخش های مختلف‬ ‫ً‬ ‫قطعـا در مدیریـت گـذر از پیـک بـار تابسـتان‬ ‫موثـر خواهـد بـود»‪ .‬وی بـا تقدیـر از همکاری‬ ‫صنایـع اسـتان بـا ایـن شـرکت گفـت‪« :‬امیـد‬ ‫اسـت در تابسـتان امسال با همراهی صنایع‬ ‫و هماهنگی و همراهی سازمان صمت و اتاق‬ ‫بازرگانـی اسـتان این رونـد ب هشـکل مطلـوب‬ ‫ادامـه یابـد»‪.‬‬ ‫هوشمندسازی ترانس مشترکین اختصاصی در کردستان‬ ‫نسرین میرکی‬ ‫معـاون بهر هبـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق کردسـتان گفـت‪« :‬بـا‬ ‫هـدف حفظ و نگهداری از تجهیزات شـبکه‬ ‫برق‪ ،‬ترانس مشترکین اختصاصی در سطح‬ ‫اسـتان بـا نصـب دسـتگاه هشـداردهنده‪،‬‬ ‫یشـوند»‪ .‬سـید محمـد‬ ‫هوشمندسـازی م ‬ ‫فتحـی گفـت‪« :‬سـرقت از تجهیـزات بـرق‬ ‫موجب بروز صدمات و خسارات قابل توجه‬ ‫بـه شـبکه توزیـع بـرق و زیـان مضاعـف بـه‬ ‫یشـود کـه همین امـر‬ ‫امـوال عمومـی م ‬ ‫اسـیب جـدی بـه صنعـت بـرق اسـتان و‬ ‫به تبـع ان کشـور وارد می کنـد‪ .‬سـرقت ها‬ ‫یمـدت شـده‬ ‫سـبب خاموشـی های طوالن ‬ ‫و فشـار مضاعفـی بـه مشـترکان منطقـه‬ ‫وارد می کنـد کـه نارضایتـی مشـترکان و‬ ‫همچنیـن افزایـش کار نیروهـای شـرکت را‬ ‫به دنبـال خواهـد داشـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫اسـتفاده از دسـتگاه هشـداردهنده سـرقت‬ ‫ترانـس بـر روی شـبکه بـرق مشـترکین‬ ‫اختصاصـی به میـزان قابل توجهـی سـرقت‬ ‫ترانسـفورماتورها را کاهـش می دهـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬هزینـه نصـب و راه انـدازی ایـن‬ ‫هشـداردهنده ها کمتـر از دومیلیون تومـان‬ ‫اسـت و بـا نصـب ان مشـترکین اختصاصـی‬ ‫درصـورت هرگونـه تغییـر و جابجایـی‬ ‫یشـوند»‪ .‬وی‬ ‫ب هسـرعت از موضـوع مطلع م ‬ ‫اجـرای طـرح تبدیـل شـبکه سـیم مسـی بـه‬ ‫کابـل خودنگهـدار را یکـی از اقدامـات موثـر‬ ‫درراسـتای پیشـگیری از سـرقت در شـبکه‬ ‫عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬مقـرر اسـت امسـال‬ ‫بیـش از ‪ ۱۸۰۰‬کیلومتـر شـبکه سـیم مسـی در‬ ‫سـطح اسـتان تبدیـل بـه کابـل خودنگهـدار‬ ‫شـود»‪ .‬معـاون بهر هبـرداری و دیسـپاچینگ‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق کردسـتان افـزود‪:‬‬ ‫«بـا اجـرای پـروژه تبدیـل سـیم مسـی بـه‬ ‫کابل خودنگهدار در شـبکه‪ ،‬سـارقین بیشتر‬ ‫بـه سـرقت سـایر تجهیـزات شـبکه ازجملـه‬ ‫ترانـس و فیدرهـا روی می اورند‪ .‬دراین راسـتا‬ ‫پارسـال ‪ ۲۵‬دسـتگاه ترانـس در اسـتان‬ ‫ سـرقت شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬عالو هبـر اقدامات‬ ‫اثرگـذار شـرکت توزیـع بـرق؛ ا گاهـی دادن بـه‬ ‫مـردم می توانـد این معضـل را به حداقـل‬ ‫برسـاند تـا بـا کاهـش ایـن پدیـده‪ ،‬شـاهد‬ ‫تسـریع در پروژ ههـای شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫اسـتان باشـیم»‪ .‬فتحـی درپایـان اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬شـهروندان درصـورت مشـاهده‬ ‫افـراد مشـکوکی کـه درحال صعـود یـا فـرود از‬ ‫تیرهـای بـرق یـا دسـت کاری تجهیـزات بـرق‬ ‫ً‬ ‫هسـتند مراتب را سـریعا به شماره ‪ ۱۱۰‬نیروی‬ ‫انتظامـی یـا سـامانه ‪ ۱۲۱‬شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫اطلاع دهنـد»‪.‬‬ ‫محسـن شـیرازی نژاد‪ /‬حسـام‬ ‫عربـی؛ دانشـجوی رشـته‬ ‫تربیـت بدنـی و داور درجـه یـک‬ ‫فدراسـیون فوتبـال بـا مـدرک‬ ‫مربیگـری ‪ C‬اسیاسـت‪ .‬او‬ ‫کسـب شـش قهرمانـی بـا تیـم‬ ‫سـیمان تهـران به عنـوان مربـی‬ ‫در لیـگ شـهرری در کارنامـه‬ ‫خـود دارد‪ .‬عربـی بـا کسـب چهـار‬ ‫نایب قهرمانـی بـا تیـم سـیمان‬ ‫ری به عنـوان مربـی در لیـگ شـهرری به دسـت اورده اسـت‪ .‬وی کسـب پنـج‬ ‫سـومی بـا تیـم سـیمان ری به عنـوان مربـی در لیـگ شـهرری در کارنامـه‬ ‫فعالیـت خـود کسـب کـرده اسـت ‪ .‬حسـام عربی کسـب قهرمانـی در لیگ یک‬ ‫تهـران و صعـود بـه لیـگ برتـر با تیم مهـر یاران افتخـار دیگری به عنـوان مربی‬ ‫در کارنامه درخشـان خود بدسـت اورده اسـت ‪ .‬به امید اینده ای درخشـان و‬ ‫افتخـارات دیگـر بـرای ایـن جـوان مسـتعد شـهرری‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی خبر داد؛‬ ‫عملیات جابجایی خط انتقال اب‬ ‫در شهرک صنعتی بیدک‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی خراسـان شـمالی‬ ‫از انجـام عملیـات جابجایـی و ایمن سـازی خـط انتقـال اب بـا رعایـت نـکات‬ ‫فنـی و مهندسـی در شـهرک صنعتـی بیـدک طـی ‪ 48‬سـاعت خبـر داد‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه خـط انتقـال قدیـم اب فرسـودگی شـدید داشـت‪ ،‬در مسـیر‬ ‫جـاده اصلـی قـرار داشـت؛ باعـث بـروز مشـکالتی ماننـد ترکیدگـی لولـه اب‬ ‫می شد و اب رسانی به واحدهای صنعتی را مختل می کرد‪ ،‬گفت‪« :‬درجهت‬ ‫رفـع ان خـط انتقـال اب ‪ 12‬اینـچ به طـول ‪ 120‬متـر‪ ،‬در کمترین زمـان ممکـن‬ ‫جابجـا و در مـدار بهره بـرداری قـرار گرفـت»‪ .‬محمدعلـی نوائـی افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫خـط انتقـال‪ ،‬اب شـهرک صنعتـی بیـدک و منطقـه ویـژه اقتصادی بجنـورد را‬ ‫تامیـن می کنـد»‪ .‬شـهرک صنعتـی بیـدک کـه بـا دارابـودن ‪ 81‬واحـد صنعتـی‬ ‫به بهره بـرداری رسـیده‪ ،‬از فعال تریـن شـهرک های صنعتـی اسـتان اسـت‪ .‬در‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی بجنـورد‪ ،‬ا کنـون ‪ 17‬قرارداد منعقد شـده و قـراردادی‬ ‫نیـز بـا مشـارکت سـرمایه گذار خارجـی درحال بهره برداری سـت‪.‬‬ ‫سرپرست ابفای استان اصفهان تاکید کرد؛‬ ‫لزوم تدوین سناریوی تامین اب شرب پایدار‬ ‫برای گذر بدون دغدغه از تابستان‬ ‫رزیت ــا توکل ــی‪ /‬سرپرســـت ابفـــای‬ ‫اســـتان اصفهـــان بـــر لـــزوم تدویـــن‬ ‫ســـناریوی تامیـــن اب شـــرب پایـــدار‬ ‫بـــرای گـــذر بـــدون دغدغـــه از‬ ‫تابســـتان ســـال جـــاری تا کیـــد کـــرد‪.‬‬ ‫ناصـــر ا کبـــری کـــه در نخســـتین‬ ‫نشســـت شـــورای مدیـــران شـــرکت‬ ‫اب وفاضـــاب اصفهـــان در ســـال‬ ‫‪ 1401‬س ــخن می گف ــت اف ــزود‪« :‬هم ــه‬ ‫مدی ــران ش ــرکت ب ــا برنامه ری ــزی دقی ــق و مدیری ــت صحی ــح مناب ــع‪ ،‬راهب ــرد‬ ‫تامی ــن اب ش ــرب پای ــدار در ‪ 100‬ش ــهر و ‪ 948‬روس ــتای تحت پوش ــش را در‬ ‫فص ــل تابس ــتان تدوی ــن کنن ــد»‪ .‬وی عدال ــت در توزی ــع اب را س ــرلوحه کار‬ ‫ابف ــای اس ــتان اصفه ــان عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪« :‬تم ــام تاسیس ــات ذخی ــره‪،‬‬ ‫انتق ــال و توزی ــع اب به وی ــژه در ش ــهرهای باقی مان ــده و س ــپس در روس ــتاها‬ ‫بای ــد ب ــه س ــامانه تله مت ــری مجه ــز ش ــوند ت ــا تامی ــن و توزی ــع اب ب ــا دق ــت‬ ‫بیش ــتری مدیری ــت ش ــود»‪ .‬سرپرس ــت ابف ــای اس ــتان ب ــر تجهی ــز تاسیس ــات‬ ‫اب ــی ب ــه دیزل ژنرات ــور تا کی ــد ک ــرد و اف ــزود‪« :‬باتوجه ب ــه احتم ــال قط ــع ب ــرق‬ ‫در فصــل تابســتان‪ ،‬مدیــران ابفــای مناطــق خودگــردان بایــد دراســر ع وقت‬ ‫نس ــبت ب ــه تجهی ــز و راه ان ــدازی دیزل ژنراتوره ــای موردنی ــاز اق ــدام ک ــرده ت ــا‬ ‫وقفـ ـه ای در فراین ــد تامی ــن و توزی ــع اب مش ــترکین در روزه ــای گ ــرم س ــال‬ ‫به وجـــود نیایـــد»‪ .‬وی از مدیـــران ابفـــای مناطـــق خودگـــردان خواس ــت‬ ‫نســبت بــه تجهیــز و تامیــن لــوازم موردنیــاز گروه هــای رســیدگی بــه حــوادث‬ ‫اب وفاضــاب اقــدام کــرده و دربــاره برگــزاری مانــور شــیراالت و کاهــش زمــان‬ ‫تعمیـــرات برنامه ریـــزی الزم را به عمـــل اورنـــد‪.‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫دیدار تولیت استان قدس رضوی‬ ‫با مراجع عظام تقلید در قم‬ ‫تولیت اسـتان قدس رضوی در حاشـیه سـفر به شـهر مقدس قم با تعدادی‬ ‫از مراجـع عظـام تقلیـد دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫احمـد مـروی بـا حضـور در بیـوت حضـرات ایـات جـوادی املـی‪ ،‬نـوری‬ ‫همدانی‪ ،‬شـبیری زنجانی‪ ،‬مکارم شـیرازی و سـبحانی با این مراجع عالی قدر‬ ‫تقلیـد جهـان تشـیع به صـورت جدا گانـه دیـدار و گفت وگو کـرد‪ .‬مراجع عظام‬ ‫تقلیـد در ایـن دیدارهـا ضمـن تقدیـر از اقدامات علمی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬نسـبت بـه توسـعه فعالیت های فرهنگی حـرم مطهر‪،‬‬ ‫اسـتفاده حدا کثـری از فرصـت حضـور زائـران در جهـت ترویـج فرهنـگ و‬ ‫اموزه‪‎‬هـای رضـوی‪ ،‬ضـرورت همراهـی دسـتگاه های اجرایـی بـا اسـتان قدس‬ ‫برای رفع نیازهای زائران در مشهد و لزوم کاهش هزینه های سفر به مشهد‬ ‫و فراهـم اوردن شـرایط اسـکان مناسـب بـرای اقشـار کـم درامد تا کیـد کردند‪.‬‬ ‫مراجـع عظـام تقلیـد همچنیـن نسـبت بـه ورود دولـت بـه مقولـه تسـهیل‬ ‫زیـارت و اهمیـت اولویت قرار گرفتـن امـر زیـارت در برنامه ریزی هـای هیئـت‬ ‫دولـت بـا توجـه بـه تاثیـرات ان در هدایتگـری‪ ،‬کاهـش اسـیب های اجتماعی‬ ‫و توسـعه و تعمیـق فرهنـگ اسلامی و ارزش‪‎‬هـای دینـی تا کیـد و بـرای‬ ‫تگـزاران‬ ‫موفقیـت تولیـت اسـتان قـدس رضـوی و تمامـی مسـئوالن و خدم ‬ ‫نظـام مقـدس اسلامی در جهـت خدمتگـزاری بـه مـردم دعـای خیـر کردنـد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی تولیـت اسـتان قـدس رضـوی نیـز‬ ‫در این دیدارهـا بـه ارائـه گزارشـی از اقدامـات فرهنگـی و اجتماعـی اسـتان‬ ‫قـدس پرداخـت و بـا توجه بـه پیش رو بـودن میلاد بـا سـعادت حضـرت‬ ‫ثامن الحجج امام علی بن موسـی الرضا (ع) و حضور حدا کثری زائران در ایام‬ ‫تابسـتان در مشـهد مقـدس‪ ،‬از مراجـع عظـام تقلیـد بـرای سـفر بـه ایـن شـهر‬ ‫دعـوت کـرد‪ .‬گفتنی سـت؛ تولیـت اسـتان قـدس رضـوی همچنیـن بـا حضـور‬ ‫در بیـوت ایـت اهلل علـوی گرگانـی (ره) و ایـت اهلل صافـی گلپایگانـی (ره) ارتحـال‬ ‫ایـن مراجـع تقلیـد را بـه خانـواده ایشـان تسـلیت و درگذشـت ایـن فقهـای‬ ‫عالی مقـام کـه عمـر مبـارک خویـش را در راه ترویـج معـارف دینـی و حمایـت‬ ‫از مبانـی دیـن مبیـن اسلام و تبییـن احـکام شـرعی سـپری کردنـد را ثلمه ای‬ ‫جبران ناپذیـر بـرای امـت بـزرگ اسلامی توصیـف کـرد‪.‬‬ ‫معرفی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه تربت حیدریه به عنوان منطقه برتر‬ ‫شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه تربت حیدریـه درزمینـه‬ ‫بهینه سـازی مصـرف انـرژی به عنـوان منطقـه برتـر معرفی شـد‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫ضمـن تشـکر از پیگیری هـای موثـر کارشـناس بهینه سـازی مصـرف انـرژی و‬ ‫همـکاران همسـو در سـایر واحدهـای سـتادی و عملیاتـی منطقـه درجهـت‬ ‫اجـرای دسـتورالعمل های بهینه سـازی مصـرف انـرژی و ارتقـای عملکـرد و‬ ‫دسـتیابی بـه اهـداف بهـره وری و بهینه سـازی مصـرف گفـت‪« :‬کسـب عنوان‬ ‫برتـری درزمینـه بـرگ زرین دیگری بر افتخارات منطقه افـزود»‪ .‬جواد بلندی‬ ‫حفـظ و صیانـت از سـرمایه های ملـی را امـری اجتناب ناپذیـر عنـوان کـرد و‬ ‫باتا کیدبـر اصـل صرفه جویـی در مصـرف انـرژی‪ ،‬توفیـق حاصلـه را مرهـون‬ ‫همـکاری و تعامـل موثـر همـکاران منطقـه دانسـت و بـا تبریـک این موفقیت‬ ‫به دسـت امده از مجموعـه کارکنـان و مسـئوالن ذی ربـط تقدیـر و تشـکر کـرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2514‬‬ ‫‪7‬‬ ‫علت چسبندگی تار عنکبوت‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان بیان کرد؛‬ ‫دانشگاهفرهنگیان؛‬ ‫مهم ترین زیرساخت تربیت نیروی انسانی کشور‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران در جلسـه مشـترک بـا اعضـای سـتادی‬ ‫دانشگاه فرهنگیان گفت‪« :‬دانشگاه فرهنگیان مهم ترین زیرساخت تربیت‬ ‫نیـروی انسـانی کشـور اسـت»‪ .‬مصطفـی عابـدی در جلسـه ای کـه بـا حضـور‬ ‫اسلامی رییس امور پردیس های دانشـگاه فرهنگیان استان و دیگر اعضای‬ ‫ستادی در پردیس دکتر شریعتی ساری برگزار شد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪« :‬مولود‬ ‫سـند تحـول بنیادیـن نظـام تربیتی اسـت که باید بـه ان نگاه حمایتـی و ویژه‬ ‫شـود؛ درواقع دانشـگاه فرهنگیان ماموریتگرا بوده و رسـالت اصلی ان تربیت‬ ‫نیـروی انسـانی بـرای اموزش وپـرورش اسـتان در تمامـی مقاطـع تحصیلـی‬ ‫کشـور اسـت»‪ .‬مدیـر کل اموزش وپـرورش مازنـدران بااشـاره به جـذب بیـش از‬ ‫هـزار دانشـج و معلـم در سـال ‪ ۱۴۰۰‬در ‪ ۱۱‬رشـته‪ ،‬دانشـگاه فرهنگیـان را مرجـع‬ ‫ن فرهیخته» دانسـت و تا کید کـرد‪« :‬جامعه موفق‪،‬‬ ‫امـوزش و تربیـت «معلما ‬ ‫جامعـه ای اسـت کـه دارای معلمانـی ا گاه‪ ،‬توانمنـد و دارای اطالعـات علمـی‬ ‫درخور باشد؛ زیرا معلمان‪ ،‬نسل اینده کشور را تربیت کرده و مسیر موفقیت‬ ‫را همـوار می کننـد‪ .‬عابـدی بابیان اینکـه تعلیم وتربیـت در رشـد جوامـع از‬ ‫اهمیت اساسی برخوردار بوده و الزم است مقدمات تامین امکانات فیزیکی‬ ‫یهـای ارتقـای اموزشـی دانشـجو معلمان اسـتان مازنـدران فراهم‬ ‫و نیازمند ‬ ‫شود‪ .‬معلمان در انسان سازی و توجه به تربیت نسل سالم و موثر رسالت و‬ ‫دغدغه بزرگی داشـته و انتقال دهنده مفاهیم معنوی به انسـان ها هسـتند‬ ‫و بـا همیـن ویژ گـی‪ ،‬مسـیر پیامبـران را ادامـه می دهنـد»‪ .‬شایان ذکر اسـت؛‬ ‫سهـای دانشـگاه فرهنگیـان اسـتان مازنـدران در ضمـن‬ ‫مسـئول امـور پردی ‬ ‫این جلسـه گزارشـی از وضعیت دانشـگاه فرهنگیان اسـتان ارائه داد و افزود‪:‬‬ ‫«در سـال های اخیـر اقدامـات خوبـی بـرای ارتقـای کیفـی و کمـی دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان در حوز ههـای مختلـف صورت گرفته اسـت که یکـی از برنامه های‬ ‫شروی دانشـگاه فرهنگیـان احـداث سـرای دانشـجویی باتوج هبـه‬ ‫پیـ ِ ‬ ‫سیاسـت افزایـش دانشـجو در سـال تحصیلـی اینده اسـت»‪.‬‬ ‫درخواست استاندار مازندران از شهروندان؛‬ ‫هرمازندرانی یک ناجی‬ ‫حهـای دریـای مازنـدران در چالـوس از‬ ‫اسـتاندار مازنـدران در ائیـن افتتـاح طر ‬ ‫مـردم مازنـدران به عنـوان میزبـان گردشـگران خواسـت تـا به عنـوان یـک ناجـی‬ ‫عمـل کـرده و بـه مسـافران اطالع رسـانی الزم بـرای اسـتفاده از سـواحل امـن را‬ ‫حهـای دریا را صیانـت از جان‬ ‫انجـام دهنـد‪ .‬حسـینی پور مهم ترین اولویت طر ‬ ‫مـردم برشـمرد و گفـت‪« :‬امسـال کاهـش ‪ ۵۰‬درصـدی غریق‪ ،‬اولویـت طر ح های‬ ‫دریا در استان است و باید با بسیج تمامی امکانات با جدیت پی گیری شود»‪‎.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل ورزش وجوانان اردبیل‪:‬‬ ‫توسعه ورزش همگانی‬ ‫زمینه ساز کاهش اسیب های اجتماعی ست‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬مدیـرکل ورزش وجوانـان‬ ‫اردبیـل گفـت‪« :‬توسـعه ورزش همگانـی در‬ ‫یهـای اجتماعـی در جامعه‬ ‫کاهـش ناهنجار ‬ ‫نقـش موثـری دارد»‪ .‬سـجاد انوشـیروانی‬ ‫گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۵۸۰۰۰‬نفـر اردیبهشـت ماه‬ ‫در برنام ههـای ورزش همگانـی اسـتان‬ ‫مشـارکت کردنـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫‪ ۳۵۰۰۰‬مـرد و بیـش از ‪ ۲۳۰۰۰‬زن مشـارکت کردنـد‪،‬‬ ‫ ‬ ‫در این برنام ههـا بیـش از‬ ‫افـزود‪« :‬پیـاده روی‪ ،‬ورزش صبحگاهـی‪ ،‬کوه پیمایـی‪ ،‬دوچرخه سـواری‪،‬‬ ‫اجـرای همایش هـا و جشـنواره های ورزشـی‪ ،‬برگـزاری مسـابقات ورزشـی در‬ ‫محلات و بیـن کارکنـان‪ ،‬برنامه های فرهنگـی‪ ،‬برگزاری کالس های اموزشـی و‬ ‫ورزشـی و دوچرخ هسـواری و گلگشـت ‪ ،‬از جمله برنامه هایی بوده که توسـط‬ ‫گروه توسـعه ورزش همگانی و روسـتایی اسـتان اجرا شـده است»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«برگزاری ‪ ۹۹‬برنامه پیاده روی با مشارکت بیش از ‪ ۴۰۰۰‬نفر‪ ۱۲۱ ،‬مورد کوه روی‬ ‫و کوه پیمایـی بـا مشـارکت بیـش از ‪ ۲۰۰۰‬نفـر‪ ۲۹ ،‬مـورد دوچرخه سـواری و‬ ‫‪ ۳۶‬گلگشـت خانوادگـی‪ ،‬برگـزاری ‪ ۸۵‬مسـابقه ورزشـی محلات و کارکنـان‪،‬‬ ‫‪ ۶۸۳‬مـورد ورزش صبحگاهـی و همگانـی بـا مشـارکت بیـش از ‪ ۳۸۰۰۰‬نفـر‪،‬‬ ‫برگزاری ‪ ۴۷۰‬مسـابقه ورزشـی مختلف با مشـارکت بیش از ‪ ۴۷۰۰‬نفر‪ ،‬برگزاری‬ ‫‪ ۱۰۰‬همایـش و جشـنواره ورزشـی بـا مشـارکت بیـش از ‪ ۴۰۰۰‬نفـر از جملـه‬ ‫ان هاسـت»‪ .‬انوشـیروانی توسـعه ورزش همگانـی را از اولویت هـای اداره کل‬ ‫ورزش وجوانـان اسـتان برشـمرد و افـزود‪« :‬البتـه این به معنـای بی توجهی به‬ ‫ورزش حرفـه ای و قهرمانـی نیسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬برنامه ریـزی خوبـی بـرای‬ ‫لسـال‬ ‫توسـعه ورزش در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه انجـام شـده و درطو ‬ ‫بـه مرحلـه اجـرا درمی ایـد»‪ .‬مدیـرکل ورزش وجوانـان اردبیـل بابیان اینکـه‬ ‫یهـای اجتماعـی در جامعـه‬ ‫توسـعه ورزش همگانـی در کاهـش ناهنجار ‬ ‫نقـش بسـزایی دارد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬رشـد و توسـعه ورزش همگانـی عالو هبـر‬ ‫ایجـاد شورونشـاط بیـن احاد مختلف مردم جامعه‪ ،‬سـبب افزایش سلامتی‬ ‫نهـا نیـز خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫و تندرسـتی ا ‬ ‫ارتقای فن اوری سایت تلفن همراه‬ ‫در روستای «ژاالنه» در شهرستان سرواباد‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬مدیـر مخابـرات منطقـه‬ ‫کردسـتان بااعالم اینکـه توسـعه و ارتقـای‬ ‫خدمـات و سـرویس های شـبکه ارتباطـات‬ ‫سـیار در اسـتان‪ ،‬از برنامه هـای دارای اولویـت‬ ‫مخابـرات منطقـه اسـت گفـت‪« :‬فـن اوری‬ ‫سـایت تلفن همـراه در روسـتای ژاالنـه در‬ ‫شهرسـتان سـرواباد ارتقـاء یافـت»‪ .‬ازاد‬ ‫حکمت بااشاره به اینکه فراهم سازی شرایط دسترسی اسان و ارائه خدمات‬ ‫بـه مشـتریان در تمـام نقـاط شـهری و روسـتایی اسـتان طبـق برنامه ریـزی ‬ ‫صورت گرفتـه به منظـور پاسـخگویی به مطالبـات ارتباطی ان ها در دسـتورکار‬ ‫منطقـه قـرار دارد افـزود‪« :‬بـا همیـن هـدف فـن اوری سـایت تلفن همـراه‬ ‫در روسـتای ژاالنـه از ‪ 2G‬بـه ‪ 3G‬ارتقـاء یافـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬بـا اجـرای‬ ‫مجـوار دیگـر (کمالـه‪ ،‬رودبر) از‬ ‫نطـرح سـا کنین این روسـتا و دو روسـتای ه ‬ ‫ای ‬ ‫یشـوند»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫پوشـش اینترنت همراه اول با کیفیت باالتر برخوردار م ‬ ‫«دراین پروژه بیش از ‪10‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون ریال اعتبار سـرمایه گذاری شـده‬ ‫که عالوه بر افزایش میزان رضایتمندی مشـتریان از خدمات و سـرویس های‬ ‫مخابراتـی‪ ،‬جلـب اعتمـاد ان هـا را نبسـت بـه برند مخابـرات درپـی دارد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬پـس از اجـرای اقدامات الزم و ارتقای فن اوری سـایت مذکور‪ ،‬شـرایط‬ ‫افزایش سـطح کیفی سـرویس ها و خدمات مبتنی بر اینترنت همراه ازجمله‬ ‫دسترسی سریع به اطالعات و محتواهای موجود در فضای مجازی‪ ،‬ارسال‬ ‫پیـام ازطریـق ‪ VOICE‬و دیتـا بـا کیفیـت بهتـر فراهـم شـده اسـت»‪ .‬مدیـر‬ ‫مخابـرات منطقـه کردسـتان یـاداور شـد‪« :‬همـکاران منطقـه در هـر مرحلـه‬ ‫از پـروژه بـا کنتـرل و انجـام درایـو تسـت از ارتقـای فـن اوری سـایت موردنظـر‪،‬‬ ‫افزایـش سـرعت و بهبـود عملکـرد ان اطمینـان حاصـل می کننـد»‪ .‬حکمـت‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬درحال حاضـر تعـداد ‪ 29‬سـایت ‪ BTS‬در شهرسـتان سـرواباد‬ ‫نصـب و راه انـدازی و مورداسـتفاده مشـتریان قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫برگزاری کنگره بزرگداشت ایت اهلل سید سعید حکیم‬ ‫دبیـر اجرایـی کنگـره بین المللـی ایـت اهلل سیدسـعید حکیـم گفـت‪« :‬کنگـره‬ ‫و اییـن بزرگداشـت ایـن مرجـع فقیـد شـیعه از سـاعت ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۲‬روز پنجشـنبه‬ ‫‪ ۱۹‬خردادمـاه جـاری در حـرم مطهـر امـام حسـین(ع) در کربلای معلـی برگـزار‬ ‫خواهد شد»‪ .‬یداهلل ا کبری افزود‪« :‬موضوع اصلی این کنگره تعظیم جایگاه‬ ‫مرجعیـت اسـت کـه بـا حضـور شـخصیت و علمایـی از کشـورهای ایـران‪،‬‬ ‫تونـس‪ ،‬لبنـان‪ ،‬کویـت‪ ،‬سـوریه و غیره ترتیب خواهد یافـت»‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ایـن کنگـره مقدمـه ای بـرای انجـام کارهـای بزرگی بـر روی اثار علمـی ایت اهلل‬ ‫حکیم اسـت‪ ،‬ادامه داد‪« :‬گسـتره جهت مطالبه برای انتشـار و معرفی بیشتر‬ ‫اثـار علمـی ایـن مرجـع فقیـد شـیعه بعـد از ارتحـال بیشـتر شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬تا کنـون ‪ ۸۵۰‬موضـوع مختلف از اثار علمی وی اسـتخراج‬ ‫شـده کـه بـرای غنـی سـازی بیشـتر ان فراخـوان مالقـات انجام گرفته اسـت»‪.‬‬ ‫ا کبـری با بیان اینکـه هم ا کنـون کمیت ههـای علمـی مشـغول اسـتخراج‬ ‫موضوع مقاالت این کنگره هسـتند‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬برخی از اثار چاپ نشـده و ‬ ‫دست نوشـته های ایـن مرجـع فقید در کنگره بزرگداشـت ایشـان بـرای اولین‬ ‫بـار رونمایـی خواهد شـد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری خبر داد؛‬ ‫ایجاد گشت های مشترک کنترل و نظارت‬ ‫برای ساماندهی پسماندهای ساختمانی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیس سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری‬ ‫با بیان اینکـه امـروزه بـا گسـترش شهرنشـینی‬ ‫ت وسـازها‪ ،‬میـزان تولیـد‬ ‫و افزایـش ساخ ‬ ‫نخال ههـای سـاختمانی به مراتـب افزایـش‬ ‫یافتـه و بـه تبـع ان مشـکالتی نیـز در ایـن‬ ‫حـوزه به وجـود امـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬از‬ ‫یتـوان بـه تخلیـه‬ ‫جملـه ایـن مشـکالت م ‬ ‫لهـای غیرمجـاز‬ ‫ضایعـات عمرانـی در مح ‬ ‫از جملـه حاشـیه جاد ههـا و معابـر اشـاره‬ ‫کـرد» ‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات‬ ‫شـهرداری سـاری؛ عبـاس غفـوری بااشـاره به‬ ‫تدویـن طـرح سـاماندهی خـا ک‪ ،‬نخالـه‬ ‫و ضایعـات سـاختمانی و فعالیـت شـبانه‬ ‫روزی سـتاد سـاماندهی خـا ک و نخال ههـای‬ ‫سـاختمانی سـازمان‪ ،‬افـزود‪« :‬در ایـن‬ ‫نهـای مناسـب‬ ‫طـرح ضمـن بررسـی مکا ‬ ‫در مسـیر روسـتاهای دولـت ابـاد واقـع در‬ ‫کمربنـدی غربی و روسـتای معلـم کال واقع در‬ ‫کمربنـدی شـمالی‪ ،‬بـه نحـو مختلـف نسـبت‬ ‫لهـای‬ ‫بـه اطالع رسـانی گسـترده دربـاره مح ‬ ‫تخلیـه ضایعـات سـاختمانی بـه شـهروندان‬ ‫و اتحادی ههـای مرتبـط بـا موضـو ع اقـدام‬ ‫کرده ایـم»‪ .‬رئیس سـازمان مدیریت پسـماند‬ ‫شـهرداری سـاری با تا کید بر اینکـه برخـی‬ ‫رانند ههـای خودر وهـای حمـل ضایعـات‬ ‫عمرانـی‪ ،‬بـا بی توجهـی بـه ایـن امـر‪ ،‬نسـبت‬ ‫یهـا‪،‬‬ ‫بـه تخلیـه ان در حاشـیه کمربند ‬ ‫لهـا و زیـر‬ ‫معابـر کـم تـردد و در مجـاورت پ ‬ ‫گذرهـای شـهری اقـدام می کننـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«بـه ایـن علـت سـازمان بـا برگـزاری جلسـات‬ ‫متعـدد و تعامـل مناسـب با نیـروی انتظامی‬ ‫و راهنمایـی رانندگـی مرکـز اسـتان و نیـز‬ ‫اخـذ حکـم دادسـتانی اقـدام بـه راه انـدازی‬ ‫گشـت های کنتـرل و نظـارت شـبانه روزی‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ایـن ا کیپ های ویـژه‪ ،‬به صورت‬ ‫نامحسـوس‪ ،‬در تمامـی سـاعات شـبانه روز‬ ‫در داخـل و محورهـای مواصالتـی شـهر‬ ‫اقـدام بـه گشـت زنـی کـرده و بـا متخلفـان‬ ‫ایـن حـوزه برخـورد قاطع می کننـد»‪ .‬غفوری‬ ‫دربـاره نحـوه برخـورد بـا متخلفـان ایـن حوزه‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬افـرادی کـه اقـدام بـه‬ ‫تخلیـه غیرمجـاز پسـماند سـاختمانی در‬ ‫سـطح شـهر و حریـم ان می کننـد‪ ،‬مکلـف بـه‬ ‫جمع اوری نخاله های تخلیه شده هستند‪،‬‬ ‫ضمـن اینکـه بـا عنایـت بـه حکـم دادسـتان‪،‬‬ ‫علاوه بـر جریمـه و توقیـف خـودرو‪ ،‬راننـده‬ ‫نیز بازداشـت و برای اعمال قانون به مراجع‬ ‫یسـت؛‬ ‫یشـود»‪ .‬گفتن ‬ ‫قضایـی معرفـی م ‬ ‫در حال حاضـر پرسـنل سـتاد خـا ک و نخالـه‬ ‫لهـای تخلیـه ضایعـات‬ ‫سـازمان‪ ،‬مح ‬ ‫سـاختمانی را مدیریـت و سـاماندهی مـی‬ ‫کننـد و در حـال تسـطیع سـایت خـا ک و‬ ‫نخاله واقع در روسـتای دولت اباد هسـتند و‬ ‫سـایت شـماره دو واقع در روسـتای معلم کال‬ ‫نیـز بـه زودی امـاده اسـتفاده خواهـد بـود‪.‬‬ ‫شـهروندان فهیـم سـاروی‪ ،‬جهـت اسـتفاده‬ ‫از سـایت خـا ک و نخالـه سـازمان مدیریـت‬ ‫پسـماند شـهرداری سـاری بـا شـماره های‬ ‫سـایت شـماره یـک ‪ ۰۹۱۸۳۳۴۲۴۰‬سـایت‬ ‫شـماره دو ‪ ۰۹۰۱۸۳۳۴۲۴۱‬تمـاس برقـرار‬ ‫کننـد»‪.‬‬ ‫ایالم؛ دارنده بیشترین سهم اعتبارات اربعین امسال سازمان راهداری کشور‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫معـاون برنامه ریـزی سـازمان راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای کشـور در اییـن تودیـع‬ ‫و معارفـه مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای ایلام گفـت‪« :‬همـکاران مـا در‬ ‫اسـتان ایلام خادم الحسـین (ع) هسـتند در‬ ‫ایـام اربعین شـاهد بیشـترین تجلـی در پایانه‬ ‫مهـران هسـتیم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در سـازمان‬ ‫راهـداری و حمل ونقل جاده ای بخش جاده‬ ‫جابجایـی و مسـافر کاال فعـال اسـت‪ .‬به دلیل‬ ‫وجـود تحری مهـای ظالمانـه کـه در بخـش‬ ‫ریلی و هوایی اعمال شده در کشور ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫جابجایـی کاال و مسـافر ازطریـق جاد ههـا‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این مهـم‬ ‫انجـام م ‬ ‫توسـط ‪ ۶۱۰‬هـزار راننـده حرفـه ای دارای کارت‬ ‫هوشـمند‪ ،‬بیـش از ‪ ۷۰۰۰‬شـرکت حمل ونقـل‬ ‫داخلـی کاال و مسـافر‪ ۴۵۰ ،‬هـزار ناوگانـی کـه‬ ‫یسـت‬ ‫نهـا بـا بخـش خصوص ‬ ‫مالکیـت ا ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫مدیریـت م ‬ ‫بخـش حمل ونقـل کاال سـاالنه بیـش از‬ ‫یشـود‪ .‬در ایـام‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیـون کاال جابجـا م ‬ ‫کرونا که خیلی کشورها درگیر کمبود کاالهای‬ ‫اساسـی بودنـد بـا تلاش همیـن راننـدگان‬ ‫ً‬ ‫و بخـش خصوصـی مـا تقریبـا سـتاد تخلیـه‬ ‫بندرهـا بـه راه انداختـه و کاالهای موردنیـاز در‬ ‫کمترین زمـان بـه دورترین نقاط کشـور حمل‬ ‫شـد»‪ .‬تیموری بیان داشـت‪« :‬در ایام اربعین‬ ‫بخـش حمل ونقـل مسـافر کـه حـدود ‪۱۴۰۰۰‬‬ ‫اتوبـوس اسـت درراسـتای خدمات رسـانی به‬ ‫یشـوند»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫زائـران عتبـات بسـیج م ‬ ‫«در بخـش راهـداری ‪ ۲۱۰۰۰‬نفـر کارکنـان بـا‬ ‫‪ ۱۴۰۰۰‬ماشـین االت سـبک و سـنگین درطول‬ ‫‪ ۲۲۱۰۰۰‬کیلومتر راهمشغولفعالیتهستند»‪.‬‬ ‫معـاون برنامه ریـزی سـازمان راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای کشـور بیـان داشـت‪:‬‬ ‫کبـودن مـرز مهـران بـه عـراق‬ ‫«به دلیـل نزدی ‬ ‫و باتوج هبـه پیش بینـی حضـور چندبرابـری‬ ‫زائـران حسـینی نسـبت بـه سـال ‪ ۹۷‬در ایلام‪،‬‬ ‫بیشـترین سـهم اعتبـارات اربعیـن امسـال بـه‬ ‫ً‬ ‫این اسـتان اختصـاص یافـت و اخیـرا برخـی‬ ‫از ایـن اعتبـارات ابلاغ شـد»‪ .‬مدیـرکل جدیـد‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای ایلام‬ ‫گفـت‪« :‬ایلام به دلیـل موقعیـت جغرافیایـی‬ ‫و به دلیـل توپوگرافـی سـخت و بـا وجـود‬ ‫کو ههـای موجـود در ان‪ ،‬یکـی از مهم تریـن‬ ‫زیرسـاخت ها بـرای توسـعه اسـتان در بخـش‬ ‫راه اسـت»‪ .‬سید زاهدین چشـمه خاور افزود‪:‬‬ ‫«خوشـبختانه به برکـت اربعیـن و درراسـتای‬ ‫خدمت رسـانی بهتر جهت تـردد زوار احداث‬ ‫ازادرا ههـا صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«ارتقـای ایمنـی نـاوگان حمل ونقـل عمومـی‬ ‫لهـای صورت گرفتـه موردتوجـه و در‬ ‫و کنتر ‬ ‫دسـتورکار سـازمان اسـت»‪ .‬دراین اییـن سـید‬ ‫زاهدیـن چشـمه خاور به عنـوان مدیـرکل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جدیـد ایلام معرفـی و‬ ‫از زحمات دلخواه مدیرکل سابق تقدیر شد‪.‬‬ ‫تشریح مصوبات سفر وزیر بهداشت توسط سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫دکتـر علـی محمدیـان سرپرسـت دانشـگاه‬ ‫بااشـاره به سـیر نزولی بیماری کرونا در اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬سـرعت در تزریـق وا کسـن کـه از‬ ‫شـهریور پارسـال اغـاز شـد نقـش مهمـی در‬ ‫یکـه بـا وجود‬ ‫کاهـش ایـن امـار داشـته به طور ‬ ‫کاهـش رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی‪،‬‬ ‫همچنـان شـاهد کاهـش در بسـتری و ابتلا و‬ ‫فوتـی هسـتیم و در بسـیاری روزهـا ایـن امـار‪،‬‬ ‫یشـود و جـزو ک مسـابقه ترین‬ ‫صفـر گـزارش م ‬ ‫امـار دوسال گذشـته اسـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«بـا وجـود کاهـش امـار‪ ،‬همچنـان توصیـه‬ ‫می کنیـم کـه مـردم عزیـز اردبیـل‪ ،‬تکمیـل‬ ‫وا کسیناسیونراجدیبگیرند‪.‬بدین منظور‪،‬‬ ‫مرا کز بهداشتی در سطح استان‪ ،‬اماده تزریق‬ ‫وا کسن برای هم استانی های عزیز هستند»‪.‬‬ ‫دکتر محمدیان بااشاره به سفر وزیر بهداشت‬ ‫بـه اسـتان افـزود‪« :‬وزیـر بهداشـت به عنـوان‬ ‫نماینده دولت برای شرکت در جلسه تنظیم‬ ‫بـازار در اردبیـل حضـور داشـت و درکنـاران‪،‬‬ ‫فرصتـی فراهـم شـد تـا گفت وگوهایـی دربـاره‬ ‫مسائل مختلف حوزه سالمت استان داشته‬ ‫باشـیم و از حضور وزیر بهداشـت و معاونین و‬ ‫مدیرانوزارتجهتبیانمسائلو مشکالت‬ ‫موجـود اسـتفاده کردیـم و طـی بازدیدهـا و‬ ‫جلساتی‪ ،‬دغدغه های حوزه سالمت استان‪،‬‬ ‫مطـرح شـد و مصوباتـی نیـز در حوز ههـای‬ ‫مختلـف داشـتیم»‪ .‬سرپرسـت دانشـگاه‬ ‫علوم پزشکی اردبیل‪ ،‬کمبود در شاخص های‬ ‫تهـای بیمارسـتانی و امکانات‬ ‫فیزیکـی و تخ ‬ ‫اموزشـی‪ ،‬پژوهشـی‪ ،‬درمانـی و بهداشـتی را‬ ‫از مشـکالت موجـود حـوزه سلامت اسـتان‬ ‫عنـوان و تصریـح کـرد‪« :‬باتوج هبـه کمبـود‬ ‫فضـای اموزشـی دانشـگاه و درجهـت توسـعه‬ ‫ان‪ ،‬مصـوب شـد بـا کمـک وزارت بهداشـت‪،‬‬ ‫اسـتانداری و خیریـن سلامت‪ ،‬خریـد‬ ‫ساختمان هایامادهاموزشی‪،‬توسعهفضای‬ ‫اموزشـی دانشـکده پزشـکی و پیراپزشـکی‪،‬‬ ‫تسریع در راه اندازی کتابخانه مرکزی‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفیـت سـلف دانشـجویی و سـاماندهی‬ ‫نهـا‬ ‫تهـا و انتر ‬ ‫پاویـون و محـل اسـکان رزیدن ‬ ‫در دسـتورکار قـرار گیـرد»‪ .‬دکتـر محمدیـان‬ ‫بیان داشـت‪« :‬تسـریع در احداث بیمارستان‬ ‫خیریـه نجـف زاده‪ ،‬تکمیـل و اماد هسـازی‬ ‫سـریع بخـش خـون کـودکان و داروخانـه در‬ ‫بیمارسـتان بوعلـی با کمک خیریـن‪ ،‬افـزودن‬ ‫‪ ۲۰‬دستگاه دیالیز در استان و تکمیل مسکن‬ ‫متخصصیـن در شهرسـتان ها از جملـه‬ ‫نسـفر انجـام شـد»‪.‬‬ ‫مصوباتـی بـود کـه درای ‬ ‫وی بااشـاره به تهیـه دودسـتگاه ‪ MRI‬بـرای‬ ‫نشـهر‬ ‫شهرسـتان های پارس ابـاد و مشگی ‬ ‫ازطریقهیئت امنایصرفه جوییارزی گفت‪:‬‬ ‫«در اولین فرصـت بعـد از ترخیـص از گمـرک‪،‬‬ ‫شاهد نصب و راه اندازی ان ها خواهیم بود»‪.‬‬ ‫معاون فنی و راه های روستایی عنوان کرد؛‬ ‫شتاب مضاعف عملیات بهسازی و روکش اسفالت راه های روستایی مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جـاده ای اسـتان مازنـدران گفت‪« :‬به منظور بهسـازی راه های‬ ‫روسـتایی تسـطیح و رگالژ شـانه‪ ،‬چاله گیـری‪ ،‬تکمیـل عالئـم‬ ‫معیـوب و روکـش اسـفالت در راه های اسـتان مازندران شـتاب‬ ‫مضاعـف گرفـت»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران؛ دکتـر محسـن محم دنـژاد‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬هرسـاله عملیـات بهسـازی را ههـای روسـتایی‬ ‫تسـطیح و رگالژ شـانه‪ ،‬چاله گیری و روکش اسـفالت در راه های‬ ‫یشـود‪ .‬اسـتان مازنـدران درحال حاضـر‬ ‫روسـتایی انجـام م ‬ ‫تهـزار و ‪844‬کیلومتـر راه روسـتایی دارد کـه حـدود‬ ‫هف ‬ ‫‪ 56‬درصد ان اسـفالت و ‪ 44‬درصد دیگر شوسـه و خاکی اسـت‬ ‫و نیـاز بـه ‪ 23600‬میلیاردریـال اعتبار برای اسـفالت روسـتاهای‬ ‫بـاالی ‪ 20‬خانـوار ب هطـول ‪ 1179‬کیلومتـر اسـت کـه درصـورت‬ ‫ابالغ اعتبارات از منابع ملی و اسـتانی و براسـاس اولویت های‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی‪ ،‬نسـبت به تکمیل عملیات را هسـازی و‬ ‫نهـا اقـدام خواهـد شـد»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫روکـش اسـفالت ا ‬ ‫سـاخت‪« :‬را ههـای روسـتایی به عنـوان قسـمتی از توسـعه‬ ‫تهـا اداره کل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫روسـتایی‪ ،‬یکـی از فعالی ‬ ‫جـاده ای را تشـکیل می دهـد کـه شـامل حفـظ و نگهـداری‬ ‫راه های روستایی اعم از ترمیم و لکه گیری اسفالت‪ ،‬خط کشی‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫کسـازی‬ ‫را ههـای اسـفالته‪ ،‬نصـب عالئـم‪ ،‬شـانه سـازی و پا ‬ ‫حریـم را ههـای روسـتایی و… اسـت»‪ .‬معـاون فنـی و را ههـای‬ ‫روسـتایی بااشـاره به اینکه اقدامـات خوبـی در حـوزه را ههـای‬ ‫روسـتایی دردست اجراسـت ‪ ،‬گفـت‪« :‬به دلیـل ترا کـم و تعـدد‬ ‫روسـتاها در مازندران ‪ ،‬درزمینه ایجاد راه های روسـتایی ایمن‬ ‫و مناسـب اقدامات قابل توجهی دردست اجراسـت و درصدد‬ ‫هسـتیم با تامین اعتبارات کافی درزمینه اسـفالت محورهای‬ ‫روسـتایی گام موثـری بـرای مـردم شـریف روسـتاها کـه قـدر‬ ‫مسلم لیاقت و شایستگی ان ها بیش از این هاست ‪ ،‬برداریم»‪.‬‬ ‫دکتـر محمـد نـژاد افزود‪« :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد حمل کاال و مسـافر‬ ‫در استان ازطریق راه های مواصالتی استان است ازانجایی که‬ ‫یسـت‪ ،‬نیاز اسـتان به‬ ‫که مازندران یکی از قطب های کشاورز ‬ ‫راه و جاده مناسب محسوس بوده ‪ ،‬برای همین در سال های‬ ‫اخیـر بـرای توسـعه شـبکه را ههـای ارتباطـی اسـتان گام هـای‬ ‫خوبـی برداشـته شـده اسـت»‪.‬‬ ‫تار عنکبوت شـــبکه ای از رشـــته های پروتئینی ســـت که توسط عنکبوت ها‬ ‫تنیده می شـــود‪ .‬این پروتئین سرشـــار از امینو اســـیدهای االنین و گلیسین‬ ‫اســـت‪ .‬این تارها ابتدا به صورت مایع هســـتند و به شـــکل نـــخ نازکی از بدن‬ ‫عنکبوت خارج می شـــوند و ســـپس در تماس با هوا خشـــک شـــده و مانند‬ ‫نخ می شـــوند‪ .‬قطر تـــار عنکبوت حـــدود یک دهم تار موی انســـان اس ــت‪.‬‬ ‫این تارهای صاف و شـــفاف‪ ،‬بســـیار نرم و سبک و در عین حال بسیار مقاوم‬ ‫هســـتند‪ .‬حتی می توان گفت که تار عنکبوت از فوالد هم ســـخت تر اس ــت؛‬ ‫به دلیـــل محکمی و در عین حال انعطاف پذیری‪ ،‬می تـــوان از ان برای تهیه‬ ‫نـــخ جراحـــی‪ ،‬زردپی و ربـــاط مصنوعی و دســـتکش های جراحی بهـــره برد‪.‬‬ ‫تار عنکبـــوت نقش ضدعفونی کننـــده و پانســـمانی نیز دارد؛ زیـــرا عنکبوت‬ ‫بـــرای حفاظـــت تار پروتئینـــی خـــود در برابر با کتـــری و قار چ ها‪ ،‬تـــارش را به‬ ‫مـــواد ضد با کتری و ضد قارچ اغشـــته می کنـــد‪ .‬از این رو می تـــوان از ان برای‬ ‫پانســـمان زخم اســـتفاده کـــرد‪ .‬عنکبوت یـــک نوع تـــار دیگر هـــم دارد‪ .‬این‬ ‫تار خط کشـــنده نـــام دارد‪ .‬هر جـــا که عنکبوت می رود‪ ،‬درپشـــت ســـر خود‬ ‫خـــط کشـــنده را مـــی تند‪ ،‬وقتـــی عنکبـــوت در تار خود اســـت‪ ،‬ا گـــر خطری‬ ‫او را تهدیـــد کند‪ ،‬خط کشـــنده می تنـــد و با اســـتفاده از ان به پایین س ــرازیر‬ ‫می شـــود تا خـــود را میـــان چمن ها و علف هـــا‪ ،‬پنهان کند یـــا اینکه همانند‬ ‫یـــک اونـــگ در هوا می مانـــد تا خطر برطرف شـــود و دوبـــاره به تـــار خود باز‬ ‫می گـــردد‪ .‬دانشـــمندان دریافته اند که فیبرهای ابریشـــم عنکبوت هـــا از دو‬ ‫جـــزء اصلی امـــورف نرم و ســـخت بلوری تشـــکیل شـــده اند‪ ،‬عنکبوت ها تار‬ ‫ابریشـــمی را برای اســـتفاده در تارهـــای خود و همچنین اویـــزان کردن خود‬ ‫از ان می تننـــد‪ .‬دانشـــمندان معتقدند که دلیل این اســـتحکام باورنکردنی‬ ‫در ترکیـــب منحصر به فـــرد ان از یـــک ماده چســـبنده و لزج بی شـــکل و یک‬ ‫مـــاده ســـخت بلورین نهفته اســـت‪ .‬این مـــواد به صـــورت جدا گانـــه از تاثیر‬ ‫زیـــادی برخـــوردار نیســـتند؛ اما وقتی بـــا هم ترکیب می شـــوند بـــه تولید تار‬ ‫ابریشـــمی بـــا قدرتـــی چند منظوره منجـــر می شـــوند؛ بنابرایـــن عنکبوت در‬ ‫هنـــگام تولید تـــار می تواند هر نوع تاری که خواســـت تولید کنـــد؛ زیرا هر تار‬ ‫از مـــواد خاصی تولید شـــده و برای انجام کار ویژه ای ترشـــح می شـــود نحوه‬ ‫تولیـــد تـــار در عنکبوت بســـیار پیچیده اســـت‪ .‬فقط عنکبوت هـــای ماده از‬ ‫تـــار النه می ســـازند‪ .‬عنکبـــوت برای اینکـــه بتوانـــد حشـــرات را در النه توری‬ ‫خـــود بـــه دام اندازد‪ ،‬قســـمتی از النه را با تارهای چســـبنده می ســـازد؛ ولی‬ ‫بـــرای اینکـــه خـــودش در تلـــه ای که برای حشـــرات پهن کرده اســـت اس ــیر‬ ‫نشـــود یـــک نوع تار خشـــک نیز می تنـــد و بـــرای کلیه فعالیت هـــای خود از‬ ‫ان اســـتفاده می کند‪.‬‬ ‫محمد متین علی ا کبری‪ /‬پایه ششم‬ ‫دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫تاثیر نام در زندگی یک فرد‬ ‫ً‬ ‫معموال از لحظه تولد تا لحظه مرگ با اســـمی شـــناخته می شویم که والدین ‬ ‫برایمـــان انتخـــاب کرده اند‪« .‬نـــام» تعیین کننده بخشـــی از هویـــت فردی و‬ ‫اجتماعـــی یک انســـان اســـت‪ ،‬نه فقط انســـان ها بلکه هر موجـــودی بدون‬ ‫داشـــتن یک نام معین‪ ،‬دچار مشـــکل می شـــود‪ ،‬احساســـات در مـــورد نام‬ ‫می توانـــد خوب‪ ،‬بد یا خنثی باشـــد‪ .‬یکـــی از رایج ترین شـــیوه های انتخاب‬ ‫نام در ایران‪ ،‬توجه به عقاید مذهبی ســـت‪ .‬اســـامی ما‪ ،‬نمادی هســـتند که‬ ‫در مورد طبقه‪ ،‬ســـطح تحصیالت و قوم و قبیله ما‪ -‬یـــا حداقل والدین ما‪-‬‬ ‫اطالعاتی به دیگران ارائه می دهند‪ .‬اســـامی باید بر اســـاس باورها‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫عرف و ســـنت های خانوادگی و اجتماعی انتخاب شـــوند و برای افرادی که‬ ‫دارای ان اســـامی هســـتند‪ ،‬غـــرور و شـــخصیت خاصی را فراهـــم اورد‪ .‬برخی‬ ‫از اســـامی نه تنهـــا هنگام خطاب‪ ،‬دشـــوار اســـت؛ بلکه با معیارهای ارزش ــی‬ ‫و فرهنگـــی ما یکســـان نیســـتند؛ بنابراین اســـم یکی از موضوعاتی ســـت که‬ ‫در زندگـــی هر کس نقش مهمی داشـــته و والدین نیز هنـــگام انتخاب نباید‬ ‫گرفتار مســـائل غیرفرهنگی و غیرارزشـــی شـــوند‪ .‬اســـامی انتخاب شده باید‬ ‫با بیانی ســـاده باشـــد و مورد تمســـخر کـــودکان نیز قـــرار نگیـــرد‪ .‬در حقیقت‬ ‫نباید اســـامی دشـــوار‪ ،‬مغایر با فرهنگ و ایین برای کودکان انتخاب ش ــود؛‬ ‫زیـــرا در دوران تحصیـــل به خصـــوص در دوران دبســـتان صدا کـــردن ف ــرد‬ ‫دشـــوار بوده و ممکن اســـت باعث تمسخر فرد شـــود‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫در شـــرایطی که اســـم تنها چیزی اســـت که دیگران از ما می داننـــد‪ ،‬ادم ها با‬ ‫اســـم های رایـــج عملکـــرد بهتری دارند در مقایســـه با کســـانی که اســـم های‬ ‫تـــک و منحصر به فرد دارند‪ .‬برخی از افراد از اســـم خود خجالت می کش ــند‬ ‫و هنگامـــی که بزرگ تر می شـــوند‪ ،‬اســـم خـــود را عوض می کننـــد‪ ،‬این گونه‬ ‫اشـــخاص دو اســـمی هســـتند؛ یعنی در شناســـنامه اســـم دیگری داشته و‬ ‫در خانـــه و جامعـــه بـــه نـــام دیگری خطاب می شـــوند کـــه در نهایـــت دچار‬ ‫یس ــت؛‬ ‫مشـــکالت بســـیاری مـــی شـــوند؛ زیـــرا یک اســـم بـــرای هـــر فرد کاف ‬ ‫با توجه بـــه ایـــات و روایات ‪ ،‬می توان گفت که نام افراد در سرنوشـــت انس ــان‬ ‫تاثیـــری نـــدارد‪ .‬ا گرچه روایات بســـیاری زیـــادی داریم که در ان ها ســـفارش‬ ‫شـــده اســـت که برای فرزندانتان نام نیکو انتخاب کنید و از نام بد اجتناب‬ ‫َ َ َّ‬ ‫النب ُّی ص ِم ْن َح ّق ْال َو َل ِد َع َلى ْال َوا ِل َد ْین ُی َح ِّس ُ‬ ‫ـــن ْاس ـ َـم ُه‬ ‫جمل ُه ‪ :‬قـــال ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کنیـــد‪ .‬از َ‬ ‫َو ُی َح ِّس ُ‬ ‫ـــن ا َد َبـــه ‪ .‬از حقوق فرزند کـــه به عهده والدین این اســـت که نام نیکو‬ ‫بـــرای او انتخـــاب کنـــد و او را با ادب تربیـــت کند؛ بنابرایـــن‪ ،‬می توان نتیجه‬ ‫گرفت که انتخاب یک نام مناســـب از اهمیت بســـیار باالیی برخوردار است‬ ‫و بایـــد دربـــاره ان حساســـیت بیشـــتری داشـــت؛ چرا کـــه نـــام یک نفر حتی‬ ‫می تواند راهی برای شـــناخت ســـطح فرهنگ فرد باشـــد‪.‬‬ ‫فرنوش خوش سیرت‪ /‬پایه ششم‬ ‫دبستان موج سپید شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫دانستنی هایی از خانواده عنکبوت ها‬ ‫عنکبوت هـــا‪ ،‬بزرگ تریـــن گـــروه بنـــد پایـــان را تشـــکیل می دهنـــد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫عنکبوت ها حشـــره نیســـتند؛ بلکه جزء راســـت ه ( گروه) بندپایان هستند که‬ ‫گوشـــتخوار هســـتند‪ ،‬بدن عنکبوت ها دو قســـمتی بوده و شامل پیش تنه‬ ‫و پس تنه اســـت‪ .‬بســـیاری از عنکبوت ها سمی و کشـــنده بوده و با حشرات‬ ‫و کرم هـــا تفـــاوت دارنـــد‪ ،‬انـــواع مختلـــف عنکبوت هـــا شـــامل عنکب ــوت‬ ‫پرنده خـــوار‪ ،‬عنکبوت طالیی تارگـــرد‪ ،‬عنکبوت بیوه ســـیاه‪ ،‬عنکبوت خون‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫اشـــام اعمـــاق‪ ،‬عنکبـــوت کمین کننـــده‪ ،‬عنکبـــوت تار کـــروی و باغ ‬ ‫چشم هایشـــان دارای عدســـی های مســـتقل و ســـریع تر از چشـــم های‬ ‫دیگر حشـــرات اســـت کـــه برای مســـافت یابی در شـــب یـــا روز به ویـــژه برای‬ ‫عنکبوت هـــای جهنـــده موقع شـــکار اســـتفاده می شـــود‪ .‬ان ها شـــاخک ها‬ ‫یـــا موهای جلـــوی دهانـــی دارند کـــه در بلع غـــذا کمک می کنـــد‪ ،‬در برخی‬ ‫گونه هـــا در انتهای شـــاخک ها اعضایـــی تکامل یافته که بـــرای جفت گیری‬ ‫اســـتفاده می شـــود‪ ،‬ان هـــا در پاهایشـــان موهای حساســـی دارند کـــه برای‬ ‫ردیابی شـــکار یـــا تعیین موقعیت‪ ،‬مانند حســـگرهای فوق پیشـــرفته عمل‬ ‫می کننـــد‪ .‬ایـــن حشـــرات خانه هـــای خـــود را از تارهـــای ابریشـــم مانن ــدی‬ ‫می ســـازند؛ ولی عنکبوت هـــا در دام خود گرفتار نمی شـــود؛ زیرا نحوه تولید‬ ‫تـــار در عنکبـــوت بســـیار پیچیده اســـت‪ .‬فقـــط عنکبوت هـــای مـــاده از تار‬ ‫النه می ســـازند‪ .‬عنکبـــوت برای اینکه بتواند حشـــرات را در النـــه توری خود‬ ‫بـــه دام انـــدازد‪ ،‬قســـمتی از النـــه را با تارهای چســـبنده می ســـازد؛ ولی برای‬ ‫اینکـــه خـــودش در تله ای که برای حشـــرات پهن کرده اســـت اســـیر نش ــود‬ ‫یـــک نـــوع تار خشـــک نیز مـــی تند و بـــرای کلیـــه فعالیت هـــای خـــود از ان‬ ‫ً‬ ‫اســـتفاده می کنـــد‪ .‬عنکبوت های ماده معمـــوال بزرگ تـــر از عنکبوت های نر‬ ‫هســـتند‪ .‬یک عنکبوت ماده گرســـنه ممکن اســـت هر بی‪-‬مهره ای که س ــر‬ ‫راهـــش قـــرار گیرد؛ حتـــی جفت خـــودش اش را بخورد‪ .‬بیش تـــر عنکبوت ها‬ ‫بـــه انســـان ضـــرری نمی رســـانند؛ امـــا بعضـــی از ان ها مثـــل عنکبـــوت بیوه‬ ‫ســـیاه‪ ،‬انســـان را نیـــش می زننـــد و زهرشـــان را وارد بـــدن او می کننـــد‪ .‬همه‬ ‫عنکبوت ها شـــکارچی هستند و طعمه را شـــکار می کنند‪ .‬ان ها از حشرات‬ ‫و ســـایر بی مهـــرگان تغذیـــه می کننـــد؛ امـــا برخـــی از عنکبـــوت هـــای بزرگ‬ ‫می تواننـــد مهـــره دارانی مثل پرنـــدگان را شـــکار کنند‪ .‬به جز یـــک خانواده‬ ‫(خانواده عنکبوتی ســـرندباف‪ ،‬تنها استثنا ســـت که غدد سمی ندارد) همه‬ ‫عنکبوت ها ســـمی هســـتند‪ ،‬عنکبوت ها از ســـم خـــود بـــرای گرفتن طعمه‬ ‫اســـتفاده می کننـــد؛ بنابرایـــن‪ ،‬همـــه عنکبوت هـــا از رتیل تـــا عنکبوت های‬ ‫جهنده دارای ویژگی های مشـــترکی مثل چشـــمان ســـاده‪ ،‬پالپ هـــا‪ ،‬پا ها و‬ ‫نیش همگی در قســـمت قدامی بدن‪ ،‬ســـفالوتورا کس هســـتند‪ .‬تار ریس ها‬ ‫هـــم در قســـمت شـــکمی قرار دارنـــد‪ .‬این دو قســـمت با یک ســـاقه کوچک‬ ‫بـــه هم متصل شـــده و ایـــن تصور را ایجـــاد می کنند که عنکبوت کمـــر دارد‪.‬‬ ‫امیررضا رسایی فر‪ /‬پایه ششم‬ ‫دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ‪ 7 1401‬ذوالقعده ‪ 7 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2514‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫با حضور معاون استاندار تهران و مسئوالن شهرستان صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری‬ ‫از جاده شهید تهرانی مقدم کهریزک‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫محـور شـهید تهرانی مقدم با حضور معاون اسـتاندار تهـران و فرماندار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬بخشـدار و شـهرداران بخش کهریـزک به میزبانی‬ ‫شـهرداری کهریـزک بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری کهریـزک؛ علـی کلهـر (شـهردار کهریـزک) بـا اعلام ایـن خبـر‬ ‫گفـت‪« :‬درراسـتای پاسـخگویی بـه مطالبـات شـهروندان و افزایـش‬ ‫ضریب ایمنی این معبر پرتردد‪ ،‬ساماندهی محور منتهی به مجیداباد‬ ‫کـه بـه نـام شـهید تهرانی مقـدم نا مگـذاری شـده اسـت در دسـتورکار‬ ‫نهادهـای اجرایـی بخـش کهریـزک قـرار گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫محـور یکـی از مهم تریـن شـریان های دسترسـی بـه مناطـق صنعتـی‬ ‫بسـازی‬ ‫یشـود کـه زیرسـازی‪ ،‬اسـفالت و مناس ‬ ‫کهریـزک محسـوب م ‬ ‫ایـن معبـر بـه طـول ‪ ۲۰۰۰‬متر بااعتباری بال غبـر ‪ ۱۵۰‬میلیاردریال به اجرا‬ ‫درامـده اسـت»‪ .‬شـهردار کهریـزک خاطرنشـان کـرد‪« :‬مناسب سـازی‬ ‫محـور شـهید تهرانی مقـدم یکـی از پروژ ههـای عمرانـی و ترافیکـی‬ ‫یسـت کـه پـس از مطالبـه عمومـی شـهروندان‪ ،‬به ویـژه‬ ‫فرامنطقه ا ‬ ‫صنعتگران منطقه‪ ،‬در جلسـات میز خدمت مطرح شـد و تحقق این‬ ‫خواسته بالفاصله در فهرست اولویت های مدیریت بخش قرار گرفت‬ ‫و خوشبختانه در بازه زمانی کوتاهی شاهد افتتاح این پروژه شده ایم‬ ‫کـه ایـن امـر‪ ،‬شـعار پاسـخگویی بـه مطالبـات مردمی را محقق سـاخته‬ ‫اسـت»‪ .‬کلهـر‪ ،‬افزایـش امنیـت رانندگان‪ ،‬کاهـش مخاطرات جـاده ای‪،‬‬ ‫تسـهیل و تسـریع دسترسـی بـه مقصـد را از شـاخص ترین مزایـای اجـرا‬ ‫و بهره برداری این پروژه ترافیکی عمرانی برشـمرد‪ .‬شـهردار کهریزک در‬ ‫پایـان سـخنان خود افزود‪« :‬شـهروندان و صنعتگران منطقـه‪ ،‬به کرات‬ ‫رضایتمنـدی خـود را از اجـرای ایـن پـروژه اعلام کرده انـد و باتوجه بـه‬ ‫اهمیـت بهر هبـرداری ایـن معبـر‪ ،‬بالفاصلـه پس از تکمیـل نهایی محور‬ ‫شـهید تهرانی مقدم‪ ،‬افتتاح رسـمی این معبر در برنامه های مدیریت‬ ‫بخـش کهریـزک قـرار گرفت و شـهرداری کهریـزک افتخار برگـزاری از این‬ ‫مراسـم را بـر عهـده داشـته اسـت»‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری در ائیـن پـروژه بهسـازی و تعریـض محـور شـهید‬ ‫تهرانی مقـدم بـه طـول دو هـزار متـر گفـت‪« :‬شـهدا‪ ،‬شـا گردان حقیقـی‬ ‫مکتب حضرت امام(ره) هستند و دستور امام راحل(ره) به مسئولین‬ ‫ایـن بـود کـه هیـچ وظیفـه ای جـز خدمـت بـه مـردم نداریـد»‪ .‬حمیـد‬ ‫زمانـی اظهـار داشـت‪« :‬خدمتـی که در جاده سـایت اتفاق افتـاد‪ ،‬برای‬ ‫از بیـن بـردن اضطراب مردم و امنیت بخشـیدن بـه رفت وامد مردم در‬ ‫بخـش کهریـزک بـود و نشـان داد کاری را ا گـر بـا رعایـت همـه ضوابـط و‬ ‫سـرعت بیشـتر در پیـش بگیریـم محقـق خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری خرم اباد خبر داد؛‬ ‫کاشت درختان میوه در بلوارها و پارک های خرم اباد‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫ش ــهر خرم اب ــاد به واس ــطه داش ــتن مناب ــع خ ــدادادی‬ ‫و طبیع ــی و چش ــمه های خروش ــان اب و درنتیج ــه‬ ‫فض ــای س ــبز مطل ــوب‪ ،‬یک ــی از خ ــوش اب وهواتری ــن‬ ‫ش ــهرهای ای ــران اس ــت و همی ــن ظرفی ــت و پتانس ــیل‪،‬‬ ‫وظیف ــه مس ــئوالن را در توس ــعه فض ــای س ــبز ش ــهری‪،‬‬ ‫دوچن ــدان می کن ــد‪ .‬به منظ ــور اط ــاع از اخری ــن‬ ‫وضعیــت فضــای ســبز و زیباســازی خرم ابــاد‪ ،‬گفتگویــی‬ ‫را ب ــا مدیرعام ــل ج ــوان و باانگی ــزه س ــازمان س ــیما و‬ ‫منظ ــر ش ــهرداری خرم اب ــاد ترتی ــب دادی ــم‪ .‬احم ــد‬ ‫بیرانون ــد از مهرم ــاه ‪ ۱۴۰۰‬ب هس ــمت مدیرعام ــل ای ــن‬ ‫س ــازمان منص ــوب ش ــد‪ .‬وی در ابت ــدا گف ــت‪« :‬اولی ــن‬ ‫اقدام ــی ک ــه انج ــام دادی ــم‪ ،‬راه ان ــدازی دو نهالس ــتان در‬ ‫خرم اب ــاد ب ــود ک ــه خوش ــبختانه ف ــاز ی ــک نهالس ــتان ب ــه‬ ‫مرحل ــه بهر هب ــرداری و تولی ــد رس ــیده و ف ــاز دو نی ــز ب ــا‬ ‫ط ــی مراح ــل پایان ــی دراس ــتانه تکمی ــل ق ــرار دارد»‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪« :‬ف ــاز اول نهالس ــتان ب ــه مق ــدار ‪ ۴۳۰‬مترمرب ــع و‬ ‫فــاز دو نیــز بــه همیــن متــراژ ایجادشــده کــه خوشــبختانه‬ ‫دراین زمین ــه ش ــهرداری پ ــس از س ــال ها ب ــه خودکفای ــی‬ ‫رس ــید»‪ .‬مدیرعام ــل س ــازمان س ــیما و منظ ــر ش ــهرداری‬ ‫خرم اب ــاد‪ ،‬بابیان اینک ــه ان ــواع درخت ــان را در نهالس ــتان‬ ‫تولیــد می کنیــم؛ اظهــار داشــت‪« :‬درختــان تــوت‪ ،‬انجیــر‪،‬‬ ‫چن ــار‪ ،‬نارن ــج‪ ،‬س ــنجد‪ ،‬ارغ ــوان و ‪ ...‬در نهالس ــتان های‬ ‫که ــا کش ــت‬ ‫خرم اب ــاد تولی ــد و در س ــطح ش ــهر و پار ‬ ‫یش ــوند»‪ .‬بیرانون ــد بااش ــاره به اعتب ــار ص ــرف ش ــده‬ ‫م ‬ ‫در نهالس ــتان ش ــهرداری اف ــزود‪« :‬ش ــهرداری‪ ،‬باب ــت‬ ‫ســاخت نهالســتان بــا متــراژ ‪ ۴۳۰‬مترمربــع‪ ،‬مبلــغ حــدود‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫‪۷۰‬میلیون توم ــان هزین ــه ک ــرده و ای ــن درحال ‬ ‫ش ــهرداری مش ــهد باب ــت اح ــداث نهالس ــتان در همی ــن‬ ‫مق ــدار فض ــا‪ ،‬بال غب ــر دو و نی ــم میلیاردتوم ــان هزین ــه‬ ‫کــرده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در هــر نهالســتان‪ ،‬حــدود‬ ‫یش ــده ک ــه ه ــر در با ک ــس ح ــدود ‪۲۰۰۰‬‬ ‫‪ ۳۰‬با ک ــس طراح ‬ ‫درخ ــت و بوت ــه گل تولی ــد خواه ــد ش ــد»‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫س ــازمان س ــیما و منظ ــر ش ــهرداری خرم اب ــاد کش ــت‬ ‫که ــا را اولوی ــت ش ــهرداری عن ــوان‬ ‫درخت ــان می ــوه در پار ‬ ‫یه ــای انجا مش ــده‪،‬‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪« :‬طب ــق برنامه ریز ‬ ‫در بلواره ــای جدیداالح ــداث ش ــهر‪ ،‬نارن ــج کش ــت‬ ‫که ــای صخ ــره ای درخ ــت انجی ــر و‬ ‫یش ــود؛ در پار ‬ ‫م ‬ ‫که ــا بیش ــتر درخ ــت ت ــوت ک ــه م ــورد اس ــتقبال‬ ‫در پار ‬ ‫یش ــود‪ .‬همچنی ــن ب ــرای اولی ــن ب ــار در‬ ‫م ــردم واق ــع م ‬ ‫پ ــارک بان ــوان گلدش ــت‪ ،‬تع ــداد زی ــادی درخ ــت س ــنجد‬ ‫تش ــده اس ــت»‪ .‬احم ــد‬ ‫ک ــه خوش ــبو نی ــز هس ــت کش ‬ ‫بیرانون ــد در ادام ــه ب ــه کاش ــت فض ــای س ــبز و درخ ــت‬ ‫که ــای ش ــهر پرداخ ــت و بی ــان ک ــرد‪« :‬کاش ــت‬ ‫در پار ‬ ‫که ــای ی ــاس‪ ،‬س ــامت‪،‬‬ ‫فض ــای س ــبز و درخ ــت در پار ‬ ‫به ــار‪ ،‬نس ــترن‪ ،‬فلک الدی ــن‪ ،‬ش ــهدای پش ــت ب ــازار و‬ ‫فض ــای س ــبز مجموع ــه ش ــهربازی کی ــو و پ ــارک بان ــوان و‬ ‫رض ــوان‪ ،‬توس ــط س ــازمان س ــیما و منظ ــر ص ــورت گرفت ــه‬ ‫و جه ــت اس ــتفاده دراختی ــار ش ــهروندان قرارگرفت ــه‬ ‫اس ــت»‪ .‬مدیرعام ــل س ــازمان س ــیما و منظ ــر ش ــهرداری‬ ‫خرم اب ــاد درخص ــوص می ــزان فضـــای ســـبز و ســـرانه‬ ‫فض ــای س ــبز اس ــتاندارد ش ــهری‪ ،‬این چنیـــن پاســـخ‬ ‫داد‪« :‬درمجم ــوع در خرم اب ــاد ‪ ۴۰۰‬هکت ــار فض ــای س ــبز‬ ‫وجــود دارد کــه ‪ ۲۰۰‬هکتــار ان کمربنــد ســبز و ‪ ۲۰۰‬هکتــار‬ ‫فض ــای س ــبز ش ــهری در معاب ــر و پارک هـــا ایجادشـــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬احم ــد بیرانون ــد س ــرانه اس ــتاندارد فض ــای س ــبز‬ ‫ش ــهری در کش ــور را ‪ ۱۵‬مترمرب ــع اعـــام کـــرد و تصریـــح‬ ‫ُ‬ ‫ک ــرد‪« :‬س ــرانه فض ــای س ــبز شـــهری در خرم ابـــاد نـــه و‬ ‫ً‬ ‫هشــت دهم مترمرب ــع اس ــت ک ــه ح ــدودا ش ــش مت ــر ب ــا‬ ‫س ــرانه اس ــتاندارد کش ــوری فاصله داری ــم و بای ــد ت ــاش‬ ‫کنی ــم س ــرانه را ب ــه اس ــتاندارد کش ــوری نزدی ــک کنی ــم»‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪« :‬ب ــا اح ــداث و بهر هب ــرداری از طر ح ه ــای‬ ‫تس ــاخت ش ــهرداری‪ ،‬س ــرانه س ــبز خرم اب ــاد ت ــا ‪۱۰‬‬ ‫دردس ‬ ‫مترمرب ــع افزای ــش می یاب ــد ک ــه کاف ــی نیس ــت و ش ــهردار‬ ‫خرم اب ــاد دراین زمین ــه‪ ،‬توج ــه و حساســـیت خاصـــی‬ ‫دارد تــا فضــای ســبز مرکــز اســتان توســعه اساســی یابــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان ســیما و منظــر شــهرداری خرم ابــاد‬ ‫بااش ــاره به برنامه های ــش در پ ــارک ب ــام خاطره ه ــا گف ــت‪:‬‬ ‫«درحال حاض ــر از اعتب ــارات ســـازمان بـــه مقـــدار ‪۴۵۰‬‬ ‫مت ــر ب ــرای ای ــن پ ــارک لوله کش ــی اب ص ــورت گرفت ــه ک ــه‬ ‫بناس ــت در گام بع ــدی درخت ــان بوم ــی محل ــی مانن ــد‬ ‫ارغ ــوان‪ ،‬پس ــته وحش ــی‪ ،‬بل ــوط و بادام کوه ــی را در ای ــن‬ ‫پ ــارک کش ــت کنی ــم»‪ .‬وی در پاس ــخ ب ــه س ــوال خبرن ــگار‬ ‫درخص ــوص اس ــتفاده از اب ش ــرب ب ــرای ابی ــاری فض ــای‬ ‫ســـبز‪ ،‬ان را رد کـــرد و اظهـــار داشـــت‪« :‬از پمپ ــاژ اب‬ ‫گلس ــتان ک ــه ب ــه رودخان ــه واری ــز می ش ــد‪ ،‬ب ــرای دریاچ ــه‬ ‫یش ــود‬ ‫ش ــاپوری‪ ،‬بهش ــت و پ ــارک ش ــریعتی اس ــتفاده م ‬ ‫و از چش ــمه کن ــار پ ــارک حالل الحس ــینی در جن ــب پ ــل‬ ‫یش ــود‬ ‫گ ــپ ب ــرای تامی ــن اب دریاچ ــه کی ــو اس ــتفاده م ‬ ‫و این ک ــه گفت ــه می ش ــود ش ــهرداری از اب ش ــرب ب ــرای‬ ‫پارک هـــا اســـتفاده می کنـــد این چنیـــن نیســـت و ا کث ــر‬ ‫یش ــوند»‪.‬‬ ‫پارک هـــای شـــهر بـــا اب غیرشـــرب تغذیـــه م ‬ ‫مدیرعامــل ســازمان ســیما و منظــر شــهرداری خرم ابــاد‬ ‫از کاشـــت درختـــان میـــوه در ســـطح پارک هـــا و معاب ــر‬ ‫ته ــای‬ ‫ای ــن ش ــهر خب ــر داد و گف ــت‪« :‬باتوجه ب ــه ظرفی ‬ ‫شهــای‬ ‫موجــود شــهر خرم ابــاد و طبــق هماهنگــی و تال ‬ ‫صورت گرفت ــه‪ ،‬کاش ــت درخت ــان می ــوه را اغ ــاز کردی ــم و‬ ‫ب ــرای اولی ــن ب ــار چندی ــن ه ــزار اصل ــه زیت ــون خورا ک ــی را‬ ‫کش ــت کردی ــم و به دنب ــال ان نی ــز ت ــوت‪ ،‬انجی ــر و س ــنجد‬ ‫و ‪ ...‬را بـــرای اســـتفاده مـــردم کشـــت خواهیـــم ک ــرد»‪.‬‬ ‫احمــد بیرانونــد در پایــان‪ ،‬ضمــن تقدیــر و تشــکر از همــه‬ ‫کارکنـــان و کارشناســـان ســـازمان متبـــوع خـــود‪ ،‬باب ــت‬ ‫اقدامـــات انجام گرفتـــه از حمایت هـــا و توجـــه خ ــاص‬ ‫فتوح ــی (ش ــهردار محت ــرم) و اعض ــای ش ــورای ش ــهر در‬ ‫جه ــت توس ــعه همه جانب ــه در مح ــات ش ــهر‪ ،‬تقدی ــر و‬ ‫تش ــکر ک ــرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!