روزنامه سایه شماره 2507 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2507

روزنامه سایه شماره 2507

روزنامه سایه شماره 2507

‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد؛‬ ‫ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای نفت ایران‬ ‫سقوط کمون پاریس‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1871‬؛ «کمـون پاریـس» پـس از دومـاه حضـور در قـدرت‪،‬‬ ‫سـرکوب شـد‪ .‬ایـن عبـارت‪ ،‬اشـاره بـه حکومتـی سوسیالیسـتی دارد کـه در دوره ای‬ ‫بسـیار کوتاه از ‪ ۱۸‬مـارس (ب هطـور رسـمی تر از ‪ ۲۶‬مـارس) تـا ‪ ۲۸‬مـی ‪ ۱۸۷۱‬بـر پاریـس‬ ‫حکـم رانـد؛ و توسـط ارتـش منظـم فرانسـه سـرکوب شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران با اشـاره به اینکه نحـوه عرضـه‬ ‫نفـت خـام در بـورس بـا هـدف تامین مالی از نقدینگی داخل کشـور‬ ‫تغییـر خواهـد کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای افزایـش صـادرات نفـت ایـران در‬ ‫دولت سـیزدهم‪ ،‬عالوه بر احیای بازارهای سـنتی صادراتی؛ مقاصد‬ ‫و مشـتریانی جدیـد ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ محسـن‬ ‫خجسـته مهر درمـورد افزایـش ظرفیـت تولیـد ایـران نیـز افـزود‪:‬‬ ‫«بـراورد بـرای رسـیدن بـه ظرفیـت تولیـد روزانـه ‪ ۵.۷‬میلیون بشـکه‬ ‫واقع گرایانـه بـوده و مبتنی بـر پتانسـیل تولیـدی مخـازن نفتـی ایران‬ ‫اسـت که مبنای کارشناسـی دارد؛ البته برای رسـیدن به این میزان‬ ‫تولیـد‪۹۰ ،‬میلیـارددالر سـرمایه گذاری نیـز نیـاز اسـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 7‬خرداد ‪ 26 1401‬شوال ‪ 28 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2507‬تومان‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سند امایش سرزمینی؛ محور اصلی بودجه‪۱۴۰۱‬‬ ‫سفر ناتمام رایزنـــی و اقدام به جا و پســـندیده ای که بـــرای اعزام تیم ملی‬ ‫‪55‬نفره فوتبـــال بـــه کشـــور کانادا صـــورت گرفته بـــود‪ ،‬بســـیار به جا و‬ ‫نیکو و درخـــور تقدیر بود که توســـط‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فقط او نمی دانست‬ ‫ روایت تهیه کننده و کارگردان‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫میلاد حسینی نسـب؛ تهیه کننـده و کارگـردان نمایـش «فقـط او نمی دانسـت» گفـت؛‬ ‫متن نمایش فقط او نمی دانسـت‪ ،‬بازنویسی شـده (توسـط خودم) نمایشـنامه ای به نام‬ ‫جشـن گاسـفورت اثـر الـن ا کبـورن اسـت کـه در کتابـی با عنـوان سـرگیجه چـاپ شـده‪ .‬هر‬ ‫پنج نمایشـنامه این مجموعه توسـط سـینا قاسـمی ترجمه شـده که ما توانسـتیم مجوز‬ ‫کتبـی اسـتفاده از ترجمه هـای وی را دریافـت کنیـم‪ .‬ایـن نمایشـنامه ها در ژانـر کمـدی‬ ‫ِ‬ ‫رفتـاری نوشـته شـده اند کـه سـبک موردعالقـه ا کبـورن اسـت‪ .‬البتـه‪ ،‬جشـن گاسـفورت‬ ‫پیش ازاین توسـط اسـتاد سیروس ابراهیم زاده نیز تحت عنوان جشن نیکوکاری ترجمه‬ ‫شـده و بـه چـاپ رسـیده اسـت‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محمـد مخبـر؛ معـاون اول رئیس جمهـوری با بیان اینکـه در ماجـرای‬ ‫«متروپـل» ابـادان‪ ،‬فسـاد گسـترده ای بیـن سـازنده بنـا‪ ،‬پیمانـکار‪ ،‬ناظـر و‬ ‫دسـتگاه های ارائه دهنـده مجـوز اتفـاق افتاده‪ ،‬گفت‪« :‬باید طوری به مسـئله‬ ‫رسـیدگی شـود کـه دیگـر تکـرار نشـود»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬علیرضا نیا کان‬ ‫در گزارش «فائو» اعالم شد؛‬ ‫رتبه های ایران در تولید ‪ ۲۰‬محصول مهم کشاورزی جهان‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫اولویت ما در برجام‬ ‫منافع ملت ایران است‬ ‫‪2‬‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس رضوی مطرح کرد؛‬ ‫‪3‬‬ ‫الیسزینتر؛‬ ‫برنده گران قیمت ترین‬ ‫جایزه ادبی دوبلین‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکلبندر امیراباد‪:‬‬ ‫اتخاذ رویکرد تحولی در موزه استان قدس‬ ‫برای تبلیغ نواورانه میراث فرهنگی و تاریخی‬ ‫بندر امیراباد به مرکز تجارت شمال کشور‬ ‫تبدیل خواهد شد‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همراه با ارزیابی کیفی شماره ‪1401/1-2‬‬ ‫فرزنداوری؛ چالش پیش روی ایران‬ ‫‪8‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫به شماره ثبت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ‪2001001224000005‬‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران درنظـردارد عملیـات تعمیـر و نگهـداری پایانه هـا و پروتـکل کانورترهـای دیسـپاچینگ منطقـه ای شـمال برابـر شـرایط‬ ‫ذیـل و بـه شـرح مشـخصات و اطالعـات منـدرج در اسـناد مناقصـه بـه مناقصه گـر واجـد شـرایط وا گـذار کنـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت کلیـه فرایندهـای برگـزاری‬ ‫مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد و همچنیـن گشـایش پـا کات‪ ،‬مطابـق فراینـد تعربـف شـده در بسـتر سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫الزامات موردنیاز‪ -1 :‬ارائه حداقل گواهینامه رتبه ‪ 5‬نیرو از سازمان برنامه و بودجه؛ ‪ -2‬دارا بودن پروانه افتا از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری‬ ‫مبلغ ضمانتنامه (شرکت در فرایند ارجاع کار )‪ :‬به مبلغ ‪ 987.732.460‬ریال معادل نهصد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد و سی و دو هزار و چهارصد‬ ‫و شصت ریال‬ ‫نوع ضمانتنامه (شـرکت در فرایند ارجاع کار )‪ :‬تضمین های معتبر (شـامل فیش واریزی‪ ،‬ضمانتنامه بانکی‪ ).... ،‬مطابق ائین نامه تضامین دولتی مصوبه‬ ‫هیـات وزیـران بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ـ مـورخ ‪ 1394/09/22‬و اصالحیه های بعدی ان (مندرج در اسـناد مناقصه)‬ ‫محل دریافت و ارسال اسناد‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 07:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/03/07‬الی ساعت ‪ 15:35‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/10‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 15:35‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/22‬‬ ‫زمان گشایش پا کات‪ :‬ساعت ‪08:30‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/24‬‬ ‫قیمت پایه مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 19.754.649.191‬ریال معادل نوزده میلیارد و هفتصد و پنجاه و چهار میلیون و ششصد و چهل و نه هزار و صد و نود و یک‬ ‫ریال‪ -‬مطابق فهرست بهاء نیرو سال ‪1401‬‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان که مغایر با ائین نامه مذکور باشد‪ ،‬ترتیب‬‫اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از موعـد مقـرر در اسـناد واصـل شـوند مطلقـا ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد‪ .‬سـایر‬‫اطالعـات و جزئیـات مربوطـه در اسـناد مناقصـه منـدرج اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ مراتب در سایت معامالت توانیر به ادرس ‪ www.Tavanir.org.ir‬صرفا جهت اطالع رسانی درج شده است‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1321439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حضور «یک لغزش کوچولو»‬ ‫در جشنواره بوگوتای کلمبیا‬ ‫افتتاح نمایشگاه «سپیده دبیری ‪»2‬‬ ‫در گالری انتظامی‬ ‫فیلـم کوتـاه «یـک لغـزش کوچولـو» به نویسـندگی‪ ،‬کارگردانـی و تهیه کنندگـی کیانـوش‬ ‫احمـدی؛ در دومیـن حضـور جهان ِـی خـود بعـد از راه یابـی بـه جشـنواره «اپن ویـژن»‬ ‫روسـیه‪ ،‬بـه هفتمیـن دوره جشـنواره بین المللـی فیلـم کوتـاه «بوگوتـا» کلمبیـا راه یافـت‪.‬‬ ‫این رویداد‪ ،‬از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۴‬ژوئن ‪ ۲۰۲۱‬برابر با ‪ ۲۴‬خرداد تا ‪ ۳‬تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬به صورت حضوری‬ ‫یشـود‪ .‬در خالصه داسـتان ایـن فیلـم امـده‪« :‬ب هقـول دکارت؛ می اندیشـم پـس‬ ‫برگـزار م ‬ ‫نپـرداز‪ ،‬کاظـم کامـور بخشـایش‪،‬‬ ‫هسـتم؛ پـس لحظـه ای بیندیشـیم!» مهـدی زمی ‬ ‫مرجـان اقانـوری‪ ،‬اصغـر شـیرزاد‪ ،‬فـرزاد ابوعلـی و صـادق لرکـی در این اثـر بـه ایفـای نقـش‬ ‫مبـردار‪ :‬بهـرام لطفـی‪ /‬دسـتیار تصویـر‪ :‬علی‬ ‫پرداخته انـد‪ .‬عوامـل پـروژه عبارت انـد از فیل ‬ ‫روحی‪ /‬صدابردار‪ :‬داوود کاظمی‪ /‬تدوین‪ :‬مسـعود تجویدی‪ /‬صدا گذاری و موسـیقی‪:‬‬ ‫یفـر‪ /‬ویـژوال‪ :‬نویـد کشـوری‪/‬‬ ‫خشـایار خاتمـی‪ /‬اصلاح رنـگ و نـور‪ :‬امیرحسـین رضای ‬ ‫مترجمـان‪ :‬محدثـه صادقـی و امیـد مـرادی‪ /‬دسـتیار کارگـردان و برنامه ریـز‪ :‬اصغـر‬ ‫شـیرزاد‪ /‬منشـی صحنـه‪ :‬محمـد تجویـدی‪ /‬گریـم‪ :‬مانـا غریـب‪ /‬مدیـران تولیـد‪ :‬صـادق‬ ‫لرکـی و فـرزاد ابوعلـی‪ /‬عکاسـان‪ :‬محمـد تجویـدی و یاسـین احمـدی‪ /‬طـراح پوسـتر‪:‬‬ ‫جـواد نقـدی اجقـان‪ /‬تایپوگرافـی‪ :‬ایمـان سـلیح‪ /‬تیتـراژ و زیرنویـس‪ :‬امیـد مـرادی‪/‬‬ ‫سـاخت تیـزر‪ :‬خشـایار خاتمـی‪ /‬روابط عمومـی و امـور رسـانه‪ :‬نـگار امیـری‪ /‬طـراح‬ ‫پوسـتر‪ ،‬صحنـه و نـور‪ :‬جـواد نقدی اجقـان‪ /‬طراحان لباس‪ :‬محبوبه اسـدی و کیانوش‬ ‫احمـدی‪ /‬سـرمایه گذاران‪ :‬کیانـوش و کامیـاب احمـدی؛ بـا حمایـت انجمـن سـینمای‬ ‫مسـازی رهاورد فیلـم‪ ،‬پخش بین الملل کمپانـی ‪.RAW‬‬ ‫جـوان اسـتان تهـران و دفتـر فیل ‬ ‫نمایشـگاه گروهی نقاشـی «سـپیده دبیری ‪ »2‬در گالریی انتظامی با ارائه اثاری از سپیده‬ ‫دبیری‪ ،‬علیرضا فرهی‪ ،‬نسترن سـادات مجیدی‪ ،‬الهه پارسـایی‪ ،‬فریماه خسـروی‪ ،‬مهسـا‬ ‫طریقـت‪ ،‬هدیـه دلنـواز‪ ،‬زهـرا علیـزاده‪ ،‬زهـرا بشـکار‪ ،‬زهـرا حاجیـان‪ ،‬نسـرین لبافـی‪ ،‬مهنـاز‬ ‫مختـاری‪ ،‬بهـاره جعفردوالبـی‪ ،‬عاطفـه ولی پـور‪ ،‬سـمیه دادجـو‪ ،‬فاطمه سـادات رضـوی‬ ‫قمصـری‪ ،‬رضـوان جامعـی‪ ،‬سـمیرا حسـن زاده‪ ،‬ایلار مـرادی‪ ،‬فرزانـه عسـگری‪ ،‬شـهرزاد‬ ‫ضرغامـی‪ ،‬فاطمه طهماسـبی‪ ،‬مهسـا باقری‪ ،‬سـارا یـاری زاده و راضیه باجلند عصـر امروز؛‬ ‫‪ 7‬خرداد مـاه ‪ 1401‬بیـن سـاعات ‪ 15‬تـا ‪ ،18‬در گالـری «انتظامـی» تهـران به نشـانی خیابـان‬ ‫شـریعتی‪ ،‬باالتـر از مطهـری‪ ،‬روبـه روی فروشـگاه اتکا‪ ،‬پلا ک ‪ ،608‬واحـد ‪5‬؛ با برگزاری ائین‬ ‫افتتاحیه‪ ،‬میزبان هنرمندان و مخاطبان هنر است‪ .‬این نمایشگاه‪ ،‬از ‪ 8‬تا ‪ 11‬خرداد ماه‪،‬‬ ‫همـه روزه بیـن سـاعات ‪ 15‬تـا ‪ 18‬میزبـان حضـور مخاطبـان هنر نقاشـی خواهـد بود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان‬ ‫رایگان‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 21/1401‬شوال ‪ 23 /1443‬می ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 399‬تومان‬ ‫طناز طباطبایی؛‬ ‫و شکار سیمرغ در ‪38‬سالگی‬ ‫‪38‬سالگی‬ ‫‪w w w. m a gl a nd. i r‬‬ ‫‪w w w. s a r a f r a z a n n e w s . i r‬‬ ‫‪sar af r az an 9 4 @g m a i l . c o m‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 7‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2507‬‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫اولویت ما در برجام‬ ‫منافع ملت ایران است‬ ‫سفر ناتمام ‪55‬نفره‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در‬ ‫مجمـع جهانـی اقتصـاد در زوریـخ سـوئیس طـی سـخنانی‬ ‫گفـت؛ بـا عربسـتان توافـق کردیـم در سـطح مقامـات وزارت‬ ‫خارجـه یـا وزرای خارجـه دیـدار داشـته باشـیم‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫مـا همیشـه درهـا را بـاز گذاشـتیم کـه هـر زمان ریـاض مایل‬ ‫بـود روابـط طبیعـی خـود را برگردانـد‪ ،‬از ان اسـتفاده کنـد‪.‬‬ ‫وزیـر امـور خارجـه گفـت؛ در مذا کـرات اخیر پیشـرفت های‬ ‫خوبـی داشـتیم و حتـی توافـق کردیـم در اینـده نزدیـک‬ ‫در سـطح مقاماتـی از وزارت خارجـه یـا وزرای خارجـه‬ ‫دیداری در کشـور ثالث یا مکان موردتوافق داشـته باشـیم‬ ‫لـذا پیشـرفت ها کـم ولـی خـوب بـوده اسـت‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫کـرد؛ صهیونیسـت ها دربـاره موضـوع هسـته ای ایـران‬ ‫درو غپـردازی زیـادی می کنند امـا امریکایی ها خیلی خوب‬ ‫می داننـد ا گـر بخواهنـد بـه برجـام برگردنـد بایـد چـه کاری‬ ‫انجـام دهنـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ امیرعبداللهیـان در اجلاس‬ ‫مجمـع جهانـی اقتصـاد سـوئیس ادامـه داد؛ بارهـا اعلام‬ ‫کردیـم کـه در دکتریـن سیاسـت خارجـی و اعتقـادات مـا‬ ‫بمـب اتـم وجـود نـدارد‪ .‬وزیـر امـور خارجـه بابیان اینکـه‬ ‫اژانـس بارهـا اعلام کـرده ایـران به دنبـال سلاح هسـته ای‬ ‫نیسـت و مـا االن بـه نقطـه ای رسـیدیم کـه ا گـر طـرف‬ ‫امریکایـی واقع بینانـه تصمیـم بگیـرد توافـق دردسـترس‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد؛ صهیونیسـت ها توافـق در مذا کـرات‬ ‫ویـن را نمی خواهنـد‪ .‬وی کـه در اجلاس داووس بـا فریـد‬ ‫یکـرد‪ ،‬گفـت؛ چـرا مسـئله قرارگرفتـن سـپاه‬ ‫زکریـا گفت وگـو م ‬ ‫پاسـداران در فهرسـت سـازمان های تروریسـتی امریـکا کـه‬ ‫مسئله ای فرابرجامی ست برای ایران در به نتیجه رسیدن‬ ‫یسـت؛ ا گـر بخواهـم صادقانـه بگویـم‬ ‫مذا کـرات حیات ‬ ‫چه چیـزی باعـث مکـث در مذا کـرات شـده درخواسـت ها‬ ‫یسـت‬ ‫و مطالبـات اقتصـادی مـا در مسـیر تجـارت جهان ‬ ‫و نبایـد مسـئله را بـه یـک موضـوع تقلیـل داد‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫کـرد؛ موضـوع قـراردادن سـپاه در لیسـت تروریسـتی‬ ‫یسـت کـه ازطـرف البـی اسـرائیلی‬ ‫امریـکا یـک مسـئله فرع ‬ ‫بزرگ نمایـی شـده و اولویـت بـرای مـا منافـع ملـت ایـران‬ ‫اسـت‪ .‬وی درمـورد یمـن هـم گفت؛ همـه طرف های یمنی‬ ‫کگـروه و‬ ‫بایـد در اینـده یمـن نقـش داشـته باشـند نـه ی ‬ ‫جریـان خـاص‪ .‬انصـاراهلل و متحـدان در یمـن توانسـتند‬ ‫شبـس بایـد اسـتمرار یابـد و‬ ‫مقابـل جنـگ بایسـتند‪ .‬ات ‬ ‫فهـای یمنـی دور‬ ‫محاصـره یمـن پایـان یافتـه و همـه طر ‬ ‫یـک میـز بنشـینند و دربـاره کشورشـان تصمیـم بگیرنـد‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیـان باتا کیدبراینکـه اطالعـات زیـادی داریـم‬ ‫کـه صهیونیسـت ها سیاسـت خارجـی امریـکا را بـه گـروگان‬ ‫ً‬ ‫گرفته انـد‪ ،‬ادامـه داد؛ ایـران حتمـا گزین ههـای مختلفـی‬ ‫روی میـز دارد امـا مهم تریـن مسـئله این اسـت که عوامـل‬ ‫فشـار حدا کثـری دوره ترامـپ از میـان برداشـته شـود‪ .‬وزیـر‬ ‫امـور خارجـه تا کیـد کـرد؛ ا گـر اقـای بایـدن اقدامـی جهـت‬ ‫ً‬ ‫رسـیدن بـه یـک توافـق خـوب و پایـدار نکنـد‪ ،‬ایـران حتمـا‬ ‫گزین ههـای مختلفـی دارد‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪۲ ۰‬سـال پیش‬ ‫نخسـت وزیر وقـت رژیـم صهیونیسـتی ادعـا کـرد ایـران‬ ‫کسـال بـه بمـب اتمـی دسـت می یابـد امـا‬ ‫در کمتـر از ی ‬ ‫‪ ۲۰‬سـال گذشـت و مـا بارهـا گفته ایـم در سیاسـت خارجـی‬ ‫مـا بمـب اتـم جـای نـدارد‪ ،‬افـزود؛ بارهـا اژانـس از مرا کـز مـا‬ ‫یهـا به دنبـال سلاح نیسـتند ولـی‬ ‫بازدیـد و اعلام کـرد ایران ‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی حـرف تکـراری خـود را تکـرار می کنـد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه مـا در برجـام بـه نقطـه ای رسـیدیم کـه‬ ‫ا گـر طـرف امریکایـی واقع بینانـه تصمیـم بگیـرد توافـق‬ ‫دردسـترس اسـت‪ ،‬گفـت؛ رژیم صهیونیسـتی نمی خواهد؛‬ ‫نسـرایی ها را می کنـد‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫ازایـن رو چنیـن داستا ‬ ‫در جنـگ تروریسـتی سـوریه بـه دولـت و مـردم ایـن کشـور‬ ‫کمـک کردیـم و اجـازه ندادیـم تروریسـت ها در ان سـرزمین‬ ‫حا کـم شـوند؛ ا گـر داعـش امـروز در عـراق و سـوریه حا کـم‬ ‫بـود جهـان شـکل دیگـری داشـت‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫کاهش دنباله دار محبوبیت بایدن‬ ‫نظرسـنجی اخیـر رویتـرز‪-‬‬ ‫ایپسـوس نشـان داد‪ ،‬میـزان‬ ‫محبوبیـت و رضایـت مردمـی‬ ‫از رئیس جمهـوری امریـکا بـه‬ ‫‪ ۳۶‬درصـد کاهـش یافـت کـه‬ ‫پایین تریـن درصـد در دوره‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ریاسـت جمهوری اش محسـوب م ‬ ‫ایسـنا‪ ،‬نظرسـنجی سراسـری دوروزه رویترز‪-‬ایپسـوس‬ ‫یهـا از عملکـرد جـو‬ ‫نشـان داد کـه ‪ ۵۹‬درصـد از امریکای ‬ ‫یسـت که میـزان رضایت‬ ‫بایدن‪ ،‬راضی نیسـتند‪ .‬این درحال ‬ ‫کلـی از بایـدن در هفتـه قبلـش ‪ ۴۲‬درصـد بـود و ا کنـون بـا‬ ‫شـش درصد کاهـش بـه ‪ ۳۶‬درصـد رسـیده اسـت ‪.‬میـزان‬ ‫نتـر از ‪ ۵۰‬درصـد‬ ‫محبوبیـت بایـدن از اوت پارسـال پایی ‬ ‫بـوده و همین امـر هشـدار می دهـد حـزب دموکـرات در‬ ‫مسـیر ازدسـت دادن کنتـرل دسـت کم یکـی از مجالـس‬ ‫کنگـره در انتخابـات میـان دوره ای هشـت نوامبـر قـرار‬ ‫دارد‪ .‬هفتـه گذشـته میـزان محبوبیـت بایـدن در داخـل‬ ‫حـزب دموکـرات نیـز از ‪ ۷۶‬درصـد بـه ‪ ۷۲‬درصـد کاهـش‬ ‫یافـت کـه نشـان دهنده کاهـش میـزان رضایـت در بیـن‬ ‫دموکرات هاست‪ .‬بااین حال‪ ،‬پایین ترین میزان محبوبیت‬ ‫جـو بایـدن حتـی از پایین تریـن میـزان محبوبیـت دونالـد‬ ‫ترامـپ‪ ،‬رئیس جمهـوری سـابق امریـکا باالتـر اسـت‪ .‬میـزان‬ ‫محبوبیـت ترامـپ در دسـامبر سـال ‪ ۲۰۱۷‬میلادی بـه‬ ‫‪ ۳۳‬درصد کاهش یافته بود‪ .‬نظرسـنجی رویترز‪-‬ایپسـوس‬ ‫به صورت انالین و به زبان انگلیسـی در سراسـر امریکا برگزار‬ ‫گسـال ازجمله‬ ‫شـد‪ .‬دراین نظرسـنجی جدید ‪ ۱۰۰۵‬فرد بزر ‬ ‫یخـواه شـرکت داشـتند‪.‬‬ ‫‪ ۴۵۶‬دموکـرات و ‪ ۳۵۸‬جمهور ‬ ‫درصـد خطـای ایـن نظرسـنجی چهاردرصـد بـراورد شـده‬ ‫نسـو و طبـق نظرسـنجی شـبکه سـی بی اس از‬ ‫اسـت‪ .‬ازا ‬ ‫هـر ‪ ۱۰‬رای دهنـده تقریبـا هشـت نفر (‪ ۷۷‬درصـد) گفته انـد‬ ‫اوضـاع در امریـکا «ت احـدودی» یـا «بسـیار بـد» پیـش‬ ‫مـی رود؛ ‪ ۶۹‬درصـد فکـر می کننـد وضعیـت اقتصـادی‬ ‫ً‬ ‫«نسـبتا بـد» یـا «بسـیار بـد» بـوده و ‪ ۵۶‬درصـد بـا نحـوه‬ ‫مدیریـت جـو بایـدن مخالف انـد‪ .‬تنهـا ‪ ۴۴‬درصـد از نحـوه‬ ‫عملکـرد بایـدن در مقـام ریاسـت جمهوری راضی انـد‪.‬‬ ‫حمیدرضامسیبی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دامنهخشونت! تلنگر‬ ‫سند امایش سرزمینی؛ محور اصلی بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شه ــا و الزام ــات توس ــعه‬ ‫ته ــا‪ ،‬چال ‬ ‫«اولوی ‬ ‫پایتخ ــت» در جلس ــه اخی ــر ش ــورای اداری‬ ‫اس ــتان ته ــران به ریاس ــت رئیس جمه ــور‬ ‫موردبررس ــی ق ــرار گرف ــت‪ .‬ب هگ ــزارش پای ــگاه‬ ‫اطالع رس ــانی دول ــت؛ ایـ ـت اهلل دکت ــر س ــید‬ ‫ابراهی ــم رئیس ــی دراین جلس ــه بااش ــاره به‬ ‫گ ــزارش مثب ــت ارائ هش ــده ازس ــوی اس ــتاندار‬ ‫ته ــران به ویژه در ح ــوزه کاهش ن ــرخ بیکاری‪،‬‬ ‫گف ــت؛ ایج ــاد اش ــتغال در کن ــار س ــاخت‬ ‫مس ــکن یک ــی از برنام هه ــای مح ــوری دول ــت‬ ‫یس ــت‪ .‬وی احیای واحده ــای تولیدی‬ ‫مردم ‬ ‫تعطی ــل و نیمه تعطی ــل را ج ــزو نق ــاط تمرک ــز‬ ‫دولت برای اش ــتغال زایی عنوان و خاطرنشان‬ ‫ته ــای موج ــود دراین دس ــت‬ ‫ک ــرد؛ ظرفی ‬ ‫واحده ــا بای ــد هرچ هس ــریع تر تعیین تکلی ــف‬ ‫نه ــا از س ــر گرفت ــه ش ــود تا‬ ‫ش ــده و فعالی ــت ا ‬ ‫تولید رونق یافته و اش ــتغال پایدار ایجاد شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری درادام ــه به موض ــوع ارتقای‬ ‫تقس ــیمات کش ــوری در اس ــتان ته ــران اش ــاره‬ ‫ک ــرد و اذعان داش ــت؛ اصل اصالح تقس ــیمات‬ ‫کش ــوری در اس ــتان تهران موردقبول ماس ــت‪،‬‬ ‫ام ــا ایـ ـن کار بای ــد ب هش ــکلی دقی ــق م ــورد‬ ‫کارشناس ــی قرار گیرد و نتیج ــه به هیئت دولت‬ ‫ارائ ــه ش ــود تا درم ــورد ان تصمیم گی ــری کنیم‪.‬‬ ‫دکتر رئیس ــی ب ــه موض ــوع به کارگی ــری جوانان‬ ‫انقالبی ازس ــوی اس ــتانداری تهران اشاره کرد و‬ ‫گفت؛ باور ب ــه توانمندی های جوانان‪ ،‬مش ــی‬ ‫یس ــت و باید‬ ‫ام ــام راحل و مق ــام معظم رهبر ‬ ‫ازایـ ـن روش الگ ــو بگیری ــم‪ .‬ا گ ــر در به کارگی ــری‬ ‫جوان ــان انقالب ــی کارام ــدی ان ــان را مدنظ ــر‬ ‫ق ــرار دهی ــم‪ ،‬انرژی جوان ــی و روحیه ن ــواوری و‬ ‫خالقیت ان ــان می تواند گره گش ــای مش ــکالت‬ ‫کش ــور باش ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری همچنی ــن‬ ‫ب ــر ض ــرورت تکمی ــل پروژ هه ــای نیمه تم ــام‬ ‫اس ــتان ته ــران تا کی ــد و تصری ــح ک ــرد؛ بن ــده‬ ‫ً‬ ‫در م ــدت ح ــدودا نه ماه ــه س ــپری ش ــده‪ ،‬در‬ ‫دول ــت و در س ــفرهای ک ــه ب ــه اس ــتان های‬ ‫مختل ــف داش ــتم‪ ،‬کلن ــگ اغ ــاز هی ــچ طرحی‬ ‫را ب ــر زمی ــن ن ــزدم و تم ــام توج ــه را ب ــر تکمیل‬ ‫پروژ هه ــای نیمه تم ــام متمرکز کرده ای ــم‪ .‬دکتر‬ ‫یم ــدت‬ ‫رئیس ــی بابیان اینک ــه معطل ــی طوالن ‬ ‫ً‬ ‫پروژ هه ــای عمران ــی طبیعت ــا باع ــث نارضایتی‬ ‫م ــردم خواه ــد ش ــد‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد؛ ب ــرای‬ ‫م ــا مه ــم نیس ــت ک ــه هرک ــدام از این پروژ هه ــا‬ ‫در زم ــان ک ــدام دول ــت اغ ــاز ش ــده و تکمی ــل‬ ‫یش ــود؛ م ــا ب ــه‬ ‫ان ب هن ــام چه کس ــی ثب ــت م ‬ ‫می ــدان امده ای ــم ت ــا گ ــره از کار م ــردم ب ــاز‬ ‫کنی ــم و ب ــاور داری ــم ک ــه ا گ ــر اخ ــاص داش ــته‬ ‫باش ــیم‪ ،‬خ ــدا ب ــه ت ــاش م ــا برک ــت می ده ــد‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری بااش ــاره به اینکه توس ــعه‬ ‫ن ــاوگان حمل ونق ــل ریلی در اس ــتان ته ــران با‬ ‫هم ــکاری ش ــهرداری از دغدغ هه ــای ج ــدی‬ ‫دول ــت اس ــت‪ ،‬گف ــت؛ الودگی هوای ته ــران نیز‬ ‫یه ــای جدی دولت اس ــت‬ ‫یکی دیگ ــر از نگران ‬ ‫ک ــه به دنب ــال رف ــع ریشـ ـه های ان هس ــتیم و‬ ‫بن ــده ب ــرای برطرف کردن منش ــا خارج ــی این‬ ‫یه ــا نی ــز ب ــه وزیر ام ــور خارج ــه و رئیس‬ ‫الودگ ‬ ‫س ــازمان حفاظ ــت محی ــط زیس ــت ماموریت‬ ‫دادم ک ــه با کش ــورهای همس ــایه دراین زمینه‬ ‫مذا ک ــره کنند‪ .‬اقای رئیس ــی در بخش دیگری‬ ‫از س ــخنان خود‪ ،‬به مس ــائل روز کشور ازجمله‬ ‫در ح ــوزه اقتص ــاد پرداخت و بااش ــاره به تالش‬ ‫دول ــت ب ــرای اصالح ــات اقتص ــادی‪ ،‬الیح ــه‬ ‫بودج ــه س ــال ج ــاری را یک ــی از جلو هه ــای‬ ‫ای ــن اصالح ــات دانس ــت‪ .‬رئیس جمه ــوری‬ ‫مح ــور اصل ــی بودج ــه ‪ ۱۴۰۱‬را س ــند امای ــش‬ ‫س ــرزمینی دانس ــت و تصری ــح ک ــرد؛ در تنظیم‬ ‫بودج ــه س ــال ج ــاری ت ــاش کرده ای ــم هم ــه‬ ‫مردم در جای جای کش ــور از منابع و امکانات‬ ‫برخوردار ش ــوند و عدالت و توازن در تخصیص‬ ‫مناب ــع ایج ــاد ش ــود‪ .‬دکت ــر رئیس ــی همچنین‬ ‫یه ــای بودجه‬ ‫تا کی ــد ک ــرد؛ یکی دیگ ــر از ویژگ ‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬این اسـ ـت که در تنظی ــم بودج ــه روی‬ ‫مناب ــع صن ــدوق توس ــعه مل ــی هیچ حس ــابی‬ ‫ب ــاز نکرده ای ــم و بن ــا را ب ــر ای ــن گذاش ــتیم ک ــه‬ ‫مناب ــع ای ــن صن ــدوق تحت نظر مق ــام معظم‬ ‫رهب ــری ب ــه برنام هه ــا و اقدام ــات ب ــزرگ‬ ‫درراستای توس ــعه کالن کشور اختصاص یابد‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری اجرای اصالح ــات اقتصادی‬ ‫را تنها راهکار تحقق رش ــد اقتصادی در کش ــور‬ ‫دانس ــت و گف ــت؛ صحبت ــی ک ــه بن ــده درب ــاره‬ ‫مه ــای س ــخت در یک ــی از جلس ــات‬ ‫تصمی ‬ ‫روزه ــای اخیر بی ــان کردم ب هش ــکل صحیحی‬ ‫منعک ــس نش ــد‪ .‬صحبت ــم این بودکه م ــا برای‬ ‫تحق ــق رش ــد اقتص ــادی راه س ــختی درپی ــش‬ ‫داری ــم و ب ــدون همراه ــی م ــردم و هم ــه ارکان‬ ‫کش ــور‪ ،‬پیم ــودن این مس ــیر ممک ــن نیس ــت‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری افزای ــش س ــرمایه گذاری‬ ‫داخل ــی و خارج ــی و افزای ــش به ــره وری را دو‬ ‫ضرورت دیگر تحقق رش ــد اقتصادی برش ــمرد‬ ‫ً‬ ‫و خاطرنش ــان کرد؛ ش ــخصا باور دارم که مردم‬ ‫ا گر احس ــاس کنند دولت دراین مس ــیر به جد‬ ‫پ ــای کار اس ــت ب ــا م ــا هم ــکاری و همراه ــی‬ ‫خواهن ــد ک ــرد‪ .‬ایـ ـت اهلل رئیس ــی گف ــت؛ هم ــه‬ ‫شه ــای مختل ــف دول ــت و‬ ‫یک ــه در بخ ‬ ‫افراد ‬ ‫نهاده ــای دولت ــی و حکومت ــی حض ــور دارند‪،‬‬ ‫بای ــد ب ــا الزام ــات تحق ــق رش ــد اقتص ــادی‬ ‫همراه ــی داش ــته باش ــند و افرادی که ب ــه این‬ ‫ته ــا ب ــاور ندارن ــد‪ ،‬نبای ــد در مناص ــب و‬ ‫ضرور ‬ ‫جایگا هه ــای موث ــر در تصمیم گی ــری و اج ــرا‬ ‫حضور داشته باش ــد‪ .‬رئیس جمهوری درادامه‬ ‫بر ل ــزوم کنت ــرل هزین هه ــای دول ــت تا کید کرد‬ ‫و اف ــزود؛ ا گ ــر دول ــت پرخ ــرج باش ــد‪ ،‬حت ــی‬ ‫خ ــودش را نمی تواند حرکت دهد چه رس ــد به‬ ‫کلی ــت جامعه؛ ل ــذا همان طورکه مق ــام معظم‬ ‫رهب ــری نی ــز در دی ــدار اخی ــر ب ــا نماین ــدگان‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی تا کی ــد کردن ــد‪،‬‬ ‫دول ــت و مجل ــس بای ــد ب ــا هم ــکاری یکدیگ ــر‬ ‫هزین هه ــا و ت ــورم را مه ــار کنن ــد‪ .‬دکتر رئیس ــی‬ ‫باتا کیدبر ضرورت توس ــعه واقعی فعالیت های‬ ‫دانش بنی ــان در ای ــران‪ ،‬گف ــت؛ یکی دیگ ــر از‬ ‫یک ــه دول ــت بای ــد ب هج ــد دنب ــال کند‪،‬‬ ‫کارهای ‬ ‫یس ــت‪ .‬انچ ــه در‬ ‫پیون ــد دانای ــی ب ــه توانای ‬ ‫نا مگ ــذاری س ــال ‪ ۱۴۰۱‬مدنظ ــر مق ــام معظ ــم‬ ‫ً‬ ‫انقالب بوده‪ ،‬صرفا افزایش تعداد ش ــرکت های‬ ‫دانش بنی ــان نیس ــت‪ ،‬بلک ــه درکنارای ــن‬ ‫ته ــای دانش بنی ــان‬ ‫افزای ــش تبدی ــل ظرفی ‬ ‫بـــه تولی ــد‪ ،‬اش ــتغال و رش ــد اقتص ــادی ب ــوده‬ ‫اس ــت‪ .‬رئیس جمه ــوری درادام ــه س ــخنان‬ ‫خ ــود باتا کیدبراینک ــه فق ــر‪ ،‬فس ــاد و تبعی ــض‬ ‫به هیچ وجه زیبن ــده نظام جمهوری اس ــامی‬ ‫ای ــران نیس ــت‪ ،‬تصری ــح ک ــرد؛ دولت ب ــا اجرای‬ ‫ط ــرح عادالن ــه ک ــردن یاران هه ــا به طورج ــدی‬ ‫در مس ــیر رف ــع فق ــر مطل ــق اصالح ــات گام‬ ‫نح ــال به دنبال رفع فس ــاد و‬ ‫برداش ــته و درعی ‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه تخصیص یاران هه ــا نیز بوده‬ ‫تبعی ــض‬ ‫اس ــت‪ .‬ایت اهلل رئیس ــی اص ــاح نظ ــام بانکی و‬ ‫اصالحات س ــاختاری در ح ــوزه زمی ــن را نیز از‬ ‫پیش نیازه ــای اصل ــی تحق ــق رش ــد و توس ــعه‬ ‫اقتصادی کش ــور دانس ــت و خاطرنش ــان کرد؛‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه تعیین تکلی ــف اراضی‪ ،‬اصالحات‬ ‫باید‬ ‫س ــاختاری انجام ش ــود تا جلوی زمین خواری‬ ‫گرفته ش ــود و البته این به معنای ان نیسـ ـت که‬ ‫نخ ــواری متوقف ب ــه انجام این‬ ‫مب ــارزه با زمی ‬ ‫اصالح ــات باش ــد بلک ــه ه ــردوی این اقدامات‬ ‫بای ــد توام پیگیری ش ــود‪ .‬ضرورت س ــاماندهی‬ ‫وض ــع اتب ــاع خارج ــی در کش ــور مح ــور بعدی‬ ‫س ــخنان رئیس جمه ــور دراین جلس ــه ب ــود‪.‬‬ ‫اق ــای رئیس ــی دراین باره از تاس ــیس س ــازمان‬ ‫اتب ــاع خارج ــی در کش ــور خب ــر داد و گف ــت؛‬ ‫ا گرچ ــه تاس ــیس س ــازمان اتب ــاع خارج ــی در‬ ‫دس ــتورکار اس ــت و ت ــا تعیین تکلی ــف ای ــن‬ ‫س ــازمان‪ ،‬وزارت کش ــور مام ــور ش ــده جه ــت‬ ‫کت ــک اتب ــاع خارج ــی‬ ‫تهی ــه شناس ــه ب ــرای ت ‬ ‫مقیم کش ــور اق ــدام کن ــد‪ .‬دکتر رئیس ــی افزود؛‬ ‫وزارت کش ــور درحال تهی ــه اطالع ــات هویت ــی‪،‬‬ ‫ت ــردد‪ ،‬تحصی ــل‪ ،‬کسـ ـب وکار‪ ،‬ازدواج و طالق و‬ ‫س ــایر احوال ش ــخصی اتب ــاع خارجی س ــا کن‬ ‫در ای ــران اس ــت‪ .‬افغانس ــتانی های س ــا کن در‬ ‫ای ــران میهمان ــان عزیز م ــا هس ــتند و باافتخار‬ ‫از ان ــان پذیرای ــی می کنی ــم ام ــا این مس ــئله‬ ‫نه ــا ندارد‪.‬‬ ‫منافات ــی با س ــاماندهی وضعیت ا ‬ ‫ایت اهلل رئیس ــی در بخش پایانی سخنان خود‬ ‫همراه ــی م ــردم را بزرگ تری ــن س ــرمایه دول ــت‬ ‫دانس ــت و با قدردان ــی از این همراه ــی‪ ،‬اظهار‬ ‫داش ــت؛ راه ار ج نهادن به همراه ــی و بزرگواری‬ ‫مردم‪ ،‬تالش برای حل وفصل مش ــکالت مردم‬ ‫اس ــت‪ .‬رئیس جمه ــوری بااش ــاره به تهی ــه و‬ ‫تدوین س ــند تحول ازس ــوی دول ــت‪ ،‬گفت؛ در‬ ‫ادوار گذش ــته برخ ــورداری از برنام ــه کالن جزء‬ ‫نیازه ــای اصلی دولت و نظام حکمرانی کش ــور‬ ‫ب ــود که تصمی ــم گرفتیم ای ــن ضعف را ب ــا ارائه‬ ‫س ــند تحول دولت برط ــرف کنی ــم‪ .‬وی افزود؛‬ ‫این س ــند ب ــا هم ــکاری تع ــداد قابل توجهی از‬ ‫اندیش ــکده های کش ــور و ب ــا اخذ نظ ــر بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬نف ــر از صاحب نظ ــران تهیه ش ــده و در ‪۳۷‬‬ ‫مح ــور مختلف‪ ،‬ب ــه مهم ترین مس ــائل کش ــور‬ ‫پرداخت ــه اس ــت‪ .‬رئیس جمه ــوری در ابتدای‬ ‫این جلس ــه گفت؛ رمز موفقیت همه اقدامات‬ ‫شه ــای ما همان اس ــت ک ــه مقام معظم‬ ‫و تال ‬ ‫رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس ش ــورای‬ ‫اس ــامی ب ــر ان تا کی ــد کردن ــد؛ به تعبی ــر مقام‬ ‫معظ ــم رهبری اخ ــاص رمز موفقیت اس ــت و‬ ‫شه ــا و اقدامات م ــا برکت می بخش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه تال ‬ ‫اق ــای رئیس ــی بااش ــاره به تا کی ــد رهب ــر معظم‬ ‫انق ــاب خط ــاب ب ــه نماین ــدگان مجل ــس در‬ ‫یب ــر کش ــوری نگا هک ــردن به‬ ‫دی ــدار اخی ــر مبن ‬ ‫مس ــائل‪ ،‬افزود؛ نمایندگان مجلس بخش ــی از‬ ‫بدنه مدیریتی و تصمیم گیری کش ــور هس ــتند‬ ‫یه ــا و اقدام ــات خود از‬ ‫و بای ــد در تصمیم گیر ‬ ‫زاوی ــه نگاه کالن و کش ــوری مس ــائل را ببینند‪.‬‬ ‫وی اظهار داش ــت؛ بنده مخاطب فرمایش ــات‬ ‫و رهنموده ــای رهب ــر معظ ــم انق ــاب در ه ــر‬ ‫جم ــع ی ــا مناس ــبتی را در وهل ــه اول خ ــودم و‬ ‫دول ــت می دان ــم و ل ــذا بع ــد از ه ــر س ــخنرانی‬ ‫ایش ــان در جم ــع اعضای دولت این س ــخنان‬ ‫را مط ــرح ک ــرده و هم ــکاران خ ــود را موظف به‬ ‫نه ــا می کنم‪.‬‬ ‫پیگی ــری ا ‬ ‫در گزارش «فائو» اعالم شد؛‬ ‫رتبه های ایران در تولید ‪ ۲۰‬محصول مهم کشاورزی جهان‬ ‫جدیدتریـن امـار منتشرشـده ازسـوی سـازمان‬ ‫جهانـی خواروبـار و کشـاورزی ملل متحـد (فائو)‬ ‫کـه برپایـه امـار سـال ‪ 2020‬تهیـه شـده نشـان‬ ‫می دهـد ایران یکـی از بزرگ ترین تولیدکنندگان‬ ‫محصـوالت کشـاورزی در جهـان اسـت و رتبـه ‪3‬‬ ‫تـا ‪ 19‬در تولیـد ‪ 20‬محصـول مهـم کشـاورزی را‬ ‫به خـود اختصـاص داده اسـت‪ .‬ایـران در تولیـد‬ ‫چهار محصول خرما‪ ،‬عسـل‪ ،‬پسـته و گردو سوم‬ ‫جهان اسـت‪ .‬میزان تولید سـاالنه خرمای ایران‬ ‫نتـن اعلام شـده کـه براین اسـاس‪،‬‬ ‫‪ 1.28‬میلیو ‬ ‫ایران پس از مصر و عربسـتان به عنوان سـومین‬ ‫تولیدکننـده بـزرگ این محصـول در جهـان‬ ‫شـناخته شـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ تولیـد‬ ‫عسـل در ایـران ‪ 80‬هزارتـن در سـال اسـت کـه‬ ‫پـس از چیـن و ترکیـه باالتریـن میـزان تولیـد‬ ‫یشـود‪ .‬تولیـد‬ ‫عسـل در یـک کشـور محسـوب م ‬ ‫عسـل چیـن بال غبـر ‪ 458‬هزارتـن در سـال اعلام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬فائـو میـزان تولیـد پسـته ایـران را در‬ ‫سـال ‪ 2020‬بال غبـر ‪ 190‬هزارتن اعالم کـرده و ایران‬ ‫را در جایـگاه سـوم پـس از امریـکا و ترکیـه قـرار‬ ‫داده اسـت‪ .‬ایـران به طورسـنتی در رتبـه اول یـا‬ ‫دوم تولیـد پسـته جهـان قـرار داشـته اسـت امـا‬ ‫کسـالی در سـال ‪ 2020‬بـا کاهـش‬ ‫به دلیـل خش ‬ ‫شـدید تولیـد مواجـه شـد‪ .‬میـزان تولیـد پسـته‬ ‫امریـکا دراین سـال ‪ 474‬هزارتـن بـوده اسـت‪.‬‬ ‫ایـران در تولیـد گـردو نیـز بـا تولیـد ‪ 356‬هزارتـن‬ ‫رتبه سـوم جهان را داشـته اسـت‪ .‬چین با تولید‬ ‫‪ 1.1‬میلیون تن گردو در رتبه اول و امریکا در رتبه‬ ‫دوم قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬رتبـه چهـارم جهـان در‬ ‫تولیـد بـادام و هندوانـه نیـز بـه ایـران اختصـاص‬ ‫دارد‪ .‬میـزان تولیـد بـادام ایـران ‪ 164‬هزارتـن‬ ‫در سـال گـزارش شـده اسـت‪ .‬امریـکا بـا تولیـد‬ ‫نتـن بـادام در رتبـه نخسـت و‬ ‫‪ 2.37‬میلیو ‬ ‫اسـپانیا و اسـترالیا در رتبه دوم و سـوم ازاین نظر‬ ‫قـرار داشـته اند‪ .‬فائـو میـزان تولیـد هندوانـه‬ ‫نتـن اعلام کـرده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـران را ‪ 2.7‬میلیو ‬ ‫نتـن هندوانـه در رتبـه‬ ‫چیـن بـا تولیـد ‪ 60‬میلیو ‬ ‫نخسـت جهـان و ترکیه و هند در رتب ههـای دوم‬ ‫و سـوم ازاین نظـر قـرار گرفته انـد‪ .‬رتبـه پنجمـی‬ ‫تولیـد کیـوی نیـز مربـوط بـه ایـران اسـت‪ .‬تولیـد‬ ‫کیـوی ایـران ‪ 289‬هزارتـن در سـال اعلام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬چین‪ ،‬نیوزیلند و ایتالیا اولین تا سـومین‬ ‫تولیدکننـدگان بـزرگ کیـوی در جهـان هسـتند‪.‬‬ ‫نتـن در سـال‬ ‫تولیـد کیـوی چیـن ‪ 2.23‬میلیو ‬ ‫اسـت‪ .‬ایـران در تولیـد بادمجـان رتبـه ششـم‬ ‫جهان قرار داشـته اسـت‪ .‬تولید بادمجـان ایران‬ ‫در سـال ‪ 2020‬بال غبـر ‪ 595‬هزارتـن بـوده اسـت‪.‬‬ ‫نتـن در رتبـه اول قـرار‬ ‫چیـن بـا تولیـد ‪ 3.6‬میلیو ‬ ‫داشـته و هنـد و مصـر رتب ههـای دوم و سـوم‬ ‫تولیـد بادمجـان را ب هخـود اختصـاص داده انـد‪.‬‬ ‫رتبـه هفتـم تولیـد پیـاز و گوجه فرنگـی نیـز‬ ‫مربـوط بـه ایـران اسـت‪ .‬ایـران در سـال بیـش از‬ ‫نتـن پیـاز تولیـد می کنـد‪ .‬هنـد با تولید‬ ‫دومیلیو ‬ ‫نتـن پیـاز بزرگ تریـن تولیدکننـده‬ ‫‪ 26.7‬میلیو ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫این محصـول در جهـان محسـوب م ‬ ‫چیـن و امریـکا در رتب ههـای دوم و سـوم قـرار‬ ‫دارنـد‪ .‬تولیـد گوجه فرنگـی ایـران نیـز بال غبـر‬ ‫نتـن در سـال اسـت کـه این رقم تنها‬ ‫‪ 5.7‬میلیو ‬ ‫از تولید شش کشور در جهان کمتر است‪ .‬چین‬ ‫نتـن در رتبـه اول و هنـد و‬ ‫بـا تولیـد ‪ 64.7‬میلیو ‬ ‫ترکیـه در رتب ههـای دوم و سـوم قـرار گرفته انـد‪.‬‬ ‫ایـران در تولیـد اسـفناج نیـز رتبـه هشـتم جهان‬ ‫را دارد‪ .‬تولیـد اسـفناج ایـران ‪ 98‬هزارتن در سـال‬ ‫بـراورد شـده‪ .‬چیـن بـا تولیـد ‪ 28‬میلیون تنـی‬ ‫در رتبـه اول قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬امریـکا و کنیـا نیـز‬ ‫رتب ههـای دوم و سـوم را در تولیـد این محصـول‬ ‫ب هخـود اختصـاص داده انـد‪ .‬فائـو تولیـد پرتقـال‬ ‫نتـن در سـال اعلام و ایران را‬ ‫ایـران را ‪ 2.2‬میلیو ‬ ‫نهمیـن تولیدکننـده بـزرگ این محصـول معرفی‬ ‫نتـن پرتقـال‬ ‫کـرده‪ .‬برزیـل بـا تولیـد ‪ 16.7‬میلیو ‬ ‫در جایـگاه اول قـرار داشـته و هنـد و چیـن دوم‬ ‫و سـوم شـده اند‪ .‬رتبـه یازدهمـی دو محصـول‬ ‫انگـور و شـکر نیـز بـه ایـران اختصـاص دارد‪.‬‬ ‫تولیـد انگـور ایران ‪ 1.99‬میلیون تن و تولید شـکر‬ ‫نتـن اعلام شـده اسـت‪ .‬چیـن‬ ‫‪ 6.225‬میلیو ‬ ‫نتـن انگـور رتبـه نخسـت‬ ‫بـا تولیـد ‪ 14.7‬میلیو ‬ ‫تولیـد این محصـول را داشـته و ایتالیـا و اسـپانیا‬ ‫در جایـگاه دوم و سـوم قـرار گرفته انـد‪ .‬روسـیه‬ ‫نتـن شـکر بزرگ تریـن‬ ‫بـا تولیـد ‪ 33.9‬میلیو ‬ ‫تولیدکننـده شـکر جهـان بـوده و امریـکا و‬ ‫المـان در رتب ههـای دوم و سـوم ازاین نظـر‬ ‫قـرار گرفته انـد‪ .‬همچنیـن ایـران دوازدهمیـن‬ ‫تولیدکننـده بـزرگ گنـدم در جهـان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫تولیـد گندم ایـران در ‪ 2020‬بالغ بر ‪ 15‬میلیون تن‬ ‫بـوده‪ .‬چیـن بـا تولیـد ‪ 134‬میلیون تنـی رتبه یک‬ ‫جهان را داشـت و هند و روسـیه دو تولیدکننده‬ ‫بـزرگ بعـدی بوده انـد‪ .‬ایـران در تولیـد چـای‬ ‫نیـز رتبـه دوازدهـم را ب هخـود اختصـاص داده و‬ ‫بـا تولیـد بیـش از ‪ 84‬هزارتـن دراین جایـگاه قـرار‬ ‫نتـن‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬چیـن بـا تولیـد ‪ 2.97‬میلیو ‬ ‫چـای رتبـه اول و هنـد و کنیـا رتب ههـای دوم‬ ‫و سـوم را داشـته اند‪ .‬ایـران در تولیـد جـو نیـز‬ ‫رتبـه سـیزدهم جهـان را دارد‪ .‬تولیـد جـو ایـران‬ ‫‪ 3.6‬میلیون تن در سـال اسـت‪ .‬روسـیه با تولید‬ ‫‪ 21‬میلیون تنـی جـو رتبـه نخسـت و اسـپانیا و‬ ‫المان رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬تولید زیتون ایران ‪ 108‬هزارتن در سـال‬ ‫بـوده و ایـران ازاین نظـر رتبـه هجدهـم جهـان‬ ‫نتـن زیتـون‬ ‫را دارد‪ .‬اسـپانیا بـا تولیـد ‪ 8.1‬میلیو ‬ ‫بزرگ تریـن تولیدکننـده این محصـول بـوده و‬ ‫ایتالیـا و تونـس در رتب ههـای دوم و سـوم قـرار‬ ‫داشـته اند ‪ ...‬و باالخـره رتبـه نوزدهمـی تولیـد‬ ‫دو محصـول سـیب زمینی و گالبـی نیـز بـه ایـران‬ ‫اختصـاص دارد‪ .‬تولیـد سـیب زمینی ایـران‬ ‫نتـن در سـال اعلام شـده‪ .‬چیـن با‬ ‫‪ 4.47‬میلیو ‬ ‫تولید ‪ 78‬میلیون تن سـیب زمینی رتبه نخسـت‬ ‫را ب هخـود اختصاص داده اسـت‪ .‬هنـد و اوکراین‬ ‫دوم و سـوم شـده اند‪ .‬تولیـد گالبـی ایـران نیـز‬ ‫‪ 125‬هزارتـن در سـال بـوده اسـت‪ .‬چیـن بـا تولید‬ ‫‪ 16‬میلیون تنـی در جایـگاه اول قـرار داشـته و‬ ‫ایتالیا و امریکا نیز دومین و سومین تولیدکننده‬ ‫بـزرگ این محصـول بوده انـد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫رایزنـــی و اقـــدام به جـــا و پســـندیده ای کـــه بـــرای اعـــزام تیـــم ملـــی فوتب ــال‬ ‫بـــه کشـــور کانادا صـــورت گرفتـــه بود‪ ،‬بســـیار به جـــا و نیکـــو و درخـــور تقدیر‬ ‫بـــود که توســـط هر شـــخص یـــا نهادی انجام شـــده بـــود‪ ،‬باید از ان تش ــکر و‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬در این حالت ا گر تالش از ســـوی فدراســـیون فوتبال جمهوری‬ ‫اســـامی به عمـــل امده باشـــد‪ ،‬باز هم حرکتی زیبـــا و اقدامـــی موثر در جهت‬ ‫اماده ســـازی تیـــم ملـــی فوتبـــال جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــرای حضوری‬ ‫پرقـــدرت در صحنـــه جهانی بود‪ .‬ان هـــم در زمانی که تحریم هـــا امکان انجام‬ ‫مســـابقه را با تیم های معروف جهان از ما ســـلب کرده اســـت‪ .‬از ســـوی دیگر‬ ‫هزینه هـــای دعـــوت از تیم هـــای مطـــرح بـــرای حضـــور در کشـــورمان‪،‬‬ ‫خـــود مانعی ســـت کـــه زورمـــداران بین المللـــی بـــه مـــا تحمیـــل کرده ان ــد؛‬ ‫برهمین اســـاس وقتی کشـــور کانادا پذیرفت که ما دران کشـــور با او مس ــابقه‬ ‫دوســـتانه داشـــته باشـــیم و تمـــام هزینه هـــای ســـفر‪ ،‬حمل ونقـــل‪ ،‬بلی ــت‬ ‫هواپیمـــا و هزینه هـــای اقامـــت در کانـــادا‪ ،‬هزینه هتـــل و غذا را نیـــز برعهده‬ ‫بگیرد‪ ،‬امکانی بســـیار ایدئال برای اماده ســـازی تیم ملی فوتبال کشـــورمان‬ ‫برای مســـابقات پنج ماه اینده در کشـــور قطر فراهم شـــد‪ ،‬اما متاســـفانه این‬ ‫ســـفر میســـر نشـــده و هر شـــرایطی که لغو این رویداد مهم را موجب ش ــده‬ ‫باشـــد‪ ،‬در راه اماده ســـازی تیـــم ملـــی‪ ،‬مانع و رادع شـــده اســـت‪ .‬هرچند ا گر‬ ‫این مســـابقه برگزار می شـــد‪ ،‬از جهت سیاســـی هـــم برای ما یـــک امتیاز ویژه‬ ‫بـــود که در کشـــوری که همســـایه دیوار به دیـــوار ایاالت متحده امریکاس ــت‪،‬‬ ‫ما مســـابقه دهیم و در عرف بین المللی هم از این دســـت مســـابقات فراوان‬ ‫صـــورت گرفته کـــه موجب اشـــتی دادن و اب شـــدن یخ های روابـــط موجود‬ ‫بیـــن دو کشـــور ایـــران و کانادا می شـــد‪ .‬به هرروی این مســـابقه انجام نش ــد‬ ‫و باید فکری عاجل شـــود تا مســـابقات دیگـــری برای اماده ســـازی تیم ملی‬ ‫کشـــورمان برگزار شـــود؛ اما اینک و در این برهه که این رویـــداد از قوه به فعل‬ ‫تبدیل نشـــده اســـت‪ ،‬باز هم بایـــد از جنبـــه دیگری اعـــزام کاروانـــی ‪ 55‬نفره‬ ‫را برای یک مســـابقه دوســـتانه مـــورد تجزی هو تحلیـــل قرار دهیـــم‪ .‬تیمی که‬ ‫تعـــداد بازیکـــن ان ‪25‬نفـــر اســـت و بـــا سرپرســـت و مربـــی دربهترین حال ــت‬ ‫بایـــد حدا کثـــر ‪ 35‬نفر باشـــد‪ ،‬به نا گهان اعـــام می شـــود کـــه کاروان اعزامی‬ ‫شـــامل ‪ 55‬نفر اســـت که طبیعی ســـت برای این جمعیت باید هزینه بس ــیار‬ ‫کـــرد تا ســـفر صـــورت گیـــرد‪ .‬بـــرای ‪ 55‬نفر لبـــاس و تجهیـــزات و تهیـــه بلیت‬ ‫تو برگشـــت به ترکیـــه و اقامت یکـــی‪ ،‬دو روزه در ترکیه به عـــاوه هزینه های‬ ‫رف ‬ ‫اقامـــت و هتل و ‪ ...‬تا دریافت ویزا از ســـفارت کانـــادا و ترکیه‪ ،‬هزینه هنگفتی‬ ‫را موجب می شـــد کـــه برای فدراســـیون فوتبال جمهوری اســـامی که از نظر‬ ‫مالـــی در مضیقه اســـت و بـــه زودی باید جریمـــه چندین میلیـــاردی حضور‬ ‫یـــک مربی دو هفته ای در کشـــور با نام ویلموتـــس را به او و به فیفـــا بپردازد‪،‬‬ ‫بســـیار زیاد به نظـــر می رســـید؛ درنتیجـــه بـــه ایـــن نـــوع هزینه ها بایـــد گفت‬ ‫اســـراف و نه امســـا ک‪ .‬ا گر این ســـفر صـــورت می گرفت و ‪ 55‬نفر بـــرای انجام‬ ‫یک مســـابقه دوســـتانه این همه هزینه را به ورزش کشور تحمیل می کردند‪،‬‬ ‫یس ــت؛‬ ‫ایـــا بایـــد باور می کردیم که ضروری بوده اســـت؟ به یقین پاســـخ منف ‬ ‫امـــا اقـــدام به موقع فدراســـیون بـــرای تشـــکیل یـــک اردوی دو هفتـــه ای در‬ ‫کشـــور قطـــر‪ ،‬یعنـــی میزبـــان مســـابقات جهانـــی‪ ،‬به مراتـــب برای اشـــنایی و‬ ‫بو هوای ایام مســـابقات‪ ،‬اســـتفاده بیشـــتری را نصیب تیم‬ ‫هم خوانـــی بـــا ا ‬ ‫فوتبـــال مـــا خواهـــد کـــرد؛ درنتیجـــه در ایـــن موقعیت بایـــد بپذیریـــم انچه‬ ‫بـــه صـــاح و خیـــر کشـــور در میان باشـــد‪ ،‬بر یک ســـفر طوالنی مـــدت برتری‬ ‫دارد‪ .‬امیدواریـــم درطـــول دو هفتـــه اردویی که قرار اســـت در قطر برپا ش ــود‪،‬‬ ‫اقدامـــات موثـــری در زمینـــه برگـــزاری مســـابقات دوســـتانه صـــورت بگیرد تا‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫تیمی کـــه به نام جمهوری اســـامی ایران وارد مســـابقات جهانی م ‬ ‫بـــا قدرت و شایســـتگی از نام کشـــور عزیزمـــان ایران دفـــاع کند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫استفاده رایگان دانش اموزان از ‪ ۱۰۰۰‬فضای ورزشی‬ ‫به گفتـــه معاونـــت تربیت بدنـــی و ســـامت وزارت اموزش وپرورش اســـتفاده‬ ‫رایـــگان از ‪ ۱۰۰۰‬فضاهـــای ورزشـــی در گام اول در ‪ ۱۶‬اســـتان اجـــرا شـــده و ت ــا‬ ‫اخر ســـال تحصیلـــی در تمـــام اســـتان ها اجـــرا خواهد شـــد‪ .‬به گـــزارش پانا؛‬ ‫درراســـتای اجرای طرح ازادســـازی مجموعه هـــا و اما کن ورزشـــی‪ ،‬مبتنی بر‬ ‫سیاســـت دولـــت ســـیزدهم کـــه مردمی ســـت و مردم محـــوری را مدنظ ــر‬ ‫دارد‪ ،‬برنامه هـــا در اموزش وپـــرورش دنبـــال می شـــود‪ .‬از بیـــن حـــدود ‪۴۰۰۰‬‬ ‫فضای ورزشـــی متعلق بـــه اموزش وپـــرورش‪ ،‬در گام اول ‪ 1000‬اما کن ورزش ــی‬ ‫دراختیـــار خانواده هـــا و فرزندشـــان قـــرار گرفتـــه؛ بـــا ازادســـازی مجموعه ها‬ ‫چرخـــش تحولـــی از اختصاصی ســـازی بـــه مردمی ســـازی‪ ،‬عدالت مح ــوری‬ ‫بـــا رویکـــرد مردم محـــوری اتفـــاق می افتـــد‪ .‬دراین راســـتا اما کـــن متعل ــق به‬ ‫اموزش وپـــرورش در اخـــر هفته هـــا دراختیـــار خانواده هاســـت‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫پنج شـــنبه ها دختـــران دانش امـــوز و مادرانشـــان و جمعه هـــا نیـــز پس ــران‬ ‫دانش امـــوز به همـــراه پدرشـــان در مجموعه هـــا حضـــور خواهنـــد یافت‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۴۰‬میلیارددالری‬ ‫سقف مبادالت تجاری ایران و روسیه‬ ‫نه ــا در‬ ‫وزیـــر نفـــت گفـــت؛ بـــا توافق هـــا و تفاهم نامه هـــا کـــه بعضی ازا ‬ ‫حـــوزه انـــرژی بـــه قـــرارداد منجـــر شـــده اســـت‪ ،‬طبـــق برنامه ریزی هـــا ظرف‬ ‫‪1.5‬ســـال اینده ســـقف مبـــادالت تجـــاری ایـــران و روســـیه بـــه س ــاالنه‬ ‫‪ ۴۰‬میلیـــارددالر خواهد رســـید‪ .‬به گزارش شـــانا؛ جواد اوجی بااشـــاره به س ــفر‬ ‫زمســـتان پارســـال رئیس جمهـــوری بـــه روســـیه و مالقـــات با همتـــای روس‬ ‫خـــود‪ ،‬گفـــت؛ در ان ســـفر تصمیم هایـــی گرفتـــه و به دنبال ان نشســـت های‬ ‫پرشـــماری در تهران و مســـکو در همـــه حوزه ها برگزار شـــد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫ازطـــرف دولـــت به عنـــوان رئیـــس کمیســـیون مشـــترک اقتصـــادی ای ــران و‬ ‫روســـیه منصـــوب شـــدم‪ ،‬افـــزود؛ در روســـیه درابتـــدا نیکالی شـــولگینوف‪،‬‬ ‫سه ــا این‬ ‫وزیـــر انـــرژی روســـیه بـــرای این مهـــم انتخـــاب شـــده بود کـــه رو ‬ ‫ســـطح را بـــه معـــاون نخســـت وزیر خود کـــه پیش تـــر در بـــازه ‪ ۲۰۱۲‬تـــا ‪۲۰۱۶‬‬ ‫رئیس کمیســـیون مشـــترک اقتصادی تهران‪-‬مســـکو بـــوده و تجربه خوبی‬ ‫نیـــز دراین زمینـــه دارد و نماینـــده این کشـــور در نشســـت های اوپک پالس‬ ‫به شـــمار می ایـــد‪ ،‬ارتقـــاء دادنـــد‪.‬‬ ‫نرخ دام زنده در ایران؛ باالتر از همسایگان‬ ‫مدیرعامل شـــرکت پشتیبانی امور دام گفت؛ قیمت تمام شـــده دام زنده در‬ ‫ایران نســـبت به کشورهای همسایه ازجمله پا کســـتان باالتر است و ازاین رو‬ ‫با هدف حمایـــت از مصرف کننـــدگان واردات دام انجام می شـــود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا؛ دامداران واردات دام را به مثابه تیشـــه ای بر ریشـــه تولید دام در کش ــور‬ ‫قلمداد می کننـــد که منافع حاصل از واردات ان بر جیب یک عده ســـودجو‬ ‫و دالل مـــی رود و درنهایـــت مصرف کننـــده نهایی نمی تواند با نرخ مناس ــب‬ ‫گوشـــت قرمز را خریـــداری کنـــد‪ .‬این درحالی ســـت که به زعـــم مخالفت های‬ ‫جدی فعاالن این حوزه شـــرکت پشـــتیبانی امـــور دام برای تنظیـــم این بازار‬ ‫در بیشـــتر فصول ســـال مبـــادرت بـــه واردات دام می کند‪ .‬حســـین س ــامی‬ ‫درباره اینکـــه ایا برنامـــه ای بـــرای واردات دام زنده از پا کســـتان دارید؟ گفت؛‬ ‫تصمیم به واردات گوشـــت و دام زنده داریم اما هنوز عملیاتی نشـــده است‪.‬‬ ‫وی بااشـــاره به اغـــاز بررســـی های اقتصـــادی بـــرای واردات گوشـــت‪ ،‬تصریح‬ ‫کـــرد؛ شـــرکت پشـــتیبانی امـــور دام بـــرای تامین ذخایـــر اســـتراتژیک همواره‬ ‫اقـــدام بـــه واردات دام می کنـــد؛ اما در ســـال جدیـــد وارداتی انجام نش ــده و‬ ‫خریدها مربوط به پارســـال اســـت‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۷۸۰۰۰‬شغل در تعاونی ها‬ ‫مهدی مســـکنی درمورداینکه چه تعداد اشـــتغال توســـط بخش تعـــاون در‬ ‫کشـــور ایجاد شد‪ ،‬گفت؛ پارســـال در قالب طر ح های مختلف اشتغال ایجاد‬ ‫شـــده اســـت و انچه هدف گذاری شـــده بود در بخش تعـــاون ‪ ۷۸۰۰۰‬فرصت‬ ‫شـــغلی ایجـــاد می شـــد کـــه براســـاس ســـامانه های موجـــود ‪ ۳۸۰۰۰‬فرصت‬ ‫شـــغلی به صـــورت مســـتقیم در تعاونی هـــا ایجـــاد شـــده اســـت‪ .‬وی اف ــزود؛‬ ‫هدف گذاری برای امســـال از ‪ ۳۸۰۰۰‬شـــغل به ‪ ۴۵۰۰۰‬فرصت شـــغلی در سال‬ ‫جـــاری می رســـد‪ .‬به گـــزارش فـــارس؛ معاون امـــور تعـــاون وزیر تعـــاون گفت؛‬ ‫پارســـال درمجمـــوع ‪ ۷۸۰۰۰‬شـــغل در بخـــش تعـــاون و شـــرکت های تعاونی‬ ‫ایجـــاد شـــده اســـت‪ .‬مســـکنی درمـــورد نقـــش تعاونی هـــا در ســـهام عدالت‬ ‫عنـــوان کـــرد؛ درحال حاضر شـــرکت های تعاونی ســـهام عدالت شهرس ــتانی‬ ‫فعال هســـتند و هم ا کنـــون انتخابات مجامـــع ان ها به صورت شهرس ــتانی‬ ‫برگـــزار می شـــود و درحال انجام اســـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫شنبه ‪ 7‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪ 2507‬شنبه ‪ 7‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2507‬‬ ‫ای ــا جوان ــان‪ ،‬دیگ ــر تمایل ــی ب ــه داش ــتن فرزن ــد ندارن ــد؟ ای ــن‬ ‫یب ــه داد هه ــای ثبت ــی و رفت ــار م ــردم‬ ‫یس ــت ک ــه بانگاه ‬ ‫سوال ‬ ‫در جامع ــه ب ــه ذه ــن می رس ــد‪ .‬فار غ از انچ ــه داد هه ــای ثبت ــی‬ ‫مرب ــوط ب ــه ن ــرخ رش ــد جمعی ــت نش ــان می ده ــد و بیانگ ــر‬ ‫عرص ــه تصمیم گیری اف ــراد درباره «فرزنداوری »س ــت‪ ،‬بررس ــی‬ ‫داده های حاصل از نظر س ــنجی ها نش ــان دهنده نگرش افراد‬ ‫یس ــت که ممکن اس ــت متف ــاوت از رفت ــار ان ها‬ ‫ب ــه فرزنداور ‬ ‫دراین عرص ــه باش ــد‪.‬‬ ‫این مهم بر هیچ کس پوش ــیده نیس ــت که ب ــاروری‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫یس ــت و نقش عم ــده ای در دگرگونی کمی و‬ ‫مولفه های جمعیت ‬ ‫کیفی جمعیت هر کش ــوری ایفا می کند‪ .‬ازس ــویی ‪ ،‬خانواده یکی‬ ‫از نهاده ــای دیرین ــه در جامع ــه اس ــت ک ــه هم ــواره موردتوجه‬ ‫سیاسـ ـت گذاران ب ــوده و در ای ــران چهارچوب ــی ب ــرای‬ ‫یس ــت‪ .‬گذش ــته از تعاریف ارائ هش ــده از خانواده‪ ،‬نباید‬ ‫فرزنداور ‬ ‫از این نکته گذش ــت که مفه ــوم خانواده در هم ــه جوامع تحت‬ ‫ش ــعاع الگوهای ارمانی ق ــرار دارد‪ .‬هر جامعه ای طبق پیش ــینه‬ ‫فرهن ــگ و باوره ــای دین ــی دارای نوع ــی مطل ــوب از چگونگ ــی‬ ‫اش ــنایی اف ــراد‪ ،‬ازدواج‪ ،‬فرزن ــداوری و دوام خان ــواده اس ــت و‬ ‫ازانجا ک ــه دس ــتیابی ب ــه ای ــن «ن ــوع مطل ــوب» درعم ــل تحقق‬ ‫نمی یاب ــد‪ ،‬انح ــراف از ن ــوع مطل ــوب ای ــن مفاهی ــم‪ ،‬تبدی ــل به‬ ‫یش ــود‪ .‬به اعتقاد «ژرژ گورویچ» (متخصص‬ ‫مسئله اجتماعی م ‬ ‫ـوی ح ــوزه جامعه شناس ــی معرف ــت و جامعه شناس ــی‬ ‫فرانس ـ ِ‬ ‫یس ــت هرلحظ ــه در حال دگرگونی و‬ ‫حقوق)؛ «خانواده» پدیده ا ‬ ‫یش ــدن»‪« ،‬از س ــاخت افتادن» و‬ ‫برخوردار از فرا گردهای «ساخت ‬ ‫یش ــدن»‪ .‬نهادهای اجتماعی ایران در سیر تحوالت‬ ‫«بازساخت ‬ ‫ناش ــی از مدرنیته‪ ،‬یکس ــان و هم زم ــان دچار تغییر نش ــده اند و‬ ‫خان ــواده نی ــز از ای ــن تغیی ــرات نامت ــوازن در ام ــان نب ــوده و‬ ‫دراین میان‪ ،‬س ــاختار خانواده به گونه ای ناهماهنگ از تغییرات‬ ‫س ــطوح مختل ــف جامع ــه متاث ــر ش ــده و درواق ــع‪ ،‬انعکاس ــی از‬ ‫یس ــت‪ .‬در س ــال های اخیر‪ ،‬داده های‬ ‫نابسامانی های اجتماع ‬ ‫ثبت ــی و نتای ــج نظرس ــنجی ها نش ــان دهنده رون ــد تغییرات ــی در‬ ‫رفتاره ــای مربوط به حوزه خانواده اس ــت‪ .‬کاه ــش نرخ موالید‪،‬‬ ‫تاخیر در ازدواج‪ ،‬باالتررفتن س ــن فرزنداوری‪ ،‬رش ــد میزان طالق‬ ‫یس ــت ک ــه این روزه ــا‬ ‫و خانواد هه ــای تک وال ــدی؛ از موضوعات ‬ ‫به عن ــوان مس ــائل ح ــوزه خان ــواده مط ــرح هس ــتند؛ ازایـ ـن رو‪،‬‬ ‫ش ــناخت «وضعی ــت خان ــواده و جای ــگاه ان در نگ ــرش م ــردم»‬ ‫نح ــوزه و‬ ‫اساسـ ـی ترین گام در سیاسـ ـت گذاری های ای ‬ ‫به دنب ــال ان کاهش فاصل ــه از نوع مطلوب خانواده اس ــت‪ .‬یکی‬ ‫از یافت هه ــای نظرس ــنجی ها در س ــال ها پژوهش در ح ــوزه افکار‬ ‫ً‬ ‫شه ــای م ــردم در‬ ‫شه ــا و نگر ‬ ‫عموم ــی این اسـ ـت که عمدت ــا ارز ‬ ‫گروه های مختلف جامعه «مش ــابه» نیس ــت‪ .‬ازاین رو‪ ،‬کنار تمام‬ ‫له ــای نظ ــری ب ــا ن ــگاه اقتص ــادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاس ــی‪،‬‬ ‫تحلی ‬ ‫تش ــناختی ک ــه در ح ــوزه فرزن ــداوری به عنوان‬ ‫دین ــی و جمعی ‬ ‫یک ــی از کارکردهای خانواده وجود دارد؛ دراین نوش ــتار داده ها و‬ ‫یافت هه ــای حاص ــل از نظر س ــنجی های مرک ــز افکارس ــنجی‬ ‫دانش ــجویان ایران (ایس ــپا) بین گروه های مختل ــف جامعه ارائه‬ ‫یش ــود‪ .‬درواق ــع‪ ،‬نگ ــرش م ــردم ب ــه فرزن ــداوری موج ــب رفتار‬ ‫م ‬ ‫نه ــا دراین حوزه ش ــده و سیاسـ ـت گذاری دراین بخش بیش از‬ ‫ا ‬ ‫ه ــر زیرس ــاختی‪ ،‬نیازمن ــد توج ــه به نگ ــرش گرو هه ــای مختلف‬ ‫جامعه اس ــت‪ .‬طبق اخرین نظرس ــنجی ایس ــپا در دی ماه ‪1400‬‬ ‫ک ــه در مقی ــاس ملی و با ش ــیوه مصاحبه تلفنی با تع ــداد نمونه‬ ‫‪ 1584‬نف ــر از افراد ‪1 8‬س ــال به باالی س ــا کن در مناطق ش ــهری و‬ ‫روس ــتایی کل کش ــور انج ــام ش ــده اس ــت‪ 68.4 ،‬درص ــد م ــردم‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫معتقدن ــد داش ــتن فرزند باعث خوش ــبختی زوجین م ‬ ‫باور به اینکه داش ــتن فرزند باعث خوشبختی زوجین می شود؛‬ ‫بی ــن م ــردان (‪ 72.6‬درص ــد) بیش از زن ــان (‪ 64.3‬درص ــد)‪ ،‬بین‬ ‫س ــا کنین مناط ــق روس ــتایی (‪ 76.7‬درص ــد) بیش از س ــا کنین‬ ‫مناطق ش ــهری (‪ 65.5‬درص ــد) و بین افراد متاه ــل (‪ 72‬درصد)‬ ‫بی ــش از اف ــراد مج ــرد (‪ 59.9‬درص ــد) اس ــت‪ .‬ب ــا افزایش س ــطح‬ ‫تحصی ــات اف ــراد‪ ،‬ب ــاور به تاثی ــر فرزند ب ــر خوش ــبختی زوجین‬ ‫یش ــود‪ 74.8 .‬درص ــد افراد با تحصیالت کمت ــر از دیپلم‬ ‫کمتر م ‬ ‫یش ــود؛ درحالی که‬ ‫براین باورن دک ــه فرزن ــد باعث خوش ــبختی م ‬ ‫این عدد بی ــن افراد با تحصیالت دیپلم ‪ 69‬درص ــد و بین افراد با‬ ‫تحصی ــات دانش ــگاهی ‪ 63.1‬درص ــد اس ــت‪ .‬همچنی ــن ب ــا‬ ‫باالتررفت ــن پایگاه اقتص ــادی خانواد هه ــا باور به اینکه داش ــتن‬ ‫یش ــود کاه ــش می یابد‪.‬‬ ‫فرزن ــد موج ــب خوش ــبختی زوجین م ‬ ‫یک ــه ازلحاظ اقتص ــادی در پایین ترین گروه‬ ‫‪ 77.3‬درص ــد افراد ‬ ‫ق ــرار دارن ــد‪ ،‬معتقدن ــد که داش ــتن فرزن ــد موجب خوش ــبختی‬ ‫یک ــه این میزان بی ــن گروه اقتص ــادی باال‬ ‫زوجی ــن اس ــت؛ درحال ‬ ‫‪ 58‬درصد اس ــت‪ .‬در بین گروه های مختلف س ــنی‪ ،‬افراد با س ــن‬ ‫‪50‬س ــال بی ــش از جوان ــان براین باورندکه داش ــتن فرزند‬ ‫ب ــاالی ‬ ‫یش ــود‪ 65.9 .‬درصد جوانان ‪ 18‬تا‬ ‫باعث خوش ــبختی زوجین م ‬ ‫‪3‬س ــال معتقدن ــد داش ــتن فرزن ــد باعث خوش ــبختی زوجین‬ ‫‪ 5‬‬ ‫یک ــه این می ــزان بی ــن اف ــراد گ ــروه س ــنی باالی‬ ‫یش ــود؛ درحال ‬ ‫م ‬ ‫‪50‬س ــال ‪ 72.8‬درصد اس ــت‪ .‬روند نتایج نظرسنجی های ایسپا‬ ‫ ‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫ روایت میالد حسینی نسب‬ ‫«فقط او نمی دانست» به‬ ‫ِ‬ ‫فرزنداوری؛ چالش پیش روی ایران‬ ‫نش ــان می دهد باور ب ــه تاثیر فرزند بر خوش ــبختی زوجین‪ ،‬بین‬ ‫جوانان روبه کاهش اس ــت‪ .‬س ــال ‪ 72.7 ،92‬درصد جوانان ‪ 18‬تا‬ ‫‪3‬س ــاله مجرد معتقد بودند داش ــتن فرزند باعث خوشبختی‬ ‫‪ 5‬‬ ‫یش ــود ک ــه س ــال ‪ ،97‬ب ــه ‪ 68.3‬درص ــد رس ــید و در‬ ‫زوجی ــن م ‬ ‫نظرس ــنجی دی ماه پارس ــال؛ ‪ 60.4‬درص ــد جوانان مج ــرد ‪ 18‬تا‬ ‫‪3‬س ــال باور به تاثیر فرزند بر خوش ــبختی زوجین داش ــته اند‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫ً‬ ‫یس ــت؟‬ ‫ایا صرفا ش ــرایط اقتص ــادی موجب این تغییرات نگرش ‬ ‫داد هه ــا نش ــان می ده ــد نق ــش عوام ــل دیگ ــر در کن ــار اقتصاد‬ ‫قابل چشم پوش ــی نیس ــت‪ .‬مقایس ــه نگرش اف ــراد در گروه های‬ ‫اقتص ــادی نش ــان داد افراد طبق ــات باالی اقتص ــادی کمتر باور‬ ‫ب ــه تاثی ــر فرزند بر خوش ــبختی زوجی ــن دارند‪ .‬عالو هب ــر موضوع‬ ‫اقتص ــاد؛ در اف ــکار عموم ــی بخش های ــی از جامعه ای ــران نوعی‬ ‫تغییر نگرش نس ــبت به فرزنداوری به چش ــم می خورد‪ .‬بسیاری‬ ‫از جوان ــان ام ــروز ازدواج و فرزن ــداوری را بخ ــش محت ــوم زندگی‬ ‫شه ــای مختلفی‬ ‫خ ــود نمی دانن ــد‪ .‬هوی ــت نس ــل جوان ب ــا نق ‬ ‫جدا از پدر یا مادربودن هم ش ــکل می گی ــرد‪ .‬تفاوت نگرش زنان‬ ‫ً‬ ‫ش ــاغل و خانـ ـه دار نش ــان از دغدغه های ــی فرات ــر از ن ــگاه صرف ــا‬ ‫م ــادی ب ــه تصمیم گی ــری درب ــاره فرزن ــداوری دارد‪ .‬در تمام ــی‬ ‫گروه های س ــنی زنان‪ ،‬افراد خانه دار بیش از زنان ش ــاغل اعتقاد‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫دارن ــد داش ــتن فرزن ــد باع ــث خوش ــبختی زوجی ــن م ‬ ‫‪3‬س ــال ش ــاغل ب ــا ای ــن گوی ــه مواف ــق‬ ‫‪ 60‬درص ــد زن ــان ‪ 18‬ت ــا ‪ 5‬‬ ‫یک ــه این می ــزان بی ــن زن ــان خانـ ـه دار ح ــدود‬ ‫بوده ان ــد؛ درحال ‬ ‫‪ 70‬درص ــد اس ــت‪ .‬تف ــاوت بی ــن نگ ــرش گرو هه ــای مختل ــف‬ ‫تحصیلی‪ ،‬جنس ــی‪ ،‬س ــنی‪ ،‬اقتصادی و سا کنین مناطق شهری‬ ‫ً‬ ‫و روس ــتایی به وضوح نش ــان می دهد که سیاسـ ـت گذاری صرفا‬ ‫یس ــت‪ .‬س ــوال‬ ‫اقتص ــادی درب ــاره موض ــوع فرزن ــداوری نا کاف ‬ ‫ً‬ ‫دیگ ــری ک ــه معم ــوال ایس ــپا در نظرس ــنجی های مرب ــوط ب ــه‬ ‫فرزن ــداوری می پرس ــد‪ ،‬تع ــداد فرزن ــد مناس ــب ب ــرای خان ــواده‬ ‫اس ــت‪ .‬در دی ماه ‪ ،1400‬مردم ایران به طورمتوس ــط تعداد فرزند‬ ‫مناس ــب برای یک خان ــواده را ‪ 2.2‬دانس ــته اند‪ 12 .‬درصد مردم‬ ‫گفته ان ــد خانواد هه ــا هی ــچ فرزن ــدی نبای ــد داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫‪ 20.7‬درص ــد ی ــک فرزن ــد‪ 32.7 ،‬درصد دو فرزند و ‪ 16‬درصد س ــه‬ ‫فرزن ــد را ب ــرای یک خان ــواده مناس ــب دانس ــته اند‪ 17.2 .‬درصد‬ ‫م ــردم نیز چه ــار فرزند یا بیش ــتر را ب ــرای یک خانواده مناس ــب‬ ‫دانس ــته اند‪ .‬نتایج تحلیلی ایس ــپا نش ــان می دهد با باالتررفتن‬ ‫پای ــگاه اقتص ــادی افراد (افزایش س ــرانه هزین ــه خان ــوار در ماه)‪،‬‬ ‫تع ــداد فرزندان مناس ــب ازنظ ــر افراد کاهش می یاب ــد‪ .‬میانگین‬ ‫تع ــداد فرزند مناس ــب در پایین ترین گ ــروه اقتص ــادی ‪ 2.8‬و در‬ ‫باالترین گروه اقتصادی ‪ 1.8‬فرزند اس ــت‪ .‬با افزایش س ــن‪ ،‬تعداد‬ ‫یش ــود‪ .‬اف ــراد باالی‬ ‫فرزن ــد مطلوب برای خانواده هم بیش ــتر م ‬ ‫‪50‬س ــال به طورمتوس ــط ‪ 2.6‬فرزند را مناس ــب می دانن ــد‪ ،‬افراد‬ ‫ ‬ ‫‪ 36‬ت ــا ‪4 9‬س ــال ‪ 2.2‬و میانگی ــن تع ــداد فرزن ــد مناس ــب بی ــن‬ ‫ً‬ ‫جوان ــان ‪ 18‬تا ‪ 35‬س ــال تقریب ــا دو فرزند اس ــت‪ .‬در نظرس ــنجی‬ ‫یم ــاه از اف ــراد خواس ــته ش ــده بگوین ــد ک ــه بادرنظرگرفت ــن‬ ‫د ‬ ‫همه چی ــز‪ ،‬چند فرزن ــد را برای خانواده ها مناس ــب می دانند‪ .‬در‬ ‫نظرس ــنجی دیگ ــری ک ــه در س ــال ‪ 1399‬بی ــن جوان ــان ‪ 18‬ت ــا‬ ‫‪3‬س ــال انجام ش ــده اس ــت از جوانان پرس ــیده ش ــده بود «ا گر‬ ‫‪ 5‬‬ ‫همه امکانات مادی فراهم باش ــد‪ ،‬مایل به داش ــتن چند فرزند‬ ‫هس ــتید؟» که بادرنظرگرفتن قید برخورداری از امکانات مادی‪،‬‬ ‫میانگین تع ــداد فرزند مطلوب برای خانواده ‪ 2.55‬اعالم ش ــده‬ ‫ب ــود‪ .‬البته که این میزان نیز بین مردان ج ــوان‪ ،‬جوانان متاهل‪،‬‬ ‫جوان ــان فاق ــد تحصی ــات دانش ــگاهی و س ــا کنین مناط ــق‬ ‫‪3‬س ــال‬ ‫روس ــتایی بی ــش از س ــایر افراد اس ــت‪ .‬بین گ ــروه ‪ 18‬تا ‪ 5‬‬ ‫جوانان نیز‪ ،‬با افزایش س ــن تعداد فرزند موردنظر بادرنظرگرفتن‬ ‫یش ــود‪ .‬در اس ــفند ‪97‬‬ ‫فراهم بودن ش ــرایط اقتصادی بیش ــتر م ‬ ‫نی ــز میانگین تع ــداد فرزند مطل ــوب ازنظر جوان ــان مجرد بدون‬ ‫تا کی ــد بر قی ــد برخ ــورداری مال ــی‪ 2.02 ،‬بوده ک ــه نزدیک به نظر‬ ‫یم ــاه ‪ )2.05( 1400‬اس ــت‪ .‬تف ــاوت ‪ 0.5‬نم ــره در‬ ‫جوان ــان در د ‬ ‫میانگی ــن تعداد مطلوب فرزند‪ ،‬نش ــان می دهد ک ــه برخورداری‬ ‫نه ــم به طورکام ــل و ن ــه سیاسـ ـت های‬ ‫از امکان ــات م ــادی؛ ا ‬ ‫موقت ــی حمایت اقتص ــادی به ازای ه ــر فرزند‪ ،‬ب ــر افزایش تعداد‬ ‫فرزن ــد مطل ــوب درنظ ــر جوان ــان تاثی ــر مثب ــت دارد و طب ــق‬ ‫داد هه ــای تفکیک ــی‪ ،‬این اثربخش ــی بیش ــتر بین طبق ــات فاقد‬ ‫تحصی ــات دانش ــگاهی و س ــا کنین مناط ــق روس ــتایی خواهد‬ ‫‪3‬س ــال‬ ‫ب ــود‪ .‬ا گر بخواهیم نگاهی جزئی تر به گروه س ــنی ‪ 18‬تا ‪ 5‬‬ ‫یم ــاه ‪ 1400‬داش ــته باش ــیم؛ با ارتق ــای پایگاه‬ ‫در نظرس ــنجی د ‬ ‫‪3‬س ــال‪ ،‬میانگی ــن تع ــداد فرزندان‬ ‫اقتص ــادی جوان ــان ‪ 18‬ت ــا ‪ 5‬‬ ‫مطل ــوب ب ــرای خانواده ازنظ ــر جوانان کاهش می یاب ــد‪ .‬در بین‬ ‫جوانان طبقه پایی ــن اقتصادی میانگین تع ــداد فرزند مطلوب‬ ‫یک ــه این میزان بی ــن جوانان‬ ‫ب ــرای خان ــواده ‪ 2.8‬اس ــت؛ درحال ‬ ‫طبقات باالی اقتصادی به طورمتوس ــط ‪ 1.5‬اس ــت‪ .‬در مناطق‬ ‫ش ــهری نی ــز‪ ،‬جوان ــان به طورمتوس ــط ‪ 1.9‬فرزن ــد را مناس ــب‬ ‫دانس ــته اند ک ــه این می ــزان بی ــن جوان ــان س ــا کن در مناط ــق‬ ‫روس ــتایی ‪ 2.5‬اس ــت‪ .‬نکت ــه قابل توج ــه در داد هه ــا درص ــد‬ ‫یس ــت ک ــه نداش ــتن فرزن ــد را ب ــرای خان ــواده مطل ــوب‬ ‫افراد ‬ ‫دانس ــته اند‪ 12 :‬درص ــد کل م ــردم ع ــدد صف ــر را ب ــرای تع ــداد‬ ‫مطل ــوب فرزن ــد انتخاب کرده ان ــد‪ .‬این میزان بین جوان ــان ‪ 18‬تا‬ ‫‪3‬س ــال ک ــه جامع ــه ه ــدف سیاسـ ـت گذاری های ح ــوزه‬ ‫‪ 5‬‬ ‫فرزن ــداوری هس ــتند ‪ 13.4‬درصد اس ــت‪ .‬درواقع‪ ،‬ا گ ــر بخواهیم‬ ‫یت ــوان گف ــت‬ ‫نگ ــروه را بررس ــی کنی ــم‪ ،‬م ‬ ‫یت ــر داد هه ــای ای ‬ ‫جزئ ‬ ‫‪3‬س ــال و‬ ‫‪ 16.7‬درص ــد جوان ــان مج ــرد گ ــروه س ــنی ‪ 18‬ت ــا ‪ 5‬‬ ‫ـروه س ــنی داش ــتن فرزن ــد را‬ ‫‪ 9.8‬درص ــد جوان ــان متاه ــل ای ‬ ‫نگ ـ ِ‬ ‫مناس ــب نمی دانند‪ .‬در نظرس ــنجی ‪ 97‬ایس ــپا از جوان ــان ‪ 18‬تا‬ ‫‪3‬س ــال مج ــرد‪ 3.9 ،‬درص ــد گفت ــه بودن ــد داش ــتن فرزن ــد را‬ ‫‪ 5‬‬ ‫مناس ــب نمی دانند و در س ــال ‪ 92‬نیز این میزان ‪ 1.1‬درصد بوده‬ ‫اس ــت‪ .‬در نظرس ــنجی دیگری که در س ــال ‪ 99‬بین جوانان ‪ 18‬تا‬ ‫‪3‬س ــال انجام ش ــده اس ــت از جوانان پرس ــیده ش ــده بود «ا گر‬ ‫‪ 5‬‬ ‫هم ــه امکانات مادی فراهم باش ــد مایل به داش ــتن چند فرزند‬ ‫هســـتید؟» که بادرنظرگرفتن قید برخورداری مادی‪ 4.6 ،‬درصد‬ ‫گفت ــه بودند مایل به داش ــتن فرزند نیس ــتند‪ .‬همچنین اخرین‬ ‫یم ــاه ‪ 1400‬نش ــان می دهد ب ــا افزایش‬ ‫نظرس ــنجی ایس ــپا در د ‬ ‫می ــزان نگران ــی اف ــراد از الودگ ــی ه ــوا‪ ،‬افزای ــش ج ــرم و ناامن ــی‪،‬‬ ‫بی ــکاری‪ ،‬فس ــاد اقتص ــادی و اداری و همچنین تورم‪ ،‬متوس ــط‬ ‫تع ــداد فرزن ــد مطل ــوب ب ــرای خان ــواده از ن ــگاه م ــردم کاه ــش‬ ‫می یاب ــد‪ .‬درواق ــع‪ ،‬افرادی که کمتر نگران این مس ــائل در جامعه‬ ‫بوده ان ــد‪ ،‬تمایل بیش ــتری به تعداد فرزند ب ــاال دارند و درمقابل‪،‬‬ ‫ی دارای نگران ــی بیش ــتر از مس ــائل جامعه‪ ،‬تع ــداد فرزند‬ ‫اف ــراد ‬ ‫ً‬ ‫کمت ــر را برای خانواده ها مناس ــب می دانند‪ .‬نهایتا طبق تحلیل‬ ‫گه ــا‪ ،‬هر فرهن ــگ‪ ،‬رهیافت‬ ‫«اینگله ــارت» درب ــاره تغیی ــر فرهن ‬ ‫مردم را درتطابق با محیطش ــان نش ــان می ده ــد و این رهیافت‬ ‫یه ــای سیاس ــی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫در بلندم ــدت تحت تاثی ــر دگرگون ‬ ‫یس ــت‪ .‬جهان بینی مردم تنها به انچه بزرگ ترانشان‬ ‫تکنولوژیک ‬ ‫ب ــه ان ها می اموزند بس ــتگی ن ــدارد؛ بلک ــه جهان بین ــی ان ها با‬ ‫یش ــان ش ــکل می گی ــرد و گاه‪ ،‬تجارب س ــازنده‬ ‫تجارب کلی زندگ ‬ ‫ً‬ ‫یک نس ــل جوان عمیقا از تجارب نسـ ـل های گذش ــته متفاوت‬ ‫یت ــوان گفت که تغیی ــرات محیطی و کالن‬ ‫اس ــت‪ .‬درمجموع‪ ،‬م ‬ ‫در سیس ــتم جامع ــه ای ــران ب ــه دگرگونی هایی در س ــطح فردی‬ ‫انجامیده ک ــه نمونه اش را می توان در تمای ــل به تعداد فرزندان‬ ‫ُ‬ ‫کمتر دانســـت و حال این دگرگونی در رفتار در سطح خرد دارای‬ ‫پیامدهای ــی ب ــرای سیس ــتم ش ــده ک ــه منجر ب ــه ط ــرح جوانی‬ ‫جمعی ــت ش ــده اس ــت‪ .‬انچ ــه دراین بی ــن حائزاهمی ــت اس ــت‬ ‫ض ــرورت توج ــه همه جانب ــه ب ــه فرزن ــداوری و توج ــه ب ــه نگرش‬ ‫یس ــت‪ .‬سیاسـ ـت های اقتصادی موقت‬ ‫مردم در سیاست گذار ‬ ‫برای تش ــویق به فرزنداوری منجر به تش ــویق بخش ــی از جامعه‬ ‫یش ــود ک ــه ا کن ــون نی ــز درمقایسـ ـه با س ــایر گرو هه ــا گرای ــش‬ ‫م ‬ ‫شت ــری ب ــه «تع ــداد فرزن ــدان ب ــاال» دارن ــد‪ .‬باتوج هب ــه پایگاه‬ ‫بی ‬ ‫اجتماع ــی و اقتص ــادی گ ــروه ه ــدف دراین سیاسـ ـت ها‪،‬‬ ‫کس ــو‪ ،‬منجر به بازتولید‬ ‫بدون توجه به زیرس ــاخت های الزم ازی ‬ ‫یش ــود که نیاز به حمایت های اجتماع ــی مادام العمر‬ ‫نس ــلی م ‬ ‫دارند؛ ازس ــویی‪ ،‬نگاه همس ــان انگار به اجرای سیاسـ ـت ها بین‬ ‫تم ــام گرو هه ــای اجتماع ــی نه تنه ــا مش ــوقی ب ــرای ترغی ــب به‬ ‫یش ــود؛ بلکه به ش ــکل گیری و‬ ‫فرزن ــداوری بخش ــی از جامعه نم ‬ ‫ظهور مس ــائل و اس ــیب های دیگر در فرزن ــداوری می انجامد که‬ ‫هزینه های دیگ ــری برای جامعه به دنب ــال دارد‪ .‬ازایـ ـن رو‪ ،‬انچه‬ ‫نتایج فقط دو س ــوال از نظر سنجی های ایس ــپا نشان می دهد؛‬ ‫ضرورت ش ــناخت عمیق تر الگوهای تصمیم گیری جوانان برای‬ ‫فرزن ــداوری و دغدغ هه ــا و نیازه ــای ان ها برای سیاسـ ـت گذاری‬ ‫جام ــع و همچنی ــن هدفمند برای بخش ــی از جامعه اس ــت که‬ ‫تمای ــل کمت ــری ب ــه فرزن ــداوری دارن ــد و انچ ــه در حیط ــه اجرا‬ ‫ض ــرورت می یاب ــد‪ ،‬عدم اج ــرای یکپارچه سیاسـ ـت ها ب ــرای کل‬ ‫جامعهاست‪.‬‬ ‫حدیثمیرزامحمدی‪/‬ایسپا‬ ‫پیاماحمدیکاشانی‬ ‫‪pahmadikashani@gmail.com‬‬ ‫میلاد حسینی نسـب؛ تهیه کننـده‬ ‫و کارگـردان نمایـش «فقـط او‬ ‫نمی دانسـت» گفـت‪« :‬متـن‬ ‫نمایـش فقـط او نمی دانسـت‪،‬‬ ‫بازنویسی شـده (توسـط خـودم)‬ ‫نمایشـنامه ای به نـام جشـن‬ ‫گاسـفورت اثـر الـن ا کبـورن اسـت‬ ‫کـه در کتابـی با عنـوان سـرگیجه‬ ‫چـاپ شـده‪ .‬هـر پنـج نمایشـنامه‬ ‫این مجموعه توسـط سـینا قاسـمی‬ ‫ترجمـه شـده که ما توانسـتیم مجوز‬ ‫کتبـی اسـتفاده از ترجمه هـای وی‬ ‫ِ‬ ‫را دریافـت کنیـم‪ .‬این نمایشـنامه ها‬ ‫در ژانـر کمـدی رفتـاری نوشـته‬ ‫شـده اند کـه سـبک موردعالقـه ا کبـورن اسـت‪ .‬البتـه‪ ،‬جشـن گاسـفورت‬ ‫پیش ازایـن توسـط اسـتاد سـیروس ابراهیـم زاده نیـز تحت عنـوان جشـن‬ ‫نیکوکاری ترجمه شـده و به چاپ رسـیده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬سـاختن یک‬ ‫نمایـش‪ ،‬پـر از چالـش و مشـکالت مختلـف و گونا گـون اسـت؛ از مهیا کـردن‬ ‫محـل تمریـن بگیریـد تـا اخـذ مجوزهـای مربـوط بـه ترجمـه و تاییدیـه متن و‬ ‫بازبینـی و هزینه هـای مختلفـی کـه دراین مسـیر وجـود خواهـد داشـت؛ امـا‬ ‫برای خود من که تهیه کننده این نمایش بودم؛ باتوجه به اینکه گروه اتفاق‪،‬‬ ‫در کرمـان فعالیـت دارد‪ ،‬اجـرا در شـهر تهـران بسیارسـخت تر از ان چیـزی بود‬ ‫کـه به نظـرم می رسـید؛ چرا کـه کل گروه بایـد تمام مدت اجرا در تهران سـا کن‬ ‫می شـد؛ کـه هزینه های مختلف؛ ازجمله اسـکان‪ ،‬رفت وامـد‪ ،‬خوردوخورا ک‬ ‫و ‪ ...‬را شامل می شد و همچنین نیاز به هماهنگی های ریزودرشت بسیاری‬ ‫داشـت»‪ .‬وی دربـاره برنامـه اتـی خـود گفـت‪« :‬نمایـش فقـط او نمی دانسـت‬ ‫بعـد از اجـرای تهـران‪ ،‬از نیمـه خردادمـاه جـاری در کرمـان بـه روی صحنـه‬ ‫مـی رود و پـس ازان نیـز برنامه هایـی بـرای اجـرا در شـهرهای دیگـر داریـم کـه‬ ‫ً‬ ‫متعاقبـا اطالع رسـانی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫کارگردانی‬ ‫میالد حسینی نسـب حدود پنج سـال اسـت وارد حیطه بازیگری و‬ ‫ِ‬ ‫فیلـم و تئاتـر شـده؛ پیـش ازان‪ ،‬از نوجوانـی در حیطـه نویسـندگی و شـاعری‬ ‫فعالیت جدی و مستمر داشته و تجاربی کسب کرده است‪ .‬در حیطه تئاتر‪،‬‬ ‫نمایشنامه نویسـی‪ ،‬بازیگـری و کارگردانـی دراین سـال ها شـا گرد اسـاتیدی‬ ‫نظیر یداهلل اقا عباسـی‪ ،‬صدرالدین زاهد‪ ،‬عبدی قراری ‪ ،‬علی نفیسـی‪ ،‬بابک‬ ‫ِ‬ ‫دقیقـی‪ ،‬محمدرضـا حیـدری‪ ،‬محمدکاظـم دامغانـی و ارش اخالقـی بـوده‬ ‫نهـا‬ ‫اسـت‪ .‬وی همچنیـن تهیه کننـده و دسـتیار کارگـردان فیلـم کوتـاه «بـه ا ‬ ‫ً‬ ‫بگـو مـن مـرده ام» بـوده کـه اخیـرا بـه جشـنواره فیلـم کوتـاه اتریـش راه یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬وی در سـال های اخیر‪ ،‬در چندین حیطه مختلف فرهنگی و هنری‬ ‫فعالیـت داشـته اسـت؛ نوشـتن کتـاب «امـوزش مواجـه بـا زلزله» بـرای مقطع‬ ‫دبسـتان به زبـان محـاوره و شـعر‪ ،‬یکـی از فعالیت هـای اوسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫به عنـوان داور بخـش ادبـی در جشـنواره فرهنگی دانشـجویان علوم پزشـکی‬ ‫کشـور در سـال های ‪ 90‬تا ‪ 93‬فعالیت داشـت و رئیس هیئت داوران جشنواره‬ ‫دانشـجویان علوم پزشـکی کشـور در سـال ‪ 94‬بـود‪ .‬او نفـر اول جشـنواره‬ ‫بین المللـی «جوانـه» در سـال ‪ 92‬در بخـش ترانـه؛ نفـر اول جشـنواره های‬ ‫شعر «ماه و مهر»‪« ،‬اردیبهشت غزل»‪« ،‬نخل های سوخته»‪ ،‬جشنواره شعر‬ ‫«مـادر» و منتخـب جشـنواره شـعر «رضـوی» در سـال های مختلـف بـوده؛ و‬ ‫کتـاب اشـعار خـود را در نوبـت چـاپ دارد‪ .‬وی بـا اهنگسـازان و خواننـدگان‬ ‫مطرحی در کشـور سـابقه همکاری دارد؛ ازجمله دکتر محمدرضا چراغعلی‪،‬‬ ‫نیمـا محرابـی‪ ،‬سـیامک عباسـی‪ ،‬ویلیـام نیـری و ‪...‬؛ و همچنیـن به عنـوان‬ ‫جـوان موفـق اسـتان کرمـان در سـال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬انتخـاب شـده اسـت‪.‬‬ ‫جمیـع ایـن تجـارب بـه او کمـک کـرده تـا در حیطـه نویسـندگی و کارگردانـی‬ ‫هـم موفـق ظاهـر شـود‪.‬‬ ‫«الـن ا کبـورن» در ‪ 12‬اوریـل ‪ 1939‬در لنـدن چشـم به دنیـا گشـود‪ .‬وی‬ ‫نمایشـنامه نویس و کارگـردان پـرکار بریتانیایی سـت کـه تـا سـال ‪ 2021‬بیـش‬ ‫از ‪ 80‬نمایشـنامه را نوشـته و کارگردانـی کـرده اسـت‪ .‬اتفاقـات ایـن نمایـش در‬ ‫روزی خـاص بـرای اهالـی یـک دهکده رخ می دهد؛ دراین روز ویژه جشـنی بر‬ ‫پا شـده تا هم زمان با افتتاح سـالن تشـریفات‪ ،‬نماینده ای به نام « ِاما پیرس»‬ ‫بـرای ایـراد سـخنرانی و تبلیغـات غیرمسـتقیم از حزب خـودش در انتخابات‬ ‫پیـش رو دراین جشـن حضـور پیـدا کنـد؛ امـا زمانی کـه بـه دهکـده می رسـد‪،‬‬ ‫هیچ چیـز امـاده نیسـت ‪...‬‬ ‫عوامـل پـروژه عبارت انـد از مترجـم‪ :‬سـینا قاسـمی‪ /‬کارگـردان و تهیه کننـده‪:‬‬ ‫میالد حسینی نسب‪ /‬بازیگران‪ :‬رضوان جهانبخش‪ ،‬سیما عرب زاده‪ ،‬رسول‬ ‫حـری‪ ،‬سـعید حسـن پور و احسـان زار ع‪ /‬مشـاور کارگـردان‪ :‬علـی نفیسـی‪/‬‬ ‫مشـاور پـروژه‪ :‬نـادر نادرپـور‪ /‬سرپرسـت گـروه موسـیقی‪ :‬امیـد حسـینی‪/‬‬ ‫مشـاوران رسـانه‪ :‬پیام احمدی کاشـانی و فرزاد جمشـیددانایی‪ /‬عکاسـان‪:‬‬ ‫پیـام احمـدی کاشـانی‪ ،‬فهیمـه علی بیگی و لیلا محرم پور‪ /‬دسـتیار صحنه‪:‬‬ ‫محمدرضـا رمضان پـور‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫الیس زینتر؛‬ ‫برنده گران قیمت ترین جایزه ادبی دوبلین‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫نوولیسـت فرانسـوی؛ «الیس زینتر» توانسـت برنده گران ترین (‪100‬هزارپاوند)‬ ‫جایـزه ادبـی ایرلنـد شـود‪ .‬او کـه متولـد ‪ 1986‬اسـت؛ به خاطـر رمـان ‪L'Art de‬‬ ‫«هنـر ازدسـت دادن» به زبـان انگلیسـی‬ ‫‪ Perdre‬کـه در سـال ‪ 2021‬باعنـوان‬ ‫ِ‬ ‫ترجمـه و منتشـر شـد‪ ،‬جایـزه ایمپـک دوبلیـن را به همـراه مترجـم ایـن اثـر؛‬ ‫یعنـی «فرانـک ویـن» ازان خـود کـرد‪ .‬ایـن جایـزه بین المللـی کـه سـاالنه بـه‬ ‫یـک اثـر داسـتانی تعلـق می گیـرد؛ از نظـر مبلـغ‪ ،‬یکـی از گران تریـن جوایـز‬ ‫ادبی سـت کـه بـه یک نفـر پرداخـت می شـود و البتـه ‪25‬درصـد مبلـغ جایـزه‬ ‫یسـت‬ ‫«هنر از دسـت دادن» داسـتان چند نسل ‬ ‫به مترجم اثر خواهد رسـید‪ِ .‬‬ ‫کـه مهاجـران الجزایـری فرانسـه را به تصویـر می کشـد کـه یکـی از پیامدهـای‬ ‫حضور تاریخی اسـتعماری ان در این کشـور اسـت‪ .‬در مرکز بخش معاصر اثر‪،‬‬ ‫«نعیمـه» یـک زن جـوان معمولـی فرانسـوی قـرار دارد کـه می کوشـد دربـاره‬ ‫تاریخچه خانواده اش که از الجزایر به فرانسـه امده اند‪ ،‬مطلع شـود‪« .‬زینتر»‬ ‫ن ‪ Juste avant l'Oubli‬جایزه «رنودو» را کسـب کـرده بود‪ .‬او در‬ ‫پیش تـر بـا رمـا ‬ ‫‪16‬سـالگی با انتشـار ‪ Deux moins un égal zero‬وارد عرصه رمان نویسـی شـد‬ ‫و در سـال ‪ 2010‬نیـز دومیـن رمـان خـود را منتشـر کـرد کـه باعنـوان انگلیس ِـی‬ ‫‪ Take This Man‬ارائـه شـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم امنـه بـرم دارای شماره شناسـنامه ‪ 6459254036‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 24/1401‬از‬ ‫این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان خدابخش بلوچی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 3651094693‬در تاریـخ ‪ 1395/09/18‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬امنـه بـرم فرزنـد سـعید شـماره ملـی‬ ‫‪ 6459254036‬همسـر متوفـی ‪ -2‬امام بخـش بـرم فرزنـد خدابخـش شـماره ملـی ‪ 3651886166‬فرزند‬ ‫متوفـی ‪ -3‬زینـب بلوچـی فرزنـد خدابخـش شـماره ملـی ‪ 7010098239‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬جابـر بلوچـی‬ ‫فرزنـد خدابخـش شـماره ملـی ‪ 3640665521‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬سـعید بلوچی فرزند خدابخش شـماره‬ ‫ملـی ‪ 3640665491‬فرزنـد متوفـی ‪ -6‬مریم بلوچی فرزند خدابخش شـماره ملـی ‪ 3640665503‬فرزند‬ ‫متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت در یکـی از روزنامه هـای‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای عثمـان بلـوچ دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651082431‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪27/1401‬‬ ‫از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان یاسـر بلـوچ بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3640338170‬در تاریـخ ‪ 1401/02/21‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خود بدرود حیات‬ ‫گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬عثمـان بلـوچ فرزنـد محمـد شـماره ملـی‬ ‫‪ 3651082431‬پـدر متوفـی ‪ -2‬رحیمـا پشـت بازن فرزنـد شـیرمحمد شـماره ملـی ‪ 5259199154‬مـادر‬ ‫متوفـی ‪ -3‬سـلیمه بلـوچ فرزند محمد شـماره ملـی ‪ 3640526244‬همسـر متوفی ‪ -4‬رینـاز بلوچ فرزند‬ ‫یاسـر شـماره ملـی ‪ 7010380880‬دختـر متوفـی ‪ -5‬اذریـن بلـوچ فرزنـد یاسـر شـماره ملـی ‪7010434611‬‬ ‫دختـر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت در یکـی از‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪،‬‬ ‫از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم زهـرا شـهرکی بـه اسـتناد یک برگ استشـهادیه ای سـند مالکیت المثنـی حدنگاری کـه به امضای‬ ‫شـهود و به گواهی دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 19‬خاش رسـیده مدعی سـت که سـند مالکیت ‪407163‬‬ ‫ششـدانگ پلا ک ‪ 820‬فرعـی از ‪ 689‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بلوچسـتان شـهر محمودابـاد خـاش‬ ‫مورد ثبت ‪ 24213‬صفحه ‪ 22‬دفتر ‪ 165‬امال ک به نامش ثبت شـده‪ ،‬به علت جابجایی مفقود شـده و‬ ‫درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده و مـورد ثبت در رهن و بازداشـت نمی باشـد‪ .‬لذا مراتب‬ ‫بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‪ ،‬یـا انجـام معامله نسـبت بـه ملک مرقـوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این ا گهی‬ ‫ظرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض خود را به ضمیمه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‪ ،‬به این اداره اعالم و رسـید‬ ‫دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا‬ ‫درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی طبق مقـررات اقدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/07 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫م الف ‪5/17‬‬ ‫ا گهی دعوت افراز‬ ‫نظربه اینکـه خانـم صفـا قدیری عابـد احـدی از ورثـه مرحـوم محمدحسـین قدیری عابـد احـدی از‬ ‫مالکیـن مشـاعی مزرعـه و قنـات ناصرابـاد دارای پلا ک ‪ 768‬اصلـی (مالـک مشـاع مقـدار یـک سـهم از‬ ‫‪16‬سـهم ششـدانگ) واقـع در بخـش چهـار بلوچسـتان شـهر خـاش طبـق درخواسـت وارده بـه شـماره‬ ‫‪ 105/636‬مورخـه ‪ 1401/02/07‬تقاضـای افـراز سـهمی خـود از پلا ک مرقـوم را بـه اسـتناد قانـون افـراز‬ ‫و فـروش املا ک مشـاع مصـوب سـال ‪ 1357‬از ایـن اداره کـرده و در ذیـل تقاضـای افـراز خویـش‪ ،‬اعلام‬ ‫داشـته که به دیگر مالکین مشـاعی دسترسـی ندارد و ادرس انها مشـخص نمی باشد و مجهول املکان‬ ‫هسـتند‪ ،‬لـذا مراتـب طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا ا گهـی می شـود و از‬ ‫کسـانی کـه حـق و حقوقـی در ایـن ملـک دارنـد و یـا تمایـل بـه افـراز دارنـد‪ ،‬دعـوت بـه عمـل می ایـد تـا در‬ ‫ساعت ‪8‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/03/18‬در این اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور‬ ‫بهـم رسـانند تـا بـا حضـور و نظـارت انـان‪ ،‬عمـل افـراز برابـر مقـررات صـورت پذیـرد‪ .‬یـاداور می گـردد عـدم‬ ‫حضـور‪ ،‬مانـع از انجـام عمـل افـراز نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/07 :‬‬ ‫جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک ‪ 14‬باقیمانده فرعی از ‪ 2124‬اصلی بخش شهر کاشمر‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن پال ک هـای ‪ 40‬فرعـی و ‪ 13‬و ‪ 15‬فرعـی از ‪ 2124‬اصلـی بخـش شـهر کاشـمر ابلاغ‬ ‫می شود با توجه به اینکه وقت تعیین متراژ و مساحت پال ک ‪ 14‬باقیمانده فرعی از ‪ 2124‬اصلی بخش‬ ‫شـهر کاشـمر مورد تقاضای حمید کسـنوی که در مجاورت ملک شـما اسـت‪ ،‬در روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/11‬سـاعت ‪10‬صبـح تعییـن شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ ،‬چنانچـه در مـورد حـدود و‬ ‫حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید‪ ،‬می توانید‬ ‫در روز و سـاعت مقـرر در محـل وقـوع ملـک واقـع در کاشـمر‪ ،‬خیابـان ‪ 15‬خـرداد ‪ 10.2‬پلا ک ‪ 48‬حاضـر‬ ‫شده و برابر کد ‪ 914‬مجموعه بخشنامه های ثبتی‪ ،‬مطالب خود را اظهار دارید‪ .‬بدیهی ست درصورت‬ ‫عدم حضور‪ ،‬عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه می یابد‪ -1 .‬حد شمال ‪ 40‬فرعی از ‪ 2124‬احمد امیریان؛‬ ‫‪ -2‬حـد جنـوب پلا ک ‪ 13‬فرعـی از ‪ 2124‬سـیدعلی ا کبـر؛ ‪ -3‬حـد غـرب پال ک ‪ 15‬فرعـی از ‪ 2124‬اجاللی‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪594‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140160306012000468‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه عسـکری فرزند علی به شماره شناسـنامه ‪ 4954‬صادره از کاشـمر در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 123/20‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1339‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخش یک شهر کاشمر به ادرس خیابان ‪ 15‬خرداد ‪ 5‬خریداری از مالک رسمی اقای سیدعلی محمد‪،‬‬ ‫خانم هـا بی بی سـکینه‪ ،‬رقیـه و خدیجـه شـهرت همگی حسـینی یزدی محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪586‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012000198‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای سیدحسـن موسـوی فرزنـد سـیدرضا بـه شماره شناسـنامه ‪ 1172‬صـادره از‬ ‫کاشمر در ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت ‪ 1874‬مترمربع از پال ک ‪ 572‬فرعی از ‪ 61‬اصلی واقع در‬ ‫بخش سـه کاشـمر به ادرس روسـتای رزق اباد خریداری از مالک رسـمی مالکیت مشـاعی متقاضی محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪588‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سند مالکیت خودرو سواری پژو ‪ 405‬جی ال ایکس به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ 1397‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪154 -32‬هــ‪ 21‬و شـماره موتـور ‪ 124K1190819‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11VE5JK027833‬بـه‬ ‫مالکیت سیدمصطفی سیدالحسینی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/25-1401114418019000445‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای همت علی بخش کزج فرزند چراغعلی به شماره شناسـنامه ‪ 6‬صادره‬ ‫از خلخـال در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 220‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10754‬از ‪8‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 314‬فرعـی واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی خانـم تـرگل خانـم افروز محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/96‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160306005002119‬و ‪ 140160306005002120‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫متقاضیـان ‪ -1‬اقـای محمدمهـدی صدیقـی فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه ‪64‬‬ ‫صادره از نیشـابور؛ ‪ -2‬اقای محمدرضا صدیقی فرزند حسـین به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 21‬صـادره از نیشـابور هـر کـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 201/25‬مترمربـع پلا ک ‪ 129‬فرعـی از ‪ 231‬اصلـی واقـع در‬ ‫اراضی مرتضی اباد بخش ‪ 2‬نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمداسماعیل‬ ‫علیمردانی محرز شده است‪ .‬بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪1187‬‬ ‫نیشـابور‪ ،‬از طـرف غالمرضا حسـنی عارفی‬ ‫شنبه ‪ 7‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2507‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو کامیونـت ون نیسـان ‪ 2400‬مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪227 -36‬م‪ 91‬و شـماره موتـور ‪ 411073‬و شـماره شاسـی ‪ K121699‬بـه مالکیـت مهـدی امیـری مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪157 -32‬م‪ 27‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12489337147‬و شـماره شاسـی ‪NAACA1CB5BF239795‬‬ ‫بـه مالکیـت ابـاذر اسـمعیلی دهمیانی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪584‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری تیبا ‪ 2‬هاچ بک به رنگ سفید مدل‬ ‫‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪267 -74‬ل‪ 68‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/9455708‬و شماره شاسی ‪NAS821100M1024179‬‬ ‫بـه مالکیـت اسـماعیل نـورزاد مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار‬ ‫اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ بـژ مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪698 -24‬س‪ 86‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 12484012999‬و شماره شاسی ‪ 14208277‬به مالکیت علیرضا مدیحی فرزند عبدالکریم‬ ‫ش ش ‪ 202‬صـادره از ابـادان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو پرایـد سـواری بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مدل ‪ ۱۳۸۷‬با شـماره پال ک ایران ‪۳۶۷ -۳۲‬و‪ ۲۷‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ ۲۴۵۹۶۴۰‬و شـماره شاسـی ‪ S1422287017323‬به‬ ‫مالکیت فهیمه عربی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت دوکابیـن داتسـون ‪ 1800‬بـه رنگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1988‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪318 -32‬م‪ 41‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 741201‬و شـماره شاسـی ‪ 423157‬بـه مالکیـت‬ ‫محمدرضـا پاسبان کسـرینه مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪595‬‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب مهـری رضائـی راد فرزنـد ولـی اهلل بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ ۴۲‬صادره از ارا ک در مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسالمی‬ ‫صـادره بـه تاریـخ ‪ ۱۳۹۹/10/25‬از واحـد دانشـگاهی ازاد ارا ک مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار‬ ‫اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه‬ ‫نشانی میدان امام خمینی‪ ،‬بلوار امام خمینی‪ ،‬شهرک دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫ارا ک صنـدوق پسـتی ‪ ۵۶۷/۳۸۱۱۳۵‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ پلا ک ‪ 399‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 2‬طبـس تا کنون‬ ‫بـه عمـل نیامـده‪ ،‬اینـک برحسـب درخواسـت کتبـی وکیل اقای محسـن جعفـری به‬ ‫وکالـت از طـرف علـی و خدیجـه و حوری نسـاء و خیرالنسـاء همگـی عجمـی و علـی‬ ‫مددشـرفی‪ ،‬متقاضـی ثبـت و بـا رعایـت مـواد ‪ 14‬و ‪ 15‬قانـون ثبـت‪ ،‬عملیـات تحدیـد‬ ‫حدود ان ساعت ‪8‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1401/03/28‬در محل شروع و به عمل‬ ‫خواهـد امـد‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـا انتشـار ا گهـی از متقاضـی و صاحبـان املا ک مجـاور‬ ‫دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر‪ ،‬در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی‬ ‫نسـبت بـه حـدود یـا حقوق ارتفاقـی ان دارند‪ ،‬به نماینـده محدد اظهار و ابـراز دارند‪.‬‬ ‫کسـانی که به عملیات تحدید حدود‪ ،‬واخواهی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند به استناد‬ ‫مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت و در اجـرای مـواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نـام اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬از‬ ‫ً‬ ‫تاریخ تحدید ظرف یک ماه‪ ،‬اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد طبس تسلیم‬ ‫و رسـید دریافـت کننـد و نیـز ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض بـه اداره ثبـت‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصالح قضائی تسـلیم و گواهـی الزم از مرجع قضائی‬ ‫مربوطـه اخـذ و بـه اداره ثبـت تسـلیم کنـد‪ .‬درغیراینصـورت اقدامـات قانونـی بنـا بـه‬ ‫تقاضـای ذینفـع بـه عمل خواهـد امد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/07 :‬‬ ‫غالمرضا کدخدائی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1324732‬‬ ‫و املا ک طبس‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری چـری ‪ Tiggo5‬مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪918 -69‬س‪ 61‬و شـماره موتـور ‪ MVM484FTAH024278‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NATGBATL3H1020597‬بـه مالکیـت محمـد عیسـی زهـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک ایران ‪661 -24‬س‪67‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 3731841‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289599315‬بـه مالکیـت سـیده زلیخا شـجاعی بـا‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1860621880‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی و کارت سـوخوخت خودو وانت مزدا دوکابین ‪ 2000‬به رنگ نقره ای با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪979 -63‬ن‪ 44‬و شـماره موتـور ‪ FE553902‬و شـماره شاسـی ‪ NAGDPX2PC19E31649‬بـه مالکیـت‬ ‫نصـرت موحدی نـژاد بـه شـماره ملـی ‪ 2002689512‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای کامبیـز محبی نیلکـی طـی درخواسـت وارده شـماره ‪ ۱۴۰۱/02/18-۱۴۰۱۰۰۲۱۱‬منظـم بـه یـک‬ ‫بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه تائیـد دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۱۹۶‬کرنـد رسـیده مدعی سـت کـه سـند‬ ‫مالکیت ششـدانگ پال ک ‪ ۶۱‬فرعی از ‪ ۵۷‬اصلی واقع در بخش پنج که ذیل ثبت شـماره ‪ ۴۰۶۶‬صفحه‬ ‫‪ ۳۴۵‬دفتـر جلـد ‪ ۲۱/۵‬بـه نـام مشـارالیه ثبـت و سـند مالکیـت شـماره ‪ ۱۷۶۷۷۳‬صـادر شـد‪ ،‬کـه به علت‬ ‫سـهل انگاری مفقود شـده اسـت‪ .‬لذا در اجرای تبصره ماده ‪ ۱۲۰‬قانون ثبت مراتب یکبار در جراید درج‬ ‫تـا هـر کـس کـه سـند مالکیـت در نـزد اوسـت و یـا مدعی انجام معامله اسـت‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ ۱۰‬روز از تاریخ‬ ‫ً‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان داالهو ارسـال و رسـید‬ ‫دریافـت کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از طـی تشـریفات قانونـی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی‬ ‫اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫م الف ‪16‬‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه حمـل سلاح شـکاری سـاچمه زنی دولـول روی هـم سـاخت کشـور ترکیـه بـا شـماره سلاح‬ ‫‪ 61808034‬بـه نـام جـواد ریاحـی فرزنـد فیـض اهلل بـه شماره شناسـنامه ‪ 224‬صـادره ازکنـگاور بـا شـماره‬ ‫ملـی ‪ 3309565505‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪919 -33‬ب‪ 57‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 11283168985‬و شـماره شاسـی ‪ 83538331‬به نام امیر شـریفی گل زردی مفقود شـده‬ ‫و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/22-140160318011001310‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای میالد اذرپندار فرزند جوان شـیر به شماره شناسـنامه ‪ 45636‬صادره‬ ‫از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن (عرصـه) بـه مسـاحت ‪ 292/73‬مترمربـع پلا ک ‪ 1423‬فرعـی از‬ ‫‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 65‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪22‬‬ ‫گیالن خریداری از نسـق سـیدتقی سـیدزاده محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به‬ ‫شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/202‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160316002000116‬و ‪ 140160316002000114‬مـورخ ‪ 1401/01/23‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقایان کیومرث اختیاری و بابک‬ ‫اختیـاری فرزنـد جلیـل بـه شماره شناسـنامه ‪ 3341671986‬و ‪ 3258901848‬صـادره از اسلام ابادغرب‬ ‫هـر کـدام نسـبت بـه سـه دانگ از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 120/20‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 2657‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬ولیعصـر‪ ،‬شـهرک اندیشـه خریـداری برابـر مبایعه نامـه‬ ‫عـادی از پورمنـد شـریفی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬یدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/30‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/27-1401114418019000485‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سـیدا کبر داوطلب ناورودی فرزند سـیداقاجان به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 8‬صـادره از تالـش در ششـدانگ دوبـاب خانـه و مغـازه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 324/60‬مترمربـع پال ک‬ ‫فرعـی ‪ 1406‬از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 270‬فرعـی واقع در قریه نـاورود بخش ‪ 27‬گیالن‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقاجـان داوطلب محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/111‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/24-1401114418019000439‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فتح الـه با کرم مریـان فرزنـد صـادق بـه شماره شناسـنامه ‪ 13‬صـادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 535/35‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 256‬از ‪36‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 195‬واقع در قریه ییالقی ناوان بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای صـادق با کرم مریـان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/102‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب دادنامـه ‪ 9909978330500720‬محکوم علیـه شـرکت پاسـارگاد بتـن اسلام ابادغرب محکـوم‬ ‫اسـت بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 48/000/000‬تومـان بابـت اصـل خواسـته‪ ،‬مبلـغ ‪ 1/583/010‬تومـان بابـت‬ ‫خسـارات ناشـی از دادرسـی و مبلـغ ‪ 1/500/000‬تومـان بابـت حق الوکالـه وکیـل در حـق محکوم لـه بهمـن‬ ‫حیـدری و نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬لـذا در راسـتای اخـذ محکوم بـه یـک دسـتگاه‬ ‫بونکـر بـه شـماره پلا ک ایـران ‪646 -19‬ع‪ 97‬توقیـف و بـه کارشناسـی جهـت ارزیابـی ملـک بـه شـرح ذیـل‬ ‫ارجـاع شـده‪ :‬بـا احتـرام در اجـرای قـرار کارشناسـی صـادره در مورخـه ‪ 1400/12/14‬بـه شـماره پرونـده‬ ‫‪ 9909988330500259‬و شـماره بایگانی ‪ 0000188‬مبنی بر ارزیابی یک دسـتگاه بونکر با موتور به شـماره‬ ‫پلا ک (پلا ک سـوم) ‪646 -19‬ع‪ ،97‬اینجانـب کارشـناس رسـمی منتخـب سـرهنگ دوم مهـدی بـرازش‬ ‫در سـاعت ‪ 12:30‬مورخـه ‪ 1400/12/14‬در حضـور خواهـان اقـای بهمـن حیـدری فرزنـد علی بـگ از بونکـر‬ ‫موصـوف در محوطـه شـرکت بتـون امـاده ناصـری واقع در شـهرک صنعتی بازدید که نتیجه به شـرح ذیل‬ ‫اعلام می شـود‪ :‬بونکـر دو محـور هشـت چـرخ بازدیـد شـده فاقـد شـماره شناسـایی از قبیـل شـماره حـک‬ ‫شاسـی یـا پال کـت مشـخصات بـوده و موتـور ان از نـوع چهار سـیلندر هندی و کمپرسـور علیجانـی و محور‬ ‫ان از نوع کاال بارز است که موتور ان قابل روشن کردن نبود و معاینه فنی به منظور تست سالمت موتور‬ ‫مقـدور نبـود و السـتیک های ان حـدود بیسـت درصـد سـالم بـوده کـه دو حلقـه از انهـا غیرقابـل اسـتفاده‬ ‫اسـت‪ 8( .‬حلقه السـتیک نیاز دارد) قیمت پایه کارشناسـی ‪ 1/500/000/000‬ریال معادل یکصد و پنجاه‬ ‫میلیون تومان تعیین می شود‪ .‬مزایده برای مورخه ‪ 1401/03/18‬ساعت ‪ 9‬الی ‪10‬صبح مستقر در دفتر‬ ‫اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری اسالم ابادغرب برگزار خواهد شد‪ .‬هرکس که باالترین قیمت‬ ‫را اعالم کند به ایشان فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد از بهای مزایده‪ ،‬فی المجلس از برنده مزایده‬ ‫بـه صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ مزایـده به اجـرای احکام تودیع‬ ‫کنـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقی ثمـن را تودیـع کند‪ ،‬پس از کسـر‬ ‫هزینه هـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی‪ ،‬مابقـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬کـس‬ ‫یـا کسـانی کـه بخواهنـد از خـودرو موصـوف بازدیـد کننـد می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایـده به اجـرا مراجعه تا‬ ‫ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت ثبـت ثنـا بـرای تمامـی اصحـاب دعوی و شـرکت کنندگان‬ ‫در مزایـده الزامی سـت‪.‬‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000786‬مـورخ ‪ 1401/02/29‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بیرجند تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا عجمـی فرزنـد محمدولـی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 13537‬در ششـدانگ یکبـاب محوطـه مشـتمل بـر اتـاق بـه مسـاحت ‪208/14‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 231‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محل مالکیت سـیدمحمدتقی شـهیدی و اسـداله‬ ‫سادسـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/23 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1324584‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 9254‬مورخ ‪ 1400/09/11‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫اسـداله سـاویس فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ یک قطعـه باغ به مسـاحت‬ ‫‪ 9932/39‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی بـه شـماره کالسـه ‪1400/525‬‬ ‫واقـع در اراضـی حسـین اباد بخـش ‪ 18‬ثبـت بهشـهر محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 14‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمدمهدی قلیان‪ ،‬سرپرست اداره ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1323727‬‬ ‫اسناد و امال ک بهشهر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005002132‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقای مجتبی اخالصی فرزند مرتضی به شماره شناسـنامه ‪ 35‬صادره از نیشـابور‬ ‫در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 75/45‬مترمربـع پلا ک ‪ 41‬فرعـی از ‪ 3‬اصلی‬ ‫واقـع در اراضـی ده جیلوگـر بخـش ‪ 12‬نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫امیررضا سالمی محرز شده است‪ .‬بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪1191‬‬ ‫نیشابور‪ ،‬از طرف غالمرضا حسنی عارفی‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره‬ ‫‪ 140060310013001011‬مـورخ ‪ 1401/01/25‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای داود مرادی فرزند عباسـعلی نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 197/30‬مترمربع‬ ‫کـه مقـدار ‪40‬سـیر مشـاع عرصـه وقـف اسـت بـه شـماره پلا ک ‪ 302‬فرعـی از‬ ‫‪ 15‬اصلـی واقـع در قریـه کچلـده بخـش یـک خریـداری شـده از اقـای مجتبی‬ ‫احسـانی مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪/‬سراسـری در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات‬ ‫الصـاق‪ ،‬تـا درصورتی کـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در‬ ‫محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1315974‬‬ ‫و امال ک چمستان‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای شـعیب حـوت دارای شماره شناسـنامه ‪ 3640514629‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 26/1401‬از‬ ‫ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان تاج محمـد حـوت بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 5259276957‬در تاریـخ ‪ 1400/02/17‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات‬ ‫گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬ابوبکـر حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی‬ ‫‪ 3641349176‬فرزنـد متوفـی ‪ -2‬محمـد حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 3641664144‬فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -3‬اصـف حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 7010015716‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬تاج محمـد حـوت فرزنـد‬ ‫تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 5259276957‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬احسـان حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی‬ ‫‪ 7010015724‬فرزنـد متوفـی ‪ -6‬خدیجـه حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 3641160715‬فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -7‬زبیر حوت فرزند تاج محمد شـماره ملی ‪ 3640822171‬فرزند متوفی ‪ -8‬شـعیب حوت فرزند تاج محمد‬ ‫شـماره ملی ‪ 3640514629‬فرزند متوفی ‪ -9‬اسـیه حوت فرزند تاج محمد شـماره ملی ‪ 3640402421‬فرزند‬ ‫متوفـی ‪ -10‬لطیفـه حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 5259225325‬همسـر متوفـی ‪ -11‬ادهـم حـوت‬ ‫فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 3641447331‬فرزنـد متوفـی ‪ -12‬جنیـد حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره‬ ‫ملـی ‪ 3641037654‬فرزنـد متوفـی ‪ -13‬علی محمـد حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی ‪3651777669‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -14‬گل محمـد حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 5259282681‬فرزنـد متوفـی ‪ -15‬اعظـم‬ ‫حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 3651102165‬فرزنـد متوفـی ‪ -16‬خیری حوت فرزند تاج محمد شـماره‬ ‫یبـی حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 3651102157‬فرزنـد‬ ‫ملـی ‪ 3651102149‬فرزنـد متوفـی ‪ -17‬مهرب ‬ ‫متوفـی ‪ -18‬نسـیمه حـوت فرزنـد تاج محمد شـماره ملـی ‪ 3640058496‬فرزند متوفی ‪ -19‬سـارا حوت فرزند‬ ‫تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 3641135613‬فرزنـد متوفـی ‪ -20‬نوربخـش حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی‬ ‫لسـتون حوت فرزند تاج محمد شـماره ملی ‪ 3650166186‬فرزند متوفی‬ ‫‪ 3640058501‬فرزند متوفی ‪ -21‬گ ‬ ‫‪ -22‬گل نسـاء حـوت فرزنـد تاج محمـد شـماره ملـی ‪ 3640514610‬فرزنـد متوفـی ‪ -23‬حنیفـه بتالیـده فرزنـد‬ ‫قـادرداد شـماره ملـی ‪ 3650791420‬همسـر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را‬ ‫در یـک نوبـت در یکـی از روزنام ههـای کثیراالنتشـار ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامه از‬ ‫متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫ا گهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫حوزهثبتیقائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی قائم شـهر مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه پرچینک‪ 22‬اصلی بخش‪8‬‬ ‫‪ 29‬فرعـی بـه نـام خانـم مریم عنایتی پرچینکی نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 803/05‬مترمربع خریداری مع الواسـطه‬ ‫از خانم ها جانمار و سـکینه ولی پورپرچینکی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه‬ ‫بر انتشـار ا گهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‬ ‫اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نشـود یا معترض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت مبادرت بـه صدور‬ ‫سند مالکیت می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی ست برابر ماده‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمان بـه اطالع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫یونـس قصابـی‪ ،‬کفیـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1315259‬‬ ‫قائم شهر‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫مشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائ ‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه انبستیر ‪ 65‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 570‬فرعـی بـه نـام اقـای محمـد حاجی حاجیکالئـی نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪137/06‬‬ ‫مترمربـع خریـداری بـدون واسـطه از اقـای اسـفندیار حاجی حاجیکالئـی مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 570‬فرعـی بـه نـام خانـم فریـده گرزین حاجی کالئـی نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪137/06‬‬ ‫مترمربـع خریـداری بـدون واسـطه از اقـای اسـفندیار حاجی حاجیکالئـی مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه بر انتشـار ا گهی‪،‬‬ ‫رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبت محل تحویـل دهد که دراینصورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی کـه اعتراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع‬ ‫یسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد‬ ‫از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫ً‬ ‫قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از‬ ‫تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید حدود به‬ ‫صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را به صورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫یونـس قصابـی‪ ،‬کفیـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1314463‬‬ ‫قائم شـهر‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 7‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2507‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306009000045‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫چنـاران تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابوالقاسـم مضبـوط فرزند حسـن به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 346‬صـادره از قوچـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 8870502‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 63‬اصلـی واقـع در اراضـی حاجی ابـاد‬ ‫خراسـان رضـوی بخـش ‪ 8‬حـوزه ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت براتعلـی رضائـی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانم نوربی بی دهقانی مراد دارای شماره شناسنامه ‪ 3651044491‬به شرح دادخواست به کالسه ‪25/1401‬‬ ‫از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان علـی رئیسـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 6458726260‬در تاریـخ ‪ 1400/11/20‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خود بدرود حیات گفته‬ ‫و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬کفایت الـه رئیسـی فرزنـد علی شـماره ملـی ‪3640051890‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -2‬ذکیـه رئیسـی فرزنـد علـی شـماره ملـی ‪ 3640460227‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬هدایت الـه رئیسـی‬ ‫فرزنـد علـی شـماره ملـی ‪ 3640790995‬فرزند متوفی ‪ -4‬عطیه رئیسـی فرزند علی شـماره ملـی ‪7010152578‬‬ ‫فرزند متوفی ‪ -5‬امراهلل رئیسی فرزند علی شماره ملی ‪ 7010219060‬فرزند متوفی ‪ -6‬ریحانه رئیسی فرزند علی‬ ‫شـماره ملـی ‪ 7010302227‬فرزنـد متوفـی ‪ -7‬رقیـه رئیسـی فرزنـد علـی شـماره ملـی ‪ 364081802‬فرزند متوفی‬ ‫‪ -8‬رشـیده رئیسـی فرزنـد علـی شـماره ملـی ‪ 3651916936‬فرزنـد متوفـی ‪ -9‬عنایـت اهلل رئیسـی فرزنـد علـی‬ ‫شـماره ملـی ‪ 3640348516‬فرزنـد متوفـی ‪ -10‬سـراج الدین رئیسـی فرزنـد علـی شـماره ملـی ‪3641536839‬‬ ‫فرزند متوفی ‪ -11‬سـمیه رئیسـی فرزند علی شـماره ملی ‪ 3640591097‬فرزند متوفی ‪ -12‬روبینه رئیسـی فرزند‬ ‫علـی شـماره ملـی ‪ 6459977364‬فرزنـد متوفـی ‪ -13‬مهدیـه رئیسـی فرزنـد علـی شـماره ملـی ‪7010092362‬‬ ‫فرزند متوفی ‪ -14‬الیاس رئیسی فرزند علی شماره ملی ‪ 7010182140‬فرزند متوفی ‪ -15‬نوربی بی دهقانی مراد‬ ‫فرزنـد غالم محمـد شـماره ملـی ‪ 3651044491‬همسـر متوفـی ‪ -16‬زینـت فرهـادی فرزنـد بهـرام شـماره ملـی‬ ‫‪ 6459693307‬همسر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشار ا گهی می کند تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‪ ،‬از تاریخ‬ ‫نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه این شـورا تقدیم کنـد؛ واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306009000063‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫چنـاران تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهـدی سـجادی فرخـد فرزند محسـن به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 16812‬صـادره از مشـهد در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪45460‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 39‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در اراضـی دهنـو خراسـان رضوی بخش ‪7‬‬ ‫حوزه ثبت ملک چناران از محل مالکیت مشـاعی متقاضی و همچنین موسـی الرضا سـجادی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫م ‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306009000049‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫چنـاران تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابوالقاسـم مضبـوط فرزند حسـن به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 346‬صـادره از قوچـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه‬ ‫مساحت ‪ 76990‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 63‬اصلی واقع در اراضی حاجی اباد خراسان‬ ‫رضـوی بخـش ‪ 8‬حـوزه ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت علـی رحمانـی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم بـه شـماره و شـماره دادنامـه مربوطـه ‪ 9909978331101091‬محکوم علیـه محکـوم اسـت بـه پرداخـت ‪ 114‬عـدد سـکه طلای تمـام بهـار ازادی طرح جدیـد به عنوان اصل خواسـته‪،‬‬ ‫مبلـغ ‪ 1425320‬ریـال بابـت هزینـه دادرسـی و مبلـغ ‪ 10000000‬ریـال بـه عنـوان حق الوکالـه وکیـل در حـق محکوم لـه‪ .‬بـا توجـه بـه اینکـه اخـذ هزینه دادرسـی به مرحله اجـرا موکول شـده‪ ،‬اجرای احکام مکلف اسـت هزینه‬ ‫دادرسی را محاسبه و از محل محکوم به‪ ،‬اخذ و به حساب هزینه های دادگستری واریز کند‪ .‬محکوم علیه نیز محکوم است به پرداخت هزینه نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت‪ .‬لذا در راستای اخذ محکوم به‪،‬‬ ‫وکیـل محکوم لـه یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پرایـد بـه شـماره ایـران ‪324 -29‬ب‪ 61‬توقیـف و بـه پارکینـگ اسـماعیلی منتقـل کـرده کـه بـه کارشناسـی جهـت ارزیابـی ملـک به شـرح ذیـل ارجاع شـده‪ :‬درخصـوص قرار‬ ‫صادره در مورخه ‪ 1401/02/04‬به شـماره بایگانی ‪ 9901013‬در سـاعت مقرر مورخه ‪ 1400/02/05‬از وسـیله نقلیه به مشـخصات ذیل در پارکینگ اسـماعیلی بازدید به عمل امده و نتیجه به شـرح ذیل اعالم می شـود‪:‬‬ ‫اظهارنظـر کارشناسـی‪ :‬درخصـوص ارزیابـی (قیمت گـذاری) خـودرو سـواری پرایـد تک سـوز بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪324 -29‬ب‪ 61‬نـوع کاربـری وسـیله نقلیـه سـواری پرایـد سـایپا تیـپ جی تی ایکس مـدل ‪ 1389‬به‬ ‫رنـگ سـفید روغنـی بـا شـماره موتـور ‪ 355240‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289511100‬کـه از لحـاظ ظاهـری کابـوت‪ ،‬گلگیـر جلـو چـپ‪ ،‬درب جلـو چـپ‪ ،‬گلگیـر عقب چپ‪ ،‬گلگیـر جلو راسـت‪ ،‬دچار خوردگی و رنگ شـدگی‬ ‫قبلی سـت‪ ،‬سـر شاسـی جلو چپ و راسـت تعمیر و جوشـکاری شـده‪ ،‬فاقد باطری‪ ،‬فاقد وسـایل جانبی ضبط صوت و تودوزی کف پا و روکش صندلی و فاقد السـتیک‪ ،‬السـتیک های چهار چرخ به علت فرسـودگی نیاز‬ ‫بـه تعویـض دارنـد‪ ،‬فاقـد بیمه نامـه شـخص ثالـث‪ ،‬شیشـه عقـب بـه علت شکسـتگی نیاز به تعویـض دارد‪ .‬با عنایت به مـوارد فوق‪ ،‬قیمت پایه کارشناسـی مبلـغ ‪ 550/000/000‬ریال معادل پنجـاه و پنج میلیون تومان‬ ‫تعییـن می شـود‪ .‬مزایـده بـرای مورخـه ‪ 1401/03/22‬سـاعت ‪ 9‬الـی ‪10‬صبـح مسـتقر در دفتـر اجـرای احکام مدنی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابادغرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هـر کس که باالترین قیمـت را اعالم کند به‬ ‫ایشـان فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایـده‪ ،‬فی المجلـس از برنـده مزایـده به صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را باید حدا کثر ظرف مـدت یک ماه از تاریـخ مزایده‪ ،‬به اجـرای احکام تودیع کند‪ .‬چنانچه‬ ‫ظـرف مهلـت مقـرر بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقـی ثمـن معاملـه را تودیـع کنـد‪ ،‬پـس از کسـر هزینه هـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی‪ ،‬مابقـی به نفـع صندوق دولـت ضبط خواهد شـد‪ .‬کس یا کسـانی که‬ ‫بخواهند از خودرو موصوف بازدید کنند‪ ،‬می توانند ‪ 5‬روز قبل از مزایده به اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید انها داده شـود‪ ،‬الزم به ذکر اسـت ثبت ثنا برای تمامی اصحاب دعوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی سـت‪.‬‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1‬الف‬ ‫ابالغ صورتمجلس افرازی‬ ‫بـا توجـه بـه ضـرورت ابلاغ تصمیـم واحد ثبتی مبنی بر افراز قسـمتی از پال ک ‪ 153‬اصلی بخش ‪ 7‬چناران اراضی موسـوم‬ ‫بـه قزلـر در اجـرای مـاده ‪ 2‬قانـون افـراز و فـروش امال ک مشـاع و ماده ‪ ۶‬ائین نامه قانون مزبـور و ماده ‪ ۱۸‬ائین نامه اجرایی‬ ‫مفاد اسـناد رسـمی به پیوسـت صورت مجلس و نقشـه افرازی جهت انتشـار در روزنامه کثیراالنتشـار ارسـال می شـود تا‬ ‫معترضیـن بـه تصمیـم اداره ثبـت‪ ،‬در مـدت قانونـی (‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ) اعتـراض خـود را بـه دادگاه شهرسـتان محـل‬ ‫وقـوع ملـک اعلام و گواهـی تنظیم دادخواسـت را به ایـن اداره تقدیم کنند‪.‬‬ ‫صورتمجلس افرازی‬ ‫در اجـرای دسـتور وارده شـماره ‪ 4906‬مـورخ ‪ 1399/11/28‬ریاسـت محتـرم ثبـت‬ ‫متبوعـه ذیـل درخواسـت افـراز اقـای سـیدعلی فقیه سـبزواری درخصـوص افـراز‬ ‫سـهم مشـاعی نامبـرده در پلا ک ‪ ۱۵۳‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۷‬اراضـی قزلر که سـه‬ ‫برگ سـند مالکیت مشـاعی به شـماره سـریال ‪ 084056‬و ‪ 707459‬و ‪530469/2‬‬ ‫بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم شـده (کـه شـامل مـوارد انتقالـی و سـهم االرث‬ ‫متقاضـی از محـل مالکیـت اقـای سـیدمحمد فقیه سـبزواری و خانـم فاطمـه‬ ‫طباطبایـی مورثیـن ایشـان و خانـم لیلی فقیه سـبزواری خواهـر متقاضی موضوع‬ ‫دو بـرگ گواهـی حصـر وراثـت بـه شـماره های ‪ 18/1379/79‬مـورخ ‪1379/10/01‬‬ ‫و ‪ 37/1894‬مـورخ ‪ 1384/12/09‬صـادره از شـعبه ‪ ۲۸‬دادگاه عمومـی مشـهد‬ ‫ً‬ ‫کـه مالکیـت مشـاعی نامبـرده جمعـا ‪ 622451.04‬سـهم مشـاع از ‪3319739‬‬ ‫سـهم ششـدانگ پلا ک ‪ ۱۵۳‬اصلـی بخـش ‪ 7‬چنـاران اراضـی قزلـر اسـت) در ادامه‬ ‫نامبـرده تقاضـای افـراز سـند مشـاعی خـود را نمـوده اسـت‪ .‬کـه با توجه به کسـرت‬ ‫مالکیـن مشـاعی و اظهـار متقاضـی مبنی بر عدم توانایی بر معرفی سـایر مالکین‬ ‫و عدم دسترسی به ایشان‪ ،‬ا گهی دعوت به افراز برای خواندگان و سایر مالکین‬ ‫مشـاعی بـه شـماره ‪ 20816‬مـورخ ‪ 1400/09/11‬در روزنامـه خراسـان منتشـر شـده‬ ‫اسـت و بـرای تاریـخ ‪ 1400/09/22‬وقـت معاینـه محـل تعییـن در تاریـخ مقـرر‪،‬‬ ‫اینجانبـان سـعید رمضـان زاده؛ نماینـده و اقای جلال رضازاده؛ نقشـه بردار ثبت‪،‬‬ ‫بـه اتفـاق خواهـان در تاریـخ تعییـن شـده در اخطاریـه بـه محـل وقـوع ملـک واقع‬ ‫در چنـاران اراضـی روسـتای قزلـر مراجعـه و بـا معرفـی ملـک مـورد تقاضـا کـه بـه‬ ‫صورت باغ و زمین کشـاورزی که از سـه جهت توسـط دیوار اجری و ته دیوار گلی‬ ‫محصـور اسـت و پـس از بررسـی پرونـده ثبتـی و اینکـه با ثبت دفتر املا ک و صدور‬ ‫سـند جریـان ثبتـی خاتمـه یافتـه و سـابقه ای از صـدور سـند مالکیـت معـارض در‬ ‫سـوابق ثبتـی مشـاهده نشـد در ادامـه نقشـه ترسـیمی از وضعیـت مـورد تقاضـا‬ ‫در محـل طـی شـماره ‪ 7/1400/4217‬مـورخ ‪ 1400/11/17‬بـه جهـاد کشـاورزی‬ ‫چنـاران ارسـال شـده و جهـاد کشـاورزی نیـز برابـر نامـه شـماره ‪/20433‬ص‪22/‬‬ ‫مـورخ ‪ 1400/12/18‬ضمـن اعلام کاربـری باغـی ابـی بـرای مـورد تقاضـا‪ ،‬موافقـت‬ ‫خـود بـا افـراز را اعلام نمـوده اسـت و حـدود مـورد تقاضـا بـا محـدوده پلا ک اصلـی‬ ‫قزلـر مطابقـت دارد و قطعـه افـرازی داخـل در محـدوده سـند مالکیـت قـرار دارنـد‬ ‫و درخصـوص مـواد بازداشـتی سـایر مالکیـن مشـاعی پلا ک ‪ ۱۵۳‬اصلـی بخـش‬ ‫‪ 7‬ضمـن اعلام مسـئول دفتـر املا ک بازداشـتی مـوارد طـی شـماره ‪-9001188‬‬ ‫‪ 1400/03/20‬و ‪ 9001196‬مـورخ ‪ 1400/03/20‬بـا شـعبه دوم و شـعبه اول دادگاه‬ ‫عمومـی حقوقـی شهرسـتان چنـاران مکاتبـه کـه رفـع اثـر از دسـتور موقـت شـعبه‬ ‫دوم دادگاه چناران طی شـماره ‪ 1400/04/06-370036‬و بالمانع بودن عملیات‬ ‫افـرازی بـه موجـب نامـه شـماره ‪ 27593680‬مـورخ ‪ 1400/07/25‬بـه ایـن اداره‬ ‫اعلام شـده اسـت‪ ،‬در ادامـه نقشـه محـدوده کل ملـک و سـپس حـدود قطعـه‬ ‫افـرازی واقـع در ان بوسـیله نقشـه بردار ثبـت ترسـیم و بـا اختصـاص شـماره پلا ک‬ ‫ً‬ ‫فرعـی از قطعـه افـرازی بـدوا حـدود اولیـه و در ادامـه حـدود قطعه افـرازی و حدود‬ ‫باقیمانـده درج می شـود‪:‬‬ ‫حـدود و مسـاحت اولیـه‪ :‬ششـدانگ مزرعـه قزلـر بـه شـماره ‪ ۱۵۳‬اصلـی بخش ‪7‬‬ ‫مشـهد بـه مسـاحت ‪ 3319739‬مترمربـع بلـوک چنـاران و بـا حق العبـور دو رشـته‬ ‫قنـات دایـر و بایـر از اراضـی خرم ابـاد بـه شـماره ‪ 229‬کـه مبدا یک رشـته در اراضی‬ ‫منیـزان اسـت کـه حـدود و مشـخصات و حقـوق ارتفاقـی بـه شـرح ذیـل اسـت‪ :‬بـه‬ ‫شـرح صفحـه ‪ 38‬دفتـر ‪ 485‬ثبـت ‪ 69925‬و صفحـه ‪ 36‬دفتـر ‪ 353‬ثبـت ‪.91‬‬ ‫حدود قطعه افرازی‪ :‬ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با کاربری زراعی و باغی‬ ‫ابـی بـه مسـاحت ‪ 618800‬مترمربـع کـه حدود و مشـخصات ان برابر نقشـه افرازی‬ ‫ً‬ ‫ترسـیمی به شـرح‪ :‬شـماال‪ :‬در دوازده قسـمت که قسـمت دوم ان غربی ست؛ اول‬ ‫دیواریسـت بـه طـول (‪ )119/68‬یکصـد و نـوزده متـر و شـصت و هشـت سـانتیمتر‬ ‫بـه یکصـد و هفتـاد و یـک اصلی‪ ،‬دوم دیواریسـت به طول (‪ )23/51‬بیسـت و سـه‬ ‫متر و پنجاه و یک سـانتیمتر به یکصد وهفتاد و یک اصلی‪ ،‬سـوم دیواریسـت به‬ ‫طـول (‪ )49/02‬چهـل و نـه متـر و دو سـانتیمتر بـه یکصـد و هفتـاد و یـک اصلـی‪،‬‬ ‫چهـارم دیواریسـت بـه طـول (‪ )75/19‬هفتـاد و پنـج متـر و نـوزده سـانتیمتر بـه‬ ‫یکصـد و هفتـاد و یـک اصلـی‪ ،‬پنجم دیواریسـت به طول (‪ )38/77‬سـی و هشـت‬ ‫متر و هفتاد و هفت سانتیمتر به یکصد و هفتاد و یک اصلی‪ ،‬ششم دیواریست‬ ‫بـه طـول (‪ )108/32‬یکصـد و هشـت متـر و سـی و دو سـانتیمتر بـه یکصـد و‬ ‫هفتـاد و یـک اصلـی‪ ،‬هفتـم دیواریسـت بـه طـول (‪ )53/90‬پنجـاه و سـه متـر و نود‬ ‫سـانتیمتر بـه یکصـد و هفتـاد و یک اصلی‪ ،‬هشـتم دیواریسـت به طـول (‪)51/82‬‬ ‫پنجـاه و یـک متـر و هشـتاد و دو سـانتیمتر بـه یکصـد و هفتـاد و یـک اصلـی‪ ،‬نهـم‬ ‫دیواریست به طول (‪ )61/72‬شصت و یک متر و هفتاد و دو سانتیمتر به یکصد‬ ‫و هفتـاد و یـک اصلـی‪ ،‬دهـم دیواریسـت بـه طـول (‪ )68/89‬شـصت و هشـت متـر‬ ‫و هشـتاد و نـه سـانتیمتر بـه یکصـد و هفتـاد و یـک اصلـی‪ ،‬یازدهـم دیواریسـت بـه‬ ‫طـول (‪ )33/28‬سـی و سـه متـر و بیسـت و هشـت سـانتیمتر بـه یکصـد و هفتـاد‬ ‫و یـک اصلـی‪ ،‬دوازدهـم دیواریسـت بـه طـول (‪ )166/08‬یکصـد و شـصت وشـش‬ ‫ً‬ ‫متـر و هشـت سـانتیمتر بـه یکصـد و هفتـاد و یـک اصلی‪ .‬شـرقا‪ :‬در ده قسـمت که‬ ‫قسمت های اول و دوم ان شمالی ست؛ اول دیواریست به طول (‪ )48/30‬چهل‬ ‫و هشـت متـر و سـی سـانتیمتر بـه قنـات حسـن اباد و جـوی قزلر‪ ،‬دوم دیواریسـت‬ ‫بـه طـول (‪ )29/69‬بیسـت و نـه متـر و شـصت و نـه سـانتیمتر بـه قنات حسـن اباد‬ ‫و جـوی قزلـر‪ ،‬سـوم دیواریسـت بـه طـول (‪ )181/65‬یکصـد و هشـتاد و یـک متـر و‬ ‫شـصت و پنـج سـانتیمتر بـه قنـات حسـن اباد و جـوی قزلـر‪ ،‬چهارم دیواریسـت به‬ ‫طول (‪ )116/97‬یکصد و شـانزده متر و نود و هفت سـانتیمتر به قنات حسـن اباد‬ ‫و جـوی قزلـر‪ ،‬پنجـم دیواریسـت بـه طـول (‪ )137/71‬یکصـد و سـی و هفـت متـر و‬ ‫هفتـاد و یـک سـانتیمتر بـه قنـات حسـن اباد و جـوی قزلـر‪ ،‬ششـم دیواریسـت بـه‬ ‫طـول (‪ )111/69‬یکصـد و یـازده متـر و شـصت و نـه سـانتیمتر بـه قنـات حسـن اباد‬ ‫و جـوی قزلـر‪ ،‬هفتـم دیواریسـت بـه طول (‪ )33/82‬سـی و سـه متر و هشـتاد و دو‬ ‫سانتیمتر به قنات حسن اباد و جوی قزلر‪ ،‬هشتم دیواریست به طول (‪)69/28‬‬ ‫شـصت و نـه متـر و بیسـت و هشـت سـانتیمتر بـه قنـات حسـن اباد و جـوی قزلـر‪،‬‬ ‫نهـم دیواریسـت بـه طـول (‪ )58/94‬پنجـاه وهشـت متـر و نـود و چهـار سـانتیمتر‬ ‫بـه قنـات حسـن اباد و جـوی قزلـر‪ ،‬دهـم دیواریسـت بـه طـول (‪ )95/56‬نـود و‬ ‫ً‬ ‫پنـج متـر و پنجـاه و شـش سـانتیمتر بـه قنـات حسـن اباد و جـوی قزلـر‪ .‬جنوبـا‪ :‬در‬ ‫چهار قسـمت که قسـمت های اول و دوم و سـوم ان شرقی سـت؛ اول دیواریسـت‬ ‫بـه طـول (‪ )89/13‬هشـتاد و نـه متـر و سـیزده سـانتیمتر بـه جـوی خرم ابـاد‪،‬‬ ‫دوم دیواریسـت بـه طـول (‪ )322/34‬سـیصد و بیسـت و دو متـر و سـی و چهـار‬ ‫سـانتیمتر بـه جـوی خرم ابـاد‪ ،‬سـوم دیواریسـت بـه طـول (‪ )55/14‬پنجـاه و پنـج‬ ‫متـر و چهـارده سـانتیمتر بـه جـوی خرم اباد‪ ،‬چهـارم دیواریسـت به طـول (‪)9/60‬‬ ‫ً‬ ‫نه متر و شصت سانتیمتر به جوی خرم اباد‪ .‬غربا‪ :‬در پنج قسمت؛ اول مرزیست‬ ‫به طول (‪ )11/15‬یازده متر و پانزده سـانتیمتر به باقیمانده یکصد و پنجاه و سـه‬ ‫اصلـی‪ ،‬دوم مرزیسـت بـه طـول (‪ )16/39‬شـانزده متـر و سـی و نـه سـانتیمتر بـه‬ ‫باقیمانـده یکصـد و پنجـاه و سـه اصلـی‪ ،‬سـوم مرزیسـت بـه طـول (‪ )17/17‬هفـده‬ ‫متر و هفده سانتیمتر به باقیمانده یکصد و پنجاه و سه اصلی‪ ،‬چهارم مرزیست‬ ‫بـه طـول (‪ )46/91‬چهـل و شـش متـر و نـود و یـک سـانتیمتر بـه باقیمانده یکصد‬ ‫و پنجـاه و سـه اصلـی‪ ،‬پنجـم مرزیسـت بـه طـول (‪ )1366/33‬یـک هزار و سـیصدو‬ ‫شـصت و شـش متـر و سـی و سـه سـانتیمتر بـه باقیمانـده یکصـد و پنجـاه و سـه‬ ‫اصلی‪.‬‬ ‫حقوق ارتفاقی‪ :‬ندارد‪.‬‬ ‫حـدود باقیمانـده‪ :‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعـی مزرعـه قزلـر پلا ک ‪۱۵۳‬‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 7‬چنـاران بـه مسـاحت ‪ 3319739‬مترمربـع کـه حـدود مشـخصات‬ ‫به شـرح حدود و مشـخصات اولیه اسـت (به شـرح صفحه ‪ 38‬دفتر ‪ 485‬و ثبت‬ ‫ً‬ ‫‪ 69925‬و صفحـه ‪ 36‬دفتـر ‪ 353‬ثبـت ‪ .)91‬مضافـا بـه اینکـه پلا ک ‪ ۵۶‬فرعـی بـه‬ ‫صـورت محـاط در محـدوده اراضی مزرعه قزلر‪ ،‬پال ک ‪ 153‬اصلی بخش ‪ 7‬چناران‬ ‫است و به موجب صورتمجلس افرازی به مساحت ‪ 618800‬مترمربع از مساحت‬ ‫کل پلا ک ‪ ۱۵۳‬اصلـی بخـش ‪ 7‬چنـاران کسـب شـده اسـت‪.‬‬ ‫تصمیم ریاست محترم اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫بـا رسـیدگی و تطبیـق درخواسـت اقـای علـی فقیه سـبزواری بـا مقـررات قانونـی و‬ ‫مالحظـه مندرجـات ایـن صورتمجلـس بـا سـوابق ثبتـی مربوطـه‪ ،‬بدینوسـیله‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ ۵‬ائین نامـه قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع مصوبـه ‪۱۳۵۷‬‬ ‫شمسـی موافقـت خـود را بـا صورتمجلـس افـراز بـه شـرح فـوق اعلام مـی دارم‪.‬‬ ‫فرم اعالن ورشکستگی ا کهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت ا گرین ذوب باختران (ورشکسته) با اخطارات الزمه‬ ‫بدینوسـیله اعلام می شـود شـرکت گریـن ذوب باختـران بـا شـماره ثبـت ‪ ۱۵۲۴۳‬مطابـق دادنامـه شـماره ‪ 140050390002869805‬مـورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/07/28‬اصداری از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه‪ ،‬با تعیین تاریخ توقف ‪ 1394/12/29‬ورشکسته اعالم و امر تصفیه به‬ ‫اداره تصفیه کرمانشاه محول شده است‪ .‬لذا با این ا گهی‪ ،‬مراتب به عموم بستانکاران و بدهکاران شرکت ورشکسته اعالم و اخطار می شود‪:‬‬ ‫اولین جلسه دعوت از بستانکاران روز چهارشنبه ساعت ‪ ۱۰‬صبح مورخ ‪1401/04/15‬‬ ‫در محل اداره تصفیه امور ورشکسـتگی کرمانشـاه‪ ،‬واقع در بلوار شـهید بهشـتی‪ ،‬نبش خیابان سـی متری دوم‪ ،‬مجتمع دادگاه های تجدیدنظر و کیفری اسـتان‬ ‫کرمانشـاه‪ ،‬طبقه اول تشـکیل می شـود‪ .‬از کلیه بسـتانکاران و بدهکاران و کسـانی که ادعایی دارند و همچنین کسـانی که با ورشکسـته مزبور مسئولیت تضامنی‬ ‫ً‬ ‫دارنـد‪ ،‬یـا ضامـن او هسـتند‪ ،‬دعـوت به عمـل می ایـد در سـاعت و روز مذکـور در این اداره حضور بهم رسـانند‪ .‬ضمنا اخطار می شـود‪:‬‬ ‫یکم) کلیه بسـتانکاران و کسـانیکه هرگونه ادعایی دارند‪ ،‬باید اصل یا رونوشـت مدارک خود را ظرف دو ماه از تاریخ نشـر این ا گهی‪ ،‬به اداره تصفیه تسـلیم‬ ‫کنند‪ .‬مدت ارسـال مدارک برای بسـتانکارانی که در خارج اقامت دارند‪ ،‬سـه ماه اسـت‪.‬‬ ‫دوم) کسـانیکه بـه ورشکسـته نامبـرده بدهـی دارنـد‪ ،‬بایـد ظـرف مـدت تعییـن شـده‪ ،‬خـود را معرفـی و بدهـی خـود را در وجـه صنـدوق اداره تصفیـه بپردازنـد‪.‬‬ ‫واال طبـق مـاده ‪ ۲۴‬قانـون تصفیـه‪ ،‬بدهـکاران متخلـف از ایـن وظیفـه‪ ،‬بـه جریمـه نقدی معادل صدی بیسـت و پنج دین محکوم خواهند شـد‪ .‬بعلاوه دادگاه ها‬ ‫می تواننـد علاوه بـر جریمـه نقـدی‪ ،‬بدهـکاران مذکـور را بـه زنـدان تادیبـی از سـه ماه تا شـش مـاه نیز محکوم کنند‪.‬‬ ‫سـوم) کسـانی که به هر عنوان‪ ،‬اموال شـرکت ورشکسـته فوق در دسـت انهاسـت‪ ،‬ظرف مدت دو ماه مذکور‪ ،‬باید همان اموال را تحت اختیار اداره تصفیه‬ ‫بگذارند وگرنه هر حقی که نسـبت به ان دارند سـلب خواهد شـد‪ ،‬مگر اینکه عذر موجهی داشـته باشـند‪ .‬این ا گهی به حسـب ماده ‪ ۲۵‬قانون اداره تصفیه امور‬ ‫ورشکستگی برای استحضار بستانکاران ا گهی می شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/27 :‬‬ ‫سعید شهابی‪ ،‬رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و دادگستری کل استان کرمانشاه‬ ‫ا گهی تحدید حدود حوزه ثبتی قوچان‬ ‫پیـرو ا گهـی قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی و بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده ‪ 13‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون اخیرالذکـر‬ ‫تحدیـد حـدود املا ک مشـروحه ذیـل در سـاعت و تاریخ هـای مقـرر در محـل وقوع ملک‬ ‫بـه شـرح ذیـل بـه عمـل خواهـد امـد‪:‬‬ ‫امال ک واقع در اراضی زوخانو به شماره پال ک ‪ 86‬اصلی بخش دو قوچان‬ ‫‪ 59‬فرعـی بـه نـام اقـای برات محمـد نـوری فرزنـد زینل نسـبت به ششـدانگ یکبـاب منزل‬ ‫طبـق رای ‪ 1400/11/09-140060306010003792‬هیئـت قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫ساعت ‪9‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪1401/03/30‬‬ ‫امال ک واقع در اراضی کالته مصطفی به شماره پال ک ‪ 169‬اصلی بخش دو قوچان‬ ‫‪ 4750‬فرعـی بـه نـام خانـم مرضیـه پاسـبان کهنه فرود فرزنـد حمزه علـی نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکبـاب منـزل طبـق رای ‪ 1400/12/04-140060306010004095‬هیئـت قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫ساعت ‪9‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/31‬‬ ‫‪ 4752‬فرعـی بـه نـام اقـای مصطفـی ایرجی فـر فرزنـد علی حسـین نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل طبـق رای ‪ 1400/11/30-140060306010004028‬هیئـت قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫ساعت ‪10‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/31‬‬ ‫لذا از متقاضیان و مالکین امال ک مجاور صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت‬ ‫مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم حضور متقاضی‬ ‫و یا نماینده قانونی انان‪ ،‬طبق ماده ‪ 15‬قانون ثبت‪ ،‬ملک موردتقاضا با حدود اظهارشـده‬ ‫از طرف مجاورین تحدید خواهد شد‪ .‬معترضین می توانند به استناد ماده ‪ 20‬قانون ثبت‬ ‫و مـواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 30‬روز از تاریـخ تنظیـم صورت مجلس‬ ‫ً‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم و ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض بـه واحـد ثبتـی‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه مرجـع قضائـی کننـد‪.‬‬ ‫درغیراینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی‬ ‫وی و بـدون توجـه بـه اعتـراض واصلـه‪ ،‬عملیات ثبتی بـا رعایت مقـررات ادامه می یابد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/07 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حسـب تکالیف مقرر در ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪1390/09/20‬‬ ‫اراء صـادره از هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی سـبزوار تصرفات مالکانه و بال معارض اشـخاص محرز‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫و جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیل ا گهی م ‬ ‫بخش‪ 3‬سبزوار‬ ‫پال ک‪ 5‬اصلی اراضی قلعه نو‬ ‫کهـای ‪ 2904‬و‬ ‫ اقـای غالمحسـن غالمی مجـرد ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 83‬مترمربع قسـمتی از پال ‬‫‪ 161‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار کـه نسـبت بـه پلا ک ‪ 2904‬فرعـی بالواسـطه از محل مالکیت رسـمی خود‬ ‫متقاضـی و نسـبت بـه پلا ک ‪ 161‬فرعـی مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی محمودرضا یحیـی زاده‬ ‫ اقای مهرداد یزدان جو ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 95‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 337‬فرعی از ‪ 5‬اصلی‬‫واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی عباس میرحسینی‬ ‫ خانم ام البنین بداغ ابادی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 798/23‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 2015‬فرعی‬‫از ‪ 5‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی طیبه تقوی‬ ‫ اقای مهدی مهرگان راد ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 69/80‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 2015‬فرعی از ‪5‬‬‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت رسـمی طیبه تقوی‬ ‫ اقای اصغر مجیدی نسب ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 93/09‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 336‬فرعی از ‪5‬‬‫اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی ماهرخ صالح ابادی‬ ‫ اقای قاسم عاصفی کیا ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 90/94‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 150‬فرعی از ‪ 5‬اصلی‬‫واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی ضیاء الحق الداغی‬ ‫ اقای محمدحسین سلیمانی باداشیانی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 95/97‬مترمربع قسمتی از پال ک‬‫‪ 336‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی ماهرخ صالح ابادی‬ ‫پال ک ‪ 6‬اصلی اراضی کلوت‬ ‫ خانـم ا کـرم کالتـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 80/45‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬‫‪ 4584‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی محمدعلی‪ ،‬علی‪ ،‬فاطمه سلطان‪،‬‬ ‫سـکینه خاتون‪ ،‬صغـری‪ ،‬صدیقـه و زهرا شـهرت همگـی دانا‬ ‫ اقای علی دولت ابادی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 80/45‬مترمربع قسمتی از پال ک‬‫‪ 4584‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی محمدعلی‪ ،‬علی‪ ،‬فاطمه سلطان‪،‬‬ ‫سکینه خاتون‪ ،‬صغری‪ ،‬صدیقه و زهرا شهرت همگی دانا‬ ‫ خانـم زهـرا معصومـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 119/28‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 4582‬فرعـی از ‪6‬‬‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار از محـل مالکیـت مالـک رسـمی علی اسماعیلی خوشـمردان‬ ‫ اقای حسین جمال ابادی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 126/90‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1047‬فرعی از‬‫‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی ابوالفضل حسنی‬ ‫ اقای علی اصغر توفیقی پور ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 105/85‬مترمربع قسـمتی از پال ک یک فرعی از‬‫‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی حسـن سـاالری‬ ‫ اقـای علـی افچنگـی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 110/60‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 68‬فرعـی از ‪ 6‬اصلی‬‫واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی فاطمه کوشـکی‬ ‫ اقای مهدی نودهی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 96/24‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 2‬فرعی از ‪ 6‬اصلی‬‫واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی صفرعلی محمدابادی‬ ‫پال ک‪ 197‬اصلی اراضی کالخونی‬ ‫نفـر دودانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب چهـار دیـواری و مسـتحدثات در حال احـداث مربوط به‬ ‫ اقـای جـواد حاجیا ‬‫پرورش ماهی و شیالت به مساحت ‪ 49594/58‬مترمربع قسمتی از پال ک های ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 164‬فرعی از ‪ 197‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش ‪ 3‬سـبزوار کـه نسـبت بـه پلا ک ‪ 5‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی علی ا کبـر هاشـم ابادی و‬ ‫حسینعلی غالمپور و نسبت به پال ک ‪ 6‬فرعی مع الواسطه از محل مالکیت مالکین رسمی محمد صالح ابادی‪ ،‬علی اصغر‬ ‫صالح ابادی‪ ،‬ذبیح اله صالح ابادی و محمدرضا نجم ابادی و نسـبت به پال ک ‪ 7‬فرعی مع الواسـطه از محل مالک رسـمی‬ ‫علی ا کبر هاشـم ابادی و نسـبت به پال ک ‪ 164‬فرعی مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی قنبر صالح ابادی‬ ‫ اقای حسـن هواخواه حالج دودانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب چهار دیواری و مسـتحدثات در حال احداث مربوط‬‫به پرورش ماهی و شـیالت به مسـاحت ‪ 49594/58‬مترمربع قسـمتی از پال ک های ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 164‬فرعی از ‪ 197‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار که نسبت به پال ک ‪ 5‬فرعی مع الواسطه از محل مالکیت مالکین رسمی علی ا کبر هاشم ابادی‬ ‫و حسـینعلی غالمپـور و نسـبت بـه پلا ک ‪ 6‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی محمـد صالح ابـادی‪،‬‬ ‫علی اصغـر صالح ابـادی‪ ،‬ذبیح الـه صالح ابـادی و محمدرضـا نجم ابـادی و نسـبت بـه پلا ک ‪ 7‬فرعـی مع الواسـطه از محـل‬ ‫مالـک رسـمی علی ا کبـر هاشـم ابادی و نسـبت بـه پلا ک ‪ 164‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی قنبـر‬ ‫صالح ابـادی‬ ‫ اقای علی ا کرمی دودانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب چهار دیواری و مسـتحدثات در حال احداث مربوط به پرورش‬‫کهـای ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 164‬فرعـی از ‪ 197‬اصلـی واقـع در‬ ‫ماهـی و شـیالت بـه مسـاحت ‪ 49594/58‬مترمربـع قسـمتی از پال ‬ ‫بخـش ‪ 3‬سـبزوار کـه نسـبت بـه پلا ک ‪ 5‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی علی ا کبـر هاشـم ابادی و‬ ‫حسـینعلی غالمپـور و نسـبت بـه پلا ک ‪ 6‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی محمـد صالح ابـادی‪،‬‬ ‫علی اصغـر صالح ابـادی‪ ،‬ذبیح الـه صالح ابـادی و محمدرضـا نجم ابـادی و نسـبت بـه پلا ک ‪ 7‬فرعـی مع الواسـطه از محـل‬ ‫مالـک رسـمی علی ا کبـر هاشـم ابادی و نسـبت بـه پلا ک ‪ 164‬فرعـی مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی قنبـر‬ ‫صالح ابـادی‬ ‫پال ک ‪ 436‬اصلی اراضی دوکاریز‬ ‫ اقـای محسـن مهرکیـا ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 73228/26‬مترمربـع کـه مسـاحت ‪6211‬‬‫مترمربـع ان در حریـم شـبکه بـرق اسـت‪ ،‬قسـمتی از پلا ک ‪ 436‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار از محـل مالکیـت مالـک‬ ‫رسـمی حـاج علی مسـکنی‬ ‫م الـف ‪400-7‬‬ ‫چنـاران‬ ‫مرتضـی والیتـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک‬ ‫مشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائ ‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه ابندانسر ‪ 48‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 4719‬فرعـی بـه نـام اقـای جابـر پیـاب نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین کـه در ان‬ ‫احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 225/30‬مترمربع خریـداری مع الواسـطه از اقای‬ ‫هوشـنگ توکلی ابندانسـری مالک رسمی‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام‬ ‫شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی و در روسـتاها از تاریخ‬ ‫الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم‬ ‫قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا معترض‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبـت مبادرت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر بـه دادگاه‬ ‫ً‬ ‫یسـت برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسـمتی از امال کی که قبال‬ ‫نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه‬ ‫حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت‬ ‫همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫یونس قصابی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1324568‬‬ ‫قائم شهر‬ ‫پال ک‪ 478‬اصلی اراضی شهرک توحید‬ ‫ اقـای اسـماعیل نامنـی سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 132‬مترمربـع قسـمتی از پال ک‬‫‪ 1413‬فرعـی از ‪ 478‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی مهـدی باسـتانی‬ ‫‪ -‬خانم اعظم حلوائی مقدم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 132‬مترمربع قسمتی از پال ک‬ ‫‪ 1413‬فرعی از ‪ 478‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی مهدی باستانی‬ ‫بخش‪ 8‬سبزوار ناحیه یک‬ ‫پال ک ‪ 34‬اصلی اراضی بسک‬ ‫ اقای علیرضا عباسـی ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 1557/55‬مترمربع که مقدار مسـاحت ‪ 498‬مترمربع ان‬‫در حریم مسـیل اسـت) قسـمتی از پال ک ‪ 220‬و ‪ 262‬فرعی متصل بهم از ‪ 34‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬سـبزوار ناحیه یک‬ ‫مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی عباسعلی عباسی‬ ‫بخش‪ 12‬سبزوار‬ ‫پال ک یک اصلی اراضی عمیداباد‬ ‫ اقای حسـن محسـنی اصیل ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 191/57‬مترمربع تمامت پال ک ‪ 1491‬فرعی از‬‫یـک اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیت رسـمی بی بی بـدری غفوری‬ ‫ خانم عصمت جنتی توپکانلو ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 79/96‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 8971‬فرعی‬‫از یک اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی دادیار علی کردی‬ ‫ اقـای حسـن علـی ا کبـری ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 139/45‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 241‬فرعـی از‬‫یـک اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکین رسـمی محمـود قنـدی و بی بی زرین امیری‬ ‫و فاطمـه امیری‬ ‫ اقـای ابراهیـم یگانه نیـا پنجدانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 100‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬‫باقـی مانـده ‪ 287‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی ثارالـه‬ ‫خسـروی مقدم و محمدحسـین ابراهیم زاده شـیراز‬ ‫ خانـم بتـول مومنی عبدل ابـادی یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت ‪ 100‬مترمربع قسـمتی از‬‫پلا ک باقـی مانـده ‪ 287‬فرعـی از یـک اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالکین رسـمی ثاراله‬ ‫خسروی مقدم و محمدحسـین ابراهیم زاده شیراز‬ ‫پال ک‪ 2‬اصلی اراضی عبدالرحمن‬ ‫ خانم مهری اخوندی بنقنی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 126/70‬مترمربع قسمتی از‬‫پال ک ‪ 7‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی فریبرز ناوی‬ ‫ اقای یحیی اخوندی بنقنی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 126/70‬مترمربع قسمتی از‬‫پال ک ‪ 7‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی فریبرز ناوی‬ ‫ اقای هادی جلمبادانی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 78/48‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 9401‬فرعی از ‪2‬‬‫اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی غالمرضا جلینی‬ ‫ خانـم معصومـه رازقنـدی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 172/28‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1717‬فرعـی‬‫از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی فاطمـه افچنگـی‪ ،‬رمضـان افچنگـی و‬ ‫محمدعلـی دلبری‬ ‫پال ک ‪ 3‬اصلی اراضی الداغی‬ ‫ خانم فاطمه نودهی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 56/54‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 104‬فرعی از ‪ 3‬اصلی‬‫واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع از محل مالکیت مالک رسمی محمدرضا شارهء‬ ‫پال ک ‪ 4‬اصلی اراضی سالخ خانه‬ ‫ اقای رضا یوسـفی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 67‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 4‬اصلی واقع در بخش ‪12‬‬‫سـبزوار از محل مالکیت رسـمی ایرج ترشـیزی (احدی از ورثه محمد ترشـیزی)‬ ‫ اقای امیرحسـین فسـنقری ششـدانگ یکباب سـاختمان به مساحت ‪ 44/21‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 4‬اصلی واقع‬‫در بخش ‪ 12‬سـبزوار از محل مالکیت رسـمی فاطمه سـلطان ترشـیزی (احدی از ورثه محمد ترشـیزی)‬ ‫ اقـای نـادر فسـنقری ششـدانگ یکبـاب کاروانسـرا بـه مسـاحت ‪ 316/65‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 4‬اصلـی واقـع در‬‫بخـش ‪ 12‬سـبزوار از محـل مالکیـت رسـمی فاطمـه سـلطان ترشـیزی (احـدی از ورثـه محمـد ترشـیزی)‬ ‫ اقای مصطفی فسنقری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 44/58‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 4‬اصلی واقع در‬‫بخش ‪ 12‬سبزوار از محل مالکیت رسمی فاطمه سلطان ترشیزی (احدی از ورثه محمد ترشیزی)‬ ‫پال ک‪ 7‬اصلی اراضی نقابشک‬ ‫ اقـای مهـدی ابراهیمـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 124/05‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 98‬فرعـی از ‪7‬‬‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار از محـل مالکیـت مالـک رسـمی علی ا کبـر قاسمی سـبزوار‬ ‫لـذا بـه اسـتناد مفـاد مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن‬ ‫روزنامـه منتشـر می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند در شـهرها بایـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی در روزنامـه و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق رای در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را بـه اداره ثبت‬ ‫محـل وقـوع ملـک تسـلیم ورسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محل تحویل دهـد‪ .‬دراینصورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می کند‪.‬‬ ‫صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد ان قسـمت از‬ ‫ً‬ ‫امال کـی کـه قبلا نسـبت بـه ان هـا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی طبـق رای هیات پس از تنظیـم اظهارنامه‬ ‫ثبتـی حـاوی تحدیـد حـدود ملـک‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صـورت همزمان به اطلاع عموم‬ ‫می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقد سـابقه تحدید حـدود واحد ثبتی ا گهی تحدید حـدود را به صورت‬ ‫اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪1401/360‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 7‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2507‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫توزیع ‪ ۱۵۵‬هزار صندوق صدقات خانگی و عمومی‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد گلسـتان از توزیـع و نصـب ‪۱ ۵۵‬هـزار صنـدوق صدقـات‬ ‫خانگـی و عمومـی در اسـتان خبـر داد‪ .‬بابایـی گفـت‪« :‬پارسـال ‪ ۱۱‬میلیـارد و‬ ‫قهـا جمـع اوری شـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫‪ ۴۲۰‬میلیون تومـان صدقـه از ایـن صندو ‬ ‫را ههـای سـریع و نویـن الکترونیکـی بـرای پرداخـت صدقـه گفـت‪« :‬پارسـال بـا‬ ‫اجـرای طـرح ‪ QR‬کـد‪ ۵۷۰۰ ،‬مشـترک صدقـات بـه جمـع خیـران این مجموعـه‬ ‫اضافه شد و برای ‪ ۶۰‬درصد صندوق های خانگی نیز این طرح تخصیص پیدا‬ ‫کرد»‪ .‬بابایی گفت‪« :‬مردم نیکوکار می توانند کمک های مختلف خود ازجمله‬ ‫صدقـه را ازطریـق کـد مهربانـی ‪ *۸۸۷۷* #۰۱۷‬بـه نیازمنـدان اهـدا کننـد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫در منطقه ‪ 20‬تشکیل شد؛‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس رضوی مطرح کرد؛‬ ‫اتخاذ رویکرد تحولی در موزه استان قدس‬ ‫برای تبلیغ نواورانه میراث فرهنگی و تاریخی‬ ‫مدیر مخابرات منطقه استان خبر داد؛‬ ‫توسعه بستر ‪ FTTH‬در استان‬ ‫در جلسه ای بین بخش خصوصی و مخابرات منطقه گلستان درباره توسعه‬ ‫بسـتر ‪ FTTH‬در اسـتان بحـث و تبادل نظـر شـد‪ .‬دکتـر غالمعلـی شـهمرادی‬ ‫بااشـاره به اهمیـت طـرح فیبررسـانی بـه منـازل و تعییـن هـدف بـرای مناطـق‬ ‫مخابراتـی گفـت‪« :‬در جلسـه ای بـا بخـش خصوصـی را ههـای همـکاری جهـت‬ ‫نپـروژه در اسـتان بررسـی و به جهـت ایجـاد زیرسـاخت های الزم‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫گفت وگو شد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه با افزایش تقاضای روزافزون مشترکین برای‬ ‫سرویس های پرسرعت و باکیفیت اینترنت مواجه هستیم افزود‪« :‬رفع انتظار‬ ‫و نیاز متقاضیان و مشـتریان با توسـعه زیرسـاخت های الزم میسـر بوده و باید‬ ‫نبـاره برنامه ریـزی الزم صـورت گیـرد»‪ .‬مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان‬ ‫درای ‬ ‫همچنیـن گفـت‪« :‬هم ا کنـون سـرویس ‪ FTTH‬در تعـدادی از شهرسـتان ها‬ ‫یشـدن طـرح‬ ‫نهـا قابل ارائـه اسـت ولـی بـا اجرای ‬ ‫و در مناطـق محـدودی از ا ‬ ‫توسـعه وا گـذاری ‪ FTTH‬در نقـاط بیشـتری از اسـتان قابلیـت سـرویس دهی‬ ‫وجود داشـته و متقاضیان بیشـتری از ان بهره مند خواهند شـد»‪ .‬دراین مدل‬ ‫ً‬ ‫شـبکه های فیبـر نـوری مسـتقیما بـه خان ههـای افـراد یـا سـاختمان هایی‬ ‫یشـود‪ .‬در ‪ FTTH‬فیبـر از یـک‬ ‫ب هصـورت اپارتمانـی یـا چندطبقـه متصـل م ‬ ‫ً‬ ‫نقطـه مرکـزی یعنی مخابرات مسـتقیما به سـاختمان های اپارتمانی یـا اداری‬ ‫یشـود‪ .‬همچنین به طور‬ ‫برای ارائه دسترسـی به اینترنت پرسـرعت کشـیده م ‬ ‫چشمگیری سرعت اتصال کاربران درمقایسه با فناوری های قدیمی مسی که‬ ‫یشـود‪ ،‬باال می رود‪ .‬مدل ‪ FTTH‬سـرعت اتصال‬ ‫در بیشـتر مکان ها اسـتفاده م ‬ ‫را تـا ‪100‬مگابیت برثانیـه (‪ )Mbps‬افزایـش می دهـد؛ کـه ‪ 20‬تـا ‪ 100‬برابـر سـریع تر از‬ ‫یـک مـودم کابلـی معمولـی یـا اتصـاالت ‪( DSL‬خـط مشـترک دیجیتـال) اسـت‪.‬‬ ‫دیدار سرپرست شرکت برق استان از همکار مصدوم‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق گلسـتان در پـی‬ ‫درخواسـت همـکاری کـه از‬ ‫ناحیـه نخـاع حین خدمـت‬ ‫ً‬ ‫صدمـه دیـده بـود شـخصا‬ ‫همـراه هیئت همـراه در‬ ‫منـزل وی حضـور یافـت‪ .‬سـید احمـد موسـوی؛ مدیرعامـل شـرکت گفـت‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه درخواسـت همـکار گرامـی کـه حین خدمـت مصـدوم شـده بـود و‬ ‫طی بررسـی های صورت گرفته و نداشـتن شـرایط حضور در دفتر شـرکت توزیع‬ ‫برق استان‪ ،‬بنا شد حضوری در منزل وی حضور یافته و از وی عیادت کنیم»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬مالقـات عمومـی چـه همکار و چه مشـترکین عزیـز‪ ،‬از اهم وظایف‬ ‫مسـئولین بـوده کـه کنـار کار تخصصـی و فنـی خـود‪ ،‬بایسـتی به این مقولـه نیـز‬ ‫اهمیـت داد»‪ .‬جلال مسـیح ابادی (از کارکنـان توزیـع نیـروی برق شـرق گرگان)‬ ‫حین خدمـت از ناحیـه نخـاع صدمـه دیـده اسـت‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقـام تولیـت اسـتان قـدس رضـوی تا کیـد کـرد‪« :‬معرفی‬ ‫هنرمندانـه اثـار شـاخص تاریـخ ایـران و اسلام بـه مـردم و‬ ‫شهـای جـذاب‪ ،‬خالقانـه و بـا‬ ‫به خصـوص جوانـان‪ ،‬بـا رو ‬ ‫زبـان روز‪ ،‬از رسـالت های خطیـر مـوزه اسـتان قـدس اسـت‬ ‫کـه بـرای اجـرای ان نیازمنـد رویکـرد تحولـی سـخت افزاری‬ ‫و نرم افـزاری هسـتیم کـه بـا اتمـام پـروژه مـوزه جامـع اسـتان‪،‬‬ ‫هـم توسـعه فیزیکـی و سـخت افزاری بی نظیـر اتفـاق خواهـد‬ ‫یهـای‬ ‫یبـر فناور ‬ ‫افتـاد و هـم تحـوالت نرم افـزاری مبتن ‬ ‫نویـن به عنـوان اولویـت جـدی ایجـاد خواهـد شـد»‪ .‬مالـک‬ ‫رحمتـی در مراسـم تجلیـل از واقفـان و پیش کسـوتان مـوزه‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی کـه بـا حضـور رئیـس سـازمان علمـی و‬ ‫فرهنگـی اسـتان قـدس و مدیـرکل میراث فرهنگـی خراسـان‬ ‫رضـوی در مـوزه فـرش حـرم مطهـر رضـوی برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن‬ ‫تبریـک روز مـوزه و میراث فرهنگـی گفـت‪« :‬ا گاهـی از حوادث‬ ‫تاریخـی و میراث فرهنگـی و هنـری در گفتمان دینی و تمدن‬ ‫اسلامی اهمیـت بسـزایی دارد و مصداقـش محتوای توصیه‬ ‫امیرالمومنیـن بـه فرزنـد خویـش امام حسـن ؟ع؟ اسـت کـه‬ ‫حامـل پیامـی مهـم بـه بشـریت بـوده و بـه انسـان می اموزنـد‬ ‫برای داشتن زندگی سعادتمند و اتخاذ بهترین و مفیدترین‬ ‫مهـا‪ ،‬بایـد از اثـار‪ ،‬اندیشـه‪ ،‬تفکـرات و سـیره زندگانـی‬ ‫تصمی ‬ ‫گذشـتگان و اتفاقاتی کـه در دوران کهـن رخ داده‪ ،‬علـم و‬ ‫ا گاهـی کسـب کـرد و عبـرت گرفـت؛ زیـرا کسـب فهـم و علـم‬ ‫نسـبت بـه ان و عبرت امـوزی از تاریـخ‪ ،‬منجـر بـه بصیـرت و‬ ‫یشـود و ایـن ویژ گـی راهگشـای انسـان در دنیـای‬ ‫دانایـی م ‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بااشـاره به توصیـه امام علـی ؟ع؟ بـه فرزنـد‬ ‫کنون ‬ ‫بزرگوارشـان امام حسـن ؟ع؟ کـه فرمـود؛ «پسـرم! ا گرچـه مـن‬ ‫یکـه پیـش از مـن بوده انـد عمـر نکـرده ام؛ ولی‬ ‫به انـدازه مردم ‬ ‫در کردارشـان دقت و در اخبارشـان فکر نموده و در اثارشـان‬ ‫یکـه هماننـد یکـی از انـان شـده ام»‬ ‫سـیاحت کـرده ام؛ تاجای ‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن پیـام بـرای همـه انسان هاسـت به ویژه شـیعیان‬ ‫که همه فرزندان ام ام علی ؟ع؟ هستیم‪ ،‬پیامی کلیدی ست؛‬ ‫با نصب کلید هوشمند کنتر ل پذیر از راه دور انجام می شود؛‬ ‫مدیریت اضطراری بار در شرایط پیک تابستان‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬باتوج هبـه تا کیـد شـرکت توانیـر جهـت‬ ‫کنترل پذیـری فیدرهای فشارمتوسـط شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق اسـتان به منظـور مدیریـت‬ ‫اضطـراری بـار در شـرایط پیـک تابسـتان‪،‬‬ ‫کلیدهـای هوشـمند کنترل پذیـر از راه دور‬ ‫ققلا‪ ،‬بندرگـز‪،‬‬ ‫در شهرسـتان های گـرگان‪ ،‬ا ‬ ‫کردکوی‪ ،‬رامیان‪ ،‬گنبد و کالله نصب و بهره برداری شـد»‪ .‬سـید احمد موسـوی‬ ‫گفت‪« :‬با همت و تالش همکاران بهره برداری شرکت برق استان و بااستفاده از‬ ‫خـط گـرم داخلـی و ظرفیـت پیمانـکاران خط گرم‪ ۱۵ ،‬دسـتگاه کلید هوشـمند‬ ‫کنترل پذیـر از راه دور بـا برگـزاری مانـور سراسـری اسـتانی‪ ،‬نصـب و بهر هبـرداری‬ ‫شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پیـک مصـرف بـرق در گلسـتان در ‪ ۱۴۰۰‬برابـر ‪1546‬مـگاوات‬ ‫بـود و امسـال امیدواریـم بـا همراهـی و مدیریـت مصـرف مـردم بتوانیـم انـرژی‬ ‫نهـا را فراهـم کنیـم»‪ .‬اسـتان گلسـتان بیـش از ‪ ۷۹۲‬هزار مشـترک‬ ‫موردانتظـار ا ‬ ‫دارد کـه بیـش از ‪ ۸۲‬درصـد ان را مشـترکین خانگـی تشـکیل می دهـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛‬ ‫گذر تعداد خانوار بهره مند از گاز استان از مرز ‪ 629‬هزار‬ ‫ِ‬ ‫علـی طالبـی؛ مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گفـت‪« :‬درحال حاضـر خانـوار‬ ‫‪629‬هـزار فراتـر رفتـه اسـت‪.‬‬ ‫بهره منـد از گاز طبیعـی در سـطح اسـتان از مـرز ‬ ‫نبـر ‪ ۶۲۹۳۹۰‬خانـوار گلسـتان از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار‬ ‫تاکنـون افزو ‬ ‫یسـت»‪ .‬وی‬ ‫شـده اند کـه ‪ ۳۹۱۴۸۵‬خانـوار شـهری و ‪ ۲۳۷۹۰۵‬خانـوار روستای ‬ ‫بابیان اینکـه ‪ 100‬درصـد خانـوار شـهری و ‪ 99‬درصـد خانـوار روسـتایی اسـتان‬ ‫بهره منـد از گاز هسـتند افـزود‪« :‬بیشـترین حجم خانـوار بهره منـد از گاز مربوط‬ ‫به گرگان به عنوان مرکز استان با بیش از ‪ 181‬هزارخانوار است‪ .‬شهرستان گنبد‬ ‫نبـر ‪ 113‬هزارخانـوار در رتبـه بعـدی قـرار دارد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫نیـز بـا افزو ‬ ‫سـال ‪ 1400‬نیز ‪ ۱۸۴۵۵‬خانوار اسـتان به جمع مشـترکین شـرکت اضافه شـدند‬ ‫‪۷۷۴‬مـورد مربـوط بـه بخـش‬ ‫کـه تعـداد ‪ ۱۰۷۱۰‬خانـوار بـرای بخـش شـهری و ‪ ۵‬‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫روسـتایی م ‬ ‫«تاکنـون در اسـتان گلسـتان تمـام ‪ 33‬شـهر‪ 921 ،‬روسـتا‪ 1028 ،‬واحـد صنعتـی‬ ‫عمـده و ‪ 65‬جایـگاه ‪ CNG‬گازرسـانی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫کشف پنج قبضه سالح شکاری غیرمجاز در اق قال‬ ‫ماموران انتظامی اق قال پنج سلاح شـکاری غیرمجاز را در شهرسـتان کشـف‬ ‫ققلا گفـت‪« :‬مامـوران ایـن سلاح ها را در طـرح‬ ‫کردنـد‪ .‬فرمانـده انتظامـی ا ‬ ‫برخـورد بـا قاچاقچیـان و دارنـدگان سلاح و مهمـات غیرمجـاز کشـف کردنـد‪.‬‬ ‫فشـده‬ ‫‪ ۱۰‬متهم نیز دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونده همراه سلاح های کش ‬ ‫بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه مرجـع قضائـی معرفـی شـدند»‪ .‬سـرهنگ ا کبـر‬ ‫سـجادی از شـهروندان خواسـت تا برای ایجاد امنیتی پایدار در شهرسـتان‪،‬‬ ‫تهـای پلیسـی ‪۱۱۰‬‬ ‫اطالعـات خـود دربـاره مسـائل انتظامـی را بـه مرکـز فوری ‬ ‫اطلاع دهند‪.‬‬ ‫سرپرست بانک کشاورزی تاکید کرد؛‬ ‫استفاده از ظرفیت های حوزه بین الملل‬ ‫برای تامین منابع ارزی نهاده های کشاورزی‬ ‫سرپرسـت بانـک کشـاورزی بااشـاره به پتانسـیل ها و زیرسـاخت های بانـک‬ ‫تهـا بـرای تامیـن منابـع ارزی‬ ‫در حـوزه بین الملـل‪ ،‬بـر اسـتفاده از ایـن ظرفی ‬ ‫موردنیـاز نهاد ههـای بخـش کشـاورزی تا کیـد کرد‪ .‬مهـدی رضایـی در ارتباط‬ ‫زنـده تصویـری بـا شـرکت کنندگان در هم اندیشـی و بازامـوزی مقـررات ارزی‬ ‫تهـای مناسـب و جایـگاه‬ ‫بانـک‪ ،‬افـزود‪« :‬باتوج هبـه زیرسـاخت ها‪ ،‬ظرفی ‬ ‫تخصصـی بانـک کشـاورزی در کمـک بـه تامیـن امنیـت غذایـی کشـور بایـد از‬ ‫تهـای حـوزه بین الملـل بهر هبـرداری کـرد»‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت‬ ‫کل ظرفی ‬ ‫تامیـن ارز موردنیـاز بـرای تامیـن نهاد ههـای بخـش کشـاورزی بـر اسـتفاده از‬ ‫نحـوزه‬ ‫تهـای حـوزه بین الملـل ایـن بانـک تا کیـد کـرد و افـزود‪« :‬درای ‬ ‫ظرفی ‬ ‫یتـر و برنامه ریـزی بـرای حفـظ و توسـعه بـازار ارزی‬ ‫نیازمنـد تلاش جد ‬ ‫هسـتیم»‪ .‬وی درتشـریح انتظـارات از حـوزه بین الملل ایـن بانک‪ ،‬به جایگاه‬ ‫ویژه این حوزه در سـند راهبردی و برنامه های مدون این خط مشـی اشـاره و‬ ‫ابراز امیدواری کرد‪« :‬با برنامه ریزی و تالش جدی شـاهد تحوالت چشـمگیر‬ ‫نحـوزه باشـیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه طبـق برنامه ریـزی صورت گرفتـه‬ ‫درای ‬ ‫قـرار اسـت طـی چندسـال اینده بـه بانـک برتـر کشـور تبدیـل شـویم‪ ،‬یکـی از‬ ‫راهکارهـای بهبـود وضعیـت و ارتقـای جایـگاه حـوزه بین الملـل ایـن بانـک را‬ ‫حرکـت طبـق یـک برنامـه عملیاتـی (‪ )Business Plan‬در حـوزه ارزی و افزایش‬ ‫سـهم از بازار ارزی دانسـت و گفت‪« :‬شناسـایی مشـتریان فعال ارزی سراسـر‬ ‫کشـور‪ ،‬جـذب مشـتریان جدیـد و تسـهیل و بهبـود عملکـرد حـوزه صرافـی‬ ‫ازطریـق مراجـع خـاص از مهم تریـن عوامـل تحقـق این برنامه هاسـت»‪.‬‬ ‫ستاد مدیریت حفظ و نگهداری‬ ‫و بهره برداری از اثار تاریخی‬ ‫لـذا مـا نسـبت بـه علـم‪ ،‬ا گاهـی و فهـم تاریـخ تمـدن اسلام و‬ ‫میراث فرهنگـی ایـران کـه سرشـار از گنجین ههـای بی بدیـل‬ ‫یسـت‪ ،‬وظیفـه ای سـنگین داریـم»‪.‬‬ ‫علمـی‪ ،‬هنـری و معمار ‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬ازایـن رو بایـد در گام اول‪ ،‬ابعـاد مختلـف این‬ ‫میراث گران بها را خوب بشناسـیم و بااسـتفاده از زبان روز به‬ ‫دنیـا و دیگـران بشناسـانیم تـا بـا بهره منـدی از ایـن معـارف‪،‬‬ ‫مسـیر حرکـت و دسـتیابی بـه تمـدن نویـن ایرانـی اسلامی‬ ‫سـرعت بگیـرد و بشـریت از ان منتفـع شـود»‪.‬‬ ‫ظرفیت های بی نظیر موزه استان قدس رضوی‬ ‫رحمتـی بـه مسـئولیت خطیـر سـازمان ها و مرا کـز مرتبـط بـا‬ ‫این حـوزه اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬یکـی از وظایـف امـروز مـوزه‬ ‫استان قدس رضوی‪ ،‬معرفی اثار برگزیده و شاخص فرهنگی‬ ‫و تاریخـی ایـران بـا بیان جذاب و نمایـش خالقانه به جوانان‬ ‫یسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬بدون شـک‪،‬‬ ‫و احاد مردم در عصر کنون ‬ ‫زائـر امام رضـا؟ع؟ به محـض ورود بـه مـوزه اسـتان قـدس‬ ‫مجـذوب برخـی اثـار نفیـس به نمایش گذاشت هشـده خواهـد‬ ‫شـد امـا انچـه مهـم اسـت این اسـت که زائـر پـس از خـروج از‬ ‫ایـن مـوزه‪ ،‬نسـبت بـه تاریـخ کشـور‪ ،‬میراث فرهنگـی و هنـری‬ ‫و هویـت ملـی خویـش بینـش‪ ،‬فهـم و علـم یافته باشـد کـه در‬ ‫شـرایط امـروز‪ ،‬ایـن هـدف بااسـتفاده از ابزارهـای هوشـمند‬ ‫یشـود»‪ .‬قائم مقـام تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫و بـه روز محقـق م ‬ ‫رضوی گفت‪« :‬حرم مطهر امام رضا(علیه السالم) گنجینه ای‬ ‫از اثـار فاخـر تمدنـی بـا امیـزه ای از هنـر‪ ،‬طراحـی و معمـاری‬ ‫یسـت کـه در پس زمینـه ان‪ ،‬نیـت خالصانـه واقفـان و‬ ‫اسالم ‬ ‫ناذریـن خیراندیـش نیـز دخیـل بـوده لـذا ارزش و اعتبـار ایـن‬ ‫گنجینـه نفیـس از سـایر اثـار تمدنـی باالتـر اسـت‪ .‬هنرمندان‬ ‫مشـهور‪ ،‬انسـان های بـزرگ و واقفـان نیک اندیـش‪ ،‬بهتریـن‬ ‫و با کیفیت تریـن اثـار خـود را بـه اسـتان امام رضـا؟ع؟ تقدیـم‬ ‫می کننـد‪ ،‬ازایـن رو حـرم مطهـر امام رضـا؟ع؟ و مـوزه ایـن‬ ‫اسـتان مقـدس‪ ،‬از جنب ههـای مختلـف‪ ،‬جـزو برگزیده تریـن و‬ ‫غنی تریـن موز ههـای دنیاسـت»‪.‬‬ ‫ضرورت استفاده از تجربیات جهانی و فناوری های روز‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه مخاط ــب اث ــار م ــوزه ای و تمدن ــی‬ ‫ح ــرم مطه ــر منحص ــر ب ــه داخ ــل کش ــور و مش ــهد نیس ــت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــوزه اســتان قــدس غنی تریــن گنجینــه‬ ‫نم ــوزه‬ ‫نفی ــس تاریخ ــی ب هش ــمار م ـی رود و اث ــار موج ــود درای ‬ ‫یس ــت؛‬ ‫ممل ــو از مفاهی ــم دین ــی‪ ،‬اعتق ــادی و فرهنگ ‬ ‫یس ــت ب ــرای ایج ــاد ی ــک کان ــال ارتباط ــی‬ ‫ازهمیــن رو ضرور ‬ ‫دوســویه بــا هــدف معرفــی ایــن میــراث بی نظیــر حداقــل بــه‬ ‫ته ــای کم نظی ــر‬ ‫‪ 30‬میلی ــون زائ ــر و به ــره وری بهت ــر از ظرفی ‬ ‫ان‪ ،‬اقدامات ــی ازجمل ــه اس ــتفاده از تجربی ــات موز هه ــای‬ ‫حه ــای نواوران ــه‪،‬‬ ‫سراس ــر دنی ــا‪ ،‬عل ــم و دان ــش روز و طر ‬ ‫خالقان ــه و ابت ــکاری مدنظ ــر ق ــرار بگی ــرد»‪.‬‬ ‫جهاد تبیین در عرصه موزه داری‬ ‫برای معرفی تاریخ‪ ،‬فرهنگ وهنر‬ ‫قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی خط ــاب ب ــه‬ ‫مس ــئوالن م ــوزه اس ــتان ق ــدس رض ــوی تصری ــح ک ــرد‪« :‬م ــوزه‬ ‫اس ــتان مق ــدس امام رض ــا؟ع؟ از س ــرمایه ها و گنجین هه ــای‬ ‫یســت کــه هویــت‪ ،‬تاریــخ‪ ،‬هنــر ایرانــی و‬ ‫کهــن و عظیــم بشر ‬ ‫اســامی در اثــار ارزشــمند موجــود در ان به نمایــش درامــده‬ ‫و مش ــهود اس ــت؛ ازای ـن رو در ش ــرایط ام ــروز جه ــان و وج ــود‬ ‫نهــای التقاطــی‪ ،‬وظیفــه شــما جهــاد تبییــن در عرصــه‬ ‫جریا ‬ ‫مــوزه داری و معرفــی اثــار ارزشــمند تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری‬ ‫یســت»‪.‬‬ ‫و نســخ خطــی و علمــی در ســطح ملــی و بین الملل ‬ ‫رحمت ــی اف ــزود‪« :‬براین اس ــاس رویک ــرد تحول ــی در جه ــاد‬ ‫تبیی ــن در موز هه ــای این اس ــتان مق ــدس‪ ،‬ی ــک ماموری ــت‬ ‫ته ــا ب ــرای‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد هم ــه ظرفی ‬ ‫الزم و ضرور ‬ ‫یک ــه نتای ــج ان قابل لم ــس‬ ‫تحق ــق ان بس ــیج ش ــود به طور ‬ ‫و احص ــا باش ــد؛ مث ــل انچ ــه دراین مراس ــم و در رونمای ــی از‬ ‫فــرش نفیــس متعلــق بــه عصــر صفویــه رخ داد یــا نگارخانــه‬ ‫خوشنویس ــی ک ــه در ان اث ــاری از عص ــر تیم ــوری به نمای ــش‬ ‫گذاش ــته ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫امام جمعه رودسر در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪:‬‬ ‫دستاوردهای حوزه سالمت گیالن‪ ،‬بی سابقه است‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫امام جمعـه رودسـر در دیـدار بـا رئیـس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪ ،‬دستاوردهای‬ ‫حـوزه سلامت را طـی سـال های اخیـر‬ ‫یسـابقه دانسـت و گفـت‪« :‬در فریضـه‬ ‫ب ‬ ‫جهـاد تبییـن بـر دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫بتـر اسـت تـا عملکـرد جهادگونه‬ ‫گیلان واج ‬ ‫خـود را بـرای مـردم تشـریح کنـد»‪.‬‬ ‫روحانـی؛‬ ‫حجت االسال مو المسـلمین‬ ‫امام جمعـه رودسـر در این دیـدار بااشـاره به‬ ‫اقدامـات جهـادی و انقالبـی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان طـی سـال های اخیـر‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬دسـتاوردهای عدید ه حوزه سلامت‬ ‫گیلان بـا پشـتکار و کار جهـادی مسـئوالن‬ ‫یسـابقه بـوده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫نحـوزه ب ‬ ‫ای ‬ ‫بابیان اینکـه تریبـون نمازجمعـه امانـت‬ ‫اسـت و بـه سـهولت دراختیـار هرکسـی بـرای‬ ‫گزارش دهـی قرار نمی گیرد‪ ،‬افـزود‪« :‬اقدامات‬ ‫و حجـم عملکـرد دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان در شهرسـتان رودسـر به انـدازه ای‬ ‫بـود کـه از رئیـس شـبکه بهداشـت ودرمان‬ ‫شهرسـتان خواسـتیم تـا بـرای مـردم در‬ ‫تریبـون نمازجمعـه‪ ،‬اقدامـات را تشـریح و‬ ‫تبییـن کنـد»‪ .‬امام جمعـه رودسـر بااشـاره به‬ ‫فرمـان رهبـر معظـم انقلاب درخصـوص‬ ‫جهـاد تبییـن‪ ،‬گفـت‪« :‬جهـاد تبییـن بـر‬ ‫بتـر‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان واج ‬ ‫اسـت؛ چرا کـه تشـریح و تبییـن اقدامـات‬ ‫قابل توجـه این دسـتگاه خدمات رسـان‬ ‫بـرای مـردم‪ ،‬بسـیار امیدوارکننـده و موجـب‬ ‫یسـت»‪ .‬وی همچنیـن بـه امادگـی‬ ‫دلگرم ‬ ‫خیـران و نیکـوکاران در سـرمایه گذاری حـوزه‬ ‫سلامت در شهرسـتان های شـرقی اسـتان‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بسـیاری از خیـران در‬ ‫شـرق گیلان امـاده همـکاری بـا دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان هسـتند و می طلبـد بـا‬ ‫فراهم کـردن زمینـه الزم‪ ،‬شـرایط بـرای حضور‬ ‫خیـران فراهـم شـود»‪ .‬دکتـر ارسلان سـاالری‬ ‫(رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان) نیـز‬ ‫دراین نشسـت بابیان اینکـه ایجـاد و توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های بهداشت ودرمان وظیفه ما‬ ‫بـوده‪ ،‬گفت‪« :‬طی سـال های اخیـر هرچه در‬ ‫توان داشته ایم را به کار گرفته ایم و از خدمت‬ ‫بـه مـردم هیـچ گاه دریـغ نخواهیم کـرد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به نـگاه بلند ائمه جمعـه و جماعات‬ ‫در توسـعه خدمـات اجتماعـی سلامت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬دیدگا ههـا و رویکردهـای ائمه جمعه‬ ‫و جماعـات در توسـعه خدمـات اجتماعـی‬ ‫سلامت بسـیارموثر اسـت و می توانـد نقشـه‬ ‫راه خدمـت بـه مـردم را بـرای مسـئوالن‬ ‫تبییـن کنـد»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان بااشـاره به امادگـی امام جمعـه رودسـر‬ ‫در جمـع اوری و هدایـت منابـع خیـران‬ ‫درراسـتای ارتقـای سلامت مـردم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«وجـود ایـن نـگاه ازسـوی ائمه جمعه بسـیار‬ ‫حائزاهمیـت اسـت و می توانـد انقالبـی در‬ ‫حفـظ‪ ،‬پایـداری و ارتقـای سلامت مـردم در‬ ‫مناطـق مختلـف ایجـاد کنـد»‪.‬‬ ‫فرمانده ارشد نظامی ارتش استان های فارس و کهگیلویه وبویراحمد‪:‬‬ ‫عامل پیروزی خرمشهر‪ ،‬وحدت سپاه و ارتش بود‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫فرمانـده ارشـد نظامـی ارتـش اسـتان های فـارس و‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد گفـت‪« :‬مهم تریـن عامـل پیـروزی‬ ‫خرمشـهر وحـدت و همدلـی نیروهـای سلحشـور سـپاه و‬ ‫ارتـش بـوده اسـت»‪ .‬امیرسـرتیپ دوم ابوالقاسـم رضایـی‬ ‫نهـای ارتـش فـارس گفـت‪:‬‬ ‫در گردهم ایـی فرماندهـان یگا ‬ ‫«نام گذاری روز ارتش امید بسـیاری به نیروهای مسـلح داد تا‬ ‫همانند قبل از سـرزمینمان دفاع کنند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫یهـای امـام راحـل به ویـژه روز قـدس دنیـا را دیوانـه‬ ‫نام گذار ‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬نام گـذاری روز ارتـش روحیه امیـد را میان‬ ‫نیروهـای مسـلح افزایـش داده اسـت»‪ .‬فرمانـده ارشـد نظامی‬ ‫فـارس بیـان داشـت‪« :‬سـوم خـرداد تنهـا روز جشـن گرفتن‬ ‫یسـت کـه بفرمـوده امـام راحـل از‬ ‫نیسـت بلکـه روزی تاریخ ‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سـال تا کنـون اسـتثنایی ترین دفـاع از کشـور و اسلام‬ ‫اسـت»‪ .‬امیـر رضایـی درمـورد جهـاد تبییـن گفـت‪« :‬هنـگام‬ ‫بیان جهاد تبیین ازسوی مقام معظم رهبری ارتش‪ ،‬سازمان‬ ‫عقیدتـی سیاسـی و حفاظت واطالعـات ارتـش اقـدام بـه‬ ‫برپایـی دور ههـای هفتگـی و ماهانـه جهاد تبیین کرد اسـت»‪.‬‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس احمـدی و محمـدی ؟ص؟ نیـز درمـورد‬ ‫جهـاد تبییـن افـزود‪« :‬ماموریـت پیامبـر ؟ص؟ درمورد نـور وحی‬ ‫دریافـت‪ ،‬تبییـن و اجـرای معصومانـه بـوده و دراین راسـتا‬ ‫عـده ای انقلاب اسلامی و دفـاع مقـدس را نشـناخته‬ ‫می خواهنـد بـرای دیگـران تبییـن کننـد»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫نهـا رسـانه و‬ ‫ابراهیـم کالنتـری گفـت‪« :‬درشـرایطی که میلیو ‬ ‫اینترنـت معانـد علیـه جمهـوری اسلامی اقـدام می کنـد ورود‬ ‫به جهاد تبیین‪ ،‬انقالب اسلامی‪ ،‬خون شـهدا و مقام رهبری‬ ‫پیـش روی مـا گذاشـته و بایـد به طورکامـل در جامعـه اجرایـی‬ ‫و عملیاتی شـود»‪ .‬معاون هماهنگ کننده سـپاه فجر درمورد‬ ‫ازادسـازی خرمشـهر گفـت‪« :‬بعـد از ازادسـازی خرمشـهر‬ ‫عملیـات افنـدی و پدافنـدی خارج شـده و به پیـروزی پیاپی‬ ‫دسـت یافتیم»‪ .‬سـرهنگ پاسـدار قاسـم علی پور خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬ابـراز صلـح ازسـوی صـدام به دلیـل ‪ ۱۵۰۰۰‬اسـیر‪۱۶۰۰۰ ،‬‬ ‫کشـته و ازادسـازی ‪ ۵۴‬هزارکیلومتـر از خا کمـان بـود‪ .‬کرونـا و‬ ‫جنگ روسیه درس های بسیاری داد و دراین راستا در جنگ‬ ‫نهـای‬ ‫دوم جهانـی نیروهـای امریکایـی و انگلیسـی در خیابا ‬ ‫ایـران رژه می رفتنـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در شـرایط فعلـی‬ ‫کشـور بـا جنـگ تمام عیـار اطالعاتـی روبـه رو هسـتیم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«جنـگ بعـدی سیاسـی بـرای دوگانگـی و به اشوب کشـاندن‬ ‫یسـت‬ ‫نمـورد دولتـی کـه درصـدد کار زیرساخت ‬ ‫اسـت و درای ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫گهـای سیاسـی اغـاز م ‬ ‫بالفاصلـه جن ‬ ‫ایت اهلل سید هاشم بوشهری‪:‬‬ ‫«پارس جنوبی» ابروی جمهوری اسالمی ست‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫سـخاوت اسـدی (مدیر عامـل سـازمان‬ ‫منطقـه ویـژه پـارس) بـا ایـت اهلل سـید هاشـم‬ ‫حسـینی بوشـهری (نماینـده مـردم بوشـهر‬ ‫در مجلـس خبـرگان رهبـری و رئیـس شـورای‬ ‫عالـی جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه‬ ‫ت وگـو کـرد‪ .‬ایـت اهلل سـید‬ ‫قـم)‪ ،‬دیـدار و گف ‬ ‫هاشـم حسـینی بوشـهری در این دیـدار‬ ‫گفـت‪« :‬در کنـار صنعـت پـارس جنوبـی کـه‬ ‫یسـت بایـد‬ ‫ابـروی نظـام جمهـوری اسالم ‬ ‫برنامه ریزی هایـی صـورت گیـرد تـا تولیـدات‬ ‫و خدمـات مـردم اسـتان بوشـهر نیـز در کنـار‬ ‫ایـن صنایـع مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد»‪.‬‬ ‫ایـت اهلل بوشـهری افـزود‪« :‬در مـورد رعایـت‬ ‫قانـون جـذب ‪ ۵۰‬درصـدی نیروهـای بومـی‬ ‫در پروژ ههـای پـارس جنوبـی از مدیر عامـل‬ ‫سازمان منطقه ویژه پارس انتظار می رود در‬ ‫ایـن زمینـه نظـارت عالیه داشـته باشـند؛ زیرا‬ ‫از دغدغ ههـای بـه حـق مـردم اسـتان بوشـهر‬ ‫اسـت»‪ .‬نماینـده مـردم بوشـهر در مجلـس‬ ‫خبـرگان رهبـری همچنیـن گفـت‪« :‬مدیـران‬ ‫خوشـنام مـا در جامعـه مدیرانـی هسـتند‬ ‫نهـا همـواره نیروهـای کاردان‬ ‫کـه در کنـار ا ‬ ‫پـرورش یافته انـد و چـه بهتـر کـه ایـن پـرورش‬ ‫یافتـگان از نیروهـای متعهـد و متخصـص‬ ‫بومـی باشـند»‪ .‬رئیـس شـورای عالـی جامعـه‬ ‫مدرسـین حـوزه علمیـه قـم بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«امیـدوارم با تالش های مدیر عامل سـازمان‬ ‫منطقـه ویـژه پـارس‪ ،‬پـارس جنوبـی علاوه بـر‬ ‫تامیـن گاز کشـور در زمینـه مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی نیـز تاثیرگـذار باشـد کـه البتـه ایـن‬ ‫امـر نیازمنـد افزایـش اختیـارات شـما از سـوی‬ ‫وزارت نفـت اسـت»‪ .‬مدیر عامـل سـازمان‬ ‫منطقـه ویـژه پـارس نیـز در این دیـدار گفـت‪:‬‬ ‫یهـا و تدابیـر‬ ‫«مـا همیشـه نیازمنـد راهنمای ‬ ‫شـما هسـتیم و ایـن رهنمودهـای پدرانـ ه را‬ ‫بـرای اداره بهتـر منطقـه پـارس جنوبـی بـه کار‬ ‫خواهیـم گرفـت»‪.‬‬ ‫جلسـه بررسـی تشـکیل سـتاد مدیریـت حفـظ و نگهـداری و بهره بـرداری از‬ ‫اثـار تاریخـی ری بـا هـدف ارتقـاء جـذب گردشـگر بـا حضور شـهردار و مسـئوالن‬ ‫سازمان میراث فرهنگی و استان حضرت عبدالعظیم؟ع؟ برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شهرداری منطقه ‪20‬؛ سید محمد ناظم رضوی گفت‪« :‬باتوجه‬ ‫به قدمـت ‪ 8000‬سـاله شـهرری و وجـود اثـار تاریخـی و مذهبـی‪ ،‬درراسـتای‬ ‫ضـرورت حفـظ و نگهـداری ایـن اثـار و هویـت فرهنگـی و مذهبـی ری و ارتقـا و‬ ‫توسعه زیرساخت ها و رونق فعالیت های گردشگری و به منظور ایجاد تعامل‬ ‫با سازمان های متولی‪ ،‬تشکیل ستاد مدیریت حفظ و نگهداری و بهره برداری‬ ‫از اثـار تاریخـی در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪ .‬ناظم رضـوی بااشـاره به اینکه‬ ‫دراین جلسـه شـرح وظایـف کمیته هـای سـتاد فـوق‪ ،‬بررسـی شـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«انجـام مطالعـات میدانـی بـرای ایجـاد مـوزه دراین منطقـه و پیشـنهاد پـروژه‬ ‫احـداث مـوزه در قلعـه گبـری بـا هماهنگـی میراث فرهنگـی و اسـتان حضـرت‬ ‫عبدالعظیم؟ع؟ بررسـی شـد»‪ .‬او بااشـاره به پیش بینی پروژه های ساماندهی‬ ‫اطراف چشمه علی‪ ،‬موزه قلعه گبری‪ ،‬پوشش سقف بخشی از بازار قدیم ری‪،‬‬ ‫سـاماندهی جنـگل کاری بی بـی شـهربانو‪ ،‬سـاماندهی کارخانـه سـیمان ری و‬ ‫ساماندهی و بهسازی اطراف دژ رشکان‪ ،‬افزود‪« :‬به منظور توسعه و گسترش‬ ‫فعالیت هـای گردشـگری در محـدوده اثـار تاریخی می بایسـت هماهنگـی الزم‬ ‫بین بخشـی سـازمان میراث فرهنگـی‪ ،‬اسـتان حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ و‬ ‫شـهرداری منطقـه انجـام شـود»‪ .‬ناظـم رضـوی بااشـاره به اجـرای طـرح پـروژه‬ ‫مجموعـه فرهنگـی و تاریخـی بی بـی شـهربانو ادامـه داد‪« :‬باتوجـه به پیـش‬ ‫بینـی انجام شـده بـرای تبدیـل این پـروژه بـه مجموعـه فرهنگـی و گردشـگری‪،‬‬ ‫دراین جلسـه بررسـی دسترسـی این مجموعه به اتوبان امام علی در دسـتورکار‬ ‫معاونت هـای عمـران‪ ،‬شهرسـازی و ترافیـک قرار گرفـت»‪ .‬او بااشـاره به اهمیت‬ ‫اثر تاریخی چشمه علی در جذب گردشگر گفت‪« :‬باتوجه به بازدید گردشگران‬ ‫شـهرهای مختلـف و شـهروندان سـا کن ری از اثـر تاریخـی چشـمه علی‪ ،‬مقـرر‬ ‫شـد اسـیب پذیری گردشـگران و سـا کنین محلـه چشـمه علی از جنب ههـای‬ ‫مختلـف کالبـدی‪ ،‬فرهنگـی و ایمنـی احصـاء و راهکارهـای اصالحـی ازسـوی‬ ‫اداره میراث فرهنگی و شهرداری پیشنهاد شود»‪ .‬شهردار منطقه بابیان اینکه‬ ‫یکی از پارامترهای توسـعه شـهرری گردشـگری مذهبی و تاریخی سـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه توانائـی تبدیـل روسـتاهای مجـاور اثـار تاریخـی و باسـتانی ری بـه‬ ‫ظکـردن‬ ‫قطـب گردشـگری‪ ،‬پیگیـری امـکان اسـتفاده از ایـن روسـتاها و لحا ‬ ‫سیاسـت های گردشـگری در طـرح هـادی روسـتا انجـام شـود»‪ .‬جلسـه سـتاد‬ ‫حفـظ و نگهـداری و بهره بـرداری از اثـار تاریخـی باحضـور شـهردار‪ ،‬مشـاور و‬ ‫رئیس دفتر شـهردار‪ ،‬معاونان برنامه ریزی و توسـعه منابع انسـانی‪ ،‬شهرسازی‬ ‫و فنی و عمران و روسـای اداره زیباسـازی و روابط عمومی منطقه ‪ ،20‬مسـئول‬ ‫میراث فرهنگی شـهرری‪ ،‬نماینده اسـتان حضرت عبدالعظیم؟ع؟‪ ،‬مسئول و‬ ‫مشـاور پـروژه مجموعـه فرهنگـی بـام ری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار ری از پروژه‬ ‫تعریض جاده چرمشهر حسن اباد فشافویه‬ ‫حمیـد زمانـی (معـاون‬ ‫اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری)‬ ‫به همـراه زینت بخـش‬ ‫(معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫عمرانـی فرمانـداری ری)‪،‬‬ ‫حسـین خانی (بخشـدار‬ ‫فشافویه) و زمانی (رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان ری)‬ ‫از پروژه تعریض و ایمن سازی جاده چرمشهر حدفاصل پلیس راه حسن اباد تا‬ ‫ندامتگاه تهران بزرگ بازدید کرد‪ .‬فرماندار از مسئولین پروژه خواست برای رفاه‬ ‫حال شـهروندان در تسـریع عملیاتی این پروژه اقدام کنند؛ همچنین زمانی از‬ ‫بخشدار فشافویه و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری درخواست کرد‬ ‫کـه ضمـن برطرف کـردن مشـکالت‪ ،‬در اجـرای عملیـات پـروژه خواسـت بـرای‬ ‫تسـریع انجـام کار پـروژه پیگیـری شـود‪.‬‬ ‫تقدیر رئیس اتاق اصناف ایران‬ ‫از عملکرد اتاق اصناف ری‬ ‫لطـف اهلل سـتاره (رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری) جهـت ارائـه عملکـرد‬ ‫در محـل اتـاق اصنـاف ایـران حضـور یافتـه و بـا دکتـر سـعید ممبینـی (رئیـس‬ ‫اتـاق ایـران) دیـدار کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری؛‬ ‫دراین دیـدار جزییـات عملکـرد اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری در واحـد بازرسـی‪،‬‬ ‫نظارت و امور اداری تشـریح و همچنین گزارشـی از کشـفیات کاالهای اساسـی‬ ‫توسط بازرسان اتاق اصناف ری در برهه های مختلف زمانی ازجمله مقابله با‬ ‫کرونا و اجرای طر ح های اقتصادی مطرح شد‪ .‬دکتر مبینی دراین دیدار ضمن‬ ‫تقدیر از رئیس اتاق اصناف ری عنوان کرد‪« :‬عملکرد اتاق اصناف شهرسـتان‬ ‫ری در میان سـایر اتاق های اصناف اسـتانی سـطح کشـور نمونه اسـت و حتی‬ ‫بـا برخـی اسـتان ها برابـری می کنـد»‪ .‬رئیـس اتـاق اصنـاف ایـران باتوجه بـه ارائـه‬ ‫گزارش سـاخت سـاختمان جدید اتاق اصناف و بیان کمبودها و کاسـتی های‬ ‫صنوف ازسوی رئیس اتاق اصناف شهرستان ری‪ ،‬گفت‪« :‬درراستای بازدید از‬ ‫پروژه ساختمان اتاق اصناف و پیگیری امور صنفی و دیدار با صنوف و بازاریان‬ ‫بـه زودی در شهرسـتان ری حضـور خواهـم یافت»‪.‬‬ ‫مربیان شهرری‬ ‫سرمربی تیم امید و نوجوانان پرسپولیس شدند‬ ‫بـا حکـم رضـا درویـش (مدیرعامـل پرسـپولیس)‪ ،‬محمـود انصـاری به عنـوان‬ ‫سـرمربی تیـم امیـد و فـرزاد اشـوبی به عنـوان سـرمربی تیـم نوجوانـان معرفـی‬ ‫شـدند‪« .‬محمـود انصـاری» از چهره هـای موفـق ورزش ری بـوده اسـت کـه‬ ‫سـال ها در فوتبـال پایـه‪ ،‬اسـتعدادهای زیـادی را بـه فوتبـال ایـران هدیـه داد‬ ‫و «فـرزاد اشـوبی» ورزشـکار محجـوب محلـه دولت ابـاد نیـز بازیکـن سـابق‬ ‫پرسـپولیس و اسـتقالل اسـت که فوتبال خود را از زمین های خا کی شـهرری‬ ‫شـروع کـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجلیل از ‪ ۵۰‬برگزیده امربه معروف و نهی ازمنکر‬ ‫دستگاه های اجرایی دولتی‪ ،‬قضائی و نظامی و انتظامی‬ ‫فریبا شریف اباد‪ /‬دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫«تعداد ‪ ۵۰‬نفر از برگزیدگان امربه معروف و نهی ازمنکر شـامل ‪ ۱۲‬نفر از دسـتگاه‬ ‫قضایـی‪ ۲۰ ،‬نفـر از دسـتگاه های نظامـی و انتظامـی و ‪ ۱۸‬نفـر از دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی دولتـی تجلیـل می شـوند»‪ .‬مهـدی رضایـی در نشسـتی خبـری بـا‬ ‫خبرنـگاران‪ ،‬گفـت‪« :‬سـتاد امربه معـروف و نهی ازمنکـر‪ ،‬سـه وظیفـه تخصصـی‬ ‫جهـت تجلیـل برترین هـای امربه معـروف و نهی ازمنکـر دسـتگاه های اجرایـی‪،‬‬ ‫نظامـی‪ ،‬انتظامـی و قضایـی را دارد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬در مراسـمی کـه در روز‬ ‫‪ ۸‬خردادمـاه امسـال برگـزار می شـود برترین هـای امربه معـروف و نهی ازمنکـر‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی دولتـی‪ ،‬نظامـی و انتظامـی و قضایـی خراسـان رضـوی‬ ‫موردتقدیـر قـرار می گیرنـد‪ ،‬برنامـه ای کـه قـرار بـود در اوایـل اسـفندماه سـال‬ ‫گذشته برگزار شود‪ ،‬اما به جهت شیوع موج ششم بحران کرونا سه ماه به تاخیر‬ ‫افتـاد»‪ .‬دبیـر سـتاد امربه معـروف و نهی ازمنکـر خراسـان رضـوی بابیان اینکـه از‬ ‫مجمـوع ‪ ۱۲۶‬دسـتگاه اداری ‪ ۵۶‬دسـتگاه حضـوری پررنـگ در ترویـج فرهنـگ‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر داشـتند‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬در مراسـم امسـال از‬ ‫‪ ۸۶‬برگزیده در گام مرحله اول شـناخته شـدند که ازاین تعداد ‪ ۵۰‬نفر به عنوان‬ ‫برگزیـدگان نهایـی تجلیـل می شـوند»‪ .‬رضایـی اضافـه کـرد‪ ۱۲« :‬نفـر از دسـتگاه‬ ‫قضایـی‪ ۲۰ ،‬نفـر از دسـتگاه های نظامـی و انتظامـی و ‪ ۱۸‬نفـر از دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی دولتـی بـا حضور حجت االسلام صدیقی‪ ،‬ایـت اهلل علم الهدی و سـردار‬ ‫نظری تجلیل می شوند‪ .‬این مراسم از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬روز یکشنبه ‪ ۸‬خردادماه‬ ‫در سـالن عطـار نمایشـگاه بین المللی مشـهد برگـزار می شـود»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان رضوی‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 7‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2507‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫فعالیت دومین کافه کارافرینی خراسان رضوی‬ ‫در پدیده شاندیز‬ ‫دومیــن کافــه کارافرینــی اســتان در پدیــده شــاندیز فعــال شــد‪ .‬محمدامیــن‬ ‫بابایــی (مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان رضــوی) در حاشــیه‬ ‫ایــن افتتاحیــه گفــت‪« :‬پــس از راه انــدازی مرا کــز مشــاوره و خدمــات کارافرینی‬ ‫و در راس ــتای رس ــالتی ک ــه در این زمین ــه ب ــر عه ــده داش ــتیم‪ ،‬بس ــتری را‬ ‫جه ــت ش ــکوفا ش ــدن خالقی ــت و اید هه ــای ن ــو ک ــه منج ــر ب ــه ش ــکل گیری‬ ‫بو کارهای نوی ــن ش ــود‪ ،‬در قال ــب کاف ــه کارافرین ــی ایج ــاد کردی ــم»‪ .‬وی‬ ‫کســ ‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن کافــه کارافرینــی‪ ،‬در راســتای توســعه فرهنــگ کار و بــا همیــاری‬ ‫کان ــون کارافرین ــان‪ ،‬ش ــرکت پدی ــده س ــامت‪ ،‬ش ــتابدهنده لوت ــوس‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫کالومی ــن و دیگ ــر فع ــاالن ای ــن ح ــوزه ب ــا عن ــوان کاف ــه کارافرین ــی دژ افتت ــاح‬ ‫ش ــد‪ .‬ت ــاش داری ــم ت ــا کاف ــه ه ــای کارافرین ــی مختلف ــی را به منظ ــور اتص ــال‬ ‫کارافرینــان‪ ،‬صاحبــان ایــده‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬اســاتید دانشــگاه ها‪ ،‬صنعتگــران‪،‬‬ ‫سیاس ـت گذاران و افــراد جویــای کار بــا هــدف رونــق فضــای کارافرینــی‪ ،‬رشــد‬ ‫خالقی ــت و ش ــکوفایی اید هه ــای کسـ ـب وکار و شبک هس ــازی در مش ــهد و‬ ‫دیگــر شــهرهای اســتان مــورد بهره بــرداری قــرار دهیــم»‪ .‬بابایــی طــرح کافــه‬ ‫کارافرینــی را زمینــه مشــارکت کارافرینــان در ارائــه مشــاوره هــای تخصصــی بــه‬ ‫مجری ــان ط ــرح ه ــای اقتص ــادی عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪« :‬فع ــاالن اقتص ــادی‬ ‫حه ــای کارافرینان ــه ب ــا مش ــاوره می توانن ــد‬ ‫و کس ــانی ک ــه ب ــرای اج ــرای طر ‬ ‫بو کار در کاف ــه ب ــا اید هه ــای ن ــو مش ــارکت‬ ‫طب ــا بهب ــود فض ــای کسـ ـ ‬ ‫در ارتبا ‬ ‫داش ــته باش ــند و ب ــا مش ــارکت دانش ــجویان در س ــطح دانش ــگاه ها‪ ،‬ایده ه ــا و‬ ‫نواوری ه ــا جمـ ـع اوری ش ــود»‪.‬‬ ‫اغاز فرایند جذب نیروی کار جدید‬ ‫در ایران خودرو خراسان‬ ‫به منظ ــور تحق ــق اه ــداف تولی ــد ش ــرکت ایران خ ــودرو خراس ــان در س ــال‬ ‫‪ 1401‬فراینــد اســتخدام نیــروی انســانی جدیــد اغــاز شــد‪ .‬در راســتای منویــات‬ ‫مق ــام معظ ــم رهب ــری و تحق ــق ش ــعار س ــال تولی ــد‪ ،‬دانش بنی ــان و اش ــتغال‬ ‫افری ــن و تحق ــق اه ــداف س ــال ج ــاری گ ــروه صنعت ــی جه ــت افزای ــش تی ــراژ‬ ‫تولی ــدات‪ ،‬ش ــرکت ایران خ ــودرو خراس ــان اق ــدام ب ــه ج ــذب نی ــروی جدی ــد‬ ‫کــرد‪ .‬نیروهــای جدیــد از شــهرهای مشــهد‪ ،‬نیشــابور و منطقــه انتخــاب مــی‬ ‫شــوند کــه افــراد بومــی و کســانی که دارای تجربیــات فنــی و تحصیلــی مرتبــط‬ ‫هس ــتند‪ ،‬در اولوی ــت اس ــتخدام ق ــرار دارن ــد‪ .‬ش ــرکت ایران خ ــودرو خراس ــان‬ ‫به عن ــوان ی ــک س ــرمایه اجتماع ــی توانس ــته‪ ،‬زمین هه ــای توس ــعه اقتص ــادی‬ ‫مه ــای صنع ــت خ ــودرو‬ ‫و اجتماع ــی منطق ــه را فراه ــم اورد و با توج هب ــه تحری ‬ ‫علی رغ ــم کاه ــش تولی ــد‪ ،‬نیروه ــای کار ازم ــوده خ ــود را حف ــظ ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫کلی ــه جوان ــان و متقاضی ــان ب ــه اش ــتغال می توانن ــد با مراجع هب ــه س ــایت‬ ‫اینترنتــی شــرکت ایــران خــودرو خراســان در قســمت «درخواســت همــکاری»‬ ‫تقاض ــای خ ــود را ثب ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫به دانشکده علوم پزشکی نیشابور توسط بانک جهانی‬ ‫مجی ــد درودی گف ــت‪ ۱۰۰« :‬میلیاردتوم ــان اعتب ــار اختصاص یافت ــه بان ــک‬ ‫جهان ــی ب ــه دانش ــکده علوم پزش ــکی نیش ــابور ص ــرف خری ــد یک دس ــتگاه‬ ‫سی تی اس ــکن‪ ،‬ام ارای پیش ــرفته و پ ــک کام ــل وس ــایل ازمایش ــگاهی‬ ‫یش ــود»‪ .‬رئی ــس دانش ــکده علوم پزش ــکی نیش ــابور اف ــزود‪« :‬در س ــفر‬ ‫م ‬ ‫ر ئیس جمه ــوری ‪ ۲۵۰‬میلیاردتوم ــان اعتب ــار جه ــت تکمی ــل بیمارس ــتان‬ ‫ســوم اختصــاص یافــت کــه خوشــبختانه ســرعت فعالیــت پیمانــکار چندبرابر‬ ‫ش ــده و ت ــاش م ــا این اس ـت که پ ــروژه س ــاختمانی را ت ــا پای ــان س ــال تکمی ــل‬ ‫کــرده و تحویــل دهیــم»‪ .‬وی تا کیــد کــرد‪« :‬تــا پایــان امســال بیمارســتان ســوم‬ ‫تکمیــل شــده و ســایت جامــع اورژانــس نیشــابور هــم بــه ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیک ــی خواه ــد رس ــید»‪ .‬رئی ــس دانش ــکده علوم پزش ــکی نیش ــابور اف ــزود‪:‬‬ ‫یش ــود‬ ‫«بیمارس ــتان ام ــدادی ه ــم ب ــه قرین ــه بیمارس ــتان س ــوم تکمی ــل م ‬ ‫تــا بیمارســتان حکیــم ب هســمت خدمــات جهــت بیمــاران تصادفــی بــرود»‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪« :‬درارتباط ب ــا سیاس ــت تمرکززدای ــی بیمارس ــتان تخصص ــی‬ ‫اعصــاب و روان در شــهر زبرخــان منطقــه حاجی ابــاد ســاخته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بدین ترتیــب در زبرخــان ب هجــز بیمارســتان ‪ ۹۷‬تختخوابــی ایــن بیمارســتان‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫ه ــم افتت ــاح م ‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫مورچه ها چگونه با هم ارتباط اجتماعی برقرار می کنند؟‬ ‫مورچ هه ــا حش ــراتی منحصرب هف ــرد هس ــتند ک ــه رفتاره ــای اجتماع ــی و‬ ‫الگوه ــای اجتماع ــی خاص ــی دارند‪ .‬ارتب ــاط اجتماع ــی مورچ هه ــا دارای‬ ‫سیس ــتم تقس ــیم کار‪ ،‬ارتب ــاط بی ــن اش ــخاص و توانای ــی ح ــل مش ــکالت‬ ‫پیچیده اس ــت و این باعث ش ــباهت بین مورچه ها و انس ــان ها می شود‪،‬‬ ‫ب ــا این تف ــاوت که مورچ هه ــا برای برق ــراری ارتباط ب ــا یکدیگ ــر از فرومون‬ ‫اس ــتفاده می کنن ــد؛ فرومون ها س ــیگنال های ش ــیمیایی هس ــتند که در‬ ‫مورچ هه ــا نس ــبت به س ــایر ن ــازک ب ــاالن تکامل یافت هت ــر اس ــت و همانند‬ ‫س ــایر حش ــرات مورچه ها برای تش ــخیص بوی فرومون‪ ،‬از ش ــاخک های‬ ‫ـازک متح ــرک خ ــود اس ــتفاده می کنن ــد‪ .‬مورچ ــه به وس ــیله‬ ‫بلن ــد و ن ـ ِ‬ ‫ـات الزم درم ــورد جه ــت و ش ــدت بو را به دس ــت‬ ‫دوش ــاخک خ ــود اطالع ـ ِ‬ ‫می اورن ــد‪ .‬مورچه ها حیوانات بس ــیار بانظافتی هس ــتند‪ .‬هرک ــدام وظیفه‬ ‫خ ــود را انج ــام می دهند و در بقیـ ـه ی ام ــور دخالتی نمی کنن ــد؛ بنابراین‬ ‫ی هس ــتند‪ .‬این حش ــرات نو عه ــای مختلفی‬ ‫موج ــودات بس ــیار اجتماع ‬ ‫داش ــته و بس ــته به نوعش ــان‪ ،‬ش ــغل های مختلف را در بین خود تقسیم‬ ‫می کنن ــد‪ .‬ممک ــن اس ــت ی ــک ی ــا چن ــد مورچ ــه ملک ــه داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫کار مورچ ــه ملک ــه‪ ،‬تکثی ــر ن ــژاد اس ــت‪ .‬بقی ــه مورچ هه ــا همگ ــی کارگرند‪.‬‬ ‫چرخ ــه حیات مورچه بس ــیار جال ــب اس ــت؛ به این صورت ک ــه ماده های‬ ‫ی ــک کلن ــی یعنی ملک ــه تا ارتف ــاع زیادی در اس ــمان ب ــه پ ــرواز درمی اید و‬ ‫نر ه ــا نی ــز به دنبالش ــان می رون ــد و پس ازای ــن پ ــرواز جفت گی ــری‪ ،‬نر ه ــا‬ ‫ً‬ ‫ف ــورا می میرن ــد و ملک ــه پایی ــن مـ ـی رود و به تنهای ــی ی ــک گروه یا دس ــته‬ ‫نص ــورت که او اش ــیانه ای حف ــر می کند و‬ ‫جدی ــد را درس ــت می کند؛ به ای ‬ ‫یگ ــذارد پـ ـس ازان کرم های ــی که فاق ــد پا هس ــتند‪ ،‬از تخ ــم بیرون‬ ‫تخ ــم م ‬ ‫نه ــا کم ــک می کند ت ــا پیلـ ـه ای ب ــه دور خود‬ ‫می این ــد‪ ،‬ملک ــه م ــادر ب ــه ا ‬ ‫یک ــه مورچ ــه ج ــوان به اندازه کاف ــی رش ــد ک ــرد‪ ،‬ملک ــه یک‬ ‫بتنن ــد‪ .‬هنگام ‬ ‫س ــرپیله را س ــوراخ می کن ــد و مورچ ــه را از داخ ــل محفظ ــه خ ــود خ ــارج‬ ‫ً‬ ‫یس ــازد‪ .‬این کارگ ــران تازه نفس‪ ،‬تقریبا خیلی زود مش ــغول کار و فعالیت‬ ‫م ‬ ‫ش ــده و م ــواد غذای ــی موردنی ــاز ملک ــه را تامی ــن می کنن ــد‪ .‬مح ــل زندگی‬ ‫یه ــا اس ــت ک ــه در ان ب هص ــورت دس ــته جمعی زندگی‬ ‫مورچ هه ــا در کلون ‬ ‫می کنن ــد‪ .‬در می ــان س ــا کنین کلون ــی مورچ هه ــا نی ــز‪ ،‬مانند کلونی س ــایر‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪ .‬معم ــوال داخل هر‬ ‫حش ــرات‪ ،‬سلس ــله مراتب اجتماع ــی رعای ــت م ‬ ‫یش ــوند‪ :‬ملکه‪،‬‬ ‫کلونی‪ ،‬س ــه گروه ی ــا طبقه بندی اصل ــی از مورچه یافت م ‬ ‫مورچ هه ــای ن ــر‪ ،‬مورچ هه ــای کارگر که هریک از این س ــه گ ــروه در کلونی‪،‬‬ ‫وظای ــف خاص ــی را به عه ــده دارن ــد؛ بنابرای ــن ا گرچ ــه مورچ هه ــا ازنظ ــر‬ ‫ان ــدازه ظاه ــری ب ــا یکدیگ ــر فرق های زی ــادی دارن ــد‪ ،‬ولی از جهت ش ــکل‬ ‫ظاهری کم وبیش ش ــبیه یکدیگر هس ــتند‪ .‬بر روی س ــر مورچه یک جفت‬ ‫ش ــاخک ی ــا انتن وج ــود دارد‪ .‬این ش ــاخک ها مدام حرک ــت می کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫نه ــا ش ــاخک های معمول ــی نیس ــتند؛ بلکه اندا مه ــای بویای ــی جانور‬ ‫ای ‬ ‫یس ــت‪ ،‬ولی‬ ‫ب هش ــمار می رون ــد؛ بنابراین مورچ ــه درعین حال که فاقد بین ‬ ‫ح ــس بویای ــی دارد‪ .‬ش ــاخک ها همچنی ــن به مورچ ــه کم ــک می کنند تا‬ ‫نه ــا ارتباط برق ــرار کند‪.‬‬ ‫مورچ هه ــای دیگ ــر را بشناس ــد و ب ــا ا ‬ ‫کوثر جعفری‪ /‬پایه ششم‪ /‬مدرسه الله های انقالب‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان شرق‪:‬‬ ‫توسعه را محور فعالیت هایمان قرار داده ایم‬ ‫فریبا شریف اباد‬ ‫نسـازان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت عمـران و مسک ‬ ‫تهـای ایـن‬ ‫شـرق بابیان اینکـه حـوزه فعالی ‬ ‫شـرکت گسـترده بـوده و در اسـتان های‬ ‫دیگـر نیـز سـهام دار داشـته و درحال فعالیـت‬ ‫اسـت؛ افـزود‪« :‬در بحـث اعتمادسـازی‬ ‫اقدامـات خوبـی کـه توسـط ایـن شـرکت‬ ‫صـورت گرفتـه‪ ،‬اسـتفاده از سـرمایه های‬ ‫خـرد مـردم در بزرگ تریـن پروژ ههـای شـهر‬ ‫اسـت کـه می توانسـت ادامـه دار باشـد امـا‬ ‫به دالیلـی متوقـف شـد و مـا توسـعه را محـور‬ ‫فعالیت هایمان قرار دادیم»‪ .‬رشـید صحابی‬ ‫اضافه کرد‪« :‬ما در پروژه هایمان بااسـتفاده از‬ ‫طرح سـهام پروژه و اسـتفاده از سـرمایه های‬ ‫خـرد مردمـی تلاش کردیـم در بـازه زمانـی‬ ‫نهـا بازگـردد و‬ ‫جسـاله منابـع مالـی ا ‬ ‫سـه تـا پن ‬ ‫تهـا تسـری پیـدا کنـد امـا‬ ‫ایـن بـه سـایر باف ‬ ‫فشـدن‬ ‫بـا مشـکالت به وجودامـده و متوق ‬ ‫یکـه‬ ‫ان‪ ،‬فازهـای دیگـر انجـام نشـد تاجای ‬ ‫شـرکت از ادامـه کار در پروژ ههـای دیگـر‬ ‫منصرف شد و بعد از انتخاب بنده به عنوان‬ ‫مدیرعامـل‪ ،‬نـگاه هیئت مدیـره را از بحـث‬ ‫توقـف و بیرون امـدن از پروژ ههـا تغییـر دادیم‬ ‫و بـا اعتمادسـازی مجـدد کار را دوبـاره شـروع‬ ‫کردیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در مجموعـه مجـدد‬ ‫یکـه در‬ ‫شـش پـروژه فعـال وجـود دارد؛ درحال ‬ ‫طـرح مصـوب ‪ 36‬پروژه باید باشـد؛ یعنی ‪30‬‬ ‫پـروژه را از دسـت دادیـم‪ .‬از یک طرف‪ ،‬شـرکت‬ ‫تملکات خود را انجام داده‪ ،‬پروانه های ان را‬ ‫گرفتـه؛ گودبـرداری بعضـی پروژ ههـا انجـام‬ ‫شـده و هزین ههـای میلیـاردی صورت گرفتـه‬ ‫درحال پرشـدن اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫نسـازان شـرق‬ ‫شـرکت عمـران و مسک ‬ ‫هـم بیت المـال و هـم حق النـاس اسـت‪،‬‬ ‫حق الناس ازطریق سـهام پـروژه و بیت المال‬ ‫از سـهام داری کـه دولـت ازطریـق سـازمان‬ ‫بازافرینـی سـهام دار اصلـی شـرکت اسـت؛‬ ‫افزود‪« :‬پروژه سـارا در منطقه ضعیف اطراف‬ ‫حـرم مطهـر احـداث شـد کـه دران زمـان‬ ‫پـروژه ارزشـمندی بـود و هسـت و در فراینـد‬ ‫زمـان اتفاقاتـی رخ داد کـه همیـن االن کـه‬ ‫درحال بهره برداری ست ما درگیر موضوعاتی‬ ‫چون پرداخت اندک درمورد پروانه هسـتیم‬ ‫نهـا را‬ ‫یـا کسـر پارکینـگ داریـم کـه همـه ای ‬ ‫تمکیـن کردیـم و تمکیـن به عنـوان حـل‬ ‫مسـئله و نـه به عنـوان اینکـه قبـول داریـم؛‬ ‫ً‬ ‫زیـرا معتقـد هسـتیم حقـوق شـهرداری کامال‬ ‫سیامکنرماشیری‬ ‫اشتغال به کار ‪ 300‬نفر از مادران سرپرست خانوار‬ ‫در داراال کرام زاهدان‬ ‫موسســـه نیکـــوکاری داراال کـــرام‪ ،‬حامـــی تحصیـــل و امـــوزش ‪۸۰۰۰‬‬ ‫کودک ونوجـــوان بااســـتعداد فاقـــد سرپرســـت موثـــر‪ ،‬دارای ‪ 25‬شـــعبه در‬ ‫‪ 95‬شـــهر ایـــران اســـت‪ .‬شـــعبه زاهـــدان ایـــن موسســـه کـــه از ســـال ‪1397‬‬ ‫اغازبـ ـه کار ک ــرده بی ــش از ‪ 400‬دانش ام ــوز این اس ــتان را بورس ــیه تحصیل ــی‬ ‫کـــرده اســـت‪ .‬ایـــن موسســـه مردم نهـــاد بـــا ارائـــه بســـته های حمایت ــی‬ ‫پنج گانـــه اموزشـــی‪ ،‬معیشـــتی‪ ،‬بهداشـــتی و درمانـــی و ســـامتی‪ ،‬مش ــاوره‬ ‫و روانشناســـی و فرهنگـــی و هنـــری و ورزشـــی دانش امـــوزان را در مس ــیر‬ ‫ام ــوزش و یادگی ــری و نی ــز ش ــکوفایی اس ــتعدادهای بالقوه ش ــان به هم ــت‬ ‫نیک ــوکاران و خیری ــن همراه ــی می کن ــد‪ .‬مدی ــر موسس ــه داراال ک ــرام زاه ــدان‬ ‫درگفت وگوبـــا روابط عمومـــی ایـــن مرکـــز گفـــت‪« :‬داراال کـــرام دانش ام ــوز را‬ ‫جــدای از خانــواده اش نمی دانــد و معتقــد اســت در مســیر امــوزش درســت‪،‬‬ ‫دانش امـــوز بایـــد فـــار غ از دغدغه هـــای دیگـــر اعضـــای خانـــواده باش ــد‪.‬‬ ‫ازایــن رو‪ ،‬ط ــی رایزنی ه ــای مک ــرر مبنی ب ــر اش ــتغال به کار م ــادران سرپرس ــت‬ ‫خانـــوار دانش امـــوزان بورسیه شـــده طبـــق حقـــوق وزارت و مزایـــای وزارت‬ ‫کار ‪ 100‬نفـــر از مـــادران جهـــت فعالیـــت در کارخانـــه تولیـــد ســـم و ‪ 20‬نف ــر از‬ ‫م ــادران واجدش ــرایط در کارخان ــه ف ــوالد زاه ــدان مش ــغول به کار ش ــده اند»‪.‬‬ ‫بو ذه ــاب‬ ‫زارع ــی گف ــت‪« :‬جه ــت س ــهولت ت ــردد ای ــن م ــادران وس ــایل ایا ‬ ‫نی ــز برایش ــان فراه ــم اس ــت»‪ .‬وی اف ــزود‪ 100« :‬نف ــر از م ــادران دانش اموزان ــی‬ ‫ک ــه دارای ش ــرایط الزم باش ــند نی ــز می توانن ــد در بیم ــه پاس ــارگاد ب هص ــورت‬ ‫دورکار اســـتخدام شـــوند»‪.‬‬ ‫نو بلوچستان‪:‬‬ ‫استاندارسیستا ‬ ‫پرداخـت شـده و ا گـر قبـول می کنیـم چـون‬ ‫کار مـردم گیـر اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫نسـازان شـرق بیـان کـرد‪« :‬ما‬ ‫عمـران و مسک ‬ ‫دربـاره عارضه یابـی پروژ ههـا به این نتیجـه‬ ‫رسـیدیم کـه شـرکتی بایـد ایجـاد کنیـم کـه از‬ ‫ابتداب هسـا کن اسـت لـذا بـا فـرض مطالعاتـی‪،‬‬ ‫ارکان جهـت سـاز در برنامـه عملیاتی شـرکت‬ ‫را تدویـن کردیـم کـه در ان نحوه بهر هبـرداری‬ ‫مهـم بـوده اسـت‪ .‬مـا معتقدیـم شـاید علـت‬ ‫موفقیت کم بسـیاری از مجموعه های ما در‬ ‫سـطح شـهر مانند پروژه میدان شـهدا‪ ،‬عدم‬ ‫نـگاه صنفی و تخصصـی در ان هاسـت»‪ .‬وی‬ ‫نسـازان‬ ‫بابیان اینکـه شـرکت عمـران و مسک ‬ ‫شـرق نـگاه اقتصـادی و درامدزایـی صـرف‬ ‫نگـذار مشـخص‬ ‫نـدارد و رسـالت ان را قانو ‬ ‫کـرده اسـت؛ گفت‪« :‬مـا کار را انجام می دهیم‬ ‫و درصـدی را به عنـوان مدیریـت پیمـان‬ ‫دریافـت کنیـم و انتفـاع بـا مشـارکت مـردم‬ ‫و سـود ان ب هخـود مـردم می رسـد»‪ .‬وی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬در سـال ‪ ۸۳‬در پـروژه سـارا‬ ‫طبق محاسبات ریالی که رخ داده‪ ،‬در زمین‬ ‫‪ ۱۲۰۰۰‬متـری پروانـه ای بـا مبلـغ دومیلیـارد و‬ ‫‪ 400‬و اندی صادر شـده و سـهام وا گذار شـد‪،‬‬ ‫در سال ‪ 88‬شرکت عدم خالف و پایان کار را‬ ‫دریافـت و پـروژه درحال انجـام بوده‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ 98‬بـرای گرفتـن پایـان کار بهر هبـرداری اقدام‬ ‫کردیم که تخلفاتی در حوزه کمیسیون ماده‬ ‫یکـه‬ ‫‪ 100‬داشـته و پرداخـت شـده و درزمان ‬ ‫موضـوع صـدور پایـان کار مطـرح شـده‪،‬‬ ‫به هردلیـل توسـط سـازمان های نظارتـی کار‬ ‫متوقـف و بـه هیئـت سـه نفره ارجـاع شـده و‬ ‫کارشناسـان به این نتیجـه رسـیدند دربـاره‬ ‫پروانـه ‪ 560‬میلیون تومـان بدهـکار هسـتیم‬ ‫یکـه‬ ‫و در انجـا کار متوقـف شـد درحال ‬ ‫ً‬ ‫همین افـراد قبلا بـه مـا برگـه تسویه حسـاب‬ ‫نهـا بـه مـا رقـم بدهـی را‬ ‫دادنـد و هما ‬ ‫اعلام کردنـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت عمـران و‬ ‫نسـازان شـرق بیـان کـرد‪« :‬در موضـوع‬ ‫مسک ‬ ‫پـروژه سـارا‪ ،‬بیـن مـا‪ ،‬شـهرداری و سـازمان‬ ‫بازرسـی ‪ 7‬بنـد مطـرح شـد کـه بایـد بـه ان‬ ‫یشـد ازجملـه پروانـه‪ ،‬پارکینـگ‬ ‫رسـیدگی م ‬ ‫نهـا حـل شـد‬ ‫و معابـر مویرگـی کـه همـه ا ‬ ‫و در بحـث معابـر مویرگـی مـا طبـق قانـون‬ ‫عمـل کردیـم و بـا شـهرداری توافـق کردیـم و‬ ‫مجموع ههـای شـهرداری در حـوزه تملـک‬ ‫ایـن کار را انجـام دادنـد و در حـوزه معابـر‬ ‫مویرگـی پایـان کار کلـی صـادر و تفکیکـی‬ ‫مانده است»‪ .‬صحابی اظهار داشت‪« :‬قصد‬ ‫انجام پروژه جدید در منطقه ثامن را نداریم‬ ‫و طـرح جدیـد نیـز ازجهـت کارشناسـی‪،‬‬ ‫مخاطب پذیـری و جذابیـت سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫اطـراف حـرم را بـا چالـش بزرگـی مواجـه‬ ‫می کنـد؛ چـون توجیـه اقتصـادی نـدارد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه اتفاقـات سـارا موجـب‬ ‫ازبین رفتـن انگیـزه و اعتمـاد مـردم بـرای‬ ‫نهـا در پروژ ههـا‬ ‫اوردن سـرمایه های خـرد ا ‬ ‫شـده؛ افـزود‪« :‬مـا در بحـث اسـتقرار نظـام‬ ‫سـاماندهی در سیسـتم اداری و نشـاط و‬ ‫شـادابی بـرای کارکنان و بحث اعتمادسـازی‬ ‫و جـذب سـرمایه گذار سـه پـروژه را اسـتارت‬ ‫زدیم‪ ،‬سـرمایه گذار و کارگزار انتخاب و قرارداد‬ ‫ان بسـته شـده اسـت و فراینـد اجرایـی ان را‬ ‫شروع می کنیم»‪ .‬مدیرعامل شرکت عمران و‬ ‫مسکن سازان شرق گفت‪« :‬در حوزه صنعت‬ ‫سـاختمان بیـش از ‪ 300‬شـغل مسـتقیم و‬ ‫یشـوند لذا وقتی پروژه‬ ‫غیرمسـتقیم درگیر م ‬ ‫ً‬ ‫بزرگی احداث می شود عمال صدهانفر در ان‬ ‫یکـه‬ ‫اشـتغال زایی صـورت می گیـرد و درزمان ‬ ‫پـروژه به بهر هبـرداری می رسـد این رقـم‬ ‫در بحـث بهر هبـرداری افزایـش می یابـد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه شـهر مـا ابسـتن بازسـازی‬ ‫یسـت و سـاماندهی در بخـش‬ ‫و نوساز ‬ ‫خصوصـی مـا رخ می دهـد و این در سیسـتم‬ ‫یهـا رخ‬ ‫مدیریـت شـهری به جهـت روزمرگ ‬ ‫نمی دهـد؛ گفـت‪« :‬در حـوزه شـرکت مجـد‬ ‫‪ 1962‬سـهام دار مردمـی و در پـروژه سـارا‬ ‫‪ 500‬سـهامدار مردمـی داریـم‪ .‬همچنیـن‬ ‫مـا ‪ 600‬واحـدت جـاری و حـدود ‪ 400‬واحـد‬ ‫اقامتـی داریـم و یـک خانـواده ‪ 1000‬نفـره جـدا‬ ‫از سـهام داران هسـتند کـه ‪ 500‬سـهام دار‬ ‫پـروژه داریـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬نـگاه مـا کمـک‬ ‫بـه مدیریـت شـهری و کمـک بـه یکدیگـر و‬ ‫موضوعاتی که سـرمایه گذار احساس امنیت‬ ‫کنـد‪ ،‬اسـت‪ .‬ما نگاه اقتصـادی نداریم بلکه از‬ ‫اهـداف اصلـی ما احیای بافت های فرسـوده‬ ‫اسـت تـا با منابع مـردم ساخت وسـاز انجام و‬ ‫ارزش افـزوده ب هخـود مـردم بازگـردد»‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه های بین المللی گروهی در ترکیه‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫دونمایشگاهبین المللیمجازی گروهینقاشی‪،‬تصویرسازی‪،‬‬ ‫کاریکاتـور‪ ،‬نقاشـی خط‪ ،‬نقاشـی دیجیتال‪ ،‬مجسـمه‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫مینیاتـور و تذهیـب باعنـوان «بانـو» و «بانـوی عشـق»‪ ،‬بـا‬ ‫موضـوع زن‪ ،‬بـا ‪ 100‬اثـر از ‪ 96‬هنرمنـد به ترتیـب از تاریـخ ‪ 18‬تـا‬ ‫‪ 24‬مـی ‪ 28( 2022‬اردیبهشـت تـا ‪ 3‬خـرداد ‪ )1041‬و از تاریـخ‬ ‫بسـایت گالری‬ ‫‪ 25‬تـا ‪ 31‬مـی ‪ 4( 2022‬تـا ‪ 10‬خـرداد ‪ )1041‬در و ‬ ‫بسـایت گـروه هنـری رسـم برپا شـده‬ ‫ارتـز اسـتانبول ترکیـه و و ‬ ‫است‪ .‬سمیرا صفاری؛ مدرس دانشگاه‪ ،‬گرافیست و کیوریتور‬ ‫نمایشـگاه ها‪ ،‬گفـت؛ در نمایشـگاه بانـو‪ ،‬ایـده با تکی هبـر‬ ‫یتـوان گفـت؛‬ ‫زیبایی هایـی نهفتـه در باطـن زنـان بـوده و م ‬ ‫نهـا چشـمه های عاطفه انـد در میـان ترک هایی کـه بیابان‬ ‫ز ‬ ‫را از تشنگی به رودخانه هایی که هرگز زاده نشده اند‪ ،‬تقسیم‬ ‫کرده انـد‪ .‬مارهایـی کـه صحـرای روح را ا گـر نبـود مهربانـی‪ ،‬از‬ ‫مـرگ پـر می کردنـد‪ .‬مهری که از زالل جان زیبایی می جوشـد‬ ‫و جهـان را سرشـار می کنـد از خنـکای رازنـا ک بی انتهـای‬ ‫مادرانگـی! حـاال ایـن اب حتـی ا گـر یـک قطـره باشـد می تواند‬ ‫چنان قابی از هنر را زنده کند که انگار هیچ گاه جهان چیزی‬ ‫جـز زندگـی نبـوده اسـت‪ .‬عکس هایـی کـه محبـت را در خـود‬ ‫ذخیـره کرده انـد و نقاشـی هایی کـه هسـتی را در حریـر راز‬ ‫می پیچنـد‪ .‬نتیجـه این همه شـگفتی نمایشـگاه بانـو خواهد‬ ‫یشـود‬ ‫بـود کـه به همـت گـروه هنـری «رسـم» در ترکیه برگزار م ‬ ‫و نشـان خواهـد داد جهـان می توانـد از خـودش هـم زیباتـر‬ ‫شـود‪ .‬وی بااشـاره به تفکر بنیادی نمایشـگاه «بانوی عشق»‬ ‫گفـت کـه کلمه ای به بلنـدای ارتفاع تاریخ! اتشـی که شـاعران‬ ‫در زمسـتان های تمام نشـدنی درکنـاران زنـده مانده انـد و‬ ‫عرفـان بـا چندهزارسـال سـن‪ ،‬هنـوز ارزو می کنـد تجربـه اش‬ ‫کنـد‪ .‬هنـر هـم بااین همـه تلاش هنوز چشـم از ان برنداشـته؛‬ ‫کلمـه عشـق؛ امـا چیسـت ایـن راز شـگفت کـه نه شـعر پـرده از‬ ‫ان برانداختـه‪ ،‬نـه عرفـان بـه قلـه اش صعـود کـرده و نـه حتـی‬ ‫هنر توانسته اعماق این اقیانوس را تصویر کند‪ .‬پس چگونه‬ ‫یسـت‬ ‫یشـود ایـن راز را تعریـف کـرد؟ بانـوی عشـق کوشش ‬ ‫م ‬ ‫مقـدس بـرای گر مشـدن از ایـن شـعله بیدار‪ ،‬نمایشـگاهی که‬ ‫در دیـار حنجـره رقصـان عشـق‪ ،‬موالنـای رومی به همـت گروه‬ ‫هنـری «رسـم»‪ ،‬سـودای سـماع در سـر می پرورانـد‪ .‬صفـاری‬ ‫افـزود؛ از میـان بیـش از ‪ 1200‬اثـر دریافتـی طـی دوره فراخـوان‪،‬‬ ‫در هـر نمایشـگاه ‪ 50‬اثـر‪ ،‬از ‪ 96‬هنرمنـد ایرانـی‪ ،‬توسـط‬ ‫هیئـت داوران انتخـاب شـده و بـه نمایشـگاه راه یافته انـد‪.‬‬ ‫زیبایـی‪ ،‬خالقیـت و نـواوری‪ ،‬مفهـوم رسـانی‪ ،‬نیـز اصالـت اثـر‪،‬‬ ‫امادگی الزم را برای احداث مخازن روغن خام داریم‬ ‫نو بلوچســتان گفــت‪« :‬امادگــی الزم بــرای احــداث مخــازن‬ ‫اســتاندار سیستا ‬ ‫روغــن خــام داریــم و در منطقــه جنــوب اســتان به دنبــال ایجــاد یــک کارخانــه‬ ‫تصفی ــه روغ ــن هس ــتیم»‪ .‬به گ ــزارش ایس ــنا؛ حس ــین م ــدرس خیابان ــی در‬ ‫نشس ــت ب ــا ش ــرکت جه ــاد نص ــر ی ــزد اف ــزود‪« :‬در ح ــوزه س ــرمایه گذاری م ــا‬ ‫امادگــی داریــم تــا بــا اغوشــی بــاز از ســرمایه گذاران اســتقبال کنیــم و امتیــازات‬ ‫ویــژه ای را بــرای انــان در نظــر بگیریــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در رابطه بــا موضــوع‬ ‫ب شـــیرین کن‬ ‫چـــاه ژرف همه چیـــز امـــاده اســـت تـــا بـــا حفـــاری و نصـــب ا ‬ ‫س ــرمایه گذاری ص ــورت گی ــرد»‪ .‬وی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬پروژه ه ــای بزرگ ــی در‬ ‫اس ــتان در حال انج ــام اس ــت ک ــه می ت ــوان ب ــه ط ــرح جه ــاد اب رس ــانی اش ــاره‬ ‫یشــود»‪.‬‬ ‫کــرد کــه لولــه و اتصــاالت ان از کارخانجــات داخــل اســتان تامیــن م ‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ضریب نفوذ ‪ ۸۸.۴‬درصدی گازرسانی‬ ‫در مناطق روستایی کشور‬ ‫ســید جــال نورموســوی در مراســم تکریــم و معارفــه مدیــران عامــل جدیــد‬ ‫و قدی ــم ش ــرکت گاز ای ــام گف ــت‪« :‬ا گ ــر روس ــتاها بااس ــتفاده از قوانی ــن جدی ــد‬ ‫دارای قابلی ــت گازرس ــانی باش ــند به یقی ــن این زم ــان کوتاه ت ــر خواه ــد ش ــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬باتوجه بــه توســعه گازرســانی در ســنوات اخیــر‪ ،‬در حــوزه شــهری‬ ‫در مراح ــل پایان ــی ق ــرار داری ــم و در مناط ــق روس ــتایی نی ــز رون ــد روبه رش ــد و‬ ‫قابل قبولـــی در دســـتورکار قـــرار دارد»‪ .‬مدیـــر گازرســـانی شـــرکت ملـــی گاز‬ ‫ای ــران بابیان اینک ــه س ــالیانه ‪ ۳۰۰۰‬روس ــتا در برنام ــه گازرس ــانی ش ــرکت مل ــی‬ ‫گاز ق ــرار دارد‪ ،‬اف ــزود‪ « :‬ا کن ــون کار گازرس ــانی ب ــه ‪ ۷۰۰۰‬روس ــتا در اقصی نق ــاط‬ ‫کشـــور دردســـت اقدام قـــرار دارد کـــه انتظـــار مـــی رود طـــی دوســـال اینده‬ ‫به اتمـــام برســـند»‪ .‬نورموســـوی بااشـــاره به اینکه اســـتان ایـــام ازلح ــاظ‬ ‫گازرســانی بــه مناطــق شــهری و روســتایی از متوســط کشــوری باالتــر اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬مناطـــق شـــهری این اســـتان به صورت کامـــل گازدار‬ ‫ش ــده و ب ــا تکمی ــل ‪ ۴۴‬روس ــتای دارای قابلی ــت گازرس ــانی در س ــال ج ــاری‪،‬‬ ‫دراین حـــوزه ضریـــب نفـــوذ گاز در روســـتاهای اســـتان بـــه مـــرز ‪ ۹۹‬درص ــد‬ ‫می رس ــد»‪ .‬مدی ــر گازرس ــانی ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران بابیان اینک ــه ضری ــب‬ ‫نف ــوذ گازرس ــانی مناط ــق روس ــتایی در س ــطح کش ــور ‪ ۸۸.۴‬درص ــد اس ــت‬ ‫ً‬ ‫کـــه این موضـــوع در ایـــام ‪ ۹۷‬درصـــد اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬مجموعـــا در س ــطح‬ ‫کش ــور ‪ ۳۶‬ه ــزار روس ــتا و ‪ 1221‬ش ــهر گازدار ش ــده اس ــت»‪ .‬وی ب ــه وضعی ــت‬ ‫گازرس ــانی اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪« :‬در بخ ــش توس ــعه گاز‪ ،‬ب ــه انته ــای کار خ ــود‬ ‫رس ــیده ایم و بای ــد ب ــا ت ــاش و هم ــت کارکن ــان ب ــرای افزای ــش س ــطح کیف ــی‬ ‫خدمــات‪ ،‬هوشمندســازی و بهینه ســازی ســازمان گام برداریــم»‪ .‬وی تا کیــد‬ ‫ک ــرد‪« :‬درخواس ــت م ــا از مدیرعام ــل جدی ــد‪ ،‬تکری ــم و حف ــظ کرام ــت نی ــروی‬ ‫انسانی س ــت‪ .‬اولوی ــت تصمیم ه ــای س ــازمانی بای ــد ب ــا مناب ــع انس ــانی باش ــد‬ ‫چرا ک ــه ا گ ــر ای ــن عزی ــزان در ش ــرایط ارام ــش فک ــری ق ــرار داش ــته باش ــند‪،‬‬ ‫بازده ــی بس ــیارباالیی خواهن ــد داش ــت»‪.‬‬ ‫پایداری شبکه برق؛ منوط به صرفه جویی همگانی‬ ‫بیـان بصـری متفـاوت از موضـوع و ارائـه سـبک شـخصی‬ ‫کهـای مهـم انتخـاب بـود‪ .‬ایـن نمایشـگاه‬ ‫هنرمندانـه از مال ‬ ‫توسـط گروه هنری «رسـم» برگزار شـده و سـارا خبیر‪ ،‬مسـعود‬ ‫صفرنیا و سـمیرا صفاری از داوران این رویداد در سـطح کشـور‬ ‫هستند‪ .‬هنرمندان شرکت کننده در رویداد «بانو»‪ :‬معصومه‬ ‫اغـاز‪ ،‬عارفـه نورمحمـدی‪ ،‬نسـیم دالونـد‪ ،‬شـیما ممتـاز‪ ،‬زهـرا‬ ‫متقـی‪ ،‬ارزو حسـین ُ بر‪ ،‬مهتـاب فیروزشـاد‪ ،‬صبـا نصیـری‪،‬‬ ‫فاطمـه حسـین بر‪ ،‬سـحر کشـاورزی‪ ،‬نسـترن سـیدیان‪،‬‬ ‫علیرضـا صفـاری شـمالی‪ ،‬هانـی طاهـری‪ ،‬حسـین جـوادزاده‪،‬‬ ‫یوسـف خرمـی‪ ،‬نادیـا محمدامینـی‪ ،‬ریحانـه باوفـا‪ ،‬ریحانـه‬ ‫محمـودی‪ ،‬زهـرا غالمرضـازاده یوسـفی‪ ،‬زهـره محمـودی‪ ،‬نـدا‬ ‫دانایی‪ ،‬شـیما دهشـهریان‪ ،‬یلدا نظـری‪ ،‬مریم ناخداسـوروئی‬ ‫و شـیما قاسـم پور هسـتند‪ .‬همچنیـن ازاده پوراشـراف‪،‬‬ ‫زهـره شایسـته فر‪ ،‬سـمیه علیمحمـدی‪ ،‬الهـام قلیـزاده‪ ،‬ویـدا‬ ‫جعفـری‪ ،‬هدیـه باقـری‪ ،‬سـارا گـودرزی‪ ،‬سـارا بدیعـی باهـر‪،‬‬ ‫ملیحـه خاشـا کی‪ ،‬احلام رامشـک‪ ،‬زهـرا قهرمانـی تبریـزی‪،‬‬ ‫سـارا بیـگ زاده‪ ،‬یـزدان اسماعیل پسـند‪ ،‬پریسـا صادقـی ازاد‪،‬‬ ‫الهـام فضلـی‪ ،‬مریـم گنجه یان‪ ،‬زهـره چورلی و سـمیرا صفاری‪،‬‬ ‫شـیوا پورقدیمـی‪ ،‬سـتیال باسـقی‪ ،‬صدیقـه سـلمان از دیگـر‬ ‫هنرمندانـی هسـتند کـه اثرشـان طـی این رویـداد به نمایـش‬ ‫درمی ایـد‪ .‬هنرمنـدان شـرکت کننده در رویـداد «بانـو عشـق»‬ ‫ا کرم السـادات شـرق ازادی (ارزو ازادی)‪ ،‬پریسـا لطیفـی‪،‬‬ ‫ام البنین ریسمانچی‪ ،‬ارمینا امیرانی‪ ،‬نیلوفر ماهینی‪ ،‬محبوبه‬ ‫ُ‬ ‫نسـترن‪ ،‬ارزو ایروانـی‪ ،‬عاطفـه جعفـری ندوشـن‪ ،‬امنـه اران‬ ‫دینکـی‪ ،‬منیـره ّ‬ ‫خرمـی‪ ،‬فاطمـه فدائـی‪ ،‬ماهـرخ صفـا‪ ،‬فرزانـه‬ ‫شناسـی‪ ،‬سـکینه اسـدزاده‪ ،‬مـارال فیـض‪ ،‬رعنا قهرمانـی‪ ،‬زهرا‬ ‫نیکـی‪ ،‬شـکیبا ربیعـی‪ ،‬فاطمـه صفـری‪ ،‬جمیلـه هال کویـی‪،‬‬ ‫پونـه طاهـری‪ ،‬ناهیـد فرجـی افرا کتـی‪ ،‬علـی نـوروزی پـره‪،‬‬ ‫زهـره انیسـی ارانـی (دالرام)‪ ،‬مـژده موالئـی جهرمـی‪ ،‬ویکتوریـا‬ ‫دلشاد هستند‪ .‬همچنین پریسا معقولی سنگاچینی‪ ،‬زینب‬ ‫هـادی زاده‪ ،‬زهـرا دید هبـان‪ ،‬زهـره حسـین ابادی (ملـک)‪،‬‬ ‫مرجـان سـرکاری‪ ،‬نسـیم زهرائـی‪ ،‬مهشـید خسـروی‪ ،‬شـیما‬ ‫رئیسـی‪ ،‬یاسـمن طاهـری‪ ،‬محدثـه خضری مقـدم‪ ،‬جـواد‬ ‫حکمت نیـا‪ ،‬فاطمـه اهرمـی‪ ،‬شیم اسـادات طباطبایـی‪،‬‬ ‫حنانـه محمدپورفـرد‪ ،‬نسـرین محمـدزاده اسـکندانی‪ ،‬مونـا‬ ‫رجبـی جورشـری‪ ،‬تـارا سـبز‪ ،‬سـتیال باسـقی‪ ،‬لیـدا گلدوسـت‪،‬‬ ‫یفـرد‪ ،‬میتـرا سـروری‪ ،‬مـارال رجبـی جورشـری‪،‬‬ ‫هالـه جهاد ‬ ‫سـمیرا صفـاری و مریـم حاضـری از دیگـر هنرمندانی هسـتند‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کـه اثرشـان طـی این رویـداد به نمایـش گذاشـته م ‬ ‫عالقه منـدان بـرای بازدیـد می تواننـد در بـازه زمانـی ا کـران‪،‬‬ ‫بـه نمایشـگاه در سـایت گالـری ارتـز اسـتانبول ترکیه بـه ادرس‬ ‫‪ galeriarts.com‬مراجعـه و از اثـار دیـدن کننـد‪ .‬عالوه برایـن؛‬ ‫نمایشگاه مجازی در وب سایت گروه هنری «رسم» به ادرس‬ ‫‪ rasmgroup.com‬و در صفحـه اینسـتا گرام این مجموعـه بـا‬ ‫نشـانی ‪ @rasmgroup‬برپـا خواهـد بـود‪ .‬امـکان خریـد اثـار نیـز‬ ‫وجـود دارد‪ .‬هنردوسـتان می توانند جهـت دریافت اطالعات‬ ‫بیشـتر بـا تلفـن روابط عمومـی گـروه «رسـم» ‪09386049089‬‬ ‫تمـاس بگیرنـد‪.‬‬ ‫استاندار خواستار شد؛‬ ‫ارزیابی مدیرانی که به روابط عمومی ها اعتقاد دارند‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫اسـتاندار خراسـان شـمالی گفـت‪« :‬مدیـران‬ ‫ـتن‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی از نظ ِـر داش ِ‬ ‫لشـدن بـرای عملکـرد‬ ‫اعتقـاد و اهمیت قائ ‬ ‫یهـا بایسـتی ارزیابـی شـوند»‪.‬‬ ‫روابط عموم ‬ ‫محمدرضـا حسـین نژاد در جمـع صمیمانـه‬ ‫اعضـای نمایندگـی انجمـن روابط عمومـی‬ ‫ایـران در خراسـان شـمالی گفـت‪« :‬بایسـتی‬ ‫مدیـران کل و مدیـران عامـل در بهره منـدی‬ ‫یهـا رقابـت داشـته‬ ‫از امکانـات روابط عموم ‬ ‫یکـه صـدای اسـتان در‬ ‫باشـند به نحو ‬ ‫سـطح ملـی و حتـی فراملـی به خوبـی‬ ‫شـنیده شـود»‪ .‬اسـتاندار خراسـان شـمالی‬ ‫امـوزش روابط عمومـی دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی را ضـروری قلمـداد کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫یهـا بـرای افزایـش بهـره وری‬ ‫«روابط عموم ‬ ‫سیسـتم و مجموعه خـود باید از تمـام ابزارها‬ ‫اسـتفاده؛ و با اشـراف کامل به تمام اطالعات‬ ‫با چاشـنی هنر و اسـتعداد مسـیر پیشـرفت و‬ ‫توسـعه اسـتان را همـوار کننـد»‪ .‬وی بـر توجه‬ ‫بیشـتر مدیران به حوزه روابط عمومی تا کید‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬روابط عمومی ها عضـوی از این‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫اجتماع هستند که باید به نیازها و مطالبات‬ ‫نهـا پاسـخ داده شـود»‪ .‬رئیـس شـورای‬ ‫ا ‬ ‫نمایندگـی انجمـن روابط عمومـی ایـران‬ ‫در اسـتان نیـز توضیحاتـی دربـاره انجمـن و‬ ‫اهداف ان بیان کرد‪ .‬وی گفت‪« :‬مدیرانی که‬ ‫از افراد توانمند و متخصص در روابط عمومی‬ ‫قتـری‬ ‫دسـتگاه ها بهـره می برنـد کارنامـه موف ‬ ‫خواهنـد داشـت چرا کـه روابط عمومـی‬ ‫بـا نگاهـی بـاز می تواننـد بازخـورد عملکـرد‬ ‫مدیران را ببینند و صادقانه ترین مشـورت ها‬ ‫را به مدیران ارائه کنند»‪ .‬ابوالفضل نیکبخت‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬یکی از اهداف این انجمن‬ ‫یهـا‬ ‫کمـک بـه ارتقـای جایـگاه روابط عموم ‬ ‫در اسـتان و همچنیـن اطالع رسـانی اخبـار‬ ‫یسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫اسـتانی در سـطح مل ‬ ‫«ا گـر فعالیـت حـوزه ارتباطـات به درسـتی‬ ‫انجام شـود جذب سـرمایه گذار در حوزه های‬ ‫مختلـف همچـون گردشـگری‪ ،‬صنایـع و‬ ‫‪ ...‬به راحتـی صـورت می گیـرد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«یکـی از برنام ههـای اتی این انجمـن برگزاری‬ ‫همایـش و انتخـاب مدیـران شایسـته و‬ ‫تعاملگـر بـا مدیـر روابط عمومـی دسـتگاه‬ ‫یهـای برتـر‬ ‫اجرایـی و تقدیـر از روابط عموم ‬ ‫اسـتان اسـت»‪ .‬در این جلسـه‪ ،‬اعضـای‬ ‫انجمـن روابط عمومـی ایـران در اسـتان بـه‬ ‫بیـان دیدگا ههـا و نظـرات و دغدغه های خود‬ ‫دراین زمینهپرداختندو پیشنهادهاییبرای‬ ‫بهبـود روندهـا و فرایندهـا ارائـه دادنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق ایـــام گفـــت‪« :‬باتوجه بـــه ورود‬ ‫گردوغب ــار از کش ــورهای ع ــراق و س ــوریه ب ــه اس ــتان پای ــداری ش ــبکه ب ــرق‬ ‫منـــوط بـــه صرفه جویـــی همگانی ســـت»‪ .‬دکتـــر هـــادی شـــیرخانی اظه ــار‬ ‫داش ــت‪« :‬ب ــا افزای ــش دم ــای ه ــوا‪ ،‬به س ــرعت وس ــایل سرمایش ــی ب ــه م ــدار‬ ‫مصـــرف وارد می شـــوند و ازجهتـــی باتوجه بـــه ناتـــرازی میـــزان تولی ــد و‬ ‫مصـــرف و پیشـــی گرفتن مصـــرف از تولیـــد‪ ،‬نیازمنـــد همراهـــی و مشـــارکت‬ ‫مش ــترکین ب ــرق در بخ ــش خانگ ــی و کش ــاورزی هس ــتیم‪ .‬پیش بین ــی ش ــده‬ ‫گرمــای هــوا موجــب روشن شــدن کولرهــای خانگــی شــود؛ بنابرایــن بارهــای‬ ‫سرمایش ــی وارد م ــدار و منج ــر ب ــه افزای ــش مص ــرف می ش ــود»‪ .‬وی گف ــت‪:‬‬ ‫«جه ــت مدیری ــت مص ــرف‪ ،‬بای ــد اصول ــی مانن ــد تجهی ــز کولره ــای اب ــی ب ــه‬ ‫ُ‬ ‫س ــایبان‪ ،‬س ــرویس کولره ــا‪ ،‬اس ــتفاده از دور کن ــد کول ــر و درص ــورت اس ــتفاده‬ ‫از کول ــرگازی ب ــر روی دم ــای اس ــایش ‪ ۲۵‬درج ــه تنظی ــم ش ــود»‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫«انتظــار مـی رود کشــاورزان بیشــتر از مشــترکین خانگــی در امــر صرفه جویــی‬ ‫در مصــرف بــرق مشــارکت کننــد و بــا کاهــش مصــرف از طر ح هــای تشــویقی‬ ‫ش ــرکت ب ــرق بهره من ــد ش ــوند»‪.‬‬ ‫«باالترین افتخار» برای مجموعه دانشگاه علوم پزشک ‬ ‫ی‬ ‫«خدمت به مردم» است‬ ‫دکت ــر جاس ــم محم ــدی در دی ــدار ب ــا اس ــتاندار ای ــام گف ــت‪« :‬هم ــکاران م ــا‬ ‫ً‬ ‫ب هص ــورت ش ــبانه روزی و خصوص ــا در ای ــام بیم ــاری کرون ــا ب ــرای حفاظ ــت‬ ‫از س ــامت م ــردم و نج ــات ج ــان بیم ــاران؛ نهای ــت ایث ــار و ف ــدا کاری خ ــود را‬ ‫به نمای ــش گذاش ــته اند ک ــه موردتقدی ــر مس ــئوالن و م ــردم ش ــریف اس ــتان‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه خدمــت بــه مــردم باالتریــن افتخــار بــرای‬ ‫مجموع ــه دانش ــگاه محس ــوب می ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪« :‬دانش ــگاه علوم پزش ــکی‬ ‫حـــوزه ای گســـترده اســـت و رســـالت و ماموریت هـــای متعـــددی دارد؛‬ ‫یک ــی از ای ــن مس ــئولیت ها‪ ،‬ارائ ــه خدم ــات ب ــه جمعی ــت میلیون ــی زائ ــران‬ ‫اربعیـــن حسینی ســـت»‪ .‬سرپرســـت دانشـــگاه علوم پزشـــکی ایـــام گف ــت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینک ــه اماره ــای مرب ــوط ب ــه بیم ــاری کرون ــا ب ــه ناز ل تری ــن ح ــد‬ ‫ً‬ ‫خ ــود رس ــیده‪ ،‬امس ــال احتم ــاال زائ ــران از کنگ ــره عظی ــم اربعی ــن حس ــینی‬ ‫اس ــتقبال کم نظی ــری داش ــته باش ــند ک ــه الزم اس ــت ب ــا همدل ــی و همفک ــری‬ ‫درراســتای رفــع مشــکالت و ارتقــای ســطح ظرفیت هــا جهــت ارائــه خدمــات‬ ‫مطلـــوب و رضایت بخـــش گام برداریـــم»‪ .‬وی ادامـــه داد‪« :‬بســـیاری از‬ ‫نه ــا‬ ‫مش ــکالت ح ــوزه س ــامت‪ ،‬کش ــوری ب ــوده و هم ــه اس ــتان ها درگی ــر ا ‬ ‫هســـتند؛ لـــذا دراین عرصـــه بایـــد بـــا رفـــع چالش هـــای فـــراروی ح ــوزه‬ ‫س ــامت‪ ،‬درجه ــت تحق ــق اه ــداف و برنامه ه ــای مدنظ ــر ت ــاش کنی ــم»‪.‬‬ ‫دکتـــر محمـــدی بااشـــاره به اینکه در دانشـــگاه علوم پزشـــکی‪ ،‬درامدزای ــی‬ ‫در اولویـــت قـــرار نـــدارد‪ ،‬ابـــراز داشـــت‪« :‬این دســـتگاه خدمات رس ــان‬ ‫باوجوداینکــه در تمامــی زمینه هــا متحمــل هزینــه می شــود امــا خدمــات ان‬ ‫ب ــا تعرف ــه دولت ــی ارائ ــه می ش ــود زی ــرا ه ــدف جل ــب رضای ــت جامع ــه اس ــت»‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪« :‬محرومیـــت اســـتان نبایـــد باعـــث شـــود کـــه خدم ــات‬ ‫مطاب ــق انتظ ــار ب ــه م ــردم ارائ ــه نش ــود؛ بلک ــه ای ــن وظیف ــه ماس ــت ک ــه ب ــا‬ ‫ت ــاش و دوندگ ــی بیش ــتر‪ ،‬نقای ــص و مش ــکالت و نیازمندی ه ــا را برط ــرف و‬ ‫زمینــه را بــرای خدمــت رضایت بخــش بــه جامعــه فراهــم کنیــم»‪ .‬سرپرســت‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی ایــام در بخــش دیگــر ســخنانش گفــت‪« :‬بســیاری از‬ ‫هزینه ه ــای دانش ــگاه علوم پزش ــکی اعم ــال می ش ــود‪ ،‬در بودج ـه ای ک ــه ب ــه‬ ‫این دس ــتگاه اختص ــاص می یاب ــد لح ــاظ نمی ش ــود ام ــا درجه ــت پیش ــبرد‬ ‫اه ــداف و برنامه ه ــای ح ــوزه س ــامت‪ ،‬مجبوری ــم ای ــن هزینه ه ــا را داش ــته‬ ‫باش ــیم»‪ .‬وی ی ــاداور ش ــد‪« :‬یک ــی از ماموریت ه ــای اصل ــی وزارت بهداش ــت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اجـــرای طـــرح سیاســـت های جمعیتی ســـت و طبعـــا دانشـــگاه های‬ ‫علوم پزشـــکی جهـــت تحقـــق دســـتورالعمل های ابالغـــی برنامه ری ــزی‬ ‫می کنن ــد؛ دانش ــگاه علوم پزش ــکی ای ــام نی ــز درجه ــت تحق ــق اه ــداف ان در‬ ‫ً‬ ‫ســطح اســتان‪ ،‬نهایــت تــاش و اهتمــام خــود را قطعــا بـه کار خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬ب ــرای پیش ــبرد اه ــداف و برنامه ه ــای ح ــوزه س ــامت‪ ،‬قطع ــا‬ ‫وج ــود نی ــروی انس ــانی و امکان ــات و تجهی ــزات نقش ــی مه ــم و مح ــوری دارد‬ ‫و ان شــاءاهلل دراین دولــت انقالبــی و جهــادی بتوانیــم درجهــت ارتقــا ســطح‬ ‫امی ــدواری جامع ــه‪ ،‬مش ــکالت و چالش ه ــا را رف ــع کنی ــم»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 7‬خرداد ‪ 26 1401‬شوال ‪ 28 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2507‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫بندر امیراباد؛ نگین درخشان بر تارک سرزمین مازندران‬ ‫غفلت مسئوالن در بهره گیری از ظرفیت های ممتاز «بندر امیراباد»‬ ‫مدیرکل بندر امیراباد در نشست خبری با اصحاب رسانه‪:‬‬ ‫بندر امیراباد به مرکز تجارت شمال کشور تبدیل خواهد شد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد بابیان اینکـه بیـش از‬ ‫هشـت هزارمیلیاردریال سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی‬ ‫در بنـدر امیرابـاد دردسـت اقدام اسـت از بهر هبـرداری‬ ‫اسـکله رو‪-‬رو ریلـی تـا پایـان سـال جـاری خبـر داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد؛ محمدعلـی اصـل سـعیدی پور در نشسـت‬ ‫خبـری بـا خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه کـه در‬ ‫سـالن جلسـات ایـن بنـدر برگـزار شـد‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫درمجمـوع ‪ ۴۰‬پـروژه بخـش خصوصـی بـه ارزش تقریبـی‬ ‫‪ 20‬هزارمیلیاردریـال درحـال بهر هبـرداری و سـاخت در‬ ‫سرمایه گذاری بیش از‬ ‫هشت هزار میلیارد ریالی‬ ‫در دست اقدام در بندر امیراباد‬ ‫بنـدر امیرابـاد وجـود دارد گفـت احـداث کارخان ههـای‬ ‫کشـاپ‬ ‫تولیـد ارد‪ ،‬تصفیـه روغـن‪ ،‬خـورا ک دام‪ ،‬ور ‬ ‫دریایـی بـا اعتبـار هشـت هزار و ‪ ۸۵۷‬میلیاردریـال از‬ ‫سـرمایه گذاری های دردسـت اقدام در بنـدر امیرابـاد‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـرکل بنـدر امیرابـاد ب هضـرورت تکمیـل‬ ‫پـروژه مهـم رو‪-‬رو ریلـی در بنـدر امیرابـاد اشـاره کـرد و از‬ ‫یهـای مـدون و تخصیـص اعتبـار الزم جهـت‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫نپـروژه قدیمـی و به جامانـده‬ ‫تکمیـل و بهر هبـرداری ای ‬ ‫از قبـل تـا پایـان سـال خبـر داد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه بنـدر‬ ‫امیرابـاد در اینـده ای نزدیـک بـه مرکـز تجـارت شـمال‬ ‫یشـود گفـت عملیـات تخلیـه و بارگیـری‬ ‫کشـور تبدیـل م ‬ ‫رشد چهاردرصدی تخلیه و‬ ‫بارگیری در دو ماهه نخست‬ ‫سال جاری‬ ‫بنـدر امیرابـاد طـی دوماهـه اغازیـن سـال جـاری بیـش از‬ ‫‪ 572‬هزارتـن بـوده کـه درمقایسـه با مـدت مشـابه سـال‬ ‫قبـل چهاردرصـد رشـد داشـته اسـت‪ .‬سـعیدی پور در‬ ‫پایـان تا کیـد کـرد‪« :‬بنـدر امیرابـاد به عنـوان یـک ثـروت‬ ‫ملـی بـر روی نـوار توسـعه و بهـره وری قـرار گرفتـه و فراینـد‬ ‫فگـذاری و بـا‬ ‫روبه رشـد خـود را بـا برنامه ریـزی و هد ‬ ‫هماهنگـی سـازمان بنادرودریانـوردی در دسـتورکار قـرار‬ ‫یسـت؛ مدیـرکل بنادرودریانـوردی‬ ‫داده اسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫امیراباد دراین نشسـت که سـه سـاعت به طول انجامید‪،‬‬ ‫بـه سـواالت متعـدد خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه در‬ ‫حوز ههـای مختلـف پاسـخ داد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫معاون فنی و راه های روستایی عنوان کرد؛‬ ‫کنسرت های موسیقی در مازندران‪ ،‬ساماندهی می شوند‬ ‫نقش کلیدی مجتمع های خدماتی‪ ،‬رفاهی در کاهش تصادفات‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازندران از سـاماندهی‬ ‫برگـزاری کنسـرت های موسـیقی بـا ایجـاد جـدول سـاالنه‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران؛ حسـین جـوادی در جمـع مدیـران‬ ‫موسسـات تولیـد و تکثیـر اثـار موسـیقی و دسـت اندکاران‬ ‫برگـزاری اجراهـای صحنـه ای موسـیقی اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«دررابط هبـا برگـزاری اجراهـای صحنـه ای موسـیقی در‬ ‫شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها حضور پیدا خواهیم‬ ‫کـرد و ضمـن هماهنگـی بـا ائمه جمعـه‪ ،‬فرمانـداران و‬ ‫همچنین اداره اما کن چه در استان و چه در شهرستان ها‬ ‫شـرایط الزم را بـرای اجراهایـی سـالم بـا کمتریـن خطـر و بـا‬ ‫کمتریـن مشـکل فراهـم می کنیـم»‪ .‬وی ضمن درخواسـت‬ ‫از فعـاالن عرصـه موسـیقی بـرای دوری از عوامـل مخـرب‬ ‫کنسـرت ها و اجراهـای صحنـه ای گفـت‪« :‬خودتـان بایـد‬ ‫حرمـت هنـر و برنام هتـان را حفـظ کنیـد تا کمترین اسـیب‬ ‫بـه ان وارد شـود‪ .‬ا گـر خودتـان از سلامت هنـر و موسـیقی‬ ‫دفـاع کنیـد و حریـم نگه داریـد دیگران نیز حرمـت ان را نگه‬ ‫می دارنـد»‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی درپایـان‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬سـعی می کنیـم بـرای اجراهای صحنـه ای و‬ ‫کنسرت ها جدول ساالنه تنظیم کرده که تمام کنسرت ها‬ ‫در ایـن جـدول قـرار گیـرد و هـر شـهری طبـق جدولـی کـه‬ ‫اداره کل تنظیـم می کنـد اجـرا نمایـد و اجراهـای صحنـه ای‬ ‫یـک نظـم خاصـی پیـدا خواهـد کنـد»‪.‬‬ ‫معـاون فنـی و را ههـای روسـتایی اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫مازنـدران در حاشـیه بازدیـد مجتم عهـای خدماتـی رفاهـی بین راهـی این اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«مجتم عهـای خدماتـی رفاهـی نقـش کلیـدی و اساسـی در کاهـش سـوانح و تصادفـات‬ ‫جـاده ای دارنـد»‪ .‬دکتـر محسـن محمدنـژاد در حاشـیه ایـن بازدیـد کـه به منظـور بررسـی‬ ‫خدمـات و تا کیـد بـر ارتقـای ان ها انجـام پذیرفت‪ ،‬افزود‪« :‬مجتم عهـای خدماتی رفاهی‬ ‫با ایجاد تمرکز خدمات موردنیاز دریک مکان‪ ،‬نقش اساسی در ارائه خدمات مطلوب به‬ ‫کاربـران جـاده ای و همچنیـن کاهـش سـوانح و تصادفات جـاده ای و افزایش ایمنی تردد‬ ‫در شـبکه را ههـای کشـور را عهـده دار اسـت‪ .‬ایـن مجتم عهـا بـا مشـارکت و سـرمایه گذاری‬ ‫بخـش خصوصـی بـا اخـذ موافقـت اصولـی از سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫یشـوند»‪ .‬دکتـر محمدنـژاد خاطرنشـان کـرد‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫احـداث و نگهـداری م ‬ ‫تعـداد ‪ 43‬مجتمـع خدمـات رفاهـی بین راهـی در سـطح اسـتان درحـال بهر هبـرداری و‬ ‫ارائه خدمات به مسـافرین و رانندگان در محورهای مربوطه اسـت؛ همچنین تعداد ‪17‬‬ ‫موافقـت اصولـی صـادره درحال احداث بوده که این تعداد پس از اتمام عملیات اجرایی‬ ‫در سـال های اینـده به بهر هبـرداری نهایـی می رسـند»‪ .‬معـاون فنـی و را ههـای روسـتایی‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران عنـوان کـرد‪« :‬تعـداد ‪ 30‬موافقـت‬ ‫اصولـی صـادره درحال اسـتعالم بـوده که درصورت موافقـت ان کارگروه به مرحله اجرایی‬ ‫بـرای احـداث می رسـند»‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ به منظـور رفـاه مسـافران و کاربـران جـاده ای‪،‬‬ ‫کارشناسـان ایـن اداره کل در قالـب گشـت های نظـارت به طـور مسـتمرازمجتمع های‬ ‫خدماتی‪ -‬رفاهـی بین راهـی‪ ،‬نمازخانه هـا‪ ،‬جایگاه هـای سـوخت و رسـتوران های‬ ‫بین راهـی واقـع در مجتمع هـای خدماتـی رفاهی بازدید نموده و بر عملکـرد انان نظارت‬ ‫دارنـد و درصـورت مشـاهده هرگونـه تخلف ضمن تا کید بر رفع نواقص موجـود درصورت‬ ‫تکـرار برخـورد قانونـی اعمـال می شـود‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد کشور اعالم کرد؛‬ ‫ایجاد ‪ ۸۰۰۰‬فرصت شغلی جدید در مناطق ازاد کشور‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫دبی ــر ش ــورای عال ــی مناط ــق ازاد کش ــور‪ ،‬درراس ــتای تحق ــق‬ ‫ش ــعار س ــال‪ ،‬از ایج ــاد بی ــش از هش ــت ه ــزار فرص ــت ش ــغلی‬ ‫جدی ــد ب هص ــورت مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم در مناط ــق ازاد‬ ‫کشــور خبــر داد‪ .‬دبیــر شــورای عالــی مناطــق ازاد کشــور اظهــار‬ ‫حه ــا‪ ،‬درراس ــتای تحق ــق ش ــعار س ــال‬ ‫ک ــرد‪« :‬افتت ــاح ای ــن طر ‬ ‫تولی ــد‪ ،‬دانش بنی ــان و اش ــتغال افری ــن‪ ،‬س ــبب ایج ــاد بی ــش‬ ‫از هش ــت ه ــزار فرص ــت ش ــغلی جدی ــد ب هص ــورت مس ــتقیم‬ ‫یش ــود»‪ .‬محم ــد‬ ‫و غیرمس ــتقیم در مناط ــق ازاد کش ــور م ‬ ‫بااش ــاره به س ــرمایه گذاری خارج ــی ب ــه مبل ــغ ‪ ۱۶۳‬میلی ــون‬ ‫دالر در مناط ــق ازاد کش ــور گف ــت‪« :‬تحق ــق ‪ ۱۰۰‬میلیاردتوم ــان‬ ‫س ــرمایه گذاری داخل ــی ب ــا مش ــارکت ‪ ۹۰‬درص ــدی بخ ــش‬ ‫خصوص ــی‪ ،‬از دس ــتاوردهای مه ــم مناط ــق ازاد کش ــور‬ ‫حه ــا را ش ــامل ‪ ۳۹‬ط ــرح‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی ای ــن طر ‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫صنعت ــی‪ ۳۹ ،‬ط ــرح عمران ــی و چه ــار ط ــرح کش ــاورزی ب ــا‬ ‫س ــرمایه گذاری بی ــش از ‪ ۶۱‬ه ــزار میلیاردری ــال "بخ ــش دولت ــی‬ ‫و خصوصــی" عنــوان کــرد»‪ .‬ســعید محمــد بااشــاره به فعالیــت‬ ‫هش ــت منطق ــه ازاد تج ــاری و صنعت ــی و اضاف ــه ش ــدن هف ــت‬ ‫منطق ــه دیگ ــر ب ــا تصوی ــب دول ــت و مجل ــس و تایی ــد ش ــورای‬ ‫نگهب ــان در س ــال گذش ــته‪ ،‬گف ــت‪« :‬تع ــداد ‪ ۳۳‬منطق ــه وی ــژه‬ ‫اقتص ــادی در ح ــال فعالی ــت هس ــتند ک ــه ‪ ۳۶‬منطق ــه وی ــژه‬ ‫یس ــت»‪ .‬محم ــد بابیان اینک ــه در‬ ‫دیگ ــر نی ــز در ح ــال پیگیر ‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ب ــه می ــزان ‪ ۳۶‬ه ــزار میلیاردتوم ــان س ــرمایه گذاری‬ ‫در مناط ــق ازاد و ‪ ۶۴‬ه ــزار میلیاردتوم ــان س ــرمایه گذاری‬ ‫در مناط ــق وی ــژه ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬در ح ــوزه‬ ‫س ــرمایه گذاری خارج ــی و مناط ــق ازاد کش ــور‪ ،‬به ترتی ــب‬ ‫‪ ۱۴۸‬و ‪ ۱۵‬میلی ــون دالر محق ــق ش ــده اس ــت»‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫حه ــا و‬ ‫می ــزان س ــرمایه گذاری ‪ ۱۰‬درص ــدی دول ــت در طر ‬ ‫ُ‬ ‫باتا کیدبراینک ــه س ــرمایه گذاری بخ ــش خصوص ــی ن ــه براب ــر‬ ‫ب ــه ازای ه ــر ی ــک درص ــد س ــرمایه گذاری دول ــت ب ــوده اس ــت‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬بی ــش از ‪ ۴۰‬ه ــزار و ‪ ۳۷۰‬میلیاردتوم ــان ب ــرای تامی ــن‬ ‫زیرس ــاخت ها و پروژ هه ــای عمران ــی مناط ــق ازاد توس ــط‬ ‫خــود ایــن مناطــق در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تخصیص یافتــه و ایــن مهــم‬ ‫س ــبب تح ــول در حوزه های ــی مانن ــد حمل ونق ــل‪ ،‬عم ــران‪،‬‬ ‫منطقـ ـه ای‪ ،‬گردش ــگری و صنع ــت و مع ــدن ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫محم ــد بااش ــاره به ‪ ۵۳۱‬ه ــزار ش ــغل در مناط ــق ازاد و وی ــژه‬ ‫اقتص ــادی کش ــور‪ ،‬گف ــت‪ ۲۵۰۰« :‬واح ــد تولی ــدی فع ــال و ‪۴۷‬‬ ‫ه ــزار واح ــد دیگ ــر و دو ه ــزار و ‪ ۳۰۰‬واح ــد خدم ــات تخصص ــی‬ ‫در حوز هه ــای مختل ــف نی ــز در ای ــن مناط ــق مس ــتقر‬ ‫هس ــتند»‪ .‬وی ارزش تولی ــدات مناط ــق ازاد تج ــاری صنعت ــی‬ ‫و وی ــژه اقتص ــادی را درمجم ــوع ‪ ۵۹۲‬ه ــزار میلیاردتوم ــان‬ ‫اع ــام ک ــرد و اف ــزود‪« :‬ص ــادرات از مب ــدا مناط ــق ازاد در س ــال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نی ــز براب ــر ب ــا مبل ــغ یک میلی ــارد و ‪ 100‬میلی ــون دالر و در‬ ‫مناط ــق وی ــژه اقتص ــادی ‪ ۱۴‬میلی ــارد و ‪ ۶۰۰‬میلی ــون دالر؛ و در‬ ‫مقاب ــل ارزش واردات ب ــه مناط ــق ازاد در هم ــان زم ــان براب ــر‬ ‫ب ــا ی ــک میلی ــارد و ‪ ۱۰۶‬میلی ــون دالر و ب ــه مناط ــق وی ــژه س ــه‬ ‫میلی ــارد و ‪ ۵۹۰‬میلی ــون دالر ب ــوده اس ــت»‪ .‬محم ــد‪ ،‬می ــزان‬ ‫س ــرمایه گذاری داخل ــی و خارج ــی در س ــال ‪ ۱۴۰۱‬را بی ــش‬ ‫از س ــال گذش ــته پیش بین ــی ک ــرد و ادام ــه داد‪« :‬بی ــش از‬ ‫‪ ۴۴۶‬واح ــد دانش بنی ــان در مناط ــق ازاد در ح ــال فعالی ــت‬ ‫هس ــتند»‪ .‬وی همچنی ــن از بازگش ــت ‪ ۱۰‬میلی ــون و ‪ ۸۰۰‬ه ــزار‬ ‫فش ــده توس ــط س ــودا گران ب ــه ارزش‬ ‫مرب ــع از اراض ــی تصر ‬ ‫بی ــش از ‪ ۸۳‬میلیاردتوم ــان ب ــه بیت الم ــال در شـ ـش ماهه‬ ‫دوم س ــال گذش ــته خب ــر داد و اف ــزود‪« :‬در س ــال ج ــاری نی ــز‬ ‫ای ــن اقدام ــات ادام ــه دارد»‪ .‬دبی ــر ش ــورای عال ــی مناط ــق ازاد‬ ‫تج ــاری‪ ،‬صنعت ــی و وی ــژه اقتص ــادی کش ــور‪ ،‬باتا کیدب ــر رش ــد‬ ‫‪ ۳۰‬درص ــدی گردش ــگر ب ــه نس ــبت پی ــش از کرون ــا‪ ،‬ادام ــه داد‪:‬‬ ‫«تعام ــل گس ــترده ب ــا وزارتخان هه ــا‪ ،‬س ــازمان ها‪ ،‬دانش ــگاه ها و‬ ‫دیگــر نهادهــای کشــوری نیــز از دیگــر دســتاوردهای ارزشــمند‬ ‫ایــن مناطــق در ســال گذشــته بــوده کــه ســبب رشــد مناطــق‬ ‫در حوز هه ــای مختل ــف ش ــده اس ــت»‪ .‬س ــعید محم ــد‬ ‫بااش ــاره به برنام هه ــای راهب ــردی س ــال های ‪ ۱۴۰۳ ،۱۴۰۱‬و‬ ‫حه ــای عمران ــی در پن ــج منطق ــه ب ــه‬ ‫‪ ،۱۴۰۷‬از راه ان ــدازی طر ‬ ‫ارزش ‪ ۶۱‬ه ــزار میلی ــارد دالر خب ــر داد و تصری ــح ک ــرد‪« :‬ای ــن‬ ‫حه ــا اش ــتغال ‪ ۲۳۰۰‬نف ــر ب هط ــور مس ــتقیم و ‪ ۵۷۰۰‬نف ــر‬ ‫طر ‬ ‫ب هط ــور غیرمس ــتقیم را به دنب ــال خواه ــد داش ــت»‪ .‬وی در‬ ‫پای ــان باتا کیدب ــر اهمی ــت تبیی ــن نق ــش و جای ــگاه مناط ــق‬ ‫یه ــای کش ــوری تصری ــح ک ــرد‪« :‬الزم اس ــت‬ ‫ازاد در تصمیم گیر ‬ ‫در سیاسـ ـت های اقتص ــادی کالن دول ــت س ــیزدهم و س ــند‬ ‫تح ــول‪ ،‬نس ــبت ب ــه مناط ــق ازاد بازنگ ــری ش ــود و م ــاده ‪ ۶۵‬و‬ ‫اســتقرار ان در مــاده ‪ ۲۷‬قانــون چگونگــی اداره مناطــق ازاد در‬ ‫دس ــتورکار ق ــرار گی ــرد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2655

روزنامه سایه 2655

شماره : 2655
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه سایه 2654

روزنامه سایه 2654

شماره : 2654
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه سایه 2653

روزنامه سایه 2653

شماره : 2653
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه سایه 2652

روزنامه سایه 2652

شماره : 2652
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه سایه 2651

روزنامه سایه 2651

شماره : 2651
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه سایه 2649

روزنامه سایه 2649

شماره : 2649
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!