روزنامه سایه شماره 2505 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2505

روزنامه سایه شماره 2505

روزنامه سایه شماره 2505

‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫خصوصی سازی باید بدون رانت انجام شود‬ ‫مخابره اولین پیام تلگرافی مورس‬ ‫رئیـس مجلـس بابیان اینکـه اقتصاد ما مردمی نشـده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«امـروز چالـش بزرگـی به نـام تحریـم داریـم کـه بـرای خنثی سـازی‬ ‫ان‪ ،‬خصوصی سـازی و مردمی سـازی‪ ،‬تنهـا راه به شـمار می ایـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ محمدباقـر قالیبـاف در اولیـن رویـداد بین المللـی‬ ‫یسـازی در اقتصـاد ایـران‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای موضوعـی گردهـم‬ ‫خصوص ‬ ‫امده ایـم کـه پاشـنه اشـیل مـا بـر اقتصـاد اسـت‪ .‬اقتصـاد دولتـی‪،‬‬ ‫غیربـارور و به زمین نشسـته و زخـم کهنه ای سـت کـه سـایه سـنگین‬ ‫ان چندین دهه اسـت بر کشـور افتاده‪ .‬باید خصوصی سـازی بدون‬ ‫رانـت و درسـت انجـام شـود و بـا تشـخیص درسـت‪ ،‬ان را بـه اهـل ان‬ ‫وا گـذار کنیـم»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1844‬؛ اولین پیام تلگرافی توسط ساموئل مورس؛ مختر ع‬ ‫ُ‬ ‫و هنرمند امریکایی مخابره شد‪« .‬کد مورس»‪ ،‬عبارت است از سلسله عالمت هایی‬ ‫مرکـب از نقـاط و خطـوط کـه توسـط ایـن مختـر ع وضـع شـده‪ .‬او موفق شـد کنگـره را‬ ‫بـه پرداخـت ‪30‬هزاردالر برای سـاختن یک خط تلگـراف وادارد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 22 1401‬شوال ‪ 24 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2505‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری درتشریح هدف از سفر به عمان‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫گامی برای توسعه روابط خوب با همسایگان‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرورت حمایت از‬ ‫کشاورزان در شرایط‬ ‫اقتصادی اخیر‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫«مناطق ازاد»‬ ‫موفق بوده اند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رونما�یی از الواح منتخب خشتی و گلی‬ ‫باروی تخت جمشید‬ ‫الـواح منتخـب خشـتی و گلـی مربـوط بـه «باروی تخت جمشـید» به مناسـبت روز جهانی‬ ‫موزه هـا و هفتـه میراث فرهنگـی‪ ،‬دراین مجموعـه ثبـت و در فهرسـت جهانـی یونسـکو‬ ‫رونمایی شد‪ .‬الواح هخامنشی سرانجام در پی تالش ها و رایزنی های بین المللی ازسوی‬ ‫دسـتگاه های مختلـف در مهرمـاه سـال ‪ ،۹۸‬پـس از ‪ ۸۴‬سـال بـه ایـران بازگشـت و بـه مـوزه‬ ‫ملی ایران منتقل شد‪ .‬باستان شناسان این الواح را سال ‪ ۱۳۱۴‬شمسی در تخت جمشید‬ ‫وقـت ایـران بـرای مطالعـه و بررسـی به شـکل امانـت در‬ ‫کشـف کردنـد و بـا موافقـت دولـت ِ‬ ‫اختیار دانشـگاه شـیکا گو قرار دادنـد‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فیـث بیـرول؛ مدیـر اجرایـی اژانـس بین المللـی انـرژی گفـت‪« :‬بحـران امنیـت‬ ‫انـرژی‪ ،‬از زمـان حملـه روسـیه بـه اوکرایـن نبایـد بـه وابسـتگی بیشـتر بـه‬ ‫سـوخت های فسـیلی منجـر شـود»‪.‬‬ ‫گفت وگو با «سما صفایی»؛ خالق مجموعه شعر‬ ‫«مثل لو رفتن النه پرندگان در پاییز»‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعه اقتصاد گیگ زیر تیغ چالش های قانونی‬ ‫وزیر اموزش وپرورش بیان کرد؛‬ ‫لزوم ایجاد تنوع‬ ‫در محیط های یادگیری دانش اموزان‬ ‫‪2‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد‪:‬‬ ‫مدیرعامل ابفایمازندران‪:‬‬ ‫واهمهاستکبار‬ ‫از اتحاد جهان اسالم و قدرت امت مسلمان‬ ‫تکمیل طرح فاضالب قائم شهر‬ ‫نیازمند دریافت تسهیالت است‬ ‫‪6‬‬ ‫جهان پهلوان تختی‬ ‫فراتر از یک ورزشکار بود‬ ‫‪7‬‬ ‫جناب اقای وحید محمدی‬ ‫‪8‬‬ ‫ا گهی مزایده فروش میدل باس‬ ‫بدینوسـیله انتصـاب شایسـته ان بـرادر ارزشـی و خدمتگـزار را به عنـوان فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان گیالنغـرب کـه نشـان از تـوان خدمتـی حضرتعالـی دارد؛ صمیمانـه‬ ‫تبریک عرض کرده و از خدوند سبحان‪ ،‬برای جنابعالی در منصب محوله جدید‪،‬‬ ‫در خدمت به مردمان دومین شهر مقاوم ایران‪ ،‬توفیق وتعالی مسئلت می کنیم‪.‬‬ ‫امید است با الطاف الهی و همراهی مردمان شایسته و قدرشناس خطه مقاومت‬ ‫و ایثـار‪ ،‬ضمـن سـعادت و سلامت؛ منشـاء خیـر‪ ،‬خدمت و برکات باشـید‪.‬‬ ‫مهندس شاهروز احمدی؛ مدیرمسئول هفته نامه فال و تماشا و مدیر‬ ‫موسسه دورنمای هنر پارسی‬ ‫مجید قهرمانی؛ سرپرست هفته نامه فال و تماشا در شهرستان های غربی‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫دکتر حمید قهرمانی؛ مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی ابان‬ ‫دکتر امین قهرمانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد قصرشیرین‬ ‫جناب اقای صدراهلل بابلی‬ ‫بدینوسـیله انتصـاب شایسـته ان بـرادر ارزشـی را بـه عنـوان فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫سـرپل ذهاب کـه نشـان از تـوان علمـی و خدمتـی حضرتعالـی دارد‪ ،‬صمیمانـه‬ ‫تبریک عرض کرده و از خدوند سـبحان برای جنابعالی‪ ،‬در سـمت محوله جدید‪،‬‬ ‫در خدمـت بـه مردمـان مشـهد مظلومان فاتح‪ ،‬توفیق و تعالی مسـئلت می کنیم‪.‬‬ ‫امیـد اسـت بـا الطـاف الهـی و همراهـی مردمـان شایسـته و قدرشـناس ان خطـه‪،‬‬ ‫ضمـن سـعادت و سلامت؛ منشـاء خیـر‪ ،‬خدمـت و بـرکات باشـید‪.‬‬ ‫مهندس شاهروز احمدی؛ مدیرمسئول هفته نامه فال و تماشا و مدیر‬ ‫موسسه دورنمای هنر پارسی‬ ‫مجید قهرمانی؛ سرپرست هفته نامه فال و تماشا در شهرستان های غربی‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫دکتر حمید قهرمانی؛ مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی ابان‬ ‫دکتر امین قهرمانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد قصرشیرین‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫‪2‬‬ ‫حمیدسوریان؛‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی خراسـان رضـوی درنظـردارد مناقصـه عمومـی اجـرای پـروژه احـداث شـبکه فشـار متوسـط هوایـی ناحیـه صنعتـی دولت ابـاد‬ ‫زاوه بـا مشـخصات زیـر را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت‬ ‫مناقص هگـران و بازگشـایی پا ک ‬ ‫تنـام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ‪ 1401/03/03‬است‪.‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1401/03/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 15‬مورخ ‪1401/03/22‬‬ ‫تهـای "الف"‪ :‬ادرس‪ :‬مشـهد‪ ،‬بلوار خیام‪ ،‬بعـد از خیام‬ ‫اطالعـات تمـاس شـرکت شـهرک های صنعتـی خراسـان رضـوی جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پا ک ‬ ‫‪ -35‬تلفـن تماس‪ -37642005 :‬نمابـر‪37642003 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪1456 :‬‬ ‫مشخصات کار‪ :‬احداث شبکه فشار متوسط هوایی به طول ‪ 1/5‬کیلومتر با سیم روکش دار هاینا و تیر سیمانی پیش تنیده واچ‬ ‫مبلغ براورد‪ 7.637.903.066 :‬ریال براساس فهارس بهای سال ‪( 1400‬اعتبار طرح غیرعمرانی)‬ ‫مدت انجام کار‪ 4 :‬ماه‬ ‫تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬سـیصد و هشـتاد و یـک میلیـون و نهصـد هـزار ریـال بـه صـورت تضامیـن قابل قبـول مربـوط‪ ،‬منـدرج در ائین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی بـه‬ ‫شماره‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪1394/09/22‬‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬نیرو‪ -‬تمامی پایه ها‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫م الف ‪2007‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1323565‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫سـازمان مدیریـت حمل ونقـل بـار و مسـافر شـهرداری سـنندج درنظـردارد چهـار دسـتگاه میدل بـاس‬ ‫را ب هصـورت جدا گانـه از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایـده‪ ،‬بـا بهره گیـری از‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬و بـا شـماره مزاید ههـای ‪،1001005632000006‬‬ ‫‪ 1001005632000009 ،1001005632000007‬و ‪ 1001005632000010‬ب هصـورت الکترونیکـی بـه فـروش برسـاند‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬مورخه ‪1401/03/02‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪1401/03/12‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬مورخه ‪ 1401/03/02‬لغایت ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪1401/03/23‬‬ ‫مهلـت ارسـال پیشـنهاد قیمـت‪ :‬از سـاعت ‪ 08:00‬مورخـه ‪ 1401/03/02‬لغایـت سـاعت ‪ 12:00‬مورخـه‬ ‫‪1401/03/23‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬مورخه ‪1401/03/25‬‬ ‫زمان اعالم به برنده‪ :‬حدا کثر ‪ 7‬روز پس از بازگشایی پا کات مزایده‬ ‫رعایت موارد ذیل الزامی ست‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬اسـت و کلیـه‬ ‫مراحـل فراینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده‪ ،‬پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایـده (ودیعـه)‪،‬‬ ‫ارسـال پیشـنهاد قیمت‪ ،‬بازگشـایی پا کت ها و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم‪ ،‬از این طریق‬ ‫امکان پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیـه اطالعـات مـوارد فـروش شـامل مشـخصات‪ ،‬شـرایط و نحـوه فـروش‪ ،‬در بـرد اعلان عمومـی سـامانه‬ ‫مزایـده‪ ،‬قابـل مشـاهده‪ ،‬بررسـی و انتخـاب اسـت‪.‬‬ ‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی‬ ‫‪ -3‬الزم اسـت مزاید هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫امضـای الکترونیکـی (توکـن) را جهت شـرکت در مزایده محقق سـازند‪.‬‬ ‫تنـام و دریافـت گواهـی امضـای‬ ‫‪ -4‬عالقه منـدان بـه شـرکت در مزایـده (مزاید هگـران) می بایسـت جهـت ثب ‬ ‫الکترونیکـی (توکـن)‪ ،‬بـا شـماره ذیـل تمـاس حاصـل فرماینـد‪.‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪021-41934 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اسـتان ها‪ ،‬در سـایت سـامانه (‪ ،)www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪ /‬پروفایل‬ ‫مزایده گر" موجود اسـت‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1322002 :‬‬ ‫سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 14/1401‬شوال ‪ 16 /1443‬می ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 398‬تومان‬ ‫پریناز ایزدیار؛‬ ‫حرکت در متن موفقیت؛‬ ‫نه در حاشیه شهرت‬ ‫‪w w w. magl and. i r‬‬ ‫‪w w w. saraf razannew s. i r‬‬ ‫‪s a r a fr a za n 9 4 @gm a il.com‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2505‬‬ ‫رئیس جمهوری درتشریح هدف از سفر به عمان‪:‬‬ ‫گامی برای توسعه‬ ‫روابط خوب با همسایگان‬ ‫سـفر بـه عمـان گامـی‬ ‫بـرای توسـعه روابـط‬ ‫خـوب بـا همسـایگان‬ ‫اسـت و امیدواریـم ایـن‬ ‫سـفرها اسـتمرار داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه‬ ‫دولـت؛‬ ‫اطالع رسـانی‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی صبـح دیـروز قبـل از عزیمت به مسـقط در فـرودگاه‬ ‫مهراباد در جمع خبرنگاران‪ ،‬با تبریک و تسـلیت شـهادت‬ ‫سـرهنگ صیـاد خدایـی بـه خانـواده ایـن شـهید و سـپاه‬ ‫پاسـداران و بـا ارزوی علـو درجـات بـرای شـهید خدایـی‪،‬‬ ‫بـر پیگیـری ایـن جنایـت کـه بـدون تردیـد دسـت اسـتکبار‬ ‫جهانـی در ان دیـده می شـود‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ .‬وی ادامـه داد؛‬ ‫کسـانی که در میـدان از نیروهـای مدافـع حریـم و حـرم‬ ‫نشـکل می خواهنـد اسـتیصال‬ ‫شکسـت خوردنـد به ای ‬ ‫خـود را نشـان دهنـد‪ .‬رئیس جمهـور اظهـار داشـت؛‬ ‫پیگیـری جـدی مسـئوالن امنیتـی موردتا کیـد مـن اسـت‬ ‫و تردیـد نـدارم انتقـام خـون ایـن شـهید بزرگـوار از دسـت‬ ‫یسـت‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی در بخـش‬ ‫جنایتـکاران حتم ‬ ‫دیگـری از سـخنانش دربـاره سـفر بـه عمـان گفـت؛ ایـن‬ ‫سـفر بـا دعـوت اقای هیثم بن طارق سـلطان عمان انجام‬ ‫یشـود‪ .‬رئیسـی بابیان اینکـه روابـط خوبـی بیـن مـا و‬ ‫م ‬ ‫عمـان وجـود دارد‪ ،‬اظهـار کـرد؛ روابط سیاسـی و اقتصادی‬ ‫مـا بـا کشـور دوسـت‪ ،‬بـرادر و همسـایه مان عمـان خـوب‬ ‫چیـک از دو کشـور‬ ‫اسـت؛ امـا ایـن سـطح از روابـط بـرای هی ‬ ‫قابل قبـول نیسـت‪ .‬وی تا کیـد کـرد؛ برای همیـن تصمیـم‬ ‫و اراده هـر دو کشـور بـه ارتقـای سـطح روابـط سیاسـی و‬ ‫یسـت و روابـط دو کشـور می توانـد توسـعه یابـد‪.‬‬ ‫اقتصاد ‬ ‫رئیس جمهـوری گفت؛ توسـعه روابـط دوجانبه موردبحث‬ ‫اسـت و روابـط منطقـه ای در گفت وگـوی دو طـرف خواهـد‬ ‫بـود و همـکاری دو کشـور در مسـائل و حـوزه مختلفـی کـه‬ ‫در منطقـه وجـود دارد‪ ،‬هـم از موضوعـات این سـفر اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود؛ در حـوزه حمل ونقل‪ ،‬انرژی‪ ،‬گردشـگری به ویژه‬ ‫گردشـگری سلامت می توانیـم روابـط بیشـتری تعریـف‬ ‫نسـفر بـا همـکاری‬ ‫کنیـم‪ .‬رئیسـی خاطرنشـان کـرد؛ درای ‬ ‫دسـتگاه های مختلـف اداری تفاهم نامه هایـی بیـن دو‬ ‫کشـور به امضا می رسـد و اجراییات ان به دنبالش پیگیری‬ ‫می شـود‪ .‬رئیس دولت سـیزدهم ادامه داد؛ سـفر به عمان‬ ‫درراستای توسعه سیاست همسایگی انجام می شود این‬ ‫سـفر و ازنظـر مـا بسـیار دارای اهمیـت اسـت‪ .‬وی توسـعه‬ ‫روابـط را نکتـه محـوری ایـن سـفر خوانـد و تا کیـد کـرد؛‬ ‫یهـا و گفت وگوهـای منطقـه ای می توانـد امنیـت‬ ‫همکار ‬ ‫سـاز باشـد و حضـور نیروهـای خارجـی و بیگانـه نه تنهـا‬ ‫امنیت سـاز نیسـت بلکه امنیت منطقه را موردتهدید قرار‬ ‫می دهـد‪ .‬وی بااشـاره به مواضـع مشـترک بیـن دو کشـور‬ ‫ایـران و عمـان‪ ،‬گفـت؛ امیدواریـم ایـن سـفر کـه درراسـتای‬ ‫سیاسـت ارتباط با کشـور دوسـت و همسـایه اسـت توسعه‬ ‫یابـد و گامـی بـرای روابـط خـوب بـا همسـایگان باشـد و‬ ‫اسـتمرار داشـته باشـد‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫هشدار به امریکا درباره گسترش ناتو‬ ‫مشـاور سیاسـت خارجـی کنگـره‬ ‫امریکا درباره گسـترش ناتو هشدار‬ ‫داد و از سـنای امریـکا خواسـت‬ ‫پیش از تصویب عضویت فنالند و‬ ‫سوئد در پیمان اتالنتیک شمالی‬ ‫ً‬ ‫(ناتـو) کاملا ان را ارزیابـی کنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ به گفتـه دیانـا اولبـام گسـترش ناتـو ممکـن‬ ‫اسـت وضعیـت امنیتـی اروپـا را بسـیار بدتـر کنـد و احتمـال‬ ‫یـک جنـگ جهانـی را افزایـش دهـد‪ .‬او در مقالـه خـود کـه‬ ‫در نشـریه هیـل منتشـر شـده‪ ،‬نوشـته کـه ا گرچـه تمایل به‬ ‫گسـترش ناتو پاسـخی طبیعی به اقدامات والدیمیر پوتین‬ ‫رئیس جمهـوری روسـیه اسـت امـا این اقـدام درراسـتای‬ ‫منافـع امریـکا‪ ،‬کشـورهای غربـی یـا سـایر کشـورها نیسـت‪.‬‬ ‫مشـاور کنگـره امریـکا پیوسـتن فنالنـد و سـوئد بـه ناتـو را‬ ‫کوته بینانـه و خطرنـا ک خوانـد و تا کیـد کـرد عضویـت ایـن‬ ‫دو کشـور تنهـا درگیـری در اوکرایـن را طوالنـی می کنـد‪،‬‬ ‫گزینه هـای پوتیـن بـرای پایـان جنـگ در اوکرایـن را از او‬ ‫سـلب می کنـد و امـکان اسـتفاده از تسـلیحات هسـته ای‬ ‫تا کتیکـی را افزایـش می دهـد کـه ایـن خـود باعـث تبـادل‬ ‫جهانی تسلیحات هسته ای خواهد شد‪ .‬اولبام تا کید کرد‬ ‫کـه ب هجـای افـزودن دو عضـو دیگـر بـه ناتـو و دوبرابرکـردن‬ ‫مرزهـای ان بـا روسـیه‪ ،‬امریـکا و جهـان بـه سـاختار امنیتـی‬ ‫جدیـدی نیـاز دارنـد کـه نه تنها اروپـا بلکه درنهایت روسـیه‬ ‫نیـز بتوانـد در ان نقـش داشـته باشـد‪ .‬سـوئد و فنالنـد‬ ‫چهارشـنبه گذشـته درخواسـت عضویـت در سـازمان‬ ‫پیمـان اتالنتیـک شـمالی (ناتـو) را ب هصـورت رسـمی در مقر‬ ‫این سـازمان نظامی در بروکسـل (پایتخت بلژیک) تحویل‬ ‫یشـود باوجودانکـه فراینـد عضویـت‬ ‫دادنـد‪ .‬پیش بینـی م ‬ ‫ایـن دو کشـور شـمال اروپـا تنهـا دو یـا سـه هفته ب هطـول‬ ‫کسـال‬ ‫انجامد‪ ،‬روند موافقت مجالس ‪ ۳۰‬کشـور عضو تا ی ‬ ‫زمان ببرد‪ .‬ینس اسـتولتنبرگ؛ دبیرکل ناتو نیز درخواسـت‬ ‫عضویـت فنالنـد و سـوئد را تاریخـی و ایـن کشـورها را‬ ‫نزدیک تریـن شـرکای ایـن اتحادیـه دانسـت کـه عضویـت‬ ‫نهـا بـه افزایـش امنیـت مشـترک ناتـو منجـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫جـو بایـدن؛ رئیس جمهـوری امریکا روز پنجشـنبه گذشـته‬ ‫به وقـت محلـی واشـنگتن در دیـدار بـا رهبـران فنالنـد و‬ ‫سـوئد در کاخ سـفید بـا حمایـت از درخواسـت انـان بـرای‬ ‫عضویـت در ناتـو‪ ،‬اظهـار کـرد؛ از دو دمکراسـی بـزرگ و‬ ‫شـریک نزدیـک و بسـیار توانـای امریـکا بـرای پیوسـتن بـه‬ ‫قوی تریـن و قدرتمندتریـن اتحـاد دفاعـی تاریـخ جهـان‬ ‫نهـا را اعالم‬ ‫اسـتقبال و حمایـت قاطـع امریـکا از عضویـت ا ‬ ‫مـی دارم‪ .‬همچنیـن جیـک سـالیوان؛ مشـاور امنیـت ملـی‬ ‫امریـکا هـم اعلام کـرده کـه عضویـت فنالنـد و سـوئد در ناتو‬ ‫یـک رویـداد تاریخـی و نقطه عطـف در امنیـت اروپاسـت‪.‬‬ ‫نحـال سـرگئی شـویگو؛ وزیـر دفـاع روسـیه گفتـه اسـت‬ ‫باای ‬ ‫که پیوسـتن فنالند و سـوئد به ناتو‪ ،‬به افزایش تهدیدهای‬ ‫نظامـی نزدیـک مـرز روسـیه منجـر شـده و مسـکو بـه‬ ‫اقدامـات متقابـل الزم دسـت می زنـد‪ .‬وزارت امـور خارجـه‬ ‫روسـیه نیـز اعلام کرده اسـت؛ این کشـور باتوجه به شـرایط‬ ‫عضویـت دو کشـور سـوئد در ناتـو و بـرای مقابلـه بـا تهدیـد‬ ‫ان‪ ،‬اقـدام خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫مرضیه خانی زاده ابیانه‬ ‫یادگارهایجنگ! تلنگر‬ ‫توسعه اقتصاد «گیگ» زیر تیغ چالش های قانونی‬ ‫تجــارب کشــورهای مختلــف نشــان می دهــد که گســترش اقتصاد «گیــگ» در جهان بــه مرحله ای‬ ‫یســت تــا میلیون هانفــر از احاد مختلف‬ ‫رســیده کــه حــاال نیازمنــد بسترســازی های پرقــدرت قانون ‬ ‫مردم و هزاران شــرکت و موسســه مختلف که در بســتر فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند‪،‬‬ ‫بتوانند توســعه کسـب وکار خود را دراین بســتر با گام های مســتحکم و رو به جلویی پیش ببرند‪.‬‬ ‫رواج «اقتصــاد گیــگ» یکــی از شــاخصه های عصــر جدیــد اســت؛ دورانــی کــه شــرکت های حــوزه‬ ‫فنــاوری توســعه زیــادی یافتــه و از پیشــران های اقتصــاد جهانی هســتند‪ .‬در این اقتصــاد‪ ،‬کارکنانی‬ ‫یشــوند تــا‬ ‫تهــای مختلــف در قــرارداد بــا شــرکت ها در نقــش پیمانــکاران فــردی ظاهــر م ‬ ‫بــا مهار ‬ ‫یــک خدمــات را بــه مشــتریان شــرکت عرضــه کننــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬پلتفرم هایی کــه از اقتصــاد گیگ بهره‬ ‫یشــوند‪ ،‬مدعی انــد بــرای کارکنانی که فریلنســر‬ ‫می برنــد و شــامل حوز ههــای مختلــف از خدمــات م ‬ ‫نهــا را برمی دارنــد‪.‬‬ ‫(کارکنــان ازاد) هســتند‪ ،‬مشــتری جــور می کننــد؛ و درعــوض‪ ،‬ســهمی از درامــد ا ‬ ‫از ای ــن تصمی ــم اب ــزار خش ــنودی کردن ــد ام ــا‬ ‫با این اصالح ــات‪ ،‬دس ــتمزد پرداخت ــی ب ــه‬ ‫راننــدگان «اوبــر» در انگلیــس چنــدان تغییــری‬ ‫نکــرد و رای دیــوان عالــی شــامل حــال بخشــی‬ ‫از فریلنس ــرهایی ک ــه در ش ــرکت «اوب ــر ایت ــز»‬ ‫یش ــد؛ پ ــس‬ ‫غ ــذا حم ــل می کردن ــد ه ــم نم ‬ ‫تضمین ــی نب ــود س ــایر ش ــرکت های فع ــال‬ ‫در اقتص ــاد گی ــگ از «اوب ــر» پی ــروی کنن ــد‪.‬‬ ‫جس ــال در جنگ وگری ــز ب ــا‬ ‫این مجموع ــه پن ‬ ‫تش ــناختن حق ــوق‬ ‫رانن ــدگان ب ــرای به رسمی ‬ ‫طب ــق قوانی ــن کار ب ــود‪ .‬همچن ــان نی ــز هس ــت؛‬ ‫ام ــا به ظاه ــر در انگلی ــس عق ــب نشس ــته‪ .‬ای ــن‬ ‫ته ــای‬ ‫یه ــا باب ــت محدودی ‬ ‫ش ــرکت ب ــه نگران ‬ ‫ش ــیوه کاری اقتص ــاد گی ــگ و خواس ــت‬ ‫رانن ــدگان ب ــرای رس ــیدن ب ــه مزای ــای اس ــتخدام‬ ‫یک ــرد‪ .‬کارشناس ــان‬ ‫س ــنتی را بی اعتنای ــی م ‬ ‫می گوین ــد ک ــه ش ــاید بع ــد از رای دی ــوان عال ــی‬ ‫انگلی ــس‪ ،‬م ــدل کسـ ـب وکار در ش ــرکت های‬ ‫ً‬ ‫اقتص ــاد گی ــگ متح ــول ش ــود‪ .‬طبیعت ــا فش ــار‬ ‫ب ــر «اوب ــر» برای اینک ــه در س ــایر جوام ــع‬ ‫اروپای ــی و در امری ــکا‪ ،‬قرارداده ــای خ ــود را ب ــا‬ ‫رانندگان ــش اص ــاح کن ــد افزای ــش یافت ــه‪ .‬در‬ ‫ته ــای امری ــکا مث ــل کالیفرنی ــا‪،‬‬ ‫برخ ــی از ایال ‬ ‫ای ــن فش ــار بیش ــتر اس ــت‪ .‬در نیوی ــورک نی ــز‬ ‫اتحادی ــه کارگ ــران حمل ونق ــل اص ــرار زی ــادی‬ ‫دارد ک ــه ش ــرکت هایی مث ــل «اوب ــر» و «لیف ــت»‬ ‫کــه در حــوزه اقتصــاد گیــگ تا کســی قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫راننــدگان را در مقــام کارکنــان خــود به رســمیت‬ ‫یک ــه ب ــرای ی ــک‬ ‫یک ــه افراد ‬ ‫بشناس ــند‪ .‬وقت ‬ ‫ش ــرکت کار می کنن ــد بتوانن ــد ان را متقاع ــد‬ ‫نه ــا را در مق ــام کارکن ــان به رس ــمیت‬ ‫کنن ــد ا ‬ ‫بشناس ــد‪ ،‬نوب ــت گام دوم فرامی رس ــد؛ یعن ــی‬ ‫اتحادی هه ــای کارگ ــری و اتحادی هه ــای کارکن ــان‬ ‫ان ش ــرکت ها را تش ــکیل بدهن ــد‪ .‬دوم ــاه‬ ‫بعدازاینک ــه گفت ــه ش ــد ش ــرکت «اوب ــر» کارکن ــان‬ ‫خ ــود را تحت پوش ــش قوانی ــن کار انگلی ــس‬ ‫ق ــرار می ده ــد‪ ،‬بزرگ تری ــن اتحادی ــه کارگ ــری‬ ‫دراین کش ــور ب ــا «اوب ــر» به تواف ــق رس ــیده‬ ‫ک ــه رانن ــدگان ای ــن ش ــرکت اولی ــن اتحادی ــه‬ ‫خ ــود را تاس ــیس کنن ــد‪ .‬ت ــاش ب ــرای تش ــکیل‬ ‫اتحادی ــه کارکن ــان ش ــرکت های فن ــاوری‪ ،‬فق ــط‬ ‫مح ــدود ب ــه ش ــرکت هایی ک ــه ب ــا اقتص ــاد‬ ‫گی ــگ کار می کنن ــد نیس ــت و زمزم هه ــای‬ ‫اتحادی هس ــازی در ش ــرکت های ح ــوزه‬ ‫له ــای کسـ ـب وکار متن ــوع‬ ‫فن ــاوری ک ــه ب ــا مد ‬ ‫کار می کنن ــد ب ــاال گرفت ــه‪ .‬یک ــی از بزرگ تری ــن‬ ‫ای ــن ش ــرکت ها «ام ــازون» اس ــت ک ــه دومی ــن‬ ‫کارفرم ــای ب ــزرگ امری ــکا به حس ــاب می ای ــد‪.‬‬ ‫اول اوری ــل ‪ ۲۰۲۲‬ش ــرکت «ام ــازون» ش ــاهد‬ ‫موفقی ــت کارکن ــان خ ــود در منطق ــه اس ــتتن‬ ‫سب ــوک» درت ــاش‬ ‫ماج ــرای ش ــرکت «فی ‬ ‫ته ــای اتحادی هس ــازی‬ ‫ت فعالی ‬ ‫ب ــرای شکسـ ـ ‬ ‫بت ــر باش ــد‪ .‬کارکن ــان‬ ‫کارکن ــان ش ــاید عجی ‬ ‫ای ــن ش ــرکت ه ــم مث ــل س ــایر ش ــرکت های‬ ‫ح ــوزه فن ــاوری درت ــاش ب ــرای ایج ــاد اتحادی ــه‬ ‫کارکن ــان خ ــود بودن ــد و در دوران ش ــیوع کرون ــا‬ ‫شه ــا پیگی ــری ش ــد‪ .‬در همی ــن‬ ‫ه ــم ای ــن تال ‬ ‫رون ــد ب ــود ک ــه اتحادی ــه بین الملل ــی کارکن ــان‬ ‫صنای ــع غذای ــی و تج ــاری اع ــام ک ــرد در‬ ‫سب ــوک» ک ــه مخص ــوص‬ ‫ش ــبکه داخل ــی «فی ‬ ‫ارتباط ــات مج ــازی می ــان کارکن ــان ش ــرکت‬ ‫سب ــوک ب ــا ایج ــاد نوع ــی‬ ‫اس ــت‪ ،‬مدی ــران فی ‬ ‫سانس ــور‪ ،‬کلیدواژ هه ــای مرتب ــط ب ــا تاس ــیس‬ ‫ً‬ ‫اتحادی ــه را مس ــدود کردن ــد؛ مث ــا کلم ــه‬ ‫ته ــای داخل ــی‬ ‫«تاس ــیس اتحادی ــه» در چ ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ش ــرکت به طورکام ــل ح ــذف م ‬ ‫سیاس ـت گذاران اقتص ــادی و تج ــاری در ای ــران‬ ‫در دودهه اخی ــر ب ــر توس ــعه ش ــرکت های ح ــوزه‬ ‫فن ــاوری تا کی ــد زی ــادی داش ــته اند و درعم ــل‬ ‫شه ــای مس ــتمری داش ــته اند ت ــا ای ــن‬ ‫نی ــز تال ‬ ‫ش ــرکت ها را تقوی ــت کنن ــد‪ .‬ا کن ــون‪ ،‬ان ــواع‬ ‫ش ــرکت های فن ــاوری از تج ــارت الکترونی ــک‬ ‫یه ــای مال ــی گرفت ــه ت ــا مس ــیریاب‬ ‫و فناور ‬ ‫و پیام رس ــان ت ــاش می کنن ــد س ــهمی از‬ ‫ب ــازار ای ــران داش ــته باش ــند‪ .‬بااینک ــه حت ــی‬ ‫موفق تری ــن ای ــن ش ــرکت ها ش ــباهت بس ــیاری‬ ‫ب ــه ش ــرکت های خارج ــی رقی ــب دارن ــد و‬ ‫بس ــیاری ازان ها در نب ــود اپلیکیشـ ـن های‬ ‫خارج ــی رقی ــب توانس ــته اند به خوب ــی رش ــد‬ ‫کنن ــد ام ــا به هرح ــال‪ ،‬ا کن ــون درجای ــی ق ــرار‬ ‫داری ــم ک ــه نمون هه ــای بوم ــی «ام ــازون» و‬ ‫«اوب ــر» را می ت ــوان در ب ــازار دی ــد‪ .‬ت ــاش ب ــرای‬ ‫س ــاختن اتحادی ــه کارکن ــان ش ــرکت های ایران ــی‬ ‫ح ــوزه فن ــاوری هن ــوز به ان ــدازه ش ــرکت های‬ ‫خارج ــی ج ــدی نش ــده ام ــا زمزمه های ــی از‬ ‫تش ــکل یابی در ح ــوزه تا کسـ ـی های اینترنت ــی‬ ‫در س ــال های اخی ــر دی ــده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫سیاسـ ـت گذاران می توانن ــد پیشدس ــتانه‬ ‫دراین زمین ــه قوانین ــی را تصوی ــب کنن ــد ت ــا‬ ‫توس ــعه ش ــرکت ها و اف ــراد مختل ــف بخ ــش‬ ‫خصوصــی در مســیر روشــن بــا حمایــت قوانیــن‬ ‫نک ــه بس ــیاری‬ ‫مرتب ــط‪ ،‬تس ــهیل ش ــود‪ .‬ا کنو ‬ ‫از ش ــرکت های دانش بنی ــان بس ــتر فعالی ــت‬ ‫مج ــازی گس ــترده ای را ب ــرای خ ــود ت ــدارک‬ ‫دیده ان ــد‪ ،‬برخ ــورداری از قوانی ــن مص ــرح و‬ ‫حمایتگ ــر می توان ــد فعالی ــت ای ــن ش ــرکت ها و‬ ‫کارکن ــان ان ه ــا را ق ــوت و ق ــدرت بخش ــد و اف ــق‬ ‫فعالی ــت تج ــاری ای ــن ش ــرکت ها را روشـ ـن تر از‬ ‫گذش ــته کن ــد‪.‬‬ ‫سعید ارکان زاده یزدی‪ /‬ایرنا‬ ‫یک ــی از ش ــرکت های مش ــهوری ک ــه در ح ــوزه‬ ‫یش ــود‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫اقتص ــاد گی ــگ تعری ــف م ‬ ‫به اش ــترا ک گذاری «اوب ــر» اس ــت ک ــه رانن ــدگان‬ ‫می توانن ــد به وس ــیله ای ــن پلتف ــرم مس ــافر‬ ‫بیابن ــد‪ .‬در ای ــران نی ــز ش ــرکت های مش ــابه‬ ‫«اوب ــر» درس ــت ش ــده اند و از همی ــن الگ ــوی‬ ‫اقتص ــاد گی ــگ اس ــتفاده می کنن ــد؛ ام ــا‬ ‫چن ــدی ک ــه از ش ــروع به کار ای ــن ش ــرکت ها‬ ‫یک ــه در مق ــام فریلنس ــر ب ــا ای ــن‬ ‫گذش ــت‪ ،‬افراد ‬ ‫پلتفر مه ــا هم ــکاری می کردن ــد‪ ،‬به این نتیج ــه‬ ‫رس ــیدند ک ــه بای ــد نوع ــی اتح ــاد جمع ــی‬ ‫داش ــته باش ــند و خواس ــته های خ ــود را ب ــه‬ ‫ش ــرکت های نوپ ــا منتق ــل کنن ــد‪ .‬ش ــیوه انتق ــال‬ ‫خواس ــته های جمع ــی در ش ــرکت های ع ــادی‬ ‫جه ــان اتحادی هه ــا و سندیکاهاس ــت؛ ام ــا‬ ‫ش ــرکت های مرب ــوط ب ــه اقتص ــاد گی ــگ مان ــع‬ ‫یش ــدند‪ .‬در‬ ‫ایج ــاد اتحادی هه ــای کارکن ــان م ‬ ‫همی ــن «اوب ــر» نی ــز رانن ــدگان ب ــرای تش ــکیل‬ ‫اتحادی ــه ت ــاش می کردن ــد ام ــا مدی ــران ش ــرکت‬ ‫کارش ــکنی می کردن ــد‪ .‬تااینک ــه س ــرانجام اولی ــن‬ ‫اتحادی ــه رانن ــدگان «اوب ــر»‪ ،‬ن ــه در امری ــکا بلک ــه‬ ‫در انگلی ــس ک ــه یک ــی از بزرگ تری ــن بازاره ــای‬ ‫ایــن شــرکت در خــارج از ایاالت متحــده اســت‪،‬‬ ‫در م ــی ‪ ۲۰۲۱‬تاس ــیس ش ــد‪ .‬ای ــن اتحادی ــه‬ ‫‪۷۰‬ه ــزار عض ــو در سراس ــر انگلی ــس‬ ‫بی ــش از ‬ ‫دارد‪ .‬اوب ــر درنهای ــت در اوای ــل س ــال ‪،۲۰۲۱‬‬ ‫نب ــار اتحادی ــه کارکن ــان خ ــود را‬ ‫ب ــرای اولی ‬ ‫به رس ــمیت ش ــناخت‪ .‬ای ــن ش ــرکت اع ــام ک ــرد‬ ‫رانندگان ــی را ک ــه ب ــا او ق ــرارداد دارن ــد در رده‬ ‫«کارکن ــان» (‪ )Workers‬طبقه بن ــدی می کن ــد‬ ‫نه ــا «حداق ــل‬ ‫و با این طبقه بن ــدی‪ ،‬ب ــرای ا ‬ ‫دس ــتمزد و مرخص ــی باحق ــوق و مس ــتمری‬ ‫بازنشس ــتگی» درنظ ــر می گی ــرد‪ .‬ای ــن خب ــر را‬ ‫«دارا خسروشــاهی» کــه مدیرعامــل اوبــر اســت‪،‬‬ ‫در م ــارس ‪ ۲۰۲۱‬در ی ــک مقال ــه در روزنام ــه‬ ‫«ایونین ــگ اس ــتاندارد» اع ــام ک ــرد‪ .‬البت ــه وی‬ ‫و س ــایر مدی ــران «اوب ــر» به این راحت ــی ه ــم ب ــا‬ ‫این مس ــئله کن ــار نیامدن ــد‪ .‬پیـ ـش ازان مقال ــه‪،‬‬ ‫جس ــال ب ــود رانن ــدگان «اوب ــر» در انگلی ــس‬ ‫پن ‬ ‫ب ــرای رس ــیدن ب ــه حق ــوق کارگ ــران معمول ــی‬ ‫نه ــا ب ــه دی ــوان عال ــی‬ ‫ت ــاش می کردن ــد‪ .‬ا ‬ ‫ای ــن کش ــور ش ــکایت کردن ــد و دی ــوان به نف ــع‬ ‫نه ــا رای داد و اع ــام ک ــرد ک ــه ای ــن رانن ــدگان‬ ‫ا ‬ ‫بای ــد در مق ــام کارکن ــان و ن ــه پیمان ــکاران‬ ‫مس ــتقل طبقه بن ــدی ش ــوند‪ .‬کارکن ــان تح ــت‬ ‫حمایت های ــی در قان ــون کار انگلی ــس هس ــتند‬ ‫و البت ــه ن ــه ش ــبیه ب ــه ان حمایت های ــی ک ــه‬ ‫از کس ــانی که باعن ــوان «استخدا مش ــده»‬ ‫یش ــوند به عم ــل‬ ‫(‪ )Employess‬ب ـه کار گرفت ــه م ‬ ‫می ای ــد‪ .‬گرچ ــه وکال و اتحادی هه ــای کارگ ــری‬ ‫ایلن ــد نیوی ــورک ب ــود‪ .‬ب ــرای تش ــکیل اتحادی ــه‬ ‫بای ــد کارکن ــان ب ــه تاس ــیس ای ــن اتحادی ــه رای‬ ‫بدهن ــد و ش ــرکت «ام ــازون» تم ــام تالش ــش را‬ ‫ک ــرده ب ــود ک ــه ای ــن اتف ــاق نیفت ــد‪ .‬ای ــن ش ــرکت‬ ‫تـــاش می کن ــد بی ــن کارکن ــان رخن ــه کن ــد‬ ‫نه ــا را ب ــه توانای ــی اتحادی ــه کارکن ــان در‬ ‫وا ‬ ‫یش ــان بدبی ــن کن ــد‪ .‬ب ــا‬ ‫بهترک ــردن وض ــع کار ‬ ‫شه ــا ب ــود ک ــه در رای گی ــری س ــال‬ ‫همی ــن تال ‬ ‫قب ــل در ایال ــت االبام ــا‪ ،‬کارکن ــان ش ــرکت ب ــه‬ ‫تاس ــیس اتحادی ــه دران منطق ــه رای ندادن ــد‪.‬‬ ‫داس ــتان «اتحادی ــه اس ــتتن ایلن ــد» در‬ ‫نیویــورک متفــاوت بــود‪ .‬از دوســال پیش‪ ،‬یکــی‬ ‫از کارکن ــان س ــابق «ام ــازون» ب هن ــام «کری ــس‬ ‫اس ــمالز»‪ ،‬ت ــاش ب ــرای تش ــکیل اتحادی ــه را‬ ‫ش ــروع ک ــرده ب ــود‪ .‬اس ــمالز از کارگ ــری س ــاده‬ ‫در انباره ــای کاالی ام ــازون کار خ ــود را ش ــروع‬ ‫نش ــرکت کار ک ــرده ب ــود‪ .‬در‬ ‫و چهارس ــال درای ‬ ‫اوج دوران شــیوع ویــروس کرونــا کــه کس ـب وکار‬ ‫«ام ــازون» س ــکه ش ــده ب ــود‪ ،‬اس ــمالز می دی ــد‬ ‫کـــه ش ــرایط کاری کارکن ــان ام ــازون بس ــیار‬ ‫نه ــا ب ــا ام ــدن س ــر کار بیم ــار‬ ‫وخی ــم اس ــت و ا ‬ ‫یش ــوند و صدم ــات زی ــاد می بینن ــد‪ .‬تصمی ــم‬ ‫م ‬ ‫گرف ــت ک ــه اتحادیــه ای ایج ــاد کن ــد ام ــا اخ ــراج‬ ‫ً‬ ‫ش ــد و نهایت ــا در م ــاه اوری ــل‪ ،‬ب ــا رای گی ــری‬ ‫نه ــا ب ــا تش ــکیل‬ ‫می ــان کارکن ــان‪ ،‬ا کثری ــت ا ‬ ‫اتحادی ــه موافق ــت کردن ــد‪ .‬تش ــکیل اتحادی ــه‬ ‫کارکن ــان ام ــازون خب ــر خوش ــحال کننده ای‬ ‫بـــرای کارکن ــان س ــایر ش ــرکت های ح ــوزه‬ ‫فن ــاوری ب ــود‪ .‬به نظ ــر می رس ــد از پارس ــال‪،‬‬ ‫به تدری ــج بزرگ تری ــن ش ــرکت های فن ــاوری‬ ‫جه ــان به ناچ ــار ش ــاهد اتحادی هه ــای کارکن ــان‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫خ ــود بوده ان ــد‪ .‬ج ــای شگفت ‬ ‫س ــال هایی ک ــه ای ــن ش ــرکت ها رش ــد عظیم ــی‬ ‫کـــرده بودن ــد‪ ،‬اتحادی ــه کارگ ــری نداش ــته اند‪.‬‬ ‫اولی ــن اتحادی ــه کارکن ــان ش ــرکت «الفاب ــت» ک ــه‬ ‫ش ــرکت م ــادر «گ ــوگل» اس ــت‪ ،‬ب ــا ‪ ۴۰۰‬عض ــو در‬ ‫س ــال فوری ــه س ــال ‪ ۲۰۲۱‬تش ــکیل ش ــد‪ .‬ا کن ــون‬ ‫‪ ۸۰۰‬نف ــر از کارکن ــان «الفاب ــت» عض ــو ای ــن‬ ‫یک ــه ای ــن ش ــرکت‬ ‫ش ــرکت هس ــتند درصورت ‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزارنف ــر را در اس ــتخدام خ ــود دارد‪ .‬ش ــرکت‬ ‫«اپ ــل» هی ــچ اتحادی ــه کارگ ــری را در داخ ــل‬ ‫امری ــکا به رس ــمیت نمی شناس ــد ام ــا چن ــد‬ ‫اتحادی ــه ش ــامل کارکن ــان خ ــود در اروپ ــا و ی ــک‬ ‫اتحادی ــه از کارکنان ــش در ژاپ ــن را پذیرفت ــه‪.‬‬ ‫«اپ ــل» درزمین ــه ش ــرایط کاری کارگران ــش‬ ‫خوش ن ــام نیس ــت و م ــواردی از زیرپا گذاش ــتن‬ ‫قوانی ــن کار در ان گ ــزارش ش ــده؛ به وی ــژه‬ ‫کارگران ــش در چی ــن ک ــه در ق ــرارداد ب ــا ش ــرکت‬ ‫یس ــازند‪،‬‬ ‫نه ــای ایف ــون را م ‬ ‫«فا کس ــکان» تلف ‬ ‫در ش ــرایط نا گ ــوار و غیرانس ــانی ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫«مناطق ازاد» موفق بوده اند؟‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در تمــام دنیــا‪ ،‬مناطقــی را تحت عنــوان مناطــق ازاد و ویــژه تعییــن کرده انــد‬ ‫ک ــه در ان مس ــائل مه ــم ص ــادرات و واردات در قب ــال عدم پرداخ ــت مالی ــات‬ ‫و عـــوارض‪ ،‬دنبـــال می شـــود کـــه باعـــث جلـــب ســـرمایه گذاران داخل ــی و‬ ‫در پاره ای از مـــوارد‪ ،‬تشـــویق ســـرمایه گذاران خارجـــی نیـــز می شـــود ک ــه‬ ‫دراین مناط ــق س ــرمایه گذاری کنن ــد و درکن ــاران‪ ،‬ب ــرای کش ــورها اش ــتغال نی ــز‬ ‫ایج ــاد ش ــود؛ ام ــا به نظرمی رس ــد ک ــه مناط ــق ازاد کش ــور م ــا‪ ،‬پتانس ــیل الزم را‬ ‫ب ــرای ج ــذب س ــرمایه خارج ــی نداش ــته و در ج ــذب س ــرمایه گذاران داخل ــی‬ ‫نی ــز اغل ــب ب ــا توفی ــق روبــه رو نبوده ان ــد‪ .‬در حال حاض ــر در کش ــور م ــا بی ــش‬ ‫از هف ــت منطق ــه ازاد و ‪ 11‬منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی وج ــود دارد ک ــه در جه ــت‬ ‫جـــذب ســـرمایه گذار‪ ،‬به بهانـــه معافیـــت از پرداخـــت مالیـــات و عـــوارض‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ته ــا‬ ‫رون ــق این مناط ــق را س ــبب ش ــده اند؛ ام ــا متاس ــفانه اخی ــرا ای ــن معافی ‬ ‫در بعض ــی از م ــوارد از بین رفت ــه اس ــت و باع ــث س ــرخوردگی س ــرمایه گذاران‬ ‫شـــده اســـت؛ واضـــح اســـت کـــه ادامـــه این وضعیـــت‪ ،‬مناطـــق را بی رون ــق‬ ‫یس ــت؛‬ ‫ک ــرده و از خاصی ــت وج ــودی خ ــود ج ــدا ش ــده و می ش ــوند‪ .‬بدیه ‬ ‫پ ــس از جن ــگ جهان ــی دوم ک ــه کش ــورها اس ــیب بس ــیار دیده ان ــد‪ ،‬ط ــرح‬ ‫ایجــاد مناطــق ازاد بیــن کشــورها گذاشــته شــد و بسیاری از کشــورها بــا ایجــاد‬ ‫تو پا گیر‪،‬‬ ‫مناط ــق ازاد و ب ــا ح ــذف مالی ــات و ع ــوارض گمرک ــی و مق ــررات دس ـ ‬ ‫ً‬ ‫مجـــددا رونـــق اقتصـــادی گرفتنـــد و رفت وامـــد خارجیـــان بـــه کشورش ــان‬ ‫تس ــهیل ش ــد و از ای ـن راه‪ ،‬کش ــورهای بس ــیاری صاح ــب توریس ــت و گردش ــگر‬ ‫یکــه‬ ‫شــده و موجبــات ورود ارز بــه کشــورهای خــود را فراهــم کردنــد؛ به طور ‬ ‫در حال حاضـــر بیـــش از ‪ 5700‬منطقـــه ازاد در دنیـــا وجـــود دارد کـــه کش ــور‬ ‫چیـــن‪ ،‬بیشـــترین بهـــره را می بـــرد و در کشـــورهای همســـایه نیـــز ام ــارات‬ ‫متح ــده عرب ــی‪ ،‬ب ــا ایج ــاد این مناط ــق توانس ــته اس ــت اوض ــاع اقتص ــادی‬ ‫خــود را بســیار روب ـه راه کنــد‪ .‬در کشــور عزیــز مــا ا گــر بپذیریــم کــه منطقــه ازاد‬ ‫به عن ــوان ی ــک موت ــور تج ــارت عم ــده ای را ایج ــاد می کن ــد‪ ،‬در حال حاض ــر‬ ‫هفــت منطقــه ازاد و ‪ 11‬منطقــه ویــژه داریــم کــه بــه فعالیــت مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫گو اینک ــه در کش ــور م ــا برخ ــاف بس ــیاری از کش ــورها‪ ،‬فلس ــفه منطق ــه ازاد‬ ‫به درســـتی تعییـــن نشـــده و به جای اینکـــه فلســـفه وجـــودی را در تج ــارت‬ ‫جس ــتجو کنن ــد‪ ،‬فک ــر اصل ــی در رس ــیدگی ب ــه اهال ــی ب ــوده و زمین فروش ــی‬ ‫قب ــودن‬ ‫در این مناط ــق به ص ــورت اص ــل درام ــده اس ــت‪ .‬یک ــی از عل ــل ناموف ‬ ‫مناطــق ازاد ایــران‪ ،‬نامحصور بــودن مناطــق اســت کــه باعــث شــده مســئولین‬ ‫اجرایــی و غیراجرایــی در کار مســئول مناطــق ازاد دخالــت کــرده و چــوب الی‬ ‫ً‬ ‫چ ــرخ ان ــان بگذارن ــد؛ هرچندک ــه ناخواس ــته باش ــد‪ .‬مث ــا ان ــان توس ــعه ش ــهر‬ ‫را بـــا کمـــک رئیـــس منطقـــه ازاد درنظـــر می گیرنـــد‪ ،‬حال انکـــه کار منطق ــه‬ ‫ً‬ ‫ازاد‪ ،‬صرف ــا تج ــارت و تس ــهیل واردات و ص ــادرات و ایج ــاد ت ــوازن بی ــن ای ــن‬ ‫دو خواهـــد بـــود و بدیـــن روی در ســـه دهه گذشـــته‪ ،‬مـــا از جنبـــه تولی ــد‪،‬‬ ‫س ــرمایه گذاری و ارزاوری ب ــرای کش ــور ناموف ــق بوده ای ــم‪ .‬از طرف ــی منطق ــه‬ ‫ازاد نبای ــد به عن ــوان س ــکونت گاه درنظ ــر گرفت ــه ش ــود‪ .‬براس ــاس اماره ــای‬ ‫ارائه شـــده از ســـوی دبیرخانـــه مناطـــق ازاد‪ ،‬مـــا در شـــش ماهه دوم س ــال‬ ‫‪ 1400‬توانس ــته ایم‪ ،‬یک میلی ــارد و ‪960‬میلی ــون دالر ص ــادرات داش ــته باش ــیم‬ ‫و از طریـــق مناطـــق ویـــژه نیـــز صـــادرات مـــا کمتـــر از ‪ 14‬میلیـــارد دالر ب ــوده‬ ‫اس ــت ک ــه روی هم رفت ــه م ــا از طری ــق این مناط ــق ‪ 15‬میلی ــارد دالر ص ــادرات‬ ‫داشـــته ایم‪ .‬در همین مـــدت‪ ،‬میـــزان واردات مـــا حـــدود ‪14/5‬میلیـــارددالر‬ ‫بــوده اســت کــه در ظاهــر تــراز واردات و صــادرات مــا مثبــت بــوده اســت؛ امــا‬ ‫بس ــیار جزئ ــی‪ ،‬چرا ک ــه هزینه ه ــای جانب ــی مناط ــق بسیاربیش ــتر ازاین مبل ــغ‬ ‫مثبـــت اســـت‪ .‬امیدواریـــم دو منطقـــه ازاد کیـــش و قشـــم کـــه قـــرار اس ــت‬ ‫ب ــرای مس ــابقات جام جهان ــی فوتب ــال‪ ،‬ج ــذب توریس ــت داش ــته باش ــند‪ ،‬ب ــا‬ ‫برنامه ری ــزی دقی ــق‪ ،‬از این فرص ــت به دس ـت امده نهای ــت اس ــتفاده را بکنن ــد‬ ‫تـــا ایـــن دو منطقـــه‪ ،‬قطـــب دوم گردشـــگری منطقـــه خلیج فـــارس ش ــود‪.‬‬ ‫خوش ــبختانه طر ح ه ــای زی ــادی ب ــرای ای ــن دو منطق ــه در نظ ــر گرفت ــه ش ــده‬ ‫و دردس ـت اقدام اس ــت ک ــه ایج ــاد پن ــج اس ــتادیوم فوتب ــال ب ــا زمی ــن چم ــن‪،‬‬ ‫از م ــوارد ان اس ــت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫لزوم ایجاد تنوع در محیط های یادگیری دانش اموزان‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش بابیان اینکــه شــبکه شــاد در دوران خــود بســیارخوب‬ ‫عم ــل ک ــرد و ا کن ــون نی ــز بای ــد تقوی ــت ش ــود‪ ،‬گف ــت؛ محیط ه ــای یادگی ــری‬ ‫دانش امـــوزان بایـــد متنـــوع شـــود و دانش امـــوزان بـــا قرارگرفتـــن در‬ ‫محیط هـــای متنـــوع‪ ،‬از اموزش هـــای متنـــوع و کاربردی تـــری اســـتفاده‬ ‫کنن ــد‪ .‬به گ ــزارش پان ــا؛ یوس ــف ن ــوری در نشس ــت کارگ ــروه کمیت ــه راهب ــری‬ ‫ســند صیانــت از کودک ونوجــوان در فضــای مجــازی اظهــار کــرد؛ در ابتــدای‬ ‫ده ــه ‪ 70‬ازس ــوی مربی ــان پرورش ــی ش ــهر ته ــران مطالعــه ای ص ــورت گرف ــت‬ ‫و مش ــخص ش ــد ک ــه در این ــده م ــرز مج ــازی و واقعی ــت و مرزه ــای فیزیک ــی‬ ‫و فواصـــل برداشـــته می شـــود و نتایـــج ایـــن مطالعـــات را امـــروز مشـــاهده‬ ‫می کنیــم‪ .‬نتایــج ایــن مطالعــات دران زمــان چنــدان موردتوجــه واقــع نشــد و‬ ‫امــروز در نقطـه ای هســتیم کــه ‪ 30‬ســال قبل پیش بینــی شــده بــود امــا بــرای‬ ‫رس ــیدن ب ــه ام ــروز هی ــچ ط ــرح و برنامــه ای نداش ــتیم‪.‬‬ ‫گام های بلند دیپلماسی انرژی‬ ‫وزی ــر نف ــت از تواف ــق ب ــرای تش ــکیل کمیت ــه فن ــی و توس ــعه یکپارچ ــه می ــدان‬ ‫مشــترک هنــگام طــی ســفر بــه کشــور عمــان خبــر داد‪ .‬به گــزارش شــانا؛ جــواد‬ ‫اوجــی دربــاره دســتاوردهای مذا کــره بــا مقام هــای عمــان طــی ســفر بــه ایــن‬ ‫کشــور گفــت؛ در مذا کــرات انجام شــده بــا مقام هــای عمــان ازجملــه محمــد‬ ‫بــن حمــد الرمحــی؛ وزیــر نفــت عمــان دربــاره همــکاری درزمینــه موضوعــات‬ ‫مختلـــف اقتصـــادی و به ویـــژه همـــکاری در بخـــش انـــرژی توافق های ــی‬ ‫انجـــام شـــد‪ .‬وی تصریـــح کـــرد؛ به عنـــوان محـــور اول توافـــق شـــد ب ــرای‬ ‫توس ــعه فازه ــای بع ــدی می ــدان نفت ــی هن ــگام ک ــه تنه ــا می ــدان مش ــترک دو‬ ‫کشــور اســت کمیت ـه ای فنــی مشــترک تشــکیل شــود تــا در قالــب کارگروهــی‬ ‫مش ــترک و گ ــروه مش ــترک‪ ،‬ای ــن می ــدان به ص ــورت یکپارچ ــه توس ــعه داده‬ ‫یس ــابقه‬ ‫ش ــود‪ .‬وی بابیان اینک ــه بهره ب ــرداری یکپارچ ــه ک ــه در منطق ــه م ــا ب ‬ ‫اســت برخــاف بهره بــرداری رقابتــی ســبب می شــود مخــزن میــدان مشــترک‬ ‫اســیب نبینــد و برداشــت از مخــزن صیانتــی اتفــاق بیفتــد و بیشــترین بهــره از‬ ‫توســعه میــدان نصیــب دو کشــور شــود‪ ،‬افــزود؛ محــور دوم همــکاری ایــران و‬ ‫عم ــان ک ــه درب ــاره ان تواف ــق ش ــد ص ــدور خدم ــات فن ــی مهندس ــی ب ــود‪.‬‬ ‫اغاز طرح مبارزه با‬ ‫کاالهای قاچاق و تقلبی حوزه لوازم خانگی‬ ‫معــاون وزیــر صمــت در حاشــیه نشســت ســتاد مبــارزه بــا کاالهــای قاچــاق و‬ ‫تقلبــی وزارت صمــت و در جمــع خبرنــگاران از اغــاز طــرح مبــارزه بــا کاالهــای‬ ‫قاچــاق و تقلبــی حــوزه لوازم خانگــی خبــر داد و گفــت؛ ‪2200‬قلــم کاال بــه بــازار‬ ‫ارائ ــه ش ــده ک ــه بیشترش ــان بی ــش از یک س ــال ب ــا همراه ــی تولیدکنن ــدگان و‬ ‫تشـــکل ها افزایـــش قیمـــت نداشـــته اند‪ .‬به گـــزارش شـــاتا؛ محمدمه ــدی‬ ‫بــرادران در نشســت ســتاد مبــارزه بــا کاالهــای قاچــاق و تقلبــی کــه به ریاســت‬ ‫وزی ــر صم ــت برگ ــزار ش ــد بااش ــاره به پیش ــرفت ‪ ۶۱‬درص ــدی پ ــروژه مب ــارزه ب ــا‬ ‫کاالی قاچ ــاق و تقلب ــی لوازم یدک ــی و قطع ــات خ ــودرو‪ ،‬بی ــان ک ــرد؛ ته ــران‪،‬‬ ‫همــدان‪ ،‬هرمــزگان و مرکــزی بیشــترین همــکاری را بــا این طــرح داشــتند‪ .‬وی‬ ‫همراه ــی خ ــوب تولیدکنن ــدگان و رش ــد ش ــاخص ها در ح ــوزه ثب ــت شناس ــه‬ ‫و فا کت ــور را موردتوج ــه ق ــرار داد و اف ــزود؛ ثب ــت فا کت ــور قطع ــات خ ــودرو در‬ ‫س ــامانه جام ــع تج ــارت ت ــا ‪ ۳۱‬اردیبهش ـت ماه رش ــد ‪ ۱۰‬درص ــدی داش ــت ک ــه‬ ‫نش ــان از ای ــن همراه ــی و رون ــد مثب ــت ط ــرح دارد‪.‬‬ ‫کاهش محدودیت های کرونایی برای ورود به ایران‬ ‫ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی ایــران از کاهــش محدودیت هــای کرونایــی‬ ‫خب ــر داد و گف ــت؛ ش ــرط تزری ــق دودز وا کس ــن ی ــا ارائ ــه تس ــت منف ــی کرون ــا‬ ‫ب ــرای ورود ب ــه ای ــران الزامی س ــت‪ .‬به گ ــزارش ایلن ــا؛ میرا کب ــر رض ــوی گف ــت؛‬ ‫ُ‬ ‫براس ــاس مصوب ــات ‪116‬امی ــن جلس ــه س ــتاد مل ــی مدیری ــت بیم ــاری کرون ــا‪،‬‬ ‫تمام ــی مس ــافران ب ــاالی ‪ 12‬س ــال در پروازه ــای ورودی ب ــه ای ــران ب ــا تزری ــق‬ ‫دو دز وا کس ــن کرون ــا ی ــا داش ــتن تس ــت ‪ PCR‬منف ــی‪ ،‬می توانن ــد وارد کش ــور‬ ‫‪7‬ســاعت‬ ‫شــوند‪ .‬وی افــزود؛ مســافران ورودی بــه کشــور بایــد در محــدوده ‪ 2‬‬ ‫مان ــده ب ــه پ ــرواز‪ ،‬ب ــه انج ــام ازمای ــش ‪ PCR‬اق ــدام کنن ــد و گواه ــی ج ــواب‬ ‫منفــی تســت کرونــا را به زبــان انگلیســی به همــراه داشــته یــا از اخریــن نوبــت‬ ‫تزری ــق وا کس ــن ان ه ــا ‪ 14‬روز گذش ــته باش ــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2505‬‬ ‫ضرورت حمایت از کشاورزان‬ ‫در شرایط اقتصادی اخیر‬ ‫گفت وگو با «سما صفایی»؛ خالق مجموعه شعر‬ ‫«مثل لو رفتن النه پرندگان در پاییز»‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬یکـی از صنایـع اسـتراتژیک در دنیاسـت کـه‬ ‫بسـیاری مناسـبت ها و سیاسـت ها را تحت الشـعاع خـود‬ ‫قـرار داده و جایـگاه مهم این صنعت بر هیچ کس پوشـیده‬ ‫نیسـت‪ .‬در کشـور مـا نیـز صنعـت کشـاورزی دارای جایـگاه‬ ‫یسـت‪ .‬اهمیـت بخـش کشـاورزی در اقتصـاد کشـور‬ ‫خاص ‬ ‫تـا انجاسـت کـه هفت قلـم از ‪ 10‬قلـم عمـده محصـوالت‬ ‫وارداتـی بـه کشـور بـا ارزشـی درحـدود ‪ 15‬میلیـارددالر را در‬ ‫سـال های اخیـر محصـوالت کشـاورزی نظیـر گنـدم‪ ،‬ذرت‪،‬‬ ‫برنـج‪ ،‬کنجالـه سـویا و نظایـر ان تشـکیل داده اسـت و ا گـر‬ ‫بخشـی اندک از همین مبالغ درطول زمان صرف بهسـازی‬ ‫و اصالح روش های تولید‪ ،‬بهبود راندمان و کارایی مصرف‬ ‫اب‪ ،‬اصلاح بذرهـا و در کل‪ ،‬تحقیقـات در بخـش کشـاورزی‬ ‫یشـد‪ ،‬می توانسـت کشـاورزی کشـور را‬ ‫و صنایـع وابسـته م ‬ ‫دگرگـون کنـد و عالو هبـر ایجـاد اشـتغالی پایـدار و مولـد؛ از‬ ‫تهـای خـدادادی کشـور بـه نحـو بهتـری اسـتفاده‬ ‫ظرفی ‬ ‫شـود؛ امـا ایـن‪ ،‬همـه ماجـرا نیسـت و بی توجهـی بـه مقولـه‬ ‫کشـاورزی در مراحـل مختلـف؛ از کاشـت و داشـت و‬ ‫برداشـت گرفتـه تـا بدقولـی در خریـد تضمینـی محصـوالت‬ ‫و کمبـود کـود و سـم و بـذر و ‪ ...‬باعـث شـده کشـاورزان‬ ‫رغبتـی بـرای کشـت محصـول نداشـته باشـند و افزایـش‬ ‫تبدیل اراضی کشـاورزی به ویال و مسـکن و ‪ ...‬موید همین‬ ‫مطلـب اسـت؛ امـا یکی دیگـر از موانعـی کـه در سـر راه تولید‬ ‫محصـوالت کشـاورزی باعـث رنجـش خاطـر کشـاورزان‬ ‫یسـت‪ .‬توزیـع‬ ‫ـوخت ادوات کشاورز ‬ ‫شـده‪ ،‬نحـوه توزیـع س ِ‬ ‫سـوخت ترا کتـور هماننـد سـایر وسـایل نقلیه سـنگین‬ ‫کبـار صـورت می گیـرد‪ .‬ازسـویی‪،‬‬ ‫نیسـت و هرچندروزی ‬ ‫ت بانکـی مالـک ترا کتـور هنـگام‬ ‫الـزام بـه اسـتفاده از کار ‬ ‫خریـد‪ ،‬از نـوادر ایـن صنعـت اسـت کـه مشـکالت جـدی‬ ‫ً‬ ‫بـرای کشـاورزان به وجـود اورده‪ .‬درحالی کـه اساسـا دولـت‬ ‫بـرای حمایـت از کشـاورزان سـوخت را بایـد در محـل‬ ‫تحویـل کشـاورز دهـد تـا ایجاد انگیزه شـود‪ ،‬با ایجـاد موانع‬ ‫ً‬ ‫ریزودرشـت انـدک رمـق و انگیـزه را در کشـاورزان ا کثـرا‬ ‫یبـرد و نسـل جدیـد‬ ‫نهـا گذشـته از بیـن م ‬ ‫سن وسـالی از ا ‬ ‫یسـازد‪ .‬شـاید‬ ‫را در «دنبال نکـردن شـغل پـدر» مصمم تر م ‬ ‫وقـت ان رسـیده حمایـت شـعاری از کشـاورزان بـه حمایت‬ ‫عملـی تبدیـل شـود و دسـتکم کشـاورزان درزمینـه تهیـه‬ ‫سـوخت مشـکل نداشـته باشـند و دولـت سـاختاری را‬ ‫پیـدا کنـد کـه دارنـدگان ترا کتـور هـم بتواننـد هماننـد سـایر‬ ‫مالـکان وسـایل سـنگین در هرسـاعت از شـبانه روز بـرای‬ ‫ادوات کشـاورزی خـود سـوخت تهیـه کننـد‪ .‬بی تردیـد در‬ ‫شرایط موجود که خرید و واردات محصوالت کشاورزی به‬ ‫دغدغـه اول تبدیـل شـده‪ ،‬یـک راهـکار اصولـی حمایـت از‬ ‫صنعت کشاورزی ست و ا گر سیاست حمایت از کشاورزی‬ ‫ج دار و مریـز» باشـد‪ ،‬در‬ ‫به همین منـوال‪ ،‬شـعاری و « کـ ‬ ‫اینـده دولـت بایـد بـرای تشـویق مردم به کشـاورزی دسـت‬ ‫بـه وام شـود!‬ ‫گزارش‬ ‫تولید مد به مثابه تجارت سوداور‬ ‫یا تکاپوی فرهنگی‬ ‫ازانجا کـه پوشـا ک یکـی از نیازهـای ضـروری و اولیـه مـردم‬ ‫و ازاین منظـر کـه مقولـه مـد و لبـاس‪ ،‬پرچـم هویتـی و‬ ‫فرهنگـی هـر ملـت اسـت‪ ،‬امـروز مـد به پدیـده ای خـاص در‬ ‫سـایر جوامـع انسـانی بـدل شـده کـه بـا مفهـوم مدرنیسـم‬ ‫ارتباطـی تنگاتنـگ دارد و می کوشـد درجهت تجمیـع ارای‬ ‫حدا کثـری‪ ،‬بـا نیم نگاهـی به سـنت ها‪ ،‬قلمـرو تاریخی خود‬ ‫را حفظ کند؛ هرچندکه در قرون متمادی پدیده ای به نام‬ ‫مـد و مدگرایـی در میـان تـوده مـردم جایـگاه محسـوس‬ ‫یبـه تاریـخ شـاید بتـوان‬ ‫امـروزی خـود را نداشـت و بانگاه ‬ ‫نهـای بـزرگ دنیـا و بیشـتر‬ ‫ایـن پدیـده را در میـان تمد ‬ ‫در میـان طبقـات خاصـی از جوامـع مشـاهده کـرد‪ .‬امـروز‬ ‫امـا اوضـاع بـا گذشـته فـرق دارد‪ .‬مدسـازان در سـطوح‬ ‫بین المللـی نه تنهـا در تمـام نقـاط کـره زمیـن بـرای خـود‬ ‫ویتریـن سـاخته اند بلکـه از زمـان خـود نیـز جلوتـر حرکـت‬ ‫می کننـد و قابلیـت پیش بینـی اینـده را دارنـد درنتیجـه در‬ ‫مسـیر توجـه به پیشـینه و عملکرد برخـی برندهای مطرح‬ ‫یتـوان بـه میـزان بـاالی اثرگـذاری‬ ‫جهانـی‪ ،‬به وضـوح م ‬ ‫نهـا‬ ‫سـبک های به اصطلاح مـد و ترنـد شـده ازسـوی ا ‬ ‫پـی بـرد‪ .‬البتـه دراین میـان‪ ،‬نقـش بسـزایی کـه رسـانه ها‬ ‫به ویـژه در قالـب شـبکه های اجتماعـی در ایجـاد هرگونـه‬ ‫نسـازی دراین عرصـه ایفـا می کننـد بر کسـی پوشـیده‬ ‫جریا ‬ ‫نیسـت‪ .‬کسـب ا گاهـی بیشـتر رسـانه ها از نقـش و جایـگاه‬ ‫خود در مسـیر توسـعه مدهای پوششـی همسو با فرهنگ‬ ‫جامعـه‪ ،‬اتخـاذ مواضـع مناسـب در شـرایط زمانـی خاص با‬ ‫نیم نگاهی به تحوالت جهانی‪ ،‬شناخت خود و ارزش های‬ ‫وجودی خود‪ ،‬داشتن فلسفه ای روشن از حیات براساس‬ ‫اندیشه های ملی و دینی‪ ،‬شناخت فرهنگ های گونا گون‬ ‫نهـا‪ ،‬داشـتن بینـش سیاسـی و شـناخت‬ ‫و نقـد و ارزیابـی ا ‬ ‫جریانات و تحوالت اجتماعی و فهم اندیشه های سیاسی‬ ‫ازجملـه عواملـی هسـتند کـه در تقویـت جنب ههـای مثبـت‬ ‫نوگرایـی و تضعیـف جنب ههـای منفـی در حـوزه بررسـی و‬ ‫وا کاوی نقـش رسـانه ها در رواج مـد موثـر خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫بایـد پذیرفـت کـه در دنیـای امـروز‪ ،‬رابطـه افـراد بـا رسـانه ها‬ ‫از نـوع هم نشـینی و معاشـرت اسـت و وقتـی مـا یـک رسـانه‬ ‫را برای اسـتفاده انتخاب می کنیم‪ ،‬درحقیقت گردانندگان‬ ‫ان رسـانه را بـرای معاشـرت و هم نشـینی برگزیده ایـم و‬ ‫هرچندکـه رویکـرد مـا بـه یـک رسـانه منتقدانـه هـم باشـد‪،‬‬ ‫رفته رفتـه ایـن معاشـرت بـر افـکار مـا تاثیرگـذار خواهـد بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قطعـا در جوامعـی کـه در ان مظاهـر پسـت مدرن و گاه‬ ‫پسا پسـت مدرن در زندگـی افـراد هویداسـت‪ ،‬به دلیـل‬ ‫پیشرفت علم و تکنولوژی‪ ،‬مرزهای جغرافیایی در فضایی‬ ‫یشـکند و انجا کـه صحبـت‬ ‫مجـازی و نـه واقعـی در هـم م ‬ ‫یشـود‪ ،‬دیگـر شـاید کمتـر‬ ‫از دهکـده بـزرگ جهانـی م ‬ ‫صحبـت از هویـت قومـی و انتسـاب فـرد بـه امـور فرهنگـی‬ ‫خاصـی مطـرح باشـد و این همـه گویای ان اسـت که چنین‬ ‫تفکراتـی ایـن خطـر را نیـز به دنبـال دارد کـه بایـد هرانچـه‬ ‫بـدان براسـاس سـنت‪ ،‬بـاور و وثـوق داشـته اند را فرامـوش‬ ‫کشـکل و فـرم واحـد دراینـد‪ .‬ایـن اقتضـای‬ ‫کننـد و بـه ی ‬ ‫شـرایطی جدیـد اسـت و انجا کـه بحـث خودباختگـی و‬ ‫لشـدن در بـاور فرهنگـی نامتجانـس به میـان‬ ‫مستحی ‬ ‫می ایـد‪ ،‬دیگـر فرهنـگ جامعـه موردهـدف قـرار گرفتـه کـه‬ ‫یکـی از مظاهـر ان سـبک پوشـش خواهـد بـود‪ .‬در چنیـن‬ ‫یسـت کـه به ویـژه در مقـوالت فرهنگـی‪ ،‬صحبـت‬ ‫مقطع ‬ ‫یشـود و به خصـوص در عرصـه‬ ‫تهـا م ‬ ‫از رجعـت بـه اصال ‬ ‫فهـای‬ ‫حهـا و موتی ‬ ‫لبـاس‪ ،‬مدسـازی بااسـتفاده از طر ‬ ‫سـنتی کـه در البسـه و پوشـش اقـوام ایرانـی مظهـری از‬ ‫یسـت و همچنیـن الگوهـا و دسـتورات‬ ‫اصالـت و بـاور مل ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اخالقی و انسـانی‪ ،‬معنایی تازه می یابد که ازقضا‬ ‫چنیـن تکاپـوی فرهنگی‪ ،‬دسـتاوردهای اقتصادی پویا نیز‬ ‫به دنبـال خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫عطیه پژم‪ /‬هنرانالین‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن رخدادهــا در «هفتــه کتاب» هرســال‪ ،‬ائین رونمایی از کتب جدید نویســندگان و‬ ‫تهــای دوســتانه مخاطبــان بــا نویســندگان و مولفان اســت‪ .‬امســال نیز‬ ‫برگــزاری دیدارهــا و گپ وگف ‬ ‫به رســم ایــن ســنت هم هســاله در «هفتــه کتــاب»‪ ،‬خانــه ادبیــات ایــران در روزهــای مختلــف میزبــان‬ ‫شروعبهنوشتن از ‪ 14‬سالگی‬ ‫سـما صفایـی بابیان اینکـه ایـن اثـر‪ ،‬دومیـن‬ ‫مجموع هشـعر اوسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬نخسـتین کتـاب‬ ‫ً‬ ‫مـن دقیقـا بـا کرونـا ه مسـال اسـت و در زمـان‬ ‫اغـاز شـیوع کرونـا در ایـران‪ ،‬باعنـوان مـن سـخت‬ ‫نمی گیـرم توسـط نشـر انیمـا منتشـر شـد‪ .‬کتـاب‬ ‫حاضـر نیـز در سـال ‪ 1401‬توسـط همیـن نشـر بـه‬ ‫بازار کتاب عرضه شده است»‪ .‬وی که تحصیالت‬ ‫خـود را در رشـته گرافیـک به پایـان رسـانده اسـت‪،‬‬ ‫بااشـاره به اینکه نوشـتن ب هصـورت ابتدایـی را از‬ ‫‪ 17‬یـا ‪18‬سـالگی اغـاز کـرده‪ ،‬افـزود‪« :‬دران روزهـا‪،‬‬ ‫بـه ادبیـات کالسـیک بسـیار عالقـه داشـتم و در‬ ‫‪ 14‬یـا ‪1 5‬سـالگی‪ ،‬شـروع بـه خوانش شـعر شـعرای‬ ‫کالسـیک کـردم و همین امـر بهانـه ای بـه مـن‬ ‫مـی داد تـا خـود نیـز بـرای نوشـتن تلاش کنـم؛ اما‬ ‫اولین شعرهایی که در مجموعه منتشره خویش‬ ‫بـرای مخاطبـان دنیـای شـعر انتخـاب کـرده ام‪،‬‬ ‫شـعرهایی از زورهـای ‪ 20‬سـالگی مـن اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااذعان به اینکـه پدربـزرگ او شـاعر بـود و هرگـز‬ ‫هیـچ مجموع هشـعری را بـه بـازار کتـاب عرضـه‬ ‫نکرده اسـت و او‪ ،‬به همین دلیل با خویش عهده‬ ‫نبـوده‬ ‫بسـته ایـن کار را نکنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬تالشـم برای ‬ ‫وقتـی مجموعه اشـعارم ب هحـدی رسـید کـه بـرای‬ ‫مخاطـب قابل ارائـه بـود‪ ،‬کتابم را منتشـر کنم؛ که‬ ‫مهم ترین تصمیم در حوزه نشر کتاب برایم بوده‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫نابلدی در استفاده درست از‬ ‫ظرفیت هایفضایمجازی‬ ‫صفایـی کـه از ‪ 1380‬ب هصـورت جدی کار عکاسـی‬ ‫را اغـاز کـرده و پـس از گذرانـدن ‪ 10‬سـال‪ ،‬در‬ ‫یپـردازد‪،‬‬ ‫نحـوزه م ‬ ‫سـال ‪ 1390‬بـه تدریـس درای ‬ ‫باتا کیدبراینکـه بـه این موضـوع اعتقـاد دارد کـه‬ ‫وقتـی یـک اثـر هنـری؛ چـه شـعر‪ ،‬چـه نقاشـی و‬ ‫چـه هـر اثـری در هـر حـوزه دیگـری‪ ،‬به نمایـش‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫درمی ایـد‪ ،‬بـه نقـد نیـز گذاشـته م ‬ ‫«به نمایش گذاشت هشـدن و به نقد درامـدن یـک‬ ‫اثـر هنـری‪ ،‬می توانـد بـه این منجر شـود که خالق‬ ‫اثـر‪ ،‬برداشـت درسـت تری از اثـرش میـان دیگـر‬ ‫یشـود رشـد کـرده‬ ‫اثـار پیـدا می کنـد؛ کـه باعـث م ‬ ‫و گام در مسـیر ترقـی بگـذارد»‪ .‬ایـن شـاعر جـوان‬ ‫کـه در حـوزه گرافیـک و چـاپ نیـز بـه فعالیـت‬ ‫یپـردازد‪ ،‬بابیان اینکـه در وجـود او‪ ،‬واهمـه ای‬ ‫م ‬ ‫از تـرس دیده نشـدن کتـاب باتوج هبـه گسـترش‬ ‫نحـال بـر‬ ‫فضـای مجـازی وجـود داشـته؛ درعی ‬ ‫ایـن نیـز تا کیـد دارد کـه واهمـه نبایـد داشـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬فکـر می کنـم کـه امروز‪ ،‬بیشـترین مشـکل‬ ‫یسـت؛ شـاید ما‬ ‫مـا دراین عرصـه‪ ،‬مشـکل فرهنگ ‬ ‫نسـلی هسـتیم کـه شـبکه های مجـازی به تازگـی‬ ‫بـه مـا رسـیده و هنـوز بلـد نیسـتیم به درسـتی از‬ ‫تهـای ان اسـتفاده کنیـم؛ کـه موجـب‬ ‫ظرفی ‬ ‫نحـوزه بزنیم‪.‬‬ ‫یشـود دسـت به خرابـکاری درای ‬ ‫م ‬ ‫نکـردن فضای مجازی‬ ‫ایـن یعنی در حال جایگزی ‬ ‫ً‬ ‫بـا چیزهـای دیگـر هسـتیم کـه اصلا ارتباطـی بـا‬ ‫یکدیگـر ندارنـد»‪.‬‬ ‫امروز به فضای مجازی نیز در کشور ما نسبت به‬ ‫دیگر کشورها‪ ،‬تشدید شده و به نظرم همین امر‪،‬‬ ‫فشـدن از روند‬ ‫قشـر میانـه ای را کـه مسـتعد حذ ‬ ‫مطالعه اند‪ ،‬ازاین بازار حذف می کند؛ زیرا دو قشر‬ ‫دیگری که در کشورمان هستند‪ ،‬به گونه ای اند که‬ ‫یکی از ان ها‪ ،‬هرگز مطالعه نمی کند و قشری دیگر‬ ‫نیز هرگز شبکه های اجتماعی مانع مطالعه شان‬ ‫یشـود و راه خـود را در مطالعـ ه خـوب بلدنـد‪،‬‬ ‫نم ‬ ‫می شناسـند و می داننـد درحال انجـام چـه کاری‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی کـه کتاب «مـروری بر ترکیب بندی‬ ‫در عکاسی» را امسال توسط نشر «پرگار» منتشر‬ ‫و بـه بـازار کتـاب روانـه کـرده؛ بااشـاره به اینکه قشـر‬ ‫بـزرگ متوسـط و تاثیرپذیـری کـه در جامعـه مـا‬ ‫می توانـد محـو رنـگ و نـور شـبکه های مجـازی‬ ‫شـوند‪ ،‬در مسـیری گام برمی دارنـد کـه می بیننـد‬ ‫یشـود و مطالعـه نمی کننـد‪،‬‬ ‫روزهایشـان شـب م ‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬نبـودن همیـن قشـر به عنـوان‬ ‫مخاطـب بـازار کتـاب‪ ،‬صدم ههـای زیـادی بـه‬ ‫پروسـه نشـر و عرضه کتـاب می زنـد؛ اما به هرحال‬ ‫ان مخاطـب جـدی کتـاب‪ ،‬به نظـر مـن کمـاکان‬ ‫یسـت که شـاید‬ ‫وجـود دارد و ایـن مخاطـب‪ ،‬فرد ‬ ‫به دلیل افزایش مشکالت اقتصادی نتواند سراغ‬ ‫کتاب بـرود»‪.‬‬ ‫ترجیحزبانمرجعفارسیبرایانتقال اثارم‬ ‫صفایـی درباره اینکـه با رشـد زبان شـعر نسـبت به‬ ‫گذشـته و نزدیکـی ان بـه محـاورات روزمـره چقـدر‬ ‫موافـق اسـت؟ بااذعان به اینکـه اعتقـاد بسـیاری‬ ‫بـه شـعرای دوران بازگشـت و زبـان ارکائیـک‬ ‫در شـعر نـدارد‪ ،‬گفـت‪« :‬تصـورم این اسـت که‬ ‫سـعدی‪ ،‬حافـظ و دیگـر شـعرایی ازاین دسـت‪،‬‬ ‫به زبـان محـاوره خویـش شـعر می گفتنـد؛ امـا مـا‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫یـک زبـان مرجـع داریـم و ان زبان ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دانشـگاه‪ ،‬فارسـی بـا ان زبـان تدریـس م ‬ ‫امـروز بایـد ببینیـم محـاوره‪ ،‬نـه در کتـب؛ بلکـه‬ ‫توسـط اسـاتید دانشـگاه بـا چـه لحـن و بیانـی بـه‬ ‫یشـود و زبان معیار‬ ‫دانشـجویان ادبیات عرضه م ‬ ‫امـروز کـه کمـی نزدیـک بـه بیـان گوینـدگان اخبـار‬ ‫اسـت‪ ،‬می توانـد به عنـوان زبـان مرجـع فارسـی روز‬ ‫ب هشـمار ایـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه امـروز دیگـر‬ ‫یتـوان از «ز مـی و سـاقی» و این گونـه عبـارات‬ ‫نم ‬ ‫در محاورات روزانه اسـتفاده کرد؛ چرا که بسـیاری‬ ‫از ایـن کلمـات‪ ،‬نسـبت به زبـان امـروزی تغییـر‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬به همین دلیـل اسـت کـه‬ ‫مـن خـود را شـاعر دوران بازگشـت زبـان ارکائیـک‬ ‫مخاطبجدیکتابو مشکالتاقتصادی‬ ‫وی که در حوزه عکاسـی به ثبت اثاری در بخش‬ ‫پرتـره و اجتماعـی پرداخته؛ بابیان اینکه هنوز ا گر‬ ‫فـردی در یـک کشـور اروپایـی سـوار متـرو شـود‪،‬‬ ‫می بینـد مـردم به جای اینکـه گوشـی موبایـل در‬ ‫دستانشـان باشـد‪ ،‬کتاب در دسـت دارند و شـاید‬ ‫در یک وا گن قطار مترو ببینید چندین نفر کتاب‬ ‫در دسـت دارنـد و می خواننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬مثـل دیگر‬ ‫مـوارد‪ ،‬این مقولـه؛ یعنـی تشـدید وابسـتگی مردم‬ ‫شاتر‬ ‫درس �بی پایان‬ ‫(چند �پرتر ه از اموزش کاسپار)‬ ‫«کاسپار هاوزر» در یک روز زمستانی سر از نورنبرگ دراورد و چونان‬ ‫می نمایاند که انگاری موجودی ست عجیب الخلقه که دلش می خواهد‬ ‫مانند پدرش یک سرباز بشود؛ اما ‪ !...‬اوا تدین‪ ،‬مرتضی حسین زاده‪،‬‬ ‫سجاد حمیدیان‪ ،‬شبنم دادخواه‪ ،‬دنیز دانش ‪ ،‬کورش دانشور و طاهره‬ ‫کارگردانی میالد نیک ابادی‬ ‫ هزاوه؛ بازیگران این نمایش به طراحی و‬ ‫ِ‬ ‫دراماتورژی بهزاد اقاجمالی‬ ‫با‬ ‫هستند که برپایه متنی‬ ‫ِ‬ ‫ روی صحنه رفته و تا ‪ 13‬خردادماه ساعت ‪21‬‬ ‫به ِ‬ ‫در «عمارت نوفل لوشاتو» میزبان عالقه مندان است‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫نویســندگانی بــود کــه در ســال جــاری کتــب جدیــدی را بــه بــازار کتاب کشــور عرضــه کرده اند‪ .‬یکــی از‬ ‫بهــا که توســط نشــر «انیما» تحت عنــوان «خوانش شــعر امــروز» به تازگی راهی بــازار کتاب‬ ‫ایــن کتا ‬ ‫شــده اســت‪ ،‬مجموع هشــعری باعنــوان «مثــل لــو رفتــن النــه پرنــدگان در پاییــز» اثــر «ســما صفایــی»‬ ‫بــوده کــه مــا را بران داشــت بــا وی به گفت وگــو بنشــینیم‪« .‬ســما صفایــی» متولــد شــهریور ‪ 1362‬در‬ ‫تهــران؛ شــاعر‪ ،‬نویســنده‪ ،‬عــکاس و مولــف و مــدرس حــوزه گرافیک اســت‬ ‫کشـورم نمی دانم؛ اما به هرحال‪ ،‬ترجیح می دهم‬ ‫حتـی بـرای شـناخت زبـان روز نیـز زبـان مرجـع را‬ ‫درنظـر بگیـرم و زبـان محـاوره کوچـه را زبانـی فاخـر‬ ‫بـرای شـعر نمی شناسـم‪ .‬بااینکـه شـاملو راجـع به‬ ‫ایـن زبـان تحقیـق کـرده و ان را زبانـی بسـیارمهم‬ ‫می دانـد؛ امـا ایـن زبان‪ ،‬تنهـا در ترانه جایگاه خود‬ ‫را پیـدا می کنـد کـه به نظـرم بایـد بسـیار بااحتیاط‬ ‫سـراغ ان رفـت»‪ .‬خالـق کتـاب «مثـل لـو رفتـن‬ ‫النـه پرنـدگان در پاییـز» باتا کیدبر اینکـه اعتقـاد‬ ‫دارد کـه شـعر و ترانـه‪ ،‬محـل عبـور هـر کلمـه ای‬ ‫نیسـت و ایـن محدودیـت‪ ،‬هـم کلمـات مرجـع و‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫هـم کلمـات محـاوره را شـامل م ‬ ‫«به نظـر می رسـد کـه جامعـه امـروز مـا‪ ،‬دچـار‬ ‫یسـت و‬ ‫افـراط نوظهور بـودن شـبکه های مجاز ‬ ‫در نسـل مـن‪ ،‬این نکتـه وجـود نداشـته‪ .‬در نسـل‬ ‫بعـد کـه وقتی به دنیا می ایـد‪ ،‬خـود را درمواجهه با‬ ‫شـبکه های مجـازی می بیند‪ ،‬اوضاع بهتـری از ما‬ ‫تتـر بـا ان کنـار بیاینـد»‪.‬‬ ‫خواهـد داشـت و راح ‬ ‫اقتصادامروز ما‪،‬اقتصادیتزریقی ست‬ ‫صفایـی‪ ،‬باابرازتاسـف از اینکه امـروز بسـیاری از‬ ‫مسائل و موارد در کشور ما با هم تناسبی ندارند‪،‬‬ ‫یشـود وقتـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬این امـر موجـب م ‬ ‫صحبـت از ازادشـدن مقولـه ای کـه بـا یارانـه بـه‬ ‫مردم عرضه می شود‪ ،‬به میان می اید‪ ،‬ناهنجاری‬ ‫یشـود ؛ زیـرا اقتصـاد مـا‪ ،‬اقتصـادی‬ ‫ایجـاد م ‬ ‫یسـت؛ به این معن اکـه یکسـری از مقول ههـا‬ ‫تزریق ‬ ‫بایـد در حقـوق دریافتـی مـردم تزریـق شـود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در وضعیتـی این چنینـی‪ ،‬ا گـر بـه کاغـذ‬ ‫یارانه داده نشود‪ ،‬اثاری مانند کتاب عکاسی من‬ ‫بـا کاغـذ ازاد منتشـر شـده و قیمـت باالیـی پیـدا‬ ‫نهـا کتبـی هسـتند کـه‬ ‫یکـه ای ‬ ‫می کننـد؛ درحال ‬ ‫دانشـجویان به منظور ارضای نیازهای تحصیلی‬ ‫ً‬ ‫ـذاری بـاال‪ ،‬عملا‬ ‫سـراغ ان می رونـد و بـا قیمت گ ِ‬ ‫بهـا بـرای دانشـجویان‬ ‫ننـوع کتا ‬ ‫کار تهیـه ای ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در‬ ‫سـخت م ‬ ‫چنـدروز حضـورش در نمایشـگاه کتـاب‪ ،‬دیـده‬ ‫کـه نخسـتین نـگاه بـه کتـاب‪ ،‬نـگاه بـه پشـت‬ ‫جلـد و قیمـت ان اسـت و بعـد دست دسـت؛‬ ‫بعـد فکـر‪ ،‬بعـد نـگاه و بعـد عبـور‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫ً‬ ‫یعنـی عملا هزین هکـردن بـرای ایـن مقول ههـای‬ ‫زندگـی‪ ،‬مـردم را دچـار گرفتـاری می کنـد؛ حتـی‬ ‫اشـخاصی کـه به جای اینکـه در پـارک یـا هـر محل‬ ‫دیگـری مشـغول تفریـح و هـر اسـتراحت دیگـری‬ ‫باشـند‪ ،‬باالخـره امده انـد و در نمایشـگاه کتـاب‬ ‫قـدم می زننـد‪ ،‬پـس گرایـش و تمایلـی بـه کتـاب‬ ‫داشـته اند کـه به نمایشـگاه امده انـد»‪ .‬وی بـا ابراز‬ ‫خرسـندی از اینکه امروز شـعر و ادبیات در کشـور‬ ‫به رغـم وجـود مشـکالت اقتصـادی‪ ،‬همچنـان‬ ‫زایش خویش را انجام می دهد‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬باید‬ ‫نهـای بـزرگ و مهـم فرهنگـی و‬ ‫بپذیریـم در بحرا ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬همیشـه رخدادهـای بزرگـی در حـوزه‬ ‫ادبیـات به وقـوع پیوسـته اسـت؛ امـا ایـن اتفاقات‬ ‫ً‬ ‫بعـدا دیـده خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫لهجهو لحنهنرمند؛وجههمترقییکاثر هنری‬ ‫وی بابیان اینکـه هرانچـه بـه هرنـوع‪ ،‬هر میـزان‬ ‫و هر شـکلی زایـش و خالقیـت داشـته باشـد‪،‬‬ ‫هنـر به حسـاب می ایـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر یـک قطعـه‬ ‫موسـیقی به یـک نرم افزار کامپیوتـری داده شـود‪،‬‬ ‫می توانـد فقـط نواختـن یـک قطعـه را انجـام‬ ‫دهـد و ا گـر یـک انسـان هـم نواختـن این قطعـه‬ ‫را انجـام بدهـد‪ ،‬مـن نمی توانـم ان را هنـر زیـادی‬ ‫تلقـی کنـم و به نظـر این گونـه می رسـد کـه ان فرد‪،‬‬ ‫تنهـا تکنیـک نواختـن یـک سـاز را دارد؛ امـا ا گـر‬ ‫لهجـه و لحـن خویـش را وارد نوازندگـی اش کنـد‪،‬‬ ‫ان نواختـن نیـز می توانـد مبـدل بـه هنـر شـود و‬ ‫سـاختن یـک قطعـه موسـیقی می توانـد وجهـه‬ ‫یتـر از موسـیقی در ان هنـر باشـد»‪ .‬صفایـی‬ ‫مترق ‬ ‫بااذعان به اینکه در ادبیات نیز نوشـتن داسـتان‪،‬‬ ‫خلـق شـخصیت‪ ،‬خلـق داسـتان یـا خلـق شـعر یا‬ ‫هرچیـز دیگـری کـه بـا خلـق مواجـه باشـد‪ ،‬به زعم‬ ‫او می تواند هنر به حسـاب بیاید‪ ،‬گفت‪« :‬رسـالت‬ ‫هنرمنـد به نظـرم‪ ،‬دسـت زدن به ایجـاد جهش ها‬ ‫یسـت و امـروز‪،‬‬ ‫و اتفاقـات بـزرگ فرهنگـی و هنر ‬ ‫ً‬ ‫عمال تمام این رخدادها‪ ،‬در کنار زیبایی شناسی‬ ‫توسـط هنرمنـدان اتفـاق می افتـد و بسـیاری از‬ ‫مقوالت؛ ازجمله شهرسازی یااینکه چه چیزی در‬ ‫شـهر دیـده شـود و چـه صدایـی در شـهر ب هگـوش‬ ‫برسد‪ ،‬چه نور و چه رنگی در شهر پرا کنده باشد‪،‬‬ ‫مـردم در شـهر چـه بخواننـد و چـه بفهمنـد و ‪...‬‬ ‫می توانـد به عنـوان مهم تریـن رسـالت های یـک‬ ‫هنرمند باشـد؛ اما ازسـویی‪ ،‬به نظرم یک هنرمند‬ ‫به راحتی می تواند از بین برود؛ چرا که سالحی که‬ ‫در دسـت دارد‪ ،‬در هـر صنـف و در هـر مقولـه ای‪،‬‬ ‫بسـیار شـکننده‪ ،‬ظریـف و حسـاس اسـت؛ و ایـن‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه خـود‬ ‫سلاح نیـز دقیقـا ماننـد پروسه ا ‬ ‫هنرمند در ان به دنیا نگاه می کند‪ ،‬ابزار او نیز ابزار‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫شکننده ا ‬ ‫بزرگ ترینرسالتهنر ایرانامروز‬ ‫بر دوشمسئولینادارهجامعه‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه بزرگ تریـن رسـالت در دنیای‬ ‫هنـر امـروز‪ ،‬بـر دوش مسـئولین اداره جامعـه‬ ‫نهـا نسـبت بـه هنرمنـد رسـالت دارنـد‪،‬‬ ‫اسـت و ا ‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر هنرمنـد‪ ،‬نـان نـرم و تخـت گرمـی‬ ‫پیـدا کنـد‪ ،‬می توانـد فرهنـگ کشـور را ب هسـرعت‪،‬‬ ‫دقـت و ظرافـت بـه جلـو پیـش ببـرد»‪ .‬صفایـی‬ ‫درپاسخ به این پرسـش که نوشـتن چگونـه‬ ‫می توانـد دسـت بـه ایجـاد تسـکین و ارامـش در‬ ‫وجـود یـک نویسـنده بزنـد بااشـاره به اینکه رمانـی‬ ‫در دسـت دارد کـه مراحـل ویرایـش ان روبه اتمـام‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬این رمان موضوعی دارد که بسـیار‬ ‫ت داشـتم دسـت بـه نوشـتن ان بزنـم و در‬ ‫دوسـ ‬ ‫دوران و برهـه ای از زندگـی دسـت بـه نوشتنشـان‬ ‫زدم و ایـن‪ ،‬بسـیار برایـم گشـاینده بـود؛ حـال‬ ‫بمانـد کـه چقـدر توانسـتم باکیفیـت بنویسـم یـا‬ ‫نه؛ اما مسیر نوشتن برای من بسیار خوشایند و‬ ‫ارامش بخـش بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫عکس‪:‬میناقانع‬ ‫چشم انداز‬ ‫ربات هایی دارای حس درد برای اموزش پزشکان‬ ‫پیشـــرفت های علـــم رباتیـــک بـــا ســـرعت چشـــمگیری درحـــال ر خ دادن‬ ‫شه ــای‬ ‫اس ــت و ه ــرروز اخب ــار ت ــازه ای مبنی ب ــر پیش ــرفت در یک ــی از بخ ‬ ‫ایـــن علـــم جـــذاب شـــنیده می شـــود‪ .‬در حوزه هـــای مختلفـــی ازجمل ــه‬ ‫امـــوزش‪ ،‬صنعـــت‪ ،‬خدمـــات و ‪ ...‬ربات هایـــی شـــگفت انگیز هـــرروز ب ــه‬ ‫ب ــازار روان ــه می ش ــوند‪ .‬یک ــی از حوزه ه ــای مه ــم و قابل توج ــه در دنی ــای‬ ‫یس ــت‬ ‫ام ــروز رباتی ــک‪ ،‬بخ ــش ام ــوزش به وی ــژه در زیرمجموعه ه ــای پزشک ‬ ‫کـــه ارتبـــاط میـــان انســـان و ربـــات را به خوبـــی به تصویـــر می کش ــد‪.‬‬ ‫در همین راســـتا ؛ مطالعـــه ای جدیـــد کـــه در ‪ Scientific Reports‬منتش ــر‬ ‫شـــده اورده؛ ربات هایـــی بـــرای امـــوزش پزشـــکان ســـاخته شـــده اند ک ــه‬ ‫دارای ح ــس درد هس ــتند‪ .‬ای ــن ربات ه ــا ب ــا ب ــروز احس ــاس درد واقع ــی را‬ ‫مهندســـی می کننـــد و به منظـــور امـــوزش پزشـــکان مورداســـتفاده ق ــرار‬ ‫گیرنـــد‪ .‬به گـــزارش خبرگـــزاری علـــم و فنـــاوری؛ پیشـــرفت های رباتی ــک‬ ‫بـــه امـــوزش پزشـــکان کمـــک می کنـــد تـــا درمان هـــای بهتـــر و ش ــاید‬ ‫دلســـوزانه تری توســـعه پیـــدا کنـــد‪ .‬تیمـــی به رهبـــری محققـــان «کال ــج‬ ‫قت ــر‬ ‫امپریـــال لنـــدن»‪ ،‬راهـــی بـــرای مهندســـی ربات هایـــی بـــا ابـــراز دقی ‬ ‫حــس درد در صــورت ابــداع کرده انــد کــه بــه پزشــکان در امــوزش و تمریــن‬ ‫روی بیمـــاران کمـــک می کنـــد‪ .‬ایـــن ربات هـــای جدیـــد همچنیـــن ب ــرای‬ ‫ام ــوزش تن ــوع در بیم ــاران اس ــتفاده خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫حاالت چهره و ابراز احساسات بهتر‬ ‫نویس ــنده ای ــن مطالع ــه «س ــیبیل ررول» از دانش ــکده مهندس ــی طراح ــی‬ ‫کالـــج امپریـــال لنـــدن در بیانیـــه ای مطبوعاتـــی گفـــت‪« :‬بهبـــود دق ــت‬ ‫حـــاالت نمایـــش درد در صـــورت ایـــن ربات هـــا گامـــی کلیـــدی در بهب ــود‬ ‫کیفیـــت امـــوزش معاینـــه فیزیکـــی بـــرای دانشـــجویان پزشکی ســـت»‪.‬‬ ‫ربات ه ــا در ان ــواع ش ــکل ها و رنگ های ــی گونا گ ــون هس ــتند‪ .‬ه ــدف ای ــن‬ ‫ربات ه ــای متن ــوع‪ ،‬جلوگی ــری از توس ــعه تعصب ــات ن ــژادی ی ــا جنس ــیتی‬ ‫توس ــط پزش ــکان مش ــتاق اس ــت؛ هر چن ــد برخ ــی از محقق ــان پیش ازای ــن‬ ‫ت ــاش کرده ان ــد ت ــا اموزش ه ــای ض ــد س ــوگیری را ب ــرای پزش ــکان انج ــام‬ ‫نه ــا به ان ــدازه ایـ ـن روش جدی ــد قابل اعتم ــاد‬ ‫دهن ــد؛ ام ــا رویکرده ــای ا ‬ ‫نب ــوده اس ــت‪« .‬جیک ــوب ت ــان» از نویس ــندگان دیگ ــر ای ــن مطالع ــه گف ــت‪:‬‬ ‫«مطالع ــات قبل ــی ک ــه س ــعی در مدل س ــازی ح ــاالت دردمن ــدی ص ــورت‬ ‫داشـــتند‪ ،‬بـــر روی حالت هـــای تصادفـــی ایجادشـــده نمایـــش داده‬ ‫می ش ــدند‪ .‬ب ــرای اولین ب ــار اس ــت ک ــه از ش ــرکت کنندگان خواس ــته ش ــده‬ ‫ت ــا عم ــل فیزیک ــی احس ــاس درد را انج ــام دهن ــد ک ــه ب ــه م ــا ای ــن ام ــکان را‬ ‫می دهـــد تـــا مدل هـــای شبیه سازی شـــده پویـــا ایجـــاد کنیـــم»‪.‬‬ ‫اموزش در کمتر از یک ساعت‬ ‫شـــاید ســـودمندترین جنبـــه ایـــن کار جدیـــد این باشـــدکه به ســـرعت در‬ ‫ام ــوزش کم ــک می کن ــد‪ .‬دکت ــر «تریش ــانتا نانای ــا کارا»‪ ،‬مدی ــر «م ــورف ل ــب»‬ ‫ازمایشـــگاهی کـــه مســـئول مهندســـی ایـــن ربات هـــای جدیـــد اس ــت‪،‬‬ ‫بی ــان ک ــرد‪« :‬تحقیق ــات فعل ــی م ــا در ازمایش ــگاه به دنب ــال تعیی ــن قابلی ــت‬ ‫این روش هـــای اموزشـــی جدیـــد مبتنی بـــر رباتیـــک اســـت و امیدواری ــم‬ ‫بتوانی ــم در این ــده تعصب ــات زمین ـه ای را در دانش ــجویان پزش ــکی ب ــا کمت ــر‬ ‫از یک س ــاعت ام ــوزش کاه ــش دهی ــم»‪ .‬در بخش ــی از ای ــن مطالع ــه ام ــده‬ ‫اســـت‪« :‬در شبیه ســـازهای امـــوزش پزشـــکی می تـــوان محیطـــی ام ــن و‬ ‫ته ــای‬ ‫کنترل شـــده را بـــرای دانشـــجویان پزشـــکی فراهـــم کـــرد تـــا مهار ‬ ‫معاین ــه فیزیک ــی خ ــود را تمری ــن کنن ــد و بهب ــود دهن ــد‪ .‬ی ــک منب ــع مه ــم‬ ‫اطالعات ــی ب ــرای پزش ــکان‪ ،‬بازخ ــورد بص ــری ح ــاالت ص ــورت درد غی ــرارادی‬ ‫درپاســـخ به لمـــس فیزیکـــی در ناحیـــه اســـیب دیده بیمـــار اس ــت‪.‬‬ ‫با این ح ــال‪ ،‬اغل ــب شبیه س ــازهای رباتی ــک ام ــوزش پزش ــکی موج ــود ک ــه‬ ‫می توانن ــد رفتاره ــای معاین ــه فیزیک ــی را درلحظ ــه ثب ــت کنن ــد‪ ،‬نمی توانن ــد‬ ‫حـــاالت چهـــره را به خوبـــی نشـــان دهنـــد و همچنیـــن ماننـــد برخ ــی‬ ‫ته ــا‬ ‫ســـوگیری ها ازنظـــر قومیـــت و جنســـیت هســـتند»‪ .‬ایـــن محدودی ‬ ‫ب ــا ه ــم کارب ــرد شبیه س ــازهای ام ــوزش پزش ــکی را مح ــدود می کنن ــد؛ زی ــرا‬ ‫ان هــا نمونـه ای مناســب از حــاالت درد در صــورت را دراختیــار دانشــجویان‬ ‫پزشـــکی قـــرار نمی دهنـــد کـــه می توانـــد منجـــر بـــه تشـــخیص نادرس ــت‬ ‫شـــود‪ .‬عالوه برایـــن‪ ،‬ایـــن محدودیت هـــا کاربـــرد ایـــن شبیه ســـازهای‬ ‫پزش ــکی را ب ــرای تش ــخیص و تصحی ــح عالئ ــم اولی ــه در ام ــوزش پزش ــکی‬ ‫نب ــار‪ ،‬سیس ــتم رباتیک ــی را ارائ ــه ش ــده اس ــت‬ ‫مح ــدود می کن ــد‪ .‬ب ــرای اولی ‬ ‫کــه می توانــد حــاالت درد چهــره را درپاس ـخ به لمــس شبیه ســازی کنــد کــه‬ ‫ب ــر روی طی ــف وس ــیعی از بیم ــاران از ه ــر جن ــس و قومیت ــی کارک ــرد دارد‪.‬‬ ‫م ــا از رویک ــرد منحصربه ف ــرد مدل س ــازی ح ــاالت درد چه ــره به ش ــکل پوی ــا‬ ‫بااس ــتفاده از ی ــک روش مبتنی ب ــر ادرا ک و داده ه ــا هم ــراه ب ــا ورودی ه ــای‬ ‫دیداری‪-‬لمس ــی اس ــتفاده کرده ای ــم‪ .‬یافته ه ــای م ــا نش ــان می ده ــد ک ــه‬ ‫س ــوگیری های جنس ــیتی و قومیت ــی ب ــر اس ــتراتژی لم ــس و درک ح ــاالت‬ ‫نم ــدل موس ــوم ب ــه ‪ Morph Face‬تاثی ــر‬ ‫ش داده ش ــده درای ‬ ‫ص ــورت نمایـ ـ ‬ ‫له ــای‬ ‫نمی گـــذارد‪ .‬پیش بینـــی می شـــود این رویکـــرد بـــرای تولیـــد مد ‬ ‫ته ــای‬ ‫معاین ــه فیزیک ــی ب ــرای بیم ــاران مختل ــف به منظ ــور کاه ــش قضاو ‬ ‫اشــتباه در دانشــجویان پزشــکی و ارائــه امــوزش متمرکــز بــرای رســیدگی بــه‬ ‫ای ــن خطاه ــا اس ــتفاده ش ــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2505‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪817 -77‬و‪ 24‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K1515296‬و شماره شاسی ‪NAAN01CE7LH333555‬‬ ‫بـه مالکیـت فاطمـه حقیقت خـواه فرزنـد محمد مفقود شـده و‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪817‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب علـی محمدی حاجی ابـادی مالـک خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600i‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪612 -36‬ق‪ 95‬و شـماره موتـور ‪ 118P0018092‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA36AA6DG299799‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کس ادعایـی در مـورد خودرو‬ ‫مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز‪ ،‬به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو‬ ‫یسـت پـس از انقضـای‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫واقـع در پیکا ‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪581‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو اردی ای ‪1600‬‬ ‫بـه رنـگ یشـمی روغنـی مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪527 -36‬ق‪ 82‬و شـماره موتـور ‪ 11784072023‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 13476117‬به مالکیت سـپهر جوادی مفقود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪582‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪206-SD-TU5‬‬ ‫مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪164 -64‬ق‪47‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 174B0015118‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAP41FE9HJ023397‬بـه مالکیـت مرضیـه شـیروی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهی دعوت به متراژ و مساحت‬ ‫نظر به اینکه اقای احمد وزیرپناه مالک ششدانگ یکباب منزل به شماره پال ک‬ ‫‪ 5248‬فرعی از ‪ 330‬فرعی واقع در خلیل اباد پال ک ‪ 23‬اصلی بخش دو خلیل اباد‬ ‫اسـت و بـه موجـب نامـه وارده بـه شـماره ‪ 33/1401/423‬مورخـه ‪1401/01/03‬‬ ‫درخواسـت متـراژ و مسـاحت را نمـوده و اعلام داشـته کـه از نـام و ادرس مجاورین‬ ‫اطالعـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد کد ‪ 914‬م‪.‬ب‪.‬ث حسـب تقاضای نامبـرده از طریق‬ ‫درج ا گهـی در روزنامـه بـه کلیـه مجاوریـن پلا ک فوق الذکـر ابلاغ می شـود کـه بـه‬ ‫منظـور متـراژ و مسـاحت پلا ک موصـوف‪ ،‬نماینـده و نقشـه بردار ایـن اداره در روز‬ ‫یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/29‬سـاعت ‪10‬صبـح بـه محـل وقـوع ملـک بـه ادرس‬ ‫خلیل ابـاد‪ ،‬خیابـان فردوسـی‪ ،‬فردوسـی ‪ 2‬عزیمـت خواهنـد کـرد‪ .‬مالکیـن مجـاور‬ ‫می تواننـد در وقـت مقـرر‪ ،‬در محـل حاضـر و از حقـوق متصـوره خـود دفـاع کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا عـدم حضـور انـان مانـع از عملیات متراژ و مسـاحت نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/03:‬‬ ‫علی خدادادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خلیل اباد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫علیرضـا کبودانـی بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬میـدان هـادی سـاعی‪ ،‬مجتمـع کسـری‪ ،‬ورودی ‪ ،B‬واحـد ‪ 9‬بـا تسـلیم یـک برگ‬ ‫استشـهاد مصـدق بـه شـماره ‪ 126189‬دفتـر ‪ 6‬شـهرری بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪ 4005032‬مـورخ ‪ 1401/02/21‬اعلام‬ ‫کـرده سـند مالکیـت یـک قطعـه اپارتمـان بـه پلا ک ثبتـی ‪ 4910‬فرعـی از ‪ 200‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 148‬فرعـی‬ ‫از اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 21‬در طبقـه دوم واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 49/85‬مترمربـع کـه مقـدار ‪ 1/65‬مترمربـع ان فضـای پیشـرفته اسـت بـه مالکیـت علیرضـا کبودانـی فرزنـد‬ ‫محمـد شماره شناسـنامه ‪ 726‬متولـد ‪ 1357/05/04‬صـادره از ری دارای شـماره ملـی ‪ 0492157766‬بـا جـز سـهم ‪6‬‬ ‫از کل سـهم ‪ 6‬بـه عنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 58367‬مـورخ ‪1392/03/13‬‬ ‫دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 22‬شـهرری اسـتان تهران‪ ،‬موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپی ‪327333‬‬ ‫سـری ب سـال ‪ 93‬که در صفحه ‪ 139‬دفتر امال ک جلد ‪ 2229‬ذیل شـماره ‪ 547989‬ثبت شـده اسـت و محدودیت‬ ‫رهنـی شـماره ‪ 12003‬مـورخ ‪ 1393/11/15‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 1118‬شـهر تهـران اسـتان تهـران کـه بـه‬ ‫نفـع بانـک ملـت بـه مبلـغ ‪ 653/000/000‬ریـال بـه مـدت ‪ 50‬مـاه ثبـت شـده مـازاد دارد رهنـی شـماره ‪ 18764‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/2/22‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 1636‬شـهر تهـران اسـتان تهـران کـه بـه نفـع بانـک ملـت شـعبه‬ ‫نجات الهـی جنوبـی بـه مـدت ‪ 60‬مـاه ثبـت شـده کـه به علت سـهل انگاری مفقود شـده تقاضای صدور المثنی سـند‬ ‫یشـود تا هر کس نسـبت‬ ‫مالکیت کرده اسـت‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک نوبت ا گهی م ‬ ‫به ملک مورد ا گهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است‪ ،‬باید تا ده روز پس از انتشار ا گهی‬ ‫به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم کند و ا گر ظرف مهلت‬ ‫مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیت یا سـند معاملـه ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند‬ ‫مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫م الف ‪115‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/26-140060319014004751‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه مجاز فرزند حسـن‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 2852‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 325‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 565‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪-‬‬ ‫فرعـی از ‪ 565‬اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی بهجـرد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از‬ ‫مالک رسـمی اقای حسـین ازاد قلب محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/12-140160319014000520‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای امیدعلـی سـلطانی رمون فرزنـد درویش نورعلـی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 378‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه‬ ‫مشـتمل بر باغچه به مسـاحت ‪ 505‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 948‬اصلی مفروز و مجزا شـده از پال ک‬ ‫ فرعـی از ‪ 948‬اصلـی قطعـه ‪ 6‬واقـع در اراضـی دره تنگ دلفارد جیرفت بخـش ‪ 34‬کرمان خریداری از‬‫مالک رسـمی اقای نجاتعلی مددی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/07-140160319014000420‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای یدالـه راونـد فرزنـد فتح الـه‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 68‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه‬ ‫و باغچـه بـه مسـاحت ‪ 300‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 594‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪-‬‬ ‫فرعـی از ‪ 594‬اصلـی قطعـه ‪ 5‬واقـع در اراضـی بـاغ سـاوند سـاردوئیه جیرفـت بخـش ‪ 34‬کرمـان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/11/13-140060319014005107‬هیات دوم موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم رضـوان صالحی نیـا فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 16‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه و‬ ‫باغچـه بـه مسـاحت ‪ 2347/29‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعی از ‪ 535‬اصلی مفروز و مجزا شـده از پال ک‬ ‫‪ 16‬فرعی از ‪ 535‬اصلی قطعه ‪ 5‬واقع در اراضی باب بیدان سـربیژن سـاردوئیه جیرفت بخش ‪34‬‬ ‫کرمان خریداری از مالک رسـمی محمد صالحی نیا محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/30-140060319014005425‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـهیال قادری رمـازی فرزنـد‬ ‫کرامـت بـه شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫مغازه به مسـاحت ‪ 96‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 581‬اصلی مفروز و مجزا شـده از پال ک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 581‬اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین اباد جیرفت بخش ‪ 45‬کرمان خریداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای میرزامحمـد هـروی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1395/06/02-139560319014007207‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات مالکانـه بالمعارض‬ ‫متقاضـی ورثـه محمود بلوچ که برابر برگ انحصـار وراثت شـماره ‪ 85194‬مورخ‬ ‫‪ 1401/01/16‬شـورای حـل اختلاف شـماره ‪ 5‬جیرفـت بدیـن شـرح تعریـف‬ ‫شـده اند‪ :‬ناهیـد‪ ،‬معیـن‪ ،‬نگیـن‪ ،‬مهـران‪ ،‬فرشـید همگـی بلـوچ فرزنـدان متوفـی و خانـم شـمس الملوک‬ ‫فتاحی دهنـوی همسـر متوفـی کمافـرض اهلل در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 438‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 8622‬فرعـی از ‪ 574‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ 1211‬فرعـی از ‪ 574‬اصلـی قطعـه دو واقـع‬ ‫در اراضـی جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای علی مراد بلوچ محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/23-140060319014004008‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی مصطفـی دلیـری فرزنـد کرامت به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 78‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مساحت ‪ 399/29‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 12‬اصلی مفروز و مجزا شده از پال ک ‪ -‬فرعی از ‪12‬‬ ‫اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی طوهـان جیرفت بخش ‪ 45‬کرمـان خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای هـادی ائین پرسـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫فاصله‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/23-140060319014004007‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی کرامـت دلیـری فرزنـد هـادی بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 333‬صادره از جیرفت در ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 610/31‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی مفـروز و مجزا شـده از پال ک ‪ -‬فرعـی از ‪12‬‬ ‫اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی طوهـان جیرفت بخش ‪ 45‬کرمـان خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای هـادی ائین پرسـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫فاصله‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی اصالحی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 1400/10/19-140060319014004545‬هیـات‬ ‫دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم لیلا مرسـلپور فرزنـد علـی به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 838‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ دوبـاب مغازه به‬ ‫مسـاحت ‪ 81/03‬مترمربـع پلا ک ‪ 257‬فرعـی از ‪ 374‬اصلـی مفروز و مجزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعی از‬ ‫‪ 374‬اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی اسـماعیلیه جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از سـهام‬ ‫مجهـول پلا ک فوق الذکـر محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در یـک نوبـت‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار ا گهی به مدت یک ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫یسـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/03:‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی تحدید حدود‬ ‫چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پلا ک ‪ 203‬فرعـی از ‪ 565‬اصلـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 145/30‬مترمربـع بخـش ‪ 45‬کرمـان واقـع در اراضـی بهجـرد جیرفـت مـورد‬ ‫تقاضـای خانـم محدثـه مصطفـوی بـه اسـتناد رای هیـات محترم حـل اختالف‬ ‫ثبـت جیرفـت به شـماره ‪ 140060319014004396‬مـورخ ‪ 1400/10/11‬در مالکیت‬ ‫نامبـرده قـرار گرفتـه و ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد‬ ‫حدود دارد؛ لذا حسـب درخواسـت شـماره ‪ 17667‬مورخ ‪ 1400/12/07‬مالک‪ ،‬بدینوسـیله ا گهی تحدید‬ ‫حـدود ان بـه اسـتناد تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـدی ان از سـاعت ‪8‬صبـح‬ ‫روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/02‬در محـل وقـوع ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا بـه مالـک یـا‬ ‫مالکیـن مجـاور رقبـه مذکـور اعلام می شـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعلان‪ ،‬به محل وقـوع ملک حاضر‬ ‫و درصـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن‪ ،‬عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از‬ ‫مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی‪ ،‬ان اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بـر طبـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت و مـاده‬ ‫ً‬ ‫‪ 86‬اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت‬ ‫‪ 30‬روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم کنـد و پـس از گذشـت مهلت یادشـده‪ ،‬هیچگونه‬ ‫ادعـا مسـموع نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/03 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جیرفت‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای حمیـد محمدپـور دارای شناسـنامه ‪ 11‬به شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪-25/1401‬‬ ‫‪ 9‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان محمدرضـا‬ ‫محمدپوررباط سـنگی بـه شماره شناسـنامه ‪ 184‬در تاریـخ ‪ 1398/10/07‬در اقامتـگاه دائمـی خـود‬ ‫بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬فاطمـه احمـدی فرزنـد‬ ‫نصرالـه ش ش ‪ 8‬متولـد ‪ 1323‬همسـر متوفـی ‪ -2‬حمیـد محمدپـور فرزنـد محمدرضـا ش ش ‪11‬‬ ‫متولـد ‪ 1359‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬راضیـه محمدپوررباط سـنگی فرزنـد محمدرضـا ش ش ‪ 9‬متولـد‬ ‫‪ 1355‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬مریـم محمدپوررباط سـنگی فرزنـد محمدرضـا ش ش ‪ 149‬متولـد ‪1364‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -5‬معصومـه محمدپوررباط سـنگی فرزنـد محمدرضـا ش ش ‪ 449‬متولـد ‪ 1366‬فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -6‬مهـدی محمدپوررباط سـنگی فرزنـد محمدرضـا ش ش ‪ 408‬متولـد ‪ 1351‬فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -7‬محمـد محمدپوررباط سـنگی فرزنـد محمدرضـا ش ش ‪ 369‬متولـد ‪ 1350‬فرزنـد متوفـی ‪-8‬‬ ‫مرضیـه محمدپوررباط سـنگی فرزنـد محمدرضـا ش ش ‪ 33‬متولـد ‪ 1348‬فرزنـد متوفـی ‪ -9‬محبوبـه‬ ‫محمدپوررباط سـنگی فرزنـد محمدرضـا ش ش ‪ 10‬متولـد ‪ 1346‬فرزنـد متوفـی ‪ -10‬نرجـس محمدپـور‬ ‫فرزنـد محمدرضـا ش ش ‪ 21‬متولـد ‪ 1339‬فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت‬ ‫مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال‬ ‫گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫صالح ارجمندی‪ ،‬دبیر شعبه ‪ 9‬شورای حل اختالف تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪688 -32‬ص‪ 88‬و شـماره موتـور ‪ M13/5696993‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100G3606585‬بـه‬ ‫مالکیـت معصومـه خزرلـق مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز موتورسـیکلت تکتاز به رنگ قرمـز مدل ‪ 1395‬با شـماره پلا ک ‪776-32684‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 056396‬و شـماره تنـه ‪ NEJ125G9516889‬بـه مالکیـت فرهـاد علمـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬دوگانه سـوز بـه رنگ نقـره ای مدل ‪ 1390‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪843 -24‬س‪ 76‬و شـماره موتـور ‪ 12490212659‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CA1CE285922‬بـه‬ ‫مالکیـت نصرالـه زارعـی فرزنـد مصطفـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز موتورسیلکت هوندا بلوچ به رنگ بنفش متالیک مدل ‪ 1395‬با شماره پال ک‬ ‫‪ 774-52864‬و شـماره موتـور ‪ 0125NCT115416‬و شـماره تنـه ‪ NCT125B9515007‬بـه مالکیـت‬ ‫عبدالحمیـد حکیم پورجهان ابـادی بـا کـد ملـی ‪ 0720397030‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای علی عزتی نیا فرزند سلطان به موجب دو برگ استشهادیه شهادت شهود تقاضای‬ ‫صدور المثنی سـند مالکیت نوبت اول موازی یک قسـمت از سـه قسـمت دو سـی و نهم از ‪200‬سـهم از‬ ‫‪1056‬سـهم ششـدانگ مزرعه و قنات منصوریه به شـماره پال ک ‪ 388‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد را نموده‬ ‫و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه به حکایـت سـامانه مدیریت کشـوری امال ک‬ ‫ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 40837‬صفحـه ‪ 504‬دفتـر ‪ 245‬بـه نـام علـی عزتی نیـا ثبـت و سـند‬ ‫مالکیـت ‪422337‬الـف صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر‬ ‫می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عدم وصـول اعتراض‬ ‫در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یا سـند معامله رسـمی نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/03 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم ریحـان رشـتی فرزنـد غلام بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود‬ ‫تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه شـماره پلا ک ‪ 2‬فرعـی‬ ‫از پلا ک ‪ 197‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت‬ ‫کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل شـماره الکترونیکـی‬ ‫‪ 139520306007002849‬بـه نـام ریحـان رشـتی ثبـت و سـند مالکیـت ‪619556‬د‪ 93‬صـادر و تسـلیم‬ ‫شـده و دو مـورد بازداشـت دایـم شـماره دسـتور ‪ 1396/02/13-942008‬شـعبه ‪ 101‬کیفـری دادگسـتری‬ ‫تربت جـام در قبـال مبلـغ ‪ 1/000/000/000‬ریـال و بـه موجـب دسـتور شـماره ‪-1398025000156694‬‬ ‫‪ 1398/01/21‬شـورای حـل اختلاف تربت جـام در قبـال مبلـغ ‪ 240/000/000‬ریـال بازداشـت اسـت‪.‬‬ ‫پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا به اسـتناد تبصره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکر می شـود هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای‬ ‫انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ا گهی‪،‬‬ ‫اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصول اعتـراض بدون ارائه سـند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/03 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای علی عزتی نیا فرزند سلطان به موجب دو برگ استشهادیه شهادت شهود تقاضای‬ ‫صدور المثنی سـند مالکیت نوبت اول موازی یک قسـمت از سـه قسـمت دو سـی و نهم از ‪100‬سـهم از‬ ‫‪1056‬سـهم ششـدانگ مزرعه و قنات منصوریه به شـماره پال ک ‪ 388‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد را نموده‬ ‫و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه به حکایـت سـامانه مدیریت کشـوری امال ک‬ ‫ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 40836‬صفحـه ‪ 501‬دفتـر ‪ 245‬بـه نـام علـی عزتی نیـا ثبـت و سـند‬ ‫مالکیـت ‪422327‬الـف صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر‬ ‫می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عدم وصـول اعتراض‬ ‫در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یا سـند معامله رسـمی نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/03 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب شـهرام جانـی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405SLX‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪522 -29‬ج‪ 25‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 139B0008194‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FC4CK855658‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فروش (سـند کمپانی و سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کند‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضای مهلت‬ ‫مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای علی عزتی نیا فرزند سلطان به موجب دو برگ استشهادیه شهادت شهود تقاضای‬ ‫صدور المثنی سـند مالکیت نوبت اول موازی یک قسـمت از سـه قسـمت یک سـی و نهم از ‪132‬سـهم‬ ‫از ‪1056‬سهم ششدانگ مزرعه و قنات منصوریه به شماره پال ک ‪ 388‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد را نموده‬ ‫و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه به حکایـت سـامانه مدیریت کشـوری امال ک‬ ‫ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 40838‬صفحـه ‪ 507‬دفتـر ‪ 245‬بـه نـام علـی عزتی نیـا ثبـت و سـند‬ ‫مالکیـت ‪422321‬الـف صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر‬ ‫می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عدم وصـول اعتراض‬ ‫در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یا سـند معامله رسـمی نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/03 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند سـورن ‪ EF7‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1396‬بـا شـمراه پلا ک ایـران‬ ‫‪153 -36‬ق‪ 31‬و شـماره موتـور ‪ 147H0263098‬و شـماره شاسـی ‪ NAACS1HE0HF285264‬بـه‬ ‫مالکیـت امیـر حبیب نیای زنده جـان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪583‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی‪.‬تی‪.‬ایکـس مـدل ‪ 1380‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪623 -32‬ج‪ 58‬و شماره موتور ‪ 00289957‬و شماره شاسی ‪ S1412280754929‬به نام مجید چشمی‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب فرهـاد زینلـی فرزنـد بـرات بـه شماره شناسـنامه ‪ ۶۳۷‬و شـماره ملـی‬ ‫‪ ۳۶۷۳۵۳۲۳۷۵‬صـادره از زابـل در مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی کشـاورزی صـادره از واحـد‬ ‫دانشـگاهی زاهـدان بـا شـماره ‪ ۷۲۲۱۱۱۲۴۳‬مفقـود شـده اسـت و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا‬ ‫می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد زاهـدان بـه نشـانی زاهـدان‪ ،‬خیابـان دانشـگاه‪،‬‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی زاهـدان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫زاهدان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت شناسـایی خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪388 -63‬ق‪ 88‬و شـماره موتـور ‪ M13/5757496‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS411100G1272749‬بـه مالکیـت زهـرا جـوکار فرزنـد امیرحمـزه بـه کـد ملـی ‪ 2293248151‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت تکتـاز ‪ 125CC‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ‪ 566-13861‬بـه‬ ‫مالکیت عبدالرضا امانت فرزند خداخاسـی و شماره شناسـنامه ‪ 17344‬صادره از بهبهان مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سند مالکیت (شناسنامه سبز) موتورسیکلت ام‪.‬کا‪.‬زد ‪ 125‬به رنگ مشکی مدل ‪ 1393‬با شماره پال ک‬ ‫‪ 517-14529‬و شـماره موتـور ‪ 0124NDR042973‬و شـماره تنـه ‪ NDR***125P9356417‬بـه مالکیـت‬ ‫رضا نوروزی مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو وانـت زامیـاد بـه رنـگ ابـی روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪233 -29‬د‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ 80028896‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAZDL104TKA033384‬به مالکیت علیخان منصوری مفقود شده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند موتورسیکلت ثمین ‪ CDI125‬به رنگ قرمز مدل ‪ 1386‬با شماره پال ک ‪516-33873‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ 05048409‬و شـماره تنه ‪ 8663143‬به مالکیت پیام کرمی زاوله مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خودرو وانت پیکان به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک ایران ‪696 -29‬هـ‪35‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11489004878‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA8AG109283‬بـه مالکیـت فرشـاد‬ ‫سـعیدی کیان مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری سـایپا تیبـا هاچ بـک مـدل ‪ 1394‬با شـماره پلا ک ایـران ‪776 -46‬ق‪31‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 8237488‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100F1034004‬بـه مالکیـت الهـام حسـن زاده‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/24 -140160316002000137‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسالم ابادغرب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی فتحی فرزند خلیل به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 532‬صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 199/44‬مترمربـع پلا ک‬ ‫فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬بلوار دانشـگاه پیام نور‪ ،‬جنب دبیرسـتان کاشـانی خریداری‬ ‫برابـر مبایعه نامـه عـادی وراث اقـای مرحوم باقری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/18 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/29‬الف‬ ‫مزایده مرحله دوم شرکت سیروان بازیافت داالهو‬ ‫مدیـر تصفیـه بـه قائم مقامـی از سـیروان بازیافـت داالهـو بـه شـماره ثبـت ‪ 710‬طـی مزایـده مـورخ‬ ‫‪ 1401/03/17‬سـاعت ‪ ،11‬شـرکت ورشکسـته مذکور را در محل کارخانه به ادرس‪ :‬شـهرک صنعتی کنگاور‪،‬‬ ‫خیابـان کارگـر ‪ 2‬و در سـاعت فـوق بـه فـروش می رسـاند‪ .‬شـرایط و تاریـخ مزایـده بدیـن شـرح اسـت‪:‬‬ ‫بخش اول‪ :‬مشخصات عرصه و اعیان‬ ‫‪ -1‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 3368/84‬مترمربع پلا ک ‪ 390‬فرعی از تجمیعـی ‪ 940100‬و‬ ‫‪ 5‬و ‪ 2‬فرعـی از ‪ 2‬و ‪ 35‬و ‪ 1‬اصلـی واقـع در کنـگاور بخـش نـوع کرمانشـاه؛ ‪ -2‬ششـدانگ یـک قطعـه زمین به‬ ‫مسـاحت ‪ 72470‬نامـه سـجده یـک مترمربـع پلا ک ‪ 393‬فرعـی از تجمیعـی ‪ 940100‬و ‪ 5‬و ‪ 2‬از ‪ 2‬و ‪ 35‬و ‪1‬‬ ‫اصلی واقع درکنگاور بخش نوع کرمانشـاه اسـت؛ ‪ -3‬عرصه تحت تصرف شـرکت سـیروان بازیافت داالهو‬ ‫ً‬ ‫‪ 5838/84‬مترمربع اسـت که مبلغ هر مترمربع ‪ 3/000/000‬ریال جمعا مبلغ ُرند شـده ‪17/500/000/000‬‬ ‫ریـال بـراورد شـد‪ -4 .‬ورودی شـرکت دارای درب اهنـی بـزرگ ماشـین رو اسـت‪ .‬محوطـه شـرکت محصـور و‬ ‫دارای دیوارکشـی اغلـب بـا بلـوک سیمانی سـت‪ ،‬کـف محوطـه بـا بتـن مگر پوشـیده شـده اسـت و محوطه‬ ‫فاقد فضای سبز و درختکاری ست‪ ،‬در انتهای سوله سپتیک تانک فاضالب و منبع اب زیرزمینی وجود‬ ‫دارد که بابت ایتم های این بند مبلغ ‪ 3/500/000/000‬ریال تعیین شد‪ -5 .‬سالن تولید و سوله اصلی به‬ ‫مسـاحت تقریبی ‪ 1152‬مترمربع با ارتفاع تاج تقریبا ‪ 14‬متر و اتصاالت پیچ ومهره‪ ،‬دیوار سـوله اجر قزاقی‪،‬‬ ‫کف سـوله بتنی‪ ،‬نمای داخلی سـوله در پایین سـنگ و در باال اجر قزاقی‪ ،‬از قرار هر مترمربع ‪28/000/000‬‬ ‫ً‬ ‫ریـال جمعـا مبلـغ ُرنـد شـده ‪ 32/250/000/000‬ریـال براورد شـد‪ -6 .‬سـاختمان اداری با مسـاحت تقریبی‬ ‫‪ 530‬مترمربـع در طبقـه بـاالی خـود سـوله احداث شـده اسـت کـه دارای اتاق های مدیریت‪ ،‬اتاق جلسـه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اتـاق کار‪ ،‬اشـپزخانه و ‪ ...‬اسـت جمعـا ‪ 7/000/000/000‬ریـال بـراورد شـد‪ -7 .‬سـاختمان موتورخانـه و‬ ‫تاسیسـات بـه مسـاحت تقریبـی ‪ 114‬مترمربـع کـف بتنـی‪ ،‬سـقف سبک سـازی شـده‪ ،‬نمـای سـنگ و اجـر‬ ‫قزاقی سـت و همچنین یک سـاختمان یک طبقه در قسـمت جنوبی و در مجاورت سـوله اصلی با دیوار‬ ‫بلـوک سـیمانی جهـت سـرایداری و اشـپزخانه بـه مسـاحت تقریبـی ‪ 46‬مترمربـع بـا کـف موزائیـک و دیـوار‬ ‫ً‬ ‫سـرامیکی احـداث شـده اسـت‪ .‬بابـت دو سـاختمان مذکور جمعـا مبلـغ ‪ 1/700/000/000‬ریال براورد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ارزش حق بهربرداری از عرصه و ارزش اعیانی مجموعا به مبلغ ‪ 61/950/000/000‬ریال است‪.‬‬ ‫بخش دوم‪ :‬ماشین االت و تجهیزات تولیدی‬ ‫الـف‪ :‬ماشـین االت خـط تولیـد بـه همـراه متعلقـات و تجهیـزات جانبـی ان ها (سـاخت شـرکت ‪MHD‬‬ ‫المـان) مشـتمل بـر‪ -1 :‬کانوایـر حمـل مـواد بـه داخـل اسـیاب‪ -‬متـال دتکتـور (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال‬ ‫‪ 200917P3471‬سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -2‬شستشـوی خشـک (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال ‪507007007‬‬ ‫سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -3‬برج لیبل گیر به همراه سـکوی کنترل و سـایر متعلقات سـاخت (‪ MHD‬المان)؛‬ ‫‪ -4‬دسـتگاه هـات واش بـا متعلقـات فیلتـری و پمـپ گـردش و سـیلندر انتقـال (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال‬ ‫‪ 69777020‬و ‪ FFM09056‬سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -5‬شـاور و فـن کمکـی انتقـال (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال‬ ‫‪ 507003007‬سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -6‬جداسـاز و ماردون انتقال مواد به خشـک کن (‪ MHD‬المان‪ ،‬سـریال‬ ‫‪ 507004004‬سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -7‬خشـک کن مکانیکـی (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال ‪ 507005007‬سـاخت‬ ‫سـال ‪)2009‬؛ ‪ -8‬خشـک کن حرارتـی و فـن انتقـال (‪ MHD‬المـان‪ ،‬مـدل ‪ET,FE33D7590/485/300F‬‬ ‫سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -9‬کیسـه گیر و سنسـور جابجایـی (‪ MHD‬المـان)؛ ‪ -10‬سیسـتم تصفیـه اب لولـه‬ ‫(‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال ‪ 8787‬سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -11‬سیسـتم فیلترهـای تصفیـه هـوا بـا کیسـه های‬ ‫مخصـوص (بـه سـفارش ‪ MHD‬سـاخت ایـران)؛ ‪ -12‬اسـیاب اصلـی (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال ‪ 2744‬سـری‬ ‫ماشـین ‪ 50270003‬سـاخت سـال ‪ )2009‬موجـود اسـیب دیده و خسـارت توسـط شـرکت ‪ MHD‬یـک عـدد‬ ‫بدنـه ارسـال شـده کـه در گمـرک مقطـع تحریـر ایـن گـزارش بنابـه اظهـار مدیریـت محتـرم موجـود اسـت؛‬ ‫‪ -13‬تابلـو بـرق اصلـی (‪ MHD‬المـان)‬ ‫کلیه ماشین االت فوق با کارکرد کم و سال ساخت ‪ 2009‬میالدی (و در حال حاضر اماده بهره برداری)‬ ‫جمع بند الف‪ :‬به ارزش ‪ 25/000/000/000‬ریال براورد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ :‬ماشین االت و تجهیزات تکمیلی ساخت ایران و عمدتا براساس طراحی شرکت سازنده ماشین‬ ‫صنعت (بند ‪ )1‬االت المانی (‪ MHD‬المان) سـاخته شـده عبارتند از‪ -1 :‬باالبر و سیسـتم خورا ک دهی و‬ ‫جداسـازی دسـتی (سـاخت ایران شـرکت تام ماشـین)؛ ‪ -2‬اسـیاب (سـاخت ایران شـرکت اقبالی با دهنه‬ ‫‪ 80‬مخصوص بطری) و ماردون انتقال؛ ‪ -3‬لیبل گیرنهایی (ساخت دانمارک سریال ‪ )1377011137‬سال‬ ‫سـاخت ‪ 2017‬میلادی؛ ‪ -4‬کانوایـر جداسـازی نهایـی (سـاخت ایـران)؛ ‪ -5‬اسـیاب سـنگین (بـه سـفارش‬ ‫ً‬ ‫شـرکت سـاخت ‪ WEIN9‬المان توسـط شـرکت تام ماشـین ایران) دسـتگاه فوق تقریبا نو بوده و فقط ‪104‬‬ ‫ساعت کار کرده‪ ،‬سریال ‪ 500-9358‬سال ساخت ‪)12/2009‬؛ ‪ -6‬ماردون یدکی (ساخت ایران)؛ ‪ -7‬تابلو‬ ‫خـازن (شـرکت فولتـس بـه سـفارش) بـه روز شـده وکامـل؛ ‪ -8‬تابلـو یدکـی اسـیاب (جهـت اسـیاب جدیـد‪-‬‬ ‫سـاخت ایران)؛ ‪ -9‬دسـتگاه کف تراش (سـاخت ایران)؛ ‪ -10‬سـرند خا ک گیر (سـاخت ایران)‬ ‫جمع بند ب‪ :‬به ارزش ‪ 14/850/000/000‬ریال براورد شد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬تاسیسـات‪ :‬سیسـتم های گرمایشـی‪ ،‬تولیـد بخـار‪ ،‬هـوای فشـرده و تجهیـزات وابسـته بـرق‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫گاز و تجهیـزات وابسـته بـه انهـا بـه شـرح زیـر اسـت‪ -1 :‬دیـگ بخـار همـراه تابلـو بـرق و مخـزن سـختی گیر‬ ‫(سـاخت ایـران‪ -‬البـرز ) ‪ُ 2‬تـن ظرفیـت؛ ‪ -2‬سیسـتم انتقـال بخـار رفـت و برگشـت کامـل؛ ‪ -3‬دو مخـزن‬ ‫‪80‬لیتـری گالوانیـزه جهـت بخـار برگشـت‪ ،‬ذخیـره سـوخت ثانویـه (سـاخت ایـران)؛ ‪ -4‬منبـع ترکیـب اب و‬ ‫نمک اسـتیل ‪100‬لیتری (سـاخت ایران)؛ ‪ -5‬کمپرسـور باد مدل تند ‪ 15‬سـاخت کمپرسورسـازی سـهند با‬ ‫منبع و ذخیره ‪ 1000‬و حجم تولید ُ‬ ‫‪2‬تن باد و سیستم انتقال باد به داخل سالن؛ ‪ -6‬سیستم هواساز گرم‬ ‫و سـرد (سـاخت ایران) ‪ 2‬عدد؛ ‪ -7‬مخزن ایسـتاده تحت فشـار ‪ 5‬میلیمتری به حجم ‪ 6000‬لیتر (سـاخت‬ ‫ایـران) ‪ 2‬عـدد؛ ‪ -8‬مخـزن ذخیـره اب پلی اتیلـن ‪ 5000‬لیتـری و یـک عـدد فایبـرگالس ‪ 5000‬لیتـری (هـر دو‬ ‫سـاخت ایـران)؛ ‪ -9‬مخـزن ذخیـره سـوخت ‪ 14000‬لیتـری قابـل حمـل بـا دو سـلول جـدا (سـاخت ایـران)؛‬ ‫‪ -10‬مخـزن ذخیـره سـوخت مایـع ‪ 3000‬لیتـری؛ ‪ -11‬دارای یـک انشـعاب بـرق سـه فـاز بـه قـدرت ‪230KW‬‬ ‫بـه همـراه حـق امتیـاز شـبکه توزیـع وسـایل اندازه گیـری تابلوهـا و متعلقـات؛ ‪ -12‬دارای یـک انشـعاب گاز‬ ‫بـه ظرفیـت ‪ 100G‬بـا شـبکه توزیـع و شـیراالت و تجهیـزات وابسـته؛ ‪ -13‬دارای یـک انشـعاب اب شـهرک‬ ‫بـه قطـر ‪ 3/4‬اینچ‬ ‫جمع بند ج‪ :‬به ارزش ‪ 8/800/000/000‬ریال براورد شد‪.‬‬ ‫د‪ :‬تجهیزات اداری و رفاهی‪ ،‬ابزاراالت و وسایل جانبی و سیستم های رابط بین ماشین االت‬ ‫ً‬ ‫و تجهیزات سیستم دوربین های مداربسته جمعا به ارزش ‪ 1/500/000/000‬ریال‬ ‫بنابراین جمع بندهای "الف"‪" ،‬ب"‪" ،‬ج" و "د" به شرح فوق بالغ بر ‪ 50/150/000/000‬ریال براورد شد‪.‬‬ ‫بخش سوم‪ :‬توضیحات‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬مبلـغ پایـه فـروش مجمـوع عرصـه و اعیـان و کلیـه ماشـین االت و تجهیـزات مجموعـا بـه مبلـغ‬ ‫‪ 112.100.000.000‬ریـال اسـت کـه پیشـنهاددهندگان بایـد قبـل از برگـزاری مزایـده ده درصـد (‪ )%10‬قیمـت‬ ‫مذکـور را طـی فیـش نقـدی بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری کرمانشـاه بـه شـماره ‪ 2171293752003‬نـزد‬ ‫بانـک ملـی مربـوط به پرونده کالسـه ‪ 9409988370400272‬شـعبه ‪ 2‬دادگاه عمومی حقوقی شهرسـتان‬ ‫کنـگاور بـه شـماره بایگانـی شـعبه ‪ 940303‬واریـز و فیـش پرداختـی را ضمیمـه درخواسـت خـود کـرده و‬ ‫تحویـل مدیـر تصفیـه دهنـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مزایده به صورت حضوری صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدیر تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشـنهادات مختار اسـت و به پیشـنهادات مبهم و مشـروط‪،‬‬ ‫فاقد سـپرده و برخالف شـرایط این ا گهی‪ ،‬ترتیب اثر نخواهد داد‪.‬‬ ‫‪ -4‬پیشـنهادات در سـاعت ‪ 11‬همـان روز و در همـان جلسـه مزایـده حضـوری بـه عمـل خواهـد امد‬ ‫یسـت کـه باالتریـن قیمـت را جهـت فـروش پیشـنهاد و بـا توجـه بـه مصحلـت هیـات‬ ‫و برنـده مزایـده کس ‬ ‫غرمایی به تشخیص مدیر تصفیه تایید شود‪ .‬خاطرنشان می شود کلیه هزینه های مربوط به معامله از‬ ‫هـر قبیـل و هـر جهـت و همچنیـن عـوارض و مالیات های متعلقه و اخذ مفاصاحسـاب از مقامات قانونی‬ ‫به عهـده خریدار اسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنـده مزایـده بایـد ظـرف مـدت حدا کثـر یـک مـاه پـس از جلسـه مزایـده‪ ،‬بقیـه ثمـن معاملـه (قیمـت‬ ‫پیشـنهادی) را بـه حسـاب فـوق واریـز تـا اقدامات الزم جهت انتقال سـند اعمال شـود‪ .‬چنانچه پرداخت‬ ‫بهـا در موعـد مقـرر انجـام نگیـرد یـا انکـه برنـده مزایـده حاضـر بـه اجـرای تعهد خود نشـود‪ ،‬طبق مقـررات‪،‬‬ ‫سـپرده بـه نفـع شـرکت ضبـط شـده و نسـبت بـه فـروش مـورد مزایـده‪ ،‬از طریـق مزایـده مجـدد اقـدام‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬طالبیـن می تواننـد جهـت کسـب اطلاع بیشـتر و ا گاهـی از جزئیـات مـوارد مزایده‪ ،‬با شـماره‬ ‫‪ 09183308696‬تماس حاصل فرموده و یک هفته قبل از مزایده‪ ،‬با هماهنگی‪ ،‬از ملک موضوع مزایده‬ ‫بازدیـد کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2505‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل درنظـردارد اجنـاس اسـقاط مازادبرنیـاز خـود از قبیـل سـیم مسـی‪ ،‬اهـن االت‪ ،‬میلگـرد و خامـوت‪ ،‬لـوازم‬ ‫الومینیومـی و انـواع کنتـور تک فـاز و سـه فاز و ‪ ...‬را طبـق جـدول زیـر‪ ،‬از طریـق مزایـده عمومـی بـه فـروش برسـاند‪ .‬لـذا متقاضیـان محتـرم می تواننـد‬ ‫نسـبت بـه خریـد اسـناد مزایـده از روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/03/03‬لغایـت روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/09‬بـه روش زیـر اقـدام فرماینـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام کاال‬ ‫مقدار‬ ‫واحد‬ ‫سپرده شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫سیم مسی اسقاط‬ ‫‪100.000‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪6.545.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اهن االت اسقاط‬ ‫‪21.000‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪210.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫میلگرد و خاموت اسقاط‬ ‫‪40.000‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪420.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لوازم الومینیومی اسقاط‬ ‫‪3.077‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪130.000.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مینی بوساسقاط‬ ‫‪1‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪150.000.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ترانس جریان اسقاطی‬ ‫‪206‬‬ ‫عدد‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کنتور تک فاز دیجیتال اسقاطی‬ ‫‪10.512‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪8‬‬ ‫کنتور سه فاز دیجیتالی اسقاط‬ ‫‪619‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪9‬‬ ‫کنتور تک فاز اسقاطی‬ ‫‪9.083‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪10‬‬ ‫کنتور سه فاز اسقاطی‬ ‫‪446‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪11‬‬ ‫فیوز متفرقه اسقاطی‬ ‫‪2.917‬‬ ‫عدد‬ ‫‪15.000.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کابل اسقاط فشار ضعیف‬ ‫‪34.000‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪1.000.000.000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سیم الومینیومی اسقاط (مغزدار )‬ ‫‪27.000‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪420.000.000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫انواع مقره اسقاط‬ ‫‪45.000‬‬ ‫عدد‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫انواع المپ اسقاطی‬ ‫‪92.516‬‬ ‫عدد‬ ‫‪33.000.000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫باطری خشک اسقاط یوپی اس‬ ‫‪196‬‬ ‫عدد‬ ‫‪40.000.000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫خودروی سبک اسقاط‬ ‫‪5‬‬ ‫دستگاه‬ ‫هر دستگاه ‪120.000.000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الستیک رویی در سایزهای مختلف‬ ‫‪129‬‬ ‫حلقه‬ ‫‪3.000.000‬‬ ‫‪400.000.000‬‬ ‫ کلیه مراحل دریافت و بارگذاری پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد ایران است‪.‬‬‫ جهـت خریـد اسـناد مزایـده‪ ،‬متقاضیـان می تواننـد بـا مراجعـه بـه وب سـایت سـامانه سـتادایران‪ ،‬اسـناد مزایـده را مشـاهده و اخـذ کننـد‪ .‬الزم اسـت مزایده گـران درصورت عـدم عضویت قبلی‪،‬‬‫مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مزایده محق سـازند‪.‬‬ ‫ الزم به توضیح است وزن های اعالمی به صورت تقریب است‪.‬‬‫ً‬ ‫ توضیـح اینکـه فـروش سـیم مسـی اسـقاطی‪ ،‬کابـل فشـار ضعیـف اسـقاط و سـیم الومینیومـی اسـقاط‪ ،‬صرفـا بـه شـرکت های تولیـدی سـیم و کابـل و یـا ذوب فلـزات صـورت خواهـد گرفـت‪.‬‬‫درصورتی کـه پیشـنهاددهنده شـخص حقیقـی باشـد‪ ،‬ارائـه نامـه نمایندگـی محضـری از سـوی شـرکت های تولیـدی سـیم و کابـل و یـا ذوب فلـزات الزامی سـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ برنده مزایده انواع کنتورهای اسقاط بایستی قبل از بارگیری در محوطه انبار مرکزی شرکت توزیع‪ ،‬نسبت به اوراق نمودن تمامی کنتورهای مربوطه اقدام کرده و بعدا با نظارت نمایندگان‬‫دفتر حراسـت نسبت به بارگیری اقدام کند‪.‬‬ ‫ حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده انها با معرفی نامه کتبی‪ ،‬در جلسه مزایده ازاد است‪.‬‬‫زمان و محل برگزاری جلسه مزایده‪ :‬ساعت ‪12‬ظهر روز شنبه مورخه ‪ 1401/03/21‬در اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت‬ ‫محـل تحویـل پا کـت "الـف" (ضمانتنامـه) به صـورت فیزیکـی‪ :‬حدا کثـر تـا سـاعت ‪11‬صبـح روز شـنبه مورخـه ‪ 1401/03/21‬بـه دبیرخانـه شـرکت بـه ادرس‪ :‬اردبیـل‪ ،‬شـهرک اداری بعثـت‬ ‫(کارشناسـان)‪ ،‬شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل‪ -‬کدپسـتی ‪ 5613643355‬ارسـال شـود‪.‬‬ ‫ پا کت های "الف" که دیرتر از این مهلت‪ ،‬تسلیم شود دریافت نخواهند شد‪.‬‬‫ً‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬بدون ال ک ومهر و پا کت "الف" و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر بر فراخوان واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬ضمانتنامه بانکی معتبر دریافت و یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد‪ ،‬ضمانتنامه یا رسید‬‫واریز وجه را تا یک سـاعت قبل از جلسـه مناقصه در پا کت در بسـته به صورت فیزیکی به دبیرخانه سـتاد شـرکت تحویل و رسـید دریافت دارند‪.‬‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ بهای پیشنهادی‪ ،‬باید به صورت مبلغ کل و مشخص (به صورت اعداد و حروف توامان) تعیین و در سامانه بارگذاری شود‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫ پرداخت هزینه چاپ ا گهی های مزایده در جراید‪ ،‬به عهده برندگان مزایده بوده و مالیات بر ارزش افزوده به میزان ‪ %9‬از برندگان مزایده اخذ خواهد شد‪.‬‬‫زمـان بازدیـد از اجنـاس‪ :‬مزایده گـران می تواننـد اجنـاس را از روز سه شـنبه مورخـه ‪ 1401/03/10‬لغایـت روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/03/17‬در روزهـای غیرتعطیـل و اوقـات اداری (از سـاعت ‪9‬‬ ‫لغایـت ‪ )14‬در انبـار شـرکت واقـع در اردبیـل‪ ،‬اول جـاده نیـار‪ ،‬نیـروگاه بـرق اردبیـل‪ ،‬مجتمـع انبارهای مرکزی رویت کنند‪( .‬در هنگام بازدید‪ ،‬داشـتن فیش واریزی خرید اسـناد به صورت فیزیکی‪،‬‬ ‫جهـت ارائه بـه نگهبانان انبار الزامی سـت)‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده در سایت شرکت توانیر به ادرس ‪ www.tavanir.org.ir‬و سایت شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به ادرس ‪ www.aped.ir‬قابل مشاهده و دسترسی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫م الف ‪01-03/1401‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه‬ ‫رنـگ سـفید شـیری مـدل ‪ ۱۳۸۴‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۳۴۵ -۸۵‬ب‪ ۹۵‬و بـه شـماره موتـور ‪ 01127831‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412284500309‬بـه نـام معصومـه محمـدی‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک زبرخـان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد جهان بخش فرزند علی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 23‬صـادره از قدمـگاه در یکبـاب خانـه به مسـاحت ‪ 87/5‬مترمربع‬ ‫در قسـمتی از پال ک هـای ‪ 45‬و ‪ 48‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی واقـع در اراضـی قدمـگاه از محـل‬ ‫مالکیت موسـی حاجی ابادی و اسـداله قدمگاهی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/19 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫صورتمجلس عدم قابلیت افراز پال ک ‪ 1603‬فرعی از ‪ 114‬اصلی واقع در‬ ‫بخش دوازده تهران‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫ً‬ ‫احترامـا در اجـرای دسـتور ذیـل وارده شـماره ‪ 4002818‬مـورخ ‪ 1401/01/31‬اقـای جهانبخـش سـاواالپور‬ ‫درخواسـت افـراز سـهم خـود را از ایـن اداره کـرده اسـت و اینجانـب محمـد حسـینی نقوی‪ ،‬نماینـده ثبـت‬ ‫شـهرری بـا توجـه بـه بررسـی پرونـده و اینکـه جریـان ثبتـی خاتمـه یافته و سـند معـارض نـدارد و وضعیت‬ ‫ثبتی به شرح ذیل است‪ :‬یک قطعه زمین به پال ک ثبتی ‪ 1603‬فرعی از ‪ 114‬اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شده از‬ ‫‪ 1 ،2 ،3‬فرعی از اصلی مذکور‪ ،‬قطعه ‪ 562‬در طبقه و واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شهرری‬ ‫اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪ 140‬مترمربـع‪ .‬مشـخصات مالکیـت‪ :‬مالکیـت حسـین ساواالن قیه قشلاقی‬ ‫فرزنـد بیوک اقـا شماره شناسـنامه ‪ 2631‬متولـد ‪ 1347/01/01‬صـادره از کـرج دارای شـماره ملـی‬ ‫‪ 0320516441‬بـا جـز سـهم ‪ 2‬از کل سـهم ‪ 14‬بـه عنـوان مالـک دوسـهم مشـاع از چهارده سـهم عرصـه و‬ ‫اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 140091390005779151‬مـورخ ‪ 1400/05/17‬موضـوع سـند مالکیـت‬ ‫اصلـی بـه شـماره چاپی ‪ 567724‬سـری ه‍ سـال ‪ 99‬با شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪140020301024021588‬‬ ‫ثبت شـده اسـت‪ .‬مالکیت محمود ساواالن قیه قشلاقی فرزند بیوک اقا شماره شناسـنامه ‪ 3789‬متولد‬ ‫‪ 1350/07/11‬صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی ‪ 0057440581‬بـا جـز سـهم ‪ 2‬از کل سـهم ‪ 14‬بـه عنـوان‬ ‫مالک دوسـهم مشـاع از چهارده سـهم عرصه و اعیان با شماره مسـتند مالکیت ‪140091390005779151‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/05/17‬موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپی ‪ 567725‬سـری ه‍ سـال ‪ 99‬با شـماره‬ ‫دفتـر الکترونیکـی ‪ 140020301024021589‬ثبـت شـده اسـت‪ .‬مالکیـت جهان بخـش سـاواالنپور فرزنـد‬ ‫بیوک اقـا شماره شناسـنامه ‪ 2‬متولـد ‪ 1333/01/01‬صـادره از نیـر دارای شـماره ملـی ‪ 6039853476‬بـا‬ ‫جـز سـهم ‪ 2‬از کل سـهم ‪ 14‬بـه عنـوان مالـک دوسـهم مشـاع از چهـارده سـهم عرصـه و اعیـان بـا شـماره‬ ‫مسـتند مالکیـت ‪ 140091390005779151‬مـورخ ‪ 1400/05/17‬موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره‬ ‫چاپی ‪ 567723‬سـری ‍ه سـال ‪ 99‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 140020301024021587‬ثبت شـده اسـت‪.‬‬ ‫مالکیت حافظه طهماسبی دارای شماره ملی با جز سهم ‪ 4‬از کل سهم ‪ 14‬به عنوان مالک چهارسهم‬ ‫مشـاع از چهـارده سـهم عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 140091390005779151‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/05/17‬ثبت شده است‪ .‬مالکیت ا کبر ساواالن پور فرزند بیوک اقا شماره شناسنامه ‪ 77029‬متولد‬ ‫‪ 1334/04/06‬صادره از اردبیل دارای شـماره ملی ‪ 1460768401‬با جز سـهم ‪ 2‬از کل سـهم ‪ 14‬به عنوان‬ ‫مالک دوسـهم مشـاع از چهارده سـهم عرصه و اعیان با شماره مسـتند مالکیت ‪140091390005779151‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/05/17‬موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپی ‪ 567727‬سـری ‍ه سـال ‪ 99‬با شـماره‬ ‫دفتر الکترونیکی ‪ 140020301024021591‬ثبت شده است‪ .‬مالکیت ماشااله ساوالن پورقه قشالقی فرزند‬ ‫بیوک اقا شماره شناسنامه ‪ 13655‬متولد ‪ 1341/06/01‬صادره از تهران دارای شماره ملی ‪0036372153‬‬ ‫بـا جـز سـهم ‪ 2‬از کل سـهم ‪ 14‬بـه عنـوان مالـک دوسـهم مشـاع از چهـارده سـهم عرصه و اعیان با شـماره‬ ‫مسـتند مالکیـت ‪ 140091390005779151‬مـورخ ‪ 1400/05/17‬موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره‬ ‫چاپی ‪ 567726‬سـری ه‍ سـال ‪ 99‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 140020301024021590‬ثبت شـده اسـت‪.‬‬ ‫نظـر بـه اینکـه بـا بررسـی بـه عمـل امده توسـط اینجانبـان محمد حسـینی نقوی‪ ،‬نماینده ثبت شـهرری‬ ‫عـدم قابلیـت افـراز ملـک مذبـور احـراز شـده اسـت و شـهرداری منطقـه ‪ 19‬تهـران نیـز برابـر نامـه شـماره‬ ‫‪ 519/3238‬مـورخ ‪ 1401/02/07‬در اجـرای مقـررات مـاده ‪ 101‬قانـون شـهرداری ملـک مرقـوم را غیرقابـل‬ ‫افـراز تشـخیص داده اسـت‪ ،‬لـذا بدینوسـیله مراتـب عـدم قابلیـت افـراز ملک موصـوف به موجب مـاده ‪2‬‬ ‫قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع بـه طرفیـن دعـوی ابلاغ می شـود تـا چنانچـه اعتراضـی دارنـد ظـرف‬ ‫مـدت ‪ 10‬روز پـس از رویـت اعتـراض خـود را بـه مرجـع قضائـی تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫تصمیـم مسـئول واحـد ثبتـی‪ :‬بـا عنایـت بـه نظریـه کارشناسـان و گواهـی شـهرداری مبنی بـر احـراز عدم‬ ‫قابلیـت افـراز ملـک مـورد تقاضـا‪ ،‬مراتـب در اجـرای مقـررات مـاده ‪ 2‬قانـون افـراز و مادتیـن ‪ 5‬و ‪ 6‬ائین نامه‬ ‫بـه مالکیـن ابلاغ‪ ،‬تـا درصـورت اعتـراض طبق مـاده ‪ 2‬قانون افـراز و فروش امال ک مشـاع به مرجع قضائی‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‬ ‫م الف ‪116‬‬ ‫ا گهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی قانـون یـاد شـده‪،‬‬ ‫اسـامی افـرادی کـه اسـناد عـادی یا رسـمی انـان در هیات مسـتقر در اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد مـورد رسـیدگی و تائیـد قـرار گرفتـه جهـت‬ ‫یهـای ثبتی‬ ‫اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در دو نشـریه ا گه ‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫(کثیراالنتشـار و محلـی) بـه شـرح ذیـل ا گهـی م ‬ ‫بخش دو بجنورد پال ک ‪ 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان از پلا ک ‪ 138‬فرعـی از ‪ 169‬اصلـی فـوق بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 82/05‬مترمربـع ابتیاعـی خانـم زینـب براتـی از محـل مالکیـت‬ ‫رسـمی یوسـف علی کدیـور برابـر رای شـماره ‪ 1401 -0539‬مورخـه‬ ‫‪ 1401/02/27‬کالسـه ‪1400-0066‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله بـه فروشـندگان و مالکیـن مشـاعی و اشـخاص ذینفـع در‬ ‫یشـود چنانچـه اعتراضـی دارنـد‪ ،‬بایـد از تاریـخ‬ ‫ارای اعلام شـده ابلاغ م ‬ ‫انتشـار ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪.‬‬ ‫معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کننـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهند‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫نشـود یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‬ ‫واصـل ‬ ‫ً‬ ‫محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند خواهـد کـرد‪ .‬ضمنا‬ ‫صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫علیخان نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1321706‬‬ ‫املا ک منطقه یک بجنورد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000393‬مـورخ ‪1401/01/31‬‬ ‫هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫خانـم مریـم رضائـی فرزنـد رجـب بـه شماره شناسـنامه ‪ 109‬صـادره‬ ‫از بیرجنـد در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ محصـور بـه مسـاحت‬ ‫‪ 851/74‬مترمربع پال ک ‪ 123‬فرعی از ‪ 188‬اصلی واقع در خراسان‬ ‫جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت‬ ‫عبدالـه رضایـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/03 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1309713‬‬ ‫اسـناد و املا ک بیرجنـد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310456015314‬مورخـه ‪ 1400/12/15‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه دو ساری تصرفات مالکانه خانم معصومه‬ ‫باقـری فرزنـد احمـد بـه شـماره ملـی ‪ 2091881066‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 360/74‬مترمربـع قسـمتی از پال ک‬ ‫لگـردن بخـش دو ثبـت سـاری احـدی‬ ‫‪ 1529‬فرعـی از ‪ 144‬اصلـی واقـع در قریـه پ ‬ ‫از مالکیـن رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/03 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1313412‬‬ ‫ثبـت ملـک منطقـه دو سـاری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001005830‬مـورخ ‪ 1400/11/03‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای علیرضا عـرب فرزند رحمت اله به شماره شناسـنامه ‪55‬‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 3746/90‬مترمربع پال ک ‪121‬‬ ‫فرعی از ‪ 241‬اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش سه حوزه ثبت ملک بیرجند از‬ ‫محل مالکیت غالمحسـین سـلمانی محرز شده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1321350‬‬ ‫بیرجند‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫طرح فرهنگسرای شهر صحنه‬ ‫شـهرداری صحنه درنظردارد مناقصه به شـماره ‪ 2001005292000004‬در سـامانه سـتاد‪ ،‬اجرای بخشی از‬ ‫سـاختمان اصلی فرهنگسـرای شـهر صحنه (جواداباد‪ ،‬شـمال خیابان سـی متری) از محل عتبارات‬ ‫موضوع ایجاد اشتغال گسترده و مولد موضوع بند "الف" تبصره ‪ 18‬مصوب سال ‪ 1400‬با شماره ‪286650‬‬ ‫یهـای سـرمایه ای بـه شـماره طبقه بنـدی ‪ )1502022013‬را بـا بهره گیـری از سـامانه تـدارکات‬ ‫(موافقتنامـه اعتبـارات تملـک داری ‬ ‫الکترونیکـی دولت برگـزار کند‪.‬‬ ‫تهـا از طریق درگاه سـامانه‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا ک ‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1401/03/07‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1401/03/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬مورخه ‪1401/03/22‬‬ ‫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پا کت هـای "الف"‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرمانشـاه‪ ،‬شهرسـتان صحنه‪ ،‬شهرداری صحنه‬ ‫تلفن تماس‪( 09372774747 -09185029316 -08348325555 :‬صفری‪ -‬نادری)‬ ‫تنـام و دریافـت گواهـی الکترونیکـی (توکـن) بـا شـماره های ذیـل تمـاس‬ ‫ عالقمنـدان بـه شـرکت در مناقصـه می بایسـت جهـت ثب ‬‫تنـام اسـتان تهـران‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫حاصـل فرماینـد‪ :‬مرکـز پشـتیبانی و راهبـری سـامانه سـتاد‪ 1456 :‬دفتـر ثب ‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫اعتبار مصوب (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫فرهنگسرایشهر‬ ‫صحنه‬ ‫‪13/000/000/000‬‬ ‫تخصیص (نقدی) (ریال)‬ ‫محلاعتبار‬ ‫اعتباراتبازافرینی‬ ‫‪13/000/000/000‬‬ ‫شهری(تملک)‬ ‫مدت‬ ‫انجام کار‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪ 2‬ماه‬ ‫‪650/000/000‬‬ ‫ مبلغ ‪ 13/000/000/000‬ریال به صورت تخصیص نقدی‬‫پیمانکار برنده مناقصه براساس مبلغ تخصیص‪ ،‬مجاز به انجام عملیات اجرایی می باشد‪.‬‬ ‫م الف ‪433‬‬ ‫کیومرث اسدی؛ شهردار صحنه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬مـدل ‪ 1379‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪854 -64‬ق‪ 15‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11517901521‬و شماره شاسی ‪ 79902216‬به مالکیت‬ ‫امیـر قربانـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و کارت موتورسـیکلت نیکتـاز ‪ 200‬بـه‬ ‫رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ‪753-58695‬‬ ‫و شـماره موتـور *‪ *163FML*90902731‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ NEF***200E9101659‬بـه مالکیـت علیرضـا چراغـی‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی مرحله اول‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداری اندیشه درنظردارد به استناد مجوز شماره ‪/5/68‬د مورخ ‪ 1401/02/15‬موضوع ابالغ بند ‪ 8‬صورتجلسه شماره ‪ 46‬مورخ ‪ 1401/01/30‬شورای‬ ‫اسالمی شهر اندیشه‪ ،‬اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران فعال واجد شرایط (حداقل دارای رتبه ‪ 5‬ابنیه) وا گذار کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضـوع مناقصـه‪ :‬اجـرای پـروژه پیاده روسـازی و ترمیـم پیاده روهـای فرسـوده شـهر بـا اعتبـار ‪ 20‬میلیـارد ریال با احتسـاب ‪ %9‬مالیات بـر ارزش‬ ‫افزوده‬ ‫‪ -2‬سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ :‬مبلـغ ‪ 1‬میلیـارد ریـال اسـت‪ .‬بـه همیـن منظـور ضمانتنامـه بانکـی بـه نفـع شـهرداری اندیشـه یـا واریز نقدی به حسـاب‬ ‫جاری سیبا به شماره ‪ 0113994456001‬نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار ازادی اندیشه کد ‪( 2417‬شماره حساب شبا ‪)IR150170000000113994456001‬‬ ‫تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه شود‪ .‬الزم به ذکر است نفرات اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر‬ ‫به عقد قرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ انتشـار ا گهـی لغایـت پایان وقـت اداری روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/11‬و محـل دریافت ان‬ ‫ً‬ ‫صرفـا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت ‪ www.setadiran.ir‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت پا کت هـای پیشـنهاد قیمت خـود را کـه برابر شـرایط منـدرج در کاربرگ مناقصه تنظیم‬ ‫شده است را حدا کثر تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/03/25‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکر‪ :‬صرفا اسـناد پاکت های پیشـنهاد "ب" و "ج" دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش اسـت‪ .‬در جلسـه بازگشـایی پاکت های "ب" و "ج"‪،‬‬ ‫اسـناد فیزیکی (کاغذی) و اسـناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسـناد می بایسـت از طریق سـامانه سـتاد نسـبت به خرید اسـناد شـرکت در‬ ‫مناقصه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/30‬است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫م الف ‪1401-10‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/10 :‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار شهر اندیشه‬ ‫نمایندگی روزنامه سایه‬ ‫در استان خراسان شمالی‬ ‫پذیرش ا گهی در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری‬ ‫ادرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬طالقانی شرقی‪ ،‬طالقانی ‪ ،۹‬کوچه شهید خراسانیان‪ ،‬نبش خراسانیان ‪۱۱‬‬ ‫همراه‪۰۹۹۴۱۹۹۵۰۹۰ :‬‬ ‫تلفکس‪۰۵۸۳۲۲۶۲۶۰۴ :‬‬ ‫نماینده خراسان شمالی‪ :‬فریبا محمدی‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2505‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛‬ ‫رایگان شدن فرانشیز خدمات بستری‬ ‫مددجویان کمیته امداد‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬بـا تصویـب هیئت وزیـران‬ ‫دربـاره تعرفـه خدمـات تشـخیصی و درمانـی ‪ ۱۴۰۱‬در بخـش دولتـی‪،‬‬ ‫خودپرداخـت (فرانشـیز) تمـام مددجویـان کمیتـه امـداد اعـم از شـهری و‬ ‫روسـتایی بـرای خدمـات بسـتری در قالـب نظـام ارجـاع در بخـش دولتـی‬ ‫رایـگان شـد»‪ .‬عیسـی بابایی تا کید کـرد‪« :‬طبق این اقدام؛ خدمات سـرپایی‬ ‫درمـان بـرای مددجویـان بادرنظرگرفتن نظام ارجـاع از ‪ ۳۰‬درصد به ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان گلسـتان اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«فرانشـیز بیمـاران خـاص و صعب العلاج تحت حمایـت کمیتـه امـداد بـرای‬ ‫خدمـات سـرپایی نیـز در قالـب نظـام ارجـاع رایـگان اعلام شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬همچنیـن فرانشـیز مراجعـه بـه پزشـک خانـواده بـرای مددجویـان‬ ‫شـهری کمیتـه امـداد تحت پوشـش سـازمان بیمـه سلامت در طـرح نظـام‬ ‫ارجاع حدا کثر ‪ ۷۲۰۰‬تومان اسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬پیش تر ‪ ۱۰‬درصد هزینه های‬ ‫خدمـات بسـتری بخـش دولتـی بـرای خانواد ههـای روسـتایی برعهـده‬ ‫مددجویـان بـود کـه بـا ایـن تصویب نامـه‪ ،‬فرانشـیز خدمـات بسـتری بـرای‬ ‫تمام مددجویان کمیته امداد رایگان شـد»‪ .‬مدیرکل کمیته امداد گلسـتان‬ ‫ادامه داد‪ 78156« :‬خانوار یعنی ‪ 148545‬نفر از مددجویان تحت پوشش از‬ ‫بیمـه تکمیلـی درمـان کمیته امـداد برخوردارنـد»‪ .‬وی بااشـاره به بهره مندی‬ ‫‪ 65000‬نفـر از مددجویـان تحت حمایـت این اسـتان از خدمـات تامیـن‬ ‫هزینـه فرانشـیز و مابه التفـاوت دارویـی‪ ،‬پارا کلینیـک و بسـتری‪ ،‬در سـال‬ ‫نبـاره‬ ‫قبـل‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬بیـش از چهارمیلیـارد و ‪ 500‬میلیون تومـان درای ‬ ‫هزینـه شـد»‪ .‬بابایـی افـزود‪« :‬همچنیـن در سـال ‪ 1400‬بیـش از سـه میلیارد و‬ ‫‪ 500‬میلیون تومـان بـرای ‪ 2500‬نفـر از مددجویـان مبتلا بـه بیمـاری خـاص و‬ ‫صعب العلاج بابـت هزین ههـای درمانـی‪ ،‬شـیمی درمانی‪ ،‬رادیوتراپـی و تامین‬ ‫نسـاز‪ ،‬لوازم‬ ‫کاال و تجهیزات (تخت‪ ،‬تشـک‪ ،‬ویلچر‪ ،‬کپسـول ا کسـیژن‪ ،‬ا کسیژ ‬ ‫پانسـمان و کلیـه لـوازم مصرفـی) نیـز مسـاعدت شـد»‪.‬‬ ‫حضور مدیرکل تعاون استان در مرکز «سامد»‬ ‫حسـینعلی خواجـه مظفـری؛ مدیرکل‬ ‫تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان‬ ‫گلسـتان بـا حضـور در مرکـز سـامانه‬ ‫الکترونیکـی ارتبـاط مـردم و دولـت‬ ‫(سـامد) گلسـتان‪ ،‬پاسـخگوی برخـط‬ ‫تعـدادی از تماس گیرنـدگان اسـتان‬ ‫شـد‪ .‬دراین ارتبـاط تلفنـی مسـائل و مشـکالت تعـدادی از تماس گیرنـدگان با‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ سـامانه الکترونیکـی‬ ‫دسـتور وی فـورا موردپیگیـری قـرار گرفـت‪ .‬گفتن ‬ ‫ارتبـاط مـردم و دولـت بـا شـمار ه ‪ ،111‬پاسـخگوی تمامـی افـراد در هرکجـای‬ ‫کشـور اسـت و تکریـم ارباب رجـوع را به عنـوان یـک هـدف دنبـال می کنـد‪.‬‬ ‫‪ ۴۴۸۰‬طرح بنیاد مسکن‪ ،‬اماده افتتاح است‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی گلسـتان گفـت‪« :‬هم زمـان بـا سـالروز‬ ‫نگـذار کبیـر انقلاب ‪ ۱۷۲۶۴‬طـرح بـه ارزش‬ ‫تاسـیس ایـن نهـاد به فرمـان بنیا ‬ ‫‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۴۲۵‬میلیاردریال به بهره برداری رسیده یا عملیات ساخت ان اغاز‬ ‫حهـا‬ ‫یسـت‪ .‬این طر ‬ ‫یشـود کـه از جملـه ان افتتـاح ‪ ۴۰۰۰‬مسـکن روستای ‬ ‫م ‬ ‫شـامل افتتـاح ‪ ۴۸۰‬طـرح عمرانـی‪ ،‬اغـاز سـاخت ‪ ۹۴۰‬طـرح عمرانـی در ‪۵۴۹‬‬ ‫روسـتا‪ ،‬بهره بـرداری از ‪ ۴۰۰۰‬واحـد مسـکونی روسـتایی و اغـاز سـاخت ‪۱۱۰۰۰‬‬ ‫خانـه روسـتایی‪ ،‬وا گـذاری ‪ ۲۵۰‬قطعـه زمیـن مسـکونی روسـتایی‪ ،‬تحویـل‬ ‫‪ ۲۲۱۹‬جلـد سـند مالکیـت روسـتایی و اغـاز سـاخت ‪ ۸۴۴‬واحـد مسـکونی‬ ‫یسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از مزایـای‬ ‫در قالـب طـرح نهضـت ملـی مسـکن شهر ‬ ‫حهـا کـه تـا اخـر هفتـه به بهر هبـرداری رسـیده یـا عملیـات سـاخت‬ ‫این طر ‬ ‫یشـود‪ ،‬محرومیت زدایـی‪ ،‬توسـعه و عمـران و ابادانـی روسـتاها‬ ‫ان اغـاز م ‬ ‫بـرای ‪182968‬خانـوار اسـت»‪ .‬طبـق گـزارش بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫گلسـتان؛ از مجمـوع ‪ ۲۲۸‬هزارواحـد مسـکونی روسـتایی دراین اسـتان از‬ ‫سـال ‪ ۸۴‬تا کنـون‪ ۸۵ ،‬هزارواحـد مقاو مسـازی شـده و دراختیـار مالـکان قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬خدمـات بنیاد مسـکن در گلسـتان در ‪ ۹۳۶‬روسـتای بـاالی ‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫دارای طـرح هـادی اسـتان ارائـه می شـود‪ ۴۷ .‬درصد از جمعیت یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۶۹‬هزارنفـری گلسـتان مطابـق سرشـماری نفـوس و مسـکن سـال ‪،۹۵‬‬ ‫روسـتایی بـوده و این اسـتان رتبـه دوم کشـور را به لحـاظ جمعیـت روسـتایی‬ ‫نگـذار کبیـر انقلاب‪،‬‬ ‫در کشـور دارد‪ ۲۱ .‬فروردین مـاه ‪ ۱۳۵۸‬به فرمـان بنیا ‬ ‫حسـاب ‪ ۱۰۰‬امـام و بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی تاسـیس شـد‪.‬‬ ‫حضور فرمانده پایگاه بسیج شهید گرزین شرکت گاز‬ ‫در همایش نخبگان و منتخبین فرماندهان پایگاه های‬ ‫مقاومت بسیج استان‬ ‫علـی طالبـی؛ مدیرعامـل و فرمانـده پایـگاه بسـیج شـهید گرزیـن شـرکت گاز‬ ‫اسـتان در همایـش نخبـگان و منتخبیـن فرماندهـان پایگا ههـای مقاومـت‬ ‫بسـیج گلسـتان کـه بـا حضـور سرلشـکر سلامی انجـام شـد حضـور یافـت‪.‬‬ ‫این همایـش بـا حضـور فرمانـده کل سـپاه پاسـداران کشـور‪ ،‬سـردار ملـک‬ ‫شـاهکوهی؛ فرمانـده سـپاه نینـوا و سـایر مسـئولین اسـتانی‪ ،‬در حسـینیه‬ ‫عاشـقان ثـاراهلل گـرگان بـا اجـرای برنام ههـای مختلـف به ویـژه سـخنرانی‬ ‫سرلشـکر سلامی برگـزار شـد‪ .‬هـدف از انجـام ان‪ ،‬پیگیـری پیشـرفت‬ ‫زیرسـاخت های دفاعـی‪ ،‬امادگـی رزمـی و محرومیت زدایـی‪ ،‬بازدیـد از پـروژه‬ ‫پـارک مـوزه دفـاع مقـدس اسـتان و ادای احتـرام بـه مقـام شـامخ شـهدای‬ ‫گمنـام تپـه نورالشـهدا بازدیـد از پـروژه مرکـز جراحـی محـدود امام جعفـر‬ ‫صادق ؟ع؟ سـپاه نینوا و بررسـی اخرین روند پیشـرفت این مرکز درمانی ذکر‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫طی یک هفت ه گزارش شد؛‬ ‫‪ 10‬مورد ورود مار به منازل مسکونی گرگان‬ ‫رئیـس سـازمان اتش نشـانی و خدمـات‬ ‫ایمنـی شـهرداری گـرگان از ثبـت ‪10‬‬ ‫گـزارش ورود مـار بـه منـازل مسـکونی‬ ‫خبـر داد‪ .‬موسـی الرضا صفـری گفـت‪:‬‬ ‫«واحدهایـی اختصاصـی بـرای‬ ‫جمـع اوری حیواناتـی کـه جـان انسـان‬ ‫را به خطـر می اندازنـد وجـود ندارنـد؛‬ ‫به همین دلیـل اتش نشـانان بـرای حفـظ جـان مـردم بـه جمـع اوری مارهای‬ ‫راه یافتـه بـه منـازل شـهروندان اقـدام می کننـد»‪ .‬صفـری بیـان کـرد‪« :‬امسـال‬ ‫کسـالی نسـبت بـه سـال های قبـل‪ ،‬مارهـا در سـطح اسـتان‬ ‫به دلیـل خش ‬ ‫افزایـش داشـتند و به دنبـال اب و غـذا و سـایه خنـک روانـه خان ههـای‬ ‫یشـوند‬ ‫یشـوند‪ .‬بیشـترین مناطقی که مارها در ان مشـاهده م ‬ ‫مسـکونی م ‬ ‫زمین هـای بایـر‪ ،‬کشـاورزی و نزدیـک پارک هاسـت»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪« :‬بـرای‬ ‫یکـه بـه تفریـح در فضـای بـاز می روند‪ ،‬از بازگذاشـتن‬ ‫ایمنـی‪ ،‬شـهروندان زمان ‬ ‫در وسـایل و خودروهـا خـودداری کننـد؛ همچنیـن درزهـا و شـکاف های‬ ‫ِ‬ ‫موجود در خانه هایی که در بستر رودخانه و فضای سبز روستایی و شهری‬ ‫هسـتند را بپوشـانند»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬اتش نشـانی گـرگان‪ ،‬در هفتـه قبـل‬ ‫‪ 10‬مـورد اعـزام بـرای جمـع اوری مارهـا‪ ،‬در منـازل مسـکونی داشـت»‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر گرگان‪:‬‬ ‫اجرای تله کابین گرگان‬ ‫منتظر ابالغ نهاد ریاست جمهوری ست‬ ‫رئیـس شـورای شـهر گـرگان گفـت‪« :‬تمـام مجوزهـا بـرای سـاخت تله کابیـن‬ ‫گـرگان دریافـت شـده و منتظـر ابلاغ نهایـی ازسـوی نهـاد ریاسـت جمهوری‬ ‫هسـتیم»‪ .‬صفرعلـی پایین محلـی افـزود‪« :‬بازدیـدی توسـط نهـاد‬ ‫ریاسـت جمهوری از محل اجرای پروژه تله کابین انجام شـده و بررسـی های‬ ‫الزم دراین زمینـه صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بیـش از ‪ ۱۴‬مجـوز‬ ‫و اسـتعالم الزم دراین خصـوص گرفتـه شـده اسـت و اجـرای این پـروژه‬ ‫یشـود»‪ .‬پایین محلـی تا کیـد کـرد‪« :‬به رغـم‬ ‫در زیـر پنج هکتـار انجـام م ‬ ‫یهـای نماینـدگان مجلـس گـرگان و اق قلا‪ ،‬متاسـفانه هنـوز جـواب‬ ‫پیگیر ‬ ‫نپـروژه بـه مـا داده نشـده اسـت»‪ .‬رئیـس شـورای‬ ‫قطعـی بـرای سـاخت ای ‬ ‫شـهر گـرگان افـزود‪« :‬اسـتانداری گلسـتان قـول مسـاعد داده این مسـئله را‬ ‫یگـذرد و جوابـی‬ ‫پیگیـری و جـواب نهایـی را بـه مـا ابلاغ کنـد امـا سـه ماه م ‬ ‫دراین خصـوص دریافـت نکردیـم»‪ .‬پایین محلـی یـاداور شـد‪« :‬از سـال‬ ‫‪ ۸۱‬به دنبـال مجـوز بـرای تله کابیـن هسـتیم و متاسـفانه بـا کارشـکنی های‬ ‫شهـای انجا مشـده به ثمـر ننشسـته اسـت»‪ .‬وی‬ ‫انجا مشـده هنـوز تال ‬ ‫ً‬ ‫نپـروژه را بدهـد عملا‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر دولـت بخواهـد دسـتور جابه جایـی ای ‬ ‫تله کابیـن گـرگان از دسـت خواهـد رفـت زیرا نزدیک به ‪۱ ۰‬سـال طول کشـیده‬ ‫نپـروژه در محـل ناهارخـوران دریافـت کردیـم‬ ‫تـا ‪ ۱۴‬مجـوز بـرای سـاخت ای ‬ ‫و درصـورت جابه جایـی بـاز بـه خانـه اول خواهیـم رسـید»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـا‬ ‫یشـود؛ به رغـم وجـود جاذب ههـای طبیعـی مـا‬ ‫کارشـکنی های کـه انجـام م ‬ ‫هنوز نتوانسـته ایم جاذبه های مصنوعی را برای شـهر ایجاد کنیم و فرصت‬ ‫گردشـگری شـهر گـرگان از بیـن رفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫بازداشت برهم زننده نظم عمومی در گلحصار‬ ‫معاون بهره برداری فوالدمبارکه تاکید کرد؛‬ ‫نتایج مطلوب ایمنی؛ نتیجه کار گروهی‬ ‫در رعایت شیوه نامه های ایمنی‬ ‫فرمانـده انتظامـی ری از بازداشـت‬ ‫فـرد شـروری کـه بااسـتفاده از‬ ‫سلاح سـرد در محلـه گلحصـار‬ ‫قدرت نمایـی می کـرد و نظـم‬ ‫عمومـی را برهـم زده بـود‪ ،‬خبـر‬ ‫داد‪ .‬سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیان‬ ‫گفت‪« :‬در پی دریافت خبری از مرکز فوریت های پلیسـی ‪ ۱۱۰‬درباره اسـتفاده‬ ‫از سلاح سـرد و عربده کشـی و ایجـاد رعـب و وحشـت بـرای شـهروندان در‬ ‫محلـه گلحصـار بالفاصلـه تیـم عملیاتـی کالنتـری عبدالعظیـم ؟ع؟ در محـل‬ ‫حاضـر شـدند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بـا حضـور مامـوران در محـل متهـم‬ ‫در پشـتی متـواری‬ ‫به محـض رویـت پلیـس به سـرعت وارد منزلـش شـده و از ِ‬ ‫شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا اقدامـات اطالعاتـی و پلیسـی مخفیـگاه متهـم شناسـایی‬ ‫و کمتـر از هفت سـاعت طـی یـک عملیـات ضربتـی دسـتگیر و بـه کالنتـری‬ ‫منتقـل شـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی ری بابیان اینکـه متهم سـابقه دار به تازگی از‬ ‫زنـدان ازاد شـده بـود و هنـوز بـه اعمـال مجرمانـه خـود ادامـه مـی داد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«به محـض دسـتگیری متهـم تعـدادی از اهالـی محـل بـا حضـور در کالنتـری‬ ‫و دیـدار بـا رئیـس کالنتـری از اقـدام ضربتـی و مقتدرانـه پلیـس در برخـورد و‬ ‫دسـتگیری عامـل ایجاد ناامنی برای شـهروندان در محلـه قدردانی کردند»‪.‬‬ ‫سـرهنگ جلیلیـان بااعالم اینکـه پـس از تشـکیل پرونـده متهـم تحویـل‬ ‫مراجـع قضائـی شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬باتمام تـوان در حفـظ امنیت‪ ،‬اسـایش و ارامش‬ ‫شـهروندان می کوشـیم و به هیچ عنوان بـه این گونه افراد اجـازه نخواهیم داد‬ ‫تـا در جامعـه عرض انـدام کـرده و امنیـت مـردم را مخاطـره بیندازنـد»‪.‬‬ ‫بانوان کاراته کای کهریزک؛‬ ‫نایب قهرمان مسابقات کاراته استان تهران‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫معـاون بهر هبـرداری فوالدمبارکـه در دومیـن‬ ‫نشسـت کمیتـه حفاظـت فنـی و بهداشـت‬ ‫ کار شـرکت ‪ ،‬بـا تقدیـر از تلاش دسـته جمعی‬ ‫کارکنـان بـرای دسـت یابی بـه نتایـج مطلـوب‬ ‫ایمنـی‪ ،‬خواسـتار جدیـت و توجـه ویـژه بـه‬ ‫رعایـت نـکات و دسـتورالعمل های ایمنـی‬ ‫درجهـت بهبـود شـاخص های ایمنـی شـد‪.‬‬ ‫دومیـن نشسـت کمیتـه حفاظـت فنـی و‬ ‫بهداشـت کار شـرکت فوالدمبارکـه‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫معـاون بهر هبـرداری‪ ،‬مدیـر ارشـد خدمـات‬ ‫فنـی و پشـتیبان‪ ،‬مدیـر ارشـد تولیـد‪ ،‬جمعی‬ ‫از مدیـران بهر هبـرداری‪ ،‬مدیـر بهداشـت‬ ‫ط زیسـت و رئیـس‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬ایمنـی و محیـ ‬ ‫ایمنـی‪ ،‬بهداشـت حرفـه ای و اتش نشـانی بـا‬ ‫رویکـرد ارتقـای سیسـتم ایمنـی فوالدمبارکـه‬ ‫در سـالن جلسـات مدیریـت شـرکت برگـزار‬ ‫شـد کـه با توج هبـه پاندمـی و لـزوم رعایـت‬ ‫دسـتورالعمل های بهداشتی‪ ،‬سـایر مدیران‬ ‫ب هصـورت انالیـن در جلسـه کمیته حفاظت‬ ‫فنـی و بهداشـت کار اردیبهشـت ماه ‪1401‬‬ ‫حضـور یافتنـد‪ .‬عبـاس ا کبـری؛ محمـدی‬ ‫معاون بهره برداری فوالدمبارکه دراین جلسه‬ ‫خواسـتار جدیـت و توجـه ویـژه بـه رعایـت‬ ‫نـکات و دسـتورالعمل های ایمنـی درجهـت‬ ‫بهبـود شـاخص های ایمنـی شـد و حفـظ و‬ ‫بهبـود نتایـج حاصلـه درزمینـه ایمنـی را جزو‬ ‫تهـای فوالدمبارکـه در ‪ 1401‬برشـمرد‬ ‫اولوی ‬ ‫و افـزود‪« :‬زمـان مصـروف در برخـی واحدهـا‬ ‫فشـده‬ ‫بـرای انجـام اقدامـات اصالحـی تعری ‬ ‫ششـده توسـط‬ ‫در کارت سـبزهای گزار ‬ ‫کارکنـان قابل قبـول نیسـت و توجـه ویـژه‬ ‫یسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫دراین زمینـه ضرور ‬ ‫«دسـت یابی بـه نتایـج مطلـوب درزمینـه‬ ‫ایمنـی درصـورت رعایـت دسـتورالعمل های‬ ‫ایمنی و اعتقاد قلبی به انجام فعالیت ایمن‬ ‫یسـت؛ همکاری دسته جمعی کارکنان‬ ‫عمل ‬ ‫نسـازی شـرایط از اهمیـت زیـادی‬ ‫بـرای ایم ‬ ‫برخوردار اسـت و الزم اسـت عدم انطباق ها و‬ ‫موارد ناایمن گزارش شده در نظام کارت سبز‬ ‫نیـز دراسـر ع وقت برطـرف شـود»‪ .‬وی ضمـن‬ ‫ابـراز نگرانـی درزمینـه حـوادث ر خ داده بـرای‬ ‫کارکنـان پیمانـکار شـرکت‪ ،‬خواسـتار نظـارت‬ ‫موثـر بـر رفتـار انـان شـد و گفـت‪« :‬سـاختار‬ ‫فرا گیـر دربـاره جـذب و امـوزش پیمانـکاران‬ ‫بایـد ایجـاد شـود زیـرا دسـت یابی بـه نتایـج‬ ‫مطلـوب در بخـش پیمانـکاری هم راسـتا بـا‬ ‫فوالدمبارکـه درگـروی تلاش دسـته جمعی و‬ ‫نگاه ویژه به این بخش است»‪ .‬دراین جلسه‬ ‫غالمرضـا سـلیمی؛ مدیـر ارشـد تولید شـرکت‬ ‫فوالدمبارکه به اهمیت تدوین دستورالعمل‬ ‫تهـا پرداخـت‬ ‫ایمنـی پیـش از شـروع فعالی ‬ ‫نسـازی و بهبـود شـرایط‬ ‫و خواسـتار ایم ‬ ‫سازه های فلزی و انبارهای ذخیره مواد شد‪.‬‬ ‫وی بـه اهمیت بازرسـی از تجهیـزات و ادوات‬ ‫باربـرداری به صـورت روزانـه پرداخت و ضمن‬ ‫شهـای ارائ هشـده‪ ،‬باتوج هبـه‬ ‫تشـکر از گزار ‬ ‫اهمیـت شـغل اپراتورهـای جرثقیـل سـقفی‪،‬‬ ‫خواسـتار توجـه ویـژه دراین زمینـه شـد و بـه‬ ‫اهمیت برگزاری جلسات شناسایی خطرات‬ ‫و اسـتفاده از خرد جمعی افراد جهت کشـف‬ ‫خطرهـای ناشـناخته خـط تولیـد پرداخـت‪.‬‬ ‫مدیـر ارشـد تولیـد شـرکت فوالدمبارکـه بـه‬ ‫اهمیـت انجام وا کسیناسـیون جهت مقابل‬ ‫بـا پاندمـی اشـاره کـرد و خواسـتار همـکاری‬ ‫کارکنـان شـرکت دراین زمینـه شـد‪ .‬حسـین‬ ‫مدرسـی فر؛ مدیر بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی‬ ‫ط زیسـت شـرکت نیـز ضمـن ارزوی‬ ‫و محیـ ‬ ‫سلامتی بـرای تمامـی کارکنـان‪ ،‬در گزارشـی‬ ‫بـه وضعیت مطلـوب رعایت شـیوه نامه های‬ ‫بهداشـتی جهـت مقابلـه بـا ویـروس کرونـا‬ ‫پرداخت‪ .‬وی برنامه ریزی و اقدامات شـرکت‬ ‫درزمینـه مقابلـه بـا ویـروس کرونـا را فراتـر از‬ ‫اسـتانداردهای ملـی و بین المللـی برشـمرد‬ ‫و خواسـتار انجـام وا کسیناسـیون توسـط‬ ‫کارکنـان به منظـور حـذف کامـل ویـروس‬ ‫کرونـا در شـرکت شـد؛ نیـز خواسـتار جدیـت و‬ ‫همـکاری درزمینـه اسـتفاده از ماسـک های‬ ‫تنفسـی‪ ،‬رعایـت فاصل هگـذاری اجتماعـی‬ ‫و شسـتن مرتـب دسـت ها تـا زمـان حـذف‬ ‫ویروس کرونا در سطح کشور شد‪ .‬وی با ابزار‬ ‫نگرانـی از اجـرای پروژه هایـی کـه بـدون تهیـه‬ ‫طـرح مهندسـی و درنظرگرفتـن مالحظـات‬ ‫یشـوند‪ ،‬باتوج هبـه حـوادث‬ ‫ایمنـی انجـام م ‬ ‫ر خ داده در زمـان وزش بادهـای فصلـی‪،‬‬ ‫لهـای‬ ‫قهـای سـالن ها و سـبد دک ‬ ‫سـقوط ور ‬ ‫روشـنایی در مـاه قبـل‪ ،‬خواسـتار توجـه ویـژه‬ ‫دراین زمینـه شـد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد؛‬ ‫ورود ‪ ۱۴۰۰‬تن روغن به بازار مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران‬ ‫گفـت‪« :‬از زمـان شـروع طـرح اصلاح‬ ‫اقتصـادی تا کنـون هـزار و ‪ ۴۰۰‬تـن روغـن وارد‬ ‫بـازار اسـتان شـده اسـت»‪ .‬حسـن عنایتـی‬ ‫در شـورای اداری اسـتان بابیان اینکـه‬ ‫رسـالت ایـن سـازمان بـا غـذا و سـفره مـردم‬ ‫گـره خـورده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬غـذا امـروزه مقوله‬ ‫مهـم در جهـان و کشـور اسـت و مازنـدران‬ ‫جـزو اسـتان هایی بـوده کـه بخـش مهمـی‬ ‫از غـذای کشـور را تامیـن می کنـد‪ .‬از زمـان‬ ‫اجـرای طـرح اصلاح اقتصـادی‪ ،‬امـروز در‬ ‫حـوزه تولیـد بـه ثباتـی رسـیدیم و مـردم‬ ‫همکاری خوبی داشتند و استان در ارامش‬ ‫بـه سـر می برد و بـازار ارامـی دارد»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«در مـدت شـروع طـرح توانسـتیم بخشـی‬ ‫از مـرغ کشـور را تامیـن کنیـم و روزانـه ‪ ۸۰۰‬تـا‬ ‫هزارتـن مـرغ کشـتار می کنیـم؛ زیـرا در مـاه‬ ‫فروردیـن‪ ۱۵ ،‬میلیـون قطعـه جوجـه ریـزی‬ ‫و در اردیبهشـت ماه ‪ ۱۳‬میلیـون قطعـه‬ ‫جوجه ریـزی شـده اسـت»‪ .‬عنایتـی افـزود‪:‬‬ ‫‪۵۰۰‬تـن مـرغ کشـور و بـازار‬ ‫«حـدود ‪ ۴۰۰‬تـا ‬ ‫تهران را مازندران تامین می کند و ‪ ۱۱‬کارخانه‬ ‫روغن کشی در استان فعال است که بخشی‬ ‫از نیاز کشور را تهیه می کند»‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی مازنـدران تصریـح کـرد‪« :‬از‬ ‫زمـان شـروع طـرح تا کنـون هـزار و ‪۴ ۰۰‬تـن‬ ‫روغـن وارد بـازار شـد و برنـج‪ ،‬شـکر‪ ،‬تخم مرغ‬ ‫و دیگـر کاالهـای اساسـی به وفـور وجـود‬ ‫دارد و کسـری نداریـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه در‬ ‫اسـتان کسـری کاالهـای اساسـی را شـاهد‬ ‫نیسـتیم‪ ،‬گفت‪« :‬پیش بینی می شود شاهد‬ ‫ارامشـی در اینـده در بـازار باشـیم و وضعیـت‬ ‫تولیـد مطلـوب اسـت»‪ .‬عنایتـی بااشـاره به‬ ‫وجـود چهارهزارتـن ذخیره اسـتراتژیک مرغ‪،‬‬ ‫‪ ۹۹‬هزارتـن گنـدم و هزارتـن برنـج وارداتـی در‬ ‫سـیلوها ادامـه داد‪ ۳۰« :‬درصـد جوجه کشـور‬ ‫را تولیـد می کنیـم و بایـد بـرای جوج ههـای‬ ‫مـازاد برنامه ریـزی کنیـم و صـادرات ان‬ ‫یهـا را رفـع کنـد»‪.‬‬ ‫می توانـد نگران ‬ ‫تیـم کاراتـه بانـوان و اقایـان‬ ‫شهرداری کهریزک پس از شرکت‬ ‫در مسـابقات سـوپر سـابا کی‬ ‫اسـتانی‪ ،‬نایب قهرمانی ایـن دوره‬ ‫از مسـابقات را ازان خـود کردنـد‪.‬‬ ‫عـرب کرمانـی گفـت‪« :‬تیـم‬ ‫بانـوان کاراتـه کهریـزک در سـه‬ ‫رده سـنی نونهـاالن‪ ،‬نوجوانـان‬ ‫و بزرگ سـاالن شـرکت کـرده و بـا‬ ‫کسـب به ترتیـب ‪ ۱۶‬مـدال طلا‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬نقـره و ‪ ۱۲‬برنـز و شـش طلای دفـاع شـخصی توسـط نوجوانـان قمصـر در‬ ‫سـکوی نایب قهرمانـی ایـن مسـابقات قـرار گرفتنـد»‪ .‬مسـئول تربیت بدنـی‬ ‫شـهرداری کهریـزک افـزود‪« :‬مسـئولیت برگـزاری مسـابقات برعهـده شـیهان‬ ‫زهرا دولوو بود و داوران شـهر کهریزک‪ ،‬داوری تاتمی کاراته و سـه داور ناظر از‬ ‫استان تهران را عهده دار بودند»‪ .‬این مسابقات‪ ،‬در سه استایل کاتا‪ ،‬کمیته‬ ‫و هنرهـای فـردی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫اغاز طرح روشنایی پل های سطح کهریزک‬ ‫طـرح روشـنایی پل هـای سـطح شـهر کهریـزک بـا نصب پایه هـای چـراغ روی‬ ‫پـل شـهید هادی نـژاد کلیـد خـورد‪ .‬علی کلهـر گفـت‪« :‬باتوجه بـه بازدیدهای‬ ‫میدانی توسط مسئولین و گزارش های واصله مردمی مبنی بر لزوم بهسازی‬ ‫روشـنایی‪ ،‬پـروژه توسـط معاونـت خدمـات شـهری جنبـه عملیاتـی یافـت»‪.‬‬ ‫شـهردار کهریـزک افـزود‪« :‬در طـرح جدیـد بهسـازی نـور پل هـای سـطح شـهر‬ ‫پایه چراغ های شـکیل‪ ،‬به روز و غیرقابل دسـترس را مورداسـتفاده قرار دادیم‬ ‫تـا عالوه بـر زیبایی بصری شـهر موجبات رضایت شـهروندان نیـز فراهم اید»‪.‬‬ ‫لهـای‬ ‫وی از تـداوم اجـرای این طـرح و نصـب تیرهـای چـراغ روی دیگـر پ ‬ ‫سـطح شـهر نیز خبر داد‪.‬‬ ‫محکومیت‪ ۲۰‬میلیاردی‬ ‫برای احتکار پارچه قاچاق در جنوب تهران‬ ‫مدیـرکل تعزیرات حکومتی شهرسـتان های تهـران از جریمه ‪ ۲۰‬میلیاردریالی‬ ‫برای احتکار پارچه قاچاق در جنوب پایتخت خبر داد‪ .‬احمد جعفری نسب‬ ‫گفـت‪« :‬بـا گـزارش اداره صمت شهرسـتان ری درمورد کشـف مقادیری پارچه‬ ‫قاچـاق از یـک انبـار‪ ،‬پرونـده ای دراین بـاره تشـکیل و بـه شـعبه دوم تعزیـرات‬ ‫حکومتی ارجاع شـد‪ .‬این شـعبه پس از رسـیدگی و باتوجه به مدارک موجود‬ ‫در پرونده و عدم ارائه مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز خواند و متهم را‬ ‫عالوه بـر ضبـط کاال؛ بـه پرداخـت ‪ ۲۰‬میلیـارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون ریـال جزای نقدی‬ ‫محکـوم کـرد»‪ .‬اداره کل تعزیـرات شهرسـتان های تهـران‪ ،‬وظیفه رسـیدگی به‬ ‫پرونده هـای تخلـف در تمام اسـتان به جز محدوده پایتخـت را دارد‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه ری خبر داد؛‬ ‫انتخاب ری به عنوان پایلوت طرح توسعه مسکن‬ ‫سرپرست بانک کشاورزی تاکید کرد؛‬ ‫استفادهاز ظرفیت هایحوزهبین المللبرایتامینمنابعارزینهاده های کشاورزی‬ ‫سرپرسـت بانـک کشـاورزی بااشـاره به پتانسـیل ها و‬ ‫زیرسـاخت های بانـک در حـوزه بین الملـل‪ ،‬بـر اسـتفاده از‬ ‫ایـن ظرفیت ها بـرای تامین منابـع ارزی موردنیاز نهاده های‬ ‫بخـش کشـاورزی تا کیـد کرد‪ .‬مهـدی رضایی در ارتبـاط زنده‬ ‫تصویـری بـا شـرکت کنندگان در هم اندیشـی و بازامـوزی‬ ‫مقـررات ارزی ایـن بانـک‪ ،‬بـا اعلام مطلـب فـوق افـزود‪:‬‬ ‫تهـای مناسـب و جایـگاه‬ ‫«باتوج هبـه زیرسـاخت ها‪ ،‬ظرفی ‬ ‫تخصصی بانک کشاورزی در کمک به تامین امنیت غذایی‬ ‫کشـور باید از تمام ظرفیت های حوزه بین الملل بهره برداری‬ ‫کـرد»‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت تامیـن ارز موردنیاز برای تامین‬ ‫تهـای‬ ‫نهاد ههـای بخـش کشـاورزی بـر اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫نحـوزه‬ ‫حـوزه بین الملـل ایـن بانـک تا کیـد کـرد‪« :‬درای ‬ ‫یتـر و برنامه ریـزی بـرای حفـظ و‬ ‫نیازمنـد تلاش جد ‬ ‫توسـعه بـازار ارزی هسـتیم»‪ .‬سرپرسـت بانـک کشـاورزی‬ ‫درتشـریح انتظـارات از حـوزه بین الملـل بانـک‪ ،‬بـه جایـگاه‬ ‫نحـوزه در سـند راهبـردی و برنام ههـای مـدون ایـن‬ ‫ویـژه ای ‬ ‫خط مشـی اشـاره و ابـراز امیـدواری کـرد‪« :‬بـا برنامه ریـزی‬ ‫نحـوزه‬ ‫و تلاش جـدی شـاهد تحـوالت چشـمگیری درای ‬ ‫یهـا؛ قـرار اسـت‬ ‫باشـیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه طبـق برنامه ریز ‬ ‫طـی چندسـال اینده بـه بانـک برتـر کشـور تبدیـل شـویم‪،‬‬ ‫یکـی از راهکارهـای بهبـود وضعیـت و ارتقـای جایـگاه حـوزه‬ ‫بین الملـل ایـن بانـک را حرکـت طبـق یـک برنامـه عملیاتـی‬ ‫(‪ )Business Plan‬در حـوزه ارزی و افزایـش سـهم از بـازار ارزی‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬شناسـایی مشـتریان فعـال ارزی سراسـر‬ ‫کشـور‪ ،‬جـذب مشـتریان جدیـد و تسـهیل و بهبـود عملکـرد‬ ‫حـوزه صرافـی ازطریـق مراجـع خـاص از مهم تریـن عوامـل‬ ‫تحقـق این برنامه هاسـت»‪ .‬وی بـر کاهـش تعهـدات ارزی‬ ‫ایفا نشـده نیز تا کید کرد و افزود‪« :‬سـرعت در پاسـخگویی به‬ ‫مشـتریان ارزی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و انتظـار‬ ‫مـی رود بـا همـکاری واحدهـای دیگـر ازجملـه بانکـداری‬ ‫شـرکتی سـرعت و وضعیـت ارائـه خدمـات ارزی بـه مشـتریان‬ ‫را ارتقـاء داد»‪ .‬وی بااشـاره به نقـش و جایـگاه نیـروی انسـانی‬ ‫در پیشـبرد برنام ههـای بانـک‪ ،‬به روزرسـانی دانـش همکاران‬ ‫حـوزه ارزی را ازطریـق امـوزش ضـروری خوانـد و گفـت‪:‬‬ ‫«نیازهـای اموزشـی این دسـته همـکاران نیـز ازطریـق حـوزه‬ ‫امـوزش پیگیـری و برطـرف خواهـد شـد»‪ .‬نخسـتین روز‬ ‫هم اندیشـی و بازامـوزی مقـررات ارزی بانـک کشـاورزی بـا‬ ‫حضـور فریـدون بهبهانـی؛ عضـو هیئت مدیـره ایـن بانـک‪،‬‬ ‫حمیـد قنبـری؛ مدیـرکل بین الملـل بانـک مرکـزی‪ ،‬شـهرزاد‬ ‫مشـیری؛ معـاون امـور بین الملـل و شـماری از روسـای‬ ‫ادارات مرکـزی و کاربـران ارزی شـعب بانـک کشـاورزی در‬ ‫کل کشـور‪ ،‬در مرکـز امـوزش بابلسـر ایـن بانـک برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ایـن گـزارش می افزایـد؛ هم اندیشـی و بازاموزی مقـررات ارزی‬ ‫کشـنبه ‪ ۱‬خردادمـاه ادامـه داشـت‬ ‫بانـک کشـاورزی تـا روز ی ‬ ‫و محسـن کریمـی؛ معـاون بین الملـل بانـک مرکـزی نیـز از‬ ‫سـخنرانان دومیـن روز ایـن هم اندیشـی بـود‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار علمای مسلمان هند‪:‬‬ ‫استکبار از اتحاد جهان اسالم و قدرت امت مسلمان واهمه دارد‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی اتحـاد‬ ‫مسـلمانان را موجـب نابـودی دشـمنان‬ ‫اسلام و اسـتکبار جهانـی دانسـت و‬ ‫گفـت‪« :‬اسـتکبار از اتحـاد جهـان اسلام‬ ‫و قـدرت امـت مسـلمان واهمـه دارد»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی‬ ‫در دیـدار جمعـی از علمـای مسـلمان کشـور‬ ‫هندوسـتان کـه در حرم مطهـر امام رضا ؟ع؟‬ ‫انجام شـد‪ ،‬بااشـاره به قـدرت وحدت جهان‬ ‫اسلام‪ ،‬ابـراز کـرد‪« :‬بد خواهـان اسلام و‬ ‫مسلمانان که در راس ان ها امریکا‪ ،‬انگلیس‬ ‫و رژیـم صهیونیسـتی قـرار دارنـد‪ ،‬همـواره‬ ‫از قـدرت جهـان اسلام واهمـه داشـته اند‬ ‫چرا کـه می داننـد ا گـر انـرژی مترا کـم در امـت‬ ‫نهـا متحـد شـود‪ ،‬اثـری از‬ ‫مسـلمان علیـه ا ‬ ‫انان باقی نخواهد ماند»‪ .‬وی به نقش مهم‬ ‫و فعـال مسـلمانان در ازادی هندوسـتان از‬ ‫اسـتعمار انگلیـس اشـاره و ابـراز کـرد‪« :‬سـهم‬ ‫مسـلمانان هندوسـتان در ازادی این کشـور‬ ‫از سـلطه انگلیـس مهـم و تعیین کننـده‬ ‫یکـه شـاید ا گـر همراهـی انـان‬ ‫بـود به طور ‬ ‫نبـود اسـتعمار پیـر در هندوسـتان شکسـت‬ ‫یخـورد و چنیـن تمدنـی در شـبه قاره‬ ‫نم ‬ ‫شـکل نمی گرفـت»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی بـه تاثیر اتحـاد مسـلمانان و هندوها‬ ‫در بیرون رانـدن انگلیـس از هنـد اشـاره و‬ ‫ابراز کرد‪« :‬مسـلمانان هندوستان باتوجه به‬ ‫اموز ههـای اسلامی که سـلطه اجانـب را نفی‬ ‫می کنـد سـهم مهمـی در اسـتقالل و ازادی‬ ‫ایـن کشـور داشـته اند؛ یـاداوری ایـن نقـش‬ ‫برجسـته مسـلمانان در جامعـه و میـان‬ ‫بخـش نخبگانـی هندوسـتان مهـم اسـت‬ ‫زیـرا اتحـاد و همـکاری دو جامعـه مسـلمان‬ ‫و هنـدو رمـز موفقیـت و قـدرت هنـد بـوده‬ ‫و اسـتکبار بـا تفرقه افکنـی دنبـال ایجـاد‬ ‫سـلطه و تـداوم اسـتعمار خـود اسـت»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مـروی افـزود‪:‬‬ ‫«اسـتعمارگران کـه درصـدد ایجـاد اختلاف‬ ‫بیـن مسـلمانان و هندوهـا در هندوسـتان‬ ‫چیـک از ایـن دو گـروه‬ ‫هسـتند‪ ،‬خیرخـواه هی ‬ ‫نبـوده و تنهـا به دنبـال اجـرای نیـات شـوم‬ ‫اسـتعماری خـود هسـتند»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫ظرفیت عظیم مسلمانان هندوستان اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬گرو ههـای مختلـف در هندوسـتان‬ ‫درکناریکدیگـر دوسـتانه زندگـی می کننـد و‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت تمـام گرو ههـا ازجملـه‬ ‫مسـلمانان برای پیشرفت شبه قاره‪ ،‬موجب‬ ‫قـدرت بیش ازپیـش ایـن کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس به راهبرد اسالم هراسی‬ ‫اسـتکبار بـرای هجمـه بـه مسـلمانان اشـاره‬ ‫و عنـوان کـرد‪« :‬اسالم هراسـی یکـی از‬ ‫شهـا و‬ ‫راهبردهـای اسـتکبار در سـتیز بـا ارز ‬ ‫اموز ههـای اسلام و هجمـه بـه مسـلمانان‬ ‫کسـو‬ ‫اسـت‪ .‬اسـتکبار بـا ایجـاد داعـش از ی ‬ ‫زمینـه کشـتار مسـلمانان را فراهـم کـرد و‬ ‫نگـروه‬ ‫ازسـویی بـا نسـبت دادن اقدامـات ای ‬ ‫تروریسـتی به مسـلمانان‪ ،‬تالش کرد اسالم را‬ ‫دینـی خشـن و مخالـف صلـح معرفـی کنـد»‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪« :‬پیامبـر گرامـی اسلام ؟ص؟ در‬ ‫دوران جاهلیـت بـا ایجـاد اتحاد میان قبایل‬ ‫و اقـوام مختلـف تمـدن بـزرگ اسلامی را‬ ‫بنیان گذاشـت؛ لذا امت اسلام اعم از شیعه‬ ‫و سـنی بـه تاسـی از ایـن سـیره پیامبـر ؟ص؟‬ ‫بایـد همـواره وحـدت خـود را حفـظ کنـد»‪.‬‬ ‫سـید احمـد بخـاری؛ امام جمعـه مسـجد‬ ‫جامـع دهلـی هندوسـتان نیـز دراین دیـدار‬ ‫ضمـن ابـراز خرسـندی از تشـرف بـه حـرم‬ ‫مطهـر رضـوی‪ ،‬اداره منظم این بارگاه عظیم‬ ‫بـا جمعیـت بـاالی زائـران را سـتود و دربـاره‬ ‫هـدف از سـفر خـود و هیئت همـراه بـه ایـران‬ ‫گفـت‪« :‬هـدف مـا از سـفر بـه ایـران‪ ،‬مالقـات‬ ‫بـا علمـای مسـلمان ایـران و تقویـت روابـط‬ ‫مسـلمانان هنـد و ایـران بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری اعلام کـرد کـه این شهرسـتان به عنـوان‬ ‫پایلـوت طـرح توسـعه مسـکن انتخـاب شـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ حمیـد زمانـی‬ ‫در جلسـه سـتادهای بازافرینـی پایـدار شـهری و شـورای مسـکن و اولیـن‬ ‫جلسـه سـتاد توانمندسـازی و تحـول اجتماع محـور محلات کم برخـوردار‬ ‫شهرسـتان گفـت‪« :‬مجموعـه شهرسـتان بـرای اجـرای این طـرح امادگـی‬ ‫الزم را مدنظـر قـرار دهـد»‪ .‬وی همچنیـن گفـت‪« :‬بخـش فشـافویه به دلیـل‬ ‫قرارگیـری شـهرک صنعتـی شـمس اباد و ندامتـگاه تهـران بـزرگ دراین بخش‪،‬‬ ‫بـا افزایـش جمعیـت مواجـه بـوده و بایـد کـه بـا نظر کارشناسـی دسـتگاه های‬ ‫متولـی زیرسـاخت های الزم جهـت اجـرای طـرح توانمندسـازی و تحـول‬ ‫اجتماع محـور محلات کم برخـوردار ایجـاد شـود»‪ .‬اولیـن جلسـه «سـتاد‬ ‫توانمندسـازی و تحـول اجتماع محـور محلات کم برخـوردار شهرسـتان ری»‬ ‫به ریاسـت حمیـد زمانـی؛ معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویژه شهرسـتان‬ ‫ری بـا موضـوع بررسـی اخریـن وضعیـت محدوده هـا‪ ،‬پروژه هـا و محلات‬ ‫بازافرینی شـهری‪ ،‬برنامه ریزی و هماهنگی در اجرای توانمندسـازی و تحول‬ ‫اجتماع محـور محلات کم برخـوردار ری‪ ،‬اخریـن اقدامـات صورت گرفتـه‬ ‫دربـاره عملیاتی کـردن طـرح جهـش تولیـد مسـکن و تخصیـص سـهم‬ ‫‪ ۳۰‬درصـدی نهضـت ملـی مسـکن در مناطـق روسـتایی بـا حضـور معـاون‬ ‫هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـداری‪ ،‬گوهـری؛ دبیـر قـرارگاه توانمندسـازی و‬ ‫تحـول اجتماع محـور محلات کم برخـوردار کشـور‪ ،‬بخشـداران و شـهرداران‬ ‫تابعـه‪ ،‬روسـای ادارات و دسـتگاه های اجرایـی متولـی امـر و سـایر مسـئولین‬ ‫در سـاختمان شـهرداری حسـن اباد در بخـش فشـافویه برگـزار شـد‪ .‬جلسـه‬ ‫جهـت انتخـاب و معرفـی شهرسـتان ری به عنـوان اولین الگوی اجـرای طرح‬ ‫قـرارگاه توانمندسـازی و تحـول اجتماع محور محالت کم برخوردار شـهری در‬ ‫مقیـاس شهرسـتانی در سـطح ازسـوی دبیرخانـه سـتاد کشـوری به ریاسـت‬ ‫علـی اقامحمـدی؛ عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و مدیـر گـروه‬ ‫اقتصـادی دفتـر مقـام معظـم رهبـری برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بررسی دغدغه گلخانه داران شرق استان کرمان‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬در نشسـت اطالع رسـانی تعرفه های بـرق‪ ،‬باحضور محمدعلی‬ ‫علیخاصی (مدیر دفتر خدمات مشـترکین شـرکت توزیع نیروی برق جنوب‬ ‫استان کرمان)‪ ،‬حمزه صدیقی (مدیر امور برق شهرستان بم)‪ ،‬گلخانه داران‬ ‫دغدغه هـای خـود در خصـوص تعرفه هـای جدیـد بـرق را اعلام کردنـد‪.‬‬ ‫محمدعلـی علیخاصـی‪ ،‬با تشـریح تغییرات تعرفه هـای برق‪ ،‬گفـت‪« :‬افزایش‬ ‫قبـوض بـرق ناشـی از عدم رعایـت الگـوی مصـرف و سـقف ظرفیـت انشـعاب‬ ‫وا گـذار شـده اسـت‪ .‬چنانچـه مشـترکان الگـوی مصـرف را رعایـت کننـد‪،‬‬ ‫تغییـر محسوسـی در قبـوض بـرق خـود شـاهد نخواهنـد بـود؛ امـا مشـترکان‬ ‫پرمصـرف در صـورت عدم مدیریـت مصـرف‪ ،‬بایـد میـزان مصـرف بیـش از الگو‬ ‫را بـا نر خ هـای بـدون یارانـه پرداخـت کننـد»‪ .‬مدیـر دفتـر خدمات مشـترکین‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان در ادامـه خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«مشـترکان کشـاورزی و صنعتـی می تواننـد از خردادمـاه تـا شـهریورماه بـا‬ ‫امضـای تفاهم نامـه همـکاری بـا امـور بـرق بـم‪ ،‬ضمـن کمـک بـه تامیـن بـرق‬ ‫منطقـه در پیـک تابسـتان از بخشـودگی صد در صـد قبـوض بـرق برخـوردار‬ ‫شوند»‪ .‬علیخاصی بااشاره به حمایت مستمر و خوب از تولیدکنندگان برق‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬در صورتی کـه فـردی اقـدام به احداث سیسـتم برق خورشـیدی‬ ‫کنـد‪ ،‬می توانـد به مـدت ‪ ۲۰‬سـال بـرق تولیـدی خـود را به صـورت تضمینـی بـا‬ ‫نر خ هـای چشـمگیر بـه صنعـت بـرق به فـروش برسـاند»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2505‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیسدانشگاهعلوم پزشکیمازندران‪:‬‬ ‫معاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫به مناسبت روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی صورت گرفت؛‬ ‫وضعیت ‪ ۱۲‬شهرستان استان‪ ،‬ابی ست‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫بااشـاره به اینکه وضعیـت ‪ ۱۲‬شهرسـتان‬ ‫اسـتان ابی اسـت‪ ،‬گفت‪ ۶۰« :‬درصد جمعیت‬ ‫بـاالی ‪ ۱۲‬سـال ُدز سـوم وا کسـن کرونـا را‬ ‫دریافـت کردنـد»‪ .‬فرهـاد غالمـی در شـورای‬ ‫اداری اسـتان بـه وضعیـت اسـتان درزمینـه‬ ‫بیمـاری کرونـا اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬پیـک‬ ‫ششـم ایـن بیمـاری از بهمـن سـال قبل شـروع شـد و ان زمـان ‪ ۱۸‬شـهر قرمـز‬ ‫کمـاه در اسـتان داشـت»‪ .‬وی‬ ‫نشـرایط ی ‬ ‫و چهـار شـهر نارنجـی بودنـد و ای ‬ ‫چیـک از شـهرهای اسـتان نارنجـی‬ ‫بااظهاراینکـه درحال حاضـر وضعیـت هی ‬ ‫نیسـت‪ ،‬گفـت‪ ۱۰« :‬شـهر زرد و ‪ ۱۲‬شـهر اسـتان دارای وضعیـت ابـی هسـتند‪.‬‬ ‫درحال حاضـر تسـت مثبـت کرونـا بـه ‪ ۵.۲‬درصـد کاهـش یافتـه اسـت و‬ ‫‪ ۹۶.۹‬درصـد جمعیـت بـاالی ‪ ۱۲‬سـال اسـتان وا کسـن کرونـا دریافـت کردنـد‬ ‫و تا کنـون ‪ ۶۰‬درصـد جمعیـت ُدز سـوم وا کسـن را دریافـت کردنـد»‪ .‬غالمـی‬ ‫بابیان اینکـه ‪ ۳۰‬درصـد جمعیـت پنـج تـا ‪۱ ۲‬سـاله در اسـتان وا کسـن زدنـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬همـکاری خانواد ههـا برای تزریق این گروه نسـبت بـه گروه های دیگر‬ ‫کمتـر اسـت‪ .‬درحال حاضـر شـاخص بهبـود کرونـا در کشـور و اسـتان مثبـت‬ ‫و مطلـوب اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه پیـک جدیـد کرونـا در اواخـر مـرداد‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪ُ :‬‬ ‫«دز چهـارم وا کسـن بـرای افـراد‬ ‫و شـهریور ماه پیش بینـی م ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫پرخطـر و مسـن تزریـق م ‬ ‫مدیرکل ارشاد استان خبر داد؛‬ ‫تشکیل شورای جامع فرهنگ وهنر‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬از تشـکیل شـورای جامـع‬ ‫فرهنگ وهنـر در اسـتان و شهرسـتان ها بـا حضـور نخبـگان فرهنگـی و هنری‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران؛‬ ‫حسـین جوادی در شـورای اداری که صبح امروز در این اداره کل برگزار شـد‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬این شـورا که متشـکل از نخبگان فرهنگی و هنری خواهد بود‪ ،‬برای‬ ‫حهـای نـو‬ ‫پیشـرفت امـور فرهنگـی و هنـری اسـتان و شهرسـتان ها و ارائـه طر ‬ ‫در مرکـز اسـتان و شهرسـتان ها تشـکیل خواهـد شـد‪ .‬ما با انعقـاد تفاهم نامه‬ ‫بـا سـازمان ها و ادارات و تعامـل بـا ان ها سـعی خواهیم کـرد تا از ظرفیت های‬ ‫سـایر دسـتگاه ها در پیشرفت فرهنگ وهنر اسـتان استفاده کنیم»‪ .‬جوادی‬ ‫نهـا‬ ‫حهـا و برنام ههـای متعـددی را امـاده کـرده ام کـه ازجملـه ا ‬ ‫افـزود‪« :‬طر ‬ ‫تهـای بـاالی فضـای مجـازی‪ ،‬همـکاری بـا‬ ‫یتـوان بـه اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫م ‬ ‫صداوسـیما بـرای تولیـد محتـوا‪ ،‬تولیـد گنجینـه صوتـب تصویـری از زندگـی‬ ‫مشـاهیر و نخبگان فرهنگی و هنری اسـتان و جشـنواره بزرگ اسـتعدادیابی‬ ‫«مازنی هنر» برای هنرمندان مازندرانی سراسـر جهان اشـاره کرد»‪ .‬مدیرکل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در پایـان از رئیسـان ادارت شهرسـتان ها خواسـت‬ ‫تـا بـا کار جهـادی و تعامـل بیشـتر بـا مسـئولین و اهالی فرهنگ وهنر و رسـانه‬ ‫بـرای پیشـرفت امـور تلاش کنند‪.‬‬ ‫رونمایی از الواح منتخب خشتی و گلی‬ ‫«بارویتخت جمشید»‬ ‫قاسمتوانایی‬ ‫الـواح منتخـب خشـتی و گلـی مربـوط بـه‬ ‫«بـاروی تخت جمشـید» به مناسـبت روز‬ ‫جهانـی موز ههـا و هفتـه میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫دراین مجموعـه ثبـت و در فهرسـت جهانـی‬ ‫یونسـکو رونمایـی شـد‪ .‬الـواح هخامنشـی‬ ‫یهـای‬ ‫شهـا و رایزن ‬ ‫سـرانجام در پـی تال ‬ ‫بین المللی ازسـوی دستگاه های مختلف در‬ ‫مهرمـاه سـال ‪ ،۹۸‬پـس از ‪ ۸۴‬سـال بـه ایـران‬ ‫بازگشـت و بـه مـوزه ملـی ایـران منتقـل شـد‪.‬‬ ‫باستان شناسـان ایـن الـواح را سـال ‪۱۳۱۴‬‬ ‫شمسـی در تخت جمشـید کشـف کردنـد و‬ ‫بـا موافقـت دولـت وق ِـت ایـران بـرای مطالعـه‬ ‫و بررسـی ب هشـکل امانت در اختیار دانشـگاه‬ ‫شـیکا گو قـرار دادنـد‪ .‬الـواح در ‪ ۵۰‬صنـدوق‬ ‫چوبـی شـامل حـدود ‪ ۲۰۰۰‬جعبـه ی مقوایـی‬ ‫و چنـد ظـرف نفتـی کـه در تخت جمشـید‬ ‫ب شـده‬ ‫(پارسـه ‪ -‬پرسـپولیس) بـه پارافیـن ا ‬ ‫اغشـته شـده بـود‪ ،‬ازطریـق بوشـهر بـه امریـکا‬ ‫فرسـتاده شـد‪ .‬ایـن اسـناد ارزشـمند کـه‬ ‫رمزگشـای بخـش مهمـی از تاریـخ مکتـوب‬ ‫هخامنشیان در دوره داریوش اول محسوب‬ ‫یشـود‪ ،‬قـرار بـود هم زمـان بـا بازگشـت بـه‬ ‫م ‬ ‫ایـران و همـان سـال ‪ ۹۸‬در میـراث جهانـی‬ ‫تخت جمشـید رونمایـی شـود امـا به دلیـل‬ ‫شـیوع بیمـاری کرونـا برگـزاری این مراسـم‬ ‫فرهنـگ ایـن کشـور هسـتند کمـک شـایانی‬ ‫کند»‪.‬‬ ‫به تعویـق افتـاد‪ .‬بنـای کهـن تخت جمشـید‬ ‫کـه در فهرسـت اثـار جهانی به ثبت رسـیده در‬ ‫‪ ۵۵‬کیلومتـری شـمال شـیراز در شهرسـتان‬ ‫مرودشـت قـرار دارد‪ ،‬ایـن بنـای کهـن‬ ‫به یادگار مانـده از دوران هخامنشـیان در‬ ‫دوران زمامـداری داریـوش‪ ،‬خشایارشـاه‬ ‫و اردشـیر اول بنـا شـد ه و ب همـدت حـدود‬ ‫‪۲۰۰‬سـال ابـاد بـود ه اسـت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫به نمایش درامدن‪ ۱۱۰‬لوحدر تخت جمشید‬ ‫مراسـم رونمایـی از ایـن الـواح بـا برگـزاری‬ ‫نمایشـگاه جنبـی معرفـی پیشـینه و انـواع‬ ‫متـون الـواح گلـی مکشـوفه از بایگانـی بـاروی‬ ‫تخت جمشـید همـراه بـود و اجـرای ارکسـتر‬ ‫خبر‬ ‫اجرای پروژه اسفالت به متراژ ‪ ۲۰۰۰۰‬مترمربع در کالچای‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬سرپرسـت‬ ‫شـهرداری کالچـای از اجـرای‬ ‫پـروژه اسـفالت به متـراژ‬ ‫تقریبـی حـدود ‪ ۲۰۰۰۰‬مترمربـع‬ ‫نشـهر خبـر داد‪ .‬حسـین‬ ‫درای ‬ ‫خجسـته گزافـرودی در بازدیـد‬ ‫از پـروژه اسـفالت خیابـان گل مریـم‪ ،‬حجـم سـرمایه گذاری را یک میلیـارد و‬ ‫‪ 800‬میلیون تومـان و در قالـب تخصیـص قیـر یارانـه ای بـرای اسـفالت معابـر‬ ‫خا کـی خوانـد‪ .‬وی هـدف شـهرداری را بـرای تمـام مناطـق حـوزه شـهری‪ ،‬بـا‬ ‫ترا کم جمعیتی زیاد و ترا کم جمعیت کمتر اعالم کرد و افزود‪« :‬جهت بهبود‬ ‫تـردد شـهروندان‪ ،‬عملیـات لکه گیری اسـفالت معابری که نیاز به ترمیـم دارد‬ ‫نیـز در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫پایگاه میراث جهانی تخت جمشید برگزار می کند؛‬ ‫نمایشگاه همسانی ها و همراهی های‬ ‫دو تمدن ایران باستان و مکزیک باستان‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬خلـق‬ ‫نقاشـی های بانـو یوتـاب‬ ‫(ف‪ .‬زارعـی) طبـق‪ ،‬تامـل بـر‬ ‫دو فرهنـگ باسـتانی ایـران و‬ ‫مکزیـک بـوده اسـت کـه حاصل‬ ‫سـفر وی به مکزیک و مشاهده‬ ‫اثـاری از اقـوام مایـا و ازتـک اسـت و ب هطـرز جالبـی بـا هنر ایرانی همسـانی هایی‬ ‫دارد‪ .‬ایـن نمایشـگاه از ‪ 28‬اردیبهشـت ماه ب همـدت دوهفتـه در مـوزه‬ ‫تخت جمشـید جهـت مشـاهده عالقه منـدان برقـرار اسـت‪ .‬یوتـاب از فعالیـن‬ ‫عرصـه محیـط زیسـت در داخـل و خار ج ازایـران اسـت‪.‬‬ ‫معرفی پذیرفته شدگان مرحله نهایی‬ ‫ِ‬ ‫جشنواره موسیقی خوزستان‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬دبیـر شـانزدهمین‬ ‫جشنواره موسیقی استان خوزستان گفت‪« :‬ز‬ ‫‪ ۴۶۳‬اثـر رسـیده بـه دبیرخانـه جشـنواره‪۲۰۵ ،‬‬ ‫اثـر بـرای مرحلـه اجـرای صحنـه ای پذیرفتـه‬ ‫شـده اند‪ .‬اثـار رسـیده در سـه بخـش محلـی‪،‬‬ ‫سـنتی‪ ،‬کالسـیک و در رشـته های اواز سـنتی‬ ‫و محلـی‪ ،‬عـود‪ ،‬ویولـن کالسـیک و ایرانـی‪،‬‬ ‫گیتـار کالسـیک و فالمنکـو‪ ،‬دف‪ ،‬تنبـک‪ ،‬تـار‪ ،‬سـه تار‪ ،‬کمانچه‪ ،‬سـنتور‪ ،‬فلوت‬ ‫و پیانـو در خردادمـاه جـاری به رقابـت خواهنـد پرداخـت»‪ .‬فریـدون وزیـری‬ ‫جسـاله در برگزاری جشـنواره موسـیقی خوزسـتان‬ ‫افـزود‪« :‬باتوج هبـه وقفـه پن ‬ ‫و شـرایط متاثـر از کرونـا‪ ،‬اسـتقبال خوبـی از جشـنواره شـده کـه نشـان دهنده‬ ‫پتانسـیل موسـیقی در استان و نیاز جامعه هنری اسـتان خوزستان است»‪.‬‬ ‫وزیـری هـدف برگـزاری ایـن جشـنواره را ایجـاد انگیـزه مضاعـف در هنرجویـان‬ ‫به منظور تالش بیشـتر و هدفمندسـازی مسیر اموزش موسیقی‪ ،‬شناسایی‬ ‫اسـتعدادهای جـوان و پیش زمینـه ای بـرای شـرکت در جشـنواره های ملی و‬ ‫کشـوری دانسـت و از تمامـی اسـاتید‪ ،‬هنرمنـدان‪ ،‬هنردوسـتان و هنرجویـان‬ ‫موسـیقی که به اشـکال مختلف ازاین رویداد مهم فرهنگی حمایت کرده اند‪،‬‬ ‫تشـکر و قدردانـی کـرد‪ .‬شـانزدهمین دوره این رویـداد به همـت انجمـن‬ ‫موسـیقی اسـتان و حمایـت اداره کل فرهنگ وارشـاد خوزسـتان در چهـار‬ ‫یشـود‪ .‬پذیرفت هشـدگان مرحلـه اول‪ ،‬در‬ ‫گـروه سـنی و در دو مرحلـه برگـزار م ‬ ‫خردادمـاه امسـال ب هصـورت اجـرای صحنـه ای به رقابـت خواهنـد پرداخـت‪.‬‬ ‫تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شاهین شهر‬ ‫رزیتا توکلی‪ /‬روند اجرای پروژه های مهم و تاثیرگذار شهرستان شاهین شهر‬ ‫و میمـه بـا حضـور مدیـرکل را هو شهرسـازی اسـتان اصفهـان مورد بررسـی‬ ‫یقـران (مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان اصفهـان)‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬علیرضـا قار ‬ ‫نشـهر و میمـه‬ ‫به همـراه معاونیـن ایـن اداره کل در سـفر بـه شهرسـتان شاهی ‬ ‫از پروژ ههـای ایـن شهرسـتان بازدیـد کردنـد‪ .‬ایـن بازدیـد میدانـی بـا همراهـی‬ ‫نماینـده مـردم شهرسـتان در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬معـاون هماهنگـی‬ ‫نشـهر و‬ ‫امـور عمرانـی اسـتانداری اصفهـان‪ ،‬فرمانـدار شهرسـتان شاهی ‬ ‫نشـهر‪ ،‬شـهردار و جمعی از مسـئولین‬ ‫میمه‪ ،‬اعضای شـورای اسلامی شاهی ‬ ‫شهرسـتانی انجـام پذیرفـت کـه در طـی ان‪ ،‬جهـت تسـریع در رونـد پروژ ههـا‬ ‫نسـفر یـک روزه طـی بازدیـد از زمیـن ‪ ۴۲‬هکتاری‬ ‫تدابیـر الزم اتخـاذ شـد‪ .‬درای ‬ ‫شرکت تعاونی کارکنان دولت‪ ،‬مقرر شد؛ پس از توافق مورد نیاز‪ ،‬در خصوص‬ ‫الحـاق بـه محـدوده اتخـاذ تصمیـم شـود؛ همچنیـن پـس از بازدیـد از اراضـی‬ ‫‪ ۱۴۷‬هکتـاری هسـا‪ ،‬باهـدف تامیـن زمیـن بـرای اجـرای طـرح نهضـت ملـی‬ ‫مسـکن و پوشـش بیشـتر جهت اسـکان و سـاخت مسـکن در این شهرستان‬ ‫موضـوع در دسـتور کار قـرار گرفـت تـا پـس از تطبیـق بـا قوانیـن‪ ،‬اقـدام الزم‬ ‫به منظـور الحـاق بـه محـدوده صـورت پذیـرد‪ .‬در بازدیـد از عملیـات اجرایـی‬ ‫نشـهر و میمـه پـس از بررسـی‬ ‫طـرح اقـدام ملـی مسـکن شهرسـتان شاهی ‬ ‫نطـرح تسـریع تـا‬ ‫مشـکالت و رفـع موانـع اجرایـی مقـرر شـد؛ در اجـرای ای ‬ ‫نپـروژه مطابـق بـا برنامـه زمان بنـدی شـود‪.‬‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی ای ‬ ‫اردبیل‬ ‫سـازهای ایرانی هنرسـتان موسیقی دختران‬ ‫کامیاب به رهبری خشـایار طیار حال وهوای‬ ‫خاصی به این مراسم بخشیده بود‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری‬ ‫فـارس در حاشـیه مراسـم رونمایی ایـن الواح‬ ‫گفـت‪« :‬بازگشـت الـواح خشـتی و گلـی کـه‬ ‫شهـای اولیـه تخت جمشـید کشـف‬ ‫در کاو ‬ ‫و بـرای شناسـایی بـه خار ج ازکشـور منتقـل‬ ‫شـده بـود بـه میـراث جهانـی تخت جمشـید‬ ‫پس از ‪ ۸۰‬سال‪ ،‬یکی از رویدادهای مهم ملی‬ ‫و بین المللی محسوب می شود»‪ .‬سید موید‬ ‫محسـن نژاد ادامـه داد‪« :‬ایـن اتفـاق مهـم و‬ ‫جذاب در سـطح ملی و بین المللی می تواند‬ ‫بـه جـذب گردشـگرانی کـه به دنبـال تاریـخ و‬ ‫اشاره به نام شیراز در الواح تخت جمشید‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی اسـتان فـارس‬ ‫افـزود‪« :‬در میـان ایـن الـواح لوحـی وجـود‬ ‫دارد کـه در ان ب هنـام شـیراز و باغـات زیبـای‬ ‫شـیراز اشـاره شـده و ایـن نشـان از پیشـینه‬ ‫شـهر شـیراز دارد»‪ .‬محسـن نژاد بابیان اینکـه‬ ‫بیـش از ‪ ۲۰۰۰‬لـوح بـه ایران انتقال داده شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هم ا کنـون ‪ ۱۱۰‬لـوح از مـوزه‬ ‫ملـی بـه تخت جمشـید انتقـال داده شـده و‬ ‫ایـن الـواح در قالـب ‪ ۱۲‬عنـوان در مـوزه پایـگاه‬ ‫تخت جمشـید به نمایـش گذاشـته شـده‬ ‫است»‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«قطعـا وزارتخانـه میراث فرهنگـی به دنبـال‬ ‫بازگشـت سـایر الـواح بـه کشـور هسـتند و مـا‬ ‫بـرای برگردانـدن ایـن الـواح بـه سـرزمین خود‬ ‫از هیـچ تالشـی دریـغ نمی کنیـم»‪ .‬بنای کهن‬ ‫تخت جمشـید کـه در فهرسـت اثـار جهانـی‬ ‫به ثبت رسیده است در ‪ 55‬کیلومتری شمال‬ ‫شـیراز در شهرسـتان مرودشـت قـرار دارد ‪،‬‬ ‫ایـن بنـای کهـن ب هیـادگار مانـده از دوران‬ ‫هخامنشـیان در دوران زمامـداری داریـوش ‪،‬‬ ‫خشایارشـا و اردشـیر اول بنـا شـد ه و ب همـدت‬ ‫‪۲۰۰‬سـال ابـاد بـود ه اسـت‪.‬‬ ‫حـدود ‬ ‫تکمیل طرح فاضالب قائم شهر‪ ،‬نیازمند دریافت تسهیالت است‬ ‫شـبانه روز اسـت»‪ .‬وی‪ ،‬بااشاره به اینکه برای‬ ‫نطـرح نیـاز بـه دریافت تسـهیالت‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫بین المللـی از بانـک توسـعه اسلامی اسـت‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬از سـال ‪ ۱۳۹۱‬پیگیرهـای‬ ‫الزم بـرای دریافـت ایـن تسـهیالت انجـام‬ ‫شـد ولـی باوجـود بازدیدهـای صورت گرفتـه‬ ‫توسـط کارشناسـان ایـن بانـک تا کنـون‬ ‫این امـر تحقـق نیافـت‪ .‬باتوج هبـه عـدم‬ ‫دریافت تسـهیالت از بانک توسـعه اسالمی‪،‬‬ ‫تا کنـون بااسـتفاده از اعتبـارات ملـی تملـک‬ ‫زمیـن تصفیه خانـه درحـدود ‪ ۷.۵‬هکتـار‬ ‫خریـداری شـد»‪ .‬مدیرعامـل ابفـا مازنـدران‪،‬‬ ‫یهـای‬ ‫ادامـه داد‪« :‬براسـاس پیش بین ‬ ‫صورت گرفتـه بیـش از ‪ ۰۰۰ ,۲۱‬میلیاردریـال‬ ‫نطـرح نیـاز اسـت‬ ‫اعتبـار بـرای تکمیـل ای ‬ ‫کـه باتوج هبـه تخصیـص اعتبـارات سـاالنه‪،‬‬ ‫عملیـات اجـرای طـرح درحال پیگیـری و‬ ‫انجـام بـوده و پـس از تامین اعتبـار مناسـب‪،‬‬ ‫سـرعت اجـرای طـرح نیـز افزایـش خواهـد‬ ‫یافـت»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه همـکاران‬ ‫حهـای‬ ‫شـرکت شـبانه روز تلاش دارنـد طر ‬ ‫دردسـت اقدام بـا سـرعت انجـام و به اتمـام‬ ‫یکـه مراحـل اجـرای‬ ‫برسـد‪ ،‬گفـت‪« :‬تازمان ‬ ‫طـرح و شـرایط الزم بـرای بهر هبـرداری از‬ ‫تاسیسـات فراهـم نشـود‪ ،‬اتصـال مشـترکان‬ ‫بـه شـبکه جمـع اوری فاضلاب امکان پذیـر‬ ‫نخواهـد بـود»‪.‬‬ ‫جایزه «برنامه ریزی» برای اولین تولیدکننده فوالد ایران‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫هم زمـان بـا روز ملـی روابط عمومـی و ارتباطـات‪ ،‬اولیـن‬ ‫«جشن ملی روابط عمومی» و بیستمین دوره جایزه صنعت‬ ‫نهـای مختلـف حـوزه‬ ‫روابط عمومـی ایـران توسـط انجم ‬ ‫روابط عمومی با حضور سـعیدرضا عاملی؛ دبیر شـورای عالی‬ ‫انقلاب فرهنگـی و جمعـی از اسـاتید‪ ،‬متخصصـان‪ ،‬مدیـران‬ ‫و کارشناسـان عرصـه روابط عمومـی و ارتباطـات از سراسـر‬ ‫کشـور‪ ،‬در تـاالر وحـدت برگـزار شـد‪ .‬دراین اییـن کـه بـا تقدیـر‬ ‫از فعـاالن و پیشکسـوتان روابط عمومـی کشـور همـراه بـود‪،‬‬ ‫جایـزه برنامه ریـزی بـه علیرضـا امیـری؛ مدیـر روابط عمومـی‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان به عنـوان اولیـن تولیدکننـده فـوالد در‬ ‫ایـران‪ ،‬اهـدا شـد‪ .‬امیـری بـا تبریـک ایـن موفقیـت بـه کارکنان‬ ‫تالشـگر روابط عمومـی ذوب اهن اصفهان‪ ،‬گفـت‪« :‬بی تردید‬ ‫شهـای‬ ‫نقـش کلیـدی صنعـت فـوالد در رشـد و توسـعه بخ ‬ ‫گونا گون جامعه اعم از اقتصاد‪ ،‬اشتغال‪ ،‬عمران‪ ،‬خودکفایی‬ ‫و ‪ ...‬انکارناپذیـر اسـت‪ .‬متخصصـان روابط عمومـی بـا‬ ‫تعریـف اسـتراتژی های بـه روز و بهـر ه از ابـزار متنـوع‪ ،‬ضمـن‬ ‫اطالع رسـانی دسـتاوردهای بنگا ههـای صنعتـی‪ ،‬چالش ها و‬ ‫نهـا را بـرای گرو ههـای‬ ‫تهـای مقابـل تولیـد و توسـعه ا ‬ ‫فرص ‬ ‫مختلف ذی نفعان تبیین می کنند‪ .‬روابط عمومی ذوب اهن‬ ‫اصفهـان بـا انتشـار هفته نامـه اتشـکار و ماهنامـه تخصصـی‬ ‫بکـردن‬ ‫فـوالد از دهـه ‪ ،۴۰‬انتشـار کتـاب به منظـور مکتو ‬ ‫نگـذاران اولیـن صنعـت فـوالد‬ ‫خاطـرات و تجربیـات بنیا ‬ ‫کشـور به عنـوان یـک سـند مانـدگار بـرای انتقـال دانـش بـه‬ ‫نسـل های اینـده و همچنیـن ثبـت و ضبـط خاطرات شـهدا‪،‬‬ ‫جانبـازان و ایثارگـران‪ ،‬حضـور فعـال در شـبکه های اجتماعی‬ ‫و نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی‪ ،‬سـاخت مسـتند بـا‬ ‫موضوعات متنوع‪ ،‬برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی‪،‬‬ ‫تعامـل بـا جامعـه پیرامـون و ‪ ...‬همـواره تلاش داشـته اسـت‬ ‫ارتبـاط دوسـویه بـا مخاطبـان را حفـظ و توسـعه دهـد»‪ .‬وی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬ایـن شـرکت بـا ایجـاد و نگهـداری ‪ ۱۶۵۰۰‬هکتـار‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫فضـای سـبز کـه عمـده ب هصـورت دیـم ابیـاری م ‬ ‫احداث بیمارستان شهید مطهری به منظور خدمت رسانی‬ ‫به مردم شهرستان و کشور‪ ،‬احداث باشگاه فرهنگی ورزشی‬ ‫درراسـتای ایجـاد روحیـه شـادابی و نشـاط در نسـل جـوان و‬ ‫برگـزاری مسـابقات ملـی و بین المللـی‪ ،‬احـداث شـهر بـزرگ‬ ‫فوالدشـهر‪ ،‬اشـتغال زایی گسـترده از بـدو تاسـیس تـا حـال‪،‬‬ ‫تولیـد محصـول اسـتراتژیک ریـل در گسـتره خاورمیانـه و ‪...‬‬ ‫درزمینه عمل به مسـئولیت های اجتماعی مانند سـتاره ای‬ ‫درخشان در سپهر صنعت ایران می درخشد»‪ .‬گفتنی ست؛‬ ‫در این جشـن از کتاب های ارزشـمند روابط عمومی متاورس‬ ‫و روابط عمومـی و مدیریـت بحـران نیـز رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ ۸۴۷‬تفاهم نامه مدیریت مصرف برق در بیجار‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مدیـر توزیـع بـرق بیجـار بـا بیـان اهمیـت‬ ‫اعمـال برنام ههـای مدیریـت بـار و مدیریـت‬ ‫مصـرف مشـترکان و تاثیـر بسـزای مولدهـای‬ ‫منصوبـه در مرا کـز اداری‪ ،‬درمانـی و صنعتـی‬ ‫در کاهـش پیـک و جلـب رضایت عمومی در‬ ‫تهـای صنعتـی و اداری روزمـره‬ ‫تـداوم فعالی ‬ ‫‪۸‬مـورد‬ ‫و شـریان های حیاتـی‪ ،‬گفـت‪ ۴۷« :‬‬ ‫تفاهم نامـه مدیریـت مصـرف بـرق بـا‬ ‫شهـای صنعتـی‪ ،‬کشـاورزی‪،‬‬ ‫مشـترکین بخ ‬ ‫تجـاری و عمومـی و اداری شهرسـتان بـا‬ ‫هـدف گـذر موفـق از پیـک تابسـتان امسـال‬ ‫منعقـد شـد»‪ .‬هـادی محمدمرادیـان ادامـه‬ ‫داد‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون‬ ‫درمجمـوع ‪ ۷۷‬فقـره تفاهم نامـه در حـوزه‬ ‫صنعـت و ‪ ۶۲۳‬فقـره در حـوزه کشـاورزی‬ ‫منعقـد شـده و سـهم دیزل ژنراتورهـا‪،‬‬ ‫جایگا ههـای ‪ CNG‬و مرا کـز تجـاری نیـز‬ ‫به ترتیـب نـه سـه و ‪ ۳۲‬فقـره بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬هرسـاله و درجهـت بهره بـرداری‬ ‫بهینـه از تـوان پاسـخگویی مولدهـای‬ ‫منصوبـه در مرا کـز اداری و صنعتـی عقـد‬ ‫تفاهم نامـه و ثبـت مشـخصات مولدهـای‬ ‫مشـترکین در سـامانه مدیریـت پیـک بـار‬ ‫(سـمپ) بـا تخصیـص سـهمیه سـوخت؛‬ ‫پـاداش همـکاری مشـترکان محاسـبه و در‬ ‫یشـود»‪ .‬وی‬ ‫نهـا اعمـال م ‬ ‫فیـش مصرفـی ا ‬ ‫از همـکاری ‪ ۱۰۳‬واحـد اداری در طـرح پیـک‬ ‫سـایی و کاهش مصرف برق شهرسـتان خبر‬ ‫داد و تصریـح کـرد‪« :‬بیشـترین انـرژی بـرق‬ ‫در ادارات بـرای سـرمایش و تهویه مطبـوع‬ ‫یشـود و پـس ازان به ترتیـب بـه‬ ‫اسـتفاده م ‬ ‫روشـنایی‪ ،‬گرمایـش و اب گـرم مصرفـی و‬ ‫‪ ...‬اختصـاص دارد کـه ورود لـوازم جدیـد‪،‬‬ ‫نبـودن راندمـان لـوازم برقـی‪ ،‬افزایـش‬ ‫پایی ‬ ‫نیـاز بـه سیسـتم سرمایشـی‪ ،‬نبـود نظـارت بر‬ ‫رعایـت اسـتاندارد و معیـار مصـرف‪ ،‬تلفـات‬ ‫نبـودن‬ ‫بـاالی انـرژی در سـاختمان ها و ارزا ‬ ‫تعرف ههـای انـرژی‪ ،‬تـراز مصـرف انـرژی بـرق را‬ ‫افزایـش می دهـد»‪ .‬وی باتا کیدبـر اهمیـت‬ ‫اجـرای برنام ههـای عبـور از پیـک تابسـتان‬ ‫‪ ،1401‬تصریـح کـرد‪« :‬همراهـی و همـکاری‬ ‫یشـک تاثیـر بسـزایی‬ ‫مشـترکین خانگـی ب ‬ ‫نشـرایط را ایفـا می کند و‬ ‫در عبـور موفـق از ای ‬ ‫شـرکت توزیع نیز با ارائه طر ح های تشـویقی‬ ‫حهـا در قبـوض بـرق‬ ‫و اعمـال این طر ‬ ‫مشـترکین کم مصرف قدردان همـکاری این ‬ ‫مشـترکین خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری شرکت برق جنوب کرمان با بسیج کارمندان سپاه ثاراهلل‬ ‫عفت فالح‬ ‫عبدالوحیـد مهدوی نیـا (مدیرعامـل شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان)‪،‬‬ ‫در مراسـم امضـای تفاهم نامـه همـکاری بـا‬ ‫بسـیج کارمنـدان‪ ،‬گزارشـی از پیـک سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ارائـه و برنام ههـای کاهـش پیـک بـار سـال‬ ‫جـاری را تشـریح کـرد‪ .‬وی با تا کید براینکـه‬ ‫فرهنگ سازی و اموزش روش های صحیح‪ ،‬از‬ ‫الزامات اصالح الگوی مصرف است و بایستی‬ ‫گسـازی‪ ،‬اصلاح الگـوی مصـرف را‬ ‫بـا فرهن ‬ ‫در جامعـه نهادینـه کنیـم‪ ،‬بـه تشـریح کلیـات‬ ‫حا کـم بـر برنامه مدیریت تقاضا در سـال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫پرداخت‪ .‬مهدوی نیا به برنامه های تابستانه‬ ‫کارخان ههـا و موضـوع تعمیـرات و اورهالـی‬ ‫صنایـع نیـز اشـاره کـرد و گفت‪« :‬ایـن برنامه ها‬ ‫در سـال جـاری شـکل منظمـی پیـدا کـرده و‬ ‫دلیل ان‪ ،‬همکاری خوب بین وزارتخانه های‬ ‫نیرو و صمت است»‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان در بخـش‬ ‫یهـای‬ ‫دیگـری از سـخنان خـود بـه فناور ‬ ‫نوین شـرکت از جمله؛ تبدیل شـهر سـیرجان‬ ‫بـه شـهر نـور در کشـور از طریق تعویـض المپ‬ ‫هـای قدیمـی بـه ال ای دی‪ ،‬ارائـه گزارشـی از‬ ‫جمـع اوری رمز ارزهـای غیر محـاز و تبعـات ان‬ ‫و کنتورهـای هوشـمند منصوبـه کنترل پذیـر‬ ‫نیـز اشـاره کـرد‪ .‬بـا امضـای تفاهم نامـه‬ ‫همـکاری‪ ،‬سـازمان بسـیج کارمنـدان سـپاه‬ ‫معـــاون تعـــاون وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه‬ ‫اجتماع ــی در نشس ــت ب ــا هیئت رئیس ــه و‬ ‫کارشناس ــان تع ــاون‪ ،‬تقوی ــت ات ــاق تع ــاون‬ ‫را راه حـــل اصلـــی تقویـــت حـــوزه تعـــاون‬ ‫دانســـت‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی‬ ‫اداره کل تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی‬ ‫اســـتان اردبیـــل؛ مهـــدی مســـکنی در‬ ‫نشس ــت مش ــترک ب ــا هیئت رئیس ــه ات ــاق‬ ‫تع ــاون و کارشناس ــان ح ــوزه تع ــاون در اس ــتان اردبی ــل گف ــت‪« :‬ایدئول ــوژی‬ ‫یت ــوان‬ ‫م ــا در ح ــوزه تع ــاون و اقتص ــادی تعاون ــی این اس ـت که کار ب ــا م ــردم م ‬ ‫جل ــو ب ــرد»‪ .‬وی بااش ــاره به دغدغ ــه مق ــام معظ ــم رهب ــری نس ــبت ب ــه ح ــوزه‬ ‫تعـــاون گفـــت‪« :‬مظلومیـــت و مهجوریـــت بخـــش تعـــاون در ســـال های‬ ‫گذش ــته مش ــهود ب ــوده و تع ــاون در نظ ــام س ــرمایه داری کش ــور ب ــه حاش ــیه‬ ‫رانــده شــده اســت‪ .‬جهــت تقویــت بخــش تعــاون هیــچ راهــی به جــز تقویــت‬ ‫ات ــاق تع ــاون نداری ــم و ب ــرای تحق ــق این ام ــر همگ ــی درکناره ــم بای ــد دارای‬ ‫یـــک هـــدف و وحـــدت فرماندهـــی باشـــیم»‪ .‬وی انتقـــال دانـــش تع ــاون‬ ‫جهــت ترمیــم بخــش تعــاون را مهــم دانســت و گفــت‪« :‬اســتفاده از دانــش و‬ ‫تجربیــات کارشناســان حــوزه تعــاون‪ ،‬پــرورش نیروی هــای مســتعد درکنــاران‬ ‫چی ــزی اس ــت ک ــه در س ــال های گذش ــته اتف ــاق نیفت ــاده اس ــت»‪ .‬مس ــکنی‬ ‫در توضیـــح اماده ســـازی مـــدل حکمرانـــی تعـــاون در شـــش الیـــه تصری ــح‬ ‫کـــرد‪« :‬حکمرانـــی تعـــاون در وا گذاری هـــا‪ ،‬حکمرانـــی تعاونی هـــا در بی ــوت‬ ‫مراجـــع‪ ،‬حکمرانـــی تعـــاون در دانشـــگاه ها‪ ،‬حکمرانـــی تعـــاون در دول ــت‪،‬‬ ‫حکمرانــی تعــاون در نهادهایــی ازقبیــل بنیــاد برکــت‪ ،‬علــوی‪ ،‬مســتضعفین‬ ‫و ‪ ...‬و درنهای ــت حکمران ــی تع ــاون در س ــازمان های مردم نه ــاد ش ــش الی ــه‬ ‫از ایـــن مـــدل را تشـــکیل می دهنـــد»‪ .‬معـــاون تعـــاون وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی بابیان اینک ــه کش ــور بای ــد به ج ــای تکیه ب ــر نف ــت ب ــه م ــردم‬ ‫تکی ــه کن ــد تا کی ــد ک ــرد‪« :‬یک ــی از اصلی تری ــن م ــوارد جه ــت رش ــد تع ــاون‬ ‫این اسـ ـت که وا گ ــذاری و خصوصی س ــازی ها برمبن ــای تع ــاون باش ــد»‪ .‬وی‬ ‫باعنوان اینکــه سیاس ـی کاری همیشــه بــر پیکــره تعــاون در کشــور ضربــه زده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تعــاون‪ ،‬مدلی ســت کــه توانســت ‪ 800‬هــزار واحــد مســکونی را‬ ‫در کش ــور اح ــداث کن ــد‪ .‬س ــهام عدال ــت بزرگ تری ــن س ــرمایه بخ ــش تع ــاون‬ ‫ب ــوده ک ــه از ان دزدی ــده ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫تدوین و ابالغ دستورالعمل‬ ‫نصب برچسب کیفیت توان در تجهیزات الکتریکی‬ ‫مدیرعامل ابفای مازندران‪:‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامـل اب وفاضلاب مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«بـرای اجـرای و تکمیـل طـرح فاضلاب‬ ‫قائم شهر نیازمند دریافت تسهیالت از بانک‬ ‫توسـعه اسلامی هسـتیم»‪ .‬بهـزاد بـرارزاده‬ ‫بااشـاره به لزوم اجـرای طر ح های جمع اوری‬ ‫و تصفیـه فاضلاب در شـهرهای اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای اجـرای طـرح فاضلاب در‬ ‫قائ مشـهر پیگیر دریافت تسـهیالت از بانک‬ ‫توسـعه اسلامی هسـتیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫مطالعـات طـرح فاضلاب ایـن شـهر از‬ ‫یهـای‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۶‬اغـاز و پـس از پیگیر ‬ ‫انجام شـده و اخـذ مجوزهـای الزم‪ ،‬از سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬عملیـات اجرایـی ان شـروع شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬هـدف از انجـام ایـن طـرح اجـرای‬ ‫‪ ۶۲۰‬کیلومتر شـبکه جمـع اوری تصفیه خانه‬ ‫فاضلاب به ظرفیـت ‪ ۷۲۸۴۰‬مترمکعـب در‬ ‫تقویت اتاق تعاون‬ ‫راه حل اصلی تقویت بخش تعاون است‬ ‫ثـاراهلل اسـتان کرمـان نیـز متعهـد شـد بـا‬ ‫تهـای موجـود در‬ ‫به کارگیـری تمامـی ظرفی ‬ ‫یکـردن موضوع‬ ‫بسـیج کارمنـدان بـرای اجرای ‬ ‫تفاهم نامـه از جملـه ایجـاد هماهنگـی الزم‬ ‫بیـن دسـتگاه های اجرایی و مدیـران مربوطه‬ ‫و فرماندهـان بسـیج کارمنـدان‪ ،‬ایجـاد سـاز‬ ‫و کار اجرایـی بـرای پایـش بـا هـدف کاهـش‬ ‫مصـرف انـرژی بـرق در پیک بار تابسـتان ‪۱۴۰۱‬‬ ‫اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق‬ ‫اس ــتان اردبی ــل گف ــت‪« :‬به دلی ــل اهمی ــت‬ ‫اثرگـــذاری تجهیـــزات الکتریکـــی تولیـــد‬ ‫داخـــل کشـــور و همچنیـــن تجهیـــزات‬ ‫الکتریکــی وارداتــی بــر کیفیــت تــوان شــبکه‬ ‫بــرق کشــور و همچنیــن درراســتای تحقــق‬ ‫اه ــداف ماموری ــت وی ــژه ابالغ ــی ازط ــرف‬ ‫شـــرکت توانیـــر‪ ،‬دســـتورالعمل تعییـــن‬ ‫کالس کیفیــت تــوان تجهیــزات الکتریکــی و اختصاص برچســب کیفیــت توان‬ ‫بــرای تجهیــزات برقــی بــا همــت دبیرخانــه ملــی کیفیــت تــوان الکتریکــی تهیــه‬ ‫و تدویــن شــد»‪ .‬حســین قدیمــی بااشــاره به ســند ابالغــی معــاون هماهنگــی‬ ‫نس ــند‬ ‫توزی ــع ش ــرکت توانی ــر ب ــه کلی ــه ش ــرکت های توزی ــع‪ ،‬گف ــت‪« :‬درای ‬ ‫حــدود مجــاز شــاخص های کیفیــت تــوان الکتریکــی بــرای اتصــال تجهیــزات‬ ‫الکتریکــی بــه شــبکه توزیــع باتوجه بــه اســتانداردهای صنعــت بــرق ایــران و‬ ‫اســتانداردهای بین المللــی بیــان شــده اســت‪ .‬شــاخص های کیفیــت تــوان‬ ‫ارائه ش ــده دراین س ــند ب ــا ضرای ــب وزن ــی مناس ــب به منظ ــور تهی ــه برچس ــب‬ ‫رنگ ــی کیفی ــت ت ــوان ب ــکار گرفت ــه ش ــده اس ــت»‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت توزی ــع‬ ‫نی ــروی ب ــرق اس ــتان اردبی ــل تصری ــح ک ــرد‪« :‬مح ــدوده اجرای ــی پیش ــنهادی‬ ‫ایــن دســتورالعمل شــامل تولیدکننــدگان داخلــی و واردکننــدگان تجهیــزات‬ ‫الکتریکــی از خــارج کشــور اســت‪ .‬تجهیزاتــی کــه دراین ســند بــر کیفیــت تــوان‬ ‫ان هــا تا کیــد شــده از تجهیــزات پرمصــرف شــامل تجهیــزات موتــوری بــدون‬ ‫درایــو و بــا درایــو‪ ،‬المپ هــای ‪ ،LED‬ماینرهــا و تجهیــزات دارای منابــع تغذیــه‬ ‫ســـوئیچینگ اســـت»‪ .‬وی بابیان اینکـــه بـــرای تهیـــه و طراحـــی برچس ــب‬ ‫کیفیـــت تـــوان از یـــک سیســـتم طبقه بنـــدی اســـان‪ ،‬معنـــی دار و ش ــفاف‬ ‫استفاد هش ــده‪ ،‬گف ــت‪« :‬این ام ــر باع ــث برق ــراری ارتب ــاط س ــاده و قابــل درک‬ ‫ب ــا مش ــترکین خواه ــد ش ــد‪ .‬در تهی ــه و طراح ــی ای ــن برچس ــب پدید هه ــای‬ ‫که ــای‬ ‫تاثیرگ ــذار در برچس ــب کیفی ــت ت ــوان ش ــامل مق ــدار موث ــر هارمونی ‬ ‫جریـــان تزریقـــی‪ ،‬ضریـــب تـــوان و شـــدت فیلکـــر کوتاه مـــدت و بلندم ــدت‬ ‫درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت و پهنـــه مقـــدار مجـــاز هریـــک از پدید هه ــای‬ ‫تاثیرگ ــذار در برچس ــب کیفی ــت ت ــوان از اس ــتانداردهای مل ــی و بین الملل ــی‬ ‫تهیـــه و به کار گرفتـــه شـــده اســـت‪ .‬بـــا اجرایی شـــدن ایـــن دســـتورالعمل‬ ‫تولیدکننــدگان داخلــی و واردکننــدگان تجهیــزات الکتریکــی موظــف بــه تهیــه‬ ‫و تحوی ــل تجهی ــزات برق ــی ب ــا کیفی ــت ت ــوان مناس ــب ب ــه مصرف کنن ــدگان‬ ‫هس ــتند»‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد‪« :‬باای ـن کار عالوه ب ــر اتص ــال تجهی ــزات الکتریک ــی‬ ‫با کیفیــت بــاال بــه شــبکه شــاهد کاهــش الودگــی هارمونیکــی و تلفــات شــبکه‬ ‫نی ــز خواهی ــم ب ــود»‪.‬‬ ‫نقاش اردبیلی مطرح کرد؛‬ ‫ناشناخته ماندن؛ اصلی ترین چالش نقاشان اردبیلی‬ ‫یــک نقــاش اردبیلــی گفــت‪« :‬اصلی تریــن‬ ‫چالـــش پیـــش روی نقاشـــان اردبیـــل‪،‬‬ ‫ناشــناخته یــا کمتــر شــناخته شدنشــان‬ ‫توســـط هنردوســـتان و مخاطبـــان‬ ‫هنری ســـت»‪ .‬به گـــزارش ایســـنا؛ ســـاناز‬ ‫ملکـــی در حاشـــیه برگـــزاری اولیـــن‬ ‫نمایشـــگاه انفـــرادی نقاشـــی اش‬ ‫تحت عنـــوان «خیـــال» تصریـــح‬ ‫کـــرد‪« :‬مشـــکالت مالـــی هـــم از دیگـــر‬ ‫چالش هـــای پیـــش روی فعالیـــت‬ ‫نقاش ــان دراین اس ــتان اس ــت‪ .‬در ط ــرف‬ ‫مقابـــل‪ ،‬هنرمنـــد نمایـــان‪ ،‬کپـــی کاران‬ ‫به دلی ــل تبلیغ ــات زی ــاد مجازی ش ــان توانس ــته اند خ ــود را مط ــرح کنن ــد ک ــه‬ ‫در این قســمت‪ ،‬خــود هنرمنــد هــم مقصــر اســت؛ هرچندکــه به نظــر شــخص‬ ‫بن ــده ی ــک هنرمن ــد واقع ــی هیچ وق ــت تبلیغ ــات ب ــرای ش ــناخته ش ــدنش‬ ‫نمی کنـــد»‪ .‬ملکـــی درپاســـخ به ایـــن ســـوال کـــه چـــرا هنرمنـــدان اردبی ــل‪،‬‬ ‫نمایش ــگاه کمت ــری برگ ــزار می کنن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬باتوجه ب ــه ان ــدک ش ــناختی‬ ‫ک ــه از جامع ــه هن ــری و هنرمن ــدان ش ــهر و ج ــو حا ک ــم ب ــر ای ــن جامع ــه دارم‬ ‫ً‬ ‫و چندقس ــمتی ب ــودن جامع ــه هن ــری‪ ،‬احتم ــاال به عل ــت ت ــرس از انتق ــاد ی ــا‬ ‫بازدیـــد کـــم و ارزیابـــی منفـــی؛ نمایشـــگاه کمتـــری برگـــزار می شـــود»‪ .‬ای ــن‬ ‫نق ــاش اردبیل ــی بابیان اینک ــه دراین نمایش ــگاه ‪ ۴۰‬اث ــر به مع ــرض نمای ــش‬ ‫گذاش ــته ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬انس ــجام س ــبکی در بی ــن اث ــار وج ــود ن ــدارد؛‬ ‫امــا بااین حــال ا کثــر اثــار بــه ســبک رئــال و ســورئال هســتند کــه بــا همــکاری‬ ‫انجم ــن هنرمن ــدان‪ ،‬اداره فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی و س ــایر مرا ک ــز مربوط ــه‬ ‫بــرای شناســاندن هنرمنــدان و دعــوت بــرای برگــزاری نمایشــگاه های گروهــی‬ ‫و‪ ...‬برگزارش ــده اس ــت»‪ .‬ی ــاداور می ش ــود؛ اولی ــن نمایش ــگاه انف ــرادی نقاش ــی‬ ‫س ــاناز ملک ــی باعن ــوان «خی ــال» از ‪ ۲۶‬اردیبهش ـت ماه ت ــا اول خردا دم ــاه در‬ ‫نگارخان ــه قوام الدی ــن مجتم ــع فرهنگ ــی هن ــری ف ــدک اردبی ــل برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫فرماندار خبر داد؛‬ ‫تولید ‪ ۱۰۰‬هزار تن گندم در شهرستان اردبیل‬ ‫فرمان ــدار اردبی ــل گف ــت‪ ۳۷« :‬ه ــزار هکت ــار اراض ــی در اردبی ــل ب ــه زی ــر کش ــت‬ ‫گن ــدم رفت ــه ک ــه پیش بین ــی می ش ــود ‪ ۱۰۰‬ه ــزار ت ــن گن ــدم تولی ــد ش ــود»‪.‬‬ ‫به گـــزارش ایرنـــا؛ ســـید محمـــد اعتمـــاد اعجـــازی افـــزود‪« :‬تمهیـــدات الزم‬ ‫ب ــرای خری ــد و ف ــروش گن ــدم ب ــا نظ ــارت کاف ــی در شهرس ــتان اردبی ــل انج ــام‬ ‫می ش ــود»‪ .‬وی با اش ــاره به برداش ــت محص ــول ج ــو و کل ــزا در اردبی ــل گف ــت‪:‬‬ ‫«پیش بینــی می شــود؛ امســال ‪ ۲۵‬هزار تــن جــو و ‪ ۴۰۰‬تــن کلــزا در شهرســتان‬ ‫اردبی ــل برداش ــت ش ــود»‪ .‬فرمان ــدار اردبی ــل توس ــعه اج ــرای ط ــرح ابی ــاری‬ ‫نوی ــن در اراض ــی شهرس ــتان اردبی ــل را ض ــروری دانس ــت و گف ــت‪« :‬باب ــد در‬ ‫م ــدت زم ــان مش ــخص‪ ،‬ابی ــاری م ــدرن جایگزی ــن ابی ــاری س ــنتی در اردبی ــل‬ ‫یســت بــرای تحقــق ایــن امــر جهــاد کشــاورزی و دســتگاه های‬ ‫شــود و ضرور ‬ ‫مربوط ــه اهتم ــام وی ــژه ای در توس ــعه ابی ــاری م ــدرن در شهرس ــتان داش ــته‬ ‫باشــند»‪ .‬اعتمــاد با بیان اینکــه مدیریــت اب اشــامیدنی و کشــاورزی اولویــت‬ ‫بب ــر‬ ‫اساسی س ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬تغیی ــر الگ ــوی کش ــت و کش ــت محص ــوالت کم ا ‬ ‫جهـــت مدیریـــت مصـــرف اب‪ ،‬مورد توجـــه قـــرار گرفتـــه کـــه امیـــد اس ــت‬ ‫اقدامـــات عملـــی در این زمینـــه صـــورت بگیـــرد»‪ .‬وی خواســـتار اســـتفاده‬ ‫بهین ــه اب از س ــوی ش ــهروندان ش ــد و گف ــت‪« :‬ش ــهروندان بای ــد در مص ــرف‬ ‫اب صرفه جوی ــی ک ــرده و از هدررف ــت اب جلوگی ــری کنن ــد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 22 1401‬شوال ‪ 24 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2505‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫علی دا�یی‬ ‫حمید سوریان‬ ‫ثهـای زیـادی دربـاره اینـده‬ ‫فو حدی ‬ ‫در هفت ههـای اخیـر حر ‬ ‫همـکاری یحیـی گل محمـدی و پرسـپولیس مطـرح شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در این میـان حتـی برخـی پـا را فراتـر گذاشـتند و صحبـت‬ ‫از مذا کـره پنهانـی رضـا درویـش بـا علـی دایـی کردنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ دایی ضمن رد مذا کره با پرسـپولیس؛ گفت‪« :‬هیچ گونه‬ ‫مذا کـره ای بـا درویـش بـرای قبـول هدایـت پرسـپولیس انجـام‬ ‫ً‬ ‫یگـری کنـم»‪.‬‬ ‫نـداده ام و فعلا دوسـت نـدارم در ایـران مرب ‬ ‫مراسم رونمایی از تصاویر جهان پهلوان غالمرضا تختی‪ ،‬محمد‬ ‫نهـای ‪100‬سـال اخیر ورزش‬ ‫بنـا و حسـن یزدانـی؛ به عنـوان برتری ‬ ‫ایران در کسب مدال‪ ،‬سرمربیگری و صحنه ماندگار کشتی انجام‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ حمیـد سـوریان (نایب رئیـس فدراسـیون‬ ‫ً‬ ‫کشـتی) گفـت‪« :‬قطعـا ایـن عزیـزان شایسـته ترین ها بودنـد کـه‬ ‫از سـوی مـردم انتخـاب شـدند‪ .‬تختـی به عنـوان ورزشـکار قـرن؛‬ ‫به جهت مدال اوری و منش پهلوانی‪ ،‬فراتر از یک ورزشکار بود»‪.‬‬ ‫سـرمربی تیـم فوتبـال پرسـپولیس اعلام کـرد د وسـال دیگر‬ ‫بـا سر خ پوشـان قـرارداد دارد و خـود را پایبنـد بـه ایـن تعهـد‬ ‫می دانـد‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ یحیـی گل محمـدی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«اتفاقات متعددی در این فصل رخ داد و در شـرایطی هسـتیم‬ ‫یشـویم‪ .‬در دو دیـداری کـه‬ ‫کـه بـه پایـان مسـابقات نزدیـک م ‬ ‫در پیش داریم‪ ،‬باید از اسم و نام پرسپولیس که برای ما خیلی‬ ‫مهـم اسـت‪ ،‬دفـاع کنیـم»‪.‬‬ ‫یح�ییگل محمدی‬ ‫تعــداد مادرانــی کــه قبــل از ورود بــه اتــاق عمــل و انجــام زایمــان‬ ‫ب ــه ارایش ــگاه می رون ــد‪ ،‬موهایش ــان را براش ــینگ می کنن ــد‪ ،‬ال ک‬ ‫می زنن ــد ی ــا ناخ ــن می کارن ــد ک ــم نیس ــت؛ زیباس ــازی هایی ک ــه‬ ‫ص ــدای ماماه ــا و متخصص ــان زن ــان را دراورده و مخالفتش ــان‬ ‫که ــای تی ــره‬ ‫ه ــم دالی ــل پزش ــکی دارد‪ .‬اس ــتفاده از رن ــگ ال ‬ ‫گه ــای قرم ــز‪ ،‬اب ــی‪ ،‬مش ــکی و کاش ــت ی ــا ژلی ــش‬ ‫به وی ــژه رن ‬ ‫ناخ ــن‪ ،‬کار پزش ــکان در ات ــاق عم ــل را ب ــا مش ــکل روبـ ـه رو‬ ‫می کن ــد‪ .‬پیش ازانک ــه کاش ــت ناخ ــن مرس ــوم ش ــود‪ ،‬مش ــکل‬ ‫کک ــردن ال ک ناخ ــن انگش ــت اش ــاره ح ــل‬ ‫ب ــا اس ــتون و پا ‬ ‫یش ــد ام ــا ریمووک ــردن ناخ ــن کاشت هش ــده در ات ــاق عم ــل کار‬ ‫م ‬ ‫س ــاده ای نیس ــت‪ .‬تذک ــرات زی ــاد این موض ــوع توس ــط عوام ــل‬ ‫اتــاق عمــل بــه بیمــار گاهــی بــه برخــورد ناخوشــایند انــان ختــم‬ ‫یش ــود و خاط ــره ب ــدی ب ــرای بیم ــار می مان ــد‪ .‬به گفت ــه یک ــی از‬ ‫م ‬ ‫متخصص ــان زن ــان و زایم ــان‪ ،‬دس ــتگاه تش ــخیص می ــزان اش ــباع‬ ‫ا کس ــیژن خ ــون ی ــا هم ــان پالس ا کس ــیمتر روی ناخ ــن ق ــرار‬ ‫لم ــوج‪ ،‬می ــزان هموگلوبی ــن متص ــل ب ــه‬ ‫می گی ــرد و براس ــاس طو ‬ ‫یش ــود ک ــه داش ــتن ال ک به وی ــژه‬ ‫ا کس ــیژن تش ــخیص داده م ‬ ‫نه ــا در تش ــخیص می ــزان ا کس ــیژن‬ ‫رن ــگ تی ــره و حن ــا روی ناخ ‬ ‫ً‬ ‫اخت ــال ایج ــاد می کن ــد و پزش ــک نمی توان ــد اصطالح ــا بیم ــار‬ ‫را مانیت ــور کن ــد و همین ام ــر ممک ــن اس ــت ج ــان م ــادر و ن ــوزاد‬ ‫را به خط ــر بین ــدازد‪ .‬همچنی ــن ارای ــش‪ ،‬اس ــتفاده از دئودوران ــت‬ ‫به ــای رن ــگ تی ــره اج ــازه نمی ده ــد ک ــه پزش ــک متوج ــه‬ ‫و رژل ‬ ‫تغیی ــر حال ــت و رن ــگ بیم ــار ی ــا به اصط ــاح رنگ پریدگ ــی او در‬ ‫حی ــن خونری ــزی ش ــود چرا ک ــه رن ــگ چه ــره بیم ــار بیانگ ــر ح ــال‬ ‫یه ــوش‬ ‫اوس ــت‪ .‬ام ــروزه ب ــرای انج ــام عم ــل س ــزارین‪ ،‬م ــادر را ب ‬ ‫ً‬ ‫نمی کنن ــد و معم ــوال م ــادران ب ــاردار ب ــرای زایم ــان از کم ــر‬ ‫یش ــوند‪ .‬عارضـ ـه ای ک ــه دراین زمین ــه وج ــود دارد‬ ‫یح ــس م ‬ ‫ب ‬ ‫ُ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫افــت فشــار اســت کــه بــا باالرفتــن ضربــان قلــب همــراه م ‬ ‫ً‬ ‫یت ــوان متوج ــه ح ــال بیم ــار‬ ‫معم ــوال ازطری ــق ح ــاالت چه ــره م ‬ ‫یک ــه ف ــرد ارای ــش داش ــته باش ــد ای ــن تش ــخیص‬ ‫ش ــد ام ــا زمان ‬ ‫یش ــود‪ .‬منص ــوره زن ــدی؛ مام ــا بااش ــاره به اینکه‬ ‫دش ــوار م ‬ ‫تع ــداد مادران ــی ک ــه قب ــل از ورود ب ــه ات ــاق عم ــل ب ــه ارایش ــگاه‬ ‫مراجع ــه می کنن ــد ک ــم نیس ــت‪ ،‬ب ــه ایس ــنا می گوی ــد‪« :‬باتوج هب ــه‬ ‫یت ــوان متوج ــه‬ ‫نه ــای دسـ ـت وپا در ات ــاق عم ــل م ‬ ‫رن ــگ ناخ ‬ ‫نه ــا‬ ‫س ــطح ا کس ــیژن خ ــون بیم ــار ش ــد‪ .‬کبودش ــدن ناخ ‬ ‫نش ــان می ده ــد ک ــه س ــطح ا کس ــیژن خ ــون پایی ــن ام ــده اس ــت‪.‬‬ ‫یک ــه م ــادران کاش ــت ناخ ــن انج ــام می دهن ــد‪ ،‬تش ــخیص‬ ‫زمان ‬ ‫یش ــود به همین دلی ــل ب ــه م ــادران توصی ــه‬ ‫این ام ــر دش ــوار م ‬ ‫ً‬ ‫یش ــود قب ــل از ورود ب ــه ات ــاق عم ــل حتم ــا ناخن هایش ــان را‬ ‫م ‬ ‫ریمــوو کننــد و ا گــر ال ک دارنــد‪ ،‬ان را پــا ک کننــد‪ .‬مــا بــه مــادران‬ ‫توصی ــه می کنی ــم قب ــل از زایم ــان میـ ـک اپ و ارای ــش چش ــم‬ ‫نداشــته باشــند امــا رنــگ مــو در اواخــر بــارداری چنــدان مشــکلی‬ ‫ن ــدارد و بیش ــترین مش ــکل م ــا ب ــا ناخ ــن م ــادران ب ــاردار اس ــت»؛‬ ‫ام ــا تمای ــل م ــادران ب ــه انج ــام ارای ــش ی ــا رفت ــن ب ــه ارایش ــگاه‬ ‫قبــل از ورود بــه اتــاق عمــل و انجــام زایمــان ناشــی از چیســت؟‬ ‫ام ــر دیگ ــری ک ــه این روزه ــا ب ــه تش ــریفات قب ــل از انج ــام عم ــل‬ ‫مب ــرداری از لحظ ــه ورود‬ ‫زایم ــان اضاف ــه ش ــده‪ ،‬عکاس ــی و فیل ‬ ‫مــادر بــه اتــاق عمــل‪ ،‬مصاحبــه بــا او و ثبــت لحظــه به دنیاامــدن‬ ‫ً‬ ‫نــوزاد اســت؛ فیلمــی کــه معمــوال ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬دقیقــه بیشــتر نیســت‬ ‫و ثب ــت همین زم ــان کوت ــاه ممک ــن اس ــت چندمیلی ــون تومان ــی‬ ‫هزین ــه داش ــته باش ــد‪ .‬ثب ــت لحظ ــات به دنیاام ــدن ن ــوزاد و‬ ‫مب ــرداران ب ــه ات ــاق عم ــل موج ــب ش ــده م ــادران ه ــم‬ ‫ورود فیل ‬ ‫یش ــان ب ــه ارایش ــگاه ها مراجع ــه‬ ‫ب ــرای این لحظ ــه تاریخ ــی زندگ ‬ ‫کننــد و می ـک اپ و براشــینگ انجــام دهنــد تــا چهــره خوبــی در‬ ‫ً‬ ‫سه ــا داش ــته باش ــند؛ به همین دلی ــل تقریب ــا‬ ‫مه ــا و عک ‬ ‫فیل ‬ ‫له ــای بیمارس ــتان های خصوص ــی واح ــدی‬ ‫هم ــه ات ــاق عم ‬ ‫مب ــرداری راه انداخته ان ــد و ب ــرای انج ــام ایـ ـن کار ب ــا‬ ‫ب هن ــام فیل ‬ ‫مب ــرداری‬ ‫ته ــای فیل ‬ ‫ی ــک اتلی ــه ق ــرارداد بس ــته اند‪ .‬پکی ــج قیم ‬ ‫مه ــا از خان ــه‬ ‫و عکاس ــی متف ــاوت اس ــت و برخ ــی از ای ــن فیل ‬ ‫مب ــردار ب ــه خان ــه متقاض ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬ع ــکاس ی ــا فیل ‬ ‫ش ــروع م ‬ ‫مـی رود و از صحبــت مــادر و پــدر بــا بچـه ای کــه در شــکم اســت‪،‬‬ ‫نمای ــش ات ــاق ک ــودک و لحظ ــه عزیم ــت ب ــه بیمارس ــتان عک ــس‬ ‫و فیل ــم تهی ــه می کن ــد و ان را ب ــه فیل ــم ات ــاق زایم ــان اضاف ــه‬ ‫گزارش‬ ‫سایه سیاه طالق بر نوخانواده های ایرانی‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی تکوانـدو گفـت‪ 80 « :‬درصد تیم ملـی تکواندو‬ ‫یسـت کـه مـن می خواهـم بـا‬ ‫جـوان شـده و ایـن‪ ،‬ریسـک باالی ‬ ‫این کار نسـل اینده تکواندو را تضمین کنم»‪ .‬به گزارش تسـنیم؛‬ ‫بیـژن مقانلـو افـزود‪« :‬بچ ههـای مـا در حال حاضـر جـوان و‬ ‫با انگیزه هسـتند‪ .‬خدا کمک کند تا ان ها به ارزویشـان برسـند‪.‬‬ ‫ما هم تالش می کنیم در مسـیر سـختی که قرار داریم‪ ،‬به ان ها‬ ‫کمـک کنیم»‪.‬‬ ‫ب�یژن مقانلو‬ ‫ورود به «اتاق عمل» با ارایش و ال ک ممنوع!‬ ‫می کن ــد‪ .‬هزین ــه ش ــش فری ــم عک ــس و چ ــاپ ان یک میلی ــون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزارتوم ــان اس ــت‪ .‬همچنی ــن ب ــرای تهی ــه فیل ــم کوت ــاه قب ــل‬ ‫از ورود ب ــه بیمارس ــتان بای ــد یک میلیون توم ــان هزین ــه ک ــرد‪.‬‬ ‫مب ــرداری از ات ــاق عم ــل ه ــم بس ــتگی ب ــه س ــاعت‬ ‫هزین ــه فیل ‬ ‫ً‬ ‫عم ــل دارد‪ .‬مث ــا از س ــاعت ‪ ۷‬ت ــا ‪ ۱۴‬مبل ــغ ‪ ۸۰۰‬هزارتوم ــان‪،‬‬ ‫از س ــاعت ‪ ۱۴‬ت ــا ‪ ۱۹‬یک میلیون توم ــان و از س ــاعت ‪ ۱۹‬ت ــا ‪۷‬‬ ‫یش ــود و ه ــر‬ ‫صب ــح یک میلی ــون و ‪ ۴۰۰‬هزارتوم ــان دریاف ــت م ‬ ‫فیل ــم ‪ ۱۵‬دقیق ــه اس ــت و بع ــد از تدوی ــن ب ــرای خان ــواده ارس ــال‬ ‫یش ــود‪ .‬هزین ــه عکاس ــی در ما هه ــای مختل ــف تول ــد ن ــوزاد و‬ ‫م ‬ ‫دوران ب ــارداری ه ــم متف ــاوت اس ــت و بس ــتگی ب ــه ن ــوع چ ــاپ‬ ‫ً‬ ‫مبــرداری و ثبــت‬ ‫عکــس و البــوم ان دارد‪ .‬طبیعتــا عکاســی و فیل ‬ ‫یه ــای بص ــری وابس ــته اس ــت بنابرای ــن‬ ‫ای ــن لحظ ــات ب ــه زیبای ‬ ‫ً‬ ‫ج ــا دارد ک ــه پکی ــج خدم ــات‪ ،‬گس ــترش پی ــدا کن ــد و مث ــا ِس ــت‬ ‫لبــاس مــادر و نــوزاد‪ ،‬تزئیــن اتــاق مــادر و کــودک در بیمارســتان‪،‬‬ ‫جعبــه هدیــه‪ ،‬ســفارش کیــک و کاپ کیــک نــوزادی‪ ،‬قالب گیــری‬ ‫دس ـت وپای ن ــوزاد‪ ،‬مگن ــت‪ ،‬اس ــتند گل ــدوزی ک ــف پ ــای ن ــوزاد و‬ ‫مب ــرداری درنظ ــر‬ ‫محص ــوالت دیگ ــر ه ــم در کن ــار عکاس ــی و فیل ‬ ‫ً‬ ‫گرفت ــه ش ــود و طبیعت ــا هرک ــدام هزین هه ــای خ ــاص خ ــودش‬ ‫که ــا باتوج هب ــه جنس ــیت ن ــوزاد‬ ‫که ــا و کاپ کی ‬ ‫را دارد‪ .‬کی ‬ ‫یش ــوند و ی ــک کی ــک هشـ ـت کیلوگرمی ح ــدود‬ ‫طراح ــی م ‬ ‫یه ــا ه ــم باتوج هب ــه‬ ‫یخ ــورد‪ .‬قیم ــت کوک ‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزارتوم ــان اب م ‬ ‫یش ــود و‬ ‫تع ــداد ان محاس ــبه و از ‪ ۱۸۰‬هزارتوم ــان ش ــروع م ‬ ‫جه ــا ب ــه‬ ‫ب ــه ‪ ۲۸۰‬هزارتوم ــان ه ــم می رس ــد‪ .‬یکی دیگ ــر از پکی ‬ ‫قالب گی ــری دسـ ـت وپای ن ــوزاد و س ــاخت تندی ــس ان مرب ــوط‬ ‫ته ــای متفاوت ــی دارد و از ‪ ۴۵۰‬هزارتوم ــان‬ ‫یش ــود ک ــه قیم ‬ ‫م ‬ ‫ا گهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫ً‬ ‫یش ــود و ت ــا دومیلیون توم ــان ه ــم می رس ــد‪ .‬معم ــوال‬ ‫ش ــروع م ‬ ‫ن ــوزاد ک ــه به دنی ــا می ای ــد اث ــر پای ــش را روی کاغ ــذ می زنن ــد و در‬ ‫پرون ــده پزش ــکی ضب ــط می کنن ــد و چ ــون خانواد هه ــا دوس ــت‬ ‫دارن ــد ای ــن اث ــر پ ــا را داش ــته باش ــند بنابرای ــن ب ــرای این ام ــر ه ــم‬ ‫لش ــدن‬ ‫تک ــه ب ــرای شکی ‬ ‫چ ــاره ای اندیش ــیده ش ــده بااین تفاو ‬ ‫یش ــده اس ــتفاده می کنن ــد‬ ‫کار ب هج ــای کاغ ــذ از اس ــتند گلدوز ‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزارتوم ــان باب ــت ان پ ــول می دهن ــد‪ .‬باوجودانک ــه خری ــد‬ ‫جه ــا ب ــرای برخ ــی خانواد هه ــا مه ــم اس ــت ت ــا مب ــادا‬ ‫ای ــن پکی ‬ ‫نح ــال ب ــرای‬ ‫چی ــزی ب ــرای فرزندش ــان ک ــم بگذارن ــد‪ ،‬درعی ‬ ‫برخی دیگ ــر تجم ــات و هزین ــه اضاف ــی به نظ ــر می ای ــد و ش ــاید‬ ‫ه ــم برخ ــی هم ــه ای ــن امکان ــات را ب ــا دوران خودش ــان مقایس ــه‬ ‫کنن ــد ک ــه توس ــط قابل ــه مح ــل و به وس ــیله ی ــک لگ ــن اب گ ــرم‬ ‫و چن ــد دس ــتمال تمی ــز ب ــه ای ــن دنی ــا اورده ش ــدند؛ ام ــا ای ــن‬ ‫امکان ــات ه ــم دلیل ــی ب ــر خوش ــبخت به دنیاام ــدن خیل ــی از‬ ‫مب ــرداری از ثب ــت‬ ‫ن ــوزادان نیس ــت و تجرب هه ــای گ ــروه فیل ‬ ‫رویدادهای ــی ک ــه داش ــتند ش ــنیدنی و عجی ــب اس ــت و البت ــه‬ ‫یم ــوارد ج ــای تاس ــف ه ــم دارد‪ .‬یک ــی از فیلم برداره ــا‬ ‫دربرخ ‬ ‫له ــا م ــادر ب هش ــکل عجیب ــی گری ــه‬ ‫می گوی ــد‪« :‬ت ــوی یک ــی از عم ‬ ‫یک ــرد‪ .‬می گف ــت سـ ـه روزه ت ــو خون ــه دارم درد می کش ــم و از‬ ‫م ‬ ‫کم ــردرد ن ــه می تونس ــتم ب ــه ش ــینم ن ــه دراز بکش ــم ام ــا ش ــوهرم‬ ‫گفــت دوروز دیگــه تحمــل کــن بچ همــون اردیبهشــتی بــه شــه!»‬ ‫ً‬ ‫قه ــای زایم ــان بروبی ــای‬ ‫معم ــوال اس ــفندماه و اواخ ــر س ــال اتا ‬ ‫مب ــرداری در‬ ‫زی ــادی دارن ــد و به گفت ــه یک ــی از این گرو هه ــای فیل ‬ ‫نم ــاه دوی مارات ــن‬ ‫ی ــک بیمارس ــتان خصوص ــی از اول فروردی ‬ ‫ً‬ ‫یش ــان‬ ‫یش ــود و طبیعت ــا زم ــان کار ‬ ‫نه ــا ه ــم ش ــروع م ‬ ‫زایما ‬ ‫ته ــا و داس ــتان ها ه ــم‬ ‫فش ــرده تر از همیش ــه؛ بنابرای ــن روای ‬ ‫یش ــوند‪ .‬یک ــی از ای ــن فیلم برداره ــا می گوی ــد‪:‬‬ ‫ش ــنیدنی تر م ‬ ‫«برخــی از پــدر و مــادرا رفتــارای عجیبــی دارن! موقــع تولــد یکــی‬ ‫از ن ــوزادا ب ــا دوربی ــن رفت ــم ت ــو ات ــاق دی ــدم مام ــان و باب ــا قب ــل از‬ ‫ً‬ ‫به دنیااوم ــدن بچ هش ــون دارن ب ــا ه ــم دع ــوا می کن ــن و اص ــا‬ ‫مراع ــات م ـ ِـن غریب ــه رو ه ــم نمی کن ــن‪ .‬ب ــه همدیگ ــه فحش ــای‬ ‫یکــه مــن متعجــب مونــده بــودم چــرا وقتــی‬ ‫بــد م ـی دادن تاجای ‬ ‫نمی تونیــن همدیگــه رو تحمــل کنیــن بچـه دار شــدین؟ بعضــی‬ ‫وقت ــا فض ــای بعض ــی از اتاق ــا اونق ــدر مس ــمومه ک ــه دلم ــون‬ ‫میخ ــواد زودت ــر کارم ــون تم ــوم ب ــه ش ــه و از اون فض ــا بزنی ــم‬ ‫ً‬ ‫بی ــرون‪ .‬مث ــا پی ــش اوم ــده در ج ــواب گری هه ــای بچ هش ــون ب ــه‬ ‫گــن «چتــه بابــا‪ ،‬چقــدر عــر می زنــی؟» بعضــی پــدر و مــادرا انقــدر‬ ‫ک ــم طاقت ــن ک ــه وقت ــی نمی تون ــن گری هه ــای بچ هش ــونو کنت ــرل‬ ‫ً‬ ‫کن ــن ب ــه ج ــون ه ــم می افت ــن و اص ــا مس ــئولیت کار خودش ــون‬ ‫و مس ــئولیت بچ هش ــونو ب ــه عه ــده نمی گی ــرن‪ .‬گاه ــی پی ــش‬ ‫سم ــن ب ــوده و ب ــاالی س ــر م ــادر و ن ــوزاد ب ــا‬ ‫اوم ــده پ ــدر بیزین ‬ ‫ً‬ ‫یکــرده و فحــش م ـی داده و اصــا بــراش‬ ‫تلفنــش ســر کار دعــوا م ‬ ‫یش ــنوه‪ .‬بع ــد همی ــن‬ ‫مه ــم نب ــوده ک ــه گ ــوش بچـ ـه ش داره م ‬ ‫ادم اوم ــده گفت ــه چ ــرا ص ــدا رو از فیل ــم ح ــذف ک ــردی!» برخ ــی‬ ‫نب ــار ن ــوزادش را می بین ــد‬ ‫مس ــائل مث ــل وقت ــی م ــادر ب ــرای اولی ‬ ‫مب ــرداری‬ ‫یش ــود‪ ،‬ب ــرای تی ــم فیل ‬ ‫و اشـ ـک هایش س ــرازیر م ‬ ‫بیمارس ــتان ها ع ــادی ش ــده اس ــت و گاهی اوق ــات ه ــم دی ــدن‬ ‫مش ــابه انچ ــه روای ــت کردن ــد ذهنش ــان را درگی ــر وضعی ــت نس ــل‬ ‫این ــده می کن ــد‪.‬‬ ‫کبریا حسین زاده‪ /‬ایسنا‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫عملیات طرح تفکیک اولیه زباله در مبدا و جمع اوری پسماند خشک‬ ‫شـهرداری ملارد درنظـردارد بـه اسـتناد مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مالـی شـهرداری ها و مجـوز شـماره ‪/1755‬ص ش‪ 1400/‬مـورخ ‪1400/12/26‬‬ ‫موضـوع بنـد ‪ 10‬مصوبـه جلسـه شـماره ‪ 53‬مـورخ ‪ 1400/12/22‬شـورای اسلامی شـهر ملارد‪ ،‬تجدیـد مزایـده عمومـی بـا موضوع عملیات‬ ‫طـرح تفکیـک اولیـه زبالـه در مبـدا و جمـع اوری پسـماند خشـک ملارد قدیـم‪ ،‬شـهرک جعفریـه‪ ،‬ملارد ویلای شـمالی و جنوبـی‪،‬‬ ‫روسـتاهای حریم بخش مرکزی (به غیراز محدوده قانونی روسـتا) و سراسـیاب شـرقی را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫برگـزار کند‪.‬‬ ‫ کلیـه مراحـل برگـزاری مزایـده از دریافـت و تحویـل اسـناد مزایـده تا بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت (سـتاد) بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬‫انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ متقاضیان شرکت در مزایده درصورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز‬‫و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬عملیات طرح تفکیک اولیه زباله در مبدا و جمع اوری پسماند خشک‬ ‫مجموع قیمت پایه کارشناسی ساالنه‪ :‬مبلغ ‪ 37/735/800/000‬ریال‬ ‫مهلـت خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده‪ :‬از مورخـه ‪ 1401/03/03‬لغایـت سـاعت ‪ 14:30‬مورخـه ‪ 1401/03/10‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‬ ‫به ادرس‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مهلـت قبـول و بارگـذاری پیشـنهادات‪ :‬از مورخـه ‪ 1401/03/10‬لغایـت سـاعت ‪ 14:30‬مورخـه ‪ 1401/03/24‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‬ ‫به ادرس‪www.setadiran.ir‬‬ ‫شهـای مشـروحه ذیل در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به‬ ‫سـپرده شـرکت در مزایـده‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1/887/000/000‬ریـال اسـت‪ ،‬کـه می بایسـت ب هصـورت یکـی از رو ‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری و اصل رسـید بانکی واریز وجه یا ضمانتنامه بانکی‪ ،‬تا سـاعت ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1401/03/24‬در پا کت ال ک ومهرشـده به دبیرخانه شـهرداری‬ ‫واقع در بلوار رسـول ا کرم؟ص؟‪ ،‬سـاختمان مرکزی شـهرداری مالرد تسـلیم شـود‪ .‬الف) رسـید بانکی واریز وجه مذکور به حسـاب شـماره ‪ 0105500896004‬سـپرده شـهرداری نزد‬ ‫بانـک ملـی شـعبه ملارد کـد ‪2616‬؛ ب) ضمانتنامـه بانکـی بـه نفع شـهرداری مالرد به حسـاب بـه شـماره ‪ 0105500896004‬نزد بانک ملی ایران شـعبه مالرد کـد ‪2616‬‬ ‫ الزم به ذکر است نفرات اول‪ ،‬دوم و سوم مزایده‪ ،‬هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬‫ هزینه درج ا گهی به عهده برنده مزایده است‪.‬‬‫زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬در ساعت ‪ 14:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/03/25‬در سالن جلسات ساختمان مرکزی شهرداری مالرد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫م الف ‪1401/3‬‬ ‫محمد بهمنی؛ شهردار مالرد‬ ‫‪۳‬ســال‬ ‫متوســط ســن بــرای زنــان در زمــان طــاق بــه ‪ ۳۱‬و بــرای مــردان بــه ‪ ۶‬‬ ‫رســـید‪ .‬پـــس ازازدواج کـــه شـــاید بتـــوان ان را مهم تریـــن عامـــل در رش ــد‬ ‫جمعی ــت دانس ــت؛ دوام زوجی ــت و کاه ــش می ــزان ط ــاق ش ــاید مهم تری ــن‬ ‫عامــل دراین زمینــه باشــد‪ .‬باتوجه بــه ضــرورت جایگزینــی نســل و جلوگیــری‬ ‫جهــا‬ ‫از ابربحــران جمعیــت‪ ،‬طبیعی ســت کنــار توجــه بــه افزایــش تعــداد ازدوا ‬ ‫و نــرخ بــاروری‪ ،‬بایــد از میــزان ازدواج هــا در کشــور نیــز کاســت‪ .‬به گــزارش مهــر؛‬ ‫یک ــی از مهم تری ــن مقدم ــات ارتق ــای فرزن ــداوری در کش ــور ایج ــاد به موق ــع‪،‬‬ ‫تضمی ــن صمیمی ــت و دوام زوجی ــت اس ــت‪ .‬افزای ــش میانگی ــن س ــن ازدواج‬ ‫و افزای ــش فاصل ــه بی ــن ازدواج و اولی ــن فرزن ــد ازیک س ــو و ایج ــاد فرهن ــگ‬ ‫ت ــرس از ب ــارداری ب ــاالی ‪ ۳۵‬س ــال و افزای ــش احتم ــال ناب ــاروری در س ــنین‬ ‫باالت ــر ازس ــوی دیگر مان ــع فرزن ــداوری بس ــیاری از زوجی ــن در ش ــرایط فعل ــی‬ ‫شــده اســت و ازانجا کــه حــدود ‪ ۲۵‬درصــد از طالق هــا مطابــق امــار ســال ‪۹۸‬‬ ‫در سه ســال اول زندگــی اتفــاق می افتنــد‪ ،‬فرزنــداوری زمانــی محقــق خواهــد‬ ‫ش ــد ک ــه ای ــن زوج بتوانن ــد پ ــای تعه ــد خ ــود ب ــه زندگ ــی مشترکش ــان بمانن ــد‬ ‫و ای ــن ازدواج ب ــه جدای ــی منته ــی نش ــود‪ .‬مطاب ــق گ ــزارش مرک ــز مل ــی ام ــار‬ ‫کس ــال‬ ‫ایـــران در ســـال ‪ ۱۳۹۸‬و درزمانی کـــه بیـــش از ‪ ۵۳۰‬هـــزار ازدواج دری ‬ ‫ثب ــت ش ــد‪ ،‬بی ــش از ‪ ۱۷۴‬ه ــزار ط ــاق نی ــز ثب ــت گردی ــد؛ یعن ــی بـ ـه ازای ه ــر‬ ‫س ــه ازدواج در ای ــران ی ــک ط ــاق ثب ــت ش ــد‪ .‬در خانواده ه ــای روس ــتایی‬ ‫بــه ازای ه ــر پن ــج ازدواج ی ــک ط ــاق ثب ــت ش ــده ب ــود و ل ــذا ای ــن نس ــبت در‬ ‫خانواده ه ــای ش ــهری نگران کننده ت ــر ب ــود‪ .‬در برنام ــه شش ــم توس ــعه (م ــاده‬ ‫‪ )۸۰‬دول ــت مکل ــف ب ــه تهی ــه ط ــرح جامع ــی ب ــرای کنت ــرل و کاه ــش ط ــاق‬ ‫یک ــه‬ ‫(به عن ــوان یک ــی از پن ــج اس ــیب اجتماع ــی دارای اولوی ــت) ش ــد به گونه ا ‬ ‫طــاق در انتهــای برنامــه بــه ‪ ۲۵‬درصــد میــزان کنونــی کاهــش یابــد‪ .‬هرچنــد‬ ‫این امــر متاســفانه محقــق نشــد‪ .‬رشــد ســاالنه ثبــت ازدواج تــا ابتــدای دهــه‬ ‫نــود نتیجــه محتــوم اثــر تجربــه گــذار جمعیتی ســت‪ .‬در جامعـه ای کــه مــدام‬ ‫نس ــبت جوان ــی باالی ــی داش ــته اس ــت‪ ،‬ش ــکل گیری خان ــواده و رش ــد م ــدام‬ ‫ازدواج بدیه ــی خواه ــد ب ــود‪ .‬عالوه ب ــران رش ــد هم ــگام ط ــاق نی ــز تاح ــدی‬ ‫متاثـــر از افزایـــش خانواده هـــا دراین ســـال ها (یعنـــی جمعیـــت درمع ــرض‬ ‫طــاق) بــوده اســت‪ .‬ولــی ازبین رفتــن قبــح طــاق و تغییــرات ســبک زندگــی‬ ‫یتــوان بی اثــر دانســت‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۹۶‬از هــر هــزار خانــواده ایرانــی‪،‬‬ ‫را نیــز نم ‬ ‫هش ــت خان ــواده به دلی ــل ط ــاق از ه ــم گس ــیخته ش ــدند و درمقاب ــل ‪۳۲‬‬ ‫خان ــواده ش ــکل گرفتن ــد‪ .‬قبح زدای ــی از ط ــاق در نســل های جدی ــد بیش ــتر‬ ‫از نســـل های پیشـــین اســـت به طوری کـــه میـــزان ویـــژه ســـنی طـــاق در‬ ‫گ ــروه ‪ ۴۵‬ت ــا ‪ ۴۹‬س ــاله (متول ــدان دهه ه ــای چه ــل و پنج ــاه شمس ــی)‪۴٫۱ ،‬‬ ‫و در گ ــروه س ــنی ‪ ۱۵‬ت ــا ‪ ۱۹‬س ــاله (متول ــدان ده ــه هفت ــاد و هش ــتاد شمس ــی)‬ ‫‪ ۳۰٫۴‬اس ــت؛ و ای ــن چش ـم اندازی از افزای ــش احتمال ــی ط ــاق در س ــال های‬ ‫ات ــی‪ ،‬ب ــا باالت ــر رفت ــن نس ــبت ازدواج کرده ه ــای نسـ ـل های ده ــه هفت ــاد و‬ ‫هشـــتاد شمســـی‪ ،‬ترســـیم می نمایـــد‪ .‬عالوه بـــر گســـترش شهرنشـــینی و‬ ‫تاثی ــرات ان‪ ،‬تغیی ــرات ر خ داده در س ــبک زندگ ــی و تغیی ــرات نه ــاد خان ــواده‪،‬‬ ‫کاهـــش بـــاروری و به تبـــع ان بعـــد خانـــوار و بی فرزنـــد یـــا تک فرزنـــد ب ــودن‬ ‫برخ ــی خانواده ه ــا باع ــث ش ــده ت ــا تصمیم گی ــری ب ــرای جدای ــی اس ــان تر از‬ ‫گذش ــته باش ــد‪ .‬در پیمای ــش مل ــی ط ــاق‪ ۴۵ ،‬درص ــد همس ــرانی ک ــه ط ــاق‬ ‫گرفته ان ــد‪ ،‬فاق ــد فرزن ــد بودن ــد‪ .‬بی فرزن ــدی در زم ــان ط ــاق البت ــه ممک ــن‬ ‫اســت باعــث افزایــش شــانس ازدواج مجــدد نیــز شــود‪ .‬موضــوع مهــم دیگــر‬ ‫ان اس ـت که متولــدان دهــه هفتــاد و هشــتاد شمســی کــه وارد چرخــه ازدواج‬ ‫می شـــوند‪ ،‬خـــود فرزنـــدان خانواده هایـــی هســـتند کـــه در دوران کنت ــرل‬ ‫ً‬ ‫موالی ــد ش ــکل گرفت ــه و عم ــا تک فرزن ــد ی ــا دو فرزندی ان ــد‪ .‬ازای ـن رو حمای ــت‬ ‫خانوادگــی و بازگشــت انــان بــه خانــواده اصلــی بعــد از رخــداد طــاق نســبت‬ ‫ب ــه خانواده ه ــای پرفرزن ــد اس ــان تر اتف ــاق می افت ــد‪ .‬متوس ــط س ــن ب ــرای‬ ‫زن ــان در زم ــان ط ــاق ب ــه ‪ ۳۱‬و ب ــرای م ــردان ب ــه ‪ ۳۶‬س ــال رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫فاصل ــه میانگی ــن س ــن در اولی ــن ازدواج ب ــا میانگی ــن س ــن در زم ــان ط ــاق‬ ‫نزدیــک بــه میانگیــن طــول مــدت ازدواج در زمــان طــاق در کشــور ن هســال‬ ‫ً‬ ‫اس ــت‪ .‬طبع ــا ت ــاش ب ــرای تس ــهیلگری ب ــا ه ــدف کاه ــش س ــن در اولی ــن‬ ‫ازدواج‪ ،‬ب ــر س ــن ط ــاق نی ــز موث ــر ب ــوده و ازطرف دیگ ــر ش ــانس همس ــران‬ ‫نح ــال‬ ‫ب ــرای ازدواج مج ــدد پ ــس از ط ــاق را افزای ــش خواه ــد داد؛ ام ــا باای ‬ ‫مهم تری ــن برنامــه ای ک ــه بای ــد مدنظ ــر سیاســت گذاران ق ــرار گی ــرد‪ ،‬افزای ــش‬ ‫مهارت امـــوزی بـــرای حـــل مســـئله و حفـــظ زندگـــی از زمانـــی پیـــش از‬ ‫شــکل گیری زندگــی مشــترک تــا پ ـس ازان اســت‪ .‬بســیاری از مشــکالت منجــر‬ ‫ب ــه جدای ــی ناش ــی از عدم ش ــناخت از حق ــوق و مس ــئولیت های هریـ ـک از‬ ‫زوجیــن در زندگــی مشــترک و کســب مهــارت مواجهــه بــا مســائل و مشــکالت‬ ‫مرب ــوط ب ــه زندگ ــی مش ــترک اس ــت‪ .‬برهمین اس ــاس برنامه ه ــای مرب ــوط ب ــه‬ ‫ایجــاد و حفــظ روابــط عاطفــی بیــن زوج‪ ،‬توســعه ایــن صمیمیــت به عنــوان‬ ‫ســرمایه قــوی حفــظ و ارتقــا وضعیــت خانــواده و فرزنــدان و مهارت امــوزی و‬ ‫توانمندســازی زوجیــن بــر ایــن محورهــا بایــد در راس اموزش هــای عمومــی‬ ‫و دانش ام ــوزی و دانش ــگاهی کش ــور ق ــرار گیرن ــد‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداری قم درنظردارد پروژه ذیل را با مشخصات و شرایط کلی زیر‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط وا گذار کند‪.‬‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبنای براورد فهرست‬ ‫بهاء‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫مناقصه گر‬ ‫مدت‬ ‫اجرا‬ ‫مبلغضمانتنامه‬ ‫(ریال)‬ ‫هزینهخرید‬ ‫اسناد (ریال)‬ ‫روسازی ادامه مسیر‬ ‫‪ BRT‬بلوار ایت اله‬ ‫بروجردی‬ ‫‪93.884.400.983‬‬ ‫راه‪ ،‬راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه سال ‪1401‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و‬ ‫ترابری‬ ‫‪ 4‬ماه‬ ‫‪4.695.000.000‬‬ ‫‪9.400.00‬‬ ‫ مبلغ هزینه خرید اسناد مناقصه می بایست به شماره حساب ‪ 100600460058‬بانک شهر به نام درامدهای عمومی شهرداری قم واریز شود (هزینه خرید اسناد مناقصه غیرقابل استرداد است)‪.‬‬‫ نـوع ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه پروژه هـای فـوق یـک یـا ترکیبـی از ضمانتنامه هـای ذیـل قابـل ارائـه اسـت‪ -1 :‬ضمانتنامه بانکی در وجـه کارفرما (با حداقل سـه ماه اعتبـار )؛ ‪ -2‬ارائه اصل فیـش واریز وجه‬‫نقد به شماره حساب ‪ 100300430054‬بانک شهر به نام شهرداری قم؛ ‪ -3‬ضمانتنامه های مذکور در بندهای "الف‪ ،‬ب‪ ،‬پ‪ ،‬ج‪ ،‬چ‪ ،‬ح" ماده ‪ 4‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍‬ ‫مورخ ‪1394/09/22‬؛ ‪ -4‬مطالبات بلوکه شـده پیمانکار از شـهرداری قم‬ ‫ ارائه گواهینامه صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور‬‫ ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری‪ ،‬از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی ست‪.‬‬‫ برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود است‪.‬‬‫ حدا کثر مهلت خرید اسناد مناقصه و ارائه پا کات پیشنهاد قیمت تا ‪ 15‬روز پس از انتشار ا گهی نوبت دوم است‪.‬‬‫ مبلغ پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص‪ ،‬معین و بدون ابهام بوده و در پا کت ال ک و مهر شده تسلیم شود‪.‬‬‫ مناقصه گران باید یک نسـخه از اسـناد مناقصه را خریداری کرده و با قید قبولی و بدون قید و شـرط‪ ،‬مهر و امضا کرده و به پیشـنهاد خود ضمیمه کنند‪ .‬عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران‪،‬‬‫باعث حذف انان از فرایند مناقصه می شـود‪.‬‬ ‫ طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد‪ ،‬این پروژه فاقد پیش پرداخت است‪.‬‬‫ طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد‪ ،‬این پروژه دارای تعدیل است‪.‬‬‫ هزینه درج ا گهی ها بر عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫محـل توزیـع اسـناد‪ -1 :‬حضـوری‪ :‬قـم‪ ،‬بلـوار امـام موسـی صـدر‪ ،‬سـاختمان شـهرداری مرکـز‪ ،‬بلـوک ‪ ،B‬طبقـه دوم‪ ،‬معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری قـم‪ ،‬اداره برنامه ریـزی و هماهنگـی اعتبارات عمرانی‪ ،‬شـماره‬ ‫تمـاس‪025-36104585 :‬؛ ‪ -2‬غیرحضـوری‪ :‬مراجعـه بـه سـامانه مناقصه گـران شـهرداری قـم بـه نشـانی ‪ Peyman.Qom.ir‬و خریـد اسـناد به صـورت الکترونیکـی‬ ‫توجه‪ :‬مناقصه گران محترم درصورت خرید اسـناد مناقصه به صورت الکترونیکی از سـامانه‪ ،‬باید یک نسـخه از ان را چاپ کرده و با قید قبولی شـرایط کارفرما‪ ،‬تمامی صفحات ان را مهر و امضا کرده و در داخل‬ ‫پـا کات مربوطه قرار دهند‪.‬‬ ‫محل تحویل پا کات‪ :‬قم‪ ،‬بلوار امام موسی صدر‪ ،‬ساختمان شهرداری مرکز‪ ،‬بلوک ‪ ،A‬طبقه ششم‪ ،‬اداره حراست و امور محرمانه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1323563‬‬ ‫اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!