روزنامه سایه شماره 2504 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2504

روزنامه سایه شماره 2504

روزنامه سایه شماره 2504

‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫دیپلماسی اب‪ ،‬اولویت نخست وزارت نیروست‬ ‫وزیـر نیـرو بـا تشـریح شـرایط اب های مـرزی کشـور‪ ،‬این حـوزه را یکی‬ ‫تهـای وزارت نیـرو برشـمرد و فعال شـدن دیپلماسـی اب‬ ‫از اولوی ‬ ‫را مورد تا کیـد قـرار داد‪ .‬به گـزارش وزارت نیـرو؛ علی ا کبـر محرابیـان‬ ‫در اولیـن جلسـه دیپلماسـی اب بـا حضـور وزیـر امـور خارجـه‪،‬‬ ‫با اشـاره به رشـد و پیشـرفت کشـور پـس از پیـروزی انقلاب در بخش‬ ‫اب و دیپلماسـی‪ ،‬افـزود‪« :‬اولیـن صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی‬ ‫کشـور در حـوزه اب و پروژه هـای ابـی بـوده کـه این موضـوع افتخـار‬ ‫یسـت‪ .‬در رویکـرد بین المللـی نیـز ایـران بیـن چنـد کشـور اول‬ ‫بزرگ ‬ ‫سدسـاز جهـان اسـت»‪.‬‬ ‫انتشار اولین نسخه «جاوا»‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1995‬؛ اولیـن نسـخه از «جـاوا» منتشـر شـد؛ زبـان‬ ‫برنامه نویس ِـی شـیءگرایی کـه توسـط «جیمـز گاسـلینگ» در سان مایکروسیسـتمز‬ ‫ایجـاد شـد‪« .‬زبـان جـاوا» شـبیه بـه سـی پالس پالس اسـت؛ امـا مـدل شـیءگرایی‬ ‫تهـای سـطح پایین کمتـری پشـتیبانی می کنـد‪ .‬ایـده‬ ‫اسـان تری دارد و از قابلی ‬ ‫شـیءگرایی «جـاوا» از زبـان «اسـمال تا ک» گرفتـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 21 1401‬شوال ‪ 23 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2504‬تومان‬ ‫وزیر تعاون تاکید کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ شدن شناسنامهاقتصادیخانوارها‬ ‫لزومشفاف ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫جنـگ روسـیه و اوکرایـن روی دوم سـکه را بـه جهـان‬ ‫جهان‬ ‫در خطر قحطی نشـان می دهد‪ .‬روی اول که بوی کشورگشـایی داشت‪،‬‬ ‫کم کـم جـای خـود را بـه نگرانـی عمومـی‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بازار هفتادوپنجم�ین جشنواره کن‬ ‫بـازار فیلـم هفتادوپنجمیـن جشـنواره فیلـم کـن‪ ،‬بـا حضـور ‪ ۱۲۵۰۰‬شـرکت کننده از‬ ‫متخصصـان حرفـه ای پخـش فیلـم از سراسـر دنیـا برپـا شـده اسـت‪ .‬حضـور ‪ ۴۰۰۰‬فیلم و‬ ‫پـروژه سـینمایی و بالغ بـر ‪ ۱۰۰‬کنفرانـس و نشسـت ویـژه و مشـارکت بیـش از ‪ ۳۵۰‬شـرکت‬ ‫و موسسـه فـروش فیلـم از سراسـر دنیـا دراین بـازار اتفـاق می افتـد؛ ضمن انکـه کشـور‬ ‫هندوسـتان به عنـوان مهمـان ویـژه امسـال جشـنواره کـن دراین بـازار موردتوجـه قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬دهکـده بین الملـل از بخش هـای ایـن دوره بـازار کن اسـت که پـس از عبور‬ ‫از دوران کرونایـی‪ ،‬بـا حضـور بیـش از ‪ ۸۰‬کشـور جهـان در ‪ ۶۰‬چادر جهت انجـام دیدار و‬ ‫گفتگـو و معرفـی محصـوالت و تعاملات سـینمایی برپـا شـده اسـت ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اندره دودا؛ رئیس جمهوری لهسـتان در جمع نمایندگان پارلمان اوکراین در‬ ‫کی یـف گفـت‪« :‬تنهـا اوکرایـن ایـن حـق را دارد کـه دربـاره اینـده خـود تصمیـم‬ ‫بگیرد»‪.‬‬ ‫در اولین گردهمایی مدیران روابط عمومی حوزه معدن و صنایع معدنی مطرح شد؛‬ ‫اثرگذاریروابط عمومی ها‬ ‫در اصالح فرهنگ و الگوی مصرف انرژی‬ ‫نگاهی به پیچیدگی های فرزندپروری در دنیای مدرن‬ ‫تربیت در مسیر اتوبان یا در تعامل رودررو‬ ‫استاندار خوزستان خبر داد؛‬ ‫برنامه ریزی برای بازگرداندن ‪ ۵۸۰۰‬کودک‬ ‫خوزستانی بازمانده از تحصیل به مدارس‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران اعالم کرد؛‬ ‫خرید حدود ‪ ۲۵۰۰‬تن کلزا‬ ‫از کشاورزان مازندرانی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هوتنشکیبا؛‬ ‫مهمونی‬ ‫بچه ای در‬ ‫ِ‬ ‫ادم بزرگ ها‬ ‫‪8‬‬ ‫شهردار کرج‪:‬‬ ‫شهرداری از «دستگاهی خدمت رسان»‬ ‫ل شده است‬ ‫به «دستگاهی اجتماعی» تبدی ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی و اعالمیه تملک اداره پست شهر شاهرود‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫شـهرداری تا کسـتان درنظـردارد بـه اسـتناد بـه اسـتناد موافقتنامـه شـماره ‪ 344664‬مـورخ ‪ 1400/07/24‬سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی اجـرای پـروژه عملیـات عمرانی کانال المهدی(عج) به شـرح زیر را ازطریق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانـکاران واجـد شـرایط و صالحیـت وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬پروژه اجرای احداث کانال اب بلوار امام(ره) شهرداری تا کستان‬ ‫براورد اولیه مناقصه‪ :‬به مبلغ کل ‪ 19/539/265/492‬ریال‬ ‫مدت انجام مناقصه‪ 7 :‬ماه شمسی‬ ‫از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود‪ ،‬پس از انتشار ا گهی‪ ،‬جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل دریافت فایل اسناد‪ ،‬ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مناقصه‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‪ ،‬انصراف از شرکت‬‫در مناقصه‪ ،‬بازگشایی فایل پا کات‪ ،‬اعالم به برنده و ‪ ...‬در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ شـرکت کنندگان می بایسـت تا سـاعت و تاریخ مشـخص شـده در اسـناد پا کات الف‪ ،‬ب و پیشـنهاد قیمت خود را در سـامانه ثبت و بارگذاری و اصل‬‫پا کـت "الـف" را نیـز تـا مهلت معین شـده به دبیرخانه شـهرداری تا کسـتان تحویل دهند‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1320402 :‬‬ ‫بـه موجـب ایـن اعالمیـه و در اجـرای مـوارد ‪ 4‬و ‪ 8‬الیحـه قانونـی نحـوه خریـد و تملـک اراضـی و املا ک‪ ،‬برای اجـرای برنامه های عمومـی‪ ،‬عمرانی و نظامی‬ ‫دولـت مصـوب ‪ 1358/11/17‬و قانـون نحـوه تقویـم ابنیـه و املا ک و اراضـی موردنیـاز شـهرداری ها مصـوب ‪1370/08/28‬؛ شـهرداری شـاهرود درنظردارد‬ ‫کهـای ‪ 3482/1‬الـی ‪ 2488‬و سـایر متصرفات اقـدام کند‪.‬‬ ‫نسـبت بـه اجـرای طـرح تملـک تعریـض میـدان امـام اداره پسـت در پال ‬ ‫لـذا بـا عنایـت بـه مراتـب فوق الذکـر از کلیـه مالکیـن و متصرفیـن املا ک مزبـور ایـن اعالمیـه دعـوت بـه عمـل می ایـد ظـرف مهلـت ‪ 15‬روز از تار یـخ ایـن‬ ‫اعالمیـه‪ ،‬جهـت انجـام توافـق و یـا معرفـی کارشناسـان منتخـب خـود و مرضی الطرفین‪ ،‬به شـهرداری مراجعـه کنند‪ .‬درغیراینصـورت وفق مقـررات و با‬ ‫هماهنگـی دسـتگاه قضائـی‪ ،‬اقـدام الزم در جهـت تملـک و تخریـب و ازادسـازی مسـیر معمـول خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1312634 :‬‬ ‫محسن احمدی؛ شهردار شاهرود‬ ‫شهرداریتا کستان‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی استعالم عمومی مشاوران (دو مرحله ای)‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شماره ‪2201/1401/14‬‬ ‫شرکت گاز استان اذربایجان غربی درنظردارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه (دریافـت اسـتعالم ارزیابی کیفی‪ ،‬ارائه اسـناد ارزیابی کیفی‪ ،‬دریافت مابقی اسـناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشـنهاد‬ ‫قیمت‪ ،‬بازگشـایی پا کت ها) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -1‬استعالم گزار‪ :‬شرکت گاز استان اذربایجان غربی‬ ‫‪ -2‬موضوع اسـتعالم‪ :‬پروژه خدمات مهندسـی شـامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشـاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسـانی در سـطح اسـتان اذربایجان‬ ‫غربی (مشـاور دوم)‬ ‫‪ -3‬محل اجرای پروژه‪ :‬در سطح شهرها و روستاهای استان اذربایجان غربی‬ ‫‪ -4‬استاندارد اجرای کار‪ :‬مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران‬ ‫‪ -5‬شرایط متقاضیان‪ :‬داشتن شخصیت حقوقی؛ داشتن گواهی صالحیت معتبر در رشته نفت و گاز شامل‪ :‬پایه یک و دو تخصص خطوط انتقال نفت و گاز یا پایه یک‬ ‫تخصص شبکه های توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز از سازمان برنامه و بودجه؛ داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار؛ توانایی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های موردنیاز‬ ‫‪ -6‬نحوه دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی‪ :‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -7‬مهلت زمانی دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی‪ :‬ساعت ‪ 16‬مورخه ‪1401/03/12‬‬ ‫‪ -8‬مهلت زمانی ارائه و بارگذاری کاربرگ ها و اسناد استعالم ارزیابی‪ :‬ساعت ‪ 16‬مورخه ‪1401/03/26‬‬ ‫‪ -9‬شماره استعالم ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪2001091931000045 :‬‬ ‫‪ -10‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در استعالم‪ :‬مطابق مصوبه شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران و اصالحیه های بعدی ان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -11‬اطالعـات تمـاس متقاضیـان‪ :‬مهندسـین مشـاور می تواننـد جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر یـا درصـورت داشـتن هرگونه ابهام درخصوص اسـناد اسـتعالم‪ ،‬با شـماره تلفن‬ ‫‪ 044-33477170‬تماس یا از طریق نمابر شماره ‪ 044-33444475‬مکاتبه فرمایند‪ .‬ادرس‪ :‬دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه‪ ،‬خیابان مولوی‪ ،‬شرکت گاز استان اذربایجان‬ ‫غربـی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬اتاق ‪102‬‬ ‫ً‬ ‫متعاقبا شـرکت های مکتسـبه حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی‪ ،‬در بسـتر سـامانه تدارکات الکترونیکی مجاز به دریافت مابقی اسـناد اسـتعالم و ارائه اسـناد اسـتعالم ارزیابی فنی و‬ ‫پیشـنهاد قیمت خواهند بود‪ .‬لذا مسـئولیت اطالع از روند برگزاری الکترونیکی اسـتعالم و کنترل های الزم‪ ،‬برعهده مهندسـین مشـاور است‪.‬‬ ‫یهـای مناقصـه‪ ،‬مزایـده و عملکـرد شـرکت گاز اسـتان اذربایجـان غربـی می توانیـد بـه کانـال پیام رسـان سـروش بـه ادرس ‪ @ WAZARGAS‬مراجعـه‬ ‫بـرای ا گاهـی از اخبـار‪ ،‬ا گه ‬ ‫فرمایید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/31 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1318603‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان اذربایجان غربی‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫وزیر تعاون تاکید کرد؛‬ ‫ شدن‬ ‫لزوم شفاف ِ‬ ‫شناسنامه اقتصادی خانوارها‬ ‫حجـت اهلل عبدالملکـی در نشسـت هم اندیشـی نماینـدگان‬ ‫بـرای اجـرای سیاسـت های کلـی نظـام دربـاره اخریـن‬ ‫وضعیـت نحـوه تخصیـص یاران ههـا گفـت؛ رئیس جمهـوری‬ ‫در تمامـی جلسـات دولـت بـا وزرا بـر رفـع مشـکالت و تامیـن‬ ‫معیشـت مـردم تا کیـد کـرده و اعلام کرده انـد کـه درایـن راه‬ ‫ابـروی خـود را بـرای مـردم می گذارنـد‪ .‬وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعی افـزود؛ پیش ازاین ‪ ۵۰۰‬هزارمیلیاردتومان به عنوان‬ ‫یهـا‪ ،‬تولیدکننـدگان‬ ‫یهـا‪ ،‬خارج ‬ ‫یارانـه بـه جیـب قاچاقچ ‬ ‫خار ج ازکشـور می رفـت و تنهـا مقـدار بسـیارکمی از ایـن یارانـه‬ ‫بـه جیـب مـردم ایـران می رفـت‪ ،‬بـه رایـن اسـاس تصمیـم‬ ‫گرفتـه شـد تـا بـا مدیریـت ارز ترجیحـی و سـاماندهی یارانه ها‬ ‫ایـن منابـع را بر سـر سـفره مـردم ببریـم و این موضوع موجب‬ ‫افزایـش رفـاه عمومـی‪ ،‬ایجاد اشـتغال‪ ،‬اصالح ضریب جینی‪،‬‬ ‫جلوگیـری از قاچـاق و ‪ ...‬خواهـد شـد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی دولـت؛ عبدالملکـی تا کیـد کـرد؛ براسـاس‬ ‫قانـون بودجـه ‪ ۲۵۰‬هزارمیلیاردتومـان بـرای بازتوزیـع یارانـه‬ ‫میـان مـردم در تبصـره ‪ ۱۴‬قـرار داده شـده و در جـای دیگـر‬ ‫‪ ۷۵‬هزارمیلیاردتومـان بـرای پرداخـت یارانـه ‪ ۴۵‬هزارتومانـی‬ ‫و معیشـتی درنظـر گرفتـه شـده اسـت و در دولـت بعـد از‬ ‫ثهـای متعـدد قـرار شـد‪ ،‬ایـن منابـع ب هصـورت یارانـه‬ ‫بح ‬ ‫مسـتقیم دراختیـار مـردم قـرار بگیـرد‪ .‬وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫کهـای پردرامـد براسـاس‬ ‫اجتماعـی بااشـاره به حـذف ده ‬ ‫قانون‪ ،‬گفت؛ طبق قانون به ویژه قانون جوانی جمعیت باید‬ ‫یشـدند‪ ،‬براین اسـاس دولـت‬ ‫کهـای پردرامـد حـذف م ‬ ‫ده ‬ ‫تصمیـم گرفـت در مدیریت جدیـد ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی‪ ،‬یارانه به‬ ‫دهک دهم پرداخت نشـود‪ .‬عبدالملکی ادامه داد؛ از سـال‬ ‫‪ ۹۳‬سـامانه یاران ههـا بسـته شـد و دیگـر کسـی نمی توانسـت‬ ‫به صورت سامانمند در ان اطالعاتی را وارد کند‪ ،‬تنها افراد با‬ ‫حضور در محل پلیس ‪ +۱۰‬می توانستند اطالعات خود را در‬ ‫سامانه ثبت کنند‪ .‬طبق سامانه رفاه ایرانیان‪ ۷۳‬میلیون نفر‬ ‫یارانـه دریافـت می کردنـد کـه ‪ ۶۱‬میلیون نفـر از این افـراد‬ ‫هم زمـان یارانـه معیشـتی و یارانـه ‪ ۴۵‬هزارتومانـی دریافـت‬ ‫می کردنـد‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ بعـد از اجـرای طرح هدفمندی‬ ‫یاران ههـا و عـدم واریـز یارانـه به حسـاب برخـی خانوارهـا‪،‬‬ ‫سـامانه ای را وزارت کار راه انـدازی کـرد کـه طـی یک هفتـه‬ ‫حـدود ‪ ۱۵۰۰۰۰۰‬نفـر از افـراد درخواسـت بازنگـری در اطالعـات‬ ‫یسـت‪ .‬یکـی از اشـکاالت‬ ‫خـود را ثبـت کردنـد و درحال بررس ‬ ‫ً‬ ‫در وزارت کار این اسـت که اطالعـات افـراد کاملا مشـخص‬ ‫نیسـت و بـرای پرداخـت یارانـه از دیگـر مرا کـز اطالعـات خـود‬ ‫را دریافـت کـرد‪ .‬وزیـر تعـاون افـزود؛ بـه حـدود ‪ ۵۹۰۰۰۰۰‬نفـر‬ ‫نمـاه یارانـه تعلـق می گرفـت‪ ،‬در‬ ‫یکـه در فروردی ‬ ‫از افراد ‬ ‫اردیبهشـت ماه یارانـه ای پرداخـت نشـد و درمجمـوع بـرای‬ ‫‪ ۷۳۳۰۰۰۰۰‬نفـر در دور اول طبـق اسـناد و مـدارک یارانـه واریـز‬ ‫شبـه انتقـاد نمایند ههـا‬ ‫شـده اسـت‪ .‬عبدالملکـی دروا کن ‬ ‫دربـاره قطـع یارانـه برخـی افـراد‪ ،‬گفـت؛ براسـاس قانـون بایـد‬ ‫کهـای پردرامـد حـذف شـود امـا ا گـر می خواهیـم‬ ‫یارانـه ده ‬ ‫بـه همـه افـراد و اقشـار یارانـه دهیـم این گونـه یارانـه دراختیـار‬ ‫افراد ضعیف جامعه قرار نخواهد گرفت‪ .‬وی باتا کیدبراینکه‬ ‫باید شناسنامه اقتصادی خانوارها شفاف شود‪ ،‬اظهار کرد؛‬ ‫یکـه درخواسـت یارانـه کرده انـد بـه دو گـروه تقسـیم‬ ‫افراد ‬ ‫یشـوند‪ ،‬ابتـدا افـراد پردرامدی کـه با وجود داشـتن دارایی‬ ‫م ‬ ‫و سـرمایه به عنـوان یـک ایرانـی درخواسـت واریـز یارانـه‬ ‫دارنـد و ان را حـق خـود می داننـد و دیگـر خانواده هایـی‬ ‫نهـا از خانـواده‬ ‫هسـتند کـه بـا وجـود جداشـدن فرزنـدان ا ‬ ‫و داشـتن زندگـی مسـتقل‪ ،‬به دلیـل احتسـاب سـرجمع‬ ‫خانـواده‪ ،‬یارانـه سرپرسـت خانـواده قطـع شـده اسـت‪ .‬وزیـر‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی افـزود؛ برخـی افـراد هسـتند کـه‬ ‫نهـا‬ ‫به دلیـل عد مشـفافیت شناسـنامه اقتصـادی‪ ،‬یارانـه ا ‬ ‫ً‬ ‫قطـع شـده اسـت مثلا برخـی افـراد کارپرداز شـرکتی هسـتند‬ ‫و یـا دارای صنـدوق قرض الحسـنه خانوادگـی می باشـند‬ ‫نهـا قطـع شـده اسـت؛ بنابراین مـا برای‬ ‫به این دلیـل یارانـه ا ‬ ‫ً‬ ‫ایجـاد شـفافیت در اطالعـات اقتصـادی خانواد ههـا سـریعا‬ ‫سـامانه ای را راه انـدازی کردیـم کـه از حـدود ‪ ۵۹۰۰۰۰۰‬نفـری‬ ‫نهـا قطـع شـده ‪ ۴۵۰۰۰۰۰‬نفـر درخواسـت بازنگری‬ ‫کـه یارانـه ا ‬ ‫اطالعـات خـود را ثبـت کرده انـد‪ .‬عبدالملکی تصریح کـرد؛ ما‬ ‫هـرروز به ریاسـت معـاون اول رئیس جمهوری جلسـات خود‬ ‫را بـا حضـور تمامـی دسـتگاه های مربوطـه برگـزار می کنیـم و‬ ‫موضـوع مدیریـت ارز ترجیحـی و پرداخـت یاران ههـا را بررسـی‬ ‫می کنیـم‪ ،‬همچنیـن براسـاس دسـتور رئیس جمهـوری‬ ‫به حسـاب افرادی که پیش ازاین یارانه ان ها قطع شـده بود‪،‬‬ ‫نیز یارانه واریز شد و هر زمان اطالعات ان ها بررسی و نهایی‬ ‫شـد می تواننـد ایـن یارانـه را برداشـت کننـد‪ .‬وزیـر تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی دربـاره یارانـه نـان نیـز گفـت؛ وزارت کشـور‬ ‫درحال بررسـی اطالعات افراد و حتی اتباع خارجی در کشـور‬ ‫است تا یارانه نان دراختیار همه قرار بگیرد البته دولت هنوز‬ ‫روی بحـث نـان بـه تصمیـم نهایـی نرسـیده و این موضـوع‬ ‫یسـت و براسـاس‬ ‫ب هصـورت ازمونـه در زنجـان درحال بررس ‬ ‫تصمیـم دولـت یارانه نان هیچ شـخصی حتی اتبـاع خارجی‬ ‫قطـع نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪The Indian Express‬‬ ‫‪ 33‬کشته در طوفان هند‬ ‫‪ ۳۳‬نفـر در ‪ ۱۶‬منطقـه ایالـت بیهـار‬ ‫هنـد براثـر توفـان‪ ،‬رعدوبـرق و‬ ‫یهـای شـدید جـان خـود‬ ‫بارندگ ‬ ‫را از دسـت دادنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ دفتـر «نیتیـش کومـار»‬ ‫مقـام ارشـد ایالـت بیهـار اعلام‬ ‫کـرد پـس از ارزیابـی خسـارات وارده بـه محصـوالت و منـازل‬ ‫مسـکونی‪ ،‬دسـتورالعمل هایی برای کمک بـه خانواده های‬ ‫یهـای شـدید همـراه‬ ‫اسـیب دیده ارائـه خواهـد شـد‪ .‬بارندگ ‬ ‫بـا وزش بادهـای سـخت و رعدوبـرق چنـد منطقـه در ایالـت‬ ‫بیهار را درنوردید و باعث تخریب هایی چون ریشه کن شدن‬ ‫درختـان‪ ،‬مسدودشـدن جاد ههـا‪ ،‬اسـیب واردامـدن بـه‬ ‫تیرهـای بـرق‪ ،‬قطـع تـردد وسـایط نقلیـه و برق رسـانی شـد‪.‬‬ ‫نارنـدرا مـودی نخسـت وزیر هنـد ضمـن ابرازتاسـف از وقـوع‬ ‫ایـن حادثـه گفـت‪ :‬از مشـاهده اینکـه بسـیاری از مـردم‬ ‫براثـر توفـان و رعدوبـرق در چنـد منطقـه بیهـار جـان خـود‬ ‫ً‬ ‫را از دسـت دادنـد‪ ،‬عمیقـا ناراحـت شـدم‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫تا کیـد کـرد کـه دولـت محلـی تحت نظـارت دولـت ایالتـی‬ ‫ب هطـور فعاالنـه در عملیـات امدادونجـات مشـارکت دارد‪.‬‬ ‫یسـت کـه ایالـت اسـام نیـز صحنـه وقـوع‬ ‫گزارشـی دیگـر حاک ‬ ‫سـیل بـوده و نیـروی هوایـی هنـد بـا کمـک گرو ههـای امـداد‬ ‫هوایـی بـه کمک رسـانی بـه مناطـق سـیل زده در این ایالـت‬ ‫ادامـه داده اسـت‪ .‬عملیـات تخلیـه مـردم محلـی از مناطـق‬ ‫سـیل زده همچنـان ادامـه دارد و گرو ههـای امـداد هوایـی‬ ‫کهـای الزم را بـه مناطـق اسـیب دیده در اسـام منتقـل‬ ‫کم ‬ ‫می کننـد‪ .‬نیـروی هوایـی هنـد یک فرونـد هواپیمـای ترابـری‬ ‫و بالگردهـای امدادرسـان را بـه منطقـه اعـزام کـرده و مـردم را‬ ‫از مناطـق سـیل زده تخلیـه کرده اسـت‪ .‬همچنـان نیروهای‬ ‫ویـژه در مناطـق سـیل زده مسـتقر شـده اند و بـا نیـروی ملـی‬ ‫وا کنـش بـه بالیـا و دولـت ایالتـی همـکاری نزدیکـی دارنـد‪.‬‬ ‫درمجمـوع ‪۲ ۴‬هـزار و ‪ ۷۴۹‬نفـر بـا کمـک ارتـش‪ ،‬نیـروی ملـی‬ ‫وا کنش به بالیا و داوطلبان از مناطق سیل زده نجات داده‬ ‫شهـای اداره مدیریـت بالیـای ایالـت‬ ‫شـده اند‪ .‬طبـق گزار ‬ ‫اسـام‪ ۴۹۹ ،‬کمـپ امـدادی و ‪ ۵۱۹‬مرکـز توزیـع کمک در تمام‬ ‫مناطـق اسـیب دیده افتتـاح شـده اند و مجموعـا! ‪۹ ۲‬هـزار و‬ ‫یسـت‬ ‫پهـا مسـتقر هسـتند‪ .‬گزارش ها حاک ‬ ‫‪ ۱۲۴‬نفـر در کم ‬ ‫‪ ۱۴‬نفـر در مرحلـه اول وقـوع سـیل جـان باخته انـد و مناطق‬ ‫نهـای زراعـی اسـتان تحت تاثیـر ایـن حادثـه‬ ‫زیـادی از زمی ‬ ‫طبیعـی قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2504‬‬ ‫منابع ارزی «واردات خودرو» از کجا تامین می شود؟‬ ‫ً‬ ‫وزی ــر صم ــت اخی ــرا ط ــی نامـ ـه ای اختص ــاص یک میلی ــارددالر‬ ‫ب ــه واردات اپ ــل در س ــال گذش ــته را نش ــانگر وضعی ــت‬ ‫مناس ــب ارزی و توجی هگ ــر ازادس ــازی واردات خ ــودرو دانس ــته؛‬ ‫یسـ ـت که ت ــداوم واردات ی ــک کاالی لوک ــس‬ ‫این درحال ‬ ‫بیش ازهرچی ــز حا ک ــی از ع ــدم وج ــود برنام ــه م ــدون مناب ــع‬ ‫یســت‪ .‬ب هگــزارش تســنیم؛ در روزهــای گذشــته بــا دا غشــدن‬ ‫ارز ‬ ‫بح ــث واردات خ ــودرو و گمانه زن ــی درب ــاره دس ــتورالعمل های‬ ‫طبــاان‪ ،‬وزارت صمــت از بابــت تامیــن ارز این موضــوع ابــراز‬ ‫مرتب ‬ ‫اطمین ــان ک ــرد‪ .‬ای ــن وزارتخان ــه مدع ــی ش ــده اس ــت باتوج هب ــه‬ ‫تش ــدن ت ــراز تج ــاری کش ــور‬ ‫افزای ــش ص ــادرات غیرنفت ــی و مثب ‬ ‫مش ــکل خاص ــی ب ــرای تامی ــن ارز واردات خ ــودرو در امس ــال‬ ‫وج ــود نخواه ــد داش ــت‪ .‬باوجودای ــن‪ ،‬اماره ــای رس ــمی تج ــاری‬ ‫بیانگ ــر ان اسـ ـت که افزای ــش ص ــادرات غیرنفت ــی حاصل ــه‬ ‫نتوانســته تــراز تجــاری کشــور را کــه بــا کســری چهارمیلیــارددالری‬ ‫مواج ــه اس ــت‪ ،‬بهب ــود ببخش ــد ازس ــوی دیگر در س ــال ‪1400‬‬ ‫نس ــبت ب ــه س ــالیان گذش ــته واردات ب ــا رش ــد باالت ــری افزای ــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه ان توجــه کــرد بــه ارزش‬ ‫یشــود‪ .‬طبــق امارهــا‪،‬‬ ‫کاالی وارداتــی و صادراتــی کشــور مربــوط م ‬ ‫متوس ــط ارزش کاالی صادرات ــی کش ــور ‪ 320‬دالر و متوس ــط‬ ‫ارزش کاالی واردات ــی م ــا ‪ 1300‬دالر اس ــت‪ ،‬به بیانی دیگ ــر‪ ،‬ارزش‬ ‫ُ‬ ‫کت ــن کاالی واردات ــی‬ ‫چهارت ــن کاالی ایران ــی براب ــر ب ــا ی ‬ ‫ف ــروش‬ ‫یس ــت ک ــه کش ــور هن ــوز ب ــا‬ ‫یس ــت‪ ،‬ای ــن ب ــدان معن ‬ ‫خارج ‬ ‫مش ــکل خام فروش ــی روبه روس ــت و وزارت صم ــت و نف ــت‬ ‫یک ــه‬ ‫هن ــوز ب ــه این مس ــئله توج ــه وی ــژه ای نداش ــته اند؛ درحال ‬ ‫یکــی از بندهــای اصلــی ســند جامــع اقتصــاد مقاومتــی کاهــش‬ ‫یس ــت‪ .‬عالوه برای ــن‪ ،‬براس ــاس ادع ــای وزارت‬ ‫خام فروش ‬ ‫صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت حدا کث ــر نی ــاز ارزی ب ــرای واردات‬ ‫خ ــودرو در س ــال ج ــاری ح ــدود ‪ 1.5‬میلی ــارددالر خواه ــد ب ــود؛‬ ‫یسـ ـت که از هفت هه ــای گذش ــته بح ــث ممنوعی ــت‬ ‫این درحال ‬ ‫واردات گوشــی های لوک ــس ب ــاالی ‪ 600‬دالر ازس ــوی کمیس ــیون‬ ‫اص ــل ‪ 90‬مجل ــس پیش ــنهاد ش ــده‪ .‬نکت ــه جالب توج ــه اینک ــه‬ ‫کمیس ــیون اص ــل ‪ 90‬به دلی ــل نی ــاز مب ــرم ب ــه صرفه جوی ــی ارزی‬ ‫در ش ــرایط بحران ــی تحری ــم این موض ــوع را مط ــرح ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫البتــه در ســال گذشــته قریــب بــه ‪ 1.4‬میلیــارددالر گوشــی لوکــس‬ ‫ً‬ ‫ب ــاالی ‪ 600‬دالر ک ــه عمدت ــا از برن ــد تج ــاری اپ ــل ب ــوده‪ ،‬ب ــه کش ــور‬ ‫وارد ش ــده اس ــت ک ــه ب ــا رق ــم موردنی ــاز ب ــرای واردات خ ــودرو‬ ‫براب ــری می کن ــد‪ .‬این موض ــوع حت ــی در نام ــه وزی ــر صم ــت ب ــه‬ ‫رئیس جمه ــوری نی ــز موردتا کی ــد ق ــرار گرفت ــه و فاطم ــی امی ــن‬ ‫به نوع ــی حج ــم ب ــاالی واردات اپ ــل را توجی هگ ــر بالاش ــکال‬ ‫ب ــودن واردات خ ــودرو دانس ــته اس ــت‪ .‬اش ــاره وزی ــر صم ــت ب ــه‬ ‫حجــم بــاالی منابــع ارزی اختصــاص داد هشــده بــه واردات اپــل‬ ‫در انته ــای ای ــن نام ــه درحال ــی ص ــورت گرفت ــه اس ــت ک ــه ط ــی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ً‬ ‫ســال های گذشــته بانــک مرکــزی مکــررا از وزارت صمــت و ســایر خ ــودرو مط ــرح ش ــده اس ــت‪ .‬ج ــدای از ن ــوع خ ــودروی واردات ــی‬ ‫یس ــت)‪،‬‬ ‫دســتگاه ها خواســته اســت در شــرایط تحریمــی اقدامــات خــود و مح ــل تامی ــن ارز ان ( ک ــه خ ــود مح ــل بح ــث جد ‬ ‫نســبت بــه اولویت بنــدی کاالهــای وارداتــی جهــت جلوگیــری از الزم اس ــت سیاسـ ـت گذاران ای ــن صنع ــت به این نکت ــه پاس ــخ‬ ‫دهن ــد ک ــه چ ــه تغیی ــری در ش ــرایط‬ ‫واردات بی روی ــه و ات ــاف مناب ــع‬ ‫ارزی و دسترس ــی ب ــه مناب ــع ارزی‬ ‫ارزی را تس ــریع بخش ــند‪ .‬ب ــا تم ــام‬ ‫کشــور نســبت بــه چهارسال گذشــته‬ ‫ای ــن اوص ــاف تا کن ــون هی ــچ‬ ‫براساس ادعای وزارت‬ ‫اتف ــاق افت ــاده اس ــت ک ــه ب ــا واردات‬ ‫برنام ــه و ط ــرح معین ــی از س ــمت‬ ‫خ ــودرو مش ــکالت ای ــن صنع ــت‬ ‫وزارت صم ــت ب ــرای مدیری ــت و‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛‬ ‫و ب ــازار داخل ــی رف ــع خواه ــد‬ ‫اولویت بن ــدی مناب ــع ارزی کش ــور‬ ‫حداکثر نیاز ارزی برای واردات‬ ‫ش ــد‪ .‬انچ ــه مش ــخص اس ــت در‬ ‫در اوج بح ــران «افزای ــش جهان ــی‬ ‫بع ــد اقتص ــاد کالن ش ــاهد تغیی ــر‬ ‫قیم ــت اق ــام اساس ــی» و نی ــز‬ ‫خودرو در سال جاری حدود‬ ‫محسوس ــی در پارامتره ــای‬ ‫«کس ــری ت ــراز تج ــاری داخل ــی»‬ ‫‪ 1.5‬میلیارددالر خواهد بود؛‬ ‫اقتص ــادی کش ــور نبوده ای ــم؛‬ ‫مط ــرح نش ــده اس ــت؛ بنابرای ــن‬ ‫اماره ــای‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫این درحال ‬ ‫دراین بیــن نکتــه مهــم‪ ،‬ســرگردانی‬ ‫این درحالی ست که از هفته های‬ ‫بان ــک مرک ــزی از افزای ــش واردات‬ ‫و بی برنامگ ــی متولی ــان ارزی و‬ ‫گذشتهبحثممنوعیت‬ ‫خب ــر می ده ــد‪ .‬طب ــق اع ــام بان ــک‬ ‫اظهــارات غیردقیــق ان هاســت کــه‬ ‫نم ــاه امس ــال‪،‬‬ ‫مرک ــزی در فروردی ‬ ‫باع ــث ش ــده اس ــت خط ــر ج ــدی‬ ‫واردات گوشی های لوکس باالی‬ ‫سـ ـه میلیارددالر ب ــرای واردات‬ ‫متوج ــه مناب ــع و ذخای ــر ارزی‬ ‫‪ 600‬دالر ازسوی کمیسیون اصل‬ ‫کااله ــای اساس ــی‪ ،‬یک میلی ــارددالر‬ ‫در س ــال ج ــاری باش ــد‪ .‬ف ــار غ از‬ ‫ب ــرای دارو و تجهی ــزات پزش ــکی و‬ ‫بح ــران جن ــگ اوکرای ــن و کمب ــود‬ ‫‪ 90‬مجلس پیشنهاد شده‪.‬‬ ‫ح ــدود هفت میلی ــارددالر ب ــرای‬ ‫نه ــای خورا ک ــی‪،‬‬ ‫گن ــدم و روغ ‬ ‫جالب توجهاینکه کمیسیون‬ ‫ســایر اقالم ارز تخصیص داده شــده‬ ‫ام ــار منتشرش ــده ازس ــوی بان ــک‬ ‫اس ــت‪ .‬عالوه برای ــن بان ــک مرک ــزی‬ ‫جهان ــی بیانگ ــر ان اسـ ـت که‬ ‫اصل ‪ 90‬به دلیل نیاز مبرم به‬ ‫نم ــاه هفت میلی ــارددالر‬ ‫در فروردی ‬ ‫قیم ــت متوس ــط ‪ 15‬م ــاده‬ ‫صرفه جویی ارزی در شرایط‬ ‫ب ــرای واردات کااله ــای غیراساس ــی‬ ‫غذای ــی در ب ــازار جهان ــی فق ــط‬ ‫تخصی ــص ارز داده اس ــت‪.‬‬ ‫کم ــاه ‪ 13‬درص ــد افزای ــش‬ ‫در ی ‬ ‫بحرانی تحریم این موضوع را‬ ‫ازس ــوی دیگر‪ ،‬ش ــواهد حکای ــت از‬ ‫یافت ــه اس ــت و س ــازمان مل ــل نی ــز‬ ‫مطرح کرده است‪ .‬البته در سال‬ ‫ان دارد کــه بخــش عمــده کاالهایــی‬ ‫هش ــدار داده اس ــت ک ــه جه ــان از‬ ‫ک ــه ک ــد ره گی ــری دریاف ــت کرده ان ــد‪،‬‬ ‫یک ماه دیگ ــر وارد بح ــران ج ــدی‬ ‫گذشته قریب به ‪ 1.4‬میلیارددالر‬ ‫هن ــوز وارد کش ــور نش ــده اند‪ ،‬ب ــا‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫تامی ــن م ــواد غذای ــی م ‬ ‫گوشی لوکس باالی ‪ 600‬دالر که‬ ‫ایــن تفاصیــل جهــش تخصیــص ارز‬ ‫برهمین اس ــاس قیم ــت چ ــای‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نم ــاه‬ ‫واردات ــی‪ ،‬در اماره ــای فروردی ‬ ‫قه ــوه‪ ،‬ماه ــی‪ ،‬روغ ــن پال ــم‪ ،‬روغ ــن‬ ‫عمدتا از برند تجاری اپل بوده‪،‬‬ ‫گم ــرک ثب ــت نش ــده اس ــت و بای ــد‬ ‫س ــویا‪ ،‬ذرت‪ ،‬برن ــج‪ ،‬گن ــدم‪ ،‬م ــوز‪،‬‬ ‫به کشور وارد شده است که‬ ‫انتظ ــار داش ــت در اماره ــای‬ ‫بادام زمین ــی‪ ،‬پرتق ــال‪ ،‬گوش ــت‬ ‫فصل ــی افزای ــش قابل توج ــه‬ ‫گوس ــاله‪ ،‬گوش ــت م ــر غ‪ ،‬میگ ــو و‬ ‫با رقم موردنیاز برای واردات‬ ‫واردات ب ــه کش ــور توس ــط گم ــرک‬ ‫ش ــکر در م ــاه اوری ــل (فروردی ــن‬ ‫خودرو برابری می کند!‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ثب ــت گ ــردد‪.‬‬ ‫و اردیبهش ــت) ‪ 2022‬نس ــبت ب ــه‬ ‫الزم به ذک ــر اس ــت‪ ،‬واردات کش ــور‬ ‫م ــاه م ــارس (اس ــفند و فروردی ــن)‬ ‫نم ــاه دومیلی ــون و‬ ‫در فروردی ‬ ‫‪ 13‬درص ــد‬ ‫به طورمتوس ــط‬ ‫نت ــر ش ــده اس ــت‪ .‬ب ــا وج ــود گذش ــت بی ــش از چهارس ــال از ‪ 252‬هزارت ــن کاال‪ ،‬ب ـه ارزش دومیلی ــارد و ‪ 824‬میلی ــون دالر ب ــوده‬ ‫گرا ‬ ‫ممنوعی ــت واردات خ ــودرو ب ــه کش ــور و در چارچ ــوب برنام ــه کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ‪ 10‬درصــدی در‬ ‫اصالح ــی دول ــت ب ــرای صنع ــت و ب ــازار خ ــودرو موض ــوع واردات وزن داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫جهان در خطر قحطی‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫جنــگ روســیه و اوکرایــن روی دوم ســکه را بــه جهــان نشــان می دهــد‪ .‬روی‬ ‫اول کــه بــوی کشورگشــایی داشــت‪ ،‬کم کــم جــای خــود را بــه نگرانــی عمومــی‬ ‫از قحطــی و کمبــود مــواد غذایــی بــرای بشــریت اشــکار می کنــد‪ .‬جنگــی کــه‬ ‫در اغ ــاز تص ــور می ش ــد ظ ــرف چن ـد روز‪ ،‬ب ــا تغیی ــر رئیس جمه ــوری اوکرای ــن‬ ‫پای ــان بگی ــرد و ردپ ــای غ ــرب ب ــرای همیش ــه از کش ــور اوکرای ــن قط ــع ش ــود؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫چه بســا هــدف پوتیــن ایجــاد یــک کشــور کامــا متمایــل بــه روســیه و عینــا‬ ‫همانن ــد ب ــاروس ب ــود ت ــا باز ه ــم کش ــورهای اس ــتقالل یافته و جد اش ــده از‬ ‫ً‬ ‫اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق‪ ،‬مجــددا در زیــر یــک تشــکل مســنجم و درو‬ ‫از امی ــال غ ــرب ایج ــاد ش ــود ک ــه به نظ ــر می رس ــد محق ــق نش ــده اس ــت ی ــا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فعــا تحقــق نیافتــه اســت‪ .‬به هــرروی ایــن جنــگ ظاهــرا فرسایشــی شــده و‬ ‫ق ــدرت غ ــرب و ت ــوان روس ــیه رودرروی ه ــم ق ــرار گرفته ان ــد و پن ــداری ش ــاید‬ ‫ماه ه ــا ب ــه درازا بکش ــد و جن ــگ به ص ــورت فرسایش ــی‪ ،‬ت ــوان ان ــدک اوکرای ــن‬ ‫و ث ــروت و ت ــوان روس ــیه را به ح ــدی پائی ــن بی ــاورد ک ــه در براب ــر تحریم ه ــای‬ ‫بین الملل ــی ی ــارای مقاوم ــت را از دس ــت بده ــد و به ناچ ــار صحن ــه جن ــگ را‬ ‫ت ــرک کن ــد‪ .‬به هرجه ــت در این می ــان‪ ،‬ی ــک مل ــت دربـ ـه در ش ــده اند و اواره‬ ‫کش ــورهای دیگ ــر ک ــه ش ــاید ب ــرای م ــدت زی ــادی قابل تحم ــل باش ــد؛ ام ــا‬ ‫این وضعی ــت‪ ،‬جه ــان هس ــتی را در مع ــرض گرس ــنگی و قحط ــی ق ــرار داده‬ ‫کس ــوم‬ ‫اس ــت‪ .‬نخس ــت بای ــد از گن ــدم گف ــت ک ــه ای ــن دو کش ــور‪ ،‬گن ــدم ی ‬ ‫جمعی ــت جه ــان را تامی ــن می کنن ــد ک ــه به جرئ ــت می ت ــوان گف ــت؛ تغذی ــه‬ ‫اصل ــی جه ــان‪ ،‬ب ــه ص ــادرات گن ــدم روس ــیه و اوکرای ــن بس ــتگی دارد‪ .‬ای ــن‬ ‫جن ــگ در وهل ــه اول‪ ،‬ب ــه ای ــن دو کش ــور صدم ــه می زن ــد ک ــه نمی توانن ــد‬ ‫گنــدم خــود را بــه جهــان صــادر کننــد و درنتیجــه یــک قلــم از کاالی صادراتــی‬ ‫ایــن دو کشــور قطــع شــده اســت و ضربـه ای بســیار جــدی بــه اقتصــاد ایــن‬ ‫دو کش ــور وارد ک ــرده اس ــت‪ .‬به خص ــوص کش ــورهای اس ــیایی و اروپای ــی‪،‬‬ ‫از این نظ ــر زی ــان بس ــیار دی ــده و می بینن ــد‪ .‬کاالی دیگ ــری ک ــه ‪20‬درص ــد‬ ‫اقتصــاد اوکرایــن را در بر گرفتــه‪ ،‬روغن هــای مایــع اســت کــه هــم کشــورهای‬ ‫همســـایه و هـــم بســـیاری از کشـــورهای اســـیایی‪ ،‬وابســـته صد درص ــدی‬ ‫ل کش ــورها ایج ــاد‬ ‫ب ــه ای ــن روغ ــن دارن ــد ک ــه کمب ــود ج ــدی ب ــرای این قبیــ ‬ ‫و افزای ــش ‪30‬درص ــدی قیم ــت را ب ــه ای ــن کش ــورهای واردکنن ــده تحمی ــل‬ ‫کــرده اســت؛ امــا بــرای روســیه‪ ،‬جنــگ بســیارگران تمــام شــده‪ ،‬به خصــوص‬ ‫در زمین ــه ص ــادرات ان ــرژی ک ــه موج ــب ش ــده اروپائی ــان ب ــه فک ــر تامی ــن‬ ‫ان ــرژی از کش ــورهای دیگ ــر باش ــند و ادام ــه ان باع ــث می ش ــود ک ــه نف ــت و‬ ‫گاز روس ــیه ک ــه بزرگ تری ــن تولیدکنن ــده و حت ــی صادرکنن ــده ب ــه اروپاس ــت‪،‬‬ ‫کم کــم از رونــق بیفتــد و یــک قلــم اصلــی تامیــن هزینه هــای روســیه و ثبــات‬ ‫مه ــای‬ ‫اقتص ــاد ان‪ ،‬کارای ــی خ ــود را از دس ــت بده ــد‪ .‬از س ــوی دیگر؛ تحری ‬ ‫غیراصولــی امریــکا و پــاره ای از کشــورهای اروپایــی کــه به عنــوان یــک ســاح‬ ‫یــا اهــرم فشــار از ان اســتفاده می کننــد و ارتبــاط مالــی دنیــا بــا امریــکا باعــث‬ ‫شــده اســت کــه ســردمداران زورگــو و قلــدر امریــکا‪ ،‬هر وقــت اراده کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫کش ــورهای مس ــتقل جه ــان اس ــیب بزنن ــد؛ البت ــه نبای ــد از نظ ــر دور داش ــت‬ ‫ک ــه ای ــن جن ــگ فق ــط جن ــگ دو کش ــور و خ ــاص ای ــن دو کش ــور نیس ــت‪.‬‬ ‫ن جن ــگ رزم ــی و اقتص ــادی‪ ،‬بس ــیاری از کش ــورها درگی ــر ش ــده اند؛‬ ‫در ایـ ـ ‬ ‫تا جایی کـــه جهـــان و کشـــورهای مهمـــی متاثـــر از جنـــگ‪ ،‬اقتصادش ــان‬ ‫اس ــیب ج ــدی دیده ان ــد؛ برهمین اس ــاس ت ــورم شـ ـش درصدی امری ــکا در‬ ‫سـ ـه دهه اخیر‪ ،‬ب ــه تورم ــی هشـ ـت درصدی مب ــدل ش ــده اس ــت و گران ــی و‬ ‫کمب ــود م ــواد غذای ــی‪ ،‬کش ــورهای بس ــیاری را ب ــه ورط ــه قحط ــی و گرس ــنگی‬ ‫کشـــانده اســـت؛ تا جایی کـــه کشـــورهای توســـعه نیافته‪ ،‬از هم ا کن ــون‬ ‫دچ ــار بح ــران ش ــده اند؛ درنتیج ــه بای ــد ارزو کنی ــم ک ــه کش ــورهای ب ــزرگ‪،‬‬ ‫ب ــا احترام گذاش ــتن ب ــه عقای ــد کش ــورهای کوچ ــک‪ ،‬اج ــازه دهن ــد ک ــه م ــردم‬ ‫ایــن کشــورها‪ ،‬ازادانــه تصمیــم بگیرنــد؛ زندگــی کننــد و خودشــان سرنوشــت‬ ‫مل ــت خ ــود را رق ــم بزنن ــد‪ .‬امیدواری ــم جه ــان هس ــتی همیش ــه ارام ب ــوده و‬ ‫م ــردم ب ــا یکدیگ ــر رفت ــاری عادالن ــه و مس ــالمت امیز داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫فراهم بودن بسته های سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت پتروشیمی‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی از فراهم بـــودن بســـته های‬ ‫س ــرمایه گذاری در صنع ــت پتروش ــیمی ای ــران ب ــرای س ــرمایه گذاران خارج ــی‬ ‫خبـــر داد‪ .‬مرتضـــی شـــاهمیرزایی گفـــت؛ ظرفیـــت ‪ ۹۰‬میلیون تنـــی کنون ــی‬ ‫صنع ــت پتروش ــیمی کش ــور با تکیه ب ــر ت ــوان متخصص ــان و دانش ــمندان و‬ ‫فع ــاالن ای ــن صنع ــت ت ــا ‪ ۱۰‬س ــال اینده ب ــه ‪ ۲۰۰‬میلیون ت ــن در س ــال می رس ــد‬ ‫با این تفاوت کــه محصوالتــی کــه تولیــد خواهنــد شــد در ادامــه زنجیــره ارزش‬ ‫خواهن ــد ب ــود و ارزش اف ــزوده چند براب ــری ایج ــاد خواهن ــد ک ــرد‪ .‬به گ ــزارش‬ ‫شـــانا؛ وی با اشـــاره به اینکه صنعـــت پتروشـــیمی امـــروز بـــر قلـــه افتخ ــار‬ ‫نشســته و صنعتــی ارزش افریــن و بــدون ریســک اســت‪ ،‬افــزود؛ بــرای توســعه‬ ‫و ســـاخت واحدهـــای جدیـــد پتروشـــیمی نیـــاز بـــه نـــواوری پژوهش ــگران‬ ‫و متخصصـــان اســـت و از ســـرمایه گذاران‪ ،‬دانشـــمندان و عالقه من ــدان‬ ‫توانمنــد دعــوت می کنــم بــه یــاری ایــن صنعــت بیاینــد زیــرا میراثــی مانــدگار‬ ‫ب ــرای این ــدگان اس ــت‪.‬‬ ‫حذف بخش خصوصی از واردات نهاده ها‬ ‫رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی ای ــران با اش ــاره به اینکه دول ــت بای ــد انحصارزدای ــی از‬ ‫تولی ــد را در دس ــتور کار ق ــرار ده ــد‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد؛ ران ــت واردکنن ــدگان نهاده ه ــا‬ ‫ب ــا ن ــرخ ارز ترجیح ــی انج ــام می ش ــد ک ــه ب ــا ح ــدف ای ــن ارز انحص ــار واردات‬ ‫برخـــی از نهاده هـــا فقـــط بـــه ســـازمان های دولتـــی وا گـــذار؛ و بخ ــش‬ ‫خصوص ــی ح ــذف ش ــد‪ .‬به گ ــزارش ایلن ــا؛ غالمحس ــین ش ــافعی در نشس ــت‬ ‫یب ــر‬ ‫هیئت نماین ــدگان ات ــاق بازرگان ــی ای ــران با اش ــاره به عن ــوان امس ــال مبن ‬ ‫تولی ــد دانش بنی ــان و اش ــتغال افرین از س ــوی مق ــام معظ ــم رهب ــری اف ــزود؛‬ ‫رهب ــری ط ــی س ــنوات قب ــل هم ــواره ب ــر ض ــرورت حرک ــت کش ــور ب هس ــمت‬ ‫اقتص ــاد دانش بنی ــان اش ــاره کرده ان ــد‪ .‬از یک س ــو کاه ــش اهمی ــت مناب ــع‬ ‫حاصــل از نفــت و گاز در بودجــه و عقب ماندگــی کشــور از رقبــای منطقـه ای‬ ‫و جهانــی را شــاهد هســتیم‪ .‬ا کنــون ایجــاد تغییــر نــگاه بــه اقتصــاد و اصــاح‬ ‫رویه هـــای موجـــود در مدیریـــت اقتصـــاد اجتناب ناپذیـــر شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫طب ــق گزارش ه ــای رس ــمی منتش ــره توس ــط س ــازمان به ــره وری‪ ،‬به ــره وری‬ ‫کل عوامـــل تولیـــد در ایـــران بیـــن ســـال های ‪ ۹۱‬تـــا ‪ ۹۹‬به طور میانگی ــن‬ ‫رشـــد منفـــی ‪ ۱.۲‬درصـــدی را تجربـــه کـــرده اســـت کـــه با توجه بـــه انق ــاب‬ ‫دانش بنی ــان و رش ــد به ــرره وری در س ــایر کش ــورها این رون ــد ی ــک فاجع ــه‬ ‫ب ــرای اقتص ــاد ای ــران اس ــت‪.‬‬ ‫بازگشت ارامش به بازار روغن نباتی‬ ‫ِ‬ ‫رئیـــس اتحادیـــه تولیدکننـــدگان روغن نباتـــی گفـــت؛ بـــا افزایـــش تولی ــد‬ ‫روغن نبات ــی‪ ،‬تولی ــد این محص ــول از تقاض ــای ب ــازار پیش ــی گرفت ــه و ارام ــش‬ ‫در بـــازار روغن نباتـــی برقـــرار شـــد‪ .‬به گـــزارش انـــا؛ عبدالرحیـــم گلس ــتانی‬ ‫اظهـــار کـــرد؛ پـــس از اعـــام قیمت هـــای جدیـــد روغن نباتـــی‪ ،‬تقاض ــای‬ ‫کاذب در بـــازار روغن نباتـــی به شـــدت افزایـــش یافـــت و بـــا تـــاش زی ــاد‬ ‫کارخانه هـــای روغن نباتـــی طـــی اردیبهشـــت ماه ثبـــات و ارامـــش بـــه ب ــازار‬ ‫روغن نباتـــی بازگشـــت‪ .‬وی تصریـــح کـــرد؛ مشـــکل توزیـــع روغن نبات ــی در‬ ‫سراس ــر کش ــور برط ــرف ش ــده و بــه زودی برخ ــی نارس ــایی های موج ــود نی ــز‬ ‫برطرف می شود‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫افغانستان؛ اوکراین و تبعیض رسانه!‬ ‫حسینرضایی‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫ شناختی‬ ‫تحلیلاجتماعی‪-‬روان‬ ‫ِ‬ ‫محتوای سریال های ترکیه ای‬ ‫دکتر کتایون اهنگر*‬ ‫نشـناختی و‬ ‫درمـورد سـریال هایی کـه به لحـاظ روا ‬ ‫فرهنگـی بـا فضـای خانـواده در ایـران منافـات دارد‪،‬‬ ‫بسـیار گفتـه و نوشـته شـده اسـت؛ به ویـژه در سـال های‬ ‫اخیـر‪ ،‬دررابط هبـا محتـوای مخـرب سـریال های ترکیـه ای‬ ‫کـه مخاطـب فراوانـی را در تـوده مـردم مـا یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫نـگاه و دغدغـه نگارنـده دراین نوشـتار‪ ،‬بیشـتر معطـوف‬ ‫بـه مالحظـات روانـی‪ ،‬اخالقـی و البتـه تربیتـی نهفتـه‬ ‫دراین گونـه سریال هاسـت‪ .‬متاسـفانه فضـای رسـانه ای‬ ‫مـا تا کنـون نتوانسـته خـورا ک دیـداری و شـنیداری‬ ‫دل پذیرتـر از ایـن سـریال ها را بـرای مخاطبیـن ایرانـی‬ ‫ـری‬ ‫فراهـم اورد و این مهـم‪ ،‬در روی اوردن حدا کث ِ‬ ‫تـوده مـردم بـه ایـن سـریال ها مزیدبرعلـت شـده‪.‬‬ ‫جامعه شناسـان براین باورندکـه در جهـان مـدرن بـرای‬ ‫رفـع نیازهـای افـراد جامعـه‪ ،‬نظام هایی چند وجـود دارند‬ ‫یسـت‬ ‫نهـا نظا مهـای ارتباطـی و اموزش ‬ ‫کـه از مهم تریـن ا ‬ ‫و در دوران مـا رسـانه های گروهـی و ارتباطـی مختلـف‬ ‫(تلویزیـون‪ ،‬اینترنـت‪ ،‬ماهوار ههـا و ‪ ،)...‬چنیـن نقشـی را‬ ‫برعهـده گرفته انـد‪ .‬مهم تریـن تاثیـر این رسـانه ها‪ ،‬عالوه بر‬ ‫شهـای خبـری و تفریحـی (پرکـردن اوقـات فراغـت)؛‬ ‫نق ‬ ‫یسـت کـه به واسـطه‬ ‫نقـش اموزشـی و همگن ساز ‬ ‫ـوی جامعـه مـا بـا این گونـه شـبکه های‬ ‫رویارویـی نسـل ن ِ‬ ‫یشـدن‬ ‫بـا برنام ههـای خـاص‪ ،‬حتـی موجـب اجتماع ‬ ‫کودکان ونوجوانـان در فضایـی غیـر از فرهنـگ اصلـی‬ ‫و اصیـل خودشـان شـده و این امـر تعـارض در َمنـش‬ ‫و خـوی و فرهنـگ رفتـاری و ارتباطـی را باعـث شـده کـه‬ ‫نهـا‬ ‫کـم یـا بیـش درمواجه هبـا تجرب ههـای اجتماعـی ا ‬ ‫شـاهدش هسـتیم‪ .‬انچه به طورکلی دراین گونه سـریال ها‬ ‫( کـه البتـه ب هصـورت موردی مجال نقد بیشـتری دارند) با‬ ‫یبـر روابـط غیرمنتظـره بیـن‬ ‫بهره گیـری از قص ههـای مبتن ‬ ‫شسـیما‪ ،‬صحنه ارایـی‬ ‫کارا کترهـا‪ ،‬بازیگـران جـذاب و خو ‬ ‫لوکـس و دل فریـب و نظایـر ان‪ ،‬اهمیـت دیگـری را‬ ‫بـرای توجـه مـردم مـا؛ به ویـژه والدیـن می یابـد‪ ،‬تغییـر‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه شـخصا در‬ ‫سـبک تفکـر و سـبک یـا مـدل زندگ ‬ ‫جلسـه های مشـاوره با برخی والدین و فرزندانشـان با ان‬ ‫یتـوان از نقـش تاثیرگـذار برنامه هایـی‬ ‫روبـرو شـده ام‪ .‬نم ‬ ‫کـه بـا هـدف چنیـن اثرگـذاری یـا حتـی جذابیـت بـرای‬ ‫فـروش بیشـتر سـاخته شـده اند در چنیـن تغییـری غافـل‬ ‫شـد‪ .‬اینکـه مسـئوالن رسـانه ای کشـورهای سـازنده‬ ‫ایـن سـریال ها؛ به ویـژه سـریال هایی بـا مضمـون روابـط‬ ‫ً‬ ‫پنهانـی و غالبـا معطـوف بـه خیانـت و بخصـوص در‬ ‫حیطـه زناشـویی کـه سـاخت کشـور ترکیـه اسـت‪ ،‬چـه‬ ‫هدفـی را می جوینـد‪ ،‬گفتـار دیگـری را می طلبـد؛ امـا‬ ‫ً‬ ‫ـارت پرسـود‪ ،‬بیشـترین هزینـه و زیـان‬ ‫ظاهـرا دراین تج ِ‬ ‫اخالقـی‪ ،‬متوجـه جوامـع بیننـده این گونـه برنامه هاسـت‬ ‫کـه ب هسـرعت در تعـداد بسـیار و بـا قسـمت های فـراوان‬ ‫یشـوند‪ .‬جالب توجـه انکـه چنیـن سـوژه هایی‬ ‫سـاخته م ‬ ‫مهـای سـینمایی سـال های اخیـر‬ ‫حتـی بـر سـازندگان فیل ‬ ‫کشـورمان هم تاثیر گذاشـته تاانجا که در چندسـال اخیر‪،‬‬ ‫مهـا کـه‬ ‫یبـر خیان ِـت برخـی از ایـن فیل ‬ ‫محتـوای مبتن ‬ ‫ً‬ ‫مهـای پرفروشـی نیـز بوده انـد‪ ،‬ازسـوی برخـی‬ ‫اتفاقـا فیل ‬ ‫دغدغه منـدان جامعـه مـا بشـدت مورداعتـراض قـرار‬ ‫گرفتنـد‪ .‬ایـن تاثیـر بـر عامـه و خواص تا انجـا پیش می رود‬ ‫ً‬ ‫کـه حتـی مثال شـایعه حضور یکی از بازیگـران معروف یکی‬ ‫از ایـن سـریال ها در سـریالی ایرانـی‪ ،‬جنجـال اشـتیاق امیز‬ ‫فراوانـی را در مطبوعـات و شـبکه های مجـازی می افریند!‬ ‫در کنـار دالیـل متعـدد‪ ،‬نفـوذ و محبوبیـت سـریال هایی با‬ ‫سـهلگیری افراطـی در روابـط کـه در فرهنـگ مـا نامشـروع‬ ‫یشـود به نوعـی‪ ،‬گویـای ان اسـت که برنام هسـازان‬ ‫تلقـی م ‬ ‫نشـناختی و اجتماعـی روز مـردم را‬ ‫مـا نیازهـای روا ‬ ‫درنیافته انـد و در مسـیری ملال اور پیـش می رونـد کـه‬ ‫همراهـان چندانـی نـدارد‪ .‬ایـن غفلـت‪ ،‬ا گاهانـه باشـد‬ ‫یـا ناا گاهانـه‪ ،‬امـروز در مسـیری پیـش رفتـه کـه روابـط‬ ‫فهـای‬ ‫منافـی بـا باورهـای حدا کثـری مـا‪ ،‬به همـراه تحری ‬ ‫تاریخـی و گاه حتـی توهیـن بـه فرهنـگ ملـی کشـورمان‬ ‫نیـز در قالـب این گونـه سـریال ها به نمایـش درمی ایـد‬ ‫و متاسـفانه طبقـه عامـه مـردم نیـز بینـش الزم را در‬ ‫تمرکـز و دقـت بـر محتـوای زیـان اور ان از خـود نشـان‬ ‫نمی دهنـد؛ تاانجا کـه خانواد ههـای بسـیاری در کنـار‬ ‫فرزندانشـان بـه تماشـای سـریال هایی می نشـینند کـه‬ ‫درصـورت پرسـش برانگیز بودن برخی وقایـع اخالقـی و‬ ‫ارتباطـی کارا کترهـای ان‪ ،‬پاسـخی بـرای رفـع ابهـام فکـری‬ ‫و ذهنـی فرزندشـان کـه در فراینـد رشـد اخالقـی و روانـی‬ ‫طهـای‬ ‫یسـت‪ ،‬ندارنـد‪ .‬مسـائلی ماننـد ارتبا ‬ ‫و اجتماع ‬ ‫ـقی مثلث گونـه‪ ،‬ا گاهـی فرزنـدی از نامشـروع بودنش‬ ‫عش ِ‬ ‫کـه مسـبب ان‪ ،‬یکـی از نزدیـکان پـدرش بـوده‪ ،‬خیانـت‬ ‫ـتر ایـن سریال هاسـت و‬ ‫کـه وجـه غالـب محتـوای بیش ِ‬ ‫سـهلگیری در پایبنـدی بـه قواعـد اخالقـی در رابطـه‬ ‫محترمـی ماننـد زناشـویی ازاین دسـت ب هشـمار می رونـد‪.‬‬ ‫*روانشناس‬ ‫شاتر‬ ‫زیار�تگاه تاریخی‬ ‫رباط‬ ‫مجموعه رباط زیارت مربوط‬ ‫به دوره ساسانیان تا دوره‬ ‫صفوی ست و در شهرستان‬ ‫خواف؛ ‪ ۳۳‬کیلومتری جاده‬ ‫خواف به رشتخواه واقع شده‪.‬‬ ‫این اثر در ‪ ۲۵‬اسفند ماه ‪۱۳۷۸‬‬ ‫با شماره ‪ ۲۶۰۲‬به عنوان یکی از‬ ‫اثار ملی ایران‬ ‫به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫احمدبلباسی‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2504‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهمونی ادم بزرگ ها‬ ‫هوتن شکیبا؛ بچه ای در‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یتــوان و نبایــد در‬ ‫ا گرچــه تــاش فــردی را نم ‬ ‫موفقیــت نادیــده گرفــت؛ امــا ســهم «شــانس»‬ ‫همیشــه محفــوظ اســت‪ .‬البتــه شــانس را‬ ‫یتــوان گاه در قالــب یــک «اشــنایی» تعبیــر‬ ‫م ‬ ‫یکــه‬ ‫کــرد و ازاین منظــر کــم نبوده انــد افراد ‬ ‫درپـ ِـی اشناشــدن با شــخصی یا گروهی‪ ،‬مســیر‬ ‫یشــان تغییــر کــرده یــا در همــان مســیر‬ ‫زندگ ‬ ‫قبلــی‪ ،‬چنــد گام جهــش کرده انــد؛ و این گونــه‪،‬‬ ‫اتفاقــی را کــه شــاید ســال ها دوندگــی الزم‬ ‫کشــبه رقــم زده انــد‪ .‬درمــورد «هوتــن‬ ‫داشــته‪ ،‬ی ‬ ‫نهــم از‬ ‫شــکیبا» نیــز ایــن عنصـ ِـر شــانس؛ ا ‬ ‫نــوع اشــنایی اش‪ ،‬بی تردیــد تاثیرگــذار بــوده‬ ‫اســت‪ .‬قصــد نداریــم بگوییــم کــه او «شانســی»‬ ‫به این میــزان از موفقیــت دســت یافتــه؛ کــه‬ ‫ً‬ ‫قطعــا ادعایــی نادرســت و حتــی ســاده انگارانه‬ ‫ً‬ ‫و ب ـه دوراز رعایــت انصــاف اســت؛ امــا واقعــا‬ ‫ی و همــکاری‬ ‫یشــود اثربخشـ ِـی اشــنای ‬ ‫مگــر م ‬ ‫ـری شــهرت‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ گ‬ ‫ج‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ـت»‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ـروش‬ ‫بــا «سـ‬ ‫ِ‬ ‫او نــزد عامــه مخاطبــان نادیــده گرفــت؟‬ ‫تهــا در عرصــه تئاتــر‪ ،‬خــوش‬ ‫شــکیبا مد ‬ ‫درخشــیده بــود کــه وارد «لیسانس ـه ها» شــد؛‬ ‫یشــناختند؟ حتــی‬ ‫امــا چندنفــر چهــره او را م ‬ ‫ـت شــخصیت «بچــه» در‬ ‫حــاال کــه محبوبیـ ِ‬ ‫«مهمونــی» باعــث شــده تــا عــده بیشــتری بــه‬ ‫او توجــه نشــان دهنــد و از توانایــی ویــژه اش‬ ‫در صداپیشــگی ســخن می راننــد‪ ،‬شــاید‬ ‫چندســال پیش نه تنهــا نمی دانســتند او‬ ‫ب هجــای دو کاراکتــر «دیبــی» و «خونه بغلــی»‬ ‫در مجموعــه پرطرفــدار «کاله قرمــزی» حــرف‬ ‫ً‬ ‫م ـی زد؛ و احتمــاال خیلــی هــم برایشــان مهــم‬ ‫یســت! امــا‬ ‫نبــود کــه ایــن هوتــن شــکیبا چه کس ‬ ‫«حبیــب» در «لیسانس ـه ها» چنــان غوغایــی‬ ‫ب ـه راه انداخــت کــه بی بروبرگــرد یکــی از علــل‬ ‫موفــق هرســه فصــل ایــن ســریال تلویزیونــی‪،‬‬ ‫وجــود «او» بــود‪.‬‬ ‫یـادم اسـت معلـم کالس چهـارم (اقـای قمـری)‬ ‫روزی سـر کالس امـد و گفـت کـه چه کسـی بـرای‬ ‫تهـای‬ ‫دهـه فجـر برنامـه دارد؟ ان زمـان فعالی ‬ ‫فرهنگـی یک هفتـه در ایـام فجـر بـود‪ .‬چند نفـری‬ ‫دسـت بلنـد کردنـد؛ امـا نمی دانـم چطـور شـد‬ ‫کـه معلـم بـه مـن گفـت هوتـن تـو چـی؟! مـن هـم‬ ‫گفتـم فقـط نمایـش عبدلـی و اوسـتا را بلـدم!‬ ‫یـادم اسـت چهـارم ابتدایـی سـر صـف‪ ،‬عبدلـی‬ ‫و اوسـتا را اجـرا کـردم‪ .‬یکـی از دوسـتان هـم گفـت‬ ‫می توانـد اوسـتا باشـد؛ کـه او هم بعدهـا وارد تئاتر‬ ‫نهـا را هوتـن شـکیبا در مصاحبـه ای‬ ‫شـد ‪ ...‬ای ‬ ‫مفصـل بـا فریـدون جیرانـی عنـوان کـرده تـا از‬ ‫چگونگـی ورودش به عرصه نمایش پرده بـردارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نحـال‪،‬‬ ‫او هنـوز بـه ‪40‬سـالگی نیـز نرسـیده؛ باای ‬ ‫معلـوم اسـت مسـیرش را از همان زمـان درسـت‬ ‫انتخـاب کـرده و ا گـر ذره ای در ایـن شـک داریـد‪،‬‬ ‫یسـت بـه فهرسـت تقدیرهـا و جوایـزی کـه‬ ‫کاف ‬ ‫تا کنـون نصیـب بـرده‪ ،‬نگاهـی بیندازیـد؛ حتـی‬ ‫یبـه فیلم هایـی کـه طـی سـال های اخیـر‬ ‫بانگاه ‬ ‫یتـوان فهمیـد او چند مـرده حالج‬ ‫بـازی کـرده‪ ،‬م ‬ ‫اسـت‪ .‬او در ادامـه همـان مصاحبـه گفتـه بـود‪:‬‬ ‫«در راهنمایـی‪ ،‬در تئاتـر‪ ،‬بسـیار فعال بـودم و‬ ‫سـرگروه تئاتـر مدرسـه شـدم‪ .‬از معلمـان ان زمـان‬ ‫و معلـم پرورشـی ام‪ ،‬خیلـی متشـکرم؛ چـون در‬ ‫مسیری که من االن هستم‪ ،‬خیلی کمک کردند‬ ‫و من را بسـیار تشـویق می کردند‪ .‬هیچ وقت یادم‬ ‫نمـی رود معلـم زبانـم (اقای شـاه غیبی) می گفت؛‬ ‫بچ ههـا درس را خـوب گـوش بدهیـد و ا گـر زود‬ ‫یگـذارم هوتـن‪ ،‬تئاتـر‬ ‫تمـام شـود‪ ،‬یک ربـع اخـر م ‬ ‫ً‬ ‫اجـرا کنـد؛ و بچ ههـا نیـز ذوق داشـتند!» احتمـاال‬ ‫ـیرینی خاصـی در نـوع اجـرا‬ ‫او ان روزهـا نیـز ش ِ‬ ‫داشـته کـه بچ ههـای هم سن وسـالش را چنیـن‬ ‫به وجـد مـی اورد‪ .‬لحـن حـرف زدن «حبیـب» در‬ ‫«لیسانسـه ها» تـوام بـا نـوع نگا ههـا چنـان او را از‬ ‫یکـرد‬ ‫بسـیاری کارا کترهـای تئاتـری اش جـدا م ‬ ‫شتـر در‬ ‫کـه باورکردنـی نبـود‪ .‬سـروش صحـت پی ‬ ‫مجموعه های «پژمان» و «ساختمان پزشکان»‬ ‫نیـز اسـتعدادهایی ماننـد پژمـان جمشـیدی‬ ‫نبـار در تیـم‬ ‫و بهنـام تشـکر را رو کـرده بـود و ای ‬ ‫ـتنی «لیسانسـه ها» به هوتن شـکیبا‬ ‫دوست داش ِ‬ ‫ روی سـکه هنـرش را به نمایـش‬ ‫ن‬ ‫فرصتـی داد تـا ا‬ ‫ِ‬ ‫بگـذارد و ایـن بازیگـر جـوان نیـز از همین فرصت‪،‬‬ ‫یـک اسـتثنا سـاخت و خـودش را ب هسـرعت‬ ‫ً‬ ‫بـاال کشـید‪ .‬جالب انکـه او اصلا قصـد نداشـت‬ ‫دراین مجموعـه بـازی کند! چرا؟ پاسـخ می دهد‪:‬‬ ‫«ترجیحـم تلویزیـون نبـود؛ به خاطـر کیفیـت‬ ‫کارهای ان‪ .‬فکر می کنم سومین یا چهارمین باری‬ ‫بـود کـه از سـروش صحت پیشـنهاد کار داشـتم و‬ ‫هر بـار به بهانـه ای نمی رفتـم‪ .‬لیسانسـه ها را هـم‬ ‫گفتـم نمی ایـم؛ امـا پنج قسـمت فیلم نامـه به من‬ ‫داد کـه بخوانـم و وقتـی خوانـدم‪ ،‬خیلـی خوشـم‬ ‫امـد و به نظـرم ایمـان صفایـی و سـروش صحـت‬ ‫بی نظیـر نوشـتند‪ .‬دیـدم دلـم نمی ایـد کـه ایـن‬ ‫یهـای‬ ‫نقـش را دیگـری بـازی کنـد؛ چرا کـه ویژگ ‬ ‫خـاص و جالبـی داشـت؛ ازایـن رو‪ ،‬بـا تـرس و‬ ‫ریسـک خیلی زیـاد‪ ،‬اولیـن کار تلویزیونـی ام را‬ ‫انجـام دادم»‪ .‬بـا موفقیـت بسـیاری کـه نصی ِـب‬ ‫ایـن سـریال و دنباله هایـش شـد‪ ،‬نـام هوتـن‬ ‫شـکیبا بیشـتر در دهـان مخاطبـان گشـت و او‬ ‫بازی او زمانی‬ ‫وارد حیطه های تازه تر شـد‪ .‬قدرت ِ‬ ‫بـرای مخاطبـان پرتعدادتـری محـرز شـد کـه در‬ ‫ـینمایی «شـبی کـه مـاه کامـل شـد» یک تغییر‬ ‫س‬ ‫ِ‬ ‫ژانر اساسی را تجربه کرد‪ .‬او دراین ساخته «نرگس‬ ‫کبـاره همـه تصـوری کـه از «حبیـب» در‬ ‫ابیـار» ی ‬ ‫ذهـن مخاطبانـش در ذهـن مانـده بـود را ویـران‬ ‫کـرد و سـازه ای جدیـد از یـک شـخصیت‪ ،‬بنـا کرد؛‬ ‫چراغ سبز تماشاخانه سپند‬ ‫به «شب به خیر مادر»‬ ‫نمایـش «شـب به خیر مـادر» به کارگردانـی‬ ‫احسـان حسـینخانی و تهیه کنندگـی سـعید‬ ‫روسـتایی؛ از سـوم خردادماه‪ ،‬در سـالن شـماره‬ ‫‪ ۲‬پردیـس تئاتـر «سـپند» به اجـرا درمی ایـد‪.‬‬ ‫دراین نمایـش ‪ ۹۰‬دقیقـه ای نوشـته مارشـا‬ ‫نورمـن و ترجمـه حمیـد احیـاء؛ بازیگرانـی‬ ‫همچـون رعنـا مقـدم و سـبا مهدویـان ایفـای‬ ‫نقـش می کننـد‪ .‬از گـروه کارگردانـی و اجرایـی‬ ‫یتـوان بـه دسـتیار کارگـردان‬ ‫ایـن نمایـش م ‬ ‫و برنامه ریـز‪ :‬سـرور قرایـی‪ /‬مدیـر صحنـه‪:‬‬ ‫فاطمـه مهراییـن‪ /‬دسـتیار صحنـه‪ :‬فاطمـه‬ ‫محمدنـژاد‪ /‬طـراح نـور‪ :‬رضـا خضرایـی‪ /‬طـراح‬ ‫لبـاس‪ :‬رعنـا مقـدم‪ /‬مجـری دکـور‪ :‬رضا گنجی‪/‬‬ ‫طراحـان پوسـتر‪ :‬محمدحسـین محرمـی و‬ ‫سـعیده شـجاعی‪ /‬طـراح تیـزر‪ :‬الهـه کو هبـر‪/‬‬ ‫عکاسـان‪ :‬مهـدی رمضانـی‪ ،‬کیمیـا نور افـزا‬ ‫و علیرضـا مقدم‪-‬اسـتودیو پاپیـون‪ /‬مدیـر‬ ‫روابط عمومـی‪ :‬امیـر قالیچـی‪ /‬مدیـر امـور‬ ‫رسـانه‪ :‬امیر پارسائیان مهر اشـاره کرد‪ .‬کارگردان‬ ‫در معرفـی خالصـه ای از ایـن اثـر می گویـد؛‬ ‫«شـب به خیر‪ ،‬مـادر» روایـت زندگـی جسـی و‬ ‫مـادرش اسـت کـه سال هاسـت در یـک خانـه‬ ‫باهـم زندگـی می کننـد و همه چیـز درظاهـر‬ ‫ارام و سـاده پیـش مـی رود؛ امـا در شـبی کـه‬ ‫نمایـش در ان اتفـاق می افتـد‪ ،‬جسـی تصمیـم‬ ‫خـود را بـه مـادرش اعلام می کند! مارشـا نورمن‬ ‫در سـال ‪ 1983‬جایـزه پولیتـزر را بـرای خلـق‬ ‫همیـن نمایشـنامه دریافـت کرد‪ .‬تام مـور نیز در‬ ‫سـال ‪ 1986‬بـا اقتبـاس از ان‪ ،‬فیلمـی را بـا بـازی‬ ‫سیسـی اسپیسـک و ان بنکرافـت سـاخت؛ کـه‬ ‫یو هفتمین جشـنواره بین المللـی فیلـم‬ ‫بـه سـ ‬ ‫شتـر یک بار نیز این متن‬ ‫برلیـن راه یافـت‪ .‬او پی ‬ ‫را در بـرادوی بـه روی صحنـه بـرده بـود‪.‬‬ ‫نقـش «عبدالحمیـد ریگـی» (بـرادر عبدالمالـک‬ ‫نقـدر پر افت وخیـز و متفـاوت بـود کـه‬ ‫ریگـی) ا ‬ ‫شتـر ؛ ا گرچـه‬ ‫به نظـر نمی رسـید‪ ،‬بازیگـری کـه پی ‬ ‫در حضـوری کوتا هتـر‪ ،‬در قالبـی طنـز در فیلـم‬ ‫ یاد‬ ‫«طبقه حسـاس» (سـاخته کمال تبریزی) به ِ‬ ‫شتـر مانـده بـود‪ ،‬بتوانـد چنیـن‬ ‫مخاط ِـب تیزهو ‬ ‫بشـکنی کند‪ .‬البته او نزد مخاطبان تئاتری‪،‬‬ ‫قال ‬ ‫بشـکنی‬ ‫نهـا توانمندی هایش در قال ‬ ‫قبل ترازای ‬ ‫ً‬ ‫شهـای کاملا جـدی را به اثبـات‬ ‫و ایفـای نق ‬ ‫لوای‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫موعدی‬ ‫حاال‬ ‫اما‬ ‫رسـانده بود؛‬ ‫ِ‬ ‫«نقش اول مرد» یک اثر سینمایی‪ ،‬قد علم کند‬ ‫ً‬ ‫و انصافـا چنـان خـوب و دیدنـی بـود کـه خـب!‬ ‫جایـزه سـیمرغ بلوریـن بهترین بازیگـر مرد نقش‬ ‫اول را نیـز بـه خانـه بـرد‪ .‬او در مصاحبـه ای دربـاره‬ ‫یهـا‬ ‫ایـن فیلـم گفتـه بـود‪« :‬شـاید در ذهـن خیل ‬ ‫شـبی که ماه کامل شـد‪ ،‬یک فیلم سیاسی ست؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اما به نظرم اصال این طور نیسـت؛ این فیلم واقعا‬ ‫یک عاشقانه؛ و یک عاشقان ه تلخ است‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫یپـردازد کـه چطـور یـک ایدئولـوژی‬ ‫بـه ایـن م ‬ ‫غلـط و اصـرار بـر یکسـری قوانیـن می توانـد‬ ‫قبل از هر چیـزی‪ ،‬یـک عشـق را نابـود کنـد»‪ .‬او‬ ‫با اشاره به دشواری بازی در نقش «عبدالحمید»‬ ‫افـزود‪« :‬خیلـی بـرای خـودم سـنگین بـود و اینکه‬ ‫یکـردم کـه‬ ‫مـدام در ذهنـم ایـن جملـه را تکـرار م ‬ ‫یسـت‪ .‬یادم نمـی رود‬ ‫عبدالحمیـد هم یک قربان ‬ ‫یشـد و‬ ‫روزهـای اخـری کـه فیل مبـرداری انجـام م ‬ ‫یشـدیم‪،‬‬ ‫به ان شـب سـخت اخر فیلم نزدیک م ‬ ‫برایـم سـخت بـود؛ اینکـه نخواهـم او را خیلـی‬ ‫قضاوت کنم و در درونم بکوشم به او حق بدهم‬ ‫کـه دارم کار درسـتی انجـام می دهـم؛ چـون ا گـر‬ ‫یشـد»‪ .‬او‬ ‫ـازی دروغ م ‬ ‫ایـن کار را نم ‬ ‫یکـردم‪ ،‬یـک ب ِ‬ ‫تاان زمان در چندکار سـینمایی بازی داشـت؛ اما‬ ‫چیـک به انـدازه ایـن اثـر‪ ،‬باعـث دید هشـدنش‬ ‫هی ‬ ‫ً‬ ‫نهـا واقعـا‬ ‫نشـد؛ بااین همـه‪ ،‬او بـرای همـه ا ‬ ‫تلاش کـرد‪ .‬پیـش از «شـبی کـه مـاه کامـل شـد»‬ ‫در مصاحبـه ای گفتـه بـود‪« :‬چهـار سـینمایی کار‬ ‫کـرده ام کـه به ترتیـب فیل مبـرداری؛ شـب بیـرون‬ ‫به کارگردانـی کاوه سـجادی حسـینی بـود‪ .‬طبقـه‬ ‫حسـاس کمـال تبریـزی‪ ،‬حـق سـکوت هـادی‬ ‫ً‬ ‫ناییجی که ظاهرا توقیف است و نقش یک طلبه‬ ‫جـوان را بـازی کـردم کـه حتـی بـا لبـاس بـه حـوزه‬ ‫علمیـه رفتـم و بـا طلب ههـا صحبـت کـردم‪ .‬بـرای‬ ‫ایـن فیلـم خیلـی بـه قـم سـفر کـردم؛ و بعـد فیلـم‬ ‫هلن اقای ثقفی‪ .‬سینما برایم حساسیت و ترس‬ ‫بیشـتری دارد و نمی دانم چقدر چهار بازی ام در‬ ‫سـینما می توانـد قضـاوت شـود»‪ .‬ا گـر بخواهیـم‬ ‫یتـوان‬ ‫او را حـاال قضـاوت کنیـم‪ ،‬به راحتـی م ‬ ‫لگـذاری‬ ‫ادعـا کـرد کـه او مسـیرش را به درسـتی ری ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬او نیـز از زمـره چهره های ‬ ‫از شهرسـتان بـه پایتخـت امدنـد و خودشـان را‬ ‫بـا استعدادشـان بـه کارگردانـان و تهیه کننـدگان‬ ‫معرفـی کردنـد‪ .‬می گویـد‪« :‬دیپلـم را در سـنندج‬ ‫گرفتـم و پیش دانشـگاهی هنـر خوانـدم و بعـد‪،‬‬ ‫دانشـگاه سـوره قبـول شـدم و بـه تهـران امـدم‪.‬‬ ‫پدرم مخالف تئاتر بود و می گفت از تئاتر و سینما‬ ‫پـول در نمی ایـد؛ ولـی سـوم دبیرسـتان بـودم کـه‬ ‫سهـا هـم بیکارنـد؛ حـاال‬ ‫گفـت االن دکتر‪،‬مهند ‬ ‫برو و در رشـته ای که دوسـت داری‪ ،‬بیکار باش!»‬ ‫نتیجـه ایـن توصیـه حـاال به خوبـی خـودش را‬ ‫نشـان می دهـد‪ :‬او سـال ‪ 1400‬را درحالـی به پایـان‬ ‫رسـاند کـه بـا «مالقـات خصوصی» (سـاخته امید‬ ‫شـمس) در جشـنواره حضـور داشـت؛ فیلمـی ‬ ‫کـه تـا اخریـن روز چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر‪،‬‬ ‫صدر نشـین ارای مردمـی بـود‪ .‬ا گرچـه در روز اخـر‬ ‫نبـار این جایزه حذف شـد؛‬ ‫جشـنواره‪ ،‬بـرای اولی ‬ ‫ً‬ ‫امـا قطعـا در ا کـران عمومـی فیلـم‪ ،‬بـازی او بـاز بـا‬ ‫یشـود‪ .‬او‬ ‫اسـتقبال گسـترده مخاطبان مواجه م ‬ ‫«مهمونی»‬ ‫صداپیشگی دو نقش در‬ ‫این روزها با‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ایـرج طهماسـب حضـور دارد؛ امـا «بچـه» واقعـا‬ ‫یسـت ‪...‬‬ ‫چیـز دیگر ‬ ‫گزارش‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫بازار هفتادوپنجمین جشنواره کن‬ ‫بــازار فیلــم هفتادوپنجمیــن جشــنواره فیلــم کــن‪ ،‬بــا حضــور ‪۱۲۵۰۰‬‬ ‫شــرکت کننده از متخصصان حرفه ای پخش فیلم از سراســر دنیا برپا شــده‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی بنیــاد ســینمایی فارابــی؛ حضــور ‪ ۴۰۰۰‬فیلم‬ ‫و پــروژه ســینمایی و بالغ بــر ‪ ۱۰۰‬کنفرانــس و نشســت ویژه و مشــارکت بیش‬ ‫نبــازار اتفــاق‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬شــرکت و موسســه فــروش فیلــم از سراســر دنیــا درای ‬ ‫می افتــد؛ ضمن انکــه کشــور هندوســتان به عنــوان مهمــان ویــژه امســال‬ ‫جشــنواره کــن دراین بــازار موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬دهکــده بین الملــل‬ ‫از بخش هــای ایـن دوره بــازار کــن اســت کــه پــس از عبــور از دوران کرونایــی‪،‬‬ ‫بــا حضــور بیــش از ‪ ۸۰‬کشــور جهــان در ‪ ۶۰‬چــادر جهــت انجــام دیــدار و‬ ‫گفتگــو و معرفــی محصــوالت و تعامــات ســینمایی برپــا شــده اســت‪ .‬طــی‬ ‫چند روزگذشــته‪ ،‬تعــدادی از فیلم هــای بخــش مســابقه اصلــی کــن ا کــران‬ ‫شــد که دراین میان ‪ Eo‬به کارگردانی «یرژی اسکولیموفســکی» از لهســتان‬ ‫بــا بیشــترین اســتقبال مواجــه شــد‪ .‬چندیــن نشســت نیــز در بــازار بــا‬ ‫موضوعات فیلم نامه نویسی دیجیتال‪ ،‬تولید مشترک‪ ،‬تولید فیلم خالق‪،‬‬ ‫پخــش دیجیتــال و محتواســازی برگــزار شــد‪ .‬مهم تریــن اتفــاق در روزهــای‬ ‫اغازیــن نشس ـت های روزانــه باعنــوان باشــگاه تهیه کننــدگان اســت کــه‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــا حضــور بســیاری از جوانــان در حــوزه تهیه کنندگــی برگــزار م ‬ ‫بخــش دیگــر‪ ،‬تعامــل خــاق رســانه ها بــا یکدیگــر در محتواســازی از اولیــن‬ ‫جشــنواره کــن در دوران بعــد از کروناســت‪ .‬این بخــش بــا نشســت های‬ ‫برنامه ریزی شــده توســط مدیــران بخــش پــرس درحال برگزاری ســت‪.‬‬ ‫مذاکرات در زیر چتر سینمای ایران‬ ‫در چتـر سـینمای ایـران بـازار کـن ‪ 2022‬در این روزهـا جلسـات و دیدارهـای‬ ‫متعـددی دربـاره همکاری هـای مشـترک سـینمایی بـا نماینـدگان‬ ‫جشـنواره های بین المللـی فیلـم‪ ،‬شـرکت های پخـش و مرا کـز فرهنگـی و‬ ‫موسسـات تخصصـی سـینمایی‪ ،‬نماینـدگان مرا کـز ملـی فیلـم و نماینـدگان‬ ‫رسـمی فرهنگـی کشـورها و ‪ ...‬برگـزار شـده اسـت کـه به این شـرح اسـت‪:‬‬ ‫ مذا کره با بیش از ‪ ۲۰‬جشنواره جهانی و بین المللی فیلم از ‪ ۱۵‬کشور‬‫ بیش از ‪ ۱۴‬مذا کره تولید مشترک با هشت کشور‬‫ مذا کره فروش با بیش از ‪ ۱۰‬شرکت از ‪ ۱۲‬کشور‬‫ایـن تعاملات و همکاری هـا بـا کشـورهایی؛ ازجملـه ایتالیـا (رم‪ ،‬ونیـز و‬ ‫جیفونـی)‪ ،‬بنـگالدش‪ ،‬اسـترالیا‪ ،‬المـان‪ ،‬امریـکا‪ ،‬کانـادا‪ ،‬امـارات متحـده عربی‬ ‫(شـارجه و العیـن)‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬هنـد‪ ،‬برزیـل‪ ،‬بوسـنی‪ ،‬ژاپـن‪ ،‬کـره جنوبـی‪ ،‬قبـرس‪،‬‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬صربسـتان‪ ،‬ارمنسـتان‪ ،‬اسـتونی و ‪ ...‬صورت گرفته اسـت‪« .‬دبورا‬ ‫یانـگ»؛ سـردبیر مجلـه انالیـن «وردیکـت» و از منتقـدان مجـرب «هالیـوود‬ ‫ریپورتـر» و «ورایتـی» نیـز در غرفـه «بنیـاد سـینمایی فارابـی» حضـور یافـت‬ ‫کـه پـس از تبادل نظـر بیـن طرفیـن و اشـنایی بـا ظرفیت هـای موجـود‪ ،‬مقـرر‬ ‫شـد بـا همـکاری طرفیـن دررابطه بـا ظرفیت هـا‪ ،‬اسـتعدادهای جدیـد و‬ ‫توانمندی هـای صنعـت سـینمای ایـران اطالعاتـی گـرداوردی و در قالـب‬ ‫مقاالتـی منتشـر شـود‪.‬‬ ‫ویژه برنامه های بازار فیلم کن ‪2022‬‬ ‫از برنامه هـای ویـژه ایـن دوره بازار جشـنواره فیلم کن می تـوان به بخش های‬ ‫زیر اشـاره کرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نگاهـی بـه اوکرایـن‪ :‬امسـال جهـت حمایـت از فیلم سـازی در مناطـق‬ ‫جنـگ زده و تجهیـز فعالیـن صنعـت سـینمای اوکرایـن بـا امکانـات بـه روز و‬ ‫جهانـی نتورکینـگ برنامـه ای ویـژه به نـام «نگاهـی بـه اوکرایـن» ترتیـب داده‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کن نکسـت‪ :‬کنفرانـس اجرایـی و یـک پلتفـرم تجـاری نواورانه محـور اسـت‬ ‫کـه هـدف ان بررسـی و کشـف حوزه هـای جدیـد در اینـده صنعـت سـرگرمی‬ ‫خواهـد بـود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کـن ایکـس ار‪ :‬برنامه ای سـت از بـازار فیلـم کن که به محتوای سـینمایی و‬ ‫فناوری هـای نوظهور اختصاص داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ایمپکـت‪ :‬برنامـه ویـژه جهـت گفتگـو درمـورد اینـده سـینمای جهـان بـا‬ ‫هـدف ارائـه دانـش و ابزار الزم جهت اتخاذ تصمیمات درسـت و اقدام جهت‬ ‫تغییـرات مثبـت موثـر؛ کـه این بخـش سـال های پیـش رو را تحت تاثیـر خـود‬ ‫قـرار خواهـد داد‪.‬‬ ‫‪ . ۵‬مالقـات بـا اسـتریمرها‪ :‬بخـش ویـژه جهـت اشـنایی پلتفرم هـای پخـش‬ ‫انالیـن و نواوری هـا و راهکارهـای مرتبط بـاان در سراسـر دنیاسـت‪ .‬این برنامه‬ ‫فرصت ویژه ای سـت تا بدین وسـیله از پیشـگامان این صنعت و ایدئال های‬ ‫ان هـا در حـوزه دیجیتـال اموزه هایـی کسـب شـود‪.‬‬ ‫‪ . ۶‬باشـگاه تهیه کننـدگان‪ :‬برنامـه ویـژه ای بـرای تهیه کننـدگان جهـت‬ ‫اشـنایی بـا بازارهـای تولیـد مشـترک‪ ،‬امکانـات و اموزش هـای الزم کـه توسـط‬ ‫کارشناسـان خبـره این حـوزه ارائـه می شـود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬قطـب جشـنواره ای‪ :‬پـس از شـروعی موفـق در سـال ‪ ،۲۰۲۱‬قطـب‬ ‫جشـنواره ای بـا هـدف ارائـه برنامـه انحصـاری از رویدادهای مرتبـط با خلق و‬ ‫ترویج هم افزایی بین جشنواره های مختلف از کل دنیا امسال به بازار فیلم‬ ‫جشـنواره فیلـم کـن بازگشـته اسـت‪.‬‬ ‫بازار فیلم هفتادوپنجمین جشنواره فیلم کن‪ ،‬با حضور ‪ ۱۲۵۰۰‬شرکت کننده‬ ‫از متخصصـان حرفـه ای پخـش فیلـم از ‪ ۱۲۱‬کشـور جهـان از ‪ ۱۷‬مـی (‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشـت ماه) به مـدت یک هفتـه برپـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫رونمایی از پوستر نهایی‬ ‫«بی چرازندگان»‬ ‫یچـرا زندگان» نوشـته لیلـی عـاج‪ ،‬به کارگردانی‬ ‫«ب ‬ ‫الهـام شـعبانی و به تهیه کنندگـی حمیدرضـا‬ ‫ینـژاد؛ از امشـب سـاعت ‪ 20‬در سـالن‬ ‫عل ‬ ‫«قشـقایی» مجموعـه تئاترشـهر روی صحنـه‬ ‫مـی رود‪ .‬پوسـتر ان توسـط هنرمنـد گرافیسـت؛‬ ‫پـدرام تنعمـی طراحی شـده‪ .‬دراین اثـر (به ترتیب‬ ‫ورود بـه صحنـه)‪ :‬یلـدا عباسـی‪ ،‬سـاناز نجفـی‪،‬‬ ‫حدیـث میر امینـی‪ ،‬تومـاج دانش بهـزادی‪ ،‬ایـه‬ ‫نپـور‪ ،‬حمیدرضـا محمـدی و سـمیه برجـی‬ ‫کیا ‬ ‫ایفـای نقـش می کننـد‪ .‬در خالصـه ایـن نمایـش‬ ‫‪ ۸۰‬دقیقـه ای امـده؛ زندگـی و روزگاری کـه در ان‬ ‫یهـدف‪ ،‬گاه بی دفـاع‪،‬‬ ‫نفـس می کشـیم‪ ،‬گاه ب ‬ ‫در اوج ناامیـدی کـه بـرای زیسـتن دسـت وپا‬ ‫می زنیـم! الهـام شـعبانی دارنـده افتخـارات و‬ ‫جوایز متعدد از جشنواره های تئاتری ‪ ،‬در اثاری؛‬ ‫ازجملـه «عاشـقانه»‪« ،‬ریـکاوری»‪« ،‬ملـکاوان»‪،‬‬ ‫«ملکـه گدایـان»‪« ،‬الیـور تویسـت»‪« ،‬خـواب‬ ‫زمسـتانی» و ‪ ...‬به عنـوان بازیگـر و طـراح لبـاس‬ ‫فعالیـت داشـته اسـت‪ .‬از عوامـل و گـروه اجرایـی‬ ‫اثـر بایـد بـه مجـری طـرح‪ :‬رهـا جهانشـاهی‪/‬‬ ‫جانشـین تهیـه‪ :‬بهـزاد جاودانفـرد‪ /‬مدیـر تولیـد‪:‬‬ ‫هاتف کالته‪ /‬طراح صحنه‪ :‬امیرحسـین دوانی‪/‬‬ ‫طـراح نـور‪ :‬علـی کوز هگـر‪ /‬اهنگسـاز و طـراح صـدا‪:‬‬ ‫بابـک کیوانـی‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬وحـدت سـرچونی‪/‬‬ ‫بنر‬ ‫طـراح لبـاس‪ :‬مهرنـوش بیانـی‪ /‬طراحـان حرکت‪:‬‬ ‫علیرضـا و محمدرضـا شـریفی‪ /‬دسـتیار اول‬ ‫کارگـردان و برنامه ریز‪ :‬محمدحسـن درباغی فرد‪/‬‬ ‫منشـی صحنـه‪ :‬ال لـه ابیـد‪ /‬دسـتیاران طـراح‬ ‫نـور‪ :‬امیرحسـین سـیر‪ ،‬علیرضـا و محمدحسـین‬ ‫کوز هگـر‪ /‬مجـری گریـم‪ :‬سـارینا بیگـی‪ /‬دوخـت‬ ‫لبـاس‪ :‬زهـرا بهرامـی‪ /‬طـراح پوسـتر و بروشـور‪:‬‬ ‫یپـور‪/‬‬ ‫پـدرام تنعمـی‪ /‬سـاخت تیـزر‪ :‬جاویـد عل ‬ ‫عـکاس‪ :‬بابـک حقـی‪ /‬مدیـر امـور رسـانه و‬ ‫تبلیغـات‪ :‬امیـر پارسـائیان مهر اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫پایان تدوین و صدا گذاری «سیاه زخم»‬ ‫ یافتن مراحل تدوین و صدا گذاری فیلم کوتاه «سیاه زخم»‬ ‫هم زمان با پایان ِ‬ ‫به کارگردانـی محمـد زار ع؛ از لوگوتایـپ ایـن اثـر بـا طرحـی از «رشـید توشـه»‬ ‫رونمایی شد‪ .‬این اثر‪ ،‬نوشته حنیف منتظر قائم و محمد زار ع؛ با موضوعی‬ ‫خانوادگـی و در ژانـر اجتماعی سـت کـه در خالصه داسـتانش امـده‪« :‬سـمانه‬ ‫به خاطـر خطـای بـرادرش مجبـور می شـود به فکـر قمـار بـر سـر زندگـی اش‬ ‫بیافتـد»‪ .‬کیانـا منتجبـی‪ ،‬فرحـان فرحنـا ک‪ ،‬جمشـید بهـادری و معصومـه‬ ‫عزیزخانـی دراین اثـر بـه ایفـای نقـش می پردازنـد‪ .‬نـگار امیـری‪ :‬دسـتیار‬ ‫کارگـردان و روابط عمومـی‪ /‬علـی جدیـدی‪ :‬بازیگـردان‪ /‬بهـروز پادیـاب‪ :‬مدیـر‬ ‫تصویربـرداری‪ /‬عرفـان سـپهری‪ :‬صدابـردار‪ /‬لیـدا صادقـی‪ :‬منشـی صحنـه‪/‬‬ ‫عاطفـه رضایـی‪ :‬گریمـور‪ /‬صـادق منصور خا کـی‪ :‬طـراح صحنـه و عـکاس‪/‬‬ ‫ریحانـه زمـزم‪ :‬طراحـی لبـاس‪ /‬محمـد رسـتمی‪ :‬مدیـر تولیـد‪ /‬رشـید توشـه‪:‬‬ ‫طراحـی لوگـو‪ /‬علیرضـا بوربـور‪ :‬دسـتیار کارگـردان‪ /‬علـی راهـداری‪ :‬دسـتیار‬ ‫تصویر؛ از دیگر عوامل این فیلم کوتاه هسـتند‪« .‬سـیاه زخم» سـومین تجربه‬ ‫کارگردانی زار ع پس از فیلم های کوتاه «الیو» و «راز سـامیه» به شـمار می رود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2504‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو کامیونت ون نیسان ‪ ۲۴۰۰‬مدل ‪ ۱۳۸۲‬با شماره پال ک ایران ‪۷۸۵ -۳۶‬م‪ ۹۹‬و شماره موتور‬ ‫‪ ۲۱۴۷۹۲‬و شـماره شاسـی ‪ D13770‬بـه مالکیـت رضـا مشـکانی مـف‪0642‬ود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک شـامل اصل سـند مالکیت (برگ سـبز)‪ ،‬کارت خودرو و کارت سـوخت خودرو سـواری پژو پارس‬ ‫‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ ۱۴۰۰‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۹۴۳ -69‬هــ‪ ۵۶‬و شـماره موتـور ‪ 139B0250532‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE7MK141095‬به مالکیت حسـین جهان تیغ فرزند غالمعلی به شـماره ملی‬ ‫‪ ۴۸۸۸۷۷۳۵۹۹‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ز‬ ‫تعداد چرخ ‪ ،4‬گلگیر جلو و درب جلو سـمت چپ دارای اسیب دیدگی سـت و موتور به دلیل عدم سـوئیچ‬ ‫و روشـن نشـدن خودرو‪ ،‬موتور نامعلوم اسـت‪ .‬همچنین بعضی نقاط اتاق خط و خش و پوسـیدگی دارد‪،‬‬ ‫تایرهـا فاقـد زاپـاس و السـتیک و چر خ هـا فاقـد دو عـدد قالپـاق و چراغ هـای جلـو و اینـه بغـل شکسـته بـود و‬ ‫فاقد رادیو و پخش است‪ ،‬متعلق به اقای محمد اسعدی مقدم بازداشت که طبق نظر کارشناسی رسمی‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 150/000/000‬ریـال ارزیابـی شـده اسـت‪ ،‬خـودرو مذکـور از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬مـورخ ‪1401/03/17‬‬ ‫توسـط اداره اجـرای اسـناد رسـمی سـنندج در محـل سـنندج‪ ،‬پارکینـگ قـدس از طریـق مزایـده بـه فـروش‬ ‫می رسـد‪ .‬شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و‬ ‫حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را‬ ‫ظـرف مـدت ‪ 5‬روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبت تودیع کنـد و درصورتی که ظرف مهلت مقرر‪،‬‬ ‫مانده فروش را حسـاب سـپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز‬ ‫خواهد شد‪ .‬دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫ً‬ ‫‪ 150/000/000‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬کلیه هزینه های قانونی به‬ ‫ً‬ ‫عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ مزایده‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/02 :‬‬ ‫رئیس واحد اجرای اسناد رسمی سنندج‪ ،‬از طرف شیوا وجدی‬ ‫م الف ‪1653‬‬ ‫ا گهیتحدیدحدوداختصاصیحوزهثبتی کاشمر‬ ‫پیـرو ا گهـی تحدیـد حـدود قبلـی کـه بـه موجب مقـررات ماده ‪ 14‬قانون ثبت منتشـر شـده‪ ،‬اینک برحسـب‬ ‫درخواسـت واصلـه مسـتند بـه مـاده مذکـور و مـاده ‪ 61‬ائین نامـه قانـون ثبـت تحدیـد حـدود یک قسـمت از‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی این واحد به شرح‪ :‬ششدانگ پال ک ‪ 4174‬فرعی از ‪ 58‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫کاشـمر به نام حسـین اسـماعیلی در تاریخ ‪ 1401/03/25‬انجام خواهد شـد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 14‬قانون‬ ‫ثبت امال ک به صاحبان امال ک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این ا گهی اخطار می شود که در‬ ‫روز و ساعت مقرر باال‪ ،‬در محل حضور بهم رسانند‪ .‬چنانچه هر یک از صاحبان امال ک یا نماینده قانونی‬ ‫انهـا در موقـع مقـرر حاضـر نباشـند‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون مزبـور ملـک مـورد ا گهـی با حـدود اظهارشـده از‬ ‫طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان‬ ‫املا ک کـه در موقـع مقـرر حاضـر نبوده انـد‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت فقـط تـا سـی روز از تاریـخ تحدیـد‬ ‫حـدود پذیرفتـه خواهـد شـد و در اجـرای تبصـره ‪ 2‬مـاده واحـده قانون تعیین تلکیـف پرونده های معترض‬ ‫ثبتی معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود‬ ‫را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/02:‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪571‬‬ ‫اخطاریهبهورثهعلیزاده صدری‬ ‫ورثه بانو زهرا علیزاده صدری فرزند حجی و ورثه بانو حلیمه علیزاده صدری فرزند حجی و ورثه اقای حسن‬ ‫علیزاده صدری فرزند قربان‪ ،‬نظر به اینکه اقای علی ا کبر ارن یکی از مالکین مشـاعی ششـدانگ پال ک ‪117‬‬ ‫فرعـی واقـع در اراضـی ‪ 125‬اصلـی بخـش یـک اربعـه تربت حیدریـه می باشـید و صورت مجلـس تعیین طول‬ ‫و ابعـاد ششـدانگ پلا ک مذکـور بـا مالکیـت مشـاعی تنظیـم شـده اسـت؛ لـذا از تاریـخ رویـت ایـن اخطاریـه‬ ‫بـه شـما مهلـت داده می شـود کـه ظـرف مـدت سـه روز‪ ،‬جهـت امضـای ذیـل صورت مجلـس‪ ،‬بـه ایـن اداره‬ ‫مراجعـه کنیـد‪ .‬درغیراینصـورت برابـر صورت مجلـس مذکـور و وضعیـت موجـود در محـل‪ ،‬نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت اقـدام و مسـئولیت عـدم حضور به عهده شـما خواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/02:‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1384‬با شـماره پلا ک ایـران ‪193 -11‬هـ‪ 38‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 01279741‬و شـماره شاسـی ‪ S1412284632979‬بـه مالکیـت امیرحسـین ناظمـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره‪1317‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131SL‬مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪785 -36‬ن‪ 23‬و شـماره موتـور ‪ 4789810‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100C1188881‬بـه مالکیـت عرفـان‬ ‫صیدمحمدخانـی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره‪1324‬‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه اقای محمد جهانگیری دارای شناسنامه ‪ 884‬به شرح دادخواست به کالسه ‪ 9-21/1401‬از‬ ‫این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا جهانگیری به‬ ‫شماره شناسنامه‪ 573‬در تاریخ‪ 1401/01/03‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت‬ ‫ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬فاطمه بهرامی فر فرزند احمدعلی ش ش ‪ 404‬متولد ‪ 1361‬همسـر متوفی‬ ‫‪ -2‬فاطمـه جهانگیـری فرزنـد غالمرضـا ش ش ‪ 21‬متولـد ‪ 1342‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬محمـد جهانگیـری فرزنـد‬ ‫غالمرضـا ش ش ‪ 884‬متولـد ‪ 1342‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬علیرضـا جهانگیـری فرزنـد غالمرضـا ش ش ‪885‬‬ ‫متولـد ‪ 1344‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬زهـرا جهانگیـری فرزنـد غالمرضـا ش ش ‪ 994‬متولـد ‪ 1347‬فرزنـد متوفـی ‪-6‬‬ ‫مریـم جهانگیـری فرزنـد غالمرضـا ش ش ‪ 19‬متولـد ‪ 1350‬فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی‬ ‫درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تا هر کسـی اعتراض‬ ‫دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه به این شـورا تقدیم کنـد؛ واال‬ ‫گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫صالح ارجمندی‪ ،‬دبیر شعبه ‪ 9‬شورای حل اختالف تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131SE‬مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪441 -74‬ل‪ 51‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M13/6444486‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100L3599910‬بـه مالکیـت صغـری ابارشـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم مریـم جهانگیـری دارای شناسـنامه ‪ 19‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 9-19/1401‬از‬ ‫ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان محمـد ازادی فـر بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ -‬در تاریـخ ‪ 1400/10/11‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت‬ ‫ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬مریـم جهانگیری فرزند غالمرضـا ش ش ‪ 19‬متولد ‪ 1350‬همسـر متوفی ‪-2‬‬ ‫مهدی ازادی فر فرزند محمد ش ش ‪ 833‬متولد ‪ 1359‬فرزند متوفی ‪ -3‬رضا ازادی فر فرزند محمد ش ش‬ ‫‪ 0690417888‬متولد ‪ 1372‬فرزند متوفی ‪ -4‬زهرا ازادی فر فرزند محمد ش ش ‪ 0690892551‬متولد ‪1380‬‬ ‫فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ‪362‬ق امور حسبی در‬ ‫یک نوبت ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی‬ ‫ظـرف یـک مـاه بـه این شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫صالح ارجمندی‪ ،‬دبیر شعبه ‪ 9‬شورای حل اختالف تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم فاطمـه منصـوری دارای شناسـنامه ‪ 0690050739‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه‬ ‫‪ 9-22/1401‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان محمد‬ ‫منصـوری بـه شماره شناسـنامه ‪ 7‬در تاریـخ ‪ 1400/10/28‬در اقامتـگاه دائمی خـود بدرود زندگی گفته و ورثه‬ ‫حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬معصومـه حسـینی فرزنـد سـلیمان ش ش ‪ 162‬متولـد ‪1338‬‬ ‫همسـر متوفـی ‪ -2‬رضـا منصـوری فرزنـد محمـد ش ش ‪ 380‬متولـد ‪ 1358‬فرزند متوفـی ‪ -3‬زینب منصوری‬ ‫فرزنـد محمـد ش ش ‪ 4‬متولـد ‪ 1358‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬زهـرا منصـوری فرزنـد محمـد ش ش ‪0690245221‬‬ ‫متولـد ‪ 1370‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬فاطمـه منصـوری فرزنـد محمـد ش ش ‪ 0690050739‬متولـد ‪ 1368‬فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -6‬نجمـه منصـوری فرزنـد محمـد ش ش ‪ 4‬متولـد ‪ 1363‬فرزنـد متوفـی ‪ -7‬جـواد منصـوری فرزنـد‬ ‫محمـد ش ش ‪ 0361‬متولـد ‪ 1356‬فرزنـد متوفـی ‪ -8‬الهـام منصـوری فرزند محمد ش ش ‪ 183‬متولـد ‪1364‬‬ ‫فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ‪362‬ق امور حسبی در‬ ‫یک نوبت ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی‬ ‫ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫صالح ارجمندی‪ ،‬دبیر شعبه ‪ 9‬شورای حل اختالف تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1320‬‬ ‫ا گهیمزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140002063‬اقـای محمـد اسـعدی مقدم فرزنـد فیض الـه بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1006‬و کـد ملـی ‪ 1861360134‬بـه اسـتناد سـند ازدواج شـماره ‪ 4879‬مـورخ ‪1381/10/04‬‬ ‫دفترخانه ازدواج شـماره ‪ 46‬و طالق شـماره ‪ 6‬شـهر سـنندج اسـتان کردسـتان مبلغ ‪ 130‬عدد سـکه بابت‬ ‫مهریـه بـه خانـم شـیوا ابادیـان فرزنـد فرهاد بـه شماره شناسـنامه ‪ 26‬و کد ملـی ‪ 3733263855‬و نیم عشـر‬ ‫دولتـی متعلقـه‪ ،‬بدهـکار بـوده و یک دسـتگاه اتومبیل سـواری رنو پی کـی مدل ‪ 1382‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪776 -51‬د‪ 96‬و شماره موتور ‪ M11-107677‬و شماره شاسی ‪ W1006721‬رنگ بژ متالیک تعداد محور ‪،2‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقایـان غالمرضـا و قربانعلـی و ابوالفضـل و محمدعلـی و خانم صبیه (عباسـی) وراث مرحومان حسـین‬ ‫عباسـی و زبیده انصاری طبق گواهی حصر وراثت شـماره ‪ 1373/01/25-179‬شـعبه دوم دادگاه حقوقی ‪ 2‬شـهرری‬ ‫و ‪ 1392/07/03-803/2/92‬حـوزه دوم شـورای حـل اختلاف باقرشـهر بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق‬ ‫شـده در دفترخانـه ‪ 22‬شـهرری مدعـی هسـتند سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 47295‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 40‬فرعی از ‪ 166‬اصلی مفروز از پال ک ‪ 4‬فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قوچ حصار‬ ‫دهسـتان غـار بخـش ‪ 12‬تهـران کـه ذیـل ثبـت ‪ 14739‬صفحـه ‪ 125‬دفتـر جلـد ‪ 81‬بـه شـماره چاپـی ‪ 305223‬بـه نـام‬ ‫فاطمـه شـاهرخی صـادر و تسـلیم شـده اسـت سـپس در اجـرای قانـون فـروش املا ک مورد اجـاره بـه زارعین صاحب‬ ‫نسـق برابر سـند قطعی شـماره ‪ 1351/11/30-12151‬دفترخانه ‪ 7‬شـهرری به اقایان حسـین و ابوالقاسـم (عباسـی) و‬ ‫محمد حسـین وند هر یک نسـبت به دودانگ مشـاع از ششـدانگ انتقال یافته اسـت و نسـبت به سـهام ابوالقاسـم‬ ‫عباسـی و محمـد حسـین وند اسـناد مالکیـت جدا گانـه صـادر و تسـلیم شـده اسـت اینـک وراث نامبـرده بـه شـرح‬ ‫درخواست وارده شماره ‪ 1401/02/21-140185601053000819‬ضمن اعالم مفقودی به علت نامعلوم سند مالکیت‬ ‫توصیفی با مشخصات فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پال ک مزبور را کرده‪ .‬لذا در اجرای ماده ‪ 120‬اصالح‬ ‫یکـه شـخص‬ ‫یشـود تـا درصورت ‬ ‫مـوادی از ائین نامـه قانـون ثبـت مصـوب ‪1380/11/08‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫یـا اشـخاصی نسـبت بـه پلا ک مزبـور‪ ،‬بـه غیـر از مـوارد مذکـور در فـوق‪ ،‬معاملـه ای انجـام داده و یـا مدعـی وجود سـند‬ ‫مالکیت پال ک مزبور نزد خود اسـت ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت کهریزک مراجعه و اعتراض‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض و‬ ‫خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضای مهلت مقرر و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند‬ ‫مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمحسـن سادات حسـینی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهریـزک‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪106‬‬ ‫عبدال لطیـف اونـق‬ ‫بخش دوم‪ :‬ماشین االت و تجهیزات تولیدی‬ ‫الـف‪ :‬ماشـین االت خـط تولیـد بـه همـراه متعلقـات و تجهیـزات جانبـی ان ها (سـاخت شـرکت ‪MHD‬‬ ‫المـان) مشـتمل بـر‪ -1 :‬کانوایـر حمـل مـواد بـه داخـل اسـیاب‪ -‬متـال دتکتـور (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال‬ ‫‪ 200917P3471‬سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -2‬شستشـوی خشـک (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال ‪507007007‬‬ ‫سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -3‬برج لیبل گیر به همراه سـکوی کنترل و سـایر متعلقات سـاخت (‪ MHD‬المان)؛‬ ‫‪ -4‬دسـتگاه هـات واش بـا متعلقـات فیلتـری و پمـپ گـردش و سـیلندر انتقـال (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال‬ ‫‪ 69777020‬و ‪ FFM09056‬سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -5‬شـاور و فـن کمکـی انتقـال (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال‬ ‫‪ 507003007‬سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -6‬جداسـاز و ماردون انتقال مواد به خشـک کن (‪ MHD‬المان‪ ،‬سـریال‬ ‫‪ 507004004‬سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -7‬خشـک کن مکانیکـی (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال ‪ 507005007‬سـاخت‬ ‫سـال ‪)2009‬؛ ‪ -8‬خشـک کن حرارتـی و فـن انتقـال (‪ MHD‬المـان‪ ،‬مـدل ‪ET,FE33D7590/485/300F‬‬ ‫سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -9‬کیسـه گیر و سنسـور جابجایـی (‪ MHD‬المـان)؛ ‪ -10‬سیسـتم تصفیـه اب لولـه‬ ‫(‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال ‪ 8787‬سـاخت سـال ‪)2009‬؛ ‪ -11‬سیسـتم فیلترهـای تصفیـه هـوا بـا کیسـه های‬ ‫مخصـوص (بـه سـفارش ‪ MHD‬سـاخت ایـران)؛ ‪ -12‬اسـیاب اصلـی (‪ MHD‬المـان‪ ،‬سـریال ‪ 2744‬سـری‬ ‫ماشـین ‪ 50270003‬سـاخت سـال ‪ )2009‬موجـود اسـیب دیده و خسـارت توسـط شـرکت ‪ MHD‬یـک عـدد‬ ‫بدنـه ارسـال شـده کـه در گمـرک مقطـع تحریـر ایـن گـزارش بنابـه اظهـار مدیریـت محتـرم موجـود اسـت؛‬ ‫‪ -13‬تابلـو بـرق اصلـی (‪ MHD‬المـان)‬ ‫کلیه ماشین االت فوق با کارکرد کم و سال ساخت ‪ 2009‬میالدی (و در حال حاضر اماده بهره برداری)‬ ‫جمع بند الف‪ :‬به ارزش ‪ 25/000/000/000‬ریال براورد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ :‬ماشین االت و تجهیزات تکمیلی ساخت ایران و عمدتا براساس طراحی شرکت سازنده ماشین‬ ‫صنعت (بند ‪ )1‬االت المانی (‪ MHD‬المان) سـاخته شـده عبارتند از‪ -1 :‬باالبر و سیسـتم خورا ک دهی و‬ ‫جداسـازی دسـتی (سـاخت ایران شـرکت تام ماشـین)؛ ‪ -2‬اسـیاب (سـاخت ایران شـرکت اقبالی با دهنه‬ ‫‪ 80‬مخصوص بطری) و ماردون انتقال؛ ‪ -3‬لیبل گیرنهایی (ساخت دانمارک سریال ‪ )1377011137‬سال‬ ‫سـاخت ‪ 2017‬میلادی؛ ‪ -4‬کانوایـر جداسـازی نهایـی (سـاخت ایـران)؛ ‪ -5‬اسـیاب سـنگین (بـه سـفارش‬ ‫‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪516 -84‬د‪ 56‬و شماره موتور ‪ 12490226892‬و شماره شاسی ‪ F004291‬به مالکیت مریم اشرف مالسرائی‬ ‫فرزند محمدباقر به شـماره ملی ‪ 2594479470‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس ای ‪ 8/1‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪631 -48‬د‪ 39‬و شـماره موتور ‪ 12484015172‬و شـماره شاسـی ‪ 14208552‬به مالکیت اردشـیر‬ ‫خواجوی قره میرشـاملو فرزنـد والـی بـه شـماره ملـی ‪ 2294632869‬مفقـود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫‬ ‫ا گهیفقدانسند‬ ‫اقـای جاسـم لطیفـی وکیـل اقـای مهـدی علی پـور طبـق وکالتنامـه شـماره ‪ 1401/02/26-25014‬تنظیمـی‬ ‫دفتر ‪ 128‬کرج با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه ‪ 169‬شوش مدعی ست که سند مالکیت‬ ‫میزان ‪1/8‬سـهم از ‪18‬سـهم از ‪124398‬سـهم ششـدانگ پال ک ‪ 2709‬واقع در بخش ‪ 9‬شـوش که ذیل دفتر‬ ‫املا ک ‪ 11‬صفحـه ‪ 335‬ثبـت ‪ 1423‬و شـماره سـریال سـند ‪ 727816‬بـه نـام وی صـادر و تسـلیم شـده کـه بـه‬ ‫ً‬ ‫علـت جابجایـی مفقـود شـده اسـت و تقاضـای صـدور سـند المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬ضمنـا برابـر سـند رهنـی‬ ‫‪ 1390/01/17-44181‬تنظیمـی دفتـر ‪ 76‬شـوش در قبـال مبلـغ ‪ 1.000.000.000‬ریـال نـزد بانـک کشـاورزی‬ ‫شـوش در رهـن اسـت و برابـر سـند رهنـی شـماره ‪ 1390/10/28-14724‬تنظیمـی دفتر ‪ 108‬شـوش در قبال‬ ‫مبلغ ‪ 3.180.000.000‬ریال نزد بانک کشاورزی شوش به مدت ‪ 15‬سال در رهن است و برابر نامه بازداشتی‬ ‫شـماره ‪ 1399/05/27-139903700472727257‬شـعبه اول بازپرسـی شـوش نسـبت به توقیف یک دوم‬ ‫سـهام مذکور در بازداشـت اسـت‪ .‬لذا به دسـتور تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم یـک نوبـت ا گهی می شـود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خـود اسـت می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند‬ ‫مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم دارد و درغیراینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم‬ ‫واخواهـی سـند مالکیت المثنی به نـام مالک صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131TL‬مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪593 -36‬م‪ 76‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 5376347‬و شـماره شاسـی ‪ NAS412100F1131593‬به مالکیت فاطمه عوضی مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط اسـت‪/.‬س‬ ‫‬ ‫مفقودی‬ ‫اصل کارت دانشجویی اینجانب اسماعیل گمشادزهی فرزند عبدالرب به شماره ملی‪ ۳۷۱۰۵۱۱۵۶۹‬صادره‬ ‫از خاش در مقطع کارشناسـی رشـته مهندسـی نقشـه برداری صادره از دانشـگاه ملی واحد زابل به شـماره‬ ‫دانشـجویی ‪ ۹۹۱۰۹۴۲۰۸‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ز‪.‬ل‬ ‫‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل کارت دانشـجویی اینجانـب امیـر جالل الدیـن امـراه فرزنـد قادربخـش بـه شـماره ملـی ‪۳۶۹۰۶۴۲۸۱۷‬‬ ‫صادره از سـراوان در مقطع کارشناسـی رشـته مهندسـی نقشـه برداری صادره از دانشگاه ملی واحد زابل به‬ ‫شـماره دانشـجویی ‪ ۹۹۱۰۳۴۴۰۴‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ز‪.‬ل‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری سـاینا بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪163 -24‬ج‪ 81‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ M15/8496879‬و شـماره شناسـایی ‪ NAS831100H5745201‬بـه مالکیـت لیلا انـدرز بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 5279680591‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400603170070003091‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای محمدرضـا میرزائـی فرزنـد قلنـدر بـه شناسـنامه ‪ 1514‬و کـد ملـی ‪ 1861642202‬صـادره از‬ ‫بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 263/13‬مترمربع در قسمتی از پال ک ‪5651‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهان انتقال از مالک رسـمی اقابابا قلیانی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات‬ ‫متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید عرض حـال ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/02 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/46‬‬ ‫ا گهیمزایدهاموالمنقول‬ ‫مطابـق پرونـده اجرایـی حاضـر در ایـن اجـرا‪ ،‬براسـاس محتویـات پرونـده‪ ،‬محکوم علیـه اقـای غالمعلـی‬ ‫رنجبرگل محمـدی محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 342/310/354‬تومـان بابـت اصـل خواسـته در حـق‬ ‫محکوم له شهرداری کهریزک و پرداخت مبلغ ‪ 17/115/517‬تومان بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق‬ ‫دولـت اسـت‪ .‬لـذا بـا عنایـت بـه معرفـی مـال از سـوی محکوم لـه (یـک خـط تلفـن همـراه کارکـرده بـه شـماره‬ ‫‪ 09126459949‬کـه براسـاس نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری خـط مذکور بـه مبلـغ ‪ 100/000/000‬ریال‬ ‫براورد قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده است‪ ،‬تقاضای محکوم له برای مزایده اموال معرفی شده‬ ‫مقـرر شـده در روز ‪ 1401/03/17‬از سـاعت ‪ 10/00‬الـی ‪ 11/00‬از طریـق مزایـده در دفتـر شـعبه اجـرای احـکام‬ ‫مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی‪ ،‬جنب شهرداری به فروش برسد‪ .‬قیمت‬ ‫پایـه از بهـای ارزیابـی شـده شـروع و بـه کسـانی کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد کننـد‪ ،‬فروختـه خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪10‬درصد مبلغ پیشـنهادی‪ ،‬فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف اسـت تا یک ماه نسـبت‬ ‫بـه پرداخـت الباقـی ثمـن معاملـه اقـدام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت ‪10‬درصـد اولیـه با هزینه هـای اجرایـی‪ ،‬به نفع‬ ‫صنـدوق دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد می شـود‪.‬‬ ‫دادگاه عمومی بخش کهریزک دفتر شعبه اجرای احکام مدنی‬ ‫م الف ‪112‬‬ ‫ا گهیفقداناسنادفروش‬ ‫اینجانـب یعقـوب مـرادی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX-XU7‬بـه رنـگ خاکسـتری متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪717 -29‬هــ‪ 17‬و شـماره موتـور ‪ 124K0326433‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01CA9ER021569‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه‬ ‫دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهیفقداناسنادفروش‬ ‫اینجانـب نعمت الـه گیالنـی مالـک خـودرو سـواری پژو پـارس با شـماره پلا ک ایـران ‪967 -29‬ج‪ 22‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 12489083829‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA0AK779436‬به علت فقدان اسـناد فروش (سـند‬ ‫کمپانی و سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی‬ ‫در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مزبور‪ ،‬طبق ضوابط مقرر‬ ‫اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪967 -29‬ج‪ 22‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 12489083829‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA0AK779436‬بـه مالکیـت اقـای نعمت الـه‬ ‫گیالنـی بـا شـماره ملـی ‪ 3329937998‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600i‬بـه رنگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1381‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪646 -19‬ط‪ 46‬و شـماره موتـور ‪ 11158165181‬و شـماره شاسـی ‪ 81565718‬بـه مالکیـت رسـول خـرم‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سند سبز خودرو وانت بار به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1389‬با شماره پال ک ایران ‪553 -29‬ب‪ 74‬و شماره‬ ‫موتـور ‪ 11489004878‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA8AG109283‬بـه مالکیـت فرشـاد سـعیدی کیان‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهیفقدانسند‬ ‫اقـای جاسـم لطیفـی وکیـل اقـای مهـدی علی پـور طبـق وکالتنامـه شـماره ‪ 1401/02/26-25014‬تنظیمـی‬ ‫دفتـر ‪ 128‬کـرج بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد گواهـی شـده دفترخانـه ‪ 169‬شـوش مدعی سـت کـه سـند‬ ‫مالکیت میزان ‪2/7‬سـهم از ‪18‬سـهم از ‪124398‬سـهم ششـدانگ پال ک ‪ 2709‬واقع در بخش ‪ 9‬شـوش که‬ ‫ذیـل دفتـر املا ک ‪ 11‬صفحـه ‪ 332‬ثبـت ‪ 1422‬و شـماره سـریال سـند ‪ 727815‬الـف‪ 88‬بـه نـام وی صـادر و‬ ‫ً‬ ‫تسـلیم شـده که به علت جابجایی مفقود شـده اسـت و تقاضای صدور سـند المثنی نموده اسـت‪ .‬ضمنا‬ ‫برابر سـند اجاره ‪ 1391/12/14-39692‬تنظیمی دفتر ‪ 75‬شـوش در قبال مبلغ ‪ 2.000.000‬ریال نزد شـرکت‬ ‫تعاونی بوجاری و ذرت خشـک کنی پارس بوجار غرب کرخه به مدت ‪ 10‬سـال در اجاره اسـت‪ .‬لذا به دسـتور‬ ‫تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبت مراتب جهـت اطالع عموم یک نوبت ا گهی می شـود‬ ‫که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود است می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ‬ ‫انتشـار این ا گهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره تسـلیم دارد‬ ‫و درغیراینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنی به نـام مالک‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک موتورسیکلت تالش ‪ GY200‬به رنگ ابی مدل ‪ 1382‬با شماره پال ک ‪ 563-84236‬و شماره‬ ‫موتور ‪ A0391422‬و شـماره شاسـی ‪ IRAGU8210K0125482‬به مالکیت عبدالرضا عابدی مفقود شـده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪146/7/1401:‬‬ ‫خواهان‪:‬علیخلودبهنشانی‪ :‬ابادان‪،‬ایستگاهسه‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫خوانده‪ :‬شهاب طبرزدی مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/04/07:‬ساعت‪ 10‬صبح‬ ‫خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته فـوق بـه طرفیـت خوانـده تقدیـم ایـن شـعبه کرده انـد کـه تحـت کالسـه‬ ‫‪ 146/7/1401‬بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت به اسـتناد مـاده ‪ 73‬قانون‬ ‫ائیـن دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی بـرای یـک نوبـت در روزنامـه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مراجعه و اصل دادخواست‬ ‫و ضمایـم ان را تحویـل بگیـرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫اینجانـب امیـر چرخابـی فرزنـد نادعلـی اعلام مـی دارم برخـی اسـناد و مـدارک وا گـذاری املا ک و امـوال‬ ‫خانوادگـی و اینجانـب در تاریـخ ‪ 1401/02/11‬مفقـود شـده کـه لیسـت اسـناد بـه صـورت زیـر اسـت‪ -1 :‬سـند‬ ‫وا گـذاری ملـک واقـع در خیابـان فوالدیـان‪ ،‬پال ک ‪ 29‬به نام مرتضی چر خ ابی؛ ‪ -2‬سـند قبور خانوادگی واقع‬ ‫در امامزاده رودبند؛ ‪ -3‬سند مشارکت در خرید ملک واقع در خیابان ابوریحان‪ ،‬بین فجر و معزی‪ ،‬اقایان‬ ‫علیرضـا و نادعلـی چر خ ابـی؛ ‪ -4‬سـند وا گـذاری خـط تلفـن بـه شـماره ‪ 40447‬بـه نـام بتـول طاهرحیـدری؛‬ ‫‪ -5‬سـند عـادی املا ک وا گـذاری املا ک تجـاری قطعـات ‪ 8 ،7‬و ‪ 9‬از پلا ک ‪ 144‬بخـش سـه دزفـول؛‬ ‫‪ -6‬سـند عـادی وکالـت اقـای نادعلـی چر خ ابـی جهـت انجـام امـورات ورثـه ای و خانوادگـی‪ .‬مراتـب جهـت‬ ‫ً‬ ‫اطالع و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی‪ ،‬تنظیم شده است‪ .‬ضمنا مراتب فوق طی نامه شماره‬ ‫‪ 1401137990004495961‬پرونـده شـماره ‪ 0100326‬از طـرف شـعبه ششـم دادیـاری دادسـرای عمومـی و‬ ‫انقلاب دزفـول‪ ،‬اعلام و اطالع رسـانی شـده اسـت‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-XU7‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪524 -34‬و‪ 88‬و شماره موتور ‪ 124K08772048‬و شماره شاسی ‪ NAAC91CEXGF096008‬به مالکیت‬ ‫رضا گل کار فرزند غالم رضا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫مشـخصات محکوم علیـه‪ :‬نـام‪ :‬عبـاس‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬زنـدی‪ .‬نـام پـدر‪ :‬حسـین‪.‬‬ ‫مشـخصات محکو ملـه‪ :‬نـام‪ :‬سوسـن‪.‬‬ ‫نشـانی محـل اقامـت‪ :‬مجهول المـکان‪.‬‬ ‫نام خانوادگـی‪ :‬بلنـدی‪ .‬نـام پـدر‪ :‬علـی‪.‬‬ ‫محکـوم بـه‪ :‬بـه موجـب رای شـماره دادنامـه ‪ 446‬مـورخ ‪ 1398/06/05‬حـوزه ‪959‬‬ ‫شـورای حـل اختلاف شهرسـتان ری که قطعیـت یافته اسـت‪ ،‬محکوم علیه محکوم‬ ‫اسـت به‪ :‬پرداخت نفقه فرزند طبق نظریه کارشـناس از تاریخ ‪ 1398/02/15‬لغایت‬ ‫اسـتحقاق حـق‪ ،‬ماهیانـه مبلـغ سـیصد و هشـتاد هـزار تومـان بـه انضمـام هزینـه‬ ‫دادرسـی بـه مبلـغ ‪ 60000‬ریـال و هزینـه کارشـناس بـه مبلـغ صـد هـزار تومـان در حـق‬ ‫محکو ملـه بـه انضمـام نیم عشـر دولتـی‪ .‬مطابـق مقـررات محکوم علیه مکلف اسـت‪:‬‬ ‫پـس از ابلاغ ایـن اخطـار اجرایـی‪ ،‬ظـرف ده روز مفـاد ان را بـه موقـع اجـرا بگـذارد و یـا‬ ‫ترتیبـی بـرای پرداخـت محکوم به و یا انجام تعهد و مفـاد رای بدهد‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫پرونـده جهـت اقـدام قانونـی بـرای اجـرای حکم‪ ،‬به اجـرای احکام دادگسـتری محل‬ ‫تحویـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 959‬مجتمع شماره ‪ 20‬شهرستان ری‬ ‫م الف ‪831‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس بـه رنـگ‬ ‫سـفید مـدل ‪ 1380‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪929 -32‬ی‪ 13‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 291980‬و شـماره شاسـی ‪ S1412280756801‬بـه مالکیـت‬ ‫محمدرضـا سـرابندی فرزنـد عزیزالـه بـا کـد ملـی ‪22961511086‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪980‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس مـدل‬ ‫‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایران ‪857 -52‬ص‪ 15‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 668217‬و شـماره شاسـی ‪ S1412283232720‬بـه مالکیـت‬ ‫محمدکاظم سالخورده مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫است‪/.‬خ‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب سـیما محمدی قصونـی مالـک خـودرو کامیونـت ون نیسـان ‪ 2400‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪149 -32‬م‪ 28‬و شـماره موتـور ‪ 526577‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAZPL140TIM234106‬بـه علـت فقـدان اسـناد فروش تقاضای رونوشـت المثنی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور‬ ‫دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت زامیـاد واقـع در‬ ‫یسـت پـس از انقضـای مهلـت‬ ‫تهـران‪ ،‬کیلومتـر ‪ 16‬جـاده قدیـم مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪575‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان ‪1600-OHV‬‬ ‫مدل ‪ 1389‬با شماره پال ک ایران ‪484 -42‬ل‪ 29‬و شماره موتور‬ ‫‪ 11489084615‬و شـماره شاسی ‪NAAA46AA9BG170031‬‬ ‫بـه مالکیـت زهـرا صدیـق مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪574‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ XU7-CNG‬بـه‬ ‫رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪248 -36‬ق‪ 17‬و شـماره موتـور ‪ 124K0472014‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN21CA6EH699314‬بـه مالکیـت امیرمحمـد‬ ‫رحمانی مقـدم مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪580‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب زهـره فعـال مالـک خـودرو پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪822 -36‬ق‪ 62‬و شـماره موتـور ‪ 11490078689‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA46AA1CG312003‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کس ادعایـی در مـورد خودرو‬ ‫مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز‪ ،‬به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو‬ ‫واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪576‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو سـواری رانـا پلاس ‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪569 -40‬م‪ 66‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 172B0082112‬و شماره شاسی ‪ NAAU01FE6MT325128‬به‬ ‫مالکیـت خدیجـه بهجت قره تپـه بـا کـد ملـی ‪ 0490381421‬مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو کامیـون بـاری فلـزی بـه رنـگ نارنجـی‬ ‫بـا شـماره موتـور ‪ ۳۳۵۹۲۴۱۰۱۱۵۰۳۴‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAB37435216607309‬بـه مالکیـت محمدرضـا‬ ‫کیوانلوشهرسـتانکی فرزنـد نورمحمـد مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای علـی مقصودیـان بـه شـماره ‪ 4430449716‬بـه ادرس‪ :‬تهـران‪ ،‬خیابـان شـهید رجایـی‪ ،‬کـوی ‪13‬‬ ‫ابان‪ ،‬خرداد ‪ ،3‬پال ک ‪ 3‬با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق به شماره ترتیب ‪1401/01/20-15544‬‬ ‫دفترخانه ‪ 52‬شـهرری به شـرح وارده به شـماره ‪ 4001112‬مورخ ‪ 1401/01/21‬سـند مالکیت ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـه پلا ک ثبتـی ‪ 1985‬فرعـی از ‪ 112‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 13‬فرعـی از اصلـی‬ ‫مذکور‪ ،‬قطعه ‪ 1904‬واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت‬ ‫‪ 84‬مترمربـع ذیـل شـماره ‪ 309049‬صفحـه ‪ 466‬دفتـر ‪ 1293‬بـه نـام فر ج الـه مقصودیـان ثبـت و بـه‬ ‫شـماره چاپی ‪ 988615‬سـند مالکیت صادر و تسـلیم شـده اسـت و سـپس برابر سـند قطعی ‪64607‬‬ ‫مـورخ ‪ 1371/05/12‬دفترخانـه ‪ 352‬تهـران بـه نـام علـی مقصودیـان انتقـال شـده اسـت و بـه علـت‬ ‫جابجایـی مفقـود شـده کـه درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی کرده انـد‪ .‬لذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه ملک مـورد ا گهـی معامله ای‬ ‫کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره‬ ‫مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم کنـد و ا گـر ظـرف‬ ‫مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائه نشـود‪،‬‬ ‫اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪107‬‬ ‫محمـد جعفرعلـی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقایـان غالمرضـا و قربانعلـی و ابوالفضـل و محمدعلـی و خانم صبیه (عباسـی) وراث مرحومان حسـین‬ ‫عباسـی و زبیده انصاری طبق گواهی حصر وراثت شـماره ‪ 1373/01/25-179‬شـعبه دوم دادگاه حقوقی ‪ 2‬شـهرری‬ ‫و ‪ 1392/07/03-803/2/92‬حـوزه دوم شـورای حـل اختلاف باقرشـهر بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق‬ ‫شـده در دفترخانـه ‪ 22‬شـهرری مدعـی هسـتند سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 47295‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 40‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی مفـروز از پلا ک ‪ 4‬فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در قریـه قـوچ‬ ‫حصـار دهسـتان غـار بخـش ‪ 12‬تهـران کـه ذیـل ثبـت ‪ 14739‬صفحـه ‪ 125‬دفتـر جلـد ‪ 81‬بـه شـماره چاپـی ‪305223‬‬ ‫بـه نـام فاطمـه شـاهرخی صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ ،‬سـپس در اجـرای قانـون فـروش املا ک مـورد اجـاره بـه زارعین‬ ‫صاحـب نسـق برابـر سـند قطعـی شـماره ‪ 1351/11/30-12151‬دفترخانـه ‪ 7‬شـهرری بـه اقایـان حسـین و ابوالقاسـم‬ ‫(عباسـی) و محمد حسـین وند هر یک نسـبت به دودانگ مشـاع از ششـدانگ انتقال یافته اسـت و نسـبت به سهام‬ ‫ابوالقاسـم عباسـی و محمد حسـین وند اسـناد مالکیت جدا گانه صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ ،‬اینک وراث نامبرده به‬ ‫شـرح درخواسـت وارده شـماره ‪ 1401/02/21 -140185601053000819‬ضمـن اعلام مفقـودی بـه علـت نامعلوم سـند‬ ‫مالکیـت توصیفـی بـا مشـخصات فـوق‪ ،‬تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت پال ک مزبور را کـرده‪ .‬لذا در اجـرای ماده‬ ‫‪ 120‬اصلاح مـوادی از ائین نامـه قانـون ثبـت مصـوب ‪1380/11/08‬مراتـب در یک نوبت ا گهی می شـود تا درصورتی که‬ ‫شـخص یـا اشـخاصی نسـبت بـه پلا ک مزبور‪ ،‬به غیـر از موارد مذکـور در فوق‪ ،‬معامله ای انجـام داده و یا مدعی وجود‬ ‫سـند مالکیـت پلا ک مزبـور نـزد خـود اسـت ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه اداره ثبـت کهریـزک مراجعـه‬ ‫و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و انقضـای مهلـت مقـرر و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت‬ ‫المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمحسـن سادات حسـینی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهریـزک‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪105‬‬ ‫عبدال لطیـف اونـق‬ ‫مزایده مرحله اول شرکت سیروان بازیافت داالهو‬ ‫مدیـر تصفیـه بـه قائم مقامـی از سـیروان بازیافـت داالهـو بـه شـماره ثبـت ‪ 710‬طـی مزایـده مـورخ‬ ‫‪ 1401/03/17‬سـاعت ‪ ،11‬شـرکت ورشکسـته مذکور را در محل کارخانه به ادرس‪ :‬شـهرک صنعتی کنگاور‪،‬‬ ‫خیابـان کارگـر ‪ 2‬و در سـاعت فـوق بـه فـروش می رسـاند‪ .‬شـرایط و تاریـخ مزایـده بدیـن شـرح اسـت‪:‬‬ ‫بخش اول‪ :‬مشخصات عرصه و اعیان‬ ‫‪ -1‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 3368/84‬مترمربع پلا ک ‪ 390‬فرعی از تجمیعـی ‪ 940100‬و‬ ‫‪ 5‬و ‪ 2‬فرعـی از ‪ 2‬و ‪ 35‬و ‪ 1‬اصلـی واقـع در کنـگاور بخـش نـوع کرمانشـاه؛ ‪ -2‬ششـدانگ یـک قطعـه زمین به‬ ‫مسـاحت ‪ 72470‬نامـه سـجده یـک مترمربـع پلا ک ‪ 393‬فرعـی از تجمیعـی ‪ 940100‬و ‪ 5‬و ‪ 2‬از ‪ 2‬و ‪ 35‬و ‪1‬‬ ‫اصلی واقع درکنگاور بخش نوع کرمانشـاه اسـت؛ ‪ -3‬عرصه تحت تصرف شـرکت سـیروان بازیافت داالهو‬ ‫ً‬ ‫‪ 5838/84‬مترمربع اسـت که مبلغ هر مترمربع ‪ 3/000/000‬ریال جمعا مبلغ ُرند شـده ‪17/500/000/000‬‬ ‫ریـال بـراورد شـد‪ -4 .‬ورودی شـرکت دارای درب اهنـی بـزرگ ماشـین رو اسـت‪ .‬محوطـه شـرکت محصـور و‬ ‫دارای دیوارکشـی اغلـب بـا بلـوک سیمانی سـت‪ ،‬کـف محوطـه بـا بتـن مگر پوشـیده شـده اسـت و محوطه‬ ‫فاقد فضای سبز و درختکاری ست‪ ،‬در انتهای سوله سپتیک تانک فاضالب و منبع اب زیرزمینی وجود‬ ‫دارد که بابت ایتم های این بند مبلغ ‪ 3/500/000/000‬ریال تعیین شد‪ -5 .‬سالن تولید و سوله اصلی به‬ ‫مسـاحت تقریبی ‪ 1152‬مترمربع با ارتفاع تاج تقریبا ‪ 14‬متر و اتصاالت پیچ ومهره‪ ،‬دیوار سـوله اجر قزاقی‪،‬‬ ‫کف سـوله بتنی‪ ،‬نمای داخلی سـوله در پایین سـنگ و در باال اجر قزاقی‪ ،‬از قرار هر مترمربع ‪28/000/000‬‬ ‫ً‬ ‫ریـال جمعـا مبلـغ ُرنـد شـده ‪ 32/250/000/000‬ریـال براورد شـد‪ -6 .‬سـاختمان اداری با مسـاحت تقریبی‬ ‫‪ 530‬مترمربـع در طبقـه بـاالی خـود سـوله احداث شـده اسـت کـه دارای اتاق های مدیریت‪ ،‬اتاق جلسـه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اتـاق کار‪ ،‬اشـپزخانه و ‪ ...‬اسـت جمعـا ‪ 7/000/000/000‬ریـال بـراورد شـد‪ -7 .‬سـاختمان موتورخانـه و‬ ‫تاسیسـات بـه مسـاحت تقریبـی ‪ 114‬مترمربـع کـف بتنـی‪ ،‬سـقف سبک سـازی شـده‪ ،‬نمـای سـنگ و اجـر‬ ‫قزاقی سـت و همچنین یک سـاختمان یک طبقه در قسـمت جنوبی و در مجاورت سـوله اصلی با دیوار‬ ‫بلـوک سـیمانی جهـت سـرایداری و اشـپزخانه بـه مسـاحت تقریبـی ‪ 46‬مترمربـع بـا کـف موزائیـک و دیـوار‬ ‫ً‬ ‫سـرامیکی احـداث شـده اسـت‪ .‬بابـت دو سـاختمان مذکور جمعـا مبلـغ ‪ 1/700/000/000‬ریال براورد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ارزش حق بهربرداری از عرصه و ارزش اعیانی مجموعا به مبلغ ‪ 61/950/000/000‬ریال است‪.‬‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسهپرونده‪144/7/1401:‬‬ ‫خواهان‪:‬جمال کاملی‪،‬فتیهجناحی پور بهنشانی‪:‬ابادان‪،‬بسیجغربی‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫خوانده‪ :‬علیرضا برابری پورکلچانی مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/03/28:‬ساعت‪ 10‬صبح‬ ‫خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته فـوق بـه طرفیـت خوانـده تقدیـم ایـن شـعبه کرده انـد کـه تحـت کالسـه‬ ‫‪ 144/7/1401‬بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت به اسـتناد مـاده ‪ 73‬قانون‬ ‫ائیـن دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی بـرای یـک نوبـت در روزنامـه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مراجعه و اصل دادخواست‬ ‫و ضمایـم ان را تحویـل بگیـرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانه و مجوز حمل و نگهداری اسـلحه شـکاری سـاچمه زنی ته ُ پر تک لول (‪5‬تیر) کالیبر ‪ 12‬سـاخت ایران‬ ‫به شماره سالح ‪ 4713611‬پروانه صادره به تاریخ ‪ 1398/06/16‬به نام بهزاد جودکی فر فرزند عبدالرحیم با‬ ‫کد ملی ‪ 1990129412‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫ً‬ ‫شـرکت سـاخت ‪ WEIN9‬المان توسـط شـرکت تام ماشـین ایران) دسـتگاه فوق تقریبا نو بوده و فقط ‪104‬‬ ‫ساعت کار کرده‪ ،‬سریال ‪ 500-9358‬سال ساخت ‪)12/2009‬؛ ‪ -6‬ماردون یدکی (ساخت ایران)؛ ‪ -7‬تابلو‬ ‫خـازن (شـرکت فولتـس بـه سـفارش) بـه روز شـده وکامـل؛ ‪ -8‬تابلـو یدکـی اسـیاب (جهـت اسـیاب جدیـد‪-‬‬ ‫سـاخت ایران)؛ ‪ -9‬دسـتگاه کف تراش (سـاخت ایران)؛ ‪ -10‬سـرند خا ک گیر (سـاخت ایران)‬ ‫جمع بند ب‪ :‬به ارزش ‪ 14/850/000/000‬ریال براورد شد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬تاسیسـات‪ :‬سیسـتم های گرمایشـی‪ ،‬تولیـد بخـار‪ ،‬هـوای فشـرده و تجهیـزات وابسـته بـرق‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫گاز و تجهیـزات وابسـته بـه انهـا بـه شـرح زیـر اسـت‪ -1 :‬دیـگ بخـار همـراه تابلـو بـرق و مخـزن سـختی گیر‬ ‫(سـاخت ایـران‪ -‬البـرز ) ‪ُ 2‬تـن ظرفیـت؛ ‪ -2‬سیسـتم انتقـال بخـار رفـت و برگشـت کامـل؛ ‪ -3‬دو مخـزن‬ ‫‪80‬لیتـری گالوانیـزه جهـت بخـار برگشـت‪ ،‬ذخیـره سـوخت ثانویـه (سـاخت ایـران)؛ ‪ -4‬منبـع ترکیـب اب و‬ ‫نمک اسـتیل ‪100‬لیتری (سـاخت ایران)؛ ‪ -5‬کمپرسـور باد مدل تند ‪ 15‬سـاخت کمپرسورسـازی سـهند با‬ ‫منبع و ذخیره ‪ 1000‬و حجم تولید ُ‬ ‫‪2‬تن باد و سیستم انتقال باد به داخل سالن؛ ‪ -6‬سیستم هواساز گرم‬ ‫و سـرد (سـاخت ایران) ‪ 2‬عدد؛ ‪ -7‬مخزن ایسـتاده تحت فشـار ‪ 5‬میلیمتری به حجم ‪ 6000‬لیتر (سـاخت‬ ‫ایـران) ‪ 2‬عـدد؛ ‪ -8‬مخـزن ذخیـره اب پلی اتیلـن ‪ 5000‬لیتـری و یـک عـدد فایبـرگالس ‪ 5000‬لیتـری (هـر دو‬ ‫سـاخت ایـران)؛ ‪ -9‬مخـزن ذخیـره سـوخت ‪ 14000‬لیتـری قابـل حمـل بـا دو سـلول جـدا (سـاخت ایـران)؛‬ ‫‪ -10‬مخـزن ذخیـره سـوخت مایـع ‪ 3000‬لیتـری؛ ‪ -11‬دارای یـک انشـعاب بـرق سـه فـاز بـه قـدرت ‪230KW‬‬ ‫بـه همـراه حـق امتیـاز شـبکه توزیـع وسـایل اندازه گیـری تابلوهـا و متعلقـات؛ ‪ -12‬دارای یـک انشـعاب گاز‬ ‫بـه ظرفیـت ‪ 100G‬بـا شـبکه توزیـع و شـیراالت و تجهیـزات وابسـته؛ ‪ -13‬دارای یـک انشـعاب اب شـهرک‬ ‫بـه قطـر ‪ 3/4‬اینچ‬ ‫جمع بند ج‪ :‬به ارزش ‪ 8/800/000/000‬ریال براورد شد‪.‬‬ ‫د‪ :‬تجهیزات اداری و رفاهی‪ ،‬ابزاراالت و وسایل جانبی و سیستم های رابط بین ماشین االت‬ ‫ً‬ ‫و تجهیزات سیستم دوربین های مداربسته جمعا به ارزش ‪ 1/500/000/000‬ریال‬ ‫بنابراین جمع بندهای "الف"‪" ،‬ب"‪" ،‬ج" و "د" به شرح فوق بالغ بر ‪ 50/150/000/000‬ریال براورد شد‪.‬‬ ‫بخش سوم‪ :‬توضیحات‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬مبلـغ پایـه فـروش مجمـوع عرصـه و اعیـان و کلیـه ماشـین االت و تجهیـزات مجموعـا بـه مبلـغ‬ ‫‪ 112.100.000.000‬ریـال اسـت کـه پیشـنهاددهندگان بایـد قبـل از برگـزاری مزایـده ده درصـد (‪ )%10‬قیمـت‬ ‫مذکـور را طـی فیـش نقـدی بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری کرمانشـاه بـه شـماره ‪ 2171293752003‬نـزد‬ ‫بانـک ملـی مربـوط به پرونده کالسـه ‪ 9409988370400272‬شـعبه ‪ 2‬دادگاه عمومی حقوقی شهرسـتان‬ ‫کنـگاور بـه شـماره بایگانـی شـعبه ‪ 940303‬واریـز و فیـش پرداختـی را ضمیمـه درخواسـت خـود کـرده و‬ ‫تحویـل مدیـر تصفیـه دهنـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مزایده به صورت حضوری صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدیر تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشـنهادات مختار اسـت و به پیشـنهادات مبهم و مشـروط‪،‬‬ ‫فاقد سـپرده و برخالف شـرایط این ا گهی‪ ،‬ترتیب اثر نخواهد داد‪.‬‬ ‫‪ -4‬پیشـنهادات در سـاعت ‪ 11‬همـان روز و در همـان جلسـه مزایـده حضـوری بـه عمـل خواهـد امد‬ ‫و برنـده مزایـده کسی سـت کـه باالتریـن قیمـت را جهـت فـروش پیشـنهاد و بـا توجـه بـه مصحلـت هیـات‬ ‫غرمایی به تشخیص مدیر تصفیه تایید شود‪ .‬خاطرنشان می شود کلیه هزینه های مربوط به معامله از‬ ‫هـر قبیـل و هـر جهـت و همچنیـن عـوارض و مالیات های متعلقه و اخذ مفاصاحسـاب از مقامات قانونی‬ ‫به عهـده خریدار اسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنـده مزایـده بایـد ظـرف مـدت حدا کثـر یـک مـاه پـس از جلسـه مزایـده‪ ،‬بقیـه ثمـن معاملـه (قیمـت‬ ‫پیشـنهادی) را بـه حسـاب فـوق واریـز تـا اقدامات الزم جهت انتقال سـند اعمال شـود‪ .‬چنانچه پرداخت‬ ‫بهـا در موعـد مقـرر انجـام نگیـرد یـا انکـه برنـده مزایـده حاضـر بـه اجـرای تعهد خود نشـود‪ ،‬طبق مقـررات‪،‬‬ ‫سـپرده بـه نفـع شـرکت ضبـط شـده و نسـبت بـه فـروش مـورد مزایـده‪ ،‬از طریـق مزایـده مجـدد اقـدام‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬طالبیـن می تواننـد جهـت کسـب اطلاع بیشـتر و ا گاهـی از جزئیـات مـوارد مزایده‪ ،‬با شـماره‬ ‫‪ 09183308696‬تماس حاصل فرموده و یک هفته قبل از مزایده‪ ،‬با هماهنگی‪ ،‬از ملک موضوع مزایده‬ ‫بازدیـد کنند‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫مفقودی‬ ‫سند سبز خودرو سواری پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای ‪ 8/1‬به رنگ عنابی متالیک مدل ‪ 1382‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪383 -29‬ب‪ 32‬و شـماره موتـور ‪ 22568218172‬و شـماره شاسـی ‪ 82017687‬بـه مالکیـت یوسـف‬ ‫بشـیری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131EX‬بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪818 -56‬ق‪ 67‬و شـماره موتـور ‪ 4746173‬و شـماره شاسـی ‪ S1412291143851‬بـه مالکیـت‬ ‫محمدرضـا یزدانی طهرانـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری سـایپا تیبـا هاچ بـک مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪774 -46‬ق‪ 31‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 8237488‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100F1034004‬بـه مالکیـت الهـام حسـن زاده مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ صفحه 4 ‫بانکوبیمه ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2504‬‬ ‫اغاز اعطای تسهیالت قرض الحسنه فرزنداوری‬ ‫در بانک کارافرین‬ ‫کهـا‪،‬‬ ‫بر اسـاس بخشـنامه ابالغـی بانـک مرکـزی بـه بان ‬ ‫ارائـه تسـهیالت قرض الحسـنه فرزنـداوری در دسـتور کار‬ ‫بانـک کارافریـن قـرار گرفـت‪ .‬بر اسـاس ایـن بخشـنامه‪،‬‬ ‫یبـر اعتبارسـنجی متقاضیـان‪،‬‬ ‫کهـا مکلف انـد؛ مبتن ‬ ‫بان ‬ ‫بـا اخـذ سـفته از متقاضـی یـا یـک ضامـن معتبـر‪ ،‬اقـدام بـه‬ ‫پرداخـت تسـهیالت موصـوف بـه شـرح توضیحـات ذیـل‬ ‫کننـد‪ .‬بر اسـاس قانـون؛ بـرای فرزندانـی کـه از سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه‬ ‫بعـد در خـاک کشـور ایـران به دنیـا امده انـد و پدرانشـان‬ ‫نیـز دارای تابعیـت کشـور جمهـوری اسلامی ایـران دارنـد‪،‬‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه فرزنـداوری‪ ،‬بـه ازای فرزنـد اول‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تومـان‪ ،‬بـه ازای فرزنـد دوم ‪ ۴۰‬میلیون تومـان‪،‬‬ ‫بـه ازای فرزنـد سـوم ‪ ۶۰‬میلیون تومـان‪ ،‬بـه ازای فرزنـد‬ ‫چهـارم ‪ ۸۰‬میلیون تومـان و بـه ازای فرزنـد پنجـم بـه بعـد‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان پرداخت می شود؛ همچنین تسهیالت‬ ‫فرزنـداوری بـه افـرادی تعلـق می گیـرد کـه نـرخ بـاروری‬ ‫شهرسـتان محـل زادگاه پـدر یـا فرزنـد بـاالی ‪ ۲٫۵‬نباشـد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال وام فرزنداوری در بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران در راسـتای اجـرای‬ ‫سیاسـت های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری‬ ‫(مدظله العالی) و ماده (‪« )10‬قانون حمایت از خانواده و‬ ‫جوانی جمعیت» نسـبت به پرداخت وام قرض الحسـنه‬ ‫فرزنـداوری اقـدام کـرد‪ .‬بانـک قرض الحسـنه مهـر‬ ‫کمـاه همـگام باسیاسـت های‬ ‫ایـران در کمتـر از ی ‬ ‫دولـت‪ ،‬بال غبـر ‪ ۱۳۰۰‬فقـره وام قرض الحسـنه بـه ارزش‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ریـال پرداخـت کـرده اسـت‪ .‬بر اسـاس قانون‪،‬‬ ‫بـرای فرزندانـی کـه از سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه بعـد به دنیـا امده انـد‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه فرزنـداوری‪ ،‬بـه ازای فرزنـد اول‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تومـان‪ ،‬بـه ازای فرزنـد دوم ‪ ۴۰‬میلیون تومـان‪،‬‬ ‫بـه ازای فرزنـد سـوم ‪ ۶۰‬میلیون تومـان‪ ،‬بـه ازای فرزنـد‬ ‫چهـارم ‪ ۸۰‬میلیون تومـان و بـه ازای فرزنـد پنـج بـه‬ ‫یشـود‪ .‬تسـهیالت‬ ‫بعـد ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان پرداخـت م ‬ ‫فرزنـداوری بـدون الـزام بـه سـپرده گذاری و بـا شـش ماه‬ ‫دوره تنفـس بـرای شـروع اقسـاط و بـا کارمـزد حدا کثـر‬ ‫یشـود و‬ ‫چهار درصـد ب هصـورت سـاالنه پرداخـت م ‬ ‫همچنیـن درمـورد تولـد فرزنـدان دوقلـو و بیشـتر بـه ازای‬ ‫هـر فرزنـد یـک وام تعلـق می گیـرد و ترتیـب تولـد لحـاظ‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعاملبیمهسرمد‪:‬‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬کانون همه تحوالت بیمه سرمد است‬ ‫مدیرعامـل بیمـه سـرمد به مناسـبت روز ارتباطـات و روابط عمومـی‪ ،‬با‬ ‫حضـور در اداره کل روابط عمومـی و امـور بین الملـل ایـن شـرکت ضمن‬ ‫بازدید از روند فعالیت ها‪ ،‬با کارکنان این اداره کل دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫یعقوب رشنوادی‪ ،‬در این دیدار با اشاره به اهمیت حوزه روابط عمومی‬ ‫در شـرکت ها و سـازمان ها گفـت‪« :‬امـروز نقـش روابط عمومـی در‬ ‫سـازمان های پیشـرو برجسـته اسـت‪ .‬حـوزه روابط عمومـی‪ ،‬رسـانه و‬ ‫تبلیغـات بـا فکـر انسـان ها سـروکار دارد و مدیریـت افـکار عمومـی کار‬ ‫یسـت»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه تصویـری کـه از یـک‬ ‫بسـیار پیچیده ا ‬ ‫برنـد در ذهـن افـراد جامعـه شـکل می گیـرد‪ ،‬اهمیـت زیـادی دارد و‬ ‫گاهـی می توانـد از واقعیـت هـم مه متـر باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬تصویـر و تصـور‬ ‫یسـازد و‬ ‫از یـک برنـد را روابط عمومـی و تبلیغـات در ذهـن جامعـه م ‬ ‫به همین دلیـل‪ ،‬در شـرکت بیمه سـرمد تا کیـد ویـژه ای بر جدی گرفتن‬ ‫حـوزه روابط عمومـی داریـم‪ .‬روابط عمومـی‪ ،‬مبـداء و کانـون همـه‬ ‫تحـوالت در بیمـه سـرمد اسـت و بایـد پیشـران حوز ههـای دیگـر در‬ ‫شـرکت باشـد و تالش مدیران ارشـد نیز این اسـت که بتوانند راه را برای‬ ‫تاثیرگذاری بیشتر حوزه روابط عمومی هموار کنند»‪ .‬رشنوادی افزود‪:‬‬ ‫«خواسـته من از همکاران روابط عمومی این اسـت که در کار رسـانه ای‬ ‫و تبلیغـات‪ ،‬ب هجـای تمرکـز بـر افـراد‪ ،‬بـر روی برنـد شـرکت بیمـه سـرمد‬ ‫تمرکـز کننـد و تصویـری مناسـب از برند بیمه سـرمد و خدمات شـرکت‬ ‫در اذهـان عمومـی ایجـاد کننـد»‪.‬‬ ‫مدیرعاملموسسه اعتباری ملل‪:‬‬ ‫در کنار ارائه خدمات مطلوب‪ ،‬مشاور خوبی برای مشتریان باشید‬ ‫جلسـه هم اندیشـی و بیـان اهـداف و برنام ههـای ‪۱۴۰۱‬‬ ‫موسسـه اعتبـاری ملـل بـا حضـور مدیرعامـل و اعضـای‬ ‫هیئت مدیـره و معاونیـن و روسـای ادارات‪ ،‬مشـاورین‬ ‫و مدیریـت و کارکنـان شـعب اسـتان تهـران بـا رعایـت‬ ‫شـیوه نامه های بهداشـتی برگـزار شـد‪ .‬حجت االسلام‬ ‫جـوادی ضمـن تشـکر از کارکنـان موسسـه درجهـت نیـل‬ ‫بـه اهـداف در سـال ‪ ۱۴۰۰‬گفـت‪« :‬بـا کارشناسـی و بررسـی‬ ‫صورت گرفتـه اهدافـی را بـرای سـال ‪ ۱۴۰۱‬تبییـن کردیـم کـه‬ ‫امیـدوارم بـا همدلی و سخت کوشـی بـه این اهداف دسـت‬ ‫یابیـم»‪ .‬وی با تا کی دبـر انتقـال تجربـه بـه یکدیگـر گفـت‪:‬‬ ‫«بعضـی از دانشـمندان تجربـه را باالتـر از علـم می داننـد و‬ ‫انتقـال ان را باعـث صرفه جویـی در وقـت و هزینه محاسـبه‬ ‫کردنـد پـس توصیـه می کنم تجربیـات را ب ههـم دیگر انتقال‬ ‫دهیـد کـه این امـر باعـث ارتقای عملکـرد در حـوزه فعالیت‬ ‫خـود خواهـد شـد»‪ .‬وی بااشـاره به اهـداف موسسـه‬ ‫درخصوص جذب منابع و افزایش سهم بازار‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«اسـتان تهران به لحاظ دارابودن ظرفیت ها در حوزه های‬ ‫مختلـف ازقبیـل تولیـد‪ ،‬صنعـت‪ ،‬گردشـگری و خدمـات‬ ‫مسـتعد اتخاذ تدابیر و راهکارهای الزم برای افزایش سـهم‬ ‫بـازار اسـت»‪ .‬مدیرعامـل با تا کی دبـر تکریم مشـتریان اعـم از‬ ‫سـپرده گذاران و تسهیالت گیرندگان گفت‪« :‬سپرده گذاران‬ ‫و تسـهیالت گیرندگان مانند دوبال یک پرنده هسـتند که‬ ‫نقـص هرکـدام باعـث ایجاد مشـکل خواهد شـد؛ درنتیجه‬ ‫توا مبـودن ورودی و خروجـی منابـع در موسسـه را مـورد‬ ‫رصد قرار دهید»‪ .‬وی با استفاده از بانکداری نوین در ارائه‬ ‫خدمـات گفـت‪« :‬ارائـه خدمـات منطبـق بـا نیـاز مشـتری از‬ ‫اهمیـت زیادی برخوردار اسـت و باید خدمـات را به موقع و‬ ‫دراسـر ع وقت و بـا تکریـم بـه مشـتری ارائـه دهیـم»‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون؛حامی تولید و کارافرینی‬ ‫سرپرست بانک توسعه تعاون گفت‪« :‬بانک توسعه تعاون‬ ‫یسـت»‪ .‬محمـد شـیخ‬ ‫همـواره حامـی تولیـد و کارافرین ‬ ‫حسینی در حاشیه سفر رئیس کل بانک مرکزی و مدیران‬ ‫کهـای کشـور بـه تبریـز از شـرکت دانش بنیـان‬ ‫عامـل بان ‬ ‫ا کپـا در شـهرک سـرمایه گذاری خارجـی بازدیـد کـرد‪ .‬وی در‬ ‫دیـدار بـا مدیـران ایـن شـرکت خصوصـی گفـت‪« :‬حمایـت‬ ‫از تولیـدات اشـتغال افرین بـرای بانـک مـا یـک افتخـار‬ ‫اسـت‪ .‬مجموعـه موفـق ا کپـا نیـز به عنـوان یک برنـد موفق‬ ‫و خوشـنام یکـی از نمون ههـای برتـر در حـوزه شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان اسـت»‪ .‬وی تعامـل د وسـویه بیـن بانـک‬ ‫و شـرکت ها را زمین هسـاز تحقـق تحـول در چرخـه تولیـد‬ ‫خوانـد و افـزود‪« :‬ا گـر ایـن همـکاری د وسـویه تقویت شـود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قطعا بسـتر حمایت از سـایر حلقه های مرتبط با تولید نیز‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫بیش ازپیـش تقویـت م ‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی حکیم طب‬ ‫تربت شرکت تعاونی‬ ‫به شماره ثبت ‪ 991‬و شناسه ملی ‪10380110482‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی مـورخ ‪1400/06/20‬‬ ‫و نامـه شـماره ‪ 3624‬مـورخ ‪ 1400/07/20‬اداره کل تعـاون کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی تربت حیدریه تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد‪ -1 :‬صورت های‬ ‫مالـی سـال های ‪ 1397‬و ‪ 1398‬و ‪ 1399‬مـورد تصویـب قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬محمدابراهیـم تیمـوری ‪ 0702313351‬و شـهرام فروغیـان‬ ‫‪ 0702326933‬و محمـد صمـدی ‪ 0700211251‬بـه سـمت اعضـای‬ ‫اصلـی هیئت مدیـره و علیرضـا تیمـوری ‪ 0700181334‬و غالمرضـا‬ ‫حاتمیـان ‪ 0702324604‬بـه سـمت اعضـای علی البدل هیئت مدیره‬ ‫بـرای مـدت سـه سـال تعییـن شـدند‪ -3 .‬غالمرضـا کمبرانـی‬ ‫‪ 0702331211‬و الهـام تیمـوری ‪ 0702578096‬بـه ترتیـب بـه سـمت‬ ‫بـازرس اصلـی و علی البـدل بـرای مـدت یکسـال تعییـن شـدند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1321716‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی حکیم طب تربت‬ ‫شرکتتعاونی‬ ‫به شماره ثبت ‪ 991‬و شناسه ملی ‪10380110482‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1400/06/20‬و نامـه‬ ‫شـماره ‪ 3624‬مـورخ ‪ 1400/07/20‬اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫تربت حیدریـه تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محمدابراهیـم تیمـوری‬ ‫‪ 0702313351‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره؛ شـهرام فروغیـان‬ ‫‪ 0702326933‬بـه سـمت نایب رئیـس هیئت مدیـره و محمـد صمـدی‬ ‫‪ 0700211251‬بـه سـمت منشـی هیئت مدیـره انتخـاب شـدند‪ .‬علیرضـا‬ ‫تیموری ‪ 0700181334‬به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال‬ ‫انتخـاب شـد‪ .‬کلیـه قراردادهـا و اسـناد رسـمی و تعهـداور بانکـی از قبیـل‬ ‫چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـرات و اوراق بهـادار بـا امضـای ثابـت مدیرعامـل علیرضـا‬ ‫تیمـوری و منشـی هیئت مدیـره محمـد صمـدی و یـا محمدابراهیـم‬ ‫تیمـوری و مهـر شـرکت دارای اعتبـار اسـت و اسـناد عـادی و نام ههـا بـا‬ ‫امضـای علیرضـا تیمـوری و مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1321721‬‬ ‫ا گهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی کالسه ‪140000630‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی شـماره ‪ 140004006373000036‬خانـم فهیمـه سـلیمانی بـه اسـتناد سـند‬ ‫ازدواج شـماره ده هـزار و سـیصد و دوازده مـورخ بیسـت و ششـم ابـان مـاه سـال یکهـزار و سـیصد و نـود‬ ‫و هشـت تنظیمـی دفترخانـه ازدواج شـماره پنجـاه و یـک باخـرز اجرائیـه ای نسـبت بـه تعـداد نود سـکه‬ ‫طالی تمام بهار ازادی علیه اقای مجید هوشـمندفر در واحد اجرای باخرز صادر کرد‪ .‬اجرائیه صادره‬ ‫در تاریخ بیسـت و دوم ابان ماه سـال یکهزار و چهارصد به مدیون ابالغ شـد‪ .‬سـپس با توجه به توقیف‬ ‫فیزیکـی خـودرو مدیـون در حـوزه ثبتـی تربت جـام‪ ،‬حسـب درخواسـت بسـتانکار جهـت ادامه عملیات‬ ‫اجرایـی در قبـال کل مهریـه کـه بـه مبلـغ دوازده میلیـارد و سـیصد و سـی میلیـون ریـال مقـوم شـده بـه‬ ‫انضمـام مبلـغ ششـصد و شـانزده میلیـون و پانصـد هـزار ریـال حقـوق دولتـی به واحـد اجـرای اداره ثبت‬ ‫اسـناد تربت جـام نیابـت داده شـد و پرونـده اجرایـی تحـت کالسـه ‪ 140000630‬در ایـن واحـد تشـکیل و‬ ‫خـودرو سـواری پرایـد بـه شـماره انتظامـی نهصـد و چهـل و هفـت هــ سـی و دو ایـران سـی و دو متعلـق‬ ‫بـه مدیـون توقیـف و بـه پارکینـگ حمایـت بـه نشـانی تربت جـام جـاده بزد منتقل و حسـب درخواسـت‬ ‫وکیـل بسـتانکار و طبـق صورتجلسـه ارزیابـی مـورخ چهـارم بهمـن مـاه یکهـزار و چهارصـد مامـور ابلاغ و‬ ‫اجـرای ثبـت تربت جـام نسـبت بـه ارزیابـی ان اقـدام شـد‪ .‬مشـخصات خـودرو مذکـور طبـق نظریـه وارده‬ ‫مـورخ چهـارم بهمـن مـاه سـال یکهزار و چهارصد کارشـناس بدین شـرح اسـت‪ :‬خـودرو پراید به شـماره‬ ‫انتظامی نهصد و چهل و هفت هـ سـی و دو ایران سـی و دو مدل هزار و سـیصد و هشـتاد و چهار‪ ،‬رنگ‬ ‫مسـی‪ ،‬شـماره موتـور ‪ M13/1337637‬و شـماره شاسـی ‪ S1412284722013‬موتـور و گیربکـس سـالم‪،‬‬ ‫اینه بغل دو طرف سـالم‪ ،‬شیشـه کامل سـالم‪ ،‬خطرهای عقب و چراغ های جلو سـالم‪ ،‬سـپر جلو سـالم‬ ‫و سـپر عقـب نیـاز بـه تعویـض دارد‪ ،‬داشـبورد نیـاز به ترمیـم دارد‪ ،‬تـودوزی داخلی نیاز به به ترمیـم دارد‪،‬‬ ‫السـتیک های جلـو و عقـب شـصت درصـد‪ ،‬بدنـه خـودرو نیـاز بـه صافـکاری و رنـگ دارد‪ .‬باطـری نیاز به‬ ‫تعویض دارد که به مبلغ سـیصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی و قطعیت یافته اسـت‪ .‬لذا خودرو مذکور‬ ‫بـه مبلـغ سـیصد و پنجـاه میلیـون ریـال از طریـق مزایده در روز چهارشـنبه مورخ هجدهم خـرداد ماه‬ ‫سـال یکهـزار و چهارصـد و یـک از سـاعت نـه صبـح الـی دوازده ظهـر در تربت جـام اداره ثبـت اسـناد‬ ‫و املا ک تربت جـام واحـد اجـرای اسـناد رسـمی بـه باالتریـن قیمـت کـه خریـدار داشـته باشـد بـه فروش‬ ‫خواهـد رسـید‪ .‬مزایـده از مبلـغ سـیصد و پنجـاه میلیـون ریـال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی‬ ‫ً‬ ‫نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬طبـق مـاده صـد و سـی و شـش ائین نامـه اجرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجرا‪،‬‬ ‫شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و‬ ‫حضور خریدار یا نماینده قانونی در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنده مزایده مکلف اسـت مابه التفاوت مبلغ‬ ‫فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد و درصورتـی کـه‬ ‫ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به‬ ‫حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده در صورت‬ ‫تقاضـای بسـتانکار تجدیـد می شـود‪ .‬مطابـق فـراز شـش بنـد "الـف" مـاده صـد و بیسـت و یـک ائین نامه‬ ‫اجـرا‪ ،‬پرداخـت بدهی هـای مربوطـه تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکه رقم قطعی انها معلوم شـده یا نشـده‬ ‫بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و کلیـه هزینه هـای قانونـی از جمله طلب شـرکت لیزینگ‪ ،‬نیم عشـر‪ ،‬حق‬ ‫ً‬ ‫مزایـده و غیـره طبـق مقـررات وصول خواهد شـد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم شـود‪،‬‬ ‫مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/02 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانم اعظـم صمدی کوشـکی فرزند نجف بـه ش ش‬ ‫‪ 1158‬و شـماره ملـی ‪ 0939700816‬صـادره از مشـهد بـه اسـتناد دو‬ ‫بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده دفترخانـه ‪ 39‬اسـفراین منضـم بـه‬ ‫تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول‬ ‫یسـت سـند مالکیت ششـدانگ‬ ‫بـه ایـن اداره مراجعـه کرده و مدع ‬ ‫زمیـن پلا ک ‪ 525‬فرعـی از پلا ک ‪ 227‬فرعـی از ‪ 75‬اصلـی قریـه‬ ‫کوشکی واقع در بخش ‪ 5‬حوزه ثبتی شهرستان اسفراین به ادرس‬ ‫اسـفراین‪ ،‬روسـتای کوشـکی کـه متعلـق بـه خـود ایشـان اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫علـت نامعلـوم مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر املا ک معلـوم‬ ‫شـد نسـبت بـه مـورد ثبـت فـوق بـه نـام متقاضـی المثنـی ذیـل‬ ‫دفتـر ‪ 258‬صفحـه ‪ 232‬ثبـت ‪ 38715‬سـند مالکیـت دفترچـه ای‬ ‫بـه سـریال ‪ 0378353‬صـادر و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبـت‪ ،‬مراتب یک نوبت‬ ‫یشـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫مذکـور بـوده و یـا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض‬ ‫خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم‬ ‫یسـت چنانچـه در ظـرف مهلت مقـرر اعتراض نرسـد یا‬ ‫کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‪،‬‬ ‫اداره ثبـت طبـق مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی‬ ‫اقـدام خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫اردالن محمدی کوشکی‪ ،‬رئیس‬ ‫شناسه ا گهی ‪1320748‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک اسفراین‪ ،‬ازطرف محمود ضرغامی‬ ‫صرفه جویی چشمگیر در پرداخت حق بیمه‬ ‫با بیمه نامه بدنه کیلومتری سامان‬ ‫معاون مدیر بیمه های اتومبیل ش ــرکت بیمه س ــامان‪،‬‬ ‫اع ــام کرد که «بیم ــه بدنه کیلومتری» به عن ــوان یکی از‬ ‫خالقانه ترین محصوالت این ش ــرکت با اس ــتقبال خوب‬ ‫مش ــتریان هم ــراه ش ــده اس ــت‪ .‬نس ــیم ش ــبیری‪ ،‬تا کید‬ ‫ک ــرد ک ــه «بیمه نام ــه بدن ــه کیلومت ــری» نه تنه ــا هم ــه‬ ‫پوشـ ـش های بیمه بدنه عادی را داراست؛ بلکه قیمت‬ ‫یش ــده خ ــودرو اس ــت و‬ ‫ان متناس ــب ب ــا مس ــافت ط ‬ ‫در نتیجه توانس ــته رابطه ای عادالن هت ــر میان حق بیمه‬ ‫پرداخت ــی توس ــط بیمه گذار ب ــا خدمات دریافت ــی برقرار‬ ‫کن ــد‪ .‬به گفت ــه وی؛ اطالعات موجود نش ــان می دهد که‬ ‫از س ــال گذش ــته تا به ام ــروز ‪ ۱۴۰۰ ،‬فقره از ای ــن بیمه نامه‬ ‫توس ــط بیمه گذار ش ــرکت بیمه س ــامان خریداری شده‬ ‫اس ــت‪ .‬ش ــبیری‪ ،‬گفت‪« :‬از مح ــل این بیمه نام ــه که در‬ ‫قالب س ــه ط ــرح ‪ ۸ ، ۵‬و ‪ ۱۲‬هزار کیلومتری‬ ‫یش ــود‪ ،‬بی ــش از ‪ ۲.۷‬میلیارد ریال‬ ‫ارائه م ‬ ‫خسارت نیز به مش ــتریان پرداخت شده‬ ‫یهـــا نشـــان‬ ‫اس ــت‪ .‬به گفت ــه وی؛ ارزیاب ‬ ‫می ده ــد که هر خ ــودرو به طور متوســـط‬ ‫س ــالیانه ‪۱۵‬هزار کیلومت ــر حرکت می کند؛‬ ‫ام ــا تع ــداد خودروهای ــی که بســـیارکمتر‬ ‫از این رق ــم متوس ــط حرک ــت می کننـــد نیـــز قابل توجـــه‬ ‫اس ــت؛ هرچندک ــه در رون ــد خریـــد بیمـــه بدنـــه عادی‪،‬‬ ‫ح ــق بیمه پرداخت ــی می ــان خودروهای بـــا کارکردهای‬ ‫ک ــم‪ ،‬متوس ــط و یا ب ــا کارکرد زی ــاد تفاوتی وجـــود ندارد»‪.‬‬ ‫مع ــاون مدیر بیمه های اتومبیل شـــرکت بیمه ســـامان‬ ‫گف ــت‪« :‬ش ــرکت بیمه س ــامان بـــا ارائه محصـــول «بیمه‬ ‫بدنـــه کیلومتـــری» ایـــن امـــکان را بـــرای بیم هگ ــذاران‬ ‫خـــود فراهـــم کـــرده تـــا بتواننـــد متناســـب بـــا می ــزان‬ ‫اســـتفاده از خـــودرو‪ ،‬حق بیمـــه بدنه ان را نیـــز پرداخت‬ ‫کننـــد‪ .‬هم وطنـــان گرامـــی جهـــت کســـب اطالع ــات‬ ‫بیشـــتر می تواننـــد بـــه ســـایت بیمه ســـامان به نش ــانی‬ ‫‪ www.si24.ir‬مراجعه کنند»‪.‬‬ ‫امادگی بانک سپه برای کمک به واحدهای تولیدی و اشتغال زایی‬ ‫مدیرعامـل بانـک سـپه از امادگـی ایـن بانـک بـرای کمک‬ ‫بـه رونـق تولیـد و اشـتغال زایی و خدمات رسـانی ویـژه بـه‬ ‫واحدهـای تولیـدی و صنعتـی بـزرگ خبـر داد‪ .‬دکتـر ایـت‬ ‫الـه ابراهیمـی به همـراه دکتـر علـی صالح ابـادی رئیـس کل‬ ‫کهـای کشـور‬ ‫بانـک مرکـزی و مدیـران عامـل برخـی بان ‬ ‫بـرای بررسـی مسـائل حـوزه بانکـی اسـتان اذربایجـان‬ ‫شـرقی به شـهر تبریز سـفر کرد‪ .‬دکتر ابراهیمی در حاشیه‬ ‫بازدیـد از چنـد واحد تولیدی‪ ،‬تا کید کـرد‪« :‬در حال حاضر‬ ‫واحدهـای تولیـدی بسـیاری در اسـتان اذربایجـان‬ ‫شـرقی بـا پشـتیبانی بانـک سـپه فعالیـت می کننـد و ایـن‬ ‫تهـا افزایش می یابد»‪ .‬دکتر ابراهیمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫حمای ‬ ‫«بانـک سـپه در کنـار پشـتیبانی از واحدهـای تولیـدی‪،‬‬ ‫در زمینـه رفـع نیازهـای اقشـار مختلـف مـردم گام هـای‬ ‫مهمـی در اقصی نقـاط کشـور نظیـر اسـتان اذربایجـان‬ ‫شـرقی برداشـته است»‪ .‬مدیرعامل بانک سـپه از امادگی‬ ‫ایـن بانـک بـرای کمـک بـه رونـق تولیـد و اشـتغال زایی و‬ ‫خدمات رسـانی ویـژه بـه واحدهـای تولیـدی و صنعتـی‬ ‫بـزرگ در کشـور خبـر داد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 39‬درصد تسهیالت شعبه یزد بانک توسعه صادرات‬ ‫بهشرکت های دانش بنیان‬ ‫شـعبه یـزد بانـک توسـعه صـادرات در سـال ‪ ۱۴۰۰‬رقمـی‬ ‫بیـش از ‪ ۸۲۱‬میلیارد تومـان تسـهیالت پرداخـت کـرده کـه‬ ‫از این رقـم ‪ ۳۲۶‬میلیارد تومـان (معـادل ‪ ۳۹‬درصـد) ان بـه‬ ‫شـرکت های دانش بنیان پرداخت شـده اسـت‪ .‬این بانک‪ ،‬در ‬ ‫چن دسـال اخیر اقدامـات خوبـی را در حوزه اعطای تسـهیالت‬ ‫بـه شـرکت های دانش بنیـان بـا همـکاری معاونـت علمـی و‬ ‫فنـاوری ریاسـت جمهوری‪ ،‬صنـدوق نـواوری و شـکوفایی و‬ ‫صندوق توسـعه ملی اغاز کرده اسـت‪ .‬بانک توسـعه صادرات‬ ‫ایـران در سـال ‪ ۱۴۰۰‬در مجمـوع بیـش از ‪ 1200‬میلیارد تومـان‬ ‫تسـهیالت بـه شـرکت های دانش بنیـان پرداخـت کـرد و‬ ‫شـعبه یـزد نیـز بـا اعطـای ‪ ۳۲۶‬میلیارد تومـان از این رقـم بـه‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان سـهمی بـاال از این رقـم را ب هخـود‬ ‫ی (کارشـناس اعتبـارات شـعبه‬ ‫اختصـاص داد‪ .‬محمـد بحرینـ ‬ ‫یـزد) دربـاره نـرخ سـود تسـهیالت اعطایـی بـه شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان نیـز گفـت‪« :‬در صورتی کـه شـرکت دانش بنیـان‬ ‫از سـوی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری معرفـی‬ ‫شـده باشـد و بانک از محل منابع ریالی صندوق توسـعه ملی‬ ‫بـا نـرخ ‪ ۱۲‬درصـدی بـه ان هـا تسـهیالت خواهـد داد‪ .‬به گفتـه‬ ‫بحرینـی؛ در صورتی کـه منابـع سـپرده ریالـی صنـدوق توسـعه‬ ‫ملـی موجـود نباشـد یـا بایـد منتظـر بماننـد یـا اینکـه بانـک‬ ‫توسـعه صـادرات از محـل منابـع خـود و بـا نرخ سـود ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫بـه ایـن شـرکت ها تسـهیالت اعطـا خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫تا کید رئیس جمهوری بر اجرای تعهدات نظام بانکی در حوزه ساخت مسکن‬ ‫مدیر عامـل بانـک مسـکن از تا کیـد رئیس جمهـوری بـر‬ ‫اجـرای تعهـدات نظـام بانکـی در حـوزه سـاخت مسـکن در‬ ‫جلسـه شـورای عالی مسـکن خبـر داد و گفـت‪« :‬در این جلسـه‬ ‫ریاسـت جمهوری از سیسـتم بانکـی کشـور انتظـارات بیشـتری‬ ‫در خصـوص رونـد فعالیـت حـوزه مسـکن داشـت و تکالیفـی را‬ ‫هم دراین زمینه به وزرای محترم ابالغ کرد که در اینده نزدیک‬ ‫به نظام بانکی کشـور اعالم خواهد شـد»‪ .‬دکتر محمود شـایان‬ ‫با اشـاره به تا کیـد رئیس جمهـوری بر لزوم تحقق وعده سـاخت‬ ‫چهارمیلیـون مسـکن طـی چهارسـال در دولـت سـیزدهم‪،‬‬ ‫خاطر نشـان کـرد‪« :‬اقـای رئیسـی در این جلسـه بـر شـتاب‬ ‫بیشـتر در حوزه سـاخت مسـکن تا کید کرد و البته ابهاماتی در‬ ‫مباحـث قانونـی میـان وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬بانـک‬ ‫مرکـزی و سـازمان برنام هو بودجـه وجـود داشـت کـه بنـا شـد‬ ‫نمـوارد نیـز طـی روزهـای اینـده حـل شـود»‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫کسب رتبه برتر توسط روابط عمومی بانک مسکن‬ ‫در مجموعه وزارت راه وشهرسازی‬ ‫روابط عموم ــی و ح ــوزه مدیری ــت بان ــک مس ــکن در‬ ‫یه ــای‬ ‫مراس ــم گردهمای ــی سراس ــری روابط عموم ‬ ‫وزارت را هو شهرس ــازی موف ــق ب ــه کس ــب رتب ــه برت ــر در‬ ‫بخ ــش تولی ــد محت ــوای چندرس ــانه ای و متن ــی‪ ،‬تعام ــل‬ ‫ب ــا رس ــانه ها و حض ــور در ش ــبکه های اجتماعـــی شـــد‪.‬‬ ‫در این مراس ــم از مه ــدی س ــندگل نظامـــی (مدیـــر‬ ‫ام ــور روابط عموم ــی و ح ــوزه مدیری ــت بان ــک مس ــکن)‬ ‫به واســـطه عملکـــرد ایـــن مجموعـــه بـــا اهـــدای ل ــوح‪،‬‬ ‫تقدی ــر ش ــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانی و کارت خودرو سـواری پراید جی تی ایکس ای به رنگی سـفید روغنی مدل ‪ ۱۳۸۳‬با شـماره پال ک ایران ‪۶۸۳ -۴۲‬ب‪ ۴۸‬و شـماره موتور‬ ‫‪ ۰۰۷۲۱۴۳۶‬و شماره شاسی ‪ S1412283265109‬به مالکیت امید عزیزی با کد ملی ‪ ۰۸۴۰۰۳۶۷۵۲‬مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ف‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای مسلم رحیم پور به ادرس‪ :‬شهرری‪ ،‬دیلمان‪ ،‬خیابان ‪35‬متری امام حسین(ع)‪ ،‬خیابان‬ ‫‪ 24‬متـری منتظـری‪ ،‬کوچـه شـهید زمانـی‪ ،‬پلا ک ‪ 24‬و ‪ 26‬بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد مصدق‬ ‫بـه شـماره ‪ 26555‬مـورخ ‪ 1401/02/17‬دفترخانـه ‪ 7‬کهریـزک بـه شـرح وارده ‪ 4004301‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/02/17‬اعلام کـرده کـه ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان قطعـه پنجـم در طبقه سـوم به‬ ‫مسـاحت ‪ 54/11‬مترمربـع پلا ک ‪ 1467‬فرعـی از ‪ 119‬اصلـی ذیـل ثبـت ‪ 597242‬صفحـه ‪232‬‬ ‫دفتـر ‪ 2478‬و سـند شـماره چاپـی ‪ 717101‬بـه نـام مسـلم رحیم پـور صـادر شـده و برابـر گواهـی‬ ‫دفتـر املا ک و برابـر رهنـی شـماره ‪ 133999‬مـورخ ‪ 1390/12/15‬دفترخانـه ‪ 5‬ری در رهـن بانک‬ ‫ثبت شده است‪ ،‬به علت جابجایی منزل مفقود شده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معامله ای کـرده یـا مدعی وجود سـند مالکیت نـزد خود‬ ‫اسـت‪ ،‬بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم کنـد و ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا‬ ‫درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت المثنـی سـند‬ ‫مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪110‬‬ ‫محمد جعفرعلی‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫مشـخصات محکوم علیـه‪ :‬نـام‪ :‬عبـاس‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬زنـدی‪ .‬نـام پـدر‪ :‬حسـین‪.‬‬ ‫مشـخصات محکوم لـه‪ :‬نـام‪ :‬سوسـن‪.‬‬ ‫نشـانی محـل اقامـت‪ :‬مجهـول المـکان‪.‬‬ ‫نام خانوادگـی‪ :‬بلنـدی‪ .‬نـام پـدر‪ :‬علـی‪.‬‬ ‫محکـوم بـه‪ :‬بـه موجـب رای شـماره دادنامـه ‪ 399‬مـورخ ‪ 1398/05/19‬حـوزه ‪959‬‬ ‫شـورای حـل اختلاف شهرسـتان ری کـه قطعیـت یافتـه اسـت محکوم علیـه محکوم‬ ‫است به‪ :‬پرداخت نفقه زوجه طبق نظریه کارشناس از مورخه ‪ 1398/01/15‬لغایت‬ ‫صـدور حکـم‪ ،‬ماهیانـه مبلـغ پانصد و پنجـاه هزار تومان به انضمام هزینه کارشـناس‬ ‫بـه مبلـغ صـد هـزار تومان و هزینه دادرسـی ‪ 110000‬ریـال در حق محکوم له به انضمام‬ ‫نیم عشـر دولتی‪ .‬مطابق مقررات محکوم علیه مکلف اسـت‪ :‬پس از ابالغ این اخطار‬ ‫اجرایـی ظـرف ده روز مفـاد ان را بـه موقـع اجـرا بگـذارد و یـا ترتیبـی بـرای پرداخـت‬ ‫محکوم بـه و یـا انجـام تعهـد و مفـاد رای بدهـد‪ .‬درغیراینصـورت پرونـده جهـت اقدام‬ ‫قانونـی بـرای اجـرای حکـم‪ ،‬بـه اجرای احکام دادگسـتری محل تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 959‬مجتمع شماره ‪ 20‬شهرستان ری‬ ‫م الف ‪847‬‬ ‫مناقصه اجرای عملیات ایجاد توسعه‬ ‫معابر شهری دزفول (اسفالت فرودگاه)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری دزفـول درنظـردارد مناقصـه عمومـی یک مرحله ای اجرای عملیات ایجاد توسـعه معابر‬ ‫شـهری دزفـول (اسـفالت فـرودگاه) را بـه شـماره سیسـتمی ‪ 2001050301000009‬از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار کند‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان از دریافـت و تحویـل اسـناد فراخـوان تـا بازگشـایی پا کت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخون درصورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬مورخه ‪1401/02/26‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/08‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز چهارشنبه مورخه ‪1401/03/18‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روز یکشنبه مورخه ‪1401/03/22‬‬ ‫وجه الضمان شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪ 1/682/580/000‬ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق فرمت‬ ‫ارائـه شـده و یـا فیـش نقـدی واریـزی بـه شـماره حسـاب ‪ 4057011407610659‬نـزد بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران‪،‬‬ ‫بدون قید و شـرط‪ ،‬در وجه حسـاب تمرکز وجوه سـپرده شـهرداری دزفول می بایسـت ارائه شـود‪.‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬شهرداری مرکزی دزفول‪ ،‬جنب فرمانداری‪ -‬تلفن‪42420511-3 :‬‬ ‫م الف ‪1401-11‬‬ ‫سیدمحمدحسن عیسی زاده؛ شهردار دزفول‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫سارهای دردسرساز؛ باعث قطعی لحظه ای برق‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیع برق گلستان گفت که‬ ‫ورود پرندگان مهاجر از گونه «سار» و نشستن‬ ‫گروهی ان ها روی سیم های شبکه برق‪ ،‬باعث‬ ‫بـروز اختلال در ‪ ۴۰‬درصد از شـبکه ‪ ۲۰‬کیلوولت‬ ‫توزیـع برق شـد‪ .‬وی افـزود‪« :‬کالله ‪ ۶۵۰‬کیلومتر‬ ‫شـبکه ‪ ۲۰‬کیلوولـت دارد که این روزها نشسـتن‬ ‫سـارها روی سـیم های بـرق‪ ،‬سـبب ایجـاد‬ ‫یشـود»‪ .‬سـید‬ ‫اختلال و خاموشـی بـرق م ‬ ‫احمـد موسـوی گفـت‪« :‬سـال های قبـل نیـز در بهـار سـارهای مهاجـر به ویـژه‬ ‫یشـدند و مشـکلی ایجاد‬ ‫از خراسـان شـمالی بـا تعـداد کمتـری وارد گلسـتان م ‬ ‫کسـالی شـدید اسـتان هم جوار‪،‬‬ ‫نمی کردند‪ .‬امسـال و پارسـال باتوجه به خش ‬ ‫تعداد بیشتری از این پرندگان به استان وارد که نتیجه گروهی نشستن ان ها‬ ‫روی سیم های برق‪ ،‬اختالل در شبکه توزیع ایجاد و باعث بروز خاموشی های‬ ‫لحظه ای در شبکه شده اند‪ .‬تجمع این پرندگان روی سیم های شبکه توزیع‬ ‫بـرق باعـث قطعـی لحظـه ای شـبکه اصلی برق و سـوختن فیوز در شـبکه های‬ ‫یشـود کـه بـا وجـود اعـزام تی مهـای شـرکت بـرق بـرای رفـع مشـکل‬ ‫فرعـی م ‬ ‫یهـا به دلیـل تعـدد مـوارد خاموشـی‪ ،‬گاهـی اتصـال مجـدد بـرق زمـان‬ ‫خراب ‬ ‫بیشـتری نیـاز دارد»‪ .‬سرپرسـت شـرکت توزیـع بـرق گلسـتان گفـت‪« :‬اقدامـات‬ ‫مختلفـی ماننـد تغییـر ارایش شـبکه توزیع برق و نصب اسپیسـر (فاصل هگـذار)‬ ‫بیـن خطـوط در محـل تجمـع ایـن پرنـدگان بـرای پیشـگیری از بـروز اختلال‬ ‫انجـام شـد امـا ب هسـبب گسـتردگی شـبکه و زیادبـودن تعـداد جمعیـت سـارها‬ ‫همچنان در نقاط مختلف ایجاد نوسان می کند»‪ .‬کالله ‪ ۱۱۷‬هزارنفر جمعیت‬ ‫و ‪ ۱۷۵۲‬کیلومترمربع وسـعت و ‪ ۱۲۵۰‬کیلومتر شـبکه انتقال برق فشـارضعیف و‬ ‫متوسـط دارد‪.‬‬ ‫سرپرستبهزیستیاستان‪:‬‬ ‫نیازمند همراهی جامعه هدف‬ ‫برای مناسب سازی معابر هستیم‬ ‫سرپرسـت بهزیسـتی گلستان‬ ‫بسـازی‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای مناس ‬ ‫معابـر بـه همراهـی جامعـه‬ ‫داریـم»‪.‬‬ ‫هـدف نیـاز‬ ‫عـارف کیائـی در نشسـت‬ ‫اعضـای کمیتـه تخصصـی‬ ‫نهـای معلـوالن گفـت‪:‬‬ ‫بسـازی اسـتان و نماینـدگان منتخـب انجم ‬ ‫مناس ‬ ‫«جامعـه تحت پوشـش حـوزه معاونـت توان بخشـی یکـی از مهم تریـن جامعـه‬ ‫هـدف سـازمان بـوده و نمونـه بـارز صبر و تـوکل به خدا در جامعه اند‪ .‬بـرای رفع‬ ‫بسـازی اسـتان نیـاز بـه حمایـت و راهنمایـی توان خواهـان‬ ‫مشـکالت مناس ‬ ‫ً‬ ‫عزیـز را داریـم چرا کـه وسـعت دیـد انـان دراین زمینـه قطعـا بیشـتر و بهتـر از‬ ‫ماسـت»‪ .‬دراین جلسـه محمود امانیان با تشـریح خدمات انجا مشـده گفت‪:‬‬ ‫بسـازی‬ ‫بسـازی فقـط بـرای مبلمـان شـهری نبـوده و مـا نیاز به مناس ‬ ‫«مناس ‬ ‫در تمـام موضوعـات جامعـه مانند رسـانه و فضای مجـازی نیز داریـم»‪ .‬معاون‬ ‫توان بخشی گلستان گفت‪« :‬فعالین فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای‬ ‫بسـازی ایـن محیـط ویـژه مددجویـان‬ ‫دیجیتـال بـا ورود بـه عرصـه مناس ‬ ‫گسـازی برخـورد بـا‬ ‫تحت پوشـش می تواننـد گام بلنـدی درراسـتای فرهن ‬ ‫این افـراد و جـذب مشـارکت انـان اقـدام کننـد»‪ .‬درادامه هریـک از اعضا به بیان‬ ‫نبـاره پرداختنـد‪.‬‬ ‫نظـرات و مشـکالت خـود درای ‬ ‫اجرای سامانه عملیات هوشمند هال ل احمر‬ ‫به صورت پایلوت در استان‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هالل احمر‬ ‫گلستان گفت‪« :‬سامانه عملیات‬ ‫هوشـمند جمعیـت هالل احمـر‬ ‫ب هصـورت پایلـوت در اسـتان‬ ‫گلسـتان اجـرا شـد»‪ .‬قاسـم‬ ‫غریب ابـادی بااشـاره به راه اندازی‬ ‫سـامانه عملیـات هوشـمند‬ ‫هالل احمر در استان گفت‪« :‬با راه اندازی سامانه جدید عملیات در جمعیت‬ ‫تهـای امـدادی هوشـمند خواهـد شـد‪.‬‬ ‫هالل احمـر فراینـد انجـام ماموری ‬ ‫سازمان امدادونجات به عنوان متولی پاسخگویی به حوادث و سوانح طبیعی‬ ‫نهـای خدمات رسـان همـواره تلاش می کنـد‬ ‫و همـکار و پشـتیبان دیگـر ارگا ‬ ‫در بحـث امدادرسـانی بـه حادثه دیـدگان ناشـی از حـوادث در کمترین زمـان‬ ‫ممکـن بهتریـن خدمـات را بـه هم وطنـان گرامـی ارائـه کنـد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫جمعیـت هالل احمر اسـتان گلسـتان عنوان کـرد‪« :‬درهمین راسـتا اسـتفاده از‬ ‫شیوه های نوین فراخوان و اعزام نیروهای امدادی به عملیات از دغدغه های‬ ‫اصلـی مدیـران جمعیت هالل احمر اسـت»‪ .‬غریب ابـادی افـزود‪« :‬ازایـن رو این‬ ‫سـازمان بااسـتفاده از فنـاوری دانش بنیـان‪ ،‬سـامانه ای را باعنـوان سـامانه‬ ‫عملیـات هوشـمند طراحـی و راه اندازی کرده اسـت کـه فرایند فراخـوان و اعزام‬ ‫ً‬ ‫نیروها‪ ،‬مسـیریابی محل حادثه و ثبت اطالعات حادثه در ان کامال هوشـمند‬ ‫انجام می شود»‪ .‬وی گفت‪« :‬ا کنون چهار استان کشور مانند استان گلستان‬ ‫کـه مرکـز کنتـرل و هماهنگـی عملیـات (‪ )EOC‬ان از پشـتوانه سـخت افزاری و‬ ‫نرم افزاری به روزتری برخوردار اسـت به صورت پایلوت انتخاب شـده اند تا پس‬ ‫از اسـتفاده و رفـع ایـرادات و نواقـص احتمالـی بـرای اسـتفاده دراختیـار دیگـر‬ ‫اسـتان ها قـرار گیـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مرکـز کنتـرل و هماهنگی هالل احمر اسـتان‬ ‫با هدف سنجش اولیه سامانه در برنامه عملیات نگار بااستفاده از تلفن همراه‬ ‫اندرویـد تمریـن لحظـه صفـر در سـطح پایگا ههـای اسـتان برگـزار کرده تـا میزان‬ ‫امادگـی نیروهـا و نحـوه پاسـخ دهی برنامـه را ارزیابـی کنـد»‪.‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2504‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سرپرستبهینه سازیمصرف گاز شرکت گاز خراسانرضویاز برگزارینشست‬ ‫هم اندیشـی بهین هسـازی مصرف گاز طبیعی در کارخانه های قند اسـتان خبر‬ ‫داد‪ .‬حمیدرضا افشون در این نشست که با حضور مدیران عامل کارخانه های‬ ‫قنـد اسـتان در محـل سـالن تعالـی اداره مرکـزی برگـزار شـد‪ ،‬با اشـاره به مصـرف‬ ‫باالی انرژی گاز طبیعی در بخش تولید قند و شکر‪ ،‬گفت‪« :‬کارخانه های قند‬ ‫در فصول سـرد سـال فعال هسـتند و به دلیل اسـتهال ک باالی تجهیزات روند‬ ‫مصـرف گاز طبیعـی بسـیارباالیی هـم دارنـد»‪ .‬وی با تا کی دبـر مدیریـت مصـرف‬ ‫گاز طبیعـی در صنایـع پرمصـرف افـزود‪« :‬بهبـود و اصلاح فرایندهـای تولیـد در‬ ‫صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ همانند کارخانه های قند سهم بسزایی در‬ ‫مدیریت پیک مصرف گاز استان و کمک به اقتصاد و کاهش بهای تمام شده‬ ‫کاال خواهد داشت»‪ .‬افشون گفت‪« :‬سیاست شرکت گاز خراسان رضوی کمک‬ ‫بـه مدیریـت مصـرف گاز طبیعـی ازطریق ارائـه مشـاوره و اموزش مدیـران انرژی‬ ‫یسـت»‪ .‬در بخشـی از این نشسـت مدیران عامل و‬ ‫واحدهای تولیدی صنعت ‬ ‫نمایندگانانرژی کارخانه هایقندنیشابور‪،‬تربت جام‪،‬تربت حیدریه‪،‬چناران‪،‬‬ ‫فریمـان و جویـن در مـورد اصلاح و بهین هسـازی مصـرف گاز مجموع ههـای‬ ‫خـود اعلام امادگـی کردند؛ بنابراین گزارش؛ تشـکیل کارگـروه مدیریت انـرژی در‬ ‫کارخان ههـای قنـد اسـتان‪ ،‬ارتبـاط دو طرفه و مسـتمر با کارشناسـان شـرکت گاز‬ ‫برای دریافت مشـاوره و ممیزی دوره ای انرژی و ارسـال نقشـه های زیرسـاختی‬ ‫مانیتورینگ به کارخانه های قندی اسـتان از دسـتاوردهای این نشسـت بود‪.‬‬ ‫هدیه یک میلیارد تومانی خیر نیک اندیش‬ ‫به استان قدس رضوی‬ ‫تهـای رواق‬ ‫یکـی از خیـران دلـداده امـام هشـتم؟ع؟‪ ،‬بـا هـدف توسـعه فعالی ‬ ‫کـودک حـرم مطهـر رضـوی‪ ،‬مبلـغ یک میلیارد تومـان بـه اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫تقدیـم کرد‪ .‬حجت االسال مو المسـلمین حسـین شـریعتی نژاد گفـت‪« :‬این فرد‬ ‫نیکـوکار کـه تمایـل داشـت نامی از او ذکر نشـود‪ ،‬در بازدیـدی کـه از رواق کودک‬ ‫حرم مطهر امام رضا؟ع؟ داشت‪ ،‬مبلغ یک میلیارد تومان برای توسعه فعالیت‬ ‫فرهنگی این رواق اهدا کرد و طبق درخواست این خیر‪ ،‬تمام مبلغ در راستای‬ ‫خدمت رسانی به کودکان هزینه خواهد شد»‪ .‬معاون تبلیغات اسالمی استان‬ ‫قـدس رضـوی افـزود‪« :‬یکـی از اهـداف مهـم ایـن معاونـت توسـعه خدمـات‬ ‫فرهنگـی ویـژه کـودکان اسـت و بر همین اسـاس عالو هبـر برنام ههـای مرسـوم‬ ‫گذشته‪ ،‬از ابتدای امسال و با افتتاح رواق کودک‪ ،‬اجرای برنامه های تخصصی‬ ‫و ویـژه ای بـرای ایـن گـروه سـنی اغـاز شـد تـا بـا خالقیـت و ارائـه راهکارهـای‬ ‫مناسـب‪ ،‬معـارف دینـی را بین کـودکان تبیین کنیم»‪.‬‬ ‫ری گردی دانشجویان خارجی مقیم تهران‬ ‫در اولین گردهمایی مدیران روابط عمومی حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به میزبانی فوالد مبارکه مطرح شد؛‬ ‫اثرگذاریروابط عمومی ها‬ ‫در اصالح فرهنگ و الگوی مصرف انرژی‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫اولیـن گردهمایـی مدیـران روابط عمومـی‬ ‫حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی ایـران‬ ‫به میزبانـی شـرکت فـوالد مبارکـه طـی‬ ‫سـه روز از ‪ 26‬لغایـت ‪ 28‬اردیبهشـت ماه‪،‬‬ ‫بـا حضـور ‪۵ ۰‬تـن از مدیـران روابط عمومـی‬ ‫شـرکت های مهـم حـوزه معـدن و صنایـع‬ ‫معدنـی ایـران‪ ،‬به منظـور هم افزایـی و‬ ‫برنامه ریـزی بـرای تحقـق شـعار «تولیـد؛‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افریـن» برگـزار شـد‪.‬‬ ‫محمدیاسـر طیب نیـا (مدیرعامـل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکه) در این گردهمایی بابیان اینکه‬ ‫امـروز روابط عمومـی به عنـوان هنـر هشـتم‬ ‫ً‬ ‫شناخت هشـده و صرفـا یـک شـغل نیسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬روابط عمومـی علـم توامـان بـا‬ ‫نسـازی نقـش‬ ‫هنـر اسـت و بایـد در تمد ‬ ‫ویـژه ای داشـته باشـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫یهـا در عصـر ارتباطـات‬ ‫امـروز روابط عموم ‬ ‫یکـی از ارکان سـازمان های بـزرگ و توسـعه‬ ‫سـرمایه های انسـانی هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬رمـز‬ ‫موفقیـت برندهـای جهانـی‪ ،‬فرهنـگ کار‬ ‫نهـا نهادینـه شـده‬ ‫و تولیـد اسـت کـه در ا ‬ ‫اسـت‪ .‬اطالع رسانی تنها یکی از رسالت های‬ ‫روابط عمومی هاست و کار روابط عمومی ها‬ ‫گسـازی در‬ ‫فراتـر از جهـاد تبییـن و فرهن ‬ ‫تهـای‬ ‫جامعـه اسـت؛ برای اینکـه از رقاب ‬ ‫نتـراز‬ ‫جهانـی حـذف نشـویم بایـد جها ‬ ‫فکـر کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬سرنوشـت صنایـع‬ ‫یگـردد و ا گـر‬ ‫مـا بـه نـوع نـگاه جامعـه برم ‬ ‫نتوانیـم بـا اصلاح نـگاه جامعـه بـه صنایـع‪،‬‬ ‫گسـازی کنیم‪ ،‬صنایع رو‬ ‫دراین زمینه فرهن ‬ ‫بـه اضمحلال خواهنـد رفـت»‪.‬‬ ‫روابط عمومی ها‬ ‫در خط مقدم جهاد تبیین هستند‬ ‫مدیـر روابط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫نیـز در این گردهمایـی افـزود‪« :‬لبـاس‬ ‫روابط عمومـی‪ ،‬لبـاس جهـاد اقتصـادی‬ ‫بـرای عمـل بـه وظیفـه تبییـن در عرصـه‬ ‫جهـاد تبییـن اسـت»‪ .‬محمدجـواد براتـی‬ ‫افـزود‪« :‬سـرعت و دقـت در روابط عمومـی و‬ ‫اسـتفاده صحیـح و علمـی از ابزارهـای نویـن‬ ‫در عرصـه ارتباطـات بـه تنویـر شایسـته‬ ‫افـکار عمومـی کمـک شـایانی می کنـد و‬ ‫قـدر و قیمـت شـرکت های بزرگـی همچـون‬ ‫فـوالد مبارکـه ب هشـکل بهتـری حفـظ‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬مدیـر روابط عمومـی شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬ایـن گردهمایـی‬ ‫کتـر مدیـران‬ ‫بـرای اشـنایی بیشـتر و نزدی ‬ ‫روابط عمومـی شـرکت های حـوزه معدنـی‬ ‫و صنایـع معدنـی کشـور بـود کـه تجربـه ای‬ ‫متفـاوت دراین حـوزه بـود و امیدواریـم‬ ‫این نشسـت ها تـداوم داشـته تـا بتوانیـم در‬ ‫عرصـه روابط عمومـی شـرکت های صنعتـی‬ ‫گام هـای موثرتـری را برداریـم»‪ .‬وی باتا کیدبر‬ ‫تهـای شـبانه روزی‬ ‫ضـرورت انعـکاس فعالی ‬ ‫صنعـت کشـور بیان کـرد‪« :‬امیـدوارم بتوانیم‬ ‫بـا عمـل بـه رسـالت خطیـر خـود در انعکاس‬ ‫دسـتاوردهای گـروه فـوالد مبارکـه‪ ،‬نقـش‬ ‫ویژه ای در امیدافرینی به جامعه ایفا کنیم»‪.‬‬ ‫براتـی بابیان اینکـه تزریـق امیـد بـه جامعـه‬ ‫یهـای‬ ‫یکـی از وظایـف مهـم روابط عموم ‬ ‫شـرکت های صنعتی و معدنی کشـور اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در دور ههـای مختلـف مدیریتـی‬ ‫روابط عمومـی فـوالد مبارکـه‪ ،‬گا مهـای‬ ‫مهمـی درراسـتای انعـکاس دسـتاوردهای‬ ‫ایـن شـرکت صورت گرفتـه اما تحوالت سـریع‬ ‫در حـوزه ارتباطـات‪ ،‬گـروه فـوالد مبارکـه را بـر‬ ‫ان داشـته تـا بـا طراحـی یـک مـدل جدیـد و‬ ‫عملیاتـی‪ ،‬گام دوم و نویـن روابط عمومـی‬ ‫ایـن شـرکت را در اینـده ای نزدیک کلید بزند‬ ‫و با نگاه به تجربیات گذشته و ظرفیت های‬ ‫موجـود گا مهـای جدیـدی برداشـته شـود»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬امـروزه نقـش و‬ ‫یهـا به مراتـب بیشـتر‬ ‫جایـگاه روابط عموم ‬ ‫از گذشـته بـر همـگان روشـن شـده اسـت‬ ‫و مدیـران سـازمان های پیشـرو به خوبـی‬ ‫می داننـد عملکرد روابط عمومی سـازمان ها‬ ‫نقشـی بسـزا در پیشـبرد اهـداف سـازمان و‬ ‫همـوار کـردن مسـیر پیـش روی ان دارنـد و‬ ‫نقشـی کـه در ده ههـای گذشـته حداقلـی و‬ ‫کم فروغ بود‪ ،‬در دنیای ارتباطات و گسترش‬ ‫یهـای نویـن ارتباطـی بـه نقشـی‬ ‫فناور ‬ ‫اسـتراتژیک و اثرگـذار تبدیـل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـر روابط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫تبـه‬ ‫گفـت‪« :‬شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز باعنای ‬ ‫مختصـات ویـژه و ویژگی های منحصربه فرد‬ ‫ً‬ ‫خـود طبیعتـا نیازمنـد یـک روابط عمومـی‬ ‫پویـا‪ ،‬بـه روز و اثربخـش اسـت تـا بتوانـد از‬ ‫جایـگاه ویـژه ایـن شـرکت به خوبـی صیانـت‬ ‫کنـد و افـکار عمومـی را از دسـتاوردهای‬ ‫غرورافریـن این مجموعـه معظـم به خوبـی‬ ‫مطلـع کنـد»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬فوالد مبارکه‬ ‫شـرکتی به وسـعت ایـران اسـت و تاثیرگـذاری‬ ‫گسـترده ای در صنعـت و اقتصـاد کشـورمان‬ ‫ً‬ ‫دارد و طبیعتا چنین شرکتی با خصوصیاتی‬ ‫نهـای مختلـف و بـه‬ ‫کـه ذکـر شـد در زما ‬ ‫فراخور مسـائل مختلف با سواالت‪ ،‬شبهات‬ ‫و انتقاداتـی از جانـب ذی نفعـان و شـرکای‬ ‫کسب وکار خود اعم از سهام داران میلیونی‪،‬‬ ‫کارکنـان‪ ،‬بازنشسـتگان و مـردم منطقـه و‬ ‫یشـود کـه چاال کـی و بـه‬ ‫کشـور مواجهـه م ‬ ‫هنـگام بـودن روابط عمومـی و اسـتفاده‬ ‫درسـت و علمـی از ابزارهـای نویـن در عرصـه‬ ‫ارتباطـات بـه تنویـر شایسـته افـکار عمومـی‬ ‫کمـک می کنـد و قـدر و قیمـت ایـن شـرکت‬ ‫بـزرگ و مولـود افتخارامیـز انقلاب اسلامی‬ ‫به خوبـی حفـظ خواهـد شـد»‪ .‬براتـی تا کیـد‬ ‫کرد‪« :‬افزایش چشـمگیر تولیـدات تصویری‪،‬‬ ‫برگـزاری رویدادهـای متعـدد بـا حضـور‬ ‫خانواده بزرگ فوالد مبارکه به مناسبت های‬ ‫ملـی و مذهبـی و نیـز حضـور موثـر در‬ ‫شهـا و نمایشـگاه های مختلـف در‬ ‫همای ‬ ‫ً‬ ‫اقصی نقـاط کشـور و بعضـا کشـورهای دیگـر‬ ‫در کنـار فعالیت هایـی کـه براسـاس یـک بـاور‬ ‫و اعتقـاد قلبـی در حـوزه مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬توسـعه و تکامـل منطقـه ای در‬ ‫روابط عمومـی شـرکت انجـام می پذیـرد‬ ‫همه وهمـه اقداماتـی هسـتند کـه به نوعـی‬ ‫جریـان افتخارامیـز تولیـد را دراین مجموعـه‬ ‫بـزرگ پشـتیبانی می کنـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰۰‬تن کلزا از کشاورزان مازندرانی خریداری شد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی مازنـدران از خریـد دوهزار و‬ ‫‪۴ ۸۷‬تـن کلـزا بـه ارزش ‪ ۳۴۵‬میلیاردریـال از کشـاورزان اسـتان‬ ‫ینـژاد گفـت‪« :‬تا کنـون دوهـزار و‬ ‫خبـر داد‪ .‬عباسـعلی وفای ‬ ‫‪۴ ۷۸‬تـن کلـزا بـه ارزش ‪ ۳۴۵‬میلیـارد و ‪ ۸۰۶‬میلیون ریـال کلـزا‬ ‫از کشـاورزان مازندرانـی خریـداری شـد کـه باتوج هبـه ثبـت‬ ‫اطالعـات محمول ههـای دریافتـی در سـامانه در صـف انتظـار‬ ‫ینـژاد به تعـداد مرا کـز‬ ‫پرداخـت قـرار گرفـت»‪ .‬عباسـعلی وفای ‬ ‫خریـد اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬این میـزان خریـد توسـط ‪ ۱۰‬مرکـز‬ ‫از ‪ ۱۷‬مرکـز تجهیـز شـده جهـت انجـام مطلـوب فراینـد خریـد‬ ‫تضمینـی دانـه روغنـی کلـزا انجـام گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا‬ ‫تمهیـدات اتخاذشـده‪ ۱۷ ،‬مرکـز خریـد در شهرسـتان های‬ ‫گلـوگاه‪ ،‬بهشـهر‪ ،‬نـکا‪ ،‬میانـدرود‪ ،‬سـاری‪ ،‬جویبـار‪ ،‬بابـل‪ ،‬امـل‬ ‫و نـور عملیـات خریـد تضمینـی کلـزا در مازنـدران را در سـال‬ ‫زراعـی جـاری انجـام خواهنـد داد»‪ .‬وفایی نـژاد بااشـاره به‬ ‫قیمـت خریـد دانـه روغنـی کلـزا افـزود‪« :‬قیمـت خریـد‬ ‫تضمینـی هرکیلوگـرم دانـه روغنـی کلـزا بـا ‪ ۲‬درصـد ناخالصـی‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصـد رطوبـت ‪ ۱۵۰‬هزارریـال اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫در مرا کـز خریـد تضمینـی‪ ،‬دانـه کلـزا تـا ‪ ۱۰‬درصـد ناخالصـی و‬ ‫یسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬بـه ازای‬ ‫‪ ۲۰‬درصـد رطوبـت قابل خریدار ‬ ‫هر درصـد افـت رطوبتـی بـاالی ‪ ۱۰‬درصـد و افـت ناخالـص‬ ‫بـاالی دو درصـد به نسـبت از وزن محصـول کلـزا تحویلی کسـر‬ ‫و بهـای ان محاسـبه و پرداخـت خواهـد شـد»‪ .‬مهنـدس‬ ‫ینـژاد بااشـاره به حـدود نه هزارهکتـار سـطح زیرکشـت‬ ‫وفای ‬ ‫کلـزا در اسـتان گفـت‪« :‬باتوج هبـه پیش بینـی سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی اسـتان انتظـار مـی رود کـه حـدود ‪۱ ۳‬هـزار و ‪۹ ۰۰‬تـن‬ ‫کلـزا از کشـاورزان کلـزا کار مازندرانـی در سـال زراعـی جـاری‬ ‫خریـداری شـود»‪ .‬مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬کشـاورزان سـطح زیرکشـت کلـزای خـود را‬ ‫در سـامانه جامع پهنه بندی سـازمان جهاد کشـاورزی ثبت‬ ‫کننـد؛ زیـرا خریـد تضمینـی کلـزا از کشـاورزانی کـه در سـامانه‬ ‫تنـام نکرده انـد‪ ،‬انجـام نخواهـد شـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫مذکـور ثب ‬ ‫«کشـاورزان عزیـز در زمـان تحویـل محصـول کپـی کارت ملی‬ ‫و شماره حسـاب بانـک کشـاورزی خـود را به همـراه داشـته‬ ‫باشـند»‪.‬‬ ‫با حضور فرمانده ارشد نظامی ارتش در فارس برگزار شد؛‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫دورخیز شرکت گاز خراسان رضوی برای بهینه سازی‬ ‫مصرف گاز طبیعی در کارخانه های قند‬ ‫شهرستان ری‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مسـابقات بـزرگ تیرانـدازی کشـوری‬ ‫به مناسـبت سـالروز ازا دسـازی خرمشـهر‬ ‫به میزبانـی هیئـت تیرانـدازی فـارس و بـا‬ ‫همـکاری ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫طـی دو روز در دو کالس ‪ 400‬متـر و ‪ 200‬متـر‬ ‫برگزار و در پایان نفرات برنده مورد تقدیر قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬فرمان امیر سرتیپ رضایی و اعضای‬ ‫کمیته های مختلف هیئت تیراندازی فارس‬ ‫باعـث رق مخـوردن اتفاقـی مهـم در بخـش‬ ‫همگانـی ایـن رشـته شـد‪ .‬شایان ذکر اسـت؛‬ ‫حضـور امیـر سـرتیپ دوم رضایـی؛ فرمانـده‬ ‫ارشـد نظامـی ارتـش در فـارس کـه خـود از‬ ‫قهرمانـان ایـن رشـته ورزشـی اسـت در روز‬ ‫برگـزاری ایـن مسـابقات در بیـن تیرانـدازان‬ ‫باعث ایجاد شـور و هیجان شـد و تیراندازان‬ ‫تهـای او خواسـتار تـداوم‬ ‫باتشـکر از حمای ‬ ‫این گونـه همـکاری و حمایـت از سـوی ارتـش‬ ‫در اینـده شـدند‪ .‬ایـن مسـابقات کـه در‬ ‫دو کالس ‪ 400‬متـر بـا دوربیـن و ‪ 200‬متـر و‬ ‫یسـابقه بیـش از ‪ 170‬ورزشـکار‬ ‫بـا حضـور ب ‬ ‫دارای سلاح های مجـوزدار از سراسـر کشـور‬ ‫مسابقات بزرگ تیراندازی کشوری در شیراز‬ ‫برگـزار شـد که به گفتـه حاضرین از اسـتاندارد‬ ‫نبـار‬ ‫و سـطح باالیـی برخـوردار بـود بـرای اولی ‬ ‫یشـد و جوایـز‬ ‫در اسـتان فـارس برگـزار م ‬ ‫نقـدی بـه ارزش مجمـوع یک میلیارد ریـال‬ ‫و همچنیـن جوایـز غیر نقـدی بـه برگزیـدگان‬ ‫هـر مـاده اهـدا شـد‪ .‬بـرای اماد هسـازی و‬ ‫ایجـاد میـدان تیـر مناسـب بـرای برگـزاری‬ ‫کمـاه‬ ‫کالس ‪ 400‬متـر بـا تلاش قریـب بـه ی ‬ ‫نهـای مختلـف ارتـش در میـدان تیـر‬ ‫یگا ‬ ‫ا کبر ابـاد شـیراز خـط اتـش ‪ 400‬متـر احـداث‬ ‫و امـاده برگـزاری ایـن مسـابقه شـد‪ .‬مسـعود‬ ‫مهـدی زاده (سرپرسـت هیئـت تیرانـدازی‬ ‫فـارس) با اشـاره به امـار باالی سلاح مجـوزدار‬ ‫موجـود در اسـتان فـارس کـه بیانگـر عالقـه‬ ‫و پتانسـیل موجـود در اسـتان دراین رشـته‬ ‫یسـت عنـوان داشـت کـه ایـن اولیـن‬ ‫ورزش ‬ ‫قـدم در دوره مدیریـت جدیـد هیئـت‬ ‫تیرانـدازی بـرای اعتلای ایـن رشـته اسـت‬ ‫و ابـراز امیـدواری کـرد بـا به کارگیـری همـه‬ ‫دلسـوزان و کمـک مسـئولین اسـتان بـرای‬ ‫بازپس گیـری جایـگاه تیرانـدازی فـارس در‬ ‫سـطح اول کشـور در همـه ماد ههـای ایـن‬ ‫رشـته ورزشـی تلاش کنـد‪ .‬وی با تشـکر از‬ ‫ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران افـزود‪:‬‬ ‫«بـرای برگـزاری ایـن مسـابقات کـه در سـطح‬ ‫ً‬ ‫اسـتان بی نظیـر و در سـطح کشـور تقریبـا‬ ‫لسـتایش‬ ‫کم نظیـر اسـت ‪ ،‬همـکاری قاب ‬ ‫نهـای مختلـف‬ ‫و تلاش شـبانه روزی یگا ‬ ‫ارتش تحت مراسـم اختتامیـه کالس ‪ 400‬متر‬ ‫بـا حضـور امیرسـرتیپ دوم رضایـی برگـزار‬ ‫شـد»‪ .‬در کالس ‪ 400‬متـر کـه به صورت فینال‬ ‫برگـزار شـد؛ علـی حلاوی از تیـم ارا ک (مقـام‬ ‫اول)‪ ،‬مهـدی مـددی از ارا ک (مقـام دوم)‪ ،‬‬ ‫سـید حسـن دهقـان منشـادی از یـزد (مقام‬ ‫سـوم)‪ ،‬فریده مرادی میرشـکاری از هرمزگان‬ ‫(مقـام چهـارم) ‪ ،‬بهنـام مالئـی از اهـواز (مقـام‬ ‫پنجـم) را به دسـت اوردنـد کـه بـه برنـدگان‬ ‫جوایـز نقـدی و حکـم قهرمانـی اهـدا شـد؛‬ ‫همچنیـن از نفـرات پنجـم تـا دهم بـا اهدای‬ ‫جوایـز غیر نقـدی تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان خبر داد؛‬ ‫برنامه ریزی برای بازگرداندن ‪ ۵۸۰۰‬کودک خوزستانی بازمانده از تحصیل به مدارس‬ ‫اس ــتاندار خوزس ــتان از برنامه ری ــزی ب ــرای‬ ‫بازگردانـــدن ‪ ۵۸۰۰‬ک ــودک خوزس ــتانی‬ ‫بازمانده ازتحصی ــل ب ــه م ــدارس خب ــر داد‪.‬‬ ‫ص ــادق خلیلیان در پایان جلس ــه ش ــورای‬ ‫ش وپ ــرورش اس ــتان خوزس ــتان ک ــه‬ ‫اموز ‬ ‫امروز (اول خردادماه) برگزار شـــد‪ ،‬با اشاره ب ‏ه‬ ‫س ــه دس ــتور کار این جلس ــه گف ــت‪« :‬در‬ ‫دو‪ ،‬س هس ــال اخیر دانش ام ــوزان بیش ــتر‬ ‫ب هص ــورت مج ــازی ام ــوزش دیدن ــد ک ــه‬ ‫این موض ــوع منجر ب ــه ایجاد نق ــاط ضعف‬ ‫در کس ــب توانای ــی درس ــی در دانش اموزان‬ ‫ش ــد»‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ وی ادام ــه داد‪:‬‬ ‫«قرار ش ــد در تابس ــتان امس ــال کالس های‬ ‫جبران ــی و تقویتی برگ ــزار و توانایی الزم برای‬ ‫ام ــوزش حض ــوری جه ــت س ــال تحصیلی‬ ‫این ــده فراهم ش ــود»‪ .‬اس ــتاندار خوزس ــتان‬ ‫درخص ــوص ک ــودکان بازمانده ازتحصی ــل‬ ‫گف ــت‪« :‬طب ــق ام ــار ثبت اح ــوال‪ ،‬در‬ ‫اس ــتان خوزس ــتان ح ــدود ‪ ۱۴‬ه ــزار کودک‬ ‫بازمانده ازتحصی ــل داری ــم ک ــه ق ــرار ش ــد‬ ‫بر اس ــاس برنامه ری ــزی‪ ،‬ح ــدود ‪ ۴۰‬درص ــد‬ ‫جه ــزار و ‪ ۸۰۰‬دانش ام ــوز‬ ‫نه ــا یعن ــی پن ‬ ‫ا ‬ ‫ب ــه تحصی ــل بازگردن ــد‪ .‬ای ــن دانش اموزان‬ ‫سه ــای وی ــژه ای را بگذرانن ــد و در‬ ‫بای ــد کال ‬ ‫کنار دیگ ــر دانش ام ــوزان تحصی ــل را ادامه‬ ‫دهن ــد»‪.‬‬ ‫به منظـور معرفـی ظرفیت هـای تاریخـی و مذهبـی شـهرری‪ ،‬بازدیـد تـور‬ ‫گردشـگری دانشـجویان خارجـی دانشـگاه تربیـت مـدرس به همـت معاونـت‬ ‫امـور بین الملـل مرکـز ارتباطـات شـهرداری تهـران‪ ،‬روابط عمومـی و سـتاد‬ ‫گردشـگری شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬از نقـاط مذهبـی و گردشـگری ری انجـام‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ احمـد محمدپـور (رئیـس روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫این منطقـه) گفـت‪ ۲۵« :‬نفـر از دانشـجویان مقطـع دکتـرا و کارشناسـی ارشـد‬ ‫دانشـگاه تربیت مدرس از عراق‪ ،‬سـوریه و افغانسـتان در قالب تور گردشگری‬ ‫از اثـار مذهبـی و تاریخـی ری بازدیـد کردنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن تـور بـا‬ ‫هدف اشـنایی بیشـتر دانشـجویان کشـورهای خارجی با فرهنگ و پیشـینه‬ ‫تاریخی ایران اسلامی انجام شـد‪ ،‬افزود‪« :‬شـرکت کنندگان در تور گردشـگری‬ ‫ابتـدا از بـازار قدیـم ری و مـوزه اسـتان حضرت عبدالعظیـم ؟ع؟ بازدید کردند‬ ‫و درادامـه ضمـن زیـارت اسـتان مقـدس و امامزادگان مجاور نماز ظهر و عصر‬ ‫را اقامـه کردنـد و به عنـوان یـادگار بسـته های اموزشـی و فرهنگـی مذهبـی‬ ‫ایـن اسـتان بـه انـان اعطاء شـد»‪ .‬محمدپور بااشـاره به اینکه ایـن بازدیدها با‬ ‫همراهـی چنـد راهنمـای حرفـه ای گردشـگری این منطقـه انجـام شـد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪« :‬بازدید از کاروانسرای عباسی‪ ،‬برج طغرل‪ ،‬دژ رشکان و تپه باستانی‬ ‫چشـمه علی از برنامه هـای ایـن بازدیـد بـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در پایـان تـور‪،‬‬ ‫کتابچـه اثـار تاریخـی و مکان هـای دیدنـی شـهر تهـران ازسـوی معاونـت امـور‬ ‫بین الملـل مرکـز ارتباطـات شـهرداری تهـران بـه دانشـجویان اهـدا شـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه منطقـه ‪ ۲۰‬در محـدوده شـهرری به عنـوان شـهری بـا قدمـت‬ ‫بیـش از ‪ ۸۰۰۰‬سـاله واقـع شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬وجـود بـارگاه مقـدس حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم حسـنی ؟ع؟ و امامـزادگان مجـاور و اثـار تاریخـی ازجملـه بـرج‬ ‫طغرل‪ ،‬تپه میل‪ ،‬چشـمه علی‪ ،‬باروی ری‪ ،‬دژ رشـکان‪ ،‬برج اینانج‪ ،‬اسـتودان‬ ‫گبرها‪ ،‬قلعه گبری‪ ،‬امامزاده عبداهلل‪ ،‬ارامگاه ابن بابویه‪ ،‬شـیخ صدوق و بقعه‬ ‫بی بـی شـهربانو از ویژگی هـای مهـم این منطقـه محسـوب می شـود»‪.‬‬ ‫دستگیری عامالن قطع درختان در شهرری‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از‬ ‫دسـتگیری دو سـارق درخـت کـه پـس‬ ‫از سـرقت درخت هـا و ان هـا را بـرای‬ ‫تبدیـل بـه زغـال بـه همدستشـان‬ ‫می فروختنـد‪ ،‬خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«دراین رابطـه ‪ ۳۰‬اصلـه درخـت و‬ ‫یک تـن زغـال در کارگاه تولیـدی زغـال‬ ‫کشـف شـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان گفـت‪« :‬در پـی‬ ‫چندفقـره سـرقت درخـت در محـدوده قیامدشـت شناسـایی و دسـتگیری‬ ‫سـارق یـا سـارقان در دسـتورکار مامـوران کالنتـری محـل قـرار گرفـت»‪ .‬وی‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬بـا رصدهـای میدانـی و تحقیقـات تخصصی درنهایـت ماموران‬ ‫موفق شدند هویت و مخفیگاه دو سارق را در محدوده باغ اناری شناسایی‬ ‫و در یـک عملیـات ضربتـی هـر دو متهـم را در مخفیگاهشـان دسـتگیر و بـه‬ ‫کالنتـری منتقـل کردنـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه متهمـان بـه سـرقت و فـروش‬ ‫درخت های سرقتی به همدستشان اعتراف کردند‪ ،‬گفت‪« :‬متهمان گفتند‬ ‫با فروش درخت های سـرقتی‪ ،‬مال خر اموال مسـروقه درخت های سـرقتی را‬ ‫تبدیـل بـه زغـال می کـرده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬در شـاخه دیگری از تحقیقات‬ ‫یهـای‬ ‫پلیسـی‪ ،‬کارگاه تولیـدی غیرمجـاز زغـال شناسـایی و پـس از هماهنگ ‬ ‫قضائـی مامـوران انتظامـی متهـم مشـغول تبدیـل چـوب بـه زغـال بـود‪،‬‬ ‫کتـن‬ ‫دسـتگیر شـد و در بازرسـی از محـل ‪ ۳۰‬اصلـه درخـت بریده شـده و ی ‬ ‫فشـده‬ ‫زغـال کشـف کردنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه کارشناسـان ارزش امـوال کش ‬ ‫را حـدود یک میلیاردریـال بـراورد کرده انـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا تکمیـل پرونـده هر ِسـه‬ ‫متهـم بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه مرجـع قضائـی معرفـی شـدند»‪.‬‬ ‫دعوت از بانوان کاراته کای تیم شهرداری کهریزک‬ ‫به فدراسیون ورزش های رزمی‬ ‫فدراسـیون کاراتـه کشـور از‬ ‫بانوانتیم کاراتهشهرداری‬ ‫کهریـزک به عنـوان داور‬ ‫رسـمی کاراتـه دعـوت‬ ‫بـه همـکاری به عمـل‬ ‫امـد‪ .‬علـی کلهـر (شـهردار‬ ‫کهریـزک) بـا اعلام ایـن‬ ‫خبـر گفـت‪« :‬تیـم بانـوان‬ ‫کاراتـه شـهرداری کهریـزک‬ ‫یکـی از تیم هـای نـام اور‬ ‫ورزش هـای رزمـی کهریـزک و حتی شهرسـتان ری محسـوب می شـود که بیش‬ ‫از ‪ ۲۱۰‬مقـام قهرمانـی کشـوری و اسـتانی را ازان خـود کرده انـد و افتخـار میزبانـی‬ ‫چندیـن مسـابقه کاراتـه کشـوری و اسـتانی را نیـز در سـالن شـهرداری کهریـزک‬ ‫برعهده داشته اند»‪ .‬وی افزود‪« :‬باتوجه به ظرفیت و توانمندی های این تیم‪،‬‬ ‫بانوان کاراته کار تیم شـهرداری کهریزک عالوه بر حضور در مسـابقات به عنوان‬ ‫فایتـر ا کنـون از اعضـای ایـن تیـم بـرای مربی گـری و داور رسـمی مسـابقات نیـز‬ ‫دعوت به عمل امده است که یکی از موفقیت های چشمگیر این تیم ورزشی‬ ‫تشـده به فدراسـیون از تالش‬ ‫یشـود»‪ .‬وی با معرفی اسـامی دعو ‬ ‫محسـوب م ‬ ‫و زحمـات سـر داور «شـیهان زهـرا دولـو» و داوران سنسـی «سـمانه فعله گری»‪،‬‬ ‫«الهـام کریـم پـور»‪« ،‬فاطمـه جعفرپـور»‪« ،‬فاطمـه فاتحـی»‪« ،‬رقیـه موسـوی»‪،‬‬ ‫«زهـرا روسـتا» و عـرب کرمانـی مسـئول واحـد تربیت بدنـی شـهرداری قدردانـی‬ ‫به عمـل اورد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار فارس دستور داد؛‬ ‫تخصیص تسهیالتسرمایه درگردش‬ ‫به واحدهای صنعتی فیروزاباد و میمند‬ ‫اسـتاندار فـارس در سـفر‬ ‫بـه شهرسـتان فیروزابـاد‬ ‫از دو واحـد تولیـدی‬ ‫و صنعتـی در شـهرک‬ ‫صنعتی روزبـدان فیروزاباد‬ ‫بازدیـد کـرد‪ .‬دکتـر ایمانیـه‬ ‫دراین بازدیـد از واحـد‬ ‫امـاده تولیـد لبنیـات اینـان فیروزابـاد و واحـد لبنیـات امیـن لبـن بازدیـد و‬ ‫دسـتوراتی به منظـور تامیـن سـرمایه درگردش ایـن واحد هـا صـادر کـرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس نیـز در این بازدیـد گفـت‪۱۵۳« :‬‬ ‫قرارداد سـرمایه گذاری در شـهرک صنعتی روزبدان شهرسـتان فیروزاباد منعقد‬ ‫کـه در قالـب ایـن قرارداد ها ‪ ۳۳‬هکتار زمین به متقاضیان وا گذار شـده اسـت»‪.‬‬ ‫سـید مصطفـی هاشـمی افـزود‪« :‬در شـهرک صنعتـی روزبـدان فیروزابـاد کـه در‬ ‫شـمار شـهرک های تقاضامحور اسـتان اسـت‪ ،‬وا گذاری از طریق فرایند مزایده‬ ‫برگـزار می شـود کـه مشـوق هایی نظیـر پرداخـت ‪۲۰‬درصـد نقـدی بـا اقسـاط‬ ‫اعمـال می شـود»‪ .‬هاشـمی ادامـه داد‪« :‬تاکنـون ‪ ۴۲‬واحـد تولیـدی و صنعتـی‬ ‫بـا اشـتغال ‪ ۳۰۰‬نفـر در مرحلـه تولیـد و بهره بـرداری و مابقـی نیـز در مرحلـه‬ ‫تو ساز قرار دارند»‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود‪:‬‬ ‫ساخ ‬ ‫«به علـت وا گذار شـدن بخـش زیـادی از ایـن شـهرک صنعتـی‪ ،‬مراحـل طـرح‬ ‫ایجاد دو ناحیه جدید در مناطق دو قالت و کنارسیاه را در اولویت قرار داده ایم‬ ‫کـه امیدواریـم با همکاری دسـتگاه های اجرایی بتوانیم ایجـاد نواحی جدید را‬ ‫عملیاتی کنیم»‪ .‬استاندار فارس همچنین از مجموعه تولید ظروف بطری در‬ ‫شـهرک صنعتـی میمنـد نیز بازدیـد و دسـتور الزم بـرام تامین سـرمایه در گردش‬ ‫ان را صـادر کـرد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس بـه وا گـذاری‬ ‫نشـهرک‬ ‫زمیـن در شـهرک صنعتـی میمنـد فیروزابـاد اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬درای ‬ ‫صنعتی نیز تا کنون ‪ ۴۳‬قرارداد سـرمایه گذاری با متقاضیان منعقد و در قالب‬ ‫این قرارداد ها ‪ ۱۲‬هکتار زمین وا گذار شـده اسـت»‪ .‬هاشـمی افزود‪« :‬در شـهرک‬ ‫صنعتـی میمنـد نیز هفـت واحد تولیدی با اشـتغال ‪ ۷۰‬نفر مشـغول به فعالیت‬ ‫هستند»‪ .‬مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با اشاره به مزیت های‬ ‫نسبی ناحیه صنعتی جایدشت نظیر برخورداری از اب مناسب‪ ،‬گفت‪« :‬این‬ ‫ناحیه صنعتی نیز دارای مشوق های سرمایه گذاری مناطق کمترتوسعه یافته‬ ‫ً‬ ‫اسـت و اخیرا چند شـرکت بزرگ برای سـرمایه گذاری دراین ناحیه صنعتی وارد‬ ‫مذا کـره شـدند کـه امیدواریـم بـا اسـتقرار این صنایع این ناحیه صنعتی نیز به‬ ‫مرحلـه فعالیـت و رونـق برسـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫روابط عمومی راه وشهرسازی خراسان شمالی؛‬ ‫رتبه برتر تولید محتوای چندرسانه ای‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2504‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گیالن‬ ‫منا محمدی‬ ‫دیدار مسئوالن مخابرات استان‬ ‫با سرپرست شهرداری کالچای‬ ‫شهردار کرج‪:‬‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬رئیـس اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی راه وشهرسـازی‬ ‫خراسـان شـمالی از کسـب رتبـه برتـر تولیـد محتـوای چندرسـانه ای توسـط‬ ‫روابط عمومـی ایـن اداره کل در سـال ‪ ۱۴۰۰‬خبـر داد‪ .‬سـید داود دانشـمند‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬طبـق اخریـن ارزیابـی به عمل امـده توسـط مرکـز ارتباطـات‬ ‫و اطالع رسـانی وزارت راه وشهرسـازی درمجمـوع ارزیابـی عملکـرد سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ادارات کل راه وشهرسـازی اسـتان ها‪ ،‬اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی‬ ‫اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان خراسـان شـمالی توانسـت رتبـه برتـر کشـوری‬ ‫را کسـب کنـد»‪ .‬دانشـمند بااشـاره به ارزشـیابی به عمل امـده از عملکـرد‬ ‫یهـا و کسـب نتایـج منتشـره افـزود‪« :‬کسـب این رتبـه مرهـون‬ ‫روابط عموم ‬ ‫تلاش‪ ،‬همراهـی و همـکاری همـه عزیـزان بخصـوص هدایـت و پشـتیبانی‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان‪ ،‬تمـام همـکاران در بخش های مختلف این‬ ‫اداره کل و ادارات تابعـه بـوده کـه امیدواریـم بـا حمایـت همه جانبـه انـان در‬ ‫اسـتمرار این حرکت‪ ،‬شـاهد موفقیت های پیاپی و چشـمگیر و دسـتیابی به‬ ‫هـدف واالی ایـن اداره باشـیم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی‬ ‫اداره کل راه وشهرسـازی خراسـان شـمالی مشـترک با اسـتان بوشـهر‪ ،‬رتبه برتر‬ ‫در تولیـد محتـوای چندرسـانه ای را در سـال ‪ ۱۴۰۰‬کسـب کـرد»‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه چینه‬ ‫در باغ جهانی پهلوان پور باغشهر تاریخی مهریز‬ ‫مدی ــر پایگاه میراث جهانی باغ پهلوان پور مهریز از برگ ــزاری کارگاه چینه در‬ ‫محوطـــه اطراف این باغ جهانی خبر داد‪ .‬الهام جلـــوداری در این باره گفت‪:‬‬ ‫«به مناس ــبت گرامیداش ــت هفته میراث فرهنگی‪ ،‬کارگاه چین ــه در محوطه‬ ‫اط ــراف باغ جهانی پهلوان پور مهریز با حضور جمعی از مس ــئوالن اس ــتان‬ ‫یس ــت که در‬ ‫و شهرس ــتان برگزار ش ــد»‪ .‬وی اظهار ک ــرد‪« :‬چینه حصاری گل ‬ ‫مناط ــق کویری بر اط ــراف منازل‪ ،‬باغات‪ ،‬امال ک خود می کش ــیدند و وجود‬ ‫جش ــدن ان‬ ‫خا ک به عن ــوان ارزان ترین ماده قابل دس ــترس در کویر و ممزو ‬ ‫ب ــا اب‪ ،‬به عن ــوان م ــاده اولیه س ــاخت ان بود»‪ .‬جل ــوداری با اش ــاره به اینکه‬ ‫نپ ــور همانن ــد دیگ ــر با غه ــا قدیم ــی مهری ــز‬ ‫حص ــار بیرون ــی ب ــاغ پهلوا ‬ ‫به طورکامل از چینه‪ ،‬خش ــت و گل س ــاخت ه ش ــده اس ــت‪ ،‬گفت‪« :‬به منظور‬ ‫گس ــازی اس ــتفاده از روش های معماری‬ ‫معرفی چینه‪ ،‬چینه کش ــی‪ ،‬فرهن ‬ ‫قدیم‪ ،‬احی ــای حصار چینه ای با غه ــای تاریخی و ا گاهی بخش ــی و ترغیب‬ ‫م ــردم محلی برای اس ــتفاده از ان به جای مصالح امروزی برای حصار کش ــی‬ ‫نپ ــور در‬ ‫ای ــن کارگاه برگ ــزار ش ــد»‪ .‬مدی ــر پای ــگاه میراث جهان ــی ب ــاغ پهلوا ‬ ‫پای ــان اضاف ــه ک ــرد‪« :‬در ایـ ـن کارگاه ک ــه ب ــا حض ــور چن دت ــن از اس ــتادکاران‬ ‫قدیم ــی معماری و دانش اموزان مدرس ــه مرمت و دانش ــجویان دانش ــکده‬ ‫هن ــر و معم ــاری برگزار ش ــد‪ ،‬ش ــرکت کنندگان با چین ــه‪ ،‬نحوه س ــاخت ان و‬ ‫مزیت های اس ــتفاده از مصالح س ــنتی در بافت تاریخی اش ــنا ش ــدند»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫لزوم توجه به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‬ ‫علی اش ــرف تابان ــی در ایی ــن روز مل ــی جمعی ــت ک ــه ب ــا حض ــور خان ــواده‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی ایــام برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬درجهــت سیاسـت های‬ ‫مق ــام معظ ــم رهب ــری و حمای ــت از خان ــواده و جوان ــی جمعی ــت‪ ،‬این مه ــم‬ ‫بای ــد موردتوج ــه وی ــژه ق ــرار گی ــرد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬خان ــواده موف ــق‬ ‫یســت کــه هــم خــود و هــم فرزنــدان بــا نمــاز و مســائل دینــی اشــنا‬ ‫خانواده ا ‬ ‫حب ــودن‬ ‫باش ــند‪ .‬موفقی ــت فق ــط در بح ــث جای ــگاه مدیری ــت نیس ــت و صال ‬ ‫یگ ــردد»‪ .‬مدی ــرکل س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫انس ــان ها ب ــه والدی ــن برم ‬ ‫ً‬ ‫گف ــت‪« :‬ه ــر پدروم ــادر در زندگ ــی انس ــانی کارام ــد باش ــند قطع ــا فرزن ــدان‬ ‫موفق ــی تحوی ــل جامع ــه خواهن ــد داد»‪ .‬وی مهم تری ــن مبحث ــی ک ــه س ــبب‬ ‫می ش ــود فرزن ــدان صال ــح وارد جامع ــه ش ــود درس ـت بزرگ کردن ان ــان اس ــت‪.‬‬ ‫در نظــام دینــی همــواره بیــان شــده لقمــه حــال در رشــد معنــوی فرزنــدان‬ ‫کارس ــاز و تاثیرگ ــذار اس ــت»‪ .‬تابان ــی عن ــوان ک ــرد‪« :‬هم ــه م ــا موظ ــف هس ــتیم‬ ‫ب ــه مقول ــه رزق و روزی و ایم ــان ب ــه خداون ــد توج ــه کنی ــم‪ .‬هرچق ــدر رابط ــه‬ ‫والدی ــن ب ــا فرزن ــدان خ ــوب باش ــد محی ــط زندگ ــی م ــا نی ــز بهت ــر خواه ــد‬ ‫ب ــود»‪ .‬مدی ــر درم ــان تامی ــن اجتماع ــی ای ــام نی ــز گف ــت‪« :‬جم ــع خانوادگ ــی‬ ‫موجــب شــادی خانــواده و اجتمــاع می شــود کــه توجــه بــه فرزنــداوری مهــم‬ ‫اســت»‪ .‬مهیــار ســلیمانی افــزود‪« :‬خانــواده تک فرزنــد ســبب به وجودامــدن‬ ‫یش ــود‪ .‬وقت ــی فرزن ــدی ب ــدون‬ ‫مش ــکالت ب ــرای پدروم ــادر و فرزن ــدان م ‬ ‫همب ــازی و نداش ــتن الگ ــو ب ــزرگ ش ــود در این ــده نی ــز از نعم ــت دای ــی‪ ،‬خال ــه‪،‬‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬در خان ــواده کم جمعی ــت‪،‬‬ ‫عم ــو و عم ــه مح ــروم م ‬ ‫تربی ــت فرزن ــد به درس ــتی انج ــام نمی ش ــود زی ــرا قوانی ــن خ ــاص از خان ــواده‬ ‫پرجمعیــت شــکل گرفتــه و بــرای اعضــا مناســب اســت»‪ .‬مدیــر درمــان تامیــن‬ ‫اجتماع ــی ای ــام گف ــت‪« :‬ارتب ــاط فامیل ــی و خانوادگ ــی ش ــخصیت فرزن ــد‬ ‫را قب ــل از واردش ــدن ب ــه اجتم ــاع و مس ــتقل ش ــکل می ده ــد»‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫ام ــور بان ــوان اس ــتانداری ای ــام نی ــز در این ایی ــن بابیان اینک ــه رش ــد و تاثی ــر‬ ‫فرزنــداوری از مباحــث مهــم جمعیتــی بــوده و در برنامه ریــزی توســعه ملــی‬ ‫درنظ ــر گرفت ــه ش ــده‪ ،‬گف ــت‪« :‬در ای ــات و روای ــات ازدواج و فرزن ــداوری عام ــل‬ ‫و زمین ــه بی نی ــازی و منب ــع خیروبرک ــت در خان ــواده معرف ــی ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫فری ــده الیاس پوری ــان اف ــزود‪« :‬در کش ــورهای منطق ــه‪ ،‬افغانس ــتان ب ــا ن ــرخ‬ ‫ب ــاروری ح ــدود ش ــش فرزن ــد رتب ــه اول را دارد ام ــا ای ــن ام ــار در ترکی ــه ح ــدود‬ ‫دو فرزن ــد اس ــت»‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد‪« :‬در کش ــور م ــا بیش ــترین ثب ــت ازدواج‬ ‫در اس ــتان سیستان وبلوچس ــتان و کمتری ــن نی ــز ته ــران‪ ،‬اصفه ــان و گی ــان‬ ‫اس ــت‪ .‬یک ــی از مهم تری ــن برکات ــی ک ــه ب ــا تول ــد فرزن ــد وارد زندگ ــی می ش ــود‬ ‫ش ــادی و نش ــاط اس ــت»‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقه استعدادیابی‬ ‫بین ‪ ۹۰۰‬دانش اموز دختر بسیجی‬ ‫مس ــئول تربیت بدن ــی س ــپاه ناحی ــه مقاوم ــت ای ــام گف ــت‪« :‬به مناس ــبت‬ ‫هفتــه جمعیــت (فرزنــد تنهــای مــن‪ ،‬اســیب های تک فرزنــدی) بیــن ‪ ۹۰۰‬نفــر‬ ‫از دانش ام ــوزان دخت ــر بس ــیجی ب ــا ه ــدف اس ــتعدادیابی‪ ،‬رکوردگی ــری و‬ ‫مس ــابقه برگ ــزار ش ــد‪ .‬کری ــم بس ــاطی ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫«این برنام ــه ب ــا هم ــکاری تربیت بدن ــی س ــپاه ناحی ــه مقاوم ــت ای ــام‪ ،‬بس ــیج‬ ‫دانش ام ــوزی شهرس ــتان و هیئ ــت تیران ــدازی اس ــتان برگ ــزار ش ــد»‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪« :‬درراس ــتای اس ــتعدادیابی در رش ــته ورزش ــی تیران ــدازی ب ــا تفن ــگ‬ ‫ب ــادی ک ــه از رش ــته های ورزش ــی ابالغی س ــت از بی ــن دانش ام ــوزان دخت ــر‬ ‫اق ــدام ب ــه رکوردگی ــری ش ــد‪ .‬ضم ــن ثب ــت رک ــورد این اف ــراد درپای ــان اف ــراد‬ ‫مس ــتعد شناس ــایی و جه ــت ام ــوزش ان ــان و عضوی ــت در باش ــگاه مقاوم ــت‬ ‫بس ــیج (پای ــگاه اس ــتعدادیابی تیران ــدازی بس ــیج) و ش ــرکت در مس ــابقات‬ ‫قهرمان ــی کش ــوری بس ــیج اق ــدام خواه ــد ش ــد»‪.‬‬ ‫ورود استراتژی شرکت گاز ایالم به فاز بهره برداری‬ ‫محمـود کشـاورز در جمـع روسـای واحدهـای شـرکت گاز ایلام گفـت‪:‬‬ ‫«مقاو مسـازی پروژ ههـای خطـوط لولـه و تاسیسـات می بایسـت در اولویـت‬ ‫کاری قـرار گیـرد تـا تـاب اوری و ایمنـی نسـبت بـه گذشـته افزایـش یابـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه ارتقای کیفیت در خدمات رسانی ضروری ست و تالش می شود‬ ‫در کوتاه ترین زمـان ممکـن بـه جامعـه هـدف خدمـات ارائـه شـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«بهین هسـازی سیسـتم ها و گسـترش دولت الکترونیک برای خدمات رسانی‬ ‫بهتر‪ ،‬از نیازهای اساسـی شـرکت اسـت؛ انتظار می رود همکاران به این مهم‬ ‫توجـه ویـژه داشـته باشـند»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکـه عملیـات گازرسـانی شـهری و روسـتایی دراین اسـتان در‬ ‫تهـای اتـی شـرکت‬ ‫یسـت و بایـد سـاختاری متناسـب بـا فعالی ‬ ‫مراحـل پایان ‬ ‫طبـق خدمات رسـانی و ارتقـای کیفـی خدمـات بـه ذینفعـان بازارایـی و‬ ‫بازنگری شـود»‪ .‬کشـاورز بااشـاره به اینکه پاسخگویی شـفاف و کامل مدیران‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫و کارکنـان بـه ارباب رجـوع باعـث جلب اعتمـاد احاد مختلف مردم م ‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایجـاد تناسـب بیـن میـزان خدمات دهـی بـه ذینفعـان‬ ‫کسـازی و افزایـش بهـره وری در دسـتورکار‬ ‫و سـاختار شـرکت بـا هـدف چاب ‬ ‫مهندسـی سـاختار شـرکت ملـی گاز قـرار دارد»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز ایلام‬ ‫تهـا می بایسـت به صورت جهـادی در تمـام عرصه های‬ ‫گفـت‪« :‬ادامـه فعالی ‬ ‫خدمت رسـانی بـه ذینفعـان و اجـرای پروژ ههـا بـا حدا کثـر توان انجام شـود تا‬ ‫شـاهد افزایـش رضایـت جامعـه هـدف باشـیم»‪.‬‬ ‫شهرداری از «دستگاهی خدمت رسان»‬ ‫ل شده است‬ ‫به «دستگاهی اجتماعی» تبدی ‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫ش ــهردار ک ــرج ضم ــن ی ــاداوری اقدام ــات‬ ‫جه ــادی مجموع ــه مدیری ــت ش ــهری‬ ‫ط ــی س ــال گذش ــته ب ــا عن ــوان (علم ــداران‬ ‫خدمــت) کــه روزهــای جمعــه هرهفتــه اجــرا‬ ‫یش ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬ای ــن اقدام ــات از اغ ــاز‬ ‫م ‬ ‫فعالی ــت ش ــورای شش ــم ص ــورت گرف ــت و‬ ‫ش ــهرداری را از دس ــتگاهی خدمت رس ــانی‬ ‫ب ــه دس ــتگاهی اجتماع ــی تبدی ــل ک ــرد»‪.‬‬ ‫مصطف ــی س ــعیدی در جلس ــه بررس ــی‬ ‫اج ــرای ط ــرح جه ــادی س ــپاه ب ــا مجموع ــه‬ ‫مدیری ــت ش ــهری ک ــه ب ــا حض ــور س ــرهنگ‬ ‫خان بابای ــی (رئی ــس س ــازمان بس ــیج‬ ‫ادارات اس ــتان الب ــرز )‪ ،‬س ــرهنگ کبودون ــد‬ ‫(فرمان ــده س ــپاه ناحی ــه ام ــام حس ــین ؟ع؟)‪،‬‬ ‫س ــرهنگ ش ــعبانی (فرمان ــده س ــپاه ناحی ــه‬ ‫ام ــام ه ــادی ؟ع؟ شهرس ــتان ک ــرج)‪،‬‬ ‫س ــرهنگ قربان ــی (فرمان ــده ح ــوزه ‪ ۸‬بس ــیج‬ ‫حضــرت سیدالشــهدا ؟ع؟ شــهرداری کــرج)‪،‬‬ ‫ته ــا و روس ــای‬ ‫مدی ــران مناط ــق‪ ،‬معاون ‬ ‫س ــازمان های مرتب ــط ب ــا ط ــرح مذک ــور در‬ ‫س ــالن جلس ــات ش ــهدای ش ــهرداری برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ ،‬ضم ــن تبری ــک س ــالروز ازادس ــازی‬ ‫خرمش ــهر ب ــه پیشکس ــوتان جه ــاد و ایث ــار‬ ‫و ش ــهادت‪ ،‬گف ــت‪« :‬امیدواری ــم در عرص ــه‬ ‫رزمای ــش جه ــاد و امیدافرین ــی ک ــه ق ــرار‬ ‫اس ــت از س ــوم ت ــا س ــیزدهم خردا دم ــاه در‬ ‫س ــطح کش ــور برگ ــزار ش ــود‪ ،‬ب ــا هم ــکاری‬ ‫و تعام ــل خ ــوش بدرخش ــیم»‪ .‬وی‬ ‫حش ــدن ای ــن‬ ‫با بیان اینک ــه پی ــش از مطر ‬ ‫ط ــرح‪ ،‬ش ــهرداری ک ــرج از اغ ــاز ش ــورای‬ ‫شش ــم‪ ،‬مش ــابه ان را ب ــا عن ــوان جمع هه ــای‬ ‫جه ــادی‪( ،‬علم ــداران خدم ــت) برگ ــزار ک ــرده‬ ‫و اج ــرای ان همچن ــان ادام ــه دارد‪ ،‬عن ــوان‬ ‫ک ــرد‪« :‬مجموع ــه مدیری ــت ش ــهری ب ــا تفک ــر‬ ‫بس ــیجی و جه ــادی اقدام ــات خ ــود را اج ــرا‬ ‫ک ــرده و خوش ــبختانه در این زمین ــه نی ــز‬ ‫برگزاری بزرگداشت «دکتر پیروز» در الهیجان‬ ‫ِ‬ ‫موف ــق عم ــل ک ــرده اس ــت»‪ .‬ش ــهردار ک ــرج‬ ‫اضاف ــه ک ــرد‪« :‬ط ــرح (علم ــداران خدم ــت)‬ ‫ابت ــدا در ش ــهرداری و حوز هه ــای بســـیج‬ ‫یش ــد ک ــه به تدری ــج‬ ‫ای ــن نه ــاد‪ ،‬اج ــرا م ‬ ‫گرو هه ــای جه ــادی‪ ،‬هالل احم ــر‪،‬‬ ‫خاد می ــاران ام ــام رضـ ـا ؟ع؟ و برخی دیگ ــر‬ ‫از نهاده ــای خدمت رس ــان ب ــه ش ــهرداری‬ ‫ملح ــق ش ــدند و م ــا توانس ــتیم ای ــن ط ــرح‬ ‫را به خوب ــی اج ــرا کنی ــم»‪ .‬ای ــن مس ــئول‬ ‫ضم ــن ی ــاداوری ت ــاش مضاع ــف مدی ــران‬ ‫تهــای‬ ‫مجموعــه مدیریــت شــهری و حمای ‬ ‫ش ــورای اس ــامی ش ــهر درایـ ـن دوره‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«با توج هب ــه اقدام ــات صورت گرفت ــه از اغ ــاز‬ ‫فعالیــت شــورای ششــم‪ ،‬به جرئــت می تــوان‬ ‫گف ــت ک ــه ش ــهرداری ک ــرج از دس ــتگاهی‬ ‫خدمت رس ــان ب ــه دس ــتگاهی اجتماع ــی‬ ‫ل ش ــده اس ــت‪ .‬در اج ــرای رزمایـــش‬ ‫تبدیـ ـ ‬ ‫جه ــاد و امیدافرین ــی نی ــز ش ــهرداری س ــعی‬ ‫دارد عالو هب ــر کم ــک ب ــه مجری ــان ط ــرح‪،‬‬ ‫وظای ــف خ ــود را نی ــز به نحو احس ــن انج ــام‬ ‫دهــد»‪ .‬شــهردار کــرج بابیان اینکــه رزمایــش‬ ‫جه ــاد و امیدافرین ــی در ‪ ۵‬منطق ــه برگ ــزار‬ ‫یشــود‪ ،‬مناطــق‪ ۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،‬و ‪ ۱۰‬را ازجملــه‬ ‫م ‬ ‫مناطق ــی برش ــمرد ک ــه اج ــرای رزمای ــش‬ ‫یش ــده اس ــت و اف ــزود‪:‬‬ ‫در ان پیش بین ‬ ‫یس ــت ت ــا مناط ــق دیگ ــر معی ــن‬ ‫«ضرور ‬ ‫این مناط ــق در اج ــرای رزمای ــش باش ــند‪ .‬در‬ ‫اج ــرای ای ــن رزمای ــش منطق ــه ی ــک معی ــن‬ ‫منطق ــه ‪ ،۱۰‬منطق ــه ‪ ۷‬معی ــن منطق ــه ‪ ۵‬و‬ ‫مناط ــق ‪ ۹ ،۲‬و ‪ ۸‬نی ــز معی ــن مناط ــق ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫باش ــند و منطق ــه ‪ ۶‬نی ــز به دلی ــل داراب ــودن‬ ‫امکان ــات و ادوات الزم‪ ،‬به تنهای ــی مج ــری‬ ‫ای ــن رزمای ــش خواه ــد ب ــود»‪ .‬س ــعیدی‬ ‫گف ــت‪« :‬س ــازمان های عم ــران و بازافرین ــی‬ ‫فضاه ــای ش ــهری ش ــهرداری ک ــرج‪ ،‬س ــیما‪،‬‬ ‫منظ ــر و فض ــای س ــبز ش ــهری ش ــهرداری‬ ‫و مدیری ــت پس ــماند ش ــهرداری نی ــز‬ ‫ماش ــین االت و ادوات خ ــود را ب ــه مناط ــق‬ ‫یادشــده اعــزام کننــد»‪ .‬شــهردار کــرج بــا ارائــه‬ ‫پیش ــنهادهایی ازجمل ــه اج ــرای ام ــوزش‬ ‫تفکی ــک از مب ــدا پس ــماندها در مدت زم ــان‬ ‫رزمای ــش ازس ــوی س ــازمان مدیری ــت‬ ‫پســماند‪ ،‬خواســتار همــکاری دســتگاه های‬ ‫مربوط ــه در جلوگی ــری از ساخت وس ــازهای‬ ‫غیرمج ــاز نی ــز ش ــد‪ .‬ای ــن مس ــئول در پای ــان‬ ‫با بیان اینک ــه بس ــیاری در تالش ان ــد م ــردم‬ ‫را نس ــبت به نظ ــام و انق ــاب ناامی ــد کنن ــد‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬امی ــد اس ــت بتوانی ــم از ظرفی ــت‬ ‫ایجادشــده به نحو احســن اســتفاده کنیــم و‬ ‫درکنارهــم نشــاط و امیــد را در شــرایط کنونــی‬ ‫ب ــه م ــردم بازگردانی ــم»‪.‬‬ ‫داشتن راهبردی کارامد؛ راه جبران عقب ماندگی گلستان در سرمایه گذاری‬ ‫سینا غریب‬ ‫مش ــاور راهب ــردی اس ــتاندار گلس ــتان گف ــت‪:‬‬ ‫«راه جب ــران عقب ماندگ ــی گلس ــتان ب ــرای‬ ‫شــتاب در ســرمایه گذاری‪ ،‬داشــتن راهبــردی‬ ‫کارام ــد و برنام ــه راهب ــردی مش ــخص کننده‬ ‫تهــا و نیــاز منطقــه‬ ‫اســت کــه براســاس اولوی ‬ ‫اق ــدام ش ــود»‪ .‬حمیدرض ــا دنک ــوب گف ــت‪:‬‬ ‫«دراین اس ــتان ش ــمالی س ــرمایه گذاری‬ ‫برنام ــه راهب ــردی ب ــوده و بای ــد در ح ــوزه‬ ‫یش ــدن ان ت ــاش ش ــود‪ ،‬وضعی ــت‬ ‫اجرای ‬ ‫‪ ۵۰‬سال گذش ــته تابه ام ــروز گلس ــتان بیانگ ــر‬ ‫عقب ماندگ ــی س ــرمایه گذاری تجمع ــی در‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۰۰‬میلی ــارددالر اس ــت ک ــه باع ــث‬ ‫ً‬ ‫ش ــده از توس ــعه خ ــود عق ــب بمان ــد و صرف ــا‬ ‫امی ــد بس ــتن ب ــه بودج هه ــای دولت ــی‬ ‫اســتانی‪ ،‬تســهیالت بانکــی اســتانی و یــا اتــکا‬ ‫ب ــه س ــرمایه گذاران داخ ــل اس ــتان ام ــکان‬ ‫جب ــران ان وج ــود ن ــدارد»‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫«مرحل ــه نخس ــت تدوی ــن س ــند چش ـم انداز‬ ‫اس ــتان در اف ــق ‪ ۱۴۰۴‬ب ــا بهره گی ــری گروه ــی‬ ‫از اس ــتادان دانش ــگاه های تربی ــت م ــدرس‪،‬‬ ‫ته ــران و گلس ــتان و محقق ــان‪ ،‬پژوهش ــگران‬ ‫و کارشناس ــان نهاده ــای بخ ــش دولت ــی‬ ‫و خصوص ــی اس ــتان انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مرحل ــه دوم تدوی ــن س ــند چشـ ـم انداز و‬ ‫برنام ــه راهب ــردی اس ــتان به منظ ــور تدوی ــن‬ ‫س ــندهای بخش ــی در ‪ ۳۰‬بخ ــش ب ــا اب ــاغ‬ ‫اس ــتاندار از اس ــفند سال گذش ــته اغ ــاز‬ ‫ش ــده ک ــه ب ــا ح ــدود ‪ ۴۰‬درص ــد پیش ــرفت‬ ‫درحال انج ــام اس ــت»‪ .‬وی ی ــاداور ش ــد‪:‬‬ ‫«س ــند بخ ــش دا مپ ــروی این اس ــتان‬ ‫به عن ــوان بخ ــش پایل ــوت (نمون ــه) در‬ ‫اب ــان س ــال ‪ ۱۴۰۰‬تدوی ــن ش ــد‪ ،‬ای ــن س ــند‬ ‫راهب ــردی موردتوج ــه و تائی ــد وزی ــر جه ــاد‬ ‫کش ــاورزی دول ــت س ــیزدهم ق ــرار گرفت ــه و‬ ‫دس ــتور انتخ ــاب مج ــری مل ــی ب ــرای اج ــرای‬ ‫ان ص ــادر ش ــده اس ــت»‪ .‬به گفت ــه دنک ــوب؛‬ ‫یک ــی از مزای ــای ای ــن تصمی ــم‪ ،‬دریاف ــت‬ ‫اعتبــارات ملــی مجــزا و مســتقل از اعتبــارات‬ ‫اســتانی بــرای اجــرای ســند مذکــور اســت کــه‬ ‫ره ــاورد ان ایج ــاد و توس ــعه زیرس ــاخت های‬ ‫موردنی ــاز ب ــرای تحق ــق چشـ ـم انداز بخ ــش‬ ‫دام پ ــروری اس ــتان به عن ــوان «ه ــاب تولی ــد‬ ‫و بازاریاب ــی محص ــوالت پروتئین ــی» منطق ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬اس ــتان گلس ــتان ا کن ــون ح ــدود‬ ‫‪ ۶.۵‬درص ــد از تولی ــد پروتئی ــن کش ــور در‬ ‫بخ ــش دا مپ ــروری اع ــم از طی ــور‪ ،‬لبنی ــات‬ ‫و گوش ــت قرم ــز را تامی ــن می کن ــد‪ .‬مش ــاور‬ ‫راهب ــردی اس ــتاندار گلس ــتان بابیان اینک ــه‬ ‫مج ــری تدوی ــن ای ــن س ــند راهب ــردی ی ــک‬ ‫ش ــرکت بخ ــش خصوص ــی و بوم ــی اس ــتان‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬شناســایی پنــج میلیــارددالر‬ ‫هزین ــه فرص ــت ازدسـ ـت رفته س ــاالنه‪،‬‬ ‫پیش بینــی ‪ ۱۲‬درصــد متوســط رشــد ســاالنه‬ ‫ط ــول دوره‪ ،‬تحق ــق بی ــش از ‪ ۱۰‬میلی ــارددالر‬ ‫تولی ــد ناخال ــص داخل ــی در س ــال پایان ــی‬ ‫اف ــق چشـ ـم انداز‪ ،‬تحق ــق درام ــد س ــرانه‬ ‫نزدیــک بــه میانگیــن کشــوری بــرای ســا کنان‬ ‫گلســتان در ســال ‪ ۱۴۰۴‬از مهم تریــن مزایــای‬ ‫اجرایی ش ــدن ای ــن س ــند راهبردی س ــت»‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪« :‬برای اینک ــه اس ــتان گلس ــتان‬ ‫ب ــه چشـ ـم انداز ترس ــیم ش ــده و اه ــداف‬ ‫راهب ــردی ان ازجمل ــه تحق ــق درام ــد س ــرانه‬ ‫میانگی ــن کش ــوری دس ــت یاب ــد‪ ،‬نی ــاز ب ــه‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫ده ها میلی ــارددالر سرمایه گذار ‬ ‫مدیرعامل موسسه ایتام و مستمندان قزوین‪:‬‬ ‫ا گر به مردم خدمت نکنیم‪ ،‬زندگی مان ثمری ندارد‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫مدیرعامـل موسسـه خیریـه ایتـام و‬ ‫مسـتمندان قزویـن گفـت‪« :‬ا گـر ماحصـل‬ ‫زندگـی مـا خدمـت به خلـق نباشـد زندگی ما‬ ‫ثمـری نخواهـد داشـت؛ بنابرایـن ا گـر زندگـی‬ ‫امروزمان دارای نقصانی باشد‪ ،‬با خدمت به‬ ‫مـردم و بهره منـدی از رحمـت الهـی خداونـد‬ ‫سـبحان ایـن نقصـان را جبـران می کنـد»‪.‬‬ ‫سـید احمد قافله باشـی در نشسـت امضای‬ ‫تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد امام (ره)‬ ‫ککـردن بـه نیازمنـدان و‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬کم ‬ ‫محرومـان یـک گام اسـت و ایجـاد انگیـزه در‬ ‫میـان سـایر افـراد بـرای کمـک بـه ایتـام گام‬ ‫دیگـر»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ا گر دراین وادی وارد‬ ‫شـویم ایـات قـران به خوبـی نشـان می دهـد‬ ‫صـراط مسـتقیم کجاسـت؛ به عنـوان نمونـه‬ ‫در ایـه شـریفه ‪ 25‬سـوره مبارکـه حاقـه بـه مـا‬ ‫یشـود ای کاش پرونـده ام را دریافـت‬ ‫یـاداور م ‬ ‫نمی کردم چرا که مالم برایم سودی نداشت‪.‬‬ ‫یسـت که نه تنهـا انفاقی‬ ‫نمـوارد بـرای کس ‬ ‫ای ‬ ‫نداشـته بلکـه بـرای تشـویق بـه کار نیـک و‬ ‫انفـاق هـم کاری نکـرده اسـت»‪ .‬درادامـه‬ ‫معاون توسـعه مشـارکت های مردمی کمیته‬ ‫امـداد اسـتان قزویـن گفـت‪« :‬هـدف کمیتـه‬ ‫امـداد جمـع اوری کمـک بـرای محرومـان‬ ‫نیسـت بلکـه هـدف ترویـج فرهنـگ انفـاق و‬ ‫یسـت کـه نتیجـه اش کمک رسـانی‬ ‫نیکوکار ‬ ‫بـه محرومـان اسـت»‪ .‬فـرزاد فرهـادی‬ ‫گسـازی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬هـدف فرهن ‬ ‫دغدغه منـدی بـرای نیازمنـدان اسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫ایـن فرهنـگ در جامعـه به خوبـی صـورت‬ ‫گیـرد دیگـر تفاوتـی نمی کنـد کـه کمـک بـرای‬ ‫نیازمنـدان بـه کمیتـه امـداد داده یـا بـه‬ ‫بهزیسـتی یـا موسسـه خیریـه اهـداء شـود»‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪« :‬ترویـج فرهنـگ انفـاق‬ ‫و نیکـوکاری در جامعـه سـرفصل اصلـی‬ ‫اقدامـات کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره)‬ ‫و این موضـوع مهـم در اساسـنامه کمیتـه‬ ‫امـداد و حکـم مقـام معظـم رهبـری بـرای‬ ‫هیئت امنای این نهاد موردتا کید قرار گرفته‬ ‫است»‪ .‬معاون توسعه مشارکت های مردمی‬ ‫کمیتـه امـداد قزویـن اعلام کـرد‪« :‬ازایـن رو‬ ‫کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره) موسسـات‬ ‫خیریـه را رقیـب خـود نمی دانـد بلکـه کمیتـه‬ ‫امـداد از همـه مـردم دعـوت می کنـد بـه‬ ‫نیازمنـدان و محرومـان کمـک کننـد»‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬حـال ا گـر مـردم نیازمنـدی را‬ ‫می شناسـند‪ ،‬کمک هایشـان را اهـداء کننـد؛‬ ‫ا گـر نیازمنـد واقعـی را نمی شناسـند‪ ،‬کمیتـه‬ ‫امـداد امام خمینـی (ره) امـاده اسـت پـل‬ ‫کهـا به دسـت‬ ‫ارتباطـی بـرای رسـاندن کم ‬ ‫مسـتمندان باشـد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل تاکید کرد؛‬ ‫پروین حسینی‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل‬ ‫گفـت‪« :‬ارتقـای بهـره وری در سـال مزیـن بـه‬ ‫تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال افرینی باتکیه بر‬ ‫اقتصـاد دانش بنیـان امکان پذیـر اسـت»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش حـوزه ریاسـت و روابط عمومـی‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اردبیـل؛‬ ‫داود شـایقی پیش از خطبه های نمازجمعه‬ ‫اردبیـل بـا گرامیداشـت روز بهـره وری و‬ ‫بهین هسـازی مصـرف اظهـار کـرد‪« :‬یکـی از‬ ‫مسـائل و موضوعـات بسـیارمهم در کشـور‬ ‫ارتقـای بهـره وری و رعایت اصل بهین هسـازی‬ ‫مصـرف در همـه بخش هاسـت تـا کشـور مـا‬ ‫بتوانـد در مسـیر توسـعه پیشـرفت گا مهـای‬ ‫جـدی بـردارد»‪ .‬وی نا مگـذاری سـال جدیـد‬ ‫(تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و اشـتغال افرینی) را‬ ‫یـاداور شـد و تصریـح کـرد‪« :‬در زندگـی فـردی‪،‬‬ ‫سرپرسـت شـهرداری کالچـای در دیـدار بـا مسـئوالن مخابرات اسـتان گیالن‬ ‫ان را افتخـاری بزرگـی بـرای خـود خوانـد و گفـت‪« :‬ایـن دیدارهـا و مذا کـرات‬ ‫نشـهر‬ ‫می توانـد بـه رونـد توسـعه و ارتقـای زیرسـاخت های مخابراتـی درای ‬ ‫کمک شایانی کند»‪ .‬حسین خجسته گزافرودی افزود‪« :‬درراستای توسعه و‬ ‫پیشـرفت شبکه های مخابراتی خوشـبختانه عزم و اراده جدی در مجموعه‬ ‫شـهرداری و شـورا وجـود دارد و معتقـدم توسـعه و ارتقـای زیرسـاخت های‬ ‫مخابراتـی تالشـی بیشـتر درراسـتای خدمـات بهتـر و بیشـتر بـه شـهروندان‬ ‫فهیـم شـهر کالچـای اسـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬شـهر کالچـای نخسـتین‬ ‫شـهری خواهد بود که در سـطح شهرسـتان رودسـر سـامانه پایش تصویری‬ ‫در ان اجرایـی و عملیاتـی می شـود»‪ .‬معـاون شـبکه مخابـرات اسـتان گیلان‬ ‫نیـز دراین دیـدار که در محل شـهرداری کالچای برگزار شـد بـا قدردانی از نوع‬ ‫و نـگاه مسـئوالن شـهری به ویـژه اقـای خجسـته بـه توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫مخابراتـی تصریـح کـرد‪« :‬بـه زودی اجـرای فیبـر دسترسـی تعـداد دو سـایت‬ ‫همراه اول نسـل چهارم برای کمربندی کالچای‪ ،‬مناطق شـهری و نیز زمین‬ ‫ورزشـی شـهرداری به همـت شـهرداری کالچـای و مخابـرات منطقـه گیلان‬ ‫اجرایـی می شـود»‪ .‬مهنـدس هـادی حیـدری اضافـه کـرد‪« :‬ماحصـل اجـرای‬ ‫این پـروژه افزایـش سـرعت اینترنـت از بسـتر فیبـر اجرا شـده بـرای مشـترکین‬ ‫خانگـی مسـیرهای مربوطـه خواهـد بـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه پیمانـکار پـروژه‬ ‫نیـز تعییـن شـده‪ ،‬ابـراز امیدواری کـرد این پروژه تا پایـان تیرماه جاری قابلیت‬ ‫افتتاح و بهره برداری را داشـته باشـد»‪ .‬وی میزان سـرمایه گذاری برای انجام‬ ‫این پـروژه را پنج میلیاردتومـان اعلام کـرد‪ .‬به گفتـه وی؛ اینـک در کالچـای‬ ‫در منزل) هسـت که نیازهای توسـعه اتی را تامین‬ ‫بالغ بر ‪ 250‬مشـترک (فیبر ِ‬ ‫خواهـد کـرد؛ ظرفیـت سـوییچ مرکـز کالچـای ‪ ۲۰۰۰‬مشـترک اسـت‪.‬‬ ‫ارتقای بهره وری با تولید دانش بنیان‬ ‫اجتماعـی و ابعـاد سـرمایه گذاری ‪ ،‬کارهـای‬ ‫عمرانـی و اجرایـی بایـد اصـل بهـره وری‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفتـه و همـه تلاش جـدی‬ ‫بـرای ارتقـای سـطح بهـره وری را داشـته‬ ‫باشـند»‪ .‬وی مفهـوم بهـره وری را افزایـش‬ ‫تـوان تولیـد بـا هزینـه کـم اعلام کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫‪10‬سـاعت بـرای کنکـور‬ ‫«دانش امـوزی کـه ‬ ‫درس می خوانـد ا گـر نتیجـه ای از کار و‬ ‫فعالیـت خـود نگیـرد‪ ،‬درحقیقـت خطـاب‬ ‫بهـره وری پاییـن را بـرای او اعلام می کننـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬در عرصـه تولیـد نیـز کارخانـه ای‬ ‫کـه بـا ‪ 80‬درصـد ظرفیـت فعالیـت کـرده‬ ‫و ‪ 20‬درصـد ظرفیـت خالـی دارد زمینـه و‬ ‫بسترسـاز توسـعه روزافـزون قـرار می گیـرد؛‬ ‫ب هشـرط انکه بهـره وری در ان افزایـش یابـد»‪.‬‬ ‫وی ضـرورت توجـه بـه قیمـت تما مشـده را‬ ‫در عرصـه محصـوالت‪ ،‬اجنـاس و خدمـات‬ ‫یـاداور شـد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬سال ب هسـال‬ ‫قیمت اجناس و خدمات در سطح جهانی و‬ ‫کشـورمان افزایـش پیدا می کنـد که باتوجه به‬ ‫این امـر بایـد شـاخص مصـرف بهینه انـرژی و‬ ‫پاییـن اوردن هزین ههـای تولیـد را موردتوجـه‬ ‫قـرار دهیـم»‪ .‬شـایقی در بخـش دیگـری از‬ ‫سـخنان خـود اضافـه کـرد‪« :‬در سـال مزیـن‬ ‫بـه تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و اشـتغال افرینی‬ ‫یسـت مولف ههـای اصلـی در بحـث‬ ‫ضرور ‬ ‫اقتصـاد دانش بنیـان موردتوجـه قـرار گیـرد تا‬ ‫بتوانیـم شـرایط مطلوبـی را در ارتقـای میـزان‬ ‫بهـره وری شـاهد باشـیم»‪.‬‬ ‫طی مراسـم که توسـط سـازمان نظام پزشـکی الهیجان و سیاهکل با همکاری‬ ‫شـهرداری و شـورای شـهر و جمعـی از انجمن هـای پزشـکی در سـالن دکتـر‬ ‫علیرضـا وارسـته نظام پزشـکی برگـزار شـد‪ ،‬از ‪ ۷۰‬سـال خدمـات صادقانـه «دکتـر‬ ‫محمدصـادق پیـروز» تقدیـر به عمـل امـد‪ .‬ایـن اییـن بـا حضـور رسـول فرخـی؛‬ ‫نماینده الهیجان و سیاهکل در مجلس‪ ،‬فرهاد براتی؛ فرماندار‪ ،‬رضا زنده دل؛‬ ‫شهردار‪ ،‬بهمن کنعانی؛ رئیس شورای اسالمی شهر‪ ،‬دکتر قسمتی زاده؛ رئیس‬ ‫سازماننظام پزشکیالهیجانو سیاهکل‪،‬اعضایهیئت مدیرهنظام پزشکی‬ ‫و جمعـی از پزشـکان برگـزار شـد‪ .‬رضـا زنـده دل بـا تقدیـر از خدمـات پزشـکی‬ ‫و همچنیـن خیرخواهانـه دکتـر پیـروز گفـت‪« :‬الهیجـان‪ ،‬سـرزمین عالمـان‪،‬‬ ‫دانشمندان‪ ،‬فرهیختگان بزرگ درطول تاریخ است و دکتر پیروز از چهره های‬ ‫مانـدگار ایـران بـا کارنامـه ای درخشـان در پزشـکی و کارهـای خیـر اسـت کـه‬ ‫باافتخار اهل این شـهر هسـتند»‪ .‬وی افزود‪« :‬شـهرداری و شـورای شهر افتخار‬ ‫دارد بـرای برگـزاری این مراسـم بـزرگ مشـارکت داشـته تـا قدردان تمـام زحمات‬ ‫دکتـر پیـروز باشـیم و بـه زودی خیابانی در الهیجان با حضور دکتر پیـروز به نام‬ ‫ایشـان نام گـذاری خواهـد شـد»‪ .‬دکتر محمدصـادق پیروز هـم دراین مراسـم از‬ ‫حضـور همه شـرکت کنندگان قدردانـی کرد و افـزود‪« :‬افتخار دارد برای شـهرش‬ ‫تهـای‬ ‫الهیجـان قدم هایـی کوچکـی برداشـته اسـت»‪ .‬وی خاطراتـی از فعالی ‬ ‫خـود بیـان؛ و از اسـتادش دکتـر شـمس و دیگـر پزشـک نیکـوکار الهیجـی دکتـر‬ ‫محمدرضـا حکیـم زاده؛ بنیان گـذار اسایشـگاه کهریـزک به نیکـی یـاد کـرد‪.‬‬ ‫سخنرانی دکتر مهران قسمتی زاده‪ ،‬دکتر محرابیان؛ معاون فرهنگی دانشگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیالن‪ ،‬دکتر بهبودی؛ رئیس انجمن چشم پزشـکی گیالن‪ ،‬دکتر‬ ‫دهپور‪ ،‬دکتر شمس‪ ،‬دکتر صادقی؛ و دکتر هاتف؛ رئیس بیمارستان دکتر پیروز‬ ‫از دیگر بخش های مراسم بود‪ .‬شهردار‪ ،‬رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫بـا اهـدای لـوح از خدمـات شایسـته دکتر محمدصادق پیـروز قدردانـی کردند‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫مانور جهادی وصول مطالبات مشترکین بدهکار برق‬ ‫در شمال استان کرمان‬ ‫معـاون فـروش و خدمـات مشـترکان شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان‬ ‫کرمـان گفـت‪« :‬مانـور سراسـری وصـول مطالبـات برق هم زمان با سراسـر کشـور‬ ‫به مدت دو روز برگزار شد»‪ .‬محسن نوروززاده افزود‪« :‬ارائه خدمات مطلوب به‬ ‫مردم منوط به پرداخت به موقع قبوض برق توسـط مشـترکان اسـت و هرگونه‬ ‫تاخیـر در ایـن موضـوع شـرکت بـرق را بـا محدودیـت در خدمات رسـانی بـه‬ ‫مشـترکان مواجه می کند»‪ .‬وی با اشـاره به دسـتورالعمل شـرکت توانیر مبنی بر‬ ‫وصول بدهی معوق تمام مشـترکان در بخش های صنایع‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫تجـاری و خانگـی و عمومـی افـزود‪ « :‬ایـن مانـور در قالـب ‪ ۱۸‬گـروه عملیاتـی بـا‬ ‫‪ ۱۹۴‬نفر نیرو در کلیه شهرستان های شمال استان برگزار و در این مانور بدهی‬ ‫‪ 46‬مشـترک بدهـکار پیگیـری شـد»‪ .‬معـاون فـروش و خدمـات‬ ‫بیـش از ‪ 721‬‬ ‫مشـترکان شـرکت توزیـع بـرق شـمال اسـتان کرمان بیشـترین میـزان بدهـی در‬ ‫شـمال اسـتان را مربـوط بـه بخـش خانگـی و عمومـی اداری دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«اپلیکیشـن بـرق مـن اسـان ترین و راحت تریـن راه بـرای پرداخت غیرحضوری‬ ‫قبوض برق اسـت‪ .‬هم اسـتانی ها می توانند با نصب این نرم افزار از کافه بازار یا‬ ‫سـایت شـرکت توزیع برق اسـتان به نشـانی ‪ www.Nked.co.ir‬از ده ها خدمت‬ ‫دیگـر ایـن اپلیکیشـن مانند ا گاهـی از میزان مصرف بـرق‪ ،‬انتخاب پله مصرف‪،‬‬ ‫دریافـت خدمـات انشـعاب و گـزارش خاموشـی بهره منـد شـوند»‪ .‬نـوروززاده‬ ‫کمـک بـه توسـعه و پایـداری شـبکه های بـرق در اسـتان را از مزایـای پرداخـت‬ ‫به موقـع قبـوض بـرق دانسـت و افـزود‪« :‬مجمـوع بدهـی مشـترکان بـه شـرکت‬ ‫توزیع برق شمال استان در سال‪ ۱۴۰۰‬مبلغ معادل ‪ ۷۸‬میلیارد ریال بوده است‬ ‫یهـا به صورت حضوری‪ ،‬پیامکی‪،‬‬ ‫کـه تلاش همکاران مـا برای وصول این بده ‬ ‫تلفنـی و ارسـال اخطاریـه ادامـه دارد»‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت برق شمال استان‬ ‫با رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی کرمان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان بـا حضـور در دانشـگاه‬ ‫علوم پزشکی استان کرمان با دکتر احمدی نژاد (رئیس جدید دانشگاه) دیدار‬ ‫و گفت وگـو کـرد‪ .‬محمد سـلیمانی با تبریک انتصاب دکتر احمدی نـژاد (رئیس‬ ‫جدید دانشگاه علوم پزشکی) در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری در حوزه‬ ‫مدیریت مصرف و پیک بار تابستان با رئیس دانشگاه گفت وگو کرد ‪ .‬مهندس‬ ‫سلیمانی در این دیدار از عملکرد کادر درمان و مدافعین سالمت استان کرمان‬ ‫درمقابله بـا بیمـاری کرونـا تقدیر کـرد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬در مدت بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬همکاران صنعت برق با تامین برق پایدار مرا کز درمانی و بیمارسـتان ها‬ ‫سـعی داشـتند تـا در کنـار فعـاالن نظـام سلامت کشـور درمبارزه با ایـن بیماری‬ ‫همراه باشند»‪ .‬محمد سلیمانی با بیان اینکه گذر از پیک بار تابستان نیازمند‬ ‫همـکاری همـه مشـترکین و سازمان ها سـت‪ ،‬بر تعامل و همکاری بین بخشـی‬ ‫علوم پزشـکی و صنعت برق برای تسـریع فرایند تامین زیرسـاخت ها ( استفاده‬ ‫از دیـزل ژنراتورهـا در بیمارسـتان ها) در پیک بـار تا کیـد کـرد‪ .‬وی از دکتـر‬ ‫احمدی نژاد خواسـت تا در راسـتای فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی برق‬ ‫از ظرفیت کادر درمان در خانه های بهداشت به عنوان مروجین صنعت برق‬ ‫با انعقاد تفاهم نامه با شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه طرح همیاران برق‬ ‫شو پرورش‬ ‫با اداره کل اموز ‬ ‫ایـن تفاهم نامـه به منظـور فرهنگ سـازی از طریـق ارائـه اموزش هـای منظـم‪،‬‬ ‫کنتـرل و ایجـاد انگیـزه در بیـن دانش امـوزان‪ ،‬معلمـان و مربیـان در مقاطـع‬ ‫مختلـف تحصیلـی بـا هدف بهینه سـازی الگـوی مصـرف بـرق و افزایـش میزان‬ ‫سـطح ا گاهـی مشـترکین خانگـی در خصـوص رعایـت الگـوی مصـرف بـرق و‬ ‫کاهـش پیک بـار شـبکه‪ ،‬به ویـژه در فصـل تابسـتان منعقـد شـد‪ .‬اییـن امضای‬ ‫ایـن تفاهم نامـه بـا حضـور عبدالوحیـد مهدوی نیـا (مدیرعامـل شـرکت توزیـع‬ ‫شو پـرورش‬ ‫نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان) و رضـا رضایـی (مدیـرکل اموز ‬ ‫استان) برگزار شد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در مراسم امضای این‬ ‫تفاهم نامـه گفـت‪« :‬انـرژی بـرق به عنـوان یـک نعمـت ارزشـمند بـا زندگـی مردم‬ ‫پیونـد خـورده و بـا گسـترش تکنولـوژی‪ ،‬وابسـتگی بـه انـرژی الکتریکـی بیشـتر‬ ‫می شـود»‪ .‬مهدوی نیـا افـزود‪« :‬تولیـد‪ ،‬انتقـال و توزیـع برق فرایندی پیچیـده و‬ ‫پرهزینـه اسـت کـه بـرای توزیـع ان بـه مصرف کننـده‪ ،‬چرخـه ای طوالنـی را طـی‬ ‫می کنـد‪ .‬دانش امـوزان ظرفیت هـای ارزشـمندی هسـتند کـه نقـش اساسـی‬ ‫در فرهنگ سـازی مدیریـت مصـرف بـرق دارند‪ .‬شـرکت توزیع نیـروی برق قصد‬ ‫دارد بـا ایجـاد بسـترهای الزم اموزشـی‪ ،‬دانش امـوزان را بـا مفاهیـم صرفه جویی‬ ‫در مصـرف بـرق اشـنا سـازد تـا از این طریـق مصـرف بـرق در خانواده هـا نهادینـه‬ ‫شهـای‬ ‫شو پـرورش اسـتان کرمـان نیـز از امـوزش رو ‬ ‫شـود»‪ .‬مدیـرکل اموز ‬ ‫مصـرف بهینـه انـرژی در ‪ ۱۴۴‬مدرسـه دوره ابتدایـی اسـتان خبـر داد گفـت‪:‬‬ ‫«امـوزش روش هـای مصرف بهینـه انرژی به دانش اموزان سـرمایه گذاری برای‬ ‫شو پرورش به عنوان مهم ترین دسـتگاه فرهنگی‬ ‫اینده اسـت»‪ .‬رضایی از اموز ‬ ‫شو پـرورش به عنـوان یکـی از دسـتگاه های موثر و‬ ‫کشـور نـام بـرد و گفـت‪« :‬اموز ‬ ‫با توجه بـه جامعـه هدفـی کـه زیرپوشـش دارد می تواند نقش مهمـی در ترویج‬ ‫فرهنـگ مصـرف بهینـه انـرژی ایفـا کند»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 21 1401‬شوال ‪ 23 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2504‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫علی پاکدامن‬ ‫وینفرد شفر‬ ‫سابریسـت تیـم ملـی‪ ،‬بـا کسـب دومیـن پیـروزی‪ ،‬بـه جمـع ‪۱۶‬‬ ‫تهـای جام جهانـی راه یافـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫بازیکـن برتـر رقاب ‬ ‫تهـای شمشـیربازی جام جهانـی در شـرایطی به میزبانـی‬ ‫رقاب ‬ ‫یشـود کـه علـی پا کدامـن در اولـن دیـدار‬ ‫ایتالیـا پیگیـری م ‬ ‫خـود حریـف المانـی اش را بـا نتیجـه ‪ ۱۵‬بـر ‪ ۲‬شکسـت داد‪ .‬وی‬ ‫در دومیـن دیـدار ورزشـکاری از فرانسـه را بـا نتیجـه ‪ ۱۵‬بـر ‪ ۱۳‬از‬ ‫پیـش رو برداشـت‪.‬‬ ‫سـرمربی سـابق تیم اسـتقالل گفت‪« :‬در صفحه مجازی به من‬ ‫گفتنـد کـه بـه جشـن قهرمانـی اسـتقالل دعـوت شـدم؛ امـا مـن‬ ‫هیچ دعوتی یا تماسـی از باشـگاه اسـتقالل نداشتم»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنـا؛ وینفـرد شـفر در بـاره قهرمانـی اسـتقالل نیـز اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«شـخصا از ایـن قهرمانـی بسـیار خوشـحال شـدم و بـه خانواده‬ ‫اسـتقالل تبریـک مـی گویـم‪ .‬هـواداران اسـتقالل زمـان زیـادی‬ ‫منتظـر ایـن موفقیـت بودند»‪.‬‬ ‫ان ــا براتی پس از قهرمانی در کش ــتی الیش کالس ــیک قهرمانی‬ ‫ً‬ ‫اس ــیا گف ــت‪« :‬بهانه نمـ ـی اورم؛ ام ــا واقع ــا داوری کل مب ــارزه را‬ ‫تغیی ــر مـ ـی داد‪ .‬تمام تالشش ــان را کردن ــد تا برای قرقیزس ــتان‬ ‫میزب ــان دو طال بگیرند»‪ .‬به گزارش ایس ــنا؛ رقابت های کش ــتی‬ ‫الیش کالس ــیک قهرمانی اسیا‪ ،‬در اوش برگزار ش ــد و در پایان‪،‬‬ ‫ای ــران با کس ــب ی ــک طال‪ ،‬چه ــار نقره و ی ــک برنز ب ــه قهرمانی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫جهان دراستانه کمبود شدید غذایی‬ ‫سرگروه تیم ملی کاراته بانوان گفت‪« :‬کادر فنی جدید تیم ملی‬ ‫سراغی از من نگرفته و کاراته کاهایی که سال ها برای این رشته‬ ‫افتخار افریـن بوده انـد را فرامـوش کرده انـد»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛‬ ‫حمیده عباسعلی افزود‪« :‬بعد از اسیب دیدگی و عمل جراحی‬ ‫برنام ههـای دوران نقاهـت را زیر نظر پزشـک و فیزیوتراپ پیش‬ ‫بـردم تـا در بهتریـن شـرایط بـه امادگـی الزم بـرای بازگشـت بـه‬ ‫میـدان دسـت یابم»‪.‬‬ ‫انا براتی‬ ‫مهرداد ناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بــدون شــک مــا در یکــی از دشــوارترین و پیچیده تریــن دوران‬ ‫تار ی ــخ زندگ ــی می کنی ــم‪ .‬دوران ــی ک ــه ب ــا انق ــاب اطالع ــات‬ ‫هم ــراه ب ــوده و همه چی ــز در ان ب ــا تح ــوالت عمی ــق و متف ــاوت‬ ‫و متنوع ــی روب ــرو ش ــده اس ــت‪ .‬براین مبن ــا ن ــوع ن ــگاه ب ــه‬ ‫کودکان ونوجوان ــان ب ــا گذش ــت تغیی ــرات اساس ــی ک ــرده‪ .‬ا گ ــر‬ ‫در گذش ــته اف ــراد باتوج هب ــه فرهن ــگ ی ــک جامع ــه روس ــتایی‪،‬‬ ‫هم ــه اه ــل ی ــک مح ــل‪ ،‬در تربی ــت ی ــک فرزن ــد نق ــش پررنگ ــی‬ ‫داش ــته اند‪ ،‬ام ــروز م ــا ب ــا پدرومادرهای ــی روب ــرو هس ــتیم ک ــه‬ ‫شه ــای علم ــی‪ ،‬ب ــه تعلیم وتربی ــت‬ ‫مجبورن ــد بااتکاب ــه رو ‬ ‫فرزن ــدان خ ــود بپردازن ــد‪ .‬البت ــه در دوره جدی ــد ن ــوع نگ ــرش‬ ‫ب ــه هوی ــت پدروم ــادر تغیی ــر ک ــرده و ب هص ــرف اوردن بچ ــه‬ ‫یس ــپارند‪ .‬براین مبن ــا‬ ‫همه چی ــز را به دس ــت سرنوش ــت نم ‬ ‫این روزه ــا والدی ــن برای انک ــه بتوانن ــد فرزن ــدان خ ــود را‬ ‫سه ــای اموزش ــی‪،‬‬ ‫در مس ــیر متفاوت ــی رش ــد دهن ــد‪ ،‬از کال ‬ ‫بهــای مختلــف‬ ‫پهــای متعــدد در فضاهــای مجــازی‪ ،‬کتا ‬ ‫کلی ‬ ‫اس ــتفاده و به ــره ف ــراوان می برن ــد‪ .‬تجرب ــه پدرومادر ش ــدن‬ ‫یب ــر فرهن ــگ‬ ‫و ش ــیوه های تربی ــت در گذش ــته بیش ــتر مبتن ‬ ‫تجربــه زیســته ای بــود کــه در کل یــک روســتا یــا شــهر کوچــک‬ ‫وج ــود داش ــت؛ ام ــا در دوره م ــدرن غلب ــه ش ــیوه های علم ــی‬ ‫و گس ــترش اطالع ــات تحمیل ــی از فض ــای مج ــازی و واقع ــی‬ ‫باع ــث ش ــده ت ــا پدرومادر ش ــدن ب هش ــدت ب ــا گذش ــته دچ ــار‬ ‫تغییروتح ــول ش ــود‪.‬‬ ‫ا گرچــه این روزهــا انبوهــی از اطالعــات دراختیــار والدیــن قــرار دارد‬ ‫نه ــا می توانن ــد برخ ــاف نس ــل گذش ــته از ای ــن امکان ــات‬ ‫وا ‬ ‫درراســتای فرزنــد خــود اســتفاده کننــد امــا واقعیــت این اس ـت که‬ ‫ن ــوع مواجه ــه ب ــا اطالع ــات پیچی ــده و درهم بره ــم اقیانوس ــی از‬ ‫نهــا دچــار ســردرگمی‬ ‫مطالــب متعــدد و متنــوع باعــث شــده تــا ا ‬ ‫شهــا‬ ‫نهــا نمی داننــد کــه از کدا میــک از رو ‬ ‫نیــز بشــوند‪ .‬درواقــع ا ‬ ‫ً‬ ‫می توانن ــد در تعلیم وتربی ــت کودکانش ــان اس ــتفاده کنن ــد‪ .‬مث ــا‬ ‫ای ــا بهت ــر اس ــت از روش ژان ژا ک روس ــو ب ــرای تعلیم وتربی ــت‬ ‫کودکمــان اســتفاده یــا بهتــر اســت بــه گفت ههــای فرویــد و یونــگ‬ ‫و دیگ ــران توج ــه کنی ــم‪ .‬ای ــا در تر بی ــت فرزن ــدان بای ــد ب ــه‬ ‫یتــوان‬ ‫فیلســوفان روز دنیــا مثــل ژیــژک مراجعــه کنیــم یااینکــه م ‬ ‫بدون توج ــه ب ــه هم ــه ای ــن کلم هه ــای پیچی ــده و پررم ــزوراز‪،‬‬ ‫راه ــی را ب هس ــوی تعلیم وتربی ــت ک ــودکان پی ــدا ک ــرد‪ .‬یک ــی از‬ ‫موضوع ــات س ــوال برانگیز این اس ـت که م ــا بای ــد کودکانم ــان را ب ــا‬ ‫توج ــه و اولویت بخش ــی ب ــه مغ ــز ی ــا به تعبی ــر مصطل ــح ب ــا قل ــب‬ ‫تربی ــت کنی ــم؛ یعن ــی بهت ــر اس ــت ک ــه بیش ــتر ب هش ــیوه های‬ ‫عقالن ــی دراین راس ــتا توج ــه ش ــود یااینک ــه بیش ــتر ب ــه رواب ــط‬ ‫عاطفــی و شــیوه های ارتبــاط صمیمــی بــا فرزنــدان توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫درهرح ــال ا گ ــر از ای ــن زاوی ــه ب ــه موض ــوع ن ــگاه ش ــود پدرومادره ــا‬ ‫ً‬ ‫یش ــوند‪ .‬گروه ــی ک ــه صرف ــا ب ــه‬ ‫در دو دس ــته طبقه بن ــدی م ‬ ‫جنب هه ــای عقالن ــی و علم ــی توج ــه دارن ــد و س ــعی می کنن ــد از‬ ‫بهــا و مقــاالت درخصــوص‬ ‫تجربیــات علمــا و دانشــمندان و کتا ‬ ‫تربیــت فرزندشــان اســتفاده کننــد‪ .‬گــروه دوم کــه بیشــتر ترجیــح‬ ‫می دهن ــد ب ــه جنب هه ــای عاطف ــی و رواب ــط سرش ــار از عش ــق در‬ ‫زندگ ــی ب ــا کودکانش ــان توج ــه نماین ــد؛ س ــوال این اسـ ـت که‬ ‫تاچ هح ــد می توانی ــم ب ــه متخصص ــان اعتم ــاد نمایی ــم و‬ ‫یکــه‬ ‫فهــای درســتی می زننــد؟ وقت ‬ ‫کدا میــک از متخصصــان حر ‬ ‫از صب ــح تلویزی ــون را روش ــن می کنی ــم ی ــا ب ــه رادی ــو گ ــوش‬ ‫یش ــویم ب ــا‬ ‫می دهی ــم یااینک ــه وارد ش ــبکه های اجتماع ــی م ‬ ‫قه ــا و جنب هه ــای گونا گ ــون در‬ ‫اش ــکال گونا گون ــی از مصدا ‬ ‫یش ــویم‪ .‬ح ــال ی ــک پدروم ــادر ک ــه‬ ‫تربی ــت فرزن ــد روب ــرو م ‬ ‫می خواهن ــد از روی هه ــای علم ــی تبعی ــت کنن ــد دراینج ــا دچ ــار‬ ‫یشــوند کــه کــدام راه را بایــد در تطبیــق بــا فرزندانــش‬ ‫ســردرگمی م ‬ ‫ً‬ ‫یشــود کــه بعضــا‬ ‫اســتفاده کننــد و دراینجــا ایــن گمراهــی باعــث م ‬ ‫شه ــا کار را ب ــرای‬ ‫اس ــتفاده های نامناس ــب و نا کارام ــد از این رو ‬ ‫ً‬ ‫یس ــت ک ــه قب ــا‬ ‫نه ــا ب ــا دش ــواری مواج ــه س ــازد‪ .‬ای ــن موضوع ‬ ‫ا ‬ ‫وج ــود نداش ــت و وقت ــی پدروم ــادری در روس ــتا می خواس ــتند‬ ‫کودکش ــان را تربی ــت کنن ــد ب هس ــادگی می توانس ــتند بااس ــتفاده از‬ ‫تهــای موجــود در فرهنــگ روســتایی کودکانشــان‬ ‫تجربــه و مهار ‬ ‫را ب ــرای ی ــک زندگ ــی روس ــتایی تربی ــت کنن ــد‪ .‬نکت ــه دیگ ــر بح ــث‬ ‫تعام ــل و ارتب ــاط اس ــت‪ .‬در گذش ــته به دلیل اینک ــه خان ــواده‬ ‫گس ــترده نس ــبت ب ــه خان ــواده هس ــته ای در اولوی ــت ب ــود ه ــر‬ ‫خان ــواده ای ب ــا فرزن ــداوری زی ــاد ت ــاش می کردن ــد ت ــا به نوع ــی‬ ‫یب ــر مقتضی ــات زمان ــی و مکان ــی خ ــود حرک ــت کنن ــد‪ .‬در‬ ‫مبتن ‬ ‫یش ــد ه ــر‬ ‫جامع ــه س ــنتی این تع ــداد فرزن ــدان زی ــاد باع ــث م ‬ ‫کــودک در میــان انبوهــی از دایــی‪ ،‬عمــه‪ ،‬خالــه‪ ،‬عمــو و پســردایی‪،‬‬ ‫دختردایــی‪ ،‬پســرعمو‪ ،‬دخترعموهــای متعــدد و متنــوع خویــش‬ ‫ق ــرار گی ــرد و خ ــود ای ــن رواب ــط و تعام ــل بخش ــی از تجرب هه ــای‬ ‫نه ــا به هم ــراه مـ ـی اورد؛ ام ــا در‬ ‫زیس ــته تعلیم وتربی ــت را ب ــرای ا ‬ ‫دنیــای جدیــد کــه این تعــداد فرزندهــا ب هشــدت کاهــش یافتــه و‬ ‫ً‬ ‫خانواد هه ــا نهایت ــا ی ــک ی ــا دو فرزن ــد دارن ــد ن ــوع تعام ــل و ارتب ــاط‬ ‫ک ــودکان ب ــا خان ــواده و فامی ــل خ ــود دچ ــار تغییروتح ــول اساس ــی‬ ‫یک ــه بس ــیاری از بچ هه ــا این روزه ــا تجربـ ـه ای از‬ ‫ش ــده به گونه ا ‬ ‫عم ــه و عم ــو و دای ــی واقع ــی را ندارن ــد‪ .‬البت ــه در دنی ــای م ــدرن‬ ‫امــروزی ارتبــاط بــا دوســتان جایگزیــن ارتبــاط بــا فامیــل شــده و‬ ‫یه ــا‪ ،‬عموه ــا و خاله های ــی ک ــه در قال ــب دوس ــت و‬ ‫چه بس ــا دای ‬ ‫مجــازی شــکل می گیــرد به نوعــی ایــن جایگزینــی را ایجــاد کــرده‪.‬‬ ‫عالوه برایــن بایــد درنظــر داشــت باشــیم کــه مشــکل دنیــای امــروز‬ ‫تغییروتح ــوالت و س ــیالیت گس ــترده دنی ــای م ــدرن اس ــت‪ .‬ای ــن‬ ‫یت ــوان ب هس ــادگی‬ ‫یسـ ـت که به واق ــع نم ‬ ‫تغییروتح ــول به گونه ا ‬ ‫نش ــده روب ــرو ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــا فرزن ــدان ب ــا ی ــک قطعی ــت ازپیش تعیی ‬ ‫نق ــدر در ذه ــن خ ــود والدی ــن تغییروتح ــول ایج ــاد‬ ‫گاه ــی ا ‬ ‫نه ــا نمی دانن ــد ک ــه چگون ــه می توانن ــد ی ــک‬ ‫یش ــود ک ــه خ ــود ا ‬ ‫م ‬ ‫مقول ــه را ب ــرای فرزن ــدان بی ــان نماین ــد و ای ــن نش ــانه ای از‬ ‫این اسـ ـت که در دنی ــای م ــدرن ن ــوع تعام ــل و ارتب ــاط ب ــا‬ ‫یه ــای بس ــیار گس ــترده ای‬ ‫کودکان ونوجوان ــان ب ــا پیچیدگ ‬ ‫ته ــای دنی ــای م ــدرن‬ ‫یش ــود یک ــی از اولوی ‬ ‫مواجه ان ــد‪ .‬گفت ــه م ‬ ‫نه ــا ت ــاش می کنن ــد‬ ‫توج ــه ب ــه س ــامت روان ک ــودکان اس ــت‪ .‬ا ‬ ‫براس ــاس اخری ــن اس ــتانداردهای علم ــی ب ــه رویه های ــی بپردازن ــد‬ ‫کــه ایــن ســامت را تضمیــن کنــد؛ امــا حضــور گســترده کــودکان در‬ ‫ً‬ ‫نهــا را‬ ‫فضاهــای مجــازی بعضــا تهدیدهایــی علیــه ســامت روان ا ‬ ‫ً‬ ‫مه ــا ی ــا‬ ‫ایج ــاد می کن ــد‪ .‬مث ــا درمواجه هب ــا بس ــیاری از فیل ‬ ‫ً‬ ‫نه ــا وج ــود‬ ‫کلیپ های ــی ک ــه بعض ــا کنت ــرل ی ــا مدیریت ــی روی ا ‬ ‫حمیده عباسعلی‬ ‫نگاهی به پیچیدگی های فرزندپروری در دنیای مدرن‬ ‫تربیت در مسیر اتوبان یا در تعامل رودررو‬ ‫یس ــازد ت ــا ک ــودکان ب ــا دنی ــای بس ــیاری ازافراد در طبق ــه متوس ــط به خاط ــر این موض ــوع ب ــوده‬ ‫ن ــدارد‪ ،‬ای ــن ام ــکان را فراه ــم م ‬ ‫ً‬ ‫نه ــا فک ــر می کنن ــد فرزندانش ــان به لح ــاظ اقتص ــادی‬ ‫عجی ــب مواج ــه ش ــوند‪ .‬دنیای ــی ک ــه ناش ــناخته اس ــت و بعض ــا اس ــت ک ــه ا ‬ ‫نه ــا تاثی ــر نامس ــاعدی بگ ــذارد؛ ام ــا در در ای ــران این ــده ای نخواهن ــد داش ــت و ا گ ــر در خار ج ازای ــران‬ ‫می توان ــد ب ــر روان ا ‬ ‫نهــا ســختی بکشــند ایــن امــکان وجــود دارد کــه‬ ‫گذش ــته ک ــه ای ــن فضاه ــا نب ــود به رغم اینک ــه عل ــم درزمین ــه زندگــی کننــد و ا ‬ ‫س ــامت روان دسترس ــی را ب ــرای خانواد هه ــا به ان ــدازه ام ــروز فرزندانش ــان بتوانن ــد ه ــم در ی ــک دانش ــگاه با کیفی ــت تحصی ــل‬ ‫نهــا ایـن را می دانســتند چگونــه فرزنــدان کنن ــد و ه ــم ش ــغل مناس ــبی پی ــدا کنن ــد‪ .‬درواق ــع ای ــن اضط ــراب‬ ‫فراهــم نکــرده بــود امــا ا ‬ ‫یشــود تــا والدیــن ولــع بیشــتری بــرای یافتــن‬ ‫خ ــود را ب ــرای جامع ــه و دنی ــای واقع ــی تربی ــت کنن ــد‪ .‬ای ــن اقتصــادی باعــث م ‬ ‫ندانس ــتن های دنی ــای جدی ــد ک ــه کن ــار دانس ــتن ها ش ــکل ش ــغل دوم ی ــا درام ــد بیش ــتر را طل ــب نماین ــد‪ .‬درهرح ــال خ ــود‬ ‫یش ــود ک ــه‬ ‫این موض ــوع باع ــث م ‬ ‫می گی ــرد‪ ،‬از پیچیده تری ــن‬ ‫نوعـــی رقاب ــت اقتص ــادی بی ــن‬ ‫یس ــت ک ــه ه ــر‬ ‫تناقض های ‬ ‫اعض ــای جامع ــه پدی ــد ای ــد و ه ــر‬ ‫نه ــا روبروس ــت‪.‬‬ ‫پدروم ــادری ب ــا ا ‬ ‫ک ــس ب ــه ای ــن فک ــر کن ــد ک ــه بای ــد‬ ‫کس ــو می دانن ــد ک ــه چ ــه‬ ‫نه ــا ازی ‬ ‫ا ‬ ‫پ ــول بیش ــتری دربی ــاورد چرا ک ــه‬ ‫بای ــد بکنن ــد و ازس ــویی دیگر‬ ‫درصــورت عدم دسترســی بــه پــول و‬ ‫به واقــع نمی داننــد چگون ــه بای ــد بــا‬ ‫س ــرمایه‪ ،‬این ــده ک ــودکان ب ــا تهدی ــد‬ ‫فرزن ــدان خ ــود روب ــرو ش ــوند؛ ام ــا‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ج ــدی مواج ــه م ‬ ‫نکت ــه مه ــم بح ــث مس ــائل‬ ‫نه ــا‬ ‫یسـ ـت که خ ــود ا ‬ ‫این درحال ‬ ‫اقتصــادی در تعلیم وتربیــت اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫احتم ــاال از ی ــک ش ــرایط س ــخت و‬ ‫به نظ ــر می رس ــد باتوج هب ــه‬ ‫دش ــوار اقتص ــادی را ب ــرای رس ــیدن‬ ‫تغییروتح ــول می ــزان دسترس ــی ب ــه‬ ‫ایا باید کودکانمان را با توجه‬ ‫ب ــه موفقی ــت ط ــی کرده ان ــد و‬ ‫مناب ــع اقتص ــادی در دوره جدی ــد‬ ‫فرزن ــدان گوی ــا ق ــرار اس ــت ب ــدون‬ ‫خانواد ههــا تــاش می کننــد تــا پــول‬ ‫و اولویت بخشی به مغز یا‬ ‫ایـ ـن دوران س ــخت و م ــرارت‬ ‫و هزین ــه بیش ــتری را ب ــرای فرزن ــدان‬ ‫به تعبیر مصطلح با قلب تربیت‬ ‫اقتص ــادی بتوانن ــد در زندگ ــی ب ــه‬ ‫خــود انجــام دهنــد‪ .‬به خصــوص در‬ ‫انس ــان های موف ــق مب ــدل ش ــوند‪.‬‬ ‫طبق ــه متوس ــط باتوجه به اینک ــه‬ ‫کنیم؛ یعنی بهتر است بیشتر‬ ‫برهمین اس ــاس ن ــوع نگ ــرش و ن ــوع‬ ‫ام ــکان دسترس ــی ب ــه امکان ــات‬ ‫به شیوه هایعقالنیدراین راستا‬ ‫قرارگرفت ــن پدرومادره ــا در کن ــار‬ ‫اقتص ــادی همچ ــون طبق ــه ب ــاال‬ ‫فرزنــدان دچار تغییروتحول اساســی‬ ‫نگ ــروه ت ــاش‬ ‫وج ــود ن ــدارد اف ــراد ای ‬ ‫توجه شود یااینکه بیشتر به‬ ‫ش ــده اس ــت یعن ــی ا گ ــر ق ــرار‬ ‫می کنن ــد ت ــا فرزن ــدان خ ــود را در‬ ‫روابط عاطفی و شیوه های‬ ‫براین باش ــدکه وق ــت گذران ــدن ی ــا‬ ‫تن ــام کنن ــد‬ ‫سه ــای متع ــدد ثب ‬ ‫کال ‬ ‫اوق ــات فراغ ــت داش ــتن والدی ــن ب ــا‬ ‫ی ــا در م ــدارس غیرانتفاع ــی‬ ‫ارتباط صمیمی با فرزندان‬ ‫نه ــا‬ ‫پدرومادره ــا بیش ــتر ش ــود و ا ‬ ‫تن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫نه ــا را ثب ‬ ‫خصوص ــی ا ‬ ‫توجه کنیم؟ از این زاویه‪،‬‬ ‫بتواننــد در فضایــی عــاری از تنــش با‬ ‫یک ــی از والدی ــن ک ــه حساس ــیت‬ ‫یکدیگ ــر دیال ــوگ داش ــته باش ــند ی ــا‬ ‫بس ــیارزیادی ب ــرای تعلیم وتربی ــت‬ ‫والدین در دو دسته طبقه بندی‬ ‫ب ــه تفری ــح و ش ــادی بپردازن ــد‬ ‫ک ــودک خ ــود دارد می گوی ــد؛ م ــن از‬ ‫ً‬ ‫می شوند‪ :‬گروهی که صرفا به‬ ‫یااینکــه بــا یکدیگــر کتــاب بخواننــد و‬ ‫چهارســالگی فرزند خود را در کالس‬ ‫فوتب ــال ب ــازی کنن ــد‪ ،‬پدرومادره ــا‬ ‫تن ــام ک ــرده ام‪.‬‬ ‫زب ــان انگلیس ــی ثب ‬ ‫جنبه های عقالنی و علمی‬ ‫مجبورن ــد ب ــرای تامی ــن نیازه ــای‬ ‫تس ــالگی او را ب ــه‬ ‫همچنی ــن از هف ‬ ‫توجه دارند و سعی می کنند از‬ ‫اینــده و ایجــاد رفــاه اقتصــادی ان هــا‬ ‫کالس پیان ــو ب ــردم و در‬ ‫ب ــه کار بیش ــتر بپردازن ــد‪ .‬خ ــود‬ ‫دوازد هس ــالگی نی ــز او را ب ــه کالس‬ ‫تجربیات علما و دانشمندان و‬ ‫این موضــوع باعــث ایجــاد شــکاف و‬ ‫نه ــا ب ــرای‬ ‫نقاش ــی ب ــردم‪ .‬هم ــه ای ‬ ‫کتب و مقاالت درباره تربیت‬ ‫فاصل ــه بی ــن والدی ــن و فرزن ــدان‬ ‫این اسـ ـت که دل ــم می خواه ــد‬ ‫نه ــا بیش ــتر در دنی ــای‬ ‫یش ــود و ا ‬ ‫م ‬ ‫کودک ــم در این ــده ب ــا مهارت های ــی‬ ‫فرزندشان استفاده کنند؛ گروه‬ ‫یش ــوند ک ــه نق ــش‬ ‫م ــدرن مجب ــور م ‬ ‫ک ــه ی ــاد می گی ــرد ب ــه ی ــک ف ــرد‬ ‫دوم که بیشتر ترجیح می دهند‬ ‫پدروم ــادری خ ــود را در جابجای ــی‬ ‫لش ــدن‬ ‫موف ــق مب ــدل ش ــود‪ .‬تبدی ‬ ‫ً‬ ‫نه ــا‬ ‫نه ــا بگذرانن ــد‪ .‬مث ــا اینک ــه ا ‬ ‫ا ‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ی ــک ف ــرد ب ــه انس ــان موف ــق‬ ‫به جنبه های عاطفی و روابط‬ ‫ً‬ ‫نه ــا را ب ــا اتومبی ــل ش ــخصی‬ ‫مرتب ــا ا ‬ ‫یس ــت ک ــه در ذه ــن‬ ‫موضوعات ‬ ‫سرشار از عشق در زندگی با‬ ‫سه ــای مختل ــف‬ ‫خ ــود ب ــه کال ‬ ‫هم ــه پدرومادره ــا وج ــود دارد‪.‬‬ ‫می برن ــد ی ــا پش ــت دره ــای بس ــته‬ ‫نه ــا می خواهن ــد س ــختی هایی‬ ‫ا ‬ ‫کودکانشان توجه کنند‬ ‫نهــا‬ ‫نهــا می ایســتند تــا ا ‬ ‫درانتظــار ا ‬ ‫ک ــه خودش ــان کش ــیده اند را‬ ‫نهــا را بــه خانــه برســانند‬ ‫بازگشــته و ا ‬ ‫نه ــا‬ ‫فرزن ــدان تحم ــل ک ــرده و ا ‬ ‫و وقت ــی ب ــه خان ــه برمی گردن ــد زم ــان‬ ‫تت ــر ب ــه س ــرمنزل‬ ‫بتوانن ــد راح ‬ ‫نه ــا ی ــک غ ــذای مطب ــوع را در فرص ــت کوت ــاه‬ ‫مقصــود برســند؛ امــا تحقیقــات جامعه شناســان نشــان می دهــد ان اس ـت که ب ــرای ا ‬ ‫یش ــود ک ــه زم ــان ب ــرای‬ ‫نه ــا باع ــث م ‬ ‫کــه به دلیــل تغییــرات نا گهانــی در شــرایط اقتصــادی اســترس ها و تهی ــه ک ــرد‪ .‬هم ــه ای ‬ ‫نه ــا‬ ‫مب ــودن در اتوبا ‬ ‫مب ــودن تحلی ــل رود و ب هج ــای ان باه ‬ ‫به ــای اقتص ــادی ام ــروز بیشترازگذش ــته وج ــود دارد‪ .‬باه ‬ ‫اضطرا ‬ ‫به ــای اقتص ــادی باع ــث ش ــده ت ــا والدی ــن جایگزی ــن ش ــود ک ــه ای ــن دش ــواری کار تربی ــت را بیش ــتر خواه ــد‬ ‫درواق ــع ای ــن اضطرا ‬ ‫ً‬ ‫بیشترازگذش ــته به فک ــر تغییروتح ــول بیابن ــد‪ .‬مث ــا تحقیق ــات در ک ــرد‪ .‬درواق ــع ا گ ــر بپذیری ــم کـــه معاش ــرت و تعام ــل یک ــی از‬ ‫یس ــت ک ــه م ــا ام ــروز ب ــه نی ــاز داری ــم بای ــد گف ــت‬ ‫ای ــران نش ــان می ده ــد ک ــه در یک دهه اخی ــر عل ــت مهاج ــرت موضوع ــات مهم ‬ ‫ک ــه چنین چی ــزی ب هم ــرور درحال تحلی ــل رفت ــن اس ــت و ک ــودکان‬ ‫ً‬ ‫ام ــکان مالق ــات و برخ ــورد ب ــا پدروم ــادر خ ــود را صرف ــا در ش ـب ها‬ ‫یشــود‬ ‫جلــوی تلویزیــون پیــدا خواهنــد کــرد و خــود ایــن باعــث م ‬ ‫شه ــا و ن ــوع‬ ‫نه ــا به لح ــاظ باوره ــا و ارز ‬ ‫ک ــه ش ــکاف بی ــن ا ‬ ‫گفتمان ــی ک ــه در ذه ــن ب هم ــرور ش ــکل می گی ــرد ایج ــاد ش ــود‪.‬‬ ‫البت ــه نا گفت ــه نمان ــد ک ــه فاصل ــه نسـ ـل ها در دوره جدی ــد‬ ‫لک ــه انق ــاب اطالع ــات و‬ ‫نه ــم به این دلی ‬ ‫بس ــیارزیاد ش ــده ا ‬ ‫س ــرعت تغییروتح ــوالت و س ــیالیت دنی ــای م ــدرن تغیی ــرات را‬ ‫ب هســرعت بــر هــم پدرومادرهــا و هــم کودکان ونوجوانــان تحمیــل‬ ‫می کن ــد و چنی ــن تحمیل ــی ن ــوع مواجه ــه و تاثیرگ ــذاری فراین ــد‬ ‫نه ــا ب ــه‬ ‫یه ــای دنی ــای م ــدرن را در ا ‬ ‫ارتباط ــی ب ــا پیچیدگ ‬ ‫ته ــای مختل ــف ب ــروز و ظه ــور می ده ــد‪ .‬درواق ــع‬ ‫صور ‬ ‫نشــدن را دریافــت می کننــد‬ ‫پدرومادرهــا به گون ـه ای مفهــوم مدر ‬ ‫نه ــا ازمنظ ــری دیگ ــر ب ــا این مس ــئله روب ــرو‬ ‫یک ــه فرزن ــدان ا ‬ ‫درحال ‬ ‫یش ــود ک ــه تض ــاد و تناق ــض بی ــن‬ ‫یش ــوند و خ ــود ای ــن باع ــث م ‬ ‫م ‬ ‫نه ــا بیش ــتر و درنهای ــت رفتاره ــای خش ــونت امیز جایگزی ــن‬ ‫ا ‬ ‫یش ــود؛ پ ــس دراینج ــا ی ــک‬ ‫یب ــر صمیمی ــت م ‬ ‫رفتاره ــای مبتن ‬ ‫س ــوال اساس ــی بای ــد مط ــرح ک ــرد ک ــه چنددقیق ــه از ش ــبانه روز ی ــا‬ ‫بیس ـت وچهار س ــاعت را ی ــک ف ــرد می توان ــد پدروم ــادری کن ــار ی ــا‬ ‫ً‬ ‫در تعام ــل و گفتگ ــوی ب ــا فرزن ــدان خ ــود باش ــد یااینک ــه او صرف ــا‬ ‫می توان ــد پدروم ــادری در ی ــک اتومبی ــل و درحال حرک ــت و‬ ‫شــتاب بــرای رســیدن به مقصــد باشــد؟ ایــن دو نتایــج متفاوتــی را‬ ‫به همــراه خواهــد داشــت‪ .‬ا گــر بپذیریــم کــه فرزندپــروری براســاس‬ ‫نظ ــر جی ــک اس ــلوکی ی ــک ش ــغل مادام العم ــر اس ــت و حت ــی ب ــا‬ ‫نص ــورت بای ــد‬ ‫یش ــود درا ‬ ‫گش ــدن ک ــودکان نی ــز متوق ــف نم ‬ ‫بزر ‬ ‫یه ــا و‬ ‫بگویی ــم ک ــه ای ــن ش ــغل و مس ــئولیت ه ــرروز ب ــا پیچیدگ ‬ ‫یش ــود ک ــه ش ــاید الزم اس ــت‬ ‫س ــختی های بس ــیاری مواج ــه م ‬ ‫شه ــای‬ ‫دراین خص ــوص پدرومادره ــا مروره ــای اساس ــی در کن ‬ ‫نه ــا داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫شه ــای ارتباط ــی ب ــا ا ‬ ‫درون ــی ب ــا خ ــود و کن ‬ ‫شهــای خــود بــا دیگــران‬ ‫نهــا الزم اســت در مــروری بــر کن ‬ ‫حتــی ا ‬ ‫نی ــز داش ــته باش ــند چه بس ــا ک ــه خ ــود رفتاره ــا و ن ــوع تعام ــل‬ ‫پدرومادره ــا ب ــا دیگ ــران نی ــز می توان ــد در تربی ــت فرزن ــدان نق ــش‬ ‫بس ــیار موث ــری داش ــته باش ــد‪ .‬درهرح ــال م ــا در ی ــک مواج ــه‬ ‫یک ــه م ــا‬ ‫س ــخت ق ــرار داری ــم‪ .‬انج ــا ش ــویند می گوی ــد‪« :‬درحال ‬ ‫س ــعی می کنی ــم همه چی ــز را درم ــورد زندگ ــی ب ــه فرزن ــدان خ ــود‬ ‫بیاموزیــم‪ ،‬فرزنــدان مــا بــه مــا می اموزنــد کــه زندگــی چــه معنایــی‬ ‫دارد»‪ .‬پ ــس م ــا در ی ــک مواجه ــه و تربی ــت دوس ــویه ق ــرار داری ــم‪.‬‬ ‫تهــای زندگــی را بــه مــا می اموزنــد و مــا نیــز‬ ‫نهــا به نوعــی فضیل ‬ ‫ا ‬ ‫نه ــا در خ ــود به عن ــوان‬ ‫درپی انی ــم ک ــه ضم ــن مه ــرورزی ب ــه ا ‬ ‫انســان های عاشــق تقویــت شــویم‪ .‬ایــن تقویــت دوســویه و درک‬ ‫معن ــای تعلیم وتربی ــت دوس ــویه ا گ ــر ه ــم در والدی ــن و ه ــم‬ ‫ب همــرور در کــودکان درک شــود شــاید بتــوان گفــت کــه مــا در دوره‬ ‫م ــدرن ب ــه ی ــک جای ــگاه و تعری ــف جدی ــدی از تعلیم وتربی ــت‬ ‫رس ــیده ایم‪ .‬م ــا هم ــواره همدیگ ــر را تماش ــا می کنی ــم‪ .‬والدی ــن از‬ ‫یــک زاویــه بــه فرزنــدان و فرزنــدان از زوایــای گونا گــون بــه پدرومــادر‬ ‫نه ــای یکدیگ ــر از همدیگ ــر‬ ‫خ ــود ن ــگاه می کنن ــد‪ .‬در ن ــگاه کرد ‬ ‫چیزه ــای زی ــادی را می اموزی ــم‪ .‬زم ــان ان رس ــیده اس ــت ک ــه ب ــه‬ ‫شه ــای مهرورزان ــه دوس ــویه توج ــه وی ــژ ه ش ــود‪ .‬ا گ ــر پدروم ــادر‬ ‫کن ‬ ‫بتوانن ــد عش ــقی بال ــغ را ب ــه فرزن ــد خ ــود بدهن ــد ک ــه ان عش ــق‬ ‫نه ــا ایج ــاد و ب هس ــوی دیگ ــران‬ ‫بتوان ــد عش ــق گس ــترده ای را در ا ‬ ‫بازتــاب دهــد‪ ،‬شــاید بتــوان گفــت مــا در رســیدن بــه یــک جامعــه‬ ‫ع ــاری از خش ــونت تربی ــت فرزندان ــی مس ــئول و ا گاه موف ــق‬ ‫ش ــده ایم‪ .‬ب ــرای رس ــیدن ب ــه چنی ــن رهیافت ــی بای ــد ت ــاش ک ــرد‪.‬‬ ‫ش ــاید الزم اسـ ـت که نظا مه ــای اموزش ــی و سیس ــتم های‬ ‫یه ــای‬ ‫تعلیم وتربی ــت م ــروری عمی ــق ب ــر روی نظری هه ــا و تئور ‬ ‫خود داشته باشند‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫درحالی کـه قیمـت کـود شـیمیایی در جهـان افزایش و عرضـه این محصوالت‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت‪ ،‬ایـن سـوال مطـرح می شـود کـه «ایـا جهـان در سـال‬ ‫زراعـی جـاری می توانـد غـذای کافـی برای مـردم تولید کنـد؟» ژاپن تایمز طی‬ ‫گزارشـی نوشـت؛ بـرای نخسـتین بار اسـت کـه کشـاورزان در سراسـر جهـان از‬ ‫خود این سـوال را می پرسـند که ا گر کود شـیمیایی کمتری مصرف کنند چه‬ ‫تاثیـری در میـزان برداشـت محصـول ان ها خواهد داشـت؟ پیش بینی هایی‬ ‫کـه دراین زمینـه شـده ناامیدکننـده اسـت‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ در برزیـل‬ ‫ی شـده‬ ‫به عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده دانـه سـویای جهـان پیش بینـ ‬ ‫اسـت چنانچـه میـزان مصـرف پتـاس در مـزار ع سـویا ‪ 20‬درصـد کاهـش یابـد‬ ‫برداشـت دانـه سـویا دراین کشـور ‪ 14‬درصـد افـت خواهـد کـرد‪ .‬در کاسـتاریکا‬ ‫یـک شـرکت تعاونـی متشـکل از ‪ 1200‬کشـاورز میـزان کاهـش تولید قهـوه خود‬ ‫درصـورت کاهـش مصـرف کـود شـیمیایی بـه یک سـوم را بیـش از ‪ 15‬درصـد‬ ‫بـراورد کـرده‪ .‬در افریقـای غربـی‪ ،‬انتظـار مـی رود در پـی کاهـش مصـرف کـود‬ ‫شـیمیایی در مـزار ع ایـن کشـور تولیـد برنـج و ذرت ایـن کشـور در سـال اینـده‬ ‫به میـزان یک سـوم کاهـش پیـدا کنـد‪ .‬پاتریـک انکوئین؛ کارشـناس ارشـد بازار‬ ‫کـود شـیمیایی در سـاحل عاج عنـوان کـرد‪« :‬شـاید کشـاورزان سـاحل عاجی‬ ‫بتواننـد به انـدازه خـورا ک خـود امسـال غـذا تولیـد کننـد امـا جـای سـوال‬ ‫دارد کـه ایـا ان هـا می تواننـد به انـدازه نیـاز مردمـان شـهرها هـم مـواد غذایـی‬ ‫از خـا ک برداشـت کننـد‪ .‬وقتـی گرسـنگی فزاینـده در کنـار تروریسـم به عنـوان‬ ‫مشـکالت اصلـی افریقـای غربـی قرار گیـرد‪ ،‬وضعیت خطرنا کی برای بسـیاری‬ ‫از دولت هـای منطقـه پدیـد امـده»‪ .‬میلیاردهانفـر در جهـان کـه در بخـش‬ ‫کشـاورزی کار نمی کننـد شـاید کمبـود کـود شـیمیایی برایشـان مهـم به نظـر‬ ‫نیایـد؛ امـا حقیقـت ان اسـت که هیـچ خانـواده ای از ایـن مشـکل در امـان‬ ‫نمی مانـد‪ .‬حتـی در خوش بینانه تریـن حالـت‪ ،‬گرانـی انـواع کـود منجـر بـه‬ ‫کاهـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی و افزایـش قیمـت کاالهـای اساسـی در‬ ‫سـوپرمارکت ها از شـیر و لبنیات گرفته تا گوشـت و غذاهای بسته بندی شده‬ ‫خواهـد شـد و ایـن گرانی هـا تـا ماه هـا و شـاید سـال ها در جوامع توسـعه یافته‬ ‫باقی خواهد ماند؛ اما در کشـورهای درحال توسـعه که همین حاال با سـطوح‬ ‫باالیی از ناامنی غذایی مواجه اند کمبود کودهای شـیمیایی باعث تشـدید‬ ‫ی سیاسـی و افزایـش مرگ ومیـر ناشـی از گرسـنگی و فقـر‬ ‫سـوءتغذیه‪ ،‬ناارامـ ‬ ‫ً‬ ‫غذایی می شـود‪ .‬در مزار ع معموال از سـه نوع کود شـیمیایی‪ :‬نیتروژن‪ ،‬فسـفر‬ ‫و پتاسـیم اسـتفاده می شـود‪ .‬تـا ‪ 100‬سـال پیش از ایـن کودهـا خبری نبـود؛ اما‬ ‫با اختراع و تولید ان ها میزان تولیدات کشـاورزی در جهان افزایش هنگفتی‬ ‫یافـت‪ .‬ا گرچـه میـزان نیـاز زمین هـای کشـاورزی بـه ایـن کودهـا از منطقـه ای‬ ‫تـا منطقـه دیگـر فـرق دارد امـا اصـل مسـلم ان اسـت که هرچـه کـود بیشـتری‬ ‫مصرف کنید برداشت محصول بیشتری دارید و بالعکس‪ .‬این کودها امروزه‬ ‫خیلی گران شده اند‪ .‬قیمت کودهای شیمیایی در امریکای شمالی از زمان‬ ‫شـیوع کرونا بیش از سـه برابر شـده و کشـاورزان مجبور شـده اند تاحدزیادی‬ ‫از مصـرف بکاهنـد‪ .‬متوسـط قیمـت کودهای شـیمیایی در جهـان فقط طی‬ ‫یتـوان‬ ‫یک سال گذشـته ‪ 70‬درصـد رشـد داشـته‪ .‬ا گرچـه هنـوز ایـن کودهـا را م ‬ ‫نهـا‬ ‫در بـازار یافـت امـا کشـاورزان به دلیـل گرانـی نمی تواننـد ماننـد قبـل‪ ،‬از ا ‬ ‫در مـزار ع خـود اسـتفاده کننـد‪ .‬دالیـل زیـادی بـرای گرانـی کـود شـیمیایی در‬ ‫جهـان مطـرح شـده کـه مهم تریـن ان عبارت انـد از افزایـش شـدید قیمـت‬ ‫گاز طبیعـی‪ ،‬وضـع تحریم هـا علیـه یـک شـرکت بـزرگ تولیدکننـده پتـاس کـه‬ ‫در بلاروس مسـتقر اسـت‪ ،‬وقـوع طوفان هـای متعـدد در سـواحل امریـکا‬ ‫طـی تابسـتان قبـل کـه کارخانه هـای تولیـد کـود شـیمیایی ایـن کشـور را بـه‬ ‫تعطیلـی می کشـاند و اعمال محدودیت های کرونایی کـه زنجیره های توزیع‬ ‫در جهـان را مختـل کـرد‪ .‬بـروز ایـن مشـکالت در بـازار جهانـی کود شـیمیایی‪،‬‬ ‫چیـن به عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده فسـفات در جهـان را واداشـته تـا‬ ‫محدودیت هایـی را بـرای صـادرات محصـوالت کـود شـیمیایی داخلـی وضـع‬ ‫کنـد‪ .‬چیـن درحال ذخیـره تولیـدات خـود اسـت کـه به مشـکل کمبـود عرضه‬ ‫جهانـی دامـن زده‪ .‬حملـه روسـیه بـه اوکرایـن نیـز به طـور موثـری یک پنجـم‬ ‫صادرات جهانی کود شـیمیایی را متوقف کرده اسـت‪ .‬تونی بیل؛ رئیس یک‬ ‫شـرکت بـزرگ تولیدکننـده کود شـیمیایی جهانی‪ ،‬گفت؛ بزرگ تریـن نگرانی ام‬ ‫این اسـت که در نتیجـه کاهـش مصـرف کودهـای شـیمیایی بـا کمبود شـدید‬ ‫مـواد غذایـی در برخـی مناطـق جهـان مواجـه شـویم‪ .‬در فیلیپیـن هر کیسـه‬ ‫کـود شـیمیایی حـدود ‪ 57‬دالر قیمـت دارد کـه این رقـم نسـبت بـه پارسـال در‬ ‫همین زمان سـه برابر شـده اسـت‪ .‬انتظار می رود تولید محصوالت کشـاورزی‬ ‫در فیلیپیـن امسـال بیـش از ‪ 10‬درصـد کاهـش یابـد‪ .‬چشـم انداز برداشـت‬ ‫محصول در کشورهای دیگر تیره تر است‪ .‬بخش کشاورزی پرو با ‪ 180‬هزارتن‬ ‫کمبـود اوره مواجـه اسـت کـه ایـن می توانـد تولیـد برنـج‪ ،‬سـیب زمینی و ذرت‬ ‫پـرو را ‪ 40‬درصـد کاهـش دهد‪ .‬موسسـه تحقیقات بین الملل برنج پیش بینی‬ ‫کـرده تولیـد جهانـی این محصـول در سـال زراعـی جـاری ‪ 10‬درصـد کاهـش‬ ‫یابـد؛ یعنـی ‪ 36‬میلیون تـن کمتـر از پارسـال و معـادل غـذای ‪ 500‬میلیون نفـر‪.‬‬ ‫در افریقـای زیرصحـرا تولیـد مـواد غذایـی می توانـد تـا ‪ 30‬میلیون تـن در سـال‬ ‫‪ 2022‬کاهـش یابـد؛ این رقـم معـادل غـذای ‪ 100‬میلیون نفـر اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه کمبـود کـود شـیمیایی باعـث تولیـد محصوالتـی‬ ‫با کیفیت کمتر در جهان شود‪ .‬به گفته کارشناسان؛ مصرف ناقص کودهای‬ ‫ً‬ ‫شـیمیایی می تواند پروتئین موجود در غالت را کاهش دهد‪ .‬قطعا در سـال‬ ‫زراعـی جـاری‪ ،‬غـذای کمتـری در جهـان تولیـد می شـود؛ درحالی کـه به دلیـل‬ ‫تنش های سیاسـی تقاضای بیشـتری وارد بازار خواهد شـد؛ این‪،‬به گرانی ها‬ ‫دامـن خواهـد زد‪ .‬کشـورها بسـته بـه میـزان ثروتشـان از ایـن بحـران اسـیب‬ ‫می بیننـد و جوامـع فقیـر کـه تـوان تامیـن نیازهـای خـود از بـازار جهانـی را‬ ‫ندارنـد‪ ،‬قربانـی ایـن بحـران جهانـی خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫مرضیه برومند در «محک»‬ ‫مرضیـه برومنـد؛ کارگـردان و عروسـک گردان شناخته شـده کشـورمان در‬ ‫جلسـه هیئت مدیـره «محـک» حاضـر شـد و گفـت‪« :‬چندی پیـش در یـک‬ ‫برنامه به همراه دوسـت عزیزم فاطمه معتمداریا‪ ،‬شـرکت و هدیه ان را تقدیم‬ ‫محک کردیم‪ .‬به واسـطه این اقدام‪ ،‬به محک امدیم تا وظیفه خود در قبال‬ ‫کـودکان مبتال به سـرطان را بـه انجـام برسـانیم‪ .‬مـا می توانیـم از هـر فرصتـی‬ ‫بـرای انجام مسـئولیت اجتماعی خود اسـتفاده کنیـم‪ .‬این روزها که به خاطر‬ ‫کرونـا امـکان همراهـی مسـتقیم بـا کـودکان محـک را نـدارم‪ ،‬تلاش می کنـم تـا‬ ‫از روش هـای دیگـری کنارشـان باشـم؛ چند وقت پیـش یکـی از دوسـتانم‬ ‫بـرای پـروژه کلیلـه و دمنـه اسـتودیوی خـود را در اختیـار مـا گذاشـت و پولـی‬ ‫از مـا دریافـت نکـرد‪ .‬از تهیه کننـده خواسـتم تـا چـک را در وجـه محـک صـادر‬ ‫کنـد‪ .‬این اقدامـات کوچـک کنار هـم می تواند اتفاقی بـزرگ که همان حمایت‬ ‫نگـذار‬ ‫از کـودکان مبتال به سـرطان اسـت را شـکل دهـد»‪ .‬سـعیده قـدس؛ بنیا ‬ ‫«محـک» نیـز در این برنامـه گفـت‪« :‬شـاید بتـوان نیکـوکاران محـک را بـه دو‬ ‫گـروه تقسـیم کـرد؛ گروهـی از افـراد شناخته شـده و هنرمنـدان کـه در ایـن‬ ‫‪30‬سـال بـه محـک پیوسـتند و به دنبـال اقبـال این افـراد محک جایـگاه خود‬ ‫را در جامعه به دست اورد‪ .‬گروه دیگر‪ ،‬نیکوکاران نیک اندیشی هستند که با‬ ‫هوش و دقت بسـیار همراه محک شـدند؛ که در همراهی این گروه نمی توان‬ ‫اسـتقبال جامعـه فرهنگـی‪ ،‬هنـری و ورزشـی را نادیـده گرفـت»‪ .‬در پایـان‪ ،‬از‬ ‫مرضیه برومند با عروسکی که ساخته دست کودکان «محک» بود و گلدانی‬ ‫کـه توسـط ان هـا رنگ امیـزی شـده بـود‪ ،‬قدردانـی شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!