روزنامه سایه شماره 2495 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2495

روزنامه سایه شماره 2495

روزنامه سایه شماره 2495

‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪ 10 1401‬شوال ‪ 12 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2495‬تومان‬ ‫کاهش سن مصرف دخانیات به ‪ 13‬سال‬ ‫سیگاری ها سالی یک میلیون نفر را می کشند!‬ ‫‪4‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی به صورت فشرده‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت اب منطقـه ای اذربایجان غربـی درنظـردارد انجـام پـروژه عملیات خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از سـاختمان ها و تاسیسـات در‬ ‫حال بهره برداری شـرکت اب منطقه ای اسـتان اذربایجان غربی به روش مناقصه عمومی به صورت فشـرده‪ ،‬براسـاس قانون برگزاری مناقصات‬ ‫و ائین نامه اجرایی بند (ج) ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات‪ ،‬به مناقصه گران واجد با پایه یک و باالتر در رشته امور خدمات حفاظتی و مراقبتی‬ ‫صادره توسط مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا و دارای صالحیت در رشته محافظت و مراقبت از اما کن و تاسیسات صادره توسط وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی وا گذار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری ارزیابی و مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی‬ ‫پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران‬ ‫درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫یسـت‪ -1 :‬نـام مناقصه گـران می بایسـت در لیسـت حراسـت وزارت نیرو باشـد؛ ‪ -2‬دارای مجـوز فعالیت در‬ ‫اضافـه می کنـد وجـود شـرایط ذیـل الزام ‬ ‫امور خدمات حفاظتی و مراقبتی صادره توسط مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا‪ -‬مرکز انتظام با رتبه یک از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا‬ ‫باشـند؛ ‪ -3‬دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی (‪ )HSE‬از اداره کار و تعاون باشـند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضـوع مناقصـه و محـل اجـرای پـروژه‪ :‬عملیات خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از سـاختمان ها و تاسیسـات در حـال بهره برداری‬ ‫شـرکت اب منطقه ای اسـتان اذربایجان غربی‬ ‫‪ -2‬مبلغ براورد اولیه‪ :‬حدود ‪ 151.784.791.250‬ریال‬ ‫‪ -3‬محل تامین اعتبار‪ :‬از محل اعتبارات جاری شرکت‬ ‫‪ -4‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 6.936.000.000‬ریال‬ ‫‪ -5‬قیمت فروش اسناد ارزیابی و مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 2.000.000‬ریال‬ ‫‪ -6‬مدت اجرا‪ 12 :‬ماه‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت‪ 6 :‬ماه‬ ‫‪ -8‬دستگاه مناقصه گزار (کارفرما)‪ :‬شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی به نشانی‪ :‬ارومیه‪ ،‬بلوار شهید باهنر‪ -‬تلفن تماس‪044-33440092 :‬‬ ‫‪ -9‬مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/02/29‬‬ ‫‪ -10‬مهلت زمانی و محل ارائه پا کت "الف" تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/16‬تحویل به دبیرخانه‬ ‫حراسـت و امـور محرمانـه شـرکت بـه نشـانی‪ :‬اذربایجـان غربـی‪ ،‬ارومیـه‪ ،‬بلوار شـهید باهنر‪ ،‬دبیرخانه حراسـت و امور محرمانه شـرکت اب منطقه ای‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪ -11‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد (ارزیابی و مناقصه)‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/03/16‬‬ ‫‪ -12‬زمـان بازگشـایی پا کت هـا‪ :‬سـاعت ‪ 10‬روز دوشـنبه مـورخ ‪( 1401/03/16‬حدا کثـر دو هفتـه بعـد از ایـن تاریـخ‪ ،‬قیمت هـای پیشـنهادی‬ ‫شـرکت های حائـز حداقـل امتیـاز ارزیابـی‪ ،‬گشـوده خواهـد شـد)‬ ‫‪ -13‬محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬سالن اجتماعات شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی‬ ‫‪ -14‬اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کـت "الـف"‪:‬‬ ‫تلفن تماس‪044-31987250 :‬‬ ‫ اصل تضمین شـرکت در فراینده ارجاع کار بایسـتی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراسـت و امور محرمانه شـرکت در قالب پا کت "الف" ارائه شـود و‬‫تصویر ان نیز در سایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل موردنظر بارگذاری شود‪.‬‬ ‫ کلیه محتویات پا کت "ب"‪ ،‬اسناد ارزیابی و مدارک و اسناد مربوط به مناقصه گزار و همچنین پا کت "ج" بایستی پس از مهر و امضای دیجیتال‬‫در سایت تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شود‪.‬‬ ‫ توجه شـود که عودت اسـناد در قالب سـی دی موردقبول نمی باشـد و همچنین چنانچه مناقصه گران‪ ،‬اسـناد ارزیابی و مناقصه را به طریقی غیر‬‫از سـایت مذکور تهیه کنند و نام ان ها به عنوان خریدار در سـایت مذکور ثبت نشـده باشـد‪ ،‬به قیمت پیشـنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت‪ ،‬مورد قبول نبوده و درصورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ الزم به ذکر است که ابتدا اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬گشوده شده و پس از ارزیابی و امتیازدهی به مناقصه گران‪ ،‬پیشنهاد قیمت (پا کات‬‫الف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) حائزترین شرایطی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده اند‪ ،‬در جلسه مناقصه باز و خوانده خواهد شد‪.‬‬ ‫ پا کـت "الـف" مناقصه گرانـی کـه امتیـاز الزم را کسـب نکرده انـد‪ ،‬عـودت داده شـده و پا کـت "ب" و "ج" انـان نیـز مـردود شـناخته خواهـد شـد و هیـچ‬‫اعتراضـی مسـموع نخواهـد بود‪.‬‬ ‫ چنانچـه تعـداد پیشـنهادات واصلـه کمتـر از پنج پیشـنهاد باشـد‪ ،‬به اسـتناد بند "ب" مـاده ‪ 10‬ائین نامه اجرایی و بنـد "ج" ماده ‪ 12‬قانـون برگزاری‬‫مناقصات‪ ،‬مناقصه تجدید خواهد شـد‪.‬‬ ‫ادرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪02141934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/19 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1314110 :‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫اول‬ ‫سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان البرز درنظردارد مناقصه عمومی وا گذاری امور نگهبانی به شـماره ‪ 2001003801000002‬را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد ‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 485/000/000 :‬ریال‬ ‫مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه عمومی از سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/02/21‬لغایت ‪1401/02/22‬‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در قالب پا کت های الف‪ ،‬ب‪ ،‬ج در سامانه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/02/24‬لغایت ‪1401/03/02‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/03‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ ،‬مهرویال‪ ،‬خیابان خیام غربی‪ ،‬پال ک ‪ -134‬امور پشتیبانی؛ تلفن تماس‪026-33535976 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/22 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1316081 :‬‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫اول‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب منطقه ای اذربایجان شرقی‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬شـرکت اب منطقه ای اذربایجان شـرقی درنظردارد مناقصه خرید انواع لوله و اتصاالت اسـتیل (جهت نرده کشـی) موردنیاز طرح‬ ‫مرمت و بازسـازی تاسیسـات ابی در دسـت بهره برداری طبق شـرایط و مشـخصات فنی مندرج در اسـناد مناقصه و با بهره گیری از سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت با شماره مناقصه (شماره سیستمی) ‪ 2001001186000017‬را به صورت الکترونیکی برگزار کند‪.‬‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه ‪ 474/000/000‬ریـال اسـت کـه بایـد ضمـن درج و بارگـذاری تصویـر ان در‬ ‫سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬اصل ان نیز به صورت فیزیکی در پا کت "الف" و به یکی از شـکل های ذیل ارائه شـود‪ -1 :‬رسـید بانکی واریز نقدی‬ ‫بـه حسـاب ‪ IR180100004001116207144952‬نـزد بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران بـه نام تمرکز وجوه سـپرده (بودجه عمومی)؛ ‪ -2‬ضمانتنامه‬ ‫بانکـی (هـر دو مـورد بـه نـام متقاضـی و به نفع شـرکت اب منطقه ای اذربایجان شـرقی)‬ ‫به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت اسـناد‪ ،‬محل تحویل و گشـایش پیشـنهادها‪ :‬کلیه تولیدکنندگان داخلی واجد شـرایط و یا یکی از نمایندگان رسـمی‬ ‫داخلـی انهـا کـه داوطلـب شـرکت در مناقصـه هسـتند‪ ،‬بایـد در سـامانه سـتادایران ثبت نـام کـرده و گواهـی امضـای الکترونیکـی (توکـن) دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫ثبت نام کننـدگان در سـامانه مذکـور بـا پرداخـت مبلـغ ‪ 1/000/000‬ریـال از طریـق سـامانه (واریـز بـه حسـاب ‪ IR440100004001116204020890‬نـزد بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه درامد شرکت های دولتی اب منطقه ای اذربایجان شرقی) پس از درج ا گهی نوبت دوم به سامانه‬ ‫سـتادایران مراجعه و نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت از تاریخ ‪ 1401/02/26‬است و مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬در سامانه ستادایران درج شده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی ست‪:‬‬ ‫‪ -1‬عالقمنـدان بـه شـرکت در مناقصـه می بایسـت جهـت ثبت نـام و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی (توکـن) بـه دفاتر منتخـب پیشـخوان دولت در‬ ‫سراسـر ایـران مراجعـه کننـد‪( .‬لیسـت دفاتر منتخب در سـامانه سـتادایران درج شـده اسـت)‪.‬‬ ‫شماره تماس مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه‪021-41934 :‬‬ ‫‪ -2‬برگـزاری مناقصـه و کلیـه مراحـل فراینـد ان‪ ،‬شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مناقصـه‪ ،‬ثبـت کلیـه مـدارک مربـوط بـه پا کـت "الـف" (تضمیـن شـرکت در‬ ‫مناقصه) پا کت "ب" (اسـناد خواسـته شـده در شـرایط مناقصه) پا کت "ج" (قیمت پیشـنهادی) و ‪ ...‬از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت است‪.‬‬ ‫‪ -3‬شرکت کنندگان در مناقصه‪ ،‬ضمن تکمیل و بارگذاری کلیه مدارک مربوط به پا کت "الف" (تضمین شرکت در مناقصه) پا کت "ب" (اسناد خواسته‬ ‫شـده در شـرایط مناقصه) پا کت "ج" (پیشـنهاد قیمت) در سـامانه سـتادایران باید اصل پا کت "الف" را پس از مهر و امضاء به صورت سربسـته و ال ک‬ ‫و مهر شده و به صورت فیزیکی تا ساعت ‪10‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/03/22‬به نشانی‪ :‬تبریز‪ ،‬بلوار ‪ 29‬بهمن‪ ،‬شرکت اب منطقه ای اذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬دفتر حراسـت شرکت تحویل دهند‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلیه اسـناد و مدارک شـرکت کنندگان در مناقصه در سـاعت ‪11‬صبح روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/03/22‬در اتاق کمیسـیون مناقصه به نشـانی‪ :‬تبریز‪،‬‬ ‫بلوار ‪29‬بهمن‪ ،‬شرکت اب منطقه ای اذربایجان شرقی‪ ،‬ساختمان شماره ‪ 3‬گشایش و رسیدگی خواهد شد‪ .‬تلفن‪041-33382440 -33382437 :‬‬ ‫متن ا گهی در سایت های ‪ www.azarwater.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/22 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1315881 :‬‬ ‫روابط عمومی اب منطقه ای اذربایجان شرقی‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ا گهی‬ ‫پنج شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2495‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308308000003‬مـورخ ‪ 1401/01/23‬هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی سربیشـه حـوزه ثبـت ملـک سربیشـه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای محمـد خسـروی فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از حـوزه ‪ 3‬بیرجنـد با شـماره ملـی ‪ 0652855083‬در یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 2660/49‬مترمربع قسـمتی از اراضی مشـاعی مزرعه چهکندمود پلا ک ‪ 1641‬فرعی از‬ ‫‪ 1105‬اصلی واقع در اراضی مشـاعی مزرعه چهکندمود بخش ‪ 2‬سربیشـه خریداری از مالک رسـمی مشـاعی اقای محمد محسـن زاده فرزند کریم محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/07 :‬‬ ‫محمدحسین مصلحی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سربیشه‬ ‫م الف ‪10/1401/46‬‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX-XU7‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪315 -42‬م‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ 124K0804979‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01CE3GK404531‬به مالکیت زهرا محمدزاده مفقود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1305‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شماره های ‪-1401‬م‪67 -66 -65 -64 -63 -62 -61 -60 -59 -58-3-4-5-‬‬ ‫شـرکت اب وفاضالب اسـتان کرمانشـاه درنظردارد پروژه های ابرسـانی خود را طبق جدول زیر‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی؛ توسـط اشـخاص حقیقی و حقوقی تعیین صالحیت شـده به اجرا بگذارد‪ .‬لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسـناد مناقصه‪ ،‬از تاریخ درج نوبت دوم ا گهی به مدت ‪ 8‬روز‪ ،‬با شـماره مناقصه های ذیل به‬ ‫سـامانه سـتاد مراجعه و یا جهت کسـب اطالعات بیشـتر به اسـتثناء روزهای تعطیل‪ ،‬با شـماره تلفن ‪ 0833-8254930‬تماس حاصل فرمایند‪ .‬در ضمن ا گهی مذکور در سـایت ملی مناقصات کشـور و سـایت شـرکت اب وفاضالب اسـتان کرمانشـاه (‪ )www.abfaksh.ir‬منعکس می شـود‪.‬‬ ‫موضوععملیات‬ ‫حجمعملیات‬ ‫واحد‬ ‫شهرستان‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند (ریال)‬ ‫گیالنغرب‬ ‫‪112/268/580/549‬‬ ‫‪5/613/429/027‬‬ ‫‪22/099/381/414‬‬ ‫‪1/104/969/070‬‬ ‫‪3/984/500/000‬‬ ‫حداقل رتبه موردنیاز‬ ‫عنوان‬ ‫مناقصهتجدید‬ ‫ابرسانی‬ ‫تجدید‬ ‫تکمیل ابرسانیمجتمعچله ویژنان‬ ‫ابرسانی‬ ‫تجدید‬ ‫تکمیل ابرسانی روستای هلول‬ ‫ثالث باباجانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫تجدید‬ ‫ابرسانی سیار اورامانات‬ ‫اورامانات‬ ‫‪79/690/000/000‬‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫حفاری چاه ‪5‬حلقه کرمانشاه پ ‪1‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪123/584/819/774‬‬ ‫‪6/179/240/988‬‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫حفاری چاه ‪ 5‬حلقه کرمانشاه پ ‪2‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪123/584/819/774‬‬ ‫‪6/179/240/988‬‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫حفاری چاه ‪5‬حلقه کرمانشاه پ ‪3‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪123/584/819/774‬‬ ‫‪6/179/240/988‬‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫حفاری چاه ‪5‬حلقه کرمانشاه پ ‪4‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪123/584/819/774‬‬ ‫‪6/179/240/988‬‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫حفاری چاه ‪ 5‬حلقه کرمانشاه پ ‪5‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪99/186/553/856‬‬ ‫‪4/959/327/692‬‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫حفاری چاه ‪3‬حلقه‪ -‬تا عمق ‪300‬متری ایرلیف‬ ‫روانسر‪ -‬جوانرود‬ ‫‪126/862/936/462‬‬ ‫‪6/343/146/823‬‬ ‫‪2001007008000090‬‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫حفاری چاه ‪ 3‬حلقه‪ -‬تا عمق ‪300‬متری ایرلیف‬ ‫روانسر‬ ‫‪125/730/231/672‬‬ ‫‪6/286/511/583‬‬ ‫‪2001007008000091‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫حفاری چاه ‪ 3‬حلقه عمیق‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫‪75/835/208/020‬‬ ‫‪3/791/760/401‬‬ ‫‪2001007008000092‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫توسعه وایجاد شبکه توزیع و تاسیسات اب اشامیدنی شهر‬ ‫کرمانشاه (محدوده خیام)‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪51/853/227/182‬‬ ‫‪2/592/661/359‬‬ ‫‪5‬اب‬ ‫‪2001007008000093‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫ابرسانی‬ ‫مناقصه‬ ‫تمکیل ابرسانی پاسار‬ ‫هرسین‬ ‫‪35/975/501/289‬‬ ‫‪1/798/775/064‬‬ ‫‪5‬اب‬ ‫‪200100700800094‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫‪ 5‬اب‬ ‫خدماتی دارای رسته حمل ونقل‬ ‫‪5‬کاوش هایزمینی‬ ‫شماره مناقه سامانه ستاد‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫‪2001007008000082‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫‪2001007008000083‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫‪2001007008000084‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫‪2001007008000085‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫‪2001007008000086‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫‪2001007008000088‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫‪2001007008000089‬‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫طرح عمرانی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫تهـای موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان ایرانشـهر تصرفـات مالکانـه و بالمعارض متقاضیان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضیان و املا ک مورد تقاضا به شـرح زیـر به منظور اطالع عمـوم در‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات‪ /‬هیا ‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به اداره ثبت اسـناد و امال ک محل تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مالکیـت اقـای بهمـن درخشـان نژاد بـه شناسـنامه شـماره ‪ 5670‬کد‬ ‫ملـی ‪ 3591568661‬صـادره از ایرانشـهر فرزنـد دوشـنبه در قسـمتی از‪ /‬ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 335/61‬مترمربـع کل پلا ک ‪ 318‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی واقـع در قطعـه یک‬ ‫بخـش پنـج بلوچسـتان بخـش حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل‬ ‫صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مالکیت اقای خسـرو محمدی به شناسـنامه شـماره ‪ 127‬کد ملی ‪ 5979849238‬فرزند‬ ‫برکت اله در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 275‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 76‬فرعی از‬ ‫‪ 394‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید و رای‬ ‫خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬مالکیـت اقـای ذبیح الـه ریگـی به شناسـنامه شـماره ‪ 192‬کد ملـی ‪ 3719062422‬صـادره از‬ ‫خاش فرزند دوسـت محمد در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 222‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 568‬فرعـی از ‪ 396‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنج بلوچسـتان حـوزه ثبت ملک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حدود ذیـل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مالکیـت خانـم فرشـته ریگـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 959‬کـد ملـی ‪ 3590450861‬صـادره‬ ‫از ایرانشـهر فرزنـد نـواب در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 163‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 568‬فرعـی از ‪ 396‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنج بلوچسـتان حـوزه ثبت ملک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مالکیت اقای ارشـد بلوچ پور به شناسـنامه شـماره ‪ 170‬کد ملی ‪ 6459934673‬صادره از‬ ‫راسـک فرزنـد انـور در ششـدانگ یکبـاب مغـازه به مسـاحت ‪ 39/80‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 62‬فرعی از ‪ 398‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر‬ ‫تاییـد و رای خـود را بـا حدود ذیـل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مالکیـت اقـای وحیـد نظرزائـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 4‬کـد ملـی ‪ 6459741344‬فرزنـد‬ ‫محمـد در ششـدانگ سـه باب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 75/24‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪416‬‬ ‫اصلی واقع در بخش پنج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مالکیـت خانـم سـنجی ملک رودینـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 49‬کـد ملـی ‪3590635908‬‬ ‫صـادره از بمپـور متولـد ‪ 1339/01/03‬فرزنـد پیـرداد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 315/44‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 10‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش دوازده بلوچسـتان‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -8‬مالکیـت خانـم مهربی بـی سـنجرزهی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 290‬کـد ملـی ‪3590440457‬‬ ‫صادره از مرکزی فرزند شیرمحمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 1138/23‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 10‬اصلی واقع در قطعه یک بخش دوازده حوزه ثبت ملک ایرانشهر تایید و‬ ‫رای خـود را بـا حـدود ذیـل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -9‬مالکیـت اقـای پیرمحمـد درزاده پور به شناسـنامه شـماره ‪ 3096‬کد ملـی ‪5979754628‬‬ ‫صـادره از فنـوج فرزنـد شـعبان در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 877/85‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش دوازده بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -10‬مالکیت اقای ال ل بخش دهانی به شناسنامه شماره ‪ 1009‬کد ملی ‪ 3590394552‬فرزند‬ ‫شـهداد در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 5209/72‬مترمربـع پلا ک ‪23‬‬ ‫فرعـی از ‪ 394‬اصلـی واقـع در قطعـه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید‬ ‫و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -11‬مالکیت خانم ساره خاتون هاشمزهی به شناسنامه شماره ‪ 598‬کد ملی ‪3719516423‬‬ ‫صـادره از خـاش فرزنـد دلمـراد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 191/40‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 13‬فرعی از ‪ 410‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان حوزه ثبت‬ ‫ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -12‬مالکیـت خانـم جمیلـه بمپوری نـژاد به شناسـنامه شـماره ‪ 6352‬کـد ملـی ‪3590570911‬‬ ‫صـادره از بمپـور فرزنـد ابراهیـم در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 868/40‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش دوازده بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -13‬مالکیت خانم شـهپری شـه بخش به شناسـنامه شـماره ‪ 4‬کد ملی ‪ 5979841016‬صادره‬ ‫از نیک شـهر فرزند گل محمد در ششـدانگ به مسـاحت ‪ 396/30‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫شـماره فرعـی از یـک اصلـی واقـع در قطعه یک بخش دوازده حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید‬ ‫و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -14‬مالکیـت اقـای عبدالباقـی زردکوهـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 299‬کـد ملـی ‪6459822018‬‬ ‫صـادره از راسـک فرزنـد ابراهیـم در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 579‬مترمربـع کل‬ ‫پلا ک ‪ 1238‬فرعـی از ‪ 414‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -15‬مالکیـت اقـای عبدالسـتار نادری نسـب بـه شناسـنامه شـماره ‪ 5970056162‬کـد ملـی‬ ‫‪ 5970056162‬صـادره از فنـوج فرزنـد رسـول بخش در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 213/70‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 661‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -16‬مالکیـت اقـای امیـن مالئـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 530‬کـد ملـی ‪ 3591683671‬صـادره‬ ‫از ایرانشـهر فرزنـد عبدالرحمـن در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 416/76‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 529‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -17‬مالکیـت خانـم روزانملـک بارانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1622‬کـد ملـی ‪5979676651‬‬ ‫صـادره از الشـار فرزنـد دروش در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 255/83‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 436/394‬اصلـی واقـع در قطعـه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫یبـی ناروئـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 12‬کـد ملـی ‪5979831762‬‬ ‫‪ -18‬مالکیـت خانـم جان ب ‬ ‫کشـهر فرزنـد مـزار در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 908/79‬مترمربـع‬ ‫صـادره از نی ‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش دوازده بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -19‬مالکیـت اقـای محمدا کـرم سـتوده بـه شناسـنامه شـماره ‪ 18‬کـد ملـی ‪3591389293‬‬ ‫صـادره از ایرانشـهر فرزنـد محمدکریـم در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪657/93‬‬ ‫مترمربـع کل پلا ک ‪ 472‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی واقـع در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان حوزه‬ ‫ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -20‬مالکیت خانم نورنسـاء مزارزائی به شناسـنامه شـماره ‪ 23‬کد ملی ‪ 6459792674‬فرزند‬ ‫جهانشـاه در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 234/90‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪416‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید و رای خود‬ ‫را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -21‬مالکیت اقای حسـن اهوئی به شناسـنامه شـماره ‪ 1180‬کد ملی ‪ 6459002827‬صادره از‬ ‫سـرباز فرزند دوشـک در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 218‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 661‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای‬ ‫خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کند‪.‬‬ ‫نفـر بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3580834381‬کـد ملـی‬ ‫‪ -22‬مالکیـت اقـای میلاد مهرا ‬ ‫‪ 3580834381‬صـادره از ایرانشـهر فرزنـد مهیـم در ششـدانگ یکبـاب مغـازه مشـتمل بـر‬ ‫یکبـاب اتـاق بـه مسـاحت ‪ 300‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان‬ ‫و بلوچسـتان بخـش حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -23‬مالکیـت اقـای پنجشـنبه کارگـر بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3985‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3590548126‬فرزنـد شـیرو در ششـدانگ یکبـاب منزل به مسـاحت ‪ 346/44‬مترمربع‬ ‫کل پلا ک ‪ 337‬فرعـی از ‪ 398‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -24‬مالکیـت خانـم سـعیده شـه بخش بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3710048656‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3710048656‬صادره از خاش فرزند حسـن در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪240/11‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 119‬فرعی از ‪ 396‬اصلی واقع در قطعه یک بخش بلوچستان حوزه‬ ‫ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -25‬مالکیـت اقـای قاسـم صالحی فـرد بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3580569694‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3580569694‬صـادره از ایرانشـهر فرزنـد کرمـداد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 237/07‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 11‬فرعـی از ‪ 401‬اصلـی واقـع در قطعـه بخـش بلوچسـتان‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -26‬مالکیت اقای سـعید حسـینی به شناسـنامه شـماره ‪ 161‬کد ملی ‪ 5979981594‬صادره‬ ‫از فنـوج فرزنـد مـدد در ششـدانگ یکبـاب منـزل به مسـاحت ‪ 260‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪1‬‬ ‫اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش دوازده بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای‬ ‫خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -27‬مالکیـت خانـم مرضیـه اغـاز بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1004‬کـد ملـی ‪ 3209525765‬فرزنـد‬ ‫ابراهیـم در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 173/50‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 2‬فرعی‬ ‫از ‪ 20‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید و رای‬ ‫خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -28‬مالکیـت اقـای علـی جمال زائـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 147‬کـد ملـی ‪6459875790‬‬ ‫فرزند محمدیعقوب در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 368‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 8‬فرعـی از ‪ 410‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر‬ ‫تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/06 :‬‬ ‫اردشیر محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫‪ 2467‬شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2495‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬فروردین ‪ 1401‬شماره پنج‬ ‫‪3‬‬ ‫فهرست‬ ‫کدام کتاب ها را با صدای بازیگران زن بشنویم؟‬ ‫بازیگری ستاره این روزهای پلتفرم های پخش فیلم و سریال‬ ‫نگاهی به کارنامه‬ ‫ِ‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫بهرام رادان؛ از «شور عشق» تا «جیران»‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫اواخــر ســال گذشــته‪ ،‬مراســم رونمایــی مراســم از کتــاب گویــای «عــادت‬ ‫می کنیــم» نوشــته زویــا پیــرزاد؛ و بــا صــدای فاطمــه معتمداریــا برگــزار شــد‪.‬‬ ‫فاطمــه محمــدی (مدیــر انتشــارات نویــن کتــاب) با اشــاره به جایــگاه‬ ‫نویســندگی پیــرزاد در ایــران و ترجمــه فــراوان اثــار او در دنیــا و همچنیــن‬ ‫نبــود امــکان حضــور او د راین مراســم گفــت‪« :‬امــروز‪ ،‬جــای خانــم پیــرزاد‬ ‫ی خالی ســت‪ .‬دو ســال قبل توافقــی بــا نشــر مرکــز‬ ‫در این مراســم خیلــ ‬ ‫داشــتیم کــه نســخه صوتــی کتاب هــای خانــم پیــرزاد را تولیــد کنیــم و ایــن‪،‬‬ ‫یــک موفقیــت بــزرگ به حســاب می امــد؛ زیــرا نشــر مرکــز تا ان زمــان‪ ،‬هیــچ‬ ‫توافقــی بــا هیــچ نشــری جهت صوتی شــدن اثــار خــود نداشــت‪ .‬در ابتدای‬ ‫راه‪ ،‬چراغ هــا را مــن خامــوش می کنــم بــا صــدای شــبنم مقدمــی گویــا شــد؛‬ ‫و بعــد‪ ،‬نوبــت بــه عــادت می کنیــم بــا صــدای فاطمــه معتمداریــا رســید»‪.‬‬ ‫این ســال ها کــه بــا ورود کتاب هــای صوتــی شــکلی تــازه از مطالعــه اثــار‬ ‫درپــی اســتقبال عمومــی ازایــن روش‪ ،‬چهر ههــای‬ ‫ادبــی فراهــم شــده و‬ ‫ِ‬ ‫مختلفــی وارد عرصــه شــده اند تــا خوانــدن اثــار بــزرگان ادبیــات ایــران‬ ‫و جهــان را انجــام دهنــد؛ دراین بیــن‪ ،‬ســهم بازیگــران زن کــم نبــوده و‬ ‫به این جهــت‪ ،‬در این گــزارش بــه ‪ 10‬مــورد از ان هــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫عاطفه رضوی‬ ‫او نیـز ماننـد همسـرش؛ حسـین پا کـدل‪ ،‬روای یکـی از کتاب هـای عبـاس‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫معروفـی بـوده‪« :‬سـال بلـوا» کـه ماجـرای ان‪ ،‬از سنگسـر اغـاز م ‬ ‫نشـهر‬ ‫خانـواده نوشـا به امیـد یـک زندگـی ارام و بـه دور از تنـش‪ ،‬بـه ای ‬ ‫نقل مـکان کرده انـد؛ امـا مـردم انجـا از یک طـرف بـا یاغی هـای کوهسـتان‬ ‫مبـارزه می کننـد و از طرفی دیگـر‪ ،‬بـا حکومـت شـاه ‪...‬‬ ‫بهناز جعفری‬ ‫اوایـل دهـه ‪ 80‬کمتـر مخاطـب رمان خوانـی در ایـران بـود کـه نـام انـا گاوالـدا‬ ‫یگـردد؛‬ ‫را نشـنیده باشـد‪ .‬ماجـرای «مـن او را دوسـت داشـتم» بـه کلوئـه برم ‬ ‫زنی کـه همسـرش را عاشـقانه دوسـت دارد‪ .‬پـس از چندین سـال زندگـی‪،‬‬ ‫روزی همسـرش؛ ادریـن بـه او می گویـد کـه تصمیـم گرفتـه اسـت او را تـرک‬ ‫کنـد ‪...‬‬ ‫نیکی کریمی‬ ‫«ورنیـکا تصمیـم می گیـرد بمیـرد» نوشـته پائولـو کوئیلـو؛ بارهـا در قالـب‬ ‫نمایشـنامه رادیویـی و تئاتـر روایـت شـده‪ .‬سـال ‪ ۹۶‬هـم موسسـه «نویـن‬ ‫کتـاب گویـا» بـا صـدای نیکـی کریمـی ان را به شـکل صوتـی تنظیـم و تولیـد‬ ‫و منتشـر کـرد‪ .‬انتخـاب کریمـی بـرای روایتـش‪ ،‬دور از ذهـن نیسـت؛ زیـرا از‬ ‫بازیگـران بامطالعـه و اهـل کتـاب اسـت‪.‬‬ ‫گالره عباسی‬ ‫«هیچ کـس مثـل تـو مال این جا نیسـت» مجموعه ای از داسـتان های کوتاه‬ ‫اسـت که اولین بار در سـال ‪ 2005‬چاپ شـد‪ .‬میراندا جوالی‪ ،‬تمام اسـتعداد‬ ‫ن اثـر جـذاب‪ ،‬روح بخش و پراحسـاس به کار‬ ‫خارق العـاد ه خـو د را در خلـق ایـ ‬ ‫گرفتـه و توانسـته در یکسـری داسـتان‪ ،‬بـه لحظـات به ظاهـر بی اهمیـت‪،‬‬ ‫قـدرت و گیرایـی به خصوصی ببخشـد‪.‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫نشــاه؛ چهارمیــن پادشــاه قاجــار‬ ‫شســال از زندگــی ناصرالدی ‬ ‫یســت کــه ش ‬ ‫مجموعــه «جیــران» داســتان عاشــقانه و تاریخ ‬ ‫را به تصویــر می کشــد‪ .‬این ماجــرا کــه در دوران پــس از مــرگ امیرکبیــر؛ و صدراعظــم شــدن میــرزا اقاخــان نــوری شــروع‬ ‫یشــود؛ داســتان اشــنایی و عشــق شــاه بــا دختــری روســتایی ب هنــام خدیجه خانــم تجریشــی کــه ب هســبب چشــمان‬ ‫م ‬ ‫درشــتش‪ ،‬شــاه نــام «جیــران» را بــر او نهــاد را نشــان می دهــد‪« .‬جیــران» یــک مجموعــه تلویزیونــی ایرانــی در ژانــر عاشــقانه‬ ‫تاریخی به کارگردانی حســن فتحی‪ ،‬نویســندگی احســان جوانمرد و فتحی؛ و تهیه کنندگی اســماعیل عفیفه اســت‪ .‬بخشــی‬ ‫نهـا در دوره هایی‬ ‫یتـوان به ا ‬ ‫بازیگرهای بسـیاری هسـتند که م ‬ ‫کوتا همـدت لقـب «سـتاره» داد؛ امـا تنهـا تعـداد معـدود و‬ ‫نهـا ایـن ویژ گـی را در گـذر سـال ها حفـظ و‬ ‫محـدودی از ا ‬ ‫تقویـت می کننـد‪ .‬درمـورد بهـرام رادان هـم ماجـرای همـان‬ ‫تعـداد محـدود سـتاره هایی کـه وجهـه سـتاره بودن خـود را بـا‬ ‫همـه فرازونشـیب ها حفـظ کردنـد‪ ،‬صـدق می کنـد و البتـه او این‬ ‫توانایـی را نه فقـط به واسـطه شـانس حضـور در فیلم های خوب‬ ‫بنـام یـا حاشـیه های دنبالـه دار؛ بلکـه‬ ‫نهـای صاح ‬ ‫از کارگردا ‬ ‫متاثـر از هـوش انتخاب ِـی قابل توجهـش به دسـت اورده اسـت‪.‬‬ ‫رادان می توانسـت در همـان گا مهـای اول‪ ،‬هنـوز شـروع نشـده‪،‬‬ ‫نسـال ها درمـورد چهر ههـای‬ ‫یکـه درای ‬ ‫به پایـان برسـد؛ اتفاق ‬ ‫بسـیاری شـاهد بودیـم‪« .‬شـور عشـق» یـک فرصـت ویـژه بـرای‬ ‫جوانـی عالقه منـد بـه سـینما بـود‪ .‬درمـورد ایـن شـروع طوفانـی‬ ‫یتـوان هرچیـزی را محتمـل‬ ‫کشـبه معـروف کـرد‪ ،‬م ‬ ‫کـه او را ی ‬ ‫دانسـت؛ از خوش شانسـی و امکانـی چـون چهـره مطلـوب‬ ‫رادان تـا دسـت تقدیـر در سـرباززدن علـی قربـان زاده از بـازی‬ ‫مبـردار فیلـم بـر حضـور رادان‬ ‫در کار و اصـرار فـرج حیـدری؛ فیل ‬ ‫دراین نقـش و حتـی وجـود حواشـی رسـانه های جنجالـی و زرد‬ ‫درمورد شباهت چهره مهناز افشار (همبازی او در کار ) با یکی از‬ ‫هنرمنـدان قدیمـی و نیـز شـباهت داسـتان به یکـی از فیلم های‬ ‫معـروف همـان هنرپیشـه در سـینمای پیش ازانقلاب؛ امـا ایـن‬ ‫وادی بازیگـری‬ ‫فقـط یـک نقطـه اغـاز بـود کـه هـر نوامـده ای بـه ِ‬ ‫یبـرد‪ .‬رادان‬ ‫سـینما بـه ان نیـاز دارد و گاهـی هـم ان را نصیـب م ‬ ‫به رغـم همـه نقدهـای منفـی درمـورد فیلـم کـه البتـه بی رحمانـه‬ ‫و غیرمنصفانـه دامن گی ِـر شـکل بـازی او نیـز شـد‪ ،‬در «اواز قـو»‬ ‫بـرای سـعید اسـدی در فیلم نامـه ای از پیمـان معـادی‪ ،‬مقابـل‬ ‫دوربیـن رفـت‪ .‬فیلـم‪ ،‬حکایتـی تین ایجـری بـا نگاهـی انتقـادی و‬ ‫زاویـه دار نسـبت بـه مقولـه عـدم درک جوانـان ازسـوی خانـواده‬ ‫و جامعـه بـود کـه در سـطحی ابتدایـی از ماجرایـی عاشـقانه و‬ ‫بـا پایانـی تراژیـک‪ ،‬روایـت و حتـی کمـی بیش ازحـد دسـتخوش‬ ‫سانتی مانتالیسـم شـده بـود؛ امـا همیـن کار بـه سـکوی رادان‬ ‫گام جهشـی بـه جلـو در پـردازش نقـش و‬ ‫بـدل شـد و او بـا چنـد ِ‬ ‫بـازی خوبـش همـه چشـم ها را خیـره کـرد تـا اولیـن ضربـه را بـه‬ ‫نقـدر خـوب بـود کـه‬ ‫منتقـدان خـود بزنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬بـازی او ا ‬ ‫حتـی به رغـم داسـتان نه چنـدان پختـه کار و اجـرای ضعیـف‬ ‫در جزئیـات‪ ،‬هیئـت داوران خانـه سـینما در پنجمیـن جشـن‬ ‫رسـمی ایـن نهـاد‪ ،‬او را شایسـته دریافـت جایـزه بهتریـن بازیگـر‬ ‫یهـای کاریزماتیـک رادان از همیـن‬ ‫نقـش اول مـرد دانسـت‪ .‬باز ‬ ‫نقطـه رونـدی صعـودی پیـدا کـرد تـا دیگـر تنهـا به عنـوان یـک‬ ‫سـیمای مطلـوب‪ ،‬موردنقـد منتقـدان نباشـد و او ا گرچـه در‬ ‫گام های بعدی اش گاهی در قالب ها و فیلم هایی ظاهر شـد که‬ ‫نتیجه بخـش نبودند؛ اما همیشـه ان «رویـه» خوب بازی هایش‬ ‫را حفـظ کـرد و نشـان داد گاهـی کـه فیلم بـه ان موفقیت دلخواه‬ ‫نمی رسـد‪ ،‬نقطه ضعف هایـی جـز توانایـی بازیگـران اثـر‪ ،‬در ان‬ ‫تاثیرگذارند‪ .‬او دران مقطع تا اغاز فیلم برداری «گاوخونی» حتی‬ ‫جسـارت ب هخـرج داد و در فیلمـی کوتـاه ب هنـام «طلـوع تاریـک»‬ ‫از علـی شـیبانی بـازی کـرد‪« .‬گاوخونـی» فیلمـی به کارگردانـی و‬ ‫نویسـندگی بهـروز افخمـی و تهیه کنندگـی علـی معلـم براسـاس‬ ‫ننـام نوشـته جعفر مـدرس صادقی بـود که دامنه‬ ‫رمانـی به همی ‬ ‫جنجال های ان حتی تا چندسال پیش هم رادان را درگیر کرده‬ ‫ً‬ ‫بـود؛ مثلا مرجـان شـیرمحمدی؛ همسـر بهـروز افخمی کـه خود‬ ‫نیـز دسـتی در سـینما و بازیگـری دارد‪ ،‬در یکـی از پسـت هایش‬ ‫یهـای دیگـه هـم هسـتند؛‬ ‫در فضـای مجـازی نوشـت‪ ...« :‬خیل ‬ ‫ً‬ ‫امـا از همـه بامز هتـر بهـرام رادانـه کـه اصلا راه جشـنواره کـن را از‬ ‫وقتـی یـاد گرفـت کـه بهـروز اوردش تـوی فیلـم گاوخونـی بـازی‬ ‫کنـه‪ .‬همـان فیلمـی کـه به خاطـرش رفـت کـن‪ .‬بگذریـم کـه تـوی‬ ‫همـان گاوخونـی هـم به نظـرم نقطه ضعـف بـزرگ فیلـم بهـرام‬ ‫یشـه‬ ‫رادانـه! هروقـت فیلـم گاوخونی را می بینم‪ ،‬اعصابم خرد م ‬ ‫کـه ایـن ادم چرا نمی تونه متن داسـتان جعفـر مدرس صادقی را‬ ‫نحـال‪ ،‬رادان برای همیـن فیلم برنده‬ ‫از رو درسـت بخونـه!» باای ‬ ‫تندیـس حافـظ شـد‪ .‬از «عطـش» و «رز زرد» کـه بگذریـم‪ ،‬بـه‬ ‫فیلم زیبای «شـمعی در باد» می رسـیم که به خاطرش سـیمر غ‬ ‫نهـای ویژه تری به او روی خوش نشـان‬ ‫گرفـت و نا گهـان کارگردا ‬ ‫دادند‪ .‬مسعود کیمیایی او را در «سربازهای جمعه» به خدمت‬ ‫گرفـت و بعـد هـم یکـی از دشـوارترین حضورهـای خـود را در‬ ‫«گیالنـه» بـرای رخشـان بنی اعتمـاد تجربه و ثبت کـرد‪ .‬همکاری‬ ‫از گــروه بازیگــران ان را را بهــرام رادان‪ ،‬پرینــاز ایزدیــار‪ ،‬امیرحســین فتحــی‪ ،‬مهــدی پا کــدل‪ ،‬ســتاره پســیانی‪ ،‬غــزل شــاکری‪،‬‬ ‫ســمیرا حس ـن پور‪ ،‬مهــدی کوشــکی‪ ،‬مرتضــی اسماعیل کاشــی‪ ،‬فاطمــه مســعودی فر‪ ،‬الهــام نامــی‪ ،‬نهــال دشــتی‪ ،‬کتانــه‬ ‫قنــورد‪ ،‬رعنــا ازادی ور و مریــا زارعــی تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫افشــاری نژاد‪ ،‬بهنــاز نــازی‪ ،‬امیــر جعفــری‪ ،‬رویــا تیموریــان‪ ،‬هومــن بر ‬ ‫مراحــل فیل مبــرداری «جیــران»‪ ،‬اواخــر مرداد مــاه ‪ ۱۴۰۰‬در خوانســار و گلپایــگان به اتمــام رســید و پخــش ان کــه از شــهریورماه‬ ‫نمــاه ‪ ۱۴۰۰‬ازطریــق ســرویس پخــش اینترنتــی «فیلیمــو» اغــاز شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬چندبــار به تعویــق افتــاده بــود‪ ،‬ســرانجام در ‪ ۲۴‬بهم ‬ ‫پخــش موفــق «جیــران» دراین روزهــا و انتشــار خبــر ازدواج «بهــرام رادان» بهانـ ه خوبــی بــود تــا اولیــن شــماره از هفته نامــه را‬ ‫یبــه زندگــی ایــن هنرمنــد مطــرح اختصــاص دهیــم‪.‬‬ ‫بانگاه ‬ ‫مجـدد او بـا کیمیایـی در فیلـم «حکـم» صورت گرفـت که برایش‬ ‫نبـازی»‬ ‫یشـود‪ .‬رادان در «خو ‬ ‫کار قابل توجهـی محسـوب نم ‬ ‫نیـز به خاطـر دعـوت رخشـان بنی اعتمـاد نقشـی افتخـاری‬ ‫نهـم هیـچ دسـتاوردی برایـش نداشـت‪.‬‬ ‫و کوتـاه داشـت کـه ا ‬ ‫«چهارانگشـتی» برداشـتی ازاد از سـوژه فیلم «درهای کشـویی»‬ ‫بـا بـازی گویینـت پالتـرو بـود کـه در ان رادان در دو نقـش بـا دو‬ ‫یکـرد کـه‬ ‫گریـم حضـور داشـت و سرنوشـت انسـانی را روایـت م ‬ ‫یـک حادثـه کوچـک چگونـه می توانـد او را بـه مسـیری متفـاوت‬ ‫در زندگـی بکشـاند‪ .‬ا گرچـه رادان پیـش از «سـنتوری» چهـره ای‬ ‫قابل اطمینـان و مطـرح در بازیگـری سـینمای ایـران ب هشـمار‬ ‫یتـوان تاثیـر ایـن نقطه عطـف را در جهـش‬ ‫می رفـت؛ امـا نم ‬ ‫مثال زدنـی او در بازیگـری نادیـده گرفـت‪ .‬فیلـم بـا همه حواشـی؛‬ ‫ضشـدن نـام بازیگری که‬ ‫از حضـور محسـن چاوشـی تـا بارهـا عو ‬ ‫قـرار اسـت نقـش علـی سـنتوری را ایفـا کنـد و همچنیـن توقیـف‬ ‫بازی‬ ‫فیلم باعث شـد تا کار ازسـوی مخاطبان بسـیاری دنبال و ِ‬ ‫ـور رادان هـم در طیفـی گسـترده تر دیـده شـد‪ .‬او سـپس بـه‬ ‫درخ ِ‬ ‫نهـم راهـی پـروژه «بی پولـی» شـد‪.‬‬ ‫«کنعـان» پیوسـت و بعدازا ‬ ‫حمید نعمت اهلل سال ها بعد از موفقیت «بوتیک» قصد داشت‬ ‫کاری متفاوت را تجربه کند و بعدازانکه توانایی های محمدرضا‬ ‫نبـار‬ ‫گلـزار در بازیگـری را دران کار به نمایـش عمومـی گذاشـت‪ ،‬ای ‬ ‫سـراغ بهـرام رادان رفـت و نتیجـه انتخـاب خوبـش را هـم دیـد‪.‬‬ ‫«کارناوال مرگ» از ان فیلم هایی بود که در گیرودار دردسرهای‬ ‫مبـرداری‪ ،‬حـرام شـد‪.‬‬ ‫سـاخت و تغییـر کارگـردان در نیمـه راه فیل ‬ ‫«راه ابـی ابریشـم» هـم به رغـم هزین ههـای هنگفـت‪ ،‬ان طورکـه‬ ‫بایـد دیـده نشـد و مورداسـتقبال قـرار نگرفـت؛ امـا «تردیـد»‬ ‫به عنـوان کاری متفـاوت از واروژ کریم مسـیحی او را در یـک‬ ‫شهـای تـازه ای کـرد کـه از ان سـربلند‬ ‫بـازی نفس گیـر‪ ،‬وارد چال ‬ ‫بیـرون امـد‪ .‬در سـال های اخیـر‪ ،‬رادان کمتـر در فیلمی شایسـته‬ ‫یتـوان گفـت‪ ،‬این حضور‬ ‫توانایی هایـش بـازی کـرده و به نوعـی م ‬ ‫نهـا چیـزی بـه‬ ‫اوسـت کـه بـرای ان کارهـا اعتبـار اورده اسـت و ا ‬ ‫مهـای‬ ‫او اضافـه نکرده انـد‪« .‬ادمکـش» یـا «پـل چوبـی» فیل ‬ ‫بـدی نبودنـد؛ امـا ان اسـتفاده شایسـته را از حضـور او نبردنـد‪.‬‬ ‫«نقشنـگار» ب هجـز سـیاهه بازیگرانـش و صدالبتـه حضـور‬ ‫ِ ‬ ‫جنجالـی ناصـر ملک مطیعـی‪ ،‬کاری ویـژه در کارنامـه رادان‬ ‫یشـود‪ .‬دراین میـان‪« ،‬حکایـت عاشـقی» و «عصـر‬ ‫محسـوب نم ‬ ‫یخبنـدان» کارهـای خـوب و قابل تاملـی بودنـد و «بارکـد» کـه‬ ‫ا کران موفقی را پشت سر گذاشت‪« .‬زرد»‪« ،‬چهارراه استانبول»‪،‬‬ ‫«اشـفته گی»‪« ،‬سـونامی»‪« ،‬ایده اصلی»‪« ،‬گربه سـیاه» و «ابلق»‬ ‫جـزو اخریـن حضورهـای او در عرصـه بازیگـری بوده انـد‪ .‬رادان‬ ‫نسـال ها سـعی کـرده بی حاشـیه حرکـت کنـد و ا گرچـه‬ ‫درای ‬ ‫گاهـی مـورد هجمه هایـی هـم قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا دراین مسـیر‬ ‫یهـا و تجربه هایـش ب هسـرعت خـود را دوبـاره‬ ‫باتکی هبـر توانای ‬ ‫وارد مسـیر اصلـی کـرده‪ .‬او در یکـی از اخرین مصاحبه های خود‬ ‫ً‬ ‫گفتـه بـود‪« :‬اساسـا موفقیـت در هـرکار نیـاز بـه تـداوم دارد؛ امـا‬ ‫در سـینما تفاوتـش این اسـت که به عنـوان یـک بازیگـر‪ ،‬همـواره‬ ‫پیشـنهادگیرنده هستید؛ نه پیشـنهاددهنده‪ .‬فضای سینمای‬ ‫یسـت که جـدل بـرای به دسـت اوردن یـک نقـش‪،‬‬ ‫مـا به گونه ا ‬ ‫نهـا‬ ‫یشـود؛ چـون بیشـتر کارگردا ‬ ‫در عیـار بازیگـری نمایـان نم ‬ ‫از ابتـدا می داننـد قـرار اسـت بـا کـدام بازیگـر کار کننـد یـا قبـل‬ ‫از ورود بـه مرحلـه تولیـد بـه توافـق اولیـه می رسـند‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫کارگـردان می دانـد کـه قـرار اسـت فیلمـش را به دسـت کـدام‬ ‫بازیگـران بسـپارد؛ البتـه دربـاره بازیگرانـی صحبـت می کنـم کـه‬ ‫می تواننـد ب ِـار یـک فیلـم را به دوش بکشـند‪ .‬هرچنـد به نظر من‪،‬‬ ‫بازیگـر نقـش اول‪ ،‬دوم یـا مکمـل‪ ،‬برتـری خاصـی نسـبت به هم‬ ‫ندارنـد؛ فقـط نقـش اول بایـد بتوانـد به عنـوان راوی داسـتان‪،‬‬ ‫یتـری مخاطـب را بـا خـود و فیلـم همـراه کنـد‪ .‬البتـه‬ ‫زمـان طوالن ‬ ‫بسـیاری از بازیگـران نقـش مکمل هسـتند که حتـی از نقش اول‬ ‫هـم بیشـتر می درخشـند‪ .‬فکـر می کنم این تداوم بیشـتر توسـط‬ ‫یشـود تا به بازی گرفته شـود؛ ولی یکی‬ ‫سـینما به بازیگر داده م ‬ ‫از عواملـی کـه بـه بازیگـر ایـن امـکان را می دهد تـا تـداوم کارش را‬ ‫یسـت کـه می پذیـرد یـا نمی پذیـرد‪ .‬گاهی‬ ‫حفـظ کنـد‪ ،‬نقش های ‬ ‫می بینیـد نقشـی کـه نپذیرفته ایـد‪ ،‬می توانسـت تاثیـر مثبتـی بـر‬ ‫روند کاری شـما داشـته باشـد یا برعکس‪ .‬بازیگر به عنوان جزئی‬ ‫از یک کل‪ ،‬می تواند در روند کار تاثیر داشـته باشـد؛ دراین میان‬ ‫تهـای کاری‬ ‫بحـث توانایـی‪ ،‬اسـتعداد‪ ،‬زمـان‪ ،‬شـانس و موقعی ‬ ‫مختلـف هـم مطـرح اسـت کـه همـه درکنارهـم تاثیرگذارنـد»‪.‬‬ ‫زیبا بروفه‬ ‫در سـال ‪ 2005‬امیلـی گیفیـن؛ نویسـنده پرافتخـار امریکایـی‪ ،‬کتـاب «از‬ ‫تـرس تنهایـی» را منتشـر کـرد و قصـه ای عاشـقانه و زنانـه را به تصویر کشـید‪.‬‬ ‫داسـتان ایـن رمـان دربـاره وکیلـی جـوان و سـخت کوش به نـام ریچـل وایـت‬ ‫اسـت کـه در اسـتانه ‪30‬سـالگی قـرار دارد و به تنهایـی در منهتـن بـه کار و‬ ‫زندگـی مشـغول اسـت‪.‬‬ ‫شبنم مقدمی‬ ‫کتـاب «چراغ هـا را مـن خامـوش می کنـم»؛ یکـی از پرفروش تریـن و‬ ‫مطر ح تریـن اثـار ادبیـات داسـتانی ایـران‪ ،‬زویـا پیـرزاد را بـه سـتاره ای در‬ ‫ادبیـات دهـه ‪ 80‬تبدیـل کرد و جایزه ادبی گلشـیری را برایش به همـراه اورد‪.‬‬ ‫ایـن رمـان‪ ،‬بـه زندگـی روزمـر ه یـک زن متاهـل ارمنـی می پـردازد کـه عاشـق‬ ‫همسـایه ی مجـرد خـود می شـود‪.‬‬ ‫سحر دولتشاهی‬ ‫زنـی زخم خـورده و تنهـا‪ ،‬بـا خبـر شـنیدن باردار شـدنش تمـام زندگـی اش‬ ‫زیـر و رو می شـود و بـرای فـرار از ایـن موقعیـت سـختی کـه در ان گرفتـار امده‪،‬‬ ‫بـه رویاهـا و افـکار درونی اش پناه می بـرد ‪...‬؛ این ماجرای کتاب «بانو گوزن»‬ ‫نوشـت ه مریـم حسـینیان اسـت کـه بـا اسـتقبال خـوب مخاطبـان نیـز همـراه‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫ازاده صمدی‬ ‫شـاهکاری کم نظیـر از ادبیـات مـدرن فرانسـه؛ «زندگـی در پیـش رو» را‬ ‫می گوییـم کـه رمانـی تکان دهنده و تاثیرگـذار از رومن گاری؛ نویسـند ه فقید‬ ‫فرانسوی سـت‪ .‬در این اثـر بـه داسـتان زندگـی کودکـی به نـام مومـو و پیرزنـی‬ ‫به اسـم مادام رزا گوش خواهید سـپرد‪ .‬این اثر‪ ،‬موفق به دریافت مهم ترین‬ ‫جایـز ه ادبـی فرانسـه؛ یعنـی «گنکـور» شـد‪.‬‬ ‫فریبا متخصص‬ ‫ا گـر بخواهیـم یـک رمـان عاشـقانه جـذاب به قلـم فریبـا کلهـر ملقـب بـه‬ ‫«بانـوی هـزار قصـه» را نـام ببریـم؛ بایـد بـه «یـک زن» اشـاره کنیـم‪ .‬قصـه ان‬ ‫دربـار ه زنی سـت کـه به قصـد انجـام فراینـد طلاق خـود از کانـادا بـه ایـران‬ ‫بازگشـته و در این بین با مسـائلی پیش بینی نشـده مواجه شـده که ماجراها‬ ‫را پیـش می بـرد‪.‬‬ ‫بهار کاتوزی‬ ‫«تـو ایـن فکـرم کـه تمومـش کنـم» رمانـی فراموش نشـدنی از ادبیـات روز‬ ‫کانادا نوشـته ایان رید اسـت که اولین بار در سـال ‪ 2016‬به انتشـار رسـید‪ .‬رید‬ ‫در این کتـاب‪ ،‬داسـتانی مهیـج و رازالـود را سـاخت هو پرداخته کـه محوریتـش‬ ‫بـا زن جوانی سـت کـه بـا حادثـه ای مرمـوز‪ ،‬مـردی را که در اسـتان ه دل باختن‬ ‫بـدو بـوده‪ ،‬از دسـت می دهـد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫همه جا در دسترس‬ ‫وزارت ارتباطـــات به منظـــور به تصویرکشـــیدن توســـعه ســـریع ارتباط ــات‬ ‫در سراســـر کشـــور دومیـــن دوره مســـابقه «همه جـــا در دســـترس» را برگزار‬ ‫می کنـــد‪ .‬ایـــن مرکـــز قصـــد دارد ج بازنمایـــی توســـعه ســـریع ارتباط ــات و‬ ‫فناوری اطالعات در کش ــور و دس ــتاوردهای ان دومین دوره این مســـابقه‬ ‫عکـــس را برگزار کنـــد‪ .‬به همین منظور از تمام هنرمنـــدان حرفه ای و اماتور‬ ‫عـــکاس بـــرای شـــرکت دراین رویـــداد ملـــی دعـــوت می شـــود تـــا اثـــار خود‬ ‫را کـــه منطبـــق بـــا شـــرایط این مســـابقه اســـت بـــه دبیرخانـــه «همه جا در‬ ‫دســـترس» ارســـال کنند‪ .‬توســـعه ارتباطات در مناطق شـــهری‪ ،‬روستایی‬ ‫و جاده هـــا؛ کارافرینی و مهاجرت معکوس با توســـعه ارتباطات روســـتایی؛‬ ‫گســـترش اســـتفاده از تجهیـــزات فناورانه بـــرای خدمات بهتـــر در مناطق‬ ‫روســـتایی؛ توســـعه ارتباطـــات و فناوری اطالعـــات و نقـــش ان در اموزش‬ ‫مجـــازی و نقـــش اینترنـــت در توســـعه گردشـــگری و بوم گـــردی برخ ــی از‬ ‫موضوعاتـــی هســـتند کـــه اثار ارســـالی به مســـابقه براســـاس ان ها بررس ــی‬ ‫می شـــوند‪ .‬نقـــش اســـتارت اپ ها و شـــرکت های کارافریـــن بااســـتفاده از‬ ‫فن ــاوری اطالعات در کارافرینـــی و ارائه خدمات‪ ،‬توســـعه فضای مجازی و‬ ‫تاثیر ان بر زندگی ش ــهری‪ ،‬خان ــواده‪ ،‬کودکان و تجهیـــزات فناورانه‪ ،‬دولت‬ ‫الکترونیکی و شفاف ســـازی و خریدوفـــروش الکترونیکـــی‪ ،‬از عناوین دیگر‬ ‫موردبررســـی دراین مسابقه هســـتند‪ .‬طبق مقررات اعالم شـــده دبیرخانه‪،‬‬ ‫تمـــام هنرمندانـــی کـــه اثارشـــان بـــه نمایشـــگاه و کتـــاب مســـابقه راه پیدا‬ ‫کنـــد گواهـــی حضـــور دریافت می کننـــد و حـــق اســـتفاده از اثار بـــرای مرکز‬ ‫روابط عمومی و اطالع رســـانی وزارت ارتباطات محفوظ اســـت‪ .‬هر عکاس‬ ‫می توانـــد بـــا حدا کثـــر ‪ ۱۰‬اثـــر به صـــورت تک عکـــس یـــا مجموعه عک ــس‬ ‫دراین مســـابقه شـــرکت کنـــد و اثـــار برگزیـــده در قالـــب نمایشـــگاهی‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫درمعرض دیـــد عمـــوم قرار می گیرد و ســـپس‪ ،‬در کتابی منتشـــر م ‬ ‫طبـــق اعـــام دبیرخانه مســـابقه؛ بـــه نفـــرات اول تا ســـوم به ترتیـــب مبلغ‬ ‫‪ ،۱۰‬هفـــت و ســـه میلیون تومان جایـــزه نقـــدی پرداخت می شـــود‪ .‬داوری‬ ‫بخـــش عکس با ســـید مهدی مقیم نـــژاد‪ ،‬عباس کوثـــری و بهنام صدیقی‬ ‫خواهـــد بـــود‪ .‬عالقه منـــدان شـــرکت دراین مســـابقه می تواننـــد پـــس از‬ ‫مطالعـــه قوانین فراخـــوان اثار خود را تا ‪ ۱۰‬اردیبهشـــت ماه ‪ ۱۴۰۱‬به نش ــانی‬ ‫‪ www.ict.gov.ir/fa/photo‬ارســـال کننـــد‪ .‬همچنیـــن نمایشـــگاه‪ ،‬چ ــاپ‬ ‫کتاب و اختتامیـــه خردادماه ‪ ۱۴۰۱‬برگزار می شـــود‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫برای کســـب اطالعات با شـــماره های ‪ ۸۸۱۱۳۹۵۳‬و ‪ ۸۸۱۱۴۳۱۵‬دبیرخانه‬ ‫مســـابقه عکـــس «همه جا در دســـترس» تمـــاس بگیرند‪.‬‬ صفحه 3 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪ 10 1401‬شوال ‪ 12 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2495‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمـان بـر ضـرورت اغـاز هم زمـان انجـام مطالعـات جامـع‬ ‫شهرسـازی بـا مطالعـات جامـع حمل ونقـل و ترافیـک شـهر کرمـان‬ ‫تا کید کرد‪ .‬سـعید َشـعرباف‪ ،‬در جلسـه ای که به منظور هماهنگی‬ ‫اغـاز کار مطالعـات پژوهشـی جامـع حمل ونقـل و ترافیـک کرمـان‬ ‫و بـا حضـور رئیس پلیـس راهـور شهرسـتان‪ ،‬معـاون اداره کل‬ ‫راه وشهرسازی‪ ،‬کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان‪،‬‬ ‫معـاون اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‪ ،‬معـاون‬ ‫حمل ونقـل و امـور زیربنایـی و معـاون خدمـات شـهری شـهردار‪،‬‬ ‫شـهرداران مناطـق پنج گانـه شـهری‪ ،‬مدیرعامـل سـازمان فنـاوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات‪ ،‬مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر‪،‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و مهندسـی شـبکه حمل ونقـل و‬ ‫مدیرعامـل سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری و فراورد ههـای‬ ‫کشـاورزی شـهرداری کرمـان و تیـم مشـاور طـرح از دانشـگاه تربیـت‬ ‫مـدرس برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مدیران شـهری و اسـتانی ازاین پس هر‬ ‫ً‬ ‫مداخلـه کالن یـا مقیـاس متوسـطی در شـهر را حتمـا بـا اسـتعالم از‬ ‫مشـاور طرح حمل ونقل و ترافیک شـهر کرمان انجام دهند»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬دررابطه با طرح جامع مطالعات حمل ونقل و ترافیک الزم‬ ‫است به چند نکته اشاره کنم؛ اول اینکه این مطالعات برای کرمان‬ ‫بسـیار کلیـدی و مهـم اسـت و مـا بـرای حـل بسـیاری از مشـکالت‬ ‫شـهر کرمـان بـه نتایـج ایـن مطالعـات چشـم داریـم؛ بنابرایـن‪ ،‬الزم‬ ‫نطـرح را جـدی‬ ‫اسـت بدنـه مدیریتـی شـهرداری و اسـتان‪ ،‬ای ‬ ‫یهـای مدیریـت‬ ‫بگیرنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بسـیاری از تصمیم گیر ‬ ‫شـهری بـه نتایـج میانـی و نهایـی ایـن مطالعـات وابسـته اسـت و‬ ‫طرح مطالعات حمل ونقل و ترافیک‪ ،‬یکی از دو سند کلیدی شهر‬ ‫یشـود که وضیعت ‪ 10‬سـال اینده شـهر را تعیین‬ ‫کرمان محسـوب م ‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬تجربـه نشـان داده مطالعـات جامـع‬ ‫یخـورد؛‬ ‫ترافیـک‪ ،‬بـدون مطالعـات جامـع شهرسـازی شکسـت م ‬ ‫نمی توان وارد نظام حرکت و دسترسـی شـد؛ اما به نظام کاربری ها‬ ‫و فضـای عمومـی بی توجـه بـود»‪ .‬شـعرباف بیان کـرد‪« :‬کرمـان جزو‬ ‫یسـت کـه اجـازه بازنگـری در طـرح جامـع را قبـل‬ ‫معـدود شهرهای ‬ ‫از موعـد گرفتـه اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬هـر تالشـی الزم اسـت بایـد انجـام‬ ‫شـود کـه مشـاور بتوانـد مطالعـات جامـع شهرسـازی را هم زمـان بـا‬ ‫مطالعـات حمل ونقل و ترافیک شـروع کنـد تا بتوانیم چالش های‬ ‫اساسـی کـه در حـوزه کاربـری داریـم را هم زمان با حوزه ترافیک جلو‬ ‫ببریم»‪ .‬وی افزود‪« :‬نگرانی ما از این است که مطالعات ترافیک جلو‬ ‫نصـورت‪،‬‬ ‫بـرود و بعـد مطالعـات شهرسـازی انجـام شـود؛ زیـرا درای ‬ ‫یهـا باقـی مانـده و تـداوم مشـکالت بـه شـهر‬ ‫خیلـی از ناهماهنگ ‬ ‫ً‬ ‫ضربـه خواهـد زد»‪ .‬شـهردار کرمـان یـاداور شـد‪« :‬مثلا شـاید نتیجه‬ ‫مطالعـات ترافیکـی درمـورد سـه راهی شـرف اباد مشـخص کنـد کـه‬ ‫نیـاز بـه سـاخت تقاطـع غیره مسـطح داریـم؛ امـا بـا انـدک نگاهـی‬ ‫یهـای ضلـع شـمالی خیابـان ‪ 24‬اذر در نقشـه تفکیکـی‪،‬‬ ‫بـه کاربر ‬ ‫خواهید دید شاید بعد از تحقق حجم عظیمی از کاربری ها و بعد‬ ‫از سـاخت تقاطـع در سـه راهی شـرف اباد‪ ،‬نیـاز بـه سـاخت تقاطـع‬ ‫غیره مسـطح ‪ 24‬اذر نبـوده و شـاید به این نتیجـه برسـیم کـه ایـن‬ ‫یسـاختیم»‪ .‬وی اهمیـت‬ ‫تقاطـع را درمقایسـه با ‪ 24‬اذر نبایـد م ‬ ‫توجـه بـه مطالعـات اقتصـادی را سـومین نکتـه مهـم مطالعـات‬ ‫جامـع حمل ونقـل و ترافیـک دانسـت و افـزود‪« :‬در شـهرداری ها‬ ‫مسـئله هزینـه برای اجـرای طر ح ها خیلی مهم اسـت؛ باید ببینیم‬ ‫ایـا هـدف موردنظـر بـا هزینـه محـدود شـهرداری قابل اجراسـت یـا‬ ‫ً‬ ‫خیـر؛ بنابرایـن‪ ،‬مطالعـات پایـه اقتصـادی حتمـا بایـد دیـده شـود‬ ‫و مـا بدانیـم چـه هزینـه و فایـده ای بـرای شـهرداری دربـردارد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫خبر‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت انجام هم زمان مطالعات جامع شهرسازی‬ ‫با مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک‬ ‫وی توجـه بـه مسـئله ارزیابـی اثـار اجتماعـی و فرهنگـی؛ به ویـژه در‬ ‫پیشنهادهای ترافیکی برای بافت مرکزی شهر را یکی دیگر از نکات‬ ‫مهـم طـرح جامع ترافیک خواند و گفت‪« :‬خیلی از پیشـنهادهای‬ ‫یتـوان در بافـت مرکـزی اجـرا کرد؛ به خاطـر اثار‬ ‫ترافیکـی را سـخت م ‬ ‫نهـا»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬نکتـه پنجـم این اسـت که در‬ ‫اجتماعـی ا ‬ ‫برخـی موضوعـات چالشـی مثـل تعریـض یـا تقاطـع غیره مسـطح‬ ‫ً‬ ‫حتمـا نیـاز بـه مطالعـات مقیـاس شـبکه ای داریـم و اسـتفاده از‬ ‫داده های بهنگام و به روزشونده خیلی مهم است؛ زیرا بااستفاده از‬ ‫ایـن اطالعـات‪ ،‬انعطـاف و به روزبـودن مطالعـات تاحـدی تامیـن‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬شـعرباف باتا کیدبراینکـه منتظـر نتایـج مطالعـات‬ ‫ترافیکی هستیم و حتی از خروجی ها و اطالعات میان مدت طرح‬ ‫یمـوارد مثـل گلـزار شـهدا و‬ ‫اسـتفاده خواهیـم کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬دربرخ ‬ ‫بافـت تاریخـی‪ ،‬ازاین نظـر کـه کاربری هایـی دارد تعریـف و قرار اسـت‬ ‫طـرح جامعـی بـرای ان محـدوده نوشـته شـود‪ ،‬نیـاز سـریع تری بـه‬ ‫نتیجـه مطالعـات جامـع حمل ونقـل و ترافیـک داریـم و از مشـاور‬ ‫درخواسـت داریـم درصورت امـکان‪ ،‬مطالعـات را در برخـی نقـاط‬ ‫خاص بیشـتر متمرکز کند تا طراحی ان ها زودتر انجام شـود»‪ .‬وی‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد؛ مطالعـات جامـع حمل ونقـل و ترافیک کمک‬ ‫کند زندگی ارام تری در کرمان داشته باشیم و تا کید کرد‪« :‬مدیران‬ ‫نپـس بایـد هـر مداخلـه کالن یـا مقیـاس‬ ‫شـهری و اسـتانی ازای ‬ ‫ً‬ ‫متوسطی در شهر را حتما با استعالم از مشاور طرح انجام دهند»‪.‬‬ ‫ضرورت به روزرسانی طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهر کرمان‬ ‫معـاون حمل ونقـل و امـور زیربنایـی شـهردار نیـز خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«این جلسـه بـا هـدف هماهنگـی جهـت اغـاز کار طـرح پژوهشـی‬ ‫جامـع مطالعـات حمل ونقل و ترافیک شـهر کرمان تشـکیل شـده‬ ‫که قرار اسـت توسـط اسـاتید دانشـگاه تربیت مدرس انجام شـود»‪.‬‬ ‫مهدی نیکویی بابیان اینکه مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک‬ ‫یشـد‪ ،‬بـه‬ ‫کرمـان ‪1 0‬سـال قبل انجـام شـده و بایـد به روزرسـانی م ‬ ‫نبـودن مطالعـات حمل ونقل با مطالعات جامع شهرسـازی‬ ‫عجی ‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬یکـی از مهم تریـن معضلات شـهرها مشـکل‬ ‫یسـت؛ ا گـر بعـد از اجـرا بخواهیـم‬ ‫در سـاختار و برنامه ریـزی شهر ‬ ‫مشـکالت را اصلاح کنیـم‪ ،‬بایـد هزین ههـای گزافـی صـرف کنیـم؛‬ ‫یشـده جلـو برویـم‪ ،‬از بسـیاری هزین ههـا‬ ‫امـا ا گـر از ابتـدا برنامه ریز ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬شـرح خدمـات طـرح جامـع‬ ‫جلوگیـری م ‬ ‫حمل ونقـل و ترافیـک شـهر کرمـان طـی دوسـال باید انجام شـود و‬ ‫دراین دوسـال هـم بـا مشـاور درارتبـاط خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫ضرورت طراحی یک خط ویژه رفت وبرگشت‬ ‫از فرودگاه تا گلزار شهدا‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان نیـز دراین جلسـه بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬یکـی از معضلات شـهر کرمـان مربـوط بـه ترافیـک خیابـان‬ ‫شـهید بهشـتی و شـریعتی؛ از میـدان ازادی تـا میـدان شهداسـت‬ ‫کـه دراین مسـیر خـط ویـژه نداریـم و تـردد دراین مسـیر در شـرایط‬ ‫ترافیـک عـادی حـدود ‪ 20‬دقیقـه و در شـرایط خـاص و ترافیـک‬ ‫کسـاعت طـول می کشـد و بایـد در طـرح جامـع‬ ‫سـنگین‪ ،‬گاه تـا ی ‬ ‫ترافیـک‪ ،‬دراین رابطـه چاره اندیشـی شـود»‪ .‬محمـود ایرانمنـش‬ ‫بااشـاره به ضـرورت طراحـی یک خـط ویژه رفت وبرگشـت از فرودگاه‬ ‫یتـوان بـرای سـه مسـیر فـرودگاه تـا‬ ‫تـا گلـزار شـهدا‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬م ‬ ‫میـدان ازادی‪ ،‬میـدان ازادی تـا میـدان شـهدا و میـدان شـهدا تـا‬ ‫گلـزار شـهدا خـط ‪ BRT‬درنظـر گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ورودی شـهر‬ ‫تبـاغ نیـز‬ ‫کرمـان از انتهـای خیابـان شـهید رجایـی تـا میـدان هف ‬ ‫یسـت‪ ،‬بایـد در برنامـه قرار گیـرد»‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکـه مسـیر گردشگر ‬ ‫وی افـزود‪« :‬باتوجه به اینکـه تعـداد زیـادی از افـراد از شـهرها و‬ ‫روستاهای اطراف به صورت روزانه به کرمان می ایند و برمی گردند‪،‬‬ ‫بایـد در طـرح جامـع حمل ونقـل و ترافیـک شـهر‪ ،‬پایانـه در رینـگ‬ ‫سهـا بـه داخـل شـهر‬ ‫شـهر پیش بینـی و طراحـی؛ و از ورود اتوبو ‬ ‫کـه ترافیـک اضافـه ای بـرای شـهر به دنبـال دارد‪ ،‬جلوگیـری شـود»‪.‬‬ ‫کریـم دادی؛ دبیـر شـورای هماهنگـی ترافیـک اسـتان نیـز بـر‬ ‫ضـرورت تشـکیل کارگـروه تخصصـی در شـهرداری بـرای نظـارت بـر‬ ‫یهـا تا کیـد کـرد و افـزود‪« :‬پروژ ههـا بایـد واقعی و‬ ‫مطالعـات و امارگیر ‬ ‫ً‬ ‫درحدتـوان شـهرداری تعریـف شـود؛ ضمنـا الزم اسـت درخصـوص‬ ‫نسـنجی شـود»‪.‬‬ ‫طـرح حمل ونقـل ریلـی شـهر کرمـان هـم امکا ‬ ‫وی‪ ،‬ایـن سـوال را مطـرح کـرد کـه توصیـه شـورای عالی هماهنگـی‬ ‫ترافیـک بـر بازنگـری طـرح موجـود بـود؛ ایـا االن قـرار اسـت طـرح‬ ‫جدیـدی تدویـن شـود یـا طـرح موجـود بازنگـری خواهـد شـد؟‬ ‫ممدوحـی؛ از تیـم مشـاور طـرح‪ ،‬در پاسـخ گفـت‪« :‬طـرح ترافیـک‬ ‫موجود به عنوان یکی از مطالعات باالدسـتی ماسـت؛ اما امارگیری‬ ‫یشـود»‪ .‬سـرهنگ پا ک ایزدی؛ رئیس پلیـس راهور‬ ‫مجـدد انجـام م ‬ ‫شهرسـتان کرمـان نیـز دراین جلسـه بیـان کـرد‪« :‬یکـی از مشـکالت‬ ‫امـروز کرمـان‪ ،‬ذهنیـت سـتاره دار بودن برخـی مدرسه هاسـت کـه‬ ‫یهـای گسـترده در سـطح شـهر بـرای دسترسـی‬ ‫موجـب جابه جای ‬ ‫یشـود و در افزایـش ترافیـک شـهر خیلـی تاثیـر‬ ‫بـه ایـن مـدارس م ‬ ‫دارد و بایـد اصلاح شـود»‪ .‬شـفق؛ معـاون اداره کل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای اسـتان نیـز گفـت‪« :‬درخواسـت مـا ایـن ‬ ‫اسـت؛ پایان ههـا از متمرکـز بـه نیمه متمرکـز و غیرمتمرکـز تبدیـل و‬ ‫این مسـئله ب هطـور ویـژه دیده شـود»‪ .‬قریشـی؛ کارشـناس مسـئول‬ ‫الودگـی هـوا و تغییـر اقلیـم اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان‬ ‫نیـز دراین جلسـه بابیان اینکـه طـرح جامـع حمل ونقـل و ترافیـک‬ ‫شـهر کرمـان بایـد به گونـه ای باشـد کـه باعـث کاهـش مخاطـرات و‬ ‫یهـای زیسـت محیطی شـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬در شـهرها‬ ‫الودگ ‬ ‫نقاطـی را داریـم کـه بـار ترافیکـی زیـادی دارنـد و سـاختمان های‬ ‫بلندمرتبـه ای دراین مناطـق هسـت کـه باعث پدیـده وارونگـی هوا‬ ‫یشـود؛ بنابرایـن‪ ،‬پیشـنهاد این اسـت که از طـرح جامـع مطالعـه‬ ‫م ‬ ‫هوای کرمان که پیش ازاین توسط دانشگاه فردوسی مشهد تهیه‬ ‫و تدوین شده‪ ،‬استفاده شود»‪ .‬علی زنگی ابادی؛ جانشین معاون‬ ‫حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان نیز بر ضرورت نظارت بر‬ ‫نحوه امارگیری با هدف جلوگیری از ایجاد مشـکل در نتیجه گیری‬ ‫نهایی تا کید کرد‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه‬ ‫حمل ونقـل شـهرداری کرمـان نیـز بیـان کـرد‪« :‬رینـگ شـهر کرمـان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫از حالـت کمربنـدی خـارج و عملا وارد شـهر شـده کـه حتمـا بایـد‬ ‫به این مسـئله توجه شـود»‪ .‬مهدی طهماسـبی افزود‪« :‬باتوجه به‬ ‫جاذبه گردشگری مذهبی گلزار شهدای شهر کرمان‪ ،‬این محدوده‬ ‫ً‬ ‫نیاز به مطالعات ویژه دارد و مسـیرهای منتهی به گلزار باید حتما‬ ‫در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک دیده شود»‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬نقاطـی مثـل پارکینگ و پایانه مسـافربری کـه در طرح جامع‬ ‫یشـود‪ ،‬بایـد به گونـه ای باشـد‬ ‫حمل ونقـل و ترافیـک پیش بینـی م ‬ ‫کـه امـکان اجـرا داشـته باشـند»‪ .‬محمـود صفـارزاده؛ مشـاور طـرح‬ ‫جامـع حمل ونقـل و ترافیـک شـهر کرمـان‪ ،‬از دانشـگاه تربیـت‬ ‫مدرس نیز از مشـارکت حاضران و پاسـخ به پرسـش نامه و تشـکیل‬ ‫این جلسـه در شـهرداری کرمـان تشـکر کـرد و توضیحاتـی راجـع بـه‬ ‫سـوابق طراحی طر ح های ترافیکی در شـهرهای مختلف کشور که‬ ‫توسط این تیم انجام شده‪ ،‬ارائه کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬تهیه طرح‬ ‫جامـع حمل ونقـل و ترافیـک نیـاز به همـکاری و دراختیارگذاشـتن‬ ‫نصـورت‪ ،‬نتیجـه مطلـوب را نخواهـد‬ ‫اطالعـات دارد؛ در غیر ای ‬ ‫داشت»‪ .‬وی بابیان اینکه ترافیک فی نفسه بد نیست و این ترا کم‬ ‫و بی نظمـی ترافیـک اسـت کـه ازاردهنده و چالش اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬از‬ ‫ً‬ ‫نظرهـا و پیشـنهادهای مدیران شـهری اسـتقبال می کنیـم؛ ضمنا‬ ‫رفتارشناسی مردم و برداشت اطالعات هم خیلی مهم است؛ باید‬ ‫انعکاس برنامه را ببینیم؛ ا گر اطالعات پایه درست و دقیقی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬ابزاری در دست مدیران شهری خواهد بود»‪ .‬دراین جلسه‪،‬‬ ‫شـرح خدمـات توسـط مشـاور طـرح ارائـه شـد و پرسـش نامه ای‬ ‫دراختیـار حضـار قـرار گرفـت کـه شـامل نظرسـنجی درخصـوص‬ ‫اهـداف و مسـائل حمل ونقـل و میـزان شـدت مسـائل بـرای شـهر‬ ‫کرمان بود و مدیران و کارشناسـان حاضر در جلسـه‪ ،‬ضمن پاسـخ‬ ‫بـه پرسـش نامه‪ ،‬دیدگا ههـا و پیشـنهادهای خـود را مطـرح کردنـد‪.‬‬ ‫کاهش سن مصرف دخانیات به سیزده سال‬ ‫سیگاری ها سالی یک میلیون نفر را می کشند!‬ ‫رئیـس دبیرخانـه سـتاد کشـوری کنتـرل دخانیـات‬ ‫وزارت بهداشـت گـزارش می دهـد‪« :‬طبـق امارها سـن‬ ‫مصـرف دخانیـات در کشـور مـا به حداقـل ‪ ۱۳‬سـال‬ ‫رسـیده و عمده نگرانی ما مصرف قلیان هایی اسـت‬ ‫یشـود»‪ .‬به گزارش‬ ‫کـه از مـواد معطر در ان اسـتفاده م ‬ ‫ایرنـا؛ کافه هایـی که سـیگار کشـیدن در ان ها ممنوع‬ ‫اسـت‪ ،‬چنـدان اقبالـی در جـذب مشـتری ها ندارنـد‪.‬‬ ‫وعده های دوستانه قرارهایشان را در کافه می گذارند‬ ‫تـا همـه یعنـی دخترهـای جـوان جمعشـان هـم‬ ‫بتواننـد ب هسـادگی و بـدون مزاحمـت زیرسـیگاری ها‬ ‫را پـر از سـیگارهای بـه فیلتـر رسـیده کنند‪.‬امارهـا‬ ‫نگران کننـده ای دربـاره مصـرف دخانیـات در میـان‬ ‫زنـان و دختـران جـوان گـزارش شـده اسـت‪ .‬همیـن‬ ‫شهـا ایـن نشـانی را بـه مـا می دهنـد کـه مصـرف‬ ‫گزار ‬ ‫یشـود و بسـیاری‬ ‫دخانیـات تنهـا بـه سـیگار ختـم نم ‬ ‫از ایـن جوانـان در همیـن جم عهـا مصـرف گل و‬ ‫مشـتقات حشـیش را هـم تجربـه می کننـد‪ .‬مهنـدس‬ ‫بهزاد ولی زاده‪ ،‬رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل‬ ‫دخانیـات وزارت بهداشـت بابیان اینکـه طبـق امارهـا‬ ‫سـن مصـرف دخانیـات در کشـور مـا به حداقـل ‪13‬‬ ‫سـال رسـیده اسـت‪ ،‬می گویـد‪« :‬مصـرف روزانـه قلیـان‬ ‫بـه ‪ ۴.۵‬درصـد در جمعیـت بـاالی ‪ ۱۸‬سـال می رسـد و‬ ‫نشـان از افزایـش مصـرف اسـت»‪.‬‬ ‫در کنترلمصرفدخانیاتعملکردضعیفیداریم‬ ‫ولـی زاده بـه جایـگاه ضعیـف ایـران در حـوزه کنتـرل‬ ‫دخانیـات اشـاره می کنـد و توضیـح می دهـد‪« :‬طبـق‬ ‫شهـای سـازمان جهانـی بهداشـت‪ ،‬مـا‬ ‫اخریـن گزار ‬ ‫جزء ضعیف ترین کشورهای جهان در بحث مالیات‬ ‫بر دخانیات هستیم‪ .‬بودجه ‪ ۱۴۰۰‬در سال ‪ ۱۴۰۱‬تکرار‬ ‫نشـد و مـا مالیـات ویـژه ای را برای محصـوالت دخانی‬ ‫دیـده بودیـم کـه چـون بـا مصوبـه کمیسـیون تلفیـق‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مخالفـت شـد‪ ،‬وضعیت مـا از قبل هم بدتر م ‬ ‫در شـرایط کنونـی درامـدی کـه حاصـل از مالیـات‬ ‫ارزش افـزوده در قانـون ‪ ۱۴۰۱‬دیده شـده‪ ،‬دوهـزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیاردتومـان اسـت کـه در سال گذشـته درامـد‬ ‫مالیـات بر دخانیات‪ ،‬حـدود هفت هزارمیلیاردتومان‬ ‫بود‪ .‬وقتی مقایسه می کنید بیش از ‪ ۶۰‬درصد کاهش‬ ‫درامـد دولـت از مالیـات بـر دخانیـات را در سـال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫می بینیـد»‪.‬‬ ‫جبرانیبرایخسارت هایصنعتدخانیات‬ ‫رئیـس دبیرخانـه سـتاد کشـوری کنتـرل دخانیـات‬ ‫وزارت بهداشـت دربـاره افزایـش قیمـت دخانیـات‬ ‫می گویـد‪« :‬هرچنـد ایـن درامـد در قبـال سـودی کـه‬ ‫صنایـع از تولیـد و توزیع دخانیات به دسـت می اورند‬ ‫و در برابر هزینه هایی که وزارت بهداشت برای درمان‬ ‫یهـا می دهـد (بـاالی ‪ 40‬هزارمیلیاردتومـان )‪،‬‬ ‫بیمار ‬ ‫بسـیارناچیز اسـت‪ .‬این وضعیت مالیات بر دخانیات‬ ‫کـه بایـد جبـران خسـارت هایی باشـد کـه این صنعت‬ ‫دارد به سلامت عمومـی می زنـد‪ ،‬در حداقـل خودش‬ ‫دیده شـده اسـت»‪.‬‬ ‫سیگاری هاسالییک میلیون نفر رامی کشند!‬ ‫مهنـدس ولـی زاده افزایـش قیمـت دخانیـات را یکـی‬ ‫از راهکارهـای کلیـدی کاهـش مصـرف می دانـد و‬ ‫می گویـد‪« :‬متاسـفانه افزایـش قیمـت محصـوالت‬ ‫دخانـی ازطریـق مالیـات کـه در قانـون امـده و بایـد‬ ‫هرسـاله ‪ ۱۰‬درصـد افزایـش قیمـت ازطریـق مالیـات‬ ‫داشـته باشـیم‪ ،‬مغفـول مانـده و مـا در اجـرای راهـکار‬ ‫بسـیار کلیدی که منجر به کاهش مصرف دخانیات‬ ‫یشـود به خوبـی عمـل نکرده ایـم‪ .‬برخـی افزایـش‬ ‫م ‬ ‫مالیـات بـر دخانیـات را بـا افزایـش قاچـاق مرتبـط‬ ‫می داننـد امـا کشـورهایی کـه موفـق بودنـد مالیـات‬ ‫خوبـی بـر دخانیـات وضـع کننـد بـا راهکارهایـی کـه‬ ‫برای قاچاق دیده اند توانسـتند قاچاق را هم کاهش‬ ‫دهنـد‪ .‬در بسـیاری از کشـورها ثابـت شـده به میـزان‬ ‫هـر ده درصـد افزایـش مالیـات بـر دخانیـات شـاهد‪،‬‬ ‫پنج درصـد کاهـش مصـرف دخانیـات هسـتیم»‪.‬‬ ‫تعهدی که مغفول ماند‬ ‫ایـن مسـئول وزارت بهداشـت از تعهـد ایـران بـه‬ ‫سـازمان ملـل می گوید و توضیـح می دهد که چگونه‬ ‫یشـدن نرسـیده اند‪:‬‬ ‫ایـن تعهـدات بـه مرحلـه اجرای ‬ ‫« در سـازمان ملـل متحـد تعهـد داده ایـم کـه تـا سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬یـا ‪ ۳۰ ،۱۴۰۴‬درصـد کاهـش مصـرف مـواد‬ ‫دخانی را داشته باشیم‪ .‬درحالی که ان زمان که تعهد‬ ‫دادیـم‪ ،‬مصـرف ایـران حـدود ‪۱۴.۱۴‬درصـد بـود و مـا‬ ‫بایـد بـه حـدود ‪ ۱۰‬درصـد برسـیم امـا مـا هنـوز همـان‬ ‫‪ ۱۴‬درصد هسـتیم چون سیاسـت افزایش مالیات در‬ ‫ً‬ ‫کشـور اجـرا نشـد‪ .‬تقریبـا همـه محصـوالت چندبرابـر‬ ‫افزایـش قیمـت داشـته اند؛ امـا جایـی کـه دخانیـات‬ ‫بایـد گـران شـود‪ ،‬مخالفت هایـی بـا افزایـش مالیـات‬ ‫وجـود دارد کـه بسـیار سـازمان دهی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬مصـرف سـیگار ب هصـورت روزانـه در گـروه سـنی‬ ‫بـاالی ‪ ۱۸‬سـال‪ ،‬بـه ‪ ۹.۳۳‬درصـد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫متاسـفانه امارهـا از افزایـش مصـرف قلیـان نیـز خبـر‬ ‫می دهند‪.‬مصـرف روزانـه قلیـان بـه ‪ ۴.۵‬درصـد در‬ ‫جمعیـت بـاالی ‪ ۱۸‬سـال می رسـد و نشـان از افزایش‬ ‫مصرف اسـت‪ .‬طی سـال های ‪ ۸۶‬تا ‪ ۹۵‬در سنین ‪۱۳‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬سال متاسفانه مصرف سیگار در دختران از ‪۰.۹‬‬ ‫به ‪ ۲.۱‬رسـیده اسـت یعنی نزدیک ‪ ۱۳۰‬درصد افزایش‬ ‫داشـته ایم‪ .‬ایـن افزایـش مصـرف سـیگار در دختـران‬ ‫به مثابـه زنـگ خطـر اسـت»‪.‬‬ ‫سیگاری ها و تحمیل خطر به دیگران‬ ‫یکـه تنهـا‬ ‫ولـی زاده تا کیـد می کنـد سلامتی افراد ‬ ‫درمعرض دود قلیان قرار می گیرند نیز درخطر است‪:‬‬ ‫«در میـان هشـت میلیون مـرگ ناشـی از مصـرف‬ ‫‪۲۰۰‬هـزار مـورد ایـن مرگ ها‬ ‫دخانیـات‪ ،‬یک میلیـون و ‬ ‫مربـوط بـه افرادی سـت که فقـط درمعـرض دود مواد‬ ‫دخانـی قـرار می گیرنـد و خودشـان مصرف کننـده‬ ‫نیسـتند‪ .‬بنابرایـن مـردم بایـد ا گاه باشـند کـه ا گـر‬ ‫فـردی از نزدیـکان و همـکاران مصرف کننـده ی مـواد‬ ‫دخانـی اسـت‪ ،‬به هیچ عنـوان در اما کـن بسـته اجازه‬ ‫مصـرف بـه او ندهنـد و ان مطالب هگـری که مـا از مردم‬ ‫انتظـار داریـم بـا افزایـش اطالع رسـانی رسـانه هایی‬ ‫چـون شـما محقـق خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫سن مصرف دخانیات به سیزده سال رسیده است‬ ‫طبـق امارهـا سـن مصـرف دخانیـات در کشـور مـا بـه‬ ‫‪۱۳‬سـال رسـیده اسـت‪ ،‬مهنـدس ولـی زاده‬ ‫ حداقـل ‬ ‫نبـاره می گویـد‪« :‬عمـده نگرانـی مـا هـم قلیـان‬ ‫درای ‬ ‫یشـود‪ .‬این‬ ‫اسـت که از مواد معطر در ان اسـتفاده م ‬ ‫مـواد بـرای مصرف کننده گمراهی ایجاد می کند‪ .‬این‬ ‫شـگرد صنایع اسـت که بااستفاده از مواد عطروطعم‬ ‫دار‪ ،‬مشـتری را جـذب می کننـد‪ .‬خانواد ههـا نیـز‬ ‫یهـا بـدون توجـه‬ ‫یهـا و مهمان ‬ ‫متاسـفانه در دورهم ‬ ‫بـه هشـدارهای بهداشـتی‪ ،‬مانـع مصـرف فرزندشـان‬ ‫یشـوند ولـی از این‬ ‫نهـای عطـر و طعـم دار نم ‬ ‫از قلیا ‬ ‫غافلنـد کـه نیکوتینی که از طریق قلیان بـه بدن فرد‬ ‫یشـود‪ ،‬ایجـاد وابسـتگی می کنـد و خـودش‬ ‫وارد م ‬ ‫منجـر بـه مصـرف سـیگار و حتـی دروازه ورود به مواد‬ ‫مخـدر می توانـد باشـد»‪.‬‬ ‫اسیب های سیگار باریک و ضخیم فرقی ندارد!‬ ‫ولـی زاده می گویـد‪« :‬مـا در وزارت صنعـت در سـتاد‬ ‫کشـوری کنتـرل دخانیـات مصـوب کرده ایـم کـه ایـن‬ ‫سـیگارهای باریـک کـه مـردم فکـر می کننـد ضـرر‬ ‫کمتـری دارد و حتـی پرسـتیژ شـده بـرای برخـی‬ ‫نشـکل ظاهـری خـارج و‬ ‫مصرف کننـدگان را از ای ‬ ‫ب هشـکل واحـدی عرضـه کننـد‪ .‬همچنیـن از تعابیـر‬ ‫گمراه کننـده روی بسـته بندی ها اسـتفاده نشـود و‬ ‫عطروطعمی هم در تولید این محصوالت به کار برده‬ ‫نشـود‪ .‬متاسـفانه سـیگارهایی هسـتند کـه ب هقـدری‬ ‫امارهای نگران کننده از مصرف دخانیات‬ ‫در نوجوانان‬ ‫رئیـس دبیرخانـه سـتاد کشـوری کنتـرل دخانیـات‬ ‫وزارت بهداشـت می گویـد‪ « :‬طبـق اخریـن امـار سـال‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری اندیشـه درنظـردارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪/5/796‬د مـورخ ‪ 1400/12/21‬موضـوع ابلاغ بنـد ‪ 9‬صورتجلسـه شـماره ‪ 39‬مـورخ ‪ 1400/12/03‬شـورای اسلامی شـهر اندیشـه‪ ،‬نسـبت بـه فـروش یـک واحد‬ ‫تجاری واقع در اندیشـه‪ ،‬فاز ‪ ،2‬بلوار نیلوفر‪ ،‬نبش بنفشـه ‪ ،5‬پال ک ‪ ،4‬قطعه ‪ ،3‬سـاختمان ارمان‪ ،‬طبقه همکف‪ ،‬متعلق به شـهرداری از محل پروژه های سـرمایه گذاری از طریق مزایده عمومی به اشـخاص‬ ‫حقیقـی و حقوقـی به شـرح ذیل اقـدام کند‪:‬‬ ‫‪ -1‬سـپرده شـرکت در مزایـده‪ :‬بـه شـرح جـدول ذیـل اسـت کـه می بایسـت بـه صـورت واریـز نقـدی یـا ضمانتنامـه بانکـی بـه حسـاب جـاری سـیبا بـه شـماره ‪ 0113994456001‬نـزد بانـک ملـی ایران شـعبه بلـوار ازادی‬ ‫اندیشـه کد ‪( 2417‬شـماره حسـاب شـبا ‪ )IR150170000000113994456001‬تهیه و برابر دسـتورالعمل مندرج در کاربرگ مزایده به همراه پیشـنهاد قیمت ارائه شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت نفرات اول‪ ،‬دوم و سـوم مزایده‬ ‫هـرگاه حاضـر بـه عقـد قـرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب بـه نفع کارفرما ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫پال ک ثبتی‬ ‫کاربری‬ ‫مساحت(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه مزایده (ریال)‬ ‫سپرده شرکت در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1/41231‬قطعه ‪ 3‬تفکیکی مفروز از ‪ 2399‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫تجاری‬ ‫‪ 10/86 + 46/26‬بالکن تجاری‬ ‫‪19.960.000.000‬‬ ‫‪998.000.000‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مزایـده‪ :‬از تاریـخ انتشـار ا گهـی لغایـت پایـان وقـت اداری روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/02/31‬و محـل دریافت ان صرفا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیان می بایسـت پا کت های پیشـنهاد قیمت خود که برابر شـرایط مندرج در کاربرگ مزایده تنظیم شـده اسـت را حدا کثر تا پایان وقت اداری روز پنجشـنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/12‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تسلیم کنند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -5‬تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/16‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است‪.‬‬ ‫‪ -6‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری اندیشه در رد یا قبول تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/22 :‬‬ ‫م الف ‪1401-9‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار اندیشه‬ ‫رایگان‬ ‫معاون رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫پرداخت نقدی یارانه تا راه اندازی کاالبرگ الکترونیکی‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان‬ ‫برنامه بودجه کشـور گفت‪« :‬یارانه تا راه اندازی‬ ‫کاالبرگ الکترونیکی نقدی پرداخت می شود»‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا؛ سـید مسـعود میرکاظمـی در‬ ‫گفـت و گویـی دربـاره اخرین جزئیـات طرح کاال‬ ‫بـرگ الکترونیکـی افـزود‪« :‬مبلـغ واریـزی کمـک‬ ‫معیشـی دولـت بـه زودی قابـل برداشـت اسـت‬ ‫و تـا راه انـدازی کاالبـرگ کـه همـان کارت یارانـه اسـت‪ ،‬یارانـه نقـدی پرداخـت‬ ‫می شـود»‪ .‬میرکاظمـی گفـت‪« :‬یارانه هـا به دلیـل توزیـع کاالهـا بـا ارز چهار هزار‬ ‫و ‪ ٢٠٠‬تومان ا کنون قابل برداشـت نیسـت و باید قیمت گذاری و زیرسـاخت ها‬ ‫فراهم شود»‪ .‬وی درباره نحوه برداشت یارانه های واریزی دو ماه اردیبهشت‬ ‫و خـرداد در حسـاب افـراد مشـمول تصریـح کرد‪« :‬به محض اعلام فقط یارانه‬ ‫اردیبهشـت ماه قابل برداشـت اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان برنام هو بودجـه تا کیـد‬ ‫کرد‪« :‬کاالبرگ الکترونیک در واقع کارت یارانه ایی اسـت که در حسـاب کارت‬ ‫بانکـی افـراد اسـت و امـکان خریـد کاالی مورد نظـر را فراهـم می کنـد‪ .‬کاالبـرگ‬ ‫یشـود و‬ ‫الکترونیکـی در همـان حسـابی از مـردم اسـت کـه یارانـه واریـز م ‬ ‫محـدود بـه خریـد کاالهـای اساسـی می شـود»‪.‬‬ ‫واردات خودرو ازاد شد‬ ‫سـخنگوی دولـت گفـت‪« :‬یکـی دیگـر از بندهـای هشـت فرمـان‬ ‫رئیس جمهـوری بـرای تحـول در صنعـت خـودرو محقـق شـد و بـا تصویـب‬ ‫هیئـت دولـت‪‎ ،‬واردات خـودرو ازاد شـد»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ علـی بهـادری‬ ‫جهرمـی در حسـاب کاربـری خـود در توییتـر نوشـت‪« :‬‏یکـی دیگـر از بندهـای‬ ‫هشت فرمان رئیس جمهوری برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با‬ ‫تصویـب هیئـت دولـت‪‎،‬واردات خودرو ازاد شـد‪ .‬این اقدام به منظور افزایش‬ ‫رقابت پذیری و رفع شـائبه انحصار‪ ،‬متناسب سـازی قیمت خودرو و جبران‬ ‫کمبـود تولیـد بـه میـزان مـورد نیـاز بـازار‪ ،‬صـورت گرفـت»‪.‬‬ ‫کمیته انضباطی‪ ،‬استقالل را ‪ ۵۰۰‬میلیون جریمه کرد‬ ‫کمیتـه انضباطـی فدراسـیون فوتبـال تیـم‬ ‫فوتبـال اسـتقالل تهـران را محکـوم بـه‬ ‫پرداخـت پانصـد میلیـون ریـال جریمـه‬ ‫نقـدی کـرد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ دیـدار دو تیـم‬ ‫اسـتقالل و پیـکان از سـری مسـابقات‬ ‫هفتـه بیسـت وچهارم در ‪ ۱۶‬فروردین مـاه‬ ‫سـال جاری برگزار شـد و باشـگاه اسـتقالل‬ ‫به دلیل فحاشـی و پرتاب اشـیا از سـوی تماشـا گران نسـبت به داور مسـابقه‬ ‫بـه ‪ 500‬میلیون ریـال جریمـه نقـدی محکـوم شـد؛ همچنیـن نصیـری (مدیـر‬ ‫اجرایـی تیـم اسـتقالل) نیـز به دلیـل بدرفتـاری نسـبت بـه مقامـات رسـمی‬ ‫مسـابقه بـه دو جلسـه محرومیـت از حضـور در تمامـی ورزشـگاه های فوتبـال‬ ‫در مسابقات رسمی و پرداخت ‪ 300‬میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد‪.‬‬ ‫(محرومیـت قابـل تجدیدنظر خواهی سـت) در حکـم دیگـر کمیتـه انضباطی‬ ‫بـه دیـدار تیم هـای گل گهـر سـیرجان و شـهرخودرو از هفتـه بیسـت وچهارم‬ ‫نیـز اشـاره شـده کـه باشـگاه شـهرخودرو به دلیـل سـوء رفتار تیمـی ناشـی از‬ ‫اخـذ شـش کارت زرد بـه پرداخـت ‪ 240‬میلیـون ریـال محکـوم شـد؛ همچنین‬ ‫ی در‬ ‫سـید مهدی سیدصالحی (سرپرست تیم شـهرخودرو) به دلیل بدرفتار ‬ ‫قبال مقام رسـمی مسـابقه به یک جلسـه محرومیت از حضور در مسـابقات‬ ‫رسـمی و پرداخـت ‪200‬میلیون ریـال محکـوم شـد‪.‬‬ ‫موضع ضرغامی‬ ‫درباره طرح حراج اشیای تاریخی در مجلس‬ ‫ً‬ ‫نهـا مالیـم هسـت کـه فرد اصال متوجه نیسـت‬ ‫دود ا ‬ ‫چـه اسـیبی دارد می بینـد»‪.‬‬ ‫صداوسیما دخانیات را تبلیغ می کند‬ ‫رئیـس دبیرخانـه سـتاد کشـوری کنتـرل دخانیـات‬ ‫وزارت بهداشـت از خدمـات وزارت بهداشـت‬ ‫کسـازی جامعـه نیـز می گویـد‪« :‬وزارت‬ ‫بـرای پا ‬ ‫بهداشـت شـهر و روسـتاهای بـدون دخانیـات را‬ ‫در دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور راه انـدازی‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬خدمـات تـرک دخانیـات در تمـام مرا کـز‬ ‫جامـع سلامت درحال انجـام اسـت و شـماره ‪ ۴۰۳۰‬را‬ ‫به عنـوان خـط ملـی تـرک دخانیـات اعلام کرده ایـم‪.‬‬ ‫بحث ممنوعیت تبلیغات را برایش دسـتورالعمل در‬ ‫سـتاد کشـوری تصویـب کرده ایـم و بـه وزارت صمـت‬ ‫و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ابلاغ کرده ایـم‬ ‫امـا متاسـفانه هنـوز می بینیـم مصـرف دخانیـات‬ ‫یشـود‪ .‬بـا امضـای‬ ‫در رسـانه ملـی نمایـش داده م ‬ ‫وزیـر بهداشـت از رئیـس صداوسـیما درخواسـت‬ ‫شـده کـه کارگروهـی را بـرای نظـارت و تولیـد و پخـش‬ ‫فیلـم و سـریال های رسـانه ملـی و سـیمای خانگـی‬ ‫تشـکیل دهـد کـه مصـرف دخانیـات نمایـش داده‬ ‫نشـود‪ .‬دسـتورالعمل دیگـری نیـز تهیـه کرده ایـم کـه‬ ‫قفسـه های سـیگار کـه در مرا کـز عرضـه و فـروش‬ ‫سـیگار و همـراه بـا تبلیـغ هسـت جمـع اوری شـود و‬ ‫در بحـث اطالع رسـانی نیـز بسـته های اموزشـی بـه‬ ‫تمـام دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور ابلاغ شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس دبیرخانـه سـتاد کشـوری کنتـرل‬ ‫دخانیـات وزارت بهداشـت ادامـه می دهـد‪« :‬از‬ ‫وزارت صمـت هـم درخواسـت شـده درج تصاویـر و‬ ‫پیا مهـای هشـداردهنده روی محصـوالت دخانـی‬ ‫را بـا فرمـت اسـتانداردی کـه وزارتخانـه تصویـب کـرده‬ ‫اجـرا کنـد‪ .‬در بحـث عرضـه هـم تمـام اما کنـی کـه‬ ‫محصـوالت دخانـی می فروشـند بایـد پروانـه فـروش‬ ‫داشـته باشـند و درصـورت تخطـی پروانـه ی ان هـا‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫باطـل م ‬ ‫عـزت اهلل ضرغامـی می گویـد‪« :‬در جریـان طـرح اسـتفاده بهینـه از اشـیاء‬ ‫باسـتانی و گنج هـا کـه از سـوی تعـدادی از نماینـدگان مجلـس ارائـه شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬نبـودم و از طریـق رسـانه ها از ان مطلـع شـدم»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛‬ ‫یـک روز پـس از رسـانه ای شـدن طـرح «اسـتفاده بهینـه از اشـیاء باسـتانی و‬ ‫گنج هـا» کـه از سـوی ‪ ۴۶‬نماینـده مجلـس بـه جریـان انداختـه شـده اسـت‪،‬‬ ‫وزیـر میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی نظـر خـود را دربـاره ایـن‬ ‫طـرح اعلام کـرد‪ .‬ضرغامی در حاشـیه صدور شناسـنامه بین المللی بـرای دو‬ ‫خـودو تاریخـی در ایـران‪ ،‬در جمـع خبرنگاران گفت‪« :‬درباره طرح تعـدادی از‬ ‫نماینـدگان مجلـس خبر نداشـتم و از جزئیـات ان نیز بی اطالع بـودم‪ .‬ما هم‬ ‫در رسـانه ها بندهایـی از ایـن قانـون را دیدیـم»‪ .‬او تا کیـد کرد‪« :‬ا گر قرار باشـد‬ ‫یهـا‬ ‫در حـوزه میراث فرهنگـی به خصـوص در حـوزه مهـم ا کتشـاف و حفار ‬ ‫کـه مسـئله پیچیـده و دقیقی سـت‪ ،‬وارد شـوند‪ ،‬وزارت میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی با توجه بـه اشـرافی کـه به لحـاظ تجربـی و علمـی‬ ‫دارد‪ ،‬بایـد نظـرات خـود را به صـورت کارشناسـی بـا نماینـدگان مجلـس در‬ ‫جلسات و به ویژه در کمیسیون های مربوطه مطرح کند تا ان خالء و نیاز ما‬ ‫رفـع شـود»‪ .‬وزیـر میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی دربـاره مواضع‬ ‫شـخصی اش نسـبت بـه ایـن طـرح کـه گفتـه می شـود بـه حفاری هـا و قاچـاق‬ ‫اثـار تاریخـی وجاهـت قانونـی خواهـد بخشـید‪ ،‬گفـت‪« :‬به هر حـال چـون‬ ‫ارتباطی با این طرح نداشـتم و در جریان ان نیسـتم‪ ،‬نظری درباره ان ندارم‬ ‫و اجـازه بدهیـد قضاوتـی نداشـته باشـم‪ .‬انچـه االن وجـود دارد این اسـت که‬ ‫هر گونه حفاری باید براساس مطالعات دقیق قبلی و پژوهش های که انجام‬ ‫می دهیم و در چهارچوب حریم های تعیین شده توسط کارشناسان رسمی‬ ‫و قانونـی میراث فرهنگـی انجـام شـود و هـر قانـون دیگـری بایـد ایـن اصـل را‬ ‫مورد توجـه قـرار دهـد»‪ .‬ضرغامـی در ادامـه گفـت‪« :‬البتـه قانـون جامـع وزارت‬ ‫میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی اخریـن مرحله را هفتـه قبل در‬ ‫شـورای معاونـان گذرانـده کـه بیـش از ‪ ۱۰۰‬مـاده در تمام حوزه هـای وزارتخانه‬ ‫دارد و تمام نیازهای قانونی حوزه ماموریتی ما نیز اعالم شـده اسـت‪ ،‬بخش‬ ‫مفصلـی از ایـن قانـون جامـع راجع به میراث فرهنگی سـت‪ .‬این قانون ظرف‬ ‫یکـی دو هفتـه اینـده در دسـتور کار دولـت قـرار می گیـرد‪ .‬خوشـبختانه چـون‬ ‫در گذشـته این قانون به شـکلی در کمیسـیون های دولت مطرح شـده بود؛‬ ‫بنابرایـن از دولـت تقاضـا داریـم فقط بخش هایی از قانـون که به تازگی اضافه‬ ‫شـده اسـت مد نظـر قـرار دهنـد‪ .‬بعـد از تصویـب دولـت‪ ،‬ایـن طـرح ب هصـورت‬ ‫الیحـه بـه مجلـس بـرای تصویـب نهایـی تقدیـم می شـود»‪.‬‬ ‫محکومیت هدف قرار دادن تعمدی خبرنگار الجزیره‬ ‫سـخنگوی وزارت امـور خارجـه هدف قـرار دادن تعمـدی خبرنـگار الجزیـره‬ ‫در سـرزمین های اشـغالی توسـط نیروهـای رژیـم اشـغالگر صهیونیسـتی را‬ ‫به شـدت محکـوم کـرد و شـهادت ایـن خبرنـگار ارشـد را بـه خانـواده وی‪،‬‬ ‫شـبکه الجزیـره و خبرنـگاران متعهـد بـه ارمـان فلسـطین و قـدس شـریف در‬ ‫سراسـر جهان تسـلیت گفت‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ سـعید خطیب زاده این اقدام‬ ‫جنایتکارانـه رژیـم صهیونیسـتی را گـواه روشـنی بـر عـدم پایبنـدی ایـن رژیـم‬ ‫بـه نقـش و جایـگاه مطبوعـات‪ ،‬رسـانه ها و خبرنـگاران‪ ،‬در ا گاهی بخشـی بـه‬ ‫افـکار عمومـی دانسـت کـه برخلاف ادعاهـای دروغیـن ماشـین تبلیغاتـی‬ ‫صهیونیسـم و رسـانه های وابسـته‪ ،‬از انتشـار حقایق و اخبار صحیح واهمه‬ ‫داشـته و تا مرز کشـتار خبرنگاران پیش می رود‪ .‬خطیب زاده از سـازمان های‬ ‫بین المللـی‪ ،‬نهادهـای حقـوق بشـری و اتحادیه هـای رسـانه ای بین المللـی‬ ‫خواسـت در مـورد شـهادت خانـم شـیرین ابوعاقلـه‪ ،‬تحقیقـات مسـتقلی‬ ‫صـورت گرفتـه و رژیـم صهیونیسـتی نسـبت بـه ایـن جنایـت خـود پاسـخگو‬ ‫باشـد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2953

روزنامه سایه 2953

شماره : 2953
تاریخ : 1402/09/19
روزنامه سایه 2952

روزنامه سایه 2952

شماره : 2952
تاریخ : 1402/09/18
روزنامه سایه 2950

روزنامه سایه 2950

شماره : 2950
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!