روزنامه سایه شماره 2319 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2319

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2319

روزنامه سایه شماره 2319

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اقدامات اثرگذار برای ثبات بازار و کنترل قیمت ها ضروری ست‬ ‫رئیس جمهـوری بـا ضروری خوانـدن اقدامـات اثرگذار بـرای ثبات در بـازار‪،‬‬ ‫کنتـرل قیمت هـا و تامیـن مـواد اولیـه‪ ،‬از وزارتخانه هـای صمـت و جهـاد‬ ‫خواسـت برای حل مشـکالت معیشـت روزانه مردم چاره اندیشـی کنند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی در ششـمین جلسـه سـتاد هماهنگی هـای اقتصـادی دولـت بـه‬ ‫وزارتخانه هـای صمـت و جهـاد تا کیـد کـرد بـا برنامه ریـزی کوتاه مـدت‪،‬‬ ‫میان مـدت و بلندمـدت ضمـن اصلاح فرایندهـا‪ ،‬بـرای حـل مشـکالت‬ ‫معیشـت مـردم تدبیـر کننـد‪ .‬وی از وزیـران مربوطـه و دبیرخانـه سـتاد‬ ‫هماهنگـی اقتصـادی دولـت خواسـت طر ح هـا و برنامه هـای تحولـی را بـا مشـارکت صاحب نظـران و‬ ‫فعـاالن اقتصـادی تهیـه و پـس از تصویـب‪ ،‬ابعـاد مختلـف ان را بـرای مـردم تشـریح کننـد‪.‬‬ ‫‪110‬درصد‬ ‫سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی کشـور گزارش هـای امـاری در حـوزه‬ ‫فنـاوری اطالعـات را منتشـر کـرد‪ .‬یکـی از امارهـا‪ ،‬میـزان دسترسـی و ضریـب نفـوذ‬ ‫اینترنـت اسـت‪ .‬تعـداد مشـترکان اینترنـت پهن بانـد ‪ ۹۲‬میلیـون و ‪ ۷۳۷‬هـزار و ‪۵۷۲‬‬ ‫مشـترک اسـت که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در ایران را از مرز ‪ ۱۱۰‬درصد گذرانده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ 8 1400‬صفر ‪ 15 1443‬سپتامبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2319‬تومان‬ ‫ضرورت تشکیل کابینه فراگیر در کابل‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫کارت قرمز ایران به حکومت فرقه ای در افغانستان‬ ‫‪2‬‬ ‫پای استانداردسازی‬ ‫معابر عمومی شهری‬ ‫می لنگد‬ ‫‪3‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫از ‪46‬میلیون‬ ‫وا کسن وارداتی‬ ‫‪37‬میلیونچینی ست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 10‬نویسنده برتر زن‬ ‫با بیشتر�ین تاث�یر بر مخاطبان‬ ‫«سـوزانا کالرک»؛ نویسـنده ‪ 61‬سـاله انگلیسـی برنـده «جایـزه ادبیـات داسـتانی زنـان»‬ ‫شـد‪« .‬پیرانسـی»؛ دومیـن جلـد از داسـتان «جاناتـان اسـترنج و اقـای نـورل» اسـت؛‬ ‫اثـری پرفـروش از کالرک که ‪17‬سـال پیش منتشـر شـد‪ .‬بعـدازان‪ ،‬کالرک‪ ،‬درگیر بیماری‬ ‫شـد کـه مـدت زیـادی طـول کشـید و دراین مـدت یادداشـت هایی از ادامـه داسـتانش‬ ‫می نوشـت و هیچ وقـت فکـر نمی کـرد بتوانـد یادداشـت هایش را تبدیـل به کتـاب کند‪.‬‬ ‫او هنـگام دریافـت جایـزه احساسـی شـد و دریافـت جایـزه ادبیـات داسـتانی زنـان را‬ ‫افتخـاری بـزرگ بـرای خـود دانسـت و گفـت‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بهـرام عین اللهـی؛ وزیـر بهداشـت با بیان اینکـه واکسـن ‪ ۱۷‬سـاله ها را‬ ‫ُ‬ ‫تامیـن کرده ایـم‪ ،‬از ورود ‪ ۴۰‬میلیـون دز واکسـن جدیـد از مه رمـاه به کشـور‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫بازدید یک روزه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫از اما کن مذهبی‪ ،‬فرهنگی و گردشگری شهرری‬ ‫ایا گوگل و یاهو جای بنگاه های تبلیغاتی را می گیرند؟‬ ‫‪5‬‬ ‫موتورهای جست وجو؛ قدرتمند تر از بیلبوردها‬ ‫حسن افتخاری خبر داد؛‬ ‫مراحل پایانی گازرسانی روستایی‬ ‫در سرزمین کهن ترین قنات های جهان‬ ‫‪7‬‬ ‫خسرو فروغان خبر داد؛‬ ‫پیگیری اختصاص تسهیالت‬ ‫برای رونق تولید فرش دستباف استان فارس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محمدمهدیحاج محمدی‪:‬‬ ‫تمام زندانیان کشور‬ ‫در برابر کرونا وا کسینه شدند‬ ‫‪2‬‬ ‫حمیداستیلی‪:‬‬ ‫پرسپولیس از بازیکنان‬ ‫معمولی «ستاره» می سازد‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪TOLOnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2319‬‬ ‫امیرعلیموسوی‬ ‫توقف فعالیت ‪ ۱۵۳‬نشریه افغان‬ ‫گزارش هـای‬ ‫براسـاس‬ ‫منتشـر ه؛ فعالیـت ‪ ۱۵۳‬رسـانه‬ ‫در یک ماه گذشـته به علـت‬ ‫محدودیت هـای ایجادشـده و‬ ‫مشـکالت اقتصـادی و مالـی در‬ ‫افغانسـتان متوقـف شـده اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ روند بسته شـدن نشـریات در یک ماه گذشته‬ ‫در ‪ ۲۰‬اسـتان کشـور نگران کننـده اسـت‪ .‬فعـاالن رسـانه ای‬ ‫افغانسـتان هشـدار داده انـد کـه ا گـر بحـران مالـی رسـانه ها و‬ ‫محدودیت هـای موجـود توجـه و رفـع نشـود در روزهای اتی‬ ‫نشـریات بیشـتری بسته می شود‪« .‬مسـرور اهلل لطفی» یکی‬ ‫از فعـاالن رسـانه ای افغانسـتان گفـت کـه چالـش اقتصادی‬ ‫و محدودیت هـای وضع شـده یکـی از عوامـل اصلـی توقـف‬ ‫فعالیـت رسانه هاسـت‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد ا گـر جامعـه‬ ‫جهانـی بـه وضعیـت رسـانه ها در افغانسـتان توجـه نکنـد‪،‬‬ ‫شـماری دیگـر از رسـانه ها کـه تا کنون به فعالیت خـود ادامه‬ ‫داده انـد نیـز مسـدود خواهنـد شـد‪ .‬حجـت اهلل مجـددی‬ ‫(معـاون انجمـن خبرنـگاران ازاد افغانسـتان) هـم گفـت ا گـر‬ ‫نهادهـای حامـی رسـانه ها توجـه جـدی خـود را بـرای جلب‬ ‫کمک به رسانه های افغانستان نکنند شاهد توقف فعالیت‬ ‫تمام رسانه ها خواهیم بود‪ .‬در افغانستان که طی سال های‬ ‫گذشـته صدهـا ایسـتگاه رادیویـی ازجملـه رادیـو «میلمـه»‬ ‫یکـرد‪« .‬یعقـوب خـان‬ ‫(مهمـان) در چنـد اسـتان فعالیـت م ‬ ‫منظـور» مدیـر ایـن ایسـتگاه های رادیویـی گفـت کـه توقـف‬ ‫فعالیت این رادیو باعث بیکاری ‪ ۳۵‬خبرنگار و گزارشگر این‬ ‫رادیو شـده اسـت‪ .‬طی چندروزگذشـته در جریان تظاهرات‬ ‫د پا کسـتانی توسـط مـردم در شـهرهای کابـل‪ ،‬هـرات‪،‬‬ ‫ضـ ِ ‬ ‫غزنـی و مـزار شـریف تعـدادی از خبرنـگاران توسـط افـراد‬ ‫طالبـان به دلیـل پوشـش ایـن تظاهـرات بازداشـت و مـورد‬ ‫ضـرب و شـتم قـرار گرفته انـد‪ .‬روزنامـه اطالعـات روز از جملـه‬ ‫این رسانه هاسـت که پنج تن از خبرنگاران نشـریه بازداشت‬ ‫شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند‪ .‬ذکی دریابی مسئول‬ ‫ایـن روزنامـه بـه رسـانه های داخلـی افغانسـتان گفتـه کـه‬ ‫خبرنـگاران روزنامـه اطالعـات روز یـک شـبانه روز در توقیـف‬ ‫طالبان بودند‪« .‬انعام اهلل سمنگانی» (عضو کمیته فرهنگی‬ ‫طالبـان) دلیـل بازداشـت خبرنـگاران در جریـان تظاهـرات را‬ ‫حفاظت از این افراد اعالم و هرگونه ضرب و شتم خبرنگاران‬ ‫را رد کـرد‪ .‬وی اظهـار کـرد دولـت موقـت تمـام تلاش خـود را‬ ‫بـرای حمایـت از خبرنـگاران به کار می گیرد‪ .‬با سـقوط دولت‬ ‫محمـد اشـرف غنـی در یک ماه گذشـته و کنتـرل طالبـان بـر‬ ‫افغانسـتان بسـیاری از بخش هـای اقتصـادی و رسـانه ای‬ ‫ایـن کشـور که با کمک هـای خارجی به فعالیت خـود ادامه‬ ‫می دادنـد بـا تنگناهـای مالـی مواجـه شـدند‪ .‬دولـت حامـد‬ ‫کـرزی و محمـد اشـرف غنی یکی از دسـتاوردهای مهم خود‬ ‫در ‪ ۲۰‬سال گذشـته را تعدد رسـانه های ازاد و گسـترش ازادی‬ ‫بیـان اعلام می کردنـد‪.‬‬ ‫‪Sada El Balad‬‬ ‫اعتصاب غذای ‪ ۱۳۸۰‬اسیر فلسطینی‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬اسـیر فلسـطینی قصـد دارند‬ ‫بـرای خواسـته های خـود بـا شـعار‬ ‫«نبـرد دفـاع از حـق» از جمعـه‬ ‫اعتصـاب غـذای نامحـدودی را‬ ‫اغـاز کنند‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ هیئت‬ ‫امـور اسـرا و ازادگان فلسـطینی در‬ ‫بیانیـه ای اعلام کـرد جنبـش اسـرا تصمیـم گرفـت باتوجه به‬ ‫اسـتمرار عملیـات شـکنجه و سـرکوب‪ ،‬انـزوا و خشـونت در‬ ‫حـق اسـرا‪ ،‬تنش هـا را در برابـر مدیریـت زندان هـای رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی را تشـدید کنـد‪ .‬دراین بیانیـه امـده اسـت‪:‬‬ ‫باتوج هبـه حملـه دیوانـه واری کـه سـطوح بـاالی سیاسـی‬ ‫اسـرائیل و مدیریـت زندان هـای ان در برابـر اسـرای تمامـی‬ ‫بازداشـتگاه ها درپیـش گرفته انـد‪ ،‬جنبـش اسـرا تصمیـم‬ ‫گرفت با اغاز یک اعتصاب غذای نامحدود و چندمرحله ای‬ ‫از جمعـه بـا شـعار نبـرد بـرای دفـاع از حـق‪ ،‬از حـق خـود بـرای‬ ‫داشـتن زندگـی شـرافتمندانه و ازادی دفـاع کنـد‪ .‬طبـق ایـن‬ ‫بیانیـه؛ گـروه اولـی کـه ایـن اعتصـاب غـذا را اغـاز خواهنـد کرد‬ ‫شـامل ‪ ۱۳۸۰‬اسـیر از زندان هـای مختلـف شـامل ‪ ۴۰۰‬تـن از‬ ‫اسـرای زنـدان ریمـون‪ ۳۰۰ ،‬تن از زندان عوفـر‪ ۲۰۰ ،‬تن از زندان‬ ‫نفحـه‪۲ ۰۰ ،‬تـن از زنـدان مجیـدو‪۱ ۰۰ ،‬تـن از زنـدان جلبـوع‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬تن از زندان ایشـل‪ ۵۰ ،‬تن از زندان شـطه و ‪ ۵۰‬تن از زندان‬ ‫هداریـم خواهنـد بـود‪ .‬همچنیـن دراین بیانیـه امـده اسـت‪:‬‬ ‫جنبـش اسـرا طرحی تدریجی برای تشـدید تنـش در مرحله‬ ‫اتی تدوین کرد به این شکل که تمامی هیئت های سازمانی‬ ‫تمامـی گروه هـا در زندان هـای مختلـف را منحـل می کنند تا‬ ‫گروه هـای جدیـدی از اسـرا سه شـنبه اینـده در ایـن اعتصاب‬ ‫شـرکت کنند‪ .‬عالوه براین‪ ۱۰۰ ،‬تن از اسـرا از رهبران تشـکل ها‬ ‫ازجملـه کریـم یونـس و مـروان البرغوثـی‪ ،‬دو عضـو کمیتـه‬ ‫مرکـزی جنبـش فتـح‪ ،‬جمعه بعـد از اغاز اعتصـاب‪ ،‬اعتصاب‬ ‫اب را اغـاز خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫دیدار اعالم نشده پوتین و اسد‬ ‫رئیس جمهـوری روسـیه میزبـان‬ ‫همتـای سـوری خـود بـود و بـه‬ ‫او بـرای بـرد در انتخابـات تبریـک‬ ‫گفـت حال انکـه طـرف مقابـل‬ ‫دسـتاوردهای مشـترک درمبارزه بـا‬ ‫تروریسـم را سـتود‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛‬ ‫والدیمیر پوتین در کاخ کرملین میزبان بشار اسد بود که در‬ ‫سـفری از پیش اعالم نشـده بـه مسـکو رفت‪ .‬طـی این دیـدار‪،‬‬ ‫پوتین به همتای سوری گفت‪« :‬بیش از هرچیز مایل هستم‬ ‫تولد شـما را تبریک بگویم و البته نتیجه بسـیارخوبی که در‬ ‫انتخابـات ریاسـت جمهوری اخیـر کسـب کردیـد‪ .‬این نتایج‬ ‫نشـان می دهـد کـه به رغـم همـه مشـکالت و تراژدی هایـی‬ ‫کـه طـی سـال های گذشـته وجـود داشـته اسـت؛ مـردم بـه‬ ‫شـما اعتمـاد دارنـد و همچنـان رونـد احیـا و بازگشـت بـه‬ ‫زندگـی عـادی را بـه حضـور شـما پیونـد می دهنـد»‪ .‬پوتیـن‬ ‫افزود‪« :‬به نظرم مشـکل اصلی این اسـت که نیروهای مسـلح‬ ‫خارجـی بـدون کسـب تکلیـف از سـازمان ملـل همچنـان در‬ ‫بخش هایـی از سـوریه حضـور دارند کـه این اقـدام در تعارض‬ ‫اشکار با قوانین بین الملل است و مانع ان می شود که شما‬ ‫بهتریـن تلاش خـود را جهـت اتحـاد کشـور و سـازندگی ان‬ ‫انجـام دهیـد‪ .‬تالش هـای مشـترک مـا بـه ازادسـازی بخـش‬ ‫زیادی از قلمروی سـوریه منجر شـد؛ بخش هایی که اسـیب‬ ‫شـدید و جـدی دیـده بودنـد؛ حال انکه درحال حاضـر دولت‬ ‫دمشـق کنتـرل ‪ ۹۰‬درصـد خـاک سـوریه را دراختیـار دارد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری روسـیه خطـاب بـه اسـد گفـت‪« :‬می دانـم‬ ‫تلاش زیـادی می کنیـد؛ ازجملـه بـرای برقـراری گفتگـو بـا‬ ‫ً‬ ‫مخالفـان سیاسـی تان‪ .‬واقعـا امیـدوارم کـه این رونـد ادامـه‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬پوتیـن همچنیـن از رسـیدن اولین بخـش از‬ ‫محموله های وا کسـن اسـپوتنیک وی و اسپوتنیک الیت به‬ ‫سـوریه خبـر داد‪.‬‬ ‫احمد رحمه‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫هشتگ سواریسلبریتی ها تلنگر‬ ‫کارت قرمز ایران به حکومت فرقه ای در افغانستان‬ ‫به نظــر می رســد کــه تشــکیل کابینــه فرا گیــر در کابــل نه تنهــا بــرای اســتقرار صلــح و ثبــات پایــدار‬ ‫در افغانســتان امــری واجــب اســت؛ بلکــه خواهــد توانســت نظــر همســایه قدرتمنــدی ماننــد‬ ‫یهــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬دیپلماتیــک و امنیتــی‬ ‫ایــران را بــرای ادامــه و حتــی افزایــش همکار ‬ ‫به خوبــی جلــب کنــد‪ .‬طالبــان بــا برخــورداری از حــدود ‪ ۴۰‬درصــد ترکیــب جمعیتی ا گرچه توانســته‬ ‫کل افغانســتان را تحت کنتــرل خــود دربیــاورد؛ امــا هنــوز در مقابــل ‪ ۶۰‬درصــدی کــه دیگــر اقــوام ایــن‬ ‫موضوعـی کـه این روزهـا بـر سـر زبـان بسـیاری از مقامـات و حتـی‬ ‫اعضـای سـاده طالبـان افتـاده این اسـت که ایـن جنگجویـان‬ ‫طالبـان بودنـد کـه ‪ ۲۰‬سـال بـا اشـغالگران امریکایـی جنگیدنـد و‬ ‫درنهایـت ان هـا را از خـا ک کشـور بیـرون کردنـد‪ .‬البتـه نمی تـوان‬ ‫گفـت طالبـان دراین خصـوص بزرگنمایـی می کنـد؛ بلکـه به واقـع‬ ‫درسـت می گویـد؛ امـا یک موضـوع را درنظر نگرفته که ا گر حمایت‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم همه اقوام افغانستان از استقالل کشور و‬ ‫مبـارزان ضـد اشـغالگر نبـود‪ ،‬طالبـان راه به جایـی نمی بـرد و حتـی‬ ‫ً‬ ‫در همـان سـال های اولیـه اشـغال یعنـی از ‪ ۲۰۰۱‬به بعـد کامال نابود‬ ‫می شـد‪ .‬تاریـخ پـر اسـت از ماجراهـای محـو اقوامـی کـه‬ ‫می خواسـتند بـدون حمایـت مـردم بـه مبـارزه بـا یـک قـدرت‬ ‫اشـغالگر بپردازنـد‪ .‬به هرحـال طالبـان در ‪ ۲۴‬مـرداد در پـی‬ ‫عقب نشـینی نیروهـای امریکایـی و گریختـن محمـد اشـرف غنی؛‬ ‫رئیس جمهـوری فـراری توانسـت همـه کشـور و کابـل را فتـح کند‪.‬‬ ‫این گـروه دررونـد مذا کـرات صلح با امریکا از حدود ‪ ۱۸‬ما ه مانده به‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫فتـح کابـل از تغییـر در رویکـرد حکمرانـی خـود صحبـت م ‬ ‫عالوه برایـن در دیدارهایـی کـه رهبـران طالبـان بـا مقامـات‬ ‫دیپلماتیک ایران‪ ،‬چین‪ ،‬پا کسـتان و روسـیه داشـتند صحبت از‬ ‫نکـه به محـض‬ ‫تغییـر نگـرش سـر می دادنـد؛ به این مضمو ‬ ‫دسـت یافتن بـه قـدرت‪ ،‬در اولیـن کابینـه همـگان شـاهد حضـور‬ ‫تمـام اقـوام و مذاهـب در کابینـه دولـت خواهنـد بـود امـا روزی کـه‬ ‫طالبـان اعضـای ‪ ۳۳‬نفـره کابینـه خـود را معرفـی کـرد نشـانی از‬ ‫حضور یک غیر طالب در لیست اعالمی مشاهده نشد‪ .‬جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران فریـب شـعار و ادعـا را نمی خـورد و تـا دسـت بـه‬ ‫راسـتی ازمایی ادعاهـای طالبـان نزنـد امـکان نـدارد وارد توافقـی‬ ‫شـود کـه برخلاف خطـوط قرمـزش اسـت‪ .‬ا کنـون به هرحـال‬ ‫درسـت اسـت کـه ایـران به عنـوان یـک کشـور قدرتمنـد منطقـه بـا‬ ‫اشـترا کات فـراوان نـژادی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬دینـی و زبانـی بـا مـردم‬ ‫افغانسـتان همیشـه در پـی اسـتقرار ثبـات و ارامـش دراین کشـور‬ ‫بـوده امـا این مهـم را به بهـای اسـتقرار یـک دیکتاتـوری جدیـد‬ ‫دراین کشـور نخواهـد پذیرفـت زیرا تهران می داند ارامش در سـایه‬ ‫تمامیت خواهـی‪ ،‬ارامـش قبـل از طوفانـی سـهمگین اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫همـه مقامـات ارشـد ایـران و در راس همـه ان هـا مقـام معظـم‬ ‫رهبری اعالم کرده اند ما طرفدار مردم افغانسـتان هسـتیم؛ یعنی‬ ‫صددرصـد مـردم نـه ‪ ۴۰‬درصـد ان هـا‪ .‬بی شـک حمایـت ایـران از‬ ‫دولت مردمی در افغانستان می تواند بیش از هر کشور دیگری به‬ ‫کابـل کمـک کنـد تـا از امنیتـی پایـدار برخـوردار بـوده و سـوی رفـع‬ ‫نابسـامانی های اقتصـادی حرکـت کنـد و نیـز هیـچ شـکی در بیـن‬ ‫نیسـت کـه ا گـر دولـت مسـتقر در کابـل حمایـت کامـل تهـران را بـا‬ ‫خـود نداشـته باشـد‪ ،‬موفقیـت همه جانبـه درانتظـارش نخواهـد‬ ‫بـود‪ .‬این امـر به دلیـل این نیسـت که ایـران در امـور افغانسـتان‬ ‫غیرهمسـو سـنگ اندازی خواهـد کرد؛ بلکـه به خاطر این اسـت که‬ ‫ایـران تشـکیل یـک دولـت فرا گیر را شـرط حمایتش از افغانسـتان‬ ‫یسـت یعنـی ا گـر‬ ‫می دانـد‪ .‬می تـوان گفـت؛ ایـن رابطـه ای منطق ‬ ‫دولـت مسـتقر در کابـل مردمـی باشـد‪ ،‬ایـران چـون حامـی مـردم‬ ‫افغانسـتان اسـت‪ ،‬از دولـت مردمـی هم حمایت خواهد کـرد و ا گر‬ ‫دولت‪ ،‬مردمی نباشـد بالطبع‪ ،‬ایران از دولتی که حق مردمش را‬ ‫نادیـده گرفتـه حمایـت نخواهد کـرد‪ .‬جمهوری اسلامی ایران که‬ ‫متعاقـب انقالبـی مردمـی علیـه یـک نظـام دیکتاتـوری بـر مسـند‬ ‫قدرت نشسـته به سـطحی از بلوغ و تجربه رسـیده که فریب شعار‬ ‫و ادعـا را نمی خـورد و تـا دسـت به راسـتی ازمایی نزنـد امکان ندارد‬ ‫نگــروه تــازه بــه قــدرت‬ ‫کشــور را تشــکیل می دهــد‪ ،‬در اقلیــت اســت‪ .‬به این مفهــوم کــه ا گــر ای ‬ ‫رســیده‪ ،‬نتوانــد رضایــت دیگــر اقــوام و مذاهــب کشــور را بــا دادن ســهم از قــدرت جلــب کنــد‪،‬‬ ‫مشــارکت بیــش از نیمــی از مــردم کشــور در اجــرای پروژ ههــای اینــده خــود از دســت خواهــد داد و‬ ‫ً‬ ‫ضمنــا در جامعــه جهانــی و به ویــژه نــزد همســایگان قدرتمنــدی همچــون ایران نیز از مشــروعیت‬ ‫حکمرانــی برخــوردار نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وارد توافقـی شـود کـه برخلاف خطـوط قرمـزش اسـت‪.‬‬ ‫درحال حاضـر مقامـات طالبـان بـه وعـده خـود در تشـکیل دولـت‬ ‫فرا گیـر عمـل نکرده انـد و در اولیـن راسـتی ازمایی مـردود شـده اند‪.‬‬ ‫البتـه طالبـان ایـن ادعـا را دارد کابینـه ای کـه معرفـی کـرده موقـت‬ ‫اسـت و امـکان تغییـر و اصلاح در ان وجـود دارد و اینکـه مجبـور‬ ‫شـده به دالیلـی از اعضـای خـود‪ ،‬کابینـه را تشـکیل دهد تا امنیت‬ ‫کامـل را برقـرار کنـد امـا سـوال اینجاسـت کـه چـه تضمینـی وجـود‬ ‫دارد پـس از اسـتقرار امنیـت و کسـب حمایـت جهانـی بـه دوره‬ ‫حکمرانی ‪ ۱۹۹۶‬تا ‪ ۲۰۰۱‬عقب گرد نکند؟ همین االن در رسانه های‬ ‫اجتماعـی گزارش هایـی از خشـونت و رفتـار قهقرائـی اعضـای‬ ‫ً‬ ‫این گـروه منتشـر شـده کـه اصلا در قالـب ادعاهـای قبـل از فتـح‬ ‫کابـل طالبـان نمی گنجـد‪ .‬ماجـرای پنجشـیر هـم کـه مثـل گاو‬ ‫پیشانی سـفید واضـح و مشـخص اسـت‪ .‬یکـی بایـد از طالبـان‬ ‫بپرسـد کـه قسـم روبـاه را بـاور کنیـم یـا دم خـروس را؟ نه اینکـه‬ ‫ن کار صحیح‬ ‫بخواهیـم کل طالبـان را خشـن و دروغ گـو بدانیم؛ ای ‬ ‫نیسـت‪ .‬طالبـان از زمـان به قدرت رسـیدن دسـت کم درخصـوص‬ ‫برطرف کردن چند نگرانی استراتژیک ایران رفتار معقولی داشته‪.‬‬ ‫طالبـان اب سـد کمال خـان را کـه بایـد بـه هامـون در‬ ‫سیستان وبلوچسـتان می رسـید و اشـرف غنـی جلـوی ان را گرفته‬ ‫بـود بـا تمایـل کامـل بـاز کـرد‪ .‬امنیـت مرزهـای ایـران را کـه غنـی‬ ‫غرب گـرا بـه ان اهمیـت نمـی داد در اولویـت قـرار داد‪ .‬امنیـت‬ ‫هزاره هـا‪ ،‬تاجیک هـا و شـیعیان افغانسـتان را تامیـن کـرد و بـه‬ ‫مبـارزه خـود علیـه داعـش ادامـه داد‪ .‬به گفتـه بسـیاری از منابـع‬ ‫میدانی بیشـتر خشـونت هایی که اعضای طالبان انجام داده اند‬ ‫مربـوط بـه گـروه افراطی حقانی سـت‪ .‬رهبری طالبان باید تکلیف‬ ‫خـود را بـا این گـروه یاغـی و خشـن روشـن کنـد کـه البتـه تابه حـال‬ ‫نکـرده و ایـن جای نگرانی فراوان دارد‪ .‬حقانی ها بیشـترین سـهم‬ ‫را در حملات تروریسـتی در افغانسـتان داشـته اند و از حمایـت‬ ‫بخشـی از سـاختار قدرت در قطر و امارات برخوردار هسـتند‪ .‬این‬ ‫فرقـه برخلاف ملا عبدالغنـی بـرادر معـاون اول مالحسـن؛ رئیـس‬ ‫ً‬ ‫دولت موقت فعلی که مواضع نسبتا مالیم تری دارد‪ ،‬با القاعده و‬ ‫نطـرح و برنامـه‬ ‫به گفتـه ای حتـی بـا داعـش درارتبـاط هسـتند‪ .‬ای ‬ ‫ازقبـل به وسـیله نظـام سـلطه به ویـژه امریـکا و ناتـو طراحی شـده‬ ‫بـود کـه به محـض خـروج ان هـا از افغانسـتان‪ ،‬درگیـری و جنـگ‬ ‫داخلـی بـا تمرکـز بر مسـائل قومی و مذهبی اغاز شـود‪ .‬درخصوص‬ ‫ماجرای پنجشـیر این سـوال مطرح شـده که چرا با وجود امادگی‬ ‫«احمـد مسـعود» فرمانـده نیروهای پنجشـیر برای مذا کـره بازهم‬ ‫طالبـان علیـه این والیـت اعالن جنگ کرد؟ به گفته علی واحدی؛‬ ‫کارشـناس برجسـته مسـائل افغانسـتان‪« ،‬این برنامـه ازقبـل‬ ‫به وسـیله نظـام سـلطه به ویـژه امریـکا و ناتـو طراحی شـده بـود تـا‬ ‫به محـض خـروج ان هـا از افغانسـتان‪ ،‬درگیـری و جنـگ داخلـی بـا‬ ‫تمرکز بر مسائل قومی و مذهبی اغاز شود»‪ .‬واحدی معتقد است‬ ‫نطـرح امریـکا تاحدزیـادی شکسـت خـورد زیـرا طالبـان‬ ‫کـه «ای ‬ ‫هنگام پیشروی های خود در سراسر کشور با هیچ قوم و مذهبی‬ ‫ً‬ ‫برخـورد خشـن و برخـورد خـاص نداشـت و صرفـا بـه تسـخیر مرا کز‬ ‫دولتـی ا کتفـا می کـرد‪ .‬مـردم هـم کـه ازقبـل هیـچ اعتمـاد و‬ ‫دل بسـتگی بـه دولـت غنـی نداشـتند‪ ،‬در مقابـل طالبـان از‬ ‫نیروهـای دولتـی حمایـت نکردنـد و این شـدکه بدنـه دولـت کـه از‬ ‫مردم عامی افغانستان بود اما مجبور بود به خاطر معیشت خود‬ ‫بگـرا جـدا شـود»‪.‬‬ ‫بـا دولـت کار کنـد به یک بـاره از دولـت غر ‬ ‫همان طورکـه ایـن کارشـناس تحـوالت افغانسـتان اظهـار کـرد‪،‬‬ ‫«طالبان با کمترین دردسر تمام والیات کشور و ازجمله پایتخت‬ ‫را فتـح کـرد‪ .‬تنهـا موضوعـی کـه باقـی مانـد پنجشـیر بـود‪ .‬مذا کـره‬ ‫بیـن احمـد مسـعود و طالبـان کمـی بیـش از یک هفتـه طـول‬ ‫کشید؛ اما این مسئله شفاف سازی نشد که چرا این مذا کرات به‬ ‫نتیجـه نرسـید و منجـر بـه درگیـری شـد‪ .‬دیدیـم کـه هردوطـرف‬ ‫اعالن جنگ کردند و این کار در شرایطی صورت گرفت که مسائل‬ ‫ً‬ ‫جنگ و درگیری دیگر اصال برای ملت افغانسـتان خوشـایند نبود‬ ‫ً‬ ‫چـون طـی ایـن دودهـه مـردم از درگیـری و جنـگ و خصوصـا ایـن‬ ‫جنـگ تحمیلـی کـه ازطـرف امریـکا و ناتـو بـر ملـت افغانسـتان‬ ‫تحمیل شـد‪ ،‬احسـاس خسـتگی می کردند»‪ .‬در اینجا شـاید باید‬ ‫حـق را بـه واحـدی داد کـه معتقـد اسـت‪« :‬بایـد در ماجـرای نبـرد‬ ‫پنجشـیر شفاف سـازی شـود و اینکـه شـاید زیاده خواهـی احمـد‬ ‫مسـعود و طرفدارانش سـبب شـد که طالبان به زور متوسـل شـود‬ ‫و از نیروهـای پنجشـیر بخواهـد ماننـد سـایر والیـات افغانسـتان‪،‬‬ ‫مرا کز دولتی را تحویل طالبان دهند»‪ .‬دنیای پیچیده سیاست‪،‬‬ ‫او را بـه ایـن نتیجه گیـری رسـانده‪« :‬متاسـفانه در پشـت قضیـه‬ ‫پنجشـیر چنانچـه به تازگـی افشاشـده‪ ،‬فرانسـه نقشـی محـرک و‬ ‫توطئ هگـر داشـته و حتـی بـه احمـد مسـعود چراغ سـبز نشـان داده‬ ‫که ما حمایت می کنیم و شما ایستادگی کنید و درگیر شوید تا ان‬ ‫خواسـته هایتان را بتوانیـد به دسـت اوریـد»‪ .‬درواقـع این موضـوع‬ ‫که احمد مسـعود و حامیانش طی ‪ ۲۰‬سـال اشـغال افغانسـتان در‬ ‫رفـاه بودنـد و هیـچ اقدامـی درراسـتای رهایـی کشـور از دسـت‬ ‫اشـغالگران انجـام ندادند به نظـر واحدی به عنوان یک فرد مطلع‬ ‫از اوضـاع افغانسـتان جایـگاه ویـژه ای پیدا کـرده‪ .‬به این ترتیب که‬ ‫«عدم سـازش احمـد مسـعود بـا طالبـان را حق طلبـی نمی دانـد‬ ‫بلکـه نوعـی زیاده خواهـی بـرای داشـتن یک زندگی برتر نسـبت به‬ ‫دیگـر مـردم افغانسـتان ب هشـمار مـی رود کـه در دودهه گذشـته‬ ‫ازمنظـر اقتصـادی بسـیار رنـج کشـیده اند»‪ .‬می بینیـم کـه‬ ‫بی درنظرگرفتـن همـه دیدگاه هـا نمی تـوان دربـاره افغانسـتان بـه‬ ‫جمع بنـدی رسـید‪ .‬انگشـت اتهـام همـه رسـانه های جهانـی‬ ‫یکـه‬ ‫به سـوی حق طلب بـودن نیروهـای پنجشـیر اسـت؛ درصورت ‬ ‫کارشـناس نام اشـنای افغانسـتانی از حقایـق دیگـری سـخن‬ ‫می گویـد‪ .‬به همین دلیـل اسـت کـه ایـران بدون اینکـه طالبـان را‬ ‫نفـی کنـد خواسـتار این اسـت که بقیـه اقـوام افغانسـتان در دولـت‬ ‫اتی مشـارکت داشـته باشند تا بسته مناسـبی از افکار تاحدامکان‬ ‫منسـجم و متحـد بـر کشـور حکومـت کنـد‪ .‬شـاید به جرئـت بتوان‬ ‫گفـت از ابتـدای شـروع بحـران در افغانسـتان از سـال ‪۱۳۵۸‬‬ ‫تابه حـال هیـچ کشـوری به انـدازه ایـران از مـردم ان هـا حمایـت‬ ‫نکـرده‪ .‬ایـران در دوره جهـاد علیـه اتحـاد جماهیر شـوروی در کنار‬ ‫مـردم افغانسـتان بـود‪ ،‬در دوره حکومـت مجاهدیـن حامـی‬ ‫استقرار صلح و پرهیز از جنگ داخلی بود‪ ،‬در دوره اول حکمرانی‬ ‫طالبـان بااینکـه دیپلمات هـا و خبرنـگاران ایرانـی به دسـت‬ ‫افراطی هـای طالبـان به شـهادت رسـیدند امـا به خاطـر مـردم‬ ‫افغان سـعه صدر نشـان داد‪ ،‬در دوره اشـغال افغانسـتان به دست‬ ‫بگـرای کابل که‬ ‫امریکایی هـا حتـی از کارشـکنی در امـور دولـت غر ‬ ‫کشـور را بـه پـادگان سـربازان غربـی تبدیـل کـرده بـود پرهیـز کـرد و‬ ‫سطح تبادالت تجاری با این کشور را به بیش از چهارمیلیارددالر‬ ‫رسـاند و درایـن دوره کـه طالبـان بـه قـدرت رسـیده هم کنـار مردم‬ ‫افغانستان است و شرط به رسمیت شناختن حکومت طالبان را‬ ‫به رسمیت شناختن حق همه مردم افغانستان دانسته است‪.‬‬ ‫محمد جعفری‪ /‬انا‬ ‫توزیع ناعادالنه واکسن کرونا در جهان و فریادهایی که به جایی نمی رسد‬ ‫بـا ادامـه رونـد توزیـع ناعادالنـه وا کسـن کرونـا‪،‬‬ ‫سازمان جهانی بهداشت (‪ )WHO‬دانشمندان‬ ‫و کارشناسـان باتا کیدبراینکـه دریافـت دز سـوم‬ ‫یـا وا کسیناسـیون کـودکان چنـدان ضرورتـی‬ ‫نـدارد‪ ،‬بارهـا از جوامـع ثروتمنـد خواسـته اند‬ ‫مـازاد وا کسـن خـود را بـه کشـورهای فقیـر‬ ‫دهنـد امـا این مسـئله ان گونـه کـه بایـد محقـق‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ هم زمـان بـا اتمـام‬ ‫فرایند وا کسیناسـیون در بسـیاری از کشورهای‬ ‫توسعه یافته و اهتمام ان ها به دریافت دز سوم‬ ‫و تقویتـی‪ ،‬برخـی از کشـورهای فقیرتر همچنان‬ ‫درانتظـار دریافـت دز اول وا کسـن بسـر می برند‪،‬‬ ‫یسـت که طبـق نتایـج پژوهشـی‬ ‫این درحال ‬ ‫دانشـمندان سـازمان جهانـی بهداشـت‪،‬‬ ‫دریافـت دز سـوم و تقویتـی یـا وا کسیناسـیون‬ ‫کـودکان ضرورتـی نـدارد و بهتـر اسـت جوامـع‬ ‫ثروتمنـد وا کسـن مـازاد خـود را بـه کشـورهای‬ ‫فقیـر بدهنـد‪ .‬توزیـع ناعادالنـه وا کسـن کرونـا در‬ ‫جهان بارها اعتراض دبیرکل سـازمان بهداشت‬ ‫جهانی و نهادهای بین المللی را در پی داشـته‪.‬‬ ‫درهمین راسـتا‪ ،‬مقامات ارشـد سـازمان جهانی‬ ‫بهداشـت از کشـورهای ثروتمنـد خواسـته اند‬ ‫ جـای تزریـق دوز سـوم‪ ،‬ان را بـه برنامـه کووکـس‬ ‫بـرای ارسـال به کشـورهای کم درامد اختصاص‬ ‫دهنـد‪« .‬تـدروس ادهانـوم» دبیـرکل سـازمان‬ ‫جهانی بهداشـت با ابرازتاسـف درباره دسترسی‬ ‫نابرابـر بـه وا کسـن های کوویـد‪ ۱۹-‬تا کیـد کـرد‬ ‫این وضعیـت به عنـوان «لکـه ننگـی در ا گاهـی‬ ‫جمعـی مـا» باقـی خواهـد مانـد‪ .‬ادهانـوم‬ ‫دراین رابطـه توضیـح داد‪« :‬مـا نمی خواهیـم‬ ‫این طـور باشـد کـه در کشـورهای توسـعه یافته‬ ‫افـراد سـالم (وا کسینه شـده) دز سـوم یـا‬ ‫یکـه‬ ‫تقویت کننده هـا را دریافـت کننـد؛ درحال ‬ ‫در برخـی کشـورها حتـی کارکنـان سلامت و‬ ‫درمـان و گروه هـای پرخطـر‪ ،‬همچنـان منتظـر‬ ‫دریافـت اولیـن دز وا کسـن باشـند»‪ .‬به گفتـه‬ ‫ً‬ ‫نماینـده ایـن سـازمان؛ هـدف این اسـت که اقلا‬ ‫‪ ۱۰‬درصـد جمعیـت همـه کشـورها تـا پایـان مـاه‬ ‫جـاری (سپتامبر‪/‬شـهریور) وا کسـینه شـده‬ ‫باشـند‪ ،‬همچنیـن ‪ ۴۰‬درصـد تـا پایـان سـال‬ ‫جـاری میلادی و ‪ ۷۰‬درصد جمعیت کشـورها تا‬ ‫نیمه هـای سـال ‪ ۲۰۲۲‬وا کسـن دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫به نوشـته بلومبـرگ؛ ازجملـه دیگـر مخالفـان‬ ‫سرسـخت تزریـق دزهـای تقویتـی‪ ،‬گروهـی‬ ‫از پژوهشـگران سراسـر جهـان هسـتند کـه‬ ‫در نتیجـه تحقیقـات خـود تصریـح می کننـد‪:‬‬ ‫«وا کسـن کوویـد‪ ۱۹-‬به انـدازه ای موثـر اسـت‬ ‫کـه نیـازی بـه تزریـق دز تقویتـی نیسـت و بهتـر‬ ‫اسـت کشـورهای ثروتمنـد وا کسـن مـازاد خـود‬ ‫را به کشورهای فقیر بدهند»‪ .‬نتایج تحقیقات‬ ‫ایـن پژوهشـگران درحالـی منتشـر می شـود کـه‬ ‫ا کثـر کشـورها بـا دارابـودن منابع فراوان وا کسـن‬ ‫دنبـال تزریـق دز تقویتـی وا کسـن هسـتند تـا‬ ‫بدین ترتیـب گسـترش سـویه بسیارمسـری دلتا‬ ‫را متوقـف کننـد‪ .‬ایـاالت متحـده درنظـر دارد از‬ ‫تاریـخ ‪ ۲۰‬سـپتامبر (‪ ۲۹‬شـهریور) تزریـق دزهـای‬ ‫نطـرح هنـوز‬ ‫تقویتـی را اغـاز کنـد؛ ا گرچـه ای ‬ ‫به امضـای سـازمان غـذا و دارو و «مرکـز کنتـرل‬ ‫و پیشـگیری بیمـاری» (‪ )CDC‬نرسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ازجملـه دو نفـر از کارشناسـان «سـازمان غـذا‬ ‫و داروی امریـکا» (‪ )FDA‬کـه دراین پژوهـش‬ ‫دخیـل بوده انـد‪« ،‬ماریـون گروبـر» مسـئول‬ ‫دفتـر تحقیـق و بررسـی وا کسـن های ایـن نهـاد‬ ‫و معاونـش «فیلیـپ کـراوس» هسـتند‪ .‬هر دوی‬ ‫ان هـا گفته انـد؛ اواخـر امسـال از سـمت خـود‬ ‫کناره گیـری می کننـد‪ .‬ان هـا از جملـه کسـانی‬ ‫هسـتند کـه سـال گذشـته برابـر فشـار دولـت‬ ‫دونالـد ترامـپ بـرای تسـریع در رونـد مجـوز‬ ‫وا کسـن های کوویـد‪ ۱۹-‬مقاومـت و مخالفـت‬ ‫کردنـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬اثـار زیان بـار پاندمـی و‬ ‫طوالنی شـدن ان بـر اقتصـاد جهانـی‪ ،‬فریـاد‬ ‫انتقـاد نهادهـای اقتصـادی را نیـز بلنـد کـرد‪.‬‬ ‫وزیـران دارایـی ‪ ۲۰‬اقتصـاد بـزرگ جهـان روز‬ ‫شـنبه (‪ ۲۰‬شـهریور) در نشسـت گـروه ‪ ۲۰‬در‬ ‫ایتالیـا‪ ،‬هشـدار دادنـد افزایـش سـویه های‬ ‫جدیـد ویـروس کرونـا و دسترسـی انـدک بـه‬ ‫وا کسـن در کشورهای درحال توسعه‪ ،‬تهدیدی‬ ‫بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـادی جهـان اسـت‪.‬‬ ‫به گفتـه برانـدون ال ک (رئیـس نهـاد وان‬ ‫کمپیـن)‪ ،‬این امـر نه تنهـا به قیمـت جـان مـردم‬ ‫در جوامع فقیرتر تمام می شود؛ بلکه خطر ابتال‬ ‫بـه انـواع جدیـد ویـروس را افزایـش می دهـد کـه‬ ‫باعـث ویرانـی کشـورهای ثروتمند خواهد شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن طبـق بیانیـه اخیـر رهبـران مذهبـی‬ ‫جهـان‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۲۱‬اقتصـاد جهان با بدترین‬ ‫رکود از سـال ‪ ۱۹۴۵‬مواجه شـد و برخی کشـورها‬ ‫همچنـان بـا افزایـش فقـر و مشـکالت مختلـف‬ ‫دسـت وپنجه نـرم می کننـد‪ .‬دنیـای امـروز بـا‬ ‫ایـن چالـش بـزرگ روبروسـت کـه چگونـه ایـن‬ ‫معضلات را حل وفصـل کنـد کـه دراین راسـتا‬ ‫مسـئله بهداشـت و خدمـات درمانـی بخـش‬ ‫کلیدی محسـوب می شـود‪ .‬در پایان این بیانیه‬ ‫امده اسـت؛ وقت ان رسـیده که جامعه جهانی‬ ‫مسـئله بی عدالتی هـا در دنیـا را موردبررسـی‬ ‫قـرار دهـد تـا نه تنهـا امیـد بـرای فقیرترین هـا؛‬ ‫بلکـه بـرای همـه مـردم جهـان به ارمغـان اورده‬ ‫شـود‪ .‬سـازمان ملـل هـم پیش ازایـن بااشـاره به‬ ‫چالش هـای اساسـی در توزیـع نابرابـر وا کسـن‬ ‫کرونـا در جهـان‪ ،‬احتـکار ان و محدودیـت‬ ‫صـادرات و عرضـه ان ازسـوی کشـورهای‬ ‫ثروتمنـد‪ ،‬فقـدان زیرسـاخت های الزم بـرای‬ ‫توزیـع عادالنـه وا کسـن و عدم تخصیص بودجه‬ ‫کافـی بـه ان در کشـورهای فقیـر را از چالش های‬ ‫اساسـی پیـش رو اعلام کـرده بـود‪.‬‬ ‫از ‪46‬میلیون وا کسن وارداتی‬ ‫‪37‬میلیونچینی ست‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫براساس اعالم گمرک کشور تا کنون ‪46‬میلیون ُ دز وا کسن کرونا از خارج وارد‬ ‫شـده که ‪37‬میلیون ان سـینوفارم و تنها نه میلیون از انواع وا کسـن وارداتی‪،‬‬ ‫اسـترازانکا و اسـپوتنیک بـوده اسـت کـه ا گـر بـه هنـگام ظهـور ویـروس کرونا در‬ ‫کشـور ما توسـط وزارت بهداشـت و سـایر مسـئولین با یک برنامه ریزی دقیق‬ ‫عملی‪ ،‬به فکر سـاخت و واردات وا کسـن کرونا از کشـورهای صاحب وا کسـن‬ ‫بودیـم؛ این روزهـا را هرگـز نمی دیدیـم و مـردم کشـورمان بـا تـراژدی کرونـا و‬ ‫فـوت بـاالی ‪110‬هزار نفـر از هم وطنـان و ابتلای بیـش از یک میلیون نفـر روبه رو‬ ‫نمی شدند و این همه خانواده دچار مصیبت از دست دادن اعضای خانواده‬ ‫و اقوام و خویشان نبودند‪ .‬در میان این همه جان باخته‪ ،‬از ادبا‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫ورزشـکاران و حتـی صاحب منصبـان کشـور‪ ،‬فـراوان بودنـد کـه فقدانشـان‬ ‫ضایعـات معنـوی زیـادی را متوجـه کشـور کـرد؛ و بازهـم مطابـق معمـول‪،‬‬ ‫بسـیاری از کشـورهای دوسـت در ایـن هنگامـه بلا و مصیبـت مـا را تنهـا‬ ‫گذاشـتند و چون گذشـته وفای به عهد نکردند؛ ازجمله باید از کشـور روسـیه‬ ‫گله منـد بـود کـه قـرار بـود در ایـران شـروع بـه تولیـد وا کسـن کنـد و مقـداری از‬ ‫تولیـدات را هـم بـه کشـور مـا اختصـاص دهد؛ اما با وجود سـاخت وا کسـن که‬ ‫بـا کمـک متخصصیـن ما صورت گرفـت‪ ،‬به بهانه لزوم ان برای مردم روسـیه‪،‬‬ ‫حتـی یـک ُ دز از وا کسـن ها بـه کشـور مـا تعلـق نگرفـت‪ .‬ا گـر کمـک یکـی‪ ،‬دو‬ ‫کشـور شـرق اسـیا مثـل ژاپـن و حتـی کره جنوبـی از بابـت مطالبـات کشـورمان‬ ‫و پول هـای بلوکه شـده جمهـوری اسلامی ایـران در کـره به بهانـه تحریم هـا‬ ‫را کنـار بگذاریـم‪ ،‬تنهـا کشـوری کـه بـه داد مـردم مـا رسـید‪ ،‬همـان کشـور‬ ‫چیـن بـود کـه قریـب ‪ 35‬میلیـون وا کسـن از نـوع سـینوفارم بـه کشـور مـا داد؛‬ ‫هرچندکـه بازهـم بـا وجـود تاخیـر در ارسـال واردات بـه ایـران یـا حتـی تسـامح‬ ‫دولـت و وزیـر بهداشـت دولـت سـیزدهم در تهیـه و خریـد وا کسـن از خـارج و‬ ‫عدم موافقت با واردات وا کسـن توسـط سـرمایه گذاران داخلی‪ ،‬کشـور و مردم‬ ‫مـا در تنگنایـی قـرار گرفتنـد کـه این همـه ضایعـات و این همـه جان باختـه و‬ ‫مبتال روی دسـت کشـور و دولت رئیسـی باقی ماند؛ اما خوشـبختانه در یکی‪،‬‬ ‫دو سـه هفته اخیر‪ ،‬مـوج واردات شـدت گرفتـه و در حالی کـه ایـن یادداشـت‬ ‫نوشته می شود‪ ،‬قرار است در چندروزاینده نیز حداقل دومیلیون ُ دز وا کسن‬ ‫از خارج وارد گمرکات کشـور شـود‪ .‬در این میان خوشبختانه تولیدات داخلی‬ ‫هـم در حـدود دومیلیـون ُ دز‪ ،‬در اختیـار وزارت بهداشـت ودرمان و امـوزش‬ ‫پزشـکی قـرار داده شـده کـه حداقـل دومیلیون نفـر نیز از این وا کسـن اسـتفاده‬ ‫کرده انـد‪ .‬طبـق امـاری کـه از واردات اینـده توسـط دولـت رئیسـی اعالم شـده‪،‬‬ ‫به نظـر می رسـد تـا یک ماه اینـده کلیـه افـراد ‪ 40‬سـال به باال وا کسـینه خواهنـد‬ ‫شـد که بسـیار درخور توجه و تقدیر از مسـئولین اسـت‪ .‬این وضعیت می تواند‬ ‫تعداد جان باختگان را از سـه رقمی به ‪2‬دورقمی تبدیل کند؛ به ویژه که ابتال‬ ‫بـه ایـن ویـروس در سـنین بـاال بسـیار شـدیدتر و کشـنده تر به نظـر می رسـد و‬ ‫درشـرایطی که جامعه خطر برای ما از ‪ 40‬سال به باال سـت‪ ،‬ان شـاءاهلل این رقم‬ ‫و ایـن رده هـای سـنی ‪ 40‬سـال به باال‪ ،‬وا کسـینه شـوند؛ چرا کـه ایـن مسـئله تـا‬ ‫حـد بسـیار زیادی می توانـد ضریـب اطمینـان خانواده هـا و در کل جامعـه مـا‬ ‫را بـاال بـرده و پـس از ‪ 21‬مـاه دغدغـه خاطـر و نگرانـی و اشـک و اه خانواده هـا‪،‬‬ ‫یـک ارامـش و اسـودگی خیـال کشـور را در بـر گیـرد؛ کما اینکـه در بسـیاری از‬ ‫ً‬ ‫گو میر ناشی‬ ‫کشورهای همسایه‪ ،‬بر طبق امارهای منتشره‪ ،‬تقریبا میزان مر ‬ ‫از کرونـا از تعـداد انگشـتان دو دسـت کمتـر شـده اسـت‪ .‬بدیهی سـت؛ بایـد‬ ‫امیـدوار بـود کـه چون بقیه مشـکالت و مصائـب که در برابـر اراده اهنین مردم‬ ‫کشـور ما سـر تسـلیم فرود اورده اند‪ ،‬کرونا نیز به سرنوشـت محتوم نابود شدن‬ ‫دچـار شـود تـا شـاید بـه یـاری خداونـد متعـال‪ ،‬مـدارس و دانشـگاه های مـا‬ ‫بتواننـد از نیمـه دوم ابان مـاه‪ ،‬کالس هـای حضـوری خـود را تشـکیل دهنـد‪.‬‬ ‫امیـن و ان شـاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫افزایش ظرفیت انتقال فراورده های نفتی‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت خطـــوط لولـــه و مخابـــرات نفـــت ایـــران گفـــت‪« :‬ب ــا‬ ‫اجـــرای پروژه هـــای جدید خـــط ‪ ۲۶‬اینـــچ بندرعباس‪-‬رفســـنجان و ‪ ۱۶‬اینچ‬ ‫رفســـنجان‪-‬یزد و میبد‪-‬نائین‪ ،‬ظرفیت انتقال فراورده های نفتی به طوری‬ ‫قابل توجـــه افزایـــش می یابـــد»‪ .‬به گزارش شـــرکت خطـــوط لولـــه و مخابرات‬ ‫نفت ایران؛ قاســـم عرب یارمحمدی بااشـــاره به اهمیت انتقال فراورده های‬ ‫نفتـــی تولیـــدی پاالیشـــگاه ســـتاره خلیج فارس از جنوب به شـــمال کش ــور‪،‬‬ ‫گفـــت‪« :‬بـــا اجـــرای پـــروژه توســـعه مرکـــز انتقـــال نائیـــن و احداث خـــط لوله‬ ‫‪ ۲۰‬اینـــچ نائین‪-‬کاشـــان‪-‬ری‪ ،‬فراورده های نفتی دراین مســـیر مهم و اصلی‪،‬‬ ‫توســـط خـــط ‪ ۲۶‬اینچ به رفســـنجان‪ ،‬یزد‪ ،‬نائیـــن و از این مرکز توســـط خط‬ ‫‪ ۲۰‬اینچ به ســـمت کاشـــان و ســـرانجام به تهـــران منتقل می شـــود»‪.‬‬ ‫حذف فیزیک کارت بازرگانی‬ ‫قائم مقـــام وزیر صمـــت در امـــور بازرگانی بااشـــاره به الکترونیکی بـــودن تمام‬ ‫مراحـــل مرتبـــط بـــا صـــدور کارت بازرگانـــی‪ ،‬اقدامـــات الزم را جهـــت ح ــذف‬ ‫کامـــل فیزیـــک کارت بازرگانی در کل کشـــور خواســـتار شـــد‪ .‬به گزارش ش ــاتا؛‬ ‫محمدصـــادق مفتح در نامـــه ای خطاب بـــه رئیس اتاق بازرگانـــی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشـــاورزی ایران‪ ،‬رئیس کل ســـازمان توســـعه تجـــارت‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫توســـعه تجـــارت الکترونیکـــی و مدیـــرکل دفتـــر مقـــررات صـــادرات و واردات‬ ‫وزارت صمـــت‪ ،‬اقدامـــات الزم به منظـــور حـــذف کامل مراحـــل تهیه‪ ،‬چاپ‬ ‫و تحویـــل فیزیـــک کارت بازرگانـــی در اتاق هـــای بازرگانـــی‪ ،‬صنایـــع‪ ،‬مع ــادن‬ ‫و کشـــاورزی شهرســـتان های کشـــور‪ ،‬حدا کثـــر تا ‪ 10‬مهرماه ســـال جـــاری را‬ ‫خواســـتار شد‪.‬‬ ‫تاثیر طرح امنیت غذایی‬ ‫در سالمت تولید و کنترل قیمت ها‬ ‫رئیـــس مجلس شـــورای اســـامی بااشـــاره به تصویب طرح امنیـــت غذایی‬ ‫در مجلـــس‪ ،‬این طـــرح را در افزایـــش ســـامت و کنتـــرل قیمت هـــا موث ــر‬ ‫دانســـت‪ .‬به گـــزارش انـــا؛ محمدباقـــر قالیبـــاف در جریـــان بررســـی ط ــرح‬ ‫تقویـــت امنیـــت غذایـــی‪ ،‬گفـــت‪« :‬کمیســـیون کشـــاورزی و نماینـــدگان‬ ‫مجلس بـــرای بررســـی این طرح تـــاش زیادی کردنـــد‪ .‬این طرح بـــا تایید‬ ‫نهایـــی در امنیـــت ملـــی‪ ،‬امنیت غذایی‪ ،‬ســـامت‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیـــع و کنترل‬ ‫قیمت هـــا بســـیارموثر اســـت»‪ .‬رئیـــس مجلس اظهار کـــرد‪« :‬ســـاداتی نژاد؛‬ ‫رئیس کمیســـیون کشـــاورزی وقت در طراحی طرح تقویت امنیت غذایی‬ ‫نقش بســـیارمهمی داشـــت و حـــال در مقام وزیـــر جهاد کشـــاورزی جهت‬ ‫اجـــرای ان گام خواهد برداشـــت تـــا نابســـامانی ها در حوزه تولیـــد و توزیع‬ ‫نهاده هـــای دامـــی از بیـــن برود»‪.‬‬ ‫وا کسینه شدن تمام زندانیان کشور‬ ‫رئیس ســـازمان زندان هـــا از وا کسیناســـیون تمام جمعیت زندانیان کش ــور‬ ‫علیـــه کرونـــا خبـــر داد‪ .‬به گـــزارش تســـنیم؛ محمدمهـــدی حاج محم ــدی‬ ‫ً‬ ‫در صفحـــه خـــود در توئیتـــر اورد‪« :‬الحمـــداهلل تقریبـــا وا کسیناســـیون همه‬ ‫زندانیـــان حاضـــر در زندان تمام شـــد‪ .‬هزینه بهداشـــت ودرمان زندانیان در‬ ‫ســـال ‪ 99‬به نســـبت ‪ 98‬با رشـــد ‪ 60‬درصدی بـــه ‪ 545‬میلیاردتومان رس ــید‪.‬‬ ‫نظـــام اســـامی زندانیـــان را عائلـــه خـــود می دانـــد و ایـــن نمونـــه اقدامات‪،‬‬ ‫یس ــت؛‬ ‫گـــواه روشـــنی بـــر تعهـــد نظـــام بـــه ســـامت زندانیان اســـت‪ .‬گفتن ‬ ‫وا کسیناســـیون زندانیـــان از جملـــه مطالبـــات ســـازمان زندان ها بـــود که با‬ ‫اغـــاز وا کسیناســـیون سرتاســـری گروه هـــای خـــاص جامعـــه علیـــه بیماری‬ ‫کرونا مطرح شـــد و با موافقت وزیر وقت بهداشـــت و پیگیری های ســـازمان‬ ‫زندان هـــا‪ ،‬این امـــر انجـــام یافت»‪.‬‬ ‫واردات ‪ ۱۰‬هزارتن تخم مر غ‬ ‫رئیـــس هیئت مدیـــره اتحادیه مـــرغ تخم گذار از ثبـــات بازار تـــا دوهفته دیگر‬ ‫بـــا واردات ‪ ۱۰‬هزارتـــن تخم مرغ خبـــر داد‪ .‬به گـــزارش فارس؛ حمید کاش ــانی‬ ‫گفـــت‪« :‬با تمهیـــدات صورت گرفته ظـــرف دوهفته اینـــده بـــازار تخم مرغ به‬ ‫ثبـــات می رســـد‪ .‬در ماه هـــای گذشـــته مشـــکالتی مانند نرســـیدن به موقع‬ ‫نهاده هـــا و همچنیـــن تغییر نیافتـــن قیمـــت مصـــوب تخم مـــرغ‪ ،‬علی رغ ــم‬ ‫افزایـــش قیمت نهاده های تولیـــد موجب بی ثباتی در بازار تخم مرغ ش ــد»‪.‬‬ ‫رئیـــس هیئت مدیـــره اتحادیه مـــرغ تخم گذار گفـــت‪« :‬اتحادیـــه در ماه های‬ ‫گذشـــته بارهـــا به مســـئوالن هشـــدار داده بود کـــه در نتیجه ایـــن چالش ها‬ ‫بـــازار بی ثبـــات خواهد شـــد‪ ،‬ولی توجهی نشـــد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2319‬‬ ‫حمیداستیلی‪:‬‬ ‫پرسپولیس از بازیکنان معمولی‬ ‫«ستاره» می سازد‬ ‫حمیـد اسـتیلی؛ پیش کسـوت باشـگاه پرسـپولیس گفـت‪:‬‬ ‫«استقالل همه را شگفت زده کرد و در گروهی که الهالل در‬ ‫ان حضور داشت موفق شد سرگروه شود و این تیم متمول‬ ‫را شکسـت دهـد‪ .‬مـا بایـد در خانـه ایـن تیـم به مصـاف ایـن‬ ‫تیـم برویـم کـه ایـن یـک امتیـاز بـرای اسـتقالل محسـوب‬ ‫می شـود‪ .‬بازیکنـان نبایـد به هیچ وجـه این تیم را دسـت کم‬ ‫بگیرند‪ .‬استقالل در بازی با الهالل نشان داد کوچک ترین‬ ‫اشتباه برابر این تیم تبعات سنگینی دارد»‪ .‬به گزارش ایلنا؛‬ ‫وی درمـورد تغییـرات در ترکیب پرسـپولیس و جدایی چند‬ ‫بازیکـن ایـن تیـم گفـت‪« :‬هرسـال ایـن اتفاقـات بـرای همـه‬ ‫تیم هـا رخ می دهـد که یکسـری از بازیکنان جدا می شـوند‪.‬‬ ‫هر بازیکنی به پرسـپولیس می اید‪ ،‬تن کردن لباس این تیم‬ ‫برای او افتخار محسـوب می شـود چرا که این تیم پنج سـال‬ ‫متوالـی قهرمـان شـده اسـت؛ بهتریـن کادر فنـی و بازیکنـان‬ ‫ایران را دراختیار دارد‪ .‬شـما می بینید یک بازیکن معمولی‬ ‫بـا حضـور در پرسـپولیس تبدیـل بـه سـتاره می شـود»‪ .‬وی‬ ‫درخصـوص ناراحتـی هـواداران از جدایی «احمد نوراللهی»‬ ‫و «شـهریار مغانلـو» گفـت‪« :‬ناراحتـی هـواداران از جدایـی‬ ‫بازیکنـان به خاطـر این اسـت که هـوادار ان هـا را دوسـت‬ ‫تکـردن این موضـوع باعـث شـد‬ ‫داشـته‪ .‬بهتـر بـود بـا مدیری ‬ ‫دلخـوری پیـش نیایـد ولی موضـوع مهم این اسـت که وقتی‬ ‫بازیکنـی بـه پرسـپولیس می ایـد و دراین تیـم تبدیـل بـه‬ ‫سـتاره می شـود و بـه تیـم ملی می رسـد باشـگاه بایـد طوری‬ ‫بـا او قـرارداد ببنـدد کـه بعـد از رفتـن بازیکـن‪ ،‬باشـگاه از او‬ ‫درامدزایی کند؛ در غیر این صورت تنها باشگاه خرج کرده و‬ ‫هیچ اورده و سـودی برای خود نداشـته اسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«شرایط پرسپولیس و استقالل کامال متفاوت و ویژه است‪.‬‬ ‫ن دو تیم در همه جای ایران هوادار دارند و چنین چیزی‬ ‫ای ‬ ‫در هیچ جـای دنیـا نیسـت‪ .‬شـما ببینـد تیم هـای دیگـر در‬ ‫اسـیا چـه خرجـی می کننـد‪ .‬چرا هرسـال ایـن دو تیـم ان هم‬ ‫دراین مقطع حساس باید درگیر حواشی باشند‪ .‬متاسفانه‬ ‫دراین شـرایط تنهـا کسـی که اسـیب می بینـد‪ ،‬هـواداران‬ ‫هسـتند‪ .‬ایـن تنهـا مشـکل پرسـپولیس نیسـت و بسـیاری‬ ‫از تیم هـای ایرانـی درگیـر این موضـوع هسـتند‪ .‬متاسـفانه‬ ‫اینده نگر نیسـتیم و برنامه ریزی نداریم و چون برنامه ریزی‬ ‫ً‬ ‫نداریم طبعا زیرسـاختی نیسـت و تنها دنبال این هسـتیم‬ ‫کـه سال به سـال پیـش برویم»‪ .‬کاپیتان سـابق پرسـپولیس‬ ‫درخصوص اینکـه ایـا ایـن تیـم می توانـد در لیـگ قهرمانـان‬ ‫اسیا دراین فصل موفق شود؟ گفت‪« :‬پرسپولیس از تجربه‬ ‫الزم برای موفقیت و قهرمانی برخوردار است و این موضوع‬ ‫در خـون ایـن تیـم اسـت‪ .‬بازیکنـان در پرسـپولیس بـه یـک‬ ‫شـخصیت تیمـی خاصـی دسـت پیـدا کردنـد و همچنیـن‬ ‫مربیـان و کادر فنـی باتوج هبـه دانـش و تجربـه ای که کسـب‬ ‫کردنـد ایـن امتیـاز را دارنـد که امسـال قهرمان اسـیا بشـوند‪.‬‬ ‫امیدوارم با تجربه دو نایب قهرمانی در اسیا بتوانیم امسال‬ ‫قهرمان اسـیا بشـویم»‪.‬‬ ‫کلینیک‬ ‫قارچ سیاه؛ انچه باید بدانید‬ ‫عضـو هیئت علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی‬ ‫یکـه بـرای درمـان بیمـاری کرونـا بـا ُدز بـاال‬ ‫گفـت‪« :‬افراد ‬ ‫کورتـون مصـرف کرده انـد درمعـرض ابتلا بـه قـارچ سـیاه‬ ‫هسـتند‪ .‬براسـاس امـار موجـود بیشـترین افـراد مبتلا بـه‬ ‫قـارچ سـیاه هم زمـان دیابـت نیـز داشـته اند»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫فارس؛ پیام طبرسی متخصص بیماری های عفونی گفت‪:‬‬ ‫«بیماری قارچ سیاه جدید نیست و در سال های قبل افراد‬ ‫مبتالبه دیابـت و پیوندی این بیمـاری را تجربه می کردند»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه در دهه هـای گذشـته فراوانـی قـارچ‬ ‫سـیاه به میـزان امـروز نبـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬درمـان ایـن‬ ‫بیمـاری سـخت اسـت و پزشـک بایـد در کنـار جراحـی‪،‬‬ ‫دارودرمانی را پیش ببرد»‪ .‬رئیس بخش عفونی بیمارستان‬ ‫مسـیح دانشـوری بابیان اینکـه مـا برخی اوقـات به ناچـار‬ ‫بـرای درمـان کرونـا از کورتـون اسـتفاده می کنیـم‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬مصـرف کورتـون توسـط افـراد بیشـتری در جامعـه‪،‬‬ ‫زمینـه بـروز بیماری هـای مختلفـی را پدیـد مـی اورد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه قـارچ سـیاه از فردب هفـرد سـرایت نمی کنـد‪،‬‬ ‫یکـه در سیسـتم ایمنـی خـود نقـص‬ ‫توضیـح داد‪« :‬افراد ‬ ‫داشـته باشـند بـا قرارگرفتـن درمعـرض قـارچ (در محیـط) به‬ ‫این بیماری مبتال می شوند»‪ .‬پیام طبرسی بااشاره به اینکه‬ ‫افراد با سیسـتم ایمنی مناسـب نگران قارچ سـیاه نباشـند‪،‬‬ ‫یکـه مـورد پیونـد اعضـا قـرار گرفته انـد یـا بـا‬ ‫افـزود‪« :‬افراد ‬ ‫دیابـت و شـیمی درمانی درگیر هسـتند می تواننـد درمعرض‬ ‫ابتلا بـه قـارچ سـیاه باشـند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا گـر فـرد مبتلا بـه‬ ‫قـارچ سـیاه بـا مشـاهده اولیـن عالئـم بـه پزشـک مراجعـه‬ ‫کند‪ ،‬بیماری تحت کنترل قرار می گیرد»‪ .‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد‪« :‬افرادی که‬ ‫برای درمان بیماری کرونا با ُدز باال کورتون مصرف کرده اند‬ ‫درمعـرض ابتلا بـه قـارچ سـیاه هسـتند‪ .‬طبـق امـار موجـود‬ ‫بیشـترین افـراد مبتلا بـه قـارچ سـیاه هم زمـان دیابـت هـم‬ ‫درمـان‬ ‫داشـته اند»‪ .‬پیـام طبرسـی بابیان اینکـه جراحـی‬ ‫ِ‬ ‫قطعی بیماری قارچ سیاه است‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬این بیماری‬ ‫فقـط بـا دارودرمانـی برطـرف نمی شـود»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫لزوم اسـتفاده از ماسـک در پاندمی کرونا‪ ،‬توضیح داد‪« :‬ا گر‬ ‫ماسک در محیط غیراستریل (الوده) تولید شود‪ ،‬می تواند‬ ‫زمینـه بـروز و رشـد قـارچ را فراهـم کنـد»‪ .‬رئیـس بخـش‬ ‫عفونـی بیمارسـتان مسـیح دانشـوری افـزود‪« :‬عمـوم مـردم‬ ‫بایـد ماسـک ها را به صـورت مسـتمر در مدت زمان هـای‬ ‫اسـتاندارد تعویـض کننـد و هرگـز ماسـک خیـس را روی‬ ‫صـورت خـود نگـه ندارنـد»‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫حضور معتادانی‬ ‫چو خم خیابان ها‬ ‫از نوع «متجاهر» در پی ‬ ‫شهــا و اســیب های اجتماعــی همیشــه و هم هجــا کــم یــا زیــاد وجــود دارد و نمایــان اســت‬ ‫چال ‬ ‫نهــا بــه‬ ‫کــه اســیب ها البتــه انــواع مختلفــی دارنــد و تعدادشــان هــم کــم نیســت؛ امــا شــاخه ای از ا ‬ ‫یشــود کــه عالو هبــر ضرروزیــان جســمی و روحــی‪ ،‬امنیــت یــک محلــه یــا یــک‬ ‫افــرادی متصــل م ‬ ‫شــهر را ب ههــم می زننــد و ممکــن اســت بــا وجودشــان در یــک مــکان‪ ،‬اتفاقــات نا گــوار رخ دهــد‬ ‫نبــار هــدف‬ ‫و عواقــب ســخت بســیاری هــم داشــته باشــد‪ ،‬بلــه! منظــور معتــادان هســتند؛ امــا ای ‬ ‫کهــا یــا حتــی زیــر پــل و ‪ ...‬حضــور‬ ‫نهــا‪ ،‬پار ‬ ‫گــزارش مــا افــرادی هســتند کــه در گوش ـه کنار خیابا ‬ ‫ً‬ ‫یشــود‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران‬ ‫نهــا «معتــادان متجاهــر» گفتــه م ‬ ‫دارنــد کــه اصطالحــا بــه ا ‬ ‫مکــم‬ ‫یشــدند؛ امــا ک ‬ ‫نهــای گذشــته این دســته معتــادان به نوعــی مجــرم شــناخته م ‬ ‫جــوان؛ در زما ‬ ‫بــا افزایــش اطالعــات پزشــکی و درمانــی‪ ،‬مقــرر شــد کــه دیگــر مجرم تلقی نشــوند و بیمــار اعالمش‬ ‫ً‬ ‫کننــد کــه طبیعتــا هــر بیمــاری نیــاز بــه درمــان و رســیدگی دارد‪.‬‬ ‫و هنـوز نمی داننـد چگونـه بایـد بـا یـک معتـاد‬ ‫متجاهـر برخـورد شـود‪ ،‬بسـیاری از روانشناسـان‬ ‫معتقدنـد کـه «همـه افـراد و ادم هـا و حتـی‬ ‫ان ها کـه درگیـر اعتیـاد هسـتند نسـبت بـه حفظ‬ ‫جانشـان اهمیـت می دهنـد هیـچ ادمـی راضـی‬ ‫نیسـت اتفاقـی برایـش بیفتـد‪ ،‬اسـیب ببینـد یـا‬ ‫فـوت شـود درنتیجـه ایـن اتفاقـات می توانـد‬ ‫تاثیـر منفـی بیشـتری روی افـراد درگیـر اعتیـاد‬ ‫داشـته باشـد و بـا طردشـدن و بی توجهـی‬ ‫نشـرایط‬ ‫ازسـوی خانواده هایشـان به ویـژه درای ‬ ‫بیش ازپیـش ب هسـمت مصـرف بیشـتر سـوق‬ ‫پیدا کنند»‪ .‬عالوه براین الزم اسـت که مسـئوالن‬ ‫در حـوزه و نهادهـای درگیـر بـا این موضـوع نـگاه‬ ‫ویژ هتـری نسـبت بـه اعتیـاد داشـته باشـند‪.‬‬ ‫‪ 30‬فروردیـن امسـال بـود کـه علـی قناعـت کار‬ ‫(معـاون دادسـتان و سرپرسـت دادسـرای‬ ‫عمومـی و انقلاب ناحیـه ‪ ۲۴‬تهـران) از در‬ ‫دسـتورکار قرارگرفتـن اجـرای طـرح پا ک سـازی‬ ‫شـهر تهـران از «معتـادان متجاهـر» خبـر داده‬ ‫بـود؛ امـا متاسـفانه هنـوز ان طورکـه بایـد بـه‬ ‫یکـه در‬ ‫این موضـوع رسـیدگی نمی شـود به طور ‬ ‫بسـیاری از محلات و مناطـق‪ ،‬مـردم سـا کن در‬ ‫انجـا بـرای رفت وامـد هـم تـرس دارنـد و جرئـت‬ ‫نمی کننـد کـه فرزنـدان خـود را تنهـا بگذارنـد‬ ‫خـارج از خانـه برونـد زیرا این صحنه های زشـت‬ ‫م می خـورد‪،‬‬ ‫کـه در حضـور کـودکان و بانـوان رقـ ‬ ‫ا گر تکرار شـوند‪ ،‬مشـخص نیسـت که کودکی که‬ ‫هـرروز از مقابـل این افـراد عبـور کـرده و بادقت به‬ ‫اعمـال معتـادان نـگاه می کنـد‪ ،‬چـه سرنوشـتی‬ ‫درانتظـارش خواهـد بـود‪ .‬دراین راسـتا‪،‬‬ ‫یسـت گرمخانه هایـی را‬ ‫شـهرداری تهـران مدع ‬ ‫بـرای اسـکان چنیـن افـرادی درنظـر گرفته شـده‬ ‫مرا کـز بازپـروری تحویـل داده شـدند»‪ .‬حـال‬ ‫بهتـر اسـت امنیـت مـردم بیش ازپیـش بـرای‬ ‫شـهرداری‪ ،‬نیـروی انتظامـی و بهزیسـتی مهـم‬ ‫تلقی شـود تا مردم رضایتمندی داشـته باشند‪.‬‬ ‫دراین خصـوص علیرضـا زا کانی (شـهردار تهران)‬ ‫گفـت کـه «مسـئولیت مسـتقیم بـا شـهرداری‬ ‫نیسـت و بـه بهزیسـتی و سـایر دسـتگاه ها‬ ‫یگـردد‪ ،‬مـا بـرای کاهـش این تعـداد از‬ ‫برم ‬ ‫معتـادان متجاهـر یکـی از قرارگاه هـای خودمـان‬ ‫را معطـوف بـه همین موضـوع گذاشـتیم البته با‬ ‫جمـع اوری مشـکل حـل نمی شـود‪ ،‬امیدواریـم‬ ‫شـهر را از این وضعیـت اصالح کنیـم»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬این افـراد حتـی یک نفرشـان هـم بـرای‬ ‫یسـت‪ .‬مـا بایـد مسـئولیت های خـود‬ ‫مـا زیاد ‬ ‫را درقبال ان هـا بپذیریـم زیـرا به نوعـی فرامـوش‬ ‫ شـده اند و همچنیـن بایـد مایـه تاثـر مـن و امثال‬ ‫مـن به عنـوان مسـئول باشـد کـه این تعـداد‬ ‫معتـاد متجاهـر وجـود دارد»‪.‬‬ ‫ناصـر امانـی (عضـو شـورای شـهر تهـران) تا کیـد‬ ‫کرد‪« :‬حضور معتادان متجاهر در تهران موضوع‬ ‫یسـت کـه تاثیـر ان چنانـی در امنیـت مردم‬ ‫مهم ‬ ‫دارد و سـردار رحیمـی براین موضـوع تا کیـد‬ ‫داشـتند؛ به همین دلیـل الزم اسـت تمـام‬ ‫تمهیـدات و برنامه هـا بـرای کاهـش تعـداد‬ ‫معتـادان متجاهـر انجـام شـود»‪.‬‬ ‫حـال باتوج هبـه تا کیـدات مسـئوالن‬ ‫براین موضـوع شـاید الزم اسـت که برنامه هـا‬ ‫بیشـتر در قالـب تحقـق ارائـه شـود؛ نه اینکـه تنها‬ ‫شـعار یـا وعـده ای بدهیـم؛ بایـد منتظـر مانـد و‬ ‫دیـد شـهردار جدیـد تهـران چـه تدبیـری بـرای‬ ‫این معضـل دارد و اخـر ایـن حکایـت بـه کجـا‬ ‫می رسـد‪.‬‬ ‫امـار و ارقـام دربـاره این افـراد هـرروز دسـتخوش‬ ‫ً‬ ‫تغییـر اسـت؛ مثلا امارهـای اخیر نشـان می دهد‬ ‫‪۳‬هـزار معتـاد در سـطح شـهر‬ ‫کـه حـدود ‪ ۹۰‬‬ ‫تهـران وجـود دارد کـه ‪ ۲۰‬هزارنفرشـان متاسـفانه‬ ‫«معتـاد متجاهـر» هسـتند کـه به نظـر می رسـد‬ ‫این عـدد کـم نیسـت و حتـی تعـداد کمـی از‬ ‫ایـن معتـادان هـم می تواننـد اثـرات مضـر و‬ ‫جبران ناپذیـری بـرای پایتخـت داشـته باشـند‪.‬‬ ‫دراین راسـتا سـرهنگ عبدالوهـاب حسـنوند‬ ‫(رئیس پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر تهـران‬ ‫بـزرگ) اعلام کـرده کـه «از ابتـدای سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫قریـب بـه دوهـزار معتـاد متجاهـر در سـطح شـهر‬ ‫تهـران سـاماندهی شـدند‪ ،‬دربـاره جمـع اوری‬ ‫همچنـان در نقـاط الـوده شـهر تهـران‪ ،‬حاشـیه‬ ‫اتوبان هـا‪ ،‬کنارگـذر جاده هـا و مناطـق الـوده‬ ‫شـوش‪ ،‬هرنـدی و مولـوی درحال فعالیتیـم‬ ‫البتـه تعـداد معتـادان متجاهـر در فصـل گرمـا‬ ‫در تهـران بیشـتر اسـت»‪ .‬به راسـتی دلیـل وجـود‬ ‫چنیـن افـرادی در جامعـه چیسـت؟ شـاید یکـی‬ ‫از دالیلـی کـه باعـث افزایـش تعـداد «معتـادان‬ ‫متجاهر» می شـود این اسـت که افراد در خانواده‬ ‫امـوزش ندیده انـد و همین موضـوع باعـث‬ ‫می شـود کـه به محـض روبـرو شـدن بـا چنیـن‬ ‫معضلـی‪ ،‬فـرد معتـاد را طـرد کننـد و او نیـز در‬ ‫جامعـه هـم بـا طـرد اجتماعـی روبـرو می شـود‬ ‫و بهتـر اسـت روانشناسـان و جامعـه شناسـان‬ ‫این موضوعات را بیشـتر موردمطالعه قرار دهند‬ ‫و خانواده هـا را بـا چنیـن اسـیبی اشـنا کننـد زیـرا‬ ‫برخـورد بـا یـک بیمـار عالو هبـر صبـر و تحمـل‪،‬‬ ‫اطالعـات و تخصـص هم می خواهـد‪« .‬معتادان‬ ‫متجاهـر» وقتـی در داخـل شـهر پرسـه می زننـد؛‬ ‫حتـی مـردم هـم بـا ان هـا برخـورد خوبـی ندارنـد‬ ‫و «معتـادان متجاهـر» می تواننـد به راحتـی بـه‬ ‫گرمخانه ها مراجعه کنند؛ اما دوری این مرا کز از‬ ‫ق اسـیب دیدگان موجـب شـده تـا خیلی هـا‬ ‫پاتـو ‬ ‫از خیـر اسـتفاده از ایـن مرا کـز بگذرنـد‪ .‬البتـه‬ ‫شـهرداری خودروهایـی بـرای انتقـال این افـراد‬ ‫اختصـاص داده؛ امـا به نظـر می رسـد نتیجـه‬ ‫چندانـی نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫سـید مالـک حسـینی (مدیرعامـل سـازمان‬ ‫رفـاه‪ ،‬خدمـات و مشـارکت های اجتماعـی‬ ‫شـهرداری تهـران) نیـز اعالم کـرد که «گرمخانه ها‬ ‫یـا مرا کـز کاهـش اسـیب ا گـر نزدیـک تجمـع افراد‬ ‫یسـرپناه یـا پاتوق هـا نباشـد‪ ،‬بـا اسـتقبال‬ ‫ب ‬ ‫زیـادی روبـه رو نخواهـد شـد‪ .‬این موضـوع نیـاز‬ ‫بـه پژوهـش زیـادی دارد کـه ا گـر ایـن مرا کـز از‬ ‫این مناطـق خـارج شـوند اسـیب باقـی می مانـد‬ ‫یـا نـه‪ .‬درواقـع ا گـر ایـن مرا کـز را از پاتوق هـا جمـع‬ ‫کنیـم ا گـر اسـیب توسـعه پیـدا نکنـد کاهـش هم‬ ‫پیـدا نخواهـد کـرد»‪ .‬عالوه برایـن؛ متاسـفانه‬ ‫تعـداد گرمخانه هـای تهـران زیـاد نیسـت و بایـد‬ ‫شـهرداری تهـران بـرای این موضـوع همـراه بـا‬ ‫بهزیسـتی فکـری کنـد زیـرا شـاید گرمخانه هـا‬ ‫تنها سـوی امید برای «معتادان متجاهر» باشد‬ ‫به همین دلیـل نبایـد ایـن روزنـه کوچـک را از‬ ‫ان هـا دریـغ کنیـم همچنیـن بـرای جمـع اوری‬ ‫چنیـن معتادانـی پـای نیـروی انتظامـی هـم‬ ‫در میـان اسـت‪.‬‬ ‫به تازگـی سـردار حسـین رحیمـی (رئیس پلیـس‬ ‫پایتخـت) خبـر داد کـه «بحـث جمـع اوری‬ ‫معتادان متجاهر با پلیس اسـت؛ اما باید مکان‬ ‫مناسـبی بـرای نگهـداری و بازپـروری این افـراد‬ ‫وجـود داشـته باشـد و از ابتـدای هفتـه قبـل‬ ‫جهـزار معتـاد متجاهـر شناسـایی و بـه‬ ‫غبـر پن ‬ ‫بال ‬ ‫موتورهای جست وجو؛ قدرتمند تر از ویترین فروشگاه ها‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫وقتـی پـای خریـد درمیـان اسـت‪ ،‬در جهـان‬ ‫امـروز هیـچ گزینـه ای به پـای موتورهـای‬ ‫جسـت وجو نمی رسـد؛ درواقع‪ ،‬حرف اول را نیز‬ ‫دراین زمینـه «گـوگل» می زنـد کـه امکانی سـت‬ ‫فرا گیـر تـا کاربـران مختلـف از هرجـای جهـان‪،‬‬ ‫سـفارش محصـول یـا خدمـات‬ ‫بـرای یافتـن و‬ ‫ِ‬ ‫موردنظرشـان بـه ان مراجعـه کننـد‪ .‬طبـق‬ ‫نظرسـنجی انجام شـده توسـط ‪ Statista‬در‬ ‫ِ‬ ‫‪8‬سـپتامبر ‪2021‬؛ بیـش از ‪43‬درصـد افـراد بیـن‬ ‫‪ 16‬تـا ‪64‬سـاله گفته انـد کـه گزینـه اولشـان در‬ ‫تامیـن خواسته هایشـان‪ ،‬یـک «سـرچ» در‬ ‫«گـوگل» اسـت‪ .‬در رتبه بعد‪« ،‬توصیه دوسـتان‬ ‫و اشـنایان» اسـت کـه در فضـای اقتصـادی بـه‬ ‫«تبلیغـات دهان به دهـان» معـروف شـده؛‬ ‫‪40‬درصـد حاضـران دراین سـنجش‪ ،‬بـه ایـن‬ ‫گزینـه اشـاره کرده انـد‪ .‬البتـه نمی تـوان قـدرت‬ ‫شـبکه های اجتماعی و پلتفرم های پیام رسان‬ ‫را دراین زمینـه نادیـده گرفـت؛ ایـن ابـزار در‬ ‫سـال های اخیـر به شـدت رونق گرفتـه و در کنار‬ ‫همـه ویژگی هایشـان‪ ،‬بـه یکـی از ارکان موثـر در‬ ‫بهبـود فضـای کسـب وکار نیـز تبدیـل شـده اند؛‬ ‫یکـه ‪37‬درصـد پاسـخ دهندگان بـه‬ ‫به طور ‬ ‫ایـن نظرسـنجی‪ ،‬گفته انـد کاال یـا خواسـته ای‬ ‫کـه درپـی ان هسـتند را در جاهایـی ماننـد‬ ‫«اینستا گرام» و امثال ان می یابند و تحت تاثیر‬ ‫تبلیغـات دراین شـبکه ها اقـدام بـه سـفارش‬ ‫نظیر‬ ‫می کننـد؛ حتـی تخلف هـای صورت گرفته ِ‬ ‫ بودن سـفارش موردنظر‬ ‫عدم ارائه کاال یا تقلبی ِ‬ ‫جابجایـی پـول‬ ‫یـا کاله برداری هـای ر خ داده در‬ ‫ِ‬ ‫ بخشی ان ها‬ ‫نظایر ان‪ ،‬نتوانسته قدرت الهام‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫در ترغیـب کاربـران بـه سـفارش را مخـدوش‬ ‫سـازد؛ به طوری کـه تنهـا ‪24‬درصـد از حاضـران‬ ‫دراین نظرسـنجی گفته انـد بـا مشـاهده تبلیـغ‬ ‫کاال یـا خدمـات در شـبکه های مجـازی‪،‬‬ ‫«صحت وسـقم منابـع» را درنظـر می گیرنـد‪.‬‬ ‫ش کالسـیک «حضـور فیزیکـی‬ ‫البتـه هنـوز رو ‬ ‫در فروشـگاه» نیـز محبـوب اسـت؛ ‪34‬درصـد از‬ ‫این افـراد گفته انـد کـه ا گـر محصولـی را در یـک‬ ‫فروشـگاه یـا مرکـز خریـد ببیننـد‪ ،‬وسوسـه شـده‬ ‫ش می کننـد‪ .‬اینفوگرافیـک‬ ‫و اقـدام بـه سـفار ‬ ‫امروز‪ ،‬سهم «عوامل انگیزه بخش در سفارش»‬ ‫را مـرور کرده ایـم‪.‬‬ ‫موتورهایجست وجو‬ ‫توصیه دوستان و اشنایان‬ ‫رسانه هایاجتماعی‬ ‫ویترینمغازه ها‬ ‫پلتفرم های اشترا ک ویدئو‬ ‫فروشگاه هایانالین‬ ‫تبلیغاتمحیطی‬ ‫نظرات کاربران‬ ‫ارتقای شاخص های ثبت اختراع در کشور‬ ‫بـا همـکاری «کانـون پتنـت معاونـت علمـی و فنـاوری‬ ‫ریاسـت جمهوری» دفترهـای همـکار در دانشـگاه های گونا گـون‬ ‫ایـران راه انـدازی شـد تـا ثبـت اختـراع را تبلیـغ و ترویـج کننـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری؛ دفاتر همکار‬ ‫در دانشـگاه های کشـور چنـد وظیفـه دارنـد‪ :‬نخسـت انکه اقـدام به‬ ‫برگزاری کارگاه های تخصصی با حضور اسـاتید مطرح برای اسـاتید‬ ‫و دانشـجویان می کننـد تـا ا گاهـی از مفاهیمـی همچـون پتنـت و‬ ‫مالکیت فکری باالتر رود‪ .‬البته این دفاتر محققان را با فعالیت های‬ ‫کانـون پتنـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری نیز اشـنا‬ ‫می کننـد‪ .‬البتـه ایـن فعالیـت دسـتاورد دیگـری نیـز دارد و میـزان‬ ‫ثبـت اختـراع را افزایـش می دهـد‪ .‬کانـون ازطریـق فعالیت هـای‬ ‫ترویجـی خـود در سراسـر کشـور این هـدف را مدنظر قرار داده اسـت‬ ‫تـا اختراع هـای ایرانـی در دفاتـر معتبـر خارجـی ثبت شـوند‪ .‬اقدامی‬ ‫کـه بـه توسـعه محصـوالت دانش بنیـان و فناورانـه منجـر می شـود‪.‬‬ ‫درحال حاضـر بیـش از ‪ 70‬دفتـر همـکار در دانشـگاه ها و مرا کز علمی‬ ‫نظیـر دانشـگاه تهـران‪ ،‬دانشـگاه تبریز‪ ،‬دانشـگاه صنعتی‬ ‫مختلفـی ِ‬ ‫سهند‪ ،‬دانشگاه صنعتی شریف‪ ،‬دانشگاه ارومیه‪ ،‬دانشگاه شیراز‪،‬‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی‪ ،‬دانشگاه بوعلی سینا‪ ،‬پژوهشگاه رویان‪،‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مشهد‪ ،‬پارک علم و فناوری استان خراسان‬ ‫رضـوی‪ ،‬پـارک علـم و فنـاوری یـزد و پـارک علـم و فنـاوری گیلان‬ ‫فعـال هسـتند‪ .‬پـس در ایـن دفاتـر ضمن حمایـت از دسـتاوردهای‬ ‫فکری در قالب ثبت اختراع‪ ،‬محققان را با اهمیت و ضرورت پتنت‬ ‫اشـنا می کنـد تـا جایگاه کشـورمان در کسـب شـاخص های نـواوری‬ ‫و مالکیـت فکـری ارتقـا یابـد و ازسـوی دیگر زمینـه بـرای تشـکیل‬ ‫دفاتـر انتقـال فنـاوری بـرای درامدزایـی دانشـگاه ها و ورود ان هـا بـه‬ ‫دانشـگاه های نسـل سـوم فراهـم شـود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پای استانداردسازی معابر عمومی شهری می لنگد‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫جلـــوی بانـــک ایســـتاده و بـــه رمپ (ســـطح شـــیب دار) ورودی بانـــک خیره‬ ‫شـــده اســـت؛ چندبار تالش می کند که با صندلی چـــر خ دار از رمپ باال برود‬ ‫اما شـــیب نامناســـب و غیراســـتاندارد رمپ مانع می شـــود‪ .‬باالخره با کمک‬ ‫چندنفـــر وارد بانـــک می شـــود اما گیشـــه بانـــک به قدری باالســـت که حتی‬ ‫کار بانکـــی اش را‬ ‫نمی توانـــد تحویلـــدار بانـــک را ببیند! بـــا کمک اطرافیـــان‪ِ ،‬‬ ‫انجـــام می دهـــد و بازهم به کمک عده ای دیگر از هم وطنـــان‪ ،‬از بانک خارج‬ ‫می شـــود اما این پایان راه نیســـت؛ حاال باید با اعمال شـــاقه از خیابان عبور‬ ‫کند و این یعنی مشـــکالت تمام نشـــدنی معلـــوالن در ســـطح معابر عمومی‬ ‫شـــهری ‪ ...‬در کشـــور مـــا نیـــز بعدازانقـــاب و بـــروز جنـــگ تحمیلـــی‪ ،‬تعداد‬ ‫افرادی کـــه از معلولیت های مختلـــف رنج می برند‪ ،‬به فزونی گرایید و ش ــمار‬ ‫بســـیاری از هم وطنـــان ما که بـــه درجه پرافتخـــار جانبازی نائل شـــدند‪ ،‬در‬ ‫زمـــره افـــراد توان خواه جامعـــه قرار گرفتند؛ لذا امار معلولیت در کشـــور س ــیر‬ ‫صعـــودی پیدا کـــرد‪ .‬جانبـــازان و معلوالن در ســـطح جامعه با دشـــواری ها‬ ‫و گرفتاری هـــای بســـیار دســـت وپنجه نـــرم می کننـــد‪ :‬عبورومـــرور‪ ،‬خری ــد از‬ ‫فروشـــگاه ها‪ ،‬ســـوار یـــا پیاده شـــدن از خـــودرو‪ ،‬عبـــور از پل هوایـــی‪ ،‬ورود به‬ ‫اما کن دولتی یا ســـاختمان های چندمرتبه و ســـایر مشـــکالت ریزودرش ــت‬ ‫دیگـــر که پرداختـــن به همه ان ها از حوصله این مقال خارج اســـت؛ اما یکی‬ ‫از اساســـی ترین مشـــکالت معلوالن درحال حاضـــر‪ ،‬نبود گـــذرگاه‪ ،‬پیاده رو و‬ ‫پل مناســـب برای عبور جانبازان و معلوالن در ا کثر معابر عمومی شـــهرهای‬ ‫کشـــور اســـت؛ تاجایی که بســـیاری از توان خواهان به تنهایی قادر به تردد در‬ ‫ســـطح پیاده روها و عبور از معابر شـــهری نیســـتند‪.‬‬ ‫معابراستاندارد‬ ‫در ا کثر جوامع دنیا معلوالن به ســـه دســـته تقســـیم بندی؛ و معابر پیاده رو‬ ‫طبـــق نیازهـــای ان هـــا ســـاماندهی می شـــوند کـــه عبارت انـــد از ‪ .1‬معلوالن‬ ‫دارای مشـــکالت بینایی؛ ‪ .2‬معلوالن دارای مشکالت شنوایی؛ ‪ .3‬معلوالن‬ ‫دارای مشـــکالت جســـمی‪-‬حرکتی؛ بنابرایـــن‪ ،‬لـــزوم مطالعـــه و برنامه ریزی‬ ‫متناســـب بـــا نیازهـــای فیزیکی معلـــوالن براســـاس معلولیت های ســـه گانه‬ ‫بیش ازپیـــش ضـــروری به نظـــر می رســـد‪ .‬دراین کشـــورها باتوجه بـــه می ــزان‬ ‫رفت وامـــد معلـــوالن و درنظرگرفتـــن ترافیک منطقـــه‪ ،‬از امکانات و وس ــایل‬ ‫موردنیاز معلوالن اســـتفاده می شـــود‪ .‬نصب عالئم هشـــداردهنده صوتی و‬ ‫تصویـــری‪ ،‬نصب میله هـــای هدایت کننـــده‪ ،‬تعیین مســـیرهای محل عبور‬ ‫معلـــوالن‪ ،‬نصـــب چـــراغ کنترل شـــونده فـــردی به منظـــور قرمز نگه داش ــتن‬ ‫چراغ راهنمایی و ازهمه مهم تر‪ ،‬معماری اصولی و ســـاخت معابر اســـتاندارد‬ ‫بـــا شـــیب و عرض مناســـب‪ ،‬از جملـــه اقدامات اولیـــه در خدمت رســـانی به‬ ‫جامعه معلوالن اســـت؛ اما متاســـفانه در کشور ما در ســـال های اخیر تالش‬ ‫جدیـــد و منســـجمی در رفع مشـــکل امدوشـــد جانبازان و معلـــوالن صورت‬ ‫نگرفتـــه و بیشـــتر شـــاهد حرکت هـــای نمادین و موقتـــی بوده ایم؛ تا ش ــاهد‬ ‫تالش هـــای جـــدی و مانـــدگار‪ .‬براین اســـاس؛ همه ســـاله در «روز جهان ــی»‬ ‫معلوالن عده ای از مســـئوالن در برخی شهرها به طور نمادین روی صندلی‬ ‫چـــر خ دار (ویلچـــر) می نشـــینند و بـــا لبخنـــد‪ ،‬لحظاتـــی از زندگـــی دردن ــا ک‬ ‫معلـــوالن را تجربـــه می کننـــد؛ و وعده بازســـازی و اصـــاح معابـــر و گذرگاه ها‬ ‫و ‪ ...‬را می دهنـــد؛ امـــا معلـــوالن نیـــک می داننـــد وعده هـــای روی صندل ــی‬ ‫چـــر خ دار دوام و قـــوام چندانی ندارد و بعد از پیاده شـــدن مســـئول مربوطه‬ ‫از صندلی چر خ دار‪ ،‬به فراموشـــی ســـپرده می شـــود یا در پیچ وخم بروکراسی‬ ‫اداری‪ ،‬عقیـــم می مانـــد‪ .‬محســـن زنگانـــه؛ یکـــی از توان خواهان بهزیس ــتی‬ ‫علی ابـــاد کتـــول دراین بـــاره می گویـــد‪« :‬هرچنـــد بنـــده بی عصـــا و صندل ــی‬ ‫چـــر خ دار در ســـطح خیابان هـــا رفت وامـــد می کنم ولـــی به دلیـــل معلولیت‬ ‫نیمه شـــدیدی کـــه دارم‪ ،‬نمی توانـــم ماننـــد ســـایر شـــهروندان‪ ،‬به تنـــدی از‬ ‫معابـــر عبـــور کنم‪ .‬نبود خـــط ویژه معلـــوالن و عدم رعایت ســـرعت مطمئنه‬ ‫ازســـوی راننـــدگان‪ ،‬باعـــث می شـــود هنـــگام عبـــور از خیابان‪ ،‬با مشـــکالت‬ ‫جدی مواجه شـــوم و همواره احتمال تصادف بـــرای من و افرادی نظیر من‬ ‫یس ــت؛‬ ‫وجـــود دارد»‪ .‬یکی دیگـــر از توان خواهان کـــه دچار عارضه کم بینای ‬ ‫از نبـــود پیاده روهـــای اســـتاندارد در ســـطح خیابان ها خبـــر داد و گفت‪« :‬در‬ ‫ا کثـــر خیابان هـــا عالوه براینکه عرض پیاده روها اســـتاندارد نیســـت؛ مالکان‬ ‫کل پیـــاده رو را برای انجام امور بنایی‬ ‫متعددی درحال ساخت وســـاز بوده و ِ‬ ‫و قـــراردادن مصالـــح خود اشـــغال می کنند‪ .‬ازایـــن رو‪ ،‬مردم باید بـــرای تردد‬ ‫ی زیادی‬ ‫وارد خیابـــان شـــوند که این امر برای بنده و ســـایر معلوالن دشـــوار ‬ ‫را به وجود مـــی اورد»‪.‬‬ ‫مقصر اصلی کیست؟‬ ‫قـــدر مســـلم اینکـــه رفـــع برخـــی عیوب شـــهری کـــه طـــی ســـال ها به وجود‬ ‫امده انـــد‪ ،‬با صدور یک بخشـــنامه یـــا اجرای چند طرح ضربتـــی امکان پذیر‬ ‫نیســـت؛ امـــا جالـــب اینجاســـت کـــه هیچ گاه ســـعی نمی شـــود جلـــوی ضرر‬ ‫و دوبـــاره کاری گرفتـــه شـــود و حتـــی در ساخت وســـازهای جدیـــد ه ــم‬ ‫اصـــول و مـــوارد ایمنـــی و مقـــررات مختلف؛ به ویـــژه بخشـــنامه های مربوط‬ ‫ً‬ ‫بـــه عبورومـــرور معلـــوالن جـــدی گرفتـــه نمی شـــود؛ مثـــا بعدازاینکـــه ی ــک‬ ‫ســـاختمان دولتی احـــداث شـــد‪ ،‬پیمانکار درصـــدد اجرای تعبیـــه «رمپ»‬ ‫برمی ایـــد کـــه به دلیـــل کارشناســـی نبودن و عـــدم همخوانـــی با ســـازه‪ ،‬این‬ ‫ً‬ ‫رمپ هـــا عمدتا کارایـــی ندارند و بالاســـتفاده می ماننـــد یا در برخـــی ادارات‬ ‫مشـــاهده شـــده کـــه ورودی ســـطح شـــیب دار‪ ،‬از چنـــان شـــیبی برخ ــوردار‬ ‫اســـت که حتی ا گر ویلچر دارای موتور با قدرت چند اســـب بخار هم باش ــد‪،‬‬ ‫قـــادر بـــه باالرفتـــن از رمـــپ نخواهـــد بـــود! بمانـــد که ســـطوح شـــیب دار در‬ ‫برخـــی ادارات نیـــز با زنجیر مســـدود شـــده اند! از برایند مشـــاهدات میدانی‬ ‫و گفت وگـــو با معلوالن چنین اســـتنباط می شـــود که اقدامات شـــکل گرفته‬ ‫طـــی این ســـال ها چندان جدی نبوده و نگاه به مســـئله امدوشـــد معلوالن‬ ‫در کشـــور‪ ،‬یک نگاه دارای اولویت نیســـت و هرازگاهی به منظور خالی نبودن‬ ‫عریضه‪ ،‬طر ح هایی در برخی نقاط کشـــور اجرا می شـــود تـــا زونکن اقدامات‬ ‫انجام شـــده دربـــاره پیگیـــری مســـئله امدوشـــد معلـــوالن خالـــی نباش ــد!‬ ‫هرچندکـــه در برخـــی نقـــاط اقدامات ارزشـــمندی صـــورت گرفتـــه و مقابل‬ ‫برخـــی بانک هـــا شـــاهد نصب باالبر حمـــل ویلچر و موارد مشـــابه هســـتیم؛‬ ‫امـــا انچه مدنظـــر جامعه معلـــوالن اســـت‪ ،‬با اقدامـــات موضعـــی و موقتی‪،‬‬ ‫منافات دارد‪ .‬وقتی در بســـیاری شـــهرها به منظور جلوگیری از پارک خودرو‪،‬‬ ‫پیاده روهـــا بـــا میله های فلزی یا بتنی مســـدود شـــده اند‪ ،‬به نظر شـــما یک‬ ‫معلـــول چگونـــه باید در پیاده رو بـــا صندلی چر خ دار تردد کند؟ به نظر ش ــما‬ ‫ســـاخت پیاده روی اســـتاندارد با مســـدودکردن همان پیاده رو با میله های‬ ‫فلزی در وســـط پیاده رو‪ ،‬میســـر اســـت؟!‬ ‫سخن اخر‬ ‫شـــاید خیلـــی از شـــهروندان عـــادی نیـــز از وضعیت معابـــر عمومـــی؛ به ویژه‬ ‫پیاده روهـــا راضـــی نباشـــند ولـــی به هرطریـــق امـــکان تـــردد (هرچن ــد‬ ‫دربرخی مـــوارد به ســـختی) بـــرای افراد عـــادی وجـــود دارد اما بـــاور کنیم که‬ ‫عبورومـــرور بـــرای جماعتی بـــا عصای ســـفید‪ ،‬دو عصـــا‪ ،‬صندلی چـــر خ دار‪،‬‬ ‫بینایی متوســـط و ‪ ...‬ســـخت تر از انچه اســـت که فکر می کنیم‪ .‬امید اس ــت‬ ‫که مســـئوالن اســـتان و متصدیان امور معلـــوالن دچار روزمرگی نشـــوند و به‬ ‫اعـــام گزارش درخصوص توزیع ســـمعک و عصا و صندلی چـــر خ دار و ‪ ...‬به‬ ‫معلوالن بســـنده نکنند‪ .‬کافی ســـت تنها چندساعت مســـئولیت ُهل دادن‬ ‫صندلـــی چـــر خ دار یکـــی از جانبازان و معلوالن شـــهرمان را در معابر ش ــهری‬ ‫به عهـــده بگیریم تا متوجه دشـــواری تـــردد جامعه معلـــوالن و توان خواهان‬ ‫شـــویم‪ .‬شـــاید داشـــتن معبـــری کـــه یـــک توان خـــواه بتوانـــد در ان بـــدون‬ ‫اســـتعانت از دیگران طی طریق کند‪ ،‬از هر هدیه دیگری برایشـــان شیرین تر‬ ‫و گواراتر باشـــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2319‬‬ ‫مفقودی‬ ‫مجوز نگهداری سالح شکاری ساچمه زنی ‪5‬تیر نیمه اتوماتیک‬ ‫کالیبر ‪ 12‬ساخت ترکیه با شماره بدنه اسلحه ‪ 9174579‬به نام‬ ‫زهـرا داس زریـن فرزنـد علی ا کبـر بـا کـد ملـی ‪ 700269401‬مفقـود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪401‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت ماشـین خـودرو سـواری سـمند ‪EF7‬‬ ‫بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪972 -42‬ص‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ 14790054018‬و شـماره‬ ‫شاسی ‪ NAACJ1JCOCF104705‬به مالکیت عبدالرشید‬ ‫رضوانـی رودی مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1376‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪623 -32‬م‪ 31‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 11517609730‬و شـماره شاسـی ‪ 76918993‬بـه‬ ‫مالکیـت حبیب الـه یحیـی زاده مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪137‬‬ ‫مفقودی‬ ‫فـرم تعویـض اتـاق‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت و سـند کمپانـی خـودرو سـواری‬ ‫زانتیـا ‪ SX‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪722 -68‬ل‪ 78‬و شـماره موتـور ‪ 21079‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1512287168940‬بـه مالکیـت محمدرضـا غالمی بنادکوکـی فرزنـد‬ ‫حمزه علـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪402‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪424 -42‬ی‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 3220591‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412288090175‬بـه مالکیـت فاطمـه حقـدادی‬ ‫فرزنـد علـی مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبار اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪901‬‬ ‫ا گهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی‬ ‫در اجـرای تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 8‬تصویب نامـه شـماره ‪/15356‬ت‪36005‬هــ هیـات محتـرم وزیـران بدینوسـیله بـه‬ ‫کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت معادن گستر سپاهان‪ ،‬کارفرمای محترم پیمانکاری غالمرضا عمادحقی‬ ‫ً‬ ‫فعلا مجهول المـکان ابلاغ می گـردد اقـای علی قاسـمی بـا کد شناسـایی بیمـه ‪ 69606309‬ادعای اشـتغال در‬ ‫کارگاه فوق الذکـر بـا عنـوان شـغلی معدنـکار‪ ،‬درایـور هالـج تونـل‪ ،‬کارگـر سـاده‪ ،‬معدنـکار‪ ،‬اپراتور وینـچ و خدمات‬ ‫داشـته اند که کمیته بدوی مشـاغل سـخت و زیان اور اسـتانی مسـتقر در اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫خراسـان جنوبی شـغل مذکور را در زمره مشـاغل سـخت و زیان اور تایید نموده اسـت‪ .‬لذا موضوع بدینوسیله‬ ‫یگـردد تـا خوانـده درصـورت اعتـراض حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 15‬روز کاری‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫در روزنامـه درج م ‬ ‫اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرسـتان طبس واقع در خیابان امام خمینی‪ ،‬کوچه شـهید عظیمی زاده‬ ‫تحویـل نماینـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض در مهلـت قانونی‪ ،‬رای مذکـور قطعی و الزم االجرا می باشـد‪.‬‬ ‫دبیرخانه مشـاغل سـخت و زیان اور اسـتانی مسـتقر در اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫م الف ‪45‬‬ ‫شهرستان طبس‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/20-140060308002000576‬هیـات اول موضـوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی زهـرا کشـتگر بـه شماره شناسـنامه ‪ 81‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 0889018138‬صـادره از قایـن فرزنـد غالمرضا در ششـدانگ یکباب منزل مخروبه به‬ ‫مسـاحت ‪ 206/35‬مترمربع در تمامی پال ک ‪ 174‬اصلی واقع در اراضی شـهر قاین بخش‬ ‫‪ 11‬قایـن از محـل مالکیـت سـیدمهدی کفتربـاز محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع‬ ‫عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند‪ ،‬از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/24 :‬‬ ‫علی صفایی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاینات‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/09-140060308002000655‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی جعفـر قربانـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 119‬کد‬ ‫ملـی ‪ 0889006067‬صـادره از قایـن فرزنـد غالمحسـین در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫دایر مزروعی به مسـاحت ‪ 47/90‬مترمربع در قسـمتی از پال ک ‪ 1142‬فرعی از ‪ 1589‬اصلی‬ ‫واقـع در اراضـی مزرعـه فر خ ابـاد بخـش ‪ 11‬قایـن از محـل مالکیـت حجـی بـرات حق بیـن‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/24 :‬‬ ‫علی صفایی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاینات‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/20-140060308002000573‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی سـیدابوالفضل ابوالحسـنی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3553‬کـد ملـی ‪ 0889863301‬صـادره از قایـن فرزنـد سـیدمحمدعلی‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 40‬مترمربـع در پلا ک ‪ 508‬فرعـی از ‪1268‬‬ ‫اصلـی مزرعـه جعفرابـاد شـهر قایـن بخـش ‪ 11‬قایـن از محل مالکیت محمدعلی نوفرسـتی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/24 :‬‬ ‫علی صفایی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاینات‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/01-140060308002000599‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی عبـاس صادقی بـه شماره شناسـنامه ‪737‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 0888632045‬صـادره از قایـن فرزنـد غالمرضـا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 48‬مترمربـع در تمامـی پلا ک ‪ 487‬فرعـی از ‪ 1268‬اصلی واقع در اراضی شـهر‬ ‫قاین بخش ‪ 11‬قاین از محل مالکیت حاج غالمحسـین سـاالری محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند‪،‬‬ ‫از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/24 :‬‬ ‫علی صفایی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاینات‬ ‫ا گهی موضوع تبصره یک ماده ‪ 105‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫خانـم حجیـه خانـم رضوانـی نظـر بـه اینکـه اقـای علیرضـا خا کزادسـیوکی مالـک‬ ‫ششـدانگ بـه اسـتثناء بهـای ثمـن اعیـان پلا ک ‪ 726‬مجـزی شـده از ‪ 77‬فرعـی‬ ‫از ‪ 238‬اصلـی واقـع در بخـش یـک اربعـه تربت حیدریـه بـه موجـب درخواسـت‬ ‫شـماره ‪ 14561‬مورخـه ‪ 1399/12/14‬تقاضـای حـذف بهـای ثمـن اعیـان از‬ ‫مالکیـت خـود را نمـوده اسـت کـه بـا بررسـی سـوابق ثبتـی و دفتـر املا ک تمامـت‬ ‫ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل دفتـر ‪ 156‬صفحـه ‪ 480‬بـه نـام خانـم بی بی مرضیـه‬ ‫مضع رضـوی صـادر و تسـلیم شـده اسـت کـه سـپس برابـر سـند رسـمی شـماره‬ ‫‪ 45997‬مورخـه ‪ 1399/07/07‬دفترخانـه ‪ 10‬تربت حیدریـه تمامـت ششـدانگ‬ ‫پلا ک فـوق بـه اقـای علیرضـا خا کزادسـیوکی منتقـل گردیـده اسـت و برابـر نامـه‬ ‫شـماره ‪ 13571‬مورخـه ‪ 1400/06/22‬شـعبه بایگانـی ثبـت مالـک بهـای ثمـن‬ ‫اعیان شما می باشید که سپس برابر نامه شماره ‪ 1400-54‬مورخه ‪1400/06/06‬‬ ‫کارشـناس رسـمی دادگسـتری ملـک فـوق بـه صـورت زمیـن و فاقـد ارزش اعیـان‬ ‫می باشـد اعلام گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بدینوسـیله ابلاغ می گردد چنانچـه به نظریه‬ ‫کارشناسی مذکور اعتراض دارید و مدعی تضییع حقی می باشید از تاریخ ا گهی‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه در دادگاه صالحـه طـرح دعـوی نمـوده و گواهـی مربوطـه‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم نماییـد‪ .‬درغیراینصـورت برابر مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/24 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329012004722‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقـای محمـد محمـدی فرزنـد علی ا کبر بـه شماره شناسـنامه ‪ 2‬صادره از گرمسـار‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعـی دارای حقابه به مسـاحت ‪16278/75‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 34‬اصلـی واقـع در گرمسـار قریـه قاطـول خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی وراث حسـین حسـینی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/25 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1182283‬‬ ‫و امال ک گرمسـار‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم عصمت حسـین زاده به شماره شناسـنامه ‪ 21‬و شـماره ملی‬ ‫‪ 6519885525‬فرزند علی به موجب دو برگ کپی استشـهادیه شـهادت شـهود‬ ‫تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول تمامی ششدانگ یکباب منزل‬ ‫پلا ک ‪ 1891‬مجـزی از ‪ 855‬فرعـی از یـک اصلـی موسـوم بـه عبدل ابـاد بخـش دو‬ ‫مـه والت بـه ادرس‪ :‬شهرسـتان مـه والت‪ ،‬روسـتای عبدل ابـاد را نمـوده و مدعـی‬ ‫اسـت کـه سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل بی احتیاطـی مفقـود گردیـده اسـت کـه‬ ‫بـه حکایـت دفتـر املا ک‪ ،‬مالکیـت ان بـه نـام عصمـت حسـین زاده در دفتـر‬ ‫‪ 132‬صفحـه ‪ 10‬ذیـل ‪ 17105‬ثبـت و سـند مالکیـت تک بـرگ بـه شـماره سـریال‬ ‫‪ 035321‬سـری "د" سـال ‪ 91‬صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش‬ ‫از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد قسـمت پنـج تبصـره یـک اصالحـی مـاده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر می گردد هر کس نسـبت بـه ملک مورد‬ ‫ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد‬ ‫بایـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض‬ ‫خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی تسـلیم نمایـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـاء مهلـت مقـرر عدم ارسـال اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت‬ ‫المثنـی طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تحویـل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/24 :‬‬ ‫عبداله گلشن ابادی به اباد‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک مه والت‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310457003201‬مورخـه ‪ 1400/05/23‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه سـه سـاری تصرفـات مالکانـه خانـم مبینـا‬ ‫نصیـری فرزنـد نبـی به شـماره ملـی ‪ 2080196774‬به شـماره پرونـده ‪1399-384‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪291/50‬‬ ‫مترمربـع (دویسـت و نـود و یـک متـر و پنجـاه سـانتیمترمربع) قسـمتی از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 28‬ثبـت سـاری خریـداری مع الواسـطه از مالـک‬ ‫رسـمی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/07 :‬‬ ‫فریبـرز یوسـفیان حمیدی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1192308‬‬ ‫اسـناد و امال ک شهرسـتان سـاری منطقه ‪3‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306009000527‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک چنـاران تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی خانم زهرا حداد فرزند حسـین‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 13‬صادره از چناران در یکباب خانه به مساحت ‪ 210‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 3889‬فرعـی از ‪ 130‬اصلـی واقـع در چنـاران خراسـان رضـوی بخـش ‪ 7‬حـوزه ثبـت‬ ‫ملک چناران از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/08 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای حسـین فرحانـی طـی درخواسـت وارده ‪ 6057‬مورخـه ‪ 1400/06/13‬اعلام نمـوده‬ ‫کـه سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی ‪ 774063‬مربـوط بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه تحـت پلا ک ‪4/641‬‬ ‫واقـع در بخـش دو رامهرمـز کـه بنـام اقـای فتحعلـی نـوروزی ثبـت و سـند مالکیت صـادر و تسـلیم گردیده‬ ‫سـپس مع الواسـطه بـه موجـب سـند ‪ 1382/11/18-10362‬دفتـر ‪ 77‬رامهرمـز بـه اقـای حسـین فرحانـی‬ ‫انتقـال قطعـی یافتـه و بـه موجـب سـند ‪ 1385/09/05-294262‬دفتـر ‪ 53‬اهـواز در رهـن بانـک صادرات‬ ‫خوزسـتان قـرار گرفتـه کـه در اثـر جابجایی مفقود گردیده اسـت‪ .‬لذا به دسـتور تبصره یـک اصالحی ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطلاع یـک نوبـت ا گهـی می شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام‬ ‫معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪ ،‬می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم‬ ‫واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/24 :‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/365‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانـو معصومـه حمیـدی فرزنـد خلـف بشناسـنامه ‪ 278‬صـادره از رامهرمـز درخواسـتی بخواسـته صـدور‬ ‫گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم عبدالکریم حمیدی بشناسنامه ‪ 468‬و کد‬ ‫ملـی ‪ 1911214012‬صـادره رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1400/02/15‬در اهـواز اقامتـگاه غیردائمیـش فـوت و ورثـه اش‬ ‫عبارتنـد از‪ -1 :‬معصومـه حمیـدی فرزنـد خلـف ش ش ‪ 278‬کـد ملـی ‪ 1911945920‬متولد ‪ 1365‬صـادره از‬ ‫رامهرمـز همسـر متوفـی ‪ -2‬رضـا حمیـدی فرزنـد عبدالکریـم کـد ملـی ‪ 1900778191‬متولـد ‪ 1392‬صـادره از‬ ‫رامهرمز پسر متوفی ‪ -3‬مرتضی حمیدی فرزند عبدالکریم کد ملی ‪ 1900883775‬متولد ‪ 1396‬صادره از‬ ‫رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -4‬نرگـس حمیـدی فرزند عبدالکریم کد ملـی ‪ 1900656566‬متولد ‪ 1387‬صـادره از‬ ‫رامهرمز دختر متوفی ‪ -5‬حکیمه حمیدی فرزند نعیم ش ش ‪ 107‬کد ملی ‪ 6619773338‬متولد ‪1330‬‬ ‫صادره از ماهشهر مادر متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت ا گهی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهـی ظرف یک ماه‬ ‫به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/366‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت ‪ 125‬بـا شـماره پلا ک ‪ 24375-753‬و شـماره تنـه ‪ 8912159‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 51016016‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫گرمسار‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت ‪ 1955‬فرعی از ‪ 14‬اصلی‬ ‫اقـای نریمـان سـلیمانی طبـق وکالـت ‪ 53278‬مـورخ ‪ 1398/12/22‬دفتـر ‪ 15‬شـهرری و ‪ 56155‬مـورخ‬ ‫‪ 1398/12/20‬دفتـر ‪ 27‬ری بـه وکالـت از اقـای مجیـد کاظم نـژاد داشـبالغ بـه ادرس‪ :‬خانی ابادنو‪ ،‬خیابان‬ ‫لطیفی‪ ،‬پال ک ‪ ،20‬واحد ‪ 4‬با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق به شماره ‪ 259198‬مورخ ‪1400/06/07‬‬ ‫دفترخانه ‪ 15‬ری به شرح وارده ‪ 18308‬مورخ ‪ 1400/06/08‬اعالم نموده که ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 100‬مترمربـع پلا ک ‪ 1955‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی ذیـل ثبـت ‪ 134128‬صفحـه ‪ 466‬دفتـر ‪ 592‬بـه‬ ‫شـماره چاپی ‪ 241059‬به نام مجید نوخاسـته ثبت و سـند صادر و سـپس مع الواسـطه برابر سـند قطعی‬ ‫‪ 7708‬مورخ ‪ 1378/06/14‬دفترخانه ‪ 480‬تهران به نام مجید کاظم نژاد داشبالغ انتقال گردیده است‬ ‫کـه بـه علـت جابجایـی منـزل مفقـود گردیـده و تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نمـوده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک‬ ‫مورد ا گهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید تا ده روز پس از انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم‬ ‫نمایـد و ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضی نرسـد و یا درصورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‬ ‫م الف ‪477‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405-SLX-TU5‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1397‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪696 -34‬ج‪ 57‬و شـماره موتـور ‪ 164B0182994‬و شـماره شاسـی ‪ 111250‬بـه مالکیـت شـمس اهلل‬ ‫ملـک زاده فرزنـد یوسـفعلی مفقود گردیـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-XU7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪855 -24‬س‪ 13‬و شماره موتور ‪ 124K0768290‬و شماره شاسی ‪ 046512‬به مالکیت غالمرضا اذرکیش‬ ‫مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/03/30-140060318011004199‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه چراغـی فرزنـد گل بـه شماره شناسـنامه ‪ 637‬صادره از رشـت‬ ‫در ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 245/61‬مترمربع که مقدار ‪17/5‬سـهم مشـاع از ششـدانگ‬ ‫مجهول می باشـد‪ ،‬مشـتمل بر سـاختمان احداثی به مسـاحت ‪ 135‬مترمربع پال ک ‪ 996‬فرعی از ‪ 7‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 159‬فرعی از ‪ 7‬اصلی واقع در قریه نوخاله بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسق‬ ‫حاجیـگل و گل و علـی و بانـوان بلـور و ماه بانـو همگـی چراغـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولین انتشـار ا گهـی به مدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/24 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/349‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای علی چنانی زاده فرزند سـعید بشناسـنامه ‪ 5268549259‬صادره از شـوش درخواستی به خواسته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم سـعید چنانـی زاده بشناسـنامه‬ ‫‪ 3522‬صـادره شـوش در تاریـخ ‪ 1398/10/28‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش عبارتنـد‬ ‫از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬محمـد چنانـی زاده ش ش ‪5260031644‬‬ ‫پسـر متوفـی ‪ -3‬محسـن چنانـی زاده ش ش ‪ 1485‬پسـر متوفـی ‪ -4‬رحیـم چنانـی زاده ش ش ‪ 1484‬پسـر‬ ‫متوفـی ‪ -5‬عبـاس چنانـی زاده ش ش ‪ 5269875136‬پسـر متوفـی ‪ -6‬احمـد چنانـی زاده ش ش ‪6562‬‬ ‫پسـر متوفـی ‪ -7‬حسـن چنانـی زاده ش ش ‪ 5268549367‬پسـر متوفـی ‪ -8‬ابراهیـم چنانـی زاده ش ش‬ ‫‪ 5260197038‬پسـر متوفـی ‪ -9‬نصـرت چنانـی زاده ش ش ‪ 1999‬دختر متوفـی ‪ -10‬زهرا چنانی زاده ش ش‬ ‫‪ 14304‬دختر متوفی ‪ -11‬مجیده چنانی زاده ش ش ‪ 1990188613‬دختر متوفی ‪ -12‬سـکینه چنانی زاده‬ ‫ش ش ‪ 14303‬دختر متوفی ‪ -13‬فاطمه چنانی زاده ش ش ‪ 14300‬دختر متوفی ‪ -14‬حمیده چنانی زاده‬ ‫ش ش ‪ 318‬دختـر متوفـی ‪ -15‬غنیـده چنانـی زاده ش ش ‪ 317‬دختـر متوفی ‪ -16‬بهیه چنانی زاده ش ش‬ ‫‪ 319‬دختـر متوفـی ‪ -17‬حمیـده دبـات ش ش ‪ 5‬همسـر متوفـی ‪ -18‬حسـنه چعـب ش ش ‪ 4278‬همسـر‬ ‫متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یک نوبت ا گهی می نمایـد تا هر کس‬ ‫اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه بـه دادگاه تقدیم دارد‬ ‫واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای حسـین مسـحنی فرزنـد کریـم بشناسـنامه ‪ 5269875179‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه‬ ‫خواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم کریـم مسـحنه بشناسـنامه‬ ‫‪ 2001733161‬صادره شـوش در تاریخ ‪ 1400/06/01‬در شـوش اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند‬ ‫از‪ -1 :‬متقاضی فوق با مشـخصات فوق الذکر پسـر متوفی ‪ -2‬قاسـم مسـحنی ش ش ‪ 5260088735‬پسـر‬ ‫متوفـی ‪ -3‬عبدالحسـن مسـحنی ش ش ‪ 5269727498‬پسـر متوفـی ‪ -4‬اسـماعیل مسـحنی ش ش‬ ‫‪ 8777‬پسـر متوفـی ‪ -5‬موسـی مسـحنی ش ش ‪ 5268553429‬پسـر متوفـی ‪ -6‬ابراهیـم پورمسـحنی‬ ‫ش ش ‪ 5268494074‬پسـر متوفـی ‪ -7‬جاسـم مسـحنی ش ش ‪ 5260245806‬پسـر متوفـی ‪ -8‬زهـرا‬ ‫مسـحنی ش ش ‪ 5269541981‬دختـر متوفـی ‪ -9‬فوزیـه مسـحنه ش ش ‪ 5268630474‬همسـر متوفـی‬ ‫والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتب مزبور را در یک نوبـت ا گهی می نماید تا هر کس اعتراض‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/03/06-140060308002000180‬هیـات اول موضـوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی مجتبـی قنـاد بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 42188‬کـد ملـی ‪ 0700420312‬صـادره از تربت حیدریـه فرزنـد محمـد در ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 250/30‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 840‬فرعـی از ‪1270‬‬ ‫اصلـی واقـع در اراضـی مزرعـه ابوالخیـری بخـش ‪ 11‬قایـن از محـل مالکیـت شـیخ محسـن‬ ‫فیاضـی و سـهام مجهـول محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم‪ ،‬مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجـع قضائی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/24 :‬‬ ‫علی صفایی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاینات‬ ‫دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال‬ ‫گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعد از ایـن تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای حسـین چنانی فـر فرزنـد عبـاس بشناسـنامه ‪ 5260206517‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه‬ ‫خواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیح داده که پدرم مرحوم عباس چنانی فر بشناسـنامه‬ ‫‪ 5268662535‬صـادره شـوش در تاریـخ ‪ 1360/08/20‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش‬ ‫عبارتند از‪ -1 :‬متقاضی فوق با مشـخصات فوق الذکر پسـر متوفی ‪ -2‬حسـن چنانی فر ش ش ‪ 1744‬پسـر‬ ‫متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یک نوبت ا گهی می نمایـد تا هر کس‬ ‫اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه بـه دادگاه تقدیم دارد‬ ‫واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای محمـود ال کثیـر فرزنـد نعمـه بشناسـنامه ‪ 131‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته صـدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پدرم مرحوم نعمه ال کثیر بشناسـنامه ‪ 908‬صادره شـوش‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/05/18‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا‬ ‫مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬عبـاس ال کثیـر ش ش ‪ 5008‬پسـر متوفـی ‪ -3‬احمـد ال کثیـر ش ش‬ ‫‪ 5269467003‬پسر متوفی ‪ -4‬عبدالحمید ال کثیر ش ش ‪ 5‬پسر متوفی ‪ -5‬مسعود ال کثیر ش ش ‪548‬‬ ‫پسـر متوفـی ‪ -6‬مینـا ال کثیـر ش ش ‪ 1930629011‬دختـر متوفـی ‪ -7‬فوزیـه ال کثیـر ش ش ‪ 2‬دختـر متوفـی‬ ‫‪ -8‬فاطمـه ال کثیـر ش ش ‪ 5269903803‬دختـر متوفـی ‪ -10‬فریـده ال کثیـر ش ش ‪ 157‬دختـر متوفـی ‪-11‬‬ ‫علیه بهمن ش ش ‪ 3‬همسر متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت‬ ‫ا گهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک‬ ‫مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ‬ ‫ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم تماشـا چنانـی فرزنـد تبـن بشناسـنامه ‪ 5260263928‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته‬ ‫صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسـرم مرحوم سـبحان سـرخه یعوری بشناسـنامه‬ ‫‪ 1156‬صـادره شـوش در تاریـخ ‪ 1376/06/03‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬متقاضی فوق با مشخصات فوق الذکر همسر متوفی ‪ -2‬جاسم سرخه ش ش ‪ 18167‬پسر متوفی ‪-3‬‬ ‫حسـن سـرخه یعوری ش ش ‪ 18167‬پسـر متوفی ‪ -4‬قاسـم سـرخه ش ش ‪ 5268588001‬پسـر متوفی ‪-5‬‬ ‫هاشیمه سرخه یعوری ش ش ‪ 9315‬دختر متوفی ‪ -6‬سعیده سرخه یعوری ش ش ‪ 18165‬دختر متوفی‬ ‫‪ -7‬احلام سـرخه یعوری ش ش ‪ 5260102347‬دختـر متوفـی ‪ -8‬خلفه سـرخه یعوری ش ش ‪ 1157‬دختر‬ ‫متوفـی ‪ -9‬فاطمـه سـرخه یعوری ش ش ‪ 18164‬دختـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی‬ ‫مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هر کس اعتـراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‬ ‫از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر و هر وصیتنامه به جز سـری و‬ ‫رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای خلیـل چنانـی فرزنـد نبـی بشناسـنامه ‪ 5260208862‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته‬ ‫صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحومه تاج دولت سگوند بشناسنامه ‪9975‬‬ ‫صـادره اندیمشـک در تاریـخ ‪ 1400/02/01‬در اهـواز اقامتـگاه غیردائمـی اش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪-1 :‬‬ ‫متقاضی فوق با مشـخصات فوق الذکر پسـر متوفیه ‪ -2‬زهرا چنانی ش ش ‪ 5260208846‬دختر متوفیه‬ ‫‪ -3‬مریـم چنانـی ش ش ‪ 5260208854‬دختـر متوفیـه ‪ -4‬الهـام چنانـی ش ش ‪ 5260233778‬دختـر‬ ‫متوفیـه ‪ -5‬نبـی چنانـی ش ش ‪ 5260201981‬همسـر متوفیـه والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی‬ ‫مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هر کس اعتـراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‬ ‫از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر و هر وصیتنامه به جز سـری و‬ ‫رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونده کالسـه ‪ 420/3/1400‬این شـعبه با توجه به فوت مرحوم اقای غالم علی رسـتگار فرزند مزروق‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪/5‬م صادره شـوش متولد شـوش که سـا کن شـوش‪ ،‬خیابان فتح المبین‪ ،‬پایین تر‬ ‫از کفـش ملـی‪ ،‬خیابـان شهیدسیدسـکر تفـاخ بوده توسـط درخواسـت تحریر ترکه شـده و قـرار تحریر ترکه‬ ‫صـادر گردیـده اسـت و بـرای تاریـخ ‪ 1400/08/08‬راس سـاعت ‪ 9‬صبـح نوبت تحریر ترکه تعیین گردیده‪.‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله بـه تمامـی ورثـه متوفـای یـاد شـده یـا نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و‬ ‫مدیونین به وی و هر کس که به طریق‪ ،‬حقی به ترکه متوفی دارد در تاریخ و سـاعت یاد شـده در شـعبه‬ ‫سـوم شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش (جهـاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)) جهـت‬ ‫شـرکت در عملیـات تحریـر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬دبیر شورای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی مقطع کارشناسـی رشـته حقوق صادره از دانشـگاه ازاد اسلامی واحد اندیمشک‬ ‫بـه نـام فـواد ظهیـری زار ع فرزنـد کریـم بـه شـماره شناسـنامه ‪ 1105‬صـادره از شـوش متولـد ‪ 1364‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد اندیمشـک تحویـل نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و کارت سـوخت خودرو وانت اریسـان به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1397‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪148 -29‬هــ‪ 26‬و شـماره موتـور ‪ 118J5011132‬و شـماره شاسـی ‪ NAAB66PE2JC470809‬بـه مالکیـت‬ ‫پرسـتو بسـاطی مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و کارت خـودرو وانـت نیسـان بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪632 -98‬ب‪ 57‬و شـماره موتـور ‪ 446359‬و شـماره شاسـی ‪ L157514‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫فا کتـور فـروش بلـوک سـیلندر بـه شـماره فا کتـور ‪ 970576996‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪897 -29‬ط‪ 19‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 12485121158‬و شماره شاسی ‪ 13241205‬به مالکیت سیدبابک فیضی مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/09 :‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400603170070001073‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای محمد مسـعودیان فرزند ابراهیم به شناسـنامه ‪ 108‬صادره از بهبهان نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 175/10‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 5770‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخش یک بهبهان خریداری شـده از مالک رسـمی مهرداد و مهدی شـهرتین متقی نژاد ورثه دلشـاد‬ ‫هویدائی و حسـن متقی نژاد محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/10 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/209‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰۴۲‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی ملـک سـرخس تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا‬ ‫رحیمـی فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ ۱۱‬صـادره از تبریـز در یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـه مسـاحت ‪ ۲۸.۴۳‬مترمربـع پلا ک ‪ ۳۹۵‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در حاشـیه بلـوار‬ ‫طالقانـی شـرقی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۷/0۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۶/۲۴ :‬‬ ‫حسین مهرجو‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سرخس‬ صفحه 4 ‫گزارش ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2319‬‬ ‫بازدید یک روزه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از اما کن مذهبی‪ ،‬فرهنگی و گردشگری شهرری‬ ‫تقدیر مجمع نمایندگان استان تهران از فرماندار ویژه شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫بازدی ــد نماین ــدگان درجه ــت برنامه ری ــزی ب ــرای ح ــل مس ــائل و‬ ‫مش ــکالت فرهنگی‪ ،‬گردشگری و اما کن تاریخی ری صورت گرفت‪.‬‬ ‫در ای ــن بازدی ــد ک ــه ب ــرای اولین ب ــار در این س ــطح در شهرس ــتان‬ ‫ری انج ــام ش ــد‪ ،‬حجت االس ــام مرتض ــی اقاتهرانی‪ ،‬بی ــژن نوباوه‪،‬‬ ‫زه ــره س ــادات الج ــوردی‪ ،‬س ــید عل ــی یزدی خ ــواه (نماین ــدگان‬ ‫ته ــران) و حجت االس ــام حس ــین جالل ــی (نماین ــده رفس ــنجان)‪،‬‬ ‫امیرحس ــین بانکی پ ــور (نماین ــده اصفه ــان)‪ ،‬احم ــد راس ــتینه‬ ‫(نماین ــده ش ــهرکرد)‪ ،‬حجت االس ــام س ــید ص ــادق طباطبای ــی‬ ‫(نماین ــده اردس ــتان)‪ ،‬محمدمه ــدی فروردین (نماین ــده فارس)‪،‬‬ ‫غالمرض ــا منتظ ــری (نماین ــده گ ــرگان) و حس ــین توکل ــی کجان ــی‬ ‫(معاون اس ــتاندار ته ــران و فرماندار ویژه شهرس ــتان ری) به همراه‬ ‫خبرن ــگاران حض ــور داش ــتند‪ .‬اعض ــای نماین ــدگان کمیس ــیون‬ ‫فرهنگ ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی از مجموع ــه فرهنگ ــی تبلیغی‬ ‫منتظ ــران منج ــی‪ ،‬مجموع ــه تاریخ ــی می ــراث گران به ــای تاری ــخ‬ ‫هشت هزارس ــاله چش ــمه علی‪ ،‬مجموع ــه م ــوزه تاریخ ــی اس ــتان‬ ‫حض ــرت عبدالعظیم حس ــنی علیه الس ــام‪ ،‬مجموعه ب ــرج طغرل‪،‬‬ ‫مزار جهان پهل ــوان تختی‪ ،‬مجموعه ورزش ــی طالقانی‪ ،‬کارگاه های‬ ‫کارافرین ــی اس ــتان مقدس امام ــزاده عبداهلل (ع) مجموعه ورزش ــی‬ ‫ن ــادر‪ ،‬مجموعه ورزش ــی مق ــدم و زورخانه ش ــهدای ش ــهرری و ‪...‬‬ ‫در ش ــهرری بازدی ــد و در جری ــان عملک ــرد و پیش ــرفت خ ــوب ای ــن‬ ‫مجموعه ه ــا ق ــرار گرفتن ــد‪ .‬همچنین دکتر س ــید عل ــی یزدی خواه‬ ‫(نماین ــده م ــردم ته ــران‪ ،‬ری‪ ،‬ش ــمیرانات‪ ،‬اسالمش ــهر و پردیس)‬ ‫از زم ــان نمایندگ ــی خ ــود در مجل ــس و در بازدیده ــای پی درپ ــی‬ ‫از تمام ــی مجموعه ه ــا در شهرس ــتان ری اظه ــار داش ــت‪« :‬معی ــار‬ ‫انتخ ــاب مس ــئوالن ش ــهرری می ــزان کارام ــدی و ح ــل مش ــکالت‬ ‫یک ــه فرماندار‬ ‫م ــردم خ ــوب و والیتمدار اس ــت»‪ .‬وی گفت‪« :‬تازمان ‬ ‫تجمع سا کنین مجتمع مسکونی دولت اباد شهرری مقابل شورای شهر و شهرداری‬ ‫جمعی از س ــا کنین یک مجتمع مسکونی در محله قلعه‬ ‫دولت اب ــاد ش ــهرری روز سه شنبه(‪23‬ش ــهریور) به دلی ــل‬ ‫مش ــکالت پیش امده بابت دریاف ــت پایان کار ب ــرای اخذ‬ ‫سند و همچنین ازارواذیت و شکایت های متعدد تعاونی‬ ‫رش ــد عمران گس ــتر و ادعای دریافت وج ــه تحت عناوین‬ ‫مختل ــف این تعاونی‪ ،‬مقابل ش ــورای شـــهر و ش ــهرداری‬ ‫تهران تجمع کردند و خواس ــتار حل مشکل خود شدند‪.‬‬ ‫این افراد که تعدادش ــان حدود ‪۴۰‬نفر بود از ش ــورای شهر‬ ‫و ش ــهرداری تهران خواس ــتار حل مشـــکل خود ش ــدند‪.‬‬ ‫یکی از س ــا کنین این مجتمع گفت‪« :‬زمین این مجتمع‬ ‫متعلق به ش ــهرداری منطقه ‪ 20‬تهران اس ــت که در سال‬ ‫‪ 1388‬ب ــدون انج ــام هی ــچ تش ــریفات قانونی به ش ــرکت‬ ‫نوس ــازان منطق ــه ‪ 20‬جه ــت س ــاخت و ازادس ــازی بافت‬ ‫فرس ــوده یا محصوالت پروژه به ش ــرکت نوسازان منطقه‬ ‫‪ ۲۰‬وا گ ــذار ش ــد‪ .‬ش ــرکت نوس ــازان نی ــز به همین ترتی ــب‬ ‫زمی ــن را به ش ــرکت تعاونی رش ــد عمران گس ــتر وا گ ــذار و‬ ‫این ش ــرکت نیز طی قراردادی ب ــا اذن فروش به پیمانکار‬ ‫خوی ــش وا گ ــذار می کن ــد‪ .‬باتوجه به تابلوی نصب ش ــده‬ ‫مقابل این س ــاختمان که از ش ــهرداری به عنوان کارفرما‬ ‫یاد ش ــده ب ــود مردم ان زمان ب ــا اعتماد به نام ش ــهرداری‬ ‫اق ــدام به پیش خری ــد واحدهای مس ــکونی کردند»‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشت‪« :‬متاس ــفانه پیمانکار به دلیل عدم نظارت‬ ‫ش ــرکت تعاون ــی‪ ،‬ش ــرکت نوس ــازان و ش ــهرداری یک صد‬ ‫واح ــد را به ‪180‬نف ــر فروخت که بعد از تش ــکیل پرونده در‬ ‫بازپرس ــی ش ــعبه دوم دادس ــرای ش ــهرری مالکان اصلی‬ ‫ش ــناخته ش ــدند و ازس ــوی بازپرس هیئت امنای ــی برای‬ ‫ادامه س ــاخت پروژه مشخص ش ــد با شناسایی مالکین‬ ‫حقیق ــی و ب ــا دریاف ــت ح ــدود ‪۳۸‬درص ــد پول بیش ــتر از‬ ‫مبل ــغ ق ــرارداد تحت عنوان ن ــرخ تعدیل ب ــا مالباختگان‬ ‫تس ــویه ش ــد»‪ .‬وی که نخواست نامش ذکر ش ــود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬براس ــاس متم ــم ق ــراردادی ک ــه با دس ــتور ش ــعبه‬ ‫دوم بازپرس ــی م ــردم ب ــا ش ــرکت تعاون ــی امض ــاء کردند‪،‬‬ ‫ه ــر یک ص ــد واح ــد به طورکام ــل پول ه ــا را پرداخ ــت و‬ ‫ُ‬ ‫یس ــت که در‬ ‫منازلش ــان را تحوی ــل گرفتن ــد و االن نه سال ‬ ‫ُ‬ ‫ان س ــا کن هس ــتند‪ .‬ش ــرکت تعاونی نه ماه بعد از تحویل‬ ‫بای ــد ب ــرای گرفت ــن پای ــان کار و صورت مجل ــس تفکیکی‬ ‫یک ــرد که هیـ ـچ کاری انج ــام ن ــداده و به جای ان‬ ‫اق ــدام م ‬ ‫ب ــا ش ــکایت های پی درپ ــی ه ــرروز م ــردم و س ــا کنین را‬ ‫تهدی ــد ب ــه گرفت ــن خان ــه و پارکین ــگ می کن ــد و این ام ــر‬ ‫مش ــکالتی را برای س ــا کنین به وج ــود اورده اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫درادامه یاداور ش ــد‪« :‬برهمین اس ــاس تعدادی از مالکان‬ ‫ب ــرای گرفتن س ــند اق ــدام به ش ــکایت کردند که ش ــرکت‬ ‫تعاون ــی و ش ــهرداری ملزم ب ــه دادن پایان کار ش ــدند؛ اما‬ ‫ب ــا پیگیری های فراوان درنهایت ش ــهرداری بـــرای صدور‬ ‫پای ــان کار درخواس ــت ‪26‬میلیاردتومان ب هن ــرخ روز بابت‬ ‫بده ــی‪ ،‬ع ــوارض نوس ــازی و شهرس ــازی از م ــردم ک ــرده‬ ‫یک ــه ش ــرکت تعاون ــی رش ــد عمران گس ــتر‬ ‫اس ــت؛ درحال ‬ ‫طب ــق توافق ــی ک ــه در بازپرس ــی ش ــعبه دوم دادس ــرای‬ ‫ش ــهرری انجام ش ــده ملزم به پرداخت همه بدهی های‬ ‫ش ــهرداری منطق ــه ‪ 20‬ش ــده اس ــت»‪ .‬وی ادام ــه داد‪:‬‬ ‫نش ــرایط ش ــرکت تعاونی کاله گش ــادی‬ ‫«درحالی که درای ‬ ‫را س ــر ش ــهرداری منطق ــه ‪ 20‬گذاش ــته و تعداد زی ــادی از‬ ‫مغازه ه ــا و پارکینگ ه ــا را نیز تص ــرف کرده اما ش ــهرداری‬ ‫ُ‬ ‫بعد از گذش ــت نه س ــال هنوز اقدام به ش ــکایت از شرکت‬ ‫نوس ــازان وقت و ش ــرکت تعاونی نک ــرده و دریافت بدهی‬ ‫خ ــود ب هن ــرخ روز را ب ــرای گرفتن پای ــان کار از م ــردم به گرو‬ ‫گذاش ــته اس ــت»‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬از ش ــورای جدی ــد‬ ‫ش ــهر ته ــران و به خص ــوص دکت ــر چم ــران و همچنی ــن‬ ‫شهردار انقالبی تهران درخواس ــت داریم که به مشکالت‬ ‫این مجتم ــع رس ــیدگی کنند»‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫شهرس ــتان ری پیگی ــر حل مش ــکالت مردم ری باش ــد‪ ،‬مـــا مدافع‬ ‫اق ــای توکل ــی خواهی ــم بود»‪.‬‬ ‫تقدیر مجمع نمایندگان استان تهران از فرماندار ویژه شهرستان ری‬ ‫در حاش ــیه بازدی ــد اعض ــای کمیس ــیون فرهنگ ــی و نماینـــدگان‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی از شهرس ــتان ری‪ ،‬س ــید رضـــا تقـــوی‬ ‫(رئی ــس مجم ــع نمایندگان اس ــتان ته ــران) با اهدای لوح ســـپاس‬ ‫از تالش ه ــای ارزنده دکتر حس ــین توکلی کجانی (معاون اســـتاندار‬ ‫ته ــران و فرمان ــدار وی ــژه شهرس ــتان ری) درراس ــتای خدمـــت‬ ‫خالصانـــه بـــه مـــردم قبلـــه تهـــران و نیـــز کســـب رتبـــه ســـطح عالی‬ ‫کشـــوری و مقـــام اول اســـتان تهـــران در جشـــنواره شـــهید رجای ــی‬ ‫بـــرای دومین ســـال پیاپـــی تقدیـــر کـــرد‪ .‬گفتنی ســـت؛ براس ــاس‬ ‫ارزیابی هـــای صورت گرفتـــه توســـط وزارت کشـــور و اســـتانداری‬ ‫تهـــران‪ ،‬فرمانـــداری ویـــژه شهرســـتان ری در میـــان ‪ ۱۶‬فرمانداری‬ ‫اســـتان تهـــران موفـــق بـــه کســـب ســـطح رتبـــه عالـــی کش ــوری و‬ ‫رتبـــه اول اســـتان تهـــران بـــرای دومیـــن ســـال متوالـــی ش ــد ک ــه‬ ‫برهمین اســـاس فرماندار ویژه شهرســـتان ری در جشـــنواره شهید‬ ‫رجایـــی مـــورد تجلیـــل و قدردانـــی قـــرار گرفت‪.‬‬ صفحه 5 ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2319‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رضا بهنام‬ ‫دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری تاکید کرد؛‬ ‫پیوستن ‪ 11‬شهرستان به پویش سبز گازرسانی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان جنوبـی‬ ‫از افزایـش ضریـب بهره منـدی خانـوار‬ ‫اسـتان از نعمـت گاز طبیعـی و پیوسـتن‬ ‫زودهنـگام تمامـی ‪ 11‬شهرسـتان خراسـان‬ ‫جنوبـی بـه پویـش سـبز گازرسـانی خبـر داد‪.‬‬ ‫سـید محمـود هاشـمی درتشـریح این خبـر‬ ‫گفـت‪« :‬بـا افتتـاح پروژه هـای گازرسـانی در‬ ‫شـهریورماه‪ ،‬مجمـوع ضریـب بهره منـدی‬ ‫خانـوار شـهری و روسـتایی بهره منـد از گاز طبیعـی در اسـتان بـه ‪98‬درصـد‬ ‫افزایـش یافـت»‪ .‬وی درادامـه افـزود‪« :‬اسـتان خراسـان جنوبـی از پارسـال بـه‬ ‫پویش سـبز گازرسـانی پیوسـته است و درحال حاضر به لحاظ شهرستانی نیز‬ ‫تمامـی ‪ 11‬شهرسـتان و ‪ 32‬شـهر خراسـان جنوبـی بـه پویـش سـبز گازرسـانی‬ ‫پیوسـته اند و ضریـب بهره منـدی در تمامـی شهرسـتان ها در محـدوده ‪97‬‬ ‫تـا ‪100‬درصـد اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان جنوبـی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«بـا یـاری پـروردگار و همـت کارکنـان طـی شـهریورماه ‪ 109‬روسـتای اسـتان‬ ‫تحت پوشـش گاز طبیعی قرار گرفتند»‪ .‬هاشـمی گفت‪« :‬با اتمام پروژه های‬ ‫روسـتایی در دسـت اجرا تا چند ماه اینده‪ ،‬ضریب خانوار بهره مند روسـتایی از‬ ‫نعمت گاز طبیعی در اسـتان به ‪99‬درصد افزایش خواهد یافت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«عالو هبـر پروژه هـای روسـتایی‪ ،‬طـی مـاه جاری پروژه گازرسـانی بـه ‪ 36‬واحد‬ ‫صنعتـی و تولیـدی‪ 200 ،‬واحـد طـرح اقـدام مسـکن ملی و ‪ 1500‬واحد مسـکن‬ ‫محرومیـن در ‪ 130‬روسـتا در اقصی نقـاط اسـتان به بهره بـرداری رسـید»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان خاطرنشـان کـرد‪« :‬علی رغـم شـرایط خـاص‬ ‫جغرافیایـی و پهناور بـودن اسـتان و ترا کـم اندک جمعیت‪ ،‬شـتاب گازرسـانی‬ ‫در خراسـان جنوبـی به صـورت قابل توجهی در سـال های اخیـر افزایش یافته‬ ‫اسـت کـه این امـر نشـانگر تلاش جـدی کارکنـان و عـزم راسـخ همـکاران بـرای‬ ‫خدمت رسـانی بـه هم اسـتانی های گرامی سـت»‪ .‬گفتنی سـت؛ خراسـان‬ ‫جنوبـی سـومین اسـتان پهنـاور کشـور بـوده و به لحـاظ جمعیتـی حـدود‬ ‫یک درصـد جمعیـت کشـور را شـامل می شـود‪.‬‬ ‫گالیه پیمانکاران از بورسی شدن سیمان‬ ‫اسـتاندار خراسـان جنوبـی بااشـاره به گالیـه پیمانـکاران از بورسی شـدن‬ ‫سـیمان گفـت‪« :‬دو روز در هفتـه این محصـول در بـورس عرضـه می شـود کـه‬ ‫باعـث شـد قیمـت ان بـه ‪۲۷‬هزار تومـان کاهـش یابـد»‪ .‬احمـد مالنـوری در‬ ‫تو دومین جلسـه کارگروه تسـهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیسـ ‬ ‫«سـرمایه گذاران اهلیت دار با اقداماتشـان به توسـعه اسـتان کمک می کنند‪،‬‬ ‫لـذا الزم اسـت تا انجا کـه امـکان دارد‪ ،‬حمایـت شـوند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫تصمیمـات و مصوبـات کارگـروه تسـهیل‪ ،‬بـرای کمـک بـه صنعـت اسـتان‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬مهم تریـن وظیفـه کارگـروه تسـهیل‪ ،‬رفـع موانـع و‬ ‫مشـکالت از مسـیر واحدهـای تولیدی سـت»‪ .‬مالنـوری ادامـه داد‪« :‬نکتـه‬ ‫موثر در تصمیم گیری های کارگروه‪ ،‬میزان پیشـرفت و فعالیت واحدهاسـت‪.‬‬ ‫نمی شـود واحـدی در کار سسـتی کنـد و بـه تعهداتـش عمـل نکنـد‪ ،‬بعـد‬ ‫انتظـار کمـک و حمایـت داشـته باشـد»‪ .‬اسـتاندار خراسـان جنوبـی کارگـروه‬ ‫تسـهیل و رفع موانع تولید را مهم ترین مرجع برای رفع مشـکالت واحدهای‬ ‫تولیـدی خوانـد و گفـت‪« :‬در این کارگـروه براسـاس سیاسـت های اقتصـاد‬ ‫مقاومتی و شعار سال به پشتیبانی و مانع زدایی از مسیر واحدهای تولیدی‬ ‫می پردازیـم»‪ .‬مالنـوری خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا رفـع مشـکالت واحدهـای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬رونـد تولیـد شـتاب می گیـرد و اشـتغال مناسـب ایجـاد می شـود»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬مسـائلی مثـل مالیـات‪ ،‬تسـهیالت بانکـی و ‪ ...‬ازجملـه‬ ‫مواردی سـت که می بایسـت در این کارگروه موردبررسـی قرار گیرند»‪ .‬استاندار‬ ‫خراسـان جنوبـی در بخشـی از سـخنان خـود‪ ،‬بـه دیـدار بـا دکتـر عبدالملکـی‬ ‫(وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی) اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬یکـی از مسـائلی کـه‬ ‫در این دیـدار مطـرح شـد‪ ،‬گالیـه پیمانـکاران از بورسی شـدن سـیمان بـود»‪.‬‬ ‫مالنـوری ادامـه داد‪« :‬طبـق صحبت هـای وزیـر‪ ،‬شـنبه و یکشـنبه هرهفتـه‪،‬‬ ‫به طورمرتب‪ ،‬سیمان در بورس عرضه می شود با این اتفاق‪ ،‬قیمت سیمان‬ ‫بـه ‪۲۷‬هزار تومـان کاهـش یافـت»‪.‬‬ ‫تعامل وزیر کار با تشکل ها برای حل مشکالت‬ ‫رئیس کمیسیون‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات و گمرک‬ ‫اتا‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ازر‬ ‫گان‬ ‫ی‬ ‫فار‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫داد؛‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫الت‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ون‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ستباف‬ ‫امام جمعه شهرری بیان کرد؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫عضـو هیئـت نماینـدگان و رئیـس کمیسـیون صـادرات‪،‬‬ ‫واردات و گمـرک اتـاق بازرگانـی فـارس گفـت‪« :‬موضـوع‬ ‫اختصـاص تسـهیالت الزم جهـت رونـق و افزایـش تولیـد‬ ‫فـرش دسـتباف اسـتان را بـا همـکاری و همراهـی سـازمان‬ ‫صمـت اسـتان‪ ،‬مرکـز ملـی فـرش ایـران‪ ،‬سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی فـارس و دفتر هماهنگی اسـتانداری فـارس دنبال‬ ‫می کنیـم»‪ .‬خسـرو فروغـان در جلسـه کمیسـیون تخصصـی‬ ‫صـادرات‪ ،‬واردات و گمـرک ایـن اتـاق کـه بـا موضـوع بررسـی‬ ‫مسـائل و مشـکالت صادرکننـدگان فـرش دسـتباف اسـتان‬ ‫بـا حضـور اعضـای ان برگـزار شـد‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬فـرش یکـی از‬ ‫بخش هـای مهـم در هنـر‪ ،‬فرهنـگ‪ ،‬صنعت و اقتصـاد فارس‬ ‫و کشـور اسـت؛ به طوری که فرش ازجمله نشـان های تجاری‬ ‫کشـور ایران اسـت که در جهان معروف اسـت؛ اما متاسـفانه‬ ‫در بخـش فـرش کشـورمان معضالتـی وجـود دارد کـه هویـت‬ ‫فـرش ایرانـی را کمرنـگ کـرده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به قدمـت‬ ‫و ارزشـمندی صنعـت فـرش؛ به ویـژه فـرش دسـتباف در‬ ‫یسـت‬ ‫اسـتان فـارس افـزود‪« :‬فـارس یکـی از استان های ‬ ‫کـه از بیشـترین و متنوع تریـن و با کیفیت تریـن فرش هـا‬ ‫برخـوردار اسـت و به موجـب رونـق این صنعـت در سـال های‬ ‫بسـیاری در اسـتان‪ ،‬اشـتغال زایی خوبـی در این بخـش‬ ‫وجـود داشـت‪ ،‬امـا درحال حاضـر اشـتغال زایی دراین حـوزه‬ ‫دچـار کاهـش بسیار شـدیدی در اسـتان شـده اسـت»‪.‬‬ ‫فروغـان اظهـار داشـت‪« :‬یکـی از دالیـل کاهـش رونـد تولیـد‬ ‫و صـادرات فـرش در فـارس‪ ،‬وجـود تشـکل ها‪ ،‬اتحادیه هـا و‬ ‫متولیـان زیـاد در این بخـش اسـت کـه مـوازی کاری و تداخـل‬ ‫در تصمیم گیری هـا بـه یـک اسـیب دراین حـوزه تبدیـل‬ ‫فرمانداربیرجند‪:‬‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه فـرش‬ ‫یکـی از بخش هـای درامـدزا در صـادرات کشـور مـا بـوده و‬ ‫هم اینـک صـادرات این بخـش بـا مشـکالتی روبه ر وسـت‪،‬‬ ‫می تـوان از مشـکالت موجـود در صـادرات فـرش را بـه‬ ‫دسـت وپا گیر بودن بخشـنامه ها و قوانیـن‪ ،‬اخـذ مالیـات از‬ ‫فعالیت هـای قانونـی‪ ،‬عدم توجـه بـه کاالی قاچـاق در بـازار‬ ‫و نرسـیدن جایزه هـای صادراتـی بـه تولیـد و صادرکننـدگان‬ ‫واقعـی اشـاره کرد»‪ .‬فروغان ادامـه داد‪« :‬جبران مالیات های‬ ‫کاالهـای قاچـاق ازطریـق بازرگانـان شناسـنامه دار صـورت‬ ‫می گیـرد کـه هزینه هـای هنگفتـی متوجـه تجـار می شـود و‬ ‫همچنیـن مصوبـه هیئت وزیـران درخصـوص بازگشـت ارز‬ ‫در سـال ‪ 97‬موجـب شـده مقولـه صـادرات در کشـور قفـل‬ ‫شـود و واردات کاال ازطریـق قاچـاق کاال افزایـش یابـد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه در زنجیـره تامیـن‪ ،‬تولیـد‪ ،‬بافنـدگان تـا‬ ‫صـادرات فـرش اسـتان فـارس مشـکالت قابل توجهـی‬ ‫وجـود دارد عنـوان داشـت‪« :‬اسـتان فـارس دررونـد صنعـت‬ ‫فـرش در کشـور پیشر وسـت امـا عمـده تولیـدات فـرش ایـن‬ ‫اسـتان درنهایـت به نـام تولیـدات پایتخـت ثبـت می شـود و‬ ‫بودجـه و حمایت هـای دولتـی بـه بخش هـای دیگـر ارسـال‬ ‫می شـود»‪ .‬فروغـان بااشـاره به احصـای مشـکالت بخـش‬ ‫فـرش اسـتان تصریـح کـرد‪« :‬مـواردی ازجملـه مکاتبـه بـا‬ ‫اتحادیه تعاونی های تولیدی روسـتایی فرش اسـتان جهت‬ ‫معضلات بیمـه ای بافنـدگان و افزایـش درصـد بیمـه انـان‪،‬‬ ‫بررسـی و اختصـاص یارانـه حمـل هوایـی و زمینـی توسـط‬ ‫سـازمان توسـعه تجـارت و مرکـز ملـی فـرش ایـران‪ ،‬بررسـی‬ ‫هزینه های سـرباری جهت بافندگان فرش دسـتباف استان‬ ‫توسـط دسـتگاه های مرتبـط‪ ،‬بهره منـدی از ظرفیت هـای‬ ‫قانونـی موجـود در اسـتان ازجملـه کارگـروه رفـع موانـع تولیـد‬ ‫جهـت حـل موثـر مشـکالت در بخش هـای مختلـف اسـتان‪،‬‬ ‫ممنوع شـدن صـادرات رونـاس و پشـم جهـت تامیـن مـواد‬ ‫اولیـه در تولیـد فـرش دسـتباف داخـل را بـا هـدف کاهـش‬ ‫مشـکالت این بخـش دردسـت پیگیری داریـم»‪ .‬در ادامـه‬ ‫این جلسـه محمـد دانش نیـا (رئیـس اداره توسـعه تجـارت‬ ‫خارجـی سـازمان صمـت اسـتان فـارس) نیـز گفـت‪« :‬برخی از‬ ‫کاالهـا ازجملـه فـرش در اسـتان فارس مزیت هـای اقتصادی‬ ‫یکـه فـرش دسـتباف از‬ ‫اسـتان محسـوب می شـوند؛ به طور ‬ ‫دیربـاز دارای کاالی مزیـت دار فـارس بـوده اسـت و این رویـه‬ ‫ً‬ ‫همچنـان ادامـه دار خواهـد بـود و سـهم نسـبتا زیـادی در‬ ‫یسـت کـه‬ ‫اشـتغال اسـتان دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬فـرش‪ ،‬کاالی ‬ ‫هـم به صـورت متمرکـز و غیرمتمرکـز تولید می شـود امـا بازهم‬ ‫ً‬ ‫دراین زمینـه مشـکالتی وجود دارد که عمدتـا ان ها داخلی و‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫بین المللـی ازجملـه تحریم هـای بانک ‬ ‫مدیرکل تعاون مازندران خبر داد؛‬ ‫شرمنده سینما گران شدیم‬ ‫راه اندازی مرکز نواوری توسعه تعاونی ها در مازندران‬ ‫فرمانـدار بیرجنـد گفـت‪« :‬بسـیاری ازموارد مدنظـر مسـئوالن بـرای حمایـت از‬ ‫سـینما گران به علـت محدودیت هـای کرونایـی محقـق نشـده اسـت»‪ .‬علـی‬ ‫ناصـری در مراسـم گرامیداشـت روز سـینما بابیان اینکـه افرینـش هنـری روح‬ ‫و تـوان بـاالی ذهنـی را می طلبـد‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه بسـیاری ازموارد مدنظـر‬ ‫مسـئوالن به علـت محدودیت هـای موجـود محقـق نشـد و این مهـم باعـث‬ ‫ایجـاد شـرمندگی در برابـر هنرمنـدان شـده اسـت»‪ .‬فرمانـدار بیرجنـد افـزود‪:‬‬ ‫«اهمیـت هنـر بـر کسـی پوشـیده نیسـت و بـا شـیوع بیمـاری کرونـا سـینما و‬ ‫سـینما گران بیشـترین ضـرر مـادی و معنـوی را متحمـل شـده اند و خاطـرات‬ ‫این برهـه از تاریـخ‪ ،‬بـرای همـه مـردم تلـخ و نا گـوار اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫در گذشـته بـا خاموشـی سـالن ها‪ ،‬پـرده سـینما جانـی دوبـاره می گرفـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬سـینما مبتنی بـر داسـتان و قصـه اسـت و بیـان هـر رویـداد سـینمایی‬ ‫به صـورت قصـه باعـث جـذب مخاطـب می شـود»‪ .‬ناصـری گفـت‪« :‬سـینما‬ ‫به عنوان یک هنر جمعی می تواند بر خالقیت نوجوانان و جوانان با انتخاب‬ ‫یـک قصـه خوب تاثیر فراوان داشـته باشـد؛ چرا که سـینما خالصـه ای از همه‬ ‫هنرهاسـت»‪ .‬فرماندار بیرجند بابیان اینکه موسسـات اموزشـی و سـینمایی‬ ‫می تواننـد دنیـای خالقانـه را در اذهـان جوانـان و ‪ ...‬ایجـاد کننـد‪ ،‬ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد؛ بـا وجـود مشـکالت پیش رو‪ ،‬سـینما و سـینما گران از تنگناها‬ ‫به بهترین نحـو عبـور کننـد‪ .‬به گفتـه ناصـری‪ ،‬عدم موفقیـت در ابـراز واقعیـات‬ ‫از زبـان ادبیـات بـا ا کـران فیلـم نشـان از ضعـف داسـتان یـا مشـکل هنرمندان‬ ‫سـینما دارد؛ چرا کـه روایـت داسـتان خـوب باعـث جـذب مخاطب می شـود‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد با تزریق وا کسیناسـیون سـینماها هم مانند گذشـته‬ ‫رونـق گرفتـه و هنرمنـدان و سـینما گران بتواننـد اثـار خـود را بـه مرحلـه عرضه‬ ‫مخاطبـان قـرار دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫سایه کمبود ‪ ۴۸۰‬کالس درس بر ماه مهر‬ ‫مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز‬ ‫مـدارس خراسـان جنوبـی از کمبـود‬ ‫‪ ۴۸۰‬کالس درس در خراسـان جنوبـی‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬عمـده مشـکل‬ ‫کمبـود فضـای اموزشـی اسـتان‬ ‫مربـوط بـه مسـا کن مهـر به خصـوص‬ ‫در مرکـز اسـتان اسـت»‪ .‬محمـود‬ ‫چاوشـان در حاشـیه مراسـم انعقـاد‬ ‫تفاهم نامـه فی مابیـن سـازمان توسـعه‬ ‫و تجهیـز مـدارس و سـازمان بسـیج سـازندگی اسـتان بـا هـدف ایجـاد قـرارگاه‬ ‫جهادگـران مدرسه سـاز درجهـت رفـع کمبودهـای زیرسـاختی فضاهـای‬ ‫اموزشـی و پرورشـی مناطـق محـروم اظهار کـرد‪« :‬درراسـتای کاهش نیازهای‬ ‫اموزش وپرورش در بحث تجهیز و احداث مدارس تکلیف داریم که از تمامی‬ ‫ظرفیت هـای اسـتان اسـتفاده کنیـم کـه گروه هـای جهـادی نیـز جـزو همیـن‬ ‫ظرفیت ها محسـوب می شـود»‪ .‬مدیرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیز مدارس‬ ‫خراسان جنوبی بابیان اینکه امسال با تشکیل گروه های جهادی تخصصی‬ ‫سـرعت مرمت و احداث فضا های اموزش نسـبت به قبل بیشـتر خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬از ابتدای سـال ‪ ۹۹‬در بحث حذف مدارس کانکسـی و غیراسـتاندارد‬ ‫‪ ۳۳‬مدرسـه بـا ‪ ۵۸‬کالس درس را در دسـتورکار قـرار دادیـم کـه تا کنـون‬ ‫‪۹۰‬درصـد ایـن فضاهـای اموزشـی بـا همـکاری گروه هـای جهـادی حـذف و‬ ‫فضای استاندارد جایگزین شد»‪ .‬چاوشان بااشاره به اینکه خراسان جنوبی‬ ‫با دارا بودن سرانه فضای اموزشی حدود هفت مترمربع در رتبه پنجم میزان‬ ‫سـرانه کشـور و باالتـر از میانگیـن فضـای اموزشـی کشـور یعنـی ‪ ۵.۳‬قـرار دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪« :‬استاندارد فضای اموزشی در کشور نیز ‪ ۸.۲‬مترمربع به ازای هر‬ ‫دانش امـوز اسـت»‪ .‬وی بابیـان سـرانه پائیـن فضای اموزشـی در مسـا کن مهر‬ ‫اسـتان‪ ،‬ادامه داد‪« :‬مهم ترین مشـکل ما درزمینه کمبود فضاهای اموزشـی‬ ‫در مسا کن مهر به خصوص مرکز استان با سرانه حدود چهار مترمربع به ازای‬ ‫هـر دانش امـوز اسـت»‪ .‬مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مدارس خراسـان‬ ‫جنوبـی از کمبـود ‪ ۴۸۰‬کالس درس در سـطح اسـتان خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«امیدواریـم بـا کمـک خیـران و ظرفیت هـای اسـتانی بتوانیـم هر چه سـریع تر‬ ‫ایـن کمبـود فضـای اموزشـی را جبـران کنیـم»‪.‬‬ ‫دبیـــر اجرایـــی خانـــه کارگـــر تشـــکیالت‬ ‫شهرســـتان ری از وزیـــر تعـــاون و کار‬ ‫دولـــت ســـیزدهم خواســـت تعامـــل خـــود‬ ‫را بـــا تشـــکل های کارگـــری و بازنشســـتگان‬ ‫افزایـــش دهـــد‪ .‬علی ترکاشـــوند گفـــت‪« :‬از‬ ‫ایشـــان انتظـــار مـــی رود کـــه در ســـفر بـــه‬ ‫اســـتان ها دیـــدار بـــا تشـــکل های کارگـــری‬ ‫و بازنشســـتگان را در اولویـــت برنامه هـــای‬ ‫خـــود قرار دهـــد؛ این گونه رفتارها موجب گالیه هایی می شـــود که می تواند‬ ‫تعامـــات میـــان دوطـــرف را زیرســـوال ببـــرد»‪ .‬ترکاشـــوند افـــزود‪« :‬ا گرچ ــه‬ ‫فقـــط یک مـــاه از اغاز بـــه کار دولت ســـیزدهم گذشـــته‪ ،‬اما انتظـــار مراجع و‬ ‫نماینـــدگان کارگـــری از وزیـــر محتـــرم تعـــاون و کار این اســـت که برنامه ه ــا‬ ‫و دورنمـــای ایـــن وزارتخانـــه معظم بـــرای جامعـــه کارگری و پیشکســـوتان‬ ‫مشـــخص و اعالم شـــود»‪ .‬این نماینده کارگری گفت‪« :‬در ســـال های اخیر‬ ‫روزگار ســـختی بـــر زحمتکشـــان عرصه هـــای تولیـــد و خودکفایـــی تحمی ــل‬ ‫شـــد و امـــروز بـــا ســـیلی صورتمـــان را ســـرخ نگـــه داشـــته ایم»‪ .‬ترکاش ــوند‬ ‫گفـــت‪« :‬صحبت هـــای دکتر رئیســـی موجب امیدواری اقشـــار اســـیب پذیر‬ ‫می شـــود؛ اما ســـفره کارگران و بازنشســـتگان را که می بینیم؛ نگـــران اینده‬ ‫می شـــویم»‪ .‬او گفـــت‪« :‬اعتمـــاد کارگران و بازنشســـتگان بـــه صحبت های‬ ‫مســـئوالن ضعیـــف شـــده و ســـخت می شـــود از مـــردم خواســـت کـــه مثل‬ ‫گذشـــته مشـــکالت را تحمـــل و صبـــور باشـــند»‪ .‬ترکاشـــوند از وضعی ــت‬ ‫بســـیارنا گوار بازنشســـتگان انتقـــاد کـــرد و گفـــت‪« :‬روا نیســـت کـــه بع ــد از‬ ‫‪ ۳۰‬ســـال زحمت کشـــیدن بـــرای اعتالی کشـــور‪ ،‬حـــاال یک زندگی س ــخت‬ ‫داشـــته باشـــند و مســـئوالن محتـــرم هـــم بگوینـــد که درســـت می شـــود»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون مازن ــدران با اش ــاره به‬ ‫راه اندازی مرکز نواوری و توسعه تعاونی ها در‬ ‫اســـتان‪ ،‬بازاریابی و رقابت را از جمله اهداف‬ ‫ذکر ک ــرد‪ .‬کام ــران اصغ ــری با اش ــاره به لزوم‬ ‫حمای ــت از واحده ــای تعاون ــی مش ــکل دار‬ ‫گف ــت‪« :‬تعاونی های ــی ک ــه درزمین ــه اعتبار‬ ‫مش ــکل دارن ــد می توانن ــد ازطری ــق بان ــک‬ ‫تع ــاون اق ــدام کنن ــد»‪ .‬وی با عنوان اینک ــه‬ ‫بـــرای کارافرینـــی باید به طر ح هـــای تعاونی‬ ‫توج ــه کنی ــم‪ ،‬گف ــت‪« :‬در قال ــب تعاون ــی‬ ‫بو کارهای خ ــرد رون ــق‬ ‫می توان ــد ب ــه کسـ ـ ‬ ‫بخش ــید و برنامه های خوبی برای توس ــعه‬ ‫تعاونی هـــا در دوره کنونـــی وزارت تعـــاون‬ ‫وجـــود دارد»‪ .‬وی با اشـــاره به معرفـــی ‪۱۶‬‬ ‫تعاونی برتر در اســـتان گفـــت‪« :‬تعاونی های‬ ‫مازنـــدران می تواننـــد به ســـهم ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫در ح ــوزه اقتص ــاد دس ــت یابن ــد»‪ .‬اصغری‬ ‫با اش ــاره به اینکه اص ــل خصوصی س ــازی‬ ‫خ ــوب اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬متاس ــفانه در اج ــرا‬ ‫نتوانس ــتیم به خوب ــی ای ــن اص ــل را ایف ــا‬ ‫و اج ــرا کنی ــم و ا گ ــر خصوصی س ــازی ها‬ ‫ب ــه تعاونی ه ــا وا گ ــذار می ش ــود‪ ،‬موف ــق‬ ‫می ش ــدیم»‪ .‬وی به راه ان ــدازی مرکز نواوری‬ ‫توس ــعه تعاونی ه ــا ب ــرای اولی ــن در اس ــتان‬ ‫خب ــر داد و گف ــت‪« :‬یکی از اهداف‪ ،‬توس ــعه‬ ‫تعاونی ه ــای موج ــود در اس ــتان ب هش ــمار‬ ‫می رود»‪ .‬مدیرکل تعاون مازندران‪ ،‬توس ــعه‬ ‫تعاونی ه ــای نوبنی ــان‪ ،‬بستر س ــازی ب ــرای‬ ‫ارتق ــای کیفی ــت تعاونی ه ــای موج ــود‪،‬‬ ‫گ ــذر از رویکرده ــای س ــنتی را از دیگ ــر‬ ‫اه ــداف مرک ــز ن ــواوری بی ــان ک ــرد و گف ــت‪:‬‬ ‫«ورود ب ــه بازاره ــای بین الملل ــی از دیگ ــر‬ ‫اهداف است»‪.‬‬ ‫در جلسه کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و حقوقی شورای شهر رشت مطرح شد؛‬ ‫تمرکز روی قراردادها درجهت حفظ منافع و مصالح شهری‬ ‫منا محمدی‬ ‫ششـمین جلسـه کمیسـیون برنامـه‪ ،‬بودجـه و حقوقـی‬ ‫شـورای اسلامی شـهر رشـت‪ ،‬برگـزار شـد و در ابتـدای جلسـه‬ ‫سـید شـمس شـفیعی (رئیـس کمیسـیون برنامـه‪ ،‬بودجـه‬ ‫و حقوقـی شـورای اسلامی شـهر رشـت) ضمـن خیرمقـدم‬ ‫بـه حاضریـن در جلسـه اظهـار داشـت‪« :‬جهـت حفـظ‬ ‫منافـع و مصالـح شـهری و شـهروندی و رعایـت حقـوق‬ ‫بیت المـال موظفیـم روی قراردادهـا تمرکـز بیشـتری داشـته‬ ‫باشـیم تـا بـه منافـع شـهرداری اسـیبی نرسـد»‪ .‬در ادامـه‬ ‫جلسـه و درخصـوص بررسـی الیحـه پرداخـت غرامـت ملـک‬ ‫یوسـفی پور پـس از توضیحـات ارائه شـده توسـط مدیـر‬ ‫مربوطـه از حـوزه املا ک و حقوقـی شـهرداری مقـرر شـد بـا‬ ‫صاحب ملـک به منظـور تهاتـر بـا واحـدی در مسـکن مهـر‬ ‫مذا کره شـود‪ .‬همچنین درخصوص الیحه پرداخت غرامت‬ ‫خانـواده داودی و جنانـی پـس از توضیحـات مدیـر مربوطـه‬ ‫از شـهرداری و بحـث و بررسـی های الزم از جانـب اعضـای‬ ‫کمیسـیون مقـرر شـد از ملـک مذکـور کارشناسـی مجـدد‬ ‫به عمـل امـده و نیـز طـی نامـه ای از جانـب دبیـر کمیسـیون‪،‬‬ ‫کل پرونـده تملـک به همـراه مسـتندات جهـت مطالعـه بـه‬ ‫شـورا ارسـال شـود و نیـز درخصـوص الیحـه تخصیـص اعتبـار‬ ‫جهـت تکمیـل و تجهیـز دو سـوله بهزیسـتی جهـت افزایـش‬ ‫مرکز ماده ‪ ۱۶‬پس از ارائه توضیحات از جانب رئیس سازمان‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری و بحـث و بررسـی های‬ ‫صورت گرفتـه از جانـب اعضای شـورا و باتوجه به اینکه کمک‬ ‫بـه معتادیـن متجاهـر درخصـوص مرکـز مـاده ‪ ۱۶‬رسـالت‬ ‫قانونـی تمامـی شهرداری ها سـت و تمامـی شـهرداری های‬ ‫سـطح اسـتان موظـف بـه پرداخـت ‪۱۰‬درصـد خـود هسـتند‪،‬‬ ‫مقـرر شـد باتوج هبـه محدودیت هـای مالـی شـهرداری و نیـز‬ ‫یبـر تخصیـص ‪۱۰‬درصـد از بودجـه‬ ‫مصوبـه قبلـی شـورا مبن ‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی جهت کمک به مرکز مـاده ‪،۱۶‬‬ ‫کمـک بـه این مرکـز کما فی سـابق ادامـه یافتـه و درصورت نیاز‬ ‫و به منظـور ارائـه توضیحـات تکمیلـی از نماینـده اداره کل‬ ‫دادگسـتری دعـوت به عمـل امـده تـا بـا ارائـه مسـتندات و‬ ‫به جهـت اسـتمزاج نتیجـه بااسـتنادبه قانـون و ارجـاع بـه‬ ‫کارشـناس‪ ،‬معیـن شـود کـه اجـرای این الیحـه بـا فرمـت‬ ‫ذکرشـده‪ ،‬خـارج از تـوان بودجـه ای شهرداری سـت؛ و‬ ‫همچنیـن مقـرر شـد طـی هماهنگی هـای به عمل امـده و‬ ‫به منظـور اشـراف بیشـتر نماینـدگان مـردم رشـت در شـورای‬ ‫اسلامی شـهر بـه امـور مربوطـه‪ ،‬بازدیـدی از مرکـز مذکـور بـا‬ ‫حضـور اعضـای کمیسـیون و شـورا صورت پذیـرد‪ .‬همچنین‬ ‫در بخـش پایانـی جلسـه و به منظـور تامیـن مقـدار قیـر‬ ‫موردنیـاز سـازمان عمـران کـه حـدود ‪10‬سـال‪ ،‬سـازمان در‬ ‫تامیـن ان بـا مشـکل مواجـه اسـت و پیـرو مکاتبـه عاشـری‬ ‫(عضـو شـورا) بـا ریاسـت شـورا پیشـنهاد شـد درصـورت‬ ‫مغایرنبـودن نفـس عمـل بـا ضوابـط خزانـه داری کل‪،‬‬ ‫چهاردرصـد از مبالـغ فیش هـای صـادره‪ ،‬در مناطق پنج گانه‬ ‫و در حسـابی جدا گانه به منظور خرید نقدی قیر بلوکه شـود‬ ‫که مقرر شـد پس از کارشناسـی های الزم در کمیسـیون های‬ ‫تخصصـی درخصـوص ان اعالم نظـر شـود‪.‬‬ ‫انجام ‪ 310‬کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی شهری و روستایی در کردستان‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مدیر عامـل شـرکت گاز اسـتان کردسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای امسـال تـا پایـان مردادمـاه‬ ‫بیـش از ‪ 310‬کیلومتـر شـبکه گاز طبیعـی‬ ‫دراین اسـتان بـه شـبکه سراسـری گاز‬ ‫متصـل شـده اسـت»‪ .‬احمـد فعل هگـری‬ ‫با اشـاره به اینکه از ابتـدای امسـال بیـش از‬ ‫‪ 310‬هزار متـر شـبکه گاز طبیعـی بـه شـبکه‬ ‫سراسـری گاز متصـل شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«بـا احتسـاب این میـزان شـبکه گذاری در‬ ‫سـطح اسـتان‪ ،‬میـزان شـبکه توزیـع گاز‬ ‫طبیعـی از بـدو تاسـیس تـا پایـان مردادمـاه‬ ‫بـه بیـش از ‪ 11‬هـزار و ‪ 755‬کیلومتـر رسـیده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی شـبکه گذاری گاز طبیعـی در‬ ‫مناطـق کوهسـتانی ‪ ،‬صخـره ای و شـیب دار‬ ‫را بسیاردشـوار توصیـف کـرد و افـزود‪« :‬در‬ ‫مناطـق جنوبـی و غربـی اسـتان به واسـطه‬ ‫کوهسـتانی بودن منطقـه و پرا کندگـی‬ ‫ً‬ ‫روسـتاها شـبکه گذاری گاز طبیعـی بعضـا‬ ‫بـا دشـواری هایی زیـادی همـراه اسـت کـه‬ ‫هـم هزینـه و هـم زمـان اجـرای پروژه هـا را‬ ‫یکـه در‬ ‫تحت تاثیـر قـرار می دهـد؛ به نحو ‬ ‫برخـی نقـاط به منظور جابه جایـی لوله های‬ ‫گاز به وسـیله کارگـران و بـا اسـتفاده از‬ ‫حمـل دسـتی و بـا مشـقت فـراوان جابه جـا‬ ‫می گردنـد»‪ .‬مدیر عامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫کردسـتان بیـان کـرد‪« :‬گاهی اوقـات به علـت‬ ‫سـنگی بودن زمیـن مسـیر حفـاری ‪ ،‬امـکان‬ ‫تهیـه خـا ک سـرندی بـرای زیـر و روی‬ ‫لوله های گاز امکان پذیر نبوده و خا ک مورد‬ ‫از کیلومترهـا دورتـر حمـل می شـود و گاهـی‬ ‫مسـیر لوله گـذاری در داخـل روسـتاها ان قـدر‬ ‫باریـک و صعب العبـور اسـت کـه بـا اسـتفاده‬ ‫گونـی و حمـل کولـی خـا ک مورد نیـاز تهیـه‬ ‫می شـود»‪ .‬فعل هگـری تصریـح کـرد‪« :‬ضریـب‬ ‫نفـوذ گاز طبیعـی در جمعیـت شـهری‬ ‫‪ 100‬درصد و در جمعیت روسـتای نودوشـش‬ ‫و نیم درصـد اسـت و تـا پایـان امسـال نیـز‬ ‫بـا بهر هبـرداری از ‪ 125‬روسـتای دیگـر همـه‬ ‫روسـتاهای بـاالی ‪ 20‬خانـوار از نعمـت گاز‬ ‫طبیعی بهره مند خواهند شـد»‪ .‬مدیر عامل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان کردسـتان در پایـان‬ ‫سـخنانش یـاداور شـد‪« :‬در مرداد ماه‪ ،‬حجم‬ ‫شـبکه گذاری ‪73‬هزار متـر بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫فرهنگ؛ زیربنای استقالل کشور‬ ‫امام جمعـــه شـــهرری گفـــت‪« :‬فرهنـــگ‪ ،‬قـــدرت نظامـــی و اقتصاد س ــالم‬ ‫ســـه اصل مهم و نقش افرین در شـــکل گیری اســـتقالل کشـــورها ب هش ــمار‬ ‫مـــی رود و در این بیـــن موضـــوع فرهنـــگ به عنـــوان مهم تریـــن عنص ــر و‬ ‫زیربنای اســـتقالل مطرح اســـت»‪ .‬حجت االســـام ســـید علی شاهچراغی‬ ‫با اشـــاره به حدیث گهرباری از رســـول بزرگوار اســـام (ص) افزود‪« :‬خداوند‬ ‫ســـه نوع صـــدا را مورد توجـــه قرار می دهـــد؛ اول صدای کفـــش رزمنده ای‬ ‫کـــه در راه خـــدا مجاهـــدت می کنـــد؛ دوم صـــدای نـــگارش قلـــم عال ــم و‬ ‫دانشـــمند و ســـوم نیـــز صدای چـــرخ صنعت و تولید اســـت کـــه همه این‬ ‫ً‬ ‫صداهـــا مســـتقیما بـــه خـــدا می رســـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه که اســـتقالل‬ ‫هـــر کشـــوری بر ســـه پایـــه اســـتوار اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬مـــا نیـــز ا گـــر بخواهیم‬ ‫مســـتقل بمانیـــم‪ ،‬بایـــد بـــه این ســـه رکـــن توجـــه ویژه داشـــته باشـــیم»‪.‬‬ ‫امام جمعـــه شـــهرری خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬ا گر این ســـه مورد قوی باش ــد و‬ ‫پیوند محکمی با هم داشـــته باشـــند اســـتقالل کاملی خواهیم داشت»‪.‬‬ ‫رئیـــس شـــورای فرهنـــگ عمومـــی شهرســـتان ری اضافـــه کـــرد‪« :‬اقتصاد‬ ‫کشـــور‪ ،‬امـــر مهمی ســـت و انتظـــار مـــی رود کـــه این جلســـات‪ ،‬زمینـ ـه ای‬ ‫باشـــد کـــه عملیاتی شـــدن اقتصـــاد مقاومتی با دقت و ســـرعت بیشـــتری‬ ‫پیگیـــری شـــود تـــا وضعیت معیشـــت مـــردم بهبـــود یابـــد»‪ .‬شـــاهچراغی‬ ‫یـــاداور شـــد‪« :‬باوجـــود امکانات زیـــاد‪ ،‬موانعی هـــم وجود دارد کـــه با رفع‬ ‫ایـــن مشـــکالت‪ ،‬امنیـــت قـــوی‪ ،‬پیشـــرفت علمـــی و ملتـــی بـــه دوراز فق ــر‬ ‫خواهیم داشت»‪.‬‬ ‫رفع مشکل قطعی اب در فیروزاباد‬ ‫سرپرســـت معاونـــت بهره بـــرداری و توســـعه ابفـــا منطقـــه ‪ ۶‬تهـــران گفت‪:‬‬ ‫«عملیـــات ترمیـــم شکســـتگی خـــط انتقـــال اب ‪ 400‬میلی متری روس ــتای‬ ‫فیروزاباد شهرســـتان ری پس از ‪ ۴۸‬ســـاعت تالش مداوم و خستگی ناپذیر‬ ‫در دو مرحلـــه بـــا موفقیـــت انجـــام پذیرفـــت»‪ .‬به گـــزارش فـــارس؛ حس ــین‬ ‫نامـــداری اظهـــار کـــرد‪« :‬خـــط لولـــه انتقـــال اب ‪ ۴۰۰‬میلی متـــری روس ــتای‬ ‫فیروزابـــاد شهرســـتان ری به دلیـــل هم جـــواری بـــا قنـــات فعـــال قلعه ن ــو و‬ ‫رســـوخ اب زمین هـــای کشـــاورزی کـــه موجـــب شســـتن خا ک هـــای زیر و‬ ‫اطراف ان شـــده بود دچار شکســـتگی و نشـــتی شـــدید اب شـــد که این امر‬ ‫موجـــب افت فشـــار چند ســـاعته در شـــبکه توزیـــع و قطعی اب مشـــترکان‬ ‫فیروزابـــاد شـــد»‪ .‬وی گفـــت‪« :‬گـــروه امـــداد و عملیـــات ابفای شـــهرری در‬ ‫همـــان ســـاعات نخســـت اعـــام و دریافـــت گـــزارش حادثـــه به ســـرعت در‬ ‫محـــل حادثـــه حاضـــر شـــدند و درابتدا بـــا مانور خطـــوط موجـــود‪ ،‬تنظیم‬ ‫شـــیر خط هـــا و اســـتقرار تانکرهـــای اب رســـانی مشـــکل قطع کامـــل اب را‬ ‫رفـــع و هم زمـــان ا کیپ هـــای عملیاتـــی بـــا همـــکاری دهیـــاری و شـــورای‬ ‫اســـامی فیروزابـــاد بسترســـازی موردنیـــاز را در محـــل حادثه بـــرای تعمیر‬ ‫محل شکســـتگی و بهره برداری مجـــدد از خط انتقـــال اب فراهم کردند»‪.‬‬ ‫سرپرســـت معاونت بهره بـــرداری و توســـعه ابفا منطقه ‪ ۶‬تهران با اشـــاره به‬ ‫ســـختی های اجرای عملیات تعمیـــر و نگهداری این خـــط انتقال به دلیل‬ ‫میـــزان باالی اســـیب وارده بـــه لوله و عمق و گســـتره فرونشســـت زمین در‬ ‫محـــل حادثـــه‪ ،‬افـــزود‪« :‬در مرحلـــه دوم عملیـــات تعمیر و رفع شکســـتگی‬ ‫ایـــن خـــط لوله‪ ،‬پـــس از ‪ ۱۲‬ســـاعت کار و تـــاش مـــداوم و خســـتگی ناپذیر‬ ‫گروه هـــای امـــدادی و عملیاتـــی به پایـــان رســـید و ایـــن خـــط دوبـــاره وارد‬ ‫مـــدار بهره بـــرداری شـــد»‪ .‬نامـــداری درپایان ضمـــن قدردانـــی از همکاری‬ ‫صمیمانـــه دهیـــار و شـــورای اســـامی روســـتای فیروزاباد و همـــت و تالش‬ ‫تیـــم اجرایی و همـــکاران معاونـــت بهره برداری و توســـعه اب شـــرکت و نیز‬ ‫امـــداد و بهره بـــرداری ابفـــای شـــهرری در اجـــرای ایـــن عملیـــات‪ ،‬از مردم‬ ‫شـــریف فیروزاباد شهرســـتان ری به دلیل مشـــکالت پیش امده در پی بروز‬ ‫ایـــن حادثـــه پیش بینی نشـــده و اختـــال چند ســـاعته در شـــبکه تامین و‬ ‫توزیـــع اب عذرخواهـــی کرد‪.‬‬ ‫توزیع ‪ 36‬تن انواع کود شیمیایی‬ ‫‪ 36‬تـــن انـــواع کـــود شـــیمیایی در شهرســـتان ری توزیـــع شـــد‪ .‬به گـــزارش‬ ‫روابط عمومـــی شـــرکت خدمات حمایتی کشـــاورزی اســـتان تهـــران؛ مدیر‬ ‫انبارهای شـــرکت خدمات حمایتی کشـــاورزی اســـتان تهـــران از توزیع ‪36‬‬ ‫تن کود شـــیمیایی از نوع سوپرفســـفات تریپل و ســـولفات پتاسیم گرانوله‬ ‫در شهرســـتان ری در یک ماهـــه اخیـــر خبـــر داد‪ .‬مهندس میرزایـــی افزود‪:‬‬ ‫«کود تامین شـــده توســـط شـــرکت خدمـــات حمایتـــی کشـــاورزی ازطریق‬ ‫کارگـــزاران توزیـــع بخـــش خصوصـــی تحت پوشـــش در بیـــن کشـــاورزان‬ ‫متقاضـــی در ســـطح شهرســـتان ری توزیع شـــد»‪.‬‬ ‫در پی تخصیص اعتبار فرمانداری ری صورت می گیرد؛‬ ‫اجرایی شدن درخواست سا کنان شهرک گلستان‬ ‫شـــهردار منطقـــه ‪ ۲۰‬تهـــران ‪ -‬شـــهرری بابیان اینکه درخواســـت ســـا کنان‬ ‫شـــهرک گلســـتان بـــا تخصیـــص اعتبـــار فرمانـــداری ری اجرایی می ش ــود‪،‬‬ ‫گفـــت‪« :‬از اعتبارات روســـتاهای فاقد دهیاری به توســـعه و حل مشـــکالت‬ ‫شـــهروندان ایـــن شـــهرک در محلـــه عالئیـــن اختصـــاص داده می شـــود»‪.‬‬ ‫فرهـــاد افشـــار در جلســـه رســـیدگی به درخواســـت های ســـا کنان شـــهرک‬ ‫گلســـتان این منطقـــه‪ ،‬با بیان اینکـــه به منظـــور رســـیدگی و رفع مشـــکالت‬ ‫عالوه بـــر تشـــکیل جلســـات اختصاصـــی بـــا اهالی این شـــهرک‪ ،‬جلس ــات‬ ‫متعددی با حضور نماینده مجلس شـــورای اســـامی‪ ،‬عضو شـــورای شهر‪،‬‬ ‫فرمانده ســـابق شـــهرری تشـــکیل شـــد‪ ،‬اظهار کـــرد‪« :‬با توجه بـــه جمعیت‬ ‫زیاد ســـا کن این مجموعه رســـیدگی به مشـــکالت ان ها نیازمند توجه ویژه‬ ‫اســـت و بـــا اعتبـــارات جـــاری شـــهرداری این منطقـــه نمی توان مشـــکالت‬ ‫ان هـــا را برطـــرف کـــرد و نیازمنـــد اعتبـــارات ویـــژه اســـت»‪ .‬ایـــن مس ــئول‬ ‫با اشـــاره به مشـــکالت محلـــه عالئیـــن و ســـرانه های پائیـــن شـــهرک های‬ ‫ایـــن محلـــه ازجمله گلســـتان افـــزود‪« :‬با بررســـی ســـوابق شهرســـازی این‬ ‫شـــهرک از جمله ارتفاع نامناســـب ســـاختمان ها‪ ،‬ترا کـــم جمعیتی و برخی‬ ‫معضـــات موجـــود‪ ،‬ارزش افـــزوده این شـــهرک رشـــدی نداشـــته اســـت»‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪« :‬به دلیـــل برخـــی مشـــکالت اجتماعـــی و اقتصـــادی ســـا کنان‬ ‫این شـــهرک‪ ،‬مســـئولیت اجتماعـــی مدیریت شـــهری این منطقـــه ایجاب‬ ‫می کنـــد تـــا عالوه بـــر رفع معضـــات شـــهری این شـــهرک در راســـتای ارتقاء‬ ‫فرهنـــگ شـــهروندی تالش شـــود»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬شهریور ‪ 1400‬شماره‪2319‬‬ ‫ُ‬ ‫تزریق ‪1.5‬میلیون دز وا کسن کرونا در مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬معـاون بهداشـتی‬ ‫علوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪« :‬تا کنـون‬ ‫ُ‬ ‫‪۵۳۰‬هـزاردز وا کسـن کرونـا در‬ ‫یک میلیـون و‬ ‫اسـتان تزریـق شـد و ‪۴۵‬درصـد جمعیـت‬ ‫ی‪ ۱۸‬سـال ُدز اول را دریافـت کردنـد»‪.‬‬ ‫باال ‬ ‫ابوالقاسـم اویـس بابیان اینکـه مازنـدران از‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی خارج شد و شهرهای‬ ‫اسـتان دارای وضعیـت نارنجـی و زرد هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬وضعیـت بسـتری‬ ‫و مراجعـه ناشـی از بیمـاری و فوتی هـای کرونایـی کاهـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه انتظـار داریـم طـی هفتـه جـاری و اینـده میـزان فوتی هـا نیـز‬ ‫کاهـش یابـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬پس ازمدت هـا کـه بـا شـدت بـاالی بسـتری و‬ ‫بیمـاری مواجـه بودیـم‪ ،‬رونـد ابتلا کاهـش یافـت؛ امـا متاسـفانه همچنـان‬ ‫شـاهد کم توجهـی بـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی هسـتیم»‪ .‬اویـس‬ ‫دربـاره وضعیـت وا کسیناسـیون در اسـتان بااظهاراینکـه وضعیت رشـد یافته‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪۶۱۰‬هـزاردز دوم وا کسـن‬ ‫‪۹۲۷‬هـزاردز مرحلـه اول و‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تا کنـون‬ ‫ُ‬ ‫ی‪ ۱۸‬سـال دز اول را دریافـت کردنـد»‪.‬‬ ‫تزریـق شـد کـه ‪۴۵‬درصـد جمعیـت باال ‬ ‫معاون بهداشـتی علوم پزشـکی مازندران گفت‪« :‬همه همکاران تالش دارند‬ ‫َ‬ ‫‪۱۰۰‬هزارتـن وا کسـن تزریـق کنیـم و امیدواریـم ظرفیـت دو ماه اینـده‬ ‫تـا روزانـه‬ ‫وا کسـن گروه هـای هـدف بـه پایـان برسـد»‪.‬‬ ‫‪۳۹‬میلیون دالر؛ صادرات سیستان وبلوچستان به پا کستان‬ ‫سـیامک نرماشـیری‪ /‬رئیـس سـازمان صمـت‬ ‫سیستان وبلوچسـتان گفـت‪« :‬میـزان کل‬ ‫صـادرات اسـتان از گمـرکات و بازارچه هـای‬ ‫مـرزی بـه کشـور پا کسـتان طـی پنج ماهـه‬ ‫سـال جـاری بـه ارزش ‪۳۹‬میلیـون و ‪۳۹۲‬هـزار‬ ‫و ‪ ۶۸۹‬دالر اسـت»‪ .‬داوود شـهرکی اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬طـی پنج ماهـه سـال جـاری کل‬ ‫صـادرات اسـتان از گمـرکات و بازارچه هـای مـرزی بـدون احتسـاب منطقـه‬ ‫ازاد چابهـار وزن ‪۳۶۱‬هـزار و ‪ ُ ۴۹۸‬تـن و ارزش ‪۵۱‬میلیـون و ‪۱۴۵‬هـزار و ‪ ۳۰۸‬دالر‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان صمـت سیستان وبلوچسـتان ادامـه داد‪« :‬صـادرات‬ ‫از گمـرکات ‪۵۱‬میلیـون و ‪۹۸‬هـزار و ‪ ۲۴۸‬دالر و از بازارچه هـای مـرزی ‪۴۷‬هـزار‬ ‫و ‪ ۶۰‬دالر انجـام شـده اسـت»‪ .‬شـهرکی گفـت‪۹۶« :‬درصـد صـادرات از گمـرکات‬ ‫و فقـط دودرصـد از بازارچه هـای مـرزی انجام شـده اسـت»‪ .‬مدیرکل سـازمان‬ ‫صمـت سیستان وبلوچسـتان تصریـح کـرد‪« :‬مصالـح سـاختمانی (سـیمان)‪،‬‬ ‫میـوه‪ ،‬نخـود خـام‪ ،‬گاز‪ ،‬گوگـرد‪ ،‬خرمـا و صیفی جـات‪ ،‬پـودر لباسشـویی‪ ،‬قیـر‪،‬‬ ‫ی به کشورهای‬ ‫محصوالت سـرامیکی‪ ،‬کیسـه پالسـتیکی عمده اقالم صادرات ‬ ‫پا کسـتان‪ ،‬افغانسـتان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کویت‪ ،‬امارات و سـایر کشورهاسـت»‪ .‬شـهرکی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬کل صـادرات اسـتان از گمـرکات و بازارچه هـای مـرزی بـه کشـور‬ ‫پا کسـتان طـی پنج ماهـه سـال جـاری بـه ارزش ‪۳۹‬میلیـون و ‪۳۹۲‬هـزار و‬ ‫‪ ۶۸۹‬دالر اسـت»‪ .‬وی عمـده کاالهـای صادراتـی به کشـور پا کسـتان را مصالح‬ ‫سـاختمانی (سـیمان)‪ ،‬گاز‪ ،‬گوگـرد‪ ،‬خرمـا‪ ،‬کاشـی و سـرامیک اعلام کـرد‪.‬‬ ‫مدیرکل سازمان صمت درخاتمه یاداور شد‪« :‬کل صادرات استان از گمرکات‬ ‫و بازارچه های مرزی به کشـور افغانسـتان طی پنج ماهه سـال جاری به ارزش‬ ‫یک میلیـون و ‪۶۴۸‬هـزار و ‪ ۳۴۶‬دالر اسـت و عمـده کاالهـای صادراتـی شـامل‬ ‫مصالـح سـاختمانی (سـیمان)‪ ،‬سـیب درختی‪ ،‬کاشـی و سـرامیک اسـت»‪.‬‬ ‫تو درمان‬ ‫تجلیل ابفای اصفهان از کادر بهداش ‬ ‫ایجاد ‪ ۱۳۰۰‬فرصت شغلی برای مددجویان‬ ‫رئیس اداره اموزش وپرورش استثنایی مازندران خبر داد؛‬ ‫کمبود ‪ ۲۱۷‬نیروی اموزشی‬ ‫شو پرورش استثنایی مازندران‬ ‫در اموز ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیس اداره اموزش وپرورش استثنایی‬ ‫مازندران تامین نیروی اموزشی مورد نیاز را‬ ‫از نیازهای ضروری اموزش دانش اموزان با‬ ‫نیازهای ویژه در مازندران دانست و گفت‪:‬‬ ‫«این نهاد با کمبود ‪ ۲۱۷‬نیروی اموزشی‬ ‫شامل معلم و نیروهای توان بخشی مواجه‬ ‫است»‪ .‬محمد جعفری بابیان اینکه‬ ‫اموزش وپرورش استثنایی مازندران برای‬ ‫سال تحصیلی جدید به ‪ ۱۸۳‬معلم و ‪۲۴‬‬ ‫نفر نیروی توان بخشی نیاز دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪« :‬براساس ارزیابی صورت گرفته‪،‬‬ ‫اموزش وپرورش استثنایی مازندران در‬ ‫سال تحصیلی جدید‪ ،‬با کمبود چهارهزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬ساعت اموزش مواجه است»‪.‬‬ ‫وی شمار نیروهای فعال در بخش های‬ ‫مختلف اموزش وپرورش استثنایی‬ ‫مازندران را یک هزار و پنج نفر اعالم کرد و‬ ‫گفت‪« :‬تا پایان امسال‪ ۸۰ ،‬معلم بازنشسته‬ ‫می شوند و باتوجه به بازنشستگی تعدادی‬ ‫از معلمان تا پایان امسال‪ ،‬برای رفع این‬ ‫مشکل باید فکری اساسی شود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه در دوسال گذشته هیچ گونه‬ ‫مجوزی مبنی بر جذب یا استخدام نیروی‬ ‫اموزشی موردنیاز در مدارس استثنایی‬ ‫صادر نشده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬در‬ ‫سال تحصیلی جدید نیز تا کنون مجوزی‬ ‫برای جذب نیروهای حق التدریس‬ ‫ابالغ نشده است‪ .‬برای کمبود نیروی‬ ‫اموزشی ناچاریم عالوه بر به کارگیری‬ ‫معلمان بازنشسته یا معاونان مدارس‪،‬‬ ‫جمعیت دانش اموزی برخی کالس ها را‬ ‫نیز با یکدیگر ادغام کنیم»‪ .‬رئیس اداره‬ ‫اموزش وپرورش استثنایی مازندران‬ ‫همچنین بااشاره به کمبود نیروهای‬ ‫توان بخشی در مدارس استثنایی استان‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬می توان با جذب نیروهای‬ ‫فار غ التحصیل سایر مرا کز دانشگاهی در‬ ‫رشته های گفتار و کاردرمانی‪ ،‬کمبود نیرو‬ ‫دراین بخش را جبران کرد»‪ .‬جعفری از‬ ‫پیگیری های الزم برای جذب این نیروها‬ ‫به منظور گذراندن طر ح های اموزشی‬ ‫به مدت دوسال در مدارس استثنایی‬ ‫مازندران خبر داد و گفت که درصورت‬ ‫تحقق این مهم‪ ،‬کمبود نیرو دراین بخش‬ ‫نیز رفع خواهد شد‪ .‬وی بیشترین کمبود‬ ‫معلم را مربوط به مقطع ابتدایی دانست‬ ‫و اظهار کرد‪« :‬درصورت صدور مجوز و‬ ‫جذب ‪ ۷۰‬نیروی حق التدریس جدید‪ ،‬نیاز‬ ‫اموزشی در مدارس استثنایی مازندران‬ ‫در سال تحصیلی جدید تاحدودی رفع‬ ‫می شود»‪ .‬این مسئول شمار دانش اموزان‬ ‫استثنایی مازندران را هشت هزارنفر‬ ‫اعالم کرد و گفت‪« :‬ازاین تعداد‪ ،‬دوهزار‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬دانش اموز استثنایی با نیازهای‬ ‫ویژه در ‪ ۵۱‬باب اموزشگاه دولتی و ‪۲۴‬‬ ‫مرکز مشکالت ویژه یادگیری دولتی‬ ‫مشغول تحصیل هستند و بقیه نیز در‬ ‫سطح مدارس عادی تحصیل می کنند»‪.‬‬ ‫به گفته جعفری در دوسال خیر‪۱۲ ،‬‬ ‫دانش اموز که در مدارس استثنایی‬ ‫مازندران مشغول به تحصیل بودند‪ ،‬پس‬ ‫از فار غ التحصیلی به مرا کز دانشگاهی راه‬ ‫یافتند‪ .‬دانش اموزان استثنایی با نیازهای‬ ‫ویژه به افراد ناشنوا‪ ،‬نابینا‪ ،‬معلول‬ ‫جسمی و حرکتی شدید و کم توان ذهنی‬ ‫گفته می شود‪ .‬اموزش وپرورش استثنایی‬ ‫مازندران سنجش سالمت نواموزان‬ ‫را برعهده دارد و طبق امار در سال‬ ‫تحصیلی جدید از مجموع بیش از ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫دانش اموز ورودی پایه اول‪ ،‬تا کنون بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬هزار دانش اموز موردسنجش سالمت‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬این طرح که هم ا کنون در‬ ‫‪ ۳۱‬پایگاه در سطح استان دردست اجرا‬ ‫است تا پایان شهریورماه نیز ادامه خواهد‬ ‫داشت‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫مراحل پایانی گازرسانی روستایی در سرزمین کهن ترین قنات های جهان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬هم زمـان بـا مرحلـه نخسـت وا کسیناسـیون تجمیعـی کارکنـان‬ ‫ابفـای اسـتان اصفهـان‪ ،‬از کادر بهداشـت ودرمان بیمارسـتان صحرایـی‬ ‫الزهـرا تجلیـل شـد‪ .‬در این مرحلـه از وا کسیناسـیون در حـدود چهارهزارنفـر‬ ‫از کارکنـان شـرکت اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان بـر ضـد بیمـاری کرونـا‬ ‫وا کسـینه شـدند‪ .‬مرحلـه نخسـت وا کسیناسـیون کارکنـان ابفـای اسـتان‬ ‫اصفهـان از هفتـه گذشـته در شهرسـتان ها اغـاز شـده بـود امـا نزدیـک بـه‬ ‫دوهزارنفـر از کارکنـان شـاغل در سـتاد‪ ،‬ابفـای مناطـق شـش گانه شـهر‬ ‫اصفهـان و تصفیه خانه هـای فاضلاب روزهـای ‪ 22‬و ‪ 23‬شـهریورماه در مرکـز‬ ‫وا کسیناسـیون صحرایـی الزهـرا به صـورت تجمیعـی ُدز اول وا کسـن خـود را‬ ‫دریافـت کردنـد‪ .‬مدیرعامـل ابفـای اسـتان اصفهـان در نخسـتین روز اجـرای‬ ‫این طـرح در مرکـز وا کسیناسـیون صحرایی حضـور یافـت و از تالش های کادر‬ ‫بهداشـت ودرمان و همچنیـن دکتـر مهیـار حاجی مالیـان و حامـد رجب نژاد؛‬ ‫معاون بهداشـتی و ناظر وا کسیناسـیون مرکز بهداشـت شماره دو شهرستان‬ ‫اصفهـان در انجـام هماهنگی هـای الزم و نظـارت بـر اجـرای ایـن کار ارزشـمند‬ ‫قدردانـی کـرد‪ .‬هاشـم امینـی هنـگام بازدیـد از مرکـز وا کسیناسـیون صحرایی‬ ‫بو فاضلاب یـک نهـاد خدمت رسـان‬ ‫الزهـرا گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه شـرکت ا ‬ ‫محسوب شده و ارتباط نزدیکی با مردم دارد‪ ،‬وا کسیناسیون سریع کارکنان‬ ‫ان به ویـژه مامـوران قرائـت کنتـور‪ ،‬مامـوران رسـیدگی بـه حـوادث و کارکنـان‬ ‫تصفیه خانه هـای فاضلاب بسـیار ضـروری بـود»‪ .‬وی در بخـش دیگـری‬ ‫از سـخنانش بـه در پیش بـودن فصـل سـرما و ادامـه رونـد وا کسیناسـیون‬ ‫بو فاضلاب اسـتان اصفهـان‬ ‫گروه هـای هـدف اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬شـرکت ا ‬ ‫امادگـی دارد قبـل از سرد شـدن هـوا و به منظـور رفـاه حـال شـهروندان و کادر‬ ‫بهداشـت ودرمان‪ ،‬یکـی از سـالن های ورزشـی خـود را بـرای اسـتقرار مرکـز‬ ‫تجمیعـی وا کسیناسـیون دراختیـار دانشـگاه علوم پزشـکی قـرار دهـد»‪.‬‬ ‫تقدیر نمایندگان مجلس از عملکرد ارتش‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ 160 /‬نماینـده مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی از عملکرد شـاخص و ارزنده‬ ‫ارتش نیروی زمینی و هوانیروز تقدیر به عمل‬ ‫اوردند‪ .‬بیش از ‪ ۱۶۰‬نماینده مجلس شورای‬ ‫اسلامی در قالـب نامـه ای خطـاب به ریاسـت‬ ‫سـتادکل نیروهـای مسـلح مراتـب تشـکر و‬ ‫قدردانـی خـود را از امیـر سرلشـکر دکتـر سـید‬ ‫عبدالرحیـم موسـوی (فرماندهـی کل ارتـش‬ ‫جمهـوری اسلامی)‪ ،‬امیرسـرتیپ کیومـرث‬ ‫حیـدری (فرماندهـی نیـروی زمینـی ارتـش) و سـرهنگ خلبـان ولـی رحمانـی‬ ‫(فرمانـده دانشـکده هوانیـروز) به خاطـر خدمـات ارزنـده درراسـتای مبـارزه‬ ‫بـا ویـروس کرونـا و طـرح محرومیت زدایـی در سراسـر کشـور تقدیـر به عمـل‬ ‫اوردنـد‪ .‬در متـن ایـن نامـه امـده اسـت‪« :‬سـردار سرلشـکر باقـری‪ /‬ریاسـت‬ ‫محترم سـتادکل نیروهای مسـلح‪ /‬سلام علیکم‪ /‬بدین وسـیله مراتب تشکر‬ ‫و سـپاس ‪160‬نفـر از نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی به خاطـر خدمـات‬ ‫ارزنـده فرماندهـی محتـرم کل ارتـش جمهـوری اسلامی (امیـر سرلشـکر دکتـر‬ ‫سـید عبدالرحیـم موسـوی) و فرماندهـی نیـروی زمینـی ارتـش (امیرسـرتیپ‬ ‫دکتـر کیومـرث حیـدری) و فرماندهـی دانشـکده هوانیـروز (سـرهنگ خلبـان‬ ‫ولـی رحمانـی) به خاطـر خدمـات ارزنـده درراسـتای مبارزه بـا ویروس متحول‬ ‫کرونـا و طـرح محرومیت زدایـی در سراسـر کشـور به ویژه خدمات بسـیارخوب‬ ‫در اسـتان گیلان و کرمانشـاه جهـت سـاخت بیمارسـتان تنفسـی دائمـی و‬ ‫اهـدای دسـتگاه ا کسیژن سـاز و سـایر لـوازم پزشـکی اعلام می شـود»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ دوماهنامـه علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی قزویـن بـا درجه هـای علمـی‬‫و پژوهشـی و زمینـه تخصصـی علوم پزشـکی و سلامت و اخبـار کرونـا و غیـره‬ ‫به موقـع انتشـار می یابـد کـه مورداسـتفاده و توجـه دانشـجویان اسـت‪.‬‬ ‫ مصاحبـه پذیرفته شـدگان هجدهمیـن خدمـت هیئت علمـی پژوهشـی‬‫دانشـگاه علوم پزشـکی قزویـن بـرای اولین بـار برگـزار شـد‪ .‬زهـرا علی نسـائی‬ ‫ (کارشـناس اطالع رسـانی و منابـع علمـی پژوهشـی) بـا اعلام این خبـر افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن فراخـوان ‪ ۱۷‬متقاضـی هیئت علمی پژوهشـی داشـت و با حضور رئیس‬ ‫پژوهشـکده پیشـگیری از بیماری هـای غیروا گیـر گفت وگـو به عمـل امـد و‬ ‫پنج نفر با نظارت مسـتقیم دکتر سـید مهدی میر هاشـمی (معاون تحقیقات‬ ‫و فنـاوری) تائیـد شـد»‪.‬‬ ‫ دکتـر پیمـان نامـدار (رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین) گفـت‪« :‬بیش از‬‫‪ 20‬دهم درصد جمعیت اسـتان وا کسـینه شـده اند‪ .‬درمورد روند انجام تست‬ ‫پی سی ار در دانشگاه تعطیل نشده است و بدون انجام تست خانواده های‬ ‫مبتالبه کرونـا فـرض را بـرای مبتال شـدن سـایر اعضـای خانـواده گذاشـته ایم تا‬ ‫هم از شـیوع بیشـتر بیماری و هم از اتالف هزینه ها جلوگیری کنیم»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت گاز خراس ــان رض ــوی‬ ‫بابیان این مطل ــب ک ــه هم ا کن ــون عملیات‬ ‫گازرس ــانی به ‪ 16‬روس ــتای گناباد و بجستان‬ ‫درحال اجراس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬ب ــا بهر هب ــرداری‬ ‫ازاین تع ــداد روس ــتا ضری ــب بهره من ــدی‬ ‫روستاهای واجدش ــرایط این دو شهرستان‬ ‫ب ــه ‪ 100‬ارتق ــاء خواه ــد یاف ــت»‪ .‬حس ــن‬ ‫افتخ ــاری در دی ــدار ب ــا محم ــد صفای ــی‬ ‫(نماین ــده م ــردم گناب ــاد و بجس ــتان در‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی) ک ــه در مح ــل‬ ‫شرکت گاز استان خراسان رضوی برگزار شد‬ ‫اظهار ک ــرد‪« :‬درحال حاضر عملیات اجرایی‬ ‫گازرس ــانی ب ــه ‪ 16‬روس ــتای دو شهرس ــتان‬ ‫گناب ــاد و بجس ــتان درحال اجراس ــت ک ــه با‬ ‫اتم ــام و بهر هب ــرداری از این پروژه ه ــا ش ــاهد‬ ‫ضری ــب نف ــوذ ‪100‬درص ــدی گاز در ح ــوزه‬ ‫انتخابی ــه گناباد و بجس ــتان خواهیم بود»‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬در گناب ــاد‪ ،‬گازرس ــانی به چهار‬ ‫روس ــتای محور گیس ــور و باغ بخشی شامل‬ ‫روس ــتاهای چاه میغونی پائین‪ ،‬چاه نمک‪،‬‬ ‫رحمت اباد‪/‬کالته خان و گیس ــور نوسازی با‬ ‫پویـش «فرزنـدان مهـر»‬ ‫توسـط بهزیسـتی گلستان‬ ‫بـرای جامعـه هـدف‬ ‫راه انـدازی شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی بهزیسـتی‬ ‫گلسـتان؛ فرشـته کابوسـی‬ ‫(معـاون مشـارکت های‬ ‫مردمـی ایـن سـازمان)‪،‬‬ ‫بـا اعلام خبـر اغـاز پویـش‬ ‫فرزنـدان مهـر توسـط‬ ‫ایـن اداره کل گفـت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه نزدیک شـدن‬ ‫سـال تحصیلـی جدیـد و‬ ‫نیازمنـدی جامعـه بـزرگ‬ ‫بهزیسـتی اسـتان بـه‬ ‫لوازم تحریـر‪ ،‬پوشـا ک و‬ ‫تبلـت‪ ،‬ایـن اداره کل بـا‬ ‫هـدف رفـع بخشـی از مشـکالت ایـن عزیـزان اقـدام بـه راه انـدازی ایـن پویـش‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬هم اسـتانی های عزیـز همـواره می تواننـد همچـون‬ ‫گذشـته بـا روش هـای ذیـل کمک هـای نقـدی و غیرنقـدی دراین پویـش‬ ‫سـهیم باشـند؛ ‪ .1‬مشـارکت و همکاری با اداره کل بهزیسـتی اسـتان گلستان ؛‬ ‫ شماره حسـاب مشـارکت های مردمی ‪ ۴۱۷۸۰۳۴۵۴۱۹۱۷۳۵۴‬؛ کد دستوری‬ ‫(‪ *#۶۶۵۵۱۱۴۸۰ )ussd‬؛ شـماره شـبا ‪ IR160100004178034541917354‬؛‬ ‫شـماره کارت ‪ ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۹۵۴۵۲۱۱‬جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و‬ ‫اهـدای کمک هـای غیرنقدی با شـماره تلفن ‪ ۰۱۷۳۱۸۶۵۱۷۸‬تماس حاصل‬ ‫کنیـد‪ .۲ .‬مشـارکت بـا ادارات بهزیسـتی شهرسـتان و موسسـات خیریـه»‪.‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫افزایش ظرفیت اب شهر ایالم‬ ‫‪ 755‬خان ــوار با پیش ــرفت فیزیکی ‪89‬درصد‬ ‫درحال اجراس ــت‪ .‬همچنی ــن عملی ــات‬ ‫اجرای ــی گازرس ــانی ب ــه پن ــج روس ــتاهای‬ ‫مح ــور اس ــتاد ش ــامل روس ــتاهای برجوک‪،‬‬ ‫رضوس ــفلی‪ ،‬کالت ــه ش ــمس‪ ،‬اس ــتاد و‬ ‫نجم اب ــاد هم ب ــا ‪66‬درصد پیش ــرفت ادامه‬ ‫دارد»‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت گاز خراســـان‬ ‫رض ــوی ی ــاداور ش ــد‪« :‬در حوزه ش ــهری هم‬ ‫‪100‬درص ــد ش ــهرهای گناب ــاد و بجس ــتان‬ ‫ش ــامل ش ــهرهای بجس ــتان‪ ،‬یونس ــی‪،‬‬ ‫گنابـــاد‪ ،‬روشـــناوند‪ ،‬کاخـــک و بیدخـــت از‬ ‫نعمت الهی گاز بهره مند هس ــتند»‪ .‬محمد‬ ‫صفایی (نماینده مردم گناباد و بجســـتان و‬ ‫عضو کمیســـیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اســـامی) هم در ادامه این نشســـت با تشکر‬ ‫از فعالیت ها و اقدامات شـــاخص شرکت گاز‬ ‫اســـتان به ویـــژه در دوران کرونـــا اظهـــار کرد‪:‬‬ ‫«توس ــعه گازرس ــانی ب ــرکات زی ــادی ب ــرای‬ ‫مـــردم دارد»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬امیدواریم تا قبل‬ ‫از زمســـتان امســـال شـــاهد اتصال تعدادی‬ ‫از پروژه ه ــای گازرس ــانی روس ــتایی ب ــه‬ ‫شبکه سراســـری گاز باشـــیم»‪ .‬قنات قصبه‬ ‫ش ــهر گناب ــاد (کاری ــز گناب ــاد) عمیق تری ــن‬ ‫و قدیمی تری ــن کاری ــز جه ــان اس ــت؛‬ ‫یک ــه در مناب ــع که ــن و همچنی ــن‬ ‫به گونه ا ‬ ‫ســـفرنامه ناصرخسرو و منابع شـــفاهی ان را‬ ‫قن ــات کیخس ــرو نامیده ان ــد‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬قاتل خاموش سینماها شد‬ ‫زمزم گف ــت‪« :‬به واس ــطه ش ــیوع کرونا خود‬ ‫م ــردم نی ــز ازجه ــت نگرانی از س ــامت خود‬ ‫کمت ــر در س ــینماها حاض ــر می ش ــدند ول ــی‬ ‫می توانس ــتیم ام ــکان اس ــتفاده هم ــان‬ ‫‪۱۵ -۱۰‬نف ــری ک ــه ب ــرای ه ــر س ــئانس فیلم‬ ‫حض ــور می یابن ــد را فراه ــم کنی ــم»‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به اینکه درحال حاضر شش سینما‬ ‫یا سالن تبدیل ش ــده برای نمایش فیلم در‬ ‫بیرجند‪ ،‬سرایان‪ ،‬فردوس‪ ،‬قاین و نهبندان‬ ‫وجـــود دارد‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪« :‬درمـــورد پردیس‬ ‫س ــینمایی طبس نیز کلنگ ان از س ــال ‪۹۸‬‬ ‫ب ــه زمی ــن زده ش ــد»‪ .‬مع ــاون ام ــور هنری و‬ ‫سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان‬ ‫جنوب ــی بی ــان ک ــرد‪« :‬پردی ــس س ــینمایی‬ ‫طب ــس در قالب تفاهم نامه ای بین فرهنگ‬ ‫و ارش ــاد اس ــامی و ش ــهرداری طب ــس اغ ــاز‬ ‫شـــد و درمجموع کمک هـــای وزارت خانه و‬ ‫کمـــک بالعوض ســـازمان شـــهرداری ها و …‬ ‫ب ــرای این پروژه درنظر گرفته ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫زمزم بابیان اینکه از محل تســـهیالت تحفه‬ ‫ه ــم یک میلیارد توم ــان ب ــرای ان درنظ ــر‬ ‫گرفته شـــد‪ ،‬گفت‪« :‬اما متاسفانه شهرداری‬ ‫طبس به واس ــطه مس ــائل و مشکالت مالی‬ ‫تا کنون نتوانسته اســـت این پروژه را به اتمام‬ ‫برســـاند و در کار تعلـــل دارد»‪ .‬معـــاون امـــور‬ ‫هنری و ســـینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫خراس ــان جنوب ــی بااش ــاره به اینکه پردیس‬ ‫س ــینمایی طب ــس س ــه س ــالن دارد‪ ،‬بی ــان‬ ‫کرد‪« :‬ا گر شـــهرداری طبس امکان ســـاخت‬ ‫ای ــن س ــینما را ن ــدارد‪ ،‬اع ــام کن ــد تا پ ــروژه‬ ‫را ب ــه ش ــهر دیگ ــری منتق ــل کنی ــم هرچند‬ ‫خواس ــت و اولوی ــت م ــا شهرس ــتان طب ــس‬ ‫اســـت»‪ .‬زمـــزم گفـــت‪« :‬درمورد تســـهیالت‬ ‫ب ــه س ــینمادارها خراس ــان جنوبی نی ــز‪ ،‬وام‬ ‫‪۱۰‬میلیون تومان ــی را چ ــون ج ــزو انجم ــن‬ ‫س ــینما گران نبودن ــد نتوانس ــتند دریاف ــت‬ ‫کنند ول ــی ام ــکان دریاف ــت تس ــهیالت کارا‬ ‫وجود داشـــته اســـت»‪.‬‬ ‫نو بلوچستان‬ ‫شناسایی‪ 144‬نیروی کار خارجی غیرمجاز در سیستا ‬ ‫سیامکنرماشیری‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫سیستان وبلوچس ــتان از شناس ــایی ‪144‬‬ ‫نی ــروی کار خارج ــی غیرمجاز در این اس ــتان‬ ‫خبر داد‪ .‬مهرداد جهاندیده افزود‪« :‬بازرسان‬ ‫کار ای ــن اداره کل در پنج ماهه گذش ــته از‬ ‫س ــال‪425 ،‬م ــورد بازرســـی از واحده ــای‬ ‫کارگری‪ ،‬صنعتی و خدماتی سراس ــر اس ــتان‬ ‫انج ــام دادن ــد ک ــه در پـ ـی ان‪ 144 ،‬کارگ ــر‬ ‫خارجی فاقد پروانه کار شناس ــایی شدند»‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪« :‬باتوجه به اینک ــه‬ ‫بع ــد از شناس ــایی اش ــتغال غیرمج ــاز اتباع‬ ‫بیگان ــه در اس ــتان‪ ،‬در مرحل ــه نخس ــت‬ ‫رویک ــرد این مجموع ــه جایگزین ــی نی ــروی‬ ‫یس ــت‪ ،‬دراین م ــدت ‪ 50‬نی ــروی‬ ‫کار ایران ‬ ‫کار ایران ــی جایگزی ــن نی ــروی کار غیرمج ــاز‬ ‫بیگانه ش ــدند»‪ .‬مدیرکل تعـــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اس ــتان تصریح کرد‪« :‬دراین مدت‬ ‫اغاز پویش «فرزندان مهر» در استان‬ ‫ایالم‬ ‫معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫رضا بهنام‬ ‫معاون فرهنگ و ارش ــاد اس ــامی خراس ــان‬ ‫جنوب ــی بااش ــاره به اس ــیب هایی ک ــه کرونا‬ ‫به س ــینما گران در اس ــتان وارد ک ــرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«متاس ــفانه ش ــهرداری طب ــس در س ــاخت‬ ‫پردی ــس س ــینمایی امید دراین ش ــهر تعلل‬ ‫می کن ــد»‪ .‬س ــید عل ــی زم ــزم اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫«ازجمل ــه مش ــاغل و فعالیت های ــی ک ــه‬ ‫در ای ــام کرون ــا به ش ــدت اس ــیب دیدن ــد‪،‬‬ ‫س ــینمادارها بودن ــد»‪ .‬مع ــاون ام ــور هنری‬ ‫و س ــینمایی فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‬ ‫خراس ــان جنوبی با اش ــاره به اینکه سینماها‬ ‫در ش ــرایط قرم ــز ام ــکان فعالی ــت ندارن ــد‪،‬‬ ‫بی ــان ک ــرد‪« :‬ما این مس ــئله را مط ــرح کرده‬ ‫بودی ــم ک ــه حداق ــل در خراس ــان جنوب ــی‬ ‫ام ــکان نشس ــتن م ــردم در س ــینماها ب ــا‬ ‫یک ــردن مکرر‬ ‫فاصل ــه اجتماع ــی و ضدعفون ‬ ‫صندلی ه ــا وج ــود دارد ام ــا به واس ــطه‬ ‫پروتکل ه ــای تعریف ش ــده س ــتاد مل ــی‬ ‫کرون ــا این ام ــر م ــورد موافقت ق ــرار نگرفت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی‬ ‫(ره) گلسـتان گفـت‪« :‬تا کنـون یک هـزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬فرصـت شـغلی در سـال جـاری بـرای‬ ‫مددجویـان این نهـاد در گلسـتان ایجـاد‬ ‫شـده و ‪ ۱۴۱‬نفـر هـم بـه کاریابی هـا معرفی‬ ‫شـدند»‪ .‬عیسـی بابایـی اظهـار کـرد‪« :‬از‬ ‫رویکردهای کمیته امداد توانمندسازی‬ ‫خانواده هـا بـا رویکـرد ایجـاد اشـتغال‬ ‫اسـت تا خانواده ها را به درامد باثبات برسـانیم»‪ .‬مدیرکل کمیته امداد امام‬ ‫ل ‪ 99‬شش هزار و ‪ ۲۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫خمینی (ره) گلستان بابیان اینکه در سا ‬ ‫توسـط این نهـاد ایجـاد شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬امسـال افزایـش ‪ ۲.۵‬برابـری تسـهیالت‬ ‫اشـتغال را شـاهد هسـتیم و سـقف تسـهیالت هـم از ‪۵۰‬میلیون تومـان بـه‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون تومان رسیده است»‪ .‬بابایی ادامه داد‪« :‬همچنین امسال ایجاد‬ ‫شـغل ازطریـق موسسـات کاریابـی بـرای ‪ ۷۰۰‬فرزنـد مددجـوی تحت پوشـش‬ ‫در دسـتورکار اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬پرداخـت تسـهیالت قرض الحسـنه و‬ ‫پرداخـت سـهم بیمـه کارفرمـا به مـدت دوسـال ازجملـه طر ح هـای تشـویقی‬ ‫در این قسـمت اسـت»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬تعهـد اشـتغال این نهـاد در سـال جـاری پنج هـزار فرصت شـغلی بوده‬ ‫کـه درتلاش هسـتیم ان را بـه شـش هزار شـغل برسـانیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫کهـزار و‬ ‫پرداخـت تسـهیالت از مردادمـاه اغـاز شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬تا کنون ی ‬ ‫‪ ۳۰۰‬فرصـت شـغلی ایجـاد شـده و ‪ ۱۴۱‬نفـر هـم بـه کاریابی هـا معرفـی شـدند»‪.‬‬ ‫به گفتـه وی‪ ،‬یک هـزار و ‪ ۶۰۰‬نفـر هـم در حوزه امـوزش از خدمات کمیته امداد‬ ‫بهره منـد می شـوند‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره) گلسـتان بیان‬ ‫کرد‪۸۲« :‬هزارخانوار مشـتمل بر ‪۱۵۰‬هزارنفر در گلسـتان تحت پوشـش کمیته‬ ‫امـداد بـوده و افـراد پشـت نوبتی نداریـم»‪.‬‬ ‫‪880‬میلیون ریال جریمه درزمینه اس ــتفاده‬ ‫غیرمج ــاز از اتب ــاع بیگان ــه ب ــه کارفرمای ــان‬ ‫ان ه ــا اب ــاغ ش ــده اس ــت»‪ .‬جهاندیـــده‬ ‫گف ــت‪« :‬باتوجه به تعیین حداقل دس ــتمزد‬ ‫روزان ــه در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬به مبل ــغ ‪۸۸۵‬ه ــزار و‬ ‫‪ ۱۶۵‬ری ــال‪ ،‬مطابق ب ــا بند ج م ــاده ‪ ۱۱‬قانون‬ ‫تنظی ــم بخش ــی از درامده ــای دول ــت‪ ،‬ه ــر‬ ‫کارفرمایی ک ــه به صورت غیرمج ــاز از نیروی‬ ‫کار خارجی اس ــتفاده و یا در مش ــاغلی به جز‬ ‫ش ــغل تعیین ش ــده در پروان ــه کار اق ــدام‬ ‫کن ــد‪ ،‬ب ــه پنج براب ــر حداقل دس ــتمزد یعنی‬ ‫چهارمیلی ــون و ‪۴۲۵‬ه ــزار و ‪ ۸۲۵‬ری ــال برای‬ ‫ه ــرروز اش ــتغال جریم ــه می ش ــود»‪ .‬وی‬ ‫ی ــاداور ش ــد‪« :‬براس ــاس م ــاده ‪ 181‬قان ــون‬ ‫کار‪ ،‬کارفرمای ــان درصـــورت به کارگی ــری اتباع‬ ‫یک ــه اعتبار‬ ‫بیگانه فاق ــد پروان ــه کار یا افراد ‬ ‫پروان ــه کار ان ه ــا منقض ــی ش ــده باش ــد‪،‬‬ ‫باتوج هب ــه ش ــرایط و امکان ــات خاط ــی و‬ ‫مراتب ج ــرم‪ ،‬برابر قان ــون از ‪ 91‬روز ت ــا ‪ 180‬روز‬ ‫حب ــس و پرداخ ــت چندبرابر دس ــتمزد یک‬ ‫کارگر جریم ــه می ش ــوند»‪ .‬جهاندیده تا کید‬ ‫ک ــرد‪« :‬الزم اس ــت ت ــا مدی ــران واحده ــای‬ ‫کارگاه ــی‪ ،‬کارخانه ه ــا‪ ،‬اصن ــاف و ادارات از‬ ‫به کارگیری اتب ــاع بیگانه غیرمج ــاز به عنوان‬ ‫نی ــروی کار خ ــودداری ک ــرده و درصورت نیاز‬ ‫ب ــه تخصص کارگر خارجی‪ ،‬ب ــرای اخذ مجوز‬ ‫از مجاری قانونی نس ــبت ب ــه دریافت پروانه‬ ‫کار اق ــدام کنند»‪.‬‬ ‫بو فاضلاب ایلام گفـت‪« :‬درحال حاضـر ظرفیـت اب‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ا ‬ ‫شـهر ایلام از ‪۴۸۰‬لیتر بر ثانیـه بـه ‪ ۶۳۰‬لیتر بر ثانیـه افزایـش یافتـه اسـت و‬ ‫تلاش می شـود این میـزان بـه ‪ ۷۰۰‬لیتر بر ثانیـه افزایـش یابـد»‪ .‬نـوراهلل تیمـوری‬ ‫بااشـاره به افزایـش ظرفیـت برداشـت اب از سـد ایلام در سـال جـاری اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬بـرای تحقـق این امـر مهـم‪ ،‬ظـرف سـه هفته مجوزهـای الزم اخـذ و‬ ‫اعتبـار موردنیـاز تامیـن شـد و اجـرای طـرح وارد فـاز اجرایـی شـد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«پـروژه انتقـال اب از سـد ایلام بـه ملکشـاهی در سـال ‪ ۱۳۹۱‬اغـاز شـده کـه‬ ‫تـا سـال ‪ ۹۸‬کل بودجـه تخصیصـی بـه این پـروژه‪۲۸ ،‬میلیاردتومـان بـوده‬ ‫بو فاضلاب اسـتان ایلام بابیان اینکـه سـال‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ا ‬ ‫گذشـته ‪۳۴‬میلیاردتومـان بـه این پـروژه تخصیـص یافتـه اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«تامیـن اب شـرب سـالم و بهداشـتی رسـالت خطیـر ماسـت و ارائـه خدمـات‬ ‫بی منـت و عام المنفعـه را وظیفـه ذاتـی خـود دانسـته و می دانیـم»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه ازطریـق اجـرای الیـن اضطـراری‪ ،‬هم ا کنـون ‪ ۷۰‬لیتر بر ثانیـه‬ ‫بـه اب شـرب ملکشـاهی افـزوده شـده و مشـکل ایـن شـهر مرتفـع شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اب شـرب ایـن شـهر به صـورت مسـتمر ازطریـق ایـن شـرکت‬ ‫و مجموعـه بهداشـت ودرمان رصـد و ازمایـش می شـود و خوشـبختانه‬ ‫تا کنـون هیچ گونه مشـکلی مشـاهده و گزارش نشـده اسـت»‪ .‬تیمـوری اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬بـرای تکمیـل فـاز اصلـی انتقـال اب بـه ملکشـاهی‪ ،‬بـه بیـش از‬ ‫بو فاضالب اسـتان‬ ‫‪۱۱۰‬میلیاردتومان اعتبار نیاز اسـت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت ا ‬ ‫ایلام بااشـاره به اینکه تامیـن اب شـرب سـالم و کافـی از خواسـته های ب هحـق‬ ‫مـردم اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬انتقـاد و پیگیـری رسـانه ها و مـردم بجا و به حق اسـت و‬ ‫از انتقـادات سـازنده مـردم و رسـانه ها اسـتقبال می کنیـم»‪.‬‬ ‫هزینه ‪۱۰‬میلیاردریالی بهزیستی برای مسکن مددجویان‬ ‫رئیـس اداره هماهنگـی‪ ،‬مشـارکت های مردمـی و موسسـات خیریـه اداره کل‬ ‫بهزیسـتی اسـتان ایلام گفـت‪« :‬امسـال ‪۱۰‬میلیـارد و ‪۷۱۷‬میلیون ریـال بـرای‬ ‫تامیـن مسـکن مددجویـان زیرپوشـش هزینـه شـده اسـت»‪ .‬مجیـد صابـری‬ ‫بـا اعلام این خبـر اظهـار داشـت‪« :‬این مبلـغ به صـورت کمـک بالعـوض بـرای‬ ‫تامیـن مسـکن مددجویـان و افـراد دارای معلولیـت هزینـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬سـرانه پرداختـی بـه افـراد دو معلـول سـا کن در مناطـق شـهری‬ ‫یک میلیـارد و ‪۲۰۰‬میلیون ریـال‪ ،‬دو معلـول سـا کن در مناطـق روسـتایی‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون ریـال و سـایر مددجویـان ‪۱۰۰‬میلیون ریـال اسـت»‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫هماهنگـی‪ ،‬مشـارکت های مردمـی و موسسـات خیریـه اداره کل بهزیسـتی‬ ‫ایلام گفـت‪« :‬همچنین دراین مـدت ‪ ۳۶۲‬خانـوار مددجو جهت بهره مندی‬ ‫از معافیت انشـعابات اب‪ ،‬برق و گاز معرفی و دراین زمینه بیش از دومیلیارد‬ ‫و ‪۷۳۴‬میلیون ریـال اعتبـار توسـط ایـن اداره کل پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫درادامـه از انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری بیـن سـازمان برنامه وبودجـه کشـور‪،‬‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬کمیته امداد‪ ،‬سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن‬ ‫انقلاب اسلامی بـرای خانوارهـای ایتام فاقد مسـکن تحت پوشـش به تعداد‬ ‫‪ ۱۴‬خانـوار در سـال جـاری خبـر داد‪ .‬صابـری افـزود‪« :‬عالوه برایـن تفاهم نامـه‬ ‫همـکاری بـا قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـا (ص) بـرای زنـان و معلـوالن‬ ‫سرپرسـت خانـوار بـه تعـداد ‪ ۱۲‬خانـوار نیـز منعقـد شـده کـه از این تعـداد سـه‬ ‫ُ‬ ‫واحـد وا گـذار و عملیـات احـداث نـه واحـد نیـز در دست اجراسـت»‪ .‬وی بـه‬ ‫اقدام هـای انجام گرفتـه درراسـتای تامیـن خانوارهـای دارای حداقـل دو‬ ‫عضـو معلـول موضـوع تفاهم نامـه مشـترک پنج جانبـه اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«دراین زمینـه احـداث مسـکن بـرای ‪ ۵۲‬خانـوار دارای دو معلـول و بیشـتر‬ ‫سـا کن در شـهر و سـاخت ‪ ۵۱‬واحـد مسـکونی بـرای خانوارهـای دو معلـول و‬ ‫بیشـتر سـا کن در مناطـق روسـتایی در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۴۳۰‬هکتار از اراضی کشاورزی دهلران‬ ‫به کشت محصول پنبه‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان دهلـران گفـت‪« :‬باتوجه بـه شـرایط‬ ‫اقلیمـی مناسـب بـرای اولین بـار ‪ ۴۳۰‬هکتـار از اراضـی مسـتعد این شهرسـتان‬ ‫بـه کشـت پنبـه اختصـاص یافـت»‪ .‬علـی غالمـی بـا اعلام این خبـر اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬به منظـور ایجـاد تنـوع در کاشـت و تولیـد محصـوالت کشـاورزی‬ ‫به ویـژه روی اوردن بـه محصـوالت جدیـد زراعـی در الگـوی کشـت منطقـه‬ ‫و همچنیـن محصوالتـی در تنـاوب بـا غلات پائیـزه و نیـاز ابـی کمتـر‪ ،‬کاشـت‬ ‫پنبـه در دسـتورکار ایـن مدیریـت قـرار گرفتـه و دوره پـرورش این محصـول‬ ‫پنج مـاه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پیش بینـی می شـود از این میـزان سـطح کشـت‬ ‫‪ ُ ۱۰۰۰‬تـن وش پنبـه (طلای سـفید) برداشـت شـود»‪ .‬مدیـر جهـاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان دهلـران گفـت‪« :‬میـزان اشـتغال زایی این محصـول ‪ ۴۵‬نفـر اسـت‬ ‫کـه پـس از برداشـت بـه بازارهـای بـزرگ و مهـم محصـول کارخانه هـای تهـران‬ ‫صـادر خواهـد شـد»‪ .‬غالمـی درپایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬درصـورت حمایـت‬ ‫همه جانبه از کشاورزان شهرستان دهلران می توان در سال های اتی شاهد‬ ‫زراعـت سـطح کشـت بیشـتری از این محصـول باشـیم»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ 8 1400‬صفر ‪ 15 1443‬سپتامبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2319‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫فرانسیس بیکن‬ ‫علی قمصری‬ ‫مقامـات ایتالیایـی‪ ۵۰۰ ،‬اثـر هنـری کـه گمـان مـی رود اثـار جعلی‬ ‫فرانسـیس بیکـن باشـند را همـراه مقـداری پـول نقـد و اشـیای‬ ‫گران بهای دیگر به ارزش حدود سـه میلیون یورو‪ ،‬کشف کردند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایـران ارت؛ به اسـتناد بیانیـه ای کـه درباره ایـن پرونده‬ ‫منتشـر شـده اسـت؛ تا کنـون پنج نفر به اتهـام معاونـت مجرمانه‬ ‫در تلاش و فریـب بـرای اصـل جلـوه دادن ایـن اثـار جعلـی‪،‬‬ ‫جابه جایی ان ها‪ ،‬کاله برداری و پول شـویی بازداشـت شده اند‪.‬‬ ‫علـی قمصـری در چهلمیـن گام از پـروژ ه «تـار ایرانـی»‪،‬‬ ‫ویدئویـی از اجرایـش منتشـر کـرد کـه بـه اجـرای او در ارگ بـم‬ ‫اختصـاص دارد‪ .‬ب هگـزارش موسـیقی مـا؛ «تـار ایرانـی» به همـت‬ ‫و ایـد ه قمصـری بـا محوریـت تارنـوازی‪ ،‬در حال اجراسـت‪ .‬او‬ ‫در این پروژه به اسـتان ها و شـهرهای ایران سـفر؛ و در هر شـهر‪،‬‬ ‫قطعـه ای را اجـرا کـرده؛ حاصـل هـر اجـرا در قالـب ویدئو منتشـر‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫حسن پورشیرازی نیز به جمع بازیگران فیلم سینمایی «پیرپسر»‬ ‫به نویسندگی و کارگردانی ا کتای براهنی پیوست‪ .‬به گزارش ایسنا؛‬ ‫پیش از ایـن نـام حامـد بهـداد و لیلا حاتمـی به عنـوان بازیگـران‬ ‫ایـن فیلـم اعلام شـده بـود‪ .‬ا کنـون بـا حضـور پورشـیرازی‪ ،‬گـروه‬ ‫تولید رفته رفته فهرست بازیگران اصلی خود را تکمیل می کنند‪.‬‬ ‫فیلم برداری ان به تهیه کنندگی بابک حمیدیان و سرمایه گذاری‬ ‫ارسلان براهنـی به تازگـی در تهـران اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لیال حاتمی‬ ‫از ابت ــدای س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ت ــا همی ــن چندروزقب ــل ‪ ۴۸‬فیل ــم‬ ‫پروان ــه س ــاخت و ‪ ۲۷‬فیل ــم پروان ــه نمای ــش گرفته ان ــد و‬ ‫مه ــای‬ ‫درخواسـ ـت های جدی ــد ب ــرای س ــاخت و ا ک ــران فیل ‬ ‫جدی ــد درحال ــی همچن ــان بـ ـه راه اس ــت ک ــه نزدیک ب ــه ‪۳۰۰‬‬ ‫فیل ــم از س ــال های قبل در ص ــف ا ک ــران مانده ان ــد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس ــنا؛ ا گرچ ــه س ــینمای ای ــران ب ــا ش ــیوع کرون ــا در بخ ــش‬ ‫ا ک ــران به طورج ــدی ض ــرر ک ــرد ام ــا در بخ ــش تولید ب ــا توقف‬ ‫در س ــاخت مواج ــه نش ــد؛ به طوری که فق ــط در همین حدود‬ ‫سـ ـه هفته ای که از ش ــهریورماه می گذرد‪ ،‬حدود ‪ ۱۲‬فیلم بلند‬ ‫داس ــتانی از ش ــورای پروانه س ــاخت مج ــوز دریاف ــت کره اند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معموال هرس ــال از اواخر تابس ــتان‪ ،‬چرخ تولید س ــینما س ــریع تر‬ ‫حرک ــت می کن ــد تا فیلم س ــازان فیلم ه ــای خ ــود را به رقابت فجر‬ ‫ل ‪ 99‬حرکت این چ ــرخ به خاطر کرون ــا تاحدودی‬ ‫برس ــانند‪ .‬س ــا ‬ ‫کن ــد ش ــد و امس ــال ب ــا ش ــروع وا کسیناس ــیون‪ ،‬متقاضی ــان‬ ‫بیش ــتری س ــراغ س ــاخت فیلم رفتن ــد‪ ،‬هرچن ــد دغدغ ــه اصلی‬ ‫ب ــرای این ــده بعد از س ــاخت این فیلم هاس ــت که با وج ــود کرونا‬ ‫و ص ــف طوالن ــی فیلم ه ــای درانتظار ا ک ــران معلوم نیس ــت چه‬ ‫س ــرانجامی پی ــدا می کنن ــد‪ .‬س ــال قبل طب ــق امارهای رس ــمی‬ ‫و غیررس ــمی از رون ــد تولی ــد و نمای ــش فیلم ها مش ــخص بود که‬ ‫بی ــش از ‪ ۳۰۰‬فیل ــم منتظر ا ک ــران هس ــتند و این ام ــار چندبار در‬ ‫جش ــنواره فجر س ــال قبل و در صحبت های برخی س ــینما گران‬ ‫تا کید ش ــد ام ــا با وجود نگرانی ه ــا دراین مورد‪ ،‬نه تنها س ــینماها‬ ‫رونقی پی ــدا نکردند بلکه همان ا ک ــران انالینی که خیلی ها امید‬ ‫داش ــتند می توان ــد به کاه ــش بار ا ک ــران کمک کند‪ ،‬دچ ــار رکود‬ ‫نش ــرایط وقت ــی بغرنج تر می ش ــود ک ــه فرام ــوش نکنیم‬ ‫ش ــد‪ .‬ای ‬ ‫می ــان مجوزهای ــی ک ــه برای س ــاخت فیلم ص ــادر ش ــده‪ ،‬تعداد‬ ‫قابل توجه ــی فیلم بلند داس ــتانی «غیرس ــینمایی» ه ــم پروانه‬ ‫گرفته ان ــد ک ــه تجرب ــه نش ــان داده باتوج هب ــه عوام ــل حرفـ ـه ای‬ ‫ً‬ ‫بعضی ازان ه ــا‪ ،‬اتفاق ــا اثاری موف ــق و قابل عرضه در س ــینماها از‬ ‫اب درمی این ــد و بای ــد ان ه ــا را نی ــز در چرخه ا کران حس ــاب کرد‪.‬‬ ‫به این ترتی ــب فیلم هایی را که امس ــال برای رقابت در جش ــنواره‬ ‫فجر اماده می ش ــوند باید به فهرس ــت اثاری که از چنددوره قبل‬ ‫هن ــوز رن ــگ پ ــرده را ندیده اند اضاف ــه کرد‪.‬‬ ‫فیلم های ــی ک ــه از ابت ــدای ‪ ۱۴۰۰‬ت ــا ‪ ۱۶‬ش ــهریور پروان ــه س ــاخت‬ ‫نش ــرح هس ــتند‪ :‬دراین بخ ــش ن ــام اف ــرادی‬ ‫گرفته ان ــد‪ ،‬به ای ‬ ‫نظی ــر کیوم ــرث پوراحم ــد‪ ،‬ف ــرزاد موتم ــن‪ ،‬س ــعید روس ــتایی‪،‬‬ ‫هومن س ــیدی‪ ،‬رخش ــان بنی اعتماد‪ ،‬منیژه حکم ــت و ابراهیم‬ ‫ف ــروزش دیده می ش ــود‪ .‬انیمیش ــن «الم ــاس خانه ما» س ــاخته‬ ‫«درب» س ــاخته س ــید ه ــادی محقق‪« ،‬خانه‬ ‫اردالن ملک زاده‪ِ ،‬‬ ‫شیشـ ـه ای» س ــاخته امی ــر پورکی ــان‪« ،‬ش ــبگرد» ف ــرزاد موتمن‪،‬‬ ‫«ج ــاده ‪ »۲۰۰۰‬منی ــژه حکم ــت‪« ،‬روی ــای س ــاحلی» س ــاخته‬ ‫ارش س ــجادی‪« ،‬رفقای اورژانس ــی» س ــاخته حس ــن و حس ــین‬ ‫صیدخان ــی‪« ،‬باب مارل ــی» داود خیام‪« ،‬تئوری البرت» س ــاخته‬ ‫زح ــل رض ــوی‪« ،‬علف ــزار» س ــاخته کاظ ــم دانش ــی (تهیه کنن ــده‬ ‫به ــرام رادان)‪« ،‬مهمان ــی از کارائی ــب» به ــزاد فراهان ــی‪« ،‬زندگ ــی‬ ‫یت ــن‪« ،‬نطق نوی ــس» س ــاخته نگار‬ ‫و زندگ ــی» س ــاخته عل ــی قو ‬ ‫اذربایجان ــی (تهیه کنن ــده زنده یاد فرش ــته طائرپ ــور)‪« ،‬پرندگانی‬ ‫هس ــتند که خواب می بینند» س ــاخته بهنام بهزادی‪« ،‬برزنگی»‬ ‫س ــاخته و تهیـ ـ ه حس ــین قاس ــمی جام ــی‪« ،‬وحش ــی» س ــاخته‬ ‫فاطم ــه س ــروش (تهیه کنن ــده علی ا کب ــر ثقف ــی)‪« ،‬می خواه ــم‬ ‫س ــالم زندگی کنم» س ــاخته فری ــدون جیرانی‪« ،‬معلم» س ــاخته‬ ‫رض ــا اقای ــی‪« ،‬عم ــوزادگان» ب ــا ن ــام جدی ــد «زاپات ــا» س ــاخته‬ ‫دان ــش اقباش ــاوی‪« ،‬کوچ ــه م ــروی» س ــاخته محمدرض ــا عرب‬ ‫(تهیه کنن ــده محمدعل ــی نجف ــی)‪ ،‬انیمیش ــن بلند «رویا ش ــهر»‬ ‫س ــاخته محس ــن ایتی‪« ،‬پلی در غبار» ساخته مس ــعود مددی‪،‬‬ ‫«سومین روز جهان» س ــاخته محمدمهدی رسولی‪« ،‬شهربند»‬ ‫س ــاخته س ــید مهدی اس ــماعیلی (تهیه کننده محم ــد افریده)‪،‬‬ ‫«طپش دریا» س ــاخته میرزا ابوالفضل عط ــار زورابادی‪« ،‬کوروش‬ ‫زنده اس ــت» س ــاخته مه ــرداد فری ــد‪« ،‬بی مادر» س ــاخته س ــید‬ ‫مرتض ــی فاطم ــی (تهیه کنن ــده محمدرض ــا مصب ــاح)‪« ،‬دختری‬ ‫ب ــا لباس ارغوانی» س ــاخته خ ــداداد جالل ــی (تهیه کننده محمد‬ ‫نش ــاط)‪« ،‬نمور» س ــاخته داوود بیدل‪« ،‬ان ها مرا دوست دارند»‬ ‫س ــاخته محمدرضا رحمانی‪« ،‬جنگ زده» ساخته محمدحسن‬ ‫امیریوس ــفی‪« ،‬قدغ ــن» س ــاخته مجی ــد ماف ــی (تهیه کنن ــده‬ ‫محمدحس ــین فرحبخش)‪« ،‬کا ک رزگار و نام دیگرش» س ــاخته‬ ‫ازاد محمدی‪« ،‬ب ــه خاطر خواهر» س ــاخته علی عرفان فرهادی‪،‬‬ ‫«جنگ جهانی س ــوم» س ــاخته هومن س ــیدی‪« ،‬ب ــرادران لیال»‬ ‫س ــاخته س ــعید روس ــتایی‪« ،‬فاتح ــان ارون ــد» س ــاخته فره ــاد‬ ‫فدا کار‪« ،‬گرایش» س ــاخته محمدهادی کریم ــی‪« ،‬مجوز خروج»‬ ‫س ــاخته کی ــارش اس ــدی زاده‪« ،‬مه گرفتگ ــی» س ــاخته رخش ــان‬ ‫بنی اعتماد‪« ،‬س ــایه س ــهراب» س ــاخته رهبر قنب ــری‪« ،‬خورش»‬ ‫س ــاخته ابراهی ــم ف ــروزش‪ ،‬انیمیش ــن «قلم ــرو ارزوها» س ــاخته‬ ‫کیان ــوش دالون ــد‪« ،‬موم ــن» س ــاخته ه ــادی مقدم دوس ــت‪،‬‬ ‫«نفری ــن ارت ــا»‪ ،‬س ــاخته مجی ــد کریم ــی‪« ،‬وزش ب ــاد جنوب ــی»‬ ‫شاتر‬ ‫نت اخر‬ ‫تاوان سنگینی برای رسیدن به ارمان های بزرگ‬ ‫الزم است؛ و طمع‪ ،‬همواره انسانیت را تباه می سازد‬ ‫‪ ...‬معصومه شمس‪ ،‬ندا محمدلو‪ ،‬شاهین بامداد‪،‬‬ ‫پویا صفری‪ ،‬محمد علی سهامی‪ ،‬رویا محمدخانی‪،‬‬ ‫حسین تبریزی‪ ،‬اشکان صالحی‪ ،‬مهشید حسن ابادی‪،‬‬ ‫شادمهر حاجت زاده‪ ،‬عسل شلی‪ ،‬مهدیس فتحی و‬ ‫ملورین عباسی؛ بازیگران این نمایش به نویسندگی و‬ ‫کارگردانی حسین تبریزی هستند که تا ‪ 11‬مهرماه ‪1400‬‬ ‫ِ‬ ‫ساعت ‪ 18‬در «پردیس تئاتر شهرزاد» ( سالن گالیل)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫فهرست‬ ‫‪ 10‬نویسنده برتر زن با بیشترین تاثیر بر مخاطبان‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫جومپـا الهیری؛ نویسـنده معـروف هندی‪-‬امریکایی که جایزه‬ ‫«پولیتـزر» را در کارنامـه دارد‪ ،‬در اثـر جدیـدش بـه حرفـه خـود‬ ‫یپـردازد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ دانشـگاه‬ ‫به عنـوان یـک مترجـم م ‬ ‫باعنـوان «ترجمـه خـودم و‬ ‫پرینسـتون اعلام کـرد ایـن کتـاب‬ ‫ِ‬ ‫دیگـران» بهـار اینـده منتشـر می شـود؛ و شـامل مقاالتـی درباب‬ ‫معنـای ترجمـه‪ ،‬ترجمـه اثـار خـود و رویایـش بـرای ترجمـه اثـر‬ ‫کالسـیک افسـانه های «دگردیسـی» اثـر اویـد خواهـد بـود‪.‬‬ ‫جومپا اله�یری‬ ‫نگاهی به فیلم های‬ ‫در نوبت ساخت و نمایش ‪۱۴۰۰‬‬ ‫«ســوزانا کالرک»؛ نویســنده‬ ‫‪ 61‬ســاله انگلیســی برنــده‬ ‫«جایــزه ادبیــات داســتانی‬ ‫زنــان» شــد‪« .‬پیرانســی»؛‬ ‫دومیــن جلــد از داســتان‬ ‫«جاناتــان اســترنج و‬ ‫اقــای نــورل» اســت؛ اثــری‬ ‫پرفــروش از کالرک کــه‬ ‫‪17‬ســال پیش منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بعــدازان‪ ،‬کالرک‪ ،‬درگیــر بیمــاری شــدیدی شــد کــه مــدت زیــادی طــول‬ ‫کشــید و دراین مــدت یادداشــت هایی از ادامــه داســتانش می نوشــت‬ ‫و هیچ وقــت فکــر نمی کــرد بتوانــد یادداش ـت هایش را تبدیــل بــه کتــاب‬ ‫کنــد‪ .‬او هنــگام دریافــت جایــزه احساســی شــد و دریافــت جایــزه ادبیــات‬ ‫داســتانی زنــان را افتخــاری بــزرگ بــرای خــود دانســت و گفــت‪« :‬پیرانســی‬ ‫بــا ســختی و طــی یــک بیمــاری ســخت نوشــته شــد‪ .‬کتابــی کــه هیچ وقــت‬ ‫یکــردم‬ ‫فکــر نمی کــردم فرصــت نوشــتنش را به دســت بیــاورم‪ .‬فکــر نم ‬ ‫حالــم خــوب شــود؛ و امیــد دارم ایســتادنم امشــب و دراین مــکان همــه‬ ‫کســانی را کــه دچــار بیمــاری هســتند‪ ،‬تشــویق کنــد تــا بــه راه خــود ادامــه‬ ‫دهنــد و امیــد داشــته باشــند»‪ .‬کتــاب «جاناتــان اســترنج و اقــای مــورل»‬ ‫داســتانی دربــاره شــعبده بازان در قــرن نوزدهــم اســت کــه در ســال‬ ‫‪ 2004‬و در ‪ 44‬ســالگی نویســنده منتشــر شــد‪ .‬چهارمیلیون نســخه از ان‬ ‫ب هفــروش رفــت و جوایــز زیــادی؛ ازجملــه ادبیــات فانتــزی بریتانیــا بــرای‬ ‫نویســندگان تــازه وارد و نیــز جایــزه هوگــو را بــرای کالرک به همــراه اورد‪.‬‬ ‫کمــی پــس ازان‪ ،‬کالرک بــرای تــور کتابــش بــه شــهرهای مختلــف ســفر‬ ‫کــرد و حیــن ســفر متوجــه شــد دچــار «ســندروم خســتگی مزمــن» اســت؛‬ ‫ایــن بیمــاری ســبب شــد نــگارش جلــد دوم داســتانش ‪17‬ســال طــول‬ ‫بکشــد‪« .‬جایــزه ادبیــات داســتانی زنــان» کــه پیش تــر باعنــوان «اورنــج»‬ ‫یــا «بیلیــز» شــناخته می شــد‪ ،‬مهم تریــن جایــزه ادبــی بریتانیــا بــرای‬ ‫نبــار‬ ‫نویســندگان زن اســت کــه ب هصــورت ســالیانه برگــزار می شــود و اولی ‬ ‫در ســال ‪ 1996‬و بــرای بزرگداشــت اصالــت و برتــری اثــار زنــان در سراســر‬ ‫دنیــا تشــکیل شــد‪ .‬پیش ازاین نویســندگانی ماننــد زادی اســمیت‪ ،‬لیونل‬ ‫شــیور‪ ،‬چیمامانــدا ادیچــی‪ ،‬کامیــا شمســی‪ ،‬نائومــی الدرمــن و تایــری‬ ‫جونــز؛ برنــده ایــن جایــزه شــده اند‪ .‬در مــاه می ســال ‪ ،۲۰۱۴‬این جشــنواره‬ ‫اقــدام بــه انتخــاب نویســندگان برتــر زنــی گرفــت کــه بیشــترین تاثیــر را بــر‬ ‫خواننــدگان اثــار خــود گذاشــته بودنــد؛ مســئوالن جایــزه بــا نامز دکــردن‬ ‫‪ ۱۹‬نویســنده‪ ،‬ایــن رای گیــری را در حســاب رســمی توئیتــر جشــنواره برگــزار‬ ‫کــرد کــه بــا شــرکت هــزاران کار بــر در ‪ ۲۹‬ژوئیــه ‪ ۲۰۱۴‬ترتیــب رده بنــدی ایــن‬ ‫‪ 19‬نویســنده به عــاوه یــک نویســنده اضافــه بــر فهرســت نخســتین‪،‬‬ ‫مشــخص شــد‪ .‬دراین گــزارش بــه ‪10‬مــورد از ان هــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫هارپر لی‬ ‫زاده ‪ ۱۹۲۶‬و درگذشـته ‪ .۲۰۱۶‬رمان نویـس اهـل ایـاالت متحـده کـه در سـال‬ ‫‪ ۱۹۶۰‬به خاطـر نـگارش کتـاب «کشـتن مـرغ مقلد» برنده جایـزه «پولیتزر» نیز‬ ‫شـد‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬یکـی از پرفروش تریـن رمان هـای تاریـخ اسـت کـه اولین بـار در‬ ‫بـازی «گریگـوری‬ ‫سـال ‪ ۱۹۶۰‬انتشـار یافـت‪ .‬از ان‪ ،‬فیلمـی به همین نـام نیـز بـا ِ‬ ‫پک» سـاخته شـد‪.‬‬ ‫س ــاخته ازیت ــا رصاف ــی (تهیه کنن ــده مس ــعود جعفری جوزان ــی)‪،‬‬ ‫«ش ــوماه» س ــاخته مژگان بیات‪« ،‬تورهای خالی» س ــاخته بهروز‬ ‫کرمـ ـی زاده (تهیه کنن ــده مجی ــد برزگر)‪« ،‬سوس ــن خان ــوم کووید‬ ‫ُ‬ ‫‪ »۱۹‬امی ــد محمدنژاد ( تهیه کننده امیر س ــمواتی)‪« ،‬پ ــا کل» نوید‬ ‫اس ــماعیلی ( تهیه کننده غالمرض ــا ازادی)‪« ،‬بازیگوش ه ــا» نادره‬ ‫ترکمان ــی‪« ،‬پرون ــده باز اس ــت» کیوم ــرث پوراحم ــد ( تهیه کننده‬ ‫عل ــی قائم مقامی) و «صورت فلکی» حس ــین دارابی (تهیه کننده‬ ‫محمدرضا ش ــفاه)‪.‬‬ ‫فیلم های ــی که پروانه نمایش ان ها از ‪ ۲۵‬فروردین تا ‪ ۲۰‬ش ــهریور‬ ‫ص ــادر ش ــده و ا ک ــران نش ــده اند‪« :‬ارزوی زیب ــا» س ــاخته عل ــی‬ ‫یت ــن‪« ،‬چن ــد می گیری گریه کنی ‪ »۲‬س ــاخته عل ــی توکل نیا‪،‬‬ ‫قو ‬ ‫«والدی ــن امانتی» س ــاخته حس ــین قناع ــت‪« ،‬فیگور» س ــاخته‬ ‫محمدپوی ــا پارس ــامقام‪« ،‬بع ــد از اتفاق» س ــاخته پوریا حیدری‪،‬‬ ‫«ط ــا خون» س ــاخته ابراهیم ش ــیبانی‪« ،‬افس ــانه بناس ــان غول‬ ‫چ ــراغ جادو» س ــاخته حبی ــب احم ــدزاده‪« ،‬حک ــم تجدیدنظر»‬ ‫س ــاخته محمدامین کریم پور‪« ،‬داس ــتان دسـ ـت انداز» س ــاخته‬ ‫کم ــال تبری ــزی‪« ،‬طبق ــه یک ونی ــم» س ــاخته نوید اس ــماعیلی‪،‬‬ ‫«اه ــو» س ــاخته هوش ــنگ گلمکان ــی‪« ،‬بام باال» س ــاخته س ــید‬ ‫جمال س ــید حاتمی‪« ،‬جنایت بی دقت» ساخته شهرام مکری‪،‬‬ ‫«زاالوا» س ــاخته ارس ــان امیری‪« ،‬خانه ماهرخ» س ــاخته شهرام‬ ‫ابراهیم ــی‪« ،‬تهران ش ــهر عش ــق» س ــاخته عل ــی جابـ ـ ر انصاری‪،‬‬ ‫«صحنه زن ــی» س ــاخته علیرض ــا صم ــدی‪« ،‬هرم ــاس» س ــاخته‬ ‫مهدی صاحبی‪« ،‬گل س ــرخ» س ــاخته مرتضی اتش زمزم‪« ،‬ارثیه‬ ‫فامیل ــی» حام ــد رضی‪« ،‬ب ــا عنکب ــوت می رقصد» رضا ش ــالچی‪،‬‬ ‫«پس ــران دری ــا» افش ــین هاش ــمی و حس ــین قاس ــمی جامی‪،‬‬ ‫«پوس ــت» (ب ــرادران ارک)‪« ،‬رمانتیس ــم عم ــاد و طوب ــا» کاوه‬ ‫صب ــاغ زاده‪« ،‬روزی روزگاری اب ــادان» حمیدرضا اذرنگ‪« ،‬گش ــت‬ ‫سه» س ــعید سهیلی و «شیش ــلیک» محمدحس ــین مهدویان‪.‬‬ ‫از معروف تری ــن فیلم های ــی که مجوز ا ک ــران ان ها در ای ــن اواخر‬ ‫ص ــادر ش ــده ب ــه فیلم ه ــای کم ــال تبری ــزی‪ ،‬ش ــهرام مک ــری‪،‬‬ ‫محمدحس ــین مهدویان و س ــعید س ــهیلی می توان اش ــاره کرد؛‬ ‫ام ــا از س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ک ــه بگذری ــم‪ ،‬فیلم هایی هس ــتند که در س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬پروان ــه نمای ــش گرفته اند ول ــی هنوز به پرده نرس ــیده اند‪.‬‬ ‫ن ــام برخ ــی از این ه ــا باره ــا ب ــرای ا ک ــران انالین مطرح ش ــد ولی‬ ‫خب ــری از ا ک ــران در پلتفرم ه ــای اینترنت ــی نش ــد‪ .‬فیلم هایی که‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۹۹‬مج ــوز نمایش گرفتن ــد و ا کران نش ــده اند‪« :‬تومان»‬ ‫مرتضی فرش ــباف‪« ،‬خ ــون خدا» مرتض ــی عل ــی عباس میرزایی‪،‬‬ ‫«دوزیس ــت» ب ــرزو نیک نژاد‪« ،‬روز صفر» س ــعید ملکان‪« ،‬س ــلفی‬ ‫ب ــا دموکراس ــی» علی عطش ــانی‪« ،‬لب ــاس ش ــخصی» امیرعباس‬ ‫ربیع ــی‪« ،‬گرب ــه س ــیاه» کری ــم محمدامین ــی‪« ،‬مجبوری ــم» رض ــا‬ ‫درمیش ــیان‪« ،‬دش ــمنان» عل ــی درخش ــنده‪« ،‬معج ــزه عش ــق»‬ ‫س ــید محمدرضا ممتاز‪« ،‬پ ــروا» مهـــران مهدوی‪« ،‬تی تـــی» ایدا‬ ‫پناهنده‪« ،‬ش ــهربانو» مری ــم بحرالعلومـــی‪« ،‬عنکبـــوت» ابراهیم‬ ‫ای ــر ج زاد‪« ،‬مورچه خ ــوار» ش ــاهد احمدل ــو‪« ،‬صله س ــحر» فرزین‬ ‫مهدی پ ــور‪« ،‬رعدوب ــرق بی ب ــاران» مجی ــد برزگ ــر‪« ،‬عروس ــی‬ ‫م ــردم» مجی ــد توکل ــی‪« ،‬مرده خ ــور» ابوطال ــب ص ــادق دقیقی‪،‬‬ ‫«وثیقه» حسین قاس ــمی جامی‪« ،‬پریســـا» محمدرضا رحمانی‪،‬‬ ‫«مغ ــز اس ــتخوان» حمیدرض ــا قربان ــی‪« ،‬باب ــا س ــیبیلو» ادوی ــن‬ ‫خاچیکیان‪« ،‬عاشق پیش ــه» داوود موثقـــی‪« ،‬بچه های طوفان»‬ ‫ابوطال ــب صادق دقیق ــی‪« ،‬بندر بند» منیژه حکمـــت‪« ،‬اتابای»‬ ‫نیک ــی کریم ــی‪« ،‬یازده س ــالگان» رامتی ــن کوچک ــی‪« ،‬سـ ـ ه کام‬ ‫حبس» س ــامان س ــالور‪« ،‬مرد نقره ای» محمدحســـین لطیفی‪،‬‬ ‫«خ ــط فرضی» فرنوش صمدی‪« ،‬بی همه چیز» محس ــن قرایی‪،‬‬ ‫«ترانه ش ــرقی» احس ــان صدیقی‪« ،‬زیر نور کـــم» محمد پرویزی‪،‬‬ ‫«س ــلفی با رس ــتم» حس ــین قناعت‪« ،‬خورشـــید ان ماه» ســـتاره‬ ‫اس ــکندری‪« ،‬گل به خ ــودی» احمد تجری‪« ،‬افتاب نیم هش ــب»‬ ‫شهریار بحرانی‪« ،‬مصلحت» حســـین دارابی‪« ،‬منصور» سیاوش‬ ‫س ــرمدی‪« ،‬اتومبیل» حس ــینعلی میری‪« ،‬بچـــه گرگ های دره»‬ ‫فریدون نجفی‪« ،‬چپ راس ــت» حامد محمدی و «لوپتو» عباس‬ ‫عسگری‪.‬‬ ‫درپای ــان باید به فیلم هایی اش ــاره کرد که به تازگـــی برای دریافت‬ ‫مج ــوز ا ک ــران اق ــدام ک ــرده و در نوبت تش ــکیل جلس ــه ش ــورای‬ ‫پروان ــه نمای ــش هس ــتند‪« :‬قهرم ــان» س ــاخته اصغ ــر فره ــادی‬ ‫چندروزقب ــل اخرین مرحل ــه تکمی ــل پرون ــده اش ثب ــت ش ــده و‬ ‫در نوب ــت اس ــت‪ .‬همچنی ــن فیلم ه ــای «زنان ــی ک ــه ب ــا گرگ ه ــا‬ ‫دویده ان ــد» امیراطه ــر س ــهیلی‪« ،‬قصی ــده گاو س ــفید» بهت ــاش‬ ‫صناعی ه ــا‪« ،‬هس ــتی و زم ــان» مان ــی انیس ــی و تهیه کننده علی‬ ‫مصفا‪« ،‬نیلگون» حس ــین س ــهیلی زاده‪« ،‬جوجه تیغی» مستانه‬ ‫مهاج ــر‪« ،‬ل ــب خ ــط» عل ــی جب ــارزاده‪« ،‬ابل ــق» نرگ ــس ابی ــار‪،‬‬ ‫«روش ــن» روح اهلل حج ــازی‪« ،‬عـــروس خیابـــان فرشـــته» مهدی‬ ‫خس ــروی و تهیه کنندگی محمدرضا ش ــریفی نیا‪« ،‬یقه سفیدها»‬ ‫ش ــهرام مس ــلخی‪ ۵۲« ،‬هرت ــز» س ــجاد ش ــهریاری‪« ،‬زن م ــرد و‬ ‫بچـــه» درناز حاجی ها (تهیه کننده احســـان رســـول اف)‪« ،‬مســـیر‬ ‫معک ــوس» ابوالفض ــل جلیل ــی‪« ،‬مالق ــات ب ــا جادوگر» جمش ــید‬ ‫بهرامیان‪« ،‬زدوبند» داوود نـــوروزی‪ »۱۹« ،‬منیژه حکمت‪« ،‬برای‬ ‫مرجان» حمید زرگرنـــژاد‪« ،‬ملخ» فائـــزه عزیزخانی و (تهیه کننده‬ ‫منیـــژه حکمـــت)‪« ،‬تـــارا» کاوه قهرمـــان‪« ،‬غیبت موجـــه» عباس‬ ‫رافع ــی‪« ،‬بی روی ــا» اری ــن وزیردفت ــری و (تهیه کنن ــده س ــعید‬ ‫ســـعدی)‪« ،‬حـــرف اخر» ابراهیم شـــفیعی‪« ،‬گزارش یک جشـــن»‬ ‫ابراهی ــم حاتمی کیا‪« ،‬لیپار» حس ــین ریگی و (تهیه کننده س ــعید‬ ‫خانـــی)‪« ،‬ماهی و برکه» علـــی براتی‪« ،‬توطئه خانوادگی» خســـرو‬ ‫ملکان‪« ،‬قصه ماه بی بـــی» امین اصالنی (تهیه کننده محمدرضا‬ ‫اصالن ــی)‪« ،‬ماه ــان» حمی ــد ش ــاه حاتمی‪« ،‬مج ــوز خ ــروج»‬ ‫کی ــارش اس ــدی زاده‪« ،‬از رئیس جمه ــور پ ــاداش نگیری ــد» کمال‬ ‫تبریـــزی‪« ،‬بازیگوش هـــا» نادر ترکمانـــی در نوبت دریافـــت پروانه‬ ‫نمای ــش س ــینما هس ــتند ک ــه از میان پرون ــده فیلم ه ــای کمال‬ ‫تبریـــزی و اصغر فرهادی همیـــن چندروزقبل تکمیل شـــده‪« .‬از‬ ‫رئیس جمهـــور پاداش نگیرید» تبریزی که چندســـال از ا کران ان‬ ‫می گـــذرد‪ ،‬برای توزیع در شـــبکه خانگی درخواســـت مجوز داده‬ ‫که این کار به دلیـــل پایان زمان اعتبار پروانه نمایش انجام شـــده‬ ‫اس ــت‪ .‬عالوه براین ه ــا فیلم «گزارش یک جش ــن» حاتمی کیا هم‬ ‫کـــه جزو توقیفی های سینماســـت میان درخواســـتی های صدور‬ ‫پروان ــه و گویا ب ــرای پخ ــش از پلتفرم ها ق ــرار دارد‪ .‬‬ ‫اما در بخش نوبت پروانه ســـاخت هم بـــرای فیلم های «انتهای‬ ‫باغ» ســـاخته ابراهیـــم عامریـــان (تهیه کننده مســـعود اطیابی)‪،‬‬ ‫«پان ــزده چهـ ـل ودو» ه ــادی رحیم ــی‪« ،‬وقت ــی اس ــمان ب ــرق‬ ‫زد» بیـــژن موســـوی‪« ،‬زیبـــای خفتـــه» کاوه صبـــاغ زاده‪« ،‬میـــان‬ ‫صخره ه ــا» مخت ــار عبداللهی‪« ،‬اش ــغال» س ــاخته حام ــد رجبی‬ ‫(تهیه کنن ــده س ــمیرا ب ــرادری)‪« ،‬خرچن ــگ نعل اس ــبی» علیرضا‬ ‫محم ــدی‪« ،‬برمیگردم» مرتض ــی اتش زمزم‪« ،‬مرد خوش ــبخت»‬ ‫رض ــا جعف ــری‪« ،‬ش ــهر خام ــوش» احم ــد بهرامعل ــی‪« ،‬کیدن ــا»‬ ‫امیرحســـین قهرایی‪« ،‬ســـلوک» عباس رافعی‪« ،‬حرامیان» ارش‬ ‫جباری‪« ،‬فهرســـت ســـامی» ساســـان کریمی‪« ،‬میراث» مسعود‬ ‫کیمیایـــی (تهیه کننده علی اوجـــی)‪« ،‬هم دیـــدار» محمدمهدی‬ ‫نوروزی ــان (تهیه کنن ــده نیک ــی کریم ــی)‪« ،‬ادرنالی ــن» قاس ــم‬ ‫جعفری‪« ،‬توتو» محمدابراهیم عزیزی ســـاخته مصطفی کیایی‬ ‫و «دنی ــای ش ــیرین م ــا» ق ــدرت اهلل صل ــح میرزای ــی درخواس ــت‬ ‫پروانه ســـاخت داده شـــده کـــه درانتظـــار صدور مجوز هســـتند‪.‬‬ ‫مارگارت اتوود‬ ‫زاده ‪ .۱۹۳۹‬داسـتان نویس‪ ،‬منتقـد ادبـی و فمینیسـت کانادایـی کـه پنج بـار‬ ‫بـرای «بوکـر» نامـزد و یک بـار برنـده ان شـد‪ .‬او بـا «سرگذشـت ندیمـه»‬ ‫دراین فهرسـت حضـور دارد کـه سـال ‪ ۱۹۸۵‬منتشـر شـد‪ .‬یـک مجموعـه‬ ‫تلویزیونـی نیـز از روی ان (‪ )2016‬سـاخته شـد‪ .‬اتـوود سـه بار نامـزد دریافـت‬ ‫جایـزه «ادبیـات داسـتانی زنـان» شـده اسـت‪.‬‬ ‫شارلوت برونته‬ ‫زاده ‪ ۱۸۱۶‬و درگذشـته ‪ .۱۸۵۵‬نویسـنده و شـاعر انگلیسـی کـه خواهرانـش‬ ‫«امیلـی» و «ان» نیـز در نویسـندگی شـهرت داشـتند‪ .‬از معروف تریـن کتـب‬ ‫وی‪ ،‬رمـان «جیـن ایـر» اسـت کـه ان را بـا نام هنری « ِک ِرر بل» سـال ‪ 1847‬ارائه‬ ‫کـرد‪ .‬از روی ایـن کتـاب‪ ،‬اثـار تلویزیونـی و سـینمایی متعددی سـاخته شـده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫جی‪ .‬کی‪ .‬رولینگ‬ ‫زاده ‪ .۱۹۶۵‬نویسـنده‪ ،‬نیکـوکار‪ ،‬تهیه کننـده فیلـم و فیلم نامه نویـس‬ ‫بریتانیایی که عمده شـهرتش را با خلق مجموعه داسـتان های «هری پاتر»‬ ‫ً‬ ‫کسـب کـرد‪ .‬این مجموعـه بـه ‪ ۶۵‬زبـان و تقریبا در ‪ ۵۰۰‬میلیون نسـخه منتشـر‬ ‫شده که اثار اقتباسی سینمایی ان نیز موفق بودند‪ .‬حضور او در رده چهارم‬ ‫این فهرسـت عجیـب و قابل اعتنـا بـوده اسـت‪.‬‬ ‫امیلیبرونته‬ ‫زاده ‪ ۱۸۱۸‬و درگذشـته ‪ .۱۸۴۸‬نویسـنده و شـاعر بریتانیایی سـت‪ .‬رمـان‬ ‫یسـت‪ .‬به نظـر بعضـی منتقـدان؛‬ ‫«بلندی هـای بادگیـر» او اثـر بسـیار معروف ‬ ‫شـخصیت «کتـی» دراین اثـر‪ ،‬شـبیه خـود امیلـی و «هیـت کلیـف» نماینـده‬ ‫یسـت کـه امیلـی قـادر بـه دوست داشـتن ان هـا بـود‪ .‬برخـی‬ ‫ان دسـته مردان ‬ ‫اشـعار او همـراه اشـعار دو خواهـرش در یـک مجموعـه به چـاپ رسـید‪.‬‬ ‫استن‬ ‫ِجین ِ‬ ‫زاده ‪ ۱۷۷۵‬و درگذشـته ‪ .۱۸۱۷‬نویسـنده انگلیسـی کـه اثـارش؛ به ویـژه «غـرور‬ ‫و تعصـب»‪ ،‬تاثیـری گسـترده بـر ادبیـات غـرب گذاشـت‪ .‬شـناخت او از زندگـی‬ ‫زنـان‪ ،‬او را بـه یکـی از رمان نویسـان مطـرح عصـر خـودش تبدیل کـرد‪ .‬او زنان‬ ‫نویسـنده هـم دوره اش را به خاطـر سـبک دراماتیـک قصه هـای عاشـقانه در‬ ‫ً‬ ‫رمان هایشـان‪ ،‬غالبـا دسـت می انداخـت‪.‬‬ ‫دافنه دو موریه‬ ‫زاده ‪ ۱۹۰۷‬و درگذشـته ‪ .۱۹۸۹‬رمان نویـس و نمایشـنامه نویس معـروف‬ ‫رمـان «ربـه کا» (‪ )۱۹۳۸‬اسـت‪.‬‬ ‫بریتانیایـی کـه بیشـتر شـهرتش را مدیـون ِ‬ ‫داسـتان کوتـاه او به نـام «پرنـدگان» نیـز معـروف اسـت؛ بعدها ایـن دو کتاب‪،‬‬ ‫توسـط الفـرد هیچـکا ک بـه اثـر سـینمایی تبدیـل شـدند‪ .‬او از «خواهـران‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫برونتـه» به عنـوان نزدیک تریـن الهام دهنـدگان ادبـی خـود یـاد م ‬ ‫لوییزا می الکات‬ ‫زاده ‪ ۱۸۳۲‬و درگذشـته ‪ .۱۸۸۸‬رمان نویس امریکایی سـت که به سـبب رمان‬ ‫«زنـان کوچـک» مشـهور اسـت‪ .‬ایـن اثـر کـه بـه ‪ 50‬زبـان منتشـر شـده؛ حـول‬ ‫موضوعـات خانـه خانـواده «الـکات ارکارد هـوس» واقـع در کنکـورد نوشـته‬ ‫شـده کـه طبـق زندگـی واقعـی نویسـنده و خواهـرش اسـت‪ .‬ایـن اثـر بارهـا بـه‬ ‫تصویـر برگردانـده شـده اسـت‪.‬‬ ‫دونا تارت‬ ‫زاده ‪ .۱۹۶۳‬نویسـنده امریکایـی و خالـق رمان هایـی همچـون «دوسـت‬ ‫کوچـک» و «فنـچ طالیـی» کـه شـاید نامـی کمترمطـرح برای عالقه منـدان به‬ ‫ادبیـات داسـتانی در ایـران باشـد‪ .‬او در سـال ‪ ۲۰۱۴‬موفـق بـه کسـب جایـزه‬ ‫«پولیتـزر» به خاطـر اثـر «فنـچ طالیـی» شـد؛ امـا حضـورش در جایـگاه نهـم‬ ‫این فهرسـت‪ ،‬به خاطـر رمـان «تاریـخ سـری» بـوده‪.‬‬ ‫دودی اسمیت‬ ‫زاده ‪ ۱۸۹۶‬و درگذشـته ‪ .۱۹۹۰‬یـک نویسـنده بریتانیایـی‪ .‬برجسـته ترین‬ ‫اثـارش «‪ 101‬سـگ خالـدار» و «مـن قلعـه را فتـح می کنـم» هسـتند کـه دومـی‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫در رای گیـری بازخوانـی بـزرگ ‪ BBC‬در سـال ‪ ،۲۰۰۳‬به عنـوان ‪۸۲‬امیـن کتـاب‬ ‫مهـم تاریـخ ادبیـات بریتانیـا انتخـاب شـد‪ .‬او بـا همیـن کتـاب‪ ،‬جایـگاه دهـم‬ ‫این فهرسـت را کسـب کـرده اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2318

روزنامه سایه 2318

شماره : 2318
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه سایه 2317

روزنامه سایه 2317

شماره : 2317
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه سایه 2316

روزنامه سایه 2316

شماره : 2316
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه سایه 2315

روزنامه سایه 2315

شماره : 2315
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه سایه 2314

روزنامه سایه 2314

شماره : 2314
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه سایه 2313

روزنامه سایه 2313

شماره : 2313
تاریخ : 1400/06/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!