روزنامه سایه شماره 2285 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2285

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2285

روزنامه سایه شماره 2285

‫معاونرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫امیدواریم رویداد «کمند» اغاز افقی نوین در دانشگاه ها باشد‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده با بیان اینکـه‬ ‫طـرح کار‪ ،‬مهـارت و نـواوری دانشـجویان (کمنـد) رویـدادی کلیـدی‬ ‫و راهبـردی بـرای دولـت دوازدهـم بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬امیدواریـم دولـت‬ ‫بعـدی‪ ،‬این طـرح را با قـوت ادامـه دهـد؛ و رویـداد کمنـد‪ ،‬اغـاز یـک‬ ‫حرکت و افقی نوین در دانشگاه ها باشد»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ معصومه‬ ‫ابتـکار افـزود‪« :‬کمنـد از این جهت کـه الگوسـازی بـرای اتصـال‬ ‫بیـن دانشـجویان و بـازار کار داشـته‪ ،‬ارزشـمند اسـت؛ نیـز مطلبـی‬ ‫کلیـدی و راهبـردی بـرای دولـت دوازدهـم بـوده تـا دانشـجویان کنار‬ ‫اموزش هایـی کـه در رشـته های خـود به شـکل تخصصـی می بیننـد‪ ،‬بتواننـد برای دسـتیابی به‬ ‫یـک مهـارت امـوزش دیـده و امادگـی الزم را بـرای اشـتغال و کارافرینـی پیـدا کننـد»‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رضـا اردکانیـان؛ وزیـر نیـرو گفـت‪« :‬از نیمـه دوم ‪ ۹۸‬تا کنـون ‪ ۶۲۸‬طـرح اب‪ ،‬بـرق و‬ ‫فاضلاب بـا سـرمایه گذاری ‪ ۱۳۲‬هزار میلیارد تومانـی بـه مـدار بهره بـرداری امـده کـه‬ ‫بخـش عمـده این طر ح هـا مربـوط به سـدهای مخزنی بـوده اسـت»‪ .‬وی تا کید کرد؛‬ ‫عملیـات اجرایـی پنجا هو هفتمیـن سـد مخزنـی ملـی در دولـت تدبیـر و امیـد به انتها‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬مرداد ‪ 14 1400‬ذی الحجه ‪ 25 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2285‬تومان‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫لو فصلمشکالتخوزستانطبقدستور رهبری‬ ‫ادامهح ‬ ‫‪4‬‬ ‫بو تـاب‬ ‫بیـش از یک هفتـه اسـت خوزسـتان در ت ‬ ‫خوزستانی ها‬ ‫همیشه وفادار به کشور بی ابـی می سـوزد‪ .‬خوزسـتان از سـه تیـره لـر‪ ،‬عـرب و‬ ‫فـارس تشـکیل شـده و ایـن سـه گـروه‪...‬‬ ‫بوده و هستند‬ ‫‪4‬‬ ‫سایت های واسطه؛ زمینه ای برای‬ ‫خالی کردن حساب مشتریان ساده لوح‬ ‫نگـران بـود تـا بتوانـد بـا پولـی کـه دارد‪ ،‬یـک گوشـی مناسـب و با کیفیـت بخـرد‪ .‬در‬ ‫سـایت «دیـوار» جسـت وجو می کـرد کـه چشـمش بـه یـک گوشـی خـوب؛ امـا بـا قیمـت‬ ‫بسیارمناسب افتاد‪ .‬دستپاچه شد و به سرعت برای خرید ان اقدام کرد؛ بی خبر از انکه‬ ‫پشـت این دیوار‪ ،‬چه درانتظار اوسـت‪ .‬خوش خیال خبر نداشـت یک گوشـی سـرقتی‬ ‫را خریـده و بـه زودی به عنـوان «سـارق» بـه دام پلیـس می افتـد؛ و تازمانی که ثابت شـود‬ ‫بی گنـاه اسـت‪ ،‬بایـد به انتظـار بنشـیند ‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رشته های ورزشی در چه تاریخی المپیکی شدند؟‬ ‫از اتن ‪ 1896‬تا توکیو ‪2020‬‬ ‫ج ــو بای ــدن؛ رئیس جمهوری امریکا طبـــق تازه ترین نظرســـنجی «گالوپ»؛‬ ‫بـــه محبوبیـــت ‪ ۵۰‬درصـــدی رســـیده کـــه پائین تریـــن ســـطح از زمـــان‬ ‫روی کار امدنـــش اســـت‪.‬‬ ‫المپیک تابسـتانی ‪ 2020‬شـاهد افزود هشـدن پنج رشـته ورزشـی جدید بوده که از میان ان ها‪ ،‬سـه رشـته‬ ‫حضـور خـود را دراین رقابت هـا حفـظ خواهنـد کـرد‪« :‬اسـکیت بازی»‪« ،‬سـنگ نوردی» و «موج سـواری»؛‬ ‫یکـه دو رشـته «کاراتـه» و «بیس بال‪/‬سـافتبال» ب هسـیاق بعضـی از رشـته های ورزش ِـی دیگـر طـی‬ ‫درحال ‬ ‫دور ههـای قبلـی‪ ،‬حضـوری کوتا همـدت را تجربـه می کننـد‪.‬‬ ‫روایت رئیس مرکز ملی خشک سالی‬ ‫از احتمال تداوم خشک سالی تا زمستان‬ ‫‪1‬‬ ‫جواد فروغی؛‬ ‫نخستینمدال اور‬ ‫کاروان المپیک ایران‬ ‫‪4‬‬ ‫سعید نمکی خواستار شد؛‬ ‫اعالم لیست‬ ‫گروه های جدید وا کسیناسیون‬ ‫‪1‬‬ ‫مهرالهرخشانی مهر‪:‬‬ ‫صابر سهرابی تاکید کرد؛‬ ‫مدرسه سازی از دستور کار هیچ دولتی‬ ‫خارج نشده است‬ ‫تقویت‬ ‫لزوم‬ ‫ِ‬ ‫پایگاه های ادبی و فرهنگی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وزیر بهداشت خواستار شد؛‬ ‫رایگان‬ ‫اعالم لیست گروه های جدید واکسیناسیون‬ ‫وزی ــر بهداش ــت‪ ،‬درم ــان و اموزش پزش ــکی در نامه ای ب ــه معاون بهداش ــت‪ ،‬باتوجه به‬ ‫تامی ــن وا کس ــن مورد نی ــاز از طری ــق واردات و تولی ــد داخ ــل‪ ،‬خواس ــتار اع ــام لیس ــت‬ ‫گروه ه ــای جدی ــد برای وا کسیناس ــیون کرونا ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش مرکز اطالع رس ــانی وزارت‬ ‫بهداش ــت؛ س ــعید نمکی در این نامه اورده اس ــت؛ با قدردانی از زحمات کلیه همکاران‬ ‫و دسـ ـت اندرکاران وا کسیناس ــیون کووی ــد‪ ۱۹-‬و باتوج هب ــه تامی ــن وا کس ــن مورد نی ــاز‬ ‫ً‬ ‫یس ــت تعداد اف ــراد در گروه های زیر را س ــریعا به‬ ‫از طری ــق واردات و تولی ــد داخل‪ ،‬ضرور ‬ ‫این جان ــب اعـــام کنید ت ــا با ط ــی مراح ــل الزم‪ ،‬وا کسیناس ــیون این گروه اغاز ش ــود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .۱‬کلی ــه بیم ــاران دیابت ــی باالی ‪ ۱۸‬س ــال به تفکی ــک اس ــتان ها (اخی ــرا س ــامانه ثب ــت‬ ‫بیمـــاران دیابتی کشـــور با کد ملـــی در معاونـــت درمان راه اندازی شـــده و مـــوارد را ثبت‬ ‫کـــرده کـــه می توانـــد مورد اســـتفاده قـــرار گیرد)‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بیماران خاص دیگری که باید در اولویت قرار گیرند و تا کنون وا کسینه نشده اند‪.‬‬ ‫لو نقل عمومی از قبیل ریلی‪ ،‬هوایی‪ ،‬زمینی‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رانندگان تا کسی و خدمات حم ‬ ‫‪ .۴‬اموزگاران مدارس ابتدایی و متوسطه به تفکیک‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اساتید دانشگاه ها‪.‬‬ ‫تســـریع در اعالم امار تفکیکی فوق جهت برنامه ریزی عاجل وا کسیناســـیون گروه های‬ ‫مذکـــور‪ ،‬از اولویـــت ویـــژه برخوردار اســـت‪ .‬بدیهی ســـت؛ از لیســـت افراد اعالم ش ــده باید‬ ‫کســـانی که در گروه های ســـنی قبلی وا کســـینه شـــده اند‪ ،‬حذف شود‪.‬‬ ‫احتمال تداوم خشک سالی تا زمستان‬ ‫رئیس مرکز ملی خشک سـالی و مدیریت بحران سـازمان‬ ‫هواشناسـی بااشـاره به اینکه دمـای کشـور امسـال‬ ‫‪ ۱‬درجه سـانتی گراد بیـش از حـد نرمـال اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«خشک سـالی طـی تابسـتان جـاری تـداوم پیـدا خواهـد‬ ‫کـرد و احتمـال مـی رود کـه تـا زمسـتان سـال جـاری نیـز‬ ‫ادامـه داشـته باشـد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ احـد وظیفـه‬ ‫ً‬ ‫بابیان اینکـه معمـوال در تابسـتان عمـده بارش هـای‬ ‫بشـرق بیشـتر‬ ‫کشـور در دو نقطه شـمال و جنوب تا جنو ‬ ‫اتفـاق می افتـد و در سـایر نقاط یا بـارش صورت نمی گیرد‬ ‫یـا بسـیارناچیز و پرا کنـده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬تیرمـاه‬ ‫بشـرق‬ ‫جـاری در دو نقطـه؛ یعنـی در جنـوب و جنو ‬ ‫در اسـتان فـارس‪ ،‬جنـوب سیسـتان‪ ،‬جنـوب کرمـان و‬ ‫هرمـزگان و در نـوار شـمالی ایـران بـارش داشـتیم»‪ .‬او‬ ‫بااشـاره به اینکه در مردادمـاه نیز بارش ها به همین ترتیب‬ ‫خواهـد بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بارش هایـی که امسـال به خصوص‬ ‫بشـرق داشـتیم‪ ،‬فراتـر از حـد نرمـال بـود؛ امـا‬ ‫در جنو ‬ ‫بارش هـا در شـمال و شـمال غرب کمتـر از نرمـال بـود‪.‬‬ ‫بااین حال مقدار بارندگی تابسـتانی در ایران بسـیارناچیز‬ ‫و کمتـر از ‪ ۱۰‬درصـد بـارش سـاالنه اسـت؛ پـس نبایـد تصـور‬ ‫کـرد کـه بارش هـای تابسـتانی می توانـد خشک سـالی را‬ ‫ً‬ ‫در برخـی مناطـق از بیـن ببـرد‪ .‬ضمنـا بارندگی هایـی کـه‬ ‫تابسـتان در بخش هـای جنوبـی کشـور رخ می دهـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عمدتـا در مناطـق کوهسـتانی و مجـاور دریـا صـورت‬ ‫می گیـرد و عمـده ایـن بارش هـا به صـورت روان اب جـاری‬ ‫و از دسـترس خـارج می شـود»‪ .‬به گفتـه رئیـس مرکـز ملـی‬ ‫رایگان‬ ‫خشک سـالی و مدیریـت بحـران سـازمان هواشناسـی؛‬ ‫در تابسـتان امسـال دمـای مناطـق غربـی و شـمال غربی‬ ‫بشـرق‬ ‫‪ ۱‬تـا ‪ ۲‬درجـه بیـش از نرمـال و دمـای مناطـق جنو ‬ ‫تـا شـرق در حـد نرمـال و به طورکلـی دمـای کشـور حـدود‬ ‫‪ ۱‬درجـه بیش ازحـد نرمـال اسـت‪ .‬او دربـاره خشک سـالی‬ ‫حا کـم بـر کشـور توضیـح داد‪« :‬در تعریـف خشک سـالی‪،‬‬ ‫چنـد مبحـث وجـود دارد‪ :‬خشک سـالی هواشناسـی‪،‬‬ ‫خشک سـالی کشـاورزی‪ ،‬خشک سـالی هیدرولوژیکـی‬ ‫و اثـرات اقتصـادی‪ ،‬سیاسـی و اجتماعـی ان؛ کـه مـا‬ ‫در کشـور ا کنـون در دوران خشک سـالی هواشناسـی‪،‬‬ ‫کشـاورزی و هیدرولوژیکـی بسـر می بریـم‪ .‬باتوجه به اینکـه‬ ‫به لحـاظ هواشناسـی بارندگی هـا در کشـور کمتـر از نرمـال‬ ‫بـوده‪ ،‬از مدت هاپیـش یعنـی از زمسـتان سـال ‪ 99‬وارد‬ ‫دوره خشک سـالی هواشناسـی شـده ایم‪ .‬در فصـل‬ ‫بهـار بـا عدم بـارش و تـداوم خشک سـالی هواشناسـی‪،‬‬ ‫خشک سـالی کشـاورزی رخ داد و پس ازان با ذوب شـدن‬ ‫انـدک ذخایـر برفـی در ارتفاعـات‪ ،‬دوره خشک سـالی‬ ‫هیدرولوژیکـی نیـز اغـاز شـد»‪ .‬به گفتـه او؛ خشک سـالی‬ ‫هیدرولوژیکـی وقتـی رخ می دهـد کـه بـا کاهـش‬ ‫ریزش هـای جـوی‪ ،‬دبـی و اورد رودخانه هـا‪ ،‬منابـع‬ ‫اب هـای زیرزمینـی و مخـازن پشـت سـدها از حـد نرمـال‬ ‫کمـی بارش هـا به تدریـج در‬ ‫کمتـر شـده و اثـرات ناشـی از ِ‬ ‫عدم تامیـن مناسـب اب شـرب‪ ،‬کشـاورزی و صنعـت‬ ‫مشـخص می شـود؛ همان گونه که امروزه در کشـور شاهد‬ ‫ان هسـتیم‪ .‬او بااشـاره به اینکه خشک سـالی تـا وقـوع‬ ‫مجـدد بارش هـا در کشـور ادامه دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬بارش ها در‬ ‫ً‬ ‫ایـران معمـوال در پائیـز اغـاز می شـود؛ امـا به نظـر می رسـد‬ ‫کـه بارندگی هـای پائیـز امسـال‪ ،‬دیرتـر شـروع شـود‪ .‬تمـام‬ ‫مدل هـای هواشناسـی‪ ،‬اقلیم شناسـی و پیش بینی های‬ ‫فصلـی نشـان می دهـد کـه بارندگی هـا طـی ابـان و اذرمـاه‬ ‫فتـر از حـد نرمـال خواهـد بـود و پائیـز‬ ‫سـال جـاری ضعی ‬ ‫کم بارشـی در کشـور پیـش رو داریـم»‪ .‬رئیـس مرکـز ملـی‬ ‫خشک سـالی و مدیریـت بحـران سـازمان هواشناسـی‬ ‫بابیان اینکـه در فصـل تابسـتان به دلیـل باالبـودن دمـا‬ ‫و برداشـت محصـوالت کشـاورزی نیـاز ابـی زیـاد اسـت؛‬ ‫امـا بـا اغـاز فصـل پائیـز دمـای هـوا و به تبـع ان نیـاز ابـی نیـز‬ ‫کمتـر می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بااین حـال به لحـاظ هواشناسـی‬ ‫به نظـر می رسـد کـه خشک سـالی طـی تابسـتان امسـال‬ ‫در کشـور تـداوم پیـدا کنـد و حتـی به نظـر می رسـد تـا‬ ‫ابتـدای زمسـتان نیـز ادامـه داشـته باشـد؛ گرچـه این هـا‬ ‫تنها احتماالت اسـت و نمی توان به صورت قطعی تداوم‬ ‫خشک سـالی تـا زمسـتان را پیش بینـی کـرد»‪ .‬او درپایـان‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬احتمـال اینکـه بارندگی های امسـال کمتر‬ ‫از حـد نرمـال باشـد‪ ،‬باالسـت و حـدود ‪ ۶۰‬تـا ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫احتمـال می دهیـم بارش هـای پائیز کمتر از نرمال باشـد‪.‬‬ ‫نیـز احتمـال می دهیـم حـدود ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۴۰‬درصـد بارش هـا‬ ‫ً‬ ‫در حـد نرمـال باشـد‪ .‬ایـن احتمـاالت قطعـا بسـیارمهم‬ ‫و موثـر خواهـد بـود؛ زیـرا می تـوان براسـاس همیـن امـار و‬ ‫احتمـاالت بـرای اقدامـات مختلـف در ماه هـای پیـش رو‬ ‫برنامه ریـزی و تصمیم گیـری کـرد»‪.‬‬ صفحه 1 ‫خبر‬ ‫نیاز به اعتبار برای اجرای خط انتقال فاضالب‬ ‫مجتمع میالد نور اصفهان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬درصـورت تامیـن‬ ‫اعتبـارات الزم‪ ،‬ابفـای اسـتان‬ ‫اصفهـان امـاده اجـرای شـبکه‬ ‫جمـع اوری و خـط انتقـال‬ ‫فاضلاب مجتمـع مسـکونی‬ ‫میلاد نـور ارغوانیـه اسـت‪ .‬مدیـر‬ ‫اب وفاضلاب منطقـه ‪ 6‬اصفهـان‬ ‫بااشـاره به پس زدگـی فاضلاب‬ ‫مجتمـع ‪ 700‬واحـدی میلاد نـور در ارغوانیه گفت‪« :‬این شـبکه توسـط ابفای‬ ‫استان اصفهان اجرا نشده و این شرکت نظارتی بر ان ندارد»‪ .‬محمد خلیلی‬ ‫افـزود‪« :‬مجریـان احـداث مجتمـع میلاد نـور بـا راه انـدازی پکیـج فاضلاب‬ ‫بـه روش تصفیـه ‪ RBC‬اقـدام بـه تصفیـه فاضالب جمع اوری شـده و اسـتفاده‬ ‫از ان در فضـای سـبز مجتمـع کرده انـد؛ درحالی کـه بهره بـرداری و نگهـداری از‬ ‫این گونـه پکیج هـا نیـاز بـه تخصـص کافـی دارد»‪ .‬وی بابیان اینکه طبـق ماده‬ ‫‪ 23‬ائین نامـه اجـرای قانـون زمیـن شـهری‪ ،‬دسـتگاه ها‪ ،‬نهادهـا‪ ،‬بنیادهـا و‬ ‫اشـخاص حقیقـی و حقوقـی ملـزم بـه اجـرای عملیـات زیربنایـی زمین هـای‬ ‫وا گذارشـده طبق ضوابط دسـتگاه های اجرایی هسـتند‪ ،‬گفت‪« :‬تاسیسات‬ ‫جمـع اوری و تصفیـه فاضلاب مجتمـع میلاد نـور توسـط سـازندگان ان‬ ‫احـداث شـده و شـرکت اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان نقشـی در ان نداشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـر ابفـای منطقـه ‪ 6‬شـهر اصفهان درعین حـال‪ ،‬از امادگی شـرکت‬ ‫اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان بـرای همـکاری بـا سـازندگان و مالـکان و‬ ‫سـا کنان مجتمـع میلاد نـور خبـر داد و گفـت‪« :‬ا گـر اعتبـار ‪ 40‬میلیاردتومانـی‬ ‫موردنیـاز تامیـن شـود‪ ،‬ایـن شـرکت امـاده اسـت بـا اجـرای ‪ 6‬کیلومتـر شـبکه‬ ‫جمـع اوری و انتقـال‪ ،‬فاضلاب ایـن مجتمـع را بـه کلکتـور اصلـی انتقـال‬ ‫فاضلاب شـهر اصفهـان متصـل کنـد»‪.‬‬ ‫انتشار کتاب «راز خوشبختی زنان» در ری‬ ‫محسـن شـیرازی نژاد‪ /‬کتـاب «راز خوشـبختی زنـان» اثـر «فاطمـه قلـی زاده»‬ ‫توسـط انتشـارات سـمیع در شهرسـتان ری منتشـر شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ ایـن کتـاب در‬ ‫قطـع رقعـی و در ‪ ۱۴۱‬صفحـه منتشـر شـده کـه در ان از بیانـات مقـام معظـم‬ ‫رهبـری بهره بـرداری شـده اسـت‪ .‬عنـوان فصـل اول کتـاب «اهمیـت تشـکیل‬ ‫خانـواده و ازدواج در اسلام»‪ ،‬فصـل دوم «انچـه زن هـا بایـد بداننـد»‪ ،‬فصـل‬ ‫سـوم «حقـوق مـرد نسـبت بـه زن» و فصـل چهـارم «جایـگاه زن در خانـواده»‬ ‫بـوده و فصـل پنجـم نیـز بـه «توصیه هـا» پرداختـه شـده اسـت‪ .‬کتـاب «راز‬ ‫خوشـبختی زنـان» به بهـای ‪۵۰‬هزار تومـان در بـازار نشـر قابل تهیـه اسـت‪.‬‬ ‫قدردانی ایت اهلل علوی گرگانی‬ ‫از رویکرد استان قدس در خدمت رسانی به نیازمندان‬ ‫فریبـا شـریف اباد‪ /‬حضـرت‬ ‫ایـت اهلل علـوی گرگانـی از‬ ‫اقدامـات اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی در ایـام کرونـا و رویکرد‬ ‫تولیـت ایـن اسـتان مقـدس‬ ‫در حـوزه خدمت رسـانی بـه‬ ‫نیازمنـدان تقدیـر و تشـکر‬ ‫کـرد‪ .‬ایـت اهلل علـوی گرگانـی‬ ‫ضمـن زیـارت بـارگاه منـور رضـوی در دیـدار بـا تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‪،‬‬ ‫از تالش هـای خادمـان رضـوی و اقدامـات ایـن اسـتان مقـدس در ایام شـیوع‬ ‫کرونـا و رویکـرد حجت االسالم والمسـلمین مـروی در خدمت رسـانی بـه مردم‬ ‫به ویـژه مجـاوران تقدیـر کـرد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی نیـز‬ ‫دراین دیدار ضمن ارائه گزارشـی از اخرین فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته‬ ‫در اسـتان قـدس‪ ،‬احیـای فرهنـگ رضـوی‪ ،‬تحقق بخشـی بـه منویـات مقـام‬ ‫معظـم رهبـری و خدمـت شایسـته بـه زائـران و مـردم را از مهم تریـن اهـداف‬ ‫ایـن اسـتان مقـدس برشـمرد‪.‬‬ ‫پوشش ‪۹۹‬درصدی گازرسانی در خراسان شمالی‬ ‫فریبا محمدی‪ /‬ائین پوشش سال ‪۹۹‬درصدی گازرسانی به استان با حضور‬ ‫محمدعلی شـجاعی؛ استاندار خراسـان شمالی‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫نـوری؛ نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و دیگـر مسـئوالن اسـتانی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫محمدعلـی شـجاعی دراین نشسـت بابیان اینکـه درک مشـکل مـردم‬ ‫وظیفـه یـک مسـئول در نظـام جمهـوری اسالمی سـت‪ ،‬گفـت‪« :‬گازرسـانی‬ ‫بـه روسـتاهای اسـتان در زمانـی اتفـاق افتـاد کـه دولـت دارای کمتریـن‬ ‫منابـع مالـی بـود؛ امـا کمبـود اعتبـار نتوانسـت مانعـی بـرای ایـن کار جهـادی‬ ‫در اسـتان شـود»‪ .‬شـجاعی گفـت‪« :‬اینکـه اسـتان خراسـان شـمالی در‬ ‫شـاخص های مختلـف در رتبه هـای پایانـی قـرار داشـت موجـب ناراحتـی‬ ‫بـود؛ امـا امـروز به واسـطه تالش هـا و پیگیری هـای شـبانه روزی تیـم کاری‬ ‫اسـتان‪ ،‬خراسـان شـمالی در رتبه هـای برتـر قـرار دارد»‪ .‬شـجاعی افـزود‪« :‬در‬ ‫انعقـاد تفاهم نامـه با مسـئوالن مختلف ملی و امدوشـدهای مسـئوالن ملی‬ ‫بـه اسـتان تلاش کردیـم اعتباراتـی مـازاد بـر اعتبـارات اسـتان جـذب شـود و با‬ ‫انسـجام و هم افزایـی اجـزای حا کمیـت کارهـای زیـادی درراسـتای تامیـن‬ ‫نداشـته های اسـتان انجـام شـود»‪ .‬شـجاعی بـا اعلام ایـن خبـر کـه تـا پایـان‬ ‫سـال جـاری جشـن پایـان گازرسـانی به روسـتاهای اسـتان خراسـان شـمالی‬ ‫برگـزار خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در جلسـه ای بـا محوریـت شـرکت گاز و سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریزی هـای الزم بـرای گازرسـانی بـه ‪ 11‬روسـتای باقی مانـده‬ ‫یسـت؛ دراین نشسـت از تمبـر‬ ‫و پاسـگاه های مـرزی پیش بینـی شـود»‪ .‬گفتن ‬ ‫یادبـود ائیـن پوشـش ‪99‬درصـدی گازرسـانی اسـتان رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شهرستان‬ ‫گلستان‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2285‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان صورت گرفت؛‬ ‫تقدیر از خدمات شهردار کرمان‬ ‫طی چهارسال مدیریت شهری‬ ‫عفت فالح‬ ‫اعضای شـورای اسلامی شـهر کرمان‪ ،‬ضمن‬ ‫تقدیـر از تالش هـای شـهرداری کرمـان‬ ‫درراسـتای اماده سـازی ارامسـتان «بهشـت‬ ‫کریمـان»‪ ،‬بـر لـزوم رفـع موانـع و بهر هبـرداری‬ ‫هرچ هسـریع تر از ارامسـتان جدیـد کرمـان‬ ‫تا کیـد کردنـد‪ .‬محمد فرشـاد؛ رئیس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر کرمـان‪ ،‬در نشسـت عمومـی‬ ‫شـورا که در محل سـاختمان شورا برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن تسـلیت شـهادت امام محمدتقی(ع)‬ ‫و تبریک چهاردهم تیرماه‪ ،‬روز شهرداری ها و‬ ‫دهیاری ها به شهردار و مجموعه شهرداری‪،‬‬ ‫بـا اهـدای لـوح و هدیـه ای به رسـم یادبـود‪ ،‬از‬ ‫زحمات و خدمات سید مهران عالم زاده طی‬ ‫چهارسـال مدیریـت شـهر کرمـان تقدیـر کرد‪.‬‬ ‫درادامـه‪ ،‬منصـور ایرانمنـش؛ عضـو شـورا‪ ،‬در‬ ‫نطق پیش ازدستور‪ ،‬ضمن تشکر از خدمات‬ ‫شـهردار کرمـان درایـن دوره‪ ،‬بااشـاره به اینکه‬ ‫زحمـات زیـادی بـرای اماده سـازی ارامسـتان‬ ‫جدیـد کرمـان کشـیده شـده‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬شـهردار محتـرم تلاش فراوانـی بـرای‬ ‫رفـع موانعـی کـه درخصـوص بهر هبـرداری‬ ‫از ارامسـتان ایجـاد شـده‪ ،‬داشـته اند کـه از‬ ‫زحمـات ایشـان تشـکر می کنیـم و از مدیریـت‬ ‫اسـتان تقاضـا داریـم هرچه زودتـر ارامسـتان‬ ‫بهشـت کریمـان بـه بهر هبـرداری برسـد تـا در‬ ‫دفـن اموات دچار مشـکل نشـویم»‪ .‬سـپس‪،‬‬ ‫علـی خـدادادی در نطـق پیش ازدسـتور‪،‬‬ ‫بـر ضـرورت فعال شـدن کارگاه اجرایـی‬ ‫مسـطح «شـهید حـاج‬ ‫پـروژه تقاطـع غیره ‬ ‫یونـس زنگی ابـادی» در شـرف اباد تا کیـد‬ ‫کـرد و شـهردار نیـز دراین رابطـه یـاداور شـد‬ ‫کـه تجهیـز کارگاه انجـام شـده و عملیـات‬ ‫اجرایـی ایـن پـروژه اغـاز شـده اسـت‪ .‬در‬ ‫ادامـه این جلسـه‪ ،‬رئیـس کمیسـیون‬ ‫برنامه وبودجـه و ایجـاد منابـع پایـدار شـورا‪،‬‬ ‫بـه مصوبـات ایـن کمیسـیون درخصـوص‬ ‫تعیین تکلیـف ازادسـازی املا ک مسـیری‬ ‫لوپ پل «ایثار» اشـاره کرد‪ .‬حسـین چناریان‬ ‫افـزود‪« :‬شـهرداری باتوج هبـه مشـکل تامیـن‬ ‫اب در برخـی روسـتاها و نواحـی حاشـیه ای‬ ‫شـهر کرمـان‪ ،‬به جهـت وظیفـه اجتماعـی و‬ ‫انسـانی و همـکاری بـا نهادهـای مرتبـط در‬ ‫گـذر از بحـران ابـی سـال جـاری‪ ،‬پیشـنهاد‬ ‫تـرک تشـریفات جهـت خریـد اب اشـامیدنی‬ ‫از محـل کمـک به اقشـار اسـیب پذیر حدا کثر‬ ‫به مبلغ‪100‬میلیون تومان را از کارخانه متعلق‬ ‫به انجمن حمایت از زندانیان کرمان مطرح‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬دراین خصوص‪ ،‬اعضای شـورا با‬ ‫پیشـنهاد شـهرداری درمـورد تامیـن اب برای‬ ‫تقـراردادن‬ ‫نواحـی مذکـور بـا شـرط در اولوی ‬ ‫مناطـق حاشـیه ای شـهر کرمـان موافقـت‬ ‫کردنـد‪ .‬همچنیـن بـا درخواسـت شـهرداری‬ ‫درخصـوص بخشـودگی اجاره بهـای‬ ‫پارکینگ هـای طـرف قـرارداد شـهرداری کـه‬ ‫به دلیـل تعطیلی هـای مکـرر ناشـی از کرونـا‬ ‫بـا کمبـود مراجعه کننـده روبـه رو شـده اند‪،‬‬ ‫به مـدت یک مـاه موافقـت شـد»‪ .‬چناریـان‬ ‫همچنیـن از مصوبـه مربـوط به انتخـاب‬ ‫حسابرس برای سال های ‪ 1398‬و ‪ 1399‬خبر‬ ‫داد و افـزود‪« :‬بـا تمدیـد قـرارداد حسابرسـی با‬ ‫موسسـه موردنظـر‪ ،‬حسابرسـی مجموعـه‬ ‫حسـاب های شـهرداری تـا پایـان سـال ‪1399‬‬ ‫به اتمـام می رسـد»‪ .‬وی بـه درخواسـت‬ ‫دانشـگاه فرهنگیان جهت اسفالت محوطه‬ ‫این دانشگاه اشاره کرد و افزود‪« :‬طبق براورد‬ ‫سـازمان عمران و بازافرینی فضاهای شـهری‬ ‫شـهرداری‪ ،‬این اقـدام مبلـغ ‪10‬میلیاردریـال‬ ‫هزینـه در بـردارد کـه اعضـای کمیسـیون بـا‬ ‫مشـارکت ‪50‬درصـدی شـهرداری در هزینـه‬ ‫اسـفالت محوطـه دانشـگاه فرهنگیـان‬ ‫موافقت کردند»‪ .‬سـپس‪ ،‬رئیس کمیسـیون‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬ورزش و جوانـان شـورا بـه‬ ‫درخواسـت مجـوز شـهرداری درخصـوص‬ ‫اضاف هکـردن رشـته تیرانـدازی بـا کمـان بـه‬ ‫فعالیت هـای ورزشـی شـهرداری باتوجه بـه‬ ‫استقبال ورزشکاران این رشته در بخش های‬ ‫بانوان و اقایان و جایگاه این رشته در کرمان‪،‬‬ ‫اشـاره کـرد کـه بـا این درخواسـت نیز موافقت‬ ‫شـد‪ .‬احمد حسـن زاده درخصـوص تقاضای‬ ‫هیئت ورزش های ناشـنوایان اسـتان کرمان‬ ‫یبـر دراختیارگذاشـتن زمینـی در قالـب‬ ‫مبن ‬ ‫بنیـاد بناهـای مانـدگار شـهرداری جهـت‬ ‫سـاخت مرکـز فرهنگـی ورزشـی ناشـنوایان‪،‬‬ ‫بـه موافقـت اخیـر شـورا بـا دراختیارگذاشـتن‬ ‫زمینـی در خیابـان «میـرزا اقاخـان» به متـراژ‬ ‫‪853‬مترمربـع و مشـارکت شـهرداری در‬ ‫پرداخـت هزینـه صـدور پروانـه بـا حفـظ‬ ‫مالکیـت شـهرداری‪ ،‬اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«ا کنـون درخواسـت مجـددی مطـرح شـده‬ ‫یبـر اضافه شـدن قطعـه زمیـن دیگـری‬ ‫مبن ‬ ‫به مسـاحت چهارهـزار و ‪655‬مترمربع جهت‬ ‫گسـترش مجموعـه و سـاخت سـالن ورزشـی‬ ‫چندمنظـوره‪ ،‬اسـتخر‪ ،‬چمـن مصنوعـی‪،‬‬ ‫رختکـن‪ ،‬سـرویس بهداشـتی و پارکینـگ‬ ‫کـه اعضـای کمیسـیون بـا ایـن درخواسـت‬ ‫موافقـت کردنـد»‪ .‬ایـن درخواسـت مـورد‬ ‫تصویـب شـورای عمومـی نیـز قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫در ادامـه این جلسـه‪ ،‬رئیـس کمیسـیون‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری و بانوان شورا‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫روز شـهرداری ها و دهیاری هـا‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«شـهردار و مجموعـه نیروهـای شـهرداری‪،‬‬ ‫تلاش فـراوان و ارزنـده ای درراسـتای توسـعه‬ ‫و ابادانـی شـهر در جنبه هـای مختلـف در‬ ‫دوره پنجـم شـورا داشـتند کـه جـای تقدیـر‬ ‫و تشـکر دارد و بـرای شـهردار محتـرم ارزوی‬ ‫توفیق دارم»‪ .‬زهرا لری به مصوبه کمیسیون‬ ‫دررابطه بـا اختصـاص زمینـی جهـت احـداث‬ ‫سـاختمان در خیابـان «اسـتاد مطهـری»‬ ‫بـرای بنیـاد خیریـه خاتم االوصیـا کـه‬ ‫درراسـتای اهـداف عام المنفعـه اموزشـی و‬ ‫فرهنگی فعالیت دارد در قالب بنیاد بناهای‬ ‫مانـدگار شـهرداری اشـاره کـرد کـه در شـورای‬ ‫عمومـی نیـز تصویـب شـد‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫بـه موافقـت کمیسـیون بـا انجـام اصالحـات‬ ‫پیشـنهادی شـهرداری درخصـوص اصلاح‬ ‫اساسـنامه «خانه هـای فرهنـگ مشـارکتی»‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬رئیـس کمیسـیون فرهنگـی‪،‬‬ ‫هنـری و بانـوان شـورا باتا کیدبـر لـزوم تکمیـل‬ ‫و بهره بـرداری از بوسـتان «بانـوان معلـم»‬ ‫در خیابـان «مدیریـت»‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکـه مبلغـی کـه در بودجـه برای‬ ‫ایـن پـروژه درنظـر گرفتـه شـده‪ ،‬فقـط در حـد‬ ‫محصورکـردن بوسـتان اسـت‪ ،‬از شـهردار‬ ‫محتـرم درخواسـت تخمیـن اعتبـار موردنیـاز‬ ‫بـرای تکمیـل بوسـتان و پیش بینـی اعتبـار‬ ‫موردنیـاز را در متمـم بودجـه داریـم تـا ایـن‬ ‫پـروژه ظـرف ماه هـای اینـده تکمیـل شـده‬ ‫و بـه بهره بـرداری برسـد»‪ .‬لـری بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه نامـه رسـیده‪ ،‬منـزل «شـهید‬ ‫عبدالمهدی مغفوری» در محله سراسیاب‪،‬‬ ‫طبق درخواست دفتر تسهیلگری سراسیاب‬ ‫و اسـتقبال خانـواده شـهید‪ ،‬کمیسـیون‬ ‫مصـوب کـرد خانـه ایـن شـهید بزرگـوار‬ ‫جهـت نشـر و گسـترش راه و خاطـره شـهدا‪،‬‬ ‫تحت عنـوان فرهنگسـرا و مـوزه فرهنگـی‪،‬‬ ‫تجهیز و اماده سازی شود که این درخواست‬ ‫به شهرداری ارسال شد»‪ .‬وی به درخواست‬ ‫خانـه مطبوعـات اسـتان کرمـان درخصـوص‬ ‫اختصاص زمینی با کاربری فرهنگی در قالب‬ ‫بنیاد بناهای ماندگار شهرداری جهت انجام‬ ‫فعالیت هـای ایـن نهـاد صنفـی اشـاره کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬خانـه مطبوعـات اسـتان کرمـان تنها‬ ‫تشـکل صنفی رسـمی رسـانه ها و مطبوعات‬ ‫فعـال در کرمـان‪ ،‬درحال حاضـر فاقـد مـکان‬ ‫مناسـب جهـت برگـزاری جلسـات اموزشـی‬ ‫یسـت‪ ،‬لـذا اعضـای‬ ‫و نشسـت های خبر ‬ ‫کمیسـیون بـا ایـن درخواسـت موافقـت‬ ‫کردنـد»‪ .‬رئیـس کمیسـیون فرهنگـی‪ ،‬هنری‬ ‫و بانـوان شـورا‪ ،‬از موافقـت بـا درخواسـت‬ ‫مدیریت اندیشه سرای فردوسی درخصوص‬ ‫درنظرگرفتـن سـقف سه سـال مهلـت‬ ‫جهـت بهسـازی مـکان اختصاص یافتـه‬ ‫بـرای راه انـدازی فرهنگ سـرای مشـارکتی‬ ‫اندیشه سـرای فردوسـی‪ ،‬خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫نمـکان قـرار اسـت‬ ‫«باتوجه به اینکـه ای ‬ ‫توسـط خیران بهسـازی شـود و ان ها فرصت‬ ‫یک سـال را نا کافـی دانسـتند‪ ،‬مصوبـه مذکور‬ ‫اصلاح شـد»‪ .‬لـری‪ ،‬همچنیـن دراین جلسـه‬ ‫ضمـن تبریـک بـه «زهـرا نعمتـی» به خاطـر‬ ‫کسـب مدال نقره در جام جهانی چک و اخذ‬ ‫مجـوز حضـور در مسـابقات پارالمپیـک‪ ،‬وی‬ ‫را بانـوی بـزرگ ورزش کرمـان و افتخارافریـن‬ ‫بـرای شـهر کرمـان توصیـف کـرد و از شـهردار‬ ‫خواسـت پیشـنهاد خـود را جهـت تجلیـل‬ ‫از ایـن بانـوی قهرمـان‪ ،‬بـه شـورا ارائـه کنـد‪.‬‬ ‫در ادامـه این جلسـه‪ ،‬سـید محمدرضـا‬ ‫معیـن زاده میرحسـینی؛ رئیـس کمیسـیون‬ ‫گردشـگری و اصنـاف شـورا درخصـوص‬ ‫مشـکل یکـی از شـهروندان کـه در جلسـه‬ ‫طـرح شـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬اجـرای مصوبـات‬ ‫طر ح های تفصیلی و جامع و عمل براسـاس‬ ‫ضوابـط شـهری ضروری سـت و بـرای حـل‬ ‫مشـکل شـهروندان نبایـد بدعت گـذاری کـرد‬ ‫و برای مسائل خاص بایستی راهکار ویژه ای‬ ‫اندیشـیده شـود»‪ .‬رامیـن ارجمندکرمانـی؛‬ ‫رئیـس کمیسـیون معمـاری‪ ،‬شهرسـازی‬ ‫و حاشیه نشـینی شـورا نیـز دراین رابطـه‬ ‫باتا کیدبراینکـه نظـارت بـر حسـن اجـرای‬ ‫طر ح هـای شـهری جـزو وظایـف شوراسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬درراسـتای انجام وظیفـه خود‪ ،‬نباید‬ ‫ضوابـط مصـوب را حتـی به دلیـل کمـک بـه‬ ‫حـل مشـکل شـهروندان زیرسـوال ببریـم»‪.‬‬ ‫در ادامـه این جلسـه‪ ،‬رئیـس شـورا بااشـاره به‬ ‫اسـتعفای شـهردار کرمـان‪ ،‬از زحمـات‬ ‫چهارساله ایشان در مدیریت شهر تشکر کرد‬ ‫و باتا کیدبـر تعامـل خـوب شـهرداری و شـورا‬ ‫درایـن دوره‪ ،‬افـزود‪« :‬طبـق صحبت هایـی‬ ‫کـه بـا شـهردار داشـتیم‪ ،‬قـرار شـد ایشـان تـا‬ ‫پایـان دوره شـورای پنجـم یعنی تـا چهاردهم‬ ‫مردادمـاه در سـمت خـود ادامـه فعالیـت‬ ‫دهنـد و به همین دلیـل‪ ،‬موضـوع اسـتعفای‬ ‫ایشـان در شـورای عمومـی امـروز مطـرح‬ ‫نشـد»‪ .‬فرشـاد بااشـاره به اینکه سـه جلسـه‬ ‫شـورای عمومـی تـا پایـان ایـن دوره باقـی‬ ‫مانـده‪ ،‬افـزود‪« :‬موضـوع اسـتعفای شـهردار‬ ‫محتـرم در جلسـه مـورخ سـوم مردادمـاه‬ ‫بررسـی می شـود و درصورت اصرار بر اسـتعفا‪،‬‬ ‫استعفای ایشـان از تاریخ ‪ 14‬مردادماه لحاظ‬ ‫می شـود»‪ .‬وی ضمـن ارزوی موفقیـت بـرای‬ ‫منتخبـان شـورای ششـم‪ ،‬گفت‪« :‬پیشـنهاد‬ ‫می کنیـم شـورای ششـم در ابتـدای امـر‪،‬‬ ‫سرپرسـت شـهرداری را انتخـاب کننـد»‪.‬‬ ‫یسـت؛ در ابتـدای این جلسـه‪ ،‬اعضـای‬ ‫گفتن ‬ ‫شـورای اسلامی شـهر کرمـان ضمـن تبریـک‬ ‫روز شـهرداری ها و دهیاری هـا بـه شـهردار و‬ ‫مجموعـه شـهرداری کرمـان‪ ،‬با اهـدای لوح و‬ ‫هدیه ای به رسـم یادبـود‪ ،‬از خدمات شـهردار‬ ‫و زحمـات وی در طـی چهارسـال مدیریـت‬ ‫شـهر کرمـان‪ ،‬قدردانـی کردنـد‪.‬‬ ‫شرکت گاز؛ تامین کننده ‪ 74‬درصد سبد انرژی‬ ‫بـا گازرسـانی بـه بیـش از‬ ‫‪ 98‬درصـد خانوارهـای‬ ‫گیالنـی‪ ،‬سـه نیـروگاه تولیـد‬ ‫بـرق‪ ،‬نزدیـک بـه شـش هزار‬ ‫صنعـت‪ 90 ،‬هـزار واحـد‬ ‫تجاری و ‪ 95‬جایگاه ‪،CNG‬‬ ‫شـرکت گاز تامین کننـده‬ ‫‪ 74‬درصـد سـبد انـرژی در‬ ‫گیلان اسـت‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گیلان در مجمـع عمومـی سـالیانه ایـن شـرکت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون بـا بهره منـدی همـه شـهرها و ‪ 2080‬روسـتای گیلان‪ ،‬شـرکت‬ ‫گاز گیلان ‪ 74‬درصـد از سـبد انـرژی اسـتان را تامیـن می کنـد‪ .‬رونـد گازرسـانی‬ ‫بـه سراسـر اسـتان همچنـان بـا شـتاب ادامـه دارد و درهمین راسـتا برنامـه‬ ‫گازرسـانی بـه ‪ 62‬روسـتای صعب العبـور و کوهسـتانی گیلان مطابـق برنامـه‬ ‫زمان بنـدی در حـال انجام اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬شـرکت گاز عالوه بـر حفـظ‬ ‫پایـداری جریـان گاز اسـتان‪ ،‬بـرای تقویـت شـبکه بـرق گیلان‪ ،‬در سـه ماه‬ ‫ابتدایـی سـال جـاری بـا افزایشـی ‪ 15‬درصـدی‪ ،‬بالغ بـر ‪ 960‬میلیون مترمکعـب‬ ‫گاز بـه نیروگاه هـای تولیـد بـرق اسـتان تحویـل داده اسـت»‪.‬‬ ‫نخسـتین نشسـت هیئت موسـس اجرای صندوق حمایت از توسـعه منابع‬ ‫طبیعی اسـتان گلسـتان با حضور مدیر توسـعه عملیات و بهبود بهره وری و‬ ‫مجری طرح و دبیر ستاد ملی راهبری صندوق های حمایت از توسعه منابع‬ ‫طبیعـی برگـزار شـد‪ .‬عبدالرحیـم لطفـی بابیان اینکـه تاسـیس صندوق هـای‬ ‫جدیـد حمایـت از توسـعه منابـع طبیعـی در شهرسـتان ها بـرای حمایـت‬ ‫بیشـتر از صندوق اسـتانی در دسـتورکار قرار گرفته اسـت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‪،‬‬ ‫بـا افزایـش و جـذب سـرمایه اصلـی ایـن صندوق هـا و جلـب اعتمـاد عمومـی‬ ‫بهره بـرداران‪ ،‬شـاهد ارتقـای صنـدوق گلسـتان در کشـور باشـیم‪ .‬مدیـرکل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان بااشـاره به اهمیـت تشـکیل و تقویـت‬ ‫صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی افزود‪« :‬ایجاد زیرساخت های‬ ‫مناسـب در توسـعه همه جانبـه این بخـش و بهره بـرداری صحیـح از‬ ‫عرصه هـای منابـع طبیعـی‪ ،‬ضروری سـت‪ .‬اقتصادی کـردن بهره بـرداری از‬ ‫گیاهـان دارویـی دراین اسـتان‪ ،‬از فعالیت هایی سـت کـه نقـش بسـیارمهمی‬ ‫در حمایـت و توسـعه سـرمایه های ایـن صنـدوق به ویـژه جـذب منابـع مالـی‬ ‫بهره بـرداران دارد»‪ .‬لطفـی بااشـاره به اجـرای طر ح هـای منابـع طبیعـی بـا‬ ‫کمـک سـرمایه های مالـی ایـن صنـدوق گفـت‪« :‬افزایـش مشـارکت ها به ویـژه‬ ‫مشـارکت بهره بـرداران و روسـتاییان و نیـز تقویـت بنیـه مالـی انـان از محـل‬ ‫ایـن صنـدوق‪ ،‬سـبب توسـعه بیش ازپیـش ان می شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬فرایند‬ ‫تامیـن مالـی ازطریـق منابـع مالـی صنـدوق بایـد به صـورت اعتبـارات فنـی و‬ ‫اعتباری و با نظارت منابع طبیعی دراختیار اعضاء و بهره برداران قرار گیرد تا‬ ‫بتـوان بـه رشـد سـرمایه های ایـن صندوق کمـک کرد»‪ .‬هوشـنگ محمدی؛‬ ‫مدیـر توسـعه عملیـات و بهبـود بهـره وری نیـز دراین جلسـه بااشـاره به اینکه‬ ‫گلسـتان قطب کشـاورزی و جزو ‪ ۱۰‬اسـتان پیشـرو دراین بخش اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«خلا مدیریتـی باعـث عقب ماندگـی اسـتان از بهره گیـری ایـن صندوق هـا‬ ‫شـد‪ .‬ا کنـون اسـتان گلسـتان ازنظـر سـرمایه گذاری جـزء رتبـه ‪ ۵‬را در کشـور‬ ‫دارد‪ .‬صندوق هـای حمایـت از توسـعه منابـع طبیعی بسـتری مناسـب برای‬ ‫حضـور بهره بـرداران این بخـش بـا امـکان اقتصادی کـردن فعالیت هـای انـان‬ ‫در عرصه هـای منابـع طبیعـی فراهـم می سـازد‪ .‬صندوق هـای حمایـت از‬ ‫توسـعه منابـع طبیعـی به عنـوان یـک زیرسـاخت غیردولتـی می تواننـد بـرای‬ ‫سیاسـت های سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیزداری کشـور؛ حفـظ‪ ،‬احیاء و‬ ‫توسـعه عرصه هـای منابـع طبیعـی را محقـق کننـد»‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۳‬هزار مشترک پرمصرف برق در استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫اسـتان گلسـتان‪ ،‬از شناسـایی ‪ ۲۳‬هـزار‬ ‫مشـترک پرمصـرف بـرق دراین اسـتان‬ ‫خبـر داد‪ .‬علی ا کبـر نصیـری در جلسـه‬ ‫مشـورتی بـا اصحـاب رسـانه به منظـور ارائـه‬ ‫راهکارهـای ترویـج فرهنـگ صرفه جویـی‬ ‫عمومـی بـرای گـذر از مشـکالت پیـک‬ ‫تابسـتان اظهـار کـرد‪« :‬مدیریـت اضطـراری‬ ‫بـار بایـد تبدیـل بـه مدیریـت مصـرف‬ ‫شـود تـا کسـی صدمـه نبینـد‪ .‬ظرفیـت رسـانه و فضـای مجـازی می توانـد در‬ ‫ترویـج فرهنـگ صرفه جویـی اثرگـذار باشـد»‪ .‬وی بااشـاره به پیش بینی هـای‬ ‫هواشناسـی اسـتان مبنی بـر شـدت گرمـای هـوا تصریـح کـرد‪« :‬رشـد مصـرف‬ ‫در روزهـای گـرم اوج می گیـرد کـه بایـد مـردم صرفه جویـی در مصـرف بـرق را‬ ‫مدنظر داشته باشند»‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ ‫بااشـاره به اینکه نیـاز مصـرف بـرق در کشـور ‪۶۶‬هزار مـگاوات اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«خشک سـالی های پیش امـده و کمبـود اب پشـت سـدهای نیروگاهـی‬ ‫سـبب شـد تـا نیروگاه هـای برق‪-‬ابـی وارد مـدار قـرار نگیرنـد و تولید تحت تاثیر‬ ‫این وضعیـت واقـع شـود»‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل بهزیستی از خانواده دارای فرزند سه قلو‬ ‫دکتـر سـید مهـدی حسـینی؛‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان‬ ‫گلسـتان به همـراه معـاون‬ ‫اجتماعـی بهزیسـتی اسـتان بـا‬ ‫خانـواده دارای فرزنـد سـه قلو‬ ‫دیـدار و گفت وگـو کردنـد‪.‬‬ ‫روابط عمومـی‬ ‫به گـزارش‬ ‫اداره کل بهزیسـتی گلسـتان؛‬ ‫دکتـر سـید مهـدی حسـینی به اتفـاق مریـم معصومـی؛ معـاون اجتماعـی‬ ‫بهزیسـتی اسـتان ضمـن بازدیـد از خانـواده دارای فرزنـد سـه قلو به مناسـبت‬ ‫هفتـه بهزیسـتی هدایایـی تقدیـم انـان کـرد‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان‬ ‫در این دیـدار ضمـن تقدیـر از زحمات این خانواده گفت‪« :‬امروزه فرزنداوری و‬ ‫نگهداری از ان کاری دشوار؛ ولی باارزش است که باید در جامعه ما نهادینه‬ ‫شـود»‪ .‬در این دیدار والدین فرزندان نیز به بیان مشـکالت و درخواسـت های‬ ‫خـود پرداختنـد‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫استفاده از سیستم انرژی خورشیدی‬ ‫در منطقه ‪ 4‬عملیات انتقال گاز‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬مدیـر‬ ‫منطقـه ‪ 4‬عملیـات انتقـال گاز‬ ‫گفـت‪« :‬در یـک حرکـت ابتـکاری و‬ ‫درراسـتای سیاسـت های مدیریـت‬ ‫انـرژی‪ ،‬دو ایسـتگاه حفاظـت‬ ‫کاتدیـک منطقـه‪ ،‬بـه پنل هـای‬ ‫خورشـیدی مجهـز شـد»‪ .‬محمـد‬ ‫کامـل بـا اعلام ایـن خبـر افـزود‪:‬‬ ‫«اسـتفاده از انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫به عنـوان یـک اصـل در حـوزه مدیریـت انـرژی مطـرح اسـت؛ و از مزایـای‬ ‫ارزشمند ان‪ ،‬کاهش مصرف سوخت های فسیلی در سطح کالن و درنتیجه‪،‬‬ ‫کاهش الودگی هواسـت و این یکی از راهکارهای مناسـب کمبود و قطع برق‬ ‫به ویـژه در روزهـای گـرم سـال اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه درهمین راسـتا دو‬ ‫ایسـتگاه حفاظـت کاتدیـک منطقـه به کمـک پنل هـای خورشـیدی بـرق دار‬ ‫شـده اند‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا برنامه ریزی هـای انجام شـده و به کمـک توانمنـدی‬ ‫همـکاران این منطقـه‪ ،‬دو ایسـتگاه کاتدیـک ارمیـان و میاندشـت روی خـط‬ ‫‪48‬اینـچ شـاهرود‪-‬کاهک بـا اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی بـرق دار و دو‬ ‫ایسـتگاه مزبـور راه انـدازی شـده اسـت»‪ .‬مدیـر منطقـه چهـار عملیـات انتقال‬ ‫گاز هدف از اجرای این پروژه را افزایش بیشـتر پتانسـیل حفاظتی و خط لوله‬ ‫‪48‬اینچ شاهرود‪-‬کاهک و افزایش پایداری و طول عمر خط لوله گاز دانست‬ ‫و تصریح کرد‪« :‬برای اولین بار از سیسـتم انرژی خورشـیدی برای تامین برق‬ ‫ایسـتگاه های کاتدیـک در نقـاط دورافتـاده‪ ،‬دراین منطقـه اسـتفاده شـده‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫ارتقای سطح مالی بهره برداران‬ ‫با ایجاد صندوق های توسعه منابع طبیعی‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫افزایش همکاری پاالیشگاه گاز‬ ‫با منطقه ‪ ۷‬عملیات انتقال گاز‬ ‫مدیرکل ارشاد فارس‪:‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدی ــرکل ارش ــاد ف ــارس بابیان اینک ــه زب ــان‬ ‫و ادبی ــات فارس ــی هویت ــی اصی ــل و ن ــاب‬ ‫اس ــت؛ بر ل ــزوم تقوی ــت پایگاه ه ــای ادبی و‬ ‫فرهنگ ــی در مقابل هجمه ه ــای بیگانگان‪،‬‬ ‫تا کی ــد کرد‪ .‬صابر ســـهرابی در ائین رونمایی‬ ‫پوس ــتر «همای ــش مل ــی پژوهش ه ــای‬ ‫میان رش ــته ای و کارب ــردی زب ــان و ادبی ــات‬ ‫فارس ــی» ک ــه ب ــا حض ــور تع ــدادی از دبیران‬ ‫ای ــن همایش برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬این نوع‬ ‫همایش ه ــا هس ــتند ک ــه می توانند مس ــیر‬ ‫افتخ ــار فرهن ــگ و مانای ــی ادبی ــات را در‬ ‫ری ــل درس ــت علم ــی گذاش ــته و راه را ب ــرای‬ ‫این ــدگان س ــهل تر کنن ــد»‪ .‬او خاطرنش ــان‬ ‫کرد‪« :‬امروز ش ــورای گس ــترش زبان فارس ــی‬ ‫در وزارت فرهن ــگ تمام تالش خ ــود را برای‬ ‫پاسداش ــت زب ــان فارس ــی ان گون ــه پی ــش‬ ‫ب ــرده تا س ــردر اصناف نی ــز از این ن ــگاه ادبی‬ ‫برخوردار ش ــوند»‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس ــامی فارس عنوان کرد‪« :‬همایش علمی‬ ‫پژوهش ه ــای میان رش ــته ای و کارب ــردی‬ ‫که به همت موسس ــه پژوهشی س ــرای علم‬ ‫ش ــهر راز درحال انج ــام اس ــت‪ ،‬ف ــارس را در‬ ‫راهروی عش ــق به ادبیات و فرهنگ دیگری‬ ‫ق ــرار خواه ــد داد و بدون ش ــک ب ــا حمایت‬ ‫و همدل ــی دانش ــگاهیان و فرهنگوران ــی که‬ ‫دلســـوز و عاش ــق ادبیات و فرهنگ هستند‬ ‫پرب ــار خواهد ب ــود و مجموعه مق ــاالت این‬ ‫همایش نیز در فرصتی مناس ــب چاپ شده‬ ‫و در دس ــترس قرار خواه ــد گرفت»‪ .‬مهدی‬ ‫امیدبخ ــش؛ مع ــاون فرهنگ ــی مطبوعات ــی‬ ‫اداره کل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی ف ــارس‬ ‫پایگاه های ادبی و فرهنگی تقویت شوند‬ ‫نیز دراین مراس ــم ب ــا قدردان ــی از تالش های‬ ‫موسس ــه پژوهش ــی س ــرای عل ــم ش ــهر راز‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان کرد‪« :‬حمایت های همیشگی‬ ‫معاون ــت فرهنگ ــی وزارت فرهن ــگ و خان ــه‬ ‫کت ــاب و ادبی ــات ای ــران بر کس ــی پوش ــیده‬ ‫نیس ــت و این مه ــم تاثی ــر بس ــزایی در رش ــد‬ ‫و تعال ــی فرهن ــگ ادبی ــات و کت ــاب خواهد‬ ‫داش ــت»‪ .‬غالمرضا خوش اقبال؛ دبیر علمی‬ ‫این همای ــش نیز ضم ــن ارائه مقدمـ ـه ای از‬ ‫برنامه ریزی ه ــا و مراح ــل اجرای ــی همایش‬ ‫متبوع ازس ــوی موسس ــه پژوهش ــی س ــرای‬ ‫عل ــم ش ــهر راز‪ ،‬از حمای ــت اداره کل فرهنـــگ‬ ‫و ارش ــاد اس ــامی اس ــتان فارس تقدیر کرد‪.‬‬ ‫او ب ــا قرائ ــت بیانی ــه مدیرعام ــل خان ــه‬ ‫کت ــاب و ادبی ــات ای ــران‪ ،‬اف ــزود‪« :‬موسس ــه‬ ‫پژوهش ــی س ــرای عل ــم ش ــهر راز و فصلنامه‬ ‫تخصص ــی زبان و ادبیات فارس ــی برازمان‪ ،‬از‬ ‫چندماه قب ــل با همکاری اس ــاتید و اعضای‬ ‫علم ــی به منظ ــور توج ــه و اهمیـ ـت دادن‬ ‫ب ــه فرهن ــگ و ادبی ــات ای ــن مرزوب ــوم‬ ‫توانس ــتند ش ــرایط را برای ی ــک جریان دیگر‬ ‫فرهنگ ــی هم ــوار ک ــرده و ب ــدان بپردازن ــد»‪.‬‬ ‫خوش اقب ــال اظه ــار ک ــرد‪« :‬باتوج هب ــه‬ ‫اهمیت این موض ــوع‪ ،‬بح ــث پژوهش های‬ ‫میان رش ــته ای و کارب ــردی زب ــان و ادبی ــات‬ ‫در اولوی ــت ب ــوده و برنامه ری ــزی منظم ــی‬ ‫را داش ــته اند و باتوج هب ــه تاثیرگ ــذاری‬ ‫این موض ــوع‪ ،‬مدی ــرکل فرهن ــگ و ارش ــاد‬ ‫اس ــامی فارس نی ــز با روی ب ــاز تقاضای این‬ ‫موسس ــه را پذیرفت و بح ــث همکاری های‬ ‫ات ــی درحال انج ــام اس ــت»‪ .‬او ادام ــه داد‪:‬‬ ‫«دراین مس ــیر اداره کل فرهنـــگ و ارش ــاد‬ ‫اس ــامی ف ــارس‪ ،‬خان ــه کت ــاب و ادبی ــات‬ ‫ایران‪ ،‬ش ــورای گس ــترش زبان فارسی وزارت‬ ‫فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‪ ،‬انجم ــن ترویج‬ ‫زب ــان و ادب فارس ــی ش ــعبه ف ــارس‪ ،‬مرک ــز‬ ‫ام ــوزش زبان فارس ــی ب ــه غیرفارسـ ـی زبانان‬ ‫دانشگاه فردوسی مشهد‪ ،‬موسسه فرهنگی‬ ‫هن ــری قاص ــدک‪ ،‬موسس ــه ویراویراس ــت‪،‬‬ ‫موسسه فرهنگی هنری کتاب ارایان پارس‪،‬‬ ‫موسس ــه ج ــوان‪ ،‬انتش ــارات نام ــه پارس ــی‪،‬‬ ‫انتش ــارات برازم ــان و دیگ ــر مرا ک ــز علم ــی‬ ‫و فرهنگ ــی مش ــارکت داش ــته و هم ــکاری‬ ‫خ ــود را ب ــرای برگ ــزاری ای ــن همای ــش اعالم‬ ‫کرده اند که ت ــا چندروزاین ــده نامه همکاری‬ ‫دیگ ــر س ــازمان ها و ادارات نیز ب ــه دبیرخانه‬ ‫اضافه خواهد ش ــد»‪ .‬محمدهادی فالحی؛‬ ‫دبیر کمیت ــه علمی زبان شناس ــی نی ــز بیان‬ ‫ک ــرد‪« :‬باتوج هب ــه اهمی ــت زب ــان و ادبی ــات‬ ‫فارس ــی و هوی ــت مل ــی در اس ــتان ف ــارس‬ ‫بهت ــر اس ــت همه ن ــگاه حمای ــت و همراهی‬ ‫خ ــود را یک س ــو ک ــرده ت ــا بتوانی ــم ب ــرای‬ ‫ادبی ــات ای ــن مرزوب ــوم روش ــنگری کنیم»‪.‬‬ ‫او پیش ــنهاد ک ــرد ک ــه ا گ ــر ای ــن دبیرخانه با‬ ‫حمای ــت مرک ــز منطقـ ـه ای و اطالع رس ــانی و‬ ‫همچنین پای ــگاه اس ــتنادی جهان اس ــام‬ ‫به دلی ــل اهمی ــت و تعال ــی زب ــان و ادبی ــات‬ ‫فارس ــی به ص ــورت دائمی در اس ــتان فارس‬ ‫راه ان ــدازی ش ــود‪ ،‬می توان ــد منش ــا خی ــر و‬ ‫برکات علمی و فرهنگی باش ــد‪ .‬علی امینی؛‬ ‫دبیر کمیت ــه علمی زب ــان و ادبیات فارس ــی‬ ‫نیز اب ــراز امی ــدواری کرد ک ــه این همایش در‬ ‫س ــطحی عالی بتوان ــد تاثیر خود را داش ــته و‬ ‫درپایان پ ــس از اسیب شناسـ ـی ها‪ ،‬راه های‬ ‫پیش ــرفت برای اینده ای روشن در ادبیات و‬ ‫فرهن ــگ ای ــران و ف ــارس تصوی ــر کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام گفـت‪« :‬همـکاری پاالیشـگاه گاز ایلام‬ ‫بـا منطقـه ‪ ۷‬عملیـات انتقـال گاز در زمینه هـای مختلـف افزایـش خواهـد‬ ‫یافـت»‪ .‬روح اهلل نوریـان در دیـدار مدیـر منطقـه ‪ ۷‬عملیـات انتقـال گاز کـه‬ ‫در محـل پاالیشـگاه گاز ایلام برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬به روزرسـانی و تکمیـل‬ ‫سیسـتم میترینگ در نقطه تحویل‪ ،‬سیسـتم ارسـال انالین اطالعات تولید‬ ‫از پاالیشـگاه به منطقه ‪ ۷‬و پایش خط خروجی در این پاالیشـگاه‪ ،‬از اقدامات‬ ‫فی مابیـن اسـت»‪ .‬وی بـه نقـش حیاتـی شـرکت انتقـال گاز در زنجیـره تولیـد‬ ‫گاز طبیعـی اشـاره و افـزود‪« :‬در سـالی کـه توسـط مقـام معظـم رهبـری به نـام‬ ‫تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی هـا نام گـذاری شـده اسـت‪ ،‬تلاش می شـود‬ ‫کـه موانـع تولیـد برطـرف شـود و این مجموعـه قدم هـای مثبتـی دراین راسـتا‬ ‫برداشـته اسـت»‪ .‬مدیـر منطقـه ‪ ۷‬عملیـات انتقـال گاز در بازدیـد از شـرکت‬ ‫پاالیـش گاز ایلام از همکاری هـای انجام شـده فی مابیـن شـرکت پاالیـش گاز‬ ‫ایلام و منطقـه ‪ ۷‬عملیـات انتقـال گاز کشـور تقدیـر و ابـراز امیـدواری کـرد کـه‬ ‫در سـایه تـداوم ایـن همکاری هـا؛ زنجیـره تولید‪ ،‬پاالیش و انتقال گاز در سـال‬ ‫تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی هـا بهتـر از پیـش بـه فعالیـت خـود ادامـه‬ ‫دهـد‪ .‬مهـدی زار ع درادامه خواسـتار تداوم و تقویت همکاری های دوجانبه‬ ‫درراسـتای تولیـد و انتقـال گاز موردنیـاز داخلـی و صادراتـی منطقـه شـد‪.‬‬ ‫کاشت بی توجه به ظرفیت رودخانه ها؛‬ ‫عامل خشکیدن مزارع‬ ‫مدیرعامل شـرکت اب منطقه ای اسـتان ایالم در بازدید از مزار ع سـنتی برنج‬ ‫در اراضـی حاشـیه رودخانـه چـرداول باتا کیدبـر لـزوم حفـظ و رعایـت حق ابـه‬ ‫زیسـت محیطی اظهـار کـرد‪« :‬کشـت برنـج به صـورت غرقابـی در سراسـر کشـور‬ ‫به جـز اسـتان های گیلان و مازنـدران ممنـوع اعلام شـده و کشـاورزان بایـد‬ ‫این موضـوع را رعایـت کننـد و به صورت خشـکه کاری اقدام به کشـت کنند»‪.‬‬ ‫علـی پوراحمـد افـزود‪« :‬در حاشـیه رودخانـه اشـخاصی اقـدام بـه برداشـت‬ ‫غیرمجـاز اب می کردنـد کـه بـا همـکاری فرمانـدار محتـرم و دسـتگاه محتـرم‬ ‫قضـا و شـورای تامیـن شهرسـتان‪ ،‬نسـبت بـه قطـع جریـان اب ان هـا اقـدام‬ ‫شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای اسـتان ایلام گفـت‪« :‬عدم توجـه‬ ‫بـه خشک سـالی کم سـابقه سـال ابـی جـاری و به تبـع ان کاهـش دبـی پایـه‬ ‫رودخانه هـا‪ ،‬عالوه بـر خسـارات جبران ناپذیـر زیسـت محیطی‪ ،‬خشـکیدن‬ ‫محصـوالت کشت شـده را نیـز به دنبـال خواهـد داشـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه کاهـش ‪۵۰‬درصـدی بارندگـی در سـال ابی جاری نسـبت به سـال‬ ‫گذشـته‪ ،‬کشـاورزان نبایـد توقـع داشـته باشـند امسـال هـم ابدهـی رودخانـه‬ ‫همانند سـال گذشـته و سـنوات نرمال باشـد؛ لذا توقع داریم همه نسـبت به‬ ‫کاهش سطح زیر کشت و بالطبع کاهش برداشت و صرفه جویی اقدام کنند‬ ‫تا نه به محیط زیسـت اسـیب برسـد و نه خشـکیدن مزار ع را شـاهد باشیم»‪.‬‬ ‫پوراحمد بیان کرد‪« :‬توجه به هشـدارهای شـرکت اب منطقه ای و مصوبات‬ ‫کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم ابی درخصوص عدم کشت محصوالت‬ ‫پر اب بـر به خصـوص برنـج و یونجـه توسـط کشـاورزان موردتا کیـد اسـت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫ا گهی ‪3‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬مرداد ‪ 1400‬شماره‪2285‬‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی کارشناسی اینجانب داود جوهری نیا فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ‪4747‬‬ ‫و کـد ملـی ‪ 3501504624‬در رشـته مهندسـی عمـران صـادره از دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد رامهرمـز بـا‬ ‫شـماره تاییـد سـازمان مرکـزی ‪ 158823000825‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنده‬ ‫تقاضـا می شـود ان را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد رامهرمـز تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/05/23 :‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای مهـدی زندی نسـب فرزنـد مصطفـی بشناسـنامه ‪ 924‬و کـد ملـی ‪ 1910250805‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم مصطفـی‬ ‫زندی نسـب بشناسـنامه ‪ 48‬و کـد ملـی ‪ 1911018604‬صـادره از رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1400/02/12‬در اهـواز‬ ‫اقامتـگاه غیردائمیـش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬مهـدی زندی نسـب فرزنـد مصطفـی ش ش ‪ 924‬و‬ ‫کـد ملـی ‪ 1910250805‬متولـد ‪ 1353/06/01‬صـادره از رامهرمز پسـر متوفی ‪ -2‬محسـن پلیمی نسـب فرزند‬ ‫مصطفـی ش ش ‪ 828‬کـد ملـی ‪ 1910249831‬متولـد ‪ 1350/06/20‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪-3‬‬ ‫جمیلـه پلیمی نسـب فرزنـد مصطفـی ش ش ‪ 797‬کـد ملـی ‪ 1910249521‬متولـد ‪ 1348/06/01‬صـادره از‬ ‫رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -4‬مریم پلیمی نسـب فرزند مصطفـی ش ش ‪ 13521‬کد ملـی ‪ 1910135313‬متولد‬ ‫‪ 1357/01/02‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -5‬ثمیـن پلیمی نسـب فرزنـد مصطفـی ش ش ‪ 1401‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 1911223356‬متولـد ‪ 1363/06/31‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -6‬فاطمـه زندی نسـب فرزنـد‬ ‫مصطفـی ش ش ‪ 1435‬کـد ملـی ‪ 1911742892‬متولـد ‪ 1364/06/31‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی‬ ‫‪ -7‬مهیـن هرمزی نـژاد فرزنـد علی محمـد ش ش ‪ 25‬و کـد ملـی ‪ 1911018371‬متولـد ‪ 1328/01/05‬صـادره‬ ‫از رامهرمـز همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظـرف یک ماه‬ ‫به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که بعد از این تاریخ ابراز شـود‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/257‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمدکاظـم عصـاران باسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهی شـده منضم بـه تقاضای‬ ‫کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی می باشند سند‬ ‫مالکیت تمامت ششدانگ پال ک ‪ 1771‬تفکیکی از ‪ 192‬مجزی شده از ‪ 12‬فرعی از ‪ 194‬اصلی و ‪ 191‬مجزی‬ ‫شـده از ‪ 47‬فرعـی از ‪ 195‬اصلـی واقـع در بخـش یـک اربعـه تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه وی می باشـد بـه‬ ‫علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده کـه بـا بررسـی سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک سـند مالکیت ششـدانگ‬ ‫پال ک فوق ذیل دفتر ‪ 160‬صفحه ‪ 299‬بنام اقای محمدکاظم عصاران صادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتر‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬ایـن بخشـنامه بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی ائین نامـه قانـون ثبت‬ ‫املا ک صـادر گردیـده و لـذا بـه اسـتناد مـاده فـوق یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گردد هر کسـی نسـبت به‬ ‫ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود باشـد بایسـتی ظرف ده‬ ‫روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصول اعتـراض در مهلت مقرر و یا وصـول اعتراض‬ ‫بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/03 :‬‬ ‫شماره ‪ 1036‬محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫مجـوز حمـل سلاح شـکاری یک لـول سـاچمه زنی ته پـر مـدل نیمه خـودکار کالیبـر ‪ 12‬سـاخت ترکیـه‬ ‫بـه شـماره ‪ 523987‬مربـوط بـه بهـرام دشـتی فرزنـد حسـین علی بـا کـد ملـی ‪ 1861570902‬متولـد‬ ‫‪ 1349/02/08‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫جـواز حمـل سلاح دولـول سـاچمه زنی ته پر کالیبر ‪ 12‬مدل کوسـه سـاخت ایران بـه شـماره ‪N28403689‬‬ ‫مربـوط بـه مجیـد عبدی باغملـک فرزنـد فایـز بـه شـماره ملـی ‪ 4250195201‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبار‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی در شرف تاسیس انجمن صنفی کارگری‪ ،‬مربیان‬ ‫اموزشگاه های رانندگی استان خراسان شمالی‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 131‬قانـون کار و ائین نامـه مصـوب‬ ‫‪ 1371/10/06‬هیات محترم وزیران‪ ،‬انجمن صنفی با عنوان‬ ‫فـوق در شـرف تاسـیس می باشـد‪ .‬کلیـه مربیـان شـاغل در‬ ‫صنـف مزبـور درصـورت تمایـل بـه عضویـت‪ ،‬از تاریخ انتشـار‬ ‫این اطالعیه ظرف ‪ 20‬روز می توانند درخواسـت کتبی خود‬ ‫را به نماینده هیات موسـس (علی اصغر معصومی به شـماره‬ ‫همـراه ‪ ،)09155844280‬یـا بـه اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعی اسـتان خراسـان شمالی‪ -‬اداره تشـکالت کارگری و‬ ‫کارفرمایی واقع در بجنورد‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬بین طالقانی ‪9‬‬ ‫و ‪ 11‬تحویـل دهنـد‪/.‬ب‬ ‫هیات موسس‬ ‫اقای علی اصغر معصومی‪ ،‬مهدی گلپور‪ ،‬سیدقاسم صباغی فرا گرد‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317005000884‬مورخـه ‪ 1400/03/22‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم مدینـه محمدی فـر فرزنـد خـداداد دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1911552120‬بـه شناسـنامه ‪ 9‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 47/2‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک دو اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی‬ ‫شـهیدرجائی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی عبـاس نعمتـی احـدی از ورثـه غالمعلـی نعمتـی تاییـد‬ ‫گردیـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را‬ ‫بـه ایـن اداره ارائـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانون مذکور صدور سـند مالکیـت مانع مراجعه‬ ‫متضـرر بـه مراجـع قضایـی نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/19 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای سـیدارام سیدرسـتمی فرزنـد سـیدمحی الدین بـا ارائـه درخواسـتی بـه شـماره ‪-707/775‬‬ ‫‪ 1400/04/22‬منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه مصـدق دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 159‬جوانـرود‪ ،‬مدعـی‬ ‫فقدان سـند مالکیت شـماره سـریال ‪ 729346‬سـری ب ‪ 94‬مربوط به پال ک ‪ 1139‬فرعی از ‪ 753‬فرعی از‬ ‫‪ 54‬اصلی جوانرود‪ ،‬واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشـاه (به علت جابجایی) گردیده اسـت و صدور المثنی سـند‬ ‫مالکیـت مزبـور‪ ،‬دردسـت اقـدام اسـت‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـند مالکیـت مذکـور متعلـق به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 40‬مترمربـع ذیـل دفتـر الکترونیـک ‪ 139520316007000630‬بـه نـام اقـای‬ ‫سـیدارام سیدرسـتمی فرزند سـیدمحی الدین صادر و تسـلیم گردیده اسـت و در قید بازداشـت (توسـط‬ ‫محا کـم) و وثیقـه (توسـط بانک هـا) نمی باشـد‪ .‬لـذا مقـرر اسـت از انجـام هرگونـه معاملـه یـا تنظیـم سـند‬ ‫(قبل از هماهنگی با این اداره) خودداری فرمائید‪ .‬لذا مراتب در اجرای ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت و‬ ‫تبصـره ان‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می گـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معاملـه و یا وجود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود هسـتند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را ضمـن‬ ‫ً‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت‪ ،‬کتبا به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬درغیراینصورت المثنی سند مالکیت‪ ،‬پس از‬ ‫انقضـای مهلـت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/03 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫مالکیت مزبور دردست اقدام است‪ .‬الزم به ذکر است که سند مالکیت مذکور متعلق به ششدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 128/25‬مترمربع ذیل دفتـر الکترونیـک ‪ 139520316007000628‬به نام اقای‬ ‫سـیدارام سیدرسـتمی فرزند سـیدمحی الدین صادر و تسـلیم گردیده اسـت و در قید بازداشـت (توسـط‬ ‫محا کـم) و وثیقـه (توسـط بانک هـا) نمی باشـد‪ .‬لـذا مقـرر اسـت از انجـام هرگونـه معاملـه یـا تنظیـم سـند‬ ‫(قبل از هماهنگی با این اداره) خودداری فرمائید‪ .‬لذا مراتب در اجرای ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت و‬ ‫تبصـره ان‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می گـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معاملـه و یا وجود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود هسـتند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را ضمـن‬ ‫ً‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت‪ ،‬کتبا به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬درغیراینصورت المثنی سند مالکیت‪ ،‬پس از‬ ‫انقضـای مهلـت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/03 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم صـورت سیدرسـتمی فرزنـد سـیدمحی الدین بـا ارائـه درخواسـتی بـه شـماره ‪-707/774‬‬ ‫‪ 1400/04/22‬منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه مصـدق دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 159‬جوانـرود‪ ،‬مدعـی‬ ‫فقدان سند مالکیت شماره سریال ‪ 552617‬سری الف ‪ 89‬مربوط به پال ک ‪ 1437‬فرعی از ‪1351/1353‬‬ ‫فرعـی از ‪ 54‬اصلـی جوانـرود‪ ،‬واقـع در بخـش ‪ 13‬کرمانشـاه (بـه علـت جابجایـی) گردیـده اسـت و صـدور‬ ‫المثنـی سـند مالکیـت مزبـور دردسـت اقـدام اسـت‪ .‬الزم به ذکر اسـت که سـند مالکیت مذکـور متعلق به‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 37/5‬مترمربع ذیل دفتر ‪ 57‬صفحه ‪ 187‬ذیل ثبت ‪ 9257‬به‬ ‫نـام خانـم صـورت سیدرسـتمی فرزنـد سـیدمحی الدین صـادر و تسـلیم گردیده اسـت و در قید بازداشـت‬ ‫(توسـط محا کـم) و وثیقـه (توسـط بانک هـا) نمی باشـد‪ .‬لـذا مقـرر اسـت از انجام هرگونـه معامله یا تنظیم‬ ‫سـند (قبـل از هماهنگـی بـا ایـن اداره) خودداری فرمائیـد‪ .‬لذا مراتب در اجرای مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت و تبصـره ان‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می گـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعی انجـام معامله و‬ ‫یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود هسـتند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار این ا گهی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض خـود را‬ ‫ً‬ ‫ضمن ارائه اصل سند مالکیت‪ ،‬کتبا به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬درغیراینصورت المثنی سند مالکیت‪،‬‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/03 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم صـورت سیدرسـتمی فرزنـد سـیدمحی الدین بـا ارائـه درخواسـتی بـه شـماره ‪-707/771‬‬ ‫‪ 1400/04/22‬منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه مصـدق دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 159‬جوانـرود‪ ،‬مدعـی‬ ‫فقدان سند مالکیت شماره سریال ‪ 552616‬سری الف ‪ 89‬مربوط به پال ک ‪ 1438‬فرعی از ‪1351/1353‬‬ ‫فرعـی از ‪ 54‬اصلـی جوانـرود‪ ،‬واقـع در بخـش ‪ 13‬کرمانشـاه (بـه علـت جابجایـی) گردیـده اسـت و صـدور‬ ‫المثنـی سـند مالکیـت مزبـور دردسـت اقـدام اسـت‪ .‬الزم به ذکر اسـت که سـند مالکیت مذکـور متعلق به‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمین به مسـاحت ‪ 37/5‬مترمربـع ذیل دفتر ‪ 57‬صفحه ‪ 190‬ذیل ثبـت ‪ 9258‬به‬ ‫نـام خانـم صـورت سیدرسـتمی فرزنـد سـیدمحی الدین صـادر و تسـلیم گردیده اسـت و در قید بازداشـت‬ ‫(توسـط محا کـم) و وثیقـه (توسـط بانک هـا) نمی باشـد‪ .‬لـذا مقـرر اسـت از انجام هرگونـه معامله یا تنظیم‬ ‫سـند (قبـل از هماهنگـی بـا ایـن اداره) خودداری فرمائیـد‪ .‬لذا مراتب در اجرای مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت و تبصـره ان‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می گـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعی انجـام معامله و‬ ‫یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود هسـتند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار این ا گهی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض خـود را‬ ‫ً‬ ‫ضمن ارائه اصل سند مالکیت‪ ،‬کتبا به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬درغیراینصورت المثنی سند مالکیت‪،‬‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/03 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای سـیدارام سیدرسـتمی فرزنـد سـیدمحی الدین بـا ارائـه درخواسـتی بـه شـماره ‪-707/773‬‬ ‫‪ 1400/04/22‬منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه مصـدق دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 159‬جوانـرود‪ ،‬مدعـی‬ ‫فقدان سـند مالکیت شـماره سـریال ‪ 729347‬سـری ب ‪ 94‬مربوط به پال ک ‪ 1138‬فرعی از ‪ 753‬فرعی از‬ ‫‪ 54‬اصلی جوانرود‪ ،‬واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشـاه (به علت جابجایی) گردیده اسـت و صدور المثنی سـند‬ ‫مالکیـت مزبـور دردسـت اقـدام اسـت‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـند مالکیـت مذکـور متعلـق بـه ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 40‬مترمربـع ذیـل دفتـر الکترونیـک ‪ 139520316007000629‬بـه نـام اقـای‬ ‫سـیدارام سیدرسـتمی فرزند سـیدمحی الدین صادر و تسـلیم گردیده اسـت و در قید بازداشـت (توسـط‬ ‫محا کـم) و وثیقـه (توسـط بانک هـا) نمی باشـد‪ .‬لـذا مقـرر اسـت از انجـام هرگونـه معاملـه یـا تنظیـم سـند‬ ‫(قبل از هماهنگی با این اداره) خودداری فرمائید‪ .‬لذا مراتب در اجرای ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت و‬ ‫تبصـره ان‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می گـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معاملـه و یا وجود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود هسـتند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را ضمـن‬ ‫ً‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت‪ ،‬کتبا به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬درغیراینصورت المثنی سند مالکیت‪ ،‬پس از‬ ‫انقضـای مهلـت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/05/03 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پی کـی ‪ PKE‬بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪221 -29‬هــ‪ 47‬و شـماره شاسـی ‪ 004468‬و شـماره موتـور ‪ M11104504‬بـه نـام مسـعود میفـری مفقـود و‬ ‫اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای سـیدارام سیدرسـتمی فرزنـد سـیدمحی الدین بـا ارائـه درخواسـتی بـه شـماره ‪-707/773‬‬ ‫‪ 1400/04/22‬منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه مصـدق دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 159‬جوانـرود‪ ،‬مدعـی‬ ‫فقـدان سـند مالکیـت شـماره سـریال ‪ 729345‬سـری ب ‪ 94‬مربـوط بـه پلا ک ‪ 1110‬فرعـی از ‪ 753‬فرعـی از‬ ‫‪ 54‬اصلی جوانرود‪ ،‬واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشـاه (به علت جابجایی) گردیده اسـت و صدور المثنی سـند‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای احمد ظهریه طبق درخواست شماره‪ 5146‬مورخ‪ 1400/04/22‬و با تقدیم دو برگ استشهادیه محلی‬ ‫مصدق شـده به شـماره ‪ 121305‬مورخ ‪ 1400/04/21‬دفتر ‪ 11‬مدعی اسـت که سـند مالکیت احمد ظهریه با‬ ‫جـز سـهم‪ 6‬از کل سـهم‪ 6‬بعنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیان پلا ک‪ 29‬فرعـی از ‪ 2081‬اصلی بخش دو‬ ‫شـهر بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 154227‬تاریـخ ‪ 1381/04/04‬بشـماره چاپـی ‪ 113225‬کـه در صفحـه ‪409‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪649 -36‬ق‪ 47‬و شـماره موتـور ‪ 11488080851‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA36AA0AG888777‬بـه مالکیـت گرجـی رحمانی قصونـی‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪124‬‬ ‫مفقودی‬ ‫مجـوز نگهـداری سلاح شـکاری ورزشـی تک لـول ت هپـر‬ ‫کالیبـر ‪ 12‬مـدل کوسـه بـه شـماره ‪ A10106‬سـاخت‬ ‫روسـیه متعلـق بـه اقـای مصطفـی خسـروی فرزنـد‬ ‫محمدعلی با کد ملی ‪ 0889279901‬مفقود شده و فاقد‬ ‫اعتبـار می باشـد‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫ا گهی نوبتی و اصالحی سه ماهه اول سال ‪ 1400‬حوزه ثبتی بخش نیم بلوک‬ ‫بـه دسـتور مـاده ‪ 12‬قانـون ثبـت و تبصـره ‪ 1‬مـاده ‪ 25‬قانـون ثبـت و مـاده ‪ 59‬ائین نامـه قانـون مزبـور اسـامی اشـخاصی کـه نسـبت بـه‬ ‫املا ک مجهول المالـک واقـع در بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبتـی نیمبلـوک تـا اخر خردادماه سـال ‪ 1400‬تقاضـای ثبت نموده اند همـراه با نوع‬ ‫ملـک موردتقاضـا‪ ،‬بـرای اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیل ا گهـی می گردد‪:‬‬ ‫بخش ‪ 12‬نیم بلوک‬ ‫پال ک ‪ 90‬اصلی مزرعه دشت بیاض‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین بندسار پال ک ‪ 3126‬فرعی از ‪ 90‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی کنیز اقبال دشت بیاض فرزند حسن به مساحت ‪ 10932‬مترمربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین بندسار پال ک ‪ 3128‬فرعی از ‪ 90‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی کنیز اقبال دشت بیاض فرزند حسن به مساحت ‪ 18984‬مترمربع‬ ‫پال ک ‪ 124‬اصلی مزرعه بسکاباد‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پال ک ‪ 1508‬فرعی از ‪ 124‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی علیرضا بسکابادی فرزند حیدرحسین به مساحت ‪ 1233‬مترمربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پال ک ‪ 1509‬فرعی از ‪ 124‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی عباسعلی بسکابادی فرزند محمد به مساحت ‪ 9452‬مترمربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پال ک ‪ 1510‬فرعی از ‪ 124‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی عباسعلی بسکابادی فرزند محمد به مساحت ‪ 5297‬مترمربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پال ک ‪ 1511‬فرعی از ‪ 124‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی عباسعلی بسکابادی فرزند محمد به مساحت ‪ 7177‬مترمربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پال ک ‪ 1512‬فرعی از ‪ 124‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی عباسعلی بسکابادی فرزند محمد به مساحت ‪ 8631‬مترمربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه باغ محصور پال ک ‪ 1514‬فرعی از ‪ 124‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی محمد احمدی تبار فرزند رمضان به مساحت ‪ 13704‬مترمربع‬ ‫پال ک ‪ 136‬اصلی مزرعه فیض اباد‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پال ک ‪ 51‬فرعی از ‪ 136‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی صدیقه خسروی فرزند رضا به مساحت ‪ 6058‬مترمربع‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پال ک ‪ 52‬فرعی از ‪ 136‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی صدیقه خسروی فرزند رضا به مساحت ‪ 5361‬مترمربع‬ ‫ا گهی اصالحی پال ک ‪ 90‬اصلی مزرعه دشت بیاض‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین بندسار پال ک ‪ 4802‬فرعی از ‪ 3127‬فرعی از ‪ 90‬اصلی از بخش ‪ 12‬نیم بلوک متصرفی عبداهلل صالحی دشت بیاض فرزند اسماعیل به مساحت ‪8556‬‬ ‫مترمربع که در ا گهی قبلی پال ک فرعی و مساحت صحیح درج نگردیده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 16‬و ‪ 17‬و تبصـره ‪ 1‬مـاده ‪ 25‬قانـون ثبـت هـر کـس نسـبت بـه ملـک ا گهـی شـده فـوق معتـرض می باشـد و یـا اینکـه بیـن متقاضیـان ثبـت و دیگـری اقامـه دعـوا‬ ‫شـده و در جریان اسـت‪ ،‬می بایسـت اعتراض و یا گواهی مشـعر به جریان دعوی خود را از تاریخ انتشـار نوبت اول این ا گهی نسـبت به ا گهی نوبتی ظرف ‪ 90‬روز و در مورد ا گهی‬ ‫اصالحـی در مـدت سـی روز بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک بخـش نیمبلـوک تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد و در اجـرای مـواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانون ثبـت‪ ،‬معترضین از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظـرف یـک مـاه‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی الزم از مرجع مذکور اخـذ و به اداره تسـلیم نمایند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت متقاضـی ثبـت یـا نماینـده قانونـی وی می توانـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت را دریافت و به اداره ثبت تسـلیم نمایـد و اداره ثبت‬ ‫ً‬ ‫بدون توجه به اعتراض‪ ،‬عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد‪ .‬ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور می گردد و از تاریخ‬ ‫تنظیـم صورت مجلـس تحدیـدی تـا ‪ 30‬روز قابل اعتـراض خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/03 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی‪ ،‬اداره ثبت اسناد و امال ک حوزه ثبتی بخش نیم بلوک‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫دفتـر املا ک جلـد ‪ 35‬ذیـل شـماره ‪ 4168‬صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت بـه علـت سـرقت سـند مالکیـت بـه‬ ‫شـماره سـریال ‪ 113225‬مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت در یک نوبت‬ ‫ا گهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد انان می باشند‪،‬‬ ‫از تاریخ انتشـار این ا گهی به مدت ‪ 10‬روز مراتب را به این اداره اعالم دارند‪ .‬درغیراینصورت نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت‪ ،‬طبق مقررات اقدام و سـند مالکیت اولیه از درجه اعتبار سـاقط و ابطال خواهد شـد‪.‬‬ ‫شـماره ‪/948‬م الـف‪ 12/‬محمـد عباسـی‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمانشـاه ناحیـه‬ ‫یـک‪ ،‬از طـرف علیرضـا محمدیان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1387‬با شـماره پال ک ایران ‪378 -98‬ب‪61‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ F1412287498513‬و شـماره موتور ‪ 2477301‬بنام عدنان شـیروانی فرد مفقود و اعتبار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) موتورسـیکلت ارشـیا ‪ 125‬بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪547/13715‬و شـماره موتـور ‪ DMI156FMINBD04719‬و شـماره شاسـی ‪NBD***125A8813276‬‬ ‫بنـام منصـور فـرزی مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و سند مالکیت (شناسنامه سبز) خودرو وانت پیکان به رنگ سفید مدل ‪ 1389‬با شماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪372 -29‬د‪ 26‬و شـماره موتـور ‪ 11489001016‬و شـماره شاسـی ‪NAAA36AA5AG210543‬‬ ‫به نام سـجاد شـریف زاده مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/03/27-140060318019001772‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه ستاری راسـتکار فرزند رحیم به شماره شناسـنامه ‪ 686‬صادره‬ ‫از تهران در ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت ‪ 572/10‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 483‬از ‪ 1‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 201‬واقـع در قریـه جما کـوه بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای تومـار طالبـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/20 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/410‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1400/03/18-140060318011003745‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه بلقیـس عین اللهی گیلـوان فرزنـد یدالـه‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 1083‬صـادره از خلخـال در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ‪ 150‬مترمربـع‬ ‫مشـتمل بـر سـاختمان احداثـی بمسـاحت ‪ 30‬مترمربـع پلا ک ‪ 138‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در قریـه کردمحلـه بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق مطلـب‬ ‫خیراندیـش محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/05/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/04/20 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/180‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 3 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬مرداد ‪ 14 1400‬ذی الحجه ‪ 25 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2285‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫ا�یرج حر�یرچی‬ ‫حسن روحانی‬ ‫گو میـر‬ ‫معـاون کل وزارت بهداشـت با بیان اینکـه عمـده مر ‬ ‫در پیـک پنجـم؛ و بسـتری در ای سـی یو‪ ،‬مربـوط بـه افـراد‬ ‫غیر وا کسـینه و رده سـنی ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۶۰‬سـال اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬پـس از‬ ‫گو میرهـا کاهـش یافتـه و‬ ‫تزریـق وا کسـن‪ ،‬به طـور محسـوس مر ‬ ‫اثربخشـی تمـام وا کسـن ها خـوب بـوده اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫ایـرج حریرچـی افـزود‪« :‬ظرفیـت ‪ ۵۰۰‬هـزار تزریـق روزانـه را داریـم‬ ‫کـه در چند روز اینـده بـه یک درصـد جمعیـت ایـران می رسـد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪« :‬بخشی از مشکالت در استان خوزستان‬ ‫کم شـده اسـت‪ .‬امیدواریم با حضور معاون اول و دیگر مسـئوالن؛‬ ‫بقیه مشـکالت هم تخفیف یابد‪ .‬حل و فصل مسـائل خوزستان‬ ‫طبـق دسـتور مقـام معظـم رهبـری؛ بایـد ادامـه یابـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ حسـن روحانـی افـزود‪« :‬مشـکالتی‬ ‫را بـرای زندگـی مـردم خوزسـتان شـاهدیم‪ .‬شـدت گرمـا موجـب‬ ‫کم شـدن ورودی سـدها شـده و مـردم مشـکالتی پیـدا کردنـد»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز سـتادکل نیروهـای مسـلح‬ ‫با اشـاره به مشـموالنی که اقدام به درخواست معافیت سربازی‬ ‫با پرداخت قسـطی جریمه ریالی در سـال ‪ ۱۳۹۷‬کرده و تا کنون‬ ‫بدهـی خـود را تسـویه نکرده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬این افـراد ا گـر نسـبت‬ ‫بـه تسـویه بدهـی اقـدام نکننـد‪ ،‬از ابتـدای ‪ ۱۴۰۰‬مشـمول غایـب‬ ‫محسـوب می شـوند»‪ .‬به گـزارش ایلنا؛ امیـر غالمرضا رحیمی پور‬ ‫تا کیـد کـرد؛ هیچ نـوع خریـد خدمـت سـربازی نداریم‪.‬‬ ‫ام�یر غالمرضا رحیمی �پور‬ ‫نگــران بــود تــا بتوانــد بــا پولــی کــه دارد‪ ،‬یــک گوشــی مناســب و‬ ‫یکــرد کــه‬ ‫با کیفیــت بخــرد‪ .‬در ســایت «دیــوار» جس ـت وجو م ‬ ‫چشــمش بــه یــک گوشــی خــوب؛ امــا بــا قیمــت بسیارمناســب‬ ‫افتــاد‪ .‬دســتپاچه شــد و ب هســرعت بــرای خریــد ان اقــدام‬ ‫کــرد؛ بی خبر از انکــه پشــت ایــن دیــوار‪ ،‬چــه درانتظــار اوســت‪.‬‬ ‫خوش خیــال خبــر نداشــت یــک گوشــی ســرقتی را خریــده‬ ‫و ب ـه زودی به عنــوان «ســارق» بــه دام پلیــس می افتــد؛ و‬ ‫یکــه ثابــت شــود بی گناه اســت‪ ،‬باید به انتظار بنشــیند ‪...‬‬ ‫تازمان ‬ ‫«دیـوار» یکـی از شـناخته ترین سـایت های خریدوفـروش انالیـن‬ ‫اسـت؛ از لوازم دسـته دوم گرفته تا اقالم نو‪ .‬شـناخته بودن این گونه‬ ‫یسـت تا ازاین فضا‬ ‫سـایت ها‪ ،‬برای کاله برداران فضای مجازی کاف ‬ ‫نیـز اسـتفاده کـرده و بهتریـن و بیشـترین سـود را ببرنـد‪ .‬سـایت‬ ‫«دیـوار» و «شـیپور»‪ ،‬بسـتری مناسـب بـرای کاله بـرداری بـوده؛‬ ‫این درحالی ست که به تازگی سایت «دیوار» برای مقابله و جلوگیری‬ ‫از کاله برداری هـای احتمالـی‪ ،‬ازاین پـس تمـام پیامک هایـش را بـا‬ ‫سرشـماره «دیوار» ارسـال می کند‪ .‬درحال حاضـر اپراتورهای همراه‬ ‫اول‪ ،‬ایرانسـل و رایتـل از ایـن سرشـماره بـه کاربـران «دیوار» پیامک‬ ‫می فرسـتند و هیچ پیامکی با شـماره های متفرقه ازسـوی «دیوار»‬ ‫بـرای کاربـران ارسـال نمی شـود‪ .‬پیامک هایـی کـه از هـر شـماره ‬ ‫متفرقـه ای دریافـت می کنیـد‪ ،‬نامعتبـر و درجهـت سوءاسـتفاده‬ ‫و کاله بـرداری از شماسـت‪ .‬درحالـی «دیـوار» دسـت بـه این اقـدام‬ ‫جدیـد زده کـه این گونـه سـایت ها همچنـان قربانـی می گیـرد و در‬ ‫سراسـر کشـور بسـیاری ازافراد سـاده لوح در دام کاله بـرداران گرفتـار‬ ‫می شوند‪ .‬کارشناسان پلیس فتا همواره به مردم توصیه می کنند‬ ‫از افـرادی خریـد شـود کـه امـکان مالقـات حضـوری با ان ها پیـش از‬ ‫انجـام معامله اسـت‪.‬‬ ‫کـوروش احمـد یوسـفی؛ معـاون اجتماعـی پلیـس کرمـان‪ ،‬از‬ ‫دسـتگیری سـارقی ‪ ۱۹‬سـاله دراین اسـتان خبـر داد کـه بـا زورگیری‪،‬‬ ‫یکـرد و سـپس بـا قیمتـی‬ ‫تلفن همـراه شـهروندان را سـرقت م ‬ ‫انـدک در سـایت «دیـوار» می فروخـت‪ .‬وی گفـت‪« :‬مامـوران مرکـز‬ ‫رصـد فضـای مجـازی پلیـس اطالعـات و امنیـت عمومـی کرمـان‬ ‫در پـی کسـب خبـری مبنی بر خریدوفروش گوشـی های هوشـمند‬ ‫سـرقتی بـا قیمتـی کمتـر از بـازار در سـایت دیـوار بررسـی موضـوع‬ ‫را در دسـتورکار خـود قـرار دادنـد‪ .‬مامـوران بـا انجـام تحقیقـات‬ ‫الزم سـارق را شناسـایی و ضمـن هماهنگـی قضائـی‪ ،‬او را در‬ ‫مخفیگاهش دسـتگیر؛ و در بازرسـی از انجا ‪ ۱۷‬گوشـی هوشـمند و‬ ‫دوقبضـه سلاح سـرد کشـف کردنـد‪ .‬ایـن سـارق در بازجویی‪ ،‬پس‬ ‫از مشـاهده دالیـل و مسـتندات قانونـی پلیس‪ ،‬به ‪ ۱۷‬فقره سـرقت‬ ‫گوشـی شـهروندان ازطریق زورگیری اعتراف کرد»‪ .‬سـرگرد احسـان‬ ‫بهمنـی؛ رئیس پلیـس فتـای اسـتان هرمـزگان‪ ،‬پرداخـت بیعانـه‬ ‫را یکـی از مهم تریـن روش هـای کال هبـرداری ازطریـق سـایت های‬ ‫درج ا گهـی برشـمرد و گفـت‪« :‬دریافـت بیعانـه و عدم پاسـخگویی‬ ‫به تماس های فرد خریدار‪ ،‬همچنان یکی از مهم ترین شگردهای‬ ‫یسـت که الزم اسـت هم وطنـان گرامی‬ ‫مجرمانـه در فضـای مجاز ‬ ‫دقـت و هوشـیاری بیشـتری دراین خصـوص داشـته باشـند‪.‬‬ ‫درایـن روش‪ ،‬فـرد مجـرم بـا انتشـار ا گهـی جعلـی فـروش جنـس‬ ‫دسـت دوم بـا قیمـت و مشـخصات کیفـی چشـم نواز‪ ،‬به دنبـال‬ ‫جلـب اعتمـاد قربانیـان بـوده و سـعی در فریـب و دریافـت وجـوه‬ ‫مختلـف تحـت عناوینـی همچـون رزرو کاال و پیش پرداخـت‬ ‫ً‬ ‫دارنـد‪ .‬معمـوال شماره حسـاب های اعالمـی جعلـی بـوده و بعـد از‬ ‫دریافـت این گونـه مبالـغ‪ ،‬فـرد مجـرم دیگـر پاسـخگو نیسـت‪ .‬الزم‬ ‫اسـت هم وطنـان هنـگام خریـد از سـایت های واسـط‪ ،‬هوشـیار‬ ‫بـوده و پرداخـت وجـه را بـه بعـد از رویـت کاال و دریافـت کاال‬ ‫موکـول کننـد»‪ .‬سـرهنگ حشـمت سـلیمانی؛ رئیس پلیـس فتای‬ ‫فـارس از دسـتگیری فـردی خبـر داد کـه بـا درج ا گهـی دروغیـن در‬ ‫سـایت های واسـطه گر‪ ،‬اقدام به کاله برداری از شـهروندان می کرد‪.‬‬ ‫بـا شـکایت فـردی مبنی بر مشـاهده ا گهی فروش کیـف و کفش در‬ ‫یکـی از سـایت های واسـطه گر موضـوع در دسـتورکار کارشناسـان‬ ‫پلیـس فتـا قـرار گرفـت‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬شـا کی بیان داشـت کـه در‬ ‫خوزستانی هاهمیشه‬ ‫وفادار به کشور بوده و هستند‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫مهراله رخشـانی مهر گفت‪« :‬میانگین مدت ساخت پروژه های‬ ‫عمرانـی در ایـران ‪ 12‬سـال اسـت و این زمـان در مدرسه سـازی‬ ‫به طور متوسـط نه سـال بـود کـه در چند سـال اخیر بـه سه سـال‬ ‫کاهـش یافتـه»‪ .‬ب هگـزارش پانـا؛ رئیس سـازمان نوسـازی توسـعه‬ ‫و تجهیز مدارس کشـور افزود‪« :‬مدرسه سـازی از دسـتور کار هیچ‬ ‫دولتـی خـارج نشـده اسـت و ایـن به دلیـل توجـه و تا کیـدات‬ ‫خـاص مقـام معظـم رهبـری به امـر مدرسه سـازی بوده اسـت»‪.‬‬ ‫مهراله رخشانی مهر‬ ‫سایت های واسطه؛ زمینه ای برای خالی کردن‬ ‫حساب مشتریان ساده لوح‬ ‫یکـی از سـایت های درج ا گهـی بـا یـک ا گهی با عنـوان فروش کیف‬ ‫و کفـش برخـورد کـرده و ضمـن برقراری تمـاس با فرد تبلیغ کننده‪،‬‬ ‫فروشـنده بـرای ارسـال اقلام از متقاضـی درخواسـت واریـز مبلـغ‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون ریـال وجـه بـه حسـاب خـود می کنـد کـه متهـم پـس از‬ ‫دریافت وجه؛ دیگر جوابگوی تماس تلفن متقاضی نبوده اسـت‪.‬‬ ‫بـا اقدامـات فنـی صورت گرفتـه‪ ،‬متهـم در یکـی از محلات شـیراز‬ ‫مورد شناسـایی قـرار گرفـت و طـی هماهنگـی بـا دسـتگاه قضائـی‪،‬‬ ‫دسـتگیر شـد‪ .‬کاربـران هرگـز فریـب این گونه ا گهی هـا را نخورنـد و تا‬ ‫زمـان دریافـت کاال و یـا انجـام خدمـات ازطـرف در ج کننـده ا گهـی‪،‬‬ ‫مبلـغ یـا مبالغـی را واریـز نکننـد»‪ .‬سـرهنگ امیرحسـین نقی مهـر؛‬ ‫رئیس پلیـس فتـای اسـتان گیلان گفـت‪« :‬فـردی بـا مراجعـه بـه‬ ‫پلیـس فتـا مدعـی شـد شـخصی بـا درج ا گهـی جعلـی در دیـوار از‬ ‫او کال هبـرداری کـرده؛ پیگیـری موضـوع در دسـتورکار کارشناسـان‬ ‫پلیـس فتـا قـرار گرفـت‪ .‬بـا بررسـی های انجام شـده مشـخص شـد‬ ‫شـا کی بـا مشـاهده ا گهـی فـروش و نصـب سـایبان در سـایت دیوار‬ ‫چـون قیمـت کمتـر از قیمـت واقعـی بـازار بـود‪ ،‬بـا صاحـب ا گهـی‬ ‫تمـاس می گیـرد و از فروشـنده خواسـته تـا بـا پرداخـت مبلغـی‬ ‫تحت عنـوان بیعانـه در فرصـت مناسـب جهـت تحویـل کاال اقدام‬ ‫کنـد؛ امـا فروشـنده پـس از دریافـت مبلـغ‪ ،‬دیگر پاسـخگوی خریدار‬ ‫نبـوده اسـت‪ .‬بـا بررسـی مسـتندات ارائـه داده شـده توسـط شـا کی‬ ‫و اقدامـات فنـی و تخصصـی‪ ،‬نیـز بررسـی ترا کنش هـای بانکـی در‬ ‫حسـاب های مختلـف‪ ،‬کال هبـردار ‪ ۲۸‬سـاله مورد شناسـایی قـرار‬ ‫گرفـت و ضمـن دسـتگیری‪ ،‬بـه پلیـس فتا انتقـال داده شـد‪ .‬متهم‬ ‫پـس از انتقـال بـه پلیـس فتـا‪ ،‬در بازجویی های انجام شـده اعتراف‬ ‫کرد ازطریق خطوط تلفن همراه با هویت های ناشـناس‪ ،‬اقدام به‬ ‫انتشـار ا گهی با بهره گیری از سـایت دیوار و درج ا گهی نصب کرکره‬ ‫برقـی‪ ،‬سـایبان‪ ،‬کنـاف کاری مبـادرت به کال هبـرداری از شـهروندان‬ ‫گیالنی می کرد و انگیزه خود را کسـب منفعت مالی بیان داشـت»‪.‬‬ ‫سـرهنگ فیروز سـرخوش نهاد؛ رئیس پلیس فضای تولید و تبادل‬ ‫اطالعـات فرماندهی انتظامی همدان بابیان اینکه کال هبـرداری در‬ ‫سایت «دیوار» با شگرد پرداخت بیعانه روبه افزایش است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«تنهـا بـا انجـام هرگونـه معاملـه و تبـادل وجـه در فضـای حقیقـی‬ ‫می تـوان‪ ،‬از خالی شـدن حسـاب و گرفتـاری در دام کال هبـرداران‬ ‫جلوگیری کرد‪ .‬شـهروندان به ا گهی ها سـایت دیوار اعتماد نکرده‬ ‫ت کاالی‬ ‫و پیـش از هرگونـه معاملـه در فضـای مجـازی تـا زمان رویـ ‬ ‫موردنظـر‪ ،‬از پرداخـت و واریـز هرگونـه وجهـی خـودداری کننـد‪.‬‬ ‫به تازگـی پرونـده ای در پلیـس فتـای همـدان تشـکیل شـده بـود‬ ‫مربـوط بـه کال هبـرداری ‪ ۳۵‬میلیون تومانـی از یـک جـوان ‪ ۲۴‬سـاله‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن پسـر پـس از رویـت تصاویـر یـک دسـتگاه پرایـد ‪ ۱۱۱‬در‬ ‫سـایت دیـوار‪ ،‬بـا شـماره قیدشـده در این ا گهـی تمـاس برقـرار کـرده‬ ‫بـود‪ .‬فـرد کال هبـردار بـا بازارگرمـی و اعلام اینکـه چندیـن مشـتری‪،‬‬ ‫متقاضـی خریـد ایـن وسـیله نقلیـه هسـتند‪ ،‬خواسـتار پرداخـت‬ ‫بیعانـه شـده کـه پسـر جـوان نیـز نـاا گاه از دسیسـه متهـم اقـدام بـه‬ ‫واریز ‪ ۳۵‬میلیون تومان به حساب او کرد‪ .‬پس از واریز پول‪ ،‬متهم‪،‬‬ ‫دیگـر بـه تماس هـای مالباختـه پاسـخ نـداد و این موضـوع سـبب‬ ‫تشـکیل پرونـده قضائـی و ارجـاع ان بـه پلیـس فتـا برای پیگیـری و‬ ‫دسـتگیری متهـم شـد‪ .‬به دنبـال انجـام کارهای فنـی و تخصصی‪،‬‬ ‫کاله بردار شناسـایی و دسـتگیر شـد‪ .‬فرد کاله بردار اعتماد نابجای‬ ‫مـردم بـه ا گهی هـای تبلیغاتـی و واریـز پول بـدون بررسـی صحت و‬ ‫درسـتی ا گهـی را عامـل اسـتفاده از این شـیوه بـرای کسـب درامـد‬ ‫عنـوان کـرد»‪ .‬سـرهنگ سـید نظـام موسـوی؛ رئیس پلیـس فتـای‬ ‫فرماندهـی انتظامـی ویـژه غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬بـه شـهروندان‬ ‫هشـدار داد‪« :‬قیمـت نـازل و تحریـک خریـدار توسـط فروشـنده‬ ‫در ا گهـی بـرای دریافـت بیعانـه و نفروختـن کاال بـه دیگـران‪ ،‬از‬ ‫شـگردهای مجرمـان سـایبری بـوده‪ .‬مجرمـان سـایبری بـا ارائـه‬ ‫تخفیف های غیرواقعی در ا گهی های فروش وسایل در سایت ها‪،‬‬ ‫قربانیـان خـود را بـه دام می اندازنـد‪ .‬کال هبـرداران با سوء اسـتفاده از‬ ‫سایت های تبلیغاتی و اپلیکیشن های مشابه‪ ،‬با درج ا گهی های‬ ‫نتـر از عـرف بـازار و وسوسـه انگیز‪،‬‬ ‫جعلـی؛ و تعییـن قیمـت پائی ‬ ‫از مشـتریان درخواسـت مبلغـی به عنـوان بیعانـه می کننـد و‬ ‫یسـت که پـس از واریـز مبلـغ توسـط خریـدار‪ ،‬کال هبـردار‬ ‫این درصورت ‬ ‫گوشـی خـود را خامـوش کرده یا دیگر پاسـخگوی تلفـن خود نبوده‬ ‫و از تحویل یا پس دادن وجه امتناع می ورزد»‪ .‬رئیس پلیس فتای‬ ‫غـرب اسـتان تهـران یـاداور شـد‪« :‬شـهروندان به هیچ عنوان قبـل از‬ ‫رویت و کسب اطمینان از کیفیت و اصل بودن کاالی تبلیغ شده‪،‬‬ ‫مبلغـی را تحت عنـوان بیعانه برای افـراد واریز نکنند و هر پرداختی‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بعـد از رویـت و اطمینـان از کیفیـت کاال باشـد‪ .‬شـهروندان‬ ‫ً‬ ‫حتما از فروشگاه های اینترنتی خرید کنند که دارای نماد اعتماد‬ ‫الکترونیکی هستند و به جای دادن بیعانه‪ ،‬از گزینه پرداخت وجه‬ ‫در محـل اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫مهم تریـن عنصـر در ارزیابـی اعتبـار هـر فروشـگاه اینترنتـی‪ ،‬داشـتن‬ ‫یسـت کـه‬ ‫«نمـاد اعتمـاد الکترونیـک» اسـت‪ .‬ایـن نمـاد‪ ،‬نشانه ا ‬ ‫ازطـرف مرکـزی بـا نـام «توسـعه تجـارت الکترونیکی» که وابسـته به‬ ‫وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت ایـران اسـت‪ ،‬به عنـوان تاییدیـه‬ ‫بـه فروشـگاه های اینترنتـی داده می شـود‪ .‬وجـود نمـاد اعتمـاد‬ ‫الکترونیکـی در یـک وب سـایت‪ ،‬نشـان دهنده باالبـودن امنیـت‬ ‫یسـت‪ .‬درحال حاضـر اعطـای نمـاد‬ ‫ان در فضـای تجـارت مجاز ‬ ‫اعتمـاد الکترونیکـی بـه کسـب وکارهای فعـال در شـبکه های‬ ‫اجتماعـی و پیام رسـان های مجـاز نیـز تعلـق می گیـرد‪ .‬تمـام‬ ‫فعـاالن کسـب وکارهای الکترونیکـی در شـبکه های اجتماعـی و‬ ‫پیام رسان های مجاز‪ ،‬برای ثبت نشانی فعالیت خود و اغاز فرایند‬ ‫اخـذ نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه‬ ‫«نمـاد» و ایجـاد حسـاب کاربـری‪ ،‬اقـدام بـه ثبـت نشـانی فعالیـت‬ ‫خـود در شـبکه های اجتماعـی و پیام رسـان ها کننـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫کسب وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می توانند با ورود‬ ‫بـه پنـل کاربـری خـود‪ ،‬از قسـمت افـزودن شناسـه‪ ،‬اقـدام بـه ثبـت‬ ‫نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند‪.‬‬ ‫نمـاد الکترونیـک فقـط به فروشـگاه های حقیقی یا حقوقـی اعطاء‬ ‫می شـود کـه توسـط دسـتگاه های دولتـی؛ ازجملـه مرکـز توسـعه‬ ‫ً‬ ‫تجـارت الکترونیـک‪ ،‬کسـب وکار ان هـا تائید شـده باشـد‪ .‬معمـوال‬ ‫فروشـگاه هایی کـه نمـاد اعتمـاد الکترونیـک دارنـد‪ ،‬لوگـوی نمـاد را‬ ‫در صفحـه اصلـی قـرار می دهنـد تا همه بتواننـد ان را بررسـی کنند‪.‬‬ ‫یسـت روی لوگـوی نماد الکترونیک کلیک کنید‬ ‫بـرای بررسـی کاف ‬ ‫تـا به صـورت ‪ Popup‬بـاز شـود و اطالعـات صاحب امتیـاز را بـه شـما‬ ‫نمایـش دهـد‪ .‬روش دیگـری کـه می توانیـد با ان‪ ،‬نمـاد الکترونیک‬ ‫یـک فروشـگاه اینترنتـی را بررسـی کنیـد‪ ،‬ورود بـه سـایت ‪https://‬‬ ‫‪ enamad.ir‬و کلیـک بـر روی اسـتعالم اسـت‪ .‬پـس از کلیـک روی‬ ‫ان‪ ،‬صفحه ای باز می شـود به صورت ‪ Popup‬که از شـما درخواسـت‬ ‫یسـت ادرس دامنـه فروشـگاه‬ ‫ادرس دامنـه سـایت را می کنـد‪ .‬کاف ‬ ‫موردنظر را وارد کنید تا پس از کلیک بر روی جست وجو‪ ،‬اطالعات‬ ‫مربوط به صاحب امتیاز ان فروشـگاه را برای شـما مشـخص شـود‪.‬‬ ‫کارشناسـان پلیـس فتـا معتقدنـد کـه بـرای خریـد اینترنتـی از یـک‬ ‫فروشـگاه الکترونیکـی‪ ،‬ابتـدا بایـد دربـاره ان فروشـگاه تحقیـق‬ ‫ً‬ ‫یسـت که فروشـگاه های معتبـر عمومـا ادرس‬ ‫کـرد؛ این درحال ‬ ‫پسـتی‪ ،‬تلفـن و مشـخصات خـود را دقیـق در وب سایتشـان درج‬ ‫می کننـد‪ .‬بایـد فروشـگاهی کـه از ان قصد خریـد دارید‪ ،‬رصد کنید‬ ‫ً‬ ‫کـه فروشـگاهی فعـال اسـت یـا یـک وب سـایت رها شـده‪ .‬معمـوال‬ ‫فروشـگاه هایی کـه یـک شـعبه فیزیکـی دارنـد‪ ،‬بسـیارمطمئن تر از‬ ‫فروشـگاه هایی هسـتند کـه فقـط به صـورت مجـازی پایه گـذاری‬ ‫شده اند‪ .‬امارها نیز نشان می دهد اعتماد افراد به فروشگاه هایی‬ ‫کـه شـعبه فیزیکـی دارنـد‪ ،‬بیشـتر اسـت؛ زیـرا احتمـال کال هبـرداری‬ ‫یااینکـه کاالی خریداری شـده به دسـت شـما نرسـد‪ ،‬کمتـر اسـت‬ ‫و ا گـر مشـکلی پیـش بیاید‪ ،‬می توانید بـه ادرس فروشـگاه مربوطه‬ ‫ً‬ ‫مراجعـه حضـوری کنیـد‪ .‬معموال فروشـگاه های انالیـن‪ ،‬خدمات‬ ‫پرداخـت اینترنتـی را ازطریـق یکـی از بانک هـای کشـور دریافـت‬ ‫می کنند‪ .‬در پرداخت انالین وقتی بخواهید مرحله پرداخت وجه‬ ‫را ازطریـق کارت انجـام دهیـد‪ ،‬وارد درگاه پرداخـت بانـک مربوطـه‬ ‫خواهیـد شـد‪ .‬بسـیاری از سـارقان اینترنتـی بـا طراحـی و سـاخت‬ ‫درگاه هایی شـبیه به درگاه های اصلی بانکی و ادرس های مشـابه‬ ‫ ان را دراختیـار کاربـران قـرار داده و به محـض واردکـردن اطالعـات‬ ‫ً‬ ‫بانکـی‪ ،‬اقـدام بـه سـرقت اطالعـات حسـاب های بانکـی و نهایتـا‬ ‫سـرقت وجـوه از حسـاب بانکـی کاربـر می کننـد؛ لذا باید نسـبت به‬ ‫لکـردن رمـز پویـا (یک بارمصـرف) حسـاب بانکـی خـود اقـدام‬ ‫فعا ‬ ‫کننـد‪ .‬مجرمـان سـایبری بـا ارائـه کاالهـای ارزان بـا قیمت هـای‬ ‫باورنکردنـی؛ و ارائـه طر ح هـای وسوسـه انگیز؛ اعـم از کاال‪ ،‬البسـه‬ ‫و کیـف و کفـش‪ ،‬لوازم خانگـی و بسـته های هدیـه‪ ،‬اقـدام بـه‬ ‫کال هبـرداری از شـهروندان می کننـد یـا کاربـر را وارد صفحـه جعلـی و‬ ‫شبیه سازی شـده بانـک کـرده یـا در برخـی سـایت های تبلیغاتی و‬ ‫خریدوفـروش ماننـد «دیـوار» و «شـیپور» اقـدام بـه گرفتـن بخشـی‬ ‫از پـول کاال به عنـوان پیش پرداخـت یـا همـان «بیعانـه» کـرده و‬ ‫سـپس قطـع ارتبـاط می کننـد‪ .‬به گفتـه کارشناسـان پلیـس فتـا؛‬ ‫امن تریـن روش بـرای خریـد اینترنتـی‪ ،‬اسـتفاده از سیسـتم خریـد‬ ‫یسـت کـه اغلـب فروشـگاه ها نیـز از ایـن سـرویس اسـتفاده‬ ‫پست ‬ ‫می کننـد‪ .‬بـا اسـتفاده ازایـن روش می تـوان محصـول موردنظـر‬ ‫را سـفارش دهیـد و محصـول توسـط شـرکت پسـت بـرای شـما‬ ‫ارسـال شـده و سـپس مبلـغ کاال را بـه پیـک تحویـل می دهیـد‪.‬‬ ‫دراین روش شـما با اطمینان خاطر و بدون اینکه پولی را از پیش‪،‬‬ ‫پرداخـت کـرده باشـید‪ ،‬می توانیـد محصـول خـود را خریـداری‬ ‫کنیـد‪ .‬اسـتفاده ازایـن روش بـرای کاالهایـی بـا ماهیـت فیزیکـی‪،‬‬ ‫بسیارمناسـب اسـت‪ .‬در زمـان خریـد از فروشـگاه های اینترنتـی ‬ ‫بایـد از نمـاد اعتماد الکترونیک اطمینـان حاصل کرده و با کلیک‬ ‫بـر روی ان‪ ،‬اعتبـار سـایت مشـخص شـود و شـما را بـه سـایت ایـن‬ ‫نمـاد ارتبـاط و متصـل کنـد؛ انـگاه می تـوان به مشـخصات سـایت‬ ‫و فروشـگاه اینترنتـی و از تاریـخ اعتبـار نمـاد ان و سـایر خدمـات‬ ‫ارائه دهنـده فروشـگاه مطلـع شـد‪.‬‬ ‫معصومهنیکنام‪/‬ایرنا‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بو تـــاب بی ابـــی می س ــوزد‪.‬‬ ‫بیـــش از یک هفتـــه اســـت کـــه خوزســـتان در ت ‬ ‫خوزســـتان از ســـه تیره لر‪ ،‬عرب و فارس تشکیل شده و این سه گروه همواره‬ ‫ً‬ ‫درکنـــار هـــم از مرزهای کشـــور دفـــاع کرده اند؛ اوال هیـــچ گاه با خـــود و با دیگر‬ ‫طوایف مشـــکل نداشـــته و درگیر نشـــده اند‪ ،‬بلکه در کمال صفا‪ ،‬صمیمیت‬ ‫و بـــرادری باهـــم می زیســـته اند و تمام امال و ارزوهایشـــان ســـرفرازی کش ــور‬ ‫بـــزرگ جمهـــوری اســـامی ایران بـــوده اســـت و خواهد بـــود؛ اما چـــرا پس از‬ ‫جنـــگ هشت ســـاله تحمیلـــی غرب و شـــرق‪ ،‬دولت هـــای مختلـــف‪ ،‬ان طور‬ ‫کـــه بایدوشـــاید به این اســـتان همیشـــه قهرمان‪ ،‬توجـــه نکـــرده و مقاومت‬ ‫و دلیرمـــردی مـــردم ایـــن خطـــه را در برابر یـــورش صدامیان پاس نداش ــته و‬ ‫در حقیقـــت به حال خود رهایشـــان کرده انـــد؟ امیدواریـــم دولت جدید که‬ ‫در راس اجرایـــی ان‪ ،‬رئیسی ســـت و شـــعار مبـــارزه با فســـاد را در قوه قضائیه‬ ‫عینیت بخشـــیده‪ ،‬با مسئوالن و مجریانی که خوزســـتان را بی اب کرده اند‪،‬‬ ‫برخـــورد قانونی کرده‪ ،‬مســـببین را به دســـتگاه عدالت تحویـــل دهند‪ .‬باید‬ ‫بررســـی شود که چرا و چه کســـانی با طرح و ایجاد سد گتوند‪ ،‬اب خوزستان‬ ‫را از بین بردند؟ کدام مســـئوالن شـــهری این اســـتان‪ ،‬باعث نابودی کارون‬ ‫شـــده اند؟ چـــه افرادی ســـد کرخـــه را بی اب کردنـــد؟ و باز چه دســـت هایی‬ ‫در کار بـــوده کـــه ســـد دز را کـــم اب کند؟ مـــردم خوزســـتان محا کمه عامالن‬ ‫ایجاد ســـد گتوند را خواســـتار هســـتند که با ســـاخت این ســـد‪ ،‬خا ک های‬ ‫شـــور را وارد کارون‪ ،‬کرخـــه و هورالعظیـــم کـــرده‪ ،‬خوزســـتان همیشه س ــبز را‬ ‫بـــی اب کردنـــد و بیابان زایـــی خوزســـتان را موجـــب شـــدند‪ .‬چرا بایـــد اب از‬ ‫سرچشـــمه کوهرنـــگ را منحرف کرده و ان را به یزد منتقل کنند؟ به راس ــتی‬ ‫هرگـــز فکـــر کرده اید اینـــک که برنج در خوزســـتان به واســـطه بی ابی کش ــت‬ ‫نمی شـــود‪ ،‬صیفی جات خوزســـتان کـــه بیش از یک دوم کشـــور را پوش ــش‬ ‫مـــی داد‪ ،‬از بین رفتـــه اســـت‪ .‬زمین های کشـــاورزی و همیشـــه زیر کشـــت به‬ ‫زمین هـــای لم یـــزر ع تبدیل شـــده اند‪ .‬بـــرای ســـیراب کردن این اســـتان چه‬ ‫فکـــری کرده انـــد؟ مـــردم این اســـتان‪ ،‬اعـــم از ایرانیـــان فـــارس و عرب زبان‪،‬‬ ‫عشـــق به کشـــور‪ ،‬نظام و این اب وخا ک را دارند و هیـــچ کمبودی ِنمی تواند‬ ‫بو تاب اس ــت‪،‬‬ ‫ایـــن طرز تفکـــر را از انان بگیرد‪ .‬ا گر این روزها خوزســـتان در ت ‬ ‫مـــردم ان خطـــه اب می خواهند و نـــه چیز دیگری؛ اما به هر حال رســـیده ایم‬ ‫به جایی کـــه به قول معـــروف؛ اب رفتـــه بـــه جـــوی را نمی توان بازیافـــت‪ .‬اب‪،‬‬ ‫ریختـــه شـــده؛ هدر رفتـــه و اســـتانی مهم در کشـــور بـــی اب شـــده و حداقل‬ ‫یک ســـوم جمعیـــت ایـــن اســـتان تشـــنه اســـت؛ بنابرایـــن نباید کشـــاورزی‬ ‫همچـــون گذشـــته پای بگیـــرد؛ نباید برنج کشـــت شـــود که مصـــرف اب ان‬ ‫ً‬ ‫بســـیار باال ســـت؛ نباید مجددا هندوانه در این اســـتان کشت شـــود که برای‬ ‫هـــر کیلـــو ان ‪ 40‬لیتـــر اب نیاز اســـت؛ یعنی برای کشـــت هر کیلـــوی ان بیش‬ ‫از ‪200‬هزار تومـــان هزینـــه می بـــرد تـــا ان را بـــه یکـــی‪ ،‬دو شیخ نشـــین کیلویی‬ ‫دودالر بفروشـــیم‪ .‬اینک وقت ان اســـت که برای نجات این اســـتان‪ ،‬حداقل‬ ‫چهـــار کارخانه عظیم صنعتی یـــا دو کارخانه بزرگ تولید خـــودرو در منطقه‬ ‫راه اندازی شـــود تا صدها هزار نفر کشـــاورز خوزســـتانی که کار و هســـتی خود‬ ‫را ازدســـت رفته دیده انـــد‪ ،‬بتوانند جـــذب این کارخانه های صنعتی ش ــوند‬ ‫تـــا حداقل از گرســـنگی نجـــات پیدا کننـــد‪ .‬این امـــر یعنی اینکه خوزس ــتان‬ ‫ً‬ ‫بـــرای همیشـــه با کشـــاورزی خداحافظـــی کـــرده و کال این اســـتان به قطب‬ ‫صنعتـــی کشـــور تبدیـــل شـــود‪ .‬به ویژه اینکه ایـــن اســـتان نفت خیـــز دارای‬ ‫تاسیســـات گاز‪ ،‬پتروشـــیمی‪ ،‬فراورده های نفتی و کارخانه هـــای بزرگی مثل‬ ‫نیشـــکر هفت تپه و کارخانه کاغذســـازی پارس اســـت که تا حد زیادی جنبه‬ ‫صنعتی بر کشـــاورزی ان فزونی داشـــته و درنتیجـــه هر چه زودتر ا گر این مهم‬ ‫صـــورت گیرد‪ ،‬مشـــکالت این مـــردم حل شـــده و معاندین و دشـــمنان این‬ ‫کشـــور نمی تواننـــد نقشـــه های شـــوم خود بـــرای تفرقه انـــدازی میـــان مردم‬ ‫کشـــور ما را ایجاد کنند‪ .‬بدیهی ســـت؛ قبل از کشـــت پائیـــزه باید کمک های‬ ‫مالـــی قابل توجهـــی بـــه کشـــاورزان ایـــن نواحـــی از خوزســـتان داده ش ــود تا‬ ‫بتواننـــد روزگار را به خوبـــی بگذراننـــد؛ ای کاش وزارت کشـــاورزی و جه ــاد‬ ‫ســـازندگی کشـــور و اســـتان خوزســـتان‪ ،‬بـــرای این روزهـــا تدبیـــر می کردند تا‬ ‫خوزستان تشـــنه نباشد‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫جواد فروغی و شلیک به طالی المپیک ‪2020‬‬ ‫بـا مـدال طلای جـواد فروغـی‪ ،‬تیرانـدازی نیـز بـه جمـع رشـته های ورزشـی‬ ‫مـدال اور ایـران در تاریـخ المپیک اضافه شـد‪ .‬به گزارش تسـنیم؛ جـواد فروغی‬ ‫(تیرانداز کشـورمان) در رشـته تپانچه ‪10‬متر موفق شـد در اولین روز مسابقات‬ ‫المپیـک ‪ 2020‬بـه مـدال طلا دسـت یابـد‪ .‬بـا طلای او‪ ،‬ورزش ایـران در تاریـخ‬ ‫المپیـک در پنجمیـن رشـته ورزشـی خـود صاحـب مـدال شـد‪ .‬ورزشـکاران‬ ‫کشـورمان پیش از ایـن در رشـته های کشـتی‪ ،‬وزنه بـرداری‪ ،‬تکوانـدو و‬ ‫دوومیدانـی صاحـب مـدال شـده بودنـد‪ .‬همچنین ایران در چهارمین رشـته‬ ‫ورزشـی بـه طلا رسـید کـه پیش از ایـن در رشـته های کشـتی‪ ،‬وزنه بـرداری و‬ ‫تکوانـدو صاحـب مـدال طلا شـده بـود‪ .‬ورزش ایـران در رشـته دوومیدانی نیز‬ ‫توسـط احسـان حـدادی بـه مـدال نقـره رسـیده بـود‪.‬‬ ‫این رشته های ورزشی در چه تاریخی المپیکی شدند؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«المپیـک تابسـتانی توکیـو» شـاهد افزوده شـدن پنـج رشـته‬ ‫ورزشـی جدیـد بـوده کـه از میـان ان هـا‪ ،‬سـه رشـته حضـور‬ ‫خـود را دراین رقابت هـا حفـظ خواهنـد کـرد‪« :‬اسـکیت بازی»‪،‬‬ ‫«سـنگ نوردی» و «موج سـواری»؛ و ازسـویی‪ ،‬دو رشـته «کاراتـه»‬ ‫ورزشـی‬ ‫و «بیس بال‪/‬سـافتبال» به سـیاق بعضـی از رشـته های‬ ‫ِ‬ ‫دیگر طی دوره های قبلی‪ ،‬حضوری کوتاه مدت را تجربه خواهند‬ ‫کرد‪ .‬در اینفوگرافیک امروز‪ ،‬به رشـته هایی اشـاره شـده که از سـال‬ ‫‪ 1984‬به جمع المپیکی ها پیوسـته اند و ثابت مانده اند که البته‬ ‫بعضی از ان هـا حضـور خـود را مدیـون تغییـر نگـرش جهانیـان بـه‬ ‫یکسری فعالیت های فیزیکی هستند که ازجایی به بعد به عنوان‬ ‫یک رشته ورزشی قلمداد شده اند؛ و بعضی نیز توسط کشورهای‬ ‫میزبـان در ادوار مختلـف‪ ،‬بـه مـوارد قبلـی ملحـق شـده اند تـا ان‬ ‫کشـورها نقـاط قـوت خـود را در میدان هایـی خـاص تثبیـت کنند‬ ‫و بـه رخ بکشـند‪ .‬طبـق گـزارش سـایت رسـمی المپیـک؛ ایـده‬ ‫الحاق رشـته های جدید به رقابت ها‪ ،‬طی بازی های سـال ‪1984‬‬ ‫ِ‬ ‫بـرای اولین بـار عملـی شـد؛ وقتـی «شـناهنگ» (شـنای مـوزون) و‬ ‫ـک‬ ‫«ژیمناسـتیک ریتمیـک» بـا امیـزه ای جالـب از‬ ‫همراهـی موزی ِ‬ ‫ِ‬ ‫ی لبـاس خیره کننـده‪ ،‬وارد گـود شـدند‪ .‬المپیـک سـال‬ ‫و طراحـ ‬ ‫‪ 1996‬نیـز شـاهد پیوسـتن دو رشـته جدیـد «والیبـال سـاحلی»‬ ‫و «دوچرخه سـواری کوهسـتان» بـود‪ .‬این رونـد در دهـه ‪،2000‬‬ ‫بـا ورود «ترامپولیـن» و «دوچرخه سـواری بی ام ا کـس» دنبـال‬ ‫شـد‪ .‬در دهـه ‪« 2010‬را گبـی» و «گلـف» اعلام حضـور کردنـد؛ دو‬ ‫رشته ای که در المپیک «ریو ُ دژانیرو» (‪ )2016‬نیز بازمعرفی شدند‪.‬‬ ‫این درحالی سـت که در خلال سـال های یادشـده‪ ،‬رشـته هایی‬ ‫نظی ِـر «تنیـس روی میـز»‪« ،‬بدمینتـون»‪« ،‬تکوانـدو» و «سـه گانه»‬ ‫(ورزش ترکیبـی کـه شـرکت کنندگان در ان‪ ،‬بـا انجـام سـه مرحلـه‬ ‫اسـتقامتی شـامل شـنا‪ ،‬دوچرخه سـواری و دو؛ بـا یکدیگـر رقابـت‬ ‫ لحـاظ بصـری؛ فانتـزی به نظـر‬ ‫می کننـد) کـه ماننـد قبلی هـا به ِ‬ ‫نمی رسـیدند‪ ،‬جـای خـود را در المپیـک‪ ،‬محکـم کـرده بودنـد‪.‬‬ ‫بایـد توجـه داشـت افـزودن رشـته های جدیـد‪ ،‬روالـی دارد کـه‬ ‫ً‬ ‫تحت نظارتی دقیق صورت می گیرد؛ مثال در سال‪ ، 1988‬زمانی که‬ ‫«پینگ پنـگ» در بازی هـای سـئول وارد کارزار شـد؛ نه تنهـا یـک‬ ‫رشته پرطرفدار در کشور میزبان (کره جنوبی) محسوب می شد؛‬ ‫بلکه بسیاری از دیگر جوامع اسیا نیز حرف هایی در ان رشته برای‬ ‫یکـه همان سـال ‪ 18‬مـدال در ان توسـط‬ ‫گفتـن داشـتند؛ تاجای ‬ ‫ورزشـکاران کسـب شـد‪ .‬همیـن الگـو بـرای «جـودو» در المپیـک‬ ‫‪( 1964‬توکیـو)‪« ،‬هندبـال» در المپیـک ‪( 1936‬برلیـن) یـا «بوکس»‬ ‫در المپیـک ‪( 1904‬سـنت لوئیـس) مشـهود بـود؛ و در همـه ایـن‬ ‫«اولین حضورهـا» شـاهد کسـب حداقل یک مدال طلا در همان‬ ‫رشـته های ورودی بودیـم‪ .‬از اولیـن دوره المپیـک مـدرن که سـال‬ ‫‪ 1896‬در «اتـن» اغـاز و برگـزار شـد؛ بیـش از ‪ 30‬رشـته ورزشـی بـه‬ ‫این رقابت ها اضافه شده‪ .‬مسابقات اصلی در بازی های المپیک‬ ‫باسـتان کـه باعنـوان «المپیـاد» نیـز شـناخته شـده اسـت؛ تنهـا‬ ‫شـامل «دو ومیدانـی» بـود؛ به تدریـج‪ ،‬مسـابقات شمشـیربازی‪،‬‬ ‫ژیمناسـتیک‪ ،‬دوچرخه سـواری ‪ ،‬تیرانـدازی ‪ ،‬شـنا ‪ ،‬کشـتی‪،‬‬ ‫وزن هبـرداری و ‪ ...‬نیـز برگـزار شـد‪ .‬در دوره بعـد کـه در سـال ‪ 1900‬و‬ ‫در «پاریـس» برگـزار شـد‪ ،‬هفـت ورزش دیگـر؛ ازجملـه «قایقرانی» و‬ ‫«سـوارکاری» نیز به فهرسـت قبلی اضافه شـد‪ .‬دراین میان‪ ،‬البته‬ ‫رشـته هایی نیز بودند که شـانس الزم برای بقا را نداشـتند و خود‬ ‫را تثبیـت نکردنـد؛ معروف تریـن ان هـا «طناب کشـی» بـود کـه در‬ ‫بازه ‪ 1896‬تا ‪ 1920‬انجام شـد‪« .‬ال کراس» (به خاطر ریشـه های ان‬ ‫ً‬ ‫که گفته می شـود متعلق به سر خ پوسـتان بوده؛ عمدتا در شـرق‬ ‫امریکا و کانادا رایج اسـت) نیز در دوره های ‪ 1904‬و ‪ 1908‬المپیکی‬ ‫ـی یـک دوره‬ ‫شـد‪ .‬المپیـک ‪« 1908‬لنـدن» حتـی شـاهد برپای ِ ‬ ‫مسـابقات «قایق موتـوری» بـود! دو رشـته «را گبـی» و «گلـف»‬ ‫تـا زمـان پذیـرش توسـط مجریـان المپیـک؛ چندبـار وارد عرصـه‬ ‫شـده و بعد کنار گذاشـته شـدند؛ اما رکورد طوالنی ترین غیبت را‬ ‫«تنیـس» (بـا ‪13‬دوره عدم حضـور بیـن سـال های ‪ 1928‬تـا ‪)1984‬‬ ‫تکواندو‬ ‫ترامپولین‬ ‫سه گانه‬ ‫را گبی‬ ‫گلف‬ ‫بریک دنس‬ ‫اسکیت بازی‬ ‫سنگ نوردی‬ ‫موج سواری‬ ‫شناهنگ‬ ‫ژیمناستیک‬ ‫ِ‬ ‫ریتمیک‬ ‫بدمینتون‬ ‫والیبالساحلی‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫کوهستان‬ ‫داشـته و بعـدازان‪« ،‬تیروکمـان» (‪10‬دوره بیـن سـال های ‪1924‬‬ ‫تـا ‪ )1968‬اسـت‪ .‬تنهـا ورزش هایـی کـه از ‪ 1896‬پـای ثابـت تمـام‬ ‫المپیک های تابستانی بوده اند‪« ،‬ژیمناستیک»‪« ،‬دوومیدانی»‪،‬‬ ‫«دوچرخه سـواری» ‪« ،‬شمشـیربازی» و «شـنا» هسـتند‪ .‬ایـن‬ ‫میزبانـی این رقابت ها‬ ‫ایـده مطـرح شـده کـه بـرای سـال ‪ 2024‬کـه‬ ‫ِ‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫کوهستان‬ ‫تنیس‬ ‫روی میز‬ ‫بـرای سـومین بار بـه فرانسـه (پاریـس) می رسـد؛ «بریک دنس» که‬ ‫به عنـوان یکـی از سر شـاخه های اصلـی فرهنـگ هیپ هـاپ بیـن‬ ‫ً‬ ‫جوانـان امریکایی‪-‬افریقایی تبـار خلـق شـد و سـریعا موردتوجـه‬ ‫بسـیاری از جوانـان در چهارگوشـه جهـان قـرار گرفـت نیـز بـرای‬ ‫نخسـتین بار وارد المپیـک خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫انتونیوخورخه گونسالس‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2347

روزنامه سایه 2347

شماره : 2347
تاریخ : 1400/08/05
روزنامه سایه 2346

روزنامه سایه 2346

شماره : 2346
تاریخ : 1400/08/04
روزنامه سایه 2345

روزنامه سایه 2345

شماره : 2345
تاریخ : 1400/08/03
روزنامه سایه 2344

روزنامه سایه 2344

شماره : 2344
تاریخ : 1400/08/01
روزنامه سایه 2343

روزنامه سایه 2343

شماره : 2343
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه سایه 2342

روزنامه سایه 2342

شماره : 2342
تاریخ : 1400/07/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!