روزنامه سایه شماره 2255 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2255

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2255

روزنامه سایه شماره 2255

‫انتقاد رئیس جمهوری‬ ‫از انکار دستاوردهای دولت در مبارزه با تحریم و کرونا‬ ‫‪27‬درصد‬ ‫رئیس جمهـوری باتا کیدبراینکـه نبایـد اجـازه دهیـم نسـبت های‬ ‫نـاروا و کـذب بـه دولـت بی پاسـخ بماند‪ ،‬گفـت‪« :‬دولت تدبیر و امید‬ ‫در مـورد عملکـرد خود ب اشـجاعت پاسـخگو خواهد بـود»‪ .‬به گـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ حجت االسال مو المسـلمین حسـن‬ ‫روحانی با اشاره به مطالب غیر واقعی و کذب مطروحه در مباحث و‬ ‫مناظرات انتخاباتی‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬انکار دستاوردهای اشکار دولت‬ ‫در نبـر د بـا تحریـم اقتصـادی و کرونـا‪ ،‬راهبـرد مخالفان ایران اسـت و‬ ‫این نه تنها ظلم به کلیت نظام و کشور؛ بلکه ظلم به مردم و رای قاطع ا کثریت جامعه است‪.‬‬ ‫وقتـی همـه را بـه مشـارکت در انتخابـات دعـوت می کنیـم‪ ،‬نبایـد بـه رای مردم توهین کـرد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سخنگوی گمرک با بیان اینکه میزان صادرات کشور در اردیبهشت ماه ‪ ۲۷.۵‬درصد‬ ‫نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت‪ ،‬گفت‪« :‬تجارت خارجی غیرنفتی در‬ ‫اردیبهشـت ماه بـه ‪ ۱۱‬میلیـون و ‪ ۹۰۰‬هزار ُ تـن و ارزش هفت میلیـارد و ‪ ۸۳‬میلیـون دالر‬ ‫رسـید»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـید روح الـه لطیفـی افـزود‪« :‬تجـارت خارجـی غیرنفتـی‬ ‫دوماهـه کشـور بـه ‪ ۲۲‬میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هزار ُ تن کاال رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 3 1400‬ذی القعده ‪ 14 1442‬ژوئن ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2255‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫سرنوشت اینترنت در دولت سیزدهم چه می شود؟‬ ‫گردهماییرهبران‬ ‫ت کشور صنعتی‬ ‫هف ‬ ‫کمیسیون ویژه کودکان‬ ‫در مجلس کجاست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا کتب ا��نگ�یزشی جدید‬ ‫از لحنی گستاخانه پ�یروی می کنند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫ا گـر از دسـتورالعمل های بی سـروته کتاب هـای خودیـاری خسـته شـدید یـا حوصلـه‬ ‫توصیه هـای طاقت فرسـای ان هـا را نداریـد‪ ،‬حـاال زمانـش رسـیده نفـس راحتـی‬ ‫بکشـید‪ .‬به تازگی سـروکله ژانر جدید «ضد خودیاری» پیدا شـده که به جای کوبیدن‬ ‫بـر طبـل توخالی شـادی و موفقیت‪ ،‬دشـواری زندگـی را یاداوری می کنـد و از ما دعوت‬ ‫می کنـد محدودیت هـای خـود را بپذیریم و با بدبیاری ها و سـختی ها کنار بیاییم؛ اما‬ ‫ایـا ایـن توصیه هـای جدیـد چیزی شـبیه دسـتورالعمل های رایج خودیاری نیسـت؟‬ ‫‪8‬‬ ‫اسـحاق جهانگیـری؛ معـاون اول رئیس جمهـوری‪ ،‬از وزارت صمـت و دیگـر‬ ‫دسـتگاه های ذی ربـط خواسـت بـرای نهایی شـدن موافقتنامـه بـا اوراسـیا‬ ‫برنامـه زمان بنـدی ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫امادگی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک‬ ‫در مرا کز درمانی مازندران‬ ‫بنیاد بشردوستانه ‪ Minderoo‬هشدار داد؛‬ ‫جوامع توسعه یافته‪ ،‬مدفون در پالستیک های یک بار مصرف‬ ‫‪7‬‬ ‫کریستیناریکسن؛‬ ‫ستاره اول‬ ‫رقابت های یورو‬ ‫‪2‬‬ ‫سید محمدحسین صالح توصیه کرد؛‬ ‫حسن افتخاری بیان کرد؛‬ ‫گذر بی دغدغه از تابستان داغ‬ ‫با ‪15‬لیتر صرفه جویی اب در شبانه روز‬ ‫سید جواد حسینی خبر داد؛‬ ‫محیط زیست؛‬ ‫میراث ارزشمند گذشتگان و امانت ایندگان‬ ‫‪7‬‬ ‫طراحی ‪ ۱۰‬میلیون سیم کارت دانش اموزی‬ ‫برای مهرماه سال ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان یـزد درنظـردارد اجـرای پـروژه مشـروحه ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یک‬ ‫مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی به پیمانکار واجد شـرایط وا گذار نماید‪ .‬لذا متقاضیان شـرکت در مناقصـه می توانند از تاریخ‬ ‫‪ 1400/03/24‬لغایت ‪ 1400/03/30‬از طریق سامانه ستاد ایران به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نسبت به دریافت اسناد‬ ‫مناقصـه اقـدام نماینـد و پیشـنهادات خـود را باتوجـه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جـدول زیر در‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پا کت های مناقصه را به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند‪ .‬ضمنا به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء ‬ ‫مدت و بارگذاری نشـده در سـامانه‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪ .‬کارفرما نسـبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشـنهادات مختار اسـت‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2000005066000018 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1400/102/603‬‬ ‫انجامفعالیت هایتوسعه‬ ‫و احداث (تامین روشنایی‬ ‫مشارکتی ورودی روستای‬ ‫سریزد) در حوزه عمل‬ ‫مدیریت برق شهرستان‬ ‫مهریز ‪1400‬‬ ‫‪370.000.000‬‬ ‫زمان تحویل‬ ‫پاکت ها‬ ‫نوعضمانتنامه‬ ‫‪-1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪-2‬فیش واریز وجه‬ ‫نقد‬ ‫‪ -3‬مطالبات‬ ‫زمانبازگشائی‬ ‫پاکت ها‬ ‫ساعت ‪10:30‬‬ ‫ساعت ‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه شنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/08‬مورخ ‪1400/04/12‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪ :‬چهار ماه‬ ‫‪ -2‬هزینه درج ا گهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫داوطلبـان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن‪ 035-36248989 :‬امـور تـدارکات و ‪ 36243111‬امور مهندسـی و نظـارت تماس حاصل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1148733 :‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب مازندران‬ ‫رایگان‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫اول‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اذربایجـان غربـی درنظـردارد مناقصـات عمومـی بـه شـرح جـدول زیـر را از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـات از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت‬ ‫قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصات در سامانه مورخ ‪ 1400/03/25‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/03/25‬تا ساعت ‪ 15‬مورخ ‪1400/04/04‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 15‬مورخ ‪1400/04/14‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬طبق جدول زیر‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت ها‪ :‬ادرس‪ :‬ارومیه‪-‬‬ ‫پـل قویـون‪ ،‬خیابـان شـهیدباقری‪ ،‬جـاده سـیر‪ ،‬شـهرک فنـاوری الکترونیـک و صنایـع غذایـی ارومیـه تلفـن‪33489616 -33489626 :‬‬ ‫ فا کـس‪33489609 :‬‬‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫لیست مناقصات شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‬ ‫ردیف‬ ‫اصالحیه ا گهی‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫پیـرو انتشـار ا گهـی تجدیـد مناقصـه عمومـی خریـد اتصـاالت ابرسـانی بـه شـماره‬ ‫فراخـوان ‪ 2000005168000019‬در تاریخ هـای ‪ 22‬و ‪ 23‬خـرداد‪ ،‬بدینوسـیله "مـدت‬ ‫ً‬ ‫پـروژه مذکـور ‪ 20‬روز کاری پـس از ابلاغ قـرارداد" اعلام می گـردد‪ .‬ضمنـا سـایر مفـاد‬ ‫ا گهـی بـه قـوت خـود باقـی اسـت‪.‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پروژه‬ ‫عنوان‬ ‫فهرستبها‬ ‫اجرای‬ ‫زیرسازی‪،‬‬ ‫جدول گذاری‬ ‫و اسفالت‬ ‫معابرشهرک‬ ‫صنعتی‬ ‫سلماس‬ ‫راه و باند‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪52.668.905.458‬‬ ‫مبلغضمانتنامه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪2.633.445.273‬‬ ‫محلتامین‬ ‫اعتبار‬ ‫داخلی‬ ‫و سایر‬ ‫منابع‬ ‫مهلت‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫مناقصه‬ ‫از تاریخ‬ ‫‪1400/03/25‬‬ ‫تا تاریخ‬ ‫‪1400/04/04‬‬ ‫اخرینمهلت‬ ‫تسلیم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تا اخر وقت‬ ‫اداری مورخ‬ ‫‪1400/04/14‬‬ ‫زمان‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکات‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 12:00‬مورخ‬ ‫‪1400/04/15‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Elnashra‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2255‬‬ ‫امیرعلی موسوی‬ ‫احتمال کناره گیری سعد الحریری‬ ‫هم زمـان بـا انتشـار اخبـاری‬ ‫دربـاره اسـتعفای نخسـت وزیر‬ ‫مکلـف بـه تشـکیل دولـت لبنـان‪،‬‬ ‫او در سـخنانی دوپهلـو گفـت‬ ‫کـه همـه گزینه هـا بـرای تشـکیل‬ ‫کابینـه یـا عذرخواهـی روی میـز‬ ‫اسـت و دراین بـاره به تنهایـی تصمیم گیـری نخواهـد کـرد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ سـعد الحریـری تصمیـم بـه اسـتعفا گرفتـه‬ ‫ً‬ ‫و احتمـاال در هفتـه جـاری این موضـوع را اعلام می کنـد‪.‬‬ ‫وی گفـت؛ بـه طـرح رئیـس مجلـس لبنـان کـه برامـده‬ ‫از مسـئولیت پذیری «نبیـه بـری» بـرای نجـات لبنـان و‬ ‫درراسـتای طـرح «امانوئـل مکـرون» (رئیس جمهـوری‬ ‫فرانسـه) اسـت پایبنـد خواهـد بـود‪ .‬نخسـت وزیر مامـور‬ ‫تشکیل کابینه رابطه خود با نبیه بری را توام با هم افزایی‬ ‫و همکاری توصیف کرد و گفت‪« :‬من و بری یکی هسـتیم‬ ‫و مشـکل در طرف دیگری سـت که در روند تشـکیل دولت‬ ‫سـنگ اندازی می کنـد»‪ .‬الحریـری بیـان کـرد کـه نبیه بری‬ ‫تنهـا کسـی بـود کـه از اول کار در کنـار مـن ایسـتاد و هرگـز‬ ‫مـرا رهـا نکـرد و هیچ گاه نشـانه ای درباره اینکـه بخواهد مرا‬ ‫دور بزنـد اشـکار نشـده و همیشـه بـا او در تمـاس هسـتم‪.‬‬ ‫وی دربـاره دیـدار خـود بـا مفتـی اهـل سـنت لبنـان نیـز‬ ‫گفت که وی را در جریان همه مسـائل مربوط به تشـکیل‬ ‫دولـت قـرار؛ و هرگونـه انعطافـی کـه بـرای تشـکیل دولـت‬ ‫الزم بـوده نشـان داده امـا طـرف دیگـر همچنـان حاضـر بـه‬ ‫کوتاه امـدن از سـقف مطالبـات خـود نیسـت‪ .‬هفتـه قبـل‬ ‫یـک منبـع نزدیـک بـه «نبیـه بـری» تا کیـد کـرد تحـرکات‬ ‫مثبتـی در رونـد تشـکیل دولـت لبنـان اغـاز شـده و بـری‬ ‫بـه زودی نتایـج رایزنی هـای خـود بـا نیروهـای سیاسـی‬ ‫لبنـان را بـه اطلاع «میشـل عـون» (رئیس جمهـوری) و‬ ‫«بشـاره الراعـی» (رهبـر مسـیحیان لبنـان) خواهـد رسـاند‪.‬‬ ‫ایـن منبـع تا کید کرده که هنوز تحول بنیادینی رخ نداده‬ ‫زیـرا «جبـران باسـیل» (رئیـس جریـان ملـی ازاد و دامـاد‬ ‫رئیس جمهـوری) همچنـان بـر داشـتن دو وزیـر مسـیحی‬ ‫پافشـاری می کند و مسـئله وزارت دادگسـتری و کشـور هم‬ ‫حـل نشـده و الحریـری هـم حاضـر نیسـت دولتـی تشـکیل‬ ‫دهـد کـه عـون و گـروه سیاسـی او یـا هـر گـروه سیاسـی‬ ‫دیگـری بـه وی دیکته کنند‪ .‬با وجـود این اختالفات‪ ،‬این‬ ‫منبـع نزدیـک بـه رئیـس مجلـس لبنـان گفتـه مشـکالت‬ ‫رو به حـل خواهـد رفـت چـون بـری عـزم خـود را جـزم کـرده‬ ‫و معتقد اسـت که اتالف وقت بیشـتر جایز نیسـت‪ .‬لبنان‬ ‫در پـی اعتراض هـای اجتماعـی دوسـال پیش و تغییـر‬ ‫دولـت همچنـان بـا چالش هـای گونا گـون مواجـه اسـت‬ ‫و به سـبب اختالف هـای گروه هـا و جریان هـای سیاسـی‬ ‫و شـکاف های مذهبـی و قومـی؛ الحریـری کـه به عنـوان‬ ‫نخسـت وزیر توسـط رئیس جمهـوری مامـور تشـکیل‬ ‫کابینـه شـده‪ ،‬تا کنـون نتوانسـته دولـت خـود را تشـکیل‬ ‫دهـد‪ .‬میشـل عـون پـس از کش وقوس هـای فـراوان‬ ‫سیاسـی و در پـی انفجـار بنـدرگاه بیـروت که خسـارت های‬ ‫فراوانـی در پایتخـت به بـار اورد‪ ،‬ابـان ‪ ۹۹‬سـعد الحریـری را‬ ‫مامور تشـکیل کابینه کرد؛ اما الحریری به علت کارشـکنی‬ ‫و نـگاه بـه بیگانـگان هنوز و با گذشـت نزدیک به هفت ماه‬ ‫نتوانسـته کابینـه خـود را معرفی کند‪ .‬این درحالی سـت که‬ ‫مقام هـا و جریان هـای لبنانـی دراین مـدت کوشـش های‬ ‫فراوانـی بـرای برون رفـت کشـور از این وضعیـت انجـام‬ ‫داده انـد و بـا وجـود همـه طر ح هـا و ابتکارهـای سیاسـی‪،‬‬ ‫الحریـری همچنـان از زیـر بـار مسـئولیت شـانه خالـی‬ ‫می کنـد؛ امری کـه می توانـد درصـورت تـداوم اوضـاع لبنـان‬ ‫را بیش ازپیـش بحرانـی کنـد و کشـور را تا اسـتانه فروپاشـی‬ ‫سـوق دهـد‪ .‬یکـی از طر ح هایـی که بـرای برون رفـت از این‬ ‫بحـران ارائـه شـده ابتکار عمـل و طـرح «نبیه بـری»؛ رئیس‬ ‫تو گوهـا و‬ ‫مجلـس لبنـان اسـت‪ .‬او در دو هفته گذشـته گف ‬ ‫نشسـت هایی گسـترده بـا مقام هـا و جریان هـای گونا گون‬ ‫سیاسـی اغـاز کـرده و به نظـر می رسـد رایزنی هـای بـری‬ ‫در حال نتیجـه دادن اسـت‪ .‬در همین پیونـد نیـز تارنمـای‬ ‫روزنامـه منطقـه ای «الشـرق االوسـط» نوشـته اسـت کـه‬ ‫به نظـر می ایـد لبنـان بـرای پایـان بن بسـت سیاسـی راهـی‬ ‫جـز اجـرای طرح پیشـنهادی «نبیه بـری»؛ رئیس مجلس‬ ‫لبنـان درپیـش نـدارد‪ .‬از ‪ 19‬مـرداد پارسـال یعنـی پنـج روز‬ ‫پـس از انفجـار مهیـب بنـدر بیـروت کـه «حسـان دیـاب»‬ ‫از سـمت نخسـت وزیری اسـتعفا کـرد‪ ،‬لبنـان در وضعیـت‬ ‫خلا دولـت قـرار دارد‪ .‬پـس از نا کامـی «مصطفـی ادیب» در‬ ‫تشـکیل دولـت‪ ،‬سـعد الحریـری از ابـان پارسـال بـا کسـب‬ ‫ا کثریـت پارلمانـی مامـور تشـکیل کابینـه شـده امـا او نیـز‬ ‫نتوانسـته تا کنـون ایـن ماموریـت را بـه نتیجـه برسـاند‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫مذا کره بایدن و مکرون‬ ‫کاخ سـفید اعلام کـرد کـه جـو‬ ‫بایـدن بـا امانوئـل مکـرون در‬ ‫حاشـیه اجلاس گـروه هفـت بـه‬ ‫بحـث و تبادل نظـر درخصـوص‬ ‫مجموعـه ای از موضوعـات‬ ‫دوجانبـه ازجملـه رویکردهـا‬ ‫در قبـال روسـیه و چیـن پرداختـه اسـت‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایسـنا؛ طبـق اعلام ریاسـت جمهوری ایـاالت متحـده؛‬ ‫جـو بایـدن (رئیس جمهـوری امریـکا) و امانوئـل مکـرون‬ ‫ً‬ ‫(رئیس جمهوری فرانسـه) مجددا بر تعهدشـان به تقویت‬ ‫روابـط دوجانبـه‪ ،‬همـکاری در داخـل ناتـو و تالش هـای‬ ‫مشـترک بـرای مبـارزه بـا همه گیـری کوویـد‪ 19-‬تا کیـد‬ ‫کردنـد‪ .‬کاخ سـفید در بیانیـه خـود عنـوان کـرد؛ بایـدن و‬ ‫مکـرون بـه بحـث درخصـوص اقدامـات مـا بـرای تقویـت‬ ‫و مدرنیـزه سـازه ناتـو و همـکاری نزدیـک مـا درزمینـه‬ ‫مبـارزه بـا تروریسـم؛ ازجملـه در منطقـه «سـاحل» و دیگـر‬ ‫اولویت هـای مشـترک سیاسـت خارجـی نظیـر چیـن و‬ ‫روسـیه پرداختنـد‪ .‬ایـن بیانیـه درحالـی منتشـر شـد کـه‬ ‫سـران کشـورهای عضـو گـروه هفـت در منطقـه کورنـوال‬ ‫انگلیـس به منظـور شـرکت در اجلاس حضـوری سـه روزه‬ ‫بـا هـدف رسـیدگی بـه چالش هـای جهانـی و مسـائل‬ ‫بین المللـی گردهـم امده انـد‪.‬‬ ‫رابرت روسو‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫سرنوشت اینترنت در دولت سیزدهم چه می شود؟‬ ‫وعده هـای نامزدهـای انتخابـات ریاسـت جمهوری دربـاره‬ ‫زیرسـاخت های ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ممکـن اسـت در‬ ‫نـگاه اول‪ ،‬قابل قبـول باشـد؛ سـرعت بـاال کـه به معنـای پهنـای‬ ‫بانـد بیشـتر؛ و مخالفـت بـا فیلترینـگ کـه به معنـای دسترسـی‬ ‫ازاد بـه اینترنـت اسـت؛ امـا ایـا رئیـس اینـده قـوه مجریـه می توانـد‬ ‫وعده هایـی را تحقـق بخشـد کـه درتضادبـا طـرح در حال تصویـب‬ ‫مجلـس هسـتند؟ فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی‬ ‫نقـش موثـری در ایجـاد ارتبـاط بیـن مسـئوالن و اقشـار مختلـف‬ ‫جامعـه دارد و عالوه برایـن‪ ،‬برنامـ ه نامزدهـای سـیزدهمین‬ ‫انتخابـات ریاسـت جمهوری را نیـز دسترسـی پذیر کـرده اسـت‪.‬‬ ‫نامزدهـای سـیزدهمین انتخابـات ریاسـت جمهوری نه تنهـا از‬ ‫وب سـایت های شـخصی بـرای ارائـه برنامه هـای خـود اسـتفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬بلکه از ظرفیت شبکه های مجازی نیز غافل نبوده اند‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ «اینسـتا گرام» کـه در دوره های مختلف همواره بر‬ ‫لبه تیغ فیلترینگ قرار داشـت‪ ،‬امروزه به محلی برای رقابت های‬ ‫انتخاباتـی تبدیـل شـده اسـت؛ تاجایی کـه سـید ابراهیـم رئیسـی‬ ‫(رئیـس قـوه قضائیـه) و نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری گفتـه‬ ‫کـه ازطریـق دومیلیـون فالوئـر صفحـه اینسـتا گرامش بـا مـردم‬ ‫درارتبـاط اسـت و دربـاره بسـیاری از مسـائل و موضوع هایـی کـه‬ ‫در کانـون توجـه اقشـار مختلـف جامعـه قـرار دارد‪ ،‬ازاین طریـق‬ ‫ا گاه می شـود‪ .‬البتـه نامزدهـای انتخابـات ریاسـت جمهوری‬ ‫عالوه بر اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی مانند اینستا گرام که در‬ ‫زمان های مختلف در سایه تهدید فیلترینگ قرار داشته‪ ،‬از سایر‬ ‫شبکه هایی که ازقضا فیلتر هستند نیز استفاده می کنند‪ .‬حضور‬ ‫پررنـگ نامزدهـای انتخابـات ریاسـت جمهوری در شـبکه های‬ ‫اجتماعـی ماننـد توئیتـر و پیام رسـان هایی ماننـد تلگـرام نشـان‬ ‫می دهـد هرجا کـه مخاطـب حضـور دارد فضـای مناسـبی بـرای‬ ‫رقابـت انتخاباتی سـت‪ ،‬حتـی ا گـر دسترسـی ازاد بـه ان وجـود‬ ‫نداشته باشد‪ .‬به عنوان نمونه سعید جلیلی درحالی که در توئیتر‬ ‫برنامه هـای انتخاباتـی خـود را منتشـر می کنـد و معتقـد اسـت کـه‬ ‫فیلترینـگ توئیتـر توجیـه نـدارد امـا این شـبکه اجتماعـی در زمان‬ ‫مسـئولیت او به عنـوان دبیـر شـورای امنیـت ملـی به دسـتور ایـن‬ ‫شـورا فیلتـر شـد‪ .‬بااینکـه شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬پیام رسـان ها‪،‬‬ ‫فضای مجازی و اینترنت در دوره هایی که رقابت های انتخاباتی‬ ‫درحال انجـام هسـتند‪ ،‬بیش ازپیـش موردتوجـه نامزدهـا قـرار‬ ‫گرفته انـد امـا رویکـرد واقعـی ایـن نامزدهـا بـه سیاسـت گذاری‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات نـه در وعده هایـی ماننـد اینترنـت‬ ‫رایـگان بـرای اقشـار کم درامـد یـا اینترنـت پرسـرعت بلکـه پـس از‬ ‫یسـت‪ .‬مجلـس‬ ‫انتخـاب به عنـوان رئیـس قـوه مجریـه قابل ارزیاب ‬ ‫شورای اسالمی درحال پیگیری طرحی برای «ساماندهی فضای‬ ‫مجازی» سـت کـه درصـورت تصویـب‪ ،‬ه ریـک از نامزدهایـی کـه‬ ‫امروز به عنوان مدافع دسترسی ازاد و با سرعت خوب به اینترنت‬ ‫هسـتند‪ ،‬مکلـف بـه اجـرای ان خواهنـد شـد و مشـخص نیسـت‬ ‫سرنوشت وعده های اینترنتی ان ها چه خواهد شد؟ رضا تقی پور‬ ‫(نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی و وزیر اسبق ارتباطات‬ ‫و فنـاوری اطالعـات) پیش ازایـن اعالم کـرده بود که این طرح پس‬ ‫از بررسی در کمیسیون فرهنگی‪ ،‬در نوبت بررسی در صحن علنی‬ ‫قـرار دارد‪ .‬طبـق طـرح «سـاماندهی فضای مجـازی» درصورتی که‬ ‫پیام رسـان های اجتماعـی داخلـی و خارجـی در پنجـره واحـد‬ ‫رعایـت قوانیـن کشـور ثبت نشـوند‪ ،‬هیئـت سـاماندهی و نظارت‪،‬‬ ‫فعالیـت ان هـا را تائیـد نکنـد و شـرکتی ایرانـی به عنـوان نماینـده‬ ‫پیام رسـان های خارجـی در داخـل کشـور معرفـی نشـود‪ ،‬فعالیـت‬ ‫ان ها غیرقانونی تلقی شـده و دسترسـی به ان ها مسـدود خواهد‬ ‫شـد‪ .‬رصـد شـاخص هایی نظیـر تعـداد کاربـران ثبت نامـی‪ ،‬تعـداد‬ ‫کاربـران فعـال ماهانـه‪ ،‬هفتگـی‪ ،‬روزانـه‪ ،‬میـزان رشـد عضویـت‬ ‫کاربـران در پیام رسـان‪ ،‬پرا کندگـی کشـوری‪ ،‬نـوع خدمـت و حجـم‬ ‫ترافیک ایجادشـده در پیام رسـان ها برعهده هیئت سـاماندهی و‬ ‫نظارت خواهد بود‪ .‬همچنین پیام رسـان های اجتماعی موظف‬ ‫می شـوند الزامات مربوط به احراز هویت اشـخاص‪ ،‬اما کن‪ ،‬اشـیا‪،‬‬ ‫اطالعـات‪ ،‬ارتباطـات‪ ،‬دسـتگاه ها و دیگـر موجودیت هـای تحـت‬ ‫نطـرح‪،‬‬ ‫پیام رسـان را فراهـم کننـد‪ .‬یکی ازمـوارد موردبحـث در ای ‬ ‫مربـوط بـه کسب وکارهاسـت‪ .‬براین مبنـا هـر فعالیـت رسـانه ای‪،‬‬ ‫تبلیغاتـی‪ ،‬مالـی‪ ،‬تجـاری‪ ،‬ارتباطـی و ماننـد این هـا کـه بـر بسـتر‬ ‫پیام رسـان ها انجـام شـود‪ ،‬مشـمول قوانیـن موضوعـه خـاص‬ ‫ان فعالیت هـا ازقبیـل قانـون تجـارت الکترونیـک خواهـد بـود و‬ ‫هرگونـه ارائـه خدمـات پولـی و بانکـی بـه کسـب وکارهای فعـال‬ ‫در پیام رسـان های اجتماعـی خارجـی ممنـوع خواهـد شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن اسـتفاده و عرضـه «رمـزارز» توسـط پیام رسـان های‬ ‫خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات مکلف اسـت بالفاصله نسـبت به مسدودسـازی موقت‬ ‫یکـه‬ ‫نطـرح درحال ‬ ‫ان پیام رسـان های خارجـی اقـدام کنـد‪ .‬ای ‬ ‫بـر انحصارزدایـی تا کیـد دارد و در تبصـره چهـارم بنـد سـوم فصـل‬ ‫اول‪ ،‬یکـی از وظایـف هیئـت سـاماندهی و نظـارت را «جلوگیـری از‬ ‫هـر شـکل و نـوع انحصـار پیام رسـان داخلـی و خارجـی در کشـور»‬ ‫ً‬ ‫تعییـن کـرده‪ ،‬تبعیض هایـی را درنظـر گرفتـه کـه نهایتـا بـه ایجـاد‬ ‫انحصـار بـرای پیام رسـان های داخلـی منجـر می شـود‪ .‬به عنـوان‬ ‫نطـرح‪ ،‬قیمـت پهنـای بانـد داخلـی در نظـام‬ ‫نمونـه طبـق ای ‬ ‫قیمت گـذاری درهرحـال بایـد حدا کثـر یک سـوم قیمـت پهنـای‬ ‫باند بین الملل باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف‬ ‫می شـود تـا پهنـای بانـد موردنیاز کاربـران پیام رسـان های داخلی‬ ‫حداقـل دوبرابـر پهنـای بانـد موردنیـاز پیام رسـان های خارجـی‬ ‫باشـد‪ .‬شـاید در نـگاه اول‪ ،‬این شـیوه به عنـوان سیاسـت حمایـت‬ ‫از پیام رسـان های داخلـی دیـده شـود امـا خروجـی ان‪ ،‬ناتوانـی‬ ‫در رشـد ایـن پیام رسـان ها و تبدیـل ان هـا بـه کسـب وکارهای‬ ‫کم مخاطـب و زیـان ده خواهـد شـد‪ .‬طـرح اخیـر مجلـس درحالـی‬ ‫درصـورت تصویـب نه تنهـا وعده هـای اینترنتـی نامزدهـا را‬ ‫ب هسـختی قابل تحقـق می کنـد‪ ،‬بلکـه می توانـد دسـتاوردهای‬ ‫دولـت روحانـی درزمینـه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات را نیـز‬ ‫تحت الشـعاع قـرار دهـد‪ .‬پهنـای بانـد در دولـت حسـن روحانـی‬ ‫‪ ۳۵‬برابـر شـده و طبـق همیـن زیرسـاخت ارتباطـی‪ ،‬ظرفیـت افـراد‬ ‫شـاغل در فضـای مجـازی بـه ‪ ۵۰۰‬هزارنفـر رسـیده اسـت‪ .‬پهنـای‬ ‫باند نه تنها زیرساخت شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها بلکه‬ ‫ضرورتـی بـرای توسـعه اقتصاد دانش بنیان اسـت‪ .‬عملکـرد دولت‬ ‫دراین زمینـه نشـان دهنده تحولـی در شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫بوده تاجایی که تعداد ان ها از ‪ ۵۵‬شـرکت به ‪ ۵۷۰۰‬شـرکت افزایش‬ ‫یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫‪ 20‬شرکت؛ مسئول تولید بیش از نیمی از زباله های پالستیکی یک بار مصرف‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫شـاخص تولیـد مـواد زائـد پالسـتیک کـه‬ ‫توسـط بنیـاد ‪ Minderoo‬در تاریـخ ‪ 18‬مـی‬ ‫‪ 2021‬منتشـر شـده اسـت؛ نشـان می دهـد‬ ‫‪ 20‬شـرکت‪ ،‬به تنهایـی مسـئول تولیـد بیـش از‬ ‫نیمـی از زباله هـای پالسـتیکی یک بار مصـرف‬ ‫بـر روی زمیـن هسـتند! محققـان ایـن‬ ‫بنیـاد بشردوسـتانه مـدرن اسـترالیایی‬ ‫بـا تجزی هو تحلیـل فعالیت هـای حـدود‬ ‫‪ 1000‬کارخانـه مختلـف در جهـان دریافتنـد‬ ‫کـه «پتروشـیمی ها» بدتریـن متخلفـان‬ ‫دراین زمینـه هسـتند‪ .‬طبـق تحقیقـات ان هـا؛‬ ‫‪( ExxonMobil‬ابرشـرکت نفـت وگاز امریکایـی‬ ‫چندملیتی و دومین شرکت نفتی بزرگ جهان‬ ‫که ستاد مرکزی ان‪ ،‬در تگزاس مستقر است) با‬ ‫تولیـد ‪ 5.9‬میلیون ُ تـن محصوالت پالسـتیکی و‬ ‫مشـتقات ان در سـال ‪ ،2019‬بزرگ تریـن عامـل‬ ‫تولید زباله های پالسـتیکی یک بار مصرف بوده‬ ‫و پـس از ان‪ ،‬دو شـرکت ‪ Dow‬و ‪ Sinopec‬هریـک‬ ‫بـا بیـش از پنج میلیون ُ تـن قـرار دارنـد؛ اولـی‪،‬‬ ‫یـک ابرشـرکت صنایـع شـیمیایی امریکایـی‬ ‫چندملیتـی در میشـیگان اسـت کـه بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننـده پالسـتیک در جهـان بـوده و‬ ‫محصوالتـش را در ‪ ۱۶۰‬کشـور توزیـع؛ و بخـش‬ ‫عمـده محصوالتـش را به عنـوان مـواد اولیـه بـه‬ ‫صنایـع دیگـر عرضـه می کنـد‪ .‬دومـی نیـز یـک‬ ‫یسـت کـه دفتـر مرکـزی ‬ ‫تو گاز چین ‬ ‫شـرکت نفـ ‬ ‫ان در پکـن قـرار دارد‪ .‬در این تحقیـق‪ ،‬جوامعـی‬ ‫که بیشـترین سـرانه تولید زباله های پالستیکی‬ ‫یک بار مصـرف دارنـد نیز بررسـی شـد که نتیجه‬ ‫ان چنیـن اسـت‪« :‬اسـترالیا» در این رتبه بنـدی ‬ ‫در صـدر قـرار گرفـت؛ مـردم ایـن کشـور در سـال‬ ‫‪ 2019‬به طور متوسـط ‪ 59‬کیلوگرم بطری‪ ،‬کیسه‬ ‫و سـایر مـواد زائـد پالسـتیکی تولیـد کردنـد؛‬ ‫در حالی کـه «امریـکا» بـا ‪ 53‬کیلوگـرم در جایـگاه‬ ‫دوم قـرار گرفـت‪ .‬این رقـم در پرجمعیت تریـن‬ ‫کشـورهای جهـان؛ «چیـن» و «هنـد» به ترتیـب‬ ‫تنهـا ‪ 18‬و چهارکیلوگـرم بـود کـه جـای حیـرت‬ ‫دارد! جمعیـت اسـترالیا در سـال ‪ 2021‬اندکـی‬ ‫ن و ‪788‬هزارنفـر بـراورد‬ ‫بیـش از ‪25‬میلیـو ‬ ‫شـده؛ درحالی کـه دو کشـور پرجمعیـت‬ ‫اسـیایی یادشـده روی هـم بیـش از دومیلیـارد‬ ‫ِ‬ ‫و ‪837‬میلیـون و ‪987‬هزارنفـر جمعیـت دارنـد‪.‬‬ ‫اینفوگرافیـک امـروز‪ ،‬متخلفـان عمـده ضایعات‬ ‫پالسـتیکی را مـرور کـرده اسـت‪.‬‬ ‫استرالیا‬ ‫امریکا‬ ‫کره جنوبی‬ ‫بریتانیا‬ ‫ژاپن‬ ‫فرانسه‬ ‫اسپانیا‬ ‫المان‬ ‫چین‬ ‫هند‬ ‫جزئیات اجرای طرح رجیستری موبایل واره ها‬ ‫سـخنگوی سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز‪ ،‬جزئیـات اجـرای‬ ‫طـرح رجیسـتری موبایل واره هـا (دسـتگاه های سـیم کارت خور)‬ ‫را تشـریح کـرد‪ .‬ب هگـزارش سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز؛‬ ‫حمیدرضـا دهقانی نیـا گفـت‪« :‬براسـاس مفـاد مـاده ‪ ۱۳‬قانـون‬ ‫مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز و همچنیـن ابلاغ قانـون بودجـه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بـا تصمیـم نماینـدگان تام االختیـار دسـتگاه های مرتبـط‬ ‫نطـرح‬ ‫بـا طـرح رجیسـتری در تاریـخ ‪ ۱۱‬خـرداد ‪ ،۱۴۰۰‬توسـعه ای ‬ ‫بـه ‪ ۴‬تجهیـز دارای سـیم کارت شـامل تبلـت‪ ،‬سـاعت هوشـمند‪،‬‬ ‫بارکداسـکنر و مبدل تلفن ثابت به سـیار اغاز شـده»‪ .‬سـخنگوی‬ ‫سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز دسـتاوردهای اجـرای‬ ‫طـرح رجیسـتری تلفن همـراه را موردتوجـه قـرار داد و گفـت‪:‬‬ ‫«کاهـش ‪6.3‬میلیـارددالری قاچـاق طـی ‪ ۳‬سـال اجـرای‬ ‫طـرح و کمـک بـه ثبـات نـرخ ارز بـا کاهـش تقاضـا در بـازار ازاد‪،‬‬ ‫جلوگیـری از ورود کاالی بی کیفیـت و غیراسـتاندارد باتوج هبـه‬ ‫انجـام ازمون هـای سلامت بـرای ورود کاال و نیـز اعتبـار بیشـتر‬ ‫تضمیـن به دلیـل حـذف تضمین هـای تقلبـی و امـکان اسـتعالم‬ ‫مـدت تضمیـن و ارائـه اطالعـات مربـوط بـه واردکننـده کاال‬ ‫بـه مصرف کننـده ازطریـق کـد دسـتوری ‪ *777#‬از مهم تریـن‬ ‫نطـرح بـوده اسـت»‪ .‬دهقانی نیـا‬ ‫دسـتاوردهای اجـرای ای ‬ ‫درخصوص اغاز گام دوم طرح رجیسـتری گفت‪« :‬دراین مرحله‬ ‫باتوج هبـه بنـد ح تبصـره ‪ ۸‬قانـون بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬و وظایـف‬ ‫قانونـی دسـتگاه ها طبـق مـاده ‪ ۱۱‬ایین نامـه اجرایـی مـاده ‪۱۳‬‬ ‫قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز طـرح رجیسـتری بـرای چهـار‬ ‫موبایـل واره دارای سـیم کارت شـامل تبلـت‪ ،‬سـاعت هوشـمند‪،‬‬ ‫بارکداسـکنر و مبـدل تلفـن ثابـت بـه سـیار اجـرا می شـود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه بـرای دسـتگاه هایی کـه به صـورت تجـاری وارد‬ ‫کشـور می شـوند زیرسـاخت الزم بـرای اظهـار شناسـه ‪IMEI‬‬ ‫از سـال ‪ ۹۷‬فراهـم بـوده اسـت افـزود‪« :‬اخـذ شناسـه ‪IMEI‬‬ ‫دسـتگاه هایی کـه به صـورت همـراه مسـافر وارد می شـوند‬ ‫براسـاس بخشـنامه اداره کل دفتـر واردات گمـرک بـه گمـرکات‬ ‫اجرایـی در تاریـخ ‪ ۵‬خـرداد ‪ ۱۴۰۰‬امکان پذیـر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫دهقانی نیـا درخصـوص زمـان دقیـق اجـرای گام دوم طـرح‬ ‫رجیسـتری گفـت‪« :‬براسـاس تصمیـم نماینـدگان تام االختیـار‬ ‫یبـر تعییـن‬ ‫دسـتگاه های مرتبـط بـا طـرح رجیسـتری مبن ‬ ‫جـدول زمان بنـدی طـرح رجیسـتری موبایل واره هـا حدا کثـر تـا‬ ‫تاریـخ ‪ ۱۹‬خردادمـاه ‪ ،۱۴۰۰‬اعلام زمـان اعمـال قواعد رجیسـتری‬ ‫طـی روزهـای اتـی توسـط سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات‬ ‫رادیویـی اعالم خواهد شـد»‪ .‬سـخنگوی سـتاد مبـارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز بابیان اینکـه هم ا کنـون اجـرای این طـرح بیـش از ‪ ۲‬مـاه‬ ‫تاخیـر دارد تصریـح کـرد‪« :‬براسـاس قانون بودجـه باید این طرح‬ ‫از ابتـدای سـال اغـاز می شـد؛ ازایـن رو انتظـار داریـم سـازمان‬ ‫مذکـور هرچه سـریع تر جـدول زمانـی رجیسـتری موبایل واره ها را‬ ‫اعلام کنـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه همه تجهیزات از تاریخ اعالمی‬ ‫مشـمول اعمـال قواعـد رجیسـتری خواهنـد شـد هشـدار داد‪:‬‬ ‫«کاربـران تجهیـزات دارای سـیم کارت دراسـر ع وقت بـا قـراردادن‬ ‫سـیم کارت بـر روی دسـتگاه و روشـن کردن ان نسـبت بـه گرفتـن‬ ‫سـرویس اطمینـان حاصـل کننـد»‪ .‬دهقانی نیـا درخصـوص‬ ‫خریـد این گونـه تجهیـزات گفت‪« :‬خریداران از هم ا کنون نسـبت‬ ‫بـه اسـتعالم اصالـت تجهیـزات ازطریـق کـد دسـتوری ‪*777#‬‬ ‫اقـدام و درصـورت قانونی بـودن دسـتگاه اقـدام بـه خریـد کننـد‪.‬‬ ‫هـدف از اجـرای این طـرح‪ ،‬پیشـگیری از هرگونـه سوءاسـتفاده‪،‬‬ ‫شفاف سـازی فضـا و قطـع زنجیـره قاچـاق اسـت»‪.‬‬ ‫ت کشور صنعتی‬ ‫گردهمایی رهبران هف ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫پـس از روی کار امـدن «جـو بایـدن» در ایاالت متحـده امریـکا‪ ،‬به نوعـی‬ ‫دیپلماسـی در اروپـا و امریـکا فعـال و پرتحـرک شـد و ایـن به مثابـه تحولـی‬ ‫در جهـان به حسـاب می ایـد؛ زیـرا پیـش از ان و در زمـان چهارسـاله‬ ‫ریاسـت جمهوری ترامـپ‪ ،‬بسـیاری از انجمن هـا و نشسـت های سـالیانه‬ ‫پیرامون مسـائل و مشـکالت جهانی‪ ،‬به محاق فراموشـی رفت؛ چرا که ترامپ‬ ‫با تشتت رای‪ ،‬باعث سست شدن بسیاری از نهادهای فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی جهانی شـده بود و در این راسـتا در هفته ای که گذشـت‪ ،‬کنفرانس‬ ‫ت کشـور صنعتـی جهـان در انگلیـس تشـکیل شـد کـه حاصـل ان‪،‬‬ ‫سـران هفـ ‬ ‫اتخاذ تصمیمات مناسبی به خصوص در صحنه بهداشتی برای جهان بود‪.‬‬ ‫در این کنفرانس‪ ،‬با تهیه امار و اسناد به بررسی مشکالت بهداشتی پرداخته‬ ‫شـد کـه این روزهـا کـره زمیـن را به شـدت درگیـر کـرده اسـت؛ و تا کنـون طـی‬ ‫د‪ 19 -‬بیـش از ‪ 180‬میلیون نفـر بـه ان مبتلا‬ ‫دوسـال بـروز و ظهـور ویـروس کوویـ ‬ ‫شـده و قریـب ‪ 15‬میلیون نفـر کشـته شـده اند کـه به نوعـی بزرگ تریـن فاجعـه‬ ‫قـرن ‪ 21‬به شـمار مـی رود‪ .‬به هـر روی‪ ،‬طبـق امارهـا قـرار بـود کـه ‪ 11‬میلیـارددوز‬ ‫وا کسـن بـرای کشـورهای فقیـر و در حال توسـعه‪ ،‬توسـط ایـن هفـت کشـور‬ ‫صنعتـی جهـان خریـداری شـده و در اختیـار انـان قـرار گیرد که متاسـفانه این‬ ‫ً‬ ‫تعهـد شـفاهی کنفرانـس‪ ،‬بـه عمـل منتهـی نشـد و عملا مقـرر و مصـوب شـد‬ ‫ً‬ ‫که ‪600‬میلیون دوز فعال در یک پروسـه شـش ماهه به این کشـورها اختصاص‬ ‫ت کشـور صنعتـی کـه شـامل ایاالت متحـده امریکا‪،‬‬ ‫پیـدا کنـد؛ همچنیـن هفـ ‬ ‫کانـادا‪ ،‬ژاپـن‪ ،‬بریتانیـا‪ ،‬فرانسـه‪ ،‬ایتالیـا‪ ،‬روسـیه و چین اسـت‪ ،‬در توان بخشـی‬ ‫بـه اقتصـاد جهانـی‪ ،‬انچـه را در چنتـه دارنـد‪ ،‬به کار ببندنـد‪ .‬کما اینکه دبیر کل‬ ‫سـازمان ملـل متحـد‪ ،‬هشـدار داده کـه در ایـن برهـه‪ ،‬جهـان بـه همـکاری‬ ‫بین المللـی نیـاز اساسـی داشـته و عـدم توجـه بـه ان دنیـا را در اسـتانه قحطی‬ ‫و نیسـتی قـرار خواهـد داد‪ .‬به خصـوص بایـد ایـن همکاری هـای موثـر ان قـدر‬ ‫وسـعت بگیرد تا تولید وا کسـن به دوبرابر تولید فعلی در جهان برسـد؛ چرا که‬ ‫توزیع نامتوازن وا کسـن در جهان‪ ،‬امروز به یکی از معضالتی تبدیل شـده که‬ ‫انسـان های بسـیاری بـا ان دسـت به گریبان اند‪ .‬از دیگـر مـواردی کـه در ایـن‬ ‫کنفرانـس مدنظـر قـرار گرفتـه و دربـاره ان بحـث و تبادل نظـر شـد‪ ،‬باال بـردن‬ ‫اعتبـارات صنـدوق بین المللـی پـول‪ ،‬جهـت اعطـای وام بـه کشـورهای‬ ‫در حال توسـعه اسـت تـا ایـن کشـورها به این ترتیـب بتواننـد مشـکالت عظیـم‬ ‫مالـی خـود را التیـام ببخشـند؛ امـا شـاید یکـی از مصوبـات مهم ایـن کنفرانس‬ ‫ً‬ ‫که هفت کشـور قدرتمند اقتصادی جهان در ان عضویت دارند و اخیرا کانادا‬ ‫نیـز بـه ان پیوسـته اسـت‪ ،‬فعال شـدن دیپلماسـی تبادل نظـر و افـکار بیـن‬ ‫کشورها سـت تا بدین وسیله بتوانند عدالت اقتصادی‪ ،‬سیاسـی و ازادی های‬ ‫فـردی را به ویـژه در کشـورهایی کـه اراء و عقایـد غیرخـودی را نمی پذیرنـد‪،‬‬ ‫در سـایه نظـارت و حمایـت کشـورهای ابرقـدرت جهانـی‪ ،‬گسـترش دهنـد تـا‬ ‫شـاید تضـاد عقیـده را بپذیرنـد و پـس ازان‪ ،‬موافـق و مخالـف بتواننـد ازادانـه‬ ‫نظـرات خـود را ابـزار کـرده و بدیـن روش‪ ،‬از بسـیاری از حـوادث نا گـوار‪ ،‬قتـل‬ ‫و کشـتارهای عقیدتـی جلوگیـری شـود؛ به خصـوص در کشـورهای افریقایـی‬ ‫کـه فقـر موجـب شـده اسـت کـه همـه روزه قتـل و جنایـت و دزدی‪ ،‬حا کـم بـر‬ ‫سرنوشـت بعضـی از ایـن کشـورها باشـد‪ .‬در پایـان امیدواریـم ایـن طـرز تلقـی‬ ‫ت کشـور صنعتـی‪ ،‬بـرای کمـک به کشـورهای فقیر از قـوه به فعـل درامده‬ ‫هفـ ‬ ‫و بـه زودی ناظـر حرکت هـای مفیـد و واقعـی باشـیم و فاصلـه بعیـد و طوالنـی‬ ‫موجـود بیـن کشـورهای فقیـر و غنـی هر چه زودتـر از بیـن بـرود‪ .‬امیـن‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫طراحی ‪ ۱۰‬میلیون سیم کارت دانش اموزی‬ ‫معـاون و جانشـین وزیـر در طـرح هدایـت در نشسـت شـورای راهبـری طرح‬ ‫هدایـت کـه بـا حضـور اعضـای ایـن شـورا و حضـور دورسـخنی مدیـران کل‪،‬‬ ‫روسـای فنـاوری اطالعـات و روسـای روابط عمومـی اسـتان ها برگـزار شـد بـه‬ ‫تشـریح امکانـات و ظرفیت هـای سـامانه هدایـت‪ ،‬شـیوه تامیـن تجهیـزات‬ ‫هوشـمند اموزشـی و نحـوه تبلیغـات و اطالع رسـانی «طـرح هدایـت»‬ ‫پرداخـت‪ .‬ب هگـزارش پانا؛ سـید جواد حسـینی گفت‪« :‬طراحـی نرم افزارهای‬ ‫کنترلـی ویـژه والدیـن‪ ،‬طراحـی ‪10‬میلیـون سـیم کارت دانش امـوزی توسـط‬ ‫وزارت ارتباطـات و وا گـذاری ان از اول مهرمـاه‪ ،‬تولیـد تبلت هـای داخلـی‬ ‫بـا سیسـتم عامل دانش امـوزی و برگـزاری دوره هـای اموزشـی سـواد‬ ‫رسـانه ای ویـژه دانش امـوزان و خانواده هـای انـان از جملـه برنامه هـای‬ ‫اندیشیده شـده وزارت اموزش وپـرورش در حـوزه صیانـت از اسـیب های‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫فضـای مجاز ‬ ‫رفع موانع صادرات طال و جواهر‬ ‫معـاون وزیـر و رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران در چهل ونهمیـن‬ ‫کارگـروه توسـعه صـادرات ضمـن تا کیـد بـر جایـگاه رایزنـان بازرگانـی در‬ ‫بازارهـای هـدف‪ ،‬گفـت کـه رایزنـان بازرگانـی سـازمان توسـعه تجـارت‬ ‫ایـران بـه کشـورهای چیـن‪ ،‬روسـیه‪ ،‬ارمنسـتان‪ ،‬اذربایجـان و عمـان اعـزام‬ ‫شـده اند‪ .‬ب هگـزارش سـازمان توسـعه تجـارت ایـران؛ حمیـد زادبـوم از‬ ‫امادگـی نماینـدگان سـازمان توسـعه تجـارت ایـران در کشـورهای مذکـور و‬ ‫نیـز عـراق و افغانسـتان جهـت کمـک بـه تجـار و بازرگانـان به منظـور افزایـش‬ ‫ظرفیت هـای تجـاری بیـن ایـران و کشـورهای هدف خبـر داد‪ .‬دبیر شـورای‬ ‫عالـی توسـعه صـادرات غیرنفتـی درادامـه رفـع موانـع صـادرات کاالهـای‬ ‫بورسـی در قالـب مکانیسـم های بـورس کاال و صـادرات طلا و جواهـراالت و‬ ‫رفـع موانـع و مشـکالت این حـوزه باتوج هبـه ظرفیت هـای مناسـب ارزاوری‬ ‫ایـن صنعـت ضـروری دانسـت‪.‬‬ ‫تمام متقاضیان مسکن ملی؛‬ ‫مشمول افزایش سقف وام‬ ‫معـاون مسـکن و امـور سـاختمان وزیـر راه وشهرسـازی بااشـاره به وام‬ ‫کمک ودیعـه و اجـازه گفـت‪« :‬بـه زودی جزئیـات ایـن وام و افزایـش سـقف‬ ‫یکـه سـال گذشـته وام اجـازه دریافـت کردنـد‬ ‫ان اعلام می شـود و افراد ‬ ‫امسـال هـم می تواننـد متقاضـی دریافـت ایـن وام باشـند»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایلنـا؛ محمـود محمـودزاده بااشـاره به افزایـش سـقف وام مسـکن ملـی‬ ‫افـزود‪« :‬درحال حاضـر بیـش از ‪ 530‬هزارواحـد مسـکن ملـی در کشـور در‬ ‫مراحـل مختلـف سـاخت هسـتند و بـا مصوبـه دولـت وام ‪ 100‬میلیونـی بـرای‬ ‫متقاضیـان مسـکن ملـی تـا سـقف ‪ 150‬میلیون تومـان افزایـش یافـت»‪ .‬وی‬ ‫درپاسخ به این سـوال که ایـا ایـن وام مشـمول تمـام متقاضیـان در تمـام‬ ‫ً‬ ‫مراحـل قـرارداد می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬چـه ان ها کـه قبلا قـرارداد منعقـد کردنـد‪،‬‬ ‫چـه ان ه اکـه هنـوز قرارداد منعقـد نکردند می تواننـد وام ‪ 150‬میلیون تومانی‬ ‫بگیرنـد؛ ایـن افزایـش سـقف وام تمـام پـروژه را شـامل می شـود»‪.‬‬ ‫تا کید بر شتاب بخشی در حفاری های ا کتشافی‬ ‫معاون تولید شـرکت ملی نفت ایران از دسـتگاه های حفاری ‪ ۷۴‬و ‪ ۸۹‬فتح‬ ‫در میـدان نفتـی نـام اوران بازدیـد و بـر شتاب بخشـی در عملیـات حفـاری‬ ‫چاه های ا کتشـافی ازسـوی شـرکت ملی حفاری ایران تا کید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫شـرکت ملـی حفـاری ایـران؛ فـرخ علیخانـی در حاشـیه بازدیـد از میـدان‬ ‫نفتـی نـام اوران در غـرب کارون بـه تعاملات مسـتمر و سـوابق همـکاری‬ ‫بیـن مدیریـت ا کتشـاف و ملـی حفـاری اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬تشـکیل‬ ‫نشسـت های کاری در مناطـق عملیاتـی و تصمیم سـازی و تصمیم گیـری‬ ‫در محـل بـرای تسـریع کار و رفـع موانـع و چالش هـا اثربخشـی زیـادی دارد و‬ ‫فراینـد کار را اسـان تر می کنـد‪ .‬شـرکت ملـی حفـاری ایـران رسـالت سـنگینی‬ ‫در حـوزه انجـام وظایـف سـازمانی و مسـئولیت های اجتماعـی دارد و‬ ‫براین اسـاس رویکردهـای شـرکت بایـد مبتنی بـر شتاب بخشـی در عملیـات‬ ‫حفاری و شناسـایی و رفع موانع باشـد زیرا این شـرکت یک شـرکت حفاری‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫و پیراحفار ‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2255‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا سمن های حوزه بحران کم رنگ اند؟‬ ‫حنانهاسدی‬ ‫من نه تکنولوژی می خواهم‬ ‫نه برنامه های به روز؛‬ ‫نه پیام کوتاه می خواهم و نه پیام بلند ‪...‬‬ ‫من نه شب بخیر می خواهم و نه صبح بخیر؛‬ ‫من فقط تو را می خواهم و ارامش محض‬ ‫حنظلهربانی‬ ‫چه جوری بگم ؟ با چه رویی بگم ؟‬ ‫بگم چی ؟ دلم با دلت صاف نیست ؟‬ ‫تو داری هوامو ولی من که هیچ‬ ‫می دونم که این رسم انصاف نیست‬ ‫پشیمونمو اومدم سمت تو‬ ‫می دونم تو داری صدام می کنی‬ ‫اذان می گن و من دلم روشنه‬ ‫به اینکه دوباره نگام می کنی‬ ‫قسم می خورم که نلرزه پاهام‬ ‫تو راهی که با تو قدم می زنم‬ ‫خدایا واسه نیم نگاهت شده‬ ‫زمین و زمانو به هم می زنم‬ ‫دل نازکم با تو قرصه خدا‬ ‫بمون پشتمو چشم ازم برندار‬ ‫می دونم دلت خیلی از من پره‬ ‫ولی باز بزرگی کن و روم نیار‬ ‫علی باقرزاده (ع‪.‬ب‪.‬سکوت)‬ ‫کجای جهان‬ ‫بگذارمت تا زیباتر شود انجا ‪...‬‬ ‫نگاهم کن‬ ‫برای چند لحظه هم که شده‬ ‫تا جهانم زیباتر شود ‪...‬‬ ‫قدم بزن‬ ‫با من قدم بزن‬ ‫حتی اگر شعر تمام شود ‪...‬‬ ‫بیا لمس کنیم‬ ‫لو هوای این دقایق را‬ ‫حا ‬ ‫نگاهم کن‬ ‫دست مرا بگیر‬ ‫حرف بزن‬ ‫از احساس لیلی‬ ‫و جنون مجنون‬ ‫در این شب مجنون ترین فرهادم ‪...‬‬ ‫ثریاقاسمی‬ ‫فرو می افتد‬ ‫ قرار رنگ‬ ‫بی ِ‬ ‫پابه پایخاکسترسیگار‬ ‫از غرور کول بر‬ ‫از میان دستان ات‬ ‫اسمان را می شود ربود؟‬ ‫سیاه چاله ها‬ ‫در کجای ذهن‬ ‫ایستاده اند؟‬ ‫در گسل لب‬ ‫غم فراتر از لبخند می رقصد‬ ‫مهـدی زار ع؛ اسـتاد و عضـو هیئت علمـی‬ ‫پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی‬ ‫زلزلـه‪ ،‬دربـاره بحـران در کشـور گفـت‪« :‬تجربـه‬ ‫کشـور مـا درخصـوص اغـاز فعالیت هـای اجرایـی‬ ‫حـوزه پیشـگیری تجربـه خوبـی بـوده اسـت‪ .‬در‬ ‫سـه دهه اخیر پـس از وقـوع زلزلـه منجیـل توجـه‬ ‫بـه ائین نامه هـا و سـازوکارهای مقابله بـا بحران؛‬ ‫به ویـژه زلزلـه در کشـور افزایـش یافـت‪ .‬حتـی از‬ ‫تجربیـات ایـران در بالیـا و حـوادث متعـددی که‬ ‫در سه دهه گذشـته به وقـوع پیوسـت و اقداماتی‬ ‫که کشـور ما در بخش پیشـگیری و مقابله انجام‬ ‫داد در حـوزه اموزش هـای بین المللـی اسـتفاده‬ ‫شـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬امـا ان بخـش از حـوزه‬ ‫پیشـگیری کـه در کشـور مـا مـورد بی توجهـی‬ ‫قرارگرفتـه و حتـی به عنـوان یـک تجربـه منفـی‬ ‫نبایـد تکـرار شـود این اسـت که برنامه ریـزی و‬ ‫دسـته بندی مناسـب درخصـوص محـدوده‬ ‫وظایـف دسـتگاه ها و سـازمان های حـوزه‬ ‫مدیریـت بحـران چـه پیش از بحـران و چه حین‬ ‫و پـس ازان وجـود نـدارد»‪ .‬ب هگـزارش فـارس؛ زار ع‬ ‫بابیان اینکـه متاسـفانه در کشـور مـا بـه وظایـف‬ ‫اصلـی حـوزه پیشـگیری براسـاس تعاریـف‬ ‫بین المللـی دقـت کافـی نشـده‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫یکـه‬ ‫یسـت؛ درحال ‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن یـک ایـراد راهبرد ‬ ‫تجربیـات جهانـی بیانگر این اسـت که بایـد حوزه‬ ‫پیشـگیری طبـق اسـتراتژی مشـخص و مـدون‬ ‫حرکـت کنـد‪ .‬مهم تریـن بخـش ایـن اسـتراتژی‬ ‫شناسایی ریسک های موجود و مقابله با ایجاد‬ ‫ریسـک های جدیـد اسـت»‪ .‬عضـو هیئت علمـی‬ ‫پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی‬ ‫زلزلـه درخصـوص نقـش کم رنـگ سـمن های‬ ‫یشـک پاسخ به‬ ‫حوزه بحران در کشـور گفت‪« :‬ب ‬ ‫این امـر در یـک بعد خالصه نمی شـود‪ .‬به عنوان‬ ‫اولیـن دلیـل می تـوان بـه اعتمـاد متقابـل‬ ‫به عنوان یکی از شـروط اساسـی مشـارکت اشـاره‬ ‫یکـه مشـارکت به صـورت نهـادی‬ ‫کـرد‪ .‬درصورت ‬ ‫ً‬ ‫انجـام نشـود صرفا به عنوان یک تجربـه از ان یاد‬ ‫می شـود امـا هنـگام وقـوع حادثـه و پـس ازان جـز‬ ‫ً‬ ‫حضـور تـوده وار مـردم‪ ،‬عملا مفهومـی با عنـوان‬ ‫مشـارکت مردمـی دیـده نمی شـود»‪ .‬او توضیـح‬ ‫داد‪« :‬دلیـل این امـر این اسـت که بسـیاری از‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد حـوزه بحـران توجـه‬ ‫خـود را بـه پـس از وقـوع بحران متمرکـز کرده اند‪.‬‬ ‫ازسـویی سمت وسـو دادن سـازمان های‬ ‫مردم نهـاد به سـوی حـوزه پیشـگیری زمانـی‬ ‫امکان پذیـر اسـت کـه سـازمان های متولـی‬ ‫حـوزه مدیریـت بحـران سـمن ها را به رسـمیت‬ ‫بشناسـند»‪ .‬عضـو هیئت علمـی پژوهشـگاه‬ ‫بین المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬شـیوه تعامـل سـازمان های‬ ‫مردم نهاد و سـازمان های متولی حوزه مدیریت‬ ‫بحـران بایـد به صورتـی باشـد کـه نـه سـمن ها‬ ‫وظایف سـازمان های متولی را برعهده بگیرند و‬ ‫نـه سـازمان های متولـی سـمن ها را تحـت لـوای‬ ‫مدیریتـی خـود قـرار دهنـد»‪ .‬او بابیان اینکـه‬ ‫تعامـل میـان سـازمان های مردم نهـاد و‬ ‫سـازمان های متولـی حوزه مدیریـت بحران باید‬ ‫دارای یـک خـط مشـخص و تعریف شـده باشـد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪« :‬این تعریف هم شامل مواقع عادی‬ ‫و هم شـامل مواقع بحران اسـت و تنها چنانچه‬ ‫سـمن ها به رسـمیت شـناخته شـود‪ ،‬مشـارکت‬ ‫ان هـا قابل مشـاهده اسـت زیـرا ایـن سـازمان ها‬ ‫بـرای اثربخشـی بایـد به رسـمیت شـناخته شـود‬ ‫و شـاید فقدان این موضوع باعث شـده فعالیت‬ ‫سمن های حوزه بحران قابل مشاهده نباشد»‪.‬‬ ‫زار ع بااشـاره به اینکه سـازمان های مردم نهـاد‬ ‫دارای سـطوح متفـاوت هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬برخی‬ ‫از ایـن سـازمان ها در هسـته مرکـزی خـود افـراد‬ ‫کارکشـته و دارای تجربـه ای را دارنـد و برخی دیگر‬ ‫گروه هـای خیریـه بـا اهـداف مثبـت هسـتند کـه‬ ‫هنـگام وقـوع بحران هـا و حـوادث به جمـع اوری‬ ‫کمک هـا و سـاماندهی ان هـا می پردازنـد»‪ .‬وی‬ ‫یکـه سـازمان های‬ ‫یشـک درصورت ‬ ‫افـزود‪« :‬ب ‬ ‫مردم نهـاد دارای افـراد صاحـب ایـده و مهـارت‬ ‫باشـد‪ ،‬سـازمان های متولـی حـوزه بحـران بایـد‬ ‫مـدارای اجتماعـی خـود را بـرای پذیـرش نقدهـا‬ ‫افزایـش دهنـد»‪ .‬عضـو هیئت علمـی پژوهشـگاه‬ ‫بین المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه بـا‬ ‫ابـراز خرسـندی از اینکـه در کشـور مـا در حـوزه‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد حـوزه محیـط زیسـت‬ ‫تاحـدودی مـدارای اجتماعـی وجـود داشـته‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬درخصـوص حـوزه بحـران‬ ‫حـوادث و سـوانح باوجوداینکـه تالش هایـی‬ ‫انجام شـده امـا متناسـب بـا شـرایط کشـور‬ ‫یشـک‬ ‫نیـاز بـه فعالیت هـای بیشـتر اسـت‪ .‬ب ‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد حـوزه بحران بـا افزایش‬ ‫تعامـل متقابـل و مـدارای اجتماعـی می تواننـد‬ ‫هـم حیـن وقـوع حـوادث نقـش خوبـی نقـش‬ ‫ایفـا کنـد و هـم در حـوزه پیشـگیری در کنـار‬ ‫سـازمان های متولـی حـوزه بحـران باشـد»‪.‬‬ ‫چندی پیـش نیـز سـید کریـم حسـینی (عضـو‬ ‫کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای اسلامی)‬ ‫دربـاره مشـارکت مـردم در حـوزه مدیریـت‬ ‫یکـردن‬ ‫بحـران گفتـه بـود‪« :‬تلاش بـرای مردم ‬ ‫سـامانه هایی کـه بـه خدمت رسـانی مشـغول‬ ‫هسـتند یـک اصـل کلـی در تمـام دنیاسـت‪.‬‬ ‫براین مبنـا چنانچـه بتـوان در حـوزه مدیریـت‬ ‫بحـران سـازمان های مردم نهـاد را همـراه کـرد‬ ‫می تـوان بـا پی ریـزی بهتـر امـور‪ ،‬برنامه ریزی هـا‬ ‫را دراین حـوزه به شـیوه بهتـری انجـام داد»‪.‬‬ ‫او با اشـاره به ضـرورت تشـریح اهمیـت حـوزه‬ ‫مدیریـت بحـران بـرای مـردم افـزود‪« :‬امـوزش و‬ ‫فرهنگ سـازی تنها دراین صورت اثرگذاری خود‬ ‫را نشـان می دهـد و بدین صـورت می تـوان بسـتر‬ ‫را بـرای مقابلـه بـا انـواع بحران هـا فراهـم کـرد»‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس درادامـه‬ ‫بااشـاره به اینکه حضـور و همراهی سـازمان های‬ ‫مردم نهاد می تواند در افزایش مشـارکت مردمی‬ ‫یشـک ارتبـاط‬ ‫اثرگـذار باشـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬ب ‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد بـا سـازمان های متولی‬ ‫مدیریـت بحـران‪ ،‬ارتباطـی دوسـویه اسـت‪.‬‬ ‫ازیک سـو ایـن سـازمان ها بایـد بتواننـد به خوبی‬ ‫خـود را طـرح کننـد و توانمندی هـای خـود را‬ ‫نشـان دهنـد؛ ازسـوی دیگر سـازمان های متولی‬ ‫مدیریـت بحـران موظف هسـتند حلقـه وصل را‬ ‫بـا سـازمان های مردم نهـاد ایجـاد کـرده و حفـظ‬ ‫کننـد تـا بتـوان بـرای افزایـش مشـارکت مردمـی‬ ‫پیـش از وقـوع بحـران و مدیریـت ان هنـگام و‬ ‫پـس از بحـران بسـتر مناسـبی فراهـم کـرد»‪ .‬او‬ ‫با اشـاره به همراهـی و مشـارکت چشـمگیر و‬ ‫مثال زدنـی مـردم بـرای کمک رسـانی در ه ریـک‬ ‫از بحران هـای طبیعـی کـه در کشـور به وقـوع‬ ‫یشـک ایـن احساسـات‬ ‫پیوسـته افـزود‪« :‬ب ‬ ‫قابل احتـرام و ارزشـمند هسـتند‪ .‬ا گـر بخواهیـم‬ ‫ایـن احساسـات اثرگـذاری شایسـته ای داشـته‬ ‫باشـند بایـد ان را به خوبـی مدیریـت کنیـم»‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس گفـت‪:‬‬ ‫یشـک شـور و هیجـان مـردم هنـگام وقـوع‬ ‫«ب ‬ ‫بحـران بـرای کمک رسـانی یـک فرصـت اسـت و‬ ‫تنهـا بـا مدیریت می تـوان ان را به سمت وسـویی‬ ‫حرکـت داد کـه اثرگـذاری کـه بایسـته ان اسـت را‬ ‫ً‬ ‫نشـان دهـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬طبیعتـا برنامه ریـزی‬ ‫بـرای مدیریـت این موضـوع بایـد پیـش از‬ ‫وقـوع بحـران و ازطریـق ارتبـاط سـازمان های‬ ‫مردم نهـاد بـا سـازمان های متولـی حـوزه‬ ‫مدیریـت بحـران به عنـوان حلقـه وصـل مـردم‬ ‫بـا ثمن هـا انجـام شـود زیـرا ا گـر خواهـان‬ ‫افزایـش مشـارکت مـردم به شـیوه منطقـی‬ ‫هسـتیم بایـد امـوزش و بسترسـازی را باتکی هبـر‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد انجـام دهیـم»‪.‬‬ ‫حسـینی باتا کیدبراینکـه احساسـات ملـت‬ ‫ایـران بـرای کمـک بـه هم وطنـان خـود هنـگام‬ ‫وقـوع بحران هـای مختلـف یـک فرصـت بـرای‬ ‫تعمیق فرهنگ سـازی در حوزه مدیریت بحران‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر خواهـان افزایـش مشـارکت‬ ‫مردمی به شـیوه منطقی هسـتیم باید اموزش و‬ ‫بسترسـازی را باتکی هبـر سـازمان های مردم نهـاد‬ ‫انجـام دهیـم»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کمیسیون ویژه کودکان در مجلس کجاست؟‬ ‫ناصربزرگمهر‬ ‫‪ ۲۲‬سـال قبـل در یادداشـتی چاپ شـده در روزنامـه دولتـی ایـران ‪ ۱۱‬بهمن مـاه‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬و زمانی که مجلس ششم به عنوان سیاسی ترین مجلس انتخاب شده‬ ‫بود‪ ،‬نوشتم که چرا در مجلس کمیسیون خاص کودکان و نوجوانان نداریم؟‬ ‫نوشتم که می خواهم یکی از ارزوهای خودم را از مجلس ششم مطرح کنم و‬ ‫بگویم دوسـت دارم چه کسـانی در مجلس باشـند‪ ،‬ارزو هم بر هیچ کس عیب‬ ‫نیسـت‪ .‬می گوینـد کـه نیمـی از جامعـه ایـران جـوان اسـت‪ .‬می خواهـم بگویم‬ ‫ای کاش نیمـی از کاندیداهـای مجلـس جـوان بودنـد‪ .‬می گوینـد یک ششـم‬ ‫جامعـه ایـران را کـودکان زیر ‪10‬سـال تشـکیل می دهنـد‪ .‬می خواهـم بنویسـم‬ ‫یکـرد‪ .‬ای کاش‬ ‫ای کاش عدالـت رعایـت می شـد‪ .‬ای کاش قوانیـن تغییـر م ‬ ‫مجلـس را کـودکان زیر ‪10‬سـال تشـکیل می دادنـد‪ .‬ایـن طنـز نیسـت‪ .‬بـاور‬ ‫م ای کاش حداقـل یک ششـم از‬ ‫کنیـد موضـوع جدی سـت‪ .‬می خواهـم بگویـ ‬ ‫کاندیداهـای مجلـس بـه فکـر کـودکان بودنـد‪ ،‬اینکـه دیگـر خنـده دار نیسـت؟‬ ‫مگـر می شـود یک ششـم از جامعـه ای یعنـی بیـش از ‪10‬میلیون نفـر ان کـودک‬ ‫باشـند‪ ،‬اما حداقل یک کمیسـیون کودکان در مجلس وجود نداشـته باشد‪.‬‬ ‫باید کارشناسانی درزمینه بهداشت‪ ،‬اموزش‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬پرورش‪ ،‬هنر‪ ،‬اموزش‬ ‫عالـی و ‪ ...‬در ایـن کمیسـیون حضـور داشـته باشـند‪ .‬ایـن کمیسـیون بایـد‬ ‫بدانـد کـه در سـال ‪ ۱۳۶۸‬ا کثریـت کشـورهای جهـان «پیمـان جهانـی حقـوق‬ ‫کودک» را به عنوان یک پیمان نامه بین المللی برای دفاع و حمایت از حقوق‬ ‫کودکان جهان پذیرفته اند‪ .‬اعضای این کمیسیون باید بدانند که جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران در سـال ‪ ۱۳۷۳‬بـه پیمـان جهانـی حقـوق کـودک ملحـق شـده‬ ‫اسـت و درحال حاضـر بیـش از ‪ ۱۹۰‬کشـور جهـان با همـه تفاوت هایی که ازنظر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی دارند‪ ،‬پذیرفته اند که دولت ها باید‬ ‫بـه زندگـی کـودکان اهمیـت دهنـد‪ .‬جهـان بـاور کرده اسـت که کـودکان امـروز‪،‬‬ ‫سـازندگان فـردای ایـن جامعـه بـزرگ جهانـی هسـتند و تحقـق حقـوق کودک‬ ‫در هـر کشـور مسـتلزم بسـیج عمومـی و تلاش همگانی سـت و بـه ایـن بـاور‬ ‫اساسـی اسـتوار اسـت که کودکان نیز حقوقی دارند که خود قادر به دسـتیابی‬ ‫ان نیسـتند و ایـن بزرگ سـاالن هسـتند کـه بایـد بـا تلاش پیگیـر و مسـتمر در‬ ‫سطح ملی و بین المللی در تحقق ان بکوشند‪ .‬مجلس شورای اسالمی باید‬ ‫بـاور کنـد کـه کـودکان بـا بزرگ سـاالن تفـاوت دارنـد‪ .‬ضـرورت قوانیـن خـاص‬ ‫بـرای کـودکان از ایـن اصـل روان شناسـی ناشـی شـده کـه کـودکان نه تنهـا‬ ‫ازنظـر کمیـت؛ بلکـه ازنظـر کیفیـت بـا بزرگ سـاالن تفاوت هـای اساسـی دارنـد‬ ‫و خواسـت ها و نیازهـا و ویژگی هـای ان هـا به گونه ای متفاوت تر از بزرگ سـاالن‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬ازنظر حقوقی نیز‪ ،‬نیاز به قوانین خاصی برای کودکان وجود‬ ‫دارد کـه بـا بزرگ سـاالن متفـاوت باشـد‪ .‬کـودکان به علـت شـرایط سـنی خـود‬ ‫بیشـتر اسـیب پذیر و نیاز به حمایت و مراقبت بزرگ ترها دارند‪ .‬اسـیب پذیری‬ ‫کـودکان ایجـاب می کنـد کـه بـا وضع قوانین مناسـب و حمایت و مراقبـت الزم‬ ‫و بیشـتر از انـان‪ ،‬رشـد و سلامت جسـم و روان ان هـا را تامیـن کنیـم‪ .‬دوران‬ ‫کودکی در رشد و پرورش کودکان اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬درواقع‪ ،‬پایه و اساس‬ ‫رشـد جسـمی‪ ،‬ذهنـی‪ ،‬عاطفـی و اجتماعـی کـودکان در ایـن سـال ها شـکل‬ ‫می گیـرد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬توجـه بـه این دوران از وضع قوانین مناسـب بـرای کودکان‬ ‫یسـت‪« .‬پیمـان‬ ‫و تلاش در راه بهترکـردن شـرایط زندگـی ان هـا‪ ،‬امـری ضرور ‬ ‫جهانی حقوق کودک» که توسـط مجلس شـورای اسلامی نیز پذیرفته شـده‬ ‫و دولـت جمهـوری اسلامی ان را امضـا کـرده اسـت حقوقـی را‪ ،‬بـرای کـودکان‬ ‫رقـم زده اسـت و تنهـا امضـای پیمان نامـه توسـط دولـت کفایـت نمی کنـد‪.‬‬ ‫باید دولت ها شـرایط مفاد پیمان نامه را تحقق بخشـند‪ .‬باید ابتدا احسـاس‬ ‫کنیـم کـه کـودکان وجـود دارنـد‪ ،‬هسـتند و اینده این سـرزمین به دسـت ان ها‬ ‫شکل خواهد گرفت‪ .‬باید بدانیم که حقوق این پیمان بدون استثنا متعلق‬ ‫بـه همـه کـودکان اسـت‪ .‬بسـیاری از مـواد پیمان نامـه‪ ،‬قبـل از انکـه والدیـن یـا‬ ‫افـراد حقیقـی یـک جامعـه را ملـزم بـه رعایـت حقـوق کـودکان کرده باشـد‪ ،‬که‬ ‫بخشـی از مفـاد ان کـرده اسـت‪ ،‬بسـیاری از مـواد پیمان نامـه دربـاره وظایـف‬ ‫دولت هاسـت و چـه نهـادی بهتـر از مجلـس شـورای اسلامی و تشـکیل یـک‬ ‫کمیسـیون خـاص بـرای کـودکان‪ ،‬می توانـد سرنوشـت ان هـا را پیگیـری کند؟‬ ‫بچه هـای خیابانـی یکـی از فجایعی سـت کـه روزبـه روز در جامعـه بیشـتر رشـد‬ ‫می کنـد‪ ،‬بـر سـر هـر چهـارراه‪ ،‬ده هـا کـودک را درحـال فـروش ادامـس و روزنامـه‬ ‫پشـت پرده ایـن فـروش به ظاهـر سـاده ادامـس و‬ ‫و سـیگار و گل می بینیـد‪ .‬در ِ‬ ‫روزنامـه و سـیگار و گل و مـواد دیگـر‪ ،‬فجایـع هولنا کـی وجـود دارد کـه گاهـی‬ ‫دسـتمایه فیلـم و سـریال ها هـم شـده اسـت‪ .‬مفـاد هوشـمندانه و پیشـرفته‬ ‫پیمـان جهانـی حقـوق کـودک‪ ،‬ان چنـان از زندگـی عـادی بچه هـای سـرزمین‬ ‫مـا دور اسـت کـه به نظـر تحقـق ان ها یـک رویا جلوه می کند‪ .‬بررسـی موقعیت‬ ‫کودک‪ ،‬حفظ حریم کودک‪ ،‬ازادی اندیشـه و مذهب‪ ،‬دسترسـی به اطالعات‬ ‫مناسـب‪ ،‬سـطح زندگـی‪ ،‬توجـه بـه کـودکان اقلیت هـای قومـی و مذهبـی و‬ ‫بسیاری چیزهای دیگر در پیمان نامه جهانی حقوق کودک که توسط دولت‬ ‫جمهوری اسلامی نیز مورد تائید و امضا قرار گرفته‪ ،‬گنجانده شـده اسـت‪ .‬در‬ ‫این پیمان نامه‪ ،‬کودک به عنوان موجودی مستقل و متفاوت از بزرگ ساالن‬ ‫با نیازها و ویژگی های خاص خود درنظر گرفته شـده اسـت و سـازمان جهانی‬ ‫«یونیسـف» از ان حمایـت می کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مـن ارزو می کنـم‪ ،‬مجلـس و دولـت‪ ،‬حامی کودکان جهـان و خصوصا کودکان‬ ‫ایران باشند‪.‬‬ ‫من ارزو می کنم در مجلس‪ ،‬بزرگ ترها به کودکی خود بیندیشند‪.‬‬ ‫مـن ارزو می کنـم در مجلـس‪ ،‬بـه دوراز این همـه هیاهـوی سیاسـی‪ ،‬زنـان‬ ‫و مـردان ازادی خواهـی برخیزنـد و ایجـاد «کمیسـیون ویـژه کـودکان» را‬ ‫درخواسـت کننـد‪.‬‬ ‫من ارزو می کنم در مجلس‪ ،‬در کمیسیون ویژه کودکان‪ ،‬متخصصان از همه‬ ‫رشته ها حضور یابند‪.‬‬ ‫ایـران اینـده متعلـق بـه کـودکان امـروز اسـت‪ ،‬جهان اینـده متعلق به کـودکان‬ ‫امـروز اسـت؛ ان هـا را دریابیـم‪.‬‬ ‫کریستین اریکسن؛ ستاره اول رقابت های یورو‬ ‫سارا بهادری‬ ‫گیسوی تو این دلشده رسوا کند اخر‬ ‫ِ‬ ‫اسرار دل از معجزه نجوا کند اخر‬ ‫ِ‬ ‫پیدا نشود چون تو در افاق و زمینش‬ ‫چشمان تو هر بادیه دریا کند اخر‬ ‫ِ‬ ‫اغوش تو خواهم که مرا جان و جهانی‬ ‫مهرت همه را غرق تمنا کند اخر‬ ‫ای انکه زلیخا صفتی در رخ نیکو‬ ‫رویت همه را محو تماشا کند اخر‬ ‫در مقطع شعرم که تو باشی به ردیفش‬ ‫سخت است غزل قافیه پیدا کند اخر‬ ‫رقابت های یورو گذشـته اغاز شـده و در دیدار افتتاحیه‪ ،‬دو تیم ایتالیا‬ ‫و ترکیـه بـه مصـاف یکدیگـر رفتنـد و روز دوم رقابت هـا درحالـی اغـاز شـد‬ ‫که دو تیم سـوئیس و ولز در بازی اول ب ه تسـاوی ‪ 1-1‬دسـت یافتند؛ اما‬ ‫در دومیـن بـازی از روز دوم رقابت هـای یـورو‪ ،‬دو تیـم دانمـارک و فنالند‬ ‫بـه مصـاف هـم رفتنـد کـه یـک اتفـاق شـوکه کننده در لحظـات پایانـی‬ ‫بازی در نیمه اول رخ داد؛ وقتی «کریسـتین اریکسـن» سـتاره تیم ملی‬ ‫دانمـارک یک بـاره روی زمیـن افتـاد و بی هـوش شـد‪ .‬ب هگـزارش ورزش‬ ‫شکل افتادن اریکسن به زمین مشخص بود که این ستاره تیم‬ ‫سه؛ از ِ‬ ‫ملی دانمارک دچار مشـکلی بزرگ اسـت‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬داور مسابقه‬ ‫یسـریع از کادر پزشـکی دانمارک درخواسـت‬ ‫یعنی «انتونی تیلور» خیل ‬ ‫کـرد کـه بـه زمیـن مسـابقه بیاینـد و بـه وضعیـت ایـن بازیکـن رسـیدگی‬ ‫ً‬ ‫کنند؛ اما چهره بازیکنان دو تیم کامال وخامت اوضاع را نشـان می داد‪.‬‬ ‫بازیکنـان تیـم دانمـارک به قـدری ناراحـت و شـوکه بودنـد کـه اشـک از‬ ‫چشـمان ان هـا جـاری شـد‪ .‬کادر پزشـکی دانمـارک چنددقیقـه درون‬ ‫زمین به وضعیت اریکسـن رسـیدگی کردند؛ اما شـرایط چنان ترسنا ک‬ ‫بـود کـه بـرای جلوگیـری از مشـاهده دوربین هـای تلویزیونـی ب هشـکلی‬ ‫عجیـب دور اریکسـن پوشـانده شـد‪ .‬بـا اعلام یوفا و به صـورت نمادین‪،‬‬ ‫نشـب به عنـوان بهتریـن بازیکـن دیـدار دانمـارک‬ ‫کریسـتین اریکسـن ا ‬ ‫و فنالنـد انتخـاب شـد‪« .‬روملـو لوکا کـو» بعـد از گل زنـی مقابـل روسـیه‬ ‫ب هسـمت دوربیـن رفتـه و گفـت‪« :‬عاشـقتم اریکسـن!» بازیکنـان فنالند‬ ‫نیـز بعـد از گل زنـی به احتـرام اریکسـن خوشـحالی چندانـی نکردنـد‪.‬‬ ‫بازیکنـان و کادر فنـی فنالنـد نیـز هنگام بیرون امدن بازیکنـان دانمارک‬ ‫از تونـل‪ ،‬ان هـا را تشـویق کردنـد‪ .‬برخـی از منابـع مدعـی شـدند خـود‬ ‫اریکسـن ازطریق فیس تایم با هم تیمی هایش صحبت کرده و به ان ها‬ ‫اطلاع داده کـه در شـرایط خوبـی قـرار دارد‪ .‬بازیکنـان دانمـارک نیـز بعـد‬ ‫از ایـن تمـاس راهـی زمیـن شـدند‪« .‬کسـپر اشـمایکل» اولیـن بازیکنـی‬ ‫بـود کـه بـرای گر مکـردن مجـدد بـه زمیـن مسـابقه بازگشـت و درادامـه‪،‬‬ ‫بازیکنان فنالند نیز وارد میدان شدند‪ .‬ادامه دیدار دانمارک‪-‬فنالند از‬ ‫سـاعت ‪ 23‬به وقت ایـران پیگیـری شـد‪ .‬ابتـدا چهـار دقیقـه پایانی نیمه‬ ‫اول انجام شـد‪ ،‬بعد دو تیم پنج دقیقه اسـتراحت کرده و درادامه نیمه‬ ‫دوم برگـزار شـد‪« .‬مارتیـن شـوتس» مدیـر برنامه اریکسـن هـم تائید کرد‬ ‫حـال سـتاره تیـم ملـی دانمـارک خـوب اسـت و حتـی می توانـد صحبـت‬ ‫کنـد‪ .‬اندکی بعـد‪ ،‬یوفـا اعلام کـرد اریکسـن در شـرایط پایـدار قـرار دارد‪.‬‬ ‫یوفـا بـا انتشـار متنـی مدعـی شـد اریکسـن بـه بیمارسـتان منتقل شـده‬ ‫و شـرایط بازیکـن پایـدار اسـت‪« .‬کریسـتیانو رونالـدو» در یـک پسـت‬ ‫اینسـتا گرامی وا کنـش نشـان داد و نوشـت‪« :‬فکـر و دعـای مـا درگیـر‬ ‫کریسـتین اریکسـن و خانـواده اش اسـت‪ .‬دنیـای فوتبـال درکناریکدیگـر‬ ‫یسـریع تـو را‬ ‫به امیـد شـنیدن اخبـار خـوب هسـتند‪ .‬امیـدوارم خیل ‬ ‫در زمیـن فوتبـال ببینـم‪ .‬قـوی بـاش»‪ .‬بیانیـه فدراسـیون دانمـارک نیـز‬ ‫چنیـن بـود‪ :‬کریسـتین اریکسـن هوشـیار اسـت و بـرای معاینـه بیشـتر‬ ‫بـه بیمارسـتان منتقـل شـده اسـت‪ .‬ا کانـت رسـمی باشـگاه بارسـلونا‬ ‫نیـز بـه ایـن حادثـه تلـخ وا کنـش نشـان داد‪ .‬وا کنـش «گـری لین هکـر»‬ ‫مجـری انگلیسـی ایـن بـود‪« :‬خـدای مـن! شـرایط وحشـتنا ک به نظـر‬ ‫می رسـید»‪ .‬گزارشـگر ‪« ESPN‬درک رائی» نوشت‪« :‬دشوارترین لحظات‬ ‫طـی دوران گزارشـگری ام‪ .‬دیـدن ایـن صحنه هـا دشـوار بـود‪ .‬قلـب ما با‬ ‫اریکسـن خواهـد بـود»‪ .‬رسـانه «بیـن اسـپرت» نیـز مدعی شـد کریسـتن‬ ‫اریکسـن هنـگام تـرک زمیـن زنـده بـوده اسـت! «لـوکا مودریـچ» سـتاره‬ ‫کـروات رئـال مادریـد نیـز بـرای اریکسـن ارزوی سلامتی کـرد‪ .‬حسـاب‬ ‫رسـمی توئیتـر رقابت های یـورو ‪ 2020‬با قراردادن پرچـم دانمارک‪ ،‬برای‬ ‫اریکسـن ارزوی بهبـودی کـرد‪ .‬سـرانجام؛ بـا اعلام یوفـا‪ ،‬بـازی دانمـارک‬ ‫و فنالنـد به علـت بی هوش شـدن کریسـتین اریکسـن‪ ،‬به حالـت تعلیـق‬ ‫درامد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا تیبـا مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪669 -42‬ص‪ 61‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/8412466‬و شـماره شاسـی ‪ NAS812100H5750836‬بـه مالکیـت عبدالرحمـن کبودانی مفقود گردیده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی اینجانب علی خدادادی فرزند عبدالحسین به کد ملی ‪ 190231875‬با کد دانشجویی‬ ‫‪ 911703877‬در رشته کارشناسی عمران از دانشگاه ازاد اسالمی واحد رامهرمز مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو پارس به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ‪587 -24‬س‪ 75‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 12490132744‬و شـماره شاسـی ‪ K122991‬مربـوط بـه علـی خلیلی فـر فرزنـد نگهـدار مفقـود گردیـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬کارت بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪-34‬‬ ‫‪544‬ن‪ 47‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC91CE7KF555875‬و شـماره موتـور ‪ 124K1314707‬بنـام وحیـد معنـوی‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 1861816529‬فرزنـد بابـا مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬برگ سـبز و کارت خودرو سـواری پژو ‪ 405‬مدل ‪ 1383‬با شـماره پال ک ایران ‪452 -14‬ع‪ 11‬و شـماره موتور‬ ‫ینـژاد فرزنـد غلام بـه شماره شناسـنامه ‪31897‬‬ ‫‪ 12483028931‬و شـماره شاسـی ‪ 83011912‬بنـام فرشـاد فتح ‬ ‫صـادره از بهبهـان مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب علـی پرسـته مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنگ مشـکی متالیک مـدل ‪ 1383‬با شـماره انتظامی‬ ‫‪938 -29‬ب‪ 12‬و شـماره بدنـه (شاسـی) ‪ 83070452‬و شـماره موتـور ‪ 12483159175‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هر کـس ادعایی‬ ‫در مـورد خـودروی مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضای مهلـت مزبور طبـق ضوابط مقرر‬ ‫اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب محمـد حاجی علیانـی مالـک خـودرو وانـت پیـکان بـا شـماره پلا ک انتظامـی ایـران ‪474 -19‬و‪29‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 22101250‬و شـماره موتـور ‪ 11285035722‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی)‬ ‫تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کـس ادعایی در مورد خـودروی مذکور‬ ‫دارد‪ ،‬ظرف ده روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند‬ ‫مراجعـه نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫درخصـوص اجـرای دادنامـه بـه شـماره ‪ 9909972648100882‬مورخه ‪ 1400/03/21‬شـعبه اول دادگاه عمومی‬ ‫بخـش فشـافویه تهـران و بـا توجـه بـه مجهول المـکان بـودن زوج این متن ا گهـی می گردد‪ :‬اقای سـجاد صارمی‬ ‫بـا توجـه بـه مشـخصات دادنامـه فوق الذکـر شـما محکـوم بـه طلاق همسـرتان خانـم فاطمـه معظمی گـودرزی‬ ‫می باشـید‪ .‬لـذا از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت یـک هفتـه کاری مهلـت داریـد تـا بـا مراجعـه بـه ایـن‬ ‫دفترخانـه بـه نشـانی حسـن اباد فشـافویه‪ ،‬بلـوار امام(ره)‪ ،‬نبـش کوچه خلیلی‪ ،‬جنب شـهرداری اقدام نمائید‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت وفـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫محسن شریفی‪ ،‬سردفتر ازدواج و طالق شماره یک حسن اباد فشافویه تهران‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫جنـاب اقـای اسـمعیل مهتابـی‪ .‬شـغل‪ :‬بنـا‪ ،‬اقامتـگاه و ادرس‪ :‬مجهول المـکان‪ ،‬بدینوسـیله بـه شـما اخطـار‬ ‫ً‬ ‫یگـردد مسـتندا بـه دادنامـه شـماره ‪ 9909971834101710‬صـادره از شـعبه اول دادگاه عمومـی شهرسـتان‬ ‫م ‬ ‫صومع هسـرا تقاضـای خانـم مریـم جهاندوسـت خلخالی مبنـی بـر صـدور حکـم طلاق‪ ،‬مراتـب ثبـت بـه ایـن‬ ‫دفترخانـه وا گـذار گردیـده‪ .‬لـذا بـه شـما اعالم می گردد جهت انجام تشـریفات قانونی ثبت طلاق و اجرای مفاد‬ ‫دادنامـه صدرالذکـر‪ ،‬از تاریـخ وصـول ‪ 7‬روز فرصـت داریـد بـه دفترخانـه مراجعـه نماییـد‪ .‬درصورت عـدم حضور‪،‬‬ ‫مراتـب ثبـت واقعـه طلاق طبـق قانـون حسـب دسـتور مراجـع محتـرم قضائـی انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مرتضی پیراولیا طاهرگورابی‪ ،‬سردفتر دفتر ازدواج ‪ 182‬و طالق ‪ 3‬صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/144‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری سـمند مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪421 -31‬ب‪ 34‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12485003666‬و شـماره شاسـی ‪ 14548811‬متعلـق بـه حسـین مال زیـری مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون اقـای سـعداله ثمـری بـا شـماره ملـی ‪ 3330475571‬برابـر تقاضـای وارده بـه شـماره ‪ 1400-1524‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/03/06‬بـا ارائـه یـک بـرگ استشـهادیه فقـدان سـند مالکیت مصدق شـده دفترخانه ‪ 32‬اسلام اباد غرب‬ ‫مدعیسـت سـند مالکیـت ششـدانگ ملـک شـماره ‪ 58‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی واقـع در قریـه سـیاه خور شهرسـتان‬ ‫اسلام ابـاد غـرب بخـش شـش کرمانشـاه کـه ذیـل ثبـت ‪ 18702‬صفحـه ‪ 518‬دفتـر املا ک ‪ 87‬بـه نامـش ثبـت و‬ ‫سـند مالکیت صادر و تسـلیم گردیده اسـت و برابر اسـناد شـماره ‪ 15545‬مورخ ‪ 1390/07/04‬و شـماره ‪18422‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2255‬‬ ‫مـورخ ‪ 1391/08/14‬دفترخانـه ‪ 61‬اسلام ابـاد غـرب در رهـن بانـک ملـی قـرار گرفـت در اثـر سـهل انگاری مفقـود‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبت و تبصره هـای ذیل ان مراتب یک نوبـت در یکی از‬ ‫یگـردد تـا هـر کس نسـبت به ملـک مورد ا گهی معاملـه ای انجـام داده که در‬ ‫روزنامه هـای کثیراالنتشـار چـاپ م ‬ ‫سـند مالکیت قید نگردیده و یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد‪ ،‬بایسـتی تا ده روز پس از انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت درصورت عدم اعتراض و یا چنانچه درصورت اعتراض اصل سـند ارائه نگردد‪ ،‬اداره ثبت نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی طبق مقـررات اقدام و تسـلیم متقاضـی خواهد نمود‪.‬‬ ‫شـهریار مهـرگان‪ ،‬سرپرسـت واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬از طـرف فریبـرز‬ ‫‪/1/36‬الـف‬ ‫امینی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306005002003‬مورخ ‪ 1400/03/17‬هیات‬ ‫اول موضـوع مـاده یـک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی نیشـابور تصرفـات مالکانه و بالمعارض‬ ‫خانم معصومه خالو فرزند محمد نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪172/75‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک باقیمانـده ‪ 49‬فرعـی از ‪ 106‬اصلـی واقـع در اراضـی چشـمه مراد بخـش ‪ 12‬حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی خانـم طاهـره عالفیـان فرزنـد محمدحسـین محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتی‬ ‫کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی‬ ‫و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض‪ ،‬گواهـی تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور‬ ‫سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/24 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306006000239‬هیات اول موضوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملـک تربت حیدریه تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض متقاضـی اقـای امیـد یعقوبـی فرزنـد حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪0690425260‬‬ ‫صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 163‬مترمربـع‬ ‫(سـیصد و شـش متـر و سـه صدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 23‬فرعـی از اراضـی رباط علیا پال ک‬ ‫یـک اصلـی دهسـتان اربعـه واقع در خراسـان رضوی بخش یک حـوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی محمدحسـین مسـتاجر محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی‬ ‫و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معترض بایـد ظرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نگـردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/24 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140060312001000429‬و ‪ 140060312001000428‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی تصرفات مالکانـه بالمعارض‬ ‫کالسـه های ‪ 1399114412001002283‬و ‪ 1399114412001002307‬تقاضـای اقایـان‪ -1 :‬محمدعلـی ودودی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 518‬و کـد ملـی ‪ 2121902465‬صـادره از گـرگان فرزنـد حجت الـه در سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احداث بنا شـده اسـت ‪ -2‬محمدمهـدی ودودی به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1620‬و کـد ملـی ‪ 2121490582‬صـادره از گـرگان فرزنـد حجت الـه در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت کل ‪ 224/93‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 12‬اصلـی واقـع در‬ ‫اراضـی قادرابـاد بخـش چهـار حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقال از مالک رسـمی اقـای ایرج‬ ‫لطفـی بـه متقاضیـان دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بمـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجـع ذیصالح قضائی‬ ‫تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/08 :‬‬ ‫م الف ‪6945‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006004162‬هیـات اول موضـوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملـک تربت حیدریه تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض متقاضـی خانـم مریـم علی ا کبرخانـی فرزنـد محمدحسـین بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 0690358075‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 86/17‬مترمربـع (هشـتاد و شـش و هفده صـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 597/1769‬فرعـی‬ ‫از اراضـی شـاهده پلا ک ‪ 129‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری از مالـک رسـمی احمـد ذا کـری محرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی‬ ‫و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معترض بایـد ظرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نگـردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/24 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006000994‬هیـات اول‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد اقایی دیزقندی فرزند محمود به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 676‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪135/06‬‬ ‫مترمربـع (یکصـد و سـی و پنـج و شـش صدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 386‬فرعـی از اراضـی‬ ‫اغویـه پلا ک ‪ 228‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یک حـوزه ثبت ملک‬ ‫تربت حیدریـه خریـداری از مالـک رسـمی سـیدعلی ا کبر نقیبـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی‬ ‫و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معترض بایـد ظرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نگـردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/24 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312480000957‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001001892‬تقاضـای اقـای میلاد مظفـری بشناسـنامه ‪ 2110213345‬و کـد ملـی ‪2110213345‬‬ ‫صادره از گرگان فرزند عباسـعلی در ششـدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪101/10‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره حکایت‬ ‫از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه پانزده روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بمـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجـع ذیصالح قضائی‬ ‫تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/08 :‬‬ ‫حجت الـه تجـری‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪6922‬‬ ‫طـرف محمدامین صافی‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001017984‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001001596‬تقاضـای اقـای محمـود میمنت نـژاد بـه شماره شناسـنامه ‪ 17329‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 3670172203‬صـادره از زابـل فرزنـد دادخـدا در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام ‪131‬سـهم‬ ‫مشـاع از ‪144‬سـهم ششـدانگ عرصـه کـه باقیمانـده سـهام ان وقـف اسـت بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 12‬اصلـی واقـع در اراضـی قلعه حسـن بخـش چهار حـوزه ثبت گرگان طبق رای صـادره حکایت از انتقال‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای عسـگر ا کبـری بـه متقاضـی دارد‪ .‬لذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/08 :‬‬ ‫علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‪ ،‬از طرف رضا باقری‬ ‫م الف ‪6948‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/01/29-1400114418019000494‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای بیـژن جوادی نژادریـک فرزنـد فرضعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 26‬صـادره از تالـش در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 210/86‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 12422‬از ‪ 9‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 73‬واقـع در قریـه ریـک بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای تیمـور‬ ‫کارگرمریان محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/10 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/286‬‬ ‫ا گهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه یـک قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی متقاضیـان پرونـده تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش‬ ‫کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح ذیـل تاییـد نموده انـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 139960330001015813‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430001001769‬مربـوط بـه رضـا شـیرمحمدی فرزنـد جعفـر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 118/64‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 10408/1/118‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند مالکیت مشـاعی صادره در دفتر ‪ 634‬صفحات‬ ‫‪ 508‬و ‪ 511‬و ‪ 517‬و دفتـر الکترونیکـی ‪( 139860330001000787‬م الـف ‪)10080‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 139960330001015272‬مربوط به پرونده کالسه ‪ 1399114430001001309‬مربوط به لیال رحیمی فرزند موسی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 60‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 10998/1‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسـطه از محمدعلی میالنی صـادره در‬ ‫دفتـر ‪ 251‬صفحـه ‪( 503‬م الف ‪)10081‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 139960330001016051‬مربوط به پرونده کالسه ‪ 1399114430001000783‬مربوط به ا کرم رضاخوشدانی فرزند محمدعلی در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مسـاحت ‪ 66‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 10293‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند مالکیت مشـاعی صادره در دفتر ‪ 203‬صفحه ‪ 178‬و ‪ 181‬به‬ ‫موجب سند قطعی به شماره ‪ 105762‬مورخ ‪ 1383/12/25‬دفترخانه ‪ 7‬قم (م الف ‪)10083‬‬ ‫‪ -4‬رای شـماره ‪ 139960330001015945‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1398114430001001758‬مربـوط بـه علـی کریمـی فرزنـد اله وردیـدر در ‪2/25‬دانـگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ ‪ 327/59‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 10985‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫مع الواسـطه از شـهرداری (م الـف ‪)10086‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 139960330001015941‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1398114430001001756‬مربـوط بـه مجیـد عیسـی ابادی فرزنـد عباسـعلی در یک ونیم دانـگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ ‪ 327/59‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 10985‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامه‬ ‫عـادی مع الواسـطه از شـهرداری (م الـف ‪)10084‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 139960330001015944‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1398114430001001757‬مربـوط بـه رضـا قدیری فـرد فرزنـد امان الـه در ‪2/25‬دانـگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ ‪ 327/59‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 10985‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫مع الواسـطه از شـهرداری (م الـف ‪)10085‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ 140060330001000793‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430001001690‬مربوط به شـیما شمسـی جوزم فرزند محمد در ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 161‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 11395/19‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یک قم سـند مشـاعی صادره در دفتـر ‪ 348‬صفحـه ‪ 143‬و به موجب‬ ‫سـند قطعـی ‪ 35238‬مـورخ ‪ 1399/05/11‬دفترخانـه ‪ 55‬قم (م الـف ‪)10087‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ 140060330001000691‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430001001363‬مربـوط بـه محمـد قاسـمی فرزنـد علـی در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ ‪ 50/40‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 10324‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم خریـداری به موجب سـند قطعی‬ ‫‪ 32733‬مـورخ ‪ 1399/12/17‬دفترخانـه ‪ 40‬قـم در دفتـر ‪ 258‬صفحـه ‪( 375‬م الـف ‪)10088‬‬ ‫‪ -9‬رای شـماره ‪ 140060330001001019‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430001001364‬مربـوط بـه فرزانـه رحمانـی فرزنـد غلام در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ ‪ 50/40‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 10324‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم خریـداری به موجب سـند قطعی‬ ‫‪ 32733‬مـورخ ‪ 1399/12/17‬دفترخانـه ‪ 40‬قـم در دفتـر ‪ 258‬صفحـه ‪( 375‬م الـف ‪)10089‬‬ ‫‪ -10‬رای شـماره ‪ 139960330001014632‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430001001163‬مربـوط بـه صغـری افراز فرزند حسـین در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ ‪ 209/32‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 11490‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از ‪ -1‬داود فتاح جاللی نسـبت به ‪ 7/82‬مترمربع و ‪ -2‬مهری دسـتیان نسـبت به مابقی از سـند قطعی شـماره ‪ 85483‬مورخ ‪ 1382/12/28‬دفترخانه ‪ 16‬قم‬ ‫(م الـف ‪)10123‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 139960330001014631‬مربوط به پرونده کالسه ‪ 1399114430001001162‬مربوط به فاطمه خوش نژادایرانی فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ششـدانگ ‪ 209/32‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 11490‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری‬ ‫مع الواسطه از مهری دستیان و داود فتاح جاللی از سند قطعی ‪ 85483‬مورخ ‪ 1382/12/28‬دفترخانه ‪ 16‬قم (م الف ‪)10124‬‬ ‫‪ -12‬رای شـماره ‪ 139960330001015251‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430001001448‬مربوط به علی خلیلی فرزند علی اصغر در چهارو نیم دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ ششـدانگ ‪ 317/38‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 11235/72‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند‬ ‫مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر ‪ 763‬صفحـه ‪ 159‬بـه موجـب سـند قطعـی ‪ 9826‬مـورخ ‪ 1393/05/25‬دفترخانـه ‪ 74‬قـم (م الـف ‪)10125‬‬ ‫‪ -13‬رای شـماره ‪ 139960330001015252‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430001001449‬مربوط به مهری خلیلی فرزند حسـین در یک ونیم دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ ششـدانگ ‪ 317/38‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 11235/72‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند‬ ‫مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر ‪ 581‬صفحـه ‪ 35‬بـه موجـب سـند قطعـی ‪ 9826‬مـورخ ‪ 1393/05/25‬دفترخانـه ‪ 74‬قـم (م الـف ‪)10126‬‬ ‫‪ -14‬رای شـماره ‪ 139960330001015299‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430001001704‬مربوط به محمد اسـماعیلی فرزند عباس در ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 137/26‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 10455‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملک اداره یک قم سـند مالکیت مشـاعی صـادره در دفتر ‪ 316‬صفحـه ‪ 125‬به‬ ‫موجـب سـند قطعـی ‪ 36350‬مـورخ ‪ 1399/07/24‬دفترخانـه ‪ 55‬قم (م الـف ‪)10129‬‬ ‫‪ -15‬رای شـماره ‪ 139860330001011583‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1397114430001000560‬مربوط به امیرحسـین یعقوبی فرزند حسـین در ششـدانگ یکباب سـاختمان‬ ‫به مساحت ‪ 133/78‬مترمربع پال ک شماره ‪ 11887‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مستند مالکیت متقاضی سند قطعی به شماره ‪118834‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/12/13‬دفترخانـه ‪ 16‬قم (م الف ‪)10130‬‬ ‫‪ -16‬رای شـماره ‪ 140060330001000289‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1398114430001000610‬مربوط به زهره اسـدی فرزند عباسـقلی در ششـدانگ اعیانی یکباب سـاختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 44/60‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 11005‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند اجـاره ‪ 120624‬مـورخ ‪ 1399/12/03‬دفترخانـه ‪ 2‬قم و‬ ‫اقرارنامـه ‪ 120731‬مـورخ ‪ 1399/12/20‬دفترخانـه ‪ 2‬قم (م الـف ‪)10132‬‬ ‫مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از انجائـی کـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر ا گهـی و انقضـاء موعـد مقـرر سـند مالکیت رسـمی صادر گـردد‪ ،‬با توجـه به عدم دسترسـی به مالکین‬ ‫مشاعی‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‪ ،‬تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار ا گهی نوبت اول‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید ان را اخذ و ظرف یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی‬ ‫تقدیم و گواهی ان را به این اداره تحویل نمایند‪ .‬الزم به توضیح اسـت که صدور سـند براسـاس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/08 :‬‬ ‫داود فهیمی نیک‪ ،‬رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم‬ ‫ا گهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه مفروزی متقاضیان پرونده های تشـکیلی طبق قانون مذکـور را براسـاس گزارش‬ ‫کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده به شـرح ذیل تاییـد نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 140060330002002500‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430002001904‬مربوط به رقیه بخشـی فرزند علی ظفر در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در‬ ‫ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 90‬مترمربع باستثناء ثمنیه اعیانی پال ک شماره فرعی از ‪ 1939‬اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پال ک ‪ 1939/705‬اصلی تبدیل شده‬ ‫واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سعید شاه حسینی صفحه ‪ 297‬دفتر ‪( 470‬م الف ‪)10289‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ 139960330002022187‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002001407‬مربـوط بـه بهـرام علیـان فرزنـد سـبزعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن‬ ‫که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪ 108‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 2185‬و ‪ 2186‬اصلی که طبق بخشـنامه سـازمان به پال ک ‪ 2186‬اصلی تبدیل شـده اسـت واقع‬ ‫در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی خریـداری مع الواسـطه از رحیـم زنـد طـی سـند قطعـی شـماره ‪ 72158‬مـورخ ‪ 1367/12/28‬دفترخانـه ‪ 3‬قم‬ ‫(م الـف ‪)10290‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 140060330002003044‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430002001995‬مربوط به تاجی مرادی فرزند حسـن جان در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین‬ ‫کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 120‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2181‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از وراث سـیدمحمد رضویـان (م الـف ‪)10291‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 140060330002002570‬مربوط به پرونده کالسه ‪ 1399114430002000838‬مربوط به سلیمان اقامحمدی فرزند سعیداهلل در قسمتی از ششدانگ قطعه‬ ‫زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 124/47‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2214‬اصلـی واقـع در قم بخش حـوزه ثبت ملـک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی‬ ‫سـند قطعـی بمقـدار ‪ 110‬مترمربـع صفحـه ‪ 54‬دفتـر ‪ 514‬و مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از اعظـم شـوکت بمقـدار ‪ 14/47‬مترمربع صفحه ‪ 54‬دفتـر ‪( 514‬م الف‬ ‫‪)10292‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 140060330002002312‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002002324‬مربـوط بـه شـکراله عرفانـی زاده فرزنـد ابوالفتـح در قسـمتی از ششـدانگ قطعه‬ ‫زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 80/23‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1974‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مهـدی شـا کری (م الـف ‪)10293‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 139960330002022234‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1397114430002000416‬مربـوط بـه معصومـه رنج بـران فرزنـد عین الـه در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه‬ ‫زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 64‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2309/7‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از وراث محمـد جعفـری صفحـه ‪ 589‬دفتـر ‪( 250‬م الـف ‪)10294‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 140060330002001493‬مربوط به پرونده کالسه ‪ 1399114430002001019‬مربوط به ناصراله مرادی فرزند منصور در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 164/55‬مترمربع پال ک شماره فرعی از ‪ 1833‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی‬ ‫و خریداری مع الواسطه از مریم سلمانی قشالقی و سیدحسین شریفی صفحه ‪ 256‬دفتر ‪( 19‬م الف ‪)10295‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ 140060330002001495‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002001245‬مربـوط بـه مجیـد جمالی به جـو فرزنـد رمضـان در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 164/55‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪1833‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم‬ ‫مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از مریـم سلمانی قشلاقی و سیدحسـین شـریفی صفحـه ‪ 256‬دفتـر ‪( 19‬م الـف ‪)10296‬‬ ‫‪ -9‬رای شـماره ‪ 139960330002020593‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002000258‬مربـوط بـه علـی حسـین پور فرزنـد حیدرقلـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه‬ ‫زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 86/45‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعی از باقیمانـده ‪ 1891/1‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملـک اداره دو قم مبایعه نامه‬ ‫عـادی و خریـداری مع الواسـطه از اسـداله فالحیـان صفحـه ‪ 485‬دفتـر ‪( 183‬م الـف ‪)10297‬‬ ‫‪ -10‬رای شـماره ‪ 140060330002002568‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002000113‬مربـوط بـه سـیدمحمد حسـینی فرزنـد اقـا گل در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه‬ ‫زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 63/40‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2280‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از وراث حسـینعلی بیوک نـژاد طـی سـند قطعـی شـماره ‪ 63630‬مـورخ ‪( 1347/01/26‬م الـف ‪)10298‬‬ ‫‪ -11‬رای شـماره ‪ 140060330002003032‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430002001195‬مربوط به فاضل اسـدی فرزند شـعبانعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین‬ ‫کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 73/50‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2640‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حوزه ثبت ملـک اداره دو قم مبایعه نامه عـادی و خریداری‬ ‫مع الواسـطه از زهـره عبداللهـی طـی سـند قطعی شـماره ‪ 17942‬مـورخ ‪ 1394/04/15‬دفترخانه ‪ 40‬قم (م الـف ‪)10323‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 140060330002001924‬مربوط به پرونده کالسه ‪ 1399114430002000297‬مربوط به ابراهیم اقانوری فرزند مصطفی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین‬ ‫کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 76/60‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪2280‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حوزه ثبـت ملـک اداره دو قم مبایعه نامه عـادی و خریداری‬ ‫مع الواسـطه از حسـینعلی بیوک نژاد (م الف ‪)10324‬‬ ‫‪ -13‬رای شـماره ‪ 139960330002022249‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002001477‬مربـوط بـه محمدرضـا باغبـان فرزنـد احمـد در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه‬ ‫زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪ 11‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 2541‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری‬ ‫مع الواسـطه از صفرعلـی کارگرشـریف ابادی صفحـه ‪ 481‬دفتر ‪( 211‬م الـف ‪)10325‬‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ 140060330002002476‬مربوط به پرونده کالسه ‪ 1399114430002001083‬مربوط به عوض شیرزاد فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین‬ ‫کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 106/60‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2100‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامه عـادی و خریداری‬ ‫مع الواسـطه از صحبت ازادی طی سـند قطعی شـماره ‪ 93947‬مورخ ‪ 1385/12/17‬دفترخانه ‪ 5‬قم (م الف ‪)10327‬‬ ‫‪ -15‬رای شـماره ‪ 140060330002002037‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002000785‬مربـوط بـه علی ا کبـر سلطانی پشـوتن فرزنـد عین الـه در قسـمتی از دودانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪ 169/10‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 2180‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از فخری السـادات اقایـی صفحـه ‪ 550‬دفتـر ‪( 18‬م الـف ‪)10328‬‬ ‫‪ -16‬رای شـماره ‪ 140060330002002036‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002000784‬مربـوط بـه ابوالفضـل سلطانی بشـوتن فرزنـد عین الـه در قسـمتی از دودانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪ 169/10‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 2180‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از فخری السـادات اقایـی صفحـه ‪ 550‬دفتـر ‪( 18‬م الـف ‪)10329‬‬ ‫‪ -17‬رای شـماره ‪ 140060330002002038‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002000786‬مربـوط بـه علی اصغـر سلطانی پشـوتن فرزنـد عین الـه در قسـمتی از دودانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪ 169/10‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 2180‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از فخری السـادات اقایـی صفحه ‪ 550‬دفتـر ‪( 18‬م الـف ‪)10330‬‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ 140060330002001172‬مربوط به پرونده کالسه ‪ 1399114430002000295‬مربوط به حسن پیل افکن فرزند عزیزعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین‬ ‫کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 50/82‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2280‬اصلـی واقـع در قـم بخش حـوزه ثبت ملـک اداره دو قم مبایعه نامه عـادی و خریداری‬ ‫مع الواسـطه از حسـینعلی بیوک نژاد (م الف ‪)10331‬‬ ‫‪ -19‬رای شـماره ‪ 139960330002020345‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1391114430002005385‬مربـوط بـه سـیدنوراله روشـنائی فرزند سیداسـداله در قسـمتی از ششـدانگ‬ ‫قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 95‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1980‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از اپیکعلـی احمـدی ‪ 149‬دفتـر ‪( 5‬م الـف ‪)10332‬‬ ‫مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از انجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر ا گهـی و انقضـاء موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد‪ ،‬بـا توجـه بـه عدم دسترسـی بـه مالکین‬ ‫مشـاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی تا چنانچه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشـار ا گهی نوبت اول‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید ان را اخذ و ظرف یک ماه پس از تسلیم اعتراض‪ ،‬به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی‬ ‫تقدیـم و گواهـی ان را بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد‪ .‬الزم بـه توضیح اسـت که صدور سـند براسـاس قانون مذکـور مانع از مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/24 :‬‬ ‫عباس پورحسنی حجت ابادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2255‬‬ ‫تعیین تکلیفتامینمالی‬ ‫بیش از دومیلیون واحد مسکونی مهر‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره بانـک مسـکن بااشـاره به افزایـش‬ ‫سـقف تسـهیالت سـاخت بـه ‪۴۵۰‬میلیون تومـان از‬ ‫محـل اختیـارات بانـک گفـت‪« :‬یکسـری موضوعـات‬ ‫و محدودیت هـا بـرای پرداخـت تسـهیالت نیازمنـد‬ ‫اصلاح قوانیـن اسـت»‪ .‬عیسـی کاظم نـژاد‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫بانـک مسـکن یـک بانـک تخصص ‬ ‫بانـک دولتـی بیـش از ‪ ۸۰‬سـال قدمـت دارد و درطـول‬ ‫خدمـت سـالیان گذشـته‪ ،‬تمـام اقدامـات و تالش خـود را‬ ‫درراستای تامین مسکن اقشار متوسط و کم درامد به کار‬ ‫گرفتـه اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به مشـارکت بانـک مسـکن‬ ‫در طر ح هـای بـزرگ ملـی افـزود‪« :‬دراین زمینـه بانـک‬ ‫مسـکن بنابـه وظیفه ذاتـی و سیاسـت های کالن ابالغی‪،‬‬ ‫چندیـن طـرح بـزرگ و ملـی را اجـرا کـرده اسـت کـه یکـی‬ ‫از ایـن طر ح هـای بـزرگ‪ ،‬مشـارکت در تامیـن مالـی پـروژه‬ ‫بـزرگ مسـکن مهـر اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه بـا تامیـن‬ ‫مالی بانک مسـکن‪ ،‬بیش از دومیلیون‬ ‫واحـد مسـکونی مهـر تعیین تکلیـف‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تعـداد اندکـی از‬ ‫واحدهـای مسـکن مهـر نیز باقـی مانده‬ ‫اسـت که با تالش بانک مسـکن نسبت‬ ‫بـه تعیین تکلیـف ایـن واحدهـا نیـز‬ ‫در اسـرع وقـت اقـدام خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫کاظم نـژاد ادامـه داد‪« :‬درعین حـال‬ ‫عالوه براینکـه بانـک مسـکن کارنامـه‬ ‫خوبـی در حـوزه تامیـن مالـی مسـکن‬ ‫مهـر از خـود به جـای گذاشـت‪ ،‬در‬ ‫حـوادث غیرمترقبـه‪ ،‬مسـکن روسـتایی و بافـت فرسـوده‬ ‫نیـز اقداماتـی درراسـتای تامین مالـی واحدهای موصوف‬ ‫صورت گرفته و بانک توانسـته بخشـی از اقشـار کم درامد‬ ‫جامعـه را بـا اجـرای چنیـن طر ح هایـی صاحـب مسـکن و‬ ‫سـرپناه کنـد»‪ .‬وی همچنیـن گفـت‪:‬‬ ‫«در کنـار همـه ایـن طر ح هـا‪ ،‬بـا وجـود‬ ‫تنگناهـای مالـی‪ ،‬بانـک مسـکن در‬ ‫طـرح اقـدام ملـی مسـکن نیـز مشـارکت‬ ‫داشـته؛ به طوری کـه پروژه هـای‬ ‫احداثی در قالب طرح موصوف توسط‬ ‫منابـع واریـزی متقاضیـان و همچنیـن‬ ‫منابـع داخلـی بانـک مسـکن تامیـن‬ ‫مالـی شـده و احـداث می شـوند»‪.‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره بانـک مسـکن‪،‬‬ ‫بـا اظهـار امیـدواری از کسـب کارنامـه‬ ‫موفـق توسـط بانـک تخصصـی مسـکن در سـال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫درخصوص برنامه ها و سیاست های اینده بانک مسکن‬ ‫گفـت‪« :‬در کنـار تامیـن مالـی‪ ،‬بایـد بـه مسـائل قانونـی و‬ ‫تکالیـف هـم توجـه کـرد»‪.‬‬ ‫رشد ‪۵۵‬درصدی سپرده ها و تسهیالت در بانک توسعه تعاون‬ ‫مدیرعامـل بانـک توسـعه تعـاون از رشـد ‪۵۵‬درصـدی سـپرده ها‬ ‫و تسـهیالت در ایـن بانـک در سـال گذشـته خبـر داد‪ .‬حجت الـه‬ ‫مهدیـان در تبییـن عملکـرد بانـک توسـعه تعـاون گفـت‪« :‬حجـم‬ ‫سـپرده ها و نیـز تسـهیالت پرداختـی در سـال مالـی ‪ ۹۹‬بـا رشـد‬ ‫‪۵۵‬درصـدی مواجـه بـوده اسـت و مطابـق برنامـه عملیاتـی ابالغی‪،‬‬ ‫چنانچـه واحدهـای اجرایـی بانک در انجام تکالیف موفق باشـند‪،‬‬ ‫ایـن رشـد مسـتمر در همیـن سـطح بـاال تـداوم خواهـد یافـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک توسـعه تعاون بـه تحقق تراز مالی مناسـب بانک‬ ‫طـی دوسـال اخیر اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬عملیـات دقیق بانکـی‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمـات شایسـته و عملکـرد شایسـته همـکاران باعـث ارتقـای‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060329012001173‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای احمـد‬ ‫احمـدی فرزنـد ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 809‬صـادره از گرمسـار در یک قطعه زمین‬ ‫محصور با سـاختمان انباری به مسـاحت ‪ 538/37‬مترمربع پال ک ‪ 127‬فرعی از ‪38‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 127‬فرعـی از ‪ 38‬اصلـی واقـع در گرمسـار قریـه‬ ‫ریکان خریداری از مالک رسـمی اقای حسـینعلی بلوکباشـی (کردوانی) محرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/08 :‬‬ ‫علی ا کبـر شاه حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ‪1141561‬‬ ‫گرمسـار‬ ‫شـاخص های مالـی بانـک و دسـتاوردهای توسـعه ای شـده اسـت‬ ‫و نقش افرینـی شـرکت های تابعـه بانـک نیـز دراثـر مثبـت بـر ترازنامـه‬ ‫تلفیقی بانک بسیار موثر بوده است»‪ .‬وی در تبیین شاخص های‬ ‫مالـی بانـک گفـت‪« :‬کمبـود سـرمایه همـواره به عنـوان یکـی از‬ ‫چالش هـای بانـک طـی سـنوات اخیر مطـرح بود‪ ،‬که بـا تالش های‬ ‫صورت پذیرفتـه و ارتبـاط بـا ارکان سیاسـت گذاری اقتصـادی کشـور‬ ‫و تدابیـر نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬زمینه هـای افزایـش‬ ‫سـرمایه بانـک از سـطح ‪10‬هزارمیلیاردریـال بـه ‪40‬هزارمیلیاردریـال‬ ‫فراهم گشـته و با طی تشـریفات اداری و مسـاعدت دسـتگاه ها این‬ ‫افزایـش سـرمایه بـه زودی محقـق می شـود»‪.‬‬ ‫ا گهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک قم تصرفات مالکانه‬ ‫مفـروزی متقاضیـان پرونـده تشـکیلی طبـق قانون مذکـور را براسـاس گزارش کارشناسـان‬ ‫و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح ذیـل تاییـد نموده انـد‪ .‬رای شـماره‬ ‫‪ 139960330001015806‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430001001323‬مربـوط بـه‬ ‫طاهره موسـوی فرزند سـیدابراهیم در ششـدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪101/78‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 3317‬اصلـی واقع در قم بخـش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم‬ ‫سـند مالکیت مشـاعی صادره در دفتر ‪ 245‬صفحه ‪ 484‬به موجب سـند قطعی ‪136098‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/07/16‬دفترخانـه ‪ 7‬قـم (م الـف ‪ )10326‬مـورد تاییـد قرار گرفته و از انجائیکه‬ ‫مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر ا گهـی و انقضـاء موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر‬ ‫گـردد‪ ،‬بـا توجـه به عدم دسترسـی به مالکین مشـاعی مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 2‬مـاه از تاریـخ‬ ‫انتشـار ا گهـی نوبـت اول‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه یـک قـم تسـلیم و‬ ‫رسـید ان را اخـذ و ظـرف یـک مـاه پـس از تسـلیم اعتراض‪ ،‬بـه اداره ثبت بـه دادگاه مراجعه‬ ‫و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیم و گواهـی ان را به این اداره تحویل نمایند‪.‬‬ ‫الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند براسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/24 :‬‬ ‫داود فهیمی نیک‪ ،‬رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم‬ ‫امادگی بانک توسعه صادرات‬ ‫برای ارائه تسهیالت با نرخ ترجیحی‬ ‫بانـک توسـعه صـادرات امـاده ارائـه خدمات و تسـهیالت با‬ ‫نـرخ ترجیحـی بـه شـرکت های تولیـدی صادرات محـور و‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان اسـت‪ .‬رئیس شـعبه اردبیل این‬ ‫بانـک در نشسـت مجـازی تخصصـی مدیـران ایـن بانک با‬ ‫فعـاالن اقتصـادی و صادرکننـدگان اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن بانـک امـاده اسـت در حوزه تامین سـرمایه در گردش‬ ‫و تامین تسهیالت سرمایه ثابت به مشتریان خدمات ارائه‬ ‫دهـد و خوشـبختانه دراین زمینـه محدودیت منابع وجود‬ ‫نـدارد»‪ .‬نعمـت فتحـی تصریـح کـرد‪« :‬از ابتـدای بازگشـایی‬ ‫شـعبه اردبیـل بانـک توسـعه صـادرات تا کنـون بالغ بـر ‪۷۰۰‬‬ ‫حسـاب ریالـی و ‪ ۱۵۰‬حسـاب ارزی در ایـن شـعبه از بانـک‬ ‫توسـعه صـادرات افتتـاح شـده اسـت»‪ .‬او افـزود‪« :‬شـعبه‬ ‫اردبیـل بانـک توسـعه صـادرات در سـال ‪ ۱۳۹۹‬در بخـش‬ ‫تجهیـز منابـع ریالـی و ارزی ‪۵۲‬درصـد رشـد را تجربـه کـرده و‬ ‫موفـق بـه جذب نزدیک بـه ‪۲۴۵‬میلیاردریـال‪ ،‬منابع ریالی‬ ‫و ارزی شـده کـه ایـن منابـع بـا سـایر منابـع اعـم از منابـع‬ ‫صندوق توسعه ملی و سرمایه بانک تجمیع و به مشتریان‬ ‫ایـن بانـک تخصیـص داده شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اغاز جشنواره بیمه درمان انفرادی بیمه پارسیان‬ ‫بیمـه پارسـیان خدمتـی جدیـد بـرای بیم هگـزاران بیمه هـای عمـر و‬ ‫سـرمایه گذاری ارائـه کـرد‪ .‬به منظـور تکریـم بیم هگـزاران و ارائـه خدمـات‬ ‫درمـان تکمیلـی به ایشـان‪ ،‬جشـنواره فروش بیمه نامـه درمان خانـواده را‬ ‫بـرای دارنـدگان بیمه هـای عمـر و سـرمایه گذاری برگـزار می کنـد‪ .‬براسـاس‬ ‫این گزارش؛ در این طرح‪ ،‬از نیمه اردیبهشـت لغایت پایان شـهریور سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬تمـام دارنـدگان بیمه نامه عمر و سـرمایه گذاری اعم از بیمه گـزاران‬ ‫جدیـد و قدیمـی و افـراد تحت تکفل ایشـان (بیمه گزار‪ ،‬همسـر و فرزندان)‬ ‫که شرایط الزم را احراز کنند‪ ،‬می توانند به خرید بیمه نامه درمان خانواده‬ ‫ازطریـق جشـنواره فـروش اقـدام کرده و از پوشـش های متنـوع درمانی در‬ ‫قالـب‪ ،‬چهـار طـرح طالیـی‪ ،‬نقـره ای‪ ،‬برنزی و نخسـتین بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫حمایت از تولید با تحکیم قدرت خرید‬ ‫روی اعتبارتان حساب باز کنید‬ ‫بانک اینده با هدف رونق تولید و کسـب وکار و هم چنین‬ ‫پاسـخ گویی بـه نیازهـای اساسـی هم میهنـان گرامـی و‬ ‫امـکان خریـدی اسـان و متنـوع‪ ،‬در اقدامـی نواورانـه و‬ ‫منحصرب هفـرد‪ ،‬از محصـول جدیـد خـود به نـام «طـراوت»‬ ‫رونمایـی کـرد‪ .‬تمـام مشـتریان حقیقـی و حقوقـی بانـک‬ ‫اینـده و هم چنیـن سـایر هم وطنانـی کـه هم ا کنـون‬ ‫مشـتری بانـک نیسـتند و حتـی متقاضیـان دریافـت‬ ‫اعتبـار خـرد‪ ،‬می تواننـد بـا مراجعـه بـه شـعب بانـک‬ ‫اینـده یـا ثبت نـام در سـامانه «پیشـخوان مجـازی‪ ،‬ویـژه‬ ‫مشـتریان بانـک» (‪ )abplus.ir‬یـا مراجعـه بـه سـامانه‬ ‫«سـاتا‪ ،‬ویـژه عمـوم» (‪ ،)ir.sata.ba24‬براسـاس وثایـق‬ ‫سـپرده ای یـا امتیـاز و رتبـه اعتبـاری خـود‪ ،‬از اعتباری بین‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون ریـال تـا ‪۵۰۰‬میلیون ریـال‪ ،‬بهره منـد شـده و بـا‬ ‫مراجعـه حضـوری یـا خریـد اینترنتـی از مرا کز فـروش طرف‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006003872‬هیـات اول‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای غالمعباس سـیاح فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪3370‬‬ ‫صـادره از زاوه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 199/56‬مترمربـع (یکصـد و نـود و‬ ‫نـه و پنجـاه و شـش صدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 110‬فرعـی از اراضـی ضیاءالدیـن سـفلی پال ک‬ ‫‪ 126‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه‬ ‫خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی غالمرضا عباس پورسیاه سـنگی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی‬ ‫و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض‬ ‫داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت‬ ‫بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض‪ ،‬گواهـی تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور‬ ‫سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/24 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫قـرارداد بـا بانـک اینـده‪ ،‬نسـبت بـه خریـد کاال و خدمـات‬ ‫موردنظـر خـود‪ ،‬اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوسـیله بـه اقـای مهـدی اسـدی قلعه نی فرزنـد علی اصغر به شـماره ملی‬ ‫‪ 0702469556‬ابلاغ می گـردد کـه خانم اعظم بهزادی فرزند غالمعلی به کد‬ ‫ملی ‪ 0702538167‬به اسـتناد سـند نکاحیه شـماره ‪1377/05/05-4638‬‬ ‫تنظیمـی در دفتـر ازدواج شـماره ‪ 10‬فیض ابـاد مبـادرت بـه صـدور اجرائیـه‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 973.873.441‬ریـال علیـه شـما نمـوده اسـت و چـون برابـر اعلام‬ ‫مامـور ابلاغ داره پسـت تربت حیدریـه بـا توجـه بـه مراجعـه در ادرس اعالمـی‬ ‫شناسـایی نشـده و ابلاغ میسـر نگردیـده‪ ،‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 18‬ائین نامـه‬ ‫اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـراء بـه شـما ابلاغ می گـردد که اجرائیـه از‬ ‫تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ابالغ شـده محسـوب و ظرف مـدت ده روز از انتشـار‬ ‫ایـن ا گهـی‪ ،‬عملیـات اجرایـی ادامـه خواهد یافت و شـما موظـف به ثبت نام‬ ‫و دریافـت حسـاب کاربـری جهـت ابالغـات می باشـید‪ .‬بـه جـز ا گهـی مزایـده‬ ‫ا گهـی دیگـری منتشـر نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/03/24 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪556‬‬ ‫تربت حیدریه‬ ‫ا گهی مزایده مورد وثیقه کالسه ‪9902489‬‬ ‫به موجب پرونده اجرائی کالسـه ‪ 9902489‬متعهد‪ :‬جمشـید محنتی سراسـیابی و فرشـاد محنتی سراسـیابی‪ -‬متعهدله‪ :‬بانک انصار (سـهامی عام) ششـدانگ پال ک ثبتی ‪ 10949‬فرعی از ‪ 138‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزا شـده از ‪ 7568‬فرعی از اصلی مذکور قطعه ‪ 3‬واقع در بخش ‪ 99‬ناحیه ‪ 00‬حوزه ثبت ملک کرمانشـاه ناحیه یک اسـتان کرمانشـاه (پال ک ده هزار و نهصد و چهل و نه فرعی از ‪ 138‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شـده از هفت هزار و پانصد و شـصت و هشـت فرعی از اصلی مذکور قطعه سـه واقع در بخش نود و نه) مورد وثیقه سـند رهنی شـماره ‪ 48921‬مورخ ‪ 1396/05/18‬تنظیمی دفترخانه‬ ‫ً‬ ‫‪ 58‬شـهر کرمانشـاه به انضمام کلیه مسـتحدثات و منضمات و متعلقات شـرعیه و عرفیه به مسـاحت ‪ 99/97‬مترمربع به حدود‪ :‬شـماال در سـه قسـمت اول به طول ‪ 3/20‬متر و دوم به طول ‪1/49‬‬ ‫ً‬ ‫و سـوم بـه طـول ‪ 5/20‬متـر بـه فضـای متـر مجـاور‪ ،‬شـرقا در نـه قسـمت اول بـه طـول ‪ 4/61‬متـر‪ ،‬دوم بـه طـول ‪ 2/33‬متـر‪ ،‬سـوم بـه طـول ‪ 1/67‬متـر‪ ،‬چهـارم بـه طـول ‪ 1/55‬متـر‪ ،‬پنجـم بـه طـول ‪2/73‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متـر‪ ،‬ششـم بـه طـول ‪ 0/89‬متـر‪ ،‬هفتـم بـه طـول ‪ 0/12‬متـر‪ ،‬هشـتم بـه طـول ‪ 2/99‬متـر و نهـم بطـول ‪ 4/78‬متـر‪ ،‬جنوبـا در دو قسـمت اول بـه طـول ‪ 2/76‬متـر و دوم بـه طـول ‪ 5/64‬متـر‪ ،‬غربـا به طول‬ ‫ً‬ ‫‪ 12/51‬متر‪ .‬مشـخصات منضمات ملک‪ :‬انباری قطعه ‪ 3‬به مسـاحت ‪ 4/78‬به حدود اربعه‪ :‬شـماال دیوار به دیوار اسـت به طول (‪ )3/25‬سـه متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر به ملک مجاور شـماره‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 7558‬فرعـی‪ ،‬شـرقا دیواریسـت بـه طـول (‪ )1/47‬یـک متـر و چهـل و هفـت سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیـک کـه مـاوراء ان ملـک مجاور شـده بـه شـماره ‪ 7569‬فرعی قـرار دارد‪ ،‬جنوبا دیواریسـت‬ ‫ً‬ ‫مشـترک به طول (‪ )3/25‬سـه متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر به انباری قطعه ‪ ،2‬غربا درب و دیوار اسـت به طول (‪ )1/47‬یک متر و چهل و هفت سـانتیمتر به محوطه مشـاعی‪ .‬پا کنیگ قطعه ‪ 3‬به‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مساحت ‪ 8/4‬به حدود اربعه‪ :‬شماال خط فرضی به محوطه مشاعی به طول (‪ )4/20‬چهار متر و بیست سانتیمتر‪ ،‬جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی به طول (‪ )2/00‬دو متر‪ ،‬غربا خط فرضی به‬ ‫محوطه مشاعی است به طول (‪ )4/20‬چهار متر و بیست سانتیمتر‪ .‬مشخصات مالکیت‪ :‬به مالکیت جمشید محنتی سراسیابی فرزند نورمراد شماره شناسنامه ‪ 1‬متولد ‪ 1362‬دارای شماره ملی‬ ‫‪ 4949890875‬با جز سهم ‪ 6‬از کل سهم ‪ 6‬به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ‪ 343535‬سری ب سال ‪ 1390‬که در صفحه ‪ 64‬دفتر امال ک جلد‬ ‫‪ 728‬ذیـل شـماره ‪ 135428‬ثبـت گردیـده اسـت‪ .‬برابـر نظریـه مـورخ ‪ 1399/10/24‬کارشـناس رسـمی دادگسـتری ملـک بـه ادرس شـهرک والیـت ‪ ،2‬بلـوک ‪ ،30‬قطعه ‪ ،18‬کوی ده متری‪ ،‬قطعه شـمالی‬ ‫دارای کدپسـتی ‪ .6719989144‬مشـخصات ثبتی‪ :‬عرصه و اعیان یک دسـتگاه اپارتمان مسـکونی (نوع ملک طلق) ‪ 10949‬فرعی از ‪ 138‬اصلی قطعه ‪ 3‬تفکیکی مفروز و مجزا شـده از شـماره ‪7568‬‬ ‫فرعـی بخـش یـک عمومـی حـوزه ثبتـی کرمانشـاه بـه مسـاحت ‪ 97/99‬مترمربـع واقـع در طبقه سـوم که ‪ 2/98‬مترمربع ان تراس مسـقف اسـت به انظمـام انباری قطعه ‪ 3‬به مسـاحت ‪ 4/78‬مترمربع‬ ‫واقـع در همکـف بـه انظمـام پارکینـگ قطعـه ‪ 3‬بـه مسـاحت ‪ 8/4‬مترمربـع واقـع در همکـف بـا قدرالسـهم از عرصـه و سـایر مشـاعات و مشـترکات طبق قانون تملـک اپارتمان هـا و ائین نامه اجرایـی ان‪.‬‬ ‫عرصه ملک زمین طلق به مسـاحت ‪ 161/5‬مترمربع اسـت‪ .‬این سـند از نوع اصل به شـماره ‪ 343535‬سـری ب سـال ‪ 1390‬صادر شـده اسـت‪ .‬سـند مذکور به نام اقای جمشـید محنتی سراسـیابی‬ ‫می باشد‪ .‬توصیف اجمالی‪ :‬ملک مذکور یک واحد اپارتمان در طبقه سوم از یک مجتمع سه واحدی که در سه طبقه به پیلوت اجرا شده است می باشد‪ .‬مساحت ان طبق سند ‪ 97/99‬مترمربع‬ ‫بـا تـراس بـه مسـاحت ‪ 2/98‬مترمربـع و انبـاری در طبقـه همکـف ‪ 4/78‬مترمربـع و پارکینـگ اختصاصـی به مسـاحت ‪ 8/4‬مترمربع واقع در همکف می باشـد عرصه کل ملک به متـراژ ‪ 161/5‬مترمربع‬ ‫می باشـد‪ .‬اسـکلت اپارتمان فلزی‪ ،‬قدمت حدود ‪ 10‬سـال‪ ،‬کاربری مسـکونی‪ ،‬کف اشـپزخانه و هال و پذیرایی سـرامیک و کف اتاق خواب ها سـیمانی می باشـد‪ .‬دیوار اشـپزخانه تا سـقف‪ ،‬و دیوار هال‬ ‫و پذیرایی و خیابان‪ ،‬اندود گچ می باشد‪ .‬پنجره ها از نوع دوجداره و کابینت اشپزخانه ‪ MDF‬است‪ .‬اپارتمان فاقد اسانسور بوده و دارای امتیاز گاز‪ ،‬اب‪ ،‬برق و تلفن مجزا می باشد‪ .‬نظر کارشناسی‪:‬‬ ‫با توجه به مطالب فوق براسـاس موقعیت‪ ،‬کاربری‪ ،‬قدمت‪ ،‬کیفیت سـاخت و سـایر پارامترهای دخیل‪ ،‬بدون درنظرگرفتن هرگونه تعهدات و بدهی قانونی و معارض حقوقی و حقیقی برای نقل و‬ ‫انتقال ارزش ششـدانگ عرصه و اعیان اپارتمان مذکور برای هر مترمربع مبلغ ‪ 75/000/000‬ریال (هفتاد و پنج میلیون ریال) و در مجموع مبلغ ‪ 7/349/250/000‬ریال معادل هفتصد و سـی و چهار‬ ‫یگـردد‪ .‬برابـر گـزارش مامـور اجـرا بـه وارده ‪ 45007620‬مـورخ ‪ 1400/03/20‬ملـک به صورت یـک واحد اپارتمان در طبقه سـوم یک اپارتمان‬ ‫میلیـون و نهصـد و بیسـت و پنـج هـزار تومـان بـراورد و اعلام م ‬ ‫سـه طبقه می باشـد و با تحقیقات بعمل امده از اهالی محل و بازدید ملک محرز گردید که ملک مذکور محل سـکونت خواهر مدیون می باشـد‪ .‬مزایده پال ک فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز دوشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1400/04/07‬در اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمانشـاه واقـع در کرمانشـاه‪ ،‬فرهنگیـان‪ ،‬فـاز یـک‪ ،‬بلـوار شـهیدمطاعی از طریـق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 7/349/250/000‬ریال‬ ‫ً‬ ‫معادل هفتصد و سی و چهار میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر‬ ‫ً‬ ‫و حـق مزایـده نقـدا وصـول خواهـد شـد‪ .‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضـور خریدار یـا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪.‬‬ ‫برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مهلـت پنـج روز از تاریـخ مزایده به حسـاب صندق ثبـت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده‬ ‫ً‬ ‫ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل‬ ‫ً‬ ‫رسـمی اعالم گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪ .‬ضمنا با توجه به اعالم پسـتانکار ملک بیمه نمی باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/03/24 :‬‬ ‫ا گهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان‬ ‫و به اسـتناد مدارک موجود در پرونده به شـرح ذیل تایید نموده اند‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 140060330002000031‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430002001277‬مربوط به ام لیال جواهری افضل فرزند اسـداله در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 125‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1956/671‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از علـی خـاوری طـی سـند قطعـی شـماره ‪ 23695‬مـورخ ‪ 1352/09/22‬دفترخانـه ‪ 6‬قـم (م الـف ‪)10078‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ 140060330002000032‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430002001722‬مربوط به محمدرضا سـنگلجی فرزند محمد در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 125‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1956/671‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از علـی خـاوری طـی سـند قطعـی شـماره ‪ 23695‬مـورخ ‪ 1352/09/22‬دفترخانـه ‪ 6‬قـم (م الـف ‪)10079‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 140060330002000060‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430002002275‬مربوط به همت اله مرادی فرزند قربانعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در ان‬ ‫احداث بنا شده به مساحت ‪ 120‬مترمربع پال ک شماره فرعی از ‪ 2111‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره ‪ 39839‬مورخ‬ ‫‪ 1389/01/23‬دفترخانه ‪ 23‬قم (م الف ‪)10082‬‬ ‫‪ -4‬رای شـماره ‪ 140060330002000028‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002000082‬مربـوط بـه محـرم کریمی ابیـض فرزنـد شـریف در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در‬ ‫ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 64/90‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2327‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قم مبایعه نامه عـادی و خریداری مع الواسـطه از‬ ‫خدیجـه برقعی (م الـف ‪)10127‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 140060330002001052‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1398114430002002534‬مربوط به حسـین رسـتم پوراالنق فرزند رضا در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در‬ ‫ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪ 120‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 1854‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از حسـن‬ ‫فتاحـی االنـق صفحه ‪ 487‬دفتـر ‪( 317‬م الف ‪)10128‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 140060330002001469‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430002000125‬مربـوط بـه گلدسـته جاللونـد فرزنـد چـراغ در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان‬ ‫احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 73/55‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2275/185‬اصلـی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملـک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسـطه‬ ‫از غالمرضـا کشـاورزی صفحـه ‪ 101‬دفتر ‪( 110‬م الـف ‪)10131‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ 139960330002021042‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430002001331‬مربوط به ابوالفضل منصوری فرزند عابدین در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در‬ ‫ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 142/40‬مترمربع پال ک شماره فرعی از ‪ 2185‬و ‪ 2186‬اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پال ک ‪ 2186‬اصلی تبدیل شده است واقع در قم بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از منیر بیگدلی صفحه ‪ 575‬دفتر ‪( 25‬م الف ‪)10133‬‬ ‫مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از انجائـی کـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر ا گهـی و انقضـاء موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صادر گـردد‪ ،‬بـا توجه به عدم دسترسـی به مالکین مشـاعی‪،‬‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند‪ ،‬ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار ا گهی نوبت اول‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد‬ ‫منطقـه دو قـم تسـلیم و رسـید ان را اخـذ و ظـرف یـک مـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خود را به مرجع قضائـی تقدیم و گواهـی ان را به این‬ ‫اداره تحویـل نماینـد‪ .‬الزم بـه توضیـح اسـت که صدور سـند براسـاس قانون مذکـور مانع از مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/08 :‬‬ ‫عباس پورحسنی حجت ابادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم‬ ‫ا گهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیات حل اختالف مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امال ک منطقه جعفریه تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشـکیلی طبق قانون مذکور را براسـاس‬ ‫گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونده به شـرح اراء ذیـل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 140060330005000033‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430005000004‬مربوط به زهرا اسـکندری فرزند قاسـم در قسـمتی از‪ /‬ششـدانگ خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 239/90‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 55‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک جعفریه مبایعه نامه عادی مع الواسـطه از سـیدمحمود موسـوی (م‬ ‫الف ‪)10317‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060330005000051‬مربوط به پرونده کالسه ‪ 1399114430005000018‬مربوط به علی اصغر باستان فرزند محمدحسین در قسمتی از‪ /‬ششدانگ‬ ‫دامـداری بـه مسـاحت ‪ 3995‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 392‬فرعـی از ‪ 58‬اصلـی واقـع در قـم بخش حوزه ثبت ملک جعفریه مبایعه نامه عادی‪ /‬سـند رسـمی شـماره‬ ‫‪ 1394/07/30-11309‬دفتـر ‪ 96‬قـم (م الف ‪)10318‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 140060330005000026‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1399114430005000033‬مربـوط بـه علی ا کبـر رضازاده سـقائی فرزنـد مهـدی در قسـمتی از‪/‬‬ ‫ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت ‪ 296/40‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 95‬فرعـی از ‪ 55‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملک جعفریـه مبایعه نامه عادی مع الواسـطه از‬ ‫احمـد مرادبگلـو (م الـف ‪)10319‬‬ ‫‪ -4‬رای شـماره ‪ 140060330005000012‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪ 1398114430005000072‬مربـوط بـه شـهرزاد رضائـی فرزنـد حسـن در قسـمتی از‪ /‬ششـدانگ یـک‬ ‫قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪ 121/41‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 34‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک جعفریه مبایعه نامه عادی‬ ‫از مهـدی رضایی (م الـف ‪)10320‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 140060330005000031‬مربوط به پرونده کالسـه ‪ 1399114430005000034‬مربوط به مرتضی رسـتمی فرزند محمدحسـین در قسـمتی از‪ /‬ششدانگ‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 95/30‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 31‬فرعـی از ‪ 55‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک جعفریـه مبایعه نامـه عـادی مع الواسـطه از احمـد‬ ‫محمـدی (م الـف ‪)10322‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 139960330005000279‬مربوط به پرونده کالسه ‪ 1398114430005000073‬مربوط به فرهاد شهریاری فرزند داود در قسمتی از‪ /‬ششدانگ خانه به‬ ‫مساحت ‪ 152‬مترمربع پال ک شماره فرعی از ‪ 55‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک جعفریه مبایعه نامه عادی مع الواسطه از قنبر محمدی (م الف ‪)10322‬‬ ‫مورد تایید قرار گرفته و از انجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر ا گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد‪ ،‬با توجه به عدم دسترسی به مالکین‬ ‫مشـاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی تا چنانچه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشـار ا گهی نوبت اول‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه یـک قـم تسـلیم و رسـید ان را اخـذ و ظـرف یـک مـاه پـس از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی ان را بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد‪ .‬الزم بـه توضیح اسـت که صدور سـند براسـاس قانون مذکـور مانع از مراجعه متضرر بـه دادگاه‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/03/24 :‬‬ ‫محمدرضا خدایاری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جعفریه‬ ‫ا گهی مزایده فروش اموال غیرمنقول مرحله دوم‬ ‫نظـر بـه اینکـه بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطه به شـماره دادنامـه ‪ 9809978330500187‬محکوم علیه امراله جلیلیان محکوم اسـت بـه پرداخت مبلـغ ‪ 15/000/000‬تومان بابت‬ ‫اصـل خواسـته‪ ،‬مبلـغ ‪ 375000‬تومـان بابـت هزینـه دادرسـی و خسـارت تاخیـر تادیه از تاریخ ‪ 1397/09/17‬لغایت اجرای حکم براسـاس شـاخص تورم اعالمی بانـک مرکزی در حق محکوم له‬ ‫حمـزه مـرادی و نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت کـه محکوم لـه در راسـتای اخـذ طلـب خویـش‪ ،‬اقدام به توقیف ملک مسـکونی محکوم علیه نموده که با ارجاع به کارشـناس رسـمی‬ ‫ً‬ ‫دادگستری که کارشناس نظریه خویش را به شرح ذیل اعالم نموده است‪ :‬احتراما پیرو قرار کارشناسی به شماره ابالغ ‪ 9910108330803653‬درخصوص پرونده به شماره بایگانی ‪9900001‬‬ ‫و شـماره پرونـده ‪ 9709988330500495‬کـه خواهـان ان اقـای امرالـه جلیلیـان بـا وکالـت اقـای مهدی عباسـی با موضوع ارزیابی ریالی یک واحد مسـکونی واقع در طبقـه دوم یک اپارتمان با‬ ‫‪ 5‬طبقـه و پیلـوت (دو طبقـه اخـر بصـورت دوبلکـس) بـه ادرس اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬شـهرک جهاد (فاز ‪ 2‬نیروی انتظامی)‪ ،‬بلـوار روبروی پمپ بنزین دارابی‪ ،‬فرعـی دوم (خیابان ‪ 14‬متری)‪ ،‬ضلع‬ ‫شـرقی تامیـن اجتماعـی‪ ،‬اینجانـب کارشـناس منتخـب‪ ،‬ضمـن مراجعـه بـه دفتـر شـعبه و مطالعـه پرونـده و هماهنگـی بـا خواهـان به ملـک موردنظـر مراجعـه و بررسـی و ارزیابـی الزم به عمل‬ ‫امـد‪ .‬مشـخصات فنـی و حقوقـی‪ :‬ملـک موردنظـر عبـارت اسـت یـک واحـد مسـکونی واقـع در طبقه دوم از یک دسـتگاه اپارتمـان ‪ 5‬طبقه و پیلوت‪ ،‬دارای سـند عرصه طلق به شـماره ملک‬ ‫‪ 5641‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی بخـش شـش بـا مسـاحت عرصـه ‪ 200‬مترمربـع‪ ،‬واحـد موردنظـر فاقـد سـند تفکیکـی‪ ،‬هنـوز مالـک اقـدام بـه تفکیک در شـهرداری جهت اخذ سـند ننموده‪ ،‬مسـاحت‬ ‫واحد مسـکونی مدنظر حدود ‪ 165‬مترمربع دارای سـه اتاق خواب‪ ،‬هال و پذیرایی‪ ،‬دوباب حمام و یک چشـمه توالت‪ ،‬دارای کمد دیواری‪ ،‬سـقف ها کناف‪ ،‬اشـپزخانه اپن تا سقف کاشـی‬ ‫و کابینت ام دی اف‪ ،‬کف ها سـرامیک‪ ،‬پوشـش داخلی اندود گچ و سـفیدکاری‪ ،‬نمای خارجی سـنگ تراورتن و سیسـتم گرمایش پکیج و رادیاتور و سیسـتم خنک کننده کولر‪ ،‬سـازه اسـکلت‬ ‫فلزی‪ ،‬دارای پارکینگ‪ ،‬اسانسـور و انباری می باشـد‪ .‬جمع بندی و ارائه نظریه کارشناسـی با عنایت به قانون تملک اپارتمان ها و ائین نامه اجرایی ان و قدر سـهم از عرصه و سـایر مشـاعات‬ ‫و مشـترکات و نیـز بـا توجـه بـه کلیـه مـوارد پیش گفتـه‪ ،‬قدمـت سـاخت‪ ،‬موقعیت مکانی‪ ،‬کیفیت سـاخت و درصورت نداشـتن هرگونه دین و بدهی احتمالی به اشـخاص حقیقـی و حقوقی و‬ ‫شهرداری و ‪ ...‬ارزش هر مترمربع ‪ 82000000‬ریال و ارزش ششدانگ واحد اپارتمانی مدنظر مبلغ ‪ 13530000000‬ریال (سیزده میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال) براورد و تقدیم می گردد‪ .‬با‬ ‫احترام درخصوص پرونده به شماره بایگانی ‪ 9900001‬و شماره پرونده ‪ 9709988330500495‬که خواهان ان اقای امراله جلیلیان با وکالت اقای مهدی عباسی با موضوع ارزیابی ریالی یک‬ ‫واحد مسکونی واقع در طبقه سوم یک اپارتمان با ‪ 5‬طبقه و پیلوت (دو طبقه اخر به صورت دوبلکس) به ادرس اسالم اباد غرب‪ ،‬شهرک جهاد (فاز ‪ 2‬نیروی انتظامی)‪ ،‬بلوار روبروی پمپ‬ ‫بنزیـن دارابـی‪ ،‬فرعـی دوم (خیابـان ‪ 14‬متـری)‪ ،‬ضلـع شـرقی تامیـن اجتماعـی‪ ،‬اینجانـب کارشـناس منتخـب ضمن مراجعه به دفتر شـعبه و مطالعـه پرونده و هماهنگی بـا خواهان به محل‬ ‫ملک موردنظر مراجعه و بررسی و ارزیابی الزم به عمل امد‪ .‬مشخصات فنی وحقوقی‪ :‬ملک موردنظر عبارت است یک واحد مسکونی واقع در طبقه دوم از یک دستگاه اپارتمان ‪ 5‬طبقه‬ ‫و پیلوت‪ ،‬دارای سـند عرصه طلق به شـماره ملک ‪ 5641‬فرعی از ‪ 18‬اصلی بخش شـش با مسـاحت عرصه ‪ 200‬مترمربع‪ ،‬واحد موردنظر فاقد سـند تفکیکی‪ ،‬هنوز مالک اقدام به تفکیک در‬ ‫شـهرداری جهـت اخـذ سـند ننمـوده مسـاحت واحـد مسـکونی مدنظـر حـدود ‪ 165‬متـر مربع (به صورت خشـک) دارای سـه اتاق خـواب‪ ،‬هال و پذیرایـی‪ ،‬دوباب حمام و یک چشـمه توالت‪،‬‬ ‫دارای کمد دیواری‪ ،‬سـقف ها کناف‪ ،‬اشـپزخانه اپن تا سـقف کاشـی و کابینت ام دی اف‪ ،‬کف ها سـرامیک‪ ،‬پوشـش داخلی اندود گچ و سـفیدکاری‪ ،‬نمای خارجی سـنگ تراورتن و سیسـتم‬ ‫گرمایـش پکیـج و رادیاتـور و سیسـتم خنک کننـده کولـر‪ ،‬سـازه اسـکلت فلـزی‪ ،‬دارای پارکینـگ‪ ،‬اسانسـور و انبـاری می باشـد‪ .‬جمع بنـدی و ارائـه نظریـه کارشناسـی بـا عنایـت بـه قانـون تملـک‬ ‫اپارتمان هـا و ائین نامـه اجرایـی ان و قـدر سـهم از عرصـه و سـایر مشـاعات و مشـترکات و نیـز بـا توجـه بـه کلیـه موارد پیش گفته‪ ،‬قدمت سـاخت‪ ،‬موقعیـت مکانی‪ ،‬کیفیت سـاخت و درصورت‬ ‫نداشتن هرگونه دین و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شهرداری و ‪ ...‬ارزش هر مترمربع ‪ 82000000‬ریال و ارزش ششدانگ واحد اپارتمانی مدنظر مبلغ ‪ 13530000000‬ریال‬ ‫(سیزده میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال) براورد و تقدیم می گردد‪ .‬لذا جلسه مزایده مرحله دوم در مورخ ‪ 1400/04/13‬ساعت ‪ 9‬الی ‪ 10‬صبح مستقر در دفتر اجرای احکام مدنی شعبه‬ ‫سـوم دادگسـتری اسلام ابـاد غـرب برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هـر کـس کـه باالتریـن قیمت را اعالم نماید به ایشـان فروخته خواهد شـد و مبلـغ ده درصد از بهـای مزایده فی المجلس از برنـده مزایده‬ ‫بـه صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ مزایـده به اجـرای احکام تودیع نماید‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقـرر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد مابقی ثمن معامله‬ ‫را تودیـع نمایـد‪ ،‬پـس از کسـر هزینه هـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی مابقـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط خواهد شـد‪ .‬کس یا کسـانی کـه بخواهند از املا ک موصـوف بازدید نمایند‬ ‫می توانـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایـده بـه اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکر اسـت ثبت ثنا برای تمامی اصحاب دعوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫کرم رجبی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم اباد غرب‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2255‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی بیان کرد؛‬ ‫میراث ارزشمند گذشتگان و امانت ایندگان‬ ‫رمزگشایی ‪ 3400‬کارت هوشمند سوخت‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬مدیر شـرکت ملی پخـش فراورده های نفتی منطقه خراسـان‬ ‫شـمالی اعالم کرد‪« :‬سـال ‪ 1399‬در نواحی تحت پوشـش این منطقه سـه هزار و‬ ‫‪ 400‬کارت هوشـمند سـوخت رمزگشـایی شده است»‪ .‬مجتبی شـکوری افزود‪:‬‬ ‫«عملیـات رمزگشـایی بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی انجـام شـده و‬ ‫بـرای رفـع مشـکالت دارنـدگان کارت هـای سـوخت همـه کارکنـان ایـن منطقه‬ ‫امـاده خدمات رسـانی هسـتند و دسـتگاه های حـذف رمـز در سـطح نواحـی‬ ‫تابعـه همـه روزه فعـال اسـت»‪ .‬شـکوری اظهـار کـرد‪« :‬شـهروندانی که رمـز کارت‬ ‫هوشـمند سـوخت خـود را فرامـوش کرده انـد می تواننـد بـه نواحـی کـه در ذیـل‬ ‫اعالم شده‪ ،‬مراجعه و با در دست داشتن مدارک شناسایی مالک (معرفی نامه‬ ‫سازمانی برای اشخاص حقوقی)‪ ،‬مدارک شناسایی وسیله نقلیه و ارائه اصل‬ ‫کارت هوشـمند سـوخت در مدت زمان کوتاهی نسـبت به بازگشـایی رمز خود‬ ‫اقـدام کننـد»‪ .‬شـکوری از شـهروندان گرامـی خواسـت تـا جهـت حـذف رمـز بـه‬ ‫نواحـی بجنـورد‪ ،‬اسـفراین و ناحیه شـیروان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۸۶‬پروژه تولیدی و عمرانی‬ ‫ن و بلوچستان‬ ‫در سیستا ‬ ‫سیامک نرماشیری‪ /‬رئیس سازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬هم زمـان با هفته جهاد کشـاورزی‬ ‫غبـر ‪۳۲۳‬میلیـارد و‬ ‫بـا صـرف اعتبـاری بال ‬ ‫‪۵۰۲‬میلیون ریـال‪ ۸۶ ،‬پـروژه اب وخـاک‪،‬‬ ‫تولیـدات دامـی‪ ،‬تولیـدات گیاهـی و‬ ‫امـور عشـایری بـه بهر هبـرداری سـه هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۸‬خانـوار روسـتایی و عشـایری در‬ ‫سـطح اسـتان قـرار می گیـرد»‪ .‬محمدعلـی‬ ‫نیکبخـت افـزود‪« :‬بـا بهر هبـرداری از ایـن طر ح هـا بـرای ‪۳۱۰‬نفـر فرصـت شـغلی‬ ‫دائم و برای هشـت هزار و ‪۶۸۰‬نفرروز شـغل موقت ایجاد می شـود»‪ .‬وی عمده‬ ‫برنامه هـای هفتـه جهـاد کشـاورزی در اسـتان را‪ ،‬برپایـی نشسـت مسـئولین‬ ‫مرا کـز خدمـات در مرکـز اسـتان‪ ،‬برپایـی نشسـت بصیرت افزایـی‪ ،‬فرهنـگ و‬ ‫مدیریـت جهـادی‪ ،‬برگـزاری جشـنواره زردالـوی تفتـان‪ ،‬برپایـی میـز خدمـت در‬ ‫محـل مصلای نمـاز جمعـه و مرا کـز خدمـات در مرکـز اسـتان و شهرسـتان ها‪،‬‬ ‫ارائـه دسـتاوردهای بخـش کشـاورزی در خطبه هـای نمـاز جمعـه مرکـز اسـتان‬ ‫و شهرسـتان ها توسـط مسئولین جهاد کشـاورزی‪ ،‬دیدار و سرکشـی از خانواده‬ ‫معظمشهداوایثارگران‪،‬غبارروبیوعطرافشانی گلزار شهدایجهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫دیـدار بـا ائمـه جمعـه و فرمانـداران‪ ،‬برنامـه ورزشـی کوه پیمایـی برشـمرد‪.‬‬ ‫کولر اضافی خاموش‬ ‫سـید علـی موسوی نسـب‪ /‬سـخنگوی صنعـت بـرق جنـوب غـرب کشـور‬ ‫بااشاره به میانگین افزایش دما در کشور و افزایش مصرف برق در هفته جاری‪،‬‬ ‫از شهروندان خواست با «خاموش کردن کولرهای اضافی» تالشگران صنعت‬ ‫بـرق را در تامیـن بـرق یـاری کننـد‪ .‬کیومـرث زمانـی بیـان کـرد‪« :‬باتوج هبـه بـروز‬ ‫خشک سالی شدید در سال ابی جاری و کاهش‪60‬درصدی تولید نیروگاه های‬ ‫برق ابـی در اسـتان‪ ،‬در ‪ 18‬سـاعت از شـبانه روز بیـن ‪ 1000‬تـا ‪ 3500‬مـگاوات از تـوان‬ ‫بـرق موردنیـاز خوزسـتان از شـبکه سراسـری تامیـن می شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬لذا‬ ‫برای جبران کمبود تولید برق‪ ،‬از شهروندان استان های خوزستان و کهگیلویه‬ ‫و بویراحمـد تقاضـا می شـود تـا حدا کثـر مدیریـت در مصـرف بـرق را به خصوص‬ ‫در سیسـتم های سرمایشـی اعمـال کننـد»‪ .‬زمانـی تا کیـد کـرد‪« :‬شـعار المـپ‬ ‫اضافه خاموش درطول سال های گذشته تاثیر شگرفی در کاهش مصرف برق‬ ‫داشته و باعث شد که پیک سراسری برق کشور که در شب رخ می داد به ظهر‬ ‫منتقل شود‪ .‬هم ا کنون نیز از هم وطنان به خصوص شهروندان تحت پوشش‬ ‫شبکه برق منطقه ای خوزستان درخواست داریم تا با سرلوحه قرار دادن شعار‬ ‫«کولـر اضافـی خامـوش» هـم هزینه هـای اقتصادی خـود را کاهش دهنـد و هم‬ ‫تالشـگران صنعـت بـرق را در خدمات رسـانی بهتر به هم وطنـان یاری کنند»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی گیالن با جایگاه داران استان‬ ‫منا محمدی‪ /‬جلسـه هم اندیشـی مسـئولین شـرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه گیالن با جایگاه داران اسـتان برگزار شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه گیلان؛ این جلسـه درراسـتای‬ ‫هماهنگـی و ارتقـای کیفیـت خدمت رسـانی بـه مـردم و رفـع مشـکالت‬ ‫حمل ونقل فراورده های نفتی با حضور مسئوالن این شرکت و انجمن صنفی‬ ‫جایـگاه داران و شـرکت های توزیـع اسـتان انجـام شـد‪ .‬در این نشسـت مدیـر‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن؛ کورش باالدست‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردانی از تالش جایگاه داران مجاری عرضه سوخت در سال گذشته‪ ،‬نظارت‬ ‫بر رعایت پروتکل های بهداشتی در جایگاه ها و رضایتمندی مصرف کنندگان‬ ‫و مراجعـان را مـورد تا کیـد قـرار داد‪ .‬مدیـر منطقـه پـس از بررسـی مشـکالت‬ ‫تکـش و تامیـن بخشـی از‬ ‫حمل ونقـل فراورده هـای نفتـی‪ ،‬راهـکار جـذب نف ‬ ‫نیـاز حمـل سـوخت در جایگاه هـا توسـط جایـگاه داران‪ ،‬انجمن هـای صنفـی‪،‬‬ ‫صاحبان سـرمایه و همچنین شـرکت های برند را پیشـنهاد داد‪ .‬دراین جلسـه‬ ‫مقـرر شـد صاحبـان سـرمایه انجمن صنفـی و مالـکان جایگاه ها و شـرکت های‬ ‫تکـش بـا مالکیـت حقیقـی اقـدام و نتیجـه را بـه‬ ‫برنـد نسـبت بـه جـذب نف ‬ ‫منطقـه اعلام کننـد‪ .‬مدیـر منطقـه ضمن اعلام اینکـه درراسـتای جلوگیـری از‬ ‫هرگونه تخلف در جایگاه های عرضه سـوخت تیم های نظارتی منطقه به طور‬ ‫مستمر درحال کنترل مجاری عرضه هستند‪ ،‬افزود‪« :‬به منظور رعایت حقوق‬ ‫شهروندی‪،‬تا کیدبررعایت کلیهاستانداردهای کمیو کیفی‪،‬دستورالعمل ها‪،‬‬ ‫نـکات ایمنـی‪ ،‬نظـم و اراسـتگی و تکریـم مراجعیـن در جایگاه هـا در کنـار رعایت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی همـواره در دسـتورکار ایـن شـرکت قـرار دارد»‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫محیط زیست؛‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز خراسـان رضـوی روز جهانـی‬ ‫محیـط زیسـت را فرصتـی بـرای نـگاه‬ ‫عمیـق و برنامه ریـزی مسـئوالنه بـرای‬ ‫حفاظـت از محیـط زیسـت عنـوان کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬محیـط زیسـت میـراث ارزشـمند‬ ‫گذشـتگان بـرای مـا و امانـت اینـدگان در‬ ‫دسـتان امـروز ماسـت»‪ .‬حسـن افتخـاری‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬شـرکت گاز خراسـان رضـوی‬ ‫در حـوزه محیـط زیسـت بـا رویکـرد گروهـی و کار جمعـی بـرای تبدیل شـدن بـه‬ ‫شـرکت گاز اسـتانی پیشـگام و بهـره ور در افـق ‪ 1404‬تلاش کـرده و در ایـن مسـیر‬ ‫مفاهیمـی هماننـد تامیـن سـوخت پـاک‪ ،‬ارتقـای فرهنـگ زیسـت محیطی‬ ‫ذینفعـان‪ ،‬پایبنـدی بـه اجـرای الزامات قانونی محیط زیسـتی و ارتقای سـطح‬ ‫اسـتانداردهای مرتبـط از اولویت هـای ایـن شـرکت اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پایـش‬ ‫و سـنجش االینده هـای هـوا و صـوت محیـط زیسـتی‪ ،‬مدیریـت پسـماندهای‬ ‫عـادی و صنعتـی‪ ،‬مطالعـه‪ ،‬شناسـایی و ارزیابـی چرخـه عمـر محیـط زیسـتی‬ ‫‪ ،LCA‬ایجـاد و توسـعه فضـای سـبز‪ ،‬انجـام مطالعـات ارزیابـی اثـرات محیـط‬ ‫زیسـتی ‪ EIA‬در پروژه هـای مشـمول‪ ،‬مدیریـت سـبز‪ ،‬اجـرای پروژه هـای بهبـود‬ ‫مرتبط با محیط زیست در سطح شرکت و ‪ ...‬ازجمله اقداماتی ست که شرکت‬ ‫گاز خراسـان رضـوی در حـوزه محیـط زیسـت انجـام داده اسـت»‪ .‬افتخـاری در‬ ‫بخـش دیگـری از سـخنان خـود از تلاش و کوشـش مدیـران و کارشناسـان امور‬ ‫‪ HSE‬و سـایر واحدهـای مرتبـط شـرکت گاز خراسـان رضـوی و همـه حامیـان‬ ‫محیـط زیسـت ایـن شـرکت تجلیـل و اظهـار امیـدواری کـرد کـه روز جهانـی‬ ‫محیط زیست فرصتی برای نگاه عمیق و برنامه ریزی مدون و مسئوالنه برای‬ ‫حفاظـت از محیـط زیسـت باشـد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫در حادثه ریزش اوار روی یک کارگر صورت گرفت؛‬ ‫دعوت به مشارکت حدا کثری در انتخابات؛‬ ‫محور جشن های دهه کرامت‬ ‫حسام باقرزاده‬ ‫تولیت استان قدس رضوی گفت‪« :‬دعوت به‬ ‫مشـارکت حدا کثـری در انتخابـات بایـد محور‬ ‫جشـن های دهـه کرامـت امسـال باشـد»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی در‬ ‫مجمـع مشـورتی دهـه کرامـت کـه بـا حضـور‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫استاندار و جمعی از مسئوالن و مدیران ارشد‬ ‫اسـتانی در تـاالر والیـت حـرم مطهـر رضـوی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬بابیان اینکـه تعامـل‪ ،‬همـکاری‬ ‫خـوب و سـازنده‪ ،‬وحـدت رویـه و همدلـی‬ ‫مسئوالن نهادهای مختلف استان خراسان‬ ‫رضـوی بـا محوریـت نماینـده ولی فقیـه بـرای‬ ‫خدمـت بـه زائـران و مجـاوران بسـیار خـوب و‬ ‫قابل تقدیر است‪ ،‬به جشن های دهه کرامت‬ ‫رضـوی اشـاره و اظهـار کـرد‪« :‬مراسـم دهـه‬ ‫کرامـت بایـد به صـورت ملـی برگـزار شـود‪ ،‬امـام‬ ‫رضا(ع) امام بشریت هستند؛ لذا جشن های‬ ‫دهـه کرامـت نبایـد تنها معطوف به مشـهد و‬ ‫خراسـان شـود و حداقـل سـطح برگـزاری ان‬ ‫بایـد ملی باشـد»‪ .‬وی باتا کیدبر ضـرورت ارائه‬ ‫الگویی از شـادی و نشـاط مشـروع به جامعه‬ ‫در اعیـاد و مناسـبت های دینـی‪ ،‬ابـراز کـرد‪:‬‬ ‫«شـادی ایـام پربرکـت کرامـت بایـد بـه جامعه‬ ‫منتقل شود‪ ،‬می توان با ابتکار عمل شرایطی‬ ‫را فراهـم کـرد کـه در عیـن ایجـاد شـادی و‬ ‫نشـاط در جامعـه‪ ،‬هیـچ امـر خلاف شـرع و‬ ‫خلاف اخلاق دینـی در ایجاد این شـادی رخ‬ ‫ندهـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬دسـتگاه های مختلـف‬ ‫بـا ارائـه تسـهیالت و خدمـات ویژه به نـام امام‬ ‫رضـا(ع) موجـب گسـترش نشـاط اجتماعـی‬ ‫میـان مـردم در ایـام دهـه کرامـت شـوند‪،‬‬ ‫ایـن امـر همچنیـن موجـب افزایـش محبـت‬ ‫اهل بیـت(ع) در دل هـای مـردم می شـود»‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪« :‬همان گون هکـه امـام رضـا(ع)‬ ‫در دوران حیات بابرکتشان منشا نور‪ ،‬هدایت‬ ‫و جلوگیـری از انحـراف جامعـه بودنـد‪ ،‬ا کنـون‬ ‫نیز اسـتان قدس باید این چنین باشـد»‪ .‬وی‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬رهبـر معظـم انقلاب بـا اسـتدالل‬ ‫فرمودند انتخابات موجب مصونیت‪ ،‬امنیت‬ ‫و اقتـدار کشـور اسـت؛ لـذا باید اهمیت حضور‬ ‫در انتخابـات را بـرای مـردم تبییـن کـرد»‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪« :‬از فرصـت دهـه کرامـت بـا‬ ‫اسـتفاده از سـخنرانان و مداحانـی کـه از بیان‬ ‫و منطق خوب برخوردارند برای دعوت مردم‬ ‫بـه مشـارکت حدا کثـری و حضـور پرشـور پـای‬ ‫صندوق های رای و بیان شاخص های نامزد‬ ‫اصلح که رهبری معظم درطول سال ها بیان‬ ‫فرمودند باید اسـتفاده شـود»‪ .‬تولیت اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی همچنیـن باتا کیدبراینکـه‬ ‫جشـن های دهـه کرامـت بایـد بـا رعایـت‬ ‫دستورالعمل هایبهداشتیستاد کرونابرگزار‬ ‫شـود‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬ا گـر سـتاد کرونـا اسـتان با‬ ‫بررسـی کارشناسـی بتوانـد مجـوز گشـایش ها‬ ‫و کاهـش محدودیت هایـی را حداقـل در‬ ‫ایـام دهـه کرامـت در جامعـه و حـرم مطهـر‬ ‫صـادر کنـد‪ ،‬اسـتان قدس ایـن امادگـی را دارد‬ ‫درصـورت نیـاز امکانـات و شـرایط الزم را بـرای‬ ‫کاهـش محدودیت هـا در حـرم مطهـر مطابق‬ ‫نظـر سـتاد کرونـا فراهـم اورد»‪.‬‬ ‫معاون استاندار و رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان مازندران‪:‬‬ ‫نظارت بر اجرای دقیق قانون انتخابات و حسن جریان انتخابات‬ ‫دو وظیفه مهم هیئت بازرسی ست‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون اسـتاندار و رئیـس هیئـت بازرسـی انتخابـات اسـتان‬ ‫مازنـدران نظـارت بـر اجـرای دقیـق قانـون انتخابـات و حسـن‬ ‫جریـان انتخابـات را دو وظیفـه مهـم هیئـت بازرسـی عنـوان‬ ‫کـرد‪ .‬حسـن خیریانپـور گفـت‪« :‬بـرای تحقـق ایـن دو وظیفـه‬ ‫مهـم در سـطح اسـتان مازنـدران و ‪ ۲۲‬شهرسـتان اسـتان و‬ ‫تعـداد ‪ ۴۰۴۹‬شـعبه اخـذ رای‪ ،‬هیئـت بازرسـی اسـتان مرکـب‬ ‫از پنج نفر و هیئت های بازرسـی شهرسـتان ها مرکب از سـه نفر‬ ‫شکل گرفت که بر کل فرایندهای انتخاباتی مراقبت و کنترل‬ ‫الزم را اعمـال خواهنـد کـرد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬نظـر به اینکه‬ ‫طبـق اصـل ششـم قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران‪،‬‬ ‫اداره امـور کشـور متکـی بـه رای و نظـر مـردم اسـت و مکانیـزم‬ ‫اخـذ نظـر مـردم بـرای اداره امـور کشـور نیـز برگـزاری انتخابـات‬ ‫اسـت؛ لـذا در برگـزاری هـر انتخابـات اجـرای دقیـق قانـون‬ ‫انتخابـات و نیـز حسـن جریـان فرایندهـا و روزشـمار انتخابـات‬ ‫بسـیار مهـم اسـت و کنتـرل و مراقبـت‬ ‫بـر ایـن دو مولفـه مهـم بـر هیئت هـای‬ ‫یسـت‪ ،‬ضـرورت دارد مجریـان و‬ ‫بازرس ‬ ‫برگزارکننـدگان انتخابـات و کاندیداهـای‬ ‫محتـرم و طرفـداران و سـتادهای‬ ‫انتخاباتـی ان هـا ایـن دو مولفـه را رعایـت‬ ‫کننـد و درصـورت بـروز هرگونـه عـدول و‬ ‫ً‬ ‫تخلف احتمالی سـریعا مراتب به مجاری‬ ‫مرتبـط بـرای اصلاح‪ ،‬تذکـر و درصـورت‬ ‫تکـرار تخلـف جهـت برخـورد قانونـی و‬ ‫اقدامـات الزم منعکس شـود»‪ .‬خیریانپور‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای تحقـق ایـن دو وظیفه مهم‬ ‫در سـطح اسـتان مازنـدران و ‪ ۲۲‬شهرسـتان اسـتان و تعـداد‬ ‫‪ ۴۰۴۹‬شعبه اخذ رای‪ ،‬هیئت بازرسی استان مرکب از پنج نفر‬ ‫و هیئت هـای بازرسـی شهرسـتان ها مرکـب از سـه نفر شـکل‬ ‫گرفـت کـه بـر کل فرایندهـای انتخاباتـی‬ ‫مراقبـت و کنتـرل الزم را اعمـال خواهنـد‬ ‫کـرد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬عالوه برایـن بـرای روز‬ ‫انتخابـات ‪ ۲۸‬خردادمـاه نیز در هر شـعبه‬ ‫اخـذ رای یک نفـر بـازرس ثابـت و تعـداد‬ ‫‪ ۲۷۰‬نفـر سـربازرس و تعـداد ‪ ۴۸‬بـازرس‬ ‫ویـژه بـرای مراقبـت و کنتـرل حسـن‬ ‫جریـان انتخابـات و اجـرای دقیـق قانـون‬ ‫انتخابات در حوزه های انتخابیه و شعب‬ ‫اخـذ رای به کارگیـری خواهنـد شـد»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬درخواسـت می شـود در اجـرای‬ ‫تا کیـدات و منویـات مقـام معظم رهبری‬ ‫یبـر تحقـق مشـارکت حدا کثـری‪ ،‬مـردم عزیـز و واجدیـن‬ ‫مبن ‬ ‫شـرایط روز جمعـه ‪ ۲۸‬خـرداد بـا شـرکت در انتخابـات از حـق‬ ‫انتخاب کـردن خـود به نحـو شایسـته ای اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫کشف سازه معماری در کنار برج طغرل شهرری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫گمانه زنی هـای باستان شناسـی در جبهـه‬ ‫غربـی بـرج طغـرل شـهرری کـه در جریـان‬ ‫برخـورد بـه اثـار و شـواهد فرهنگی‪-‬تاریخـی‬ ‫کبـرداری در ایـن محـدوده‬ ‫در حیـن خا ‬ ‫انجـام گرفـت بـه کشـف سـازه معمـاری‬ ‫ً‬ ‫احتماال مربوط به دوره سلجوقی منجر شد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی پژوهشـگاه میـراث‬ ‫فرهنگـی و گردشـگری؛ رضـا سـلمان پور؛‬ ‫سرپرسـت هیئـت باستان شناسـی بـا اعلام‬ ‫ایـن خبـر گفـت‪« :‬باتوج هبـه اجـرای طـرح‬ ‫بوسـتان صـدوق توسـط سـازمان نوسـازی‬ ‫شـهرداری تهران در جبهه غربی برج تاریخی‬ ‫طغرل در شهرری طی سال های ‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬‬ ‫و برخـورد بـه اثـار و شـواهد فرهنگی‪-‬تاریخـی‬ ‫کبـرداری در ایـن محـدوده‪،‬‬ ‫در حیـن خا ‬ ‫انجـام گمانه زنـی باستان شناسـی به منظـور‬ ‫تعییـن وضعیـت اسـتقرارهای تاریخـی در ان‬ ‫ضروری به نظر رسـید؛ لذا با مجوز پژوهشـگاه‬ ‫و حمایـت سـازمان نوسـازی شـهرداری‬ ‫تهـران کاوش در ایـن محـل در دسـتورکار قـرار‬ ‫گرفت»‪ .‬او مشـخص کردن وضعیت الیه های‬ ‫اسـتقراری در محوطـه واقـع در جبهـه غربـی‬ ‫بـرج طغـرل‪ ،‬مستندسـازی شـواهد فرهنگـی‬ ‫موجـود‪ ،‬فراهم شـدن امـکان تعیین تکلیـف‬ ‫ملـک و به کارگیـری اطالعـات حاصـل در‬ ‫مطالعـات تکمیلـی باستان شناسـی منطقـه‬ ‫و کشـور را از اهـداف ایـن طـرح اعلام کـرد‪.‬‬ ‫سرپرست هیئت باستان شناسـی در تشریح‬ ‫روش کار بابیان اینکـه برنامـه گمانه زنـی‬ ‫باستان شناسـی در جبهـه غربـی بـرج طغـرل‬ ‫به صـورت پژوهـش میدانـی و مطالعـات‬ ‫کتابخانـه ای انجـام شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«به دلیـل خا ک ریـزی و احـداث محوطـه‬ ‫بوسـتان در سـطح‪ ،‬بیشـتر اثـار زیـر سـطح‬ ‫فضـای بوسـتان قـرار گرفتـه و تنهـا در‬ ‫بخش هایـی از وسـط باغچه هایـی کـه‬ ‫هنـوز عملیـات عمرانـی در ان هـا به اتمـام‬ ‫نرسـیده بـود گمانه هایـی ایجـاد شـد کـه‬ ‫درادامـه بـه ان هـا پرداختـه می شـود»‪ .‬ایـن‬ ‫باستان شـناس افـزود‪« :‬براین اسـاس در‬ ‫سـه ضلـع شـمالی‪ ،‬جنوبـی و غربـی بوسـتان‬ ‫پنـج گمانـه ایجـاد و پـس از پا ک سـازی اولیـه‬ ‫سـطح گمانه هـا تـا عمـق حـدود چهارمتـر‬ ‫کبـرداری و کاوش شـد و یـک‬ ‫اقـدام بـه خا ‬ ‫گمانـه در ابعـاد ‪ ۱۰*۷‬متـر‪ ،‬دو گمانـه در ابعـاد‬ ‫‪ ۱/۵*۱/۵‬مترمربـع و دو گمانـه هـم در ابعـاد‬ ‫‪ ۴*۴‬مترمربـع ایجـاد شـدند»‪ .‬سـلمان پور در‬ ‫توصیـف محوطـه اظهـار کـرد‪« :‬ایـن محوطـه‬ ‫در زیر ساختمان های مسکونی و مدرسه قرار‬ ‫داشـت که براسـاس طرح بهسـازی محیطی‬ ‫سـازمان نوسـازی شـهرداری تهـران به منظور‬ ‫احـداث بوسـتان‪ ،‬بیشـتر ایـن سـاختمان ها‬ ‫تملـک و تخریـب و فضـای ازادشـده از ان بـه‬ ‫بوسـتان تغییـر کاربـری داده شـده اسـت»‪ .‬او‬ ‫ابعاد این محوطه را در حدود‪۱۰۰*۵۰‬مترمربع‬ ‫و با مسـاحت حـدود دوهزارمترمربع دانسـت‬ ‫که درجهت شـرقی‪ -‬غربی گسـترده شـده و تا‬ ‫پیـش از اجـرای طرح بوسـتان‪ ،‬این محدوده‬ ‫ً‬ ‫تقریبا هم سطح زمین های مجاور خود بوده‬ ‫امـا پـس از شـروع عملیـات عمرانـی به دلیـل‬ ‫احـداث باغچه هـای فضـای سـبز و نیـاز بـه‬ ‫خا ک ریـزی‪ ،‬بخش هایـی از سـطح ان تـا‬ ‫ارتفـاع حـدود ‪ ۱/۵‬متـر خا ک ریـزی شـد»‪.‬‬ ‫سـلمان پور بااشـاره به اینکه در گوشـه شـمال‬ ‫شـرقی محـدوده یک بـاب مدرسـه وجـود‬ ‫داشت که تخریب شده و تنها پناهگاهی که از‬ ‫دوران جنگ باقی مانده بود در زیر سطح ان‬ ‫دست نخورده باقی مانده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬در زمـان خا ک بـرداری بوسـتان بـرای‬ ‫تعریـف دسترسـی بـه پناهـگاه بخشـی از‬ ‫دیـواره شـمالی ان تخریـب و حجـم زیـادی‬ ‫از خا ک هـای اطـراف ان برداشـته شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬در ایـن خا ک بـرداری متاسـفانه‬ ‫بخـش زیـادی از اثـار یـک معمـاری سـنگی‬ ‫نیـز تخریـب و برداشـته شـد کـه به همـراه ان‬ ‫شواهد فرهنگی همچون سفال نیز مشاهده‬ ‫می شـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬گمانـه ابتـدا در ابعـاد‬ ‫‪ ۵*۲/۵‬مترمربع و درجهت شمالی‪-‬جنوبی‬ ‫گسترده شد‪ ،‬اما با ادامه کار و مشخص شدن‬ ‫شواهد معماری به منظور خواناسازی‪ ،‬ابعاد‬ ‫ان به حدود ‪ ۱۰×۷‬مترمربع افزایش یافت»‪ .‬او‬ ‫افزود‪« :‬براین اسـاس ضخامت اثار ان از عمق‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬سـانتیمتری از سـطح شـروع شده‬ ‫و تـا ‪ ۴۲۰‬سـانتیمتری (بـه ضخامـت حـدود‬ ‫‪ ۲۵۰‬سـانتیمتر) ادامه یافت که ادامه ان ها در‬ ‫زیـر سـطح بوسـتان و مسـجد صـدوق امتداد‬ ‫دارد»‪ .‬سرپرسـت هیئـت باستان شناسـی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬در ایـن گمانـه غیـر از بقایـای‬ ‫معمـاری (اعـم از دیـوار‪ ،‬پلـه و کـف) متعلـق‬ ‫بـه دوره ال بویـه‪ ،‬باقی مانـده سـازه ای سـنگی‬ ‫بـه ضخامـت حـدود ‪ ۳/۵‬متـر نیـز در گوشـه‬ ‫جنوب شـرقی ترانشه به دست امده که هنوز‬ ‫ضخامت این سـازه به دلیل تداوم کاوش ها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دقیقا مشـخص نیسـت و بیشـتر بخش های‬ ‫سـازه در زیـر بخش هـای احداث شـده بـرای‬ ‫پـارک تفریحـی در ایـن قسـمت قـرار دارد»‪.‬‬ ‫او افـزود‪« :‬لـذا باتوجه بـه اهمیـت ایـن سـازه‬ ‫در کنـار بـرج طغـرل و حمایت هـای سـازمان‬ ‫نوسـازی شـهرداری تهـران‪ ،‬ضروری سـت بـا‬ ‫تـداوم حمایت هـا‪ ،‬کاوش در ضلـع شـرقی‬ ‫ترانشـه گسـترش یابـد و سـازه معمـاری‬ ‫شـاخص به صـورت دقیـق خواناسـازی و‬ ‫درادامـه بـا همـکاری شـهرداری‪ ،‬درجهـت‬ ‫احـداث سـایت موزه تاریخـی در میان فضای‬ ‫تفریحـی‪ -‬فرهنگـی یادشـده اقـدام شـود»‪.‬‬ ‫رئیس کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات شیراز تاکید کرد؛‬ ‫رعایت قوانین تبلیغات ازسوی کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و توسـعه فرمانـدار شهرسـتان شـیراز‬ ‫گفـت‪« :‬تبلیغـات ششـمین دوره انتخابـات شـوراهای شـهر‬ ‫اغـاز و تـا ‪ ۲۴‬سـاعت مانـده بـه شـروع رای گیـری ادامـه دارد‬ ‫و کاندیداهـای انتخابـات شـوراهای شـهر ملـزم بـه رعایـت‬ ‫قوانیـن تبلیغـات هسـتند»‪ .‬عبدالرسـول حقیقـی بااشـاره به‬ ‫مـدت یک هفتـه ای برای تبلیغات نامزدهای ششـمین دوره‬ ‫انتخابات شوراهای شهر و روستا‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬کاندیداهای‬ ‫شـورای شـهر طبـق دسـتورالعمل تبلیغاتـی و قانون اقـدام به‬ ‫تبلیـغ کننـد تـا برخـوردی بـا هیـچ شـخصی صـورت نگیـرد‬ ‫و گـزارش تخلفـی ثبـت نشـود»‪ .‬رئیـس کمیتـه نظـارت بـر‬ ‫تبلیغات انتخابات شهرسـتان شـیراز بابیان اینکه کاندیداها‬ ‫بایـد ادرس سـتادها و مسـئوالن هـر سـتاد را بـه فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان شـیراز معرفـی کننـد و در غیراین صـورت سـتاد‬ ‫تعطیـل خواهـد شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬کاندیداهـا ضمـن مراجعـه‬ ‫بـه فرمانـداری و انجـام اقدامـات مذکـور نسـبت بـه دریافـت‬ ‫دسـتورالعمل تبلیغـات اقـدام کـرده و مطابـق ان تبلیغـات‬ ‫خـود را انجـام دهنـد»‪ .‬حقیقـی باتا کیدبراینکـه کاندیداهـا‬ ‫ً‬ ‫صرفـا مجـاز بـه چـاپ و نصـب بنرهـای حدا کثـر بـا ابعـاد سـه‬ ‫در چهارمتـر در محـل سـتاد و ‪ ۷۰‬در ‪ ۱۰۰‬سـانتیمتر در سـایر‬ ‫نقـاط شـهر هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬سـتادهای تبلیغاتـی به منظـور‬ ‫رعایـت دسـتورالعمل های سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا‬ ‫فاصله گذاری هـای اجتماعـی هشـت متری را در نشسـت ها‬ ‫و تجمع هـای فضـای بـاز رعایـت کننـد»‪ .‬به گفتـه معـاون‬ ‫فرماندار شهرستان شیراز‪ ،‬نصب اقالم تبلیغاتی بر تابلوهای‬ ‫راهنمایـی و رانندگـی و سـایر نقـاط و امکانـی کـه ایجـاد خطـر‬ ‫می کنـد ممنـوع اسـت‪ .‬ایـن مقـام مسـئول باتا کیدبراینکـه‬ ‫گشـت ویـژه نظـارت بـر تبلیغـات انتخاباتـی به صـورت منظـم‬ ‫تخلفـات احتمالـی را بررسـی و نسـبت بـه جمـع اوری ان هـا‬ ‫اقـدام می کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬کاندیداهـا از ظرفیـت فضـای مجـازی‬ ‫بهـره خوبـی ببرنـد و تبلیغـات خـود را در ایـن فضـا انجـام‬ ‫دهنـد»‪ .‬رئیـس کمیتـه نظـارت بـر تبلیغـات انتخابـات‬ ‫شهرسـتان شـیراز ابـراز کـرد‪« :‬به منظـور اتخـاذ تمهیـدات‬ ‫پیشـگیرانه‪ ،‬بـا هـدف جلوگیـری از وقـوع جرائـم انتخاباتـی‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬تیـم نظارتـی متشـکل از نماینـدگان فرمانـداری‪ ،‬اجرایـی‬ ‫شـهرداری های مناطـق ‪ 11‬گانـه و نیـروی انتظامـی بـا نظـارت‬ ‫نماینـده دادسـتانی کار رصـد تبلیغـات انتخاباتـی را دنبـال‬ ‫خواهند کرد»‪ .‬معاون فرماندار شهرسـتان شـیراز اضافه کرد‪:‬‬ ‫«هم ا کنون شاهد تبلیغات پرشور و پررنگ برخی کاندیداها‬ ‫در سـطح شـهر هسـتیم که نشـان از گرم شـدن تنور تبلیغات‬ ‫انتخابـات دارد؛ امیدواریـم حضور و مشـارکت خوب مـردم در‬ ‫رای گیری روز ‪ ۲۸‬خرداد این شورونشاط ملی را کامل کند»‪.‬‬ ‫امدادرسانی ماموران اتش نشانی شهرداری گرگان‬ ‫رئیس سـازمان اتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری گرگان از حادثه ریزش‬ ‫اوار بـر روی یـک کارگـر در عدالـت ‪ 57‬خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مرکـز اطالع رسـانی‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری گـرگان؛ موسـی الرضا صفـری بااشـاره به ایـن حادثـه‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬ایـن حادثـه در سـاعت ‪ 10:48‬صبح روز شـنبه به سـتاد فرماندهی‬ ‫سـامانه ‪ ۱۲۵‬سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری گـرگان گـزارش‬ ‫شـد»‪ .‬صفـری افـزود‪« :‬بالفاصلـه یـک تیـم عملیاتـی از ایسـتگاه شـماره ‪ 2‬بـه‬ ‫محـل حادثـه واقـع در عدالـت ‪ 57‬اعـزام شـدند و نیروهـای اتش نشـانی در‬ ‫کمتریـن زمـان خـود را بـه محـل حادثـه رسـاندند»‪ .‬وی بابیان اینکـه حادثـه‬ ‫به علـت ریـزش سـقف منـزل مخروبـه در هنـگام تخریـب کارگـران اتفاق افتـاده‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬اتش نشـانان کارگـر میان سـال گرفتـار در زیـر اوار را باتوج هبـه شـرایط‬ ‫ویـژه موقعیـت و بـدون ریـزش مجـدد از زیـر اوار خـارج کردنـد»‪ .‬صفـری افـزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«همچنین این کارگر که با صدمات نسـبتا شـدید به همراه بود جهت اعزام به‬ ‫بیمارستان تحویل کارکنان اورژانس شد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬این دومین حادثه‬ ‫تخریـب غیراصولـی کارگـران اسـت کـه در چندروزاخیـر رخ داده اسـت»‪.‬‬ ‫برگزاری اولین جلسه کمیته انتقال مهدهای کودک‬ ‫اولیـن جلسـه کمیتـه انتقال مهدهـای کودک از بهزیسـتی بـه اموزش وپـرورش‬ ‫در اسـتان گلسـتان بـا حضـور تمـام اعضـاء برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل بهزیسـتی گلسـتان؛ اولیـن جلسـه کارگروه تخصصی انتقـال مهدهای‬ ‫کـودک اسـتان بـا حضـور مدیـرکل اموزش وپـرورش‪ ،‬معـاون اجتماعـی اداره کل‬ ‫بهزیسـتی گلسـتان و نمایندگانـی از مهدهـای کـودک اسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دراین جلسـه ضمـن بررسـی راهکارهایـی بـرای کاهـش اسـیب بـه کادر اجرایی‬ ‫مهدهـای کـودک و نیازسـنجی انـان بـه حساسـیت تربیـت کـودکان توجـه‬ ‫ویـژه ای شـد‪ .‬درادامـه دکتر گوهـری راد؛ مدیرکل اموزش وپرورش اسـتان با ابراز‬ ‫خرسـندی از فعالیت های گسـترده بهزیستی گفت‪« :‬کودکان پشتوانه و نقطه‬ ‫دلگرمی جامعه بوده و ما باید بیشترین سرمایه گذاری بلندمدت خود را روی‬ ‫ایـن بخـش از جامعـه جهـت فرهنگ سـازی اینـدگان قـرار دهیـم»‪ .‬همچنیـن‬ ‫مریـم معصومـی نیـز بااشـاره به حساسـیت تربیـت روانـی و فرهنگـی کـودکان‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬جامعـه بـزرگ بهزیسـتی بـا داشـتن مشـاوران ویـژه کـودک امـاده‬ ‫همکاری با اموزش وپرورش درخصوص ارائه خدمت و کمک به رشد فرهنگی‬ ‫فرزندان در کنار این اداره بوده و دراین خصوص هر دو سازمان باید یاری رسان‬ ‫یکدیگر باشـند»‪.‬‬ ‫پایان بازسازی مناطق زلزله زده رامیان تا شهریورماه‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان از اتمـام‬ ‫بازسـازی واحدهـای زلزلـه زده رامیـان و‬ ‫ازادشـهر تـا شـهریورماه خبـر داد‪ .‬سـید‬ ‫محمـد حسـینی‪ ،‬درخصـوص اخریـن‬ ‫وضعیـت مناطـق زلزلـه زده رامیـان اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬هشـت ماه از وقـوع زمین لـرزه در‬ ‫رامیـان می گـذرد و تا کنـون بازسـازی‬ ‫واحدهای خسارت دیده‪۸۰ ،‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است»‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنیـاد مسـکن گلسـتان توضیـح داد‪« :‬زلزلـه رامیـان بـه ‪ ۲۱۱‬واحـد مسـکونی‬ ‫خسـارت زده بـود کـه هم ا کنـون ‪ ۱۵۰‬خانـوار‪ ،‬خانه هـای خـود را تحویـل‬ ‫گرفته انـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد کـه با اقـدام جهادی اولین واحد مسـکونی یک ماه‬ ‫بعـد از زلزلـه‪ ،‬در قورچـای (مرکـز زمین لـرزه) افتتـاح شـد‪ .‬حسـینی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«تلاش می کنیـم رونـد بازسـازی تا سـالگرد زلزلـه (‪ ۱۷‬شـهریور) به پایان برسـد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان بابیان اینکـه ظـرف یک ماه اینـده بازسـازی در‬ ‫بتـر بـوده‬ ‫قورچـای بـه پایـان می رسـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در روسـتای ویـرو هـم کار عق ‬ ‫کـه هم ا کنـون رونـد بازسـازی شـتاب گرفتـه اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬بـه‬ ‫مالـکان واحدهـای خسـارت دیده ‪۶۵‬میلیون تومـان تسـهیالت ارزان قیمـت‪،‬‬ ‫‪۱۰‬میلیون تومان کمک هزینه اجاره مسکن‪۱۰،‬میلیون تومان بالعوض ساخت‬ ‫و پنج میلیون تومـان کمک هزینـه معیشـت پرداخـت شـده و عالو هبـر ان صدور‬ ‫سند‪ ،‬نظارت و طراحی ساختمان هم رایگان بوده و ‪ ۱۶‬پاکت سیمان رایگان‬ ‫هم توزیع شده است»‪ .‬گفتنی ست؛ زلزله شهریورماه سال گذشته در رامیان‪،‬‬ ‫بـه ‪ ۹۱‬واحـد مسـکونی در ویـرو‪ ۷۹ ،‬واحـد در قورچـای و ‪ ۴۱‬واحـد در هفـت‬ ‫روسـتای دیگـر خسـارت زد‪.‬‬ ‫افزایش ‪۲۷‬درصدی تصادفات درون شهری‬ ‫رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی گلستان گفت‪« :‬تصادفات در شهرهای‬ ‫گلسـتان از ابتدای سـال جاری تا کنون نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته‬ ‫‪۲۷‬درصد افزایش یافته اسـت»‪ .‬سـرهنگ عباس مهاجر بسـطامی اظهار کرد‪:‬‬ ‫«پلیـس راهنمایـی و رانندگـی به صـورت شـبانه روز در سـطح شـهرها مشـغول‬ ‫خدمت رسـانی بـه عمـوم مـردم بـوده؛ لـذا یکـی از ملزومـات ان اسـتفاده از‬ ‫تجهیـزات و امکانـات بـه روز و سـالم اسـت»‪ .‬رئیس پلیـس راهـور فرماندهـی‬ ‫انتظامی گلستان افزود‪« :‬درهمین راستا و با پیگیری های صورت گرفته‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۱۰‬دستگاه خودرو پژو ‪ ۲۰۷‬به ناوگان خودرویی پلیس راهور استان اختصاص‬ ‫یافت که از ان ها برای انجام ماموریت های محوله استفاده خواهد شد»‪ .‬وی‬ ‫یسـت کـه بایـد‬ ‫گفـت‪« :‬حـوادث رانندگـی و معضلات ترافیکـی ازجملـه موارد ‬ ‫برای کاهش و حذف ان ‪ ،‬همه دستگاه های متولی پای کار باشند»‪ .‬بسطامی‬ ‫بااشـاره به اینکه مجموع تصادفات در شـهرهای اسـتان از ابتدای سـال جاری‬ ‫تا کنون نسـبت به مدت مشـابه سال گذشـته ‪۲۷‬درصد افزایش داشته است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪« :‬عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم‪ ،‬بیشترین علل وقوع‬ ‫تصادفـات رانندگـی بـوده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬نیمـی از جان باختـگان حـوادث‬ ‫رانندگـی را کب و ترک نشـین موتورسـیکلت‪۲۰ ،‬درصد عابـران پیـاده و ‪۳۰‬درصد‬ ‫راننـده و سرنشـین خـودرو بوده انـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪۷۶‬درصـد مجروحیـن‬ ‫حـوادث رانندگـی هـم موتورسـواران و عابـران پیـاده هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬رعایـت‬ ‫قوانین‪ ،‬استفاده از کاله ایمنی و عمل به توصیه های دلسوزانه پلیس از جمله‬ ‫مواردی سـت کـه از شـهروندان تقاضـا داریـم ان هـا را رعایـت کنند»‪.‬‬ ‫اقدامات شرکت گاز استان‬ ‫درراستای حفاظت از محیط زیست‬ ‫رئیـس امـور ‪ HSE‬شـرکت گاز اسـتان‬ ‫گلسـتان اهـم اقدامـات و برنامه هـای‬ ‫شـرکت درراسـتای حفاظـت و صیانـت‬ ‫از محیـط زیسـت را تشـریح کـرد‪ .‬مهـدی‬ ‫ضمیـری بـا تبریـک فرارسـیدن هفتـه‬ ‫محیـط زیسـت کـه هم زمـان بـا روز جهانی‬ ‫محیط زیست (‪ 5‬ژوئن‪ ۱۵ -‬خرداد) شروع‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬این روز برای افزایش ا گاهی مردم درزمینه نگهداری‬ ‫محیط زیسـت و تحریک سیاسـتمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی‬ ‫با مسـئله تخریب محیط زیسـت و گونه های زیسـتی جانوری نام گذاری شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ضمیـری درادامـه افـزود‪« :‬هرسـال ‪ UNEP‬برنامه هـای خاصـی مثـل‬ ‫راهپیمایی‪ ،‬دوچرخه سـواری‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬درخت کاری و مقاله نویسـی را با هدف‬ ‫جلب توجـه مـردم بـه محیـط زیسـت و تشـویق مسـئوالن بـرای تلاش بیشـتر‬ ‫درزمینه حفاظت از محیط زیسـت در سراسـر جهان برگزار می کند»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬برخلاف روز زمیـن کـه بیشـتر بـرای جلوگیـری دولت هـا و سـازمان ها از‬ ‫ایجـاد الودگی هـای زیست محیطی سـت‪ ،‬روز جهانـی محیـط زیسـت بـه مـردم‬ ‫مربوط است و این روز بهانه ای برای اغاز تغییر در رفتارهای زیان اور همه مردم‬ ‫در محیـط زیسـت بـوده و هـدف ایـن روز ا گا هکـردن مـردم درزمینـه نگهـداری و‬ ‫مراقبت از محیط زیسـت اسـت»‪ .‬وی همچنین اظهار داشـت‪« :‬هرسـاله برای‬ ‫روز جهانـی محیـط زیسـت نیـز شـعار و موضوعـی ازطـرف سـازمان ملـل درنظـر‬ ‫گرفتـه می شـود کـه اهمیـت یـک موضـوع خـاص را در حفـظ محیـط زیسـت را‬ ‫برای مردم و سازمان ها پررنگ تر می کند که درهمین رابطه شعار و موضوع روز‬ ‫جهانی محیط زیست در سال ‪« ۲۰۲۱‬بازنگری‪ ،‬بازافرینی و ترمیم» عنوان شده‬ ‫کـه بـا ایـن مضمـون افـراد باید تصمیم بگیرند تغییـرات اندکی در سـبک زندگی‬ ‫خـود ایجـاد کننـد تـا بتواننـد نظـم طبیعـت را بازگرداننـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1400‬شماره‪2255‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نصب ‪ 12‬پل عابر پیاده جدید در جاده های استان‬ ‫رئیـس اداره بازرگانـی و سـرمایه گذاری اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مازنـدران ضمـن پراهمیـت برشـمردن نقـش پل هـای عابـر پیـاده در‬ ‫حفـظ ایمنـی جـان عابـران عنـوان کرد‪« :‬در سـال جـاری ‪ 12‬دسـتگاه پل جدید‬ ‫در محورهای برون شـهری مازندران نصب می شـود»‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران؛ صـادق حسـین زاده‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬به منظـور کاهـش فوتی هـا و جلوگیـری از مرگ ومیـر عابریـن‬ ‫حاشیه جاده های پرتردد استان در سال جاری ‪ 12‬پل عابر پیاده با بهره گیری‬ ‫از تـوان بخـش خصوصـی در محورهـای مختلـف پرحادثـه اسـتان احـداث‬ ‫می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬پل هـای مذکـور در محورهـای سـوادکوه‪-‬دواب‪،‬‬ ‫سـوادکوه چـای بـاغ‪ ،‬امل‪-‬هـراز محـدوده منظریـه‪ ،‬امل‪ -‬بابـل هلال کال‪ ،‬امـل‪-‬‬ ‫هراز گل زرد‪ ،‬ساری‪-‬جویبار منطقه گل دشت‪ ،‬نوشهر‪-‬رویان فراش کال‪ ،‬امل‪-‬‬ ‫هراز ورودی اصلی پلور‪ ،‬امل‪-‬بابل درزیکال‪ ،‬ساری‪-‬جویبار مسکن مهر میارکال‪،‬‬ ‫قائم شـهر‪-‬جویبار رسـتم کال و کمربندی نوشهر شـمع چاران نصب می شود»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬احـداث پل هـای عابـر پیاده درراسـتای کاهش فوتی های‬ ‫ناشـی از تصادفـات و اجـرای برنامه های ایمن سـازی عبورومـرور عرضی عابرین‬ ‫پیـاده و دانش امـوزان در نقـاط حادثه خیـز و بـه تقاضـای مسـئوالن اسـتانی و‬ ‫شهرستانی استان و شوراهای اسالمی روستاها صورت می گیرد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تعـداد ‪ 251‬دسـتگاه پـل عابـر پیـاده در سـطح محورهـای ارتباطـی مازنـدران‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫درحـال بهره بردار ‬ ‫خبر‬ ‫معرفی مدیرعامل شرکت توسعه برق خوزستان غدیر‬ ‫محمدحسـن بهبهانـی‪ /‬مراسـم تودیـع‬ ‫و معارفـه مدیرعامـل جدیـد شـرکت‬ ‫توسـعه بـرق خوزسـتان غدیـر بـا حضـور‬ ‫دکتـر سـید فریدالدیـن معصومـی؛‬ ‫مدیرعامـل هلدینـگ برق و انـرژی غدیر‬ ‫و همراهـان برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم‬ ‫دکتـر سـید فریدالدیـن معصومـی؛‬ ‫مدیرعامـل هلدینـگ برق و انـرژی غدیر‬ ‫طـی سـخنانی اظهـار داشـت‪« :‬یکـی از‬ ‫ماموریت هـای مهـم مدیرعامـل جدیـد حفـظ همدلـی در مجموعـه و تعامل‬ ‫با سـایر دسـتگاه ها و نهادها در خارج از نیروگاه اسـت»‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«امادگـی و تولیـد نیـروگاه نسـبت به دوسـال قبل بهتر اسـت»‪ .‬وی همچنین‬ ‫گفـت‪« :‬دو هـدف مهـم صیانـت از حقـوق سـهامداران و خدمـت بـه مـردم و‬ ‫کشـور از اهـداف اصلـی مـا در نیروگاه هـا و پروژه هـای دردسـت اقـدام اسـت»‪.‬‬ ‫دراین جلسه که با حضور کارشناسان و مدیران نیروگاه در سالن اجتماعات‬ ‫برگـزار شـد از زحمـات مهنـدس پناهـی تقدیـر و تشـکر و دکتـر حسـین مرسـلی‬ ‫به عنـوان مدیرعامـل جدیـد شـرکت تولیـد بـرق خوزسـتان غدیـر مالـک‬ ‫نیـروگاه بهبهـان منصـوب شـد‪ .‬مهنـدس مرسـلی دراین جلسـه ضمن تشـکر‬ ‫از اعتمـادی کـه بـه وی شـده اسـت‪ .‬یکـی از برنامه هـای مهـم خـود را افزایـش‬ ‫ظرفیـت تولیـد نیـروگاه عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬در سـایه همدلـی و اسـتفاده از‬ ‫تـوان نیروهـای بومـی متخصـص و متعهـد و همراهـی مدیـران شهرسـتان‬ ‫بتوانـد در پیشـبرد اهـداف سـرمایه گذاران و ذی نفعـان و خدمت رسـانی بـه‬ ‫مـردم گام بـردارد»‪ .‬در پایـان جلسـه تودیـع و معارفـه از واحدهـای گازی و‬ ‫دردسـت اقدام نیروگاه‬ ‫بخار نیروگاه و همچنین سـایر تاسیسـات و پروژه های‬ ‫ِ‬ ‫بازدیـد به عمـل امـد‪.‬‬ ‫نحوه پرداخت بیمه بیکاری‬ ‫به اعضای صندوق اعتباری هنر در خراسان جنوبی‬ ‫رضـا بهنـام‪ /‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی خراسـان جنوبـی گفـت‪:‬‬ ‫«براسـاس مصوبـه جلسـه اخیر هیئت وزیـران‪ ،‬جزئیات نحـوه پرداخت بیمه‬ ‫بیـکاری بـه اعضـای صنـدوق اعتبـاری هنـر مشـخص شـد»‪ .‬ناصـر نبـی زاده با‬ ‫بیـان ایـن خبـر‪ ،‬عنـوان کرد‪« :‬ردیف اعتبـاری در لوایح بودجه سـنواتی وزارت‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی تحت عنـوان مقـرری بیـکاری اصحـاب فرهنـگ‪،‬‬ ‫هنـر‪ ،‬رسـانه و صداوسـیما پیش بینـی و متناسـب بـا اعتبـار تخصیص یافتـه‬ ‫و بـا رعایـت قوانیـن مربـوط بـرای واریـز بـه حسـاب افـراد بـه صنـدوق اعتبـاری‬ ‫هنـر پرداخـت می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬حدا کثـر اسـتفاده مجـاز از مقـرری‬ ‫بیـکاری درطـول پنج سـال اول پرداخـت حـق بیمـه دوماه اسـت و این میزان‬ ‫در سـنوات بعـدی به طـور میانگیـن نبایـد در هرسـال از دومـاه تجـاوز کنـد»‪.‬‬ ‫به گفتـه وی‪ ،‬سـقف پرداخـت مقـرری بیـکاری در کل دوره پرداخـت حـق‬ ‫بیمـه‪20 ،‬مـاه اسـت»‪ .‬او اضافـه کـرد‪« :‬بـه ازای هـر فرزنـد پنج درصـد نیـز بـه ان‬ ‫اضافـه می شـود و ایـن مـدت جـزو سـوابق پرداخـت بیمـه محسـوب نخواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬نبـی زاده بـه تشـکیل شـورای مقـرری بیـکاری اصحاب فرهنـگ‪ ،‬هنر و‬ ‫رسـانه درراسـتای اجـرای مطلـوب ایـن ائین نامـه اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬شـورا‬ ‫موظـف بـه بررسـی و تصویـب سیاسـت ها‪ ،‬ضوابـط و شـرایط عمومـی بـرای‬ ‫دریافـت مقـرری بیـکاری و تائیـد واجدیـن شـرایط دریافـت مقرری سـت»‪.‬‬ ‫وی درپایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬اطالعـات تکمیلـی درخصـوص نحـوه ثبـت‬ ‫ً‬ ‫درخواسـت مقـرری بیـکاری متعاقبـا اعلام خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫تجلیل از اداره فرهنگ و ارشاد ری‬ ‫در حوزه پدافند غیرعامل‬ ‫محسـن‬ ‫شـیرازی نژاد‪/‬‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان‬ ‫ری از اداره فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسالمی شهرستان‬ ‫ری بـرای اقدامـات‬ ‫فرهنگـی در حـوزه پدافنـد‬ ‫غیرعامـل تجلیـل کـرد‪.‬‬ ‫در جلسـه شـورای فرعـی‬ ‫پدافنـد غیرعامـل شهرسـتان ری کـه با حضـور حسـین توکلـی کجانـی‪ ،‬علـی‬ ‫رضـوان؛ مدیـرکل پدافنـد غیرعامـل اسـتانداری تهـران‪ ،‬احسـان بهرامی نـژاد؛‬ ‫معاون سیاسـی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری ری‪ ،‬بخشـداران‪ ،‬شـهرداران‬ ‫و سـایر مسـئولین در محـل فرمانـداری ری برگـزار شـد‪ ،‬از سـید حسـن‬ ‫صفـوی؛ رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری به پـاس انجام‬ ‫فعالیت های فرهنگی و هنری در حوزه پدافند غیرعامل تجلیل شد‪ .‬برگزاری‬ ‫جلسـات منظـم کمیتـه فرعـی پدافنـد غیرعامـل‪ ،‬تولیـد محتـوای فرهنگـی‬ ‫و هنـری بـا موضوعـات مهـم شهرسـتان و انتشـار در رسـانه ها‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت چهره هـای فرهنگـی و هنـری بـرای پیشـگیری از اسـیب های‬ ‫اجتماعـی و ترویـج سـبک زندگـی ایرانـی و اسلامی‪ ،‬انجـام پژوهش هـای‬ ‫کاربـردی بـا موضـوع اولویت هـای مهـم شهرسـتان ری به همـراه ده هـا برنامـه‬ ‫دیگـر بـرای پیشـگیری از اسـیب ها و تقویـت توانمندی هـا‪ ،‬ازجملـه اقدامـات‬ ‫اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سالمت خبر داد؛‬ ‫راه اندازی ‪ 76‬مرکز اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫امسـال؛ ‪ 1400‬مرکـز امـوزش فنـی و حرفـه ای جـوار‬ ‫در کشـور تاسـیس می شـود کـه سـهم مازنـدران‬ ‫‪ 76‬مرکـز اسـت‪ .‬مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفه ای‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬بـا همـکاری شـرکت های‬ ‫صنعتـی در سـال جـاری بایـد ‪ 76‬مرکـز جـوار‬ ‫کارگاهـی و بیـن کارگاهـی بـرای ارتقـای دانـش‬ ‫فنـی و مهارتـی شـاغالن صنایـع در ایـن اسـتان‬ ‫راه انـدازی شـود»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی اداره کل اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای مازندران؛ سـید حسـین درویشـی افزود‪« :‬درحال حاضر ‪ 10‬مرکز‬ ‫اموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی در این اسـتان مشـغول فعالیت هسـتند‬ ‫که بنابه سیاست های سازمان برای توانمندسازی شاغالن صنایع این مرا کز‬ ‫در سـال جـاری بایـد بـه ‪ 76‬مرکـز افزایش یابـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬برای صیانت از‬ ‫نیروی کار و ارتقای مهارت منابع انسانی صنایع و صنوف ازطریق ایجاد مرا کز‬ ‫امـوزش جـوار کارگاهـی و بین کارگاهی و اموزش ضمن کار‪ ،‬مجوزهای موردنظر‬ ‫در بخـش صنایـع و اتحادیه هـا صـادر می شـود»‪ .‬درویشـی اضافه کـرد‪« :‬ارتقای‬ ‫مهـارت تکنسـین ها‪ ،‬کارگـران و کارکنـان صنایـع و صنـوف یکـی از هدف هـای‬ ‫اموزش های مهارتی برای توسعه و شکوفایی مهارتی کشور و مرا کز جوار و بین‬ ‫کارگاهی سـت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫تجهیز زیرساخت های مخابراتی برای برگزاری انتخابات‬ ‫امادگی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک‬ ‫در مرا کز درمانی مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل دفتـر خدمـات عمومـی سـازمان‬ ‫بیمـه سلامت اعلام کـرد‪« :‬بـا هماهنگـی و‬ ‫همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی‪ ،‬امـاده‬ ‫اجـرای نسخه نویسـی و نسـخه پیچی‬ ‫الکترونیـک در تمامـی مرا کـز درمانـی اسـتان‬ ‫مازنـدران هسـتیم»‪ .‬مدیـرکل دفتـر خدمـات‬ ‫عمومـی سـازمان بیمـه سلامت در نشسـت‬ ‫مشـترک نماینـدگان سـازمان بیمـه سلامت‬ ‫با رئیس و مسـئولین دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران بیـان داشـت‪« :‬بـا حضـور دکتـر‬ ‫ناصحـی؛ مدیرعامـل سـازمان بیمـه سلامت‬ ‫در این سازمان‪ ،‬فضای اجرای برنامه پزشک‬ ‫خانـواده شـهری و روسـتایی توسـعه پیـدا‬ ‫کـرد و نظـام پرداخـت در ایـن بخش هـا بـه روز‬ ‫شـد و درحال حاضـر پزشـک خانـواده و نظـام‬ ‫ارجـاع (در صنـدوق بیمـه همگانـی و کمیتـه‬ ‫درحال اجر اسـت کـه‬ ‫امـداد) در چهـار اسـتان‬ ‫ِ‬ ‫روزانـه حـدود ‪ ۴۰۰۰‬ویزیـت انجـام می شـود‬ ‫کـه دراین راسـتا ‪ ۱۵۰۰‬نسـخه الکترونیـک و‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬ارجاع الکترونیک انجام می شـود‪.‬‬ ‫درحال حاضر در اسـتان های کردستان‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و کرمان بحث پزشک‬ ‫خانـواده درحـال اجراسـت کـه امیدواریـم در‬ ‫سـه ماه دوم در همـه کشـور در صنـدوق بیمـه‬ ‫همگانـی بـه اجـرا دربیایـد»‪ .‬دکتـر میرزایـی‬ ‫درادامـه افـزود‪« :‬در دوسال گذشـته کارهـای‬ ‫فراوانیدر بحثنسخه نویسیونسخه پیچی‬ ‫الکترونیـک در سـازمان بیمـه سلامت بـه‬ ‫ً‬ ‫انجـام رسـید‪ .‬عملا در هفت ماه گذشـته‬ ‫در حـدود ‪ ۱۵‬اسـتان از ‪ ۳۱‬اسـتان کشـور بـا‬ ‫نسخه نویسـی الکترونیکـی‪ ،‬نسـخ کاغـذی را‬ ‫پذیرش نمی کنند و همه نسخه ها به صورت‬ ‫الکترونیک به انجام می رسـد‪ .‬درهمین راستا‬ ‫در اسـتان کرمـان حـدود ‪۹۲‬درصـد نسـخه ها‬ ‫به صورت الکترونیک انجام می شود و مابقی‬ ‫ان نیـز در داروخانه هـا به صـورت الکترونیـک‬ ‫پیچیـده می شـود»‪ .‬مدیـرکل دفتـر خدمـات‬ ‫عمومی سازمان بیمه سالمت درادامه افزود‪:‬‬ ‫«در اسـتان های مازندران و فارس که مجری‬ ‫برنامـه پزشـک خانـواده هسـتند می تـوان‬ ‫بـا سـامانه هایی کـه در ایـن بخـش درحـال‬ ‫اسـتفاده اسـت و درحال نسخه نویسی ست‪،‬‬ ‫بـه سـامانه بیمـه سلامت متصـل شـده‬ ‫و نسـخه الکترونیکـی را تولیـد کـرد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬دراین راسـتا در اسـتان مازنـدران‬ ‫هـم در بخـش روسـتایی و هـم در بخـش‬ ‫شـهری می تـوان از سـامانه های موجـود‬ ‫نظیـر سـامانه پارسـا بـرای نسخه نویسـی‬ ‫الکترونیـک اسـتفاده کـرد و ارجاع الکترونیک‬ ‫نیـز کاری بسـیار سـخت و بـزرگ اسـت»‪ .‬دکتـر‬ ‫میرزایـی درادامـه بیان داشـت‪ « :‬طبق قانون‬ ‫مکلفیـم از ابان مـاه سـال جـاری فقط نسـخه‬ ‫الکترونیکـی ملا ک باشـد و پرداخت هـا نیـز‬ ‫براین اسـاس صـورت گیـرد و امیدواریـم بـا‬ ‫هماهنگـی دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان‬ ‫در بیمارسـتان های مرا کـز درمانـی تابعـه ایـن‬ ‫دانشـگاه باتوج هبـه سـامانه های موجـود کار‬ ‫نسخه نویسـی و نسـخه پیچی الکترونیـک‬ ‫اغاز و اجرایی شـود»‪ .‬همچنین دکتر صدراهلل‬ ‫عباسـی؛ مدیـرکل سـامانه ها و روش هـای‬ ‫الکترونیـک سـازمان بیمه سلامت کشـور نیز‬ ‫طـی سـخنانی بـه تشـریح رونـد پیاده سـازی‬ ‫نسخه نویسـی و نسـخه پیچی الکترونیـک‬ ‫در سـازمان بیمـه سلامت پرداخـت‪ .‬وی‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬بحـث نسخه نویسـی و‬ ‫نسـخه پیچی الکترونیـک از سـال ‪ ۹۷‬در‬ ‫سـازمان بیمـه سلامت اغـاز شـد و از ان موقـع‬ ‫بـا هماهنگی هـای الزم بـا وزارت بهداشـت‬ ‫درمـان و امـوزش پزشـکی کار به پیـش رفت»‪.‬‬ ‫وی درادامه افزود‪« :‬پنل نسخه نویسـی بیمه‬ ‫سلامت امکان اسـتفاده توسط تمامی مرا کز‬ ‫درمانـی را دارد؛ زیـرا اسـامی پزشـکان‪ ،‬نـام‬ ‫کاربـری و رمـز عبـور در ان تعریـف شـده اسـت‬ ‫و مـا اماده ایـم کـه ایـن کار را در مرا کـز درمانـی‬ ‫اغـاز کنیـم و ب هسـمت الکترونیکی شـدن‬ ‫پیـش برویـم»‪ .‬الزم به ذکـر اسـت؛ نشسـت‬ ‫بررسـی نسخه نویسـی الکترونیک در سـطوح‬ ‫یـک‪ ،‬دو و سـه بخش هـای خصوصـی و‬ ‫دولتـی در اسـتان بـا حضـور دکتـر موسـوی‪،‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‪،‬‬ ‫معاونیـن ایـن دانشـگاه همچنیـن حضـور‬ ‫دکتـر محمدرضـا میرزایـی؛ مدیـرکل دفتـر‬ ‫خدمـات عمومـی‪ ،‬دکتـر صدرالـه عباسـی؛‬ ‫مدیـرکل سـامانه ها و روش هـای الکترونیک‪،‬‬ ‫دکتـر مهـرداد الهامـی؛ معـاون دفتـر خدمـات‬ ‫تخصصـی‪ ،‬خانـم قاسـمی؛ کارشـناس دفتـر‬ ‫خدمات تخصصی‪ ،‬خانم ولی پور؛ کارشناس‬ ‫اداره کل سـامانه ها و روش هـای الکترونیـک‬ ‫سـازمان بیمـه سلامت‪ ،‬دکتـر ظفرمنـد؛‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران و جمعـی از‬ ‫روسـای ادارات ایـن اداره کل در دفتـر رئیـس‬ ‫دانشـگاه برگـزار شـد و دراین راسـتا نشسـت‬ ‫مشترکی نیز با معاون بهداشتی این دانشگاه‬ ‫انجـام شـد و از چنـد مرکـز درمانـی نیـز بازدیـد‬ ‫به عمـل امـد‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت های مردمی حزب عدالت طلبان ایران اسالمی در استان فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس سـتاد مردمـی حـزب عدالت طلبـان ایـران اسلامی‬ ‫حامـی ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی از اغـاز فعالیت هـای‬ ‫ایـن سـتاد مردمـی در اسـتان فـارس خبـر داد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«مهم تریـن هـدف ایـن سـتاد مردمـی تحقـق منویـات‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب اسلامی درزمینـه حضـور حدا کثـری‬ ‫همـه احـاد مـردم در انتخابـات ‪ ۲۸‬خـرداد و انتخـاب اصلـح‬ ‫اسـت»‪ .‬علیرضـا صحراییـان‪ ،‬در ائیـن گشـایش سـتادهای‬ ‫مردمـی عدالت طلبـان حامـی ایـت اهلل رئیسـی در جمـع‬ ‫خبرنـگاران بابیان اینکه دشـمن به دنبـال ناامید کـردن مردم‬ ‫و کم کـردن حضـور در انتخابـات اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دشـمن بـا‬ ‫تمـام قـوا و بـا اسـتفاده از تمامـی ظرفیت هـا بـه میـدان امـده‬ ‫تـا مـردم را ناامیـد کنـد و مشـارکت پـای صندوق هـای رای‬ ‫را کـم کنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬بایـد تمـام تلاش خـود را به منظـور‬ ‫افزایـش مشـارکت مـردم بـه کار بندیـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫ا گـر از وضـع موجـود ناراضـی هسـتیم بـا حضـور و مشـارکت در‬ ‫انتخابـات می توانیـم سرنوشـت را بـا انتخـاب اصلـح عـوض‬ ‫کنیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد تشـویق کنیـم همـه پـای صنـدوق رای‬ ‫بیاینـد؛ چرا کـه اثرگـذاری هـر رای از ضربـه هـر گلولـه به سـوی‬ ‫دشـمن بیشـتر خواهـد بـود»‪ .‬ایـن فعـال سیاسـی درادامـه‬ ‫بااشـاره به تشـکیل سـتادهای مردمـی عدالت طلبـان ایـران‬ ‫اسلامی در شـهر شـیراز و تمامـی شهرسـتان های فـارس‬ ‫گفـت‪« :‬همان گون هکـه ایـت اهلل رئیسـی در روز ثبت نـام هـم‬ ‫عنوان فرمودند‪ ،‬سیاسـت تبلیغاتی ایشـان در ایام انتخابات‬ ‫«هـر خانـه یـک سـتاد» اسـت و رویکـرد اصلـی سـتادهای‬ ‫مردمـی نیـز در همین راسـتا خواهـد بـود»‪ .‬صحراییـان افـزود‪:‬‬ ‫«هـر هـوادار ایشـان‪ ،‬ظرفیتـی بالقـوه بـرای تشـویق مـردم بـه‬ ‫مشـارکت حدا کثـری و نقش افرینـی بـرای معرفـی ابعـاد مهـم‬ ‫شـخصیتی و انتشـاراتی برنامه هـای ایشـان اسـت و مـا نیـز‬ ‫در همین راسـتا و بـا تشـکیل پویش هـای مردمـی بـا حضـور‬ ‫اقشـار مختلـف بـه تبییـن و معرفـی برنامه هـای ایشـان در‬ ‫حوزه هـای اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬سیاسـی و اجتماعـی‬ ‫خواهیـم پرداخـت»‪ .‬رئیـس سـتاد مردمـی ایـت اهلل رئیسـی‬ ‫در فـارس گفـت‪« :‬رویکـرد تمامـی برنامه هـای ایـن کمیته هـا‬ ‫مردم محوری سـت»‪ .‬اسـماعیل رسـتمی افـزود‪« :‬حـزب‬ ‫عدالت طلبـان‪ ،‬از احـزاب تشـکیل دهنده شـورای وحـدت‬ ‫نیروهـای انقلاب اسـت و بر همین اسـاس نیـز هماهنـگ بـا‬ ‫سیاسـت ها و اهـداف شـورای وحـدت‪ ،‬در سـیزدهمین دوره‬ ‫یپـردازد»‪ .‬وی‬ ‫انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه فعالیـت م ‬ ‫بابیان اینکـه فعالیت هـای حـزب عدالت طلبـان برمبنـای‬ ‫مطالب هگـری‪ ،‬عدالت طلبی و عدالت خواهی بنا نهاده شـده‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬اولویـت اصلـی ایـت اهلل رئیسـی نیـز بسـط و گسـترش‬ ‫عدالت است و دراین زمینه مبنای اصلی تمامی برنامه های‬ ‫ایشـان‪ ،‬عدالـت اسـت»‪ .‬رسـتمی درادامـه بااشـاره به اینکه‬ ‫فعالیت هـای حـزب مختـص انتخابـات نیسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«برگـزاری اردوهـای جهـادی و اسـتفاده از مشـارکت خیریـن‬ ‫در سـاخت سـرپناه بـرای خانواده هـای بی بضاعـت‪ ،‬تهیـه و‬ ‫توزیـع بسـته های معیشـتی بـرای اقشـار اسـیب پذیر‪ ،‬اجـرای‬ ‫برنامه های فرهنگی در حاشـیه شـهر شیراز و مناطق محروم‬ ‫و توزیـع بسـته های فرهنگـی و رصـد مشـکالت محرومیـن‬ ‫و اطلاع بـه نهادهـا به منظـور رسـیدگی بـه ایـن مشـکالت‪ ،‬از‬ ‫یسـت کـه درحـال انجـام اسـت»‪ .‬دبیـر‬ ‫مهم تریـن برنامه های ‬ ‫حـزب عدالت طلبـان ایـران اسلامی‪ ،‬شـاخه فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«انتخـاب ایـت اهلل رئیسـی در ‪ ۲۸‬خرداد مـاه بـا رای بـاالی‬ ‫مردم‪ ،‬نویددهنده بسـط و توسـعه عدالت در کشـور و خروج‬ ‫یسـت و مـردم نیـز با مشـارکت حدا کثـری در‬ ‫از وضعیـت کنون ‬ ‫انتخابـات دسیسـه های دشـمنان را نقـش بـر اب خواهنـد‬ ‫کـرد»‪.‬‬ ‫ن و بلوچستان‬ ‫برگزاری جشن های دهه کرامت در سیستا ‬ ‫کانون هـای فرهنگـی و هنـری مسـاجد و‬ ‫تشـکل ها و انجمن هـا‪ ،‬برگـزاری مراسـم‬ ‫شـعرخوانی‪ ،‬اجـرای موسـیقی و تقدیـر از‬ ‫خادمـان فرهنـگ رضـوی از دیگـر برنامه های‬ ‫ایـن ایـام اسـت‪ .‬نمایشـگاه اثـار منتخـب‬ ‫جشنواره گرافیک رضوی نیز هم زمان با دهه‬ ‫کرامـت در مجتمـع فرهنگـی و هنـری ارشـاد‬ ‫برگـزار می شـود‪ ،‬تاکنـون شـش دوره از ایـن‬ ‫جشـنواره برگـزار شـده اسـت و تـداوم خواهـد‬ ‫داشـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬همچنیـن جشـنواره‬ ‫تئاتـر خیابانـی نخـل و هامـون بـا همـکاری‬ ‫انجمـن هنرهـای نمایشـی و پشـتیبانی‬ ‫معاونـت هنـری اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی سیسـتان و بلوچسـتان بـا رویکـرد‬ ‫نقـد اجتماعـی‪ ،‬تشـویق مـردم بـه مشـارکت‬ ‫در انتخابـات و انتخـاب درسـت و ا گاهانـه در‬ ‫برخـی شـهرهای اسـتان برگـزار می شـود‪ ،‬ایـن‬ ‫برنامه هـا به صورت مجازی هم نمایـش داده‬ ‫خواهد شد»‪ .‬حجت االسالم مهدی پودینه؛‬ ‫دبیـر شـورای هماهنگـی جشـن های مردمـی‬ ‫دهه کرامت نیز ضمن تبریک والدت حضرت‬ ‫معصومـه(س)‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬جشـن هایی کـه‬ ‫مـردم به صـورت خودجـوش در مسـاجد و‬ ‫محلات برپـا می کننـد بـا هماهنگـی کانـون‬ ‫فرهنگـی و هنـری مسـاجد برگـزار می شـود»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬در سال های گذشته ورود کاروان‬ ‫سـفیران کریمـه اهل بیـت(ع) حامـل پرچـم‬ ‫حضـرت معصومـه(س) یکـی از مهم تریـن‬ ‫برنامه هـای ایـن ایـام بـود کـه سـال گذشـته و‬ ‫امسـال به دلیـل شـرایط کرونـا مجـوز اجـرای‬ ‫ایـن برنامـه صـادر نشـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«مراسم هایی کهمبتنی برتجمعبود‪،‬امسال‬ ‫برپـا نمی شـود‪ ،‬امـا به جـای ان برنامه هایـی‬ ‫براسـاس شـرایط کرونایـی پیش بینـی شـده‬ ‫اسـت و جشـن هایی در فضـای بـاز بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی در مسـاجد هـم نـام‬ ‫حضـرت معصومـه(س) و امـام رضـا(ع) برگـزار‬ ‫می شـود‪ .‬تجلیـل از فعـاالن فرهنگـی دختـر‬ ‫مسـاجد زاهـدان به مناسـبت روز دختـر‪،‬‬ ‫اجرای برنامه سرودخوانی با موضوع حضرت‬ ‫معصومـه(س) و بـا عنوان "مـن رای می دهم"‬ ‫در پارک هـا شـروع شـده اسـت و به صـورت‬ ‫کارنـاوال و سـیار نیـز اجرایـی می شـود»‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬دوهـزار و ‪ ۴۰۰‬بسـته‬ ‫گوشـت متبـرک بـا همـکاری حـرم حضـرت‬ ‫معصومـه(س) به عنـوان کمـک کریمانـه و بـه‬ ‫رسـم اهل بیـت(ع) بیـن نیازمنـدان حاشـیه‬ ‫شهر زاهدان‪ ،‬زابل‪ ،‬زهک‪ ،‬نیکشهر و قصرقند‬ ‫توزیـع می شـود»‪.‬‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری و کاهش اب بدون درامد ابفا استان اصفهان تاکید کرد؛‬ ‫گذر بی دغدغه از تابستان داغ‪ ،‬با ‪ 15‬لیتر صرفه جویی اب در شبانه روز‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیـر دفتـر بهره بـرداری و کاهـش اب بـدون درامـد ابفـا‬ ‫اسـتان اصفهـان خواسـتار صرفه جویـی ‪15‬لیتـری مصـرف‬ ‫اب در شـبانه روز توسـط شـهروندان اصفهانـی شـد‪ .‬سـید‬ ‫محمدحسـین صالـح بااشـاره به اینکه درحال حاضـر سـرانه‬ ‫مصرف اب مشـترکین شـرکت اب و فاضالب اسـتان اصفهان‬ ‫‪157‬لیتـر در شـبانه روز اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر هـر شـهروند فقـط‬ ‫‪ 15‬لیتـر صرفه جویـی کـرده و مصـرف خـود را بـه ‪ 142‬لیتـر‬ ‫برسـاند می تـوان تابسـتان گـرم امسـال را بـدون دغدغـه و بـا‬ ‫ارامـش پشت سـر گذاشـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه گرم شـدن‬ ‫زودهنـگام هـوا موجـب افزایـش مصـرف و افـت شـدید فشـار‬ ‫اب شـبکه در روزهـای اخیـر شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هرچنـد‬ ‫تصفیه خانـه اب باباشـیخعلی بـا ظرفیـت ‪ 11500‬لیتردرثانیـه‬ ‫درحـال فعالیـت اسـت امـا به دلیـل اینکـه چاه هـای فلمـن در‬ ‫حاشـیه زاینـده رود به کلـی خشـک شـده و میـزان اب دهـی‬ ‫چاه هـای متفرقـه نیـز ‪50‬درصـد کاهـش یافتـه اسـت‪،‬‬ ‫درحال حاضـر به میـزان ‪ 3000‬لیتردرثانیه کمبـود اب داریم که‬ ‫یهـای‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه ایلام گفـت‪« :‬بـا تلاش همـکاران و برنامه ریز ‬ ‫فنـی تمامـی زیرسـاخت های مخابراتـی برای برگـزاری انتخابـات در اسـتان ایالم‬ ‫فراهـم اسـت»‪ .‬حشـمت اهلل اسـدی اظهـار کرد‪« :‬با تمهیـدات انجا مشـده تمام‬ ‫شهرهای استان تحت پوشش شبکه دیتای مخابرات منطقه قرار دارند»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬تسـت پوشـش دهی سـامانه های مخابراتـی در نقـاط مختلـف اسـتان‬ ‫انجام و تجهیزات الزم جهت رفع مشکالت احتمالی دستگاه ها و سیستم های‬ ‫مخابراتی اماده اسـت»‪ .‬مدیر مخابرات منطقه ایالم گفت‪« :‬تشـکیل و اسـتقرار‬ ‫ا کیـپ فنـی جهـت رفـع خرابـی درصـورت بـروز مشـکل و … از دیگـر اقدامـات و‬ ‫تهـای مهـم مخابـرات منطقه ایلام در ایـام انتخابـات اسـت»‪ .‬وی ادامه‬ ‫فعالی ‬ ‫داد‪« :‬تمهیدات الزم جهت عدم بروز مشکل ارتباطی و مخابراتی در بازه زمانی‬ ‫برگـزاری انتخابـات ‪ ۲۸‬خـرداد اندیشـیده و دراین زمینـه نگرانـی وجـود نـدارد»‪.‬‬ ‫اسـدی درپایـان از کارکنـان و جامعـه بـزرگ مخابـرات اسـتان جهـت شـرکت‬ ‫گسـترده در انتخابـات ریاسـت جمهوری و شـورای شـهر دعـوت کـرد‪.‬‬ ‫صدور ‪124‬میلیون دالر از مرز مهران به عراق‬ ‫ُ‬ ‫‪۲۸۰‬هزارتن‬ ‫مدیرکل گمرکات استان ایالم گفت‪« :‬در دو ماه نخست سال جاری‬ ‫کاال به ارزش‪۱۲۴‬میلیون دالر از مرز مهران به عراق صادر شده که در هرروز کاری‬ ‫به صورت میانگین بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬کامیون وارد محوطه تجاری گمرک مهران‬ ‫شده اند»‪ .‬روح اهلل غالمی اظهار کرد‪« :‬مهم ترین اقالم صادراتی شامل مصالح‬ ‫سـاختمانی‪ ،‬میـوه و تره بـار‪ ،‬محصـوالت پالسـتیکی‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬شیشـه و جـام‪،‬‬ ‫لوازم خانگـی و محصـوالت فلـزی بـوده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در دو ماه نخسـت‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬به دلیل شـیوع کرونا و بسـته بودن مرز کمتر از ‪۶۰۰‬هزار دالر صادرات از‬ ‫مرز مهران به عراق صادر شـد»‪ .‬مدیرکل گمرکات اسـتان ایالم گفت‪« :‬فعالیت‬ ‫تجـار ایرانـی و عراقـی در مـرز مهـران بـا رعایـت تمامـی پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫انجـام و در محیـط گمـرک نیز کلیه پروتکل های بهداشـتی توسـط کارکنان نیز‬ ‫به خوبـی رعایت می شـود»‪.‬‬ ‫برنامه توسعه کشت گیاهان دارویی در مراتع‬ ‫معاون فنی منابع طبیعی ایالم از برنامه توسعه کشت گیاهان دارویی در مراتع‬ ‫اسـتان طـی سـال جـاری بـا مشـارکت مـردم خبـر داد‪ .‬حجـت اهلل فتحـی اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬درراسـتای جهـش سـازمانی‪ ،‬طـرح توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی در‬ ‫قالب طر ح های مرتع داری در دسـتورکار قرار گرفته اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬سـطح‬ ‫مراتع استان ایالم یک میلیون و ‪۱۴۰‬هزارهکتار است که ‪ ۴۵۷‬هکتار مرتع داری‬ ‫در سـطح اسـتان فعال اسـت»‪ .‬فتحی تصریح کرد‪« :‬امسـال درراستای توسعه‬ ‫کشت گیاهان دارویی‪ ،‬دوهزارهکتار از اراضی استان به کشت گیاهان دارویی‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اسـتان ایلام باتوج هبـه شـرایط اب و‬ ‫هوایـی‪ ،‬مسـتعد توسـعه و کشـت انـواع مختلـف گیاهـان دارویـی و صنعتـی‬ ‫ازجملـه اللـه واژگـون‪ ،‬گل نرگـس‪ ،‬رزمـاری و … اسـت»‪ .‬فتحـی گفـت‪« :‬توسـعه‬ ‫کشـت ایـن گیاهـان افـزون بـر رونـق اقتصـادی بـرای بهر هبـرداران نقـش مهمـی‬ ‫در حفـظ منابـع طبیعـی اسـتان دارد»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪۳۰« :‬درصـد گونه هـای‬ ‫شناسایی شـده خاصیـت خورا کـی‪ ،‬دارویـی و صنعتـی دارد»‪.‬‬ ‫سمنان‬ ‫رضا تبیانیان‬ ‫مرمت ابنیه فنی محورهای مواصالتی‬ ‫بـا هـدف حفـظ و نگهـداری ابنیـه فنـی موجـود در راه هـای اسـتان سـمنان‪،‬‬ ‫مرمـت و بازسـازی ان هـا در دسـتورکار قـرار دارد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان سـمنان‪ ،‬رئیـس اداره‬ ‫نگهـداری راه هـا و ابنیـه فنـی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان‬ ‫بااشـاره به اینکه نگهـداری راه هـا در محورهـای شـریانی و حفـظ پل هـا و ابنیه‬ ‫فنـی مسـیر راه هـا‪ ،‬جـزو وظایـف اصلـی حـوزه نگهـداری راه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا‬ ‫هـدف جلوگیـری از ورود اسـیب ها و افزایـش عمـر و دوام ابنیـه فنـی موجـود‬ ‫در راه هـای اسـتان‪ ،‬مرمـت ان هـا در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬مهنـدس صداقـت‬ ‫گفـت‪« :‬در پـی بارش هـای سـال جـاری و جاری شـدن سـیل در حاشـیه‬ ‫محورهـای مواصالتـی صدماتـی به ابنیه فنـی موجود وارد شـد که براین مبنا‬ ‫قراردادهـای مختلفـی جهـت ترمیـم پل هـا و اجـرای رادیـه و بریـد در حـوزه‬ ‫اسـتحفاظی ایـن اداره کل منعقـد شـده اسـت»‪ .‬صداقـت گفـت‪« :‬پل هـا‬ ‫ازجملـه اسـیب پذیرترین اجـزای اصلـی در جسـم راه هـا بـوده و حفـظ ایمنـی‬ ‫ان هـا بـرای حفاظـت از تـردد کاربـان جـاده ای و توجـه بـه مسـئله پدافنـد‬ ‫اهمیـت زیـادی دارد؛ ازایـن رو‪ ،‬بازدیـد مسـتمر از پل هـا و ابنیـه فنـی راه هـا در‬ ‫قالـب اجـرای طـرح ‪( BMS‬سیسـتم مدیریـت یکپارچـه پل هـا) در دسـتورکار‬ ‫ایـن اداره بـوده و به طـور مـداوم ایـن امـر توسـط کارشناسـان فنـی انجـام‬ ‫می گیـرد»‪ .‬رئیـس اداره نگهـداری راه و ابنیـه فنـی اداره کل افـزود‪« :‬به منظـور‬ ‫مدیریـت بحران هـای احتمالـی و جلوگیـری از تخریـب ایـن ابنیـه در زمـان‬ ‫بـارش‪ ،‬عملیـات الیروبـی و تنقیـه ابنیـه مهم به طور مـداوم انجـام می گیرد»‪.‬‬ ‫کنترل دومیلیون و ‪ 800‬هزارمترمکعب سیالب و روان اب‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛‬ ‫سیامکنرماشیری‬ ‫جشـن های باشـکوه دهـه کرامـت بـه مـدت‬ ‫نو بلوچستانبرگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬روز در سیستا ‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫در نشسـت بـا اصحـاب رسـانه ضمـن تبریـک‬ ‫والدت حضـرت فاطمـه معصومـه(س) و‬ ‫دهـه کرامـت بیـان کـرد‪« :‬هم زمـان بـا دهـه‬ ‫کرامـت سراسـر سیسـتان و بلوچسـتان بـا‬ ‫اجـرای برنامه هـای فرهنگـی و هنـری غـرق‬ ‫در شـادی می شـود کـه ازجملـه ان می تـوان‬ ‫بـه برگـزاری ویژه برنامـه ایـن دهـه مبـارک‬ ‫در زاهـدان اشـاره کـرد»‪ .‬حسـین مسـکرانی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬ایـن برنامـه از سـاعت ‪ ۲۱:۳۰‬هـر‬ ‫شـب بـا دو رویکـرد انتخابـات و دهـه کرامـت‪،‬‬ ‫به همـراه برگـزاری مسـابقه و اهـدای جایـزه‬ ‫نقـدی‪ ،‬در مجتمـع فرهنگـی‪ ،‬هنـری اشـراق‬ ‫بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی و در فضای‬ ‫بـاز برگـزار می شـود‪ .‬رویدادهـای دهـه کرامـت‬ ‫به گونـه ای پیش بینـی شـده اسـت تـا بتوانـد‬ ‫باعـث تلطیـف روحیـه شـهروندان‪ ،‬ترویـج‬ ‫نشـاط معنوی و شـور و اشـتیاق بیشـتر مردم‬ ‫در روزهای سـخت کرونایی شود»‪ .‬مسگرانی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬در همـه شهرسـتان ها بـا حضـور‬ ‫ایالم‬ ‫اثر خود را به صورت افت شـدید فشـار اب شـبکه نشـان داده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـر دفتـر بهر هبـرداری و کاهـش اب بـدون درامـد‬ ‫ابفـا اسـتان اصفهـان از افزایـش ‪ 200‬تـا ‪300‬لیتردرثانیـه ای‬ ‫مصـرف اب بـه ازای هـر درجـه گرم تر شـدن هـوا در ‪ 57‬شـهر و‬ ‫‪ 380‬روسـتای تحت پوشـش طـرح اب رسـانی اصفهـان بزرگ‬ ‫یکـه سـامانه دوم اب رسـانی بـه‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬درصورت ‬ ‫اصفهـان وارد مـدار نشـود‪ ،‬کمبـود اب در هفته های اینده به‬ ‫‪ 4300‬لیتردرثانیـه خواهـد رسـید»‪ .‬وی درعین حـال پایـش و‬ ‫مدیریت فشـار‪ ،‬رسـیدگی به موقع حوادث و تله متری شـبکه‬ ‫را از ابزارهـای کاربـردی ابفـا اسـتان اصفهـان بـرای گـذر از‬ ‫تنـش ابـی عنـوان کرد و گفـت‪« :‬پایش مصارف اب مشـترکان‬ ‫پرمصـرف و کنتـرل برخـط (انالیـن) مصـرف ان هـا ازجملـه‬ ‫تدابیری سـت کـه می توانـد در توزیـع عادالنـه اب در فصـل‬ ‫تابسـتان بسـیار موثـر واقـع شـود»‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کنتـرل سـیالب و ابخـوان داری معاونـت ابخیـزداری اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری اسـتان سـمنان اظهار کرد‪« :‬طی اردیبهشـت ماه‬ ‫سـال جـاری بیـش از دومیلیـون و ‪800‬هزارمترمکعـب سـیالب ازطریـق‬ ‫پروژه هـای ابخیـزداری در هشـت شهرسـتان اسـتان سـمنان کنتـرل شـد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جـواد جورابلـو بـا بیـان ایـن خبـر افـزود‪« :‬بـا بارندگـی نسـبتا قابل توجهـی کـه‬ ‫در هشـت شهرسـتان (سـمنان‪ ،‬شـاهرود‪ ،‬گرمسـار‪ ،‬دامغـان‪ ،‬مهدی شـهر‪،‬‬ ‫میامـی‪ ،‬ارادان و سـرخه) به وقـوع پیوسـت شـاهد عملکـرد مثبـت پروژه های‬ ‫ابخیـزداری شـامل پـروژه پخـش سـیالب‪ ،‬بندهـای خا کـی‪ ،‬بندهـای سـنگی‬ ‫مالتی و بندهای گابیونی بوده است که بالغ بر دومیلیون و ‪800‬هزارمترمکعب‬ ‫سـیالب و روان اب را کنتـرل کـرد»‪ .‬جورابلـو گفـت‪« :‬باتوجه بـه عملکـرد‬ ‫قابل قبـول‪ ،‬ایـن پروژه هـا در هشـت شهرسـتان یادشـده به ویـژه در شـرایط‬ ‫خشک سـالی سـال جـاری‪ ،‬به طور مسـتقیم موجـب افزایش دبـی اب حدود‬ ‫‪ 16‬رشـته قنـات‪125 ،‬دهنـه چشـمه و ‪ 250‬حلقـه چـاه شـده اسـت»‪ .‬جورابلـو‬ ‫گفـت‪« :‬اثـرات سـازنده پروژه هـای ابخیـزداری عالوه بـر کنتـرل سـیل و رسـوب‬ ‫و نفـوذ اب بـه الیه هـای زیرزمینـی نقـش مهمـی در کاهـش خسـارات سـیل‬ ‫بـه تاسیسـات شـهری و خدمـات زیربنایـی ایفـاء می کنـد»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬پروژه هـای ابخیـزداری اجراشـده همـواره در حوزه هـای ابخیـز موجـب‬ ‫افزایـش ابدهـی قنـوات‪ ،‬چشـمه ها و چاه هـای پائین دسـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ سـیاوش طاهرخانـی؛ شـهردار قزویـن در ائیـن افتتـاح پل هـای طبیعـت و‬‫سلامت کـه بـا حضـور هدایـت اهلل جمالی پور؛ اسـتاندار قزویـن و معاونـان برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬این روزهـا درراسـتای مطالبـات شـهروندان و ایجاد پیـاده روی در‬ ‫پهنـه بوسـتان ملـی باراجیـن انجام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ بیش از ‪۱۲‬هزارمیلیاردریال طرح کشاورزی در قزوین افتتاح می شود‪ .‬محمد‬‫پیله فروش؛ مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی نیز از برداشـت یک ُ‬ ‫ هزارتن‬ ‫البالو از یک هزارهکتار باغ های گیالس استان خبر داد‪.‬‬ ‫ بـا صـدور حکمـی ازسـوی دکتـر زینالـی؛ مدیرکل سـازمان دامپزشـکی قزوین‪،‬‬‫دکتـر عیسـی یـزدی به عنـوان رئیـس اداره بهداشـت و بیماری هـای طیـور‬ ‫منصـوب شـد‪ .‬مهنـدس سـیاوش معـدن پـور مسـئول قرنطینـه دامپزشـکی‬ ‫اداره در جلسـه مبـارزه بـا قاچـاق دام گزارشـی از پال ک گـذاری و هویت دار کـردن‬ ‫و تحویـل ‪۹۰‬درصـد مر غ هـای تولیـدی بـه بـازار توضیحاتـی داد‪ .‬دکتـر زینالـی؛‬ ‫مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان مشـکالت اصلـی ورود دام های بیمـار فاقد هویت‬ ‫و به بـار اوردن میلیاردها ریـال خسـارت اقتصـادی عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬خـروج‬ ‫غیرمجـاز دام هزینه هـای زیـادی در بـر دارد»‪.‬‬ ‫ وا گـذاری ‪40‬درصـد پرونـده سـالمندان بـه مرا کـز نیکـوکاری در کاهـش‬‫تصدی گـری کمیتـه امـداد و برنامه ریـزی بهتـر انجـام گرفـت‪ .‬امدادرسـانی بـه‬ ‫‪۱۷‬هـزار زن سرپرسـت خانـواده‪ ،‬دیـدار حجت االسلام رضوانـی؛ امام جمعـه‬ ‫بوئین زهرا درجهت بهسـازی خانه های فرسـوده دو خانواده برخی از خدمات‬ ‫کمیتـه امـداد امـام(ره) اسـت‪.‬‬ ‫ سید بهاءالدین هاشمیان؛ رئیس کمیته ورزش های هوایی قزوین از انجام‬‫پرش ایسـتگاهی توسـط فرشـاد میجوجی؛ خلبان قزوینی از ارتفاع ‪ ۲۴۰‬متری‬ ‫دره هایقر خبـر داد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 3 1400‬ذی القعده ‪ 14 1442‬ژوئن ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2255‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫جودی فاستر‬ ‫لودمیال اولیتسکایا‬ ‫هفتا دو چهارمیـن جشـنواره فیلـم کـن بـا اهـدای نخـل طلای‬ ‫افتخـاری ‪ ۲۰۲۱‬بـه جـودی فاسـتر‪ ،‬از ایـن بازیگـر‪ ،‬کارگـردان و‬ ‫تهیه کننـده تجلیـل می کنـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ فاسـتر همچنیـن‬ ‫به عنوان مهمان افتخاری مراسم افتتاحیه در این مراسم حضور‬ ‫می یابـد‪ .‬فاسـتر کـه دو جایـزه اسـکار در کارنامـه دارد‪ ،‬از سـوی‬ ‫جشـنواره کـن به عنـوان چهـره ای بـا کارنامـه درخشـان هنـری‬ ‫معرفـی شـده کـه تعهـدی جـدی نسـبت بـه مسـائل مهـم دارد‪.‬‬ ‫رمـان «فقـط یـک طاعـون سـاده» نوشـت ه لودمیلا اولیتسـکایا؛‬ ‫نویسـنده و فیلم نامه نویـس روس‪ ،‬بـا ترجمـ ه ابتیـن گلـکار‬ ‫ب شـد‪ .‬ب هگـزارش ایبنـا؛ این‬ ‫از سـوی نشـر «بـرج» روانـ ه بـازار کتـا ‬ ‫اثر‪ ،‬داسـتانی واقعی از زندگی دانشـمندی به نام «مایر رودلف»‬ ‫اسـت کـه در ازمایشـگاه روی وا کسـن طاعـون کار می کنـد؛ امـا‬ ‫حیـن تحقیقاتـش بـه بیمـاری مبتلا؛ و قبـل از شـروع یـک‬ ‫کنفرانـس‪ ،‬عالئـم بیمـاری اش ظاهـر می شـود‪.‬‬ ‫نمایشـگاه اثـار تـرالن تبـار با عنـوان «اختلال خاطـره» در گالـری‬ ‫«بـاوان» برپاسـت‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن وی گفـت‪« :‬ایـن اثـار در‬ ‫ادامـه نمایـش یـاد زدودگی سـت‪ .‬انجـا عکس هـای خانوادگـی یا‬ ‫انالـوگ را کالژ می کـردم و ترکیب بندی هایـی به وجـود مـی اوردم‬ ‫کـه اتـود اولیـه بـود‪ .‬کار نهایی بـا تکنیک ماژیک انجام می شـد‪.‬‬ ‫اینجـا عکس هـا بیشـتر شـده و از تصاویر اینترنتی هم اسـتفاده؛‬ ‫و ان هـا را کالژ کـرده ام»‪.‬‬ ‫ترالن تبار‬ ‫بهــای خودیــاری‬ ‫یســروته کتا ‬ ‫ا گــر از دســتورالعمل های ب ‬ ‫نهــا را‬ ‫خســته شــدید یــا حوصلــه توصی ههــای طاقت فرســای ا ‬ ‫نداریــد‪ ،‬حــاال زمانــش رســیده نفــس راحتــی بکشــید‪ .‬به تاز گــی‬ ‫ســروکله ژانــر جدیــد «ضــد خودیــاری» پیــدا شــده کــه ب هجــای‬ ‫کوبیــدن بــر طبــل توخالــی شــادی و موفقیــت‪ ،‬دشــواری زندگــی‬ ‫تهــای خــود‬ ‫را یــاداوری می کنــد و از مــا دعــوت می کنــد محدودی ‬ ‫یهــا و ســختی ها کنــار بیاییــم؛ امــا ایــا در‬ ‫را بپذیریــم و بــا بدبیار ‬ ‫ایــن توصی ههــای جدیــد چیــزی شــبیه دســتورالعمل های رایــج‬ ‫خودیــاری نیســت؟‬ ‫بیشـتر کتاب هـای خودیـاری خواسـته های طاقت فرسـایی از‬ ‫خواننـدگان خـود دارند‪ .‬مثنوی هفتاد منی از دسـتورالعمل های‬ ‫بی سـروته‪ ،‬بـا مشـتی جملات خودسـتایانه و انگیزاننـده کـه‬ ‫قنـد تـوی دل خوانندگانشـان اب می کنـد‪ .‬کتاب هایـی کـه‬ ‫سربسـته بـه شـما می گوینـد پیشـروی در مسـیرهای ناپیمـوده‬ ‫و بکـر‪ ،‬نتیجـه ایمـان سفت وسـخت بـه متوقف نشـدن اسـت‪.‬‬ ‫یبـرد تـا‬ ‫نا گفتـه پیداسـت کـه چـرا کسـی دسـت بـه قلـم نم ‬ ‫یـک کتـاب خودیـاری درسـت ودرمان بـا نـام «بی خیـال ناهـار»‬ ‫بنویسـد و قـال قضیـه را بکنـد؟ ا کنـون امـا ادم هـای خرده گیـر و‬ ‫بدبین هـا می تواننـد نفـس راحتـی بکشـند؛ چرا کـه حـاال سـروکله‬ ‫یـک ژانـر ادبـی تـازه پیـدا شـده اسـت کـه می تـوان ان را ضـد‪-‬‬ ‫خودیـاری و ضد‪-‬بهسـازی نامیـد‪ .‬ماجـرا ازاین قـرار اسـت کـه‬ ‫خوانـدن کتاب هایـی کـه شـما را از خودیـاری بازمی دارند‪ ،‬شـبیه‬ ‫سر کشـیدن لیوانـی زهرماری سـت ان هـم به امیدانکـه دل ودمـاغ‬ ‫دست کشـیدن از عـادت نوشـیدن را پیـدا کنیـد؛ امـا انـگار چنیـن‬ ‫کتـاب رویکـردی غیرعـادی بـرای‬ ‫روشـی جـواب می دهـد‪ .‬هـر دو ِ‬ ‫خـوب زندگی کـردن به قلـم مـارک منسـون و کتـاب سـارا نایـت‬ ‫بـا نـام «چطـور وقتمـان را بـا ادم هایی کـه دوستشـان نداریـم‬ ‫یکـه خوشـمان نمی ایـد تلـف نکنیـم» در فهرسـت‬ ‫و کارهای ‬ ‫پرفروش ترین هـا قـرار دارنـد‪( .‬در اینجـا عناویـن فرعـی کتـاب را‬ ‫بـه کار برده ایـم؛ چرا که اسـامی اصلی بی پـرده از اصطالحی رکیک‬ ‫معـادل بی خیالـی اسـتفاده کرده انـد)‪ .‬حـاال هـم کتابـی شـیواتر‬ ‫در این ژانـر باعنـوان «محکـم بایسـت‪ :‬مقاومـت در برابـر جنـون‬ ‫خودبهسـازی» بـه بـازار عرضـه شـده کـه نویسـنده و روانشـناس‬ ‫دانمارکـی کتـاب‪ ،‬اسـوند برینکمـن را بـه گل سرسـبد رسـانه های‬ ‫ان کشـور تبدیـل کـرده‪ .‬به قـول ایـن نویسـنده چیره دسـت کـه‬ ‫درمقایسـه با همـکاران امریکایـی طنـازش او را بـا شـخصیت‬ ‫عبـوس و منـزوی فردریـک در فیلـم «هانـا و خواهرانـش»‬ ‫به کارگردانـی وودی الـن تشـبیه می کننـد‪« :‬عهـد سـکوالر مـا کـه‬ ‫سرشـار از عدم قطعیـت و هراس هـای وجـودی و بنیادین اسـت‪،‬‬ ‫مقاومت و ایستادگی را سخت می کند»‪ .‬کتاب برینکمن درست‬ ‫مثـل کتـاب منسـون بـر دشـوار بودن زندگـی و خاص نبـودن مـا‬ ‫تا کیـد مـی ورزد امـا جـای کوبیـدن بـر طبـل توخالـی شـادی یـا‬ ‫موفقیـت کـه لقلقـه زبـان برخـی در فرهنـگ رشـدمحور مـا شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬تا کیـد دارد کـه می بایـد محدودیت هـای خـود را بپذیریـد‬ ‫و یـاد بگیریـد بـا بدبیاری هـا و سـختی ها کنـار بیاییـد‪ .‬بعضـی از‬ ‫پیشـنهادهای برینکمـن‪ ،‬مثـل «هـرروز بـه فکـر مـرگ بـودن»‪،‬‬ ‫ب هطـرز عجیبـی غم انگیـز هسـتند‪ .‬او در فصـل «عـذر مربـی ات‬ ‫را بخـواه» درمـورد قطـع ارتبـاط بـا درمانگـران‪ ،‬می نویسـد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«مربـی ات را اخـراج کـن و درعـوض بـا او دوسـت شـو؛ مثلا یـک‬ ‫بلیـت دونفـره مـوزه بخـر و دراین بیـن از او بپـرس ا گـر نگاهـت‬ ‫به جای اینکـه رو بـه درون باشـد بـه بیـرون باشـد‪ ،‬اوضـاع چطـور‬ ‫پیـش مـی رود و زندگـی دران هنـگام چه چیـزی در چنتـه خواهـد‬ ‫داشت»‪ .‬او در فصل «در گذشته گیر کن» نیز می نویسد‪« :‬وقتی‬ ‫کسـی حـرف برنامه هـای خود بـرای نواوری و چشـم اندازش برای‬ ‫اینـده را پیـش می کشـد‪ ،‬بـه او گوشـزد کنیـد کـه قدیم هـا اوضـاع‬ ‫بهتـر بـود‪ .‬بـه این قبیـل ادم هـا بایـد فهماند که مفهوم پیشـرفت‬ ‫چندصد سـالی عمـر دارد و درواقـع‪ ،‬منسـوخ و مخـرب اسـت»‪.‬‬ ‫کاش دوربینـی بـود کـه تصویـر طرفـداران پروپاقـرص برینکمـن را‬ ‫وقتـی در حال وا کنـش بـه توضیحـات مدیرانشـان دربـار ه روال‬ ‫جدیـد محاسـبه خرده حسـاب ها هسـتند‪ ،‬ثبـت کنـد‪« :‬میدونی‬ ‫رئیـس‪ ،‬ایـد ه پیشـرفت فقـط چند قرنـی قدمـت داره!» نظرتـان‬ ‫راجـع بـه چـاپ البومـی از تصاویـر لحظاتـی کـه بیمـاران‪ ،‬عـذر‬ ‫درمانگرشـان را می خواهنـد و درعـوض یـک بلیـت نمایشـگاه‬ ‫اثـار هنـری بـه او می دهنـد‪ ،‬چیسـت؟ ایـن می توانـد دسـتمایه‬ ‫محشـری بـرای برنـدون اسـتنتون؛ عـکاس و بال گـر صفحـه‬ ‫ً‬ ‫«ادم هـای نیویـورک» باشـد‪ .‬عجالتـا‪ ،‬برینکمـن بـا درپیش گرفتن‬ ‫رویکـرد جستارنویسـی به جـای دستورالعمل نویسـی و‬ ‫شاتر‬ ‫نفس کشیدن‬ ‫بهار رضی زاده و سپهر حیدری نژاد؛ بازیگران‬ ‫کارگردانی سپهر‬ ‫این نمایش به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫حیدری نژاد هستند که تا ‪ 31‬خردادماه‬ ‫ساعت ‪ 20‬در «پردیس تئاتر شهرزاد»‬ ‫(سالن صنوبر) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫گزارش‬ ‫همه چیز درباره سریال جدید «کارخانه هیوالها»‬ ‫هفته نخسـت مسترکالس های رهبری ارکسـتر مرکز اموزش های‬ ‫بنیـاد فرهنگی‪،‬هنـری رودکـی بـا حضـور نصیـر حیدریـان؛ رهبـر‬ ‫ارکسـتر بین المللـی برگـزار شـد و او بـه طـرح نکاتـی مهـم در‬ ‫حـوزه رهبـری ارکسـتر پرداخـت‪ .‬ب هگـزارش موسـیقی مـا؛ بنیـاد‬ ‫فرهنگی‪،‬هنـری رودکـی با توج هبـه خلاء موجـود در فضاهـای‬ ‫علمـی و پژوهشـی در رشـته رهبـری ارکسـتر‪ ،‬ایـن مسـترکالس ها‬ ‫و ورک شـاپ ها را بـا حضـور اسـاتید بین المللـی برگـزار کرده اسـت‪.‬‬ ‫نص�یر حیدریان‬ ‫چرا کتب انگیزشی جدید از لحنی گستاخانه پیروی می کنند؟‬ ‫خودیاری با چاشنی فحاشی!‬ ‫جمع بنـدی فلسـفه بافی ها و نوشـته های متفکرانـی نظی ِـر من پرسـید که ایا توانسـته ام گوی سـبقت درزمینه فحاشـی را از‬ ‫رواقیـان‪ ،‬باربـارا اس‪.‬هلـد (روانشـناس) و هاروکـی مورا کامـی گرگ وال استریت بربایم‪ .‬من هم چرخی در گوگل زدم و فهمیدم‬ ‫(رمان نویـس) خـود را در جرگـه مخالفـان بهسـازی قـرار داده کـه در گـرگ وال اسـتریت حـدود ‪ ۵۰۰‬حرف زشـت اسـتفاده شـده‪.‬‬ ‫متـر دراین خصوص ان اسـت که برینکمـن به ویژه بااین حسـاب مـن خیلـی از ان هـا جلوتـرم»؛ خـوب‪ ،‬گویا هرکسـی‬ ‫اسـت‪ .‬نکتـه مه ‬ ‫بـرای خـودش اهدافـی‬ ‫از حیـث لحن نوشـتاری‪،‬‬ ‫دارد! در سـال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫شـمه ای روح بخـش از‬ ‫شـاهد چـاپ «اداب‬ ‫خویشتن داری کالسیک‬ ‫سارا نایت در گفت گو با روزنامه «تورنتو استار»‬ ‫نیکـو بـرای مردمـان‬ ‫را وارد ایـن ژانـر کـرده‪.‬‬ ‫نیـک» بودیـم؛ راهنمـای‬ ‫شـاهد این ماجـرا هـم‬ ‫مدعی شده در کتاب کم حجم خود به کرات‬ ‫عملـی یـک روان درمانگـر‬ ‫ان اسـت که کتـاب او‬ ‫از واژه های زشت و سخیف استفاده کرده‬ ‫بـرای مدیریـت تمـام‬ ‫برخلاف کتـاب منسـون‪،‬‬ ‫موقعیت های غیرممکن‬ ‫مخاطـب را احمـق‬ ‫که طبق شمارش او‪ ،‬به ‪ ۷۳۲‬مورد می رسد!‬ ‫زندگـی (کـه این یکـی‬ ‫فـرض نمی کنـد و لحـن‬ ‫او می گوید‪« :‬یک نفر روزی از من پرسید ایا‬ ‫هـم عنـوان فرعـی کتـاب‬ ‫گسـتاخانه ای هم نـدارد‪.‬‬ ‫اسـت) سـال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬ایـن سـوال بـه‬ ‫توانسته ام گوی سبقت درزمینه فحاشی را از‬ ‫چـاپ شـد و کتـاب «از‬ ‫ذهنمـان خطـور می کنـد‬ ‫ذهنـت بیـرون بیـا و بـه‬ ‫کـه ایـراد نویسـنده هایی‬ ‫گرگ وال استریت بربایم؟ من هم چرخی در‬ ‫زندگـی ات بـرس» نیـز بـا‬ ‫مثـل منسـون چیسـت؟‬ ‫گوگل زدم و فهمیدم که در گرگ وال استریت‬ ‫فحش هـای خالقان هتـر‬ ‫کتـاب خانـم نایـت کـه‬ ‫و ابدارتـر ارمغـان سـال‬ ‫برداشـتی از دگرگونـی‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬حرف زشت استفاده شده‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬بـازار کتـاب‬ ‫زندگـی بـا جـادوی نظـم‬ ‫بااین حساب من خیلی از ان ها جلوترم!»‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬چـرا ایـن‬ ‫به قلـم مـاری کندوسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نویسـنده ها نمی تواننـد‬ ‫اساسـا راهنمایـی بـرای‬ ‫از لحـن مناسـب تری‬ ‫یسـت نه‬ ‫تمیـزکاری زندگ ‬ ‫محیـط زندگـی‪ .‬طبق گفته هـای نایت به روزنامه «تورنتو اسـتار» بـرای نوشـتن اسـتفاده کننـد؟ می تـوان به اسـانی تقصیـر را‬ ‫در کتـاب کم حجـم خـود به کـرات از واژه هـای زشـت و سـخیف گـردن شـبکه های تلویزیونـی انداخـت کـه خودشـان را بـه هـر‬ ‫اسـتفاده کـرده کـه طبـق شـمارش او‪ ،‬عـدد ان بـه ‪ ۷۳۲‬مـورد اب واتشـی می زننـد تـا از شـبکه های پولـی و ادبیـات ان هـا‬ ‫می رسـد! او در ادامـه گفته های خـود می افزاید‪« :‬یک نفر روزی از جـا نماننـد یـا ان را بـه موفقیـت اثـاری مثـل «راهنمـای خـواب‬ ‫کـودکان» (باعنـوان بگیر بکـپ!) ادام مانزباخ یا بی صاحب شـدن‬ ‫دنیایـی نسـبت داد کـه در ان‪ ،‬رئیس جمهـوری یـک مملکـت‬ ‫سیاسـت هایش را بی انکـه روح مشـاورانش باخبـر باشـند در‬ ‫توئیتـر منتشـر می کنـد‪ .‬بااین وجـود مایلـم کـه بـه بررسـی سـبک‬ ‫نوشـتاری گونـه کتاب هـای خودیـاری بپـردازم‪ .‬ایـن مثـال کـه‬ ‫برگرفتـه از کتـاب منسـون اسـت‪ ،‬خیلی چیزهـا دراین زمینـه را‬ ‫تتـر‪ ،‬خـود‬ ‫برایتـان روشـن می کنـد‪« :‬میـل بـه تجربه هـای مثب ‬ ‫یسـت؛ و عجیب انکـه‪ ،‬پذیـرش تجربه هـای منفی‬ ‫تجربـه ای منف ‬ ‫خـود تجربـه ای مثبـت اسـت»‪ .‬او ایـن جملـه را بـا قلـم درشـت در‬ ‫کتـاب اورده‪ .‬منسـون درادامـه می افزایـد‪« :‬یک دقیقـه بـه شـما‬ ‫وقـت می دهـم کـه مغزتـان را خالـی کنیـد و دوبـاره ایـن جملـه را‬ ‫بخوانیـد»؛ و درادامـه او دوبـاره جملـه خود را این بار با حروف کج‬ ‫نشـرایطی‪ ،‬نویسـنده بـا واژه هـای سـخیف‬ ‫تکـرار می کنـد‪ .‬درچنی ‬ ‫و رکیـک می کوشـد تـا پیـازداغ ماجـرا را بیشـتر کنـد‪ .‬مـن شـیفته‬ ‫زبـان طنزامیـز و حساب شـده و بـا کمـی چاشـنی خـارج از اداب‬ ‫مرسـوم هسـتم‪ .‬هرچنـد بهره گیـری از اندکـی زبـان کوچه بـازاری‬ ‫موجـب تمایـز بـا جدیـت موجـود در اثـار کنـدو یـا ذهن ا گاهـی و‬ ‫اندیشـمندی جـان کابات‪-‬زیـن (متخصـص اسـترس) می شـود؛‬ ‫فکـردن ‪ ۷۳۲‬واژه رکیـک چیـزی جـز کژخیالـی و رفتـن‬ ‫امـا ردی ‬ ‫بـه بیراهـه نیسـت‪ .‬سـپتامبر ‪ ۲۰۱۷‬بـود کـه موسسـه «هافتـون‬ ‫میفلیـن هارکـورت» اقـدام بـه چـاپ اثـری از رابـرت ای‪.‬سـاتن‬ ‫باعنـوان سـخیف «راهنمـای (واژه به دلیـل رکیک بـودن حـذف‬ ‫شـده اسـت) بقـا» کـرد کـه دنبالـه ای بـر کتـاب دیگـر او «قانـون‬ ‫بی قانـون» بـود‪ .‬خیـال می کنـم کـه ایـن کتـاب وقتـی بـه دسـت‬ ‫خوانندگانش برسـد‪ ،‬حسـابی نقره داغشـان کند‪ .‬شـاید هم مثل‬ ‫هم قطـاران خـود بخواهـد کـه از کاه کـوه بسـازد و مسـیر بی راهـه‬ ‫ان هـا را پـی بگیـرد‪.‬‬ ‫مرتضیامیرعباسی‪/‬ترجمان‬ ‫«کارخانههیوالها»وپیش درامدان(دانشگاههیوالها)ازبهترینانیمیشن های‬ ‫چندسـال اخیر هسـتند که باوجودانکه سال ها از انتشارشـان می گذرد‪ ،‬هنوز از‬ ‫خاطره انگیزتریـن و جذاب تریـن عناوینـی هسـتند کـه تماشـای چندباره شـان‬ ‫لذت بخـش به نظـر می رسـد‪ .‬حـاال امـا اسـتودیوی پیکسـار شـگفتی بزرگـی‬ ‫برای هواداران این اثر درنظر گرفته و سـریال «هیوالها مشـغول کار هسـتند» را‬ ‫معرفی کرده‪ .‬به گزارش ایرنا؛ همه ان هایی که دنیای سینما را دنبال می کنند‪،‬‬ ‫استودیوی پیکسار را می شناسند‪ .‬یک استودیوی انیمیشن سازی امریکایی‬ ‫که بیش از هرچیز به لوگوی جذابی که دارد‪ ،‬مشهور است؛ یک چراغ مطالعه که‬ ‫روی حرف دوم عبارت انگلیسی پیکسار فرود می اید‪ .‬استودیوی پیکسار یکی‬ ‫از پیشـتازان دنیـای انیمیشـن لقـب می گیـرد کـه همیشـه کیفیـت را به کمیت‬ ‫ترجیـح داده و شـاید همیـن باعـث شـده با وجود عناوین اندکـی که خلق کرده‬ ‫حاال یکی از محبوب ترین استودیوهای انیمیشن سازی باشد‪ .‬پیکسار پس از‬ ‫انتشـار انیمیشـن «داسـتان اسباب بازی ها» تصمیم گرفت انیمیشـن «زندگی‬ ‫بـا گ» را ا کـران کنـد‪ .‬نکتـه جالـب دربـاره ایـن انیمیشـن ا کـران یـک انیمیشـن‬ ‫مشـابه به نـام «مورچه هـا» توسـط اسـتودیوی رقیـب یعنـی دریم ورکـس بـود‬ ‫کـه اختالفاتـی میـان ایـن دو اسـتودیو ایجـاد کـرد‪ .‬پـس ازان نوبـت بـه «داسـتان‬ ‫اسباب بازی ها‪ »۲‬رسید که به عنوان اخرین انیمیشن نخستین قرارداد دیزنی‬ ‫و پیکسـار ا کـران شـود‪ .‬انیمیشـنی کـه به اعتقـاد بسـیاری از منتقـدان یکـی از‬ ‫بهترین دنباله های تاریخ سینماست‪ .‬با ورود به قرن ‪ ،۲۱‬پیکسار از انیمیشن‬ ‫«کارخانه هیوال» رونمایی کرد و پس ازان نوبت به «در جستجوی نمو» رسید؛‬ ‫ً‬ ‫دو انیمیشنی که پیکسار برای ساخت ان ها پنج سال کار کرد و نهایتا دو جایزه‬ ‫اسـکار بهترین انیمیشـن را برای هردو تصاحب کرد‪ .‬این دو انیمیشـن در کنار‬ ‫مجموعـه «داسـتان اسـباب بازی ها» به عنـوان به یادماندنی تریـن اثـار پیکسـار‬ ‫شـناخته می شـوند‪ .‬انیمیشـن سـینمایی «کارخانـه هیوالهـا» کـه در سـال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬ا کـران شـده بـود بـا وجـود بودجـه هنگفـت ‪ ۱۰۰‬میلیـون دالری موفق ظاهر‬ ‫شـد و بیشـتر از ‪ ۵۲۵‬میلیـون دالر درامـد به همـراه داشـت‪ .‬بسـیاری از منتقـدان‬ ‫بـاور دارنـد ایـن انیمیشـن هنـوز از به یادماندنی تریـن و بهتریـن انیمیشـن های‬ ‫اسـتودیوی پیکسـار اسـت و بـرای بسـیاری از کـودکان‪ ،‬نوجوانـان و حتـی‬ ‫بزرگ سـاالن سراسـر جهـان هـم عنوانـی خاطره انگیـز و به یادماندنـی به نظـر‬ ‫می رسـد‪ .‬داسـتان این انیمیشـن در سـرزمین تخیلی هیوالها درجریان است‪.‬‬ ‫جایی که برای تهیه انرژی روش خاصی وجود دارد؛ هیوالها با ترساندن بچه ها‬ ‫از صدای جیغ ان ها انرژی تهیه می کنند؛ اما کارخانه هیوالها با مشکل تامین‬ ‫انـرژی مواجـه شـده چرا کـه کـودکان دیگر مثل سـابق نمی ترسـند‪ .‬البته رئیس‬ ‫کارخانـه بـه هیوالهـا تلقیـن کـرده کـه هیچ چیـز به انـدازه یـک کـودک خطرناک‬ ‫نیسـت و حتـی یـک تماسشـان می توانـد باعـث مرگ شـود‪ .‬سـالی و مایـک‪ ،‬دو‬ ‫شخصیت قهرمان داستان هستند که در این کارخانه جزو کارمندان نمونه در‬ ‫ترسـاندن بچه هـا لقـب می گیرند‪ .‬روزی براثر اشـتباه سـالی و مایک یـک کودک‬ ‫وارد دنیای هیوالها می شـود و همه چیز را به هم می ریزد اما دراین میان سـالی‬ ‫و مایک کشف می کنند که صدای خنده کودکان انرژی بیشتری تولید می کند‬ ‫و همین مسئله ماجراهای بسیاری به همراه دارد‪ .‬این انیمیشن به سرعت به‬ ‫محبوبیتـی جهانـی دسـت پیـدا کـرد و جوایز متعـددی ازجملـه جایزه بهترین‬ ‫انیمیشـن سـینمایی اسـکار را برنـده شـد‪ .‬اسـتقبال از انیمیشـن «کارخانـه‬ ‫هیوالها» به حدی زیاد بود که اسـتودیوی پیکسـار به سـاخت دنباله ای برای‬ ‫ان می اندیشید اما عجله ای هم برای نهایی کردن ان نداشت‪ .‬سرانجام پس از‬ ‫‪ ۱۲‬سال فیلم جدیدی از دنیای هیوالمحور سالی و مایک از راه رسید که دنباله‬ ‫«کارخانـه هیوالهـا» نبود‪ .‬فیلم «دانشـگاه هیوالها» درحقیقـت پیش درامدی‬ ‫بـر فیلـم «کارخانـه هیوالهـا» بـود و داسـتان ریشـه ای مایـک و سـالی را بررسـی‬ ‫می کـرد‪ .‬داسـتان ایـن انیمیشـن در دوران جوانـی مایـک و سـالی می گـذرد‪.‬‬ ‫یکـه ایـن دو هیـوالی دوست داشـتنی به تازگـی وارد دنیـای بـزرگ‬ ‫روزهای ‬ ‫دانشـگاه شـده بودنـد‪ .‬بـا وجـود وقفـه ‪12‬سـاله ای کـه میـان ا کـران دو قسـمت‬ ‫انیمیشـن سـینمایی «کارخانه هیوالها» با فیلم دوم وجود داشـت‪« ،‬دانشگاه‬ ‫هیوالها» به شدت مورداستقبال قرار گرفت‪ .‬این انیمیشن با بودجه ای حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیـون دالر موفـق شـد فروشـی فراتـر از ‪ ۷۴۴‬میلیـون دالری از سـالن های‬ ‫سـینمای سراسـر جهـان کسـب کنـد و بـه هفتمیـن فیلـم پرفـروش سـال هـم‬ ‫تبدیل شـد‪ .‬در هم ه سـال هایی که تماشـا گران انیمیشـن های متعدد منتظر‬ ‫تماشای دو فیلم انیمیشنی از دنیای بزرگ هیوالها بودند‪ ،‬همواره این سوال‬ ‫مطـرح بـود کـه چـرا پیکسـار از ظرفیـت عظیـم «کارخانـه هیوالهـا» و «دانشـگاه‬ ‫هیوالها» برای ساخت یک دنیای سینمایی بزرگ استفاده نمی کند؛ اما به نظر‬ ‫می رسـد که پس ازسـال ها انتظار‪ ،‬نوبت به هواداران مایک و سـالی رسـیده که‬ ‫جدی تـر از همیشـه چالش هـای بانمـک دنیـای هیوالهـا را تجربـه کننـد زیـرا‬ ‫سـریال «هیوالهـا مشـغول کار هسـتند» بـه زودی از راه می رسـد‪ .‬درشـرایطی که‬ ‫همـه منتقـدان و تماشـا گران سـینما امیـدوار بودند تا فیلـم جدیـدی از دنیای‬ ‫هیوالهایدوست داشتنیپیکسار ساختهشودامادرنهایتشایعاتپیرامون‬ ‫ساخت سریال «کارخانه هیوالها» جدی شدند و در اوریل سال ‪ ۲۰۱۹‬رسمیت‬ ‫پیدا کردند‪ .‬دیزنی و پیکسار به عنوان استودیوهایی که مالکان دو انیمیشن‬ ‫«کارخانه هیوالها» و «شـرکت هیوالها» محسـوب می شـدند‪ ،‬تصمیم گرفتند‬ ‫کـه مجموعـه ای سـریالی از ایـن عناویـن محبوب خلق کننـد که روی سـرویس‬ ‫اسـتریم دیزنی پلاس منتشـر شـود‪ .‬دیزنی پلاس یـک سـرویس اسـتریم پخـش‬ ‫انالیـن محتواسـت کـه تلاش می کنـد دررقابت بـا نتفلیکس‪ ،‬سـهم بیشـتری از‬ ‫تماشـا گران خانگی داشـته باشـد‪ .‬سـاخت این سـریال از سـال ‪ ۲۰۱۹‬اغاز شـده‬ ‫بود و جان گودمن برای صداپیشگی سالی و بیلی کریستال برای صداپیشگی‬ ‫مایک به ان اضافه شده بودند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ستاره های اصلی دو انیمیشن‬ ‫نسـریال انیمیشـنی هـم حضـور دارنـد‪.‬‬ ‫سـینمایی هیوالهـای پیکسـار درای ‬ ‫دراین سـریال باز خواهند گشـت‪ .‬عالوه بر گودمن و کریسـتال‪ ،‬جان راتزنبرگر در‬ ‫نقش یتی‪ ،‬جنیفر تیلی در نقش سلیا و باب پیترسون در نقش رز منشی‪ ،‬دیگر‬ ‫بازیگران «کارخانه هیوالها» هستند که برای صداپیشگی دوباره به این سریال‬ ‫اضافـه شـده اند‪ .‬بـن فلدمـن در نقش تایلر تاسـکمان‪ ،‬کلـی مری تـرن در نقش‬ ‫وال لیتل‪ ،‬هنری وینکلر در نقش فریتز‪ ،‬لوکاس نف در نقش دانکن‪ ،‬االنا اوباک‬ ‫در نقش کاتر‪ ،‬استفن استانتون در نقش اسمیتی نیدلمن و ایشا تایلر در نقش‬ ‫میلیتاسکماناز جملهصداپیشگانیهستند کهدر سریال«هیوالهامشغول‬ ‫کار هستند»حضور پیدا کرده اند‪.‬اینانیمیشنسریالی کهقرار استاز سرویس‬ ‫استریم دیزنی پالس منتشر شود‪ ،‬به عنوان یک اسپین اف از دنیای هیوالهای‬ ‫پیکسـار شـناخته می شـود‪ .‬اسـپین اف بـه عناوینـی فرعـی گفتـه می شـود کـه‬ ‫ا گرچـه بخشـی از داسـتان اصلـی را روایـت می کننـد امـا درنهایـت فضاسـازی و‬ ‫شخصیت های خاص خود را دارند؛ بنابراین طبیعی به نظر می رسد که سریال‬ ‫«هیوالها مشغول کار هستند» هم چنین شرایطی داشته باشد‪ .‬داستان این‬ ‫سـریال حـدود شـش ماه پـس از پایان اتفاق های انیمیشـن «کارخانه هیوالها»‬ ‫اغـاز می شـود‪ .‬جایی کـه باالخـره نیـروگاه مرکـزی شـهر مانسـترپلیس از خنـده‬ ‫کودکان برای تامین سوخت خود استفاده می کند و انرژی شهر هیوالها از گریه‬ ‫و ترسـیدن کودکان به دسـت نمی اید‪ .‬تایلر تاسـکمان‪ ،‬یک مکانیک مشتاق و‬ ‫بااستعداد در گروه استعدادیابی کارخانه هیوالهاست که می خواهد رویاهای‬ ‫بـزرگ کاری اش را بـه واقعیـت تبدیـل کنـد و در کنـار سـالی و مایـک قـرار بگیـرد‪.‬‬ ‫ا گرچه این سریال درابتدا قرار بود در سال ‪ ۲۰۲۰‬از سرویس استریم دیزنی پالس‬ ‫منتشر شود اما شیوع کرونا همه برنامه های تولیدکنندگان ان را به هم ریخت؛‬ ‫پـس «هیوالهـا مشـغول کار هسـتند» بـا تاخیـر مواجـه شـد و انتشـار ان بـه‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۱‬موکـول‬ ‫شـد‪ .‬مدتی پیـش‬ ‫اسـتودیوی پیکسـار‬ ‫بـا همـکاری سـرویس‬ ‫اسـتریم دیزنی پلاس‬ ‫تائیـد کـرد کـه ایـن‬ ‫سـریال در تاریـخ ‪۲‬‬ ‫ژوئیـه ‪ ۲۰۲۱‬مصـادف‬ ‫بـا ‪ ۱۱‬تیـر ‪ ۱۴۰۰‬منتشـر‬ ‫می شـود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2315

روزنامه سایه 2315

شماره : 2315
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه سایه 2314

روزنامه سایه 2314

شماره : 2314
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه سایه 2313

روزنامه سایه 2313

شماره : 2313
تاریخ : 1400/06/16
روزنامه سایه 2312

روزنامه سایه 2312

شماره : 2312
تاریخ : 1400/06/15
روزنامه سایه 2311

روزنامه سایه 2311

شماره : 2311
تاریخ : 1400/06/14
روزنامه سایه 2310

روزنامه سایه 2310

شماره : 2310
تاریخ : 1400/06/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!