ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

‫دانستنیها‬ ‫اموزشانگلیسی‬ ‫رنگ امیزی‬ ‫قصه اقا موشه‬ ‫سن شروع موسیقی‬ ‫ارش اسطوره ایرانی‬ ‫اشنایی با شغل نجاری‬ ‫سرگذشت کاله قرمزی‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫معلمی شغل پیامبران است‬ ‫همــه مــا بچه هــا زندگــی و اینــده خودمــون رو مدیــون معلم هــای عزیزمــون هســتیم‪.‬‬ ‫معلم هایــی کــه بــا مهربانــی و صبــر خودشــون خوانــدن و نوشــتن رو بــه مــا یــاد می دهنــد تــا‬ ‫بتونیــم در ســال های بعــدی درس هــا و کتــاب هــای بیشــتری بخونیــم و بــا ســواد بشــیم و برای‬ ‫مــردم دنیــا مفیــد باشــیم‪.‬‬ ‫دکترهــا‪ ،‬مهنــدس هــا‪ ،‬معلم هــا و حتــی رئیــس جمهــور اینده کشــورمون بــا کمــک و راهنمایی‬ ‫همیــن معلم هــای عزیــز کــه امــروز بــا صبــر‪ ،‬علــم و محبــت خودشــون بــه مــا درس زندگــی‬ ‫می دهنــد‪ ،‬اینــده ســازان کشــور می شــوند‪.‬‬ ‫امــوزگاران عزیــز بــه مــا نــه فقــط خوانــدن و نوشــتن یــاد می دهنــد بلکــه بــه مــا درس زندگــی‬ ‫‪ ،‬محبــت ‪ ،‬وفــادری و احتــرام بــه پــدر و مــادر و بزرگ ترهــا داده انــد‪.‬‬ ‫مــن مثــل پــدرم دراینــده دوســت دارم یــک حقوقــدان باســواد و موفــق باشــم و ماننــد خیلــی‬ ‫از بچه هــا کــه از حــاال بــرای اینــده خــود تــاش می کننــد بــا تــاش و خوانــدن درس هــام و بــا‬ ‫کمــک معلم هــای عزیــزم بــه هدفــم می رســم و در ایــن راه از معلمــان عزیــزم خانــم امیرجانــی‬ ‫معلــم پیــش دبســتانی‪ ،‬خانــم نعلــی معلــم کالس اول ‪ ،‬خانــم خطیری معلــم کالس دومــم ‪ ،‬خانم‬ ‫رضــوی مدیــر دبســتانم‪ ،‬خانــم عبــدی ناظــم مهربانــم و خانــم خانــی معلــم پرورشــی و خانــم‬ ‫مشــفق دوســت داشــتنی عزیــزم تشــکر می کنــم و امیــدوارم بتونــم روزی محبــت هــا و زحمات‬ ‫ایــن عزیــزان رو جبــران و کشــورعزیزم رو ســرافراز کنــم‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ماهنامه دنیای بچه ها‬ ‫سال اول‪ ،‬شماره اول‪ ،‬خرداد ‪1397‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‪ -‬سمیه عبدالمحمدی ‪-‬‬ ‫حسین شیردل‪ -‬پروانه فیروزی‪ -‬کبری تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسالمی‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫پرنده خشمگین‬ ‫تغذیه مفید‬ ‫قصه اقا موشه‬ ‫شعر و موسیقی‬ ‫کاله قرمزی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫ورزش چوگان‬ ‫‪11‬‬ ‫ارش اسطوره ایران ‪12‬‬ ‫اتلیه عکس و لباس ‪13‬‬ ‫رنگ امیزی‬ ‫اشنایی با نجاری‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬ریحان ‪65607917‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کتاب‬ ‫امیزی‬ ‫معرفی‬ ‫رنگ‬ ‫‪1‬‬ ‫تصویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬ ‫بازی ها‬ ‫پارسا قاسملو‬ ‫کراش‬ ‫پرندگان خشمگین‪،‬‬ ‫جنگ ستارگان‬ ‫یکــی از بــازی هایــی کــه امــروزه بســیار‬ ‫محبــوب مــی باشــد ‪ ،‬بــازی پرندگان خشــمگین‬ ‫می باشــد‪ .‬ایــن بــازی یکــی از مــورد عالقــه‬ ‫تریــن بــازی هــا بــرای کــودکان محســوب‬ ‫می شــود ‪ .‬درســت اســت کــه در ایــن بــازی‬ ‫شــما بــا ســوال هــای هــوش و اطالعاتــی رو بــه‬ ‫رو نمــی شــوید ‪ ،‬ولــی ایــن بــازی مــی توانــد‬ ‫قــدرت تجزیــه تحلیــل را در کــودکان شــما‬ ‫افزایــش بدهــد ‪.‬‬ ‫بعضــی شــخصیت ها کــه‬ ‫در دنیــای بازی هــا خلــق‬ ‫می شــوند‪ ،‬انقــدر محبــوب‬ ‫می شــوند کــه همــواره بــا‬ ‫همــه پیشــرفت هایی کــه در‬ ‫دنیــای فنــاوری بازی هــا اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ ،‬همچنــان محبوبیــت‬ ‫خــود را حفــظ می کننــد‪.‬‬ ‫کــراش از ایــن دســت‬ ‫شــخصیت ها اســت کــه هــم در‬ ‫دســتگاه های قدیمــی بــازی ماننــد ســگا‪ ،‬هــم در نســل های مختلــف پلی استیشــن و هــم در‬ ‫میــان بازی هــای کامپیوتــر پیــدا می شــود‪ .‬جاده هــای زیبــا و بــا ویژگی هــای خــاص خــودش‬ ‫و ماشــین هایی کــه کــراش و دوســتان او‪ ،‬ســوار بــر ان هســتند و مبــارزه بــا غــول پایــان هــر‬ ‫مرحلــه باعــث می شــوند کــه پســر بچه هــا عاشــق ایــن بــازی شــوند و کلــی بــا ایــن بــازی بــه‬ ‫ان هــا خــوش بگــذرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اسطوره‬ ‫ارش‬ ‫ا َر ِ‬ ‫ش َکمانگیــر نــام یکــی از اســطوره های کهــن ایرانــی و همچنیــن نــام شــخصیت اصلــی‬ ‫ایــن اسطوره اســت‪.‬‬ ‫اســطوره ارش کمانگیــر از داســتان هایی اســت کــه در اوســتا امــده و در شــاهنامه از‬ ‫ارش در ســه جــا بــا افتخــار نــام بــرده شــده ولــی داســتان ارش در شــاهنامه نیامده اســت‪.‬‬ ‫ابوریحــان بیرونــی‪ ،‬در کتــاب خــود بــه نــام «اثارالباقیــه» بــه هنــگام توصیــف «جشــن‬ ‫تیــرگان»‪ ،‬داســتان ارش را بازگــو می کنــد و ریشــه ایــن جشــن را از روز حماســه افرینــی‬ ‫ارش می دانــد‪.‬‬ ‫داستان ارش‬ ‫در زمــان پادشــاهی منوچهــر‬ ‫پیشــدادی‪ ،‬در جنگــی بــا تــوران‪،‬‬ ‫افراســیاب ســپاهیان ایــران را‬ ‫در مازنــدران محاصــره می کنــد‪.‬‬ ‫ســرانجام منوچهر پیشــنهاد صلح‬ ‫می دهــد و تورانیــان پیشــنهاد‬ ‫اشــتی را می پذیرنــد و قــرار بــر‬ ‫ایــن می گذارنــد کــه کمانــداری ایرانــی برفــراز البرزکــوه تیــری بیانــدازد کــه تیــر‬ ‫بــه هــر کجــا نشســت انجــا مــرز ایــران و تــوران باشــد‪ .‬ارش از پهلوانــان ایــران‬ ‫داوطلــب ایــن کار می شــود‪ .‬بــه فــراز دماونــد مــی رود و تیــر را پرتــاب می کنــد‪.‬‬ ‫تیــر از صبــح تــا غــروب حرکــت کــرده و در کنــار رود جیحــون یــا امودریــا بــر‬ ‫درخــت گردویــی فــرود می ایــد‪ .‬و انجــا مــرز ایــران و تــوران می شــود‪ .‬پــس از ایــن‬ ‫تیرانــدازی ارش از خســتگی می میــرد‪ .‬ارش هســتی اش را بــر پــای تیــر می ریــزد؛‬ ‫و جانــش در تیــر دمیــده می شــود‪ .‬بســیاری ارش را از نمونه هــای بی همتــا در‬ ‫اســطوره های جهــان دانســته اند؛ وی نمــاد جانفشــانی در راه میهــن اســت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫کتاب‬ ‫قصه‬ ‫معرفی‬ ‫یــک روز مــوش کوچولویــی در میــان بــاغ بزرگــی مــی گشــت و بــازی مــی کــرد کــه‬ ‫صدایــی شــنید‪ :‬میــو میو‪.‬مــوش کوچولــو خیلــی ترسید‪.‬پشــت بوتــه ای پنهــان شــد و‬ ‫خــوب گــوش کرد‪.‬صــدای بچــه گربــه ای بــود کــه تنهــا میــان گل هــا می گشــت و‬ ‫میومیــو مــی کــرد و دنبــال مــادر خــود می گشــت‪.‬‬ ‫مــوش کوچولــو کــه خیلــی از گربــه هــا مــی ترســید‪ ،‬از پشــت بوتــه هــا بــه بچــه‬ ‫گربــه نــگاه مــی کــرد و از تــرس مــی لرزیــد‪.‬‬ ‫امــا بچــه گربــه ان قــدر نگــران و ناراحــت بــود کــه مــوش کوچولــو را پشــت بوتــه‬ ‫گل ســرخ نمــی دیــد‪.‬‬ ‫مــوش کوچولــو نفــس راحتــی کشــید و دوبــاره مشــغول بــازی شــد‪.‬که ناگهــان‬ ‫چشــمش بــه چیــزی افتــاد کــه زیــر بوتــه هــا بــرق مــی زد‪.‬‬ ‫ایــن چیــز اینــه کوچــک بــا قــاب طالیــی بــود‪ .‬مــوش کوچولــو تــوی اینــه نــگاه‬ ‫کــرد و خــودش را دید‪.‬خیــال کــرد یــک مــوش دیگــر را مــی بیند‪.‬خوشــحال شــد و‬ ‫شــروع کــرد بــا عکــس خــودش حــرف زدن‪.‬‬ ‫مــوش کوچولــو بازهــم بــه‬ ‫عکــس خــودش نــگاه کــرد و‬ ‫از خــودش خوشــش امــد‪ .‬او‬ ‫بــا خوشــحالی خندیــد‪ .‬ازیــن‬ ‫اتفــاق بلبــل هــم خندیــد‪.‬‬ ‫چندتــا پروانــه کــه روی گلهــا‬ ‫پــرواز مــی کردنــد هــم‬ ‫خندیدنــد‪.‬گل هــای تــوی بــاغ‬ ‫هــم خنــده شــان گرفــت‪ .‬ان‬ ‫روزمــوش کوچولــو دوســتان‬ ‫زیــادی پیــدا کــرد و حســابی‬ ‫ســرگرم شــد‪ .‬وقتــی حســابی خســته شــد و خوابــش گرفــت‪ ،‬دویــد و بــه النــه اش‬ ‫برگشــت و خوابیــد‪.‬‬ ‫کبری تبریزیان‬ ‫‪1‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫هلیا افشار‬ ‫؟‬ ‫* اولین اتوموبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران کرد ‪.‬‬ ‫* اولین ادامس را جان کورتیس در سال ‪ ۱۲۲۷‬شمسی ساخت ‪.‬‬ ‫* تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیه چشم است ‪.‬‬ ‫* با ‪ ۳۰‬گرم طال می توان نخی به طول ‪ ۸۱‬کیلومتر درست کرد ‪.‬‬ ‫* سومری ها در قرن چهارم قبل از میالد خط را اختراع کردند ‪.‬‬ ‫* یک دهم مردم جهان در جزیره ها زندگی می کنند ‪.‬‬ ‫* اولین تمبر جهان در سال ‪ ۱۸۴۰‬در انگلستان به چاپ رسید ‪.‬‬ ‫* فیل بالغ در روز ‪ ۲۲۰‬کیلوگرم غذا و‪ ۲۰۰‬لیتر اب مصرف می کند ‪.‬‬ ‫* هرفرد عادی درسرخود ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار رشته مو دارد‪.‬‬ ‫* ریش انسان بالغ بر ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬هزار و یک ابرو ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۶۰۰‬تار مو دارد‪.‬‬ ‫* گربه وسگ هر کدام ‪ ۵‬گروه خونی دارند و انسان ‪ ۴‬گروه‪.‬‬ ‫* سریع ترین عضله بدن انسان زبان است‪.‬‬ ‫* در سال ‪ ۱۹۸۰‬بوتان تنها کشور جهان بود که تلفن نداشت‪.‬‬ ‫* طول قد هر انسان سالم برابر ‪ ۸‬وجب دست خود اوست‪.‬‬ ‫* طول رگهای بدن انسان ‪ ۵۶۰‬هزار کیلومتر است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شعر و موسیقی‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫یک لباس صورتی‬ ‫در خیالم بافتم‬ ‫نقشه خورشید را‬ ‫روی ان انداختم‬ ‫یک کبوتر‪ ،‬ان طرف‬ ‫با پر و بال سفید‬ ‫اشیانه کرده بود‬ ‫بر درخت سبز بید‬ ‫در کنار ان درخت‬ ‫چشمه بود و رود و سنگ‬ ‫ان خیال صورتی‬ ‫شد لباسی رنگ رنگ‬ ‫رودابه حمزه ای‬ ‫سن مناسب شروع موسیقی‬ ‫محققــان معتقدنــد ســن مناســب بــرای شــروع موســیقی‬ ‫‪ 2‬ســال تــا ‪ 4‬ســال اســت و ســن شــروع نواختــن ســازهای‬ ‫ابتدایــی از ‪ 4‬ســال تــا ‪ 6‬ســال اســت‪ .‬همچنیــن ســن شــروع‬ ‫نواختــن ســازهای جــدی از ‪ 6‬ســال بــه بــاال مــی باشــد‪.‬‬ ‫اُرف‬ ‫اُرف در حقیقــت نــام «کارل اُرف» دانشــمند و موســیقی دان‬ ‫المانــی اســت کــه سیســتم اموزشــی بســیار کارامــدی بــرای‬ ‫امــوزش موســیقی بــه کــودکان تهیــه کــرد‪ .‬امــروزه در ایــران‬ ‫بــه تمــام کالس هــای موســیقی کــودک ارف می گوینــد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫سرگذشت کاله قرمزی‬ ‫کاله قرمــزی شاگردکفاشــی‬ ‫بــود کــه در یکــی از‬ ‫برنامــه‬ ‫قســمت های‬ ‫به عنــوان مهمــان در یکــی‬ ‫از برنامه هــای اقــای مجــری‬ ‫حضــور پیــدا کرده بــود و‬ ‫کفش هــای اقــای مجــری را‬ ‫کــه واکــس زده بــود بــرای‬ ‫وی اورده بــود‪.‬‬ ‫امــا او کــه پســری بازیگــوش‪ ،‬امــا خوش قلــب اســت کــه بلــد نبــود درســت حــرف بزنــد‪،‬‬ ‫به طوری کــه بــا صدایــی عجیــب و بــا تلفــظ اشــتباه کلمــات‪ ،‬مــدام اب دهانــش را روی‬ ‫صــورت اقــای مجــری (یــا بــه قــول خــودش «اقــای ُمرجــی») می ریخــت و بــا ســماجت‬ ‫خــود‪ ،‬در برنامــه می مان َــد و تبدیــل بــه یکــی از عروســک های ثابــت برنامــه می شــود‪.‬‬ ‫به طوری کــه نــام برنامــه از «جغجغــه و فرفــره» بــه «کاله قرمــزی و جغجغــه و فرفــره»‬ ‫تغییــر کــرد‪ .‬کــم کــم کاله قرمــزی محبــوب تــر شــد و در برنامــه صنــدوق پســت هــم‬ ‫حضــور داشــت و ایــن محبوبیــت ادامــه داشــت طوری کــه حتــی پایــش را بــه ســینما‬ ‫بــاز کــرد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۸۸‬و بــا شــروع دورهٔ جدیــد‬ ‫بازگشــتش بــه تلویزیــون کم کــم بــا‬ ‫اوردن همــهٔ فــک و فامیل هــا و حتــی‬ ‫حیواناتشــان از روســتا‪ ،‬خانــواده اش را‬ ‫گســترده تر کــرد و تقریبــا هرســال عیــد‬ ‫میهمــان خانه هــای بچه هاســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫اموزش انگلیسی‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ A‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪Aa‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪A‬‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ a‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪Airplane‬‬ ‫‪Apple‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تصاویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬ ‫چوگان‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫ورزش‬ ‫چــوگان ورزشــی تیمــی اســت کــه بازیکنــان ان ســوار بــر اســب‪،‬‬ ‫تــوپ یــا گــوی را توســط چــوب چــوگان بــه طــرف دروازه تیــم‬ ‫مقابــل هدایــت می کننــد‪ .‬هــدف از ایــن بــازی بــه ثمــر رســاندن گل‬ ‫اســت‪ .‬وارد نمــودن تــوپ بــه دروازه تیــم حریــف توســط ســوارکاران‬ ‫امتیــاز محســوب مــی شــود‪ .‬گل هــای بــه ثمــر رســیده در صورتــی که‬ ‫بازیکــن ســوار بــر اســب باشــد‪ ،‬پذیرفتــه مــی شــوند‪ .‬اولیــن بــار کــه‬ ‫نامــی از گــوی و چــوگان بــرده مــی شــود در شــاهنامه صفحــه ‪77‬‬ ‫اســت کــه در تشــبیه ســرهای از تــن جــدا در جنــگ بیــن رســتم بــا‬ ‫ســه شــاه اســت کــه انهــا را بــه گــوی تشــبیه مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن ورزش بــازی شــاهان‬ ‫نامیــده شده اســت (زیــرا‬ ‫بیشــتر در میــان پادشــاهان‬ ‫و بــزرگان رواج داشــت) و‬ ‫از ورزشــهای کهــن ایرانــی‬ ‫اســت‪ .‬بــه هــر ترتیــب هنــر‬ ‫و ادبیــات ایــران زمیــن‪ ،‬غنــی‬ ‫تریــن شــواهد و ادلــه تاریخــی‬ ‫را در مــورد رواج چــوگان‬ ‫در ایــران باســتان ارائــه مــی‬ ‫دهــد‪ .‬فردوســی از شــاعران‬ ‫و تاریــخ نویســان برجســته‬ ‫ایرانــی‪ ،‬در اثــر حماســی خــود‬ ‫شــاهنامه بارهــا و بارهــا بــه‬ ‫برگــزاری بــازی چــوگان در‬ ‫قــرن نهم هجــری‪ ،‬در مراســم‬ ‫و بارگاههــای ســلطنتی اشــاره‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چــوگان بــه هنــگام کشــور گشــایی داریــوش‬ ‫اول در هنــد‪ ،‬در ان ســرزمین رواج یافــت‪.‬‬ ‫اروپاییــان در زمــان صفویــان و در زمــان‬ ‫اســتعمار خــود در هنــد‪ ،‬بــا ایــن بــازی اشــنا‬ ‫شــدند و ان را در سراســر اروپــا پخــش‬ ‫کردنــد‪ .‬بعدهــا نیــز ورزش هایــی از قبیــل‬ ‫گلــف و هاکــی پدیــد اوردنــد کــه دســته های‬ ‫اســتفاده شــده در ایــن بازی هــا بــه همــان‬ ‫چــوب چــوگان برمی گــردد‪.‬‬ ‫ایــن ورزش در ایــران پــس از صفویــان کــم‬ ‫کــم رو بــه فراموشــی رفــت‪ .‬البتــه در زمــان‬ ‫پهلــوی‪ ،‬در ارتبــاط بــا اروپاییــان‪ ،‬چــوگان‬ ‫دوبــاره مــورد توجــه قــرار گرفــت‪ ،‬ولــی ماننــد‬ ‫گذشــته رواج نیافــت‪ .‬امــروزه ســعی می شــود‬ ‫توجــه بیشــتری بــه ایــن ورزش نشــان داده‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن اقداماتــی بــرای تاُســیس‬ ‫زمین هایــی سرپوشــیده بــرای زنــان انجــام‬ ‫شد ه اســت‪.‬‬ ‫حسین شیردل‬ ‫تغذیه مفید‬ ‫کلم بروکلی‬ ‫کلــم بروکلــی یکــی از بهتریــن منابــع گیاهــی کلســیم‬ ‫و یــک مــاده غذایــی بســیار مهــم بــرای رشــد کــودکان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســبزی ســالم سرشــار از فیبــر اســت کــه بــرای‬ ‫کــودکان در حــال رشــد بســیار ضــروری می باشــد‪ .‬دیگــر‬ ‫مــواد مغــذی موجــود در کلــم بروکلــی اهــن‪ ،‬منیزیــم‪،‬‬ ‫فســفر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬روی و اســید‬ ‫فولیــک اســت‪ .‬منبــع خوبــی‬ ‫از ویتامیــن هــای بــی اســت‪،‬‬ ‫کــه بــه هضــم غــذا کمــک‬ ‫کــرده و ســبب بهبــود‬ ‫سیســتم عصبــی مــی شــود‪.‬‬ ‫کلــم بروکلــی بــه کــودک‬ ‫در حــال رشــد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بهتریــن کار خــوردن کلــم‬ ‫بروکلــی خــام‪ ،‬و یــا بخــار‬ ‫پــز کــردن اســت‪ .‬اگــر‬ ‫فرزنــد شــما بروکلــی ســاده‬ ‫را دوســت نــدارد‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫ان را در ســوپ بریزیــد‪.‬‬ ‫ماست یونانی‬ ‫ماســت یونانــی (دارای پروتئیــن بیشــتر) فــوق العــاده بــرای کــودکان در حــال رشــد مفید‬ ‫اســت‪.‬باکتری هــای خــوب موجــود در ان‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را افزایــش میدهــد و‬ ‫بــه هضــم غــذا کمــک میکنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫شــامل کلســیم‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬کربوهیــدرات‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،B‬روی و فســفر اســت‪.‬خوردن‬ ‫ماســت در روز بــه ســامت اســتخوانها‬ ‫و تقویــت دنــدان و بــاال بــردن انــرژی‬ ‫کــودکان کمــک میکنــد اگــر فرزنــد شــما‬ ‫ماســت ســاده را دوســت نــدارد‪ ،‬شــما مــی توانیــد ان را بــا عســل و یــا شــیره افــرا ترکیــب‬ ‫کنــد‪ .‬همچنیــن مــی توانیــد میــوه و چنــد تراشــه شــکالت اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫اتلیه عکس و لباس‬ ‫‪13‬‬ ‫سعید مقدم‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫قصه های خوب برای بچه های خوب‬ ‫قصه هــای خــوب بــرای بچه هــای خــوب مجموعــه کتابــی‬ ‫اســت نوشــته مهــدی اذر یــزدی کــه در ان‪ ،‬داســتان های‬ ‫کهــن را بــرای اولیــن بــار بــرای کــودکان و بــه زبــان کودکانــه‪،‬‬ ‫بازنویســی کــرده اســت‪.‬‬ ‫او اولیــن نویســنده ای اســت‬ ‫کــه در ایــران بــه فکــر نوشــتن‬ ‫داســتان بــرای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان افتــاد‪ .‬بــه همیــن دلیل‬ ‫اســت کــه عنــوان «پــدر ادبیــات‬ ‫کــودک و نوجــوان ایــران» را بــه‬ ‫او داده انــد‪.‬‬ ‫وی اولیــن کتــاب از مجموعــه‪۸‬‬ ‫جلــدی قصه هــای خــوب‬ ‫بــرای بچه هــای خــوب را در‬ ‫ســال ‪۱۳۳۶‬توســط موسســه‬ ‫انتشــاراتی امیرکبیــر منتشــر‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫اذریــزدی بــرای ایــن اثــر در ســال ‪۱۳۴۲‬‬ ‫(‪ ۱۹۶۷‬میــادی)‪ ،‬برنــده جایــزه یونســکو شــد‪.‬‬ ‫برخــی از کتاب هــای ایــن مجموعــه از ســوی‬ ‫شــورای کتــاب کــودک بــه عنــوان کتــاب‬ ‫برگزیــده ســال پذیرفتــه شــده اند‪.‬این اثــر بــه‬ ‫زبــان اســپانیایی‪،‬ارمنی‪،‬چینی و روســی ترجمــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه خاطــر اثــار ارزشــمند او در حــوزه کتــاب‬ ‫کــودک‪ ،‬روز درگذشــت او بــه نــام روز ملــی‬ ‫ادبیــات کــودک و نوجــوان نام گــذاری شــده‬ ‫اســت‪.‬این مجموعــه تاکنــون ‪ ۶۴‬بــار تجدیــد‬ ‫چــاپ شــده اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫کتاب‬ ‫معرفییکشغل‬ ‫اشناییبا‬ ‫نجاری‬ ‫نجــاری فــن و هنــر کار بــا چــوب اســت و در ایــن‬ ‫شــغل وســایل مــورد نیــاز زندگــی بشــر بــه وســیله‬ ‫چــوب ســاخته مــی شــود و بــا انجــام فعالیتهایــی بــر‬ ‫روی چــوب ماننــد طراحــی‪ ،‬برشــکاری‪ ،‬مونتــاژ و‬ ‫نصــب وســایل چــو بــی تهیــه مــی گــردد‪.‬‬ ‫از ابــزاری کــه نجــار در کار خــود از انهــا اســتفاده‬ ‫می کنــد می تــوان بــه رنــده دســتی و برقــی‪ ،‬اره‪،‬‬ ‫میــخ‪ ،‬متــه و فــرز‪ ،‬ســوهان را نــام بــرد‪.‬‬ ‫اگــر از ســاختن چیزهــای مختلــف لــذت بــرده و کار‬ ‫بــا چــوب را دوســت داریــد‪ ،‬ایــن کار بــرای شــما‬ ‫مناســب اســت‪.‬‬ ‫بــرای نجــاری بایــد بتوانیــد جزئیــات را بــه خوبــی‬ ‫دیــده و مهــارت خوبــی در کار بــا دســت و انــدازه‬ ‫گیــری داشــته باشــید‪ .‬بــرای ایــن شــغل داشــتن‬ ‫تحصیــات خاصــی الزم نیســت‪ .‬از طریــق گذرانــدن‬ ‫دوره هــای فنــی موجــود و کارامــوزی نــزد یــک‬ ‫اســتادکار مــی توانیــد ایــن کار را یــاد گرفــت‪ .‬ســاعت‬ ‫کاری نجــار معمــوال بــه صــورت تمــام وقــت اســت‪.‬‬ ‫در برخــی زمــان هــای ســال‪ ،‬حجــم کاری بیشــتر‬ ‫بــوده و نیــاز اســت کــه ســاعت هــای بیشــتری حتــی‬ ‫در شــبها و تعطیــات نیــز کار کنــد‪.‬‬ ‫فواد محمدهاشم‬ ‫معمــوال محــل کار نجــار در کارگاه هــای‬ ‫نجــاری کوچــک یــا بــزرگ و در برخــی از‬ ‫پــروژه هــا در محیــط بیرونــی و در شــرایط‬ ‫اب و هوایــی مختلــف مــی باشــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫نجارهــا امــروزه بــه صــورت گروهــی و در‬ ‫کارگاه هــا کار مــی کننــد و کمتــر می توانیــد‬ ‫مغــازه نجــاری تک نفــره‪ ،‬بــه خصــوص در‬ ‫شــهرهای بــزرگ‪ ،‬پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫نجــار بــا خطــرات بالقــوه ای ماننــد مــواد و‬ ‫چســب هــای قابــل اشــتعال‪ ،‬گــرد و غبــار‪،‬‬ ‫صــدای زیــاد‪ ،‬اســیب هــای چشــمی و … در‬ ‫کار خــود روبــرو اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد در‬ ‫هنــگام کار از لبــاس هــای محافــظ و ماســک‬ ‫اســتفاده کــرده و اصــول ایمنــی را رعایــت‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نقاشی بچه ها‬ ‫دانیه رمضانی‬ ‫چهارساله از تهران‬

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها 7

ماهنامه دنیای بچه ها 7

شماره : 7
تاریخ : 1397/08/30
ماهنامه دنیای بچه ها 6

ماهنامه دنیای بچه ها 6

شماره : 6
تاریخ : 1397/08/01
ماهنامه دنیای بچه ها 5

ماهنامه دنیای بچه ها 5

شماره : 5
تاریخ : 1397/07/07
ماهنامه دنیای بچه ها 4

ماهنامه دنیای بچه ها 4

شماره : 4
تاریخ : 1397/06/05
ماهنامه دنیای بچه ها 3

ماهنامه دنیای بچه ها 3

شماره : 3
تاریخ : 1397/04/30
ماهنامه دنیای بچه ها 2

ماهنامه دنیای بچه ها 2

شماره : 2
تاریخ : 1397/04/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!