ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

1 ‫سخن سردبیر‬ ‫‪ 13‬ابان روز فریاد علیه طاغوت و استکبار‬ ‫‪ 13‬ابــان مــاه یکــی از روزهــای مهــم تاریــخ کشــور ماســت‪ .‬روزی کــه مــردم بــا تســخیر‬ ‫ســفارت امریــکای جنایتــکار کــه تبدیــل بــه مرکــزی بــرای فتنــه گــری و جاسوســی علیــه‬ ‫انقــاب شــده بــود‪ ،‬ریشــه دخالــت ایــن کشــور را از ایــران اســامی کندنــد‪.‬‬ ‫امــا اتفــاق دیگــری کــه در ایــن روز درســت یــک ســال قبــل از ان یعنــی ســال ‪ 1357‬رخ داده‬ ‫بــود‪ ،‬شــهادت تعــدادی از دانــش امــوزان بــه دســت رژیــم شــاه بود‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان شــجاعی کــه همــگام بــا پــدران خــود در برابــر ظلــم ســکوت نکردنــد و در‬ ‫تظاهــرات علیــه حکومــت شــاه شــرکت کردنــد عمــال شــاه نیــز جــواب اعتــراض دانــش‬ ‫امــوزان را بــا گلولــه دادنــد و چندیــن نفــر از انهــا را بــه شــهادت رســاندند‪.‬‬ ‫مــا دانــش امــوزان امــروز بعــد از ســالها همچنــان بایــد راه و یــاد اولیــن شــهدای دانــش‬ ‫امــوز را گرامــی داشــته و زنــده نگــه داریــم و بــا تــاش و همــت خــود در کســب علــم و‬ ‫دانــش در راه پیشــرفت کشــور عزیزمــان و خدمــت بــه مــردم‪ ،‬کوشــا باشــیم‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ماهنامه دنیای بچهها‬ ‫سال اول‪ ،‬شماره ششم‪ ،‬ابان ‪1397‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‪ -‬سمیه عبدالمحمدی ‪-‬‬ ‫حسین شیردل‪ -‬پروانه فیروزی‪ -‬کبری تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسامی‪ -‬پاک ‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫جیمیز و هلوی غولپیکر‬ ‫راکت لیگ‬ ‫تغذیه مفید‬ ‫قصه دو صندلی‬ ‫اشنایی با فلوت‬ ‫منِ نفرت انگیز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دانستنیها‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش هندبال‬ ‫‪11‬‬ ‫جمشید‬ ‫‪12‬‬ ‫تغذیه مفید برای حافظه‬ ‫‪13‬‬ ‫رنگامیزی‬ ‫‪14‬‬ ‫اشنایی با شغل طراحی لباس ‪15‬‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬استقال ‪88742576‬‬ ‫شــما میتوانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را در‪ 16‬صفحــه رنگــی‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه و یــا از طریــق رمزینــه مقابــل دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫پارسا قاسملو‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫جیمز و هلوی غول پیکر‬ ‫موضوع کتاب‬ ‫کتــاب جیمــز و هلــوی غــول پیکــر داســتان پســر کوچولــوی چهــار‬ ‫ســالهای بــه نــام جیمــز کــه بعــد از مــرگ پــدر و مــادرش زندگــی خوبــش‬ ‫دســتخوش تغییــر میشــود و مجبــور میشــود بــا عمــه هایــش کــه اورا‬ ‫اذیــت میکننــد زندگــی کنــد‪.‬‬ ‫چندســال بعــد موقعــی کــه در جنــگل درحــال شکســتن هیــزم اســت‬ ‫غریبــه ای بــه او کیســه ی کوچکــی میدهــد و ادعــا میکنــد کــه جیمــز‬ ‫معرفی نویسنده‬ ‫رولــد دال یکــی از معروفتریــن‬ ‫نویســندگان کتــاب کــودک اســت‬ ‫و کتــاب هــای او ســال هــای‬ ‫زیــادی در لیســت پرفروشــترین‬ ‫کتــاب هــای کــودکان بــوده انــد‪.‬‬ ‫تــا جاییکــه در خیلــی از مطالــب‬ ‫مربــوط بــه کتابخوانــی کــودک‬ ‫اشــاره شــده کــه کتــاب هــای رولــد دال جــزو کتــاب هایــی‬ ‫هســتند کــه بایــد حتمــا در زمــان کودکــی خوانــده شــوند‪ .‬از‬ ‫بســیاری از کتــاب هــای ایــن نویســنده فیلــم ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬او نویســنده ای بســیار چیــره دســت اســت و بــا‬ ‫دنیــای کــودکان بــه خوبــی اشناســت‪ ،‬ذهنیــات و تخیــات‬ ‫کــودکان را بــه خوبــی میشناســد و جذابیــت رمــز و رازالــود‬ ‫کتابهایــش و کام طنزالــود و دوســت داشــتنی اش همیشــه‬ ‫بــرای کــودکان لحظاتــی بــه یــاد ماندنــی را ایجــاد میکنــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫میتوانــد بــا محتویــات ان کیســه معجونــی‬ ‫بســازد و بــه ثــروت و خوشــبختی و زندگــی‬ ‫فــوق العــاده ای برســد‪ ،‬امــا از بدشانســی‬ ‫کیســه از دســت جیمــز مــی افتــد و روز بعــد‬ ‫همانجــا یــک درخــت هلــو ســبز میشــود و‬ ‫هلــوی بســیار بزرگــی از ان درمــی ایــد‪ .‬عمــه‬ ‫هــا تصمیــم میگیرنــد بــا نمایــش هلــو‪ ،‬پولــی‬ ‫بــه جیــب بزننــد امــا جیمــز یــک شــب وارد‬ ‫هلــو میشــود و در داخــل هلــو دوســتانی پیــدا‬ ‫میکنــد‪ .‬بــه کمــک هزارپــا‪ ،‬دوســت جدیــدش‪،‬‬ ‫هلــو را از شــاخه جــدا میکننــد و از طریــق‬ ‫اقیانــوس اطلــس راهــی نیویــورک میشــوند‬ ‫و بــا ماجراهــای عجیــب و جالبــی روبــرو‬ ‫میشــوند‪ .‬ایــن کتــاب بــرای کــودکان بــا رده ی‬ ‫ســنی پاییــن انتخــاب مناســبی اســت‪ .‬کمپانــی‬ ‫والــت دیزنــی از روی ایــن کتــاب فیلمــی بــه‬ ‫همیــن نــام و بــه کارگردانــی هنــری ســلیک‬ ‫ســاخته اســت‪.‬‬ ‫پارسا قاسملو‬ ‫بازیهای‬ ‫رایانهای‬ ‫راکت لیگ‬ ‫مود رانر‬ ‫مــود رانــر بهتریــن بــازی رایانــهای بــرای تمریــن‬ ‫صبــر و تحمــل بچههاســت‪ .‬بــازی کنندههــا در‬ ‫ایــن بــازی بایــد بــرای اولیــن بــار بــه کار انداختــن‬ ‫‪ 19‬خــودرو را تجربــه میکننــد‪.‬‬ ‫بچههــا بایــد هنــگام فشــار دادن دکمــه شــتاب‬ ‫دهنــده در زمیــن پــر از دســت انــداز و در‬ ‫پیچهــای تنــد بســیار متفکرانــه و بااحتیــاط عمــل‬ ‫کننــد‪ .‬محیــط جعبــه شــنی سرشــار ایــن بــازی‬ ‫پــر از خطــرات محیطــیای نظیــر رودخانههــای‬ ‫خروشــان و گــودال اســت کــه بــازی کنندههــا را‬ ‫وادار میکنــد ســخت نگیرنــد و صبورانــه برنــده‬ ‫شــوند‪ .‬ایــن بســتگی بــه مــا و همبازیهــای مــا‬ ‫دارد کــه بــه اهــداف خطرنــاک بــازی جامــه عمــل‬ ‫بپوشــند و بــر خــاف ســایر بازیهــای رایانــهای‬ ‫اســتانه صبــر خــود را بــاا ببرنــد‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اگــر از رقابــت و ماشــینهای پرســرعت خوشــتان‬ ‫میایــد‪ ،‬راکــت لیــگ میتوانــد یــک بــازی‬ ‫رایانــهای ایــده ال بــرای شــما باشــد‪ .‬یــک بــازی‬ ‫از نــوع فوتبــال کــه در ان بازیکنــان بــا بازیهــای‬ ‫قدرتمنــد مســابقهای خــود بــا گل زدن بــا تــوپ‬ ‫غــول اســا بــا یکدیگــر مســابقه میدهنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی یــک بــازی پــر شــتاب و گروهــی بــا یــک‬ ‫هــدف مشــخص اســت‪ .‬بچههــا میتواننــد ماشــین‬ ‫مســابقه منحصــر بــه فــرد خــود را باقابلیتهــای‬ ‫معمــول باوجــود طراحــی کننــد‪ .‬حالتهــای اجــرای‬ ‫ایــن بــازی تــک نفــره‪ ،‬دو نفــره‪ ،‬ســه نفــره و چهــار‬ ‫نفــره اســت کــه قابلیــت بــازی محلــی و یــا انایــن‬ ‫بــا ســایر بازیگــران را هــم دارد‪.‬‬ ‫تغذیه سالم‬ ‫پانیذ اکبری‬ ‫بــا اغــاز فصــل ســرد ســال و کوتاهتــر شــدن روز‬ ‫بــه دلیــل کاهــش دمــا و فعالیــت‪ ،‬ســطح انــرژی‬ ‫بــدن بچههــا نیــز کــم میشــود و بــه دلیــل تــرس‬ ‫از ســرماخوردگی و ایــن قبیــل بیمــاری هــا کمتــر‬ ‫فعالیــت مــی کننــد کــه در ایــن میــان تغذیــه مفیــد‬ ‫نقــش بســیار مهمــی بــرای حفــظ شــادابی و ســامت‬ ‫کــودکان بــازی مــی کنــد‪.‬‬ ‫امــا بــا مصــرف برخــی موادغذایــی مناســب میتــوان‬ ‫بــه شــادابی کــودکان در فصــل ســرما کمــک کرد‪.‬‬ ‫سبزیجات‬ ‫گل کلــم نوعــی ســبزی چلیپایــی از خانــواده‬ ‫کلمهابــوده کــه دارای خــواص ضــد ســرطانی و‬ ‫ضــد التهابــی اســت‪ ،‬ایــن ســبزی طعــم خوبــی دارد‬ ‫و میتــوان ان را در بســیاری غذاهــا و ســاادها‬ ‫اســتفاده کــرد‪ ،‬گل کلــم سرشــار از انــواع ویتامیــن‬ ‫هاســت و منبعــی از پروتئیــن‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬پتاســیم و‬ ‫منگنــز محســوب مــی شــود کــه بــه رشــد کــودک‬ ‫کمــک مــی کنــد افــزون بــر ایــن فیبــر موجــود در‬ ‫گلــم کلــم موجــب مــی شــود کــه ســطح انــرژی‬ ‫بــدن ثابــت بمانــد و در هضــم بهتــر غــذا موثــر‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫خوراکیهای مناسب در‬ ‫شروع سرما‬ ‫کدو حلوایی‬ ‫کــدو حلوایــی سرشــار از انــواع ویتامیــن‬ ‫هاســت کــه بــه ســامت قلــب و پوســت و‬ ‫ارتقــا سیســتم ایمنــی بــدن کمــک میکنــد‪،‬‬ ‫ایــن مــاده غذایــی حــاوی فیبــر ویتامیــن ا و‬ ‫کاروتنوئیدهاســت کــه میــزان قنــد خــون را‬ ‫در وضــع تعــادل حفــظ مــی کنــد بــه همیــن‬ ‫دلیــل مــاده غذایــی مناســب فصــل زمســتان‬ ‫بــرای کــودکان محســوب مــی شــودکه بــه‬ ‫توصیــه متخصصــان ان را بایــد در برنامــه‬ ‫غذایــی هفتگــی کــودک بگنجانیــد‪.‬‬ ‫میوهها‬ ‫برخــی میوههــا سرشــار از ویتامیــن ث و‬ ‫فیبــر بــوده و حــاوی کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فســفر‬ ‫و پتاســیم هســتند کــه بــرای قوی نگهداشــتن‬ ‫اســتخوانها و عملکــرد خــوب ماهیچههــا‬ ‫مناســبند؛ کــودکان از خــوردن ایــن میوههــا‪،‬‬ ‫بهویــژه نارنگــی کــه پوســت ان بهراحتــی‬ ‫‪5‬‬ ‫کنــده میشــود‪ ،‬لــذت میبرنــد‪.‬‬ ‫قـصــــه‬ ‫ملینا محمدی‬ ‫یــک صندلــی چــرخ دار بــود کنــار میــز کامپیوتــر‪.‬‬ ‫یــک صندلــی چهارپایــه بــود کنــار میــز مطالعــه‪.‬‬ ‫یــک روز صندلــی چــرخ دار بــه صندلــی چهارپایــه‬ ‫گفــت‪ :‬اخــی‪ ،‬تــو نمــی تونــی مثــل مــن دور خــودت‬ ‫بچرخــی؟ چــه بد‪.‬مگــه نــه! و چنــد دور‪ ،‬دور‬ ‫خــودش چرخیــد‪.‬‬ ‫صندلــی چهارپایــه نگاهــی کــرد ‪.‬چیــزی نگفــت‪.‬‬ ‫صندلــی چــرخ دار بعــد از ایــن کــه چنــد دور‬ ‫چرخیــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اخــی تــو نمــی توانــی مثــل مــن‬ ‫از تــوی کامپیوتــر فیلــم تماشــا کنــی؟ چــه بــد‪.‬‬ ‫مگــه نــه!‪ .‬و نشســت وفیلــم تماشــا کرد‪.‬صندلــی‬ ‫چهارپایــه بــه صندلــی چــرخ دار نــگاه کــرد ‪.‬چیــزی‬ ‫نگفــت‪.‬‬ ‫صندلــی چــرخ دار بعــد از اینکــه فیلمــش را تماشــا‬ ‫کــرد دوبــاره گفــت‪ :‬اخــی تــو نمــی توانــی مثــل‬ ‫مــن ورزش هــم کنــی؟ چــه بــد‪ .‬مگــه نــه!‬ ‫صندلــی چــرخ دار خــودش را یــک کــم بــاا و یــک‬ ‫کــم پاییــن کشــید‪ .‬چــرخ هایــش را قروقــر ایــن ور‬ ‫چرخانــد و ان ور چرخانــد و خندیــد‪ .‬کــه یــک هــو‬ ‫دوتــا از چــرخ هایــش قــل خوردنــد و در رفتنــد تــه‬ ‫اتاق‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قصه دو صندلی‬ ‫صندلــی چهارپایــه گفــت‪ ،‬وای وای چــی‬ ‫شــد‪.‬بعد هــم گفــت‪ :‬اخــی‪ ،‬دیگــه نمــی‬ ‫تونــی دور خــودت بچرخــی؟ چــه بــد‪ .‬مگــه‬ ‫نــه!‬ ‫صندلــی چــرخ دارخجالــت کشــید‪.‬‬ ‫نمیدانســت چــه بکنــد‪.‬‬ ‫همــان موقــع یــک نفــر امــد و اورا بــرد تــا‬ ‫حالــش را خــوب کند‪.‬بعــد یــک صندلــی‬ ‫چهارپایــه اورد‪ .‬حــاا دوتــا صندلــی بودنــد‬ ‫کــه هــر دو چهارتــا پایــه داشــتند ارام‬ ‫وراحــت کارهایشــان را مــی کردند‪.‬صندلــی‬ ‫چهارپایــه هــم از ایــن کــه یــک دوســت تــازه‬ ‫پیــدا کــرده بــود خوشــحال بــود‪.‬‬ ‫انگلیسی‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫اموزش‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ F‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪F‬‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ c‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪Football‬‬ ‫‪Flag‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تصاویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫فلــوت از ســازهای بــادی چوبــی (بــی زبانــه یــا بــی قمیــش) اســت کــه‬ ‫بــر خــاف دیگــر ســازهای ایــن دســته صــدای ان نــه از لــرزش قمیــش‬ ‫بلکــه از نوســان هــوای دمیــده شــده بــر لبــه دهنــی (یــا تیغــه هوائــی)‬ ‫ســاز تولیــد میشــود‪.‬‬ ‫واژه فلــوت در زبانهــای اروپایــی بــه معنــای نــام کلــی ســازهای مشــابه‬ ‫فلــوت نیــز بــکار مــیرود‪ .‬فلــوت و ســاز شــرقی نــی هــم نوعــی فلــوت‬ ‫شــمرده میشــود‪ .‬بهطــور کلــی فلــوت و نــی ســازهایی همخانــواده‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫فلــوت عالــی تریــن و جالــب تریــن ســاز از گــروه ســازهای ( چوبــی ‪-‬‬ ‫بــادی ) اســت‪ .‬فلــوت را در ارکســتر ســمفونیک از شــکل ان بــه اســانی‬ ‫مــی تــوان شــناخت‪ ،‬زیــرا تنهــا ســاز بــادی ارکســتر اســت کــه از پهلــو‬ ‫نواختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫فلــوت انــواع متعــدد دارد کــه بیشــتر انهــا بــر خــاف فلــوت معمولــی‬ ‫ازســر نواختــه مــی شــوند و مشــهورترین انهــا یــک نــوع فلــوت‬ ‫قدیمــی بــه نــام فلــوت ابِــک مــی باشــد‪ .‬بــی گمــان فلــوت یکــی از‬ ‫کهنســال تریــن ســازها اســت‪ .‬مصریــان باســتان‪ ،‬ســازی شــبیه بــه ان‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫گرچــه فلــوت را همیشــه جــزو ســازهای (چوبــی‪ -‬بــادی) مــی شــمارند‬ ‫ولــی ایــن ســاز همیشــه از چــوب ســاخته نمــی شــود‪ .‬معمــوا فلــوت‬ ‫هایــی را کــه در دســته هــای موزیــک نظامــی بــه کار مــی رونــد‪ ،‬فلــزی‬ ‫و فلوتــی کــه در ارکســتر اســتفاده مــی شــود ‪ ،‬ســاخته شــده از چــوب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫انیمیشن‬ ‫مهسان جمشیدی‬ ‫من نفرت انگیز‬ ‫ِ‬ ‫انیمیشــن مــن نفــرت انگیــز داســتان مواقعــی هســت کــه علــم و دانــش تبدیــل بــه یــک خطــر بــرای‬ ‫ادمهــا میشــه ولــی نگــران نباشــید‪ ،‬قــرار نیســت اتفــاق هــای بــدی پیــش بیــاد‪ .‬شــما قــراره یکــی از‬ ‫خنــده دارتریــن و باحــال تریــن انیمیشــن هــای دنیــا رو ببینیــد‪ .‬از چنــد ســال پیــش کــه قســمت اول‬ ‫ایــن انیمیشــن ســاخته شــد تــا حــاا کلــی مجموعــه و دنبالــه بــراش ســاخته شــده‪ .‬از همیــن انیمیشــن‬ ‫مــن نفــرت انگیــز بــود کــه بــرای اولیــن بــار مینیــون هــا معرفــی شــدن و تبدیــل بــه یکــی از بامــزه‬ ‫تریــن شــخصیت هــای دنیــای کارتــون و انیمیشــن شــدن‪.‬‬ ‫گــورو یــک دانشــمند خبیــث و کچــل هســت کــه‬ ‫بــرای اینکــه بزرگتریــن تبهــکار دنیــا باشــه بایــد‬ ‫یــک دزدی و خرابــکاری بــزرگ و غیرعــادی انجــام‬ ‫بــده‪ .‬قبــل از اون یــک تبهــکار دیگــه هــرم جیــزه‬ ‫اهــرام ثاثــه مصــر رو دزدیــده و گــورو تصمیــم‬ ‫میگیــره بــرای اینکــه تبهــکار بزرگتــری بشــه مــاه‬ ‫رو بــدزده‪ .‬اگــه تــا اان فکــر میکردیــن کــه نمیشــه‬ ‫مــاه رو دزدیــد پــس در اشــتباه بودیــن و بایــد ایــن‬ ‫انیمیشــن رو ببینیــد‪ .‬ایــن انیمیشــن کلــی شــخصیت‬ ‫باحــال داره‪ .‬بجــز مینیــون هــا کــه خودشــون‬ ‫قهرمــان چنــد تــا کارتــون و انیمیشــن دیگــه هســتن‬ ‫بــا ســه تــا بچــه کوچــک هــم اشــنا میشــیم کــه کلــی‬ ‫طرفــدار دارن‪ .‬اگنــس و ادیــت و مارگــو بچــه هــای‬ ‫هســتن کــه گــورو اول ســعی میکنــه بــرای دزدی‬ ‫‪9‬‬ ‫هــاش از اونهــا سواســتفاده کنــه ولــی کــم کــم‬ ‫داســتان عــوض میشــه‪ .‬مــن نفــرت انگیــز ‪ 2‬در‬ ‫ســال ‪ 2013‬و مــن نفــرت انگیــز ‪ 3‬در ســال‬ ‫‪ 2017‬ســاخته و پخــش شــدند‪.‬‬ ‫ها‬ ‫دانستنیها‬ ‫دانستنی‬ ‫الیانا گازر‬ ‫کانگروها قادرند ‪ 3‬متر به سمت باا و ‪ 8‬متر به سمت جلو بپرند‪.‬‬ ‫دارکوب ها قادرند ‪ 20‬بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند‪.‬‬ ‫عمر تمساح بیش از ‪ 100‬سال میباشد‪.‬‬ ‫تمام قوهای کشور انگلیس جزو دارایی های ملکه انگلیس میباشند‪.‬‬ ‫فیلها قادرند روزانه ‪ 60‬گالن اب و ‪ 250‬کیلو گرم یونجه مصرف کنند‪.‬‬ ‫جغدها قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمیباشند‪.‬‬ ‫‪ 98/5‬درصد از ژنهای انسان و شامپانزه یکسان میباشند‪.‬‬ ‫لئوناردو داوینچی مخترع قیچی میباشد‪.‬‬ ‫قورباغه نمی تواند غذایش را با چشمان باز قورت بدهد‪.‬‬ ‫‪ 11‬درصد از مردم روی زمین چپ دست هستند‪.‬‬ ‫زرافه ها بیشتر از شترها می تواند کم ابی را تحمل کنند‪.‬‬ ‫در ازای هر انسان‪ 200 ،‬میلیون حشره وجود دارد‪.‬‬ ‫پوست بزرگترین عضو بدن انسان است که سرتاسر بدن را پوشانده است‪.‬‬ ‫درست مثل اثر انگشت که برای هر ادمی منحصر به فرد است‪ ،‬زبان هر فردی هم اثر منحصر بفردی دارد‪.‬‬ ‫هیچ صدایی در فضا نیست‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫موژان ذوالفقاری‬ ‫ورزش‬ ‫هندبال‬ ‫کلمــه “هنــد” همونطــور کــه میدونــی بــه معنــی “دســت” اســت‪،‬‬ ‫در واقــع هندبــال “بــازی تــوپ بــا دســت” رو میگــن‪ .‬ایــن بــازی‬ ‫بــه صــورت گروهــی و تیمــی انجــام میشــه‪ .‬در واقــع دو تــا تیــم‬ ‫کــه بازیکــن هــای هــر کــدوم میتونــن تــوپ رو بــا دســت بگیــرن‬ ‫و بــا پــاس کاری ســمت دروازه حریــف پرتابــش کنــن‪ .‬امــا نکتــه‬ ‫اینجاســت کــه نبایــد تــوپ بــه پــای اونــا بخــوره‪.‬‬ ‫فقــط بــا دســت قــراره بــازی انجــام بشــه‪ .‬در نهایــت هــم هــر تیمــی‬ ‫کــه گل بیشــتری بزنــه‪ ،‬برنــده محســوب میشــه‪ .‬تــوی ایــن بــازی‬ ‫ســرعت عمــل داشــتن خیلــی مهمــه چــون عیــن جــت بایــد در حــال‬ ‫دویــدن بــه ایــن طــرف و اون طــرف باشــی‪.‬‬ ‫تاریخچــه بــازی هندبــال برمیگــرده بــه ســال ‪ 600‬قبــل از میــاد کــه روی یکــی از دیوارهــای‬ ‫قدیمــی اتــن یونــان‪ ،‬شــکل و شــمایل ایــن بــازی نقاشــی شــده و در ســال ‪ 1926‬هــم کشــفش‬ ‫کــردن‪ .‬بعدهــا در ســال ‪ 1344‬شمســی‪ ،‬دکتــر امیرتــاش بــا پیگیــری هایــی کــه داشــت‪،‬‬ ‫تونســت کــه فرهنــگ بــازی هندبــال رو تــوی ایــران رواج بــده و ایــن ورزش از اون موقــع‬ ‫توســعه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی تــوی دو زمــان ‪ 30‬دقیقــه ای انجــام‬ ‫میشــه‪ .‬زمــان اســتراحت بیــن دو نیمــه هــم ‪15‬‬ ‫دقیقــه اســت‪ .‬هــر کــدوم از تیــم هــا هــم بعــد‬ ‫از تمــوم شــدن نیمــه اول‪ ،‬زمیــن و نیمکتشــون‬ ‫رو بــا هــم عــوض میکنــن‪ .‬بــه قولــی اســیاب‬ ‫بــه نوبتــه‪ .‬مثــا تــوی دلــت نبایــد بگــی حیــف‬ ‫کــه زمیــن اونــا بهتــر از مــا بــود و بــرای‬ ‫همیــن مــا باختیــم! ایــن هــا فقــط توجیــه بــی‬ ‫دلیلــه‪ .‬بــرای همیــن هــر دو زمیــن و نیمکــت‬ ‫رو تجربــه میکنــی کــه ایــن خیــال بافــی هــا‬ ‫نباشــه‪ .‬بــه طــور کلــی تــوی بــازی هندبــال‬ ‫بایــد تمرکــز و حواســت بــاا باشــه و یهــو نــری‬ ‫تــوی عالــم هپــروت! کــه ای دل غافــل میبینــی‬ ‫تــوپ از بیــخ گوشــت رد شــد و رفــت تــوی‬ ‫دروازه‪..‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اسطوره‬ ‫رها قدیری‬ ‫جمشید‬ ‫بــر اســاس قصــه هــای شــاهنامه‪ ،‬جمشــید بعــد از طهمــورث پادشــاه ایــران شــد‪ .‬جمشــید اولیــن‬ ‫ابــزار جنگــی جهــان را ســاخت‪ .‬او زره و کاهخــود درســت کــرد و بــر اســب زره پوشــاند‪ .‬بــا بافتــن‬ ‫تــار و پــود بــه هــم پارچــه درســت کــرد و بــه مــردم یــاد داد کــه پارچــه هــای کتــان‪ ،‬ابریشــم‪ ،‬دیبــا و‬ ‫خــز ببافنــد‪ .‬مــردم در زمــان او شــروع بــه پوشــیدن و شســتن لبــاس هــای پارچــه ای کردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن جمشــید دســتور داد بــرای خــودش‬ ‫هــم تختــی از طــا و جواهــر بســازند‪ .‬او هــر‬ ‫موقــع کــه مــی خواســت ســوار ایــن تخــت مــی‬ ‫شــد و دیــوان او را بــر روی تخــت بــه اســمان‬ ‫مــی بردنــد‪ .‬یــک روز وقتــی کــه جمشــید ســوار‬ ‫بــر تخــت بــه اســمان رفــت و دوبــاره پاییــن‬ ‫امــد‪ ،‬ان روز را نــوروز نامیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‬ ‫ایرانیــان هــر ســال ایــن روز را جشــن گرفتنــد‪.‬‬ ‫ســیصد ســال بــه همیــن ترتیــب گذشــت‪ .‬در ایــن‬ ‫مــدت مــردم چیــزی جــز خوشــبختی ندیدنــد‪.‬‬ ‫تمــام ایــن خوشــبختی و بــی مرگــی هــم بــا‬ ‫یــاری خداونــد ممکــن شــد‪ .‬امــا جمشــید ایــن را‬ ‫فرامــوش کــرد‪ .‬کــم کــم شــیطان او را وسوســه‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫جمشــید ان قــدر مغــرور شــد کــه خــودش را‬ ‫خــدا دانســت‪ .‬همیــن کــه جمشــید خــودش را‬ ‫خــدا نامیــد باعــث شــد کــه خداونــد یاریــش را‬ ‫از او بــردارد‪ .‬بعــد ســپاهش از دورش رفتنــد و‬ ‫کــم کــم کارهــا بــه هــم ریخــت‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫جمشــید توبــه نکــرد و مغــرور تــر شــد‪ .‬تــا ایــن‬ ‫کــه خداونــد بــر او خشــم گرفــت‪ .‬جمشــید ان‬ ‫موقــع بــود کــه فهمیــد اشــتباه کــرده‪ .‬ولــی دیگــر‬ ‫دیــر شــده بــود‪ .‬در اخــر ســپاهیان جمشــید بــه‬ ‫ســوی ضحــاک کــه مــردی ناپــاک بــود رفتنــد و‬ ‫او را شــاه نامیدنــد‪.‬‬ ‫ضحــاک هــم ســپاهی بــزرگ از ایرانیــان و اعــراب درســت کــرد و بــا ایــن ســپاه بــه ســمت تخــت‬ ‫جمشــید راه افتــاد‪ .‬انهــا دور تخــت جمشــید جمــع شــدند‪ .‬جمشــید هــم پادشــاهی را رهــا کــرد و‬ ‫ضحــاک جایــش را گرفــت‪.‬‬ ‫صــد ســال بعــد‪ ،‬جاسوســان بــه ضحــاک خبــر دادنــد کــه جمشــید در دریــای چیــن دیــده شــده‬ ‫اســت‪ .‬ســرانجام ضحــاک جمشــید را گرفــت و دســتور داد او را بکشــند‪ .‬طبــق نوشــته شــاهنامه‬ ‫جمشــید در موقــع مــرگ ‪ 700‬ســال داشــت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫غزل فراهانی‬ ‫سامت‬ ‫غذاهای مناسب برای تقویت حافظه‬ ‫غــات کامــل‪ ،‬انتیاکســیدانها و چوایــن‬ ‫کــه یــک مــاده مغــذی اســت کــه عمدتــا در‬ ‫تخممرغهــا یافــت میشــود‪ ،‬بــرای رشــد و‬ ‫تقویــت مغــز دارای اهمیــت خاصــی هســتند‪.‬‬ ‫بــه ایــن منظــور میتــوان از انــواع نــان گنــدم‬ ‫و ماکارونــی و یــا جــوی شــیرین نشــده همــراه‬ ‫بــا انــواع توتهــا بــه عنــوان صبحانــه اســتفاده‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫غات‬ ‫غــات کامــل‪ ،‬انتیاکســیدانها و چوایــن‬ ‫کــه یــک مــاده مغــذی اســت کــه عمدتــا در‬ ‫تخممرغهــا یافــت میشــود‪ ،‬بــرای رشــد و‬ ‫تقویــت مغــز دارای اهمیــت خاصــی هســتند‪.‬‬ ‫بــه ایــن منظــور میتــوان از انــواع نــان گنــدم و‬ ‫ماکارونــی و یــا جــوی شــیرین نشــده همــراه بــا‬ ‫انــواع توتهــا بــه عنــوان صبحانــه اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اهن‬ ‫مصــرف اهــن‪ ،‬ســطح هوشــیاری ذهنــی‬ ‫و نیــز انــرژی بــدن افزایــش میدهــد‪.‬‬ ‫گوشــت مــرغ‪ ،‬انــواع گوشــت قرمــز‪ ،‬لوبیاهــا‬ ‫و میوهجــات خشــک از منابــع خــوب اهــن‬ ‫بــه شــمار میرونــد‪.‬‬ ‫کلسیم و اب‬ ‫بــدن کــودک را همیشــه بــه انــدازه کافــی‬ ‫مرطــوب نگــه داریــد‪ .‬هرگــز بــرای‬ ‫مرطــوب نگــه داشــتن بــدن کــودک بــه وی‬ ‫نوشــیدنیهای قنــدی ماننــد نوشــابههای‬ ‫گازدار و اب میوههــای صنعتــی ندهیــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد همیشــه در یخچــال خــود‬ ‫ماســت‪ ،‬شــیر ســویا‪ ،‬پنیــر داشــته باشــید چــرا‬ ‫کــه ایــن مــواد غذایــی منبــع خوبــی از کلســیم‬ ‫محســوب میشــوند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫امیزیها‬ ‫دانستنی‬ ‫رنگ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تصویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬ ‫معرفی شغل‬ ‫انیتا شهبازی‬ ‫طراح لباس‬ ‫بــه هنرمندانــی کــه در زمینــه پوشــاک‪ ،‬کیــف‪ ،‬کفــش و‬ ‫بــا طرحهــای خــود در صنعــت پوشــاک فعالیــت دارنــد‪،‬‬ ‫«طــراح لبــاس» گفتــه میشــود‪ .‬کار طــراح لبــاس در‬ ‫بیانــی ســاده طراحــی مــدل هــای لباسهــا‪ ،‬کفــش هــا‪،‬‬ ‫کیــف هــا و ‪ ...‬اســت‪ .‬طــرح هــای او بایــد بدیــع و نــو‬ ‫بــوده و بــا توجــه بــه ســلیقه روز امــاده شــوند‪.‬‬ ‫طــراح لبــاس بایــد دیــد خوبــی نســبت بــه رنــگ هــا و‬ ‫اشــکال داشــته و در هنــر دوخــت و بــرش متبحــر باشــد‪.‬‬ ‫او بایــد از اخریــن تحــوات و تغییــرات در‬ ‫دنیــای مــد اطــاع داشــته و جامعــه خــود را بــه‬ ‫خوبــی شــناخته و از نیــاز و عایــق ان اگاه‬ ‫باشــد تــا بتوانــد متناســب بــا نیــاز و عایــق‬ ‫انهــا مدهــای زیبــا و مــورد پســندی را ارائــه‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫طــراح لبــاس معمــوا در کار خــود بــا‬ ‫کارشناســان فنــی مربوطــه و بــا تولیــد‬ ‫کننــدگان ارتبــاط کاری نزدیکــی دارد‪.‬‬ ‫برخــی از طراحــان لبــاس وارد حــوزه ســینما‬ ‫وتلویزیــون شــده و بــه طراحــی لبــاس بــرای‬ ‫بازیگــران مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫بچههایــی کــه بــه ایــن شــغل عاقــه زیــادی‬ ‫دارنــد‪ ،‬مــی تواننــد پــس از گذرانــدن ســال‬ ‫اول متوســطه وارد رشــته طراحــی و دوخــت‬ ‫در فنــی و حرفــه ای شــوند و در صــورت‬ ‫تمایــل در دانشــگاه ادامــه تحصیــل دهنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نقاشی بچهها‬ ‫‪1‬‬

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها 7

ماهنامه دنیای بچه ها 7

شماره : 7
تاریخ : 1397/08/30
ماهنامه دنیای بچه ها 5

ماهنامه دنیای بچه ها 5

شماره : 5
تاریخ : 1397/07/07
ماهنامه دنیای بچه ها 4

ماهنامه دنیای بچه ها 4

شماره : 4
تاریخ : 1397/06/05
ماهنامه دنیای بچه ها 3

ماهنامه دنیای بچه ها 3

شماره : 3
تاریخ : 1397/04/30
ماهنامه دنیای بچه ها 2

ماهنامه دنیای بچه ها 2

شماره : 2
تاریخ : 1397/04/04
ماهنامه دنیای بچه ها 1

ماهنامه دنیای بچه ها 1

شماره : 1
تاریخ : 1397/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!