ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

1 ‫سخن سردبیر‬ ‫شب یلدا شب تولد نور و روشنایی‬ ‫اذر مــاه اخریــن مــاه فصــل زیبــای پاییــز اســت و مــژده شــروع اخریــن فصــل ســال اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــاه شــبها بــه بلندتریــن ســاعات خــود میرســد و اخریــن روز ایــن مــاه کــه بــه‬ ‫همیــن دلیــل از قدیــم بــرای مــا خانوادههــای ایرانــی اهمیــت زیــادی داشــته اســت‪ ،‬بــه شــب‬ ‫یلــدا معــروف اســت‪.‬‬ ‫یلــدا بــه معنــی تولــد اســت و نــام دخترانــه ایرانــی هــم میباشــد‪ .‬شــب یلــدا یعنــی شــب‬ ‫تولــد دوبــاره خورشــید‪ .‬ایــن شــب یکــی از بهتریــن و شــادترین شــب هــای ســال بــرای‬ ‫خانوادههــای ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫مراســم شــب یلــدا از قدیــم و ســالیان خیلــی دور از اجــداد مــا بــه یــادگار مانــده اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن شــب خانــواده هــا دور هــم جمــع مــی شــوند و تــا نیمــه هــای شــب حــرف هــای خــوب‬ ‫میزننــد و بزرگترهــا بــرای بچههــا از خاطــرات قدیــم میگوینــد و یــا داســتانهای شــیرین‬ ‫تعریــف میکننــد‪ .‬ایــن شــب کــه در بیــن بســیاری ازمــردم ایــران بــه شــب چلــه هــم معروف‬ ‫اســت از قدیــم بــه دلیــل احتــرام ایرانیــان بــه نــور و روشــنایی جشــن گرفتــه میشــد و تــا‬ ‫امــروز هــم ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ماهنامه دنیای بچهها‬ ‫سال اول‪ ،‬شماره هفتم‪ ،‬اذر ‪1397‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‪ -‬سمیه عبدالمحمدی ‪-‬‬ ‫حسین شیردل‪ -‬پروانه فیروزی‪ -‬کبری تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسامی‪ -‬پاک ‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫جیمیز و هلوی غولپیکر‬ ‫راکت لیگ‬ ‫تغذیه مفید‬ ‫قصه دو صندلی‬ ‫اشنایی با فلوت‬ ‫منِ نفرت انگیز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دانستنیها‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش هندبال‬ ‫‪11‬‬ ‫جمشید‬ ‫‪12‬‬ ‫تغذیه مفید برای حافظه‬ ‫‪13‬‬ ‫رنگامیزی‬ ‫‪14‬‬ ‫اشنایی با شغل طراحی لباس ‪15‬‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬استقال ‪88742576‬‬ ‫شــما میتوانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را در‪ 16‬صفحــه رنگــی‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه و یــا از طریــق رمزینــه مقابــل دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫پارسا قاسملو‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫ابی کوچولو و زرد کوچولو‬ ‫موضوع کتاب‬ ‫ایــن کتــاب در قالــب داســتانی ســاده و کودکانــه‪ ،‬کــودک را بــا‬ ‫رنــگ هــا و ترکیبــات انهــا اشــنا میکنــد و مهــم تــر از ان‬ ‫مفاهیمــی همچــون تاثیرپذیــری‪ ،‬هویــت‪ ،‬دوســتی و هــم نشــینی را‬ ‫بــرای کــودک ملمــوس میســازد‪.‬‬ ‫ابــی کوچولــو و زرد کوچولــو دو دوســت هســتند‪ ،‬روزی ابــی‬ ‫کوچولــو بــه دیــدن دوســتش میــرود امــا هرچــه میگــردد او را پیــدا نمیکنــد‪ .‬ســرانجام زمانــی کــه ان دو‬ ‫یکدیگــر را پیــدا میکننــد از خوشــحالی همدیگــر را بغــل میکننــد و هــردو بــه رنــگ ســبز در مــی اینــد! بعــد‬ ‫از اینکــه بــه خانــه برمیگردنــد پــدر مادرشــان انهــا را نمیشناســند‪ .‬ایــن کتــاب گویــای ایــن مســئله اســت‬ ‫کــه دوســتان از یکدیگــر تاثیــر میگیرنــد و باعــث تغییــر همدیگــر میشــوند‪ .‬میتوانیــد در ادامــه ی ایــن‬ ‫کتــاب بــا کــودک دربــاره ی مســائلی از ایــن دســت گفتگــو کنیــد و کــودک را بــا مفاهیمــی همچــون هویــت یــا‬ ‫دوســتی اشــنا کنیــد و از او بخواهیــد مثــال هایــی مشــابه بیــاورد‪.‬‬ ‫معرفی نویسنده‬ ‫لئــو لیونــی‪ ،‬در ســال ‪ ،1910‬در امســتردام هلند‬ ‫متولــد شــد‪ .‬او از نوجوانــی و جوانــی بــا گذرانــدن‬ ‫دوران اموزشــی خــود‪ ،‬در طراحــی و مخصوصــا‬ ‫طراحــی از طبیعــت بــه مهــارت رســید‪ .‬او همچنیــن‬ ‫در رشــته اقتصــاد دارای مــدرک تحصیلــی دکتــرا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫لیونــی بــا رفتــن بــه امریــکا بــه ســرعت خــود را‬ ‫بــه عنــوان مدیرهنــری‪ ،‬نقــاش‪ ،‬روزنامهنــگار و‬ ‫پژوهشــگری بــا اســتعداد مطــرح کــرد‪ .‬بیشــتر‬ ‫کارهــای لیونــی تــا ســال‪ ،‬بــر طراحــی گرافیــک و‬ ‫نقاشــی متمرکــز بــود‪ .‬و نخســتین کتــاب مصــور‬ ‫او «ابــی کوچولــو و زرد کوچولــو» نــام داشــت کــه‬ ‫‪3‬‬ ‫لیونــی بــر اســاس ســفری‬ ‫بــا قطــار بــرای ســرگرمی‬ ‫نــوهاش نوشــته بــود‪ ،‬همیــن‬ ‫مســیر زندگــی لیونــی را‬ ‫تغییــر داد و او را بــه عنــوان‬ ‫نویســنده و تصویرگــر موفــق‬ ‫و توانــا کتابهــای کــودکان‬ ‫معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫لئونــارد لیونــی نویســنده ‪ -‬تصویرگــری اســت کــه بــه‬ ‫پــرکاری در نوشــتن کتابهــای تصویــری کــودکان‬ ‫شــناخته میشــوند؛ کتابهایــی کــه در ان درسهــای‬ ‫اخاقــی زیــادی وجــود دارد و بــه موضوعهایــی چــون‬ ‫حقیقــت‪ ،‬پشــتکار و چارهاندیشــی میپــردازد‪.‬‬ ‫بازیهای‬ ‫رایانهای‬ ‫پارسا قاسملو‬ ‫باد گمشده‬ ‫نلی کوتالوت‬ ‫نلــی کوتالــوت هــم یــک بــازی در ســبک‬ ‫ماجراجویــی مــی باشــد کــه در ســال ‪2016‬‬ ‫عرضــه شــد‪ .‬در ایــن بــازی شــما شــخصیت اصلــی‬ ‫بــازی کــه دختــری بــا نــام نلــی کوتالــوت اســت را‬ ‫کنتــرل خواهیــد کــرد‪ « .‬نلــی « توســط شــخصیت‬ ‫پلیــد بــازی بــا نــام بــارون ویــده بــرت هیپنوتیــزم‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــارون کــه کنتــرل نلــی را بــه واســطه‬ ‫هیپنوتیــزم در دســت دارد تــاش مــی کنــد تــا او‬ ‫را بــه جزیــره پرنــدگان بفرســتد تــا پرنــدگان را‬ ‫ازاد کنــد‪.‬‬ ‫در جزیــره پرنــدگان نلــی متوجــه افــکار پلیــد‬ ‫بــارون مــی شــود و ســعی در جلوگیــری از بــارون‬ ‫بــرای پیشــبرد کارهــای شــرور امیــزش را دارد‪.‬‬ ‫شــما در بــازی بایــد بــا اهالــی ان جزیــره در‬ ‫تمــاس باشــید تــا راهــی بــرای شکســت بــارون‬ ‫پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اســت وینــد یــا بــاد گمشــده یــک بــازی در‬ ‫ســبک ماجراجویــی مــی باشــد‪ ،‬کــه جوایــز‬ ‫متعــددی را نیــز کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بــازی در ســال‪ 2016‬میــادی عرضــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬در ایــن بــازی شــما در نقــش‬ ‫پســرک بازگــوش و باهوشــی مــی باشــد کــه‬ ‫وظیــه کنتــرل قــدرت بــاد را دارا مــی باشــد و‬ ‫تنهــا امیــد ازادی جهــان از انــژی بــاد نفریــن‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مــکان هــای زیبــا و رنگارگــن بــازی را پیــدا‬ ‫کنیــد و در برابــر نفریــن هــای موجــودات‬ ‫خبیــث ایســتادگی کنیــد و بــازی را به ســرانجام‬ ‫برســانید‪.‬‬ ‫تغذیه سالم‬ ‫پانیذ اکبری‬ ‫بــرای والدینــی کــه مجبــور هســتند هــر شــب بــا‬ ‫ســختی زیــاد بچــه هایشــان را بخواباننــد‪ ،‬چنــد‬ ‫مــاده غذایــی معرفــی میشــود کــه خــواب ارامــی‬ ‫را بــرای کــودکان بــه ارمغــان مــی اورد‪.‬‬ ‫تغذیه مناسب برای‬ ‫خواب ارام کودک‬ ‫اسفناج‬ ‫ســبزیجات بــرگ دار ماننــد اســفناج و کاهــو دارای‬ ‫بــرای ســامتی مــا بســیار مفیــد هســتند‪ .‬در یــک‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم وجــود اســفناج از اهمیــت باایــی‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬ایــن مــاده غذایــی بــه کــودکان‬ ‫کمــک مــی کنــد تــا بــه راحتــی بــه خــواب برونــد و‬ ‫خــواب اســوده ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫برنج‬ ‫اضافــه کــردن برنــج بــه شــام اخــر هفتــه بــه‬ ‫خــواب کــودان کمــک مــی کنــد‪ .‬برنــج دارای‬ ‫شــاخص گلیســمی بااســت‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه‬ ‫کــودک شــما بعــد از خــوردن برنــج دچــار‬ ‫افزایــش ناگهانــی انــرژی مــی شــود امــا بعــد‬ ‫از چنــد ســاعت افــت انــرژی صــورت گرفتــه‬ ‫و کــودک بــرای خــواب امــاده مــی شــود‪.‬‬ ‫گوشت قرمز‬ ‫وجــود اهــن در گوشــت قرمــز بــه داشــتن انــرژی ســالم‬ ‫در طــول روز کمــک مــی کنــد‪ .‬گوشــت قرمــز ماننــد‬ ‫بســیاری از مــواد غذایــی کــه در ایــن مطلــب خواندیــد‬ ‫دارای تریپتوفــان زیــادی اســت کــه بــه خــواب راحــت‬ ‫کــودکان کمــک مــی کنــد‪ .‬توصیــه مــی کنیــم شــب هــا‬ ‫گوشــت قرمــز بــه صــورت تکــه ای و زودهنــگام مصــرف‬ ‫کنیــد تــا زودتــر هضــم شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قـصــــه‬ ‫ملینا محمدی‬ ‫در جنــگل ســر ســبز و قشــنگی خرگــوش باهوشــی‬ ‫زندگــی مــی کــرد ‪ .‬یــک گــرگ پیــرو یــک روبــاه‬ ‫بدجنــس هــم همیشــه نقشــه مــی کشــیدند تــا ایــن‬ ‫خرگــوش را شــکار کننــد‬ ‫یــک روز روبــاه مــکار بــه گــرگ گفــت ‪ :‬مــن نقشــه‬ ‫جالبــی دارم و ایــن دفعــه مــی توانیــم خرگــوش را‬ ‫شــکار کنیــم‪ .‬روبــاه گفــت ‪ :‬تــو بــرو تــه جنــگل‪،‬‬ ‫همانجــا کــه قارچهــای ســمی رشــد مــی کنــد و‬ ‫خــودت را بــه مــردن بــزن‪ .‬مــن پیــش خرگــوش‬ ‫مــی روم و میگویــم کــه تــو مــردی ‪ .‬وقتــی‬ ‫خرگــوش میایــد تــا تــو رو ببینــد تــو بپــر و او را‬ ‫بگیــر ‪.‬گــرگ قبــول کــرد‪.‬‬ ‫روبــاه نزدیــک خانــه خرگــوش شــد و شــروع‬ ‫بــه گریــه و زاری کــرد‪ .‬بــا صــدای بلنــد گفــت‪:‬‬ ‫خرگــوش اگــر بدونــی چــه بائــی ســرم امــده‬ ‫و همینطــور بــا گریــه و زاری ادامــه داد ‪ ،‬دیشــب‬ ‫دوســت عزیــزم گــرگ از قــارچ هــای ســمی جنــگل‬ ‫خــورده و مــرده‪ .‬خرگــوش از ایــن خبــر خوشــحال‬ ‫شــد پیــش خــودش گفــت بــرم ببینــم چــه خبــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫از پشــت بوتــه هــا نــگاه کــرد و دیــد گــرگ پیــر‬ ‫روی زمیــن افتــاده و تــکان نمــی خــورد ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خرگوشباهوش‬ ‫خوشــحال شــد و گفــت از شــر ایــن گــرگ‬ ‫بدجنــس راحــت شــدیم ‪ .‬خواســت جلــو بــرود‬ ‫و نزدیــک او را ببینــد امــا قبــل از اینکــه از‬ ‫پشــت بوتــه هــا بیــرون بیایــد پیــش خــودش‬ ‫گفــت ‪ :‬اگــر زنــده باشــد چــی ؟ انوقــت مــرا‬ ‫یــک لقمــه چپ مــی کنــد ‪ .‬بهتــر اســت احتیاط‬ ‫کنــم و مطمئــن شــوم کــه او حتمــا مــرده‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن از پشــت بوتــه هــا بــا صــدای‬ ‫بلنــد طوریکــه گــرگ بشــنود گفــت ‪ :‬پــدرم‬ ‫بــه مــن گفتــه وقتــی گــرگ میمــرد دهنــش‬ ‫بــاز مــی شــود ولــی گــرگ پیــر کــه دهانــش‬ ‫بســته اســت ‪ .‬گــرگ بــا شــنیدن ایــن حــرف‬ ‫کــم کــم و اهســته دهانــش را بــاز کــرد تــا‬ ‫بــه خرگــوش نشــان بدهــد کــه مــرده اســت ‪.‬‬ ‫خرگــوش هــم کــه بــا دقــت بــه دهــان گــرگ‬ ‫نــگاه مــی کــرد متوجــه تــکان خــوردن دهــان‬ ‫گــرگ شــد و فهمیــد کــه گــرگ زنــده اســت‪.‬‬ ‫بعــد بــا صــدای بلنــد فریــاد زد‪ :‬ای گــرگ‬ ‫بدجنــس تــو اگــر مــرده ای پــس چــرا دهانت‬ ‫تــکان مــی خــورد ‪ .‬پاشــو پاشــو بــاز هــم حقــه‬ ‫شــما نگرفــت و بــا ســرعت از انجــا دور شــد‪.‬‬ ‫انگلیسی‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫اموزش‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ G‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪G‬‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ c‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪Goat‬‬ ‫‪gift‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تصاویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫چنــگ کهنتریــن ســاز تــاردار دنیاســت باشــد و نــام ان بیــش از هــر ســاز‬ ‫دیگــر در کتابهــای قدیمــی امــده اســت‪.‬‬ ‫نقشهایــی در نقــوش تمدنهــای باســتانی مثــل بینالنهریــن دیــده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬برخــی افــراد را اات موســیقی در دســت اســت نشــان میدهــد کــه‬ ‫چنــگ مثــل ســنتور و قانــون از ســازهای بســیار قدیمــی اســت کــه از دو هــزار‬ ‫ســال پیــش از میــاد در ایــن مناطــق رواج داشــته اســت‪.‬‬ ‫نــوع ابتدایــی ان شــکل مثلــث و شــامل یــک تختــه اســت و معمــوا شــکل‬ ‫دســت انســان را داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســیم هــای ایــن ســاز کــه معمــوا ‪ 8‬یــا ‪ 9‬تــا بــوده بــه مــوازات وتــر ایــن مثلــث‬ ‫قائــم الزاویــه بیــن تختــه و میلــه امتــداد یافتــه اســت ‪.‬‬ ‫چنگ یا هارپ‬ ‫یــک ســر ســیمها بــه تختــه وصــل مــی شــده و انتهــای دیگــر ان دور‬ ‫میخهــا یــا گوشــی هایــی کــه روی میلــه چوبــی قــرار داشــته پیچیــده‬ ‫میشــده و باقــی مانــده ان ســیمها از طــرف دیگــر اویــزان بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در دوره ساســانیان چنــگ معروفتریــن و محبوبتریــن ســاز بــوده‬ ‫اســت و در شــاهنامه فردوســی نیــز از ان نــام بــرده شــده اســت‪.‬‬ ‫میتــوان انــواع ابتدایــی چنــگ را در اثــار هنــری ایرانیــان‪ ،‬ســومریها‬ ‫و مصریهــا مشــاهده کــرد‪ .‬چنــگ امــروزی دارای ســه قســمت‬ ‫متمایــز‪ :‬گــردن‪ ،‬ســتون و جعبــه اســت‪ .‬زههــا از گــردن ســاز بــه‬ ‫مــوازات ســتون کشــیده شــده و بــه جعبــه متصــل میباشــند‪ .‬چنــگ‬ ‫را بــا فشــار دادن کــف دســت بــر روی ســیم و یــا لمــس کــردن ویــا‬ ‫چنــگ زدن بــه زههــای ان بــه صــدا در مــیاورد‪.‬‬ ‫چنــگ مثلــث در اواخــر قــرون وســطی در اروپــای غربــی مــورد‬ ‫اســتفاده نوازندههــا بــود‪ .‬در ســال ‪ 1720‬در المــان‪ ،‬پدالهایــی در‬ ‫پایــه چنــگ اضافــه شــد و ایــن کار بــه نوازندگــی بهتــر کمــک کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1810‬میــادی نوازنــدهای بــه نــام سباســتین ارا چنــگ را بــه‬ ‫شــکل امــروزی تکمیــل کرد‪.‬‬ ‫چنــگ در میــان اعــراب پیــش از اســام نیــز ســاز شــناخته شــدهای‬ ‫بــود‪ .‬در ادوار مختلــف تاریخــی و در ســرزمین هــای دور از یکدیگــر‬ ‫شــکلهای خاصــی بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫انیمیشن‬ ‫مهسان جمشیدی‬ ‫ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی‬ ‫در قســمت اول ایــن انیمیشــن فلینــت اک وود پســر جوونیــه کــه چیزهــای عجیــب و غریــب اختــراع‬ ‫میکنــه‪ .‬چیزهایــی کــه پــر از خاقیتــه امــا بــرای ادم هــای عــادی خنــده دار بــه نظــر میرســه‪ .‬بــرای‬ ‫همیــن هــم همیشــه بــا پــدرش کــه کا عاقــه ای بــه تکنولــوژی نــداره اختــاف داره‪ ،‬تــا اینکــه یــک‬ ‫روز اتفــاق مهمــی میفتــه‪ .‬فلینــت موفــق بــه اختــراع دســتگاهی میشــه کــه میتونــه اب رو بــه غــذا‬ ‫تبدیــل بکنــه‪ .‬امــا بــرای امتحــان کــردن دســتگاه نیــاز بــه بــرق قــوی داره و بــرای اینــکار ســعی میکنــه‬ ‫از یــک نیــروگاه نزدیــک پــارک اســتفاده بکنــه‪،‬‬ ‫امــا همــه چیــز اونطــور کــه فلینــت انتظــار داره‬ ‫پیــش نمیــره‪ ،‬در اثــر ازمایــش قطعــه ای پــارک بــه‬ ‫اســمان پــرواز میکنــه و کمــی بعــد بــارون همبرگــر‬ ‫میبــاره! کمــی بعــد فلینــت یــک راه ارتباطــی‬ ‫اختــراع میکنــه تــا مــردم بتونــن هــر چیــزی کــه‬ ‫بــرای خــوردن میخــوان رو بــه اســمون ســفارش‬ ‫بــدن و ادامــه داســتان رو بایــد ببینــی‪ .‬امــا تــا اینجــا‬ ‫فکــر مــی کنــی ایــن اختــراع فلینــت تــا کــی باعــث‬ ‫خوشــحالی ادمــا باشــه؟ فکــر مــی کنــی جزیــره ی‬ ‫محــل زندگــی فلینــت چــه وضعیتــی پیــدا بکنــه؟‬ ‫شــاید هــم کلــی توریســت بــه اونجــا بــره‬ ‫و امــا قســمت دوم‪ ،‬فلینــت کــه همیشــه ارزو‬ ‫داشــت بــه عنــوان یــک مختــرع شــناخته بشــه‬ ‫حــاا فقــط چنــد قــدم تــا ارزوش فاصلــه داره‪،‬‬ ‫امــا همــه چیــز طبــق پیــش بینــی هــا اتفــاق‬ ‫نمیفتــه و خبــر میرســه کــه دســتگاه عجیــب‬ ‫و غریــب فلینــت دیگــه اب رو غــذا تبدیــل‬ ‫نمیکنــه بلکــه در حــال تولیــد یــک ســری‬ ‫جانــوران جهــش یافتــه ســت‪ .‬اینطــوری میشــه‬ ‫کــه فلینــت بــه جنــگ بــا اونهــا میــره و‪...‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ها‬ ‫دانستنیها‬ ‫دانستنی‬ ‫الیانا گازر‬ ‫در هر سه دقیقه یک انسان روی کره زمین اعام می کند که‬ ‫بشقاب پرنده دیده است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 50‬درصد مردم جهان تا به حال نه با کسی از طریق تلفن‬ ‫حرف زده اند و نه کسی به انها زنگ زده است‪.‬‬ ‫گفته میشود که باغبانی بهترین کار برای سالم نگه داشتن سامتی‬ ‫استخوان هاست‪.‬‬ ‫خرگوشها و طوطی ها بدون نیاز به چرخاندن سر خود قادرند پشت‬ ‫سر خود را ببینند‪.‬‬ ‫شامپانزه ها قادرند مقابل اینه چهره خود را تشخیص دهند اما‬ ‫میمونها قادر به این کار نیستند‪.‬‬ ‫عمر سنجاقکها تنها ‪ 24‬ساعت می باشد‪.‬‬ ‫قلــب یــک جوجــه تیغــی در حالــت عــادی ‪ 190‬بــار در دقیقــه‬ ‫میزنــد کــه در دوران خــواب زمســتانی بــه ‪ 20‬بــار در دقیقــه‬ ‫کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫روشنایی قرص کامل ماه ‪ 9‬برابر هال ماه می باشد‪.‬‬ ‫چیتا قادر است در حداکثر سرعت خود گامهایی به طول ‪ 8‬متر بر دارد‪.‬‬ ‫کانادا یک واژه هندی به معنی «روستای بزرگ» است‪.‬‬ ‫بطور متوسط یک انسان در طول زندگی خود در حدود ‪ 44‬پوند گرد‬ ‫و خاک را تنفس میکند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫موژان ذوالفقاری‬ ‫هاکی روی یخ‬ ‫هاکــی روی یــخ نــام یکــی از رشــتههای ورزشــی پرطرفــدار‬ ‫اســت کــه در امریــکا و کانــادا تنهــا بــه نــام هاکــی شــناخته‬ ‫میشــود‪ .‬بــازی هاکــی‪ ،‬یــک بــازی تیمــی اســت کــه بــر‬ ‫روی یــخ انجــام میشــود‪ .‬ورزش هاکــی در کشــورهای‬ ‫سردســیری کــه فصــل ســرما و یخبنــدان در انــان طوانــی‬ ‫اســت دارای محبوبیــت بســیار زیــادی اســت‪ ،‬بــه صورتــی کــه‬ ‫در کشــورهای شــمال اروپــا و کانــادا هاکــی ورزش اول ان‬ ‫کشــورها بــه حســاب میایــد‪.‬‬ ‫هاکــی روی یــخ یکــی از چهــار بــازی اصلــی در امریــکای‬ ‫شــمالی اســت کــه لیگ فــوق حرفـــهای ان کـــه به لیــگ برتر‬ ‫مشهـــور اســت و بـــا نـــام لیــگ ملــی هاکــی دارای محبوبیت و‬ ‫طرفــداران زیــادی اســت‪ .‬هاکــی همچنیــن در بخشهایــی از‬ ‫ایــاات متحــده امریــکا از جملــه در شــمال شــرقی‪ ،‬مرکــز و‬ ‫ااســکا دارای طرفــداران بســیاری اســت‪.‬‬ ‫بازیکنــان مجــاز بــه کار بــردن پــا بــرای زدن‬ ‫پــوک (گــوی بــازی کــه کاربــردی شــبیه تــوپ‬ ‫دارد و بایــد وارد دروازه حــرف گردد) نیســتند‪،‬‬ ‫امــا اگــر پــوک از میــدان بــازی بیــرون رفــت‪،‬‬ ‫بازیکــن مــی توانــد بــه ان دســت بزنــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل ســرعت زیــاد بــازی هاکــی روی یــخ‪،‬‬ ‫گرفتــن بازیکــن تیــم مقابــل‪ ،‬تنــه زدن‪ ،‬پشــت‬ ‫پــا زدن‪ ،‬و یــا انداختــن او برخــاف مقــررات‬ ‫اســت و بــرای ایــن چنیــن خطاهایــی‪ ،‬بازیکــن‬ ‫جریمــه مــی شــود و بایــد بــه دســتور داور مدتــی‬ ‫را بیــرون از میــدان بــازی و در جایــی مخصــوص‬ ‫بــه نــام قفــس قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه ‪ 64‬کشــور جهــان عضــو فدراســیون‬ ‫بینالمللــی هاکــی روی یــخ هســتند‪ ،‬امــا در مســابقات‬ ‫جهانــی هاکــی از جملــه در بازیهــای المپیــک زمســتانی‬ ‫و جــام جهانــی هاکــی روی یــخ کشــورهای کانــادا‪،‬‬ ‫جمهــوری چــک‪ ،‬فنانــد‪ ،‬روســیه‪ ،‬اســلواکی‪ ،‬ســوئد‬ ‫و امریــکا بیشــتر از همــه کشــورهای دیگــر موفــق‬ ‫‪11‬‬ ‫اسطوره‬ ‫رها قدیری‬ ‫جمشید‬ ‫بــر اســاس قصــه هــای شــاهنامه‪ ،‬جمشــید بعــد از طهمــورث پادشــاه ایــران شــد‪ .‬جمشــید اولیــن‬ ‫ابــزار جنگــی جهــان را ســاخت‪ .‬او زره و کاهخــود درســت کــرد و بــر اســب زره پوشــاند‪ .‬بــا بافتــن‬ ‫تــار و پــود بــه هــم پارچــه درســت کــرد و بــه مــردم یــاد داد کــه پارچــه هــای کتــان‪ ،‬ابریشــم‪ ،‬دیبــا و‬ ‫خــز ببافنــد‪ .‬مــردم در زمــان او شــروع بــه پوشــیدن و شســتن لبــاس هــای پارچــه ای کردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن جمشــید دســتور داد بــرای خــودش‬ ‫هــم تختــی از طــا و جواهــر بســازند‪ .‬او هــر‬ ‫موقــع کــه مــی خواســت ســوار ایــن تخــت مــی‬ ‫شــد و دیــوان او را بــر روی تخــت بــه اســمان‬ ‫مــی بردنــد‪ .‬یــک روز وقتــی کــه جمشــید ســوار‬ ‫بــر تخــت بــه اســمان رفــت و دوبــاره پاییــن‬ ‫امــد‪ ،‬ان روز را نــوروز نامیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‬ ‫ایرانیــان هــر ســال ایــن روز را جشــن گرفتنــد‪.‬‬ ‫ســیصد ســال بــه همیــن ترتیــب گذشــت‪ .‬در ایــن‬ ‫مــدت مــردم چیــزی جــز خوشــبختی ندیدنــد‪.‬‬ ‫تمــام ایــن خوشــبختی و بــی مرگــی هــم بــا‬ ‫یــاری خداونــد ممکــن شــد‪ .‬امــا جمشــید ایــن را‬ ‫فرامــوش کــرد‪ .‬کــم کــم شــیطان او را وسوســه‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫جمشــید ان قــدر مغــرور شــد کــه خــودش را‬ ‫خــدا دانســت‪ .‬همیــن کــه جمشــید خــودش را‬ ‫خــدا نامیــد باعــث شــد کــه خداونــد یاریــش را‬ ‫از او بــردارد‪ .‬بعــد ســپاهش از دورش رفتنــد و‬ ‫کــم کــم کارهــا بــه هــم ریخــت‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫جمشــید توبــه نکــرد و مغــرور تــر شــد‪ .‬تــا ایــن‬ ‫کــه خداونــد بــر او خشــم گرفــت‪ .‬جمشــید ان‬ ‫موقــع بــود کــه فهمیــد اشــتباه کــرده‪ .‬ولــی دیگــر‬ ‫دیــر شــده بــود‪ .‬در اخــر ســپاهیان جمشــید بــه‬ ‫ســوی ضحــاک کــه مــردی ناپــاک بــود رفتنــد و‬ ‫او را شــاه نامیدنــد‪.‬‬ ‫ضحــاک هــم ســپاهی بــزرگ از ایرانیــان و اعــراب درســت کــرد و بــا ایــن ســپاه بــه ســمت تخــت‬ ‫جمشــید راه افتــاد‪ .‬انهــا دور تخــت جمشــید جمــع شــدند‪ .‬جمشــید هــم پادشــاهی را رهــا کــرد و‬ ‫ضحــاک جایــش را گرفــت‪.‬‬ ‫صــد ســال بعــد‪ ،‬جاسوســان بــه ضحــاک خبــر دادنــد کــه جمشــید در دریــای چیــن دیــده شــده‬ ‫اســت‪ .‬ســرانجام ضحــاک جمشــید را گرفــت و دســتور داد او را بکشــند‪ .‬طبــق نوشــته شــاهنامه‬ ‫جمشــید در موقــع مــرگ ‪ 700‬ســال داشــت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫غزل فراهانی‬ ‫سامت‬ ‫غذاهای مناسب برای تقویت حافظه‬ ‫غــات کامــل‪ ،‬انتیاکســیدانها و چوایــن‬ ‫کــه یــک مــاده مغــذی اســت کــه عمدتــا در‬ ‫تخممرغهــا یافــت میشــود‪ ،‬بــرای رشــد و‬ ‫تقویــت مغــز دارای اهمیــت خاصــی هســتند‪.‬‬ ‫بــه ایــن منظــور میتــوان از انــواع نــان گنــدم‬ ‫و ماکارونــی و یــا جــوی شــیرین نشــده همــراه‬ ‫بــا انــواع توتهــا بــه عنــوان صبحانــه اســتفاده‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫غات‬ ‫غــات کامــل‪ ،‬انتیاکســیدانها و چوایــن‬ ‫کــه یــک مــاده مغــذی اســت کــه عمدتــا در‬ ‫تخممرغهــا یافــت میشــود‪ ،‬بــرای رشــد و‬ ‫تقویــت مغــز دارای اهمیــت خاصــی هســتند‪.‬‬ ‫بــه ایــن منظــور میتــوان از انــواع نــان گنــدم و‬ ‫ماکارونــی و یــا جــوی شــیرین نشــده همــراه بــا‬ ‫انــواع توتهــا بــه عنــوان صبحانــه اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اهن‬ ‫مصــرف اهــن‪ ،‬ســطح هوشــیاری ذهنــی‬ ‫و نیــز انــرژی بــدن افزایــش میدهــد‪.‬‬ ‫گوشــت مــرغ‪ ،‬انــواع گوشــت قرمــز‪ ،‬لوبیاهــا‬ ‫و میوهجــات خشــک از منابــع خــوب اهــن‬ ‫بــه شــمار میرونــد‪.‬‬ ‫کلسیم و اب‬ ‫بــدن کــودک را همیشــه بــه انــدازه کافــی‬ ‫مرطــوب نگــه داریــد‪ .‬هرگــز بــرای‬ ‫مرطــوب نگــه داشــتن بــدن کــودک بــه وی‬ ‫نوشــیدنیهای قنــدی ماننــد نوشــابههای‬ ‫گازدار و اب میوههــای صنعتــی ندهیــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد همیشــه در یخچــال خــود‬ ‫ماســت‪ ،‬شــیر ســویا‪ ،‬پنیــر داشــته باشــید چــرا‬ ‫کــه ایــن مــواد غذایــی منبــع خوبــی از کلســیم‬ ‫محســوب میشــوند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫امیزیها‬ ‫دانستنی‬ ‫رنگ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تصویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬ ‫معرفی شغل‬ ‫انیتا شهبازی‬ ‫طراح لباس‬ ‫بــه هنرمندانــی کــه در زمینــه پوشــاک‪ ،‬کیــف‪ ،‬کفــش و‬ ‫بــا طرحهــای خــود در صنعــت پوشــاک فعالیــت دارنــد‪،‬‬ ‫«طــراح لبــاس» گفتــه میشــود‪ .‬کار طــراح لبــاس در‬ ‫بیانــی ســاده طراحــی مــدل هــای لباسهــا‪ ،‬کفــش هــا‪،‬‬ ‫کیــف هــا و ‪ ...‬اســت‪ .‬طــرح هــای او بایــد بدیــع و نــو‬ ‫بــوده و بــا توجــه بــه ســلیقه روز امــاده شــوند‪.‬‬ ‫طــراح لبــاس بایــد دیــد خوبــی نســبت بــه رنــگ هــا و‬ ‫اشــکال داشــته و در هنــر دوخــت و بــرش متبحــر باشــد‪.‬‬ ‫او بایــد از اخریــن تحــوات و تغییــرات در‬ ‫دنیــای مــد اطــاع داشــته و جامعــه خــود را بــه‬ ‫خوبــی شــناخته و از نیــاز و عایــق ان اگاه‬ ‫باشــد تــا بتوانــد متناســب بــا نیــاز و عایــق‬ ‫انهــا مدهــای زیبــا و مــورد پســندی را ارائــه‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫طــراح لبــاس معمــوا در کار خــود بــا‬ ‫کارشناســان فنــی مربوطــه و بــا تولیــد‬ ‫کننــدگان ارتبــاط کاری نزدیکــی دارد‪.‬‬ ‫برخــی از طراحــان لبــاس وارد حــوزه ســینما‬ ‫وتلویزیــون شــده و بــه طراحــی لبــاس بــرای‬ ‫بازیگــران مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫بچههایــی کــه بــه ایــن شــغل عاقــه زیــادی‬ ‫دارنــد‪ ،‬مــی تواننــد پــس از گذرانــدن ســال‬ ‫اول متوســطه وارد رشــته طراحــی و دوخــت‬ ‫در فنــی و حرفــه ای شــوند و در صــورت‬ ‫تمایــل در دانشــگاه ادامــه تحصیــل دهنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نقاشی بچهها‬ ‫‪1‬‬

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها 6

ماهنامه دنیای بچه ها 6

شماره : 6
تاریخ : 1397/08/01
ماهنامه دنیای بچه ها 5

ماهنامه دنیای بچه ها 5

شماره : 5
تاریخ : 1397/07/07
ماهنامه دنیای بچه ها 4

ماهنامه دنیای بچه ها 4

شماره : 4
تاریخ : 1397/06/05
ماهنامه دنیای بچه ها 3

ماهنامه دنیای بچه ها 3

شماره : 3
تاریخ : 1397/04/30
ماهنامه دنیای بچه ها 2

ماهنامه دنیای بچه ها 2

شماره : 2
تاریخ : 1397/04/04
ماهنامه دنیای بچه ها 1

ماهنامه دنیای بچه ها 1

شماره : 1
تاریخ : 1397/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!