هفته نامه پاسارگاد شماره 533 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه پاسارگاد شماره 533

صفحه بعد

هفته نامه پاسارگاد شماره 533

هفته نامه پاسارگاد شماره 533

‫هفتهنامه‬ ‫امید تازه برای حفظ‬ ‫منبر سنگی‬ ‫‪2‬‬ ‫گام محکم والیبال‬ ‫فواد ایرانیان‬ ‫‪2‬‬ ‫کاهبرداری سنگی‬ ‫اینترنتی‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬مهر ‪1397‬‬ ‫شماره ‪533‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 2000‬تومان‬ ‫همراه با ‪ 4‬صفحه نیازمندیها‬ ‫‪7‬‬ ‫مرکز بهداشت سیرجان به مناسبت هفته سامت زنان اعام کرد‬ ‫‪ 40‬درصد زنان سیرجانی‬ ‫چاق هستند‬ ‫‪ ‬طبق امار مرکز بهداشت ‪ 62‬درصد زنان در سیرجان چاقی شکمی دارند‬ ‫‪ ‬دکتر ابراهیمیان‪ :‬پوکی استخوان در زنان کمتحرک بیشتر از زنان ورزشکار است‬ ‫‪4‬‬ ‫با فشار تعدادی از اعضای شورای شهر جلسه مناظره رضا سروشنیا و محمدرضا عربگویینی لغو شد‬ ‫چرا مناظره برگزار نشد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫دانش بدون سختی کشیدن حاصل نمیشود‬ ‫‪ 48‬سال سن دارد و یکی از عکاسان مستند اجتماعی ایران است‪ .‬در ‪ 16‬سالگی به جنگ ایران و‬ ‫عراق رفته و عاوه بر جنگیدن از جنگ هم عکس گرفته‪ .‬بیشتر شهرتش را مدیون عکاسی مستند‬ ‫اجتماعی از پنج جنگ دوران معاصر است‪ .‬بعد از جنگ سوریه نزد «کریستوفر موریس» یکی از‬ ‫مشهورترین عکاسان مستند اجتماعی دنیا شاگردی کرد و به قول خودش متوجه شده چیزی از‬ ‫عکاسی نمیدانسته است‪ ...‬ادامه در صفحه ‪6‬‬ ‫به مناسبت اولین سالگرد‬ ‫بابــا! در هجــرت بزرگمــردی چــون تــو جــز ســرافرازی و غــرور و‬ ‫ارامــش نیســت‪ .‬غــم تــو جــز بــا نغمــهی خــرم کام تــو تســکین‬ ‫نیافــت کــه کامــت معنــای زندگانیســت‪ .‬پس جــادوی ســحرانگیز‬ ‫یــادت را نــه در غــم کــه در لبخندمــان زنــده نگه خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫مــرد خوشقریحــهی پــر لبخنـ ِ‬ ‫ـد همیشــه عزیــز‪.‬‬ ‫بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه دوســتان و ســروران گرامــی‬ ‫میرســاند مراســم اولیــن ســالگرد درگذشــت اســتاد فقیــد‬ ‫محمدحسین کوچکی‬ ‫پنجشــنبه ‪ 97/08/03‬از درب منــزل ان مرحــوم بــه ســمت قطعــه‬ ‫هنرمنــدان بهشــت زهــرا برگــزار میگــردد‪.‬‬ ‫حضور شما عزیزان موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫ساعت حرکت ‪ 3‬بعداظهر‬ ‫ادرس‪ :‬بلوار سردارجنگل‪ -‬خیابان ناظرزاده‬ ‫اوست پایدار‬ ‫بدینوســیله مراتــب تشــکر و امتنــان خــود را از کلیــه همشــهریان‬ ‫گرامــی‪ ،‬اقــوام و دوســتان کــه مــا را در مراســم تشــییع‪ ،‬ترحیــم و‬ ‫هفتــم عزیــز از دســترفتهمان‬ ‫مرحوم اسداه یوسفی‬ ‫همراهــی و همــدردی نمــوده و باعــث تســکین اام بازمانــدگان‬ ‫گردیدهانــد‪ ،‬اعــام میداریــم و بــه اطــاع میرســانیم مراســم‬ ‫چهلمیــن روز درگذشــت ان عزیــز روز جمعــه ‪ 97/08/04‬در جــوار‬ ‫ارامگاهــش واقــع در ارامســتان برگــزار میگــردد‪.‬‬ ‫ساعت حرکت ‪ 3‬عصر‬ ‫از مقابل منزل ان مرحوم واقع در خیابان وحید‬ ‫از خداوند متعال ارزوی سعادت و سامت و شادمانی برای همه داریم‪.‬‬ ‫خانوادههای یوسفی‪ ،‬سعیدینژاد و سایر بستگان‬ ‫«مایومی هارونو » بانوی ژاپنی که در سیرجان گلیم میبافد‪ /‬عکس‪ :‬امین ارجمند | پاسارگاد‬ ‫گلیم سیرجان از نگاه «مایومی هارونو » بانوی ژاپنی‬ ‫شهر جهانی گلیم برای گردشگران جذاب نیست‬ ‫جناب اقای حیدر افسری‬ ‫مصیبــت وارده را حضــور شــما و خانــواده‬ ‫محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده‪ ،‬از‬ ‫خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای ان مرحومه‬ ‫علــو درجــات و رحمــت واســعه و بــرای‬ ‫بازمانــدگان صبــر‪ ،‬اجر و ســامتی مســئلت‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫شیشه سکوریت‬ ‫نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه‬ ‫سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان‬ ‫و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره‬ ‫بــرقی اطـمینـان د ُر‪ ،‬در سیــرجان‬ ‫‪5‬‬ ‫کرکره برقی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی‬ ‫‪09139474079‬ـ ‪09133471959‬‬ ‫الهینسب‬ ‫ابوذر حلواییپور‪ ،‬میعاد ایراننژاد‬ ‫جناب اقای‬ ‫مجید فنایی‬ ‫انتصــاب شایســته جنابعالــی را به ســمت معاونت‬ ‫مالــی اداری دانشــگاه ازاد اســامی ســیرجان‬ ‫تبریــک عــرض نمــوده‪ ،‬موفقیــت و ســربلندی‬ ‫جنابعالــی را از درگاه خداونــد متعال خواســتاریم‪.‬‬ ‫همکاران حوزه مالی و اداری‬ ‫دانشگاه ازاد اسامی سیرجان‬ ‫اگهی مناقصه شهرداری بلورد (نوبت اول)‬ ‫شــهرداری بلــورد در نظــر داردبــه اســتناد بنــد ‪ 4‬مصوبــه شــماره ‪ 195‬مــورخ ‪ 97/06/12‬شــورای اســامی شــهر‪ ،‬اجــرای پــروژه‬ ‫اســفالت معابــر و کنارگــذر شــهرک وایــت و بلــوار تختــی را از محل اعتبــارات داخلی شــهرداری از طریق مناقصه با شــرایط منــدرج در‬ ‫اگهــی بــه پیمانــکار واجدالشــرایط کــه دارای رتبهبنــدی از معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســتجمهوری باشــد‪ ،‬واگــذار‬ ‫نمایــد‪ .‬لــذا واجدیــن شــرایط میتواننــد از تاریــخ ‪ 97/07/30‬جهــت تهیــه اســناد مناقصــه بــه شــهرداری بلــورد مراجعــه نمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬ســپرده شــرکت در مناقصــه معــادل حداقــل ‪ 5‬درصــد قیمــت پیشــنهادی کــه بایســتی بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یــا‬ ‫واریــز وجــه بــه حســاب ســپرده شــهرداری بلــورد بــه شــماره ‪ 0109586219005‬بانــک ملــی شــعبه شــهید عباســپور‬ ‫‪ -2‬هــرگاه برنــدگان اول تــا ســوم بــه هــر نحــو از انعقــاد قــرارداد خــودداری نماینــد‪ ،‬به ترتیب ســپرده انهــا به نفع شــهرداری ضبط‬ ‫خواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اگهی (تا پایان وقت اداری ‪) 97/08/19‬‬ ‫‪ -5‬سایر شرایط و اطاعات مربوطه در اسناد مناقصه موجود میباشد‪.‬‬ ‫سیدمرتضی مداحی ‪ -‬شهردار بلورد‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪533‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪ 22 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫خبر‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫تاش برای‬ ‫حل مشکل‬ ‫دانشجویان‬ ‫دانشگاه ازاد‬ ‫‪ ‬ایسنا‪ :‬نمایندگان خواستار ورود مجلس به مشکات به وجود امده بین وزارت بهداشت و دانشگاه ازاد‬ ‫شدند‪.‬شهبازحسنپوردرجلسهعلنیدیروزدرتذکریگفت‪«:‬وضعبهحدیبااگرفتهکه‪ 12‬شبدههانفررادر‬ ‫دانشگاه ازاد برکنار کردند‪ ».‬وی متذکر شد‪« :‬عاوه بر ان بیش از‪ 22‬هزار نفر در باتکلیفی به سر میبرند ان هم به‬ ‫دلیل سهلانگاری و اتفاقاتی که بین وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه ازاد افتاد که نباید میافتاد‪ ».‬علی اریجانی‬ ‫خطاب به محمدرضا عارف‪ ،‬رییس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس از وی خواست تا با حضور مسوان‬ ‫دستگاههایمربوطهتشکیلجلسهدادهوبرایحلانهاتصمیمگیریکند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫برگزاری اولین برنامهی مرکز سیرجانشناسی با هدف حفظ منبرسنگی‬ ‫امید تازه برای حفظ منبر سنگی‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫اولین برنامهی مرکز سیرجانشناسی‬ ‫با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی‬ ‫برای حفظ و نجات «منبرسنگی» با‬ ‫حضور دوستداران و فعاان یادگارهای‬ ‫فرهنگی در محل سالن کنفرانس‬ ‫شرکت صنعتی و معدنی گلگهر برگزار‬ ‫شد‪ .‬ابوذر خواجویینسب‪ ،‬رییس مرکز‬ ‫سیرجانشناسی در باب جزییات این‬ ‫جلسه گفت‪ :‬متاسفانه در روزهای اخیر‬ ‫تصاویری منتشر شد که نشان میداد؛‬ ‫منبر سنگی که در محل قلعهی سنگ‬ ‫قرار گرفته و یکی از اثار مهم فرهنگی‬ ‫سیرجاناست‪،‬درحالفرسایشوتخریب‬ ‫قرار دارد‪ .‬از همین رو تصمیم گرفته شد‬ ‫که پس از مشورت با برخی اساتید مرمت‬ ‫استان و کشور و برگزاری یک نشست‬ ‫هماندیشی‪ ،‬راهکارهایی به منظور حفظ‬ ‫سنگی سیرجان | عکس‪ :‬پاسارگاد‬ ‫استاد ایرج افشار ایرانشناس بزرگ در کنار منبر‬ ‫ِ‬ ‫منبرسنگی پیشبینی شود‪ .‬خواجویی‬ ‫با بیان اینکه در این جلسه دو پیشنهاد برای شود‪ .‬ولی ضرورتا به سبب شرایط نامطلوب مطلوب در سایت قلعه سنگ مهیا شد‪ ،‬مجدد‬ ‫حفظ این اثر مهم فرهنگی‪ ،‬مطرح شد‪ ،‬افزود‪ :‬نگهداریوامکانتخریبگستردهاثر‪،‬اصلمنبر به محل اصلیاش انتقال یابد‪ .‬همچنین پس از‬ ‫پیشنهاد اول به این صورت است که در صورت در فضای سرپوشیده در مکانی مثل موزه و یا جابهجایی با نظارت یک متخصص حفاظت و‬ ‫امکان یک کپی با متریال ماندگار از منبر تهیه مکان امن نگهداری شود‪ ،‬تا زمانی که شرایط مرمتسنگ‪،‬ایناثرفرهنگیمرمتوازتخریب‬ ‫و نابودی ان جلوگیری شود‪.‬بر اساس پیشنهاد‬ ‫دوم نیز قرار شد‪ ،‬برای جلوگیری از تخریبهای‬ ‫انسانی و عوامل جوی و در همان محل قلعه‬ ‫سنگ‪ ،‬حفاظی بر روی منبر سنگی تعبیه شود‪.‬‬ ‫وعدهیی که وفا نشد‬ ‫همچنین مقرر شد سرپرست اداره میراث‬ ‫فرهنگی که به عنوان نماینده این اداره در‬ ‫جلسه حضور داشت‪ ،‬با اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی استان در مورد جزییات جلسه‬ ‫مکاتبه کند تا پس از جمعبندی‪ ،‬تصمیم‬ ‫نهایی برای حفظ منبرسنگی گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز سیرجانشناسی در پایان این‬ ‫گفتوگو و در مورد اهمیتِ منبر سنگی به‬ ‫بخشی از تحقیقات دکتر پرویز ورجاوند؛‬ ‫استاد باستانشناسی دانشگاه تهران اشاره‬ ‫کردوگفت‪:‬باتوجهبهپیشینهیسیرجان‬ ‫و محل باستانی قلعه سنگ و هـمچنین‬ ‫بـا توجه بـه موقعیت محلی قلعه و اینکه‬ ‫بلندترینصخرهسنگیواقعدرمیاندشت‬ ‫است‪ ،‬میتوان چنین نتیجه گرفت که‬ ‫این صخره سـنگی از دیرباز بهعنوان‬ ‫ستایشگاه مورد توجه مردم منطقه بوده‬ ‫و برفراز و پیرامون ان مـراسم خـاص‬ ‫مـذهبی انجام میگرفته است و پلکان‬ ‫مزبور در اصل قسمتی از یک اتشدان سنگی‬ ‫وابسته به ستایشگاه در فضای باز بوده اسـت‬ ‫کـه در عهد اسامی بهعنوان «منبر» مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به همت هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی‬ ‫زبالههای منطقه ُدرگرا جمعاوری شدند‬ ‫‪ ‬گروه خبر‬ ‫همزمان با هفته تربیتبدنی و به همت هیئت‬ ‫کوهنوردی و صعودهای ورزشی همایش کوهپیمایی‬ ‫و پاکسازی رودخانه درگرا گزار شد‪.‬‬ ‫رییس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی‬ ‫سیرجان هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ‬ ‫حفاظت از محیط زیست برشمرد‪« :‬پاکسازی منطقه از‬ ‫‪ 300‬متر باای ابشار درگرا تا ‪ 300‬متر پایین ابادی‬ ‫(‪ 3‬کیلومتر) انجام شد که عمده زبالههای جمعاوری‬ ‫شده را سفرههای یکبار مصرف‪ ،‬نایلون‪ ،‬بطری اب و‬ ‫نوشابه تشکیل دادند‪ ».‬جال گلمحمدی در توضیح‬ ‫بیشتر درباره این همایش گفت‪ « :‬این مراسم صبح‬ ‫جمعه هفته گذشته با حضور بیش از ‪ 600‬نفر متشکل‬ ‫از اعضای باشگاهها و گروههای کوهنوردی‪ ،‬انجمنهای‬ ‫محیطزیستی و شهروندان عاقهمند به محیط زیست‬ ‫اغاز شد و تا ظهر ادامه داشت‪ ».‬گلمحمدی ضمن‬ ‫قدردانی از همه نهادهایی که با هیئت کوهنوردی در‬ ‫برگزاری این همایش همکاری داشتند‪ ،‬افزود‪« :‬طی این‬ ‫همایش حدود ‪ 3‬وانت پر از پاکتهای زباله جمعاوری‬ ‫شد و در محلی که از قبل با همکاری و هماهنگی‬ ‫شهرداری بلورد مشخص شده بود تحویل داده شدند‪».‬‬ ‫وی در پایان ادامه افزود‪ « :‬منطقه درگرا با داشتن‬ ‫اب و هوای مطبوع و جاذبههای طبیعی و زیبا همیشه‬ ‫پذیرای گردشگران زیادی است که سهل انگاری‬ ‫گردشگران در رهاسازی زبالهها جلوه نازیبایی به‬ ‫طبیعت این روستا داده بود‪ ،‬امیداویم بعد از این نسبت‬ ‫بهعدمرهاسازیزبالههادرمحیطزیستتوجهبیشتری‬ ‫شود‪».‬‬ ‫روی خط‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫شماره تلگرام پاسارگاد‪09217519290 :‬‬ ‫عکس‪ :‬وجیهه دولتابادی‬ ‫نشست هماندیشی مدیران و صاحبان کارخانهها و صنایع منطقه ویژه با رییس و اعضای هیاتمدیره مدیرعامل سازمان عمران کرمان‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی سیرجان صددرصد غیردولتی است‬ ‫‪ ‬گروه خبر‬ ‫مدیران و صاحبان کارخانهها و صنایع منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی سیرجان چهارشنبه هفته گذشته نشست هم‬ ‫اندیشی با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان‬ ‫عمران کرمان و مدیران منطقه ویژه سیرجان داشتند تا‬ ‫برای انچه شرایط حساس اقتصاد کشور خوانده میشود‬ ‫و صنایع و تولیدات را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است‬ ‫هم اندیشی و راهکارهایی جستجو شود‪ .‬در این مراسم که‬ ‫اکثریتصاحبانصنایعمنطقهویژهحضورداشتندفرماندار‬ ‫سیرجان خاطر نشان کرد بایستی همت و تاش مضاعف را‬ ‫دستمایه کار قرار داد و با بهره وری از ظرفیتهای موجود‬ ‫مشکات را پشت سر گذاشت‪ .‬نمی توان منتطر ماند که‬ ‫روزی شرایط ایده ال فراهم شود‪ .‬ولی اضافه کرد ما در کنار‬ ‫صنایع خواهیم بود و انچه در توانمان است را برای تسهیل‬ ‫فضای سرمایه گذاری انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫در ابتدای جلسه نصراه ضیا شهابی مدیرعامل منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی ضمن خیر مقدمبه مدیران و صاحبان صنایع‬ ‫عنوان داشت‪ :‬همه میدانیم که کشور در شرایط سختی‬ ‫است و دشمنان دست به دست هم داده اند و بحران افرینی می‬ ‫کنند‪ .‬انچه در بازار ارز اتفاق افتاده است و محدودیت هایی که برای‬ ‫کشور اعمال کرده اند کار را برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران‬ ‫دشوار ساخته است اما همانطور که در گذشته نیز مردم ایران از این‬ ‫تنگناها به سامت عبور کرده اند این بار هم بدون شک با همدلی و‬ ‫پشتکار و مجاهدت به سامت از این مرحله عبور خواهند کرد‪ .‬وی‬ ‫از ایت اه هاشمی رفسنجانی به عنوان بزرگ معمار منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که با تاش و کوشش انچه را‬ ‫که مد نظر پایه گذاران منطقه بوده است بیش از پیش محقق شود‬ ‫و فضایی ایجاد شود تا منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بستری باشد‬ ‫برای سرمایه گذاری های بدون دغدغه و سوداور‪.‬‬ ‫محمدرضا شه بخش رئیس هیات مدیره سازمان عمران کرمان‬ ‫و مدیرعامل کرمان موتور سخنران دیگر مراسم بود که از برگزاری‬ ‫چنینجلساتیکه ماحصلانهماندیشیو یافتنراههاییبرایگذر‬ ‫از مشکات و پیشنهاد برای تغییر و تصحیح قوانین است استقبال‬ ‫کرد و اظهار داشت‪ :‬یکی از اهدف برگزاری جلسه امروز معرفی جناب‬ ‫اقای افخمی است که مسئولیت سازمان عمران کرمان را پذیرفتهاند‪.‬‬ ‫امیدواریم حضور ایشان‪ ،‬توانمندیها و تجارب ایشان در بااترین‬ ‫سطوح مدیریتهای صنعتی کشور سبب شود مناطق ویژه و به‬ ‫خصوص منطقه ویژه اقتصادی سیرجان با تغییرات ازم در قوانین‬ ‫رونق مضاعف و بستر مناسب سرمایه گذاری شوند‪.‬‬ ‫شهبخش به پیشینهی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و سازمان‬ ‫عمران کرمان اشاره کرد و گفت‪ :‬ازم می دانم مروری بر فعالیتهای‬ ‫منطقه ویژه داشته باشیم‪ .‬منطقه ویژه در قالب اولین منطقه غیر‬ ‫دولتی و خصوصی بدون هیچ کمک مالی از سوی دولت و با کمک‬ ‫سرمایه گذاران خصوصی فعالیت خود را اغاز کرد و از موفق ترینها‬ ‫در سطح کشور بوده است‪ .‬اخیرا تعدادی سرمایه گذار جدید از گل‬ ‫گهربهاینمنطقهپیوستهاندکهبهانهاخیرمقدممیگوییم‪.‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی سیرجان در کشور به عنوان یک منطقه الگو مورد‬ ‫توجه قرار دارد چرا که اولین منطقه ویژه اقتصادی است که در کشور‬ ‫ایجاد شده است و همچنین در تهیه بسیاری از ایین نامهها و قوانین‬ ‫مورد نیاز برای تسهیل سرمایه گذاری در مناطق ویژه‪ ،‬پیشگام در‬ ‫ارایه و پیشنهاد قوانین بوده است‪ .‬در حال حاضر ‪ 16‬منطقه ویژه در‬ ‫کشور وجود دارد که از نظر ما به جز سه منطقه بقیه همه دولتی‬ ‫محسوب می شوند چون متولی انها دولت است‪ .‬اما منطقه اقتصادی‬ ‫سیرجان و ارگ بم این افتخار را دارند که به صورت صد درصد غیر‬ ‫دولتی فعالیت می کنند‪ .‬در طول سالهای گذشته همانند همهی‬ ‫سرمایه گذاریهایی که در کشور انجام شده است مناطق ویژه هم‬ ‫فراز و فرود بسیاری را تجربه کرده اند‪ .‬ولی همواره سعی کردهایم‬ ‫فضایی را برای فعالیتهای اقتصادی با حداقل مشکات ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫تاش زیادی برای نگارش قوانین مناطق ویژه انجام شد و بعد از اینکه‬ ‫قانون مناطق نوشته و تصویب شد و ایین نامه مناطق امد بسیاری‬ ‫از مشکاتی که با دستگاههای دولتی داشتیم مرتفع شد‪ .‬انشاه در‬ ‫دوره جدید باز هم مشکات کمتر شود تا سرمایه گذار با کمترین‬ ‫دغدغه به فعالیت بپردازد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره سازمان عمران کرمان اضافه کرد‪ :‬برای‬ ‫اشنایی بیشتر با ساختار سازمان عمران کرمان ازم است توضیح‬ ‫دهم که سازمان عمران کرمان یکی از شرکتهای وابسته به گروه‬ ‫خیریه مولی الموحدین است‪ .‬گروه مولی الموحدین یک موسسه‬ ‫غیرانتفاعی خیریه است که در زمان استانداری اقای مرعشی به‬ ‫عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تشکیل شد‪ .‬این گروه علیرغم‬ ‫اینکه یک نهاد دولتی نیست اما یک نهاد خصوصی از نوعی که در‬ ‫امد ان به فرد یا افرادی برسد هم نیست‪ .‬بلکه درامد ان بایستی به‬ ‫شکل سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای شرکت هزینه شود‪ .‬مولی‬ ‫الموحدین در سطح استان چهار نهاد اصلی دارد‪ .‬سازمان عمران‬ ‫کرمان که مسئولیت ان صنایع عمومی و فعالیت های صنعتی است‪.‬‬ ‫دیگری گروه ماهان است‪ .‬صنایع خودرو سازی کرمان دیگر شاخه‬ ‫این گروه است‪ .‬همچنین در بخش گردشگری شرکت عمران‬ ‫علوی بازوی گروه مولی الموحدین است‪ .‬اولویت این نهاد خیریه‬ ‫ابتدا استفاده از امکانات موجود برای توسعه استان و دوم رسیدن به‬ ‫بازار بین المللی برای ارتقا‪ ،‬پیشرفت و توسعه در سطح استان است‪.‬‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫از عمر شورای پنجم حدود یک سال میگذرد‪.‬‬ ‫در قریب به این یک سال انتقادهای تند و تیز یکی‬ ‫از اعضای شورا از شهردای و پاسخهای گزنده شهردار‬ ‫به وی نقل روزنامهها و محافل بوده است‪ .‬این اتش‬ ‫افروخته ان گاه زبانه کشید که محمدرضا عربگویینی‬ ‫نامهیی سرگشاده نوشت و از قولهای عمل ناشده‬ ‫شهرداری پاسخ طلبیده بود‪ .‬در پی ان رضا سروشنیا‬ ‫همدرگفتوگوباهفتهنامهپاسارگاد‪،‬ضمنپاسخگویی‬ ‫به برخی از این موارد‪ ،‬عربگویینی را به مناظره طلبید‪.‬‬ ‫این سخن شهردار به مذاق اهالی خبر بسی خوش امد‬ ‫چرا که هر جا بساطی از جنس خبر و گفتوگو باشد‪،‬‬ ‫اجرم یک سر ماجرا نیز رسانهها هستند‪.‬‬ ‫از انجا که پیش از این پاسارگاد یک بار برگزار‬ ‫کننده مناظرهای میان دو عضو شورای سوم بود‪،‬‬ ‫فرصت را غنیمت شمرده و برای برگزاری این مناظره‬ ‫پیشقدمشدیم‪.‬‬ ‫مقدمات مناظره و کسب رضایت طرفین بیش از‬ ‫یک ماه به درازا کشید‪ .‬غلبه بر موانع کاری اسان نبود‬ ‫و خودمان را برای اتفاقات پیشبینی نشده اماده کرده‬ ‫بودیم‪،‬چراکهمیدانستیممسیرسنگاخیاطاعرسانی‬ ‫این بار بسی دشوارتر است‪ .‬در اخرین ساعات مانده به‬ ‫شروع مناظره مخالفت اعضایی از همان شورایی که از‬ ‫قضا یکیشان گفته بود؛ «شهردار برای اعضا شورا تره‬ ‫هم خرد نمیکند»‪ ،‬چنان بر شهردار فشار اوردند که‬ ‫شهردار میتواند تضمین دهد که پس از واگذاری مسند‬ ‫شهرداری به شغل شریف «خرد کردن سبزی با روش‬ ‫مکانیزه و در محیطی کاما بهداشتی» روی اورد‪.‬‬ ‫از معذوریتهای شهردار اگاهیم و به او حق میدهیم‪.‬‬ ‫عاقانه نیست برای جرعه اب شور مناظره کام شیرین‬ ‫ساکنان شورا را تلخ کند‪ .‬به صاح شهر و شهروندان‬ ‫هم نیست که حمایت شورا از شهرداری و مصالح شهر‬ ‫چنین اسان از دست برود و قربانی اگاهسازی از مواضع‬ ‫طرفین نزاعی گردد که لزوما با برگزاری مناظره نه تنها‬ ‫رفع نمیشوند که ای بسا تند و تیزتر هم بشوند‪.‬‬ ‫راستش را بخواهید از وارد اورندگان فشار به شهردار‬ ‫برای ترک مناظره هم جز همین که کردند‪ ،‬انتظار‬ ‫نداشتیم‪ .‬ذهنیت حاکم بر ایشان و درک نامناسبشان‬ ‫از فضای گفتوگو‪ ،‬موضوعی نیست که پیش از این بر‬ ‫ما پوشیده بوده و حاا با واکنشهای کنونیشان بر‬ ‫افتاب افتاده باشد‪ .‬این اولین بار نیست که اگاهی قربانی‬ ‫ندانمکاری میشود و صعود به قله با عبور از همین‬ ‫درههایسنگاخیمیسرمیشود‪.‬‬ ‫سخنان برخی از منتقدان به مناظرهیی که برگزار‬ ‫نشد‪ ،‬از جنس همان بروکراسی سنگین و زمختی است‬ ‫که روز به روز نیروی مملکت را تحلیل میبرد‪ .‬برای شام‬ ‫و نهاری اندک تشکیل «کارگروه» افتابه و لگن نه کاری‬ ‫است که عاقان بر ان مهر تایید بزنند‪ .‬اگر قرار بود از‬ ‫دل این هفت دست افتابه و لگن کاری براید پیشنیان‬ ‫هرگز از ان ضربالمثل نمیساختند‪ .‬و نیز بر این باوریم‬ ‫که بای برنیامدن کار بهانهجویان هرگز از پا نمینشینند‪.‬‬ ‫اگرچه در طریقت ما کافریست رنجیدن اما‬ ‫ارزو میکنیم نسلهای بعدی اطاعرسانی از چنین‬ ‫رنجهایی به دور باشند و جامعهی اگاه فردا به چنین‬ ‫دشواریهایی که نشان درداور عقب ماندگی است‪ ،‬در‬ ‫نیفتد‪.‬‬ ‫‪ 15‬درصد از درامد این نهاد صرف امور خیریه در استان میشود‪.‬‬ ‫مانند مراکزی که برای نگهداری از نابینایان و بیماران ام اس در‬ ‫استان وجود دارد‪ 85 .‬درصد درامد گروه مولی الموحدین صرف‬ ‫توسعه و ارتقا فعالیتهای ان میشود و شما شاهد هستید که با‬ ‫وجود همه مشکات کشور این گروه همواره در مسیر توسعه فعالیت‬ ‫خود گام برداشته است‪ .‬نمونه ان شرکت ماهان است که سیرجان‬ ‫بعد از کرمان بیشترین بهره برداری را از این شرکت میبرد و بعد از‬ ‫کرمان‪ ،‬سیرجان با هفت پرواز در هفته بیشترین پرواز را دراستان‬ ‫دارد‪ .‬در بخش صنایع خودرو سازی کرمان به طور واقعی سومین‬ ‫قطب تولید خودرو در کشور است با تولید ‪ 134‬هزار خودرو در‬ ‫سال و این پیشرفت با توجه به مشکات و محدودیتهای موجود‬ ‫بسیار ارزنده است‪.‬‬ ‫سازمان عمران به عنوان زیرمجموعه گروه مولی الموحدین‬ ‫هم فعالیتهای متعددی را به عنوان یک هلدینگ در کشور انجام‬ ‫میدهد یکی از بزرگترین سرمایه گذاریهای این سازمان که وقت‬ ‫و انرژی زیادی برای ان صرف شده است منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫سیرجان است‪ .‬همچنین یک مجموعه نیروگاهی داریم که ‪7000‬‬ ‫مگاوات برق تولید و به شبکه ارائه میدهد‪ .‬همچنین در سطح کشور‬ ‫‪ 15‬هزار مگاوات تولید برق در دست سرمایه گذاری داریم که یک‬ ‫نیروگاه ‪ 1000‬مگاواتی در استان و در شهرستان کهنوج است‪.‬‬ ‫شرکت جوپار با بیش از‪ 100‬واگن مسافربری بزرگترین شرکت‬ ‫بخش غیردولتی در بخش مسافری است که متعلق به سازمان‬ ‫عمران است‪ .‬در بخش توریستی هم بزرگترین سرمایه گذاری ما‬ ‫همچنان هفت باغ علوی حدفاصل کرمان تا ماهان است که در حال‬ ‫پیگیریاست‪.‬‬ ‫مهندس شه بخش ضمن معرفی مدیرعامل جدید سازمان‬ ‫عمران کرمان افزود‪ :‬مهندس افخمی با یک تجربه خوب در سرمایه‬ ‫گذاریهای کان و سالها تجربه در بخش صنعت و سیاست کشور‬ ‫در اینجا حضور دارند و انشاه که از ظرفیتهای ملی و توانمندی‬ ‫ایشان استفاده کنیم تا مسایل مناطق ویژه را دوباره مطرح کنیم و‬ ‫مشکات را به حداقل برسانیم‪ .‬حضور ایشان و همدلی شما صاحبان‬ ‫صنایع و سرمایه گذاران و ارتباط مستمرشما سبب رفع‬ ‫موانع و ایجاد فضای مناسب تولید می شود‪.‬‬ ‫شه بخش در پایان صحبتهایش افزود‪ :‬تولید در‬ ‫کشور ما دشوار است و با توجه به فشارهای خارجی بیشتر‬ ‫شده است اما شاید این بتواند یک فرصت باشد برای‬ ‫رونق اقتصادی در بخش صنعت که با افزایش کیفیت به‬ ‫صادرات فکر کنیم‪ .‬صادارت مقولهای است که باید به ان‬ ‫بیشتر توجه کرد‪ .‬موضوعی که در زمان تشکیل مناطق‬ ‫ویژه مد نظر بود و در طی این سالها به دلیل نیازهای‬ ‫کشوربهمحصواتتولیدیمغفولافتادهاست‪.‬امیدواریم‬ ‫این فضای جدید بتواند شرایطی را ایجاد کند که بتوانیم‬ ‫بحث صادرات را جدیتر دنبال کنیم‪ .‬برای رسیدن به‬ ‫این اهداف بایستی مشکات تولید و بروکراسیهای‬ ‫اداری را برای سرمایه گذاران به حداقل برسانیم‪ .‬تاش‬ ‫برایمعافیتمالیاتیوکسببیمههایخارجیامتیازاتی‬ ‫است که تاش داریم از دولت اخذ کنیم و مشکات بیش‬ ‫از پیش مرتفع شود‪ .‬ازم میدانم از ادارت و نهادهایی که‬ ‫با ما همکاری دارند تشکر کنم فرمانداری‪ ،‬گمرک‪ ،‬اداره‬ ‫استاندارد در طول سالهای گذشته همکاری خوبی با ما داشته اند‪.‬‬ ‫ولی اه افخمی مدیرعامل جدید سازمان عمران کرمان ضمن‬ ‫تشکر از حضور سرمایه گذاران و صاحبان صنایع منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی در خصوص مشکات قوانین موجود مناطق ویژه گفت‪:‬‬ ‫ما همواره در تعامل و مذاکره با دولتها پیگیر این بوده و هستیم‬ ‫تا قوانین که در مورد ایجاد مزیت برای مناطق ویژه است را اجرایی‬ ‫کنیم تا سرمایه گذار بتواند در این مناطق انگیزه کار داشته باشد‪.‬‬ ‫اخیرا به دلیل افزایش نرخ ارز محدویتهایی برای مناطق ویژه ایجاد‬ ‫شده است و کار را در این مناطق دشوار کرده است‪ .‬ورود بدون‬ ‫انتقال ارز که یکی از مزیتهای مناطق ویژه بود را حذف کردند‪.‬‬ ‫تاش میکنیم که قانون ورود بدون انتقال ارز را برای مناطق ویژه‬ ‫باز گردانیم‪ .‬تا تولید کنندگان بتوانند مواد مورد نیاز خودر ا بدون‬ ‫هیچ مشکلی وارد کنند و پس از پروسه صادر و یا به فروش داخلی‬ ‫برسانند‪ .‬همچنین خواهان تشکیل کمیته بازرسی در دبیرخانه‬ ‫مناطق ازاد هستیم تا با بررسیهای دقیق قوانین را اصاح نماییم‬ ‫تا با ایجاد فضای مناسب انگیزه سرمایه گذاری در مناطق ویژه را‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬این یکی از وظایف سازمان عمران کرمان است تا‬ ‫بتواند با همفکری و همراهی و پیشنهادهای شما فضای مناسب را‬ ‫برای سرمایه گذاری ایجاد کند‪.‬‬ ‫منصور مکی ابادی فرماندار سیرجان ضمن تبریک حضور‬ ‫مهندس افخمی در سازمان عمران کرمان ابراز امیدواری کرد که‬ ‫تجارب ایشان باعث رشد و شکوفایی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬از سرمایه گذاران و تولید کنندگان و صنعتگران تشکر‬ ‫میکنم و دست شما را می فشارم‪ .‬یک نکته مهم این است که تاش‬ ‫کنیم محدویت ها را به فرصت تبدیل کنیم و از قوانین و امکانات‬ ‫کشور حداکثر استفاده را ببریم‪ .‬بایستی از پتانسیل ها و قوانین و ایین‬ ‫نامه ها استفاده کنیم و کار و فعالیت خود را ارتقا ببخشیم‪ .‬همچنین‬ ‫در این مراسم رئیس گمرک سیرجان‪ ،‬رییس اداره محیط زیست‪،‬‬ ‫رئیس اداره استاندارد‪ ،‬رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و‬ ‫جمعی از مدیران منطقه ویژه حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪ ‬امید دارم که مانند گذشته منابع‬ ‫شهر به دست صاحبان اصلی یعنی‬ ‫سیرجانیها جهت پیشرفت و ابادانی‬ ‫منطقه بیافتد و زمینه اشتغال بومیان‬ ‫محیا شود و با این همه دارایی‪ ،‬فقر و‬ ‫نداری که گ ریبان برخی از همشه ریان‬ ‫را گرفته ریشه کن شود‪6459 .‬‬ ‫‪ ‬بهتر بود به جای افزایش‬ ‫صددرصدی بهای نش ریه فعا از پنجاه‬ ‫درصد شروع و به مرور به صددرصد‬ ‫میرساندید چ را که ممکن است با‬ ‫ریزش شدید مخاطب روبرو شده و در‬ ‫این ش رایط سخت اقتصادی‪ ،‬ناخواسته‬ ‫موجب حذف نش ریات از سبد خ رید‬ ‫عاقمندان روزنامههای محلی گردد‪.‬‬ ‫‪4179‬‬ ‫‪ ‬بنده به عنوان یک شهروند دست‬ ‫فرماندهانتظامیوهمکارانمحترمشان‬ ‫را میبوسم‪ .‬پاسارگاد این هفته نوشته‬ ‫تقدیر فرمانده نیروی انتظامی از مردم‬ ‫اما در متن خبر اسمی از مردم و‬ ‫شهروندان نبود‪8075.‬‬ ‫‪ ‬گفتگوی پاسارگاد با سرکار خانم‬ ‫فاطمه بیابانی دانشجوی نخبه‬ ‫و روشندل بسیار مفید‪ ،‬موثر و‬ ‫تحسینب رانگیز بود‪ ،‬ضمن تشکر از‬ ‫نش ریه شما بر همت‪ ،‬اراده وخودباوری‬ ‫خانم بیابانی هزاران درود میفرستم‬ ‫و ب رای ایشان ارزوی توفیقات روزافزون‬ ‫علمی دارم‪ .‬مرحبا و هزار اف رین بر‬ ‫ایشان و خانواده محترمشان که‬ ‫پشتیبان ویاریگر راستین ان نابغه‬ ‫علمی بوده و هستند‪4179 .‬‬ ‫‪ ‬شهردار محترم و مسئوان به جای‬ ‫جمعاوری پل و تابلوهای تبلیغاتی‬ ‫با توجه به حوادث متعدد در جاده‬ ‫گلگهر به فکر راهاندازی ایستگاه‬ ‫اورژانس و اتشنشانی باشید‪6659 .‬‬ ‫‪ ‬فردی هستم م ریض که از نظر‬ ‫مالی در مضیقه میباشم و دارای ‪5‬‬ ‫سر عائله هستم‪ .‬مدت ‪ 2‬سال است‬ ‫که دختر عقد بسته دارم نمیتوانم‬ ‫جهیزیه ان را بخرم‪ .‬از شما مردم‬ ‫خدادوست کمک میخواهم تا در‬ ‫عوض خدا پاداش خیر به شما بدهد‪.‬‬ ‫شمارهمحفوظبماند‪.‬‬ ‫‪ ‬ایا نصب دوربین مداربسته جلوی‬ ‫درب منازل و مغازهها و ثبت تصاویر‬ ‫دیگ ران بدون اجازه انها حقالناس‬ ‫و تجاوز به ح ریم خصوصی دیگ ران‬ ‫نیست؟ ایا مشکل شرعی و قانونی‬ ‫ندارد؟ لطفا مسئوان م ربوطه پاسخ‬ ‫دهند‪4179 .‬‬ ‫‪ ‬از مسئوان شورایشهر و شهرداری‬ ‫خواهشمندم روشنایی بعد از پل دفاع‬ ‫مقدس به سمت جاده شی راز را تامین‬ ‫کنند تا کنون حداقل ده مورد تصادف‬ ‫اتفاق افتاده حتما باید ماشین خودتان‬ ‫یا خانواده تصادف کنند تا به فکر‬ ‫بیافتید؟! خواهش میکنم با جان‬ ‫مردم بازی نکنید‪1466.‬‬ ‫‪ ‬یک پیشنهاد یا خواهش دارم از‬ ‫کسانیکهدرمجتمعهاساکنهستند‬ ‫که در شهر هم کم نیستند‪ ،‬در رابطه‬ ‫با کنترل کردن شیرهای گاز دقت‬ ‫بیشتری داشته باشند که خدای نکرده‬ ‫اگر اتفاقی در اپارتمان بیفتد فاجعه به‬ ‫بار نیاید‪6646 .‬‬ ‫‪ ‬ایا اگر صرفا جمعیت زیادی از یک‬ ‫طایفه یا فامیل در یک خیابان خاص‬ ‫ساکن باشند میشود نام ان خیابان‬ ‫را طبق میل و سلیقه خود تغییر داد؟‬ ‫اگرچنین است پس لطفا نام خیابان‬ ‫احمد کافی را به خیابان نادرشاه افشار‬ ‫تغییر دهید چرا که اکثر ساکنان ان را‬ ‫ایلوطایفهبزرگافشارتشکیلمیدهند!‬ ‫(قابل توجه اعضای شورا)‪4179 .‬‬ ‫‪ ‬خدا خیرتان بدهد با این متن‬ ‫دنده چپ که در هفته نامه پاسارگاد‬ ‫که در مورد قهوه خانه ها نوشتید‪ .‬در‬ ‫شهرسیرجان‪170‬تاقهوهخانهبهغیراز‬ ‫کافیشاپ ها داریم که از هر قهوه خانه‬ ‫به طور مستقیم ‪4‬تا ‪ 5‬نفر امرار معاش‬ ‫میکنند‪ .‬حاا با این وضیعت اقتصاد و با‬ ‫بسته شدن قهوهخانهها و کافیشاپها‬ ‫این قشر چه کار کنند؟ ممنون از شما‬ ‫که تو فکر و دلسوزید‪7842 .‬‬ ‫خبر ورزشی‬ ‫گام محکم والیبال فواد ایرانیان‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫تیم والیبال فواد سیرجان ایرانیان‬ ‫گام اول را محکم برداشت‪ .‬تیم والیبال‬ ‫فواد ایرانیان در هفته نخست لیگ‬ ‫برتر عصر چهارشنبه گذشته با قدرت‬ ‫به مصاف درنای ارومیه رفت و با‬ ‫حمایت پرشور هواداران سیرجانی‬ ‫با نتیجه ‪ 3‬بر صفر درنای ارومیه را‬ ‫شکست داد‪ .‬تیم والیبال فواد سیرجان ایرانیان در‬ ‫لیگ برتر والیبال کشور بعد از برد خانگی در بازی‬ ‫اول‪ ،‬چهارشنبه این هفته در ورزشگاه گلگهر ساعت‬ ‫‪ 15‬به مصاف سایپا تهران خواهد رفت‪.‬‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‪:‬مسئوان کمیتههای هیئت تنیس‬ ‫سیرجانمشخصشدند‪.‬بهگزارشروابطعمومیهیئت‬ ‫تنیس‪ ،‬ماه گذشته محمد اسفندیارپور جایگزین شهرام‬ ‫منصوریمقدم به عنوان رییس هیئت تنیس شهرستان‬ ‫سیرجان شد‪ .‬روز گذشته با حکم اسفندیارپور اعضای‬ ‫کمیتههای این رشته ورزشی به قرار زیر منصوب شدند‪:‬‬ ‫فاطمه اطمینان نایبرییس بانوان‪ ،‬علیرضا دراگاهی‬ ‫دبیر‪ ،‬رضا کیهانی کمیتهپیشکسوتان‪ ،‬حسین اطمینان‬ ‫کمیته روابطعمومی‪ ،‬مهدی اکبری کمیته مربیان‪،‬‬ ‫محمدعلی نژادعبداه کمیته مسابقات‪ ،‬امین شریفی‬ ‫کمیته اموزش‪ ،‬مهدی داوری کمیته فرهنگی‪ ،‬مهدی‬ ‫قاسمینژاد کمیته جوانان‪ ،‬فرزانه قنبری کمیته داوران‪،‬‬ ‫موسی نژادعبداه خزانهدار‪ ،‬حسین فخرابادی کمیته‬ ‫پزشکی و میترا ابراهیمی به سمت کمیته همگانی‪.‬‬ ‫شروعی دوباره برای هیئت تنیس‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به یک نفر نیروی خانم جهت همکاری در کافی نت با روابط عمومی باا و‬ ‫مسلط به کامپیوتر به صورت دو شیفت با ضمانت نامه معتبر نیازمندیم‬ ‫ساعت کاری‪ 8 :‬الی ‪16 ، 13:30‬الی‪ 21‬حقوق ماهیانه ‪ 800/000 :‬تومان‬ ‫تلفن تماس ‪42304159 :‬‬ ‫‪ ‬ایسنا‪:‬رییسسازمانجهادکشاورزیشمالاستانکرمانگفت‪«:‬کاهشتولیدمحصول‬ ‫درافزایشقیمتنقشداشتهاست‪».‬عباسسعیدیدربارهافزایشقیمتپستهاظهارکرد‪«:‬افزایش‬ ‫قیمت پسته به دلیل افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده زیرا عمدتا محصول صادراتی است و با افزایش نرخ‬ ‫دار مانند دیگر کااها قیمت پسته نیز افزایش یافته است‪ ».‬وی افزود‪« :‬متاسفانه به دایل مختلف‬ ‫ما در سال زراعی جاری‪ 90‬درصد محصول پسته را از دست دادهایم و پیش بینی‪ 90‬هزار تن تولید‬ ‫پسته در سال جاری در استان کرمان داشتیم که شاید با اتمام برداشت‪ 10 ،‬هزار تن محصول نیز‬ ‫نداشتهباشیمکهاینمسئلهنیزدربازاراثرمیگذارد‪».‬رییسجهادکشاورزیاستانکرمانبیانکرد‪:‬‬ ‫‪ 85‬درصد محصول پسته صادرات و‪ 15‬درصد نیز در داخل کشور مصرف میشود‪.‬‬ ‫از دست رفتن‬ ‫‪ 90‬درصد‬ ‫محصولپسته‬ ‫استان کرمان‬ ‫روزگارکامبیز(‪)3‬‬ ‫خبرهای ناامیدکننده تلویزیون‬ ‫‪ ‬احمدرضا تخشید‬ ‫شــماره قبــل دانســتیم‬ ‫کامبیــز کــه یــک ریــال هــم‬ ‫تــه جیبــش نمانــده بــود‬ ‫شــبهنگام متوجــه پیامکــی‬ ‫شــد کــه نشــان مــیداد‬ ‫حقوقــش بــه حســاب واریــز‬ ‫شــد و بــا خوشــحالی بــه همــراه همســرش رفتنــد‬ ‫کــه ایــن خبــر خــوب را بــه بچههــا بدهنــد و بــا‬ ‫دیــدن خبــر بیســت و ســی ایــن خوشــی را کامــل‬ ‫کننــد‪ .‬حــاا ادامــهی داســتان‪ .‬وقتــی زن و شــوهر‬ ‫وارد اتــاق شــدند بچههــا غــرق در تماشــای کارتــون‬ ‫پلنــگ صورتــی بودنــد و هیــچ توجهــی بــه ورود پدر‬ ‫و مادرشــان نکردنــد‪ .‬کامبیــز کــه از ایــن حالــت‬ ‫خوشــش نیامــده بــود دو‪ ،‬ســه تــا ســرفه بلنــد کــرد‬ ‫ولــی بچههــا بــاز هــم توجهــی نکردنــد و اخــر ســر‬ ‫همســرش گفــت‪« :‬بچههــا گــوش کنیــد‪ .‬یــک خبــر‬ ‫خــوب برایتــان دارم‪ ».‬بچههــا بــا بیمیلــی ســر از‬ ‫تلویزیــون برگرداندنــد‪ .‬مــادر گفــت‪« :‬حقــوق ایــن‬ ‫مــاه بــه حســاب باباتــان ریختــه شــده و‪» ...‬کامبیــز‬ ‫حرفــش را ادامــه داد و گفــت‪« :‬بــه همیــن مناســبت‬ ‫میخواهیــم کمــی خوشــی کنیــم و بــا هــم اخبــار‬ ‫بیســت و ســی را ببینیــم‪ ».‬بعــد رفــت بــه طــرف‬ ‫کنتــرل و دوا شــد کــه بــرش دارد ولــی قبــل از‬ ‫رســیدن دســتش بــه ان‪ ،‬پســر کوچکــش شــیرجه‬ ‫زد و کنتــرل را قاپیــد‪ .‬کامبیــز کــه هــم حیــران و‬ ‫هــم عصبانــی شــده بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬چــه کار میکنــی‬ ‫بچــه‪ .‬کنتــرل رو بــده میخــوام بزنــم شــبکه دو‬ ‫اان خبــر شــروع میشــه‪ ».‬دختــرش کــه هنــوز‬ ‫ده ســالش تمــام نشــده بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬باباجــون مگــر‬ ‫نمیبینــی داریــم پلنــگ صورتــی میبینیــم؟» پســر‬ ‫بزرگــش هــم از ان طــرف گفــت‪« :‬اصــا اان کــی‬ ‫اخبــار گــوش مــیده‪ ».‬کامبیــز کــه بــا مخالفــت‬ ‫همهجانبــه روبــهرو شــده بــود اول نگاه ملتمســانهای‬ ‫بــه همســرش کــرد و بعــد بــرای ایــن کــه قافیــه را‬ ‫نبــازد گفــت‪« :‬ایــن حرفهــا چیــه کــه میزنیــد‪.‬‬ ‫انســان بــا دیــدن همیــن اخبــار اســت کــه با شــرایط‬ ‫کشــور و مســایل دنیــا اشــنا میشــه‪ ».‬بعــد انــگار‬ ‫رگ پــدر بودنــش بــه جــوش امــده بــود‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«میخواهــم یــک نصیحــت جاودانــه بکنــم‪ .‬شــماها‬ ‫از همیــن حــاا بــرای اینکــه از قافلــهی زندگی عقب‬ ‫نمانیــد بایــد بــا رویدادهــا و مســایل کشــور و جهــان‬ ‫اشــنا بشــید و بهتریــن راهــش دیــدن همیــن اخبار‬ ‫اســت‪ ».‬پســر بزرگتــر گفــت‪« :‬حوصلــه داری بابــا‪،‬‬ ‫اان یــا از ســیل و زلزلــه میگــه یــا از کشــت و‬ ‫کشــتار یــا از دزدی و اختــاس‪ .‬تــازه پــدر مســئول‬ ‫خبــر شــبکهی دو بــه گمانــم بــا ایــن دولــت ســر‬ ‫ناســازگاری داره و همــهاش خبرهــای ناامیدکننــده‬ ‫مــیده‪ »....‬دختــرش گفــت‪« :‬باباجــون هــی حــرف‬ ‫زدیــد تــا پلنــگ صورتــی تمــوم شــد‪» .‬کامبیــز‬ ‫نــگاه حقبهجانبــی بــه ســمت همســرش کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬هرچنــد نــوع برخــورد بچههــا زننــده اســت‬ ‫ولــی واقعــا بایــد بــه ایــن بصیــرت و اگاهــی پســرت‬ ‫افتخــار کنــی هنــوز هفــده ســالش شــده ببیــن‬ ‫بــه چــه خوبــی مســایل روز رو تجزیــه و تحلیــل‬ ‫میکنــه و جناحهــای سیاســی رو میشناســه‪».‬‬ ‫پســر کــه از تعریــف پــدر خوشــش امــده بــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«از موقعــی روحانــی روی کار اومــده خبــر ده شــب‬ ‫شــبکه ســه هــم مثــل شــبکه دو شــده حتــی یــک‬ ‫پــا جلوتــره‪ .‬البتــه شــبکه خبــر هــم هســت‪ .‬مــا هــم‬ ‫کــه چنــد دقیقــه دیگــه بایــد بخوابیــم پــس اجــازه‬ ‫بدیــن برنامههامــون رو نــگاه کنیــم‪ ».‬همســر کامبیز‬ ‫گفــت‪« :‬پلنــگ صورتــی کــه تمــوم شــد دیگــه چــی‬ ‫میخواهیــد ببینیــد‪ ».‬پســر کوچــک گفــت‪« :‬اان‬ ‫باباســفنجی رو مــیذاره شــما هــم بشــینید و‬ ‫ببینیــد چقــدر قشــنگه‪ ».‬کامبیــز که دیگــر عصبانی‬ ‫شــده بــود‪ ،‬صدایــش را بلنــد کــرد و گفــت‪« :‬تــو‬ ‫فســقل بچــه مــن رو مســخره میکنــی یعنــی مــن‬ ‫اخبــار بیســت و ســی رو ول کنــم و باباســفنجی‬ ‫ببینیــم؟ عجــب روزگاری شــده‪ ».‬وقتــی نــگاه‬ ‫همســرش کــرد دیــد بــا چشــم و ابــرو دارد اشــاره‬ ‫میکنــد کــه کوتــاه بیایــد و از انجــا کــه بچههــا‬ ‫هــم هیــچ تــرهای بــرای توپتشــرش خــورد نکــرده‬ ‫بودنــد بهتــر دیــد همانجــا بنشــیند و کارتون تماشــا‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه خوشــمزهگیهای باباســنفنجی چنــد‬ ‫دقیقــهای از مشــکات زندگــی دورش کــرد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪533‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪ 22 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫شهر ‪3‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫‪ ‬سارا پورمختار‬ ‫«سروشنیا‪ :‬عربگویینی را به مناظره دعوت‬ ‫میکنم» این تیتر گزارش چند ماه پیش پاسارگاد‬ ‫در مورد پاسخهای شهردار به نامه رییس کمیسیون‬ ‫عمران شورای شهر بود‪ .‬در ابتدای این نامه امده‬ ‫بود‪« :‬در محافل عمومی (نمازجمعه) و محافل‬ ‫خصوصی مطالبی در مورد اینکه یک عضو شورای‬ ‫شهرسنگاندازیوکارشکنیمیکند‪،‬بیاننمودهاید‪.‬‬ ‫جناب اقای سروشنیا! با مردم صادق باشید و‬ ‫کمکاریهای خود که به نظر میرسد ناشی از‬ ‫بیتجربگی‪ ،‬بیتدبیری‪ ،‬ناکارامدی‪ ،‬سوءمدیریت‪،‬‬ ‫بیعرضگی‪ ،‬بیلیاقتی و‪ . .‬است را به گردن دیگران‬ ‫نیندازید‪».‬شهردارهمهاینادعاهاراکذبوبیاساس‬ ‫دانست و در پاسخ‪ ،‬به پاسارگاد گفت‪« :‬من گفتم یک‬ ‫عضو شورا و از ایشان نام نبردهام و درخواست کمک‬ ‫و همکاری کردم‪ .‬حاضرم با حضور این عضو شورا‬ ‫و نماینده تمام نشریات ادله و مستندات را بیاورم‬ ‫و مناظره داشته باشم تا چهره واقعی این شخص‬ ‫شناختهشود»‪.‬‬ ‫‪ ‬بافشاراعضایشورامناظرهکنسلشد‬ ‫قراربود ساعت‪ 7‬شب جمعه‪ 27‬مهرماه مناظره‬ ‫بین رضا سروشنیا و محمدرضا عربگویینی در‬ ‫صحن شورا برگزار شود‪ .‬مناظرهای که از چندی قبل‪،‬‬ ‫شهردار در گفتوگو با پاسارگاد از رییس کمیسیون‬ ‫عمران شورای شهر برای برگزاری ان دعوت کرده‬ ‫بود‪.‬ازهمانزمانپاسارگادپیگیربرگزاریاینجلسه‬ ‫شد و مقدمات برگزاری مناظره و مذاکرات با طرفین‬ ‫را شروع کرد‪ .‬نهایتا بر سر انتخاب مهمانان‪ ،‬مکان‪،‬‬ ‫زمان و دیگر شرایط برگزاری توافق و قرار بر این شد‬ ‫کهباحضورنمایندگانمطبوعاتوتعدادیازفعاان‬ ‫سیاسی و اجتماعی شهر این مناظره در صحن شورا‬ ‫برگزار شود‪ .‬علیرغم تمام هماهنگیها و موافقتها‬ ‫گویا این پیگیریها به مذاق عدهای از اعضای شورا‬ ‫خوشنیامدهبودوظاهرابایداینمناظرهباهماهنگی‬ ‫واعامنظرانهابرگزارمیشدوبافشارانهااینجلسه‬ ‫کنسل شد که ابوذر زینلی و طاهره جهانشاهی در‬ ‫راس این مخالفان بودند‪ .‬ابوذر زینلی با دلخوری‬ ‫میگوید‪« :‬دلیلش چه بود که تمام اعضای شورا و‬ ‫هر دو طرف با پیشنهاد من برای برگزاری مناظره‬ ‫مخالفت کردند؟ این شبهه برانگیز است که چرا‬ ‫این اقایون پشت پرده با پیشنهاد پاسارگاد موافقت‬ ‫کردند‪ ».‬و طاهره جهانشاهی هم بر این باور است‬ ‫که « اینکه یک رسانه بخواهد برای یک شهر تعیین‬ ‫تکلیفکندقابلقبولنیست»‪.‬‬ ‫‪ ‬اسماعیل خواجویی‪ :‬مناظره به‬ ‫چهمناسبتبایدبرگزارمیشد؟‬ ‫انتخاب مکان صحن شورا برای برگزاری این‬ ‫با فشار تعدادی از اعضای شورای شهر جلسه مناظره رضا سروشنیا و محمدرضا عربگویینی لغو شد‬ ‫چرا مناظره برگزار نشد‬ ‫مناظره با توافق طرفین بود و برای این منظور با‬ ‫رییس شورا هم هماهنگ شده بود‪ .‬در طی تمام‬ ‫دورههایشورامشخصشدهکهاسماعیلخواجویی‬ ‫روحیه برگزاری چنین جلساتی را ندارد و ترجیح‬ ‫میدهد موضوعات و اختافات در جلسات علنی‬ ‫مطرحنشوند‪.‬اینبارهمبههمینموضوعتاکیددارد‪:‬‬ ‫«اصا مناظره به چه مناسبت باید برگزار میشد؟ به‬ ‫نظرممناظرهبایدمناسبتیداشتهباشد‪.‬اگراختافی‬ ‫بین اقای عربگویینی و شهردار وجود دارد‪ ،‬باید‬ ‫جلسهای بگیرند و با هم صحبت کنند و مسایل را‬ ‫بین خودشان حل کنند‪ .‬تجربه نشان داده که خیلی‬ ‫وقتها مناظرهها جنجالی میشوند در این مورد‬ ‫باید اختافات دوستانه حل شوند‪ ».‬وی برای رفع‬ ‫اختافات به نمونه عینی اشاره میکند‪« :‬من خودم‬ ‫امروز برای اینکه مشکل مردم حل شود در جلسه‬ ‫کمیسیون ماده ‪ 5‬که در کرمان برگزار شد برای‬ ‫رفع مشکل پرونده اقای عربگویینی یا برادرشان‬ ‫کلی چانهزنی کردم و نظر موافقت مدیرکل را گرفتم‬ ‫و درصد قابل توجهی از مشکل حل شد»‪ .‬اگر چه‬ ‫رییس شورا چندان موافقتی با برگزاری این جلسه‬ ‫نداشتامادلیلکنسلشدن رامتوجهخودنمیداند‬ ‫و تصمیم شهردار برای شرکت نکردن در این مناظره‬ ‫را دلیل اصلی برمیشمرد‪« :‬شهردار باید تصمیم‬ ‫میگرفت‪ ،‬البته اعضای شورا هم موافق برگزاری این‬ ‫مناظره نبودند‪ .‬صبح جمعه که با بچههای دبیرخانه‬ ‫شورا برای هماهنگی و اماده کردن سالن تماس‬ ‫گرفتمگفتندشهردارنمیاید‪».‬‬ ‫‪ ‬طاهره جهانشاهی‪ :‬دوباره سوژه‬ ‫خبرهایکشوریمیشدیم‬ ‫طاهرهجهانشاهییکیازمخالفاناصلیبرگزاری‬ ‫این مناظره بود و در روز برگزاری در تماس تلفنی‬ ‫با سردبیر پاسارگاد مخالفت خود را با این مناظره‬ ‫اعام کرد و گفت‪« :‬من به عنوان رییس شورای‬ ‫شهرستان اجازه برگزاری این مناظره را نمیدهم‪.‬‬ ‫شورای شهرستان یک نهاد فرادستی برای شوراهای‬ ‫زیرمجموعهاستوبایدبرانهانظارتداشتهباشد‪.‬در‬ ‫رابطه با این موضوع هم اقای عربگویینی به عنوان‬ ‫عضو شورا صاح نبود که در ان جلسه مورد پرسش و‬ ‫پاسخ قرار گیرد و این اتفاق باید حتما در حضور سایر‬ ‫اعضای شورا انجام گیرد‪ ».‬جهانشاهی معتقد است‬ ‫نباید اسم این جلسه مناظره میبود اسمش را باید‬ ‫پرسشوپاسخمیگذاشتند‪«:‬اقایعربگویینیناظر‬ ‫بر شهردار است‪ ،‬شهردار چی میخواهد از عضو شورا‬ ‫بپرسد و ان را زیر سوال ببرد‪ .‬از طرفی زمانی اقای‬ ‫عربگویینی میتوانست طرفِ مناظره قرار بگیرد‬ ‫که به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شده باشد‪».‬‬ ‫بیشترین دلیل مخالفت این عضو شورا به برگزاری‬ ‫این مناظره در صحن شورا برمیگردد و معتقد است‪:‬‬ ‫«شورامحلمناسبیبرایچنینکارهایینیست‪.‬در‬ ‫مناظرههاحرمتهاشکستهمیشوندومیرسیدیمبه‬ ‫مراحلیکهواقعانمیخواستیمبرسیم‪.‬اینکهطرفین‬ ‫بخواهند به یکدیگر چیزی بگویند و دوباره سوژه‬ ‫اگهی منـاقصه عمـومی‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای‬ ‫کفپوش بتنی معابر سطح شهر شماره یک سال ‪(97‬نوبت دوم)‬ ‫شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر‪ :‬تهیــه مصالــح و اجــرای کفپــوش‬ ‫بتنــی معابــر ســطح شــهر شــماره یــک ســال ‪ )97‬بــه شــماره ‪ 200975674000020‬را از طریــق ســامانه‬ ‫تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا‬ ‫ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)‬ ‫بــه ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجــام خواهــد شــد و ازم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت‬ ‫قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه‬ ‫محقــق ســازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ‪ 1397/07/23‬میباشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روز چهارشنبه تاریخ ‪1397/08/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارایه پیشنهاد‪ : :‬ساعت ‪ 19:00‬روز شنبه تاریخ ‪1397/08/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ : :‬ساعت ‪ 18:00‬روز دوشنبه تاریخ ‪1397/08/14‬‬ ‫اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه‬ ‫پاکتهــا‬ ‫الف) ادرس‪ :‬سیرجان‪ -‬میدان انقاب‪ -‬شهرداری مرکزی‪ -‬امور قراردادها و تلفن‪034 – 413205077 :‬‬ ‫اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ -‬مرکز تماس‪021 – 41934 :‬‬ ‫دفتر ثبتنام ‪ 88969737‬و ‪85193768‬‬ ‫مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسامی شهر سیرجان‬ ‫خبرهایکشوریشویم؟اینکهدونفردریکمناظره‬ ‫عقدههای شخصیشان را عنوان کنند به نظر من‬ ‫قابلقبولنیست‪».‬جهانشاهیدعوتنشدناعضای‬ ‫شورابهجلسهرایکیدیگرازدایلمخالفتشعنوان‬ ‫میکند‪« :‬فقط اعضای شورا نامحرم بودند که نباید‬ ‫در این جلسه حضور داشته باشند‪ .‬اینکه یک رسانه‬ ‫بخواهدبراییکشهرتعیینتکلیفکندقابلقبول‬ ‫نیست‪ .‬اقای سروشنیا اختیار خودشان را داشتند‬ ‫ولی میبایست اعضای شورا نادیده گرفته نمیشدند‬ ‫و میبایست مثل بقیه درخواستها در صحن‬ ‫شورا مطرح میشد و اعضا نظر میدادند و تصمیم‬ ‫میگرفتند که اتفاق بیفتد یا نیفتد‪ .‬به نظر شما‬ ‫برگزاری این مناظره یک اتفاق خیلی ساده و اتفاقی‬ ‫که راحت میشد از کنارش گذشت؟ نه اتفاقا این‬ ‫مساله خیلی مهم و جدی بود خصوصا برای شهر»‪.‬‬ ‫‪ ‬ابوذر زینلی‪ :‬چرا طرفین با‬ ‫پیشنهادپاسارگادموافقتکردند؟‬ ‫بعدازمطرحشدندعوتشهردارازعربگویینی‬ ‫به مناظره‪ ،‬ابوذر زینلی درگفتوگو با هفتهنامه‬ ‫شهروند سام عنوان کرده بود؛ کمیسیون فرهنگی‬ ‫شورای شهر این امادگی را دارد که این مناظره را‬ ‫برگزار کند‪ .‬این پیشنهاد وی از سوی طرفین و سایر‬ ‫اعضای شورا رد شده بود‪ .‬اما اینکه طرفین مناظره‪،‬‬ ‫پیشنهاد پاسارگاد برای برگزاری ان را پذیرفته بودند‬ ‫و رییس شورا هم با برگزاری این جلسه در صحن‬ ‫شورا موافقت کرده بود‪ ،‬یکی از دایل دلخوری‬ ‫و مخالفت این عضو شوراست‪« :‬با اصل برگزاری‬ ‫مناظره مخالفتی نداشتم‪ .‬اولین نفری هم که‬ ‫پیشنهاد برگزاری مناظره را داد شخص بنده بودم‪.‬‬ ‫پس دلیلش چه بود که تمام اعضای شورا و هر دو‬ ‫طرف با پیشنهاد من برای برگزاری مناظره مخالفت‬ ‫کردند‪.‬ولیاینشبههبرانگیزاستکهچراایناقایون‬ ‫پشت پرده با پیشنهاد پاسارگاد موافقت کردند‪ ».‬اگر‬ ‫چه در اکثر مواقع مناظرهها از سوی نهادهای مدنی و‬ ‫مطبوعات و رسانهها برگزار میشوند اما زینلی بر این‬ ‫باور است که کمیسیون تحت نظارت وی باید این‬ ‫جلسه را برگزار میکرد‪« :‬مخالفت ما به این دلیل بود‬ ‫که برگزاری مناظره به این شکل را قبول نداشتیم‪.‬‬ ‫منبهعنوانرییسکمیسیونفرهنگییاعضوشورا‬ ‫چرانبایددرجریانبرگزاریاینمناظرهقراربگیرم؟»‬ ‫اینکه جلسه مناظرهی با فشار تعدادی از اعضای‬ ‫شورای برگزار نشد مشخص است و این مخالفتها‬ ‫اینشبههراایجادکردهکهتحتتاثیرطرفینمناظره‬ ‫این فشارها وارد شده است‪ .‬زینلی در واکنش به این‬ ‫موضوع میگوید‪« :‬من نه دست شکستهای زیر سر‬ ‫شهردار دارم و نه عربگویینی و به هر دو نفر انتقاد‬ ‫دارم و باز هم میگویم مناظره باید برگزار شود اما‬ ‫در شرایطی دیگر‪ .‬مناظره باید با حضور عموم مردم‪،‬‬ ‫نخبگانسیاسی‪،‬فرهنگی‪،‬اجتماعیواصحابرسانه‬ ‫برگزار گردد‪ ،‬نه در پشت درهای بسته و با حضور‬ ‫جمعیمحدودومحوریتیکهفتهنامه»‪.‬‬ ‫‪ ‬شورایی که به شفافسازی‬ ‫رغبتیندارد‬ ‫مناظره در جوامع توسعهیافته ابزار و روشی است‬ ‫که به روشن شدن افکار عمومی کمک میکند اما با‬ ‫تاسف فراوان باید اذعان نمود؛ انگونه که از شواهد‬ ‫برمیاید‪ ،‬برخی اعضای شورا علیرغم ان که پست‬ ‫خویش را مدیون شهروندان هستند‪ ،‬چندان به‬ ‫شفافسازی و اگاهی ولینعمتان خویش راغب‬ ‫نیستند و ترجیح میدهند خود در راس باشند تا‬ ‫نشریهای که نماینده افکار عمومی و پل ارتباطی‬ ‫بین مسوان و شهروندان است‪ .‬اگرچه برگزاری‬ ‫مناظره با حضور عموم مردم‪ ،‬خواستهی به حقی‬ ‫است و تصمیم اولیه پاسارگاد نیز همین بوده‪ ،‬اما‬ ‫پیششرطهای مناظرهکنندگان و رعایت حقوق‬ ‫ایشان نیز موضوعی است که نباید مورد بیتوجهی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬از همین رو با پیشنهاد نشریه پاسارگاد‬ ‫و رضایت طرفین‪ ،‬قرار بود مناظره با حضور ‪ 37‬نفر‬ ‫ازنیروهایسیاسی‪،‬فرهنگی‪،‬اجتماعیونمایندگان‬ ‫مطبوعاتسیرجانبرگزارشود‪.‬چنانچهاینمدعیان‬ ‫برگزاریمناظرهبتوانندطرفینرابهمناظرهایبدون‬ ‫پیششرطهای فوق راضی سازند و ان را برگزار‬ ‫کنند‪،‬پاسارگادنیزازایناتفاقاستقبالمیکند‪.‬‬ ‫یک مرحلهای‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪         : ‬‬ ‫‪     : )  54/593/726/472 :  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪                 ‬‬ ‫‪( ‬‬ ‫‪(         ) 171/500/000 :‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪  /  :    ‬‬ ‫‪      ‬‬ ‫‪      :(‬‬ ‫‪97/08/09    14 ‬‬ ‫‪    :(‬‬ ‫‪:   ‬‬ ‫‪      :  ‬‬ ‫‪97/08/26    14:45  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪97/08/27    14 ‬‬ ‫‪        97/08/21    10     ‬‬ ‫‪.   ‬‬ ‫‪.      ‬‬ ‫روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪533‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪ 22 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سامت‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫‪ ‬بتول بالی‬ ‫‪ 40‬درصد زنان سیرجانی چاق هستند‪ ،‬ان هم نه‬ ‫چاقی معمولی بلکه اضافهوزن دارند‪ .‬طبق امار مرکز‬ ‫بهداشت طی بررسیهای انجام شده در سال ‪ 96‬و‬ ‫شش ماهه اول سال ‪ ،97‬براساس اطاعات ثبتشده‬ ‫‪ 27‬هزار و ‪ 755‬نفر از زنان همشهری در سامانه سیب‬ ‫سامت(سیستمیکپارچهبهداشتیدروزارتبهداشت‬ ‫و درمان) مشخص شد‪ 40‬درصد زنان سیرجانی اضافه‬ ‫وزن دارند‪ 31 ،‬درصد چاق هستند‪ 62 ،‬درصد چاقی‬ ‫شکمی دارند‪ .‬این امار در حالی منتشر شده است که‬ ‫‪ 24‬تا ‪ 30‬مهرماه هفته سامت زنان نامگذاری شده و‬ ‫شعار این هفته‪«،‬حرکت» برای سامت زنان با تاکید‬ ‫بر اصاح شیوه زندگی است‪ .‬شیوه زندگی نامطلوبی‬ ‫که زنان ایرانی را با مشکات زیادی مواجه کرده است‬ ‫و طبق این امار بیش از ‪ 41‬درصد زنان سیرجانی‬ ‫فعالیتبدنیمناسبیندارند‪.‬‬ ‫‪ ‬خانمهایی که ورزش میکنند‬ ‫«خانمها دوست دارند ظریف و خوشفرم شوند‪.‬‬ ‫بیمار نشوند اما خانمها کا تنبلاند‪ .‬اصا نمیایند‬ ‫باشگاه اگر هم بیایند زود میروند‪ .‬یکسری حرکت‬ ‫انجام میدهند و میروند‪ .‬خسته میشوند و ورزش‬ ‫رو ادامه نمیدهند‪ ».‬زهره در حالی این حرفها را‬ ‫میگوید که بدوبدو خود را به داخل سالن میرساند‬ ‫تا لباس ورزشیاش را بپوشد‪ .‬صدای اهنگ سالن‬ ‫را پر کرده‪ ،‬صدای زهره به سختی شنیده میشود؛‬ ‫«دو‪ ،‬سه سال ورزش میکنم برای وزن کمکردن‪،‬‬ ‫البته اگر مرتب بیایی تاثیر دارد‪ ».‬فقط برای اغری‬ ‫ورزش میکنی؟«اغر باشی سالم هم هستی دیگه‪».‬‬ ‫پیادهروی هم میکنید؟ «نه‪ ،‬چون ورزش هوازی و‬ ‫بادیریتم انجام میدهم که انرژی زیادی میگیرند»‪.‬‬ ‫زهره هفتهای سه روز ورزش باشگاهی انجام میدهد‪.‬‬ ‫نسترن چهار سال مداوم مربی باشگاه است و‬ ‫ماهیانه بیش از ‪ 100‬ساعت کاسهای ورزشی را‬ ‫مربیگری میکند؛ «همیشه نشاط دارم‪ .‬ورزش تاثیر‬ ‫بهسزایی در زندگی من از نظر روحیه و سامتی‬ ‫داشته‪ .‬از همسن و سالهایم خیلی جلوترم‪ ».‬باشگاه‬ ‫محل کار نسترن از ‪ 7‬صبح تا ‪ 9‬شب باز است و‬ ‫روزانه ‪ 100‬تا ‪ 150‬نفر از باشگاه استفاده میکنند‪.‬‬ ‫کاس نسترن را خانمهای‪ 20‬تا ‪ 38‬ساله تشکیل‬ ‫میدهند که اکثرا برای اغری امدهاند و سپس برای‬ ‫سامتی‪ .‬ورزشهای هوازی انجام میدهند‪ .‬نسترن در‬ ‫توضیح ورزش هوازی میگوید‪« :‬باید اصولی ورزش‬ ‫کرد‪.‬ورزشهایی که بیش از ‪ 45‬دقیقه ادامه دارند و‬ ‫ضربان قلب را باا میبرند و چربیسوزی دارند‪ .‬حجم‬ ‫ریهها افزایش پیدا میکند و برای گرفتگی عروق مفید‬ ‫است»‪.‬‬ ‫نسترن از شاگردانش میپرسد برای چی ورزش‬ ‫میکنید؟ و انها همصدا و بلند میگویند‪« :‬روحیه‪،‬‬ ‫سامتی‪،‬اغری»‪.‬‬ ‫فعالیتهای فیزیکی منظم به همراه رژیم غذایی‬ ‫مناسب یکی از روشهای کنترل چاقی است اما لیا‬ ‫دوست دارد ورزش را بدون رعایت رژیم غذایی ادامه‬ ‫دهد‪ .‬قبا کوهنورد بوده و بعد از بارداری ورزش‬ ‫را ترک و فقط رژیم غذایی را رعایت کرده است؛‬ ‫«با ورزش کردن روحیهام عوض میشود‪ 75 .‬کیلو‬ ‫وزن داشتم و با ورزش و رعایت رژیم غذایی به ‪64‬‬ ‫کیلو در یک ماه رسیدم‪ .‬اصا باورم نمیشد اینقدر‬ ‫کم کردم‪ ».‬لیا انقدر به ورزش وابسته شده که‬ ‫میگوید‪« :‬یک جلسه ازمایش داشتم و نتوانستم‬ ‫باشگاه بیایم‪ ،‬خیلی ناراحتم‪ .‬اگر ورزش نیایم کسل‬ ‫میشوم‪ .‬بعد از ورزش کردن اصا اشتها ندارم‪.‬‬ ‫پرخوری نمیکنم و این برایم عادت شده»‪.‬‬ ‫‪‬جسمکهسالمباشدروحیههمسالماست‬ ‫انگیزه سارا از دو سال ورزش کردن‪ ،‬سامتی‬ ‫است‪ .‬هزینه باشگاه زیاد نیست؟ «هست ولی از بقیه‬ ‫هزینهها میزنم و ورزش میکنم‪ .‬از تغییر روحیهام‬ ‫فهمیدم سامتیام بیشتر از قبل است‪ .‬جسم و‬ ‫روحیهبهممربوطاند»‪.‬‬ ‫مریم و شیرین دو دوست قدیمیاند‪ .‬با هم قرار‬ ‫گذاشتهاند صبحها بعد از اینکه بچهها را به مدرسه‬ ‫فرستادند‪ ،‬پیادهروی کنند‪ .‬مریم در خانه تردمیل‬ ‫دارد و شیرین گیاهخواری میکند و رژیم غذاییاش‬ ‫مخصوصاست‪.‬‬ ‫نگین ‪ 8 -7‬سال برای تناسب اندام ورزش‬ ‫میکند؛ «هیچوقت بدون ورزش نبودم‪ .‬قبا شبها‬ ‫تا ‪ 6 -5‬صبح بیدار بودم و روزها تا عصر میخوابیدم‬ ‫و اشتهای زیادی داشتم‪ .‬از وقتی ورزش میکنم‪،‬‬ ‫خوابم تنظیم شده‪ .‬شبها میخوابم و صبحها زود‬ ‫بیدار میشوم‪ .‬اان به صورت جدی ورزش میکنم‬ ‫و تغذیهام را تغییر دادم‪ .‬بقیه خانمها را که در باشگاه‬ ‫میبینم‪،‬تشویقمیشوم»‪.‬‬ ‫ادن دلیل ورزش کردنش را اینگونه بیان‬ ‫میکند‪« :‬میخوام تا اخر عمر ورزش کنم و‬ ‫اغر بمانم‪ .‬افسردگی داشتم؛ فقط میخوردم و‬ ‫میخوابیدم‪ .‬زندگیام بدون برنامه میگذشت‪.‬‬ ‫دوست نداشتم از خونه بیرون برم‪ .‬درونگرا شده‬ ‫بودم‪ .‬رژیم غذایی میگرفتم و از دوچرخه ثابت‬ ‫در خانه استفاده میکردم‪ .‬اان با دوستانم ورزش‬ ‫میکنم‪ .‬با ورزش هم خوشاندام میشوی و هم‬ ‫روحیهات عوض میشود»‪.‬‬ ‫سوسن در خانه تردمیل داشته اما معتقد است‬ ‫ورزشهای گروهی بهتر است؛ «وقتی مربی باشد‬ ‫پاسارگاد به بهانه هفته سامت زنان‪ ،‬کمتحرکی زنان را بررسی میکند‬ ‫‪ 40‬درصد زنان سیرجانی چاق هستند‬ ‫عکس‪gettyimages :‬‬ ‫در سن ‪ 60-55‬سالگی دچار‬ ‫ازت میخواهد که تمرین‬ ‫پوکی شود نسبت به خانمی‬ ‫داشته باشی‪ .‬خودم را در‬ ‫که ‪ 45-40‬ساله است و‬ ‫اینه میبینم که اغر شدهام‬ ‫ورزش نکرده‪ .‬نمیتوان گفت‬ ‫خوشحال میشوم‪ .‬کمکم‬ ‫ورزشکاران صددرصد در برابر‬ ‫جا میافته که کم غذا‬ ‫بیماریهاایمنمیشوندولی‬ ‫بخوری»‪.‬‬ ‫درصد ابتا‪ ،‬به شدت کاهش‬ ‫فاطمه و دخترش گپ‬ ‫پیدامیکند‪».‬‬ ‫میزنند و در پیست چمران‬ ‫دکترمحمدموقریافزود‪:‬‬ ‫قدم میزنند‪ .‬او میگوید‪:‬‬ ‫«علت بیماریها مشخص‬ ‫«برای ورزش کردن فقط‬ ‫نیست ولی چاقی در خانمها‬ ‫عصرهاپیادهرویمیکنم»‪.‬‬ ‫به دلیل فعالیت بدنی کم‪،‬‬ ‫‪ ‬انجامکارهایخانه‪،‬‬ ‫اضافه وزن‬ ‫چاقی‬ ‫چاقی شکمی‬ ‫فعالیت بدنی‬ ‫زودتر عوارضاش را نشان‬ ‫فعالیت بدنی محسوب‬ ‫نامطلوب‬ ‫میدهد‪ .‬چاقی خانمها‬ ‫نمیشود‬ ‫شاخص های تندرستی‪ 27997‬نفر زن‪ 60-30‬ساله در سال‪ 96‬و‪ 97‬در سیرجان‬ ‫بیشتر به صورت چاقی‬ ‫رییس مرکز بهداشت‬ ‫سیرجان از عدم تمایل بانوان به فعالیت بدنی‪ ،‬تحرک میدانند که باعث بیماریهایی مانند دیابت‪ ،‬شکمی است و این افراد مستعد بیماریهای غیر واگیر‬ ‫و ورزش اظهار تاسف کرد‪ .‬وی توضیح داد‪« :‬به دلیل بیماریهای روحی و روانی(افسردگی‪ ،‬اضطراب)‪ ،‬هستند‪ .‬با ورزش کردن ترشح هورمونهای استرس‬ ‫کمتحرکی وضعیت شاخص چاقی در خانمها زیاد سوءهاضمه‪ ،‬فشار خون‪ ،‬بیماری قلبی‪ -‬عروقی‪ ،‬بدن کاهش پیدا میکند و فرد دیرتر بیمار میشود‪».‬‬ ‫ورزش منظم و مداوم ورزش مد نظر دکتر‬ ‫جالب نیست‪ .‬هر بیماری میتواند مرتبط با عدم پوکی استخوان میشود‪ .‬این بیماریها زودتر به سراغ‬ ‫فعالیت بدنی باشد‪ .‬عدم تحرک باعث بیماریهای افرادی میرود که ورزش نمیکنند‪ .‬با ورزش کردن موقری است‪ .‬وی انجام کارهای منزل را جزو‬ ‫زیادی از جمله چاقی و اضافهوزن است‪ .‬چاقی یکی پوکی استخوان در بانوان به تاخیر میافتد یا اصا حرکات ورزشی نمیداند و معتقد است انجام‬ ‫از عوامل انواع سرطانها است‪ .‬چاقی را اماامراض دچار پوکی نمیشوند‪ .‬ممکن است خانم ورزشکاری کارهای خانه فقط خستهکننده است‪.‬‬ ‫با نهایت تاسف و تالم و با قلبی اکنده از اندوه و تسلیم در برابر مشیت ذات اقدس‬ ‫احدیت و با تشکر از کلیه عزیزانی که ما را در مراسم ترحیم و خاکبندان شادروان‬ ‫حاجاصغرشهابینژاد‬ ‫همراهی و ابراز محبت نمودهاند‪ ،‬به اطاع میرساند مراسم چهلم ان عزیز از دسترفته‬ ‫روز دوشنبه ‪ 97/08/07‬از ساعت ‪ 2:30‬الی ‪ 5‬بعدازظهر برگزار میگردد‪.‬‬ ‫تشــریففرمایی شــما ســروران گرامــی در ایــن مراســم جهــت قرائــت فاتحــه‬ ‫موجــب شــادی روح ان مرحــوم وتســلی خاطــر بازمانــدگان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان طالقانی شمالی‪ -‬کوچه ‪(24‬شهید زیدابادی)‪ -‬منزل ان مرحوم‬ ‫ساعت حرکت ‪ 3‬بعدازظهر به سمت بهشت زهرا نصرتاباد‬ ‫خانواده شهابینژاد‬ ‫اگهی رای هیات‬ ‫در اجــرای بنــد ‪ 2‬مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد‬ ‫و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر اقــای‪/‬‬ ‫خانــم ســعادت افتخاریــان فرزنــد کرامــت بــه شناســنامه ‪ 7994‬کــد ملــی ‪313007923‬‬ ‫صــادره از بافــت درخواســت صــدور ســند شــشدانگ خانــه پــاک ‪ 10643‬فرعــی از‬ ‫‪ 5087‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 249/4‬متــر مربــع واقــع در روســتای نجفشــهر ســیرجان را‬ ‫نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور ســند‬ ‫بــه شــماره ‪ 97/07/28-9823‬صــادر و پــاک فرعــی بــرای ان تعییــن و بدینوســیله بــه‬ ‫اطــاع عمومــی میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی چنانچــه‬ ‫کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت‪ ،‬اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت‬ ‫بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه‬ ‫نمایــد‪ .‬چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از انتشــار اگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض‬ ‫ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را‬ ‫ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪:‬‬ ‫دوشــنبه ‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫ســیرجان‬ ‫اگهی رای هیات‬ ‫در اجــرای بنــد ‪ 2‬مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از‬ ‫تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر‬ ‫ورثــه مرحــوم عیســی محموداقایــی بــه نامهــای صغــری بــراوردی فرزنــد فتحعلــی بــه‬ ‫شناســنامه ‪ 4‬کــد ملــی ‪ 3131340460‬صــادره از بافــت ‪ -2‬عوضقلــی محموداقایــی‬ ‫فرزنــد کوچکعلــی بــه شناســنامه ‪ 23‬کــد ملــی ‪ 3130733736‬صــادره از بافــت ‪ -3‬میــاد‬ ‫محموداقایــی فرزنــد عیســی بــه شناســنامه ‪ 30602326563‬صــادره از ســیرجان ‪-4‬‬ ‫مســلم محموداقایــی فرزنــد عیســی بــه شناســنامه ‪ 3060124231‬صــادره از ســیرجان‬ ‫‪ -5‬مهــدی محموداقایــی فرزنــد عیســی بــه شناســنامه ‪ 3060522571‬صــادره از‬ ‫ســیرجان و خانــم شــوکت صادقــی گوغــری بــه شناســنامه ‪ 19‬کــد ملــی ‪31314295585‬‬ ‫صــادره از بافــت کمــا فــرضاه درخواســت صــدور ســند شــشدانگ خانــه پــاک ‪12082‬‬ ‫فرعــی از ‪ 5087‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 227‬متــر مربــع واقــع در روســتای نجفشــهر‬ ‫ســیرجان را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای‬ ‫بــه صــدور ســند بــه شــماره ‪ 97/07/29-9831‬صــادر و پــاک فرعــی بــرای ان تعییــن‬ ‫و بدینوســیله بــه اطــاع عمومــی میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار‬ ‫ایــن اگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت‪ ،‬اعتــراض خــود را کتبــا بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت‬ ‫اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد‪ .‬چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از انتشــار اگهــی اعتــراض‬ ‫نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه‬ ‫مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم‬ ‫میگــردد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای هوشــنگ بهرامــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 6930‬فرعــی از ‪6518‬‬ ‫و ‪ 6501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بهنــام اقــای هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع‬ ‫مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫میباشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم‬ ‫واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای هوشــنگ بهرامــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 3726‬فرعــی از ‪6518‬‬ ‫و ‪ 6501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بهنــام اقــای هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع‬ ‫مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫میباشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم‬ ‫واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای هوشــنگ بهرامــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 4558‬فرعــی از ‪6518‬‬ ‫و ‪ 6501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بهنــام اقــای هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع‬ ‫مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫میباشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم‬ ‫واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای هوشــنگ بهرامــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 3647‬فرعــی از ‪6518‬‬ ‫و ‪ 6501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بهنــام اقــای هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع‬ ‫مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫میباشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم‬ ‫واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای هوشــنگ بهرامــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 6931‬فرعــی از ‪6518‬‬ ‫و ‪ 6501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بهنــام اقــای هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع‬ ‫مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫میباشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم‬ ‫واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای هوشــنگ بهرامــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 3659‬فرعــی از ‪6518‬‬ ‫و ‪ 6501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بهنــام اقــای هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع‬ ‫مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫میباشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم‬ ‫‪ ‬ورزش گروهی‪ ،‬بهترین نوع ورزش است‬ ‫دکتر منصور ابراهیمیان دکترای پزشکی ورزشی‪،‬‬ ‫ورزش کردن را به دو نوع تفننی و حرفهای تقسیم‬ ‫میکند‪ .‬خانمهای ‪ 16‬تا ‪ 30-25‬ساله ورزش حرفهای‬ ‫را دوست دارند‪ .‬خانمهای باای ‪ 35‬سال ورزشهای‬ ‫تفننی را دوست دارند و خانمهای‪ 45-50‬ساله از‬ ‫نظر روحی افت میکنند که باید ورزشهای هوازی‪،‬‬ ‫تفننی و نشاطاور مثل پیادهروی‪ ،‬دوچرخه‪ ،‬شنا‪،‬‬ ‫سوارکاری انجام دهند‪ .‬باید ترکیبات هورمونی این‬ ‫افراد باا رود‪ .‬اندروفینها(هورمونهایی که باعث‬ ‫تسکین درد میشوند) در اثر ورزش ترشح میشوند‬ ‫و بر روی نشاط خانمها تاثیر دارد»‪ .‬از نظر رییس‬ ‫هیئت پزشکی ورزشی سیرجان‪ ،‬ورزش گروهی بهتر از‬ ‫ورزش انفرادی یا ورزش کردن در خانه است؛ «خانمها‬ ‫حتیاامکان در محیطهای بیرون‪ ،‬گروهی و هدفمند‬ ‫ورزش کنند‪ .‬کمتر از تردمیل و ورزش در خانه استفاده‬ ‫کنند‪ .‬ورزش تفننی گروهی‪ ،‬شادابی و نشاط دارد و‬ ‫برای افراد افسرده بسیار موثر است‪ .‬پس از ‪ 40‬سالگی‬ ‫دیابت‪ ،‬چربی و فشار خون به سراغ افراد میاید و نیاز‬ ‫بهتوانبخشیقلبی‪-‬عروقیمخصوصادرخانمهااست‪.‬‬ ‫با ورزش میتوان بسیاری بیماریها را به تاخیر انداخت‬ ‫و کاهش وزن خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪ ‬چطور از ورزش لذت ببریم‬ ‫دکتر ابراهیمیان گفت‪« :‬شرط اول داشتن هدف‬ ‫است اینکه چرا ورزش میکنید؛ برای کاهش وزن‪،‬‬ ‫فیتنس(تناسب اندام)‪ ،‬باا بردن قدرت عضات‪،‬‬ ‫توانبخشی قلبی و ریوی یا شادابی و نشاط‪ .‬یک خانم‬ ‫‪ 50‬ساله باید با شدت کم و سطح پایینی تمرینات‬ ‫ورزش هوازی را شروع کند‪ .‬سنین باای ‪ 55‬سالگی‬ ‫کاهش وزن سخت است‪ ».‬وی توصیه کرد‪« :‬اصا به‬ ‫سمت رژیمهای سخت نروید‪ .‬خانمهای جوان رژیم را‬ ‫تحمل میکنند و با قطع رژیم‪ ،‬وزن دوباره باا میرود‪.‬‬ ‫برای خوشفرمی و خوشتیپی برنامههای مناسب‬ ‫ورزشی وجود دارد»‪.‬‬ ‫‪ ‬مزیت باا رفتن ضربان قلب در ورزش‬ ‫«باید ضربان قلب جهت جلوگیری از سکته کردن‬ ‫کنترل و قطر عروق زیاد شود‪ .‬با باا رفتن ضربان قلب‬ ‫توانایی ماهیچههای قلبی افزایش مییابد‪ .‬افرادی که‬ ‫تحرک ندارند‪ ،‬حجم ریهشان کم است‪ .‬ورزش‪ ،‬حجم‬ ‫ریه را جهت تخلیه مجاری تنفسی زیاد میکند»‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اینکه با ورزش ضربان قلب باا رود‬ ‫امکان سکته کردن هست‪ ،‬گفت‪« :‬اگر نحوه گرم کردن‬ ‫بدن مناسب باشد به ندرت این قضیه اتفاق میافتد‪.‬‬ ‫برخی خانمها دچار افتادگی دریچه میترال و تپش‬ ‫قلب هستند و در حالت نشسته یا پیادهروی مایم‬ ‫هم ضربان قلب باایی دارند‪ .‬با ورزش کردن و ترشح‬ ‫جناب اقای حامد کیانی‬ ‫عضو محترم هیاترئیسه باشگاه کاراته شهدا‬ ‫مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده‬ ‫محترمتــان صمیمانــه تســلیت عــرض‬ ‫نمــوده‪ ،‬از خداونــد متعــال بــرای ان عزیــز از‬ ‫دســترفته امرزش الهــی و بــرای بازماندگان‬ ‫صبــر و ســامتی مســئلت مینماییــم‪.‬‬ ‫هنرجویان و هیاترئیسه‬ ‫باشگاه کاراته شهدا سیرجان‬ ‫واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای هوشــنگ بهرامــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 4370‬فرعــی از ‪6518‬‬ ‫و ‪ 6501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بهنــام اقــای هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع‬ ‫مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫میباشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم‬ ‫واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای هوشــنگ بهرامــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 3728‬فرعــی از ‪6518‬‬ ‫و ‪ 6501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بهنــام اقــای هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع‬ ‫مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫میباشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم‬ ‫واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای حســام عربــی محمودابــادی برابــر وکالتنامــه شــماره ‪ 1397/05/18 -13411‬دفتــر‬ ‫‪ 164‬کرمــان از ورثــه بیبیخدیجــه کرانــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 134‬ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 3‬فرعــی‬ ‫از ‪ 41‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 36‬کرمــان بهنــام خانــم بیبیخدیجــه کرانــی ثبــت و ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا‬ ‫بــه دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع‬ ‫مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫میباشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم‬ ‫واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی رای هیات‬ ‫در اجــرای بنــد ‪ 2‬مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد‬ ‫و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر خانــم‬ ‫زهــرا اســاملو قرایــی فرزنــد بختیــار بــه شناســنامه و کــد ملــی ‪ 3060155690‬صــادره‬ ‫از ســیرجان درخواســت صــدور ســند ششــدانگ زمیــن محصــور پــاک ‪ 10535‬فرعــی از‬ ‫‪ 5087‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 300‬متــر مربــع واقــع در روســتای نجفشــهر ســیرجان را‬ ‫نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور ســند‬ ‫بــه شــماره ‪ 97/07/25-9819‬صــادر و پــاک فرعــی بــرای ان تعییــن و بدینوســیله بــه‬ ‫اطــاع عمومــی میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی چنانچــه‬ ‫کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت‪ ،‬اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت‬ ‫بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه‬ ‫نمایــد‪ .‬چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از انتشــار اگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض‬ ‫ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را‬ ‫ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪:‬‬ ‫دوشــنبه ‪1397/07/30‬‬ ‫ادرنالین که هنگام ورزش ایجاد میشود میتوان کنترل‬ ‫ضربان قلب را در دست گرفت‪ .‬برنامههای تمرینی‬ ‫ورزشی باید براساس شدت ضربان قلب باشد‪ .‬چنانچه‬ ‫از بیماریهایی مثل دیابت‪ ،‬فشار خون مستثنی باشند‪،‬‬ ‫سکتهنمیکنند»‪.‬‬ ‫از انجا که پوکی استخوان یکی از بیماریهای رایج‬ ‫بین زنان است‪ ،‬دکتر ابراهیمیان طبق تحقیقی تراکم‬ ‫استخوان خانمهای دونده‪ ،‬والیبالیست و خانمهای‬ ‫بیتحرک را بررسی کرده است‪« :‬خانمهایی که پیشینه‬ ‫ورزشی داشتند نسبت به خانمهای کم سنی که تحرک‬ ‫و ورزش نداشتند‪ ،‬تراکم استخوان پایداری داشتند‪ ».‬وی‬ ‫افزود‪«:‬بعضیفکرمیکنندخوردنشیربهتنهاییتراکم‬ ‫استخوان را زیاد میکند‪ .‬جانشین شدن کلسیم در بافت‬ ‫استخوانی همزمان با تحرک ایجاد میشود و مصرف شیر‬ ‫و تحرک با هم ارتباط دارد‪ .‬با ورزش‪ ،‬ترشح هورمون رشد‬ ‫زیاد میشود و تراکم استخوان افزایش مییابد‪.‬خانمهایی‬ ‫که ورزش میکنند در دوران پیری تراکم استخوانشان‬ ‫تضمین شده است‪ ».‬رییس هیئت پزشکی ورزشی‬ ‫سیرجان ورزش کردن در دوران بارداری را نیز بسیار‬ ‫مفید دانست؛ «احتمال دیابت بارداری در خانمهای‬ ‫باردار کاهش مییابد و زایمان اسانتری خواهند داشت‪.‬‬ ‫خانمهایباردارحتمافعالیتهایورزشیمثلپیادهروی‬ ‫و شنای نرم را انجام دهند‪ .‬فقط در موارد بسیار کمی‬ ‫ورزش برای انها ممنوع است»‪.‬‬ ‫دکتر ابراهیمیان درباره اینکه ورزش باعث کاهش‬ ‫سرطان سینه میشود‪ ،‬گفت‪« :‬هنوز ثابت نشده ولی‬ ‫سرطان سینه به دنبال اختال هورمونهای استروژن‬ ‫و پروژسترون است‪ .‬با ورزش دوره یائسهشدن به تاخیر‬ ‫میافتد و با ترشح هورمونهای رشد و استروژن و‬ ‫پروژسترونسرطانسینهمستعدنیست»‪.‬‬ ‫‪ ‬چه بانوانی نباید ورزش کنند؟‬ ‫هیچ خانمی محدودیت ورزش و تحرک ندارد‪ .‬حتی‬ ‫افرادی که دچار یک نوع معلولیت هستند باید ورزش‬ ‫کنند‪ .‬منع ورزش برای هیچ گروهی نداریم‪ .‬خانمهایی‬ ‫که دیسک کمر و گردن دارند‪ ،‬باید ورزش کنند ولی نه‬ ‫ورزشهای جهشی و انفجاری‪ ،‬باید با برنامه ورزش کنند‪.‬‬ ‫نوع ورزش در افراد مبتا به مشکل قلبی و عروقی نیز‬ ‫فرق میکند‪ .‬این افراد با مراجعه به متخصص ورزشی‪،‬‬ ‫برنامه مناسب تمرینی جهت توانبخشی قلبی‪ ،‬ریوی‬ ‫بگیرند و تحرک داشته باشند»‪.‬‬ ‫ادن و دوستانش خاطره رژیمهای گوناگون‪ ،‬ترک‬ ‫میهمانیهای دورهمی‪ ،‬نخوردن شیرینی و شکات‪،‬‬ ‫گرسنگیها طوانیمدت و دویدنهای نفسگیر را از‬ ‫یاد نمیبرند‪ .‬به خاطر چشیدن این تلخیها‪ ،‬تصمیم به‬ ‫ورزش مداوم گرفتهاند تا بتوانند انرژیهای منفی را از‬ ‫خود دور و شاد زندگی کنند‪.‬‬ ‫خواهرزاده عزیزم‬ ‫امیرطاها برفهای‬ ‫قهرمانــی کشــور و راهیابــی شــما بــه‬ ‫تیــم ملــی کشــتی جوانــان ایــران را بــه‬ ‫شــما و جامعــه کشــتی اســتان کرمــان‬ ‫تبریــک میگویــم‪.‬‬ ‫دایی فرهاد‬ ‫عباس ملکی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیرجان‬ ‫اگهی رای هیات‬ ‫در اجــرای بنــد ‪ 2‬مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد‬ ‫و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر خانــم‬ ‫شــهره حســینی فرزنــد ماشــااه بــه شناســنامه ‪ 8053‬کــد ملــی ‪ 2993761481‬صــادره‬ ‫از کرمــان درخواســت صــدور ســند ششــدانگ زمیــن محصــور پــاک ‪ 9260‬فرعــی از ‪5087‬‬ ‫اصلــی بــه مســاحت ‪ 360‬متــر مربــع واقــع در روســتای نجفشــهر ســیرجان را نمــوده اســت‬ ‫کــه پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور ســند بــه شــماره‬ ‫‪ 97/07/25-9820‬صــادر و پــاک فرعــی بــرای ان تعییــن و بدینوســیله بــه اطــاع‬ ‫عمومــی میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی چنانچــه کســی بــه‬ ‫تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت‪ ،‬اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان‬ ‫تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع‬ ‫صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد‪.‬‬ ‫چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از انتشــار اگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه‬ ‫ننمایــد ســند مالکیــت بهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪1397/07/30‬‬ ‫عباس ملکی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیرجان‬ ‫اگهی رای هیات‬ ‫در اجــرای بنــد ‪ 2‬مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از‬ ‫تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر‬ ‫اقــای حامــد گلــذاری فرزنــد احمــد بــه شناســنامه و کــد ملــی ‪ 3060245177‬صــادره‬ ‫از ســیرجان درخواســت صــدور ســند ششــدانگ زمیــن محصــور پــاک ‪ 10675‬فرعــی‬ ‫از ‪ 5087‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 250‬متــر مربــع واقــع در روســتای نجفشــهر ســیرجان را‬ ‫نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور ســند‬ ‫بــه شــماره ‪ 97/07/25-9821‬صــادر و پــاک فرعــی بــرای ان تعییــن و بدینوســیله بــه‬ ‫اطــاع عمومــی میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی چنانچــه‬ ‫کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت‪ ،‬اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت‬ ‫بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه‬ ‫نمایــد‪ .‬چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از انتشــار اگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض‬ ‫ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را‬ ‫ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد‪.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪1397/07/30‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی رای هیات‬ ‫در اجــرای بنــد ‪ 2‬مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از‬ ‫تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر‬ ‫اقــای منصــور نجــارزاده فرزنــد یــداه بــه شناســنامه ‪ 13‬کــد ملــی ‪3131426624‬‬ ‫صــادره از بافــت درخواســت صــدور ســند ششــدانگ زمیــن محصــور پــاک فرعــی‬ ‫‪ 10699‬از ‪ 5087‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 300‬متــر مربــع واقــع در روســتای نجفشــهر‬ ‫ســیرجان را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر‬ ‫رای بــه صــدور ســند بــه شــماره ‪ 97/07/25-9822‬صــادر و پــاک فرعــی بــرای ان‬ ‫تعییــن و بدینوســیله بــه اطــاع عمومــی میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ‬ ‫انتشــار ایــن اگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت‪ ،‬اعتــراض خــود‬ ‫را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد‪ .‬چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از انتشــار‬ ‫اگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم‬ ‫دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بهنــام متقاضــی‬ ‫صــادر و تســلیم میگــردد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪1397/07/30‬‬ ‫عباس ملکی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیرجان‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪533‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪ 22 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫جامعه ‪5‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫‪ ‬گروه جامعه‬ ‫عاشقگلیمشیریکیپیچسیرجاناست‪.‬انقدرکه‬ ‫به محض امدنش به سیرجان و دیدن گلیم‪ ،‬درصدد‬ ‫یادگیری گلیم برمیاید‪ .‬اوایل هیچ فهمی از گلیم‬ ‫و طرح و نوع بافتش نداشت‪ ،‬با فارسی دست و پا‬ ‫شکستهمیگویداوایلزمانبافتاینقدرتارپارکردمتا‬ ‫راه افتادم‪« .‬مایومی هارونو » از شهر اساکا ژاپن دوسال‬ ‫استبهواسطهازدواجشبایکمردسیرجانی‪،‬ساکن‬ ‫سیرجان شده است‪ .‬او حاا پس از یادگیری بافت‬ ‫گلیموارتباطبابافندههادرصددراهانداختنوبسایتی‬ ‫است که بتواند با معرفی گلیم سیرجان‪ ،‬بازاری ایجاد‬ ‫کند تا هم گلیم باکیفیت به دست هموطنانش در‬ ‫ژاپن برسد و هم گلیم را با قیمت بااتر از بافندههای‬ ‫سیرجانبخرد تا سودیعایدشان شود‪.‬‬ ‫‪ ‬دلیل عاقمندیتان به گلیم شیریکیپیچ‬ ‫چهبود؟‬ ‫حدود دو سال است در سیرجان زندگی میکنم‪.‬‬ ‫شوهرم سیرجانیاست و به واسطه شغل همسرم برای‬ ‫زندگی به سیرجان امدیم‪ .‬همان سال اول که سیرجان‬ ‫امدم و گلیم سیرجان را مشاهده کردم به این هنر‬ ‫عاقمندشدمودرصددیادگیریاینهنربرامدم‪.‬دریکی‬ ‫از اموزشگاههای سیرجان نامنویسی کردم و گلیمبافی‬ ‫رو یاد گرفتم‪ .‬کمکم عاقهام بیشتر شد‪ ،‬و اان درصدد‬ ‫راهانداریبیزینسخودمهستم‪،‬دراینمسیریکوبسایت‬ ‫طراحی کردم‪ ،‬و در حال گسترش ان هستم‪.‬‬ ‫‪ ‬به عنوان یک غیرایرانی گلیم سیرجان چه‬ ‫ویژگیهاییداشتهکهشماراجذبکردهاست؟‬ ‫من اساسا از بچگی به کارهای دستی عاقمند بودم‪،‬‬ ‫قبل از اینکه ایران بیایم ‪ 4‬ماه ترکیه بودم‪ ،‬و انجا قالی و‬ ‫گلیمترکیکهخیلیمعروفاسترادیدموخیلیخوشم‬ ‫امد‪ .‬زمانی به سیرجان امدم نمیدانستم که سیرجان‬ ‫گلیمش اینقد معروف است و زمانی طرح و رنگهای‬ ‫گلیمسیرجانرادیدمخیلیعاقمندشدم‪.‬‬ ‫‪ ‬به نظرتان گلیم سیرجان واقعا شایستهی‬ ‫جهانیشدنهست؟‬ ‫مطمئنا‪ .‬گلیم سیرجان ارزش خیلی باایی دارد‪.‬‬ ‫حداقل من ‪ 10‬تا تکنیک گلیمبافی را میشناسم و‬ ‫این تکنیکی که در گلیم سیرجان استفاده میشود‬ ‫سختترینشان است و بیشترین زمان را میبرد‪ .‬زمانی‬ ‫بافت گلیم تمام میشود فوقالعاده مستحکم است‪.‬‬ ‫طراحیش هم جزییات و ظرافتهای زیادی دارد‪ .‬سایر‬ ‫گلیمهاطرحهایشانخیلیسادهاستاماگلیمسیرجان‬ ‫خیلی ظریفکاری دارد و زمانی کار نهایی را میبینی‬ ‫نسبتبهگلیمهایدیگرفوقالعادهخاصاست‪.‬‬ ‫‪ ‬از کدام طرح و رنگ در گلیم سیرجان‬ ‫خوشتانامدهاست؟‬ ‫رنگهای به کار رفته در طرحهای قدیمی گلیم‬ ‫سیرجان رنگهای تیره و غمگینی‬ ‫است‪ .‬البته طرح و رنگهای بسیار‬ ‫زیبایی هستند اما گاهی اوقات‬ ‫کسلکننده میشود‪ .‬چند روز پیش‬ ‫دارستان بودیم چندتا کار جدید با‬ ‫طرح و رنگهای متفاوت دیدم‪ ،‬که‬ ‫خیلی شاداب بودند و تقریبا طرحهای‬ ‫مدرنیبودند‪.‬‬ ‫‪ ‬شماخودتاندربافتگلیم‬ ‫از طرحها و رنگهای ابتکاری و‬ ‫شاداستفادهمیکنید؟‬ ‫کاری که من انجام میدهم از‬ ‫لحاظ رنگ و طرح‪ ،‬مدرن است‪ .‬البته‬ ‫من کاری به طرح ندارم و فقط رنگها‬ ‫را عوض میکنم‪.‬‬ ‫باخندهوبهفارسیمیگوید(خیلی‬ ‫رنگیرنگیمیشه)‬ ‫‪ ‬گلیم و فرش را در جاهای‬ ‫زیادی دیدید هیچوقت سعی عکس‪ :‬امین ارجمند‬ ‫کردید طرحهای گلیم ایرانی و‬ ‫گلیم سیرجان از نگاه «مایومی هارونو » دخت ِر ژاپنی‬ ‫خارجیراتلفیقکنید؟‬ ‫من هنوز در این سطح نیستم که‬ ‫بخواهم طرحها را تلفیق کنم‪ ،‬اما ممکن‬ ‫است در اینده بخواهم این کار را انجام‬ ‫دهم‪ .‬استادم کتابی به من معرفی کرد از‬ ‫میخریدند‪ ،‬همین گلیم در ژاپن به قیمت بسیارباایی‬ ‫طرحهای اقای عربزاده که خیلی طرحهای جدید و مدرنی پیش به عنوان دهکدهجهانی گلیم انتخاب شده ماراراهنماییکردند‪.‬‬ ‫‪ ‬قبل از گلیمبافی‪ ،‬کار هنری دیگری انجام فروش میرود‪.‬‬ ‫دارد و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم‪ ،‬مطمئنا در اینده یکی از استبازدیدداشتید‪،‬بهنظرتانسیرجانبهعنوان‬ ‫‪ ‬برای رفع این مشکل چه باید کرد؟‬ ‫برنامههایمایناستکهازطرحهاجدیدوتلفیقیاستفادهکنم‪ .‬شهرجهانیگلیمودارستانبهعنواندهکدهگلیم میدادید؟‬ ‫اساسا باید گفت که داان سیستم خاص خودشان‬ ‫در ژاپن کار هنری که انجام میدادم بافتنی بود‪.‬‬ ‫چهکمبودهاییبرایجذبگردشگردارد؟‬ ‫‪ ‬بافتگلیمسختاست؟‬ ‫را دارند‪ ،‬که من برای رفع این مشکل نه پیشنهادی دارم‬ ‫مهمترین عامل این است که این شهر برای جذب عروسکهایبافتنیمیبافتم‪.‬‬ ‫خیلی‪.‬وقتیشروعبهبافتنکردمکلیازتارهایگلیم‬ ‫‪ ‬شما متعلق به کشوری هستید که خیلی و نه کاری میتوانم بکنم اما وقتی تو بازار نگاه میکنم‬ ‫را پاره کردم‪ .‬چون وارد نبودم و تارها خیلی ظریف بودند‪ .‬گردشگر امکانات ندارد‪ ،‬مثا ما چندبار سعی کردیم موزه‬ ‫‪ ‬از بافت گلیم لذت میبرید یا برایتان اینجاراببینیمهمیشهبستهاست‪،‬جاییکههمیشهباید به صنایعدستی اهمیت میدهند‪ ،‬معروفترین متوجه میشوم خریدار درک عمیقی از گلیم ندارد و‬ ‫فقط براساس طرح و قیمت قضاوت میکند و میخرد‪.‬‬ ‫باز باشد بسته است‪ ،‬در سیرجان یک مکانی که صفر تا صنایعدستیژاپنچیست؟‬ ‫خستهکنندهاست؟‬ ‫کیمونو‪ ،‬لباس مخصوص ژاپنی‪ .‬نوع گران قیمت این کاری که من میخواهم بکنم این است که چون خریدار‬ ‫واسم لذتبخش است اما در بافت حتما باید تمرکز صد کار گلیم به گردشگر نشان داده شود‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫هر چیزی برای شهرت باید فاکتورهایی داشته باشد‪ .‬یا لباس دقیقا از پته ریزبافتتر است‪ ،‬همه نقشهای روی نمیفهمداینکارچهکارسختوزمانبروباارزشیاست‪،‬‬ ‫داشته باشی تا کار خوب از اب در بیاید‪.‬‬ ‫میخواهمگلیمرابهمشتریانبشناسانم‪.‬‬ ‫‪ ‬بافت گلیم را بصورت حرفهای ادامه مثا در دارستان عما چیزی وجود ندارد که چشم ادم را ان دستباف است‪.‬‬ ‫‪ ‬چه طوری؟‬ ‫‪ ‬شما بلدید ان را بدوزید؟‬ ‫بگیرد فقط دو سه تا خانه قدیمی و دوتا دار قدیمی وجود‬ ‫میدهید؟‬ ‫در وبسایتم توضیح میدهم‪ ،‬روی هر جنسی که‬ ‫نه اصا‬ ‫فکر نکنم اینقد با استعداد باشم که بتوانم حرفهای دارد‪ ،‬و هیچ لیدری در دارستان نیست که گردشگران را‬ ‫عکسش را میگذارم روش بافت و زمانی که برای انجام‬ ‫‪‬کیمونومیپوشید؟‬ ‫گلیم ببافم‪ .‬من واقعا به خانمهایی که چنین گلیمهایی به بافندگان وصل کند و گردشگر زمانی وارد دارستان‬ ‫ان سپری شده را توضیح میدهم‪ .‬ایدهای که من دارم‬ ‫با خنده اره‬ ‫میبافند احترام میگذارم‪،‬خیلی خیلی کار سخت و میشودخودشبایدپرسوجوکندتابافندههاراپیداکند‪.‬‬ ‫‪ ‬یکی از مشکات بافندههای گلیم در میخواهم مستقیم از بافنده گلیم را بگیرم و بعد در‬ ‫‪ ‬چه اتفاقی باید بیفتد تا سیرجان برای‬ ‫زمانبری است وباید استعداد خاصی داشتهباشی‪.‬‬ ‫سیرجان این است کاری که به این سختی دارند وبسایتممعرفیشانمیکنم‪،‬وقصددارمگلیمراباقیمت‬ ‫‪ ‬اسمطرحهایگلیمسیرجانرایادگرفتید؟ گردشگرجذابترباشد؟‬ ‫خارج از باز بودن موزه‪ ،‬گردشگران باید بتوانند به میبافند در نهایت داان با قیمت بسیار پایین بااتر از بافنده بخرم‪ ،‬تا گلیمهایشان را با قیمت مفت به‬ ‫من طرحها را میشناسم اما نامهایشان را نمیدانم‪.‬‬ ‫از انها میخرند‪ ،‬و همین سبب کم شدن انگیزه دال ندهند‪ .‬و بتوانم رابطهای بین اینجا و ژاپن برقرار کنم‪.‬‬ ‫راحتیبابافندههاماقاتکنند‪.‬‬ ‫‪ ‬صفرتاصدگلیمبافیرابلدهستید؟‬ ‫‪ ‬بابازارهایژاپنکامااشناییدارید؟‬ ‫‪ ‬شما چطوری در دارستان بافندهها را پیدا بافندههاشدهاست‪.‬‬ ‫بله‪،‬ازدارکردنتابافتن؛ابتداچلهکشی‪،‬بعدبافتوبعد‬ ‫خیلیازایرانیهادارندگلیمهارابصورتاناینبهژاپنیها‬ ‫این موضوع خیلی مهمی بود که من را سورپرایز‬ ‫کردید؟‬ ‫هم بریدن گلیم‪ .‬اما هنوز کارگاه رنگرزی را ندیدم‪.‬‬ ‫ما به همراه خانم افسری رفته بودیم دارستان‪ .‬و ایشان کرد‪ .‬کار به این سخت بافی را خیلی خیلی ارزان از بافنده میفروشند‪،‬منخودمژاپنیهستموقاعدتادرکعمیقتری‬ ‫‪ ‬چند روز پیش از روستای دارستان که سال‬ ‫سیرجان برای گردشگرانِ گلیم جذاب نیست‬ ‫از سایق ژاپنیها دارم و خیلی راحت میتوانم ارتباط برقرار‬ ‫کنم‪ ،‬ایرانیها با قیمت خیلی باایی گلیم را به ژاپنیها‬ ‫میفروشندومنسعیمیکنمگلیمراباقیمتمناسبتریبه‬ ‫هموطنانمبفروشم‪.‬مندنبالسودزیادنیستمفقطمیخواهم‬ ‫کاری انجام شود و مقداری سود هم وارد ایران کنم‪.‬‬ ‫‪ ‬وبسایتتانفعالاست؟‬ ‫بخشی از کارهای وبسایتم انجام شده است‪ .‬هنوز‬ ‫خرید و فروشی انجام نشده است چون در مراحل اولیه‬ ‫هستیم‪ ،‬تا قبل از این مدام اطاعات را جمعاوری کردم‬ ‫تا بتوانم کاری با اطاعات انجام دهم‪ .‬تمرکز بیشتر روی‬ ‫گلیم و قالی سیرجان است‪ .‬ادرس وبسایتم؛‬ ‫‪www.rugandpeace.com‬‬ ‫نام وبسایتم به معنی گلیم و ارامش است‪ ،‬این نام را به‬ ‫ایندلیلانتخابکردمکهمیخواهمتصوریایجادکنماز‬ ‫ارامشبخشبودنگلیم‪.‬‬ ‫‪ ‬ژاپنیها بیشتر از گلیم برای موارد تزینی‬ ‫استفادهمیکنندیا مواردکاربردی؟‬ ‫خیلی از مردم در ژاپن گلیم را کف منزلشان‬ ‫میاندازند یا روی میز پهن میکنند‪ .‬معموا هم سایزهای‬ ‫کوچکمیپسندند‪.‬‬ ‫‪ ‬در کشورهای توسعه یافته دولتها از‬ ‫هنرمندان بسیار حمایت میکنند اما در ایران‬ ‫این چنین نیست‪ ،‬ایا این یک ضعف محسوب‬ ‫نمیشود؟‬ ‫بطور قطع یک ضعف است‪ .‬در ژاپن دولت خیلی از‬ ‫هنرمندانحمایتمیکنند‪،‬هرسالهنرمندانرابهعنوان‬ ‫بورسیهبهخارجازکشورمیفرستند‪.‬‬ ‫‪ ‬درسیرجانهمهبهصورتسنتیگلیمبافی‬ ‫را یاد گرفتند یعنی همه از مادرانشان یاد گرفتند‪،‬‬ ‫و همین باعث شده یکسری طرح و رنگ تکراری‬ ‫منتقل شده است‪ ،‬اموزش در رونق گلیم و جذب‬ ‫گردشگرچقدتاثیردارد؟‬ ‫درستهبافندههایسیرجانیبصورتسنتیگلیمبافی‬ ‫رویادگرفتندامامطمئنابرایاینکهگلیمبافیبقاپیداکند‬ ‫باید خاقیت و نواوری به ان اضافه شود‪ .‬باید اموزش‬ ‫ببینند تا نواوری جدید را با طرحهای قدیمی میکس‬ ‫کنند‪ .‬تااینهنربقاپیداکند‪.‬‬ ‫‪ ‬اماخیلیازخریدارانخارجیگلیمسیرجان‬ ‫رابخاطرسنتیبودنوطرحهایقدیمیاشدوست‬ ‫دارند‪،‬ایننواوریضربهنمیزند؟‬ ‫مطمئناخیلیازادمهابرایسنتوقدیمیبودنارزش‬ ‫قائل هستند و در خرید کردنشان مهم است اما جوامع‬ ‫دارند تغییر میکنند و احتیاج دارند به روز شوند و این هنر‬ ‫بایدارتقاپیداکند‪،‬البتهدرکنارحفظسنتهایقدیمی‪.‬‬ ‫‪ ‬مشکل دیگری در سیرجان وجود دارد این‬ ‫است که بافندهها‪ ،‬گلیمبافی را کاری بیارزشی‬ ‫میدانند‪ ،‬و همین امر باعث شده است دختران‬ ‫جوانسمتیادگیریگلیمبافینمیروند؟‬ ‫شایددولتایرانبایدتحقیقیدراینزمینهانجامدهد‪،‬‬ ‫و به بافنده اطاعات و امار بدهد که مثا در کشورهای‬ ‫دیگر چقدر کار دستشان ارزشمند است و چقدر قدردان‬ ‫این هستند‪ ،‬درواقع باید دیدگاه بافنده نسبت به کاری که‬ ‫انجاممیدهدتغییرکند‪،‬بایدایناحساسمنتقلشودکه‬ ‫انها دارند کار باارزشی انجام میدهند‪ .‬من سعی دارم در‬ ‫وبسایتم عکس بافندهها را برای مشتری بفرستم که این‬ ‫گلیم زیبا کار دست این فرد است و فرد شناخته شود‪.‬‬ ‫‪ ‬درایندوسالیکهدرسیرجانساکنبودید‬ ‫واسه خانواده و دوستانتان در خارج از کشور گلیم‬ ‫ارسالکردید؟‬ ‫اره زیاد‪ .‬خیلی خیلی دوست داشتند‪ .‬اما تا به حال‬ ‫ایران نیامدند چون فکر میکنند ایران کشور خطرناکی‬ ‫است‪ .‬و با اینکه من اینجا زندگی میکنم اما باز هم خیلی‬ ‫تصویر بدی از ایران در ذهنشان است‪.‬‬ ‫‪ ‬گلیممیتواندنشانهیاالمانیازفرهنگغنی‬ ‫ایرانیباشدکهبتواندایننگاهبدرادرستکند؟‬ ‫مطمئنا کاری که من میخواهم انجام دهم همین‬ ‫است‪ ،‬اینکه ایران چنین کا ِر دست باارزش و منحصربه‬ ‫فردیداردومردمانشخوبهستتند‪.‬اماواقعاتغییرتفکر‬ ‫و دیدگاه افراد خیلی دشوار است‪.‬‬ ‫‪ ‬خودتان نمیترسیدید با یک ایرانی ازدواج‬ ‫کنیدوبهایرانبیایید؟‬ ‫نه‪ .‬البته اطرافیانم مخالف بودند‪ ،‬پدر و مادرم خیلی‬ ‫عصبانیشدند‪،‬امامنمجابشانکردم‪.‬‬ ‫‪ ‬اان دیدگاهتان نسبت به ایران تغییر کرده‬ ‫است؟‬ ‫دیدگاهم خیلی تغییر کرده است‪ ،‬اصا ان چیزی‬ ‫که فکر میکردم نبود‪ .‬فکر میکنم ایرانیها فرهنگ‬ ‫زندگیشانمثلاسپانیاییهاومردمامریکایاتیناست‪.‬‬ ‫میخواهند از زندگی فقط لذت ببرند‪ ،‬من تصور میکردم‬ ‫ایرانیها بخاطر لباسهای تیرهای که میپوشند و بخاطر‬ ‫حجاب ادمهای ترسناکی هستند اما اان که با انها‬ ‫زندگیمیکنممیبینماینجورنیست‪.‬‬ ‫‪ ‬درشهربهتنهاییرفتوامدمیکنید؟‬ ‫بله‪ .‬با ماشین همه جا میروم‪ ،‬تقریبا خیلی از جاها را‬ ‫بلدم‪ ،‬کارهایم را خودم انجام میدهم‪.‬‬ ‫‪ ‬با مردم ارتباط برقرار کردن برایتان سخت‬ ‫نیست؟‬ ‫نه اصا‪ .‬اساسا مردم مهربان هستند و خیلی بهم‬ ‫کمک میدهند‪ ،‬مثا زمانی برای ماشینم مشکل پیش‬ ‫میایدوکنارخیابانمیایستمکمکممیدهند‪.‬‬ ‫‪ ‬دراینمدتیکهدرسیرجانبودیدکداماثار‬ ‫تاریخیسیرجانرادیدید؟‬ ‫یخدانهای دوقلو ‪ ،‬باغ سنگی را دیدم‪ ،‬ایده باغ سنگی‬ ‫جالببود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪533‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪ 22 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫‪ ‬گروه فرهنگوهنر‬ ‫‪ 48‬سال سن دارد و یکی از عکاسان مستند اجتماعی‬ ‫ایران است‪ .‬در ‪ 16‬سالگی به جنگ ایران و عراق رفته و‬ ‫عاوه بر جنگیدن از جنگ هم عکس گرفته‪ .‬بیشتر‬ ‫شهرتش را مدیون عکاسی مستند اجتماعی از پنج جنگ‬ ‫دوران معاصر است‪ .‬بعد از جنگ سوریه نزد «کریستوفر‬ ‫موریس» یکی از مشهورترین عکاسان مستند اجتماعی‬ ‫دنیا شاگردی کرد و به قول خودش متوجه شده چیزی از‬ ‫عکاسینمیدانستهاست‪.‬محمدتاجیکچهارشنبههفته‬ ‫گذشته برای یک کارگاه یک روزه عکاسی نشریه پاسارگاد‬ ‫به سیرجان امد و میهمان گفتوگوی ما شد‪.‬‬ ‫‪ ‬اولینباربودکهبهسیرجانمیامدید؟‬ ‫نه‪ 23‬سال پیش هم یک بار به سیرجان امده بودم‪.‬‬ ‫‪ ‬برایکاسعکاسی؟‬ ‫نه برای کارهای نظامی‪ ،‬ان زمان کسوت دیگری‬ ‫داشتم‪.‬‬ ‫‪ ‬سیرجانچهتغییریکرده؟‬ ‫سیرجان مثل اان نبود‪ .‬مغازهها و خیابانها کوچک‬ ‫بودند‪ .‬عصر مدرنیزم و نظام سرمایهداری تاثیر خودش را‬ ‫روی سیرجان هم گذاشته‪ .‬تجلی نظام سرمایهداری است‪.‬‬ ‫روی اخاقیات هم این موضوع تاثیرگذاشته است‪ .‬از نظر‬ ‫رفتارشناسی البته مردمان جنوب راحتتر سرمایهداری‬ ‫را با اقلیمشان سازگار میکنند‪ .‬اما در شهرهای بزرگ‬ ‫مهاجرتها زیاد است‪ .‬ادمها همسو نیستند‪ ،‬وادادگی‬ ‫فرهنگی بیشتر نمایان است‪ .‬در شهرهایی مثل سیرجان‬ ‫اضمحالفرهنگیدیرتراتفاقمیافتد‪.‬‬ ‫‪ ‬این بار کارگاه عکاسی در سیرجان داشتید‪.‬‬ ‫وضعیتعکاسیراچگونهدیدید؟‬ ‫تصور خاصی نداشتم که برعکسش دربیاید‪ .‬همان‬ ‫چیزیفکرمیکردم‪،‬همانبود‪.‬ساختارفکری‪،‬فرهنگیدر‬ ‫ایران بسته به نظام قدرت‪ ،‬نظام سلطه‪ ،‬پول و مذهب است‪.‬‬ ‫بروکراسیحکومتقویاست‪.‬اینجاهممثلتهرانشرایط‬ ‫«متوسطپسند» هنری و فرهنگی وجود دارد‪ .‬ادمها در هر‬ ‫حوزهاینصفونیمههستند‪.‬ارزشهایجاودانهاینیست‪.‬‬ ‫عکاسی هم همینجور است‪ .‬کارهای عکاسی متوسط‬ ‫است‪ .‬من اان ‪ 5‬میلیارد به شما بدهم بگویم خبرنگاری‬ ‫را کنار بگذار شما کنار میگذاری‪ .‬ما نمیدانیم در زندگی‬ ‫چهمیخواهیم‪.‬‬ ‫‪ ‬در مورد عکاسی بحث کنیم‪ .‬عکاسهای ما‬ ‫همهمینوضعیترادارند؟‬ ‫بله دقیقا این مربوط به کل ایران است‪ .‬من در عکاسان‬ ‫هم همین را دیدم‪.‬‬ ‫‪ ‬از دیدگاه شما تاش نمیکنند؟ زجر‬ ‫نمیکشند؟‬ ‫من یک هفته سیرجان باشم یک مصاحبه کنم‪.‬‬ ‫یک نمایشگاه بگذارم‪ 200 .‬نفر عکاس میشوند‪ .‬جو زده‬ ‫میشوند‪ .‬اوا باید بدانیم از عکاسی چه میخواهیم‪ .‬به چه‬ ‫دردی میخورد؟ ما میخواهیم چکار کنیم؟‬ ‫اینها دانش قبل از تکنولوژی است‪ .‬اول باید‬ ‫تکنولوژی تولید متریال با دوربین را یاد بگیرید‪.‬‬ ‫ما زجر دریافت دانش را نمیکشیم‪ .‬از جای دیگر‬ ‫مثا با ایک گرفتن در اینستاگرام میخواهیم‬ ‫انراجبرانکنیم‪.‬امابعدازیکمدتمیفهمیم‬ ‫که انتهای این ایکها خبری نیست‪ .‬ما زجر‬ ‫اموزشرانمیکشیم‪.‬‬ ‫‪ ‬وتمرینهمنمیکنیم‪.‬‬ ‫درست است‪ .‬به محض اینکه کلمه اموزش‬ ‫تمام شود‪ ،‬کلمه تمرین میاید‪ .‬ما با ان بخش‬ ‫حالنمیکنیم‪.‬‬ ‫‪ ‬عکاسانچهبایدبکنند؟‬ ‫ابتدا باید به این افراد بگوییم شما میدانید‬ ‫با این ابزار چه کاری میشود‪ ،‬کرد؟ کا افراد‬ ‫مشکل دارند که چی را چگونه ببینند‪ .‬مثا‬ ‫مجموعه عکس نشان من میدهند که سر و ته‬ ‫ندارد‪ .‬عکاسی ما باید سر و ته داشته باشد‪ .‬باید‬ ‫روایتگری در عکاسی باشد‪ .‬باید یک ماجرا را‬ ‫برایماتعریفکنند‪.‬باقصهگفتناتفاقمیافتد‪.‬‬ ‫من بروم خانهی یک نفر که دار قالی دارد از‬ ‫کارگاه اموزشی مستند اجتماعی در سیرجان ‪ /‬عکس‪ :‬بهنیا پژوهش‬ ‫پشمچینی گوسفند عکس بگیرم‪ ،‬ریسیدن‪،‬‬ ‫حلقه کردن‪ ،‬رنگ کردن‪ ،‬بافتن‪ ،‬فروش در بازار‪،‬‬ ‫گفتوگو با محمد تاجیک عکاس مستند اجتماعی‬ ‫خریدن و در خانه پهن کردن را عکس بگیرم‪ .‬این‬ ‫بشود یک ماجرا یعنی عکاسی مستند اجتماعی‪.‬‬ ‫حرف من در مورد دیگر جریانهای عکاسی مثل‬ ‫پرتره‪ ،‬طبیعت و ‪ . .‬نیست‪ .‬دیروز‪ 30 ،20‬نفر امده‬ ‫بودند در کارگاه عکاسی که نمیدانستند عکاسی‬ ‫‪ ‬محمد تاجیک هفته گذشته به دعوت هفتهنامه پاسارگاد به سیرجان امد‬ ‫طبیعت‪،‬خبریو‪. .‬باهممتفاوتند‪.‬‬ ‫‪ ‬پیشنهاد مشخص شما برای افرادی که عکسی مستند اجتماعی میگویند؟ ایا مستند ریختشناسی ثابت داشته باشد‪ .‬مثا سوژههای شما باید موسیقی کار میکردم و عکاسی هم میکردم‪ .‬اما عکاسی‬ ‫کمکم تقویت شد و من ساز را کمرنگ کردم و سروقت‬ ‫ربطمنطقیبهعکسداشتهباشند‪.‬‬ ‫میخواهند عکاسی را شروع کنند و یا عکاسی را اجتماعیتعریفمشخصیدارد؟‬ ‫‪ ‬این تعریفی را که شما ارایه میکنید قابل عکاسیرفتم‪.‬سال‪ 63‬رفتمجبهه‪.‬‬ ‫هنوز مستند اجتماعی در ایران تبیین نشده‪ ،‬به دلیل‬ ‫شروعکردهاند‪،‬چیست؟‬ ‫‪ ‬چندسالداشتید؟‬ ‫باید ابتدا نظاممند در تمام گرایشهای عکاسی اینکه بعد از انقاب میل به رسانه زیاد شد‪ .‬همهی ادمها پذیرشاست؟‬ ‫‪ 16‬سال داشتم‪ .‬رفتم جنگ عکس یادگاری گرفتم‪.‬‬ ‫برای یک عده عکاس که هیمنهای در ایران دارند‪ ،‬نه‪.‬‬ ‫مطالعه کنند‪ .‬بعد تمایلشان به گرایش عکاسی مشخص عکستولیدکردند‪.‬یکعدهدوربینبرداشتندوکارکردند‪.‬‬ ‫شود‪ .‬وقتی تمایلشان به عکاسی پرتره‪ ،‬طبیعت‪ ،‬مستند بعد از ‪ 20‬سال کار کردن این ادمها بدون کسب دانش و همه خود را عکاس اجتماعی میدانند‪ .‬میگویم با چه متر بدون هیچ دانشی عکس مرده و پای قطعشده و همه چیز‬ ‫اجتماعی و‪ . .‬مشخص شد با تمام وجود به ان بپردازد و کارعلمییکاسموبرندشدند‪.‬میگوییمبایدبرویدپیش ومیزانیعکاسیمیکنید؟میگویندبامترخودم‪.‬میگویم میگرفتم‪ .‬تنها چیزی که میدانستم این بود که چگونه‬ ‫سراغکارهایدیگرنروند‪.‬مثلاینکهتاقبلازگرفتندیپلم استادخارجیاموزشببینید‪.‬میگویندنهماایرانیهستیم من عکاسی شما را میبینم باید یاد یکی از مکاتب مستند با دوربین کار کنم‪ .‬رزمنده هم بودم ‪ 33‬ماه جنگیدم و‬ ‫شما همه چی خواندهاید ولی در دانشگاه باید یک رشته و میخواهیم مدل ایرانی کار کنیم‪ .‬همان جوری که فرش اجتماعی بیافتم ولی نمیافتم‪ .‬میتوانی برای خودت به عکاسی هم میکردم‪ .‬در بدترین شرایط بودم‪ .‬خیلی از‬ ‫تخصصیبخوانید‪.‬مااینکاررانمیکنیم‪.‬میخواهیمهمه مال ماست‪ ،‬عکاسی هم مال انهاست‪ .‬جنگ فرسایشی شیوهی خودت عکاسی کنی ولی حق نداری نمایشگاه دوستانم را از دست دادم‪ .‬داییام را از دست دادم‪ .‬مجموعه‬ ‫گرایشها را با هم ارایه دهیم‪ .‬من دیروز با چند نفر ادم بینکسانیکهرفتهاندکشورهایخارجیاموزشدیدهاند بگذاری‪ .‬ادمهای ضعیفتر تو را میبینند و به عنوان متر اینکشتوکشتار‪،‬نخوابیدنها‪،‬نخوردنهاو‪. .‬عاوهبرتمام‬ ‫مواجه شدم که از طبیعت‪ ،‬مستند اجتماعی‪ ،‬عاشورا و‪ . .‬و افرادی که داخل ایران هیمنهای به هم زدهاند‪ ،‬هنوز ادامه تو را قبول میکنند‪ .‬عکاسی باید ترجمانی از یک مکتب مهارتهای زیستی که به من یاد داد‪ ،‬یک بیاخاقی و‬ ‫پرخاشگری و یک طلبکاری از جامعه هم به من یاد داد‪.‬‬ ‫عکاسیبزرگباشد‪.‬‬ ‫عکس داشتند‪ .‬همه عکاسی خبری هم میکنند‪ .‬ولی دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬شما در راستای عکاسی مستند اجتماعی من جوانترین رزمنده لشکر سیدالشهدا بودم‪ .‬دو بار جایزه‬ ‫‪ ‬خودتان چه تعریفی از مستند اجتماعی‬ ‫اینگونه نیست باید راهشان را انتخاب کنند وقت بگذارند‪.‬‬ ‫پنج جنگ را عکاسی کردید که نشان میدهد گرفتم‪ .‬محیط جنگ اداب جنگ به همراه دارد‪ .‬اگر ادبیات‬ ‫هزینه بدهند‪ .‬اگر غیر از این بوده باید اان میبایست ‪ 50‬دارید؟‬ ‫جنگ را استفاده نکنی در جنگ به خودت میبازی‪ .‬مثل‬ ‫در عکاسی اجتماعی دو مولفه داریم‪ .‬یکی پرداختن جنگرویشماخیلیتاثیرگذاشتهاست‪.‬‬ ‫عکاسمثلعباسعطارداشتیم‪.‬‬ ‫من یک ادم جنگزدهام‪ .‬عکاسی شغل من نیست‪ .‬بداخاقی‪ ،‬پرخاشگری‪ ،‬تند غذا خوردن‪ ،‬بد غذا خوردن‪،‬‬ ‫‪ ‬شما به مستند اجتماعی اشاره کردید به انسانها و ادمها و یا اثرات وجودی انها‪ .‬مولفه مهمتر‬ ‫که تخصص شما است‪ .‬از دیدگاه شما به چه نوع نحوهی پرداختن به این عکسهاست که کادر‪ ،‬فرم و عکاسی زندگی من است‪ .‬من شغلی ندارم‪ .‬اول من بیحوصلگی‪.‬اینهاهمهدرسنکماتفاقمیافتد‪.‬‬ ‫‪ ‬اثارجنگهامتفاوتبود؟‬ ‫اثار جنگ همان است ولی عادی می شود‪.‬‬ ‫دو‪ ،‬سه تا جنگ اخری خیلی عادی شده بود‪.‬‬ ‫‪ ‬البتهفکرکنمجنگسوریهسخت‬ ‫بود‪ .‬چون شناخت خودی از غیرخودی‬ ‫سختبود‪.‬‬ ‫جنگ بالکان هم همینطور بود‪ .‬زبان یکی‪،‬‬ ‫تیپ یکی و‪. .‬‬ ‫‪ ‬برایشماخطرنداشت؟‬ ‫نه من چون حمایت میشدم برای من خطر‬ ‫نداشت‪ .‬ارتباطام هم خوب است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫یک دست قدرت تو را برمیدارد و به جنگ‬ ‫میبرد و همین دست قدرت هم یک حاشیه‬ ‫امن برای تو دارد‪ .‬به همه معرفی میکنند و‬ ‫میگویند با این کاری نداشته باشید‪ .‬من زخمی‬ ‫شدم ولی خطر کمتر است‪.‬‬ ‫‪ ‬شما عکسهای مستند اجتماعی‬ ‫زیادی در جنگ دارید‪ .‬حاا که جنگ‬ ‫نیستبرایسوژهیابیچهبایدکرد؟‬ ‫ابتدا باید ببینی دغدغهات چیست‪.‬‬ ‫میخواهی چه بگویی‪ .‬دردت چیست‪ .‬این درد را‬ ‫مادراموزشتمرینمیکنیم‪.‬رویانقسمتها‬ ‫کار میکنیم و به ذهن سیال میرسیم‪ .‬ذهن باید‬ ‫دایمفکرکند‪.‬عکاسبایددغدغهمندشود‪.‬‬ ‫‪‬چهکتابهاییراپیشنهادمیدهید؟‬ ‫اوایل هیچی! تکنیک‪ ،‬کاس میخواهد و‬ ‫اموزش نفس به نفس‪ .‬کاس رودررو میخواهد‪.‬‬ ‫بعد کتابها در حوزه روانشناسی است که من تو را‬ ‫برسانم که دغدغه پیدا کنی‪ .‬به این میرسانیم که‬ ‫چرابایدعکاسیکنیدوازچهعکاسیکنید‪.‬اینهاراموازی‬ ‫جلو میبریم‪ .‬ما یاد میگیریم سوژه خفن مهم نیست‪ .‬نگاه‬ ‫خفن مهم است‪ .‬اهمیت باید در نگاه تو باشد نه در سوژهای‬ ‫که به ان نگاه میکنید‪ .‬نحوه پرداخت مهم است‪ .‬شما به‬ ‫بعضی فیلمها نگاه کنید‪ ،‬متوجه حرف من میشوید‪ .‬مثا‬ ‫فیلمجدایینادرازسیمینیافیلمعشقازمیشائیلهانکه‪.‬‬ ‫سوژهها دم دستی‪ ،‬ولی نحوه پرداخت خیلی خفن است‪.‬‬ ‫مثا در جنگ سوریه چند صد عکس برای استادم‬ ‫فرستادم‪ .‬استادم گفت عکس جنگ نگرفتی؟ من گفتم‬ ‫کلی عکس از جنگ و خونریزی است ولی او گفت‪ :‬نه این‬ ‫کشته شدهها فرزند نداشتند؟ من گوشی را قطع کردم و‬ ‫گفتم متوجه شدم‪ .‬روز بعد به منازل جنگزدهها رفتم و‬ ‫از فرزندان جنگزدهها عکس گرفتم‪ .‬سوژه باید اینگونه‬ ‫انتخاب شود‪ .‬یکی از راههای تمرین کردن در هر رشته‬ ‫هنریایناستکهافرادمشقکنند‪.‬یعنیعکسببینند‪.‬‬ ‫‪ ‬عکسخوبراچهجوریببینند؟‬ ‫ازاستادبپرسند‪.‬بایدبرایهمینکارهماموزشببینند‪.‬‬ ‫چجوری دیدن و چه چیزی را دیدن اموزش میخواهد‪.‬‬ ‫دانشبدونسختیکشیدنحاصلنمیشود‬ ‫‪ ‬خودتان روزانه چه عکسهایی نگاه‬ ‫میکنید؟‬ ‫مهرماه سال ‪ ،92‬بعد از عکاسی جنگ سوریه که به‬ ‫ایرانامدمکریستوفرموریسیکورکشاپچهارروزهدر‬ ‫دانشگاه ازمیر برگزار کرد که در ان شرکت کردم‪ .‬انجا من‬ ‫فهمیدم که اصا به چه چیزی عکاسی میگویند‪ .‬بعد از‬ ‫‪ 25‬سالفهمیدمعکاسیچیست‪.‬منفهمیدمسوژهمهم‬ ‫نیست‪ .‬نگاه به سوژه مهم است‪ .‬فرم‪ ،‬کادربندی و تکنیک‬ ‫یاد گرفتم‪ .‬ایران ادامه دادم‪ .‬کاس گذاشتم‪ .‬هنرجو‬ ‫پذیرفتم‪ .‬از بین هنرجوها افرادی که همفکر با من بودند‬ ‫گلچین شدند و «راوی فوتو» شکل گرفت‪.‬‬ ‫‪ ‬نگفتیدبهچهعکسهایینگاهمیکنید؟‬ ‫یک بخش از کار روزانه من این است که‬ ‫عکسهای ‪ 12 -10‬رسانه داخلی را چک میکنم‪.‬‬ ‫یک بخش هم اژانسهای عکس «وی ای فوتو» و‬ ‫«مگنوم» را چک میکنم‪ .‬چهار‪ ،‬پنج عکاس خارجی‬ ‫را هم هر روز دنبال میکنم‪.‬‬ ‫‪ ‬عکاسانایرانیچی؟‬ ‫عباس عطار و شاهرخ حاتمی دو عکاس ایرانی بودند‬ ‫که فوت کردهاند و عکسهای انها را میشناسم و از‬ ‫عکاسانایرانیکسدیگریرانمیشناسم‪.‬‬ ‫‪ ‬تحتتاثیرهیچعکسیقرارمیگیرد؟‬ ‫نه‬ ‫‪ ‬اان عکس جامعه را تحت تاثیر قرار‬ ‫نمیدهد؟مثلگذشتهنیستکهیکعکسباعث‬ ‫انقابشود‪،‬باعثصلحشودو‪...‬‬ ‫نه اصا‪ ،‬ابدا‪ .‬مدیا تغییر کرده همه توانایی تولید عکس‬ ‫دارند‪ .‬اان با عکس نمیتوانی حرف بزنی ولی با قصه‬ ‫میشود‪.‬باعکسبایدقصهبگویید‪.‬انموقعتاثیرگذاراست‪.‬‬ ‫‪ ‬اان اینکه همه عکاس شدهاند و جایی‬ ‫مثل اینستاگرامبرای ارایهدارند‪،‬مشکلیبهوجود‬ ‫نیاوردهاست؟‬ ‫مناعتقاددارمهمهیایرانیهابایدعکاسیبلدباشند‪.‬‬ ‫درسیرجان‪ 20‬هزارنفرخوبببینند‪.‬وقتیمننمایشگاه‬ ‫میگذارم ‪ 20‬هزار نفر میفهمند من خوب عکس‬ ‫میگیرم‪.‬بایدسوادعمومیباابرود‪.‬‬ ‫‪ ‬اسیبنداردهمهعکاسشوند؟‬ ‫نهاصا‪.‬مثاکرهجنوبیهمهکمربندمشکیتکواندو‬ ‫دارند‪ .‬حاا کره جنوبی توانایی دارد‪ 15‬تیم درجه یک را به‬ ‫مسابقاتاعزامکند‪.‬تکواندواپیدمیاست‪.‬‬ ‫‪ ‬یک عده شومن میشوند و سواد هنری و‬ ‫عکاسی ندارند و با جذابیتهای دیگر مثا فالوور‬ ‫جذب میکنند و باعث میشود دیگران از انها‬ ‫تقلیدکنند‪،‬ایناسیبنیست؟‬ ‫اشکال ندارد‪ .‬به هر حال یک سری مشکات به وجود‬ ‫میاید‪ .‬ولی حسن این کار زیاد است‪ .‬من موافقم همه‬ ‫خوبببینند‪.‬سوادعمومیرشدمیکند‪.‬‬ ‫مهمترین برنامه اداره بیمه سامت در سال جاری‪:‬‬ ‫الکترونیکی شدن بیمهنامهها و حذف دفاتر کاغذی‬ ‫‪ ‬اطاعرسانی‪ :‬ضمن تبریک هفته‬ ‫بیمه سامت لطفا بفرمائید تعداد بیمه‬ ‫شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سامت‬ ‫در شهرستان چه میزان است ؟‬ ‫در شهرستان سیرجان در حال حاضر بیش‬ ‫از ‪ 117.483‬نفر در ‪ 5‬صندوق بیمهای تحت‬ ‫پوشش سازمان بیمه سامت میباشند ‪.‬که‬ ‫از این میان بیش از ‪ 80‬درصد انان بالغ بر‬ ‫‪ 93.000‬نفر مشمولین صندوقهای بیمهای‬ ‫روستائیان و سامت بصورت رایگان تحت‬ ‫پوشش قرارگرفتهاند ‪.‬‬ ‫‪‬چه خدماتی توسط سازمان بیمه‬ ‫سامت شهرستان به بیمه شدگان ارائه‬ ‫میگردد ‪.‬‬ ‫در بخش خدمات بیمهای ماهیانه‬ ‫بیش از‪ 5500‬عملیات شامل صدور‪ ،‬تمدید‪،‬‬ ‫تعویض‪ ،‬المثنی و ابطال دفاتر انجام میگیرد‪.‬‬ ‫در بخش درمانی بیش از ‪ 135‬موسسه‬ ‫درمانی در شهرستان طرف قرارداد میباشند و‬ ‫خدمات درمانی مورد تعهد سازمان را به بیمه‬ ‫شدگان ارائه مینمایند بیمهشدگان سازمان‬ ‫در یکسال گذشته ‪ 370‬هزاربار مراجعه به‬ ‫این موسسات در شهرستان داشتهاند که بیش‬ ‫از ‪ 270‬میلیارد ریال برای اداره بیمه سامت‬ ‫شهرستان هزینه داشته است‪.‬‬ ‫‪ ‬شرایط استفاده از خدمات بیمه‬ ‫سامت چیست؟‬ ‫صندوق کارکنان دولت‪ :‬در این صندوق‬ ‫ارائه خدمات بیمهای به کارکنان‪ ،‬بازنشستگان‪،‬‬ ‫وظیفه بگیران و افراد تحت تکفل انان انجام‬ ‫میگیرد‬ ‫صندوق بیمه روستائیان‪ :‬خدمات‬ ‫بیمهای در صندوق روستائیان به ساکنین‬ ‫روستاها‪ ،‬عشایر محترم و ساکنین شهرهای زیر‬ ‫‪ 20‬هزار نفر که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی‬ ‫نباشد میتواند بصورت رایگان تحت پوشش قرار‬ ‫گیرد‪ .‬بیمه شدگان محترم این صندوق خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی خود را در قالب پزشک خانواده‬ ‫و سیستم ارجاع دریافت مینمایند‪.‬‬ ‫صندوق سایر اقشار‪ :‬مربوط به خانواده‬ ‫معظم شهدا‪ ،‬و ایثارگران‪ ،‬دانشجویان و سایر‬ ‫شهروندانی است که تحت پوشش یک ارگان یا‬ ‫صنف میباشند ‪.‬‬ ‫صندوق بیمه سامت همگانی‪:‬‬ ‫بیمهشدگان ساکن شهرهای باای ‪ 20‬هزار‬ ‫نفر میباشند که بصورت رایگان تحت پوشش‬ ‫قرارگرفتهاند و میتوانند خدمات درمانی را از‬ ‫مراکز دولتی دریافت نمایند‪.‬‬ ‫بیمه شدگان صندوق ایرانیان‪ :‬شامل‬ ‫افرادی است که با پرداخت ‪ 50‬درصد حق بیمه‬ ‫تحت پوشش خدمات درمانی سازمان قرارگرفته‬ ‫و خدمات خود را از مراکز دولتی و غیر دولتی‬ ‫طرف قرارداد دریافت مینمایند‪.‬‬ ‫‪ ‬چه خدمات غیر حضوری توسط‬ ‫اداره بیمه سامت ارائه میگردد‪.‬‬ ‫وصول اینترنتی درامد (صندوق کارکنان‬‫دولت)‬ ‫استرداد مبالغ اشتباه واریزی بیمهشدگان‬‫صندوق کارکنان دولت (غیر حضوری)‬ ‫‪-‬تعویض غیر حضوری دفاتر از طریق نرم‬ ‫افزار تلفن همراه‬ ‫بررسی همپوشانی بیمهشدگان با‬‫بیمهشدگان کمیته امداد امام (ره)‪ ،‬ذغال سنگ‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی و فواد و‪...‬‬ ‫تائید دارو و برخی خدمات‬‫پذیرش الکترونیکی اسناد داروخانهها و‬‫موسسات پاراکلنیک‬ ‫‪ ‬چه خدمات دیگری توسط اداره‬ ‫بیمه سامت شهرستان ارائه گردیده است‪.‬‬ ‫بازرسی از موسسات درمانی طرف قرارداد‬‫در شهرستان بصورت مستمر‬ ‫نظارت و پایش ‪ 42‬خدمات مراکز‬‫بهداشتی درمانی روستائی منطقه (با ‪600‬‬ ‫بازرسی شهرستانهای سیرجان‪ /‬بافت‪/‬‬ ‫شهربابک‪/‬بردسیر‪ /‬ارزوئیه‪ /‬رابر)‬ ‫استاندارد سازی ورودی اداره جهت‬‫جانبازان و معلولین (نصب باابر و هند ریل)‬ ‫حذف لزوم ارائه دفترچه بیمه در‬‫بیمارستانها دولتی دانشگاهی‬ ‫‪-‬پرداخت ‪%70‬مطالبات بیمارستانها ی‬ ‫دولتی دانشگاهی بافاصله بعد از تحویل اسناد‬ ‫اجرای نمودن دستورالعملهای مدیریت‬‫داروهای گران قیمت و انتی بیوتیکها‬ ‫راه اندازی میز خدمت جهت ارائه خدمات‬‫مناسبتتر به ارباب رجوع‬ ‫‪ ‬مهمترین برنامه اداره بیمه سامت‬ ‫در سال جاری چیست‬ ‫طرح حذف دفاتر بیمه در بخش سرپائی‬ ‫در موسسات طرف قرارداد خصوصی و دولتی‪،‬‬ ‫الکترونیکی شدن ارجاع روستائیان از سطح‬ ‫یک به سطوح تخصصی و الکترونیکی شدن‬ ‫پروندههای بیمارستانی در ماههای اینده‬ ‫بصورت ازمایشی در شهرستان اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫در صورت اجرای موفق این طرح ضمن عدم‬ ‫لزوم مراجعه بیمه شدگان به اداره بیمه جهت‬ ‫صدور ‪ ،‬تمدید و تعویض دفاتر ‪ ،‬حذف رسیدگی‬ ‫دستی به اسناد موسسات درمانی‪ ،‬و مزایای‬ ‫متعدد از مصرف بیش از دو میلیون برگ نسخه‬ ‫دفاتر در سال در شهرستان جلوگیری خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫پذیرایی از زائران اربعین حسینی در سیرجان‬ ‫زوار پاکستانی در راه رسیدن به سرمنزل معشوق‪ ،‬پا بر خاک دارالحسین «سیرجان» گذاشته و شبی را در این شهر سپری میکنند‬ ‫‪ ‬اطاعرسانی‪ :‬ارادت سیرجانیها به‬ ‫اباعبداهالحسین(ع) سبب شد تا موکبی به نام‬ ‫موکب ایتاه خامنهای در سیرجان برپا کنند‪.‬‬ ‫سیدصادق طباطبایی‪ ،‬رئیس اداره اوقاف و‬ ‫امور خیریه شهرستان سیرجان در اینباره گفت‪:‬‬ ‫«روزانه حدود ‪ 700‬نفر از مسافران و زوار اربعین‬ ‫که عموما از شرق کشور خصوصا پاکستان عازم‬ ‫زیارت اربعین هستند‪ ،‬در سیرجان میهمان سفره‬ ‫اباعبداه هستند و عموما شب را جهت خواب در‬ ‫سیرجان سپری میکنند‪ ».‬وی افزود‪« :‬خدمات‬ ‫پرستاری و پزشکی و امکانات مطلوبی در محل‬ ‫موکب تدارک دیده شده است و اگر شهروندان‬ ‫نذری در این رابطه دارند میتوانند به اداره اوقاف‬ ‫مراجعه کنند»‪.‬‬ ‫حسین شهبا مسئول موکب سیرجان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«امادگی صددرصد برای پذیرایی از زائران اربعین‬ ‫حسینی داریم‪ .‬این موکب با وسعت ‪ 1300‬متر‬ ‫مربع سالن مسقف و سرپوشیده جهت پذیرایی‬ ‫و اسکان شبانه زائرین پاکستانی و استانی تدارک‬ ‫دیده شده که در ورودی شهر بعد از میدان نیروی‬ ‫دریایی در محل سالن ورزشی صدا و سیما قرار‬ ‫دارد‪ ».‬شهبا ادامه داد‪« :‬در این موکب بیش از‬ ‫‪ 50‬خادم افتخاری به زائرین خدمت میکنند که‬ ‫از این تعداد ‪ 20‬نفر ثابت فعالیت دارند‪ .‬همچنین‬ ‫به همت اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان‬ ‫روزانه ‪ 1500‬وعده غذای گرم بین زائران توزیع‬ ‫میشود‪ ».‬شهبا افزود‪« :‬هماهنگی های ازم با‬ ‫ادارات و مساجد و حسینیهها و سالنهای ورزشی‬ ‫انجام شده تا در صورت لزوم از این مکانها برای‬ ‫اسکان زائران استفاده شود»‪.‬‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‪ :‬روز گذشته جسد یک جوان ‪ 32‬ساله در کانالی‬ ‫در حجت اباد کشف شد‪ .‬یک منبع اگاه دراین رابطه گفت‪ :‬این‬ ‫جوان به مواد مخدر اعتیاد داشته و این موضوع میتواند دلیل‬ ‫مرگش باشد‪ .‬با این حال معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی‬ ‫سیرجان دراین رابطه گفت‪ :‬این موضوع در دست بررسی است‬ ‫و پس از اظهار نظر پزشکی قانونی ما دلیل قطعی مرگ را اعام‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫کشف‬ ‫جسد در‬ ‫حجتاباد‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪533‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪ 22 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫برگشت ‪ 1.4‬میلیون چک در شهریور‬ ‫کشور ‪ 86‬درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و‬ ‫‪ 82.8‬درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول‬ ‫شد‪ .‬در شهریور ماه ‪ ،1397‬در استان تهران بالغ بر‬ ‫‪ 3‬میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ‪ 423‬هزار‬ ‫میلیارد ریال وصول شد‪.‬‬ ‫‪ ‬چکهایبرگشتی‬ ‫در شهریور ماه ‪ ،1397‬در کل کشور حدود‬ ‫‪ 1.4‬میلیون فقره چک به ارزشی حدود ‪156‬‬ ‫هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که‬ ‫نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب‬ ‫‪ 10.8‬درصد و ‪ 20‬درصد افزایش نشان میدهد‪.‬‬ ‫در ماه مورد گزارش‪ ،‬در استان تهران حدود ‪472‬‬ ‫هزار فقره چک به ارزشی حدود ‪ 88‬هزار میلیارد‬ ‫ریال برگشت داده شد‪ .‬در ماه مورد گزارش‪ ،‬در‬ ‫کل کشور ‪ 13.9‬درصد از کل تعداد چکهای‬ ‫مبادلهای و ‪ 17.2‬درصد از کل مبلغ چکهای‬ ‫مبادلهای برگشت داده شده است‪.‬‬ ‫وجود ‪ 12‬راس گورخر برای تکثیر در استان کرمان‬ ‫‪ ‬گروه حوادث‬ ‫معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست گفت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ 1000‬گورخر در‬ ‫زیستگاههای طبیعی و‪ 85‬راس از این گونه در سایتهای‬ ‫تکثیر و پرورش وجود دارد‪ .‬حمید ظهرابی با اشاره به تعداد‬ ‫گورخرهایتکثیروپرورشیافتهدراسارتگفت‪:‬جمعیت‬ ‫گورهای رشد کرده در سایتهای تکثیر و پرورش گورخر‪،‬‬ ‫با احتساب ‪ 10‬راس گورخر منتقلشده در عملیات اخیر‬ ‫(انتقال ‪ 10‬گورخر از سایت تکثیر خارتوران به پارک‬ ‫ملی کویر) به ‪ 85‬راس میرسد‪ .‬این تعداد در شش‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ‬گروه حوادث‬ ‫حدود ‪ 1.4‬میلیون فقره چک به ارزشی حدود‬ ‫‪ 156‬هزار میلیارد ریال در شهریور ‪ 97‬در کل کشور‬ ‫برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد‬ ‫و مبلغ به ترتیب ‪ 10.8‬درصد و ‪ 20‬درصد افزایش‬ ‫نشانمیدهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬بالغ بر ‪ 9.7‬میلیون فقره چک‬ ‫به ارزشی حدود ‪ 909‬هزار میلیارد ریال در شهریور‬ ‫‪ 97‬در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از‬ ‫نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ‪ 7.3‬درصد و ‪ 9.1‬درصد‬ ‫افزایش نشان میدهد‪.‬‬ ‫‪ ‬چکهای وصولی‬ ‫در شهریور ماه ‪ ،1397‬درکل کشور حدود‬ ‫‪ 8.4‬میلیون فقره چک به ارزشی حدود ‪ 753‬هزار‬ ‫میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از‬ ‫نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ‪ 6.7‬درصد و ‪ 7.1‬درصد‬ ‫افزایش نشان میدهد‪ .‬در ماه مورد گزارش‪ ،‬در کل‬ ‫حوادث ‪7‬‬ ‫سایت فعال تکثیر و پرورش گورخر در‬ ‫استانهای سمنان‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان و فارس‬ ‫وجود دارد‪ .‬پنج راس در سایت استان‬ ‫فارس‪ 12 ،‬راس در استان کرمان ‪40 ،‬‬ ‫راس در سایتهای استان یزد ( ‪ 19‬راس‬ ‫در گوراب‪ 23 ،‬راس در پنجانگشتی و ‪16‬‬ ‫راس در تنگ حنا) وجود دارد همچنین‬ ‫‪ 10‬راس در سایت سمنان وجود داشت‬ ‫که در عملیات انتقال از خارتوران به پارک‬ ‫ملی جابهجا شد‪ .‬ظهرابی با اشاره به اینکه در حال حاضر‬ ‫سه سایت تکثیر و پرورش در استان یزد‪ ،‬یک سایت در‬ ‫استان فارس‪ ،‬یک سایت در استان کرمان و یک سایت در‬ ‫استان سمنان وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این سایتها‪،‬‬ ‫گورخرها در شرایط اسارت تکثیر و پرورش مییابند و‬ ‫در تعدادی از این استانها‪ ،‬امکان معرفی گونه در همان‬ ‫نقطه به دلیل شرایط نامناسب طبیعی منطقه و تغییرات‬ ‫ایجاد شده در اکوسیستموجودندارد امابر اساس مطالعات‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬در استانهای یزد و سمنان‪ ،‬امکان معرفی و‬ ‫رهاسازی گور در طبیعت وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫فردی از اگهی سایت «ایران تجارت» یک‬ ‫دستگاه «پوستکن میوه» خریداری کرد ولی‬ ‫موقعی که بسته را دریافت کرد متوجه شد‬ ‫که به جای وسیله برقی یک عدد سنگ درون‬ ‫جعبه قرار دارد‪ .‬این فرد به پاسارگاد گفت‪:‬‬ ‫هفتهی اخر شهریور ماه قصد خرید وسیله‬ ‫برقی داشتم‪ .‬یک اگهی در سایت ایرانتجارت‬ ‫مشاهده کردم‪ .‬با شماره اگهی تماس گرفتم و‬ ‫در مورد وسایل برقی صحبت کردم‪ .‬فردی که‬ ‫اگهی را داده بود‪ ،‬گفت‪ :‬پوستکن میوه برقی‬ ‫هم داریم وقتی قیمت را پرسیدم‪ ،‬اعام کرد‪:‬‬ ‫یک میلیون و صد هزار تومان‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫قیمت پوستکن برقی بیش از دو میلیون تومان‬ ‫بود ترغیب شدم کاا را خریداری کنم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬از فروشنده خواستم عکس پوستکن را‬ ‫برایم بفرستد و او عکس را در تلگرام برایم‬ ‫فرستاد‪ 50 .‬هزار تومان هم تخفیف داد و بدون‬ ‫تحقیق و با اعتماد به وی یک میلیون و پنجاه‬ ‫هزار تومان پول به حساب این فرد واریز کردم‪.‬‬ ‫فروشنده زنگ زد و گفت‪ :‬با پست یا تیپاکس‬ ‫برایتان ارسال کنم؟ من هم گفتم با تیپاکس‬ ‫و او پس از فرستادن‪ ،‬بارنامه را در تلگرام برایم‬ ‫فرستاد‪ .‬به گفته وی‪ :‬دو روز بعد برای گرفتن کاا‬ ‫به تیپاکس رفتم و همان جا کارتن را باز کردم و‬ ‫دیدم داخل ان یک سنگ که پارچهای دور ان‬ ‫کاهبردار اینترنتی بهجای کاا سنگ فرستاد‬ ‫کاهبرداریسنگیاینترنتی‬ ‫باید زمان خرید اینترنتی دقت کرد که سایت این نماد را داشته باشد‪.‬‬ ‫پیچیده شده به جای «پوست کن میوه» وجود‬ ‫دارد‪ .‬روز بعد به پلیس فتا و دادسرا مراجعه و‬ ‫شکایت کردم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اان پرونده در دادسرا‬ ‫در حال پیگیری است‪ .‬در این مدت پلیس‬ ‫فتا و دادسرا پیگیریهای زیادی انجام دادند و‬ ‫امیدوارم در ادامه مسیر با تاش انها در دادسرا‬ ‫بتوانیماینکاهبرداررابهسزایعملشبرسانیم‪.‬‬ ‫در همین رابطه سروان مرتضی صفیپور رییس‬ ‫فتاسیرجانگفت‪:‬برایخریدهایاینترنتیاولین‬ ‫موضوع مهم‪ ،‬بحث اعتبارسنجی سایت است‪.‬‬ ‫سایتهایی که از انها خرید اینترنتی میکنیم‬ ‫باید نماد «اعتماد الکترونیکی» را داشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته سروان صفیپور زمانی که از سایتهای‬ ‫اگهی مثل دیوار‪ ،‬شیپور و‪ ...‬خرید میکنیم باید‬ ‫از وجود جنس اطمینان پیدا کنیم‪ ،‬یعنی معامله‬ ‫را به صورت حضوری انجام دهیم‪ .‬صفیپور ادامه‬ ‫داد صرف یک اگهی در یک سایت دال بر صحت‬ ‫معامله نیست‪ .‬وی گفت‪ :‬معموا کاهبرداران با‬ ‫درج قیمتهای غیر واقعی و متفاوت با عرف‬ ‫سعی میکنند سوءاستفاده کنند‪ .‬استفاده از‬ ‫احساسات هم در برخی موارد دیده شده است‪.‬‬ ‫مثا بعضا تحت عنوان عتبات عالیات‪ ،‬کمک به‬ ‫محیطزیست‪ ،‬نیازمندان‪ ،‬کمک به زلزلهزدگان‬ ‫یک مبلغ کم از مردم درخواست میکنند و با‬ ‫کشف یک میلیارد تومان ظرف قاچاق‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫ماموران پلیس اگاهی در اجرای طرح‬ ‫مقابله با قاچاق کاا و با هماهنگی مقامهای‬ ‫قضایی یک انبار لوازم خانگی قاچاق را در‬ ‫بلوار هجرت شناسایی کردند‪ .‬به گفتهی‬ ‫سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده‬ ‫انتظامی شهرستان سیرجان ماموران پس‬ ‫از گرفتن حکم قضایی وارد این انبار شدند‬ ‫و ‪ 41‬هزار و ‪ 38‬عدد انواع ظروف چینی‪،‬‬ ‫شیشهای و‪ ...‬به ارزش ‪ 10‬میلیارد ریال‬ ‫تحت عنوان قاچاق کاا را کشف و ضبط‬ ‫کردند‪ .‬در همین رابطه یک نفر شناسایی‬ ‫و دستگیر شد و تحویل مراجع قضایی‬ ‫داده شد‪ .‬سرهنگ ایراننژاد از شهروندان‬ ‫خواست هرگونه اطاع در مورد قاچاق کاا‬ ‫را با شماره ‪ 110‬در میان بگذارند‪.‬‬ ‫همین موضوع کاهبرداری صورت میگیرد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬بهدست اوردن شماره کارت و رمز دوم یک‬ ‫نوع کاهبرداری شایع دیگر است‪ .‬مثا فردی از‬ ‫یک سایت نامعتبر خرید اینترنتی انجام میدهد‬ ‫و برای پرداخت پول به سایت بانک فرستاده‬ ‫میشود‪.‬امااینسایتبانکنیستوکاهبرداری‬ ‫است‪ .‬وقتی فرد شماره کارت و رمز دوم را وارد‬ ‫میکند این رمز در جایی ذخیره میشود و بعدا‬ ‫از حساب پول برداشت میشود‪ .‬سروان صفیپور‬ ‫افزود‪ :‬این نوع کاهبرداری ممکن است حتی‬ ‫باعث شود تمام پول حساب یک نفر خالی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اان برخی شکایت میکنند که‬ ‫مورد کاهبرداری با اگهی قرار گرفتهاند ولی‬ ‫حتی اطاعات اگهی را هم ندارند و باید مکاتبات‬ ‫با سایت اگهی انجام دهیم تا اطاعات اگهی را‬ ‫بهدست اوریم‪ .‬وی گفت‪ :‬جرایم کاهبرداری با این‬ ‫شیوه ‪ 30‬درصد افزایش پیدا کرده است‪ .‬در شهر‬ ‫سیرجان کاهبرداری رایانهای و هتک حرمتها‬ ‫رشد داشته ولی برداشتهای اینترنتی و کارت به‬ ‫کارت با اطاعرسانیهایی که انجام دادهایم‪ ،‬کمتر‬ ‫شده است‪ .‬رییس پلیس فتا سیرجان ادامه داد‪ :‬اما‬ ‫به زودی مشکل رمز دوم حل میشود و رمزهای‬ ‫پویاجایگزینرمزهایثابتمیشود‪.‬ویگفت‪:‬شما‬ ‫وقتیمیخواهیدپرداختاینترنتیانجامدهیدیک‬ ‫رمز یکبار مصرف برای شما میاید و بعد باطل‬ ‫میشود‪ .‬از بهار ‪ 98‬این موضوع اجرایی میشود‪.‬‬ ‫دستگیری‬ ‫سارق‪ 13‬راس گوسفند‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫ماموران پلیس اگاهی سارق ‪ 13‬راس‬ ‫گوسفند را شناسایی و دستگیر کردند‪ .‬به گفته‬ ‫سرهنگ محمدرضا ایراننژاد دو نفر با مراجعه به‬ ‫پلیس اعام کردند گوسفندان ما در روستاهای‬ ‫اطراف سیرجان سرقت شدهاند‪ .‬ماموران اگاهی‬ ‫با انجام کارهای اطاعاتی یک نفر سارق را‬ ‫شناسایی کردند و او در پلیس اگاهی به این‬ ‫دو سرقت اعتراف کرده است‪ .‬این سارق از دو‬ ‫نفر ‪ 8‬و ‪ 5‬راس گوسفند را به سرقت برده بوده‬ ‫و انها را فروخته است‪ .‬سرهنگ ایراننژاد گفت‪:‬‬ ‫طبق توافقی که شاکی با این سارق داشت قرار‬ ‫شد پول احشام سرقتی را به شاکی برگرداند‪ .‬او‬ ‫از روستاهای اطراف سیرجان این احشام را به‬ ‫سرقت برده است‪.‬‬ ‫شرکت گهر زمین در راستای مسئولیتهای اجتماعیاش طرح حفاظتی و گیاه پزشکی منطقه قطاربنه را کلید زد‬ ‫اشتی صنعت و طبیعت‬ ‫‪ ‬دادستان سیرجان‪ :‬این حرکت گهرزمین باید الگوی سایر معادن شود‬ ‫‪ ‬مدیرعامل گهرزمین‪ :‬این شرکت برای ایفای نقش خود در عمران و ابادانی‪ ،‬در کنار صنعت به اجرای طرحهای بزرگ جنگلکاری با هدف حفظ محیطزیست به عنوان یک اولویت کاری میاندیشد‬ ‫‪ ‬معاون حفاظت از منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمان‪ :‬اجرای این طرح حرکت نویی است که باید همه معادن از ان پیروی کنند‬ ‫‪ ‬اطاعرسـانی‪ :‬طبق تفاهمنامه سهجانبهای‬ ‫میان سـنگ اهـن گهرزمیـن‪ ،‬ادارهکل منابع طبیعی‬ ‫و انجمـن حمایـت از زندانیـان طـرح حفاظتـی و‬ ‫گیاهپزشـکی منطقه قطاربنـه در مجـاورت گهرزمین‬ ‫وارد فـاز اجرایی شـد‪.‬‬ ‫طـرح حفاظتـی و نگهـداری درختـان بنـه در‬ ‫فـاز اول ‪ 500‬هکتـار از اراضـی جنگلـی منطقـه را در‬ ‫برمیگیـرد‪ .‬اقدامـی کـه بـه گفتـه مهران میرشـاهی‬ ‫رییـس اداره منابـع طبیعـی میتوانـد قدمـی نـو در‬ ‫جهـت اشـتی صنعت و طبیعـت باشـد و جنگلهای‬ ‫بنـه حاشـیه معـادن را احیـا کند‪ .‬او بـا بیـان اینکه از‬ ‫‪ 50‬هـزار هکتـار جنگلهـای بنـه در این شهرسـتان‬ ‫‪ 20‬هـزار هکتـار از انها در حاشـیه معادن قـرار دارند‬ ‫کـه بخـش اعظمـی از انها به دلیل خشکسـالیهای‬ ‫مسـتمر دچـار افت شـدهاند‪.‬‬ ‫مهنـدس پوریانـی مدیرعامل شـرکت گهرزمین‬ ‫از طـرح احیـای جنگلهـای بنـه در حاشـیه معـادن‬ ‫بـه عنـوان یـک طـرح ملـی یـاد کـرد و گفـت‪« :‬این‬ ‫شـرکت براسـاس ایفای نقش خود در عمران و ابادانی‬ ‫و مسـئولیتهای اجتماعـی خـود در کنـار صنعت به‬ ‫اجـرای طرحهـای بزرگ جنـگلکاری بـا هدف حفظ‬ ‫محیطزیسـت بـه عنـوان یـک اولویـت میاندیشـد و‬ ‫در ایـن زمینـه هرگونـه سـرمایهگذاری ازم را انجـام‬ ‫میدهـد‪ ».‬وی افـزود‪« :‬مـا بـا جدیـت طـرح احیـای‬ ‫جنگلهـای بنه در حاشـیه معـادن را ادامـه میدهیم‬ ‫و خـود را موظـف میدانیـم ایـن طـرح را در اینده نیز‬ ‫توسـعه دهیـم چـون بر این اعتقـاد و باور هسـتیم که‬ ‫حفاظـت از منابـع طبیعـی و محیطزیسـت و زیبایی‬ ‫و سرسـبزی منطقـه از اصـول و ضرورتهـای کاری‬ ‫مدیـران صنایـع معدنـی در کنـار اسـتخراج از معادن‬ ‫است»‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم همچنیـن مهنـدس محمـود‬ ‫اسـماعیلی معـاون حفاظـت از منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیزداری ادارهکل منابع طبیعی اسـتان کرمان اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬اجـرای ایـن پـروژه میتواند تاثیرات خـود را‬ ‫در محیطزیسـت بگـذارد و حرکـت نویـی اسـت کـه‬ ‫بایـد همـه معـادن از ان پیـروی کننـد‪ ».‬وی با تقدیر‬ ‫از پیشقـدم شـدن گهرزمیـن در اجـرای ایـن طـرح‬ ‫کـه در واقـع حق همسـایگی را بـا این منطقه جنگلی‬ ‫بجـا اورده‪ ،‬افـزود‪« :‬در ایـن طـرح براسـاس تفاهمنامه‬ ‫میان منابع طبیعی‪ ،‬سـنگ اهـن گهرزمین و با کمک‬ ‫انجمـن حمایـت از زندانیـان در فـاز اول ‪ 500‬هکتار از‬ ‫مناطـق جنگلـی قطاربنـه و عینالبقر تحت پوشـش‬ ‫قـرار میگیرنـد‪ ».‬وی در جزییـات بیشتـر ان گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن طـرح کـه بخـش عظیمـی از جنگلهـای بنـه‬ ‫حاشـیه معـادن را نجـات میدهـد‪ ،‬مددجویـان زندان‬ ‫سـیرجان امـور را در قالب هرس شـاخههای خشـک‪،‬‬ ‫ایجـاد تشـتک ابگیـری درختـان و ایجاد تـوری برای‬ ‫مبارزه با افت تشـیء انجام شـده و پانصد اصله درخت‬ ‫بنـه از خشـکیدگی و افتزدگـی مصـون میمانند که‬ ‫کار ارزشـمندی است»‪.‬‬ ‫در این مراسـم قاضی محسـن نیکورز‪ ،‬دادستان‬ ‫سـیرجان با اسـتقبال از چنین برنامهای اظهار داشت‪:‬‬ ‫«پـروژهی مذکـور بعـد از برنامهریـزی و طراحـی بـه‬ ‫دلیل همسـایه بودن گهرزمین با این منطقه‪ ،‬شـرکت‬ ‫مذکـور متقبـل هزینههـای ان شـد و در ایـن میـان‬ ‫پیشـنهاد انجـام کار از سـوی این شـرکت بـه انجمن‬ ‫حمایـت از زندانیان داده شـد که ما پذیرفتیم و پس از‬ ‫بررسـی طرح توسـط ایـن انجمن موضوع نهایی شـد؛‬ ‫هـر چند کـه درنهایت نظـارت کلی بر عهـدهی منابع‬ ‫طبیعی است‪».‬‬ ‫دادستان سـیرجان به عنوان رییس هیئتمدیره‬ ‫انجمن حمایت زندانیان افزود‪« :‬یکی از دایل پذیرفته‬ ‫شـدن طـرح توسـط ایـن انجمـن در راسـتای کاهش‬ ‫جمعیت کیفری زندانیان از طریق اشتغال به کار انها‬ ‫براسـاس اییننامههـای موجود اسـت که افـراد به کار‬ ‫گرفته شـده در این طرح بر اساس تشخیص و تصویب‬ ‫شـورای طبقهبنـدی زندان افـراد ان تعیین میشـوند‬ ‫کـه در مرحلـهی اول ‪ 15‬نفـر زندانـی بـا رضایت خود‬ ‫زندانیـان بـه کار گرفتـه شـده و در مرحلـهی دوم ‪15‬‬ ‫نفـر دیگـر بـه ایـن پـروژه اضافـه خواهند شـد‪ ».‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن پروژه چندمنظـوره اسـت‪ .‬در مرحله اول‬ ‫راهـی اسـت بـرای حفـظ محیطزیسـت و در مرحله‬ ‫دوم‪ ،‬درامدزایـی بـرای زندانیـان و کمکخرجـی برای‬ ‫خانوادههای زندانیان اسـت‪ ».‬دادسـتان افزود‪« :‬تشـکر‬ ‫ویـژهای دارم از شـرکت گهرزمیـن و شـرکتهایی‬ ‫کـه در راسـتای مسـئولیتهای اجتماعـی خـود در‬ ‫راسـتای محیطزیسـت در پروژههایی از قبیل پروژهی‬ ‫مشـارکتی مبـارزه با افـات و امـراض درختان جنگلی‬ ‫شـرکت میکنند و انتظـار داریم از بقیه شـرکتهایی‬ ‫کـه به نحـوی در الودگـی و یا تخریب محیطزیسـت‬ ‫نقـش دارنـد ااقـل بـرای جبـران برخـی از ایـن‬ ‫خسـارتها وارد پروژههـای احیـا و هـرس تامیـن اب‬ ‫و‪ ...‬شـده و کمـی جبـران ایـن خسـارتها را بکنند‪».‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‪ :‬دکتر علیرضا پورابراهیمی‬ ‫نشانی‪ :‬سیرجان ـ خیابان شریعتی‪ ،‬چهارراه سپاه‪ ،‬مجتمع زیتون‪ ،‬طبقه چهارم‬ ‫تلفن‪ 42234806 :‬تلفکس‪ 42200052 :‬سازماناگهیها‪09134418832 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪pasargadnews@gmail.com :‬‬ ‫هفتهنامه‬ ‫چاپ و لیتوگرافی‪ :‬مهدوی کرمان‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪533‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪ 22 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫هفتهنامه‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫اینچندنفر‬ ‫معرفی چهار وزیر پیشنهادی به مجلس‬ ‫ایسنا‪:‬رییسجمهورگزینههایپیشنهادیدولتبرایتصدیچهاروزارتخانهاقتصاد‪،‬کار‪،‬‬ ‫صنعت و راه را به مجلس شورای اسامی معرفی کرد‪ .‬پس از استعفای محمد شریعتمداری‬ ‫از وزارت صمت و عباس اخوندی از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬رییس جمهور با ارسال نامهای به‬ ‫هیات رییسه مجلس محمد اسامی را برای وزارت راه‪ ،‬فرهاد دژپسند را برای وزارت اقتصاد‪،‬‬ ‫رضا رحمانی را برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و محمد شریعتمداری را برای وزارت کار معرفی کرد‪.‬‬ ‫به رخ کشیدن قدرت رسانهها در ماجرای قتل خاشقجی‬ ‫جماران‪ :‬علی مطهری در یادداشتی نوشت‪ :‬ماجرای قتل فجیع و دردناک جمال‬ ‫خاشقجی روزنامهنگار منتقد عربستانی بیش از هر چیز قدرت رسانههای ازاد‬ ‫را به نمایش گذاشت‪ .‬اگر در زمان قتلهای زنجیرهای در ایران‪ ،‬ما رسانههای ازاد‬ ‫میداشتیم‪ ،‬ان فجایع یا اتفاق نمیافتاد و یا به ان شدت رخ نمیداد‪ .‬چنین فجایعی‬ ‫موجب سرافکندگی و شرمندگی بشریت است‪.‬‬ ‫دولت تکذیب کرد‬ ‫عصرایران‪:‬دولتادعایکریمیقدوسیراتکذیبکرد‪.‬کریمیقدوسینمایندهمشهددرمجلسگفته‬ ‫بود؛ دولت نمایندگانی را به دیدار مراجع تقلید فرستاده بود تا انها رهبری را به پذیرش گفتوگو با امریکا‬ ‫ترغیب کنند‪.‬در بیانیه تکذیبی دولت امده است؛«‪ ،‬با توجه به غیرقابل اعتماد بودن دولت امریکا‪ ،‬هرگونه‬ ‫مذاکره در شرایط موجود بیفایده بوده و تنها راه چاره برایگذر از پیچ تاریخیکنونی‪ ،‬ایستادگی دولت و ملت‬ ‫ایران در برابر فشارهای اقتصادی است و بر این باوریم که بیمبنا بودن اظهارات کریمیقدوسی ناشی از تخیات کذب است‪.‬‬ ‫‪ 24‬ابان اخرین روز کاری بازنشستگان‬ ‫ایلنا‪ :‬رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسامی از منتفی شدن موارد استثنایی برای‬ ‫قانون منع به کارگیری بازنشستگان خبر داد‪ .‬سیدفرید موسوی گفت‪ :‬پس از اصاح قانون‬ ‫منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسامی و تایید ان در شورای نگهبان‪،‬‬ ‫برخی به دنبال ان بودند که با یافتن خاءهای قانونی از این قانون فرار کنند که به لطف کار‬ ‫کارشناسی که در زمان طرح این قانون صورت گرفته بود و جای ابهامی در قانون وجود نداشت‪ ،‬این افراد توفیقی نیافتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاهخوشنویسی«حقیقتمهر»‬ ‫‪‬پاسارگاد‪ :‬نمایشگاه خوشنویسی«حقیقت مهر» عصر دیروز‬ ‫در فرهنگسرای شورا افتتاح شد‪ .‬امیر کرمی هنرمند خوشنویس‬ ‫سیرجانی که این نمایشگاه را برگزار کرده است گفت‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫چهارمین نمایشگاه انفرادی بنده است که در ان ‪ 35‬اثر به سبک‬ ‫نستعلیق به نمایش گذاشته شده است‪ .‬او که عضو و مدرس انجمن‬ ‫خوشنویسان ایران است ادامه داد‪ :‬در این اثار ایات قران و اشعار‬ ‫شعر به نگارش درامده است‪ .‬او از سال ‪ 67‬خوشنویسی را اغاز‬ ‫کرده است و در حال حاضر به اموزش خوشنویسی مشغول است‪.‬‬ ‫نمایشگاه حقیقت مهر به بهانه هفته خوشنویسی تا چهارم ابان دایر‬ ‫است و مردم میتوانند ضمن دیدار در صورت تمایل از این اثار‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫‪ ‬تیم فوتبال گلگهر عصر دیروز در شیراز به مصاف تیم قشقایی رفت و با تساوی ‪ 3-3‬و کسب یک امتیاز ‪ 17‬امتیازی شد و با یک‬ ‫بازی کمتر در صدر جدول قرار گرفت‪ .‬گلگهر یکشنبه اینده در سیرجان به مصاف تیم کارون الوند خرمشهر میرود‪.‬‬ ‫غیبت مجاز‬ ‫‪ ‬رضا مسلمیزاده‬ ‫اگرچه مجلس به مانند سابق در راس‬ ‫امور نیست اما انتخابات ان هر دوره بیش از‬ ‫گذشته مورد توجه قرار میگیرد و رقابتها‬ ‫هر بار زودرستر میشود‪ .‬بماند که در‬ ‫مواردی این موضوع برای برخی هیچوقت‬ ‫تمامنمیشودکهبخواهدشروعشود‪.‬‬ ‫غوغای‪ FATF‬و‪ CFT‬در بهارستان هم از این دغدغههای انتخاباتی‬ ‫فارغ نبود و انانی که به عواقب اظهارات و رای خویش‪ ،‬بیش از دیگران‬ ‫میاندیشیدند و گوشهچشمی به زمستان‪( 98‬موعد انتخابات مجلس)‬ ‫داشتند‪ ،‬با حزم واحتیاط با ان روبهرو شدند‪ .‬و حسنپور نماینده مردم‬ ‫شریف شهرستانهای سیرجان و بردسیر از همان عده است‪ .‬البته این‬ ‫صرفا تحلیل و برداشت نگارنده است و میتواند با انچه که در واقع مانع‬ ‫حضور حسنپور در روز رایگیری بر سر ‪ CFT‬شده است‪ ،‬فرسنگها‬ ‫فاصله داشته باشد‪ .‬با حسنپور و رفتارها و مواضع ایشان موافق باشیم یا‬ ‫مخالف‪ ،‬در این شکی نیست که وی از هوش قابل توجهی برای بازی‬ ‫در میدان سیاست ایران برخوردار است‪ .‬اگر این مختصات با مختصات‬ ‫سیاستدرجوامعتوسعهیافته‪،‬فاصلهدارد‪،‬موضوعیدیگراست‪.‬مسئله‬ ‫این است که حسنپور این مختصات را خوب یاد گرفته و به بازیگر قابلی‬ ‫برای این میدان تبدیل شده است‪ .‬در این میدان‪ ،‬بهترین روش رفتار‬ ‫به ظاهر غیرجناحی و تعامل با همهی جوانب حاضر در قدرت است و‬ ‫«نهانروشی»کهعمومایرانیانازانبهرهمیبرند‪،‬بهمراتباز«شفافیت‬ ‫مواضع» کارامدتر است‪ .‬مرحوم هاشمی رفسنجانی هم با همین‬ ‫مشی و منش در سالهایی که دوگانهی «روحانیت‪ /‬روحانیون» محور‬ ‫یکسانسازیتحمیلی‬ ‫فعالیتهای سیاسی بود‪ ،‬موفق شده بود قدرت و نفوذ سیاسی خویش را‬ ‫وسعتبخشیدهوبهعنوانگرانیگاهنظامدرحلبحرانهاشناختهشود‪.‬‬ ‫حسنپور به لحاظ جناحی به اردوگاهی نزدیک است که با‬ ‫تسامح میتوان «قالیبافیها» نامش نهاد‪ .‬اردوگاهی که به توسعهی‬ ‫امرانه اقتصادی گرایش دارد و از توسعهی سیاسی‪ ،‬اجتماعی اگاهانه‬ ‫ایان مخالف توسعهی سیاسی و‬ ‫پرهیز میکند و این میدان را به اصولگر ِ‬ ‫طلبانطرفداروخواهانتوسعهیسیاسیوامیگذارد‪.‬اینواگذاری‬ ‫اصاح ِ‬ ‫البته با ژستی از دلسوزی به حال ملت و پرهیز از «سیاسیکاری» همراه‬ ‫است‪ .‬ژستی که در بین تودههای نااگاه از الزامات توسعه طرفداران‬ ‫بسیاری دارد‪ .‬باور غلطی که گمان میکند عامل بدبختی این ملت این‬ ‫است که عدهای با دعواهای سیاسی خود از رتقوفتق امور مملکت غافل‬ ‫شدهاندوعاجواقعهرا«سیاستزداییازعرصهیسیاست»میپندارند!‬ ‫این نظریه علیرغم باطل بودنش عاوه بر تودههای مردم در بین فعاان‬ ‫سیاسیهمطرفدارانیداردو«قالیبافیها»ازانجملههستند‪.‬‬ ‫غیبت حسنپور در روز جدال و رایگیری برای ‪ CFT‬رفتاری‬ ‫هوشمندانه است‪ .‬اگر حسنپور در مجلس حضور داشت‪ ،‬در تبعیت از‬ ‫اردوگاه جناحی خویش‪ ،‬باید به ‪ CFT‬رای منفی میداد‪ .‬اما به گمانم‬ ‫نه به لحاظ شخصی چنین اعتقادی داشت و نه این رای منفی را برای‬ ‫کارنامه تبلیغاتی خویش مثبت میدانست‪ .‬نبودن به از بودن خاصه در‬ ‫پاییزی است که رقبای اصولگرا هم بیکار ننشستهاند و اوضاع اقتصادی‬ ‫روحانی و حامیان اصاحطلبش را به حضیض محبوبیت درانداخته و‬ ‫شانس بازگشت اصولگرایان را از همیشه بیشتر کرده است‪ .‬اصولگرایان‬ ‫جوانی که برای تسخیر بهارستان پای در رکاب کردهاند‪ ،‬ایا به اندازه‬ ‫حریفکارازمودهخویشزیرکیاندوختهاند؟‬ ‫‪ ‬بیژن ادبی‪ :‬یک جامعه هر چقدر بسته یا باز و‬ ‫توسعهیافته یا عقبنگاهداشتهشده‬ ‫باشد‪ ،‬سرانجام در ان ارتباط‬ ‫اجتماعی شکل میگیرد و عناصر‬ ‫فرهنگیانتقالپیدامیکند‪.‬انسانها‪،‬‬ ‫تمایات و عادات فرهنگی خود را‬ ‫با کمکگیری از ابزارهای ارتباطی‬ ‫مانندزبانشفاهیروزمره‪،‬کدگذاریوبهدیگرانمنتقلمیکنند‪.‬‬ ‫یعنی نحوه اندیشیدن و سبک زیستن‪ ،‬هر دو منتقل میشوند‪.‬‬ ‫اخبار جعلی از طریق رسانههای مجازی بر افکار عمومی سلطه‬ ‫پیدا میکنند و به تعبیر نگارنده‪ ،‬گویی نوعی «همکاسهگی‬ ‫فرهنگی» در معنای یکسانسازی و یکدستسازی فرهنگی‬ ‫ترویج میشود‪ .‬بسیاری از متفکران چه در اغاز شکلگیری‬ ‫استعمارگری پرتغال و چه بعدها با ورود انگلیسیها و فرانسویها‬ ‫و دیگر کشورهای استعمارگر به افریقا‪ ،‬اسیا و امریکای اتین‬ ‫در خصوص یکدستسازی فرهنگی‪ ،‬زنهار دادهاند و گامهای‬ ‫بزرگی برای مبارزه با استحاله فرهنگی برداشتهشد که توسط‬ ‫مبلغان(میسیونرهای) مذهبی مسیحی به عنوان جادهصافکن‬ ‫استعمار برای پذیرش استعمارگریِ قوای مهاجم و غارتگر انجام‬ ‫میگرفت‪ .‬این فرایند که برای فرهنگهای محلی و تمدنهای‬ ‫کهن به نوعی‪ ،‬خانمانسوز محسوب میشد‪ ،‬در برهه دوقطبی‬ ‫شدن جهان میان ابرقدرت شرق و غرب و پس از ان جنگ سرد‪،‬‬ ‫شیبِ سریعتریپیداکردونهایتاطی‪ 20‬سالگذشتهباانفجاری‬ ‫کهدرعرصهارتباطاتوتکنولوژیارتباطیپیشامد‪،‬ابعادجدیدتر‬ ‫و جدیتری به خود گرفت‪ .‬بسیاری از متخصصان علوم اجتماعی‬ ‫و روشنفکران‪ ،‬تمام تاش خود را انجام دادند تا عواقب ناگوار‬ ‫فروپاشیریشههاواصالتهایفرهنگیرابهخوبیتحلیلکنندو‬ ‫عمق فاجعهیِ در راه را متذکر شوند‪ .‬با شروع فراین ِد جهانیسازی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫فرهنگغالبیکهدرتمامیکارتلهایعظیممرتبطبارسانههای‬ ‫جمعی ترویج میشود‪ ،‬به مرور جای رنگینکما ِن فرهنگ بومی‬ ‫مناطق متفاوت جهان را گرفت‪ .‬کمرنگشدن فرهنگ محلی و‬ ‫سنتها در حقیقت خالی کردن جامعه از پشتوانهای است که‬ ‫بهطور مثال‪ ،‬برای تمدن کهنی مانند کشورمان‪ ،‬حک ِم هدر دادن‬ ‫انباشت و تراک ِم هزارانسالهیِ اندیشه و فرهنگ به ثمن بخس را‬ ‫دارد‪ .‬هویت و اصالت یک ملت در حفظ سنت‪ ،‬زبان و ادبیاتی‬ ‫است که خود بَرساخت و برایندی چند هزارساله از این عناصر‬ ‫محسوبمیشود‪.‬‬ ‫اداب و سنن‪ ،‬مرز و حریم نمیشناسند و جغرافیا در ساختار‬ ‫ان جمود به وجود نمیاورد‪ .‬فرهنگ در جهان با سرعتی غیر قابل‬ ‫باور انتقال پیدا میکند و عناصر فرهنگی مختلف در یک میکسر‬ ‫بزرگجهانیدریکدیگرترکیبوتنیدهمیشودوعنصرفرهنگی‬ ‫نوظهور در صورت پذیرش عرف به بخشی از سیستم فرهنگی‬ ‫تبدیل میشود‪ .‬بهتدریج‪ ،‬انقابی نوین در شالودههای فرهنگی‬ ‫جوامع روی میدهد و نهایتا‪ ،‬فرهنگی نوبنیاد یا بهتر بگوییم‬ ‫«فرهنگ خودبنیاد» بر فراز ِ‬ ‫ِ‬ ‫تل خاکستر تعامات و ارتباط انسا ِنی‬ ‫روزگا ِرپیشینشکلمیگیرد‪.‬‬ ‫بارهاشنیدهایمکهفرهنگغالببایدچندویژگیعمدهداشته‬ ‫باشد‪ .‬نخست‪ ،‬ان که جاذبههای خاص خودش را داشته باشد‪.‬‬ ‫یعنی بتواند بر پایهیِ یک مفاهمه و دیالوگِ همهگیر با دیگران‪،‬‬ ‫قدرت نفوذ و زایش داشته باشد‪ .‬از دیگر سوی‪ ،‬ان که قدرت انتشار‬ ‫داشتهباشد‪.‬بهبیانیسادهتر‪،‬بایدقلوبِ ملتهاورسانههایمستقل‬ ‫را در دست داشته باشد تا نبض افکار عمومی در دستان وی باشد‪.‬‬ ‫این یعنی تصاحب بیچون و چرای مغزها توسط جاذبههای‬ ‫فرهنگ محلی و بومی در تعامل همراه با تحفظ و تقابل با فرهنگ‬ ‫سلطهگر غربی‪ .‬سومین سویهیِ ماجرا این است که بتواند کارایی‬ ‫خودرااثباتکند‪.‬مقابلهبا تسلط فرهنگغالبنیزهمینمسئله‬ ‫است‪ .‬هژمونی فرهنگی که جهان را به سوی نظا ِم طراحیشدهیِ‬ ‫یکدستساختهیِ جهانیسازی و نابودی فرهنگهای محلی به‬ ‫پیش میبرد و با ساختار بومی انها‪ ،‬طرح اشنازدایی را میریزد‪.‬‬ ‫مسئله اصلی ان است که شما در جریان این یکسانسازی‬ ‫تحمیلی‪،‬درکجایجهانایستادهباشی‪.‬مصرفکنندهیفرهنگی‬ ‫باشی یا تولیدکنندهی ان‪ .‬صادر کننده یا وارد کننده صرف‪. .‬‬ ‫سودوکو ‪533‬‬ ‫‪ ‬جــواب جدول را بــه دفتر‬ ‫پاسارگاد فرســتاده و به قید‬ ‫قرعه هدیه دریافت کنید‪.‬‬ ‫برنده سودوکو ‪:532‬‬ ‫مجتبی شهسواری‬ ‫قانونهای حل‬ ‫جدول سودوکو‪:‬‬ ‫‪ .1‬در هر ســطر و ســتون باید‬ ‫اعداد ‪ 1‬تا ‪ 9‬نوشته شود‪ .‬بدیهی‬ ‫است که هیچ عددی نباید تکرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬در هر مربــع ‪ 3×3‬اعداد از‬ ‫‪ 1‬تا ‪ 9‬نوشــته شود و در نتیجه‬ ‫هیچ عددی نباید تکرار شود‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬سیرجان‪ -‬شهرک رزمندگان‪ -‬روبهروی ‪ MRI‬حکیم‪ -‬جنب دبیرستان غیر دولتی هدف ‪42336359 - 09133479309‬‬

آخرین شماره های هفته نامه پاسارگاد

هفته نامه پاسارگاد 538

هفته نامه پاسارگاد 538

شماره : 538
تاریخ : 1397/08/14
هفته نامه پاسارگاد 535

هفته نامه پاسارگاد 535

شماره : 535
تاریخ : 1397/08/14
هفته نامه پاسارگاد 537

هفته نامه پاسارگاد 537

شماره : 537
تاریخ : 1397/08/07
هفته نامه پاسارگاد 534

هفته نامه پاسارگاد 534

شماره : 534
تاریخ : 1397/08/07
هفته نامه پاسارگاد 536

هفته نامه پاسارگاد 536

شماره : 536
تاریخ : 1397/07/30
هفته نامه پاسارگاد 532

هفته نامه پاسارگاد 532

شماره : 532
تاریخ : 1397/07/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!