هفته نامه پاسارگاد شماره 534 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه پاسارگاد شماره 534

صفحه بعد

هفته نامه پاسارگاد شماره 534

هفته نامه پاسارگاد شماره 534

‫اربعین سرور و ساار شهیدان را به‬ ‫عاشقان ان حضرت تسلیت میگوییم‬ ‫هفتهنامه‬ ‫معتادان‬ ‫هنوز هستند‬ ‫سر صبحی میخوای‬ ‫سربهسرم بگذاری‬ ‫‪6‬‬ ‫نام نیکو گر بماند‬ ‫ز ادمی‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬ابان ‪1397‬‬ ‫شماره ‪534‬‬ ‫‪ 19‬صفر ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 2000‬تومان‬ ‫همراه با ‪ 4‬صفحه نیازمندیها‬ ‫جوابیه شرکت گهرزمین به گفتوگوی پاسارگاد‬ ‫با مدیرعامل شرکت تامین اتیه کارکنان گهرزمین‬ ‫در گهرزمین جایی برای‬ ‫قانونگریزان وجود ندارد‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش میدانی پاسارگاد از نبود پارکینگ در مراکز پزشکی و تجاری سیرجان‬ ‫مقصر شهرداریست‬ ‫‪4‬و‪5‬‬ ‫مسئولیت نمایندگی کجاست؟‬ ‫غیبت نماینده در روز رایگیری مجلس برای ‪ FATF‬و ‪ CFT‬این روزها نقل محافل سیاسی است‬ ‫و همه جویای دلیل ان هستند این در حالی است که علیرغم تماس با شهباز حسنپور وی تمایلی‬ ‫برای پاسخگویی و توضیح درباره دلیل غیبتش ندارد‪ .‬در صفحه ‪ 2‬نظرات جال گلمحمدی از‬ ‫فعاان اصاحطلب‪ ،‬رسول بلوردی از حامیان شهباز حسنپور و رامین ضابطی از اصولگرایان حامی‬ ‫محمود احمدینژاد را بخوانید‪.‬‬ ‫خانواده معزز حسام‬ ‫تســلیت واژه کوچکــی اســت در برابــر غــم‬ ‫بــزرگ شــما‪ .‬خداونــد روح ان عزیــز از‬ ‫دســترفته را قریــن رحمــت فرمایــد‪.‬‬ ‫حامد اسدی‪ ،‬شرکت زرین سمنگان‬ ‫خانواده محترم‬ ‫حاججواد و حاجداوود حسام‬ ‫درگذشــت مصیبتبــار حاجحمیــد حســام را‬ ‫تســلیت عــرض میکنیــم‪ .‬از خداونــد متعــال‬ ‫برایتــان صبــر جزیــل مســئلت داریــم‪.‬‬ ‫سعید‪ ،‬سامان و سلمان ستودهنیا‬ ‫سیرجان‪ ،‬فواد ابدیده!‬ ‫تیم والیبال فواد سیرجان ایرانیان دست به کار خیلی بزرگی زد و تیم‬ ‫پرمهره سایپا را شکست داد‪.‬‬ ‫نماینــده شایســته شــرکت فــواد ســیرجان ایرانیــان و اســتان کرمــان در نبــردی پنج گیمه موفــق به رقــم زدن این‬ ‫نتیجه شــد‪.‬‬ ‫در ایــن بــازی ســه مهــره بــا تجربــه فوادیهــا یعنــی مهــدی مهــدوی‪ ،‬علیرضــا مباشــری و ارش کمالونــد بازیکنانــی‬ ‫ششــدانگ بودنــد و از طرفــی بومیهــای ایــن تیــم نیــز مهــار نشــدنی ظاهــر شــدند!‬ ‫فرامــرز بوســتانی و رضــا محمودابــادی یــار جــوان فــواد ســیرجانیها‪ ،‬رســول شهســواری لیبــرو خــوب‪ ،‬بــا ارزش‬ ‫و خــوش اخــاق‪ ،‬هــادی برشــان و بهتــر از همــه ســعید رنجبــر چــپ دســت اینــدهدار فــواد ســیرجان نیــز بــاز هــم‬ ‫عصــای دســت محمدرضــا دامغانــی شــد کــه در ایــن خصــوص بایــد بــه کادر فنــی فــواد ســیرجان ایرانیان احســنت‬ ‫و خــدا قــوت گفــت کــه بــه بومیهــا اعتمــاد کــرد و همچنیــن تبریــک گفــت بــه هیئــت والیبــال ســیرجان کــه حامــی‬ ‫بازیکنــان بومــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن تیــم در لیــگ برتــر فقــط و فقــط از وجــود هشــت بازیکــن غیــر بومــی اســتفاده میکنــد کــه بازهــم بایــد بــه‬ ‫مســئوان شهرســتان ســیرجان مخصوصــا مدیــران شــرکت فــواد ســیرجان ایرانیــان تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫فواد سیرجان ایرانیان ‪ -‬شهرداری گنبد‬ ‫زمان‪ :‬چهـــارشنـــبــه ‪ 9‬ابــان مـــاه ‪97‬‬ ‫مکان‪ :‬بلوار صفارزاده ورزشگاه گلگهر‬ ‫سـاعت بازی‪ :‬راس سـاعت ‪۱۵‬‬ ‫روابطعمومی و امور بینالملل‬ ‫فواد سیرجان ایرانیان‬ ‫فرماندار و فرمانده انتظامی سیرجان گزارش میدهند‪:‬‬ ‫تمهیدات پیاده روی اربعین‬ ‫خانواده محترم‬ ‫حسـام‬ ‫مصیبــت وارده را خدمــت شــما تســلیت عــرض‬ ‫نمــوده‪ ،‬از درگاه خداونــد متعــال بــرای ان‬ ‫مرحــوم غفــران و بــرای شــما بازمانــدگان صبــر‬ ‫مســئلت مینماییــم‪.‬‬ ‫شرکتهایسیرجانگستر‪،‬حدیدگستر‪،‬اعتمادپسته‬ ‫‪2‬‬ ‫خانواده محترم حسام‬ ‫مصیبــت وارده را خدمــت شــما بزرگــواران‬ ‫تســلیت عــرض نمــوده‪ ،‬در ســوگ ان‬ ‫عزیــز شــریک کوچــک انــدوه بــزرگ شــما‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫عباس دیانی یزدی‬ ‫خانواده محترم حسـام‬ ‫(برادران حسینی)‬ ‫همکار گرامی‬ ‫جناب اقای حاجرمضان شهسواری‬ ‫درگذشــت مــادر بزرگوارتــان را خدمــت‬ ‫شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت‬ ‫عــرض نمــوده‪ ،‬از درگاه خداونــد منــان‬ ‫بــرای ان فقیدهســعیده غفــران واســع و‬ ‫بــرای بازمانــدگان بقــای عمــر ارزومندیم‪.‬‬ ‫مدیریت و کارکنان شرکت فریکو‬ ‫بــا ابــراز همــدردی و ارزوی صبــر و‬ ‫شــکیبایی‪ ،‬درگذشــت اندوهبــار شــادروان‬ ‫حاجحمیــد حســام را تســلیت عرض نمــوده‪،‬‬ ‫خداونــد روح ان عزیــز را قریــن رحمــت‬ ‫فرمایــد‪.‬‬ ‫نعمتاه خدارحمپور‬ ‫شرکت پسته اراد ماندگار‬ ‫خانواده محترم حسـام‬ ‫انــدوه مــا در غــم از دســتدادن شــادروان حاجحمیــد‬ ‫حســام در واژههــا نمیگنجــد‪ .‬تنهــا میتوانیــم از‬ ‫خداونــد منــان برایتــان صبــری عظیــم و بــرای ان‬ ‫مرحــوم روحــی شــاد و ارام طلــب کنیــم‪ .‬مــا را در غــم‬ ‫خــود شــریک بدانیــد‪.‬‬ ‫خانواده غیاثی‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬ابان ‪ | 1397‬شماره ‪534‬‬ ‫‪ 19‬صفر ‪ 29 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫خبر‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫کسب رتبه‬ ‫کارشناس‬ ‫خبره توسط‬ ‫شهرداری‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‪ :‬مدیر بازرسی شهرداری سیرجان عنوان اولین کارشناس خبره شهرداریهای استان را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان‪ ،‬محمد اسمعیلی مدیر بازرسی شهرداری‬ ‫سیرجانطیرسیدگیوبررسیپروندهویدرنشستهیاتممیزهمستقردرسازمانشهرداریهاودهیاریهای‬ ‫کشور‪،‬ضمنکسبحدنصابامتیازازم‪،‬بهسطحخبرهرتبهشغلیارتقایافت‪.‬گفتنیاستمحمداسمعیلیپس‬ ‫از ارایه مقالههای پژوهشی در نشریات معتبر بین المللی‪ ،‬گذراندن دورههای اموزشی و طرحهای تحقیقاتی موفق‬ ‫بهکسبکارشناسسطحخبرهشد‪.‬‬ ‫اظهار نظر فعاان سیاسی پیرامون غیبت نماینده سیرجان در بررسی ‪CFT‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مسئولیت نمایندگی کجاست؟‬ ‫‪ ‬گروه خبر‬ ‫غیبتنمایندهدرروزرایگیریمجلسبرای‪FATF‬‬ ‫و‪ CFT‬این روزها نقل محافل سیاسی است و همه‬ ‫جویای دلیل ان هستند این در حالی است که علیرغم‬ ‫تماس با شهباز حسنپور وی تمایلی برای پاسخگویی‬ ‫نداشت و توضیح در این باره را به اینده موکول کرد‪.‬‬ ‫در ادامه نظرات جال گلمحمدی از فعاان‬ ‫اصاحطلب‪ ،‬رسول بلوردی از حامیان شهباز‬ ‫حسنپور و رامین ضابطی از اصولگرایان حامی‬ ‫محموداحمدینژادراازنظرمیگذرانیم‪.‬‬ ‫‪ ‬جال گلمحمدی‪ :‬شجاعت در‬ ‫اظهارنظرمهمترینویژگیاست‬ ‫شجاعت در اظهارنظر‬ ‫مهمترین ویژگی فردی است‬ ‫کهدرجایگاههایسیاسیقرار‬ ‫میگیرد و چنانچه برای جلب‬ ‫رضایت جناحها و افراد ترک‬ ‫این مهم نماید‪ ،‬خیانت در امانت است و مردود‪.‬‬ ‫موکلینخود‬ ‫اگاهیکافیازامورمملکتوخواسته‬ ‫ِ‬ ‫از ابتداییترین وظایف یک نماینده است‪ .‬حال چطور‬ ‫میشود در رایگیری مهمی که به سرنوشت یک ملت‬ ‫گره خورده‪ ،‬بعضا نمایندگانی حضور نداشته باشند‪ .‬اگر‬ ‫عدمحضورعمدیباشدوامصیبتا‪.‬‬ ‫بازهمتَکرارمیکنمشجاعتدراظهارنظرمهمترین‬ ‫ویژگی است که متاسفانه خیلی از کسانی که ادعایش‬ ‫را دارند و در عمل از ان بیبهرهاند‪ .‬کوبیدن یکی به نعل‬ ‫و یکی به میخ شاید در کوتاه مدت جواب دهد اما قطعا‬ ‫کوبیدنبهدستخودولغزشنعلدرانتظارخواهدبود‪.‬‬ ‫نماینده وکیل همهی شهروندان است‪ ،‬نه مجذوبِ‬ ‫یک گروه و یا یک جناح خاص‪ .‬ترس از ریزش ارا و یا‬ ‫اخم بعضیها نباید باعت شود که نظر اکثریت نادیده‬ ‫گرفتهشود‪.‬‬ ‫‪ ‬رسول بلوردی‪ :‬حسنپور به موقع‬ ‫پاسخگوی مواضع خود خواهد بود‬ ‫قبل از ورود به بحث‬ ‫‪ FATF‬بیمقدمه سراغ‬ ‫تنها حاشیه این موضوع‬ ‫در شهرستان میروم که‬ ‫رای نماینده شهرمان در‬ ‫این خصوص مثبت بود یا منفی؟ و دلیل حضور و‬ ‫عدم حضورش در ابتدای جلسه که به تحلیلهای‬ ‫متفاوتی هم رسید چه بود؟ در تحلیلی این عدم‬ ‫حضور را ناشی از هوش سیاسی اقای حسنپور‬ ‫دانستند که هیچ جوابی برای موافقان یا مخالفان‬ ‫خود نداشته باشد و در مطلبی دیگر به مواضع‬ ‫موافقانومخالفانپرداختهشد‪.‬‬ ‫تنها به ذکر این نکته اکتفا میکنم که طبق قانون‬ ‫اساسیراینمایندگانمخفیاستونمایندهایموظف‬ ‫به اعام رای خود نیست‪ .‬هر چند وی در بیان شفاف‬ ‫مواضع خود در اینگونه مباحث پرحاشیه ابایی ندارد‪ .‬در‬ ‫فردایروزامضایبرجامازمعدودنمایندههاییبودکهبه‬ ‫فرودگاه رفت و از ظریف که از ژنو برگشته بود استقبال‬ ‫کرد‪.‬نکتهگیرانقطعابهشخصیتکاریحسنپوربعداز‬ ‫سه دوره حضور در مجلس واقفند و نیازی بر تاکید بنده‬ ‫نیست که پزشکیان‪ ،‬چپترین نماینده برای حمایت از‬ ‫اوبهسیرجانمیایدودکترشهریاری(مخالف‪)FATF‬‬ ‫در جمع اهالی رسانه سیرجان او را یکی از پنج نماینده‬ ‫برترمجلسمیداند‪.‬‬ ‫حسنپورقبلازاینکهیکنمایندهباافکارسیاسی‬ ‫باشد یک نماینده کاری است که هر‪ 1٠‬نماینده استان‬ ‫ازاوبرایپذیرفتناستانداریدعوتمیکنند‪.‬درتعجبم‬ ‫مواضع او در‪ FATF‬چرا برایشان اینقدر مهم شده است‬ ‫کهداستانشراکشدارمیکنند‪.‬‬ ‫حتما ایشان به موقع پاسخگوی مواضع خود در‬ ‫خصوص ‪ FATF‬خواهد بود اما اگر من جای وی بودم‬ ‫به دایل زیر رایم مثبت بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬در شرایطی که امکان تبادات پولی و بانکی با‬ ‫کشورهاوشرکتهایبزرگجهانیسختترازگذشته‬ ‫شده است‪ FATF ،‬بستر امنی است که باعث ترغیب‬ ‫کشورهایی میشود که به ایران قول همکاری دادهاند‪.‬‬ ‫‪ FATF -٢‬بیشتر در اختیار اتحادیه اروپاست که‬ ‫موضع همراهی با ایران دارد‪ .‬در سال ‪ ٢٠٠٨‬یکی از‬ ‫دایل تسهیل تحریمهای امریکا علیه کشورمان عدم‬ ‫عضویت ایران در‪ FATF‬بود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تصویب ‪ FATF‬یک بازخورد مثبت در‬ ‫اقتصاد خواهد داشت چرا که واقعیت این است که‬ ‫استانداردهای بانکداری ایران با استانداردهای ‪FATF‬‬ ‫فاصله زیادی دارد‪ .‬کشورهای چین و روسیه که با ما‬ ‫فرماندار و فرمانده انتظامی سیرجان گزارش میدهند‪:‬‬ ‫تمهیدات پیاده روی اربعین‬ ‫‪ ‬گروه خبر‬ ‫فرماندار سیرجان از اماده سازی مسیر پیاده‬ ‫روی روز اربعین از مرقد امام زاده احمد (ع) تا مرقد‬ ‫امام زاده علی (ع) خبر داد‪ .‬منصور مکیابادی در‬ ‫اینخصوصگفت‪:‬بالغبر‪ ٨٠‬موکباعامامادگی‬ ‫کرده اند تا در مسیر پیاده روی اربعین تا مرقد‬ ‫امام زاده علی (ع) خدمات متنوعی را به افراد ارائه‬ ‫دهند‪ .‬وی از حضور ‪ ٦٥‬هزار نفر از همشهریان در‬ ‫پیاده روی اربعین سال گذشته خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫به دنبال ان هستیم که امسال نیز این مراسم هر‬ ‫چه با شکوه تر برگزار شود‪ .‬امسال در ستاد اربعین‬ ‫کمیته های متفاوتی چون کمیته مراسم‪ ،‬کمیته‬ ‫موکب ها‪ ،‬کمیته زیر ساخت ها و ‪ . .‬در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬همچنین شرکت گهر زمین در جوار‬ ‫مرقدمطهرامامزادهعلی(ع)غرفههاییدایرخواهد‬ ‫کرد با موضوع های فرهنگی ‪ ،‬بهداشتی و ‪ . .‬و رادیو‬ ‫اربعینازاینایستگاهبرنامههایمراسمرابهاطاع‬ ‫سایر موکب داران و زائران خواهد رساند‪.‬‬ ‫مکی ابادی خاطرنشان کرد ‪ :‬امسال به منظور‬ ‫رفاه حال زائران از ساعت ‪ ٦‬صبح تا پایان مراسم‬ ‫تردد خودرو در مسیر رفت جاده امامزاده علی‬ ‫(ع) {محل استقرار موکب ها} ممنوع خواهد‬ ‫بود و مسیر برگشت این محور تا هنگام اذان ظهر‬ ‫به صورت دو طرفه (رفت و برگشت) بار ترافیکی‬ ‫خودروهایعبوریرادربرخواهدگرفت‪.‬همچنین‬ ‫امسال به منظور افزایش نظم مراسم‪ ،‬برای‬ ‫خودروهای عبوری پارکینگی در کناره مسیر در‬ ‫نظر گرفته شده است و خودروهای شرکت کننده‬ ‫در مراسم نمی توانند در محوطه جلویی مرقد امام‬ ‫زاده علی (ع) پارک کنند‪.‬‬ ‫معاون استاندار با اشاره به تامین امکانات‬ ‫رفاهی در مسیر گفت‪ :‬اتوبوس های شهرداری از‬ ‫ساعت‪ 9‬صبح تا پایان مراسم کار برگشت و انتقال‬ ‫زائران را بر عهده خواهند داشت ‪ .‬همچنین برای‬ ‫هر موکب یک مجوز و برای هر موکب دار یک‬ ‫کارت شناسایی به منظور پاسخگویی در امور‬ ‫روابط بهتری دارند هم تصویب پیوستن ایران به‪FATF‬‬ ‫رابرایانجامتباداتبانکیضروریدانستهاند‪.‬‬ ‫‪ -4‬امریکاییها قصد داشتند که اگر ایران ایحه‬ ‫مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند یک‬ ‫جو روانی را علیه ما راه بیاندازند و اینگونه وانمود کنند‬ ‫که ایران نمیخواهد ضد تروریسم کاری کند و این‬ ‫بهانهجوییازامریکاییهاگرفتهشدهاست‪.‬‬ ‫‪ ‬رامین ضابطی‪ :‬غیبت در‬ ‫راستایمصلحت‬ ‫این روزها بحث بر سر عدم‬ ‫حضور نماینده محترم در جلسه‬ ‫رایگیری مجلس در مورد‪CFT‬‬ ‫در رسانهها و به خصوص فضای‬ ‫مجازی داغ شده است و در این‬ ‫میاننظراتمخالفانومنتقدانسکوتجنابنمایندهبازتاب‬ ‫بیشتری داشته است‪ .‬شاید در نگاه اول غیبت اقای نماینده‬ ‫در جلسهای با این درجه از اهمیت و تاثیرگذاری کمی‬ ‫عجیب و در نوع خود بیانگر نوعی بیتفاوتی باشد‪ .‬ان هم از‬ ‫جانب نمایندهای که هر اتفاقی از خرید اتوبوس و امبوانس‬ ‫تاساختبیمارستانومدرسهوجاده‪،‬ازسویتیمتبلیغاتی‬ ‫ایشانمرتبطباتاشهاوپیگیریهایاومعرفیمیشود‪.‬به‬ ‫ذهنم رسید که عدم حضور نماینده محترم در جلسه مهم‬ ‫مجلس در راستای مصلحت نظام بوده است‪ .‬هنوز خاطره‬ ‫تلخ برگزاری افتضاح و شرماور انتخابات شورای شهر را از‬ ‫یادنبردهایم‪.‬انتخاباتیکهخوداقاینمایندهبافاصلهدرنامه‬ ‫رسمی به وزیر کشور با ذکر دایل متعددی خواستار ابطال‬ ‫مربوطه صادر شده است تا فعالیتی خاف مقررات‬ ‫تعیین شده انجام نگیرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هر ‪٥‬‬ ‫موکبمستقردرمسیریکناظربهداشتیخواهند‬ ‫داشت که عملکرد این مواکب را از نظر بهداشتی‬ ‫مورد بررسی قرار می دهد‪ .‬فرماندار ویژه سیرجان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از تمامی مردم شریف و دوست دار‬ ‫ساار شهیدان در سیرجان می خواهیم همچون‬ ‫سال های گذشته مراسم پیاده روی اربعین امسال‬ ‫را با شکوه برگزار کنند‪ .‬شعار مراسم امسال «حب‬ ‫الحسینیجمعنا»(محبتامامحسین(ع)همهی‬ ‫ما را کنار هم جمع می کند) است که امید است‬ ‫بتوانیم ان را سرلوحه کار خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫در همین رابطه فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫سیرجان گفت‪ :‬با توجه به همایش پیادهروی‬ ‫اربعین حسینی از میدان امام علی(ع) تا امامزاده‬ ‫ـپولیس را بــه فینــال لیــگ قهرمانــان اســیا‬ ‫ـم پرسـ‬ ‫ـود تیـ‬ ‫صعـ‬ ‫تبریــک میگوییــم‪.‬‬ ‫مهمانسرای اله منطقه ویژه اقتصادی سیرجان‬ ‫جناب سرهنگ‬ ‫علی غیـاثی‬ ‫ارتقــاء درجــه جنابعالــی بــه ســرهنگی‬ ‫را خدمــت شــما تبریــک عــرض نمــوده‪،‬‬ ‫از درگاه یگانــه قــادر متعــال‪ ،‬ســربلندی‬ ‫و توفیــق روزافــزون شــما را بیــش از‬ ‫پیــش خواهانــم‪.‬‬ ‫دکتر پورمرادیان‬ ‫عدوی تو نیستم‬ ‫جناب سرهنگ‬ ‫علی غیـاثی‬ ‫ارتقــاء درجــه جنابعالــی بــه ســرهنگی را‬ ‫خدمــت شــما تبریــک عــرض نمــوده‪ ،‬از‬ ‫درگاه خداونــد متعــال توفیــق روزافــزون‬ ‫شــما را در پیشــبرد اهــداف عالیــه‬ ‫خواهانــم‪.‬‬ ‫علیرضانصرتابادی‬ ‫جناب اقای دکتر سروشنیا‬ ‫ان شد‪ .‬اما همین جناب نماینده در نهایت تعجب همگان با‬ ‫یک چرخش ‪ 1٨٠‬درجهای تمام تاش خود را برای تایید‬ ‫انتخاباتوراضیکردنمعترضانتحتعنوانمصلحتنظام‬ ‫به کار بست و چشم بر همه تخلفات انتخاباتی و عملکرد‬ ‫فاجعه بار مسئوان برگزاری ان بست‪ .‬قطعا نمایندهای که‬ ‫این عمل خود را برای دفاع از یک تخلف بزرگ به مصلحت‬ ‫نظام ربط میدهد ابد میتواند در جلسه مهمی به بهانه‬ ‫مصلحت نظام البته غیبت کند‪ .‬در این چندماهه گزارش‬ ‫تخلفات سنگین در مجموعه گلگهر و شرکتهای وابسته‬ ‫ان است که با روح و روان مردم بازی کرده است‪ .‬بنده در‬ ‫مطالبیازمسئوانشهروگلگهرخواستمکهدراینزمینه‬ ‫شفافسازی کنند تا خدای ناکرده سکوت انها دلیل صحت‬ ‫ادعاهای مطرح شده نباشد‪ .‬جناب نماینده که عضو ستاد‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست در برابر همه این ادعاها‬ ‫چه عکسالعملی داشته است؟ ایا قدمی برای رفع نگرانی‬ ‫مردم شهرش برداشته است؟ ایا پیگیریهای در این زمینه‬ ‫داشته است؟ ایا براساس وظیفه نمایندگی و قسمی که‬ ‫برای حفظ منافع ملی یاد کردهاند‪ ،‬نباید این همه گزارشات‬ ‫تخلفدار را پیگیری کرد و در صورت صحت برای مبارزه‬ ‫با ان اقدام کرد؟ ایا نمایندهای که همه از قدرت نفوذش‬ ‫مطلعاند نمیتواند در برابر انچه که در یک شرکت معدنی از‬ ‫جملهزمینهایهمسریکمدیرعاملوبورسیهواستخدام‬ ‫خواهرزنهایمدیرعاملوواگذاریقراردادهایمیلیاردیبه‬ ‫اقواموخویشانبایستدوموضعگیریکند؟‬ ‫حرف برای گفتن بسیار است اما انچه به جایی‬ ‫نرسدفریاداست‪.‬‬ ‫علی(ع)درروزسهشنبههمینهفتهورودهرگونه‬ ‫کامیون کشنده و کامیونت از ساعت شش صبح‬ ‫تا پایان مراسم ممنوع است‪ .‬به گفتهی سرهنگ‬ ‫محمدرضا ایراننژاد حمل مسافر در قسمت‬ ‫وانتبارها ممنوع و از ورود انان جلوگیری میشود‪.‬‬ ‫رییسپلیس سیرجان افزود‪ :‬خودروهایی که‬ ‫قصد مسافرت به سمت نجفشهر و خواجو شهر‬ ‫را دارند در این روز از سمت جاده سیرجان ‪-‬‬ ‫بندرعباس تردد کنند‪ .‬وی با توجه به شلوغ بودن‬ ‫و تردد افراد پیاده در این روز از همهی رانندگان‬ ‫خواست با رعایت سرعت مطمئن از بروز هرگونه‬ ‫حادثه جلوگیری کنند‪ .‬وی ادامه داد ماموران‬ ‫نیرویانتظامی و پلیسراه در این روز با تمام توان‬ ‫خود حاضر هستند و از مردم میخواهیم هر گونه‬ ‫مشکل را با پلیس در میان بگذارند‪.‬‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫شوخ کس بر وی اوردن از جوانمردی نیست اما ان را هم که‬ ‫پرده بر خویشتن میدرد‪ ،‬پردهپوشی عاج نیست‪ .‬این جملهی‬ ‫«اینکه یک رسانه بخواهد برای یک شهر تعیین تکلیف کند‪،‬‬ ‫قابل قبول نیست» در زمره همین بر افتاب انداختنهاست و‬ ‫نباید ساده و بیسروصدا از کنارش گذشت‪ .‬حکایت دردهای‬ ‫کهنهای است که هرازگاهی از جایی سر برمیاورند و اگر خوب‬ ‫بنگریم علتالعلل بدبختیها هستند‪ .‬چه خوش گفت انکه‬ ‫گفت؛«عدویتونیستم‪.». .‬‬ ‫تفکری که خود را مالک شهر و شهروندان میداند‪ ،‬از‬ ‫زمزمهی مرغ سحر و عالم بیداران بیخبر است‪ .‬باوری که حضور‬ ‫و وجود نشریات را مزاحم میبیند و بر این پندار است که جای‬ ‫او را تنگ میکنند‪ ،‬متعلق به ماقبل تاریخی است که اکنون در‬ ‫ان به سر میبریم‪ .‬دانایان دریافتهاند که وجود و حضور رسانهها‬ ‫بهعنواندیدهبانانجامعهمدنیورکنچهارمدموکراسی‪،‬تقریبا‬ ‫واجب است و هر زمان که دست و بال اهل خبر برای انجام‬ ‫وظیفهی ذاتیشان بازتر بوده‪ ،‬مفسدان و تبهکاران دستشان‬ ‫بستهتر بوده و پایشان را از جان و مال و ابروی مردمان پس‬ ‫کشیدهاند‪ .‬از همین روست که ممالک پیشرفته جهان‪ ،‬حضور‬ ‫رسانهها را غنیمت دانسته و به رسمیت شمرده و بر صدر‬ ‫نشاندهاند‪.‬ازهمینمنظراستکهایجادجامعهیتکصداییدر‬ ‫ایرانمعاصرارزوییقبرستانیاست‪.‬پیشازشکلگیریشورای‬ ‫پنجم و حضور برخی از اعضای این نهاد‪ ،‬مطبوعات بودهاند و با‬ ‫رفتن ایشان نیز همچنان خواهند ماند‪ .‬اینکه برگزاری جلسهی‬ ‫مناظره را تا حد تعیین تکلیف برای شهر باا میبرید‪ ،‬در جای‬ ‫روی خط‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫شماره تلگرام پاسارگاد‪09217519290 :‬‬ ‫‪ ‬در بلوار فاطمیه از چهارراه مالکاشتر تا‬ ‫کمربندی شاهد سه واحد نانوایی وجود دارد‬ ‫که تعطیلی هر سه واحد روزهای جمعه است‪.‬‬ ‫ازمسئوان اتحادیه صنف نانوایان تقاضای حل‬ ‫این مشکل را داریم‪4179.‬‬ ‫‪ ‬یک نفر یا یک اداره یا یک مسئول که بهش‬ ‫ربط دارد بیاید جواب یک مشت ادم بیچاره‬ ‫مثل من را بدهد که تکلیف‪ ٥3‬میلیون تومانی‬ ‫که با بدبختی فراهم کردیم و به دست اقای‬ ‫عربگویینی به امید خانهدار شدن را مشخص‬ ‫جناب سرهنگ علی غیاثی‬ ‫ارتقــاء درجــه ســرهنگی شــما مایــه فخــر‬ ‫و مباهــات اســت‪ .‬ضمــن عــرض تبریــک‬ ‫بــه شــما و خانــواده محترمتــان‪ ،‬موفقیــت‬ ‫و ســربلندی روزافزونتــان را از درگاه‬ ‫خداونــد متعــال خواســتاریم‪.‬‬ ‫ناصر رئیسیزاده‬ ‫اتحادیه صنف لوازم یدکی سیرجان‬ ‫اهالی و کسبه خیابان ولیعصر‬ ‫کند‪ .‬گویا به خاطر عضو شورا بودن ایشان‪،‬‬ ‫مشکل ما به کسی ربط ندارد‪٦٦7٦.‬‬ ‫‪ ‬یک گزارش راجع به مهیاشهر بنویسید‪ ،‬چرا‬ ‫کلمغازههاسدمعبرمیکنند وشهرداریچیزی‬ ‫نمیگوید‪ .‬وقتی ما یک تابلو بیرون میگذاریم‬ ‫سریع جمعاوری میکنند و میگویند تخلف‬ ‫است‪ .‬اگر قانون وجود دارد باید برای همه یکسان‬ ‫اجرا شود‪ ،‬پس باید جدیتر برخورد کنند‪493٢.‬‬ ‫‪‬شورایشهرزحمتبکشندجهتساماندهی‬ ‫پمپبنزینصدففکریکنند‪،‬کوچکبودناین‬ ‫پمپ باعث شده تریلرها به صورت سوبل در صف‬ ‫منتظرباشند‪.‬شهرداریکهفقطعوارضمیگیرد‪،‬‬ ‫اهالیخودشاندرفضایسبزدرختکاشتندکه‬ ‫تریلرهانابودشانکردند‪.‬بااینسروصدایتریلرها‬ ‫سرسام گرفتیم‪ ،‬مجوز پمپ گازوییل بیرون از‬ ‫منطقهمسکونیدادهمیشود‪٦٥41.‬‬ ‫‪‬ماساکنانانتهایخیابانشهیدبهشتیفاز‬ ‫‪٢‬ازشهردارنجفشهرخواهشمیکنیمفکری‬ ‫به حال اسفالت این مکان فراموش شده بکند‪.‬‬ ‫به خدا از گردوخاک خفه شدیم‪٠٠9٥.‬‬ ‫خانواده محترم‬ ‫حسـام‬ ‫مصیبــت وارده را خدمــت شــما تســلیت عــرض‬ ‫نمــوده‪ ،‬از خداونــد متعــال بــرای ان عزیــز از‬ ‫دســترفته علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان‬ ‫صبــر و ســامتی مســئلت مینماییــم‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی سیرجان‬ ‫خانواده محترم حسام‬ ‫مصیبــت وارده را خدمــت شــما تســلیت عــرض نموده‪،‬‬ ‫از خداونــد متعــال بــرای ان عزیــز از دســترفته‬ ‫رحمــت واســعهی الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر‪ ،‬اجــر‬ ‫و ســامتی مســئلت داریــم‪.‬‬ ‫هیئت ابوالفضل اکبراباد‬ ‫شهردار محبوب و پرتاش شهر سیرجان‬ ‫اندیشــه و تــاش خدمتگــزاران صدیــق عمــران و ابادانــی ایــران اســامی‬ ‫هیــچگاه از یادهــا نخواهــد رفت‪ .‬مردم فهیم و قدرشــناس ســیرجان چند‬ ‫مــاه اســت کــه شــاهد خدمــات ارزشــمند حضرتعالــی و توســعه پرشــتاب‬ ‫ایــن شــهر هســتند‪ .‬اگرچــه در شــرایط ســخت و تنگناهــای شــدید منابــع‬ ‫مالــی‪ ،‬پیشبینــی میشــد بســیاری از پروژههــای عمرانــی متوقــف گردنــد‬ ‫امــا خداونــد را شــاکریم کــه بــا درایــت‪ ،‬تدابیــر و اقدامــات شــجاعانه جنابعالــی شــاهد رشــد و پیشــرفت‬ ‫روزافــزون در حوزههــای عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی و خدماتــی در ســطح شــهر بودهایــم‪ .‬توســعه فرهنگــی و‬ ‫ابادانــی ایــن شــهر میســر نیســت مگــر بــه همــت واامــردی از جنــس ایثــار و عاشــق خدمــت همچــون‬ ‫جنابعالــی‪ .‬ضمــن تقدیــر فــراوان از زحمــات شــبانهروزی حضرتعالــی‪ ،‬از خداونــد ســبحان بــرای شــما‬ ‫ســامتی‪ ،‬موفقیــت و اســتمرار خدمتگــزاری بــه مــردم نجیــب ســیرجان را مســئلت مینماییــم‪.‬‬ ‫خود عجیب است‪ .‬شاید یادتان نباشد اما پاسارگاد قبل از حضور‬ ‫شما در شورا میان دو عضو شورای سوم مناظرهای برگزار کرد‬ ‫که بخشی از ان در نشریه انعکاس یافت‪ .‬این قبیل جلسات را‬ ‫معموانهادهایمدنیازقبیلانجمنهاواحزاببرگزارمیکنند‪.‬‬ ‫در کشور ما اما نهادهای مدنی گرفتار ضعف مفرط و حضورهای‬ ‫مقطعی و فصلی هستند و بار ایشان بر دوش مطبوعات افتاده‬ ‫است‪ .‬این موضوع در سیرجان صورتی مضاعف یافته است و‬ ‫مطبوعاتنقشبیشتریبرعهدهدارند‪.‬اگراینموضوعباعثازار‬ ‫افرادی شده‪ ،‬باعث تاسف است‪ .‬اگر تصور میکنید شورا عاوه بر‬ ‫وظایف ذاتی و قانونی خویش میتواند متکفل برگزاری جلسات‬ ‫نقد و مناظره باشد‪ ،‬در واقع این شما هستید که بیراهه میروید‬ ‫و به جای پرداختن به انچه که باید‪ ،‬بیهوده جای دیگران را تنگ‬ ‫کردهاید و با این رفتار ناصوابتان در واقع به کسوت مخالفان‬ ‫ازادی عقیده و بیان و گفتوگو و شفافیت درامدهاید‪.‬‬ ‫میتوان به مطبوعات به جای رقیب و مزاحم به چشم یاور‬ ‫و همراه هم نگریست و اگر نیک تدبر کنید خیر شما در ان‬ ‫نهفتهاستکهبهحضورمطبوعاتازادومستقلبهدیدهاحترام‬ ‫بنگرید و از انان برای غلبه بر گرفتاریها سود بجویید‪.‬‬ ‫این روزها جهان در اشوب مرگ فجیع خبرنگاری است که‬ ‫احتماا به دستور شازدهی ماجراجوی السعود «ارهبُر» شده‬ ‫است‪ .‬شازده هم جمال خاشقچی را مزاحم خویش میدید‬ ‫و جوخهی مرگ را رهسپار ترکیه کرد تا از این عنصر مزاحم‪،‬‬ ‫عبرتیبهرناظرانبسازند‪.‬اوجهانراانگونهکهبایدنمیشناسد‬ ‫و گمان میکرد همهی مشکات را با پول میتوان رفع و رجوع‬ ‫کرد‪ .‬بنسلماننباشیم!‬ ‫خاصه اگهی مزایده نوبت دوم‬ ‫اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان‬ ‫بــه اتفــاق هیئتامنــای مســجد پنــج تــن ال عبــا‬ ‫قصــد دارنــد یــک بــاب مغــازه متعلــق بــه مســجد‬ ‫مذکــور را ماهیانــه بــه مبلــغ ‪ 8/000/000‬ریــال‬ ‫از طریــق اگهــی مزایــده کتبــی بــه اجــاره واگــذار‬ ‫نمایــد‪ .‬متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطاعات‬ ‫بیشتــر بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه واقــع در‬ ‫بلــوار دکتــر صادقــی‪ -‬چهــارراه ارجمنــد مراجعــه یــا‬ ‫بــا تلفــن ‪ ۴۲۲70۴۴۴‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫سیدصادقطباطبایی‬ ‫رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان‬ ‫خاصه اگهی مزایده نوبت دوم‬ ‫اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان‬ ‫قصــد دارد یــک درب باغ پســته متعلق بــه موقوفه‬ ‫فاطمــه قرائــی واقــع در حســیناباد عبداهتقــی را‬ ‫از طریــق اگهــی مزایــده کتبــی بــرای مــدت ‪ ۴‬ســال‬ ‫بــا مبلــغ ســالیانه ‪ ۲00/000/000‬ریــال بــه اجاره‬ ‫واگــذار نمایــد‪ .‬متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب‬ ‫اطاعــات بیشتــر بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫در بلــوار دکتــر صادقــی‪ -‬چهــارراه ارجمنــد مراجعه‬ ‫یــا بــا تلفــن ‪ ۴۲۲70۴۴۴‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫سیدصادقطباطبایی‬ ‫رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‪ :‬ثبت نام واحدهای صنعتی و خدماتی سبز اغاز شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان‬ ‫گفت‪ :‬پرسشنامه واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال ‪ 97-9٦‬به‬ ‫صورت فایل الکترونیکی در پرتال سازمان حفاظت محیط زیست با‬ ‫ادرس الکترونیکی (‪ )www.doe.ir‬و (‪ )isg.doe.ir‬در دسترس‬ ‫است‪ .‬لذا واحدهای مربوطه میتوانند حداکثر تا تاریخ ‪ ٢3/٨/97‬جهت‬ ‫تکمیل پرسشنامههای مذکور اقدام نمایند‪.‬‬ ‫فراخوان ثبت نام‬ ‫انتخاب واحدهای‬ ‫صنعتی و خدماتی‬ ‫سبز‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫شهر ‪3‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫جوابیه شرکت گهرزمین به گفتوگوی پاسارگاد با مدیرعامل شرکت تامین اتیه کارکنان گهرزمین‬ ‫در گهرزمین جایی برای قانونگریزان وجود ندارد‬ ‫روزگارکامبیز(‪)4‬‬ ‫سر صبحی میخوای سربهسرم بگذاری‬ ‫‪ ‬احمدرضا تخشید‬ ‫گفتم کامبیز در بیپولی‬ ‫کامل پیامک واریز حقوقش‬ ‫را دریافت کرد‪ .‬و بعد خواست‬ ‫اخبار تلویزیون را ببیند ولی‬ ‫بچهها مجبورش کردند که‬ ‫کارتون باباسفنجی را تماشا‬ ‫کند‪ .‬بعد از پایان باباسفنجی باز هم اختیار کنترل به‬ ‫دست کامبیز نیفتاد و بچهها خواستند سریال ببینند‪ .‬و‬ ‫همینطور تا اخرشب برنامههای مختلف دیده شدند‪ .‬و‬ ‫هروقت کامبیز چیزی گفت‪ ،‬یکی از بچهها دلیلی اورد‬ ‫که این برنامه از اخبار بهتره‪ .‬تنها راه باقیمانده برای بلند‬ ‫کردن بچهها از پای تلویزیون نگاه کردن به ساعت و‬ ‫گفتن این جمله بود که بچهها دیگه دیره‪ .‬کامبیز هم‬ ‫همین کار را کرد و بلند شد و با صابت تمام تلویزیون‬ ‫را خاموش کرد و رفت داخل اتاق که بخوابد‪ ،‬چند دقیقه‬ ‫بعد همسرش هم امد و اماده شد برای خوابیدن‪ .‬کامبیز‬ ‫گفت چرا ان سر میخوابی؟ همسرش گفت برای اینکه‬ ‫تو ان سر میخوابی‪ .‬کامبیز همانطور که چشمهایش‬ ‫بسته بود کمی فکر کرد و اخر سر گفت‪ :‬عجب جواب‬ ‫قانعکنندهای‪ .‬و فکر کرد شرایط اقتصادی روی همهچیز‬ ‫تاثیرمیگذارد‪.‬وبعدسعیکردبخوابد‪.‬دیگرچشمهایش‬ ‫داشت گرم میشد که یادش امد یادش رفته حقوقش‬ ‫واریز شده‪ .‬از این مسئله واقعا تعجب کرد که چطور‬ ‫یادش رفته حقوقش واریز شده است‪ .‬دقیقا یک هفته‬ ‫بود که کامبیز در هیچ مغازهای نرفته بود‪ .‬درواقع یکی دو‬ ‫روز قبلش رفته بود ولی حتی مغازههای اشنا هم جواب‬ ‫سرباا داده بودند و فهمیده بود بدهیاش زیاد شده و باید‬ ‫یک هفتهی اخر ماه را به هر جان کندنی هست بگذراند‪.‬‬ ‫این که امد در فکرش‪ ،‬خواب از چشمانش پر کشید و‬ ‫رفت‪ .‬بعد فکر کرد؛ فردا چه خریدهایی باید بکند‪ .‬توی‬ ‫ذهنش شروع کرد به باا و پایین کردن احتیاجهای‬ ‫خانه و برای هرکدام مبلغی کنار گذاشت‪ .‬گوشت‪ ،‬قند و‬ ‫چای و میوه و روغن و پودر ماشین لباسشویی و‪ ...‬وقتی‬ ‫خوب فکر کرد‪ ،‬دید تقریبا هیچ چیز در خانه ندارند و‬ ‫حیران شد این چند روز را چگونه گذراندهاند‪ .‬و درواقع‬ ‫خجالت کشید که این چه زندگیای است که برای‬ ‫خودش و بچههایش درست کرده است‪ .‬بعد برای جبران‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬ابان ‪ | 1397‬شماره ‪534‬‬ ‫‪ 19‬صفر ‪ 29 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سختیهای روزهای قبل تصمیم گرفت بعد از همهی‬ ‫خریدها فرداشب بچهها را ببرد و با هم پیتزایی بخورند‪.‬‬ ‫اول باید پانصد هزار تومان بابت خریدهای پیشبینی‬ ‫نشده بدهد دست همسرش که تا اخر ماه لنگ نماند‪.‬‬ ‫و بعد خرید یک ماهش را بکند‪ .‬باید کمی دست به عصا‬ ‫راه میرفت که جیبش خالی خالی نشود‪ .‬شب از نیمه‬ ‫گذشته بود و کامبیز داشت از این مغازه به ان مغازه سر‬ ‫میزد و پول میشمرد و خرید میکرد تا خواب رفت‪.‬‬ ‫صبح هرچند خسته ولی خوشحال از خواب بلند شد‬ ‫و شال و کاه کرد که برود برای خرید‪ .‬باید از سوپری‬ ‫سر کوچه شروع میکرد از انجا که پول در حسابش‬ ‫بود‪ ،‬احساس میکرد گوشیاش هم سنگینتر از روزهای‬ ‫قبل است‪ .‬سینهاش را داد جلو و از در خانه بیرون شد و‬ ‫سرکوچه وارد سوپری شد‪ .‬صاحبمغازه جواب سامش‬ ‫را هم نداد ولی وقتی کارتش را از جیب دراورد‪ ،‬رفتارش‬ ‫عوض شد‪ .‬کامبیز کاغذ چند قلم جنسی را که یادداشت‬ ‫کرده بود را به فروشنده داد و با قیافهای حق به جانب‬ ‫تکیه داد به در مغازه و منتظر شد تا فروشنده جنسها را‬ ‫جمع کرد و گذاشت روی پیشخوان‪ .‬کامبیز گفت‪ :‬چقدر‬ ‫شد؟ فروشنده گفت دویست و چهل و پنج هزار تومان‪.‬‬ ‫کامبیز خندید و گفت‪ :‬سر صبحی دلت میخواد سر به‬ ‫سرم بگذاری‪ .‬فروشنده گفت‪ :‬مگر مثل تو بیکارم‪ .‬کامبیز‬ ‫که بهش برخورده بود گفت‪ :‬خودم دیشب حساب کردم‬ ‫روی هم شدن نود هشت هزار و پانصد تومان‪ .‬فروشنده‬ ‫خنده مسخرهامیزی کرد و گفت‪ :‬پس تازه از خواب بیدار‬ ‫شدی تو این مدت جنسها از دو برابر هم بیشتر گرون‬ ‫شدن‪ .‬کامبیز گفت‪ :‬مرد حسابی گفتم هفت روز خرید‬ ‫نکردم نه هفت سال‪ .‬فروشنده نایلون جنسها را برداشت‬ ‫و گفت‪ :‬اول صبحی حوصله جر و بحث ندارم‪ .‬کامبیز هم‬ ‫گفت‪ :‬همه کاهبردار شدن و از مغازه زد بیرون‪ .‬تا عصر‬ ‫هرجا که رفت همین اش بود و همین کاسه‪ .‬و انقدر‬ ‫همه از گرونی حرف زدند که کمکم باورش شد که در‬ ‫این یک هفتهی بیپولی او اتفاقات زیادی برای اجناس و‬ ‫قیمتها افتاده‪ .‬اخر سر مجبور شد اجناس رو با قیمت‬ ‫جدید بخره و البته دیگر تقریبا پولی توی جیبش نمانده‬ ‫بود و تازه یاد قول شبش برای بچهها افتاد‪ .‬چند دقیقهای‬ ‫سبک سنگین کرد و اخر سر سیصد گرم سوسیس با دو‬ ‫کیلو سیبزمینی خرید و راهی خانه شد‪.‬‬ ‫پاسارگاد در شماره ‪ 531‬خویش با محسن‬ ‫برجسته مدیرعامل شرکت «تامین اتیه‬ ‫کارکنان گهرزمین» و از کارکنان شرکت‬ ‫گهرزمین درباره این شرکت گفتوگو کرد‪.‬‬ ‫اکنون روابط عمومی این شرکت در پاسخ‬ ‫به موارد مطرح شده جوابیهیی را با تیتر «در‬ ‫گهرزمینجاییبرایقانونگریزانوجودندارد»‬ ‫به پاسارگاد ارسال کرده که از نظر میگذرد‪.‬‬ ‫مدیریت محترم نشریه پاسارگاد‬ ‫با سام؛ بازگشت به مصاحبه ان نشریه با اقای‬ ‫محسن برجسته از کارکنان انبار ریلی گهرزمین‬ ‫در شماره ‪ ٥31‬مورخه ‪ 1٦‬مهر ‪ 97‬که غالب‬ ‫محتوای ان به قصد نشر اکاذیب و تشویش اذهان‬ ‫و تضعیف این شرکت ایراد شده است و قابل پیگرد‬ ‫نیز میباشد‪ ،‬مقتضی است طبق ماده ‪ ٢3‬قانون‬ ‫مطبوعات و تبصره‪ 1‬تا‪ 4‬این ماده جوابیه زیر بیکم‬ ‫و کاست در همان صفحه و ستون با همان تیتر در‬ ‫صفحه اول و متن در صفحات میانی چاپ شود‪.‬‬ ‫مقدمتا به مصداق حدیث شریف «من لم یشکر‬ ‫المخلوق لم یشکر الخالق» برخود فرض و ازم می‬ ‫دانیم از تدابیر حکیمانه و تاش های دلسوزانه مدیران‬ ‫محترمشرکتسنگاهنگهرزمین‪،‬خصوصااعضای‬ ‫محترم هیات مدیره و به خصوص به پاس خدمات‬ ‫ارزشمند جناب اقای مهندس پوریانی مدیر عامل‬ ‫محترمکهخودازیادگاراندفاعمقدسوشهدایزنده‬ ‫جنگ‪ ،‬باقیمانده از ان دوران سخت مجاهدت و ایثار‬ ‫است قدردانی نماییم‪ .‬تدابیر و تاش هایی که موجب‬ ‫گردید شرکت سنگ اهن گهرزمین بنا به دایلی که‬ ‫از حوصله این مختصر خارج است در استانه فروپاشی‬ ‫و واگذاری سهام ان به ارزش دفتری و از طریق مزایده‬ ‫قرارداشت‪،‬اکنونبهمرحلهایازرشدوتوسعهرسیده‬ ‫که در تراز بنگاه های بزرگ معدنی و صنعتی کشور‬ ‫قرار گرفته است و همان سهامداری که قبل از ان با‬ ‫اصرار به دنبال فروش سهام خود به ارزش بسیار پایین‬ ‫بود‪ ،‬هم اینک حاضر به واگذاری سهام خود به ارزشی‬ ‫حتی بااتر از ‪ 14٠٠‬میلیارد تومان نیز نمیباشد‪.‬‬ ‫اگر نتیجه این تدابیر و تاشهای توام با مدیریت‬ ‫جهادی این عزیزان‪ ،‬زمینه اشتغالزایی مستقیم بالغ‬ ‫به‪ ٥٠٠٠‬نفر را فراهم کرده است‪ ،‬یقینا برای دنیا و‬ ‫اخرت انها کافی و نزد خداوند بزرگ که خدمت به‬ ‫خلق خود را برترین عبادات میداند ماجور خواهند‬ ‫بود و هیچگاه از جوسازیهای کاذب عدهای اندک که‬ ‫‪ ‬اگر فضای شهرداری برای کار کردن مساعد نباشد صاح میدانم دیگر نباشم‬ ‫‪ ‬مهمترین مشکات شهرداری کمبود منابع درامدی و بیانگیزگی نیروهای شهرداری است‬ ‫‪ ‬محمد عسکری بنده را به عنوان کاندیدای شهرداری پیشنهاد داد خودش هم باعث حذف من شد‬ ‫‪ ‬در ‪ 10‬سالی که بنده معاون عمرانی بودم ‪ 400‬پروژه اجرا شد و نمره ‪ 19-18‬میگیرم‬ ‫‪ ‬در درون شهرداری مافیای قدرت وجود دارد و به گونهای سمت و سوی اتفاقات شهرداری را تعیین میکنند‬ ‫اهداف خود را با ایجاد‬ ‫نمایی‬ ‫تشویش و سیاه‬ ‫‪ 4‬جامعه‬ ‫در گل الود کردن اب‬ ‫دنبال میکنند اندکی‬ ‫در گهرزمین قانون وجود ندارد‬ ‫خدشه بر ارادهشان وارد‬ ‫نمیشود و همانطور‬ ‫که در دفاع مقدس و‬ ‫جبهه جنگ با دشمن‬ ‫روبرو هیچگاه عقب‬ ‫ننشستند از تیرهای‬ ‫ناروای تهمت و افترا‬ ‫نیز به هنگام مجاهدت‬ ‫در جبهه عمران و‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫او‬ ‫نمی‬ ‫برو‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫خم‬ ‫ندکی‬ ‫ا‬ ‫ایی‪،‬‬ ‫سازندگیواشتغالز‬ ‫بیتوجهی به حقوق سایر پرسنل زحمتکش به انجا‬ ‫اما در مورد چرایی تاسیس شرکت تامین اتیه رسیدکهدردیدارعمومیکارکنانبامدیرعاملمحترم‬ ‫گهرزمین مورد ادعای مصاحبهکننده ازم به توضیح شرکت ‪ ،‬عنوان گردید اگر انحصارطلبیها ادامه یابد و‬ ‫میدانیم‪ :‬شرکت «تامین اتیه» برخاف ادعای کذب امکان سهامدار شدن سایر کارکنان در شرکت تامین‬ ‫ایشان با خرد جمعی گروهی از همکاران و مدیران اتیه فراهم نگردد‪ ،‬شرکت دیگری تاسیس خواهد شد‬ ‫شرکت تاسیس شد‪ .‬در شرکت گهرزمین بالغ بر تا قادر باشد تمامی کارکنان را پوشش بدهد نه مانند‬ ‫‪ 3٠٠‬نفر پرسنل رسمی مشغول خدمتاند‪ ،‬لذا مدیران تامین اتیه که عدهای معدود در ان سهامدار هستند‪.‬‬ ‫محترم این شرکت به منظور ارتقا انگیزه در تمامی (البته این افراد در شعار و به ظاهر با سهامدار شدن‬ ‫این پرسنل و نیز ایجاد ساختاری در درون سازمان سایر پرسنل مخالفت نمیکردند ولی عما شرایطی را‬ ‫شرکت جهت برونسپاریاگهی‬ ‫‪/97/16‬ع‬ ‫عمومی شماره‬ ‫جدید‬ ‫سهامداران‬ ‫مناقصهدندکه‬ ‫اگهیمیدا‬ ‫‪/97/15‬ع درنظرگرفتهوپیشنهاد‬ ‫شمارهجمله‬ ‫عمومیها از‬ ‫مناقصهفعالیت‬ ‫برخی از‬ ‫قراردادهای تامین نیروی انسانی پرسنل مورد نیاز و میبایست با پرداخت مبلغی بیش از صدها برابر مبلغ‬ ‫یا توزین محصوات و ‪ ،..‬شرکتی به این نام به صورت اولیه سهامداران قبلی در شرکتی که توسط مدیریت‬ ‫سهامیخاصتاسیسمینمایندکهدرابتدایتاسیس‪ ،‬شرکت گهرزمین برای همهی پرسنل ایجاد شده بود‪،‬‬ ‫‪ 1٠٠‬نفرازپرسنلهرکدامباپرداختمبلغیکمیلیون عضو شوند‪ .‬این افراد حتی در قبال دریافت حق تقدم‬ ‫ریال سهامدار شدند‪ .‬افرادی که در مرحله اول به عنوان افزایشسرمایهشرکتمعادلارزشدفتریداراییهای‬ ‫سهامدار این شرکت انتخاب شدند عما از یک امتیاز ان که به ازای هر سهامدار حدود ‪ ٦7٠‬میلیون ریال‬ ‫و حقی برخوردار بودند که در ادامه کار شرکت سایر میشد نیز حاضر به سلب حق تقدم خویش و سهامدار‬ ‫کارکنان زحمتکش که به مجموعه اضافه شدند از این شدنسایرکارکناننشدند‪).‬‬ ‫در مورد سایر ادعاها و تهمتهایی که فرد‬ ‫امتیاز بی بهره بوده و این وضعیت بعضا باعث دلخوری‬ ‫انها نیز گردیده بود‪ .‬از این رو پرسنل جدید نیز متقاضی مصاحبهکننده بیان کردهاند نظیر «شرکت را برای‬ ‫سهامدارشدندرشرکتتامیناتیهشدند‪.‬لذا طبیعی خودمان تاسیس کردهایم‪ ،‬سهامداران چکارهاند؟!‬ ‫و بدیهی بود که مدیریت محترم شرکت گهرزمین با دستور واگذاری قرار داد سنگشکنی شرکت تامین‬ ‫اصرار‪ ،‬پیگیر سهامدار شدن سایر کارکنان نیز شدند اتیه به شرکت زنوبر ایرانیان! ظلم به کارکنان است؟! در‬ ‫که متاسفانه برخی از اعضای هیاتمدیره شرکت شرکت گهرزمین کسی جرات حرف زدن ندارد! اینجا‬ ‫تامین اتیه از جمله اقای برجسته بدون ماحظه حق قانون وجود ندارد! عدم تصویب صورت مالی منتهی به‬ ‫و حقوق سایر همکاران خود در شرکت گهرزمین‪ ،‬بنا سال ‪9٦‬؟! و ‪ »..‬حسب سوابق و مدارک موجود چندان‬ ‫را بر تمامیتخواهی و تشویش اذهان سایر سهامداران ارزشپاسخگویینداشته‪،‬امابااینوجودبهمنظورتنویر‬ ‫گذاشته و عما دستور مدیریت محترم عامل شرکت افکارعمومیتنهابهچندموردبهاختصاراشارهمیشود‪:‬‬ ‫‪-1‬در مورد قرار داد سنگشکن؛ قرارداد شرکت‬ ‫جهت سهامدار شدن سایر کارکنان را اجرا نکردند‪ .‬این‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪531‬‬ ‫‪ 28‬محرم ‪ 8 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.pasargadnews.com‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫گفتوگوی پاسارگاد با محسن برجسته مدیرعامل شرکت تامین اتیه کارکنان گهرزمین؛‬ ‫‪ ‬از دادستان سیرجان و سازمان بازرسی تقاضا دارم به این موضوع و این شرکت ورود پیدا کنند‬ ‫‪ ‬در همه ادوار در ستاد اقای حسینی فعالیت کردم و به همین دلیل بیشتر به عنوان یک چهره اصولگرا شناخته شدهام‪.‬‬ ‫چپی یا راستی بودن مهم نیست و برایم پاکدستی و سامت در اولویت است‬ ‫‪ ‬برای تمام حرفهایم نامه و مدرک دارم و از طریق کانال تلگرامی به شفافسازی درباره گهرزمین ادامه خواهم داد‬ ‫‪ ‬گروه جامعه‬ ‫«شرکت تامین اتیه کارکنان گهرزمین» نامی است که در‬ ‫انتشارگزارشهاییتحتعنوانفساددرمعادناستانکرمانبارها‬ ‫در فضای مجازی منتشر شد‪ .‬شرکتی که هدف اصلیاش ایجاد‬ ‫عایدی بیشتر برای پرسنل و کارگرها بود‪ ،‬اکنون از ان فرسنگها‬ ‫فاصلهیافتهاست‪.‬محسنبرجستهمدیرعاملاینشرکتبرخاف‬ ‫مدیرانومعاونانشرکتگهرزمینکهحاضربهمصاحبهنیستند‪،‬‬ ‫قرار گفتوگو را به راحتی میپذیرد‪ .‬برجسته خود را مدیرعامل‬ ‫تبعیدی مینامد‪« :‬با وجود داشتن‪ ٢‬مدرک فوقلیسانس و سابقه‬ ‫مدیریت در بیمارستان غرضی حال متصدی انبارریلی هستم و‬ ‫حقوقم از رانندهام کمتر است» او معتقد است شرکت تامین اتیه‬ ‫مظلوم واقع شده و هیچ فریادرسی ندارد‪ .‬در پاسخ به هر سوال به‬ ‫مدارک و مستنداتی که همراه خود اورده‪ ،‬رجوع میکند‪« :‬برای‬ ‫تمام حرفهایم نامه و مدرک دارم و از طریق کانال تلگرامی به‬ ‫شفافسازی درباره شرکت گهرزمین ادامه خواهم داد»‪.‬‬ ‫‪‬شرکتتامیناتیهگهرزمینباچههدفیتاسیسشد؟‬ ‫با توجه به الودگی محیط کار و همچنین ساعت کاری زیاد‬ ‫پرسنل شرکتهای معدنی‪ ،‬شرکتهای تابعه تاسیس میشوند‬ ‫تا کارگران عایدی بیشتری ببرند‪ ،‬چون حقشان هم است‪ .‬همه‬ ‫پرسنل سهامدار این شرکتهای تابعه میشوند و بعضی کارهای‬ ‫پیمانکاریبهاینشرکتهامحولمیشودودرپایانسالهمسود‬ ‫شرکت بین سهامداران تقسیم میشود‪ .‬به همین نیت پیشنهاد‬ ‫تاسیس شرکت تامین اتیه داده شد‪.‬‬ ‫‪‬شمااینپیشنهادرادادید؟‬ ‫تقریبا از دیماه سال ‪ ٨3‬شرکت گهرزمین به بهرهبرداری‬ ‫رسید و بنده هم اول اردیبهشت ‪ ٨4‬در این شرکت استخدام‬ ‫شدم‪ .‬از همان سال اول پیشنهاد تاسیس یک شرکت تابعه را‬ ‫دادم‪ .‬مدیرعامان وقت اقای راشدی و بعد از ایشان اقای فرشاد‬ ‫این پیشنهاد را نپذیرفتند تا اینکه مدیرعامل بعدی اقای پاینده‬ ‫موافقت کردند و شرکت «گوهرانزمین» را ثبت دادیم که همه‬ ‫کارکنان که ‪ 4٦‬نفر بودند و با سهمهای برابر‪ ،‬از مدیرعامل گرفته‬ ‫تا ابدارچی سهامدار ان شدند‪ .‬خودم به عنوان مدیرعامل شرکت‬ ‫انتخابشدموسعیکردیمگوهرانزمینیکشرکترانتینباشد‬ ‫و کاما شفافسازی وجود داشت‪.‬‬ ‫‪‬هیچمخالفتیبااینرویکردکههمهاعضاسهامبرابر‬ ‫داشتهباشندنشد؟‬ ‫یکی از معاونان شرکت مخالفت کرد و گفت با این شرایط‬ ‫سهامدار نمیشوم و نشد‪ .‬همین مخالفت باعث شد تا شهریور‪9٢‬‬ ‫به شرکت گوهرانزمین کار داده نشود‪.‬‬ ‫‪‬دلیلمخالفتشانچهبود؟‬ ‫دوستداشتندبهکسانیکهازخودشانهستندوپیمانکارهایی‬ ‫کهطرفحسابخودشانهستندکارهارابدهندکهسودبیشتری‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‪ ‬شرکت گوهرانزمین شهریور سال ‪ 92‬کارش را‬ ‫رسماشروعکرد؟‬ ‫بله اقای بهروز شفیع که به عنوان مدیر گندلهسازی شرکت‬ ‫سنگاهنگهرزمینانتخابشد‪،‬ایشانسهتاپروژهازواحدخودش‬ ‫را به شرکت داد و کار را شروع کردیم‪ .‬شروع کار ما همزمان شده‬ ‫بود با زمانی که شرکت گهرزمین به تولید نزدیک شده بود و نیاز به‬ ‫یک واحد سنگشکن داشت که کار ان را هم به گوهرانزمین دادند‪.‬‬ ‫‪‬تااینجایکارصحبتازشرکتگوهرانزمینکردید‪،‬‬ ‫چرااینشرکتبهتامیناتیهتغییرپیداکرد؟‬ ‫اول اسفند سال ‪ 9٢‬اقای پوریانی مدیرعامل گهرزمین شد‬ ‫که همراه ایشان تیم جدیدی امده بودند که انها هم میخواستند‬ ‫سهامدار شرکت گوهرانزمین باشند پس باید سهام شرکت را‬ ‫بیشتر میکردیم اما یک مشکلی وجود داشت که گوهرانزمین‬ ‫شرکتیبامسئولیتمحدودبود‪.‬شرکتگوهرانزمینمنحلشد‬ ‫و شرکت دیگری به نام تامین اتیه کارکنان گهرزمین تاسیس شد‬ ‫که‪ 1٠٠‬نفر سهامدار ان شدند باز هم با سهام برابر‪.‬‬ ‫‪‬بازهمشمامدیرعاملانتخابشدید؟‬ ‫این بار اعضای هیئت مدیره ‪ 7‬نفر بودندکه معاونان و مدیران‬ ‫وقت گهرزمین بودند و اقای کاظمیان مدیرعامل شرکت اتیه‬ ‫انتخابشد‪.‬‬ ‫‪ ‬فعالیت شرکت اتیه ادامه کار شرکت گوهران زمین‬ ‫بود؟‬ ‫کارهایی به این شرکت داده میشد اما بعد از مدتی که جلوتر رفتیم‪،‬‬ ‫شرکتاتیهبهحیاطخلوتمدیرانگهرزمینتبدیلشدهبودوسهامداران‬ ‫رابهرسمیتنمیشناختندوحتیصراحتابهماگفتنداینشرکترابرای‬ ‫خودمان تاسیس کردهایم شما چکارهاید؟ مثا بعد از تاسیس شرکت‬ ‫تامین اتیه قراردادی با گهرزمین برای احداث سنگشکنی به ظرفیت‬ ‫‪ 3‬میلیون و ‪ 7٠٠‬هزار تن در سال و به ازای هر تن ‪ 1٨‬هزار تومان بسته‬ ‫شد و ما را موظف کردند که همین کار را به شرکت زنوبر ایرانیان بدهیم به‬ ‫ازای هر تنی‪ 1٦‬هزار و‪ ٦٠٠‬تومان‪ .‬بسیاری از کارهای احداث سنگشکن‬ ‫را شرکت تامین اتیه انجام داد و در این قرارداد نقش سرمایهگذار را داشت‪.‬‬ ‫‪‬بااینتوضیحاتبهازایهرتنهزارو‪ 400‬تومانسود‬ ‫عایدشرکتشمامیشدهاست‪،‬چهایرادیداشت؟‬ ‫درستاست‪،‬اما‪ 4‬ماهازکارکهگذشتگهرزمینبهطورمستقیم‬ ‫با زنوبر ایرانیان قرارداد بست و نقش شرکت تامین اتیه این وسط گم‬ ‫شد‪ ،‬به همین راحتی بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفتد یا شرکت اتیه را‬ ‫در جریان این موضوع قرار دهند نقش این شرکت دود شد و رفت هوا‪.‬‬ ‫‪‬شنیدهمیشودرابطهخانوادگیبینمدیرانشرکت‬ ‫زنوبر ایرانیان و مدیران گهرزمین وجود دارد‪ .‬این موضوع‬ ‫‪ ‬نیم نگاه‬ ‫قبل از رایگیری اقای داوریان در جلسه صبح گفت اقای‬ ‫پوریانی گفتند هیچ فرقی ندارد که نام چه کسی از صندوق‬ ‫بیرونبیاید‪،‬فقطاگرمیخواهیدکهمدیرعاملگهرزمینبه‬ ‫شرکت اتیه کار بدهد‪ ،‬باید ‪ 20‬درصد از سود خالص شرکت را‬ ‫برای انجام امور خیریه در اختیار وی قرار دهید‪ .‬مجمع هم به‬ ‫دلیل اینکه به گرفتن کار نیاز داشت تصویب کرد که‪ 20‬درصد‬ ‫از سود خالص شرکت در اختیار هیئت مدیره اتیه باشد که با‬ ‫نظر مدیرعامل در امور خیریه خرج شود‬ ‫صحتدارد؟‬ ‫بله‪.‬مدیرعاملشرکتزنوبربرادرخانمپسراقایپوریانیاستو‬ ‫اینشرکتمتعلقبهپدرخانموبرادرخانمپسراقایپوریانیاست‬ ‫که با این قرارداد در طول ‪ 4‬سال دهها میلیارد تومان سود خالص‬ ‫نصیبشرکتزنوبرایرانیانشد‪.‬‬ ‫‪ ‬در ان زمان شما چه سمتی در شرکت داشتید و چرا‬ ‫همانموقعنسبتبهاینموضوعاعتراضنکردید؟‬ ‫این مسئله ‪ 4‬سال کتمان شد تا زمانی که من مجددا وارد‬ ‫هیئتمدیره شدم‪ .‬ان زمان من نماینده مدیرعامل بودم و قبل‬ ‫از اینکه این کار انجام شود‪ ،‬من را کنار گذاشتند و اقای محمد‬ ‫شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر (ســهامی عــام) در نظــر دارد « طراحــی جامــع و تفصیلــی وامــاده‬ ‫ســازی ســایت شــماره ‪( ۲‬گلفــا) « خــود را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه گــروه مشــارکت‬ ‫مهندســین مشــاور (متشــکل از مهندســین مشاور رشــته شهرســازی و مهندسین مشــاور در رشته‬ ‫صنایــع‪ ،‬فــراوری مــواد معدنــی‪ ،‬فلــزات اساســی‪ ،‬ماشــین ســازی و یــا کانهارایــی) واجــد شــرایط‬ ‫واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا کلیــه متقاضیــان میتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه ادرس الکترونیکی‬ ‫مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزیابــی تامین کنندگان‬ ‫‪.‬‬ ‫از قســمت تامیــن کننــدگان و مشــتریان ‪ -‬مناقصــه هــا دانلــود نماینــد ‪ .‬مهلــت تحویــل پــاکات‬ ‫ســاعت ‪ 9‬الی ‪ ۱۴‬روز دوشــنبه مــــورخ ‪ 97/8/۱۴‬در محــــل دفترکمیســیون معـــامات مجتمع و یا‬ ‫دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد‪ .‬ضمنـ ًا بازدیــد از محــل اجــرای پــروژه روز شــنبه مــورخ‬ ‫‪ 97/7/۲8‬بــرای متقاضیــان بامانــع میباشــد‪.‬‬ ‫مدیریت قراردادها و معامات‬ ‫شرکت معدنی وصنعتی گلگهر‬ ‫سلیمانزاده را به جای من گذاشتند و به این طریق من را از‬ ‫سیستمدورکردند‪.‬‬ ‫‪ ‬اعضای هیئت مدیره تامین اتیه هیچ واکنشی‬ ‫نسبتبهاینقراردادنشانندادند؟‬ ‫اتفاقاسوالاساسیهمینموضوعاست‪.‬اعضایهیئتمدیره‬ ‫همگی از معاونان و مدیران اقای پوریایی مدیرعامل شرکت‬ ‫گهرزمین بودند که وظیفه خود را در دفاع از منافع سهامداران‬ ‫انجام ندادند خصوصا معاون بهرهبرداری و مدیر سایت به واسطه‬ ‫حضورشدرسایتسیرجانوبهعنوانعضوهیئتمدیرهتامین‬ ‫اتیه میتوانست واکنش نشان دهد اما هیچ دفاعی از سهام داران‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫‪ ‬بعد از اینکه در سمت مدیرعاملی قرار گرفتید از‬ ‫طریقمراجعقضاییپیگیرینکردید؟‬ ‫در همین راستا بعد از انتخاب بنده به عنوان مدیرعامل شرکت‬ ‫تامین اتیه ‪ 3‬شکایت به دادگستری سیرجان تقدیم کردهام‪ .‬اول‬ ‫از شرکت گهرزمین و اقای پوریانی به دلیل نادیده گرفتن قرارداد‬ ‫شرکت تامین اتیه و واگذاری ان به شرکت زنوبر ایرانیان‪ .‬دوم‬ ‫شکایت از اعضای هیئت مدیره وقت به دلیل کوتاهی در انجام‬ ‫وظایفوسومشکایتازشرکتزنوبرایرانیانبهدلیلعدمپرداخت‬ ‫حقوققانونیشرکتتامیناتیه‪.‬‬ ‫‪‬شکایتهابهجاییرسیدهاند؟‬ ‫شکایت اول و سوم به کانون کارشناسان دادگستری جهت‬ ‫تعیین کارشناس و داوری ارجاع شده است و شکایت دوم در انتظار‬ ‫وقت دادگاه است‪.‬‬ ‫‪ ‬با وجود مخالفتهایی که با حضور شما وجود داشت‬ ‫چطوربهعنوانهیئتمدیرهانتخابشدید؟‬ ‫در سال ‪ 93‬شرکت هیچ سودی به پرسنل نداد و اعضای‬ ‫هیئتمدیره در سال‪ 94‬از‪ 7‬نفر به‪ 3‬نفر کاهش پیدا کرد چرا که‬ ‫این شرکت برایشان لوث شده بود‪،‬کارهایشان را انجام داده بودند‬ ‫و ضرورتی برای ادامه کار ان نمیدیدند‪ .‬در سال‪ 9٥‬مجمع گرفته‬ ‫شد و ‪ 3‬میلیون و ‪ ٥٠٠‬هزار تومان برای هر یک از سهامدارن سود‬ ‫سال ‪ 94‬دادند و همچنین سه پروژه هم به شرکت دادند‪ :‬تامین‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬باسکول و بارگیری از کنار خطوط تولید‪ .‬در همین‬ ‫مجمع رایگیری شد که من و ‪ 4‬نفر دیگر رای اوردیم و داستان‬ ‫گهرزمین با شرکت‬ ‫زنوبر ایرانیان با موضوع‬ ‫سرمایهگذاری و نصب‬ ‫یک واحد سنگشکنی‬ ‫و یک دستگاه باسکول‬ ‫با شماره ‪3-1٠٠-3٥٠‬‬ ‫‪ ،‬در مورخ ‪93/3/٢1‬‬ ‫منعقد شده است‬ ‫در حالی که قرار داد‬ ‫شرکت گهرزمین با‬ ‫شرکت تامین اتیه به‬ ‫شماره ‪3-1٠٠-37٨‬‬ ‫در مورخ ‪ 93/7/14‬بوده‬ ‫است‪ ،‬لذا قرار داد شرکت زنوبر ایرانیان حدود‪ 4‬ماه قبل‬ ‫تامینپناهاتیه منعقد گردیده که‬ ‫از تاریخ قرار داد شرکت‬ ‫خانواده محترم جهان‬ ‫خود گواه بر دروغپردازی گوینده است ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬در خصوص عدم تایید و تصویب صورتهای‬ ‫مالی منتهی به سال‪ 9٦‬شرکت توسط هیاتمدیره‬ ‫و مجمع عمومی شرکت‪ ،‬نه تنها این صورتها‬ ‫برخاف دروغپردازیهای وی توسط هیات مدیره‬ ‫تایید و توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت‬ ‫تایید گردیده‪ ،‬بلکه خود فرد مدعی نیز صورتهای‬ ‫مالیوگزارشتاییدیههیاتمدیرهبهمجمععمومی‬ ‫صاحبان سهام را امضا و تایید کرده است‪( .‬مدارک و‬ ‫امضاهاموجوداست)‬ ‫‪-3‬در مورد ادعای ظلم به کارکنان در این شرکت‬ ‫که مدعی عنوان کرده است حقوق ایشان کمتر از‬ ‫رانندهاش میباشد‪ ،‬ازم به توضیح میدانیم که برابر‬ ‫اسناد واریزی‪ ،‬ماهیانه به طور متوسط حدود یکصد‬ ‫میلیون ریال بابت حقوق و کارانه به حسابشان واریز‬ ‫میگردد‪ .‬حال ادعای ایشان مبنی بر کمتر بودن حقوق‬ ‫وی از رانندهاش جای تعجب و سوال ندارد!؟‬ ‫‪-4‬در مورد سود سهام؛ احتماا به دلیل تشویش‬ ‫خاطر و سوءظن شدید به همه افراد از یاد بردهاند که‬ ‫‪٥٠‬درصد از سود سهام سال مذکور با تصویب مجمع‬ ‫عمومی‪ ،‬بابت افزایش سرمایه شرکت تامین اتیه در‬ ‫نظر گرفته شده و خرید چندین دستگاه کامیون‪،‬‬ ‫دامپ تراک‪ ،‬لودر و باسکول های توزین که موجب‬ ‫رونق فعالیت های شرکت گردیدند‪ ،‬از همین محل‬ ‫تامین شده است‪ ،‬هر چند به دلیل کارشکنی شخص‬ ‫مصاحبهشونده‪،‬صورتجلسهمجمععمومیشرکت‬ ‫متاسفانهبهثبتنرسید!‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫محسن برجسته‪ ،‬مدیرعامل شرکت تامین اتیه کارکنان گهرزمین‪ /‬عکس‪ :‬امین ارجمند| پاسارگاد‬ ‫عوضشدوکسانیرایاوردندکههیچسمتیدرشرکتنداشتند‪.‬‬ ‫‪ ‬انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید خوشایند‬ ‫مدیرانگهرزمیننبود؟‬ ‫بعد از انتخابات این حیاط خلوت از دستشان در رفت و‬ ‫چیزهاییکهنباید معلوم میشد در ادامه معلوم شدند‪ .‬البته از قبل‬ ‫از رایگیری مشخص بود که برای شرکت اتیه نقشههایی دارند‪.‬‬ ‫‪‬چهنقشههایی؟‬ ‫قبل از رایگیری اقای داوریان در جلسه صبح گفت؛ اقای‬ ‫پوریانی گفتند هیچ فرقی ندارد که نام چه کسی از صندوق بیرون‬ ‫بیاید‪،‬فقطاگرمیخواهیدکهمدیرعاملگهرزمینبهشرکتاتیه‬ ‫کار بدهد‪ ،‬باید‪ ٢٠‬درصد از سود خالص شرکت را در اختیار وی قرار‬ ‫دهید‪ .‬مجمع هم به دلیل اینکه به گرفتن کار نیاز داشت تصویب‬ ‫کرد که ‪ ٢٠‬درصد از سود خالص شرکت در اختیار هیئت مدیره‬ ‫اتیه باشد که با نظر مدیرعامل گهرزمین در امور خیریه خرج شود‪.‬‬ ‫‪‬شمابهعنوانمدیرعاملانتخابشدید؟‬ ‫اول هیئت مدیره من را به عنوان مدیرعامل انتخاب‬ ‫کرد و ثبت هم شد اما اقای پوریانی مخالفت کرد و اقای‬ ‫سیدشجاعالدینگلسرخیمدیرایمنیوقتبهعنوانمدیرعامل‬ ‫تامیناتیهانتخابشد‪.‬‬ ‫‪ ‬گویا در ان سال سود زیادی عاید شرکت شده بود‪.‬‬ ‫در مجمع سال ‪ 9٦‬سود سال ‪ 9٥‬شرکت ‪ 3‬میلیارد و ‪٥٠٠‬‬ ‫میلیون تومان مشخص شد که منهای‪ ٢٠‬درصد سهم مدیرعامل‬ ‫که ‪ 7٠٠‬میلیون تومان میشد به هر نفری ‪ ٢٨‬میلیون تومان‬ ‫سود میرسید و این یک بارقه امیدی شد در دل پرسنل شرکت‬ ‫تامین اتیه که اصا هیچ کس نگاهش هم نمیکرد و نمیخواست‬ ‫سهامدارشباشد‪.‬‬ ‫‪ ‬این پول به سهام داران پرداخت شد؟‬ ‫یکیازتخلفاتمدیرعاملسابقشرکتتامیناتیههمینمورد‬ ‫است‪.‬برطبققانونتجارتبعدازتشکیلمجمعومشخصشدن‬ ‫مبلغ سود‪ ،‬حداکثر‪ ٨‬ماه فرصت برای پرداخت سود به سهامداران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تقریبا در اخرین روزهای موعد قانونی نصف ان‬ ‫پرداخت شد و مابقی تاکنون پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫‪ ‬پس مدیرعامل گهرزمین به وعده خود وفا کرده بود‬ ‫که در مقابل سهم‪ 20‬درصدی کار بیشتر و در نتیجه سود‬ ‫بیشتریعایدشرکتشود‪.‬‬ ‫اتفاقا چون با وجود تغییر هیئتمدیره شرکت به سود رسیده‬ ‫بود‪ ،‬بهانهگیریهایشان شروع شد و بعد از مجمع باز مرا تحت‬ ‫فشار گذاشتند که باید استعفا بدهم و گفتند مدیرعامل سهم‬ ‫شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر (ســهامی عــام) در نظــر دارد « بیمــه امــوال و‬ ‫دارائیهــای شــرکت در ســال ‪ »97-98‬خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه شــرکت‬ ‫بیمــه گــر واجــد شــرایط (شــعب مرکــزی) واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا کلیــه متقاضیــان مــی‬ ‫‪.‬‬ ‫تواننــد جهــت اخــذ مــدارک مناقصــه بــه ســایت ‪.‬‬ ‫مراجعــه و فایــل‬ ‫هــای مذکــور را از قســمت مناقصــه هــا و مزایــده هــا دریافــت نماینــد ‪ .‬متقاضیــان‬ ‫میتواننــد روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه مــورخ ‪ ۲۲‬و ‪ 97/7/۲3‬از محــل موضــوع‬ ‫مناقصــه بازدیــد نماینــد‪ .‬مهلــت تحویــل پاکتها ســاعت ‪ 9‬الی ‪ ۱۴‬روز یکشــنبه مــــورخ‬ ‫‪ 97/7/۲9‬در محــــل دبیرخانــه دفتــر مرکــزی (تهــران) و دفتــر کمیســیون معـــامات‬ ‫(مجتمــع ‪ -‬ســیرجان) مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیریت قراردادها و معامات‬ ‫شرکت معدنی وصنعتی گلگهر‬ ‫بیشتری میخواهد و این در صورتجلسه نوشته شد که ‪4٥‬‬ ‫درصدازسودخالصشرکتدراختیارعلیاکبرپوریانیمدیرعامل‬ ‫گهرزمینقرارگیرد‪.‬‬ ‫‪‬شماهماینصورتجلسهراهمامضاکردید؟‬ ‫صورتجلسه را اقای صالح معاون مالی شرکت‪ ،‬اقای داوریان‪،‬‬ ‫اقای پوریانی و من امضا کردیم‪.‬‬ ‫‪‬امضایشمابهنشانهموافقتبودهاست‪.‬‬ ‫گفتند اگر امضا نکنید دیگر به شرکت کار نمیدهند و با شرط‬ ‫اینکه در صورتجلسه نوشته شود با این مصوبه به شرکت کار داده‬ ‫شود و به شرط موافقت مجمع امضا کردم‪ .‬البته مطمئن بودم که‬ ‫بعدا زیرحرفشانمیزنند‪.‬‬ ‫‪700‬میلیونتومانسهممدیرعاملدرکجاهاهزینه‬ ‫شد؟ایاواقعاصرفامورخیریهشد؟‬ ‫‪ 1‬میلیاردو‪ 7٠٠‬میلیون تومان از محلهمین‪ ٢٠‬درصد سهم‬ ‫مدیرعامل برداشتهاند که یک میلیارد ان کاما غیرقانونی است‪.‬‬ ‫در لیست هزینهها مواردی چون خرید خودرو‪ ،‬مساعدت مالی‪،‬‬ ‫خرید کتاب‪ ،‬کمک به هیئتها در شهرهای مختلف‪ ،‬هزینه سفر‬ ‫ریاستجمهوری به کرمان و مواردی از این دست دیده میشود‪.‬‬ ‫این درحالیست که برای هر کدام از موارد مصوبه هیئت مدیره‬ ‫ازم است اما هیچ کدام مصوبه ندارند‪.‬‬ ‫‪ ‬در حال حاضر شما مدیرعامل شرکت اتیه هستید‬ ‫اماباوجودمخالفتهاچگونهایناتفاقافتاد؟‬ ‫با وجود تخلفات زیادی که در این شرکت انجام شده بود‬ ‫وقتی دیدیم کاری به شرکت اتیه نمیدهند و تمام ماشیناات‬ ‫خوابیدهاند‪ ،‬در خردادماه سال جاری با مشورت دوستان و رعایت‬ ‫تمام شرایط قانونی مجمع برگزار کردیم‪ .‬با درج اگهی در روزنامه‬ ‫مجمع را تشکیل دادیم و به طور قانونی اعضای هیئتمدیره را‬ ‫تعیین و مدیرعامل را عوض کردیم‪ .‬در تاریخ ‪ 17‬خردادماه هم‬ ‫اعضای هیئتمدیره من را به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند‪ .‬در‬ ‫حالی که چند روز قبل از ان محل کارم تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪‬اینتغییراتعواقبیبههمراهنداشت؟‬ ‫قبل از این اتفاق به دستور اقای پوریانی محل کارم به انبار‬ ‫ریلی ‪ ٢٠‬کیلومتر خارج از سایت تعیین گردید‪ ،‬از اینجا به بعد‬ ‫چون حرکتی برخاف نظر مدیرعامل گهرزمین کرده بودیم‬ ‫نمیخواستند من باای سر کار باشم و به مدت یک ماه به سایت‬ ‫ممنوعالورود بودم و هیچ یک از قراردادهای شرکت اتیه را تمدید‬ ‫نکردند و قرارداد حمل کنسانتره از خطوط تولید و تامین نیروی‬ ‫انسانیازشرکتگرفتهشد‪.‬‬ ‫مصیبــت وارده را بــه شــما صمیمانــه تســلیت عــرض‬ ‫نمــوده‪ ،‬از خداونــد منــان بــرای ان عزیــز از دســترفته‬ ‫امــرزش الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر‪ ،‬اجــر و ســامتی‬ ‫مســئلت مینماییــم‪.‬‬ ‫عربگوئینی‪ ،‬کتابفروشی حافظ‬ ‫‪ -٥‬در مورد چگونگی هزینهکرد سود سهام‪،‬‬ ‫شرکت جهت انجام‬ ‫اختصاص درصدی از سود سالیانه ‪5‬‬ ‫مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از ایثارگران عزیز با‬ ‫نامتقارن‬ ‫زمین‬ ‫جامعهگهر‬ ‫شایعه دراهن‬ ‫نظر مدیرعامل محترم شرکتبمبسنگ‬ ‫صرفنظر از میزان و مبلغ ان با نظر مجمع عمومی‬ ‫شرکت گهرزمین بوده و این هزینهها هر سال در‬ ‫صورتهای مالی شرکت منعکس و پس از اعام نظر‬ ‫حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مجمع تصویب‬ ‫و یا رد میشود و این فرایند یک رویه متعارف در همه‬ ‫شرکتها میباشد‪ .‬در مورد سایر دروغپردازیها نیز‬ ‫خودبخوانیدحدیثمفصلازاینمجمل‪!.‬‬ ‫در پایان این نکته را یاداور میشویم که متاسفانه‬ ‫کسیکهامتحانخودرادردورههایمختلفمدیریت‬ ‫این شرکت پس داده و نتوانسته است برای شرکت‬ ‫مفید واقع شود‪ ،‬چرا وقتی مسئولیت از وی گرفته‬ ‫میشود برای دیده شدن و مقاصد واهی ضمن‬ ‫تهمت و افترا به دیگران‪ ،‬اکنون مدافع کار و کارگر‬ ‫و شرکت شده و با تحریک عدهای و ارسال اخبار‬ ‫دروغ به رسانهها در این شرایط حساس‪ ،‬خوراک‬ ‫رسانهای برای بیگانگان و کسانی اماده میکنند که‬ ‫چشم دیدن این همه موفقیت و رشد و توسعه را‬ ‫در جمهوری اسامی ندارند‪ .‬ازم به ذکر است فرد‬ ‫مصاحبه شونده که با مدرک غیرمرتبط با صنعت و‬ ‫معدن (خدمات بهداشتی) و بدون ازمون و طی‬ ‫مراحل قانونی از خرداد ‪ ٨4‬وارد این شرکت شده‬ ‫است‪ .‬در طی ‪ 13‬سال گذشته از زمان مدیرعاملی‬ ‫اقای راشدی تا اقایان فرشاد و پوریانی به دلیل عدم‬ ‫کارایی ازم در ‪ 1٠‬قسمت مختلف جابهجا شده‬ ‫است‪ .‬علت این فراز و نشیبها طی دورههای مختلف‬ ‫و در زمان مدیریتهای مختلف شرکت چه میتواند‬ ‫باشد‪.‬؟چگونهمیتواندریکسازمانباوجوددریافت‬ ‫مزد در خصوص انجام مسئولیت محوله در تمام ادوار‬ ‫کوتاهی کرد و چگونه میتوان با وجود دریافت حقوق‬ ‫باا در یک سازمان و برنداشتن قدمی موثر در راستای‬ ‫بهبود وضعیت ان و کارکنانش در راستای جوسازی و‬ ‫تضعیف ان قدم برداشت!؟ تاکید میشود این شرکت‬ ‫در راستای حفظ منافع خود با احدی از کارکنان‬ ‫مسامحهنداشتهودرصورتادامهتحرکاتمرموزانهبا‬ ‫کسانیکههمگامبابدخواهاننظامبهقصدلطمهوارد‬ ‫کردنبهتولیدوکارباتحریککارکنانونشرشایعات‬ ‫بیاساس به دنبال اهداف مغرضانه باشند‪ ،‬طبق قانون‬ ‫از طریق مراجع مسئول برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ ‬کارها به شرکت دیگری داده شد؟‬ ‫قرارداد انتقال کنسانتره را در‪ ٥‬مرداد از ما گرفتند و اول دادند به‬ ‫پیمانکاری به نام اقای اسفندیارپور و بعد از ان به اقای نجفابادی‪،‬‬ ‫که در نتیجه گرفتن کار‪ ٦٠،‬نفر راننده بیکار شدند و این در حالی‬ ‫است که بر طبق اییننامه معامات شرکت گهرزمین کارهای‬ ‫بزرگ (این کار ‪ 4٠٠‬میلیون تومان صورت وضعیت در ماه دارد)‬ ‫میبایست درکمیسیون معامات مطرح و بعد از انتشار اگهی در‬ ‫روزنامه مناقصه برگزار شود و روال قانونی طی شود اما این کار را‬ ‫بدون طی هیچ یک از روال قانونی از شرکتی که سهامدارانش‬ ‫خودشانو‪ 1٠٠‬پرسنلوکارگرهایشرکتهستندمیگیرند‪٦٠،‬‬ ‫نفررابیکارمیکنندوبهیکپیمانکارشخصیواگذارمیکنند‪.‬‬ ‫‪ ‬اخیرا شرکتی به نام همیار گهرحدید تاسیس شده‬ ‫ایاقراراستجایگزینشرکتتامیناتیهشودویاجداگانه‬ ‫کارمیکند؟‬ ‫تمام هدفشان این بود که هیئتمدیره شرکت اتیه را عوض‬ ‫کنند‪ .‬تنها راه هم این بود که یک عده افراد جدید وارد شرکت‬ ‫کنند‪ .‬به افرادی که متقاضی سهامدار شدن بودند القا کردند که‬ ‫شما مثل اینها حقتان مساوی است با من هم جلسهای گذاشتند‬ ‫و گفتند؛ اقای پوریانی گفته افزایش سرمایه دهید و میخواهیم‬ ‫تعداد سهامداران را اضافه کنیم با سهام برابر با سهامداران قبلی‪.‬‬ ‫یا این کار را میکنید و یا شرکت جدیدی برای خودمان تاسیس‬ ‫میکنیم که این کار را کردند‪ .‬از سال ‪ 93‬تا سال ‪ 9٦‬حدود ‪٢٠٠‬‬ ‫نفر در گهرزمین استخدام شده بودند حاا ما ‪ 1٠٠‬نفر سهام دار‬ ‫بودیمانهاهممتقاضیبودند‪.‬حقشانهمبودولیبهشانالقاشده‬ ‫بود که باید مساوی بقیه باشید در صورتی که هدف این بود که‬ ‫این افراد را هم سهام دار کنند و تاثیر بگذارند روی هیئت مدیره و‬ ‫مجمع‪.‬بهمنگفتندتونمیگذاریدیگرانسهامدارشوند‪.‬اوابرای‬ ‫سهامدار شدن قانون تجارت حکمفرماست‪ .‬باید اول ارزش واقعی‬ ‫سهم مشخص شود و بقیه با قیمت واقعی ارزش هر سهم وارد‬ ‫شوند‪.‬منتهامنخودمپیشنهاددادمکهباموافقتمجمعحاضریم‬ ‫‪ 3٠‬درصد از سهاممان را به ان ‪ ٢٠٠‬نفر رایگان بدهیم‪ ،‬مابقیاش‬ ‫را انها بخرند و حتی در ارزش هر سهم هم به انها تخفیف میدهیم‬ ‫منوط بهاینکه گهرزمین جلوی راه ما را باز کند‪.‬‬ ‫‪ ‬در شرکت جدید سهام افراد با هم برابر است؟‬ ‫این شرکت در حال حاضر ‪ ٥‬سهام دار دارد و قرار است اعضای‬ ‫جدیدی اضافه کند نکته جالب اینجاست که در این شرکت قرار‬ ‫نیست سهام افراد برابر باشد و هیچ یک از سهام داران از مفاد‬ ‫اساسنامه و تعداد سهام و سهام داران اطاعی ندارند‪.‬‬ ‫‪ ‬کار تامین نیروی انسانی را که به شرکت اتیه‬ ‫داده شده بود‪ ،‬در حال حاضر شرکت همیار حدید انجام‬ ‫میدهد؟‬ ‫بله‪ ،‬این شرکت در تاریخ ‪13‬مرداد ‪ 97‬تاسیس شد و کار‬ ‫پرداخت حقوق و بیمه پرسنل از اول مرداد به شرکت گهرحدید‬ ‫محول شده است‪ .‬یعنی شرکتی که ‪ 13‬مرداد تاسیس شده از‬ ‫اول مرداد ‪ ٢٢٠‬نفر پرسنل داشته است‪ .‬از طرف دیگر تمام این‬ ‫نیروها تا پایان سال با شرکت اتیه قرارداد داشتند و از لحاظ‬ ‫قانونی یک کارگر نمیتواند با دو شرکت قرارداد داشته باشد و‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬مهر ‪ 1397‬شماره ‪531‬‬ ‫‪ 28‬محرم ‪ 8 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫جامعه‬ ‫این نشان میدهد در گهرزمین چیزی به نام قانون وجود ندارد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر تمام پرسنل همیارگهرحدید در ساختمان اداری‬ ‫اتیه مستقر شدهاند و از کامپیوترهای ما استفاده میکنند و به‬ ‫سیستمهای مالی شرکت دسترسی دارند‪ .‬حتی از طرف من‬ ‫به دفتر تهران نامه مینویسند و امضا میکنند و معاونت مالی‬ ‫شرکتگهرزمینهماعمالمیکنند‪.‬مثانامهمیزننداینقدربه‬ ‫فانی بپردازید و بگذارید به حساب فیمابین و از طرف من هم‬ ‫امضا میکنند و این در حالیست که از من هیچ اجازهای گرفته‬ ‫نشده است‪ .‬نمونه دیگری از بیقانونی و بیاعتنایی شرکت اینکه‬ ‫معاون مالی اداری شرکت در حالی که من نامه زده بودم که‪٦٠٠‬‬ ‫میلیون تومان بابت طلب پیمانکارها را به حساب شرکت اتیه‬ ‫بریزد‪،‬ایشاناینمبلغرابهحسابپیمانکارانریختهدرحالیکه‬ ‫هنوزصورتوضعیتپیمانکارانتاییدنشدهبود‪.‬‬ ‫‪ ‬دلیل این اختافات بین شخص شما و مدیران‬ ‫گهرزمین ریشه در گذشته دارد یا فقط مربوط به مسایل‬ ‫شرکتاتیه است؟‬ ‫از همان اول من ادمی نبودم که زیر بار ظلم بروم‪ .‬از طرفی‬ ‫سابقه سیاسی من مشخص بود و در همه ادوار در ستاد اقای‬ ‫حسینیفعالیتداشتموبههمیندلیلبیشتربهعنوانیکچهره‬ ‫اصولگرا شناخته شدهام‪ .‬چپی یا راستی بودن برایم مهم نیست‪،‬‬ ‫پاکدستی و سامت در اولویت است‪ .‬البته باید این را از معاون‬ ‫بهرهبرداری بپرسید که روز اولی که امد ‪ 4٠٠‬هزار تومان حقوق‬ ‫من را بیهیچ دلیل کم کرد‪.‬‬ ‫‪‬تنهابهدلیلیکاختافسلیقهسیاسی؟‬ ‫در این شرکت هیچکس جرات حرف زدن ندارد‪ .‬من‬ ‫قدیمیترین نیروی شرکت گهرزمین هستم‪ .‬وقتی که با‬ ‫قدیمیترین نیروی شرکت چنین رفتاری میکنند بدیهی است‬ ‫که نیروهای جدید جرات اعتراض و دفاع از حق خود را نخواهند‬ ‫داشت‪ .‬اگر مخالف سیستم باشید جز خودیها نیستید‪ .‬اینها‬ ‫کسانی هستند که با چهره اصاحطلبی امدند‪ .‬اقای سلیمانزاده‬ ‫جزواصاحطلباناینشهراست‪.‬ایشانچطورمدعیاصاحطلبی‬ ‫است که حتی یک صدایی هم که به اعتراض بر علیه تبعیض و‬ ‫ناعدالتی بلند شد‪ ،‬با ان اینگونه رفتار کردید؟ ان هم صدای حق‪،‬‬ ‫اگرناحقاستبیاییدبگوییدناحقاست‪.‬‬ ‫‪ ‬ایا مدارکی که درباره شرکت گهرزمین در فضای‬ ‫مجازیودرنشریاتمنتشرشده‪،‬ازسویشمابودهاست؟‬ ‫وقتی که در مجموعهای ناعدالتی و تبعیض وجود داشته باشد‬ ‫هر کسی میتواند دست به شفافسازی بزند البته من برای تمام‬ ‫حرفهایم نامه و مدرک دارم و با ایجاد کانال شرکت تامین اتیه‬ ‫تا حد ممکن به شفافسازی درباره گهرزمین ادامه خواهم داد‪.‬‬ ‫‪‬حسابرسیشرکتانجامشدهاست؟‬ ‫مجمع سهامداران حسابهای سال ‪ 9٦‬را تصویب نکرد و در‬ ‫حالانتخابحسابرسجدیدهستیم‪.‬‬ ‫‪‬تابهحالازمقاماتقضاییکمکخواستهاید؟‬ ‫شکایاتی مطرح کردهام و از دادستان سیرجان و سازمان‬ ‫بازرسی تقاضا دارم به این موضوع و این شرکت ورود پیدا کنند‬ ‫چرا که حق‪ 1٠٠‬نفر کارگر در حال تضییع شدن است‪.‬‬ ‫عرضهمرغوبتریـــنبرنـــجهـایایـــرانی‬ ‫و نیــم دانه شله زردی در برنجسرای طای شمـــال‬ ‫به شـرط پـخت‬ ‫چای ارگانیک گیان‪ ،‬حبوبات کرمانشاه‪ ،‬عــرقیجـــــات‬ ‫گـــلنشـــان کـــاشـان‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان امیرکبیر‪ -‬روبهروی مسجد امیرالمومنین(ع)‬ ‫‪۴۲۲0۵۶3۵ - 09۱33۴78397‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول‬ ‫احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه ‪ 9۵۲9۴۴‬محکــوم علیــه اقــای محســن توکلــی‬ ‫پاریــزی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ ‪ ۱/۴۵۶ /۵9۲/۶۵0‬ریــال در حــق محکــوم لــه اقــای میثم‬ ‫معصومــی گردیــده و نامبــرده ملکــی را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه‬ ‫توســط اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ‪۱/003/۲00/000‬‬ ‫ریــال بــراورد قیمــت گردیــده‪ ،‬مــال معرفــی شــده در تاریــخ ‪ ۱397/08/0۱‬ســاعت ‪ ۱۲‬ظهــر‬ ‫از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد‪ .‬مزایــده از قیمــت‬ ‫کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه بااتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪.‬‬ ‫‪ ۱0‬درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از‬ ‫کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درامدهــای دولــت واریــز میگــردد‪ .‬متقاضیــان‬ ‫میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را همراه فیــش ‪ ۱0‬درصد حداکثر تــا تاریــخ ‪۱397/08/0۱‬‬ ‫از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده‬ ‫مورخــه ‪ ۱397/08/0۱‬میباشــد‪ .‬مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد‬ ‫میگــردد‪ .‬ملــک معرفــی شــده یــک قطعــه زمیــن واقــع در در هنگوئیــه پاریــز بــه مســاحت‬ ‫‪ ۵7۱۵‬متــر مربــع میباشــد‪ .‬دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ســیرجان‪ -‬بروســان‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت علیجــان اهنجیــده فرزنــد رحمتالــه بــه شــرح دادخواســت‬ ‫تقدیمــی ثبــت شــده بــه کاســه ‪ 9709983۴8۵800۶0۵‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی‬ ‫حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نقــره پورمیــرزا حســینی در اقامتگاه‬ ‫دائمــی خــود بــدرود حیات گفتــه و ورثه حینالفــوت ان عبارتند از‪ -۱ :‬فاطمــه اهنجیده فرزند‬ ‫رحمتالــه شش ‪ ۲۶8‬تت ‪ ۱3۴۱‬فرزنــد متوفــی ‪ -۲‬زهــرا اغنــده فرزنــد رحمتالــه شش‬ ‫‪ ۴‬تت ‪ ۱33۵‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬گوهــر اهنجیــده فرزنــد رحمتاله شملــی ‪307۱۶7۱9۲۱‬‬ ‫تت ‪ ۱3۶0‬فرزنــد متوفــی ‪ -۴‬علیجــان اهنجیــده فرزنــد رحمتالــه شش ‪ ۱۱۲‬تت ‪۱33۱‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -۵‬رضــا اهنجیــده فرزنــد رحمتالــه شملــی ‪ 30۵08۵78۱۱‬تت ‪۱3۵۲‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -۶‬محمــد اهنجیــده فرزنــد رحمتالــه شش ‪ ۱۲۱‬تت ‪ ۱3۵9‬فرزنــد متوفی‬ ‫‪ -7‬رخســاره اهنجیــده فرزنــد رحمتالــه شش ‪ ۲۶9‬تت ‪ ۱3۴۴‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واا گواهــی صــادر خواهــد شــد‪ .‬رییــس شــورای‬ ‫حــل اختــاف شــماره ‪ 8‬شهرســتان ســیرجان‪ -‬ســیمین ذاکری افشــار‬ ‫اگهی رای هیات‬ ‫در اجــرای بنــد ‪ ۲‬مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد‬ ‫و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر اقــای‬ ‫حســین پورخســروانی فرزنــد قنبــر بــه شناســنامه ‪ ۲0‬کــد ملــی ‪ 307۱۵۴9۴90‬صــادره‬ ‫از ســیرجان درخواســت صــدور ســند شــشدانگ خانــه پــاک ‪ ۲79‬فرعــی از ‪ ۵07۲‬اصلــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۵۴۶‬متــر مربــع واقــع در روســتای خواجوشــهر ســیرجان را نمــوده اســت‬ ‫کــه پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور ســند بــه شــماره‬ ‫‪ 97/07/۱۴ -980۵‬صــادر و پــاک فرعــی بــرای ان تعییــن و بدینوســیله بــه اطــاع‬ ‫عمومــی میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی چنانچــه کســی بــه‬ ‫تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت‪ ،‬اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان‬ ‫تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع‬ ‫صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نماییــد‪.‬‬ ‫چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از انتشــار اگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه‬ ‫ننمایــد ســند مالکیــت بــه نــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪۱397/07/۱۶‬‬ ‫عباس ملکی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیرجان‬ ‫اربعیـن حسینی تسلیت بـاد‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ‬محمداحمدزاده‬ ‫دختران»‪،‬‬ ‫«سربازی‬ ‫«ورشکستگی بانک رسالت»‪،‬‬ ‫«زن نقابدار انتحاری در‬ ‫سیرجان»‪« ،‬قحطی از پوشک تا‬ ‫بنزین» این جمات یک شیرازه‬ ‫مشترک دارند و ان «شایعه»‬ ‫است‪ .‬با ظهور شبکههای اجتماعی نوین‪ ،‬شایعهسازی‬ ‫بیش از پیش دامنهاش گسترده شده است و تشخیص‬ ‫خبر درست از دروغ‪ ،‬خود به یک تخصص بدل شده‬ ‫است‪ .‬بخشی از توان و انرژی رسانههای رسمی صرف این‬ ‫میشود که توضیح دهند کدام یک از اخباری که امروز‬ ‫شنیدهاید «شایعه است و باور نکنید»‪ .‬اینکه چه جوامعی‬ ‫بیشتر در گرداب شایعه غرق میشوند و نسبت به اخبار‬ ‫دروغ اسیبپذیرتر هستند‪ ،‬به رشد نامتقارن جوامع‬ ‫بستگی دارد‪ .‬ما که در یک روز مقابل استیکفروشی و‬ ‫روزی دیگر با کد ملی برای خرید خودرو صف میکشیم و‬ ‫روزی هم برای برداشت سپردههای خویش به بانک یورش‬ ‫میبریم‪ ،‬نشانههایی از نامتقارن بودن و عدم تناسب اجزای‬ ‫اجتماع را به نمایش میگذاریم‪ .‬منظور از نامتقارن بودن‬ ‫جامعه‪ ،‬شبیه نوزادی است که بزرگی سرش تناسب و‬ ‫تقارنی با بدن او ندارد‪.‬‬ ‫شایعه میتواند به مثابه یکی از عوامل اضطراباور‬ ‫موجب چیرگی روح یاس و سکون در بین افراد جامعه‬ ‫بشود‪ .‬وقتی افراد بسیار مشتاق «خبرگیری» و «اگاهی‬ ‫از وقایع» و موضوعات حیاتی مرتبط با زندگی روزمره‬ ‫هستند اما قادر به کسب اطاعات مورد اطمینان از رسانه‬ ‫ملی و تریبونهای دولتی و رسمی نباشند‪ ،‬پذیرای شایعه‬ ‫میشوند‪«.‬شیوعشایعه»همانندهمهکنشهایاجتماعی‬ ‫نیازمندانگیزههاییاستکهشخصرابهانسوقمیدهد‪.‬‬ ‫افراد جامعه‪ ،‬هنگامی که از پدیدهای احساس ترس یا از‬ ‫موضوعی احساس تنفر و یا به چیزی امید بسته باشند‪،‬‬ ‫برای ساخت و رواج شایعه درباره ان اماده میشوند‪ .‬بین‬ ‫«شایعه» به عنوان پدیدهای اجتماعی و «اضطراب» به‬ ‫عنوان پدیدهای روانی تعاملی دو سویه وجود دارد‪ .‬خواه‬ ‫این اضطراب از «کمبود استیک» سرچشمه بگیرد یا از‬ ‫«قحطی پوشک»‪ .‬البته اولین راه مقابله با شایعه خصوصا‬ ‫فراهم نمودن این امکان است که مردم از مسایل جدی‬ ‫جاری در جامعه‪ ،‬اگاه بوده و احساس کنند محرم رازهای‬ ‫مسئوان هستند‪ .‬وقتی مردم و افراد جامعه نسبت به‬ ‫واقعیت امری اطمینان حاصل نموده و دریافتند که چیزی‬ ‫از انها پوشیده نیست‪ ،‬فرایند شایعهپراکنی خود به خود‬ ‫متوقف شده یا از برد و دامنه ان به حد چشمگیری کاسته‬ ‫میشود‪ .‬پاسخگویی بهموقع و روزامد دولتمردان به مردم‬ ‫و محرم دانستن انها بسیار موثرتر از تکذیب یک شایعه‬ ‫در زیرنویس رسانه ملی است‪ .‬ارایه بهموقع خبر و پرهیز‬ ‫از وجود «اطاعرسانی قطرهچکانی» و ارایه صادقانه یک‬ ‫تحلیل و جمعبندی مشخص از شرایط حاکم بر کشور و‬ ‫در میان گذاشتن واقعیات و مشکات با مردم‪ ،‬راههایی‬ ‫برای خنثیسازی و مبارزه با شایعه است‪ .‬البته در وانفسای‬ ‫رشد شایعات در جامعه و کاهش بیش از ‪ ٢٠٠‬درصدی‬ ‫ارزش پول ملی‪،‬به نظر میرسد دولتمردان همچون عابر‬ ‫پیادهای در چهارراه استانبول که پولی برای ورود به دنیای‬ ‫صرافان ندارد و فقط شاهد پایین و پایینتر رفتن ارزش‬ ‫پول ملی هستند یا به قول رضا مسلمیزاده در سرمقاله‬ ‫هفته قبل‪« :‬پریروز صحبت از کمیابی و گرانی پوشک بود‬ ‫و دیروز استیک موضوع سخن بود و امروز رب گوجه در‬ ‫تاش است تا قیمت یک داری خود را حفظ کند‪.»...‬‬ ‫ایا دولت و مجلس در مقابل کاهش ارزش پول ملی و‬ ‫افزایشسهبرابریپیشبینیدرامدهاینفتیخودبرایمقابله‬ ‫با فشار مضاعف برای اقشار کمدرامد جامعه که بر اثر کاهش‬ ‫فاحش قدرت خرید انها به وجود امده‪ ،‬راهکارهایی در چنته‬ ‫دارند یا خیر؟ این موضوع از یادداشتهای اجتماعی ما خارج‬ ‫است و پرداختن به ان را به کارشناسان اقتصادی میسپاریم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬ابان ‪ | 1397‬شماره ‪534‬‬ ‫‪ 19‬صفر ‪ 29 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫پرونده‬ ‫ای برای‬ ‫جامعه‬ ‫پ‬ ‫ارکینگ‬ ‫‪www.pasargadnews.com‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫شهردار سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد‪:‬‬ ‫پارکینگ نمیفروشیم‬ ‫‪ ‬گروه شهر‬ ‫«ساخت پارکینگ طبقاتی»‬ ‫سالهاست در لیست برنامه کاندیداهای‬ ‫شهرداری به چشم میخورد اما به مرحله‬ ‫عمل نمیرسد و با فروش پارکینگ‬ ‫ساختمانهای چندینطبقه باری بر‬ ‫ترافیک شهر به خصوص در هسته مرکزی‬ ‫اضافه میشود‪ .‬اگرچه چندی پیش رییس‬ ‫راهنمایی و رانندگی در اظهارنظری اعام‬ ‫کرده بود؛ گرههای ترافیکی فقط به دلیل‬ ‫نداشتن پارکینگ طبقاتی ایجاد میشوند‬ ‫اما مشخص نشدن ردیفی در بودجه‬ ‫شهرداری برای این منظور نشان از ان‬ ‫دارد که عزمی برای رفع این مشکل مرکز‬ ‫شهر جزم نیست‪.‬‬ ‫نظر رضا سروشنیا شهردار سیرجان‬ ‫را در این زمینه جویا شدیم که ایا‬ ‫بارقه امیدی برای تامین پارکینگ در‬ ‫ساختمانهای نوساز و ساخت پارکینگ‬ ‫طبقاتی در مرکز شهر وجود دارد یا‬ ‫همچنان برای کنترل ترافیک مرکز شهر‬ ‫به یک طرفه کردن خیابانها متوسل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪ ‬در دورههای قبل‪ ،‬فروش‬ ‫پارکینگساختمانهایکیازاتفاقات‬ ‫ناخوشایندی بود که شهرداران به‬ ‫ان به عنوان یک منبع درامد نگاه‬ ‫میکردند‪ ،‬در این دوره هم رویه‬ ‫شهرداریهمیناست؟‬ ‫در این دوره شهرداری تنها با این شرط‬ ‫که ساختمان بر اساس ارای کمیسیون‬ ‫ماده ‪ ٥‬پارکینگشان تامین شود‪ ،‬پروانه‬ ‫صادر میشود و این شرط برای تمام‬ ‫ساختمانهای مسکونی در تمام نقاط‬ ‫شهر اعمال میشود‪.‬‬ ‫‪ ‬عمدتا مشکات ترافیکی‬ ‫مربوط به تامین نشدن پارکینگ‬ ‫ساختمانهای تجاری و پزشکان‬ ‫برمیگردد‪ ،‬به خصوص در مرکز شهر‪.‬‬ ‫این شرط شامل این ساختمانها‬ ‫میشود؟‬ ‫متاسفانه اینجا قانون این اختیار را‬ ‫به بعضی از ارگانها و دستگاهها و مراکز‬ ‫داده که حتما پارکینگ پرسنل و کارکنان‬ ‫تامین شود و پارکینگ مراجعه کنندگان‬ ‫را میتوانند بخرند‪ .‬چون معموا در‬ ‫زمینهای ‪ ٢٥٠‬متر یا ‪ 3٠٠‬متری معموا‬ ‫پارکینگ برای مراجعه کنندگان تامین‬ ‫نمیشود‪.‬‬ ‫‪ ‬اما شهرداری موظف است از‬ ‫بودجهحاصلازفروشحقپارکینگ‬ ‫این مشکل را با ساخت پارکینگ‬ ‫عمومیرفعکند‪.‬‬ ‫برای همین منظور در این دوره حساب‬ ‫جداگانهای به نام «حساب پارکینگی» باز‬ ‫کردیم‪ .‬پولی که از محل فروش پارکینگ‬ ‫خانههای قدیمی که قصد ساخت و ساز و‬ ‫اضافه کردن واحد داشتند به این حساب‬ ‫واریز میشود که حتما باید در جهت‬ ‫احداث پارکینگ در نقاط مرکزی شهر‬ ‫هزینه شود البته تاکنون موجودی این‬ ‫حسابمبلغخیلیچشمگیرینیست‪.‬‬ ‫‪ ‬ساخت پارکینگ طبقاتی یکی‬ ‫سرکار خانم مهین و مهدیه حسام‬ ‫جناب اقای حاجداوود حسـام‬ ‫درگذشــت فرزنــد برومندتــان شــادروان حمیــد حســام را حضور‬ ‫شــما تســلیت عــرض نمــوده‪ ،‬بــرای شــما صبــر و ســامتی و بــرای‬ ‫ان مرحــوم غفــران الهی خواســتاریم‪.‬‬ ‫از برنامههای شما بود‪ ،‬اما‬ ‫تاکنوناقدامعملیدراین‬ ‫زمینهانجامنشدهاست‪.‬‬ ‫در هیئت عالی‬ ‫سرمایهگذاری تصمیمات‬ ‫خوبی گرفته شده است و‬ ‫در قدم اول پیگیر ساخت‬ ‫پارکینگ طبقاتی در‬ ‫اول خیابان امام هستیم‪.‬‬ ‫سرمایهگذارش را هم پیدا‬ ‫کردیم که زیرزمین و همکف‬ ‫را تجاری برای خود بردارد و‬ ‫‪ ٥‬طبقه روی ان را به صورت‬ ‫پارکینگ طبقاتی احداث‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ ‬اگر سرمایه گذار‬ ‫برای این کار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬چرا کار را شروع‬ ‫نمیکنند؟‬ ‫تنها مشکل سر راه اجرای‬ ‫این پروژه برمیگردد به این که بخشی‬ ‫از زمین متعلق به فردی است که هنوز‬ ‫با شهرداری به توافق نرسیده است‪ .‬بعد‬ ‫از برگزاری چند جلسه مذاکره با صاحب‬ ‫ملک‪ ،‬در حال حاضر زمین را برای‬ ‫کارشناسی به هیئت ارزیاب سپردهایم که‬ ‫بعد از این مرحله یا زمین را بخریم و یا‬ ‫اگر با مالک به توافق نرسیم سهم ایشان‬ ‫راتفکیککنیم‪.‬‬ ‫‪ ‬چرا در بودجه امسال هیچ‬ ‫ردیفی برای ان در نظر گرفته نشده‬ ‫است؟ این نشان میدهد که چندان‬ ‫به این نیاز شهر توجهی نشده است ؟‬ ‫امسال در بحث پارکینگ هیچ مبلغی‬ ‫در بودجه دیده نشده چون هدف اصلیمان‬ ‫برای ساخت همین زمین اول خیابان امام‬ ‫بود و در این مورد هم مطمئن نبودیم‬ ‫بتوانیمزمینراتملکشکنیم‪.‬اگربخواهیم‬ ‫پارکینگ ‪ ٥‬تا ‪ 7‬طبقه بسازیم ترجیح این‬ ‫است که کل زمین را تملک کنیم و باید‬ ‫منتظرنتیجهنهاییمذاکراتباشیم‪.‬‬ ‫خانواده محترم‬ ‫درگذشــت بــرادر عزیزتــان را خدمــت شــما و خانــواده‬ ‫محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده‪ ،‬از خداونــد منــان‬ ‫بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر خواهانــم‪.‬‬ ‫فاطمه دعاگویی‬ ‫حسـام‬ ‫بــا کمــال تاســف و تاثر درگذشــت حمید حســام‬ ‫را خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده‪ ،‬از‬ ‫خداونــد متعــال بــرای ان عزیــز ســفر کــرده‪،‬‬ ‫غفــران و بــرای شــما صبــر واســعهی الهــی‬ ‫خواهانیــم‪.‬‬ ‫هیئتمدیره و اتحادیه عمده و خردهفروشان خواروبار‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬ابان ‪ | 1397‬شماره ‪534‬‬ ‫‪ 19‬صفر ‪ 29 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫اصغر و اکبر حدیدی‬ ‫خانواده محترم حسـام‬ ‫مصیبــت وارده را بــه شــما و ســایر بازمانــدگان‬ ‫صمیمانــه تســلیت عــرض نمــوده‪ ،‬از خداونــد منــان‬ ‫بــرای ان عزیــز درگذشــته غفــران و رحمــت واســعهی‬ ‫الهــی و بــرای بازمانــدگان معــزز صبــر‪ ،‬اجــر و ســامتی‬ ‫خواهانیــم‪.‬‬ ‫هیئترییسه و کارکنان اتاق اصناف شهرستان سیرجان و اتحادیهها‬ ‫‪‬ساختمانهایپزشکانباتوجه‬ ‫بهتعدادزیادمراجعهکنندههیچکدام‬ ‫پارکینگشان تامین نیست و همین‬ ‫موضوع باعث بروز گرههای ترافیکی‬ ‫میشود‪ ،‬برای نمونه کوچه دکتر‬ ‫ادیبپور و یا کوچه دکتر طاهری‪.‬‬ ‫شهرداری برنامهای برای رفع این‬ ‫مشکلدارد؟‬ ‫دقیقا بیشتر در هسته اصلی و مرکز‬ ‫شهر مشکل پارکینگ داریم و گرههای‬ ‫ترافیکی سر تقاطعها و میدانها و‬ ‫خیابانهایپرترددبهوجودمیایدبایستی‬ ‫توسط پارکینگ طبقاتی حل شود ‪ ،‬برای‬ ‫این کوچهها زمین با کاربری پارکینگ‬ ‫نداریم ولی در بخش سرمایهگذاری پیگیر‬ ‫این قضیه هستیم که با بخش خصوصی‬ ‫وارد مذاکره شویم که طبقه همکف را‬ ‫تجاری و بقیه طبقات را پارکینگ بسازد‬ ‫میراث فرهنگی اجازه ساخت بیش از ‪4‬‬ ‫طبقه را در این مناطق نمیدهد‪.‬‬ ‫‪ ‬ساخت پارکینگ طبقانی را‬ ‫تنها راه رفع مشکل ترافیک مرکز‬ ‫شهرمیدانید؟‬ ‫متاسفانه هنوز در شهرهای کوچک‬ ‫ساختپارکینگطبقاتیجانیفتادهاست‬ ‫و با راهکارهایی چون یکطرفه کردن‬ ‫خیابانها و مواردی از این دست مشکل‬ ‫ترافیکی شهر حل میشود اما بالشخصه‬ ‫معتقدم باید فرهنگ ساخت پارکینگ‬ ‫نهادینهشود‪.‬‬ ‫‪ ‬برای فرهنگسازی اولین قدم‬ ‫باید از سمت شهرداری و با نفروختن‬ ‫پارکینگساختمانهابرداشتهشود‪.‬‬ ‫تحتهیچشرایطیپارکینگراحداقل‬ ‫در هسته مرکزی شهر نمیفروشیم‪ .‬البته‬ ‫یک فرهنگ خیلی بد دیگری هم وجود‬ ‫دارد که حتی ساختمانهایی هم که‬ ‫پارکینگ مراجعه کنندگان را تامین‬ ‫کردهاند استفاده از ان را تنها مختص‬ ‫کارکنان میدانند و اجازه استفاده از‬ ‫پارکینگرابهمراجعهکنندگاننمیدهند‪.‬‬ ‫‪ ‬گروه جامعه‬ ‫«همیشه برای پیدا کردن جای پارک‬ ‫مشکل دارم‪ ».‬این صحبت مرد جوانی است‬ ‫که در کوچه دکتر ادیبپور دربهدر دنبال‬ ‫جای پارک میگردد‪ .‬او معتقد است این‬ ‫معضل محدود به این کوچه نیست و وضعیت‬ ‫خیاباناماموکوچهدکترطاهریازاینجابدتر‬ ‫است‪ .‬زن جوانی با سرعت پایین چشمش به‬ ‫دو طرف کوچه است تا شاید جای پارکی‬ ‫پیدا کند‪ .‬ماشینهای پشت سرش مدام بوق‬ ‫میزنند و اشاره دارند سرعتش را باا ببرد‪ .‬او‬ ‫مجبور میشود ماشینش را دوبل پارک کند‬ ‫و همین باعث بروز ترافیک میشود‪ .‬صاحب‬ ‫ماشینعقبی‪،‬سرمیرسدومیبیندماشینی‬ ‫پشت ماشینش پارک شده و امکان بیرون‬ ‫امدن از پارک را ندارد‪ .‬عصبانی به هرکسی‬ ‫رد میشود میپرسد این ماشین شماست؛‬ ‫«اان ده دقیقه اینجا معطل شدهام‪ .‬اخه چه‬ ‫ادم بیفکری ماشینش را دوبل پارک میکند‬ ‫و میرود‪ ».‬او میگوید؛ «از این کوچه متنفرم‪،‬‬ ‫به خاطر مطب پزشکان‪ ،‬خرازیها‪ ،‬داروخانه‬ ‫همیشه شلوغ است‪ .‬اکثر اوقات که جای‬ ‫پارک گیر نمیاید وقتی هم گیر بیاد اینجور‬ ‫اتفاقاتی ادمو عصبی میکنه» از نظر او تمام‬ ‫این مشکات به خاطر طمع شهرداریست؛‬ ‫«شهرداری برای اینکه چهار قرون گیرش‬ ‫بیاد پارکینگها را میفروشه و این همه‬ ‫مشکل به وجود میاره‪ .‬اان شما نگاه کنید‬ ‫هیچکدومازساختمانهایپزشکاناینشهر‬ ‫پارکینک ندارند‪ .‬از ان بدتر در جاهایی هم‬ ‫هستند که خیلی شلوغ و پرتردد است»‪.‬‬ ‫خیابانهای دیگر بافت مرکزی شهر هم‬ ‫حال و روز خوشی ندارند‪ .‬یکی از خیابانهای‬ ‫پرترافیک شهر خیابان امام است که با وجود‬ ‫اجرای طرح پارکبان و یک دوتا پارکینگ در‬ ‫این خیابان باز هم جایی برای پارک نیست‪.‬‬ ‫یکی از کسبه میگوید‪ :‬شهرداری با دریافت‬ ‫عوارض حق پارکینگ مالکین ساختمان را از‬ ‫احداث پارکینگ معاف میکند‪ .‬او با انتقاد از‬ ‫هزینه نکردن این درامد از سوی شهرداری‬ ‫برای احداث پارکینگ میگوید‪ :‬شهرداری‬ ‫موظف است تمام درامد حاصل از فروش‬ ‫حقپارکینگراصرف ساختپارکینگکند‪.‬‬ ‫کوچهای که مردم سیرجان ان را به نام‬ ‫دکترطاهریمیشناسندمملوازماشینهایی‬ ‫است که دنبال جایی برای پارک هستند‪ .‬در‬ ‫ابتدای کوچه مردی درون خودروی پارک‬ ‫خانواده محترم‬ ‫حسـام‬ ‫درگذشــت مرحــوم حاجحمیــد حســام را خدمت‬ ‫شــما بزرگــواران تســلیت عــرض مینمایــم‪ .‬از‬ ‫خداونــد متعــال بــرای ان مرحوم امــرزش الهی‬ ‫و بــرای بازمانــدگان صبــر و ســامتی مســئلت‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫کامبیز فرزادی‪ ،‬شرکت یاقوت سبز‬ ‫خانواده محترم‬ ‫حسـام‬ ‫مصیبــت وارده را بــه شــما تســلیت عــرض‬ ‫نمــوده‪ ،‬از خداونــد منــان بــرای ان عزیــز‬ ‫درگذشــته غفــران و بــرای بازمانــدگان صبــر و‬ ‫ســامتی خواســتاریم‪.‬‬ ‫مدیر و کارکنان معاونت مالیاتی سیرجان‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪www.pasargadnews.com‬‬ ‫گزارش میدانی پاسارگاد از نبود پارکینگ در مراکز پزشکی و تجاری سیرجان‬ ‫مقصرشهرداریست‬ ‫در سیرجان کمبود پارکینگ وجود دارد و این تصویر نمایی از یکی از ورودی های فرعی بازار است‪ /.‬عکس‪ :‬امین ارجمند| پاسارگاد‬ ‫شده نشسته است‪ .‬او میگوید به علت نبود‬ ‫جای پارک مجبور شده در ابتدای کوچه‬ ‫پارک کند و خودش پشت فرمان بماند تا‬ ‫همسرش خرید کند و برگردد‪ .‬کمی جلوتر‬ ‫تعدادی خودرو هم بهصورت مورب یا دوبل‬ ‫پارک شده است‪ .‬در انتهای کوچه مردی‬ ‫با عجله خودرویش را جلوی در یک منزل‬ ‫مسکونی پارک میکند‪ .‬با عجله شیشهها‬ ‫خودرو را باا میکشد؛«نتوانستم خودرویم‬ ‫را جای مناسبی پارک کنم و مجبور شدم‬ ‫د ِر این خونه پارکش کنم‪ ».‬اگر صاحبخانه‬ ‫بخواهد ماشینش را بیرون بیاورد یا داخل‬ ‫خانه ببرد که نمیتواند؟«سریع برمیگردم‪.‬‬ ‫چارهای ندارم‪ .‬خودتان دارید میبینید جای‬ ‫پارکنیست»‪.‬‬ ‫کوچه ساختمان زیتون همیشه شلوغ‬ ‫است‪ ،‬وارد کوچه که میشوم خودروی‬ ‫پارس سفید رنگی جلوی فیزیوتراپی ایستاده‬ ‫است و یک پیرمرد بیمار در حال پیاده شدن‬ ‫هست‪ ،‬راننده از داخل ماشین پیاده میشود‬ ‫و واکر را از صندوق عقب بیرون میاورد و‬ ‫جلوی پیرمرد میگذارد‪ .‬این پروسه حدقل‪٥‬‬ ‫دقیقه طول میکشد‪ ،‬چند ماشین پشت سر‬ ‫در حال بوق زدن هستند و همین موضوع‬ ‫مرد را دستپاچه میکند‪ ،‬او به پدرش‬ ‫میگوید همین جا بایست تا من ماشینم را‬ ‫پارک کنم و برگردم‪ ،‬مرد حرکت می کند‬ ‫و پشت سرش ترافیک باز میشود‪ .‬مرد تا‬ ‫اخر کوچه میرود و برمیگردد جای پارک‬ ‫نیست‪ ،‬کوچههای پشتی هم جای پارک‬ ‫ندارد‪ ،‬او مجبور میشود چند کوچه ان‬ ‫طرفتر ماشینش را پارک کند؛ «به نظرم‬ ‫بدترین کوچه تو سیرجون‪ ،‬این کوچه است‪.‬‬ ‫ساختمان پزشکان‪ ،‬سونوگرافی‪ ،‬فیزیوتراپی‬ ‫هیچ کدوم پارکینگ نداره‪ ،‬عرض کوچه‬ ‫هم خیلی کم است‪ ،‬و بدتر اینکه ساختمان‬ ‫جلویی هم در حال ساختوساز است و با‬ ‫مصالحاش نصف کوچه را گرفته است‪ ».‬او‬ ‫که استرس پدرش را دارد تند تند میرود و‬ ‫همزمان میگوید؛ «به خاطر پدرم مرتب یزد‬ ‫میروم‪ ،‬در این شهر بزرگ با این همه دکتر‬ ‫و بیمارستان پارکینگ به وفور پیدا میشه و‬ ‫جامعه ‪5‬‬ ‫همه چیز نظم داره‪ .‬اما تو سیرجان دم یک‬ ‫سبزی فروشی هم جای پارک وجود نداره»‪.‬‬ ‫نبود پارکینگ فقط به ساختمانهای‬ ‫پزشکان محدود نیست‪ .‬خیابان ایتاه‬ ‫سعیدی هم به دلیل وجود مغازههای‬ ‫بسیار و همچنین مجتمع تجاری مهر‬ ‫یکی از پرترافیکترین خیابانهای شهر‬ ‫است‪ .‬یکی از کسبه خیابان با اشاره به‬ ‫یکطرفه شدن خیابان میگوید‪ :‬از زمانی‬ ‫که خیابان یکطرفه شده است ترافیک‬ ‫کمتر شده اما هنوز هم جای پارک کم‬ ‫است‪ .‬اکثر اوقات مردم ماشینهایشان را‬ ‫دوبل پارک میکنند و میروند‪ .‬در کوچهی‬ ‫جنب مجتمع مهر یک سمت کوچه مملو از‬ ‫خودروهای پارک شده است و سمت دیگر‬ ‫تابلوهای پارک ممنوع به چشم میخورد‪.‬‬ ‫یکی از ساکنین این کوچه میگوید از‬ ‫ترافیک کوچه و نبود فضای پارک خسته‬ ‫شدهایم‪ .‬او به وجود پارکینگ در مجتمع‬ ‫مهر اشاره میکند و میگوید‪ :‬بعضی شبها‬ ‫مردم خودروهایشان را جلوی در پارکینگ‬ ‫منزل ما پارک میکنند و برای خرید به‬ ‫مجتمع میروند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫تابلوی ورودی پارکینگ نشان از ان دارد که‬ ‫ظرفیت پارکینگ هنوز تکمیل نشده است‪.‬‬ ‫او میگوید‪ :‬بعضی از مردم حاضر نیستند‬ ‫‪ 1٠٠٠‬تومن ورودی پارکینگ را بپردازند‬ ‫و ترجیح میدهند خودرویشان را خارج‬ ‫از مجتمع بدون نگهبان و در تاریکی پارک‬ ‫کنند‪ .‬او معتقد است تا زمانی که این مسایل‬ ‫برای مردم فرهنگسازی نشود‪ ،‬مشکل حل‬ ‫نمیشود‪.‬‬ ‫مردمهممقصرند‬ ‫یکی از شهروندان در حال خرید‬ ‫در خیابان امام معتقد است خود مردم‬ ‫مقصر اصلی این ترافیک و کمبود جای‬ ‫پارک هستند‪ .‬او میگوید‪ :‬من و همسرم‬ ‫روبروی بازار کار داشتیم‪ ،‬ماشینمان را در‬ ‫خیابان شریعتی پارک کردیم و تا اینجا‬ ‫پیاده امدهایم‪ .‬هم خیالمان راحت است‬ ‫که جای مناسبی پارک کردیم و هم در‬ ‫ترافیک گیر نمیکنیم‪ .‬او ادامه میدهد‪:‬‬ ‫متاسفانه مردم در زمینه رانندگی و پارک‬ ‫خودرو اموزش ندیدهاند‪ .‬اصا لزومی ندارد‬ ‫اگر جایی کار داریم حتما خودرویمان را‬ ‫دم همان مغازه پارک کنیم‪ .‬چه عیبی‬ ‫دارد چند خیابان ان طرفتر پارک کنیم‬ ‫و راحت به کارمان برسیم؟ او با بیان اینکه‬ ‫باید در این زمینه فرهنگسازی شود و‬ ‫این فرهنگسازی باید از کودکی شروع‬ ‫شود‪ ،‬میگوید‪ :‬با فرارسیدن فصل مدارس‬ ‫صحنهای که بارها دیدهام پارک دوبل و‬ ‫بیشتر از ان در مقابل مدارس است‪.‬‬ ‫والدینی که دنبال بچههایشان دم مدرسه‬ ‫میروند حاضر نیستند چند متر ان‬ ‫طرفتر پارک کنند تا راهبندان به وجود‬ ‫نیاید‪ .‬اگر از کودکی به فرزند خود اموزش‬ ‫دهیم که ‪ 1٠٠‬متر جلوتر ایستادهام‪ ،‬هم‬ ‫خودمان ارامش داریم و هم به فرزند خود‬ ‫فرهنگ رانندگی و پارک صحیح را اموزش‬ ‫دادهایم‪.‬‬ ‫سرهنگ سااری رییس پلیس راهنمایی و رانندگی سیرجان‪:‬‬ ‫در هسته مرکزی شهر پارکینگ کم داریم‬ ‫‪ ‬گروه جامعه‬ ‫مسـئوان‪ ،‬همیشه سـیرجان را به‬ ‫عنـوان یکـی از شـهرهایی کـه تعـداد‬ ‫زیـادی خـودرو در ان تـردد دارد‬ ‫معرفـی میکننـد‪ .‬بـا توجـه بـه ایـن‬ ‫موضوع همیشـه مسـئوان راهنمایی‬ ‫و رانندگـی از نبـود پارکینـگ در‬ ‫خیابانهـای اصلـی گایـه دارنـد‬ ‫و معتقدنـد سـیرجان بـه چندیـن‬ ‫پارکینـگ مجهز نیـاز دارد‪ .‬سـرهنگ‬ ‫حسـن سـااری رییـس راهنمایـی و‬ ‫رانندگـی سـیرجان در گفتوگـوی‬ ‫پیـش رو به نیـاز پارکینگ در هسـته‬ ‫مرکـزی شـهر اشـاره میکنـد و‬ ‫میگویـد ‪ 14٠‬هـزار پـاک خـودرو‬ ‫تاکنـون در سـیرجان صـادر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬او پـارک دوبلهـای متعـدد در‬ ‫خیابانهـای اصلـی را یکـی از نتایـج‬ ‫نبـود پارکینـگ بـر میشـمرد‪.‬‬ ‫‪ ‬جناب سـرهنگ‪ ،‬شهرداری‬ ‫از یکسـری واحدهـای تجـاری‬ ‫و سـاختمانهای بلندمرتبـه‬ ‫پـول میگیـرد و پارکینـگ را‬ ‫میفروشـد کـه بایـد ایـن پـول‬ ‫برای سـاخت پارکینگ اسـتفاده‬ ‫شـود‪ .‬ولـی میبینیم ایـن اتفاق‬ ‫نیفتاده اسـت‪.‬‬ ‫ما در شـورای ترافیـک این موضوع‬ ‫را مطـرح کردهایـم‪ .‬مـا پارکینـگ کم‬ ‫داریـم‪ .‬مخصوصـا در هسـته مرکـزی‬ ‫شـهر مثـل خیابانهـای شـریعتی‪،‬‬ ‫امـام خمینـی(ره)‪ ،‬شـهید نصیـری‪،‬‬ ‫ایـتاه سـعیدی و جاهایـی کـه‬ ‫مرکـز خریـد زیـاد داریـم مثـل بلـوار‬ ‫سـیدجمال (مهیاشـهر) ایـن معضـل‬ ‫کامـا دیـده میشـود‪ .‬ما با شـهرداری‬ ‫صحبت کردیـم و انها عنـوان کردهاند‬ ‫زمینهایـی وجـود دارد کـه مـا دنبال‬ ‫سـرمایهگذار هسـتیم و اگـر کسـی‬ ‫بتواند سـرمایهگذاری کند ما استقبال‬ ‫میکنیـم‪ .‬پارکینگهـای طبقاتـی‬ ‫میتوانـد در سـیرجان‬ ‫سـاخته شـود و مـردم هـم‬ ‫مسـلما اسـتقبال میکنند‪.‬‬ ‫اان هـم چنـد زمیـن در‬ ‫خیابـان امـام خمینـی بـه‬ ‫عنـوان پارکینـگ اسـتفاده‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪ ‬امـا ایـن زمینها‬ ‫مناسـب نیستند و حتی‬ ‫اسـفالت هم ندارند‪.‬‬ ‫بلـه درسـت اسـت‬ ‫و اسـتقبال هـم از انهـا‬ ‫نمی شـو د ‪.‬‬ ‫‪ ‬همیشـه عنـوان‬ ‫شـده سـیرجان یکـی‬ ‫از شـهرهایی اسـت‬ ‫کـه تعـداد خـودرو در‬ ‫ان زیـاد اسـت‪ .‬تعـداد‬ ‫خودروهای پاک شـده‬ ‫در سـیرجان چقـدر‬ ‫اسـت؟‬ ‫همهسـاله حداقـل هفـت هـزار‬ ‫خـودرو پـاک جدیـد میگیرنـد‪.‬‬ ‫پاکهایـی کـه تاکنـون واگـذار‬ ‫کردیـم ‪ 14٠‬هـزار پـاک اسـت‪.‬‬ ‫درصـدی از ایـن تعـداد پـاک در انبار‬ ‫پـاک در راهنمایـی و رانندگی اسـت‪.‬‬ ‫تعـدادی از خودروهـا هـم کـه پـاک‬ ‫سـیرجان دارنـد در شـهرهای دیگـر‬ ‫تـردد میکننـد‪ .‬ولـی همیـن تعـداد‬ ‫هـم خـودرو بـا پاکهـای دیگـر در‬ ‫سـیرجان حضـور دارد‪ .‬اگـر بخواهـم‬ ‫کلی بگویم چیزی که مشـخص اسـت‬ ‫در سـیرجان بیش از ‪ 1٠٠‬هزار خودرو‬ ‫سـبک وجـود دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬بیشـترین دلیـل وجـود‬ ‫ترافیـک در سـیرجان چیسـت؟‬ ‫اول بایـد موضوعـی را کـه در همه‬ ‫جـا میگویـم عنـوان کنـم‪ .‬مـا در‬ ‫سـیرجان ترافیـک بـا ان معنـی کـه‬ ‫میشناسـیم نداریم‪ .‬مثـا هنگام تردد‬ ‫در برخـی خیابانهـای کرمـان بـرای‬ ‫عبور از یک تقاطع سـه یـا چهار چراغ‬ ‫قرمـز میماندیـم‪ .‬تعـداد خودروهـا بـا‬ ‫توجـه بـه عـرض خیابـان زیاد اسـت‪.‬‬ ‫ولـی شـما کجـای سـیرجان را دیدید‬ ‫کـه این اتفاق بیفتد؟ غیـر از دهه اخر‬ ‫شـهریور و دهه اخر اسـفند شـما چه‬ ‫زمانی بیشـتر از دو چراغ قرمز ماندید؟‬ ‫تقاطعهـای سـیدجمال‪ -‬قاانـی و‬ ‫رضـوی شـلوغترین تقاطعهـای‬ ‫سـیرجان هسـتند ولـی در ایـن‬ ‫دو تقاطـع هـم بیشـتر از دو چـراغ‬ ‫نمیمانیـد کـه این هم طبیعی اسـت‪.‬‬ ‫‪ ‬سـوالم را اصـاح میکنـم‬ ‫مـا بینظمیهـای ترافیکـی در‬ ‫سـیرجان داریـم‪ .‬دایـل ایـن‬ ‫بینظمیهـا چیسـت؟‬ ‫در سـیرجان سـه مـورد خیلـی زیاد‬ ‫اسـت کـه بـا پیگیریهایـی کـه کردیم‬ ‫یکـی از انهـا کـه سـرعت غیـر مجـاز‬ ‫اسـت وضعیـت مناسـبی پیدا کـرده‪ .‬در‬ ‫خانواده محترم حسـام‬ ‫و اعضای اتاق بازرگانی سیرجان‬ ‫بــا نهایــت تاســف و تاثــر ضایعــه فقــدان‬ ‫شــادروان حاجحمیــد حســام را حضــور شــما‬ ‫بزرگــواران تســلیت عــرض نمــوده‪ ،‬از درگاه‬ ‫یگانــه قــادر متعــال علــو درجــات اخــروی و‬ ‫همنشــینی بــا اولیــا را بــرای ان فقیــد ســعید و‬ ‫صبــر و ســامتی برای شــما مســئلت مینماییم‪.‬‬ ‫هیئتمدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی‬ ‫شهرستان سیرجان(صنف کشاورزان)‬ ‫همکار گرامی‬ ‫سرکار خانم فاطمه برانداف‬ ‫بــا نهایــت تاســف مصیبــت درگذشــت خواهــر‬ ‫مکرمهتــان را تســلیت عرض نمــوده‪ ،‬از درگاه‬ ‫خداونــد ســبحان بــرای ان مرحومــه غفــران‬ ‫الهــی و بــرای ســرکار عالــی و خانــواده محتــرم‬ ‫صبــر و شــکیبایی مســئلت مینماییــم‪.‬‬ ‫رییس اداره و کتابداران‬ ‫کتابخانههای عمومی سیرجان‬ ‫‪Avin5677@gmail.com‬‬ ‫انتهای خیابان وحید‪ -‬بعد از چهارراه هجرت‬ ‫روبروی خیابان نامداران‪ -‬اموزشگاه زیتون‬ ‫اگهی تجدید منـاقصه عمـومی‬ ‫یک مرحلهای‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪( )    : ‬‬ ‫‪   : )  7/300/000/000 :  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫خانوادههای محترم‬ ‫حسـام و نجفابـادی و سایر بستگان‬ ‫واژه تســلیت ناتــوان از تســکین اســت‪ .‬مــا را شــریک انــدوه بــزرگ خــود‬ ‫بدانیــد‪ .‬بــرای ان مرحــوم رحمــت و مغفــرت و بــرای شــما صبــری عظیم از‬ ‫درگاه یگانــه قــادر متعــال مســئلت مینماییــم‪.‬‬ ‫‪CMYK‬‬ ‫حاجاصغر و حاجنعمتاه زیدابادی‬ ‫خیابانهـای حاشـیه شـهر ایـن موضوع‬ ‫دیـده میشـد کـه دوربیـن کنتـرل‬ ‫سـرعت ثابـت و سـیار تاثیـر مثبتـی‬ ‫گذاشـته و سـرعت غیرمجـاز را کاهش‬ ‫داده اسـت‪ .‬امـا ما در سـیرجان عبـور از‬ ‫چـراغ قرمـز واقعـا مشـکل داریـم‪ .‬مردم‬ ‫بایـد بداننـد چـراغ قرمـز دارد حکـم‬ ‫میکنـد کـه بیایسـتید و تحـت هیـچ‬ ‫شـرایطی نبایـد عبـور کننـد‪ .‬یکـی‬ ‫دیگـر از تخلفاتی کـه در سـیرجان زیاد‬ ‫مشـاهده میشـود اسـتفاده از تلفـن‬ ‫همـراه در رانندگـی اسـت‪ .‬اگـر بـه امار‬ ‫نـگاه کنیـم درصـد زیـادی از تصادفـات‬ ‫بـه دلیـل همیـن دو مـورد تخلـف رخ‬ ‫میدهـد‪ .‬اعمـال قانـون مـا هـم در ایـن‬ ‫دو مـورد زیـاد اسـت‪ .‬بیشـترین اعمـال‬ ‫قانـون ما مربـوط به ایـن دو مورد تخلف‬ ‫اسـت ما کنتـرل میکنیم ولـی هنوز به‬ ‫وضعیـت مطلـوب نرسـیدیم‪.‬‬ ‫‪ ‬پـارک دوبـل هـم زیـاد‬ ‫اسـت؟‬ ‫بلـه‪ .‬یک طـرف قضیه پـارک دوبل‬ ‫و نبـود پارکینـگ مناسـب اسـت‪ .‬اگر‬ ‫پارکینـگ مناسـب در خیابانهـای‬ ‫اصلـی باشـد مشـکل پـارک دوبل هم‬ ‫کمتر میشـود‪ .‬مـا نمیتوانیم کنار هر‬ ‫خـودرو یک مامـور بگذاریـم‪ .‬مامور ما‬ ‫از سـر میـدان قدس به طـرف چهارراه‬ ‫انصـار حرکت میکند و بـه افرادی که‬ ‫پـارک دوبـل کردهانـد تذکـر میدهد‪،‬‬ ‫انهـا حرکـت میکننـد ولـی بافاصله‬ ‫پشـت سـر مامـور مـا دوبـاره پـارک‬ ‫دوبـل انجـام میدهنـد‪ .‬ایـن موضـوع‬ ‫بـه فرهنـگ رانندگـی هـم مرتبـط‬ ‫اسـت‪ .‬مـردم بایـد برونـد ‪ 1٠٠‬متر ان‬ ‫طرفتـر پـارک کننـد کـه ایـن کار را‬ ‫نمیکننـد‪ .‬مـن دیـدم برخـی پـارک‬ ‫دوبـل مـورب میکننـد و نصف عرض‬ ‫خیابـان را میگیـرد یـا اینکـه جـای‬ ‫پارک وجـود دارد ولی حاضر نیسـتند‬ ‫‪ 1٠‬متـر جلوتـر بروند و پـارک کنند و‬ ‫اینهـا درداور اسـت‪.‬‬ ‫درگذشت زودهنگام‬ ‫جناب اقای حمید حسـام‬ ‫انقــدر ســنگین و جانســوز اســت کــه بــه دشــواری بــه بــاور‬ ‫مینشــیند؛ ولــی در برابــر تقدیــر پــروردگار چارهای جز تســلیم‬ ‫و رضایــت نیســت‪ .‬ایــن مصیبــت نابهنــگام را بــه خانــواده‬ ‫محترمشــان تســلیت عــرض نمــوده‪ ،‬از خداونــد منــان بــرای ان‬ ‫مرحــوم امــرزش الهــی ارزومنــدم‪.‬‬ ‫امیر محمودابادی‪ ،‬مدیریت دفتر هواپیمایی اران کویر‬ ‫‪(  ‬‬ ‫‪(      ) 365/000/000 :‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪  /  :    ‬‬ ‫‪       ‬‬ ‫‪97/08/19    14‬‬ ‫‪:   ‬‬ ‫‪     :(‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .    :(‬‬ ‫‪      :  ‬‬ ‫‪97/09/03    14:45  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪97/09/05    14 ‬‬ ‫‪       97/08/27    10     ‬‬ ‫‪.    ‬‬ ‫‪.      ‬‬ ‫روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬ابان ‪ | 1397‬شماره ‪534‬‬ ‫‪ 19‬صفر ‪ 29 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫جامعه‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫‪ ‬بتول بالی‬ ‫‪ ٥‬ماه از نامه همسایههای پارک ‪17‬شهریور‬ ‫به رییس سازمان بهزیستی کشور میگذرد‪.‬انها‬ ‫که از وضعیت اسفبار پارک ‪ 17‬شهریور به تنگ‬ ‫امدهبودند در سفر اردیبشتماه رییس سازمان‬ ‫بهزیستی کشور به سیرجان دست به دامان او شدند‬ ‫تا او راه چارهای برای «معتادان پارک ‪ 17‬شهریور»‬ ‫بیندیشد‪.‬درانسفررییسسازمانبهزیستیکشور‬ ‫به مدیرکل بهزیستی استان کرمان دستور پیگیری‬ ‫این مشکل را داد و قرار شد سهمیه نگهداری‬ ‫معتادان سیرجانی در استان کرمان از‪ 1٥‬نفر به‪٢٥‬‬ ‫نفرافزایشیابدتامعتادانیکهتوسطنیرویانتظامی‬ ‫جمعاوری میشوند به کرمان فرستاده شوند‪ .‬یکی‬ ‫از همسایههای معترض در تماس با پاسارگاد عنوان‬ ‫میکند علیرغم دستور رییس سازمان بهزیستی‬ ‫کشور این معضل همچنان به قوت خود باقیست‪ ،‬او‬ ‫میگوید؛«مدتیباسختگیریهاینیرویانتظامی‬ ‫تعداد معتادان پارک ‪ 17‬شهریور کم شده بود‪ .‬اما‬ ‫دوباره دو‪ ،‬سه هفته است که شرایط به روال قبل‬ ‫برگشته وگشتزنیهای نیروی انتظامی کم شده‬ ‫است‪ .‬تعداد زنان معتاد نیز زیاد شده است»‪.‬‬ ‫‪ ‬بازگشت به روال قبل‬ ‫معتادان تکوتوک در پارک نشستهاند‪ .‬حوالی‬ ‫ظهریکییکیپیدامیشوند‪.‬گوشهگوشهپارکروی‬ ‫چمنهایادرکنجدیوارهایپارک‪،‬پشتسنگهای‬ ‫بزرگی که رنگ و روی تزیین به پارک دادهاند‪ ،‬پناه‬ ‫میگیرند؛ در دستههای دو‪ ،‬سه نفری و گاه بیشتر‪.‬‬ ‫در فاصله ‪ ٦-٥‬متری چند معتاد‪ ،‬سه گردشگر‬ ‫خارجی روی صندلی نشستهاند‪ .‬دو‪ ،‬سه مرد معتاد‬ ‫پشت سنگی بزرگ نشسته و کارتن بزرگی حایل‬ ‫سنگ کرده تا دیده نشوند‪ .‬محمدعلی با موهایی‬ ‫ژولیده و کثیف سرش پایین بود‪ .‬فندک و سیگارش‬ ‫را قایم کرد و با رفقایش تنگتر نشستند‪ .‬خسته‬ ‫نشدی از روزگاری که داری؟ سیگاری که صاف‬ ‫بین دو انگشتش گرفته بود‪ ،‬خمیده و شل شد‪.‬اهی‬ ‫کشید و چشمانش را به خاکها و تهسیگارها‬ ‫دوخت؛«رفتم پیش شهردار که بهم کار بده‪ ،‬شهردار‬ ‫گفت مگه من کارخونه دارم؛دوباره اومدیم اینجا و‬ ‫خاف کردیم‪ 1٢-1٠ .‬ساله از بیکاری و رفیق بد‬ ‫گرفتار مواد شدم‪ .‬ضایعات جمع میکنم تا خرج‬ ‫موادم در بیاد‪ ».‬محمدعلی‪ 44‬سال دارد؛«رفتم ترک‬ ‫کردموبرگشتم‪،‬دوبارهبیکاریباعثشدشروعکنم‪.‬‬ ‫نیرویانتظامیمیگویدتویپارکنشینید‪.‬توییک‬ ‫خانه خرابه بودم اومدند و از توی خواب بلندم کردند‬ ‫وبردندکانتری‪».‬نمیتونیبریکارگری؟«میتونم‬ ‫ولی وقتی ترک میکنیم تا سه ماه باید بخوابی و‬ ‫نمیتونی کار کنی‪ .‬ترکی که پشتبند داشته باشه‬ ‫خوبه‪ .‬باید حمایت بشویم که دوباره سراغ مواد نرویم‪.‬‬ ‫کاش مسئوان کمکمان کنند و از این دربهدری‬ ‫نجاتمان دهند»‪ .‬محمد یکی دیگر از معتادان از‬ ‫ناحیه پا معلول است؛ «چند بار به بهزیستی رفتم‬ ‫و قرار شد حقوق معلولیتم را بدهند ولی ندادند‪.‬‬ ‫راضیم کلیهام را بدهم به جاش سه تا تیکه جهیزیه‬ ‫واسه دختر‪ 1٨‬سالهام بخرم»‪ .‬فاطمه سرش را روی‬ ‫دستهایش گذاشته است و چادر را روی سرش‬ ‫کشیده‪ .‬همین که حضور فردی را کنارش احساس‬ ‫کرد‪ ،‬فندک و زرورقش را زیر پایش جا داد‪ .‬چرا اینجا‬ ‫نشستی؟ «از جایی میاومدم‪ ،‬خسته شدم‪ ».‬فاطمه‬ ‫سیگاری روشن میکند‪« :‬خونهام چهارراه موحدیه‪.‬‬ ‫شوهرم تومور مغزی داشت‪ ،‬به رحمت خدا رفته‪.‬‬ ‫چهار تا دختر و ‪ ٢‬تا پسر دارم‪ .‬همه راه دورند‪».‬نگاه‬ ‫فاطمه بین سایهافتاب درختان و شاخههای اویزان‪،‬‬ ‫گزارش پاسارگاد از عدم ساماندهی معتادان پارک ‪ 17‬شهریور‬ ‫معتادان هنوز هستند‬ ‫تعدادی از معتادان در پارک ‪ 17‬شهریور سیرجان‪ /‬عکس‪ :‬امین ارجمند|پاسارگاد‬ ‫خیره میماند‪.‬چی میکشی؟ «تریاک» تریاک با‬ ‫زرورق میکشن؟ «اعصابم خرده‪.‬رفتم ترک کنم‬ ‫تحملنیاوردممثلنعشمردهایاوردنم‪».‬چرامعتاد‬ ‫شدی؟ ترهزا بودم و درد داشتم‪ .‬اولین بار شوهرم مواد‬ ‫بهم داد‪ ».‬چرا با بقیه دوستات یکجا نمیشینی؟‬ ‫«کدوما» همونا که ان طرفتر نشستند؟ «مگه‬ ‫من هم سر و قد اونا هستم‪ .‬اونا از جیب خودشون‬ ‫میکشند‪ ».‬شبها کجا میری؟«خونه کرایه‬ ‫کردم ماهی ‪ 1٥٠‬هزار تومن‪ ».‬صابخونه بهت گیر‬ ‫نمیدهد؟ «خودش هم معتاده‪،‬پیرمردیه‪».‬فاطمه‬ ‫سرش رو روی دستاش میگذارد‪ .‬چند قدم که دور‬ ‫شدمصدازد‪«:‬هیخوشکله‪،‬عکسموببینم‪.‬مدیونی‬ ‫اگرچاپشکنی»‪.‬‬ ‫پارک‪ 17‬شهریورمحلعبورومروردانشجویان‪،‬‬ ‫مردم و گاه گردشگران است اما معتادان زن و مرد‬ ‫بیخیال و بدون زیرانداز نشستهاند و مواد مصرف‬ ‫میکنند‪ .‬اگرچه ساماندهی این افراد برعهده‬ ‫ارگانهایی چون شهرداری‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬فرمانداری و‬ ‫نیروی انتظامی است اما هرکدام مسئولیت را گردن‬ ‫دیگریمیاندازد‪.‬‬ ‫‪ ‬فردمعتادنمیتوانددرخانهبماند‬ ‫سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی در خصوص حضور معتادان در پارکها‬ ‫به ویژه پارک ‪ 17‬شهریور گفت‪«:‬فقط معتادان این‬ ‫پارک را نبینید‪ .‬پارک ‪ 17‬شهریور بیشترین امار‬ ‫ورزش صبحگاهی را دارد‪.‬این پارک مرکزی برای‬ ‫توزیع داروی ترک اعتیاد است و عدهای از معتادان‬ ‫بعد از مصرف دارو تا وقتی سر حال شوند در پارک‬ ‫میخوابند‪ .‬تا به حال چند طرح برای جمعاوری‬ ‫معتادن اجرا کردیم‪ .‬تعداد زیادی از این افراد معتاد‬ ‫نیستند و برای کارگری به سیرجان امدهاند و مکانی‬ ‫ندارند‪ .‬این افراد شناسایی شدهاند که معتادند یا‬ ‫کارگرکه تعدادی را جابهجا کردیم‪ .‬اینکه صرفا‬ ‫پاکسازی صددرصد انجام شود‪،‬امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫اگر معتاد توی پارک نیاید به خیابان هم که بیاید‬ ‫دردسرساز است‪ .‬فرد معتاد در خانه هم نمیتواند‬ ‫بماند‪ .‬سرما باعث میشود تعداد اینها کم شود و‬ ‫خودشانمیروند»‪.‬‬ ‫‪ ‬جمعاوری کار ما نیست‪ ،‬کار نیروی‬ ‫انتظامیاست‬ ‫افشار معاون خدمات شهر شهرداری سیرجان‬ ‫به پاسارگاد میگوید‪« :‬با همکاری نیروی انتظامی و‬ ‫نمایندگانیازشهرداریوفرمانداریمعتادانازسطح‬ ‫شهر جمعاوری میشوند‪ .‬این افراد براساس سن‪،‬‬ ‫تابعیت(ایرانیوافغانی)وبیسرپرستبودنو‪. .‬غربال‬ ‫میشوند‪ .‬گرمخانهای توسط شهرداری با مدیریت‬ ‫بهزیستیدرمکیابادساختهوتحویلبهزیستیداده‬ ‫شده است که در حال امادهسازی است و به زودی‬ ‫کار تکمیل میشود‪ .‬سال‪ 97‬پاسگاه قدیم مکیاباد‬ ‫راتحویلبهزیستیدادیمویکسریهزینههاراتقبل‬ ‫کردیم‪.‬قرارشدبهزیستیانجاراامادهسازیکند‪.‬‬ ‫این درحالی است که مهتاب حسینی رییس‬ ‫بهزیستی سیرجان از تحویل چنین مرکزی به‬ ‫انها اظهار بیاطاعی میکند و میگوید‪« :‬به‬ ‫عنوان رییس میدانم چیزی در اختیار بهزیستی‬ ‫قرار نگرفته است‪ .‬این مکان قرار بود تحویل ما شود‪.‬‬ ‫پاسگاه سرویس بهداشتی و حتی شیر اب هم ندارد‪.‬‬ ‫قرار بود شهرداری این مکان را تعمیر و تجهیز کند‬ ‫و تحویل بهزیستی بدهد‪ .‬اگر شهرداری کمک‬ ‫کند و امکانات بگذارد‪ ،‬این مرکز را سریع راهاندازی‬ ‫میکنیم‪».‬حسینی در توضیح برنامهشان برای‬ ‫معضل معتادان سطح شهر گفت‪« :‬جمعاوری کار‬ ‫ما نیست‪ ،‬کار نیروی انتظامی است‪ .‬از سال گذشته‬ ‫برای‪ 3٠‬نفر گرمخانه داریم‪ .‬یک خانه اجاره کردیم و‬ ‫شهردارینیزبرایهزینههاکمکمیکنداماهمین‬ ‫گرمخانه هم کاما پر نمیشود‪ .‬اان دستوری مبنی‬ ‫بر توسعه این مرکز نداریم ولی اگر اعتبار تامین شود‪،‬‬ ‫مرکزی هم برای خانمها در نظر میگیریم‪ .‬ماهیانه‬ ‫‪ 4‬میلیون تومان این مکانهاهزینه دارد‪ .‬پیگیر‬ ‫مجوزهای استانی هستیم که به ما اعتبار بدهند‪.‬‬ ‫متولی گرمخانه فعلی‪ ،‬بهزیستی است‪ .‬غیر از این‬ ‫مرکز شبانه که از ‪ 7‬و نیم شب تا ‪ 7‬و نیم صبح باز‬ ‫است‪ ،‬مرکز‪ DIC‬هم فعال است و خدماتی میدهد‪.‬‬ ‫فقطبعدازظهرهاجاییبرایاینافرادنداریم‪ .‬باتوجه‬ ‫به اینکه ریس سازمان بهزیستی کشور چند وقت‬ ‫پیش که به سیرجان امده بود دستور داد سهمیه‬ ‫سیرجاندرکمپاستانزیادشود‪،‬سهمیهسیرجان‬ ‫چند نفر است؟ حسینی پاسخ داد‪« :‬با توجه به‬ ‫جمعیت شهر پیشنهاد دادیم ظرفیت سیرجان‪٢٠‬‬ ‫نفر افزایش داده شود‪ .‬اینکه سهمیه را زیاد کنیم‪،‬‬ ‫دست ما نیست و دستور قاضی و هماهنگی نیروی‬ ‫انتظامیازماست»‪.‬‬ ‫‪ ‬بهزودیمعتادانوبیسرپرستان‬ ‫ساماندهیمیشوند‬ ‫سهراب بهاءالدینی معاون سیاسی فرمانداری‬ ‫سیرجان وجود معتادان در پارک را انکار میکند؛‬ ‫«نشریات این موارد را از کجا میاورند‪ ».‬وی درباره‬ ‫اقدامات فرمانداری برای ساماندهی این افراد گفت‪:‬‬ ‫«در حال راهاندازی دو مرکز برای این افراد هستیم‪.‬‬ ‫جهتنگهداریمعتادانوبیسرپرستان‪،‬ساختمان‬ ‫زندان قدیم برای مردان بازسازی میشود و برای زنان‬ ‫نیزجاییرادرچهارراهگلمحمدیدرنظرگرفتهایم‪.‬‬ ‫برایکودکانبیسرپرستوخیابانینیزشهرداریدر‬ ‫حال امادهسازی مکانی در انتهای مکیاباد است که‬ ‫به زودی راهاندازی میشود‪ ».‬بهاءالدینی افزود‪« :‬اکثر‬ ‫معتادانوافرادیکهدرپارکهاهستند‪،‬غیربومیاند‪.‬‬ ‫انها را با احترام به شهرهای خودشان فرستادیم اما‬ ‫دوبارهبرگشتند»‪.‬‬ ‫‪ 76‬میلیارد ریال اعتبار و ‪17۰‬هزار مترمربع اسفالت معابر سیرجان‬ ‫‪ ‬اطاعرسانی‪ :‬شهردار سیرجان از اسفالت‬ ‫حدود ‪ 170‬هزار متر مربع از معابر شهری سیرجان با‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ 76‬میلیارد ریال از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکنونخبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان‪،‬‬ ‫رضا سروشنیا با اشاره به بحث مهم اسفالت معابر شهری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مجموعه شهرداری سیرجان طی ‪ 7‬ماه اخیر‬ ‫تمام توان و تجهیزات خود را به کار گرفت و توانستیم نسبت‬ ‫به ترمیم و روکش اسفالت بسیاری از معابر سطح شهر اقدام‬ ‫کنیم‪ .‬در همین راستا بسیاری از کوچهها و مسیرهای اصلی‬ ‫سطح شهر تحت پوشش اجرای عملیات اسفالت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی نهاد شهرداری را یک نهاد مردمی با چالشهای مالی‬ ‫زیادی دانست و یاداور شد‪ :‬در راستای ارایه خدمات مطلوب‬ ‫به شهروندان و نیز به حداقل رساندن نارساییهای شهری‪،‬‬ ‫عملیات اسفالت معابر سطح شهر به طور جدی در دستور‬ ‫کار شهرداری قرار دارد که از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر‬ ‫‪ 1٠٠‬معبر عمومی(کوچه و خیابان) در قالب حدود ‪17٠‬هزار‬ ‫متر مربع اسفالت و با اعتباری بالغ بر‪ 7٦‬میلیارد ریال اجرا شد؛‬ ‫ضمن اینکه روند اسفالت برخی معابر به صورت شبانهروزی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫شهردار سیرجانبابیاناینکه شهرداریبایددر محوریت‬ ‫اصلی مدیریت شهر قرار گیرد و از موازیکاری و جزیرهای‬ ‫عملکردن در ان جلوگیری شده تصریح کرد‪ :‬ترمیم اسفالت‬ ‫معابر شهری از جمله مطالبات اصلی شهروندان است و این‬ ‫اقدامات در راستای تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه‬ ‫و عابرین پیاده و تامین رفاه حال شهروندان صورت میگیرد‪.‬‬ ‫همچنینمعاونفنیوشهرسازیشهرداریسیرجاندر‬ ‫این رابطه با اشاره به اینکه رفع نیازهای شهر باید الویتبندی‬ ‫شود که در این راستا اسفالت معابر اولویت اصلی شهرداری‬ ‫است‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬تمام تاش مجموعه شهرداری ارایه‬ ‫خدمات قابل قبول به شهروندان است و در این راستا برای‬ ‫جلب رضایتمندی همشهریان از تمام توان و امکانات موجود‬ ‫برای انجام فعالیتهای بهتر به مردم استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رامین یگانه افزود‪ :‬در فروردین ماه امسال بیش از ‪7٦٠٠‬‬ ‫متربع سطح اسفالت و ‪ 13٠٠‬تن اسفالت‪ ،‬اردیبهشت ماه بالغ‬ ‫بر ‪ 11٥1٠‬متر مربع سطح اسفالت و ‪ 1٢٠٠‬تن اسفالت‪،‬‬ ‫خرداد ماه حدود ‪ 1٢٥٠٠‬متر مربع سطح اسفالت و بالغ بر‬ ‫‪ ٢1٠٠‬تن اسفالت‪ ،‬در تیر ماه بالغ بر ‪17‬هزار متر مربع سطح‬ ‫اسفالت و بیش از ‪ ٢٨٠٠‬تن اسفالت‪ ،‬مرداد ماه بالغ بر ‪3٨٥٠٠‬‬ ‫متر مربع سطح اسفالت و‪ ٦٥٠٠‬تن اسفالت‪ ،‬شهریور ماه بیش‬ ‫از ‪ 4٦‬هزار متر مربع سطح اسفالت و بالغ بر ‪ 77٠٠‬تن اسفالت‬ ‫و در مهر ماه امسال بیش از ‪ 34‬هزار متر مربع سطح اسفالت و‬ ‫بالغ بر ‪ ٥7٠٠‬تن اسفالت که در مجموع بالغ بر ‪ 17٠‬هزار متر‬ ‫مربع سطح اسفالت و ‪ ٢٨‬هزار تن اسفالت و با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ 7٦‬میلیارد ریال اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬حاشیه دور میدان انقاب‪ ،‬خیابان‬ ‫شهید ارجمند‪ ،‬بدراباد‪ ،‬خیابان میرزارضا‪ ،‬بلوار سیداحمد‬ ‫خمینی‪ ،‬ورودی و خروجی پمپ بنزین صدف‪ ،‬کندرو بلوار‬ ‫وایت‪،‬خیابانبدر‪،‬خیاباندهخدایجنوبی‪،‬شهرکسمنگان‪،‬‬ ‫دهیادگار‪ ،‬شهرک غرضی‪ ،‬بلوار خبرنگار‪ ،‬خیابان تختی‪،‬‬ ‫خیابان ابن سینا‪ ،‬بلوار شیخ فضلاله نوری‪ ،‬مکیاباد‪ ،‬اباده‪،‬‬ ‫بلوار دکتر صادقی‪ ،‬خیابان امام حسین(ع)‪ ،‬خیابان شریعتی‪،‬‬ ‫خرماباد‪ ،‬شهرک مروارید‪ ،‬بلوار هجرت‪ ،‬بلوار دکتر صفارزاده‪،‬‬ ‫بلوار فاطمیه‪ ،‬بلوار سید جمال الدین اسدابادی‪ ،‬بلوار شهید‬ ‫عباسپور‪ ،‬بلوار امامرضا‪ ،‬خیابان ابوفاضل‪ ،‬خیابان ولیعصر (از‬ ‫ابتدای خیابان دهخدا شمالی تا سهراه فراهی)‪ ،‬بلوار ورودی‬ ‫شهرک سیبیجی‪ ،‬بلوار نبوت‪ ،‬خیابان جام جم شمالی‪ ،‬بلوار‬ ‫وایت ورودی خیابان اراضی ملکزاده‪ ،‬خیابان سلیمانخاطر‬ ‫کوی المهدی از جمله مناطقی است که معابر و کوچههای ان‬ ‫تحت پوشش اسفالت قرار گرفته است و نیز محوطه داخلی‬ ‫بالغ بر ‪ ٢٠‬مدرسه اسفالت شد‪.‬‬ ‫معاون فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان ضمن‬ ‫پوزش از شهروندان‪ ،‬همکاری و همراهی مردم را یکی از‬ ‫عوامل اصلی پیشرفت شهرداری در راستای پیشبرد اهداف این‬ ‫مجموعه دانست و بیان کرد‪ :‬خیابان ولیعصر یکی از معابر‬ ‫مرکزی و مهم و پرتردد شهر سیرجان است که با توجه به‬ ‫فرسودگی اسفالت این مسیر‪ ،‬روند حذف اسفالت فرسوده‪،‬‬ ‫زیرسازی‪ ،‬تثبیت بستر‪ ،‬قیرپاشی و در نهایت اسفالت ان بعضا‬ ‫مشکاتی را برای شهروندان به وجود اورده که ضمن پوزش‬ ‫از همشهریان‪ ،‬تمام تاش خود را با فعالیت شبانهروزی به کار‬ ‫گرفتیموتوانستیمدرسریعترینزمانممکنخیابانولیعصر‬ ‫رابازگشاییکنیم‪.‬‬ ‫رضا سروشنیا شهردار سیرجان همچنین از بهرهبرداری‬ ‫زمین چمن مصنوعی شهدای بدراباد خبر داد و افزود‪ :‬این‬ ‫طرح ورزشی به وسعت ‪ ٨٠٠‬متر مربع و با اعتباری بالغ بر ‪1‬‬ ‫میلیارد و ‪ 4٠٠‬میلیون ریال در راستای توسعه ورزش جوانان و‬ ‫نوجوانان این منطقه توسط شهرداری سیرجان به بهرهبرداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برای اجرای برنامهها و اقدامات‬ ‫ورزشی در سیرجان‪ ،‬سعی کردیم بافتهای ناکارامد شهری‬ ‫را شناسایی کرده و ظرفیتهای ورزشی و همچنین ایجاد‬ ‫ظرفیتهای جدید در این مناطق را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫عکسها‪ :‬مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان‬ ‫اقای مهدی باقرزاده‬ ‫کســب رتبــه اول در بخــش مجریــان‬ ‫جــوان جشــنواره مجریــان و هنرمنــدان‬ ‫صحنــه ایران(میکروفــون طایــی) را بــه‬ ‫شــما تبریــک عــرض نمــوده‪ ،‬برایتــان‬ ‫ارزوی موفقیــت دارم‪.‬‬ ‫مجید پورمحسنی‬ ‫رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی سیرجان‬ ‫خانواده محتـرم‬ ‫حسـام‬ ‫مصیبــت وارده را بــه شــما تســلیت عــرض‬ ‫نمــوده‪ ،‬از خداونــد منــان بــرای ان مرحــوم‬ ‫غفــران و بــرای بازمانــدگان صبــر و ســامتی‬ ‫خواهانــم‪.‬‬ ‫مجید پورمحسنی‬ ‫رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی سیرجان‬ ‫نیاز به همکاری‬ ‫یــک شــرکت معتبــر معدنــی در شهرســتان ســیرجان بخــش بلــورد بــه افــراد مشــروحه ذیــل نیازمنــد میباشــد‪.‬‬ ‫عاقهمنــدان میتواننــد هرچــه ســریعتر بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫برق صنعتی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم برق صنعتی با دو سال سابقه کار مرتبط‬ ‫نگهبان انتظامات دارای مدرک تحصیلی دیپلم با وضعیت جسمانی ورزیده و ورزشکاری‬ ‫شماره تماس جهت برق صنعتی‪ 09۱37۱۲۶90۲ :‬شماره تماس جهت نگهبان انتظامات‪09۱۴307۴۶۲0 :‬‬ ‫اگهی رای هیات‬ ‫در اجــرای بنــد ‪ ۲‬مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله‬ ‫بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر خانــم حدیــث زراعتــکار فرزنــد حمیدرضــا بــه شناســنامه و کــد ملــی‬ ‫‪ ۲۴80۶338۲9‬صــادره از داراب درخواســت صــدور ســند شــشدانگ خانــه پــاک ‪ ۱‬فرعــی از ‪ 3۴۶0‬اصلــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 3۱0/7۵‬متــر مربــع واقــع در خواجوشــهر ســیرجان را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر‬ ‫رای بــه صــدور ســند بــه شــماره ‪ 97/08/03 -۵8۵۲‬صــادر و پــاک فرعــی بــرای ان تعییــن و بدینوســیله بــه اطــاع عمومــی‬ ‫میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت‪ ،‬اعتــراض‬ ‫خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه‬ ‫مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد‪ .‬چنانچــه ظــرف مدت بیســت روز‬ ‫از انتشــار اگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح‬ ‫قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بــه نــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪۱397/08/07‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم مریــم اکبرینســب بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ ۱۵0‬ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند‬ ‫مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ‪ 3۵۴۲‬فرعــی از ‪ ۲3۱0‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 3۵‬کرمــان بــه نــام خانــم مریــم‬ ‫اکبرینســب ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا بــه دســتور‬ ‫تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ ۱۲0‬اییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام‬ ‫معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ ۱0‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪ ۱397/08/07‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫شهرستان ســیرجان‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم‬ ‫احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده شــماره ‪ 9۶۲۴۴۵‬اجــرای احــکام مدنــی محکــوم علیــه اقــای محمدرضــا ســااری فرزنــد‬ ‫حمــداه محکــوم بــه پرداخــت مهریــه(‪ ۱۶‬عــدد ســکه تمــام بهــار ازادی) در حــق محکــوم لــه خانــم زهــرا اســدی زیدابــادی‬ ‫گردیــده‪ .‬محکــوم لــه یــک دســتگاه خــودرو ســواری ســایپا بــه شــماره انتظامــی ‪3۲‬س ‪ 98۴‬ایــران ‪ ۱0‬بــه رنــگ ســفید مــدل‬ ‫‪ ۱39۶‬تیــپ ‪ ۱3۱‬شــماره شاســی ‪ 3۵۶۲۲7۲‬و شــماره موتــور ‪ ۵8۴۶۴۲۵‬تعــداد محــور ‪ ۲‬تعــداد ســیلندر ‪ ۴‬نــوع ســوخت‬ ‫بنزیــن بــا توجــه بــه اینکــه اطــاق بدنــه و داشــبورد و صندلــی و موتــور و گیربکــس ســالم و تجهیــزات فابریــک و اســتیکها ‪70‬‬ ‫درصــد قیمــت خــودروی فــوق معرفــی کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ‪ ۲۴/000/000‬تومــان تعیین قیمت‬ ‫شــده‪ ،‬مــال معرفــی شــده در روز شــنبه بــه تاریــخ ‪ ۱397/08/۲۶‬ســاعت ‪ ۱۱‬ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام‬ ‫مدنــی بــه فــروش میرســد‪ .‬برنــده مزایــده کســی اســت کــه بااتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪ ۱0 .‬درصــد قیمــت پیشــنهادی‬ ‫فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درامدهــای دولــت واریز‬ ‫میگــردد‪ .‬متقاضیــان میتواننــد پــس از بازدیــد از خــودرو واقــع در پارکینــگ پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش ‪۱0‬‬ ‫درصــد مبلــغ پیشــنهادی(که بایــد شــماره حســاب ســپرده دادگســتری ‪ ۲۱7۱۲938۲۵007‬نــزد بانک ملــی واریز گــردد) داخل‬ ‫پاکــت دربســته حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال یــا تحویــل دفتــر‬ ‫اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه ‪ ۱397/08/۲۶‬روز شــنبه میباشــد‪ .‬در‬ ‫صــورت برنــده شــدن و انصــراف ‪ ۱0‬درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود‪.‬‬ ‫عباسلو‪ -‬مدیر اجرای احکام شورا سیرجان‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‪ :‬ماموران انتظامی سیرجان ‪ 4٠‬معتاد پرخطر را‬ ‫در چند روز گذشته دستگیر کردند‪ .‬به گفتهی سرهنگ محمدرضا‬ ‫ایراننژاد فرمانده انتظامی سیرجان ماموران انتظامی سیرجان‬ ‫همهروزه معتادان متجاهر را در شهر شناسایی و انها را دستگیر‬ ‫میکنند‪ .‬به گفتهی وی در همین رابطه از ابتدای هفته جاری ‪4٠‬‬ ‫معتاد دستگیر و تحویل کمپ ترک اعتیاد کرمان داده شدند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد؛ با توجه به ظرفیت این کمپ ما امادگی دستگیری معتادان‬ ‫پرخطر و متجاهر را داریم‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬ابان ‪ | 1397‬شماره ‪534‬‬ ‫‪ 19‬صفر ‪ 29 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫دستگیری‬ ‫‪ 40‬معتاد‬ ‫پرخطر‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫رییس پلیس سیرجان خبر داد‬ ‫شیوهای نوین در کاهبرداری‬ ‫خبر‬ ‫کشف اسلحه غیرمجاز‬ ‫‪ ‬گروه حوادث‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت‬ ‫محیط زیست شهرستان سیرجان؛ بر اساس‬ ‫تحقیقات به عمل امده مشخص شد شخصی‬ ‫در منطقه گدار خانهسرخ با اسلحه غیرمجاز‬ ‫اقدام به شکار پرندگان وحشی میکند‪ .‬پس‬ ‫از کسب این اطاعات ماموران پس از اخذ‬ ‫دستور قضایی وارد منزل متخلف شدند و یک‬ ‫قبضه اسلحه غیرمجاز را کشف‬ ‫کردند‪ .‬در ادامه پس از تشکیل‬ ‫پرونده‪ ،‬فرد خاطی به مرجع‬ ‫قضایی معرفی شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ :‬بر اساس بند‬ ‫الف ماده شش قانون «مجازات‬ ‫قاچاق اسلحه و مهمات و‬ ‫دارندگان ساح و مهمات‬ ‫غیرمجاز» ‪ ،‬هر کس بطور‬ ‫غیرمجاز ساح شکاری و یا مهمات ان را‬ ‫خریداری‪ ،‬نگهداری و یا حمل کند به حبس‬ ‫از ‪ 91‬روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا‬ ‫سقف بیست میلیون ریال محکوم میشود‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس ماده ‪ 1٨‬قانون‪ ،‬کلیه‬ ‫ساحها‪ ،‬مهمات‪ ،‬اقام و مواد کشف شده به‬ ‫نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مسلح) ضبط میشود‪.‬‬ ‫انجام تتو در ارایشگاههای زنانه با جوهر صنعتی‬ ‫‪ ‬گروه حوادث‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت‪:‬‬ ‫در بحث تتو در ارایشگاههای بانوان‪ ،‬تخلف صورت‬ ‫میگیرد‪ .‬به گفتهی ارسان میری انها برای تتو از‬ ‫جوهرهای صنعتی استفاده کرده و بیماریهای‬ ‫عفونی واگیردار را منتقل میکنند‪ .‬اما بانوان استقبال‬ ‫زیادی دارند‪ ،‬زمانی که مردم به سامت خود توجه‬ ‫نمیکنند‪ ،‬مسئوان باید چه کاری انجام بدهند؟‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی در نشست خبری با اشاره به‬ ‫فرارسیدن‪ ٨‬ابان ماه سالروز تاسیس سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی با اشاره به اینکه باید در کشف تخلفات‬ ‫با ما همکاری شود‪ ،‬گفت‪ :‬کشف تخلف به عهده‬ ‫دستگاههای احصاکننده است و ما برخورد میکنیم‬ ‫و به گزارشات مردمی نیز رسیدگی میشود و مردم‬ ‫میتوانند عاوه بر تلفن ‪ 1٢4‬بازرگانی‪ ،‬از طریق‬ ‫سامانه ‪ 13٥‬تخلفات را به ما گزارش کنند‪.‬‬ ‫تحویل داوطلبانه ‪ 72‬اسلحه‬ ‫‪ ‬گروه حوادث‬ ‫دادستان عمومی و انقاب شهرستان قلعهگنج‬ ‫گفت‪ :‬اهالی این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون‬ ‫‪ 7٢‬قبضه ساح جنگی و شکاری غیرمجاز را داوطلبانه‬ ‫تحویل نهادهای امنیتی و انتظامی دادهاند‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی دادگستری کل استان کرمان‪ ،‬سجاد افشارمنش‬ ‫افزود‪ :‬مردم شهرستان قلعهگنج با فرهنگسازی انجام‬ ‫شده و در راستای میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار با‬ ‫همکاری سران طوایف‪ ،‬معتمدین و روحانیون ‪ 4٠‬قبضه‬ ‫ساح جنگی اعم از کاشینکف و کلت کمری به همراه ‪3٢‬‬ ‫قبضه ساح شکاری غیرمجاز را بصورت خودجوش تحویل‬ ‫نهادهای امنیتی و انتظامی داده اند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬افرادی که ساحهای خود را‬ ‫داوطلبانه تحویل مراجع انتظامی و امنیتی کردهاند از‬ ‫تخفیف مقرر در قانون برخوردار شده و تحت پیگرد‬ ‫قضاییقرارنگرفتهاند‪.‬‬ ‫*پیادهروی اربعین*‬ ‫جلوهای از تجلی بیعت منتظران در‬ ‫روز ظهور امامزمان(عج)‬ ‫حوادث ‪7‬‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫فردی که توانسته بود با حضور در سه‬ ‫واحد صنفی و استفاده از دستگاه کارتخوان‬ ‫انها نزدیک به سه میلیون تومان کاهبرداری‬ ‫کند‪ ،‬به دست پلیس فتا دستگیر شد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده‬ ‫انتظامی شهرستان سیرجان گفت‪ :‬دو هفته‬ ‫پیش فردی به پلیس فتا مراجعه و از یک‬ ‫کاهبرداری شکایت کرد‪ .‬این فرد که مغازه‬ ‫فروش لوازم تزییناتی منزل دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شخصی با یک خانم به مغازه من مراجعه کرد‬ ‫و از من یک گلدان به مبلغ ‪ ٢4٠‬هزار تومان‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫مرکز اورژانس ‪11٥‬‬ ‫سیرجان به پنج دستگاه‬ ‫امبوانس جدید مجهز‬ ‫شد‪ .‬نبیاه حیدرپور رئیس‬ ‫مرکز حوادث و فوریتهای‬ ‫پزشکی دانشکده علوم‬ ‫پزشکی سیرجان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به نیاز مرکز حوادث‬ ‫دانشکده علوم پزشکی‬ ‫سیرجان به توسعه پایگاهها‬ ‫خصوصا پایگاههای شهری‬ ‫تعداد پنج دستگاه امبوانس‬ ‫خریداری کرد‪ .‬او پس از خرید‪ ،‬کارت کشید‬ ‫ولی تراکنش ناموفق بود و پول به حساب من‬ ‫نیامد‪ .‬ولی ان فرد گوشیاش را بیرون اورد و‬ ‫به من یک پیامک نشان داد که از حسابش‬ ‫این مبلغ کسر شده است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫من جنس را به او دادم‪ .‬او یک شماره تلفن‬ ‫ایرانسل هم به من داد که اگر پول واریز نشده‬ ‫باشد‪ ،‬من با او تماس بگیرم‪ .‬بعد از چند ساعت‬ ‫و چک کردن حسابم متوجه شدم که پول‬ ‫به حسابم واریز نشده و این فرد کاهبردار‬ ‫است‪ .‬سرهنگ ایراننژاد افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫شکایت این فرد‪ ،‬پلیس فتا پیگیریهای خود‬ ‫تجهیز اورژانس ‪ 115‬سیرجان به ‪ 5‬امبوانس‬ ‫پیشرفته با امکانات کامل‬ ‫به ناوگان اورژانس پیش‬ ‫بیمارستانی اضافه شد‪.‬‬ ‫به گفتهی حیدرپور این‬ ‫امبوانسها پیشرفته بوده‬ ‫و کلیه امکانات ازم برای‬ ‫خدمت در اورژانس پیش‬ ‫بیمارستانی را دارد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬به دلیل جمعیت‬ ‫باای سیرجان نیاز مبرم به‬ ‫این پنج امبوانس داشتیم‬ ‫که با مساعت رییس و معاون‬ ‫درمان و معاون توسعه و‬ ‫‪ ‬گروه حوادث‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره‬ ‫حفاظت محیط زیست؛ جلسه بررسی‬ ‫موقعیت پیشنهادی برای جانمایی سایت‬ ‫مدیریت پسماندهای ویژه استان کرمان‪،‬‬ ‫روز شنبه همین هفته با حضور محمود‬ ‫علیرضایی رییس اداره حفاظت محیط‬ ‫زیست سیرجان‪ ،‬رضا سروشنیا شهردار‪،‬‬ ‫افشار معاون خدمات شهری‪ ،‬رضایی‬ ‫را شروع کرد و ماموران حین پیگیری متوجه‬ ‫شدند دو پرونده مشابه این نوع کاهبرداری‬ ‫در کانتریها تشکیل شده است‪ .‬پلیس فتا‬ ‫به شاکیان مراجعه و با نشانیهایی که دادند‪،‬‬ ‫متوجه شد که کاهبردار هر سه پرونده یک‬ ‫نفر است‪ .‬یکی از فروشندگان که لوازم یدکی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬فردی به من مراجعه و یک وسیله‬ ‫مربوط به بیل مکانیکی را به مبلغ یک میلیون‬ ‫و ‪ 3٠٠‬هزار تومان خریداری کرد ولی بعد من‬ ‫متوجه شدم که او کاهبرداری کرده است‪.‬‬ ‫به گفتهی سرهنگ ایراننژاد این کاهبردار‬ ‫به یکی از نمایندگیهای ایرانخودرو رفته‬ ‫و وسیلههایی خریداری کرده است و در‬ ‫همانجا دو تراکنش به مبلغ ‪ ٦3٥‬هزار‬ ‫تومان و به مبلغ ‪ 34٥‬هزار تومان انجام داده‬ ‫است‪ .‬این فروشنده هم شکایت کرده است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی سیرجان ادامه داد‪ :‬پس از‬ ‫ان‪ ،‬همهی پروندهها به پلیس فتا ارجاع شد‪.‬‬ ‫باتاشکارشناسانپلیسفتاوکارهایعلمی‬ ‫و فنی که انجام دادند این کاهبردار روز‬ ‫شنبه دستگیر شد و در منزل مسکونیاش‬ ‫بخشی از وسایلی که کاهبرداری کرده بود‬ ‫نیز کشف شد‪ .‬این کاهبردار با دستور قضایی‬ ‫روانه زندان شد‪ .‬وی گفت‪ :‬همسر این فرد هم‬ ‫در یک مورد کاهبرداری همراه او بوده ولی‬ ‫اطاعی ازکاهبرداری نداشته است‪.‬‬ ‫در همین رابطه سروان مرتضی صفیپور‬ ‫رییسپلیس فتا سیرجان گفت‪ :‬کاهبرداران‬ ‫همیشه از اعتماد و سادگی مردم استفاده‬ ‫کرده و نقشه خود را عملی میکنند‪ .‬وی‬ ‫از شهروندان خواست به هیچ عنوان اعتماد‬ ‫بیجا نداشته باشند‪ .‬شهروندان باید این‬ ‫موضوع را مد نظر قرار دهندکه اگر با این مورد‬ ‫کاهبرداریمواجهشدندتازمانیکهمطمئن‬ ‫نیستند‪ ،‬پول به حسابشان واریز شده جنس‬ ‫را تحویل مشتری ندهند‪.‬‬ ‫همچنین حمایت نماینده‬ ‫مردم سیرجان در مجلس‬ ‫توانستیم این امبوانسها‬ ‫را برای سیرجان جذب‬ ‫کنیم و مراسم رونمایی از‬ ‫این امبوانسها نیز روز‬ ‫چهارشنبه برگزار میشود‪.‬‬ ‫حیدرپور ادامه داد‪ :‬با وجود‬ ‫این امبوانسها عاوه بر‬ ‫اینکه راه را برای راهاندازی‬ ‫پایگاههای جدید هموار‬ ‫میکنند سن ناوگان اورژانس‬ ‫را نیز پایین میاورند‪.‬‬ ‫تصویب محدودهای برای دفع پسماند ویژه‬ ‫معاون سازمان مدیریت پسماند‪ ،‬مرجان‬ ‫شاکری کارشناس مسئول اب و خاک‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان و‬ ‫محمدکاظم ایراننژاد کارشناس الودگی‬ ‫اب و خاک در محل اداره حفاظت محیط‬ ‫زیست شهرستان سیرجان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه با توجه به مباحث‬ ‫مطرح شده در خصوص مکانیابی‬ ‫محل دفع پسماندهای ویژه استان‪ ،‬مقرر‬ ‫خانواده محترم حسام‬ ‫درگذشــت شــادروان حمیــد حســام را‬ ‫حضــور شــما تســلیت عــرض نمــوده‪،‬‬ ‫خداونــد روح ان مرحــوم را قریــن رحمــت‬ ‫فرمایــد‪.‬‬ ‫اشکذری‪ ،‬بیمه کارافرین‬ ‫اگهی مناقصه شهرداری بلورد (نوبت دوم)‬ ‫شــهرداری بلــورد در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد ‪ ۴‬مصوبــه شــماره ‪ ۱9۵‬مــورخ ‪ 97/0۶/۱۲‬شــورای اســامی شــهر‪ ،‬اجــرای پــروژه‬ ‫اســفالت معابــر و کنارگــذر شــهرک وایــت و بلــوار تختــی را از محل اعتبــارات داخلی شــهرداری از طریق مناقصه با شــرایط منــدرج در‬ ‫اگهــی بــه پیمانــکار واجدالشــرایط کــه دارای رتبهبنــدی از معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســتجمهوری باشــد‪ ،‬واگــذار‬ ‫نمایــد‪ .‬لــذا واجدیــن شــرایط میتواننــد از تاریــخ ‪ 97/08/07‬جهــت تهیــه اســناد مناقصــه بــه شــهرداری بلــورد مراجعــه نمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ســپرده شــرکت در مناقصــه معــادل حداقــل ‪ ۵‬درصــد قیمــت پیشــنهادی میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی‬ ‫معتبــر یــا واریــز وجــه به حســاب ســپرده شــهرداری بلــورد به شــماره ‪ 0۱09۵8۶۲۱900۵‬بانک ملی شــعبه شــهید عباســپور باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬هــرگاه برنــدگان اول تــا ســوم بــه هــر نحــو از انعقــاد قــرارداد خــودداری نماینــد‪ ،‬ســپرده انها به ترتیــب به نفع شــهرداری ضبط‬ ‫خواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اگهی تا پایان وقت اداری ‪97/08/۱9‬‬ ‫‪ -۵‬سایر شرایط و اطاعات مربوطه در اسناد مناقصه موجود میباشد‪.‬‬ ‫سیدمرتضی مداحی ‪-‬شهردار بلورد‬ ‫شد موقعیت پیشبینی شده واقع در‬ ‫کیلومتر ‪ 17‬محور سیرجان‪ -‬بندرعباس‬ ‫با محدودهای به مساحت تقریبی بیش‬ ‫از ‪ 1٠٠‬هکتار که پیش از این مجوزهای‬ ‫ازم را جهت دفع پسماندهای عادی‬ ‫شهری اخذ کرده به عنوان یکی از‬ ‫گزینهها جهت ارایه به کارگروه مدیریت‬ ‫پسماند استان پیشنهاد شود‪ .‬حسین‬ ‫افشار زیدابادی معاون خدمات شهر‬ ‫شهرداری سیرجان در این رابطه گفت‪:‬‬ ‫یکسری پسماندها مثل پسماندهای‬ ‫معدنی را ما «پسماند ویژه» مینامیم‪.‬‬ ‫این پسماندهای خاص را نمیشود در‬ ‫سایت پسماند زبالههای معمولی دفن‬ ‫کردو هم اکنون معادن انها را برای دفن‬ ‫به استان مرکزی یا اصفهان میفرستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در کیلومتر ‪ ٢٠‬محور‬ ‫سیرجان بندرعباس زمینی را برای سایت‬ ‫مدیریت پسماند در نظر گرفتهایم که باید‬ ‫سایت مدیریت پسماند کنونی ما به انجا‬ ‫منتقل شود‪ .‬با توجه برنامهریزیهایی که‬ ‫انجام دادهایم قرار است ما محلی را در این‬ ‫سایت طراحی کنیم که تمام پسماندهای‬ ‫معدنی جنوب شرق کشور در انجا دفن‬ ‫شوند‪ .‬افشار ادامه داد؛ اگر این موضوع‬ ‫اتفاق بیفتد درامد قابل قبولی هم برای‬ ‫شهرداری دارد‪.‬‬ ‫خانواده محترم حسام‬ ‫درگذشــت حاجحمیــد حســام را خدمــت شــما تســلیت‬ ‫عــرض نمــوده‪ ،‬از درگاه خداونــد ســبحان بــرای ان‬ ‫مرحــوم رحمــت الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و‬ ‫شــکیبایی مســئلت داریــم‪ .‬روحــش شــاد و یــادش‬ ‫گرامــی بــاد‪.‬‬ ‫بازار مبل امامعلی(ع)‬ ‫اوست پایدار‬ ‫خوشا انان که با عزت ز گیتـی‬ ‫ز کـااهای این اشـفتهبــازار‬ ‫بساط خویش برچیدند و رفتند‬ ‫محبت را پسندیدنـد و رفتنـد‬ ‫به مناسبت اولین سال درگذشت شادروان‬ ‫اگهی استعام عمومی شماره ‪/97/13‬س‬ ‫شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر (ســهامی عــام) در نظــر دارد «طراحــی و چــاپ‬ ‫بنــر و ســایر اقــام چاپــی» خــود را از طریــق اســتعام عمومــی بــه پیمانــکار واجــد‬ ‫شــرایط واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا کلیــه متقاضیــان میتواننــد جهــت اخذ اســناد اســتعام‬ ‫بــه ادرس الکترونیکــی ‪ WWW.GEG.IR‬مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه‬ ‫فــرم پرسشــنامه ارزیابــی تامینکننــدگان از قســمت تامینکننــدگان و مشــتریان–‬ ‫مناقصههــا دانلــود نماینــد‪ .‬مهلــت تحویــل پــاکات ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ ۱۴‬روز شــنبه‬ ‫مــــورخ ‪ 97/08/۱۲‬در محــــل دفتــر کمیســیون معـــامات مجتمع میباشــد‪.‬‬ ‫مدیریت قراردادها و معامات‬ ‫شرکت معدنی وصنعتی گلگهر‬ ‫حاجکریمخان‬ ‫زنـدی‬ ‫مراسمی در روز پنجشنبه مورخ ‪ 97/08/۱0‬از ساعت ‪ 3/۵‬بعدازظهر‬ ‫در جوار ارامگاه ابدیش واقع در بهشت زهرای قدیم برگزار میگردد‪.‬‬ ‫حضور شما سروران گرامی را ارج مینهیم‪.‬‬ ‫خانواده‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬ابان ‪ | 1397‬شماره ‪534‬‬ ‫‪ 19‬صفر ‪ 29 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‪ :‬دکتر علیرضا پورابراهیمی‬ ‫نشانی‪ :‬سیرجان ـ خیابان شریعتی‪ ،‬چهارراه سپاه‪ ،‬مجتمع زیتون‪ ،‬طبقه چهارم‬ ‫تلفن‪ 4٢٢34٨٠٦ :‬تلفکس‪ 4٢٢٠٠٠٥٢ :‬سازماناگهیها‪٠913441٨٨3٢ :‬‬ ‫پست الکترونیک‪pasargadnews@gmail.com :‬‬ ‫هفتهنامه‬ ‫چاپ و لیتوگرافی‪ :‬مهدوی کرمان‬ ‫یادداشت‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫هفتهنامه‬ ‫زن و توسعه‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫اینچندنفر‬ ‫پاکستان در تامین امنیت مرز همکاری نمیکند‬ ‫خبرفوری‪:‬رییسکمیسیونامنیتملیمجلسشورایاسامیازعدمهمکاریپاکستان‬ ‫درتامینامنیتمرزهایایرانانتقادکردوگفت‪:‬بااینرویهبایدمنتظرتکراراتفاقاتیهمچون‬ ‫ربودهشدنمرزبانانمیرجاوهباشیم‪.‬حشمتاهفاحتپیشهگفت‪:‬جمهوریاسامیایران‬ ‫تمامی اقدامات ازم را در جهت ازادی این مرزبانان انجام داده است به گونهای که برخی از‬ ‫سران قبایل سیستان و بلوچستان که اقوامی را نیز در پاکستان دارند وارد عمل شدند و رایزنیهایی را انجام دادند‪.‬‬ ‫واکنش مطهری به نامه ایتاه یزدی‬ ‫افتاب‪ :‬نایب رییس مجلس شورای اسامی در واکنش به نامه ایتاه محمد یزدی به‬ ‫ایتاهالعظمی شبیری زنجانی‪ ،‬درباره دیدار وی با سیدمحمد خاتمی‪ ،‬اظهارات وی را تهدیدامیز‬ ‫و موجب وهن روحانیت و حوزه توصیف کرد و گفت‪ :‬چه کسی گفته ماقات یک مرجع تقلید‬ ‫با افراد سابقهدار در انقاب که احیاناً انتقاداتی نیز دارند خاف شئون مرجعیت است؟ ایا شئون‬ ‫مرجعیت را جنابعالی بهتر از خود مراجع تشخیص میدهید؟ مگر مردم باید با اجازه شما به ماقات این و ان بروند؟!‬ ‫شایدمیرحسینهمبوددرهمینمسیرروحانیحرکتمیکرد‬ ‫ایلنا‪:‬یکفعالسیاسیاصاحطلبگفت‪:‬نقددرونجناحیازم‪،‬اماتخریبدرونجناحی‪،‬بازیدرمیدان‬ ‫رقیب است‪ .‬محمد کیانوشراد گفت‪ :‬مشکل امروز اصاحطلبان برنامه نیست ‪ ،‬مشکل رد صاحیتها است‪.‬‬ ‫مشکل درونی اصاحطلبان‪ ،‬خطر پیری و عقیم شدگی است‪ .‬مشکل تهدید رخنه ثروت و پول در تعیین‬ ‫مناسبات داخلی است‪.‬شاید اگر میرحسین موسوی هم بود‪ ،‬تا حد زیادی کم و بیش در همین مسیر حرکت‬ ‫میکرد ‪ .‬یعنی فعا ساختار سیاسی و اختیارات‪ ،‬امکان بیش از این را نمیدهد‪.‬‬ ‫رکابزنی از حرم حضرت معصومه(س) تا حرم امام رضا‬ ‫(ع)‬ ‫پاسارگاد‪ :‬به مناسبت اربعین حسینی رکابزنان سبز سیرجان مسیر حرم مطهرحضرت‬ ‫معصومه(س) تا حرم مقدس امام رضا(ع) را رکاب میزنند‪ .‬تیم رکابزنان سبز سیرجان حرکت‬ ‫خود را از ‪ ٢٦‬مهرماه به مناسبت هفته تربیت بدنی از حرم حضرت معصومه(س) اغاز کردند‬ ‫و قرار است ‪ 1٨‬ابان به مشهد مقدس برسند‪ .‬مهدی مداحی‪ ،‬رضا قاسمی و سیدابراهیم‬ ‫موسوی در این رکابزنی شرکت دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تیم والیبال نشسته سیرجان دوم شد‬ ‫‪‬پاسارگاد‪ :‬مسابقات والیبال نشسته‬ ‫چهارجانبه یادواره زنده یاد امیرحسین یزدانی‬ ‫برگزار شد‪ .‬مسابقات والیبال نشسته دوستانه‬ ‫چندجانبه بین تیمهای سیرجان‪ ،‬رفسنجان‪،‬‬ ‫شهربابک و زرند در رده سنی بزرگساان در‬ ‫تاریخ ‪ ٢٦‬مهرماه به میزبانی سیرجان برگزار و‬ ‫تیم سیرجان بعد از تیم رفسنجان دوم شد و تیمهای شهربابک و زرند سوم و چهارم شدند‪.‬‬ ‫اعضای تیم والیبال نشسته سیرجان شامل‪ :‬منصور سرافراز‪ ،‬علی زلفی‪ ،‬جمشید پوریا‪ ،‬علی‬ ‫خداکرمپور‪ ،‬فرشید ایوبی‪ ،‬علیرضا معتمد‪ ،‬مهدی رفعتی‪ ،‬محمدرضا جهانشاهی‪ ،‬احمد ارام‪ ،‬محسن‬ ‫محمودابادی‪ ،‬فرهاد خرسلو و سعید شهبا که با مربیگری منصور نیکورز و سرپرستی عقیل صادقی‬ ‫در این مسابقات شرکت کردند‪.‬‬ ‫‪ ‬یک مغازه تعمیرگاه در ابتدای خیابان تختی جنوبی اقدام به نصب بنری با عنوان«بازدید رایگان جلوبندی خودروهای عازم کربا»‪ ،‬کرده است‪.‬‬ ‫مهدی عبدالهی میگوید در مدت ‪٢٠‬روزی که این بنر را نصب کرده روزی ‪ 4‬الی ‪ ٥‬نفر زائر مراجعه کننده داشته است‪ /.‬عکس‪ :‬امین ارجمند‬ ‫به بهانه درگذشت زندهیاد حمید حسام‬ ‫نام نیکو گر بماند ز ادمی‪...‬‬ ‫‪ ‬سیدعلی اتشیپور‬ ‫گرچه خوشنامی زنده یاد حمید حسام‬ ‫برایسیرجانیهاباواژههایمهمیهمچون‬ ‫کشاورزی‪،‬اقتصاد‪،‬صادراتگرهخوردهاست‬ ‫اما حضور انبوه مردمی که برای تشییع‬ ‫پیکرش امده بودند‪ ،‬گواه از وجوه دیگری از‬ ‫شخصیتویمیداد‪.‬‬ ‫با مرحوم حمید حسام ارتباطی اندک داشتم‪ .‬شخصیت ارام و‬ ‫مردمدار وی که همیشه با عشق به توسعه سیرجان و کمک به دیگران‬ ‫همراهبود‪،‬ازاوشخصیتیدوستداشتنیساختهبود‪.‬‬ ‫زندهیاد حمید حسام از حامیان راهاندازی مجمع خیرین سامت‬ ‫سیرجان و عضو هیئتمدیره بیمارستان خیرین سامت که قرار است‬ ‫به همت تعدادی از خیرین این حوزه احداث شود‪ ،‬بود‪ .‬کمکهای‬ ‫خیرخواهانهویبهمجمعخیرینسامت‪،‬دیکلینیکزیدابادوموارد‬ ‫دیگری در حوزه سامت که سعی میکرده در خفا صورت گیرد و‬ ‫بازگونشود‪،‬ازجملهخدماتعامالمنفعهانمرحوماست‪.‬بهگفتهدکتر‬ ‫امین شفیعی رییس اسبق بیمارستان امامرضا(ع) وی تمایل بسیار به‬ ‫حمایتمالیدرتکمیلبرخیبخشهایدرمانیبیمارستانقدیمهم‬ ‫داشته است‪ .‬حمایتهای وی ورزش را نیز دربرمیگیرد‪ .‬شهرام رادفر از‬ ‫ورزشکاران پیشکسوت‪ ،‬از او چنین یاد میکند‪« :‬هر وقت کمکی از اون‬ ‫برای حمایت از ورزش سیرجان خواستم‪ ،‬نه نگفت و این را ممکن است‬ ‫خیلی از ورزشکاران و فعاان حوزه ورزش ندانند»‪.‬‬ ‫مرحومحمیدحسامدرحمایتازخیریههایشهرستانهمدستی‬ ‫بر اتش داشته است که علیرغم اصرارم‪ ،‬خانواده وی حاضر به ارایه‬ ‫*‬ ‫اطاعات در این باب نشدند چرا که «زندهیاد تا به حال حاضر به ذکر‬ ‫این اقدامات خیریهای نبوده و از این پس هم ممکن است خانواده قصد‬ ‫داشته باشند به یاد وی این دست اقدامات او را همانگونه ادامه دهند»‪.‬‬ ‫محسن جالپور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن‬ ‫پسته ایران با تاکید بر عشقی که وی به زادگاهش سیرجان داشت‪،‬‬ ‫در اینستاگرام خود مینویسد‪« :‬حمید حسام مردی ارام و بیحاشیه‬ ‫بود‪ .‬سالها کسب و کار و فعالیت در اتاق بازرگانی از او چهرهای صبور‬ ‫و دوستداشتنی خلق کرده بود‪ .‬حمید را بیش از یک دهه است که‬ ‫میشناسم؛ همکار بودیم و دوست‪ .‬اولین بار وقتی اشنا شدیم که‬ ‫مشتریمشترکماندراقدامینامتعارفاوراهمبهنشستمشترکو‬ ‫بازدید مجموعه فراوری پسته ما دعوت کرد‪ .‬بعد از ان صمیمی شدیم‬ ‫و همواره دلمان برای هم تنگ میشد‪ . .‬بااشتیاق دنبال ایجاد دفتر اتاق‬ ‫بازرگانی در سیرجان بود و خیلی دوندگی کرد تا مجوز گرفت‪ .‬عاشق‬ ‫زادگاهش سیرجان بود و برای شهرش حاضر بود همه کار بکند»‪.‬‬ ‫دکتر علی سوندرومی‪ ،‬پژوهشگر اجتماعی نیز در اینستاگرام خود‬ ‫نوشت‪« :‬گاهی مرگ گل می چیند‪ . .‬یک شب دیدمش؛ بیدرکجایی‬ ‫خانوادهای که صاحبخانه جوابشان کرده بود و در پارک چادر زده‬ ‫بودند‪،‬منقلبشکردهبود‪.‬میدانستمدستبهخیراستومشکلراحل‬ ‫میکند‪ .‬اما نگرانیاش از دیگرانی بود که راه چارهای ندارند»‪.‬‬ ‫عمر کوتاه زندهیاد حمید حسام کفاف ادامه اقدامات شایسته‬ ‫و اندیشه خیرخواهانه را نداد اما یاد انسانهای و خیرخواه همیشه پا‬ ‫برجاست و الگویی خواهند بود برای دیگران؛ چرا که طریقت به جز‬ ‫خدمتخلقنیست‪. .‬‬ ‫‪ ‬بیژن ادبی‬ ‫درخشش‬ ‫کهن‬ ‫ِ‬ ‫در روزگار ِ‬ ‫تمدنهای اولیه جهان‪ ،‬زنان بر‬ ‫مصدر امور بودند‪ .‬با واکاوی و‬ ‫تحلیل اسطورهها‪ ،‬درمییابیم‬ ‫سردیس زنان‬ ‫که «توتمهایی» با‬ ‫ِ‬ ‫کشف شدهاست‪ .‬به طور مثال در‬ ‫ایین هندوییسم‪ ،‬اعتقادات انان امیخته با الهههایی است که‬ ‫نیایش پیروا ِن‬ ‫مظهر تمدن‪ ،‬نعمت و برکت هستند و حتی ابزا ِر ِ‬ ‫هندوییسم‪ ،‬بهمثابهیِ نمادهای مادی انان‪ ،‬ظاهر زنانه دارند‪ .‬در‬ ‫فرهنگ میترایی نیز ازایندست نمادها بسیار است‪ .‬مانند اناهیتا‪،‬‬ ‫ایزدبانویِ ابها و بسیاری ازایندست‪ .‬فارغ از فضای اسطورهها‬ ‫و مردمشناسی‪ ،‬باید به زنان بهعنوان نیمی از جمعیت جامعه‬ ‫نگاه کنیم که چه خانهدار باشند و چه در محیط کاری بیرون از‬ ‫خانه‪ ،‬شاغل باشند‪ ،‬توان و همت تربیت نسل اینده در انان موج‬ ‫میزند‪ .‬باید بپذیریم زنان حتی بیش از مردان در پرورش نیروی‬ ‫مولدوزیرساختهایفرهنگیجوامعتاثیرگذارهستند‪.‬اینالبته‬ ‫تمام ماجرا نیست‪ .‬گاهی مناسبات اجتماعی در مسیری شکل‬ ‫میگیرند که تعادل نقشهای جنسیتی به هم میخورد و انان‬ ‫در این ساختار‪ ،‬محکومبه زیستن در زیر سایهیِ خشونتهای‬ ‫فردی و اجتماعی قرار میگیرند‪ .‬در حقیقت ساختار فرهنگی‬ ‫جامعه موجب میشود تا تعادلی که پیشتر ذکر ان رفت‪ ،‬از‬ ‫ایی باا در‬ ‫بین برود‪ .‬یکی از تحقیقات معتبر کشورمان با رو ِ‬ ‫حد نمونهگیری کشوری که درزمین ٔه همسر ازاری انجامشده‬ ‫است و اغلب نخبگان و متخصصان علوم اجتماعی ایران در ان‬ ‫سهیم بودند‪ ،‬مربوط به سالهای اخر دولت اصاحات است که‬ ‫از سوی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور‬ ‫زنان ریاست جمهوری اجرا شد‪ .‬نتایج تحقیقاتی که در‪ ٢٨‬استان‬ ‫کشور دربارهیِ خشونت و همچنین امارهای مربوط به رضایت از‬ ‫زندگی زنان انجامشده است‪ ،‬بسیار تاملبرانگیز و گاهی دردناک‬ ‫است‪ .‬این تحقیق نشان میدهد که ‪ ٦٦‬درصد از زوجها در طول‬ ‫سودوکو ‪534‬‬ ‫‪ ‬جــواب جدول را بــه دفتر‬ ‫پاسارگاد فرســتاده و به قید‬ ‫قرعه هدیه دریافت کنید‪.‬‬ ‫برنده سودوکو ‪:533‬‬ ‫رمضان عمادابادی‬ ‫قانونهای حل‬ ‫جدول سودوکو‪:‬‬ ‫‪ .1‬در هر ســطر و ســتون باید‬ ‫اعداد ‪ 1‬تا ‪ 9‬نوشته شود‪ .‬بدیهی‬ ‫است که هیچ عددی نباید تکرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬در هر مربــع ‪ 3×3‬اعداد از‬ ‫‪ 1‬تا ‪ 9‬نوشــته شود و در نتیجه‬ ‫هیچ عددی نباید تکرار شود‪.‬‬ ‫*روزنامهنگار و فعال فرهنگی‬ ‫خانواده محترم حسام‬ ‫خانواده محترم‬ ‫اوست پایدار‬ ‫خانهام اتش گرفته است‪ ...‬اتشی جانسوز‪ ...‬هر طرف میسوزد این اتش‬ ‫پردهها و فرشها را‪ ،‬تارشان با پود‬ ‫من به هر سو میدوم گریان‬ ‫در لهیب اتش پر دود‬ ‫وز میان خندههایم تلخ‬ ‫و خروش گریهام ناشاد‬ ‫از درون خستهی سوزان‬ ‫میکنم فریاد‪ ،‬ای فریاد‪ ،‬ای فریاد‬ ‫خانهام اتش گرفتهست‪ ،‬اتشی بیرحم‬ ‫همچنان میسوزد این اتش‬ ‫نقشهایی را که من بستم به خون دل‬ ‫بر سر و چشم در و دیوار‬ ‫در شب رسوای بیساحل‬ ‫وای بر من‪ ،‬سوزد و سوزد‬ ‫غنچههایی را که پروردم به دشواری‬ ‫در دهان گود گلدانها‬ ‫روزهای سخت بیماری‬ ‫از فراز بامهاشان‪ ،‬شاد‬ ‫دســت طبیعــت بهــار زندگــی مــا را بــه برگریــزان خــزان بــدل کــرد و گل سرســبد‬ ‫زندگــی مــا را بــه دیــار باقــی بــرد‪.‬‬ ‫بــا نهایــت تاســف و بــا قلبــی اکنــده از انــدوه و تســلیم در برابــر مشــیت ذات اقــدس‬ ‫احدیــت‪ ،‬ضمــن تشــکر از همــه دوســتان‪ ،‬اشــنایان‪ ،‬بســتگان و ســروران گرامــی کــه مــا‬ ‫را در مراســمهای تشــییع‪ ،‬تدفیــن و ترحیــم شــادروان‬ ‫حم‬ ‫ح‬ ‫ید سام‬ ‫خبــر درگذشــت شــادروان حمید حســام بســیار‬ ‫جانســوز و غیــر بــاور اســت‪ .‬ایــن ضایعــه را‬ ‫خدمــت شــما و ســایر بازمانــدگان تســلیت‬ ‫عــرض میکنــم‪.‬‬ ‫حسـام‬ ‫علی توانایی‬ ‫انــدوه بیپایــان مــا از فقــدان حاجحمیــد عزیــز‬ ‫قابــل وصــف نیســت‪ .‬ایــن واقعــه دردنــاک‬ ‫را خدمــت شــما و ســایر بازمانــدگان تســلیت‬ ‫عــرض مینماییــم‪ .‬مــا را در غــم خــود شــریک‬ ‫بدانیــد‪.‬‬ ‫خانواده محترم حسام‬ ‫تســلیت واژه کوچکــی اســت در برابــر غــم‬ ‫بــزرگ شــما‪ .‬از خداونــد منــان بــرای شــما‬ ‫صبــر و بــرای ان مرحــوم امــرزش الهــی‬ ‫خواهانیــم‪.‬‬ ‫پرسنل شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر‬ ‫شرکت سبزدانه کویر (برادران عزتابادیپور)‬ ‫خانواده محترم حسام و نجفابادی‬ ‫درگذشــت حاجحمیــد عزیــز چنان ســنگین و جانســوز اســت که‬ ‫در باورمــان نمیگنجــد ولــی در برابــر تقدیــر حضرت پــروردگار‬ ‫چــارهای جــز تســلیم و رضــا نیســت‪ .‬مصیبــت وارده را بــه شــما‬ ‫بزرگــواران صمیمانــه تســلیت عــرض نمــوده‪ ،‬بــرای ان مرحوم‬ ‫علــو درجــات و بــرای شــما صبــر و اجــر طلــب مینماییــم‪.‬‬ ‫کارکنان فراوری و صادرات پسته جالاباد‬ ‫اطاعیه‬ ‫همراهی و ابراز محبت نمودند‪ ،‬به اطاع میرساند مراسم خاکبندان ان عزیز از‬ ‫دسترفته روز سهشنبه ‪( 97/08/08‬مصادف با اربعین حسینی)‬ ‫از ساعت ‪ 3‬بعدازظهر برگزار میگردد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬امامزاده محمد(ع)‬ ‫زندگی زناشویی خود مورد خشونت خانگی قرارگرفتهاند‪ .‬طول‬ ‫زندگی زناشویی افراد مورد مطالعه‪ ،‬حداقل ‪ ٢٢‬و حداکثر ‪٥٠‬‬ ‫سال بود‪ .‬پژوهشگران طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی‪،‬‬ ‫متغیرهای فراوانی را برای همسرازاری در نظر گرفتند‪ .‬در روش‬ ‫تحقیق این پژوهش‪ ،‬مجموعه کاملی از همه رفتارهای ناهنجار‬ ‫متغیرها و شاخصهایی مثل لگد‬ ‫و خشن به چشم میخورد‪ .‬از ّ‬ ‫و مشت زدن‪ ،‬کشیدن و هل دادن‪ ،‬محکم کوبیدن در‪ ،‬به هم‬ ‫زدن سفره و میز غذا‪ ،‬شکستن اشیای منزل‪ ،‬گاز گرفتن و بستن‪،‬‬ ‫زندانی کردن‪ ،‬چنگ انداختن و کشیدن مو تا مواردی مانن ِد اخراج‬ ‫از خانه‪ ،‬کتککاری مفصل و محروم کردن از غذا‪ .‬امارها هم البته‬ ‫جالبتوجهبودند‪.‬خشونتخانگیدربندرعباسبیشازسایرنقاط‬ ‫ایران بود‪ .‬در این نظرسنجی ملی‪ ،‬زنان زاهدانی ابراز کرده بودند که‬ ‫بیشترینوشدیدترینخشونتهاراتاکنونتجربهکردهاند‪.‬‬ ‫یافتههایمحققاندرارتباطباعواملموثربرخشونتخانگی‬ ‫نشان میداد که وضعیت تحصیلی‪ ،‬سن و همچنین شاغل و یا‬ ‫غیرشاغل بودن زن بر خشونت خانگی علیه زنان تاثیر دارد‪.‬‬ ‫زنان کمسواد بیشتر مورد همسرازاری قرارگرفتهاند‪ .‬زنان تبریزی‬ ‫بیشترین رضایت و کمترین ناسازگاری را در زندگی خانوادگی‬ ‫خود دارند‪ .‬همچنین به گواهی این تحقیق‪ ،‬در حل اختافهای‬ ‫خانوادگی‪ ،‬تبریزیها از بیشترین و اردبیلیها از کمترین مهارت‬ ‫برخوردار هستند و بسیاری نتایج دیگر که عاقهمندان و‬ ‫دانشاموختگانعلوماجتماعیمیتوانندانهارامطالعه‪،‬بررسی‬ ‫وتحلیلکنند‪.‬‬ ‫در جامعه امروز هر چه قدر شاخصهای برابری جنسیتی‬ ‫و ایجاد امنیت برای زنان بااتر بروند میتوان رشد چشمگیر‬ ‫شاخصهای توسعه را مشاهده کرد‪ .‬اصواً در هر جامعهای که‬ ‫زنان در ان حرمت و احترام داشته باشند‪ ،‬ان جامعه در مسیر‬ ‫صحیح پیشرفت قرار خواهد گرفت‪ .‬در غیر این صورت اگر از‬ ‫دامان مادران‪ ،‬مردانی تربیت نشوند که به زنان حرمت بگذارند‪،‬‬ ‫هیچ کورسوی امیدی برای فردایی روشن در ان جامعه و سرزمین‬ ‫پیدانخواهدشد‬ ‫خانواده حسام‬ ‫بــه اطــاع میرســاند بــا توجــه بــه برگــزاری چهارمیــن‬ ‫دوره انتخابــات سراســری کانــون مداحــان و شــاعران‬ ‫ایینــی در تاریــخ جمعــه ‪ 9‬اذرمــاه در سراســر کشــور‪،‬‬ ‫ایــن انتخابــات در تاریــخ مقــرر در شهرســتان ســیرجان‬ ‫نیــز برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ افــرادی کــه قصــد کاندیداتــوری در ایــن انتخابــات‬‫را دارنــد فرصــت دارنــد تــا تاریــخ ‪ ۱۵‬ابــان مــاه بــا‬ ‫مراجعــه بــه اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان ســیرجان‬ ‫واقــع در انتهــای بلــوار فاطمیــه نســبت بــه ثبتنــام و‬ ‫کاندیداتــوری اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫ شرایط ثبتنام‪:‬‬‫‪ -۱‬حداقــل ســن ‪ ۲۴‬ســال‪ ،‬حداکثــر ســن ‪۶0‬‬ ‫ســال(حداکثر ســن بــرای پیرغامــان حســینی ‪ ۶۵‬ســال)‬ ‫‪ -۲‬ســکونت در شهرستان محل حوزه انتخابیه‬ ‫‪ -3‬داشــتن فرصت و وقت کافی‬ ‫‪ -۴‬داشــتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫‪ -۵‬متاهل بودن‬ ‫ســتاد چهارمیــن دوره انتخابــات کانــون مداحــان و‬ ‫شــاعران ایینــی شهرســتان ســیرجان‬ ‫اداره تبلیغات اســامی شهرستان سیرجان‬ ‫اداره تبلیغات اسامی شهرستان سیرجان‬

آخرین شماره های هفته نامه پاسارگاد

هفته نامه پاسارگاد 538

هفته نامه پاسارگاد 538

شماره : 538
تاریخ : 1397/08/14
هفته نامه پاسارگاد 535

هفته نامه پاسارگاد 535

شماره : 535
تاریخ : 1397/08/14
هفته نامه پاسارگاد 537

هفته نامه پاسارگاد 537

شماره : 537
تاریخ : 1397/08/07
هفته نامه پاسارگاد 536

هفته نامه پاسارگاد 536

شماره : 536
تاریخ : 1397/07/30
هفته نامه پاسارگاد 533

هفته نامه پاسارگاد 533

شماره : 533
تاریخ : 1397/07/30
هفته نامه پاسارگاد 532

هفته نامه پاسارگاد 532

شماره : 532
تاریخ : 1397/07/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!