هفته نامه قاف قلم شماره 50 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه قاف قلم شماره 50

صفحه بعد

هفته نامه قاف قلم شماره 50

هفته نامه قاف قلم شماره 50

‫ثروت سهامداران فواد مبارکه ‪ 2.3‬برابر شد‬ ‫در ســال ‪ ،97‬فــواد مبارکــه توانســته بازدهــی ‪ 112‬درصــدی نصیــب ســهامداران خــود کــرده و بــه احتســاب ســود‬ ‫‪ 25‬تومانــی تقســیم شــده‪ ،‬ثــروت ســهامداران فــواد مبارکــه در هفــت ماهــه اخیــر ‪ 2.3‬برابــر شــده اســت‪ .‬بــازار‬ ‫بــورس در کشــور مــا همیشــه جــزو بازارهــای ســود ده بــوده و مقایســه بازدهــی بلندمــدت ایــن بــازار بــا بازارهــای‬ ‫ســکه‪ ،‬ارز و ســپرده بانکــی همــواره نشــاندهنده برتــری بــازار ســرمایه نســبت بــه بازارهــای مذکــور اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬تکانههــای ارزی شــدید ســال ‪ 97‬و رشــد یکبــاره دار در ایــن ســال باعــث شــد تــا ایــن بــازار بــه طــرز قابــل‬ ‫توجهــی نســبت بــه دو بــازار ارز و طــا عقــب بمانــد و بازدهــی بــورس شــکاف قابــل توجهــی نســبت بــه بازدهــی دو‬ ‫بــازار مذکــور پیــدا کنــد‪....... .‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ 22‬مهر ‪ 4 /1397‬صفر‪1440‬‬ ‫حیف اصفهان‪...‬‬ ‫رضا صالحی پژوه – مدیرمســئول‬ ‫«حیــف اصفهــان‪ »...‬ایــن واژه‬ ‫ای اســت کــه ایــن روزهــا‬ ‫اصفهانــی هــا زیــاد بــه زبــان‬ ‫مــی اورنــد‪ .‬اصفهانــی کــه‬ ‫روزگاری نــه چنــدان دور بــه کارگاه بــزرگ فعالیــت‬ ‫عمرانــی تبدیــل شــده بــود‪ ،‬حــاا روزهــای خاصــی‬ ‫را ســپری مــی کنــد‪ .‬غیــر از یکــی دو کارگاه نیمــه‬ ‫فعــال‪ ،‬دیگــر فعالیــت انچنانــی را شــاهد نیســتیم‪ .‬نــه‬ ‫تنهــا فعالیتــی را شــاهد نیســتیم‪ ،‬کــه هرازچنــدی‬ ‫هــم بایــد شــاهد تجمــع تعــدادی از کارگرانــی‬ ‫باشــیم کــه گوشــه و کنــار شــهر تجمــع مــی کننــد‪،‬‬ ‫اعتــراض مــی کننــد و شــعار مــی دهنــد تــا شــاید‬ ‫بــه بخشــی از حقــوق معوقــه اشــان دســت یابنــد‪ .‬از‬ ‫ســویی شــهردار اصفهــان و تیــم مشــاوران وی‪ ،‬معتقــد‬ ‫بودنــد تمامــی فعالیــت هــای عمرانــی شــهر را بــه زیــر‬ ‫زمیــن بــرده تــا زودتــر متــرو را راه انــدازی کننــد‪،‬‬ ‫ایــن موضوعــی بــود کــه در نشســت خبــری ســال‬ ‫گذشــته شــهردار اصفهــان از زبــان وی بیــان شــد‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن اظهــار کــرد کــه قــرار نیســت مثــل اقــای‬ ‫دوربینــی هــر روز و هــر ســاعت جلــوی دوربیــن صــدا‬ ‫و ســیما یــا پشــت میکروفــن رادیــو باشــد و مــردم‬ ‫خودشــان در دراز مــدت قضــاوت مــی کنند!امــا حــاا‬ ‫کمــی از گوشــه همــان زیــر زمینــی کــه قــرار بــود‬ ‫فعالیــت هــای عمرانــی در ان انجــام بگیــرد بــاا رفتــه‬ ‫و ایــن ســئوال را بــه ذهــن متبــادر ســاخته کــه اگــر‬ ‫یکســال اســت همــه فعالیــت هــای عمرانــی را بــه زیــر‬ ‫زمیــن حوالــه مــی دهنــد‪ ،‬پــس از خــط دو متــرو چــه‬ ‫خبــر؟ خــط یــک کــه زمــان شــهردار ســابق افتتــاح‬ ‫شــده بــود‪ .‬اگــر قــرار بــود شــهردار اقــای دوربینــی‬ ‫نشــود‪ ،‬پــی چــرا دقیقــا رونــد برنامــه هــای صــدای‬ ‫شــهر و اینجــا اصفهــان وخبرگــزاری وابســته بــه‬ ‫شــهرداری و روزنامــه وابســته بــه شــهرداری و ده‬ ‫هــا رســانه ریــز و درشــت دیگــر همــان رویــه قبــل‬ ‫اســت و هــر روز صبــح شــهردار اصفهــان از رادیــو‬ ‫پیــام صبحگاهــی منتشــر مــی کنــد؟ بــا ایــن تفــاوت‬ ‫کــه وقتــی شــهردار ســابق پشــت تریبــون مــی رفــت‪،‬‬ ‫همــه سراســر گــوش و چشــم مــی شــدند تــا پیــام را‬ ‫دریافــت کننــد‪ ،‬امــا در دوره جدیــد مدیریــت شــهری‬ ‫بــرای اولیــن بــار کارگــران و کارمنــدان یــک ســازمان‬ ‫وابســته بــه شــهرداری چشــم در چشــم دوربیــن هــا‪،‬‬ ‫فریــاد زدنــد «نــوروزی حیــا کــن‪ ،‬شــهرداری را رهــا‬ ‫کــن!!» ایــن جاســت کــه بایــد گفــت «حیــف و صــد‬ ‫حیــف از اصفهــان‪».....‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫تولیدسیبدراصفهانکاهشیافت؛‬ ‫سیب سمیرم پنجه در پنجه بحران‬ ‫خانواده محترم محمدی‬ ‫اناه و انا الیه راجعون‬ ‫ـدی ‪ ،‬هنرمند و تهیــه کنننده ســینما و تلویزیون را تســلیت‬ ‫درگذشــت تاســف بــار حمید محمـ‬ ‫عــرض نمــوده و از درگاه الهــی صبــر بــرای بازمانــدگان و امــرزش بــرای ان مرحوم مســئلت‬ ‫می نماییم‪.‬‬ ‫نج‬ ‫هیئت مدره ا من سینما گران استان اصفهان‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر استان‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫امامجمعهاصفهان‪:‬‬ ‫نباید علیه قانون حرفی زد‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫انسان از کارهای نادرستی که انجام شده‬ ‫عبرت میگیرد و تجربه ان بیادبیها را تکرار‬ ‫نکند اما درس گرفتن انسان از کارهای خوب‬ ‫است که سعی میکند ان کار خوب را تکرار‬ ‫کند‪ .‬ایتاه سید یوسف طباطبایینژاد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخی از برادران در شعارهای نماز‬ ‫جمعه اصفهان در خصوص تذکر به مجلس‬ ‫و شورای نگهبان نکاتی را مطرح کردند؛ در‬ ‫رابطه با تصویب ایحه ‪ FATF‬باید گفت که‬ ‫ان چه مجلس شورای اسامی تصویب کند و‬ ‫شورای نگهبان هم به ان ایرادی نگیرد و رهبر‬ ‫معظم انقاب هم مخالفتی با ان نداشته باشند‬ ‫به این معناست که باید به ان احترام گذاشت‬ ‫و مخالف ان اقدامی نکرد‪ ،‬این قوانین توسط‬ ‫کسانی تصویب شده است که به انها رای‬ ‫دادیم‪ ،‬نباید علیه قانونی که مجلس تصویب‬ ‫کرده حرف خافی زده شود‪ .‬وی با بیان این‬ ‫که نمایندهای که مخالف تصویب یک قانون‬ ‫بوده نباید پس از تصویب ان علیه ان قانون‬ ‫دیگر حرفی بزند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نباید ذهن‬ ‫مردم را مشوش کرد‪ ،‬نباید علیه قانون حرفی‬ ‫زد اگر قانونی را مجلس تصویب کرد باید طبق‬ ‫ان عمل کرد‪ ،‬من نیز به برخی ایرادات این‬ ‫قانون منتقد هستم اما نباید علیه قانون حرفی‬ ‫زد‪ .‬امام جمعه اصفهان با اشاره به داوریهای‬ ‫نیروی انتظامی بیان داشت‪ :‬قسمت عمده‬ ‫امنیت کشورمان به خصوص امنیت داخلی‬ ‫توسط نیروهای خادم نیروی انتظامی تامین‬ ‫میشود و در مسائل مختلف بخشی از این‬ ‫نیروها به شهادت میرسند‪ .‬طباطبایینژاد‬ ‫با اشاره به روز پست و تاش شبانه روزی‬ ‫انها‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از هیاتهای مذهبی‬ ‫استان اصفهان که ارادت خود به حضرت‬ ‫سیدالشهدا(ع) را به خوبی نشان دادند‪ ،‬تشکر‬ ‫میکنم‪ ،‬مردم استان اصفهان نسبت به سایر‬ ‫استانها و نسبت به سال گذشته‪ ،‬مقادیر‬ ‫بیشتری به کمیته امداد امام خمینی(ره)‬ ‫کمک کردند و پرویز فتاح رئیس کمیته امداد‬ ‫از این حجم از کمک مردم اصفهان شگفت زده‬ ‫بود‪ .‬وی با اشاره به شهادت ایتاه اشرفی‬ ‫اصفهانی به دست منافقین‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امام‬ ‫خمینی(ره) پس از شهادت این مرد بزرگوار‬ ‫فرمودند که «من به شهید اشرفی اصفهانی‬ ‫ارادت داشتم»‪ ،‬سالگرد شهادت شهید‬ ‫شوشتری را نیز گرامی میداریم‪ ،‬انفجاری که‬ ‫به دست مزدوران استکبار رخ داد و جمعی از‬ ‫پرسنل سپاه پاسداران و برادران شیعه و سنی‬ ‫به شهادت رسیدند‪ .‬نماینده ولی فقیه در‬ ‫استان اصفهان با اشاره به ایام صفر و شهادت‬ ‫امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬مراسم اربعین امام حسین(ع)‬ ‫مانور سیاسی شیعیان جهان است؛ در این‬ ‫مانور سیاسی نباید اعمالی انجام شود که‬ ‫مخالف نظر عقا باشد‪ ،‬خودخواه و خودبین‬ ‫نباشیم چرا که با خداخواهی منافات دارد‪،‬‬ ‫امید است همه ما سفیر خوبی برای جمهوری‬ ‫اسامی و مسیر اهل بیت باشیم‪.‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ 4 /۱3۹۷‬صفر‪۱44۰‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ 4 /۱3۹۷‬صفر‪۱44۰‬‬ ‫تولید سیب در اصفهان کاهش یافت؛‬ ‫معاون بهزیستی اصفهان‪:‬‬ ‫سیبسمیرمپنجهدرپنجهبحران‬ ‫‪ 60‬درصدمعابرمناسبسازیشدهاصفهانغیراستاندارداست‬ ‫معاون توانبخشــی بهزیستی اســتان اصفهان گفت‪3۵ :‬‬ ‫درصد معابر در اصفهان مناسبســازی شده که فقط یک‬ ‫سوم ان استاندارد اســت ‪ .‬ســیداصغر فیاض با اشاره به‬ ‫اینکه در کل ســال اداره بهزیستی خدمترسانی میکند‬ ‫و هفته مربوط به عصای سفید یا سالمندان برای تلنگر زدن‬ ‫به مسووان و مردم است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در رابطه با معلوان‬ ‫فقط بهزیستی متولی امر نیست بلکه سایر نهادها هم باید‬ ‫وارد عمل شوند و به هر فردی جدای از تفاوتهای موجود‬ ‫باید یکسان نگاه کرد‪ ،‬تمام دســتگاهها باید تمام کاری که‬ ‫برای افراد ســالم انجام میدهند باید برای افراد معلول هم‬ ‫انجام دهند‪ .‬وی با اشاره به اینکه قانون جامع معلوان در‬ ‫سال ‪ ۸3‬تصویب و در اردیبهشت امسال هم بازنگری شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امید دارم قانون جامع جدید توســط خود معلوان‬ ‫پیگیری و اجرا شــود؛ در اســتان اصفهان بالغ بر ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬نفر نابینــا و کمبینا داریم کــه از خدمات موجود که‬ ‫البته کامل نیست اســتفاده میکنند‪ .‬معاون توانبخشی‬ ‫بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه بهزیستی میتواند‬ ‫‪ ۱۰‬درصد نیاز معلوان را پاسخ دهد و ‪ ۹۰‬درصد مشکات‬ ‫و نیازها را نمیتوانیم پاسخگو باشیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مشــکات موجود در زمینه معلوان مشکل در تامین‬ ‫منابع مالی و دیگری عدم مناسبسازی معابر شهری است‪،‬‬ ‫اگر مناسبســازی خوب انجام بگیرد فرد معلول نیازی به‬ ‫کمک افراد دیگــر برای عبور و مرور ندارد‪ ،‬اگر مشــکات‬ ‫مناسبسازی حل شــود ‪ ۷۰‬درصد مشکل همه معلوان‬ ‫حل میشود‪.‬‬ ‫تامین هزینه تحصیل ‪ 22‬هزار دانشجو‬ ‫وی در ادامه ابراز کرد‪ :‬در ‪ 3‬دهه گذشته خیلی از معلوان‬ ‫مراتب عالی دانشگاهی را طی کرده و سطح علمی انها باا‬ ‫امده است؛ امید داریم با رویکرد و پیگیریهای افراد فعال‬ ‫در تشکلهای مردمنهاد معلوان شاهد کم شدن مشکات‬ ‫این قشر باشــیم‪ .‬فیاض در ادامه از تامین هزینه تحصیل‬ ‫‪ ۲۲‬هزار دانشجو در کل کشــور توسط بهزیستی خبر داد‬ ‫و اذعان کرد‪ :‬در اصفهان هم هزار نفر دانشــجو در مقاطع و‬ ‫دانشگاههای مختلف داریم که هزینه تحصیل انها توسط‬ ‫بهزیستی پرداخت میشــود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬شهرداریها‬ ‫در تمام دنیا مکلف هســتند امکانات ایاب و ذهاب را برای‬ ‫معلوان ایجاد کنند‪.‬‬ ‫در خرید عصای نابینایان و ویلچر مشکل داریم‬ ‫معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫سال گذشته بر اســاس اعتبارات بودجهای مشکلی برای‬ ‫خرید تجهیزات کمک توانبخشی نداشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫پرداخت هزینه امکانات نقدی شده در حالی که در گذشته‬ ‫به صورت دیگری هم قابل پرداخت بــود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫در خرید عصــای نابینایان و ویلچر مشــکل هزینه داریم‪،‬‬ ‫عصای نابینایی اســتاندارد در ایران وجود نــدارد‪ ،‬اان به‬ ‫خاطر شــرایط اقتصادی و مباحث ریالی این مشکل بر سر‬ ‫راه تامین این وســایل مورد نیاز معلوان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی در رابطه با مســتمری افراد تحت پوشــش بهزیستی‬ ‫مطرح کرد‪ :‬مستمری تا اردیبهشت سال ‪ ۹۶‬به میزان ‪۵3‬‬ ‫هزار تومان بود که این میزان هم برای بهزیستی و هم برای‬ ‫کمیته امداد توسط هیات دولت به این میزان مصوب شده‬ ‫بود‪ ،‬امسال ‪ ۱۰۸‬هزار تومان یارانه به مستمری اضافه شد‬ ‫که در مجموع دریافتی افراد تحت پوشش بهزیستی ‪۱۶۱‬‬ ‫هزار تومان شده است‪.‬‬ ‫مناسبسازی ‪ 35‬درصد معابر در اصفهان‬ ‫فیاض در ادامه عنــوان کرد‪ :‬در حوزه اشــتغال قانونی در‬ ‫حوزه اجتماعی وجود دارد که سرپرســت خانواری که وام‬ ‫بگیرد بعد از ‪ ۶‬ماه مســتمری او قطع میشود‪ ،‬کنوانسیون‬ ‫جهانی معلوان تمام دولتها را مکلف کرده که به جبران‬ ‫عدم کارایی یک مستمری برای اینها در نظر بگیرند؛ البته‬ ‫در ایران فقط معلوان از کارافتاده‪ ،‬بیکار و خیلی شدید به‬ ‫دلیل مشکات بودجهای مستمری میگیرند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه ‪ 3۵‬درصد معابر در اصفهان مناسبســازی شده‬ ‫که فقط یک سوم ان استاندارد اســت به بحث مشکات‬ ‫درمانی این افراد نیز پرداخت و بیان کرد‪ :‬تا ‪ ۵‬ســال پیش‬ ‫‪ 3۲‬هزار نفر تحت پوشــش بیمه خدمات درمانی داشتیم‪،‬‬ ‫در دولت جدید بیمه سامت ایرانیان را ایجاد کرده و سایر‬ ‫بیمهها را حذف کردند که مشــکاتی ایجاد شــده است‪.‬‬ ‫معاون توانبخشــی بهزیستی اســتان اصفهان با اشاره به‬ ‫گرفتن ‪ ۱۵۱‬مدال توســط معلوان کشــور در مسابقات‬ ‫پارااســیایی جارکاتا و تعلق ‪ ۲۰‬مدال به استان اصفهان از‬ ‫افراد مدالاورنده نیز اســم برد و عنوان کرد‪ :‬مراسم میثاق‬ ‫با شهدا و تجلیل از ورزشکاران مسابقات پارااسیایی در روز‬ ‫‪ ۲3‬مهر در گلستان شهدا برگزار میشود‪.‬‬ ‫از توانمندی معلوان استفاده نمیشود‬ ‫علیرضا حیدری‪ ،‬مدیرعامل انجمن روشنبین اصفهان نیز‬ ‫با اشاره به اینکه در بین جمعیت معلوان استان اصفهان‬ ‫به ویژه نابینایان اکثر افراد در یک زمینهای مهارت داشته و‬ ‫توانمند هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکثر این افراد از نظر تحصیات‬ ‫در رده کارشناســی به باا بوده و در فعالیتهای ورزشی‪،‬‬ ‫هنری و اجتماعی هم فعال هســتند اما این در جامعه برد‬ ‫زیادی ندارد چرا که فرهنگسازی و اگاهیسازی عمومی‬ ‫در رابطه با معلوان صورت نگرفته اســت‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه از توان خیلی از معلوان علیرغــم توانمندیهای‬ ‫زیادی که دارند استفاده نمیشــود‪ ،‬افزود‪ :‬جامعهای رو به‬ ‫رشد است که از توان تمام افرادش استفاده کند‪ ،‬در رابطه‬ ‫با استفاده از توان معلوان هم اصاح دیدگاه و نگرش مردم‬ ‫را نیاز داریم؛ در اصفهان نخســتین پایگاه خبری معلوان‬ ‫تشکیل شده و هدف ان اطاعرسانی در خصوص معلوان‬ ‫است که در این زمینه به کمک رسانههای جمعی از جمله‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫صدا و سیما و خبرگزاریها احتیاج داریم‪.‬‬ ‫چرا قانون جامع معلوان دو تکه شده؟‬ ‫مدیرعامل انجمن روشــنبین اصفهان بــه قانون جامع‬ ‫معلوان که در ســال ‪ ۸3‬مصوب شــد و در ســال جاری‬ ‫اصاحیهای روی ان خورد اشاره کرد و گفت‪ :‬وقتی به این‬ ‫قانون نگاه میکنیم علیرغم تاش معلوان و مســووان‬ ‫بهزیســتی قانون به صورتی تصویب شــده است که برای‬ ‫ســازمانها جهت عدم اجرای قانون راه فرار وجود دارد که‬ ‫این مساله توســط حقوقدانان معلول بررسی شده است‪،‬‬ ‫مشــکل بزرگتری که در بحث همین قانون به وجود امد و‬ ‫میخواهیم خبرنگاران از دولت ســوال کنند این است که‬ ‫چرا قانون دو تکه شده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ما باید‬ ‫مشــکات را مطرح کنیم‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬بــرای حمل و نقل‬ ‫معلوان باید شرکتهای هوایی و قطار مسافربری رجا ‪۵۰‬‬ ‫درصد تخفیف دهند ولی خیلی از شــرکتهای خصوصی‬ ‫به اســتدال خصوصی بودن این کار را انجام نمیدهند‪.‬‬ ‫حیدری خاطرنشان کرد‪ :‬ســازمان بهزیستی متولی امور‬ ‫معلوان است اما یک مشــکلی در این زمنیه داریم که به‬ ‫نابینایان هم برمیگردد و ان بزرگی ســازمان بهزیستی‬ ‫در جهت انجــام وظایف مختلــف اســت و فعالیتهای‬ ‫بهزیســتی حیطههای متنوعی را شــامل میشــود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بهزیســتی متولی جمعیتی ناهمگون است‬ ‫که ارتباط خاصی با هم ندارند‪ ،‬مســووان بهزیســتی به‬ ‫دنبال کارکردن هستند اما این تعدد وظایف این امکان را‬ ‫در اختیارشان قرار نمیدهد‪ ،‬اگر قرار است این روند ادامه‬ ‫پیدا کند بهزیســتی باید به یک وزارتخانه تبدیل شــود‪،‬‬ ‫بنابراین دولت به وظایف بهزیســتی اضافه نکند و اگر قرار‬ ‫است سرویسدهی خدماتی به ســایر گروهها انجام دهند‬ ‫ســازمانهای مربوط تر انجام دهنــد مدیرعامل انجمن‬ ‫روشــنبین اصفهان تا کید کرد‪ :‬در بحث مناسبســازی‬ ‫تاکید باید بر اســتانداردهای بینالمللی باشد و اینها باید‬ ‫سرلوحه کار باشــد‪ ،‬در حمل و نقل عمومی خیلی مشکل‬ ‫داریم و مترو هنوز مناسبسازی نیست که مسووان مترو‬ ‫وعدههایــی میدهند اما نهایتاً عمل نمیشــود؛ در قانون‬ ‫جامع مصوب شــده که معلوان به طور رایگان از خدمات‬ ‫شهری اســتفاده کنند اما شــهرداری اصفهان این مساله‬ ‫را عملی نکرده اســت‪ .‬وی در پایان بیان کــرد‪ :‬اگر دولت‬ ‫الکترونیک مناسبســازی شــود افراد معلول با استفاده‬ ‫از نرمافزارهــای صفحهخوان میتواننــد کار خود را انجام‬ ‫دهند و از حضور در ادارات بینیاز میشــوند‪ ،‬از طرفی این‬ ‫کار باعث میشود افراد معلول مشــغول در ادارات بتوانند‬ ‫کار و وظایف شــغلی خــود را بهتر انجام دهنــد‪ ،‬اگر این‬ ‫مشکات حل شود بسیاری از مشکات پیش پای معلوان‬ ‫به خصوص نابینایان حل خواهد شــد و ما هم به پیشرفت‬ ‫کشور میتوانیم کمک کنیم‪.‬‬ ‫پاییز فصل برداشت محصول ناماشنای سرزمین هزار چشمه‬ ‫یعنی سیب است‪ ،‬سیبی که با فرارســیدن فصل برداشت ان‬ ‫کارگران فصلی بسیاری را از ســایر نقاط کشور به شهری می‬ ‫اورد که خشکســالی کمر تولیداتش را خم کرده است‪ .‬یکی از‬ ‫شهرستانهای جنوبی استان اصفهان که هرساله در فصل پاییز‬ ‫شاهد برداشــت محصولی خاص‪ ،‬خوش طعم و دارویی است‪،‬‬ ‫شهر اب و ابشار‪ ،‬سرزمین هزار چشمه سمیرم است‪ .‬سیب‪ ،‬این‬ ‫محصول با برکت که هر ساله عاوه بر ایجاد اشتغال فصلی برای‬ ‫کارگران ســمیرمی باعث حضور کارگرانی از سایر نقاط کشور‬ ‫به ویژه مناطق جنوب شرقی کشور می شود‪ .‬با تغییر فصلها‬ ‫فعالیتکارگرانفصلیومعیشتانهانیزمتحولشدهوبعضی‬ ‫از انها در زمستان و یا تابستان کارهایشان رونق میگیرد‪ .‬برای‬ ‫کارگران ساختمانی و کشاورزان‪ ،‬تابستانها و پاییز زمان کسب‬ ‫روزی بوده البته کارگران فصلی تنها سه یا شش ماه و در حداکثر‬ ‫زمان مورد احتمالی هشت ماه از سال مشغول به کار بوده و در‬ ‫باقی سال بیکار هستند یا فعالیت های دیگر انجام می دهند‪ .‬با‬ ‫اینکه به صورت رسمی اماری از تعداد کارگران فصلی در کشور‬ ‫وجود ندارد؛ اما حداقل میتوان از این مطمئن بود که گسترده‬ ‫جغرافیایی حضور انها وســیع و براســاس طبیعــت و بافت‬ ‫اقتصادی هر منطقه از کشــور متفاوت است‪ .‬علیرضا تیموری‪،‬‬ ‫یکی از جوانان شهرستان سمیرم که امسال همچون سال های‬ ‫گذشتهبهسیبچینیدریکیازباغاتشهرستانمشغولبوده‪،‬‬ ‫از مشکات سراوان سیب چین ها این گونه می گوید‪ :‬مهمترین‬ ‫مشکل امروز ما دستمزد است متاسفانه هر روز تمامی اجناس‬ ‫گران تر می شود‪ ،‬اما دستمزدهای ما همان اندازه بوده اصا هیچ‬ ‫تناسبی بین افزایش قیمت ها و میزان دستمزدها وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش ‪ ۱۵‬هزار تومانی دستمزد کارگر برای هر‬ ‫‪1‬‬ ‫خبر‬ ‫ویژه‬ ‫روز نسبت به سال گذشته ادامه می دهد‪ :‬هر کارگر امسال ‪۶۰‬‬ ‫هزار تومان برای یک روز دریافت کرده که این پول با وجود هزینه‬ ‫های رفت و برگشت و غذا خیلی کم است‪ .‬این جوان سمیرمی‬ ‫از ابراز گایه از باغداران می گوید‪ :‬چرا بایــد برخی از باغداران‬ ‫کارگرانغیربومیرابگیرند‪،‬پسکارگرانوجوانانبومیمنطقه‬ ‫چکار باید بکنند؟ همین کار بسیاری از مردم شهرستان را بیکار‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫دستمزدهاکفافزندگیرانمیدهد‬ ‫رضا از دیگر کارگرانی که در محل انبار مشــغول به کار است‪ ،‬از‬ ‫سختی کار خود می گوید‪ :‬دستمزدهای ما را به نسبت سال قبل‬ ‫زیاد کرده اند‪ ،‬اما به قدری کم است که کفاف زندگی را نمی دهد‪،‬‬ ‫تازهشرایطامروزمثلگذشتهنیستهرروزیکقیمتجدیدی‬ ‫برای اجناس می بینیم‪ ،‬با این دستمزدها به سختی می توانیم‬ ‫شکم زن و بچه هایمان را ســیر کنیم‪ .‬وی معتقد است‪« :‬فشار‬ ‫کاری بر روی کارگران بسیار زیاد است‪ ،‬گاهی از صبح تا شب کار‬ ‫می کنیم‪ ،‬اما در مقابل هیچ! حتی نرخ اضافه کار نسبت با سال‬ ‫گذشته افزایش انچنانی نداشــته‪ ،‬این حق یک کارگر نیست‪.‬‬ ‫این کارگر سمیرمی با اشاره به عدم قطعی شدن نرخ دستمزد‬ ‫و اضافه کار تصریح می کند‪ :‬کارگران فصلی امیدشان به همین‬ ‫چند ماه بوده و امید داریم که نرخ دستمزد مناسب با نرخ تورم‬ ‫و بازار باشد‪ ،‬البته کارگری که دستش به جایی بند نیست فقط‬ ‫باید امیدوار باشد تا بلکه مشکاتش حل شود‪ .‬سیدمهدی قائم‬ ‫مقامی با اشــاره به خشکســالی ها و کاهش تولید محصوات‬ ‫سیب در این شهرستان به خبرنگار ایمنا می گوید‪ :‬کاهش تولید‬ ‫محصول سیب در شهرستان ســمیرم ارتباطی با نرخ تعیین‬ ‫شده برای دســتمزد کارگران ندارد‪ .‬وی با اشاره به تعیین نرخ‬ ‫دستمزدها در ابتدای ســال مالی برای تمامی کارگران فصلی‬ ‫تصریح می کند‪ :‬نرخ مشخص شده برای هر روز ‪ ۶۰‬هزار تومان‬ ‫است که در ابتدای سال برای تمامی کارگران فصلی معین شده‬ ‫اســت‪ .‬رییس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمیرم با‬ ‫اشــاره به افزایش قیمت های موجود در بازار در ماه های اخیر‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬نرخ مشخص شــده در ابتدای سال با توجه به‬ ‫شرایط همان زمان بوده و پیش بینی افزایش قیمت های حال‬ ‫حاضر حتی توسط شورای عالی کار نیز نمی شد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مصوبات کارگروه اشتغال که با حضور فرماندار شهرستان‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬نرخ مشخص شده برای تمامی‬ ‫کارگران فصلی از جمله ســیب چین ها اســت‪ .‬قائم مقامی‬ ‫یکسانی پرداخت دستمزد برای خانمها و اقایان را یکی دیگر‬ ‫از موضوعات مورد بحث ســیب چینی عنوان می کند و می‬ ‫گوید‪ :‬بر اساس قانون‪ ،‬نرخ دستمزد خانم ها و اقایان یکی بود و‬ ‫هیچ تفاوتی در این موضوع دیده نشده است‪ .‬وی ساعت کاری‬ ‫قانونی برای کارگران را هشت ساعت می داند و خاطرنشان می‬ ‫کند‪ :‬درامد یک ماهه کارگران فصلی با توجه به نرخ مشخص‬ ‫شده بدون اضافه کار به یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫که با اضافه شدن اضافه کاری این افراد مبلغ قابل توجهی است‪.‬‬ ‫رییس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمیرم با اشاره به‬ ‫عدم افزایش دستمزدهای کارگران توسط شورای عالی کار بر‬ ‫اساس تورم می افزاید‪ :‬باید در نظر داشته باشیم که کارفرمایان‬ ‫نیز باید بتوانند دســتمزدهای کارگران را پرداخت کنند و با‬ ‫افزایش قیمت دستمزد کارگران زمینه تعطیلی کارخانه ها و‬ ‫بیکاریبرخیکارگرانراایجادنکنیم‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۸۰‬هزارتنتولیدمحصولسیبدرختی‬ ‫احمد تیموری‪ ،‬رییس اداره جهاد کشاورزی سمیرم با اشاره به‬ ‫برداشت ‪ ۱۹۰‬هزار تن سیب در سال ‪ ۹۶‬به خبرنگار ایمنا می‬ ‫گوید‪ :‬با توجه به خشکسالی های اخیر پیش بینی می کنیم‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬بالغ بر ‪ ۱۱۰‬هزار تن سیب برداشت کنیم‪ .‬وی می‬ ‫افزاید‪ :‬در ســال جاری با کاهش ‪ ۸۰‬هزار تن تولید محصول‬ ‫ســیب روبه رو بودهایم که این موضوع به علت خشکســالی‬ ‫های پی در پی در سال های اخیر است‪ .‬تیموری خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬خشکسالی و کمبود اب باعث شده تا کیفیت عمده‬ ‫محصوات سیب امسال شهرستان درجه دو باشد و در نتیجه‬ ‫با کاهش کمی و کیفی محصوات سرزمین هزار چشمه روبه‬ ‫رو هستیم‪ .‬وی با اشــاره به قیمت های متفاوت سیب در بازار‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬باتوجه به اینکه بازار عرضه و تقاضا خود سازنده‬ ‫قیمت بوده‪ ،‬تاکنون قیمت سیب برای فروش از ‪ ۲۷۰۰‬تومان‬ ‫تا ‪ ۵۰۰۰‬تومان ثبت شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی ابفا اصفهان‪:‬‬ ‫حداقل شدن اسیبهای کمبود اب در گرو مدیریت مصرف است‬ ‫سخنگوی شرکت اب و فاضاب اســتان اصفهان گفت‪ :‬مدیریت منابع اب‬ ‫یکی از موضوعات مهــم در مصرف بهینه اب اســت‪ ،‬در واقع اگر بخواهیم‬ ‫اســیبهای ناشــی از کمبود اب را به حداقل ممکن کاهــش دهیم باید‬ ‫مدیریت مصرف را اعمال کنیم‪ .‬ســید اکبر بنیطباء اظهار کرد‪ :‬امســال‬ ‫سعی کردیم در استان اصفهان به عنوان ابتکار جدید از تمام ظرفیتهای‬ ‫فرهنگی در صنعت اب و فاضاب کشــور با هدف اموزش مدیریت مصرف‬ ‫اب استفاده کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیریت اســتان بخشی از فعالیتها را برای‬ ‫دســتگاههای اجرایی الزاماور کرد‪ ،‬به عنوان مثال صنایع بزرگ را مکلف‬ ‫کرد از همین امسال استفاده از اب تازه برای سیستمهای فرایندی خود را‬ ‫کاهش داده و در یک دوره زمانی دو تا سه ساله پساب فاضاب را جایگزین‬ ‫اب تازه برای این سیســتم ها کنند‪ ،‬این اقدام و اباغ خوب تا کنون نتایج‬ ‫خوبی داشته است‪ .‬سخنگوی شرکت اب و فاضاب استان اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مکلف کردن دســتگاههای اجرایی دولتی به مدیریت منابع اب نقطه‬ ‫شروعی است تا همگام با ســایر مصرفکنندگان نسبت به کاهش مصرف‬ ‫اقدام کنند‪ .‬وی با بیان اینکه در سالجاری دستگاههای اجرایی باید تا ‪30‬‬ ‫درصد مصرف اب را کاهش میدادند‪ ،‬گفت‪ :‬این مهم توسط استاندار اباغ‬ ‫شد و شرکت اب و فاضاب اســتان اصفهان نیز اموزشهای ازم را ارائه و‬ ‫راهکارهای کاهش مصرف اب در ادارات را اعام کرد‪ .‬بنیطباء خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با همت یک ســازمان مردمنهاد‪ ،‬جمعی متشکل از متخصصان علوم‬ ‫رفتاری در قالب جمع ‪ 35‬نفره اموزشهای ازم در حــوزه اب را در تمام‬ ‫دستگاههای اجرایی و اموزشــی‪ ،‬با ارائه راهکارهای اصاح سبک زندگی‪،‬‬ ‫چگونگی رفتار مصرف را بیان کردند که خوشبختانه تاش انها موثر بوده‬ ‫اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا اوایل شهریور ماه امســال حدود ‪ 40‬برنامه توسط‬ ‫این سازمان مردم نهاد اجرا شد و نزدیک به ســه هزار نفر شاغل در ادارات‬ ‫و دستگاههای مختلف به عنوان بخشی از نخبگان جامعه‪ ،‬در اموزشهای‬ ‫چهره به چهره متخصصان علوم رفتاری شرکت کردند‪ .‬سخنگوی شرکت‬ ‫اب و فاضاب استان اصفهان برگزاری گردهمایی با هنرمندان‪ ،‬روحانیون‪،‬‬ ‫اصحاب رسانه‪ ،‬مدیران و کارشناســان واحدهای اموزشی و درمانی برای‬ ‫ارائــه راهکارهای کاهش مصــرف را از دیگر فعالیتهای انجام شــده این‬ ‫شرکت عنوان کرد و گفت‪ :‬شــرکت اب و فاضاب اســتان اصفهان از هر‬ ‫ظرفیتی که احتمال میرفت کام انها در جامعه نافذ باشد‪ ،‬استفاده کرد و‬ ‫به عنوان مثال ویژه برنامه «جاری حیات» را برای پنجمین سال متوالی از‬ ‫طریق رادیو اصفهان پخش میکند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫امریکاییها ‪ 7‬برجام‬ ‫برای ما پیشبینی کردهاند‬ ‫نماینده مردم شاهینشهر‪ ،‬برخوار و میمه در‬ ‫مجلس شورای اسامی گفت‪ :‬امریکاییها برای ما‬ ‫‪ 7‬برجام پیشبینی کردهاند که یکی از انها برجام‬ ‫هستهای بود هدف این برنامه نیز این است که گام‬ ‫به گام کشور ما را از کشوری انقابی به کشوری‬ ‫استعمارشدهتبدیلکنند‪.‬‬ ‫حسینعلی حاجیدلیگانی در جلسه فعاان‬ ‫مجازی شهر اصفهان پیرامون تصویب ایحه‬ ‫‪ CFT‬اظهار کرد‪ :‬اگر غفلت بعضی از خودیها‬ ‫نبود سی اف تی رای نمیاورد چون موافقانش‬ ‫نه قوی بودند نه استدال داشتند‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که این که ‪ 120‬نفر رای منفی به سی اف تی‬ ‫دادند و پیشرفت خوبی بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این اتفاق‬ ‫مرهون تاش فعاان فضای مجازی‪ ،‬دانشجویان‬ ‫و طاب بود‪ .‬نماینده مردم شاهین شهر و میمه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برخی در سال ‪ 95‬بر خاف همه‬ ‫قوانین خیانت کردند و ‪ 41‬تعهد را پذیرفتند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ FATF :‬چهار ایحه بود که ‪ 2‬ایحه ان‬ ‫داخلی و ‪ 2‬ایحه ان الحاق به کنوانسوینهای‬ ‫خارجی بود‪ .‬حاجیدلیگانی ادامه داد‪ :‬ایحه‬ ‫اول اصاح ایحه مبارزه با پولشویی و ایحه دوم‬ ‫اصاح ایحه تامین مالی تروریسم بود که این دو‬ ‫ایحه داخلی است که ما تعهد به اصاح دادیم‬ ‫چون این ایحهها داخلی هستند‪ ،‬مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایحههای سوم و چهارم الحاق‬ ‫به کنوانسیونهای خارجی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایحه‬ ‫سوم پالرمو بود که اشکااتی داشت که هنوز هم‬ ‫در جریان است اما اخرین و خطرناک ترین ایحه‬ ‫‪ CFT‬بود که خیلی اشکال در ان است یکی اینکه‬ ‫تعریف تروریست با این ایحه است و بر اساس‬ ‫این شاخصها سردار جنگل و رئیسعلی دلواری‬ ‫هم تروریست هستند‪ .‬نماینده مردم شاهینشهر‪،‬‬ ‫برخوار و میمه در مجلس شورای اسامی افزود‪:‬‬ ‫نکته دوم این که این افرادی که تروریست اعام‬ ‫میشوند توسط نهادهایی که این ایحه مشخص‬ ‫میکند محاکمه خواهند شد‪ ،‬ضمن این که این‬ ‫نهادها اشرافیت و رصد کامل بر تمام تراکنشهای‬ ‫مالی ما پیدا میکنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬به نظر میرسد‬ ‫شورای نگهبان کلیات را رد کند منتها بعضی از‬ ‫حقوقدانان شورای نگهبان که اسم خودی دارند‬ ‫اما عملشان غیر از ان است در تاشند تا سی اف‬ ‫تی در شورای نگهبان رد نشود‪ .‬حاجیدلیگانی با‬ ‫اشاره به ترکیب نسبی اصولگرایان‪ ،‬مستقان‬ ‫و حامیان دولت در مجلس شورای اسامی‬ ‫بیان داشت‪ :‬امروزه یکی از روشهای مستعمره‬ ‫کردن کشورها با ابزار فضای مجازی است‪ ،‬انها‬ ‫میخواهند ارزشهای خودشان را در جامعه ما‬ ‫وارد کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬امریکاییها برای ما ‪ 7‬برجام‬ ‫پیشبینی کردهاند که یکی از انها برجام هستهای‬ ‫بود هدف این برنامه نیز این است که گام به گام‬ ‫کشور ما را از کشوری انقابی به کشوری استعمار‬ ‫شده تبدیل کنند‪ .‬نماینده مردم شاهینشهر‪،‬‬ ‫برخوار و میمه در مجلس شورای اسامی با بیان‬ ‫این که یکی از ابزارهای انها در این راه فضای‬ ‫مجازی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عدهای معتقدند فضای‬ ‫مجازی را بصورت کلی کنار بگذاریم تا یک بستر‬ ‫بومی اماده شود و در ان جا فعالیت شکل بگیرد؛‬ ‫عدهای میگویند باید در فضای موجود فعال شد و‬ ‫عملیات را بطوری انجام دهیم که بر انها فائق اییم‬ ‫و عدهای میگویند حتی اگر نتوانیم عملیات فعالی‬ ‫داشته باشیم باید در این فضا حضور داشته باشیم تا‬ ‫از پیشرفت انان جلوگیری کنیم ‪.‬‬ ‫‪ 4‬اگاهی‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ 4 /۱3۹۷‬صفر‪۱44۰‬‬ ‫مراقب سارقین باشیم؛‬ ‫سونامیرفتارهاینامتعارفبهدلیلگرانی‬ ‫در ماههای اخیر به دلیل نوسانات در بازار ارز شاهد بروز تنشهای روانی و نارساییهای‬ ‫اقتصادی بودیم‪ .‬این قضیه گاه خود را در قالب هجوم افراد به مراکز خرید نشان داد و‬ ‫گاهتولیدکنندگانازطریقاحتکاروگرانفروشیخواستارکسبسودبیشتربودند‪.‬در‬ ‫حالی که این جو روانی ماحصل یک تفکر کاسبکارانه‪ ،‬منفعتطلبانه و بدون توجه‬ ‫به شرایط کشور است‪ .‬وضعیت اقتصادی موجود افراد متمول را روز به روز ثروتمندتر‬ ‫و فقیران را فقیرتر میکند‪ .‬رئیس پلیس پایتخت درباره افزایش سرقتهای خرد در‬ ‫سطح جامعه افزود‪ :‬به دلیل مشکات اقتصادی و افزایش قیمت موبایل‪ ،‬جرائمی‬ ‫همچونسرقتهایخردوموبایلقاپیافزایشپیداکردهاستومراجعاتشهروندان‬ ‫دربارهموبایلقاپیبهپلیسافزایشیافتهاست‪.‬درشهریورسالجاریسرپرستوزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اکنون شاهد وضع نامطلوبی با توجه به افزایش‬ ‫قیمتهاوگرانیهستیموطبقانچهاعامشد‪،‬قدرتخریدجامعه‪ 3۰‬درصدکاهش‬ ‫یافتهاست‪.‬انوشیروانمحسنیبندپیافزود‪:‬دراینمیاناقشارکمدرامدوبازنشستگان‬ ‫بیشتردرفشارهستندوبایدبهدنبالهمسانسازیحقوقبازنشستگانباشیم‪.‬ازدیگر‬ ‫تبعات نوسانات در بازار ارز و گرانی سکه میتوان به افزایش دو برابری تعداد زندانیان‬ ‫مهریهاشارهکرد‪.‬سخنگویکمیسیونحقوقیوقضائیمجلسگفت‪:‬طبقامارستاد‬ ‫دیه چهار هزار و‪ ۲۸۱‬نفر بدهکار مهریه در زندانها بهسر میبرند که این تعداد نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است‪ .‬حسن نوروزی اظهار کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫دو هزار و‪ ۵۰۰‬زندانی مهریه با کمکهای خیرین و با تاش ستاد دیه کشور از زندانها‬ ‫رهایی یافتند‪ ،‬اما امسال با نوسانات قیمت سکه شاهدیم‪ ،‬بیش از چهار هزار زندانی‬ ‫مهریه جای انها را در زندانها پر کردهاند که این تعداد پرونده قضائی زیبنده نظام‬ ‫مقدس اسامی نیست‪ .‬در ماههای اخیر کارشناسان و نمایندگان مجلس برای ایجاد‬ ‫ثباتاقتصادیدرکشورطرحهایمختلفارائهکردند‪.‬برایمثالایجادبستهحمایتی‪،‬‬ ‫توزیع کاابرگ و افزایش حقوق کارگران و کارمندان مطرح شد‪ .‬دبیر کل خانه کارگر‬ ‫گفت‪:‬همانطورکهدرحالحاضردرکشورقیمتارزشناوراست‪،‬بایدمیزاندستمزد‬ ‫کارگران نیز شناور باشد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬علیرضا محجوب درباره علت عدم تشکیل‬ ‫جلسه شورای عالی کار در تصمیمگیری برای افزایش حقوق کارگران متناسب با‬ ‫نرخ تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد‪ :‬طبق ماده ‪ 4۱‬قانون کار‪ ،‬جلسه شورای‬ ‫عالی کار‪ ،‬یکبار در سال درباره میزان دستمزد کارگران تصمیم میگیرد‪ ،‬اما با توجه‬ ‫به شرایط موجود کشور‪ ،‬اکنون تقاضا داریم که این شورا دوباره تشکیل جلسه دهد تا‬ ‫در ارتباط با حقوق کارگران بار دیگر تصمیمگیری کند‪ .‬در روزهای اخیر هم یک عضو‬ ‫کمیسیون اجتماعی مجلس گفت‪ :‬عامل اصلی شرایط فعلی اقتصاد‪ ،‬مسائل خارجی‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه سوءمدیریت داخلی است و دولت باید در شیوه مدیریتی خود تجدیدنظر‬ ‫کند‪.‬عبدالرضاعزیزیدربارهراهکارهایپیشنهادیبرایبهبودشرایطاقتصادیکشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمیتوان با سرعت نرخ تورم و قیمت ارز را کاهش داد‪ ،‬بنابراین بهترین کار‬ ‫برایاینکهقشراسیبپذیرکمتراسیبببیند‪،‬ایناستکهدولتبستهحمایتیبهاین‬ ‫اقشاربدهدوهمچنینبایدحقوقکارمندانوکارگرانرازیادکند‪.‬‬ ‫افزایشموبایلقاپیبهدلیلافزایشقیمت‬ ‫رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت موبایل‪ ،‬موبایلقاپی در‬ ‫ماههای اخیر افزایش داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬به صاحبان خودروهایی که با دور دور‬ ‫کردن در خیابانها اقدام به ایجاد مزاحمت برای نوامیس میکنند‪ ،‬اخطار میدهیم‬ ‫که با انها به شدت برخورد میشود‪ .‬حسین رحیمی با بیان اینکه جرائمی همچون‬ ‫خفتگیری افزایش نداشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای مقابله با موبایلقاپی چندین طرح‬ ‫دستگیری سارقان اجرا شده است و از هفته اینده نیز طرحهای ویژهای برای مبارزه با‬ ‫سرقتودستگیریسارقاناجراخواهیمکرد‪.‬بهگزارشایلنا‪،‬اوبابیاناینکهایاافزایش‬ ‫غذاهاییبرایسوزاندنچربیشکم‬ ‫ماهی سالمون می تواند در سوزاندن چربی شکم به طور موثر کمک کند زیرا یکی‬ ‫از غنیترین منابع برای ویتامین ‪ D‬است‪ .‬با افزایش سن‪ ،‬به طور معمول چربی‬ ‫بیشتری در قسمت میانی بدن انسان تجمع می کند‪ .‬متاسفانه‪ ،‬این نوع چربی می‬ ‫تواند تاثیر چشمگیری در زیبایی ظاهری انسان داشته باشد و همچنین احتمال‬ ‫ابتا به برخی مشکات سامت را افزایش دهد‪ .‬انچه به نام چربی احشایی شناخته‬ ‫می شود به واسطه تحت تاثیر قرار دادن تولید هورمون ها و افرایش التهاب که خطر‬ ‫ابتا به بیماری قلبی‪ ،‬دیابت نوع ‪ ۲‬و برخی انواع سرطان را افزایش می دهند می‬ ‫تواند بر وضعیت سامت انسان تاثیرگذار باشد‪ .‬کاهش میزان غذای مصرفی و‬ ‫افزایش فعالیت جسمانی از جمله گزینه هایی هستند که می توانید برای کاهش‬ ‫سطوح چربی در بدن خود مد نظر قرار دهید‪ .‬در این میان‪ ،‬افزودن برخی مواد‬ ‫غذایی به رژیم غذایی نیز می تواند هرچه بیشتر به شما در خاص شدن از شر این‬ ‫چربی های مزاحم و دردسرافرین کمک کند‪.‬‬ ‫ماهیسالمون‬ ‫ماهی سالمون سرشار از پروتئین (حدود ‪ 3۷‬گرم در هر ‪ ۱4۲‬گرم ماهی پخته)‬ ‫است که این درشت مغذی در فرو نشاندن گرسنگی و احساس سیری بهتر از‬ ‫چربی و کربوهیدارت عمل می کند‪ .‬احساس سیری برای مدت زمانی طوانیتر‬ ‫به پرهیز از مصرف تنقات ناسالم و پرخوری کمک می کند‪ .‬ماهی سالمون می تواند‬ ‫در سوزاندن چربی شکم به طور موثر کمک کند زیرا یکی از غنیترین منابع برای‬ ‫ویتامین ‪ D‬است‪ .‬این ماده مغذی به طور مستقیم در تولید هورمون ها و تنظیم‬ ‫اشتها درگیر است‪ .‬همچنین‪ ،‬چندین مطالعه نشان داده اند که ویتامین ‪ D‬در ارسال‬ ‫سیگنال برای سوزاندن چربی شکم نقش دارند‪.‬‬ ‫بروکلی‬ ‫بنابر مطالعه ای که در نشریه ‪Journal of the Academy of Nutrition‬‬ ‫‪ and Dietetics‬منتشر شد‪ ،‬ارتباطی بین افرادی که به میزان فراوان سبزی‬ ‫های رنگارنگ (به ویژه سبز‪ ،‬زرد و نارنجی) مصرف می کنند و سطوح پایین چربی‬ ‫احشایی‪ ،‬چربی خطرناکی که اطراف اندام ها تجمع می کند‪ ،‬وجود دارد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫این سبزی ها نشان داده اند که به کاهش التهاب کمک می کنند‪ .‬بروکلی یکی از‬ ‫بهترین گزینه هایی است که می توانید برای کمک به کاهش چربی بدن در رژیم‬ ‫موبایلقاپی و سرقتهای خرد احساس امنیت را در جامعه کاهش نمیدهد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما هم میدانیم که موبایل قاپی افزایش داشته است‪ ،‬اما اینگونه نیست که باعث‬ ‫ایجادناامنیدرجامعهشودواگرماهمبراینموضوعتاکیدمیکنیم‪،‬بهدلیلایناست‬ ‫کهمردممراقبتبیشتریدراینزمینهداشتهباشند‪.‬‬ ‫سوءمدیریتوافزایشاسیبهایاجتماعی‬ ‫رئیس انجمن اسیب شناسی ایران درباره تاثیرات نوسانات در بازار ارز و افزایش جرائم‬ ‫خرد میگوید‪ :‬به دلیل نوسانات در بازار ارز اقشار سطح متوسط و پایین جامعه برای‬ ‫امرارمعاشوحلمشکاتزندگیبامشکاتمتعددمواجههستند‪.‬کوروشمحمدی‬ ‫میافزاید‪ :‬به دلیل گسترش دامنه حاشیه نشینی و فقر در کانشهرها وقوع انواع بزه‬ ‫در حال رشد است‪ .‬کوروش محمدی میافزاید‪ :‬برای ایجاد حداقلها تاشهایی‬ ‫ایجاد شده تا این اقشار بتوانند خود را به توانمندی حداقلی برسانند‪ .‬افزایش قیمت ارز‬ ‫ارتباطمستقیمبافقردرجامعهندارد‪،‬امابهشکلغیرمستقیم‪،‬التهابهایناشیازان‬ ‫به سرعت تاثیر خود را روی کااهای اساسی‪ ،‬خدمات و نیازهای اولیه مردم گذاشته‬ ‫است‪ .‬برای مثال امروز با گشت و گذار در بازار شاهد افزایش قیمت گوشت‪ ،‬مرغ‪،‬‬ ‫البسه و‪ ...‬به عنوان نیازهای روزمره جامعه هستیم‪ .‬به گفته او تغییرات باعث افزایش‬ ‫قشر فقیر و ناتوان در جامعه شده است‪ .‬در این شرایط بسیاری از اسیبها همچون‬ ‫سرقت و تکدیگری بیش از پیش در جامعه افزایش مییابد‪ .‬برای مثال اگر در گذشته‬ ‫برایکنترلاسیبهایناشیازتکدیگریدرجامعهاقداممیشد‪،‬اماامروزخانوادهها‬ ‫برای تامین منابع خود ناتوان هستند و همین مساله باعث تولید اسیبهای اجتماعی‬ ‫میشود‪ .‬به گفته این استاد دانشگاه بخشی از جامعه تحت تاثیر التهابهای ناشی از‬ ‫گرانی و فشارهای اقتصادی قرار گرفتهاند‪ .‬برای مثال در ماههای قبل به دلیل نبود‬ ‫شرایط مناسب اقتصادی شاهد احتکار پوشک بچه بودیم‪ .‬این در حالی است که هیچ‬ ‫اتفاق ویژهای در حوزه ارز رخ نداده و هنوز تبعات واقعی تغییرات در زمینه ارز وارد‬ ‫کشور نشده است‪ ،‬بلکه به دلیل نبود توازن در سیاستهای خارجی فقط تاثیرات‬ ‫روانی ان را شاهد بودیم‪ .‬این مساله نشان دهنده نبود مدیریت مناسب در ساختارها‪،‬‬ ‫مقاوم سازی‪ ،‬نهادینه سازی جامعه و اتخاذ نکردن تدابیر دستگاههای متولی خدمات‬ ‫در جامعه است‪ .‬به گفته او وجود نارسایی در زمینه اقتصادی با کمترین التهاب روانی‬ ‫در سطح بینالمللی‪ ،‬نتیجه ان در عمق رفتارهای اجتماعی مردم بروز میکند‪.‬‬ ‫به گفته او برای مهار شرایط نامناسب اقتصادی باید به سمت تقویت ساختارهای‬ ‫اجتماعی و مدیریت رفت‪ ،‬چون ساختار مدیریتی کنونی یک ساختار گذرا برای‬ ‫رفع تکلیف است‪ .‬رئیس انجمن اسیب شناسی ایران تاکید میکند‪ :‬نوع مدیریت‬ ‫اعمال شده در کشور قدرت پیش بینی و اینده پژوهی ندارد‪ .‬به گفته او در شیوه‬ ‫مدیریت کنونی در لحظه تصمیمگیری میشود و این تصمیمات عمدتا احساسی‪،‬‬ ‫هیجانی و کارشناسی نشده است‪ .‬محمدی تاکید میکند‪ :‬برای مهار اسیبها‪،‬‬ ‫کنترل اجتماعی‪ ،‬نوسانات و تغییرات اقتصادی جهانی و منطقهای باید ساختارهای‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ارائه خدمات و عملکردهای مدیریتی را در تمامی حوزهها اصاح کرده‬ ‫و به سمت مقاوم سازی و اقتدار پیش بینی کرده و پیش برد‪ .‬محمدی میافزاید‪:‬‬ ‫امروزه با افزایش هزینههای خدمات یک جوان نمیتوان َمسکن تهیه کند‪ ،‬طبیعتا‬ ‫شرایط ازدواج هم ندارد‪ .‬بنابراین شاهد رفتارهای خارج از عرف در جامعه هستیم‪ .‬به‬ ‫گفته او هر گونه نوسانات اقتصادی تاثیرات کلی دارد و باید برای تمامی ابعاد جامعه‬ ‫برنامهریزی کرد‪ .‬هماکنون به دلیل نوسانات در بازار ارز با افزایش اسیبها روبهرو‬ ‫هستیم‪ .‬در حالی که در اینده با اسیبهای اجتماعی جدیتری همچون سونامی‬ ‫رفتارهای نامتعارف در حوزه اخاق‪ ،‬رفتار و اجتماع روبهرو میشویم‪.‬‬ ‫غذایی خود بگمجانید زیرا یکی از معدود سبزی های حاوی کلسیم است‪ .‬این‬ ‫ماده معدنی نشان داده است که کاهش چربی به ویژه در اطراف ناحیه شکم‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬همچنین‪ ،‬بروکلی یکی از مواد غذایی با بیشترین حجم‬ ‫و کمترین کالری (‪ ۱‬فنجان تنها ‪ ۲۵‬کالری دارد) است‪ ،‬از این رو‪ ،‬می توانید‬ ‫مقدار زیادی بروکلی را بدون نگرانی از افزایش وزن مصرف کنید‪ .‬در واقع این‬ ‫سبزی چلیپایی به کاهش وزن نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫ماستیونانیکمچرب‬ ‫ماست یونانی یکی از بهترین منابع برای تامین پروتئین (حدود ‪ ۲۰‬گرم در‬ ‫هر فنجان) است و محتوای این ماده مغذی در ماست یونانی دو برابر بیشتر از‬ ‫ماست معمولی است‪ .‬ماست یونانی می تواند شما را برای مدت زمان طوانیتر‬ ‫سیر نگه دارد و به کنترل اشتها کمک کند که این شرایط می تواند به معنای‬ ‫چربی شکم کمتر باشد‪ .‬همچنین‪ ،‬ماست سرشار از کلسیم (حدود ‪ ۲۰۰‬میلی‬ ‫گرم در هر فنجان) است‪ .‬دو مطالعه ارتباط بین کلسیم و سطوح کمتر چربی‬ ‫شکم را نشان داده اند‪ .‬کلسیم به چند دلیل در این زمینه برجسته شده است‪:‬‬ ‫کارشناسان بر این باورند که کلسیم ممکن است به افزایش چربی سوزی‬ ‫کمک کند‪ ،‬جذب چربی را کاهش دهد و اهنگ سوخت و ساز را اندکی تسریع‬ ‫کند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬ماست حاوی پروبیوتیک ها نیز است که این باکتری های‬ ‫مفید به گوارش کمک می کنند‪ .‬بنابر مطالعه ای که در نشریه ‪Nutrition‬‬ ‫‪ and Metabolism‬منتشر شد‪ ،‬پروبیوتیک ها ممکن است در کنترل‬ ‫وزن نیز نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ 4 /۱3۹۷‬صفر‪۱44۰‬‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫رئیس شورای کارگری اتوبوسرانی شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫با پول یک سفر خارجی می شود‪ 30‬اتوبوس خرید‬ ‫فارس‪:‬رئیسشورایکارگریاتوبوسرانیشهرداریاصفهانمیگوید‪ ۲۰«:‬سالاست‬ ‫در اتوبوسرانی سابقه کار دارم رکورد تاخیر در واریز حقوق دهم ماه بود‪ ،‬اما این ماه بعد از‬ ‫‪ ۲۱‬روز هنوز نمیدانیم کی قرار است حقوق شهریور را واریز کنند»؛ این نقل قول نقطه‬ ‫اوجسریالاعتراضاتکارگرانبهشهرداریاصفهاناست‪.‬‬ ‫از انتخابات شوراهای اسامی شهرها در اردیبهشت ‪ ۹۶‬قریب به ‪ ۵۰۰‬روز و از تغییر‬ ‫مدیریتشهریدراصفهاننزدیکبهیکسالمیگذرد‪،‬مدتیکهبرایبررسیاقدامات‬ ‫صورت گرفته و کارنامه مدیران اصاحطلب شهر اصفهان کافی به نظر میرسد‪ .‬انچه‬ ‫در این یکسال از عملکرد مدیریت شهری بیشتر خبرساز شده به غیر از ادامه طرحهای‬ ‫مدیران قبلی همچون سهشنبههای بدون خودرو و ادامه خط مترو‪ ،‬در حد اقداماتی‬ ‫چون سفرهای اروپایی‪ ،‬بازگرداند مجسمه کاوه اهنگر‪ ،‬پروپاگاندای تندیسها و‬ ‫سردیسها‪ ،‬جشنهای مناسبتی‪ ،‬تغییر نام خیابانها و ‪ ...‬بوده است‪ .‬شهردار اصفهان و‬ ‫اعضای شورای شهر در رابطه با پروژههای عمرانی شهر‪ ،‬خیال همه را راحت کرده و به‬ ‫بهانهپروژههایمتعدددرحالساختاعامکردندکهفع ً‬ ‫اقرارنیستطرحجدیدیدر‬ ‫اصفهان کلنگزنی شود؛ یکی از چالشهای مجموعههای شهرداری در کانشهرها‬ ‫نیز معمواً پرداخت حقوق کارگران شهرداری است‪ ،‬نیروهایی که معمواً با سختی کار‬ ‫مواجهاند اما در پایان ماه با حداقل حقوق کارگری میسازند که ان هم به موقع پرداخت‬ ‫نمیشود‪ .‬کاهش ساخت و ساز و در پی ان کاهش درامدهای شهرداری هم مزید بر‬ ‫علت شده تا عدم پرداخت به موقع حقوق نیروهای شهرداری تبدیل به یک امر عادی‬ ‫شود و یک جستوجوی ساده در فضای مجازی اخبار تجمعهای اعتراضی کارگران‬ ‫خدمات شهری‪ ،‬فضای سبز و این اواخر اتوبوسرانی را نشان میدهد‪ .‬هر چند که پای‬ ‫ثابتجلساتشورایشهرتذکربهشهرداربابتمعوقاتحقوقنیروهایشهرداریبوده‬ ‫و هر بار یکی از اعضا صدای اعتراض کارگران را در ساختمان دروازه دولت به شهردار‬ ‫رسانده اما همچنان اعتراضات ادامه داشته و مساله حقوق معوق در شهرداری اصفهان‬ ‫حلنشدهاست‪.‬‬ ‫اعتراضکارگرانخدماتیشهرداریاصفهاندرماههایاخیر‬ ‫در اخرین اعتراضات پرسنل شهرداری اصفهان‪ ،‬صبح امروز فیلمی منتشر شده‬ ‫که در ان مرتضی مشهدی رئیس شورای کارگری اتوبوسرانی در جمع رانندگان‬ ‫اتوبوسهایشهریانتقاداتصریحیرامتوجهشهرداروشورایشهراصفهانمیکند‪،‬‬ ‫وی خطاب به شهردار میگوید‪ :‬گفتید با دانش و تدبیر میخواهیم مسائل را حل‬ ‫کنیم‪ ،‬پس چطور شد؟ شما که میدانستید حقوق کارگران عقب افتاده چرا امدی؟‬ ‫کارگران اتوبوسرانی حقوق نگرفتهاند و حق اعتراض دارند اما از کارش کم نمیگذارد‬ ‫و بینظمی ایجاد نمیکند‪ ،‬با نظام و اسامیم‪ ،‬اول ماه پیام دادید تا حقوق سازمانها و‬ ‫شهرداریها پرداخت نشود‪ ،‬شهرداری مرکزی پرداخت نمیشود به یک هفته نکشید‬ ‫حقوقشهرداریرادادیداماسههفتهاستحقوقنگرفتهایم‪.‬مشهدیدرادامهباانتقاداز‬ ‫اروپاگردیچندتنازاعضایشورایشهرخطاببهشورایشهریهانیزمیگوید‪:‬شما‬ ‫که به فکر سفرهای خارج و گشت و گذار هستید‪ ،‬چرا بودجه اتوبوسرانی را کم کردید؟‬ ‫به فکر مردم نیستید؟ بودجه اتوبوسرانی را کم کردید که به فکر خوشگذرانی خود‬ ‫باشید؟ چرا کمیسیونها تشکیل نمیشود؟‪ ...‬فقط به فکر حزببازی خودتان هستید‬ ‫تاکیکارگربایدبهپایانتقامگیریشمابسوزد؟‬ ‫رکوردتاخیردرواریزحقوقدردستاننوروزی‬ ‫مرتضی مشهدی همچنین اظهار کرد‪ :‬تا پیش از شروع به کار مدیریت شهری جدید‬ ‫زمان واریز حقوق رانندگان اتوبوسرانی چهارم ماه بود اما در این یکسال به مرور چهارم‬ ‫شد ششم‪ ،‬ششم شد هشتم‪ ،‬هشتم شد دهم و امروز که ‪ ۲۱‬مهرماه است هنوز حقوق‬ ‫شهریورماهپرداختنشدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۲۰ :‬سال است در اتوبوسرانی سابقه کار دارم رکورد تاخیر در واریز حقوق‬ ‫دهم ماهبود‪ ،‬اما این ماهبعد از‪ ۲۱‬روزهنوزنمیدانیمکی قرار استواریزی داشتهباشیم‪،‬‬ ‫باید توجه داشت که رانندگان اتوبوس شغل حساسی دارند و نمیتواند گفت اگر سایر‬ ‫بخشها دو ماه حقوق عقب افتاده پس رانندگان هم دو ماه دیرتر حقوق بگیرند‪ ،‬اگر‬ ‫روزی رانندگان بخواهند اعتراض خود را با اعتصاب نشان دهند‪ ،‬ان زمان اقای شهردار‬ ‫باید با منصب شهرداری خداحافظی کند‪ .‬رئیس شورای کارگری اتوبوسرانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از طرف دیگر وقتی راننده حقوقش به موقع پرداخت نشود استرس و ناراحتی او‬ ‫منجربهافزایشتصادفاتمیشود‪،‬اینموضوعرابامستنداتاثباتمیکنم‪،‬زمانهایی‬ ‫که تاخیر در واریز داریم میزان تصادفات در خطوط بیشتر شده و به تبع ان هزینههای‬ ‫افزایشپیدامیکند‪.‬‬ ‫یکسالمیگذردیکاتوبوسهمواردناوگاننکردند‬ ‫مشهدی در پاسخ به این سوال که مسووان صدای اعتراض رانندگان را شنیدهاند یا نه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قدرتاله نوروزی شهردار اصفهان اذر ماه‪ ۹۶‬همزمان با روز حمل و نقل در جمع‬ ‫رانندگان حاضر شد و سخنرانی همراه با شعارهای مختلف داشت‪ ،‬اما به هیچکدام از‬ ‫قولهایش عمل نکرد؛ شهردار قبلی‪ ،‬دو سال شهردار اصفهان بود‪ ،‬در دو نوبت ‪ ۱43‬و‬ ‫‪ ۱۷۰‬دستگاه وارد اصفهان کرد اما نوروزی بعد از یک سال حتی یک دستگاه هم وارد‬ ‫ناوگانحملونقلنکردهاست‪،‬انمراسمیکهگرفتندواعامکردند‪ 43‬اتوبوسجدید‬ ‫وارد شده همانهایی بود که زمان شهردار سابق خریداری شده بود‪ .‬رئیس شورای‬ ‫کارگریاتوبوسرانیبابیاناینکهاتوبوسرانیبهبحرانخوردهومسووانمربوطههم‬ ‫خواب هستند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬روزانه یک اتوبوس از مدار خارج میشود‪ ۱۰‬دستگاه اتوبوس‬ ‫صفر کیلومتر به دلیل نبود استیک و‪ ۸‬دستگاه دیگر به دلیل نبود لنت بدون استفاده‬ ‫مانده و برای خریداری لنت و استیک پول نداریم؛ یک ماه دیگر با این روند پیش برویم‬ ‫اتوبوسهایدیگریهمازکارمیافتندوامکانخدماتدهیدرخطوطوجودندارد‪،‬اگر‬ ‫بهرانندگانتوجهینداریدحداقلنسبتبهازبینرفتناتوبوسهانگرانباشید‪.‬‬ ‫باپولیکسفرخارجی‪ 3۰‬اتوبوسراهمیافتد‬ ‫وی با اشاره به کاهش بودجه اتوبوسرانی عنوان کرد‪ :‬با پول یکی از سفرهای خارجی‬ ‫اعضای شورای شهر میتوان ‪ 3۰‬اتوبوس از کار افتاده را راه انداخت‪ ،‬باید دست از‬ ‫سیاسیکاری بردارند و بدانند مشکل اتوبوسرانی را تنها بودجه حل میکند؛ ‪3۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان از سال‪ ۹۲‬دولت به ما بدهکار است‪ ،‬شهرداری باید جور دولت را بکشد اما‬ ‫همچنانمعوقاتوجوددارد‪،‬چهکسیبایداینپولراپرداختکند؟رانندگانبایدفقط‬ ‫سرویسدهیکنند؟مطالباتشانچهمیشود؟‬ ‫دومینسفراروپاییشهرداردرسال‪97‬پسازفرانسهبهلهستانبود‬ ‫مشهدی با اشاره به مشکات بیمهای رانندگان گفت‪ :‬اول ابان ماه تمدید بیمه ‪۱۶۰۰‬‬ ‫رانندهاتوبوسرانیبهپایانمیرسدوبهدلیلبدهی‪ ۲‬میلیاردتومانیبهتامیناجتماعی‬ ‫بیمه قطع میشود؛ بخش خصوصی خطوط کمدرامد را مدیریت میکند و شهرداری‬ ‫بابت این کمبودها باید یارانه پرداخت کند که ان هم به تاخیر افتاده و بخش خصوصی‬ ‫هماتوبوسهایشزمینگیرشدهاست‪.‬‬ ‫تذکراتیکیدرمیانوبینتیجهشورایشهربهاستیضاحمیرسد؟‬ ‫بررسیهانشانمیدهددر‪ ۱۹‬جلسهعلنیشورا‪،‬ازابتدایسال‪ ۹۷‬اعضایشورایشهر‬ ‫در نطقها و تذکرات خود حداقل در ‪ ۹‬جلسه معوقات کارگران شهرداری را به شهردار‬ ‫اصفهان متذکر شدهاند‪ ،‬به طور میانگین یک جلسه در میان! بخشی از این تذکرات را‬ ‫درادامهازنظرمیگذرانید‪:‬‬ ‫‪ ۱۵‬مهر‪ /‬اصغر برشان در تذکر خود با اشاره به حقوق معوقه کارگران شهرداری یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬هنوز هم شاهد به عقب افتادن حقوق کارگران هستیم و برخی از انها بین ‪ ۲‬تا ‪4‬‬ ‫ماه حقوق معوقه دارند‪ ،‬تجهیز و بهروزرسانی نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز سازمان‬ ‫اتشنشانیضروریاست‪.‬‬ ‫‪ ۸‬مهر‪/‬امیراحمدزنداوردرتذکرخودبهنقشایثارگرانهاتشنشاناناشارهوخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬اینکهانسانهرلحظهبابهخطرانداختنجانخودبراینجاتجاندیگرانسانها‬ ‫اماده است از عهده هرکسی بر نمیاید‪ ،‬رفع مشکل تملک زمین و افزایش ایستگاههای‬ ‫سطح شهر‪ ،‬ارتقای سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی پرسنل اتشنشانی و به روز کردن‬ ‫تجهیزاتسختافزاریونرمافزاریاتشنشانیازاقداماتیاستکهبایدموردتوجهقرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬شهریور‪ /‬فریده روشن در تذکر خود به اهمیت و نقش سرمایهگذاری بخش‬ ‫خصوصی اشاره و مطرح کرد‪ :‬راه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی باید باز شود‪ ،‬در‬ ‫خصوصحقوقومزایانیزبایدرعایتعدالتبینهمهکارکنانشهرداریلحاظشود‪.‬‬ ‫کوروش محمدی نیز در همین جلسه و در تذکر خود گفت‪ :‬به شهردار و معاون مالی‬ ‫شهردار در خصوص پرداخت حقوق معوقه کارگران برای بار چندم تذکر میدهم‪،‬‬ ‫کارکنان اتوبوسرانی نیز در خصوص حقوق و مزایای خود دچار مشکل شدند و‬ ‫درخواسترسیدگیدارمبهوضعیتکارگرانوکارکنانیکهحقوقمعوقهدارند‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬شهریور‪/‬پورمحمدشریعتینیانایبرئیسکمیسیونبهداشت‪،‬سامتوخدمات‬ ‫شهری شورای اسامی شهر اصفهان در تذکری به شهرداری از باتکلیفی معاونت‬ ‫خدمات شهری شهرداری ابراز گایه کرد و عنوان کرد‪ :‬شهرداری اصفهان نتوانسته‬ ‫است انتظارات کارگران خود را براورده کند بهخصوص ان که حقوق و مزایای انها با‬ ‫تاخیر پرداخت میشود‪ ،‬اما از همه کارگران‪ ،‬پاکبانان و باغبانان و هم چنین کارکنان‬ ‫اتشنشانیقدردانیمیکنم‪.‬‬ ‫‪ ۱4‬مرداد‪ /‬پورمحمد شریعتینیا در تذکر خود به برونسپاری استعامها در شهرداری‬ ‫اشاره کرد و این کار را باعث طوانیتر شدن روندها دانست و به تعویق افتادن پرداخت‬ ‫حقوق شرکتهای خدماتی همکار با شهرداری را باعث ایجاد مشکاتی دانست و در‬ ‫راستایحلانهاتذکرداد‪.‬‬ ‫‪ ۷‬مرداد‪ /‬رئیس کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شورای اسامی شهر اصفهان‬ ‫عنوانکرد‪:‬توجهبهکارکناندرشهرداریوتوجهبهحقوقومزایاوخدماترفاهیانها‬ ‫مهم است‪ ،‬در خصوص حقوق معوقه کارکنان و کارگران شهرداری تاکید میکند که‬ ‫حقوقومزایاانهابایدبراساسعدالتتوزیعشود‪.‬‬ ‫اصغربرشاننایبرئیسکمیسیونحملونقل‪،‬محیطزیستوفناوریاطاعاتنیزدر‬ ‫این جلسه به شهرداری تذکر میدهد‪ :‬در شرایطی که هنوز با پرداخت حقوق کارگران‬ ‫مشکل داریم باید معابر را بازسازی کرده و تا حد امکان از نوسازی پرهیز کنیم چراکه‬ ‫محدودیتمنابعمالیداریم‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬تیرماه‪ /‬اصغر برشان نایبرئیس کمیسیون حمل و نقل‪ ،‬محیط زیست و فناوری‬ ‫اطاعات شورای اسامی شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬پرداخت به موقع حقوق کارگران‬ ‫جزو تکالیف اولیه شهرداری و سازمانهای وابسته به ان است‪ ،‬باید توجه داشت حتی‬ ‫وقتیحقوقکارگرانبهموقعپرداختمیشودنیزبامشکاتزیادیمواجههستند‪،‬بر‬ ‫همیناساسنمیتوانتوجیهیبرایتاخیردرپرداختحقوقاینافرادداشت‪.‬‬ ‫نصراصفهانی نیز در ادامه همین جلسه تصریح کرد‪ :‬در این روزها فراوانی مراجعین‬ ‫پیمانکارانشهرداریوکارگرانشهرداریراداریم‪،‬درابتدابایدگفتپیمانکاراننسبت‬ ‫به شهرداری بیاعتماد نشوند‪ ،‬شهرداری و مدیریت شهری دغدغه مطالبات کارگران و‬ ‫پیمانکارانرادارندامامشکاتموجودمانعازاینشدهتامطالباتشانپرداختشود‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬خرداد‪ /‬پورمحمد شریعتینیا با اشاره به ایهای از قران در تذکری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بایدوظایفخودرا تنهابرایخداورضایتاوانجامدهیم‪،‬اعضایشورای شهرمستخدم‬ ‫و حقوقبگیر مردم هستند تا برای شهر برنامهریزی کرده و این برنامهها را اجرا کنیم که‬ ‫اگرچنیننشودنسبتبهحقوقیکهمیگیریمبرگردنمردمحقخواهیمداشت‪.‬‬ ‫وی با بیان این که عدم پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران بخش خصوصی نوعی‬ ‫حقالناساست‪،‬گفت‪:‬بایدنسبتبهاینموضوعحساسبودومطالباتاینپیمانکاران‬ ‫را پرداخت کرد‪ ،‬از اتوبوسرانی اصفهان در خصوص خدماتدهی در روز قدس تشکر‬ ‫میکنم‪.‬کوروشمحمدینیزدرانتهایاینجلسهدرتذکرییاداوریکرد‪:‬هنوزبرخی‬ ‫ازحقوقبگیرانشهرداری‪،‬حقوقخودرادریافتنکردندوباتوجهبهمشکاتمعیشتی‬ ‫که وجود دارد این معوقات حقوق پرسنل باید پرداخت شود که چیزی بین‪ ۲‬هزار نفر و‬ ‫حتیبیشتراست‪.‬‬ ‫‪ 3۰‬اردیبهشت‪ /‬امیراحمد زنداور در نطق میان دستور صحن علنی شورای شهر به عدم‬ ‫پرداخت مطالبات کارگران شهرداری اصفهان اشاره کرد که باعث بروز مشکاتی شده‬ ‫است که باید اعضای شورای شهر نسبت به احقاق حقوق انها اقدامات ازم را انجام‬ ‫دهند‪.‬کوروش محمدی نیز در تذکر خود ترجیح داد به خود تذکر دهد و علت ان را‬ ‫هم غافل شدن از مشکات کارگران شهرداری اصفهان دانست که از بهمن ماه حقوق و‬ ‫دستمزدخودرادریافتنکردهاند‪.‬ویچنینموضوعیرابرایخودبهعنوانعضوشورای‬ ‫شهر درداور دانست و بیان کرد‪ :‬به خودم تذکر میدهم که از این موضوع غافل بودم و‬ ‫شایدبااصاحمسیر‪،‬موردبخششخداوندقرارگیرم‪،‬بهخودمتذکرمیدهمکهرسالت‬ ‫خود را فراموش کردم و از شهردار اصفهان میخواهم که حقوقهای معوقه کارگران‬ ‫پرداخت شود‪.‬با این اوصاف به نظر میرسد با ادامه روند فعلی و ترافیک مشکات‬ ‫پرشمار در حوزههای کارگری و خدماتی شهرداری اصفهان‪ ،‬اعضای شورای شهر قطعا‬ ‫روشهایدیگرجزتذکررابرایاحقاقحقوقمعوقهکارگرندرپیشخواهندگرفت؛یا‬ ‫اینکهچنینموضوعیبهعنوانحداقلانتظارمردموحقوقبگیرانشهرداریاصفهان‬ ‫بایدبهنوعیدردستورکارنمایندگانشاندرشورایشهرقرارگیرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جامعه‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ 4 /۱3۹۷‬صفر‪۱44۰‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ 4 /۱3۹۷‬صفر‪۱44۰‬‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫تقویم‬ ‫یک راننده ‪ 43‬ساله نیسان در شعله های اتش زنده‬ ‫زنده سوخت‪ .‬این راننده در حالی در اتش گرفتار شد‬ ‫که خودرو وی در اثر نقص فنی ناگهان دچار اتش‬ ‫سوزی می شود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪۹۷/۷/۱۵‬‬ ‫افرادبهاندازهتوانشانفعالیتکنند‬ ‫مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬پیشگیری از اسیبهای‬ ‫اجتماعی و مبارزه با ان یک کار همگانی است‬ ‫و مختص یک اداره ‪ ،‬ارگان یا نهاد خاص نیست‪.‬‬ ‫هر فرد و نهاد باید به سهم توانش فعالیت کند‪،‬‬ ‫اما متولیان فرهنگی در حوزه پیشگیری در‬ ‫خط مقدم این کار هستند‪ .‬محمد علی انصاری‬ ‫مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طول بیش از سه دهه‬ ‫فعالیت در حوزههای فرهنگی متوجه شدم‬ ‫یکی از مسببهای ضربه خوردن در جمهوری‬ ‫اسامی در این چهل سال‪ ،‬کم توجهی و‬ ‫بیتوجهی به اسیبهای اجتماعی بوده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪۹۷/۷/۱۶‬‬ ‫رای‪ 59‬شهردارمنتخب‬ ‫کشوربهنوروزی‬ ‫انتخابات شــهرداران عضو شــورای ســازمان‬ ‫شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار و شهردار‬ ‫اصفهان با بیشــترین رای به عنوان نفر نخست‬ ‫انتخاب شــد‪ .‬مراسم ششــمین دوره انتخابات‬ ‫شــهرداران عضو شورای ســازمان شهرداریها‬ ‫و دهیاریهای کشــور بــا حضور ‪ 59‬شــهردار‬ ‫منتخب استانها برگزار و شهرداران عضو شورای‬ ‫این ســازمان انتخاب شــدند‪ .‬در این انتخابات‬ ‫که در سالن اجتماعات ســازمان شهرداریها و‬ ‫دهیاریهای کشور برگزار شد‪ ،‬قدرت اه نوروزی‪،‬‬ ‫شهردار اصفهان با کسب بیشترین رای به عنوان‬ ‫شهردار منتخب شورای ســازمان شهرداریها و‬ ‫دهیاریهایکشورانتخابشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪۹۷/۷/۱۸‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪۹۷/۷/۱۹‬‬ ‫نقششبکههایمجازیدر‬ ‫درمانافسردگی‬ ‫ارمان‬ ‫اوارگیکودکانزندان؛‬ ‫برایانهاییکهپشتحصارقدمیکشند‬ ‫نمایشگاهاستانموتور‬ ‫محرکهاقتصاداست‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬برگزاری نمایشگاهها‬ ‫باعث جذب توریستهای داخلی و خارجی و‬ ‫افزایش مدت ماندگاری انها در شهر شده و به‬ ‫رونق اقتصاد گردشگری کمک میکند‪ .‬علی‬ ‫یارمحمدیان اظهار کرد‪ :‬ضریب ماندگاری‬ ‫توریستها به واسطه نمایشگاههایی که در‬ ‫شهرها و استانها برپا میشود‪ ،‬افزایش مییابد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت نمایشگاههای‬ ‫بینالمللی استان اصفهان هر هفته یک رویداد‬ ‫اقتصادی برگزار میکند و هیئتهای تجاری‬ ‫و بازدیدکنندگانی از داخل و خارج کشور را‬ ‫به اصفهان جذب میکند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان از‬ ‫نمایشگاهبهعنوانموتورمحرکهاقتصادنامبرد‪.‬‬ ‫یک تبعه افغانی که برای کندن چاه در یکی از شهرهای‬ ‫اطراف تهران به کارگرفته شد‪ ،‬دچار گازگرفتگی شد‬ ‫و جان خود را از دست داد‪ .‬این مرد افغانی به صورت‬ ‫غیرمجاز وارد ایران شده بود‪.‬‬ ‫مرد جوانی با استفاده از ابمیوه مسموم اقدام به سرقت‬ ‫موتورسیکلت دوست خودش کرد‪ .‬این مرد جوان بعد از‬ ‫اینکه با فردی طرح دوستی ریخت‪ ،‬ابمیوه مسموم به او‬ ‫داد و سپس موتور وی را به سرقت برد‪.‬‬ ‫مرد جوانی که در حالت عادی نبود‪ ،‬با استفاده از تفنگ‬ ‫شکاری مربی بدنسازی خود را مورد اصابت قرار داد‪ .‬این‬ ‫قاتل ‪ 24‬ساله که در حین وقوع قتل مست بوده است‪ ،‬از‬ ‫برخورد مربی خود اظهار خشم کرده بود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫‪7‬‬ ‫شاید کم باشند و به چشم مسئوان نیایند‪ ،‬اما انها کودکانی هستند که پابهپای‬ ‫مادرانشان مجازات میشوند‪ .‬کودکانی که یا قبل از به دنیا امدن زندان را تجربه میکنند یا‬ ‫در سالهای ابتدایی در حصار میلههای زندان قد میکشند‪.‬‬ ‫در واقع انها محکومند‪ .‬محکوم به جرم نانوشتهای که‬ ‫باید ان را پشت سر بگذارند‪ .‬با این حال برخی میگویند‬ ‫که نباید کودکان از مادرشان جدا شوند و برخی دیگر نیز‬ ‫براین باورند که محیط زندان اثرات ناگواری روی کودکان‬ ‫میگذارد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬پای مجازاتهای جایگزین نیز به‬ ‫میان امده است‪ .‬انچنان که میتوان به جای زندان حکمی‬ ‫را برید که کودکان برای همیشه در اغوش گرم مادرانشان‬ ‫سکنی گزیزنند‪ .‬کودکان زندان‪ ،‬قربانیانی هستند که‬ ‫مجبورند بخشی از عمر خود را پشت میلههای زندان‬ ‫بگذرانند و بخش دیگر را در انتظار ازادی مادرشان باشند‪.‬‬ ‫انتظاری که به قیمت حضور نصف و نیمه مادر و بزرگ‬ ‫شدنشان تمام میشوند‪ .‬با این حال حضور کودکان در‬ ‫کنار مادرشان در زندان تاکنون ارائه نظرات متفاوتی را در‬ ‫برداشته است‪ .‬انچنان که تیر ‪ ،9۶‬محمدجواد فتحی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت‪ :‬ارائه مجوز احداث‬ ‫مهدکودک در زندان گام مثبتی از سوی سازمان بهزیستی‬ ‫است‪ .‬به ویژه این امر در غنای عاطفی مادران زندانی موثر‬ ‫است‪ ،‬اما مرداد ‪ ،9۶‬یحیی کمالپور‪ ،‬عضو هیاترئیسه‬ ‫کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعام کرد که محیط‬ ‫زندان به هیچعنوان مناسب سن کودکان باای دو سال‬ ‫نیست و حتی بهتر است از حضور کودکان زیر دو سال نیز‬ ‫در زندان ممانعت شود‪ .‬زیرا تجربه نشان داده اینده روشنی‬ ‫در انتظار کودکانی که دوران کودکی خود را در زندان سپری‬ ‫میکنند نخواهد بود و فضای زندان اثار سوئی را در روح و‬ ‫روان انها بر جا میگذارد‪ .‬با توجه به موارد مطروحه در این‬ ‫حوزه میتوان گفت که مجازاتهای جایگزین بهترین‬ ‫روش است که میتواند تا حدودی به کمک‬ ‫مادران مجرم و کودکانشان بیاید‪.‬‬ ‫حضور‪ 2600‬کودکدرمراکزبهزیستی‬ ‫مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان‬ ‫بهزیستی کشور از حمایت ویژه بهزیستی‬ ‫نسبت به کودکانی که مادرانشان در زندان‬ ‫به سرمیبرند‪ ،‬خبر داد و گفت‪ :‬تفاهمنامه‬ ‫‪ 10‬ساله با سازمان زندانها در راستای‬ ‫احداث مهد و حمایت از این کودکان منعقد‬ ‫شده است‪ .‬محمد نفریه افزود‪ :‬کودکانی که‬ ‫به همراه مادران خود در زندانها هستند زیر‬ ‫دو سالند و بیش از ان را نمیگذاریم که در‬ ‫زندان بمانند‪ ،‬چراکه زندان فضای مناسبی‬ ‫برایشان نیست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تفاهمنامه ‪10‬‬ ‫ساله با سازمان زندانها داریم و نحوه نگهداری‬ ‫و ضوابط ماندن کودکان در کنار مادرانشان در‬ ‫انجا امده است‪ .‬مدیرکل دفتر امور کودکان‬ ‫و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت‪:‬‬ ‫کودکان کمتر از دو سال به دلیل رابطه‬ ‫عاطفی باا با مادر و تغذیه از شیر مادرانشان‬ ‫باید در زندان و در کنار مادران بمانند و سپس‬ ‫به بهزیستی سپرده شوند‪ .‬نفریه با اشاره به‬ ‫برگرداندن این کودکان به مادرانشان پس‬ ‫از اتمام مدت محکومیت بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫راهاندازی مهدکودک یا شیرخوارگاه در سه‬ ‫زندان اقداماتی صورت گرفته که اکنون دو‬ ‫مهدکودک راهاندازی شده است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫زندانهایی که بیش از ‪ 10‬کودک را دارند قرار‬ ‫است براساس تفاهمنامه‪ ،‬شیرخوارگاههایی‬ ‫در کنار زندان راهاندازی شود و امادگی داریم‬ ‫که به هر زندانی که خواهان این شیرخوارگاهها‬ ‫یا مهدهای کودک است‪ ،‬کمک کنیم‪ .‬نفریه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬براساس تبصره یک ماده ‪۶9‬‬ ‫اییننامه اجرایی سازمان زندانها که اجازه‬ ‫داده است محکومان اطفال خود را تا سن دو‬ ‫سال در زندان نگهداری کنند‪ .‬مدیرکل امور‬ ‫کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال حاضر از حدود ‪ 10‬هزار کودک‬ ‫حاضر در مراکز بهزیستی و در قالب شبهخانواده‬ ‫و شیرخوارگاهها‪ ،‬دو هزار و ‪ ۶00‬کودک به دلیل‬ ‫زندانی بودن والدین خود در این مراکز حاضر‬ ‫هستند‪ .‬او گفت‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬اماری از تعداد‬ ‫کودکان حاضر در زندانها به علت زندانی بودن‬ ‫والدینشان در دسترس سازمان بهزیستی‬ ‫نیست‪ .‬مدیرکل امور کودکان و نوجوانان‬ ‫سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد‪ :‬مادرانی‬ ‫که شاکی خصوصی در بحث مجازاتهای مالی‬ ‫دارند‪ ،‬توسط کمپینهای حامی مادران حمایت‬ ‫میشوند‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬او با تاکید بر وجود‬ ‫اسیبهای فراوان در زندان که متوجه کودکان‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬نبود مادر در خانواده اسیبهای‬ ‫اجتماعی شدیدی برای کودک دارد و باید به هر‬ ‫شکل ممکن این اسیبها را کم کرد‪.‬‬ ‫لزومبهکارگیریمجازاتجایگزین‬ ‫«سازمان بهزیستی باید وضعیت کودکانی که‬ ‫والدینشان در زندان هستند را مد نظر قرار دهد‬ ‫و از انها نگهداری و حمایت کند‪ .‬این مورد جزو‬ ‫وظایف خاص سازمان بهزیستی است‪ .‬انچنان‬ ‫اخیرا با تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان‬ ‫و نوجوان این وظیفه به سازمان بهزیستی‬ ‫با نظارت محاکم واگذار شده است‪ ».‬این‬ ‫اظهارنظرات محمد کاظمی‪ ،‬عضو هیات رئیسه‬ ‫کمیسیون حقوقی و قضائی به خبرنگار «ارمان»‬ ‫است‪ .‬به گفته او باید اطفال باای دو سال توسط‬ ‫مسئوان زندان و ندامتگاه به سازمان بهزیستی‬ ‫تحویل داده شوند‪ .‬این در حالی است که کودکان‬ ‫شیرخوار باید نزد مادرنشان باشند‪ ،‬اما عموما‬ ‫کودکان غیرشیرخوار را میتوان خارج از زندان‬ ‫نگهشان داشت و ترتیبی داد که مرتب با والدین‬ ‫خود ماقات کنند‪ .‬کاظمی بیان میکند‪ :‬منابع‬ ‫اعتباری در اختیار سازمان بهزیستی است و باید‬ ‫امکانات را برای مادر و کودکان شیرخوار فراهم‬ ‫کند‪ .‬او اظهار میکند‪ :‬به گونهای که مادر بتواند‬ ‫در جای ویژهای نیاز فرزندش را براورده کند‪.‬‬ ‫البته زندانها چنین جایی را دارند و تامین‬ ‫این اتاقکها بر عهده سازمان زندانهاست‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی‬ ‫خاطرنشان میکند‪ :‬با این حال قضات محاکم‬ ‫باید دقت کنند که در مواردی برای مادران‬ ‫امکانارتباطالکترونیکی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫گل محمدی نمی داند به‬ ‫بازیکنان چه بگوید‬ ‫مسلمان از ذوب اهن‬ ‫اخراج نشده است‬ ‫مربیانی که از حضــور روی نیمکت محروم‬ ‫هســتند‪ ،‬نمیتوانند دســتورات خود را از‬ ‫طریق تلفن همــراه یا دیگر دســتگاههای‬ ‫الکترونیــک منتقــل کنند‪ .‬طبــق ضوابط‬ ‫برگــزاری مســابقات‪ ،‬برانکــو ایوانکوویچ‬ ‫نمیتواند نظرات و دســتورات خــود را در‬ ‫جریان بازی‪ ،‬بــا تلفن همراه یــا تجهیزات‬ ‫مشــابه به نیمکت برســاند اما امکان انتقال‬ ‫کامی وجود دارد‪.‬‬ ‫مهاجم تیم فوتبال پدیده مشهد گفت‪:‬مشکات‬ ‫باشــگاه پدیده باعث ناراحتی بازیکنان شده و‬ ‫گلمحمدیدیگرنمیداندبهبازیکنانچهحرفی‬ ‫بزند‪.‬محمدرضا خلعتبــری در خصوص اینکه‬ ‫بازیکنان و اعضای کادر فنی پدیده از این شرایط‬ ‫ناراضی هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬حقیقتاً بدقولیهایی‬ ‫صورتگرفتهومتاسفانهقراردادیکهبینباشگاه‬ ‫پدیده و اسپانسر بسته شــده به مشکل خورده‬ ‫استانانتظاریکهماداشتیمبراوردهنشد‬ ‫سرپرست تیم فوتبال ذوب اهن گفت‪:‬‬ ‫مشکل مسلمان با نمازیزاده فنی بوده است‬ ‫اما در نهایت به یک نقطه نظر میرسند و‬ ‫مسلمان همچنان بازیکن این باشگاه است‪.‬‬ ‫مجید حاج رسولیها در مورد حواشی‬ ‫بهوجود امده در مورد محسن‬ ‫مسلمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محسن مسلمان‬ ‫با اقای نمازیزاده مشکل فنی داشته‬ ‫است و چیز خاصی نبوده است‪.‬‬ ‫مجرم که کودک شیرخوار دارند؛ از مجازات‬ ‫جایگزین استفاده کنند‪ .‬او ادامه میدهد‪:‬‬ ‫لزومی ندارد‪ ،‬قضات برای همه جرایم مجازات‬ ‫زندان در نظر بگیرند‪ .‬دست قضات در استفاده‬ ‫از مجازاتهای جایگزین تا جایی که قانون اجازه‬ ‫میدهد‪ ،‬باز است‪ .‬کاظمی اضافه میکند‪ :‬البته‬ ‫به این اعتبار که مادری فرزند کوچک دارد‪،‬‬ ‫نمیتوان مجازاتهای قانونی را در ارتباط با او‬ ‫اعمال نکرد‪ .‬چارهای نیست‪ .‬بااخره مادری که‬ ‫ماحظه فرزندش را نکرده و مرتکب جرمی شده‬ ‫که مستوجب زندان است؛ باید عواقب ان را بر‬ ‫عهدهبگیرد‪.‬‬ ‫کودکان زندان در معرض بزهکاری هستند‬ ‫براساس مطالعات انجام شده در ‪ 1382‬نیز ‪33‬‬ ‫درصد کودکان زندان دارای مشکات روانی‬ ‫بودند و اثاری از مشکات گفتاری نیز در میان‬ ‫انها مشاهده میشد‪ .‬یک سوم این کودکان نیز از‬ ‫اختاات روانی از خفیف تا شدید رنج میبردند‪.‬‬ ‫بیماریهای عفونی مانند عفونت ادراری نیز در‬ ‫میان کودکان زندان شایع بود و در ‪ 13‬درصد از‬ ‫انها عائمی از کودکازاری مشاهده میشد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬مطالعات نشان میدهند کودکان‬ ‫زندان بیشتر از سایر همسنوسالهای خود‬ ‫در معرض بزهکاری قرار دارند و زودتر از سایر‬ ‫بزهکاران در این مسیر قرار میگیرند و بسیاری‬ ‫از انها به جرم ارتکاب جرائم مختلف به زندان‬ ‫بازمیگردند‪.‬‬ ‫تاثیر فقدان مادر بر شخصیت کودک‬ ‫یک روانشناس در اینباره میگوید‪ :‬یکی از‬ ‫بحثهای مهمی که ما در زمینه روانشناسی‬ ‫و مسائل شخصیتی داریم؛ اسیبشناسی‬ ‫روانی است‪ .‬مسائلی که میتوانند زمینهساز‬ ‫شخصیت فرد در بزرگسالی باشند‪ .‬بهروز‬ ‫بیرشک میافزاید‪ :‬خانواده و روابط درون ان‬ ‫میتواند یکی از علل شکلگیری شخصیت‬ ‫فرد باشد‪ .‬متاسفانه کودکانی که والدینشان‬ ‫در زندان هستند؛ فقدان والدین در زندگی‪،‬‬ ‫رفتار‪ ،‬در ارتباط با دیگران و حتی در یادگیری‬ ‫و شخصیتشان تاثیرگذار است‪ .‬او توضیح‬ ‫میدهد‪ :‬متاسفانه در خانوادههایی که مادر‬ ‫به دایل مختلف در زندان است و کودکان در‬ ‫سنین مختلف ناچار هستند که از مادر جدا‬ ‫شوند‪ ،‬مشکات بسیار است‪ .‬بیرشک ادامه‬ ‫براساس‬ ‫مطالعات‬ ‫انجامشده‬ ‫در‪1382‬‬ ‫‪ 33‬درصد‬ ‫کودکانزندان‬ ‫دارای‬ ‫مشکات‬ ‫روانیبودند‬ ‫و اثاری از‬ ‫مشکات‬ ‫گفتارینیز‬ ‫درمیانانها‬ ‫مشاهده‬ ‫میشد‬ ‫میدهد‪ :‬بسیاری از کودکان فاقد پدر هستند‬ ‫یا پدرشان مثل مادرشان در زندان است یا به‬ ‫علت جدایی کودکان با مادر زندگی میکرده‬ ‫و اکنون به علت زندانی بودن مادر ممکن‬ ‫است خا عاطفی بسیاری برای انها ایجاد‬ ‫شود‪ .‬این روانشناس میافزاید‪ :‬حال باید‬ ‫پرسید چه کسی میتواند جایگزین نقش مادر‬ ‫باشد؟ ممکن است خانواده مادری بتوانند تا‬ ‫حدودی این خا را پر کنند‪ ،‬اما حس مادرانه‬ ‫برای کودک چیز دیگری است‪ .‬او تاکید‬ ‫میکند‪ :‬باید قوه قضائیه به این مساله توجه‬ ‫خاصی داشته باشد‪ ،‬چرا که در زمان نبود‬ ‫مادر کودکی در سنین پایین رها میشود‬ ‫و این مساله میتواند اثار مصیبتباری را در‬ ‫اینده کودک به جا بگذارد و بخشی از جنبه‬ ‫شخصیتی او را شکل دهد‪ .‬بیرشک میگوید‪:‬‬ ‫باید بخشهایی را در زندان درست کرد که‬ ‫مخصوص مادران باشد و کودکان بتوانند‬ ‫در حضور مادر در ان محیط زندگی کنند‬ ‫یا امکاناتی به وجود اید که این کمبود را به‬ ‫حداقل برساند‪ ،‬چون امکانپذیر نیست که‬ ‫هر روز کودک به زندان و بازداشتگاه برود‬ ‫و مادر خود را ببیند‪ .‬بنابراین اختصاص‬ ‫بخشی از زندان برای کودکان میتواند‬ ‫موثر و کمککننده باشد‪ .‬این روانشناس‬ ‫یاداوری میکند‪ :‬حتما باید در این مراکز‬ ‫روانشناسان و مشاوران حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫برای اینکه هم به مادر راهنماییهای ازم را‬ ‫بدهند و هم بتوانند در شکلگیری شخصیت‬ ‫کودک تاثیرگذار باشند‪ .‬او اظهار میکند‪:‬‬ ‫همچنین مددکاران اجتماعی نیز میتوانند‬ ‫تسهیلکننده این ارتباط باشند‪ .‬به هر‬ ‫حال این کار دولت و قوه قضائیه است که به‬ ‫این مساله توجه عمده کند‪ .‬بیرشک اضافه‬ ‫میکند‪ :‬ما همواره در جامعه به مساله تحکیم‬ ‫خانواده تاکید داریم‪ .‬بنابراین نباید این مساله‬ ‫مغفول بماند‪ .‬هر چند ممکن است درصد‬ ‫این کودکان کم باشد‪ ،‬اما باید به مادرانی که‬ ‫در زندان هستند توجه بیشتری شود‪ ،‬چرا‬ ‫که نقش عمدهای در شخصیت کودکانشان‬ ‫دارند‪ .‬این روانشناس اظهار میکند‪ :‬ما اگر‬ ‫افراد سالمی میخواهیم‪ ،‬باید به کودکیشان‬ ‫توجهکنیم‪.‬‬ ‫دلیلی نمی بینم به بازیکن‬ ‫ضعیف بازی بدهم‬ ‫ســرمربی تیم فوتبال ذوب اهن گفت‪ :‬با هیچ‬ ‫بازیکنی مشکلی ندارم‪ ،‬از همه بازیکنان انتظار‬ ‫دارم که در زمین زحمت بکشند و هرچه دارند را‬ ‫به نمایش بگذارند‪ .‬اگر بازیکن این کارها را انجام‬ ‫دهد‪ ،‬به وی بازی می دهیم اما وقتی بازیکن نمی‬ ‫خواهد تاش کند‪ ،‬چرا باید بــه وی بازی دهم‪.‬‬ ‫امید نمازی اظهار کرد‪ :‬تیم ذوب اهن روز به روز‬ ‫بهتر می شــود و مطمئنا بعد از تعطیات لیگ‬ ‫روزهایخوبیازذوباهنمیبینید‪.‬‬ ‫محققان دانشگاه میشــیگان در تحقیقات جدید خود‬ ‫دریافتند که شبکهها و رسانههای اجتماعی میتوانند‬ ‫افسردگی را در افراد سالمند و بیماران افسرده ناشی از‬ ‫درد کاهش دهند‪ .‬این نتیجهگیری برخاف بسیاری از‬ ‫پژوهشهای پیشین اســت‪ .‬پژوهشگران مدعی شدند‬ ‫که رســانههای اجتماعی ممکن اســت افســردگی را‬ ‫کاهش دهند‪ .‬بر اساس بررسیهای این تحقیق‪ ،‬میزان‬ ‫افسردگی افراد مبتابه درد که دچار افسردگی شدهاند‪،‬‬ ‫با استفاده از رســانههای اجتماعی کاهش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬رسانههای اجتماعی میتوانند به بهبود تنشهای‬ ‫انزوای اجتماعی ناشــی از درد کمک کنند‪ .‬درواقع این‬ ‫رســانهها و شــبکههای اجتماعی اجازه میدهند که‬ ‫افراد مبتابه افسردگی ناشی از درد‪ ،‬با دیگران ازجمله‬ ‫دوســتان‪ ،‬اشــنایان و فامیل در ارتباط باشــند‪ .‬این‬ ‫پژوهشها در کشــور ایااتمتحده امریکا انجامگرفته‬ ‫و نشــان داده که ارتباط اجتماعی اناین ممکن است‬ ‫درد را در افراد مســن و افســرده تضعیف کند‪ .‬کسانی‬ ‫که از درد مزمن رنج میبرند‪ ،‬میتوانند افســرده شوند‪،‬‬ ‫زیرا تمایل دارند در خانــه باقیمانده و معمواً عاقهای‬ ‫ندارند تا با دوستان و خانواده خود تعامل داشته باشند‪.‬‬ ‫پیشازاین مقالههایی در مجات علم پیریشناســی‬ ‫(‪ )Gerontology‬به چاپ رسیده که در انها ارتباط‬ ‫درد مزمن و ایجاد افســردگی نشــان دادهشده است‪.‬‬ ‫از دایل ایجادکننــده این امر‪ ،‬خارج نشــدن بیماران‬ ‫افســرده از خانه و تنها ماندن و کاهش تعامل فرد بیمار‬ ‫با دوســتان و خانواده ذکرشده اســت‪ .‬در بررسیهای‬ ‫انجامشده طی این پروژه تحقیقاتی سه هزار و چهارصد‬ ‫و یک نفر از گروه سنی ‪ ۶7‬ساله شرکت کردند که بهطور‬ ‫عادی در جامعه زندگی کرده و هیچکدام در یک مرکز‬ ‫مراقبتهای ویــژه زندگی نکرده بودنــد‪ .‬از این تعداد‬ ‫یکســوم بهتنهایی زندگی میکردند و هزار و هشتصد‬ ‫و سی و ســه نفر برابر با ‪ 54‬درصد از درد رنج میبردند‪.‬‬ ‫شش درصد از شرکتکنندگان از رسانههای اجتماعی‬ ‫اســتفاده میکردند‪ ،‬در مقایســه‪ 15 ،‬درصــد افراد از‬ ‫ان اســتفاده نمیکردند‪ ،‬به گزارش عائم افســردگی‬ ‫خود پرداختند‪ .‬شــانون انــگ (‪)Shannon Ang‬‬ ‫دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه میشیگان به‬ ‫تجزیهوتحلیل این مسئله پرداخت که یکی از نخستین‬ ‫بررســیها در این زمینه محسوب میشــود‪ .‬به اعتقاد‬ ‫وی‪ ،‬رسانههای اجتماعی میتوانند به بهبود تنشهای‬ ‫انزوای اجتماعی ناشــی از درد کمک کنند‪ .‬درواقع این‬ ‫رســانهها و شــبکههای اجتماعی اجازه میدهند که‬ ‫افراد مبتابه افسردگی ناشی از درد‪ ،‬با دیگران ازجمله‬ ‫دوســتان‪ ،‬اشــنایان و فامیل در ارتباط باشند‪ .‬انگ در‬ ‫نظر دارد تا با ارتباط با بخش خدمات و برنامه نویســان‬ ‫شــبکههای اجتماعی بتواند راهکاری در مسیر کمک‬ ‫به سالمندان و افراد افسرده ناشــی از درد ارائه دهد‪ .‬او‬ ‫و گروه پژوهشیاش امیدوارند که سایتهای رسانههای‬ ‫اجتماعــی بتوانند راهکار اســانتری برای اســتفاده‬ ‫سالمندان از این شــبکههای اجتماعی ارائه دهند که‬ ‫افراد برای غلبه بر افسردگیشــان به برقراری ارتباط با‬ ‫دیگران عاقهمند شوند‪ .‬دکتر ویلیان پیرل (‪William‬‬ ‫‪ )Pir‬از موسسه سرطان دانا فاربر (‪)Dana-Farber‬‬ ‫در بوستون درروند بررسی و نتایج این تحقیق دخالتی‬ ‫نداشته است‪ .‬او از اینکه به افراد ســالخورده و بیماران‬ ‫افســرده ناشــی از درد توصیه کند که بــرای درمان‬ ‫افسردگیشــان به رســانههای اجتماعی رویاورند‪،‬‬ ‫تردید داشت چراکه معتقد اســت این افراد با شنیدن‬ ‫داســتانهای دیگران ممکن اســت مضطرب شــوند‬ ‫و عواقب خوبی در پی نداشته باشــد؛ اما او تماسهای‬ ‫تلفنی و ویدئویــی را عاملی کمککننــده برای از بین‬ ‫رفتن افسردگی این افراد معرفی میکند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اطاع رسانی‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای رسول حاتمی دارای شناسنامه شماره ‪ ۹۱۶۶4‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ ۲۰۸4 /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان علی حاتمی بشناسنامه ‪ ۱۵۲‬در تاریخ ‪۱3۸۸/4/۲۷‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به ‪ ۲‬پسر و ‪ ۵‬دختر به اسامی‪ -۱ :‬رسول حاتمی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۹۱۶۶4‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۲.‬محسن حاتمی‪-‬ش‪.‬ش‪ ۱3۲۱‬فرزند متوفی‪ -3.‬عباس حاتمی‪-‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۲۹3‬فرزند متوفی‪ -4 .‬ربابه حاتمی رامشه ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۸۶۵‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬زینب‬ ‫حاتمی رامشه ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۸۸۲‬فرزند متوفی‪ -۶ .‬طاهره حاتمی رامشه ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۵۰3‬فرزند متوفی‪ -۷.‬زهرا حاتمی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۱4۰‬فرزند متوفی‪ -۸.‬معصومه‬ ‫حاتمی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۸‬فرزند متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم‬ ‫دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان‬ ‫اصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶3۵۵۲‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم سحر احمدی دارای شناسنامه شماره ‪ ۲4۲۲۷‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ ۲۱۶۲ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان مهین محمدی درویش وند بشناسنامه ‪ 34۷‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۷/۷/۸‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به یک پسر و یک دختر و مادربه اسامی‪ -۱:‬سیامک احمدی‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۲۷۱۷۵۷۵۲4‬فرزند متوفی‪ -۲.‬سحر احمدی‪-‬ش‪.‬ش‪ ۲4۲۲۷‬فرزند متوفی‪-3.‬‬ ‫ماهی جون محمدی نورالدین وند‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۸۱‬مادر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل‬ ‫اختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۸۷۵3‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای رناصرطاهری سواردزی دارای شناسنامه شماره ‪ ۱‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ ۲۱۶3 /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان علی طاهری سواردزی بشناسنامه ‪ ۵‬در تاریخ ‪۹۶/۵/۲۵‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫به ‪4‬پسر و ‪ ۶‬دختر و همسربه اسامی‪ -۱ :‬اعظم طاهری سواردزی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪۱۷۲۸3‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -۲.‬فاطمه طاهری سواردزی‪-‬ش‪.‬ش ‪ 4۶۵‬فرزند متوفی‪ -3.‬منصور‬ ‫طاهری ‪-‬ش‪.‬ش ‪ 3۸‬فرزند متوفی‪ -4 .‬ابوالقاسم طاهری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۷‬فرزند متوفی‪.‬‬ ‫‪ -۵‬حسین طاهری سواردزی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲‬فرزند متوفی‪ -۶ .‬ناصر طاهری سواردزی‬ ‫ ش‪.‬ش ‪ ۱‬فرزند متوفی‪ -۷.‬جمیله طاهری سواردزی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 3‬فرزند متوفی‪-۸.‬‬‫سکینه طاهری سواردزی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱‬فرزند متوفی‪ -۹.‬زهره طاهری سواردزی ‪-‬‬ ‫ش‪.‬ش ‪ ۸۹‬فرزند متوفی‪ -۱۰.‬زهرا طاهری سواردزی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۲‬فرزند متوفی‪-۱۱.‬‬ ‫مهرانگیز چنگ زنان ‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۷۱4۸‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم‬ ‫دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان‬ ‫اصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۸۶۹۸‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای علیرضا شجاعی دارای شناسنامه شماره ‪ ۱۷۰‬به شرح دادخواست به کاسه‬ ‫‪ ۲۱۶۰ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان فاطمه مطیعیان بشناسنامه ‪ ۶۵۷‬در تاریخ ‪ ۹۶/۲/۱4‬اقامتگاه‬ ‫دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‬ ‫‪3‬پسر و ‪ ۵‬دختر و همسربه اسامی‪ -۱ :‬محمد رضا شجاعی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۸۲۱۶‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۲.‬علیرضا شجاعی‪-‬ش‪.‬ش‪ ۱۷۰‬فرزند متوفی‪ -3.‬مهدی شجاعی‪-‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۹۱3‬فرزند متوفی‪ -4 .‬مجید شجاعی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 4۹۰۱‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬سعید‬ ‫شجاعی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۷۰۶444۱۶‬فرزند متوفی‪ -۶ .‬رضوان شجاعی ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۵۸۵‬فرزند متوفی‪ -۷.‬محسن شجاعی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 3۰4‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید‬ ‫تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی‬ ‫ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪۱۰‬‬ ‫شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶۸۶۸۸‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم لیا رضائی باغوحوشی دارای شناسنامه شماره ‪ 34۶۱‬به شرح دادخواست‬ ‫به کاسه ‪ ۲۱۵۰ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان مسعود ولی خانی بشناسنامه ‪ ۲4۲‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۷/۶/3۰‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به‪ ۲‬دختر و همسر و پدر و مادر به اسامی‪ -۱:‬انوشا ولی خانی‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۲۷4۷۲۰۹۶۶‬فرزند متوفی‪ -۲.‬اترینا ولی خانی‪-‬ش‪.‬ش‪ ۱۲۷۷۷۷۸۵3۱‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -3.‬لیا رضائی باغوحوشی‪-‬ش‪.‬ش ‪ 34۶۱‬همسر متوفی‪ -4 .‬خاتون نفری‬ ‫ولدانی ‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۱۵‬مادر متوفی‪ -۵.‬پنجه علی ولی خانی‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۵۱۲‬پدر متوفی‪.‬‬ ‫و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می‬ ‫نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ 4 /۱3۹۷‬صفر‪۱44۰‬‬ ‫اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‬ ‫‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶۸۶۸۰‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم توران ابدالی مشهدی دارای شناسنامه شماره ‪ ۱۲۱۸‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ ۲۱۵۹ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان فرود شجاعی بشناسنامه ‪ ۲‬در تاریخ ‪ ۹۷/۶/۲۷‬اقامتگاه‬ ‫دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪۲‬‬ ‫پسر و‪ 3‬دختر و همسربه اسامی‪ -۱:‬رامین شجاعی‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۶۵4‬فرزند متوفی‪-۲.‬‬ ‫ایمان شجاعی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۸33‬فرزند متوفی‪ -3.‬رویا شجاعی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱4۱۰‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -4 .‬الهام شجاعی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۶3۱‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬بهاره شجاعی ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۲۷۰۰۰33۹۹‬فرزند متوفی‪ -۶ .‬توران ابدالی مشهدی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۱۸‬همسر‬ ‫متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت‬ ‫اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ‬ ‫نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶۸۶۶۸‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم مریم عسگری حسنوند دارای شناسنامه شماره ‪ 4۶۱۰3۶43۲۸‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ ۲۱۵۷ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیژن عسگری حسنوند بشناسنامه‬ ‫‪ 4۶۱۰3۶43۲۸‬در تاریخ ‪ ۹۶/۱۱/۱4‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته‬ ‫ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به مادر و پدر به اسامی‪ -۱ :‬حسین‬ ‫عسگری‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۲4‬پدر متوفی‪ -۲.‬مریم عسگری‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۲۵۹‬مادر متوفی‪.‬‬ ‫و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می‬ ‫نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این‬ ‫اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‬ ‫‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶۸۶۵4‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای سید علی امامی دارای شناسنامه شماره ‪ ۲۱‬به شرح دادخواست به کاسه‬ ‫‪ ۱۹۵4 /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان سید مهدی امامی گورتانی بشناسنامه ‪ ۱۱۱‬در تاریخ ‪۹۱/۱/۱۲‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به همسر‪ ۲ ،‬پسر و ‪ ۲‬دختر به اسامی‪ -۱ :‬حبیبه مستاجران گورتانی‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۷۸۵‬همسر متوفی‪ -۲.‬سید مصطفی امامی‪-‬ش‪.‬ش ‪ 3۸‬فرزند متوفی‪ -3.‬سید‬ ‫علی امامی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۲۱‬فرزند متوفی‪ -4 .‬زهره امامی گورتانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۵ .‬زهرا امامی گورتانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶۰‬فرزند متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل‬ ‫اختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۸۶4۶‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‪.‬‬ ‫اقای سید مهدی قدوسی دارای شناسنامه شماره ‪ 4۷۵۸۸‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ ۲۱۵۸ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان خانم سلطان شیرانی بشناسنامه‪ ۹۲‬در تاریخ‪۹۵/۱۱/۲۰‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫به یک پسر و ‪ ۲‬دختر به اسامی‪ -۱ :‬سید مهدی قدوسی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 4۷۵۸۸‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۲.‬ملک اغا قدوسی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۸۰۲‬فرزند متوفی‪ -3.‬عزیز اغا قدوسی‪-‬‬ ‫ش‪.‬ش ‪ ۸۰3‬فرزند متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از‬ ‫متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا‬ ‫گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬‬ ‫الف‪۲۶۸۶44‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم اعظم سعادتیون دارای شناسنامه شماره ‪ ۵۲۹۷۱‬با وکالت اقای حمیدرضا‬ ‫ابراهیمیان به شرح دادخواست به کاسه ‪ ۲۱۵4 /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست‬ ‫گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد سعادتیون‬ ‫بشناسنامه‪ ۱۱3‬در تاریخ‪ ۸۸/۸/۲۷‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه‬ ‫حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪۲‬پسر و ‪ 4‬دختر و همسربه اسامی‪ -۱ :‬علی‬ ‫سعادتیون‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۷۲‬فرزند متوفی‪ -۲.‬محمد سعادتیون‪-‬ش‪.‬ش ‪4۹34۶‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -3.‬زهرا سعادتیون‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۵۲۸‬فرزند متوفی‪ -4 .‬اکرم سعادتیون‬ ‫ ش‪.‬ش ‪ ۸43‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬اعظم سعادتیون ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۲۹۷۱‬فرزند متوفی‪.‬‬‫‪ -۶‬زهره سعادتیون ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۶3۹۹‬فرزند متوفی‪ -۷.‬بتول رجب زاده ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ 33۸‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را‬ ‫در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد‬ ‫او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶۸3۱۲‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای امیداه عسکری دارای شناسنامه شماره ‪ 4۱۷‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ ۲۱۵3 /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان علی عسگری رنانی بشناسنامه‪ ۲۶۰۷‬در تاریخ‪۹۷/۲/۱۹‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫به ‪ ۲‬پسر و ‪ ۵‬دختر و همسربه اسامی‪ -۱ :‬سیف اله عسکری رنانی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 4‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۲.‬امیداه عسکری‪-‬ش‪.‬ش ‪ 4۱۷‬فرزند متوفی‪ -3.‬زینت عسگری رنانی‪-‬‬ ‫ش‪.‬ش ‪ ۲۲۸‬فرزند متوفی‪ -4.‬فاطمه عسکری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۷3‬فرزند متوفی‪ -۵.‬زهره‬ ‫عسکری رنانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۰۹۸‬فرزند متوفی‪ -۶.‬خدیجه عسکری رنانی ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ 334‬فرزند متوفی‪ -۷.‬جمیله عسکری ‪ -‬ش‪.‬ش‪ 3۲۲‬فرزند متوفی‪ -۸.‬فاطمه‬ ‫صغری عابدی رنانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۰۱۷۰‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل‬ ‫اختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۷۹۵۶‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای غامرضا شمسی دارای شناسنامه شماره ‪ ۵۶۵۶۸‬به شرح دادخواست‬ ‫به کاسه ‪ ۲۱۵۲ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان اصغر شمسی بشناسنامه ‪ 43۶‬در تاریخ ‪۹۷/۷/۲‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به ‪ ۶‬پسر و ‪ ۸‬دختر و ‪ ۲‬همسر به اسامی‪ -۱ :‬مهدی شمسی‪ -‬ش‪.‬ش ‪۱33۸‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -۲.‬غامرضا شمسی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۵۶۵۶۸‬فرزند متوفی‪ -3.‬محسن‬ ‫شمسی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۹۲۸۲۹‬فرزند متوفی‪ -4.‬مسعود شمسی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۹۹۵‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۵.‬احسان شمسی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۰4۵‬فرزند متوفی‪ -۶.‬احمد شمسی‬ ‫ ش‪.‬ش ‪ ۶۶۰۰۰۰۹۷۱3‬فرزند متوفی‪ -۷.‬سمیه شمسی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۹4۲‬فرزند‬‫متوفی‪ -۸.‬سمیرا شمسی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۶4۷‬فرزند متوفی‪ -۹.‬رقیه شمسی ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۱۷۵‬فرزند متوفی‪ -۱۰.‬سکینه شمسی ‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۱44۲‬فرزند متوفی‪ -۱۱.‬زهره‬ ‫شمسی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶3۵۶۱‬فرزند متوفی‪ ۱۲.‬زهرا شمسی دره سازی ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱3۱۵‬فرزند متوفی‪ -۱3.‬فاطمه شمسی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶۲3۵۰‬فرزند متوفی‪-۱4.‬‬ ‫فهیمه شمسی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲4۸۹۹‬فرزند متوفی‪ -۱۵.‬خدیجه بهرامی ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۵‬همسر متوفی‪ -۱۶.‬اشرف زین العابدینی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۸۱3‬همسر متوفی و اغیر‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید‬ ‫تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی‬ ‫ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪۱۰‬‬ ‫شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶۷۹۱4‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای امیر شفیعیه دارای شناسنامه شماره ‪ 3۸۶‬به شرح دادخواست به کاسه‪/۹۷‬‬ ‫‪ ۲۱۵۱‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده‬ ‫که شادروان اصغر شفیعیه بشناسنامه ‪ ۱۲۶۶‬در تاریخ ‪ ۹۷/۶/۲۷‬اقامتگاه دائمی‬ ‫خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪ ۲‬پسر و‬ ‫‪ ۲‬دختر و همسر به اسامی‪ -۱ :‬امیر شفیعیه‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 3۸۶‬فرزند متوفی‪ -۲.‬امید‬ ‫شفیعیه‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۷۱۷۶۹۱۷4‬فرزند متوفی‪ -3.‬سمیه شفیعیه‪-‬ش‪.‬ش ‪۲3۱۵‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -4.‬سمیرا شفیعیه ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۷۰۰4۵۷۸4‬فرزند متوفی‪-۵.‬‬ ‫محبوبه عروجی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۵3۶‬همسر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم‬ ‫دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان‬ ‫اصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۷۷4۰‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای علیرضا مهربانی دارای شناسنامه شماره ‪ ۱۵3۷۲‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ ۲۱۲۹ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان فردوس دباغ ورنوسفادرانی بشناسنامه ‪ 44۶‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۷/۲/۲۵‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به‪ ۲‬پسر و مادر به اسامی‪ -۱:‬علیرضا مهربانی‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۱۵3۷۲‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۲.‬حمید مهربان‪-‬ش‪.‬ش‪ ۱4۰3۹‬فرزند متوفی‪ -3.‬محترم دباغی‪-‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۲۲۹‬مادر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در‬ ‫یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او‬ ‫باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪ ۵4‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶۸۸۲۹‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای سیف اله بیگیان گوجری دارای شناسنامه شماره ‪ ۲۸34۸‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ ۲۱۲۵ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا بایندر بشناسنامه ‪ ۵4‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۷/۵/۹‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به یک پسر ودو دختر و همسر و مادر به اسامی‪ -۱ :‬فرزاد بیگیان‬ ‫گوجری‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶۶۱‬فرزند متوفی‪ -۲.‬رویا بیگیان گوجری‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۲۰۰‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -3.‬رامک بیگیان گوجری‪-‬ش‪.‬ش ‪ 3۵۸‬فرزند متوفی‪ -4.‬سیف اله بیگیان‬ ‫گوجری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۸34۸‬همسر متوفی‪ -۵.‬عطری طاهری قنات نوی ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۲4۵۸۲‬مادر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را‬ ‫در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد‬ ‫او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪ ۵4‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶۸۲۸۱‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ 4 /۱3۹۷‬صفر‪۱44۰‬‬ ‫دادستان کل کشور‪:‬‬ ‫سیفحکمانفصالداشتولیاجرانکردند‬ ‫فارس‪ :‬دادستان کل کشور گفت‪ :‬مدیرعاملی با همکاری همسرش ‪ ۸۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان پول از مردم کاهبرداری کردهاند در حالی که مجموع اموال توقیف شدهاش‬ ‫کمتراز‪ ۲۶۰‬میلیاردتوماناست‪ .‬حجتااساممحمدجعفرمنتظریدراینتکریم‬ ‫و معارفه دادستان اصفهان اظهار داشت‪ :‬اصفهان شهر شهیدان بزرگ همچون دکتر‬ ‫بهشتیومحسنحججیاست‪.‬ویافزود‪:‬دربین‪ 3۷۰‬دادستانکشور‪،‬علیاصفهانی‬ ‫دادستانجدیداصفهانسرامدهمگیوازقضاتبرتردیوانعالیکشوراستکهقبول‬ ‫کرددراصفهانبهعنوانداستانیفعالیتداشتهباشد؛ویبرامدهازهمیناستانبوده‬ ‫و اشرافیت ازم را بر موضوعات دارد‪ .‬دادستان کل کشور ادامه داد‪ :‬با قوانین اخیر که در‬ ‫سال‪ ۹۲‬تصویبوازسال‪ ۹4‬اجراییشده‪،‬مسوولیتدادستانهابهخصوصدرمراکز‬ ‫استانها افزایش یافته است‪ .‬وی مسوولیت دادستانی را خطیر و سنگین توصیف کرد‬ ‫ویاداورشد‪:‬ایجادامنیتازهمهچیزمهمتراست‪،‬اگرنباشداقتصاد‪،‬اموزش‪،‬فرهنگ‬ ‫و ‪ ...‬نمیتوانند اهداف خود را محقق کنند؛ امنیت بااترین عنصر در هر کشور است‪.‬‬ ‫منتظری تصریح کرد‪ :‬گوشه کوچکی از این بحث را ‪ 3۱‬شهریور ماه در اهواز شاهد‬ ‫بودیم‪ ،‬که با حمایت استکبار غرب و کشورهای مرتجع تروریستها اموزش دیده و‬ ‫ان جنایت را رقم بزنند‪ ،‬به دنبال این بوده و هستند که ایران نیز مانند سوریه و عراق‬ ‫شود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬حتی پس از شکست در سوریه و عراق بخشی از تروریستها را‬ ‫به افغانستان برده و در حال تربیت انها هستند‪ ،‬یک لحظه غفلت نیروهای امنیتی‬ ‫انچه در اهواز بودیم را رقم میزند‪ .‬دادستان کل کشور با بیان این که هماهنگی ازم‬ ‫بین نیروهای امنیتی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به دادستان اصفهان تاکید میکنم که با‬ ‫نیروهایامنیتیتعاملمناسبداشتهوتکمیلکنندهکارهمباشند‪.‬ویاذعانداشت‪:‬‬ ‫دیدگاههای دادستان باید بهروز باشد به ویژه در بحث حقوق عامه که مورد نظر رهبر‬ ‫انقابورئیسدستگاهقضاهمهست‪.‬‬ ‫بادستمالالودهنمیتوانشیشهالودهراتمیزکرد‬ ‫منتظری اظهار کرد‪ :‬با دستمال الوده نمی توان شیشه الوده را تمیز کرد‪ ،‬وظیفه‬ ‫دادستان مدعی العموم است پس هر جا حق مردم مطرح است باید ورود پیدا کند‪.‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به ضرس قاطع میگویم فساد سیستمی نداریم‪ ،‬بسیاری از مدیران‬ ‫و مسووان عالی پاک دست هستند‪ ،‬بله در ابای مسووان انسان های الوده‬ ‫هم وجود دارد‪ ،‬اما این دشمن است که می خواهد القا کنند که کل کشور دچار‬ ‫فساد شده است‪ .‬دادستان کل کشور بیان داشت‪ :‬از مردم بخواهیم اگر فسادی‬ ‫را می بینند گزارش کنند‪ ،‬در هر کجای کشور مردم می توانند وارد سامانه‬ ‫شوند و شکایت های دادستانی ار تعیین کنند‪ ،‬انسان های مطمئنی را در این‬ ‫بخش قرار داده ایم و قطعا پیگیری برخورد انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جمله معاون اول رئیس جمهور که روز گذشته گفته بود «مهر‬ ‫خیانت به پیشانی افراد فاسد بزنیم» عنوان کرد‪ :‬چند نفر از این مدیران خائن‬ ‫را به دستگاه قضا معرفی کردهاید؟ و چرا معرفی نمیکنید؟ منتظری همچنین‬ ‫با انتقاد از رئیس دیوان محاسبات گفت‪ :‬وی در مصاحبهای در خصوص مسائل‬ ‫اقتصادی و ارزی گفت در دی ماه سال گذشته به این نتیجه رسیدهایم که‬ ‫رئیس بانک مرکزی و برخی معاونان را به انفصال محکوم کردیم اما به دایلی‬ ‫حکم را اباغ نکردیم و اجرا نشد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ایا این حکم قطعی بوده؟‬ ‫اگر نبوده نباید گفته شود اگر بوده پس چرا اجرا نشد؟ اعام کردند به دلیل‬ ‫این که التهاب در بازار به وجود نیاد اعام نکردیم در صورتی که التهابات از‬ ‫اواخر فروردین اغاز شد‪ .‬دادستان کل کشور اضافه کرد‪ :‬از این موضوع گایه‬ ‫دارم‪ ،‬چرا حکم انفصال رئیس بانک مرکزی اجرا نکردید؟ اگر مدیر باید منفصل‬ ‫شود چه اجازهای دارید مدت مدیدی باشد تا التهابات بازار بیشتر شود؟ چرا‬ ‫خصوصی به بنده اطاع ندادی و بعد از ‪ ۸‬ماه میگویید؟ وی یاداور شد‪ :‬این‬ ‫از ان مسائلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد؛ بخشی از مشکات ناشی‬ ‫از ضعف مدیریت است و بعد قوه قضائیه را مقصر میدانند که چرا برخورد‬ ‫نمیکند؟ بنشینیم فساد شکل بگیرد و بعد بگوییم برخورد کنید این درست‬ ‫است؟ منتظری تصریح کرد‪ :‬با کمبودهای متعدد همچون نیروی انسانی‬ ‫مواجه هستیم و از طرفی روز به روز بار ما سنگینتر میشود‪ ،‬برای این که مردم‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫‪9‬‬ ‫احساس کنند این بار سنگین را به چند پرونده اشاره میکنم‪.‬‬ ‫از ‪ 6۰۰‬خودروی گم شده تا زن و شوهری با ‪ ۸۸۰۰‬میلیارد کاهبرداری‬ ‫وی تشریح کرد‪ :‬در پرونده شرکتی ‪ ۱۱۱۷‬خودرو وارد کرده‪ 4۰۰ ،‬تحویل‬ ‫داده ‪ ۱۱۹‬در گمرک توقیف شده و ‪ ۶۰۰‬خودرو خارجی گران قیمت که با‬ ‫کاهبرداری انها را فروخته مشخص نیست‪ ،‬کجاست! مردم شکایت کردهاند‬ ‫و پرونده تشکیل شده است‪ .‬دادستان کل کشور ادامه داد‪ :‬در پروندهای دیگر‬ ‫‪ ۵۹۸۰‬خودرو را پیش فروش کرده ‪ ۱۱۰‬شاکی مراجعه کردند‪ ،‬مدیرعاملی با‬ ‫همکاری همسرش ‪ ۸۸۰۰‬میلیارد تومان پول از مردم کاهبرداری کردهاند در‬ ‫حالی که مجموع اموال توقیف شدهاش کمتر از ‪ ۲۶۰‬میلیارد تومان است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پروندهای دیگر ‪ ۶۰۰‬شاکی دارد و ‪ ۷۲۹‬میلیارد کاهبرداری کرده یا در‬ ‫مورد دیگر متخلفی به اسم سرمایهگذاری پول گرفته از ‪ ۱۰۰‬تا ‪ 4۰۰‬درصد‬ ‫سود میداده است‪ .‬منتظری اذعان داشت‪ :‬طافروشی به همراه خانمش به‬ ‫اسم تجارت طا ‪ 4‬هزار شاکی مراجعه کردهاند ‪ ۲4۶‬میلیارد حجم کاهبرداری‬ ‫است؛ ‪ ۱۲۰۰‬شاکی در پروندهای مربوط به فروش خودروست که ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫توقیف اموال داشته اما ادعای شکایت ‪ ۱۲‬میلیارد است‪ ،‬همچنین کاهبرداری‬ ‫به اسم گردشگری ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان از ‪ ۱۸۶‬شاکی کاهبرداری کرده است‪.‬‬ ‫با این همه پرونده چه کنیم؟ وی با اشاره به باز بودن پرونده سکه ثامن عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اینها بخشی از پروندههایی است که در دادسرای تهران باز است‪ ،‬با این‬ ‫همه پرونده چه کنیم؟ مردم به حق انتظار دارند اما ما هم میگوییم چشمتان‬ ‫را باز کنید؛ اطاله دادرسی را همه مورد نقد قرار میدهند از مراجع تقلید تا‬ ‫سایر مردم اما چرا از ابتدا از بروز جرائم جلوگیری نمیشود؟ دادستان کل‬ ‫کشور بیان کرد‪ :‬در بحث ارز انتظار به حق همه بود که مفاسد را زودتر انجام‬ ‫دهیم؛ بخشی از این کار با مجوزی که گرفته شد پیچ و خمها را برداشتیم‬ ‫و خوشبختانه تعدادی به اتمام رسید که اطاعرسانی شد و تعدادی هم در‬ ‫پایان کار است‪ .‬وی به نمونه ای از عدم نظارتها اشاره کرد و توضیح داد‪۱۰۷ :‬‬ ‫شرکت لیزینگ در کشور فعالیت دارد که طبق قانون ذیل نظارت بانک مرکزی‬ ‫هستند و تا مدتها بانک مرکزی میگفت مسوولیتی نداریم تا این که بااخره‬ ‫قبول میکردند‪ ،‬اگر همین نظارت انجام میشد‪ ،‬با این حجم پرونده فساد‬ ‫نبودیم که تعدادی خودروها مشخص نباشد کجاست‪ .‬منتظری با بیان این‬ ‫که اگر مدیران ما در حوزه مدیریتشان نظارت ازم را داشته باشند‪ ،‬شاهد این‬ ‫حجم از پروندههای فساد نخواهیم بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با وصف همه اینها‬ ‫کوتاه نمیاییم و نباید اجازه داده شود که به دلیل بیتوجهی به نظارت مردم‬ ‫داراییشان را از دست بدهند‪.‬‬ ‫اطاع رسانی‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم اله حسینی با وکالت اقای اکبر امینی دارای شناسنامه شماره ‪ 3۶۱‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ ۲۱۱4 /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شادروان یعقوب حسینی بشناسنامه‪ 34۰۸‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۷/۷/۱‬اقامتگاهدائمیخودبدورودزندگیگفتهورثهحینالفوتانمرحوممنحصر‬ ‫است به چهار پسر ودو دختر و همسر به اسامی‪ -۱:‬صداقت حسینی‪ -‬ش‪.‬ش ‪4۵۷‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -۲.‬پرویز حسینی‪-‬ش‪.‬ش ‪ 3۵۲‬فرزند متوفی‪ -3.‬سیروس حسینی‪-‬‬ ‫ش‪.‬ش ‪ ۸۲۹‬فرزند متوفی‪ -4.‬بیژن حسینی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۷43‬فرزند متوفی‪ -۵.‬ژاله‬ ‫حسینی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶۶‬فرزند متوفی‪ -۶.‬اله حسینی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 3۶۱‬فرزند متوفی‪-۷.‬‬ ‫نصرت هاشمی ‪ -‬ش‪.‬ش‪ 4‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواستمزبوررادریکنوبتاگهیمینمایدتاهرکسیاعتراضیداردیاوصیتنامه‬ ‫از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا‬ ‫گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪ ۵4‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‬ ‫‪۲۶۸۶۵۲‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم زهرا امامی گورتانی دارای شناسنامه شماره ‪ ۶۰‬به شرح دادخواست به کاسه‬ ‫‪ ۱۹۱۸ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان حبیبه مستاجران گورتانی بشناسنامه ‪ ۷۸۵‬در تاریخ ‪۹3/۱۱/3۰‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫به دو پسر ودو دختر به اسامی‪ -۱ :‬سید علی امامی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۱‬فرزند متوفی‪-۲.‬‬ ‫سید مصطفی امامی ‪-‬ش‪.‬ش ‪ 3۸‬فرزند متوفی‪ -3.‬زهره امامی گورتانی‪-‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۲‬فرزند متوفی‪ -4.‬زهرا امامی گورتانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶۰‬فرزند متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با‬ ‫انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه‬ ‫به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪ ۵4‬شورای حل اختاف‬ ‫استاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۸۶4۹‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم صدیقه جوانمردی قهدریجانی دارای شناسنامه شماره ‪ ۱۵۶‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ ۲۱۲۲ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم اغا جوانمردی بشناسنامه‪ 3۵‬در تاریخ‬ ‫‪ ۸۲/۶/۱۰‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصراستبهسهپسروچهاردختربهاسامی‪-۱:‬حسنعلیجوانمردیقهدریجانی‪-‬‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 33‬فرزند متوفی‪ -۲.‬مرتضی جوانمردی قهدریجانی‪-‬ش‪.‬ش ‪ 3۸3‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -3.‬مصطفی جوانمردی قهدریجانی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۶۸۶۸‬فرزند متوفی‪ -4.‬طیبه‬ ‫جوانمردی قهدریجانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۲3۱‬فرزند متوفی‪ -۵.‬صدیقه جوانمردی‬ ‫قهدریجانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۵۶‬مادر متوفی‪ -۶.‬معصومه جوانمردی قهدریجانی‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱3۸‬فرزند متوفی‪ -۷.‬شهناز جوانمردی قهدریجانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲4۹‬فرزند متوفی‪.‬‬ ‫و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می‬ ‫نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این‬ ‫اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪۵4‬‬ ‫شورایحلاختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۷۹۶۹‬‬ ‫همسر به اسامی‪ -۱ :‬ریحانه نیازی اصفهانی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 4۹۷۰۸‬فرزند متوفی‪ -۲.‬الهام‬ ‫نیازی اصفهانی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۲۲۶۸‬فرزند متوفی‪ -3.‬رویا نیازی اصفهانی‪-‬ش‪.‬ش ‪۵33۰‬‬ ‫فرزندمتوفی‪-4.‬مینانیازیاصفهانی‪-‬ش‪.‬ش‪ ۱3۷۸۸‬فرزندمتوفی‪-۵.‬فرزانهرضائی‬ ‫ ش‪.‬ش ‪ ۱۵۹4‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬‫مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی‬ ‫نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر‬ ‫خواهدشد‪.‬رئیسشعبه‪ ۵4‬شورایحلاختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۸۲۸۱‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای سهیل ملتجی دارای شناسنامه شماره ‪ ۲۷۷۶‬به شرح دادخواست به کاسه‬ ‫‪ ۲۱۲۰ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫دادهکهشادروانمرتضیملتجیبشناسنامه‪ 4۰۸۰۰‬درتاریخ‪ ۹۷/۷/۵‬اقامتگاهدائمی‬ ‫خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به دو پسر و یک‬ ‫دختر به اسامی‪ -۱ :‬سهیل ملتجی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۷۷۶‬فرزند متوفی‪ -۲.‬سپهر ملتجی‪-‬‬ ‫ش‪.‬ش‪ ۱4۲‬فرزندمتوفی‪-3.‬سانازملتجی‪-‬ش‪.‬ش‪ 4۲۷۱‬فرزندمتوفی‪.‬واغیر‪.‬اینک‬ ‫باانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادریکنوبتاگهیمینمایدتاهرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه‬ ‫به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪ ۵4‬شورای حل اختاف‬ ‫استاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۷۷3۵‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای سید مهدی هاشمی دارای شناسنامه شماره ‪ ۵۹۵‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ ۲۱۱۱ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان سید محمد هاشمی بشناسنامه ‪ ۵۹۵‬در تاریخ ‪۹۶/۱۰/۱۵‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫به سه پسر ودو دختر و همسر به اسامی‪ -۱:‬سید مهدی هاشمی‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۵۹۵‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۲.‬سید حسام الدین هاشمی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۰۵‬فرزند متوفی‪ -3.‬سید مجید‬ ‫هاشمی‪-‬ش‪.‬ش‪ ۵۱۷۵3‬فرزند متوفی‪ -4.‬رویا هاشمی دنبه ‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۲۱۲۷۸‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۵.‬الهام هاشمی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۸۰۰‬فرزند متوفی‪ -۶.‬زهرا هاشمی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪۲3‬‬ ‫همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک‬ ‫نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از‬ ‫تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیسشعبه‪ ۵4‬شورایحلاختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۷۶4۶‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم طلعت قائمی انارکی دارای شناسنامه شماره ‪ ۸۹‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ ۲۱۱۸ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان عصمت طریقتی انارکی بشناسنامه ‪ ۱3۵‬در تاریخ ‪۹۷/۷/۱‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‬ ‫یک دختر به اسم‪ -۱ :‬طلعت قائمی انارکی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۸۹‬فرزند متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با‬ ‫انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه‬ ‫به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪ ۵4‬شورای حل اختاف‬ ‫استاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۷۷۲۹‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم فرزانه رضائی دارای شناسنامه شماره ‪ ۱۵۹4‬به شرح دادخواست به کاسه‪/۹۷‬‬ ‫‪ ۲۱۱۶‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که‬ ‫شادروانمجیدنیازیاصفهانیبشناسنامه‪ ۱4۰۵‬درتاریخ‪ ۹۶/۱۰/۲۸‬اقامتگاهدائمی‬ ‫خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به چهاردختر و‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم اشرف تنها دارای شناسنامه شماره ‪ ۷۰۹‬به شرح دادخواست به کاسه ‪/۹۷‬‬ ‫‪ ۲۱۱۵‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده‬ ‫که شادروان عباسعلی تنها بشناسنامه ‪ ۱۱۹‬در تاریخ ‪ ۹۷/۶/۲۱‬اقامتگاه دائمی خود‬ ‫بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج‬ ‫دختر و همسر به اسامی‪ -۱ :‬علی اکبر تنها‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۵۹۹‬فرزند متوفی‪ -۲.‬امیر‬ ‫تنها‪-‬ش‪.‬ش‪ ۲۱3۲‬فرزند متوفی‪ -3.‬بتول تنها‪-‬ش‪.‬ش‪ ۱۰۵4‬فرزند متوفی‪ -4.‬اکرم‬ ‫تنها ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۸۵۸‬فرزند متوفی‪ -۵.‬اشرف تنها ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۷۰۹‬فرزند متوفی‪ -۶.‬زهرا‬ ‫شایگان خواه ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۸۱‬فرزند متوفی‪ -۷.‬لیا شایگانی نسب ‪ ۱۸۵۸ -‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۸.‬بگم پیری قهدریجانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۶3‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه‬ ‫به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪ ۵4‬شورای حل اختاف‬ ‫استاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶۷4۸۱‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اطاع رسانی‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫تاسیس‪ ،‬تغییرات شرکت زمین زیست زاگرس‬ ‫اگهی تغییرات موسسه زمین زیست زاگرس به شماره ثبت ‪ 3۱۶۲‬و شناسه‬ ‫ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶4۲۹۹۵‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ‬ ‫‪ ۱4/۰4/۱3۹۶‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬معصومه عمید به شماره ملی‬ ‫‪ ۰۰۶۷۷۸۱۸۵3‬که دارای ‪ ۲۰۰۰۰۰۰۰‬ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت‬ ‫مفاد ماده ‪ ۱۰3‬قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ‪۱4۷۵۲۸‬مورخ‬ ‫‪۱4/4/۱3۹۶‬صادره از دفتراسناد رسمی ‪ 3۱‬حوزه ثبتی اصفهان کلیه سهم‬ ‫الشرکه خود را به حمیدرضا ضیایی اسفندارانی شماره ملی ‪۵۶4۹3۸4۲۶۶‬‬ ‫منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد‬ ‫نام شرکاء میزان سهم الشرکه مهدی خداپرست دارای ‪ ۲۰۰۰۰۰۰۰‬ریال‬ ‫وحمیدرضاضیایی اسفندارانی دارای ‪ ۲۰۰۰۰۰۰۰‬ریال اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪۲۶34۲۷ :‬‬ ‫تاسیس‪ ،‬تغییرات شرکت چند منظوره عام بانوان مبارکه‬ ‫اگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام بانوان مبارکه شرکت تعاونی به شماره‬ ‫ثبت ‪ ۱۶‬و شناسه ملی ‪ ۱4۰۰3۹۶3۰4۵‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‬ ‫عادی مورخ ‪ ۲۰/۰4/۱3۹۷‬و به استناد نامه شماره ‪ ۱۲4۲۲‬مورخ ‪۲۷/۶/۱3۹۷‬‬ ‫اداره تعاون شهرستان مبارکه تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬ترازنامه سال ‪ ۱3۹۶‬به‬ ‫تصویب مجمع عمومی رسید‪ .‬اخرین رقم سرمایه به مبلغ ‪۱۱۶۸۷۰۰۰۰۰‬ریال‬ ‫گزارش گردید‪ .‬مهری حسینی مبارکه ‪ ۵4۱۸۶۶۹۵۲4‬و فاطمه مختارزاده‬ ‫علمداری ‪ ۰۰4۵۰۵4۹۹۱‬و اختراحمدپور مبارکه‪ ۵4۱۹۱۱۱۸۵3‬و اله‬ ‫اسماعیلی مبارکه ‪ ۵4۱۸۶۸۵۷۲4‬و سکینه پوراحمد ‪ ۵4۱۹۰4۵4۷۸‬به‬ ‫سمت اعضای اصلی و طاهره بهرامی کرکوندی ‪ ۵4۱۹۷۶4۲4۵‬و سحر احمدی‬ ‫مبارکه ‪ ۵4۱۹۸۷۵3۲۲‬و لیااقاجانی مبارکه ‪ ۵4۱۹۵۵۰۰۱‬به سمت اعضای‬ ‫علی البدل شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند‪ .‬زهرامختاری‬ ‫مبارکه ‪ ۵4۱۹۱۰4۸۹۱‬به عنوان بازرس اصلی و مهناز شاطری مبارکه‬ ‫‪ ۵4۱۸۶۶۸3۵۸‬به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال‬ ‫مالی انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه‪ .‬شناسه اگهی ‪۲۶34۲۶:‬‬ ‫تاسیس‪ ،‬تغییرات شرکت چند منظوره عام بانوان مبارکه‬ ‫اگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام بانوان مبارکه شرکت تعاونی به‬ ‫شماره ثبت ‪ ۱۶‬و شناسه ملی ‪ ۱4۰۰3۹۶3۰4۵‬به استناد صورتجلسه‬ ‫هیئت مدیره مورخ ‪ ۰4/۰۵/۱3۹۷‬و به استناد نامه شماره ‪ ۱۲4۲۲‬مورخ‬ ‫‪ ۲۷/۶/۱3۹۷‬اداره تعاون شهرستان مبارکه تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬خانم‬ ‫فاطمه مختار زاده علمداری‪ ۰۰4۵۰۵4۹۹۱‬به سمت رئیس و خانم مهری‬ ‫حسینی مبارکه‪ ۵4۱۸۶۶۹۵۲4‬نایب رئیس و خانم اله اسماعیلی مبارکه‬ ‫‪۵4۱۸۶۸۵۷۲4‬منشی هیئت مدیره و خانم ها اختر احمد پورمبارکه‬ ‫‪ ۵4۱۹۱۱۱۸۵3‬و سکینه پوراحمد‪ ۵4۱۹۰4۵4۷۸‬به سمت اعضای اصلی‬ ‫هیئت مدیره و خانم فریده خلیلیان مبارکه کدملی ‪ ۵4۱۹۱۱4۸44‬به سمت‬ ‫مدیر عامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند‪ .‬کلیه چکها و اسناد تعهد‬ ‫اور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء خانم فریده خلیلیان مبارکه‬ ‫(مدیر عامل ) و خانم فاطمه مختارزاده علمداری(سمت‪ :‬رئیس) و مهر شرکت‬ ‫معتبر و در غیاب خانم فاطمه مختارزاده علمداری(سمت‪ :‬رئیس) خانم مهری‬ ‫حسینی مبارکه(سمت‪ :‬نایب رئیس) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با‬ ‫امضاء خانم فریده خلیلیان مبارکه ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری مبارکه ‪ .‬شناسه اگهی ‪۲۶34۲۵‬‬ ‫تاسیس‪ ،‬تغییرات شرکت گروه صنعتی نگین صد و ده سپاهان‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تعاونی گروه صنعتی نگین صدو ده سپاهان به شماره‬ ‫ثبت ‪ ۱۰۰۰‬و شناسه ملی ‪ ۱۰۸۶۰۰۰۵۲۷۷‬به استناد صورتجلسه هیئت‬ ‫مدیره مورخ ‪ ۲۵/۰۷/۱3۹4‬نشانی شعبه داخلی شرکت در واحد ثبتی تهران به‬ ‫نشانی ‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان پاسداران ‪ -‬نرسیده به میدان نوبنیاد ‪ -‬خیابان کوهستان‬ ‫ سوم شرقی ‪ -‬پاک ‪ - ۵‬طبقه اول ‪ -‬کدپستی ‪ ۱۹۵۸۹۷3۸۹۹‬انتقال یافت ‪.‬‬‫اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری فریدن‪ .‬شناسه اگهی ‪۲۶34۲4‬‬ ‫تاسیس‪ ،‬تغییرات شرکت یاقوت پرواز شرق‬ ‫اگهی تغییرات شرکت یاقوت پرواز شرق با مسئولیت محدود به شماره ثبت‬ ‫‪ 4۷۱۱۲‬و شناسه ملی ‪ ۱۰3۲۰3۵۵3۰۰‬به استناد صورتجلسه هیئت مدیره‬ ‫مورخ ‪ ۰۱/۰۲/۱3۹۷‬و نامه شماره ‪ 3۶۲۵4‬مورخ ‪ ۲4/۶/۱3۹۷‬صادره از‬ ‫سازمان هواپیمائی کشور اسماعیل حیدری به شماره ملی ‪۱۱۷۱۰4۲۰۰۰‬‬ ‫بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ‪ ،‬حمید صفائیان به شماره ملی‬ ‫‪ ۱۱۷۰۵۶۹3۹۰‬بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب‬ ‫گردیدند‪.‬کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای اسماعیل حیدری همراه‬ ‫با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‪ .‬شناسه اگهی ‪۲۶34۲3‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتروستایییزدان‬ ‫اگهی تغییرات شرکت روستایی یزدان شرکت تعاونی به شماره ثبت‬ ‫‪ ۱۲۹۸‬و شناسه ملی ‪ ۱4۰۰4۲۵۶3۷۰‬به استناد صورتجلسه هیئت مدیره‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ 4 /۱3۹۷‬صفر‪۱44۰‬‬ ‫مورخ ‪۲۷/۰۱/۱3۹۷‬و به استناد نامه شماره ‪ ۲۵۷/۷4۱/۱۸4/۲۰۵‬مورخ‬ ‫‪ ۲۱/3/۱3۹۷‬اداره تعاون روستایی شهرستان فاورجان تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد ‪ :‬اقای مصطفی مرادی به شماره ملی ‪ ۱۱۱۱۶۰۰۰۸۲‬به سمت رئیس‬ ‫هیات مدیره و اقای علی کریمی یزدابادی به شماره ملی ‪ ۱۱۱۱۷4۸۷۹۹‬به‬ ‫سمت نایب رئیس هیات مدیره و اقای رسول اسحاقی حسن ابادی به شماره‬ ‫ملی ‪ ۱۱۱۱۷43۸۵۱‬به سمت منشی هیات مدیره واقایان مسعود رهنما‬ ‫فاورجانی به شماره ملی ‪ ۱۱۱۰۸33۶3۶‬وناصر رعیت کرسکانی به شماره‬ ‫ملی ‪ ۱۱4۲۰۷3۲۲۱‬به سمت اعضای هیات مدیره و اقای محمدرضا ابراهیمی‬ ‫یزدابادی به شماره ملی ‪ ۱۱۱۱۶3۵۹۲۷‬به عنوان مدیرعامل شرکت برای‬ ‫مدت سه سال انتخاب گردیدند‪ .‬کلیه قراردادها ‪ -‬چکها واسناد واوراقی که ایجاد‬ ‫تعهدی برای شرکت نماید ویا تمام یا قسمتی از حق شرکت رامنتفی سازد پس‬ ‫از تصویب هیات مدیره با امضای رئیس هیات مدیره ومدیرعامل ومهر شرکت‬ ‫معتبر خواهد بود ‪ .‬اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر‬ ‫مراسات هیات مدیره که با امضای رئیس هیات مدیره صورت خواهد گرفت‬ ‫درغیاب رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره صورت خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری فاورجان شناسه اگهی‪۲۶۸۷۸3‬‬ ‫تاسیس‪ ،‬تغییرات شرکت پترو ناب سپاهان‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پترو ناب سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ‪۱4۰۶‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ ۱۰۲۶۰۱۸4۰۰۷‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‬ ‫سالیانه مورخ ‪ ۰۷/۰۷/۱3۹۷‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ - :‬علیرضا نجفیان نجف‬ ‫ابادی به شماره ملی ‪ ، ۱۲۷۰۸3۵۶۵3‬سیدمحسن حسینی کاکلکی به شماره‬ ‫ملی ‪ 4۶۲3۱۰4۰۵۲‬و محمد طالب نجف ابادی به شماره ملی ‪۱۰۹۰3۵۶۵۹۵‬‬ ‫بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره تا تاریخ ‪ ۲۰/4/۱3۹۹‬انتخاب گردیدند‪- .‬‬ ‫عبداله نجفیان نجف ابادی به شماره ملی ‪ ۱۰۹۱۵۰۹۲۷۱‬بسمت بازرس اصلی‬ ‫و سیدجعفر طاهر زاده کاکلکی به شماره ملی ‪ 4۶۲۲۹۸4۵4۷‬بسمت بازرس‬ ‫علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و اماک‬ ‫استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف اباد‪ .‬شناسه‬ ‫اگهی‪۲۶۸۷۸۲‬‬ ‫تاسیس‪ ،‬تغییرات شرکت خدمات بهداشتی و درمانی بوعلی سپاهان‬ ‫اگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی و درمانی بوعلی سپاهان شرکت‬ ‫تعاونی به شماره ثبت ‪ ۲۷۹4۶‬و شناسه ملی ‪ ۱۰۲۶۰4۸۶۵۲3‬به استناد‬ ‫صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ ۲4/۰۵/۱3۹۷‬ونامه شماره ‪ ۶۲4۲۵‬مورخ‬ ‫‪ ۲۹/۵/۹۷‬اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬شیما حسینی‬ ‫کدملی‪ ) ۱۲۷۱3۹۰۶3۹ (:‬به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مرتضی‬ ‫حسینی ‪ .‬کدملی‪ )۱۱۷۰۹44۶۰4(:‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و گیتا‬ ‫ریاحی دهکردی کدملی‪ ) ۱۲۸4۸۸۰۱3۵ (:‬به سمت منشی هیئت مدیره‬ ‫سید مرتضی حسینی کدملی‪ ) ۱۱۷۰۹44۶۰4(:‬به سمت مدیر عامل برای‬ ‫مدت ‪ 3‬سال انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد تعهد اور از قبیل چک‪ ،‬سفته‬ ‫و برات و اوراق بهادارپس از تصویب هیات مدیره‪ ،‬با امضای مدیرعامل و شیما‬ ‫حسینی ‪( .‬سمت رییس ‪ ).‬و درغیاب شیما حسینی ‪(.‬سمت رییس ) با امضای‬ ‫گیتا ریاحی دهکردی ‪( .‬سمت‪ .‬منشی ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق‬ ‫عادی با امضاء اقای سید مرتضی حسینی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر‬ ‫خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری اصفهان‪ .‬شناسه اگهی‪۲۶۸۷۸۱‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتکاویانکار‬ ‫اگهی تغییرات شرکت کاویانکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪34۸۹‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ ۱۰۲۶۰۲4۲3۸۱‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‬ ‫العاده مورخ ‪ ۰۱/۰۷/۱3۹۷‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬سرمایه شرکت ازمحل‬ ‫مطالبات حال شده اشخاص و صدور سهام جدید‪ ،‬از مبلغ ‪ ۲۰4۰۰۰۰۰‬ریال‬ ‫به مبلغ ‪ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ریال افزایش یافت و ماده ‪ ۵‬اساسنامه به شرح زیر‬ ‫اصاح گردید‪ :‬ماده ‪ ۵‬اصاحی‪ :‬سرمایه شرکت مبلغ‪ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ :‬ریال‬ ‫منقسم به ‪ ۱۰۰۰۰۰۰‬سهم ‪ ۱۰۰۰۰‬ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده‬ ‫می باشد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری اصفهان‪ .‬شناسه اگهی‪۲۶۸۷۸۰‬‬ ‫تاسیس‪ ،‬تغییرات شرکت مرغ ابوذر شماره پنج شهرضا‬ ‫اگهی انتقالی شرکت تعاونی مرغ ابوذر شماره پنج شهرضا به شماره ثبت‬ ‫‪ 4۰۸‬و شناسه ملی ‪ ۱۰۲۶۰۰۲۹۷۰۹‬به موجب اگهی تغییرات شماره ی‬ ‫‪ 3۰4۰۲۰۹4۰۰۰۱۰۸/۱3۹۷‬مورخ ‪ ۱/3/۱3۹۷‬و صورتجلسه مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده مورخ ‪ ۲۰/۲/۱3۹۷‬مرکز اصلی شرکت تعاونی مرغ ابوذر شماره پنج‬ ‫شهرضا به شماره ثبت ‪ ۱۰۶‬از واحد ثبتی شهرضا به واحد ثبتی دهاقان به نشانی‬ ‫‪ ،‬استان اصفهان ‪ -‬شهرستان دهاقان ‪ -‬بخش مرکزی ‪ -‬دهستان موسی اباد‬ ‫ روستا علی ابادگچی‪-‬خیابان اصلی روستا‪-‬پاک ‪-۰‬طبقه همکف‪-‬کدپستی‬‫‪ ۸۶4۵۱۵۷۵۰۸‬انتقال یافت و در این اداره تحت شماره ‪ 4۰۸‬به ثبت رسید و‬ ‫جهت اطاع عموم اگهی میگردد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهاقان‪ .‬شناسه اگهی‪۲۶۸۷۷۹‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای محمد محققیان گورتانی دارای شناسنامه شماره ‪ ۵3‬به شرح‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره پنجاه‪/‬یکشنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ 4 /۱3۹۷‬صفر‪۱44۰‬‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ ۲۰۲۸ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بانو اعظم اسدزاده اصفهانی‬ ‫بشناسنامه ‪ ۷۸‬در تاریخ ‪ ۹۶/۱۲/۲‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته‬ ‫ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪ ۲‬دختر و ‪ 4‬پسر همسر به‬ ‫اسامی‪ -۱ :‬سهیا محققیان گورتانی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 4۵4۰۶‬فرزند متوفی‪-۲.‬‬ ‫پروانه محققیان گورتانی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۹۰4‬فرزند متوفی‪ -3.‬اصغر محققیان‬ ‫گورتانی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۵۶۱‬فرزند متوفی‪ -4 .‬علی محققیان گورتانی ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۷۵3‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬حمید محققیان گورتانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 4۵4۰۷‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۶ .‬محمد محققیان گورتانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵3‬فرزند متوفی‪ -۷.‬براتعلی‬ ‫محققیان گورتانی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۵‬همسر متوفی‪.‬واغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف‬ ‫یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪۵4‬‬ ‫شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪۲3۵۲۰۷‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای محمد عبائیان دارای شناسنامه شماره ‪ ۸۵۵‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ ۱۹۲۱ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان غامرضا عبائیان بشناسنامه ‪ ۷۷۰‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۷/۵/۲4‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به ‪ 4‬دختر و یک پسر همسر به اسامی‪ -۱ :‬محمد عبائیان‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۸۵۵‬فرزند متوفی‪ -۲.‬نسرین عبائیان‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۶۶‬فرزند متوفی‪ -3.‬ناهید‬ ‫عبائیان‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۶۱۵۰۱‬فرزند متوفی‪ -4 .‬زهرا عبائیان ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۸۵۹‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۵ .‬ندا عبائیان‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۰۱۷‬فرزند متوفی‪ -۶ .‬فاطمه کتابچی‬ ‫خوانساری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 3۰‬همسر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا‬ ‫تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۵4‬شورای حل اختاف‬ ‫استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶3۵3۲‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای محمد محققیان گورتانی دارای شناسنامه شماره ‪ ۵3‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ ۲۰۲۸ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بانو اعظم اسدزاده اصفهانی‬ ‫بشناسنامه ‪ ۷۸‬در تاریخ ‪ ۹۶/۱۲/۲‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته‬ ‫ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪ ۲‬دختر و ‪ 4‬پسر و همسر‬ ‫به اسامی‪ -۱ :‬سهیا محققیان گورتانی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 4۵4۰۶‬فرزند متوفی‪-۲.‬‬ ‫پروانه محققیان گورتانی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۹۰4‬فرزند متوفی‪ -3.‬اصغر محققیان‬ ‫گورتانی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۵۶۱‬فرزند متوفی‪ -4 .‬علی محققیان گورتانی ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۷۵3‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬حمید محققیان گورتانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 4۵4۰۷‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۶ .‬محمد محققیان گورتانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵3‬فرزند متوفی‪ -۷.‬براتعلی‬ ‫محققیان گورتانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۵‬همسر متوفی‪.‬واغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف‬ ‫یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪۵4‬‬ ‫شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪۲۶3۱۵۵‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای محمدصادق طاهری دارای شناسنامه شماره ‪ ۱3۰۱۷‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ ۲۰۵۱ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول طاهری بشناسنامه‬ ‫‪ ۵۰۸۶۹‬در تاریخ ‪ ۹۷/۵/۸‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین‬ ‫الفوت ان مرحوم منحصر است به یک پسر و ‪ 3‬دختر و همسر به اسامی‪-۱ :‬‬ ‫محمد صادق طاهری‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱3۰۷‬فرزند متوفی‪ -۲.‬سارا طاهری‪-‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۷۸۰۰‬فرزند متوفی‪ -3.‬سمانه طاهری ‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۷۰۱۹۰۲۷۱‬فرزند متوفی‪.‬‬ ‫‪ -4‬سمیرا طاهری‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۷۰۸۰3۱۵۸‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬زهره محمودی‬ ‫حبیب ابادی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۰۲۷‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی‬ ‫دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه‬ ‫به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل‬ ‫اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶3۰۸۷‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانم انایی سیریجانیان سنگبارانی دارای شناسنامه شماره ‪ ۸۵‬به‬ ‫شرح دادخواست به کاسه ‪ ۲۰۲۹ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست‬ ‫گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عروس‬ ‫اقاجانیان سورشکانی بشناسنامه ‪ ۸‬در تاریخ ‪ ۹۶/۵/۲‬اقامتگاه دائمی‬ ‫خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫به یک دختر و یک پسر به اسامی‪ -۱ :‬انایی سیریجانیان سنگبارانی‪-‬‬ ‫ش‪.‬ش ‪ ۸۵‬فرزند متوفی‪ -۲.‬واهیک سیریجانیان سنگبارانی‪-‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۲۱3۸‬فرزند متوفی‪.‬واغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی‬ ‫دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف‬ ‫یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‬ ‫‪ ۵4‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪۲۶3۲۶۰‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای محسن رحمانی شهرکی دارای شناسنامه شماره ‪ ۲۸3۵‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ ۱۹۸۱ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله رحمانی شهرکی‬ ‫بشناسنامه ‪ ۶3‬در تاریخ ‪ ۱3۸۰/۷/۶‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی‬ ‫گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪ 4‬پسر و همسر به اسامی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬محسن رحمانی شهرکی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 3۸۲۵‬فرزند متوفی‪ -۲.‬علیرضا رحمانی‬ ‫شهرکی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۲۱۲۱‬فرزند متوفی‪ -3.‬داوود رحمانی شهرکی‪-‬ش‪.‬ش ‪۱۶۷۲‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -4 .‬امین رحمانی شهرکی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۷44‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬بتول‬ ‫طیبی حسن ابادی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۸۲۶‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی‬ ‫دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه‬ ‫به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۵4‬شورای حل‬ ‫اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶3۲۶۱‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای حسن فتحی نجف ابادی دارای شناسنامه شماره ‪ ۸۰3‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ ۲۰۲۵ /۹۷‬ح‪ ۵4‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین فتحی نجف ابادی‬ ‫بشناسنامه ‪ 4۱۰۹۷‬در تاریخ ‪ ۹۷/۱/۱4‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی‬ ‫گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪ ۲‬پسر و همسر به اسامی‪:‬‬ ‫حسن فتحی نجف ابادی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۸۰3‬فرزند متوفی‪ -۲.‬امیر فتحی نجف‬ ‫ابادی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۶3۵۷4‬فرزند متوفی‪ -3.‬زهره کرمی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۰۱۲‬همسر‬ ‫متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت‬ ‫اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از‬ ‫تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد‬ ‫شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۵4‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪۲۶33۰۲‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم گلزار عباد سیچانی دارای شناسنامه شماره ‪ ۲۹‬به شرح دادخواست‬ ‫به کاسه ‪ ۲۰۶۹ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان حسین صادقی فاح بشناسنامه ‪ ۵3‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۶/۱۰/۲3‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان‬ ‫مرحوم منحصر است به ‪ ۲‬پسر و یک دختر و همسر به اسامی‪ -۱ :‬جلیل صادقی‬ ‫فاح‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۹۰‬فرزند متوفی‪ -۲.‬جمال صادقی فاح‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۸۶۹‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -3.‬نفیسه صادقی فاح‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۶۰۲4‬فرزند متوفی‪ -4 .‬گلزار عباد‬ ‫سیچانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۹‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا‬ ‫تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل اختاف‬ ‫استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶3۱۸۰‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای محمد عابدی سهرفروزانی دارای شناسنامه شماره ‪ ۱3۷3۹‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ ۲۰۷۰ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله عابدی سهرفروزانی‬ ‫بشناسنامه ‪ ۱۲‬در تاریخ ‪ ۹۶/۱۲/۲4‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته‬ ‫ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪ 4‬پسر ویک دختر و همسر به‬ ‫اسامی‪ -۱ :‬مجید عابدی سهرفیروزانی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 33۰‬فرزند متوفی‪ -۲.‬محسن‬ ‫عابدی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱3۸۲‬فرزند متوفی‪ -3.‬مهدی عابدی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۱‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -4 .‬محمد عابدی سهرفروزانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱3۷3۹‬فرزند متوفی‪-۵ .‬‬ ‫مریم عابدی سهرفروزانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۲۱۲۵‬فرزند متوفی‪ -۶ .‬پروانه صناعی‬ ‫سهرفروزانی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۶۹۸‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی‬ ‫دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه‬ ‫به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل‬ ‫اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪۲۶3۲۰۱‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم مهری حاجیان دارای شناسنامه شماره ‪ ۱۶4۵۶‬به شرح دادخواست‬ ‫به کاسه ‪ ۱۸۶۸ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده‬ ‫و چنین توضیح داده که شادروان صغری خانم اسماعیلیان دستجردی‬ ‫بشناسنامه ‪ 3۶‬در تاریخ ‪ ۹۷/۶/۱۱‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته‬ ‫ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪ 3‬پسر و‪ 4‬دختر و همسر به اسامی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬زهره حاجیانی دستجردی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 4۲‬فرزند متوفی‪ -۲.‬مهری حاجیانی‬ ‫ش‪.‬ش ‪ ۱۶4۵۶‬فرزند متوفی‪ -3.‬بدری حاجیانی دستجردی‪-‬ش‪.‬ش ‪۲۹‬‬‫فرزند متوفی‪ -4 .‬سوسن حاجیانی دستجردی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶4‬فرزند متوفی‪.‬‬ ‫‪ -۵‬هادی حاجیانی دستجردی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶۹‬فرزند متوفی‪ -۶ .‬مجید حاجیانی‬ ‫دستجردی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۸۶۶۵‬فرزند متوفی‪ -۷.‬حسین حاجیانی دستجردی ‪-‬‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 3۷‬فرزند متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از‬ ‫متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا‬ ‫گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪.‬‬ ‫م‪/‬الف ‪۲۶3۲3۲‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫فهیمه ریسمانچنیان دارای شناسنامه شماره ‪ 44۷۱۵‬به شرح دادخواست‬ ‫به کاسه ‪ ۲۰۷۱ /۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان رخصت قادریان بشناسنامه ‪ 3۱۵۰۱‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۶/۱۱/۱۹‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان‬ ‫مرحوم منحصر است به ‪ ۸‬دختر به اسامی‪ -۱ :‬زهرا ریسمانچیان ‪ -‬ش‪.‬ش ‪۱4۹۶‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -۲.‬صدیقه ریسمانچیان‪-‬ش‪.‬ش ‪ 4۸۹۲۹‬فرزند متوفی‪ -3.‬عذرا‬ ‫ریسمانچیان‪-‬ش‪.‬ش‪۹۸۸‬فرزندمتوفی‪-4.‬ملیحهریسمانچیان‪-‬ش‪.‬ش‪۶۶۷۶۷‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -۵ .‬محبوبه ریسمانچیان ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶۶۷۶۸‬فرزند متوفی‪ -۶ .‬بتول‬ ‫ریسمانچیان ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 3۹۲۵۹‬فرزند متوفی‪ -۷.‬فاطمه ریسمانچیان ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۵۶۲3۷‬فرزند متوفی‪ -۸.‬فهیمه ریسمانچیان ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ 44۷۱۵‬فرزند متوفی‪ .‬و‬ ‫اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می‬ ‫نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این‬ ‫اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‬ ‫‪ ۱۰‬شورایحلاختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶3۲3۹‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای محمدجال اتشین پنجه دارای شناسنامه شماره ‪ ۹۱4‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه‪ ۲۰۷۲/۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم اسفندیاری بشناسنامه ‪ ۷‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۷/۱/4‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به ‪3‬پسر به اسامی‪ -۱ :‬محمد جال اتشین پنجه ‪ -‬ش‪.‬ش ‪۹۱4‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -۲.‬کمال اتشین پنجه ‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۸۰۰‬فرزند متوفی‪ -3.‬سهراب‬ ‫کیانی بروجنی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۷‬فرزند متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم‬ ‫دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان‬ ‫اصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶3۲۷۰‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم سهیا زارعی دارای شناسنامه شماره ‪ 3۷۶‬به شرح دادخواست به کاسه‬ ‫‪ ۲۰۷۵/۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان مجید رنجبر بشناسنامه ‪ ۵۰۹۵۱‬در تاریخ ‪ ۹۷/۵/۱۹‬اقامتگاه‬ ‫دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‬ ‫‪ ۲‬پسر و همسر به اسامی‪ -۱ :‬فرهان رنجبر‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۷4۶3۲۶۵۱‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۲.‬ارمان رنجبر‪-‬ش‪.‬ش‪ ۱۲۷4۶3۲۶4۱‬فرزند متوفی‪ -3.‬سهیا زارعی‪-‬‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 3۷۶‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از‬ ‫متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا‬ ‫گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬‬ ‫الف‪۲۶33۰۱‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم اشرف انصاری طادی دارای شناسنامه شماره ‪ ۲۹‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه‪ ۲۰۷۸/۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان عبدالرسول مقیمیان بروجنی بشناسنامه‪ 4۲۸‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۷/۷/۱‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به ‪ ۲‬دختر و همسر به اسامی‪ -۱ :‬لیا مقیمیان بروجنی‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ 3۱4۷‬فرزند متوفی‪ -۲.‬مریم مقیمیان بروجنی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۲43‬فرزند متوفی‪-3.‬‬ ‫اشرف انصاری طادی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۲۹‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی‬ ‫دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا‬ ‫تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل اختاف‬ ‫استاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶333۲‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای حسن کائی دارای شناسنامه شماره ‪ ۵۹۵‬به شرح دادخواست به کاسه‬ ‫‪ ۲۰۷۷/۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان مسعود کائی بشناسنامه ‪ ۹۰۸3۶‬در تاریخ ‪ ۹۷/۶/۲۵‬اقامتگاه‬ ‫دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به پدر‬ ‫و مادر به اسامی‪ -۱ :‬فاطمه شرکت العباسیه‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۱۷4۷‬مادر متوفی‪-۲.‬‬ ‫حسن کائی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۵۹۵‬پدر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم‬ ‫دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ ۱۰‬شورای حل اختاف استان‬ ‫اصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶3333‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای محمد طاهری دارای شناسنامه شماره ‪ ۱۸3۱‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه‪ ۲۰۷۹/۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان حسن طاهری بشناسنامه ‪ ۱۰‬در تاریخ ‪۹۶/۱۲/۲۰‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به‪۵‬پسر‪ 3،‬دختر و همسر به اسامی‪ -۱:‬سیروس طاهری ‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۲۷‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۲.‬سعید طاهری‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۹۸۸‬فرزند متوفی‪ -3.‬علی اصغر طاهری‪-‬‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫اطاع رسانی‬ ‫‪11‬‬ ‫ش‪.‬ش‪ 4۲‬فرزند متوفی‪ -4.‬اکبر طاهری ‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۱۲۹۷‬فرزند متوفی‪ -۵.‬محمد‬ ‫طاهری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۸3۱‬فرزند متوفی‪ -۶ .‬اکرم طاهری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۹۷۵‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۷.‬اله طاهری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۸۵۷‬فرزند متوفی‪ -۸.‬مریم طاهری ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۲۷۰3۷۹۷۷۱‬فرزند متوفی‪ -۹.‬زینب دهقانی چم پیری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۲۵۷‬همسر‬ ‫متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت‬ ‫اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ‬ ‫نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیسشعبه‪ ۱۰‬شورایحلاختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶334۹‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای مصطفی افاکی دارای شناسنامه شماره ‪ 3۰۹۰‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه‪ ۲۰۸۰/۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان رضا افاکی خوراسگانی بشناسنامه ‪ ۲۶۵‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹۷/۶/۵‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به ‪ ۲‬پسر‪۶ ،‬دختر و همسر به اسامی‪ -۱ :‬مصطفی افاکی‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ 3۰۹۰‬فرزند متوفی‪ -۲.‬محمد مهدی افاکی‪-‬ش‪.‬ش ‪ 33۱۸‬فرزند متوفی‪-3.‬‬ ‫زهرا افاکی خوراسگانی‪-‬ش‪.‬ش‪ ۵3۹‬فرزند متوفی‪ -4.‬زهره افاکی خوراسگانی‬ ‫ ش‪.‬ش ‪ ۱۷۶۵‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬فاطه افاکی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶3۹4۲‬فرزند متوفی‪.‬‬‫‪ -۶‬بتول افاکی خوراسگانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶۶۸۹۷‬فرزند متوفی‪ -۷.‬منصوره افاکی‬ ‫ ش‪.‬ش ‪ ۱3۲۶‬فرزند متوفی‪ -۸.‬نفیسه افاکی خوراسگانی ‪ -‬ش‪.‬ش‪۱۰4۹‬‬‫فرزند متوفی‪ -۹.‬صغری جابرزاده انصاری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۱۶‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید‬ ‫تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی‬ ‫ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪۱۰‬‬ ‫شورایحلاختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶34۰4‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای احسان ناجنونی اصفهانی دارای شناسنامه شماره ‪ 3۱۱۹‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه‪ ۲۰۷4/۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی ناجنونی اصفهانی بشناسنامه ‪۲۸‬‬ ‫در تاریخ ‪ ۹۷/4/۹‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان‬ ‫مرحوم منحصر است به ‪ ۲‬پسر و ‪ 4‬دختر و همسر به اسامی‪ -۱ :‬حسین ناجنونی‬ ‫اصفهانی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۶۵‬فرزند متوفی‪ -۲.‬احسان ناژوانی اصفهانی‪-‬ش‪.‬ش ‪3۱۱۹‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -3.‬مهری ناژوانی اصفهانی‪-‬ش‪.‬ش‪ ۱۷۹۲‬فرزند متوفی‪ -4.‬محبوبه‬ ‫ناجنونی اصفهانی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۱۱۲‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬ملیحه ناجنونی اصفهانی ‪-‬‬ ‫ش‪.‬ش‪ ۱۶۶۰‬فرزندمتوفی‪-۶.‬حشمتریختهگران‪-‬ش‪.‬ش‪ 4۶۹‬همسرمتوفی‪.‬‬ ‫واغیر‪.‬اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادریکنوبتاگهیمی‬ ‫نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این‬ ‫اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‬ ‫‪ ۱۰‬شورایحلاختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶3۵۱۸‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم امنه گرگ دارای شناسنامه شماره ‪ 3۷۸‬به شرح دادخواست به کاسه‪/۹۷‬‬ ‫‪ ۲۰۸۲‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده‬ ‫که شادروان حسین منصوری بشناسنامه ‪ 4۱‬در تاریخ ‪ ۹۷/۵/3۱‬اقامتگاه دائمی‬ ‫خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪۵‬پسر و‬ ‫‪ ۵‬دختر و همسر به اسامی‪ -۱ :‬عباس منصوری‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۷۲۷۱۲۰۶۰‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۲.‬امیر حسین منصوری‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱۲۷4۸۰۱3۶۲‬فرزند متوفی‪ -3.‬علی‬ ‫منصوری‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۵۰۸‬فرزند متوفی‪ -4 .‬احمد منصوری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۰۹‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۵.‬زهرا منصوری ‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۵۱۰‬فرزند متوفی‪ -۶.‬عذرا منصوری ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۵۱۱‬فرزند متوفی‪ -۷.‬محبوبه منصوری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۵۱۲‬فرزند متوفی‪ -۸.‬محمود‬ ‫منصوری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶44‬فرزند متوفی‪ -۹.‬مریم منصوری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶4۶‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -۱۰.‬اکرم منصوری ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۶4۷‬فرزند متوفی‪ -۱۱.‬امنه گرگ ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ 3۷۸‬همسر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را‬ ‫در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد‬ ‫او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر‬ ‫خواهدشد‪.‬رئیسشعبه‪ ۱۰‬شورایحلاختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶3۵۲۰‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای رسول حاتمی دارای شناسنامه شماره ‪ ۹۱۶۶4‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه‪ ۲۰۸3/۹۷‬ح‪ ۱۰‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان عالم عنوانی بشناسنامه ‪ 4۶۰‬در تاریخ ‪ ۸۶/۵/۵‬اقامتگاه‬ ‫دائمیخودبدورودزندگیگفتهورثهحینالفوتانمرحوممنحصراستبه‪3‬پسر‬ ‫و ‪ ۵‬دختر و همسربه اسامی‪ -۱ :‬رسول حاتمی‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۹۱۶۶4‬فرزند متوفی‪-۲.‬‬ ‫محسن حاتمی‪-‬ش‪.‬ش ‪ ۱3۲۱‬فرزند متوفی‪ -3.‬عباس حاتمی‪-‬ش‪.‬ش ‪۲۹3‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -4 .‬طاهره حاتمی رامشه ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۵۰3‬فرزند متوفی‪ -۵ .‬زینب‬ ‫حاتمی رامشه ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۸۸۲‬فرزند متوفی‪ -۶ .‬ربابه حاتمی رامشه ‪ -‬ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۱۸۶۵‬فرزند متوفی‪ -۷.‬زهرا حاتمی ‪ -‬ش‪.‬ش ‪ ۱۱4۰‬فرزند متوفی‪ -۸.‬معصومه‬ ‫حاتمی ‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۵۸‬فرزند متوفی‪ -۹.‬علی حاتمی ‪ -‬ش‪.‬ش‪ ۱۵۲‬همسر متوفی‪ .‬و‬ ‫اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می‬ ‫نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این‬ ‫اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‬ ‫‪ ۱۰‬شورایحلاختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪۲۶3۵۵۰‬‬ ‫ثروت‬ ‫سهامداران‬ ‫‪12‬‬ ‫هفتهنامهفرهنگیاجتماعی‬ ‫حیف‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره ‪5۰‬‬ ‫یکشنبه‪ 22‬مهر‪1397‬‬ ‫‪ 4‬صفر‪1440‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪oct 2018 | NO.50‬‬ ‫رضا‬ ‫اصفهان‪...‬‬ ‫صالحی پژوه –‬ ‫مدیرمســئول‬ ‫«حیــف‬ ‫ای اســتاصفهــان‪ »...‬ایــن واژه‬ ‫کــه‬ ‫اصفهانــی هــا ایــن روزهــا‬ ‫مــی اورنــد‪ .‬زیــاد بــه زبــان‬ ‫روزگاری نــه‬ ‫چنــدان دور بــه کارگاه اصفهانــی کــه‬ ‫عمرانــی‬ ‫تبدیــل شــده بــود‪ ،‬حــاا بــزرگ فعالیــت‬ ‫را ســپری‬ ‫مــی کنــد‪ .‬غیــر از یکــیروزهــای خاصــی‬ ‫دو‬ ‫فعــال‪ ،‬دیگــر‬ ‫کارگاه نیمــه‬ ‫فعالیــت انچنانـ‬ ‫تنهــا‬ ‫ـی را شــاهد‬ ‫هــم فعالیتــی را شــاهد‬ ‫نیســتیم‪ .‬نــه‬ ‫بایــد‬ ‫نیســتیم‪ ،‬کــه‬ ‫هرازچنــدی‬ ‫باشــیم کــه شــاهد تجمــع‬ ‫تعــدادی از‬ ‫کارگرانــی‬ ‫اعتــراض گوشــه و کنــار‬ ‫شــهر تجمــع‬ ‫مــی کننــد و‬ ‫مــی کننــد‪،‬‬ ‫بـ‬ ‫شــعار مــی‬ ‫ـه بخشــی از‬ ‫حقــوق معوقــه اشــان دهنــد تــا شــاید‬ ‫سـ‬ ‫دسـ‬ ‫ـویی شــهردار‬ ‫ـت یابنــد‪ .‬از‬ ‫اصفهــان و تی‬ ‫ــم مشــاوران‬ ‫بودنــد تمامــی‬ ‫وی‪ ،‬معتقــد‬ ‫فعالیــت هــای‬ ‫عمرانــی شـ‬ ‫زمیــن بــرده‬ ‫تــا زودتــر متــرو را راه ـهر را بــه زیــر‬ ‫ایــن موضوعــی‬ ‫بــود‬ ‫انــدازی کننــد‪،‬‬ ‫کــه‬ ‫در نشســت‬ ‫گذشــته شـ‬ ‫خبــری ســال‬ ‫همچنیــن ـهردار اصفهــان از‬ ‫زبــان وی بیـ‬ ‫اظه‬ ‫ــار کــرد کــه قــرار نیس ـان شــد‪ .‬وی‬ ‫ــت‬ ‫دوربینــی هــر‬ ‫مثــل اقــای‬ ‫روز و هــر سـ‬ ‫ـاعت جلــوی‬ ‫و ســیما یــا‬ ‫پشــت‬ ‫دوربیــن صــدا‬ ‫میکروفــن رادیــو‬ ‫خودشــان در‬ ‫دراز مــدت قضــاوت مـ باشــد و مــردم‬ ‫کمــی از‬ ‫ـی‬ ‫فعالیــت گوشــه همــان‬ ‫کنند!امــا حــاا‬ ‫زیــر زمینــی‬ ‫هــای‬ ‫عمرانــی در ان انجــام کــه قــرار بــود‬ ‫و ایــن سـ‬ ‫بگیـ‬ ‫یکســال ـئوال را بــه ذهــن متبــادر ـرد بــاا رفتــه‬ ‫سـ‬ ‫اســت‬ ‫ـاخته کــه اگــر‬ ‫زمیــن حوالـ همــه فعالیــت‬ ‫هــای عمرانـ‬ ‫ـه‬ ‫مــی دهنــد‪ ،‬پــس از خـ ـی را بــه زیــر‬ ‫ـط‬ ‫خبــر؟ خــط یـ‬ ‫دو متــرو چــه‬ ‫ـک کــه زمـ‬ ‫ـان شــهردار‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫اگــر قــرار بــود شــهردار ســابق افتتــاح‬ ‫نشــود‪ ،‬پــی‬ ‫چــرا دقیقــا‬ ‫اقــای دوربینــی‬ ‫شــهر و‬ ‫رونــد برنامــه‬ ‫اینجــا اصفهــان‬ ‫هــای صــدای‬ ‫وخبرگــزاری‬ ‫شــهرداری و‬ ‫روزنامــه وابســته بــه وابســته بــه‬ ‫هــا رســانه‬ ‫اســت و ریــز و درشــت دیگــر شــهرداری و ده‬ ‫همــان‬ ‫هــر روز‬ ‫رویــه قبــل‬ ‫پیــام صبحگاهــی صبــح شــهردار‬ ‫اصفهــان از رادیــو‬ ‫منتشــر مـ‬ ‫کـ‬ ‫ـی کنــد؟ بــا‬ ‫ـه وقتــی شـ‬ ‫ایــن تفــاوت‬ ‫همــه سراســر ـهردار ســابق پش‬ ‫ــت تریبــون‬ ‫گــوش و‬ ‫مــی رفــت‪،‬‬ ‫چشــم مــی شـ‬ ‫دریافــت کننـ‬ ‫بــرای اولی ـد‪ ،‬امــا در دوره جدیــد ـدند تــا پیــام را‬ ‫مدیری‬ ‫ــن بـ‬ ‫ــت شــهری‬ ‫وابســته بــه ـار کارگــران و‬ ‫کارمنــدان یـ‬ ‫شــهرداری چشــم در چش ـک ســازمان‬ ‫فریـ‬ ‫ــم‬ ‫ـاد زدنــد «نـ‬ ‫دوربی‬ ‫ـ‬ ‫ـن‬ ‫ـوروزی‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫حیــا کــن‪ ،‬شـ‬ ‫کــن!!» ایــن‬ ‫حیــف از جاســت کــه بایــد گفـ ـهرداری را رهــا‬ ‫ـت‬ ‫اصفهــان‪».....‬‬ ‫«حیــف و صــد‬ ‫مح‬ ‫خانواده ترم محمدی‬ ‫فواد مبارکه‬ ‫در‬ ‫ســال ‪ ،97‬فـ‬ ‫ـواد مبارکــه‬ ‫‪25‬‬ ‫تومانــی تقســیم شــده‪ ،‬توانســته بازدهـ‬ ‫ـی ‪ 112‬درصـ‬ ‫ثــروت‬ ‫بــورس‬ ‫ـدی نصیــب سـ‬ ‫ســهامداران‬ ‫در کشــور مــا‬ ‫سـ‬ ‫فــواد مبارکــه در هفـ ـهامداران خــود‬ ‫همیشــه جـ‬ ‫ـکه‪ ،‬ارز و سـ‬ ‫کــرده و بــه‬ ‫ـت‬ ‫ـزو بازارهــای‬ ‫حــال‪ ،‬تکانههـ ـپرده بانکــی هم‬ ‫ســود ده بــوده و مقایسـ ماهــه اخیــر ‪ 2.3‬برابــر شـ احتســاب ســود‬ ‫ــواره نشــان‬ ‫ـه‬ ‫ـای‬ ‫ـده‬ ‫ارزی شــدید ســال ‪ 97‬و دهنده برتــری بــازار ســرمایه بازدهــی بلندمــدت ایــن بـ اســت‪ .‬بــازار‬ ‫توجهــی نسـ‬ ‫نسـ‬ ‫رشــد‬ ‫ـازار ب‬ ‫ـبت بــه دو بـ‬ ‫ــا بازارهــای‬ ‫یکبــاره دار‬ ‫ـبت بــه بازارهـ‬ ‫بــازار مذکــور پیــدا کن ـازار ارز و طــا‬ ‫در ایــن ســال باعــث شــد ـای مذکــور اس‬ ‫عقــب بمانــد‬ ‫ــد‪....... .‬‬ ‫ــت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫تــا‬ ‫و بازدهــی بـ‬ ‫ایــن بــازار بـ‬ ‫ـورس شــکاف‬ ‫ـه طــرز قابــل‬ ‫قابــل توجهـ‬ ‫سال‬ ‫ـی نســبت بــه‬ ‫دوم‪ /‬شماره پ‬ ‫بازدهــی دو‬ ‫نجاه‪/‬یکشنبه ‪22‬‬ ‫مهر ‪4 /1397‬‬ ‫صفر‪1440‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪ 2000‬تومان‬ ‫‪ 2.3‬برابر شد‬ ‫تولید‬ ‫سیبدراصفهان‬ ‫کاهشیافت؛‬ ‫سیب سم‬ ‫یرم پنجه در‬ ‫اناه و انا‬ ‫پنجه بحران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬رضا صالحی پژوه‬ ‫سردبیر‪ :‬سپیده بارانی‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان اپادانا دوم‪ ،‬روبروی مسجد کاظمیه‪،‬‬ ‫تلفن‪031-36632500 :‬‬ ‫کوی بهمن‪ ،‬پاک ‪52‬‬ ‫پیامبر اکرم (ص)‪:‬‬ ‫کسی که نماز را از وقتش تاخیر بیندازد‪( ،‬فردای قیامت)‬ ‫به شفاعت من نخواهد رسید‪.‬‬ ‫الیه راجعون‬ ‫درگذشــت‬ ‫تاســف بــار‬ ‫را تســلیت‬ ‫حمیــد محمـ‬ ‫ـدی ‪،‬‬ ‫می نماییم‪ .‬عــرض نمــوده‬ ‫هنرمنــد و‬ ‫و از درگاه‬ ‫تهیــه کنننـ‬ ‫الهــی صبــر‬ ‫ـده ســینما و‬ ‫و امــرزش‬ ‫تلویزیــون‬ ‫بــرای ان‬ ‫مرحــوم مســئلت‬ ‫ن‬ ‫هیئت مدره ا جمن سین گ‬ ‫ما ران استان اصفهان‬ ‫فارس‬ ‫در ســال ‪ ،97‬فــواد مبارکــه توانســته بازدهــی‬ ‫‪ 112‬درصــدی نصیــب ســهامداران خــود کــرده‬ ‫و بــه احتســاب ســود ‪ 25‬تومانــی تقســیم شــده‪،‬‬ ‫ثــروت ســهامداران فــواد مبارکــه در هفــت‬ ‫ماهــه اخیــر ‪ 2.3‬برابــر شــده اســت‪ .‬بــازار بــورس‬ ‫در کشــور مــا همیشــه جــزو بازارهــای ســود‬ ‫ده بــوده و مقایســه بازدهــی بلندمــدت ایــن‬ ‫بــازار بــا بازارهــای ســکه‪ ،‬ارز و ســپرده بانکــی‬ ‫همــواره نشــاندهنده برتــری بــازار ســرمایه‬ ‫نســبت بــه بازارهــای مذکــور اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬تکانههــای ارزی شــدید ســال ‪ 97‬و رشــد‬ ‫یکبــاره دار در ایــن ســال باعــث شــد تــا ایــن‬ ‫بــازار بــه طــرز قابــل توجهــی نســبت بــه دو‬ ‫بــازار ارز و طــا عقــب بمانــد و بازدهــی بــورس‬ ‫شــکاف قابــل توجهــی نســبت بــه بازدهــی دو‬ ‫بــازار مذکــور پیــدا کنــد‪ .‬بــر اســاس امارهــای‬ ‫موجــود‪ ،‬بازدهــی بــورس در ســال جــاری در‬ ‫حــدود ‪ 90‬درصــد بــوده و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه بازارهــای ارز و ســکه بیــش از ‪ 200‬درصــد‬ ‫میانــه راه‪ ،‬انــرژی مثبتــی را بــه شــاخص کل‬ ‫تزریــق کــرده و بــه نوبــت بــا لیــدر بعــدی‬ ‫جابجــا شــدهاند‪ .‬بــا ایــن حــال بــار اصلــی رشــد‬ ‫شــاخص در ایــن مــدت ‪ 7‬ماهــه بــر دوش گــروه‬ ‫فلــزات اساســی و خصوص ـاً نمادهــای فــوادی از‬ ‫جملــه فــواد مبارکــه بــوده اســت‪ .‬رشــد پیوســته‬ ‫و منطقــی فــواد مبارکــه در ایــن مــدت موجــب‬ ‫شــده تــا بــازار ســرمایه یکــی از درخشــانترین‬ ‫ســالهای خــود را طــی کنــد‪ .‬همبســتگی بــاای‬ ‫تحــرکات شــاخص بــورس بــا تغییــرات قیمتــی‬ ‫ســهام فــواد مبارکــه دایــل متعــددی دارد کــه‬ ‫اولیــن دلیــل ان‪ ،‬ســرمایه اســمی ‪ 7‬هــزار و ‪500‬‬ ‫میلیــاردی ایــن شــرکت بــه عنــوان بزرگتریــن‬ ‫شــرکت بورســی و افــق روشــن ســوداوری ان‬ ‫در ســال جــاری بــود‪ .‬بــر همیــن اســاس اولیــن‬ ‫حرکــت مثبــت امســال در بــازار ســرمایه از‬ ‫نمــاد فــواد مبارکــه شــروع شــد و رفتــه رفتــه‬ ‫بــا افزایــش بازدهــی ایــن شــرکت‪ ،‬ســایر ســهام‬ ‫بــزرگ و کوچــک بــازار نیــز بــه بازدهیهــای‬ ‫فــواد مبارکــه در ایــن ســال‪ ،‬بارهــا رکــورد زد‬ ‫و بــا تولیــد ‪ 3‬میلیــون و ‪ ۶50‬هــزار تــن انــواع‬ ‫محصــول و عرضــه‪ 3 ฀‬میلیــون و ‪ 580‬هــزار تــن‬ ‫از ایــن میــزان محصــوات بــه ارزش تقریبــی ‪10‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان‪ ،‬رکــورد جدیــدی از خــود‬ ‫برجــای گذاشــت‪ .‬از عوامــل مهــم تاثیرگــذار در‬ ‫رشــد ‪ 4۶‬درصــدی فــروش شــرکت نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال ‪ ،9۶‬افزایــش ‪ 27‬درصــدی‬ ‫مقــدار فــروش محصــوات گــرم در ســال ‪97‬‬ ‫(عمدتــاً مربــوط بــه بهرهبــرداری و افزایــش‬ ‫ظرفیــت طــرح توســعه‪ ฀‬فوادســازی و نــورد‬ ‫پیوســته ســبا از ‪ 750‬هــزار تــن بــه یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۶00‬هــزار تــن) و تختالهــای تولیــدی‬ ‫ماشــین ریختهگــری شــماره ‪ 5‬اســت‪ .‬از دیگــر‬ ‫ســو‪ ،‬افزایــش قیمــت جهانــی فــواد و افزایــش‬ ‫تقاضــا در داخــل منجــر بــه رشــد قیمتهــا در‬ ‫بــورس کاا شــد کــه اثــر مســتقیمی بــر فــروش‬ ‫فــواد مبارکــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫رشد سهام بر پایه رشد سوداوری‬ ‫مالــی و اقتصــادی فــواد مبارکــه بــا دفــاع از‬ ‫سیاســت تقســیم ســود ایــن شــرکت اذعــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا همراهــی و همــکاری کــه ســهامداران‬ ‫در مجمــع امســال از خــود نشــان دادنــد‪،‬‬ ‫منابــع نقــدی در شــرکت باقــی مانــد تــا فــواد‬ ‫مبارکــه بتوانــد بــا دســت بازتــری بــه تامیــن‬ ‫مالــی طرحهــای توســعه خــود اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نــرخ رشــد درونــی شــرکتها‪،‬‬ ‫رابطــه معکوســی بــا درصــد ســود تقســیمی‬ ‫در مجامــع دارد و شــرکتهایی کــه مقــدار‬ ‫عمــده ســود نقــدی خــود را در مجمــع تقســیم‬ ‫میکننــد و برنامــهای بــرای توســعه شــرکت‬ ‫ندارنــد‪ ،‬بــه مــرور رشــد ســوداوری انهــا رو‬ ‫بــه افــول میگــذارد و در مقابــل‪ ،‬تقســیم ســود‬ ‫پاییــن منجــر بــه رشــد ســوداوری و افزایــش‬ ‫قیمــت ســهام در بــورس و نهایتـاً افزایــش بــازده‬ ‫ســهامداران میشــود‪.‬‬ ‫ارزش بــازار ‪ 40‬هــزار میلیــارد تومانــی‬ ‫فــواد‬ ‫نــادری در خصــوص ارزش بــازار ‪ 40‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومانــی فــواد مبارکــه نیــز اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ارزش بــازار شــرکتهای بورســی‬ ‫متاثــر از نــگاه ســهامداران بــه مقولههایــی‬ ‫همچــون ارزش جایگزینــی شــرکت‪ ،‬ارزش‬ ‫داراییهــای شــرکت و رونــد ســوداوری اســت و‬ ‫در خصــوص فــواد مبارکــه بایــد در نظــر گرفــت‬ ‫کــه جایگزینــی کارخانــهای در مقیــاس فــواد‬ ‫مبارکــه بــا توجــه افزایــش قیمــت دار‪ ،‬بســیار‬ ‫مشــکل اســت‪ .‬وی در ادامــه افــزود‪ :‬مضــاف بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬ارزش ســبد بورســی فــواد مبارکــه در‬ ‫حــال حاضــر بــه بیــش از ‪ 14‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان رســیده کــه نســبت بــه بهــای تمــام‬ ‫شــده ان از قــرار ‪ 5‬هــزار میلیــارد تومــان‪180 ،‬‬ ‫درصــد رشــد کــرده اســت و در حقیقــت‪ ،‬ارزش‬ ‫داراییهــای بورســی فــواد مبارکــه بــه ازای‬ ‫هــر ســهم ایــن شــرکت برابــر بــا ‪ 18۶‬تومــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫برنامههایی برای اصاح ساختار سرمایه‬ ‫معــاون مالــی و اقتصــادی فــواد مبارکــه‪ ،‬اصــاح‬ ‫ســاختار ســرمایه شــرکت در طــی ســالهای‬ ‫اخیــر را یکــی از دایــل افزایــش اقبــال بــازار بــه‬ ‫ایــن ســهم دانســت و گفــت‪ :‬بــا اصاحاتــی کــه در‬ ‫ســاختار ســرمایه شــرکت ایجــاد شــد‪ ،‬تــاش شــد‬ ‫تــا میــان ارزش داراییهــا‪ ،‬ســوداوری و ســرمایه‬ ‫رشــد را تجربــه کردهانــد و بــر اســاس قاعــده‬ ‫اربیتــراژ و همگرایــی بازدهــی بازارهــا در اقتصــاد‪،‬‬ ‫ایــن شــکاف بازدهــی بایــد بــا عقــب نشــینی‬ ‫ارز و ســکه و یــا رشــد بــورس جبــران شــود‪ .‬بــا‬ ‫توجــه رونــد صعــودی تــورم و احتمــال پــرش ان‬ ‫بــه بــاای ‪ 30‬درصــد‪ ،‬صعــودی شــدن بــورس‬ ‫احتمــال قویتــری نســبت بــه ریــزش یــک‬ ‫بــاره دار از قیمتهــای فعلــی دارد‪.‬‬ ‫رشد بازار با اهرم فلزی‬ ‫رشــد بــازار بــورس در ایــن مــدت‪ ،‬بــر پایــه‬ ‫رشــد دو گــروه فلــزات اساســی و پتروشــیمی‬ ‫بــوده اســت و ســایر گروههــا نظیــر گــروه‬ ‫بانکــی‪ ،‬ســرمایهگذاری‪ ،‬پاایشــی و ‪ ...‬در‬ ‫مطلــوب رســیدند‪.‬‬ ‫ثروت سهامداران فواد ‪ 2.3‬برابر شد‬ ‫بــر اســاس امارهــای موجــود‪ ،‬قیمــت ســهام‬ ‫فــواد مبارکــه در ابتــدای ســال جــاری در‬ ‫حــدود ‪ 287‬تومــان بــوده و در حــال حاضــر‬ ‫قیمــت ان ‪ ۶09‬تومــان اســت؛ ایــن یعنــی فــواد‬ ‫مبارکــه توانســته بازدهــی ‪ 112‬درصــدی نصیــب‬ ‫ســهامداران خــود کــرده و بــه احتســاب ســود‬ ‫‪ 25‬تومانــی تقســیم شــده‪ ،‬ثــروت ســهامداران‬ ‫فــواد مبارکــه در هفــت ماهــه اخیــر ‪ 2.3‬برابــر‬ ‫شــده اســت‪.‬دلیل ایــن رشــد قابــل توجــه‪ ،‬بهبــود‬ ‫شــاخصهای تولیــد‪ ،‬فــروش و ســوداوری‬ ‫در طــی یــک ســال اســت‪ .‬ظرفیــت تولیــدی‬ ‫امیرحســین نــادری در همیــن رابطــه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬افزایــش قیمــت ســهام فــواد مبارکــه‬ ‫ناشــی از تقویــت رونــد ســوداوری ایــن شــرکت‬ ‫بــوده و اقبــال خریــداران بــه گــروه فلــزی و‬ ‫فــواد مبارکــه بــه دلیــل افزایــش ســوداوری‬ ‫ایــن شــرکتها بــوده اســت‪ .‬وی در ادامــه افــزود‪:‬‬ ‫شــاخص کل بــورس از ابتــدای ســال تــا کنــون‪ ،‬از‬ ‫رقــم ‪ 9۶‬هــزار و ‪ 425‬واحــد بــه ‪ 180‬هــزار واحــد‬ ‫رســیده کــه نشــاندهنده رشــد ‪ 87‬درصــدی ان‬ ‫اســت کــه در قیــاس بــا رشــد ‪ 130‬درصــدی‬ ‫فــواد‪ ،‬عــددی پایینتــر را نشــان میدهــد و‬ ‫عمــ ً‬ ‫ا‪ ،‬فــواد مبارکــه ‪ 1.5‬برابــر بــازار بازدهــی‬ ‫نصیــب ســهامداران خــود کــرده اســت‪ .‬معــاون‬ ‫شــرکت رابطــهای منطقــی و متعــادل ایجــاد شــود و‬ ‫تمرکــز شــرکت در تامیــن مالــی طرحهــای توســعه‬ ‫ارزشــمند ان نیــز بــر اســتفاده از منابــع بلندمــدت و‬ ‫انتشــار ســهام در بازار ســرمایه اســت‪ .‬نادری در رابطه‬ ‫بــا برنامــه فــواد مبارکــه بــرای افزایــش ســرمایه ‪73‬‬ ‫درصــدی نیــز عنــوان کــرد‪ :‬برنامــه افزایــش ســرمایه‬ ‫فــواد مبارکــه از ‪ 7‬هــزار و ‪ 500‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫‪ 13‬هــزار میلیــارد تومــان در دســت بررســی اســت و‬ ‫گــزارش توجیهــی ان بــه حســابرس ارســال شــده تــا‬ ‫در صــورت تاییــد بــه ســازمان بــورس ارســال شــود‬ ‫و پــس از کســب موافقــت ســازمان بــورس‪ ،‬مجمــع‬ ‫فوقالعــاده بــا موضــوع افزایــش ســرمایه تشــکیل‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ثروت سهامداران فواد مبارکه ‪ 2.3‬برابر شد‬

آخرین شماره های هفته نامه قاف قلم

هفته نامه قاف قلم 55

هفته نامه قاف قلم 55

شماره : 55
تاریخ : 1397/09/01
هفته نامه قاف قلم 54

هفته نامه قاف قلم 54

شماره : 54
تاریخ : 1397/08/24
هفته نامه قاف قلم 52

هفته نامه قاف قلم 52

شماره : 52
تاریخ : 1397/08/06
هفته نامه قاف قلم 47

هفته نامه قاف قلم 47

شماره : 47
تاریخ : 1397/06/31
هفته نامه قاف قلم 46

هفته نامه قاف قلم 46

شماره : 46
تاریخ : 1397/06/26
هفته نامه قاف قلم 44

هفته نامه قاف قلم 44

شماره : 44
تاریخ : 1397/06/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!