هفته نامه قاف قلم شماره 55 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه قاف قلم شماره 55

صفحه بعد

هفته نامه قاف قلم شماره 55

هفته نامه قاف قلم شماره 55

‫دار پایین امده چرا قیمت‬ ‫ها پایین نمی اید؟‬ ‫ازمنابعخدادادیخوب‬ ‫استفادهنکردیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره ‪/ 55‬یکشنبه ‪ 27‬ابان ‪ 10 /1397‬ربیع ااول ‪1440‬‬ ‫اصفهان نیازمند روزهای شاد‬ ‫پرضا صالحی پژوه ‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫هنجــار در جامعــه قاعــده ای اســت کــه بــه هدایــت الگوهــای اجتماعــی‬ ‫منجــر مــی شــود و یکــی از ایــن مــوارد هنجــاری در جامعــه‪ ،‬مولفــه‬ ‫ادب اســت کــه بــه ســاخت ارزش هــای مطلــوب در جامعــه ختــم مــی‬ ‫گــردد‪ .‬یکــی از ایــن مطلــوب هــا در جامعــه‪ ،‬ایجــاد شــادی و نشــاط‬ ‫در بیــن مــردم اســت کــه مــی توانــد بــا حفــظ مولفــه ادب کــه همــان‬ ‫رعایــت چارچــوب هــای فــردی و اجتماعــی اســت‪ ،‬شــرایط مفیــدی را‬ ‫بــرای شــهروندان رقــم بزنــد و ایــن شــادی و نشــاط در حوزه شــهروندی‪،‬‬ ‫بــه ایجــاد امیــد و توســعه همــکاری شــهروندی بــا مدیــران مــی انجامــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر رعایــت مســائل اعتقــادی بــرای شــیعیان باعث شــده بود‬ ‫کــه حــدود ‪ 2‬مــاه بــرای رعایــت ائیــن و اداب و ســنن مذهبی‪ ،‬شــادی از‬ ‫جامعــه فاصلــه گرفتــه و تنهــا عنصر نشــاط اجتماعــی تقویت گــردد‪ ،‬لذا‬ ‫بــا ایــن توضیــح بــه نظــر مــی رســد مدیــران شــهری در حــوزه فرهنگی‬ ‫بایــد بــرای ایــن روزهــا برنامــه ریــزی مدونــی داشــته باشــند تــا دوبــاره‬ ‫عنصــر شــادی و نشــاط در کنــار یکدیگــر قــرار گیــرد و این برنامــه ریزی‬ ‫بایــد بــا نــگاه بــه عناصــر اجتماعــی از جملــه گــروه هــای ریــز جامعــه‬ ‫باشــد و بتوانــد ضمــن بررســی و شــناخت ســایق تــوده هــای مختلــف‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬در چارچــوب مولفــه هــای ارزشــی جامعــه‪ ،‬خــوراک فکــری‬ ‫کوتــاه مــدت ایجــاد نمایــد‪ ،‬چــرا کــه ایجــاد شــادی نیازمنــد برنامــه‬ ‫هــای کوتــاه مــدت و ایجــاد نشــاط نیازمنــد برنامــه هــای بلنــد مــدت‬ ‫و میــان مــدت اســت‪ ،‬از ایــن رو شــهرداری بــا اســتفاده از برنامــه هــای‬ ‫متنــوع از جملــه فضــا ســازی شــهری‪ ،‬ایجــاد برنامــه های طنــز ‪ ،‬تجمیع‬ ‫تــوده هــای شــهروندی بــرای برنامــه هــای ســرگرم کننــده امیــد را بــه‬ ‫عنــوان ســرمایه اجتماعــی مــورد توجــه قــرار مــی دهــد واین ایجــاد امید‬ ‫بایــد بــه تســریع در همگرایــی اجتماعــی بیانجامــد‪ .‬همگرایــی اجتماعی‬ ‫در جوامــع مــدرن بشــری بــه عنــوان موتــور متحرکــه تــوده هــا بــرای‬ ‫پیشــبرد اهــداف واای معرفــی شــده از ســوی حاکمیــت اســتفاده مــی‬ ‫شــود و نبــود امیــد بــی شــک بــه سســتی و ســنگینی حرکــت اجتماعی‬ ‫مــی انجامــد‪.‬‬ ‫روزنکوداشتاصفهان‬ ‫باشکوهترازهمیشه‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت ‪ 1000‬تومان‬ ‫در مناظره دو عضو سابق و فعلی شورای شهر اصفهان مطرح شد‪:‬‬ ‫اصفهانبدونضابطهتوسعهیافت‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫از منابع خدادادی خوب‬ ‫استفادهنکردیم‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس شورای اسامی‬ ‫گفت‪ :‬گفته میشود ‪ 1700‬هزار میلیارد‬ ‫نقدینگی سرگردان هست و هیچکجا جذب‬ ‫نمیشود‪ ،‬همین نقدینگی نابسامانیهای‬ ‫ارز و سکه و‪ ...‬در ماههای اخیر را به وجود‬ ‫میاورد‪ .‬حمیدرضا فوادگر نماینده‬ ‫مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی‬ ‫درخصوص نقش روابط عمومیها گفت ‪ :‬انچه‬ ‫به نظر میرسد باید به ان توجه شود این است‬ ‫که روابط عمومی نه تنها بیانگر فعالیتها و‬ ‫کارهای مجموعه‪ ،‬اگرچه خود وظیفه مهمی‬ ‫است؛ بلکه باید این جمله امام خمینی (ره)‬ ‫مبنی بر اینکه مسووان و دولتمردان نتیجه‬ ‫تاش خود را برای مردم بگویند را جامه عمل‬ ‫بپوشانند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬امروز در همین‬ ‫مفهوم ساده امام اما واژگان مهم و صدها نکته‬ ‫نهفته است که چطور یک روابط عمومی باید‬ ‫مبلغ خوبی برای فعالیتهای مجموعه باشد‪.‬‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس شورای اسامی‬ ‫با اشاره به این که روابط عمومی باید تعامل‬ ‫دوسویه داشته باشد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ارتباطات‬ ‫روابط عمومی باید یک جاده دوطرفه باشد‬ ‫و مردم را به مسووان اجرایی وصل کند‬ ‫و بیانگر نظرات مردم هم باشند‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که روابط عمومی باید تاثیرات اجتماعی‬ ‫را ببیند‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬در برنامه پنجم‪ ،‬ماده‬ ‫اول این است که همه پروژهها و کارها باید‬ ‫پیوست فرهنگی داشته باشند‪ ،‬انجام چنین‬ ‫کاری به این معنا است که کار بهتری انجام و‬ ‫تاثیرات مهم و شرایط اجتماعی فرهنگی ان‬ ‫دیده شده و در واقع یک مکمل طرحهاست‪.‬‬ ‫فوادگر عنوان کرد‪ :‬در کشوری هستیم‬ ‫که به خاطر ذخایر معدنی باا در حدود‬ ‫‪ 60‬میلیارد تن وجود دارد اما قسمت بسیار‬ ‫کمی از ان استخراج و بهرهبرداری میشود‪،‬‬ ‫حدود ‪ 60‬عنصر ماده فلزی است که در کمتر‬ ‫کشوری نمونه ان وجود دارد‪ ،‬دارای منابع‬ ‫نفت و گازی و معدن هم هست‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬باید با سیاست اقتصاد مقاومتی کم کم‬ ‫از بخش هزینهای و نفت محوری به سمت‬ ‫سرمایهگذاری رفت‪ ،‬بعد از بهرهبرداری‬ ‫معادن‪ ،‬استفاده از مزیتهای گردشگری‪،‬‬ ‫سواحل جنوب‪ ،‬شمال و شیات هم در‬ ‫ادامه است‪ ،‬معادن تا مدتی قبل زیر یک‬ ‫درصد از ارزش افزوده کشور را تشکیل می‬ ‫داد که اکنون کمی از این یک درصد بااتر‬ ‫رفته است‪ .‬نماینده مجلس خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫سالهای سال در معادن از کشف‪ ،‬استخراج تا‬ ‫فراوری مواد معدنی جز در بخش صنعت زیر‬ ‫یک درصد ارزش افزوده بود در حالی که ‪60‬‬ ‫میلیارد تن ذخایر هست‪ ،‬از این نعمتهای‬ ‫خدادادی انطور که باید استفاده نشده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان این که باید از خامفروشی‬ ‫جلوگیری کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وجود منابع و‬ ‫معادن فرصتی است که از نفت محوری دور‬ ‫شده و اقتصاد مقاومتی اجرا شود و برای راه‬ ‫حل ان باید به فکر سرمایهگذاری در صنایع‬ ‫و معادن بود‪.‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره ‪/ 55‬یکشنبه ‪ 27‬ابان ‪ 10 /1397‬ربیع ااول ‪1440‬‬ ‫در مناظره دو عضو سابق و فعلی شورای شهر اصفهان مطرح شد‪:‬‬ ‫اصفهانبدونضابطهونظامتوسعهیافت‬ ‫«ارثیه ‪ 14‬ساله» شامگاه چهارشنبه با حضور امیراحمد زنداور عضو شورای اسامی شهر اصفهان و ابوالفضل‬ ‫قربانی عضو سابق شورای اسامی شهر اصفهان با هدف بررسی عملکرد مدیریتی اصاحطلبان و اصولگریان‬ ‫برگزار شد‪ .‬ابوالفضل قربانی در این مناظره در خصوص عملکرد یکساله اصاحطلبان در شورای شهر و شهرداری‬ ‫اصفهان پس از مدیریت ‪ 14‬ساله اصولگرایان اظهار داشت‪ :‬ظرفیتهای شهر اصفهان باا است که میتواند رونق‬ ‫اقتصادی بیشتری ایجاد کند‪ ،‬یکی از مشکات اصفهان سرمایهگریزی است و این مشکل از قدیم وجود داشته اما‬ ‫اکنون به دایلی بیشتر شده است؛ گردشگری در اصفهان میتواند درامد پایدار ایجاد کند‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫کمیسیون اقتصادی شورای شهر چهارم و ریاست ان را مقصر میدانم‪ ،‬میدان استقال میتوانست با هزینه‬ ‫کمتری انجام شود‪ ،‬در سال‪ 88‬نیز مشکات اقتصادی را پشت سر گذاشتیم و متوقف کردن پروژهها مشکلی را حل‬ ‫نمیکند و باید تاش را بیشتر کرد‪ ،‬روسای کمیسیونها نقش زیادی در پیشرفت حرکتها در شورای شهر دارند‪.‬‬ ‫ارگجهاننماحیفشد‬ ‫عضو سابق شورای اسامی شهر اصفهان همچنین در خصوص پروژههای اصفهان گفت‪ :‬ساخت پروژه جهاننما‬ ‫ارتباطی به دوره ‪ 14‬ساله ندارد و متعلق به دوره ‪ 17‬ساله اصاحات است؛ به نظر من هم حیف شد این مجموعه در‬ ‫این نقطه از شهر ساخته شد اما سالن همایشها یک ظرفیت خوب برای اصفهان است که میتواند به درامد برای‬ ‫شهر منجر شود‪ .‬قربانی با بیان اینکه ‪ 21‬کیلومتر از مترو یعنی فاز یک و دو در دوره چهارم شورای شهر اصفهان‬ ‫افتتاح شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کمتر از یک درصد جابجایی مردم در سطح شهر به وسیله مترو است در صورتی که هر روز‬ ‫‪ 120‬هزار نفر توسط خطهای بی ار تی جابجا میشوند‪ ،‬شبکهای از خطوط مترو موثر است و یک خط کافی‬ ‫نیست‪ .‬وی همچنین تصریح کرد‪ :‬ایجاد مترو وظیفه دولتها است اما به صورت ظالمانه به شهرها واگذار شده‬ ‫است‪ ،‬غیر از تهران و مشهد مترو در سایر شهرها جایگاه واقعی خود را ندارد‪ ،‬باید کمکهای دولتی برای ایجاد‬ ‫مترو به کار گرفته شود؛ مترو سرمایهگذاری ‪ 200‬ساله است‪ ،‬البته برای شهرهای تاریخی تراموا بهتر است‪ .‬عضو‬ ‫سابق شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به سازمان فاوا تاکید کرد‪ :‬در خصوص سازمان فناوری اطاعات (فاوا)‬ ‫اتفاق ازم نیفتاده است و حساسیت ازم نیست‪ ،‬سازمان فاوا چند وقتی است مسوول ندارد و با سرپرست اداره‬ ‫میشود‪ ،‬افراد توانمند زیادی در این زمینه حضور دارند و گایههایی در مورد عملکرد فاوا وجود دارد و باید به این‬ ‫سازمان پرداخته شود؛ ‪ 10‬سال ناظر بر فاوا بودم اما هیچ استفادهای از تجربیات من نشد و کسی نخواست انها را‬ ‫در اختیارش قرار دهم‪.‬‬ ‫وسعت شهر اصفهان نسبت به سال‪ 1382‬دو برابر شده است‬ ‫قربانی در بخشی دیگر از سخنانش گفت‪ :‬کمیسیون حمل و نقل برای اولین بار در اصفهان ایجاد شد اما اخیرا ً‬ ‫مطلع شدم که محیط زیست از کمیسیون حمل و نقل جدا شده است و فکر میکنم کار خوبی نبوده است زیرا‬ ‫این موضوعات به یکدیگر مرتبط هستند‪ ،‬وسعت شهر اصفهان نسبت به سال ‪ 1382‬دو برابر شده است‪ ،‬به عملکرد‬ ‫شورای اسامی شهر اصفهان در دورههای سوم و چهارم افتخار میکنم‪ .‬امیراحمد زنداور نیز در این برنامه در جواب‬ ‫به قربانی در خصوص قدرت رئیس کمیسیون گفت‪ :‬هر نفر یک رای در شورای شهر دارد و با رای اعضای شورا‬ ‫اقدامی انجام میشود و رای شورا خارج از اعضای کمیسیون است‪ ،‬به هرکاری مصوب شود باید بها داده شود و‬ ‫باید صرفه و صاحیت در شهرداری رعایت شود‪ .‬وی در ادامه بیان داشت‪ :‬اختاف ما این است که چرا در دوره قبل‬ ‫شهرداری ‪ 4‬هزار و ‪ 500‬نفر را به ‪ 16‬هزار حقوقبگیر تبدیل کردهاند که امروز نشود جوابشان را داد و اگر قرار باشد‬ ‫تعدیلشان کنیم ظلم به انها است‪ ،‬شهرداری ظرفیت تورم نیرو را نداشته است‪ ،‬نباید در شهرداری ولخرجی کرد؛‬ ‫ما مخالف مساجد و موزه دفاع مقدس نیستیم و در بودجه ‪ 97‬نیز یک میلیارد تومان برای این موزه در نظر گرفتیم‪،‬‬ ‫دولت در وضعیت بدی است و نمیتواند به تعهداتش عمل کند‪ .‬رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسامی‬ ‫شهر اصفهان همچنین افزود‪ :‬مخالف توسعه نیستیم اما توسعه ‪ 140‬هکتاری منطقه ‪ 4‬اصفهان در شورای شهر‬ ‫رای اورد و به ان احترام گذاشتم اما این توسعه زیرساخت نمیخواهد‪ ،‬در همین منطقه ‪ 76‬هکتار بافت فرسوده‬ ‫وجود دارد‪ .‬زنداور در خصوص پروژههای اصفهان هم عنوان کرد‪ :‬سالن همایشها در اینده بزرگترین چالش شهر‬ ‫اصفهان خواهد شد؛ همه برای زایندهرود تاش میکنند اما ناهماهنگی زیاد است‪.‬‬ ‫هزینهاحداثیککیلومترمترو‪ 400‬میلیاردتومان‬ ‫مخالف‬ ‫توسعه‬ ‫نیستیماما‬ ‫توسعه‪140‬‬ ‫هکتاری‬ ‫منطقه‪4‬‬ ‫اصفهان‬ ‫در شورای‬ ‫شهررای‬ ‫اورد و به‬ ‫اناحترام‬ ‫گذاشتماما‬ ‫اینتوسعه‬ ‫زیرساخت‬ ‫نمیخواهد‪،‬‬ ‫درهمین‬ ‫منطقه‪76‬‬ ‫هکتاربافت‬ ‫فرسوده‬ ‫وجود دارد‬ ‫وی با اشاره به وضعیت متروی اصفهان هم گفت‪:‬‬ ‫اکنون برای احداث یک کیلومتر مترو به ‪ 400‬میلیارد‬ ‫تومان نیاز است‪ ،‬خط یک مترو تمام شده و در دوره‬ ‫پنجم شورای شهر اصفهان به هدف رسیده است که‬ ‫یک افتخار برای این دوره است؛ به بودجه زیادی برای‬ ‫راهاندازی و گسترش مترو نیاز داریم‪ ،‬با وجود اینکه‬ ‫هزینه زیاد است اما نباید کار را رها کرد و باید به فکر‬ ‫ایندگان باشیم‪ .‬رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای‬ ‫اسامی شهر اصفهان ادامه داد‪ :‬اخیرا ً نیز بحثی بود‬ ‫که ‪ 500‬میلیارد تومان اوراق مشارکت برای مترو‬ ‫گرفته شود‪ ،‬خط ‪ 2‬مترو حدود ‪ 24‬کیلومتر است اما‬ ‫اعتقاد همه ایجاد مترو در مرور زمان است‪ ،‬همچنین‬ ‫فرهنگسازی استفاده از مترو نیز به زمان نیاز دارد؛‬ ‫به همفکری و کمک مردم نیاز داریم و فقط رای دادن‬ ‫کافینیست‪.‬‬ ‫ضعیفترینبخششهرداریفناوریاطاعات‬ ‫زنداور در پاسخ به قربانی در خصوص سازمان فاوا هم‬ ‫بیان داشت‪ :‬در خصوص سازمان فاوا شدیدا به مدیران‬ ‫قبلی انتقاد دارم‪ 475 ،‬وظیفه برای شهرداریها وجود‬ ‫دارد که ضعیفترین بخش فناوری اطاعات است؛ فاوا‬ ‫رسالت توسعه فناوری در شهرداری را دارد اما شهرداری‬ ‫رشدی نداشته است و هیچ امار دقیقی از اماک در‬ ‫شهرداری اصفهان موجود نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬همه در‬ ‫فاوا مدعی هستند و انتقاد زیادی به این سازمان میرود‬ ‫که باید برنامه داشته باشند‪ ،‬به شهردار اصفهان هم‬ ‫گفتم چرا سازمان فاوا مدیر ندارد‪ ،‬این سازمان زیانده‬ ‫شده است و باید جلوی این سازمان گرفته میشد؛‬ ‫مدیران باید تصمیمات درست بگیرند و سازمان فاوا‬ ‫پتانسیل باایی دارد که باید استفاده شود‪ ،‬باید نیروهای‬ ‫تخصصیتری به کار گرفته میشد‪ ،‬انگیزه کافی ایجاد‬ ‫میشد و پیمانکاران قویتری را انتخاب میکردند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسامی شهر‬ ‫اصفهان در بخشی دیگر از صحبتهایش در خصوص‬ ‫اتوبوسرانی اصفهان هم تصریح کرد‪ 172:‬میلیارد تومان‬ ‫بودجه اتوبوسرانی اصفهان بوده است‪ ،‬از سال ‪1395‬‬ ‫حدود ‪ 13‬درصد کاهش نیروی انسانی در اتوبوسرانی‬ ‫داشتهایم‪ ،‬همچنین صرفهجویی زیادی در مصرف‬ ‫سوخت انجام شده و با این وجود افزایش تعداد جابجایی‬ ‫مسافران را داشتهایم؛ برنامهریزی برای یکپارچگی‬ ‫مترو و اتوبوسرانی انجام شده و زمان انتظار مسافر برای‬ ‫اتوبوس‪ 3‬دقیقه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره ‪/ 55‬یکشنبه ‪ 27‬ابان ‪ 10 /1397‬ربیع ااول ‪1440‬‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫درجلسهعلنیشورایشهراصفهانمطرحشد‪:‬‬ ‫ناامیدیلیستامیداز‬ ‫درامدهایسالاینده‬ ‫فارس‪ :‬پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان در تاار شورای ساختمان دروازه دولت‬ ‫شهرداری اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫طبق روال همیشگی جلسات علنی شورا‪ ،‬فتحاله معین در نطق پیش از دستور خود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دین اسام‬ ‫تکامل همه ادیان الهی است و ما نیز مفتخریم که از پیروان حضرت محمد(ص) هستیم و افتخار میکنیم‬ ‫که کاملترین و جامعترین دین را داریم‪ .‬رییس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به فوت تاجالدین‪،‬‬ ‫معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بخشی از ارامش جامعه کارگری مرهون تاش وی‬ ‫است چرا که همیشه منافع ملی را بر سایر امور ترجیح داده است که از جمله اقدامات وی توسعه مراکز‬ ‫بهداشتی سازمان تامین اجتماعی و تاش برای احقاق حقوق کارگران بوده است‪ .‬وی در پایان نطق خود‬ ‫گفت‪ :‬پیگیری برای حل بخشی از مشکات خط یک متروی اصفهان و پیگیری برای ساخت بیمارستان‬ ‫تامین اجتماعی در اصفهان بخش دیگر اقدامات تاجالدین برای اصفهان بوده است‪ .‬معین که بیشتر از چند‬ ‫دقیقه در صحن علنی نماند بافاصله پس از پایان نطق خود جلسه را ترک کرد‪ .‬از همان ابتدای اغاز به‬ ‫کار صحن علنی شورای شهر اصفهان به نظر میرسید جلسه به دلیل حضور اعضای شورا در جلسه ختم‬ ‫تاجالدین با سرعت بیشتری به پایان برسد‪.‬‬ ‫برونسپاری بخشی از فعالیتهای سازمان فرهنگی‪-‬ورزشی‬ ‫اولین مصوبه شورای شهر امروز برونسپاری بخشی از فعالیتهای سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری‬ ‫به بخش خصوصی بود که با اکثریت ارا اعضا تصویب شد‪.‬‬ ‫مصوبه بعدی نیز که به سرعت تصویب شد تعیین روز اول اذر به روز اصفهان است‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫هفته اول نخست اردیبهشت ماه نیز به عنوان هفته فرهنگی اصفهان باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫تکلیف شهردار برای ثبت روز اصفهان در تقویم رسمی‬ ‫همچنین براساس این مصوبه‪ ،‬شهردار اصفهان موظف است تا ثبت ملی یکم اذر ماه در تقویم رسمی‬ ‫کشور را در دستور کار قرار دهد‪ .‬گفتنی است که یکم اذرماه مصادف با سالروز میاد شیخ بهایی است‬ ‫هم چنین نماد برج قوس یکی از نقوش سر در بازار قیصریه نیز به عنوان نماد رسمی اصفهان تصویب شد‪.‬‬ ‫ایحه بعدی نیز که ان هم بدون هیج حرف و حدیث و بحثی تصویب شد سرمایهگذاری ‪ 3‬میلیارد ریالی‬ ‫در شرکت در حال تاسیس «تامین و احیای منابع ابی صنایع فات مرکزی ایرانیان» است که فعا ‪35‬‬ ‫درصد قدرالسهم ان به میزان یک میلیارد و ‪ 50‬میلیون ریال به تصویب شورا رسید‪.‬‬ ‫ایحه بعدی نیز پیشنهاد اهدا ‪ 50‬درصد از هزینه خسارت حفاری انشعابات فاضاب متقاضیان اهالی‬ ‫محله محموداباد واقع در منطقه ‪ 12‬بود که این ایحه پس از استماع نظرات مخالف و موافق به تصویب‬ ‫رسید‪ .‬براساس نظر کمیسیون امور اقتصادی با توجه به وضعیت مالی اهالی این منطقه‪ ،‬شهردار اصفهان‬ ‫در صورت صاحدید ایحهای جایگزین بدین ترتیب که متقاضیان از پرداخت هزینههای خسارت‬ ‫حفاریهای انشعابات فاضاب معافیت داشته باشند ولی هزینههای ترمیم حفاریها به طور کامل بر‬ ‫اساس فهرست بها مربوطه توسط شهرداری از شرکت اب و فاضاب دریافت شود و یا ترمیم حفاریها‬ ‫توسط شرکت اب و فاضاب با نظارت شهرداری به انجام برسد‪.‬نظر کمیسیون مبنی بر معافیت کامل‬ ‫اهالی منطقه محموداباد رای نیارود و اعضای شورا تصمیم گرفتند به ایحه شهرداری مبنی بر معافیت‬ ‫‪ 50‬درصدی اهالی این منطقه رای مثبت دهند‪.‬‬ ‫در حین تصویب همین ایحه بود که معین مجددا به صحن علنی بازگشت‪.‬‬ ‫عباسعلی جوادی در نطق میاندستور خود به جای پرداختن به یک موضوع اساسی و مهم به بررسی‬ ‫زندگینامه سید محمدتقی نوربخش پرداخت و در ادامه هم ترجیح داد فوت تاجالدین را تسلیت بگوید‪.‬‬ ‫فریده روشن نیز به عنوان ناطق دوم با اشاره به هفته وحدت اظهار کرد‪ :‬اختاف میان مسلمانان جهان‬ ‫باتوجهبه‬ ‫شرایط‬ ‫اقتصادی‬ ‫هزینههای‬ ‫شهرافزایش‬ ‫خواهدیافت‪،‬‬ ‫شرایطفعلی‬ ‫مطلوب‬ ‫اصفهانو‬ ‫موردپذیرش‬ ‫شهروندان‬ ‫نیزنیست‬ ‫اسام را چند تکه کرده است که اتش جنگ میان‬ ‫انها برافروخته است‪ ،‬اصفهان محل زیست ادیان‬ ‫و مذاهب مختلف بوده است و جز با شناخت همه‬ ‫حقوق افراد ساکن در شهر نمیتوان به شهر‬ ‫زیستپذیر دست پیدا کنیم‪ .‬رییس کمیسیون‬ ‫فرهنگی و ورزشی شورای اسامی شهر اصفهان‬ ‫با اشاره به اخاق نیک پیامبر(ص) بیان کرد‪ :‬همه‬ ‫ما باید رفتار پیامبر اسام را الگوی عملی خود قرار‬ ‫دهیم و از کسانی که نمیتوانند صدای مخالف را‬ ‫بشنوند گایه میکنم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شهرداری‬ ‫این امکان را دارد با بسترسازی‪ ،‬زمینه اموزش‬ ‫و ورود جوانان مستعد را به بازار کار فراهم اورد‬ ‫که این مهم از طریق کارافرینی محقق میشود‪،‬‬ ‫شهروندان برای افزایش مهارتهای کارافرینی‬ ‫تاش کنند‪ ،‬راهاندازی دهکده کارافرینی نیز‬ ‫برای بهبود فضای کسب و کار ازم و ضروری‬ ‫است‪ ،‬برنامههای شبانه نیز به مناسبت روز‬ ‫اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تذکر جدی شورای شهر به شهردار و‬ ‫بازنشستههای شهرداری‬ ‫امیراحمد زنداور نیز در تذکر خود تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نصب سامانه هوشمند در تاکسیها از‬ ‫چالشهای سازمان تاکسیرانی بوده است که در‬ ‫اکثر تاکسیها خاموش است و موجب اعتراض‬ ‫رانندگان شده است و بهتر است هزینهای که‬ ‫بابت نصب این سامانه پرداخت شده است به‬ ‫رانندگان بازگردد‪.‬پورمحمد شریعتینیا نیز‬ ‫تصمیم گرفت تذکر خود را متوجه اعضای‬ ‫شورای شهر اصفهان کند که چرا هنوز بیش از ‪20‬‬ ‫مصوبه شورای شهر اجرا نشده است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مصوبه شهرداری در خصوص عدم به کارگیری‬ ‫بازنشستگان در شهرداری و سازمانهای وابسته‬ ‫علیرغم تذکر متعدد به شهردار هنوز اجرا نشده‬ ‫است و امروز روز اخر و مهلت اخر به این افراد‬ ‫است و شهردار اصفهان که خود حقوقدان است‬ ‫این موضوع را بهتر میداند‪.‬علیرضا نصر اصفهانی‬ ‫نیز در تذکر خود با اشاره به تذکر هفته پیش‬ ‫خود به مشکات خط یک متروی اصفهان‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شهردار بافاصله جلسهای برای‬ ‫حل این مشکات ترتیب داد هم چنین از شهردار‬ ‫میخواهم اسامی افراد بازنشسته را طی یک سال‬ ‫اخیر اعام کند‪.‬‬ ‫کوروش محمدی نیز در تذکر خود با اشاره به‬ ‫اغاز فصل سرما‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬در روز نکوداشت‬ ‫اصفهان افرادی هم هستند که سرپناه نداشته و‬ ‫اواره هستند و دستگاههای مختلف که متعهد‬ ‫شدند کارتنخوابها را ساماندهی کنند به‬ ‫وظایف خود عمل کنند‪ ،‬شهرداری اصفهان‬ ‫نیز قرار بوده تا نیمه اول سال ‪ 97‬مرکز جامع‬ ‫اسیبهای اجتماعی را احداث کند و هنوز این‬ ‫اتفاق نیفتاده است‪ .‬در انتهای جلسه نیز نظر‬ ‫کمیسیون امور اقنصادی‪ ،‬حقوقی و گردشگری‬ ‫رقم ‪3‬هزار و ‪ 300‬میلیارد تومان را سقف‬ ‫بودجه ‪ 98‬شهرداری قرار داده بود‪ ،‬در صحن‬ ‫علنی مطرح شد‪.‬نصیر ملت با بیان این که تا‬ ‫ماه مهرماه تنها ‪ 32‬درصد بودجه عملیاتی شهر‬ ‫محقق شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باتوجه به شرایط‬ ‫اقتصادی هزینههای شهر افزایش خواهد یافت‪،‬‬ ‫شرایط فعلی مطلوب اصفهان و مورد پذیرش‬ ‫شهروندان نیز نیست‪.‬علیرضا نصراصفهانی در‬ ‫مخالفت با رقم ‪ 3300‬میلیارد تومان برای بودجه‬ ‫سال ‪ 98‬شهرداری‪ ،‬معتقد بود باید به دور از جو‬ ‫زدگی به سراغ تعیین بودجه رفت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫شرایط اقتصادی کشور به نحوی نیست که امید‬ ‫به اینده داشته باشیم و وضع سال اینده بهتر از‬ ‫امروز نخواهد بود‪ ،‬پیشنهاد میدهم این نظر‬ ‫به کمیسیون بازگردد‪ .‬نهایتا نظر کمیسیون‬ ‫اقتصادی مبنی بر رقم ‪ 3300‬میلیارد تومان‬ ‫برای بودجه سال ‪ 98‬مورد تایید شورای شهر قرار‬ ‫گرفت تا این نظر به کمیسیون تلفیق رفته و مورد‬ ‫بررسی جزییات قرار بگیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫دارپایینامدهچراقیمت‬ ‫هاپاییننمیاید؟‬ ‫امام جمعه اصفهان گفت‪ :‬کسانی که تحریمها را‬ ‫بهانه کردند و کااها را احتکار کردند امروز ثمره‬ ‫کار خود را میبینند و قیمت سکه و سایر اقام‬ ‫پایین امده است‪ ،‬حال که قیمت دار پایین امده‬ ‫چرا قیمت کاای خود را پایین نمیاورید؟ ایتاه‬ ‫سید یوسف طباطبایینژاد ظهر امروز در خطبه‬ ‫اول نماز جمعه شهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬امام‬ ‫عسگری(ع) فرمودند هرگاه یکی از شیعیان صادق‬ ‫باشد و خیانت در امانت نکند و با خلق خوشرفتار‬ ‫کند من از چنین شیعه و مومنی مسرور میشوم‪،‬‬ ‫همه با اخاق خوب‪ ،‬کار نیک و ترک محرمات مایه‬ ‫خوشحالی و سرور اهلبیت باشیم‪ .‬وی با بیان این‬ ‫که خداوند در دنیا نیز انسانها را عذاب میکند‬ ‫اما این عذابها‪ ،‬عذابهای نرم است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫خداوند میفرماید در این دنیا بر قلب و گوش و‬ ‫دهان برخی مهر میزند‪ ،‬کسی که نتواند در دنیا‬ ‫حقایق را بفهمد و بصیرت نداشته باشد بر قلب و‬ ‫دهانش مهر زدهشده است‪.‬‬ ‫نماینده ولیفقیه در استان اصفهان با بیان این‬ ‫که جایگاه چنین افرادی جهنم است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫کسی که حقایق را نفهمد و درک و فهمی نداشته‬ ‫باشد جایگاه جهنم در انتظار اوست‪ ،‬حسادت‪،‬‬ ‫نفاق‪ ،‬کفر‪ ،‬رفیق و خانواده بد‪ ،‬تکبر و ترک جهاد‬ ‫از عواملی است که موجب از بین رفتن قدرت تفکر‬ ‫و فهم میشود‪ .‬وی با بیان این که خودبزرگبینی‬ ‫و خودپسندی موجب از بین رفتن قدرت تفکر و‬ ‫عقل میشود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چنین شخصی فقط‬ ‫کارهای خود را بزرگ میبیند و اگر دیگری همان‬ ‫کار را انجام دهد ان را سبک و کوچک میشمارد‪،‬‬ ‫اگر کسی خود را درنهایت عبادت ببیند دیگر سراغ‬ ‫عبادت نمیرود‪ ،‬پس نباید از عبادات خود راضی و‬ ‫سیر شویم‪ ،‬این خودپسندی اقسام مختلفی دارد‪.‬‬ ‫امامجمعه شهر اصفهان با بیان این که شخصی که‬ ‫دچار خودپسندی است به جایی میرسد که حتی‬ ‫از خود طلبکار هم میشود‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬در زمان‬ ‫پیامبر(ص) برخی منت میگذاشتند که مسلمان‬ ‫شدیم پس چرا وضع به این نحو است‪ ،‬مانند امروز‬ ‫که برخی میگویند چرا انقاب کردیم‪ ،‬کسی‬ ‫که تقوا ندارد عقلش هم کار نمیکند خداوند به‬ ‫این افراد میفرماید در اسام اوردن شما هیچ‬ ‫منتی نیست بلکه این خداوند است که باید منت‬ ‫بگذارد که انها را به جرگه اسام راه داده است‪.‬‬ ‫طباطبایینژاد با بیان این که کسانی که بر مسلمان‬ ‫شدن خود منت میگذارند عموماً مسلمان هم‬ ‫نشدهاند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر کسی قرار باشد منت‬ ‫بگذارد علمای اسام و حضرت امام خمینی(ره)‬ ‫و دیگران باید منت بگذارند که انها نیز منت‬ ‫نمیگذارند چراکه کار برای خدا منت ندارد‪ ،‬امام‬ ‫صادق میفرمایند شیطان به لشکریانش گفت‬ ‫اگر بتوانم در فرزندان ادم ‪ 3‬خصلت به وجود اورم‬ ‫دیگر دغدغهای ندارم که این ‪ 3‬کار این است که‬ ‫عملش را بزرگ ببیند‪ ،‬گناهانش را فراموش کند و‬ ‫دچار غرور شود‪ .‬وی با بیان این که این ‪ 3‬خصلت‬ ‫باعث تباهی اعمال میشود‪ ،‬در پایان خطبه اول‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬خداوند به خانواده شهدا لطف کرده‬ ‫است که فرزندانشان شهید شدند مبادا خانواده‬ ‫شهدا دچار غرور شوند چرا که این لطف خدا بوده‬ ‫است که فرزندشان شهید شده وگرنه میتوانست‬ ‫ان جوان به دام گناه و اعتیاد بیفتد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره ‪/ 55‬یکشنبه ‪ 27‬ابان ‪ 10 /1397‬ربیع ااول ‪1440‬‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫تقویم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪97/8/21‬‬ ‫مهرعلیزاده رفت شجاعی‬ ‫سرپرست استانداری شد‬ ‫وزیر کشور در حکمی محمدعلی شجاعی را به‬ ‫عنوان سرپرست استانداری اصفهان منصوب‬ ‫کرد‪ .‬سید سلمان سامانی با اشاره به اجرای قانون‬ ‫منع بهکارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بر اساس اصاحیه اخیر مجلس‬ ‫‪ 14‬استاندار مشمول قانون منع بهکارگیری‬ ‫بازنشستگان شدندکه برای ‪ 3‬استان همدان‪،‬‬ ‫سیستانوبلوچستانوزنجانوکرماناستانداران‬ ‫جدیدتعیینشدند‪.‬سخنگویوزارتکشورافزود‪:‬‬ ‫وزیر کشور ضمن قدردانی از زحمات استانداران‬ ‫این‪ 11‬استاندراحکامجداگانهاییکیازمعاونان‬ ‫استانداران استانهای اذربایجان شرقی‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫البرز‪ ،‬تهران و‪ ...‬را که مشمول این قانون میشدند‬ ‫بهعنوانسرپرستاستانداریمنصوبکردند‪.‬‬ ‫در یک نزاع دسته جمعی در یکی از محله های‬ ‫پایتخت‪ ،‬جوانی که به تازگی از زندان ازاد شده بود‪،‬‬ ‫با ضربات متعدد چاقو یکی از شهروندان را از پای‬ ‫دراورد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪97/8/23‬‬ ‫زن جوانی که در محله های باای شهر اقدام به ربودن‬ ‫طا و جواهرات کودکان می کرد‪ ،‬با هوشیاری مردم به‬ ‫دام افتاد‪ .‬این زن جوان مسائل اقتصادی را انگیزه این‬ ‫اقدام اعام کرد‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫داستانضربوشتمبیمجوزدانشجویان؛‬ ‫حرکت شهرداری اصفهان روی خط بی قانون‬ ‫ظریف مدرکی دارد ارایه دهد‬ ‫نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسامی‬ ‫گفت‪ :‬وزیر امور خارجه اگر اظهاراتی داشته است‬ ‫باید مدارک و مستندات ان را هم ارائه دهد‪ ،‬ظریف‬ ‫اگر مدارکی در این خصوص دارد به نهادهای‬ ‫نظارتی و قوه قضاییه تحویل دهد‪.‬اصغر سلیمی‬ ‫با اشاره به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف در‬ ‫خصوص وجود پولشویی گسترده در ایران‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نظر من این است که همه چیز شفاف باشد‪،‬‬ ‫اگر هزینه و درامدی هست همه چیز باید شفاف‬ ‫باشد‪ ،‬باید مشخص شود که اعتبارات کجا هزینه‬ ‫شده است‪.‬وی با بیان این که امروزه در دنیای‬ ‫الکترونیک به سر میبریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دیگر ازم‬ ‫نیست هزینه و درامدها را در دفاتر ثبت کنیم بلکه‬ ‫با ثبت الکترونیک انها‪ ،‬در جهت شفافیت نیز‬ ‫گامیبرداشتهایم‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان اصفهان‬ ‫استعفا داد‬ ‫مدیر روابط عمومی فرمانــداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫احمد رضوانی فرماندار اصفهان از ســمت خود‬ ‫اســتعفا داد‪.‬علی احمدی اظهار داشــت‪ :‬احمد‬ ‫رضوانی فرماندار اصفهان از سمت خود استعفا داد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی فرمانداری اصفهان مشکات‬ ‫شخصی را دلیل این اســتعفا عنوان کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬منتظر تصمیم محمدعلی شجاعی که امروز‬ ‫به عنوان سرپرست اســتانداری اصفهان انتخاب‬ ‫شــده برای تعیین تکلیف فرمانداری هســتیم‪.‬‬ ‫احمد رضوانی نائینی‪ 8‬اسفندماه‪ 95‬با حکم وزیر‬ ‫کشور به عنوان فرماندار جدید شهرستان اصفهان‬ ‫جایگزین فضلاهکفیل شدهبود؛ویپیشازاین‬ ‫عهدهدارفرمانداریخمینیشهربود‪.‬‬ ‫عضو هیات نظارت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر این موضوع تاکید کرد که مسووان این دانشگاه مجوزی برای برگزاری‬ ‫برنامه به شهرداری اصفهان ندادهاند‪.‬‬ ‫هفته گذشته برگزاری یک برنامه پرحاشیه در دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان به یکی از تیترهای اصلی‬ ‫رسانههای اصفهان تبدیل شد‪ ،‬برنامهای که قرار بود در‬ ‫ان اندیشههای واای شهید مظلوم دکتر بهشتی تبیین‬ ‫شود‪ ،‬اما از ان جا که متولی برگزاری برنامه شهرداری‬ ‫و نه یک تشکل دانشجویی بود‪ ،‬با حاشیههایی همراه‬ ‫شد‪ .‬برنامه «من بهشتی هستم» که بنرهای متعدد ان‬ ‫در سطح شهر هم نصب شده بود‪ ،‬به گفته عضو هیات‬ ‫نظارت دانشگاه اصفهان در ابتدا قرار نبود بیشتر از یک‬ ‫روز باشد اما با عبور از ساختارهای قانونی دانشگاه‪ ،‬برنامه‬ ‫شهرداری اصفهان تبدیل به یک برنامه ‪ 3‬روزه شد که‬ ‫پای برخی محکومان قضایی را هم به این برنامه باز کرد‪.‬‬ ‫خبرنگار ما پیشتر در گفتوگو با برخی مسووان‬ ‫دانشگاه اصفهان از مجوز یک روزه این همایش خبر داده‬ ‫بود و ادامه برگزاری این برنامه در ‪ 3‬روز ان هم بدون‬ ‫هماهنگی با تشکل دانشجویی برگزارکننده حاکی از‬ ‫تخلف قانونی اشکار و گسترده نهاد شهرداری اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی هم مجوزی برای برنامه‬ ‫شهرداری نداده است‬ ‫حجتااسام حسین جوادی عضو هیات نظارت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفتوگو با فارس با‬ ‫بیان این که این برنامه شهرداری هیچ مجوزی از دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی نداشته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همایش «من‬ ‫بهشتی هستم» از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ‬ ‫مجوزی نداشته است‪ ،‬تنها مجوز این برنامه برای استفاده‬ ‫از سالن دکتر شریعتی بوده است که در اختیار همایش‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان در همین خصوص ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫همین مجوز سالن برگزاری نیز با ‪ 2‬امضا از ‪ 3‬امضا اخذ‬ ‫شده است چرا که به شدت مخالف بودم اما ‪ 2‬نفر دیگر‬ ‫هیات نظارت در دانشگاه علوم پزشکی به استفاده از‬ ‫سالن رای دادند و برنامه در سالن مذکور برگزار شد‪.‬‬ ‫تبیین اندیشه شهید بهشتی در سایه سنگین‬ ‫مطامعسیاسی‬ ‫محمدحسن سیوندیان با اشاره به برگزاری همایش‬ ‫«من بهشتی هستم»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهید بهشتی(ره)‬ ‫یکی از شخصیتهای ممتاز و برجسته انقاب اسامی‬ ‫است که ارا و اندیشههای بلند و ژرف وی هنوز برای‬ ‫نسل جوان کشور ناشناخته مانده است‪ .‬مسوول بسیج‬ ‫دانشجویی دانشگاه اصفهان افزود‪ :‬نسل جوان کشور به‬ ‫ویژه دانشجویان به واسطه نگاه متعالی شهید بهشتی‬ ‫در حوزههای مختلف به راحتی میتوانند با اندیشههای‬ ‫وی ارتباط برقرار کنند بنابراین لزوم توجه به این مساله‬ ‫امری جدی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نکته حائز اهمیت این‬ ‫است که تبیین اندیشههای شخصیتهایی همچون‬ ‫شهید بهشتی و شهید مطهری و سایر اندیشمندان‬ ‫انقاب اسامی باید توسط افرادی صورت پذیرد که به‬ ‫دور از تحریف و نگاههای خاص دایره سیاست باشند؛‬ ‫موضوعی که بعضاً به واسطه مطامع سیاسی برخی‬ ‫به غفلت رفته است‪ .‬سیوندیان تصریح کرد‪ :‬در همین‬ ‫راستا برنامهای با محوریت مجموعههایی خارج از محیط‬ ‫دانشگاه اصفهان تحت عنوان «من بهشتی هستم»‬ ‫برگزار شد و از افرادی با سوابق محکومیت قضایی در‬ ‫فتنه امریکایی‪-‬صهیونیستی سال‪ ،88‬جهت بازخوانی‬ ‫اندیشههای شهید بهشتی پیرامون توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دین‪ ،‬حقوق و قانون اساسی دعوت‬ ‫کردند‪ .‬مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه‬ ‫اصفهان با انتقاد از شهرداری اصفهان برای‬ ‫دعوت از علیرضا بهشتی در این همایش گفت‪:‬‬ ‫سوال ما این است ایا شخصی مثل بهشتی که‬ ‫اتفاقا سوابق سیاسی او به ویژه فعالیتش در‬ ‫فتنه ‪ 88‬بر علیه منافع ملی بر همگان روشن‬ ‫است میتواند واقعیات تفکر شهید بهشتی را‬ ‫برای نسل جوان امروز تبیین کند؟‬ ‫تاش شهرداری برای تبدیل دانشگاه به‬ ‫مرکز فعالیت تندروها‬ ‫وی در همین خصوص ادامه داد‪ :‬فردی که‬ ‫خود در ایام انتخابات دهم ریاست جمهوری‬ ‫علیه جمهوریت نظام و علیه بندهای متعدد‬ ‫قانون اساسی اقدامات امنیتی و خرابکارانه‬ ‫داشته است‪ ،‬ایا میخواهد با تابلوی‬ ‫شهید بهشتی‪ ،‬ارای سیاسی خود را برای‬ ‫دانشجویان تبلیغ کند؟‬ ‫سیوندیان با بیان این که در میان اساتید‬ ‫برجسته و بدون حاشیه در کشور افرادی‬ ‫هستند که میتوانند به دور از حب و بغض‬ ‫سیاسی اندیشههای بلند شهید بهشتی‬ ‫را تبیین کنند‪ ،‬چرا شهرداری اصفهان از‬ ‫چنین شخصی دعوت کرده و محیط پاک و‬ ‫مقدس دانشگاه را به بارانداز و مرکز فعالیت‬ ‫احزاب و گروههای تندروی سیاسی مبدل‬ ‫ساخته است؟ مسوول بسیج دانشجویی‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره ‪/ 55‬یکشنبه ‪ 27‬ابان ‪ 10 /1397‬ربیع ااول ‪1440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪97/8/25‬‬ ‫مردی با اقدام قبلی‪ ،‬اقدام به ربودن فرزند یکی از‬ ‫بدهکاران خود کرد و مبلغی معادل سه برابر طلب خود را‬ ‫از پدر این کودک مطالبه نمود‪ .‬وی با هوشیاری ماموران‬ ‫شناسایی و دستگیر شد‪.‬‬ ‫دانشگاه اصفهان تاکید کرد‪ :‬برنامهای که به‬ ‫واسطه همین نگاههای رادیکال و دور از واقعیات‬ ‫برگزارکنندگان ان و حضور عناصر و محکومان‬ ‫قضایی امنیتی و مطرح شدن مباحثی ضد‬ ‫حکومت اسامی‪ ،‬باعث شد تا با استقبال سرد‬ ‫دانشجویان مواجه شده و اکثریت تاار شریعتی‬ ‫شاهد صندلیهای خالی باشد که ظلم به‬ ‫شخصیت انقابی و متعالی شهید مظلوم‬ ‫بهشتی است‪.‬‬ ‫حاشیه پررنگتر از متن شهرداری‬ ‫اصفهان‬ ‫وی با بیان اینکه سخنرانی محمدرضا بهشتی‬ ‫دیگر فرزند شهید بهشتی در روز ‪ 22‬ابان و یک‬ ‫روز قبل از حضور علیرضا بهشتی محکوم قضایی‬ ‫بدون هیچگونه حاشیهای با اندک افراد حاضر‬ ‫در سالن برگزار شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫نگرانیهای مردم اصفهان از ابتدای حضور‬ ‫مدیران شهری کنونی این بود که موضوعات و‬ ‫مشکات شهر رها شده و حاشیهها در اصفهان‬ ‫پررنگ شده است‪ ،‬شهرداری به جای پیش‬ ‫بردن پروژههای عمرانی و فرهنگی به حاشیهها‬ ‫بها داده است تا کم کاریهای خود را در این‬ ‫عرصههای خطیر به باد فراموشی سپارند‪.‬‬ ‫سیوندیان با تاکید بر اینکه دانشگاه محل‬ ‫جوان احزاب سیاسی نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه‬ ‫تشکلها و مسووان دانشگاه اصفهان بر این‬ ‫امر هم نظر هستند که دانشگاه نباید بلندگوی‬ ‫جریان خاص و به ویژه جریانات مسموم سیاسی‬ ‫باشد اما برخی میخواهند در قالب دانشگاه‬ ‫تیشه به ریشه دانشگاه ازاداندیش و معقول‬ ‫بزنند و فضای عقانی را از دانشگاه بگیرند تا‬ ‫شاید از این راه بتوانند راحتتر کاسبی سیاسی‬ ‫کنند‪.‬مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با وجود تذکرهایی که طی این‬ ‫چند روز از طرف تشکلهای دانشجویی‬ ‫دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی مبنی بر عدم‬ ‫صاحیت امنیتی و قضایی یکی از مهمانان روز‬ ‫سوم این همایش داده شده بود‪ ،‬عوامل اجرایی‬ ‫این برنامه با پافشاری بر این موضوع و بدون در‬ ‫نظر گرفتن کارنامه این شخص اقدام به الوده‬ ‫کردن فضای سالم سیاسی دانشگاه کردند‪.‬وی‬ ‫با بیان اینکه این موضوع این جلسه حقوق و‬ ‫قانون اساسی در اندیشه شهید مظلوم دکتر‬ ‫بهشتی بوده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این در حالی‬ ‫است که دعوت از شخصی شده که سابقه بلند‬ ‫باایی در بدعتگذاری برابر قانون اساسی کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫‪97/8/24‬‬ ‫با تشکیل کمیتههای غیرقانونی صیانت از ارا و‬ ‫پیگیری اوضاع زندانیان و ارائه لیست دروغین‬ ‫کشتهشدگان فتنه ‪ 88‬و برگزاری مراسم جعلی‬ ‫برای این جانباختگان دروغین داشته‪ ،‬درصدد‬ ‫تهییج مردم بر علیه ساز و کارهای مشخص در‬ ‫قانون اساسی برامدند‪.‬‬ ‫سیوندیان مطرح کرد‪ :‬با وجود تذکرات مکرر‬ ‫دانشجویان و با توجه به سابقهای که ذکر شد‬ ‫انتظار میرفت تا برنامه با حضور دو مهمان‬ ‫دیگر طبق روال روزهای گذشته برگزار شود اما‬ ‫پافشاری عوامل این برنامه در به صحنه اوردن‬ ‫این شخص معلومالحال مصداق بارز عبور از‬ ‫خط قرمز منافع ملی و کشور بود‪.‬‬ ‫خارجیهایی که با دانشجویان درگیر‬ ‫شدند‬ ‫مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان در‬ ‫تشریح ما وقع روز چهارشنبه گذشته بیان کرد‪:‬‬ ‫دانشجویان در اقدامی ارام و بدون درگیری‬ ‫اقدام به سردادن شعار و بیان اعتراضات خود‬ ‫مبنی بر عدم حضور فرد مذکور در دانشگاه‬ ‫کردند که در این حین چند نفر از عوامل اجرایی‬ ‫این برنامه که به نظر نمیرسید دانشگاهی‬ ‫باشند اقدام به ایجاد درگیری با دانشجویان‬ ‫کردند که این عمل انها با مدارای دانشجویان‬ ‫همراه شد و انها به هدف خود که ایجاد تشنج‬ ‫بود‪ ،‬نرسیدند‪.‬‬ ‫حمله به دانشجویان با شعار «زنده باد‬ ‫مخالف من»‬ ‫وی با بیان اینکه شعارها همچنان ادامه‬ ‫داشت تا این که دانشجویان متوجه حضور‬ ‫علیرضا بهشتی(محکوم امنیتی و قضایی‬ ‫فتنه سال ‪ )88‬در جایگاه شدند‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫هنگام دانشجویان اقدام به ورود به سالن محل‬ ‫برگزاری کردند تا نظر مخالف خود را اعام کنند‬ ‫که ناگهان با مخالفت عوامل اجرایی که همواره‬ ‫مدعی شعار «درود بر مخالف من» هستند رو به‬ ‫رو شدند و در این زمان دوباره اقدام به درگیری‬ ‫با دانشجویان کردند؛ شعارها همچنان ادامه‬ ‫داشت که مهمان مذکور از برنامه خارج شد‬ ‫اما دانشجویان با ادامه شعارهای خود نسبت به‬ ‫اقدامات مسووان فرهنگی دانشگاهها همچنان‬ ‫به اعتراضات خود ادامه دادند‪ .‬سیوندیان با بیان‬ ‫اینکه جنبش دانشجویان دانشگاه اصفهان‬ ‫همواره معتقد بوده و هست که حضور حامیان و‬ ‫محکومان فتنه ‪ 88‬مخل نظم و امنیت و ارامش‬ ‫در دانشگاه خواهد شد‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬در برنامه‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫دختر جوانی که برای دوشیدن دام هایشان وارد اسطبل‬ ‫شده بود‪ ،‬با حمله گاو عصبانی مواجه شد و در اثر اصابت‬ ‫شاخ این گاو دچار شکستگی دست راست و گونه شد‪ .‬این‬ ‫دختر جوان اکنون در بیمارستان بستری است‪.‬‬ ‫جنبش‬ ‫دانشجویان‬ ‫دانشگاه‬ ‫اصفهان‬ ‫هموارهمعتقد‬ ‫بودهوهستکه‬ ‫حضورحامیان‬ ‫ومحکومان‬ ‫فتنه‪88‬‬ ‫مخلنظم‬ ‫وامنیت‬ ‫و ارامش در‬ ‫دانشگاه‬ ‫خواهدشد‬ ‫مذکور نیز همانطور که در مصاحبه علیرضا‬ ‫بهشتی با سایت اصاحطلب جماران در روز‬ ‫‪ 24‬ابان بیان شده شروع درگیری توسط‬ ‫گروههای فشار اصاحطلبان حاضر در برنامه‬ ‫بوده که به ضرب و شتم دانشجویان معترض‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫چماقداران خارج دانشگاه عامل حمله‬ ‫بهدانشجویانمعترض‬ ‫مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬چماقداران خارج از دانشگاه و برخی‬ ‫از عوامل داخلی انها با حمله به دانشجویان‬ ‫معترض‪ ،‬اجازه بیان نظرات مخالف را نداده و‬ ‫به سرکوب انها پرداختند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مسووان دانشگاه نباید‬ ‫به چنین افرادی چراغ سبز نشان دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مطالبه جدی تشکلهای دانشجویی‬ ‫از مسووان دانشگاه این است که جلوی این‬ ‫گونه اقدامات در دانشگاه اصفهان گرفته شود‬ ‫چرا که ایجاد حاشیه میتواند ارامش را از‬ ‫دانشجویان گرفته و وجهه دانشگاه را در عرصه‬ ‫علمی نیز تحتالشعاع قرار دهد‪.‬سیوندیان‬ ‫همچنین به نقل از دبیر تشکل انجمن اسامی‬ ‫راه امید به عنوان یکی از مجریان برنامه ادامه‬ ‫داد‪ :‬برنامهای که توسط انجمن اسامی راه‬ ‫امید تنها برای یک روز مجوز از هیات نظارت‬ ‫دانشگاه داشته است بدون هماهنگی این‬ ‫تشکل و با هماهنگی شهرداری و مسووان‬ ‫دانشگاه تبدیل به برنامه سه روزه شد و این‬ ‫بدین معناست که به این تشکلها نگاه ابزاری‬ ‫در جهت پیشبرد اهداف حزبی خود میشود و‬ ‫مسووان دانشگاه نباید اجازه دهند تشکلها‬ ‫به پیاده نظام احزاب تبدیل شوند‪.‬‬ ‫برخی اظهارنظرهای شخصی را نباید‬ ‫پاسخ داد‬ ‫مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان در‬ ‫پایان با اشاره به اظهارات مدیرکل فرهنگی‬ ‫دانشگاه اصفهان که علت مخالفت دانشجویان‬ ‫را بیبصیرتی مهمان برنامه و متفاوت از‬ ‫خواسته اصل یعنی سابقه محکومیت‬ ‫قضایی دانسته بود‪ ،‬گفت‪ :‬وی عضو هیات‬ ‫نظارت دانشگاه نیست و با توجه به سخنان‬ ‫حجتااسام شریف به عنوان عضو هیات‬ ‫نظارت دانشگاه‪ ،‬اظهارات مدیرکل فرهنگی‬ ‫دانشگاه اصفهان فاقد وجاهت بود و نیازی به‬ ‫پاسخ ندارد چرا که به نظر میرسد صرفا بیانگر‬ ‫نظرات شخصی وی است‪.‬‬ ‫مدیرکلاوقافوامورخیریهاستاناصفهان‪:‬‬ ‫قرانهنوزدرجامعهمحجوراست‬ ‫مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت‪ :‬وقف‬ ‫باید در اختیار علم و به ویژه پزشــکان قــرار گیرد تا بتواند‬ ‫گره ای از مشــکات باز کند‪.‬حجتااسام رضا صادقی در‬ ‫هفتمین همایش تجلیل از یاوران وقف‪ ،‬رسانه و نماز با بیان‬ ‫اینکه هر کس به یاوران وقف خدمت کند خودش از واقفان‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه مســلمانان از برکات وقف بهره برده‬ ‫اند و اصفهانی ها در این زمینه پیشتاز بوده اند‪.‬وی به نقش‬ ‫رسانهها در ترویج فرهنگ وقف اشــاره کرد و افزود‪ :‬رسانه‬ ‫ملی میتواند با مستندسازی داستانهای قرانی که درباره‬ ‫وقف است نقش پررنگ وقف را به مردم نشان دهد‪ .‬مدیر کل‬ ‫اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه هیئت امنا و‬ ‫اصحاب رسانه از واقفان برجسته در همه زمینه ها هستند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انها میتوانند با نشــان دادن موضوعات وقف‬ ‫جهت رفع نیازهای جامعه تاش کنند؛ امســال ‪ 160‬وقف‬ ‫جدید شناسایی شده است‪ .‬حجتااسام صادقی با اشاره‬ ‫به محجوریت قران در جامعه گفت‪ :‬متاسفانه برای اجرای‬ ‫برنامه های ورزشی هزینه میشود اما برای قران‪ ،‬نهجالباغه‬ ‫و صحیفه سجادیه هزینه نمیشود‪.‬وی خطاب به نمایندگان‬ ‫مردم در مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬چرا در مجلس‬ ‫برای قران اعتبار تخصیص نمیدهنــد و چرا نهجالباغه را‬ ‫فراموش کرده اند‪.‬وی افزود‪ :‬باید در کمیســیون فرهنگی‬ ‫مجلس ردیف بودجه برای قران و نهجالباغه اختصاص یابد‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف استان اصفهان ادامه داد‪ :‬چرا وقف در اختیار‬ ‫دانشجویان و پزشکان نباشد تا بتوانند با اجرای پروژههای‬ ‫علمی گرهی از مشکات بگشایند‪.‬همچنین حجتااسام‬ ‫احمد ســالک‪ ،‬نماینده مردم اصفهــان در مجلس در این‬ ‫جلسه در پاســخ به اظهارات مدیر کل اوقاف و امور خیریه‬ ‫استان اصفهان اظهار کرد‪ :‬بودجه قرانی امسال هشت برابر‬ ‫شده اســت و اوقاف به عنوان یک بنیاد اقتصادی باید سهم‬ ‫عظیمی برای قران اختصاص دهد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنکوداشتاصفهان‬ ‫باشکوهترازهمیشه‬ ‫معاون شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫شهردار اصفهان با بیان اینکه مراســم «روز نکوداشت‬ ‫اصفهان» زمینهای برای تعامل نهادهای شهری است‪،‬‬ ‫گفت‪ 21 :‬برنامه شــهری بــزرگ و ‪ 34‬برنامه محلی به‬ ‫مناسبت روز نکوداشت اصفهان اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد عیدی در نشست «هماندیشی و هماهنگی برای‬ ‫برگزاری روز نکوداشــت اصفهان» اظهار کرد‪ :‬همواره‬ ‫در نظر گرفتن روز مناســبی برای کان شهر اصفهان با‬ ‫توجه به شهرت و ابعاد گســترده فرهنگی و معنوی ان‬ ‫جای بحث بوده اســت؛ از ابتدای ســال ‪ 83‬روز سوم تا‬ ‫نهم اردیبهشــتماه به عنوان روز نکوداشت اصفهان در‬ ‫نظر گرفته شد‪ ،‬اما بین اندیشمندان و اصفهان شناسان‬ ‫همواره برای در نظر گرفتن این روز اختاف نظر وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی با اشاره به جلسه اصفهان شناسان در ان زمان‬ ‫با شــهردار وقت گفت‪ :‬در ان زمان مقرر شد تا هفته در‬ ‫نظر گرفته شده در اردیبهشت به عنوان هفته فرهنگی‬ ‫اصفهان و ســه روز اذرماه به عنوان روزهای نکوداشت‬ ‫اصفهان در نظر گرفته شود‪ ،‬البته دایل مطرح شده نیز‬ ‫در ان زمان درست بوده است‪.‬‬ ‫رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی شــهردار اصفهان‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬انتخاب اردیبهشــت ماه به عنــوان هفته‬ ‫بزرگداشت اصفهان پیشینه تاریخی ندارد این درحالی‬ ‫است که در ســر در قیصریه‪ ،‬نماد قوس وجود دارد که‬ ‫بر اول اذر مــاه دالت دارد‪ ،‬بنابراین پیشــینیان طبق‬ ‫مســتندات تاریخی‪ ،‬تولــد اصفهــان را در اول اذر ماه‬ ‫میدانستند‪.‬عیدی افزود‪ :‬این نوع نگاه در بین شهرهای‬ ‫تاریخی وجود دارد و همه این شهرها روزی را به عنوان‬ ‫روز میــاد و یا تولد شــهر تاریخی در نظــر میگیرند‬ ‫و امســال با توجه به جلســاتی که شــهردار اصفهان‬ ‫با اصفهانشناســان و مفاخر شــهر اصفهان داشتند‪،‬‬ ‫تصمیمات جدیدی برای روز نکوداشت اصفهان گرفته‬ ‫شــد؛ با توجه به هوای مطبوع و دلپذیر اردیبهشت در‬ ‫شهر اصفهان تصمیم بر ان گرفته شد که از اول تا هفتم‬ ‫اردیبهشت به عنوان هفته فرهنگی و گردشگری در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬وی گفت‪ :‬فضاهای تعاملی برای هر چه بهتر‬ ‫برگزار شدن مراســم میتواند اقتصاد و فرهنگ شهر را‬ ‫تقویت کند‪ ،‬جلســاتی از سه ماه گذشــته برای برنامه‬ ‫ریزی جهت حضور میهمانان از کان شهرها در اصفهان‬ ‫گرفته شــد که در این زمینه با سرپرست حوزه هنری و‬ ‫رییس ســازمان میراث فرهنگی صحبت هایی در این‬ ‫زمینه انجام گرفت؛ برنامهریزی نکوداشت روز اصفهان‬ ‫تنها منحصر به شهرداری نیســت و همه دستگاههای‬ ‫فرهنگی با کمــک یکدیگر بایــد این روز را باشــکوه‬ ‫تمامبرگزار و ظرفیتهای شــهر اصفهــان را بازنمایی‬ ‫کنند‪ .‬رییــس ســازمان فرهنگی اجتماعی شــهردار‬ ‫اصفهان درباره برنامه های مرتبط با شــهرداری گفت‪:‬‬ ‫‪ 21‬برنامه شــهری بزرگ به مناســبت روز نکوداشت‬ ‫اصفهان اجرا می شود که ‪ 34‬برنامه در مناطق مختلف‬ ‫شهر اصفهان در حال اجرا است‪ ،‬این برنامهها در راستای‬ ‫احقاق حقوق شهروندی انجام گرفت و همه شهروندان‬ ‫میتوانند از برنامههای در نظر گرفته شــده‪ ،‬اســتفاده‬ ‫کنند‪ .‬عیدی با اشاره به تاکیدات شهردار اصفهان مبنی‬ ‫بر همکاری دســتگاهها در برگزاری این برنامهها گفت‪:‬‬ ‫برنامهای نیز تدوین شده است که این انسجام فرهنگی‬ ‫نمود داشته باشــد‪ ،‬بنابراین مقرر شد اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اســامی‪ ،‬حوزه هنری‪ ،‬صدا و ســیمای مرکز‬ ‫اصفهان‪ ،‬اداره کل میــراث فرهنگی و معاونت اجتماعی‬ ‫فرهنگی بــه تفاهم نامــهای برای همکاری مشــترک‬ ‫برســند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬همه برنامههای نکوداشــت با‬ ‫رویکرد هویتی شــهر اصفهان در نظر گرفته شده است‬ ‫و بزرگترین رویداد یک تا سوم اذر ماه رقم میخورد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اطاع رسانی‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتتولیدیموادشیمیائیپرتواهارنمونه‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتولیدیموادشیمیائیپرتواهارنمونهشرکتتعاونیبهشماره‬ ‫ثبت‪ 750‬و شناسه ملی‪ 10260134061‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‬ ‫العاده مورخ‪ 02/07/1397‬و نامه شماره‪ 3008‬مورخ‪ 14/07/1397‬اداره تعاون کار و‬ ‫رفاهاجتماعیتیرانوکرونتصمیماتذیلاتخاذشد‪:‬ماده‪ 4‬اساسنامهاصاحوحوزه‬ ‫فعالیت شرکت شهرستان تیران وکرون انتخاب گردید‪ .‬ادرس شرکت از نجف اباد به‬ ‫نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان تیران و کرون ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬دهستان رضوانیه ‪،‬‬ ‫روستا شهرک صنعتی رضوانشهر‪ ،‬شهرک صنعتی رضوانشهر ‪ ،‬کوچه صحرا ‪ ،‬خیابان‬ ‫اصلی ‪ ،‬پاک‪ ، 0‬طبقه همکف کد پستی‪ 8533165371‬تغییر یافت و ماده مربوطه‬ ‫اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان‬ ‫مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجارینجفاباد‪.‬شناسهاگهی‪290711‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتاتحادیهشرکتهایتعاونی‬ ‫روستاییشهرستانکاشان‬ ‫اگهیتغییراتشرکتاتحادیهشرکتهایتعاونیروستاییشهرستانکاشانشرکت‬ ‫تعاونی به شماره ثبت ‪ 126‬و شناسه ملی ‪ 10260034196‬به استناد صورتجلسه‬ ‫مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪ 30/11/1396‬و به استناد نامه شماره‬ ‫‪ 644/740/342/3/205‬مورخ ‪ 9/5/1397‬اداره تعاون روستایی شهر کاشان‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬تراز مالی سال ‪ 95‬مورد تصویب مجمع قرار گرفت ‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫کاشان‪.‬شناسهاگهی‪290712‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتاتحادیهشرکتهایتعاونی‬ ‫روستاییشهرستانکاشان‬ ‫اگهیتغییراتشرکتاتحادیهشرکتهایتعاونیروستاییشهرستانکاشانشرکت‬ ‫تعاونی به شماره ثبت ‪ 126‬و شناسه ملی ‪ 10260034196‬به استناد صورتجلسه‬ ‫هیئت مدیره مورخ ‪ 05/06/1397‬و به استناد نامه شماره ‪796/740/342/3/205‬‬ ‫مورخ ‪ 7/6/1397‬اداره تعاون روستایی شهر کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬اقای‬ ‫مجید عرب سعیدی ‪ 1262947065‬تا تاریخ ‪ 30/9/1397‬به سمت مدیرعامل‬ ‫تعیین گردید ‪ .‬کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه‬ ‫نماید و یا تمام یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت‬ ‫مدیرهبهمنظورادارهامورجاریاتحادیهترتیبخاصیدادهباشدپسازتصویبهیئت‬ ‫مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود ‪ .‬در‬ ‫غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارد ولی اوراق عادی‬ ‫اتحادیه با امضاء مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسات هیئت مدیره که با امضاء‬ ‫هیئتمدیرهصورتخواهدگرفت‪.‬ادارهکلثبتاسنادواماکاستاناصفهانمرجع‬ ‫ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکاشان‪.‬شناسهاگهی‪290713‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتاوایتندرستیسپاهان‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تعاونی اوای تندرستی سپاهان به شماره ثبت‪ 1423‬و شناسه‬ ‫ملی‪ 14000152325‬بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ‪ 15/05/1397‬ونامه‬ ‫شماره‪ 10758‬مورخ ‪ 2/8/1397‬اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا‬ ‫‪ :‬زهرا تاکی به شماره ملی‪ 1199157872‬به سمت رئیس هیئت مدیره ‪ -‬عبداله‬ ‫براهیمی به شماره ملی‪ 1199152900‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ‪ -‬سعید‬ ‫تاکی به شماره ملی‪ 1199056669‬به سمت منشی هیئت مدیره و مدیر عامل برای‬ ‫مدت ‪ 3‬سال انتخاب گردیدند ‪ .‬کلیه قراردادها و اسناد تعهد اور از قبیل چک‪ ،‬سفته‬ ‫و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و خانم زهرا تاکی (رئیس هیات مدیره ) و‬ ‫درغیابزهراتاکی(رئیسهیاتمدیره)باامضایعبدالهبراهیمی(نائبرئیسهیات‬ ‫مدیره)ومهرشرکتمعتبرخوادبودواوراقعادیباامضایسعیدتاکی(مدیرعامل)و‬ ‫مهر شرکت معتبر خواهد بود ‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت‬ ‫شرکتهاوموسساتغیرتجاریشهرضاشناسه‪.‬اگهی‪290714‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتتاکسیتلفنیبانوانامینزواره‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تاکسی تلفنی بانوان امین زواره با مسئولیت محدود به‬ ‫شماره ثبت ‪ 91‬و شناسه ملی ‪ 10980290398‬به استناد صورتجلسه مجمع‬ ‫عمومی فوق العاده مورخ ‪ 05/05/1395‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬عبارات (پیک‬ ‫موتوری‪-‬حمل و نقل بار درون شهری‪ -‬سرویس مدارس) به موضوع فعالیت شرکت‬ ‫ماده ‪ 2‬اساسنامه اضافه گردید و ماده ‪ 2‬بدین شرح اصاح شد‪ :‬حمل و نقل مسافر‬ ‫درون شهری‪ -‬پیک موتوری‪ -‬حمل و نقل بار درون شهری‪ -‬سرویس مدارس‪ .‬ثبت‬ ‫موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در‬ ‫صورت لزوم پس از کسب مجوزهای ازم از مراجع ذیصاح امکانپذیر می باشد‪- .‬‬ ‫مدت فعالیت شرکت به مدت نامحدود تغییر یافت و ماده ‪ 5‬اساسنامه اصاح گردید‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری زواره ‪ .‬شناسه اگهی‪290715‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای محمد محسناتی دارای شناسنامه شماره ‪ 419‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ 2484 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان قاسم محسناتی بشناسنامه ‪ 334‬در تاریخ ‪97/8/12‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫به ‪ 2‬پسر و ‪ 4‬دختر و همسر به اسامی‪ -1 :‬علیرضا محسناتی ش‪.‬ش ‪ 207‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -2.‬محمد محسناتی ش‪.‬ش ‪ 419‬فرزند متوفی‪ -3‬لیلی محسناتی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 53‬فرزند متوفی ‪ -4‬زهرا محسناتی ش‪.‬ش ‪ 404‬فرزند متوفی ‪ -5‬زهره محسناتی‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره ‪/ 55‬یکشنبه ‪ 27‬ابان ‪ 10 /1397‬ربیع ااول ‪1440‬‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 1868‬فرزند متوفی‪ -6‬مریم محسناتی ش‪.‬ش ‪ 1828‬فرزند متوفی‪-7‬‬ ‫فاطمه رضائی برزانی ش‪.‬ش ‪ 335‬همسر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم‬ ‫دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل اختاف استان‬ ‫اصفهان‪.‬م‪/‬الف‪292932‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای مصطفی فرجمند دارای شناسنامه شماره ‪ 408‬به شرح دادخواست به کاسه‬ ‫‪ 2488 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان سکینه بیگم مس کش بشناسنامه ‪ 7888‬در تاریخ ‪86/9/19‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫به ‪ 3‬پسر و ‪ 4‬دختر به اسامی‪ -1 :‬مصطفی فرجمند ش‪.‬ش ‪ 408‬فرزند متوفی‪-2.‬‬ ‫براتعلی فرجمند ش‪.‬ش‪ 211‬فرزند متوفی‪ -3‬محمود فرجمند ش‪.‬ش‪ 1146‬فرزند‬ ‫متوفی ‪ -4‬عزت فرجمند ش‪.‬ش ‪ 316‬فرزند متوفی ‪ -5‬فاطمه فرجمند ش‪.‬ش‬ ‫‪ 767‬فرزند متوفی‪ -6‬ایران فرجمند ش‪.‬ش ‪ 230‬فرزند متوفی‪ -7‬نصرت فرجمند‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 209‬همسر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی‬ ‫نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪ 10‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪293505‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای یداله عطائی کچویی دارای شناسنامه شماره ‪ 283‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ 2492 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان فاطمه باغبان بصیربشناسنامه ‪ 2394‬در تاریخ ‪93/2/16‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫به ‪ 4‬پسر و ‪ 3‬دختر به اسامی‪ -1 :‬علی اصغر عطائی ش‪.‬ش ‪ 526‬فرزند متوفی‪-2.‬‬ ‫یداله عطائی کچویی ش‪.‬ش ‪ 283‬فرزند متوفی‪ -3‬محمد عطایی کچویی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 424‬فرزند متوفی ‪ -4‬محمدرضا عطائی کچویی ش‪.‬ش ‪ 1200‬فرزند متوفی ‪-5‬‬ ‫زهرا عطائی کچویی ش‪.‬ش ‪ 41536‬فرزند متوفی‪ -6‬مهین عطائی کچویی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 400‬فرزند متوفی‪ -7‬مریم عطائی کچویی ش‪.‬ش ‪ 44246‬فرزند متوفی و اغیر‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید‬ ‫تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی‬ ‫ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪10‬‬ ‫شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪293585‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای رضا مرادمند دارای شناسنامه شماره ‪ 2570‬به شرح دادخواست به کاسه‬ ‫‪ 2359 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان علی مرادمند بشناسنامه ‪ 175‬در تاریخ ‪ 93/4/3‬اقامتگاه دائمی‬ ‫خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪ 2‬پسر و ‪3‬‬ ‫دختر و همسر به اسامی‪ -1:‬رضوان نوروزی طوقچی ش‪.‬ش‪ 1156‬همسر متوفی‪-2.‬‬ ‫اشرف مرادمند ش‪.‬ش ‪ 2262‬فرزند متوفی‪ -3‬ازاده مرادمند ش‪.‬ش ‪ 2754‬فرزند‬ ‫متوفی ‪ -4‬توران مرادمند ش‪.‬ش ‪ 104‬فرزند متوفی ‪ -5‬احمد مرادمند ش‪.‬ش ‪708‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -6‬رضا مرادمند ش‪.‬ش ‪ 2570‬فرزند متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل‬ ‫اختافاستاناصفهان‪.‬م‪/‬الف‪293199‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم رضیه شجاعی دارای شناسنامه شماره ‪ 1270667300‬به شرح دادخواست‬ ‫به کاسه ‪ 2490 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان مجید شجاعی بشناسنامه ‪ 26‬در تاریخ ‪97/7/30‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به ‪ 2‬پسر و ‪ 2‬دختر و همسر به اسامی‪ -1 :‬مهدی شجاعی ش‪.‬ش ‪ 916‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -2.‬علیرضا شجاعی ش‪.‬ش ‪ 926‬فرزند متوفی‪ -3‬معصومه شجاعی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 1270128329‬فرزند متوفی ‪ -4‬رضیه شجاعی ش‪.‬ش ‪ 1270667300‬فرزند‬ ‫متوفی ‪ -5‬فاطمه کیانی ش‪.‬ش ‪ 111‬همسر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم‬ ‫دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل اختاف استان‬ ‫اصفهان‪.‬م‪/‬الف‪293591‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای محمد مهدی زینلی دارای شناسنامه شماره ‪ 203‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ 2486 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان فردوس زینلی بشناسنامه ‪ 145‬در تاریخ ‪97/6/18‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به یک خواهر و یک برادر به اسامی‪ -1 :‬مهری زینلی ش‪.‬ش ‪ 385‬خواهر‬ ‫متوفی‪ -2.‬محمد مهدی زینلی ش‪.‬ش ‪ 203‬برادر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل‬ ‫اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪293149‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای حمید ضیایی ابیز دارای شناسنامه شماره ‪ 197‬به شرح دادخواست‬ ‫به کاسه ‪ 2493 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان ربابه افشار بشناسنامه ‪ 100‬در تاریخ ‪97/6/30‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به یک پسر و یک دختر به اسامی‪ -1 :‬سهیا ضیایی ابیز ش‪.‬ش ‪ 203‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -2.‬حمید ضییی ابیز ش‪.‬ش ‪ 197‬فرزند متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل‬ ‫اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪293624‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای علی عصب الظهور دارای شناسنامه شماره ‪ 48798‬به شرح دادخواست‬ ‫به کاسه ‪ 2462 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین عصب الظهور بشناسنامه ‪14951‬‬ ‫در تاریخ ‪ 93/12/15‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت‬ ‫ان مرحوم منحصر است به ‪ 3‬پسر و ‪ 3‬دختر و همسر به اسامی‪ -1 :‬محمد باقر‬ ‫عصب الظهور ش‪.‬ش ‪ 40764‬فرزند متوفی‪ -2.‬علی عصب الظهور ش‪.‬ش ‪48798‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -3‬رسول عصب الظهور ش‪.‬ش ‪ 48800‬فرزند متوفی ‪ -4‬زهرا عصب‬ ‫الظهور ش‪.‬ش ‪ 43364‬فرزند متوفی ‪ -5‬رضوان عصب الظهور ش‪.‬ش ‪ 48799‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -6‬مریم عصب الظهور ش‪.‬ش ‪ 2221‬فرزند متوفی‪ -7‬عزت نواری ش‪.‬ش‬ ‫‪ 39741‬همسر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور‬ ‫را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد‬ ‫او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‪ 54‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪292900‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫اقای رسول جوادی دارای شناسنامه شماره ‪ 30‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ 2460 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان محمد جوادی جورتانی بشناسنامه ‪ 1‬در تاریخ‬ ‫‪ 97/6/29‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به ‪ 3‬پسر و ‪ 3‬دختر و همسر به اسامی‪ -1 :‬ناصر جوادی گورتانی‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 37‬فرزند متوفی‪ -2.‬رسول جوادی ش‪.‬ش ‪ 30‬فرزند متوفی‪ -3‬محمد‬ ‫جوادی ش‪.‬ش ‪ 76‬فرزند متوفی ‪ -4‬میمنت جوادی گورتانی ش‪.‬ش ‪ 37‬فرزند‬ ‫متوفی ‪ -5‬شها جوادی گورتانی ش‪.‬ش ‪ 1‬فرزند متوفی‪ -6‬شهین جوادی‬ ‫جورتانی ش‪.‬ش ‪ 1712‬فرزند متوفی‪ -7‬طیبه جانثاری ادانی ش‪.‬ش ‪ 17‬همسر‬ ‫متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت‬ ‫اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از‬ ‫تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد‬ ‫شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 54‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪292802‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم سهیا رحیم لباف زاده دارای شناسنامه شماره ‪ 48592‬به شرح دادخواست‬ ‫به کاسه ‪ 2469 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان مصطفی رحیم لباف زاده بشناسنامه ‪ 43147‬در تاریخ‬ ‫‪ 97/7/24‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به ‪ 5‬دختر و همسر به اسامی‪ -1 :‬افسانه رحیم لباف زاده ش‪.‬ش ‪2172‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -2.‬سهیا رحیم لباف زاده ش‪.‬ش ‪ 48592‬فرزند متوفی‪ -3‬فرزانه‬ ‫رحیم لباف زاده ش‪.‬ش ‪ 246‬فرزند متوفی ‪ -4‬سیمین رحیم لباف زاده ش‪.‬ش‬ ‫‪ 66595‬فرزند متوفی ‪ -5‬سیما رحیم لباف زاده ش‪.‬ش ‪ 4001‬فرزند متوفی‪-6‬‬ ‫بتول میرمقتدایی ش‪.‬ش ‪ 2221‬همسر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم‬ ‫دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 54‬شورای حل اختاف استان‬ ‫اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪293592‬‬ ‫رونوشتاگهیحصروراثت‬ ‫خانم طاهره شیخ جبلی دارای شناسنامه شماره ‪ 3617‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ 2464 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان امین شیخ جبلی بشناسنامه ‪ 583‬در تاریخ ‪97/7/16‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به ‪ 2‬دختر و همسر و پدر و مادر به اسامی‪ -1 :‬نازنین شیخ جبلی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 1275133551‬فرزند متوفی‪ -2.‬زهرا شیخ جبلی ش‪.‬ش ‪ 1277497036‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -3‬طاهره شیخ جبلی ش‪.‬ش ‪ 3617‬همسر متوفی ‪ -4‬اشرف شیخ جبلی‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 34‬مادر متوفی ‪ -5‬محمد شیخ جبلی ش‪.‬ش ‪ 60‬پدر متوفی و اغیر‪.‬اینک با‬ ‫انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 54‬شورای حل‬ ‫اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪293413‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره ‪/ 55‬یکشنبه ‪ 27‬ابان ‪ 10 /1397‬ربیع ااول ‪1440‬‬ ‫مخدر«گل»جوانانرابهخاکنشاندهاست‬ ‫شاید تاریخ کشت مواد سنتی در ایران و کشورهای همسایه به صدها سال‬ ‫قبل بازمیگردد و در یک دهه گذشته شاهد ان هستیم که این نوع مواد‬ ‫از مزارع بزرگ به گلدانهای کوچک در منازل کوچ کردهاند‪ .‬امروزه رواج‬ ‫کشت گیاه مواد مخدر گل در خانهها و به صورت گلدانی رواج بسیاری‬ ‫داشته و سودجویان با هدف قراردادن قشر جوان سعی دارند که این نوع‬ ‫گیاه مخدر سنتی را در میان انها رواج دهند‪ .‬نکتهای که سرنخ ترویج کشت‬ ‫گلدانی ماده مخدر گل بهشمار میرود افزایش قاچاق بذر انواع جدید‬ ‫این گیاه است که خبر از برنامهریزی سوداگران مواد مخدر برای توسعه‬ ‫کشت و کار ان میدهد‪ .‬مسئوان هنوز در برابر مدل جدید کسبوکار‬ ‫قاچاقچیان مواد مخدر موضعگیری یا برنامه پیشگیرانه مشخصی ارائه‬ ‫نکردهاند‪ .‬یک کارشناس کشاورزی با بیان اینکه پنج کیلوگرم بذر این‬ ‫گیاه برای زیر کشت بردن حدود صد هکتار زمین کافی است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫گیاه پیش از این بیشتر در نواحی مرطوبی که افتاب مناسب داشتند‪،‬‬ ‫کشت بهتری داشت‪ ،‬اما بذرهای جدید این گیاه به صورتی است که با‬ ‫دستکاری ژنتیکی برای کشت گلخانهای‪ ،‬مناسبسازی شده است و به‬ ‫این ترتیب بذرهای جدید را میتوان بدون محدودیت در همهجا کشت‬ ‫کرد‪ .‬محمدجعفر نیکو با اشاره به نااگاهی اغلب مردم نسبت به خواص و‬ ‫حتی شکل ظاهری این گیاه افزود‪ :‬نااگاهی مردم در این زمینه به حدی‬ ‫است که در برخی باغها و باغچههای شخصی اطراف تهران و حتی در‬ ‫برخی باغچههای جلوی در خانهها که در واقع فضای عمومی است‪ ،‬این‬ ‫گیاه به صورت خودرو رشد میکند و کسی نمیداند که این گیاه در کشور‬ ‫ما یک ماده مخدر بسیار پرطرفدار است‪ .‬یک جامعه شناس هم در این باره‬ ‫به «ارمان» میگوید‪ :‬امروزه ما در جامعه شاهد توزیع و مصرف دو نوع‬ ‫مواد مخدر سنتی و صنعتی هستیم که گیاه مخدر گل از نوع سنتی در‬ ‫میان جوانان ما رواج داشته است‪ .‬در گذشته مواد مخدر سنتی در خیلی‬ ‫از مناطق بهصورت خودرو میروید‪ .‬حاا با پیشرفت فن اوری اطاعات‬ ‫کاشت راحت این نوع گیاهها و سازگاری ان با گلخانهها و حتی گلدانهای‬ ‫خانگی و اپارتمانی در دسترس خیلی از جوانان قرار گرفته است‪ .‬منوچهر‬ ‫ثابتی میافزاید‪ :‬همواره علم به بشر کمک کرده که این نوع گیاهان را از‬ ‫طبیعت به داخل گلخانهها ببرند‪ .‬هرچند سوال اینجاست که چرا جامعه‬ ‫و مخصوصا قشر جوان ما به این سمت میرود‪ .‬جواب این را میتوان در‬ ‫مشکات اقتصادی و اجتماعی جامعه جستوجو کرد‪ .‬امروزه مواد مخدر‪،‬‬ ‫ساح و نفت‪ ،‬سه کاای پرسود در دنیا هستند و این نوع مواد سوداور‬ ‫است‪ .‬حتی برخی از مصرف کنندگان برای مصرف خودشان این نوع گیاه‬ ‫مخدر را کشت میکنند‪ ،‬چون کشت گیاه گل در یک فضای کوچک انجام‬ ‫میشود و همیشه از دید قانون مخفی است‪ ،‬میتواند یکی از دایل رواج‬ ‫ان باشد‪ .‬گیاه گل مانند خشخاش نیاز به مزرعه بزرگ ندارد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای نوید مظاهری تهرانی دارای شناسنامه شماره ‪1270350986‬‬ ‫به شرح دادخواست به کاسه ‪ 2461 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست‬ ‫گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبی‬ ‫مظاهری تهرانی بشناسنامه ‪ 32760‬در تاریخ ‪ 97/4/13‬اقامتگاه دائمی‬ ‫خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‬ ‫همسر‪ ،‬مادر و پسر و دو دختر به اسامی‪ -1 :‬مریم اعظمیان ش‪.‬ش ‪2334‬‬ ‫همسر متوفی‪ -2.‬فاطمه فدایی تیرانی ش‪.‬ش ‪ 3913‬مادر متوفی‪ -3‬شیوا‬ ‫مظاهری تهرانی ش‪.‬ش ‪ 1271575884‬فرزند متوفی ‪ -4‬ندا مظاهری‬ ‫تهرانی ش‪.‬ش ‪ 5647‬فرزند متوفی ‪ -5‬نوید مظاهری تهرانی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 1270350986‬فرزند متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه‬ ‫به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 54‬شورای‬ ‫حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪292801‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای رسول رمضانپور دارای شناسنامه شماره ‪ 177‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ 2433 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی‬ ‫حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتح اله رمضانپور‬ ‫بشناسنامه ‪ 15‬در تاریخ ‪ 87/5/25‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی‬ ‫گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪ 2‬پسر و ‪ 2‬دختر و‬ ‫همسر به اسامی‪ -1 :‬علی رمضانپور پوردنبه ش‪.‬ش ‪ 1‬فرزند متوفی‪-2.‬‬ ‫رسول رمضانپور پوردنبه ش‪.‬ش ‪ 177‬فرزند متوفی‪ -3‬صدیقه رمضانپور‬ ‫دنبه ش‪.‬ش ‪ 30‬فرزند متوفی ‪ -4‬زهرا رمضانپور دنبه ش‪.‬ش ‪1982‬‬ ‫فرزند متوفی ‪ -5‬اقدس عباس پوردنبه ش‪.‬ش ‪ 6‬همسر متوفی و اغیر‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی‬ ‫می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از‬ ‫تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر‬ ‫کشور ما چون یک کشور جوان است و بیکاری در میان مردم و جوانان رواج‬ ‫بسیاری دارد و البته کشت‪ ،‬توزیع و فروش این نوع گیاه مخدر سود زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬خیلیها به سمت ان میروند‪.‬‬ ‫کشت گل با وام کارافرینی‬ ‫اما یکی از جالبترین اتفاقات در اوایل سالجاری رخ داد؛ کشف مزرعه‬ ‫کاشت ماریجوانا و گل در استان کهگیلویه و بویراحمد و با استفاده از وام‬ ‫کارافرینی! فضلا‪ ...‬اذرفر‪ ،‬رئیس جهاد کشاورزی دنا پس از تایید این خبر‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬فردی با عنوان اشتغالزایی‪ ،‬تسهیاتی حدود ‪400‬میلیون‬ ‫تومان دریافت و در همان گلخانه‪ ،‬گیاه مخدر ماریجوانا کاشته است‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر تعطیلی این گلخانه در سه سال پیش‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل مشکاتی‬ ‫که بین سرمایهگذار و دستگاههای مرتبط پیش امد این گلخانه به مدت‬ ‫سه سال تعطیل و جزء واحدهای تعطیل شده کشاورزی در شهرستان دنا‬ ‫محسوب میشد‪.‬‬ ‫«گل» گران شد!‬ ‫همانطور که اشاره شد این نوع گیاه در میان جوانان رواج پیدا کرده و‬ ‫کارشناسان معتقدند که با افزایش قیمت این نوع مواد مخدر ممکن است‬ ‫که جوانان به سمت مصرف مواد صنعتی بروند‪ .‬با این وجود‪ ،‬سخنگوی‬ ‫ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه افزایش قیمت مخدر گل ناشی‬ ‫از تغییرات قیمت دار نیست‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش قیمت گل به دلیل فزونی‬ ‫تعداد مصرفکنندگان ان است و این باعث شده تا در نظام عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 54‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‬ ‫‪293089‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای حمید رضا مهردوست دارای شناسنامه شماره ‪ 150‬به شرح‬ ‫دادخواست به کاسه ‪ 2454 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی‬ ‫حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سهیا سپهری‬ ‫دستجرده بشناسنامه ‪ 2275‬در تاریخ ‪ 97/5/6‬اقامتگاه دائمی خود‬ ‫بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به ‪ 2‬پسر‬ ‫و ‪ 1‬دختر و همسر به اسامی‪ -1 :‬ارش مهردوست ش‪.‬ش ‪1271019851‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -2.‬بهشاد مهردوست ش‪.‬ش ‪ 1272047849‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -3‬اذین مهردوست ش‪.‬ش ‪ 1272849325‬فرزند متوفی ‪-4‬‬ ‫حمیدرضا مهردوست ش‪.‬ش ‪ 150‬همسر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا‬ ‫هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر‬ ‫این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 54‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪292866‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانم نسرین تقوی دارای شناسنامه شماره ‪ 958‬به شرح دادخواست به‬ ‫کاسه ‪ 2466 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده‬ ‫و چنین توضیح داده که شادروان فضل اله قانع بشناسنامه ‪ 531‬در تاریخ‬ ‫‪ 97/8/4‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان‬ ‫مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و همسر به اسامی‪-1 :‬‬ ‫محسن قانع ش‪.‬ش ‪ 7951‬فرزند متوفی‪ -2.‬هما قانع ش‪.‬ش ‪ 1085‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -3‬نسرین تقوی ش‪.‬ش ‪ 958‬همسر متوفی و اغیر‪.‬اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا‬ ‫هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر‬ ‫این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫اطاع رسانی‬ ‫‪7‬‬ ‫به دلیل تقاضای بیشتر برای این مخدر‪ ،‬قیمت ان نیز افزایش یابد‪ .‬پرویز‬ ‫افشار با اشاره به تاثیر افزایش قیمت دار روی قیمت مواد مخدر افزود‪:‬‬ ‫تولید مواد مخدر در افغانستان از ‪ 4600‬تن در سال گذشته به بیش از ‪9‬‬ ‫هزار تن بر اساس اعام رسمی خود افغانستان افزایش یافته است‪ ،‬البته‬ ‫بررسیهای اطاعاتی جمهوری اسامی ایران نشان میدهد که این‬ ‫افزایش تولید بین ‪ 10‬تا ‪ 12‬هزار تن است‪.‬او با بیان اینکه اگر هم تغییرات‬ ‫نرخ دار رخ داده باشد‪ ،‬افزایش حجم تولید در این ابعاد باعث میشود که‬ ‫قیمت مواد مخدر کاهش یابد اظهار کرد‪ :‬قاچاقچیان با تجارب قبلی که‬ ‫دارند‪ ،‬به هیچ عنوان اجازه نمیدهند که قیمت مواد مخدر افزایش زیادی‬ ‫پیدا کند‪ ،‬چرا که اگر قیمت خیلی افزایش یابد‪ ،‬انها مشتریانشان را از‬ ‫دست میدهند و یا اینکه مشتریانشان به سمت مواد مخدر دیگر مثل گل‬ ‫که ارزانتر‪ ،‬سهل الوصولتر و با مصرف راحتتر است‪ ،‬گرایش مییابند‪.‬‬ ‫اما منوچهر ثابتی‪ ،‬جامعه شناس نظر دیگری دارد و میگوید‪ :‬گرانی دار‬ ‫و ارز همواره روی مواد مخدر تاثیراتش را میگذارد و چون بسیاری از‬ ‫مواد تولیدی انها از جمله بذر گل از خارج از کشور وارد میشود و ما مرز‬ ‫مشترک زیادی با افغانستان و پاکستان داریم که ‪ 90‬درصد مواد سنتی‬ ‫دنیا در ان کشورها وارد میشود‪ ،‬همواره قیمت ارز یکی از دایل گرانی‬ ‫مواد مخدر است‪ .‬این جامعه شناس درباره رواج مصرف گل در میان جوانان‬ ‫معتقد است که همیشه فروشندگان مواد مخدر به دنبال قشر جوان جامعه‬ ‫هستند‪ ،‬چون مشتری انها دائمیتر و در زمان طوانیتری مشتری انها‬ ‫هستند‪ .‬هرچقدر سن اعتیاد پایینتر بیاید طول زمان مصرف فرد بااتر‬ ‫میرود یا فرد انرژی بیشتری برای فروش مواد و فرار از چنگ قانون دارد‪.‬‬ ‫مدارس و اطراف ان‪ ،‬دانشگاهها‪ ،‬سینما‪ ،‬پارک و اموزشگاهها و مکانهایی‬ ‫که جوانان در ان حضور دارند همیشه هدف مصرف توزیع کنندگان مواد‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر تکنولوژی و ارتباطات فضای مجازی‪ ،‬جامعه صنعتی و‬ ‫زندگی مدرن باعث اشتیاق بیشتر جوانان به این سمت شده است‪ .‬موادی که‬ ‫به راحتی در اختیار جوان و قیمت ان مناسب باشد‪ ،‬میزان مصرف و تولید ان‬ ‫بااتر میرود‪ .‬از سوی دیگر جوان به دنبال مدهای کوتاه مدت است و تنوع‬ ‫طلبی جوانی باعث میشود که به سمت این نوع مواد مخدر برود‪.‬‬ ‫برخورد با فروشندگان گل‬ ‫رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان اینکه در چند روز‬ ‫گذشته حدود سه کیلو مواد از خردهفروشان معتادان و خردهفروشان‬ ‫مواد در طرح پاکسازی از اطراف این مدارس کشف و ضبط شدهاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انواع مواد مخدر از جمله شیشه‪ ،‬هروئین‪ ،‬گل و تریاک از این خرده‬ ‫فروشان کشف و ضبط شده است‪ .‬بخشنده درباره برنامه پلیس برای‬ ‫برگزاری کاسهای پیشگیری از اعتیاد و اسیبهای ان در دانشگاهها‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬طی تفاهمنامههایی که با دانشگاهها از جمله دانشگاه ازاد داشتیم‬ ‫کارشناسان پلیس برای برگزاری جلسات در خصوص پیشگیری از‬ ‫اعتیاد در دانشگاهها حضور دارند‪ .‬همچنین پلیس برنامههای مختلفی‬ ‫برای پیشگیری از اعتیاد در کارگاهها‪ ،‬کارخانهجات‪ ،‬پادگانها‪،‬‬ ‫شهرداری و‪ ...‬در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 54‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪293545‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای فریدون قاسمی همامی دارای شناسنامه شماره ‪ 8‬با وکالت‬ ‫ناهید الهی به شرح دادخواست به کاسه ‪ 2467 /97‬ح‪ 54‬از این شورا‬ ‫درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان‬ ‫فرزانه قاسمی همامی بشناسنامه ‪ 1270936263‬در تاریخ ‪97/6/26‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به همسر و پدر و مادر به اسامی‪ -1 :‬سید احسان صفوی‬ ‫همامی ش‪.‬ش ‪ 2638‬همسر متوفی‪ -2.‬فرحناز قاسمی همامی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 405‬مادر متوفی‪ -3‬فریدون قاسمی همامی ش‪.‬ش ‪ 8‬پدر متوفی و اغیر‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی‬ ‫می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از‬ ‫تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 54‬شورای حل اختاف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‬ ‫‪293548‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای جمشید مردانی چهارده چریکی دارای شناسنامه شماره ‪623‬‬ ‫به شرح دادخواست به کاسه ‪ 2463 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست‬ ‫گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رامتین‬ ‫مردانی چهارده چریکی بشناسنامه ‪ 2300‬در تاریخ ‪ 97/5/17‬اقامتگاه‬ ‫دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر‬ ‫است به پدر به اسامی‪ -1 :‬جمشید مردانی چهارده چریکی ش‪.‬ش ‪623‬‬ ‫پدر متوفی‪ .‬و اغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور‬ ‫را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از‬ ‫متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم‬ ‫دارد واا گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 54‬شورای حل اختاف‬ ‫استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪293549‬‬ ‫ازمنابع‬ ‫خدادادیخوب‬ ‫استفادهنکردیم‬ ‫دار پایین‬ ‫ها امده چرا قیمت‬ ‫پایین نمی اید؟‬ ‫روز‬ ‫نکوداشتاصفهان‬ ‫باشکوه‬ ‫ترازهمیشه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هفتهنامهفرهنگیاجتماعی‬ ‫اصفهان‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره ‪55‬‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬ربیع ااول‪1440‬‬ ‫نیازمند روزهای‬ ‫شاد‬ ‫پرضا‬ ‫صالحی پژوه ‪-‬‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫هنجــار در‬ ‫منجــر م جامعــه قاعــده ای‬ ‫اســت کــه بــه‬ ‫ــی‬ ‫هدایــت الگوهـ‬ ‫شــود و یکــی‬ ‫ـای اجتماعــی‬ ‫ادب اسـ‬ ‫از ایــن مــوارد‬ ‫هنجــاری در‬ ‫ـت کــه بــه سـ‬ ‫گــردد‪ .‬یکــی از ایـ ـاخت ارزش هــای مطلــوب در جامعــه‪ ،‬مولفــه‬ ‫جامع‬ ‫ـن مطلـ‬ ‫ــه ختــم مــی‬ ‫در بیــن مــردم اســت ک ـوب هــا در جامع‬ ‫ــه‪ ،‬ایجــاد شـ‬ ‫ــه‬ ‫ـادی و نشــاط‬ ‫رعایــت‬ ‫مــی توانــد بــا‬ ‫حفــظ مولفــه‬ ‫چارچــوب هــای‬ ‫فــردی و اجتماعــی اســت‪ ،‬ادب کــه همــان‬ ‫بــرای شـ‬ ‫شـ‬ ‫ـهروندان رقــم بزن‬ ‫ــد و ایــن شــادی و نشــاط ـرایط مفیــدی را‬ ‫بــه ایجــاد‬ ‫در‬ ‫امیــد و توســعه‬ ‫همــکاری شـ‬ ‫حوزه شــهروندی‪،‬‬ ‫از ســوی‬ ‫کــه ح دیگــر رعایــت مســائل اعتقـ ـهروندی بــا مدیــران‬ ‫مــی انجامــد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ـادی بـ‬ ‫ـرای شــیعیان‬ ‫ـدود ‪ 2‬مــاه بــرای‬ ‫باعث شــده بود‬ ‫جامعــه فاصلــه گرفت رعایــت ائیــن و‬ ‫اداب و ســنن‬ ‫ــه و‬ ‫تنهــا عنصر نشــاط اجتماعـ مذهبی‪ ،‬شــادی از‬ ‫بــا ایــن‬ ‫ـی‬ ‫توضیــح بــه نظ‬ ‫ــر مــی رســد‬ ‫تقویت گــردد‪ ،‬لذا‬ ‫مدی‬ ‫ـ‬ ‫ـران‬ ‫بایــد بــرای ای‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ـن‬ ‫ـهری در‬ ‫روزهــا برنامـ‬ ‫حــوزه فرهنگی‬ ‫عنصــر شـ‬ ‫ـه ریــزی مدونـ‬ ‫بایــد ب ـادی و نشــاط در کنــار یکدیگ ـی داشــته باشـ‬ ‫ـند تــا دوبــاره‬ ‫ــر‬ ‫ــا نـ‬ ‫قــرار گیــرد و‬ ‫ـگاه بــه عناصـ‬ ‫باشــد و بتوانــد ضم ـر اجتماعــی از‬ ‫این برنامــه ریزی‬ ‫ــن‬ ‫جملــه گــروه هـ‬ ‫بررســی و شــناخت ســایق ت ـای ریــز جامعــه‬ ‫اجتماعــی‪،‬‬ ‫در چارچــوب‬ ‫ــوده ه‬ ‫مولفــه هــای‬ ‫ــای مختلــف‬ ‫کوتــاه م‬ ‫ــدت ایجــاد نمایــد‪ ،‬چــرا ارزشــی جامعــه‪،‬‬ ‫خــوراک فکــری‬ ‫کــه‬ ‫هــای کوتـ‬ ‫ایجــاد شــادی‬ ‫و میـ ـاه مــدت و ایج‬ ‫ــاد نشــاط نیازمنــد برنامـ نیازمنــد برنامــه‬ ‫ـان مـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـدت اســت‪ ،‬از‬ ‫ایــن رو شــهرداری بــا اسـ ـای بلنــد مــدت‬ ‫متنــوع از جملـ‬ ‫ـتفاده از‬ ‫ـه فضــا ســازی‬ ‫ت‬ ‫برنامــه هــای‬ ‫شــهری‪ ،‬ایجـ‬ ‫ــوده هــای شـ‬ ‫ـاد برنامــه های‬ ‫ـهروندی بــرای‬ ‫طنــز ‪ ،‬تجمیع‬ ‫عنــوان سـ‬ ‫برنامــه هــای‬ ‫ـرمایه اجتماعـ‬ ‫ســرگرم کننـ‬ ‫ـده امیــد را بــه‬ ‫بایــد بــه تســریع در ـی مــورد توجــه‬ ‫قــرار مــی دهـ‬ ‫ـد‬ ‫همگرای‬ ‫واین‬ ‫ـ‬ ‫ـی‬ ‫ایج‬ ‫ـ‬ ‫اجتماع‬ ‫ـاد امید‬ ‫در جوامــع مـ‬ ‫ــی بیانجامــد‪.‬‬ ‫پیشــبرد ـدرن بشــری بـ‬ ‫همگرایــی اجتماعی‬ ‫ـه عنــوان موتـ‬ ‫اه‬ ‫ــداف واای معرفــی شــده ـور متحرکــه تـ‬ ‫ـوده هــا بــرای‬ ‫از سـ‬ ‫شــود و نبـ‬ ‫ـود امیــد بــی شــک بــه سس ـوی حاکمیــت‬ ‫ـ‬ ‫اســتفاده مــی‬ ‫مــی انجامــد‪.‬‬ ‫ـتی و ســنگینی‬ ‫حرکــت اجتماعی‬ ‫سال دوم‪/‬‬ ‫در‬ ‫شماره ‪55‬‬ ‫مناظره دو عضو‬ ‫اصفهانب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪/‬یکشنبه ‪27‬‬ ‫ابان ‪/1397‬‬ ‫سابق و فعلی‬ ‫‪ 10‬ربیع‬ ‫ااول ‪1440‬‬ ‫شورای شهر‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪ 1000‬تومان‬ ‫دونضابطه‬ ‫توسعهیافت‬ ‫‪18nov2018 | NO.55‬‬ ‫اصفهان مطرح شد‪:‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬رضا صالحی پژوه‬ ‫سردبیر‪ :‬سپیده بارانی‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان اپادانا دوم‪ ،‬روبروی مسجد‬ ‫کاظمیه‪ ،‬کوی بهمن‪ ،‬پاک ‪52‬‬ ‫تلفن‪031-36632500 :‬‬ ‫پیامبر اکرم(ص)‪:‬‬ ‫چهار دسته انـد که مـن روز قیـام شفیع انهاهستـم‪:‬‬ ‫‪1‬ـ یاری دهنده اهل بیتم‪2‬ـ بـراورنـده حـاجـات اهل بیتـم به‬ ‫هنگـام اضطـرار و نـاچـاری‪3‬ـ دوستدار اهل بیتم به قلب وزبان‬ ‫‪4‬ـ و دفـاع کننـده از اهل بیتـم با دست و عمل‪.‬‬ ‫همدلی‬ ‫جاده های ایران بوی مرگ می دهند!‬ ‫جاده وزیر و معاون نمیشناسد‪ ،‬مقام یا‬ ‫غیرمقام برایش فرقی ندارد و روزانه دهها‬ ‫نفرازمهمانان خود را قربانی میکند‪.‬‬ ‫جادههای ایران بوی مرگ میدهند‪.‬‬ ‫هر روز یک شهروند در تصادفات رانندگی‬ ‫جان خود را از دست میدهد‪ .‬چند روز پیش‬ ‫«سیدتقی نوربخش» رئیس سازمان تامین‬ ‫اجتماعی و «عبدالرحمن تاج الدین» معاون‬ ‫حقوقی و پارلمانی این سازمان که برای‬ ‫بازدید و افتتاح و کلنگزنی برخی پروژهها‬ ‫به همراه وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫به استان گلستان سفر کرده بودند‪ ،‬بر اثر‬ ‫یک تصادف شدید جان خود را از دست‬ ‫دادند و اخرین برگ زندگیشان به مانند‬ ‫بسیاری از قربانیان تصادف در جادهها ورق‬ ‫خورد‪.‬براساس گزارش سازمان جهانی‬ ‫بهداشت‪ ،‬سالیانه بیش از ‪ 25‬میلیون نفر‬ ‫در تصادفات رانندگی در سراسر جهان جان‬ ‫خود را از دست می دهند‪ .‬تصادفات جاده ای‬ ‫نهمین عامل مرگ و میر در جهان محسوب‬ ‫می شود و بیشترین مرگ و میر ناشی از‬ ‫تصادفات در کشورهای کم درامد صورت‬ ‫می گیرد‪.‬به علت نبود مهارت در رانندگی‬ ‫در بین بیشتر رانندگان ایرانی‪ ،‬ایران در امار‬ ‫تصادفات رکورد زده است‪ ،‬جوری که روزی‬ ‫نیست خبر تصادفات جادهای منجر به فوت‬ ‫بر تارنمای رسانهها قرار نگیرد‪.‬‬ ‫روزانه ‪ 43‬نفر در جادههای ایران‬ ‫کشتهمیشوند‬ ‫امارها میگویند در دنیا به ازای هر ‪10‬هزار‬ ‫خودرو حدود ‪ 9‬نفر کشته میشوند‪،‬‬ ‫در حالی که در ایران به ازای این تعداد‬ ‫خودرو‪37 ،‬نفر کشته میشوند‪ .‬براساس‬ ‫برخی امارها ساانه حدود ‪ 800‬هزار‬ ‫تصادف رانندگی در کشور رخ می دهد‪.‬‬ ‫همچنین روزانه ‪ 43‬نفر و هر ‪ 71‬دقیقه‬ ‫‪ 1‬نفر در جادههای ایران کشته میشوند‪.‬‬ ‫در ایران حوادث رانندگی پس از الودگی‬ ‫هوا بیشترین قربانیان را می گیرد‪ .‬تنها در‬ ‫چند روز اول تعطیات نوروزی امسال‪145 ،‬‬ ‫نفر در جاده های ایران کشته و ‪ 2950‬نفر‬ ‫مجروح شدند و فقط در روز جمعه دهم‬ ‫فروردین ‪ 37‬نفر در تصادفات جادهای جان‬ ‫خود را از دست دادند‪.‬وضعیت نامناسب‬ ‫حوادث جادهای کشور باعث شده بانک‬ ‫جهانی در بررسی و مطالعات خود‪ ،‬وضعیت‬ ‫حوادث جادهای ایران را بحرانی عنوان کند‪.‬‬ ‫بر اساس اعام پژوهشکده بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫ایران از نظر تصادفات ناایمن رانندگی‬ ‫در بین ‪ 190‬کشور جهان‪ ،‬رتبه ‪ 189‬را به‬ ‫خود اختصاص داده و از این جهت‪ ،‬فقط‬ ‫کشور سیرالئون در غرب قاره افریقاست که‬ ‫وضعیت نامناسبتری نسبت به ایران دارد‪.‬‬ ‫ناامنی جادهها‪ ،‬خودروهای بیکیفیت‬ ‫و خطای انسانی سه مولفهای است که‬ ‫بسیاری از کارشناسان تصادفات جادهای را‬ ‫به ان گره میزنند‪ .‬اما برخی کماکان سعی‬ ‫بر این دارند که از فاکتور خطای انسانی و‬ ‫عدم رعایت نکات ایمنی از سوی رانندهها‬ ‫چشم پوشی کنند و میزان باای مرگ‬ ‫و میر جادهای را به سازندگان خودروها‬ ‫یا استاندارد نبودن جادهها ربط بدهند‪.‬‬ ‫این در حالی است که رانندگان ایرانی‬ ‫بهعنوان رانندگانی شتابزده و عاقهمند به‬ ‫سبقتهای خطرناک در سطح دنیا شناخته‬ ‫شدهاند‪ .‬در برخی از تصادفات انها عابران‬ ‫در پیادهرو را هم زیر گرفتهاند! توئیت یک‬ ‫توریست امریکایی بعد از سفر به ایران‬ ‫نیز موید این مطلب است‪« .‬جان» اهل‬ ‫پورتوریکو بعد از سفر به ایران در صفحه‬ ‫اینستاگرامش نوشت‪ « :‬ایرانیها تروریست‬ ‫نیستند‪،‬اماوحشتناکرانندگیمیکنند»‪.‬‬ ‫اگر چه نمیتوان نقش کیفیت خودروها‬ ‫ از جمله خودروهایی نظیر «پراید» که‬‫به قاتل جادهها معروف است‪ -‬و همچنین‬ ‫عدم امنیت جادهها را از نظر دور داشت‪،‬‬ ‫اما براساس اعام پلیس راه بیشتر حوادث‬ ‫جادهای در اثر بیاحتیاطی و عدم توجه‬ ‫عامل انسانی به وقوع میپیوندد‪ .‬این خطاها‬ ‫مواردی چون عدم توجه راننده به فاصله‬ ‫خودروی جلویی‪ ،‬سبقت غیرمجاز‪ ،‬انحراف‬ ‫به چپ‪ ،‬رانندگی و بخصوص خستگی و‬ ‫خواب الودگی و سرعت باا را شامل می‬ ‫شود‪ .‬گاهی عوامل محیطی همانند یک‬ ‫بارندگی شدید یا رانش جاده ممکن است‬ ‫باعث به وجود امدن یک حادثه مرگبار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جای خالی اموزش صحیح رانندگی‬ ‫بخشی از عامل انسانی که در تصادفات‬ ‫جادهای به عنوان یک مولفه مهم از ان یاد‬ ‫میشود به فرهنگ رانندگی رانندگان‬ ‫ایرانی برمیگردد‪ .‬بسیاری از رانندهها‬ ‫که هر روزه در جادهها تردد میکنند‬ ‫کوچکترین اموزشی در زمینه رفتار‬ ‫مناسب حمل و نقلی و فرهنگ استفاده‬ ‫از وسیله نقلیه برای کاهش خطرات‬ ‫ندیدهاند‪ .‬بدون تردید اموزش در برابر‬ ‫ساخت‪ ،‬تعریض و ایمن سازی جادهها‪،‬‬ ‫اقدامی کم هزینه و زود محصول است‪ .‬اگر‬ ‫اموزش عمومی را مانند تمام کشورهای‬ ‫توسعه یافته از سطح دانشاموزان که‬ ‫براحتی اموزشپذیرهستند و رانندگان‬ ‫وسایل نقلیه و متصدیان امور اجرایی‬ ‫اینده کشور هستند‪ ،‬شروع کنیم بدون‬ ‫شک در دهههای اینده جادههای کشور‬ ‫قتلگاه ایرانیان معرفی نمیشود یا حداقل‬ ‫در صدر جدول قربانیان جادهای در جهان‬ ‫قرار نمیگیریم‪ .‬بنابراین برای فاصله گرفتن‬ ‫از این شرایط بحرانی باید تاش کرد که‬ ‫فرهنگ صحیح رانندگی و رعایت قوانین‬ ‫راهنمایی و رانندگی در جامعه نهادینه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫حادثهمقاموغیرمقامنمیشناسد‬ ‫ان چه که در تصادف مرگبار سیدتقی‬ ‫نوربخش‪ -‬رئیس سازمان تامین اجتماعی ‪-‬‬ ‫و معاونش در حادثه رانندگی و تصادفهای‬ ‫از این دست باید به ان توجه کرد چگونگی‬ ‫استفاده از خودروهای دولتی و کیفیت‬ ‫راندن انها است‪ .‬مسئوان ارشد دولتی به‬ ‫دلیل مشغله کاری مسئولیتهای فراوان به‬ ‫ناچار اغلب اوقات در سفر هستند و ناچارند‬ ‫از خودروهای دولتی در طول روز استفاده‬ ‫کنند‪.‬اما اکثریت رانندگان خودروهای‬ ‫دولتی علیرغم وظیفه خطیر جابه جایی‬ ‫مقامهای ارشد کشوری اموزشی فراتر‬ ‫از اموزش رانندگی معمول برای همگان‬ ‫کسب نکردهاند‪ .‬از طرفی بسیاری از انان‬ ‫بهواسطه مقاماتی که در خودرو همراه‬ ‫دارند‪ ،‬احساس قدرت میکنند و خود را‬ ‫فراتر از قانون تصور میکنند و به همین‬ ‫دلیل به خود اجازه تخطی از قانون را‬ ‫میهند‪ .‬با سرعت باا حرکت میکنند‪.‬‬ ‫سبقتهای غیرقانونی و حرکات خطرناک‬ ‫از انان سر میزند که گاهی حتی منجر‬ ‫مرگ سرنشینان میشود‪ .‬با این وضعیت‬ ‫در حالی که باید شیوه راندن و قانونمداری‬ ‫رانندگان خودروهای دولتی‪ ،‬سرامد و‬ ‫الگوی بقیه رانندگان باشد‪ ،‬اغلب رانندگان‬ ‫خودروهای دولتی در زمره بیاحتیاط ترین‪،‬‬ ‫تندرانترین و قانونگریزترین خودروها‬ ‫هستند‪ .‬با توجه به امار باای خودروهای‬ ‫دولتی و با توجه به نقش مهم سرنشینان‬ ‫خودروهای دولتی که هر یک وزنهای برای‬ ‫کشور محسوب میشوند و همچنین با توجه‬ ‫به فراوانی ماموریتهای انان که گاهی‬ ‫در یک روز چندین برنامه افتتاح پروژه‪،‬‬ ‫جلسه و دیدار در جاهای مختلف دارند‪ ،‬به‬ ‫نظر میرسد وقت ان فرا رسیده است که‬ ‫دولت کارگروهی را متولی بررسی شیوه‬ ‫راندن خودروهای دولتی کند و در تعامل‬ ‫با راهنمایی و رانندگی‪ ،‬رویههایی معمول‬ ‫شود که چند صد هزار راننده خودروهای‬ ‫دولتی به نمونههایی از قانونمداری و‬ ‫رانندگی درست تبدیل شوند‪.‬‬ ‫راه های افزایش ایمنی‬ ‫دولتها می توانند بخش بزرگی از‬ ‫عوامل تصادفات رانندگی را با باا بردن‬ ‫استانداردهای جاده ای‪ ،‬ایجاد قوانین ایمنی‬ ‫خودرو و فرهنگ سازی و اموزش صحیح‬ ‫رانندگان از میان بردارند‪ .‬وزارت راه و‬ ‫ترابری ایران در سال ‪ 1388‬سند راهبردی‬ ‫ایمنی راه های ایران تهیه و تنظیم کرد‪.‬‬ ‫برخی از اهداف این سند به شرح زیر است‪:‬‬ ‫کاهش تخطی از سرعت مجاز با استفاده از‬ ‫افزایش اگاهی رانندگان‪ ،‬تشدید مجازات‬ ‫متخلفان‪ ،‬توسعه سیستم نظارت و کنترل‬ ‫ارتقای ایمنی موتورسیکلت سواران با‬ ‫راهبردهای ارتقای نظام اموزش موتور‬ ‫سواران‪ ،‬ترویج استفاده از کاه و لباس‬ ‫ایمنی‪ ،‬تجهیز موتور سیکلتها به سیستم‬ ‫های خودکار تطبیق سرعت و تشدید‬ ‫مجازات متخلفان کاهش معضل خستگی‬ ‫رانندگان از طریق افزایش اگاهی‪ ،‬بهبود‬ ‫سیستم نظارت بر ساعات کار رانندگان‬ ‫حمل و نقل عمومی و توسعه و تجهیز‬ ‫استراحتگاه های بین راهی ارتقای ایمنی‬ ‫عابران پیاده بهبود وضعیت استفاده از‬ ‫کمربند ایمنی کاهش استعمال مواد مخدر‪،‬‬ ‫الکل و مواد محرک بهبود رعایت قوانین و‬ ‫مقررات راهنمایی و رانندگی ارتقای ایمنی‬ ‫وسایل نقلیه ارتقای سیستم خدمات امداد‪،‬‬ ‫نجات وفوریت های پزشکی‪.‬‬ ‫از فواید سامت نگهداری‬ ‫گیاهان در خانه‬ ‫افــراد بســیاری دربــاره نگهــداری از گیاهــان در‬ ‫خانــه خــود تردیــد دارنــد‪ .‬بــا این وجــود‪ ،‬نگهــداری‬ ‫گیاهــان در خانــه مــی توانــد برخــی فوایــد ســامت‬ ‫جالــب توجــه را بــه همــراه داشــته باشــد‪ .‬بــه‬ ‫گزارشاســتپ تــو هلــث‪ ،‬لزومــی نــدارد خانــه خــود‬ ‫را بــا گیاهــان مختلــف پــر کنیــد‪ ،‬امــا قــرار دادن‬ ‫چنــد گلــدان در خانــه و نگهــداری از تنهــا یــک‬ ‫گیــاه کوچــک در اتــاق خــواب مــی توانــد بــه ســود‬ ‫شــما باشــد‪ .‬ایــن نکتــه را بــه خاطــر داشــته باشــید‬ ‫کــه گیاهــان هنــگام شــب دی اکســید کربــن‬ ‫منتشــر مــی کننــد‪ ،‬از ایــن رو‪ ،‬قــرار دادن تعــداد‬ ‫زیــادی گلــدان در اتــاق خــواب ایــده خوبــی بــه نظر‬ ‫نمــی رســد‪.‬با ایــن وجــود‪ ،‬در صــورت نگهــداری از‬ ‫تعــداد مناســب‪ ،‬فوایــدی کــه گیاهــان در طــول روز‬ ‫ارائــه مــی کننــد از ان حقیقــت شــبانه پیشــی مــی‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫گیاهان هوا را احیا و تمیز می کنند‬ ‫نگهــداری از گیاهــان در خانــه به پاکســازی و احیای‬ ‫هــوای خانــه کمــک مــی کنــد‪ .‬طــی روز‪ ،‬گیاهــان‬ ‫گازهایــی کــه هــوای تنفســی شــما را الــوده مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬جــذب مــی کننــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬انهــا رطوبــت‬ ‫هــوا را افزایــش مــی دهنــد‪ .‬ایــا مــی دانســتید کــه‬ ‫گیاهــان مــی تواننــد هــوای محیــط را در تابســتان‬ ‫خنــک کــرده و ان را در زمســتان گرمتــر نماینــد؟‬ ‫ایــن موضــوع درســت اســت و اکنــون بــا یکــی‬ ‫دیگــر از ویژگــی هایــی کــه نگهــداری از گیاهــان‬ ‫در خانــه را ضــروری مــی ســازد‪ ،‬اشــنا شــده ایــد‪.‬‬ ‫گیاهــان بــه مطالعــه و کار کــردن شــما‬ ‫کمــک مــی کننــد‬ ‫نگهــداری از گیاهــان در خانــه مــی توانــد کمکــی‬ ‫عالــی بــرای زمانــی باشــد کــه در حــال کار یــا‬ ‫مطالعــه هســتید‪ .‬گیاهــان گزینــه ای خــوب بــرای‬ ‫کاهــش ســر و صداهــای داخلــی و خارجی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه بــه ویــژه در فضاهــای کوچــک و بســته‬ ‫قابــل توجــه اســت‪ .‬اگــر در خانــه مشــغول کار یــا‬ ‫مطالعــه هســتید‪ ،‬گیاهــان ســر و صداهــای خارجــی‬ ‫کــه ممکن اســت بــر تمرکــز شــما تاثیرگذار باشــند‬ ‫را کاهــش مــی دهنــد‪ .‬این یکــی از بزرگتریــن فواید‬ ‫ســامت نگهــداری از گیاهــان در خانــه اســت زیــرا‬ ‫بــه احســاس ارامــش و راحتــی بیشــتر کمــک مــی‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن شــرایط بــه شــکل گیــری احساســی‬ ‫بهتــری در انســان کمــک کــرده و اجــازه مــی دهــد‬ ‫کار خــود را بــا بهــرهوری بیشــتری انجــام دهیــد‪ ،‬در‬ ‫شــرایطی کــه اســترس را بــه میــزان قابــل توجهــی‬ ‫کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه کجــا و در چــه شــرایطی‬ ‫زندگــی مــی کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت بــا نشســتن‬ ‫گــرد و غبــار روی اشــیا مختلــف خانــه خــود مواجــه‬ ‫باشــید و از ایــن رو‪ ،‬هرچــه بیشــتر مجبــور بــه‬ ‫پاکســازی خانــه خــود باشــید‪ .‬ایــن کــه هــر روز‬ ‫مجبــور بــه تمیــز کــردن خانــه باشــید مــی توانــد‬ ‫ازاردهنــده بــوده و تاثیــر منفــی بــر خلــق و خــوی‬ ‫شــما داشــته باشــد‪ .‬در ایــن شــرایط نگهــداری از‬ ‫گیاهــان مــی توانــد کمــک بزرگــی بــه بهبــود‬ ‫ایــن شــرایط کنــد‪ .‬گیاهــان مــی تواننــد گازهــای‬ ‫ااینــده هــوا را جــذب کــرده و هــوای محیــط‬ ‫اطــراف خــود را پاایــش کننــد کــه الودگــی هــوا‬ ‫را کاهــش داده و مــی توانــد کاهــش میــزان گــرد و‬ ‫غبــار بــه میــزان ‪ 20‬درصــد را موجــب شــود‪.‬اگر بــه‬ ‫گــرد و غبــار الــرژی داریــد‪ ،‬نگهــداری از گیاهــان در‬ ‫خانــه مــی توانــد کمــک بزرگــی بــرای شــما باشــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه قاف قلم

هفته نامه قاف قلم 54

هفته نامه قاف قلم 54

شماره : 54
تاریخ : 1397/08/24
هفته نامه قاف قلم 52

هفته نامه قاف قلم 52

شماره : 52
تاریخ : 1397/08/06
هفته نامه قاف قلم 50

هفته نامه قاف قلم 50

شماره : 50
تاریخ : 1397/07/24
هفته نامه قاف قلم 47

هفته نامه قاف قلم 47

شماره : 47
تاریخ : 1397/06/31
هفته نامه قاف قلم 46

هفته نامه قاف قلم 46

شماره : 46
تاریخ : 1397/06/26
هفته نامه قاف قلم 44

هفته نامه قاف قلم 44

شماره : 44
تاریخ : 1397/06/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!