هفته نامه ایران خودرو شماره 504 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره 504

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 504

هفته نامه ایران خودرو شماره 504

‫مراحل تیونینگ میتسوبیشی لنسر ‪2011‬‬ ‫‪ISSN:1735 1480‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبه ‪ 15‬اردیبهشت ‪ 1397‬سال بیست ودوم هفته نامه ‪ 2000‬تومان شماره پیاپی ‪621‬‬ ‫بررسی کامیون‬ ‫مرسدس بنز ‪2653‬‬ ‫چگونه اقتصادی برانیم؟‬ ‫بررسی المبورگینی اوروس (‪2018 )Urus‬‬ ‫نیسا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫شاسی بلند سریع‬ ‫‪U r u s‬‬ ‫‪L a m b o r g h i n i‬‬ ‫پر‬ ‫ونده ای‬ ‫ن ماه‪:‬‬ ‫تات‬ ‫ام‬ ‫وتورز‬ ‫نمایشگاه بین المللی خودروی‬ ‫پکن ‪2018 -‬‬ ‫سبک‪ ،‬چابک و اسپرت!‬ ‫پ‬ ‫وستر ای‬ ‫ن هفته‬ ‫‪C‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪O‬‬ ‫در این شماره می خوانید ‪. . .‬‬ ‫رویداد ‪/‬دبیر بخش‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫‪N‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خبرها‬ ‫فتوپرس‬ ‫‪T‬‬ ‫ورزشی ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬مرتضی زبردست‬ ‫‪8‬‬ ‫شتاب‪ :‬باد قهرمانی بر پرچم لوییس وزید‬ ‫‪E‬‬ ‫پرونده ‪/‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تاتاموتورز‬ ‫حرفه ای ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬ایدین وحید محمدی‬ ‫‪T‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تماشا‪ :‬نمایش پر زرق و برق در بزرگ ترین بازار خودروی جهان ‬ ‫حرفه ای‪ :‬سبک‪ ،‬چابک و اسپرت‬ ‫بررسی‪ :‬شاسی بلند سریع‬ ‫تیونینگ ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬رسول رازقندی‬ ‫‪S‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سامورایی وارد می شود!‬ ‫ابی عمیق‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪ 1397‬سال بیست ودوم‬ ‫هفته نامه «ایران خودرو»‬ ‫اطالع رسانی تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته نامه ایران خودرو صرفـا با ذکر منبـع ازاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان ان است‪.‬‬ ‫جانشین مدیر مسوول‪:‬‬ ‫مرتضی اقایی‬ ‫دبیر شورای سیاست گذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬ ‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره اینده‬ ‫ترجمه ‪/‬دبیر بخش‪ :‬نسرین اخوان (امیر دهقانی‪ ،‬شاهین احمدزاده)‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ده ‪:‬اسب های بیش تر‬ ‫اطالع نگاشت‪ :‬مس چگونه خودروهای الکتریکی را به حرکت درمی اورد؟‬ ‫قطعه شناسی‪ :‬باتـــری‬ ‫کلینیک مجازی‪ :‬چگونه اقتصادی برانیم؟‬ ‫تجاری ‪:‬ایستگاه سنگین وزن ها‬ ‫استیج‪:‬این ژاپنی محجوب‬ ‫فن اوری ‪/‬دبیر بخش‪ :‬افشین تقوی‬ ‫‪40‬‬ ‫صنعت و دانشگاه‪:‬تاثیر تعلق خاطر کارکنان بر عملکرد انان‬ ‫رویاروی‬ ‫ااودی ‪RS5‬‬ ‫در برابر‬ ‫ب ام و ‪M4‬‬ ‫‪Competition‬‬ ‫فرهنگ و جامعه ‪/‬دبیر بخش‪ :‬مهسا تاج‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫جاده‪ :‬سرزمین چکمه و الستیک‬ ‫نواوران‪ :‬کنترل حرارت پیشرانه‬ ‫فرهنگ رانندگی‪ :‬به خیابان ها اعتماد نکنید‬ ‫شوماخر وطنی‪ :‬سفرهای مجانی به باالی ابرها‬ ‫‪36‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫پاورقی‪:‬جد پدری‬ ‫ما و شما‬ ‫نتایج نظرسنجی‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫اتو گالری‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫نش��انی‪ :‬ته��ران‪ ،‬کیلومتر‪14‬ج��اده مخص��وص کرج (ش��هید لش��گری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021 48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫ارشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬ ‫رویداد‬ ‫دیدگاه‬ ‫سیاست گذاری صنعت خودرو و تنگناها‬ ‫دکترطباطبایی‪ ،‬کارشناس اقتصاد بین الملل‬ ‫در سند اس��تراتژی صنعت خودرو بر مبنای س��ند چشم انداز ‪۲۰‬‬ ‫ساله کشور در افق ‪۱۴۰۴‬؛ رتبه نخست در منطقه‪ ،‬رتبه پنجم در اسیا‬ ‫و رتبه یازدهم در جهان به عنوان جایگاه صنعت خودروی کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۴‬تعیین شده است‪ .‬شکی نیست که صنعت خودرو یکی‬ ‫از اساس��ی ترین پایه های اقتصادی ایران اس��ت و دامنه وس��یعی از‬ ‫متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬از این گذشته‪،‬‬ ‫صنعت خودرو ارتباط گسترده ای با سایر صنایع و بخش های اقتصادی‬ ‫دارد و طیف وسیعی از نیروی کار‪ ،‬به ویژه در قالب بنگاه های کوچک‬ ‫اقتصادی یا خویش فرمایی‪ ،‬به صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در‬ ‫زنجیره ارزش این صنعت مش��غول کار هستند و متاثر از تحوالت ان‬ ‫خواهند بود‪ ،‬اما امار و ارقام عملکرد گویای فاصله میان وضع موجود و‬ ‫وضع مطلوب (از دید سیاست گذاران) است‪ .‬در تحلیل استراتژیک این‬ ‫فاصله باید به چند نکته توجه کنیم‪:‬‬ ‫‪ )1‬ای��ا تمرک��ز روی صنعت خ��ودرو به عنوان ی��ک انتخاب‬ ‫اس��تراتژیک ص��ورت گرفت��ه اس��ت؟ دانش طراح��ی خودرو‪،‬‬ ‫طراحی و تولید موتور خودرو و طراحی و تولید شاس��ی س��ه فعالیت‬ ‫کلیدی در خودروس��ازی اس��ت که به تازگی گام هایی دراین زمینه‬ ‫برداشته شده است‪.‬‬ ‫‪ )۲‬ایا سیاس��ت گذاری در صنعت خودرو به درستی انجام‬ ‫شده است؟ سیاس��ت گذار برای اداره اقتصاد کشور نیازمند حفظ‬ ‫صنع��ت خودرو ب��ه عنوان یک��ی از صنایع کلیدی ایران اس��ت‪ .‬در‬ ‫طبقه بندی صنایع کشور‪ ،‬صنعت خودرو پس از ساختمان بیش ترین‬ ‫پیونده��ای پیش��ین (پیوند ب��ا حلقه ه��ای باالدس��تی) را دارد و در‬ ‫پیوندهای پس��ین (پیوند با حلقه های پایین دس��تی) جایگاه نخست‬ ‫را از ان خود کرده اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی سیاست گذار ناگزیر از‬ ‫حفظ صنعت خودرو اس��ت‪ ،‬بنابراین اعم��ال تعرفه ها روی واردات‬ ‫خودرو‪،‬دخالت در قیمت گذاری و تالش برای هدایت منابع به سوی‬ ‫این صنعت توجیه پذیر می شود‪ .‬صنعت خودرو در کنار تولید نیازمند‬ ‫انتقال تکنولوژی‪ ،‬سرمایه و دانش مدیریتی بین المللی است‪.‬‬ ‫‏‪‎‬کلنگ ساخت مرکز کارگاهی در زاهدان به زمین زده شد‬ ‫‏‪‎‬در راس��تای ایفای مسوولیت های‬ ‫اجتماع��ی گ��روه صنعت��ی ای��ران‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬کلن��گ س��اخت مرک��ز‬ ‫کارگاه��ی ح��اج حس��ن اذرخش��ی‬ ‫در منطق��ه بابایی��ان ش��هر زاهدان‬ ‫ب��ا حض��ور مدی��ران ارش��د گ��روه‬ ‫صنعتی ایران خودرو به زمین زده‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬پس‬ ‫از احداث مدرس��ه شهدای ایران‬ ‫خ��ودرو در روس��تای الر زاه��دان‬ ‫در اس��فند ماه سال گذش��ته‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو س��اخت مرکز کارگاهی حاج‬ ‫حس��ن اذرخش��ی در حاشیه شهر زاهدان را در دس��تور کار خود قرار داد‪ .‬این کارگاه‬ ‫در فضایی به مس��احت دوهزار مترمربع مجهز به امکانات اموزشی هوشمند به همت‬ ‫محمدرض��ا اذرخش��ی صاح��ب امتی��از نمایندگ��ی ‪ 4207‬فروش گ��روه صنعت��ی ایران‬ ‫خودرو احداث خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در مراس��م کلنگ زنی این واحد اموزشی مدیر مس��وولیت پذیری اجتماعی‪ ،‬مدیر امالک و‬ ‫مستغالت و مدیربازاریابی و شبکه فروش ایران خودرو حضور داشتند‪.‬‬ ‫برمبن��ای این گ��زارش‪ ،‬مدیر ام��وزش و پرورش زاهدان در حاش��یه این مراس��م از انجام‬ ‫مس��وولیت های اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو در عرص��ه های مختلف و ارایه خدمات‬ ‫خیرخواهان��ه در مناطق محروم و کم تر توس��عه یافته قدردانی ک��رد و گفت‪ :‬اموزش و پرورش‬ ‫بیش از هر زمانی نیازمند مش��ارکت خیران اس��ت و گروه صنعتی ایران خودرو در این زمینه به‬ ‫موقع و بجا قدم برداشته و توانسته در توسعه فضاهای اموزشی نقش بسزایی ایفا کند‪.‬‬ ‫نخعی فرهنگ مدرسه سازی را امری معنوی دانست و گفت‪ :‬احداث این کارگاه هنرستانی‬ ‫توسط ایران خودرو می تواند مشکالت زیادی را در بحث اموزشی منطقه برطرف کند‪.‬‬ ‫‏‪‎‬وی رش��د اموزش��ی در سیس��تان و بلوچس��تان را از اهداف اصلی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬ایران خودرو همواره جایگاه خود را در توسعه زیرساخت ها‪ ،‬عمران و ابادی‪،‬‬ ‫فعالیت های اقتصادی و تولیدی در کش��ور نشان داده و به عنوان بازوی اقتصادی همواره در‬ ‫کنار دولت به خوبی ایفای نقش کرده است‪.‬‬ ‫‏‪‎‬گفتنی است‪ ،‬قبل از مراسم کلنگ زنی‪ ،‬قرارداد عملیات اجرایی احداث مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه‬ ‫ش��هدای ایران خودرو توسط پیمان کار محلی امضا شد و برنامه زمان بندی اجرای پروژه نیز در‬ ‫هماهنگی با سازمان نوسازی مدارس استان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫‪ )۳‬ای��ا در تش��خیص مس��اله درس��ت عم��ل کرده ای��م و‬ ‫خودروس��ازی مساله ماست؟ با جمع بندی ان چه در دو بند قبلی‬ ‫به ان ها اش��اره کردم‪ ،‬همه خبرگان صنعت در مصاحبه های شان‬ ‫از ل��زوم ورود دان��ش مدیری��ت بین الملل��ی‪ ،‬جذب س��رمایه های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬بلوغ ناکاف��ی ش��رکت های داخلی در طراح��ی خودرو‬ ‫و شاس��ی و مانن��د این ها صحب��ت می کنند‪ .‬ی��ک تحلیل زنجیره‬ ‫ارزش ساده می تواند نش��ان دهنده جایگاه صنعت خودروی ایران‬ ‫نس��بت به صنعت خودروی جهان باش��د‪ .‬ش��اید الزم باشد تمرکز‬ ‫سیاس��ت گذاری ها در میان م��دت و ب��ا توجه ب��ه دو روند جهانی‬ ‫تجمیع شرکت های خودروسازی و انتقال بخشی از ظرفیت های‬ ‫تولیدی به ش��رق و جنوب اس��یا‪ ،‬از مونتاژ خودرو به قطعه سازی‬ ‫منتقل ش��ود و حداقل‪ ،‬کسب دانش و قابلیت طراحی و مهندسی‬ ‫در قطعه سازی در کانون هدف قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪ )۴‬پرسش اخر‪ ،‬درباره س��ند استراتژی صنعت است‪ .‬ایا‬ ‫از این سندهای اس��تراتژی به نتیجه خاصی دست یافته ایم؟‬ ‫تصور می کن��م هن��وز درک صحیحی از اس��تراتژی میان بخش‬ ‫زیادی از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان وجود ندارد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل کیفیت س��ندهای اس��تراتژی و دس��تاوردهای ناشی از این‬ ‫سندها بسیار اندک است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫اخطار سازمان حمایت به محتکران قطعات یدکی خودرو‬ ‫در حالی ک��ه برخ��ی خبره��ا از احت��کار قطع��ات یدک��ی خ��ودرو و عدم عرض��ه ان ب��ه‬ ‫ب��ازار حکای��ت دارد‪ ،‬مع��اون نظارت ب��ر کاالهای س��رمایه ای و خدمات س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان هش��دار داد در صورت مش��اهده احتکار با این موضوع‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫رص��د میدانی بازار و برخی مناب��ع از عدم عرضه قطعات یدکی خودرو به بازار خبر می دهند؛‬ ‫به گونه ای ک��ه برخ��ی فروش��ندگان و عرضه کنندگان علت ان را مش��خص نب��ودن قیمت ارز‬ ‫و احتم��ال لزوم افزای��ش قیمت قطعات یدکی اعالم کرده اند‪ .‬این بررس��ی ها نش��ان می دهد‬ ‫برخ��ی عرضه کنندگان قطعات یدک��ی خودرو به خاطر رصد ب��ازار ارز و دریافت مجوز افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬کاالهای خود را در انبارها نگه داش��ته اند‪ .‬در این رابطه وحید منایی‪ ،‬معاون نظارت بر‬ ‫کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت‪ :‬هرگونه‬ ‫عدم عرضه و احتکار کاال براس��اس قانون‪ ،‬قابلیت پی گیری و برخورد دارد‪ .‬بنابراین براس��اس‬ ‫قوانین موجود در صورت مش��اهده و ارایه گزارش مس��تند‪ ،‬از موض��وع احتکار محصوالت از‬ ‫جمله قطعات یدکی خودرو این سازمان وظیفه برخورد با ان را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫طرح «ایران خودروفردا» به اجرا در می اید‬ ‫فتــو پــرس‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو در راس��تای اجرای منویات مقام معظ��م رهبری مبنی بر‬ ‫توج��ه و به کارگی��ری جوان��ان در میادی��ن مختلف‪ ،‬ط��رح «ایران خودرو ف��ردا» را اجرا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫هاش��م یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو گفت‪ :‬بدون ش��ک جوانان‬ ‫تحصی��ل کرده نخب��ه ایران می توانند ب��ر پیچیده تری��ن فن اوری روز مدیری��ت کنند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا اش��اره به هفت��ه ج��وان و برنامه ریزی برای این قش��ر پرت�لاش و توانمن��د تاکید کرد‪:‬‬ ‫ط��رح «ایران خودروف��ردا» با هدف ج��ذب و پرورش جوان��ان تحصیل ک��رده نخبه در کل‬ ‫زنجی��ره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو به اجرا در خواهد ام��د‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو مهم تری��ن اهداف این طرح را ایجاد بس��تر و فرصت مناس��ب برای رش��د و‬ ‫ش��کوفایی نی��روی تحصیل کرده جوان نخبه کش��ور و ایجاد پش��توانه عظیم��ی از نیروی‬ ‫انس��انی متخصص برای صنعت خودرو و صنایع وابس��ته دانس��ت و اظه��ار کرد‪ :‬افزایش‬ ‫پویای��ی و خالقیت در بخش های مختلف زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو و احیای‬ ‫امید در نس��ل جوان تحصیل کرده کش��ور از دیگر اهداف طرح «ایران خودروفردا» اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در طرح «ایران خودروفردا» ک��ه جزییات کامل ان به زودی اعالم خواهد‬ ‫ش��د‪ ۲۵۰ ،‬تا ‪ ۳۰۰‬نفر از جوانان تحصیل کرده نخبه کش��ور جذب می شوند که این موضوع‬ ‫می تواند به تربیت مدیران اینده صنعت خودروی کش��ور کمک کند و باعث نهادینه ش��دن‬ ‫شایسته ساالری در این صنعت شود‪.‬‬ ‫ارتباط مستقیم مدیران عامل ایساکو و امداد خودرو‬ ‫با مشتریان و نمایندگی ها‬ ‫کاهش نمرات منفی خودروها‬ ‫معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو از ارتقا و بهبود کیفیت تمام محصوالت این‬ ‫خودروساز در سال گذشته خبر داد و گفت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۶۵‬درصد از محصوالت‬ ‫ایران خودرو در سطح کیفی سه و چهار ستاره قرار دارند‪.‬‬ ‫مجتبی اس��تاد رحیمی ب��ا بیان این مطلب گفت‪ :‬ب��رای ارتقای کیفی��ت در زنجیره ارزش‬ ‫تولید ش��امل حوزه های کیفیت‪ ،‬تامین‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬فرایند‪ ،‬ف��روش و خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫برنامه های جامعی برای سال ‪ ۹۷‬تدوین شده است‪ .‬وی افزایش ستاره های کیفی محصوالت‬ ‫براس��اس ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران را حاصل اجرای برنامه های‬ ‫بهبود متعدد در زنجیره ارزش در س��ال های گذش��ته دانس��ت و گفت‪ :‬هیچ یک از محصوالت‬ ‫س��واری ایران خودرو در سطح کیفی تک ستاره نیستند‪ .‬این شرکت با دارا بودن پنج محصول‬ ‫چهار ستاره‪ ،‬شش محصول سه ستاره و شش محصول دو ستاره در میان خودروسازان داخلی‬ ‫از نظر کیفیت محصول س��رامد اس��ت‪ .‬معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که‬ ‫در س��ال گذشته نمرات منفی محصوالت براساس ارزیابی شرکت بازرسی کاهش چشم گیری‬ ‫داش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬پژو‪ ،۲۰۰۸‬سوزوکی گراندویتارا‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬اتوماتیک‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک و‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬پالس اتوماتیک موفق به کس��ب چهار س��تاره کیفی شده اند که باالترین سطح کیفی‬ ‫موجود در محصوالت ساخت داخل است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬محصوالت هایم��ا اس ‪ ۷‬اتوماتی��ک‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬س��ه س��تاره کیفی و‪،H۳۰‬‬ ‫س��ورن‪ ،‬س��مند‪ ،‬پژو پارس و پژو ‪ ۴۰۵‬نیزدو ستاره کیفی را در س��ال گذشته کسب کرده اند‪.‬‬ ‫محصوالت پژو ‪ ،۲۰۶‬پژو ‪ ۲۰۶‬صندوق دار و رانا نیز در حال حاضر س��ه س��تاره کیفی دارند‪.‬‬ ‫اس��تاد رحیمی درباره اخری��ن وضعیت میزان رضایت مش��تریان از محصوالت ایران خودرو‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬رضایت بیش از ‪ ۸۴‬درصدی از محصوالت باالتر از متوس��ط صنعت اس��ت و‬ ‫متناظ��ر با ان وضعیت امتیاز ‪ IQS‬نیز در س��ال ‪ ۹۶‬بهبود ‪ ۲۳‬درصدی را نس��بت به ابتدای‬ ‫سال ‪ ۹۴‬تجربه کرده است‪ .‬وی کاهش ‪ ۱۵‬درصدی در شاخص مراجعات به شبکه خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش و بهبود ‪ ۳۱‬درصدی در ش��اخص قطعات متناظر در ب��ازه ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر‬ ‫کارکرد در س��ال ‪ ۹۶‬نسبت به س��ال ‪ ۹۵‬را از دیگر موفقیت های کسب شده در حوزه کیفیت‬ ‫برشمرد‪ .‬وی از کسب نشان درخشان سبز دراخرین ارزش یابی شرکت رنو‪ ،‬موسوم به «ادیت‬ ‫پارکینگ ‪ »)ASP( ۰۰۶۱۱‬در حوزه هم سان س��ازی در بین سایت های تولیدی محصوالت‬ ‫رن��و در منطق��ه خاورمیانه‪ ،‬هند و افریقا به عنوان دیگر موفقیت های کس��ب ش��ده در س��ال‬ ‫گذشته نام برد‪.‬‬ ‫برقی فولکس هم امد‬ ‫خطرناک ترین زم��ان رانندگی در روز بین دو تا چهار بعد‬ ‫از ظهر و ش��ش تا هشت صبح است‪ .‬در این زمان بدن انسان‬ ‫به طور طبیعی دچار کاهش انرژی می شود‪.‬‬ ‫س��ازمان حمل ونقل لندن در ‪ ۴۵‬نقطه از شهر با خطای‬ ‫دید‪ ،‬س��رعت گیرهای مجازی طراحی کرده که هدف ان ها‬ ‫کاهش سرعت رانندگان است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪7‬‬ ‫شتاب‬ ‫فرمول یک – جایزه بزرگ اذربایجان‬ ‫باد قهرمانی بر پرچم لوییس وزید‬ ‫رانن��دگان در چهارمی��ن مرحله مس��ابقات در باکو ب��ه مصاف هم رفتند تا تکلی��ف قهرمان مرحله‬ ‫اذربایجان را روش��ن کنند‪ .‬این لوییس همیلتون از تیم مرس��دس بود ک��ه با ثبت بهترین زمان رده‬ ‫نخس��ت را کس��ب کرد تا به نخستین پیروزی فصل خود برس��د‪ .‬لوییس مدافع عنوان قهرمانی دو‬ ‫دوره گذشته است و تا این مرحله در گروه تعقیب کننده قرار داشت‪.‬‬ ‫اب‪‎‬وهوای شهر باکو برای مس��ابقه امروز نسبتا سرد‬ ‫اس��ت‪ .‬دور گرم کردن الس��تیک‪‎‬ها اغاز می‪‎‬شود‪ .‬اغلب‬ ‫راننده‪‎‬ها از الستیک‪‎‬های سوپرسافت استفاده می‪‎‬کنند‪،‬‬ ‫البت��ه کیم��ی رایکونن‪ ،‬راننده‪‎‬ه��ای تی��م فورس‪‎‬ایندیا‪،‬‬ ‫رن��و و گس��لی از التراس��افت و هارتلی و گ��روژان نیز از‬ ‫الس��تیک‪‎‬های سافت بهره می برند‪ .‬مس��ابقه باکو رسما‬ ‫اغاز می‪‎‬ش��ود‪ .‬فتل توانس��ت برتری خ��ود را حفظ کند‬ ‫و همچن��ان در ص��در باش��د‪ .‬اس��تبان اکون ب��ه دنبال‬ ‫تصادفی با کیمی رایکونن‪ ،‬به درون دیوار کناره پیس��ت‬ ‫رفت و بالفاصله‪ ،‬ماش��ین ایمنی به پیس��ت امد س��رگی‬ ‫س��یتروکین از مس��ابقه خارج می‪‎‬ش��ود‪ .‬رایکونن نیز به‬ ‫پیت بازمی‪‎‬گردد‪.‬الونس��و نیز که از پنچری در الس��تیک‬ ‫جلوی راس��ت خود رنج می‪‎‬برد‪ ،‬به ارامی در حال حرکت‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫اس��ت‪ .‬ظاهرا وضعیت ماش��ین رایکونن خوب است‪ .‬او‬ ‫باله جلویی خود را تعویض می‪‎‬کند و الس��تیک‪‎‬های خود‬ ‫را ب��ه س��افت تغییر می‪‎‬دهد‪10 .‬نفر برتر پش��ت ماش��ین‬ ‫ایمنی‪ :‬وت��ل‪ ،‬همیلت��ون‪ ،‬بوتاس‪ ،‬ریکاردو‪ ،‬ورش��تپن‪،‬‬ ‫رایکونن‪ ،‬س��اینز‪ ،‬اس��ترول‪ ،‬پرز و هاکنبرگ‪ .‬الونسو نیز‬ ‫با الس��تیک‪‎‬ها و باله جلویی تازه به مس��ابقه بازمی‪‎‬گردد‪.‬‬ ‫پرز نیز برای رفع اس��یب رسیده به ماش��ین خود به پیت‬ ‫می‪‎‬اید‪ .‬س��رانجام پس از بی��رون رفتن ماش��ین ایمنی‪،‬‬ ‫مس��ابقه از س��ر گرفته می‪‎‬ش��ود‪ .‬ورش��تپن ک��ه در پیچ‬ ‫ش��ماره یک قصد س��بقت از هم تیمی‪‎‬اش را داشت‪ ،‬در‬ ‫پیچ ش��ماره دو س��بقت خود را کامل کرد ت��ا در جایگاه‬ ‫چه��ارم قرار بگی��رد‪ .‬در حالی ک��ه راننده‪‎‬های ردبول در‬ ‫حال کش��مکش هس��تند‪ ،‬س��اینز به طور موقت توانست‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫از ان ها عبور کند‪.‬رایکونن در حال پیش��رفت اس��ت و با‬ ‫عبور از وندورن‪ ،‬به رده ‪ 11‬می‪‎‬رس��د‪ .‬س��رانجام پس از‬ ‫چندین تالش ناموفق‪ ،‬س��اینز به لطف دی ار اس موفق‬ ‫شد تا در پیچ ش��ماره یک از ورشتپن عبور کند‪ .‬ریکاردو‬ ‫که در پش��ت ساینز و ورشتپن قرار داشت‪ ،‬در پیچ شماره‬ ‫یک اش��تباه کرد و هالکنبرگ با استفاده از این فرصت‪،‬‬ ‫س��بقت خود را از ریکاردو در پیچ شماره دو تکمیل کرد‪.‬‬ ‫ظاهرا باتری ماش��ین مکس ورش��تپن ب��ه طور کامل‬ ‫ش��ارژ نمی‪‎‬ش��ود‪ .‬هالکنبرگ نیز موفق ش��د تا از ورشتپن‬ ‫عبور کند‪.‬‬ ‫لویی��س همیلتون در حال کاه��ش فاصله خود با فتل‬ ‫است و در حال حاضر ‪ 2.3‬ثانیه با او فاصله دارد‪.‬‬ ‫ریکاردو قصد عبور از ورش��تپن را دارد اما نمی‪‎‬تواند‪.‬‬ ‫ان ها از س��وی راننده‪‎‬های پش��ت س��ر خود تحت فشار‬ ‫ق��رار دارن��د‪ .‬هالکنبرگ از مس��ابقه خارج می‪‎‬ش��ود‪ .‬در‬ ‫پیچ ش��ماره ‪ ،4‬او کنترل عقب ماش��ین خود را از دست‬ ‫می‪‎‬دهد و ب��ه دیوار برخ��ورد می‪‎‬کند‪ .‬فاصل��ه همیلتون‬ ‫و فتل به ‪ 3.4‬ثانیه رس��یده اس��ت‪ .‬رایکون��ن با عبور از‬ ‫اس��ترول‪ ،‬به رده هش��تم می‏‪‎‬اید‪ .‬رایکون��ن از لکرک نیز‬ ‫عبور می‪‎‬کند و با رفتن س��اینز به پیت‪ ،‬حاال او در جایگاه‬ ‫شش��م قرار دارد‪ .‬فاصله همیلتون و فت��ل به ‪ 4.4‬ثانیه‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬الس��تیک‪‎‬های اریکس��ون قفل‬ ‫می‪‎‬کنن��د و او ک��ه در جایگاه ‪ 14‬قرار داش��ت‪ ،‬دو رده از‬ ‫پیت استاپ‬ ‫همیلتون که دورهای سریع‬ ‫پیاپی‪‎‬ای به ثبت رسانده‪ ،‬در‬ ‫حال کاهش فاصله خود با‬ ‫فتل است‪ .‬الستیک‪‎‬های او در‬ ‫پیچ شماره یک قفل می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫به همیلتون گفته می‪‎‬شود که‬ ‫الستیک‪‎‬های او اسیب دیده و‬ ‫باید به پیت بیاید‬ ‫دست می دهد‪.‬‬ ‫‪ 10‬ثانیه پنالتی به مارکوس اریکسون برای برخوردش‬ ‫با مگنوسن در دور اغازین مسابقه داده می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫همیلتون که دورهای س��ریع پیاپی‪‎‬ای به ثبت رسانده‪،‬‬ ‫در حال کاهش فاصله خود با فتل اس��ت‪ .‬الستیک‪‎‬های‬ ‫او در پیچ ش��ماره ی��ک قفل می‪‎‬کنند‪ .‬ب��ه همیلتون گفته‬ ‫می‪‎‬شود که الس��تیک‪‎‬های او اس��یب دیده و باید به پیت‬ ‫بیاید‪ .‬بالفاصله همیلتون به پیت می‪‎‬رود‪ .‬او الستیک‪‎‬های‬ ‫خود را به س��افت تغیی��ر می‪‎‬دهد‪ .‬در ح��ال حاضر فاصله‬ ‫میان بوتاس و فتل حدود ‪ 12‬ثانیه اس��ت‪ .‬پرز برای زودتر‬ ‫عبور کردن قبل از ش��روع دوباره مس��ابقه بعد از ماش��ین‬ ‫ایمنی‪ ،‬پنج ثانیه پنالتی دریافت کرد‪.‬‬ ‫ریکاردو پس از س��بقت از ورش��تپن‪ ،‬بالفاصله جایگاه‬ ‫خ��ود را به هم تیمی‪‎‬اش داد‪ .‬ظاه��را همیلتون قصد دارد‬ ‫تا با همین الس��تیک‪‎‬های س��افت خود تا پایان مس��ابقه‬ ‫برود‪ .‬الونس��و پس از قفل کردن الستیک‪‎‬هایش‪ ،‬یک پله‬ ‫س��قوط کرد‪ .‬فتل به پیت می‪‎‬اید و الستیک‪‎‬های سافت را‬ ‫برمی‪‎‬گزیند‪ .‬او در جایگاه دوم و پش��ت سر والتری بوتاس‬ ‫به مسابقه برمی‪‎‬گردد‪.‬‬ ‫راننده‪‎‬ه��ای تیم ردبول هیجان زیادی به این مس��ابقه‬ ‫اوردند و این در حالی اس��ت که تاکنون هیچ یک از ان ها‬ ‫به پیت نرفته‪‎‬اند‪.‬‬ ‫دنی��ل ری��کاردو در پیچ ش��ماره یک از ورش��تپن عبور‬ ‫نکته ها‬ ‫می‪‎‬کن��د‪ .‬با این ک��ه الس��تیک‪‎‬های او قفل ک��رد‪ ،‬اما او‬ ‫موفق ش��د تا از برخورد با دیوار جلوگیری و س��بقت خود‬ ‫را تکمی��ل کند‪ .‬در حالی که بوتاس تاکنون به پیت نرفته‪،‬‬ ‫اما همچنان در حال ثبت زمان‪‎‬های سریع است‪ .‬ریکاردو‬ ‫اولی��ن رانن��ده ردبول اس��ت که ب��ه پیت می‪‎‬ای��د و برای‬ ‫دوره��ای نهایی‪ ،‬الس��تیک‪‎‬های التراس��افت را انتخاب‬ ‫می‪‎‬کند‪ .‬ورشتپن نیز به پیت می‪‎‬اید و الستیک‪‎‬های خود را‬ ‫به التراسافت تغییر می‪‎‬دهد‪ .‬او جلوتر از ریکاردو به مسابقه‬ ‫می‪‎‬پیوندد و س��رانجام‪ ،‬این کش��مکش میان راننده‪‎‬های‬ ‫ردبول به برخورد ختم شد‪ .‬ریکاردو قبل از پیچ شماره یک‬ ‫با مکس ورش��تپن برخورد کرد‪ .‬این پایان کار برای این دو‬ ‫راننده ردبول است‪ .‬ماشین ایمنی به پیست می‪‎‬اید‪ .‬بوتاس‬ ‫از فرصت اس��تفاده می‪‎‬کنند و به پی��ت می‪‎‬اید‪ .‬فتل نیز به‬ ‫دنبال او به پیت می‪‎‬رود‪ .‬همیلتون نیز همین رویه را پیش‬ ‫می‪‎‬گیرد‪ .‬رایکونن نیز به ان ها می‪‎‬پیوندد‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫بوت��اس در صدر قرار دارد و ب��ه دنبال او‪ ،‬فتل و همیلتون‬ ‫هس��تند‪ .‬ترتی��ب کنونی ‪ 10‬رانن��ده برتر‪ :‬بوت��اس‪ ،‬فتل‪،‬‬ ‫همیلتون‪ ،‬رایکونن‪ ،‬پرز‪ ،‬گروژان‪ ،‬ساینز‪ ،‬لکرک‪ ،‬استرول‬ ‫و الونس��و‪ .‬اکثر راننده‪‎‬ها در حال حاضر از الس��تیک‪‎‬های‬ ‫اولتراس��افت اس��تفاده می‪‎‬کنند‪ .‬رومن گروژان که در رده‬ ‫شش��م در حال گرم کردن الس��تیک‪‎‬های خ��ود به دیوار‬ ‫برخ��ورد کرد‪ .‬تنها پنج دور به پایان مس��ابقه مانده و هنوز‬ ‫ماشین ایمنی داخل پیست است‪ .‬اگر ماشین ایمنی زودتر‬ ‫از پیست خارج نشود‪ ،‬احتمال این که تا پایان مسابقه دی‬ ‫ار اس فعال نشود‪ ،‬زیاد است‪ .‬مسابقه دوباره از سر گرفته‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ .‬فتل ب��رای س��بقت از بوتاس خی��ز برمی‪‎‬دارد‪،‬‬ ‫اما الس��تیک‪‎‬هایش قفل می‪‎‬کند و به رده چهارم س��قوط‬ ‫می‪‎‬کند‪ .‬به لطف الس��تیک‪‎‬های اس��یب دی��ده فتل‪ ،‬پرز‬ ‫موفق می شود از او عبور کند‪.‬الستیک سمت راست عقب‬ ‫ماشین بوتاس پنچر و همیلتون موفق می‪‎‬شود به رده اول‬ ‫صع��ود کند‪ .‬فتل به دنبال پ��س گرفتن جایگاه خود از پرز‬ ‫اس��ت در این میان همیلتون به طرز غیرمنتظره‪‎‬ای برنده‬ ‫مسابقه باکو می شود‪ .‬کیمی رایکونن و سرجیو پرز نیز پس‬ ‫از او از خط پایان می گذرند‪.‬‬ ‫رده بندی مرحله اذربایجان‪:‬‬ ‫‪ -1‬همیلت��ون (مرس��دس) ‪ -2‬رایکون��ن (ف��راری)‬ ‫‪-3‬پ��رز (ف��ورس ایندی��ا) ‪ -4‬فت��ل (ف��راری) ‪-5‬س��اینز‬ ‫( رن��و) ‪-6‬لکلرک( س��اووبر) ‪ -7‬الونس��و (م��ک الرن)‬ ‫‪-8‬اش��ترول( ویلیامز) ‪ -9‬ون��دوورن (م��ک الرن)‬ ‫‪-10‬هارتل��ی (توروروس��و) ‪ -11‬اریکس��ون ( س اووب��ر)‬ ‫‪-12‬گسلی (تورو روسو) ‪ -13‬مگنوسن (هاس)‬ ‫سباس��تین فتل ک��ه مس��ابقه را از رده‬ ‫نخس��ت اغاز کرده بود و تا اواس��ط مس��ابقه‬ ‫نیز این جایگاه را در اختیار داش��ت در نهایت‬ ‫صاحب رده چهارم شد‪.‬‬ ‫از اتفاق��ات مه��م ای��ن دی��دار تصادف‬ ‫اوکون و س��یروتکین در هم��ان دور اول بود‬ ‫که هر دو مسابقه را ترک کردند‪.‬‬ ‫بی ش��ک اصلی ترین اتفاق این مسابقه‬ ‫برخورد مکس ورشتپن و دنیل ریکیاردو‪ ،‬دو‬ ‫راننده تیم ردبول در دور ‪ 41‬بود که باعث شد‬ ‫هر دو راننده مسابقه را نیمه کاره تمام کنند‪  .‬‬ ‫از دیگر نکات مهم این مسابقه می توان‬ ‫به کس��ب رده شش��م توس��ط‪ ‬چارلز لکلرک‪،‬‬ ‫راننده جوان تیم س��ابر اش��اره کرد که اولین‬ ‫امتیاز های خود را در فرمول یک کسب کرد‪.‬‬ ‫والت��ری بوتاس نیز ک��ه در تعیین خط‬ ‫موقعیت خوبی کس��ب کرده ب��ود در نهایت‬ ‫موفق نشد مسابقه را تمام کند‪.‬‬ ‫پیست‬ ‫پیست ش��هر باکو یک پیست ورزش های‬ ‫موت��وری در جمه��وری اذربایج��ان اس��ت‪.‬‬ ‫ظرفی��ت ای��ن پیس��ت ک��ه معم��وال ب��رای‬ ‫مس��ابقات فرم��ول یک اس��تفاده می ش��ود‬ ‫‪۲۸‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫پیس��ت فرمول ی��ک باک��و ک��ه از انواع‬ ‫پیس��ت های خیابانی محس��وب می ش��ود‪،‬‬ ‫احتم��اال یک��ی از س��ریع ترین پیس��ت های‬ ‫فرمول یک و س��ریع ترین پیست خیابانی این‬ ‫مسابقات باش��د‪ .‬پیش بینی می ش��ود که در‬ ‫مسیر مستقیم اصلی این پیست‪ ،‬خودروهای‬ ‫فرمول یک بتوانند تا ‪ ۳۴۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫س��رعت بگیرن��د که چنی��ن س��رعتی با هر‬ ‫استانداردی برای یک پیست خیابانی بسیار‬ ‫زیاد است‪ .‬‬ ‫تعداد پیچ های این پیس��ت نی��ز ‪ ۲۰‬عدد‬ ‫است‪ .‬چنین مش��خصاتی نشان می دهد که‬ ‫این پیس��ت بسیار مهندس��ی شده و تکنیکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪9‬‬ ‫تاتا موتورز‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫اشکودا‬ ‫میتسوبیشیژاپن‬ ‫اتحاد رنو ‪ -‬نیسان‬ ‫خودروسازی نیسان‬ ‫گروه رنو‬ ‫گروه تویوتا‬ ‫هوندا‬ ‫خودروی اقتصادی‬ ‫هایما‬ ‫تسال موتورز‬ ‫گروه سوزوکی‬ ‫داستان طراحی خودرو‬ ‫گروه پژو سیتروین‬ ‫کیا موتورز‬ ‫گروه فولکس واگن‬ ‫هیوندای موتورز‬ ‫کیفیت‬ ‫تبلیغات و صنعت خودرو‬ ‫ماشین بازی‬ ‫خودران ها‬ ‫مقصد؛ مشتری‬ ‫صنعت خودرو و رسانه‬ ‫تاتاموتورز‪،‬میراثایرانی‬ ‫مینیاتوریست‬ ‫حامد کشاورز صفی‪ ،‬معصومه سبحانی‬ ‫پرونده این ماه به ش��رکت هندی تاتا موتورز بزرگ ترین ش��رکت خودروسازی اسیای جنوبی اختصاص دارد‪ .‬شرکتی که‬ ‫محصوالتش از خودروهای سواری تا خودروهای سنگین را در بر می گیرد‪ .‬البته ان چه باعث شهرت این شرکت هندی‬ ‫در س��طح جهان ش��ده‪ ،‬درامد باال و وسعت ان نیس��ت؛ بلکه تولید خودروی تاتا نانو است که ارزان ترین خودروی جهان‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫تاتا یک شرکت جهانی است که مرکزان درهند است وشامل بیش از ‪ 100‬شرکت مستقل فعال است‪ .‬این گروه دربیش‬ ‫از ‪ 100‬کشوردرش��ش قاره جهان فعالیت می کند و ماموریت ان ارتق��ای کیفیت زندگی جوامع‪ ،‬با ارایه خدمات ازطریق‬ ‫خلق ارزش بلندمدت برای ذی نفعان همراه با ایجاد اعتماد درسراسرجهان است‪.‬‬ ‫ام��روزه گ��روه صنعت��ی تات��ا (‪،)TATA GROUP‬یک��ی ازش��رکت های ب��زرگ چندملیت��ی درعالم به ش��مارمی اید‬ ‫ودرش��اخه های گوناگونی ازتجارت وصنعت اعم ازتولید موادش��یمیایی‪ ،‬فوالد‪ ،‬برق‪ ،‬فن اوری اطالعات‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنعت خودروسازی و… مشغول کار است‪.‬‬ ‫تاتاموتورز بیش از‪660‬هزارنفر را دراستخدام خود دارد‬ ‫و در س��ال ‪2016‬میالدی‪،‬درامدی مع��ادل ‪ 103‬میلیارد‬ ‫دالر را کس��ب کرد ک��ه ازکل این درام��د ‪ 3.65‬میلیارد‬ ‫دالران س��ودخالص ب��وده اس��ت‪ .‬امروزه ای��ن مجموعه‬ ‫درکنترل وتملک خانواده تاتا قراردارد‪.‬‬ ‫محصوالتی که باکمک وپش��تیبانی ش��ریک اس��پانیایی‬ ‫تولیدشده بود‪.‬‬ ‫شرکت تاتاموتورز بامسوولیت‬ ‫محدود‪ ،‬یک سازمان ‪ 42‬میلیارد‬ ‫دالری است که ‪ 73‬سال پیش با‬ ‫نام ‪ TELCO‬و به عنوان یکی‬ ‫ازشرکت های تحت نظر گروه‬ ‫صنعتی تاتا ایجاد شد‬ ‫ ‬ ‫‪2008‬‬ ‫درسال ‪ 2008‬میالدی‪ ،‬تاتاموتورزبه یکی ازبزرگ ترین‬ ‫س��رمایه گذاری های خود درخ��ارج از مرزهای هند اقدام‬ ‫کرد‪ ،‬این س��رمایه گذاری مربوط به خرید ش��رکت سازنده‬ ‫خودروه��ای لوکس بریتانیایی به نام جگوار‪ -‬لندروور بود‪.‬‬ ‫این معامله نیز با ش��رکت ف��ورد امریکاصورت پذیرفت که‬ ‫دران زمان مالکیت این برندها را برعهده داشت‪.‬‬ ‫درهمین س��ال‪ ،‬تاتا بزرگ ترین پ��روژه خود را رونمایی‬ ‫کرد‪ ،‬این پروژه هم معرفی خ��ودروی نانو بودکه باقیمتی‬ ‫کم تراز ‪ 2500‬دالر به عنوان «ارزان قیمت ترین خودروی‬ ‫جهان»شناخته شد‪.‬‬ ‫بخش خودروهای تجاری شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪1991‬‬ ‫ ‬ ‫‪2009‬‬ ‫پ��س ازس��ال ها می��دان داری درعرص��ه خودروهای‬ ‫تجاری‪،‬درس��ال ‪ 1991‬می�لادی واردحیط��ه وس��ایل‬ ‫نقلی��ه س��واری ش��دوخودرویی چندمنظوره به نام س��یرا‬ ‫(‪ )SIERRA‬را روان��ه بازار کرد‪ .‬متعاق��ب ان یک مدل‬ ‫استیش��ن واگن با نام‪ESTATE‬را هم معرفی کرد‪ ،‬این‬ ‫م��دل برمبنای خ��ودروی تاتا‪MOBILE‬طراحی ش��د‪،‬‬ ‫وس��یله نقلیه تجاری سبکی که درسال ‪ 1989‬میالدی به‬ ‫بازار راه یافته بود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪1994‬‬ ‫س��رانجام تاتاموتورز در س��ال ‪ 2009‬میالدی توانست‬ ‫مالکیت کامل شرکت‪HISPANOCARROCERA‬‬ ‫را از ان خود کند‪ .‬ضمن این که درهمان دوران‪،‬خودرویی‬ ‫تجاری به نام‪NOVUS‬رامعرفی کرد که محصولی از تاتا‬ ‫دوو بود‪.‬‬ ‫درس��ال ‪ 2006‬می�لادی‪ ،‬ش��رکت تاتاموت��ورز ب��ه‬ ‫سرمایه گذاری مشترک با شرکت اتوبوس سازی مارکوپولو‬ ‫(‪ )MARCOPOLO‬برزی��ل هم��ت گم��ارد‪ .‬حاص��ل‬ ‫ای��ن شراکت‪،‬تاس��یس ش��رکتی به ن��ام اتوبوس س��ازی‬ ‫«تاتامارکوپولو»ب��ود که به س��اخت کام��ل اتوبوس واتاق‬ ‫ان می پرداخ��ت‪ .‬همچنی��ن در همی��ن س��ال ش��رکت‬ ‫تاتاموت��ورز با هدف تامین مالی برای مش��تریان به منظور‬ ‫خری��د خ��ودرو در ش��بکه ف��روش تات��ا‪ ،‬برای تاس��یس‬ ‫‪ )TATAMotorsFinanceLimited (TMFL‬اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫درس��ال ‪ 1994‬میالدی‪،‬خودروی سومو (‪)SUMO‬‬ ‫عرضه ش��د که مدلی‪LCV‬محس��وب می ش��د‪ .‬درس��ال‬ ‫‪ 1998‬می�لادی‪ ،‬ش��رکت تات��ا نخس��تین خ��ودروی‬ ‫شاسی بلند س��اخت هند را درمعرض دید عموم قرار داد‪،‬‬ ‫این خودرو س��افاری (‪ )SAFARI‬نام داش��ت‪ .‬درهمین‬ ‫سال‪ ،‬تاتاموتورز نخس��تین خودروی سواری کامال بومی‬ ‫ساخت هند به نام ایندیکا (‪ )INDICA‬راروانه بازار کرد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪2010‬‬ ‫س��رمایه ‪ 29‬شرکت فهرست ش��ده این گروه در کشور ب��ا ان که این خ��ودرو در ابتدای حضور خ��ود مورد انتقاد‬ ‫درس��ال ‪ 2010‬میالدی‪،‬تاتاموتورز ‪ 80‬درصدازسهام‬ ‫هند تا ‪ 31‬م��ارس ‪ 2016‬مبل��غ ‪ 7.712‬میلیون روپیه یا تحلیلگ��ران واقع ش��د‪،‬مصرف س��وخت عالی‪،‬پیش��رانه‬ ‫‪ 116.41‬میلی��ارد دالر بوده و در حدود هش��ت درصد از قدرتمن��د واس��تراتژی تهاجمی بازاریابی تات��ا این مدل را شرکت طراحی و مهندسی ایتالیایی‪TRILIX‬را با بهایی‬ ‫س��رمایه بازار مبادالت س��هام بمبیی متعلق به این گروه بدل به یکی ازپرفروش تری��ن خودروهای تاریخ هند کرد‪ .‬معادل ‪ 1.85‬میلیون یوروخریداری کرد‪ .‬هدف ازکس��ب‬ ‫نسل اول ایندیکا به مدت ‪ 9‬سال و تا سال ‪ 2007‬میالدی این مالکیت ارتقای توان طراحی ش��رکت تاتاموتورز بود‪.‬‬ ‫است‪ .‬این گروه ‪ 3.9‬میلیون نفر سهام دار دارد‪.‬‬ ‫درمدارتولی��د ب��ود‪ ،‬اما نس��ل دوم ایندیکا به ن��ام ایندیکا درس��ال ‪ 2012‬میالدی‪ ،‬این شرکت اعالم کرد که مبلغ‬ ‫‪ INDICAV2‬بهبود عمده ای را نس��بت به نسل پیشین ش��ش میلیارد روپیه راصرف توس��عه وس��ایل نقلیه اینده‬ ‫کرونولوژی‬ ‫خودش��اهد بود و به سرعت موردعالقه عموم قرارگرفت‪ .‬نظامی خود با شرکت‪ DRDO‬می کند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪1868‬‬ ‫درس��ال ‪ 1868‬میالدی یک م��رد ایرانی تب��ار به نام درهمی��ن حی��ن‪ ،‬تاتاموت��ورز توانس��ت ش��مار وس��یعی‬ ‫ازخودروه��ای خودرابه کش��ورافریقای جنوبی صادرکند‪ .‬محصوالت‬ ‫«جمشید جی تاتا» تاتا را بنیان گذاشت‪.‬‬ ‫تات��ا موتورز ک��ه س��ازنده ارزان ترین خ��ودروی جهان‬ ‫ ‬ ‫‪1945‬‬ ‫ناگفته پیداس��ت که موفقیت م��دل ایندیکا‪ ،‬رل کلیدی را‬ ‫(تات��ا نانو) اس��ت درح��ال حاضرخودروهای ه��اچ بکی‬ ‫ش��رکت تاتاموت��ورز بامس��وولیت مح��دود در زمینه رشد و توسعه این شرکت ایفا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه نام ه��ای تیاگو‪ ،‬بول��ت‪ ،‬ایندی��کا‪ ،‬نانو و س��دان هایی‬ ‫(‪ ،)TATAMOTORSLIMITED‬یک سازمان ‪42‬‬ ‫ ‬ ‫‪2004‬‬ ‫س��ال ‪ 2004‬میالدی‪،‬ش��رکت تاتاموت��ورز بخ��ش ه��م چ��ون زس��ت وایندیگ��و و شاس��ی بلندهایی ب��ه‬ ‫میلیارد دالری اس��ت که ‪ 73‬سال پیش با نام ‪TELCO‬‬ ‫و به عنوان یکی ازش��رکت های تح��ت نظر گروه صنعتی خودروه��ای تج��اری ش��رکت دووی ک��ره جنوب��ی را نام ه��ای س��افاری استورم‪،‬س��افاری دیکور‪،‬س��وموگولد‬ ‫خریداری کرد‪ .‬پس از این رویداد نام این بخش به تاتادوو و نیزوانت��ی ب��ه ن��ام زن��ون ‪ XT‬و پیکاپ تولی��د می کند‪،‬‬ ‫تاتا ایجاد شد‪.‬‬ ‫دفترمرک��زی تاتاموت��ورز درش��هرمومبای (بمبی��ی) (‪ )TATADAEWOO‬تغیی��ر یاف��ت و ماموریت اصلی ازدیگرتولی��دات نوی��ن ان نیزعرض��ه ی��ک خ��ودروی‬ ‫درایال��ت ماهراش��ترا ق��راردارد و ب��ه تولی��د خودروهای ان تولید خودروهای تجاری نیمه سنگین و سنگین است ون ب��ه ن��ام اریاس��ت‪ .‬درکنارخودروهای س��واری‪ ،‬انواع‬ ‫س��واری‪ ،‬وانت‪ ،‬کامیون‪ ،‬اتوب��وس و تجهیزات نظامی و که از این حیث در کش��ور کره جنوبی در جایگاه دوم قرار واقس��ام کامیون‪،‬کامیونت بانام ه��ای پریما‪M&HCV،‬‬ ‫‪ ،CONSTRUK،M&HCVCARGO‬اولت��را در‬ ‫ساختمانی می پردازد‪.‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کنار مدل های متفاوتی از اتوبوس ومینی بوس هم توسط‬ ‫خودروه��ای تات��ا در پایگاه های تولی��دی متعددی در‬ ‫ ‬ ‫‪2005‬‬ ‫درسال ‪ 2005‬میالدی‪،‬ش��رکت تاتاموتورزکنترل ‪ 21‬تاتاموتورزعرضه می شود‪.‬‬ ‫سراسر هند از جمله جمشیدپور‪ ،‬پانتناگار و الکنو به تولید‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫درصد از س��هام شرکت اس��پانیایی اتوبوس س��ازی با نام‬ ‫‪ HISPANOCARROCERA‬را در مجموع��ه خ��ود چشم انداز‬ ‫ ‬ ‫‪1954‬‬ ‫رس��یدن به س��ازمانی با عملکرد باال تا س��ال ‪،2019‬‬ ‫تاتاموت��ورز از ابت��دای تاس��یس‪ ،‬کار خ��ود را به عنوان متمرک��ز کرد‪ .‬هم زمان با این ش��راکت‪ ،‬تاتا به گس��ترش‬ ‫س��ازنده لوکوموتیو برای قطار اغاز کرد و ازس��ال ‪ 1954‬ب��ازار خود ب��ا معرفی محصوالت��ی همچون اس��تارباس قرار گرفتن در میان سه خودروس��از برتر جهان در زمینه‬ ‫میالدی با سرمایه گذاری مشترک با دایملربنزالمان‪ ،‬وارد (‪ )STARBUS‬و گلوب��اس (‪ )GLOBAS‬اقدام کرد‪ ،‬خودروهای تجاری‪ ،‬قرار گرفتن در میان س��ه خودروساز‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪11‬‬ ‫پرونده‬ ‫برت��ر هند در زمینه خودروهای س��واری‪ ،‬دس��ت یابی به‬ ‫عملکرد مالی پایدار و ارایه نواوری های مهیج چشم انداز‬ ‫تاتاموتورز را شکل می دهند‪.‬‬ ‫ساختار تاتاموتورز‬ ‫ارزش های کلیدی‬ ‫یک پارچگی‪ ،‬کار تیمی‪ ،‬مس��وولیت پذیری‪ ،‬تمرکز بر‬ ‫مشتری‪ ،‬بهترین بودن و سرعت عملکرد با کیفیت عالی‬ ‫مدیرعامل‬ ‫گونت��ر کارل بوتش��ک‪ 58 ،‬س��اله‪ ،‬مدی��ر عامل کنونی‬ ‫تاتاموتورزاست‪ .‬قبل از این او در ایرباس به مدت چهار سال‬ ‫و در ‪ Daimler AG‬به مدت ‪ 25‬سال مسوولیت داشت‪.‬‬ ‫‪ Castle Bromwich Halewood‬و یک کارخانه تولید‬ ‫موت��ور در بخش مرک��زی ‪ Wolverhampton‬و نیز دو‬ ‫مرکز توس��عه محصول در ‪ Geydon‬و ‪ Whitley‬است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر این خودروساز مطرح اروپایی تحت جوینت‬ ‫ونچر خود در چین یک کارخانه تولید خودرو در چانگش��و‬ ‫واقع در نزدیکی شانگهای دارد‪.‬‬ ‫جگ��وار‪ -‬لندروور به منظور توس��عه فعالیت خود برای‬ ‫احداث ی��ک کارخانه تولیدی در برزیل اق��دام کرده و در‬ ‫حال حاضر در حال ساخت کارخانه دیگری در اسلوواکی‬ ‫و عق��د ق��رارداد هم��کاری در زمین��ه تولی��د با ش��رکت‬ ‫‪ MegnaSteyr‬در اتری��ش اس��ت‪ .‬بیش تری��ن ش��هرت‬ ‫ای��ن خودروس��از در کیفیت ب��االی محصوالت‪ ،‬ش��بکه‬ ‫توزی��ع قدرتمن��د جهانی‪ ،‬مس��یر کوتاه توس��عه محصول‬ ‫و قابلیت ه��ای مهندس��ی اس��ت ک��ه ان را در زم��ره‬ ‫خودروس��ازان صاحب سبک و دارای کالس جهانی قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫پایگاه های تولیدی‬ ‫محصوالت شرکت تاتاموتورز‪ ،‬عالوه بر مراکز تولیدی‬ ‫درهند‪ ،‬درکشورهایی همچون بریتانیا‪،‬کره جنوبی‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫اسپانیا و افریقای جنوبی نیز مونتاژ می شوند و این شرکت‬ ‫برای س��اخت کارخانه هایی در ترکی��ه‪ ،‬اندونزی و اروپای‬ ‫شرقی هم برنامه ریزی و اقدام کرده است‪.‬‬ ‫فروش‬ ‫در حوزه ف��روش خودرو گ��روه تاتاموت��ورز (به همراه‬ ‫شرکت های گروه تاتا‬ ‫جگوار‪ -‬لندروور‬ ‫ای��ن خودروس��از بریتانیای��ی‪ ،‬ب��ه عن��وان بزرگ ترین‬ ‫خودروس��از انگلیس در خصوص طراح��ی‪ ،‬تولید و فرش‬ ‫خودروه��ای لوکس و خ��اص فعالیت می کن��د‪ .‬جگوار‪-‬‬ ‫لن��دروور دارای س��ه کارخانه تولید خ��ودرو در ‪Solihull‬‬ ‫مدل کسب و کار در تاتاموتورز‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫سال مالی ‪ 2017‬مقارن با دو‬ ‫رویداد نامطلوب «تصمیم جدایی‬ ‫انگلیس از اتحادیه اروپا» و «خروج‬ ‫اسکناس های ‪ 500‬و ‪ 100‬روپیه ای‬ ‫ماهاتما گاندی قدیمی از چرخه پولی‬ ‫هند» بود که تاثیر بسیار زیادی بر‬ ‫روی اینده صنایع مختلف گذاشت‬ ‫جگوار‪ -‬لندروور) با رشد ‪ 8.8‬درصدی امار فروش خود در‬ ‫سال ‪ 2017‬را از ‪ 1.064.596‬دستگاه به ‪1.157.808‬‬ ‫دس��تگاه رس��اند که در مجموع از این تع��داد ‪396.097‬‬ ‫دستگاه س��هم خودروهای تجاری و ‪ 761.711‬دستگاه‬ ‫س��هم خودروهای س��واری ب��ود‪ .‬در ح��وزه خودروهای‬ ‫س��واری صنعت خودروی هند در س��ال ‪ 2017‬با رشدی‬ ‫‪ 9.6‬درص��دی مواجه بود که علت این رش��د را می توان‬ ‫به اصالح قیمت سوخت‪ ،‬کاهش هزینه های تامین مالی‬ ‫که به کاهش قیمت تمام ش��ده منجر شد‪ ،‬نسبت داد‪ .‬در‬ ‫این س��ال میزان فروش خودروهای سواری در هند برای‬ ‫اولین بار از مرز س��ه میلیون دس��تگاه عبور کرد‪ .‬شرکت‬ ‫تاتاموتورز توانس��ت با افزایش ‪ 23.5‬درصدی امار فروش‬ ‫خود را در سال ‪ 2017‬به رقم ‪ 157.050‬دستگاه رسانده‬ ‫و ‪ 5.2‬درصد از سهم بازار را تصاحب کند‪.‬‬ ‫ش��رکت تاتاموت��ورز (ب��دون در نظر گرفت��ن جگوار‪-‬‬ ‫لندروور) با رشد ‪ 6.5‬درصدی امار فروش خود را در سال‬ ‫‪ 2017‬به رقم ‪ 545.416‬دستگاه رساند‪ .‬شرکت جگوار‪-‬‬ ‫لندروور به تنهایی با رش��دی ‪ 15.8‬درصدی امار فروش‬ ‫خود را در سال ‪ 2017‬به رقم ‪ 604.009‬دستگاه ارتقا داد‬ ‫ک��ه مهم ترین علل این رش��د را می توان معرفی خودروی‬ ‫جدی��د و جذاب جگ��وار ‪ F-PACE‬و اس��تمرار تقاضای‬ ‫ب��اال ب��رای لن��دروور ‪ Discovery Sport‬اذعان کرد‪.‬‬ ‫رشد س��االنه فروش در س��ال ‪ 2017‬در چین ‪32‬درصد‪،‬‬ ‫در امریکای شمالی ‪ 24‬درصد‪ ،‬در بریتانیا ‪ 16‬درصد و در‬ ‫اروپا ‪ 13‬درصد گزارش ش��ده اس��ت و در بازار کشورهای‬ ‫برزیل‪ ،‬روسیه و افریقای جنوبی کاهش شش درصدی در‬ ‫فروش حاصل شده است‪.‬‬ ‫صادرات این ش��رکت با رشد ‪ 10.6‬درصدی در سال‬ ‫‪ 2017‬از رق��م ‪ 58.058‬به ‪ 64.221‬دس��تگاه ارتقا پیدا‬ ‫ک��رد که در ح��دود ‪ 94‬درصد س��هم خودروهای تجاری‬ ‫و ش��ش درصد س��هم خودروهای س��واری است‪ .‬عمده‬ ‫دلیل رش��د صادرات تاتاموتورز را می توان به رشد ‪21.5‬‬ ‫درصدی فروش در کش��ورهای س��ریالنکا‪ ،‬بنگالدش و‬ ‫نپال نسبت داد‪.‬‬ ‫وضعیت مالی‬ ‫س��ال مال��ی ‪ 2017‬مق��ارن ب��ا دو روی��داد نامطلوب‬ ‫«تصمی��م جدای��ی انگلی��س از اتحادیه اروپ��ا» و «خروج‬ ‫اس��کناس های ‪ 500‬و ‪ 100‬روپی��ه ای ماهاتم��ا گان��دی‬ ‫قدیم��ی از چرخه پولی هند» بود که تاثیر بس��یار زیادی بر‬ ‫روی اینده صنایع مختلف گذاش��ت‪ .‬رش��د تولید ناخالص‬ ‫مل��ی در این س��ال ‪ 3.1‬درص��د ارتقا پیدا ک��رد که علت‬ ‫ان رش��د ق��وی اقتص��اد هند در ط��ی چند س��ال اخیر و‬ ‫اصالحات س��اختاری در نظام های مالی و مالیاتی است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪13‬‬ ‫پرونده‬ ‫برای خودروهای تجاری س��بک‪ ،‬نیمه سنگین و سنگین‬ ‫را می توان عمده علت این کاهش درنظر گرفت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر شرکت جگوار‪ -‬لندروور میزان درامد خود را در سال‬ ‫‪ 2017‬از رق��م ‪ 22.3‬میلیارد پوند ب��ه رقم ‪ 24.3‬میلیارد‬ ‫پوند ارتقا داد که عمده علت ان را در افزایش حجم فروش‬ ‫این خودروساز مطرح بریتانیایی می توان جست و جو کرد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری های خصوصی همچنان در این کشور به‬ ‫دلیل اش��باع اکثر بازارها شرایط نامطلوبی را تجربه کرده‬ ‫و در موضع ضعف ق��رار گرفته اند و دولت به منظور ایجاد‬ ‫حرکت در چرخه اقتصادی فعالیت های تشویقی متعددی‬ ‫جهت جذب سرمایه گذارهای خصوصی انجام می دهد‪.‬‬ ‫گروه تاتاموتورز در س��ال ‪ 2017‬با تنزل ‪ 1.1‬درصدی‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته‪ ،‬درامدهایش از ‪ 34.3‬میلیارد‬ ‫یورو ب��ه ‪ 33.8‬میلیارد یورو کاهش پیدا کرد که علت این‬ ‫کاهش درامدی را می توان به تضعیف روپیه هند در مقابل‬ ‫پون��د انگلیس و کاهش فروش در س��گمنت خودروهای‬ ‫تجاری نیمه س��نگین و س��نگین در هند باوجود افزایش‬ ‫حج��م ف��روش برنده��ای جگوار‪-‬لندروور در س��گمنت‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروهای س��واری در هن��د‪ ،‬نس��بت داد‪.‬علت کاهش‬ ‫فروش خودروهای تجاری این ش��رکت در سال ‪ 2017‬را‬ ‫میتوان در قوانین سخت گیرانه تر دولت و نهادهای دولتی‬ ‫در خص��وص مالیات‪ ،‬حذف حجم باالیی از اس��کناس از‬ ‫چرخه پولی کشور‪ ،‬ارتقای استاندارد االیندگی از ‪ BS-III‬‬ ‫به ‪ BS-IV‬جست و جو کرد‪ .‬طبیعتا با کاهش درامدهای‬ ‫شرکت‪ ،‬سود خالص و س��ود عملیاتی نیز تحت تاثیر قرار‬ ‫گرفته و روند کاهشی را تجربه کردند‪.‬‬ ‫ش��رکت تاتاموتورز ب��ه تنهایی (ب��دون در نظر گرفتن‬ ‫جگوار‪-‬لن��دروور) ب��ا رش��د ‪ 3.6‬درصد درامد خ��ود را از‬ ‫فروش خ��ودرو و خدمات مال��ی از ‪ 5.8‬میلی��ارد یورو به‬ ‫چیزی در حدود ش��ش میلیارد یورو رساند‪ .‬کاهش تقاضا‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫استراتژی‬ ‫ش��رکت تاتاموتورز به دنبال تحکی��م موقعیت خود به‬ ‫عنوان یک خودروساز در صنعت خودروسازی هند است‪.‬‬ ‫بدین منظ��ور از راه کارهایی به مانن��د معرفی محصوالت‬ ‫جدید‪ ،‬س��رمایه گذاری در تحقیق و توسعه‪ ،‬توانمند کردن‬ ‫موقعیت مالی و توس��عه دامنه تولید و ش��بکه توزیع‪ ،‬بهره‬ ‫می برد‪ .‬این ش��رکت اس��تراتژی افزایش حض��ور خود در‬ ‫بازارهای جهانی خودرو‪ ،‬توس��عه گستره محصوالت قابل‬ ‫عرضه و قابلیت های خ��ود را از طریق به تملک دراوردن‬ ‫شرکت های دیگر و نیز ایجاد اتحاد با شرکت های مطرح‬ ‫در سال ‪ 2018‬گروه تاتاموتورز مبلغی‬ ‫درحدود ‪ 4.9‬میلیارد یورو به منظور‬ ‫افزایش ظرفیت های تولیدی‪،‬‬ ‫معرفی محصوالت جدید و تطابق‬ ‫خطوط تولیدی و محصوالت خود با‬ ‫تکنولوژی های روز دنیا‪ ،‬در نظر گرفته‬ ‫است که مبین این مطلب است که‬ ‫تاتاموتورز در سال های اتی نه چندان‬ ‫دور به دنبال قرار گرفتن در زمره‬ ‫برترین خودروسازان جهان است‬ ‫سهم بازار‬ ‫جهانی‪ ،‬دنبال می کند‪ .‬هدف تاتاموتورز قرار گرفتن مابین‬ ‫خودروس��ازان برتر جهانی از طریق عرضه طیف باالیی از‬ ‫محصوالت در بازارهای متنوع اس��ت که بدین منظور از‬ ‫ترکیب توانمندی های مهندس��ی و سایر قابلیت های خود‬ ‫به نحو احسن استفاده می کند‪.‬‬ ‫اس��تراتژی تاتاموتورز برای رس��یدن به این اهداف به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫تمرکز مستمر بر روی توسعه محصوالت جدید‬ ‫اس��تفاده حداکث��ری از توانمندی ه��ای ش��رکت و‬ ‫ارتقای بهره وری‬ ‫تمرک��ز بر روی ارتقای مس��تمر کیفی��ت و افزایش‬ ‫رضایت مندی مشتریان‬ ‫عملکرد مثبت در راستای حفظ محیط زیست‬ ‫کاهش ریسک‬ ‫توسعه کسب و کار بین المللی‬ ‫کاهش هزینه های تولید و عملیات‬ ‫افزایش قابلیت ها از طرق ارتقا و به روزاوری فرایندها‬ ‫توس��عه فروش خودرو از طریق وام های اعطایی از‬ ‫طرف شرکت‬ ‫ادام��ه س��رمایه گ��ذاری در مهارت ه��ای فن��ی و‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫حفظ قدرت مالی‬ ‫توسعه محصول‬ ‫گ��روه تاتاموتورز در س��ال ‪ 2018‬برنامه های متعددی‬ ‫برای توسعه محصوالت تجاری و سواری خود تحت برند‬ ‫تات��ا و جگ��وار‪ -‬لندروور اجرا خواهد کرد که به ش��رح زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫در حوزه خودروهای تج��اری محصوالت جدیدی با‬ ‫ظرفیت بار باالتر و قیمت تمام ش��ده کم تر برای مشتری‬ ‫ارایه خواهد ش��د‪ .‬ای��ن محصوالت ش��امل ‪ 10‬خودروی‬ ‫تجاری س��بک‪ ،‬نیمه س��نگین و س��نگین اس��ت و طیف‬ ‫وسیعی از نیاز مش��تریان تاتاموتورز را پاسخ گو خواهد بود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به واسطه قراردادهایی که با وزارت راه هند‬ ‫بسته ش��ده است خودروهای تجاری عمومی متعددی در‬ ‫اختیار حمل و نقل ش��هری قرار خواهن��د گرفت‪ .‬در این‬ ‫حوزه ش��رکت تاتاموتورز به دنبال اصالح سوخت مصرفی‬ ‫خودروه��ای تج��اری از طری��ق جایگزینی س��وخت های‬ ‫فس��یلی با تکنولوژی سلول س��وخت هیدروژنی و کاهش‬ ‫حداکثری وابس��تگی خودروهای تجاری به سوخت های‬ ‫فس��یلی و در نتیجه کمک به نگه داش��ت و بهبود محیط‬ ‫زیست است‪ .‬این تکنولوژی با حمایت و پشتیبانی سازمان‬ ‫تحقیقاتی علم و صنعت هند در حال طراحی و اجراست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در راستای کاهش اثرات مخرب زیست‬ ‫محیط��ی‪ ،‬نسل بعدی خودروهای سبز که با سوخت های‬ ‫پاک حرکت می کنند معرفی خواهند ش��د که از ان جمله‬ ‫می توان به خ��ودروی تجاری برقی ‪ Magic Iris‬که یک‬ ‫خودروی با االیندگی صفر است‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ح��وزه خودروه��ای س��واری با معرف��ی خودروی‬ ‫‪ SUV‬نکسون در س��گمنت خودروهای ‪ SUV‬کوچک‪،‬‬ ‫این ش��رکت به دنبال ارتقای بازار خود از ‪ 60‬به ‪ 75‬درصد‬ ‫در این س��گمنت اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر این خودروس��از‬ ‫برتر هن��دی به مانند تمامی خودروس��ازان مطرح جهانی‬ ‫به دنب��ال کاه��ش تع��داد پلتفرم های خود از ش��ش با دو‬ ‫پلتفرم است تا بدین وسیله هزینه های تولید خود را به طور‬ ‫چش��م گیری کاهش دهد‪ .‬بدین منظور شرکت تاتاموتورز‬ ‫در تالش اس��ت تا اکثر محصوالت خود را بر روی پلتفرم‬ ‫‪ Advance Modular Platform‬توس��عه داده و‬ ‫گام های موثری در زمینه اس��تفاده از اش��تراکات قطعه و‬ ‫مجموعه بر روی خودروهای مختلف‪ ،‬بردارد‪.‬‬ ‫ش��رکت جگوار‪ -‬لندروور نی��ز به عنوان برن��د اروپایی‬ ‫و لوکس تاتاموت��ورز برنامه های متعددی برای توس��عه و‬ ‫جایگزین��ی محصوالت خود در نظ��ر دارد که عبارتند از‪:‬‬ ‫معرفی ‪ Range Rover Velar‬و ارایه طیف وس��یعی از‬ ‫امکانات بر روی این خودرو‪ ،‬جگوارهای ‪XF، E-Pace‬‬ ‫و ‪( I-Pace‬خ��ودروی برق��ی)‪ .‬تا س��ال ‪ 2020‬در حدود‬ ‫نیم��ی از تولیدات جگوار‪ -‬لندروور از نیروی محرکه برقی‬ ‫استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2018‬گروه تاتاموت��ورز مبلغی درحدود ‪4.9‬‬ ‫میلیارد ی��ورو به منظ��ور افزایش ظرفیت ه��ای تولیدی‪،‬‬ ‫معرف��ی محص��والت جدی��د و تطابق خط��وط تولیدی و‬ ‫محص��والت خود ب��ا تکنولوژی ه��ای روز دنی��ا‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفته اس��ت که مبین این مطلب اس��ت که تاتاموتورز در‬ ‫سال های اتی نه چندان دور به دنبال قرار گرفتن در زمره‬ ‫برترین خودروسازان جهان است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در تکنولوژی و نواوری‬ ‫گروه تاتاموتورز فعالیت های وس��یعی در حوزه تحقیق‬ ‫و توس��عه انج��ام می دهد ک��ه ای��ن فعالیت ه��ا در مرکز‬ ‫پیش��رفته مهندسی و توسط زیرمجموعه های این گروه به‬ ‫نام ه��ای ‪ TMETC, TDCV, TTL, Trilix‬حمای��ت‬ ‫و هدایت می شود‪ .‬این ش��رکت پروژه های نواوری زیادی‬ ‫در خص��وص کاه��ش وزن خودروه��ا‪ ،‬خودروهای برقی‬ ‫و هیبری��دی و خودروه��ای متص��ل انج��ام داده اس��ت‪.‬‬ ‫خودروهای این شرکت در کشور هند با استاندارد اجباری‬ ‫‪ Bharat Stage VI‬ک��ه در اینده نزدیک اجباری خواهد‬ ‫شد‪ ،‬مطابقت دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت جگوار‪ -‬لندروور مل��زم به س��رمایه گذاری در‬ ‫فن اوری ه��ای جدی��د ب��ه منظور توس��عه محص��والت و‬ ‫پاس��خ گویی به نیاز روزافزون و رو به رشد مشتریان لوکس‬ ‫خ��ود در اروپ��ا و بازاره��ای برتر جهانی اس��ت‪ .‬ای��ن برند‬ ‫لوکس در ح��ال حاضر از فن اوری هیبری��د بر روی برخی‬ ‫از محص��والت خود از قبی��ل ‪ Range Rover‬اس��تفاده‬ ‫می کند‪ .‬از سوی دیگر این خودروساز در حال توسعه قوای‬ ‫محرکه هایی با راندمان باالتر و نیز استفاده از فن اوری های‬ ‫جایگزین در این حوزه است که این برنامه توسعه ای شامل‬ ‫طراح��ی و تولید موتورهای دیزل��ی و بنزینی کوچک تر و با‬ ‫کارایی بیش تر دو لیتری (که در حال حاضر روی بس��یاری‬ ‫از محصوالت نصب می شود)‪ ،‬فن اوری های جدید هیبرید‪،‬‬ ‫خودروه��ای برقی پالگی��ن و خودروه��ای برقی مجهز به‬ ‫باتری است‪.‬‬ ‫توسعه کسب و کار جهانی‬ ‫اس��تراتژی های گروه تاتاموتورز در توسعه کسب و کار‬ ‫جهانی خود در مناطق مختلف‪:‬‬ ‫گسترش س��هم بازار در کش��ورهای کنیا‪ ،‬نیجریه‪،‬‬ ‫تانزانیا‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬امارات و قطر‬ ‫اس��تحکام موقعیت بازار در کشورهای بنگالدش‪،‬‬ ‫نپال و سریالنکا‬ ‫تمرکز بر بازارهای استرالیا و کشورهای ‪ASEAN‬‬ ‫به گونه ای که در دو س��ال قبل این ش��رکت توانس��ته در‬ ‫بازارهای اندونزی‪ ،‬مالزی و فیلیپین نفوذ کند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪15‬‬ ‫پرونده‬ ‫افزایش حضور خودروهای برند جگوار‪ -‬لندروور در‬ ‫بازارهای برزیل‪ ،‬چین و هند‬ ‫استقرار تجهیزات جدید در کارخانه این شرکت واقع‬ ‫در اسلوواکی به منظور افزایش تولید محصوالت خود‬ ‫انعق��اد ق��رارداد تولید خ��ودرو با ش��رکت ‪Magna‬‬ ‫‪ Steyr‬در کشور اتریش‬ ‫زیربرند جدید تاتا با نام‬ ‫‪ Tamo‬معرفی شده‬ ‫است و مکانی برای تولید‬ ‫محصوالت خالقانه تر این‬ ‫شرکت به حساب می اید‬ ‫تامو‬ ‫زیربرند جدید تاتا با نام ‪ Tamo‬معرفی ش��ده اس��ت و‬ ‫مکانی برای تولید محصوالت خالقانه تر این ش��رکت به‬ ‫حس��اب می اید‪ Tamo .‬ب��ه عنوان یک پلتف��رم باز برای‬ ‫ش��بکه ای از شرکت های استارت اپ و تکنولوژی جهانی‬ ‫عم��ل خواهد کرد تا بتوان��د به نواوری ه��ا و راه حل هایی‬ ‫برای طراحی جذاب تر محصوالت اینده خود دسترس��ی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫تاتا موتورز در ایران‬ ‫مج��دد قرار گرفت‪ ،‬تا ان جایی که حت��ی در وجود یک پیچ‬ ‫ه��م با ای��ن مدل قدیمی اش��تراک ندارد‪ .‬نم��ای ظاهری‬ ‫این خ��ودرو هیچ تفاوتی‪ ،‬مگر در وج��ود صندوقی اضافی‬ ‫با نس��خه هاچ بک خود ندارد‪ ،‬ولی بن��ا به مندرجات برخی‬ ‫از س��ایت های هندی‪ ،‬وجود همین صن��دوق در برخی از‬ ‫زوایا ظاهر عجی��ب و ناموزونی برای این م��دل رقم زده و‬ ‫خودروسازان هندی ازجمله تولیدکنندگان خودروهای‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬کم مص��رف و به صرفه در دنیا هس��تند و در این‬ ‫میان‪ ،‬شرکت تاتا موتورز هم از سازندگان شاخص محسوب‬ ‫می شود‪ .‬سه خودروی کوچک‪ ،‬کم مصرف و اقتصادی این‬ ‫خودروساز را معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫تاتا ‪BOLT‬‬ ‫تاتا بولت‪ ،‬هاچ بکی نس��بتا جدید است که در اوایل سال‬ ‫‪ 2014‬میالدی و در نمایش خودروی ژنو به نمایش درامد‪.‬‬ ‫این خودرو از پلتفرمی نس��بتا هم سان با مدل های دیگر تاتا‬ ‫از جمله مانزا و ویس��تا بهره می ب��رد‪ .‬عرضه این محصول‬ ‫بخش��ی از برنام��ه فالکون این ش��رکت به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫برنامه ای که اس��تراتژی این��ده ان را بازتعریف می کند‪ .‬تاتا‬ ‫بول��ت‪ ،‬از ظاهر شس��ته و رفته و باوقاری برخوردار اس��ت‬ ‫و در پیکره خود‪ ،‬از ش��اخص هایی همچ��ون خطوط تیز و‬ ‫ش��ارپ‪ ،‬ستون ‪ C‬مش��کی رنگ و طرح خالقانه هوزینگ‬ ‫مه ش��کن های جلو س��ود می برد‪ .‬درون کابین این خودرو‬ ‫با تریم پیانو مش��کی مزین ش��ده و از مواد درخوری جهت‬ ‫ساخت و پرداخت ان استفاده شده است‪ .‬امکانات مناسبی‬ ‫از جمله س��امانه اطالعات – س��رگرمی با صفحه لمسی به‬ ‫ابعاد پنج اینچ در ان مش��اهده می ش��ود‪ .‬این خودرو فعال با‬ ‫دو پیشرانه متفاوت بنزینی و دیزلی عرضه می شود؛ نسخه‬ ‫بنزینی دو سیلندر با حجمی معادل ‪ 1.2‬لیتر که به سامانه‬ ‫‪ TURBOCHRGED MPFI‬مجه��ز اس��ت و توان��ی‬ ‫معادل ‪ 89‬اس��ب بخار و گش��تاوری برابر با ‪ 140‬نیوتن متر‬ ‫را تولید می کند؛ این نس��خه که احتم��ال ورود ان به ایران‬ ‫از پیش��رانه دیگر بیش تر است شتاب صفر تا صدی معادل‬ ‫‪ 17‬ثانی��ه را برای بول��ت به ارمغان اورده و س��رعت نهایی‬ ‫برابر با ‪ 154‬کیلومتر بر س��اعت را برای ان تدارک می بیند‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ 1.3‬لیتری دیزلی مولتی ج��ت این خودرو هم از‬ ‫توانی معادل ‪ 75‬اس��ب بخار برخوردار بوده و منشا ان هم‬ ‫از فیات ایتالیاست‪.‬هر دوی این پیشرانه ها با یک گیربکس‬ ‫پنج سرعته دستی عرضه می ش��وند‪ .‬مهم ترین رقبای این‬ ‫خ��ودرو در بازار هند‪ ،‬خودروهای��ی همچون هیوندای ‪i10‬‬ ‫گرند‪ ،‬فورد فیگو و ماروتی سوزوکی سوییفت هستند‪.‬‬ ‫تاتا زست‬ ‫«زس��ت» با ان که ب��ر روی پلتفرم مدل قدیمی ویس��تا‬ ‫تکوین و توس��عه یافته‪ ،‬ولی کامال تحت به سازی و اصالح‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫به ش��اکله کلی طرح تا ان��دازه ای لطمه وارد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫برخالف طرح بحث برانگیز بدنه‪ ،‬کابین این خودرو از طرح‬ ‫جذاب و گیرایی بهره می ب��رد و فضای موجود در ان برای‬ ‫یک خانواده متوس��ط هندی کامال کفایت می کند‪.‬کیفیت‬ ‫م��واد کابین نیز به نحو رضایت مندان��ه ای بهبود یافته و از‬ ‫تجهی��زات خوبی از جمله س��امانه اطالعات – س��رگرمی‪،‬‬ ‫دوربین دید عقب‪ ،‬کنترل سیس��تم صوت��ی بر روی فرمان‬ ‫برخوردار است‪ .‬این خودرو از پیشرانه های یکسانی با مدل‬ ‫بولت بهره می برد‪ ،‬یک پیشرانه ‪ 1.2‬لیتری بنزینی مجهز‬ ‫به س��امانه توربوش��ارژ که از توانی معادل ‪ 89‬اس��ب بخار و‬ ‫گشتاوری برابر با ‪ 140‬نیوتن متر برخوردار است‪ ،‬تاتا زست‬ ‫با این پیش��رانه ش��تاب صفر تا ‪ 100‬را در زمانی معادل ‪15‬‬ ‫ثانیه پر می کند و به س��رعت نهایی ‪ 158‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫دست می یابد‪ ،‬این نس��خه بیش ترین شانس ورود به ایران‬ ‫را داراس��ت و از طرفی‪ ،‬یک پیش��رانه ‪ 1.3‬لیتری دیزلی با‬ ‫توان ‪ 74‬اسب بخار هم برای این خودرو ارایه می شود‪ ،‬هر‬ ‫دوی این پیش��رانه ها با یک گیربکس پنج س��رعته دستی‬ ‫گروه خودروهای عمومی تاتاموتورز‬ ‫گروه خودروهای جگوار‬ ‫گروه خودروهای سواری تاتاموتورز‬ ‫گروه خودروهای لندروور‬ ‫عرضه می شوند‪ .‬در نسخه بنزینی زست‪ ،‬سواری خودرو به‬ ‫حد شگفت اوری نرم اس��ت و تعویض دنده های گیربکس‬ ‫ان هم به نرمی و سهولت صورت می پذیرد‪.‬در صورت ورود‬ ‫نسخه بنزینی تاتا زست به ایران زمین‪ ،‬رقبایی همچون رانا‪،‬‬ ‫ام وی ام ‪ 315‬هاچ ب��ک و حتی پ��ژو ‪ SD 206‬رویاروی ان‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫تاتا تیاگو‬ ‫مدل تیاگو (‪ )TIAGO‬یک خودروی س��وپر مینی و از‬ ‫جدیدترین س��اخته های سازنده خود به ش��مار می اید و با‬ ‫دو گونه پیش��رانه اعم از بنزینی و دیزلی عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫پیش��رانه بنزینی ان که برچس��ب ‪ ECO‬و یا اقتصادی را‬ ‫با خود یدک می کش��د‪ ،‬از توانی معادل ‪ 84‬اس��ب بخار و‬ ‫گشتاوری برابر با ‪ 114‬نیوتن متر برخوردار است و پیشرانه‬ ‫دیزلی هم از توانی برابر با ‪ 67‬اس��ب بخار‪ .‬هر دو نسخه‪،‬‬ ‫س��ه س��یلندر بوده و انتقال نی��رو را در ان ها توس��ط یک‬ ‫گیربکس پنج س��رعته دس��تی صورت می پذیرد‪ .‬در اغاز‪،‬‬ ‫تیاگو با نام زیکا خطاب می شد‪ ،‬ولی به سبب هم نام بودن‬ ‫تلفظ زیکا با ویروسی مسری و کشنده‪ ،‬مجددا با نام تیاگو‬ ‫ارم گذاری شد‪ .‬تیاگو‪ ،‬از ظاهری پخته و زیبایی برخوردار‬ ‫و ناحی��ه جلوی ان نیز از کاراکتری کامال مس��تقل س��ود‬ ‫می ب��رد‪ .‬خطوط میانی قوی در نیم رخ بدنه ان به کار رفته‬ ‫که در تلفیق با چین هایی برجسته‪ ،‬نمایی مدرن را برای ان‬ ‫به ارمغان اورده اند‪ ،‬نمایی که همچون سالحی مستحکم‬ ‫مددکار این خ��ودروی کوچک در مقابل رقبای توانمندی‬ ‫ا زجمله هیوندای ‪ i10‬اس��ت‪ .‬برای طراحی درون کابین‬ ‫از طرحی ش��اد استفاده ش��ده و کیفیت مواد به کار رفته‪،‬‬ ‫ترکیبی از خوب تا ارزان اس��ت‪ .‬فض��ای درون کابین‪ ،‬در‬ ‫قی��اس با دیگر رقب��ای این خودرو فراخ و جادار اس��ت و‬ ‫از امکان��ات خوب��ی نیز بهره می برد ک��ه از جمله می توان‬ ‫به سیس��تم صوتی و تصویری ان اش��اره داش��ت که توان‬ ‫س��ازگاری با گوش��ی همراه اندرویدی و ‪ ios‬را داراست‪.‬‬ ‫احتم��اال این خودرو در گونه بنزینی اش وارد ایران خواهد‬ ‫شد و رقبای اولیه ان را می توان خودروهایی همچون تیبا‬ ‫هاچ بک و تا حدی هم پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬دانست‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪17‬‬ ‫تماشا‬ ‫نمایشگاه بین المللی خودروی پکن ‪2018 -‬‬ ‫نمایش پر زرق و برق در‬ ‫بزرگ ترین بازار خودروی جهان‬ ‫در میان نمایش��گاه های خودرویی معتبر در دنیا تا همین چند س��ال گذش��ته خبری از نمایشگاه بین المللی پکن یا همان ‪Auto‬‬ ‫‪ China‬نبود‪ ،‬اما با پیش��رفت خارق العاده و س��ریع این کش��ور در صنعت خودروس��ازی و تبدیل ش��دن چین به بزرگ ترین بازار‬ ‫مصرفی جهان در این زمینه نگاه ها به نمایشگاه پکن نیز به کلی تغییر کرد تا از ‪ 1990‬به بعد این نمایشگاه دوساالنه با استقبال‬ ‫ش��رکت های صاحب س��بک و معروف جهانی البته در کنار طیف وسیع خودروسازان چینی مواجه شود‪ .‬از نکات جالب توجه در‬ ‫مورد نمایشگاه پکن باید به تعداد قابل توجه مدل های مفهومی به نمایش در امده در ان اشاره داشت تا با احتساب امسال تعداد‬ ‫ان ها نزدیک به ‪ 100‬نمونه مختلف می ش��ود که در این میان س��هم خودروسازان اروپایی به مراتب بیش تر از سازنده های وطنی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین هر ساله شرکت های خودروسازی نس��خه هایی از مدل های محبوب شان را تنها مختص به بازار چین معرفی‬ ‫و عرضه می کنند که ممکن اس��ت در اینده راهی برخی دیگر از بازارهای اس��یایی یا حتی اروپا ش��وند‪ .‬نمایشگاه خودروی چین‬ ‫امس��ال از بیس��ت و پنجم اوریل تا چهارم مه در محل دایمی نمایشگاه های این شهر (پکن) برگزار شد که در ادامه به مهم ترین‬ ‫رونمایی های صورت گرفته در ان می پردازیم‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫فولکس واگن الویدا‬ ‫اگر نام این مدل از فولکس واگن را تا به حال نش��نیده اید نباید جای تعجب داشته باشد چرا‬ ‫که این س��دان جمع و جور اولین محصول ‪ vw‬محس��وب می شود که به صورت جداگانه توسط‬ ‫ش��ریک چینی این شرکت؛ یعنی س��ایک طراحی و تولید شده است‪ .‬نسل جدید الویدا این بار از‬ ‫پلتف��رم ‪ MQB‬فولکس واگن به��ره می برد که پیش از این در مدل ه��ای محبوبی مانند گلف‪،‬‬ ‫جتا‪ ،‬اشکودا اکتاویا شاهد استفاده از ان بودیم که به نوعی نشان از اهمیت بسیار زیاد این مدل‬ ‫برای ش��رکت مادر دارد‪ .‬الویدا در عین حال به لطف برخی مش��خصه ها مانند کاربردی بودن‪،‬‬ ‫طراحی ج��ذاب و مصرف اقتصادی همواره از فروش بس��یار باالیی در میان محصوالت ‪VW‬‬ ‫برخوردار بوده به طوری که تنها س��ال گذش��ته با فروش بیش از ‪ 450‬هزار دس��تگاهی توانست‬ ‫رکورد جدیدی را ثبت کند‪ .‬این خودرو از پیش��رانه های ‪ 1.5‬و ‪ 1.2‬لیتری توربو به قدرت ‪116‬‬ ‫اسب بخار و یک پیشرانه ‪ 1.4‬لیتری توربو با قدرت ‪ 150‬اسب بخار بهره می برد که در کنار ابعاد‬ ‫بزرگ تر بدنه در مقایسه با نسل پیشین‪ ،‬مدلی جذاب تر برای مشتریان چینی باشد‪.‬‬ ‫ب ام و ‪ix3‬‬ ‫نیسان ‪Sylphy Zero Emission‬‬ ‫نزدی��ک ب��ه دو دهه از تولد مدل ‪ Sylphy‬می گذرد و طی این س��ال ها این خودرو ش��کل و‬ ‫ش��مایلی خانوادگی تر به خ��ود گرفته تا در برخ��ی بازارها از جمله امریکا ش��مالی (البته با مدل‬ ‫سنترا) فروش خوبی را تجربه کند‪ .‬نسل سوم ‪ Sylphy‬در سال ‪ 2012‬معرفی شده‪ ،‬اما این طور‬ ‫که مشخص است نیسان مدل جدید این خودرو که بر روی پلتفرم لیف منحصرا برای بازار چین‬ ‫طراحی ش��ده را به طور کامل مجهز به قوای محرکه الکتریکی کرده تا با وجود ش��عاع حرکتی‬ ‫‪ 338‬کیلومتری برای مصارف روزانه شهری خودروی ایده الی به حساب اید‪ .‬نیسان باتری های‬ ‫این مدل را در زیر صندلی ها جاس��ازی کرده تا مش��کلی در مورد فض��ای داخل کابین به وجود‬ ‫نیاید به طوری که فضای پای سرنش��ینان در هر دو ردیف بهترین در کالس مربوطه محس��وب‬ ‫می شود و طراحی ارگونومیک صندلی ها نیز کمک شایانی به افزایش راحتی سواری با ان کرده‬ ‫اند‪ .‬نیس��ان در نظر دارد تا حداکثر پنج سال اینده ‪ 20‬مدل الکتریکی با مکانیزم های مختلف را‬ ‫روانه بازار کند هر چند که ‪ Sylphy‬تنها در بازار چین عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Auto China 208‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال پکن یکی از خودروهای جذاب معرفی شده مدل ‪ ix3‬بود که در واقع‬ ‫پیش نمایشی از نسخه تمام الکتریکی ‪ X3‬برای سال ‪ 2020‬به حساب می اید‪ .‬با نگاهی به بدنه‬ ‫‪ ix3‬مفهومی ظاهر بس��یار اینده نگرانه مدل های مشابه دیگر را نمی شود در ان مشاهده کرد‪،‬‬ ‫ام��ا در ع��وض ب ام و از رنگ مات نقره ای در ترکیب با جلو پنجره یک تکه جدید برای ان بهره‬ ‫گرفته ضمن این که فرم رینگ ها نیز برای حداقل رساندن مقاومت در مقابل باد مخالف دارای‬ ‫طراح��ی منحصر به فردی اس��ت‪ .‬این خ��ودروی مفهومی مجهز به نس��ل پنجم قوای محرکه‬ ‫الکتریکی ب ام و ش��ده که در مجموع قدرتی برابر با ‪ 270‬اس��ب بخ��ار تولید می کند و در عین‬ ‫حال باتری های ‪ 70‬کیلووات س��اعتی ان امکان حرکتی بیش از ‪ 400‬کیلومتر را برای ان مهیا‬ ‫می کند که در نوع خود قابل تحسین است‪ .‬در مواقع مورد نیاز می توان با استفاده از سیستم شارژ‬ ‫س��ریع تنها در نیم ساعت کل باتری های خودرو را ش��ارژ کرد تا مشکلی در زمینه شعاع حرکتی‬ ‫وجود نداش��ته باشد‪ .‬عالوه بر ‪ x3‬برقی که ب ام و در س��ال ‪ 2020‬روانه بازار می کند‪ ،‬پرچم دار‬ ‫مدل های الکتریکی این ش��رکت با بردی بیش از ‪ 700‬کیلومتر نیز در دس��ت ساخت است که تا‬ ‫سال ‪ 2021‬معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫هوندا اوروس ‪EV‬‬ ‫همان طور که مشخص اس��ت حال و هوای نمایشگاه امسال پکن مانند بسیاری دیگری از‬ ‫نمایشگاه های مشابه دیگر به سمت الکتریکی گرایی متمایل بوده که این موضوع حتی در هوندا‬ ‫نیز قابل رویت اس��ت‪ .‬مدل مفهومی اوروس به نمایش در امده از ان جهت که تعیین کننده خط‬ ‫مش��ی اولین خودروی تولید انبوه الکتریکی هوندا محسوب می شود دارای اهمیت بسیار زیادی‬ ‫برای این ش��رکت بوده ضمن این که با وجود استفاده از پسوند کانسپت برای ان‪ ،‬ظاهری بسیار‬ ‫ش��بیه به مدل های دیگ��ر برای تولید نهای��ی دارد‪ .‬نکته قابل ذکر این که هون��دا در نظر دارد تا‬ ‫اواخر س��ال جاری این کراس اوور را روانه بازار کند که این کار توسط بخش چینی شرکت یعنی‬ ‫‪ GAC‬هوندا صورت خواهد گرفت‪ .‬اوروس در ظاهر ش��باهت قابل توجهی به ‪ HR-V‬دارد که‬ ‫به نوعی می توان ان را نس��خه مدرن تر کراس اوور محبوب هوندا دانس��ت هر چند که در بخش‬ ‫فنی هنوز جزییات کاملی از ان منتش��ر نش��ده است‪ .‬هوندا در نظر دارد تا کم تر از یک دهه اینده‬ ‫بی��ش از ‪ 20‬خودروی الکتریک��ی در کالس های مختلف معرفی کند که قطعا رقابت را در میان‬ ‫برقی ها جذاب تر می کند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪19‬‬ ‫تماشا‬ ‫مرسدس بنز ‪ A‬کالس سدان‬ ‫هر چند مهم ترین اتفاقی که در غرفه مرس��دس بنز در نمایشگاه امسال پکن رخ داد رونمایی از‬ ‫می باخ ویژن التیمیت مفهومی بود‪ ،‬اما معرفی نس��خه سدان کشیده نسل جدید ‪ A‬کالس نیز سر‬ ‫و صدای بس��یاری به پا کرد! این نس��خه از کوچک ترین محصول مرسدس در واقع در فاز نخست‬ ‫تنها برای مشتریان چینی این برند اشتوتگارتی تدارک دیده شده تا به محبوبیت و فروش بیش تر بنز‬ ‫در بزرگ ترین بازار جهان کمک ش��ایانی کند‪ .‬طراحی این خودرو برگرفته از فلسفه جدید مرسدس‬ ‫است که پیش تر در مدل ‪ CLS‬شاهد ان بودیم تا به دور از اغراق گرایی بیش تر (مانند ‪ )CLA‬بتواند‬ ‫پاس��خ گوی نیازهای روزمره خریداران ان باش��د‪ .‬از این رو در کنار فضا سازی مناسب داخل کابین‬ ‫حجم صندوق عقب نیز به حدود ‪ 420‬لیتر رسیده که عمال قابلیت قرار دادن وسایل یک سفر کوتاه‬ ‫خانوادگی را با ان فراهم می اورد‪ .‬پیشرانه در نظر گرفته شده برای مدل پایه ‪ A‬کالس سدان از نوع‬ ‫‪ 1.4‬لیتر توربو با حداکثر قدرت ‪ 134‬اس��ب بخار اس��ت که برای مدل های گران تر همین پیشرانه‬ ‫قدرتی بیش از ‪ 161‬اس��ب بخار تولید می کند‪ .‬همچنین قدرتمندترین نس��خه استاندارد این خودرو‬ ‫مجهز به پیشرانه دو لیتری چهار سیلندر است تا قدرت ‪ 188‬اسب بخاری از طریق جعبه دنده هفت‬ ‫س��رعته دو کالچه به چرخ های جلو منتقل شود‪ .‬مرس��دس عنوان کرده که در اینده قصد دارد ‪A‬‬ ‫کالس سدان را برای برخی از کشورهای اروپایی و امریکای شمالی عرضه کند‪.‬‬ ‫می باخ ویژن التیمیت مفهومی‬ ‫هفته گذشته به معرفی کوتاهی از این خودروی مفهومی پرداختیم‪ ،‬اما از ان جایی که رونمایی‬ ‫رسمی جدیدترین مدل از می باخ در نمایشگاه پکن صورت گرفت نیم نگاهی گذرا به ویژن التیمیت‬ ‫خواهیم داش��ت که قطعا خالی از لطف نیس��ت‪ .‬طراحی منحصر به فرد و خ��اص این خودرو که‬ ‫در واقع ترکیبی از مدل های س��دان و ‪ SUV‬است باعث ش��ده می باخ جدید عظیم الجثه و اینده‬ ‫نگرانه به نظر اید چیزی که در داخل کابین ان نیز به راحتی قابل مشاهده است‪ ،‬اما در کنار چنین‬ ‫طرحی‪ ،‬مرس��دس قوای محرکه ویژن التیمیت را به صورت کامل م��ورد بازنگری قرار داده و به‬ ‫جای پیشرانه های درون سوز سیستم الکتریکی خود را جایگزین کرده تا به لطف این ترفند‪ ،‬می باخ‬ ‫مفهومی قدرتی برابر با ‪ 738‬اسب بخار داشته باشد‪ .‬البته این تمام ماجرا نیست چرا که باتری های‬ ‫‪ 80‬کیلووات ساعتی خودرو‪ ،‬می باخ را قادر می سازد مسافتی بیش از ‪ 322‬کیلومتر را بپیماید ضمن‬ ‫این که در صورت اس��تفاده از سیستم ش��ارژ سریع تنها در پنج دقیقه می توان برای ‪ 97‬کیلومتر نیز‬ ‫ان��رژی در خودرو ذخیره کرد‪ .‬ناگفت��ه نماند هر چند می باخ در اینده ای نه چن��دان دور قصد دارد‬ ‫یک ‪ SUV‬لوکس روانه بازار کند‪ ،‬اما ظاهر ان ش��باهت زیادی به ویژن التیمیت نخواهد داشت‪،‬‬ ‫موضوعی که در مورد نسل بعدی ‪ GLS‬چندان صادق نیست!‬ ‫بیوک اینسپایر مفهومی‬ ‫اینس��پایر به عنوان یک مدل مفهومی قطعا از طراحی بس��یار هیجان انگیز و اینده نگرانه ای‬ ‫بهره می برد‪ ،‬اما بیوک تنها به این موضوع بسنده نکرده برای عقب نمادن از رقابت با شرکت های‬ ‫بزرگ دیگر‪ ،‬قوای محرکه کامال الکتریکی برای این محصول در نظر گرفته است‪ .‬موتور الکتریکی‬ ‫اینسپایر می تواند قدرتی برابر با ‪ 550‬اسب بخار یا ‪ 410‬کیلووات تولید کند و شعاع حرکتی ان نیز به‬ ‫حدود ‪ 600‬کیلومتر می رسد ضمن این که همانند چهره تهاجمی اش‪ ،‬شتاب تحسین برانگیز چهار‬ ‫ثانیه ای برای دست یابی به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت از حال سکون دارد‪ .‬طراحی این مدل‬ ‫مفهومی به وضوح از زبان طراحی جدید بیوک سرچش��مه گرفته به طوری که جلو پنجره باریک‪،‬‬ ‫تزیینات کرومی‪ ،‬تکنولوژی ‪ LED‬برای چراغ های جلو و عقب و البته سقف کوپه مانند در ان قابل‬ ‫مش��اهده اس��ت‪ .‬با این که جزییات بیش تری در خصوص بخش فنی اینسپایر منتشر نشده‪ ،‬اما در‬ ‫خالل برگزاری نمایش��گاه مسووالن این شرکت عنوان کردند این خودرو با بهره گیری از سیستم‬ ‫شارژر سریع می تواند بیش از ‪80‬درصد ظرفیت باتری های خود را تنها در ‪ 40‬دقیقه پر کند‪.‬‬ ‫جیپ گراند کومندر‬ ‫طرفداران چینی جیپ به زودی می توانند س��وار بر بزرگ ترین خودروی این ش��رکت پراوازه‬ ‫ش��وند چرا که جیپ در نمایش��گاه امس��ال پکن از کومن��در به عنوان ی��ک ‪ SUV‬هفت نفره با‬ ‫ابع��ادی بزرگ تر گران چروکی رونمایی کرد‪ .‬البته در طراحی ظاهری الهامات بس��یار زیادی را‬ ‫می توان از برادر کوچک تر در ان مشاهده کرد‪ ،‬اما فرم های مستطیلی شکل تر بدنه و جلو پنجره‬ ‫باریک ت��ر در کن��ار فاصله بین دو محور بیش تر همگی بیانگ��ر رویارویی با یک مدل لوکس تر در‬ ‫س��بد محصوالت جیپ است‪ .‬در بخش فنی این شاس��ی بلند دارای یک پیشرانه چهار سیلندر‬ ‫دولیت��ری توربو برای نس��خه پایه خواهد بود که قادر به تولید حداکثر قدرت ‪ 268‬اس��ب بخار و‬ ‫گشتاور ‪ 400‬نیوتن متر (مشابه با مدل رنگلر جدید) است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫اشکودا کامیک‬ ‫تا همین چند س��ال گذش��ته‪ ،‬اش��کودا تنها مدل یتی را در کالس کراس اوور های شهری در‬ ‫اختیار داش��ت که ان هم با ظاهری بیش تر شبیه به استیشن واگن ها نمی توانست شانس رقابتی‬ ‫باالیی در رویارویی با تازه واردان بازار داش��ته باش��د‪ ،‬اما اش��کودا با تغییر رویه ای اشکارا به سراغ‬ ‫بخ��ش دیگری از ب��ازار یعنی کراس اوورهای بزرگ جثه رفت تا ش��اهد تولید کودیاک هفت نفره‬ ‫باشیم‪ .‬سال گذشته نیز باالخره جایگزین یتی با نام کاروک معرفی شد که تقریبا در تمام نقاط دنیا‬ ‫می توان ان راخریداری کرد‪ ،‬اما در حال حاضر نوبت به کامیک رس��یده که تا تنها برای مش��تریان‬ ‫چینی به فروش برس��د‪ .‬این ک��راس اوور کوچک در رده ای پایین ت��ر از کاروک قرار خواهد گرفت‬ ‫و در زمینه طراحی به ش��دت از مدل های ‪ K‬اش��کودا اقتباس ش��ده هر چند که این خودرو دارای‬ ‫چراغ های بزرگ تری در جلو و عقب است‪ .‬در داخل کابین نیز با همان طرح اشنای مدل های دیگر‬ ‫این شرکت رو به رو هستیم که کیفیت باالتر از متوسط را شامل می شود‪ .‬با این حال جزییات فنی‬ ‫کاملی در خصوص این کراس اوور منتش��ر نشده‪ ،‬اما به طور حتم باید منتظر پیشرانه ‪ 1.5‬لیتری‬ ‫توربو در ان باشیم که بر روی پلتفرم ‪ PQ‬فولکس واگن قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫پل استار پالگین هیبرید کوپه‬ ‫ام جی ‪ X-Motion‬مفهومی‬ ‫ان چه مس��لم به نظر می اید پیش��رفت مثال زدنی چینی ها در صنعت خودروس��ازی است به‬ ‫ط��وری که ق��ادر به رونمایی از خودروهای مفهومی و تولید انبوه بس��یاری طی تنها چند س��ال‬ ‫اخیر ش��ده اند‪ .‬ام جی به عنوان یکی از برندهای پیش رو و با کیفیت در این کش��ور در نمایشگاه‬ ‫امس��ال پکن از ‪ X-Motion‬مفهومی پرده برداری کرد که قابلیت تبدیل ش��دن به یک ‪SUV‬‬ ‫پرچم دار را هم دارد! طراحی برجس��ته و عضالنی بدنه در ترکیب با چراغ های باریک و کشیده‬ ‫جلو و عقب چهره ای تهاجمی و فوق العاده مدرن را برای این کراس اوور ایجاد کرده هر چند که‬ ‫‪ X-Motion‬تنها یک مدل بدنه بوده و کابین ان هنوز تکمیل نشده است‪ .‬ام جی عنوان کرده‬ ‫این خودرو از پلتفرمی مش��ترک با ‪ Roewe RX8‬اس��تفاده می کند که به معنی وجود پیش��رانه‬ ‫چهار س��یلندر توربو به قدرت ‪ 221‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ 360‬نیوتن متر است که از طریق یک‬ ‫جعبه دنده شش سرعته اتوماتیک به چرخ های جلو یا هر چهار چرخ منتقل می شود‪.‬‬ ‫‪Auto China 208‬‬ ‫اولین خودروی ش��رکت نوپای پل اس��تار به نام پل استار یک مجهز به قوای محرکه پالگین‬ ‫هیبری��د ش��ده که ب��رای بازار امری��کا و اروپا قیمتی برابر ب��ا ‪ 155‬ه��زار دالر و ‪ 155‬هزار یورو‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬مش��تریان همانند سیس��تم فروش تس�لا مدل ‪ 3‬با پرداخت وجه ‪ 2500‬دالر‪/‬‬ ‫یورو می توانس��تند این خودروی کوپه اسپرت ‪ 2+2‬نفره را پیش خرید کنند که به گفته مسووالن‬ ‫ش��رکت تاکنون بیش از هفت هزار سفارش ثبت شده است هر چند که برای تحویل خودرو باید‬ ‫دست کم تا پایان سال منتظر بمانند‪ .‬البته ناگفته نماند که با تعیین چنین قیمتی برای پل استار‬ ‫یک عمال این خودرو در کالس مدل های لوکس اسپرت قرار خواهد گرفت چرا که به طور مثال‬ ‫تسال مدل ‪ S P100D‬با قیمت پایه ‪ 135‬هزار دالر و پورشه پانامرا ‪ E-Hybrid 4‬تنها ‪ 99‬هزار‬ ‫و‪ 600‬دالر در نمونه اس��تاندارد قیمت دارند‪ .‬در کنار طراحی بدنه بسیار جذاب این خودرو که بر‬ ‫روی پلتفرم ‪ SPA‬ولوو س��اخته شده‪ ،‬قوای محرکه پل استار یک از پیشرانه ای دو لیتری توربو‬ ‫‪ /‬سوپرش��ارژردار و دو موتور الکتریکی تشکیل شده که حداکثر قدرتی برابر با ‪ 600‬اسب بخار را‬ ‫برای ان به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫پنیین فارینا ‪ H500‬و ‪ K350‬مفهومی‬ ‫پنیین فارینا که پیش از این س��ابقه همکاری با برخی از شرکت های چینی را دارد در نمایشگاه‬ ‫پکن ‪ 2018‬با دو خودروی مفهومی جدید حاضر ش��ده بود‪ H500 .‬یک سدان مفهومی محسوب‬ ‫می شود که ابعادی کوچکتر از ‪ H600‬مفهومی دارد (این مدل در نمایشگاه ژنو سال پیش رونمایی‬ ‫ش��د) از طرحی مینی مال مانند خودروهای دیگر این ش��رکت بهره می برد ضمن این که در داخل‬ ‫کابی��ن توجه ب��ه تکنولوژی های مدرن حرف اصلی را می زند‪ .‬قوای محرکه این خودرو در نس��خه‬ ‫نهایی از دو موتور الکتریکی به قدرت مجموع ‪ 402‬اس��ب بخار تامین خواهد ش��د تا ش��تاب اولیه‬ ‫‪ 4.5‬ثانیه برای ان به دس��ت اید ضمن این که ش��عاع حرکتی ان نیز بیش از هزار کیلومتر خواهد‬ ‫ب��ود! ‪ K350‬نیز به عن��وان ‪ SUV‬مفهومی پنیین فارینا کم و بیش از ظاهری مش��ابه با دو برادر‬ ‫س��دان خود بهره می برد و در داخل کابین نیز تمرکز بر بهره گیری از سیستم های مدرن ارتباطی‬ ‫و رفاهی بوده اس��ت‪ .‬قوای محرکه این خودرو دقیقا با نمونه ‪ H500‬مش��ابه است با این تفاوت که‬ ‫ش��تاب اولیه ‪ K350‬برای رسیدن به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت ‪ 4.7‬ثانیه ثبت می شود‪ .‬هر‬ ‫چند این خودروها تنها نسخه های مفهومی هستند‪ ،‬اما پنیین فارینا در حال کار بر روی ابر خودروی‬ ‫الکتریکی خود است تا ان را در سال ‪ 2020‬به صورت مستقل به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪21‬‬ ‫حرفه ای‬ ‫نگاهی به مزدا میاتا ‪ RF‬مدل ‪2018‬‬ ‫سبک‪ ،‬چابک و اسپرت‬ ‫دکتر ارمین وحیدمحمدی‬ ‫اگر بر این گمان هستید که مشخصه اصلی خودروهای اسپرت‪ ،‬قدرت و گشتاور بیش تر در مقایسه‬ ‫با خودروهای عادی دیگر و یا حتی نس��ل های پیشین ان هاست با نیم نگاهی به خودروی کوچک‬ ‫رودستر اسپرت مزدا ‪( 5-MX‬میاتا) باید در این خصوص تجدید نظر کنید! از حدود ‪ 29‬سال پیش‬ ‫که مزدا دس��ت به طراحی و تولید میاتا زد تا به حال که چهار نس��ل از این خودروی محبوب روانه‬ ‫بازار شده همگی ان ها از یک نقطه مشترک بهره می گیرند و ان هم فلسفه وزن پایین تر‪ ،‬دینامیک‬ ‫س��واری بهتر است تا حتی در جدیدترین مدل این خودرو که با سقف فلزی جمع شونده در بریتانیا‬ ‫به فروش می رسد رابطه سنتی وزن کم تر و مزدا ‪ 5-MX‬کماکان پایدار باشد!‬ ‫مزدا ت�لاش فراوانی کرده تا با وجود فرم فس��ت بک‬ ‫این نس��خه از میاتا‪ ،‬همچنان خوی اس��پرت و خشن این‬ ‫مدل وی��ژه از ان را حتی در نمای ظاهری به خوبی حفظ‬ ‫کند‪ .‬س��قف هم رنگ با کل بدنه که ب��ر خالف مدل های‬ ‫استاندارد ‪ 5-MX‬به واسطه فلزی بودن احساسی مشابه‬ ‫با س��وار ش��دن در خودروهای کوپه را برای سرنش��ینان‬ ‫فراه��م می کن��د در کن��ار رینگ ه��ای ‪ 16‬و ‪ 17‬اینچ��ی‬ ‫الومینیوم��ی که به رنگ تیره مات در نظر گرفته ش��ده اند‬ ‫به وضوح چه��ره ای متف��اوت و تهاجمی ت��ر را برای این‬ ‫خودرو ب��ه وجود اورده اند هر چند ک��ه در بخش فنی‪RF‬‬ ‫(‪ )Retractable Fastback‬کام�لا ب��ا مدل های دیگر‬ ‫میاتا یکسان است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫در تمام��ی مدل های تولی��دی ‪ 5-MX‬همواره توجه‬ ‫ویژه ای به ارتباط میان راننده و خودرو‪ ،‬دینامیک رانندگی‬ ‫و احس��اس قرار گیری در کابین رو باز صورت گرفته و در‬ ‫این نس��خه ‪ RF‬هم ب��ه خوبی می توان دی��د که هدف در‬ ‫واقع گس��ترش بیش از پیش این موارد بوده اس��ت! مزدا‬ ‫‪ 5-MX‬جدی��د به عنوان ی��ک خودروی اس��پرت چهار‬ ‫فصل به تمام دوس��ت داران رانندگی این اجازه را می دهد‬ ‫تا به دور از محدودیت های موجود محیط پیرامون خود را‬ ‫مش��اهده و حتی لمس کنند؛ ای��ن موضوع تنها مربوط به‬ ‫برخورد مولکول های هوا به س��طح پوست حین رانندگی‬ ‫نمی ش��ود بلک��ه رانن��ده و سرنش��ین کن��اری می توانند‬ ‫صداها‪ ،‬تغییر دما و حتی بو ه��ای مختلف محیط اطراف‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫را نیز احس��اس کنند و این دقیقا همان مس��اله ای است‬ ‫که مهندس��ان مزدا توجه بس��یاری به ان داش��ته اند! در‬ ‫عین حال طراحان مزدا رول بارهای مخصوصی را برای‬ ‫این نس��خه از ‪ RF‬تدارک دیده اند که نه تنها باعث تقویت‬ ‫حالت بصری و ایجاد نمایی اس��پرت تر می شود بلکه تاثیر‬ ‫مستقیمی نیز بر روی وضعیت ایرودینامیکی بدنه داشته‪،‬‬ ‫ضمن این که به خودی خود اهمیت این بخش از س��ازه را‬ ‫حتی در مدل هایی با قدرت پیش��رانه نه چندان باال متذکر‬ ‫می ش��ود‪ .‬از جمله مزایای دیگر این ف��رم خاص طراحی‬ ‫می توان به کاهش اشفتگی هوا در اطراف سر سرنشینان‬ ‫اش��اره داش��ت (باوجود افزایش ارتفاع پن��ج میلی متری‬ ‫س��قف) تا مزاحمت کم تری برای ان ها در حین رانندگی‬ ‫به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫در مزدا ‪ RF 5-MX‬جدید برای هرچه بیش تر شدن‬ ‫خصوصیات اس��پرتی سعی بر ان ش��ده تا از به کار گیری‬ ‫تجهیزات غیر ضروری اجتناب شود که البته پوشش چرم‬ ‫طبیعی تیره برای صندلی های گرم ش��ونده و پانل داخلی‬ ‫درها‪ ،‬پوش��ش الومینیوم برای پدال ه��ا و کف خودرو در‬ ‫کنار سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک همچنان در ان یافت‬ ‫می ش��ود! چراغ های جلو و عقب ‪ LED‬با سایر مدل های‬ ‫‪ 5-MX‬مش��ابه است و تنها اس��تفاده از گرافیک داخلی‬ ‫تاح��دودی متفاوت تر در چراغ های جلو و چراغ های ترمز‬ ‫نصب ش��ده در پشت شیش��ه عقب به عالوه طرح خاص‬ ‫چراغ های مه ش��کن جلب توجه می کند‪ .‬رد پای طراحی‬ ‫ن��اب بدنه میاتا جدید را به وضوح می توان در داخل کابین‬ ‫ان نیز مش��اهده کرد که البته بیش تر با هدف کاهش وزن‬ ‫رد پای طراحی ناب بدنه میاتا‬ ‫جدید را به وضوح می توان در‬ ‫داخل کابین ان مشاهده کرد‬ ‫که البته بیش تر با هدف کاهش‬ ‫وزن شکل گرفته است‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪Mazda MX-5 RF UK‬‬ ‫شکل گرفته اس��ت‪ .‬بدن راننده و سرنشین کناری هر دو‬ ‫به وس��یله صندلی های بس��یار س��بک وزن اسپرت در بر‬ ‫گرفته ش��ده اند که دارای پوش��ش چرمی ه��م رنگ با جا‬ ‫دس��تی ها‪ ،‬فرمان‪،‬اهرم تعویض دنده سبک وزن و ترمز‬ ‫دس��تی هس��تند‪.‬همچنین کمربند های اس��پرت با چهار‬ ‫نقطه اتصال وظیفه چس��باندن دو سرنشین این خودرو را‬ ‫به صندلی هایش��ان برعهده دارن��د تا لذت رانندگی با این‬ ‫خودروی کوچک‪ ،‬اما س��ریع تبدیل به تجربه ای فراموش‬ ‫نشدنی شود!‬ ‫خریداران مزدا ‪ RF 5-MX‬جدید در بریتانیا از میان‬ ‫دو پیش��رانه ‪ 1.5‬لیتری به قدرت ‪ 131‬اسب بخار که به‬ ‫صورت اس��تاندارد از یک گیربکس شش سرعته دستی‬ ‫ب��رای انتقال نیرو به چرخ ها س��ود می برد و یا پیش��رانه‬ ‫دو لیت��ری چهار س��یلندر اس��کای اکتیو ‪ G‬ک��ه توانایی‬ ‫تولی��د حداکثر قدرت ‪ 160‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪200‬‬ ‫نیوتن متر را دارد می توانند مدلی که هماهنگی بهتری با‬ ‫خصوصایت رانندگی ان ها دارند سفارش دهند‪ .‬در مورد‬ ‫پیش��رانه دوم عالوه بر گیربکس ش��ش س��رعته دستی‬ ‫برای اولین بار امکان س��فارش یک گیربکس اتوماتیک‬ ‫هم فراهم ش��ده که طیف بیش تری از اف��راد بتوانند از‬ ‫توانایی ه��ای فوق العاده این مدل اس��پرت کوچک لذت‬ ‫ببرن��د‪ .‬هر دو این مدل ها در نوع خود س��ریع محس��وب‬ ‫می ش��وند به طوری ک��ه میاتا مجه��ز به پیش��رانه ‪1.5‬‬ ‫لیت��ری در زمان ‪ 9.5‬ثانیه از حال س��کون به تندی ‪96‬‬ ‫کیلومتر درس��اعت رس��یده و این در حالی است که مدل‬ ‫دارای پیش��رانه دو لیتری برای رسیدن به سرعت فوق‬ ‫تنه��ا به ‪ 7.5‬ثانیه زمان نیاز دارد‪ .‬حداکثر س��رعت قابل‬ ‫دس��ت یابی با هر یک از این دو مدل نیز به ترتیب برابر با‬ ‫‪ 195‬و ‪ 220‬کیلومتر در ساعت است‪ .‬در عین حال برای‬ ‫دس��ت یابی به بهترین پایداری و فرم��ان پذیری ممکن‪،‬‬ ‫تم��ام مدل های ‪ 5-MX‬از سیس��تم کنت��رل دینامیک‬ ‫پای��داری (‪ )DSC‬و کنت��رل هرزگ��ردی (‪ )TCS‬بهره‬ ‫می گیرند ضمن این که مدل دو لیتری هم از دیفرانسیل‬ ‫لغزش مح��دود (‪ )LSD‬و همچنین کیس��ه های هوای‬ ‫جانبی نی��ز در کن��ار تجهیزات ایمنی اس��تاندارد س��ود‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫قیم��ت در نظر گرفته ش��ده برای میات��ا ‪ RF‬جدید در‬ ‫مجهز ترین نس��خه ‪27‬هزار و ‪ 600‬پوند اس��ت که شامل‬ ‫گیربک��س اتوماتیک به ع�لاوه تریم اس��پرت‪ ،‬مجموعه‬ ‫کاملی از سیس��تم های ایمنی‪ ،‬سیستم ردیاب ماهواره ای‬ ‫با صفحه نمایش لمس��ی هفت اینچی و سیس��تم صوتی‬ ‫حرفه ای ‪ Bose‬است‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ده‬ ‫بهترین کراس اوورها برای ماشین بازها و رانندگان مشتاق!‬ ‫اسب های بیش تر‬ ‫اکثر ماش��ین بازها عالقه زیادی به کراس اوورها ندارند‪ ،‬اما این روزها با خودروسازانی طرف هستیم که سازنده‬ ‫برخی از جذاب ترین خودروهای قدبلند دنیا هستند‪ .‬گاهی اوقات در موقعیتی قرار می گیرید که هیچ گزینه دیگری‬ ‫به جز خرید یک کراس اوور پیش رو ندارید؛ بنابراین اگر طرفدار پر و پا قرص خودروهای توانا هستید‪ ،‬اما چاره ای به‬ ‫جز خرید کراس اوورها ندارید بهتر است این فهرست را از نظر بگذرانید‪ .‬در ادامه شما را با ‪ 10‬کراس اوور برجسته‬ ‫کهبهترینگزینهبرایماشینبازهاهستنداشنامی کنیم‪.‬‬ ‫داج دورانگو ‪SRT‬‬ ‫این داج به لطف پیشرانه هشت سیلندر ‪ 6.4‬لیتری همی با قدرت ‪ 475‬اسب بخار‬ ‫سریع ترین شاس��ی بلند سه ردیفه امریکاست‪ ،‬اما شما نباید فقط به سرعت و قدرت این‬ ‫خودرو اهمیت دهید‪ ،‬زیرا نسخه های پایه هنوز هم جذاب هستند‪ .‬داج دورانگو عادی‬ ‫نیز یک خودروی منعطف بوده و به صورت اس��تاندارد با پیش��رانه ش��ش سیلندر ‪3.6‬‬ ‫لیتری پنتاس��تار ‪ 295‬اسب بخاری عرضه می شود‪ .‬حتی مدل مجهز به پیشرانه هشت‬ ‫س��یلندر ‪ 5.7‬لیتری همی نیز در میانه مدل ها وجود داشته که خروجی ان ‪ 360‬اسب‬ ‫بخار است‪ .‬به یک مینی ون هات رود خشن فکر کنید!‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫ب ام و ‪X3‬‬ ‫این خودرو در یک کالس بس��یار ش��لوغ حضور داشته و حضور در سبد محصوالت‬ ‫ب ام و به معنی هندلینگی باالنس ش��ده و فرمانی درگیر کننده اس��ت‪ .‬در تس��ت های‬ ‫انجام شده ‪ X3‬فرمانی با توازن وزنی خوب داشته و دقیق و چابک است و واضح است‬ ‫که شاس��ی نیز به خوبی مهندس��ی شده و در جاده بس��یار پایدار احساس می شود‪ .‬شما‬ ‫می توانید ‪ X3‬را در امریکای ش��مالی با پیشرانه چهار س��یلندر دو لیتری توربوی ‪248‬‬ ‫اس��بی یاشش سیلندر سه لیتری توربوی ‪ 355‬اسب بخاری سفارش دهید‪ .‬باید اذعان‬ ‫کرد نس��خه پایه ‪ X3‬خیلی ش��ما را راضی نمی کند بنابراین اگر خواهان نسخه ای بهتر‬ ‫هس��تید بهتر است پکیج های اس��پرت و هندلینگ دینامیک را سفارش دهید‪ .‬ب ام و‬ ‫‪ X2‬هیجان انگیز و درگیر کننده هم کراس اوور فوق العاده ای برای رانندگان است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫ولوو ‪XC60‬‬ ‫ولوو در چند س��ال گذشته کامال دگرگون شده و ‪ XC60‬جدید نیز راه روشن ولوو‬ ‫را بی��ش از پیش نش��ان می دهد‪ .‬لوکس‪ ،‬ارام و حتی اس��پرت! این خودرو پیش��رانه‬ ‫چهار س��یلندر دولیتری تویین شارژر با قدرت ‪ 316‬اسب بخاری دارد‪ .‬همچنین مدل‬ ‫ارزان تر ‪ T5‬نیز از پیش��رانه چهار س��یلندر توربوی ‪ 250‬اس��بی در دسترس بوده و در‬ ‫عین حال نس��خه پالگین هیبریدی نیز خروجی ترکیبی ‪ 400‬اسبی دارد‪ .‬این خودرو‬ ‫احتماال بهترین محصول همه کاره ولوو است‪.‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫ااودی ‪SQ5‬‬ ‫ش��تاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت ‪ SQ5‬تنها ‪ 5.1‬ثانیه بوده و این عملکرد به‬ ‫لطف پیش��رانه سه لیتری ‪ 354‬اسبی میسر ش��ده است‪ .‬البته که سیستم چهار چرخ‬ ‫محرک کواترو در این شاسی بلند نصب بوده و باعث شده انتقال قدرت به چهارگوشه‬ ‫به نرمی صورت بگیرد‪ SQ5 .‬خودرویی راحت‪ ،‬اس��پرت‪ ،‬پیشرفته و لوکس است‪ .‬در‬ ‫مقایس��ه جدیدی که بین ان و مرس��دس ‪ 43 GLC‬صورت گرفته داوران تحت تاثیر‬ ‫توانایی های گسترده ااودی قرار گرفته اند‪ .‬این خودرو می تواند هم کراس اوور راحت‬ ‫برای خانواده و هم خودرویی اسپرت برای هیجان در راه های پر پیچ و خم باشد‪.‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مرسدس‪-‬ای ام جی ‪GLA45‬‬ ‫به دنبال خودرویی جمع و جورتر نس��بت به کراس اوورهای مرس��وم هستید؟ مرسدس ای ام جی ‪GLa45‬‬ ‫تمام اش��تباهات مدل ‪ GLA250‬را تصحیح کرده و دارای پیش��رانه ای با خروجی ‪ 375‬اس��ب بخار اس��ت‪ .‬این‬ ‫پیش��رانه به یک گیربکس هفت س��رعته دوکالچه و همچنین سیس��تم چهار چرخ محرک ‪ 4MATIC‬متصل‬ ‫اس��ت‪ GLA45 .‬اخیرا به روزرس��انی و گفته شده نسل اینده ان حتی قدرت بیش تری خواهد داشت‪ .‬این کراس‬ ‫اوور قادر اس��ت ظرف مدت ‪ 4.3‬ثانیه از س��کون به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر در س��اعت برس��د و یکی از سریع ترین‬ ‫خودروهای فهرست باشد‪.‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫جیپ گرند چروکی ‪SRT‬‬ ‫بل��ه می دانیم که گرند چروکی تراک هاوک دیوانه از پیش��رانه ‪ 707‬اس��ب بخاری‬ ‫هلکت اس��تفاده می کند‪ ،‬اما نس��خه ‪ SRT‬برای رانندگی روزم��ره گزینه معقوالنه ای‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش��رانه هشت س��یلندر ‪ 6.4‬لیتری همی قدرت ‪ 475‬اس��بی داشته و به یک‬ ‫گیربکس هش��ت س��رعته اتوماتیک متصل اس��ت‪ .‬نتیجه اس��تفاده از این قلب اهنین‬ ‫ش��تاب ‪ 4.8‬ثانیه ای اس��ت که برای یک شاس��ی بلند س��نگین وزن کامال مناس��ب و‬ ‫قابل توجه است‪ .‬خواه در جاده باشید یا در افرود‪ ،‬گرند چروکی ‪ SRT‬شما را تحت تاثیر‬ ‫خود قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫مزدا ‪5-CX‬‬ ‫م��زدا ‪ 2018 5-CX‬به عنوان خودروی کاربردی س��ال انتخاب ش��ده و در این‬ ‫کالس کامال برجس��ته اس��ت‪ .‬محصول مزدا نه تنها ظاه��ر فوق العاده ای دارد بلکه‬ ‫به طور شگفت انگیزی از کابینی تجملی سود برده و البته از نظر دینامیک سواری نیز‬ ‫ما را به یاد محصوالت ب ام و می اندازد‪ .‬شاید ‪ 5-CX‬به اندازه دیگر کراس اوورهای‬ ‫فهرس��ت قدرتمند نباشد‪ ،‬اما پیشرانه چهار سیلندر ‪ 2.5‬لیتری ان قدرت ‪ 187‬اسبی‬ ‫داش��ته و در واق��ع خودروی اس��پرت کالس ک��راس اوورهای کامپکت محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫جگوار اف پیس‬ ‫اف پیس به عنوان اولین شاسی بلند تاریخ جگوار سر و صدای زیادی به راه انداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع اف پی��س به حدی موفق بوده که بریتانیایی ها ب��ه فکر تولید مدل های‬ ‫ای پیس و ای پیس نیز افتاده اند‪ .‬هم اکنون جگوار سه شاسی بلند در سبد محصوالت‬ ‫خود داش��ته و ش��ایعاتی هم درباره تولی��د چهارمین عضو این خان��واده با نام جی پیس‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما صرف نظر از مدل جدید‪ ،‬اف پیس به عنوان فونداسیون کراس اوورهای‬ ‫پرفورمنس این ش��رکت عمل می کند‪ .‬پیشرانه های متنوعی از نمونه دو لیتری توربوی‬ ‫‪ 180‬اسبی گرفته تا شش سیلندر سوپرشارژردار ‪ 380‬اسب بخاری در این خودرو به کار‬ ‫رفته اند‪ .‬اف پیس با هر پیشرانه ای کامال پاسخ گو و تیز احساس می شود‪.‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫الفارومئو استلویو‬ ‫الفارومئو با دست پر به بازار امریکای شمالی بازمی گردد‪ .‬احیاگر این برند خودروی‬ ‫اسپرت ‪ 4C‬بوده و پس از ان نیز سدان فوق العاده جیولیا نظرها را به خود جلب کرد‪،‬‬ ‫اما ما درباره شاس��ی بلندها و کراس اوورهای پرفروش صحبت می کنیم‪ .‬استلویو را‬ ‫می گوییم خودرویی که مختص راننده است‪ .‬پیشرانه چهار سیلندر دو لیتری توربوی‬ ‫استاندارد این کراس اوور قدرت ‪ 280‬اسب بخاری داشته و شتاب ‪ 5.4‬ثانیه ای را به‬ ‫این قدبلند ایتالیایی ارزانی می دارد‪ .‬هندلینگ استلویو به عنوان یک شاسی بلند عالی‬ ‫بوده و واقعا ‪ DNA‬خاص الفارومئو را نش��ان می دهد‪ .‬نسخه کوادروفولیوی استلویو‬ ‫دیوانه وارتر از همه مدل ها بوده و رانندگان را به وجد می اورد‪.‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫پورشه ماکان‬ ‫و نهایتا به پورش��ه ماکان می رس��یم‪ .‬قطعا کل روز را می توان درباره توانایی های این خودرو سخت‬ ‫گف��ت‪ ،‬زیرا در هر ش��رایطی م��اکان خنده را به لب می اورد‪ .‬ما معتقدیم پورش��ه ماکان‪ ،‬اس��تلویو را به‬ ‫خاطر تجربه بیش تر این برند در س��اخت کراس اوورها پش��ت س��ر می گذارد‪ .‬همچنین پورش��ه سابقه‬ ‫درخش��ان تری در س��اخت خودروهای اس��پرت ناب دارد‪ .‬ماکان نیز نس��خه های متعددی داش��ته و‬ ‫قلب های تپنده ان از ‪ 252‬تا ‪ 440‬اسب بخار قدرت دارند‪ .‬ماکان توربو با پکیج پرفورمنس شتاب ‪4.2‬‬ ‫ثانیه ای داش��ته و س��ریع ترین نس��خه ماکان لقب می گیرد‪ .‬این کراس اوور توانا از سیستم چهار چرخ‬ ‫محرک‪ ،‬کالیپرهای ترمز با شش پیستون و سیستم تعلیق بادی سود می برد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪25‬‬ ‫اطالع نگاشت‬ ‫مس چگونه خودروهای‬ ‫الکتریکی را به حرکت‬ ‫یاورد؟‬ ‫درم ‬ ‫پیش بینی تقاضای مس‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۲۷‬همه انواع خودروهای الکتریکی به ‪ ۱۷۰۰‬کیلوتن مس نیاز خواهند داشت‪.‬‬ ‫این میزان مصرف مس اثر مثبت و رو به افزایش بر بازار مس خواهد داشت‪.‬‬ ‫گرافیت‬ ‫‪۲۵۰۰‬‬ ‫کیلوتن‬ ‫نیکل‬ ‫الومینیوم‬ ‫مس‬ ‫‪۱۵۰۰‬‬ ‫کیلوتن‬ ‫لیتیوم‬ ‫کبالت‬ ‫منگنز‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫کیلوتن‬ ‫‪۲۰۳۰‬‬ ‫‪۲۰۲۹‬‬ ‫‪۲۰۲۸‬‬ ‫‪۲۰۲۷‬‬ ‫‪۲۰۲۶‬‬ ‫‪۲۰۲۵‬‬ ‫‪۲۰۲۴‬‬ ‫‪۲۰۲۳‬‬ ‫‪۲۰۲۲‬‬ ‫‪۲۰۲۱‬‬ ‫‪۲۰۲۰‬‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪۲۰۱۶‬‬ ‫میزان مصرف مس‬ ‫در صنعت خودروسازی‬ ‫خودروهای معمولی‪ ۲۳-۹ :‬کیلوگرم‬ ‫خودروهای الکتریکی هیبرید(‪ ۳۸.۵ :)HEV‬کیلوگرم‬ ‫خودروهای الکتریکی هیبرید قابل شارژ(‪ ۶۰ :)PHEV‬کیلوگرم‬ ‫خودروهای الکتریکی باتری دار(‪ ۸۳ :)BEV‬کیلوگرم‬ ‫اتوبوس الکتریکی هیبرید‪ ۸۸.۵ :‬کیلوگرم‬ ‫‪26‬‬ ‫اتوبوس الکتریکی باتری دار‪ ۳۷۰ :‬کیلوگرم‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫مس ماده اصلی خودروهای‬ ‫الکتریکی است‪.‬‬ ‫موتور‪ ،‬باتری‪ ،‬اینورتر‪،‬‬ ‫سیم کشی و جایگاه های شارژ‬ ‫باتری همگی مسی هستند‪.‬‬ ‫یک خودروی الکتریکی کامال‬ ‫مسی می تواند بیش از ‪۱۶۰۰‬‬ ‫متر سیم مسی در سیم پیچ‬ ‫استاتور خود داشته باشد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬نزدیک به‬ ‫‪ ۱۱۸۰۰‬تن مس‬ ‫در تمام انواع خودروهای الکتریکی‬ ‫در جهان مصرف شد‪.‬‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۲۵‬نیاز به‬ ‫‪۵‬میلیون‬ ‫جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫تعداد خودروهای الکتریکی جهان‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۲۵‬به بیش از‬ ‫‪۷‬میلیون‬ ‫خودرو خواهد رسید‪.‬‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۲۳‬فروش ساالنه خودروهای الکتریکی‬ ‫قابل شارژ (‪ )PEV‬به‬ ‫یک میلیون‬ ‫خودرو می رسد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬تعداد خودروهای الکتریکی‬ ‫ش از‬ ‫در جهان به بی ‬ ‫‪۲‬میلیون‬ ‫خودرو رسید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪27‬‬ ‫تیونینگ‬ ‫‪Vilner Mitsubishi Lancer‬‬ ‫میتسوبیشیلنسر‪2011‬‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫سامورایی وارد می شود!‬ ‫«ویلنر» تیونر بلغاری که متخصص تزیینات لوکس‬ ‫داخ��ل خودروهاس��ت‪ ،‬یک میتسوبیش��ی لنس��ر ‪2011‬‬ ‫را ب��ه س��فارش مش��تری به نح��وی منحصرب��ه فرد و‬ ‫ب��ا اله��ام از عناصر فرهن��گ ژاپنی همچون شمش��یر‬ ‫س��امورایی و نقاش��ی های اب��ر و ب��اد (خال کوبی ه��ای‬ ‫یاکوزا) تیون کرده است‪.‬‬ ‫تزیین��ات ات��اق لنس��ر حقیقتا س��طح پایین��ی دارد و از‬ ‫پالستیک ساخته شده‪ ،‬اما ویلنر تمام اتاق را بازسازی کرده‬ ‫طوری که حتی یک سانتی متر مربع هم مانند سابق نیست‪.‬‬ ‫اتاق جدید و بدنه تیون شده ای که نام «رونین» فیلم معروف‬ ‫رابرت دنیرو‪ ،‬به معنای سامورایی اشوبگر را بر خود دارد‪.‬‬ ‫ترکیب جذاب ویلنر برای اتاق لنسر شامل چوب‪ ،‬چرم‬ ‫الکانت��را و امارتا اس��ت‪ .‬امارتا یک چرم مصنوعی بس��یار‬ ‫باکیفیت اس��ت که زیبای��ی و دوام فوق الع��اده ای دارد‪.‬‬ ‫ویلنر از چوب در داش��بورد و کنس��ول‪ ،‬الکانترا در فرمان‬ ‫و صندل��ی‪ ،‬امارتا در کنس��ول و رودری ها و چرم در بقیه‬ ‫نق��اط درترکیب با مواد دیگر اس��تفاده کرده اس��ت‪ .‬نکته‬ ‫قابل توجه‪ ،‬طرح دوخت چرم اس��ت که شباهت به دسته‬ ‫شمش��یر س��امورایی ها دارد و دوخت بقی��ه نقاط اتاق هم‬ ‫بسیار عالی است‪.‬‬ ‫رونی��ن در بدنه ه��م جذابی��ت های��ی دارد؛ ترکیب‬ ‫رنگ قرمز‪-‬مش��کی‪-‬نقره ای بدنه‪ ،‬چراغ های اضافی‬ ‫ال ای دی در جلو‪ ،‬س��پر مش��کی با هواخور وس��یع تر‪،‬‬ ‫کاپوت جدید مش��کی‪-‬نقره ای با ورودی هوا و ش��بکه‬ ‫هواخ��ور قرمز‪ ،‬س��قف تتو ش��ده ب��ا ابروب��اد‪ ،‬باربند و‬ ‫رینگ های قرمز‪ ،‬اما واقعا ان چه در اتاق رخ داده فقط‬ ‫با لوکس ترین تیون های سوپر اسپرت دنیا قابل مقایسه‬ ‫است والغیر‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫المبورگینیهوراکان‬ ‫ابی عمیق‬ ‫شده جایی که یک بال کربنی ظریف در انتهای ماشین‬ ‫نصب شده و یک پخش کننده هوای وسیع و تهاجمی‬ ‫زیر سپر عقب جلوه می کند‪.‬‬ ‫تیونر اعالم ک��رده اگزوز را هم تغییر داده‪ ،‬اما این‬ ‫دست کاری چندان به چشم نمی اید‪.‬‬ ‫موتور ‪ 6.3‬لیتری این ماش��ین گویا تکان نخورده و‬ ‫همان ش��تاب صفرتاصد ‪ 3.2‬ثانیه و حداکثر س��رعت‬ ‫‪ 325‬کیلومتر در ساعت را دارد‪ .‬کافی است دیگر؟!‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪Lamborghini Huracan Rowen‬‬ ‫المبورگین��ی چن��دی قب��ل یک نس��خه اس��پرت از‬ ‫ه��وراکان بی��رون داده ک��ه تغیی��رات جذاب��ی دارد‪.‬‬ ‫مهم ترین این تغییرات ش��امل رنگ ابی مات ارتش��ی‬ ‫در ترکیب با سفیدی نوارهای دوبل روی بدنه و رکاب‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ح��ک ‪ L63‬ب��ر بدنه جانبی ب��ا پرچم‬ ‫دایره ای که حس��ی ش��بیه هواپیماه��ای جنگی دارد‪.‬‬ ‫قرار است فقط ‪ 250‬دستگاه از این ماشین تولید شود‬ ‫که خود نوعی تمایز برای دارندگان ان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫حاال ش��رکت راوِ ن ‪ Rowen‬تیون��ر ژاپنی اقدامات‬ ‫المبو را کافی ندانس��ته و برای اسپرت کردن بیش تر‬ ‫این ماش��ین پیش��نهادهایی ارایه کرده است‪ .‬راون به‬ ‫ترکیب ابی س��فید‪ ،‬کربن مشکی اضافه کرده و برای‬ ‫مث��ال ی��ک بالچه بس��یار زیبا در زیر س��پر جل��و افزوده‬ ‫که مقس��م ه��ای عم��ودی اریب در قس��مت هواخور و‬ ‫لبه های باال امده در انتها دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایین��ه های جانبی را س��فید ک��رده و یک‬ ‫رکاب مشکی به زیر قسمت سفید رکاب اضافه کرده؛‬ ‫در نمای جانبی‪ ،‬رینگ های ابی رنگ ساوینی ‪Savini‬‬ ‫ب��ا طرح پنج پ��ره جناغی خمیده که س��یلندرهای ترمز‬ ‫پشت ان ها سفید شده اند‪ ،‬جذابیت اسپرت هوراکان‬ ‫را باال می برند‪ .‬نام ساوینی بر بدنه با رنگ سفید حک‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اما تمایز اصلی در قس��مت عقب ایجاد‬ ‫‪29‬‬ ‫بررسی‬ ‫المبورگینی اوروس (‪2018 )Urus‬‬ ‫شاسی بلندسریع‬ ‫دس��ت یابی به س��طح جدیدی از رکورد های ش��تاب و س��رعت دیگر مانند قبل تنه��ا در اختیار ابر‬ ‫خودروها و مدل های اس��پرت نیس��ت چرا که به واس��طه تغییر روند بازار و تقاضای بسیار زیاد برای‬ ‫خرید مدل های کراس اوور حتی ش��رکت های مانن��د بنتلی‪ ،‬فراری و المبورگینی چاره ای جز ورود‬ ‫ب��ه این حوزه ندارن��د‪ .‬فروش دو مدل کنونی المبو‪ ،‬هوراکان و اونت��ادور به اندازه ای موفق بوده که‬ ‫گاو خش��مگین ایتالیایی ها را برای کسب سود بیش تر به سمت تولید شاسی بلند اوروس سوق داد‪،‬‬ ‫‪ SUV‬که به گفته المبورگینی س��ریع ترین و قدرتمندترین شاسی بلند جهان البته به جز تسال مدل‬ ‫‪ X‬است‪.‬‬ ‫در نظ��ر نخس��ت ای��ن طور به نظ��ر می اید ک��ه اولین‬ ‫‪ SUV‬المبورگینی (ش��اید این مس��اله جالب باش��د ولی‬ ‫اولین شاس��ی بلند المبو ‪ LM002‬اس��ت که اواخر دهه‬ ‫‪ 80‬میالدی و برای ارتش تولید شد!) با وجود استفاده از‬ ‫توربو چطور می تواند مانند برادران اس��پرت خود از نشان‬ ‫ایتالیایی ش��ان دفاع کند؟ انتقاد ه��ای اصلی به این مدل‬ ‫البته بیش تر از س��وی افرادی مطرح می ش��ود که موفق‬ ‫ب��ه راندن ای��ن خودرو نش��ده اند و یا اص�لا از نزدیک ان‬ ‫را ندی��ده پس نباید به موارد گفته ش��ده ص��د در صد اتکا‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫کرد! اوروس به ش��کل ش��گفت اوری پارامتر های اصیل‬ ‫ی��ک المبورگینی را در خود ج��ا داده به طوری که عالوه‬ ‫بر ظاهر خش��ن‪ ،‬جلب توج��ه کنن��ده و ایرودینامیک‪ ،‬به‬ ‫ش��دت سریع اس��ت تا فقط یک ‪ SUV‬از ان تند تر توانایی‬ ‫حرکت داشته باشد‪ .‬البته جلب توجه کردن الزاما به معنی‬ ‫طراحی زیبا نیست به همین دلیل برخی افراد نظر چندان‬ ‫مثبتی در مورد نماد های شکل دهنده بدنه اوروس ندارند‬ ‫هر چند که این مس��ایل و نظرات در مورد مدل افسانه ای‬ ‫کونتاش نیز وجود داشت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که طراح��ی خ��ارج از عرف یک‬ ‫مدل شاس��ی بلند برای ش��رکتی ک��ه از دیر ب��از به تولید‬ ‫خودروهای اس��پرت مشغول بوده امر س��اده ای نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬ولی المبورگینی توانس��ته با دق��ت باالیی اوروس را‬ ‫تولید کند که حتی از فاصله دور هم می ش��ود فهمید یک‬ ‫المبورگینی است!‬ ‫یکی از مهم ترین ویژگی هایی که المبورگینی در مورد‬ ‫اوروس بس��یار بر روی ان مانور می دهد‪ ،‬سریع بودن این‬ ‫شاس��ی بلند اس��ت که در عمل هم به وضوح می شود به‬ ‫این مس��اله پی برد؛ به طور مثال در جاده های کوهستانی‬ ‫مس��یر بررس��ی واقع در ایتالیا که ‪ SUV‬ه��ای عادی در‬ ‫حرکت پر شتاب و تند با مش��کل مواجه هستند‪ ،‬سیستم‬ ‫تعلیق تطبیق ش��ونده اوروس این موقعیت را برای راننده‬ ‫فراه��م می کند تا باالنس خودرو حت��ی در دورهای تیز با‬ ‫سرعت باال حفظ شود؛ به طور مثال در مقایسه با رنج روور‬ ‫‪ SVR‬دینامی��ک حرکت��ی پای��دار و محک��م اوروس از‬ ‫رنج روور یک بازنده کامل می س��ازد چرا که وجود مکانیزم‬ ‫فرمان برای چرخ های عقب‪ ،‬اوورهنگ های حساب شده‬ ‫در ه��ر دو محور و پیش��رانه تویین توربو ‪ V8‬این ‪ SUV‬را‬ ‫عمال ش��بیه یک هوراکان کرده تا یک خودرویی با ارتفاع‬ ‫زیاد از سطح زمین!‬ ‫همچنین با نشس��تن داخل اوروس حس س��وار شدن‬ ‫‪Lamborghini Urus‬‬ ‫نکات مثبت ‪ :‬قدرت و گش��تاور‬ ‫خارق الع��اده ب��ه هم��راه عملکرد کم‬ ‫نظی��ر در ای��ن س��گمنت‪ ،‬دینامی��ک‬ ‫حرکتی و فرمان پذیری بسیار مشابه‬ ‫ی��ک م��دل اس��پرت‪ ،‬اوروس دقیق��ا‬ ‫مثال یک المبورگینی اصیل است‪.‬‬ ‫ن��کات منف��ی‪ :‬کیفیت س��واری‬ ‫در برخ��ی مس��یر ها خش��ک اس��ت‪،‬‬ ‫سیس��تم تورب��و باع��ث ش��ده صدای‬ ‫تولیدی چندان ش��بیه مدل های دیگر‬ ‫المبو نباش��د‪ ،‬با وج��ود قیمت گذاری‬ ‫پای��ه در می��ان دیگ��ر تولی��دات ای��ن‬ ‫ش��رکت‪ ،‬همچنان برای بس��یاری از‬ ‫مردم امکان خرید ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫در کاکپیت یک جنگنده را خواهید داش��ت ضمن این که‬ ‫س��وییچ ها‪ ،‬کنت��رل کننده مختل��ف و مواد ب��ه کار رفته‬ ‫در الکانت��را‪ ،‬تکمی��ل کننده این احس��اس خ��اص بودن‬ ‫را تکمی��ل می کن��د‪ .‬در عی��ن حال فضای ای��ن کابین به‬ ‫راحت��ی جواب گوی اف��راد بلند قد حت��ی در ردیف عقب‬ ‫صندلی هاس��ت و می توان ان را به ص��ورت چهار و یا پنج‬ ‫نفره ه��م س��فارش داد‪ .‬از ان جایی که بی��ش از نیمی از‬ ‫خری��داران اوروس‪ ،‬اولین س��واری با برن��د المبورگینی‬ ‫را تجرب��ه می کنند و برای براورده ک��ردن نیاز این افراد‪،‬‬ ‫پوش��ش های رنگی و تزیینی مختل��ف و رنگی برای این‬ ‫شاسی بلند قابل سفارش است که عمال در ابر خودروهای‬ ‫دیگر این شرکت وجود ندارد‪.‬‬ ‫پ��س از مدت��ی س��واری ب��ا اوروس و تحس��ین هن��ر‬ ‫مهندسان سانت اگاته‪ ،‬می توان برخی از به ظاهر ایرادات‬ ‫این خودرو را هم تش��خیص داد ک��ه در راس همه ان ها‬ ‫صدای تولیدی خودرو قرار دارد‪ .‬پیش��رانه هشت سیلندر‬ ‫خورجین��ی ب��ه کار رفت��ه در این شاس��ی بلند ع�لاوه بر‬ ‫عملک��رد فوق العاده‪ ،‬ص��دای خوبی هم از خود منتش��ر‬ ‫می کند‪ ،‬ولی مش��کل مرب��وط به سیس��تم توربو های ان‬ ‫اس��ت که باعث می ش��ود اوروس در این زمینه ش��باهت‬ ‫چندانی به مدل های دیگر المبو نداش��ته باشد‪ .‬رانندگی‬ ‫با اوروس تقریبا در تمام ش��رایط بس��یار ایده ال است و از‬ ‫سواری ش��هری تا پیست می ش��ود به ان باالترین امتیاز‬ ‫ممک��ن را داد‪ ،‬ولی کیفیت س��واری به ویژه در جاده های‬ ‫با دس��ت اندازهای زیاد به خاطر خش��کی سیس��تم تعلیق‬ ‫چندان مطلوب نبوده که باید ان را در نظر داشت‪.‬‬ ‫در عی��ن حال هماهنگ��ی میان پیش��رانه با گیربکس‬ ‫هشت س��رعته اتوماتیک و سیستم فرمان (هر دو محور)‬ ‫بسیار دقیق و حس��اب شده ایجاد شده‪ ،‬ولی در این میان‬ ‫باید به عملکرد سیس��تم تعلیق دینامیک و تقس��یم کننده‬ ‫گش��تاور دیفرانس��یل ه��م امتی��از باالیی داد چ��را که به‬ ‫درستی وظایف اسپرت خود را انجام می دهند‪ .‬همچنین‬ ‫رکود های ثبت شده توسط اوروس در نوع خود مثال زدنی‬ ‫است به طوری که پیشرانه ‪ 641‬اسب بخاری این خودرو‬ ‫با گش��تاور عظی��م ‪ 850‬نیوتن متر می تواند ش��تاب اولیه‬ ‫‪ 3.6‬ثانیه ای برای رس��یدن به س��رعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت برای ان ایجاد کند ضمن این که ش��تاب صفر تا‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪31‬‬ ‫بررسی‬ ‫همچون المبورگینی های دیگر‪،‬‬ ‫امکان انتخاب چند حالت رانندگی‬ ‫(چهار مد استاندارد در کنار یک‬ ‫حالت افرود) برای اوروس در نظر‬ ‫گرفته شده تا هر فردی مناسب‬ ‫با محیط و روحیات خود به تنظیم‬ ‫ایده ال ترین وضعیت حرکتی‬ ‫اقدام کند‬ ‫‪ 200‬کیلومتر در س��اعت در ‪ 12.8‬ثانیه به دس��ت می اید‬ ‫و حداکث��ر س��رعت ان هم ب��ه ‪ 305‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫می رسد‪ .‬اگر بخواهیم این ارقام را با المبورگینی گاالردو‬ ‫مربوط به یک دهه پیش مقایس��ه کنیم به راحتی می توان‬ ‫دید که اوروس حتی از یک سوپر خودرو شتاب بیش تری‬ ‫دارد ضم��ن این که ب��رای متوقف کردن ان به مس��افت‬ ‫کم تری نیاز است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود سیس��تم تعلیق خش��ک اوروس ک��ه تنها در‬ ‫مسیرهای پر دست انداز تاحدودی ازار دهنده می شود در‬ ‫کابین این خودرو همه موارد یک ‪ SUV‬اس��پرت لوکس‬ ‫رعای��ت ش��ده و همچنی��ن موقعیت قرار گی��ری راننده و‬ ‫سرنش��ینان در ارتفاع پایین تر از شاس��ی بلند های مشابه‬ ‫دیگر (بس��یار ش��بیه به مدل های اس��پرت) باعث ش��ده‬ ‫ت��ا بیش ترین ل��ذت رانندگی برای اف��راد جویای هیجان‬ ‫ایج��اد ش��ود‪ .‬همچ��ون المبورگینی های دیگ��ر‪ ،‬امکان‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫انتخ��اب چند حال��ت رانندگی (چه��ار مد اس��تاندارد در‬ ‫کن��ار یک حالت افرود) برای اوروس در نظر گرفته ش��ده‬ ‫تا هر فردی مناس��ب با محیط و روحی��ات خود به تنظیم‬ ‫ایده ال تری��ن وضعی��ت حرکتی اق��دام کن��د‪ .‬کارکردن با‬ ‫سیس��تم چندرس��انه ای این المبورگینی هم به واس��طه‬ ‫صفحه نمایش بزرگ لمس��ی و سیس��تم های ارتباطی ‪-‬‬ ‫رفاهی مانند اپل ‪ CarPlay‬و اندروید ‪ Auto‬بسیار اسان‬ ‫و لذت بخش است‪.‬‬ ‫در این مس��اله ک��ه المبورگین��ی اوروس س��ریع ترین‬ ‫شاس��ی بلند جهان با قوای محرکه غیر الکتریکی اس��ت‬ ‫ش��کی نیس��ت و این را به راحتی می توان از مش��خصات‬ ‫فنی و عملکردی خودرو هم متوجه ش��د‪ .‬دلیل اس��تفاده‬ ‫از سیس��تم توربو برای این خودرو تنها یک مس��اله بوده و‬ ‫ان هم به حداکثر رس��اندن گشتاور تولیدی پیشرانه که با‬ ‫رس��یدن به عدد ‪ 850‬نیوتن متر قطع��ا باعث ایجاد چنین‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫رکورد ه��ای حرکتی منحص��ر به فرد برای خودرو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای کس��انی که طرفدار سیس��تم توربو در المبو‬ ‫نیس��تند باید گفت ک��ه خوش بختانه ه��وراکان و اونتادور‬ ‫کماکان متکی به پیش��رانه های تنفس طبیعی خود‪ ،‬ولی‬ ‫با کمک یک موتور الکتریکی در نس��ل های اینده اش��ان‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫در انتها می ش��ود گف��ت که قطعا اوروس مورد پس��ند‬ ‫همه افراد نیس��ت به ویژه این که قیمت پایه بیش از ‪200‬‬ ‫ه��زار دالری ان ب��رای یک ‪ SUV‬بس��یار گران اس��ت‪،‬‬ ‫هر چند که ان شاس��ی بلند یک المبورگینی باش��د! ولی‬ ‫اوروس دقیقا همان خودرویی است که المبورگینی وعده‬ ‫اش را به هواداران این برند داده بود چرا که با یک ‪SUV‬‬ ‫فوق العاده س��ریع‪ ،‬جاه طلبانه‪ ،‬جلب توجه کننده و خشن‬ ‫رو به رو هستیم که دقیقا همان ویژگی های یک المبوی‬ ‫اصیل به حساب می اید‪ .‬کیفیت مواد به کار رفته در کابین‬ ‫این خودرو بس��یار باالس��ت و از طرفی تجربه س��واری با‬ ‫ان بیش از ان که به یک شاس��ی بلند ش��بیه باشد به یک‬ ‫هوراکان سوپر اس��پرت ش��باهت دارد که می تواند نه دو‬ ‫سرنش��ین بلکه پنج نف��ر را با خود به دنی��ای المبورگینی‬ ‫وارد کند!‬ ‫قطعه شناسی‬ ‫سیستم برق و مدارات الکتریکی خودرو‪ -‬بخش پانزدهم‬ ‫باتـــری‬ ‫چگونه می توان فهمید باتری ش��ارژ است‪ .‬معموال‬ ‫سه روش برای این کار وجود دارد ‪:‬‬ ‫استارت زدن‬ ‫ابتدا باید کاری کرد که در اثر استارت زدن باتری روشن‬ ‫نش��ود (مثال وایر مرکزی کویل به دلکو جدا ش��ود) سپس‬ ‫در حدود ‪ 15‬ثانیه اس��تارت زده شود‪ .‬اگر درطول این مدت‬ ‫استارت به راحتی خورده شود‪ ،‬باتری شارژ است‪.‬‬ ‫توج��ه‪ :‬در این ازمایش باید از سالمت موتور و استارت‬ ‫مطمین شده سپس ازمایش را انجام داد‪.‬‬ ‫رنگ قرمز به عنوان محدوده دشارژ‬ ‫ازمایش مدار باز‬ ‫چراغ های جلو را برای چند دقیقه روش��ن کنید سپس‬ ‫ان را خاموش کنید‪.‬‬ ‫ولرم شسته س��پس کامال خشک شود چون ممکن است‬ ‫باعث برق دزدی ش��ود‪ .‬ازمایش زیر وجود برق دزدی در‬ ‫مدار را نشان می دهد‪( .‬ولتاژ باید کم تر از ‪ 0.5‬ولت و امپر‬ ‫باید کم تر از ‪ 20‬میلی امپر باشد‪).‬‬ ‫استفاده از هیدرومتر‬ ‫هیدرومتر یا غلظت س��نج (چگالی سنج‪ ،‬جرم حجمی‬ ‫سنج) وسیله ای اس��ت که میزان جرم حجمی اب باتری‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫هیدرومت��ر ش��امل ی��ک کپس��ول اس��ت که ب��ا ورود‬ ‫الکترولیت به هیدرومتر شناور می شود‪.‬این کپسول مدرج‬ ‫ش��ده اس��ت و اعداد روی ان معموال بین ‪ 1200‬تا ‪1300‬‬ ‫کیلوگ��رم بر متر مکع��ب یا ‪ 1.2‬تا ‪ 1.3‬گرم بر س��انتی متر‬ ‫مکعب اس��ت‪ .‬همان طور ک��ه قبال در بخ��ش الکترولیت‬ ‫باتری ذکر ش��د عدد اس��تاندارد در دمای ‪ 15‬درجه سانتی‬ ‫گراد ‪ 1280‬کیلوگرم بر متر مکعب (‪ 1.28‬گرم برسانتی متر‬ ‫مکعب) اس��ت‪ .‬جدول پایین صفحه محدوده عددی برای‬ ‫تشخیص شارژ بودن باتری را نشان می دهد‪:‬‬ ‫ولت متر را مطابق شکل به باتری متصل کنید‪.‬‬ ‫عدد ولت را بخوانید‪ .‬ولتاژ ‪ 12.6‬نش��انه ش��ارژ بودن‬ ‫باتری و ‪ 12‬نشانه دشارژ بودن باتری است ‪ ‬‬ ‫مطابق ش��کل اخت�لاف ولت��اژ بین قطب و بس��ت را‬ ‫بررسی کنید‪ .‬این اختالف باید صفر باشد‪.‬‬ ‫هی��چ گاه در قطب باتری را با پیچ گوش��تی و کابل و‪...‬‬ ‫به یکدیگر متص��ل نکنید چون عالوه ب��ر صدمه زدن به‬ ‫صفحات باتری ممکن است باعث ترکیدن باتری شود‪.‬‬ ‫محل اتصال قطب ها و بست ها باید کامال تمیز و بدون‬ ‫رس��وب و سولفاته شدن باشد مطابق شکل می توان ان ها‬ ‫را تمیز کرد‪.‬‬ ‫‪  ‬ب��رای س��هولت در خواندن هیدرومت��ر معموال روی‬ ‫کپسول با سه رنگ مشخص می شود‪:‬‬ ‫رنگ سبز به عنوان محدوده شارژ‬ ‫رنگ زرد یا سفید به عنوان محدوده نیمه شارژ‬ ‫بررسی های ظاهری در یک نگاه‬ ‫س��طح الکترولیت به طور مرتب کنترل شود‪( .‬هر هوا‬ ‫گرم تر فاصله بازدیدها کوتاه تر)‬ ‫اگر بدنه باتری چرب یا کثیف یا خیس شده حتما بااب‬ ‫درصد شارژ در دمای‪)C°26.7( F°80‬‬ ‫چگالی الکترولیت‬ ‫بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب‬ ‫‪Electrolyte Freeze Point‬‬ ‫‪75‬درصد تا صد درصد‬ ‫‪1.29 … 1.27‬‬ ‫‪)C°67-( F°77-‬‬ ‫‪ 50‬درصد تا ‪ 75‬درصد‬ ‫‪1.25 … 1.23‬‬ ‫‪)C°23-( F°10-‬‬ ‫‪ 25‬درصد تا ‪ 50‬درصد‬ ‫‪1.25 … 1.11‬‬ ‫‪)C°9-( F°15‬‬ ‫‪DISCHARGED‬‬ ‫‪ 1.120‬یا کم تر‬ ‫‪)C°7-( F°20‬‬ ‫اگر زمان اس��تارت زدن طوالنی باش��د ب��ه صفحات‬ ‫باتری صدمه می خورد‪.‬‬ ‫ب��رای جلوگیری از س��فیدک زدن (س��ولفاته کردن)‬ ‫قطب ه��ای باتری می ت��وان پایه قطب ه��ا (محل تماس‬ ‫قطب با درپ��وش) را با مقداری گریس چرب کرد‪ .‬امروزه‬ ‫واشرهای الس��تکی یا نمدی برای جلوگیری ازسفیدک‬ ‫زدن قطب ها درلوازم یدکی ها فروخته می شوند‪.‬‬ ‫زمان اس��تفاده از باتری کمکی فقط و فقط باتری ها را‬ ‫به طور موازی به هم وصل کنید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪33‬‬ ‫کلینیک مجازی‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی مصرف سوخت‬ ‫چگونهاقتصادیبرانیم؟‬ ‫انجام معاینه فنی و تنظیم موتور در فواصل زمانی معین و به موقع یکی از مواردی است که عالوه بر‬ ‫ان که باعث تضمین س�لامت خودرو می شود‪ ،‬کیفیت عملکرد موتور را نیز ارتقا می بخشد و به طور‬ ‫چشم گیری مصرف سوخت را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫یکی از شایع ترین علل افزایش مصرف سوخت‪ ،‬کثیفی فیلتر هواست چرا که کثیفی فیلتر هوا باعث‬ ‫کاه��ش هوای ورودی به موتور خ��ودرو و درنتیجه احتراق ناقص می ش��ود‪ .‬بنابراین باوجود ان که‬ ‫خودرو حین حرکت س��وخت مصرف می کند‪ ،‬اما موتور نیروی کم ت��ری تولید می کند و به ناچار باید‬ ‫بیش تر روی پدال گاز فش��ار وارد کرد‪ ،‬ضمن ان که درمواردی که افراد درجاده های پر گرد و غبار‬ ‫رفت و امد می کنند‪ ،‬باید فواصل تعویض فیلتر هوا را کوتاه تر کرد‪ .‬البته زمان دقیق تعویض فیلتر نیز‬ ‫به میزان کارکرد موتور و درعین حال دستورالعمل شرکت سازنده بستگی دارد‪.‬‬ ‫استفاده از سوخت مناسب‬ ‫زمانی که در جاده با سرعت های باال رانندگی می کنیم‬ ‫چنان چه شیشه پایین باشد مصرف سوخت بسیار افزایش‬ ‫پیدا می کند‪ .‬دراین وضعیت با باال بردن شیشه و استفاده‬ ‫از سیس��تم ایرکاندیش��نر (تهویه) مصرف سوخت کم تری‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬نکته دیگر این که روش��ن ب��ودن کولر‬ ‫خودرو باعث افزایش مصرف س��وخت می ش��ود بنابراین‬ ‫بهتر است درموارد غیر ضروری کم تر از ان استفاده شود‬ ‫و در سرباالیی ها نیز حتما خاموش شود‪.‬‬ ‫کم ب��ودن باد الس��تیک ها عالوه ب��ر ان که وضعیت‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫حرکت خودرو را با اختالل مواجه می کند‪ ،‬باعث افزایش‬ ‫مصرف س��وخت خودرو نیز می ش��ود‪ ،‬از ای��ن رو صاحبان‬ ‫خودرو باید حداقل ماهی یک بار باد الستیک ها را بررسی‬ ‫کنند‪ .‬به عالوه الس��تیک های صاف ه��م باعث افزایش‬ ‫مصرف سوخت می شود‪.‬‬ ‫به طور کلی اس��تفاده از سوخت های اس��تاندارد مانند‬ ‫بنزین س��وپر‪ ،‬باع��ث افزایش طول عمر موت��ور و درنهایت‬ ‫کاهش مصرف س��وخت خواهد ش��د ضمن ان که میزان‬ ‫االیندگی خودرو را در محیط های شهری کاهش می دهد‪.‬‬ ‫مبدل های کاتالیس��تی در اگ��زوز خودروها اغلب پس‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫از دو تا س��ه س��ال خاصیت جذب االینده ها را از دس��ت‬ ‫می دهن��د‪ ،‬بنابرای��ن بهتر اس��ت ک��ه پس از ای��ن مدت‬ ‫مبدل های کاتالیس��تی تعویض ش��ود تا عالوه بر کاهش‬ ‫میزان االیندگی خودرو‪ ،‬مصرف س��وخت نیز کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اغلب ش��اهدیم که رانندگان خودروه��ا در توقف های‬ ‫طوالن��ی بی��ش از دو تا س��ه دقیقه خودرو را روش��ن نگه‬ ‫می دارند ح��ال ان که این اقدام عالوه بر افزایش مصرف‬ ‫س��وخت باعث اس��تهالک موت��ور خ��ودرو و الودگی هوا‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابراین بهترین اقدام خاموش کردن خودرو در‬ ‫توقف های بیش از دو تا سه دقیقه است‪.‬‬ ‫با دنده مناسب برانید‬ ‫رانندگی با دنده مناسب یعنی متناسب با سرعت خودرو‬ ‫و وضعی��ت ج��اده حرکت کردن ت��ا حد زی��ادی در میزان‬ ‫مصرف س��وخت موثر اس��ت‪ .‬به طور مثال اگر با دنده سه‬ ‫ب��ا س��رعت ‪60‬کیلومتر در س��اعت حرک��ت کنیم مصرف‬ ‫س��وخت‪25‬درصد بیش تر از زمانی اس��ت که ب��ا دنده پنج‬ ‫حرکت می کنیم‪.‬‬ ‫ب��ا اس��تفاده مالی��م از گاز و خ��ودداری از ترمزه��ای‬ ‫شدید نه تنها مصرف س��وخت کاهش می یابد بلکه موتور‬ ‫و الس��تیک ها نیز س��الم می مانند و خودرو دیرتر فرسوده‬ ‫می ش��ود‪.‬به ط��ور کل��ی باید نح��وه حرکت خ��ودرو را در‬ ‫ترافیک سنگین پیش بینی کنیم تا از شتاب گرفتن و ترمز‬ ‫کردن های ناگهانی جلوگیری شود‪ .‬نتایج تحقیقات انجام‬ ‫ش��ده نش��ان داده اس��ت که با رانندگی صحیح می توان‬ ‫تا‪30‬درصد راندمان مصرف سوخت را کاهش داد‪.‬‬ ‫تعویض روغ��ن موت��ور در فواصل تعیین ش��ده باعث‬ ‫افزایش راندمان موتور و کاهش مصرف سوخت می شود‪.‬‬ ‫خودروی شما اگر با مصرف هر‬ ‫لیتر بنزین معادل ‪ 15‬کیلو متر‬ ‫کم ترجلو می رود‪ ،‬وقتی فیلتر هوا‬ ‫کثیف باشد همین مقدار بنزین‬ ‫مصرف می کند‪ ،‬ولی معادل ‪14/5‬‬ ‫کیلو متر جلو می رود‬ ‫استفاده از اگزوز استاندارد‬ ‫خودروه��ا دارای اگزوز با س��ایز مش��خص هس��تند‪.‬‬ ‫استفاده از اگزوز غیراستاندارد که بزرگ تر و یا کوچک تر از‬ ‫سایز استاندارد باشد باعث کاهش قدرت موتور و افزایش‬ ‫مصرف س��وخت می شود‪ .‬یک تفکر اشتباه در مورد اندازه‬ ‫اگ��زوز وج��ود دارد‪ ،‬برخی فک��ر می کنند هر چ��ه اگزوز‬ ‫بزرگ تر باش��د راندمان ان بیش تر می شود در حالی که در‬ ‫عمل این گونه نیست‪.‬‬ ‫توقف طوالنی خ��ودرو یا پارک ک��ردن ان در معرض‬ ‫نور افتاب باعث تبخیر بنزین می ش��ود بنابراین بهتر است‬ ‫خودرو حتی االمکان در سایه و یا در پارکینگ سرپوشیده‬ ‫پارک شود‪.‬‬ ‫رانندگان باید مطمئن ش��وند که ش��مع های موتور در‬ ‫وضعیت خوبی قرار دارند و شمع ها و وایرهای ان ها را در‬ ‫زمانی که به وس��یله کارخانه سازنده مشخص شده است‬ ‫تعویض کنند تا احتراق در موتور خودرو در بهترین شرایط‬ ‫انجام و مصرف سوخت پایین نگه داشته شود‪.‬‬ ‫هیچ وقت پیش از خاموش کردن ماش��ین گاز ندهید‪.‬‬ ‫این کار هم موجب هدر رفتن بنزین می ش��ود و هم باعث‬ ‫فرسوده شدن سیلندرها‪.‬‬ ‫سرعت مناسب‬ ‫اگر با س��رعت ‪ 90‬کیلومت��ر در س��اعت رانندگی کنید‬ ‫می توانی��د ‪ 21‬درص��د بیش ت��ر از زمانی پی��ش بروید که با‬ ‫س��رعت ‪ 110‬کیلومتر در س��اعت می رانید‪ .‬وقتی ماشین‬ ‫را روش��ن می کنید الزم نیس��ت بیش از ‪ 30‬ثانیه درجا کار‬ ‫کند‪ .‬ماش��ین های جدید طوری طراحی شده اند که حتی‬ ‫در هوای سرد می توانند بالفاصله راه بیفتند‪.‬‬ ‫اگ��ر باید بی��ش از ‪ 30‬ثانیه بایس��تید نگذارید ماش��ین‬ ‫درجا کار کند‪ .‬برای کاهش مصرف س��وخت بهتر اس��ت‬ ‫موتور را خام��وش کنید و بعدا دوباره ان را روش��ن کنید‪.‬‬ ‫فش��ار پای ت��ان را روی پ��دال گاز تغیی��ر ندهی��د‪ .‬س��عی‬ ‫کنی��د تاجایی ک��ه ممکن اس��ت ب��ا گاز یکس��ان برانید‪.‬‬ ‫«تیک اف» نکنید‪ .‬وقتی ماش��ین را روشن می کنید خیلی‬ ‫ارام پدال گاز را فشار بدهید‪.‬‬ ‫از ترمزه��ای ناگهان��ی بپرهیزی��د‪ .‬هرج��ا ک��ه امکان‬ ‫دارد؛ مث�لا در بعض��ی چ��راغ قرمزه��ا از خیل��ی قب��ل‬ ‫پایت��ان را از روی گاز برداری��د و ماش��ین را خ�لاص‬ ‫کنی��د ت��ا ماش��ین خ��ود ب��ه خ��ود و ارام ارام بایس��تد‪.‬‬ ‫حواس ت��ان را جم��ع کنی��د ک��ه حتم��ا پی��ش از حرکت‬ ‫ترمزدستی را بخوابانید‪.‬‬ ‫در باک بنزین خود را وارسی کنید که خوب بسته بشود‪.‬‬ ‫هرچه زودتر به دنده های س��بک بروید‪ .‬اگر ماش��ین دنده‬ ‫اتوماتی��ک دارید یک ثانیه زودتر پایتان را از روی پدال گاز‬ ‫بردارید‪.‬‬ ‫وقت��ی می بینی��د دارید از ماش��ینی س��بقت می گیرید‬ ‫ای��ن کار را هرچه س��ریع تر انجام بدهی��د‪ .‬معطل نکنید‪.‬‬ ‫هرچندوق��ت یک بار ترمزهای ماش��ین را وارس��ی و اگر‬ ‫الزم ب��ود ان ه��ا را تنظیم کنی��د‪ .‬اگر ترم��ز کامال تنظیم‬ ‫نباش��د مقاومت زیاد و سوخت بیش تری مصرف می شود‪.‬‬ ‫اگر در شهری با اب و هوای گرم زندگی می کنید خودرویی‬ ‫با رنگ روش��ن خریداری کنید و تودوزی ان را هم روشن‬ ‫انتخ��اب کنید تا نور و گرما را بازبتاباند‪ .‬شیش��ه های مات‬ ‫هم از گرم شدن داخل ماشین جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫الستیک های رادیال‬ ‫از الس��تیک های رادیال اس��تفاده کنید تا اصطکاک‬ ‫کم تری بین تایر و جاده ایجاد بشود‪.‬‬ ‫موقع رانندگی بگذارید چشم تان بیش از پایتان حرکت‬ ‫کن��د‪ .‬از دور مراقب چراغ قرمزها و س��ایر موانع باش��ید تا‬ ‫الزم نباشد یک باره ترمز بگیرید‪.‬‬ ‫فرم��ان اتومبیل را ثاب��ت نگه دارید البته ت��ا جایی که‬ ‫ممکن است‪ .‬هرقدر خط عوض کنید و در عرض خیابان‬ ‫حرکت کنید خودروی شما مسافت بیش تری می پیماید و‬ ‫بنزین بیش تری هم می سوزاند‪.‬‬ ‫وقتی از دور می بینید که جاده سرباالیی می شود پیش‬ ‫از ان که به ان برس��ید س��رعت بگیرید و وقتی روی شیب‬ ‫هس��تید س��رعت تان را همان اندازه حف��ظ کنید‪ .‬اگر در‬ ‫سرباالیی گاز بدهید بنزین خیلی زیاد مصرف می شود‪.‬‬ ‫فیلتر هوا‬ ‫فیلت��ر هوا را زودبه زود وارس��ی کنی��د و اگر کثیف بود‬ ‫ان را تعوی��ض کنید‪ .‬اگر فیلتر هوا کثیف باش��د جریان هوا‬ ‫به موت��ور مختل می ش��ود و بنزین بیش تری می س��وزاند‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت الس��تیک های پهن و اس��پرت ب��ه نظر زیبا‬ ‫باشند‪ ،‬اما مقاومت حرکت و مصرف سوخت راباال می برند‪.‬‬ ‫روغن‬ ‫در دوره های از پیش تعیین شده داشته باشید‪.‬‬ ‫در رانندگ��ی ب��ا دور موتور ب��اال پرهیز کنی��د‪ .‬این کار‬ ‫حت��ی تا ‪ 40‬درص��د مصرف س��وخت را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫«کم گاز» رانندگی کنید‪ .‬س��عی کنی��د پدال گاز را در یک‬ ‫سوم وحتی در یک چهارم ارتفاع ان حفظ کنید‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت زودتر به دنده س��بک تر بروی��د‪ .‬این عمل‬ ‫را در س��رباالیی ها به هنگامی انج��ام دهید که دور موتور‬ ‫ش��ما به کمی بیش از نصف ‪ limit line‬رس��یده باش��د؛‬ ‫در س��رپایینی ها ب��ه دور موتور توجه نکنی��د و تنها دنده را‬ ‫افزایش دهید (به دنده س��بک تر بروید) و گاز را رها کنید‬ ‫(در سراشیبی های تند این کار خطرناک است‪).‬‬ ‫در کفی ه��ا هنگامی که دور موت��ور نصف ‪limit line‬‬ ‫اس��ت دن��ده را افزایش دهی��د‪ .‬کم تر معکوس بکش��ید‪،‬‬ ‫ب��ا ترم��ز دور موتور را کاه��ش دهید بعد دن��ده را کاهش‬ ‫دهی��د‪ .‬دقت کنید ک��ه افزای��ش دنده در س��ر باالیی ها‪،‬‬ ‫وقت��ی دور موت��ور پایین اس��ت (کم ت��ر از نص��ف ‪limit‬‬ ‫‪ line‬و بس��ته ب��ه ش��یب) ب��ه موتور اس��یب می رس��اند‪.‬‬ ‫اگ��ر فیلتر ه��وا کثیف باش��د و با س��رعت ‪ 80‬کیلو متر در‬ ‫س��اعت حرکت کنید‪ ،‬با مصرف هر لیت��ر بنزین تقریبا نیم‬ ‫کیلومتر جلو م��ی رود‪ .‬مثال خودروی ش��ما اگر با مصرف‬ ‫هر لیتر بنزین معادل ‪ 15‬کیلو متر کم ترجلو می رود‪ ،‬وقتی‬ ‫فیلتر هوا کثیف باشد همین مقدار بنزین مصرف می کند‪،‬‬ ‫ولی معادل ‪ 14/5‬کیلو متر جلو می رود‪.‬‬ ‫محفظه موتور‬ ‫پاکیزه نگه داش��تن موتور و محفظه زیر کاپوت و حذف‬ ‫گریس روغن بنزین و گرد و غبار از ان وجود دارد‪ .‬روغنی‬ ‫که در بدن س��یلندر گرم ش��ده در کارتر باید خنک شود تا‬ ‫هنگام بازگش��ت به موتور بتواند نقش خنک کنندگی خود‬ ‫را اج��را کند‪ .‬کارت��ر از طریق تماس ب��ا هوایی که هنگام‬ ‫حرکت اتومبیل زیر ان جریان دارد خنک می شود‪ .‬بخشی‬ ‫از گرمای وتور و نیز س��ایر اج��زای فلزی زیر کاپوت نیز از‬ ‫طریق تماس بدنه ان ها با هوا دفع می شود‪ .‬اگر الیه ای از‬ ‫روغن‪ ،‬گریس‪ ،‬گرد و غبار‪ ،‬حشرات بی جان و اشغال های‬ ‫دیگر روی بدنه موتور و وس��ایل دیگر را پوش��انده باش��د‪،‬‬ ‫مبادله گرما بین س��طح این وس��ایل و ه��وا وجود ندارد و‬ ‫موتور گرم می ماند‪.‬‬ ‫موت��ور گرم قدرت کاف��ی ندارد و بخ��ش عمده بنزین‬ ‫مصرفی را به گرما تبدیل می کند و شما برای طی مسافت‬ ‫ثابت باید مقدار بیش تری بنزین مصرف کنید‪.‬‬ ‫روغ��ن ماش��ین را به موقع ع��وض کنید‪ .‬اگ��ر روغن‬ ‫ماش��ین تمیز باش��د اصط��کاک کم تری در موت��ور ایجاد‬ ‫می شود و با مقدار ثابت سوخت می توانید یک تا دو درصد‬ ‫بیش تر برانید‪.‬‬ ‫رانندگی‬ ‫اگر تایر خودروی شما در سرعت ‪ 80‬کیلومتردر ساعت‬ ‫صد در صد کارکرد داش��ته باشد در سرعت ‪ 130‬کیلومتر‬ ‫در ساعت عمر مفید ان به اندازه ‪ 40‬درصد کاهش خواهد‬ ‫یافت ضمن ان که در این س��رعت نس��بت به سرعت ‪80‬‬ ‫کیلومتر در ساعت مصرف سوخت خودرو نیز به اندازه ‪10‬‬ ‫درصد افزای��ش می یابد‪ .‬زاویه و انحراف داش��تن چرخ ها‬ ‫نس��بت به یکدیگر باعث افزایش مقاومت و در نتیجه باال‬ ‫رفتن مصرف سوخت می شود‪.‬‬ ‫اگزوز استاندارد‬ ‫چرخ ها‬ ‫تنظیم موتور‬ ‫از تنظیم بودن موتور خ��ودروی خود اطمینان حاصل‬ ‫کنید و برنام��ه ای منظم برای تنظیم موتور خودروی خود‬ ‫ب��ا اس��تفاده مالی��م از گاز و خ��ودداری از ترمزه��ای‬ ‫شدید نه تنها مصرف س��وخت کاهش می یابد بلکه موتور‬ ‫و الس��تیک ها نیز س��الم می ماند و خودرو دیرتر فرسوده‬ ‫می ش��ود‪.‬به ط��ور کل��ی باید نح��وه حرکت خ��ودرو را در‬ ‫ترافیک سنگین پیش بینی کنیم تا از شتاب گرفتن و ترمز‬ ‫کردن های ناگهانی جلوگیری شود‪ .‬نتایج تحقیقات انجام‬ ‫ش��ده نش��ان داده اس��ت که با رانندگی صحیح می توان‬ ‫تا‪30‬درصد راندمان مصرف سوخت را کاهش داد‪.‬‬ ‫خودروه��ا دارای اگزوز با س��ایز مش��خص هس��تند‪.‬‬ ‫استفاده از اگزوز غیراستاندارد که بزرگ تر و یا کوچک تر از‬ ‫سایز استاندارد باشد باعث کاهش قدرت موتور و افزایش‬ ‫مصرف سوخت می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪35‬‬ ‫تجاری‬ ‫بررسی کامیون مرسدس بنز ‪2653‬‬ ‫ایستگاه سنگین وزن ها‬ ‫خانواده محصوالت مرس��دس بنز پر از جذابیت های گوناگون بوده‪ ،‬اما همواره از جذابیت بیش تر مدل‬ ‫‪ 2653‬به وجد امده ایم! دلیل ان نیز س��اده اس��ت زیرا کالس ‪ 13‬لیتری ها کاربردی تر بوده و نیازهای‬ ‫افراد بیش تری را پاسخ می دهد‪ .‬به هر حال پس از بحث و بررسی های فراوان هم اکنون تعجب کردن را‬ ‫متوقف می کنیم! ‪ 53‬همه چیز است‪...‬‬ ‫یک ماه کل سال را نمی سازد و ماه های ابتدایی سال نیز‬ ‫نش��ان دهنده اتفاقاتی که در طول یک سال رخ خواهند داد‬ ‫نیستند‪ ،‬اما خب همه چیز امکان پذیر است!‬ ‫در اوایل ماه فوریه امار فروش برخی خودروهای سنگین‬ ‫منتش��ر ش��د و این امار نوید دهنده روزهای خوبی بود‪ .‬مدیر‬ ‫ارشد کامیون های مرسدس بنز اندرو اسیمو در این میان به‬ ‫تکامل محصوالت مرسدس بنز اشاره کرده است‪.‬‬ ‫اما مدیر مرسدس بنز برای اولین بار در سال های گذشته‬ ‫خوش حالی خود را نش��ان می دهد‪ ،‬زیرا امار فروش ابتدای‬ ‫س��ال کامیون ها نشان می دهد که مرسدس بنز بیش از ‪10‬‬ ‫درصد بازارها کامیون های ه��وی دیوتی را در اختیار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین تنه��ا برندهایی که در جل��وی بنز حرکت‬ ‫می کنند کنورث و ایس��وزو هستند‪ .‬البته در این میان باید به‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫یک��ی از رقبای اصلی یعنی ولوو نیز اش��اره کنیم که باوجود‬ ‫عرضه تنها چهار کامیون در رتبه چهار فروش جا خوش کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اندرو دراین باره می گوید‪ :‬ما ب��ه وضوح ولوو را هدف‬ ‫گرفته ایم‪ .‬ان ها هم اکنون ش��ماره یک بوده و ما می خواهیم‬ ‫مثل ان ها باش��یم‪ .‬هنوز ابتدای سال است و روزهای زیادی‬ ‫در پیش داریم‪ ،‬اما می دانیم که کامیون ما چقدر خوب بوده و‬ ‫تالش داریم تنها به رتبه اول برسیم‪.‬‬ ‫کسب س��هم ‪ 8.5‬درصدی در دو ماهه اول سال نشان‬ ‫دهنده عملکرد ق��وی این برند و بهبود عملکرد نس��بت به‬ ‫چندین سال پیش است‪.‬‬ ‫اما اندرو اسیمو همچنان به خوش بینی مثال زدنی به اینده‬ ‫می نگرد‪ :‬ما می دانیم اهداف جاه طلبانه ای داریم‪ .‬همچنین‬ ‫می دانیم وظیفه دشواری داشته و کسب سهم بیش تر از بازار‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫در یک روز رخ نخواهد داد‪ ،‬اما تالش های خود را دوچندان‬ ‫می کنی��م زیرا مردم و محصول ما الیق بهترین ها هس��تند‪.‬‬ ‫قطعا هدف ما شماره یک بودن است!‬ ‫اندرو خاطرنش��ان می س��ازد‪ :‬ایمنی نقش بزرگ تری در‬ ‫زمان خرید یک کامیون نسبت به گذشته داشته و مرسدس‬ ‫بنز به این موضوع اهمیت بسیار زیادی می دهد‪.‬‬ ‫با این که اندرو تالش دارد تا عامل ایمنی را در بین عوامل‬ ‫اصلی خرید جای دهد‪ ،‬اما همچنان راندمان جاده ای است‬ ‫که در این بین نقش بزرگ تری داشته و هزینه های پایین تر و‬ ‫حضور بیش تر کامیون در جاده ها ح��رف اول را در خرید ان‬ ‫می زنن��د‪ .‬پس از گفت وگوی مفصل با مدیر مرس��دس بهتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬نگاهی هم به محصول سنگین وزن این برند؛ یعنی‬ ‫‪ 2653‬بیندازیم‪ .‬این کامیون به راحتی می تواند محموله ‪59‬‬ ‫تنی خود را حمل کند و همین امر باعث می ش��ود بیش تر به‬ ‫دالیل پرفروش بودن خانواده ‪ 2651‬و ‪ 2653‬استفاده کننده‬ ‫از پیشرانه ‪ 12.8‬لیتری ‪ OM471‬پی ببریم‪.‬‬ ‫البته تس��ت و بررس��ی مدل ه��ای ‪ 11‬و ‪ 16‬لیتری قبلی‬ ‫(حجم پیش��رانه واقعی ان ه��ا ‪ 10.7‬و ‪ 15.6‬لیتر اس��ت)‬ ‫توانایی های گسترده این کامیون ها در راضی کردن اکثر افراد‬ ‫را نشان داده است؛ مثال در زمان عرضه رسمی این کامیون ها‬ ‫در سال ‪ 2016‬ما نسخه یک لیتری ‪ 2658‬را بررسی کرده و‬ ‫هر بار فهمیدیم که این کامیون در هر دو نسخه ‪ 580‬و ‪630‬‬ ‫اس��ب بخاری نه تنها به راحتی می تواند اس��تاندارد ‪ 90‬تنی‬ ‫رتبه بندی ‪ GCM‬خود را داشته باشد بلکه باوجود حجم زیاد‬ ‫ل قبولی هم دارد‪.‬‬ ‫پیشرانه مصرف سوخت قاب ‬ ‫همچنین در تس��ت های س��ختی که در مناطق بیرونی‬ ‫شهر ملبورن صورت گرفت مدل ‪ 11‬لیتری ‪ 2643‬نشان داد‬ ‫که چقدر کامیون چابک‪ ،‬پاسخ گو و کم مصرفی است‪ .‬برادر‬ ‫بزرگ تر این کامیون یعنی ‪ 2646‬ظرفیت ‪ 62.5‬تنی داشته و‬ ‫به وضوح نشان دهنده اعتقاد مرسدس به این است که مدل‬ ‫‪ 455‬اسب بخاری یاد شده می تواند محموله های سنگین را‬ ‫نیز حمل کند‪ .‬البته این پیشرانه های حدود ‪ 13‬لیتری هستند‬ ‫که میزان فروش رو به رشدی نه تنها برای مرسدس بنز بلکه‬ ‫برای ولوو با پیش��رانه ‪ D13‬و کنورث و داف با پیش��رانه پاکار‬ ‫‪ MX‬نشان می دهند‪.‬‬ ‫پیش��رانه هایی با حجم حدود ‪ 12‬تا ‪ 13‬لیتر نشان داده اند‬ ‫که اس��تانداردهای کارایی و راندمان مناسبی برای کارهای‬ ‫گوناگون دارند‪.‬‬ ‫مدیر مرسدس بنز می گوید بی شک‪ ،‬مدل های ‪ 13‬لیتری‬ ‫این برند فروش باالیی داش��ته و ش��اید بررسی های صورت‬ ‫گرفته نیز همین را نش��ان می دهن��د‪ .‬او می افزاید‪ :‬تقاضای‬ ‫ابتدایی ما را کمی س��ورپرایز کرد‪ ،‬اما این موضوع هم اکنون‬ ‫یک مش��کل نیس��ت‪ .‬ما کار زیادی برای اگاه کردن بازار از‬ ‫عرضه این محصوالت جدید انجام داده ایم‪.‬‬ ‫با این که رتبه بندی ‪ 70‬تنی ‪ GCM‬برای هر دو مدل ‪13‬‬ ‫لیتری در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬اما به نظر می رسد مرسدس بنز‬ ‫م��دل ‪ 2651‬را بیش تر به عنوان جایگزین قوی تر مدل های‬ ‫‪ 11‬لیتری ‪ 2643‬و ‪ 2646‬در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫همانن��د برادران ‪ 11‬لیتری‪ ،‬مدل ‪ 51‬با کابینی به پهنای‬ ‫‪ 2.3‬مت��ری‪ ،‬حداکثر خروجی ‪ 510‬اس��ب بخ��اری در دور‬ ‫پیش��رانه ‪ 1600‬و حداکثر گش��تاور ‪ 2500‬نیوتن متری خود‬ ‫را در دوره��ای ‪ 1100‬تا ‪ 1400‬ارایه می کند‪ .‬مرس��دس بنز‬ ‫همچنین قدرت ترمز پیشرانه ‪ 400‬کیلوواتی را در نظر گرفته‬ ‫است‪ .‬البته مدل ‪ 2653‬در لیگ برتر بازی می کند‪ .‬لیگی که‬ ‫در ان کامیون های ‪ B‬دابل و ‪ PBS‬بیش تر عرضه می شوند‪.‬‬ ‫حداکثر خروجی این پیشرانه یورو شش برابر با ‪ 530‬اسب بخار‬ ‫بوده و گشتاور ‪ 2600‬نیوتن متری نیز بین دورهای ‪ 1100‬تا‬ ‫‪ 1400‬در دسترس است که همین امر باعث می شود رقابت‬ ‫شانه به شانه ای با پیشرانه ‪ D13‬ولوو شکل گیرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬این جنگ س��خت ش��امل گیربکس های‬ ‫بس��یار پیشرفته ‪ 12‬سرعته اتوماتیک شده ای هم هست که‬ ‫در م��ورد ‪ ،2653‬پیش��رانه از طری��ق کالچ دوصفحه ای به‬ ‫گیربکس پاور شیفت ‪ 12‬سرعته مرسدس متصل شده است‪.‬‬ ‫اندرو اس��یمو تاکید زیادی روی ای��ن نکته دارد که از جلو‬ ‫تا عقب این کامیون کامال توس��ط دایملر تامین شده و قوای‬ ‫محرکه و گیربکس ان محصول همین شرکت است‪.‬‬ ‫م��دل ‪ 53‬با دو نوع کابین عرضه می ش��ود‪ .‬یک نس��خه‬ ‫دارای پروفای��ل کوتاه بوده که پهنای ‪ 2.3‬متری داش��ته و‬ ‫‪ L-ClassicSpace Sleeper‬نام دارد و تونل پیش��رانه ان‬ ‫‪ 170‬میلی متر به داخل کابین کش��یده شده درحالی که مدل‬ ‫بلندتر از نوع ‪ StreamSpace Sleeper‬بوده و پهنای ‪2.5‬‬ ‫متری دارد‪ .‬کف کابین این نسخه کامال صاف است‪.‬‬ ‫ذکر این نکته مهم اس��ت که طی بررس��ی های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬مدل پهن تر ان دارای بهترین و بزرگ ترین کابین در‬ ‫بین تمامی رقبای اروپایی است‪.‬‬ ‫بنا به گفته اندرو اس��یمو‪ ،‬مزیت ارایه دو نس��خه از کابین‬ ‫قبال دیده ش��ده‪ ،‬زیرا اکثر خریداران نسخه پهن تر را انتخاب‬ ‫کرده اند درحالی ک��ه تعدادی از مش��تریان ناوگانی نیز مدل‬ ‫نازک تر و کم ارتفاع تر را خریده اند‪.‬‬ ‫این کامیون مدتی به عنوان برنامه تمرین راننده ای ستاره‬ ‫مرسدس بنز هم انجام وظیفه کرده و حدود ‪ ۱۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلومتر در ترافیک های صبحگاهی حرکت کرده است‪.‬‬ ‫اگرچه مدل س��قف بلند معایبی دارد‪ ،‬اما باید اذعان کرد‬ ‫ای��ن کابین دید خوبی ایجاد می کند‪ .‬یکی از نقاط ضعف این‬ ‫کامیون موقعیت ایینه های جانبی و میدان دید راننده اس��ت‬ ‫ک��ه در برخی نقاط پوش��ش الزم را ایجاد نمی کند‪ .‬قبال هم‬ ‫گفته ایم ک��ه این ایینه بای��د در جای دیگری نصب ش��ود یا‬ ‫طراحی متفاوتی داشته باشد‪ .‬محصوالت جدید مرسدس بنز‬ ‫دارای برخی ویژگی های فنی به منظور افزایش ایمنی‪ ،‬ایجاد‬ ‫حداکثر راحتی در سواری و راندمان کلی هستند‪ .‬البته به کار‬ ‫گیری اکثر سیستم ها در مرسدس بنز منطقی تر بوده و بهتر از‬ ‫تمامی کامیون های این کالس است‪.‬‬ ‫یک و نیم ساعت رانندگی با کامیون مرسدس بنز ‪2653‬‬ ‫نش��ان دهن��ده عملکرد راح��ت ان بوده و در س��رعت ‪100‬‬ ‫کیلومتر در ساعت می بینیم که دور پیشرانه زیر ‪ 1450‬است‪.‬‬ ‫درس��ت همانن��د مدل های��ی که قب�لا رانده ای��م موارد‬ ‫دوست داش��تنی زیادی وجود دارند‪ .‬کیفیت سواری‪ ،‬فرمان‬ ‫پذی��ری و رفتار کلی کامیون در جاده امتیاز خوبی داش��ته و‬ ‫پاسخ پدال گاز نیز کامال مناسب ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫یکی از نقاط قوت مهم این کامیون گیربکس پاور شیفت‬ ‫‪ 12‬سرعته است که بهبودهای فراوانی نسبت به قبل داشته‬ ‫و تعویض های بس��یار دقیقی بس��ته به نیاز پیش��رانه انجام‬ ‫می دهد‪ .‬اگرچه ترکیب پیش��رانه و گیربکس این کامیون در‬ ‫بین رقبا بهترین نیست‪ ،‬اما پیشرفت های قابل توجه صورت‬ ‫گرفته در تکنولوژی قوای محرکه را در سال های اخیر نشان‬ ‫می دهد‪ .‬با برخی استثناها‪ ،‬گیربکس اکثرا در حالت اتوماتیک‬ ‫بود و کروز کنترل نیز بسیار به کمک راننده می امد‪ .‬با رسیدن‬ ‫به یک س��رباالیی حداکث��ر ق��درت از دور ‪ 1600‬به حداکثر‬ ‫گش��تاور در دور ‪ 1100‬پیش از هر تعویض دنده می رس��ید‪.‬‬ ‫بازه��م واژه بی وقفه بهترین توصیف از عملکرد پیش��رانه و‬ ‫گیربکس بوده است‪.‬‬ ‫در سرپایینی نیز ش��اهد عملکرد برجسته کامیون جدید‬ ‫مرسدس بوده و ریتاردر چندمرحله ای کامیون کنترل خوبی‬ ‫روی کاهش سریع تر سرعت اعمال می کند‪.‬‬ ‫کابین ‪ 2653‬همچون س��ایر محصوالت این برند راحت‬ ‫و کامال کاربردی بوده و درس��ت همان چیزی است که باید‬ ‫باش��د‪ .‬در کل بای��د گف��ت ‪ 2653‬یک کامیون بس��یار کارا و‬ ‫احس��اس برانگیز است که از سیس��تم ها و تجهیزات جالبی‬ ‫برای حضور در کالسی رقابتی سود می برد‪.‬‬ ‫در پایان بررسی و تست ‪ 830‬کیلومتری‪ ،‬کامپیوتر سفری‬ ‫کامیون نش��ان داد مصرف س��وخت ان به عدد بسیار خوب‬ ‫‪ 1.9‬کیلومتر به ازای هر لیتر سوخت می رسد‪ .‬البته مصرف‬ ‫ادبلو را نیز باید در نظر گرفت‪ ،‬اما با توجه به این که مرسدس‬ ‫ادعا می کند ادبلو تنها س��ه تا چهار درصد مصرف سوخت را‬ ‫در برمی گی��رد بنابراین تاثیر ان روی مصرف کلی خیلی زیاد‬ ‫نیس��ت‪ .‬زمانی که کامیون جدید مرس��دس را در پارکینگ‬ ‫دایملر در س��یدنی پارک کردیم‪ ،‬لبخندی روی صورت اندرو‬ ‫اس��یمو نقش بست و این لبخند شکی باقی نمی گذارد که از‬ ‫محصول مرسدس کامال راضی است‪.‬‬ ‫قطعا برخی مشتریان و رانندگان مدل های ‪ 16‬لیتری را‬ ‫به این نسخه ‪ 13‬لیتری ترجیح می دهند‪ ،‬اما در کل باید گفت‬ ‫به سختی می توان کامیون جدید مرسدس را به برادران دیگر‬ ‫ترجیح داد‪ .‬البته تخمین ما این است که کامیون مرسدس بنز‬ ‫‪ 2653‬برای اولین بار نه تنها می تواند با بهترین های کالس‬ ‫خود شاخ به ش��اخ ش��ود بلکه می تواند در کالس��ی به شدت‬ ‫رقابتی مدعی بهترین بودن نیز باشد‪.‬‬ ‫البته این که مرسدس بنز بتواند مرد شماره یک این کالس‬ ‫لقب بگیرد هنوز مشخص نیست‪ .‬البته یک چیز قطعی است‬ ‫و ان این که ‪ 2653‬اصال به شانس مرسدس اسیب نخواهد‬ ‫زد‪ .‬حتی یک ذره!‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪37‬‬ ‫استیج‬ ‫سوزوکی سوییفت اسپرت ‪2018‬‬ ‫این ژاپنی محجوب‬ ‫به نظر می رس��د هر خودروی جدیدی که این روزها معرفی می شود دارای فاکتورهای «بیش تری»‬ ‫اس��ت‪ .‬قدرت بیش تر؟ طبیعتا‪ .‬اس��تایل بهتر و جذاب تر؟ البته! تکنولوژی بیش تر؟ ش��ک نکنید و‬ ‫به عنوان نتیجه این تغییرات‪ ،‬نیازی به گفتن نیس��ت که وزن خودروها نیز بیش تر ش��ده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫سوزوکی سوییفت اسپرت جدید کمی متفاوت است‪.‬‬ ‫اکث��ر خودروس��ازان ت�لاش دارند از قوای محرکه نوین و الکتریکی ش��ده برای اس��تخراج اس��ب‬ ‫بیش تر از قلب های اهنین اس��تفاده کنند‪ .‬بس��یاری از هاچ بک های داغ امروزی نیز با وجود چنین‬ ‫پیش��رانه های قدرتمندی برچس��ب قیمتی حدود ‪ 40‬هزار پوندی را نشان می دهند و البته سوزوکی‬ ‫س��وییفت اس��پرت ‪17‬هزار و ‪ 999‬پوندی که فاقد حالت دریفت یا حتی دیفرانس��یل لغزش محدود‬ ‫است در این دسته قرار نمی گیرد‪ .‬این طور نیست؟‬ ‫بزرگ ترین و مهم تری��ن فاکتور در این خودرو وزن و یا‬ ‫به عبارت بهتر نبود ان است‪ .‬سوییفت اسپرت ‪ 2018‬زیر‬ ‫یک تن وزن داش��ته و در مقایسه با استانداردهای کنونی‬ ‫بس��یار قابل توجه است‪ .‬همچنین با وزن ‪ 975‬کیلویی این‬ ‫خودرو ‪ 80‬کیلوگرم سبک تر از نسل پیشین خود است‪.‬‬ ‫س��وزوکی در نس��ل جدید سوییفت اس��پرت از پیشرانه‬ ‫کوچک تری اس��تفاده کرده است‪ .‬این پیشرانه ‪ 1.4‬لیتری‬ ‫بنزینی نام بوسترجت را یدک می کشد‪ .‬سوزوکی این نام را‬ ‫برای پیش��رانه های توربوی خود ب��ه کار برده و البته همین‬ ‫قل��ب اهنی را قبال در ‪ S‬کراس به روز ش��ده و شاس��ی بلند‬ ‫کوچ��ک ویت��ارا ‪ S‬هم دیده ایم‪ .‬پیش��رانه یاد ش��ده به یک‬ ‫گیربکس ش��ش سرعته دستی متصل اس��ت و باید تنها با‬ ‫همین گزینه س��ر کنید‪ .‬اصال ب��ه گیربکس های دوکالچه‬ ‫نوین با پدال شیفترهای پشت فرمان فکر نکنید!‬ ‫پیش��رانه ‪ 1.4‬لیتری جایگزین نمون��ه تنفس طبیعی‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪ 1.6‬لیتری قبلی ش��ده و البته قدرت بیش تری هم دارد‪.‬‬ ‫پیش��رانه جدید چهار اسب بخار بیش تر تولید کرده و البته‬ ‫گشتاور ‪ 230‬نیوتن متری ان نسبت به گشتاور ‪ 160‬نیوتن‬ ‫متری مدل قبلی افزایش قابل توجهی را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫این میزان گش��تاور از دور ‪ 2500‬پیش��رانه در دس��ترس‬ ‫بوده درحالی که نس��ل قبلی حداکثر گشتاور خود را در دور‬ ‫‪ 4400‬پیشرانه ارایه می کرد‪.‬‬ ‫اس��پرت جدی��د هم چنی��ن دارای تنظیمات سیس��تم‬ ‫تعلیق کامال س��اده ای است‪ .‬در بخش جلو سیستم تعلیق‬ ‫مک فرس��ون به کار رفته درحالی ک��ه در بخش عقب نیز‬ ‫تنظیمات میله پیچش��ی دیده می شود‪ .‬ترمزها نیز قوی تر‬ ‫بوده و سیستم اگزوز اسپرت نوینی به کار رفته است‪.‬‬ ‫درس��ت همانند نسل قبلی سوییفت اسپرت‪ ،‬سوزوکی‬ ‫مدل مس��ابقه ای خود را ب��ا برخی ریزه کاری ه��ا از نمونه‬ ‫استاندارد متمایز کرده است‪ .‬البته تشخیص این تغییرات‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫سخت اس��ت‪ .‬مهم ترین تغییر یاد شده سپر جلوی تیزتر و‬ ‫برخی عناصر شانه عس��لی در جلوپنجره است‪ .‬همچنین‬ ‫رکاب های فیبر کربن��ی مانند در کناره ها‪ ،‬رینگ های ‪17‬‬ ‫اینچی و س��پر عقب جدید با دو خروجی اگزوز و اس��پویلر‬ ‫نوینی به چشم می خورند‪ .‬مدل اسپرت سوییفت همچنین‬ ‫رنگ بدنه منحصربه فرد دارد که زرد قهرمان نام داشته و‬ ‫به روزهای خوش خودروهای رالی اشاره می کند‪.‬‬ ‫داخل کابین نیز تغییرات صورت گرفته در راستای جوان‬ ‫پسند کردن این خودرو بوده است‪ .‬تریم قرمز‪ ،‬صندلی های‬ ‫نیمه سطلی با لوگوهای اسپرت‪ ،‬پدال های الیاژی و فرمان‬ ‫اسپرت از ش��اخصه های کابین کوچولوی دوست داشتنی‬ ‫س��وزوکی هس��تند‪ .‬همچنین صفحه نمای��ش رنگی بین‬ ‫نشان دهنده ها وجود داشته که اطالعات موردنیاز از جمله‬ ‫قدرت و گشتاور را به راننده نشان می دهد‪.‬‬ ‫سوییفت اس��پرت جدید همچنین با فهرست مناسبی‬ ‫از تجهیزات عرضه می ش��ود که از جمل��ه ان ها می توان‬ ‫به چراغ های جلوی ‪ LED‬و سیس��تم ناوبری ماهواره ای‬ ‫اشاره کرد‪ .‬این خودرو از نظر ایمنی نیز چیزی کم نداشته‬ ‫و سیستم هایی همچون ترمز اضطراری هوشمند‪ ،‬هشدار‬ ‫خ��روج خودرو از خط و کروز کنترل تطبیقی در فهرس��ت‬ ‫تجهیزات ایمنی ان به چشم می خورند‪.‬‬ ‫س��ومین نسل سوییفت اس��پرت ظاهر اسپرتی داشته‬ ‫هرچن��د نباید انتظار تجربه رانندگی مش��ابهی را داش��ته‬ ‫باش��ید‪ .‬اولین موضوع این که سواری این خودرو مشکلی‬ ‫ندارد‪ .‬سوییفت اسپرت سواری خوب و ایمنی دارد‪.‬‬ ‫پیش��رانه احتماال یکی از ویژگی های دوست داش��تنی‬ ‫سوییفت اس��پرت است‪ .‬ش��تاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت این محص��ول ژاپنی ‪ 8.1‬ثانیه ب��وده و اگرچه به‬ ‫س��ختی می توان ان را ش��تابی احس��اس برانگیز توصیف‬ ‫کرد‪ ،‬اما گش��تاور این پیش��رانه برجسته اس��ت‪ .‬در برخی‬ ‫نسل سوم سوزوکی سوییفت‬ ‫اسپرت خودرویی بالغ تر بوده‬ ‫و نسبت به نسل قبل پیشرفت‬ ‫کرده است‪ .‬در بسیاری از جنبه ها‬ ‫این نسخه قدرتمندتر از مدل‬ ‫استاندارد احساس می شود‪ ،‬اما‬ ‫سوییفت اسپرت با رسیدن به‬ ‫سن باال برخی از هیجان جوانی‬ ‫خود را از دست داده است‬ ‫مشخصات سوزوکی سوییفت اسپرت جدید‬ ‫قیمت‬ ‫‪ 17‬هزار و ‪ 999‬پوند‬ ‫پیشرانه‬ ‫چهار سیلندر ‪ 1.4‬لیتری توربو‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‬ ‫‪ 138‬اسب بخار‪ 230/‬نیوتن متر‬ ‫گیربکس‬ ‫شش سرعته دستی‪ ،‬دیفرانسیل جلو‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ 8.1‬ثانیه‬ ‫حداکثر سرعت‬ ‫‪ 210‬کیلومتر در ساعت‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫شش لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪Suzuki Swift Sport‬‬ ‫مسیرهای طی شده‪ ،‬سوییفت اسپرت به زیبایی از پیچ ها‬ ‫عب��ور کرده و در دنده س��ه اس��ت که قدرت پیش��رانه به‬ ‫چشم می اید‪ .‬پیشرانه با سرعت مناسبی به سمت ردالین‬ ‫حرکت کرده و تعویض های دنده س��ریع می توانند از نقاط‬ ‫جالب گیربکس محسوب شوند‪.‬‬ ‫فرم��ان خودرو نیز خوب عمل ک��رده و به اندازه کافی‬ ‫مستقیم است‪ .‬بد نیس��ت نگاهی هم به گیربکس داشته‬ ‫باشیم‪ .‬اگرچه استفاده از این گیربکس لذت بخش نیست‪،‬‬ ‫اما تعویض های مناسب و سریعی دارد‪.‬‬ ‫موقعیت راننده در صندلی کمی باال بوده و سواری ان‬ ‫نی��ز جای تعریفی ندارد‪ .‬خودرو در ش��هر س��فت بوده‪ ،‬اما‬ ‫در جاده های مس��تقیم و باز برعکس اس��ت یعنی سواری‬ ‫نرم سوییفت اسپرت را شاهد هستیم که همین امر باعث‬ ‫تکان های بیش از حد بدنه می ش��ود‪ .‬پیشرانه نیز صدای‬ ‫خوبی تولید نمی کند‪.‬‬ ‫اما شاید بزرگ ترین نومیدی سوییفت اسپرت احساس‬ ‫محافظه کاری س��واری این خودروس��ت‪ .‬با حمله به یک‬ ‫پی��چ تند بخش جلویی در ابتدا چس��بندگی خوبی به جاده‬ ‫داش��ته‪ ،‬اما در ادامه کم فرمانی ان مش��هود می ش��ود‪ .‬با‬ ‫برداش��تن پا از روی گاز و برخالف نسل قبلی و همچنین‬ ‫رقبا‪ ،‬اوضاع بهتر نمی ش��ود‪ .‬مهم نیست چه کاری انجام‬ ‫می دهید‪ ،‬تقریبا س��ر به راه کردن خودرو غیرممکن بوده‬ ‫و باوجود این که وزن خودرو تنها ‪ 975‬کیلوگرم اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫سوییفت اسپرت احساس سبک بودن ندارد‪.‬‬ ‫برچس��ب قیمت��ی ‪17‬ه��زار و ‪ 999‬پوندی س��وییفت‬ ‫اس��پرت هم ترس��ناک اس��ت‪ .‬س��وزوکی با گفتن این که‬ ‫محصول��ش ‪ 5500‬پوند ارزان تر از پژو ‪ GTi 208‬اس��ت‬ ‫از این قیمت گذاری دفاع می کند‪ ،‬اما باید گفت پژو حدود‬ ‫‪ 70‬اسب بخار قوی تر بوده و سواری هیجان انگیز و درگیر‬ ‫کننده ای دارد‪ .‬سوزوکی احساس می کند ‪ 208‬و رنو کلیو‬ ‫رقبای س��وییفت اس��پرت هس��تند‪ ،‬اما این موضوع کمی‬ ‫خوش بینانه است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر باید به فولکس اپ ‪ GTI‬اش��اره کنیم که‬ ‫اگرچه قدرت ‪ 113‬اس��ب بخاری دارد‪ ،‬اما همان اس��تایل‬ ‫رانندگی و خصوصیات س��وییفت اسپرت را نشان می دهد‪.‬‬ ‫این خودرو چهار هزار پوند ارزان تر از س��وزوکی بوده و شاید‬ ‫در روی کاغذ کوچک تر از سوییفت اسپرت باشد‪ ،‬اما فضای‬ ‫بار و کابین مشابهی دارد‪ .‬همچنین باید به فورد فیستا ‪ST-‬‬ ‫‪ Line‬اش��اره کنیم که تنها ‪ 500‬پوند گران تر از س��وزوکی‬ ‫بوده‪ ،‬ولی خودرویی هیجان انگیزتر است‪.‬‬ ‫در کل نسل سوم سوزوکی سوییفت اسپرت خودرویی‬ ‫بالغ تر بوده و نس��بت به نسل قبل پیشرفت کرده است‪ .‬در‬ ‫بسیاری از جنبه ها این نسخه قدرتمندتر از مدل استاندارد‬ ‫احساس می شود‪ ،‬اما س��وییفت اسپرت با رسیدن به سن‬ ‫باال برخی از هیجان جوانی خود را از دس��ت داده اس��ت‪.‬‬ ‫این خ��ودرو قبال به عنوان یک��ی از بهترین هاچ بک های‬ ‫داغ برای خریدارانی با بودجه محدود شناخته می شد‪ ،‬اما‬ ‫هم اکنون این ویژگی کم رنگ ش��ده که جای شرمساری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��وزوکی س��وییفت اس��پرت یک زمانی ب��ه عنوان‬ ‫هاچ بک��ی داغ و ارزان قیمت ش��ناخته ش��ده بود‪ .‬نس��ل‬ ‫جدید این خودرو س��بک تر بوده و با پیش��رانه فوق العاده‬ ‫‪ 1.4‬لیتری توربوی بوس��ترجت عرضه شده است‪ .‬البته‬ ‫مدل اس��پرت کامال رشد کرده و کاراکتر پر جنب وجوش‬ ‫و هیجان��ی نس��ل قب��ل در این نس��خه خیلی به چش��م‬ ‫نمی خورد‪ .‬این خودرو به ان��دازه قبل درگیر کننده نبوده‬ ‫و در جایگاه��ی بی��ن خودروه��ای ارزان ت��ر و کوچک تر‬ ‫همچ��ون فولکس واگ��ن اپ ‪ GTI‬و نس��خه هم ان��دازه‬ ‫اما قدرتمن��دی همچون پژو ‪ GTi 208‬ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫س��وییفت اس��پرت بیش تر ش��بیه نس��خه عضالنی تر از‬ ‫نمونه اس��تاندارد احساس می ش��ود و هرچند این ویژگی‬ ‫می توان��د ب��رای برخ��ی اف��راد هیجان انگیز باش��د‪ ،‬اما‬ ‫مالکان نس��ل قبل��ی این خ��ودرو خواهان چی��ز بهتری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫تاثیر تعلق خاطر کارکنان بر عملکرد انان‬ ‫(مطالعه موردی کارشناسان شرکت ایران خودرو)‬ ‫بهزاد ولی‬ ‫پایان نامه مقطع کارشناس��ی ارش��د‬ ‫اس��تاد راهنما‪ :‬دکتر داریوش غالم زاده‬ ‫دانش��گاه ازاد اس�لامی‪ -‬واحد تهران مرکز‬ ‫متولی پروژه‪ :‬بهمن س��عیدپور‬ ‫واحد بهره بردار‪ :‬معاونت توس��عه منابع انسانی –‬ ‫مدیریت تامین و نگهداری منابع انس��انی‬ ‫چکیده‬ ‫دل بس��تگی(تعلق خاطر) کاری یک��ی از موضوعات‬ ‫م��ورد عالقه پژوهش��گران حوزه منابع انس��انی اس��ت‪،‬‬ ‫مطالع��ات نش��ان می دهد ک��ه دل بس��تگی کاری تاثیر‬ ‫چش��م گیری بر نتایج عملکردی کس��ب و کار سازمان ها‬ ‫دارد و فق��دان دل بس��تگی کاری هزینه ه��ای میلی��ارد‬ ‫دالری در قالب بهره وری از دست رفته برای سازمان ها‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬دل بس��تگی کارکنان ابعاد مختلفی مانند‬ ‫سرزندگی‪ ،‬فدایی شدن و مجذوب شدن دارد وهمچنین‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫پیامد های مختلفی مانند تعهد سازمانی‪ ،‬رضایت شغلی‪،‬‬ ‫رفتار ش��هروند سازمانی و‪ ...‬را به دنبال خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا پژوه��ش حاضر با ه��دف تعیین‬ ‫تاثی��ر دل بس��تگی کارکن��ان ب��ر عملکرد کارشناس��ان‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو‪ ،‬انج��ام ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫نق��ش تعدیلگ��ری مولفه ه��ای تی��م کاری‪ ،‬رهب��ری و‬ ‫الهام بخش��ی‪ ،‬ارش��اد و مربی گری‪ ،‬اگاهی س��ازمانی‪،‬‬ ‫چش��م انداز مثبت‪ ،‬هم دلی و درک دیگران‪ ،‬خودکنترلی‬ ‫عاطف��ی و خوداگاهی هیجانی ک��ه از مولفه های هوش‬ ‫هیجانی اس��ت‪ ،‬مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫روش تحقیق مورد اس��تفاده در ای��ن پایان نامه روش‬ ‫توصیف��ی ـ تحلیلی بود‪ .‬ای��ن پایان نام��ه از لحاظ هدف‬ ‫از نوع تحقیق کاربردی اس��ت‪ .‬ابزار گ��رداوری تحقیق‬ ‫پرس��ش نامه اس��ت که بعد از اطمینان از روایی و پایایی‬ ‫ان در بی��ن نمون��ه جامع��ه ام��اری توزی��ع ش��د‪ .‬جامعه­‬ ‫ام��اری این پژوهش کارشناس��ان ش��اغل در معاونت ها‬ ‫و مدیریت های مس��تقل ش��رکت ایران خ��ودرو بوده که‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی ان ها کارشناس��ی اس��ت‪ .‬روش‬ ‫نمونه گیری تصادفی ساده طبقه ای بوده و نمونه اماری‬ ‫این تحقیق‪ 304‬نفر از کارشناسان است‪ .‬در این تحقیق‬ ‫ب��ه منظور تجزیه و تحلیل داده ه��ا از امار توصیفی‪ ،‬امار‬ ‫اس��تنباطی(روش مدل س��ازی معادالت س��اختاری به‬ ‫روش حداقل مربعات جزیی (به وسیله نرم افزار ‪)PLS‬‬ ‫اماره های جانبی (ازمون فرید من‪ ،‬انالیز واریانس و ‪)...‬‬ ‫استفاده ش��د‪ .‬با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده‬ ‫فرضیه اصلی تحقیق یعنی تاثیر دل بس��تگی کارکنان بر‬ ‫عملکرد کارشناسان شرکت ایران خودرو مورد تایید قرار‬ ‫گرفت‪ .‬همچنی��ن فرضیه تعدیلگ��ری کارتیمی‪ ،‬اگاهی‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬هم دلی و درک دیگران‪ ،‬چش��م انداز مثبت‪،‬‬ ‫خودکنترل��ی هیجانی و خ��ود اگاهی هیجان��ی در تاثیر‬ ‫دل بس��تگی کارکنان بر عملکرد ایش��ان مورد تایید قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫واژگان کلی��دی‪ :‬دل بس��تگی (تعل��ق خاط��ر)‬ ‫کارکن��ان‪ ،‬عملک��رد کارکن��ان‪ ،‬هوش هیجان��ی‪ ،‬کار‬ ‫مدل تحقیق‪:‬‬ ‫تیم��ی‪ ،‬اگاهی س��ازمانی‪ ،‬چش��م انداز مثب��ت و خود‬ ‫کنترل��یهیجان��ی‬ ‫مقدمه‬ ‫ش��رایط رقابتی حاکم ب��ر بازار رقابت‪ ،‬منابع انس��انی‬ ‫را ب��ه تنها منبع کس��ب مزیت رقابتی پای��دار تبدیل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مطالعات نش��ان می ده��د که س��ازمان هایی که‬ ‫از منابع انس��انی خود ب��ه نحو مطلوب و بهینه اس��تفاده‬ ‫می کنن��د نتای��ج عملک��ردی خوبی نی��ز از خود نش��ان‬ ‫می دهند‪ .‬سازمان ها برای جذب‪ ،‬حفظ کارکنان خالق‪،‬‬ ‫فدایی و کامیاب که باعث موفقیت سازمانی می شوند چه‬ ‫اقداماتی انجام می دهند؟ چه ش��رایط باعث می شود که‬ ‫کارکنان در کار درگیر ش��ده و تالش بیش از اندازه ای را‬ ‫به نمایش گذاشته و در رویارویی با مشکالت صبوری به‬ ‫خرج دهند؟ برخالف ساختارهای سازمانی سنتی که به‬ ‫طور ش��دیدی بر کنترل های مدیریتی‪ ،‬اصول اقتصادی‬ ‫کاهش هزینه‪ ،‬کارایی‪ ،‬جری��ان نقدینگی تاکید دارند در‬ ‫سازمان های نوین از کارکنان انتظار می رود پیش قدم و‬ ‫دارای ابتکار عمل ب��وده و به نرمی با دیگران کار کنند‪،‬‬ ‫مس��وولیت توس��عه حرفه ای خود را به عهده گرفته و به‬ ‫اس��تاندارد های عملک��رد ب��ا کیفیت باال متعهد باش��ند‪.‬‬ ‫بنابراین به کارکنانی نیاز اس��ت که احس��اس پر انرژی و‬ ‫فدایی بودن داشته و مجذوب کار خویش باشند‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر س��ازمان ها ب��ه کارکنان دارای دل بس��تگی (تعلق‬ ‫خاطر) نیاز دارند‪.‬‬ ‫س��ال های اخیر دل بس��تگی کارکنان (تعلق خاطر)‬ ‫یکی از موضوعات مورد عالقه مش��اوران و پژوهشگران‬ ‫ح��وزه رفتار س��ازمانی و منابع انس��انی بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫عالقه من��دی مرهون وجود یافته ه��ای علمی حاکی از‬ ‫تاثیر گذاری چش��م گیر دل بس��تگی کارکن��ان بر نتایج‬ ‫عملکردی کس��ب و کار و درعین حال پایین بودن سطح‬ ‫دلبس��تگی کارکنان در سازمان ها بوده است که این امر‬ ‫خ��ود هزینه ه��ای میلی��ارد دالری را در قالب بهره وری‬ ‫از دس��ت رفت��ه ب��ه س��ازمان ها تحمیل کرده اس��ت‪ .‬با‬ ‫ات��کا به ای��ن واقعیت ک��ه منابع انس��انی ک��ه مهم ترین‬ ‫دارایی س��ازمان و تنها منبع کس��ب مزیت رقابتی پایدار‬ ‫اس��ت می ت��وان ادعا کرد ک��ه با بهره گیری مناس��ب از‬ ‫توانمندی های کارکنان‪ ،‬سازمان ها می توانند برگ برنده‬ ‫بازار رقابت را از ان خود کنند‪.‬‬ ‫اهداف و ضرورت انجام پروژه‬ ‫اهمیت موضوع از دو منظر قابل تبیین است که یکی‬ ‫وضعیت دل بس��تگی کارکنان در س��ازمان و هزینه های‬ ‫ناشی از فقدان دل بستگی و دیگری نحوه ارتباط و تاثیر‬ ‫گذاری دل بستگی بر نتایج مرتبط با کسب و کار اس��ت‪.‬‬ ‫روش تحقیق‬ ‫از ان جای��ی ک��ه نتای��ج ای��ن پژوهش برای ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو قاب��ل اس��تفاده اس��ت‪ ،‬پژوه��ش از ن��وع‬ ‫کارب��ردی و تحقی��ق از نوع پیمایش��ی اس��ت همچنین‬ ‫ای��ن پژوهش از ن��وع مطالعه موردی بوده و در ش��رکت‬ ‫ایران خودرو صورت گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫جامعه اماری این پژوهش کلیه کارشناس��ان شرکت‬ ‫ایران خودرو شاغل در معاونت ها و مدیریت های مستقل‬ ‫هس��تند که حداقل م��درک تحصیلی ان ها کارشناس��ی‬ ‫اس��ت که تعداد ان ها در زمان انج��ام تحقیق‪ 1954‬نفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫نتایج پروژه‬ ‫نتای��ح تجزی��ه و تحلی��ل پژوهش نش��ان می دهد که‬ ‫متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت‪ ،‬تحصیالت‪،‬‬ ‫گروه س��نی‪ ،‬وضعیت تاهل‪ ،‬گروه سابقه‪ ،‬نوع استخدام‪،‬‬ ‫درج��ه کارشناس��ی و مح��ل کار‪ ،‬در میزان دل بس��تگی‬ ‫کارشناسانش��رکتایران خودروتاثیرنداش��تهاس��ت‪.‬‬ ‫مطابق نتایج به دس��ت امده فرضی��ه اصلی تحقیق‬ ‫تایید ش��د‪ .‬بنابراین از طریق ارتقای دل بس��تگی(تعلق‬ ‫خاط��ر) کارکن��ان‪ ،‬می ت��وان عملکردش��ان را بهب��ود‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫مطاب��ق نتای��ج تجزی��ه و تحلی��ل داده­ ها مش��خص‬ ‫ش��د که تاثیر ابعاد دل بس��تگی (تعلق خاط��ر) کارکنان‬ ‫( ش��امل سرزندگی‪ ،‬مجذوب ش��دن و فدایی شدن) بر‬ ‫عملکرد ان��ان‪ ،‬ازطریق فرضیات فرعی مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفته و در نتیجه مش��خص ش��د ابعاد س��رزندگی‬ ‫و مج��ذوب ش��دن ب��ر عملکرد کارشناس��ان ش��رکت‬ ‫ایران خودرو موث��ر بوده و بعد فدایی ش��دن بر عملکرد‬ ‫کارشناسان موثر نیست‪.‬‬ ‫نتایج نش��ان می دهد ک��ه عوامل تعدیلگ��ر کارتیمی‪،‬‬ ‫اگاه��ی س��ازمانی‪ ،‬هم دل��ی و درک دیگ��ران‪ ،‬چش��م‬ ‫ان��داز مثب��ت‪ ،‬خودکنترل��ی هیجان��ی و خ��ود اگاه��ی‬ ‫هیجانی می توانند تاثیر دل بس��تگی کارشناسان شرکت‬ ‫ایران خودرو بر عملکرد را افزایش دهند‪.‬‬ ‫«ای��ن پژوهش تح��ت حمای��ت ش��رکت ایران خ��ودرو و در قالب‬ ‫پروژه پایان نامه کارشناس��ی ارش��د انجام شده اس��ت‪ .‬استادان و‬ ‫دانشجویان عزیز می توانند برای اگاهی از عناوین و شرایط حمایت‬ ‫از فعالیت های پژوهش��ی به سایت ش��رکت ایران خودرو به نشانی‬ ‫‪ WWW.IKCO.IR‬در قس��مت تحقیق و توس��عه بخش ارتباط‬ ‫صنعت و دانشگاه مراجعه کنند‪».‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪41‬‬ ‫جاده‬ ‫تجربه سفر به ایتالیا‪-‬قسمت اول‬ ‫سرزمین چکمه و الستیک‬ ‫سهراب پاکدل‪ ،‬محسن کیا‬ ‫امروزه با گسترش فن اوری و تنوع رسانه تعامل بین کشورها و فرهنگ ها از راه های بسیاری میسر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما بی ش��ک از موثرترین و س��ازنده ترین این روش ها بازدیدهای فردی و اعزام متخصصان‬ ‫برای کس��ب دانش و تبادل فن اوری بین کشورهاس��ت‪ .‬در این بین خواس��ته یا ناخواسته تبادالت‬ ‫دیگ��ری نیز در ابع��اد اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬هنری و‪ ...‬ش��کل می گیرد ک��ه اگر به تعریف‬ ‫فرهنگ به عن��وان نرم افزار اداره جامعه نگاه کنیم‪ ،‬می توان تمام این تبادالت را تبادالت فرهنگی‬ ‫نامید‪.‬‬ ‫به عنوان یک دانش��جوی دوره دکتری مهندسی مکانیک‪ ،‬فرصتی مطالعاتی دست داد تا مدتی در‬ ‫کشور ایتالیا (و چند کشور اروپایی دیگر) تحصیل کنم و در چند پروژه صنعتی همکاری داشته باشم‪.‬‬ ‫در این بین با توجه به عالقه ش��خصی به مباحث خودرویی و س��ابقه فعالیت شخصی‪،‬دانشجویی و‬ ‫همکاری در چند ش��رکت خودروس��از داخلی و طراحی و س��اخت چندین وس��یله از جمله خودرو و‬ ‫موتوس��یکلت برقی‪ ،‬اسیاب سیار‪ ،‬خودروهای دوزیست(‪ )Amphibious Vehicles‬یا اصطالحا‬ ‫اب��ی‪ -‬خاکی‪ ،‬سیس��تم انتقال ق��درت هیدرولیکی و‪ ( ...‬که بیش از ‪ 20‬اخت��راع نیزدر این حوزه به‬ ‫ثبت رس��انده ام) این فرصت را غنیمت دانس��ته و بران ش��دم تا در سلس��له مقاالتی جذابیت های‬ ‫حوزه ترافیک و فن اوری های خودرویی و مش��اهداتم را در قاره س��بز با خوانندگان عالقه مند مجله‬ ‫ایران خودرو در میان بگذارم‪.‬‬ ‫در روند این مقاالت س��عی ش��ده تا ب��ه دور از مبالغه و نوعی مسحورش��دگی (ک��ه اغلب در هنگام‬ ‫روایت گری از جوامع توس��عه یافته به چش��م می خورد) بتوانید قدم به قدم با من در این س��فر همراه‬ ‫شوید‪ .‬با این امید که با معرفی بهتر فن اوری حمل و نقل و ترافیک در اروپا به طیف وسیع مخاطبان‬ ‫با س��ن‪ ،‬تحصیالت و مش��اغل گوناگون‪ ،‬دراینده ش��اهد بروز رفتارهای م��درن ترافیکی و حضور‬ ‫فن اوری های نوین حمل و نقل در کشور باشیم‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫تا قبل از ش��روع ماجرای اعزام ب��ه ایتالیا‪ ،‬اینفوگرافی‬ ‫ذه��ن م��ا از ایتالیا به چن��د تصویر خالصه می ش��د پایولو‬ ‫مالدینی‪ ،‬برلوسکونی‪،‬اس��پاگتی‪ ،‬پیتزا (از نوع خوراکی و‬ ‫ساختمانی اش!)‪ ،‬داوینچی‪ ،‬فراری‪ ،‬المبورگینی‪ ،‬خوش‬ ‫تیپ��ی و مد‪ .‬و وقتی به ایتالیا رس��یدیم دو کلمه اخر زودتر‬ ‫از همه تیک خورد‪.‬‬ ‫ایتالیا پایتخت مد جهان اس��ت‪ .‬جالب این جاس��ت که‬ ‫تهران به همراه سیدنی‪ ،‬س��یول‪ ،‬برازیلیا‪ ،‬مادرید‪ ،‬لندن‪،‬‬ ‫توکیو و ‪ 18‬شهر دیگر‪ 25 ،‬خواهرخوانده شهر رم هستند‪.‬‬ ‫ش��نیده ایم که میالن پرترافیک ترین ش��هر اروپاست‪.‬‬ ‫(البته امارها در این حوزه متفاوت اس��ت) به همین دلیل‬ ‫در این جا هم انتظار ترافیک دارم‪ .‬این جا هم مانند تهران‬ ‫خودم��ان ش��لوغ و رفت و امد بس��یار اس��ت‪ .‬از فرودگاه‬ ‫لیوناردو داوینچی تا رم‪ ،‬ماشین ها زیادند و به قول خودمان‬ ‫ترافیک اس��ت‪ ،‬اما همه در حال حرکتند و هیچ ماش��ینی‬ ‫مجبور نیس��ت دو متر دو متر جلو برود‪ .‬هیچ راننده ای هم‬ ‫مجبور به کالچ ترمز کردن خسته کننده نیست‪.‬‬ ‫خط کش��ی های داخل خیابان ان��گار دیوارهایی واقعی‬ ‫هس��تند که هیچ راننده ای به خود اجازه نمی دهد از ان ها‬ ‫عبور کند‪ .‬اس��فالت کنار ه جاده که دیگر بماند‪ ،‬هیچ کس‬ ‫وارد محدوده ان نمی ش��ود‪ .‬همه ب��ه ارامی در حرکتند و‬ ‫حرکت هم پیوس��ته اس��ت‪ .‬به قول خودمان همه اهسته‬ ‫و پیوس��ته می روند و ترافیک هیچ کسی را اذیت نمی کند‪.‬‬ ‫ارام می رویم‪ ،‬اما می رویم‪.‬‬ ‫جالب این جاست که ایتالیایی ها در اروپا به رانندگی بد‬ ‫و الیی کش��یدن مش��هورند‪ .‬در ایتالیا به قوانین راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی چندان توجهی نمی ش��ود و بعضی رانندگان‪،‬‬ ‫خودروها و موتوسیکلت های خود را هر کجا که بخواهند‬ ‫اعم از پیاده رو و یا حتی وسط خیابان پارک می کنند‪.‬‬ ‫ایتالیایی ه��ا در جریم��ه ک��ردن ه��م از نب��وغ خاصی‬ ‫برخوردارند!پلی��س رم س��عی دارد با اس��تفاده از اینترنت‬ ‫و ظرفی��ت ش��بکه های اجتماعی‪ ،‬بر این مش��کل مزمن‬ ‫پایتخت ایتالیا غلبه کند‪.‬‬ ‫در طرح جدید‪ ،‬هر ش��هروندی که ب��ا خودروی پارک‬ ‫ش��ده در محل غیرقانونی مواجه شود می تواند به حساب‬ ‫پلیس در توییتر اخطار بفرس��تد و موضوع را گزارش کند‪.‬‬ ‫س��پس پلیس به این پیام پاس��خ می دهد ک��ه چه زمان به‬ ‫سراغ خودروی متخلف می اید‪ .‬این کار معموال در عرض‬ ‫چند ساعت انجام می شود‪.‬‬ ‫البت��ه در این جا هم این طور نیس��ت ک��ه خودروهایی‬ ‫همچون المبورگینی یا فراری بس��یار دیده ش��وند‪.‬عموم‬ ‫این ابرخودروها برای بازارهای کش��ورهای حاشیه خلیج‬ ‫فارس تولید می ش��وند‪ .‬در این جا این قبی��ل خودروها در‬ ‫ترافیک ش��هری کم تر دیده می شوند‪ .‬البته همان طور که‬ ‫در خیاب��ان قدم می زنیم دالیل زی��ادی را می توانیم تصور‬ ‫کنیم‪ ،‬نوع ترافیک‪ ،‬هزینه های باالی س��وخت‪ ،‬عوارض‬ ‫ترافیک و یا حتی پارکینگ در کنار جریمه های س��نگینی‬ ‫که برای س��رعت غیرمج��از و یا االیندگ��ی صوتی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مانع از لذت بردن از مبلغ هنگفتی می شود که برای‬ ‫این خودروها پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬البته دالیل دیگری‬ ‫ب��رای نبود اس��تفاده از خودرو با چن��د روز بیش تر ماندن‬ ‫در ش��هر فهمیدیم؛ از جمله تنوع بسیار زیاد وسایل حمل‬ ‫و نق��ل عمومی‪ ،‬تعدد دوچرخ��ه و جایگاه های تبادل ان و‬ ‫از هم��ه مهم تر فرهنگ اس��تفاده از ان‪ ،‬مضاف بر این که‬ ‫فخرفروشی توس��ط دارندگان خودروهای گران قیمت و‬ ‫ن��گاه امیخته به تعجب و حس��رت عاب��ران و خودروهای‬ ‫ارزان قیمت به ان ها بسیار کم تر از کشور خودمان نظرمان‬ ‫را جلب کرد‪.‬‬ ‫تورین‪ ،‬قطب صنعت خودروی ایتالیا‬ ‫س��ری به دانش��گاه پلی تکنیک تورین زدیم‪ .‬از تورین‬ ‫(تورین��و) به جز تیم یوونتوس و ه��وای مه الود اطالعاتی‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫جالب این جاس��ت که این شهر با کازرون و اهواز ایران‬ ‫خواهرخوانده اس��ت‪ .‬تورین قطب صنعت خودروس��ازی‬ ‫ایتالیاس��ت‪ .‬وجود کارخانجات عظیم خودروسازی فیات‬ ‫و همچنی��ن ایویکو (کامی��ون وموتور دی��زل)‪ ،‬الفارومیو‬ ‫و النچیا (خودروی س��واری و س��بک)‪ ،‬کوم��او (رباتیک‬ ‫و ماش��ین ابزار)‪ ،‬افپیت��ی (موتور و سیس��تم های انتقال‬ ‫قدرت) و… این ش��هر رابه کانون صنعت��ی بزرگی تبدیل‬ ‫ک��رده اس��ت و در کنار جن��وا و میالن ب��ه مثلث صنعتی‬ ‫شمال ایتالیا معروف هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از س��ایر منابع درامد این ش��هر می توان به‬ ‫ش��رکت های الواتزا (تولیدکنن��ده قهوه) و ش��رکت کاپا‬ ‫(تولیدکننده پوش��اک ورزش��ی و ورزش های زمستانی در‬ ‫کوه های الپ) اشاره کرد‪.‬‬ ‫به لوگوهای سه برند داچیا‪ ،‬فیات و الفا رومیو بر سردر‬ ‫ورودی دفتر مرکزی در تورین توجه کنید‪.‬‬ ‫با توجه به این تعداد ش��رکت خودروسازی و همچنین‬ ‫کوهپایه ای بودن ش��هر تورین تع��دد دوچرخه های پارک‬ ‫شده و دوچرخه سوار در جای جای شهر با سن و سال های‬ ‫متفاوت و پوش��ش های مختلف برایم��ان تعجب اور بود!‬ ‫(کارشناسان یکی از مشکالت فراگیر نشدن موتوسیکلت‬ ‫برق��ی و دوچرخه در تهران را ش��یب دار ب��ودن معابر ان‬ ‫برش��مرده اند) عالوه بر دوچرخه شخصی‪،‬دوچرخه های‬ ‫حساب کارت کم می شود که واقعا جریمه سنگینی است‪.‬‬ ‫البته که در ط��ول روز می توان تقریبا ‪ ۲۰‬دوچرخه تحویل‬ ‫گرفت‪ .‬عمال تعداد و توزیع ایستگاه ها به گونه ای است که‬ ‫نیاز به نگه داری بیش از حد یک دوچرخه احساس نشود‪.‬‬ ‫در اکثر خیابان ها در هر دو طرف مس��یر ویژه پیاده رو‪،‬‬ ‫دوچرخ��ه و پارکینگ خودرو دیده ش��ده اس��ت‪.‬در برخی‬ ‫معابر مسیر ویژه ترن هم به چشم می خورد‪.‬‬ ‫جال��ب این جاس��ت که حت��ی در صورت وج��ود مانع‪،‬‬ ‫مسیردوچرخه کماکان وجود دارد‪( .‬مقایسه کنید با مسیر‬ ‫دوچرخه در بلوارکش��اورز‪ ،‬تقاطع ولیعصر)‪ .‬این مس��یرها‬ ‫حتی تا پشت دانشگاه پلی تکنیک کشیده شده اند‪.‬‬ ‫جالب این جاست که‬ ‫ایتالیایی ها در اروپا به رانندگی‬ ‫بد و الیی کشیدن مشهورند‪.‬‬ ‫در ایتالیا به قوانین راهنمایی‬ ‫و رانندگی چندان توجهی‬ ‫نمی شود و بعضی رانندگان‪،‬‬ ‫خودروها و موتوسیکلت های‬ ‫خود را هر کجا که بخواهند‬ ‫اعم از پیاده رو و یا حتی وسط‬ ‫خیابان پارک می کنند!‬ ‫کرایه ای با نام ‪ To.BIKE‬در این ش��هر هوشمند وجود‬ ‫دارند که بس��یار کارامد و مقرون به صرفه اند‪.‬از دانش��جو‬ ‫گرفت��ه تا کارمن��د با کت و ش��لوار و کیف قه��وه ای چرم‬ ‫دوچرخه س��واری می کنند‪ .‬در همی��ن احوال منظره عبور‬ ‫یک مرد یا زن با دوچرخه در حالی که کودکی در سبد ان‬ ‫قرار دارد و از جلوی شما با خونسردی خاصی رد می شود‪،‬‬ ‫در ش��هر هوش��مند تورین ام��کان اس��تفاده از مترو‪،‬‬ ‫ترن‪ ،‬اتوبوس و دوچرخه با ش��ارژ کارت دانشجویی میسر‬ ‫است‪ .‬تقریبا تمام تاکس��ی ها (که البته برای یک دانشجو‬ ‫گران محسوب می شوند) هم دارای دستگاه کارت خوان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نرم اف��زار کاربردی هم وجود دارد که فهرس��ت همه‬ ‫سفرها‪ ،‬اعتبار و ایس��تگاه ها را مشخص می کند‪ .‬از دیگر‬ ‫نکات جالب نمایش تعداد دوچرخه و سکوی خالی در هر‬ ‫ایستگاه بر روی نرم افزار است‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قوانین و ملزومات دوچرخه سواری‬ ‫لبخند امیخته با تعجب را برلب می نشاند‪.‬‬ ‫ای��ن دوچرخه ه��ا در ایس��تگاه هایی مش��خص (در‬ ‫محدوده شهر) به سکوهایی قفل شده اند که با نگه داشتن‬ ‫کارت اعتباری(س��االنه ‪ 25‬ی��ورو در ایتالیا)‪ ،‬دوچرخه به‬ ‫مدت نیم س��اعت ازاد می شود‪ .‬در پایان می توان دوچرخه‬ ‫را به هر ایس��تگاهی تحویل داد‪( .‬به یکی از س��کوها قفل‬ ‫ک��رد‪ ).‬به ازای هر نیم س��اعت تاخیر تقریب��ا یک یورو از‬ ‫قانونی وجود دارد که دوچرخه باید چراغ روشنایی جلو‬ ‫و چراغ خطر (قرمز) عقب داش��ته باشد‪ ،‬اما در کل برای‬ ‫دوچرخه س��وارها قانون سفت و س��ختی وجود ندارد و به‬ ‫شخصه جریمه شدن دوچرخه سواری را ندیدیم‪.‬‬ ‫در ش��ماره های بعدی‪ ،‬وضعیت خودروه��ای برقی و‬ ‫جایگاه های شارژ در ایتالیا را بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪43‬‬ ‫نواوران‬ ‫بررسی سیستم محافظت بهینه از پیشرانه در برابر حرارت پیشرانه خودرو‬ ‫کنترل حرارت پیشرانه‬ ‫چه فرق��ی با سیس��تم های قبل��ی دارد؟ ایا برای‬ ‫اولین بار ابداع شده؟‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫این بار در بخش نواوران به س��راغ اختراعاتی رفتیم که قبل از س��ال ‪ 90‬به ثبت رس��یده و هیچ گاه‬ ‫ان طور که شایسته و بایسته بودند‪ ،‬دیده نشدند و البته که برای خود حرفی در صنعت خودروسازی‬ ‫دارند‪ .‬اولین گام ارتباط صنعت با مخترعان را با یکی از کارکنان مبتکر یک پاالیش��گاه برداش��تیم‪.‬‬ ‫کیومرث هاش��می فرد‪ ،‬متولد ‪ 1367‬کارش��ناس ارشد مهندسی ش��یمی باگرایش طراحی فرایند و‬ ‫ساکن شهر شیراز است که گفت و گو در خصوص ایده ابداعی خود را با این بیت اغاز کرد‪:‬‬ ‫به نام ان که جان را فکرت اموخت‬ ‫چراغ دل ز نور جان برافروخت‬ ‫این طرح مش��ابه خارجی یا داخلی نداش��ته و کامال‬ ‫نواورانه است‪.‬‬ ‫چ��ه میزان وقت ص��رف طراحی تا نمونه س��ازی‬ ‫شده است؟ در چه فضایی برای کار اقدام کرده اید؟‬ ‫ح��دود یک س��ال برای س��اخت و شبیه س��ازی یا‬ ‫نمونه اولیه زمان صرف ش��د و در منزل این کار را انجام‬ ‫دادم‪.‬‬ ‫چق��در هزینه تا به امروز انجام ش��ده و از کس��ی‬ ‫هم کمک مالی دریافت کرده اید؟‬ ‫این طرح با هزینه شخصی ساخته و طراحی شد و حدود‬ ‫عنوان ثبتی اختراع شما چیست و در چه تاریخی‬ ‫به ثبت رسیده است؟‬ ‫محافظ بهینه از پیشرانه در برابر حرارت پیشرانه که‬ ‫در مهرماه ‪ 1386‬به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫فکر این اختراع چطور به ذهن ش��ما خطور کرده‬ ‫است؟‬ ‫با توجه به این که انسان دارای پنج حس است؛ یکی‬ ‫از این حواس منشا تفکر و خلق یک اثر می تواند باشد‪ .‬من‬ ‫با دیدن پدیده حرارت پیشرانه و محیط پیرامون ان به این‬ ‫نتیجه رسیدم‪.‬‬ ‫این وسیله چیست و چگونه عمل می کند؟‬ ‫محافظ بهینه از پیش��رانه در برابر حرارت پیش��رانه‬ ‫به صورت دینامیکی س��اخته و طراحی ش��د‪ ،‬این وس��یله‬ ‫از جریان باد برای خنک کردن پیش��رانه خودرو اس��تفاده‬ ‫می کند و ب��ا تنظیم زاویه مناس��ب دریچه هایی که در زیر‬ ‫کارتر برروی صفحه ای نصب می ش��ود‪ ،‬میزان جریان باد‬ ‫ورودی را تنظی��م می کن��د‪ .‬البته بعده��ا حالت دینامیکی‬ ‫دریچه ه��ا ب��ه حالت اس��تاتیک تبدیل ش��د‪ ،‬چ��را که در‬ ‫سرعت های باال دریچه ها برای باز و بسته شدن با مشکل‬ ‫مواجه می ش��دند‪ .‬هم چنین خ��ود دریچه ه��ا از زاویه ای‬ ‫خاص بهره مند می ش��دند و نیز بسته به نوع حجم سیلندر‬ ‫پیشرانه خودرو تعداد دریچه ها افزایش یا کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫چه مزایای ویژه ای دارد؟‬ ‫محاف��ظ بهین��ه از پیش��رانه در براب��ر ح��رارت‬ ‫پیش��رانه به س��یال خاصی نیاز ن��دارد و از جریان هوا‬ ‫بهر ه مند می ش��ود که این خ��ود مهم ترین مزیت طرح‬ ‫اس��ت‪ .‬از دیگر مزیت های ان سادگی و هزینه ارزان و‬ ‫هم چنین اثربخش��ی مناسب جهت افت دمای پیشرانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫انعطاف پذی��ری و قابلیت ارتقای سیس��تم در چه‬ ‫حد است؟‬ ‫قابلیت ارتقا دارد‪ .‬ب��ه خصوص در مورد نحوه ورود‬ ‫هوا‪ ،‬نحو ه قرارگیری دریچه ها‪ ،‬الیاژها و ‪...‬‬ ‫نکت��ه فوق العاده مه��م و تاثیرگ��ذار دیگر در این‬ ‫سیستم چیست؟‬ ‫قیمت مناس��ب و اس��تفاده از جریان باد و نیز زاویه‬ ‫قرارگیری دریچه ها از نکات مهم این سیس��تم به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫شد؟‬ ‫چه زمانی ابداع این طرح باعث خش��نودی شما‬ ‫ایده اولیه طرح پیش از س��اخت جال��ب بود‪ ،‬اما به‬ ‫مرحله ساخت که رس��ید و نتایج ان را که مشاهده کردم‪،‬‬ ‫بسیار جالب تر به نظر رسید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫ایا از نهاد یا ارگانی حمایت شده اید؟‬ ‫توسط هیچ ارگانی یا سازمانی حمایت نشده ام‪.‬‬ ‫ایا اختراع دیگری هم دارید؟‬ ‫این وسیله از جریان باد برای‬ ‫خنک کردن پیشرانه خودرو‬ ‫استفاده می کند و با تنظیم‬ ‫زاویه مناسب دریچه هایی که‬ ‫در زیر کارتر برروی صفحه ای‬ ‫نصب می شود‪ ،‬میزان جریان‬ ‫باد ورودی را تنظیم می کند‬ ‫اینجان��ب مبتک��ر و مخترع هش��ت اخت��راع دیگر‬ ‫هستم که تعدادی از ان ها نیز در زمینه هایی چون خودرو‪،‬‬ ‫نانو و صنعت نفت است‪.‬‬ ‫ایا در نمایشگاهی شرکت کرده اید؟‬ ‫در نمایش��گاه بین الملل��ی خودروه��ای داخل��ی و‬ ‫خارجی که در س��ال ‪ 86‬در اصفهان برگزار ش��د‪ ،‬شرکت‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫ایا سرمایه گذاری هم به سراغ شما امده؟‬ ‫‪ 10‬سال پیش قیمت تمام شده ان ‪ 150‬هزار تومان شد‪.‬‬ ‫ایا با این طرح رتبه یا مقامی هم کسب کرده اید؟‬ ‫ای��ن ط��رح دارای تاییدیه از انجمن اه��ن و فوالد‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان است‪.‬‬ ‫کار شما به مرحله تجاری سازی رسیده است؟‬ ‫هنوز به مرحله تجاری سازی نرسیده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه س��رمایه گذاران بیش ت��ر ب��ه دنب��ال‬ ‫منفعت طلبی هستند تا انگیزه حمایت و تولید داخلی!‬ ‫زمانی پیش امده که نومید شده باشید؟‬ ‫برای من نومیدی تعریف نش��ده است‪ .‬نومیدی در‬ ‫هیچ شرایطی شایسته نیست‪.‬‬ ‫چه انتظاری از بنیاد ملی نخبگان یا هر س��ازمان‬ ‫دیگری دارید؟‬ ‫در واقع بنیاد مل��ی نخبگان یا مراکز دیگر باید خود‬ ‫مخترع را تحت حمای��ت قرار دهند؛ یعنی یک مخترع به‬ ‫معنای واقعی درگیر مس��ایلی چون کار و مسکن و این ها‬ ‫نباش��د و فق��ط و فق��ط ب��ر روی کار و س��اخت و طراحی‬ ‫دستگاهی متمرکز شود‪.‬‬ ‫یک توصیه برای مخترعان و مبتکران؟‬ ‫مخترع��ان ت�لاش کنن��د ک��ه ب��ا اختراع��ات‬ ‫مش��کلی از مش��کالت را حل کنن��د و بدانند اختراع‬ ‫فق��ط ای��ده نیس��ت؛ بلک��ه س��اختن و عمل��ی کردن‬ ‫ان ه��م مهم و ضروری اس��ت و این که س��عی کنند‬ ‫اید ه ه��ای تکراری ارایه ندهند و به س��مت اختراعات‬ ‫با فن اوری باال بروند‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��د یک طرح ب��رای چند س��ال اینده‬ ‫بدهید ان چیست؟‬ ‫احیای گازهای فلر‪ ،‬الکترو مغناطیس و ‪...‬‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ه عن��وان ی��ک بن��گاه اقتصادی‬ ‫چگون��ه می تواند ب��ه مخترعان به بهتری��ن نحو کمک‬ ‫کند؟‬ ‫ب��ا حمای��ت از ایده ه��ا و سیس��تم های ابداع��ی‬ ‫مخترعان با تاسیس بخشی تحت عنوان اژانس ابداعات‬ ‫واقع��ی در ایران خودرو که حتما موجب پیش��رفت صنعت‬ ‫خودروسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫ایا عالقه مند هستید از خطوط تولید ایران خودرو‬ ‫بازدید کنید؟‬ ‫بله‪ ،‬بس��یار عالقه مندم که خطوط تولید این شرکت‬ ‫را از نزدیک ببینم‪.‬‬ ‫چه خودرویی از س��بد محصوالت این شرکت را‬ ‫می پسندید و چرا؟‬ ‫م��دل پ��ژو ‪ 206‬اتوماتی��ک را می پس��ندم چ��ون‬ ‫پیش��رانه و بدنه با یکدیگر هم س��ان هس��تند و از کیفیت‬ ‫نسبتا خوبی برخوردار است ضمن این که ظاهر مناسبی‬ ‫ه��مدارد‪.‬‬ ‫ای��ا می توانی��د مدع��ی باش��ید ک��ه طعم ش��یرین‬ ‫موفقیت را چشیده اید؟‬ ‫بله‪ ،‬من در زندگی انس��ان موفقی هس��تم و خواهم‬ ‫بود چرا که الزمه موفقیت‪ ،‬تالش و پشتکار است‪.‬‬ ‫در پایان اگرسخنی دارید بفرمایید؟‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو بای��د در مرحل��ه اول خ��ط‬ ‫تولی��د خودروه��ای منس��وخ ش��ده را متوق��ف و ان ها را‬ ‫ب��ا پلتفرم های جدی��د جایگزین کن��د‪ .‬در مرحل��ه بعد‪ ،‬از‬ ‫تجربیات خودروس��ازهای بزرگ کمک گرفته و هم چنین‬ ‫از طرح های مفید در زمینه خودروسازی بهره مند شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪45‬‬ ‫فرهنگ رانندگی‬ ‫به خیابان ها اعتماد نکنید‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫داش��ت از ی��ک جلس��ه برمی گش��ت‪ ،‬از ان روزهای‬ ‫ش��لوغ بود‪ ،‬خیاب��ان پر از ماش��ین و پیاده روها پر از ادم؛‬ ‫چقدر ادم‪ ،‬چقدر زندگی‪ .‬همین طور که رانندگی می کرد‬ ‫نگاهی س��ریع به ان ها انداخت‪ .‬ماشینی صفیرکشان از‬ ‫کنارش رد شد‪ ،‬بین ماشین ها پیچید و پشت چراغ قرمز‬ ‫گیر کرد‪ .‬به ان ماش��ین رسید و پش��ت ترافیکی سنگین‬ ‫ایس��تاد‪ .‬صدای بوق ماشین دیگری که برای یک سانت‬ ‫جلو رفتن چانه می زد‪ ،‬گوشش را پر کرد‪ .‬زمام فکرش را‬ ‫در دس��ت گرفت و با خودش گفت‪ :‬چقدر رانندگی شبیه‬ ‫زندگ��ی ادم هاس��ت‪ .‬بعضی فقط پیچی��دن و پیچاندنش‬ ‫را یاد گرفته اند و بعضی اس��تفاده درس��ت از فرصت ها و‬ ‫پی��ش رفتن را بعض��ی رانندگان بامرامن��د و با معرفت و‬ ‫بعضی ه��ا هم عصبانی و پرخاش��گرند و مدام در خیابان‬ ‫ب��وق می زنند و انگار خیابان میدان مس��ابقه اس��ت و او‬ ‫دارد دیر به مقصد می رس��د‪.‬‬ ‫چراغ که س��بز ش��د داخل خیابان فرع��ی پیچید‪ .‬این‬ ‫خیابان را دوس��ت داش��ت‪ .‬گذر زمان از ان دو دوس��تان‬ ‫قدیمی س��اخته بود‪ ،‬چه روزهایی را با هم سرکرده بودند‪.‬‬ ‫قدم به قدم این خیابان را می ش��ناخت‪ ،‬دل تنگ درختان‬ ‫ش��مال که می ش��د به ت��ن درخت��ان این خیابان دس��ت‬ ‫می کشید‪ .‬با خودش گفت‪ :‬به قول سهراب سپهری‪:‬‬ ‫فکر را خاطره را زیر باران باید برد‬ ‫با همه مردم شهر زیر باران باید رفت‬ ‫چ��را خیابان های ش��هر ما دیگر خاطره نمی س��ازند!‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫خیابان ه��ا از خطره��ا می گوین��د و انس��ان هایی ک��ه در‬ ‫خیابان های شهر تنهایند و رها!‬ ‫به یاد شعر هم شهری خود افتاد و با خود زمزمه کرد‪:‬‬ ‫خسته ام از این خیابان های شیک‬ ‫پارک های خشک خالی از تلیک‬ ‫هیچ دستی در خیابان های شهر‬ ‫توی مشت من نمی ریزد ولیک‬ ‫لهجه گنجشک ها ماشینی است‬ ‫فرق دارد با صدای جیک جیک‬ ‫ب��ا خ��ودش گف��ت‪ :‬هم ش��هری پرحس و احساس��م!‬ ‫فوق العاده گفتی‪ .‬لهجه گنجش��ک ها هم ماش��ینی است‪.‬‬ ‫به یاد کالس دانش��گاهش افتاد که اس��تاد رفتارشناس��ی‬ ‫حیوانات در کالس برای دانش��جویان می گفت‪ .‬اس��تاد با‬ ‫س��یطه و س��لطه تمام می گفت‪ :‬گنجش��ک های شهری‬ ‫پرخاشگرند و گنجشک های روستایی ساده تر و مهربان تر!‬ ‫دانش��جویان کالس پوزخندی زدند و استاد توجهی نکرد و‬ ‫ادامه داد و گفت‪ :‬گنجشک ها در محیط شهری پاسخ های‬ ‫پرخاش��گرانه تری از خ��ود نش��ان می دهن��د در حالی که‬ ‫پرنده های روستایی زمانی رفتارهای پرخاشگرانه دارند که‬ ‫مشغول تهیه ذخیره های غذایی هستند‪.‬‬ ‫انگار تراکم و ازدحام و ترافیک بر رفتار پرندگان هم‬ ‫اثرگذار است‪ .‬گنجش��ک ها اعصاب ندارند و کالغ های‬ ‫ش��هر ما در روزهای الوده از اسمان ش��هر ما می روند‪.‬‬ ‫باز کالغ ها و گنجش��ک ها جای��ی دارند که بروند‪ ،‬اما ما‬ ‫ادم باید بمانیم‪ .‬فوقش چند روز تعطیل س��وار ماش��ین‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫بش��ویم و برویم ش��مال‪ ،‬ولی چون همه می رویم باز در‬ ‫خیابان ها می مانیم و ترافیک می س��ازیم و باز رانندگان‬ ‫بام��رام و یا رانندگان بی معرف��ت را می بینیم و این قصه‬ ‫ادامه دارد‪ .‬ش��اید از این جا به بعد س��وال فلسفی پیش‬ ‫می اید ک��ه ایا ما ازدح��ام و ترافیک و ش��لوغی را خلق‬ ‫می کنیم و ش��هری پر از دود والودگی را؟ یا این الودگی‬ ‫و ازدحام و ترافیک اس��ت که م��ا را رنجورتر و عصبی تر‬ ‫می کند و ما را از خود بیگانه تر؟ پس بهتر اس��ت همانند‬ ‫کوندرا این س��وال را بپرس��یم‪ :‬اکنون ک��ه تعدادی در‬ ‫جاده ه��ا می میرن��د‪ ،‬چرا ای��ن نوع مرگ ذه��ن ما را به‬ ‫خود جلب نمی کند؟ جواب را گوگول‪ ،‬نویس��نده روسی‬ ‫می گوی��د‪ :‬اه به بلوار اعتماد نکنید! اه به خیابان اعتماد‬ ‫نکنید! این ها همه اش یک رویاس��ت و بل��وار و خیابان‬ ‫همیش��ه دروغ می گویند! گویا این نکته درباره رانندگان‬ ‫و ماش��ین ها نی��ز صدق می کن��د‪ .‬به خیابان ه��ا اعتماد‬ ‫نکنی��د‪ .‬در کنار رویاها و لذت ها ومعصومیت ماش��ین ها‬ ‫و خیابان ها تراژدی مرگ خفته اس��ت‪ .‬عابران خیابانی‬ ‫به محض ش��نیدن و دی��دن تصادف ها هم چون افس��ر‬ ‫روس داس��تان گوگول سر راه شان به ویترین های مغازه‬ ‫خیره می ش��وند و سپس به یک قنادی می روند و اندکی‬ ‫تنقالت و ش��یرینی می خرن��د و با خوان��دن روزنامه ای‬ ‫ورزش��ی مش��غول می ش��وند و بدین ترتیب صحنه های‬ ‫تص��ادف در ان خیاب��ان ب��ا ورود به خیابان ه��ای دیگر‬ ‫از ذهن ش��ان محو می ش��وند و این چرخه م��دام تکرار‬ ‫می شود‪...‬‬ ‫شوماخر وطنی‬ ‫سفرهای مجانی به باالی ابرها‬ ‫فرامر ز سیداقایی‬ ‫ش��وماخروطنی ها تا وقتی که به اتومبیل دسترسی نداشته باشند هر پنج سال یک بار‬ ‫به س��فر می روند‪ ،‬اما از وقتی که با وام و بی وام دست ش��ان به ماش��ین صفر یا فرس��وده‬ ‫از رده خارج رس��یده‪ ،‬هر پنج س��ال یک بار تو ش��هر خودشان پیداش��ان می شود چون به‬ ‫نظر چنین ش��وماخروطنی هایی وقتی ماش��ین داشته باش��ی مدام باید سفر کنی به دلیل‬ ‫این که خرج مس��افرت با خرج وطن یکی است پس چرا باید بنشینی تو خانه و به صفحه‬ ‫تلویزیون زل بزنی و تصویر تکراری خاله ها و عموهای تلویزیونی را ببینی؟ این می ش��ود‬ ‫ک��ه همین جوری بی گدار می زنن��د به جاده‪ .‬جاده نوردی و رانندگ��ی در جاده هم اصول‬ ‫خودش را دارد‪ ،‬اما ش��وماخروطنی های عزیز معموال خیلی با اصول میانه خوبی ندارند‪.‬‬ ‫به همین دلیل هم معموال ‪ 25‬درصد این نوع ش��وماخروطنی های مسافرت دوس��ت به‬ ‫خانه برنمی گردند‪ ،‬بلکه برمی گردانندشان ان هم با تابوت‪.‬‬ ‫شوماخروطنی ها معتقدند تمام سفر یک طرف‪ ،‬اما جاده چیز دیگری است با این حال‬ ‫هنوز کارشناسان تصادفات نتوانس��ته اند کشف کنند چرا شوماخروطنی های ما تو جاده‬ ‫تخت گاز و بی قانون رانندگی می کنند تا زودتر به مقصد برسند‪.‬‬ ‫بیت مغشوش‪:‬‬ ‫پس چه شد ان که بگفتی همه تفریح سفر در جاده ست؟‬ ‫پس چرا ماشین تو له شده چمباتمه زده کنار جاده ست؟‬ ‫این سفر نیست که باشوق روی و برنگردی هرگز‬ ‫جان من جای تمرین شلنگ تخته هم در جاده ست؟‬ ‫این مدل شوماخروطنی ها که به محض دست یافتن به اتومبیل راهی جاده می شوند‬ ‫بر دو گونه قابل تقسیم بندی هستند یکی گونه خودکشنده و یکی هم گونه دیگرکشنده‪.‬‬ ‫ی��ک‪ -‬گونه خودکش��نده‪ :‬گونه خودکشنده ش��وماخروطنی هایی هستند که درجاده‬ ‫می تازن��د‪ .‬س��رعت مج��از و غیرمجاز برای ش��ان مفهوم ندارد‪ .‬کیلومترش��مار ماش��ین‬ ‫برای ش��ان دنگ دنگ می نوازد که یعنی داداش! برادر! اقا! راننده محترم! از س��رعت‬ ‫مجاز زدی باال‪ .‬به قول قدیمی ها داداش! مرگ من یواش اما گوش شان بدهکار نیست‬ ‫و پا را از روی پدال گاز برنمی دارند تا جایی که یا از ته دره س��ردربیاورند یا به س��ینه کوه‬ ‫بکوبند و له ش��وند‪ .‬وقتی با چنین افرادی گفت و گو می کنید معموال به ش��ما اطمینان‬ ‫می دهند که یکی از بهترین رانندگان در سراسر جهان هستند و هیچ گاه کاری نمی کنند‬ ‫که خطرافرین باش��د‪ .‬این نوع ش��وماخروطنی ها زمانی می فهمند رفتارشان خطرافرین‬ ‫است که درمیان ابرها برفراز جسم مادی خود و چندین نفر دیگر و همچنین بر فراز پیکر‬ ‫مچاله ش��ده اتومبیل خود درحال پروازند‪ .‬ب��ه احتمال زیاد باید برای این افراد دوره های‬ ‫اموزشی بگذارند و واژه «خطر» را یک بار دیگر برا ی شان معنا کنند‪.‬‬ ‫ای��ن خودکش��نده ها همیش��ه با س��رعت غیرمجاز به مقام ش��امخ خودکش��ی نایل‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬بلکه راه های دیگری هم برای رس��یدن به مقامات باالی ابرها در استین‬ ‫دارن��د‪ .‬ان ها بااین که معتقدند لذت س��فر به جاده اس��ت و در جاده اس��ت که انس��ان‬ ‫به اوج لذت س��فر می رس��د‪ ،‬با این حال برای زودتر رس��یدن به مقصد‪ ،‬س��بقت های‬ ‫غیرمج��از می گیرند حتی در پیچ های نود درجه‪ .‬برای ان ها نه تابلوی س��بقت ممنوع‬ ‫مفهومی دارد نه خط ممتد وس��ط جاده بنابراین‪ ،‬ب��ه محض این که خیال می کنند باند‬ ‫مخالف خالی اس��ت س��بقت می گیرند چون منطق شان این اس��ت که سبقت گرفتن و‬ ‫نگرفتن به تابلو نیس��ت همین که از روبه رو ماش��ین نیاید س��بقت ازاد است‪ .‬این مدل‬ ‫ش��وماخروطنی ها هنگام س��بقت وقتی با ماش��ینی روبه رو ش��وند ک��ه از باند مخالف‬ ‫می اید‪ ،‬معموال دس��ت پاچه می ش��وند و یکی از این س��ه کار را انج��ام می دهند‪ :‬یا به‬ ‫س��مت چپ متمایل می ش��وند تا از تصادف فرار کنند و در این حالت یا حتما با ماشین‬ ‫روبه رویی ش��اخ به ش��اخ می ش��وند یا به ته دره س��قوط می کنند و از فراز ابرها سردر‬ ‫می اورند‪ .‬یا به س��مت راست متمایل می ش��وند و با اتومبیلی که در حال سبقت از انند‬ ‫تصادف می کنند و س��پس به س��مت باند مقابل کشیده می شوند و به ماشین روبه رویی‬ ‫می خورند و بال های پروازش��ان برفراز ابرها بیرون می زند یا ترمز می کنند و به پش��ت‬ ‫ماش��ینی برمی گردن��د که درحال س��بقت از ان بودند‪ ،‬اما در این حال��ت هم دو اتفاق‬ ‫ممکن است برای ش��ان بیفتد‪ :‬یکی این که پس از ترمز کردن با دست پاچگی به پشت‬ ‫ماش��ین جلوی��ی می روند اما چون ب��ا عجله و خام��ی فرمان را چرخانده اند به س��مت‬ ‫راس��ت متمایل می ش��وند و به کوه می زنند‪ ،‬مچاله می ش��وند و به سمت ابرها راه خود‬ ‫را می گش��ایند یا این که به دلیل اقدام به س��بقت غیرمجاز تعدادی ماشین دیگر هم به‬ ‫خیال این که راه روبه رو باز اس��ت به تبعیت از او اقدام به سبقت می کنند‪ .‬در این حالت‬ ‫وقتی ش��وماخروطنی متخلف ترمز می کند‪ ،‬ماش��ین های پشت سری در باند خالف به‬ ‫او می کوبند و هم زمان ماش��ین روبه رویی هم به او می کوبد و از عقب وجلو مچاله اش‬ ‫می کند و بس��ته به شدت تصادف و س��رعت هایی که این ماشین ها دارند‪ ،‬جمع کثیری‬ ‫از عش��اق چالوس ویزای س��فر برفراز ابرها را دریافت می کنند‪ .‬داداش! سبقت نگیر‪.‬‬ ‫بگیر‪ ،‬به موقع بگیر‪.‬‬ ‫دو‪ -‬گون��ه دیگرکش��نده‪ :‬این گونه از ش��وماخروطنی ها خودش��ان به هیچ‪ ،‬طوری‬ ‫رانندگی می کنند که دیگران را به کش��تن می دهند‪ .‬چگونه؟ ان ها ش��وماخروطنی هایی‬ ‫هس��تند که ب��ا رفتارهای غیرع��ادی و غیرقانون��ی موقعیت های خطرن��اک برای دیگر‬ ‫ش��وماخروطنی ها می س��ازند‪ .‬ان ها در جاده ها به محض دیدن تابلوی گوجه سبز گرمی‬ ‫پن��ج هزار تومان به خی��ال این که کیلویی پنج هزار تومان اس��ت ناگهان ترمز می کنند و‬ ‫دن��ده عقب می گیرند‪ .‬دنده عقب گرفتن ناگهانی یعنی تغییر مس��یر دادن ماش��ین های‬ ‫عقبی‪ ،‬هول شدن شان و تصادف با ماشین های روبه رویی یا پشت سری و سفر یک سره‬ ‫بدون بلیت به باالی ابرها‪.‬‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪47‬‬ ‫پاورقی‬ ‫اعجوبه ای به نام ایالن ماسک‬ ‫جــد پدری‬ ‫نویسنده‪ :‬اشلی ونس‬ ‫در کودکی‪ ،‬ماس��ک را پس��ربچه های دیگر به خاطر نام‬ ‫عجیب و غریبش مسخره می کردند‪ .‬نام او برگرفته از نام جد‬ ‫بزرگش‪« ،‬جان ایالن هالدمن» بود که سال ‪ 1872‬به دنیا‬ ‫امد و قبل از رفتن به ایالت «مینه سوتا» در ایالت «ایلینوی»‬ ‫قد کشید‪ .‬در ان جا بود که با همسرش «المدا جین نورمن»‬ ‫که پنج س��ال از او جوان تر بود‪ ،‬اشنا شد‪ .‬سال ‪ ،1902‬این‬ ‫زوج در کلبه ای چوبی در شهر پیکوت واقع در مینه سوتای‬ ‫مرکزی زندگی خود را شروع کردند و مدتی بعد صاحب فرزند‬ ‫پسری به نام «جاش��وا نورمن هالدمن» شدند که پدربزرگ‬ ‫ماس��ک بود‪ .‬مردی عجیب‪ ،‬غریب و اس��تثنایی که به دنیا‬ ‫امده بود تا الگوی ماسک شود‪.‬‬ ‫«جاش��وا نورم��ن هالدمن» پس��ری مس��تقل و ورزش‬ ‫کار بود‪ .‬س��ال ‪ ،1907‬هم��راه خانواده ب��ه گندمزارهای‬ ‫ساس��کچوان نقل م��کان کرد‪ .‬مدت کوتاه��ی پس از ان‬ ‫در حالی که جاش��وا تنها هفت سال داشت‪ ،‬پدرش از دنیا‬ ‫رفت و او را با مس��وولیت اداره خانواده تنها گذاشت‪ .‬او به‬ ‫دش��ت های وس��یع پا گذاش��ت و به رام کردن اسب های‬ ‫وحش��ی و س��وارکاری مش��غول ش��د‪ .‬اغلب در رام کردن‬ ‫اسب ها برای کشاورزان محلی اس��یب می دید‪ .‬او یکی از‬ ‫اولی��ن نمایش های س��وارکاری کان��ادا را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫عکس های خانوادگی‪ ،‬جاش��وا را در لب��اس گاوبازها و در‬ ‫ح��ال نمای��ش مهارت کمندان��دازی نش��ان می دهند‪ .‬در‬ ‫نوجوانی خانه را به قصد دریافت مدرک کالج کایروپرکتیک‬ ‫پالم��ر در ایووا ترک کرد و پ��س از اتمام تحصیل دوباره به‬ ‫ساسکچوان بازگشت و مشغول کشاورزی شد‪.‬‬ ‫در دوران رکود دهه ‪ ،1930‬هالدمن دچار بحران مالی‬ ‫شد و نتوانست وام های بانکی مربوط به خرید تجهیزاتش‬ ‫را ب��ه موقع پرداخت کند و پنج هزار جریب از زمین هایش‬ ‫را از دست داد‪ .‬اسکات هالدمن که مانند پدرش به دنبال‬ ‫دریافت م��درک کایروپرکتیک از همان کالج رفت و بعدها‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫به یکی از کارشناسان برتر دنیا در زمینه درد ستون فقرات‬ ‫تبدیل شد‪ ،‬می گوید‪« :‬از ان پس‪ ،‬پدرم به بانک یا پس انداز‬ ‫پول اعتقادی نداش��ت‪ .‬هالدمن حدودا س��ال ‪ 1934‬با از‬ ‫دس��ت دادن زمین ها ب��ه زندگی چادرنش��ینی روی اورد‪،‬‬ ‫همان ش��یوه زندگی که نوه اش‪ ،‬ماسک چند دهه بعد در‬ ‫کان��ادا دنبال کرد‪ .‬هالدمن با قدی در حدود یک متر و ‪83‬‬ ‫س��انتی متر‪ ،‬قبل از روی اوردن به حرف��ه کایروپرکتیک‪،‬‬ ‫به مش��اغل عجیب وغریبی از کارگر س��اختمانی گرفته تا‬ ‫شرکت در نمایش مهارت های س��وارکاری و رودیو (کمند‬ ‫اندازی) می پرداخت‪.‬‬ ‫سال ‪ ،1948‬هالدمن با یک مربی کانادایی استودیوی‬ ‫رقص به ن��ام وینفرد جوزفی��ن فلچر (وای��ن) ازدواج کرد‬ ‫و کارش در حرف��ه کاریوپرکتی��ک حس��ابی رون��ق گرفت‪.‬‬ ‫همان س��ال خان��واده هالدمن که یک پس��ر و یک دختر‬ ‫داش��تند‪ ،‬صاحب دوقلوهای دختری به ن��ام کای و مای‬ ‫(مادر ماسک) ش��دند‪ .‬ان ها در یک خانه سه طبقه با ‪20‬‬ ‫اتاق و مجهز به اس��تودیوی رقص برای اموزش رقص به‬ ‫هنرجوی��ان واین زندگ��ی می کردند‪ .‬هالدمن که همیش��ه‬ ‫دنبال کارهای جدید بود‪ ،‬یک هواپیمای ش��خصی خرید‬ ‫تا روی��ای پ��روازش را عملی کن��د‪ .‬وقتی خبر س��فرهای‬ ‫تفریح��ی هالدمن به سراس��ر امریکای ش��مالی همراه با‬ ‫همس��ر و فرزندان با هواپیمای تک موتوره به گوش مردم‬ ‫رسید‪ ،‬شایعه پراکنی ها شروع شد‪ .‬هالدمن اغلب جلسات‬ ‫سیاس��ی و کاریوپرکتی��ک را در هواپیم��ا برگ��زار می کرد‬ ‫و بعدها ب��ا همکاری همس��رش کتابی با ن��ام «‪Flying‬‬ ‫‪»Haldemans: Pity the Poor Private Pilot‬‬ ‫نوشت‪.‬‬ ‫سفرهای اکتشافی‬ ‫به نظ��ر می رس��ید هالدمن هم��ه گزینه ه��ای الزم را‬ ‫برای موفقیت در اختیار داش��ت‪ ،‬اما سال ‪ 1950‬تصمیم‬ ‫گرفت همه چی��ز را خراب کند‪ .‬این دکتر و سیاس��ت مدار‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫بخش نهم‬ ‫مدت ه��ا ب��ود ک��ه‬ ‫ب��ه دخالت ه��ای‬ ‫دولت در زندگی مردم‬ ‫اعتراض داشت و بوروکراسی کانادا‬ ‫را بسیار دست و پاگیر می دانست‪ .‬او مخالف شدید‬ ‫دش��نام دادن‪ ،‬س��یگار کش��یدن‪ ،‬مصرف کوکاکوال و ارد‬ ‫تصفیه ش��ده بود و عقیده داشت اخالق مداری در کانادا‬ ‫رو به نابودی اس��ت‪ .‬هالدمن عاش��ق ماجراجویی و س��فر‬ ‫هم بود و برای همین در عرض چند ماه‪ ،‬س��الن رقص و‬ ‫مطب کایروپرکتیک را فروختند و به جنوب افریقا مهاجرت‬ ‫کردند‪ ،‬جایی که قبال هرگز ندیده بودند‪ .‬اس��کات هالدمن‬ ‫ب��ه خاطر م��ی اورد که به پ��درش در پیاده ک��ردن اجزای‬ ‫هواپیمای خانوادگی خود ‪)1984( Bellanca Cruisair‬‬ ‫و بس��ته بن��دی ان قبل از ارس��ال به افریق��ا کمک کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬خانواده هالدمن با ورود به افریق��ا‪ ،‬دوباره قطعات‬ ‫هواپیما را س��وار کردند و به کم��ک ان برای یافتن مکانی‬ ‫مناس��ب برای زندگی کردن به سراسر کشور سفر کردند و‬ ‫در نهایت پرتوریا برای سکونت انتخاب شد‪ ،‬در ان جا بود‬ ‫که هالدمن مطب کاریوپرکتیک جدیدی راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫روحی��ه ماجراجویی این خانواده حد و مرزی نداش��ت‪.‬‬ ‫سال ‪« ،1952‬جاشوا» و «واین» یک سفر ‪ 22‬هزار مایلی‬ ‫را با هواپیما ش��روع و از افریقا به اس��کاتلند و سپس نروژ‬ ‫پرواز کردن��د‪« .‬واین» نقش جهت یاب را داش��ت و با این‬ ‫ک��ه مدرک خلبانی نداش��ت‪ ،‬هر از گاهی هم مس��وولیت‬ ‫پ��رواز را به عهده می گرفت‪ .‬س��ال ‪ 1954‬ای��ن زوج پا را‬ ‫فراتر گذاش��ته و ‪ 30‬هزار مایل مس��افت رفت به استرالیا‬ ‫و برگش��ت از ان را با هواپیما طی کردند‪ .‬روزنامه ها درباره‬ ‫س��فر این زوج نوش��تند که تنها خلبان های خصوصی که‬ ‫ب��ا هواپیمای تک موت��وره خود از افریقا به اس��ترالیا پرواز‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫خان��واده هالدم��ن زمان��ی هم که پ��رواز در اس��مان‬ ‫نداشتند‪ ،‬سفرهای اکتش��افی یک ماهه و صحرایی را در‬ ‫برنامه خود داش��تند و در این سفرها قصد داشتند شهربه‬ ‫ظاهر گم ش��ده ای را در صحرای کاالهاری که یک شهر‬ ‫متروک��ه در افریقای جنوبی بود‪ ،‬پی��دا کنند‪ .‬عکس های‬ ‫خانوادگی گرفته ش��ده در این س��فرها‪ ،‬پن��ج کودک را در‬ ‫وس��ط بیش��ه های افریقا نش��ان می دهند که به دور یک‬ ‫دیگ فلزی بزرگ جمع ش��ده اند و خ��ود را با اتش اردوگاه‬ ‫گ��رم می کنن��د‪ .‬این ک��ودکان ک��ه ب��ر روی صندلی های‬ ‫تاش��و نشس��ته‪ ،‬پاهای ش��ان را روی هم انداخته و کتاب‬ ‫می خوانند‪ ،‬چهره ای سرش��ار از ارامش دارند‪ .‬پش��ت س��ر‬ ‫ان ه��ا هواپیم��ای قرمز یاقوت��ی ‪ ،Bellanca‬یک چادر و‬ ‫یک خودرو به چش��م می خورد‪ .‬ارامش و اسودگی نمایان‬ ‫در عکس ه��ا این حقیقت را پنهان می کند که س��فرهای‬ ‫خان��واده هالدمن چه ان��دازه خطرناک ب��وده اند‪ .‬در یک‬ ‫حادث��ه رانندگ��ی‪ ،‬کامیون حام��ل خانواده ب��ا تنه درختی‬ ‫برخورد می کند و سپر کامیون با فشار به رادیاتور می خورد‪.‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫ما و شما‬ ‫رضانظری ازش��یروان‪ :‬باعرض س�لام وخس��ته نباش��ید‪.‬اگرامکان دارد‬ ‫فهرست استانداردهای‪۸۳‬گانه جدیدخودرویی را درمجله چاپ کنید‪ .‬باتشکر‬ ‫‪ :0935***025‬چ��را دن��ا پالس در رنگ نقرابی یا بژ تولید نمی ش��ود؟ چرا‬ ‫تنوع رنگ دناپالس محدود است الزم است دراین زمینه ایران خودرواقدام خوبی‬ ‫به عمل اورد‪.‬‬ ‫صابری از ارومیه ‪ :‬س�لام پژوی پارس و س��مند دوگانه سوز من هنگام کار‬ ‫با بنزین در دنده دو و س��ه وقتی پدال گاز را فش��ارمی دهم به جای شتاب گرفتن‬ ‫کند می ش��ود‪ ،‬انگارنفسش می گیرد‪ ،‬ولی هنگام کار با گازاین اتفاق نمی افتد و به‬ ‫راحتی شتاب می گیرد علتش چه می تواند باشد؟‬ ‫احمدترک��ی ازالیگودرز‪ :‬س�لام‪ .‬من یک خودروی س��مندخریداری کردم‬ ‫و اپلیکیش��ین ایران خودرو راهم نصب کردم‪ ،‬اماه��رکاری می کنم نمی توانم در‬ ‫قسمت باشگاه مشتریان ثبت نام کنم‪ .‬لطفا توضیح دهید متشکرم‪.‬‬ ‫اکرمی از اراک ‪ :‬دو پیشنهاد کاربردی به پلیس راهنمایی و رانندگی داشتم‬ ‫که فکر می کنم جالب باش��د و مورد توجه کاربران قرار گیرد‪ .‬اولین پیش��نهاد در‬ ‫مورد جرایم س��رعت غیر مجاز اس��ت‪ .‬در حال حاضر با روال کنونی شما چه یک‬ ‫کیلومتر اضافه تر از حد مجاز داشته باشید و چه‪ 30‬کیلومتر به طور یکسان جریمه‬ ‫می ش��وید‪ 60( .‬هزار تومان) با تکنول��وژی کنونی دوربین ه��ای پلیس می توانند‬ ‫سرعت خودروها را ثبت و متناسب با سرعت غیر مجاز جریمه الزم را صادر کنند؛‬ ‫مثال به ازای هر کیلومتر افزایش س��رعت دو هزار توم��ان و این مبلغ می تواند به‬ ‫صورت تصاعدی باش��د ب��ه طور مثال برای یک کیلومتر اضافه س��رعت دو هزار‬ ‫تومان به ازای دو کیلومتر اضافه س��رعت چهار هزار و ‪ 500‬تومان و به ازای س��ه‬ ‫کیلومتر اضافه س��رعت هفت هزار و ‪ 500‬توم��ان یک بار این جانب به خاطر تنها‬ ‫دو کیلومت��ر اضافه س��رعت در تونل توحید مبلغ ‪ 40‬هزار تومان جریمه ش��دم که‬ ‫واقعا برایم س��نگین ب��ود‪ .‬مورد بعدی این که پلیس موظف اس��ت تصاویری که با‬ ‫دوربین های کنترل تخلفات ضبط می ش��ود به درمنازل ارسال و پیامک مبنی بر‬ ‫جریمه را هم برای مالک بفرس��تد که من تاکن��ون هیچ یک را دریافت نکرده ام‪.‬‬ ‫حداق��ل کاری که پلی��س می تواند انجام دهد اپلوده��ای تصاویر مربوط به جرایم‬ ‫در همان صفحه مش��اهده تخلفات سایت راهور است‪ .‬اگر شما مشاهده کنید که‬ ‫نوع خودرو و یا رنگ و مشخصات دیگر با خودروی شما تطابق ندارد می توانید به‬ ‫مراکز پلیس مراجعه کرده و نسبت به ابطال جرایم اقدام کنید‪ .‬در حال حاضر این‬ ‫امر هم صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫قربان علی ش��فقی از ته��ران‪ :‬درباره موتور خودروه��ای تجاری بیش تر‬ ‫بنویس��ید و موتور ولوو را با مان مقایس��ه کنید‪.‬‬ ‫اس��رافیل حیدری از تهران‪ :‬مجله خودرویی با این کیفیت و قیمت نظیر‬ ‫ندارد‪ .‬از همه نویس��ندگان مجله تش��کر می کنم‪.‬‬ ‫نج��ف کمالی پن��اه از مش��هد‪ :‬درب��اره هواپیماهای بویین��گ جدیدی که‬ ‫ایران خودرو خریداری کرده اس��ت‪ ،‬بنویس��ید‪.‬‬ ‫سروش گلمکانی از رشت‪ :‬مجله بعضی هفته ها در شهر ما نایاب می شود‪.‬‬ ‫س��عید گلزاری از تهران‪ :‬لطفا مسابقات کارتینگ را هم پوشش بدهید‪.‬‬ ‫نظرسنجی‬ ‫نتایج نظرخواهی از خوانندگان ‪ +‬نظرات اعضای شورای خوانندگان درباره مجله شماره ‪503‬‬ ‫برای این که بتوانیم این هفته نامه را مطابق با خواسته های شما منتشر کنیم‪ ،‬با ارایه نظرات تان به ما یاری رسانید‪.‬‬ ‫بدین منظور ش��ماره مطلب برگزیده و مورد پس��ندتان را حداکثر تا پایان هر هفته به ش��ماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪ .‬ش��ماره مطالبی که برای اعالم نظر ش��ما‬ ‫انتخاب ش��ده اند‪ ،‬در حاش��یه مطلب‪ ،‬داخل کادر کوچک خاکس��تری رنگ مش��خص شده اس��ت‪ .‬ضمنا در صورتی که صفحه ارایی نشریه را می پس��ندید کد ‪،00 503‬‬ ‫روی جلد کد ‪ 50301‬و تیترهای صفحه اول کد ‪ 50302‬را پیامک فرمایید‪ .‬ضمنا هر هفته به یکی از شرکت کنندگان در این نظرخواهی‪ ،‬اشتراک سه ماهه نشریه اهدا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مجله شماره ‪503‬‬ ‫شماره‬ ‫پیامک‬ ‫‪033‬‬ ‫‪30003‬‬ ‫اطالع نگاشت‪ ،‬صنعت و دانشگاه‪ ،‬رویاروی و نواوران‬ ‫‪ 12‬درصد‬ ‫قطعه شناسی‪ ،‬حرفه ای و شوماخر وطنی‬ ‫‪ 9‬درصد‬ ‫باشگاه خوانندگان‪ ،‬کلینیک مجازی و بازار‬ ‫‪ 6‬درصد‬ ‫رودررو و خیابان یکم‬ ‫‪ 3/3‬درصد‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪49‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران خودرو پاسخ داده می شود‪ .‬لطفا سواالت‬ ‫خود را به شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫نامی فصیحی از تهران‪ :‬مخزن کنیسترچیست؟‬ ‫مخزن کنیس��تر از یک قوطی اس��توانه ای شکل که حاوی کربن‬ ‫فعال اس��ت تشکیل ش��ده که این کربن قادر است بخارات بنزین را جذب کند‪ .‬بر‬ ‫روی بدنه این مخزن سه مجرا در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ابراهی��م معینی از محالت‪ :‬یک دس��تگاه خودروی دوگانه س��وز دارم‪.‬‬ ‫چراغ چک روشن می شود و موتور روی گاز نمی رود؟‬ ‫در س��مند ‪ EF7‬دوگانه در صورتی که ایینه س��مت شاگرد ضربه‬ ‫بخورد و ارتباط سنسور دمای هوای بیرونی با ‪ ECU‬قطع شود چراغ چک روشن‬ ‫شده و ‪ ECU‬اجازه رفتن موتور به روی گاز را نمی دهد‪.‬‬ ‫ قرب��ان ش��فیعی از فوالدش��هر‪ :‬علل خراب��ی گیربکس ه��ای اتوماتیک‬ ‫چیست؟‬ ‫روغن گیربکس و فیلتر ان باید در زمان های معین تعویض شوند‪.‬‬ ‫در س��رویس گیربکس تنها تعویض روغن کافی نیس��ت و باید کارتل گیربکس باز‬ ‫ش��ده و فیلتر ان تعویض و یا س��رویس شود‪ .‬رس��یدگی به فیلتر بسیار مهم است‪.‬‬ ‫چون فیلتر گرفته‪ ،‬باعث عبور کم تر جریان روغن و اس��یب ش��دید و اغلب باعث‬ ‫س��وخته ش��دن گیربکس می ش��ود‪ .‬بعضی از گیربکس های مدل باالی امروزی‬ ‫مثل پژو ‪ ،206‬هیوندای‪ ،‬کیا‪ ،‬فیلتر در داخل گیربکس نصب ش��ده و یا به عبارتی‬ ‫گیربکس های یک بار مصرف هس��تند چون با کثیف ش��دن و گرفته شدن فیلتر‪،‬‬ ‫عمر گیربکس نیز به پایان می رسد‪ .‬بنابراین دقت در تعویض به موقع روغن در این‬ ‫گیربکس ها عمال می تواند عمر گیربکس را باالتر ببرد‪.‬‬ ‫جعفر حاجوی از تهران‪ :‬خودروی من استارت نمی زند‪ .‬چه کار باید کرد؟‬ ‫درز پالس��تیک فیوز را باپیچ گوشتی بازکرده واتصال فیوز را چک‬ ‫کنید که قطع نباش��د‪ .‬س��لکتور اهم متر را روی بوق بگذارید و یک سرسوزن اهم‬ ‫مت��ر را روی یک س��رفلزی فیوز و س��وزن دیگر اهم متر را روی س��ردیگرفلزی‬ ‫فیوزمی بگذارید‪ .‬اگرصدای بوق اهم متر راش��نیدید فیوز سالم است و اگرنه فیوز‬ ‫س��وخته است‪ .‬اگرفیوزقطع بود ان را تعویض کنید‪ .‬اگردرشرایط خاص دسترسی‬ ‫به فیوز یا تعمیرکار نداش��تید می توانید بایک تکه س��یم دوسر فیوز را متصل کنید‬ ‫تادر اولین فرصت ان را عوض کنید‪.‬‬ ‫هدای��ت مجتبی نژاد از کرج‪ :‬بعدازفش��ردن دکمه اس��تارت درصفحه‬ ‫نمایش وس��ط‪ELECTRONIC FALT‬دیده می ش��ود‪ ،‬ولی خودرواستارت‬ ‫نمی خورد‪.‬‬ ‫اس��تپ ترمز زیر پدال ترمزخراب اس��ت‪ .‬باید س��وکت استپ ترمز‬ ‫راجدا کنید سپس اس��تارت بزنید‪ .‬دراولین فرصت مشکل را برطرف کنید‪ ،‬چون‬ ‫دراین حالت خودرو حتی اگرخالص نباشد استارت می خورد‪.‬‬ ‫س��یدامیرابوطالب از ش��هرری‪ :‬چراغ س��رویس خودرو چگونه ریست‬ ‫می شود؟‬ ‫برای ریس��ت چراغ س��رویس خودروتان به روش زی��ر عمل کنید‪.‬‬ ‫س��وییچ خودرو را باز کنید‪ ،‬اما موتور را روش��ن نکنید‪ .‬دکمه باالی دسته برف پاک‬ ‫کن را بزنید تا به منوی ‪ service oil interval‬برس��ید‪ .‬دکمه باالی دس��ته برف‬ ‫پاک کن را بزنید و نگه دارید تا زمان س��رویس ریست شود‪ .‬سوییچ را ببندید‪ .‬به این‬ ‫ترتیب چراغ سرویس این خودرو ریست می شود‪.‬‬ ‫ حمیدرضا روان خواه از بندرعباس‪ :‬نگه داش��تن کالچ قبل از استارت‬ ‫زدن خودرو مفید است؟‬ ‫بس��یاری از عادت ه��ا در هن��گام رانندگی یا در زمان روش��ن و یا‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 15 504‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫خاموش کردن خودرو اش��تباه اس��ت و در دراز مدت باعث اسیب به قسمت های‬ ‫مختلف خودرو می ش��ود و ش��ما را متحمل هزینه های زیاد می کند که به عنوان‬ ‫نمونه اش��تباهات رای��ج در رانندگی می توان به قرار دادن دس��ت بر روی دنده در‬ ‫هن��گام رانندگی‪ ،‬یا نگه داش��تن پا بر روی کالچ خودرو بر حس��ب عادت‪ ،‬یا گاز‬ ‫دادن اضافی در هنگام خاموش کردن خودرو اشاره کردکه همه این عادات باعث‬ ‫اسیب به قسمت های مختلف خودرو اعم از گیربکس‪ ،‬صفحه کالچ و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫ کری��م عب��دی از ته��ران‪ :‬ای��ا گرفت��ن کالچ در زم��ان روش��ن ک��ردن‬ ‫خودروهای دنده دستی الزم است؟ و ایا این کار اسیب یا ضرری دارد؟‬ ‫همان ط��ور که می دانید وظیفه سیس��تم کالچ انتقال قدرت میان‬ ‫موت��ور خ��ودرو و گیربکس و قطع ان در زمان الزم اس��ت‪ .‬به صورت عمومی تصور‬ ‫بر این اس��ت که وقتی دنده در وضعیت خالص قرار دارد هیچ نیروی اضافه ای بر‬ ‫روی موتور نیس��ت چراکه کالچ عمال نیرو را از موتور خودرو می گیرد و در س��مت‬ ‫دیگ��ر نیرو منتقل نمی ش��ود‪ ،‬ول��ی واقعیت ان اس��ت که مجموع��ه کالچ خودرو‬ ‫حتی در ش��رایط خالص بودن دنده ها نیز ب��اری را بر موتور خودرو تحمیل می کند‪.‬‬ ‫این بار تحمیل ش��ده البته بسیار اندک است و به همین دلیل به طور معمول نیازی‬ ‫به گرفتن کالچ در هنگام روش��ن کردن خودرو نیست‪ ،‬اما در مورد خودروهایی که‬ ‫باتری ضعیفی دارند و یا در هوای بس��یار سرد‪ ،‬به دلیل ان که مجموعه روغن های‬ ‫به کار رفته در مسیر انتقال قدرت غلیظ تر شده اند‪ ،‬کالچ نیروی اضافه بیش تری به‬ ‫موتور خودرو وارد می کند و به همین دلیل توصیه می ش��ود در زمستان برای روشن‬ ‫ش��دن بهتر خودرو کالچ بگیرید‪ .‬البته در مورد خودروهایی که موتور ان ها به خوبی‬ ‫تنظیم ش��ده اس��ت و وضعیت باتری مناس��بی دارند نیازی به این کار نیس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بسیاری از رانندگان برحسب عادت در هنگام روشن کردن خودرو کالچ می گیرند‪.‬‬ ‫این مساله به ویژه در مورد خودروهای قدیمی تر عمومیت بیش تری دارد و به همین‬ ‫دلیل برای چنین خودروهایی توصیه می کنیم در روزهای س��رد زمس��تان‪ ،‬پیش از‬ ‫روش��ن کردن خودرو پدال کالچ را فشار دهید‪ .‬در مورد سایر خودروها اگر استارت‬ ‫خودرو به خوبی عمل می کند و خودرو در هوای سرد به راحتی روشن می شود نیازی‬ ‫به این کار نیس��ت‪ ،‬اما فش��ردن پدال کالچ کمی از بار روی سیس��تم اس��تارت کم‬ ‫می کند و بی ضرر است‪.‬‬ ‫ حس��ین نجاتی از س��منان‪:‬ایا پایین کش��یدن شیش��ه خ��ودرو منجر به‬ ‫افزایش مصرف خودرو می شود؟‬ ‫اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد‬ ‫مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده ان ‪ ۴۰‬درصد باز است کم تر است‪.‬‬ ‫ عباس رحیم نیا از مش��هد‪ :‬ایا خالص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و‬ ‫ترافیک به خودرو اسیب می زند؟‬ ‫ای��ن کار باعث وارد امدن فش��ار مضاعف روی دوش��اخه کالچ و‬ ‫گیربکس و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫ سیامک پنهانی از ارومیه‪ :‬از کجا می شود متوجه شد که فیلتر سوخت‬ ‫درست عمل نمی کند؟‬ ‫فیلتر سوخت نقش مهمی در جلوگیری از ورود الودگی ها به سیستم‬ ‫سوخت رسانی و در نتیجه از کار افتادن موتور خودرو ایفا می کند‪ .‬مسدود شدن فیلتر‬ ‫تاثیر منفی بر روی قدرت و عملکرد موتور خواهد داشت‪ .‬برخی از شای ‪‎‬ع ترین عالیم و‬ ‫نشانه های از کار افتادن فیلتر سوخت عبارت است از ‪ :‬روشن نشدن خودرو‪ ،‬سخت‬ ‫روشن شدن خودرو‪ ،‬خاموش شدن های مداوم و ریپ زدن موتور مخصوصا سرگاز‬ ‫و زمان حرکت‪.‬‬ ‫اتو گالری‬ ‫هاتف حسینی از اصفهان‪ ،‬بخش عکس دومین جشنواره «حرکت»‬ ‫رومین محتشم از ارومیه‪ ،‬بخش عکس دومین جشنواره «حرکت»‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو 507

هفته نامه ایران خودرو 507

شماره : 507
تاریخ : 1397/03/05
هفته نامه ایران خودرو 506

هفته نامه ایران خودرو 506

شماره : 506
تاریخ : 1397/02/29
هفته نامه ایران خودرو 505

هفته نامه ایران خودرو 505

شماره : 505
تاریخ : 1397/02/22
هفته نامه ایران خودرو 503

هفته نامه ایران خودرو 503

شماره : 503
تاریخ : 1396/12/26
هفته نامه ایران خودرو 502

هفته نامه ایران خودرو 502

شماره : 502
تاریخ : 1396/12/19
هفته نامه ایران خودرو 501

هفته نامه ایران خودرو 501

شماره : 501
تاریخ : 1396/12/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!