روزنامه گسترش تجارت شماره 38 - مگ لند

روزنامه گسترش تجارت شماره 38

روزنامه گسترش تجارت شماره 38

روزنامه گسترش تجارت شماره 38

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫چهارشنبه‬ ‫ایران و اسلوونی‪ ،‬پل ارتباطی میان اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر‪2016‬‬ ‫سال اول شماره‪ 38‬پیاپی ‪ 16 187‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫بازار نفت‬ ‫در انتظار توافق وین‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫الزامات بهبود فضای‬ ‫تجاری‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫وصولی های خزانه ‪ 2/5‬برابر‬ ‫شده است‬ ‫صفحه‪11‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com -‬‬ ‫فرش قرمز «رم» برای صادرکنندگان برتر ایرانی‬ ‫صفحه ‪7-8‬‬ ‫قراردادخرید‪«112‬ایرباس»‬ ‫نهایی شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫عمان پل ارتباطی ایران‬ ‫وکشورهایاسیایی و افریقایی‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫سیب و پرتقال شب عید‬ ‫تامین است‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫امادگی بزرگترین‬ ‫بیمه اتکایی جهان‬ ‫برای همکاری با ایران‬ ‫صفحه‪11‬‬ ‫صفحه‪15‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫حمایت تسهیالتی‬ ‫چوب الی چرخ واردات واگن‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪editor@tejaratdaily.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫الزامات بهبود فضای تجاری‬ ‫دول��ت یازده��م در حال��ی به‬ ‫ماه ه��ای پایان��ی فعالی��ت خود‬ ‫نزدیک می ش��ود ک��ه برنامه اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران هی��چ گاه با روی‬ ‫کار امدن یا پایان دولت ها پیوندی‬ ‫ندارد و همواره برای دوره ‪ ۴‬س��اله‬ ‫پدرام سلطانی‬ ‫برنامه ه��ای مش��خصی تدوی��ن‬ ‫نایب رییس اتاق‬ ‫می ش��ود که ب��ه تصوی��ب هیات‬ ‫بازرگانی ایران‬ ‫نمایندگان می رسد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫نیز در مس��یر اجرای این برنامه ها‬ ‫ق��رار داریم و البته تالش اصلی و پیگی��ری ما برای بهبود‬ ‫بو کار اس��ت که دولت نیز می توانست بیش از‬ ‫فضای کس ‬ ‫ان چی��زی که به ان پرداخ��ت‪ ،‬اقدام کند؛ با وجود نگاهی‬ ‫بو کار به این موضوع مهم‬ ‫که در زمان تصویب قانون کس�� ‬ ‫وجود داشت‪ ،‬وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها و نهادهای مرتبط ان‬ ‫را اجرایی نکردند و بر همین اس��اس رتبه ایران در اخرین‬ ‫گزارش جهانی در این زمینه افت داشته که نشان می دهد‬ ‫تالش جدی و اساس��ی انجام نشده اس��ت‪ .‬دیگر گزارش‬ ‫شاخص هایی که از سوی سازمان های جهانی دیگر منتشر‬ ‫می ش��ود هم حاکی از این امر اس��ت که رتبه ما یا کاهش‬ ‫جزئی داش��ته با در جای قبلی مانده و معنای ان این است‬ ‫که بهبودی را تجربه نکردیم‪ .‬با این تفاس��یر بهبود فضای‬ ‫بو کار و رشد اقتصادی باید در چندماه اخر دولت در‬ ‫کس�� ‬ ‫مرکز توجه مدیران ارش��د قرار گی��رد چرا که اگر کارنامه‬ ‫بو کار با وضعیت کنونی‬ ‫دولت یازدهم درباره محیط کس�� ‬ ‫بس��ته شود؛ ناموفق قلمداد می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر سند‬ ‫اش��تغال پایدار به تازگی ابالغ ش��د که در این باره نیز باید‬ ‫گفت انتشار پی در پی سیاست ها و رویکرد هایی با نام سند‬ ‫فقط س��ردرگمی در فضای اجرایی کش��ور ایجاد می کند‬ ‫چون درنهایت معلوم نیس��ت کدام یک اولویت دارد و باید‬ ‫اجرایی ش��ود‪ .‬برای هر حوزه ای سندی تدوین کردند که‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬موضوع در ان قرار دارد و در تجمیع سندهایی‬ ‫که در حوزه های مختلف منتش��ر شده چه در سطوح عالی‬ ‫و چه در س��طوح اجرایی‪ ،‬ش��اهد هزاران دس��تور و برنامه‬ ‫هس��تیم که تش��ویش و س��ردرگمی در فضای مدیریتی‬ ‫کش��ور به وجود می اورد‪ ،‬این در حالی است که با نگاهی به‬ ‫اس��ناد کشورهای موفق در حوزه اجرایی و مدیریت کالن‬ ‫کشور درمی یابیم انها سند استراتژی و اصلی دارند که برای‬ ‫هر کسی قابل فهم‪ ،‬ساده و بدون پیچیدگی خاصی است؛‬ ‫در واقع راز موفقیت انها این اس��ت که تمام انرژی را صرف‬ ‫چند اولویت و ارمان مهم کردند تا موفق شدند‪ .‬در قوانین‬ ‫جدیدی که در کشور به تصویب رسیده چارچوب و عصاره‬ ‫‪ FATF‬را نی��ز پذیرفته ایم و به این نتیجه رس��یدیم که‬ ‫مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و‪...‬برای اقتصاد‬ ‫الزم اس��ت‪ .‬اگر این موضوع بعد عملیاتی داش��ته باش��د و‬ ‫مجل��س نیز بر این موضوع تمرکز کند‪ ،‬به نظر نمی رس��د‬ ‫اختالف نظر بس��یاری با چارچوب کلی این موضوع داشته‬ ‫باشیم‪ .‬ایران باید در ‪ FATF‬مانند بسیاری از معاهدات و‬ ‫توافقنامه های بین المللی که تمام کش��ورهای مهم و موثر‬ ‫دنیا به ان پیوسته اند‪ ،‬به عنوان کشوری بزرگ عض و باشد‪.‬‬ ‫به یاد بیاوریم که تردید در پیوستن به «دبلیو تی او» امروز‬ ‫چه تبعاتی برای ما به همراه داشته است؟ این تردید باعث‬ ‫ن باشیم و‬ ‫ش��د که بزرگترین اقتصاد خارج از این س��ازما ‬ ‫تج��ارت با دیگر کش��ورها برای مان گران تر تمام ش��ود و‬ ‫اش��تیاق س��رمایه گذار خارجی برای حضور در کشورمان‬ ‫کمتر باش��د‪ FATF.‬هم همانطور است؛ اگر عضوی از ان‬ ‫باش��یم به معنای اطمینان خاطر ش��رکای تجاری است‬ ‫که یعنی ما با همان رویکردهای مش��ابه شما می خواهیم‬ ‫ب��ازی کنیم و قواعد بازی را پذیرفته ایم‪ .‬به هر حال تحقق‬ ‫این موض��وع به نفع اقتصاد کش��ور خواهد ب��ود‪ .‬البته به‬ ‫نظر می رس��د وارد یک دوره گذرای چالش های سیاس��ی‬ ‫با امریکا خواهیم ش��د که ‪ FATF‬ه��م می تواند ابزار این‬ ‫چالش باش��د‪ .‬امریکایی که اگ��ر از هیجانات انتخاباتی ان‬ ‫عبور کنیم قرار نیست اتفاق خاصی در ان رخ دهد؛ به طور‬ ‫کلی رویکرد جمهوری خواهان در تعامالت بین المللی توام‬ ‫با س��ختگیری و خشونت بیشتری اس��ت و ورود امریکا به‬ ‫عرصه جنگ با دیگر کش��ورها و دست اندازی بین المللی‬ ‫بیشتر در زمان جمهوری خواهان اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫نمونه دیگر اینکه قوانینی که س��ختگیری ها را به دیگر‬ ‫کشورها و خارج از حوزه امریکا به دیگران تحمیل می کرد‪،‬‬ ‫در زم��ان یک رییس جمهوری ی��ا مجلس جمهوری خواه‬ ‫تصویب ش��د‪ .‬اینک��ه رییس جمه��وری کنون��ی امریکا‬ ‫جمهوری خ��واه اس��ت و ویژگی هایی دارد که نمی ش��ود‬ ‫با دیگر روس��ای جمهور مقایس��ه اش کرد و مجلس س��نا‬ ‫و نماین��دگان نیز بیش��تر جمهوری خواه هس��تند‪ ،‬کار را‬ ‫برای خود جمهوری خواهان مش��کل می کند چون دیگر‬ ‫نمی توانن��د ت��وپ را در زمین دموکرات ه��ا بیندازند؛ در‬ ‫نتیجه فکر می کنم ای��ن برد بزرگ جمهوری خواهان انها‬ ‫را ناچ��ار می کند که محتاط تر عم��ل کنند‪ .‬هرچند تاثیر‬ ‫ای��ن انتخابات ب��رای ایران می تواند فق��ط در وقفه و تامل‬ ‫در حرک��ت برخی از مجموعه های اروپایی برای ارتباطات‬ ‫بانکی و اقتصادی باشد که چون تعهدی در قبال تعهد اعطا‬ ‫شده ما دارند نمی تواند ماندگار باشد‪.‬‬ ‫روزش�مار برای برگزاری اجالس اعضای س�ازمان اوپک در حالی اغاز ش�ده که‬ ‫ ‬ ‫گسترش تجارت‬ ‫وزیر نفت ایران به عنوان س�کاندار وزارت نف�ت بر خوش بینی خود درباره نتیجه‬ ‫این نشس�ت تاکی�د دارد‪ 10.‬اذر برابر با ‪ ۳۰‬نوامبر‪ ،‬براس�اس برنامه ریزی اعضای‬ ‫اوپک در محل دائمی این سازمان در وین گرد هم می ایند تا تصمیمی که در نشست الجزایر مبنی‬ ‫بر س�همیه بندی تولید نفت از س�وی کشورهای عضو اوپک گرفته شده را اجرا کرده و سهم تولید‬ ‫هر عضو را تعیین کنند‪ .‬محمد بارکیندو‪ ،‬دبیرکل اوپک هم برای جلب رضایت اعضا بار سفر بسته‬ ‫و ی�ک به یک به دیدار وزیران نفت و انرژی کش�ورهای عضو اوپک رفت و پای میز مذاکره با انها‬ ‫نشس�ت‪ .‬وی در دی�دار با وزیر نفت ای�ران هم تاکید کرد توافق الجزایر بدون همراهی س�ازنده و‬ ‫رهبری ایران‪ ،‬غیرممکن اس�ت‪ .‬تاکید بر نقش س�ازنده ایران در تصمیم پیش روی اوپک در حالی‬ ‫عنوان می ش�ود که زنگنه بارها اعالم کرده به نشست وین خوش بین است‪ .‬برخی از کارشناسان و‬ ‫تحلیلگران بازار انرژی بر این باورند فضای پیرامون نشست وین مثبت بوده و روزگار طالی سیاه‪،‬‬ ‫پس از این نشست سفید خواهد شد‪.‬‬ ‫مجمع بین المللی انرژی از مازاد عرضه نفت در سال ‪۲۰۱۷‬میالدی خبر می دهد‬ ‫بازار نفت در انتظار توافق وین‬ ‫اعض��ای اوپک در تالش هس��تند بعد از ‪ ۸‬س��ال برای کاهش‬ ‫تولیدات خود در بازار به یک توافق جمعی برسند‪ .‬اگرچه توافقی‬ ‫که در نشس��ت الجزیره بین این اعضا حاصل ش��د‪ ،‬قطعی نیست‬ ‫ام��ا ایران اع�لام کرده از برنام��ه افزایش تولید خ��ود صرفه نظر‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬عراق نیز به دلیل جنگ درصدد مس��تثنا ش��دن از‬ ‫این توافق قرار گرفته و همچنان در حال رایزنی اس��ت‪ ،‬اما اوپک‬ ‫تنها با ‪ 3‬کش��ور ایران‪ ،‬لیبی و الجزایر برای افزایش تولید موافقت‬ ‫کرده است‪ .‬در ش��رایطی که اوپک به دنبال اجرایی شدن توافق‬ ‫الجزیره است‪ ،‬مجمع بین المللی انرژی پیش بینی کرده در سال‬ ‫‪۲۰۱۷‬می�لادی نیز با مازاد عرضه نفت در ب��ازار روبه رو خواهیم‬ ‫شد‪.‬اتفاقی که تحلیلگران ان را برای اینده بازار نفت ناخوشایند‬ ‫توصی��ف می کنند‪ .‬چندی پیش هم اوپک اعالم کرد گفت وگوی‬ ‫مثبتی درباره کاهش تولید نفت با کش��ور روسیه داشته است‪ .‬به‬ ‫همین ترتیب وزیران کش��ور های عربس��تان و الجزیره در تالش‬ ‫هس��تند تولیدات این گروه به ‪32/5‬میلیون بشکه در روز کاهش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬ولی اشاره ای به موضع ایران و عراق نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برجام نفتی در راه است؟‬ ‫بع��د از تفاه��م تاریخ��ی اوپکی ه��ا در نشس��ت الجزای��ر در‬ ‫چارچوب طرح فریز نفتی‪ ،‬امیدواری ها برای نهایی ش��دن توافق‬ ‫تولیدکنندگان طالی س��یاه بر س��ر کنترل تولید افزایش یافته‬ ‫اس��ت؛ به ویژه اینکه بیژن زنگنه چند روز پی��ش پس از دیدار با‬ ‫بارکین��دو اع�لام کرد که احتم��ال توافق اوپکی ها در نشس��ت‬ ‫پیش روی اوپک زیاد اس��ت‪ .‬چش��م فعاالن بازار نف��ت به نتایج‬ ‫این نشس��ت است تا جهت گیری قیمت طالی سیاه براساس ان‬ ‫تعیین ش��ود‪ .‬کش��ورهای بزرگ تولیدکننده نفت از ماه ها قبل‪،‬‬ ‫مذاکره بر س��ر طرح فریز نفتی را اغ��از کرده اند و پس از یک دور‬ ‫شکس��ت در مذاک��رات‪ ،‬امیدوارند این ب��ار ان را نهایی کنند‪ .‬در‬ ‫نشست قبلی که ‪ 29‬فروردین ‪1395‬به میزبانی قطر برگزار شد‪،‬‬ ‫عربستان مانع شکل گیری توافق شد‪ .‬درحالی که روسیه به عنوان‬ ‫تولیدکننده بزرگ نفت و کشوری خارج از اوپک حاضر به تفاهم‬ ‫بر س��ر فریز نفتی شده بود و مستثنا شدن ایران از این طرح مورد‬ ‫پذیرش همه کشورها قرار گرفته بود‪ ،‬عربستان زیر بار این توافق‬ ‫نرفت تا این تفاهم به نشست ‪ 10‬اذ ر سال جاری موکول شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دستیابی ایران به سهم مورد نظر‬ ‫ای��ران ک��ه در ‪ 10‬م��اه گذش��ته از اج��رای برج��ام به دنبال‬ ‫بازپس گیری س��هم خود از تولید و صادرات نفت بود‪ ،‬بارها اعالم‬ ‫ک��رد تا زمانی که تولید نفت خود را به می��زان پیش از تحریم ها‬ ‫نرساند‪ ،‬دست از افزایش تولید برنخواهد داشت‪ .‬بیژن زنگنه پیش‬ ‫از اجرای برجام نیز به صراحت اعالم کرد سیاس��ت افزایش تولید‬ ‫و ص��ادرات نف��ت را دنبال خواهد کرد؛ حت��ی اگر قیمت نفت به‬ ‫‪20‬دالر برس��د‪ .‬در شرایطی که گزارش های رسمی نشان دهنده‬ ‫عب��ور تولید نفت ایران از مرز ‪4‬میلیون بش��که در روز و صادرات‬ ‫ایران به ‪2‬میلیون بش��که افزایش یافته‪ ،‬احتمال فریز تولید نفت‬ ‫در این سطح باال رفته است‪ .‬حال بنا به گفته زنگنه درصورتی که‬ ‫اعضای اوپک به این توافق پایبند باشند و برای عملیاتی کردن ان‬ ‫تالش کنند‪،‬قیمت ها در بازار نفت تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازی با بازار‬ ‫در نشس��ت الجزیره ‪ 14‬کشور توافق کردند تولیدات خود را‬ ‫کاهش دهند و قطعی شدن این توافق را به جلسه وین موکول‬ ‫کردند‪ .‬اوپک پیش��نهاد داد تولید خود را به ‪ 32/5‬تا ‪33‬میلیون‬ ‫بش��که در روز کاهش دهند‪ .‬مجم��وع تولید این گروه در اکتبر‬ ‫‪33/6‬میلیون بش��که در روز بوده است‪ .‬س��وال مهمی که بعد‬ ‫از نشس��ت الجزیره مطرح ش��د‪ ،‬این بود که ایا واقعا عربستان‬ ‫موضع خود را تغییر داده و تولید خود را کاهش خواهد داد؟ این‬ ‫کشور می خواهد سیاست های اوپک بر پایه این ‪ 4‬ستون؛ یعنی‬ ‫عمل جمعی‪ ،‬عادالنه‪ ،‬شفاف و همراه بازار باشد‪ .‬این بدان معنی‬ ‫است که عربستان عمیقا می خواهد عراق و ایران نیز تولید خود‬ ‫را متوقف کنند‪ .‬این ‪ 2‬کش��ور دومین و س��ومین تولیدکننده‬ ‫بزرگ اوپک هستند‪.‬‬ ‫کارشناسان بر این باورند عربستان بر سر دوراهی است؛ این‬ ‫کش��ور می داند که باید چه اقدام��ی انجام کند اما تمایل و نظر‬ ‫خ��ودش با عملش همخوانی ندارد‪ .‬ع��راق به طور جدی طرح‬ ‫کاهش تولید را رد کرده و برای اینکه تولید نفت خود را کاهش‬ ‫دهد برنامه ای ندارد‪.‬‬ ‫ایران در ژانویه از تحریم های غرب رها شده و اکنون پذیرش‬ ‫محدودیت های پیشنهادی از سوی عربستان می تواند در داخل‬ ‫تصمیمی چالش برانگیز باش��د‪ .‬ایران گفت��ه محدودیت های‬ ‫تولید نفت را نخواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫به گفته کرافت‪ ،‬تحلیلگر بازار نفت‪ ،‬به نظر می رسد‪ ،‬راه توافق‬ ‫چندان هموار نیس��ت و موضوعی که هنوز مش��خص نیست‪،‬‬ ‫موضع غیراوپکی ها در این توافق اس��ت‪ .‬هنوز معلوم نیس��ت‬ ‫روسیه با کاهش تولید موافقت می کند یا نه‪ .‬بارکیندو‪ ،‬دبیر کل‬ ‫اوپک اعالم کرده «خیل��ی» از اعضای غیراوپکی به این توافق‬ ‫تمایل نشان می دهند‪ .‬این در حالی است که روسیه تولید خود‬ ‫را به پیش از فروپاشی شوروی رسانده است‪.‬‬ ‫افزایش مصرف گاز با ورود موج جدید سرما‬ ‫س��خنگوی ش��رکت ملی گاز ایران با بیان اینک��ه با ورود موج‬ ‫جدید س��رما در کش��ور‪ ،‬قطعی و افت فش��ار در شبکه سراسری‬ ‫گاز در روزه��ای اخیر وجود نداش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬می��زان مصرف گاز‬ ‫در روزه��ای اخیر ‪100‬میلیون مترمکعب افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫مجید بوجارزاده در گفت وگو با ایرنا درباره وضعیت گازرس��انی‬ ‫همزمان با ورود موج س��رما به کشور‪ ،‬افزود‪ :‬مصرف گاز در بخش‬ ‫خانگی پس از شدت س��رمای هوا به ‪400‬میلیون مترمکعب در‬ ‫روز افزایش یافته است‪ .‬س��خنگوی شرکت ملی گاز اضافه کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی می شود میزان مصرف گاز همزمان با اوج سرمای هوا‬ ‫در روزهای پنجش��نبه و جمعه به حدود ‪450‬میلیون مترمکعب‬ ‫در روز افزایش یابد‪ .‬بوجارزاده به جهش ‪100‬میلیون مترمکعبی‬ ‫مصرف گاز اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬میزان مصرف گاز در بخش های‬ ‫خانگ��ی و تج��اری در روزهای پیش از ورود جبهه هوای س��رد‪،‬‬ ‫روزانه ‪300‬میلی��ون مترمکعب بود که اکن��ون به ‪400‬میلیون‬ ‫قرارداد خرید ‪« 112‬ایرباس» نهایی شد‬ ‫اگرچه در روزهای گذش��ته برخ��ی خبرگزاری ها اخباری‬ ‫مبنی بر بالتکلیف ش��دن ق��رارداد خرید هواپیم��ا از ایرباس‬ ‫منتش��ر کرده بودند اما قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور‬ ‫بین الملل از ادامه مذاکرات برای خرید هواپیما خبر می دهد و‬ ‫می گوید‪ :‬ایران برای تامین مالی خرید ‪ ۷۷‬هواپیمای ایرباس‪،‬‬ ‫با یک شرکت لیزینگ بین المللی به توافق نهایی رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش تجارت به نقل از پایگاه خبری وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬اصغر فخریه کاشان گفت‪ :‬مذاکرات برای خرید‬ ‫هواپیم��ا ادامه دارد و تا این زمان اروپایی ها و مقامات رس��می‬ ‫ایرباس واکنش��ی منفی درباره قرارداد فروش هواپیما به ایران‬ ‫از خود نش��ان نداده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براس��اس روال گذشته‬ ‫نماین��دگان ایرب��اس در هفته جاری برای مذاک��ره پیرامون‬ ‫جزئیات قرارداد وارد تهران ش��دند و س��طح این هیات‪ ،‬هیچ‬ ‫تفاوتی نس��بت به گذشته نکرده اس��ت‪ .‬وی معتقد است اگر‬ ‫مترمکعب افزایش یافته اس��ت‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت ملی‬ ‫گاز ای��ران درباره مص��رف گاز در بخش نیروگاهی گفت‪ :‬مصرف‬ ‫گاز در بخش نیروگاهی روزان��ه ‪ 140‬تا ‪150‬میلیون مترمکعب‬ ‫و بخش صنعت ‪100‬میلیون مترمکعب اس��ت‪ .‬بوجارزاده درباره‬ ‫وضعیت گازرسانی به مناطق مختلف کشور و احتمال قطعی گاز‬ ‫و افت فش��ار نیز گفت‪ :‬گازرس��انی به مناطق مختلف در وضعیت‬ ‫مطلوب��ی ق��رار دارد و هیچ مورد قطعی یا افت فش��ار گاز نداریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬معموال با ورود موج س��رما به کشور‪ ،‬خانواده ها اقدام به‬ ‫نصب بخاری و وس��ایل گرمایش��ی می کنند که توصیه می شود‪،‬‬ ‫برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار مانند گازگرفتگی مس��یر‬ ‫خروجی دودکش ها کنترل شود‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬میزان پوشش‬ ‫شبکه گازرسانی کشور در س��ال های اخیر افزایش قابل توجهی‬ ‫یافته به گونه ای که به بیش از ‪6‬هزار و ‪ ٢٠٠‬روستای جدید و ‪60‬‬ ‫شهر جدید کوچک گازرسانی شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اصالحیه ایین نامه اجرایی‬ ‫قانون مبارزه با پولشویی ابالغ شد‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫وزارت اطالعات‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ،‬وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬متن مصوبه هیات وزیران به این شرح است‪:‬‬ ‫«ایین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولش��ویی موضوع تصویب نامه شماره ‪/181434‬ت‪43182‬ک مورخ‬ ‫‪ 1388/9/14‬به این شرح اصالح می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬ماده (‪ )5‬به این شرح اصالح می شود‪:‬‬ ‫ماده ‪ -5‬چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید‬ ‫از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند‪ .‬چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطالعات مالی گزارش نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬در ماده (‪ )23‬عبات «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش‬ ‫به مراجع ذی ربط توسط انان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬در م��اده (‪ )24‬عبارت «در چارچوب قوانین» قب��ل از عبارت «تامین نماید» اضافه و عبارت «فرد‬ ‫یادشده به هیچ عنوان به اطالعات واحد اطالعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬در تبصره (‪ )3‬ماده (‪ )26‬عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی‬ ‫و تصویب هیات وزیران» اصالح می شود‪.‬‬ ‫‪ -5‬در ماده (‪ )40‬عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» به عبارت «سازمان‬ ‫امور اداری و استخدامی کشور» اصالح می شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬ماده (‪ )49‬به این شرح اصالح می شود‪:‬‬ ‫ماده ‪ -49‬سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این ایین نامه را در لوایح‬ ‫بودجه سنواتی پیش بینی کند‪».‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت نفت با خبر احتمال توافق‬ ‫در همین حال خبرگزاری رویترز انگلیس اعالم کرد‪ ،‬با افزایش‬ ‫احتمال دس��تیابی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‬ ‫به توافق کاهش تولی��د‪ ،‬قیمت های نفت در اغاز معامالت هفته‬ ‫ج��اری بازارهای جهانی ح��دود یک درصد ب��اال رفت‪ .‬هرچند‬ ‫تحلیلگران رویترز معتقدند؛ چنین توافقی حاصل شدنی نیست‬ ‫زی��را برخی اعضای اوپک به ویژه ای��ران تمایلی به کاهش تولید‬ ‫ندارد‪ .‬اما گروه موافق دس��تیابی به تواف��ق می گویند؛ اکنون که‬ ‫اوپک به ایران توقف تولید به جای کاهش تولید را پیشنهاد داده‪،‬‬ ‫احتمال دستیابی به توافق افزایش پیدا کرده است‪ .‬بانک بارکلیز‬ ‫انگلیس نیز اعالم کرده احتمال تصویب نوعی توافق کاهش تولید‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما چنین توافقی ممکن است تاثیر چندانی بر بازارها‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫بانک یادش��ده اضاف��ه کرده انتظار ما این اس��ت اوپک برای‬ ‫حف��ظ وجهه خود‪ ،‬با یک برنامه کاهش تولید موافقت کند‪ ،‬اما‬ ‫برخی تولیدکنندگان نفت ش��یل در امریکا که به دلیل کاهش‬ ‫سطح قیمت ها از بازار خارج ش��ده بودند‪ ،‬می توانند با افزایش‬ ‫س��طح قیمت به ‪ 50‬تا ‪ 55‬دالر در هر بش��که به بازار برگردند‬ ‫و از فرصت��ی که برنامه کاه��ش تولید اوپ��ک فراهم می کند‪،‬‬ ‫بهره برداری کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬نشانه های رو به رشدی وجود‬ ‫دارد مبنی بر اینکه بازار در حال ضعیف تر ش��دن اس��ت‪ .‬ژاپن‪،‬‬ ‫چهارمین مصرف کننده نف��ت جهان امروز اعالم کرد‪ ،‬واردات‬ ‫نف��ت این کش��ور در ماه اکتبر ‪(2016‬مه��ر‪ -‬ابان) ‪9/5‬درصد‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال ‪2015‬میالدی کاهش یافته و به‬ ‫‪2/78‬میلیون بشکه در روز رسیده است‪.‬‬ ‫اینفو‬ ‫نظ��ر ایرباس در زمینه این قرارداد تغییر کرده بود‪ ،‬برای انجام‬ ‫مذاکرات به تهران سفر نمی کردند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره به موضع گی��ری متفاوت اروپا‬ ‫و امری��کا درباره هم��کاری با ایران اظهار کرد‪ :‬اینکه ش��رکت‬ ‫امریکایی بوئینگ با سیاس��ت های احتمالی دولت جدید این‬ ‫کش��ور برای نقض توافق های فروش هواپیما به ایران موافقت‬ ‫کند‪ ،‬ش��اید طبیعی باش��د؛ ولی نظر اروپایی ها با ان متفاوت‬ ‫اس��ت‪.‬او تاکید کرد‪ :‬هم اکنون قرارداد خرید ‪ ۱۱۲‬هواپیمای‬ ‫ایرباس نهایی ش��ده و اماده امضا است‪ .‬وی درباره نحوه تامین‬ ‫مالی این قرارداد اضافه کرد‪ :‬براساس قرارداد اولیه‪ ،‬روش خرید‬ ‫هواپیماها به صورت اجاره به ش��رط تملیک‪ ،‬بلندمدت است و‬ ‫در همین زمینه موفق شدیم با یک شرکت لیزینگ بین المللی‬ ‫ب��رای تامین مالی خرید ‪ ۷۷‬هواپیمای ایرباس به توافق نهایی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫رشد اقتصادی جهان در خطر است!‬ ‫کشتیرانی ایران حلقه اتصال با اقتصاد اروپا‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪trade@tejaratdaily.com‬‬ ‫اینترنت اشیا‪ ،‬انفجاری در دنیای فناوری‬ ‫دریچه‬ ‫‪ IOT‬در پیچ و خم تامین سرمایه‬ ‫فصل جدید روابط اقتصادی‬ ‫ایران و فرانسه در راه است‬ ‫امضای یادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ایران و برزیل‬ ‫صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات ایران و ش��رکت ضمانت‬ ‫ص��ادرات برزی��ل ( ‪) ABGF‬تفاهمنام��ه ای در زمین��ه‬ ‫پوش��ش بیمه ای مش��ترک در کش��ور ثال��ث‪ ،‬همکاری‬ ‫اتکایی‪ ،‬تبادل اطالعات اعتباری تاجران دوکش��ور و سایر‬ ‫حوزه های تسهیل کننده تجارت امضا کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی صن��دوق ضمانت صادرات‪،‬‬ ‫این یادداش��ت تفاهم از س��وی مهرداد پارسامنش مدیر‬ ‫اطالع��ات و برنامه ریزی ای��ن صندوق و مارس��لوپینیرو‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت صادرات برزیل امضا ش��د‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش یکی از اس��نادی ک��ه در جریان‬ ‫برگزاری اجالس کمیس��یون مش��ترک ایران و برزیل در‬ ‫برازیلیا به امضا رس��ید‪ ،‬سند یاداشت تفاهم همکاری دو‬ ‫جانب��ه صندوق ضمان��ت صادرات ای��ران و برزیل بودکه‬ ‫می تواند نقش موثری در تس��هیل و توسعه روابط تجاری‬ ‫دوکشور ایفا کند‪.‬‬ ‫این یادداش��ت تفاهم برای ایج��اد چارچوب مدون به‬ ‫منظور گسترش جریان تجاری و سرمایه گذاری دوکشور‬ ‫تدوی��ن ش��د و طرفی��ن در زمینه های تب��ادل اطالعات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تجاری‪ ،‬بانکی و توس��عه پوش��ش های بیمه به‬ ‫تفاهم رسیدند‪.‬‬ ‫همچنین طرفین ابراز امیدواری کردند این همکاری ها‬ ‫از طریق بیمه مش��ترک و اتکایی در دو کش��ور و کشور‬ ‫ثالث‪ ،‬اعتبارس��نجی تاجران و بانک ها‪ ،‬جلوگیری از بروز‬ ‫خسارت وکمک به وصول مطالبات توسعه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت یازدهم و ارتباط اقتصادی با فرانسه‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫عمان‬ ‫پل ارتباطی ایران‬ ‫و کشور های اسیایی و افریقایی‬ ‫نخس��تین کمیس��یون اقتص��ادی ایران و فرانس��ه در‬ ‫تهران برگزار می ش��ود‪ .‬بهرام قاسمی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه ایران‪ ،‬در نشس��ت خبری خ��ود اظهار کرد‪:‬‬ ‫نخستین کمیسیون مش��ترک اقتصادی ایران و فرانسه‬ ‫بعد از س��ال ها دوباره به ریاست وزیران خارجه دو کشور‬ ‫در نیم��ه دوم ژانویه (حدود دوماه دیگر)‪ ،‬در تهران برگزار‬ ‫می شود‪ .‬چند روز پیش‪ ،‬مجید تخت روانچی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫امور خارجه ایران هم از تش��کیل کمیس��یون مش��ترک‬ ‫اقتصادی ایران و فرانسه خبر داده بود‪ .‬او در سفر چند روز‬ ‫گذشته به پاریس‪ ،‬درباره مقدمات تشکیل این کمیسیون‬ ‫رایزن��ی کرد‪ .‬تخت روانچی درباره اهداف س��فرش گفته‬ ‫بود‪ :‬پس از س��فر سال گذشته رییس جمهوری به پاریس‬ ‫و مالقات با رییس جمهوری فرانس��ه‪ ،‬چند س��ند به امضا‬ ‫رس��ید و همچنین توافق ش��د مش��ورت های سیاس��ی‬ ‫منظمی بین دو طرف انجام ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬در این فاصله‪،‬‬ ‫قائم مقام وزیر خارجه فرانس��ه به تهران امد که مذاکرات‬ ‫خوبی داش��تیم‪ .‬س��فر بنده هم به پاریس در ادامه همین‬ ‫مسیر است‪ .‬معاون وزیر امور خارجه تصریح می کند‪ :‬بعد‬ ‫از توافق برجام‪ ،‬با فرانس��وی ها تعامالت اقتصادی خوبی‬ ‫داشته ایم و زمینه های کاری متنوعی بین ایران و فرانسه‬ ‫در حوزه های مختلف اقتصادی ازجمله س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک‪ ،‬انتقال فناوری و‪ ...‬وج��ود دارد که باید هرچند‬ ‫وقت یک بار در سطح سیاسی مرور شود‪.‬‬ ‫بروزرسانی فهرست توانمندی های تولیدی و خدماتی‬ ‫مش��اور معاون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از تالش برای بروزرس��انی توانمندی های تولیدی‬ ‫و خدماتی و اس��تفاده از ان برای نیازهای کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا کیومرث فروتنی افزود‪ :‬براس��اس ماده ‪۳‬‬ ‫قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین‬ ‫نیازهای کشور (مصوب ‪ ،)۱۳۹۱/۵/۱‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت وظیف��ه دارد با همکاری س��ازمان ها‪ ،‬انجمن ها‪،‬‬ ‫اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط‪ ،‬هر ‪6‬ماه‬ ‫ ‬ ‫یک بار فهرست کاال‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬لوازم و فراورده های ساخت‬ ‫داخ��ل و ظرفیت تولیدی انها را اس��تخراج کرده و به طور‬ ‫رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع و عموم مردم قرار‬ ‫دهد‪ .‬مس��ئول پیگیری اجرای قانون حداکثر اس��تفاده از‬ ‫توان تولیدی و خدماتی اضافه کرد‪ :‬فهرست توانمندی های‬ ‫تولیدی و خدماتی با همکاری دفاتر تخصصی وزارت متبوع‬ ‫و در تعامل با انجمن ها و س��ندیکاهای مرتبط بروزرسانی‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گفته فروتنی فهرست نهایی از طریق پورتال‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ادرس‪www.mimt. :‬‬ ‫‪ gov.ir‬در دس��ترس فعاالن اقتصادی و عموم مردم قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬گفتنی اس��ت براساس قانون حداکثر استفاده از‬ ‫توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کش��ور‪ ،‬تمامی‬ ‫ع‬ ‫دس��تگاه های اجرایی نهادها‪ ،‬سازمان ها و شرکت های تاب ‬ ‫موظف ش��ده اند همه نیازهای خدماتی‪ ،‬س��اخت‪ ،‬نصب و‬ ‫تامین کاالهای پروژه های خود را از شرکت های ذی صالح‬ ‫داخل تامین کنند‪.‬‬ ‫وزیر تجارت نیوزیلند هفته اینده به ایران می اید‬ ‫«تد مک کلی»‪ ،‬وزیر تجارت نیوزیلند هفته اینده برای‬ ‫مذاکره با مقامات بلندپایه کش��ورمان به منظور بررس��ی‬ ‫راه های توسعه مناسبات در دوران پسابرجام به ایران سفر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬وزیر تجارت نیوزیلن��د در بیانیه ای‬ ‫مطبوعات��ی اع�لام کرد در س��فر به ای��ران هیاتی از ‪۱۷‬‬ ‫ش��رکت نیوزیلندی وی را همراهی می کنند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ایران به طور سنتی یک بازار بسیار مهم برای گوشت‬ ‫گوس��فند نیوزیلن��د و لبنیات و کره اس��ت‪ .‬وزیر تجارت‬ ‫نیوزیلن��د با اش��اره به اینک��ه محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه ایران نیز اوایل س��ال جاری هنگام دیدار از‬ ‫ولینگتون گفت ایران چشم انداز یک میلیارد دالری برای‬ ‫همکاری تجاری با نیوزیلند در نظر دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حال‬ ‫این ماموریت نخس��تین گام مهم به س��مت این فرصت‬ ‫هیجان انگیز است‪ .‬حزب کارگر نیوزیلند «دیوید کالرک»‬ ‫را به عنوان س��خنگوی تجاری خود در سفر وزیر تجارت‬ ‫این کشور به ایران تعیین کرده و تد مک کلی را‬ ‫در این س��فر همراهی می کند‪ .‬ابراهیم رحیم پور‪،‬‬ ‫معاون اس��یا و اقیانوس��یه وزارت ام��ور خارجه‬ ‫کش��ورمان بیش از ‪ ۱۰‬روز پی��ش در ولینگتون‬ ‫ب��ا تد مک کل��ی وزیر تج��ارت نیوزیلن��د دیدار‬ ‫و دو ط��رف مذاکراتی درباره توس��عه مناس��بات‬ ‫انجام دادن��د‪ .‬وی امادگی طرف ایران��ی و اتاق بازرگانی‬ ‫کشورمان را برای بهره برداری از این سفر در جهت توسعه‬ ‫بیش��تر روابط اقتصادی دوطرف اعالم کرد‪ .‬حل مش��کل‬ ‫ارتباط بانکی ایران و نیوزیلند و س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫ش��رکت های دو کشور از مس��ائل مطرح در دیدار معاون‬ ‫وزی��ر خارجه ایران و وزیر تجارت نیوزیلند بود که به نظر‬ ‫می رسد یکی از محورهای مذاکرات در تهران نیز خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مک کلی‪ ،‬ب��ا تاکید بر اهمیت ای��ران از نظر اقتصادی‪،‬‬ ‫اب��راز امیدواری کرد س��فرش به ایران ب��ه همراه بخش‬ ‫خصوصی در هفته اینده موجب توس��عه بیش��تر‬ ‫روابط اقتصادی دو کش��ور ش��ود و ب��ه تنوع در‬ ‫مناس��بات اقتص��ادی بینجامد‪ .‬می��زان تجارت‬ ‫ایران و نیوزیلند که به ‪۹۰‬میلیون دالر در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۵‬می�لادی کاهش یافته بود‪ ،‬در حال گذر از‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون دالر در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی است‪.‬‬ ‫براساس امارهای منتشرشده‪ ،‬از ماه ژوئیه ‪ ۲۰۱۵‬تا ژوئیه‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ارزش تجارت دو کشور به ‪۱۷۴‬میلیون دالر رسید ‬ ‫و همچنان در حال افزایش اس��ت‪ .‬ای��ران یکی از ‪ 5‬بازار‬ ‫صادرات��ی نیوزیلند بوده و میزات صادرات این کش��ور به‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر در سال هم رسید‪ .‬ارزش تجارت‬ ‫نیوزیلند با ایران در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی ‪ ۱۶۳‬میلیون دالر‬ ‫بود که سال گذشته با تحریم های تجاری کاهش عمده ای‬ ‫یافت و به ‪ 90‬میلیون دالر رس��ید‪ .‬نیوزیلند بهمن س��ال‬ ‫گذشته پس از اجرای برجام و لغو تحریم های غرب علیه‬ ‫ایران‪ ،‬با بروز کردن قوانین تجارت خود زمینه گس��ترش‬ ‫موافقت مجلس با الیحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی ایران و چک‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا تصویب الیح��ه موافقتنام��ه همکاری های‬ ‫اقتصادی دولت جمهوری اس�لامی ایران و دول��ت جمهوری چک موافقت‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس م��اده واحده ای��ن الیح��ه موافقتنامه‬ ‫همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری‬ ‫چک مشتمل بر یک مقدمه و ‪ ۶‬ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد ان داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین براساس تبصره ذیل این ماده واحده در این موافقتنامه‬ ‫رعایت اصل ‪ ۷۷‬و ‪ ۱۳۹‬قانون اساس��ی الزامی اس��ت‪ .‬در مقدمه این الیحه‬ ‫نیز بیان ش��ده که با توجه به اهمیت گس��ترش روابط اقتصادی در توسعه‬ ‫کش��ورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بس��تر قانونی برای فعالیت های‬ ‫مرب��وط بین اتباع دولت جمهوری اس�لامی ای��ران و دولت جمهوری چک‬ ‫و به منظور ایجاد تس��هیالت مناس��ب در روابط اقتصادی بین دو کش��ور و‬ ‫نیز در جهت ارتقای س��طح همکاری های دوجانبه و تحکیم مناسبات میان‬ ‫انها الیحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسالمی شده‬ ‫است‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬الیحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین‬ ‫ایران و چک با ‪ ۱۴۲‬رای موافق‪ ،‬یک رای مخالف و ‪ ۳‬رای ممتنع از مجموع‬ ‫‪ ۲۱۷‬نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید‪.‬‬ ‫مناسبات تجاری با جمهوری اسالمی ایران را فراهم کرد‪.‬‬ ‫روابط دیپلماتیک ایران و نیوزیلند در سال ‪ ۱۳۵۳‬برقرار‬ ‫شد و نیوزیلند نخستین سفارت خود در خاورمیانه را در‬ ‫س��ال ‪۱۹۷۵‬میالدی در تهران افتتاح کرد‪ .‬تد مک کلی‪،‬‬ ‫وزیر تج��ارت نیوزیلند هفته اینده عالوه بر ایران به اروپا‬ ‫نیز خواهد رف��ت تا در تع��دادی از برنامه های مربوط به‬ ‫تجارت شرکت کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نیوزیلن��د نیاز ب��ه تعامل گس��ترده تر در‬ ‫فعالیت ه��ای مرب��وط ب��ه تج��ارت در اروپ��ا دارد و این‬ ‫ماموری��ت ی��ک فرصت ارزش��مند برای تروی��ج کاالها و‬ ‫خدمات نیوزیلند در این بازار پرسود است‪ .‬ارزش تجارت‬ ‫دو جانبه نیوزیلند با ایتالیا‪ ،‬فرانسه و انگلیس در مجموع‬ ‫بیش از ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر است و ‪ ۱۹۰‬میلیون‬ ‫مصرف کننده را پوش��ش می دهد‪ .‬وزی��ر تجارت نیوزیلند‬ ‫سفری نیز به ورشو لهس��تان خواهد داشت‪ .‬تاریخ دقیق‬ ‫این سفرها اعالم نشده است‪.‬‬ ‫با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم‬ ‫ایران‪ ،‬وزارت امور خارجه فرانس��ه همراه با وزارتخانه های‬ ‫امور خارجه اغلب کشورهای اروپایی‪ ،‬بهبود روابط با ایران‬ ‫را دنبال کردند‪ .‬روز بعد از مراس��م تحلیف حسن روحانی‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار با سفیر ایران در پاریس‪،‬‬ ‫ضمن ابراز خرسندی از ریاست جمهوری حسن روحانی‪،‬‬ ‫خواس��تار تغییر در سیاس��ت های خارجی ایران ش��د و‬ ‫تقویت رابطه اقتصادی یکی از مطالبات وی بود‪ .‬سپس در‬ ‫حاشیه شصت وهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل متحد ک��ه در مهر ‪ ۱۳۹۲‬در نیویورک برگزار ش��د‪،‬‬ ‫حسن روحانی و فرانسوا اوالند‪ ،‬دیدار رودررویی با یکدیگر‬ ‫برگزار کردند‪ .‬این نخس��تین دیدار مقامات عالی رتبه دو‬ ‫کشور از سال ‪۲۰۰۵‬میالدی تا این تاریخ بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران و فرانسه بعد از توافق ژنو‬ ‫‪ ۶۸‬روز بع��د از توافق هس��ته ای ژن��و‪ ،‬بزرگترین هیات‬ ‫اقتص��ادی خارج��ی متش��کل از کارفرمای��ان و فعاالن‬ ‫اقتصادی بخش خصوصی فرانس��ه در زمینه های صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬انرژی‪ ،‬پزشکی و‪ ...‬در روز ‪ ۱۴‬بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬وارد ایران ش��د‪ .‬این هیات متشکل از ‪ ۱۴۰‬نفر بود‬ ‫ک��ه هرکدام نماینده یکی از ش��رکت های فرانس��وی در‬ ‫زمینه ه��ای مختلف صنعتی و تج��اری بودند‪ .‬این هیات‬ ‫هدف خود را مذاکره درباره راه های گس��ترش همکاری با‬ ‫ای��ران در زمینه های مختلف تجاری و صنعتی اعالم کرد‬ ‫و دیدارهایی ب��ا محمد نهاوندیان‪ ،‬علی طیب نیا و اعضای‬ ‫اتاق بازرگانی ایران داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فابیوس در ایران‬ ‫ل��وران فابی��وس‪ ،‬وزیر خارجه فرانس��ه در روز ‪ ۷‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬وارد تهران شد‪ .‬سفر او در راس یک هیات بلندپایه‬ ‫سیاس��ی به دعوت همتای ایران��ی او محمد جواد ظریف‬ ‫انجام ش��د‪ .‬فابیوس در این سفر یک روزه با حسن روحانی‬ ‫رییس جمه��ور‪ ،‬محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه‪،‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫معصوم��ه ابتکار رییس س��ازمان محیط زیس��ت دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹روحانی در پاریس‬ ‫فرانس��وا اوالند رییس جمهور فرانسه از حسن روحانی‬ ‫برای سفر به این کشور در ابان ‪ ۱۳۹۴‬دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫رییس جمهور ایران در ‪ ۷‬بهمن ‪ ،۱۳۹۴‬عازم پاریس ش��د‬ ‫و مورد استقبال فرانسوا اوالند قرار گرفت‪ .‬روحانی در این‬ ‫سفر‪ ،‬با روسای شرکت نفت و گاز فرانسه‪ ،‬توتال و شرکت‬ ‫هواپیماسازی اروپایی‪ ،‬ایرباس‪ ،‬دیدار کرده و قراردادهایی‬ ‫بین ایران و شرکت های یادشده در جهت تبادل نفت و گاز‬ ‫و خرید هواپیما منعقد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پاریس جدی است‬ ‫پاری��س برای توس��عه رابطه با ایران‪ ،‬جدی اس��ت و به‬ ‫همین دلیل بیش��ترین ت�لاش را برای ارتباط مس��تمر‬ ‫داشت‪ .‬ایرباس‪ ،‬توتال و شرکت های خودروسازی فرانسه‬ ‫بارها به ایران امدند‪ .‬در دوره پساتحریم بزرگترین قرارداد‬ ‫با شرکت توتال امضا شد‪.‬‬ ‫توتال‪ ،‬غول فرانس��وی انرژی‪ ،‬قراردادی را با ش��رکت‬ ‫مل��ی ایران برای توس��عه می��دان نفتی پ��ارس جنوبی‪،‬‬ ‫دومی��ن ذخیره بزرگ جه��ان‪ ،‬امضا کرد‪ .‬توت��ال در این‬ ‫پروژه‪1/50 ،‬درصد س��ود خواهد برد‪ .‬برای نخس��تین فاز‬ ‫این پروژه ‪۲‬میلیارد دالر ارزش براورد شده است‪ .‬پاریس‬ ‫برای ارتباط با ایران جدی اس��ت و ایران هم باید بتواند از‬ ‫فرصت های اقتصادی در پسابرجام استفاده کند؛ تشکیل‬ ‫کمیسیون اقتصادی ایران و فرانسه یکی از فرصت ها برای‬ ‫بهبود رابطه اقتصادی است‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪trade@tejaratdaily.com‬‬ ‫دریچه‬ ‫رییس جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه فرصت ه��ا و‬ ‫توانمندی ه��ای ای��ران و اس��لوونی در بخش ه��ای‬ ‫مختل��ف‪ ،‬بر تالش و‏اهتمام در راس��تای توس��عه‪،‬‬ ‫تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری های‬ ‫مشترک میان تهران ‪ -‬لیوبلیانا تاکید کرد‪.‬‏‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬حس��ن روحانی در نشس��ت‬ ‫هیات های عالی رتبه ایران و اس��لوونی با بیان اینکه‬ ‫روابط دو کش��ور همواره مثبت بوده و امروز فرصت‬ ‫مغتنمی برای ‏توس��عه مناس��بات همه جانبه میان‬ ‫طرفی��ن وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بی تردید س��فر هیات‬ ‫اس��لوونی‪ ،‬نقطه عطفی در تاریخ توسعه و گسترش‬ ‫روابط و همکاری های‏ایران و اسلوونی است‪.‬‏‬ ‫رییس جمه��وری این س��فر را مقدم��ه ای برای‬ ‫پیشرفت و توسعه مناسبات میان دو کشور برشمرد‬ ‫و افزود‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران مصمم است پس‬ ‫از توافق برج��ام و رفع تحریم های ظالمانه‪ ،‬روابط و‬ ‫همکاری های خود را با کشورهای دوست به ویژه در‬ ‫اتحادیه اروپا گسترش دهد‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬امروز انتظار جهانی این اس��ت‬ ‫که وقتی کش��ورهای بزرگ می توانند در موضوعی‬ ‫پیچیده ب��ا گفت وگو به تفاهم و توافق برس��ند‪ ،‬در‬ ‫س��ایر موضوعات نیز از این الگ��و برای حل و فصل‬ ‫مسائل و مش��کالت منطقه ای و بین المللی استفاده‬ ‫شود‪ .‬رییس جمهوری اظهار کرد‪ :‬معتقدم می توانیم‬ ‫از طریق گفت وگو و دیپلماسی‪ ،‬بسیاری از مشکالت‬ ‫منطق��ه و جه��ان را حل و فصل کنی��م‪ .‬روحانی با‬ ‫اشاره به وجود ظرفیت ها و فرصت های مناسب برای‬ ‫توسعه همکاری ها و روابط تجاری و اقتصادی میان‬ ‫ایران و اس��لوونی‪ ،‬بر ضرورت معرفی و شناس��اندن‬ ‫توانمندی ه��ا و ظرفیت ه��ای موجود ب��ه تاجران و‬ ‫فعاالن اقتصادی دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری همکاری های مش��ترک بانکی و‬ ‫بیمه ای را گامی موثر در توس��عه مناس��بات تجاری‬ ‫و اقتصادی ایران و اس��لوونی دانست و افزود‪ :‬روابط‬ ‫بانک��ی و بیم��ه ای‪ ،‬پایه اصلی توس��عه مناس��بات‬ ‫اقتصادی دو کشور است که باید گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫روحانی حمایت دولت ها از بخش خصوصی و فعاالن‬ ‫اقتصادی و ارائه تسهیالت الزم به انها برای گسترش‬ ‫همکاری ها با یکدیگر را حائز اهمیت دانست و گفت‪:‬‬ ‫ایران و اس��لوونی می توانند همکاری های خوبی در‬ ‫بخش های مختلف ازجمله خدمات فنی مهندس��ی‪،‬‬ ‫امور زیربنایی‪ ،‬علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬دانش��گاهی و بیو و‬ ‫نانو فناوری داشته باشند‪ .‬وی با اشاره به اینکه حجم‬ ‫مبادالت تجاری و روابط اقتصادی ایران و اس��لوونی‬ ‫در ح��ال حاضر رضایت بخش نیس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬دو‬ ‫کش��ور باید باتوجه به توانمندی و ظرفیت های خود‬ ‫در راس��تای ارتقای سطح مناس��بات تجاری تالش‬ ‫کنن��د‪ .‬رییس جمهوری با اش��اره به اینک��ه ایران و‬ ‫اسلوونی می توانند با توسعه مناسبات و همکاری ها‪،‬‬ ‫پل ارتباطی میان اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه‬ ‫باشند‪ ،‬گفت‪ :‬گسترش گردشگری و رفت وامد مردم‬ ‫ایران و اسلوونی به نفع دو کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر ضرورت توس��عه همکاری های‬ ‫بین المللی ایران و اس��لوونی در راستای حل و فصل‬ ‫مشکالت و معضالت جهانی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز‬ ‫افراطی گری‪ ،‬خش��ونت و تروریس��م خطری جدی‬ ‫برای کش��ورهای جهان به شمار می رود و معتقدیم‬ ‫اگر این مشکالت در منطقه از بین نرود در نهایت به‬ ‫دیگر نقاط جهان نیز سرایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری مش��کل اوارگان را به عنوان یکی‬ ‫از اثار تروریس��م عنوان کرد و افزود‪ :‬همه باید برای‬ ‫حل معضالت جهانی‪ ،‬مشارکت‪ ،‬رایزنی و همفکری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به ایفای نقش مثبت اتحادیه اروپا‬ ‫در به ثمر رسیدن مذاکرات ایران و ‪ ٥+١‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬همه باید از فرصت و فضایی که امروز با همت‪،‬‬ ‫مش��ارکت و تالش جمعی حاصل ش��ده‪ ،‬به خوبی‬ ‫استفاده و بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری برجام را دس��تاوردی بزرگ برای‬ ‫ای��ران‪ ،‬اتحادیه اروپا و جهان دانس��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود پایبند بوده‬ ‫و اگ��ر طرف مقابل هم در مس��یر اج��رای برجام به‬ ‫تعهدات��ش به طور کامل عمل کن��د‪ ،‬همه از اثار ان‬ ‫بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫عکس ها‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫ایران و اسلوونی‬ ‫پل ارتباطی اتحادیه اروپا‬ ‫و کشورهای منطقه‬ ‫ می گویند عمان کش�وری با مزیت های فراوان اس�ت که می تواند تا چند س�ال‬ ‫اینده جای دوبی را بگیرد و همین حاال هم کشورهای دنیا در حال سرمایه گذاری‬ ‫در این کشور عربی هستند اما ایران هنوز از قافله عقب است و به اعتقاد برخی‪،‬‬ ‫زهرا طهرانی گویا هنوز باور نکرده که این کشور ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه تجارت‬ ‫تجارت کالن با دیگر کشورها دارد و می تواند پل ارتباطی ایران با کشورهای اسیایی حاشیه‬ ‫اقیانوس هند و کشورهای شرق افریقا باشد‪ .‬البته اقداماتی اغاز شده و مسئوالن‬ ‫و فع�االن ذی ربط در حال رایزنی برای تحقق همکاری های مش�ترک هس�تند‪.‬‬ ‫دوش�نبه هفته جاری نیز مراس�م روز ملی عمان در هتل استقالل برگزار شد و خارج از چارچوب‬ ‫رسمی در قالب گفت وگوهای دوستانه و صرف ناهار گذشت‪.‬‬ ‫در این مراس�م محمدرضا نعم�ت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جابر انص�اری معاون عربی و‬ ‫افریقایی وزارت امور خارجه‪ ،‬هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو‪ ،‬محمد سعیدی کیا رییس بنیاد‬ ‫مس�تضعفان‪ ،‬جاسم جادری اس�تاندار هرمزگان‪ ،‬سعود بن احمد البروانی س�فیر عمان در ایران‪،‬‬ ‫علی اکبر س�یبویه سفیر پیش�ین ایران در عمان‪ ،‬راجح صابر عبود الموسوی سفیر عراق در ایران‬ ‫و همچنین تعدادی از مسئوالن دولتی دیگر و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی حضور داشتند‪.‬‬ ‫جشن روز ملی کشور عربی همسایه برگزار شد‬ ‫عمان پل ارتباطی ایران و کشورهای اسیایی و افریقایی‬ ‫‹ ‹رشد روابط اقتصادی همپای روابط سیاسی‬ ‫سرپرست سفارت ایران در مسقط روابط سیاسی ایران و عمان را در حد‬ ‫عال��ی ارزیابی ک��رد و گفت‪ :‬همپای این روابط الزم اس��ت روابط اقتصادی‬ ‫نیز رش��د یابد‪ .‬علی بک در حاشیه مراس��م روز ملی عمان در گفت وگو با‬ ‫گسترش تجارت اظهار کرد‪ :‬متاسفانه در چند سال گذشته روابط اقتصادی‬ ‫قاب��ل قبولی بین دو کش��ور برقرار نبود‪ ،‬برهمین اس��اس دو طرف درصدد‬ ‫توسعه همکاری ها هستند‪ .‬کمیسیون مش��ترک اقتصادی دو کشور در مهر برگزار‬ ‫شد که توافقات خوبی هم به دست امد و گروه های تجاری براساس توافقات یادشده‬ ‫س��فرهای خود را اغاز کردند و قرار اس��ت روابط دو کشور را بیش از پیش از لحاظ‬ ‫اقتصادی گسترش دهند‪ .‬بک با اشاره به اینکه مسئله سرمایه گذاری در زمینه های‬ ‫مختلف در حال بررس��ی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همسایگی با عمان یکی از مزیت هایی‬ ‫‹ ‹همکاری در صنایع سنگین‬ ‫عضو کمیس��یون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران از‬ ‫برنامه ریزی هیات تجاری عمان برای سفر به ایران خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬مدتی بعد هم فعاالن اقتصادی ایران سفری به این‬ ‫کشور خواهند داشت‪.‬‬ ‫محم��د اتاب��ک در حاش��یه ای��ن مراس��م در گفت وگو‬ ‫با گس��ترش تجارت اظه��ار کرد‪ :‬روابط ای��ران و عمان در‬ ‫حوزه های سیاسی و فرهنگی در سطح باالیی قرار دارد که دوستی دولت ها باعث‬ ‫ش��ده به فکر افزایش روابط اقتصادی نیز باشند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنیاد مستضعفان‬ ‫در تالش اس��ت که هم��کاری بین ایران و عمان در بخش های صنایع س��نگین‬ ‫مانند فوالد و س��یمان را س��اماندهی کند؛ این همکاری ها اغاز شده و امیدواریم‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت س��یمان با اش��اره به اینکه در بخش‬ ‫صنایع غذایی هم فعالیت های مشترکی وجود دارد و اقداماتی انجام شده‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تمام قراردادهای منعقد شده فعال در حد تفاهمنامه است که هم به صورت‬ ‫صادرات تولیدات داخلی اس��ت و هم اینکه بخش��ی از کارخانه ها به ابراهه های‬ ‫بین المللی بین دو کشور برای توسعه صادرات منتقل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه روابط تجاری ایران و لبنان‬ ‫ادامه این گزارش به برنامه های عباس عبدالخانی رایزن‬ ‫بازرگان ایران در عمان در ‪۳‬هفته نخست ابان سال جاری‬ ‫پرداخته که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫در هفته نخست ابان جلسه شرکت های الستیک سازی‬ ‫ایرانی با اداره استاندارد شورای همکاری خلیج فارس در‬ ‫مسقط هماهنگ ش��د تا امکان بررسی واردات الستیک‬ ‫ایرانی به عمان (پس از دریافت موافقت اداره اس��تاندارد‬ ‫ش��ورای همکاری خلیج فارس) فراهم ش��ود‪ .‬برای اعزام‬ ‫هیات تجاری‪ -‬س��رمایه گذاری عمانی به سرپرستی قائم‬ ‫مق��ام وزیر ام��ور خارجه عمان به ته��ران که به میزبانی‬ ‫و هماهنگی بنیاد مس��تضعفان ایران بود هماهنگی های‬ ‫الزم انجام شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در هفته یادش��ده‪ ،‬با هدف توس��عه روابط‬ ‫تج��اری ایران با لبنان از نمایش��گاه اختصاصی لبنان در‬ ‫مس��قط به همراه تعدادی از تاج��ران و بازرگانان ایرانی‬ ‫مقیم عمان بازدید شد‪.‬‬ ‫هماهنگی س��فر هیات تجاری ‪ ۳‬نفره ایرانی به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری در معادن و ‪۳‬مالقات با ‪۳‬شرکت عمانی‬ ‫در ح��وزه معدن انجام ش��د‪ .‬گزارش��ی درب��اره مکانیزم‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها در عمان تهیه و به سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران ارسال شد‪ .‬از سازوکار برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫در داخ��ل و خ��ارج از عم��ان و نقش ات��اق بازرگانی در‬ ‫است که می تواند در کنار روابط خوب سیاسی دو طرف باعث رشد و ارتقای‬ ‫روابط اقتصادی ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عمان بن��ادر خوبی دارد که ظرفیت‬ ‫مناس��بی برای تجارت ایجاد می کند‪ ،‬این در حالی است که در زمینه های‬ ‫مختلف گردش��گری‪ ،‬صنعتی و‪ ...‬نیز می توان همکاری مش��ترک داش��ت‪.‬‬ ‫سرپرست سفارت ایران در مس��قط افزود‪ :‬قرار است کارخانه خودروسازی‬ ‫ای��ران در منطق��ه صنعتی دقم عمان راه اندازی ش��ود ک��ه در حال رایزنی‬ ‫ی مهندسی ما به کشورهای همسایه‬ ‫هستیم‪ .‬این امر می تواند به صادرات خدمات فن ‬ ‫کمک بسیاری کند‪ .‬به گفته بک‪ ،‬عمان هیچ مشکلی در توسعه روابط اقتصادی با‬ ‫ایران ندارد و این مزیتی اس��ت که می توانیم از ان بهره ببریم‪ .‬براساس امار رسمی‬ ‫حج��م روابط اقتصادی ایران و عم��ان بین ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر تا یک میلیارد دالر در‬ ‫نوسان است که بیش از این ظرفیت برای همکاری وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم راه اندازی دفتر اقتصادی در عمان‬ ‫اس��تاندار هرمزگان ب��ا تاکید براینکه عمان س��رپل بین جمهوری‬ ‫اس�لامی با کش��ورهای اس��یایی واقع در حاش��یه اقیان��وس هند و‬ ‫کشورهای شرق افریقاست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تجارت ایران را باید به عمان‬ ‫انتقال دهیم چرا که این کشور تا چند سال دیگر مانند امارات متحده‬ ‫عربی جایگاه بسیار عالی در منطقه و جهان به دست خواهد اورد‪.‬‬ ‫جاسم جادری در حاش��یه این مراسم به گسترش تجارت گفت‪ :‬هنوز این‬ ‫تفکر بین مسئوالن کشور به وجود نیامده که روابط تجاری با کشورهای دنیا‬ ‫را می توان از کانال عمان گس��ترش داد چراکه هنوز سایه دوبی روی منطقه‬ ‫س��نگینی می کند‪ ،‬غافل از اینکه عمان به س��رعت در حال پیشرفت و رشد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این کش��ور به س��رعت در حال توس��عه بخش های عمرانی‪،‬‬ ‫فرودگاه��ی و مناطق تجاری و ازاد خود مانند صحار و دقم اس��ت و دنیا نیز‬ ‫در حال سرمایه گذاری در این کشور است که ما در این زمینه عقب هستیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان معتقد اس��ت ارتباط دیرینه ایران و عمان و همچنین‬ ‫نزدیک��ی با این کش��ور مزیت های خوبی برای تقویت روابط دوطرف اس��ت‪.‬‬ ‫مس��یر دریایی عمان از ایران دو ساعت است و باید بتوانیم بیمه ماشین ها را‬ ‫ان اطالعاتی جمع اوری ش��د‪ .‬رای��زن بازرگانی ایران در‬ ‫عمان همچنین در جلس��ه استاندارد ش��ورای همکاری‬ ‫خلیج فارس حض��ور یافت و برای تس��ریع صدور ویزای‬ ‫عمان برای مدیران ارشد ‪ 4‬کارخانه الستیک سازی ایرانی‬ ‫هماهنگی های الزم را انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید و انتقال تجهیزات بندری‬ ‫در هفته دوم ابان هماهنگی سفر دوم هیات کارشناسی‬ ‫کارخانه چینی مقصود به عمان و مذاکره با ش��رکت های‬ ‫عمانی برای توس��عه صادرات محصوالت این ش��رکت به‬ ‫ب��ازار این کش��ور و نحوه همکاری مش��ترک‪ ،‬هماهنگی‬ ‫مالقات های یک ش��رکت معدنی از بوشهر با شرکت های‬ ‫معدنی عمان و مذاکره درباره سرمایه گذاری مشترک در‬ ‫زمینه کرومیت در ایران و خرید و انتقال تجهیزات بندری‬ ‫و کرین های بندر س��لطان قاب��وس عمان به بندر گناوه و‬ ‫بن��در چابهار از برنامه های رایزن بازرگانی ایران در عمان‬ ‫بود‪ .‬در این هفته همچنین‪ ،‬جلسه ای با حضور نمایندگان‬ ‫‪۳‬شرکت الستیک سازی ایرانی(بارز‪ ،‬یزد تایر و کویرتایر)‬ ‫و دو ش��رکت خودروس��ازی (ایران خودرو و ایران خودرو‬ ‫دیزل) با مس��ئوالن سازمان اس��تاندارد شورای همکاری‬ ‫خلیج فارس(‪ )SGO‬در مسقط برگزار شد‪ .‬در این جلسه‬ ‫توجیهی نحوه ثبت محصوالت یادشده در سایت سازمان‬ ‫استاندارد شورای همکاری خلیج فارس به منظور دریافت‬ ‫مجوزهای الزم برای واردات به عمان تشریح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری خودرویی‬ ‫‹ ‹رایزنی برای اجرای توافقات‬ ‫عسگری‪ ،‬معاون بنیاد مستضعفان نیز در این‬ ‫مراسم به گسترش تجارت گفت‪ :‬گفت وگوهای‬ ‫کلی ب��رای همکاری بین ای��ران و عمان انجام‬ ‫ش��ده و هن��وز در ح��ال رفت وامد ب��رای اجرا‬ ‫ش��دن توافقات هس��تیم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بنیاد‬ ‫مستضعفان از طریق شرکت های خود در زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش های مختلفی مانند‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک‪،‬‬ ‫سیمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬صنایع غذایی و‪ ...‬اقدام می کند‪ .‬عسگری تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر ش��رکت ها به طور جداگانه به عمان سفر می کنند و‬ ‫در حال رایزنی هستند تا به نتایج مثبتی با شریکان خود برسند‪.‬‬ ‫نیز فراهم کنیم تا رفت و امدها با ماش��ین هم میس��ر شود‪ .‬به گفته‬ ‫جادری‪ ،‬عمان خواس��تار و پذیرای پزشکان متخصص ایرانی است و‬ ‫قرار اس��ت عالوه بر اعزام پزشکان به این کشور‪ ،‬یک کلینیک نیز در‬ ‫مسندم ساخته شود که سرمایه گذارانی نیز اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬احش��ام‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬خش��کبار و محصوالت خارج از‬ ‫فصل بیش��ترین س��هم را از صادرات ما به عمان دارن��د‪ .‬به هر حال‬ ‫حرکت خوبی ش��روع شده که احتیاج به حمایت دارد که این حمایت باید از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ود‪ .‬تقویت اتاق های بازرگانی‬ ‫دوطرف نیز ضرورتی انکارناپذیر اس��ت که می توان��د کمک خوبی به تقویت‬ ‫روابط کند‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان اظهار کرد‪ :‬چندین سال پیش دو تفاهمنامه بین استان‬ ‫هرمزگان ایران و اس��تان مسندم عمان منعقد شد که بر کاغذ مانده بود و به‬ ‫دلیل اهمیت روابط تجاری و سیاس��ی ضرورت فعال تر ش��دن روابط بیش از‬ ‫پیش حس می ش��ود‪ .‬ما تعهداتی داش��تیم که قرار بود انجام دهیم اما هنوز‬ ‫محقق نشده است‪ .‬ایجاد دفتر اقتصادی هرمزگان در مسندم یکی از انهاست‬ ‫که می تواند در تنظیم روابط دو اس��تان موثر باش��د چون انها در بندرعباس‬ ‫این دفتر اقتصادی را دارند‪.‬‬ ‫در هفته س��وم ابان نیز هیات ش��رکت ایران خودرو‬ ‫ب��ه منطقه ازاد دقم امدن��د و رایزن بازرگانی نیز انها‬ ‫را همراهی کرد‪.‬‬ ‫مذاک��ره با مس��ئوالن منطقه ازاد دق��م به منظور‬ ‫پیگیری اخرین اقدامات پ��روژه ایران خودرو در دقم‬ ‫و بازدید از زمین اختصاص یافته به پروژه یادش��ده و‬ ‫تعهد به تخفیف میزان اجاره زمین از اقداماتی بود که‬ ‫در این ماموریت پیگیری شد‪ .‬عالوه بر این از امکانات‬ ‫بن��دری و لجس��تیکی منطق��ه ازاد دقم نی��ز بازدید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ای��ن هفته با ش��رکت المان��ی ‪ FEC‬به عنوان‬ ‫مجری تهیه طرح توجیهی احداث پروژه ایران خودرو‬ ‫در دقم جلسه ای برگزار شد که قرار است کارشناسان‬ ‫این ش��رکت دوم اذر به منظور مذاکره با مس��ئوالن‬ ‫ایران خودرو به تهران س��فر و مقرر شد طرح توجیهی‬ ‫را تا پایان سال جاری میالدی نهایی کنند‪.‬‬ ‫جلس��ه با مش��اور وزیر تجارت و صنای��ع عمان به‬ ‫منظور ارائ��ه گزارش اخرین اقدام��ات به عمل امده‬ ‫و پیگیری موارد مطرح ش��ده در جریان بازدید اقای‬ ‫الس��نیدی وزیر تجارت و صنعت عمان از ایران خودرو‬ ‫در مهر سال جاری نیز از دیگر اقدامات رایزن بازرگانی‬ ‫ایران در عمان در هفته سوم ابان بود‪.‬‬ ‫رای��زن بازرگانی ای��ران در عمان در هفته س��وم ابان‬ ‫سال جاری‪ ،‬در ایین گشایش رستوران شاندیز ایرانی در‬ ‫مس��قط که طی ان نخستین شعبه رستوران شاندیز در‬ ‫عمان افتتاح شد‪ ،‬مشارکت داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این هفته‪ ،‬مذاکره و مالقات با ش��رکت‬ ‫عمان��ی به منظور همکاری با ش��رکت توانمند ایرانی در‬ ‫زمینه بازیافت کارتن در دستور کار قرار گرفت‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر بازیافت کارتن ها در ام��ارات متحده عربی انجام‬ ‫می ش��ود و راه اندازی چنین کارخانه ای در عمان فرصت‬ ‫مناسبی است‪.‬‬ ‫در نهایت نیز گزارش اخرین وضعیت پروژه ایران خودرو‬ ‫در دقم تدوین و ارس��ال شد؛ عالوه بر این گزارش بازدید‬ ‫از محل کلینیک تخصصی ایرانی (زیبایی‪ -‬چش��م‪ -‬زنان‬ ‫و ک��ودکان) به دفتر وزارتی و س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫منعکس ش��د‪ .‬این کلینیک قرار است در ‪3‬ماه اینده در‬ ‫مسقط افتتاح شود‪.‬‬ ‫توس��عه م��راودات بانکی عم��ان و ایران نی��ز از دیگر‬ ‫برنامه ه��ای رای��زن بازرگانی ایران در عم��ان بود که به‬ ‫همین منظ��ور با مس��ئوالن بانک مس��قط دیدارهایی‬ ‫انجام ش��د‪ .‬در حال حاضر هم��کاری در حد حواله های‬ ‫بانکی (یورو و ری��ال عمانی) با برخی از بانک های ایرانی‬ ‫تحت شرایط خاص در جریان است اما بازگشایی ال سی‬ ‫همچنان غیرممکن است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫ریسک باالی بازرگانان در تجارت تهران‪ -‬کابل‬ ‫وصولی های خزانه ‪ 2/5‬برابر شده است‬ ‫‪bazzar@tejaratdaily.com‬‬ ‫امادگی بزرگترین شرکت بیمه اتکایی جهان برای همکاری با ایران‬ ‫نظرگاه‬ ‫قیمت تمام شده کاالهای صادراتی کاهش یابد‬ ‫اوراق بدهی می تواند‬ ‫اقتصاد ایران را نجات دهد؟‬ ‫سیب و پرتقال شب عید تامین است‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫اتاق اصناف‬ ‫رییس اتاق اصناف اراک با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی الزمه مبارزه‬ ‫با قاچاق اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کارگروه مبارزه با قاچ��اق کاال در اتاق اصناف اراک‬ ‫تشکیل شده و ترویج فرهنگ استفاده از کاالهای داخلی در دستور کار اتاق‬ ‫اصناف قرار گرفته اس��ت‪ .‬جمشید زند با بیان اینکه استان مرکزی سهمی‬ ‫در واردات کاالی قاچ��اق ن��دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش��ی از قاچاق کاال در مناطق و‬ ‫اس��تان های مرزی برای درامدزایی صورت می گیرد اما بخش عمده ای از‬ ‫قاچ��اق کاال که از طریق اس��کله ها و بنادر جنوبی کش��ور و به صورت انبوه‬ ‫انجام می شود که می تواند با نظارت دقیق و قوانین مناسب کاهش یابد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نظام تعرفه ای منطقی‪ ،‬مشوق های واردات و صادرات رسمی‪،‬‬ ‫کاهش سختگیری های بیهوده‪ ،‬اصالح قوانین‪ ،‬متعادل کردن نرخ عوارض‬ ‫و‪ ...‬می تواند افراد و تاجران را تش��ویق به واردات و صادرات رسمی و قانونی‬ ‫کند‪ .‬زند اظهار کرد‪ :‬هر چه روند ترخیص و واردات و صادرات رس��می کاال‬ ‫ساده تر و روان تر باشد‪ ،‬میزان قاچاق کاهش می یابد و اگر در مبادی ورودی‬ ‫و در بازار مصرف به منش��ا واردات و اس��تانداردها و مجوزها توجه ش��ود‪،‬‬ ‫قاچ��اق نیز کاهش خواهد یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬ورودی کاال به اس��تان مرکزی‬ ‫از ‪ 3‬گلوگاه توره‪ ،‬دلیجان و س��اوه صورت می گیرد و استان مرکزی سهمی‬ ‫در وارادت کاالی قاچاق ندارد و کاالها از دیگر اس��تان ها وارد می ش��وند و‬ ‫واحدهای صنفی اس��تان تنها توزیع کننده کاال هستند‪ .‬زند افزود‪ :‬مبارزه‬ ‫قاطعانه و عملی با قاچاق در تقویت تولید داخلی بسیار اهمیت دارد و کلید‬ ‫حل مشکالت اقتصادی مردم و همچنین رونق تولید داخلی است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پارچه فروش��ان از گشت بازرسی نمایندگان اتحادیه‬ ‫و بازرس��ان اتاق اصناف ای��ران از خیابان مولوی خب��ر داد و گفت‪ :‬به همه‬ ‫پارچه فروش��ان اخطار دادیم که اجناس موجود در مغازه باید دارای فاکتور‬ ‫رس��می خرید و اتیکت باشد‪ .‬محمدحس��ین نورایی اشتیانی گفت‪ :‬هفته‬ ‫گذش��ته به همراه بازرس��ان اتاق اصناف ایران از پارچه فروشان مستقر در‬ ‫منطقه عبدل اباد و خیابان ش��کوفه بازرسی شد که تمامی اجناس در این‬ ‫منطق��ه دارای فاکتور خری��د و اتیکت بودند؛ البته در هفت��ه جاری نیز از‬ ‫واحدهای صنفی پارچه فروش در خیابان مولوی بازرس��ی به عمل خواهد‬ ‫امد‪.‬وی با اش��اره به کاهش تعداد پارچه فروشان در خیابان زرتشت افزود‪:‬‬ ‫به رغم انکه تعداد پارچه فروش��ان در خیابان زرتشت کاهش قابل توجهی‬ ‫پیدا کرده اس��ت و اکثر پارچه فروش��ان در این منطقه تعطیل کردند اما با‬ ‫این حال به دلیل وجود اجناس خارجی به انها نیز پیامک ارس��ال کردیم و‬ ‫اخطار داده شد که اجناس موجود در مغازه باید دارای فاکتور باشد‪.‬رییس‬ ‫اتحادیه پارچه فروش��ان تصریح کرد‪ :‬خرده فروشان ما در قد و قواره واردات‬ ‫نیس��تند و اغلب طاقه های پارچه را همراه با فاکت��ور خریداری می کنند؛‬ ‫البت��ه در این میان افرادی هس��تند که برای فروش پارچ��ه فاکتور صادر‬ ‫نمی کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تمامی چادرهای مش��کی و لباس های ش��ب زنانه‬ ‫خارجی است و بخشی از انها به صورت قاچاق و اکثرا به صورت قانونی وارد‬ ‫ی صنفی که اقدام به‬ ‫کش��ور می شود‪.‬نورایی اشتیانی درباره پلمب واحدها ‬ ‫ف��روش پارچه های قاچاق می کنند نیز ضمن اع�لام انکه ما با اداره اماکن‬ ‫همکاری نداریم چون از اماکن طلبکار هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای فاقد مجوز‬ ‫ف را برای پلمب به اداره اماکن معرفی کردیم اما امور محوله از سوی‬ ‫و متخل ‬ ‫اتحادیه را دنبال نمی کنند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫ریسک باالی بازرگانان در تجارت تهران‪ -‬کابل‬ ‫رییس کل بانک مرکزی افغانستان در دیدار با همتای‬ ‫ایرانی خود گفت‪ :‬تجارت گسترده ای بین دو کشور وجود‬ ‫دارد ام��ا متاس��فانه بخش زیاد ان از کان��ال غیربانکی و‬ ‫همراه با ریسک برای بازرگانان ایرانی و افغانستانی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک مرک��زی‪« ،‬خلیل‬ ‫صدی��ق» در دیدار با «ولی اهلل س��یف» رییس کل بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬در تهران افزود‪ :‬تالش‬ ‫ما این است که با روش های عملی‪ ،‬این تجارت را در مسیر‬ ‫بانکی قرار دهیم ت��ا بتوانیم از خطر احتمالی جلوگیری‬ ‫کنیم‪.‬وی گفت‪ :‬تجارب بانک مرکزی ایران و افغانستان‬ ‫مش��ابهت های زیادی دارد و هر دو کش��ور برای تنظیم‬ ‫بهتر سیستم مالی در یک مسیر حرکت می کنند‪.‬صدیق‬ ‫تاکید کرد بانک مرکزی افغانس��تان در زمینه مقررات و‬ ‫قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم‪ ،‬مبارزه با پولشویی‬ ‫و حاکمی��ت ش��رکتی‪ ،‬قوانین مناس��ب و جامعی دارد و‬ ‫افزود‪ :‬افغانس��تان از همکاری برای گسترش این قوانین‬ ‫و رفع کاس��تی های احتمالی در انها اس��تقبال می کند‪.‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرک��زی افغانس��تان از تدوین قانون‬ ‫بانکداری افغانس��تان و قانون بانک مرکزی افغانستان با‬ ‫کمک صن��دوق بین المللی پول و بانک جهانی و ارائه ان‬ ‫به مجلس این کشور خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت های ایران و افغانستان نقدی است‬ ‫رییس کل بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫این دی��دار گفت‪ :‬حجم زیادی از مب��ادالت تجاری بین‬ ‫ایران و افغانس��تان در ش��رف انجام اس��ت اما روش های‬ ‫پرداخ��ت ان نق��دی و از طری��ق صرافی اس��ت که این‬ ‫روش ها می تواند از طریق سیستم بانکی بهینه شود‪.‬‬ ‫سیف افزود‪ :‬حجم گسترده مبادالت تجاری بین ایران‬ ‫و افغانستان‪ ،‬بیش از پیش به تقویت روابط بانکی نیاز دارد‬ ‫و ما به دنبال گسترش روابط کارگزاری بین بانک های دو‬ ‫کشور با هدف کاهش ریسک تجارت هستیم‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد با توجه به همراهی نمایندگان بانک های‬ ‫تجاری افغانستان با رییس کل بانک مرکزی این کشور و‬ ‫حضور مسئوالن بانک های تجاری ایرانی در این جلسه‪،‬‬ ‫مذاکرات مس��تقیم صورت می گیرد تا روابط کارگزاری‬ ‫مناس��ب شکل گیرد و حجم تبادالت تجاری دو کشور از‬ ‫طریق نظام بانکی‪ ،‬اعتبارات اس��نادی و ال س��ی بیشتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ریی��س ش��ورای پول و اعتب��ار گفت‪ :‬بان��ک مرکزی‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬قوانین بسیار پیش��رفته ای دارد و توانسته‬ ‫اس��ت عملکرد مثبتی درباره کنترل ت��ورم و ثبات بازار‬ ‫ارز داشته باشد‪.‬‬ ‫این م��وارد به س��هولت در برنامه ریزی ه��ای اینده‪،‬‬ ‫کمک های زیادی کرده اس��ت و ما می توانیم با این بانک‪،‬‬ ‫تبادل تجربه داشته باشیم‪.‬‬ ‫بر پایه امارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬کشور‬ ‫ما در ‪6‬ماه نخس��ت امس��ال یک میلیارد و ‪162‬میلیون و‬ ‫‪500‬هزار و ‪ 854‬دالر به افغانس��تان صادرات داشت و از‬ ‫این کش��ور ‪10‬میلیون و ‪666‬هزار و ‪ 802‬دالر کاال وارد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گشایش ‪17‬میلیارد دالر اعتبار اسنادی‬ ‫در همی��ن حال مع��اون ارزی بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران گفت‪ :‬براس��اس امارهای این نهاد‪ ،‬از اغاز‬ ‫امس��ال تا پایان مهرماه ‪17‬میلیارد دالر اعتبار اس��نادی‬ ‫گشایش یافت که از این میزان‪9 ،‬میلیارد دالر حواله بود‪.‬‬ ‫به گزارش تارنمای بان��ک مرکزی‪« ،‬غالمعلی کامیاب»‬ ‫در نشستی با حضور نمایندگان بانک های افغان و ایرانی‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬پس از برجام با همت و تالش بانک مرکزی‬ ‫ایران و ش��بکه بانکی‪ ،‬بیش از ‪ 614‬رابط��ه کارگزاری با‬ ‫‪ 230‬بانک بین المللی شکل گرفت و از این طریق‪ ،‬موفق‬ ‫به گش��ایش اعتبار اس��نادی‪ ،‬بروات و حواله با بانک های‬ ‫ب��زرگ بین المللی ش��دیم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬این عملکرد‬ ‫فراتر از انتظار و پیش بینی ها بوده اس��ت و خوشبختانه با‬ ‫تالش های انجام ش��ده موفق به جلب اعتماد طرف های‬ ‫خارج��ی و ب��ه تبع ان ایج��اد روابط کارگ��زاری و انجام‬ ‫فعالیت ه��ای بانک��ی مانند گش��ایش اعتبار اس��نادی‬ ‫ش��دیم‪ .‬معاون ارزی بانک مرکزی سفر رییس کل بانک‬ ‫مرکزی افغانس��تان به ایران را نخستین سفر مقام بانکی‬ ‫این کش��ور پس از برجام دانس��ت و گف��ت‪ :‬انتظار داریم‬ ‫این مذاکرات دریچه ای برای اش��نایی بیشتر بانک های‬ ‫دو کشور بگش��اید و افزون بر ایجاد روابط‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫زمینه همکاری بانک های ایرانی و افغانستانی گسترش‬ ‫یابد‪.‬وی بر گسترش روابط و معامالت بانکی تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این نشست نمایندگان بانک های دو کشور گسترش‬ ‫روابط بانکی تهران‪ -‬کابل را خواستار شدند‪.‬‬ ‫کاهش قیمت پنبه و اغاز خرید تضمینی‬ ‫مدیرعامل صندوق پنب��ه از کاهش قیمت پنبه خبر‬ ‫داد و اعالم کرد که امس��ال حدود ‪۴۰‬هزار تن پنبه در‬ ‫کشور تولید می شود و به حدود ‪۶۰‬هزار تن واردات نیاز‬ ‫داری��م اما اگر دولت بذور اصالح ش��ده با عملکرد باال را‬ ‫وارد کند و در اختیار بهره برداران قرار دهد می توانیم به‬ ‫راحتی نیاز ‪ ۱۰۰‬هزار تنی ساالنه کشور را تامین کنیم‪.‬‬ ‫محمدحس��ین کاویانی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال حدود ‪ ۶۶‬هزار هکتار از مزارع کش��ور زیر‬ ‫کش��ت پنبه رفت که تاکنون ‪ ۲۹‬ه��زار تن پنبه وش از‬ ‫ان برداش��ت شده و ‪ ۷۴۰۰‬تن پنبه محلوج تولید شده‬ ‫اس��ت که به نظر می رس��د میزان تولی��د پنبه وش در‬ ‫س��ال جاری به ‪ ۱۵۰‬هزار تن و پنبه محلوج اس��تحصال‬ ‫شده از ان به حدود ‪ ۴۰‬هزار تن برسد‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫با ش��رایط کنونی به حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬ه��زار تن واردات‬ ‫پنب��ه برای تامی��ن نیاز صنایع نس��اجی احتیاج داریم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اس��تان های خراس��ان رضوی‪ ،‬جنوبی و شمالی‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬گلستان و اردبیل عمده تولیدکنندگان پنبه در‬ ‫کشور هستند که اگر دولت توجه بیشتری به این دسته‬ ‫از کش��اورزان کند و بتواند برای انه��ا بذور باکیفیت و‬ ‫ن به صرفه از نظر قیمتی‬ ‫اصالح ش��ده و کود و سم مقرو ‬ ‫و با کارایی باال در اختیار انها قرار دهد و از سوی دیگر‬ ‫ادوات مکانیزه را با یارانه های دولتی به کشاورزان بدهد‬ ‫به راحتی می توانیم عملکرد پنبه را در واحد س��طح تا‬ ‫بیش از دو برابر افزایش دهیم‪ .‬کاویانی گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫در مزارع کش��ورهای پیش��رو مانند امریکا‪ ،‬برزیل و‪ ...‬با‬ ‫بذور اصالح شده پنبه وش از هر هکتار برداشت می شود‬ ‫در حال��ی که در ایران میانگین برداش��ت در هر هکتار‬ ‫همچنان ‪ 2‬تن در هکتار است‪ .‬البته این بذور در مرحله‬ ‫ازمایشی در س��طح ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار برای نخستین بار‬ ‫در س��ال گذشته کشت شد که عملکردی بالغ بر ‪ 5‬تن‬ ‫در هکتار داشت اما این کار ادامه پیدا نکرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صن��دوق پنبه ادام��ه داد‪ :‬قیمت پنب��ه و تخم پنبه در‬ ‫ابتدا (طی دو ماه گذش��ته) مناس��ب ب��ود و از انجا که‬ ‫کارخانه های بخش خصوصی برایش��ان صرفه اقتصادی‬ ‫داش��ت خودشان پنبه کشاورز را با قیمتی باالتر از نرخ‬ ‫تضمینی می خریدند؛ به گون��ه ای که هر کیلوگرم تخم‬ ‫پنب��ه حدود ‪ ۲۳۰۰‬تومان و ه��ر کیلوگرم پنبه محلوج‬ ‫کیلویی ‪ ۸۳۰۰‬تومان از کشاورزان خریداری می شد اما‬ ‫در حال حاضر و با اش��باع تدریجی ب��ازار‪ ،‬قیمت تخم‬ ‫پنب��ه به کیلویی ‪ ۱۴۰۰‬تومان و قیمت پنبه محلوج به‬ ‫کیلویی ‪ ۶۹۰۰‬تا ‪ ۷۰۰۰‬تومان کاهش یافت‪ .‬کاویانی با‬ ‫بی��ان اینکه هر کیلوگرم پنبه وش حدود ‪ ۲۹۴۳‬تومان‬ ‫از کش��اورزان خریداری می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر س��ازمان تعاون روستایی به خرید تضمینی پنبه‬ ‫ورود ک��رده و تاکنون بالغ بر ‪ ۱۰۰۰‬تن این محصول را‬ ‫خری��داری کرده اما با توجه ب��ه محدودیت منابع مالی‬ ‫سازمان تعاون روس��تایی بهای کشاورزان در زمان ‪۱۵‬‬ ‫روز تا یک ماه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫اواخ��ر دول��ت دهم کش��ور با‬ ‫کمبود منابع مالی مواجه ش��د که‬ ‫منجر به بدهی دولت به سیس��تم‬ ‫بانکی گردید‪ ،‬این درحالی بود که‬ ‫تا قبل از س��ال ‪ 91‬کش��ور درامد‬ ‫نفت��ی خوبی داش��ت و اقتصاد به‬ ‫غالمرضا سالمی‬ ‫درامد نفتی باال عادت کرده بود‪،‬به‬ ‫مشاور وزیر مسکن و‬ ‫همین دلی��ل در هزینه و تعهداتی‬ ‫شهرسازی‬ ‫که برای اینده داده شد‪ ،‬زیاده روی‬ ‫صورت گرفت‪ .‬این بحران از دولت‬ ‫دهم شروع ش��د؛ دولت یازدهم تالش کرد که این مشکل‬ ‫را ح��ل کن��د‪ .‬در تمام دنیا برای مقابله ب��ا بحران بدهی ها‬ ‫راهکارهای��ی پیش بین��ی می کنند ک��ه می تواند از محل‬ ‫فروش ارز یا فروش نفت باشد اما با کاهش درامدهای نفتی‬ ‫ای��ن راهکار دیگر کارایی ندارد‪ .‬تنها راه دولت‪ ،‬این اس��ت‬ ‫ک��ه به جای بدهکاری به سیس��تم بانکی به مردم بدهکار‬ ‫ش��ود‪،‬به این صورت که اوراق مرابحه منتش��ر کند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد ضرر بدهی به مردم برای اقتصاد کمتر از بدهکاری‬ ‫به سیس��تم بانکی اس��ت‪ .‬باید توجه داش��ت که بدهی به‬ ‫سیس��تم بانکی منشا تمام نابسامانی های اقتصادی است‪.‬‬ ‫تنگن��ای اعتباری که در ح��ال حاضر وجود دارد و بانک ها‬ ‫نمی توانند به مردم تسهیالت بدهند‪ ،‬به این دلیل است که‬ ‫بخش مهمی از نقدینگی به صورت بدهی دراختیار دولت‬ ‫اس��ت و از سویی هم دولت به بانک ها و به سیستم بانک ها‬ ‫بدهکار اس��ت‪ .‬در همین حال یک چهارم از کل تسهیالت‬ ‫قابل پرداخت در اختیار دولت و شرکت های دولتی است؛‬ ‫البته بدهی جزئی از همه دولت هاس��ت ام��ا در تمام دنیا‬ ‫وقت��ی دولت ها بدهکار می ش��وند با انتش��ار اوراق بدهی‬ ‫این مش��کل را حل می کنند‪ .‬یا وام های بلندمدت از مردم‬ ‫می گیرند‪ .‬معموال دولت ها برای پرداخت بدهی های خود‬ ‫اوراق خزانه یا اوراق مش��ارکتی منتش��ر می کنند که بین‬ ‫‪ 10‬تا ‪30‬سال سررس��ید دارد و غالبا هم تجدید می شود‪.‬‬ ‫اما انچه متفاوت اس��ت اینکه میزان بدهی به مردم اصوال‬ ‫نبای��د از یک درص��د تولید ناخالص داخل��ی تجاوز کند و‬ ‫این یک سقف است‪ .‬البته اگر رشد اقتصادی وجود داشته‬ ‫باش��د می توان بدهی های بیش��تری هم پذیرف��ت‪ .‬اما ایا‬ ‫اوراق مش��ارکت بهتر اس��ت یا بدهی؟ البته در سال های‬ ‫قبل اسم اوراق مشارکتی که منتشر می شد را اوراق بدهی‬ ‫گذاش��ته بودند‪ ،‬در حالی که انه��ا اوراق بدهی نبودند‪ .‬در‬ ‫واق��ع همان اوراق باعث ش��د که دولت به بانک ها بیش��تر‬ ‫بدهکار ش��ود‪ .‬چون دولت به بانک ها بدهکار می ش��د‪ ،‬در‬ ‫نتیجه مردم می رفتند پولش��ان را از بانک ها می گرفتند و‬ ‫دولت به بانک ها بدهکارتر می ش��د‪ .‬باید توجه داش��ت که‬ ‫انتشار اوراق مشارکت با سود باالی ‪20‬درصد نقض تصمیم‬ ‫کاهش تورم به زیر ‪10‬درصد اس��ت‪ ،‬این موضوع دولت را‬ ‫در یک وضعیت دش��وار قرار داده بود که نمی توانست این‬ ‫اوراق را منتش��ر کند‪ .‬اگر هم منتش��ر می کرد مثل اسناد‬ ‫خزانه باید با سررس��ید یک س��اله پرداخ��ت می کرد‪ ،‬در‬ ‫نتیج��ه به عنوان اوراق بدهی هم تلقی نمی ش��د‪ .‬در حالی‬ ‫که در تمام دنیا اس��ناد خزان��ه در قالب تعدیل درامدهای‬ ‫ساالنه دولت منتشر می شود‪ ،‬یعنی برای اینکه نقدینگی و‬ ‫گردش نقدینگی با خزانه دولت تنظیم شود‪ ،‬اسناد خزانه‬ ‫منتشر می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫موتورسیکلت مشمول خسارت‬ ‫توقف در تعمیرگاه شد‬ ‫براس��اس اصالحی��ه ایین نامه اجرای��ی قانون حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنن��دگان خ��ودرو‪ ،‬تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت در ص��ورت تاخیر در تعمی��ر محصوالت‬ ‫تولیدی خود باید خس��ارت توقف (خواب) موتورسیکلت‬ ‫در تعمی��رگاه را پرداخ��ت کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬طبق‬ ‫قان��ون تمام عرضه کنندگان خودروهای داخلی و خارجی‬ ‫در ایران موظف هس��تند در صورتی که تعمیر و حل عیب‬ ‫خودروه��ای تح��ت گارانتی انها در ش��بکه خدمات پس‬ ‫از ف��روش بی��ش از دو روز کاری یا مدت زمان اس��تاندارد‬ ‫تعمی��رات به ط��ول انجامد‪ ،‬به مالک ان خس��ارت توقف‬ ‫خ��ودرو در تعمی��رگاه را پرداخ��ت کنن��د‪ .‬در اصالحیه‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫خودرو جریمه توقف در تعمیرگاه به موتورس��یکلت ها نیز‬ ‫تس��ری یافته و تولیدکنندگان این محص��ول نیز ملزم به‬ ‫پرداخت این خسارت ش��ده اند‪ .‬در این زمینه در ماده ‪۱۷‬‬ ‫قانون حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان خودرو امده‬ ‫اس��ت‪« :‬عرضه کننده موظف اس��ت چنانچ��ه رفع عیب‬ ‫خ��ودرو در دوره تضمین که ناش��ی از خس��ارت حاصل از‬ ‫تصادف نباش��د بی��ش از دو روز کاری یا زمان اس��تاندارد‬ ‫تعمیرات تایید ش��ده به طول انجامد‪ ،‬به تامین خودروی‬ ‫مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات اقدام و در صورت‬ ‫عدم امکان‪ ،‬نسبت به پرداخت خسارت حق توقف خودرو‬ ‫اقدام کند»‪.‬‬ ‫نبض‬ ‫بازار‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪bazzar@tejaratdaily.com‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫توزیع ‪۱۵۰۰‬تن میوه‬ ‫شب عید در استان مرکزی‬ ‫طب��ق تصمیم دولت‪ ،‬امس��ال‬ ‫نی��ز مقرر اس��ت ط��رح تامین و‬ ‫تهیه گس��ترده میوه شب عید در‬ ‫کش��ور اجرا ش��ود و در این رابطه‬ ‫هماهنگی های الزم در استان در‬ ‫دس��ت انجام اس��ت‪ .‬رایزنی برای‬ ‫محمود نعمتی‬ ‫مشخص کردن مباش��ر تامین و‬ ‫مدیرکل دفتر امور‬ ‫توزیع میوه ش��ب عید در اس��تان‬ ‫اقتصادی استانداری‬ ‫مرک��زی انجام ش��ده که احتماال‬ ‫مرکزی‬ ‫تعاون روستایی استان مسئولیت‬ ‫ان را ب��ر عه��ده خواه��د گرفت‪.‬‬ ‫یک هزار و ‪۵۰۰‬تن پرتقال برای ش��ب عید تامین و توزیع‬ ‫می ش��ود‪ .‬با توجه به کمبود تولید س��یب در کشور مقرر‬ ‫ش��ده طی هفته جاری اعضای کمیته خرید استان برای‬ ‫خرید سیب از استان های اذربایجان غربی و اصفهان وارد‬ ‫عمل شوند‪ ،‬همچنین خرید پرتقال نیز از استان مازندران‬ ‫پیگیری شود‪ .‬چنانچه استان نیز تولیدی در زمینه میوه‬ ‫داش��ته باشد پس از مشخص شدن قیمت مصوب خرید‪،‬‬ ‫این میوه از متقاضیان خریداری خواهد ش��د‪ .‬پیش بینی‬ ‫می کنیم ک��ه در زمینه تامین میوه و گوش��ت مورد نیاز‬ ‫شب عید در استان مرکزی مشکلی وجود نداشته باشد و‬ ‫در مورد ذخیره س��ازی گوشت مرغ و تامین گوشت قرمز‬ ‫مورد نیاز اقدامات الزم در حال انجام اس��ت‪ .‬الزم اس��ت‬ ‫که س��ردخانه های موادغذایی استان شرایط الزم را برای‬ ‫نگه��داری میوه فراهم کنند چرا که در این صورت امکان‬ ‫خرید مس��تقیم میوه از باغدار در سایر استان ها و تسهیل‬ ‫و تسریع انتقال ان به استان فراهم می شود‪.‬‬ ‫اغاز عملیات خرید‬ ‫و ذخیره سازی میوه شب عید‬ ‫خوش��بختانه از پایی��ز‬ ‫ذخیره سازی میوه برای شب عید‬ ‫توسط س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اس��تان کرمان و تعاون روستایی‬ ‫اغاز شده اس��ت‪ .‬جلسات کمیته‬ ‫راهب��ری تنظیم بازار میوه س��ال‬ ‫محمد حسینی‬ ‫‪ ۹۶‬در س��ازمان جهاد کشاورزی‬ ‫مدیر تعاون‬ ‫استان کرمان برگزار و نقاط قوت‬ ‫روستایی استان‬ ‫و ضعف تنظیم بازار میوه شب عید‬ ‫کرمان‬ ‫س��ال گذشته مورد بحث و تبادل‬ ‫نظ��ر قرار گرفت‪ .‬در س��ال جاری‬ ‫نی��ز با در نظ��ر گرفتن تمامی جوان��ب کار عملیات تهیه‬ ‫و ذخیره س��ازی و توزیع میوه در ایام پایانی س��ال توسط‬ ‫تعاون روس��تایی اس��تان انجام می شود تا میوه باکیفیت‬ ‫و به موق��ع در اختیار مردم قرار گیرد‪ .‬با توجه به اش��باع‬ ‫بازار س��ال قبل پیشنهاد شد ‪۱۴۰۰‬تن پرتقال و ‪ ۷۰۰‬تن‬ ‫س��یب درختی برای سال ‪ ۹۶‬در نظر گرفته و از هم اکنون‬ ‫نس��بت به عملیات خرید و ذخیره سازی ان برنامه ریزی‬ ‫ش��ود‪ .‬جنوب کرمان دومین قطب تولید مرکبات کشور‬ ‫اس��ت و در ایام عید تقاضای بخش عمده ای از بازار کشور‬ ‫را تامین می کند‪.‬‬ ‫یک�ی از اقالمی که در ایام نوروز مصرف ان باال می رود میوه اس�ت‪ .‬همواره این‬ ‫بازار در روزهای منتهی به پایان سال شاهد تب و تاب است؛ به طوری که گاهی‬ ‫میوه به میزان کافی عرضه نمی شود و گاهی انقدر قیمت ها افزایش پیدا می کند‬ ‫سیرانوش موسوی که مردم از خرید ان منصرف می ش�وند‪ .‬در این ایام بازار برخی از میوه ها مانند‬ ‫بازار و اصناف پرتقال و س�یب ب�ه تعبیری داغ می ش�ود و ج�زء مایحتاج م�ردم در این ایام‬ ‫می ش�ود‪ .‬اما فع�االن بازار میوه براین باورند که میوه های پرتقال و س�یب برای‬ ‫مصرف ش�ب عید به میزان کافی در انبارها ذخیره شده است و این امید وجود‬ ‫دارد که ما در این ایام شاهد هیچ بحرانی نباشیم‪ .‬البته پیش بینی می شود که قیمت میوه در شب‬ ‫ن�وروز‪ ۹۶‬مانند دیگر س�ال ها تا ح�دودی افزایش بیابد اما این افزایش قیمت چندان محس�وس‬ ‫نیست و بازار در تعادل و ارامش به استقبال بهار می رود‪.‬‬ ‫پیش بینی کارشناسان از بازار میوه در نوروز‪۹۶‬‬ ‫سیب و پرتقال شب عید تامین است‬ ‫‹ ‹تولیدات داخل کفاف‬ ‫نیاز شب عید را می دهد‬ ‫قائم مق��ام خان��ه کش��اورز‪،‬‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ایا ذخیره س��ازی می��وه برای‬ ‫ای��ام ن��وروز ‪ ۹۶‬اغ��از ش��ده‬ ‫اس��ت می گوی��د‪ :‬تامین میوه‬ ‫عنایت اهلل بیابانی‬ ‫ش��ب نوروز هم��واره یکی از‬ ‫بزرگترین دغدغه های دولت بوده است چرا که مصرف‬ ‫میوه در این ایام به دلیل برگزاری جش��ن ها و بیش��تر‬ ‫شدن رفت و امدها باال می رود‪.‬‬ ‫عنای��ت اهلل بیابانی در گفت وگو با گس��ترش تجارت‬ ‫اظه��ار می کند‪ :‬اگر برای این ای��ام تمهیداتی در نظر‬ ‫گرفته نشود بدون تردید با معضالتی که ‪ 2‬سال پیش‬ ‫با انها برخورد کردیم مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار می کند‪ :‬خوشبختانه در سال ‪۹۵‬‬ ‫از لح��اظ تولید محصوالت باغی به خصوص س��یب و‬ ‫پرتقال وضعیت مناسبی داشتیم و با توجه به تولیدات‬ ‫‪۴‬میلیون تن مرکبات برای ایام نوروز پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچن��د که برای تنظیم بازار عالوه بر میزان تولید‪،‬‬ ‫فاکتورهای دیگری مانند ذخیره سازی نیز موثر است‪.‬‬ ‫به نظر من اگر برای انبار میوه ساختار تجاری منطقی‬ ‫رعایت نش��ود؛ دوباره ممکن است شهروندان با چالش ‬ ‫مواجه شوند‪.‬‬ ‫بیابانی تصریح می کند‪ :‬برای ذخیره س��ازی میوه در‬ ‫ایام نوروز باید محصوالت خود را براساس یک ساختار‬ ‫درس��ت و استاندارد قابل قبول ذخیره کنیم‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس در جلس��ه ای که ب��ا مس��ئوالن وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی برگزار کردیم ایده هایی ارائه شد‪.‬‬ ‫به عقیده بسیاری برای س��اماندهی این بخش تنها‬ ‫راه این اس��ت که مس��ئولیت ها از دول��ت گرفته و به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫بخش خصوص��ی می تواند ب��ا تجربه هایی که دارد‬ ‫از عهده این مس��ئولیت به خوبی براید‪ .‬کما اینکه در‬ ‫گذشته اقدامات خوبی از سوی فعاالن بخش خصوصی‬ ‫انجام ش��ده و به نتایج قابل قبولی نیز دست یافته ایم‪.‬‬ ‫وی درباره سیاس��ت خانه کش��اورز و کشاورزان عضو‬ ‫مدیر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی استان تهران‬ ‫درخصوص سهمیه میوه شب عید گفت‪ :‬براین اساس‪،‬‬ ‫‪ 5000‬تن پرتقال و ‪ 1500‬تن س��یب برای ش��ب عید‬ ‫شهرستان های استان تهران درنظرگرفته شده است‪.‬‬ ‫عل��ی عابدی در گفت وگو با روابط عمومی س��ازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی اس��تان تهران با اش��اره به برگزاری‬ ‫نخستین جلسه تنظیم بازار میوه شب عید اظهار کرد‪:‬‬ ‫دراین جلس��ه مطالبی درباره هماهنگ��ی توزیع میوه‬ ‫ش��ب عید ارائه ش��د و درپایان نیز بازدی��دی ازباغات و‬ ‫سردخانه های شهرستان به عمل امد‪.‬‬ ‫مدی��ر تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی اس��تان‬ ‫تهران درخصوص سهمیه میوه شب عید گفت‪ :‬براین‬ ‫اس��اس‪ 5000 ،‬ت��ن پرتقال و ‪ 1500‬تن س��یب برای‬ ‫شب عید شهرستان های اس��تان تهران درنظرگرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬س��یب عید امسال‬ ‫تمام��ا ازطریق شهرس��تان دماوند تامین می ش��ود و‬ ‫دراین زمینه وارداتی نداریم‪ .‬طبق گزارش��ات رس��یده‬ ‫ازکش��اورزان و باغداران هماهنگی و بررسی مشکالت‬ ‫درجهت خرید میوه های شب عید انجام شد‪.‬‬ ‫عابدی درپاس��خ به س��والی مبنی بر زمان توزیع این‬ ‫میوه ها گفت‪ :‬س��یب و پرتقال تا اسفندماه در سردخانه‬ ‫نگهداری می شود و درجلسه بعدی تنظیم بازار در مورد‬ ‫زمان دقیق توزیع محصوالت تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫اگر برای انبار میوه ساختار تجاری منطقی رعایت نشود؛ دوباره‬ ‫ممکن است شهروندان با چالش مواجه شوند‬ ‫اصلی ترین میوه های شب نوروز پرتقال و سیب هستند که‬ ‫خوشبختانه پرتقال به میزان مصرف و حتی بیش از نیاز موجود است‬ ‫خانه کشاورز می گوید‪ :‬در خانه کشاورز منافع ملی بر‬ ‫منافع شخصی مقدم است‪ .‬به همین دلیل پیش بینی‬ ‫می کنیم ک��ه در ارتباط با محصوالتی ک��ه نام انها را‬ ‫استراتژیک گذاشته ایم به خودکفایی دست بیابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش کمبود اب در تولید مرکبات‬ ‫بیابانی ادامه می ده��د‪ :‬به نظر من باید ارزش افزوده‬ ‫در تولی��د مرکبات را باال ببریم‪ .‬کمبود اب در کش��ور‬ ‫بحران های��ی ایج��اد ک��رده اس��ت و تهدی��د جدی‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬باغداران باید به این فکر باش��ند‬ ‫ک��ه محصوالتی ک��ه اب کمتری مص��رف می کنند و‬ ‫ارزش افزوده بیشتری دارند تولید کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه می گوید‪ :‬کش��اورزان باید توان تولید‬ ‫محص��ول در ه��ر هکت��ار را بیش��تر کنن��د‪ .‬م��ا باید‬ ‫کیفیت س��ازی را در برنامه های خود قرار بدهیم و در‬ ‫محصوالت فقط به خودکفایی صرف نیندیشیم‪.‬‬ ‫قائم مقام خانه کش��اورز درباره باال رفتن کیفیت در‬ ‫محصوالت تولیدی نیز می گوید‪ :‬اعتقاد ما این اس��ت‬ ‫که برنج باید در مناطقی کاش��ت ش��ود که مازاد اب‬ ‫دارند یعنی شهرهای شمالی ایران‪ .‬از دید من و دیگر‬ ‫کارشناس��ان لزومی به کاشت این محصول در مناطق‬ ‫دیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه باید کشاورزی پایدار را در صدر‬ ‫برنامه های اقتصادی قرار دهیم می گوید‪ :‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬باید محصول جایگزین برای محصوالتی که‬ ‫اب بیش��تری مصرف می کنند ارائ��ه بدهد‪ .‬قائم مقام‬ ‫خانه کشاورز در پایان می گوید‪ :‬اختیارات وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی براساس س��اختار مسئولیت ها تنظیم شده‬ ‫است‪ .‬باید س��عی کنیم که محصوالت را براساس نیاز‬ ‫وارد کنی��م‪ .‬ب��ه نظر من تولید داخل��ی نیاز به اصالح‬ ‫مدیریت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹موجودی میوه بیش از نیاز بازار‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی تهران‬ ‫نیز می گوید‪ :‬اصلی ترین میوه های ش��ب نوروز پرتقال‬ ‫و س��یب هستند که خوش��بختانه در کشور پرتقال به‬ ‫میزان مصرف و حتی بیش از نیاز مصرف موجود است‪.‬‬ ‫حس��ین مهاجران در گفت وگو با گس��ترش تجارت‬ ‫اظه��ار می کند‪ :‬در ای��ن دو قلم محصول م��ورد نیاز‬ ‫مش��کلی وجود ندارد ام��ا در کنار ای��ن دو قلم میوه‬ ‫چند میوه دیگر نیز در س��بد مصرفی شب عید وجود‬ ‫دارد که ممکن اس��ت برای تامین نیاز بازار احتیاج به‬ ‫واردات انها داش��ت‪ .‬مانند موز و کی��وی که البته در‬ ‫حال حاضر قیمت کیوی بس��یار مناس��ب است و در‬ ‫بازار به وفور دیده می شود‪ .‬کشاورزان از حاال بوته های‬ ‫خی��ار را برای مصرف نوروز کاش��ته اند‪ .‬ام��ا در مورد‬ ‫م��وز‪ ،‬همانگونه که می دانید موز گل��وگاه دارد گاهی‬ ‫ای��ن گلوگاه ب��از و فضای رقابتی ایجاد می ش��ود‪۴۰ .‬‬ ‫روز اس��ت که قیمت موز بسیار مناسب است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر قیمت این میوه از ‪ ۲۵۰۰‬تا ‪ ۳۵۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫مهاجران در پاس��خ به این پرسش که ایا پیش بینی‬ ‫افزای��ش قیم��ت بازار میوه ش��ب عید وج��ود دارد یا‬ ‫خی��ر؛ می گوی��د‪ :‬در حال حاض��ر پرتقال تامس��ون‪،‬‬ ‫در می��دان می��وه و تره بار از ‪ ۱۵۰۰‬توم��ان تا ‪۲۵۰۰‬‬ ‫تومان در هر کیلو به فروش می رس��د‪ .‬س��یب درختی‬ ‫نی��ز ‪ ۱۵۰۰‬توم��ان در ه��ر کیلو به فروش می رس��د‪.‬‬ ‫البت��ه این پیش بینی وجود دارد ک��ه قیمت ها درصد‬ ‫کم��ی افزایش پی��دا کند ولی ای��ن افزایش قیمت در‬ ‫کش��ور ایجاد بحران نمی کند‪ .‬امسال از سال های پربار‬ ‫محصول اس��ت البته پرتقال شب عید پرتقال تامسون‬ ‫اس��ت و پرتقال ه��ای داخلی مانند دزف��ول و جیرفت‬ ‫برای بعد از نوروز انبار می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ریی��س اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان میوه و س��بزی‬ ‫ته��ران‪ ،‬کس��انی ک��ه پرتقال‬ ‫داخل��ی را انب��ار می کنن��د از‬ ‫االن پرتقال ه��ا را خریداری و‬ ‫حسین مهاجران‬ ‫برای بعد از نوروز ذخیره سازی‬ ‫می کنند و به قیمت ان زمان به فروش می رس��انند تا‬ ‫هزینه هایی که داشته اند در بیاید‪.‬‬ ‫مهاجران می گوید‪ :‬در خرداد تا ش��هریور هر س��ال‬ ‫پرتقال در کش��ور موجود نیس��ت‪.‬در این مدت قاچاق‬ ‫در بازار زیاد می شود‪.‬‬ ‫اتحادیه نی��ز برای تنظیم بازار ی��ک ایده به وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی پیشنهاد داده است که تاکنون مورد‬ ‫قبول مسئوالن قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر کارشناس��ان اتحادیه فروش��ندگان میوه و‬ ‫س��بزی‪ ،‬در کنار گردش میوه های��ی مانند پرتقال و‬ ‫س��یب برای بازار ش��ب عید‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫مقداری نارنگی پاکستان به بازار تزریق کند‪ .‬اینچنین‬ ‫هم خود س��ود می کند و هم بازار شاهد جنس قاچاق‬ ‫نخواه��د بود چرا که متاس��فانه در ای��ن ایام مقداری‬ ‫نارنگی به صورت قاچاق وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫مهاجران در پایان می گوید‪ :‬اما متاس��فانه مسئوالن‬ ‫این نظر را قبول ندارند و تصمیم گیرنده انها هس��تند‬ ‫و م��ا هم فقط به عنوان پیش��نهاد ای��ن نظر را مطرح‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫ش��ب عید با تنقالت و میل میوه حال و هوایی‬ ‫دیگر دارد‪ .‬از این رو همواره در این ایام بازار میوه‬ ‫یش��ود‪ .‬بنا به اعتقاد کارشناس��ان در ایام‬ ‫داغ م ‬ ‫نوروز ‪ 96‬ش��اهد کمبود می��وه در بازار نخواهیم‬ ‫بود چ��را که به می��زان کافی میوه ش��ب نوروز‬ ‫یعنی پرتقال و س��یب در انبارها موجود است و‬ ‫حتی پیش بینی می شود که تا بعد از فروردین با‬ ‫کمبود میوه مواجه نباشیم‪.‬‬ ‫زیرساخت های مناسب برای کنترل ورود کاال به کشور فراهم نیست‬ ‫خبر‬ ‫سهمیه میوه شب عید ‪96‬‬ ‫استان تهران‬ ‫‹‹پرتقال داخل�ی برای‬ ‫نوروز انبار می شود‬ ‫در حال��ی طرح های مختلف برای مبارزه با قاچاق کاال به اجرا می رس��د‬ ‫که هنوز‪ ،‬زیرس��اخت های مناس��ب برای کنترل ورود کاال به کشور فراهم‬ ‫نیست و روزنه هایی نه چندان کوچک‪ ،‬پیش روی تجارت غیررسمی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬این روزها که موضوع قاچاق کاال داغ شده‪ ،‬انگشت اتهام‬ ‫به سمت گلوگاه های اصلی واردات است‪.‬‬ ‫به گفته برخ��ی‪ ،‬مناطق ازاد که با هدف گریزگاهی برای اقتصاد دولتی‬ ‫در کش��ور ایجاد ش��ده اند‪ ،‬در ابتدا ق��رار بود محلی ب��رای تولید کاالها و‬ ‫صادرات انها باش��ند؛ اما از همان ابتدا کارکرد اصلی خود را از دست داده‬ ‫و تبدیل به مناطقی برای واردات کاال شدند‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که با بررسی بیشتر پدیده قاچاق کاال مشخص می شود‪،‬‬ ‫این است که حجم واردات قاچاق کاال به کشور بسیار زیاد بوده و به طور‬ ‫ن این وجود ندارد که فقط از راه مرزهای مناطق ازاد‪ ،‬چنین‬ ‫طبیعی امکا ‬ ‫حجمی از کاال به صورت قاچاق وارد کش��ور شود؛ بلکه به طور حتم به جز‬ ‫روزنه ه��ای این مناط��ق‪ ،‬راه فرارهای دیگری هم پی��ش روی قاچاقچیان‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مناطق ازاد و حجم ورود قاچاق‬ ‫در واق��ع‪ ،‬به دنبال اجرای ط��رح مبارزه با قاچاق کاال‪ ،‬مس��ئوالن اعالم‬ ‫کردند که ‪۱۵‬میلیارد دالر قاچاق از مناطق ازاد وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪۱۵ ،‬میلیارد دالر کاال به طور تقریبی برابر با ‪۱۵‬میلیون تن‬ ‫کاال اس��ت که ورود چنین حجمی از کاال به کش��ور نیاز به تشکیالتی در‬ ‫حد و اندازه بندر ش��هیدرجایی دارد و با کوله بری و کاالی همراه مس��افر‪،‬‬ ‫این کاالها امکان ورود قاچاق به کشور را ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می رسد که قاچاقچیان‪ ،‬راه فرارهای بیشتری در اختیار‬ ‫دارن��د که می توانند چنین حجمی از کاال را وارد کش��ور کنند و این فقط‬ ‫محدود به مبادی ورودی مناطق ازاد نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کاالهای فروشگاه های مرزی‬ ‫در واقع کنترل بیش��تری در مبادی ورودی به کش��ور نیاز است و تنها‬ ‫نمی ت��وان ب��ا قاچاق کاال در می��ان کوله برها به مبارزه با س��طح کالنی از‬ ‫تجارت غیررسمی پرداخت‪.‬‬ ‫یکی از بخش هایی که وظیفه کنترل کاالهای ورودی به کشور را برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬گمرک اس��ت‪ .‬در واقع گمرک باید با اعمال نظارت بیشتر بر کاالیی‬ ‫که به صورت قاچاق از مبادی رس��می وارد کشور می شود‪ ،‬جلوی افزایش‬ ‫ورود قاچاق کاال به کشور را بگیرد‪.‬‬ ‫البته در س��ال های اخیر‪ ،‬چند س��امانه گمرکی برای افزایش نظارت بر‬ ‫ورود و خروج کاال راه اندازی ش��ده اس��ت که تاکنون هم‪ ،‬میزان کشفیات‬ ‫را افزای��ش داده؛ اما به طور حتم این س��امانه ها نواقصی دارد که هنوز هم‬ ‫راه ف��راری را برای قاچاقچیان ایجاد می کند‪ .‬همچنین موضوع دیگری که‬ ‫همواره مورد انتقاد مسئوالن به خصوص در بخش اصناف کشور بوده‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که به جز گمرک‪ ،‬سایر مبادی ورودی به شهرها هم کنترل زیادی‬ ‫بر ورود و خروج قاچاق به داخل کشور ندارند‪.‬‬ ‫علی فاضل��ی‪ ،‬رییس اتاق اصن��اف ایران معتقد اس��ت‪ ،‬کاالهایی که از‬ ‫مبادی رس��می به کشور قاچاق می ش��ود‪ ،‬از گیت های امنیتی جاده ها رد‬ ‫شده و وارد کالنشهرها می شود‪.‬‬ ‫این موضوعی است که همه مسافران به شهرهای مرزی به راحتی ان را‬ ‫لمس کرده اند‪ .‬در واقع خریداران می توانند در فروشگاه های مرزی جنس‬ ‫م��ورد نظر خود را س��فارش داده و در مدت کوتاهی ان را در ش��هرهایی‬ ‫مانند تهران دریافت کنند‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصناف ایران‪ ،‬با بیان اینکه روزانه چندین دس��تگاه خودرو‬ ‫کاالی قاچاق وارد کشور می شود‪ ،‬گفته بود‪ :‬یکسری کاالها‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫خود را دارد و اگر در مغازه ها به طور رسمی به فروش نرسد‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫از محل دیگری نیاز خود را تامین می کند‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه ش��بکه توزیع‪ ،‬فقط مغازه ها نیستند؛ بلکه شبکه های‬ ‫مج��ازی و زیرزمین��ی هم در توزیع وج��ود دارند‪ ،‬می گوی��د‪ :‬اقتصاد یک‬ ‫زنجیره است و نمی توان خارج از این حلقه ها‪ ،‬فعالیت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رییس ات��اق اصناف ایران‪ ،‬کاالهای قاچ��اق در حجم باال وارد‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا طرح این پرس��ش که چطور یک یخچال سایدبای س��اید را وارد‬ ‫کش��ور می کنند‪ ،‬پیش تر گفته بود‪ :‬مشخص اس��ت که این کاال از مبادی‬ ‫قانونی وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫حت��ی کاالهای امریکای��ی ممنوع هم به وفور در حال عرضه در کش��ور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می رس��د که موضوع مبارزه ب��ا قاچاق کاال تنها محدود‬ ‫ب��ه کوله برها یا س��ایر قاچاقچیان در مناطق ازاد نمی ش��ود‪ ،‬بلکه راه های‬ ‫ف��رار دیگری هم پی��ش روی انها ق��رار دارد که این ام��ر‪ ،‬نیازمند ایجاد‬ ‫زیرساخت های مناسب در تمامی بخش های مرتبط است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫راهنمایان ایران؛ یک قدم تا کنوانسیون جهانی‬ ‫اتحاد برای دنیایی سالم تر‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫شرط توسعه پایدار داشتن کشوری سالم است‬ ‫روز‬ ‫تیتر روز‬ ‫تیتر‬ ‫نگاهی به ظرفیت های کرمانشاه در گردشگری سالمت‬ ‫اعطای نشان ملی‬ ‫به برگزیدگان صنایع دستی‬ ‫استقبال تاجران اروپایی‬ ‫از نخستین روز نمایشگاه اختصاصی ایران در ایتالیا‬ ‫مراس��م «اعط��ای نش��ان جغرافیایی» با مش��ارکت‬ ‫سازمان مالکیت صنعتی کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش تجارت‪ ،‬مراس��م «اعطای نشان‬ ‫جغرافیای��ی» با حضور تش��کل های غیردولت��ی و زهرا‬ ‫احمدی پ��ور مع��اون رییس جمه��ور و رییس س��ازمان‬ ‫می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری در‬ ‫راس��تای هویت بخش��ی ب��ه محصوالت صنایع دس��تی‬ ‫ب��ه منظور اعت�لای وضعیت تولید‪ ،‬ف��روش و حمایت از‬ ‫حقوق معنوی دس��ت اندرکاران روز گذش��ته در س��الن‬ ‫امفی تئاتر س��اختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن مراس��م ضمن امض��ای توافقنام��ه همکاری‬ ‫می��ان س��ازمان ام��وزش فن��ی و حرفه ای و س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری به شرکت ها‬ ‫و هنرمندان برگزیده صنایع دس��تی نیز نشان ملی اعطا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه باغبانی‬ ‫و طراحی فضای سبز‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫‹ ‹همکاری های نفتی با ایتالیا در اولویت‬ ‫محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایران پس از افتتاح رس��می این رویداد و در پاسخ به‬ ‫سوال روزنامه نگار ایتالیایی درباره دالیل انتخاب رم به‬ ‫عنوان میزبان نمایشگاه اختصاصی ایران گفت‪ :‬روابط‬ ‫ایران با ایتالیا قبل و بعد از انقالب در ابعاد فرهنگی و‬ ‫اقتصادی به طور گسترده در جریان بوده است‪ .‬همین‬ ‫موضوع انگیزه ای برای برگزاری نمایشگاه در ایتالیا را‬ ‫برای ما به وجود اورد‪.‬‬ ‫البته دعوت های همیش��گی و مداوم شما نیز بسیار‬ ‫برای ما انگیزه بخش بود که امیدواریم در س��ال های‬ ‫اینده حضور نمایش��گاهی هر ‪ 2‬کش��ور تداوم داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران درب��اره س��ابقه همکاری ب��ا ایتالیا اف��زود‪ :‬در‬ ‫همکاری ه��ای نفت��ی ش��رکت های ایتالیایی س��ابقه‬ ‫خوب��ی داش��ته اند به ویژه در فازهای ‪ 4‬و ‪ 5‬عس��لویه‬ ‫که یکی از ش��رکت های معتبر این کشور فعال بوده و‬ ‫امروزه نیز یک ش��رکت تولیدکننده شیراالت صنعتی‬ ‫ب��ه ایران ام��ده و همکاری مش��ترکی را اغ��از کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ایران می تواند هاب منطقه ای باشد‬ ‫و به ذخای��ر خوبی از نفت و گاز دسترس��ی دارد این‬ ‫‹ ‹ای�درو برای ج�ذب س�رمایه گذار در ‪5‬‬ ‫حوزه به رم امده است‬ ‫مجتب��ی نظری‪ ،‬مدی��ر ارتباطات س��ازمان ایدرو به‬ ‫خبرن��گار اعزامی «گس��ترش تجارت» ب��ه رم گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ایدرو برای ج��ذب س��رمایه گذار و همکاری‬ ‫در بخش ه��ای همچون نفت و گاز‪ ،‬صنایع س��نگین‪،‬‬ ‫الیاف مصنوعی‪ ،‬قطعات پیشرفته خودرو‪ ،‬ماشین االت‬ ‫صنعتی و‪ ...‬در نمایش��گاه اختصاص��ی رم حضور پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ایران در قالب ش��رکت‬ ‫نیک گستر همکاری نزدیکی با شرکت های ایتالیایی در‬ ‫تولید و عرضه محصوالت صنعتی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت‬ ‫نیک گس��تر که با س��هم ‪35‬درصد ایتالی��ا‪ 45 ،‬درصد‬ ‫الم��ان و ‪20‬درصد ایدرو به نمایندگی از ایران فعالیت‬ ‫خود را ش��روع کرده ضمن اینکه در تولیدات صنعتی‬ ‫نق��ش مهمی ایفا می کند‪ ،‬می تواند رابط ش��رکت های‬ ‫مسعود محمدی‬ ‫مجتبی نظری‬ ‫گ�زارش از حامد ش�ایگان‪ ،‬خبرن�گار اعزامی‬ ‫ب�ه رم‪ :‬ایران برای توس��عه کس��ب وکار خود محدود‬ ‫ب��ه اج��رای برج��ام نش��د و روز سه ش��نبه اول اذر‬ ‫‪ 1395‬نخس��تین نمایش��گاه اختصاص��ی خ��ود را در‬ ‫رم ایتالی��ا با حضور مقام های ایرانی‪،‬ایتالیایی و س��ایر‬ ‫کشورهای اروپایی برگزار کرد‪ .‬اشتیاق برای همکاری‬ ‫با ش��رکت های ایرانی چن��ان فضای مطلوب��ی ایجاد‬ ‫کرده که بیش��تر رس��انه های ایتالیایی ب��ه این مقوله‬ ‫پرداخته اند‪ .‬در مراس��م افتتاحیه نمایشگاه اختصاصی‬ ‫ایران در رم محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬کالنده وزیر توس��عه اقتصادی ایتالیا‪ ،‬حسن‬ ‫اس��فهبدی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪،‬‬ ‫جعفر س��رقینی معاون معدنی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پیترو پیچینتی مدیرعامل نمایشگاه های ایران‬ ‫در رم به همراه سفیر ایران و چند سفیر از کشور های‬ ‫ی حضور داشتند‪.‬‬ ‫اروپای ‬ ‫ازجمله برنامه های ای��ن رویداد مهم که با همکاری‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران و‬ ‫پشتیبانی س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در رم و‬ ‫ت تجاری بین‬ ‫س��فارت ایتالیا برگزار می ش��ود‪ ،‬مالقا ‬ ‫صاحبان صنایع هر دو کشور است که این یک فرصت‬ ‫منحصربه ف��رد ب��رای کارافرینان و صاحب��ان صنایع‬ ‫ایتالیای��ی به منظور رویارویی ب��ا واقعیت های نوظهور‬ ‫در دنیایی جدید به شمار می رود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ش��رکت های ایتالیایی عالقه مند‬ ‫می توانن��د از طری��ق مالقات ه��ای تج��اری (‪)B2B‬‬ ‫با نمایندگان ش��رکت های مهم ایرانی اش��نا ش��وند‪.‬‬ ‫برگزاری این رویداد در نمایش��گاه شهر رم برای ایران‬ ‫فرصت منحصربه ف��ردی خواهد بود ت��ا از این طریق‬ ‫توانمندی ه��ا و ظرفیت ه��ای خود را به ش��رکت های‬ ‫ایتالیای��ی و فرهنگ کهن چند قومی و جذاب خود را‬ ‫به تمام مردم ایتالیا معرفی کند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه عالوه بر عرض��ه کاالهای ایرانی‪،‬‬ ‫ت��ا ‪ 25‬نوامب��ر (‪ 5‬اذر) ی��ک گالری عک��س با عنوان‬ ‫‹‪ ،›Journey in Teheran‬از ‪ 22‬ت��ا ‪ 25‬نوامبر یک‬ ‫برنامه اموزش��ی برای کودکان از ‪ 11‬تا ‪ 13‬س��ال و از‬ ‫روز ‪ 23‬تا ‪ 25‬نوامبر یک جشنواره غذای ایرانی برگزار‬ ‫می شود و شب ها نیز شاهکارهای سینمای ایران اکران‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫بازدید از این نمایش��گاه کامال رایگان است که خود‬ ‫فرصت بزرگ��ی برای عالقه مندان به ای��ران و انها که‬ ‫در اکس��پو می�لان از غرفه ایران بازدی��د کرده بودند‬ ‫و می خواهند این کش��ور را بهتر بشناس��ند‪ ،‬به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه ای��ران در رس��انه ها و‬ ‫خبرگزاری ه��ای ایتالیای��ی نی��ز بازتاب هایی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬خبرگزاری «انسامد» در گزارشی با محور «در‬ ‫نمایش��گاه رم‪ ،‬بی��ش از ‪ 100‬ش��رکت ایرانی بهترین‬ ‫دس��تاوردهای خود را برای نخس��تین بار از دهه ‪70‬‬ ‫می�لادی تاکن��ون در زمینه های‪ ،‬تج��ارت‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫موسیقی و گردشگری معرفی می کنند» نوشت‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین بار پس از انقالب اسالمی‪ ،‬ایران خود را به‬ ‫بازار س��رمایه گذاران ایتالیایی همانند کشوری با یک‬ ‫کارت ویزی��ت ک��ه در برگیرنده بی��ش از ‪ 100‬بنگاه‬ ‫تجاری – اقتصادی اس��ت معرفی می کند‪ .‬در روزهای‬ ‫‪ 22‬تا ‪ 26‬نوامبر به مدت ‪ 5‬روز ش��رکت های ایرانی از‬ ‫بخش های صنعتی و پتروشیمی گرفته تا صنایع دستی‬ ‫و گردشگری در رم حضور یافته و مالقات های تجاری‬ ‫و برنامه های فرهنگی انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫همکاری های می تواند مزایای زیادی ایجاد کند‪.‬‬ ‫کارلو کالنده‪ ،‬وزیر توس��عه و اقتص��اد ایتالیا نیز در‬ ‫پاس��خ به س��والی درباره اینکه چرا در سال های اخیر‬ ‫تعامل خوبی با ایران برقرار ش��ده تا جایی که درسال‬ ‫‪ 1394‬حدود همکاری های تج��اری ایران وایتالیا به‬ ‫یک میلیارد و ‪200‬میلیون دالر رسیده؛ گفت‪ :‬در سال‬ ‫گذشته می توانستیم تا‪ 7‬میلیارد دالر با ایران همکاری‬ ‫تجاری داش��ته باش��یم‪ .‬روابط اقتصادی ایران و ایتالیا‬ ‫در هیچ برهه ای از زمان قطع نش��ده و ش��اید بهترین‬ ‫خبر برای ما در سال گذشته گشایش دوباره همکاری‬ ‫اقتصادی با ایران بود‪ .‬ما می توانیم در کوتاه ترین زمان‬ ‫مبادالت بانکی را از سربگیرم‪.‬‬ ‫کالن��ده در ای��ن گفت وگ��وی رودرو ب��ا نعمت زاده‬ ‫همچنی��ن گف��ت‪ :‬توافق با ای��ران یک��ی از مهم ترین‬ ‫اقدام��ات اس��ت ب��ا ای��ن ح��ال بای��د گش��ایش ها و‬ ‫همکاری های بیشتری انجام شود راه بازگشت به عقب‬ ‫نداری��م و امروز با نعمت زاده درباره پیوس��تن ایران به‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی صحبت کردیم زیرا معتقدیم‬ ‫کلید توس��عه همکاری ه��ای بین المللی تعمیق روابط‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران��ی و ایتالیایی باش��د‪ .‬امیدواریم در حاش��یه این‬ ‫نمایشگاه مذاکراتی با شرکت های ایتالیایی انجام شود‬ ‫ک��ه بتوانیم ضمن جذب س��رمایه گذار برای ایران در‬ ‫بخش تجاری نیز تفاهمات خوبی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگران ایتالیایی به دنبال سرمایه گذاری‬ ‫در ایران‬ ‫مس��عود محم��دی‪ ،‬ریی��س اداره نظ��ارت و راهبری‬ ‫شرکت های ایدرو و مدیرعامل شرکت اریا تایر هامون در‬ ‫نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی در شهر رم گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به توسعه سیاسی و ارتباط با کشورهای اروپایی بعد‬ ‫از برجام رویکرد و استقبال بهتری از سرمایه گذاری های‬ ‫داخلی می بینیم در نمایشگاه بیشترین سواالت را درباره‬ ‫قوانین داخل کش��ورما می پرس��ند و ایدرو به عنوان یک‬ ‫س��ازمان توسعه ای از این جهت مورد اعتماد شرکت های‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫محمدی درباره هدف شرکت اریا تایر زابل برای حضور‬ ‫در این رویداد گفت‪ :‬در این نمایش��گاه به دنبال شناخت و‬ ‫جذب س��رمایه گذار خارجی هستیم‪ .‬وی با اشاره به توجه‬ ‫ویژه وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه راه اندازی هرچه‬ ‫س��ریع تر این کارخانه و دستور ریاست هیات عامل ایدرو‬ ‫ب��ر پیگیری و بروزرس��انی امور عقب افت��اده و همچنین‬ ‫تهیه طرح فوری راه اندازی شرکت اریا تایر هامون گفت‪:‬‬ ‫ان ش��ااهلل با این توجهات در طول ‪ 2‬سال اینده این طرح‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط رقابت به خوبی فراهم است‬ ‫محم��د رضویان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نیک گس��تر نیز‬ ‫در حاش��یه نمایش��گاه اختصاص��ی ای��ران در رم گفت‪:‬‬ ‫گروه صنعتی «جی وا» زیرمجموعه ش��رکت ار ان تی که‬ ‫در زمینه ش��یراالت صنعتی نف��ت و گاز فعالیت می کند‬ ‫با توجه به س��ابقه همکاری که در ایران داش��ته‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفته است ایران را محور همکاری با خاورمیانه قرار دهد‬ ‫به همی��ن دلیل مثلث همکاری ایدرو ایران‪ ،‬گلدن گروپ‬ ‫الم��ان و «چی وای» ایتالیا ش��کل گرف��ت تا محصوالت‬ ‫پیش��رفته شیراالت کنترلی نیز در ایران بومی شود‪ .‬برای‬ ‫اج��رای این پروژه متخصصانی از ایتالیا در ایران مس��تقر‬ ‫و نیروهای ایرانی نیز در ایتالیا در حال اموزش هس��تند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدوار است این نمایشگاه به تراز مثبت‬ ‫صادراتی ایران بینجامد‪ ،‬افزود‪ :‬محصوالت ایران به دلیل‬ ‫کیفی��ت و قیم��ت رقابتی ک��ه دارند می توانن��د در بازار‬ ‫اروپایی ورود کند‪.‬‬ ‫در واق��ع وج��ود مواد معدنی فنی در ایران باعث ش��ده‬ ‫قیم��ت م��واد اولی��ه در ایران کمت��ر از اروپا باش��د و این‬ ‫مس��ئله به مزیت رقابتی محصوالت ایرانی تبدیل شده و‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی در رم نیز می تواند به عنوان سکوی‬ ‫پرتاب صادرات کاالهای صنعتی ایران تبدیل شود‪.‬‬ ‫ادامه گ�زارش ما از این روی�داد بین المللی را در‬ ‫صفحه ‪ 8‬بخوانید‬ ‫نخستین نمایشگاه بین المللی باغبانی‪ ،‬طراحی فضای‬ ‫س��بز و تجهیزات وابس��ته ‪ 3‬تا ‪ 6‬اذر سال جاری در محل‬ ‫سایت نمایشگاهی بوستان گفت وگو برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش تجارت‪ ،‬این نمایشگاه در فضایی‬ ‫به وسعت یک هزار و ‪ 830‬مترمربع شامل یک هزار و ‪800‬‬ ‫مترمربع فضای داخل��ی و ‪ 30‬مترمربع فضای خارجی با‬ ‫حضور ‪ 75‬ش��رکت ایرانی و ‪ 2‬ش��رکت خارجی در تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در طول مدت برگزاری نمایشگاه‪ ،‬اخرین دستاوردها و‬ ‫محصوالت همچون انواع میوه سردسیری و گرمسیری‪،‬‬ ‫ط در معرض‬ ‫بذر‪ ،‬گلخانه های مکانیزه و فراورده های مربو ‬ ‫دید عموم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫معرف��ی ظرفیت ه��ای س��رمایه گذاری در حوزه های‬ ‫زنجی��ره باغبان��ی‪ ،‬گلخان��ه و کش��ت باف��ت و ایج��اد‬ ‫بس��ترهای مناس��ب به منظور ترغیب افراد یا واحدهای‬ ‫سرمایه گذار و بهره گیری مناسب از ظرفیت های موجود‬ ‫و ایج��اد زمینه ه��ای اش��تغالزایی و کارافرینی‪ ،‬معرفی‬ ‫توانمندی ه��ای زنجی��ره باغبانی در حوزه ه��ای تولید‬ ‫محصوالت دانش بنیان در راستای سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و ایجاد زمینه تبادل دانش فنی و فناوری های‬ ‫نوین در زنجیره باغبانی با س��ایر کشورها از جمله اهداف‬ ‫برگزاری این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫معرف��ی و انتق��ال دان��ش و فناوری ه��ای جدی��د به‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬بهره برداران و متخصصان حوزه باغبانی‪،‬‬ ‫نشان س��ازی نمایش��گاه به عنوان بزرگترین و مهم ترین‬ ‫روی��داد در ح��وزه تبادالت فنی‪ ،‬اقتص��ادی و تجاری در‬ ‫زنجی��ره باغبانی و گلخانه‪ ،‬فراهم کردن زمینه مناس��ب‬ ‫برای ارائه اخرین دس��تاوردهای نوین علمی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫و صنعت��ی در حوزه ه��ای مختلف صنعت کش��اورزی و‬ ‫باغبانی‪ ،‬مکانیزاس��یون و رش��ته های مرتب��ط و تقویت‬ ‫ارتباط بین دانش��گاه ها‪ ،‬صنایع و مراکز علمی و پژوهشی‬ ‫کشور و کش��ورهای مش��ارکت کننده و ایجاد یا ارتقای‬ ‫رویک��رد صادرات محصوالت و نهاده های کش��اورزی به‬ ‫س��ایر کش��ورها از دیگر اهداف برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��میناری با عنوان «گلخانه سازان کش��ور» نیز قرار‬ ‫است در حاشیه برگزاری این نمایشگاه برگزار شود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫لوازم خانگی در تهران‬ ‫شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی از ‪ 4‬تا ‪7‬‬ ‫اذر سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫تهران برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش گسترش تجارت‪ ،‬این‬ ‫نمایش��گاه در فضایی حدود ‪28‬هزار مترمربع مشتمل بر‬ ‫بیش از ‪24‬هزار مترمربع فضای داخلی و ‪4‬هزار مترمربع‬ ‫فض��ای خارجی با حض��ور ‪ 252‬ش��رکت داخلی و ‪186‬‬ ‫شرکت خارجی درتهران برگزار خواهد شد‪ .‬شرکت های‬ ‫خارجی از کش��ورهای ترکی��ه‪ ،‬چین‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬چک‪ ،‬مالزی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬هند‬ ‫و انگلیس به مدت ‪ 4‬روز اخرین دس��تاوردهای خود را در‬ ‫معرض دید عموم قرار می دهند‪.‬‬ ‫ش��رکت کنندگان در ‪ 2‬بخ��ش داخل��ی و خارج��ی‪،‬‬ ‫به منظ��ور برقراری ارتب��اط مس��تقیم تولیدکنندگان‬ ‫و فروش��ندگان ب��ا مصرف کنندگان‪ ،‬جذب نش��ان ها و‬ ‫مارک های خارجی با رعایت اصول نمایش��گاهی و جذب‬ ‫ش��رکت های م��ادر تخصصی با خدمات پ��س از فروش‪،‬‬ ‫حمای��ت از تولیدات با کیفیت داخل��ی و مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و شناساندن ظرفیت و توانمندی های خود در زمینه‬ ‫تولید انواع یخچال‪ ،‬فریزر‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬ماشین لباسشویی‪،‬‬ ‫لوازم برقی و سایر لوازم اشپزخانه در نمایشگاه حضوری‬ ‫چشمگیر خواهند داشت‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش تجارت‬ ‫روز گذشته پایتخت ایتالیا میزبان رویداد مهمی بود‪ .‬نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نمایشگاه و رویدادها برای نخس�تین بار در تاریخ صنعت نمایش�گاهی کش�ورمان در خاک اروپا به دس�ت محمدرضا‬ ‫نعم�ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افتتاح ش�د تا بزرگان عرصه اقتصادی ایران در فضایی‬ ‫بی واسطه با همتایان خود خارج از مرزهای خاورمیانه و حتی اسیا دیدار و گفت وگو کنند‪ .‬با توجه‬ ‫به نگاه همیشگی و منسجمی که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به توسعه صادرات دارد و شرایط بسیار مناسبی که‬ ‫برای گس�ترش روابط به وجود امده‪ ،‬سیاس�ت های این وزارتخانه در جهتی اس�ت که سعی دارد از همه بخش های‬ ‫دولتی و خصوصی در نمایشگاه های خارجی حمایت قطعی داشته باشد‪.‬‬ ‫گزارش اختصاصی «گسترش تجارت» از ایین گشایش نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران در اروپا‬ ‫فرش قرمز «فی یرا رم» برای صادرکنندگان برتر ایرانی‬ ‫برپای��ی نمایش��گاه اختصاصی در اروپا‪ ،‬تنها بخش��ی از‬ ‫برنامه های گس��ترده ای اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در دستور کار دارد و برای رونق هر چه بیشتر این‬ ‫رویداد برای مش��ارکت کنندگانی که تعدادشان به بیش از‬ ‫‪ 120‬واحد می رس��د‪ ،‬یارانه های دولتی تا سقف ‪50‬درصد‬ ‫از کل هزینه ها را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫همکاری های نمایش��گاهی ایران و ایتالیا از زمان برپایی‬ ‫اکس��پو ‪ 2015‬میالن جدی ش��د و رنگ و بوی تازه ای به‬ ‫خود گرفت‪.‬‬ ‫بخش زیادی از فرصت سازی ها و نمایش توانمندی های‬ ‫ای��ران در این رویداد دیده ش��د و نماین��دگان اروپایی از‬ ‫کش��ورهای محتلف با دیدن پاوی��ون ایران و ظرفیت های‬ ‫صادرات��ی ای��ران در پ��س ذهن ش��ان ای��ران را ب��رای‬ ‫همکاری های تجاری قرار دادند‪.‬‬ ‫به گفت��ه برگزارکنندگان‪ ،‬برپایی ای��ن رویداد به دلیل‬ ‫پافش��اری ایتالیایی ه��ا ب��وده چراکه به ق��درت اقتصادی‬ ‫س��رزمین ما ایمان پیدا کرده اند‪ .‬این نگاه مثبت می تواند‬ ‫گام خوبی در توس��عه صادرات باش��د ت��ا تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صادرکنندگان و صاحبان صنایع از فرصت های بین الملل‬ ‫بهره برداری کرده و ش��رکای تجاری خوبی برای خودشان‬ ‫دس��ت و پا کنند‪« .‬گسترش تجارت» از ابعاد برگزاری این‬ ‫رویداد در قلب اروپا گزارش می دهد‪.‬‬ ‫دوران پس��ابرجام در ورود به حوزه اروپا و ش��رکت در فضایی‬ ‫بزرگ و متناس��ب نیز از مهم ترین اهداف ما بوده که امیدواریم‬ ‫با تبلیغات موثری که در سراس��ر این کش��ور داش��تیم به این‬ ‫اهداف دس��ت پیدا کنیم‪ .‬مدیر نمایش��گاه اختصاصی ایران در‬ ‫ایتالیا همچنین گفت‪ :‬برای برگزاری این نمایش��گاه از س��وی‬ ‫شرکت نمایشگاه ها تا سقف ‪٥٠‬درصد یارانه به شرکت کنندگان‬ ‫اختصاص پیدا کرد که از وظایف بسترسازی دولت برای توسعه‬ ‫تجارت و توس��عه صادرات غیرنفتی بوده است‪ .‬طرف ایتالیایی‬ ‫نی��ز تالش مضاعفی برای محقق ش��دن این ام��ر در برگزاری‬ ‫لح��اظ کرده که قابل قدردانی اس��ت‪ .‬در پایان باید از حمایت‬ ‫مقام عالی وزارت و مدیران صنعت نمایش��گاهی کش��ور تشکر‬ ‫کنم‪ .‬همچنین باید قدردان زحمات ش��رکت هایی باش��یم که‬ ‫رنج س��فر را به دوش کش��یدند و برای معرفی توانمندی های‬ ‫ایران با ما همراه شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران بعد از انقالب‬ ‫‹ ‹هم�کاری خ�وب ات�اق بازرگان�ی ایتالی�ا ب�ا‬ ‫نمایندگان ایران‬ ‫س��ید حس��ین میرظفرجویان‪ ،‬مدیر برگزاری این رویداد به‬ ‫«گسترش تجارت» گفت‪ :‬نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫در رم پایتخ��ت ایتالیا در فضایی به وس��عت ‪٧‬هزار مترمربع و‬ ‫در س��الن های ‪٧‬و ‪ ٩‬مرکز نمایش��گاهای بین المللی رم برگزار‬ ‫ش��ده است‪ .‬این رویداد روز گذش��ته با حضور نعمت زاده وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و اس��فهبدی مع��اون وزیر و رییس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های ایران‪ ،‬سفیر‬ ‫ایران در ایتالیا و هیات همراه از ایران و وزیر توسعه اقتصادی و‬ ‫معاونان چند وزارتخانه و سفرای چند کشور‪ ،‬رییس اتاق ایتالیا‬ ‫و ایران و هیات همراه از ایتالیا در س��الن کنفرانس ش��ماره ده‬ ‫مرکز نمایشگاه های رم بازگشایی شد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬نخستین‬ ‫نمایشگاه اختصاصی جمهوری اس�لامی ایران را در گروه های‬ ‫کاالیی پتروشیمی و شیمیایی‪ ،‬صنعت و قطعات فلزی‪ ،‬قطعات‬ ‫خودرو و نیرومحرکه‪ ،‬صنایع دس��تی و منسوجات کلید زده ایم‪.‬‬ ‫همچنی��ن نمایندگانی در زمینه های مرتب��ط با چرم و صنایع‬ ‫وابس��ته‪ ،‬خدمات فنی و مهندس��ی‪ ،‬محصوالت م��واد غذایی‪،‬‬ ‫شیرینی و شکالت‪ ،‬لوازم خانگی و لوستر و فرش ماشینی‪ ،‬سنگ‬ ‫و سیمان‪ ،‬شرکت های سرمایه گذاری و بانک‪ ،‬تاسیسات برودتی‬ ‫و حرارت��ی‪ ،‬معدن و فلزات نیز م��ا را همراهی می کنند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه در زمینه های امور فرهنگی و فعالیت های تجاری مربوط‬ ‫به اتاق ه��ای بازرگانی و بخش خصوصی نیز دو طرف با حدود‬ ‫‪ ١١٠‬ش��رکت و امادگ��ی کامل برای انجام ام��ور ‪ B2B‬فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬معاون فنی مهندسی شرکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران تصریح کرد‪ :‬در این برنامه‬ ‫عظیم و بی نظیر همچنین وزارت توس��عه اقتصادی و س��فارت‬ ‫ایتالی��ا در ای��ران و ات��اق ایتالیا و مرکز نمایش��گاه ها همکاری‬ ‫مناس��بی درباره دعوت از گروه های اقتص��ادی انجام داده اند و‬ ‫در ‪ 5‬روز برگزاری ان در تمام زمینه های اقتصادی و سیاس��ی‬ ‫م��ورد حمایت انها هس��تیم‪ .‬میرظفرجویان در توضیح ش��رح‬ ‫وظای��ف و اهداف کلی این روی��داد اختصاصی اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه سعی داشته که پس از برجام و دوران لغو تحریم ها‬ ‫بتواند عالوه بر ارائه توانمندی کش��ورمان در ایتالیا و توس��عه‬ ‫تج��ارت و صادرات غیرنفتی گام های موثری از طریق مذاکرات‬ ‫رودررو و پایه ای برای نفوذ به حوزه اروپا را فراهم کند‪ .‬از طرفی‬ ‫معرفی توانمندی صنعتی و بازرگانی و خدماتی کش��ورمان در‬ ‫مدیر اجرایی نمایشگاه اختصاصی ایران در رم ایتالیا گفت‪:‬‬ ‫این رویداد که نخس��تین نمایش��گاه اختصاصی ایران است‬ ‫متاثر از بهبود فضای پس��ابرجام است که در ان برای ‪110‬‬ ‫ش��رکت فضایی به مس��احت ‪ 2400‬مترمربع درنظر گرفته‬ ‫شده و ترکیبی از شرکت های مختلف در صنایع پتروشیمی‪،‬‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬قطعه س��ازان خودرو‪ ،‬صنایع دس��تی و دیگر‬ ‫ش��رکت های ایرانی که داری مزیت برای توس��عه بازار های‬ ‫بین المللی خود هستند در ان حضور پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫مرتض��ی بی��دی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار اعزام��ی‬ ‫«گس��ترش تجارت» به رم و با تاکید بر اینکه پس از اجرای‬ ‫برجام این بزرگترین و نخس��تین نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫بوده‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬برای برگزاری نمایش��گاه ایران در ایتالیا‬ ‫از هم��کاری اتاق های بازرگانی ایران و ایتالیا برای تس��هیل‬ ‫اطالع رس��انی اس��تفاده ش��ده اس��ت‪ .‬ح��ال از انجایی که‬ ‫ایتالیایی ها پیش از این نیز ایران را برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫و حضور قوی تر در بازار این کش��ور تشویق کرده بودند این‬ ‫همکاری در راس��تای تقویت مبادالت تج��اری و اقتصادی‬ ‫است که س��فارتخانه ایران نیز نقش مهمی در اطالع رسانی‬ ‫برای این رویداد داشته است‪.‬‬ ‫پس از حضور ایتالیایی ها در نمایش��گاه خرداد س��ال جاری در‬ ‫تهران‪ ،‬بس��تر برگزاری نمایش��گاه های اختصاصی ایران فراهم‬ ‫ش��د و از انجایی که از حمایت وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برخوردار اس��ت به یکی از کلیدی ترین راه های بازگشایی بازار‬ ‫اروپ��ا برای برترین ها تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫ زمینه توس��عه صنایع برای تولید بیشتر است‪،‬‬ ‫نمایشگاه پیش ‬ ‫افزود؛ درباره تمام بخش های این نمایشگاه در خارج از مرزهای‬ ‫ایران نیز از سوی سفیران ایران اطالع رسانی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت برای توسعه خدمات فنی مهندسی‬ ‫امیررضا احمدی مطلق‪ ،‬مدیر بازاریابی بین الملل شرکت‬ ‫مش��اوره مهاب نیز که در نمایش��گاه اختصاصی ایران در‬ ‫رم حضور دارد درباره لزوم ش��رکت در این نمایش��گاه به‬ ‫خبرنگار «گسترش تجارت» گفت‪ :‬ما به عنوان بزرگترین‬ ‫شرکت مش��اوره ایران که در پروژه های بزرگ سدسازی‬ ‫کارون‪ ،‬گتوند و‪...‬همکاری داش��ته ایم‪ ،‬در راستای تعامل‬ ‫و نف��وذ در بازاره��ای خارجی هم اکنون در کش��ورهای‬ ‫ترکیه‪ ،‬عمان و س��نگاپور دفتر نمایندگی دایر کرده ایم و‬ ‫ظرفیت باالیی برای توسعه فعالیت های خارجی داریم که‬ ‫نمایش��گاه رم می تواند این هدف را تس��هیل کن د زیرا تا‬ ‫امروز در ‪ 13‬پروژه خارجی مشارکت داشته ایم و ‪12‬مورد‬ ‫دیگر نی��ز در حال اجرا داریم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بر مبنای‬ ‫همی��ن توانمندی ها برخی ش��رکت های خارجی ازجمله‬ ‫ایتالیایی ه��ا دعوت ب��ه همکاری کرده ان��د چراکه انها به‬ ‫دنبال س��رمایه گذاری در ایران و جذب مش��ارکت کننده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برای نمونه ش��رکت «بلوری» ایتالیا برای سرمایه گذاری‬ ‫‪100‬میلی��ون یوروی��ی در ایران اع�لام امادگی کرده که‬ ‫به انها پیش��نهاد داده ایم در زمینه س��اخت نیروگاه های‬ ‫حرارتی این س��رمایه گذاری را انج��ام دهد‪ .‬حال با توجه‬ ‫به این توانمندی ها حضور در نمایشگاه می تواند عرصه ای‬ ‫ب��رای ورود به بازاره��ای دیگر و ص��دور خدمات فنی و‬ ‫مهندسی باشد‪.‬‬ ‫از انجای��ی ک��ه پیش��نهاد همکاری ه��ای دیگ��ری از‬ ‫ش��رکت هایی از کانادا‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬هند و‪ ...‬داشته ایم‬ ‫برگزاری این نمایشگاه ها به بهره گیری از ظرفیت ها کمک‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین به دنبال توسعه همکاری با شرکت های‬ ‫خارجی که در ایتالیا دفتر دارند هس��تیم تا بتوانیم در ‪2‬‬ ‫بخش اجرای پروژه های داخلی کشور و خارجی مشارکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات سیمان به افریقا از طریق ایتالیایی ها‬ ‫عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبی��ر انجم��ن کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان که به نمایندگ��ی از ‪ 71‬کارخان��ه تولیدکننده‬ ‫سیمان در این نمایشگاه حضور داشت توسعه همکاری با‬ ‫شرکت های ایتالیایی را از ان جهت حائز اهمیت می داند‬ ‫که این شرکت ها بازار شمال افریقا را نیز در اختیار دارند‬ ‫و ایران می تواند از طریق ایتالیایی ها اطمینان بیشتری را‬ ‫در بازار شمال افریقا ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با «گس��ترش تج��ارت» درباره دالیل‬ ‫اهمیت نمایشگاه اختصاصی ایران در رم برای شرکت های‬ ‫سیمانی گفت‪ :‬ایتالی ا یکی از تولیدکنندگان بزرگ سیمان‬ ‫در اروپاس��ت و از انجایی که ایران دارای سیمان رقابتی‬ ‫و باکیفیتی اس��ت و برخی از کش��ورها به دنبال تجارت‬ ‫سیمان با ایران هستند‪ ،‬زمینه های همکاری در این بخش‬ ‫فراهم است تاجایی که تاجران ایتالیایی پیش از این بارها‬ ‫برای عرضه س��یمان ایران به کشورهای شاخ افریقا به ما‬ ‫مراجعه کرده بودند‪.‬‬ ‫از این رو ش��رکت در این نمایش��گاه می تواند دروازه ای‬ ‫برای ورود به بازار افریقا باش��د‪ .‬تناژ تولید و رقابت پذیری‬ ‫سیمان ایران ‪2‬مزیتی است که این شرایط را فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته ش��یخان ش��رکت های ایتالیایی حتی در این‬ ‫هم��کاری می توانند از روش ه��ای مالی متنوعی همچون‬ ‫گش��ایش ال س��ی و‪ ...‬اس��تفاده و اطمینان بیش��تری در‬ ‫فروشندگان س��یمان برای همکاری با مشتریان افریقایی‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حال حاضر ش��رکت های ایرانی در بازار‬ ‫گین��ه و تانزانیا حض��ور دارند و برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫کم��ک می کند تا تاجران بیش��تری از ایتالیا با ما مذاکره‬ ‫حضوری داشته باش��ند و پیش بینی می شود تا یک سال‬ ‫اینده از همین مسیر همکاری یک میلیون تن سیمان و‬ ‫کلینکر به بازار افریقا صادر شود‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس با توس��عه تعامل در ب��ازار افریقا در‬ ‫اینده نیاز به ایجاد دفاتری از س��وی شرکت های سیمانی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران یک فرصت تجاری برای ایتالیا است‬ ‫روز گذش��ته همچنی��ن مدیرعام��ل نمایش��گاه رم در‬ ‫گفت وگو با روزنامه «الستمپا» درباره نمایشگاه اختصاصی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬ایران کش��وری ب��زرگ و در عین حال یک‬ ‫فرصت تجاری برای ما و انهاس��ت‪ .‬وی که از پیشتازان در‬ ‫روابط تجاری با ایران به ش��مار م��ی رود و معتقد به ارزش‬ ‫باالی نمایشگاه اختصاصی ایران در رم است‪ ،‬افزود‪ :‬هدف‬ ‫اصل��ی این نمایش��گاه‪ ،‬برقراری ارتباط بین ش��رکت های‬ ‫ایتالیایی با کش��وری اس��ت که امکان توس��عه همکاری‬ ‫ب��ا ان در چارچوب مق��ررات و قوانین وج��ود دارد‪ .‬ایران‬ ‫دارای جمعیت ‪ 80‬میلیون نفری است که ‪40‬درصد ان را‬ ‫جوانان تشکیل می دهند‪ .‬این کشور امروز مانند امارات در‬ ‫سال ‪2000‬میالدی است‪ .‬ایران کشوری فرهیخته و دارای‬ ‫ذخایر عظیم نف��ت و گاز و تولید کننده بزرگ محصوالت‬ ‫پتروش��یمی و زراعی اس��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬این کش��ور از‬ ‫ظرفیت ه��ای باالیی در بخش های گردش��گری و خدمات‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫پیچینتی در ادامه گفت‪ :‬انتخ��اب ایتالیا برای برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬به این دلیل است که ما با ایران رابطه ای‬ ‫دیرینه و عمیق داریم و انتخاب رم به درستی نشان دهنده‬ ‫همین پیوند اس��ت‪ .‬کش��ور ما می تواند فرصت های خوبی‬ ‫برای شرکت های تجاری قدرتمند ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که «ایا ممکن است انتخاب‬ ‫ایتالیا برای برگزاری این نمایشگاه خوشایند دولت جدید‬ ‫امریکا نباشد و پیامدهای منفی برای شرکت های ایتالیایی‬ ‫داشته باشد؟» گفت‪ :‬برخی نگرانی ها وجود دارد‪ .‬اما توافق‬ ‫هسته ای با ایران و پایان تحریم ها از سوی امریکا نیز امضا‬ ‫شده اس��ت‪ .‬قرار نیس��ت من درباره موضوع های سیاست‬ ‫بین المل��ل صحبت کن��م‪ .‬امی��دوارم امریکایی ها عقبگرد‬ ‫نکنن��د‪ .‬البته این تصور ک��ه با توافق هس��ته ای برقراری‬ ‫دوباره روابط عادی تجاری تسریع خواهد شد‪ ،‬محقق نشد‪.‬‬ ‫نمایشگاه اختصاصی ایران در ایتالیا از سه شنبه در محل‬ ‫نمایش��گاه بین المللی رم افتتاح شد و تا شنبه ‪ 26‬نوامبر‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ .‬این نخس��تین نمایشگاه اختصاصی‬ ‫ای��ران در غرب از س��ال ‪1979‬میالدی تاکنون به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬نمایشگاه اختصاصی ایران با حضور بیش از ‪120‬‬ ‫ش��رکت و ‪ 12‬بانک ایرانی در فضایی به مس��احت ‪7‬هزار‬ ‫مترمرب��ع برگزار می ش��ود و قرار اس��ت در چارچوب ان‬ ‫مذاکرات دوجانبه ای با ‪ 200‬ش��رکت ایتالیایی عالقه مند‬ ‫به کار با ایران انجام شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه همچنی��ن برنامه ه��ای فرهنگی به‬ ‫موازات نمایش��گاه اختصاصی ای��ران در رم برگزار خواهد‬ ‫شد و حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و همتای‬ ‫ایتالیایی وی در این نمایشگاه؛ نشانه دیگری از اهمیت ان‬ ‫به شمار می اید‪ .‬ارزش بازار ایران برای صنایع اروپایی بیش‬ ‫از ‪800‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫از جمل��ه برنامه ه��ای این رویداد مهم ک��ه با همکاری‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران و‬ ‫پش��تیبانی س��فارت جمهوری اس�لامی ای��ران در رم و‬ ‫س��فارت ایتالیا برگزار می ش��ود‪ ،‬مالقات های تجاری بین‬ ‫صاحبان صنایع از هر ‪2‬کش��ور اس��ت که این یک فرصت‬ ‫منحصر به فرد برای کارافرینان و صاحبان صنایع ایتالیایی‬ ‫ب��ه منظور مالقات ب��ا واقعیت های نوظه��ور در «دنیایی‬ ‫جدید» به شمار می رود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بازدید از این نمایش��گاه کام�لا رایگان‬ ‫اس��ت که خود فرصت بزرگی برای عالقه مندان به ایران‬ ‫و انهایی که در اکس��پو میالن از غرفه ایران بازدید کرده‬ ‫بودند و می خواهند این کش��ور را بهتر بشناسند به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تانداردهای تولی�د در اروپ�ا را رعای�ت‬ ‫می کنیم‬ ‫محمدحس��ین مرب��ی‪ ،‬ریی��س هیات مدی��ره ش��رکت‬ ‫رینگ اس��پرت نور نی ریز در حاشیه نمایش��گاه اختصاصی‬ ‫ایران در رم گفت‪ :‬ما بزرگترین تولید کننده رینگ اس��پرت‬ ‫خاورمیانه هس��تیم و با این ش��عار «ک��ه می توانیم» بدون‬ ‫هرگون��ه کمک دولت��ی در نی ریز ‪ 300‬ش��غل پایدار ایجاد‬ ‫کرده ایم و از انجایی که ‪90‬درصد نیاز ش��رکت ایران خودرو‬ ‫را تامی��ن می کنیم در بازار داخلی س��هم عمده ای داریم و‬ ‫به دنبال گسترش همکاری ها در بازار بین الملل نیز هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمایشگاه های بین المللی کمک می کند‬ ‫مسئوالن و ش��رکت ها با ضرورت های بخش صادراتی اشنا‬ ‫ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ازار اروپا از انجایی ک��ه محفلی برای تمام‬ ‫ش��رکت های بزرگ دنی��ا که قدرت صادرات��ی باالیی دارند‬ ‫و از طرف دیگر اتحادیه اروپا اس��ت که س��االنه ‪50‬میلیون‬ ‫رینگ اس��تفاده می کند؛ ایران با تولید ‪2‬میلیون رینگ تنها‬ ‫یک درصد از این میزان تقاضا را تامین می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از نظر کیفیت رینگ ایران بس��یار خوب‬ ‫است و مانند یک شرکت المانی الزامات ‪ zots‬و‪ ...‬را رعایت‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪ :‬از نظر اس��تاندارد تولید مانعی برای ورود به‬ ‫ب��ازار اروپا نداریم‪ .‬البته با وجود ‪ 2‬ش��رکت رونال و بوربت‬ ‫که بزرگترین تولید کنندگان رینگ در جهان هس��تند اروپا‬ ‫با کمبود این محصول روبه رو اس��ت به همین دلیل شرکت‬ ‫ایتالیای��ی فیات به دنبال همکاری ب��ا تولیدکنندگان رینگ‬ ‫است و این نمایش��گاه می تواند به تقویت همکاری با ایران‬ ‫کمک کند‪ .‬وی درباره همکاری های قبلی با اروپایی ها افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر ش��رکت رونال و بورب��ت بیش از ‪34‬میلیون‬ ‫رینگ تولید می کنند و شرکت نور نی ریز فناوری خود را از‬ ‫این ‪ 2‬ش��رکت گرفته اس��ت بنابراین می توان گفت شانه به‬ ‫شانه بزرگان دنیا در حال پیشرفت هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی محصوالت ویژه به اروپا‬ ‫ارلین قصری‪ ،‬عضو هیات مدیره شرکت فرنام بسپار که در‬ ‫نمایشگاه اختصاصی ایران در رم حضور یافته در گفت وگو با‬ ‫«گسترش تجارت» درباره بازار ایتالیا و نقش این نمایشگاه‬ ‫در توس��عه همکاری اینده شرکت های پلیمری ایران گفت‪:‬‬ ‫م��ا برای نخس��تین بار در نمایش��گاه اروپای��ی حضور پیدا‬ ‫کرده ایم و می تواند گام نخس��ت همکاری ها در محصوالت‬ ‫منحص��ر به فرد ایرانی از همین نمایش��گاه اغاز ش��ود زیرا‬ ‫تولیدات پلیمری زیاد اس��ت ام��ا در محصوالت خاص تنها‬ ‫چند کش��ور یا شرکت پیشگام هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫نمونه محصول ورق های گیره دار را تنها چند کشور ازجمله‬ ‫ایران و المان تولید می کنند‪.‬‬ ‫حال نمایش��گاه اختصاص��ی ایران در اروپ��ا ضمن اینکه‬ ‫می تواند به ش��ناخت رقب��ا و مصرف کننده ها کمک کند در‬ ‫زمینه همکاری های صادراتی نیز نقش موثری داش��ته باشد‬ ‫زیرا غی��ر از ورق های گیره دار که رقبای محدودی برای ان‬ ‫وجود دارد محصول ژئوممبرین در شرکت های زیادی تولید‬ ‫می ش��ود که در س��دها و پروژه های اب و فاضالب استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪9‬‬ ‫سالمت و بهداشت ‪ 2‬اصل مورد توجه در تمام جوامع بشری است و دولت ها برای‬ ‫ای�ن ‪ 2‬موضوع اهمیت زیادی قائل هس�تند‪ .‬بهداش�ت می تواند باعث رش�د یا‬ ‫شکست یک جامعه شود به همین علت نیازمند سیاستگذاری های درست است‪.‬‬ ‫محمد امین زمانی بسیاری از کشورهای پیشرفته برای بهداشت و سالمت سیاست های کالن تبیین‬ ‫نمایشگاه و رویدادها می کنند و س�عی دارند سلامت را به عن�وان راهی برای پیش�رفت جامعه خود‬ ‫گسترش دهند‪ .‬سازمان ملل متحد نیز برای نشان دادن اهمیت موضوع سالمت‬ ‫در قوانین هفده گانه خود برای توس�عه پایدار‪ ،‬سلامت را به عنوان یک شاخص ‬ ‫مهم در نظر گرفته است‪ .‬ساالنه همایش ها و کنفرانس های مختلفی در حوزه سالمت در سطح ملی‬ ‫و بین الملل�ی برگزار می ش�ود اما در میان انها ی�ک کنفرانس از اهمیت ویژه ای برخوردار اس�ت‪.‬‬ ‫کنفرانس ارتقای سالمت که از سوی سازمان بهداشت جهانی مدیریت می شود و هربار صدها وزیر‬ ‫و مقام باالی دولتی در حوزه بهداش�ت را گردهم می اورد تا اخرین دستاوردها و تجربیات خود را‬ ‫با یکدیگر در میان بگذارند‪ .‬از روز دوشنبه اول اذر‪ ،‬نهمین دوره این کنفرانس اغاز شده و تا روز‬ ‫‪ ۴‬اذر نیز ادامه خواهد داشت‪ .‬برگزاری این کنفرانس و حضور وزیر بهداشت کشورمان بهانه ای شد‬ ‫تا نگاهی به این کنفرانس بیندازیم‪.‬‬ ‫روز‬ ‫تیترگاه‬ ‫نظر‬ ‫شرط توسعه پایدار‬ ‫داشتن کشوری سالم است‬ ‫اتحاد برای دنیایی سالم تر‬ ‫‹ ‹برنامه های سازمان بهداشت جهانی‬ ‫س��ازمان بهداش��ت جهانی عالوه ب��ر هماهنگ کردن‬ ‫تالش ه��ای بین المللی برای پای��ش بیماری های عفونی‪،‬‬ ‫مانند ماالریا و ایدز از برنامه هایی برای پیشگیری و درمان‬ ‫چنین بیماری هایی حمایت می کند‪ .‬این سازمان از تولید‬ ‫و توزیع واکسن های موثر و بی خطر و شیوه های تشخیصی‬ ‫داروها حمایت می کند‪ .‬سازمان بهداشت جهانی عالوه بر‬ ‫این ماموریت ه ا بر اس��اس پیمان ه��ای بین المللی ممکن‬ ‫اس��ت ماموریت های جدیدی را برعهده گیرد‪ .‬س��ازمان‬ ‫بهداشت جهانی همچنین متولی «طبقه بندی بین المللی‬ ‫بیماری ها» (‪ )ICD‬اس��ت که دهمین تجدیدنظر در ان‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۲‬میالدی منتشر شد‪ .‬از دیگر فعالیت های‬ ‫س��ازمان بهداشت جهانی تعریف بسته مراقبت های اولیه‬ ‫س�لامت یا ‪ PHC‬و ایجاد س��اختار های انگیزشی مالی‬ ‫و غیرمالی برای ترغیب کش��ور ها در اعم��ال برنامه های‬ ‫بهداشتی در سطح کالن است‪ .‬همچنین از دیگر وظایف‬ ‫و برنامه هایی که از س��وی سازمان بهداشت جهانی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬برگزاری روی��دادی به ن��ام «کنفرانس جهانی‬ ‫ارتقای سالمت» است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�ینه برگزاری کنفران�س جهانی ارتقای‬ ‫سالمت‬ ‫س��ازمان بهداشت جهانی برای رس��یدن به یک هدف‬ ‫جامع در میان کشورها و همچنین برای افزایش سالمت‬ ‫در کل دنیا تصمیم گرفت تا کنفرانس هایی را با مضمون‬ ‫ارتق��ای س�لامت برگ��زار کند‪ .‬ای��ن کنفرانس ه��ا برای‬ ‫اهداف هفده گانه توسعه پایدار ‪ ۲۰۳۰‬سازمان ملل‬ ‫بر اس��اس اهداف اعالم شده از سوی سازمان ملل‪ ،‬از سال ‪۲۰۱۵‬تا ‪۲۰۳۰‬میالدی تمامی کشورهای‬ ‫عضو س��ازمان ملل باید تالش کنند به اهداف و شاخص های توسعه پایدار با همکاری و تعامل یکدیگر‬ ‫در ‪ 3‬سطح ملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی دست یابند‪ .‬توسعه پایدار یعنی (توسعه ای که نیاز فعلی جوامع‬ ‫را بدون خدش��ه وارد کردن به توانایی های نس��ل های اینده در تامین نیاز های ش��ان‪ ،‬تامین کرده و به‬ ‫فرصت هایی که برای روش��ن کردن دوره جدیدی از تحول درجهت تغییر اساسی جهانی داللت داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬تاکید کند‪ ).‬سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار‪ ۱۷ ،‬هدف کالن را تعیین‬ ‫و تصویب کرده که تمامی اژانس های تخصصی بین المللی همچون یونسکو موظف و متعهد هستند که‬ ‫راهبرد میان مدت و بلندمدت خود را بر این اساس تنظیم کنند‪.‬‬ ‫این اهداف عبارتند از؛ پایان دادن به فقر‪ ،‬پایان دادن به گرسنگی‪ ،‬زندگی سالم و ارتقای رفاه‪ ،‬اموزش‬ ‫با کیفیت‪ ،‬برابری جنسیتی‪ ،‬در دسترس بودن اب سالم و فاضالب‪ ،‬دسترسی به انرژی پاک و به صرفه‪،‬‬ ‫رش��د اقتصادی پایدار و کار شایسته‪ ،‬ارتقای زیرساخت های‪ ،‬تاب اور وصنعتی فراگیر‪ ،‬کاهش نابرابری‪ ،‬‬ ‫ش��هرها و جوامع پایدار و تاب اور‪ ،‬الگوی تولید و مصرف پایدار‪ ،‬اقدامات برای مبارزه با تغییرات اقلیم‪،‬‬ ‫اس��تفاده پایدار از اقیانوس و دریاها‪ ،‬ارتقای اکوسیس��تم و جلوگیری از بین رفتن تنوع زیستی‪ ،‬جامعه‬ ‫پایدار و صلح امیز و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار‪.‬‬ ‫نخس��تین بار در سال ‪۱۹۸۶‬میالدی در شهر اوتاوا امریکا‬ ‫برگزار ش��د و به مرور زمان تا امروز ‪ ۸‬دوره را با موفقیت‬ ‫پشت سر گذاشته اس��ت‪ .‬در دومین دوره‪ ،‬این کنفرانس‬ ‫به شهر ادالید در استرالیا رفت و در سال ‪۱۹۸۸‬میالدی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬س��پس قرعه برگزاری سومین دوره در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۱‬میالدی به نام ش��هر ساندس��وال در سوئد افتاد و‬ ‫پس از ان با وقفه ای ‪ ۶‬س��اله‪ ،‬کنفرانس به ش��هر جاکارتا‬ ‫در اندونزی رفت‪ .‬کنفرانس بعدی در سال ‪۲۰۰۰‬میالدی‬ ‫و در ش��هر مکزیکوسیتی برگزار ش��د و سپس با ‪ ۵‬سال‬ ‫فاصله بار دیگر در اس��یا و ش��هر بانگوک شاهد برگزاری‬ ‫ای��ن کنفران��س بودی��م‪ .‬دوره هفتم کنفرانس در س��ال‬ ‫‪۲۰۰۹‬میالدی در شهر نایروبی کنیا و دوره هشتم نیز در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۳‬میالدی و شهر هلسینکی فنالند برگزار شد‪.‬‬ ‫در همایش اخر سعی شد بیش از همه چیز دستاوردهای‬ ‫دوره های گذش��ته مرور ش��ود و قوانین جدید در زمینه‬ ‫برگزاری این کنفرانس تصویب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نهمین کنفرانس جهانی ارتقای سالمت‬ ‫کنفرانس جهانی ارتقای سالمت که تا امروز براساس‬ ‫برنامه و روال برگزار ش��ده به ایس��تگاه نهم رسیده و ‪۱‬‬ ‫ت��ا ‪ ۴‬اذر (‪ ۲۱‬ت��ا ‪ ۲۴‬نوامبر) در کش��ور چین و ش��هر‬ ‫ش��انگهای برگزار می ش��ود‪ .‬ای��ن کنفران��س که در ‪۴‬‬ ‫روز تم��ام تمرکز خود را روی موضوع س�لامت جهانی‬ ‫می گذارد‪ ،‬ش��عار «ارتقای س�لامت در اهداف توس��عه‬ ‫پایدار‪ :‬سالمت برای همه و همه برای سالمت» را برای‬ ‫این دوره انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن کنفران��س بین المللی ک��ه ‪ ۷۵۰‬نف��ر از وزیران‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬توس��عه‪ ،‬دارایی‪ ،‬ام��ور خارجه‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی و تج��ارت کش��ورها و نی��ز تصمیم گیران‬ ‫سیاست های عمومی و کارشناس��ان ارتقای سالمت دنیا‬ ‫در ان حضور دارند‪ ،‬از س��وی س��ازمان بهداشت جهانی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫مسئوالن برگزاری این کنفرانس در نشست های خبری‬ ‫که ماه های گذشته برگزار ش��د‪ ،‬هدف اصلی از برگزاری‬ ‫این همایش را شفافیت ارتباطات میان ارتقای سالمت و‬ ‫همچنین افق توسعه پایدار برای سال ‪۲۰۳۰‬میالدی بیان‬ ‫کردند‪ .‬همچنین در این همایش محورهای مختلفی قرار‬ ‫است مورد بررس��ی قرار بگیرد که ازجمله مهم ترین انها‬ ‫می توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫* راهنمای��ی تمامی اعضا برای اموخت��ن میزان تاثیر‬ ‫ارتقای س�لامت ملی روی توس��عه پایدار کشور و اهداف‬ ‫توس��عه ای و همچنین راهکارهای س��رعت بخشیدن به‬ ‫اهداف و برنامه سالمت در کشور‬ ‫* شفاف س��ازی نق��ش کلی��دی بهداش��ت در ارتقای‬ ‫سالمت کشورها‬ ‫* شفاف سازی نقش اساس��ی و کلیدی شهرها به ویژه‬ ‫ش��هرداران و مقامات ش��هری در ارتقای سالمت و ایجاد‬ ‫بخش جدید به نام س�لامت شهری‪ .‬این موضوع با توجه‬ ‫به رشد شهرها بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫* تبادل تجربیات مس��ئوالن کش��وری در زمینه های‬ ‫مختلف س�لامت ازجمله‪ ،‬ایجاد ی��ک بخش قوی دولتی‬ ‫در حوزه س�لامت برای بهبود وضعیت سالمت در کشور‪،‬‬ ‫سیس��تم های حمل ونقل قوی و ایج��اد قوانین جدید در‬ ‫حوزه ارتقای سالمت‪.‬‬ ‫مقامات برگزاری این کنفران��س جهانی اعالم کرده اند‬ ‫ک��ه س�لامت «قل��ب» درص��در برنام��ه توس��عه پایدار‬ ‫‪2030‬میالدی اس��ت که از س��وی س��ازمان ملل متحد‬ ‫اعالم شده است‪ .‬در این برنامه اشاره ای خاص به وضعیت‬ ‫پیش��رفت سالمت برای پیش��رفت جامعه شده است‪ .‬در‬ ‫این کنفرانس مباحثی مطرح می ش��ود که می تواند یک‬ ‫چارچوب برای ‪ ۱۵‬س��ال اینده و عملی شدن این برنامه‬ ‫توس��عه پایدار باشد‪ .‬حضور رهبران و سران دولتی که در‬ ‫حوزه سالمت فعالیت می کنند در این کنفرانس می تواند‬ ‫باع��ث پیش��رفت در تمامی بخش های جامع��ه و ارتقای‬ ‫سالمت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر وزیر بهداشت به چین‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی ایران صبح‬ ‫دوش��نبه به منظور ش��رکت در نهمین کنفرانس جهانی‬ ‫ارتقای سالمت وارد شهر شانگهای چین شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ای��ن گردهمایی بزرگ از اول اذر اغاز‬ ‫و به مدت ‪ ۴‬روز در ش��هر شانگهای در شرق چین برگزار‬ ‫می ش��ود و هیات عالی رتبه از وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی به ریاست سید حسن قاضی زاده هاشمی‬ ‫برای سخنرانی و شرکت در کنفرانس وارد این کشور شد‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت و هیات همراه در بدو ورود به فرودگاه‬ ‫پودون��گ ش��انگهای م��ورد اس��تقبال علیرض��ا ایروش‪،‬‬ ‫سرکنسول جمهوری اس�لامی ایران در این شهر و چند‬ ‫تن از مس��ئوالن و مقام های وزارت بهداشت کشور چین‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫«س��یدمحمدهادی ای��ازی» معاون اجتماع��ی وزارت‬ ‫بهداش��ت‪« ،‬محس��ن اس��دی الری» قائم مق��ام وزیر در‬ ‫ام��ور بین الملل‪« ،‬عباس زارع نژاد» مش��اور وزیر و رییس‬ ‫مرکز اطالع رس��انی‪« ،‬احمد کوشا» رییس مرکز مدیریت‬ ‫بیماری ه��ای غیرواگی��ر و «علی اصغر فرش��اد» مدیرکل‬ ‫مولفه های اجتماعی؛ هیات همراه وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی کشورمان برای حضور در این کنفرانس‬ ‫بین المللی هستند‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه اعالم ش��ده‪ ،‬وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی کش��ورمان در روز نخست از بیمارستان‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬تختخوابی ش��هر «س��وجو» بازدی��د کرده و عصر‬ ‫هم��ان روز نیز با برخی از وزیران ش��رکت کننده ازجمله‬ ‫همتای چینی خود مالقات کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین روز سه شنبه دوم اذر به عنوان سخنران‬ ‫اصلی با موضوع «حذف گرس��نگی‪ :‬با تس��ریع در تحقق‬ ‫ه��دف دوم از اهداف توس��عه پای��دار از طری��ق تقویت‬ ‫مدیری��ت خوب نظام س�لامت با اق��دام همه بخش های‬ ‫دولتی» به سخنرانی پرداخت‪.‬‬ ‫راهنمای همایش‬ ‫‪ ۳‬اصل حیاتی برای برگزاری یک کنفرانس باکیفیت‬ ‫برگ��زاری موف��ق کنفرانس را ش��اید بتوان ب��ا میزان‬ ‫شرکت کنندگان و مخاطبانی که از ان استفاده کرده اند‪،‬‬ ‫نشان داد‪ .‬همچنین میزان پوش��ش های رسانه ای که از‬ ‫یک همایش می ش��ود نش��انگر موفقیت ان خواهد بود‬ ‫با این حال این موضوع ه��ا نمی توانند دلیل بر باکیفیت‬ ‫بودن یک کنفرانس باشد‪ .‬کیفیت کنفرانس را می توان از‬ ‫روش های مختلف مانند جذابیت موضوع‪ ،‬سخنرانی های‬ ‫علم��ی و تخصص��ی مطل��وب و س��خت افزار موجود در‬ ‫همایش متوجه ش��د‪ .‬در راهنم��ای همایش امروز قصد‬ ‫داریم ‪ ۳‬نکته کلیدی و اساسی که در کیفیت همایش ها‬ ‫تاثیر بسزایی دارند را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شبکه ارتباطی‬ ‫ارتباط��ات می توان��د ش��امل دو بخش باش��د‪ ،‬ارتباط‬ ‫ش��رکت کنندگان با یکدیگر و ارتباط دعوت ش��دگان با‬ ‫محل کنفرانس و امکانات ان‪ .‬به شرکت کنندگان کمک‬ ‫کنی��د تا از وقت خود در کنفرانس بهره بیش��تری ببرند‬ ‫برای این کار بس��یاری از کنفرانس های مهم‪ ،‬فهرس��ت‬ ‫دعوت شدگان را همراه با معرفی کوتاهی از انها و راه های‬ ‫ارتباطی و تماس (شامل تلفن و ایمیل) منتشر می کنند‪.‬‬ ‫شاید این کار برای کنفرانس های بزرگ میسر نباشد اما‬ ‫می توان محلی را در وب س��ایت خ��ود در نظر بگیرید تا‬ ‫شرکت کنندگان بتوانند پیام های خود را قبل‪ ،‬در هنگام‬ ‫و بعد از کنفرانس ارس��ال کنند‪ .‬انها را تش��ویق کنند تا‬ ‫جلس��ات کوتاه خود را در فاصله زمانی بین س��خنرانی‬ ‫و زمان پذیرایی ترتیب دهند‪ .‬مثال ش��رکت کننده ای که‬ ‫درب��اره صادرات محصول��ی ویژه مش��کل دارد می تواند‬ ‫مش��کل و سوال خود را پست و دیگران را دعوت کند تا‬ ‫برای تبادل نظر به وی ملحق شوند‪.‬‬ ‫موض��وع بعدی درباره دسترس��ی ب��ه امکانات و محل‬ ‫کنفرانس است‪ .‬در بازدید خود قبل از برگزاری کنفرانس‬ ‫این موارد را بررس��ی کنید‪ :‬ایا سالن کنفرانس به راحتی‬ ‫قابل دسترس��ی است یا دعوت شدگان باید وقت خود را‬ ‫برای پیدا کردن تاالر همایش صرف کنند؟ ایا مکان های‬ ‫مناس��بی برای صرف چای‪ ،‬قهوه و تنق�لات وجود دارد‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫«گسترش تجارت» از کنفرانس جهانی ارتقای سالمت گزارش می دهد‬ ‫سازمان بهداشت جهانی (‪ )WHO‬یکی از اژانس های‬ ‫تخصصی س��ازمان ملل متحد است که نقش یک مرجع‬ ‫س��ازمان دهنده را بر بهداشت جامعه جهانی ایفا می کند‪.‬‬ ‫ای��ن اژانس در ‪ ۹‬اوریل س��ال ‪ ۱۹۴۸‬در ژن��و (واقع در‬ ‫س��وئیس) تاسیس شد و حکم سرپرس��تی و منابعش را‬ ‫از سازمان بهداشت پیش��ین‪ ،‬که خود اژانسی در جامعه‬ ‫ملل بود‪ ،‬گرفت‪ .‬کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت‬ ‫نمایندگانی به «مجمع جهانی بهداشت» می فرستن د که‬ ‫ارگان اصلی تصمیم گیری این س��ازمان است‪ .‬این مجمع‬ ‫هر س��ال در ماه مه جلس��ه تش��کیل می دهد و عالوه بر‬ ‫تعیین دبیرکل س��ازمان برای ‪5‬سال‪ ،‬سیاست های مالی‬ ‫س��ازمان را بررسی و بودجه های پیش��نهادی برنامه ها را‬ ‫بازبینی و تایی��د می کند‪ .‬مجمع همچنین ‪ ۳۶‬عضو خود‬ ‫را به عنوان هیات اجرایی برای ‪3‬س��ال انتخاب می کند تا‬ ‫تصمیمات و سیاس��ت های مجمع را به اج��را دراورند و‬ ‫به ارائه مش��اوره و تس��هیل کارها بپردازند‪ .‬همه اعضای‬ ‫س��ازمان ملل می توانند عضو س��ازمان بهداش��ت جهانی‬ ‫شوند و سایر کشورها در صورتی که تقاضای عضویت شان‬ ‫به تصویب اکثریت مجمع عموم جهانی بهداش��ت برسد‪،‬‬ ‫می توانند عضو ش��وند‪ ۱۹۳ .‬کش��ور در حال حاضر عضو‬ ‫‪ WHO‬هستند‪.‬‬ ‫همایش ها‬ ‫و همچنین محل های مناس��بی برای نشستن حاضران‪،‬‬ ‫گذاش��تن وسایل ش��ان و گفت وگو با یکدیگر تعبیه شده‬ ‫است؟ ایا کنترل دمای س��الن کنفرانس مستقل است؟‬ ‫نورپردازی سالن چگونه اس��ت؟ ایا می توانید نور جلوی‬ ‫صحن��ه را کم کنید اما بقیه س��الن تغییر نکند؟ ایا اینه‬ ‫ی��ا پنجره هایی وجود دارد که با سیس��تم های پروژکتور‬ ‫تداخ��ل ایج��اد کند؟ ای��ا این ام��کان وج��ود دارد که‬ ‫سخنرانان به صورت انالین و با استفاده از ویدئو کنفرانس‬ ‫مطلب��ی را ارائه دهند؟ ترتیب چی��دن صندلی ها به چه‬ ‫نحو است؟ ایا س��اختمان برگزاری کنفرانس‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫صوتی و تصویری مورد نیاز شما را ارائه می دهد؟ دیوارها‬ ‫تا چه حد عایق صوتی هس��تند و ای��ا در زمان برگزاری‬ ‫کنفرانس‪ ،‬رویدادهای دیگری در اتاق های مجاور در حال‬ ‫برگزاری است؟‬ ‫‹ ‹تشویق مشارکت کنندگان به صراحت بیان‬ ‫چگونه یک سخنران می تواند شرکت کنندگان را وادار‬ ‫کند تا نظر خود را در جلسات گروهی بیان کنند؟ چگونه‬ ‫گروه ها می توانند به س��رعت به توافق برس��ند و چگونه‬ ‫سخنران می تواند گروه را هدایت کند تا به جای دریافت‬ ‫اطالعات از فرایند پژوهش و تفکر اس��تفاده کند؟ برای‬ ‫این کار روش��ی وجود دارد که «تسهیل داینامیک» نام‬ ‫دارد و در ان سخنران نقشی بیش از یک اموزش دهنده‬ ‫را ایفا می کند‪ .‬سخنرانان باید به این روش مسلط باشند‪.‬‬ ‫میکروفون های بدون سیم تهیه کنید تا حاضران بتوانند‬ ‫مطال��ب خ��ود را در لحظه به اس��تاد بگویند و همایش‬ ‫پویایی باالیی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم کنفرانس با کیفیت‬ ‫تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب کنفرانس‬ ‫می تواند در بهتر برگزار ش��دن جلس��ه نقش مهمی ایفا‬ ‫کن��د‪ .‬سیس��تم های کنفران��س نوین عالوه ب��ر کیفیت‬ ‫انتقال صدا قابلیت ضبط محتوای کنفرانس را نیز دارند‪.‬‬ ‫می توان در انتهای کنفرانس به کمک ابزارهای کنفرانس‬ ‫صوت��ی س��ی دی از کنفرانس تهی��ه ک��رد و در اختیار‬ ‫حاضران قرار داد‪.‬‬ ‫برای ارتقای س�لامت و توسعه‬ ‫پای��دار بای��د ‪ 4‬مقول��ه مدیریت‬ ‫مطل��وب؛ اگاه��ی از س�لامت‪،‬‬ ‫شهرهای س��الم و درنهایت کشور‬ ‫سالمت داش��ت‪ .‬اینها مقوله های‬ ‫کلی��دی مرتبط با توس��عه پایدار‬ ‫سید حسن‬ ‫در سراس��ر جهان هس��تند و باید‬ ‫قاضی زاده هاشمی‬ ‫به انها متعهد بود‪ .‬همایش ارتقای‬ ‫وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫س�لامت ک��ه در چی��ن در حال‬ ‫درمان و اموزش‬ ‫برگزاری اس��ت می توان��د در این‬ ‫پزشکی‬ ‫زمینه بسیار مفید واقع شود‪.‬‬ ‫برنام��ه توس��عه پای��دار س��ال‬ ‫‪2030‬می�لادی نی��ز به این مقوله ها مربوط اس��ت و همه‬ ‫کش��ورها‪ ،‬ملت ها و س��ازمان ها باید به این اهداف و دیگر‬ ‫برنامه های��ی ک��ه تدوین ش��ده‪ ،‬پایبند باش��ند‪ .‬در ایران‬ ‫ارتباط��ات زیادی میان برخی دس��تگاه ها برای رس��یدن‬ ‫به اهداف توس��عه پای��دار و ارتقای س�لامت وجود دارد و‬ ‫چندی��ن ارگان و س��ازمان در این امور با هم مش��ارکت و‬ ‫همکاری دارند‪.‬‬ ‫ارزیابی های بین المللی خوبی در باره س�لامت در ایران‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬در ایران سازمان ها‪ ،‬نهادها و تشکیالت‬ ‫مختلفی در این باره با یکدیگر همکاری می کنند‪ .‬از جمله‬ ‫انه��ا می توان به ش��ورای عالی بهداش��ت و امنیت غذایی‬ ‫اش��اره کرد ک��ه رییس جمهوری‪ 3 ،‬مع��اون وی‪ 8 ،‬وزیر و‬ ‫همچنین مس��ئوالن پارلمانی و س��ازمان های غیردولتی‬ ‫در ان حضور دارند‪ .‬در این ش��ورا تصمیم گیری های کالن‬ ‫ب��رای برنامه های بهداش��تی‪ ،‬پزش��کی و س�لامت مردم‬ ‫اتخاذ می کنند و کار رس��یدگی به مش��کالت بهداش��تی‬ ‫را برعه��ده دارند‪ .‬همین س��اختار و مجری��ان برنامه های‬ ‫شهرهای سالم در ایران سیاستگذاری های مرتبط با مواد‬ ‫غذایی و بهداش��تی و سالمت جامعه را بر عهده داشته و بر‬ ‫اس��اس قانون دبیرخانه این شورا که مس��ئولیت این کار‬ ‫را در ‪31‬اس��تان در اختیار دارد‪ ،‬سیاس��ت بهداش��تی در‬ ‫سراس��ر کش��ور ‪ ،‬محالت و مناطق مختلف اجرا می شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل وزارت بهداش��ت برای اجرای برنامه هایش‬ ‫باید توافقنامه‪ ،‬بیانیه ها‪ ،‬اس��ناد و یادداش��ت تفاهماتی با‬ ‫‪ 12‬وزارتخان��ه و س��ازمان دولتی از جمل��ه وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی و ترابری و چند نهاد دیگ��ر امضا کند‪ .‬از دیگر‬ ‫موفقیت های ایران جلوگیری از کش��ت توتون و جایگزین‬ ‫ک��ردن محص��والت دیگر اس��ت‪ .‬در تولید م��واد غذایی‬ ‫کم نم��ک و با ش��کر کمتر نی��ز ایران تالش ه��ای زیادی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬راه هایی نیز برای کاهش تصادفات رانندگی‬ ‫اندیش��یده ش��ده و با ایجاد کریدورهایی‪ ،‬با مجلس برای‬ ‫افزایش مالیات بر توتون و تنباکو در س��ال جاری میالدی‬ ‫توافق شده است‪ .‬شهرداران و شهرداری ها به دلیل حضور‬ ‫مس��تمر در سطح جامعه در اجرای تصمیم گیری ها بسیار‬ ‫مهم هستند و نکته دیگر اینکه در وزارتخانه های دیگر در‬ ‫ایران هم نیروها و گروه های ویژه تش��کیل شده که بتوانند‬ ‫تصمیمات و سیاست های شورای عالی را اجرا کنند‪.‬‬ ‫ دخانیات ساالنه‬ ‫جان ‪6‬میلیون نفر را می گیرد‬ ‫برگزاری کنگره جهانی ارتقای‬ ‫س�لامت با حضور یک هزار و ‪200‬‬ ‫نفر از اهل فن و وزیران بهداش��ت‬ ‫و شهرداران و برنامه ریزان شهری‬ ‫از ‪ 126‬کش��ور و منطق��ه جهان‪،‬‬ ‫بهتری��ن فرص��ت ب��رای یافت��ن‬ ‫مارگارت چان‬ ‫راهکارهای نوین ارتقای س�لامت‬ ‫رییس سازمان‬ ‫جوامع است‪.‬‬ ‫بهداشت جهانی‬ ‫ای��ن همای��ش هر ‪ 3‬تا ‪4‬س��ال‬ ‫یک ب��ار ب��ه ص��ورت دوره ای در‬ ‫یک ش��هر برگزار می شود و نخستین بار است که در چین‬ ‫پرجمعیت ترین کشور دنیا برگزار می شود و به همین دلیل‬ ‫برای این کش��ور نیز به دلیل مقابله با مشکالت بهداشتی‬ ‫و س�لامت اهمیت دارد‪ ،‬به ویژه انکه چین به دلیل فراوانی‬ ‫جمعیت و بزرگی کش��ور در معرض مخاطرات فراوان قرار‬ ‫دارد و حدود ‪350‬میلیون نفر معادل یک س��وم از جمعیت‬ ‫این کشور نیز دخانیات استعمال می کنند‪ .‬از همه دولت ها‬ ‫خواس��تاریم تا هر چ��ه در توان دارند برای بهبود س��بک‬ ‫زندگی‪ ،‬باال بردن اگاهی مردم درباره سالمت و بهداشت‪،‬‬ ‫برنامه های شهری‪ ،‬امنیت ش��هروندان ‪ ،‬سالمت عمومی‪،‬‬ ‫ کاهش مخاطرات ش��هری و شهرنش��ینی‪ ،‬بهبود شرایط‬ ‫زندگی و محیط زیست و رفع الودگی هوا به کار گیرند تا از‬ ‫مرگ ومیر چند میلیونی در سراسر جهان براثر پدیده های‬ ‫غیربهداش��تی جلوگیری شود‪ .‬کش��ورهای جهان باید با‬ ‫توجه به مشکالت سالمت به ویژه مسائلی چون مرگ ومیر‬ ‫ناشی از دخانیات به دنبال اجرای تدابیر قوی برای اموزش‬ ‫و ارتق��ای س�لامت با اگاهی دادن به عموم مردم باش��ند‪.‬‬ ‫دخانیات س��االنه جان ‪6‬میلیون نفر را در سراس��ر جهان‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫نگاهی به ظرفیت های کرمانشاه‬ ‫در گردشگری سالمت‬ ‫گردشگری کرمانشاه‬ ‫و هزار و یک شغل تازه‬ ‫حفاظت از می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫رونق صنایع دس��تی و توس��عه‬ ‫گردش��گری هدف ما در اجرای‬ ‫برنامه ها اس��ت ک��ه باید مدنظر‬ ‫همه مدیران ادارات شهرس��تان‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬میراث فرهنگی یک‬ ‫جلیل باالیی ‬ ‫دستگاه فرهنگی است که کمتر‬ ‫مدیرکل میراث‬ ‫از ‪ 20‬درص��د وظای��ف ان کار‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫عمرانی است و مابقی ان ارتباط‬ ‫دستی و گردشگری‬ ‫تنگاتنگی با مردم و بطن جامعه‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫دارد‪ .‬قانونمندی باید س��رلوحه‬ ‫کار مدیران میراث فرهنگی باشد‬ ‫و در زمین��ه ص��دور مجوز ها موارد قانونی به درس��تی‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬تهی��ه مجوز برای س��رمایه گذاران ش��اید‬ ‫هزینه داش��ته باش��د‪ ،‬اما اعتبار و اعتماد مردم را برای‬ ‫انها به دنبال دارد‪ .‬برنامه ریزی برای ایجاد بازارچه های‬ ‫دائمی صنایع دستی در سطح استان و تولید بسته های‬ ‫تبلیغاتی با همکاری شهرداری ها در این زمینه می تواند‬ ‫تاثیرگذار باش��د‪ .‬مدیران شهرستان ها برای هماهنگی‬ ‫با ش��هرداران رایزنی های الزم را انجام دهند‪ .‬نمایشگاه‬ ‫صنایع دس��تی ب��ا هم��کاری ش��هرداری ها در برخی‬ ‫شهرهای استان جانمایی شده که باید مشکالت اجرایی‬ ‫انها را برطرف کرد‪ .‬تقویت نهادس��ازی و ش��کل گیری‬ ‫انجمن ه��ای میراث فرهنگی یکی از اولویت های کاری‬ ‫مدیران ادارات شهرستان میراث فرهنگی است که باید‬ ‫هرجایی که به بن بست رسیدیم‪ ،‬با نهادسازی به دنبال‬ ‫افکار جدید بگردیم‪ .‬بدون ش��ک نگاه مناسب مدیریت‬ ‫ارشد اس��تان به مباحث میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫در زمینه رشد و توسعه این عرصه بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه اعتبارات بس��یار خوبی در سال جاری از‬ ‫محل منابع اس��تانی برای ما لحاظ شده که امیدواریم‬ ‫با جذب ان ش��اهد رونق روز افزون گردش��گری استان‬ ‫باش��یم‪ .‬پیگیری برنامه س��اماندهی خانه های مسافر و‬ ‫ایجاد کمپ های بوم گردی از دیگر برنامه های اس��تان‬ ‫برای هدفمند کردن اس��کان گردش��گران اس��ت‪ .‬در‬ ‫شهرس��تان هایی که س��اخت هتل اقتصادی نیس��ت‪،‬‬ ‫ساماندهی خانه مس��افرها و قانونی کردن فعالیت انها‬ ‫بهترین گزینه است که باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬باید‬ ‫بدانیم که امکان ایجاد اشتغال ارزان و فراوان در حوزه‬ ‫گردش��گری و صنایع دستی کرمانشاه به خوبی فراهم‬ ‫اس��ت‪ .‬در حوزه بوم گردی‪ ،‬خانه مسافر‪ ،‬دفاتر خدمات‬ ‫مسافرتی و صنایع دستی امکان ایجاد اشتغال گسترده‬ ‫با حداقل تسهیالت فراهم است که باید با جدیت مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اس��تان کرمانش��اه ب��ه دلیل‬ ‫همج��واری با اقلیم کردس��تان‬ ‫و بخش عربی کش��ور ع��راق از‬ ‫ظرفیت های بی نظیری در زمینه‬ ‫گردش��گری س�لامت برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬گردش��گری از جمل��ه‬ ‫رضا رحیمی‬ ‫اولویت های اصلی اس��تان است‬ ‫معاون اقتصادی‬ ‫و سیاست گذاری ها و اختصاص‬ ‫و توسعه منابع‬ ‫اعتبارات به گون��ه ای خواهد بود استانداری کرمانشاه‬ ‫ک��ه در این��ده نزدیک ش��اهد‬ ‫توس��عه و تقویت ای��ن حوزه در‬ ‫استان باشیم‪ .‬کرمانشاه در عرصه گردشگری سالمت‪،‬‬ ‫ش��رایط بس��یار خوبی دارد‪ .‬در این اس��تان به دلیل‬ ‫همج��واری با اقلیم کردس��تان و بخش عربی کش��ور‬ ‫عراق از ظرفیت های بی نظیری در زمینه گردش��گری‬ ‫س�لامت برخورداری��م و فک��ر نمی کنم هیچ اس��تان‬ ‫دیگری در کش��ور از چنین ویژگی ممتازی برخوردار‬ ‫باش��د‪ .‬بازاریابی و جذب مش��تری یکی از راهکارهای‬ ‫اصلی رونق گردش��گری پزش��کی در کرمانشاه است‪.‬‬ ‫گردشگری پزش��کی برای رونق نیازمند یک بازاریابی‬ ‫مداوم اس��ت و در ای��ن زمینه عالوه ب��ر ظرفیت های‬ ‫دفاتر‪ ،‬اژانس ها و ش��رکت گردشگری باید از ظرفیت‬ ‫قابل توجه دانش��جویان علوم پزش��کی نیز در راستای‬ ‫ج��ذب گردش��گران ای��ن ح��وزه بهره گرف��ت‪ .‬نقطه‬ ‫مطلوب این است که هرچه زودتر شاهد حضور حجم‬ ‫گس��ترده ای از بیماران به کرمانش��اه باشیم و فرایند‬ ‫خلق ثروت و اش��تغال افرینی در این عرصه انجام شود‪.‬‬ ‫با هم��کاری س��ازمان یونیدو و در قال��ب طرح تکاپو‬ ‫پژوهش های گسترده ای در زمینه گردشگری سالمت‬ ‫و ظرفیت های و قابلیت های این حوزه انجام ش��ده تا‬ ‫بتوان از این طریق بستر تازه ای را برای اشتغال جوانان‬ ‫جویای کار فراهم کرد‪ .‬باال رفتن استانداردهای درمانی‬ ‫و خدماتی بیمارس��تان های کرمانشاه از جمله عوامل‬ ‫مهم در زمینه جذب گردشگران این حوزه است‪.‬‬ ‫نخستین انجمن صنفی راهنمایان گردشگری در استان اصفهان در سال ‪ 1379‬تاسیس‬ ‫ش�د‪ .‬سپس انجمن های صنفی اس�تان های فارس و کرمان نیز تش�کیل شده و در سال‬ ‫‪ 1388‬انجم�ن صنفی راهنمایان گردش�گری اس�تان تهران به وجود امد‪ .‬ب�ه مرور و با‬ ‫برگزاری گردهمایی های ساالنه بر تعداد انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری افزوده‬ ‫صبا رضایی‬ ‫نمایشگاه و رویدادها شد‪ .‬کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور در سال ‪1391‬‬ ‫تش�کیل ش�ده و س�پس به عضویت فدراس�یون جهانی راهنمایان گردشگری درامد‪.‬‬ ‫ارتق�ای کمی و کیفی این نهاد همچنان ادامه داش�ت تا اینکه مدیران کانون انجمن های‬ ‫صنفی راهنمایان گردش�گری سراس�ر کش�ور در س�ال ‪ 2015‬میالدی موفق ش�دند میزبانی کنوانس�یون‬ ‫راهنمایان گردشگری جهان را برای سال ‪2017‬میالدی به نام ایران ثبت کنند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری عنوان کرد‬ ‫راهنمایان ایران؛ یک قدم تا کنوانسیون جهانی‬ ‫زمان��ی که ب��ه دفتر کوچ��ک کان��ون انجمن های‬ ‫ثبت نام کرده اند و م��ا پیش بینی می کنیم این رقم به‬ ‫صنفی راهنمایان گردش��گری در یکی از ش��لوغ ترین‬ ‫‪ ۳۰۰‬و حتی ‪ ۳۵۰‬نفر برس��د‪ .‬دس��تاورد میزبانی این‬ ‫خیابان های شهر می روید تصور نمی کنید اینجا مرکز‬ ‫کنوانس��یون برای ایران تاکنون ان است که ایران به‬ ‫بزرگتری��ن فعالیت های گردش��گری و صنفی کش��ور‬ ‫مدت یک سال و نیم تیتر یک سایت فدراسیون جهانی‬ ‫باشد‪ .‬رییس کانون نیز فردی خوش اخالق است و باید‬ ‫راهنمایان گردشگری اس��ت و این خود تبلیغ بزرگی‬ ‫دلیل خوشنامی وی نیز همین باشد‪ .‬گسترش تجارت‬ ‫برای ایران به ش��مار می رود چراکه این س��ایت ‪200‬‬ ‫گفت وگوی��ی ب��ا ارش نوراقایی‪ ،‬ریی��س هیات مدیره‬ ‫ه��زار نفر عضو راهنمای گردش��گری دارد‪ .‬راهنمایان‬ ‫کان��ون سراس��ری انجمن ه��ای صنف��ی راهنمای��ان‬ ‫گردشگری داخل کشور نیز با انگیزه و تالش بیشتری‬ ‫گردشگری داشته که در ادامه ان را می خوانید‪.‬‬ ‫به فعالیت می پردازند و موفق شده اند با همتایان خود‬ ‫€ €کانون راهنمایان گردش�گری سراسر کشور‬ ‫در جهان ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫ی�ک انجم�ن خصوصی اس�ت ی�ا به س�ازمان و‬ ‫همچنین راهنمایان گردش��گری دنیا با ش��هرهای‬ ‫نهادهای دولتی وابسته است؟‬ ‫مختلف ایران اش��نا خواهند ش��د و این کنوانس��یون‬ ‫ این کانون به طور کامل خصوصی است‪ .‬سال ‪1387‬‬ ‫اگر به خوبی برگزار ش��ود می تواند تفکر مثبتی را در‬ ‫انجمن صنف��ی راهنمایان گردش��گری‬ ‫س��طح جهانی درباره گردش��گری ایران‬ ‫اس��تان ته��ران تش��کیل و پ��س از‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫گردهمایی ساالنه راهنمایان گردشگری‬ ‫اگر ‪ ۳۰۰‬راهنمای گردش��گری جهانی‬ ‫در تبری��ز طرح ایج��اد کان��ون انجمن‬ ‫راضی از کش��ور خارج شوند اخباری که‬ ‫صنفی راهنمایان گردش��گری سراس��ر‬ ‫درباره امنیت و گردش��گری پایدار ایران‬ ‫کش��ور ارائه شد‪ ،‬اما ‪ ۳‬سال طول کشید‬ ‫منتش��ر می ش��ود تبلیغات عظیمی برای‬ ‫تا این طرح اجرا شود چراکه باید تعداد‬ ‫گردشگری کشور در سطح جهانی است‪.‬‬ ‫انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری‬ ‫� ب�رای برگ�زاری کنوانس�یون‬ ‫جهان�ی راهنمایان گردش�گری چه‬ ‫به ‪ ۵‬انجمن می رسید‪ .‬در نهایت در سال‬ ‫برنامه هایی در نظر گرفته شده است؟‬ ‫‪ 1391‬این کانون فعالیت خود را به طور‬ ‫ارش نوراقایی‬ ‫ب��ه طور کل��ی راهنمایان گردش��گری‬ ‫رسمی اغاز کرد‪.‬‬ ‫€ €گردهمایی های ساالنه راهنمایان کنوانسیونجهانی جه��ان به مدت ‪ ۱۲‬ت��ا ‪ ۱۳‬روز در ایران‬ ‫گردشگری داخل کشور چگونه و از‬ ‫اقامت دارن��د‪ .‬در این م��دت برنامه های‬ ‫راهنمایان‬ ‫چه سالی برگزار می شوند ؟‬ ‫کنوانس��یون را ب��ه ‪ ۳‬بخ��ش تقس��یم‬ ‫گردشگری‬ ‫در س��ال ‪ 1386‬من پیش��نهادی ارائه‬ ‫کرده ای��م‪ »pretour« .‬ی��ا «برنامه های‬ ‫رویداد بسیار‬ ‫ک��ردم مبنی ب��ر اینکه همزم��ان با روز‬ ‫س��فری» که پیش از کنوانسیون برگزار‬ ‫جهانی راهنمایان گردشگری (‪ ۲۱‬فوریه) مهمی است و در‬ ‫می ش��و د‪ ،‬برگ��زاری کنوانس��یون و در‬ ‫جش��ن و گردهمای��ی ب��رای راهنمایان صنعت گردشگری مرحله س��وم (‪ )post tour‬که ش��امل‬ ‫گردشگری داخل کش��ور داشته باشیم‪.‬‬ ‫س��فرهایی اس��ت که پس از کنوانسیون‬ ‫ایران بسیار‬ ‫با توجه به اینکه راهنمایان گردش��گری‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫همواره در س��فر هس��تند بهتر دانستیم تاثیرگذار است‬ ‫توره��ای پیش از کنوانس��یون ش��امل‬ ‫این گردهمایی در تهران نباش��د و هربار‬ ‫س��فر ب��ه ش��هرهای قزوی��ن‪ ،‬زنجان و‬ ‫در یکی از ش��هرهای کشور برگزار شود‪.‬‬ ‫هم��دان اس��ت‪ .‬کنوانس��یون در تهران‬ ‫این گردهمایی تاکن��ون در یزد‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫برگزار می شود و شامل مراسم افتتاحیه‪،‬‬ ‫رامس��ر‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬ارومیه‪ ،‬کرمان‪ ،‬مشهد و اصفهان‬ ‫کارگاه های اموزش��ی‪ ،‬اختتامیه‪ ،‬ش��ام خداحافظی و‬ ‫برگزار ش��ده و سال جاری نیز در گیالن برگزار خواهد‬ ‫انتخابات دوس��االنه هیات مدی��ره جدید برای ‪2017‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تا ‪ 2019‬میالدی و انتخاب میزبان برای کنوانس��یون‬ ‫به جز نمایش��گاه گردش��گری‪ ،‬این گردهمایی ها از‬ ‫‪ 2019‬میالدی اس��ت که کشورهای امریکا‪ ،‬پرو‪ ،‬تایلند‬ ‫معدود رویدادهای گردش��گری ایران است که تاکنون‬ ‫و گرجس��تان ب��رای میزبانی اعالم امادگ��ی کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬بار برگزار شده است‪ .‬بیشتر رویدادهای گردشگری‬ ‫س��فرهای پ��س از کنوانس��یون نیز ش��امل بازدید از‬ ‫پس از ‪ ۳‬بار برگزاری فراموش می شوند‪ .‬در سال جاری‬ ‫شهرهای شیراز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد و کاشان است‪.‬‬ ‫€ €ای�ن ش�هرها ج�زو مس�یرهای‬ ‫این گردهمایی با کنوانسیون گردشگری همزمان شده‬ ‫کالس�یک ایران به شمار می روند‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €چگون�ه برن�ده میزبانی کنوانس�یون جهانی‬ ‫قصد ندارید جاذبه های جدیدی‬ ‫راهنمایان گردشگری شدید؟‬ ‫را ب�ه راهنمای�ان گردش�گری‬ ‫زمان��ی ک��ه کان��ون انجمن ه��ای صنف��ی کارگری‬ ‫معرفی کنید؟‬ ‫راهنمای��ان گردش��گری سراسرکش��ور ایجاد ش��د با‬ ‫زمانی ک��ه می خواهید ایران را‬ ‫تالش های بس��یار ان را به عضویت فدراسیون جهانی‬ ‫به افرادی معرفی کنید که کشور‬ ‫راهنمایان گردشگری در اوردیم‪.‬‬ ‫را ب��ه خوبی نمی شناس��ند بهتر‬ ‫این فدراس��یون هر ‪ ۲‬س��ال یک کنوانس��یون را در‬ ‫است همین مس��یر کالسیک را‬ ‫یک��ی از کش��ورهای عض��و برگ��زار می کند و س��ال‬ ‫به انها معرفی کنید‪ .‬اگر ایرانی ها‬ ‫‪2015‬میالدی در کنوانس��یون پراگ در کش��ور چک‬ ‫نیز به کشوری مانند ایتالیا سفر‬ ‫ش��رکت کردیم و با تالش گروه ‪ ۹‬نفری ما توانس��تیم‬ ‫کنند مسیر کالسیک گردشگری‬ ‫برای میزبانی ‪ 2017‬برنده شویم‪.‬‬ ‫این کشور که شامل رم‪ ،‬فلورانس‬ ‫کنوانس��یون جهانی راهنمایان گردش��گری رویداد‬ ‫و ونی��ز اس��ت را می بینن��د‪ .‬در‬ ‫بسیار مهمی است و در صنعت گردشگری ایران بسیار‬ ‫تاثیرگذار است‪ .‬در سال ‪2015‬میالدی زمانی که برای‬ ‫میزبانی کنوانس��یون ب��ه رقابت پرداختی��م برجام به‬ ‫فرجام نرسیده بود و در اوج حمالت رسانه ها بودیم‪.‬‬ ‫دلیل برنده ش��دن ما برای میزبانی این کنوانسیون‬ ‫معرفی مناسب و خوب از جاذبه های گردشگری ایران‪،‬‬ ‫کلیپ گردشگری مناسبی که تهیه کردیم‪ ،‬بود‪ .‬به طور‬ ‫کلی تالش کردیم تما م معیارهای داوران کنوانسیون‬ ‫را رعایت کرده و انها را به خوبی به کار ببریم‪.‬‬ ‫تا زمان برگزاری کنوانسیون ‪2017‬م حدود ‪ 60‬روز‬ ‫دیگ��ر زمان باقی مانده اس��ت‪ .‬تاکن��ون بیش از ‪210‬‬ ‫نفر از راهنمایان سراس��ر کشور در کنوانسیون ‪2017‬‬ ‫گام های بعدی ممکن اس��ت میالن و پی��زا را ببینند‬ ‫و دیگ��ر ش��هرها نیز در مراحل بعدی ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫من با اینکه باید تمامی جاذبه ها و مناطق گردشگری‬ ‫ای��ران را معرف��ی کنیم موافقم ام��ا در تورهای پیش‬ ‫از کنوانس��یون نیز ش��هرهای قزوین‪ ،‬زنجان و همدان‬ ‫را انتخاب کرده ایم که نس��بت به مس��یر کالس��یک‬ ‫گردشگری کمتر مورد بازدید واقع می شود‪ .‬همچنین‬ ‫ما تسهیالتی ایجاد کرده ایم که شهرهایی که در مسیر‬ ‫کالسیک و گردشگری تورهای راهنمایان گردشگری‬ ‫قرار دارند‪ ،‬معرفی شوند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه گیالن قرار است یک ضیافت شام را‬ ‫برگزار و خوزس��تان قرار است در برگزاری کنوانسیون‬ ‫کمک کند‪ .‬نکته دیگر انکه مسیرهای جدید و معرفی‬ ‫نشده گردشگری ایران از لحاظ زیرساخت با مشکالت‬ ‫بس��یاری روبه رو اس��ت و به همین دلیل برگزاری تور‬ ‫در این مس��یرها برای راهنمایان گردش��گری مناسب‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫از ن��کات مثبت این کنوانس��یون نیز ان اس��ت که‬ ‫نشان می دهد ما چقدر ضعف داریم‪ .‬من مطمئنم پس‬ ‫از برگزاری کنوانس��یون بسیاری بر ما خرده می گیرند‬ ‫که راهنمایان گردشگری در کنوانسیون با ضعف های‬ ‫گردش��گری ما اشنا ش��دند و به نظر من هیچ ایرادی‬ ‫ندارد ما افرادی را به عنوان کارشناس به کشور دعوت‬ ‫کنی��م و نق��اط ضعف م��ا را با نظر کارشناس��ی خود‬ ‫تحلی��ل کنند‪ .‬البته نباید ای��ن راهنمایان ناراضی و با‬ ‫نظر منفی برگردند اما اگر نقد کارشناسان ارائه دهند‬ ‫که به توسعه گردشگری ما کمک کند ایرادی ندارد‪.‬‬ ‫€ €بسیاری از مدیران و کارشناسان گردشگری‬ ‫معتقدن�د نبای�د ضعف ه�ا مقابل کارشناس�ان‬ ‫خارجی بازگو ش�ده یا کاستی های گردشگری را‬ ‫به خارجی ها نش�ان دهیم و به اینکه خارجی ها‬ ‫متوج�ه ضعف ه�ا و نواق�ص م�ا ش�وند خ�رده‬ ‫می گیرن�د‪ .‬با ای�ن وجود ش�اید بی�ان نقدهای‬ ‫کارشناس�ان خارجی ب�ا مخالفت های�ی روبه رو‬ ‫شود؟‬ ‫اگ��ر گردش��گران خارج��ی به وی��ژه کارشناس��ان‬ ‫گردشگری به کشور ما سفر کنند به طور حتم متوجه‬ ‫ضعف های ما می ش��وند‪ .‬متاس��فانه هم��واره از نقدها‬ ‫فرار ک��رده و ضعف های خود را رفع نمی کنیم‪ .‬اکنون‬ ‫امکان ثبت نام برای س��فرهای پیش از کنوانس��یون را‬ ‫حذف کرده ایم و با همین تعدادی که تاکنون ثبت نام‬ ‫کرده اند تورها را بس��ته ایم چراکه به اندازه کافی هتل‬ ‫در ش��هرهای مقصد نداریم‪ .‬ش��هری مانند زنجان که‬ ‫دارای میراث جهانی گنبد س��لطانیه بوده و میراث‬ ‫جهانی تخت س��لیمان نیز به ان نزدیک‬ ‫است و بسیار ارزش��مند است دارای‬ ‫هتل مناس��ب و کافی برای اقامت‬ ‫گردشگران خارجی نیست‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر روی م��ن یک��ی از‬ ‫دس��تاوردهای کنوانس��یون را‬ ‫نمایان شدن ضعف های صنعت‬ ‫گردش��گری کش��ور می دان��م‪.‬‬ ‫زمان��ی ک��ه گروهی گردش��گر‬ ‫خارجی به کشور سفر می کنند‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی متوجه‬ ‫ضعف ها ش��ده و ب��رای رفع انها‬ ‫انگی��زه پیدا می کن��د چراکه با‬ ‫خود می اندیشد که ممکن است‬ ‫گروه های خارجی دیگری نیز به کش��ور س��فر کنند‪.‬‬ ‫تمامی این موارد وابس��ته به این امر اس��ت که چگونه‬ ‫کنوانس��یون و توره��ای پیش و پ��س از ان را برگزار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫€ €ب�ه ج�ز برگ�زاری ای�ن کنوانس�یون چ�ه‬ ‫فعالیت های دیگری در دست اجرا دارید؟‬ ‫این کنوانس��یون اخری��ن فعالیت کانون به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬از ‪ ۲۰‬بهمن تا ‪ ۴‬اس��فند ‪ 1395‬گردهمایی‬ ‫بزرگ راهنمایان گردشگری کشور را در استان گیالن‬ ‫خواهیم داشت و تالش می کنیم از نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬مدیرکل ها و دانشجویان نیز دعوت‬ ‫کنیم تا در گردهمایی ما حضور یابند‪ .‬این گردهمایی‬ ‫بزرگترین گردهمایی راهنمایان گردش��گری سراس��ر‬ ‫دنیا به شمار می رود و با ‪ ۷۰۰‬نفر برگزار می شود‪ .‬من‬ ‫معتقدم که بزرگترین گردهمایی صنفی کش��ور را نیز‬ ‫برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫€ €کانون انجمن صنفی راهنمایان گردش�گری‬ ‫سراس�ر کش�ور دارای نش�ریه ای اس�ت ک�ه به‬ ‫صورت فصلنامه منتش�ر می ش�ود‪ .‬دلیل انتشار‬ ‫این نشریه چیست؟‬ ‫از زمان��ی ک��ه کان��ون انجم��ن صنف��ی راهنمایان‬ ‫گردش��گری سراس��ر ایجاد ش��د به فکر انتش��ار یک‬ ‫نش��ریه بودم چراک��ه من به یک عن��وان بدون محتوا‬ ‫باور ندارم و معتقدم ما س��فیران فرهنگی هس��تیم و‬ ‫باید تولید محتوا نیز داش��ته باش��یم‪ .‬کاغذهای مجله‬ ‫ما از س��نگ اهک تولید شده و قطره ای اب برای ان‬ ‫مصرف نمی ش��ود‪ .‬ماندگاری این کاغذها حداقل ‪۳۰۰‬‬ ‫س��ال اس��ت‪ .‬این فصلنامه گیلگمش نام دارد و روی‬ ‫کیوسک های روزنامه فروش می رود و محدود به توزیع‬ ‫داخلی در میان اعضای کانون نمی شود‪ .‬گیلگمش یک‬ ‫اسطوره بین النحرینی است و از وی به عنوان نخستین‬ ‫مس��افر تاریخ یاد می شود‪ .‬شعار مجله از «کوره راه تا‬ ‫شاهراه» است و شامل ‪ ۷‬بخش است که هریک به راه‬ ‫مربوط هس��تند و واژه راه در هری��ک از این بخش ها‬ ‫به کار رفته اس��ت‪ .‬راه به معنای زیرس��اخت اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی که راه داشتیم کاروانسرا داشتیم‪ ،‬کاروان ساالر‬ ‫داش��تیم و کاروان داشتیم؛ به این معنا که در گذشته‬ ‫هم هتل‪ ،‬هم رستوران و هم تورهای سفر را داشتیم‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما در زیرس�اخت های گردشگری‬ ‫تا چ�ه میزان ضعف داریم و ای�ن نواقص چگونه‬ ‫برطرف می شوند؟‬ ‫صنعت گردشگری ما از نواقص بسیاری رنج می برد‪.‬‬ ‫چه در حوزه س��خت افزار و چ��ه نرم افزارها ضعف های‬ ‫بس��یاری وجود دارد‪ .‬برنام��ه جامعی نداریم و این امر‬ ‫یک��ی از بزرگتری��ن ضعف ه��ای ما به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫اموزش��گاه های بسیاری در کش��ور وجود دارند که به‬ ‫تربیت راهنمایان گردش��گری می پردازند اما نسبت به‬ ‫کتاب های اموزشی و طول دوره انها نقد های بسیاری‬ ‫وجود دارند‪.‬‬ ‫م��ن دوره اموزش��ی ‪ ۶‬ماه��ه را برای گردش��گران‬ ‫مناس��ب نمی دانم و معتق��دم باید طوالنی تر باش��د‪.‬‬ ‫باید در انتخاب راهنمایان گردش��گری دقیق تر بوده و‬ ‫سختگیرانه تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫باید تس��هیالتی در نظر گرفته ش��ود ت��ا زبان های‬ ‫مختلف به نیروی انسانی اموزش داده شوند‪ .‬کانون ما‬ ‫نی��ز فعالیت هایی در این زمینه انج��ام داده‪ ،‬از جمله‬ ‫انکه اعضای انجمن صنفی ما به خارج از کش��ور رفته‬ ‫و دوره ه��ای تدری��س بین الملل��ی را گذرانده اند‪ .‬به‬ ‫عقیده من س��ازمان میراث فرهنگی ‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش��گری باید برای سال های متمادی یک مدیریت‬ ‫واحد داش��ته باش��د تا برنامه ها و اقدامات به انسجام‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫مدی��ران ما س��اختارهای خود را ایج��اد می کنند و‬ ‫ه��ر تغییر مدیریتی ضررهای خود را دارد‪ .‬ش��اید این‬ ‫سازمان عادت کرده به تغییر مدیریت ها و تجربه های‬ ‫پیش��ین نشانگر ان است که برنامه ها نیمه کاره مانده‬ ‫و روند رو به جلو کند می ش��ود‪ .‬به هر حال این روزها‬ ‫هم مدیر جدیدی روی کار امده که نباید پیش داوری‬ ‫کرد و می توان خوشبین بود‪ .‬امیدوارم که نقاط ضعف‬ ‫به مرور زمان از بین بروند‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫چهارشنبه پولی و مالی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪bazzar@tejaratdaily.com‬‬ ‫بازار پولی و مالی علی طیب نیا‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذش�ته‪ ،‬در نشست علنی مجلس حضور‬ ‫یافت تا به سواالت جهانبخش محبی نیا‪ ،‬نماینده مردم میاندواب‪ ،‬شاهین دژ و تکاب‪ ،‬در‬ ‫رابطه با نحوه س�یر مالی و حقوقی وجوه اداره ش�ده در سنوات اخیر (‪ 93 ،92‬و ‪ )94‬پاسخ‬ ‫ده�د‪ .‬محبی نی�ا با طرح این موضوع که در رابطه با وجوه اداره ش�ده‪ ،‬این وجوه در اختیار‬ ‫اش�خاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و حدود ‪ 20‬س�ال اس�ت که این کار انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد این‬ ‫پول ها را گرفته و در حساب هایی ذخیره کرده و برگشت داده نمی شود‪ .‬من به جهت نگرانی برای نظام و کشور‬ ‫اعالم می کنم که از این پرداختی ها هیچ دس�تگاهی خبر نداش�ته و ما باید سریعا این منافذ را ببندیم تا دیگر‬ ‫مشکلی به وجود نیاید‪ .‬طیب نیا در پاسخ به سواالت جهانبخش محبی نیا‪ ،‬نماینده میاندواب درباره عملکرد‬ ‫و سیر مالی ماده ‪ 32‬قانون برنامه و بودجه در سال های اخیر‪ ،‬این سوال را از جهت رعایت اصول انضباط مالی‬ ‫و پایداری طرح های تامین مالی پروژه های کش�ور دارای اهمیت زیاد دانس�ت و با اش�اره به ‪ 2/5‬برابر ش�دن‬ ‫وصولی های خزانه از محل مواد ‪ 32‬و ‪ 33‬قانون برنامه و بودجه در س�ال گذش�ته نسبت به سال ‪ ،1392‬ان را از‬ ‫نشانه های موفقیت دولت در تحقق انضباط مالی برشمرد‪.‬‬ ‫باجهروز‬ ‫تیتر‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪۵۰‬درصدی تسهیالت‬ ‫به بخش های اقتصادی‬ ‫وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نماینده مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫وصولی های خزانه ‪ 2/5‬برابر شده است‬ ‫تامین مالی پایدار‪ ،‬از اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد‬ ‫وزیر اقتصاد در نشس��ت علنی دیروز مجلس شورای اسالمی‬ ‫در پاس��خ به س��وال محبی نیا نماینده م��ردم در مجلس گفت‪:‬‬ ‫موض��وع تامین مال��ی پایدار طرح ها و پروژه ه��ای زیربنایی‪ ،‬در‬ ‫برنامه های وزارت اقتصاد به صورت عملیاتی لحاظ ش��ده است‪.‬‬ ‫س��ازمان های تابعه وزارت اقتص��اد برنامه های مذکور را اجرایی‬ ‫کردند و یکی از اولویت ه��ای راهبردی بحث تامین مالی پایدار‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬طیب نیا گفت‪ :‬ش��یوه نادرست تامین مالی دولت‪،‬‬ ‫عامل رش��د اقتصادی اندک در س��ال های گذش��ته بوده و این‬ ‫مس��ئله بس��یار اهمیت دارد و در برنامه ه��ای وزارت اقتصاد در‬ ‫زمینه تامین مالی پایدار‪ ،‬اصالح نظام مالیاتی‪ ،‬تامین هزینه های‬ ‫دولتی از محل اخذ مالیات به صورت ش��فاف‪ ،‬ارتقای بخش بازار‬ ‫س��رمایه و س��اماندهی بازار بده��ی و همچنین تامی��ن مالی و‬ ‫اص�لاح نظام بانکی کش��ور مدنظر بوده اس��ت‪ .‬این عضو کابینه‬ ‫دول��ت افزود‪ :‬ماده ‪ 32‬قان��ون برنامه و بودجه درباره تامین مالی‬ ‫طرح های تملک دارایی س��رمایه ای موضوعات اس��ت و در ماده‬ ‫‪ 32‬ای��ن قانون به صراحت ذکر ش��ده که وج��وه از محل تامین‬ ‫اعتب��ارات عمرانی به ص��ورت وام خواهد ب��ود و وام گیرنده باید‬ ‫اصل و س��ود را بر مبنای قرارداد بازپرداخت کند‪ .‬طیب نیا افزود‪:‬‬ ‫در م��اده ‪ 32‬قانون برنامه و بودجه به ش��ورای اقتصاد اجازه داده‬ ‫ش��ده نیمی از وجوه مذکور به صورت بالعوض پرداخت ش��ود و‬ ‫براساس قانون مسئولیت شناس��ایی طرح های انتفاعی و زمان‬ ‫بهره برداری بر عهده سازمان مدیریت است‪ ،‬بخشودگی نیمی از‬ ‫وجوه وام ها در ش��ورای اقتصاد است و مسئولیت وزارت اقتصاد‬ ‫عقد قرارداد با دس��تگاه های بهره ب��ردار و اقدام الزم برای وصول‬ ‫وجوه از دستگاه ذی ربط است‪ .‬وی گفت‪ :‬از ابتدای دولت یازدهم‬ ‫موض��وع مدیریت بازپرداخت ماده ‪ 32‬قان��ون بودجه به عنوان‬ ‫یک��ی از راهبردها در وزارت اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و بنده‬ ‫در نخس��تین روز تصدی در وزارتخانه اقتصاد دستور تهیه سند‬ ‫راهبردی را برای وزارتخانه صادر کردم و از سال ‪ 93‬این موضوع‬ ‫اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬طیب نیا ادامه داد‪ :‬اج��رای ماده ‪ 32‬قانون‬ ‫بودج��ه مورد توجه قرار گرفته و از س��ال ‪ 93‬کارگروهی در این‬ ‫رابطه تش��کیل شده است و پیگیری هایی در زمینه شرکت های‬ ‫مش��مول و فعال نم��ودن خزان��ه معین اس��تان ها و همچنین‬ ‫هماهنگ��ی با دس��تگاه های مرتب��ط مانند س��ازمان مالیاتی و‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالت وزارت اقتصاد ضمانت اجرایی در زمینه ماده ‪ 32‬قانون‬ ‫بودجه بوده که در این رابطه همکاری سازمان مالیاتی و سازمان‬ ‫مدیریت مهم اس��ت و بحث مکانیزه کردن سامانه در این رابطه‬ ‫در دس��تورکار است‪ .‬بحث های تغییر تاریخ و خاتمه طرح ها و یا‬ ‫اغاز طرح ها براس��اس جدول تامین مالی برعهده سازمان برنامه‬ ‫و بودجه اس��ت و بعد از تایید به وزارت اقتصاد اعالم می ش��ود و‬ ‫در صورت عدم تفاهم‪ ،‬نظر شورای اقتصاد مالک عمل است‪.‬‬ ‫طیب نی��ا افزود‪ :‬بح��ث تامین مالی در س��ال پایانی طرح ها و‬ ‫تغیی��ر نوع طرح ها از انتفاعی به غیرانتفاعی و نظایر ان منحصرا‬ ‫از س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت‪ .‬وزارت اقتصاد طی مکاتبات‬ ‫درخواس��ت نموده فهرس��ت طرح های انتفاع��ی خاتمه یافته‬ ‫اماده ش��ود و همچنین بح��ث بازپرداخت وام ها از طریق وزارت‬ ‫اقتصاد در حال رس��یدگی اس��ت‪ .‬وزیر اقتصاد ادامه داد‪ :‬نتیجه‬ ‫پیگیری های مس��تمر وزارت اقتصاد ای��ن بود که تاکنون جمعا‬ ‫قرارداده��ای مرب��وط به ‪ 138‬ط��رح عمران��ی‪ ،‬انتفاعی منعقد‬ ‫گردی��ده و تا پایان س��ال تع��داد قراردادهای منعق��ده افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬همچنین با توجه به مش��کالت مربوط به ضمانت‬ ‫اج��رای این قانون رایزنی هایی با س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‬ ‫ص��ورت گرفته تا از ظرفیت موضوع ماده ‪ 48‬قانون محاس��بات‬ ‫عمومی به منظور وصول مطالبات معوق از شرکت های ذی ربط‬ ‫از طری��ق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیات های مس��تقیم‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل یک کارگروه‬ ‫طیب نیا افزود‪ :‬بر این اس��اس مطالبات قطعی ش��ده و معوق‬ ‫شرکت های مش��مول در چند مرحله به س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور منعکس شده که وصول انها از طریق واحد اجراییات در‬ ‫حال پیگیری اس��ت و کارگروهی برای اجرای ماده‪ 32‬تشکیل‬ ‫ش��ده و نیز مرتباً جلس��ات خود را تشکیل داده و تالش نموده تا‬ ‫مش��کالت اجرایی این ماده شناسایی و مرتفع شود‪ .‬وزیر اقتصاد‬ ‫با بیان اینکه خوشبختانه این اقدامات و پیگیری ها تاکنون نتایج‬ ‫خوبی داش��ته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬امار وصولی خزانه در ماده‪ 32‬و ‪33‬‬ ‫در س��ال های ‪ 93‬و ‪ 94‬یکی دیگر از نشانه های موفقیت در عمل‬ ‫به وعده تعهد به انضباط مالی اس��ت‪ ،‬این امار نشان می دهد که‬ ‫وصول��ی خزانه از این بابت که در س��ال ‪ 92‬ح��دود ‪ 65‬میلیارد‬ ‫تومان بوده با رش��د ‪79‬درصدی در س��ال ‪ 93‬ب��ه ‪116‬میلیارد‬ ‫تومان رسیده و در سال ‪ 94‬نیز این روند صعودی ادامه یافته و با‬ ‫‪37‬درصد افزایش به ‪160‬میلیارد تومان رسیده است‪ .‬وی اضافه‬ ‫ت دیگر در نتیجه این اقدامات توانس��ته ایم در سال‬ ‫کرد‪ :‬به عبار ‬ ‫‪ 94‬وصولی های خزانه از این بابت را به ‪ 2/5‬برابر رقم ان در سال‬ ‫‪ 92‬برس��انیم‪ .‬این میزان موفقیت مناسب است اما به هیچ وجه‬ ‫امادگی بزرگترین شرکت بیمه اتکایی جهان برای همکاری با ایران‬ ‫ش��رکت بیمه «مونیخ ری» به عنوان بزرگترین‬ ‫ش��رکت بیمه اتکایی جهان امادگی خود را برای‬ ‫همکاری گسترده با صنعت بیمه ایران اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫بیمه مرکزی‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬رییس کل بیمه‬ ‫مرکزی دوشنبه اول اذر با دعوت رسمی‪ ،‬میهمان‬ ‫مس��ئولین عالی رتب��ه بیمه اتکای��ی مونیخ ری‬ ‫(‪ )Munich Re‬بزرگترین شرکت بیمه اتکایی‬ ‫جه��ان بود‪ .‬در این دیدار ک��ه با دعوت «نیکالس‬ ‫وان بومه��ارد (‪ » ) Von Bomhard‬ریی��س‬ ‫هیات مدیره انجام ش��د‪ ،‬ونینگ (‪) Wenning‬‬ ‫جانش��ین اتی رییس هیات مدیره و سایر مدیران‬ ‫ارش��د مونی��خ ری و ش��رکت ‪ Ergo‬نیز حضور‬ ‫داش��تند و درباره راه های توس��عه همکاری های‬ ‫بیمه ای دو کشور تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫بنابه این گزارش‪ ،‬مسئوالن شرکت مونیخ ری‬ ‫امادگی و اش��تیاق خود را برای ارائه پوشش های‬ ‫اتکای��ی مورد نی��از ب��ازار ایران در بخ��ش بیمه‬ ‫زندگ��ی و غیرزندگی‪ ،‬س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫بیمه مس��تقیم و نیز ام��وزش و انتقال تکنولوژی‬ ‫ب��ه مدی��ران و کارشناس��ان صنعت بیم��ه ایران‬ ‫اع�لام کردند‪ .‬همت��ی در این دیدار گزارش��ی از‬ ‫برنامه های توسعه اقتصادی کشور و بازار در حال‬ ‫گس��ترش صنعت بیمه ایران ارائه کرد و خواستار‬ ‫سرمایه گذاری و حضور بیمه گران اروپایی به ویژه‬ ‫مونی��خ ری ب��رای ارائه پوش��ش ها و محصوالت‬ ‫جدید بیمه ای در کش��ورمان شد‪ .‬حضور ونینگ‪،‬‬ ‫جانش��ین ریی��س هیات مدیره ک��ه از ‪4‬ماه دیگر‬ ‫ریاس��ت شرکت مونیخ ری را برعهده می گیرد در‬ ‫این جلس��ه مذاکره که بیش از ‪ 3‬س��اعت به طول‬ ‫انجامید از برنامه ریزی بلندمدت مونیخ ری برای‬ ‫فعالی��ت و حضور در صنعت بیم��ه ایران حکایت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کافی نیست‪ .‬در وزارت اقتصاد برنامه ریزی اجرایی دقیقی برای‬ ‫بهب��ود عملکرد در این ح��وزه کرده ایم و تالش خود را برای رفع‬ ‫مشکالت خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان ده بودن اکثر شرکت ها‬ ‫طیب نی��ا با بیان اینکه چند مش��کل عم��ده در زمینه اجرای‬ ‫ماده‪ 32‬قانون بودجه وجود دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مشکل اول زیان ده‬ ‫ب��ودن اکثر ش��رکت های مجری اس��ت که توانای��ی الزم برای‬ ‫بازپرداخ��ت را ندارن��د در حالی که عنوان ای��ن طرح ها انتفاعی‬ ‫است اما به دلیل شیوه انتخاب و مدیریت انها اکثرا زیان ده است‬ ‫و حت��ی برای انجام امور روزمره خود وابس��ته به دریافت منابع و‬ ‫کمک زیان از خزانه دولت هس��تند بنابراین انتظار پرداخت این‬ ‫وجوه را از انها نباید داش��ته باش��یم‪ .‬وی به مش��کل دوم اجرای‬ ‫ماده ‪ 32‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬فقدان ضمانت اجرایی کافی مشکل‬ ‫دیگری است که سعی کردیم از طریق ماده‪ 48‬قانون محاسبات‬ ‫و از طریق س��ازمان امور مالیاتی ان را حل کنیم‪ .‬مش��کل سوم‬ ‫در رابطه با دریافت مالیات اس��ت که ب��ا هماهنگی های صورت‬ ‫گرفته با س��ازمان برنامه و بودج��ه امید به حل و فصل ان داریم‪.‬‬ ‫درواقع طی یک س��ال گذش��ته همکاری های بسیار نزدیکی در‬ ‫این زمینه داش��ته ایم‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬از محبی نیا برای طرح‬ ‫این س��وال و این موض��وع مهم در صحن علنی مجلس تش��کر‬ ‫می کنم؛ امیدوارم با مس��اعدت و پیگیری نمایندگان و پیگیری‬ ‫دس��تگاه های اجرایی ذی ربط بتوانیم در سال جاری و سال های‬ ‫اتی شاهد اجرای کامل این ماده قانونی باشیم‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع شدند‪.‬‬ ‫نرخ تورم ابان ماه ‪7/5‬درصد شد‬ ‫مرک��ز امار ایران نرخ ت��ورم ‪ 12‬ماهه منتهی به‬ ‫ابان ماه س��ال جاری را ‪7/5‬درصد و نرخ تورم نقطه‬ ‫ب��ه نقطه را نی��ز ‪6/1‬درصد اعالم ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبِنا‪ ،‬شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی‬ ‫خانوارهای ش��هری در ابان امسال به عدد ‪233/6‬‬ ‫رس��یده که نس��بت به ماه قبل ‪0/3‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬افزایش ش��اخص کل نس��بت به ماه‬ ‫مشابه س��ال قبل (تورم نقطه به نقطه) ‪6/1‬درصد‬ ‫اس��ت که نس��بت به همین اط�لاع در ماه قبل که‬ ‫‪6/6‬درصد ب��وده‪0/5 ،‬درصد کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫درصد تغییرات ش��اخص کل (ن��رخ تورم کاالها و‬ ‫خدمات مصرفی خانوارهای ش��هری) در ‪ 12‬ماهه‬ ‫منتهی به ابان س��ال جاری نس��بت به دوره مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪7/5‬درصد اس��ت که نس��بت به همین‬ ‫اطالع در مهرماه س��ال ‪ ۱۳۹۵‬که ‪7/9‬درصد بوده‪،‬‬ ‫‪0/4‬درصد کاهش یافته است‪ .‬شاخص گروه عمده‬ ‫خوراکی ها‪ ،‬اش��امیدنی ها و دخانیات در این ماه به‬ ‫رقم ‪ 271/6‬رسید که نسبت به ماه قبل ‪0/3‬درصد‬ ‫افزای��ش داش��ته اس��ت‪ .‬ش��اخص گ��روه اصلی‬ ‫خوراکی ها در ماه مورد بررس��ی ب��ه عدد ‪269/2‬‬ ‫رسید که نس��بت به ماه قبل ‪0/3‬درصد افزایش را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫اخرین قیمت ها (به ریال)‬ ‫نرخ ارز‬ ‫دالر‬ ‫‪36,980‬‬ ‫نرخ برابری‬ ‫یورو‬ ‫هر دالر‬ ‫قیمت‬ ‫‪1.0636‬‬ ‫تغییرات‬ ‫‪0.0001‬‬ ‫یورو‬ ‫‪40,050‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪0.7467‬‬ ‫‪0.0006‬‬ ‫پوند‬ ‫‪46,790‬‬ ‫فرانک‬ ‫‪0.9905‬‬ ‫‪0.0003‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪10,170‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪0.2723‬‬ ‫‪0.0001‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪11,490‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪0.2978‬‬ ‫‪0.0001‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪28,660‬‬ ‫یوان چین‬ ‫‪0.1453‬‬ ‫‪0.0001‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪37,130‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪0.0091‬‬ ‫‪0.0001‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9,810‬‬ ‫پوند‬ ‫‪1.2433‬‬ ‫‪0.0005‬‬ ‫دالر هنگ کنگ‬ ‫‪4,800‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪0.267‬‬ ‫‪0.0001‬‬ ‫رینگیت مالزی‬ ‫‪9,050‬‬ ‫دالر هنگ کنگ‬ ‫‪0.129‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شاخص های منتخب بورس‬ ‫‪79,393.80‬‬ ‫مقدار‬ ‫‪74.80‬‬ ‫شاخص ازاد شناور‬ ‫‪88,706.90‬‬ ‫‪42.20‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪56,318.60‬‬ ‫‪160.39‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪169,190.10‬‬ ‫(‪)450.91‬‬ ‫(‪)0.27‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫تغییر‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫درصد‬ ‫‪0.09‬‬ ‫انواع سکه و طال‬ ‫تمام سکه طرح قدیم‬ ‫قیمت‬ ‫‪10,950,000‬‬ ‫تغییر‬ ‫(‪100,000 )%0.92‬‬ ‫تمام سکه طرح جدید‬ ‫‪11,098,000‬‬ ‫(‪88,000 )%0.8‬‬ ‫نیم سکه‬ ‫‪5,580,000‬‬ ‫(‪0 )%0‬‬ ‫ربع سکه‬ ‫‪2,970,000‬‬ ‫(‪0 )%0‬‬ ‫سکه گرمی‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫(‪0 )%0‬‬ ‫هرگرم طالی ‪۱۸‬‬ ‫‪1,105,660‬‬ ‫(‪3,460 )%0.31‬‬ ‫نفت‬ ‫قیمت به دالر‬ ‫تغییرات‬ ‫نفت سبک‬ ‫‪48.98‬‬ ‫(‪1.02 )%2.13‬‬ ‫نفت خام برنت‬ ‫‪49.79‬‬ ‫(‪0.78 )%1.59‬‬ ‫اوپک‬ ‫‪42.33‬‬ ‫(‪0.5 )%1.18‬‬ ‫قیمت ها تا ساعت ‪ 14‬روز گذشته‬ ‫مرجع‪ :‬شبکه اطالع رسانی اتحادیه طال‪ ،‬جواهر و سکه تهران‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک ها طی ‪7‬ماهه سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫به بخش ه��ای اقتصادی مبل��غ ‪ 2784/4‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اس��ت که در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال قبل‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ 923/3‬هزار میلی��ارد ریال (معادل ‪49/6‬درصد)‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬س��هم تس��هیالت پرداختی در قالب سرمایه‬ ‫در گ��ردش در تمام بخش های اقتص��ادی طی ‪7‬ماهه‬ ‫س��ال جاری مبلغ ‪1823/4‬هزار میلی��ارد ریال معادل‬ ‫‪65/5‬درصد کل تسهیالت پرداختی است و در مقایسه‬ ‫با دوره مش��ابه س��ال قبل مبلغ ‪662/5‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال معادل ‪57/1‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬سهم‬ ‫تس��هیالت پرداختی بابت تامین س��رمایه در گردش‬ ‫بخش صنع��ت و معدن در ‪7‬ماهه س��ال جاری معادل‬ ‫‪664/9‬ه��زار میلی��ارد ریال بوده اس��ت ک��ه حاکی از‬ ‫تخصی��ص ‪36/5‬درص��د از منابع تخصی��ص یافته به‬ ‫س��رمایه درگ��ردش تمام بخش های اقتص��ادی (مبلغ‬ ‫‪ 1823/4‬هزار میلیارد ریال) اس��ت‪ .‬مالحظه می شود‬ ‫از ‪786/2‬هزارمیلی��ارد ری��ال تس��هیالت پرداختی در‬ ‫بخ��ش صنعت و معدن مع��ادل ‪84/6‬درصد ان (مبلغ‬ ‫‪664/9‬هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش‬ ‫پرداخت ش��ده اس��ت که بیانگر توج��ه و اولویت دهی‬ ‫ب��ه تامین منابع ب��رای این بخش توس��ط بانک ها در‬ ‫سال جاری است‪.‬‬ ‫تشریح ظرفیت های بانکی‬ ‫ایران برای بانک های اروپایی‬ ‫رییس هیات مدیره بانک س��امان در سومین نشست‬ ‫بزرگ تجاری ایران و اروپا‪ ،‬فضای کسب وکار در صنعت‬ ‫بانک��داری ایران را برای فعاالن صنع��ت بانک‪ ،‬بیمه و‬ ‫تجارت اروپا تش��ریح کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک سامان‪ ،‬در این نشست که با حمایت بانک سامان‬ ‫و حض��ور بی��ش از ‪ ۳۵۰‬نفر از مقام��ات مالی‪ ،‬بانکی‪،‬‬ ‫اقتصادی و تجاری ایرانی و اروپایی در شهر فرانکفورت‬ ‫الم��ان برگزار ش��د‪ ،‬ولی ضرابیه‪ ،‬ریی��س هیات مدیره‬ ‫بانک س��امان با اش��اره به اقدامات انجام شده در نظام‬ ‫بانکی ایران برای پیوستن به نظام بانکی جهانی پس از‬ ‫امضای قرارداد برجام اظهار کرد‪ :‬شیوه های نوین تامین‬ ‫مالی فعالیت های تجاری در دستورکار بانک های ایرانی‬ ‫است‪ .‬ضرابیه گفت‪ :‬بانک های ایران در تالشند همزمان‬ ‫با باال ب��ردن توان مالی و انطباق ب��ا قوانین و مقررات‬ ‫بین المللی‪ ،‬خود را به اخرین ش��یوه های بانکداری روز‬ ‫دنیا به وی��ژه در زمینه بانکداری ش��رکتی و بانکداری‬ ‫الکترونیک مجهز کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بانک های ایرانی‬ ‫برای دس��تیابی به موفقی��ت‪ ،‬برنامه ریزی بلندمدتی را‬ ‫با تکیه بر س��رمایه گذاری های زیربنایی‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫جدید و خالقانه‪ ،‬افزایش س��هم نسبت سرمایه گذاری‬ ‫پایدار‪ ،‬مدیریت ریس��ک و نس��بت پوش��ش نقدینگی‬ ‫درحال اجرا دارند‪.‬‬ ‫تمدید طرح بخشودگی جرایم‬ ‫تسهیالت در بانک سرمایه‬ ‫بانک س��رمایه مدت زمان اجرای طرح بخش��ودگی‬ ‫جرای��م دیرکرد مطالبات معوق خ��ود را تا ‪ ۱۸‬دی ماه‬ ‫سال جاری تمدید کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫س��رمایه‪ ،‬طرح بخش��ودگی جرایم دیرک��رد مطالبات‬ ‫مع��وق این بانک تا پایان روز ‪ ۱۸‬دی ماه ‪ ،۹۵‬س��الروز‬ ‫تاسیس بانک س��رمایه‪ ،‬تمدید شد‪ .‬بر این اساس ‪ ۴‬تا‬ ‫‪۶‬درصد خس��ارت دیرکرد ان دسته از بدهکاران بانک‬ ‫س��رمایه که تا پایان روز ‪ ۱۸‬دی س��ال ‪ ۹۵‬نس��بت به‬ ‫تعیین تکلی��ف یا تس��ویه بدهی خود اق��دام نمایند‪،‬‬ ‫بخشوده می شود‪.‬‬ ‫بانک پاسارگاد عضو‬ ‫هیات مدیره (‪ )ABA‬شد‬ ‫بانک پاس��ارگاد‪ ،‬به عنوان عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫بانکداران اسیایی (‪ )ABA‬انتخاب شد‪ .‬خسرو رفیعی‪،‬‬ ‫ط عمومی این بانک گفت‪:‬‬ ‫مشاور مدیرعامل و مدیر رواب ‬ ‫براس��اس اکثریت ارای اعضای مجمع عمومی انجمن‬ ‫بانکداران اسیایی (‪ )ABA‬که در ماه نوامبر سال جاری‬ ‫در ویتنام برگزار شد‪ ،‬بانک پاسارگاد به نمایندگی اقای‬ ‫مصطف��ی بهش��تی روی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره این بانک‪،‬‬ ‫موفق شد بار دیگر با پشت سرگذاشتن بانک های بزرگ‬ ‫اسیایی‪ ،‬برای دو سال دیگر به عنوان عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن مزبور انتخاب شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬انجمن‬ ‫بانکداران اس��یایی (‪ )ABA‬ب��ا عضویت بیش از ‪120‬‬ ‫بانک معتبر از کش��ورهای مختل��ف‪ ،‬بزرگترین انجمن‬ ‫بانکی در حوزه اس��یا و اقیانوس��یه اس��ت که برقراری‬ ‫تعامل و ارتباط بین انها در بهبود ارتباطات و تس��هیل‬ ‫روابط دولت ها موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫استان‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪bazzar@tejaratdaily.com‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫امادگی گیالن برای توسعه ‬ ‫روابط تجاری با «پرتغال»‬ ‫زمینه گسترش مناسبات میان‬ ‫پرتغال و جمهوری اسالمی ایران‬ ‫فراهم است و این فرصت های مهم‬ ‫می تواند در ارتقای س��طح روابط‬ ‫تجاری بس��یار تاثیرگذار باش��د‪.‬‬ ‫ت ارتباط‬ ‫بیش از ‪ 500‬سال از قدم ‬ ‫محمدعلی نجفی‬ ‫ گذرد؛‬ ‫ی‬ ‫بی��ن ای��ران و پرتغ��ال م‬ ‫استاندار گیالن‬ ‫ارتباطات دیرینه ای در بخش های‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬تاریخ��ی و اجتماعی‬ ‫بین دو کش��ور وجود دارد و این روابط تاریخی و فرهنگی‬ ‫می تواند زمینه ساز ارتباطات جدید در دوران کنونی باشد‪.‬‬ ‫بس��یاری از کشورها سال های متمادی را سپری می کنند‬ ‫تا به این ظرفیت و سرمایه عظیم دست پیدا کنند‪ .‬وظیفه‬ ‫مدی��ران اجرای��ی و دولت هاس��ت که از فرص��ت تاریخ و‬ ‫فرهنگ مش��ترک اس��تفاده بهینه ببرند‪ .‬بعد از موفقیت‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران در برج��ام روابط با کش��ورها‬ ‫گس��ترش یافت و فضای امن‪ ،‬ارام و باثبات ایران پشتوانه‬ ‫گس��ترش ارتباطات گروه های علمی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬تجاری و‬ ‫صنعتی با دنیا اس��ت‪.‬این س��طح مراودات سراغاز مثبتی‬ ‫در توس��ع ه روابط تجاری‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی دو کشور‬ ‫است‪ .‬گیالن در توس��ع ه روابط تجاری‪ ،‬علمی و اقتصادی‬ ‫با کش��ور پرتغال امادگ��ی الزم را دارد‪ .‬زمینه گس��ترش‬ ‫مناس��بات میان پرتغال و جمهوری اسالمی ایران فراهم‬ ‫اس��ت و ای��ن فرصت های مهم می تواند در ارتقای س��طح‬ ‫روابط تجاری بسیار تاثیرگذار باشد‪ .‬سیاست دولت براین‬ ‫اس��ت تا ارتباطات خود با کش��ورهایی که ممانعتی وجود‬ ‫ندارد را گس��ترش دهد‪ .‬بنای ایران در واردات محصوالت‬ ‫همراه با دان��ش‪ ،‬فناوری و تکنولوژی ان محصول اس��ت‬ ‫و در برخی محصوالت نیز سیاس��ت بر تولید مش��ترک دو‬ ‫کش��ور است‪ .‬بسیاری از محصوالت وارداتی کشور پرتغال‬ ‫می توان��د از طریق ایران و به ویژه گیالن تامین ش��ود‪ ،‬در‬ ‫مقابل برخ��ی نیازهای کش��ور ما نیز می توان��د از طریق‬ ‫پرتغال تامین شود‪ .‬ظرفیت موجود در صنایع بسته بندی و‬ ‫غذایی گیالن بسیاری از نیازهای پرتغال را می توان تامین‬ ‫کن��د‪ ،‬از این فرصت بای��د به منظور کار و ت�لاش پایدار و‬ ‫گسترش تفاهمات بخش خصوصی دو کشور بهره بگیریم‪.‬‬ ‫سیاس��ت م��ا در این بخش پایدار خواهد ب��ود و در صنایع‬ ‫غذایی که گیالن پیش��رو است اش��تراکات بسیاری وجود‬ ‫دارد‪.‬عملیاتی کردن تصمیمات امری ضروری اس��ت‪ .‬در‬ ‫حوزه های فرهنگی و مدیریت ش��هری نیز زمین ه فعالیت‬ ‫دو طرف وجود دارد‪.‬گیالن با ‪ 4‬کش��ور بزرگ دنیا همسایه‬ ‫اس��ت‪ ،‬سطح ارتباطات با این کش��ورها در بهترین حالت‬ ‫خود ق��رار دارد که می ت��وان از حمل ونق��ل دریایی برای‬ ‫مبادالت کاالها اس��تفاده کرد‪ .‬ظرفیت قوی در بندرانزلی‬ ‫و نی��ز منطقه ازاد تجاری و صنعتی انزلی موجود اس��ت و‬ ‫اینده نزدیک‬ ‫باتوجه به گس��ترش ظرفیت این بن��ادر در ‬ ‫بندرانزل��ی و بندرکاس��پین ج��زو ش��اخص ترین بنادر‬ ‫کش��ور خواهند بود‪.‬خط ریلی جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫جمه��وری اذربایجان و اروپا بی��ش از ‪ 2000‬کیلومتر راه‬ ‫نوستراک را نزدیک خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید ‪7‬هزار تن توت فرنگی‬ ‫در بابلسر‬ ‫مدیر جهاد کش��اورزی بابلس��ر‬ ‫گفت‪ :‬س��االنه بی��ش از ‪7‬هزار تن‬ ‫توت فرنگ��ی در ای��ن شهرس��تان‬ ‫تولی��د و به ب��ازار مص��رف عرضه‬ ‫می ش��ود که درام��د باالیی برای‬ ‫کشاورزان منطقه به همراه دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش فارس‪،‬حس��ن رزاقی اظهار کرد‪ :‬توت فرنگی یکی‬ ‫از محصوالت کشاورزی اس��ت که در شهرستان بابلسر از‬ ‫درامد باالیی برخوردار است و بیشترین کشت در منطقه‬ ‫بهنمیر انجام می ش��ود‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان‬ ‫بابلسر درباره ارقام مهمی که در این منطقه کشت می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ارقام «گیالس��ی‪ ،‬دلندی‪ ،‬کاماراسو و سلوا» در این‬ ‫شهرستان کش��ت می ش��ود‪ .‬رزاقی با بیان اینکه هرساله‬ ‫کش��ت توت فرنگی در این منطقه از ابان ماه انجام می شود‬ ‫و تا پایان اذرماه ادامه دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪ 650‬هکتار از مزارع این شهرس��تان به کشت توت فرنگی‬ ‫اختصاص یافت که پیش بینی می ش��ود امس��ال ش��اهد‬ ‫افزایش سطح زیرکش��ت این محصول در این شهرستان‬ ‫باش��یم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه دوره های مهارتی کاشت و‬ ‫پرورش توت فرنگی برای زنان روستایی در این شهرستان‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بهره برداران بای��د کوددهی پایه‬ ‫برای توت فرنگی و ضرورت اس��تفاده از کودهای حیوانی‬ ‫در کشت توت فرنگی‪ ،‬ضدعفونی کردن ریشه بوته ها قبل‬ ‫از کاش��ت و ضدعفونی بوته ها با س��موم بیولوژیک را مورد‬ ‫توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫در ‪ 6‬ماه نخس�ت سال جاری‪ ،‬استان خراس�ان رضوی حدود ‪7‬درصد نسبت به‬ ‫مدت مشابه س�ال گذشته کاهش صادرات داشته اس�ت‪ .‬کارشناسان باال بودن‬ ‫قیمت تمام ش�ده کاال را از دالیل مهم افت میزان صادرات در اس�تان می دانند و‬ ‫فهیمه ملک محمدی براین باورند که برای رشد و توسعه صادرات استان موانع اینچنینی باید برطرف‬ ‫بازار و اصناف ش�ود‪ .‬باید این موضوع را در توس�عه صادرات مدنظر قرار داد که صادرات یک‬ ‫معلول از تولید اس�ت و زمانی توسعه پیدا می کند که تولید کاالهای با کیفیت و‬ ‫قابل رقابت با رقبای خارجی داش�ته باش�یم‪ .‬بنابراین زمانی که کیفیت و قدرت‬ ‫رقابت پذیری در کاالیی وجود نداشته باشد‪ ،‬صادراتی هم صورت نمی گیرد و به تبع‪ ،‬توسعه ای هم‬ ‫در اقتصاد ایجاد نخواهد ش�د‪ .‬به هر حال‪ ،‬در س�ال‪‎‬های گذشته به دالیل مختلفی که ریشه اصلی‬ ‫انه�ا ب�ه تحریم ه�ا برمی گ�ردد‪ ،‬نتوانس�تیم کاالیی تولی�د کنیم که از نظ�ر کیفی�ت و قیمت با‬ ‫تولیدکنندگان کشورهای دیگر رقابت کند که همین موضوع به اصلی ترین عامل کاهش صادرات‬ ‫تبدیل ش�ده است‪ .‬وقتی در تولید با مشکلی مواجه می شویم و قیمت تمام شده تولید باالتر رود‪،‬‬ ‫حتی اگر تولید با کیفیتی هم ارائه کنیم‪ ،‬باز هم قادر به رقابت با رقبا نخواهیم بود‪.‬‬ ‫تالش برای رفع موانع موجود بر سر راه توسعه صادرات خراسان رضوی‬ ‫قیمت تمام شده کاالهای صادراتی کاهش یابد‬ ‫استان خراسان رضوی ازجمله‬ ‫مراک��زی اس��ت ک��ه ب��ه گفت��ه‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬به دلی��ل افزای��ش‬ ‫قیمت تمام ش��ده کاال‪ ،‬در ‪6‬ماهه‬ ‫نخست امسال با کاهش صادرات‬ ‫روبه رو ش��ده است‪ .‬مسئوالن این‬ ‫استان امیدوارند که تا پایان سال‬ ‫محمدحسین روشنک‬ ‫یک جه��ش صادرات��ی را تجربه‬ ‫کنند و در این راس��تا اقداماتی را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده ان��د‪ .‬البته تالش ب��رای افزایش میزان صادرات اس��تان‬ ‫درحالی از س��وی مقامات اس��تان‪ ،‬کمیس��یون تجارت اتاق‬ ‫بازرگانی و اتحادیه صادر کنندگان در دس��تور کار اس��ت که‬ ‫به نظر می رس��د برای تحقق این امر‪ ،‬امکانات زیرس��اختی‬ ‫برای ایجاد تحول در حوزه صادرات اس��تان کافی نیست‪ ،‬به‬ ‫عالوه اینکه امکانات صادرات در حوزه دولتی اس��ت و دولت‬ ‫باید تالش کند به صورت ریش��ه ای و پایه ای مش��کالت این‬ ‫حوزه را برطرف کند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه ریی��س اتحادی��ه صادرکنندگان اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی با اش��اره به کاهش میزان صادرات استان‬ ‫می گوید‪ :‬دلیل کاهش صادرات این است که سازمان ها تحت‬ ‫عنوان های مختلف از بنگاه ه��ای اقتصادی پول می گیرند و‬ ‫ای��ن مبالغ دریافت��ی خود به خود بر قیمت تمام ش��ده تاثیر‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین روش��نک در گفت وگو با گسترش تجارت‬ ‫می افزاید‪ :‬به عنوان مثال مواد اولیه بس��یاری از کاالهایی که‬ ‫قص��د تولید و صادرات انها را داری��م‪ ،‬به طور عمده از خارج‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬وقتی مواد اولیه از خارج وارد می شود‪ ،‬دولت‬ ‫ب��رای ما ع��وارض‪ ،‬ارزش اف��زوده و مالیات ق��رار می دهد و‬ ‫شرکت های خدماتی و همچنین نرخ حامل های انرژی مانند‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و حمل ونقل باعث افزایش قیمت و باال رفتن‬ ‫قیمت تمام شده تولیدات ما خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با‬ ‫اشاره به قابلیت رقابت پذیری کاالهای ایرانی با محصوالت‬ ‫خارج��ی بیان می کند‪ :‬زمانی که می خواهیم کیفیت کاال‬ ‫ش از حد افزایش‬ ‫را افزایش دهیم قیمت تمام شده ان بی ‬ ‫باید از حوزه تولید بدون کارخانه به سمت تولید‬ ‫با نشان تجاری حرکت کنیم‪ ،‬انگاه قیمت تمام شده پایین می اید‬ ‫تراز تجاری گمرکات خراسان رضوی‬ ‫در ‪ 6‬ماهه نخست سال جاری مثبت اعالم شده است‬ ‫می یاب��د‪ ،‬بنابراین افزایش کیفیت ص��ورت نمی گیرد‪.‬اگر‬ ‫دالیل افزایش هزینه تمام ش��ده کاال در داخل را کش��ور‬ ‫شناس��ایی کنی��م و انه�� ا را از بین ببری��م‪ ،‬به طور قطع‬ ‫تولیدات ما در بسیاری از موارد قابلیت رقابت با تولیدات‬ ‫کشورهای خارجی را پیدا می کند و از نظر کیفیت به انها‬ ‫خواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مستهلک شدن تکنولوژی در کشور تصریح‬ ‫می کند‪ :‬این هم جزو عواملی است که باعث کاهش کیفیت‬ ‫و رقابت پذیری در بازارهای بین المللی ش��ده است‪ .‬ما زمانی‬ ‫می توانیم به رقابت بپردازیم که از تکنولوژی برخوردار باشیم‪.‬‬ ‫در این س��ال ها نتوانستیم ماشین االت و تکنولوژی های برتر‬ ‫را وارد کش��ور کنیم‪ .‬در چند سال قبل به کشورهای اسیای‬ ‫میانه و افغانستان گوجه فرنگی‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬نوشابه های گازدار‬ ‫و کاالهای دیگر صادر می شد اما امروز این کشورها این نیاز‬ ‫را احساس نمی کنند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه صادرکنندگان اس��تان خراس��ان رضوی‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬مشکالت حوزه صادرات یکباره به وجود‬ ‫نیامده است‪ .‬زمانی که تحریم ها در دوره قبل فشار بیشتری‬ ‫وارد ک��رد‪ ،‬صادرات اق�لام زیادی از کااله��ا ممنوع و اجازه‬ ‫صادرات لغو شد‪ .‬بسیاری از برند هایی که در بازارهای خارج‬ ‫راه اندازی ش��ده ب��ود‪ ،‬در فرایند ممنوعی��ت از بازار خارج و‬ ‫خسارت بسیار زیادی به صادرکنندگان وارد شد و متاسفانه‬ ‫حمایتی هم صورت نگرفت‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ما باید س��ال های گذش��ته واحدهای‬ ‫تولی��دی صادرات مح��ور را تقویت می کردیم‪ ،‬خاطر نش��ان‬ ‫می کن��د‪ :‬متاس��فانه این اتفاق رخ نداد‪ .‬بای��د از حوزه تولید‬ ‫بدون کارخانه به سمت تولید با نشان تجاری حرکت کنیم‪،‬‬ ‫ان��گاه قیمت تمام ش��ده پایین می ای��د و صادرکننده هم با‬ ‫قیمت مناس��ب تری می تواند کاال را صادر کند‪ .‬در این دوره‬ ‫تقویت تولید با برند یا همان تولید مشارکتی بین بازرگان و‬ ‫صادرکننده با یک کارخانه دار از بین رفت‪ .‬همه این مس��ائل‬ ‫موجب افزایش قیمت تمام ش��ده کاال شد و امکان رقابت را‬ ‫از ما گرفت‪ ،‬امیدواریم با حمایت دولت شاهد رفع مشکالت‬ ‫این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ 7‬درصدی صادرات خراسان رضوی‬ ‫همچنی��ن در این رابطه ناظر گمرکات اس��تان خراس��ان‬ ‫رض��وی می گوید‪ :‬میزان صادرات کاال از گمرکات خراس��ان‬ ‫رضوی در ‪6‬ماه نخس��ت س��ال جاری یک میلیون و ‪34‬هزار‬ ‫تن به ارزش ‪761‬میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته از لحاظ وزنی یک درصد و از لحاظ ارزشی‬ ‫‪7‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫مسعود عاطفی در گفت وگو با گسترش تجارت با شاره به‬ ‫میزان واردات اس��تان در ‪6‬ماه نخست سال جاری می افزاید‪:‬‬ ‫در ای��ن مدت میزان واردات اس��تان بالغ ب��ر ‪187‬هزار تن‬ ‫به ارزش بی��ش از ‪166‬میلیون دالر بوده که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب‬ ‫‪13‬درصد و ‪6‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می دهد‪ :‬با توجه به مقایس��ه ارق��ام صادرات و‬ ‫واردات ت��راز تجاری گمرکات خراس��ان رض��وی در ‪ 6‬ماهه‬ ‫نخست سال جاری مثبت اعالم شده است که این تراز معادل‬ ‫‪595‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫عاطف��ی ب��ه اقالم عم��ده ص��ادرات خراس��ان رضوی در‬ ‫‪6‬ماهه نخست س��ال جاری اش��اره و تاکید می کند‪ :‬زعفران‬ ‫در بس��ته بندی بی��ش از ‪ 30‬گ��رم‪ ،‬کفپوش ه��ا‪ ،‬رب گوجه‬ ‫فرنگی‪ ،‬تخ��م خوراکی مربوط به‬ ‫انواع گونه های ماکیان‪ ،‬پس��ته ها‬ ‫با پوس��ت تازه یا خش��ک و سایر‬ ‫هادی های برق‪ ،‬همچنین س��ایر‬ ‫مصنوع��ات از مواد پالس��تیکی و‬ ‫کاش��ی‪ ،‬از عمده اق�لام صادراتی‬ ‫استان در این مدت بوده است‪.‬‬ ‫مسعود عاطفی‬ ‫ناظر گمرکات اس��تان خراسان‬ ‫رضوی اضافه می کند‪ :‬در ‪6‬ماهه نخست سال جاری به بیش‬ ‫از ‪ 10‬کشور دنیا صادرات انجام شده است‪ .‬کشورهای عمده‬ ‫مقصد کاالهای صادراتی اس��تان در این مدت افغانس��تان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬ام��ارات متح��ده عربی‪ ،‬عراق‪ ،‬تاجیکس��تان‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬هنگ کنگ و چین بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به واردات کاال از ‪ 6‬کش��ور اروپایی‪ ،‬اس��یایی‬ ‫و عرب��ی اظه��ار می کن��د‪ :‬واردات کاال در ‪ 6‬ماهه نخس��ت‬ ‫سال جاری به کشورهای امارات متحده عربی‪ ،‬جمهوری کره‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬چین‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫المان و هلند بوده است‪.‬‬ ‫نکته پایانی‬ ‫انطور که کارشناس��ان می گوین��د‪ ،‬برای رفع‬ ‫مشکالت حوزه صادرات و افزایش حجم صادرات‬ ‫در کش��ور در گام نخس��ت باید قیمت تمام شده‬ ‫کاالها که نقش موثر دراین راس��تا دارد‪ ،‬کاهش‬ ‫پیدا کند و به نظر می رسد اگر این هدف محقق‬ ‫نشود‪ ،‬هر قدر برای صادرات تالش شود‪ ،‬تا زمانی‬ ‫که قیمت تما مش��ده باال باش��د‪ ،‬بازارهای هدف‬ ‫کاالهای ما را خریداری نخواهند کرد و این یک‬ ‫اس��یب جدی برای اقتصاد ما تلقی می ش��ودکه‬ ‫باید در فرصت پیش امده در دوران پس��ابرجام‪،‬‬ ‫که گش��ایش هایی در تعامالت ما با کش��ورهای‬ ‫دیگر ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬زمینه توسعه صادرات‬ ‫را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫خریداری یک میلیون تن چغندر قند‬ ‫« چابهار» موقعیتی مناسب برای تجارت‬ ‫تولید ‪ 300‬تن «مرغ سبز» در کرمانشاه‬ ‫از اغ��از فصل برداش��ت چغندرقند در اس��تان‬ ‫تاکن��ون یک میلی��ون و ‪92‬ه��زار ت��ن چغندرقند‬ ‫توس��ط کارخانه های قند اس��تان خریداری ش��ده‬ ‫جمشید دارا اس��ت‪ .‬امس��ال ‪27‬هزار هکتار از اراضی استان زیر‬ ‫مدیر زراعت کشت چغندر قند قرار گرفت و پیش بینی می شود‬ ‫جهاد کشاورزی ح��دود یک میلی��ون و ‪800‬هزار ت��ن چغندر قند‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫در اس��تان تولید ش��ود‪ .‬با تجهیز اراضی زیرکشت‬ ‫این محصول به سیس��تم های نوین ابیاری‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش راندمان و بهره وری بیش��تر از اب در مزارع چغندرقند هستیم‪.‬‬ ‫کمبود اب مش��کلی جدی در استان اس��ت که تدبیر ما برای رفع این‬ ‫مشکل ارائه الگوی کشت مناسب با شرایط اب وهوایی و وضعیت استان‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان سطح زیر کشت چغندرقند در استان اذربایجان غربی در‬ ‫سال ‪ 94‬حدود ‪ 28‬هزار و ‪ 600‬هکتار بود‪ /.‬ایرنا‬ ‫بندر چابهار فرصت بسیار مناسبی برای دسترسی‬ ‫تجار و بازرگانان افغانس��تان به دری��ا را فراهم کرده‬ ‫و این بندر می تواند مقصد تجارت افغانس��تان باشد‪.‬‬ ‫علی اوسط هاشمی اتاق بازرگانی دو کش��ور باید س��ندی مشترک برای‬ ‫استاندار سیستان و سهولت در مبادالت بازرگانی تنظیم کنند تا دو طرف‬ ‫بلوچستان‬ ‫بتوانن��د به خلق اثاری بزرگ در منطقه بیندیش��ند‪.‬‬ ‫احداث کارخانه های بزرگ در دو س��وی مرز ایران و‬ ‫افغانس��تان امری مهم است که زیرس��اخت های این کار فراهم شده و با‬ ‫همت س��رمایه گذاران دو کش��ور‪ ،‬می توان برندهای ب��زرگ را تولید و به‬ ‫بازارهای هدف عرضه کرد‪ .‬رونق مناطق ویژه اقتصادی در ایران توس��ط‬ ‫تجار ایرانی و افغانس��تانی بهترین فرصت برای س��رمایه گذاری است‪ .‬هم‬ ‫این��ک در بن��در چابهار ب��رای کانتینرهای وارداتی بی��ش از ‪70‬درصد و‬ ‫کانتینر های صادراتی بیش از ‪80‬درصد تخفیف قائل شده ایم‪/ .‬ایرنا‬ ‫از ابتدای امس��ال تاکنون ‪ 300‬تن مرغ س��بز در استان‬ ‫تولید شده که پیش بینی ما این است که این میزان تا پایان‬ ‫امسال دو برابر شود و به ‪ 600‬تن برسد‪ 6 .‬واحد تولید مرغ‬ ‫مهدی ظفری پور سبز در استان فعالیت و مرغ خود را در قالب دو برند «مرغ‬ ‫رییس اداره نظارت سبز» و «مرغ پاک» عرضه می کنند که اکنون فقط یکی از‬ ‫بر بهداشت عمومی این دو برند فعال است‪.‬‬ ‫و مواد غذایی‬ ‫بخشی از مرغ سبز تولیدی استان در داخل کرمانشاه به‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مصرف می رسد و بخشی هم به استان های تهران‪ ،‬اصفهان‬ ‫و خوزس��تان ارسال می ش��ود‪ .‬این مرغ به دلیل هزینه های‬ ‫باالی��ی که در تولید دارد‪ 10 ،‬تا ‪20‬درص��د گران تر از مرغ معمولی به فروش‬ ‫می رسد‪ ،‬اما عاری از انتی بیوتیک است‪.‬‬ ‫مرغ س��بز بهترین مرغی اس��ت که توصیه می شود بیمارس��تان ها و مراکز‬ ‫درمانی از ان بیشتر استفاده کنند‪/.‬ایسنا‬ ‫سر خط خبر ها‬ ‫علی کردی‪ ،‬نماینده و رییس خانه کش�اورز شمال لرستان‪ :‬بخش کشاورزی‬ ‫اقتصادی نیس��ت‪ .‬بخش کشاورزی مس��تثنی از بقیه بخش های تولیدی ما نیست و در‬ ‫بخش کش��اورزی مشکالت زیادی را داش��ته و داریم‪.‬امروز در بخش کشاورزی قیمت‬ ‫تمام ش��ده باالیی داریم که باعث لطمه به این بخش ش��ده و مهاجرت را در پی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت باالی تمام شده در بخش کشاورزی تغییر کاربری اراضی را در پی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این وظیفه دولت اس��ت که کش��اور زی را اقتصادی کند تا اراضی و باغات حفظ‬ ‫ش��ود‪ .‬در شهرستان های شمال لرس��تان این تغییر اراضی شهرها را به بیراهه می برد و‬ ‫ش��هرها بدون برنامه رشد می کنند‪ .‬کش��اورزان برای تامین معیشت خود به شهرهای‬ ‫بزرگ مهاجرت می کنند و به ش��غل های کاذب روی می اورند‪ .‬این مهاجرت مشکالت‬ ‫عدیده ای مانند ناهنجارهای اجتماعی را در پی دارد‪/.‬ایسنا‬ ‫جبار کیانی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی یاس�وج‪ :‬نخس��تین مشکل کارخانه‬ ‫س��یمان مارگون‪ ،‬قیمت تمام ش��ده کاال در کارخانه اس��ت‪ .‬ب��ا کاهش هزینه‬ ‫نی��روی کار و کاهش قیمت کاال مش��کالت ف��راروی ص��ادرات این محصول‬ ‫مرتفع می ش��ود‪ .‬مش��کالت بیمه ای و حمل ونقل نیز از دیگر مش��کالت پیش‬ ‫روی س��رمایه گذار لبنانی در استان اس��ت‪ .‬رفع مشکالت این کارخانه نیازمند‬ ‫تعامل همه دستگاه ها همچون اتاق بازرگانی‪ ،‬مسئوالن حوزه تجارت خارجی‪،‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬فرمانداری بویراحمد‪ ،‬حوزه‬ ‫بازرگانی خارجی‪ ،‬بانک توس��عه صادرات‪ ،‬گم��رک‪ ،‬راه و ترابری و حمل ونقل‬ ‫اس��ت‪ .‬راه اندازی این پروژه نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری‬ ‫در استان دارد‪/.‬مهر‬ ‫مصطفی ساالری‪ ،‬اس�تاندار بوشهر‪ :‬موانع صادرات که عمده ان مربوط به داخل‬ ‫اس��تان است باید در نشستی با محوریت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بندر و گمرک‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفته و حل و فصل ش��ود‪.‬یکی از مشکالتی که صادرکنندگان استان‬ ‫مطرح کردند مربوط به صادرات ابزیان به کش��ور چین است و این مشکل را انتظار داریم‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران در مرکز حل کند چرا که با وجود حجم مبادالت و ارتباطات‬ ‫بین ایران و چین‪ ،‬نباید شاهد چنین مشکالتی باشیم‪ .‬یکی از ظرفیت های استان بوشهر‬ ‫موضوع ابزیان است‪ ،‬به طور مثال در زمینه میگوی پرورشی‪ ،‬تولید این محصول در داخل‬ ‫استان بوشهر فرصتی هم برای صادرات است و پرورش دهندگان میگو هم باید به سمت‬ ‫پ��رورش متراکم برون��د‪ .‬از پرورش دهندگان ماهی در قفس انتظ��ار داریم در این بخش‬ ‫جدی تر وارد شوند و نسبت به تولید ماهی در قفس اقدام بیشتری صورت دهند‪/.‬فارس‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪trade@tejaratdaily.com‬‬ ‫روز‬ ‫تیتر‬ ‫دریچه‬ ‫با انتخاب ترامپ بس�یاری از س�ردمداران جهان و البته کارشناس�ان اقتصادی‬ ‫تجارت کالن‬ ‫این�ده خوبی را برای اقتصاد و تجارت جهان‪ ،‬به ویژه امریکا و ارتباطاتش با دیگر‬ ‫ش�رکا و از هم�ه مهم تر رش�د اقتص�ادی جهان پیش بین�ی نمی کنن�د‪ .‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که بر سر تحقق ان انتقادهایی وارد است‪ ،‬تجار ت ازاد میان امریکا و اتحادیه اروپاست‬ ‫که این بار صدراعظم المان دست یافتن به ان را با وجود دونالد ترامپ امکان پذیر نمی داند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر پای بزرگترین کش�ور صادرکننده جهان یعنی چین در میان اس�ت که رییس جمهور جدید‬ ‫امریکا از همان ابتدا اعالم کرد مواضع اقتصادی را نس�بت به این کش�ور تغییر خواهد داد‪ .‬ترامپ‬ ‫گفته بود اگر به ریاست جمهوری برسد به نمایندگی های تجاری امریکا از جمله در سازمان تجارت‬ ‫جهانی دستور خواهد داد‪ ،‬پرونده هایی ضد چین تشکیل دهند‪ .‬حاال باید منتظر ماند و دید اینده‬ ‫اقتصادی جهان و رشد ان با چنین رویکردهایی به کجا خواهد رسید؟‬ ‫روزنامه دی ولت المان نوشت‪:‬‬ ‫کشتیرانی ایران حلقه‬ ‫اتصال با اقتصاد اروپا‬ ‫سرنوشت مبهم بزرگترین توافق تجارت ازاد جهان‬ ‫رشد اقتصادی جهان در خطر است!‬ ‫با افت��ادن زم��ام قدرت به دس��ت ترام��پ‪ ،‬این بار‬ ‫صدراعظ��م المان با صراحت به ادامه نیافتن همکاری‬ ‫تج��اری اروپا با امریکا به دلی��ل مواضع ترامپ اذعان‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش مهر به نقل از راشاتودی‪ ،‬انگال مرکل‬ ‫صدراعظ��م المان اع�لام کرد‪ ،‬تواف��ق جدید تجارت‬ ‫ازاد میان اتحادی��ه اروپا با امریکا یعنی همان تجارت‬ ‫فرااقیانوس��ی و همکاری سرمایه گذاری اروپا‪-‬امریکا با‬ ‫روی کار امدن دونالد ترامپ دیگر امکان پذیر نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد ترامپ مخالف تج��ارت ازاد میان‬ ‫امریکا و اتحادیه اروپا اس��ت‪ .‬مرکل به این نکته اشاره‬ ‫کرد ک��ه اتحادیه اروپ��ا و امریکا به عن��وان بزرگترین‬ ‫مناطق تج��اری در جهان به ش��مار می روند و المان‬ ‫همواره ب��ه این توافق تجاری با امری��کا متعهده بوده‬ ‫است‪ .‬دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری منتخب امریکا بر‬ ‫این باور اس��ت که توافقات تجاری بین المللی موجب‬ ‫از بی��ن رفتن فرصت های ش��غلی در داخل خاک این‬ ‫کشور ش��ده و به رقابتی ش��دن فضای کسب وکا ر در‬ ‫امریکا اسیب جدی وارد می کند‪.‬‬ ‫وی در مناظرات انتخاباتی خود‪ ،‬این توافقات را مورد‬ ‫انتق��اد ق��رار داده و اعالم کرده ب��ود در صورت پیروز‬ ‫شدن در انتخابات‪ ،‬انها را کنار خواهد گذاشت‪ .‬برپایه‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬مذاکرات توافق تجارت فرااقیانوس��ی و‬ ‫همکاری اتحادیه اروپا و امریکا در حوزه سرمایه گذاری‬ ‫‪3‬س��ال پیش اغاز شد‪ .‬به گفته کارشناسان اقتصادی‪،‬‬ ‫ای��ن توافق می توان��د ب��ا در برگرفت��ن ‪۸۵۰‬میلیون‬ ‫مصرف کننده به عنوان بزرگتری��ن بازار تجارت جهان‬ ‫شناخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کابوس جنگ اقتصادی چین و امریکا‬ ‫با ش��دت گرفتن جنگ اقتصادی بین چین و امریکا‬ ‫انتظار می رود دو کش��ور‪ ،‬در اینده با ضرر هنگفتی در‬ ‫ح��وزه تبادل اقتصادی روبه رو ش��وند که این روند بر‬ ‫رشد اقتصاد جهانی نیز تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش نیوزنو ‪ ،‬اخت�لاف چین و امریکا در حوزه‬ ‫اقتصاد به ویژه تعرفه کاالها چند س��الی اس��ت که به‬ ‫یک مس��ئله جریان ساز در س��طح جهان تبدیل شده‬ ‫و ای��ن موض��وع گهگاهی نوس��ان قیمت ش��ماری از‬ ‫کاالها را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬در حقیقت نگرانی‬ ‫اصلی امری��کا به این موضوع برمی گ��ردد که چین با‬ ‫کاهش معنادار قیمت شماری از کاالها و صادرات انها‬ ‫به ایاالت متحده‪ ،‬به دنبال فلج ک��ردن تولید کنندگان‬ ‫امریکایی است‪.‬‬ ‫البته چین و امریکا در عرصه سیاست نیز اختالفات‬ ‫بس��یاری دارند و از مس��ئله دریای جنوب��ی گرفته تا‬ ‫مسائل ش��به جزیره کره‪ ،‬دچار اختالف نظر هستند و‬ ‫تنها عنصر قوی ارتباط دهنده دو کشور‪ ،‬ارزش تجارت‬ ‫باالی ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالری در سال است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالفات اقتصادی امریکا و چین‬ ‫چی��ن مدتی پیش اعالم ک��رد تعرفه برخی موادخام‬ ‫مانن��د کبالت و گرافی��ت را بین ‪ ۵‬تا ‪۲۰‬درصد افزایش‬ ‫می ده��د تا هم به توس��عه پایدار ای��ن صنایع و هم به‬ ‫حفاظت از محیط زیست کمک و مساعدت کرده باشد‪.‬‬ ‫این مسئله موجب شد امریکا شکایتی را در این زمینه‬ ‫علیه چین تنظیم و تسلیم سازمان تجارت جهانی کند‪.‬‬ ‫در این ش��کایت به این موضوع اش��اره شده که اعمال‬ ‫چنی��ن تعرفه ای‪ ،‬مغای��ر با تعهدات چین به س��ازمان‬ ‫تجارت جهانی است‪.‬‬ ‫در ش��کایت اشاره ش��ده که چین در س��ال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫میالدی هنگام ورود به س��ازمان تجارت جهانی متعهد‬ ‫ش��د تعرفه روی این مواد را ب��ردارد‪ ،‬اما در این زمینه‬ ‫کوتاه��ی کرده اس��ت؛ این در حالی اس��ت ک��ه از این‬ ‫مواد در صنای��ع هوا فضا‪ ،‬خودرو‪ ،‬الکترونیک و س��ایر‬ ‫بخش های تولید مواد شیمیایی استفاده می شود‪.‬‬ ‫امریکا می گوید چین با اعمال این تعرفه سنگین‪ ،‬در‬ ‫واقع به رش��د صنایع خود و باال بردن توان رقابت انها‬ ‫در بازار کمک کرده است؛ در حالی که چین به سازمان‬ ‫تجارت جهانی اعالم کرده که برای جلوگیری از فش��ار‬ ‫مضاعف بر صنایع نامبرده مجبور ش��ده تعرفه بیشتری‬ ‫بر صادرات این مواد اعمال کند‪.‬‬ ‫همچنین وب س��ایت «انگلیش نیوز» چین می نویسد‬ ‫حراس��ت از توس��عه پایدار و محیط زیس��ت بخشی از‬ ‫اهداف سازمان تجارت جهانی به شمار می اید‪ .‬شکایت‬ ‫امریکایی ها از چین‪ ،‬س��فارت این کشور در امریکا را به‬ ‫واکنش وادار کرد و این بار چینی ها با انتش��ار بیانیه ای‬ ‫از تحرکات نادرس��ت واشنگتن در این سازمان انتقاد و‬ ‫به ط��ور صریح اعالم کردند امریکا از س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی استفاده ابزاری می کند‪.‬‬ ‫امریکا از س��ال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی بارها تعرفه های چین‬ ‫روی ص��ادرات برخی م��واد خام را ک��ه باعث افزایش‬ ‫قیمت جهانی ان شده‪ ،‬به چالش کشیده و در سازمان‬ ‫تجارت جهانی موفق به پیش��برد اهداف خود ضد پکن‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مواضع تند ترامپ علیه چین‬ ‫ترام��پ در جریان مب��ارزات انتخاباتی خ��ود بارها‬ ‫خواستار افزایش تعرفه های تجاری محصوالت چینی‬ ‫ش��د و اعالم ک��رد برنامه های خاصی ب��رای چین در‬ ‫حوزه اقتصادی در نظر گرفته است‪ .‬وی پیش تر نیز با‬ ‫انتقاد از سیاس��ت تجاری چین‪ ،‬این کشور را متهم به‬ ‫«تجاوز» به امریکا کرده بود‪ .‬ترامپ گفته بود‪ ،‬چنانچه‬ ‫به ریاس��ت جمهوری برس��د به نمایندگی های تجاری‬ ‫امری��کا از جمله در س��ازمان تجارت جهانی دس��تور‬ ‫خواه��د داد‪ ،‬پرونده هایی ضد چین تش��کیل دهند‪ .‬او‬ ‫در اظهارات دیگر خود اش��اره کرده بود که با افزایش‬ ‫تعرفه ه��ا‪ ،‬کاری می کند صادرات چی��ن به امریکا که‬ ‫معایب زیادی برای کش��ور داش��ته‪ ،‬کاهش یابد‪ .‬در‬ ‫زمین��ه ارزی نیز ترامپ مواضعی را علیه چین به طور‬ ‫غیرمس��تقیم گرفت و به گفت��ه تحلیلگران اقتصادی‪،‬‬ ‫این کش��ور را به نحوی یک انحصارگر ارزی می پندارد‬ ‫که این امر به طبع باعث خواهد ش��د تمامی تبادالت‬ ‫ارزی‪ ،‬مال��ی و بانکی انها نیز مخدوش ش��ود‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که دولت باراک اوبام��ا‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫پیش��ین امریکا با وجود تهدیدهای مکرر هرگز حاضر‬ ‫نش��د چین را ی��ک انحصارگر در زمین��ه ارز بداند که‬ ‫گفته می ش��ود به عم��د ارز ملی خود را دس��تکاری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ترامپ در گردهمایی که در ایالت ایندیانا برگزارشد‪،‬‬ ‫چین را مس��ئول «بزرگترین سرقت در تاریخ جهان»‬ ‫دانست‪ .‬این تاجر و سرمایه گذار میلیاردر‪ ،‬پیش از این‬ ‫هم چی��ن را متهم کرده بود که ب��ا فریبکاری درباره‬ ‫ارزش پول کش��ورش‪ ،‬باعث رقابتی ش��دن صادراتش‬ ‫در بازارهای جهانی ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته ترامپ این‬ ‫مسئله به شدت بر تجارت و بازار کار امریکا اثر منفی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ترامپ در بخش��ی از س��خنانش در ای��ن گردهمایی‬ ‫گفت‪« :‬ما نمی توانیم به چین اجازه دهیم که همچنان‬ ‫کش��ور ما را مورد تج��اوز قرار دهد‪ .‬ما این مس��ئله را‬ ‫تغیی��ر می دهیم‪ .‬فراموش نکنید م��ا می توانیم این کار‬ ‫را انجام دهیم‪».‬‬ ‫‹ ‹واکنش به سبک چینی !‬ ‫ب��ه دنب��ال موضع گیری ه��ای ش��دید ترام��پ علیه‬ ‫برنامه های اقتصادی چین‪ ،‬این ب��ار دولتمردان چینی‬ ‫اعالم کردند در صورت اعمال سیاست های سختگیرانه‬ ‫ترامپ در حوزه تجارت بین دو کشور‪ ،‬فروش ایفون ‪۷‬‬ ‫و دیگ��ر محصوالت امریکای��ی را در خاک خود متوقف‬ ‫خواهد س��اخت که این اظهارنظر موجب کاهش ارزش‬ ‫سهام اپل در چند روز گذشته شده است‪.‬‬ ‫چینی ه��ا معتقدن��د در ص��ورت اعم��ال ممنوعیت‬ ‫واردات تلفن های هوش��مند اپل‪ ،‬می توانند ابتکار عمل‬ ‫را از دس��ت ترامپ گرفته و مانع پیروزی امریکا در این‬ ‫جنگ تج��اری ش��وند‪ .‬همچنین ی��ک روزنامه دولتی‬ ‫چی��ن در س��رمقاله اخیر خود‪ ،‬امری��کا را به «اقدامات‬ ‫تالفی جویان��ه» تهدید کرده و گفته اگر ترامپ به وعده‬ ‫خ��ود مبنی بر افزایش تعرفه واردات کاال های چینی به‬ ‫‪۴۵‬درصد جامه عمل بپوش��اند‪ ،‬انها نیز فروش و تبادل‬ ‫دیگر کاالهای امریکایی را متوقف خواهند ساخت‪.‬‬ ‫در همین حال چینی ها معتقدند با ایستادگی در برابر‬ ‫سیاست های اقتصادی امریکا‪ ،‬می توانند به الگویی برای‬ ‫کشورهای افریقایی در راستای نپذیرفتن سیاست های‬ ‫اقتص��ادی امری��کا تبدی��ل ش��وند و ب��ا وج��ود اینکه‬ ‫ش��رکت های افریقایی س��ابقه همکاری طوالنی مدت با‬ ‫امریکا دارند‪ ،‬انها را به سمت بازار چین بکشانند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازی دو سر باخت علیه چین‬ ‫«کوین ل��ی»‪ ،‬اقتصاددان اس��یایی اعالم کرد در صورت‬ ‫اعمال تعرفه های سنگین از سوی امریکا روی واردات کاال‬ ‫از چین‪ ،‬این امر می تواند بسیار انقباضی و ضدتورمی بوده‬ ‫و صدها میلیارد دالر از ارزش دومین اقتصاد بزرگ دنیا را‬ ‫از بین ببرد‪ .‬لی تخمین زده که پیشنهاد ترامپ برای وضع‬ ‫تعرف��ه ‪۴۵‬درصدی روی اجناس چین��ی عالوه بر کاهش‬ ‫تج��ارت با امریکا‪ ،‬افت ‪۸۷‬درصدی را در صادرات چین به‬ ‫امریکا (‪۴۲۰‬میلیارد دالر) به همراه داشته باشد‪ .‬انجام این‬ ‫کار از س��وی امریکا با احتساب اثرات چند برابری ان‪ ،‬به‬ ‫معنای سقوط ‪4/82‬درصدی تولید ناخالص داخلی چین یا‬ ‫افتی حدود ‪۵۰۰‬میلیارد دالر خواهد بود‪ .‬این موضوع حتی‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم خارجی ‪۴۲۶‬میلیارد دالری را نیز‬ ‫به حس��اب نیاورده است‪ .‬در واقع ترامپ و دولت او ممکن‬ ‫است با یک نسخه با تعرفه باال‪ ،‬واردات را مورد کنترل قرار‬ ‫دهند‪ .‬با وجود این حتی تعرفه های بسیار باال تا ‪۱۵‬درصد‬ ‫نیز بدون در نظر گرفتن اثر ش��رکت های خارجی‪ ،‬موجب‬ ‫افت ‪1/8‬درصدی تولید ناخالص داخلی چین خواهد شد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬ممکن است تعرفه ها روی بخش وسیعی از‬ ‫کاالها از ماشین االت صنعتی گرفته تا ابزارها‪ ،‬اسباب بازی‬ ‫و لوازم خانگ��ی تاثیر بگ��ذارد‪ .‬کارشناس��ان معتقدند این‬ ‫تعرفه ها به طور حتم برای چین و شرکت های چندملیتی‬ ‫مش��غول کار در این کش��ور زیان اور خواه��د بود‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د این شرکت ها باید برنامه هایی را برای نقل مکان‬ ‫به کش��ورهای دیگر در نظر بگیرند‪ .‬چین ممکن است در‬ ‫رقابت با کش��ورهای در حال توسعه دیگر که ترامپ انها‬ ‫را هدف نگرفته‪ ،‬در جذب بازار خارجی شکست بخورد‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگ��ر تحلیلگ��ران اقتص��ادی بر ای��ن باور‬ ‫هس��تند که این سیاس��ت ها‪ ،‬یک نوع بن بست در تجارت‬ ‫برای دو کش��ور ایجاد خواه��د کرد و تاثیرات منفی ان بر‬ ‫عرصه های کش��اورزی‪ ،‬هواپیمایی‪ ،‬فناوری اطالع رسانی و‬ ‫تولی��د نمود پیدا می کند‪ .‬اکادم��ی علوم اجتماعی چین‪،‬‬ ‫ترام��پ را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کر د سیاس��ت های‬ ‫اعالم ش��ده وی مطابق با اصول همکاری دو اقتصاد بزرگ‬ ‫جهان نیس��ت‪ .‬چین هش��دار داد که چنین اظهارنظرها‬ ‫و سیاس��تگذاری هایی باعث رویارویی دو کشور در عرصه‬ ‫تج��ارت خواهد ش��د‪« .‬س��ونگ گویو» اس��تاد دانش��گاه‬ ‫«ف��ودان» در ش��انگهای در گفت وگ��و با پای��گاه خبری‬ ‫«یی س��ی ان» گفت‪ :‬اعمال سیاس��ت های ترامپ موجب‬ ‫می شود دو کشور وارد جنگ تجاری تمام عیاری با یکدیگر‬ ‫شوند‪ .‬همچنین وب سایت وزارت بازرگانی چین اعالم کرد ‬ ‫این کش��ور احتماال به دلیل سوءاستفاده امریکا از مقررات‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی‪ ،‬در این رویارویی اقتصادی بازنده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در پایان چنانچ��ه رییس جمهوری منتخب‬ ‫امری��کا بخواهد تصمیم های س��ختگیرانه ای در تجارت با‬ ‫چین بگیرد‪ ،‬بعید به نظر می رس��د دو کشور دیگر بتوانند‬ ‫از رویارویی و مناقشات جدی پرهیز کنند‪.‬‬ ‫گفت وگوهای اوباما و رهبران اپک‬ ‫نشس��ت رهب��ران کش��ورهای اس��یا‪ -‬اقیانوس��یه ب��ا نگران��ی از اینده‬ ‫سیاس��ت های امریکا درباره برخی موضوعات مه��م بین المللی و دوجانبه و‬ ‫چندجانبه‪ ،‬بر تجارت و کابینه جدید دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری منتخب‬ ‫امریکا‪ ،‬متمرکز بوده اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬باراک اوباما در نشست رهبران‬ ‫کش��ورهای اسیا ‪ -‬اقیانوس��یه با اش��اره به پیروزی دونالد ترامپ و خطاب‬ ‫به کش��ورهای امریکای التین و کارائیب از انها خواس��ته نس��بت به اینده‬ ‫خوشبین باشند‪.‬‬ ‫دونال��د ترامپ در رقابت های انتخاباتی خود تهدی��د کرده بود که امریکا‬ ‫پیمان همکاری کش��ورهای دو سوی اقیانوس ارام در زمینه تجارت ازاد را‬ ‫م��ورد بازنگری قرار خواهد داد و بر واردات کاال از کش��ورهایی مانند چین‬ ‫تعرفه گمرکی وضع خواهد کرد‪.‬‬ ‫اوباما ت��ا پیش از انتخابات همواره از مردم امریکا می خواس��ت به ترامپ‬ ‫رای ندهند و همین س��خنان اوباما نشان می دهد این نگرانی ها تا چه اندازه‬ ‫به واقعیت نزدیک بوده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال اوباما در دیدار خود با نخس��ت وزیر س��نگاپور در ماه اوت‪،‬‬ ‫ترامپ را برای ریاس��ت جمهوری فردی «کامال بی کفایت و نااماده» خوانده‬ ‫و وی را فاقد «دانش پایه» درباره مس��ائل بسیار مهم و حساس اروپا‪ ،‬اسیا‬ ‫و خاورمیانه دانس��ته بود‪ .‬همچنین اوباما در سفر خود به ژاپن در اظهاراتی‬ ‫عنوان کرد وی تنها رهبری نیس��ت که نسبت به حضور ترامپ در انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری امریکا نگران اس��ت و دیگر رهبران جهانی نیز از احتمال‬ ‫ورود ترامپ به کاخ س��فید به ش��دت نگران هستند‪ .‬اوباما در ماه مه گفت‪:‬‬ ‫رهبران جهانی از حضور ترامپ در انتخابات نگرانند و این نگرانی انان کامال‬ ‫بجاس��ت‪ ،‬چراکه اظهارت ترامپ نش��ان می دهد وی هی��چ گونه اطالعی از‬ ‫امور جهان ندارد و نس��بت به مس��ائل موجود نیز بی توجه است‪ .‬او به جای‬ ‫انک��ه به دنبال راهکارهای��ی برای حفظ امنیت‪ ،‬ثبات و رفاه در امریکا و نیز‬ ‫ایجاد ثبات بیش��تر در سراس��ر جهان باش��د‪ ،‬تنها به دنبال مطرح شدن در‬ ‫رسانه هاس��ت‪ .‬اما اکنون اوباما مجبور اس��ت رویکرد و نظ��ر خود را درباره‬ ‫ترام��پ تغییر داده و به امریکا و دیگر کش��ورهای جهان اطمینان دهد که‬ ‫ریاست جمهوری ترامپ انچنان هم بد نخواهد بود‪ .‬در حاشیه نشست اپک‪،‬‬ ‫اوباما با والدیمیر پوتین همتای روس��ی و ش��ی جین پینگ رییس جمهوری‬ ‫چین دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫دیدار و گفت وگوی روس��ای جمهوری روس��یه و امریکا نظر بس��یاری از‬ ‫رسانه ها را به خود جلب کرده و بازتاب وسیعی در رسانه های جهان داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ش��ی جین پینگ در دیدار با اوبام��ا از نگرانی درباره اینده‬ ‫رابطه امریکا و چین س��خن گفت و ابراز امیدواری کرد که این دو کش��ور‬ ‫بر همکاری مش��ترک تمرکز کرده و اختالفات را پش��ت سر بگذارند‪ .‬کاخ‬ ‫س��فید درباره این دیدار بیانیه ای منتشر و اعالم کرد دو رهبر درباره توسعه‬ ‫چش��مگیر رواب��ط دو جانبه که به دنب��ال تماس پایدار به دس��ت اورده اند‬ ‫گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫این دو همچنین بر اهمیت توافقنامه پاریس و مبارزه مشترک با تغییرات‬ ‫اقلیم��ی تاکی��د کردند‪ .‬نشس��ت س��ازمان همکاری های اقتصادی اس��یا‪-‬‬ ‫اقیانوسیه (‪ )Apec‬روز شنبه ‪ ۱۹‬نوامبر در لیما پایتخت پرو اغاز شد‪.‬‬ ‫روزنامه دی ولت المان نوش��ت‪ :‬ش��رکت کش��تیرانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬شرکتی مهم در تالش های ایران‬ ‫برای برقراری دوباره ارتباط با اقتصاد اروپا به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش مانا‪ ،‬این روزنامه به تش��ریح وضعیت ش��رکت‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران پرداخت و از گستردگی‬ ‫همکاری ش��رکت های اداره کننده بنادر در شمال المان با‬ ‫ایران برای رس��یدن به معامالت پرسود خبر داده است‪ .‬از‬ ‫زمان لغو تحریم های بین المللی‪ ،‬از کش��تی های ایرانی در‬ ‫اروپا و سایر بنادر استقبال می شود‪ .‬همچنین شرکت های‬ ‫اداره کننده بنادر در ش��مال المان نیز به معامالت پرسود‬ ‫با ایران امیدوار هس��تند‪ .‬ش��رکت کش��تیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران (‪ )IRISL‬تصوی��ری از خود به عنوان یک‬ ‫شرکت کش��تیرانی بی عیب و نقص و مدرن ارائه می دهد؛‬ ‫با کش��تی های کانتینری و تانکرها‪ ،‬تسهیالت برون مرزی‬ ‫و س��رویس های حمل ونقل‪ ،‬کارگاه های کشتی س��ازی و‬ ‫بیمه کشتی‪ .‬محمد س��عیدی‪ ،‬رییس شرکت کشتیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی پس از معرفی شرکت خود می گوید‪:‬‬ ‫م��ا هی��چ محدودیتی که مان��ع همکاری با ش��رکت های‬ ‫المانی شود نداریم‪ .‬ما به هامبورگ به عنوان مرکزی برای‬ ‫کسب وکار خود در ش��مال اروپا نگاه می کنیم‪ .‬حدود ‪٣٠‬‬ ‫ش��رکت کننده در مقابل صفحه نمایش های مسطح دور‬ ‫میز کنفرانس بیضی شکل در شرکت کشتیرانی جمهوری‬ ‫اسالمی نشسته اند‪ ،‬نیمی از انها مدیران ارشد شرکت های‬ ‫کش��تیرانی و هی��ات تج��اری از هامبورگ و اشلس��ویگ‬ ‫هولش��تاین هس��تند که این روزها به ایران سفر کرده اند‪.‬‬ ‫فرانک هورش‪ ،‬س��ناتور اقتصادی از هامبورگ (مستقل)‬ ‫و رینهارد مایر‪ ،‬وزیر اقتصاد اشلس��ویگ هولشتاین (حزب‬ ‫سوس��یال دموکرات) رهبری این هیات از ش��مال المان‬ ‫را با مجم��وع ‪ ٦٠‬نماینده از بخش های سیاس��ی‪ ،‬تجاری‬ ‫و علم��ی بر عه��ده دارند‪ .‬ای��ن هیات ش��امل نمایندگان‬ ‫متع��ددی از بخش صنایع دریایی از کالنش��هر هامبورگ‬ ‫است؛ از شرکت یوروگیت‪ ،‬اپراتور پایانه ها گرفته تا شرکت‬ ‫کنترل کیفیت دی ان وی جی ال (‪ ،)DNV GL‬از شرکت‬ ‫مش��اوره بندری هامبورگ (‪HPC Hamburg Port‬‬ ‫‪ )Consulting‬زیرش��اخه گ��روه بندرگاه ها و تدارکات‬ ‫هامب��ورگ ( ‪ )HHLA‬ت��ا کارخانه های کشتی س��ازی‬ ‫ش��رکت های بلوم و واس و پالسیتاس‪ .‬حمل ونقل دریایی‬ ‫و مدیری��ت انواع بن��ادر ویژه مورد گفت وگو در س��فر این‬ ‫دو وزی��ر دولتی ب��ه ای��ران هس��تند‪ .‬در رتبه بندی های‬ ‫بین الملل��ی خط��وط کش��تی های کانتینری‪ ،‬ش��رکت‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ای��ران در رتب��ه ‪ ١٩‬قرار‬ ‫دارد‪ .‬این ش��رکت حمل ونقل دریایی با ‪ ١٥٦‬کشتی باری‪،‬‬ ‫تانک��ر و قایق‪ ،‬ش��رکتی مه��م در تالش های ای��ران برای‬ ‫برق��راری دوب��اره ارتباط با اقتصاد اروپا به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫سعیدی که هم اکنون ریاس��ت هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران را به عهده دارد پیش‬ ‫از ای��ن در هیات مذاکره کننده کش��ور خ��ود در مذاکرات‬ ‫توافق هس��ته ای حضور داش��ت‪ .‬در س��ال های تحریم در‬ ‫بن��ادر اروپایی به کش��تی های ایرانی اج��ازه پهلوگیری‬ ‫داده نمی ش��د‪ ،‬ب��ه همین عل��ت‪ ،‬ایران تج��ارت خارجی‬ ‫خود را به س��مت چین هدایت کرد چراکه در این کش��ور‬ ‫الزامات بین المللی علیه جمهوری اسالمی چندان جدی‬ ‫گرفته نمی ش��ود‪ .‬در س��ال ‪٢٠١٥‬میالدی‪ ،‬ایران از چین‬ ‫محصوالتی را به ارزش ح��دود ‪ ١٨‬میلیارد دالر وارد کرد‪.‬‬ ‫واردات از الم��ان در همین س��ال فقط حدود ‪2/3‬میلیارد‬ ‫دالر ب��ود‪ .‬واردات المان از ایران نیز تنها ارزش��ی چند صد‬ ‫میلیون دالری داشت‪ .‬هم اکنون نقشه های دریایی دوباره‬ ‫از نو تعریف و ترس��یم می ش��وند‪« .‬کریستین کوپمن» از‬ ‫شرکت هامبورگی خدمات دریایی ‪ PWL‬که شرکتش از‬ ‫‪ ٢٠‬س��ال پیش نماینده این شرکت ایرانی در المان است‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬از اغاز سال جاری‪ ،‬شرکت کشتیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران بار دیگ��ر کش��تی های خود را ب��ه بندر‬ ‫هامبورگ اعزام می کند‪ .‬ما امیدواریم حضور کش��تی های‬ ‫این ش��رکت در هامبورگ که اکنون ه��ر دو هفته یک بار‬ ‫اس��ت افزایش یابد و در اینده نزدیک به دوره های هفتگی‬ ‫تغییر کند‪ .‬امکان نوس��ازی و بازس��ازی بن��ادر و قابلیت‬ ‫اتص��ال به مناط��ق داخلی خ��ود برای ایران مه م اس��ت‪.‬‬ ‫ه��دف دولت ایران ن��ه فقط خودکفایی‪ ،‬بلکه مش��ارکت‬ ‫در کریدورهای حمل ونقل اس��تراتژیک اینده اس��ت‪ .‬در‬ ‫حالی که چین ساخت وس��از «جاده ابریشم جدید» برای‬ ‫مرتبط ساختن شرق اسیا و اروپا را از طریق اب و خشکی‬ ‫پیش می ب��رد و هند نیز مس��یرهای حمل ونقل خود را تا‬ ‫اس��یای مرکزی گسترش می دهد‪ ،‬ایران می خواهد در هر‬ ‫دو پروژه مش��ارکت داشته باش��د‪ .‬در مجموع ‪ 11‬بندر در‬ ‫مالکیت س��ازمان بنادر و دریان��وردی دولتی قرار دارند‪3 ،‬‬ ‫بندر دیگر نیز تحت مدیریت اقتصادی خصوصی هستند‪.‬‬ ‫مهم ترین بندر تحت مدیریت دولتی در ایران‪ ،‬بندر عباس‬ ‫در خلیج فارس اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر حدود ‪ 1/8‬میلیون‬ ‫واحد کانتین��ر ‪ TEU‬به طور س��االنه از این بندر منتقل‬ ‫می شوند ‪ ،‬در سال ‪ ٢٠١٥‬در بندر هامبورگ این رقم حدود‬ ‫‪ 8/8‬میلیون واحد کانتینر بود‪.‬‬ ‫فناوری‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫تجارت کالن‬ ‫‪trade@tejaratdaily.com‬‬ ‫در ح�ال حاض�ر دره س�یلیکون(‪( )Silicon Valley‬منطق�ه ای در امری�کا)‬ ‫که در س�ال های گذش�ته به مرکز تجمع ش�رکت های فناوری و تولید کنندگان‬ ‫تراش�ه های س�یلیکونی تبدیل ش�ده‪ ،‬بزرگترین پایگاه فناوری جهان به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬چراکه بس�یاری از ایده های ناب و پرکاربرد فناوری در انجا متولد شد‬ ‫و ب�ه بازارهای جهانی راه پیدا کرد‪ .‬مرکز تولیدات ش�رکت اپل در نزدیکی دره‬ ‫س�یلیکون قرار دارد‪ ،‬اما این شرکت به تازگی ساختمانی را در بخش دیگری از‬ ‫دره س�یلیکون خریداری کرده که باعث می ش�ود این شرکت از شهر کوپرتینو‬ ‫بیرون بیاید و کمی به سایر شرکت های حوزه فناوری نزدیک شود‪ .‬در ان طرف‬ ‫ماجرا گوگل و فیس بوک نیز در حال توس�عه دادن فعالیت های خود هس�تند و‬ ‫ه�ر هفته اخباری مبنی بر گس�ترش فعالیت انان و نیاز به فضای بیش�تر برای‬ ‫افزای�ش تولید به گوش می رس�د‪ ،‬به همین دلیل این ش�رکت های فناوری این‬ ‫روزها بیش�تر به دنبال خرید س�اختمان و زمین های جدید هستند‪ .‬اما پرسش‬ ‫اصلی این اس�ت که فعالیت های شرکت های فناوری چیست و چرا به طور مدام‬ ‫نیاز به خرید ساختمان هایی برای گسترش فعالیت های خود دارند؟‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ IOT‬در پیچ و خم‬ ‫تامین سرمایه‬ ‫اینترنت اش��یا که به اختصار‬ ‫با نام «‪ »IOT‬شناخته می شود‪،‬‬ ‫یک��ی از تازه وارد ه��ای دنی��ای‬ ‫فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات‬ ‫به ش��مار می ای��د‪ .‬ای��ن فناوری‬ ‫مدرن با ایجاد ش��بکه ارتباطی‬ ‫هادی احترامی‬ ‫از طری��ق اینترنت ی��ا اینترانت‬ ‫کارشناس فناوری‬ ‫می توان��د باع��ث ایج��اد ارتباط‬ ‫میان انسان‪ ،‬حیوان و اشیا شود‪،‬‬ ‫به همین دلیل از ان به عنوان اینترنت اشیا یاد می شود‪.‬‬ ‫این پدیده در واقع ش��امل ابزارهای قابل کنترلی است‬ ‫که نمونه ان را می توان در لوازم خانگی مانند المپ ها‪،‬‬ ‫وس��ایل روشنایی هوشمند و برخی لوازم لوکس منزل‬ ‫دید‪ .‬در حال حاضر گس��تره اس��تفاده از اینترنت اشیا‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته به اندازه ای توسعه یافته که‬ ‫بس��یاری از وس��ایل خانه ازجمله ابزار های گرمایشی‬ ‫یا سرمایش��ی به وس��یله این پدیده مورد کنترل قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬با این حال پای این فناوری چندان به ایران‬ ‫باز نش��ده و به نظر می رسد فراهم نبودن زیرساخت ها‬ ‫و هزینه ب��االی تهیه اب��زار مورد نی��از ازجمله دالیل‬ ‫موف��ق نبودن اینترنت اش��یا در ایران اس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫این اینترنت اشیا در هوشمند سازی شهرها نیز کاربرد‬ ‫دارد‪ ،‬اما باز هم هزینه باالی اجرای ان در ابعاد وس��یع‬ ‫باعث ش��ده ایران از موفقیت در این ح��وزه باز بماند‪.‬‬ ‫هرچند طرح هایی به صورت پایلوت اغاز شده اما هزینه‬ ‫باالی اج��رای ان در کنار فراهم نبودن زیرس��اخت ها‬ ‫نش��ان می دهد تا هوشمندسازی کالنشهرها و استفاده‬ ‫بیش��تر از این طرح راه زیادی باقی مانده اس��ت‪ .‬ایران‬ ‫در مس��یر دس��تیابی به نتایج مثبت اینترنت اشیا در‬ ‫ابعاد وس��یع بیش از هرچیزی نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫برای تامین زیرساخت های الزم است‪ .‬در مرحله بعد از‬ ‫تامین زیرساخت ها می توان هزینه تهیه تجهیزات الزم‬ ‫را تامین کرد و به مرور ش��اهد رشد و توسعه شهرهای‬ ‫هوشمند بود‪.‬‬ ‫کوتاه از فناوری‬ ‫کلیک ‪ :‬شرکت هواپیماسازی بوئینگ در حال ساخت‬ ‫نوعی تلفن هوشمند با نام «بوئینگ بلک» است‪ .‬این غول‬ ‫هوا ـ فضا از س��ال ‪۲۰۱۴‬میالدی کار ساخت این گوشی‬ ‫را اغ��از کرده که دارای ویژگی جالب اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫در هنگام خطر خود را از بین می برد‪ .‬ش��رکت بوئینگ در‬ ‫اقدامی جالب قصد دارد گوشی جدیدی را روانه بازار کند‬ ‫ک��ه عملکرد منحصربه فردی دارد‪ .‬گوش��ی بوئینگ بلک ‬ ‫هنگامی که در معرض خطر قرار بگیرد به صورت خودکار‬ ‫ش��روع به نابود کردن قطعات داخلی اش می کند تا به این‬ ‫شیوه از اطالعات فوق العاده حساس محافظت کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬شرکت اس��نپ که مالکیت برنامه اسنپ چت‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ ،‬بی س��روصدا در حال طی فرایندهای‬ ‫اداری ضروری برای ورود به بازار بورس اس��ت‪ .‬این شبکه‬ ‫اجتماعی محبوب در میان جوانان در س��ال های اخیر به‬ ‫رقیبی جدی برای فیس بوک تبدیل ش��ده و بس��یاری از‬ ‫قابلیت ه��ای جال��ب ان م��ورد تقلید دیگر ش��بکه های‬ ‫اجتماعی قرار گرفته است‪ .‬اسنپ که مقر ان در ‪Venice‬‬ ‫‪ Beach‬کالیفرنیا اس��ت تالش های خود برای حضور در‬ ‫بازار س��هام را از چند ماه پیش اغاز کرده و به نظر می رسد‬ ‫در اواخر زمس��تان به طو ر رسمی در این بازار حضور یابد‪.‬‬ ‫اما ممکن اس��ت این امر تا ‪3‬ماه دوم سال ‪۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫هم به تعویق بیفتد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬ش��رکت ایس��ر با عرضه لپ تاپ سوئیفت ‪ ۷‬ان را‬ ‫باریک ترین‪ ،‬س��بک ترین و قابل حمل ترین لپ تاپ دنیا‬ ‫نامیده است‪ .‬اگر چه این لپ تاپ از نظر طراحی ویژگی های‬ ‫منحصر به ف��ردی ندارد‪ ،‬اما ضخامت اندک ان که به ویژه‬ ‫در بخش صفحه تراک پد به حداقل می رس��د‪ ،‬چشم ها را‬ ‫خیره کرده اس��ت‪ .‬ضخامت س��وئیفت ‪ ۷‬ایس��ر تنها ‪۹/۹‬‬ ‫میلی متر است‪ .‬در مقام مقایسه باید گفت تازه ترین مدل‬ ‫لپ تاپ مک بوک که از سوی اپل با تبلیغات فراوان عرضه‬ ‫شده ‪ ۱/۴‬س��انتی متر ضخامت دارد‪ .‬لپ تاپ یاد شده ‪۱/۱‬‬ ‫کیلوگرم وزن دارد‪ ،‬بنابراین انقدر س��بک است که شاید‬ ‫برخی اوقات فکر کنید ان را در کیف یا کوله پشتی تان به‬ ‫همراه ندارید و جا گذاشته اید‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬پژوهش��گران دانشگاه ام ای تی با استفاده از یک‬ ‫فناوری مش��ابه اسکنرهای بدن انس��ان در فرودگاه ها با‬ ‫موفقیت هدست های بی سیم واقعیت مجازی را ازمایش‬ ‫کردند‪ .‬این پژوهش��گران می گوین��د راهی را برای اتصال‬ ‫بی س��یم هدس��ت های واقعیت مج��ازی ب��ه رایانه های‬ ‫ش��خصی ابداع کرده اند‪ .‬ام��واج رادیوی��ی انتقال دهنده‬ ‫اطالعات هدس��ت ها از این طریق با تغییراتی برای انجام‬ ‫امور متنوعی ازجمله شناس��ایی بیماری س��رطان و ارائه‬ ‫خدمات اینترنت پرسرعت هم قابل استفاده هستند‪.‬‬ ‫اینترنت اشیا‪ ،‬انفجاری در دنیای فناوری‬ ‫گس��ترش فعالیت های ش��رکت های فناوری در چند س��ال گذشته مسیر‬ ‫مشخصی به خود گرفته است‪ .‬بدون شک شاخص های زیادی را برای بررسی‬ ‫این فعالیت ها می توان در نظر گرفت؛ ش��اخص هایی ک��ه در رتبه بندی انان‬ ‫نیز موثر اس��ت و ترکیب انها می تواند عالوه بر پاسخی مناسب برای پرسش‬ ‫مطرح ش��ده وضعیت فناوری را برای چشم انداز ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬سال اینده مشخص‬ ‫کند‪ .‬با این حال به جرات می توان گفت توجه به اینترنت اش��یا و پروژه های‬ ‫مرتبط با ان از مهم ترین برنامه های ش��رکت های فناوری است‪ .‬اینترنت اشیا‬ ‫یک��ی از جدید ترین بحث های دنیای فناوری اس��ت و هر روز پیش بینی های‬ ‫تازه ای از رشد ان در جهان ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر نسل پنجم شبکه ارتباطی‬ ‫در حال حاضر همه ش��رکت های بزرگ مخابراتی و س��ازندگان تراشه های‬ ‫مخابرات��ی ازجمله کوال کام و اینت��ل در برنامه ریزی های خود این نکته را در‬ ‫نظر گرفته اند که در اینده ای نه چندان دور باید شبکه های ارتباطی خود را بر‬ ‫‹ ‹اروپا به دنبال بازار اینترنت اشیا‬ ‫کارشناس��ان معتقدند تا س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی اینترنت اش��یا به اندازه ای‬ ‫وارد زندگی افراد خواهد ش��د ک��ه تعداد دس��تگاه های الکترونیکی متصل‬ ‫به اینترنت‪ ،‬از تعداد گوش��ی های تلفن همراه بیش��تر می شود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫اروپایی ها در تالش هس��تند تا بازار این حوزه را به دس��ت گیرند‪ ،‬به همین‬ ‫منظور عالوه بر حمایت های دولت های اروپایی‪ ،‬سرمایه گذاری های زیادی را‬ ‫در این زمینه انجام داده اند‪ .‬از س��وی دیگر از سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی که نسل‬ ‫پنجم شبکه های مخابراتی موسوم به «جی‪ »5‬روی کار می ایند‪ ،‬قابلیت های‬ ‫جدید به شبکه اینترنت اشیا اضافه می شود و این مسئله نیز رشد بیشتر این‬ ‫عرصه را به دنبال دارد‪« .‬جی‪ »5‬یا نس��ل پنجم شبکه های ارتباطی مخابراتی‬ ‫بخش��ی از پروژه عظیم اینترنت اش��یا اس��ت که تا اینده ای ن��ه چندان دور‬ ‫سیستم های ارتباطی جهان را متحول خواهد ساخت‪.‬‬ ‫س��رویس های اینترنت اش��یا از عکس العمل باالیی برخوردار خواهند بود‬ ‫و با توجه به قدرت تصمیم گی��ری باالی خود می توانند در بازارهای تجاری‬ ‫نیز تاثیر بس��یاری داشته باشند‪« .‬باب ادسون»‪ ،‬مدیر بخش اینترنت اشیای‬ ‫مایکروس��افت در این زمینه می گوید‪ :‬اگر فناوری اینترنت اشیا در استرالیا‬ ‫کاربردی شود‪ ،‬می تواند تولید ناخالص داخلی این کشور را در ‪۴‬سال اینده‬ ‫به ‪۶/۵‬میلیارد دالر برساند‪.‬‬ ‫در حال حاضر بسیاری از افراد‪ ،‬کاربرد اینترنت اشیا را تنها محدود به‬ ‫خانه ه��ا می دانند‪ ،‬اما جهان باید به زودی اماده حضور اینترنت اش��یا در‬ ‫بخش های تجاری باش��د‪ .‬البته در حال حاض��ر نیز به لطف ورود اینترنت‬ ‫اش��یا (‪ )IOT‬بازار فناوری گرم تر از پیش شده و رونق به وضوح احساس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به تازگی س��ایت بیزینس اینسایدر گزارشی منتشر کرده‬ ‫که پیش بینی می کند تا ‪۵‬س��ال اینده بی��ش از ‪۲۴‬میلیارد‬ ‫دس��تگاه به اینترنت اش��یا متصل می ش��وند و رویای درامد‬ ‫‪۶‬ه��زار میلی��اردی از این بخ��ش به واقعی��ت می پیوندد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رقم ‪۳‬هزار میلیارد دالر صرف توس��عه اپلیکیش��ن ها و‬ ‫نرم افزارهای مربوط‪ ،‬س��خت افزارها‪ ،‬توسعه سیستم ها‪ ،‬ایجاد‬ ‫بانک های اطالعاتی‪ ،‬امنیت و انتقال داده ها خواهد ش��د‪ .‬اگر‬ ‫این پیش بینی درس��ت از اب دربیاید می توان دید غول هایی‬ ‫مانند اپل‪ ،‬فیس بوک‪ ،‬گوگل‪ ،‬اینتل‪ ،‬کوال کام و بس��یاری از‬ ‫شرکت های فناوری چقدر اماده ورود به عصر انفجار فناوری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«جی‪ »5‬مستقر کنند‪ ،‬به همین منظور از همین حاال به فکر تولید دستگاه های‬ ‫گیرنده امواج «جی‪ »5‬افتاده اند‪ .‬میزان هزینه صرف ش��ده در این پروژه برای‬ ‫هر یک از فعاالن حوزه فناوری متغیر اس��ت و نمی توان رقم دقیقی برای ان‬ ‫عنوان کرد‪ .‬با این حال حرکت به س��وی فناوری شبکه های «جی‪ »5‬می تواند‬ ‫به این معنا باشد که دنیای فناوری از دره سیلیکون گرفته تا دورترین نقاط‬ ‫جهان با نس��ل جدیدی از مش��اغل حوزه فناوری روبه رو خواهد شد و بازار‬ ‫فناوری داغ تر از پیش می شود‪ .‬کاربرد اینترنت اشیا تنها به خانه ها محدود‬ ‫نمی شود‪ .‬اینترنت اشیا را می توان در ماشین و نقطه به نقطه شهرها یافت‬ ‫و از مزایای ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر حرکت های گسترده ای در این مسیر اغاز شده که خبر‬ ‫از ش��روع استفاده از سنس��ورها و دوربین های بین سیم در نقاط کلیدی‬ ‫پل ها‪ ،‬س��اختمان ها‪ ،‬گذرگاه ه��ا و خیابان ها می دهد‪ .‬اینترنت اش��یا در‬ ‫مدیریت و خدمات ش��هرهای بزرگ می تواند تاثیر زیادی داش��ته باشد؛‬ ‫ب��ا این حال این ابزار به بحرانی برای سیس��تم حمل ونقل تبدیل خواهد‬ ‫ش��د چرا که در صورت تامین نبودن امنیت ان و حمله س��ایبری خطوط‬ ‫حمل ونقل ش��هری با مش��کالت زیادی روبه رو می ش��وند که گاهی مواقع‬ ‫غیرقابل جبران خواهد بود‪.‬‬ ‫� از تحلیل داده تا تامین امنیت‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های اینترنت اشیا عالوه بر هزینه بسیار باال‪ ،‬زمان بر است‬ ‫و خط��رات خاص خود را دارد‪ .‬از س��وی دیگر رش��د مناط��ق می تواند باعث‬ ‫ایجاد مراکز داده جدید شود و به دنبال ان مهارت هایی مانند تحلیل داده ها‪،‬‬ ‫مهندس��ی و انتقال داده ها پراهمیت تر می ش��ود‪ .‬در حال حاضر بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های فناوری در سیاس��ت گذاری های خود نیاز به این مهارت ها را در‬ ‫نظر می گیرند‪ .‬در این میان مایکروس��افت یکی از غول های فناوری است که‬ ‫تالش دارد س��همی از بازار اینده اینترنت اشیا را به خود اختصاص دهد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت برای افزایش سهم خود ابزارهای جدیدی را به بازار عرضه کرده تا‬ ‫بتواند تحلیل حجم عظیم داده های تولید شده را برعهده بگیرد و دستیابی‬ ‫به اطالعات را برای مصرف کنندگان اسان کند‪ .‬با این حال نباید فراموش‬ ‫کرد همه این وسایل ارتباطی نیاز به تامین امنیت دارند چراکه همزمان‬ ‫با رش��د فناوری هکرها نیز رش��د می کنند و باید فک��ری به حال تامین‬ ‫امنیت این سیستم ها کرد‪.‬‬ ‫در دنیای اینترنت اشیا و ساماندهی داده های عظیم ان‪ ،‬واقعیت افزوده‬ ‫و واقعی��ت مج��ازی را نباید فراموش کرد؛ این دو بخ��ش نیز مانند تمام‬ ‫پروژه ه��ای زیرمجموعه اینترنت اش��یا از جمله نس��ل پنجم ش��بکه های‬ ‫ارتباطی‪ ،‬امنیت و س��اماندهی داده ها از اینده مالی درخش��انی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ ،‬به طوری که پیش بینی می ش��ود این دو بخش تا سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی درامدی ‪۱۶۲‬میلیارد دالری را نصیب سازندگان خود کنند‪ .‬در‬ ‫مجموع اینده درخش��ان اینترنت اشیا باعث شده شرکت های فناوری‬ ‫تمام توجه و س��رمایه گذاری خ��ود را بر این بخش متمرکز کنند و‬ ‫برای افزایش س��هم خود از اینده پر رونق این بازار‪ ،‬فعالیت های‬ ‫زیادی انجام دهند‪.‬‬ ‫منبع‪PC Magazine :‬‬ ‫بازار دوربین های دیجیتال‬ ‫نشان‬ ‫نام کاال‬ ‫دقت حسگر‬ ‫مشخصات لنز‬ ‫زوم ‪/‬اپتیکال‬ ‫کمترین قیمت (ریال)‬ ‫کانن‬ ‫دوربین کانن ‪5D Mark2 Canon EOS‬‬ ‫‪ ۲۱/۱‬مگاپیکسل‬ ‫بستگی به نوع لنز‬ ‫دارد‪/‬لرزشگیر لنز‬ ‫‪94790000‬‬ ‫کانن‬ ‫دوربین کانن ‪7D Canon EOS‬‬ ‫‪ 18‬مگاپیکسل‬ ‫بستگی به نوع لنز‬ ‫دارد‪/‬لرزشگیر لنز‬ ‫‪29900000‬‬ ‫نیکون‬ ‫دوربین نیکون ‪Nikon D7100‬‬ ‫‪ ۲۴/۷‬مگاپیکسل‬ ‫دارد‪/‬دارد‬ ‫دارد‬ ‫‪28940000‬‬ ‫کانن‬ ‫دوربین کانن ‪70D Camera Canon EOS‬‬ ‫‪ ۲۰/۹‬مگاپیکسل‬ ‫اپتیکال‬ ‫دارد‬ ‫‪27000000‬‬ ‫کانن‬ ‫دوربین کانن ‪Camera Canon PowerShot G1X‬‬ ‫‪ 15‬مگاپیکسل‬ ‫‪ ۲۸-۱۱۲‬میلیمتر‬ ‫‪ 4‬برابر‬ ‫‪17000000‬‬ ‫کانن‬ ‫دوربین کانن ‪700D Canon EOS‬‬ ‫‪ ۱۸/۵‬مگاپیکسل‬ ‫بستگی به نوع لنز‬ ‫دارد‬ ‫‪15000000‬‬ ‫کانن‬ ‫دوربین کانن پاورشات ‪HS SX60‬‬ ‫‪ 17‬مگاپیکسل‬ ‫‪ 4‬برابر‪ /‬دارد‬ ‫اپتیکال‬ ‫‪11700000‬‬ ‫اکمی‬ ‫دوربین ورزشی اکمی ‪VR03‬‬ ‫‪ 12‬مگاپیکسل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9900000‬‬ ‫کانن‬ ‫دوربین کانن ‪HS PowerShot SX710‬‬ ‫‪ 20‬مگاپیکسل‬ ‫‪X۳۰‬‬ ‫دارد‬ ‫‪7700000‬‬ ‫کانن‬ ‫دوربین کانن ‪HS PowerShot SX610‬‬ ‫‪ 20‬مگاپیکسل‬ ‫‪X۱۸‬‬ ‫‪Optical‬‬ ‫‪5800000‬‬ ‫اکمی‬ ‫دوربین ورزشی اکمی ‪VR04‬‬ ‫‪ 12‬مگاپیکسل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4900000‬‬ ‫سونی‬ ‫دوربین سونی ‪Cyber-Shot DSC-W830‬‬ ‫‪ 20‬مگاپیکسل‬ ‫‪X۴‬‬ ‫‪Optical‬‬ ‫‪3500000‬‬ ‫شیائومی‬ ‫دوربین شیائومی ‪Yi Sport‬‬ ‫‪ 16‬مگاپیکسل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3400000‬‬ ‫شیائومی‬ ‫دوربین شیائومی ‪Yi Car DVR‬‬ ‫‪ ۳‬مگاپیکسل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫واردات واگن این روزها تبدیل به یکی از موضوعات مورد توجه در بخش ریلی شده‬ ‫است‪ .‬از یک سو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مخالف واردات واگن است و از سوی‬ ‫دیگر وزارت راه و شهرس�ازی اعالم می کند که به دلیل فراهم نبودن زمینه تامین‬ ‫کل ناوگان مورد نیاز از تولید داخل‪ ،‬باید از واگن های وارداتی نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫البته وزارت راه و شهرس�ازی بارها تاکید کرده که این واردات‪ ،‬مش�روط و محدود‬ ‫اس�ت‪ .‬براساس دس�تورالعمل اعالم ش�ده از س�وی راه اهن جمهوری اسالمی به‬ ‫شرکت های ریلی‪ ،‬شرکت متقاضی واردات واگن باید به همان تعداد واگن وارداتی‪،‬‬ ‫واگن ه�ای قدیم�ی را از رده خارج کند‪ .‬واگن های وارد ش�ده باید کمتر از ‪ 20‬س�ال داش�ته باش�ند و‬ ‫واگن های دس�ت دوم فقط جایگزین واگن های قدیمی با سن باال در ناوگان خواهند شد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫دولت اجازه واردات واگن های ارزان تر خارجی را به ش�رطی به ش�رکت ها می دهد که به همان میزان‪،‬‬ ‫نسبت به سفارش واگن های جدید به تولیدکنندگان داخلی اقدام کنند‪.‬‬ ‫باوج�ود اعالم نی�از راه اهن به واگن های خارج�ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در روزهای گذش�ته‬ ‫بار دیگر بر لزوم کاهش واردات در حوزه راه و شهرس�ازی تاکید کرد و خواس�تار کاهش سفارش های‬ ‫خارج�ی وزارت راه و شهرس�ازی ب�ه وی�ژه در حوزه ریلی ش�د‪ .‬در همین راس�تا مدیرعامل راه اهن‬ ‫نیز دوباره تاکید می کند که این ش�رکت در ش�رایط فعلی‪ ،‬ناگزیر از واردات واگن اس�ت؛ مگر اینکه‬ ‫حمایت های مالی و تسهیالتی الزم از شرکت های ریلی انجام شود‪ .‬محسن پورسیداقایی این مطلب‬ ‫را در گفت وگو با «گسترش تجارت» در نمایشگاه مطبوعات اعالم کرد‪ .‬دیگر بخش های این گفت وگو‬ ‫را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫راه‬ ‫چهارشنبه و مسکن‬ ‫‪15‬‬ ‫‪editor@tejaratdaily.com‬‬ ‫روز‬ ‫تیتر‬ ‫نظرگاه‬ ‫خرید هواپیما به تعویق نیفتد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل راه اهن خواستار تعامل بین دستگاهی در حوزه ریلی‪ ،‬به نفع تولید داخل شد‬ ‫حمایت تسهیالتی؛ چوب الی چرخ واردات واگن‬ ‫براس��اس سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حمایت از‬ ‫بان��ک بگذاریم ای��ن کار را انجام می دهی��م البته این‬ ‫تولید داخل‪ ،‬س��رفصل همه فعالیت های اقتصادی در‬ ‫حمایت به شرط خرید از شرکت های واگن ساز داخلی‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬به همین دلیل ‪ ،‬در بس��یاری از حوزه ها‬ ‫اس��ت‪ .‬نمونه دیگری از حمایت های شرکت راه اهن از‬ ‫با در دس��ترس بودن تولیدات داخل‪ ،‬فعاالن اقتصادی‬ ‫ش��رکت های ریلی‪ ،‬حمایت از تولید ریل ملی اس��ت‪.‬‬ ‫به اس��تفاده از محصول داخلی تش��ویق می ش��وند‪ .‬به‬ ‫پورس��یداقایی در ای��ن زمینه اظها ر می کند‪ :‬ش��رکت‬ ‫گزارش گسترش تجارت‪ ،‬تاکید چندباره‬ ‫راه اه��ن بیش از ‪ 200‬میلی��ارد تومان از‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ورمان‬ ‫ذوب اهن طل��ب دارد ام��ا پذیرفتیم در‬ ‫بر لزوم کاهش و قط��ع واردات ریلی نیز‬ ‫راس��تای راه اندازی هرچه س��ریع تر خط‬ ‫در راس��تای حمایت از همین سیاس��ت‬ ‫تولید ری��ل ملی ‪ ،‬این پول نزد ذوب اهن‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال محسن پورسیداقایی‪ ،‬پورسیداقایی‪:‬‬ ‫بماند‪ .‬از س��وی دیگر ق��رارداد خرید ‪40‬‬ ‫ه��زار تن ری��ل را با این ش��رکت منعقد‬ ‫مدیرعامل راه اهن می گوید‪ :‬وضعیت مالی دیگر نمی توان‬ ‫ش��رکت های داخلی خوب نیست و‬ ‫کردی��م و برای حمای��ت از تولید داخل‪،‬‬ ‫بدون به طور یکطرفه‬ ‫حمایت مالی و تسهیالتی نمی توانند نیاز‬ ‫ریل مل��ی را گران تر از ریل های خارجی‬ ‫از بخش‬ ‫داخل��ی را تامین کنند‪ ،‬بنابراین تا زمانی‬ ‫خریدیم‪.‬‬ ‫� تعامل مطلوب راه اهن و شرکت ها‬ ‫که دولت نتواند ای��ن حمایت ها را انجام‬ ‫خصوصی‬ ‫از یک سو وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دهد‪ ،‬نمی ت��وان واردات را به طور کامل‬ ‫خواست‬ ‫بر لزوم حمایت از تولید داخل در صنعت‬ ‫قطع کرد‪.‬‬ ‫واردات‬ ‫ریل��ی و ضرورت کاه��ش واردات در این‬ ‫پورسیداقایی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درخواس��ت می کند به حمایت از نداشته باشند؛ بخش س��خن می گوید و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن از کمبود حمایت های‬ ‫تولید داخل برخی��زد‪ .‬مدیرعامل راه اهن بدون اینکه از‬ ‫معتقد اس��ت در حال حاضر حمایت های انها حمایت شود وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از این‬ ‫حوزه گالیه می کند‪ .‬او در پاس��خ به این‬ ‫مال��ی از تولیدکنن��دگان ح��وزه واگ��ن‬ ‫پرس��ش که چرا هن��وز در زمینه صنعت‬ ‫راضی کننده نیست‪ .‬به گفته معاون وزیر‬ ‫ریلی‪ ،‬تعامل مطلوبی میان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬درخواست شرکت های‬ ‫معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی‬ ‫ریلی و راه اه��ن از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ش��کل نگرفته‪ ،‬می گوید‪ :‬البته تعامل میان دو دستگاه‬ ‫و تجارت این اس��ت که تسهیالتی مش��ابه انچه سال‬ ‫وج��ود دارد زیرا وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هم بر‬ ‫گذش��ته در قالب وام خودرو در اختیار خودروس��ازان‬ ‫لو نقل ریلی تاکید دارد اما بخش��ی از مش��کل در‬ ‫حم ‬ ‫گذاشته شد‪ ،‬برای حمایت از صنعت ریلی به این بخش‬ ‫نوع روابط کاری است‪ .‬در واقع راه اهن به عنوان متولی‬ ‫اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت ر اه اهن از تولید داخل‬ ‫حمل ونقل ریلی در مقایس��ه با وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫پورس��یداقایی یاداور می ش��ود‪ :‬ش��رکت راه اهن به‬ ‫و تجارت‪ ،‬بیشتر با ش��رکت های ریلی و مشکالت انها‬ ‫عن��وان نماین��ده وزارت راه و شهرس��ازی در ح��وزه‬ ‫در ارتباط اس��ت‪ ،‬به همین دلیل م��ا اطالع داریم که‬ ‫ریلی‪ ،‬برای حمایت از صنعت ریلی کشور فعالیت های‬ ‫در حال حاضر مشکل اصلی شرکت های ریلی‪ ،‬مالی و‬ ‫مختلفی انجام داده و با اقدامات عملی‪ ،‬خریداران واگن‬ ‫مسائل مربوط به تسهیالت خرید واگن است‪.‬‬ ‫� ضرورت ارائه تسهیالت حمایتی‬ ‫را تشویق کرده است‪.‬‬ ‫لو نقل‬ ‫با توجه به ن��گاه ویژه دولت یازده��م به حم ‬ ‫او در ای��ن زمین��ه توضی��ح می ده��د‪ :‬راه اهن برای‬ ‫لو نقل حومه ای‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫ریلی و توس��عه حم ‬ ‫خری��داران واگن امتیازهایی قائل می ش��ود؛ به عنوان‬ ‫باید حرف مدیرعامل راه اه��ن را مبنی بر اینکه بدون‬ ‫نمون��ه‪ ،‬با وجود همه محدودیت های مالی‪ ،‬اگر بتوانیم‬ ‫وجود حمایت مالی‪ ،‬گریزی از واردات نیست‪ ،‬بپذیریم‪.‬‬ ‫از منابع داخلی خود بخش��ی را برای این شرکت ها در‬ ‫پورسیداقایی می گوید‪ :‬وظیفه راه اهن تحریک تقاضا‬ ‫با بسترس��ازی برای رونق کسب وکار است که در چند‬ ‫سال گذشته تالش کردیم سیاست های متناسب با این‬ ‫هدف را در پیش بگیریم و در نتیجه این سیاس��ت ها‪،‬‬ ‫اکن��ون حمایت و تقویت بخش خصوصی ریلی به ثمر‬ ‫نشس��ته‪ ،‬ب��ه طوری که ام��روز در ش��رکت های ریلی‬ ‫خصوصی‪ ،‬ب��رای خرید بیش از ‪ 5‬هزار واگن‪ ،‬متقاضی‬ ‫و خریدار وجود دارد‪.‬‬ ‫البته او یاداوری می شود این خرید به شرطی تحقق‬ ‫می یابد که به تقاضای ایجاد شده‪ ،‬وام و تسهیالت ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در واق��ع تاکید مدیرعامل راه اهن بر این اس��ت که‬ ‫حمای��ت مالی و تس��هیالتی از بخش خصوصی‪ ،‬الزمه‬ ‫کاه��ش واردات اس��ت زیرا از یک س��و ش��رکت ها در‬ ‫ش��رایط اقتصادی مناس��بی نیس��تند و از سوی دیگر‬ ‫نمی توان به طور یکطرفه از بخش خصوصی خواس��ت‬ ‫واردات نداشته باشند؛ بدون اینکه از انها حمایت شود‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی توضی��ح می دهد‪ :‬نمی ت��وان بخش‬ ‫خصوصی را ملزم به کاری کرد و تنها راه تش��ویق این‬ ‫بخش به خریدداخلی‪ ،‬حمایت اس��ت به عنوان نمونه‬ ‫از صندوق توس��عه ملی‪ ،‬بانک صنعت و معدن یا سایر‬ ‫بانک ها وام هایی با بهره پایین به این بخش داده شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه ایجاد محدودیت برای بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬ب��دون وجود حمایت های الزم‪ ،‬تفس��یری‬ ‫نادرست و برعکس از اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫در بخش ه��ای مختلفی از سیاس��ت های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی توصیه ش��ده که بهره وری تجارت و صادرات‬ ‫افزایش یابد و بخش خصوصی در اقتصاد کش��ور نقش‬ ‫فعال داش��ته باش��د؛ بنابراین نمی توان به نام حمایت‬ ‫از اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬برای بخش خصوصی محدودیت‬ ‫ایجاد کرد و هیچ کمکی به این بخش نکرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید‪ :‬این دو وزارتخانه‬ ‫جلس��ات مش��ترکی با هم دارند اما کارگروه منظمی‬ ‫بی��ن دو وزارتخانه وجود ندارد‪ .‬او یاداوری می کند که‬ ‫ب��رای حمایت مطلوب از صنایع ریلی‪ ،‬راه اهن کش��ور‬ ‫جلس��ات مش��ترکی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫داش��ته و پیش��نهادهای خود را به این وزارتخانه ارائه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گفته او یکی از مشکالت فعلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راه حمایت از ش��رکت های‬ ‫ریلی‪ ،‬محدودیت منابع مالی است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم افزایش تعامل بین دستگاهی‬ ‫لو نق��ل ریلی در اقتصاد‬ ‫باتوج��ه به جایگاه مهم حم ‬ ‫مقاومت��ی و برنام ه شش��م توس��عه از یک س��و و با در‬ ‫نظر گرفتن مش��کالت موجود در این بخش از س��وی‬ ‫دیگر به نظر می رس��د تعامل نهادهای دست اندرکار در‬ ‫این بخش باید بیش��تر شود و بد نیست وزارتخانه های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و راه و شهرس��ازی‪ ،‬کارگروه‬ ‫مشترکی برای حل مشکالت این بخش تشکیل دهند‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫ت بر اس��اس سند‬ ‫به گزارش گس��ترش تجار ‬ ‫چش��م انداز ‪ 20‬س��اله کش��ور و برنام��ه ای که‬ ‫راه اهن برای رس��یدن به این اه��داف تدوین‬ ‫کرده‪ ،‬در سال ‪ 1404‬حمل بار این بخش باید‬ ‫از ‪ 24/6‬میلیارد تن فعلی به ‪ 93/5‬میلیارد تن‬ ‫در هر کیلومتر افزایش یابد‪ .‬در بخش مسافری‬ ‫نیز باید امار ‪ 26/3‬میلیون نفر مس��افر ساالنه‬ ‫فعلی به ‪45/5‬میلیون نفر برسد‪.‬‬ ‫انطور که مس��ئوالن راه اه��ن اعالم کرده اند‬ ‫برای تحق��ق این اهداف‪ ،‬بای��د ‪ 22‬هزار واگن‬ ‫فعل��ی ناوگان به ‪ 28‬هزار واگ��ن افزایش یابد‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش بای��د ‪ 1080‬لکوموتیو باری و‬ ‫مس��افری به ن��اوگان افزوده ش��ود‪ .‬در بخش‬ ‫مس��افری نیز در سال ‪ 1404‬باید ‪ 2500‬واگن‬ ‫مسافری داشته باشیم‪.‬‬ ‫اگرچه مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی بر‬ ‫ل��زوم کاهش واردات معترفن��د اما این نکته را‬ ‫نیز یاداوری می کنند که به دلیل فرسودگی و‬ ‫کمبود ناوگان‪ ،‬در حال حاضر سیاست واردات‬ ‫مش��روط و ترکی��ب خری��د خارج��ی و انعقاد‬ ‫قرارداده��ای داخل��ی‪ ،‬راهکار مناس��بی برای‬ ‫توس��عه کس��ب و کار ریلی و رونق حمل ونقل‬ ‫در این حوزه اس��ت‪ .‬بنابراین به نظر می رس��د‬ ‫بهتری��ن روش برای کاهش واردات واگن‪ ،‬ارائه‬ ‫تس��هیالت به نفع تولی��د در بخش خصوصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تکمیل مسکن مهر پردیس تا پایان سال ‪96‬‬ ‫اس��تاندار تهران با انتقاد ازجانمایی نادرست و پیش بینی نکردن‬ ‫منابع الزم برای تکمیل زیرس��اخت ها در س��ایت های مس��کن مهر‬ ‫پرند و پردیس گفت‪ :‬بس��یاری از زیرساخت ها‪ ،‬امکانات و واحدهای‬ ‫مسکن مهر پردیس تا پایان سال ‪ 96‬تکمیل و واگذار می شود‪.‬‬ ‫سیدحسین هاش��می در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬در فازهای ‪ 11‬و‬ ‫‪ 12‬مس��کن مهر پردیس در کوه ها خانه س��ازی شده که همین امر‬ ‫خدمات رس��انی به انجا را مشکل و هزینه ان را چند برابر می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در زمان تصمیم گیری برای س��اخت مس��کن‬ ‫مهر پردی��س‪ ،‬منابع الزم پیش بینی نش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بس��یاری‬ ‫از ثبت نام کنندگان مس��کن مهر گمان می کردن��د با پرداخت پول‬ ‫اولی��ه و وام هزین��ه مس��کن را پرداخته و صاحب خانه ش��دند‪ ،‬در‬ ‫حالی که در قراردادهای س��اخت به طور کامل مش��خص است که‬ ‫در مقاطع گوناگون باید پرداخت هایی انجام شود‪ .‬هاشمی با اشاره‬ ‫به رایزن��ی با اعضای دولت و رییس جمه��وری برای کمک به ثبت‬ ‫نام کنندگان مس��کن مهر یاداور شد‪ :‬در واقع مدیریت ارشد استان‬ ‫تهران بانی ش��د که به ثبت نام کنندگان مس��کن مهر در کل کشور‪،‬‬ ‫‪50‬میلیون ریال دیگر نیز وام پرداخت ش��ود که اقدام بسیار خوبی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نرخ بلیت قطار به مقصد مشهد‬ ‫مسیر‬ ‫‪ 4‬تخته‬ ‫‪ 6‬تخته‬ ‫سالنی‬ ‫اتوبوسی‬ ‫مسیر‬ ‫‪4‬تخته‬ ‫تهران ـ مشهد‬ ‫خلیج فارس ‪597,500‬‬ ‫پارسی ‪648,000‬‬ ‫صبا ‪530,000‬‬ ‫پردیس ‪440,000‬‬ ‫طبس ـ مشهد‬ ‫غزال ‪366,000‬‬ ‫صبا ‪416,000‬‬ ‫قزوین ـ مشهد‬ ‫خلیج فارس ‪701,500‬‬ ‫درجه یک ‪617,500‬‬ ‫قم ـ مشهد‬ ‫لوکس ‪816,000‬‬ ‫پارسی ‪611,000‬‬ ‫پیشوا ـ مشهد‬ ‫تبریز ـ مشهد‬ ‫خلیج فارس ‪877,000‬‬ ‫زنجان ـ مشهد‬ ‫لوکس ‪847,500‬‬ ‫دامغان ـ مشهد‬ ‫لوکس ‪411,000‬‬ ‫دورود ـ مشهد‬ ‫پلور سبز ‪889,000‬‬ ‫شهرضا ـ مشهد‬ ‫خلیج فارس ‪322,500‬‬ ‫میالد ‪747,500‬‬ ‫‪6‬تخته‬ ‫پارسی ‪696,000‬‬ ‫پردیس ‪350,500‬‬ ‫اتوبوسی ‪217,500‬‬ ‫سالنی‬ ‫پردیس ‪246,000‬‬ ‫نیشاور ـ مشهد‬ ‫صبا ‪252,500‬‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2016‬‬ ‫سال اول‪ /‬شماره‪ /38‬پیاپی‪187‬‬ ‫اراک ـ مشهد‬ ‫پلور سبز ‪917,000‬‬ ‫پارسی ‪520,000‬‬ ‫سمنان ـ مشهد‬ ‫خلیج فارس ‪443,500‬‬ ‫پارسی ‪327,000‬‬ ‫جاجرم‪ -‬مشهد‬ ‫* نرخ بلیت قطار در تاریخ های مختلف و برحسب نوع واگن متفاوت است و در این جدول‪ ،‬پایین ترین قیمت برحسب ریال درج شده است‪.‬‬ ‫پردیس ‪515,500‬‬ ‫اتوبوسی‬ ‫صبا ‪60,000‬‬ ‫صبا ‪322,000‬‬ ‫صبا ‪179,500‬‬ ‫منبع‪:‬رجا‬ ‫مهم تری��ن مزیت نوس��ازی‬ ‫ناوگان هوایی صرفه اقتصادی‬ ‫اس��ت که ب��رای کش��ور دارد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن خری��د هواپیما‬ ‫صرفه سیاس��ی نیز دارد‪ .‬گفته‬ ‫می شود هواپیمایی یک کشور‬ ‫قاسم نیکو‬ ‫حامل پرچم ان کش��ور است‬ ‫نماینده دماوند‬ ‫و ورود شرکت های هواپیمایی‬ ‫در مجلس شورای‬ ‫هر کش��وری به کش��ور دیگر‪،‬‬ ‫اسالمی‬ ‫به نوع��ی نمای��ش ق��درت ان‬ ‫کش��ور اس��ت ام��ا در س��طح‬ ‫کارب��ردی و اقتص��ادی و همچنی��ن درس��طح رفع‬ ‫مش��کالت و نیازهای مردم‪ ،‬خری��د هواپیما اهمیت‬ ‫دیگ��ری پیدا می کند‪ .‬گفته می ش��ود هر روز حدود‬ ‫‪ ۴۵‬نف��ر براثر ح��وادث جاده ای کش��ته و ‪ ۸۵۰‬نفر‬ ‫زخمی می ش��وند؛ یعنی روزانه ح��دود هزار نفر به‬ ‫دلیل س��فرهای ج��اده ای دچار حادثه می ش��وند‪،‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که اگر حمل ونق��ل هوایی در‬ ‫کش��ورمان رونق بگیرد این مش��کل تا اندازه زیادی‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫بیش��ترین تصادفات در مس��افت های طوالنی رخ‬ ‫می ده��د و این س��فر ها به دلیل نب��ودن پروازهای‬ ‫داخلی کافی و اطمینان نداش��تن م��ردم به ایمنی‬ ‫ن��اوگان هوای��ی‪ ،‬به صورت جاده ای انجام می ش��ود‬ ‫و این مس��ئله با ورود هواپیماه��ای نو خود ب ه خود‬ ‫س��اماندهی می ش��ود‪ .‬یکی از بااهمیت ترین مسائل‬ ‫خری��د هواپیما اس��ت و اگر این خرید انجام نش��ود‬ ‫طبیعی است حوادث جاده ای در حجم وسیع ادامه‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫صنعت هوایی در هر کشوری عامل رشد اقتصادی‬ ‫و سیاسی است‪ .‬یعنی کشورها به این وسیله درامد‬ ‫کس��ب می کنند و ما ه��م نباید از ای��ن مهم غافل‬ ‫بمانیم‪ .‬ضم��ن اینکه در میان جمعی��ت میلیاردی‬ ‫جهان‪ ،‬هزاران ایرانی وجود دارند که در س��ال چند‬ ‫بار س��فر می کنند‪ .‬این افراد پیش��تر با شرکت های‬ ‫خارجی می امدند و هنوز هم شرکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی را ترجیح می دهند چراکه سوار هواپیمایی‬ ‫که ‪۱۷‬سال از عمر ان می گذرد و دوبار اورهال شده‪،‬‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای همسایه نیز ش��اهد رونق صنعت‬ ‫هوایی هستیم‪ .‬قرار بود در سال ‪ ۱۴۰۰‬هاب منطقه‬ ‫ش��ویم اما دوبی در حال حاضر میدان را در دس��ت‬ ‫گرفته و پیروز این ماجرا اس��ت‪ .‬اکنون کریدورهای‬ ‫هوایی درحال تغییر است چراکه ایران غایب بزرگ‬ ‫اس��مان های جهان است و در اس��مان منطقه نیز‬ ‫حضور فعال نداریم‪ .‬برخی ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫م��ا فقط ‪ 2‬تا ‪ 3‬هواپیم��ای عملیاتی دارند و ناوگان‬ ‫هما‪ ،‬ماهان و اسمان کهنه است و برای هاب منطقه‬ ‫شدن کافی نیست‪.‬‬ ‫روز‬ ‫تیتر‬ ‫از حمل و نقل‬ ‫کوتاه‬ ‫نماینده گرمسار و ارادان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫می گوید ب��رای تکمی��ل و بهره برداری مت��رو تهران ـ‬ ‫گرمسار ‪900‬میلیارد ریال اعتبار نیاز است‪/.‬ایرنا‬ ‫به گفته مشاور امور فرهنگی و رسانه ای سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬این س��ازمان ‪5٠٠‬میلیارد تومان به‬ ‫راه اهن قزوین ـ رشت ـ انزلی ـ استارا و ‪٤٠‬میلیارد‬ ‫تومان به ازادراه قزوین ـ رشت به منظور تسریع در‬ ‫اتمام پروژه تخصیص داده است‪/.‬ایسنا‬ ‫مدیرکل فرودگاه های اس��تان فارس از برقراری‬ ‫پ��رواز مس��تقیم از وین اتریش به ش��یراز در اینده‬ ‫نزدیک خبر داد‪/.‬وزارت راه و شهرسازی‬ ‫به گفته دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی‬ ‫بحث دسترس��ی اس��ان و معقول ایس��تگاه راه اهن‬ ‫پرس��رعت ته��ران ـ قم ـ اصفهان ب��ه حرم حضرت‬ ‫معصومه(س) در ش��ورای عالی شهرسازی در حال‬ ‫بررسی است‪/.‬ایسنا‬ ‫به گفته مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان‪ ،‬پروژه‬ ‫‪6‬خطه ش��دن ج��اده اصفهان ـ ش��هرضا در صورت‬ ‫تامین اعتبار الزم تا پایان سال جاری به بهره برداری‬ ‫می رسد‪/.‬وزارت راه و شهرسازی‬ ‫مدیرکل فرودگاه های استان گلستان از برقراری‬ ‫پرواز گرگان ـ اس��تانبول به شرط وجود تقاضا برای‬ ‫چارتر خبر داد‪/.‬مهر‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی استان اردبیل می گوید‬ ‫تکمیل راه اه��ن اردبیل ـ میانه نیازمن��د حدود هزار‬ ‫میلیارد تومان اعتبار است‪/.‬وزارت راه و شهرسازی‬ ‫مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان از اغاز به‬ ‫کار رسمی پایانه باری فرودگاه بندرعباس از ابتدای‬ ‫اذر خبر داد‪/.‬ایرنا‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش تجارت‪:‬‬ ‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 3‬اذر‪1395‬‬ ‫‪ 23‬صفر‪1438‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر‪2016‬‬ ‫سال اول شماره‪ 38‬پیاپی‪187‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسس�ه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی گس�ترش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫نگاه روز‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫گروه تجارت کالن‪ :‬زهرا طهرانی‬ ‫گروه نمایشگاه‪ :‬میالد محمدی‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@tejaratdaily.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@tejaratdaily.com:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫کارتون‬ ‫در سراپرده جان و تن‬ ‫محمدعلی عرفی نژاد‪ :‬با نگاه به ماجراهای تاس��ف بار جهانی مثل‬ ‫جن��گ و حضور افراد ن��ااگاه در بخش های س��رمایه ای که بر زندگی‬ ‫دیگ��ران به ویژه زیردس��تان س��ایه انداخته اند‪ ،‬می توان ب��ه نظرها و‬ ‫واقعیت های تاثیربرانگیزی دس��ت یافت که بیش��تر به خاطر حرص و‬ ‫طم��ع و از ب��ه وجود امده و هنوز هم ادامه دارد‪ .‬گفته اند بعد از اینکه‬ ‫شخصیتی خونخوار که بس��یاری ادم های بی گناه را در جنگ جهانی‬ ‫دوم با ش��عله اتش سوزانید‪ ،‬بر طبق نظر دادگاه «نورنبرگ» به جوخه‬ ‫اعدام س��پرده ش��د‪ ،‬بعضی ها تصمیم گرفتند تا با سپردن پیکرش به‬ ‫پزش��کی قانونی‪ ،‬دریابند او درون سینه اش اصال قلبی مثل همه ادم ها‬ ‫داش��ته است و یا اینکه مغزش و باالخره احساسش با دیگران متفاوت‬ ‫ب��وده که چنی��ن جنایاتی را انجام داده؟‪ ...‬ام��ا برخالف انتظار مغزش‬ ‫اندازه دست مش��ت کرده اش بوده و فقط قلب بزرگتری داشته است‪.‬‬ ‫نزدیکترین نگاه موجود به اطراف و به ویژه گروه هنوز در حال کش��تار‬ ‫در س��وریه و عراق به ن��ام «داعش» که روی هیتل��ر و جنایتکارهای‬ ‫جنگ جهانی دوم را سفیدکرده نیز در این بررسی صادق است‪ .‬بدی‬ ‫کردن گرچه هزار ماج��را به دنبال خود می افریند‪ ،‬اما مهم ترین تمام‬ ‫این ماجراها‪،‬این اس��ت که برای ی��ک ادم ضدجامعه‪ ،‬مردم و زندگی‪،‬‬ ‫هیچ ک��س نه دلتنگی دارد و نه دل می س��وزاند‪ .‬فقط ممکن اس��ت از‬ ‫او حس��اب ببرند و بترس��ند‪ .‬در حالی که افراد خوب و عاش��ق زندگی‬ ‫و واقعیت های موجود در جامعه‪ ،‬همه جایی می توانند حضور داش��ته‬ ‫باش��ند و پیوسته س��تایش می ش��وند‪ ...‬به گفته یک بزرگ‪ ،‬فرق بین‬ ‫انس��ان و حیوان‪ ،‬ناطق بودن انس��ان است‪ ،‬در حالی که رفتار حیوانات‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫‹ ‹مش�اغل خانگ�ی چیس�ت و ش�امل چ�ه رش�ته هایی‬ ‫می شود؟‬ ‫مطابق قانون س��اماندهی و حمایت از مش��اغل خانگی‪ ،‬این گروه‬ ‫شامل ان دسته از فعالیت هایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده‬ ‫در فضای مس��کونی در قالب یک طرح کس��ب وکار بدون مزاحمت و‬ ‫ایجاد اخالل در ارامش واحد های مس��کونی همجوار شکل می گیرد‬ ‫و منج��ر ب��ه تولید و یا عرضه کاال به بازار خارج از محیط مس��کونی‬ ‫خواهد شد‪ .‬براساس مصوبات س��تاد ساماندهی و حمایت از مشاغل‬ ‫خانگی‪ ،‬رشته های مشاغل خانگی در حوزه های صنایع دستی‪ ،‬فرش‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دامپروری‪ ،‬ش��یالت‪ ،‬خدمات‪ ،‬تولیدی‪ ،‬صنعت و فناوری‬ ‫اطالعات (‪)IT‬اس��ت و بر همین اساس‪ ،‬انواع مشاغل خانگی در هر‬ ‫یک از زیربخش ها ارائه شده که فهرست و همچنین اطالعات هر یک‬ ‫از مشاغل مذکور در سایت وزارت کار و امور اجتماعی موجود است‪.‬‬ ‫‹ ‹برای پیشنهاد عنوان شغلی جدید چه باید کرد؟‬ ‫در ص��ورت ع��دم وجود ش��غل مورد نظ��ر متقاضی در فهرس��ت‬ ‫مش��اغل خانگی‪ ،‬متقاضی می تواند در فرم ثبت نام شغل مدنظر خود‬ ‫را پیش��نهاد کند‪ .‬مش��اغل پیشنهادی متعاقبا بررس��ی و در صورت‬ ‫تصویب‪ ،‬به فهرست مشاغل خانگی اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه فعالیت در مشاغل خانگی چگونه است؟‬ ‫ فعالیت در حوزه مشاغل خانگی به ‪ 3‬صورت امکانپذیر است‪ :‬الف‪-‬‬ ‫انج��ام فعالیت به ص��ورت کارمزدی برای کارفرم��ای خارج از محیط‬ ‫مس��کونی (متقاضی تحت پوش��ش)‪.‬ب ‪ -‬انجام فعالیت مستقل اعم‬ ‫از تامین م��واد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مس��کونی‬ ‫(متقاضی مستقل)‪.‬ج‪ -‬انجام فعالیت به صورت تعاونی و یا مشارکت با‬ ‫بنگاه های باالدستی تامین کننده مواد اولیه و عرضه محصول انان در‬ ‫بازار‪ ،‬ترجیحا به صورت کسب وکار خوشه ای (پشتیبان)‪.‬‬ ‫‹ ‹ نح�وه ثبت ن�ام برای مش�اغل خانگی ب�ه چه صورت‬ ‫است؟‬ ‫به منظور تس��ریع در ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی (تا پیش از‬ ‫تکمیل و راه اندازی س��امانه ثبت ن��ام) متقاضیان می توانند به صورت‬ ‫حضوری ثبت نام کنند‪ .‬بدیهی است پس از تکمیل و راه اندازی سامانه‬ ‫مذکور‪ ،‬ثبت نام فقط از طریق س��امانه انجام خواهد ش��د‪ .‬متقاضیان‬ ‫مش��اغل خانگی می توانند فرم ثبت نام (متناس��ب با شرایط خود به‬ ‫تفکیک مستقل ‪ -‬تحت پوشش ‪ -‬پشتیبان) را از سایت وزارت کار و‬ ‫امور اجتماعی به نشانی ‪www.irimlsa.ir‬قسمت مشاغل خانگی‬ ‫دریاف��ت و چاپ نموده و فرم ها را پس از تکمیل به ادارات کل تعاون‬ ‫یا دس��تگاه اجرایی ذی ربط ارائه نمایند‪ .‬متقاضیان مش��اغل خانگی‬ ‫بای��د از مهارت و تخصص کافی جهت انجام ش��غل خانگی مورد نظر‬ ‫برخوردار باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا ب�رای ش�روع فعالیت در مش�اغل خانگ�ی نیاز به‬ ‫مجوز است؟‬ ‫تمامی متقاضیان مس��تقل و پشتیبان برای انجام فعالیت در حوزه‬ ‫مشاغل خانگی نیاز به دریافت مجوز دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط الزم و مراحل دریافت مجوز چیست؟‬ ‫شرایط الزم برای دریافت مجوز شامل شرایط عمومی و اختصاصی‬ ‫است‪ .‬متقاضیان واجد شرایط‪ ،‬فرم تکمیل شده ثبت نام و مدارک الزم‬ ‫را به دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه می نمایند‪ .‬پس از انجام بررسی های‬ ‫الزم و در صورت تایید طرح در دستگاه اجرایی‪ ،‬مجوز مربوطه توسط‬ ‫اداره کل کار و امور اجتماعی اس��تان صادر خواهد ش��د‪.‬جهت اطالع‬ ‫از ضوابط صدور مجوز (ش��رایط عموم��ی و اختصاصی‪ ،‬مدارک مورد‬ ‫نی��از و مراحل صدور مج��وز) به س��ایت وزارت کار و امور اجتماعی‬ ‫مراجعه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا ش�اغلین کس�ب وکار خانگ�ی مش�مول حمایت‬ ‫بیمه ای خواهند شد؟‬ ‫مش��مولین قانون با ارائه مجوز کس��ب وکار خانگی می توانند نزد‬ ‫صن��دوق تامین اجتماع��ی بیم��ه و از مزایای ان برخوردار ش��وند‪.‬‬ ‫مش��مولین صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تابع قوانین و‬ ‫مقررات مربوطه خواهند بود‪.‬‬ ‫در حضور یکدیگر یک حرکت و یک برنامه را به نمایش می گذارد‪ .‬اما‬ ‫ما انسان ها بیش��تر رفتارهایمان در افکار و کردارهای غیرقابل بررسی‬ ‫نهفته است‪ .‬به طرف مقابلمان می خندیم در حالی که ارزومند نابودی‬ ‫و دست کم موفق نبودن او هستیم‪ .‬یا کسی که نمی تواند با ما دوستی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬اما به هنگام رویارویی واقعی‪ ،‬ط��رف حق و حقیقت را‬ ‫می گیرد که خصیصه کامل انس��انی به ش��مار م��ی رود‪ .‬در هر صورت‬ ‫نمی ت��وان به جای قلب یا خالی بودن س��ینه از قلب و احس��اس یک‬ ‫س��اخته صنعتی گذاش��ت که خدا چنان رگ ها را شکل داده و به هم‬ ‫پرداخت��ه که برای تعویض ان از س��ینه ای به س��ینه دیگر‪ ،‬فقط باید‬ ‫همخونی و ژن مشخصی وجود داشته باشد که پس از یک دوران چند‬ ‫قرنی زندگی بشر و البته پزشکان متبحر امروزی‪ ،‬موفقیت در تعویض‬ ‫قلب از انس��انی به انسان دیگر میسر ش��ده و جواب هم داده است اما‬ ‫در مورد مغز هنوز راه بس��یار اس��ت‪ ،‬اما س��وال دیگری هم هست؛ ایا‬ ‫ما انس��ان ها نمی توانیم در کار س��اخت بخش های مهم جسمانی مان‬ ‫بیشتر از روح و کاوش های روحی بهره ببریم؟ با نگاه خوب به اطراف‪،‬‬ ‫زیردس��تان و م��ردم دوروبری‪،‬بدون دخالتی در س��اختار جس��مانی‪،‬‬ ‫می توان با استفاده از وضعیت های مربوط به روح و روان حتی جسم را‬ ‫به شفا نزدیک کرد‪.‬گفته اند روح سالم در بدن سالم است‪ .‬اما برعکس‬ ‫ان هم می توان نظر داد‪.‬جس��م س��الم‪ ،‬اندیشه س��الم را می زاید‪ .‬هیچ‬ ‫س��اخته خدایی کمبود ندارد و این ما هس��تیم که با نگاه درست و با‬ ‫بکارگیری معرفت انس��انی می توانیم جامعه را بسازیم و فکر برداشتن‬ ‫قلب و مغز هم نباشیم که هیچ فایده ای ندارد‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬روزنامه گسترش تجارت‬ ‫بازار تولیدات خانگی با درامدزایی باال‬ ‫پی��ش ب��ه س��وی راه اندازی‬ ‫کس��ب وکار خانگ��ی ی��ا‬ ‫کس��ب وکار های کوچ��ک؛ این‬ ‫محمدعلی عرفی نژاد شاید برنامه شعارگونه ای باشد‬ ‫که به واقعیت پیوس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ایرانی جماع��ت وقتی بخواهد‬ ‫ی��ک برنامه ری��زی نه چن��دان‬ ‫درازم��دت را برای اینده س��ازی و نیز پول س��ازی‬ ‫پیش بگیرد‪ ،‬همیش��ه موفق است‪ .‬تاریخ این مورد‬ ‫را نش��ان داده و مردم ایران و البته بیشتر خانم ها‪،‬‬ ‫در این زمینه با موفقیت قدم برداشته اند‪...‬‬ ‫حدود ‪ 3‬س��ال قبل بس��یاری از رهگ��ذران در‬ ‫منطق��ه یوس��ف اباد متوجه حضور ی��ک پراید در‬ ‫اخری��ن میدانگاهی ش��دند ک��ه دو خانم در حال‬ ‫صحب��ت با بعضی اقای��ان و خانم های دیگر بودند‪،‬‬ ‫صندوق عق��ب پراید باز بود و تاقچه پشت س��ری‬ ‫صندل��ی عق��ب هم به شیش��ه های ی��ک کیلویی‬ ‫و نی��م کیلویی ب��ا انواع ترش��ی جات معمول و نیز‬ ‫جدیدس��اخت پوشیده شده و داخل صندوق عقب‬ ‫ه��م در ‪ 3‬ردیف مربا های مختل��ف با طراحی زیبا‬ ‫ق��رار داش��ت‪.‬مهم تر از همه این بود ک��ه حتی از‬ ‫قیمت های مغ��ازه ای هم ارزان تر عرضه می ش��د‪.‬‬ ‫در همان یکی دو روز نخس��ت که ماش��ین ترشی‬ ‫و مربافروشی در میدانگاهی فرهنگ‪ ،‬در یوسف اباد‬ ‫توق��ف ک��رده و اقدام ب��ه عرضه اجن��اس ترش و‬ ‫شیرین خانگی می کرد‪ ،‬بر تعداد مشتری ها افزوده‬ ‫ت و ش��نود عادی پس از حدود‬ ‫ش��د و در یک گف ‬ ‫‪ 2‬م��اه یکی از‪ 2‬خانم که از قرار سرپرس��تی پخت‬ ‫و پز را به عهده داش��ت گفت‪ « :‬به دالیلی همسرم‬ ‫از من جدا شد‪ ،‬یعنی به سفر رفت که من مخالف‬ ‫این اتف��اق بودم‪ .‬به هر حال سرپرس��تی خانواده‪،‬‬ ‫یعن��ی من و دو پس��ر و یک دخت��رم به عهده من‬ ‫افتاد‪ .‬اجار ه خان��ه ‪ ،‬مخارج تحصیل بچه ها و خورد‬ ‫و خوراک احتیاج به درامد داش��ت‪ .‬با صحبتی که‬ ‫با مال��ک مغازه بقالی محله مان داش��تم‪ ،‬او به من‬ ‫پیشنهاد داد که تهیه همه نیاز های تهیه ترشی را‬ ‫او به عهده بگیرد و من برای تهیه انواع ترشی اقدام‬ ‫کنم‪ .‬نتیجه اینکه پس از ‪ 15-10‬روز کار مداوم و‬ ‫اماده سازی محصوالت متنوع در زمینه ترشی های‬ ‫معم��ول در ایران‪ ،‬حدود ‪ 200‬هزار تومان دس��تم‬ ‫را گرف��ت‪ .‬وقتی هم با ایش��ان صحب��ت کردم کار‬ ‫من در تهیه این ترش��ی ها خیل��ی زیاد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش��تر از این درامد ندارد‪ .‬با خواهرم ماجرا را در‬ ‫میان گذاش��تم که او گفت‪ :‬ب��ه امتحانش می ارزد‪،‬‬ ‫بگ��ذار خودمان اقدام کنیم‪ ،‬تو همان ترش��ی ها را‬ ‫تهیه کن‪ ،‬من هم مربا می پزم‪ .‬همسرش هم گفت‪:‬‬ ‫کمک تان می کنم و ماش��ینم را در اختیار تان قرار‬ ‫می ده��م‪ ...‬این بود که از هم��ان روز البته با تهیه‬ ‫یک وام قرض الحس��نه ‪ 2‬میلی��ون تومانی و خرید‬ ‫لوازم موردنیاز‪ ،‬کار را ش��روع کردیم و نخس��تین‬ ‫محصول ارائه شده مان سود خوبی هم داد‪.‬‬ ‫می پرس��م‪ :‬می توانی مقدار س��ود ه��ر دو نفر را‬ ‫بگویی؟‬ ‫می خندد و ب��ا رضایت ادامه می دهد‪ :‬راس��تش‬ ‫درامد و سودمان برخالف انتظارمان در امد‪ .‬البته‬ ‫ما بهترین تره ب��ار و میوه را از میدان تهیه کردیم‪.‬‬ ‫شیش��ه های الزم را هم یک مرکز پخش با تخفیف‬ ‫باال در اختیارمان گذاش��ت که حداقل برای ‪ 6‬ماه‬ ‫تامین مان می کند‪ .‬اگر به کسی نگویی سرجمع در‬ ‫م��اه اول نفری یک میلیون و س��یصد هزار تومان‬ ‫کم��ی باالتر یا پایین تر درامد داش��تیم که خدا را‬ ‫شکر کردیم‪ .‬مسئله اصلی اینجاست که هر کس از‬ ‫ما خرید کرد‪ ،‬برای مان مش��تری اورد‪ .‬درباره مثال‬ ‫ترشی ها بسیاری از افزودنی های گیاهی را از طریق‬ ‫کتاب و س��ایت های اشپزی توسط پسرم به دست‬ ‫اوردی��م‪ .‬برای نمون��ه‪ ،‬جدا از م��واد گیاهی الزم‪،‬‬ ‫کش��ف کردیم ترش��ی خوب هم نمک می خواهد‬ ‫و ه��م مق��داری ش��یرین کننده طبیعی راس��تش‬ ‫وقتی خودمان از مزه و طعم ترش��ی ها خوش��مان‬ ‫ام��د‪ ،‬ماحصل س��اخت و تولی��د را در «وایت برد»‬ ‫نوشتیم و جلوی چشم مش��تری ها قرار دادیم که‬ ‫بزرگترین تبلیغ ش��د‪ .‬ما برای تهیه ترشی از‪ 3‬نوع‬ ‫سرکه استفاده می کنیم‪ ،‬سرکه سفید و زرد‪ ،‬سرکه‬ ‫س��یب که گران تر است و سرکه ایتالیایی که طعم‬ ‫ترش��ی را ب��اال می برد‪ ،‬حاال هم بع��د از ‪ 2‬ماه کار‬ ‫و نظر گرفتن از خری��داران‪ ،‬محصوالتی که عرضه‬ ‫می کنیم‪ ،‬به غروب نرسیده تمام می شود و چندین‬ ‫رس��توران هم قرارداد بسته اند‪.‬حتی یک رستوران‬ ‫از ما خواس��ته ب��ه جای هر س��رکه دیگری از نوع‬ ‫«بالزامیک» اس��تفاده کنیم ک��ه با طعمی ترش و‬ ‫ش��یرین محصول را خوش��مزه تر می کند و به هر‬ ‫حال توانسته ایم سروسامانی به زندگی مان بدهیم‪.‬‬ ‫جالب اینکه خواهر این خانم هم درباره س��اخت‬ ‫انواع کمپوت ها و مربا هایش توضیح می دهد‪ :‬پس��ر‬ ‫خواهرم کلی اطالعات برای مان فراهم کرد و یکی‬ ‫از موارد مورد نظر مشتری ها استفاده از شکر کمتر‬ ‫است که در اصل مربا را خوشمزه تر می کند و البته‬ ‫استفاده از بعضی عرقیجات گیاهی که کاربرد های‬ ‫خودش را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ماست و یخ و نفت‬ ‫جدای از ماجرای ترش و شیرین س��ازی این دو‬ ‫مبتکر ترش��ی و مرباس��ازی‪ ،‬به ماجرایی رسیدیم‬ ‫درباره یک زن و ش��وهر ایران��ی در «لس انجلس»‬ ‫از ق��رار م��رد خانه‪ ،‬ب��ا خرید چند ظرف ماس��ت‬ ‫برای مصرف یک م��اه‪ ،‬به خاطر جلوگیری از کپک‬ ‫زدن انه��ا را در چند ظرف ق��رار داده و در فریزر‬ ‫اشپزخانه قرار می دهد و بعد از چند روز که سراغ‬ ‫یکی از ظرف ها می رود‪ ،‬می بیند هم ه ماست ها یخ‬ ‫زده اما نه به صورت معمول‪ ،‬بلکه ماس��ت فقط در‬ ‫بخش ه��ای زیرین ی��خ زده بوده‪ ،‬با قاش��ق به هم‬ ‫می زند و به یک حالت فالوده ای می رسد‪ ،‬بنابراین‬ ‫به فک��ر می افتد برای تغییر ذائقه با افزودن بعضی‬ ‫س��بزی های معطر و مقداری خامه و ش��کر‪ ،‬نوعی‬ ‫ماس��ت یخ زده درست کند که بعد متوجه می شود‬ ‫چقدر هم خوش��مزه ش��ده؛ انقدر که شاید بتوان‬ ‫مثل بستنی ان را در معرض فروش گذاشت‪ .‬جالب‬ ‫اینکه او هم با تهیه این محصول ابتکاری یا به قول‬ ‫خودش دیمی و فراوری ان با انواع خامه و سبزی‬ ‫و ش��یرین کننده های گیاه��ی در ظرف های یکبار‬ ‫مصرف قرار داده و در یک پارک و بوستان عمومی‬ ‫ب��ه رهگذران عرضه می کند و در همان نخس��تین‬ ‫روز حدود ‪ 50‬لیوان ماس��ت ی��خ زده اعجاب اور به‬ ‫فروش می رس��اند که همین اتفاق باعث می ش��ود‬ ‫تا همس��رش ه��م به کمک او بیای��د‪ .‬ماجرای این‬ ‫ابتکار ایرانی به روزنامه های محلی کشیده می شود‬ ‫ک��ه خودبه خود باع��ث تبلیغ ش��ده و باالخره بد‬ ‫نیست بدانیم هم اکنون بیشتر از ‪ 20‬شعبه ماست‬ ‫«مه��رک» فقط در «لس انجلس» مش��غول به کار‬ ‫اس��ت که بیشتر مشتری ها هم امریکایی و اروپایی‬ ‫هس��تند و از نظر کسب درامد و حق «برند» برای‬ ‫ماست و یخ موفق شده و درامدزایی خوبی را برای‬ ‫یک گروه حداقل ‪ 40‬نفره فراهم اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارشیرین‬ ‫ش��اید ماجرای قند های خردش��ده را ش��نیده‬ ‫باشید‪ .‬باز هم یک فروشگاه دار محلی با راه اندازی‬ ‫کارخان��ه کوچک کار خانگی ت��از ه ای را رواج داد‪،‬‬ ‫این همسر مبتکر با اس��تفاده از افراد خانواده اش‬ ‫و با تهیه چند قندش��کن نوک تی��ز‪ ،‬با خرد کردن‬ ‫کله قند های فروشگاه انها را به صورت بسته بندی‬ ‫ی��ک کیلوی��ی و با اف��زون م��زد کارش در مغازه‬ ‫همس��رش ق��رار داد و هن��وز دو هفت��ه ای از این‬ ‫تولید شیرین خانگی نگذشته بود که مشتری های‬ ‫زی��ادی ب��رای خری��د مراجعه می کنن��د‪ .‬صاحب‬ ‫فروش��گاه خودش تعریف می کند‪ :‬اول فکر کردم‬ ‫همسرم برای س��رگرمی اقدام به این کار می کند‬ ‫و کله قند ه��ا را در اختیارش ق��رار دادم‪ ،‬اما وقتی‬ ‫با استقبال مش��تری ها مواجه شدم که مرتبا قند‬ ‫خورد شده «کله ای» را می خواستند فهمیدم دارد‬ ‫ی��ک اتفاق جدی��د رخ می دهد که ب��ه نفع من و‬ ‫همسرم است‪ .‬بنابراین سفارش خرید «بسته های»‬ ‫قند کل��ه ای «ش��یروان» را دادم و از طرفی یکی‬ ‫از همس��ایگان که ماجرا را ش��نید ب��ا بکارگیری‬ ‫یک ابت��کار جدید‪ ،‬قندخردکن س��اطوری تازه ای‬ ‫را اخت��راع کرد و ی��ک نمونه برای��م اورد که ‪10‬‬ ‫تا س��فارش دادم‪ .‬باورتان نمی ش��ود در همان روز‬ ‫نخست بکارگیری این قندخرد کن شبیه گیوتین‪،‬‬ ‫راندمان کار به ‪ 10‬برابر رسید‪ ،‬ماجرای اصلی هم‬ ‫ای��ن بود ک��ه ایرانی جماعت چای ب��ا قند کله ای‬ ‫که به س��رعت در د هان اب نشود را دوست دارد‪،‬‬ ‫چراکه قند های مربع شکل معمولی به مجرد قرار‬ ‫گرفت��ن در کنار اب و چ��ای داغ تبدیل به نوعی‬ ‫شکر می شود و الزم است با یک فنجان چای چند‬ ‫تک��ه قند مصرف ش��ود‪ .‬اما با یک ی��ا ‪ 2‬حبه قند‬ ‫کله ای می ش��ود یک لیوان چای نوش��ید‪ ...‬به هر‬ ‫حال در زمان تولید قند های خردش��ده کله ای به‬ ‫این فکر نیفتادم که این ابتکار را به ثبت برس��انم‬ ‫و الاقل حق برند بگیرم‪ ،‬چون کار خرد کردن قند‬ ‫کله ای از خانه ها به کارخانه رس��ید و یک شرکت‬ ‫خاص هم نوع��ی قندخرد کن برق��ی را راه اندازی‬ ‫ک��رد و به جای قن��د کله ها از قند های��ی با متراژ‬ ‫باال که به قندریز های خراسانی سفارش داده بود‪،‬‬ ‫ت (نه کله ای) را تولید‬ ‫روزی چند تن قند حبه سف ‬ ‫و به سرعت با بس��ته بندی ‪ 700‬و ‪ 900‬گرمی به‬ ‫بازار عرضه ک��رد‪ .‬اما مش��تری های قندکله ای ما‬ ‫کماکنان درحال افزایش هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سمنوهای خانگی در بازار‬ ‫در زمین��ه تولیدات خانگی‪ ،‬یک��ی هم پیدایش‬ ‫«س��منوی» دائم��ی و البت��ه خوش��مزه ش��ده با‬ ‫افزودنی های ش��یرین کننده در بازار تجریش بود‪،‬‬ ‫این س��منو ب��ا نام «عم��ه لیال» به س��رعت مورد‬ ‫توج��ه خریداران قرار گرف��ت و روزبه روز بر تعداد‬ ‫فروشگاه های زیرپله ای یا دو متری در بازارچه که‬ ‫انواع ترش��یجات و س��منو هایی با نام های مختلف‬ ‫را عرضه می کردند افزوده ش��د‪ .‬انواع س��منوها در‬ ‫بازارچ��ه تجری��ش و دیگر مکان های گردش��ی و‬ ‫تفریحی عرضه شد و باز هم با استفاده از موفقیت‬ ‫اقتصادی س��منوپزی ها در تهران‪ ،‬دو نوع دیگر هم‬ ‫از شهرضا و بروجرد که سابقه طوالنی و موفقی در‬ ‫پخت و عرضه سمنو های سنتی با استفاده از جوانه‬ ‫گندم و دیگر ساقه های گیاهی داشتند وارد تهران‬ ‫شد که با بس��ته بندی کارخانه ای در اوزان ‪ 250‬و‬ ‫‪ 500‬گرمی به مش��تری ها عرضه می ش��ود‪ .‬به هر‬ ‫حال همانگونه که اش��اره شد بسیاری از خانم های‬ ‫خانه دار و نیز نیرو هایی که نتوانس��ته اند به ش��غل‬ ‫دولتی دس��ت یابند‪ ،‬در تهی��ه و تولید محصوالت‬ ‫کارخانه ه��ای خانگی یدطوالیی به دس��ت اورده‬ ‫و بس��یاری تولی��دات موردنی��از جامع��ه را عرضه‬ ‫می کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

روزنامه گسترش تجارت 619

روزنامه گسترش تجارت 619

شماره : 619
تاریخ : 1397/11/03
روزنامه گسترش تجارت 618

روزنامه گسترش تجارت 618

شماره : 618
تاریخ : 1397/11/02
روزنامه گسترش تجارت 617

روزنامه گسترش تجارت 617

شماره : 617
تاریخ : 1397/11/01
روزنامه گسترش تجارت 616

روزنامه گسترش تجارت 616

شماره : 616
تاریخ : 1397/10/30
روزنامه گسترش تجارت 614

روزنامه گسترش تجارت 614

شماره : 614
تاریخ : 1397/10/26
روزنامه گسترش تجارت 613

روزنامه گسترش تجارت 613

شماره : 613
تاریخ : 1397/10/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!