ماهنامه تیتر صبح شماره 7 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه تیتر صبح شماره 7

صفحه بعد

ماهنامه تیتر صبح شماره 7

ماهنامه تیتر صبح شماره 7

‫‪E‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪A‬‬ ‫تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫قیمت‪ 18000 :‬تومان‬ ‫ایرانیهاباپژو و‬ ‫سیتروئنچهمیکنند؟‬ ‫بانکامریکاییاعامکرد‪:‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫سال دوم| شماره هفتم‬ ‫‪E‬‬ ‫بی ارزش شدن‬ ‫واممسکنباافزایش‬ ‫قیمتمسکن‬ ‫بهره برداری از طرح توسعه فواد سبا با‬ ‫حضور معاون اول ریسجمهور‬ ‫افزایشظرفیتتولید‬ ‫فوادسباطرحیتاریخی‬ ‫درجمهوریاسامی‬ ‫تحریمایرانقیمتنفترابهباای‪90‬دارخواهدرساند‬ ‫‪M‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪TITREBAR‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫یلی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫واخرین اخبار‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ائل‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫نبال کنید‬ ‫همین حاا در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید‬ ‫‪T‬‬ ‫ماهنامه‬ ‫تیترصبح‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪:‬‬ ‫رامین بابایی‬ ‫قائم مقام و معاونت بازرگانی‪:‬‬ ‫مستانه کرمی‬ ‫مدیر هنری‪ :‬ایمان رفاقتی‬ ‫ترجمه‪ :‬صدیقه عزتی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬یزدا‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬فرزاد گنج خانلو‬ ‫تحریریه‪ :‬ویدا مراقبتی‪،‬پروا نادری‪ ،‬سمیه‬ ‫کرکوند‪ ،‬وحید یاری‪ ،‬مهدی مهارتی‪،‬نیکا‬ ‫حقیقی‪ ،‬افشین همت زاده‬ ‫سایر همکاران ‪:‬لیا بابایی‪،‬سمیه اریس‬ ‫‪،‬مریم معمار‪،‬زینب زارع‪،‬ساارمحمدی‪،‬‬ ‫محمدحسین قنبرپور‪ ،‬مهدی خلجی‪،‬‬ ‫امیرفوادمحسنی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫پخش وتوزیع گروه رسانه ایی تیتر‬ ‫تلفن‪88269805 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ -‬تقاطع‬ ‫شریعتی ‪ ،‬پاک ‪ 1‬واحد ‪(8‬نبش کوچه‬ ‫شیوا )‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫‪S‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫تدبیراقتصادیباتشدیدتحریمها‬ ‫ایرانیهاباپژووسیتروئنچهمیکنند؟‬ ‫فوادهرمزگانبهسوددهیرسید‬ ‫صنعتخودروسازی درکمندتحریمها‬ ‫تولیدتختالباضخامت‪۲۵۰‬میلیمترمدیریت‬ ‫مصرفاببههفته صرفهجوییبسندهنشود‬ ‫بی ارزششدنوام مسکنبا افزایش‬ ‫قیمتمسکن‬ ‫خودروسازانهمیشهازحمایتدولتبهرهمند‬ ‫شدهاند‬ ‫بررسی راهکارهایتوسعه استانالبرز‬ ‫اعتمادبهسرمایهداخلیراامتحانکنیم‬ ‫‪Iran Automotive Industry in Trap‬‬ ‫‪of Sanction‬‬ ‫‪worthless of mortgage with rising‬‬ ‫‪housing prices in Iran‬‬ ‫‪What are Iranians doing with‬‬ ‫?‪Peugeot and Citroen‬‬ ‫‪Economic Diplomacy against‬‬ ‫‪Intensiication of Sanctions‬‬ ‫سایت‪:‬‬ ‫‪titre-sobh.ir‬‬ ‫‪CONTEXT‬‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تدبیر اقتصادی با‬ ‫تشدید تحریم ها‬ ‫دکتر موسی غنی نژاد‬ ‫این روش‪ ،‬واقعبینانه و کام ًا‬ ‫عملی است‪ ،‬اما موفقیت ان‬ ‫عاوهبر تدابیر کارسازی که‬ ‫اروپاییان باید اتخاذ کنند‪،‬‬ ‫بستگی به شرایط اقتصادی‬ ‫داخل کشور ما نیز دارد؛ بنابراین‬ ‫مسئوان ایرانی برای حفظ برجام‬ ‫و استفاده از منافع اقتصادی‬ ‫و سیاسی ان در دو عرصه باید‬ ‫تاش کنند‪ ،‬یکی دیپلماسی برای‬ ‫وادار کردن اروپاییان و دیگر‬ ‫اعضای توافق هستهای بهمنظور‬ ‫انجام تعهداتشان بهمنظور‬ ‫تامین منافع اقتصادی ایران و‬ ‫دیگری ایجاد فضای کسبوکار‬ ‫مناسب در داخل کشور بهمنظور‬ ‫فراهم اوردن شرایط ازم برای‬ ‫جذب سرمایهگذاری خارجی‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 7‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪ / 6‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫خــروج پرهیاهــوی دولــت ایااتمتحــده‬ ‫امریکا از برجام اشکارا هدفی جز تشدید‬ ‫تحریمهای اقتصادی علیه ایران و در تنگنا‬ ‫گذاشــتن ان ندارد‪ .‬موضع دولتهــای اروپایی حفظ‬ ‫برجام و تشــویق ایران به ماندن در ان اســت و برای‬ ‫این منظور تــاش دارند به هر ترتیبی که میتوانند با‬ ‫تحریمهای ثانویه امریــکا مقابله کرده و حتیاامکان‬ ‫انها را خنثی سازند‪.‬‬ ‫امــا اروپاییان بهخوبــی میدانند که ابــزار کارامدی‬ ‫برای این کار درخصوص بنگاههــای بزرگ چندملیتی‬ ‫یــا دقیقتر بگوییــم فراملیتی ندارنــد‪ .‬منافع چنین‬ ‫بنگاههایــی قاعدتــ ًا در گرو حفــظ روابط دوســتانه و‬ ‫نزدیــک بــا دولــت ایااتمتحــده امریــکا بهعنوان‬ ‫بزرگتریــن قــدرت اقتصادی دنیــا و شــاید مهمتر‬ ‫از ان‪ ،‬حاکــم بامنازع روابط مالــی و بانکی بینالمللی‬ ‫اســت‪ .‬از این رو میتــوان گفت وادار کــردن چنین‬ ‫بنگاههایی به همــکاری اقتصادی با ایران به قیمت از‬ ‫دســت رفتن منافع اقتصادیشان در رابطه با امریکا‪،‬‬ ‫با استفاده از روشهای اداری و سیاسی عم ًا ناممکن‬ ‫اســت‪ .‬با در نظر گرفتن این ماحظه است که رهبران‬ ‫سیاسی کشورهای اروپایی و مسئوان اتحادیه اروپا‬ ‫برای حفظ منافع اقتصادی برجــام برای ایران و خنثی‬ ‫کردن تــکروی غیرقانونــی دولت امریــکا در عرصه‬ ‫بینالمللی‪ ،‬بیشــتر روی حمایت و تشــویق بنگاههای‬ ‫کوچک و متوسط اروپایی برای کار و سرمایهگذاری در‬ ‫ایران متمرکز شدهاند‪.‬‬ ‫این روش‪ ،‬واقعبینانه و کام ًا عملی است‪ ،‬اما موفقیت‬ ‫ان عاوهبر تدابیر کارســازی که اروپاییان باید اتخاذ‬ ‫کنند‪ ،‬بســتگی به شرایط اقتصادی داخل کشور ما نیز‬ ‫دارد؛ بنابراین مســئوان ایرانی بــرای حفظ برجام و‬ ‫استفاده از منافع اقتصادی و سیاسی ان در دو عرصه‬ ‫باید تاش کنند‪ ،‬یکی دیپلماســی بــرای وادار کردن‬ ‫اروپاییــان و دیگر اعضای توافق هســتهای بهمنظور‬ ‫انجام تعهداتشــان بهمنظور تامین منافــع اقتصادی‬ ‫ایران و دیگری ایجاد فضای کســبوکار مناســب در‬ ‫داخل کشور بهمنظور فراهم اوردن شرایط ازم برای‬ ‫جذب سرمایهگذاری خارجی‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه تجربــه و مهارت مســئوان دیپلماســی‬ ‫کشــورمان و نیــز اراده و عاقه دیگر اعضــای برجام‬ ‫برای حفظ این توافق‪ ،‬موفقیــت در این عرضه دور از‬ ‫دسترس بهنظر نمیاید‪ .‬اما درخصوص اصاح شرایط‬ ‫داخلی جای تامل بیشــتری اســت که باید دقیق ًا مورد‬ ‫موشکافی قرار گیرد‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که دولــت تدبیر و امیــد پس از‬ ‫کسب موفقیت تحســینبرانگیز در مذاکرات‬ ‫هســتهای‪ ،‬در عرصــه اصاحــات اقتصــادی‬ ‫داخلی دچار بیعملی و اشــتباهات تاسفباری‬ ‫شــد‪ .‬در شــرایطی که کاروانهــای هیاتهای‬ ‫اقتصــادی و تجــاری خارجــی بــرای بررســی‬ ‫شــرایط و مذاکــره بــا همتایــان داخلــی وارد‬ ‫ایــران میشــدند‪ ،‬عم ًا هیچ اقدامی از ســوی‬ ‫دولتیان برای بهبود فضای کســبوکار داخلی‬ ‫و جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی‬ ‫صــورت نگرفت‪ .‬ظاهــر ًا دولتیــان برای جذب‬ ‫سرمایهگذاری خارجی بیشــتر روی بنگاههای‬ ‫بــزرگ خارجی که طــرف تجاری انهــا در ایران‬ ‫بخشهای دولتی یا شــبهدولتی بودند متمرکز‬ ‫شــدند و توجهی به جذب بنگاههــای کوچک و‬ ‫متوسط نکردند‪.‬‬ ‫پروژههای بزرگ نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و خرید‬ ‫هواپیما از شــرکتهای بزرگــی مانند بوئینگ‬ ‫و ایربــاس در اولویت قرار گرفــت که به جای‬ ‫خــود‪ ،‬کار ضروری و درســتی بود‪ ،‬امــا در کنار‬ ‫انها مســائل مربوط به جذب بنگاههای کوچک و‬ ‫متوسط کام ًا نادیده گرفته شد‪ .‬بهنظر میرسد‬ ‫مطابق معمــول بوروکراســی ذینفــع در حفظ‬ ‫اقتصاد دولتی و نیز برخــی مدیران بنگاههای‬ ‫دولتــی و شــبهدولتی علــت اصلــی این وضع‬ ‫بودهانــد‪ .‬دیوان‪-‬ســااران دولتــی مخالفان‬ ‫سرسخت ازادسازی اقتصادی هستند؛ چراکه‬ ‫چنین کاری موقعیت شغلی و اساس ًا موجودیت‬ ‫برخی از انها را توجیهناپذیر میکند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬بســیاری از مدیران بنگاههای‬ ‫دولتــی و شــبهدولتی بــه هر طریــق ممکن بر‬ ‫ســر راه ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی در‬ ‫کشور ســنگاندازی میکنند؛ چراکه فعالیت‬ ‫بنگاههــای رقیــب خارجــی در ایــران‪ ،‬ویژه‪-‬‬ ‫خــواری ناشــی از شــرایط انحصــاری یا شــبه‬ ‫انحصاری انها را بهخطر میاندازد و ناکارامدی‬ ‫مزمــن و اسفناک‪-‬شــان را برمــا میســازد‪.‬‬ ‫در ایــن خصوص یاداوری پیشــنهاد شــرکت‬ ‫رنو بــرای خرید پارسخودرو بســیار اموزنده‬ ‫اســت‪ .‬این پیشــنهاد بســیار مهم و کارســاز‬ ‫کــه میتوانســت راه را برای ســرمایهگذاری‬ ‫مســتقیم خارجــی بیشــتر در ایــن صنعت باز‬ ‫کند‪ ،‬با مخالفت رقبای داخلی روبهرو شــد و به‬ ‫نتیجه نرسید! اگر فکری برای حل معضاتی از‬ ‫این دســت که کاما منشــا داخلی دارد نشود‪،‬‬ ‫امیــدی به موفقیــت پیشــنهادهای اروپاییان‬ ‫برای اســتفاده اقتصادی ایــران از حفظ برجام‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬مضاف ًا اینکــه به بهانــه مقابله‬ ‫تبعات تشــدید تحریمها و مقابلــه با «گرانی»‬ ‫دوباره ماشین مخرب نهادهای سرکوبگر بازار‬ ‫مانند ســازمان حمایت و ســازمان تعزیرات با‬ ‫تمام توان به کار افتاده است‪.‬‬ ‫به ســخن دیگــر‪ ،‬در شــرایطی که عقــل حکم‬ ‫میکند فضای کســبوکار ازادتر و بازتر باشد‬ ‫تا ســرمایهگذاری و اقتصاد ملی رونق بگیرد‪،‬‬ ‫عم ًا مســئوان اقتصادی در جهت محدودتر و‬ ‫بستهتر کردن فضای کسبوکار گام نهادهاند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی که ســرمایهگذاران داخلی‬ ‫دیگــر هیــچ انگیزهای بــرای ســرمایهگذاری‬ ‫بیشــتر ندارند‪ ،‬چگونه میتوان انتظار داشت‬ ‫سرمایهگذاران خارجی وارد این بازار شوند؟‬ ‫ایا وقت ان نرســیده با اتخاذ تدبیر اقتصادی‬ ‫جدی و ســازگار با منطق علمــی‪ ،‬اقتصاد ملی را‬ ‫از دســت دیوانســااران تنگنظر و مدیران‬ ‫دولتــی و شــبهدولتی ویژهخوار کــه ان را به‬ ‫گروگان گرفتهاند‪ ،‬رها ساخت؟‬ ‫منبع‪ :‬دنیای اقتصاد‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫تجا ر ت‬ ‫ایرانی ها با پژو و سیتروئن‬ ‫چه می کنند؟‬ ‫پس از خروج امریکا از برجام شرکتهای خارجی که در صنایع ایران سرمایهگذاری‬ ‫کرده بودند‪ ،‬بهتدریج خبر خروج خود از ایران را اعام کردند تا مشمول تحریمهای‬ ‫ثانویه ایاات متحده قرار نگیرند؛ این اقدام در حالی رخ داد که اتحادیه اروپا از همان‬ ‫ابتدا بر پایبندی خود به برجام تاکید کرد و سه کشور حاضر در مذاکرات با ایران یعنی‬ ‫المان‪ ،‬فرانسه و انگلستان‪ ،‬ضمن مخالفت با تصمیم ترامپ‪ ،‬از شرکتهای سرمایهگذار‬ ‫اروپایی خواستند در ایران بمانند و به فعالیتهای خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫اینبار نیز فرانسویها علیرغم‬ ‫ادعای طرف ایرانی‪ ،‬به سادگی‬ ‫هرچه تمامتر از بازار ایران خارج‬ ‫شدند؛ گفته میشود علیرغم‬ ‫انکه هم پژو و هم سیتروئن‬ ‫در ایران دفتر نمایندگی داشته‬ ‫و بخشهای روابط عمومی این‬ ‫دفاتر نیز فعال بودهاند‪ ،‬اما دو‬ ‫شرکت فرانسوی خبر خروج خود‬ ‫از بازار ایران را پیش از اطاع‬ ‫نمایندگیهای خود در ایران‪ ،‬در‬ ‫اختیار خبرگزاری رویترز قرار‬ ‫داده است‪ ،‬به گونهای که این‬ ‫اقدام برای روابط عمومیهای‬ ‫انها در ایران نیز غیر منتظره‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 9‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪ / 8‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫تجا ر ت‬ ‫در اثنای انعقاد این قراردادها‪،‬‬ ‫بسیاری از منتقدان با اشاره به‬ ‫گذشته نامطلوب فرانسویها‬ ‫در صنعت خودروسازی ایران‪،‬‬ ‫به دو غول خودروساز ایرانی‬ ‫هشدار میدادند که مبادا‬ ‫بار دیگر در دام بدعهدی پژو‬ ‫و سیتروئن قرار گرفته و‬ ‫موجبات تحریم مجدد صنعت‬ ‫خودروسازی ایران را فراهم‬ ‫کنند؛ در همان زمان هم مدیران‬ ‫خودروساز‪ ،‬بارها اعام کرده‬ ‫بودند که قراردادهای جدید‬ ‫بسیار متفاوت از قبل است و‬ ‫اینبار طرف فرانسوی نمیتواند‬ ‫بهراحتی از ایران خارج شود‬ ‫و اگر این اتفاق رخ دهد‬ ‫مکانیسمهایی در قراردادها‬ ‫وجود دارد که به ایران اجازه‬ ‫میدهد موضوع بدعهدی‬ ‫فرانسویها را از مسیرهای‬ ‫قانونی مورد رسیدگی قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 11‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 10‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫این اقدام در حالی صورت میگیرد که برخاف‬ ‫ایران که اقتصادی دولت داشته و شرکتهای‬ ‫ایرانــی تا حــد زیــادی تابع تصمیمــات دولتی‬ ‫هســتند‪ ،‬شــرکتهای اروپایــی که بــه طور عمــده تحت‬ ‫مالکیت بخش خصوصی هستند‪ ،‬توصیه دولتهای متبوع‬ ‫خود را نادیــده گرفته و فرار از تحریمهای امریکا را عامل‬ ‫اصلی خروج از بازار ایران ذکر میکنند‪.‬‬ ‫در این میــان‪ ،‬صنایع خودروســازی کشــور فرانســه که‬ ‫همواره مشــتریان پروپــا قرص بازار ایــران بودهاند‪ ،‬در‬ ‫دوران پســابرجام ســرمایهگذاریهای فراوانی در ایران‬ ‫کرده بودند و قصد داشــتند براســاس توافقــات خود با‬ ‫دولت و خودروســازان ایرانی‪ ،‬محصواتشــان را با برند‬ ‫مشترک در ایران تولید کرده و به فروش برسانند؛ بهطور‬ ‫ویژه خودروسازان فرانسوی تنها کمپانی‪-‬هایی بودند که‬ ‫حاضر شدند شــرایط مدنظر دولت ایران را بپذیرند و در‬ ‫صنعت خودروسازی کشور سرمایهگذاری کنند‪.‬‬ ‫از همان ابتدا که قرار بود خودروســازان ایرانی شــرکای‬ ‫خارجــی برای خــود انتخاب کــرده و محصــوات انها را با‬ ‫برند مشــترک تولید کنند‪ ،‬شرط و شروطی را مقرر کردند‬ ‫که شــامل بندها و موضوعاتــی ایندهنگرانه برای صنعت‬ ‫خودروسازی ایران بود؛ ایرانیها که پیشتر هم بدعهدی‬ ‫خودروســازان فرانســوی را در دوران تحریمهــای قبلی‬ ‫دیــده بودنــد‪ ،‬اینبار تــاش کردند طرفهای خــود را به‬ ‫سرمایهگذاری در صنعت خودروسازی ایران وادار کنند‪،‬‬ ‫امری که فرانســویها با ان موافقت کردند و دو شــرکت‬ ‫پژو و سیتروئن که تحت تملک یک هلدینگ مشترک اداره‬ ‫میشــوند‪ ،‬در ایرانخودرو و ســایپا صدهــا میلیون یورو‬ ‫ســرمایهگذاری کرده و هرکــدام به همراه طــرف ایرانی‬ ‫خود یک شرکت مشترک تولید خودرو را تاسیس کردند‪.‬‬ ‫عاوه بر جــذب ســرمایه خارجــی‪ ،‬خودروســازان ایرانی‬ ‫موفق شــدند طرف فرانســوی را به انتقال دانش فنی به‬ ‫صنعت قطعهســازی کشور مجاب کنند تا خودروهای تولید‬ ‫مشترک‪ ،‬عمق ایرانیســازی مورد نظر را بهدست اورند و‬ ‫کشــور ما به اصطاح تنها مونتاژکننده صرف نباشــد؛ این‬ ‫موضــوع یکــی از مهمترین شــروط دولت بــود و گویا تنها‬ ‫فرانســویها حاضر شــده بودند انرا بپذیرنــد‪ .‬علیرغم‬ ‫انکه ایرانخودرو و ســایپا تاش زیــادی کردند‬ ‫تا شــرکتهای دیگری را هم بر همین اســاس به‬ ‫ایران بکشــانند‪ ،‬اما بــه نظر میرســد هیچیک از‬ ‫برندهای مطرح خودروســازی جهان حاضر نشدند‬ ‫دانــش فنی خــود را به ایــران انتقــال داده و در‬ ‫صنایع قطعهسازی ایران سرمایهگذاری کنند‪.‬‬ ‫در اثنــای انعقــاد ایــن قراردادهــا‪ ،‬بســیاری‬ ‫از منتقــدان بــا اشــاره بــه گذشــته نامطلــوب‬ ‫فرانســویها در صنعت خودروســازی ایــران‪ ،‬به‬ ‫دو غول خودروســاز ایرانی هشــدار میدادند که‬ ‫مبادا بار دیگــر در دام بدعهدی پژو و ســیتروئن‬ ‫قــرار گرفتــه و موجبــات تحریــم مجــدد صنعت‬ ‫خودروسازی ایران را فراهم کنند؛ در همان زمان‬ ‫هم مدیران خودروســاز‪ ،‬بارها اعــام کرده بودند‬ ‫کــه قراردادهــای جدید بســیار متفــاوت از قبل‬ ‫است و اینبار طرف فرانسوی نمیتواند بهراحتی‬ ‫از ایــران خــارج شــود و اگر ایــن اتفــاق رخ دهد‬ ‫مکانیســمهایی در قراردادهــا وجــود دارد که به‬ ‫ایران اجازه میدهد موضوع بدعهدی فرانسویها‬ ‫را از مسیرهای قانونی مورد رسیدگی قرار دهد‪.‬‬ ‫امــا اینبار نیــز فرانســویها علیرغم ادعــای طرف‬ ‫ایرانــی‪ ،‬به ســادگی هرچه تمامتــر از بــازار ایران‬ ‫خارج شــدند؛ گفته میشــود علیرغم انکه هم پژو‬ ‫و هم ســیتروئن در ایران دفتر نمایندگی داشته و‬ ‫بخشهای روابط عمومی این دفاتر نیز فعال بودهاند‪،‬‬ ‫اما دو شرکت فرانسوی خبر خروج خود از بازار ایران‬ ‫را پیش از اطــاع نمایندگیهای خــود در ایران‪ ،‬در‬ ‫اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده است‪ ،‬به گونهای‬ ‫که این اقدام برای روابط عمومیهای انها در ایران‬ ‫نیزغیرمنتظرهبودهاست‪.‬‬ ‫با ایــن تفاســیر در حال حاضــر گویا خودروســازان‬ ‫ایرانی در تاش هســتند تا تکلیف خــود را با این دو‬ ‫شرکت روشن کنند؛ از سویی پژو و سیتروئن باید به‬ ‫قراردادهایی که با ایرانیها بستهاند پایبند باشند‬ ‫و از ســوی دیگر‪ ،‬دولت فرانسه هم توصیههایی به‬ ‫این دو شــرکت بــرای ماندن در بازار ایران داشــته‬ ‫که بهدلیل مالکیت خصوصی این شرکتها‪ ،‬تاکنون‬ ‫مورد قبول مدیران فرانسوی قرار نگرفته و انها بر‬ ‫خروج از ایران مصر هستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر ایرانخودرو و ســایپا تاش میکنند‬ ‫به صورت مسالمت امیز موضوع را حل کرده و این‬ ‫دو شــرکت را به ایران بازگرداننــد؛ این در حالی‬ ‫اســت که خودروســازان داخلی با اســتناد به این‬ ‫موضوع که فرانســویها در صنعت خودروســازی‬ ‫و بازار خــودروی امریــکا منافعــی ندارند‪ ،‬تاش‬ ‫میکننــد انرا محقــق کننــد؛ امــری کــه بهنظــر‬ ‫نمیرســد حداقــل در کوتاهمــدت مــورد قبــول‬ ‫فرانســویها قرار گیرد؛ به نظر میرسد اگر طرف‬ ‫فرانســوی همچنان بر تعلیــق فعالیتهای خود در‬ ‫صنعت خودروســازی ایران پافشاری کند‪ ،‬اینبار‬ ‫طرفهای ایرانی قصد دارند با مراجعه به تعهدات‬ ‫انها‪ ،‬احتما ًا از مجــاری قانونی اقدام کرده و پژو‬ ‫و ســیتروئن را وادار به همــکاری در ایران کنند‪.‬‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫وی به دستاوردهای حوزه‬ ‫فروش نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫حضور در جمع ‪ 100‬شرکت برتر‬ ‫داخلی به لحاظ کسب درامد‪،‬‬ ‫رشد ‪ 68‬درصدی فروش‬ ‫محصول تختال در بازار داخلی‬ ‫نسبت به سال ‪ ،139۵‬رشد‬ ‫‪ 10‬درصدی فروش محصول‬ ‫تختال در بازارهای جهانی‬ ‫نسبت به سال ‪ ،139۵‬رشد ‪23‬‬ ‫درصدی فروش محصول تختال‬ ‫در بازارهای داخلی و صادراتی‬ ‫نسبت به سال ‪ 139۵‬و دریافت‬ ‫گواهینامه ملی رعایت حقوق‬ ‫مصرف‪-‬کنندگان در سطح کشور‬ ‫جزو مهمترین دستاوردهای‬ ‫واحد فروش بوده است‪.‬‬ ‫همچنین مقدار فروش صادراتی‬ ‫و داخلی شرکت در مقایسه با‬ ‫دوره مشابه قبل به ترتیب رشد‬ ‫‪ 10‬درصدی و ‪ 68‬درصدی را‬ ‫نشان میدهد‪ .‬همچنین مقدار‬ ‫کل فروش ‪ 23‬درصد نسبت به‬ ‫سال ‪ 139۵‬رشد داشته است‪.‬‬ ‫مجمع عادی ساانه صاحبان سهام شرکت فواد‬ ‫هرمزگان برای سال منتهی به ‪ 96/12/29‬با حضور‬ ‫‪ 9۸‬درصد اعضا‪ ،‬چهارشنبه ‪ 1۳‬تیرماه ‪ 1۳9۷‬در هتل‬ ‫هرمز بندرعباس با حضور هیاتمدیره‪ ،‬نماینده بورس و‬ ‫سهامداران این شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن مجمــع پــس از ارائــه گــزارش‬ ‫عملکــرد فواد هرمــزگان‪ ،‬صــورت مالی‬ ‫این شــرکت به تصویب رســید‪ .‬همچنین‬ ‫در ایــن مجمــع بــه ازای هــر ســهم ‪ 16‬ریال ســود‬ ‫تقســیم شــد‪ .‬در پایان نیز روزنامههای «گسترش‬ ‫صمــت» و «دنیــای اقتصــاد» بهعنــوان روزنامــه‬ ‫کثیراانتشــار شــرکت بــرای درج اگهیهــا انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫جایگاه فواد هرمزگان در صنعت کشــور‬ ‫مهمترین دستاوردهای فواد هرمزگان‬ ‫وی همچنین با اشــاره بــه مهمترین دســتاوردهای‬ ‫این شــرکت در ســال ‪ 96‬خاطرنشــان کرد‪ :‬کســب‬ ‫گواهینامــه تعهــد بــه تعالــی دو ســتاره از بنیــاد‬ ‫مدیریت کیفیت اروپا (‪ ،)EFQM‬کســب گواهینامه‬ ‫سیســتم مدیریــت کیفیــت براســاس اســتاندارد‬ ‫‪ ،ISO9001:201۵‬کســب گواهینامــه راهنمایــی‬ ‫بــرای امــوزش براســاس‪ ISO1001۵:1999‬و‬ ‫کســب تقدیرنامــه و تندیــس صادرکننــده نمونــه‬ ‫اســتانی برای ســومینبار از افتخارات شــرکت در‬ ‫سال ‪ 96‬بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــواد هرمــزگان همچنیــن با‬ ‫اشاره به بخشی از دســتاوردهای حوزه بهرهبرداری‬ ‫در ســال ‪ 1396‬گفــت‪ :‬شــرکت فــواد هرمــزگان‬ ‫دســتاوردهای مهمــی در حوزههــای بهرهبــرداری‬ ‫داشــته کــه از جملــه مهمتریــن انهــا دســتیابی به‬ ‫رکورد تولید ســاانه اهن اســفنجی بــه میزان یک‬ ‫ارزانی درزمینه رشــد تولید شــرکت فواد‬ ‫هرمــزگان عنــوان کــرد‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫میزان تولید محصول نهایی شــرکت به بیش‬ ‫از یک میلیون و ‪ ۴37‬هزار و ‪ 32۵‬تن رســید‬ ‫که نســبت بــه ســال ‪ 139۵‬بــا افزایش ‪2۴‬‬ ‫درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫وی بــه دســتاوردهای حــوزه فــروش نیــز‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬حضــور در جمــع ‪100‬‬ ‫شــرکت برتر داخلی بــه لحاظ کســب درامد‪،‬‬ ‫رشــد ‪ 68‬درصدی فــروش محصــول تختال‬ ‫در بــازار داخلــی نســبت بــه ســال ‪،139۵‬‬ ‫رشــد ‪ 10‬درصدی فــروش محصــول تختال‬ ‫در بازارهای جهانی نســبت به ســال ‪،139۵‬‬ ‫رشــد ‪ 23‬درصدی فروش محصول تختال در‬ ‫بازارهای داخلی و صادراتی نســبت به ســال‬ ‫‪ 139۵‬و دریافــت گواهینامــه ملــی رعایــت‬ ‫حقوق مصرف‪-‬کنندگان در ســطح کشور جزو‬ ‫مهمترین دســتاوردهای واحــد فروش بوده‬ ‫اســت‪ .‬همچنین مقــدار فــروش صادراتی و‬ ‫داخلــی شــرکت در مقایســه با دوره مشــابه‬ ‫قبــل بــه ترتیــب رشــد ‪ 10‬درصــدی و ‪68‬‬ ‫درصدی را نشــان میدهــد‪ .‬همچنین مقدار‬ ‫کل فروش ‪ 23‬درصد نسبت به سال ‪139۵‬‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫محیطی‪ ،‬ایمی و بهداشی‬ ‫مدیرعامل شــرکت فواد هرمزگان در ادامه‬ ‫به عملکرد اجتماعی و بهداشــتی شــرکت نیز‬ ‫اشــاره کرد و گفــت‪ :‬رویکرد شــرکت در این‬ ‫خصــوص معطوف بــه حــل مســائل اجتماعی‬ ‫اســتان هرمــزگان با کمــک به موسســههای‬ ‫عامالمنفعــه و همــکاری بــا نهادهــای خیریه‬ ‫جهــت ارتقای رفــاه عمومــی بوده اســت‪ .‬از‬ ‫اهــم اقداماتــی کــه در ایــن راســتا انجــام‬ ‫شــده میتــوان بــه مشــارکت در گلریــزان‬ ‫و ازادســازی زندانیــان جرائــم غیرعمــد و‬ ‫همــکاری بــا ســتاد دیه اســتان هرمــزگان‪،‬‬ ‫برگــزاری مســابقات و ورزشهــای همگانی‬ ‫و کمک بــه باشــگاههای فرهنگی و ورزشــی‬ ‫در ســطح شــهر بندرعباس‪ ،‬کمک به توســعه‬ ‫فضــای ســبز در شــهر بندرعباس و مســکن‬ ‫مهــر کارکنــان و توزیــع غــذای بســتهبندی‬ ‫بین خانوادههــای نیازمند با همــکاری کمیته‬ ‫امداد اســتان هرمزگان اشاره کرد‪ .‬همچنین‬ ‫در زمینه افزایش ســطح بهداشــت کارکنان‬ ‫میتــوان به کنترل ســامت اب اشــامیدنی‪،‬‬ ‫مــواد غذایــی و پروتئینــی مــورد اســتفاده‬ ‫در رســتوران‪ ،‬انجام ازمایشهــای دورهای‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫در ابتــدای ایــن مجمــع مدیرعامــل شــرکت فواد‬ ‫هرمزگان گـــزارشی از فعالیتهای این شــرکت در‬ ‫سال مـالی منتهی به ‪ 96/12/29‬ارائه کرد‪ .‬فرزاد‬ ‫ارزانی با اشــاره به زیان انباشــتهای که این شرکت‬ ‫در ســالهای گذشــته داشــته اســت‪ ،‬عنوانکرد‪:‬‬ ‫شــرکت فواد هرمزگان با ‪ 338‬میلیارد تومان زیان‬ ‫انباشــته مواجه بوده‪ ،‬اما تا پایان سال ‪ 96‬توانسته‬ ‫با ‪ ۴۴0‬میلیارد تومان ســود‪ ،‬زیان خود را پوشــش‬ ‫دهد و به سوددهی برسد‪.‬‬ ‫ارزانــی در ادامه با اشــاره به جایگاه صنعت کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال گذشــته شــرکت فــواد هرمزگان‬ ‫بهعنــوان یکــی از برتریــن تولیدکننــدگان فوادی‬ ‫موفق شــد میزان‪ 8.16‬درصد از تولیــد فواد خام‬ ‫کشــور را به خــود اختصــاص دهــد‪ .‬ایــن مجموعه‬ ‫توانســت با تولید یک میلیــون و ‪ ۵2۵‬هزار و ‪۵۴0‬‬ ‫تن اهن اســفنجی و یک میلیون و ‪ ۴37‬هزار و ‪32۵‬‬ ‫تن تختال در ســال ‪ 96‬در مقایســه با مدت مشــابه‬ ‫ســال ‪ ،9۵‬بــه میــزان ‪ 19‬درصــد رشــد در تولید‬ ‫اهن اســفنجی و ‪ 2۴‬درصد رشــد در تولید تختال و‬ ‫همچنین در زمینه فروش (داخلی و صادرات) رشد‬ ‫‪ 23‬درصدی در مقایسه با سال ‪ 9۵‬ثبت کند‪.‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵2۵‬هــزار و ‪ ۵۴0‬تــن‪ ،‬کاهــش‬ ‫مصــرف اب مجتمــع از ‪ 3.۴1‬مترمکعب بر تن‬ ‫تختــال در ســال ‪ 9۵‬بــه ‪ 3.12‬مترمکعب بر‬ ‫تن تختال در ســال ‪ ،96‬کاهــش مصرف برق‬ ‫مجتمــع از هزار و ‪ 60‬کیلووات ســاعت بر تن‬ ‫تختال در ســال ‪ 9۵‬به هــزار و ‪ 2۵‬کیلووات‬ ‫ســاعت بر تــن تختــال در ســال ‪ ،96‬کاهش‬ ‫مصــرف گاز مجتمع از ‪ 11.9‬گیــگاژول بر تن‬ ‫تختــال در ســال ‪ 9۵‬بــه ‪ 10.7‬گیــگاژول بر‬ ‫تن تختال در ســال ‪ ،96‬دســتیابی به رکورد‬ ‫تولید ســاانه تختال به میــزان یک میلیون و‬ ‫‪ ۴37‬هــزار و ‪ 32۵‬تــن در ســال ‪ 96‬و تحقق‬ ‫‪ 106‬درصدی برنامه تولید تختال‪ ،‬دستیابی‬ ‫به رکــورد ‪ ۴8‬ذوب ریختهگری شــده در یک‬ ‫روز‪ ،‬کاهــش مصــرف الکتــرود در کورههای‬ ‫قــوس الکتریکی از ‪ 2‬کیلوگــرم بر تن مذاب‬ ‫در ســال ‪ 9۵‬به ‪ 1.98‬کیلوگــرم بر تن مذاب‬ ‫در ســال ‪ ،96‬کاهش مصرف نســوز از ‪8.۴8‬‬ ‫کیلوگــرم بر تن مذاب در ســال ‪ 9۵‬به ‪7.66‬‬ ‫کیلوگــرم بر تن مــذاب در ســال ‪ 96‬و نصب‬ ‫و راهاندازی کمپرســور دوم واحد اکســیژن‬ ‫در جهــت تــداوم تولید گازهــای صنعتی و به‬ ‫حداقل رســاندن توقف ناشی از عدم ارسال‬ ‫گازهــای صنعتی به واحدهای تولیدی اشــاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رشد تولید فواد هرمزگان‬ ‫عملکردهــای اجتماعــی‪ ،‬زیســت‬ ‫‪ / 13‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫فواد هرمزگان به‬ ‫سوددهی رسید‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 12‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫برگزاری مجمع عادی ساانه صاحبان سهام‬ ‫شرکت فواد هرمزگان؛‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫ارزانی به اقدامهای‬ ‫زیستمحیطی شرکت فواد‬ ‫هرمزگان نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫نصب و راهاندازی سامانه‬ ‫پایش لحظهای غبار روی استک‬ ‫دیداستینگ و انتقال اطاعات‬ ‫مربوط به ان به صورت اناین به‬ ‫سازمان محیط زیست‪ ،‬استفاده‬ ‫از اب تصفیه شده پساب‬ ‫بهداشتی جهت ابیاری فضای‬ ‫سبز از ابتدای سال ‪ ،1396‬رفع‬ ‫مغایرتهای پساب بهداشتی‬ ‫و صنعتی ناشی از عملکرد‬ ‫نامناسب تصفیهخانههای‬ ‫صنعتی فوادسازی‪ ،‬مدیریت‬ ‫ضایعات تولیدشده از طریق‬ ‫انتقال بهموقع و کاهش اثار‬ ‫زیست محیطی و کسب لوح‬ ‫چهارمین جشنواره زیباترین و‬ ‫مناسبترین فضای سبز شهری‬ ‫در بخش صنایع‪ ،‬مهمترین‬ ‫اقدامهای زیست محیطی‬ ‫شرکت در سال ‪ 96‬است‪.‬‬ ‫طرحهای توسعهای‬ ‫مدیرعامل فــواد هرمزگان به طرحهای توســعهای‬ ‫فــواد هرمزگان نیز اشــاره کــرد و گفت‪ :‬بــا نگاهی‬ ‫اجمالی بــه برنامههای اتی در جهت توســعه کارخانه‬ ‫میتوان به مواردی چون قرارداد طرح توســعه سه‬ ‫میلیــون تن فواد هرمزگان در ســال ‪ 96‬و افزایش‬ ‫ظرفیت فوادســازی فعلی از ‪1.۵‬میلیون تن به ‪1.8‬‬ ‫میلیــون تن همراه بــا احداث فوادســازی جدید به‬ ‫ظرفیــت ‪1.2‬میلیون تن شــامل یک کــوره‪ ،‬دو کوره‬ ‫پاتیلی‪ ،‬یک خط ریختهگری‪ ،‬احداث واحد اکســیژن‪،‬‬ ‫احداث اب شــیرینکن دریا‪ ،‬احــداث واحد اهک و‬ ‫احداث پست برق اشاره کرد‪.‬‬ ‫ارزانــی در پایــان بــه اهــداف و برنامههای‬ ‫سال ‪ 97‬نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬رشد درامد‬ ‫ازطریــق افزایــش فــروش محصــوات بــا‬ ‫تمرکز بــر محصوات با ارزش افــزوده بااتر‬ ‫و افزایــش درامــد بــا تمرکــز بر صــادرات‪،‬‬ ‫ارتقای بهرهوری از طریــق مدیریت هزینهها‬ ‫و بهای تمامشده‪ ،‬افزایش رضایت مشتریان‬ ‫ازطریق ارائــه محصوات با قیمت مناســب و‬ ‫باکیفیــت مطلوب و همچنین توســعه تعامات‬ ‫در حوزههــای تجــاری و تامیــن پایــدار و‬ ‫تحویل به موقع نیاز مشــتری و توســعه سبد‬ ‫محصوات‪ ،‬ارتقای ایمنی و ســامت کارکنان‪،‬‬ ‫ارتقــای عملکــرد زیســت محیطــی و ارتقای‬ ‫ارتباطات اثربخش بــا جامعه و تصویر بیرونی‬ ‫شــرکت‪ ،‬طراحی و توســعه محصوات جدید‪،‬‬ ‫توســعه ظرفیتهــای تولیــدی و پشــتیبانی‬ ‫و کاهــش انحرافــات زمانــی و هزینــهای‬ ‫پروژههای اجرایی‪ ،‬افزایش سهم فروش در‬ ‫بازارهای صادراتی کنونی و توسعه بازارهای‬ ‫جدید و ارتقــای روابط با مشــتریان داخلی و‬ ‫خارجــی‪ ،‬افزایش کمیــت‪ ،‬کیفیــت و تحویل‬ ‫بهموقــع محصــوات‪ ،‬بهینهســازی مصــارف‬ ‫عمــده و ارتقــای زیرســاختهای پشــتیبانی‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫مواد غذایــی بهمنظور حصــول اطمینان از ســامت‬ ‫ان‪ ،‬پیگیــری تحقــق اســتانداردهای بهداشــتی‬ ‫در فضاهــای اداری‪ ،‬صنعتــی و مراکــز طبــخ‪ ،‬انجام‬ ‫معاینــات پزشــکی دورهای بــرای تمامــی کارکنان‪،‬‬ ‫اندازهگیری انواع عوامل زیاناور محیطهای کاری و‬ ‫تعیین پروژههــای کنترلی مربوط به واحدهای ذیربط‬ ‫و تشــکیل کمیتههای ســامت و بیماریهای خاص و‬ ‫پایش انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫ارزانی افزود‪ :‬پیادهسازی سیستم مدیریت ریسک‬ ‫در حوزه بهرهبرداری‪ ،‬پیادهســازی نظام مشــارکتی‬ ‫کارت ســبز (گزارش شبه حوادث)‪ ،‬تشــکیل کمیته‬ ‫ارتقــای ایمنــی واحد بهرهبــرداری و پیمانــکاران و‬ ‫برگزاری جلســات مربوطه‪ ،‬ارتقای ســطح توانمندی‬ ‫کادر اتشنشــانی از طریــق برگــزاری دورههــای‬ ‫تخصصــی (کار در ارتفــاع‪ ،‬غواصــی و‪ ،)...‬تدویــن‬ ‫گردشــکار مدیریت ضایعات‪ ،‬ممیزی داخلی سیستم‬ ‫‪ ISO۴۵001‬جهــت شناســایی عــدم انطباقهــا‪،‬‬ ‫بازنگری و تکمیل دســتورالعملهای ایمنی تخصصی‬ ‫فعالیتهــای پایــه و تکمیــل و بهروزرســانی ‪HSE‬‬ ‫‪ Plan‬پیمانکاران ازجملــه اقدامهای ایمنی صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ارزانی به اقدامهای زیســتمحیطی شــرکت فواد‬ ‫هرمزگان نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬نصب و راهاندازی‬ ‫سامانه پایش لحظهای غبار روی استک دیداستینگ‬ ‫و انتقــال اطاعات مربوط به ان بــه صورت اناین به‬ ‫سازمان محیط زیست‪ ،‬اســتفاده از اب تصفیه شده‬ ‫پساب بهداشــتی جهت ابیاری فضای سبز از ابتدای‬ ‫ســال ‪ ،1396‬رفع مغایرتهای پســاب بهداشتی و‬ ‫صنعتی ناشــی از عملکرد نامناســب تصفیهخانههای‬ ‫صنعتی فوادســازی‪ ،‬مدیریت ضایعات تولیدشــده‬ ‫از طریــق انتقــال بهموقــع و کاهــش اثــار زیســت‬ ‫محیطی و کســب لــوح چهارمین جشــنواره زیباترین‬ ‫و مناســبترین فضای سبز شــهری در بخش صنایع‪،‬‬ ‫مهمترین اقدامهای زیست محیطی شرکت در سال‬ ‫‪ 96‬است‪.‬‬ ‫اهداف و برنامههای سال ‪۹۷‬‬ ‫فنی تولید‪ ،‬تامین اقتصادی پایدار‪ ،‬باکیفیت‬ ‫و بهموقــع اقام اســتراتژیک‪ ،‬توســعه نظام‬ ‫بومیســازی و حمایــت از تولیــدات کیفــی‬ ‫داخلی‪ ،‬ارتقا و توســعه زیرســاختهای حوزه‬ ‫مالــی و ایجاد نظام گزارشــگری مالــی مبتنی‬ ‫بــر ‪ ،IFRS‬افزایــش مشــارکت کارکنــان در‬ ‫در حاشــیه این مجمــع‪ ،‬امیرحســین نادری‬ ‫رئیس هیات مدیره شــرکت فواد هرمزگان‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬یکــی از مهم‪-‬تریــن دایــل‬ ‫ســوددهی شــرکت فواد هرمــزگان به این‬ ‫امر برمی گردد که از یک ســو‪ ،‬این شــرکت‬ ‫در ســال گذشــته از حداکثــر ظرفیت هــای‬ ‫موجود در شــرکت بهــره گرفته و از ســوی‬ ‫دیگــر توانســته قیمــت تمام شــده خود را‬ ‫کاهــش دهــد‪ .‬نــادری در ادامه افــزود‪ :‬با‬ ‫توجه به قیمت هــای جهانی به نظر می رســد‬ ‫شرکت در سال ‪ 97‬به ســوداوری بیشتری‬ ‫نیز دست پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بازار شــرکت فواد هرمزگان‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬بازار این شــرکت به دو دســته‬ ‫بــازار داخلــی و خارجی تقســیم میشــود که‬ ‫البتــه بهدلیــل تحریمها در ســال پیش رو‪،‬‬ ‫بیشــتر نیاز داخل مدنظر قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫‪ / 1۵‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت فواد‬ ‫هرمزگان‪ ،‬مهمترین عامل‬ ‫سوددهی‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 1۴‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫نظامهــای تحولــی و ارتقای تعالی ســازمانی و‬ ‫ارتقــا و توســعه زیرســاخت‪-‬های فیزیکی و‬ ‫امنیــت اتوماســیون صنعتی و سیســتمهای‬ ‫اطاعاتــی ازجملــه برنامههایــی اســت کــه‬ ‫شرکت در سال ‪ 97‬بهدنبال انجام ان است‪.‬‬ ‫یزاسوردوخ تعنص‬ ‫میرحت دـــــنمک رد‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 17‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫با خروج رسمی ایاات متحده امریکا از برجام و اعام برنامه این کشور برای بازگرداندن تحریمهای ایران‪،‬‬ ‫یکی از مهمترین صنایعی که در معرض خطر جدی قرار دارد صنعت خودروسازی است‪.‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 16‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫صنعت خودروسازی‬ ‫در کمنـــــد تحریم ها‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫تجا ر ت‬ ‫عاوه بر ان‪ ،‬امریکاییها که در‬ ‫مورد تحریم خودروسازی در‬ ‫ایران اینهمه سفت و سخت‬ ‫عمل کرده و ساز و کارهای دقیقی‬ ‫را تدوین کردهاند‪ ،‬در مورد‬ ‫ورود خودرو به بازار ایران هیچ‬ ‫عامت سوالی پیش پای دنیا‬ ‫قرار ندادند و بهنوعی ورود‬ ‫خودروی تولیدشده به ایران‬ ‫را ازاد گذاشتهاند؛ امری که‬ ‫کام ًا نشان میدهد برای انها‬ ‫اهمیتی ندارد که مردم ایران چه‬ ‫خودروهایی را سوار میشوند‪،‬‬ ‫فقط مهم این است که ایرانیها‬ ‫خودروی ایرانی سوار نشوند‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 19‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 18‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫صنعــت خودروســازی ایــران بهعنــوان‬ ‫دومین صنعت مهم پس از نفت‪ ،‬همواره از‬ ‫نگاه کارشناسان و صاحب‪-‬نظران بهعنوان‬ ‫یک صنعت محرک در شــریان تولید کشــور محسوب‬ ‫شــده و نقش مهــم و بهســزایی در تولیــد و اقتصاد‬ ‫ایران ایفا میکند؛ براساس براوردهای کارشناسان‪،‬‬ ‫بیش از یک میلیون نفر از شهروندان ایرانی به‪-‬طور‬ ‫مســتقیم و غیرمســتقیم در ایــن صنعــت مشــغول‬ ‫فعالیت هســتند که شــامل اشــتغال در چرخه تولید‬ ‫قطعــات در شــرکتهای قطعهســازی‪ ،‬اشــتغال در‬ ‫کارخانههــای خودروســازی و فعالیــت در بخشهای‬ ‫فروش و خدمات پس از فروش مربوط به این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کنــار ان حجم نقدینگی موجــود در این صنعت که‬ ‫پس از نفت‪ ،‬جایگاه دوم را در کشــور از ان خود کرده‬ ‫و همچنین نقشــی که فعالیــت این صنعت در رشــد‬ ‫اقتصادی کشور ایفا کرده و میتواند کمکحال دولت‬ ‫در اعام عدد این رشــد باشد هم مزید بر علت است‬ ‫تا به تاثیر خودروســازی در اقتصاد ایران بیشــتر پی‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫امریــکا هــم شــناخت کاملــی از اهمیــت صنعــت‬ ‫خودروسازی ایران دارد و تحریمهایش را بهگونهای‬ ‫تنظیــم کرده که جالب توجه اســت‪ ،‬این کشــور ورود‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز خودروســازی‪ ،‬تبادل بین بانکی‬ ‫خودروســازان ایــران در بازار خارجی و هــر فعالیتی‬ ‫کــه منتهی به تولید در ایران شــود را نشــانه گرفته‬ ‫و قصــد دارد زمینه توقف تولیــد را در ایران فراهم‬ ‫کند؛ این اقدام امریکا با خروج دو خودروســاز مطرح‬ ‫فرانســوی که امده بودنــد در ایرانخودرو و ســایپا‬ ‫سرمایهگذاری مشــترک انجام داده و محصواتشان‬ ‫را تولید کننــد‪ ،‬نمود عینیتری یافــت؛ حدود یکماه‬ ‫پیش بود که پژوســیتروئن اعام کرد فعالیتهایش‬ ‫را در ایران تا زمان مشــخص شدن وضعیت تحریمها‬ ‫به حالــت تعلیق دراورده و هیچیک از برنامههای خود‬ ‫را تکمیل نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این اتفاق فراینــد تحریم تولید خــودرو در ایران را‬ ‫برای امریکاییها تســهیل کرد؛ اگرچه خودروسازان‬ ‫خارجــی بهویــژه فرانســویها هیچوقــت در دوران‬ ‫سختی و تحریم همکاران خوبی برای ایران نبودهاند‪،‬‬ ‫اما اگر منصفانه به موضوع نــگاه کنیم درمییابیم که‬ ‫این شــرکتها چندان هــم در وضعیت فعلی‬ ‫مقصر نیستند؛ چون اگر به برنامههای خود در‬ ‫ایران ادامه دهند‪ ،‬احتما ًا مشمول تحریمهای‬ ‫ثانویــن امریکاییها قــرار خواهنــد گرفت و‬ ‫بازارهایشــان در نقــاط مختلــف جهــان را در‬ ‫معرض خطر قرار خواهند داد‪ ،‬بههر حال بازار‬ ‫ایران برای انها انقدرها هم بزرگ و پرسود‬ ‫نیســت که بهخاطر ان قید فعالیت سراســری‬ ‫خود در سایر کشورها را بزنند‪.‬‬ ‫عاوه بــر ان‪ ،‬امریکاییها کــه در مورد تحریم‬ ‫خودروسازی در ایران اینهمه سفت و سخت‬ ‫عمل کرده و ســاز و کارهای دقیقــی را تدوین‬ ‫کردهاند‪ ،‬در مورد ورود خودرو به بازار ایران‬ ‫هیچ عامت سوالی پیش پای دنیا قرار ندادند‬ ‫و بهنوعی ورود خودروی تولیدشــده به ایران‬ ‫را ازاد گذاشــتهاند؛ امــری کــه کام ًا نشــان‬ ‫میدهد بــرای انها اهمیتی نــدارد که مردم‬ ‫ایران چه خودروهایی را ســوار میشوند‪ ،‬فقط‬ ‫مهم این اســت که ایرانیها خــودروی ایرانی‬ ‫سوار نشوند‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط فعــ ًا به نظــر میرســد بهجز‬ ‫چینیها کــه در امریکا بــازاری نداشــته و به‬ ‫چرخــه مالــی ایــاات متحــده هم دسترســی‬ ‫خاصی ندارنــد‪ ،‬تنها کمپانیهایی هســتند که‬ ‫همــکاری خود با صنعــت خودروســازی ایران‬ ‫را ادامــه میدهنــد و تاکنــون حرفــی از ترک‬ ‫بــازار ایران بهمیــان نیاوردهانــد؛ اتفاقی که‬ ‫اگرچه فع ًا جای شــکر ان باقیاســت اما یقین ًا‬ ‫در دراز مدت زمینه وابســتگی هرچه بیشــتر‬ ‫صنعت خودروســازی ایران را بــه کمپانیهای‬ ‫تازهکار چینی فراهم ساخته و این شرکتها را‬ ‫مبدل به بازیگران اصلی بازار خودروی ایران‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫صنعــت خودروســازی ایران با شــرایط فعلی‪،‬‬ ‫اینده روشــنی در کوتاهمدت نــدارد و بهنظر‬ ‫میرسد در چندماه اینده‪ ،‬فشار زیادی به این‬ ‫صنایع وارد خواهد شــد و حتــی احتمال دارد‬ ‫چرخه تولیــد این شــرکتها را نیــز به‪-‬خطر‬ ‫بینــدازد‪ ،‬بههر حــال در دورانی هســتیم که‬ ‫بهتر است با واقعبینی به اظهارنظر بپردازیم؛‬ ‫اما ایــن امیــدواری هم وجــود دارد کــه این‬ ‫صنایع بتوانند پیش از انکه در معرض تهدید‬ ‫تحریمهای شــدید قــرار بگیرند‪ ،‬بــا همکاری‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس و ســایر نهادها و ســازمانهای‬ ‫ذیربط در ایــن صنعت بتوانند خود را از مهلکه‬ ‫نجــات داده و تولید محصواتشــان را ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫وی در تشریح برخی از این‬ ‫اقدامها گفت‪ :‬برای تولید‬ ‫این گرید‪ ،‬باید ذوب اولیه در‬ ‫کورههای قوس الکتریکی‪،‬‬ ‫پس از طی کردن فرایند‬ ‫واحدهای متالورژی ثانویه‬ ‫(‪ )LF‬و سولفورزدایی (‪ )DS‬و‬ ‫گاززدایی (‪ )RH‬به ریختهگری‬ ‫مداوم ارسال شود که در واحد‬ ‫متالورژی ثانویه به حدود ‪۵‬‬ ‫تن افزودنیها و فروالیاژها‬ ‫نیاز است و عناصری از قبیل‬ ‫مولیبدن(‪ -)MO‬تیتانیوم(‪-)Ti‬‬ ‫نیوبیوم (‪ -)Nb‬وانادیوم(‪-)V‬‬ ‫کروم(‪ )Cr‬و به‪-‬خصوص کربن‪،‬‬ ‫سولفور و هیدروژن کنترل و‬ ‫طی فرایندی در انتهای عملیات‪،‬‬ ‫کلسیم تریتمنت بر روی ذوب‬ ‫اعمال میشود‪.‬‬ ‫برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 20‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫محمدرضــا بناییــان مفــرد مدیــر ناحیــه‬ ‫فوادســازی و ریختهگــری مــداوم فــواد‬ ‫مبارکه با بیان این مطلــب‪ ،‬گفت‪ :‬تولید این‬ ‫محصول بــا گرید داخلــی ‪ ۵9۴6‬گاز تــرش مخصوص‬ ‫لولههــای انتقال گاز به ســفارش شــرکت اکســین در‬ ‫دســتور کار قرار گرفت‪ .‬در همین راســتا پس از تهیه‬ ‫‪ / 21‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫کارکنان بلندهمت فواد مبارکه در ناحیۀ فوادسازی و ریختهگری مـــداوم‪ ،‬در راستــــــای عمــــل به‬ ‫راهبــــردهای شــــرکت مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای نصبشده‪ ،‬توسعه سبد محصوات شرکت و‬ ‫تامین حداکثری نیاز کشور به انواع محصوات فوادی‪ ،‬برای اولینبار موفق به تولید تختال با ضخامت‪ 2۵۰‬میلیمتر با‬ ‫گرید‪ MS(۵LX6۰ )API‬شدند‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫تولید تختال با ضخامت ‪۲۵۰‬میلیمتر‬ ‫کارت ســاخت در واحــد متالــورژی و روشهای‬ ‫تولیــد و تاییــد ان در ناحیــه فوادســازی‪،‬‬ ‫اقدامهــای ازم برای ایجاد شــرایط تولید این‬ ‫گرید انجام شد‪.‬‬ ‫وی در تشــریح برخی از ایــن اقدام ها گفت‪:‬‬ ‫برای تولید ایــن گرید‪ ،‬بایــد ذوب اولیه در‬ ‫کوره های قوس الکتریکی‪ ،‬پس از طی کردن‬ ‫فراینــد واحدهای متالــورژی ثانویه (‪ )LF‬و‬ ‫ســولفورزدایی (‪ )DS‬و گاززدایی (‪ )RH‬به‬ ‫ریخته گری مداوم ارســال شود که در واحد‬ ‫متالورژی ثانویه بــه حدود ‪ ۵‬تن افزودنی ها‬ ‫و فروالیاژهــا نیاز اســت و عناصری از قبیل‬ ‫مولیبــدن(‪ -)MO‬تیتانیوم(‪-)Ti‬نیوبیــوم‬ ‫(‪ -)Nb‬وانادیــوم(‪ -)V‬کــروم(‪ )Cr‬و بــه‪-‬‬ ‫خصوص کربن‪ ،‬ســولفور و هیدروژن کنترل‬ ‫و طــی فراینــدی در انتهای عملیات‪ ،‬کلســیم‬ ‫تریتمنت بر روی ذوب اعمال می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه فوادســازی فــواد مبارکــه‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای تولیــد تختــال بــا ضخامــت‬ ‫‪ 2۵0‬میلیمتــر تغییــرات خاصــی در ماشــین‬ ‫ریخته گری شــمارۀ ‪ ۵‬بــرای اولین بار صورت‬ ‫گرفــت‪ .‬برخــی از ایــن تغییــرات عبارت اند‬ ‫از‪ :‬تعویــض قالــب ســگمت صفــر ماشــین‬ ‫از ضخامــت ‪ 200‬بــه ‪ 2۵0‬میلیمتــر؛ تغییــر‬ ‫‪ Gap‬کلیــۀ غلتک هــا از ابتــدا تــا انتهــای‬ ‫ماشــین که در مدت ‪ 2۴‬ســاعت به ازای یک‬ ‫خــط ماشــین ریخته گــری انجام شــد؛ تهیه و‬ ‫تدوین دســتورالعمل ها و جداول ســرعت و‬ ‫سیستم های خنک ســازی تختال و کنترلی‪.‬‬ ‫بناییــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬حاصل ایــن زحمات‬ ‫تولید ‪ 3‬ذوب و ‪ 21‬تختال معادل ‪۵00‬تن بدون‬ ‫عیب داخلی (بهخصوص عیب جدایش در مقطع‬ ‫تختال) مطابق با سفارش مشتری بود‪.‬‬ ‫وی در بخــش پایانــی ســخنان خود کســب این‬ ‫موفقیــت بــزرگ را بهتمامــی کارکنــان ناحیــۀ‬ ‫فوادســازی و ریخته‪-‬گری مــداوم‪ ،‬واحدهای‬ ‫پشتیبانی کننده و مدیریت عالی شرکت تبریک‬ ‫گفــت و اظهار امیــدواری کرد ایــن موفقیتها‬ ‫همچنان استمرار داشته باشد‪.‬‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫به گفته سبحانی فواد مبارکه‬ ‫یکی از بزرگترین واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدکننده ورقهای‬ ‫فوادی با سهم ‪ 22‬درصدی در‬ ‫خاورمیانه محسوب میشود‪.‬‬ ‫چرا که تولیدات فواد مبارکه‬ ‫در سال ‪ 96‬از مرز ‪ 100‬میلیون‬ ‫تن گذر کرد‪ ،‬همچنین ظرفیت‬ ‫فواد خام از ‪ 10‬میلیون تن رد‬ ‫شده است و ‪ 12‬میلیون تن اهن‬ ‫اسفنجی تولید کردیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از طرح توسعه فواد سبا با حضور معاون اول ریسجمهور‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 22‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫هاجر مرادی‪ -‬اصفهان‪ -‬خبرنگار همشهری‪ :‬ظرفیت تولید کاف نورد‪ ،‬ورقهای فوادی و ورق اجدار شرکت فواد‬ ‫سبا طی مراسمی با حضور معاون اول ریس جمهور از ‪ ۷۵۰‬هزار تن به یک میلیون و ‪ 6۰۰‬هزار تن افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫ظرفیتی که با‪ 22۰‬میلیون یورو سرمایهگذاری و اشتغالزایی مستقیم‪ 1۵۰‬نفر محقق شد‪.‬‬ ‫‪ / 23‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫طرحی تاریخی در جمهوری اسامی‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید فواد سبا‬ ‫ظرفیت اولیه این مجموعه تولید ‪7۵0‬‬ ‫هــزار تن فــواد مذاب و حــدود ‪700‬‬ ‫هزار تن محصول نهایــی یا همان کاف‬ ‫گرم بوده اســت که با افزایــش ظرفیت در مجتمع‬ ‫فواد سبا تا ‪ 1.6‬میلیون تن در سال با افزودن یک‬ ‫کــوره قــوس الکتریکی بــه ظرفیت ‪ 1۵0‬تــن و با‬ ‫ترانس‪ 1۴1MVA‬و یک ماشین ریخته گری از نوع‬ ‫‪ ،THIN SLAB‬کــوره پانیلی‪ ،‬قســمت هیتینگ و‬ ‫شاتل در کوره تونلی و کاف پیچ شماره‪ 2‬با سرمایه‬ ‫گذاری شــرکت فوادمبارکــه در ســال ‪ 96‬به بار‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫همچنین با حضور اسحاق جهانگیری در این شرکت‬ ‫فــوادی بــزرگ تصفیهخانه پســابهای صنعتی‪،‬‬ ‫کارخانه اهک کلسینه شرکت فواد سنگ مبارکه‪،‬‬ ‫نیروگاه ‪ 2۵‬مگاواتی ((‪ CHP‬فواد سبا و ایستگاه‬ ‫تقلیل فشار گاز فواد مبارکه وارد مدار تولید شد‪.‬‬ ‫عمده محصــوات ایــن مجتمــع شــامل ورقهای‬ ‫ضد زنــگ ‪ ۴09‬فریتــی‪ ،‬قابلیت جوشــکاری باا‪،‬‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬کششــی عمیق و تجاری است‪ ،‬تولید‬ ‫فواد در این کارخانه به روش ذوب در کوره قوس‬ ‫الکتریکیوریختهگریمداوماست‪.‬‬ ‫ماشــین ریخته گــری دوم این مجتمع کــه قادر به‬ ‫تولید اسلب با ضخامت ‪ 7۵‬میلیمتر در قالب است‬ ‫طی فرایندی در داخل ماشــین‪ ،‬اســلب خروجی را‬ ‫با ضخامــت ‪ ۵0‬تا ‪ ۵۵‬میلیمتر به نورد ارســال می‬ ‫کند‪ .‬این خطوط به دلیل پیوسته بودن‪ ،‬مزیتهای‬ ‫عمــدهای از لحاظ صرفه جویی درانرژی و ســرمایه‬ ‫گذاری دارد‪.‬‬ ‫خط نورد ‪ 6‬قفســهای مجتمع فواد سبا از یک کوره‬ ‫تونلی به طول ‪ 2۵0‬متر تشــکیل شــده اســت که‬ ‫نقش گرم کردن اســلب خروجــی از ریخته گری تا‬ ‫دمای نوردی یعنی ‪ 11۵0‬درجه سانتیگراد و نقش‬ ‫بافر تا امادگی برای نورد را عهده دار است‪.‬‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫تامین بیــش از ‪6۰‬‬ ‫درصــد اب مورد‬ ‫نیــاز مجتمع فواد‬ ‫ســبا از محل تصفیه‬ ‫و بــاز چرخانــی‬ ‫پســاب صنعتــی‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫وی افزایش تولیدات در زمینه‬ ‫فواد را یکی از برنامهریزیهای‬ ‫مهم در این راستا میداند و‬ ‫میگوید‪ :‬از انجایی که فواد خط‬ ‫تولید مستقیم صادرات است‪،‬‬ ‫هم تولید و هم صادرات ان‬ ‫باید افزایش پیدا کند‪ .‬از این‬ ‫رو دولت و ملت از صنعت فواد‬ ‫انتظار دارند تا در مقطعی که‬ ‫امریکا برای کشور بحران ایجاد‬ ‫کرده با اقدامات به موقع خود و‬ ‫تاش در جهت افزایش تولید‬ ‫داخلی کمک کمک کند با مشکات‬ ‫بیشتری مواجه نشویم‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 2۵‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 2۴‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫افتتاح فواد سبا طرحی تاریخی در ایران‬ ‫اســحاق جهانگیــری معتقد اســت در چنیــن وضعیتی که‬ ‫جمهوری اســامی با امریکاییها و غربیها بر ســر مسائل‬ ‫مختلــف اختــاف نظــر دارد‪ ،‬افتتــاح فواد ســبا یک طرح‬ ‫تاریخی برای کشور اســت‪ .‬طرحی که با ‪ 220‬میلیون یورو‬ ‫سرمایهگذاری و اشتغالزایی مستقیم ‪ 1۵0‬نفر‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید کاف نورد گــرم‪ ،‬ورقهای فــوادی و ورق اجدار از‬ ‫‪ 7۵0‬هــزار تن به یــک میلیون و ‪ 600‬هــزار تن افزایش‬ ‫میدهد‪ .‬وی گریزی به ماجرای برجــام و نتایج ان میزند و‬ ‫میگوید‪:‬درچنینشرایطیهمهمردمکشوربایددرجریان‬ ‫شرایط فعلی باشند و ما شــرایط را صادقانه برای مردم باز‬ ‫میکنیم‪ ،‬در این راستا باید از ایده نخبگان و صاحب نظران‬ ‫اصفهانــی کمک بگیریم تــا دولت سیاســتهایی را پیش‬ ‫بگیردتاباموفقیتازبحرانعبورکنیم‪.‬‬ ‫به گفته جهانگیری مهمترین هدف امریکاییها این است‬ ‫که خزانــه داری امریکا را به اتاق جنگ اقتصاد علیه ایران‬ ‫تبدیل کنند تا اسیب جدی به اقتصاد ایران بزنند و شرایط‬ ‫زندگی را بــر مردم تنگ کــرده تا دامنــه نارضایتی مردم‬ ‫توســعه پیدا کند‪ .‬از این رو مســئوان جمهوری اســامی‬ ‫ایــران وظیفه دارند در برابر اقدامات دشــمن با مقاومت‬ ‫و برنامه ریــزی دقیق و دقت نظر در اجرا انها را شکســت‬ ‫دهند و اقتصاد ایران را سرپا نگه دارند‪.‬‬ ‫وی افزایــش تولیــدات در زمینــه فــواد را یکــی از‬ ‫برنامهریزیهای مهم در این راســتا میداند و میگوید‪ :‬از‬ ‫انجایی که فواد خط تولید مســتقیم صادرات است‪ ،‬هم‬ ‫تولید و هم صادرات ان باید افزایش پیدا کند‪ .‬از این رو‬ ‫دولــت و ملت از صنعت فواد انتظار دارند تا در مقطعی که‬ ‫امریکا برای کشــور بحران ایجاد کرده با اقدامات به موقع‬ ‫خود و تاش در جهت افزایش تولید داخلی کمک کمک کند‬ ‫بامشکاتبیشتریمواجهنشویم‪.‬‬ ‫جهانگیــری معتقد اســت‪ :‬هدف کشــورهای دشــمن این‬ ‫است که نظام بانکی دنیا را در برابر کار با جمهوری اسامی‬ ‫در فشــار بگذارند تا واردات مورد نیاز را نداشته باشیم‪.‬‬ ‫چرا که جابه جایی پول از طریق نظام بانکی انجام میشــود‪.‬‬ ‫موضوعی که هیئــت دولت برای حل ان مشــغول مذاکره‬ ‫هســتند‪ .‬زیرا باید خطوط و راهی مشــخص شود تا با کمک‬ ‫جابهجاییپولصورتبگیرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ :‬دشــمن درصدد اســت مانع واردات موردنیاز‬ ‫به کشــور شــود و این موضوعی جدی اســت که به عزم و‬ ‫اراده جدی مردم نیاز دارد تــا در برابر این جنگ ظالمانه و‬ ‫ناخواستهعلیهملتوکشورایستادگیکنیم‪.‬‬ ‫کاهش‪۷5‬درصدیمصرف ابدرشرکتفوادمبارکه‬ ‫جهانگیری همچنین تصریح میکند که اگرچه تولید فواد‬ ‫درکشوربایدافزایشپیداکندامااینموضوعرانیزنباید‬ ‫فراموش کنیم که کشور و از جمله استان اصفهان امروز با‬ ‫معضلی به نام کم ابی روبه رو است‪.‬‬ ‫طبــق امار هــم اکنــون مصــرف اب کشــور ‪ 100‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اســت کــه اگر در این شــرایط تنهــا ‪ 10‬درصد‬ ‫صرفهجوییشوددیگرهیچمشکلابینخواهیمداشت‪.‬‬ ‫موضوعیکهبهرامسبحانیمدیرعاملشرکتفوادمبارکه‬ ‫نیزانراتاییدمیکندومیگوید‪:‬خوشبختانهشرکتفواد‬ ‫مبارکه در این زمینه توانسته موفق عمل کند‪ .‬به گونه ای‬ ‫که ‪ 7۵‬درصد کاهش مصرف اب را داشته است‪.‬‬ ‫وی این میزان کاهــش را اتفاقی بزرگ در صنعت‬ ‫فواد میخواند و می گوید‪ :‬امروز برای تولید ‪6.۵‬‬ ‫میلیون تن فــواد تقریب ًا ‪ 23‬میلیــون متر مکعب‬ ‫مصرفمیشود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای شــبکه فاضــاب و تصفیــه‬ ‫بخشهای همجوار و قطع وابســتگی به اب تازه از‬ ‫جمله اقدامات فواد مبارکه است که در این راستا‬ ‫افتخار خوبی به دست اوردهایم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســبحانی فــواد مبارکــه یکــی از‬ ‫بزرگتریــن واحدهــای صنعتــی و تولیدکننده‬ ‫ورقهــای فــوادی بــا ســهم ‪ 22‬درصــدی در‬ ‫خاورمیانه محسوب میشــود‪ .‬چرا که تولیدات‬ ‫فواد مبارکه در ســال ‪ 96‬از مرز ‪ 100‬میلیون‬ ‫تن گذر کــرد‪ ،‬همچنیــن ظرفیت فــواد خام از‬ ‫‪ 10‬میلیون تن رد شــده است و ‪ 12‬میلیون تن‬ ‫اهن اسفنجی تولید کردیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــواد مبارکــه با اشــاره به‬ ‫صادرات یک هزار و ‪ 800‬تنی فواد در ســال ‪،9۴‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیش بینی مــا صادرات همین میزان‬ ‫برای امسال است و ‪ ۵‬هزار و ‪ 800‬تن نیز فواد در‬ ‫داخل توزیع میشود‪.‬‬ ‫در راســتای رویکرد مجتمع‬ ‫فواد سبا مبنی بر کاهش‬ ‫مصرف اب و استفاده بهینه‬ ‫از ان بمنظور پایداری تولید‬ ‫اقتصــادی و ارزش افرینی‬ ‫برای کشــور با مشارکت‬ ‫همه جانبــه مدیریت و‬ ‫کارکنان ایــن مجتمع در‬ ‫اجرای پــروژه های متعدد و‬ ‫همچنین با استفاده از تجارب‬ ‫نهادینه شــده در شــرکت‬ ‫فواد مبارکه‪ ،‬در ســه ماهه‬ ‫نخست سال جاری علی رغم‬ ‫افزایــش ‪ 100‬درصــدی‬ ‫ظرفیــت تولیــد‪ ،‬میــزان‬ ‫مصــرف اب خــام در این‬ ‫مجتمــع از احیاء مســتقیم تا‬ ‫نورد گرم به ‪ 1.7‬متر مکعب‬ ‫بر تن تولید یعنی پائین ترین‬ ‫حد ممکن نسبت به کارخانه‬ ‫های مشــابه کاهــش یافته‬ ‫است‪.‬در این مجتمع با به کار‬ ‫گیری تصفیــه خانه های‬ ‫مدرن و بــه روزو با تصفیه‬ ‫پساب های صنعتی شرایطی‬ ‫فراهم گردیده که پســاب‬ ‫خطوط تولید مجتمع ســبا از‬ ‫شرکت ذوب اهن پس‬ ‫از تصفیه در خطوط تولید‬ ‫بازچرخانــی می گــردد‪.‬‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضاب استان اصفهان‪:‬‬ ‫مدیریت مصرف اب به هفته‬ ‫صرفه جویی بسنده نشود‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضاب استان اصفهان گفت‪ :‬مدیریت مصرف اب به هفته صرفهجویی‬ ‫بسنده نشود‪ .‬هاشم امینی در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته صرفهجویی در مصرف‬ ‫اب گفت‪ :‬یکم تا هفتم تیرماه در تقویم کشور بهعنوان هفته صرفهجویی در مصرف اب‬ ‫نامگذاری شده است‪ ،‬بیش از ‪ 2۰‬سال است این عنوان را در تقویم رسمی کشور داریم ولی این‬ ‫موضوع مهم در استان اصفهان صرف ًا به یک هفته بسنده نشده و به جهت شرایط سخت اب‬ ‫تمام طول سال به بحث مدیریت مصرف اب توجه داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا به یکی‬ ‫دیگر از راههای مهار بحران‬ ‫کمابی در استان پرداخت و‬ ‫بیان کرد‪ :‬توانستیم از طریق‬ ‫استفاده و توزیع لوازم کاهنده‬ ‫که یک روش علمی برای مدیریت‬ ‫مصرف اب در منازل است‪،‬‬ ‫مصرف را در استان تا حدودی‬ ‫بهینه کنیم‪ ،‬بهطوریکه لوازم‬ ‫کاهنده را در اختیار مردم قرار‬ ‫داده و هزینه ان را به صورت‬ ‫اقساطی از مردم دریافت کنیم‪.‬‬ ‫داد‪ :‬مطبوعات در این زمینه میتوانند بسیار موثر باشند تا‬ ‫قدمهایبلندتریدراینزمینهبرداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به جهت محدودیت منابع ابی بدون جیرهبندی‪،‬‬ ‫محدودیت بر روی شــبکه توزیع اب اعمــال کردهایم‪ ،‬ولی‬ ‫شبکه اب شرب کشــش جیرهبندی را ندارد و وزارت نیرو‬ ‫هم تاکید دارد شــبکه با مدیریت فشار اداره شود‪ .‬امینی‬ ‫با اشاره به اینکه تبعات منفی جیرهبندی بیش از محسنات‬ ‫ان اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ظرف یک ماه ظرفیت سد را میشود‬ ‫خالی کرد‪ ،‬اما اگــر این اتفاق بیافتد با ماههای بعدی ســال‬ ‫چه باید بکنیم؟ امینــی ادامه داد‪ :‬باید تصمیمات منطقی و‬ ‫مهندسی گرفته شود و با حفظ منافع و ارامش مردم‪ ،‬به این‬ ‫سمت حرکت کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬بزرگترین اسیب در کشور‪،‬‬ ‫سیاسیشدن موضوعات اســت‪ ،‬با توجه به اینکه شرکت‬ ‫ابفا اســتان یک مجموعه کامل خدماتی است و نگاهش به‬ ‫مردم اســت‪ .‬امینی ادامه داد‪ :‬ســال گذشــته در توسعه‬ ‫شــبکههای فاضاب و واگذاری شبکههای فاضاب رکورد‬ ‫زدیم و منابع را در جهت توســعه شبکههای اب و فاضاب‬ ‫و خدمترسانی به مشــترکین بهکار گرفتهایم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫با ســازمانهای مردمنهاد و مردم مشــارکت داشتهایم تا‬ ‫پیامهای صرفهجویی در مصرف اب صرف ًا از زبان ما نباشد‬ ‫و انتقال مفاهیم و پیام از طریق انها هم صورت گیرد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت ابفــا اصفهان بــا تاکید بــر اینکه‬ ‫تصفیــه خانــه دوم اب اصفهان از ســال ‪ 86‬باید اجرا‬ ‫می‪-‬شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه شــرکت ابفا اســتان‬ ‫ورود به این پروژه نبود‪ ،‬ولی ما هم کمک و مســاعدت‬ ‫مالــی می‪-‬کنیــم و ‪ 170‬میلیارد تومان به شــرکت اب‬ ‫منطقهای برای ســاخت تصفیهخانــه اب کمک میکنیم‬ ‫برای این‪-‬که ‪ ۵6‬شــهر و ‪ 300‬روستا نباید تنها به یک‬ ‫تصفیه خانه وابسته باشد‪.‬‬ ‫امینــی با اشــاره بــه اینکــه در موضوع بیوتروریســت و‬ ‫اقدامات پدافند غیرعامل ابفا اســتان یکی از شرکتهای‬ ‫پیشــرو اســت بیــان داشــت‪ :‬در حــوزه اســتفاده از اب‬ ‫خاکستری با نظام مهندسی و شــهرداری اصفهان جلساتی‬ ‫داشــتهایم و قطع ًا باید از این اب برای بخشــی از مصارف‬ ‫خانگیوفضایسبزاستفادهکنیم‪.‬‬ ‫بهگفته مدیرعامل شــرکت اب و فاضاب استان اصفهان‬ ‫فرصت استفاده از پساب‪ ،‬صنایع بزرگ و شهرداری‪-‬ها به‬ ‫سمتاستفادهازپسابدرکاربریهایمختلفحرکتکرده‬ ‫و تصفیه تکمیلی پســاب به عهده بهره‪-‬برداران است و ما‬ ‫بااستانداردهایتعریفشده‪،‬پسابراواگذارمیکنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر حدود‪ 2۴‬متر مکعب اب از سد‬ ‫زایندهرود برای شرب اســتان اصفهان و یزد و کشاورزی‬ ‫چهارمحال و اصفهــان تخصیص مییابد که بخشــی مربوط‬ ‫به مصارف مجاز بوده و بخشــی مصارف غیرمجاز اســت که‬ ‫بهشــدت وزارت نیرو ورود پیدا کرده که مصارف غیرمجاز‬ ‫را در استان باادست و پایین‪-‬دست کنترل کنند‪.‬‬ ‫امینی افزود‪ :‬حدود ‪ 12‬متــر مکعب به اصفهان و یزد برای‬ ‫شــرب اختصاص مییابد کــه حدود ‪ 10/۵‬متــر معکب به‬ ‫اصفهان و مابقی براســاس برنامه تخصیص وزارت نیرو به‬ ‫اســتان یزد میرسد و خوشــبختانه یکی از کمترین میزان‬ ‫هدررفــت اب در کشــور را داریــم‪ .‬مدیر عامل شــرکت‬ ‫ابفــا اصفهان تصریح کــرد‪ :‬هماکنون بــاای ‪ 2۵0‬میلیارد‬ ‫تومان قــرارداد بــا شــرکتهای خارجــی و فاینانس چین‬ ‫برای نوسازی و بازســازی شــبکه فاضاب اصفهان داریم‬ ‫و امیدواریم بتوانیم کل منابع را در شــبکه فاضاب شــهر‬ ‫اصفهــان هزینه کنیم‪ .‬امینی درخصوص توســعه شــبکه‬ ‫فاضاب در شــهر اصفهان‪ ،‬نیز گفت‪ :‬ظرف یک برنامه ســه‬ ‫ساله قرار بود شبکه فاضاب شهر اصفهان بهعنوان اولین‬ ‫کانشــهر استان به اتمام برسد که از سال ‪ 96‬شروع شد و‬ ‫خوشبختانهایناتفاقافتاد‪.‬‬ ‫وی در رابطــه با مجموع اقدامات در زمینه مدیریت مصرف‬ ‫در بلندمدت کــه منجر به اصاح رفتار میشــود نیز گفت‪:‬‬ ‫این اقدامات باعث میشود رفتار درستی نسبت به مصرف‬ ‫اب داشــته باشیم چرا که فرهنگســازی چیزی نیست که‬ ‫بهسرعت اتفاق بیافتد و باید با کارهای کوچک شروع کنیم‬ ‫و خسته نشویم تا به نتایج بزرگ دست یابیم‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 27‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫و ی‬ ‫خاطرنشــان ساخت‪:‬‬ ‫در حال حاضر گســتردگی سامانه‬ ‫تله متری و مدیریت فشــار که شــرکت ابفا استان‬ ‫اصفهان از ان برخوردار اســت‪ ،‬در هیچکدام از اســتانهای کشور‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بهطوریکه تاکنون توانســتیم از طریق این تکنولوزی‬ ‫تبعات بحــران کمابی را مهار کنیم‪ .‬مدیرعامل شــرکت ابفا به یکی‬ ‫دیگر از راههای مهار بحران کمابی در اســتان پرداخت و بیان کرد‪:‬‬ ‫توانســتیم از طریق اســتفاده و توزیع لوازم کاهنــده که یک روش‬ ‫علمی برای مدیریت مصرف اب در منازل است‪ ،‬مصرف را در استان‬ ‫تا حدودی بهینه کنیــم‪ ،‬بهطوریکه لوازم کاهنده را در اختیار مردم‬ ‫قرار داده و هزینه ان را به صورت اقساطی از مردم دریافت کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه یکی از گایههای همیشــگی به شــرکت ابفا‬ ‫اســتان اصفهان ابیاری فضای ســبز شــهری بود اما امروز به جرات‬ ‫میتوانم بگویم تمام ابیاری فضای سبز اصفهان از شبکه شرب جدا‬ ‫شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته جلسات متعددی با شهرداری داشتهایم و‬ ‫بهصورتجدیابیاریفضایسبزشهریرانیزپیگیریمیکنیم‪.‬‬ ‫امینی ادامه داد‪ :‬اعداد و ارقام گویای این است که در زمینه مصرف‬ ‫اب در چندسال گذشته حرکتهای بسیار خوبی داشتهایم و اکنون‬ ‫حــدود ‪ 90‬درصد مردم اصفهان زیر ‪ 20‬متــر مکعب در ماه مصرف‬ ‫میکنندکهکمترازمیانگینکشوریاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ابفا اصفهان افزود‪ :‬کارگروه سازگاری با کمابی‬ ‫در کشور درصدد است اســتاندارد سرانه مصرف اب را از ‪ 20‬متر‬ ‫به ‪ 1۵‬متــر تقلیل دهد‪ ،‬این درحالی اســت که همچنان در اســتان‬ ‫اصفهان این رقم حــدود ‪ 11‬و نیم مترمکعب برای یک خانوار در ماه‬ ‫اســت‪ .‬وی با اعام اینکه کاهش سرانه مصرف اب بهمعنای به خطر‬ ‫انداختن بهداشت و سامت مردم نیست و این در حالی است که در‬ ‫کشورهایپراب‪،‬سرانهمصرفبسیارپایینتراست‪.‬‬ ‫امینی گفت‪ :‬در استان اصفهان میزان مصرف‪ 1۵۴‬لیتر برای هر نفر‬ ‫در شبانهروز اســت که باید این مقدار را تا ‪ 110‬لیتر کاهش دهیم‬ ‫و این موضوع در ســایه تغییر رفتار مصرفی و استفاده از ابزارهای‬ ‫کاهنــده مصرف اب اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در صنایع نیز شــرکت ذوب‬ ‫اهن اصفهان میــزان مصرف خود را از ‪ 2‬هزار لیتر به زیر ‪ ۵00‬لیتر‬ ‫رسانده است‪ ،‬همچنین شــرکت فواد مبارکه و پاایشگاه اصفهان‬ ‫درحال اســتفاده از پســاب فاضاب شهری هســتند و بقیه صنایع‬ ‫بزرگ استان نیز درحال حرکت در این راستا هستند و فرصت خوبی‬ ‫برای استان اصفهان است‪ .‬مدیر عامل شــرکت ابفا اصفهان ادامه‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 26‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫وی افــزود‪:‬‬ ‫نبایــد صرف ًا بــه هفته‬ ‫صرفهجویــی در مصــرف اب‬ ‫بســنده کرده و تمام بخشها باید درخصــوص مصرف بهینه اب و‬ ‫راهکارهای متداول در دنیا قدم برداریم و فرهنگسازی کنیم‪.‬‬ ‫وی عنوانکــرد‪ :‬دوهفته پیــش موضوع خشکســالی و اب را رژیم‬ ‫اشغالگر قدس بستری برای اهداف شوم خود دیده بود‪ ،‬ما باید باور‬ ‫داشته باشــیم که با اتکا به ظرفیتهای داخلی کشور میتوانیم در‬ ‫این حوزه قدم برداریم و مشکات را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــا اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکه یکــی از‬ ‫واقعیتهای کشور ما که کمتر به این ظرفیت توجه شده خودباوری‬ ‫است که رسانهها میتوانند این خودباوری ملی را در کشور تقویت‬ ‫کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هماکنون مشــکل اب در کشــور ما وجود دارد و‬ ‫در دنیــا راه حلهایی بــرای ان وجود دارد‪ ،‬اگر به این باور برســیم‬ ‫میتوانیمباانمقابلهکنیم‪.‬‬ ‫امینــی به نقش مــردم در عبور از بحــران کمابی پرداخــت و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬یکی از راهکارهای عبور از شرایط سخت ابی این است که‬ ‫همــه احاد جامعه میتوانند با مصرف بهینه‪ ،‬نقش خود را در عبور از‬ ‫بحران ایفا کنند؛ امسال به جهت نگاه وزارت نیرو موضوع سازگاری‬ ‫با کمابی را بهجای مقابله با کمابی مورد توجه قرار دادیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا با اشاره به اینکه بیش از هزاران سال است‬ ‫با شــرایط کمابی مواجه هســتیم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬پدران ما برای‬ ‫مقابلــه با این موضوع قنــات احداث میکردند‪ ،‬امــروز هم موضوع‬ ‫ســازگاری با کمابی باید مدنظر باشــد و با اقدامات و فرهنگسازی‬ ‫درجهت مدیریت مصــرف اب گام برداریم‪ .‬در این راســتا توجه به‬ ‫موضوع سازگاری با کمابی در بخشهای مختلف شرب‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫صنعت‪،‬توجهبهامایشسرزمیندرتوسعهپایدارکشور‪،‬خودباوری‬ ‫و همافزایی میتواند موثر باشد‪ .‬وی با بیان اینکه سال ابی گذشته‬ ‫اورد رودخانه زایندهرود یک میلیارد و ‪ 100‬میلیون مترمکعب بود‬ ‫اعام کرد‪ :‬در ســال گذشته از لحاظ منابع ابی شرایط نسبت ًا مناسبی‬ ‫داشــتیم این درحالی اســت که سامانه دوم ابرســانی اصفهان را‬ ‫در مدار نداریم‪ ،‬اما خوشــبختانه با پیگیری اســتاندار اصفهان این‬ ‫پروژه درحال اجراســت‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال حجم اورد اب به پشت‬ ‫ســد به ‪ ۴6۵‬میلیون متر مکعب کاهش یافته‪ ،‬بهطوریکه مدیریت‬ ‫اب استان و وزارت نیرو برای پشت سرگذاشتن این شرایط سخت‪،‬‬ ‫محدودیتهایی برای تخصیص اب شــرب قائل شــد تا بتوانیم به‬ ‫فصل بارش برسیم‪ .‬مدیرعامل شرکت ابفای اصفهان گفت‪ :‬میزان‬ ‫اب تخصیصی به شرکت ابفا استان در مواقعی از سال تا حدود ‪۴0‬‬ ‫درصد کم شد‪ ،‬این شرایط سخت البته فرصتهایی هم پیش روی‬ ‫شــرکت گذاشــت ازجمله می‪-‬توان به تاش مجموعه شرکت ابفا‬ ‫استان بهمنظور برونرفتمردماز چالشکمابی پرداخت‪.‬‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫خبر‬ ‫البته باید گفت که در شرایط‬ ‫موجود امکان افزایش وام‬ ‫مسکن هم وجود ندارد چرا‬ ‫که او ًا افزایش وام مسکن‬ ‫در توان اعتباری بانک مسکن‬ ‫نیست و ثانی ًا اگر هم در توان‬ ‫اعتباری بانک مسکن باشد‪،‬‬ ‫این متقاضیان هستند که دیگر‬ ‫توانایی پرداخت اقساط بیشتر از‬ ‫این را نخواهند داشت‪ .‬پس راه‬ ‫حل چیست؟‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 29‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر به گونهای بوده است که از قدرت خرید مردم خارج شده؛ به‬ ‫طوریکه حتی وامهای درنظر گرفته شده برای خرید مسکن هم دیگر نمیتوانند ان گونه که باید مانند‬ ‫سابق بخشی از قیمت مسکن را جهت خرید پوشش دهند؛ اما راه حل رفع این مشکل چیست؟‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 28‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫بی ارزش شدن وام‬ ‫مسکن با افزایش‬ ‫قیمت مسکن‬ ‫در یک ســال گذشــته تاطمــات در‬ ‫بازارهای دیگر باعث شــد تا بسیاری‬ ‫از ســرمایههای ســرگردان به بازار‬ ‫مســکن وارد شــوند و در نتیجــه ورود ایــن‬ ‫سرمایههای ســرگردان به بازار مسکن و ایجاد‬ ‫تقاضاهــای غیرواقعــی‪ ،‬قیمت مســکن تا حدی‬ ‫افزایــش یافت کــه متقاضیــان واقعــی خرید‬ ‫مســکن دیگر قــدرت خریــد خود را از دســت‬ ‫دادند‪ .‬گــزارش اخیــر بانک مرکــزی پیرامون‬ ‫تحوات بازار مسکن در شهر تهران که مربوط به‬ ‫خردادماه ســال جاری است‪ ،‬نشــان میدهد که‬ ‫متوســط قیمت هــر مترمربع مســکن در شــهر‬ ‫تهــران بــا رشــدی ‪ 8/9‬درصــدی نســبت بــه‬ ‫اردیبهشــتماه ســال جــاری و ‪ ۴۵/8‬درصدی‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال قبل بــه ‪6۵/1‬‬ ‫میلیون ریال رسیده است‪ .‬این افزایش قیمت‬ ‫مسکن رکود معامات را با خود به همراه داشته‬ ‫بــه طــوری کــه تعــداد معامــات اپارتمانهای‬ ‫مسکونی در شهر تهران در خردادماه با کاهشی‬ ‫‪ 22/1‬درصــدی نســبت بــه مــاه قبــل و ‪3/1‬‬ ‫درصدی نســبت بــه ماه مشــابه ســال قبل به‬ ‫‪ 1۴/9‬هزار واحد مسکونی رسیده است‪.‬‬ ‫بخشــی از کاهــش قــدرت خرید مــردم برای‬ ‫مسکن به این خاطر بوده است که این افزایش‬ ‫قیمت مســکن در حالی اتفاق افتاده که میزان‬ ‫وامهــای پرداختــی بــرای خریــد مســکن در‬ ‫یک ســال گذشــته ثابت باقی ماندهاند و این‬ ‫موضوع باعث شــده تا اینگونــه وامها ارزش‬ ‫خود را از دســت بدهند‪ ،‬موضوعی که رحیمی‬ ‫انارکی رئیس بانک مسکن بر ان مهر تایید زده‬ ‫است و طی مصاحبهای عنوان کرده که اگر وام‬ ‫مسکن در گذشته می‪-‬توانســته است تا ‪۵0‬‬ ‫درصد قیمت یــک واحد اپارتمــان معمولی را‬ ‫پوشش دهد؛ هماکنون این وام تنها می تواند‬ ‫‪ 28‬درصــد از قیمت یک اپارتمــان معمولی را‬ ‫پوشــش دهد‪ .‬وی در ادامــه صحبتهای خود‬ ‫نیز به این موضوع اشــاره کرده که در شــرایط‬ ‫فعلی هیچگونه تصمیمی جهت افزایش میزان‬ ‫وام مسکن گرفته نشده است‪.‬‬ ‫البتــه بایــد گفت که در شــرایط موجــود امکان‬ ‫افزایــش وام مســکن هم وجود نــدارد چرا که‬ ‫او ًا افزایش وام مسکن در توان اعتباری بانک‬ ‫مســکن نیســت و ثانی ًا اگر هم در توان اعتباری‬ ‫بانک مســکن باشــد‪ ،‬این متقاضیان هستند که‬ ‫دیگر توانایی پرداخت اقســاط بیشتر از این را‬ ‫نخواهند داشت‪ .‬پس راه حل چیست؟‬ ‫بســیاری از کارشناســان مســکن معتقدند که‬ ‫شــاید یکــی از راه حلهای موثــر در این زمینه‬ ‫این باشــد که بانک‪-‬ها نــگاه خود بــه وامهای‬ ‫پرداختی جهت خرید مســکن را از نــگاه تجاری‬ ‫به نگاه توســعهای تغییــر دهنــد‪ .‬هم‪-‬اکنون‬ ‫نــگاه بانکهــا (حتــی بانک مســکن کــه متولی‬ ‫اصلی پرداخت وام برای خرید مســکن اســت)‬ ‫به پرداخت وامهای مســکن به اینگونه اســت‬ ‫که میخواهنــد از پرداخت این وامها ســودی‬ ‫عایدشان شــود‪ .‬این نگاه باید به نگاه توسعهای‬ ‫کــه همانــا پرداخت تســهیات خاص مســکن با‬ ‫مبالــغ موثــر و با ســودهای کمتر بــه متقاضیان‬ ‫است تغییر کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬تابناک‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫تجا ر ت‬ ‫بهره مند شده اند‬ ‫صنعت خودروسازی در ایران از جمله صنایعی است که حاشیههای فراوانی را در مطبوعات همراه خود‬ ‫دارد و مخالفان و موافقان ان‪ ،‬همیشه یک پای ثابت گفتوگوهای رسانهای هستند؛ از جمله صاحبنظرانی‬ ‫که همیشه دیدگاههای تعیینکنندهای درباره این صنعت داشتهاند‪ ،‬نمایندگانمجلس هستند که‬ ‫نقطهنظراتشان‪ ،‬ما را بیشتر با حال و هوای کلی این نهاد قانونگذار که اتفاق ًا حساسیت ویژهای هم در ان‬ ‫در مورد صنعت خودرو وجود دارد‪ ،‬اشنا میسازد‪ .‬برای همین‪ ،‬پای صحبت یک نماینده مجلس نشستیم‬ ‫تا ببینیم از دیدگاه وی صنعت خودروسازی ایران در شرایط فعلی‪ ،‬چه جایگاه و مرتبهای دارد‪ .‬صحبتهای‬ ‫رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان و عضو کمیسیون صنایع و معادن را با هم میخوانیم‪.‬‬ ‫واقعیت این است که صنعت خودروسازی‬ ‫کشــور در طول ســالهای متمادی همیشه‬ ‫از حمایتهــای دولتی برخوردار بوده و هر‬ ‫دولتی هم که در ایران بر ســر کار امده‪ ،‬نگاه ویژهای‬ ‫به این صنعت داشته اســت؛ عمدهترین وجه حمایت‬ ‫دولــت از صنعت خودروســازی هــم در زمینه تعرفه‬ ‫واردات خــودرو خــودش را نشــان داده و بهنوعــی‬ ‫انحصــار جهت بازشــدن دســت خودروســازان برای‬ ‫فعالیت در بازار ایران منتهی شده است‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬ایــن شــرکتها در زمینههــای دیگر‬ ‫مثــل کیفیت تولیداتشــان‪ ،‬قیمتگــذاری در بازار‬ ‫و برخــی پارامترهــای دیگــر‪ ،‬خودمختــار بودهانــد و‬ ‫متاســفانه هیچ قانــون و قاعدهای هم نتوانســته در‬ ‫این ســالها‪ ،‬موجــب بهبود شــرایط فعلی شــود؛ در‬ ‫برخی مواقع شــاهد بودهایم که این شــرکتها برای‬ ‫افزایش کیفیــت محصوات خود بعضــی اقدامات را‬ ‫انجام دادهاند‪ ،‬امــا عمده این فعالیتهــا روبنای کار‬ ‫را تشــکیل داده و زیربنــا همان بوده کــه امروز هم‬ ‫شاهدش هستیم‪.‬‬ ‫هــر دولتی هم که در ایــران بر ســر کار میاید‪ ،‬نگاه‬ ‫بنــگاهداری به ایــن صنعت داشــته و تمایــل ندارد‬ ‫مالکیــت خــود را در ایــن صنعت از دســت بدهد؛ از‬ ‫ســوی دیگــر در درون این شــرکتها هــم عاقهای‬ ‫بــرای توســعه‪ ،‬پیشــرفت‪ ،‬تولید خودروهــای جدید‬ ‫و باکیفیــت و اســتفاده از دانــش روز جهانــی دیده‬ ‫نمیشــود و گویی این شــرکتها میل دارند با همین‬ ‫ترتیب ناکارامد فعلی به حیات خود ادامه دهند و در‬ ‫برابر تغییر و بهبود مقاومت میکنند‪.‬‬ ‫بهعنــوان یــک نماینــده مجلس بایــد بگویــم بخش‬ ‫اعظمــی از شــکایتها و مطالبــات همشــهریانم و‬ ‫اعتراض انها‪ ،‬مربوط به صنعت خودروســازی است‪،‬‬ ‫از کیفیــت پایین خودروهــای تولید داخــل گرفته تا‬ ‫برخورد نمایندگیهای خودروســازی از جمله مواردی‬ ‫است که مورد توجه مردم قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ / 31‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫خودروسازان همیشه از حمایت دولت‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 30‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫یک نماینده مجلس‪:‬‬ ‫اســت که نمیتوان به ســادگی از ان گذشــت‬ ‫و بایــد بــرای تغییــر شــرایط فعلــی راهکاری‬ ‫اندیشــیده شــود؛ باید بهمــوازات حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی در حوزه خودروســازی‪،‬‬ ‫این پالس به خودروســازان ارســال شود که‬ ‫باید این وضعیت را به هــر طریق ممکن تغییر‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مــا در مجلــس بــا همــکاری وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در حال تدوین ســازوکارهایی‬ ‫هســتیم تا بتوانیم وضعیت موجود را تا انجا‬ ‫کــه میتوانیــم تغییــر دهیــم؛ این تــاش ما‬ ‫بــه هیچوجه با هــدف تضعیف خودروســازان‬ ‫داخلی انجــام نمیشــود بلکه اطمینــان دارم‬ ‫هدف همکارانــم در مجموعه مجلس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬حمایــت از صنعــت خودروســازی و‬ ‫کمک به حل مشــکات و مســائل ان اســت؛ ما‬ ‫باید بتوانیم همانطور که در بســیاری صنایع‬ ‫هایتک دســتاوردهایی در ســطح جهانی رقم‬ ‫زدهایم‪ ،‬در صنعت خودروسازی هم دست به‬ ‫یــک انقاب صنعتــی و اقتصــادی بزنیم و این‬ ‫صنعــت مهم و محرک را به جایگاهی برســانیم‬ ‫تا بتواند با رقبــای خود در بازارهای خارجی به‬ ‫رقابت بپــردازد‪ ،‬امری که اراده بــرای تحقق‬ ‫ان در مجلس وجود دارد‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫ما از مطالعات کارشناسی در‬ ‫زمینه خودرو اگاهی کامل‬ ‫داریم و اشراف کافی در مجلس‬ ‫در خصوص نتایج حاصله از‬ ‫این مطالعات و بررسیها هم‬ ‫وجود دارد؛ ما کام ًا میدانیم‬ ‫که بازار خودرو در ایران یکی‬ ‫از بکرترین و بهترین بازارهای‬ ‫موجود در جهان است و ارزوی‬ ‫هر برندی است که در این بازار‬ ‫محصوات خود را عرضه کند؛ ما‬ ‫یکی از بهترین و باظرفیتترین‬ ‫بازارهای خودرویی موجود‬ ‫در جهان را دو دستی تقدیم‬ ‫خودروسازانی کردهایم که به‬ ‫بهانه تولید ملی و با شعار کاای‬ ‫ایرانی‪ ،‬متاسفانه در حال عرضه‬ ‫خودروهایی هستند که از نظر‬ ‫کیفیت و کارایی در سطح باایی‬ ‫نیست؛ محصواتی که دارای‬ ‫پلتفرمهای قدیمی‪ ،‬کارایی‬ ‫متعلق به دهه گذشته‪ ،‬امکانات‬ ‫و ایمنی نازل و مصرف سوخت‬ ‫بسیار باا هستند‪.‬‬ ‫مــا از مطالعات کارشناســی در زمینــه خودرو‬ ‫اگاهــی کامــل داریــم و اشــراف کافــی در‬ ‫مجلــس در خصــوص نتایــج حاصلــه از ایــن‬ ‫مطالعــات و بررســیها هــم وجــود دارد؛ مــا‬ ‫کامــ ًا میدانیــم کــه بــازار خــودرو در ایران‬ ‫یکی از بکرتریــن و بهتریــن بازارهای موجود‬ ‫در جهان اســت و ارزوی هر برندی اســت که‬ ‫در ایــن بازار محصــوات خــود را عرضه کند؛‬ ‫ما یکــی از بهتریــن و باظرفیتترین بازارهای‬ ‫خودرویی موجود در جهان را دو دستی تقدیم‬ ‫خودروســازانی کردهایم کــه به بهانــه تولید‬ ‫ملی و با شــعار کاای ایرانی‪ ،‬متاسفانه در حال‬ ‫عرضه خودروهایی هســتند که از نظر کیفیت‬ ‫و کارایی در سطح باایی نیست؛ محصواتی که‬ ‫دارای پلتفرمهــای قدیمی‪ ،‬کارایی متعلق به‬ ‫دهه گذشــته‪ ،‬امکانات و ایمنی نازل و مصرف‬ ‫سوخت بسیار باا هستند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که مجلس شورای اسامی‬ ‫کام ًا به نقش خود در زمینــه حمایت از صنایع‬ ‫داخلی اگاه است و قاطبه همکارانم در مجلس‬ ‫هم یقینــ ًا بر ضرورت حمایــت از کاای ایرانی‬ ‫و اشــتغال جوانان اتفاق نظر دارند؛ اما ادامه‬ ‫ایــن وضعیــت در صنعت خودروســازی امری‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫بررسی‬ ‫راهکارهای توسعه‬ ‫استان البرز‬ ‫اما یکی از اصلیترین ویژگیهای‬ ‫این استان ان است که همجوار‬ ‫پایتخت است و جمعیت ساکن‬ ‫زیادی در این استان‪ ،‬در واقع‬ ‫در پایتخت اشتغال دارند و‬ ‫همین امر اهمیت این استان‬ ‫را دوچندان میکند‪ .‬پراکندگی‬ ‫جمعیتی در ان هم بسیار فشرده‬ ‫است‪ .‬با برخورداری از این‬ ‫ویژگیها و قابلیتها باید نگاه‬ ‫توسعهمحورانهای نسبت به این‬ ‫استان داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫برای افزایــش درامدزایی کان البرز‪ ،‬و رشــد‬ ‫و توســعه فعالیتهای صنعتی و خدماتی در این‬ ‫استان چه برنامهای وجود دارد؟‬ ‫در زمینــه بودجه کل اســتان‪ ،‬برنامههایی برای‬ ‫افزایــش ســطح درامدهــای عمومــی اســتان‬ ‫درنظــر گرفته شــده اســت؛ یک ســری از این‬ ‫درامدهــا ملی و بخشــی از ان اســتانی خواهد‬ ‫بود‪ .‬درامدهــای مالیاتــی (درامدهــای مربوط‬ ‫به ارزش افــزوده) جزء دیگــری از در امدها ی‬ ‫اســتانی هســتند؛ بخشــی از درامدهــا هم که‬ ‫کشوری به شــمار میرود را میتوان با توافق با‬ ‫مجموعه دولت‪ ،‬به عنوان درامد اســتان تعریف‬ ‫کرد‪ .‬اگر در قالب یک مثــال بخواهم عرض کنم‬ ‫میتوانم درامدهای نفتی کشــور کــه عمدت ًا در‬ ‫استان خوزستان تامین میشود را مثال بزنم که‬ ‫ایــن درامدها منحصر ًا به خوزســتان اختصاص‬ ‫ندارد بلکه متعلق به کل کشور است‪ .‬ولی بخش‬ ‫‪ / 33‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫در زمینه تهیه و تدوین برنامههای توســعهای اســتان‬ ‫البرز‪ ،‬چه اقداماتی انجام شده است؟‬ ‫همانطــور کــه میدانیــد اســتان البــرز‬ ‫جدیدترین استان ایران است که از عمر ان‬ ‫شش ســال هم نمیگذرد‪ ،‬سالها پیش در‬ ‫اواخــر دهــه ‪ ،80‬اســتان البــرز جــزو اســتان تهران‬ ‫محسوب میشــد و باتوجه به جذب جمعیتی بسیار باا‪،‬‬ ‫کــه جــزو مجموعه شــهری تهــران بهشــمار میرفت و‬ ‫همچنان به شــمار می رود‪ .‬در اوایل دهه ‪ 80‬شمســی‬ ‫براســاس مطالعــات انجــام شــده مشــخص شــد کرج‬ ‫بیشــترین میزان رشــد جمعیــت را در بین شــهرهای‬ ‫استان تهران داشــته است؛ این موضوع بیشتر به این‬ ‫خاطر بــود که ســیل مهاجرانی که راهی اســتان تهران‬ ‫میشــدند‪ ،‬بهدلیل عــدم تمکن مالی بــرای زندگی در‬ ‫تهران‪ ،‬راهی مناطق پیرامونی از جمله کرج میشــدند‪.‬‬ ‫حتی بسیاری از خانوارهای تهرانی که بنابه هر دلیلی از‬ ‫ادامه سکونت در پایتخت منصرف میشدند‪ ،‬کرج را به‬ ‫عنوان مقصد زندگی انتخاب میکردند‪.‬‬ ‫در ان ســالها‪ ،‬کرج که بیشترین ســهم را در افزایش‬ ‫جمعیــت اســتان تهــران داشــت بــه عنــوان جزئی از‬ ‫مجموعه شــهری تهران مورد مطالعه کارشناســی قرار‬ ‫گرفت؛ درخصوص شــهرهای دیگر استان نظیر دماوند‬ ‫و طالقــان هم مطالعــات جداگانه ای به عنــوان مطالعات‬ ‫شهرســتان انجام شــد‪ .‬و بقیه شهرســتان های استان‬ ‫تهــران (قدیــم) از جمله شهرســتانهای فعلی اســتان‬ ‫البرز (غیر از طالقان) در داخل مطالعات مجموعه شهری‬ ‫تهران قرار گرفتند‪.‬‬ ‫با تشکیل اســتان البرز ضرورت تهیه طرح های توسعه‬ ‫ای برای تمامی شهرستانهای استان البرز بیش از پیش‬ ‫احســاس می شــود زیرا هر یک از این شهرســتان ها‬ ‫ظرفیت ها و قابلیت های خاص خود را دارند و ضروری‬ ‫است برای ان برنامهریزی ازم صورت میگیرد‪.‬‬ ‫اســتان البرز خیلی شــرایط منحصربهفــردی در ایران‬ ‫دارد که انرا از سایر استانهای ایران متمایز میکند؛‬ ‫این استان‪ ،‬کوچکترین استان کشور محسوب میشوذ‬ ‫و حدود ‪ ۵‬هزار و ‪ 200‬کیلومتر وســعت دارد و نه فقط‬ ‫به‪-‬خاطر بافــت جمعیتی ان‪ ،‬به ایــران کوچک معروف‬ ‫اســت‪ ،‬بلکه بهنظر من از جنبه دیگر به این دلیل ایران‬ ‫کوچک اســت که ‪ ،‬تمام یــا بخش مهمــی از انچه که در‬ ‫کشــور پهناور ایران بهدنبال ان هستیم‪ ،‬بهطور یکجا‬ ‫در اســتان البرز میتوانیم ببینیم‪ ،‬کوهستان‪ ،‬جنگل‪،‬‬ ‫بیابان‪ ،‬پیســت اســکی‪ ،‬منابع طبیعی گســترده و منابع‬ ‫ابی‪ ،‬همه در این استان وجود دارند‪.‬‬ ‫اما یکی از اصلیترین ویژگیهای این اســتان ان است‬ ‫کــه همجــوار پایتخــت اســت و جمعیت ســاکن زیادی‬ ‫در ایــن اســتان‪ ،‬در واقع در پایتخت اشــتغال دارند و‬ ‫همیــن امر اهمیــت ایــن اســتان را دوچندان‬ ‫میکند‪ .‬پراکندگــی جمعیتی در ان هم بســیار‬ ‫فشــرده اســت‪ .‬با برخورداری از این ویژگیها‬ ‫و قابلیتها باید نگاه توسعهمحورانهای نسبت‬ ‫به این استان داشته باشیم‪.‬‬ ‫دیگــری از درامدها وجــود دارد کــه ماهیت و‬ ‫تعریف اســتانی دارد مانند درامدهای مالیاتی‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصد درامدهای اســتانی از طریق مالیات‬ ‫تامین میشــود و مجموعه در امدهای اســتانی‬ ‫در خزانــه کل کشــور واریز می گردد و بخشــی‬ ‫از ان بهصــورت اعتبــارات تملــک داراییهای‬ ‫سرمایه یعنی عمرانی و اعتبارات هزینهای برای‬ ‫پیشــبرد طرحهای توسعهای استان و نیز تامین‬ ‫هزینههای جاری استان اختصاص مییابد‪.‬‬ ‫ما جلســات متعددی بــا ســازمانهای مالیاتی و‬ ‫اقتصاد و دارایی برگزار میکنیم و بهطور مرتب‬ ‫در حال رصد تحقق درامدهای استان هستیم‪.‬‬ ‫بررســی میکنیم که اگر در جایی درامد مدنظر‬ ‫محقق نشده برای دســتیابی به ان برنامهریزی‬ ‫کنیم‪ .‬یکی از بزرگترین مشــکات ما این است‬ ‫که دفاتر و تشــکیات اداری شرکتهای بزرگ‬ ‫فعال در زمینه صنایع اســتان البــرز‪ ،‬عمدت ًا در‬ ‫تهران مســتقر هســتند و مالیات خود را هم به‬ ‫نام استان البرز ثبت نمیکنند‪.‬‬ ‫تاش داریــم کارخانهها و شــرکتهایی که در‬ ‫اســتان البرز فعالیــت انجام میدهنــد‪ ،‬مالیات‬ ‫خــود را هم به ایــن اســتان منتقل کننــد؛ اگر‬ ‫این اتفاق رخ دهد‪ ،‬درامد اســتان البرز بسیار‬ ‫بیشــتر از میزانی اســت که در حال حاضر ثبت‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫ما مشــکات دیگــری هم بــرای پیشــبرد امور‬ ‫توسعه استان البرز داریم؛ واقعیت ان است که‬ ‫البرز‪ ،‬زمانی استان شد که هنوز زیرساختهای‬ ‫ازم را نداشــت و هنوز هم بسیاری از ادارات‬ ‫و ســازمانهای دولتی اســتان حتی ســاختمان‬ ‫مختص به خود را ندارند و ســالیانه هزینههای‬ ‫فراوانــی برای اجــاره ملک پرداخــت میکنند‪.‬‬ ‫عاوه بر ان‪ ،‬در بسیاری از ادارات با تورم نیروی‬ ‫انسانی مواجه هستیم که از گذشته باقی مانده‬ ‫و برای رفع ان تاش‪-‬هایی صــورت گرفته که‬ ‫باید با قدرت بیشــتری انجام شود‪ .‬به همه این‬ ‫مشکات اضافه کنید که البرز زمانی استان شد‬ ‫که مصادف با ســالهای بحرانی در امد در سطح‬ ‫کشور بود و عم ًا اعتبارات ازم برای راهاندازی‬ ‫زیر‪-‬ساختهای اداری و سایر ملزومات استان‬ ‫تامین نشد‪.‬‬ ‫یک مشــکل دیگر که در این اســتان مشابه کل‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬عدم وجود درامدهای پایدار‬ ‫شهری است که ایحهای جهت اصاح ان‪ ،‬سالها‬ ‫است توسط دستگاه های اجرایی زیربط (وزارت‬ ‫کشــور و ســازمان برنامه و بودجه کشور) تهیه‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 32‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫استان البرز بهعنوان جدیدترین استان ایران در تقسیمات کشوری‪ ،‬باتوجه به جایگاه مهمی که در‬ ‫بخشهای اقتصادی‪ ،‬جمعیتی در کنار نزدیکی به استان تهران دارد‪ ،‬استان مهمی بهشمار میرود و باتوجه‬ ‫به افزایش جمعیت ان و طرحهای توسعهای که از سوی دولت برای ان در نظر گرفته شده‪ ،‬در حال تبدیل‬ ‫شدن به یک قطب مهم علمی فناوری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کشاورزی در کشور است‪ .‬برای انکه بیشتر با وضعیت فعلی‬ ‫این استان و برنامههای اینده دولت برای ان مطلع شوید‪ ،‬گفتوگویی با خانم زهرا عربشاهی رئیس سازمان‬ ‫مدیریت و برنامهریزی استان البرز صورت دادهایم‪ .‬خانم عربشاهی بهعنوان یکی از بانوان مدیر در سطوح‬ ‫برنامه ریزی ملی و استانی‪ ،‬پاسخهای روشنی به سواات ما داده و برنامههای توسعهای استان را تشریح‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اعتماد به سرمایه داخلی را امتحان کنیم‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫خروج امریکا از برجام و برنامه این کشور برای بازگرداندن تحریمها در نیمه مردادماه و پس از ان در ابان سال جاری‪ ،‬نگرانیهایی را درباره وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور در چندماه اینده بهوجود اورده و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را به تکاپو واداشته تا درخصوص شرایط روزها ماههای‬ ‫تحریم‪ ،‬چارهاندیشی کنند‪ .‬به‪-‬همین دلیل به سراغ یکی از صاحبنظران اقتصادی کشور رفتهایم تا نقطهنظراتش را درباره تحریمها و نحوه مقابله کشور با‬ ‫ان جویا شویم‪ .‬پاسخهای دکتر جواد دوستی تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه به سواات خبرنگار تیتر صبح در دو حوزه مسکن و انرژی را با هم‬ ‫میخوانیم‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫با تشکیل استان البرز ضرورت‬ ‫تهیه طرح های توسعه ای برای‬ ‫تمامی شهرستانهای استان البرز‬ ‫بیش از پیش احساس می شود‬ ‫زیرا هر یک از این شهرستان ها‬ ‫ظرفیت ها و قابلیت های خاص‬ ‫خود را دارند و ضروری است‬ ‫برای ان برنامهریزی ازم صورت‬ ‫میگیرد‪.‬‬ ‫با نقض برجــام‪ ،‬وضعیت اینده بازار مســکن‬ ‫چگونه خواهد بود؟‬ ‫اینده مسکن متاسفانه تا سه چهار سال اینده‬ ‫رونقی نخواهد داشــت و در رکود خواهد بود‬ ‫چــرا که تورم همیشــه بهتــر از رکود اســت‪.‬‬ ‫اصلیترین فاکتور برای ایرانیها و برای تمام‬ ‫خانوادههــای دنیــا‪ ،‬موضوع مســکن و خودرو‬ ‫اســت و در این شــرایط باز هم رکود در بخش‬ ‫مسکن ادامه خواهد یافت‪ .‬اگر هم رونقی در‬ ‫بازار باشــد بین ‪ 10‬تــا ‪ 20‬درصد خواهد بود‬ ‫کــه انهم به دلیل تقاضای طبیعی اســت و نه‬ ‫تجارت پایاپای مسکن‪.‬‬ ‫شرایط قیمتی مسکن در ایران هم بهگونهای‬ ‫نامتــوازن و غیرواقعــی استشــرایط قیمتــی‬ ‫مســکن در ایران هم به‪-‬گونهای نامتوازن و‬ ‫غیرواقعی اســت؛ شــما ببینید خانوادهای در‬ ‫یک منزل یک میلیارد تومانی ســاکن هستند‪،‬‬ ‫ایــا این منــزل واقع ًا بــه اندازه یــک میلیارد‬ ‫تومــان امکانــات دارد؟ ایا واقع ًا مــیارزد که‬ ‫یک متقاضی بــرای یک باب اپارتمان در ایران‬ ‫یک میلیارد تومان پول پرداخت کند؟ در دنیا‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 3۵‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫برای فعالســازی بخش خصوصی اســتان چه کارهایی‬ ‫میتوان انجام داد؟‬ ‫قطعــ ًا ما به ســمتی میرویم کــه مــردم را وارد طرحها‬ ‫و پروژههــا کنیــم‪ .‬مــردم باید تشــویق شــوند که در‬ ‫پروژههــای توســعهای مشــارکت کنند؛ ایــن کار یقین ًا‬ ‫توسعه را بههمراه خواهد داشــت‪ .‬بههر حال کشوری‬ ‫که بهدنبال رشــد درونی است‪ ،‬نمیتواند تنها از طریق‬ ‫دولــت به این هدف دســت پیــدا کند‪ .‬در حــال حاضر‬ ‫استان البرز از پیشــگامان واگذاری پروژههای دولتی‬ ‫به بخش خصوصی اســت‪ .‬در ســال ‪ ،1396‬تعداد ‪38‬‬ ‫پروژه عمرانی به بخش خصوصی واگذاری شد و زمینه‬ ‫ازم بــرای واگذاری پــروژه های بیشــتری نیز فراهم‬ ‫شده اســت که در ســال جاری و ســالهای اینده جلب‬ ‫مشــارکت بیشــتری از ســوی مردم و بخــش خصوصی‬ ‫در بهرهبــرداری و مدیریت پروژه هــای دولتی صورت‬ ‫پذیرد‪ .‬ایــن اقدام قطع ًا اثر مثبتی در ســبک کردن بار‬ ‫دولت و افزایش بهرهوری منابع تولید خواهد داشــت‪.‬‬ ‫برجــام چــه تاثیری بــر روی وضعیت مســکن‬ ‫کشــور گذاشــته بــود؟ ایــا ایــن توافقنامه‬ ‫توانسته بود بازار مسکن را رونق ببخشد؟‬ ‫با توجه به اینکه برجام یک دســتاورد بسیار‬ ‫بزرگی برای ایران و عرصه دیپلماسی سیاسی‬ ‫دنیا بــود‪ ،‬اما متاســفانه دولت اقــای روحانی‬ ‫نتوانست اســتفاده بهینهای از این دستاورد‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬چراکه برنامهریزی مدون نه‬ ‫در داخل کشــور داشــت و نه خارج از کشــور‬ ‫و نتوانســت بوروکراســی دولــت را کاهــش‬ ‫دهــد‪ .‬در این راســتا در بحث رونق مســکن‬ ‫هم زیاد موفق نبود چراکــه با ‪ 12‬میلیون نفر‬ ‫حاشیهنشــین و ‪ 10‬میلیون متقاضی مســکن‬ ‫هنوز مسکن در این گرفتاری و در این شرایط‬ ‫مافیایی بســیار بد قرار دارد و حتی نتوانست‬ ‫یک درصد از مشکات مسکن در ایران را حل‬ ‫کند‪ .‬حتم ًا میدانید که ‪ 2‬ســال پیش یک موج‬ ‫برای مســکن امد و قیمتها بســیار افزایش‬ ‫پیــدا کرد در حد ‪ 20‬درصــد و ‪ 30‬درصد‪ ،‬و با‬ ‫موج ‪ 2‬هفته قبل هم تا ‪ 60‬درصد در بعضی از‬ ‫نقاط مختلف تهران و ایران افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫در این شــرایط بایــد ‪ 300‬بخــش تولیدی در‬ ‫حوزه مســکن رونق پیدا میکرد و خود مسکن‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 3۴‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫شــده و در هیات دولت و مراجع دیگر هم مطرح شــده‪،‬‬ ‫ولی تاکنــون به هر دلیلــی نتیجه دلخــواه از ان حاصل‬ ‫نشده است؛ در این زمینه استان البرز مشکات زیادی‬ ‫دارد‪ .‬بحث درامد شــهرداریها یک بحث ملی اســت و‬ ‫حتمــ ًا باید یک فکری در ســطح ملی برای شــهرداریها‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫البــرز در عین حــال قطب کشــاورزی علمی پژوهشــی‬ ‫در کشــور اســت‪ ،‬همانطور کــه میدانید دانشــکده‬ ‫کشاورزی استان البرز‪ ،‬در سال ‪ 1278‬یعنی چند سال‬ ‫پیــش از انقاب مشــروطه در ایران با عنوان مدرســه‬ ‫فاحــت تاســیس شــده و از ایــن حیــث‪ ،‬قدیمیترین‬ ‫دانشکده کشاورزی در ایران محسوب میشود و زمینه‬ ‫مطالعاتی مناســبی جهت توســعه کشــاورزی در استان‬ ‫البرز فراهم کرده است‪.‬‬ ‫کشــاورزی نــه به لحــاظ جمعیــت شــاغل و نه بــه لحاظ‬ ‫تولیــد محصول بلکــه به لحــاظ قدمت و اصالــت علمی‬ ‫ان در اســتان البرز یک قطب مهم محســوب میشــود‪.‬‬ ‫اگــر دامــداری را هم جزو کشــاورزی محســوب کنیم‪،‬‬ ‫بزرگتریــن دامداری منطقه خاورمیانه در شهرســتان‬ ‫های استان واقع شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر استان البرز به همراه استان تهران قطب‬ ‫علم و فناوری کل کشــور اســت و مرکز علــم و فناوری‪،‬‬ ‫استارت اپ ها و مراکز علمی پژوهشی در سطح وسیعی‬ ‫در استان البرز مشــغول فعالیت هستند و از این حیث‬ ‫ظرفیت مهم و تاثیرگذاری میتوانند در توسعه استان‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫از روی دیگر اســتان البرز به ســبب بهــره ورزی از خط‬ ‫اهن سراســری و دو فرودگاه پیــام و ازادی و نزدیکی‬ ‫به فــرودگاه امــام خمینــی و مهرابــاد تهــران ظرفیت‬ ‫بســیار باایی در توســعه صادرات‪ ،‬و اتصــال به خطوط‬ ‫ملــی کشــوری در تــدارک زیر بناهــای توســعه ملی و‬ ‫اســتانی دارا می باشــد‪ .‬فرودگاه ازادی ظرفیت باایی‬ ‫برای جذب گردشــگر ایجــاد میکند و فــرودگاه پیام با‬ ‫مسافربری شــدن میتواند جاذب بخشــی از سفرهای‬ ‫فرودگاه مهراباد و استانهای غربی البرز برای سفر به‬ ‫نقاط مختلف کشور و سطوح بینالمللی باشد‪.‬‬ ‫از برنامههــای مهــم ســازمان برنامه و بودجه کشــور و‬ ‫سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز‪ ،‬بهرهمندی‬ ‫بهتر از منابع انســانی و بهرهوری بیشتر عملیاتی کردن‬ ‫بودجه هزینهای استانی اســت که از سال گذشته عم ًا‬ ‫در استان البرز کلید خورده است و امید داریم بتواند‬ ‫طی ســالهای اینده اثرات مثبتی را در تخصیص بهینه‬ ‫منابع از خود بهجا بگذارد‪.‬‬ ‫با اقــدام امریکا در خروج از برجــام و احتمال‬ ‫بازگشت تحریمها‪ ،‬شرایط کلی اقتصاد کشور‬ ‫را چگونه ارزیابی میکنید؟‬ ‫با توجه بــه خروج امریــکا از برجام‬ ‫قطع ًا اروپا هم به پیــروی از امریکا‬ ‫از برجــام خارج خواهد شــد چرا که‬ ‫حجم معاماتــی اروپا با امریــکا ‪ 280‬میلیارد‬ ‫دار اســت‪ ،‬در حالی که حجم معاماتی ایران با‬ ‫کل اروپــا نزدیک بــه ‪ 60‬تــا ‪ 70‬میلیارد دار‬ ‫اســت کــه بخــش عظــم ان را نفت تشــکیل‬ ‫میدهــد و مابقی معامــات ‪ 10‬الی ‪ 1۵‬درصد‬ ‫بــرای تجارتهای دیگر اســت؛ قطعــ ًا در این‬ ‫شرایط‪ ،‬ایران به یک سری از مشکات اساسی‬ ‫خواهد رسید‪ .‬نخست انکه مشکل سوئیفت‬ ‫ما بدتر خواهد شــد چــرا که تا بــه امروز هم‪،‬‬ ‫معامات از طریق سوئیفت انجام نمیشد مگر‬ ‫در چند بانک خاص‪ ،‬البتــه بانکهای تراز اول‬ ‫دنیا در زمان برجام هم با ما کار نمیکردند‪ ،‬از‬ ‫طرفی فروش نفت که بایست پول ان بازگردد‬ ‫به ایران متاســفانه برگشــت نخواهد شــد و‬ ‫دوباره شــرکت ملی نفــت باید ســراغ افراد‬ ‫کارگزار برود‪ .‬در این مسیر باید افراد بسیار‬ ‫خوبی را انتخاب کنند بتوانند تحریمها را دور‬ ‫بزننــد و پول ایــران را وارد کشــور کنند‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬نفــت تامینکننــده ‪ 97‬درصد بودجه‬ ‫کشور است‪ ،‬شــما تصور کنید با این مشکات‬ ‫وضعیــت بودجــه ســرمایهای کشــور بــه چه‬ ‫صورت خواهد شــد‪ .‬متاســفانه دولــت اقای‬ ‫روحانــی هم هیــچ تدبیــری در طول ‪ ۵‬ســال‬ ‫گذشته در این زمینه نداشته است‪.‬‬ ‫بهصورت یک شرایط خاص در میامد که تمام‬ ‫اقشار میتوانســتند از ان بهرهبرداری کنند؛‬ ‫اما باز هم ایــن اتفاق نیوفتاد و همان همچنان‬ ‫کسانی که مالک مسکن نبودند به همان شکل‬ ‫باقی ماندند و بهرهای از این وضعیت نبردند‪.‬‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫مصرف نفت اروپا در روز نزدیک‬ ‫به ‪ 1۵‬میلیون بشکه است که‬ ‫بخش اصلی ان از روسیه و‬ ‫امریکا و کشورهای دیگر تامین‬ ‫میشود‪ .‬بعید به نظر میرسد‬ ‫که بتوانند چنین کاری را انجام‬ ‫دهند و اگر حتی خرید را از ایران‬ ‫به بااترین رقم خود برسانند‬ ‫مشکل انتقال پول خواهیم‬ ‫داشت؛ هرچند که بعید میدانم‬ ‫اروپا اساس ًا در درازمدت بتواند‬ ‫در برابر امریکا مقاومت کرده و‬ ‫در برجام بماند‪.‬‬ ‫ایــا کشــورهای اروپایــی میتواننــد کاهش‬ ‫فروش نفت ایران را جبران کنند؟‬ ‫مصــرف نفــت اروپــا در روز نزدیــک به ‪1۵‬‬ ‫میلیون بشــکه اســت که بخش اصلــی ان از‬ ‫روســیه و امریــکا و کشــورهای دیگــر تامین‬ ‫میشــود‪ .‬بعید به نظر میرســد کــه بتوانند‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫اجازه دهیــد کمی از موضوع مســکن فاصله بگیریم‬ ‫و به مســاله مهم نفت و انرژی بپردازیم‪ .‬با بازگشت‬ ‫تحریمها‪ ،‬چهره صنعت نفت کشــور تا پایان امســال‬ ‫چگونه خواهد بود؟‬ ‫متاسفانه حوزه نفت مســاله مهمی است و به اقتصاد‬ ‫تکمحصولی کشور باز میگردد‪ 92 .‬درصد از بودجه‬ ‫کشــور را نفت تامین میکنــد و نباید چنیــن اتفاقی‬ ‫روی مــیداد‪ .‬گرچه در ســالهای گذشــته و در طول‬ ‫این ‪ ۴0‬ســال همــه دولتهــا یک شــعار پرطمطراق‬ ‫یعنــی "اقتصاد بــدون نفت‪ ،‬بودجه بــدون نفت" را‬ ‫ســردادهاند‪ ،‬اما حاا مشــخص شــده که همه انها‬ ‫نمایشی بیش نبوده و حاا با تحریم نفت ایران توسط‬ ‫امریکا‪ ،‬زنگ خطر برای کشور به صدا درامده است‪.‬‬ ‫زمان دقیق اغاز کاهش فروش نفت‬ ‫ایران چه زمانی اســت و پیشبینی‬ ‫شــما از این صنعت در ســال اینده‬ ‫چیست؟‬ ‫همیــن اان هم فــروش نفت ایران‬ ‫کم شده اســت؛ کرهجنوبی حدود ‪۵0‬‬ ‫درصــد خرید نفــت از ایــران را کاهش‬ ‫داده‪ ،‬همینطور ژاپــن هم خرید از ایران‬ ‫را کاهــش داده و دغدغــه جایگزینــی نفــت‬ ‫ایــران را دارد‪ .‬تنهــا نقطــه اتکای مــا در حال‬ ‫حاضــر هندوســتان و چین هســتند که قصد‬ ‫دارند بازاری غیر از بــازار اوپک را برای خود‬ ‫ایجاد کنند که قیمت نفت را در اختیار داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫نقطه مثبت ماجرا اینجاست که اگر برنامهریزی‬ ‫صحیحی داشته باشیم و دیپلماسی نفتی خود‬ ‫را تقویت کنیم شاید بتوانیم تولید خود را در‬ ‫حد دومیلیون بشکه در روز کاهش داده و در‬ ‫حد همان یکمیلیون و ‪ 700‬هزار بشکه را به‬ ‫بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫تفــاوت همــکاری بــا شــرکتهای اروپایی و‬ ‫شرکتهای چینی در چیست؟‬ ‫فعالیــت شــرکتهای چینــی با شــرکتهای‬ ‫اروپایــی بســیار تفــاوت دارد؛ شــرکتهای‬ ‫چینی هرگز نمیتوانند کاری را که شرکتهای‬ ‫نــروژی‪ ،‬دانمارکــی و یــا فرانســوی انجــام‬ ‫میدهند را انجام دهند؛ اما در وضعیت فعلی‬ ‫ما چــارهای نداریم جز اینکه از شــرکتهای‬ ‫چینی و هندی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اما یک مسالهای که نباید از نظر دور بماند ان‬ ‫اســت که فراموش نکنیم شرکتهای ایرانی‬ ‫بســیار خوبی در زمینه نفت و گاز وجود دارند‬ ‫که هم دانش بســیار خوبــی دارند و هم از‬ ‫تجربیــات و نیروهــای کارشناســی و هم‬ ‫تشــکیات و تجهیزات مناســبی بهره‬ ‫میبرند‪ ،‬اما بایــد مورد حمایت قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫ایا امــکان ادامه اجرای پروژههای‬ ‫توســعهای پارسجنوبــی وجــود‬ ‫دارد؟‬ ‫در تحریمهای قبلی ما توانســتیم‬ ‫بســیاری از منافــذ را شناســایی‬ ‫کرده و از ایــن طریق محدودیتها‬ ‫را دور بزنیــم؛ مشــکلی کــه اینبار‬ ‫وجود دارد ان اســت که امریکا تمام‬ ‫این مسیرها را شناسایی کرده و انها‬ ‫را مســدود خواهــد کــرد؛ این مســاله‬ ‫شــامل حال پروژههای مهمــی نظیر پارس‬ ‫جنوبی هم خواهد شــد و ما چارهای نداریم‬ ‫بهجــز این‪-‬که به شــرکتهای ایرانی اعتماد‬ ‫کنیم و کار را با انها ادامه دهیم‪.‬‬ ‫اگر به نیروهای داخلی اعتماد نکنیم قطع ًا باید‬ ‫به ســراغ شــرکتهای چینی یا هنــدی برویم‬ ‫کــه در نهایــت کار چندانی برای مــا نخواهند‬ ‫کــرد؛ ضمن اینکــه تجربیات قبلــی هم ثابت‬ ‫کرده این شــرکتها بــه ایــران میایند و در‬ ‫یک مــدت زمان مشــخص فعالیــت میکنند و‬ ‫ســودهای خود را از بازار تحریمشــده ایران‬ ‫میبرند؛ در نهایت هم با یک فشــار از ســوی‬ ‫امریکا بهســرعت میدان را خالی کرده و ما را‬ ‫با مشــکاتمان رها میکنند‪ .‬پس بهتر است‬ ‫از همین حاا به فکر اســتفاده از ظرفیتهای‬ ‫داخلــی خــود باشــیم تا هــم زمینه اشــتغال‬ ‫جوانان را فراهم کنیــم و هم جلوی خروج ارز‬ ‫از کشور را بگیریم‪.‬‬ ‫‪ / 37‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شــنیده شــده دولت قصد دارد مبلغ وام مسکن را‬ ‫افزایــش دهد‪ .‬ایا ایــن کار را امکانپذیر میدانید؟‬ ‫ایــا افزایش مبلــغ وام اثری بــر روی بــازار خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫به نظر میرســد دولت هرچه قدر هم وامهای بسیار‬ ‫خوب و رقمی بســیار باا ارائه کند‪ ،‬متاســفانه بازهم‬ ‫گرهای از مشــکات مســکن باز نخواهد کــرد‪ .‬ممکن‬ ‫اســت ‪ 1‬یا ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد تاثیرگذار باشــد چرا که در‬ ‫ایران تمامی تســهیات ما چه در عرصه مســکن و چه‬ ‫در عرصه تجــارت‪ ،‬تولیــد و بخشهای دیگر بســیار‬ ‫نامتعارف اســت؛ در هیچ کجای دنیا وام ‪ 30‬درصد یا‬ ‫‪ ۴0‬درصد نداریم؛ نهایت وام ‪ 1‬تا ‪ 3‬درصد است که‬ ‫در ایران متاســفانه اجرا نمیشود‪ .‬این مسائل باعث‬ ‫شده بانکهای ما تبدیل به بنگاه تجاری شوند و برای‬ ‫کسب و کار خودشان فرصت ایجاد کنند‪.‬‬ ‫بانکها باتوجه به مسائل و مشکات اقتصادی که در‬ ‫پشــت پرده انها وجود دارد‪ ،‬امتیازهــای خاصی از‬ ‫دولتها میگیرند‪ ،‬اما اگر به مبحث مسکن بازگردیم‪،‬‬ ‫حتی اگر دولت بــرای خریــد‪ ،‬وام ‪ 100‬درصدی هم‬ ‫پرداخت کند‪ ،‬برای بسیاری از مردم صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد چــون احتما ًا باید برای ســالهای طوانی این‬ ‫تسهیات را بههمراه سودهای هنگفت برگردانند و‬ ‫عم ًا از لــذت چند دهه زندگی محروم خواهند شــد‪.‬‬ ‫جامعه هم نشان داده که همه چیز را محاسبه میکند‬ ‫و مــردم حاضر نیســتند وارد چنین جریانی شــوند‪.‬‬ ‫باتوجــه به رکــود بازار مســکن کــه به عقیده شــما‬ ‫بهزودی شــدت میگیرد‪ ،‬شرایط به چه صورت ادامه‬ ‫خواهد یافت؟‬ ‫رکود بازار مســکن در اینده خیلی شدید خواهد شد‬ ‫به گونهای کــه پیشبینی میشــود در اینده نزدیک‬ ‫حــدود ‪ 800‬هزار تا یکمیلیون شــغل در این بخش‬ ‫در معرض تهدید قرار خواهند گرفت؛ به این مساله‪،‬‬ ‫بحران اب را هم اگر اضافه کنیم‪ ،‬تا چند ســال اینده‬ ‫با موجی از مهاجرت از مناطق مرکزی و جنوبی کشــور‬ ‫به اســتانهای حاصلخیزتر نظیر گیان و مازندران و‬ ‫حتی زنجان و تهران و البرز خواهیم بود‪.‬‬ ‫با این شرایط‪ ،‬بحران مسکن در بسیاری از استانهای‬ ‫کشور تشدید خواهد شد و متاســفانه دولت بهجای‬ ‫برنامه‪-‬ریــزی و تصمیمگیری اساســی در این باره‪،‬‬ ‫همچنان به سوداگری و تجارت خود فکر میکند‪.‬‬ ‫وضعیــت قراردادهــای ایران و شــرکتهای‬ ‫بینالمللی نظیر توتال چگونه خواهد بود؟‬ ‫بهنظر من قرارداد شــرکت ملی نفت با توتال‬ ‫قــراردادی صرفــ ًا تبلیغاتی و سیاســی بود؛‬ ‫در حالکــه هیچ ســودی در کوتاهمــدت برای‬ ‫ایران بههمراه نداشــت‪ ،‬فقط مساله مطالعات‬ ‫اکتشافی و تولیدی مطرح بود که به عقیده من‬ ‫انهم نیازی به عقــد قراردادهای اینچنینی‬ ‫نداشت‪ .‬اما قراردادهایی که ما با شرکتهای‬ ‫هندی یا چینی بستیم‪ ،‬ادامهدار خواهند بود؛‬ ‫چــون اینها از نظــر اقتصادی و مالــی ارتباط‬ ‫چندانــی بــا امریــکا ندارنــد و میتوانند به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫در این میان مسالهای که وجود دارد ان است‬ ‫که امریکا برای این شــرایط هــم برنامهریزی‬ ‫کرده و قصد دارد با کاهــش ارزش پول ملی‬ ‫کشــورهایی نظیر روســیه و ترکیه و همچنین‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 36‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫چه اســتانداردی برای قیمت مسکن وجود دارد؟ ایا‬ ‫خرید مســکن با این قیمتها در کشور ایران ارزش‬ ‫دارد؟‬ ‫واقعیــت این اســت که در هیــچ کجای دنیــا زمین و‬ ‫مســکن بهعنوان بخش تجاری محســوب نمیشــود؛‬ ‫متاســفانه در ایران‪ ،‬فعالیت در بخش زمین و مسکن‬ ‫یک تجارت است و این شرایط اص ًا مطلوب نیست‪.‬‬ ‫شــاید اکثریت ترجیح دهند ملکی نداشــته باشند تا‬ ‫این که چند دهه از عمر خود را صرف پرداخت ســود‬ ‫به بانکها کنند‪.‬‬ ‫تحریــم نفت ایــران موضوعی اســت که کل‬ ‫اقتصاد را بهشــدت تحت تاثیر قرار خواهد‬ ‫داد و بســیاری از شــرکتهای کوچــک و‬ ‫بزرگ را درگیر موانع و مشــکات عدیدهای‬ ‫خواهد کرد‪ .‬بســیاری از ســرمایهگذاریها‬ ‫در ایــن حــوزه در معرض خطــر خواهند بود‬ ‫و چه شــرکتهای داخلــی و چــه خارجی‪ ،‬در‬ ‫فعالیتهــای خــود در صنعــت نفــت ایران‬ ‫تجدیدنظر خواهند کرد‪.‬‬ ‫متاســفانه دولت هم در جریان همکاریهای‬ ‫نفتــی خــود بــا شــرکتهای خارجــی خیلــی‬ ‫بهدنبال مســائل سیاســی رفــت و بهدنبال‬ ‫بزرگنمایــی در این همکاریهــا بود؛ بهطور‬ ‫ریشــهای نتوانســتند همکاریهایی را اغاز‬ ‫کنند که به کشور در درازمدت کمک کند‪.‬‬ ‫در حــال حاضر وضعیت بهگونهای اســت که‬ ‫ما در اینده نزدیک چــه در بخش تولید نفت‬ ‫و چــه در عرصــه فــروش بینالمللــی دچار‬ ‫مشکل خواهیم شد‪.‬‬ ‫اما یــک واقعیت دیگــر که در ایــران وجود‬ ‫دارد ان اســت کــه متاســفانه کانونهــا و‬ ‫بخشهای تصمیمگیــری درباره صنعت نفت‬ ‫ایــران در داخل کشــور از نظر تعــداد‪ ،‬کمی‬ ‫غیرعادی است؛ یعنی دســتها و بخشهای‬ ‫زیادی برای ایــن صنعت تصمیــم میگیرند‬ ‫و دولــت بهتنهایی صاحــب اختیار نیســت‪.‬‬ ‫بهنظر میرســد مجموعه حاکمیت و نظام در‬ ‫شــرایط فعلی باید یکبار برای همیشــه‬ ‫در ایــن حــوزه انضبــاط ایجــاد کنند و‬ ‫مدیریــت واحدی بــر مجموعه صنعت‬ ‫نفت حاکم شده و تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫چنیــن کاری را انجام دهند و اگر حتی خرید را‬ ‫از ایران به بااترین رقم خود برسانند مشکل‬ ‫انتقال پول خواهیم داشــت؛ هرچند که بعید‬ ‫میدانم اروپا اساســ ًا در درازمدت بتواند در‬ ‫برابر امریکا مقاومت کرده و در برجام بماند‪.‬‬ ‫بســتن تعرفــه بــر روی کااهــای وارداتی از‬ ‫چین در کنار کاهش ‪ ۵0‬درصــدی واردات از‬ ‫کرهجنوبی‪ ،‬انها را به سمتی سوق دهد که از‬ ‫همکاری با ایران پرهیز کنند‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی متاســفانه مــا شــاهد‬ ‫واکنشها و اقدامهای مناســبی در داخل هم‬ ‫نیستیم؛ شــما ببینید تیم اقتصادی دولت در‬ ‫این وضعیت چطور عمل کرده و صدای همه را‬ ‫دراورده است؛ تنها و تنها دیپلماتهای کشور‬ ‫و تیــم مذاکرهکننده دســتور کار صحیحی را‬ ‫اتخاذ کردند که انان هم هیچوقت نه در زمان‬ ‫مذاکرات و نــه حاا که امریــکا از برجام خارج‬ ‫شده‪ ،‬در داخل مورد حمایت قرار نگرفتند‪.‬‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫تحریم ایران قیمت نفت‬ ‫را به باای ‪ ۹0‬دار خواهد‬ ‫رساند‬ ‫بانک مریل لینک امریکا اعام کرد‪ :‬تحریم‬ ‫نفتی ایرانی قیمت نفت در بازار جهانی را‬ ‫به سرعت به باای ‪ 90‬دار در هر بشکه افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫هوتن یزهاری مدیر بخش تحقیقات بازار بانک مریل‬ ‫لینک امریکا گفت‪ :‬قیمت نفت در شرایط بسیار‬ ‫جذابی است و به اعتقاد ما در نیمه دوم سال اینده‬ ‫میادی قیمت نفت از ‪ 90‬دار در هر بشکه عبور‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی طی مصاحبهای اعام کرد‪ :‬امریکا از تمام کشورها‬ ‫خواسته است تا واردات نفت از ایران را از اوایل‬ ‫ماه نوامبر قطع کنند‪ .‬در حال حاضر قیمت نفت برنت‬ ‫در محدوده ‪ 78‬دار قرار دارد و هر بشکه نفت‬ ‫وست تگزاس اینترمدییت امریکا نیز در محدوده‬ ‫‪ 72‬دار معامله میشود‪.‬‬ ‫یزهاری معتقد است‪ :‬ما به سمت شرایطی پیش‬ ‫میرویم که شاهد کمبود مقطعی عرضه در بازار‬ ‫خواهیم بود و از سوی دیگر امریکا نیز در تاش‬ ‫است تا صادرات نفت ایران را کاهش دهد‪.‬‬ ‫البته تاش ترامپ علیه ایران تاکنون با مقاومت‬ ‫اصلیترین شرکای نفتی ایران روبهرو شده است و‬ ‫انها نسبت به سیاست یکجانبه امریکا علیه تهران‬ ‫اعتراض کردند‪.‬‬ ‫کارشناسان موسسه انرژی استتکپس طی تحقیقی‬ ‫اعام کردند عربستان سعودی بهشدت نسبت‬ ‫به کاهش عرضه از سوی ایران و تاثیر ان بر بازار‬ ‫نگران است‪ .‬البته انها این نگرانی خود را به صورت‬ ‫عمومی بروز نمیدهند‪ .‬اما نگران افزایش قیمت‬ ‫ناشی از کاهش صادرات نفت ایران هستند‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی جنرال موتورز امریکا‬ ‫هشدار داد افزایش تعرفههای وارداتی‬ ‫خودرو به کاهش اشتغال و کوچک شدن این شرکت‬ ‫خودروسازی‪ ،‬منزوی شدن شرکتهای امریکایی و‬ ‫فاصلهگرفتن انها از بازارهای جهانی منجر میشود‪.‬‬ ‫رویترز در خبری اعام کرد شرکت خودروسازی‬ ‫جنرال موتورز امریکا هشدار داد اعمال تعرفه‬ ‫گمرکی بر خودروهای وارداتی از امریکا توسط دولت‬ ‫ترامپ میتواند به قیمت از دست رفتن اشتغال و‬ ‫کوچک شدن جنرال موتورز تمام شود‪.‬‬ ‫این شرکت همچنین اعام کرد این اقدام میتواند‬ ‫شرکتهای امریکایی را در بازارهای جهانی منزوی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد روسیه اعام کرد‪ :‬این کشور‬ ‫بهدلیل نقض مکرر قوانین تجارت جهانی از‬ ‫امریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد‪.‬‬ ‫ماکسیم اورشکیم افزود‪ :‬این شکایت نقض مکرر‬ ‫قوانین تجاری بینالملل را توسط امریکا در سازمان‬ ‫تجارت جهانی به چالش خواهد کشید‪.‬‬ ‫در کنار روسیه چین‪ ،‬هند‪ ،‬اتحادیه اروپا‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫مکزیک و نروژ نیز شکایت مشابهی علیه امریکا در‬ ‫سازمان تجارت جهانی مطرح کردهاند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد روسیه افزود‪ :‬این کشور پاسخ‬ ‫اقدامات امریکا را با اعمال محدودیت برای واردات‬ ‫کااهای امریکایی با مشابه داخلی در این کشور‬ ‫پاسخ خواهد داد‪.‬‬ ‫در ماه مه روسیه به سازمان تجارت جانی اعام کرد‪:‬‬ ‫احتما ًا برای ‪ ۵38‬میلیون دار کاای وارداتی از‬ ‫امریکا تعرفه گمرکی اعمال خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬روسیه همچنین میخواهد برای واردات‬ ‫خودرو از امریکا محدودیت ایجاد کند‪.‬‬ ‫روسیه به طور متوسط ساانه حدود ‪ 800‬میلیون‬ ‫دار خودرو از امریکا واردات میکند که معادل ‪7.6‬‬ ‫درصد کل واردات این کشور از امریکا است‪.‬‬ ‫روسیه همچنین اعام کرده است قصد دارد برای‬ ‫واردات تجهیزات راهسازی از امریکا محدودیت‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫دولت ترامپ در ماه مه تحقیق درباره موضوع طرح‬ ‫اعمال تعرفه واردات خودرو به امریکا را به بهانه‬ ‫تهدید علیه امنیت ملی کلید زد و رئیسجمور این‬ ‫کشور بارها تهدید کرده که برای واردات خودرو‬ ‫تعرفه ‪ 20‬درصدی اعمال خواهد کرد‪.‬‬ ‫جنرال موتورز بهعنوان بزرگترین تولید کننده‬ ‫خودرو در امریکا هشدار داده است که این اقدام‬ ‫میتواند به کاهش حضور جنرال موتورز در امریکا و‬ ‫همچنین کاهش اشتغال کارکنان امریکایی برای این‬ ‫شرکت منجر شود‪.‬‬ ‫جنرال موتورز همچنین اعام کرده اعمال تعرفه‬ ‫گمرکی واردات خوردو میتواند به افزایش قیمت‬ ‫خودرو و کاهش فروش منجر شود‪.‬‬ ‫دو شرکت بزرگ خودروسازی دیگر امریکا شامل‬ ‫فورد و کرایسلر نیز هشدار دادند اعمال تعرفه ‪2۵‬‬ ‫درصدی واردات خودرو به امریکا به از دست رفتن‬ ‫صدها هزار شغل در صنعت خودروسازی این کشور‬ ‫منجر شده قیمت خودرو را به شکل قابل توجهی باا‬ ‫خواهد برد و همچنین سرمایهگذاری شرکتها در‬ ‫صنعت خودروهای خودران را نیز تهدید خواهد کرد‪.‬‬ ‫از همه عنوان شده است‪.‬‬ ‫مشکات مالی‪ ،‬مهمترین مانع در کشورهای یونان‪،‬‬ ‫پرتغال و کرواسی‬ ‫اگرچه مسائل مالی در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا‬ ‫بهعنوان مانع مهم و جدی برای نداشتن سفرهای‬ ‫سیاحتی مطرح شده‪ ،‬اما در این میان یونان‪ ،‬پرتغال و‬ ‫کرواسی بیشترین امار را داشتند‪ ،‬به طوری که ‪7۵‬‬ ‫درصد یونانیها‪ 66 ،‬درصد پرتغالیها و ‪ 62‬درصد‬ ‫کرواتها نداشتن توان مالی را عامل نداشتن‬ ‫سفرهای سیاحتی مطرح کردند‪.‬‬ ‫در این میان نداشتن عاقه و یا انگیزه برای سفر هم‬ ‫بیشتر در کشورهای سودان‪ ،‬اسلواکی و پرتغال‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬اتریش و فناند مطرح شده است‪.‬‬ ‫روسیه هم از امریکا به‬ ‫سازمان تجارت جهای‬ ‫شکایت کرد‬ ‫‪ / 39‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫اعمالتعرفههاباعثمنزوی‬ ‫شدنشرکتهای امریکای‬ ‫وکاهشاشتغالیشود‬ ‫جدیدترین امار یورو استات نشان میدهد که‬ ‫یکسوم از مردم کشورهای اتحادیه اروپا‬ ‫ساانه به سفرهای توریستی نمیروند که دایل‬ ‫نیمی از انها نداشتن بضاعت مالی است‪.‬‬ ‫براساس امار یورواستات در سال ‪62 ،2016‬‬ ‫درصد مردم باای ‪ 1۵‬سال اتحادیه اروپا حداقل‬ ‫یک سفر سیاحتی داشتهاند‪ .‬تقریب ًا نیمی از انها‬ ‫سفرهای داخلی انجام دادند و حداقل یک شب هم‬ ‫اقامت داشتند‪ .‬یکسوم انها هم یک سفر خارجی‬ ‫داشتند‪ .‬این امار نشان میدهد که حدود ‪ ۴8‬درصد‬ ‫اروپاییهایی که سفری نداشتند‪ ،‬دایل ان را موانع‬ ‫و مشکات مالی عنوان کردند‪.‬‬ ‫‪ 20‬درصد هم مشکات سامتی را مانعی برای‬ ‫نداشتن سفرهای سیاحتی عنوان کردند‪ 20 ،‬درصد‬ ‫دیگر هم گفتهاند که اص ًا انگیزهای برای مسافرت‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫دایل دیگری برای نداشتن سفرهای سیاحتی‬ ‫شامل کار یا مطالعه بوده که حدود ًا ‪ 16‬درصد اینها را‬ ‫شامل میشد‪ ،‬اما ‪ 13‬درصد انهایی که سفر نرفتند‪،‬‬ ‫گرفتاریهای خانوادگی را عنوان کردند‪ ،‬اما در این‬ ‫میان مسائل مالی‪ ،‬مهمترین دایل انها برای نداشتن‬ ‫سفر برای همه گروههای سنی بوده است‪ .‬تنها در‬ ‫گروههای سنی باای ‪ 6۵‬سال موانع سامتی بیشتر‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / 38‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫یک سوم مردم اتحادیه‬ ‫اروپا به سفر نی روند‬ ‫ترامپ خواهان خارج کردن‬ ‫امریکا از سازمان تجارت‬ ‫جهای است‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫فروش رنو فرانسه‬ ‫به ایران ‪ ۲‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫روش رنو فرانسه به ایران در ‪ ۵‬ماهه نخست‬ ‫سال جاری میادی با افت ‪ 2‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل به ‪ ۵۵‬هزار و ‪ 773‬دستگاه‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعام کرد در ‪۵‬‬ ‫ماهه سال جاری میادی ‪ ۵۵‬هزار و ‪ 773‬دستگاه از‬ ‫محصوات خود را روانه بازار ایران کرده است‪.‬‬ ‫فروش رنو فرانسه به ایران در این دوره نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل افت حدود ‪ 2‬درصدی داشته‬ ‫است‪ .‬رنو در ژانویه تا مه سال ‪ 2017‬بالغ بر ‪ ۵6‬هزار‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت‪:‬‬ ‫راهاندازی کمپین نخریدن کااهایی‬ ‫که مشمول افزایش قیمت شده‪-‬اند‪ ،‬باعث ارزانی‬ ‫در همه انها نمیشود‪ ،‬بلکه در کااهای غیرضروری و‬ ‫خودرو در یک بازه زمانی کوتاه تاثیرگذار است و‬ ‫باعث کاهش قیمتها میشود‪ ،‬اما طا و ارز اینگونه‬ ‫نیست‪ .‬در پی راهاندازی کمپینی از سوی برخی‬ ‫سلبریتیها برای نخریدن کااهایی که مشمول‬ ‫افزایش قیمت بی‪-‬رویه و گرانی شدهاند که بازه‬ ‫زمانی یکماهه نیز برای ان در نظر گرفته شده و‬ ‫مردم نیز تاحدودی از ان استقبال کردند‪ ،‬بسیاری از‬ ‫کارشناسان و مسئوان درباره ان اظهارنظر کردهاند‬ ‫و پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز‬ ‫در اینباره گفت‪ :‬تاخیر و نخریدن کااهایی که‬ ‫مشمول افزایش قیمت و گرانی می‪-‬شوند‪ ،‬در برخی‬ ‫از گروههای خاص میتواند در مقطعی کوتاه پاسخگو‬ ‫باشد اما برای همه کااها جواب نمیدهد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫در کاایی مانند خودرو و دیگر کااهای غیرضروری‬ ‫میتواند نخریدن دربازه زمانی کوتاه مث ًا یک ماهه‬ ‫پاسخگو باشد و با کاهش تقاضا التهاب بازار را‬ ‫برطرف کرد و حتی باعث کاهش قیمتها شد‪ ،‬اما‬ ‫نخریدن کااهای دیگر مانند سکه و ارز هیچ ارتباطی‬ ‫به کاهش قیمت انها و حل مشکاتی مانند تورم‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫سلطانی اظهارکرد‪ :‬تجربه نشان داده نخریدن‬ ‫کااهایی مانند سکه و ارز باعث میشود که گروهی‬ ‫از خریدن ان اجتناب کنند و گروهی دیگر به بازار‬ ‫هجوم اورند و نتیجه افزایش قیمتها در این‬ ‫بخشها باعث می‪-‬شود ان گروهی که اجتناب کرده‬ ‫بودند‪ ،‬خود را از بقیه عقب میبینند و به بازار‬ ‫هجوم اورند؛ بنابراین مجدد ًا قیمتها افزایش پیدا‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫داراییهای افرادی که مطابق با قطعنامههای شورای‬ ‫امنیت سازمان ملل بهعنوان تروریست شناخته‬ ‫شدهاند‪ -3 .‬اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب‬ ‫و قابل اجرا برای مشتریان ‪ -۴‬اطمینان از وجود‬ ‫نهادهای اطاعات مالی مستقل و الزام به گزارش‬ ‫تراکنشهای مشکوک ‪ -۵‬شفافسازی درخصوص‬ ‫نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائهدهنده‬ ‫خدمات انتقال پول که مجوزهای ازم را ندارند‬ ‫‪ -6‬تصویب و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و تامین‬ ‫مالی تروریسم و شفافسازی درخصوص ظرفیت‬ ‫طرف ایرانی برای همکاریهای حقوقی مشترک‬ ‫‪ -7‬اطمینان از وجود تایید نهادهای مالی و اطاعات‬ ‫سودمند وکامل در خصوص مبدا تراکنشها ‪ -8‬در‬ ‫نظر گرفتن طیف وسیعتری از مجازاتها برای نقض‬ ‫قوانین مبارزه با پولشویی ‪ -9‬اطمینان از وجود‬ ‫قوانین و رویههای کافی برای توقیف داراییهای‬ ‫مرتبط‪.‬‬ ‫‪ / ۴1‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫اکسیوس در گزارش خود میگوید‪ ،‬بعید است‬ ‫ترامپ شاهد تحقق رویای خروج امریکا از سازمان‬ ‫تجارت جهانی باشد چرا که این کار باید توسط کنگره‬ ‫این کشور انجام گیرد‪.‬‬ ‫سازمان جهانی تجارت(‪ )WTO‬که در اول ژانویه‬ ‫‪ 199۵‬بنیانگذاری شد‪ ،‬یک سازمان بینالمللی‬ ‫است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختافات‬ ‫بین اعضا را حل و فصل میکند‪.‬‬ ‫مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو‪ ،‬سویس است و تا‬ ‫سال ‪ 2016‬تعداد ‪ 16۴‬کشور عضو ان شدهاند‪.‬‬ ‫ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ‪ 2016‬خود و پس‬ ‫از اغاز ریاست جمهوری‪ ،‬بارها از توافقها و نهادهای‬ ‫بینالمللی از قبیل اتحادیه اروپا بهدلیل انچه که‬ ‫سوءاستفاده از امریکا و بیتوجهی به منافع کارگران‬ ‫امریکایی خوانده‪ ،‬انتقاد کرده است‪.‬‬ ‫وزیر خزانهداری امریکا به خبر منتشر شده درباره‬ ‫خواست ترامپ برای خروج از سازمان تجارت جهانی‬ ‫واکنش نشان داد و ان را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫«استیون منوچین» گفت که این خبر «نادرست» و‬ ‫«مبالغه» است و رئیسجمهور امریکا کاری نمیکند‬ ‫که به ادامه رشد اقتصادی این کشور اسیب وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نخریدن خودرو باعث‬ ‫کاهش قیمت ی شود‬ ‫کارگروه ویژه اقدام مالی در تازهترین‬ ‫نشست خود اعام کرد با توجه به تاشهای‬ ‫مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب‬ ‫متممهای مقابله با پولشویی و تامین مالی‬ ‫تروریسم‪ ،‬تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را‬ ‫ادامه میدهد‪ .‬در بیانیه افایتیاف امده است‪ :‬در‬ ‫ژوئن ‪ 2016‬افایتیاف از تعهد سیاسی سطح باای‬ ‫ایران برای پرداختن به کاستیهای استراتژیک‬ ‫مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و‬ ‫دریافت کمکهای فنی برای اجرای برنامه عملیاتی‬ ‫استقبال کرد‪ .‬با توجه به تعهد سیاسی ایران و‬ ‫اجرای اقدامات مربوطه‪ ،‬گروه اقدام ویژه مالی در‬ ‫فوریه امسال تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات‬ ‫متقابل علیه ایران ادامه دهد‪.‬‬ ‫ایران از نوامبر ‪ 2017‬ساز و کار اعام وجه نقد‬ ‫خود را ایجاد کرده است و پیشنویس لوایح مربوط‬ ‫به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را‬ ‫فراهم کرده است‪ .‬با این حال برنامه اقدامات‬ ‫ایران در شرایطی منقضی شده که بسیاری از‬ ‫اقدامات تکمیلی به پایان نرسیدهاند‪ .‬افایتیاف‬ ‫در ادامه از ایران خواسته است نسبت به تکمیل‬ ‫اقدامات زیر اقدام کند‪ -1:‬مجرمانه شناختن‬ ‫تامین مالی گروههای تروریستی بدون در نظر‬ ‫گرفتن استثناهای خاص ‪ -2‬شناسایی و توقیف‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / ۴0‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫و ‪ 729‬دستگاه از محصوات خود را روانه بازار ایران‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫شرکت رنو در مه ‪ 2018‬بالغ بر ‪ 9‬هزار و ‪ ۴16‬دستگاه‬ ‫از محصوات خود را روانه بازار ایران کرده است که‬ ‫این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل(می ‪)2017‬‬ ‫افت ‪ 16‬درصدی و نسبت به ماه قبل(اوریل ‪)2018‬‬ ‫رشد ‪ 9‬درصدی داشته است‪ .‬رنو در مه ‪ 2017‬بالغ بر‬ ‫‪ 11‬هزار و ‪ 2۴۴‬دستگاه و در اوریل ‪ 2018‬بالغ بر ‪8‬‬ ‫هزار و ‪ ۵76‬دستگاه خودرو در بازار ایران به فروش‬ ‫رسانده بود‪.‬‬ ‫کل فروش جهانی رنو در ‪ ۵‬ماهه نخست سال جاری‬ ‫میادی ‪ 1‬میلیون و ‪ 617‬هزار دستگاه بوده است‪.‬‬ ‫سهم ایران از کل فروش رنو در این دوره ‪ 3.۵‬درصد‬ ‫محاسبه شده است‪.‬‬ ‫رنو در سال ‪ 2017‬میادی ‪ 162‬هزار و ‪ 79‬دستگاه‬ ‫از محصوات خود را روانه بازار ایران کرد‪ .‬فروش رنو‬ ‫فرانسه به ایران در این سال نسبت به سال قبل از‬ ‫ان رشد ‪ ۴9.3‬درصدی داشت‪ .‬فروش رنو به ایران در‬ ‫سال ‪ 2016‬نیز نسبت به سال قبل از ان رشد ‪110‬‬ ‫درصدی داشت و به ‪ 108‬هزار و ‪ ۵36‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫رئیسجمهور امریکا بارها به مقامهای کاخ‬ ‫سفید گفته که خواهان خارج کردن ایاات‬ ‫متحده از سازمان تجارت جهانی است‪.‬‬ ‫در حالی که از ابتدای ریاست جمهوری دونالد ترامپ‬ ‫تاخت و تاز او به سازمانها و نهادهای بینالمللی‬ ‫به بهانه انچه که او بیتوجهی انها به منافع امریکا‬ ‫خوانده ادامه دارد‪ ،‬حاا یک رسانه از خواست او‬ ‫برای خروج واشنگتن از سازمان جهانی تجارت خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫پایگاه «اکسیوس» به نقل از منابع مطلع خبر داده‬ ‫که دونالد ترامپ مکرر به مقامهای کاخ سفید گفته‬ ‫که او خواهان خارج کردن امریکا از «سازمان تجارت‬ ‫جهانی» است‪.‬‬ ‫یک منبع مطلع به این رسانه امریکایی گفته که‬ ‫ترامپ بارها به مشاورانش گفته است که «اص ًا‬ ‫نمیدانم ما چرا در این سازمان هستیم؛ سازمان‬ ‫تجارت جهانی توسط بقیه جهان طراحی شده تا به پر و‬ ‫پای امریکا بپیچد»‪.‬‬ ‫‪FATF‬فرصیدوباره به‬ ‫ایرانداد‬ ‫ماهنامه ی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫اخبارکوتاه‬ ‫مخالفت ترکیه با‬ ‫درخواست امریکا برای‬ ‫توقف تجارت نفت با ایران‬ ‫رایزنی واشنگتن با شرکای تجاری ایران برای‬ ‫قطع روابط تجاری و خرید نفت ایران بهنظر‬ ‫میرسد هیچ نشانی از توقف ندارد‪.‬‬ ‫ترکیه در واکنش به درخواست امریکا برای توقف‬ ‫تجارت نفت با ایران اعام کرد ناچار نیست مطابق‬ ‫تصمیمات یک جانبه امریکا درباره ایران عمل کند‪،‬‬ ‫بنابراین این کشور‪ ،‬تجارت با همسایه و تامینکننده‬ ‫بزرگ نفت خود را متوقف نخواهد کرد‪.‬‬ ‫مولود چاووش اوغلو‪ ،‬وزیر خارجه ترکیه‪ ،‬این‬ ‫اظهارات را روز جمعه پس از اینکه کاخ سفید تهدید‬ ‫کرد شرکای تجاری ایران را در صورتی که واردات‬ ‫نفتشان را تا چهارم نوامبر متوقف نکنند مجازت‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ترکیه گفت‪ :‬این حقیقت که ما متحد‬ ‫هستیم به معنای ان نیست که بایستی از همه‬ ‫تصمیمات یا همه انچه که امریکا کلمه به کلمه‬ ‫میگوید اطاعت کنیم‪.‬‬ ‫در روز مشارکت خواهیم کرد و اگر ازم باشد میزان‬ ‫افزایش تولید ما بااتر از ‪ 200‬هزار بشکه در روز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬اوپک‪ ،‬روسیه و سایر‬ ‫تولیدکنندگان نفت غیراوپک اخیر ًا با افزایش تولید‬ ‫به میزان یک میلیون بشکه در روز از ماه ژوییه‬ ‫موافقت کردند و نواک اعام کرده است که کشورش‬ ‫‪ 200‬هزار بشکه در روز در نیمه دوم امسال به‬ ‫تولیدش اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ریک پری‪ ،‬وزیر انرژی امریکا اخیر ًا اظهار کرده‬ ‫مطمئن است عربستان سعودی و روسیه میتوانند‬ ‫تولید نفت خود را برای حفظ ثبات بازار و جبران‬ ‫کاهش عرضه ناشی از تحریمهای واشنگتن علیه‬ ‫تهران افزایش دهند‪.‬‬ ‫میاید‪ ،‬در حالی که در صورت استفاده از ظرفیت‬ ‫ایران هم مسیر بسیار کوتاهتر میشود و هم میزان‬ ‫وابستگی چین به این کانال کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫کریدور جدیدی که با حضور معاون اول رئیس‬ ‫جمهوری افتتاح شد نیز با همین هدف کار خود را‬ ‫اغاز میکند‪ .‬این مسیر که میان چین‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و ایران فعالیت خواهد کرد‪ ،‬از توان دریایی خزر و‬ ‫همچنین مسیر کوتاه ایران برای رسیدن به اروپا‬ ‫استفاده خواهد کرد تا هم میزان ترانزیت در خاک‬ ‫ایران افزایش یابد و هم چین بتواند در هزینههای‬ ‫خود کاهشی قابل توجه بهوجود اورد‪.‬‬ ‫این کریدور جدید در حالی فعالشده که پیش از‬ ‫این‪ ،‬دو طرف بر سر اغاز به کار قطارهای اقتصادی‬ ‫میان طرفین نیز به توافق رسیده بودند‪ .‬مرز‬ ‫ریلی سرخس که از گذشته فعالیت میکرده و‬ ‫مسیر اینچهبرون که چند سال قبل با حضور سران‬ ‫کشورهای منطقه به بهرهبرداری رسید‪ ،‬میتواند‬ ‫بهعنوان یک چالش جدید ترانزیتی‪ ،‬این بار قطار را‬ ‫وارد جاده ابریشم کند‪.‬‬ ‫الکساندر نواک به خبرنگاران گفت‪ :‬اگر همه موافق‬ ‫باشند که عرضه نفت بیشتری ضروری است‪ ،‬ما برای‬ ‫تضمین افزایش تولید به میزان یک میلیون بشکه‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫وزیر انرژی روسیه اعام کرد روسیه اگر ازم‬ ‫باشد به تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک برای‬ ‫افزایش تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز‬ ‫کمک خواهد کرد و میتواند تولید نفتش را بیش از‬ ‫‪ 200‬هزار بشکه در روز افزایش دهد‪.‬‬ ‫این مسیر تاریخی که از دوران باستان اصلیترین‬ ‫مسیر انتقال کاا و تجارت میان اسیا و اروپا بوده‬ ‫است در وضعیت امروز اقتصاد جهان که چین در ان‬ ‫بخش قابل توجهی از منابع و کااها مورد نیاز اروپا را‬ ‫تامین میکند میتواند بار دیگر نقشی مهم ایفا کند‪.‬‬ ‫سازمان بنادر در گزارش جدید خود در این رابطه‬ ‫اعام کرده که ‪ 8۵‬درصد از صادرات چین به سمت‬ ‫مقاصد اروپایی انجام شده و در حال حاضر کانال‬ ‫سوئز اصلیترین محور این انتقاات به حساب‬ ‫‪ / ۴3‬ماهنامه ی تیتر صبح‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫پیشتر رسانهها به نقل از سونجای سودهیر‪،‬‬ ‫یکی از مقامات وزارت نفت هند نوشتند‪ :‬دهلی‬ ‫نو تحریمهای یکجانبه علیه ایران را به رسمیت‬ ‫نمیشناسد و به حقوق خود برای نادیده گرفتن‬ ‫درخواستهای امریکا پایبند میماند‪.‬‬ ‫تنشها میان ایران‪ ،‬شرکای تجاری این کشور و‬ ‫امریکا از هشتم ماه مه که دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور امریکا‪ ،‬خروج این کشور از توافق هستهای‬ ‫سال ‪ 201۵‬با ایران را اعام و تهدید کرد تهران‬ ‫را هدف دور تازهای از تحریمها قرار میدهد‪ ،‬به‬ ‫میزان چشمگیری افزایش یافته است‪ .‬وی همچنین‬ ‫اعام کرده است امریکا شرکتهای خارجی که با‬ ‫ایران معامله میکنند را تحریم خواهد کرد‪ .‬رهبران‬ ‫فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس در واکنش به تصمیم‬ ‫ترامپ در بیانیه مشترکی مخالفت خود را ابراز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ترکیه نیز از این اقدام انتقاد کرده و رجب طیب‬ ‫اردوغان‪ ،‬رئیس جمهور این کشور‪ ،‬به دنبال خروج‬ ‫امریکا از برجام اعام کرد‪ :‬امریکا بازنده خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اعام امادی روسیه برای‬ ‫افزایش بیشتر تولید نفت‬ ‫توسعه زیرساختهای ترانزیتی ایران در‬ ‫طول سالهای گذشته که در کنار‬ ‫افزایش سطح نفوذ اقتصادی و سیاسی کشور در‬ ‫منطقه اتفاق افتاده‪ ،‬باعث شده بسیاری از‬ ‫ظرفیتهای مغفول مانده در طول سالهای گذشته‬ ‫این بار به شکلی جدیتر دنبال شود و در این بین‬ ‫احیای جاده ابریشم یکی از این اولویتهاست‪ .‬با‬ ‫روی کار امدن دولت یازدهم و افزایش همکاریهای‬ ‫اقتصادی ایران با کشورهای اسیایی مانند چین‪،‬‬ ‫دغدغه افزایش استفاده از توان اقتصادی ایران در‬ ‫همکاریهای بینالمللی جدی گرفته شد و در این‬ ‫بین‪ ،‬دولت چین پیشنهاد داد که با استفاده از‬ ‫ظرفیتهای ایران‪ ،‬بار دیگر جاده تاریخی ابریشم را‬ ‫زنده کند‪.‬‬ ‫شماره هفتم‬ ‫‪ / ۴2‬ماهنامه ی تیتر صبح‪ /‬شماره هفتم‬ ‫احیای جاده ابریشم‪ ،‬این‬ ‫بار از مسیر شمال‬ Titr- e- sobh magazine ECONOMY www.Titre-sobh.ir Titre-sobh Magazine / 12 Introduction (Iran Khodro Co. and Saipa) due to US withdrawal from a 2015 nuclear pact with Iran. Lat month France’s Peugeot Citroen Carmakers announced that their activities in Iran had been suspended until sanctions become clear and would not complete any plans. US withdrawal from joint comprehensive plan of Action (JCPOA) made car production easier to Americans in Iran; however, foreign car makers, especially French companies, have never been good partners for Iran in sanctions, but if we look at the issue fairly, we know that these companies are not to be at fault for the current situation; US President Donald Trump announced in early May that including secondary sanctions againt countries that do business with the Islamic Republic. Anyway the Iranian market for them is not so great and lucrative that it would prohibit its activities in other countries. Despite the fact that Iran’s economy and car indutry has been sufering from the efects of intensiied international sanctions and Americans act precise mechanisms for that, there was no quetion to the Iranian Automotive Market regarding car imports into the market and has oicially released the vehicle imported to Iran; which shows that it does not matter for them Iranian people what are riding, it is only important that Iranian do not ride an Iranian car. In the circumtances, it looks like the Chinese, which do not have any market in the United States and do not have access to the US inancial circle, are the only companies that continue their cooperation with Iran automotive indutry, and according to research, so far Chinese Automotive Companies have gained a wide presence in the Iranian automotive market and they are ambitious about increasing their business with Iran car Indutries. Chinese fresh companies will be the main players in the Iran car market. It seems that in the coming months, there will be a lot of pressure on Ian indutries, and even the production cycle of these irms will be sufering. We believe that recently environment has been signiicantly better, this is due to the looming threat of the re-imposition of US sanctions on the country which have driven up the uncertainty in the Iranian business environment. We hope that, this indutry can save this indutry in cooperation with the government, parliament and others intitutions and organizations from the deadlock and annihilation and continue to produce their products. But while the market has been doing well recently, its hitory has tended to be a volatile one. The Iranian car market took a hit in 2012, as tougher international sanctions were imposed on the country. Production and sales both fell in 2012 and 2013. More recently the environment has been signiicantly better, in line with the diplomatic breakthrough around Iran’s nuclear programme with the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) signed in 201 “We believe that the efect that PSA’s exit from the market will have a negative impact on dometic autos production due to the large scale of its vehicle manufacturing in the country. Several partnerships involving European carmakers may come screeching to a halt due to fresh sanctions, with French irms particularly badly afected.This is due to the looming threat of the re-imposition of US sanctions on the country which have driven up the uncertainty in the Iranian business environment. The French automaker has begun closing down its joint ventures with Iranian carmakers Iran Khodro Co. and Saipa, it said in an emailed tatement Monday. PSA said it is asking the U.S. for a waiver, with the support of the French government. The retreat follows similar moves by French energy companies Total SA and Engie SA in response to President Donald Trump’s decision lat month to withdraw from a 2015 nuclear pact with Iran. PSA’s inancial targets won’t be afected, as Iran sales represent less than 1 percent of revenue, the manufacturer said. However, the impact will be felt by consumers. PSA has about a 30 percent share of sales in the market, Chief Executive Oicer Carlos Tavares told shareholders in April. The PSA has become the latet French company to suspend its business cooperation with Iran, despite promising to tay in the Islamic Republic in wake of US sanctions. PSA “began the process of suspending the activities of its JVs, in order to comply with US law by Augut 6, 2018,” when the retrictive measures are expected to be reintated, the company’s tatement said PSA signed agreements wdith Iran Khodro and Saipa in 2016, with plans to build the new Peugeot 2008 crossover near Tehran, but the beginning of production has been delayed. The company’s tatement said that “began the process of suspending the activities of its JVs, in order to comply with US law,” when the retrictive measures are expected to be reintated. The move came after diferent indutrial sectors have shown deviating levels of intability Manufacturing Services The US is set to reimpose sanctions on Tehran after withdrawing from the Iran nuclear deal. , announced he was pulling out of a “rotten” nuclear deal with Tehran. joint comprehensive plan of Actio JCPOA manufacturing indutries ‫ صنایع تولیدی‬relation have had a serious efect on Iran’s economy and its people. Since 1979 the United States has led international eforts to utilize sanctions in order to inluence Iran’s policies, But while the market has been doing well recently, its history has tended to be a volatile one. The Iranian car market took a hit in 2012, as tougher international sanctions were imposed on the country. Production and sales both fell in 2012 and 2013. More recently the environment has been signiicantly better, in line with the diplomatic breakthrough around Iran’s nuclear programme with the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) signed in 201 Titre-sobh Magazine / 13 www.Titre-sobh.ir Titr- e- sobh magazine ECONOMY www.Titre-sobh.ir Titre-sobh Magazine / 10 Introduction Iran Automotive Industry in Trap of Sanction With the oficial exit of the United States from joint comprehensive plan of Action (JCPOA) and announcing its plan to restore sanctions to Iran, auto industry is one of the most important industries .that could be the irst to hurt ran’s automotive indutry, has always been considered by the experts and authorities as an incentive indutry in the country’s manufacturing artery. It is the second mot important indutry after oil, and plays an important role in the production and economy of Iran; experts etimate that more than one million Iranian citizens are directly and indirectly worked in this indutry, including employment in the segment production companies, employment in automotive factories and activities in sale sectors and after-sales services that are related to this indutry. The volume of liquidity in this indutry, which I has the second place after oil in the country, as well as have had a serious efect on Iran’s economy growth. It can help the government to declare the growth rate. In addition, it has led us to ind out the impact of vehicle production on Iran’s economy. The United States knows the importance of Iran automotive indutry and has led international eforts to utilize sanctions in order to inluence Iran’s production, imports of necessary raw materials for automotive indutry, the interbank trade of Iranian carmakers in the foreign markets, and tops any activities of production in Iran. Two mot popular French Automakers tops doing business with Iranian carmakers, The retreat follows similar moves by French energy companies Total SA and Engie SA in response to President Donald Trump’s decision last month to withdraw from a 2015 nuclear pact with Iran. PSA’s inancial targets won’t be affected, as Iran sales represent less than 1 percent of revenue, the manufacturer said. However, the impact will be felt by consumers. PSA has about a 30 percent share of sales in the market, Chief Executive Oficer Carlos Tavares told shareholders in April. Titre-sobh Magazine / 11 www.Titre-sobh.ir Titr- e- sobh magazine ECONOMY www.Titre-sobh.ir Titre-sobh Magazine / 8 worthless of mortgage with rising housing prices in Iran House prices continue to spiral upwards. Prices are now in touching distance of the pre-crisis level and people have lost their purchasing power; as even mortgages cannot be suficient to cover part of ?the housing price like recent. But what is the solution of this problem n the pat year, the housing market is tense. the number of properties for sale is falling teadily. As prices continue to climb and turbulence in other markets has caused many wandering capital to enter the housing market, and as a result of this entry and the creation of unrealitic demands, drive up housing prices that real etate buyers have less choice. According to the Central Bank in Tehran, house prices were 8.9% higher on average in June than in the same month a year ago that reached to 65.1 million rails in per – square - meter. The pace of price increases has declined transaction volume of houses, which this reduction was 22.1% lower on average in recent month than in the same month a year ago that reached to 914/ thousand residential apartments. Cause of this decline in the transaction volume of houses was the rise in housing prices but mortgage rates remained table over the pat year. In comparison to price rising mortgage rates is very low, Rahimyar Anaraki, head of the housing bank, approved this issue and tated in an interview that mortgage could cover up to I 50% of the price of an ordinary apartment in the pat, but now these loans are worthless therefore they can only cover 28% of the housing prices. He further noted in his speech that in the current situation, no decision was made to increase the amount of mortgages. It is noticeable that in the current situation there is no possibility to increase mortgages, because irtly, banks do not capability to increase loan rates and, secondly, if it is possible to banks, applicants will not be able to pay more than this rate. So what is the solution? Many housing experts have argued that perhaps one of the efective ways to solve this problem is that the banks should changes the prospect of mortgage payments from commercial to development perspective. Now, some of banks specially Bank Maskan want to rising interet rates of loans. The prospect of Banks should change to development perspective and interet rates for loans should be reduce to people can borrow mortgage based on their income. Cause of this decline in the transaction volume of houses was the rise in housing prices but mortgage rates remained stable over the past year. In comparison to price rising mortgage rates is very low, Rahimyar Anaraki, head of the housing bank, approved this issue and stated in an interview that mortgage could cover up to 50% of the price of an ordinary apartment in the past, but now these loans are worthless therefore they can only cover 28% of the housing prices. Titre-sobh Magazine / 9 www.Titre-sobh.ir Iran’s Contract with France’s Peugeot, Citroen What are Iranians doing with Peugeot and Citroen? After exit of the United States from joint comprehensive plan of Action (JCPOA) and announcing its plan to re-imposition sanctions to Iran, foreign companies that had invested in Iran industries, gradually announced their withdrawal from Iran to get rid of the US re-impose sanctions; the looming threat of the re-imposition of US sanctions on the country which have driven up the uncertainty in the Iranian .business environment ran has a tate economy and Iranian companies are largely subject to government decisions, but European Companies has mainly been led by the non-governmental sectors. European Companies despite the advice of their respective governments and run away from The US sanction exit from the Iranian market. In the meantime, French Automotive Indutries, which have always been the cutomers of the Iranian market, had made a lot of invetment in Iran in the pot JCPOA era. They intended to produce and sell their products with common brand according to their agreements with Iran government and automakers. In particular, French automakers were the only companies that were willing to accept the conditions of the Iran government and invet in the Iran automotive indutry. From the beginning, the Iranian automakers were supposed to choose www.Titre-sobh.ir Titre-sobh Magazine / 6 I foreign partners and manufacture their products with a common brand, including clauses and futuritic issues for the Iranian automotive indutry; although Iranian had saw unfaithfulness of French car makers in the previous sanctions period, but now they were trying to force their French rival to invet in the automotive indutry in Iran, which the French agreed to invet hundreds of millions euro with two Peugeot and Citroen, that have a joint management. They set up a partnership with their Iranian side to etablish a joint venture car production. PSA signed agreements with local companies, Iran Khodro and Saipa, with plans to build a new plant in the country to enhance its manufacturing capacity. In addition, Iranian automakers have succeeded to attract foreign capital and convey the French side to transfer technical knowledge to the country’ segmentation indutry; so that the joint venture generates original Iranian manufacture, and our country is not simply an assembler; This was one of the mot important conditions for the government, and it seems that only the French were willing to accept it. Despite the fact that Iran-Khodro and Saipa have made great eforts to bring other companies to Iran but it seems that other the world’s popular automotive brands have refused to transfer their technical knowledge to Iran and do not invet in Iran’s segmentation indutries. During the signing of these contracts, many critics warned two Iranian automobile giants, referring to the unfavorable hitory of the French automotive indutry, that it would again be trapped by Peugeot and Citroen car makers, causing re-impose the previously lifted sanctions on Iran automotive indutry. At the same time automaker executives have repeatedly announced that the new contracts are very diferent from the previous, and French rivals cannot easily withdraw from the deal with Iran and if this happens, there are Rules and Regulations in the contracts which allows Iran to prosecute French’s unfaithfulness matters. But this time, the French companies, despite the claims of the Iranian partners, simply exit from the Iranian market; Peugeot and Citroen have agencies in Iran and public relations departments of these agencies in Iran have also been active, but two French companies announced their withdrawal from the Iranian market before informing their representatives in Iran. The news has been provided by the Reuters news agency, so that this action has been unexpected for their public relations in Iran. With these commentaries, it’s apparent that Iranian automakers are trying to clarify their partnership with both companies; Peugeot and Citroën mut be commitment to their contracts with Iran and on the other hand, the French government recommends these companies to draw plans for return and continue business relations with Iran despite US withdrawal from JCPOA, which due to the private ownership of these companies, it have not been accepted by French directors and they insit to exit from Iran market. Currently, Iran-Khodro and Saipa has led international eforts to peacefully resolve the issue and return French enterprises to Iran market; while citing the fact that the French car does not have any interet in the US automotive indutries market dometic car manufacturers, dometic car manufacturers intend to enforce them to continue their cooperation with Iran. It seems that French companies do not accept that at leat t in the short run; if French companies insits to suspend their business cooperation with Iran, despite promising to tay in the Islamic Republic automotive indutry, Iran can refer to their obligations in their contracts and forced both peugeot and Citroen to continue cooperation with Iran from Rules and Regulations. Titr- e- sobh magazine ECONOMY With these commentaries, it’s apparent that Iranian automakers are trying to clarify their partnership with both companies; Peugeot and Citroën must be commitment to their contracts with Iran and on the other hand, the French government recommends these companies to draw plans for return and continue business relations with Iran despite US withdrawal from JCPOA, which due to the private ownership of these companies, it have not been accepted by French directors and they insist to exit from Iran market. Titre-sobh Magazine / 7 www.Titre-sobh.ir Titr- e- sobh magazine Economic ECONOMY Introduction Diplomacy against Intensiication of Sanctions Dr. Moussa Ghani Nejad he United States has led international eforts to utilize sanctions in order to inluence Iran’s economic with clamorous withdraw from joint comprehensive plan of Action (JCPOA). European governments will seek to protect companies doing business in Iran from renewed US sanctions and they encourage Iran to tay on (JCPOA) or even neutralize them. But European powers are aware that they do not able to cooperate with large transnational and multi-national corporations. Such irms tend to have friendly and close relationships with United States government as the world’s larget economic power, and perhaps more importantly, an undisputed ruler of international bank and inancial relationships. Therefore, European political leaders and the EU oicials www.Titre-sobh.ir Titre-sobh Magazine / 4 T are concentrating to protect (JCPOA)’ economic interets for Iran and neutralize US illegal bans. Iran’s economy is based on European small to mid-ranking sized business that have inveted in the country since the deal was. This method is realitic and operational, but it’s success is depend on European Diplomacy and Iran’s economic conditions; so that Iranian authorities should try to save (JCPOA) and use their inancial services and political interets and diplomacy to persuade Europeans and other members of the nuclear deal to invet in Iran; and improve dometic business environment. It seems that protect of this agreement is successful due to the experience and skill of our country’s diplomacy oicials, as well as the willingness of other members of joint comprehensive plan of Action (JCPOA). But in terms of amendments of the Iranian internal conditions should be carefully considered. This is fact that, the government of measure and hopes became unimaginable and made regretful mitakes in the ield of Iran’s dometic economic amendments after the successful Nuclear Negotiations. When foreign economic and commercial delegations came to Iran to consider the situation and negotiation with their dometic counterparts, virtually the government did not take action to improve environment dometically for business and to attract foreign direct invetment. It seems that the government was concentrating on attracting foreign large companies who has business lines and were tate or paramilitary sectors to invet in Iran, and did not pay attention to the attraction of small to mid-ranking sized enterprises. Major oil, gas, petrochemical projects and buying two of the big beats of aviation, Airbus and Boeing were contructive and necessary actions, but it is completely ignored issues related to the attraction of small and mid- ranking sized enterprises. It seems that, the tate bureaucrats, as well as some managers of tate-owned and semi-tate-owned enterprises are disagreeing with economic liberalization. On the other hand, many directors of tate companies and paramilitary companies, have problem with foreign direct invetment in the country; Because the activities of foreign rivals in Iran threatened their pseudo-monopolitic conditions. In this regard, Renault ofered a very informative proposal to buy Pars-khodro car. This highly efective proposal, does not accepted due to oppose of dometic rivals which caused to rise foreign invetment in the Iran indutries! If internal problems do not solve, European proposals will be not successful to protect Iran’s economic from (JCPOA). Moreover, repressive Intitutions such as Support organization and organization of sanctions is fully utilized to counteraction with the expensiveness and intensifying sanctions. In other words, in the wise situations, the business environment should be free and open to boot invetment but the national economy, practically, economic oicials are moving towards narrowing down and closing the business spaces. In such situation that dometic invetors do not have any incentive to more invet, how can foreign invetors do business in this market? It is the time to explore ways to address upcoming to the illiberal bureaucrats and specially tate directors and paramilitary directors and save Iran market as well as abandoning national economy with a serious economic trategy and scientiic logic. This is fact that, the government of measure and hopes became unimaginable and made regretful mistakes in the ield of Iran’s domestic economic amendments after the successful Nuclear Negotiations. Titre-sobh Magazine / 5 www.Titre-sobh.ir

آخرین شماره های ماهنامه تیتر صبح

ماهنامه تیتر صبح 6

ماهنامه تیتر صبح 6

شماره : 6
تاریخ : 1397/03/06
ماهنامه تیتر صبح 5

ماهنامه تیتر صبح 5

شماره : 5
تاریخ : 1396/12/26
ماهنامه تیتر صبح 4

ماهنامه تیتر صبح 4

شماره : 4
تاریخ : 1396/11/16
ماهنامه تیتر صبح 3

ماهنامه تیتر صبح 3

شماره : 3
تاریخ : 1396/10/20
ماهنامه تیتر صبح 2

ماهنامه تیتر صبح 2

شماره : 2
تاریخ : 1396/08/24
ماهنامه تیتر صبح 1

ماهنامه تیتر صبح 1

شماره : 1
تاریخ : 1396/07/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!