فصلنامه صنعت برتر شماره 5 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه صنعت برتر شماره 5

صفحه بعد

فصلنامه صنعت برتر شماره 5

فصلنامه صنعت برتر شماره 5

‫صنعت برتر‬ ‫‪v‬‬ ‫مشــکالتی که وجــود دارد ا ّوالً با‬ ‫گفتــن و حرف زدن حل نمی شــود؛‬ ‫اقدام و ابتکار و عمل الزم اســت‪ .‬ثانیاً‬ ‫ّ‬ ‫[حل ] مشکالت مجموعه ی اقتصادی‬ ‫کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛‬ ‫ستون فقرات هم عبارت است از تولید؛‬ ‫ســتون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما‬ ‫عرض کردیم‪ ،‬عبارت اســت از تقویت‬ ‫تولید داخلی؛ اگر این کار تحقّق پیدا‬ ‫متوجه به این مسئله‬ ‫همت ها‬ ‫ّ‬ ‫کرد و ّ‬ ‫شــد‪ ،‬مســائل کار به تدریج حل می‬ ‫شــود‪ ،‬کار ارزش پیدا می کند‪ ،‬کارگر‬ ‫ارزش پیدا می کند‪ ،‬اشــتغال عمومی‬ ‫می شود‪ ،‬بیکاری که یک معضلی است‬ ‫در جامعه بتدریج کم می شــود و از‬ ‫بین میرود‪ .‬اساس کار‪ ،‬مسئله ی تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫در دیدار جمعــى از کارگران‬ ‫سراسر کشور‬ ‫‪1394/02/09‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یاداشت مدیر مسئول‬ ‫بســیار خرســندیم کــه بــار دیگــر ایــن ســعادت را‬ ‫داشــتینم کــه بــا انتشــار شــماره دیگــر از نشــریه‬ ‫صنعــت برتــر در خدمــت شــما عزیــزان گرامــی باشــیم‪.‬‬ ‫ســاختار کلــی نشــریه دچــار تغییــرات گســترده گردیــد‬ ‫و طبــق اساســنامه مصــوب نشــریه افــراد جدیــدی بــه‬ ‫هیئــت اجرایــی و همچنیــن هیئــت تحریریــه اضافــه‬ ‫شــدند کــه شــاید یکــی از شــاخص تریــن تغییــرات‬ ‫انتصــاب جنــاب اقــای قربانــی بــه عنــوان ســردبیر‬ ‫موقــت و برگــزاری انتخابــات ســردبیری نشــریه مــی‬ ‫باشــد‪ .‬در ایــن جــا بــر خــود الزم میدانــم از زحمــات‬ ‫بــی شــائبه بــرادر عزیزمــان جنــاب اقــای خدمتگــزار‬ ‫کــه در چهــار شــماره قبلــی در ایــن ســمت بــی وفقــه‬ ‫تــاش داشــتند کمــال تشــکر و قدردانــی را داشــته‬ ‫باشــم وبــرای ایشــان ارزوی موفقیــت دارم‪.‬‬ ‫کتــاب امــوزش مقدماتــی ‪AutoCAD‬‬ ‫بــه نویســندگی خانــم مهنــدس مهرنــاز‬ ‫حســینی ابهـــری کــه بــا حمایــت شــرکت‬ ‫ملــی نفــت ایــران منتشــر شــده اســت ‪،‬‬ ‫بــه ارائــه ســاده و روان مطالــب مرتبــط‬ ‫بــا نــرم افــزار اتوکــد مــی پــردازد ‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب بــه موضوعاتــی از قبیــل‬ ‫اشــنایی بــا محیــط کاری ‪AutoCAD‬‬ ‫‪ ،‬فـــرمان های ترســیمی و ویرایشــی‪ ،‬تعییــن‬ ‫خــواص عمومــی اشــیا ‪ ،‬درج و ویرایــش متــن‬ ‫در اتوکــد ‪ ،‬مدیریــت محتویــات ‪ ،‬و مدیریــت‬ ‫فایــل هــا در ایــن نــرم افــزار مــی پــردازد ‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ،‬یکــی از ویژگــی هــای ایــن‬ ‫کتــاب کــه بــر اســاس اســتاندارهای اموزشــی‬ ‫شــرکت ملــی نفــت ایــران تنظیم شــده اســت‬ ‫‪ ،‬ارائــه تمریــن هــای کاربــردی و عملــی‬ ‫در پایــان هــر فصــل اســت کــه فراینــد‬ ‫یادگیــری طراحــی را تســهیل مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫درپایــان از تمامــی دوســتان و عزیزانــی کــه مــارا همراهــی‬ ‫نمودنــد و شــما خواننــدگان گرامــی کمــال تقدیرتشــکر را دارم‪.‬‬ ‫فیض روح القدس ار باز مدد فرماید‬ ‫دیگران هم بکنند انچه مسیحا میکرد‬ ‫«حافظ»‬ ‫موفق وسربلند باشید‪.‬‬ ‫محمدمهدی صباغیان‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫صنعت برتر‬ ‫سایر مطالب‬ ‫تقویت ساخت داخل با اتکا بر اصول اقتصاد مقاومتی | ‪4‬‬ ‫استخراج نفت از ماسه های نفتی | ‪5‬‬ ‫ثروت حقیقی مردم | ‪8‬‬ ‫اصطالحات نفتی | ‪8‬‬ ‫سکوهای ‪9 | Jackup‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سوژه های دانشگاه ما‬ ‫می خواهیم مشکالت یه دانشگاهی رو براتون بگیم‪،‬مشکالتی که‬ ‫دانشجوها رو کالفه کرده ما هم از روی حس «درد» دانشگاهشان را به‬ ‫توپ می بندیم‪« ،‬البته توپ هایی از جنس کاغذ و قلم»‬ ‫معرفی نرم افزار نفتی ‪9 | PIPESIM‬‬ ‫اسید کاری چاه | ‪10‬‬ ‫بت پرستی | ‪14‬‬ ‫کربال نمایشگاه معنا و روحانیت‪ ،‬نه نمایشگاه جنایت بشر | ‪15‬‬ ‫شکستگی های مخزنی و مخازن شکافدار طبیعی | ‪16‬‬ ‫مطالعه ای بر شیل های گازی و عملیات استخراج به کمک شکاف‬ ‫هیدرولیکی | ‪18‬‬ ‫اولویت های زندگی | ‪19‬‬ ‫ایران در رده چهارم تولیدکننده نفت جهان به شرط ‪20 | ....‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سیاست امریکا را در محصوالت اپل بیابید!‬ ‫نگاهی به سیاست های شرکت اپل در قبال بازار مصرف‬ ‫چطور دوباره با کتاب ها دوست شویم؟ | ‪20‬‬ ‫اصطالحات نفتی | ‪21‬‬ ‫نگاهی به عقد قرارداد های نفتی | ‪22‬‬ ‫تاثیرات منفی استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی به ویژه فیس‬ ‫‪www.simag.ir‬‬ ‫‪Info@simag.ir‬‬ ‫‪ISSN 2223-3358‬‬ ‫بوک بر خانواده ها! | ‪25‬‬ ‫ایین نامه های اموزشی | ‪26‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬دکتر مستانه حاجی پور‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬محمد مهدی صباغیان‬ ‫سردبیر موقت ‪ :‬علی قربانی‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬محمد مقدم‬ ‫هیئت تحریریه‪ :‬امیرحســین بیرانوند | میثــم خدایی | راضیه دهقانی |‬ ‫فاطمه عباسی | علی کشتمند‬ ‫همکاران تحریریه‪ :‬علی رجایی | هانیه بی نظیر نژاد‬ ‫پروانه انتشــار نشــریه دانشــجویی بــا شــماره ‪ ، 8/29/8/45104‬مــورخ ‪1394/08/16‬‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ازاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقات‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نعمــت اللهــی رمــز رشــد صنعــت نفــت ایــران را‬ ‫پویایــی و فعالیــت شــرکتهای داخلــی بــا بهــره گیــری‬ ‫و تعامــل بــا شــرکتهای صاحــب دانــش فنــی خارجــی‬ ‫تقویت ساخت داخل با اتکا بر اصول اقتصاد مقاومتی‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تحــوالت سیاســی و اقتصــادی‬ ‫صــورت گرفتــه در منطقــه خاورمیانــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امســال بــر خــاف تصورمــان تعــداد شــرکتهای‬ ‫خارجــی حاضــر در بیســتمین نمایشــگاه نفــت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫طبــق اظهــارات رئیــس شــورای سیاســت گــذاری بیســتمین نمایشــگاه پاالیــش و پتروشــیمی همچــون ســالهای گذشــته‬ ‫نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیــش و پتروشــیمی‪ ،‬شــعار ایــن دوره نمایشــگاه شــعار اســت‪ ،‬امــا برخــی کشــورها ماننــد ایــاالت متحــده‬ ‫تقویــت ســاخت داخــل بــا اتــکا بــر اصــول اقتصــاد مقاومتــی بــود‪.‬‬ ‫امریــکا و عربســتان ســعودی کــه حضــور خیــره‬ ‫رئیــس شــورای سیاســت گــذاری بیســتمین نمایشــگاه نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیــش و‬ ‫پتروشــیمی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در زمینــه کننــده ای در ســالهای گذشــته نیــز نداشــتند امســال‬ ‫اســتفاده از تــوان داخلــی ســرلوحه صنعــت نفــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال در ایــن در ایــن نمایشــگاه حضــور ندارنــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه بــا نگاهــی علمــی و عمیــق بــه موضــوع ســاخت داخــل‪ ،‬توســعه و‬ ‫تقویــت شــرکتهای دانــش بنیــان و نــرم افــزاری کشــور پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫صنعت برتر‬ ‫استخراج نفت از ماسه های‬ ‫نفتی‬ ‫محمد مهدی صباغیان‬ ‫همچنین تجهیزات کمتر‪ ،‬اب و انرژی‬ ‫کمتر برای تولید هر بشــکه نفت در این‬ ‫روش مصرف می شود‪ ،‬بازدهی باالی این‬ ‫روش هزینه های مصرف شده برای تولید‬ ‫حــرارت را جبران کرده‪ ،‬همچنین انرژی‬ ‫بیشتری ذخیره شده و گازهای گلخانه ای‬ ‫کمتری در محیط ازاد می شوند‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬شرکت شل در‬ ‫راســتای ســرمایه گذاری ‪ 13/7‬میلیارد‬ ‫دالری برای توسعه پروژه ماسه های نفتی‬ ‫اتاباسکا در البرتای کانادا‪ ،‬قصد دارد سال‬ ‫بــرای کاهــش اثــرات زیســت‬ ‫در حدود ‪ 10‬الی ‪ 15‬درصد کاهش داده‬ ‫اینده ‪ 2‬تانــک ‪ 20‬متری دیگری را وارد‬ ‫محیطی؛تکنولوژی جدید استخراج نفت‬ ‫و به میزان انتشــار کربن ناشی از تولید‬ ‫عمل کند‪ ،‬اتاباسکا در حال حاضر به طور‬ ‫از ماسه های نفتی مورد استفاده قرار می‬ ‫سنتی نفت نزدیکتر شده است‪.‬‬ ‫متوسط ‪155‬هزار بشکه در روز نفت تولید‬ ‫گیردشرکت ‪Royal Dutch Shell‬‬ ‫ماسه های نفتی کانادا بزرگترین کانسار‬ ‫می کندولی پیش بینی می شود در طرح‬ ‫تکنولوژی جدیدی را برای کاهش اثرات‬ ‫نفتی دنیا خارج از عربستان سعودی است‬ ‫توسعه‪100 ،‬هزار بشــکه دیگر به تولید‬ ‫زیســت محیطی ناشــی از تولید نفت از‬ ‫ولی این ذخایر در بیتومین های قیرمانند‪،‬‬ ‫روزانه اضافه شود‪.‬‬ ‫ماسه های نفتی معرفی می کند‪.‬‬ ‫قرار گرفته اند‪ ،‬که برای ازاد سازی نیاز به‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت‬ ‫ملــی نفــت ایــران‪ ،‬شــرکت ‪Royal‬‬ ‫فعالیت هــای انرژی گیردارند که موجب‬ ‫تولید حجم باالیی ‪ CO2‬می شود‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 60‬درصد نفت تولید شــده از‬ ‫ماســه های نفتی به ایاالت متحده صادر‬ ‫‪ Dutch Shell‬تکنولــوژی جدیدی را‬ ‫در روش ‪ froth treatment‬ماسه‬ ‫می شــود‪ ،‬اما شل و سایر شرکتهایی که‬ ‫برای کاهش اثرات زیست محیطی ناشی‬ ‫های نفتی را در مخازن ‪ 20‬متری قرارداده‬ ‫از ماســه های نفتی‪ ،‬نفت استخراج می‬ ‫از تولید نفت از ماســه های نفتی معرفی‬ ‫و تا دمای ‪ c80‬تحت فشــار‪ ،‬حرارت می‬ ‫کنند مانند اکسون موبیل و سانکور انرژی‬ ‫می کند این عملیــات که با نام عملیات‬ ‫دهنــد و در مرحله اول کف غنی از نفت‬ ‫جهت جــذب دو برابر تولیــدات نفت از‬ ‫بهبود توســط کف دما باال شناخته شده‬ ‫از ماســه ها جدا می شود‪ ،‬در این روش‪،‬‬ ‫ماسه های نفتی در ‪ 6‬سال اینده به بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫حرارت جداسازی ‪ 2‬برابر روشهای قدیمی‬ ‫امریکا امیدوارند‪.‬‬ ‫میزان الودگی های انتشار کربن ناشی‬ ‫از استخراج نفت خام از ماسه های نفتی را‬ ‫بوده و در نتیجه نفت با سرعت بیشتری‬ ‫استخراج می شود‪.‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سوژه های‬ ‫دانشگاه ما‬ ‫همکالسی ها ‪ ،‬سـالم‬ ‫می خواهیم مشکالت یه دانشگاهی رو براتون بگیم‪،‬مشکالتی که دانشجوها رو کالفه کرده ما هم از‬ ‫روی حس «درد» دانشگاهشان را به توپ می بندیم‪« ،‬البته توپ هایی از جنس کاغذ و قلم»‬ ‫‪8‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫صنعت برتر‬ ‫معضل حضور سگ های ولگرد در اطراف‬ ‫ساختمان های فنی مهندسی و ابن سینا‬ ‫به نظر من بچه های اون دانشگاه نا شکر هستند‪ ،‬اخه‬ ‫دانشگاهشون خیلی امکانات براشون گذاشته مثال اونا باغ وحش‬ ‫دارن‪ ،‬البته درسته فعال فقط یک نوع حیوان(سگ) در داخل باغ‬ ‫وحش دارن ولی قراره که با همت بیشتر این مسئله حل بشه و‬ ‫باغ وحش کامل بشه‪ ،‬حال گیریم به جای این که حیوون توی‬ ‫قفس یا جایگاه مخصوص خودش باشه ‪ ،‬اونا رو تو باغ و فضای‬ ‫سبز ول کردن( الکی مثال فضای سبز دارند)‬ ‫‪1‬‬ ‫شلیک‬ ‫اول‬ ‫عدم توجه مسئولین به دانشجوها‬ ‫شلیک‬ ‫دوم‬ ‫تکمیل ظرفیت کالس ها قبل از انتخاب واحد‬ ‫شلیک‬ ‫سوم‬ ‫‪2‬‬ ‫زمزمه هایی رو می شنویم که بعضی از کارمندها و‪ ...‬اون دانشگاه به‬ ‫موقع و راحت و درست‪ ،‬کار دانشجوها رو به راه نمیندازن ولی ما می‬ ‫دونیم که اینطور نی‪...‬‬ ‫چی؟!! اموزش؟!‪ ،‬اینو دیگه عمرا باور نمی کنیم چون اونا واقعا ماهن‪،‬گلن‪ ،‬باور کن ما خودمون بارها کارمون‬ ‫به اونجا افتاده‪،‬اونقدر راحت و سریع انداختنم وسط که نگو! المصب کارشون از پاسکاری گذشته‪ ،‬ایستگاهی‬ ‫و بعضی از مواقع مشاهده شده که پنالتی میزنن‪.‬‬ ‫البته اینا که طبیعیه ولی خوبه که حداقل با ادم درست صحبت می کنن‪ ،‬یعنی بعضی از اوقات اونقدر اروم‬ ‫هستند که صدایی ازشون شنیده نمیشه یعنی کال جوابتو نمیدن راحت‪،‬‬ ‫بله درستشم اینه ‪ ،‬کار شما که به اونا مربوط نیست‪،‬مشکل از خود شماس‪،‬حقم با اوناس»ماس‪،‬ماس»‬ ‫اگه قرار باشه که کار شما رو اونا راه بندازن پس کی بره ظرفیت کالس ها رو هر ترم کم کنه‪ ،‬کی بره درس‬ ‫هایی رو که شما برداشتین و برای ترمی که در پیش دارید روی اون ها حساب و برنامه ریزی کردید رو‬ ‫حذف کنه؟ کی سرتون داد بزنه که به من مربوط نیست؟‬ ‫کی ‪ Level‬بازیها رو ارتقا بده؟ کی بره دستشویی و دیگه برنگرده؟ واصال کی بره مرخصی(البته یه برگی رو‬ ‫جای خودشون میذارن) که شما بیشتر از چند رو عالف نشین؟‬ ‫‪3‬‬ ‫چی واحد بهتون نمیرسه؟ چرا؟؟‬ ‫ترم باالیی ها اونا رو پر میکنن‬‫اوال که ما ترم باالیی نداریم‪،‬ثانیا که چهار‪،‬پنج سال دیگه شماهم ترم‬‫باالیی میشین دیگه‪...‬‬ ‫من خودم وقتی که این جواب رو از یک مسئول شنیدم به حدی قانع شدم که نگو‪،‬‬ ‫اصال اون ترم از خجالت رفتم مرخصی‪...‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ثروت حقیقی مردم‬ ‫بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در جمع مردم و‬ ‫کارکنان صنعت نفت عسلویه‬ ‫اصطالحات نفتی‬ ‫در خصــوص مســئله ی نفــت و گاز‪،‬‬ ‫عــاوه ی بــر بخشــهای فنــی‪ ،‬حتم ـاً‬ ‫بایســتی روی بخشــهای حقوقــی‬ ‫و اقتصــادی ‪ -‬حقــوق نفــت و گاز‪،‬‬ ‫اقتصــاد نفــت و گاز ‪ -‬کار کنیــم‪ ،‬فکــر‬ ‫کنیــم و در ایــن زمینــه مطالعــات‬ ‫علمــی داشــته باشــیم‪ .‬جوانهــای مــا‬ ‫خواهنــد توانســت در ایــن زمینه هــا‬ ‫کار کننــد و ان شـ َّ‬ ‫ـاءالل پیشــرفت پیدا‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬ایــن ثــروت متعلــق‬ ‫بــه ملــت ایــران اســت‪ .‬گاز ثــروت‬ ‫اســت‪ ،‬نفــت ثــروت اســت؛ امــا از‬ ‫ایــن ثروتهــا خیلــی مهمتــر‪ ،‬نیــروی‬ ‫انســانى بااســتعداد و عالقه منــد‬ ‫ِ‬ ‫و دارای تــوان کار اســت‪ .‬مــا ایــن‬ ‫ثــروت را داریــم؛ اصــل ایــن اســت‪.‬‬ ‫اگــر یــک ملتــی ایــن نیــروی انســانی‬ ‫را داشــت‪ ،‬میتوانــد ثروتهــای طبیعــی‬ ‫خــودش را هــم اســتحصال کنــد و در‬ ‫خدمــت ملــت قــرار دهــد؛ امــا اگــر‬ ‫ایــن را نداشــت‪ ،‬ثروتهــای طبیعی اش‬ ‫هــم در خدمــت دیگــران قــرار خواهد‬ ‫گرفــت؛ بــرای دیگــران بیشــتر ســود‬ ‫خواهــد داد تــا بــرای خــود او‪ .‬مــا‬ ‫َّ‬ ‫بحمــدالل ایــن ثــروت را داریــم‪.‬‬ ‫خوشــبختانه فضــای عمومــی کشــور‪،‬‬ ‫فضــای کار اســت؛ فضــای تــاش‬ ‫اســت؛ فضــای همدلــی اســت؛ ایــن به‬ ‫برکــت مجاهدتهائــی اســت کــه قبـ ً‬ ‫ا‬ ‫انجــام گرفتــه اســت‪ .‬امــروز جمعی از‬ ‫خانواده هــای شــهدای ایــن منطقــه‬ ‫هــم در ایــن جمــع حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫حتمـاً بایــد بدانیــم کــه انچــه امــروز‬ ‫مــا موفقیــت بــه دســت میاوریــم‪ ،‬بــه‬ ‫برکــت مجاهــدت شــهیدان و خــون‬ ‫شــهیدان و ایثــار شــهیدان اســت؛‬ ‫شــهیدان‪ ،‬جانبــازان‪ ،‬ایثارگــران‪.‬‬ ‫بعضــی بــه میــدان جنــگ رفتنــد‪،‬‬ ‫جانهــای خودشــان را هــم عرضــه‬ ‫کردنــد‪ ،‬اجــر ایثــار فــی ســبیل َّ‬ ‫ الل‬ ‫را بردنــد؛ اگرچــه خــدای متعــال‬ ‫َّ‬ ‫بحمــدالل حفــظ‬ ‫جانهــای اینهــا را‬ ‫کــرده اســت و اینهــا در خدمــت‬ ‫انقــاب و در خدمــت کشــور قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن ایثارگریهــا و ایــن‬ ‫مجاهدتهاســت کــه امــروز ملــت مــا‬ ‫را بــه ایــن عــزت و بــه ایــن توانائــی‬ ‫رســانده اســت و بــه او فرصــت داده‬ ‫اســت کــه بتوانــد ایــن کارهــای‬ ‫بــزرگ را انجــام دهــد‪...‬‬ ‫راضیه دهقانی‬ ‫‪Aquifer‬‬ ‫‪Formation‬‬ ‫‪Connate inter stitial‬‬ ‫‪water‬‬ ‫سفره ابی‬ ‫ســازند اب ـی ای کــه در پاییــن مخــزن می توانــد‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫سازند‬ ‫در صورتــی کــه در یــک مخــزن نفتــی هــر‬ ‫ســه ســیال اب‪ ،‬نفــت و گاز وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬ترتیــب قــرار گرفتــن ســیاالت درون‬ ‫مخــزن بــه گونــه ای اســت کــه از پاییــن‬ ‫بــه بــاال ابتــدا اب‪ ،‬بعــد نفــت و ســپس گاز‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬بــه ســازند ی کــه در ان گاز‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬ســازند گازی و بــه ســازندهای‬ ‫‪.‬دیگــر ســازندهای نفتــی و گازی می گوینــد‬ ‫اب همزاد شبکه ای‬ ‫مخــازن هیدروکربــوری متشــکل از رســوباتی‬ ‫هســتندکه در کــف اقیانوس هــا ته نشــین شــده اند‬ ‫بدیــن علــت ایــن طبقــات از ابتــدای تشــکیل بــا‬ ‫اب نمــک اشــباع بوده انــد‪ .‬بخشــی از ایــن اب‬ ‫طــی فراینــد تشــکیل ذخائــر هیروکربــوری‬ ‫جابجــا شده اســت‪ .‬ان قســمت از ابــی کــه در‬ ‫مخــزن باقــی مانــده اســت اب همــزاد شــبکه ای‬ ‫نامیــده می شــود‪ .‬اب همــزاد ابــی اســت کــه‬ ‫از بــدو تشــکیل رســوبات بــا انهــا همــواره بــوده‬ ‫و واژه شــبکه ای توصیــف می کنــد کــه ایــن اب‬ ‫بیــن ذرات ســنگ یعنــی در خلــل و فــرج ان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬اگــر چــه اکثریــت بــر ایــن باورنــد‬ ‫کــه اب همــزاد فقــط در طبقــات زیریــن مخــزن‬ ‫یافــت می شــود امــا بایــد اذعــان نمودکــه همــواره‬ ‫‪.‬مقــداری اب در سرتاســر مخــزن پراکنــده اســت‬ ‫‪Gas Cap‬‬ ‫کالهک گازی‬ ‫بــه بخــش باالیــی مخــزن کــه حدفاصــل‬ ‫میــان پــوش ســنگ و ســطح تمــاس‬ ‫نفــت و گاز اســت‪ ،‬کالهــک گازی مخــزن‬ ‫نفتــی می گوینــد‪ .‬گفتنــی اســت کــه‬ ‫برخــی از مخــازن فاقــد کالهــک گازی‪،‬‬ ‫برخــی دیگــر فاقــد بخــش اب ده هســتند‬ ‫‪.‬و برخــی فاقــد هــر دوی ان هــا هســتند‬ ‫‪10‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫صنعت برتر‬ ‫سکوهای‬ ‫‪Jackup‬‬ ‫نمونه یک سکوی حفاری جک اپ‬ ‫در حال اماده شدن برای انجام عملیات حفاری‬ ‫دکل جک اپ (به انگلیسی‪ )Jackup rig :‬گونه ای از سکوهای حفاری قابل حمل است‪ .‬این نوع از سکوها‬ ‫شامل یک بدنه شناور می باشند که تجهیزات و دکل حفاری بر روی ان نصب می شودو پایه های عظیمی‬ ‫که کل وزن بدنه‪ ،‬تجهیزات و دکل حفاری را تحمل می کنند‪ .‬تعداد پایه های این سکوها معموال ‪ 3‬یا ‪4‬‬ ‫عدد با مقطع دایره ای و یا خرپایی می باشد‪ .‬این پایه ها از میان بدنه فوالدی به باال و پایین می روند و به‬ ‫همین دلیل است که به این نوع شناورها (‪ )Jack Up‬یا خود باالبر می گویند‪ .‬پایه ها در مواقع نیاز و زمان‬ ‫حفاری به عمق اب رفته و پس از قرار گرفتن بر بستر دریا‪ ،‬بدنه سکو را بر روی خود و خارج از اب‬ ‫نگه می دارند‪ .‬از این سکوها در حفاری چاه های نفتی و یا گازی در مناطق کم عمق دریاها (حداکثر تا‬ ‫عمق ‪ ۱۵۰‬متر اب) استفاده می شود‪.‬‬ ‫نرم افزار ‪PIPESIM‬‬ ‫‪ PIPESIM‬نــرم افــزاری جهــت تجزیــه و‬ ‫تحلیــل سیســتم و ابــزاری دقیــق‪ ،‬ســریع‬ ‫و کارامــد بــرای کمــک بــه تولیــد اســت‬ ‫و درک پتانســیل مخــزن مــورد نظــر را‬ ‫در صنایــع نفــت فراهــم مــی کنــد‪ .‬نــرم‬ ‫افــزار ‪ PIPESIM‬نــه تنهــا مــدل جریــان‬ ‫ورودی از چنــد مخــزن بــه چــاه بررســی‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬بلکــه در ظاهــر خــط ســیر و‬ ‫ســطح عملکــرد امکانــات را بــرای تولیــد‬ ‫سیســتم اصلــی مــورد تجزیــه و تحلیــل‬ ‫قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫مزیت های این نرم افزار‪:‬‬ ‫‪ -1‬انجــام یــک تجزیــه و تحلیــل‬ ‫جامــع نگرانــه در هــر نقطــه ای از سیســتم‬ ‫هیدرولیــک بــا اســتفاده از چندیــن متغیــر‬ ‫‪ -2‬طراحــی نویــن و تجزیــه و تحلیــل‬ ‫عمــودی‪ ،‬افقــی و چنــد جانبــه ای چــاه‬ ‫‪ -3‬طراحــی باالبــر گاز و ‪ ESP‬سیســتم بــا نــرم‬ ‫افــزار هــای پشــتیبانی شــده توســط باالبــر‬ ‫مصنوعــی و تخصصــی شــلومبرگر‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اسید کاری چاه‬ ‫‪Well Acidizing‬‬ ‫راضیه دهقانی‬ ‫اکثــرا ً در چاههــای نفــت وگاز بــه علت اســیب‬ ‫هــای وارد بــه ســازند در منطقــه نزدیــک چــاه‪،‬‬ ‫نفوذپذیــری کاهــش مــی یابــد‪ .‬یکــی از عوامل‬ ‫ایــن اســیب هــا‪ ،‬گل هــای حفــاری هســتند که‬ ‫در هنــگام حفــاری بــا نفــوذ در طبقــه ایجــاد‬ ‫اســیب مــی کننــد‪ .‬رســوبات مــواد الــی و‬ ‫معدنــی نیــز از جملــه ایــن موادنــد‪ .‬بــرای رفــع‬ ‫ایــن موضــوع و افزایــش تولیــد چــاه بایــد بــه‬ ‫درمــان و انگیــزش طبقــات پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫یکــی از روش هــای عمومــی و پرکاربــرد در‬ ‫فراینــد انگیــزش چــاه‪ ،‬اســیدکاری چــاه مــی‬ ‫باشــد‪ .‬اســید بــه منظــور تحریــک طبقــات‬ ‫تولیــد کننــده نفــت و گاز بــه درون چــاه‬ ‫تزریــق مــی گــردد تــا بخشــی از طبقــه را‪ ،‬در‬ ‫ســازند هــای کربناتــه‪ ،‬در خــود حــل نمــوده‬ ‫و مســیرهای جدیــدی جهــت تولیــد هیــدرو‬ ‫کربورهــا ایجــاد نمایــد و یــا در ســازندهای‬ ‫ماســه ســنگی‪ ،‬معابــری کــه دچــار اســیب‬ ‫شــده و مســدود گشــته انــد را بــاز نمایــد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫اســید کاری چــاه ممکــن اســت باایجــاد خورندگــی در خــود ســنگ‬ ‫مخــزن یــا خورندگــی در ذراتــی کــه باعــث انســداد خلــل و فــرج‬ ‫موجــود در ســنگ مخــزن گردیــده انــد‪ ،‬انجــام گیــرد‪ .‬پــس از حفــاری‬ ‫چــاه در جهــت زدودن مــواد چســبنده ی گل حفــاری وهمچنیــن از‬ ‫بیــن بــردن تکه هــای ســنگ مخــزن کــه در چــاه باقــی مانــده ایــن‬ ‫عمــل انجــام میشــود‪ ،‬هــر چــه خلــل و فــرج بیــش تــر بــه هــم دیگــر‬ ‫راه داشــته باشــند‪ .‬ســیال داخــل انهــا بیــش تــر بــا یــک دیگــر مرتبــط‬ ‫خواهــد بــود و ایــن حالــت اســت کــه نفــوذ پذیــری ان هــا بــه حــد‬ ‫باالتــری رســیده و در نتیجــه عبــور ســیال از بیــن ایــن خلــل و فــرج‬ ‫ســریع تــر و راحــت تــر انجــام مــی گیرد‪.‬اســیدکاری در مخــازن نفــت‬ ‫و گاز در جهــت احیــاء کــردن چــاه‪ ،‬بــاز کــردن خلــل و فــرج‪ ،‬افزایــش‬ ‫تولیــد‪ ،‬افزایــش میــزان نفــوذ پذیــری‪ ،‬تمیــز کاری چــاه و شستشــو‪،‬‬ ‫تمیــز ســازی لولــه هــا‪ ،‬ازاد ســازی لولــه هــای حفــاری و بطــور کلــی‬ ‫کاهــش ضریــب پوســته بــکار مــی رود‪.‬‬ ‫در ایــن عملیــات اســید بــا فشــارهای متفــاوت بــه‬ ‫داخــل طبقــات تزریــق مــی گــردد تــا بــا حــل‬ ‫نمــودن و خــارج کــردن گیرهــا و نیــز بــزرگ نمــودن‬ ‫مجراهــای موجــود باعــث افزایــش نــرخ تولیــد گردد‪.‬‬ ‫اســتفاده از روش هــای بهینــه در اســیدکاری چــاه ها‬ ‫اثــرات خوبــی را در افزایــش بهــره افزایــی چــاه هــای‬ ‫نفــت و گاز بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫متدهای اسید زنی‬ ‫ماتریس اسید ‪matrix acidizing‬‬ ‫• ‬ ‫ایجــاد شــکاف و تــرک در ســنگ مخــزن بــه وســیله ی‬ ‫• ‬ ‫اســید ‪acid fracturing‬‬ ‫• ‬ ‫شستشــو و تمیــز کــردن ســنگ مخــزن بــه وســیله ی اســید‬ ‫‪acid washing‬‬ ‫روش ماتریسی اسید‬ ‫در ایــن روش اســید بــا فشــار بــه داخــل چــاه پمــپ مــی گــردد ‪.‬فشــار‬ ‫پمــپ کمتــر از فشــاری خواهــد بــود کــه ایجــاد تــرک و شــکاف در‬ ‫ســنگ مخــزن مــی نماید‪.‬حتــی المقــدور تــاش ایــن خواهــد بــود کــه‬ ‫اســید بــه تمــام جوانــب ســنگ مخــزن مجــاور چــاه برســد‪.‬‬ ‫روش ایجاد شکاف و ترک در سنگ مخزن به وسیله ی اسید‬ ‫هــر جســمی قابلیــت تحمــل فشــار را تــا حــد معینــی دارد کــه ســنگ‬ ‫مخــزن نیــز از همچیــن قاعــده ای مثتثنــی نمیباشــد‪ .‬در روش ‪acid‬‬ ‫‪ ، fracturing‬اســید بــا فشــاری بیــش از فشــار قابــل تحمــل ســنگ‬ ‫مخــزن بــه چــاه تزریــق میشــود و باعــث ایجــاد شکســت در ســنگ‬ ‫مخــزن میشــود‪.‬این شــکاف خــود نیــز باعــث افزایــش دبــی چــاه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫روش شستشو و تمیز کردن سنگ مخزن به وسیله ی اسید‬ ‫ایــن سیســتم جهــت شستشــوی مــواد زایــد انــدود شــده(‪)mud cake‬‬ ‫بــر ســنگ مخــزن اســتفاده میشــود‪.‬که ســاده ترین نــوع اســیدکاری‬ ‫مــی باشــد و معمــوالً بعــد از حفــاری چــاه و قبــل از بهــره بــرداری از‬ ‫ایــن روش اســتفاده میشــود‪.‬‬ ‫انواع اسیدهای بکار رفته در اسید کاری‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسیدهای معدنی‬ ‫• ‬ ‫اسید کلریدریک ‪HCL‬‬ ‫مجموع اسید کلریدریک و اسید فلوریدریک‪HCL -HF‬‬ ‫• ‬ ‫‪ -2‬اسیدهای الی‬ ‫صنعت برتر‬ ‫اسید فرمیک ‪H-COOH‬‬ ‫• ‬ ‫اسید استیک ‪>sub-COOH/<CH3‬‬ ‫• ‬ ‫اسیدهای پودر شده یا کریستال‬ ‫•‬ ‫سولفامید اسید‪sulfamic acid‬‬ ‫• ‬ ‫کلرواستیک اسید ‪chloroacetic acid‬‬ ‫• ‬ ‫هیبرید اسیدها ‪hybrid acid mixture‬‬ ‫• ‬ ‫در عملیــات انگیــزش چاههــا عمومــا» از اســید کلریدریــک‬ ‫بــه تنهایــی (در ســازندهای کربناتــه) و یــا مخلــوط بــا اســید‬ ‫فلوریدریــک (در ســازندهای ماســه ســنگی) بــا توجــه بــه‬ ‫مزیتهــای قابــل توجــه ان اســتفاده مــی گــردد‪ .‬در شــرایط‬ ‫بخصــوص درون چاهــی از دیگــر اســیدهای الــی مثــل اســید‬ ‫اســتیک و یــا اســید فرمیــک بــه تنهایــی و یــا همــراه بــا اســید‬ ‫کلریدریــک اســتفاده مــی گــردد ‪.‬‬ ‫بــه منظــور متعــادل نگهداشــتن و تغییــر برخــی خــواص اســید‬ ‫کلریدریــک‪ ،‬افزودنــی هــای شــیمیایی خاصــی بــه ان اضافــه می‬ ‫گــردد‪ ،‬بعضــی از ایــن افزایــه هــا شــامل افزایــه ضــد خوردگــی‬ ‫اســید‪ ،‬افزایــه کاهــش دهنــده کشــش ســطحی‪ ،‬افزایــه ضــد‬ ‫امولســیون‪ ،‬افزایــه کنتــرل کننــده یــون اهــن و ‪ ...‬مــی باشــند‪.‬‬ ‫در ایــن عملیــات اســید بــا فشــارهای متفــاوت بــه داخــل‬ ‫طبقــات تزریــق مــی گــردد تــا بــا حــل نمــودن و خــارج کــردن‬ ‫گیرهــا و نیــز بــزرگ نمــودن مجراهــای موجــود باعــث افزایــش‬ ‫نــرخ تولیــد گــردد‪.‬‬ ‫فاکتورهای موثر بر اسیدکاری‪:‬‬ ‫فشار‬ ‫• ‬ ‫نوع اسید تزریقی‬ ‫• ‬ ‫غلظت اسید‬ ‫• ‬ ‫درجه حرارت‬ ‫• ‬ ‫تعادل شیمیایی‬ ‫• ‬ ‫نســبت ســطح تمــاس ســنگ مخــزن بــه حجــم اســید‬ ‫• ‬ ‫مصرفــی‬ ‫و نهایتا جنس و مشخصات سنگ مخزن‬ ‫• ‬ ‫امــا بایــد گفــت در هیــچ کتــاب یــا مرجعــی نمــی تــوان‬ ‫اســیدکاری را بصــورت مراحــل مشــخص و ثابــت ارائــه داد‪.‬‬ ‫پارامترهــای موثــر در نتیجــۀ عملیــات اســیدکاری فــوق العــاده‬ ‫پیچیــده در ارتبــاط نزدیــک بــا هــم هســتند یکــی از بزرگتریــن‬ ‫مشــکالت در طراحــی عملیــات اســیدکاری تعییــن میــزان‬ ‫ایــن پارامترهاســت کــه عمومـاً بــا خطاهــای فاحشــی نســبت‬ ‫بــه مقــدار واقعــی انهــا انجــام مــی گیرد‪.‬تغییــر بســیاری از‬ ‫ایــن پارامترهــا در طــول اجــراء عملیــات اســیدکاری کــه‬ ‫باعــث تصحیــح مــداوم طراحــی اســیدکاری در طــول اجــرا‬ ‫مــی شــود‪ ،‬یکــی دیگــر از مشــکالت اجــرای ایــن عملیــات‬ ‫اســت کــه نیازمنــد تخصــص و تجربــۀ فراوانــی اســت‪.‬‬ ‫کوچکتریــن اشــتباه در طــول فراینــد طراحــی اجــرا و‬ ‫ارزیابــی اســیدکاری مــی توانــد براحتــی نتیجــه معکــوس از‬ ‫عملیــات بدســت دهــد‪.‬‬ ‫به طور کلی اسیب های ناشی از اسیدکاری عبارتنداز‪:‬‬ ‫• ‬ ‫اسیب ناشی از مواد زاید در لوله ها‬ ‫اگــر چــه اســیدکاری بــا از بیــن بــردن رســوبات‪،‬‬ ‫• ‬ ‫زمینــه را بــرای اب دوســت کــردن فراهــم مــی کنــد امــا‬ ‫میــزان زیــاد مــواد ضــد خوردگــی کــه بــه منظــور جلوگیــری‬ ‫از خوردگــی لولــه هــا بــه اســید اضافــه مــی شــود‪ ،‬خــود‬ ‫منجــر بــه ایجــاد برخــی رســوبات مــی شــود کــه بــه نفــت‬ ‫دوســت شــدن ســطح کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایجــاد قطــره هــای اب کــه مســیرها را مســدود‬ ‫• ‬ ‫میکنــد ‪.‬‬ ‫رسوب با پارافین و اسفالتین‬ ‫• ‬ ‫واکنــش اســید بــا اســفالتین کــه منجــر بــه ایجــاد‬ ‫• ‬ ‫لجــن مــی شــود‪ ،‬بــه خصــوص در حضــور افزودنــی هایــی‬ ‫نظیــر مــواد کاهــش دهندۀکشــش ســطحی (‪ )Surfactant‬یــا‬ ‫اهــن حــل شــده‪.‬‬ ‫واکنــش اســید بــا ســنگ ســازند کــه رســوباتی بــه‬ ‫• ‬ ‫جــا مــی گــذارد‬ ‫رســوب حاصــل از افزودنــی هایــی کــه جهــت‬ ‫• ‬ ‫جلوگیــری از اســیب یــون هــای اهــن دو ظرفیتــی (‪)+Fe2‬‬ ‫و ســه ظرفیتــی (‪)+Fe3‬بــه اســید اضافــه مــی کننــد‪ .‬هــر گاه‬ ‫ایــن مقادیــر زیادتــر از اهــن موجــود در جریــان اســیدکاری‬ ‫باشــد‪ ،‬رســوب مــی کننــد‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سیاست‬ ‫امریکا را در‬ ‫محصوالت‬ ‫اپل بیابید!‬ ‫سید امین حسینی‬ ‫نگاهی به سیاست های‬ ‫شرکت اپل در قبال بازار‬ ‫مصرف‬ ‫قــرن بیســت و یکــم‪ ،‬قــرن تکنولــوژی و‬ ‫وســایل دیجیتــال اســت‪ .‬اطــراف مــا پــر‬ ‫شــده از ایــن وســایل و تبلیغــات رنگارنــگ‬ ‫کمپانــی هــای غــول اســای ســازنده ی‬ ‫انهــا‪ .‬و در ایــن میــان موبایــل هــا از همــه‬ ‫فراگیــر تــر و مــورد توجــه بیشــتر هســتند‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن کمپانــی هــای تولیــد کننــده‬ ‫تلفــن همــراه‪ ،‬شــرکت معــروف امریکایــی‬ ‫اَپِــل میباشــد کــه هــر ســاله در مــاه‬ ‫ســپتامبر یــک گوشــی جدیــد (کــه اپــل‬ ‫ان را ایفــون نامیــده) بــه بــازار معرفــی‬ ‫مــی کنــد‪ .‬اخریــن موبایــل هــای ارائــه‬ ‫شــده از ایــن کمپانــی‪ ،‬ایفــون ‪ 6‬و مــدل‬ ‫بزرگتــر ان ایفــون ‪ 6‬پــاس میباشــند کــه‬ ‫در ســپتامبر ‪ 2014‬وارد بــازار شــدند‪.‬‬ ‫یکــی از مــوارد مهــم کــه نظــر مشــتریان را‬ ‫بــه خــود جلــب میکنــد قیمــت ان هاســت‬ ‫کــه در وبســایت رســمی اپــل (‪apple.‬‬ ‫‪ )com‬بــرای مثــال ایفــون ‪ 6‬مــدل‬ ‫‪ 16‬گیگابایتــی‪ 64 ،‬گیگابایتــی و ‪128‬‬ ‫گیگابایتــی ان بــه ترتیــب ‪،749 ،649‬‬ ‫‪ 849‬دالر امریــکا فروختــه میشــود کــه در‬ ‫‪14‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫مقایســه بــا قیمــت گوشــی هــای همــرده شــرکت هــای رقیــب یعنــی سامســونگ‪ ،‬ســونی‪،‬‬ ‫ال جــی‪،‬اچ تــی ســی و‪ ...‬تفــاوت چشــمگیری دارد! حتــی مــدل قدیمــی تــر ایفــون یعنــی‬ ‫ایفــون ‪ 5s‬کــه ســال ‪ 2013‬معرفــی شــد نیــز از ایــن قائلــه مســتثنی نیســت و قیمــت‬ ‫مــدل ‪ 16‬گیگابایتــی ان ‪ 549‬دالر میباشــد کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه مــدت زمــان زیــادی‬ ‫از تولیــد ان میگــذرد قیمتــی غیرمنطقیســت‪ .‬عــاوه بــر تفــاوت چشــمگیر قیمــت‪ ،‬وقتــی‬ ‫ایفــون را بــا رقیبانــش مقایســه مــی کنیــم نــه تنهــا در ایــن رقیبــان کاســتی نمــی بینیــم‪،‬‬ ‫بلکــه در بعضــی مــوارد برتــر نیــز میباشــند‪.‬‬ ‫بــرای مثــال پرچمــدار اپــل در ســال ‪ 2014‬یعنــی ایفــون ‪ 6‬دارای یــک ‪ CPU‬دو هســته‬ ‫گیگابایتــی و دوربیــن ‪ 8‬مگاپیکســلی میباشــد‪.‬‬ ‫ای ‪ 1.4‬گیگاهرتــزی‪ ،‬رم ‪2‬‬ ‫سامســونگ در ســال ‪ 2014‬میــادی‬ ‫و در مقابــل پرچمــدار‬ ‫کــه دارای ‪ 8 ،CPU‬هســته ای (دو‬ ‫گلکســی ‪ s5‬میباشــد‬ ‫ای‪ ،‬یکــی بــا فرکانــس ‪ 1.3‬گیگاهرتــز‬ ‫پردازنــده ی ‪ 4‬هســته‬ ‫تــر و دیگــری بــا فرکانــس ‪ 1.9‬بــرای‬ ‫بــرای پــردازش ســبک‬ ‫تــر)‪ ،‬رم ‪ 2‬گیگاباتــی و دوربیــن ‪16‬‬ ‫پــردازش ســنگین‬ ‫باشــد کــه پرواضــح اســت کــه‬ ‫مگاپیکســلی مــی‬ ‫دارای مشــخصات ســخت افــزاری‬ ‫پرچمــدار سامســونگ‬ ‫و دوربیــن) بهتــری نســبت بــه ایفــون‬ ‫کلیــدی (‪CPU، RAM‬‬ ‫نمایــش نماینــده سامســونگ بــا وجــود‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن صفحــه‬ ‫داشــتن صفحــه ی بزرگتــر ‪ 5.1‬اینچــی دارای ‪ 106‬پیکســل بــر اینــچ رزولوشــن بیشــتر‬ ‫میباشــد کــه تصویــری بــا کیفیــت بهتــر ارائــه میدهــد بــه طــوری کــه بــا چشــم غیــر‬ ‫مســلح ایــن تفــاوت کامــا مشــخص اســت‪ .‬بــا همــه ی ایــن تفاســیر قیمــت حــال حاضــر‬ ‫(‪ )2015 May‬سامســونگ گلکســی ‪ s5‬تقریبــا نصــف قیمــت ایفــون میباشــد و همــواره‬ ‫از تاریــخ تولیــد تاکنــون در حــال کاهــش قیمــت بــوده اســت‪ .‬در حالــی کــه قیمــت‬ ‫ایفــون ثابــت مــی مانــد‪ .‬ســوال اینجاســت کــه ایــا شــرکت اپــل بــا ایــن همــه ابهــت‬ ‫نمــی توانــد ‪ CPU‬هشــت هســته ای‪ RAM ،‬بهتــر‪ ،‬صفحــه نمایشــی بــا رزولوشــن باالتــر‬ ‫تولیــد کنــد؟ واگــر مــی توانــد چــرا تولیــد نمــی کنــد؟ مســلما کمپانــی اپــل بــه ایــن امــر‬ ‫تواناســت ولــی چــرا اپــل در حــد نیــاز روز مشــخصات ســخت افــزاری خــود را پاییــن مــی‬ ‫اورد و بــه فکــر اینــده نیســت را مــی تــوان در سیاســت فــروش ان یافــت کــه بــه طــور‬ ‫افراطــی مشــتریان را ســالیانه بــه خریــد ایفــون جدیدتــر تشــویق میکنــد‪.‬‬ ‫صنعت برتر‬ ‫هــر ســاله شــرکت اپــل در مــاه ســپتامبر میــادی یــک ایفــون جدیــد معرفــی میکنــد و در‬ ‫صــورت داشــتن ایفــون قدیمــی تــر مشــتریان میتواننــد در ازای تخفیــف ناچیــزی مــدل‬ ‫جدیدتــر را دریافــت کننــد‪ .‬برخــاف ایــن اصــرار اپــل بــر تعویــض ســالیانه ی گوشــی‬ ‫مشــخصات ســخت افــزاری ایفــون هــای جدیدتــر بــا مــدل هــای قدیمــی تــر هرســاله تفــاوت‬ ‫چندانــی نــدارد کــه ایــن را میتوانیــد در جــدول مقابــل ببینیــد‪:‬‬ ‫‪6+‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5S‬‬ ‫‪5C‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪X2‬‬ ‫‪X2‬‬ ‫‪X2‬‬ ‫‪X2‬‬ ‫‪X2‬‬ ‫‪4S‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3GS‬‬ ‫‪3G‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.833‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.512‬‬ ‫‪0.512‬‬ ‫‪0.256‬‬ ‫‪0.128‬‬ ‫‪0.128‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Model‬‬ ‫‪CPU‬‬ ‫(‪)GHz‬‬ ‫‪RAM‬‬ ‫(‪)GB‬‬ ‫‪CAM‬‬‫‪ERA‬‬ ‫(‪)MP‬‬ ‫ایــن سیاســت مرمــوز کمپانــی اپــل را مــی‬ ‫تــوان در ایــن مــورد بــه روشــنی دریافــت‬ ‫کــه اپــل تــا قبــل از معرفــی ایفــون‪ 6‬و‬ ‫‪ 6‬پــاس همــواره بــر ایــن اصــل تکیــه‬ ‫داشــته کــه گوشــی هــای تلفــن همــراه‬ ‫نبایــد بــزرگ تــر از ‪ 4‬اینــچ باشــند چــرا‬ ‫کــه اســتفاده کننــده نخواهــد توانســت بــا‬ ‫یــک دســت بــا ان کار کنــد ولــی پــس‬ ‫از گذشــت زمــان ایفــون ‪ 6‬و ‪ 6‬پــاس را‬ ‫معرفــی مــی کنــد کــه صفحــه ای ‪ 4.7‬و‬ ‫‪ 5.5‬اینچــی دارنــد! درواقــع شــرکت اپــل‬ ‫بــه زیرکــی مشــتریان را خودخواهانــه و‬ ‫بــدون در نظــر گرفتــن منافــع مشــتری‬ ‫بــه خــود معتــاد کــرده بــه گونــه ای کــه‬ ‫هرســاله درصــد باالیــی از مشــتریان اپــل‬ ‫بــا فاصلــه ایفــون خــود را بــا مــدل جدیــد‬ ‫تــر تعویــض میکننــد و پــول هنگفتــی بــه‬ ‫حســاب شــرکت امریکایــی اپــل میریزنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن کمپانــی هــر ســال تنهــا‬ ‫یــک مــدل تلفــن همــراه معرفــی مــی‬ ‫کنــد کــه تاییــد ایــن مــورد اســت کــه‬ ‫قصــد دارد حــق انتخــاب را از طــرف مقابــل‬ ‫بگیــرد و فقــط بــه فکــر درامــد غیرقابــل‬ ‫قبــول‪ ،‬یــک طرفــه و خودخواهانــه خــود‬ ‫میباشــد‪ .‬در واقــع بــا خریــد یــک ایفــون‬ ‫ایــن را پذیرفتــه ایــد کــه گوشــیتان تاریــخ‬ ‫انقضایــش یــک ســال میباشــد و یــا ســال‬ ‫دیگــر هزینــه ی ایفــون جدیــد را پرداخــت‬ ‫مــی کنیــد یــا در حســرت داشــتن ان مــی‬ ‫مانیــد‪.‬‬ ‫حــال بــا دانســتن ایــن اطالعــات حتمــا‬ ‫ســوال میکنیــد چــرا ایــن همــه کاربــر (از‬ ‫جملــه خــود امریکایــی هــا) محصــوالت‬ ‫اپــل و بــه خصــوص ایفــون را ترجیــح‬ ‫میدهنــد؟‬ ‫امــروزه کــه امریــکا دنیــا را بــا رســانه‬ ‫تحــت محاصــره خــود قــرار داده شــرکت‬ ‫هــای تجــاری هماننــد اپــل بــه زیرکــی از‬ ‫ان بهــره میبرنــد‪ .‬شــرکت اپــل بــا بمبــاران‬ ‫تبلیغاتــی مشــتریان را بــی چــون و چــرا بــه‬ ‫ســوی خــود شــیفته میکنــد! بــه عنوان‬ ‫مثــال در اکثــر فیلــم هــا و ســریال‬ ‫هــای امریکایــی شــاهد ایــن هســتیم‬ ‫کــه بازیگــران از محصــوالت اپــل‬ ‫اســتفاده میکننــد‪ .‬در واقــع شــرکت‬ ‫هــای امریکایــی دســت بــه هــر کاری‬ ‫میزننــد تــا خــود و محصوالتشــان را‬ ‫برتریــن روی زمیــن معرفــی کننــد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه بــا نــگاه عمیــق تــر میتــوان‬ ‫دریافــت کــه نــه تنهــا ایــن چنیــن‬ ‫نیســت بلکــه رقیبــان شرقیشــان یــک‬ ‫ســر و گــردن باالترنــد امــا مغلــوب‬ ‫جنــگ رســانه ای شــده انــد‪.‬‬ ‫ســوال اساســی اینجاســت کــه‬ ‫امریکایــی هــا تــا کــی میخواهنــد بــه‬ ‫ایــن غــرور کاذب خــود ادامــه دهنــد؟‬ ‫ایــا بــه موقــع خواهنــد فهمیــد؟ یــا‬ ‫زمانــی میفهمنــد کــه دیگــر دیــر شــده‬ ‫اســت‪...‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫جاهلیت امروز با توان بسیار باال و خطر صدها برابر جاهلیت دوران اول اسالم بازتولید شده است‪.‬‬ ‫برگرفته از کتاب مذهب علیه مذهب‬ ‫نوشته دکتر علی شریعتی‬ ‫بت پرستی‬ ‫بت پرســتی شــکل خاصــی از مذهــب شــرک اســت نــه‬ ‫متــرادف بــا شــرک؛ شــرک دیــن عمومــی مــردم در طــول‬ ‫تاریــخ شــناخته شــده بــود کــه در مرحلــه ای یکــی از‬ ‫اشــکالش بــت پرســتی بــوده اســت‪ .‬بنابرایــن بت پرســتی‬ ‫به معنــای ســاختن مجســمه ها یــا اشــیای متبرکــی اســت‬ ‫کــه از نظــر پیروانــش ‪ -‬یعنــی پیــروان مذهــب شــرک ‪-‬‬ ‫ایــن اشــیاء تقــدس یــا تعلــق دارد‪ ،‬یعنــی یــا شــبیه بــه خــدا‬ ‫هســتند یــا اینکــه معتقدنــد کــه ایــن اصــاً خداســت یــا‬ ‫معتقدنــد کــه ایــن واســطه یــا نماینــده خداســت و بــه هــر‬ ‫حــال یــا معتقدنــد کــه یکــی از ایــن خدایــان در جزئــی از کار‬ ‫زندگــی یــا کار جهــان موثــر اســت‪ .‬بــه هــر حــال بت پرســتی‬ ‫به معنــای یکــی از فرقه هــای دیــن شــرک اســت‪.‬‬ ‫امــا در قــران در موقعــی کــه بــه اینهــا (مشــرکین‪،‬‬ ‫بت پرســتان) حملــه می شــود و یــا بــا اینهــا گفت وگــو و از‬ ‫انهــا انتقــاد می شــود‪ ،‬کوشــش می شــود کــه در تعبیرهــای‬ ‫عمومی تــر بــا انهــا مکالمــه شــود‪ .‬چــرا؟ کــه بعــد همــان‬ ‫قضاوتــی کــه االن در ذهــن مــا به وجــود امــده به وجــود‬ ‫نیایــد‪ ،‬و خیــال نکنیــم کــه نهضــت اســام علیــه همیــن‬ ‫شــکل بت پرســتی موجــود بــه ایــن وضــع بــوده اســت‪ ،‬و‬ ‫بفهمیــم کــه حملــه اســام بــه دنبــال نهضت هــای توحیــدی‬ ‫گذشــته‪ ،‬حملــه بــه ریشــه مذهــب شــرک به طــور عــام و‬ ‫‪16‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫در هــر شــکلش ‪ -‬مــن جملــه شــکل مجسمه پرســتی‬ ‫ بــوده اســت؛ و مــا خیــال می کنیــم کــه طــرف مقابــل‬‫(یعنــی مذهــب شــرک) فقــط در شــکل بت پرســتی اش‬ ‫ـدونَ‬ ‫هســت ‪ -‬کــه مــا می شناســیم ‪ -‬در صورتــی کــه اَتَ ْع ُبـ ُ‬ ‫مــا تَنْ ِحتُــونَ ‪ :‬ایــا چیزهایــی کــه خــود می تراشــید‪،‬‬ ‫می پرســتید؟ مگــر مــا‪ ،‬در طــول تاریــخ یــا در عــرض‬ ‫جغرافیــا‪ ،‬فقــط مجســمه از چــوب و ســنگ بــوده کــه بــه‬ ‫دســت خودمــان می ســاختیم و بعــد می پرســتیدیم؟ نــه؛‬ ‫بــه صدهــا شــکل مــادی و غیرمــادی شــرک به عنــوان‬ ‫یــک دیــن عمومــی در تاریــخ بشــر تجلــی داشــته و دارد؛ و‬ ‫تاکنــون در سراســر جامعه هــای بشــری یکــی از اشــکالش‬ ‫بت پرســتی در شــکل جاهلیــت افریقایـی اش یــا عربـی اش‬ ‫ـدونَ مــا تَنْ ِح ُتــونَ یــک اصــل کلــی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایــن اَتَ ْع ُبـ ُ‬ ‫اســت؛ تعریفــی اســت بــرای کیفیــت پرســتش مذهبــی در‬ ‫دیــن شــرک‪ .‬ایــن دیــن شــرک درســت در طــول تاریــخ‪،‬‬ ‫شانه به شــانه و قدم به قــدم بــا دیــن توحیــد پیــش‬ ‫می امــده و پیــش می ایــد و هرگــز بــا داســتان ابراهیــم و‬ ‫یــا بــا ظهور اســام پایــان نیافتــه‪ ،‬بلکــه همچنان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫صنعت برتر‬ ‫کربال نمایشگاه معنا و روحانیت‪ ،‬نه نمایشگاه جنایت بشر‬ ‫مجموعه اثار شهید مطهری ‪ .‬ج‪ ،17‬ص‪465 :‬‬ ‫در زمــان مــا معمــول اســت کــه کشــورها نمایشــگاه صنایــع‬ ‫درســت مــی کننــد و گاهــی نمایشــگاه جهانــی از همــه ی‬ ‫کشــورهای دنیــا درســت مــی کننــد‪ .‬ظاهــرا ً در هــر شــصت‬ ‫ســال یــک بــار‪ ،‬تمــام دنیــا یــک نمایشــگاه ترتیــب مــی‬ ‫دهنــد‪ .‬گوینــد بــرج ایفــل یــادگار یــک نمایشــگاهی اســت‬ ‫کــه در شــصت و انــد ســال پیــش ســاخته شــده‪ .‬در ســه‬ ‫چهــار ســال پیــش نیــز نمایشــگاهی در بروکســل ترتیــب‬ ‫دادنــد کــه از همــه ی کشــورهای شــرق و غــرب در انجــا‬ ‫جمــع شــده بودنــد و مــردم از همــه ی دنیــا بــه انجــا رفتند‪.‬‬ ‫منظــور از ایــن نمایشــگاهها نشــان دادن محصــوالت فکری و‬ ‫عملــی بشــر اســت‪ .‬در انجــا انســان عظمــت فکــر و فعالیــت‬ ‫و مقــدار هنرنمایــی بشــر را مــی فهمــد‪ .‬در انجــا همــه چیــز‬ ‫را مــی اورنــد‪ ،‬از ســوزن تــا نمونــه ی کارخانــه هــای عظیــم‪.‬‬ ‫صحنــه ی کربــا را مــی تــوان تشــبیه کــرد بــه یــک‬ ‫نمایشــگاه‪ ،‬ولــی نــه نمایشــگاه علم و صنعــت بلکه نمایشــگاه‬ ‫معنویــت و معرفــت‪ .‬در ایــن نمایشــگاه‪ ،‬انســان مــی توانــد‬ ‫بــه عظمــت قــدرت اخالقــی و روحــی و معنــوی بشــر پــی‬ ‫بــرد و بفهمــد تــا چــه انــدازه بشــر بــا گذشــت و فــداکار و‬ ‫ازادمــرد و خداپرســت و حــق خــواه و حــق پرســت مــی‬ ‫شــود؛ معانــی صبــر و رضــا و تســلیم و شــجاعت و مــر ّوت و‬ ‫کــرم و بزرگــواری تــا چــه اندازه قــدرت ظهــور و بــروز دارد! ‪.‬‬ ‫معمــوالً اهــل منبــر وقتــی کــه مــی خواهنــد قضیــه ی کربــا‬ ‫را بــزرگ کننــد جنبــه ی فاجعــه بــودن و ظلــم و ســتم هــا را‬ ‫بــزرگ مــی کننــد‪ ،‬در جســتجوی پیــدا کــردن و حتــی جعــل‬ ‫کــردن فاجعــه هایــی هســتند؛ بــا بیانهــای مختلــف و تشــبیهات‬ ‫و مجســم ســاختن هــا جنبــه ی فاجعــه بــودن را تقویــت مــی‬ ‫کننــد و حــال انکــه مــا بایــد از خــود بپرســیم‪ :‬بزرگــی حادثــه‬ ‫ی کربــا از چــه نظــر اســت؟ ایــا از نظــر فجیــع بــودن اســت؟‬ ‫قطع ـاً ایــن فاجعــه‪ ،‬فاجعــه ی کــم نظیــری اســت چنانکــه ابــو‬ ‫ریحــان بیرونــی در االثــار الباقیــه بــه نقــل نفــس المهمــوم گفتــه‬ ‫و همچنیــن دیگــران‪ ،‬ولــی فاجعــه ی عظیــم و شــاید عظیــم تــر‬ ‫از ایــن در دنیــا زیــاد بــوده‪ .‬خــود فاجعــه ی مدینــه کمتــر از‬ ‫فاجعــه ی کربــا نبــوده‪ .‬عظمــت مطلــب از لحــاظ ســید الشــهداء‬ ‫و یــاران ان حضــرت اســت‪ ،‬نــه از لحــاظ ابــن زیــاد و ابــن ســعد و‬ ‫ِ‬ ‫اتبــاع و اشــیاع انهــا؛ عظمـ ِ‬ ‫عظمت شــقاوت‪.‬‬ ‫ـت ســعادت اســت نــه‬ ‫کربــا بیــش از ان انــدازه کــه نمایشــگاه شــقاوت و بــدی و ظهور‬ ‫پلیــدی بشــر باشــد‪ ،‬نمایشــگاه روحانیــت و معنویــت و اخــاق‬ ‫عالــی و انســانیت اســت ولــی اهــل منبــر کمتــر بــه ان جنبــه‬ ‫توجــه دارنــد؛ و بــه عبــارت دیگــر در ایــن قضیــه از ان جنبــه‬ ‫بایــد نــگاه کــرد کــه ابــا عبــد ّ‬ ‫الل و ابــا الفضــل و زینــب قهرمــان‬ ‫داســتانند نــه از ان جهــت کــه شــمر و ســنان قهرمــان داســتانند‪.‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شکستگی های مخزنی و مخازن‬ ‫شکافدار طبیعی‬ ‫میثم خدایی‬ ‫‪yy‬‬ ‫ادامه ‪...‬‬ ‫رده بندی مخازن شکافدار‬ ‫نــوع‪ :1‬شکســتگی هــا تخلخــل و تراوایــی اساســی مخــزن‬ ‫را فراهــم کــرده انــد‪.‬‬ ‫نــوع‪ :2‬شکســتگی هــا تراوایــی اساســی مخــزن را فراهــم‬ ‫کــرده انــد‪.‬‬ ‫نــوع‪ :3‬شکســتگی هــا بــه تراوایــی مخــزن از پیــش قــادر‬ ‫بــه تولیــد‪ ،‬مســاعدت کــرده انــد‪.‬‬ ‫نــوع‪ :4‬شکســتگی هــا هیــچ تخلخــل و تراوایــی اضافــی‬ ‫فراهــم نکــرده انــد ولــی ناهمســانگردی مخزنــی قابــل‬ ‫مالحظــه ایــی پدیــد اورده انــد‪.‬‬ ‫مخــازن شــکافدار طبیعــی (‪Naturally fractured‬‬ ‫‪)reservoirs‬‬ ‫بیــش از ‪ %50‬مخــازن موجــود از نــوع شــکافدار طبیعــی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫مخــازن شــکافدار دارای شــبکه ایــی پیچیــده از چندیــن‬ ‫‪18‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫خانــواده شکســتگی بــا توزیــع فضایــی و قابلیــت گذردهــی‬ ‫(‪ )Conductivity‬متفــاوت مــی باشــند‪.‬‬ ‫مخــازن شــکافدار طبیعــی در محیــط هــای رســوبی متنوعــی‬ ‫دیــده مــی شــوند کــه ایــن‬ ‫محیط ها عبارتند از‪:‬‬ ‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫کربنات ها (‪)Carbonates‬‬ ‫شیل ها (‪)Shales‬‬ ‫ماسه سنگ ها (‪)Sandstones‬‬ ‫مخــازن شــکافدار کربناتــه (‪Fractured carbonate‬‬ ‫‪)reservoirs‬‬ ‫بیــش از ‪ %60‬ذخایــر نفتــی و ‪ %40‬ذخایــر گازی تثبیت‬ ‫• ‬ ‫شــده در جهــان در مخــازن شــکافدار کربناتــه قــرار گرفنــه انــد‪.‬‬ ‫مخــازن کربناتــه شــکافدار دربرگیرنــده شکســتگی هایی‬ ‫• ‬ ‫هســتند کــه میتواننــد در ابعــاد ریــز شــکاف هــای میکروســکوپی‬ ‫تــا مجموعــه هایــی یــا طــول هــای کیلومتــری بنــام کریدورهــای‬ ‫شکســتگی (‪ )Corridors‬باشــند‪.‬‬ ‫صنعت برتر‬ ‫کریدورهای شکستگی (‪)Corridors‬‬ ‫کریدورهــای شکســتگی از هــزاران‬ ‫شکســتگی مــوازی کــه بــه صــورت متراکــم‬ ‫در کنــار‬ ‫هــم قــرار گرفتــه انــد تشــکیل شــده انــد‬ ‫کــه حجمــی را بوجــود مــی اورنــد کــه‬ ‫عمومــا چنــد‬ ‫متــر عــرض و چنــد ده متــر ارتفــاع و چنــد‬ ‫صــد متــر طــول دارند‪.‬‬ ‫ویژگــی هــای شــبکه شکســتگی در‬ ‫مخــازن کربناتــه‬ ‫• ‬ ‫ایــن شکســتگی هــا عمومــا دارای‬ ‫امتــداد و زاویــه شــیب در یــک جهــت‬ ‫مشــابه هســتند‪.‬‬ ‫بهــره دهــی انهــا بســتگی بــه‬ ‫• ‬ ‫میــزان بازبــودن دهانــه و قابلیــت گذردهــی‬ ‫شکســتگی دارد‪.‬‬ ‫انــدازه انهــا در هــر دو جهــت‬ ‫• ‬ ‫افقــی و عمــودی متفــاوت از همدیگــر اســت‪.‬‬ ‫سنگ های مخزنی کربناته‬ ‫ســنگ اهــک ائولیتــی (‪Oolitic‬‬ ‫• ‬ ‫‪)l i m e s t o n e‬‬ ‫سنگ اهک‬ ‫• ‬ ‫سنگ اهک دولومیتی‬ ‫• ‬ ‫دولومیت‬ ‫• ‬ ‫سنگ اهک یا دولومیت چرتی‬ ‫• ‬ ‫مخازن شکافدار شیلی (‪Fractured‬‬ ‫‪)shalereservoirs‬‬ ‫شــیل عمدتــا از ذرات رســی‬ ‫• ‬ ‫تشــکیل شــده و معمــول تریــن ســنگ‬ ‫رســوبی موجــود در پوســته زمیــن اســت‪.‬‬ ‫در مخــازن نفتــی‪ ،‬شــیل تشــکیل‬ ‫• ‬ ‫یــک الیــه زمیــن شناســی نفوذناپذیــر مــی‬ ‫دهــد کــه نفــت و گاز را درون مخــازن تولیــدی‬ ‫نگــه داشــته و مانــع فــرار هیدروکربــن هــا و‬ ‫رســیدن انهــا بــه ســطح مــی شــود‪.‬‬ ‫مخــازن شــیل منبــع اصلــی تولیــد‬ ‫• ‬ ‫گاز طبیعــی هســتند زیــرا انچنــان نفوذپذیــری‬ ‫پایینــی دارنــد کــه گاز را بــا ســرعت خیلــی‬ ‫کــم ازاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫• ‬ ‫بهــره ده تریــن شــیلها نســبتا‬ ‫مســطح‪ ،‬ضخیــم و قابــل پیــش بینــی هســتند‪.‬‬ ‫فضاهــای متخلخــل موجــود در شــیل بــه‬ ‫انــدازه کافــی بــزرگ نبــوده بــه گونــه ایــی‬ ‫کــه مولکولهــای متــان بــه راحتــی در انهــا‬ ‫قــادر بــه جریــان نمــی باشــند لیکــن ســنگ‬ ‫دربرگیرنــده‪ ،‬ممکــن اســت تحــت فشــار‬ ‫وارده از ســمت ســنگهای واقــع در بــاالی‬ ‫ان و حرکــت طبیعــی پوســته زمیــن حــاوی‬ ‫شکســتگی هــای طبیعــی باشــند‪.‬‬ ‫بارهــای تنشــی در مخــزن عامــل تعییــن‬ ‫کننــده هندســه شکســتگی هــا هســتند کــه‬ ‫غالبــا در کریدورهــای شکســتگی متمرکــز‬ ‫شــده انــد‪.‬‬ ‫نفــت شــیل نــوع دیگــری از شیلهاســت کــه‬ ‫بــه صــورت یــک ســنگ بــا دانــه بنــدی ریــز‬ ‫کــه حــاوی مقادیــر متغیــری از مــواد جامــد‬ ‫بــه نــام کــروژن اســت توصیــف مــی شــود‪.‬‬ ‫وقتــی کــه دمــای کــروژن تــا ‪900‬درجــه‬ ‫فارنهایــت بــاال بــرده شــود شــروع بــه تجزیــه‬ ‫شــدن بــه هیدروکربنهــای دیگــر و مــواد‬ ‫باقیمانــده کربنــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫هیدروکربنهــای سردشــده میعــان پیــدا کــرده‬ ‫و مایعــی را کــه اصطالحــا نفــت شــیل (‪Oil‬‬ ‫‪ )shale‬مــی گوینــد تولیــد مــی کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫ســیال مایــع را مــی تــوان پاالیــش کــرد و‬ ‫ســوختهای قابــل اســتفاده از ان تولیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫دو فراینــد اساســی بــرای‬ ‫اســتخراج نفــت از شــیل‬ ‫• ‬ ‫بــا روشــهای معدنــکاری‬ ‫شــیل را اســتخراج کــرده و بعــد بــا‬ ‫حــرارت دادن ان در ســطح زمیــن‬ ‫نفــت را اســتخراج مــی کننــد‪.‬‬ ‫بعــد از اســتفاده از مــواد‬ ‫• ‬ ‫منفجــره بــرای ایجــاد یــک حفــره‬ ‫زیرزمینــی بــزرگ از قلــوه ســنگهای‬ ‫شــیلی‪ ،‬شــیل در زیــر زمیــن حــرارت‬ ‫داده شــده و ســپس نفــت از کــف ایــن‬ ‫حفــره ی بــزرگ پمــپ مــی شــود‪.‬‬ ‫مخازن ماسه سنگی شکافدار‬ ‫بهتریــن مخــازن ماســه ســنگی‬ ‫انهایــی هســتند کــه عمدتــا از دانــه‬ ‫هــای کوارتــز بــا انــدازه ماســه‪،‬‬ ‫ســیمان ســیلکا و حداقــل ذرات خــرد‬ ‫شــده تشــکیل شــده باشــند‪.‬‬ ‫زمانیکــه شکســتگی هــای بــاز در‬ ‫مخــازن ماســه ســنگی حضــور مــی‬ ‫یابنــد مــی تواننــد تاثیــر چشــمگیری‬ ‫روی جریــان و عملکــرد مخــزن داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫ایــن شکســتگی هــای طبیعــی تنهــا‬ ‫باعــث ارتقــاء و بهبــود تخلخــل‬ ‫و نفوذپذیــری عملکــرد مخــزن‬ ‫نمــی شــوند بلکــه باعــث ایجــاد‬ ‫ناهمســانگردی تراوایــی قابــل مالحظه‬ ‫ایــی در مخــزن مــی شــوند‪.‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مطالعه ای بر شیل های گازی و عملیات استخراج‬ ‫به کمک شکاف هیدرولیکی‬ ‫فاطمه عباسی‬ ‫‪yy‬‬ ‫در ایــن مقالــه فراینــد بهــره‬ ‫بــرداری از منابــع نامتعــارف گاز‬ ‫از شــیل بــا اســتفاده از عملیــات‬ ‫حفــاری افقــی و بهــره گیــری‬ ‫شکســت هیدرولیکــی مــورد‬ ‫تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‬ ‫شــیل هــا اغلــب از ذرات رســی‬ ‫تشــکیل شــده انــد و عمومــا دارای‬ ‫نفوذپذیــری خیلــی پاییــن اســت‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫شــیل هــا اغلــب از ذرات رســی تشــکیل شــده انــد و عمومــا دارای‪.‬‬ ‫نفوذپذیــری خیلــی پاییــن اســت‪.‬متان جــز اصلــی مخــازن شــیل هــای‬ ‫گاز داراســت‪،‬هرچند ممکــن اســت ســایر گازهــا از جملــه دی اکســید‬ ‫کربــن نیــز بــا تراوایــی بســیار انــدک در خلــل و فــرج شــیل محبــوس‬ ‫باشــند‪.‬گاز شــیل بــه اســانی بــه چــاه جریــان نمــی یابدبلکــه بــه‬ ‫عملیــات بیشــتری بــرای اســتخراج نیــاز دارد‪ .‬بــرای تحمیــل تراوایــی‬ ‫کافــی در مخــازن شــیل از شکســت هیدرولیکــی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫در طــول عملیــات شکســت هیدرولیکی‪،‬ایزولــه کــردن چــاه از ســایر‬ ‫ســازندهای تحــت االرضــی و مانــع شــدن از نشــت گاز شــیل بســته بــه‬ ‫نحــوه ی ســاخت ضــروری اســت‪ .‬اگرچــه اســتخراج گاز شــیل دشــوار‬ ‫اســت ولــی اغلــب ایــن گازهــا نســبتا خشــک و تمیــز هســتند‪ .‬ایــن امــر‬ ‫بــه دلیــل وجــود حــرارت کافــی در ســنگ مخــزن در بــازه ی طوالنــی‬ ‫از زمــان اســت کــه منجــر بــه تجزیــه هیدروکربــن هــای مایــع موجــود‬ ‫‪.‬در ســنگ مــی شــود‬ ‫مقادیــر نســبی هیدروکربورهــای موجــود در شــیل مشــخصه ای از مقــدار‬ ‫حــرارت تحمیــل شــده و مــدت زمــان اعمــال ان اســت‪.‬بهره بــرداری از‬ ‫مخــازن گاز شــیل شــامل ســه مرحلــه ی اکتشاف‪،‬اســتخراج و رهاســازی‬ ‫اســت‪.‬در ابتــدا تعــداد اندکــی چــاه عمــودی (دو یــا ســه حلقــه) بــه‬ ‫منظــور تشــخیص وجــود منبــع شــیل حفــر مــی شــود‪،‬پس از اطمینــان‬ ‫از وجــود شــیل‪،‬چاه هــای بیشــتری (ده تــا پانــزده حلقــه) بــه منظــور‬ ‫شناســایی خصوصیــات شــیل و نحــوه ی توســعه شــکاف هــای ان‬ ‫حفــر مــی شــود‪ .‬بــرای بهبــود بازدهــی و کنتــرل عملیــات‪ ،‬شناســایی‬ ‫ســازند ضــروری اســت کــه اطالعــات مــورد نیــاز از ازمایــش هــای ژئــو‬ ‫مکانیــک بــر روی نمونــه هــای مغــزه و داده هــای زمیــن شناســی بــه‬ ‫دســت مــی ایــد‪ .‬در مرحلــه اســتخراج کــه شــامل اســتخراج تجــاری‬ ‫گاز شــیل است‪.‬شــیل هــا بــا اندوختــه تجــاری گاز معمــوال ضخامتــی‬ ‫بیــش از صــد متــر دارنــد کــه بیــش از صدهــا کیلومتــر مربــع تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬از انجــا کــه بــه وســیله حفــاری عمــودی تنهــا بــه حجــم‬ ‫کوچکــی از شــیل مــی تــوان دســت یافت‪.‬پــس از حفــر چــاه عمــودی‬ ‫و رســیدن بــه ســازند شــیل‪،‬مته حفــاری انحــراف مــی یابــد و باحفــر‬ ‫چــاه دارای زاویــه مطلــوب امــکان اســتخراج بهینــه فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا تکمیــل عملیــات حفــاری ‪ ،‬عملیــات شکســت هیدرولیکــی بــرای‬ ‫ایجــاد تراوایــی الزم و جریــان یافتــن گاز بــه چــاه صــورت مــی گیــرد‪.‬در‬ ‫خصــوص عملیــات رهاســازی یــک چــاه گاز شــیل نیــز بــا رســیدن بــه‬ ‫پایــان عمــر اســتخراج یعنــی زمانــی کــه دیگــر تولیــد توجیــه اقتصــادی‬ ‫نداشــته باشــد رهــا مــی شــود و در ایــن مرحلــه بخــش هــای چــاه‬ ‫توســط ســیمان پــر مــی شــودو کالهکــی بــر ســر چــاه جــوش داده مــی‬ ‫شــود و زیــر خــاک پوشــیده مــی شــود‬ ‫صنعت برتر‬ ‫ـهِ ِا ّ‬ ‫ـا ُجعِ ـ َ‬ ‫ـه‬ ‫ال ِوعـ‬ ‫ـل فیـ‬ ‫ـق ِبمـ‬ ‫ُک ُّل ِوعـ‬ ‫ـا ٍء َیضیـ ُ‬ ‫ـم َف ِا َّنـ ُ‬ ‫ـا ُء العِ لـ ِ‬ ‫ـهِ ؛‬ ‫ـع ِبـ‬ ‫َی َّتسِ ـ ُ‬ ‫فضــاى هــر ظرفــى در اثــر محتــواى خــود تنگ‏تــر مى‏شــود مگــر ظــرف‬ ‫دانــش کــه بــا تحصیــل علــوم‪ ،‬فضــاى ان بازتــر مى‏گــردد‪.‬‬ ‫(نهج البالغه‪،‬ص‪)505‬‬ ‫اولویت های زندگی‬ ‫هانیه بی نظیر نژاد‬ ‫پروفســور فلســفه بــا بســته ســنگینی وارد کالس درس فلســفه شــد و بــار‬ ‫ســنگین خــود را روبــروی دانشــجویان خــود روی میــز گذاشــت‪.‬‬ ‫وقتــی کالس شــروع شــد‪ ،‬بــدون هیــچ کلمــه ای‪ ،‬یــک شیشــه بســیار بــزرگ‬ ‫از داخــل بســته برداشــت و شــروع بــه پــر کــردن ان بــا چنــد تــوپ گلــف‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ســپس از شــاگردان خــود پرســید کــه‪ ،‬ایــا ایــن ظــرف پــر اســت؟ و همــه‬ ‫دانشــجویان موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫ســپس پروفســور ظرفــی از ســنگریزه برداشــت و انهــا رو بــه داخــل شیشــه‬ ‫ریخــت و شیشــه رو بــه ارامــی تــکان داد‪ .‬ســنگریزه هــا در بیــن مناطــق بــاز‬ ‫بیــن تــوپ هــای گلــف قــرار گرفتنــد؛ ســپس دوبــاره از دانشــجویان پرســید‬ ‫کــه ایــا ظــرف پــر اســت؟ و بــاز همگــی موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫بعــد دوبــاره پروفســور ظرفــی از ماســه را برداشــت و داخــل شیشــه ریخــت؛‬ ‫و خــوب البتــه‪ ،‬ماســه هــا همــه جاهــای خالــی رو پــر کردنــد‪ .‬او یکبــار‬ ‫دیگرپرســید کــه ایــا ظــرف پــر اســت و دانشــجویان یکصــدا گفتنــد‪« :‬بلــه»‪.‬‬ ‫بعــد پروفســور دو فنجــان پــر از قهــوه از زیــر میــز برداشــت و روی همــه‬ ‫محتویــات داخــل شیشــه خالــی کــرد‪.‬‬ ‫«در حقیقــت دارم جاهــای خالــی بیــن ماســه هــا رو پــر مــی کنــم!» همــه‬ ‫دانشــجویان خندیدنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه صــدای خنــده فــرو مــی نشســت‪ ،‬پروفســور گفــت‪ :‬حــاال‬ ‫مــن مــی خــوام کــه متوجــه ایــن مطلــب بشــین کــه ایــن شیشــه نمایــی از‬ ‫زندگــی شماســت‪ ،‬توپهــای گلــف مهمتریــن چیزهــا در زندگی شــما هســتند‬ ‫خدایتــان‪ ،‬خانــواده تــان ‪ ،‬فرزندانتــان ‪ ،‬ســامتیتان ‪ ،‬دوســتانتان و‬ ‫مهمتریــن عالیقتــان و‪. ....‬‬ ‫چیزهایــی کــه اگــر همــه چیزهــای دیگــر از بیــن برونــد ولــی اینهــا باقــی‬ ‫بماننــد‪ ،‬بــاز زندگیتــان پــای برجــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــا ســنگریزه هــا ســایر چیزهــای قابــل اهمیــت هســتند‬ ‫مثــل کارتــان‪ ،‬خانــه تــان و ماشــینتان‪.‬‬ ‫ماســه هــا هــم ســایر چیزهــا هســتند‪ -‬مســایل خیلــی‬ ‫ســاده‪.‬‬ ‫پروفســور ادامــه داد‪« :‬اگــر اول ماســه هــا رو در ظــرف‬ ‫قــرار بدیــد‪ ،‬دیگــر جایــی بــرای ســنگریزه هــا و توپهــای‬ ‫گلــف باقــی نمــی مونــه‪ ،‬درســت عیــن زندگیتــان‪ .‬اگــر‬ ‫شــما همــه زمــان و انرژیتــان را روی چیزهــای ســاده و‬ ‫پیــش پــا افتــاده صــرف کنیــن‪ ،‬دیگــر جایــی و زمانــی‬ ‫بــرای مســایلی کــه برایتــان اهمیــت داره باقــی نمــی‬ ‫مونــه‪ .‬بــه چیزهایــی کــه بــرای شــاد بودنتــان اهمیــت‬ ‫داره توجــه زیــادی کنیــن‪ ،‬بــا فرزندانتــان بــازی کنیــن‪،‬‬ ‫زمانــی رو بــرای چــک اپ پزشــکی بذاریــن‪ .‬بــا دوســتان‬ ‫و اطرافیانتــان بــه بیــرون برویــد و بــا اونهــا خــوش‬ ‫بگذرونیــن‪.‬‬ ‫همیشــه زمــان بــرای تمیــز کــردن خانــه و تعمیــر خرابیها‬ ‫هســت‪ .‬همیشــه در دســترس باشین‪.‬‬ ‫اول مواظــب تــوپ هــای گلــف باشــین‪ ،‬چیزهایــی کــه‬ ‫واقعــاً برایتــان اهمیــت دارنــد‪ ،‬مــوارد دارای اهمیــت‬ ‫رو مشــخص کنیــن‪ .‬بقیــه چیزهــا همــون ماســه هــا‬ ‫هســتند‪».‬‬ ‫یکــی از دانشــجویان دســتش را بلنــد کــرد و پرســید‪:‬‬ ‫پــس دو فنجــان قهــوه چــه معنــی داشــتند؟‬ ‫پروفســور لبخنــد زد و گفــت‪ « :‬خوشــحالم کــه پرســیدی‪.‬‬ ‫ایــن فقــط بــرای ایــن بــود کــه بــه شــما نشــون بــدم کــه‬ ‫مهــم نیســت کــه زندگیتــان چقــدر شــلوغ و پــر مشــغله‬ ‫ســت‪ ،‬همیشــه در زندگــی شــلوغ هــم ‪ ،‬جائــی بــرای‬ ‫صــرف دو فنجــان قهــوه بــا یــک دوســت هســت! »‬ ‫حاال با من یک قهوه میخوری؟!!‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫چطور دوباره با کتاب ها‬ ‫دوست شویم؟‬ ‫ایران در رده چهارم تولیدکننده نفت جهان‬ ‫به شرط ‪....‬‬ ‫‪yy‬‬ ‫میثم خدایی ||علی رجایی‬ ‫بیــژن زنگنــه همچنــان امیــدوار بــه رفــع تحریمهاســت و بــا همیــن‬ ‫امیــدواری‪ ،‬بــار دیگــر وعــده افزایــش تولیــد نفــت را مطــرح کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫زنگنــه وزیــر محتــرم نفــت در ســخنرانی خــود روز‪ 19‬اردیبهشــت‬ ‫‪ 94‬اعــام کردکــه هنــوز هــم ناامیــد نیســت و مــی خواهــد تولیــد‬ ‫نفــت ایــران را افزایــش دهــد و ایــن بــار از تولیــد ‪ ۵‬میلیــون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هــزار بشــکه در روز ســخن گفــت‪ .‬تولیــدی کــه اگــر در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷ – ۲۰۱۸‬خورشــیدی تحقــق یابــد‪ ،‬ایــران را پــس از ســه غــول‬ ‫تولیدکننــده نفــت جهــان‪ ،‬یعنــی عربســتان‪ ،‬روســیه و امریــکا کــه هــر‬ ‫یــک حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون بشــکه نفــت تولیــد مــی کننــد‪ ،‬در رده چهارم‬ ‫بزرگتریــن تولیدکننــده نفــت جهــان قــرار خواهــد داد‪ .‬امــا تحقــق این‬ ‫هــدف مشــروط بــه یــک موضــوع اســت ‪ :‬لغــو تحریمهــا‪.‬‬ ‫زنگنــه همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش صــادرات نفــت حــق‬ ‫ایــران اســت گفــت انتظــار دارد ســازمان کشــور های صادر کننــده‬ ‫نفــت تولیــد خــود را بــرای بازگشــت نفــت بــه ایــران کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫حــال بایــد دیــد ایــا ســرانجام تــا تیرمــاه ســال جــاری تحریمهــا لغــو‬ ‫مــی شــود و ایــران شــاهد افــق روشــنتری در صنعــت نفــت خواهــد‬ ‫بــود یــا تــداوم تحریمهــا میــزان تولیــد نفــت ایــران را در میزانــی کــه‬ ‫طــی چنــد مــاه اخیــر ثابــت مانــده اســت‪ ،‬حفــظ خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫اگــر مــدت زیــادی اســت کــه دســت بــه کتــاب نشــده‬ ‫ایــد امــا هنــوز دغدغــه کتابخوانــی داریــد بــد نیســت‬ ‫دوبــاره از صفــر شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر از ان دســته افــرادی هســتید کــه هنــوز هــم‬ ‫وقتــی گذرتــان بــه کتابفروشــی هــا می افتــد بــرای‬ ‫کتــاب خوانــدن وسوســه می شــوید امــا بعــد از تهیــه‬ ‫دوبــاره ان را بــه کنــاری می گذاریــد و کتابخانــه‬ ‫اتاقتــان را بــا انبوهــی از کتاب هــا رهــا کرده ایــد‬ ‫شــاید وقــت ان رســیده کــه بــا پیگیــری چنــد ترفنــد‬ ‫ســاده دوبــاره بــه روزهــای اوجتــان برگردیــد‪.‬‬ ‫اول از همــه اینکــه بایــد زمــان ثابتــی را بــرای‬ ‫کتابخوانــی در نظــر بگیریــد‪ .‬شــاید شــما هــم دوســت‬ ‫داشــته باشــید کــه وقتــی در متــرو و اتوبــوس هســتید‬ ‫کتابــی در دســت بگیریــد و مطالعــه کنیــد امــا اگــر‬ ‫واقع بینانــه بــه ماجــرا نــگاه کنیــد بــرای شــما کــه‬ ‫ســالها اســت کتابــی را ورق نــزده ایــد تعییــن یــک‬ ‫بــازه زمانــی ازاد کــه خــود را در ان مکلــف بــه مطالعــه‬ ‫کنیــد بهتریــن راه شــروع اســت‪.‬‬ ‫دوم اینکــه الزم نیســت بــرای شــروع کار از نثرهــای‬ ‫ســنگین یــا کتاب هــای پــر حجــم شــروع کنیــد‪ .‬یــک‬ ‫داســتانک کوتــاه یــا گزیــده ای عمومــی از موضوعاتــی‬ ‫کــه بــه ان عالقــه داریــد شــما را بیشــتر تشــویق بــه‬ ‫مطالعــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫فراهــم کــردن محلــی ارام و اختصاصــی بــرای مطالعــه‬ ‫از دیگــر چیزهایــی اســت کــه بایــد رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫نمی شــود کــه هــم فیســبوکتان را چــک کنیــد و هــم‬ ‫کتــاب بخوانیــد‪.‬‬ ‫بــرای خودتــان تنقــات تهیــه کنیــد تــا در هنــگام‬ ‫کتــاب خوانــدن حــس بهتــری داشــته باشــید‪ ،‬اگــر‬ ‫چــای یــا قهــوه می نوشــید ان را حتمـاً کنــار دســتتان‬ ‫فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫نــور اتــاق مطالعــه را تنظیــم کنید‪.‬اگــر چشــمهایتان‬ ‫خســته شــوند زودتــر از کتابخوانــی زده مــی شــوید‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد کــه تــا حــد امــکان عتاصــر خارجــی کــه‬ ‫جلــوی مطالعــه شــما را می گیرنــد را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫صنعت برتر‬ ‫اصطالحات نفتی‬ ‫‪yy‬‬ ‫‪Petroleum Expressions‬‬ ‫راضیه دهقانی‬ ‫‪Bubble Point‬‬ ‫‪Pressure‬‬ ‫‪Dew point‬‬ ‫‪pressure‬‬ ‫‪Vapor‬‬ ‫‪pressure‬‬ ‫فشار نقطه حباب‬ ‫بــا افــت فشــار مخــزن‪ ،‬گاز‬ ‫محلــول در نفــت توانایــی ان را‬ ‫پیــدا می کنــد کــه از نفــت خــارج‬ ‫شــود‪« ،‬فشــار اشــباع» فشــاری‬ ‫اســت کــه در ان اولیــن حبــاب‬ ‫هــای کوچــک گازی از ســیال‬ ‫مایــع جــدا مــی شــود و اولیــن‬ ‫حبــاب گاز از نفــت جــدا می شــود‪.‬‬ ‫روشــن اســت کــه در فشــار های‬ ‫باالتــراز ان تنهــا یــک فــاز مایــع‬ ‫و در فشــار های پاییــن تــر از ان‬ ‫‪.‬دو فــاز مایــع و گاز وجــود دارد‬ ‫اگــر در ادامــه فشــار نقطــه حبــاب‬ ‫دوبــاره فشــار را کاهــش دهیــم‬ ‫گازهــای بیشــتری جــدا خواهنــد‬ ‫شــد تــا جایــی کــه میــزان بســیار‬ ‫کمــی از مایــع باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫نقطــه ای کــه در ان تنهــا یــک‬ ‫قطــره مایــع باقــی مانــده اســت‬ ‫)‪ (Dew Point‬را نفطــه شــبنم‬ ‫مــی نامنــد و فشــار در ایــن نقطــه‬ ‫را فشــار نقطــه شــبنم مــی گویند‬ ‫فشار نقطه شبنم‬ ‫ابــه ســهمی از فشــار کلــی در‬ ‫بــاالی ســطح مایــع کــه توســط‬ ‫مولکول هــای بخــار مایــع تامیــن‬ ‫فشــار بخــا ِر مایــع‬ ‫می شــود‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫گفتــه می شــود‪ .‬فشــار بخــار‬ ‫فشــار‬ ‫همچنیــن بــا عنوان هــای‬ ‫ْ‬ ‫ـار بخــا ِر اشــباع‬ ‫بخــا ِر تعــادل و فشـ ْ‬ ‫یــاد می شــود‪ .‬دمــا و ســاختار‬ ‫مولکولــی دو عامــل موثــر بر فشــار‬ ‫‪.‬بخــار مایــع خالــص هســتند‬ ‫‪Critical Point‬‬ ‫‪Buoyancy force‬‬ ‫‪Connate water‬‬ ‫نقطه بحرانی‬ ‫نیروی شناوری‬ ‫اب محبوس‬ ‫بــرای نمــودار مخلــوط هــای‬ ‫چنــد جزئــی محــل برخــورد‬ ‫منحنــی نقــاط حبــاب و نقــاط‬ ‫شــبنم را مــی گوینــد‪ .‬در ایــن‬ ‫نقطــه خــواص فیزیکــی گاز و‬ ‫مایــع بــا هــم برابــر مــی باشــند‬ ‫و تشــخیص فــاز گاز از مایــع‬ ‫‪.‬بســیار دشــوار مــی باشــد‬ ‫بنیــروی براینــد وارد از طــرف‬ ‫یــک ســیال ســاکن بــر جســمی‬ ‫کــه در ان فــرو رفتــه یــا شــناور‬ ‫اســت‪ ،‬تعریــف مــی شــود‪.‬نیروی‬ ‫شــناوری همــواره بــه طــور قائــم‬ ‫‪.‬و رو بــه بــاال اثــر مــی کنــد‬ ‫فشار بخار اشباع‬ ‫اب حبــس شــده در شــکاف ها‬ ‫کــه از نظــر زمین شناســی‬ ‫بــا ســنگ زایی یــا تشــکیالت‬ ‫مجــاور خــود‪ ،‬هــم ســن‬ ‫بــوده و اغلــب دارای کیفیــت‬ ‫نامناســب بــرای مصــارف‬ ‫متــداول ماننــد‪ :‬اشــامیدن‏‪،‬‬ ‫صنعــت و کشــاورزی می باشــد‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫نگاهی به عقد قرارداد های نفتی‬ ‫‪ yy‬امیرحسین بیرانوند‬ ‫درحالی کــه دنیــا ســه دســته کلــی‬ ‫قراردادهــای امتیــازی‪ ،‬قراردادهــای‬ ‫مشــارکتی و قراردادهــای خدماتــی را برای‬ ‫توســعه نفــت و گاز خــود بــه کار می بــرد‬ ‫و حتــی همســایگان ایــران در میدانهــای‬ ‫مشــترک بــا بکارگیــری انــواع جذاب تــر‬ ‫قــرارداد‪ ،‬بــه شــدت مشــغول توســعه‬ ‫و بهره بــرداری منابــع هیدروکربــوری‬ ‫هســتند‪ ،‬ولــی در ایــران همچنــان بحــث‬ ‫تنهــا حــول یــک نــوع قــرارداد مــی گذرد‬ ‫و مقامهــای نفتــی ایــران کمتــر از قــرارداد‬ ‫دیگــر ســخن مــی گوینــد‪ ،‬اگرچــه همگــی‬ ‫اذعــان دارنــد بــرای توســعه مناطــق‬ ‫پرریســک ماننــد‪ ،‬نفــت خــزر و مرکــزی‬ ‫بایــد امتیازهــای بیشــتری قائــل شــد‪،‬‬ ‫امــا هیچــگاه دنبــال قــراردادی ماننــد‪،‬‬ ‫مشــارکت در تولیــد نیســتند چــون منــع‬ ‫‪24‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫قانونــی در زمینــه اســتفاده از ایــن‬ ‫قــرارداد وجــود دارد ‪ .‬بــه نظــر مــی‬ ‫رســد مشــارکت در تولیــد‪ ،‬خــط‬ ‫قرمــز نفتــی هــا اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی ســاالری‪ ،‬عضــو اصلــی‬ ‫کمیتــه بازنگــری در قراردادهــای‬ ‫نفتــی در ایــن زمینــه مــی گویــد‪:‬‬ ‫محدودیتهایــی کــه بــرای قراردادهــای‬ ‫نفتــی وجــود دارد بیشــتر ناشــی‬ ‫از تفســیر ســلیقه ای قانــون اســت‬ ‫و اساســا منــع قانونــی در مــورد‬ ‫قراردادهایــی از نــوع «مشــارکت در‬ ‫تولیــد» و حتــی «واگــذاری عملیــات‬ ‫برداشــت « وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫او امــا معتقــد اســت‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫در هیــچ کــدام از میدانهــای ایــران‬ ‫قراردادهــای مشــارکتی وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫زیــرا نوعــی تفســیر از قانــون عمومــی‬ ‫وجــود دارد کــه ایــن اجــازه را نمــی‬ ‫دهنــد‪ .‬در حالــی کــه ایــن تفســیر‬ ‫صحیــح نیســت و در شــرایطی کــه‬ ‫یــک قــرارداد تامیــن کننــده منافــع‬ ‫کشــور باشــد‪ ،‬در قانــون اساســی‬ ‫منعــی بــرای اجــرای ان وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬حتــی در شــرایط ســخت‬ ‫هــم مــی تــوان بــا هماهنگــی وزرات‬ ‫نفــت و مجلــس قوانیــن را تغییــر داد و‬ ‫اصــاح کــرد‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه انــواع قراردادهــای رایــج‬ ‫دنیــا نشــان می دهــد براســاس‬ ‫قراردادهــای امتیــازی‪ ،‬دولــت‬ ‫امتیــاز اکتشــاف و تولیــد نفــت را‬ ‫در منطقــه ای مشــخص و بــرای دوره‬ ‫زمانــی معینــی بــه شــرکت عملیاتــی‬ ‫صنعت برتر‬ ‫واگــذار می کنــد؛ ایــن شــرکت پــس از‬ ‫ســرمایه گذاری و بهره بــرداری از ذخایــر‬ ‫هیدروکربــوری‪ ،‬بهــره مالکانــه و مالیــات‬ ‫بــه دولــت پرداخــت می کنــد‬ ‫قراردادهــای مشــارکتی در ســه نــوع‬ ‫مشــارکت در تولیــد‪ ،‬مشــارکت در ســود‬ ‫و مشــارکت در ســرمایه گــذاری هســتند‬ ‫کــه متناســب بــا نــوع قــرارداد‪ ،‬دو طــرف‬ ‫در تولیــد‪ ،‬ســود یــا ســرمایه گذاری‬ ‫مــورد نیــاز بــرای اجــرای پــروژه ســهیم‬ ‫می شــو ند‬ ‫تولد بیع متقابل در ایران‬ ‫ســابقه قراردادهــای نفتــی ایــران گویــای‬ ‫انســت کــه در ســالهای پیــش از پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی‪ ۲۵ ،‬قرارداد برای اکتشــاف‬ ‫و بهره بــرداری از ذخایــر نفــت و گاز ایــران‬ ‫امضــا شــده کــه چهــار قــرارداد بــه‬ ‫صــورت امتیــازی‪ ۱۱ ،‬قــرارداد بــه صــورت‬ ‫مشــارکت در تولیــد و ســود و همچنیــن‬ ‫‪ ۹‬قــرارداد بــه صــورت خدماتــی همــراه‬ ‫بــا ریســک بــوده‪ ،‬ولــی پــس از پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬تمــام قراردادهایــی کــه‬ ‫بــرای توســعه میدانهــای هیدروکربــوری‬ ‫ایــران نهایــی شــده‪ ،‬از نــوع خاصــی از‬ ‫قراردادهــای خدماتــی بــوده اســت کــه‬ ‫بیع متقابــل نامیــده شــده اند‪.‬‬ ‫در واقــع پیــش از تعریــف قراردادهــای‬ ‫بیــع متقابــل در ســال ‪ ١٣٧٥‬عمــا هیــچ‬ ‫نــوع قــرارداد توســعه ای در کشــور وجــود‬ ‫نداشــته اســت؛ یعنــی تــا پیــش از ان زمان‬ ‫قــرارداد خدمــات نفتــی وجــود نداشــت‬ ‫و شــرایط بــه ایــن صــورت بــود کــه بــه‬ ‫منظــور اجــرای طرح هــای توســعه ای‬ ‫تعریــف شــده‪ ،‬مبالغــی از منابــع داخلــی‬ ‫تامیــن می شــد و بــا کمــک پیمانــکاران‬ ‫داخلــی یــا خارجــی طرح هــا توســعه‬ ‫پیــدا می کردنــد؛ مبالــغ داخلــی کــه بــه‬ ‫دلیــل محــدود بــودن جوابگــوی همــه‬ ‫انــواع قراردادهــای اکتشــاف و توســعه‬ ‫نبــود و بــه همیــن دلیــل در شــرایطی کــه‬ ‫قانــون قراردادهــای امتیــازی و مشــارکتی‬ ‫در صنعــت نفــت ایــران را غیــر مجــاز‬ ‫دانســته بــود‪ ،‬زمینــه بــرای تعریــف یــک‬ ‫نــوع جدیــد قــرارداد مهیــا و در نتیجــه‬ ‫ان قــراداد بیع متقابــل در صنعــت نفــت‬ ‫ایــران متولــد شــد‪.‬‬ ‫نگاههای متفاوت‬ ‫کریســتف دومــارژری‪ ،‬مدیــر عامــل ســابق‬ ‫توتــال کــه اخیــردر مســکو کشــته شــد‬ ‫پــس از توافــق اولیــه ژنــو گفــت ‪« :‬حتــی‬ ‫اگــر تحریمهــا علیــه ایران برداشــته شــود‬ ‫شــرکتهای بــزرگ بیــن المللــی دیگــر‬ ‫بــا ان قراردادهــای قبلــی برای ســرمایه‬ ‫گــذاری بــه ایــران نمــی اینــد‪».‬‬ ‫بــه عقیــده شــرکتهای بــزرگ بیــن‬ ‫المللــی قراردادهــای بیــع متقابــل‬ ‫هیــچ جذابیتــی بــرای حضــور در‬ ‫میدانهــای نفــت و گاز ایــران نــدارد‪،‬‬ ‫اگرچــه بســیاری از منتقــدان ایــن نــوع‬ ‫قراردادهــا در ســالهای گذشــته معتقــد‬ ‫بودنــد ایــران در قالــب ایــن قراردادهــا‬ ‫امتیازهــای زیــادی بــه شــرکتهای‬ ‫خارجــی داده اســت‪ ،‬البتــه کمــی‬ ‫بعدتــر خالفــش ثابــت شــد و گفتــه‬ ‫مدیــر عامــل توتــال بــر ایــن موضــوع‬ ‫صحــه گذاشــت‪.‬‬ ‫مهــدی حســینی امــا در ایــن زمینــه‬ ‫مــی گویــد‪ :‬امــروز تقریبــا همــه‬ ‫شــرکتهای نفتــی کــه بــا قــرارداد‬ ‫بیــع متقابــل (بــای بــک) در ایــران‬ ‫ســرمایه گــذاری کردنــد بــدون اســتثنا‬ ‫یــا در پایــان کار ضــرر کردنــد یــا‬ ‫ســودی کــه بــه ان فکــر مــی کردنــد‬ ‫بــه ان نرســیدند‪ .‬در حالیکــه ایــن نــوع‬ ‫قراردادهــا از انــواع دیگــر ارزانتــر بوده و‬ ‫یکــی از انتقادهایــی کــه بــوده ایــن بود‬ ‫کــه مــی گفتنــد ایــن نــوع قراردادهــا‬ ‫ارزانتــر اســت برخــاف ان گروهــی‬ ‫کــه مــی گفتنــد نفــت را دارنــد مــی‬ ‫برنــد یــک گروهــی مــی گفتنــد اینقــدر‬ ‫شــما ارزان مــی دهیــد کــه شــرکتهای‬ ‫خارجــی مــی رونــد و نمــی ماننــد‪ .‬ایــن‬ ‫دومــی در عمــل ثابــت شــد‪.‬‬ ‫شــاید بــه خاطــر همیــن موضــوع اســت‬ ‫کــه شــرکتهای بیــن المللــی کــه تشــنه‬ ‫نفــت و گاز ایــران هســتند بــه شــدت‬ ‫در مقابــل حضــور در ایــران مقاومــت‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــا برخــی ویژگیهــای بیــع متقابــل‬ ‫ســبب مقاومــت شــرکتهای بــزرگ‬ ‫نفتــی بــرا ی حضــور در ایــران شــده‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از انهــا ریســک پذیر‬ ‫بــودن ان اســت‪ .‬به طــوری کــه در‬ ‫ایــن نــوع قراردادهــا‪ ،‬ســرمایه گذار‬ ‫پــس از ســرمایه گذاری‪ -‬چنانچــه‬ ‫توســعه بــه محصولــی برســدـ از محــل‬ ‫فــروش محصــول پولــش را می گیــرد‬ ‫کــه درصــدی را بدلیــل هزینــه پولــش‬ ‫در شــرایط ریســک پذیر و درصــدی‬ ‫را هــم بــه عنــوان پــاداش دریافــت‬ ‫می کنــد؛ بنابرایــن از یــک طــرف‬ ‫گران تــر از ســایر قراردادهــا هســتند‬ ‫ولــی از طــرف دیگــر اگــر در نتیجــه‬ ‫توســعه محصولــی حاصــل نشــود‪،‬‬ ‫چیــزی عایــد پیمانــکار نخواهــد شــد‬ ‫کــه بــه نفــع کارفرمــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در حالــی کــه در ابتــدای‬ ‫اســتفاده از ایــن نــوع قــرارداد تــوان‬ ‫حضــور شــرکتهای داخلــی در ایــن‬ ‫پروژه هــا حــدود ‪٢٠‬درصــد بــراورد‬ ‫می شــد‪ ،‬هم اکنــون بــه بیــش از‬ ‫‪ ٥٠‬درصــد افزایــش پیــدا کــرده و در‬ ‫چنیــن شــرایطی اســت کــه می تــوان‬ ‫از تکنولوژیهــای جدیــد از طریــق‬ ‫اســتفاده از قراردادهــای بیع متقابــل‬ ‫اســتفاده و ان را بومــی کــرد‪ .‬در مقابــل‬ ‫ایــراد بیــع متقابــل هــم ایــن اســت‬ ‫کــه وقتــی پیمانــکار طــرح را پــس از‬ ‫توســعه تحویــل داد‪ ،‬ارتبــاط کارفرمــا‬ ‫بــا پیمانــکار تنهــا در حــد بازپرداخــت‬ ‫پولــش اســت و پیمانــکار هیــچ نظــارت‬ ‫و تعهــدی بــر تاسیســاتش نــدارد‪،‬‬ ‫ایــرادی کــه برخــی بــا تکیــه بــه ان‬ ‫از رونــد کاهشــی تولیــد میادیــن در‬ ‫ســالهای پــس از توســعه می گوینــد‪.‬‬ ‫از طرفــی در دوران هزینه کــردن‪،‬‬ ‫مدیریــت پــول بــا پیمانــکار اســت‬ ‫و کارفرمــا تنهــا مــی توانــد نظــارت‬ ‫کنــد‪ .‬بنابرایــن بــه طــور معمــول ایــن‬ ‫نظــارت هــم ماننــد اجــرا قــوت و قدرت‬ ‫نــدارد؛ ازطــرف دیگــر ســرعت عمــل‬ ‫در بیــع متقابــل بیشــتر اســت چــون‬ ‫پیمانــکار می خواهــد هرچــه ســریعتر‬ ‫بــه محصــول برســد‪.‬‬ ‫نسلهای چهارگانه‬ ‫محدودیتهــای قانونــی در اســتفاده‬ ‫از قراردادهــای مشــارکت در تولیــد‬ ‫و امتیــازی ســبب شــد تــا مســوالن‬ ‫نفتــی کشــور تــاش گســترده ای را‬ ‫بــرای اصــاح قراردادهــای بیــع متقابــل‬ ‫انجــام دهنــد و بــا بــه روز کــردن ایــن‬ ‫نــوع قــرارداد ان را بــرای اســتفاده‬ ‫امکانپذیــر کننــد هــم اینــک ســه‬ ‫نســل از ایــن قــرارداد پشــت ســر‬ ‫گذاشــته اســت وامیــد اســت نســل‬ ‫چهــارم مــورد اســتقبال شــرکتهای‬ ‫بیــن المللــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫نســل اول قراردادهــای بیــع متقابــل‪،‬‬ ‫عملیــات اکتشــاف و توســعه جداگانــه‬ ‫انجــام می شــد‪ ،‬قــرارداد توســعه دارای‬ ‫ســقف قیمتــی ثابــت بــود و پیمانــکار‬ ‫طــرح جامــع توســعه را تهیــه می کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن قراردادهــا پیمانــکار تنهــا‬ ‫موظــف بــود یــک دفتــر بــرای امــور‬ ‫اداری خــود در ایــران داشــته باشــد و‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الزامــی بــه راهبــری عملیــات توســط‬ ‫یــک پایــگاه مدیریتــی در داخــل‬ ‫کشــور نداشــت‪ .‬ایــن نــوع قراردادهــای‬ ‫بیع متقابــل بــا امضــای قــرارداد‬ ‫توســعه میــدان ســیری بــا شــرکت‬ ‫توتــال فرانســه در ســال ‪ ١٩٩٥‬میــادی‬ ‫اغــاز شــد و درمجــوع ‪ ١٧‬قــرارداد‬ ‫در قالــب نســل اول قراردادهــای‬ ‫بیع متقابــل امضــا شــدند‪.‬‬ ‫قراردادهــای نســل دوم امــکان انجــام‬ ‫تــوام عملیــات اکتشــاف و توســعه برای‬ ‫پیمانــکار فراهــم شــد‪ ،‬ســقف قــرارداد‬ ‫بــرای مرحلــه توســعه همچنــان‬ ‫بســته بــود و پیمانــکار موظــف شــد‬ ‫مرکــز عملیاتــی در ایــران داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬انتقــال تکنولــوژی بــه ایــران‬ ‫در قالــب شــرطی در قــرارداد مطــرح و‬ ‫پیمانــکار موظــف بــه اجــرای ان بــود‬ ‫و در نهایــت رعایــت قانــون حداکثــر‬ ‫اســتفاده از تــوان فنــی مهندســی‬ ‫داخلــی نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفــت‬ ‫کــه قراردادهایــی چــون قراردادهــای‬ ‫تــوام اکتشــاف و توســعه بلوک هــای‬ ‫اکتشــافی انــاران‪ ،‬زواره کاشــان‪ ،‬مهــر‪،‬‬ ‫منیــر‪ ،‬توســن و فــارس در قالــب نســل‬ ‫دوم امضــا شــدند‪.‬‬ ‫نســل ســوم قــرارداد بیــع متقابــل نیــز‬ ‫فــاز اکتشــاف و تولیــد یکپارچــه دیــده‬ ‫شــده ولــی انچــه جذابیــت را بیــش از‬ ‫پیــش بــرای پیمانــکاران ایجــاد کــرد‬ ‫ایــن بــود کــه ســقف قــرارداد برخــاف‬ ‫قراردادهــای قبلــی‪ ،‬ثابــت و بســته‬ ‫نبــود‪ .‬به عبــارت دیگــر یــک بــراورد‬ ‫اولیــه از مبلــغ قــرارداد انجــام و بــر‬ ‫اســاس ان قــرارداد امضــا می شــود؛ در‬ ‫همیــن حــال توافــق صــورت می گیــرد‬ ‫کــه قیمــت نهایــی را مجمــوع‬ ‫قیمتهــای مناقصــات پیمانکارهــای‬ ‫فرعــی تعییــن کنــد‪ .‬ضمــن اینکــه‬ ‫در ایــن نســل از قــرارداد مقــرر شــد‬ ‫یکســری کارشناســان و مدیــران‬ ‫عملیاتــی شــرکت ملــی نفــت در داخــل‬ ‫سیســتم عملیاتــی پیمانــکار وارد شــده‬ ‫و نحــوه عملیــات را فــرا بگیرنــد تــا‬ ‫بــا تحویــل گرفتــن پــروژه‪ ،‬نیروهــای‬ ‫بومــی بتواننــد بــدون هیــچ مشــکلی‬ ‫عملیــات را ادامــه دهنــد‪ .‬نســل ســوم‬ ‫قراردادهــای بیع متقابــل بــا قــرارداد‬ ‫توســعه میــدان جفیــر اغــاز شــد و‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫جذاب نبــودن ســه نســل از‬ ‫قراردادهــای بیع متقابــل به دلیــل‬ ‫‪26‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫ریســک پذیر بــودن از یــک طــرف‬ ‫و شــدت یافتن توســعه میدانهــای‬ ‫مشــترک بــا ایــران در کشــورهای‬ ‫همســایه از طــرف دیگــر‪ ،‬ســبب شــده‬ ‫مــردان حقوقــی و قــراردادی وزارت‬ ‫ل جدیــدی از بیع متقابــل را‬ ‫نفــت نســ ‬ ‫تدویــن کننــد‪.‬‬ ‫درنســل چهــارم کــه از قضــا چهــارم‬ ‫اســفند ‪ ٩٢‬بــا حضــور شــرکتهای‬ ‫بــزرگ بیــن المللــی رونمایــی شــد‬ ‫قــرار برایــن اســت حلقــه هــای‬ ‫مختلــف صنعــت نفــت (اکتشــاف‪،‬‬ ‫توســعه و تولیــد) بــه صــورت یکپارچــه‬ ‫واگــذار شــود تــا شــرکتهای خارجــی‬ ‫بــا چنیــن قــراردادی‪ ،‬انگیــزه ای بــرای‬ ‫حضــور در صنعــت نفــت ایــران داشــته‬ ‫باشــند در ایــن قــرارداد مالکیــت‬ ‫مخــزن قابــل انتقــال نیســت و مالکیــت‬ ‫واگــذار نمــی شــود و تولیــد صیانتــی‬ ‫ازمخــزن‪ ،‬یکــی از مهمتریــن مباحــث‬ ‫در ایــن قراردادهاســت ‪ .‬درایــن نســل‬ ‫عملیــات اکتشــاف بــه پیمانــکار‬ ‫واگــذار مــی شــود و بایــد ســعی شــود‬ ‫شــرکتهای خارجــی بــه مناطــق پــر‬ ‫ریســک صنعــت نفــت وارد شــوند‪ ،‬زیرا‬ ‫قاعــده بــازی در دنیــا ایــن اســت کــه‬ ‫هزینــه ســنگین اکتشــاف را شــرکتهای‬ ‫خارجــی تامیــن کننــد و نبایــد هزینــه‬ ‫هــای ملــی صــرف مخــارج اکتشــاف‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫انتقــال تکنولــوژی و شــفافیت مالــی‬ ‫یکــی از مهمتریــن مباحــث ایــن نســل‬ ‫اســت کــه طبــق گفتــه ســید مهــدی‬ ‫حســینی قــرار اســت در قراردادهــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬کارشناســان ایرانــی در کنــار‬ ‫شــرکتهای ســرمایه گــذار خارجــی‬ ‫قــرار مــی گیرنــد تــا بــا اخریــن‬ ‫فناوریهــای روز دنیــا اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه بایــد خــود نیــز در ایــن‬ ‫انتقــال و دریافــت تکنولــوژی بهتــر‬ ‫عمــل کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه بازنگــری قراردادهــای‬ ‫نفتــی معتقــد اســت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن کــه نیمــی از میدانهــای کشــور‬ ‫در نیمــه دوم عمــر خــود قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫افزایــش ضریــب بازیافــت مخــزن‪،‬‬ ‫یکــی از اهــداف مهــم در قراردادهــای‬ ‫جدیــد اســت زیــرا هــر یــک درصــد‬ ‫افزایــش ضریــب‪ ،‬معــادل ‪ ٥٠٠‬میلیــارد‬ ‫دالر افزایــش ثــروت ملــی اســت‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫اگرچــه اصــاح بنــد یــا بندهایــی از‬ ‫قــرارداد کار خوبــی اســت و ســبب مــی‬ ‫شــود شــرکتهای خارجــی فشــارها را‬ ‫روی دولتهایشــان بیشــتر کننــد تــا‬ ‫فرصــت و بــازار خوبــی مثــل ایــران را‬ ‫از دســت ندهنــد‪ .‬ماننــد اتفاقــی کــه در‬ ‫دهــه‪ ٧٠‬افتــاد و حــدود ‪ ٦٠٠‬شــرکت‬ ‫مختلــف امریکایــی دور هــم جمــع‬ ‫شــدند و شــروع بــه البــی بــر ضــد‬ ‫تحریمهــای امریــکا بــر ضــد ایــران‬ ‫کردنــد‪ .‬امــا بایــد در نظــر داشــت‬ ‫تکیــه بــر یــک نــوع قــرارداد کار را بــر‬ ‫مــردان حقوقــی نفــت ســخت کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــرای توســعه منابــع بکــر و دســت‬ ‫نخــورده نفــت و گاز ایــران نیــاز بــه‬ ‫چنــد قــرارداد اســت‪ ،‬تجربــه ثابــت‬ ‫کــرده کــه قراردادهــای بیــع متقابــل‬ ‫بــرای میدانهــای توســعه یــی ماننــد‪،‬‬ ‫پــارس جنوبــی بســیار مناســب و‬ ‫موفــق بــوده اســت‪ .‬امــا همیــن مــدل‬ ‫قــرارداد بــرای کار اکتشــاف مناســب‬ ‫نیســت و بازهــم تجربــه طــی چندیــن‬ ‫دور مناقصــه یــی کــه برگزارشــده‬ ‫نشــان داده قراردادهــای بیــع متقابــل‬ ‫در بخــش اکتشــاف بجــز مســائل‬ ‫سیاســی موفــق نبــوده اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بایــد یــک نــوع قــرارداد دیگــر کــه‬ ‫مــی توانــد اصــاح شــده بیــع متقابــل‬ ‫باشــد بــرای اکتشــاف بــکار بــرده‬ ‫شــود وگرنــه یــک میلیــون کیلومتــر‬ ‫مربعــی کــه در سراســر کشــور بــرای‬ ‫کار ا اکتشــاف وجــود دارد بــار اکتشــاف‬ ‫ان بــروی دوش کشــور مــی افتــد‪،‬‬ ‫در حالیکــه در دنیــا همــه کارهــای‬ ‫اکتشــافی بــا پــول دیگــران انجــام‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن مناطقــی در ایــران وجــود‬ ‫دارد کــه اکتشــاف در ان بــا ریســک‬ ‫بــاال همــراه اســت ماننــد خــزر‪ ،‬کویــر‬ ‫مرکــزی بنابرایــن بایــد انجــا هزینــه‬ ‫بیشــتر ی در نظرگرفتــه شــود‪ ،‬از ایــن‬ ‫رو بــه یــک نــوع قــرارداد دیگــر نیــاز‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد ســه مــدل‬ ‫قــرارداد بــا اســتفاده از بیــع متقابــل با‬ ‫توجــه بــه منــع قانونــی در اســتفاده از‬ ‫قرادادهــای دیگــر نوشــته شــود‪ .‬یــک‬ ‫وکیــل دادگســتری و مشــاور حقوقــی‬ ‫معتقــد اســت‪ :‬مهمتریــن جنبــه در هــر‬ ‫نــوع قــرارداد قابــل اجــرا بــودن ان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫صنعت برتر‬ ‫تاثیرات منفی استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی به ویژه فیس بوک بر خانواده ها!‬ ‫‪ yy‬میثم خدایی|| علی رجایی‬ ‫گرچــه امــار دقیقــی از تعــداد زنــان و مــردان حاضــر در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و بخصــوص فیــس بــوک وجــود نــدارد‬ ‫امــا بیشــترین جرایمــی کــه در دنیــای مجــازی و همچنیــن‬ ‫اخــاذی بــه وســیله ان اتفــاق افتــاده اســت مربــوط بــه‬ ‫مردانــی اســت کــه ســاعت های زیــادی از زندگــی شــان را در‬ ‫وب گــردی و شــبکه فیــس بــوک ســپری می کننــد‪ .‬اغلــب‬ ‫مــردان فیســبوکی زندگــی در فضــای مجــازی را بــه زندگــی‬ ‫در دنیــای واقعــی ترجیــح می دهنــد و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫بــه بیمــاری تحــت عنــوان ســایبر فوبیــا کــه نشــانه هایی‬ ‫‪.‬هماننــد اعتیــاد بــه مــواد مخــدر را دارد مبتــا می شــوند‬ ‫نخســتین تاثیرمنفــی‪ ،‬بــاال رفتــن نــرخ افســردگی در ایــن‬ ‫افــراد اســت‪ .‬بررس ـی ها نشــان می دهــد کاربــران فیــس بوکــی‬ ‫نســبت بــه افــراد عــادی از درجــه افســوس و افســردگی باالتــری‬ ‫برخوردارنــد و ایــن افــراد عمدتـاً زندگی هــای دیگــران را زمانــی‬ ‫در فیس بــوک تجربــه می کننــد و می بیننــد کــه ان هــا‬ ‫در زمان هــای خــوب‪ ،‬خــوش و شــادی عکس هــا و مطالــب‬ ‫خودشــان را گذاشــته اند و معمــوالً بــا ایــن کار می خواهنــد‬ ‫نشــان بدهنــد ادم هــای خوشــبختی هســتند‪ .‬کاربــر فیــس‬ ‫بــوک بــا دیــدن ایــن صحنه هــا بتدریــج احســاس می کنــد‬ ‫کــه خــودش صاحــب چنیــن موقعیت هایــی نیســت و کم کــم‬ ‫احســاس بدبختــی و موفــق نبــودن در زندگــی بــر او چیــره‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬ایــن احســاس یــاس و ناامیــدی بتدریــج در زندگــی‬ ‫تاثیر گــذار بــوده و مشــکل ســاز می شــود‪ .‬از طــرف دیگــر‬ ‫مقایســه کردن هــای متعــدد ماننــد مقایســه همســر یــا وضــع‬ ‫زندگــی خــود بــا دیگــران بتدریــج منجــر بــه بوجــود امــدن‬ ‫حساســیت می شــود کــه خــود ایــن مســاله موجــب ایرادگیــری‬ ‫بیــش از انــدازه و در طوالنــی مــدت باعــث مشــکالت خاصــی‬ ‫‪.‬از قبیــل احســاس های ناخوشــایند در زندگــی خواهــد شــد‬ ‫از طــرف دیگــر متاســفانه برخــی کاربــران فیــس بــوک بعضــی‬ ‫از موازیــن اخالقــی ماننــد پوشــش یــا مــواردی از ایــن قبیــل‬ ‫را کمتــر رعایــت می کننــد و خــود ایــن هــم در دراز مــدت‬ ‫تاثیــرات منفــی می گــذارد‪ .‬یــک نکتــه بســیار جالــب ایــن‬ ‫اســت کــه خیلــی از مواقــع افــراد حتــی بــه کســانی کــه‬ ‫ امارگــران رســمی محســوب می شــوند‪ ،‬اطالعــات نمی دهنــد‬ ‫و ایــن در حالــی اســت کــه بــه راحتــی اطالعــات شــخصی و‬ ‫خصوصــی خــود را روی فیــس بــوک می گذارنــد کــه دیگــران‬ ‫از ایــن اطالعــات اســتفاده کننــد‪ .‬ایــن امــر حساســیت اعضــای‬ ‫خانــواده را بــه وجــود اورده و منجــر بــه ایجــاد احســاس‬ ‫شــک و تردیــد و ســوءظن در خانــواده می شــود کــه همــه‬ ‫‪.‬اینهــا بتدریــج پایه هــای خانــواده را هــدف قــرار می دهــد‬ ‫افزایــش درک متقابــل درون خانواده هــا بهتریــن راه حــل‬ ‫بــرای جلوگیــری از ســقوط در ورطــه دنیــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫خانواده هــا بایــد بــا یــک برنامه ریــزی مناســب زمان هایــی را‬ ‫بــه گــزارش دادن بــه یکدیگــر اختصــاص دهنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫زمان هــا اعضــای خانــواده از کارهــا و برنامه هایــی کــه دارنــد‬ ‫بــرای یکدیگــر حــرف بزننــد و بــرای حــل مشــکالت بــا یکدیگــر‬ ‫مشــارکت کننــد‪ .‬مردانــی کــه بــا یــک مدیریــت صحیــح در‬ ‫خانــواده بتواننــد فضــای درک متقابــل را بــه وجــود بیاورنــد‬ ‫‪.‬کمتــر به ســمت دنیــای مجــازی و فیس بوک کشــیده می شــوند‬ ‫منبع‪ :‬سایت پندار‪ ،‬رسانه فرهنگی ‪ .‬هرنی‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ایین نامه های اموزشی‬ ‫محمد مهدی صباغیان‬ ‫ضوابــط و قوانیــن دانشــگاه همــواره یکــی ازمهــم تریــن‬ ‫ســواالت ودغدغــه هــای دانشــجویان مــی باشــد کــه متاســفانه‬ ‫بــه دلیــل پاییــن بودن ســطح اطــاع رســانی از طرف دانشــگاه‬ ‫معمــوال ایــن ســواالت بــی جــواب مانــده و در برخــی مــوارد‬ ‫نیــز متاســفانه باعــث بــه وجــود امــدن مشــکالتی در رونــد‬ ‫تحصیلــی دانشــجویان گرامــی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا تــاش بــر ایــن اســت کــه بــه تدریــج بــا بــا بیــان‬ ‫ایــن اییــن نامــه بــه ســواالت شــما دانشــجویان گرامــی پاســخ‬ ‫دهیــم در نوشــته ایــن شــماره بــه بیــان رونــد اخــذ کاراموزی‬ ‫و پــروژه کارشناســی مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫کاراموزی‬ ‫گام اول‬ ‫ثبــت نــام درســی از‬ ‫طریــق اتوماســیون‬ ‫اموزشــی‬ ‫‪28‬‬ ‫شــاید بــه جرئــت بتــوان گفــت تنهــا واحــد درســی دانشــجویان مقطــع کارشناســی‬ ‫قــادر مــی ســازد کــه بــا رشــته خــود بــه صــورت کاربــردی و محســوس در ارتبــاط‬ ‫باشــند کارامــوزی مــی باشــد ایــن واحــد در کــه بصــورت ‪ 2‬واحــد عملــی درســی‬ ‫و طــی مــدت ‪ 320‬ســاعت ارائــه میشــود معمــوال در تابســتان دوســال اخــر دوره‬ ‫کارشناســی توســط دانشــجویان گئرانــده میشــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت شــرط اولیــه‬ ‫بــرای اخــذ ایــن واح گذرانــدن حداقــل ‪ 100‬واحــد درســی مــی باشــد‪ .‬مراحــل اخــذ‬ ‫کارامــوزی بــه شــرح زیــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫گام دوم‬ ‫دریافــت و تکمیــل فــرم‬ ‫معرفــی نامــه از ســایت‬ ‫پژوهــش و تعییــن محــل‬ ‫کارامــوزی و اســتاد‬ ‫کارامــوزی و تحویــل بــه‬ ‫پژ و هــش‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫گام سوم‬ ‫دریافــت معرفــی نامــه‬ ‫کارامــوزی از پژوهــش‬ ‫دانشــکده جهــت امضــا و‬ ‫شــماره کــردن نامــه‬ ‫گام چهارم‬ ‫دریافــت فــرم ‪ 4‬برگــی‬ ‫کارامــوزی از ســایت‬ ‫پژوهــش‬ ‫صنعت برتر‬ ‫گام پنجم‬ ‫تکمیــل فــرم نمــره‬ ‫کارامــوزی توســط‬ ‫اســتاد مربوطــه‬ ‫نکات قابل توجه‪:‬‬ ‫پروژه‬ ‫گام اول‬ ‫ثبــت نــام درســی از‬ ‫طریــق اتوماســیون‬ ‫اموزشــی‬ ‫گام ششم‬ ‫تحویــل فــرم نمــره‬ ‫کارامــوزی و فــرم ‪ 4‬برگــی‬ ‫تکمیــل شــده بــه همــراه‬ ‫گواهــی نامــه رســمی‬ ‫گذرانــدن دوره مربوطــه‬ ‫بــا ذکــر مــدت زمــان‬ ‫طــی دوره از محــل انجــام‬ ‫کارامــوزی و ارائــه مــدارک‬ ‫بــه پژوهــش‬ ‫گام هفتم‬ ‫تحویــل فــرم هــا بــه‬ ‫مربوطــه‬ ‫کارشــناس‬ ‫امــوزش و بایگانــی‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در صــورت لــزوم بــرای‬ ‫ ‬‫گرفتــن نامــه رزرو کارامــوزی بــرای شــرکت مربوطــه‬ ‫مــی بایســت در اوایــل اردیبهشــت مــاه بــه پژوهــش‬ ‫دانشــکده مربوطــه مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫مهلــت تحویــل مــدارک بــه پژوهــش دانشــکده‬ ‫ ‬‫حداکثــر ‪ 20‬اذر مــاه مــی باشــد‪.‬‬ ‫پــروژه کارشناســی کــه در قالــب ‪ 3‬واحــد نظــری بــه نوعــی پایــان نامــه‬ ‫مقطــع کارشناســی مــی باشــد و در واقــع مهــر تاییــد بــر فــارغ التحصیلــی‬ ‫دانشــجویان مــی باشــد‪ .‬و مــی بایســت در طــول تــرم هفتــم وهشــتم‬ ‫گذرانــده شــود مراحــل اخــذ پــروژه بــه شــرح زیــر مــی باشــد‪:‬‬ ‫گام دوم‬ ‫دریافــت فــرم تــک برگــی‬ ‫تصویــب‬ ‫درخواســت‬ ‫پــروژه از پژوهــش‬ ‫گام سوم‬ ‫تکمیــل فــرم تــک برگــی‬ ‫تصویــب‬ ‫درخواســت‬ ‫پــروژه بــه همــراه امضــای‬ ‫دانشــجو و اســتاد راهنمــا‬ ‫توســط دانشــجو‬ ‫گام چهارم‬ ‫مراجعــه دانشــجو بــه‬ ‫مدیــر پژوهــش جهــت‬ ‫تاییــد تکــراری نبــودن‬ ‫پــروژه‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫گام پنجم‬ ‫امضــای مدیــر گــروه و‬ ‫رئیس دانشــکده‬ ‫و در انتها‪ :‬‬ ‫گام ششم‬ ‫دبیرخانــه جهــت شــماره‬ ‫و ثبــت نامــه درخواســت‬ ‫تصویــب پــروژه‬ ‫گام هفتم‬ ‫تکمیــل فــرم نمــره پــروژه‬ ‫توســط اســتاد راهنمــا‬ ‫گام هشتم‬ ‫ارائــه یــک نســخه‬ ‫صحافــی شــده پــروژه‬ ‫جهــت امضــای فــرم نمــره‬ ‫پــروژه توســط مدیــر‬ ‫گــروه و انجــام مراحــل‬ ‫بعــدی بــه کارشــناس‬ ‫پژ و هــش‬ ‫تحویل فرم به کارشناس مربوطه اموزش‬ ‫* دریافت کتب و مقاالت علمی‬ ‫*گفت وگو با اعضای نشریه‬ ‫*مشاهده و دریافت نسخه الکترونیکی نشریه‬ ‫*ارسال درخواست همکاری‬ ‫*اخبار و رویدادها‬ ‫*مشارکت در تکمیل نشریه‬ ‫*مشاوره انتخاب واحد و اساتید‬ ‫*و‪....‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪30‬‬ ‫نشریه دانشجویی صنعت برتر شماره پنجم ابان ماه ‪94‬‬ ‫به پایگاه الکترونیکی ما مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫‪Www.Simag.Ir‬‬

آخرین شماره های فصلنامه صنعت برتر

فصلنامه صنعت برتر 11

فصلنامه صنعت برتر 11

شماره : 11
تاریخ : 1396/05/15
فصلنامه صنعت برتر 10

فصلنامه صنعت برتر 10

شماره : 10
تاریخ : 1396/02/15
فصلنامه صنعت برتر 9

فصلنامه صنعت برتر 9

شماره : 9
تاریخ : 1395/08/15
فصلنامه صنعت برتر 8

فصلنامه صنعت برتر 8

شماره : 8
تاریخ : 1395/05/15
فصلنامه صنعت برتر 7

فصلنامه صنعت برتر 7

شماره : 7
تاریخ : 1395/02/15
فصلنامه صنعت برتر 6

فصلنامه صنعت برتر 6

شماره : 6
تاریخ : 1394/10/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!