هفته نامه روزگار معدن شماره 327 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار معدن شماره 327

صفحه بعد

هفته نامه روزگار معدن شماره 327

هفته نامه روزگار معدن شماره 327

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫ایمیدرو مسئول‬ ‫‪ 40‬تا ‪50‬درصد‬ ‫ثبات ارزی کشور‬ ‫اقدامات ایمپاسکو در‬ ‫بخش اکتشاف و احیای‬ ‫معادن کوچک مقیاس‬ ‫دوشنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 21 1398‬رجب ‪ 16 1441‬مارس ‪ 2020‬سال دوم شماره ‪8 327‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ‬ ‫توسعه در ابعاد مختلف‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫گزارش ها‬ ‫بهبود بهره وری با دیجیتالی‬ ‫شدن معادن‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫نقشه راه «معدن» پایش شود‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫افزایش ذخایر مس کشور‬ ‫به ‪ ۳۴‬میلیون تن‬ ‫تعریف طرح های توس��عه ای‪ ،‬جذابیت س��هم مس در بازار سرمایه‪ ،‬ثبت‬ ‫رکورد تولید‪ ،‬فروش و صادرات از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬ما را‬ ‫بر ان داش��ت تا گفت وگویی با اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل این شرکت‬ ‫و معاون س��ابق طرح های توس��عه معدن و صنایع معدن��ی ایمیدرو ترتیب‬ ‫دهیم‪...‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با «روزگار معدن» بررسی کردند‬ ‫مهم ترین چالش معادن در سال ‪۹۸‬‬ ‫از نگاه بخش خصوصی‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪327‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه در ابعاد مختلف‬ ‫تعطیلی فعالیت معادن محالت‬ ‫رئیس صنعت‪ ،‬معدن و تجارت محالت گفت‪ :‬معادن و‬ ‫واحدهای فراوری س��نگ این شهرستان به دلیل مقابله‬ ‫و کنترل بیماری کرونا از سه شنبه «‪ 20‬اسفند» تا پایان‬ ‫تعطیالت نوروز تعطیل شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬رضا ملک��ی اظهار کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوب��ه پدافن��د زیس��تی مح�لات فعالیت مع��ادن و‬ ‫واحدهای وابس��ته به ان متوق��ف و عملیات گندزدایی‬ ‫به منظور پیش��گیری از کووی��د‪ ۱۹‬در این معادن انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حف��ظ س�لامت کارگ��ران‬ ‫به وی��ژه کارگ��ران غیربومی و حض��ور انها در‬ ‫منزل از اهداف دیگ��ر تعطیلی معادن محالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت محالت‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬س��نگ از ای��ن شهرس��تان ب��ه‬ ‫ش��هرها و اس��تان های دیگر ارسال می ش��ود و تعطیلی‬ ‫مع��ادن‪ ،‬حمل ونقل و تردد به مناطق کش��ور را کنترل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫ملکی تاکید ک��رد‪ :‬پرداخت حقوق کارگران‬ ‫در زمان تعطیلی مع��ادن و واحدهای فراوری‬ ‫سنگ محالت مورد تاکید ستاد پدافند زیستی‬ ‫شهرستان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نهادهای خدمات رسان نظیر اب و‬ ‫گاز این واحدهای تعطیل ش��ده همکاری الزم‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫رئی��س صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مح�لات افزود‪:‬‬ ‫‪۲۹۷‬واحد معدنی و صنعتی در یک شهرک صنعتی‪ ،‬یک‬ ‫ناحیه و ‪ ۲‬قطب صنعتی این شهرس��تان مستقر هستند‬ ‫و ‪3‬هزار نیروی انسانی در این واحدها اشتغال دارند‪.‬‬ ‫ملک��ی ی��اداور ش��د‪ ۱۱۵ :‬واحد معدن��ی در محالت‬ ‫وجود دارد که ‪ ۷۵‬واحد ان فعال اس��ت و زمینه فعالیت‬ ‫‪۶۲‬واحد در حوزه سنگ تراورتن است‪.‬‬ ‫شهرس��تان محالت از توابع اس��تان مرکزی پایتخت‬ ‫س��نگ و گل ایران و قطب تولی��د تریکو و ماهی زینتی‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود و دارای ‪ ۵۵‬هزار نفر جمعیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم مقام ایمیدرو تاکید کرد‬ ‫ایمیدرو مسئول ‪ 40‬تا ‪50‬درصد ثبات ارزی کشور‬ ‫ایمی��درو امروزه تنها متمرک��ز بر زنجیره فوالد‬ ‫نیس��ت بلکه اکنون س��ازمانی با اهداف عالی است‬ ‫ک��ه توس��عه چندجانب��ه بخش مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی کش��ور را برای تقویت جای��گاه این حوزه‬ ‫در اقتص��اد کالن‪ ،‬طل��ب می کن��د‪ .‬چنانچه عامل‬ ‫«اثرگ��ذاری» این ح��وزه را مدنظر قرار دهیم باید‬ ‫نگاهی جامع بدان داش��ته باشیم به این مفهوم که‬ ‫زنجیره های س��رمایه گذاری و تجارت فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫اکتشاف‪ ،‬تولید‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬روی‪ ،‬طال‪ ،‬زغال سنگ‪،‬‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫و همچنین تزئینی و عناصر نادر را دربرگیرد و در‬ ‫عین حال‪ ،‬عامل انس��انی و مسئولیت اجتماعی را‬ ‫مورد تاکید قرار دهیم‪.‬‬ ‫باید یاداور شد که از نیمه دوم سال گذشته این‬ ‫سازمان در چنین مسیری حرکت کرده و طرح های‬ ‫جامع را عالوه بر زنجیره فوالد‪ ،‬در سایر زنجیره های‬ ‫ای��ن حوزه تدوین‪ ،‬بررس��ی و پای��ش کرده و یا در‬ ‫دس��تور کار قرار داده اس��ت‪ .‬نکته قابل توجه این‬ ‫اس��ت که برنامه های ف��وق را در فضای گفت وگو‬ ‫ب��ا تش��کل های خصوصی و خردجمع��ی هدایت‬ ‫می کن��د‪ .‬ایمیدرو در این م��دت به همراه مدیران‬ ‫و کارشناس��ان خود عالوه بر توجه به بخش تولید‬ ‫و توس��عه ظرفیت ها‪ ،‬بر تنوع س��ازی منابع مالی‪،‬‬ ‫ابداع روشی برای صادرات و تامین ارز برای خزانه‬ ‫کش��ور و همچنین طرح های توسعه ای این حوزه‬ ‫تاکید ورزیده و ان را عملی ساخته است‪ .‬همچنین‬ ‫افتخار دارد که با مش��ارکت تمامی دس��تگاه های‬ ‫دولتی و نهادهای خصوص��ی‪ ،‬بخش قابل توجهی‬ ‫از ارز مورد نیاز کش��ور را تامین می کند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر ایجاد تحرک بیش از پی��ش در پروژه های‬ ‫توس��عه ای به س��بب همدلی و همفکری است که‬ ‫سازمان ایمیدرو تالش کرده با مدیران شرکت های‬ ‫بزرگ‪ ،‬تشکل ها و همکاری نزدیک با وزارت صنعت‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬به منصه ظهور رس��اند‪ .‬چنین‬ ‫سیاس��تی سبب شد برنامه راه اندازی ‪ ۳.۵‬میلیارد‬ ‫دالر در س��ال جاری روی میز مقامات ارشد کشور‬ ‫قرار گیرد و در وادی عمل بنش��یند‪ .‬به طوری که‬ ‫اکنون ‪ ۱.۲‬میلی��ارد دالر اماده افتتاح و مابقی در‬ ‫اس��تانه افتتاح یا بهره برداری قرار دارند‪ .‬اکتشاف‪،‬‬ ‫برنامه دیگری اس��ت که در حال پیاده س��ازی قرار‬ ‫دارد‪ .‬تا س��ال گذش��ته ‪۲۵۰‬هزار کیلومترمربع از‬ ‫س��وی این س��ازمان و با هماهنگی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی و دیگر ارکان این حوزه‪ ،‬تحت فعالیت های‬ ‫اکتش��افی بود که از نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬با افزوده‬ ‫شدن ‪۴۰۰‬هزار کیلومترمربع‪ ،‬اکنون سطح جدید‬ ‫اکتشافات به ‪۶۵۰‬هزار کیلومترمربع رسیده است‪.‬‬ ‫نکت��ه قاب��ل توجه حضور کنسرس��یومی از بخش‬ ‫خصوصی اس��ت که برای نخستین بار وارد چنین‬ ‫طرح عظیمی شده است‪ .‬این برنامه پایه و اطمینان‬ ‫خاطری برای تامین مواد اولیه و خوراک طرح های‬ ‫جامع توسعه بخش معدن خواهد بود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫احیای معادن کوچک جزو دس��تور کار سال جاری‬ ‫بوده به صورت پیوس��ته از س��وی ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید م��واد معدنی ایران و راهبری این س��ازمان‬ ‫پیگیری می شود‪ .‬در این طرح تاکنون تعداد معادن‬ ‫احیا شده از رقم ‪ ۱۴۵‬عبور کرده که حاصل تالش‬ ‫جمعی است‪ .‬یکی از ثمرات راه اندازی این معادن‪،‬‬ ‫تامین خوارک بخش��ی از نیاز ش��رکت های بزرگ‬ ‫اس��ت بدین ترتیب نفع چندجانب��ه برای معادن‬ ‫و البت��ه اش��تغال زایی و درام��د دارد‪ .‬در این میان‬ ‫باید به نقش افرینی صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی اش��اره ک��رد که ع�لاوه بر‬ ‫پش��تیبانی از معادن خصوصی ب��ه عنوان وظیفه‬ ‫ذات��ی خود‪ ،‬حمایت از احیا و فعال س��ازی معادن‬ ‫کوچک را نیز عهده دار اس��ت‪ .‬این نهاد به تازگی با‬ ‫افزایش س��رمایه به ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان‪ ،‬از قدرت‬ ‫مالی افزون تری برخوردار ش��ده است‪ .‬ایمیدرو در‬ ‫کنار فعالیت های پیش��ین خ��ود‪ ،‬برنامه بازبینی و‬ ‫تدوی��ن طرح جامع گوهر س��نگ ها (س��نگ های‬ ‫قیمت��ی و نیم��ه قیمتی) و همچنین س��نگ های‬ ‫تزئینی را با حضور تشکل های تخصصی در دست‬ ‫اج��را دارد‪ .‬هم اکنون کمیته های مختلفی در این‬ ‫بخش مش��غول به کار هستند‪ .‬این برنامه با هدف‬ ‫رفع موانع این صنایع به اجرا در می اید‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫قائ��م مقام ایمی��درو گفت‪ :‬این س��ازمان‪ ،‬با‬ ‫اقدام��ات انج��ام ش��ده در یک س��ال اخیر‪ ،‬با‬ ‫هم��کاری نهادهای مربوط��ه‪ ،‬حداقل در ‪40‬تا‬ ‫‪50‬درص��د ثب��ات ارزی کش��ور نقش افرین��ی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش «روزگار معدن» بر‬ ‫پای��ه گزارش ویژه نامه س��االنه ایمیدرو‪ ،‬عباس‬ ‫نعیم��ی‪ ،‬درب��اره اقدامات ایمی��درو در حوزه‬ ‫تامی��ن مالی طرح های توس��عه بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی و نیز نقش این س��ازمان درباره‬ ‫ثبات ارزی کشور توضیح داده است که مشروح‬ ‫ان را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ایمی�درو با توج�ه به ش�رایط تحریم‬ ‫بین الملل�ی‪ ،‬چگونه اقدام ب�ه تامین مالی‬ ‫طرح های توس�عه بخش مع�دن و صنایع‬ ‫معدنی کرده است؟‬ ‫ب��ا توجه به اینکه تحریم های ظالمانه موجب‬ ‫ش��ده تا تقریبا نتوانیم طرح های توس��عه ای را‬ ‫فاینان��س کنیم‪ .‬در چنین فضای��ی ایمیدرو به‬ ‫عنوان س��ازمان راهبر بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬موضوع هدایت سود شرکت ها به توسعه‬ ‫را به میان اورد به گونه ای که مجامع‪ ،‬س��ودها‬ ‫را به سمت س��رمایه گذاری های جدید هدایت‬ ‫کردن��د تا ش��رکت های بزرگ همچ��ون فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬مل��ی صنایع مس‪ ،‬گل گهر و چادرملو‪،‬‬ ‫بتوانند اعتبار طرح های مورد هدف ایمیدرو را‬ ‫تامی��ن کنند‪ .‬به این معنا که نخس��تین تامین‬ ‫مالی طرح ها‪ ،‬از سوی سهامداران انجام شد‪.‬‬ ‫گرچه مبالغ س��هامداران گران ترین وجه به‬ ‫ش��مار می رود‪ ،‬اما به دلیل اینکه به منابع مالی‬ ‫دیگر مانند فاینانس دسترس��ی نداشتیم‪ ،‬این‬ ‫اق��دام‪ ،‬بهترین راهکاری بود ک��ه از طریق ان‬ ‫توانس��تیم برنامه راه ان��دازی ‪۳.۵‬میلیارد دالر‬ ‫ط��رح در س��ال‪ 98‬را ب��ا همکاری ش��رکت ها‬ ‫اجرای��ی کنی��م‪ .‬با ای��ن کار ایمیدرو توانس��ت‬ ‫طرح های��ی ازجمله الومینیوم جنوب‪ ،‬اس��کله‬ ‫‪5‬بن��در پارس��یان‪ ،‬کارخان��ه ‪۲.۵‬میلیون تنی‬ ‫گندله س��ازی توسعه ملی (س��ناباد)‪ ،‬کنسانتره‬ ‫‪5‬میلی��ون تنی فوالد مبارکه در س��نگان و‪ ...‬را‬ ‫راه ان��دازی کن��د‪ .‬درواقع‪ ،‬اگر راهکار یادش��ده‬ ‫نبود‪ ،‬این موفقیت ها حاصل نمی شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به رهنموده��ای دکتر غریب پور در‬ ‫همه جلس��ات‪ ،‬تالش کردیم وعده های مطرح‬ ‫شده حتما عملی ش��ود‪ .‬در واقع معتقدیم اگر‬ ‫انجام موضوعی ش��دنی نیست‪ ،‬باید ان را کنار‬ ‫گذاشت و اگر امکان پذیر است‪ ،‬ان را انجام داد‪.‬‬ ‫مهم تری��ن اتفاقی که در دهه فجر س��ال جاری‬ ‫اتف��اق افتاد‪ ،‬این ب��ود که در جلس��ه ای که با‬ ‫مق��ام معظم رهبری داش��تیم‪ ،‬اعالم راه اندازی‬ ‫فاز اخر الکترود گرافیتی تا پایان س��ال جاری‪،‬‬ ‫ایشان را بسیار خوشحال کرد‪ .‬از نظر فنی‪ ،‬اگر‬ ‫ف��والد را ‪۱۰۰‬درصد در نظ��ر بگیریم‪ ،‬الکترود‬ ‫گرافیتی ‪4‬درصد‪ ،‬از ان را تش��کیل می دهد اما‬ ‫نکته این اس��ت که درحال حاضر‪ ،‬برای تامین‬ ‫این ‪4‬درصد به خارج کش��ور وابسته هستیم و‬ ‫اگر این ‪4‬درصد نباش��د نمی توانیم فوالد تولید‬ ‫کنیم‪ .‬اکنون‪ ،‬درصدد راه ان��دازی این ‪4‬درصد‬ ‫تاثیرگذار هستیم‪ .‬ماشین االت ان وارد مجتمع‬ ‫ش��ده و تا پایان س��ال جاری‪ ،‬راه اندازی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا تولید الکترود گرافیت�ی در داخل‪،‬‬ ‫چه میزان صرفه جویی ارزی خواهد شد؟‬ ‫پیش بین��ی م��ا این اس��ت که با اح��داث و‬ ‫راه ان��دازی ‪6‬بخش کارخانه الکترود گرافیتی تا‬ ‫سال‪ ،1401‬کل فرایند تولید الکترود گرافیتی‬ ‫در داخل انجام خواهد شد و در نتیجه‪4 ،‬درصد‬ ‫از ‪10‬میلی��ارد دالر‪ ،‬صرفه جوی��ی ارزی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫€ €ب�رای تامی�ن مال�ی‪ ،‬راه�کار دیگری‬ ‫مدنظر دارید؟‬ ‫درصدد تاس��یس صندوقی همچون صندوق‬ ‫لوتوس طال هس��تیم که مبتنی بر طال باشد‪ .‬به‬ ‫این معنا که طالی زرش��وران را در ان بگذاریم‬ ‫و اوراق بهادار چ��اپ کنیم و به صورت یونیت‬ ‫به مردم عرضه کنی��م و درنتیجه‪ ،‬تامین مالی‬ ‫دنبال این هستیم که در صورت نبود مانع قانونی‪،‬‬ ‫ایمیدرو را وارد بورس کنیم‪ .‬وقتی ایمیدرو ‪50‬درصد‬ ‫از سهام را داشته باشد با زمانی که ‪100‬درصد سهام‬ ‫را داشته باشد‪ ،‬تفاوت چندانی نمی کند و تصدی در‬ ‫اختیار ایمیدرو است‪ .‬اما با این اقدام‪ ،‬مردم با پرداخت‬ ‫نقدینگی‪ ،‬در منافع ایمیدرو شریک می شوند‬ ‫بخش��ی از طرح ه��ا از این روش انجام ش��ود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬تامین مالی کش��ور با مش��کل‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬به عنوان مث��ال در تامین مالی‬ ‫طرح الومینیوم جنوب از بانک ها‪ ،‬با مشکالتی‬ ‫مواجه ش��دیم‪ .‬در واقع‪ ،‬بانک ها توان وام دهی‬ ‫خیلی ب��اال ندارند‪ .‬در چنی��ن فضایی موضوع‬ ‫تامین مالی از بازار س��رمایه بررس��ی ش��د‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬تامی��ن مالی بازار س��رمایه با توجه به‬ ‫اینکه از نظ��ر مالیاتی‪ ،‬مورد قبول اداره دارایی‬ ‫نیست‪ ،‬هزینه باالیی دارد‪ .‬از این رو شرکت های‬ ‫بزرگ با اختصاص سود سهام به طرح ها موجب‬ ‫ش��دند تا طرح ها به مرحله راه اندازی برس��ند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه اکن��ون در صنایع معدن��ی‪ ،‬نیاز‬ ‫ریالی و ارزی نداریم‪.‬‬ ‫€ €پیش بین�ی ش�ما از موفقی�ت اجرای‬ ‫صندوق مذکور چیس�ت؟ به نظر شما‪ ،‬این‬ ‫صندوق تا چه می�زان نیاز مالی طرح ها را‬ ‫تامین خواهد کرد؟‬ ‫به اعتقاد من‪ ،‬استقبال خوبی از این صندوق‬ ‫می ش��ود‪ .‬چرا که از یک طرف‪ ،‬م��ردم روند باال‬ ‫رفتن قیمت طال را مشاهده می کنند و از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬اسوده خاطر هستند که صندوق‪ ،‬پشتوانه‬ ‫محکمی(طال) دارد‪ .‬پیش بینی می کنم حداقل‬ ‫‪5‬درص��د نیاز مالی از طریق این صندوق تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €اینک�ه س�ود س�هام ش�رکت ها برای‬ ‫اج�رای طرح ها اختص�اص می یاب�د‪ ،‬باید‬ ‫برگردد؟‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ در اج��رای طرح ه��ا‬ ‫مش��ارکت می کنن��د‪ ،‬به این ص��ورت که طرح‬ ‫الکت��رود گرافیتی را به ف��والد مبارکه و طرح‬ ‫پترولی��وم کک را ب��ه فوالد خوزس��تان واگذار‬ ‫کردیم‪ .‬این ش��رکت ها از محل س��ود تقس��یم‬ ‫نش��ده‪ ،‬طرح ها را راه اندازی می کنند و در واقع‬ ‫متعلق به شرکت ها خواهد بود‪ .‬ما شرکت ها را‬ ‫به س��مت طرح ها هدای��ت و پروژه ها را به انها‬ ‫واگذار می کنیم‪ .‬همان گونه که غریب پور اشاره‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬نقش ایمیدرو باید از «بازیگر» به‬ ‫«مربی» تغییر یابد‪ .‬بخش خصوصی باید بازیگر‬ ‫باش��د‪ .‬ایمیدرو نباید به دنبال ساخت کارخانه‬ ‫فوالد باش��د‪ .‬کار ایمیدرو تنها انجام اکتشاف و‬ ‫فراهم کردن زیرس��اخت اس��ت و پس از اماده‬ ‫کردن این حوزه ها‪ ،‬انها را برای سرمایه گذاری‬ ‫به بخش خصوص��ی واگذار کند‪ .‬چنین روندی‬ ‫بوده که طرح های فوالد استانی‪ ،‬پترولیوم کک‬ ‫و‪ ...‬سال هاس��ت به نتیجه نرسیده است‪ .‬مثال‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬طرح تیتانیوم کهنوج اس��ت که واگذار‬ ‫شد س��ابقه ان به زمانی می رس��د که ایمیدرو‬ ‫تاس��یس نش��ده بود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ش��رکت تاس��یس ش��ده اما ‪5‬درصد پیشرفت‬ ‫نداشت‪ .‬واقعیت این است که ایمیدرو برای این‬ ‫کار تاسیس نشده است‪ .‬این باید هدایت کند و‬ ‫نباید تصدی گری کند‪.‬‬ ‫€ €درب�اره پیش�نهادتان درب�اره ورود‬ ‫ایمیدرو به بورس بفرمایید‪.‬‬ ‫اعتقادم ای��ن بود که بخش��ی از ایمیدرو در‬ ‫بورس عرضه شود اما باید بررسی شود که این‬ ‫ایده مشکالت قانونی دارد یا خیر‪ .‬زمانی که در‬ ‫گروه توس��عه ملی بودیم‪ ،‬این مجموعه حدود‬ ‫‪120‬شرکت داشت‪ .‬به بانک ملی تاکید کردیم‬ ‫ش��رکت های زیرمجموع��ه را واگ��ذار نکنی��د‪.‬‬ ‫چراکه هنگام واگذاری‪ ،‬خریداران‪ ،‬شرکت های‬ ‫مناس��ب را انتخاب می کنند و ش��رکت های با‬ ‫شرایط نامناس��ب برای بانک می ماند‪ .‬بنابراین‬ ‫در صورت تمایل به واگذاری‪ ،‬گروه توسعه ملی‬ ‫را واگذار کنید تا همه ش��رکت ها اعم از موفق‬ ‫و ناموف��ق با هم واگذار ش��وند‪ .‬بنابراین اعتقاد‬ ‫داش��تم‪ ،‬چنانچه دولت می خواست کاری برای‬ ‫واگ��ذاری انجام دهد‪ ،‬درصدی از ایمیدرو را در‬ ‫بورس عرضه کند‪.‬‬ ‫به این معنا که ایمیدرو را ش��رکت بورسی‬ ‫می کردیم و ‪10‬درص��د ان (اعم از ذوب اهن‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه و‪ )...‬را به مردم واگذار می کردیم‪.‬‬ ‫اما وقتی ش��رکت ذوب اهن ب��ه تنهایی واگذار‬ ‫می شود‪ ،‬همان می ش��ود که االن معدن ندارد‬ ‫و با مش��کالتی در تامی��ن مواد اولی��ه مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬اما وقتی ‪10‬درص��د (یعنی ذوب اهن یا‬ ‫فوالد مبارکه) واگذار می ش��ود‪ ،‬در عین اینکه‬ ‫به اهداف دس��ت می یابیم‪ ،‬زنجی��ره ارزش نیز‬ ‫دچار مشکل نمی ش��ود‪ .‬دنبال این هستیم که‬ ‫در ص��ورت نبود مانع قانون��ی‪ ،‬ایمیدرو را وارد‬ ‫بورس کنیم‪.‬‬ ‫وقتی ایمیدرو ‪50‬درصد از س��هام را داشته‬ ‫باش��د با زمانی که ‪100‬درصد س��هام را داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬تفاوت چندانی نمی کن��د و تصدی در‬ ‫اختیار ایمیدرو اس��ت‪ .‬اما با ای��ن اقدام‪ ،‬مردم‬ ‫با پرداخت نقدینگی‪ ،‬در منافع ایمیدرو شریک‬ ‫می شوند و از انجا که مسئوالن باید در مجامع‬ ‫به مردم توضیح دهند و پاس��خگو باش��ند‪ ،‬این‬ ‫روند باعث ارتقای عملکرد ایمیدرو می شود‪.‬‬ ‫€ €راه�کاری ک�ه ایمیدرو در یک س�ال‬ ‫گذش�ته در ش�رایط تحریم به کار گرفت‪،‬‬ ‫چه میزان موفقیت امیز بود؟‬ ‫راه اندازی روش تهاتری این س��ازمان موجب‬ ‫شد تا میزان تولید و صادرات همه شرکت های‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته افزایش یابد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬عملکرد‬ ‫ش��رکت م��س در ‪9‬م��اه س��ال جاری‪ ،‬برابر با‬ ‫‪12‬ماه ‪ 97‬بود‪ .‬بیش��تر ش��رکت های دیگر نیز‬ ‫رون��د مثبتی را ب��ه ثبت رس��اندند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫س��ال جاری دارای ثبات ارزی هستیم‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه رئیس جمه��ور امریکا اعالم‬ ‫ک��رد ‪۳‬ماه می تواند اقتصاد ایران را با مش��کل‬ ‫مواجه س��ازد‪ .‬ما از همکاری نهادهای مختلف‬ ‫ازجمل��ه بان��ک مرکزی خرس��ند هس��تیم اما‬ ‫می توان��م بگویم که ایمیدرو‪ ،‬مس��ئول حداقل‬ ‫‪ 40‬ت��ا ‪50‬درصد ثبات ارزی کش��ور اس��ت‪ .‬با‬ ‫بان��ک مرک��زی تفاهم کردیم و ای��ن نهاد با ما‬ ‫هم��کاری کرد و پذیرفت که م��ا ارز مورد نیاز‬ ‫خ��ود را تامی��ن کنی��م و حتی اع�لام کردیم‬ ‫ک��ه اضافه ارز را به این نه��اد تحویل دهیم به‬ ‫طوری که با ارز حاصله‪ ،‬صنایع خودروس��ازی‬ ‫فعال ش��د‪ .‬درواقع‪ ،‬ایمیدرو با ارز خود‪ ،‬نه تنها‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی را فعال کرد بلکه‬ ‫ش��رکت های س��ایپا و ایران خودرو را نیز فعال‬ ‫ک��رد‪ .‬برنامه م��ورد نظر دقیق و وس��یع بود و‬ ‫پس از انکه به رهبر معظم انقالب اعالم ش��د‪،‬‬ ‫ایش��ان از این اقدام تش��کر کردند‪.‬در حالی که‬ ‫اگر ای��ن اتفاق نیفتاده بود‪ ،‬ن��رخ دالر احتماال‬ ‫به ارقام باالتری می رسید‪ .‬وقتی تقاضای ارزی‬ ‫این بخش را برداش��تیم و گفتی��م نیاز خود را‬ ‫خودم��ان تامین می کنی��م‪ ،‬بان��ک مرکزی با‬ ‫خاطر اس��وده‪ ،‬سیاست های پولی خود را انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫€ €نق�ش بخ�ش خصوص�ی در اج�رای‬ ‫طرح ها چقدر بوده است؟‬ ‫همان ط��ور ک��ه گفتم نق��ش ایمی��درو باید‬ ‫اکتش��اف و زیرس��اخت باش��د‪ ،‬باید بدانیم که‬ ‫دول��ت در ش��رایط تحری��م همچون گذش��ته‬ ‫توانمن��د نیس��ت‪ .‬ب��ه عن��وان مث��ال‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی را در س��اخت جاده س��نگان‪-‬تربت‬ ‫حیدریه مش��ارکت دادیم‪ .‬چراکه معتقد بودیم‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ق��ادر ب��ه اجرای این‬ ‫طرح نیست‪ .‬این بخش برای سیل زدگان نیز از‬ ‫طریق ایمیدرو‪100 ،‬میلیارد تومان کمک کرد‪.‬‬ ‫از انجا که معتقدیم ما تنها مسئول زمان خود‬ ‫هستیم (نه قبل و نه بعد از خود)‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫از زمان ورود غریب پور‪ ،‬ارتباط بخش خصوصی‬ ‫با ایمیدرو بس��یار نزدیک ش��د و ش��رکت های‬ ‫بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی پذیرفته اند‬ ‫که ایمیدرو همچون پدر انهاس��ت‪ .‬به این معنا‬ ‫که اگر ایمیدرو خواس��تار کمک به جایی شود‪،‬‬ ‫این ش��رکت ها کمک می کنند‪ .‬ایمیدرو انقدر‬ ‫بودجه ندارد که بتواند همه طرح ها را اجرا کند‬ ‫و درنتیج��ه‪ ،‬حضور بخ��ش خصوصی ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهبود بهره وری با دیجیتالی شدن معادن‬ ‫دیجیتالی ش��دن در معادن‪ ،‬ازجمله جمع اوری داده ها‪،‬‬ ‫انتق��ال داده ه��ا و تجزی��ه و تحلی��ل داده ها‪ ،‬ب��رای بهبود‬ ‫بهره وری در بخش مهم است‪.‬‬ ‫به گزارش «عصرمعدن»‪ ،‬در سال های اخیر‪ ،‬سیستم های‬ ‫دیجیتال��ی پلتفرم باز برای پیاده س��ازی فن��اوری اینترنت‬ ‫اش��یا (‪ )IoT‬و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و همچنین‬ ‫کمک به اس��تفاده از وس��ایل نقلیه و تجهی��زات خودکار‪،‬‬ ‫همگ��ی با نتای��ج مثبت برای به��ره وری عملیات��ی ایجاد‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬صنعت معدن هنوز در مراحل اولیه اجرای‬ ‫این س��کوهای دیجیتال است‪ .‬با نگاهی به جلو‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود که افزایش اتصال‪ ،‬ب��ازده بهره برداری از معدن را‬ ‫بیش��تر می کند‪ ،‬همچنین می تواند از راه دور تش��خیص و‬ ‫تجزیه و تحلیل در خارج از س��ایت را انجام دهد‪ ،‬در حالی‬ ‫که به بهبود ایمنی سایت کمک می کند‪.‬‬ ‫به منظور حف��ظ رقابت‪ ،‬اپراتورهای معدن باید اطمینان‬ ‫حاص��ل کنن��د ک��ه انها ب��ا جدیدتری��ن فن��اوری‪ ،‬مانند‬ ‫ویژگی های ‪ ،IoT‬به روز ش��ده اند‪ .‬از این گذش��ته‪ ،‬اتصال‬ ‫بهت��ری برای اینده مع��دن و پش��تیبانی از زنجیره ارزش‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫مدیر خدم��ات دیجیتال��ی ‪ Normet‬توضیح می دهد‪:‬‬ ‫«ش��رکت ها اکنون درک درستی از انچه واقعا می خواهند‪،‬‬ ‫و دیجیتالی ش��دن خود را گسترش می دهند‪« ».‬به عنوان‬ ‫مبتک��ران‪ ،‬محرک بزرگی برای م��ا اتصال و انعطاف پذیری‬ ‫اس��ت‪ .‬ما انتظار نداریم که هر مشتری روزانه وارد سیستم‬ ‫ش��ود‪ ».‬با دیجیتالی ش��دن‪ ،‬به بهره برداران معدن کنترل‬ ‫بیش��تری بر نحوه اج��رای مین ها داده می ش��ود‪ .‬خالصه‬ ‫داده ها درباره تمامی ماش��ین االت بینش عملکرد ناوگان‪،‬‬ ‫مصرف مواد و تاریخچه نگهداری را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫هرچه تجزی��ه و تحلیل داده های موث��ر به یک ضرورت‬ ‫تبدیل ش��ود‪ ،‬راه حل های دیجیتال درحال توسعه و تکامل‬ ‫هس��تند‪ .‬در صنعت معدن‪ ،‬ای��ن امر به کاهش زمان پایین‬ ‫و افزای��ش راندمان منجر خواهد ش��د‪ .‬با توج��ه به تعداد‬ ‫بازیکنان موجود در بازار و ظرفیت توسعه اینده‪ ،‬بسترهای‬ ‫نرم اف��زاری که ام��کان ادغام سیس��تم ها را فراهم می کند‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تشریح کرد‪:‬‬ ‫اقدامات ایمپاسکو در بخش اکتشاف و احیای معادن کوچک مقیاس‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدن��ی ایران به‬ ‫عنوان بازوی اجرایی ایمی��درو‪ ،‬اهم فعالیت های‬ ‫خود را بر بخش اکتشاف و نیز احیا‪ ،‬فعال سازی و‬ ‫توسعه معادن کوچک‪ ،‬متمرکز کرده که به نتایج‬ ‫مثبتی در این زمینه ها دست یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار مع��دن‪ ،‬برپای��ه گزارش‬ ‫ویژه نامه ساالنه سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬وجیه ا‪ ...‬جعفری‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی‬ ‫ایران(ایمپاس��کو) به تشریح اقدامات این شرکت‬ ‫در حوزه های مختلف پرداخته است که در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ش�رکت تهیه و تولید در سال جاری‪ ،‬در‬ ‫زمینه اکتشاف چه اقداماتی انجام داده و به‬ ‫چه نتایجی دست یافته است‪ .‬برنامه اینده‬ ‫این شرکت در زمینه اکتشاف چیست؟‬ ‫ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدن��ی ایران تا‬ ‫پایان ابان س��ال جاری ‪۳۰‬ه��زار متر حفاری در‬ ‫بخش های زغال س��نگ‪ ،‬س��نگ اهن و پلی متال‬ ‫انجام داده است‪ .‬در بخش زغال سنگ‪ ،‬نیز برنامه‬ ‫حف��اری ‪۱۰۰‬درصد محقق ش��د‪ .‬این ش��رکت‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۷‬ت��ا ‪ ۹۸‬موفق ب��ه دریافت ‪۳۳‬‬ ‫پروانه اکتشاف در اس��تان های خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬کرمان‪ ،‬یزد‪ ،‬همدان و‬ ‫اذربایجان شرقی ش��ده است که در دست اقدام‬ ‫و تکمیل مطالعات اکتش��افی است‪ .‬تا پایان دی‬ ‫سال جاری‪۱۳ ،‬پهنه اکتشافی به مساحت ‪۲۷‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع خاتمه یافته اس��ت‪ .‬این پهنه ها در‬ ‫اس��تان های خراس��ان جنوبی‪ ،‬خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬کرمان و زنجان‬ ‫واقع ش��ده اند‪ .‬درحال حاضر‪11 ،‬پهنه به مساحت‬ ‫‪ 36‬ه��زار کیلومترمربع‪ ،‬در مراحل پایانی تنظیم‬ ‫گزارش نهایی و ارس��ال به سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪ .‬در س��ال جاری‪ 10،‬پهنه‬ ‫اکتش��افی به مس��احت ‪۵۳‬هزار کیلومترمربع از‬ ‫س��وی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫در اس��تان های کهکیلویه و بویراحمد‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬قزوین‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬خراس��ان رضوی و جنوبی و چهارمحال و‬ ‫بختیاری دریافت شده که با برگزاری مناقصه های‬ ‫مربوطه‪ ،‬مش��اوران این پهنه ها مستقر و مشغول‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫€ €س�ال جاری چه تع�داد ش�رکت واگذار‬ ‫ش�ده یا خواهد ش�د؟ نتایج حاصل از انچه‬ ‫بوده است؟‬ ‫در س��ال جاری راهبری مجتم��ع پتاس خور و‬ ‫بیابانک به بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مجتمع ه��ای فروکروم جغتای‪ ،‬نفلین س��ینیت‬ ‫کلیب��ر‪ ،‬س��رب نخل��ک‪ ،‬فس��فات اس��فوردی‪،‬‬ ‫س��نگ اهن جالل اب��اد و س��نگ اهن گل گه��ر‬ ‫معدن‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪327‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تعیین قیمت پایه‬ ‫موادمعدنی جهت دریافت‬ ‫حقوق دولتی در سال ‪۹۸‬‬ ‫نامه داریوش اس��ماعیلی معاون امور معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به روسای س��ازمان صمت ‪۳۱‬اس��تان و جنوب‬ ‫کرم��ان و نی��ز س��ازمان مناط��ق ازاد چابه��ار‪،‬‬ ‫قش��م‪ ،‬ارس و ماکو امده اس��ت حق��وق دولتی‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬موادمعدنی معادن اس��تان ها برمبنای‬ ‫قیمت های پایه قطعی ابالغ ش��ده در سال ‪ ۹۷‬و‬ ‫با لحاظ برخی مالحظات محاسبه‪ ،‬ابالغ و وصول‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نواوری در تدارکات‬ ‫زیرزمینی معادن‬ ‫جدیدترین موفقیت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬بهره برداری از معدن طالی هیرد است که توسط‬ ‫مجتمع طرح های اکتشافی خراسان جنوبی (وابسته به‬ ‫این شرکت) انجام شد‬ ‫سیرجان در س��ال های اخیر به بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار ش��ده اند‪ .‬اجرای سیاس��ت واگ��ذاری و‬ ‫برون س��پاری مدیریت و راهب��ری مجتمع ها به‬ ‫بخ��ش خصوصی منجرب��ه افزایش تولید ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت این افزایش تولید از انجام‬ ‫س��رمایه گذاری های جدید‪ ،‬اص�لاح خطوط و‪،...‬‬ ‫محقق ش��ده است‪ .‬افزایش اشتغال یکی از نتایج‬ ‫مثبت در واگذاری مجتمع های تابعه ایمپاس��کو‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور مث��ال قبل از واگ��ذاری مجتمع‬ ‫س��رب نخلک ب��ه بخش خصوص��ی ‪۱۵۰‬نفر در‬ ‫مجتم��ع س��رب نخلک مش��غول ب��ه کار بودند‪،‬‬ ‫درحالی که بعد از واگذاری‪ ،‬شاهد جهشی بیش‬ ‫از ‪ ۲‬برابر در تعداد نیروی ش��اغل در این مجتمع‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫€ €اخرین وضعیت طرح احیا‪ ،‬فعال س�ازی‬ ‫و توس�عه معادن کوچک مقیاس را تشریح‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدن��ی ایران به‬ ‫نمایندگ��ی از ایمیدرو برای اج��رای طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس به‬ ‫عنوان یک��ی از طرح های‪ ،‬اقتص��اد مقاومتی در‬ ‫س��ال‪ ۹۸‬فعالیت خود را در ‪۴‬حوزه شامل بسیج‬ ‫کمک های دولت برای راه اندازی طرح‪ ،‬شناسایی‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬شناس��ایی س��رمایه پذیران و‬ ‫دارن��دگان مجوزه��ای محدوده ه��ای معدنی و‬ ‫هم��کاری انجمن ه��ا و تش��کل ها متمرکز کرده‬ ‫اس��ت‪ ،.‬در بخ��ش مع��ادن کوچک مقی��اس‪ ،‬تا‬ ‫‪۳‬اس��فند حدود ‪۱۴۵‬معدن در مسیر فعال سازی‬ ‫قرار گرفته و‪ ۳۲‬معدن فعال شده است‪ .‬همچنین‬ ‫در‪ ۸۸۱‬معدن بررسی های در کلینیکی از قبیل‬ ‫شناخت مشکالت موجود در معدن و عارضه یابی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫دس��تاوردهای طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچ��ک مقیاس ش��امل «امایش به روز‪،‬‬ ‫دقیق و جامع از معادن کوچک مقیاس کشور به‬ ‫تفکیک استانی» و «ایجاد هماهنگی و هم افزایی‬ ‫بین دستگاه های اجرایی مانند ایمیدرو‪ ،‬معاونت‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها‪ ،‬صندوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن‪ ،‬ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی‪ ،‬خان��ه مع��دن‪ ،‬انجم ها و‬ ‫تش��کل های ملی و استانی و‪ »...‬اس��ت‪ .‬از دیگر‬ ‫این دس��تاوردها‪« ،‬همکاری گسترده با انجمن ها‬ ‫و بنگاه های بخش خصوصی در تصمیم س��ازی و‬ ‫عملی��ات طرح»‪« ،‬همکاری و حمایت در ایجاد و‬ ‫توس��عه بیش از ‪ ۸‬استارت اپ تخصصی معدن و‬ ‫صنایع وابس��ته»‪« ،‬ایجاد شفافیت و اطالع رسانی‬ ‫گسترده تمامی فعالیت ها به منظور ایجاد فرصت‬ ‫براب��ر ب��رای تمام��ی بنگاه های تولی��دی بخش‬ ‫معدن» و «حمای��ت از تولی��دات دانش بنیان با‬ ‫انجام پروژه های پژوهش��ی و همچنین برگزاری‬ ‫کارگاه های اموزشی در این زمینه» است‪.‬‬ ‫€ €چنانچ�ه اخیرا دس�تاورد ی�ا موفقیت‬ ‫خاصی داشته اید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫جدیدترین موفقیت شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ای��ران‪ ،‬بهره برداری از معدن طالی هیرد‬ ‫اس��ت که توس��ط مجتمع طرح های اکتش��افی‬ ‫خراس��ان جنوبی (وابس��ته به این شرکت) انجام‬ ‫شد‪ .‬میزان ذخیره کانسنگ طال در معدن طالی‬ ‫هی��رد‪۴ ،‬میلیون و ‪۹۱۰‬هزار تن با عیار ‪۹۲‬صدم‬ ‫گرم در تن است‪ .‬خوشبختانه در منطقه خوسف‬ ‫نیز به ذخیره ‪ ۵۰۸‬هزار تن کانسنگ طال با عیار‬ ‫‪ ۸‬دهم گرم در تن دس��ت یافته ایم و پس از انجام‬ ‫اکتشافات تکمیلی‪ ،‬ش��اهد بهره برداری از معدن‬ ‫طالی خونیک از سوی شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران در اینده نزدیک خواهیم بود‪.‬‬ ‫در مع��دن ط�لای هی��رد تاکن��ون ‪۱۳‬هزار و‬ ‫‪۶۷۱‬متر حفاری انجام ش��ده ک��ه از این میزان‪،‬‬ ‫‪۸‬هزارمت��ر توس��ط ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی در مدت یک سال و بقیه از سوی سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬واحد پژوهش شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران درس��ال ‪ ۹۸‬موف��ق به انعقاد‬ ‫‪۶‬قرارداد جدید پژوهش��ی در زمینه فناوری های‬ ‫جدید در بخش معدن و ‪۱۲‬تفاهمنامه پژوهشی و‬ ‫اموزشی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی شده‬ ‫است‪ .‬همچنین در س��ال جاری ‪۵‬طرح پژوهشی‬ ‫با اثربخش��ی باال با موفقیت به پایان رس��یده که‬ ‫‪۲‬م��ورد ان با موفقیت اجرای��ی و مابقی درحال‬ ‫برنامه ریزی برای اجرای صنعتی است‪.‬‬ ‫با توجه به سیاس��ت حمایت از پایان نامه های‬ ‫دانش��جویی در زمینه ه��ای فناوری ه��ای بخش‬ ‫معدن‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬تاکنون ‪۱۵‬پایان نامه‬ ‫دانشجویی در موضوعات مورد نیاز شرکت مورد‬ ‫حمایت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در خواست رئیس خانه معدن ایران‪:‬‬ ‫محمدرض��ا بهرامن می گوید‪ :‬نقش��ه راه معدن‪ ،‬یک برنامه‬ ‫‪۴‬ساله است و پایش ان در شرایط حاضر‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫به گ��زارش اگزیم نی��وز‪ ،‬در روزهای پایانی س��ال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫واکاوی عملکرد نهادهای مسئول در اجرای نقشه راه معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬حائزاهمیت به نظر می رسد‪ .‬کشف نقاط ضعف‬ ‫و ق��وت و دالیل عقب ماندگی های احتمالی‪ ،‬گام نخس��ت در‬ ‫مسیر جبران این سند است‪.‬‬ ‫دول��ت دوازده��م ب��ه منظور دس��تیابی به اهداف س��ند‬ ‫چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬با تصدگری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نقشه راه معدن و صنایع معدنی را با ‪ ۷۲‬راهبرد تا افق ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تدوین کرد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن وتج��ارت نیز پیش از‬ ‫این‪ ،‬اجرای این نقش��ه راه را وعده داد و تاکید کرد‪ :‬عملیاتی‬ ‫ش��دن این نقش��ه معدنی‪ ،‬س��هم بس��زایی در ارتقای سهم‬ ‫مع��دن و فراورده های معدن��ی در تولید ناخالص ملی خواهد‬ ‫داش��ت و از این رو‪ ،‬اجرای ان ض��روری خواهد بود‪ .‬حال که‬ ‫حدود یک س��ال و نیم از ابالغ این نقش��ه راه می گذرد و در‬ ‫اس��تانه پایان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬قرار داریم‪ ،‬فرص��ت خوبی برای‬ ‫بررس��ی عملکرد نهادهای مختلف در زمینه اجرای این سند‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقشه راه «معدن» پایش شود‬ ‫سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو) مسـئولیت اجرای ‪ ۳۳‬راهبرد از مجموع ‪۷۲‬راهبرد‬ ‫نقش��ـه راه معـ��دن و صنایـع معدنـی را ب��ر عهده دارد‪ .‬این‬ ‫س��ازمان در اس��تانه پای��ان س��ال‪ ،۱۳۹۸‬گزارش هایی را از‬ ‫عملکرد خود در اجرای این نقشه‪ ،‬منتشر کرده است‪ .‬با توجه‬ ‫به امار منتش��ر ش��ده‪ ،‬مسئوالن این س��ازمان‪ ،‬اعتقاد دارند‪،‬‬ ‫نقشه راه معدن از سوی این نهاد‪ ،‬با اتکا به برنامه زمان بندی‬ ‫پیش می رود‪.‬‬ ‫خ��داد غریب پور رئیس هیات عام��ل ایمیدرو با بیان اینکه‬ ‫میزان پیش��رفت نقش��ه راه معدن و صنای��ع معدنی تا پایان‬ ‫بهم��ن از ‪۶۰‬درصد عبور ک��رد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این نقش��ه راه‬ ‫از نیمه دوم س��ال‪ ۹۷‬اغاز ش��ده و تاکنون از برنامه (س��االنه‬ ‫‪۲۵‬درصد) جلوتر اس��ت‪ ۴۰ .‬درصد باقی مانده نقش��ه راه‪ ،‬در‬ ‫‪۲‬سال اینده محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب پور افزایش حضور بخش خصوصی در توس��عه بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی را یکی از اهداف این نقشه عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این هدف با واگذاری شرکت ها و پهنه های اکتشافی‬ ‫به بخش خصوصی‪ ،‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬پ��س از واگ��ذاری‪ ،‬نظ��ارت ب��ه طور پیوس��ته‬ ‫از رون��د فعالی��ت راهب��ران ش��رکت ها ی��ا مس��ئوالن‬ ‫اس��تخراج و ف��روش ب��رای بهب��ود وضعی��ت‪ ،‬اعم��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با وجودی که مس��ئوالن خبر از اتفاق های خوب و حرکت‬ ‫براس��اس برنامه در راس��تای اجرای نقشه راه معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬می دهند‪ ،‬نظ��رات فعاالن بخ��ش خصوصی‪ ،‬کامال‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬ای��ن فعاالن که از نزدیک ب��ا چالش های این‬ ‫بخ��ش و پیش��رفت های ان روبه رو هس��تند‪ ،‬اعتق��اد دارند‬ ‫ب��ا گذش��ت حدود یک س��ال و نی��م از ابالغ این نقش��ه راه‬ ‫تاکنون‪ ،‬ش��اهد هیچ تغییری در عملکرد نهادهای مس��ئول‬ ‫نبوده اند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬محمدرضا بهرامن رئی��س خانه معدن‬ ‫ای��ران در گفت وگو ب��ا «اگزیم نی��وز» با با بی��ان اینکه یک‬ ‫س��ال و نی��م از تصویب نقش��ه راه معدن و صنای��ع معدنی‬ ‫می گ��ذرد‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین پایش ان ضروری به نظر می رس��د‬ ‫و مس��ئوالن اجرای این سند باید پاسخ دهند که در این بازه‬ ‫زمانی در اکتش��اف چه میزان پیشرفت کرده ایم؟ چه قدر در‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬موفق عمل شده است؟ ایجاد‬ ‫ارتباط میان صنعت و دانش��گاه در چ��ه مرحله ای قرار دارد؟‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور‬ ‫و همچنی��ن معاونت مع��دن و صنایع معدن��ی وزارت صمت‬ ‫که عهده دار اجرای این س��ند هس��تند‪ ،‬در کدام مرحله قرار‬ ‫دارند؟‬ ‫او توج��ه به ای��ن نکته را نیز ضروری دانس��ت که نقش��ه‬ ‫راه مع��دن‪ ،‬یک برنامه ‪ ۴‬س��اله اس��ت‪ .‬بنابرای��ن پایش ان‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬ضروری اس��ت‪ .‬همچنین بای��د تاکید کرد که‬ ‫در تدوین این س��ند‪ ،‬از نظرات تش��کل های بخش خصوصی‬ ‫همچون خانه معدن‪ ،‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫به گفته بهرامن‪ ،‬اجرای موارد تدوین ش��ده در این س��ند‪،‬‬ ‫از اهیمت ویژه ای برای فعاالن معدنی برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران افزود‪ :‬اکنون کش��ور در مرحله ای‬ ‫قرار گرفته که ش��رایط توس��عه دش��وارتر از گذش��ته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن انتظار می رود در چنین ش��رایطی‪ ،‬اس��تراتژی های‬ ‫توس��عه ای م��ورد توجه بیش��تری ق��رار گیرند و ب��ا پیگری‬ ‫هرچه بیش��تر اجرایی ش��وند‪ .‬در چنین شرایطی اگر تکالیف‬ ‫بخش های س��تادی‪ ،‬به خوبی و با هدفمندی‪ ،‬تنظیم نش��ود‪،‬‬ ‫قاعدتا توسعه ای محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫بهرامن عنوان کرد‪ :‬اجرای این نقشه برای بخش خصوصی‪،‬‬ ‫خوشحال کننده اس��ت‪ .‬چراکه حداقل یک هدف برای بخش‬ ‫معدن کش��ور در نظر گرفته می شود و براساس ان می توانیم‬ ‫توسعه را در بخش معدن‪ ،‬رصد کنیم‪.‬‬ ‫وقت��ی نواوری ت��دارکات زیرزمین��ی به میان‬ ‫می اید‪ ،‬محصوالت و راه حل ها تا حدودی سنتی‬ ‫باقی مانده اند‪ ،‬به ویژه در مقایسه با سایر تجهیزات‬ ‫زیرزمینی مانند حفاری‪ ،‬ش��ارژ‪ ،‬پاش��ش بتن و‬ ‫تجهیزات بار و حمل ونقل‪.‬‬ ‫به گ��زارش عصر معدن‪ ،‬ب��ه گفته ‪Herkko‬‬ ‫‪ ،Juntunen‬مدی��ر لجس��تیک و خطوط تولید‬ ‫ن��رم اف��زار در تولیدکنن��ده پیش��رو تجهیزات‬ ‫معدن س��ازی ‪« :Normet‬بزرگ ترین نواوری از‬ ‫زمان تجهیزات معدنی خس��ته شده از الستیک‪،‬‬ ‫وس��ایل نقلی��ه الکتریک��ی بات��ری (‪ )BEV‬و‬ ‫عمومی سازی ‪ BEV‬ها است‪.‬‬ ‫وقت��ی مع��دن می توان��د از تجهی��زات دیزلی‬ ‫خالص ش��ود‪ ،‬موجب صرفه جوی��ی در انرژی و‬ ‫محیط کاری کامال متفاوت برای کارگران معدن‬ ‫می شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تولید گرما و الودگی با‬ ‫‪ BEV‬کمتر اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن تقاضای تهویه نیز‬ ‫کاهش می یابد‪».‬‬ ‫اما فناوری ‪ BEV‬مزایای بیشتری را نسبت به‬ ‫بهبود تهویه فراهم می کند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬به دلیل‬ ‫افزای��ش کارایی این فن��اوری نواورانه‪ ،‬بهره وری‬ ‫کلی تجهیزات افزایش می یابد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬فناوری الکتریکی باتری زیرزمینی‬ ‫در مقایس��ه با فن��اوری دیزل ی��ک کاالی ارزان‬ ‫قیم��ت اس��ت‪ .‬ب��ه گفت��ه جونتونن‪« :‬نس��بت‬ ‫بهره برداری با وسایل نقلیه لجستیک بسیار زیاد‬ ‫نیست‪ ،‬بنابراین شرکت های معدن و پیمانکاران‬ ‫بار دیگر به دنبال تولید وس��ایل نقلیه لجستیک‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در های معدن اندریان به‬ ‫روی خبرنگاران باز است‬ ‫قائم مقام ش��رکت بهره ب��رداری معدن طالی‬ ‫اندریان از ایجاد امکان ورود خبرنگاران و عکاسان‬ ‫جهت تهیه خبر و گزارش از این معدن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حبیب جاهد گفت‪ :‬ارتباط‬ ‫با اهالی خبر و رس��انه و تالش برای نشر حقایق‬ ‫ج��زو مهم تری��ن اولویت ه��ا ب��وده و ب��ه همین‬ ‫منظور با هماهنگی مرکز حراس��ت معدن‪ ،‬اماده‬ ‫ص��دور کارت تردد برای خبرنگاران‪ ،‬عکاس��ان و‬ ‫گزارشگران هستیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واحد ارتباط با رس��انه این شرکت نیز‬ ‫به صورت ‪ ۲۴‬س��اعته اماده دریافت س��ئواالت‪،‬‬ ‫تنظی��م قرار ه��ای مصاحب��ه و پاس��خ دهی ب��ه‬ ‫خبرنگاران در اسرع وقت است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬برنام��ه ای برای اج��رای یک تور‬ ‫خب��ری و بازدید خبرن��گاران از محل معدن در‬ ‫برنامه داریم که به محض بهبود وضعیت راه های‬ ‫منتهی ب��ه معدن اجرایی خواهد ش��د و میزبان‬ ‫خبرن��گاران عالقمند در مح��ل اندریان خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫جاهد همچنین گفت‪ :‬منابع دریافت اطالعات‬ ‫از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت‪ ،‬چراکه در‬ ‫گذش��ته ش��اهد بوده ایم برخی اف��راد مرتبط با‬ ‫شبکه حفاری غیرمجاز و قاچاق‪ ،‬به عنوان منبع‬ ‫خبر با رس��انه های معدودی مرتبط و باعث نشر‬ ‫اکاذیب در فضای خبری کرده اند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬حف��ظ محیط زیس��ت و امنیت‬ ‫س��اکنان بومی اطراف معدن اندری��ان از طالی‬ ‫‪۲۴‬عی��ار گران بهاتر بوده و این ش��رکت با هزینه‬ ‫کرد باال و اس��تفاده از اخرین روش های جهانی‬ ‫اس��تحصال ماده معدن��ی مراقبت از طبیعت بکر‬ ‫اذربایجان را وظیفه خود می داند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت بهره برداری‬ ‫معدن ط�لای اندریان معدن ط�لای اندریان از‬ ‫توابع شهرس��تان ورزقان با سرمایه گذاری ‪4‬هزار‬ ‫میلیاردی از سوی ش��رکت زرین داغ استارکان‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان‪:‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪327‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در شرایط کنونی‪ ،‬سالمت‬ ‫کارگران کارخانه های سیمان‬ ‫توجه بیشتری می طلبد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سیمان س��بزوار گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط ع��ادی‪ ،‬کارگران صنعت س��یمان یکی‬ ‫از پرریس��ک ترین افراد در ابت�لا به بیماری های‬ ‫تنفسی ش��غلی از جمله س��یلیکوزیس به شمار‬ ‫می ایند و در ش��رایط کنونی و با ش��یوع بیماری‬ ‫کرونا سالمت کارگران کارخانه های سیمان توجه‬ ‫بیشتری می طلبد‪.‬‬ ‫ن خبر‪ ،‬علیرضا امیرفراهانی‬ ‫به گزارش س��یما ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط ع��ادی‪ ،‬کارگران صنعت‬ ‫س��یمان یکی از پرریس��ک ترین افراد در ابتال به‬ ‫بیماری های تنفسی شغلی ازجمله سیلیکوزیس‬ ‫به شمار می ایند‪.‬‬ ‫انتظ��ار م��ی رود درحال حاض��ر و ب��ا توجه به‬ ‫اپیدمی کرونا‪ ،‬انجمن صنفی کارفرمایان سیمان‬ ‫با پیگی��ری عاجل ش��رایطی را مهی��ا کند تا از‬ ‫طرف وزارت بهداش��ت امکانات و وسایل مناسب‬ ‫و کاف��ی برای پیش��گیری از ابتالی کارگران این‬ ‫صنعت در اختیار کارخانه های سیمان قرار گیرد‬ ‫و ب��ا دادن اطالعات کافی و رصد بازار س��یمان‬ ‫در یک تا ‪2‬ماه اینده س��همیه های تولید سیمان‬ ‫کارخانه ه��ا را محدود س��ازد و در صورت امکان‬ ‫و رایزن��ی با وزارت صم��ت بابت کاهش یا توقف‬ ‫تولید س��یمان در کارخانه ها اقدامات حمایتی از‬ ‫شرکت های س��یمان به ویژه شرکت های تولیدی‬ ‫بخش خصوصی انجام پذیرد‪.‬‬ ‫کاهش تولید پودر الومینا‬ ‫در ژانویه‬ ‫تولی��د پ��ودر الومینا در جهان در م��اه ژانویه‪،‬‬ ‫‪۱۰‬میلیون و ‪۱۶۴‬هزار تن براورد شده که نسبت‬ ‫به ماه پیش از ان کاهش چش��مگیری داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نحوی که میزان تولید پودر الومینا در‬ ‫جه��ان در ماه دس��امبر ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۳۰۷‬هزار‬ ‫تن بود و در م��دت یک ماه‪ ،‬کاهش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫را ش��اهد هس��تیم‪ .‬این میزان نس��بت به مدت‬ ‫زمان مش��ابه در سال گذش��ته که ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪۵۹۵‬هزار تن بود‪4 ،‬درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فلزات انالی��ن‪ ،‬کل تولیدات پودر‬ ‫الومینا افریقا و اسیا (ب ه جز چین) در ماه ژانویه‪،‬‬ ‫به ‪۹۰۳‬هزار تن رس��ید که نسبت به ماه گذشته‬ ‫ک��ه تولی��دات این ‪ 2‬ق��اره ‪ ۹۱۳‬ه��زار تن بود‪،‬‬ ‫‪۱۰‬هزار تن کاهش تولید داش��ته است و نسبت‬ ‫به مدت زمان مش��ابه در سال گذشته که میزان‬ ‫تولیدات‪ ۸۵۷ ،‬هزار تن بود‪5 ،‬درصد رش��د یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچی��ن‪ ،‬کش��ور چی��ن ک��ه بزرگ تری��ن‬ ‫تولیدکنن��ده الومین��ا در جه��ان اس��ت‪ ،‬در ماه‬ ‫دس��امبر‪5 ،‬میلیون و ‪ ۹۱۸‬تن الومینا تولید کرد‬ ‫که تولیدات این کش��ور در ماه ژانویه ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫تن کاهش یاف��ت و به ‪5‬میلیون و ‪ ۶۹۰‬هزار تن‬ ‫رس��ید‪ .‬این میزان نس��بت به مدت زمان مشابه‬ ‫در س��ال گذشته که میزان تولیدات‪ ۶ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۹۰‬هزار تن ب��ود‪ ۶۰۰ ،‬هزار تن افت را تجربه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در م��اه ژانویه می��زان تولید پ��ودر الومینا در‬ ‫امریکای ش��مالی‪ ،‬ب��ه ‪ ۲۳۳‬هزار تن رس��ید که‬ ‫نسبت به ماه دسامبر که تولیدات پودر الومینای‬ ‫این منطق��ه‪ ۲۶۷ ،‬هزار تن بود‪ ،‬ش��اهد کاهش‬ ‫‪۱۳‬درص��دی می��زان تولید هس��تیم‪.‬این میزان‬ ‫نس��بت به مدت زمان مش��ابه در سال گذشته‪،‬‬ ‫کاهش ‪۹‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬می��زان تولی��د پ��ودر الومینا در‬ ‫امری��کای جنوب��ی‪ ،‬در ماه دس��امبر‪ ،‬حدود یک‬ ‫میلیون ت��ن بود که در ماه ژانوی��ه تولیدات این‬ ‫منطق��ه‪4 ،‬درصد رش��د یافت و ب��ه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۷‬هزار تن رس��ید‪ .‬در مجم��وع‪ ،‬میزان تولید‬ ‫پ��ودر الومین��ای قاره امری��کا در ماه دس��امبر‪،‬‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۲۷۰‬ه��زار تن بود ک��ه در ماه‬ ‫ژانوی��ه به یک میلیون و ‪ ۲۸۰‬ه��زار تن افزایش‬ ‫یافت‪ .‬در م��اه ژانویه‪ ،‬اروپ��ای غربی ‪ ۴۷۸‬هزار‬ ‫تن پودر الومینا تولید کرد که در مقایس��ه با ماه‬ ‫گذش��ته‪ ۲۳ ،‬هزار ت��ن افزایش تولید را ش��اهد‬ ‫هستیم و اروپای شرقی و مرکزی‪ ،‬در ماه دسامبر‪،‬‬ ‫‪ ۳۹۴‬هزار تن تولید داشت‪ .‬در ماه ژانویه‪ ،‬میزان‬ ‫تولیدت ای��ن منطقه‪3 ،‬درصد افت داش��ت و به‬ ‫‪ ۳۸۱‬هزار تن رس��ید که نس��بت به مدت زمان‬ ‫مش��ابه در س��ال گذشته‪ ،‬رش��د یک درصدی را‬ ‫ش��اهد هس��تیم‪ ،‬در مجموع‪ ،‬تولی��دات پودر در‬ ‫اروپا‪ ،‬در ماه دسامبر ‪ ۸۴۹‬هزار تن بود که میزان‬ ‫تولیدات در ماه ژانویه رشد داشت و به ‪ ۸۵۹‬هزار‬ ‫تن رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر س��یرجان‬ ‫گف��ت‪ :‬تولید ان��واع محصول در ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر س��یرجان در ‪ ۱۱‬ماه س��ال ‪ ۹۸‬به مرز ‪ ۲۶‬میلیون‬ ‫تن رس��ید و در این مدت تولید کنسانتره سنگ اهن رشد‬ ‫‪3‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جمش��ید مالرحمان اظه��ار کرد‪ :‬تولید‬ ‫کنس��انتره در ‪۱۱‬ماه س��ال جاری در این مجتمع به عنوان‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده س��نگ اهن ایران‪ ،‬نس��بت به مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل رشدی ‪3‬درصدی داشت و تا پایان بهمن‬ ‫تولید کنسانتره سنگ اهن در گل گهر سیرجان افزایش یافت‬ ‫ب��ا تولی��د ‪ ۱۴.۸‬میلیون تن کنس��انتره ‪ ۹۶‬درصد از برنامه‬ ‫سال را اجرایی کرد‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬تولید گندله سنگ اهن‬ ‫در گل گهر س��یرجان در مدت یادش��ده سال جاری نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال قبل با رش��د یک درصدی همراه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مالرحمان تصری��ح کرد‪ :‬این ش��رکت همچنین در‬ ‫زمینه رون��ق تولید‪ ،‬با تولید ‪ ۱۱.۱‬میلی��ون تن گندله ‪۹۳‬‬ ‫درصد از برنامه س��ال جاری خود را محقق کرد که با توجه‬ ‫به ش��رایط امروزی قدم خوبی برداشته است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تولید انواع محصول در این ش��رکت به مرز ‪ ۲۶‬میلیون تن‬ ‫رسید که ‪۲‬درصد بیش از مدت مشابه سال قبل بوده است‪.‬‬ ‫منطقه معدنی و صنعتی گل گهر با داش��تن معادن غنی از‬ ‫س��نگ اهن به عنوان یکی از مطرح تری��ن قطب های فعال‬ ‫معدنی‪ ،‬صنعتی در خاورمیانه اس��ت که دارای قابلیت های‬ ‫بسیاری برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در‬ ‫س��طح ایران و حتی جهان است‪ .‬شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر یکی از ش��رکت های فعال این منطقه می باشد که‬ ‫نقش مهمی در سیاست گذاری و مدیریت منطقه را برعهده‬ ‫دارد‪ .‬این ش��رکت درحال حاضر با ظرفی��ت تولید بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تن کنس��انتره و بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تن گندله‬ ‫بزرگترین تولید کننده کش��ور اس��ت و با اجرای پروژه های‬ ‫توس��عه و بهینه سازی خطوط ش��رکت‪ ،‬در افق چشم انداز‪،‬‬ ‫مجموع تولیدات ساالنه این شرکت به بیش ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫خواهد رسید‪ .‬این ش��رکت به منظور توسعه زنجیره ارزش‬ ‫خود با تاس��یس شرکت های فوالدی سهم خود را در تولید‬ ‫محصوالت فوالدی نظیر اهن اس��فنجی توس��عه داده و در‬ ‫اینده نه چندان دور با تولید اس��لب نازک و مقاطع فوالدی‬ ‫این زنجیره را تکمیل خواهدکرد‪.‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با «روزگار معدن» بررسی کردند‬ ‫مهم ترین چالش معادن در سال ‪ ۹۸‬از نگاه بخش خصوصی‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫س��الی که ب��ر معادن ب��ه ویژه مع��ادن بخش‬ ‫خصوص��ی گذش��ت پ��ر ف��راز و نش��یب ب��ود‪.‬‬ ‫چالش های این بخش از عوارض بر صادرات مواد‬ ‫معدنی ش��روع شد و با ش��دت تحریم ها افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬کرونا نیز ش��اید ضرب��ه کاری اخر را در‬ ‫واپس��ین روزهای س��ال به پیک��ر نحیف معادن‬ ‫بخش خصوصی وارد کرد‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند سال‬ ‫‪ ۹۹‬باید سال بهتری برای‬ ‫معادن باش��د چون دولت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬تا حد زیادی‬ ‫ب��ه مناب��ع ارزی معادن و‬ ‫صنایع معدنی تکیه داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد سال جاری معادن‬ ‫بهرام ش��کوری رئیس کمیس��یون معدن اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران درب��اره مهم تری��ن چالش های‬ ‫معادن در س��ال جاری به «روزگار معدن» گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه سال ‪ ۱۳۹۸‬با التهابات سیاست گذاری ها‬ ‫نظی��ر وضع عوارض ب��ر صادرات م��واد معدنی‪،‬‬ ‫مش��کالت گمرک��ی در واردات ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬افزایش حق��وق دولتی و بهره مالکانه‬ ‫مع��ادن و تحریم های مس��تقیم و غیرمس��تقیم‬ ‫بخش مع��دن و فلزات ای��ران‪ ،‬وضعیت مطلوبی‬ ‫برای جامعه معدنی کشور رقم نزد و ترکش های‬ ‫ان نی��ز ب��ه بخش های دیگر جامع��ه معدنی نیز‬ ‫اصابت و رش��د منفی را به جامعه معدنی کشور‬ ‫تحمیل کرد‪ .‬به طوری که رش��د اقتصادی ‪۹‬ماه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در گ��روه صنعت و مع��دن منفی‬ ‫‪۱۶.۶‬درصد بوده اس��ت‪ .‬رئیس انجمن مس ایران‬ ‫در ادامه اضافه کرد‪ :‬یکی از مش��کالت اصلی که‬ ‫س��ال جاری فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫با ان دست و پنجه نرم کردند‪ ،‬تصمیمات ناگهانی‬ ‫دولت و بدون مش��ورت بخش خصوصی بود که‬ ‫با انتص��اب دکتر اس��ماعیلی در معاونت معدنی‬ ‫وزارت صم��ت‪ ،‬با برگزاری جلس��ات مش��ترک‬ ‫ب��ا نماین��دگان بخش خصوصی‪ ،‬امی��د تغییرات‬ ‫اساس��ی در این بخش را ب��رای معدنکاران زنده‬ ‫ک��رد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نظرخواهی در حوزه زنجیره‬ ‫تامین سنگ اهن تا فوالد و رفع مشکالت تجهیز‬ ‫و نوس��ازی معادن کش��ور از دیگر اقدامات اخیر‬ ‫ای��ن معاونت بود ک��ه درصورت انج��ام اقدامات‬ ‫اولیه ان در روزهای پایانی س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬زمینه‬ ‫برای ورود بهتر بخش معدن به سال ‪ ۱۳۹۹‬مهیا‬ ‫می شود‪ .‬شکوری در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫درباره پیش��نهاد بخش خصوصی برای تجهیز و‬ ‫نوسازی معادن کشور گفت‪ :‬در ابتدا باید تسهیل‬ ‫ثبت س��فارش و رفع موان��ع ترخیص تجهیزات‪،‬‬ ‫ماش��ین االت معدنی فعلی‪ ،‬قطع��ات و تایرهای‬ ‫مربوطه و‪ ...‬در گمرگ جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫انجام ش��ود و در گام بعدی توسعه بخش معدن‬ ‫با تامین منابع مورد نیاز برای تجهیز و نوس��ازی‬ ‫معادن کشور در ‪ ۲‬بخش کوچک مقیاس و بزرگ‬ ‫مقی��اس تا افق ‪ ۱۴۰۴‬صورت گی��رد‪ .‬این فعال‬ ‫یکی از مشکالت اصلی که سال جاری فعاالن بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی با ان دست و پنجه نرم کردند‪ ،‬تصمیمات‬ ‫ناگهانی دولت و بدون مشورت بخش خصوصی بود‬ ‫معدنی در ادامه تاکید کرد‪ :‬در نهایت محاسبات‬ ‫برای توس��عه بخش معدن و رس��یدن به اهداف‬ ‫تولید مواد معدنی در افق ‪ ۱۴۰۴‬نش��ان می دهد‬ ‫که ساالنه در بخش معادن کوچک مقیاس حدود‬ ‫‪ ۶،۲۴۷‬میلیارد تومان (بخش ریالی) و در معادن‬ ‫بزرگ مقیاس ح��دود ‪ ۲۴۹‬میلیون یورو (بخش‬ ‫ارزی)‪ ،‬سرمایه گذاری در کشور مورد نیاز است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران پیش��نهادها و راهکارهای تامین‬ ‫مال��ی برای تجهیز و نوس��ازی معادن کش��ور را‬ ‫در دو بخ��ش کوچک مقیاس و ب��زرگ مقیاس‬ ‫مطرح کرد و گفت‪ :‬تامین مالی در بخش معادن‬ ‫کوچک مقیاس با ارائه تس��هیالت به پیمانکاران‬ ‫و معدن��کاران در حوزه معادن کوچک مقیاس از‬ ‫طریق صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدن��ی می تواند بر مبن��ای تقوی��ت و افزایش‬ ‫سرمایه صندوق انجام شود‪.‬‬ ‫ش��کوری افزود‪ :‬همچنی��ن تامین مالی معادن‬ ‫ب��زرگ مقیاس را می توان از طریق ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ معدن��ی (کارفرمای��ان) و از محل منابع‬ ‫حاص��ل از فروش محص��والت صادراتی خود و با‬ ‫ارائه تضامین انجام داد‪ .‬ب��ا این روش‪ ،‬می توانند‬ ‫پیمان��کاران خ��ود را م��ورد حمایت ق��رار داده‬ ‫و کارفرم��ا اقس��اط مربوط��ه را از محل صورت‬ ‫وضعیت های انان کس��ر کن��دروش دیگر تامین‬ ‫مال��ی معادن ب��زرگ مقیاس نیز این اس��ت که‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ معدن��ی (کارفرمای��ان) با‬ ‫دریافت مج��وز از نهاده��ای مربوط��ه‪ ،‬اقدام به‬ ‫خرید ماش��ین االت برای پیمان��کاران خود کرده‬ ‫و به صورت اجاره به ش��رط تملی��ک در اختیار‬ ‫ان��ان قرار دهن��د‪ .‬البته اس��تفاده از منابع ارزی‬ ‫صندوق توس��عه ملی نیز به عن��وان روش دیگر‬ ‫عنوان می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به تش��ریح جزئیات این پیشنهاد‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬در ارتب��اط با م��وارد اداری‪،‬‬ ‫عالوه بر تس��هیل در واردات ماشین االت معدنی‬ ‫دس��ت دوم تا ‪۱۰‬س��ال س��اخت‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫معدنی ش��رکت های پیمانکاران معدنی کش��ور‬ ‫ک��ه عمال بخش��ی از تولی��د را انج��ام می دهند‬ ‫جزء ماش��ین االت خط تولید محسوب و از تمام‬ ‫مزایای ماش��ین االت خط تولید بهره مند ش��وند‬ ‫و همچنی��ن حذف بروکراس��ی مرب��وط به ثبت‬ ‫س��فارش و ترخی��ص تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫معدنی از گمرگ کشور مدنظر است و این موانع‬ ‫باید از طریق ستاد هماهنگی سران ‪ 3‬قوا‪ ،‬مرتفع‬ ‫شود تا توسعه بخش معدن کشور محقق شود‪.‬‬ ‫شکوری درباره راهکارهایی برای عملکرد بهتر‬ ‫بخش معدن در س��ال اینده نیز گفت‪ :‬استراتژی‬ ‫کشور رهایی از اقتصاد نفتی و کسب درامد های‬ ‫غیرنفت��ی اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه بخ��ش معدن‬ ‫می تواند جایگزین مناسبی برای رهایی از اقتصاد‬ ‫نفتی کش��ور باش��د‪ ،‬چراکه در محاسبات انجام‬ ‫ش��ده و در صورت تحقق چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬در‬ ‫ح��وزه معدن و صنایع معدنی؛ تولید‪۷۰۰‬میلیون‬ ‫تن م��واد معدن��ی‪ ۵۵ ،‬میلیون تن ف��والد خام‪،‬‬ ‫‪۷۰۰‬ه��زار ت��ن کات��د م��س‪ ۱.۵ ،‬میلی��ون تن‬ ‫الومینی��وم‪ ۵۰۰ ،‬هزار تن ش��مش روی و‪ ،...‬این‬ ‫بخش می توان��د حدود ‪۶۰‬درص��د از درامدهای‬ ‫فعلی نفتی کشور را محقق کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اخرین ام��ار وزارت صمت در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬نشان می دهد که از مجموع ‪۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۴‬مع��دن؛ ‪۵‬هزار و ‪ ۶۵۲‬معدن فعال‪۴ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۹۵‬مع��دن غیرفع��ال و ‪ ۲۵۷‬معدن در حال‬ ‫تجهیز است‪ .‬بر اساس گزارش نتایج امارگیری از‬ ‫معادن در حال بهره برداری کشور در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫نیز تعداد معادن فعال کشور ‪۵‬هزار و ‪ ۳۵۳‬معدن‬ ‫است‪ ،‬که ‪ ۹۸.۵‬درصد معادن فعال کشور کوچک‬ ‫مقیاس است‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬با توجه به اینکه اکثر معادن‬ ‫کوچ��ک مقی��اس در مناط��ق مح��روم و کمتر‬ ‫توسعه یافته مثل استان های کردستان‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬خراس��ان جنوبی‪ ،‬جنوب کرمان‪،‬‬ ‫اذربایج��ان غربی و‪ ...‬ق��رار گرفته ان��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫فعال س��ازی این معادن می تواند در کنار تولید و‬ ‫ایجاد ارزش افزوده برای کش��ور‪ ،‬ابادانی و امنیت‬ ‫را ب��رای این مناطق فراه��م اورد‪ .‬در این زمینه‬ ‫تمرکز بر واحدهای کوچک مقیاس به دلیل نیاز‬ ‫به سرمایه کم تر در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران همچنین با توجه به رش��د منفی‬ ‫بخش معدن در ‪ ۹‬ماه سال جاری‪ ،‬گفت ‪ :‬بر کسی‬ ‫پوش��یده نیس��ت که س��ال اقتصادی سختی بر‬ ‫فعاالن اقتصادی این حوزه گذشته است و در این‬ ‫فضای اقتصادی‪ ،‬معادن کوچک مقیاس بیشترین‬ ‫اس��یب را دیده اند‪ ،‬بنابراین الزم است که دولت‬ ‫حمای��ت بیش��تری از ای��ن بخش ها کن��د و در‬ ‫اجرای بخش��ی از قوانین‪ ،‬مقررات و بخشنامه ها‪،‬‬ ‫ای��ن واحدهای معدنی را مس��تثنی کند به طور‬ ‫مثال حذف عوارض صادراتی مواد معدنی معادن‬ ‫کوچ��ک مقیاس یا احتس��اب حداکث��ر ضرایب‬ ‫کاهنده در محاس��به حقوق دولت��ی این معادن‪،‬‬ ‫می توان��د تا حدی قدرت رقابت را به این واحدها‬ ‫ب��از گرداند‪ .‬همچنین س��بک کردن بخش��ی از‬ ‫هزینه های عملیاتی معادن از طریق اعطای مجوز‬ ‫ورود ماشین االت معدنی با عمر تا ‪ ۱۵‬سال بدون‬ ‫پرداخت عوارض گمرکی‪ ،‬می تواند باری از دوش‬ ‫معدنکاران در سال اینده بردارد‪.‬‬ ‫ش��کوری ادامه داد‪ :‬از دیگر مش��کالت عمده‬ ‫که بخش معدن با ان دس��ت ب��ه گریبان بوده و‬ ‫هست‪ ،‬بحث تامین مالی است که انتظار می رود‬ ‫در سال پیش روی زمینه امکان استفاده از پروانه‬ ‫معدنی برای ترهین و ضمانت تسهیالت بانکی و‬ ‫امکان ترهین محص��والت تولیدی برای دریافت‬ ‫تسهیالت س��رمایه در گردش به منظور تسهیل‬ ‫تامی��ن مالی واحده��ای معدنی به وی��ژه معادن‬ ‫کوچک مقیاس میسر شود‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬ ‫عضو هیات مدیره ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره ذوب اه��ن اصفه��ان گف��ت‪ :‬از‬ ‫انجای��ی ک��ه کاه��ش این ب��ار قیم��ت نف��ت کوتاه مدت‬ ‫ب��وده و ناش��ی از موضوع وی��روس کرونا اس��ت‪ ،‬به نظر‬ ‫نمی رس��د بتواند تاثیری انچنانی بر قیمت فوالد داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫«احس��ان دش��تیانه» در گفت وگو با معدن ‪ ،۲۴‬درباره‬ ‫کاهش قیمت نف��ت و تاثیر ان بر قیمت و صادرت فوالد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تجربه نش��ان داده در بلندمدت قیمت فوالد و‬ ‫کاهش قیمت نفت بر بازار فوالد تاثیرگذار نیست‬ ‫به طور کلی کامودیتی ها همبستگی معنی داری با قیمت‬ ‫نفت دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با این وجود‪ ،‬از انجایی که کاهش این بار‬ ‫قیم��ت نفت کوتاه مدت بوده و ناش��ی از موضوع ویروس‬ ‫کرونا اس��ت‪ ،‬به نظر نمی رس��د بتواند تاثیری انچنانی بر‬ ‫قیمت فوالد داشته باشد‪.‬‬ ‫دش��تیانه یاداور شد‪ :‬با توجه به اینکه مرکز کرونا چین‬ ‫بوده و این کش��ور بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده‬ ‫فوالد در جهان است و تا این لحظه کوچک ترین تغییری‬ ‫در تولید و مصرف این کشور به وجود نیامده‪ ،‬تغییری در‬ ‫قیمت فوالد پیش بینی نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فوالدس��ازان ایران��ی ک��ه ص��ادرات‬ ‫دارن��د‪ ،‬تولی��دات خ��ود را انج��ام داده و ب��رای صادرات‬ ‫محصوالت ش��ان تا ‪2‬ماه اینده سفارش گرفته اند‪ ،‬بنابراین‬ ‫حتی اگر تغییری در قیمت ها ایجاد شود تاثیری بر میزان‬ ‫صادرات شان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات مدی��ره ذوب اه��ن اصفه��ان ب��ه‬ ‫پیش بینی س��ازمان بهداش��ت جهانی مبنی ب��ر دوره اوج‬ ‫ای��ن بیماری تا یک م��اه و نیم اینده اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫احتم��ال م��ی رود این ویروس ب��ر بازار ف��والد تاثیرگذار‬ ‫نش��ود‪ ،‬ام��ا اگر ه��م تاثیرگذار ش��د ب��ا توجه ب��ه رویه‬ ‫چن��د س��ال اخی��ر فوالدس��ازان ایرانی و پی��ش فروش‬ ‫محصوالت ش��ان از ‪2‬ماه جلوتر‪ ،‬اثری را ش��اهد نخواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫تعریف طرح های توس��عه ای‪ ،‬جذابیت سهم‬ ‫م��س در ب��ازار س��رمایه‪ ،‬ثبت رک��ورد تولید‪،‬‬ ‫فروش و صادرات از س��وی شرکت ملی صنایع‬ ‫م��س ایران‪ ،‬ما را بر ان داش��ت تا گفت وگویی‬ ‫ب��ا اردش��یر س��عدمحمدی مدیرعام��ل ای��ن‬ ‫ش��رکت و مع��اون س��ابق طرح های توس��عه‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی ایمی��درو ترتی��ب‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار معدن‪ ،‬برپای��ه گزارش‬ ‫ویژه نامه س��االنه س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران (ایمیدرو)‪ ،‬وی‬ ‫معتقد اس��ت؛ برای پیش��برد طرح های توسعه‬ ‫نیازمن��د افزایش حج��م عملی��ات معدنکاری‬ ‫هستیم و صنعت مس ایران همه پتانسیل های‬ ‫رش��د ازجمله دارا بودن پتانس��یل های معدنی‬ ‫و ام��کان تامی��ن مال��ی طرح های توس��عه را‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫€ €طر های توسعه شرکت در چه وضعیتی‬ ‫قرار دارند؟‬ ‫کلیدی تری��ن ط��رح توس��عه م��ا در ح��ال‬ ‫حاض��ر معدن مس درالو اس��ت ک��ه ظرفیت‬ ‫تولید‪150‬هزار تن کنس��انتره م��س را خواهد‬ ‫داشت‪ .‬تمام تالش خود را خواهیم کرد که این‬ ‫پروژه تا پایان سال اینده وارد مدار تولید شود‪.‬‬ ‫این پروژه ب��ه تنهایی بی��ش از ‪ 1500‬میلیارد‬ ‫توم��ان به گردش مالی ش��رکت م��س اضافه‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ب��رای فاز ‪ 3‬تغلیظ‬ ‫سرچشمه و فاز‪ 2‬میدوک برنامه ریزی کرده ایم‬ ‫تا این پروژه ها را طراح��ی و عملیاتی کنیم‪ .‬با‬ ‫بهره برداری از کارخانه های اس��ید و با توجه‬ ‫به قیمت کم اس��ید در نظر داریم با مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی کارخانه تولید اسید فسفریک‬ ‫ک��ه قیم��ت جهان��ی ح��دود ‪ 600‬دالر دارد‬ ‫طراحی و راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫€ €پیشبرد اهداف توس�عه ای شرکت بر‬ ‫چه مبنایی است؟‬ ‫ب��رای پیش��برد طرح ه��ای توس��عه نیازمند‬ ‫افزای��ش حجم عملی��ات معدنکاری هس��تیم‬ ‫ک��ه در حال حاض��ر در ح��دود ‪ 180‬میلیون‬ ‫مترمکعب اس��ت و برای تحقق این اهداف نیاز‬ ‫داریم که به ‪ 300‬میلیون تن در سال برسیم‪.‬‬ ‫بیش از برای توس��عه ش��رکت م��س برنامه‬ ‫داریم و مس هدفمند اس��ت و با همراهی همه‬ ‫کلیدی ترین طرح توسعه ما در حال حاضر معدن مس‬ ‫درالو است که ظرفیت تولید‪150‬هزار تن کنسانتره‬ ‫مس را خواهد داشت‬ ‫پرسنل و س��هامداران روزهای قشنگی را برای‬ ‫مس ب��ه وجود می اوریم و ش��رکت مس را به‬ ‫شرکت نخست کشور تبدیل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت مس چ�ه اقدامات�ی در حوزه‬ ‫اکتش�اف داش�ته و جایگاه جهان�ی ما در‬ ‫ذخایر چگونه است؟‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ‪60‬هزار‬ ‫متر عملیات اکتش��افی انجام دادیم که نسبت‬ ‫به ‪ 40‬هزار متر فعالیت اکتشافی سال گذشته‬ ‫رشد چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫€ €می�زان ذخای�ر م�س ش�رکت از ‪22‬‬ ‫میلی�ون تن ب�ه ‪ 34‬میلیون ت�ن افزایش‬ ‫یافته اس�ت و ایران جایگاه هش�تم را در‬ ‫با وجود اینکه صنایع باالدستی تولیدکننده الومینیوم در‬ ‫کش��ور‪ ،‬همواره به حمایت و توجه بیشتری از سوی دولت‬ ‫نیاز دارند تا بتوانند الومینای موردنظر خود را تامین کنند‬ ‫اما این ش��رکت ها عالوه بر پش��تیبانی نهادهای دولتی‪ ،‬نیاز‬ ‫به طرح های نواورانه و توس��عه طلبانه س��هامداران دارند تا‬ ‫بتوانند میزان تولیدات و بهره وری شرکت را ارتقا داده و به‬ ‫سوداوری بیشتری دست یابند‪.‬‬ ‫در س��ال جاری ب��ا هماهنگ��ی و مش��ارکتی ک��ه میان‬ ‫مدیرعام��ل‪ ،‬اعض��ای هیات مدیره و س��هامداران ش��رکت‬ ‫ایرالک��و ایجاد ش��د‪ ،‬تغییرات ش��گرفی در می��زان تولید و‬ ‫افزایش ظرفیت این ش��رکت ش��کل گرفت؛ به گونه ای که‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬ش��اهد افتتاح خط ‪5‬احیا شرکت الومینیوم‬ ‫ایران (ایرالکو) هستیم‪.‬‬ ‫به منظور اگاهی از اقدامات انجام ش��ده و ضرورت های‬ ‫اساس��ی در ش��رکت الومینی��وم ای��ران فل��زات انالین به‬ ‫گفت وگو با احمد مجیدی‪ ،‬مدیرعامل این شرکت پرداخته‬ ‫است که به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫€ €برنامه ری�زی و هدف گذاری ب�رای راه اندازی خط‬ ‫‪5‬احیا را از چه زمانی اغاز کردید؟‬ ‫در ابتدای س��ال جاری خط ‪ 5‬احیا را راه اندازی کردیم و‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬دیگ هدف گذاری شده‪ ،‬توانستیم ‪ ۷۸‬دیگ را وارد‬ ‫مدار تولید کنیم؛ اما به دلیل نیاز ش��رکت برای تامین برق‬ ‫بیشتر‪ ،‬از شرکت توانیر خواستیم که ‪ ۴۰‬مگاوات برق مورد‬ ‫نیاز کارخان��ه را به منظور افزایش ظرفیت تولید در اختیار‬ ‫م��ا قرار دهند تا ما بتوانی��م ظرفیت تولید را افزایش دهیم‬ ‫که این امر محقق نش��د و درحال حاضر‪ ،‬با چالش هایی در‬ ‫زمینه تامی��ن برق ضروری روبه رو هس��تیم‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که س��رمایه گذاری های کالنی در ای��ن زمینه انجام‬ ‫بین کش�ورهای دارنده ذخای�ر مس دارد‪.‬‬ ‫وضعیت بازار مس دنی�ا را چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫ک��ف س��ود بنگاه های تولید م��س در دنیا‬ ‫‪ 1150‬دالر اس��ت و برخ��ی بنگاه ه��ای ب��ا‬ ‫حج��م تولید باال س��ودی بی��ش از ‪3000‬دالر‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫می��زان مص��رف نف��ت از ‪ 39‬درص��د کنونی‬ ‫ب��ه ‪۱۳‬درصد ت��ا س��ال ‪ 2050‬کاه��ش پیدا‬ ‫خواه��د کرد و در مقابل می��زان مصرف انرژی‬ ‫الکتریس��یته از ‪ 19‬درص��د کنون��ی ب��ه ‪49‬‬ ‫درصد تا ‪ 30‬س��ال این��ده افزایش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رش��د مصرف انرژی الکتریس��یته متضمن‬ ‫افزایش مصرف مس اس��ت به طوری که میزان‬ ‫مصرف م��س در خودروهای کنونی ‪8‬کیلوگرم‬ ‫اس��ت و این در حالی اس��ت که در خودروهای‬ ‫الکتریکی بی��ش از ‪ 89‬کیلوگرم مس مصرف‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬با در نظر گرفتن این عوامل است‬ ‫ک��ه اتحادیه اروپ��ا در تدوین اس��تراتژی های‬ ‫سرمایه گذاری برای یک دهه اینده‪ ،‬مس را در‬ ‫ردیف نخستین و برترین عنصر سرمایه گذاری‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬کاهش جهانی قیمت مس در‬ ‫م��اه ژانویه و در ایام تعطیالت س��ال نو چین و‬ ‫بسته بودن بازارها در سال های گذشته نیز رخ‬ ‫می داده اس��ت ولی در این میان شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا و تحت تاثیر قرار گرفتن بازارها به ویژه‬ ‫حمل و نقل دریایی ب��ه صورت عامل مضاعف‬ ‫عمل کرده اس��ت و باعث کاهش قیمت جهانی‬ ‫مس شده است‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور قط��ع تهدی��دات موج��ود از نوع‬ ‫فاندامنت��ال نب��وده و ب��ر پای��ه پیش بینی ‪10‬‬ ‫موسس��ه مالی بزرگ دنیا همچون س��ی ار یو‪،‬‬ ‫افزایش ‪۱۵‬هزار تنی تولید الومینیوم‬ ‫داده ای��م و در صورت��ی ک��ه نتوانی��م به ص��ورت کامل از‬ ‫ظرفیت جدید‪ ،‬بهره برداری و اس��تفاده کنیم‪ ،‬قطعا متضرر‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه اقدام�ات و تمهیداتی در جه�ت راه اندازی‬ ‫کامل خط ‪ 5‬سالن احیا انجام داده اید؟‬ ‫براس��اس برنامه ریزی ها و هدف گذاری های انجام ش��ده‪،‬‬ ‫باید طرح های توس��عه ای که برای افزای��ش ظرفیت تولید‬ ‫کارخانه در نظر داش��تیم تا پایان س��ال محقق می شد؛ به‬ ‫همی��ن جهت‪ ،‬برای راه اندازی کامل خط ‪5‬س��الن احیا در‬ ‫مصرف برق س��ایر دیگ های کارخانه صرفه جویی کردیم تا‬ ‫بتوانیم ‪ ۳۰‬دیگ دیگر را نیز وارد مدار تولید کنیم‪ .‬با کمک‬ ‫مهندس��ان و کارکنان شرکت‪ ،‬توانس��تیم برق مورد نیاز را‬ ‫بدون کمک گرفتن از وزارت نیرو‪ ،‬تامین کنیم‪.‬‬ ‫برای راه ان��دازی ‪۴۲‬دیگ باقی مان��ده‪ ،‬هماهنگی هایی را‬ ‫با س��ازمان توانیر انجام داده ایم تا بتوانیم طرح توس��عه ای‬ ‫افزایش ظرفیت را محقق کنیم و توان تولیدی شرکت را به‬ ‫نحو چشمگیری افزایش دهیم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا راه ان�دازی کامل خ�ط ‪ 5‬کارگاه احی�ا‪ ،‬میزان‬ ‫تولی�دات ش�رکت ایرالک�و به چ�ه میزان�ی افزایش‬ ‫می یابد؟‬ ‫در کارگاه خط ‪ 5‬س��الن احیا‪ ،‬الومینیوم خالص (مذاب)‬ ‫تولید می ش��ود و س��پس به کارگاه ریخت انتقال و در انجا‬ ‫ب��ه قالب های متفاوتی ریخت��ه و محصوالت متنوعی تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬با راه ان��دازی کامل ای��ن خط‪ ۱۵ ،‬ه��زار تن به‬ ‫ظرفیت تولید ش��مش الومینیوم در کشور افزوده می شود‬ ‫و از این طری��ق میزان س��وداوری و درامدزایی ایرالکو به‬ ‫مراتب بهبود پیدا می کند؛ به گونه ای که این اقدام می تواند‬ ‫زمینه س��از طراحی و اجراسازی سایر اقدامات و برنامه های‬ ‫توس��عه ای ش��رکت ش��ود‪ .‬برای افزایش ظرفیت تولید به‬ ‫‪۴۰‬م��گاوات برق نیاز داریم که با وجود پیگیری های مداوم‬ ‫ما‪ ،‬س��ازمان توانیر نتوانس��ته این میزان برق را تامین کند‬ ‫و همچنی��ن اق��دام یا برنام��ه ای نیز در ای��ن زمینه انجام‬ ‫نداده ان��د‪ ،‬ای��ن درحالی اس��ت که تمام اقدام��ات ضروری‬ ‫از جان��ب ما انجام ش��ده و تنها به ان می��زان برق ضروری‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫€ €دیگ های قدیم�ی از چه تاریخ�ی از مدار تولید‬ ‫خارج ش�د و دیگ های جدید بهینه سازی شده را از‬ ‫چه کشوری خریداری کردید؟‬ ‫دیگ ه��ای قدیم��ی که در این کارگاه وجود داش��ت‪ ،‬در‬ ‫اب��ان ماه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬از م��دار تولید خارج و نخس��تین‬ ‫دیگ های بهینه سازی ش��ده در نیمه جنوبی خط ‪5‬کارگاه‬ ‫احیای یک‪ ،‬در اسفند سال ‪ ۱۳۹۷‬وارد مدار تولید شد‪ .‬در‬ ‫گام دوم‪ ،‬با برق دار ش��دن نیمه شمالی خط ‪ 5‬کارگاه احیا‬ ‫در اس��فند س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و درنهایت‪ ،‬تا پایان راه اندازی این‬ ‫خ��ط و در مدار تولید قرار گرفتن ‪ ۷۲‬دیگ جدید‪ ،‬درجمع‬ ‫‪۱۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن در سال به ظرفیت تولید شرکت اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬دیگ های بهینه س��ازی ش��ده ک��ه موجب‬ ‫بهب��ود روند تولید الومینیوم در کش��ور می ش��د‪ ،‬وارداتی‬ ‫بودن��د و عموم��ا نیز از کش��ور چی��ن وارد می ش��دند اما‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬توانایی س��اخت انه��ا را در کش��ور داریم‬ ‫و ای��ن دیگ ها بومی س��ازی ش��ده اند؛ به نح��وی که تمام‬ ‫دیگ ه��ای جدی��د را از تولیدکنندگان داخل��ی خریداری‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫ما مراحل نصب و راه ندازی این دیگ ها را از سال گذشته‬ ‫اغ��از کردیم و اگر س��ازمان توانیر‪ ،‬عملیات برق رس��انی را‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪327‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اقدامات شرکت فوالد‬ ‫سفیددشت برای مهار‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫سعدمحمدی اعالم کرد‪:‬‬ ‫افزایش ذخایر مس کشور به ‪ ۳۴‬میلیون تن‬ ‫فلزات‬ ‫ان ب��ی دی‪ ،‬اینوس��ت و‪ ...‬کف قیم��ت مس در‬ ‫س��ال‪ 6300 ،2020‬دالر بر تن خواهد بود‪ .‬در‬ ‫‪13‬س��ال گذشته سهام‪ ،‬ش��رکت مس در بازار‬ ‫بورس جزو س��هام های پربازده و س��ودده بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬چراکه از یک سو میانگین قیمت جهانی‬ ‫م��س در این بازه زمانی ب��االی ‪ 6500‬دالر بر‬ ‫تن بوده اس��ت و ازس��وی دیگر این شرکت در‬ ‫س��خت ترین ش��رایط موفق به افزایش س��طح‬ ‫تولید و تحق��ق برنامه های فروش خود ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €وضعیت مس در بازار س�رمایه چگونه‬ ‫است؟‬ ‫میانگین ساالنه بازدهی سهام شرکت مس از‬ ‫بدو پذیرش در بورس در س��ال ‪ 1385‬حدود‬ ‫‪188‬درص��د بوده اس��ت که رقم چش��مگیری‬ ‫نسبت به بازارهای مشابه به شمار می رود‪.‬‬ ‫صنع��ت م��س برتری��ن گزین��ه ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاری در کوتاه م��دت و بلندم��دت‬ ‫محس��وب می ش��ود و فعاالن بازار سرمایه باید‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن تمامی پارامترهای تاثیرگذار‬ ‫ب��ر بازار م��س درباره این س��هم تصمیم گیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €به عنوان یکی از باسابقه ترین مدیران‬ ‫معدن و صنایع معدنی کش�ور‪ ،‬چشم انداز‬ ‫حوزه مس را چطور می بینید؟‬ ‫در حال حاضر هیچگونه نگرانی درباره اینده‬ ‫صنعت مس وج��ود ندارد و طب��ق برنامه های‬ ‫انجام ش��ده نه تنها سال جاری رکورد تولید زده‬ ‫خواهد شد بلکه برای س��ال اینده هم در حال‬ ‫برنامه ریزی برای افزایش تولید هس��تیم‪ .‬قطعا‬ ‫ای��ن طرح ها باعث افزای��ش تولید و به تبع ان‬ ‫افزای��ش ظرفیت فروش ش��رکت مس خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صنعت مس ایران همه پتانس��یل های رش��د‬ ‫ازجمله دارا بودن پتانسیل های معدنی و امکان‬ ‫تامی��ن مالی طرح های توس��عه داراس��ت و در‬ ‫سال جاری خبرهای خوبی در حوزه اکتشافات‬ ‫و افزای��ش ذخایر معدنی م��س ایران به گوش‬ ‫رسید که این بیش ازپیش اینده دار کرد‪.‬‬ ‫افزون بر این با افزایش ‪ 2340‬میلیارد تومانی‬ ‫سرمایه ش��رکت مس این شرکت هم اکنون از‬ ‫منظر تامین مالی طرح های توس��عه مش��کلی‬ ‫نخواهد داشت و در مس��یر رشد و توسعه قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��ریع تر انجام می داد‪ ،‬می توانس��تیم بهره ب��رداری از این‬ ‫ف��از را اغاز ک��رده و زودتر ش��اهد افزایش تولید باش��یم؛‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه تم��ام زیرس��اخت های الزم و‬ ‫س��رمایه گذاری های ض��روری در این زمینه انجام ش��ده و‬ ‫راه ان��دازی کامل این خ��ط‪ ،‬منوط ب��ه فعالیت های دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به نگرانی مصرف کنندگان الومینیوم در‬ ‫کش�ور درباره میزان تولیدات شرکت های باالدستی‪،‬‬ ‫ایا ش�رکت ایرالکو در زمینه تامی�ن مواد اولیه در ‪۶‬‬ ‫ماه دوم سال ‪ ۱۳۹۹‬با مشکلی روبه رو می شود؟‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه مناب��ع تامین کننده ش��رکت ایرالکو‬ ‫متعدد هستند‪ ،‬به همین خاطر نسبت به سایر شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده الومینی��وم در کش��ور‪ ،‬با مش��کالت کمتری‬ ‫روبه رو هس��تیم اما در ماه های اخیر با افزوده شدن شرکت‬ ‫ایرالکو به ش��رکت های تحریم شده‪ ،‬امکان خرید مواد اولیه‬ ‫برای ما مش��کل تر ش��ده اس��ت و به طور قطع در سال های‬ ‫اینده با موانع و چالش های بیش��تری در این زمینه روبه رو‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬ش��رکت ایرالکو از لحاظ تامین مواد اولیه‬ ‫در بهترین ش��رایط ممکن ق��رار دارد و ب��ا هماهنگی ها و‬ ‫اقدامات پیش��گیرانه ای که انجام داده ایم‪ ،‬در زمینه تامین‬ ‫م��واد اولیه در س��ال اینده با مش��کلی روب��ه رو نخواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در زمینه ایجاد کنسرس��یوم مش��ترک میان شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده الومینی��وم ب��رای س��رمایه گذاری و افزایش‬ ‫ظرفیت تولی��د الومینای جاجرم اقداماتی انجام ش��ده اما‬ ‫هنوز قطعی نشده و درحال حاضر تنها در مرحله تحقیقاتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرکت فوالد سفیددشت به منظور پیشگیری‬ ‫از ش��یوع کرونا وی��روس‪ ،‬اقدام ب��ه گندزدایی و‬ ‫کاهش ساعت کار نیرو های خود کرد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪ ،‬محمود‬ ‫ارباب زاده مدیرعامل ش��رکت فوالد سفیددشت‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن ش��رکت در زمینه حفظ س�لامت‬ ‫هم��کاران و پرس��نل و همچنی��ن جلوگیری از‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا اقداماتی را در دس��تور کار‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور‬ ‫و پ��س از ان در اس��تان چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫اقدام��ات زیر برای مهار این ویروس در ش��رکت‬ ‫فوالد سفیددشت انجام شد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬کنترل روزانه دمای بدن تمامی پرس��نل و‬ ‫افرادی که وارد مجتمع می شوند با استفاده از تب‬ ‫س��نج دیجیتال‪ -۲ ،‬ضدعفونی زمان بندی شده‬ ‫کلیه سطوح کارخانه با اس��تفاده از محلول های‬ ‫ضدعفونی کننده‪ -۳ ،‬تاکید بر اس��تفاده از لیوان‬ ‫و ظ��روف یک بار مص��رف‪ -۴ ،‬کنترل دمای بدن‬ ‫راننده های خودرو های سنگین‪ -۵ ،‬تهیه بروشور‬ ‫و نص��ب در نقاط مختل��ف ش��رکت‪ -۶ ،‬توزیع‬ ‫ماسک ‪ ،۹۵ N‬دستکش التکس و یکبار مصرف‬ ‫و محلول های ضدعفونی کننده‪ -۷ ،‬تغییر برنامه‬ ‫غذایی و حذف مواد خام در مرحله نخس��ت و در‬ ‫مرحل��ه دوم کاهش س��اعت کاری و حذف غذا‪،‬‬ ‫‪ -۸‬حذف فرایند انگش��ت زنی و تغییر سیس��تم‬ ‫ثب��ت ورود و خ��روج به روش تش��خیص چهره‪،‬‬ ‫‪ -۹‬عدم برگزاری جلس��ات و حذف ماموریت ها‪،‬‬ ‫‪ -۱۰‬کاه��ش فعالیت های مربوط به مش��اوران و‬ ‫پیمانکار پروژه فوالدسازی‪ -۱۱ ،‬انجام تست های‬ ‫درمان��ی و اعمال محدودیت های پیش��گیرانه در‬ ‫ورودی مجتمع فوالد سفیددش��ت‪ -۱۲ ،‬کاهش‬ ‫س��اعت کار پرس��نل روز کار‪ -۱۳ ،‬تهیه محلول‬ ‫‪ ۰/۱‬درص��د کل��ر ب��رای گندزدای��ی س��طوح و‬ ‫س��رویس های بهداشتی از س��وی واحد ‪ HSE‬و‬ ‫توزیع ان در واحد های مختلف حتی پیمانکاران‬ ‫پ��روژه و بهره ب��رداری‪ ،‬ارباب زاده ب��ا بیان اینکه‬ ‫سال جاری این ش��رکت چندین رکورد تولید به‬ ‫ثبت رس��انده اس��ت اضافه کرد‪ :‬برای ما چیزی‬ ‫مهم تر از س�لامت کارگ��ران و خانواده های انها‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به همین منظور از تمام توان خود برای‬ ‫مقابله با این ویروس استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت هر تن‬ ‫مس به ‪ 5‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬دالر رسید‬ ‫تحلیلگ��ران فیچ در گزارش��ی جدی��د درحال‬ ‫بازنگری پیش بینی قیمت مس خود برای ‪۲۰۲۰‬‬ ‫از ‪5‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دالر برای هر تن قبلی به ‪5‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬دالر برای هر تن هستند‪ ،‬چون درحال حاضر‬ ‫انها انتظار دارند مشوق های بیشتر از سوی دولت‬ ‫چی��ن باعث باالتر رفتن بهای ای��ن فلز در نیمه‬ ‫دوم سال شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی مجتمع‬ ‫مس سرچشمه‪ ،‬شرکت فیچ انتظار دارد جو بازار‬ ‫م��س در کوتاه مدت نابه س��امان باقی بماند و در‬ ‫نتیج��ه بر قیمت های ان س��نگینی کند‪ ،‬چراکه‬ ‫س��رمایه گذاران به علت مس��ائل پیش امده در‬ ‫اث��ر ش��یوع ویروس کرون��ای جدی��د رغبتی به‬ ‫س��رمایه گذاری ندارند‪ .‬فیچ امیدوار است بیشتر‬ ‫مراکز تولیدی بهم ریخت��ه و زنجیره های عرضه‬ ‫از هم گسیخته در چین تا اوریل از محدودیت ها‬ ‫رها ش��وند و زمینه را برای رشد تقاضا برای مس‬ ‫در ادام��ه س��ال فراه��م کنند‪ .‬با کاه��ش یافتن‬ ‫تنش ه��ای تجاری بی��ن ایاالت متح��ده و چین‬ ‫پ��س از امضای یک ق��رارداد تجاری مرحله یکم‬ ‫در ژانویه و توسعه فعالیت های تولیدی بازارهای‬ ‫بزرگ براساس داده های پی ام ای منتشره در ماه‬ ‫نخست س��ال جاری میالدی‪ ،‬قیمت های مس از‬ ‫نوس��انات ‪ ۲۰۱۹‬خالصی یافتند و قیمت هر تن‬ ‫از این فل��ز به باالی ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬دالر صعود‬ ‫ک��رد‪ .‬با وجود این‪ ،‬جو مثبت دیری نپایید چون‬ ‫گس��ترش اپیدمی ویروس کوئی��د ‪ ۱۹‬در چین‬ ‫منجر به قرنطینه شماری از شهرها‪ ،‬گسیختگی‬ ‫زنجیره های عرضه و تعطیلی کارخانه هایی ش��د‬ ‫که از فل��ز مس به عن��وان ماده اولیه اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬ای��ن به ویژه انتظ��ارات تقاضای کوتاه‬ ‫مدت برای مس را فرو نشاند‪ ،‬چون کارخانه های‬ ‫تولیدی و پروژه های س��اختمانی در چین در اثر‬ ‫تالش های دولت برای جلوگیری از شیوع ویروس‬ ‫یاد شده متوقف شدند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مطرح کرد‪:‬‬ ‫استان ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪327‬‬ ‫خبر‬ ‫تا به حال تست‬ ‫مثبت کرونا درذوب اهن‬ ‫اصفهان نداشتیم‬ ‫سرپرس��ت اورژانس ش��رکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬تالش��گران ذوب اهن اصفه��ان در مواجهه با‬ ‫خطر ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬نهایت همت خود را به‬ ‫کار گرفته اند تا با رعایت مقررات بهداش��تی‪ ،‬ضمن‬ ‫مصون نگهداشتن خود و همکاران‪ ،‬خط تولید را نیز‬ ‫حفظ کنند‪ .‬در ادامه با تنی چند از این تالش��گران‬ ‫گفت وگ��و کردی��م که درپ��ی می اید‪ :‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عموم��ی ذوب اهن اصفهان‪ ،‬احس��ان یزدی با‬ ‫اش��اره به اینکه سعی شده مراجعان عمومی در این‬ ‫مرکز حذف ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬با برنامه ریزی انجام شده‬ ‫دفت��ر بیمه دانا را در مرک��ز اورژانس حذف کردیم‬ ‫ت��ا مراجعان کمتری به این مرک��ز تردد کنند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬با تهیه یک مرکز تریاژ در اورژانس ش��رکت‬ ‫بیماران��ی که عالئم تنفس��ی دارند پ��س از چکاپ‬ ‫کامل‪ ،‬به قس��مت مجزا منتقل می شوند و پزشک با‬ ‫مراجعه به قس��مت قرنطینه انها را معاینه می کند و‬ ‫این کار به این منظور است که این بیماران کمترین‬ ‫تماس را با کادر پزشکی و بیماران دیگر داشته باشد‪.‬‬ ‫یزدی با اش��اره به اینک��ه روزی ‪ 3‬مرتبه ضد عفونی‬ ‫سطح اورژانس انجام می شود گفت‪ :‬یک امبوالنس با‬ ‫تجهیزات مناسب جهت مراجعت این نوع بیماران به‬ ‫بیمارستان در نظر گرفته شده است‪ .‬وی یاد اور شد‪:‬‬ ‫نباید با ایجاد فضای منفی از این بیماری ترسید ولی‬ ‫به طور حتم باید ان را جدی گرفت و با رعایت اصول‬ ‫بهداش��تی از ش��یوع ان جلوگیری کرد‪ .‬سرپرست‬ ‫اورژان��س ش��رکت گفت‪ :‬با اقدام ب��ه موقع و رعایت‬ ‫اصول بهداش��تی در ش��رکت خوشبختانه تا به حال‬ ‫تس��ت مثبت کرونا در ذوب اهن اصفهان نداشتیم و‬ ‫امید است تا ریشه کن شدن این ویروس تالشگران‬ ‫به نکات بهداشتی توجه ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫تکمیل چرخه صنعت فوالد‪ ،‬ظرفیتی برای توسعه خراسان جنوبی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبی با بیان اینک��ه چرخه تولید در‬ ‫برخی از صنایع به خوبی در استان شکل گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چرخ��ه صنعت ف��والد تقریبا در‬ ‫اس��تان کامل شده است و ‪ ۴‬طرح در این بخش‬ ‫در دست اجراس��ت که ظرفیت و فرصت خوبی‬ ‫برای توسعه استان خواهد بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬داود ش��هرکی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ح��وزه صنع��ت بی��ش از ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫در تولید محصوالت ش��اخصی ازجمله کاش��ی‬ ‫و س��رامیک‪ ،‬الستیک خودرو‪ ،‬س��یمان‪ ،‬چینی‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬ف��راوری زغال س��نگ‪ ،‬منیزی��ت و‬ ‫بنتونی��ت‪ ،‬تولید کک از زغال‪ ،‬صنایع نس��اجی‪،‬‬ ‫صنایع ش��یمیایی‪ ،‬صنایع چوبی‪ ،‬صنایع غذایی‪،‬‬ ‫خوراک دام و طیور و‪ ...‬در استان درحال فعالیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هرکی ادام��ه داد‪ :‬همچنین تا پایان س��ال‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری در‬ ‫طرح های مختلف صنعتی انجام می ش��ود که به‬ ‫بهره برداری خواهند رسید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ح��وزه معدن گفت‪ :‬اس��تان‬ ‫خراسان جنوبی جزو ‪۵‬استان برتر معدنی کشور‬ ‫اس��ت که به لحاظ ذخایر معدنی رتبه‪ ۷‬و تعداد‬ ‫معادن و اشتغال رتبه‪ ۴‬را در کشور دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در س��ال‪ ۹۸‬برای ‪۶۴‬معدن‬ ‫پروان��ه بهره برداری ص��ادر و ب��ه ذخایر معدنی‬ ‫اس��تان ‪۵۰۰‬ه��زار ت��ن افزوده ش��د گف��ت‪ :‬در‬ ‫س��ال‪ ۹۲‬ذخایر معدنی استان ‪۲‬میلیارد تن بوده‬ ‫که اکنون به ‪۳‬میلیارد و ‪۷۰۰‬میلیون تن رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هرکی افزود‪ :‬خراس��ان جنوبی ظرفیت های‬ ‫شناخته ش��ده خوبی در حوزه معدن دارد و در‬ ‫برخی از انها در کش��ور ش��اخص و دارای مزیت‬ ‫اس��ت که از جمله ان می ت��وان به وجود بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬درصد ذخایر زغال س��نگ کشور در خراسان‬ ‫جنوبی و اش��تغال بیش از ‪ ۶۰۰۰‬نفر در این باره‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین درب��اره ماده معدنی‬ ‫منیزیت تنها ‪2‬اس��تان در کش��ور دارای ذخایر‬ ‫باالیی و مزیت هستند که یکی خراسان جنوبی‬ ‫است و در این باره نیز چرخه تولید و فراوری ان‬ ‫در استان به خوبی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبی بیان کرد‪ :‬در ادامه تکمیل این‬ ‫زنجیره‪ ،‬در س��ال اینده با بهره ب��رداری از واحد‬ ‫تولیدی اجرنس��وز بخش��ی از نیاز کشور به این‬ ‫محصول را تامین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شهرکی خاطرنشان کرد‪ :‬درباره برخی از مواد‬ ‫معدنی ش��اخص مانند زغال سنگ و منیزیت‪ ،‬با‬ ‫توجه به ذخایر غن��ی این مواد هیچ گونه نگرانی‬ ‫به لحاظ اتمام ذخایر نداریم و نیاز کش��ور را در‬ ‫طوالنی مدت تامین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در شرایط فعلی استان چاره ای‬ ‫جز تکیه کردن ب��ه ظرفیت های حوزه صنعت و‬ ‫معدن اس��تان به عنوان یک مزیت و فرصت در‬ ‫اس��تان که می تواند به رون��ق تولید و همچنین‬ ‫افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده کمک کند‪،‬‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫شهرکی بیان کرد‪ :‬در س��ال جاری با توجه به‬ ‫رویکرد اس��تاندار محترم و ب��ا توجه و نگاه ویژه‬ ‫ایشان‪۱۰ ،‬سفر از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به اس��تان داش��ته ایم که عالوه ب��ر وزیر محترم‪،‬‬ ‫معاونان ایش��ان در حوزه های مختلف به استان‬ ‫سفر داشته اند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبی افزود‪ :‬در ای��ن زمینه عملیات‬ ‫اجرای طرح های خوبی در اس��تان اغاز شده که‬ ‫از جمله ان می توان به اجرای ‪ ۵‬طرح توسعه ای‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان اش��اره‬ ‫کرد که درحال انجام است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬درباره تامین زیرساخت برق‬ ‫معادن اس��تان نیز تفاهمنامه ای به امضای وزیر‬ ‫محترم صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و وزیر محترم‬ ‫نیرو رسیده است که وزیر نیرو در این تفاهمنامه‬ ‫تامین هزینه زیرس��اخت برق معادن استان را به‬ ‫مبل��غ ‪ ۳۰‬میلی��ارد توم��ان در در ‪3‬س��ال و در‬ ‫مجموع به مبل��غ ‪ ۹۰‬میلیارد تومان تقبل کرده‬ ‫اس��ت که در این مس��یر ایمیدرو نیز کمک های‬ ‫خوبی را به استان خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش��هرکی گفت‪ :‬در حوزه تج��ارت و همچنین‬ ‫اس��تفاده از فرصت و مزیت مرزهای استان‪ ،‬بالغ‬ ‫بر یک س��وم صادرات به کش��ور افغانس��تان از‬ ‫خراس��ان جنوبی انجام می ش��ود که در بسیاری‬ ‫از اقالم مانند انواع مصالح س��اختمانی (سیمان‪،‬‬ ‫کاش��ی و س��رامیک)‪ ،‬ان��واع لول��ه و اتصاالت‪،‬‬ ‫عایق های رطوبتی‪ ،‬مواد شوینده و بهداشتی و‪...‬‬ ‫تامین کننده نیاز این کشور همسایه هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت های حوزه بازرسی گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای س��ال جاری تاکنون ‪ ۷‬طرح نظارتی در‬ ‫اس��تان اجرا شده که در مجموع با انجام بیش از‬ ‫‪ ۸۵۰۰۰‬مورد بازرسی به طور نوبه ای و همچنین‬ ‫گشت مشترک با سایر دس��تگاه های نظارتی از‬ ‫ابتدای س��ال‪ ۱۲۰۰ ،‬پرونده ب��ه ارزش افزون بر‬ ‫‪۶۰‬میلیارد ریال تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ش��هرکی بیان ک��رد‪ :‬درباره تامی��ن کاالهای‬ ‫اساس��ی‪ ،‬تاکنون با کمبود کاال در استان مواجه‬ ‫نبودیم و در مواقع لزوم‪ ،‬کاالهای اساسی و مورد‬ ‫نیاز تامین ش��ده است‪ .‬درحال حاضر هم گوشت‬ ‫قرمز گرم با قیمت ‪۷۵‬هزار تومان و گوشت قرمز‬ ‫منجم��د با قیمت ‪۴۰‬هزار توم��ان درحال توزیع‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان جنوبی ادامه داد‪ :‬همچنین اقالم شکر و‬ ‫برنج به میزان کافی برای توزیع در استان جذب‬ ‫و حتی بیش از میزان نیاز در س��طح بازار عرضه‬ ‫شد که البته برای ایام پایان سال نیز تامین این‬ ‫اقالم در حال انجام است و هیچ گونه مشکلی در‬ ‫تامین انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ج��ذب و حمل بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تن انواع س��یب و پرتقال تنظیم بازار به‬ ‫استان ویژه شب عید و ایام نوروز ‪ ۹۹‬انجام شده‬ ‫که در ایام پایانی س��ال در شبکه توزیع استانی‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ش��هرکی با اش��اره به ش��یوع ویروس کرونا و‬ ‫اقدام��ات اس��تان در این زمینه گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫ش��رایط خاص ایجاد ش��ده و نیاز استان به مواد‬ ‫ضدعفونی کنن��ده که به ص��ورت مقطعی ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬یک واح��د صنعت��ی تولیدکننده‬ ‫محلول ضدعفونی در اس��تان ب��ا تغییر کاربری‬ ‫اق��دام ب��ه تولی��د این م��اده م��ورد نی��از کرد‬ ‫ک��ه محص��ول تولی��دی ب��ه منظ��ور عرضه در‬ ‫س��طح اس��تان تحویل دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬در این ایام نیز از مردم‬ ‫فهیم و با فرهنگ خراسان جنوبی می خواهیم تا‬ ‫اقالم و کاالهای مورد اس��تفاده خود را به میزان‬ ‫مصرف و نیاز خرید کنن��د و با توجه به فراوانی‬ ‫کاال‪ ،‬ب��ه منظور کاهش تنش و اس��یب در بازار‬ ‫از خریده��ای غیرض��رور و بیش از می��زان نیاز‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫مسئوالن و متولیان پاس��خگو باشند که مواد خام تولید‬ ‫قیر با حمایت کدام مافیای قدرت و فس��اد‪ ،‬دوباره در بندر‬ ‫عباس اغاز شده است؟ مافیایی که با سوءاستفاده از شرایط‬ ‫کنونی کش��ور که همه توجهات درگیر مسئله کرونا است‪،‬‬ ‫فرصت را برای سو ءاس��تفاده مناسب دیده و با خام فروشی‬ ‫وکی��وم باتوم‪ ،‬کرونایی اقتصادی را به صنعت پتروش��یمی‬ ‫کش��ور تزری��ق ک��رده و ان را از نفس انداخته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬صنعت فوالد کش��ور در یک س��ال گذشته با‬ ‫معضل خام فروشی سنگ اهن و صادرات سنگ اهن روبه رو‬ ‫بود به نحوی که بس��یاری از فوالدس��ازان با کمبود شدید‬ ‫بحران کرونا در صنعت قیر‬ ‫س��نگ اهن و گندل��ه روب��ه رو بودند و ذخایر اس��تراتژیک‬ ‫س��نگ اهن و گندله کشور به ش��دت کاهش یافت‪ .‬اگرچه‬ ‫این معضل به صورت کامل مرتفع نش��ده اما با ورود وزارت‬ ‫صنع��ت ب��ه موضوع و اتخ��اذ برخی تدابیر این مش��کل تا‬ ‫حدودی فروکش کرد‪ .‬در حالی که به نظر می رسید معضل‬ ‫خام فروش��ی س��نگ اهن در صنعت فوالد کش��ور فروکش‬ ‫کرده‪ ،‬در این روزها ناگهان بیماری اقتصادی خام فروش��ی‬ ‫به شکل و صورتی دیگر در صنایع پایین دست نفت کشور‬ ‫سر براروده است‪ .‬متاسفانه شاهد هستیم در این روزها که‬ ‫توجه همه ایرانیان معطوف به مس��ئله مبارزه با کرونا است‬ ‫و افکار عمومی به س��ایر خبرها کمتر توجه نشان می دهد‪،‬‬ ‫عده ای با سوء اس��تفاده از این فضا‪ ،‬به خام فروشی ماده خام‬ ‫تولید قیر (وکیوم باتوم) روی اور ده اند و تولید کنندگان قیر‬ ‫را با بحران کمبود ماده اولیه قیر مواجه کرده اند‪ .‬مسئوالن‬ ‫و متولیان پاسخگو باشند که مواد خام تولید قیر با حمایت‬ ‫کدام مافیای قدرت و فساد‪ ،‬دوباره در بندر عباس اغاز شده‬ ‫اس��ت؟ مافیایی که با سوء اس��تفاده از شرایط کنونی کشور‬ ‫که همه توجهات درگیر مسئله کرونا است‪ ،‬فرصت را برای‬ ‫سوءاس��تفاده مناسب دیده و با خام فروش��ی وکیوم باتوم‪،‬‬ ‫کرونایی اقتصادی را به صنعت پتروش��یمی کش��ور تزریق‬ ‫ک��رده و ان را از نفس انداخته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که به هنگام بحران های گوناگون همچون س��یل و زلزله و‬ ‫ش��یوع بیماری‪ ،‬تمام مسووالن کشور از صنایع پایین دست‬ ‫نفت انتظار دارند به مس��ئولیت اجتماعی خود عمل کرده‬ ‫و با کمک های مال��ی و غیرمالی خود به یاری ملت بیایند‪.‬‬ ‫صنای��ع پایین دس��ت نفت نیز تا کنون بارها و بارها نش��ان‬ ‫داده در انجام مس��وولیت های اجتماعی‪ ،‬پیش��گام و پیشرو‬ ‫است‪ .‬در مسئله کرونا نیز صنایع پایین دست نفت‪ ،‬در انجام‬ ‫مسئولیت اجتماعی خود پیشگام بود و مسئوالن امر نسبت‬ ‫به جزئیات ان اگاه هستند‪.‬‬ ‫بازار شمش چدن پررونق اما کم سود‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ذوب صنعتگران گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه صنایع خودروسازی کشور نسبت‬ ‫به سال های گذشته در حال ورود به رونق دوباره‬ ‫هستند‪ ،‬بازار تولید شمش چدنی نیز در ایران در‬ ‫حال ش��کوفایی اس��ت اما در عین حال به دلیل‬ ‫اینکه بازار این محصول در کشور‪ ،‬شدیدا رقابتی‬ ‫است‪ ،‬نمی توان حاشیه سود قابل توجهی را برای‬ ‫ان در نظر گرفت‪.‬‬ ‫بابک می��روردی زاده در گفت وگ��و با «فلزات‬ ‫انالین»‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬ش��رکت ذوب صنعتگران‬ ‫یک��ی از زیرمجموعه های هلدینگ گروه صنعتی‬ ‫کیمیا است که با اتکا به تجرب ه ‪ ۴۰‬ساله مالکان‬ ‫ان در ح��وزه ریخته گری‪ ،‬اقدام ب��ه تولید انواع‬ ‫شمش های چدنی برای صنایع مختلف می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ذوب صنعتگ��ران درباره‬ ‫ش��مش های مختل��ف چدن��ی تولید ش��ده در‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این ش��رکت به شکل‬ ‫تخصصی به تولید انواع شمش چدن اعم از چدن‬ ‫الی��اژی‪ ،‬چدن های داکتیل و چدن خاکس��تری‬ ‫می پ��ردازد که انالیز این ش��مش ها ب��ا توجه به‬ ‫انالیز مورد درخواس��ت خریداران تنظیم شده و‬ ‫طبیعتا با هم متفاوت است‪.‬‬ ‫وی بیش��ترین مص��رف داخلی ش��مش های‬ ‫چدن تولید ش��ده در شرکت ذوب صنعتگران را‬ ‫در صنایع خودروس��ازی بخش دولتی ذکر کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬عمده ترین خری��داران این محصوالت‪،‬‬ ‫خودروس��ازانی مث��ل ایران خ��ودرو‪ ،‬س��ایپا و‬ ‫تراکتورسازی هس��تند که از این شمش ها برای‬ ‫ریخته گ��ری قطعات م��ورد نیاز خود اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مصرف شمش چدنی‬ ‫می��روردی زاده با اش��اره به بهبود ب��ازار تولید‬ ‫شمش چدن نسبت به گذشته‪ ،‬در این باره اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته به دلیل رکود بازار‬ ‫خودروس��ازی در ایران‪ ،‬سفارشات در این حوزه‬ ‫به ش��دت کاهش یافته بود و ب��ازار مطلوبی در‬ ‫کش��ور برای ش��مش چدن وجود نداش��ت ولی‬ ‫درحال حاض��ر این وضعی��ت بهبود پی��دا کرده‬ ‫و ب��ا افزای��ش می��زان تولی��د تدریج��ی صنایع‬ ‫خودروسازی کش��ور‪ ،‬بازار مصرف شمش چدنی‬ ‫کشور نیز شکوفا شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب صنعتگران همچنین‬ ‫درباره حاشیه سود تولید شمش چدنی در کشور‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬البته باید توجه داش��ت که اگرچه‬ ‫این بازار پویاتر از گذش��ته به فعالیت خود ادامه‬ ‫می دهد ولی ب��ه دلیل وجود بازار رقابتی در این‬ ‫حوزه‪ ،‬حاشیه سود در این صنعت اندک است‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره تاکی��د کرد‪ :‬ش��مش چدنی‬ ‫درحال حاضر به طور متوس��ط ب��ا قیمتی حدود‬ ‫‪5‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬توم��ان به ازای ه��ر کیلوگرم به‬ ‫بازار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪327‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معادن اصلی مس‬ ‫شیلی از افت درامد‬ ‫گزارش مى دهند‬ ‫‏‪ Codelco‬ش��یلی‪ ،‬تولیدکنن��ده برت��ر مس‬ ‫در جه��ان‪ ،‬در م��اه ژانوی��ه ب��ار دیگ��ر ب��ا افت‬ ‫‪۱۱۸.۶۰۰‬ت��ن‪ ،‬افت ‪۶.۸‬درصدی نس��بت به ماه‬ ‫مشابه در سال ‪ ،۲۰۱۹‬روبه رو شد‪.‬‬ ‫به گزارش پای��گاه خبرى«عصرمع��دن»‪ ،‬این‬ ‫کش��ور در سال گذش��ته از افت تولید کلی خبر‬ ‫داده بود ‪ ،‬درحالی که این ش��رکت معدن دولتی‬ ‫‪1،7‬میلیون تن فلز قرمز را که پایین ترین سطح از‬ ‫سال ‪ 2008‬بود ‪ ،‬هنگامی که تنها ‪1.55‬میلیون‬ ‫تن تولید می کرد‪ ،‬را گزارش مى داد‪.‬‬ ‫در ان زم��ان ‪ ،‬معدن غول «وزیرور هالس» که‬ ‫ساالنه بین ‪ 180000‬تا ‪ 200000‬تن مس تولید‬ ‫می کند ‪ ،‬هنوز عملیاتی نشده بود‪.‬‬ ‫براس��اس اژانس مس کشور‪ ،‬معادن خصوصی‬ ‫وضعیت بهترى دارن��د‪،Escondida ، BHP .‬‬ ‫بزرگ تری��ن معدن مس جهان ‪ ،‬در ماه گذش��ته‬ ‫‪10‬درصد بیش��تر (‪ 100.900‬تن) نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال گذشته تولید کرد‪.‬‬ ‫سیاست جدید تجارت‬ ‫الماس انگوال نتایج مثبتی‬ ‫به همراه دارد‬ ‫بازار تولید شمش چدنی نیز در ایران در حال شکوفایی‬ ‫است اما در عین حال به دلیل اینکه بازار این محصول‬ ‫در کشور‪ ،‬شدیدا رقابتی است‪ ،‬نمی توان حاشیه سود‬ ‫قابل توجهی را برای ان در نظر گرفت‬ ‫فروش می رس��د که با توجه به قیمت خرید مواد‬ ‫اولیه و هزینه های مربوط به فرایند تولید‪ ،‬س��ود‬ ‫چندانی را در بر ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تفاوت در انالیز مواد اولیه‬ ‫می��روردی زاده درباره منابع م��واد اولیه مورد‬ ‫اس��تفاده در تهیه شمش های چدنی تولید شده‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ریخته گری‬ ‫ش��مش چدن‪ ،‬مواد اولیه در ه��ر انالیز متفاوت‬ ‫هس��تند و بر حس��ب انالی��ز مورد نی��از صنایع‬ ‫مصرف کننده انتخاب می ش��وند‪ .‬این مواد اولیه‬ ‫می تواند نس��بتی از اهن اسفنجی و قراضه باشد‬ ‫ک��ه هر دوی این مواد اولیه از منابع داخلی قابل‬ ‫تامین هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ذوب صنعتگران منبع اصلی‬ ‫تامی��ن قراضه مورد نیاز این ش��رکت را ضایعات‬ ‫خ��ط تولید خودروس��ازی ها ذکر ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫این ضایعات ش��امل قراضه روغنی‪ ،‬براده اهن و‬ ‫براده چدن هستند و در مجموع حدود ‪۸۰‬درصد‬ ‫حج��م قراض��ه م��ورد اس��تفاده ما را تش��کیل‬ ‫می دهند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬قیمت متوس��ط قراضه‬ ‫رقمی بی��ن ‪4‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تا ‪4‬هزار و ‪۹۰۰‬تومان‬ ‫به ازای هر کیلوگرم اس��ت که با توجه به میزان‬ ‫موجودی در بازار‪ ،‬نوسان می یابد‪.‬‬ ‫وی درب��اره می��زان تولید ش��مش های چدنی‬ ‫این ش��رکت و ن��وع مصرف انها نی��ز بیان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر تولید ش��مش چدن در ش��رکت‬ ‫ذوب صنعتگ��ران به ی��ک ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تا یک‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬تن در ماه رس��یده است که معموال‬ ‫تولی��د ای��ن ش��مش ها بر اس��اس انالی��ز مورد‬ ‫نی��از مصرف کنن��دگان انجام می ش��ود‪ .‬صنایع‬ ‫خودروس��ازی نیز ب��ا توجه به همی��ن انالیزها‪،‬‬ ‫ش��مش ها را پس از ذوب دوباره‪ ،‬به قطعه تبدیل‬ ‫می کنند؛ این ش��مش ها ممکن اس��ت در تولید‬ ‫سیلندر‪ ،‬میل لنگ‪ ،‬کاس��ه چرخ و قطعات دیگر‬ ‫مورد استفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین‪ ،‬سدی برابر صادرات‬ ‫می��روردی زاده همچنین درب��اره فعالیت های‬ ‫زیرمجموعه ه��ای دیگر هلدین��گ گروه صنعتی‬ ‫کیمیا در حوزه ریخته گری‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مجتمع‬ ‫ف��والد کیمی��ا نیز ک��ه به ص��ورت تخصصی در‬ ‫زمینه فوالد فعالیت می کند‪ ،‬توانایی شمش های‬ ‫ف��والدی در مقاطع مختلف‪ ،‬انواع ش��مش های‬ ‫الیاژی‪ ،‬س��اختمانی و نیز قطع��ات ریخته گری‬ ‫فوالد الیاژی تا تناژ ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬تن را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب صنعتگ��ران در این‬ ‫خص��وص افزود‪ :‬ع�لاوه ب��ر این‪ ،‬خ��ط الیاژی‬ ‫و ریخته گ��ری قطع��ات الی��اژی مجموع��ه م��ا‬ ‫نی��ز درحال حاضر به فعالیت مش��غول اس��ت و‬ ‫فوالدهای الیاژی دقیق را تولید می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا ذکر این نکته که تامی��ن مواد اولیه به‬ ‫خصوص قراضه در وضعیت کنونی با مش��کالت‬ ‫زیادی همراه است‪ ،‬درباره اقداماتی که نهادهای‬ ‫دولتی و باالدس��ت حوزه صنع��ت می توانند در‬ ‫جهت بهبود وضعی��ت صنعت ریخته گری انجام‬ ‫دهن��د‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬انچ��ه درحال حاضر‬ ‫می تواند بیش��ترین کمک را ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫و صاحب��ان صنایع ریخته گری تلق��ی کند‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که وضع قوانین و ش��یوه نامه ها از ش��کل‬ ‫خلق الس��اعه و ناگهان��ی‪ ،‬به یک ثب��ات منطقی‬ ‫برس��د تا تولیدکنندگان و اهالی صنعت بتوانند‬ ‫درباره نوع فعالیت خود در این حوزه برنامه ریزی‬ ‫بلندمدت داشته باشند‪.‬‬ ‫میروردی زاده در پایان با اش��اره به قابلیت های‬ ‫موج��ود صنع��ت ریخته گ��ری کش��ور‪ ،‬درب��اره‬ ‫حمای��ت از تولیدکنن��دگان داخلی ب��رای ورود‬ ‫به بح��ث ص��ادرات‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬محصوالت‬ ‫صنای��ع ریخته گ��ری ای��ران از نظ��ر کیفیت و‬ ‫قیم��ت محصوالت‪ ،‬نس��بت به رقب��ای خارجی‬ ‫خ��ود‪ ،‬وضعیت مطلوب ت��ری را دارن��د و عالوه‬ ‫ب��ر تامین نیاز صنایع داخلی‪ ،‬می توانند بخش��ی‬ ‫از س��ود بازارهای خارج از کش��ور را نیز به خود‬ ‫اختصاص دهند‪ .‬این کار جدا از س��وداوری برای‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬برای کش��ور نیز ارزاوری مناس��بی‬ ‫را به دنبال خواهد داش��ت؛ اما به نظر می رس��د‬ ‫این مسئله زمانی محقق خواهد شد که قوانین و‬ ‫دستورالعمل ها برای حمایت از تولید و به صورت‬ ‫مدون و پایدار باش��د و سرمایه گذاران به ورود به‬ ‫این عرصه‪ ،‬احساس خطر نکنند‪.‬‬ ‫تاثیر کرونا بر بازار سنگ اهن و فوالد جهان‪:‬‬ ‫در پی اغاز ش��یوع ویروس کرونا در کشور چین‪ ،‬این کشور‬ ‫به عن��وان تامین کننده نیمی از مصرف جهانی فوالد‪ ،‬موجب‬ ‫کاهش قیمت فوالد ش��د‪ .‬قیمت فوالد ب��ه پایین ترین میزان‬ ‫خ��ود در چن��د ماه اخیر رس��ید و قیمت اه��ن نیز برخالف‬ ‫افزای��ش ان در س��ال‪ ۲۰۱۹‬کاهش و س��پس در ماه مارس‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بیرونیت ب��ه نقل از متال بولتن س��فارش های‬ ‫فوالد ش��رکت ‪ Baowu Steel‬از ماه فوریه تاکنون ‪ ۵‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬این میزان کاهش تقاضا به دلیل تاخیر در‬ ‫شروع کار صنایع پایین دستی مانند ساختمان و ساخت وساز‪،‬‬ ‫ماشین االت‪ ،‬اتومبیل سازی‪ ،‬کشتی سازی و لوازم خانگی است‬ ‫و نتیج ه ان کاهش شدید تقاضای فوالد است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارخانه ه��ای تولید فوالد هن��وز دفترچه های‬ ‫س��فارش خود را برای میزان تولید در ماه های مارس و اوریل‬ ‫تکمیل نکرده اند‪ .‬همان گونه که از نمودارهای فوق برداش��ت‬ ‫می شود درپی کاهش تقاضای فوالد تحت تاثیر ویروس کرونا‪،‬‬ ‫قیم��ت فوالد به پایین تری��ن میزان خود در چن��د ماه اخیر‬ ‫رس��یده است‪ .‬این کاهش قیمت برای میلگرد و ورق فوالدی‬ ‫در م��اه ژانویه به می��زان تقریبا‪ ۳۲۵۰‬یوان ب��ه ازای هر تن‬ ‫رسیده است‪ .‬به گزارش بیرونیت به نقل از بلومبرگ‪ ،‬اتحادیه‬ ‫اهن و فوالد چین گفت‪« :‬شرکت ها در تدارکات و حمل ونقل‬ ‫صاماده باش چین به فوالدسازان‬ ‫با محدودیت هایی روبه رو هس��تند‪ ،‬معامالت متوقف شده اند‪،‬‬ ‫قیمت مواد اولیه و فوالد کاهش یافته است و این باعث می شود‬ ‫ارزش ب��ازار کاه��ش یابد‪ ».‬این گروه ک��ه نماینده بزرگترین‬ ‫تامین کننده ها است‪ ،‬چراغ سبز را برای میزان تولید پایین تر‬ ‫نشان داد‪ .‬بحران بهداش��ت چین‪ ،‬صنعت فوالد را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده است‪ .‬بحرانی که صدها نفر را کشته‪ ،‬موجب بیماری‬ ‫هزاران فرد شده است و باعث خلل در چشم انداز تقاضای مواد‬ ‫اولی��ه به دلیل توقف فعالیت ه��ا و ممنوعیت های حمل ونقل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کش��ور چین بهترین خری��دار س��نگ اهن از‬ ‫‪ BHP Group، Rio Tinto Group‬و ‪Vale SA‬‬ ‫ن‪ -‬که بیش از نیمی‬ ‫است‪ .‬شرایط موجود در صنعت فوالد چی ‬ ‫از تولید جهانی را به خود اختصاص می ده د– زنگ هش��داری‬ ‫را ب��رای مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان جهانی فوالد در‬ ‫سراس��ر جهان به صدا در اورده اس��ت‪ .‬اتحادیه سنگ اهن و‬ ‫فوالد چی��ن در بیانیه ای گفت‪ :‬تاثیر ویروس کرونا بر صنعت‬ ‫فوالد در ‪3‬ماه نخس��ت متمرکز خواهد ش��د و فوالد س��ازان‬ ‫باید برنامه های تولید را به طور مناس��ب بر اساس سفارشات‪،‬‬ ‫ام��ور مالی و توانایی حمل ونقل مواد تنظیم کنند‪ .‬این بخش‬ ‫بای��د از رقابت زیان اور جلوگیری کن��د‪ ،‬تاجران را مدیریت‬ ‫کن��د و نباید با ف��روش فوالد با قیمت پایین ب��ازار را مختل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش بیرونیت به نقل از فین ‪ ،۲۴‬سنگ اهن کومبا نیز‬ ‫درباره اختالل احتمالی قیمت کاالها به دلیل ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا هشدار داد‪ .‬این غول معدن که از جهش ‪۶۹‬درصدی در‬ ‫سود خالص برای سال منتهی به دسامبر ‪۲۰۱۹‬به دلیل باالتر‬ ‫رفتن قیمت س��نگ اهن و تقاضای بیش��تر برای محصوالت‬ ‫خبر داد‪ ،‬گفت‪ :‬این ویروس موس��وم به کووید‪ ۱۹-‬ش��روع به‬ ‫تاثیرگ��ذاری بر قیمت کاالها کرده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫قیمت سنگ اهن به طور متوسط ‪ ۹۳‬دالر در هر تن ( باالترین‬ ‫سطح از س��ال ‪ ۲۰۱۵‬از نظر دالر امریکا) بوده است‪ .‬افزایش‬ ‫تقاضا از جانب چین به جهت مسئولیت اش در زمینه افزایش‬ ‫‪ ۵‬درص��دی تولید اهن و افزایش ‪ ۷‬درصدی تولید فوالد خام‬ ‫و همچنی��ن اختالل در عرضه در اس��ترالیا و برزیل‪ ،‬از جمله‬ ‫عواملی ب��ود که موجب افزایش قیمت ها ش��د‪ .‬با وجود این‪،‬‬ ‫پس از ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬ع��دم اطمینان درباره چگونگی‬ ‫تاثی��ر ان بر تقاضا از چین در قیم��ت کاالها تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫در سال جاری در ماه فوریه‪ ،‬قیمت سنگ اهن حدود ‪ ۸۰‬دالر‬ ‫در هر تن بوده اس��ت‪ ،‬اما در م��اه مارس این قیمت به حدود‬ ‫‪۹۰‬دالر نزدیک شده است‪.‬‬ ‫سیاست جدید تجارت الماس انگوال باعث رشد‬ ‫متوس��ط​​ساالنه درامد ناخالص حدود ‪۸.۵‬درصد‬ ‫در ‪2‬سال گذشته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «عصرمع��دن»‪ ،‬براس��اس بیانیه‬ ‫رس��انه ای صادر شده از س��دیمام ‪ -‬شرکت ملی‬ ‫بازرگان��ی الماس انگوال ‪ -‬درحال��ی که در دوره‬ ‫‪2017-2016‬درام��د ناخالص ‪2.3‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬در س��ال ‪ 2018-2017‬با رشد‬ ‫‪10.8‬درصد‪ ،‬در کل ‪1.22‬میلیارد دالر و در سال‬ ‫‪ 2019-2018‬این رش��د ‪6.2‬درص��د و در کل‬ ‫‪1.29‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫نتایج مثبت به دنبال فرمان سال ‪ 2018‬است‬ ‫که رقم «مش��تری ترجیح��ی» را از بین می برد‬ ‫و روش های جدید فروش الماس را پیاده س��ازی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پیش از این ‪ ،‬مش��تریان ترجیحی که از سوی‬ ‫رئی��س دولت انتخاب ش��ده بودن��د تنها افرادی‬ ‫بودن��د که می توانس��تند الماس را از س��دیمام‬ ‫ب��ا قیمت ه��ای تخفیف و با س��همیه های خاص‬ ‫خریداری کنند ‪ .‬این منجر به اعمال انحصارگرایی‬ ‫و فساد شد‪.‬‬ ‫ناکامی طال برای ثبت‬ ‫رکورد قیمت جدید‬ ‫قیمت طال پس از اینک��ه به باالی ‪ 1700‬دالر‬ ‫صعود کرد‪ ،‬با امیدواری سرمایه گذاران به اجرای‬ ‫تدابیر محرک مال��ی بانک های مرکزی جهان به‬ ‫منظ��ور مقابله با اثرات اقتصادی ش��یوع ویروس‬ ‫کرون��ا در معام�لات ب��ازار جهانی بی��ش از یک‬ ‫درصد س��قوط کرد‪ .‬به گ��زارش معدن نیوز ‪ ،‬هر‬ ‫اونس طال برای تحوی��ل فوری در معامالت بازار‬ ‫سنگاپور ‪1.4‬درصد سقوط کرد و به ‪ 1656‬دالر و‬ ‫‪24‬سنت رسید‪ .‬بهای معامالت این بازار به دلیل‬ ‫نگرانیها از شیوع ویروس کرونا تا مرز ‪1702‬دالر‬ ‫صع��ود کرده بود که باالترین رکورد از دس��امبر‬ ‫سال‪ 2012‬بود‪.‬‬ ‫در بازار معامالت اینده امریکا‪ ،‬هر اونس طال با‬ ‫‪1.1‬درصد کاهش‪1657 ،‬دالر و ‪10‬سنت معامله‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته استفن اینس‪ ،‬استراتژیست ارشد بازار‬ ‫در شرکت اکس��ی کورپ‪ ،‬بازارها اندکی نوسانی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به دلیل تدابیر مح��رک مالی در خارج‬ ‫از امری��کا و ژاپ��ن که برای ط�لا در کوتاه مدت‬ ‫منف��ی اس��ت‪ ،‬ریس��ک پذیری به بازار برگش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازارهای سهام اسیا و دالر امریکا در معامالت‬ ‫بهب��ود پیدا کردن��د و ب��ازده اوراق قرضه هم از‬ ‫رک��ورد تاریخی اندک خود رش��د کرد‪ .‬ین ژاپن‬ ‫ک��ه ارز مطمئن به ش��مار م��ی رود از باالترین‬ ‫رک��ورد خود در بیش از ‪3‬س��ال گذش��ته عقب‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫مایکل مک کارتی‪ ،‬استراتژیست ارشد بازار در‬ ‫شرکت «سی ام س��ی مارکتس» گفت‪ :‬اگر بانک‬ ‫مرکزی امریکا واکنش مالی قابل توجهی نش��ان‬ ‫دهد‪ ،‬نگرانی س��رمایه گذاران نسبت به دورنمای‬ ‫رشد اقتصادی برطرف خواهد شد و این موضوع‬ ‫برای طال منفی خواهد بود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اسفند ‪ 21 1398‬رجب ‪ 16 1441‬مارس ‪2020‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪327‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88103730:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫گزارش‬ ‫ اثر تغییرات جوی‬ ‫بر مبادالت بورس های کاالیی دنیا‬ ‫جدیدترین مطالعات انجام ش��ده از س��وی «مجمع جهانی اقتصاد» نشان‬ ‫می دهد ک��ه یکی از پارامتره��ای تاثیر گذار بر روند مب��ادالت کاالیی دنیا و‬ ‫بورس های کاال‪ ،‬تغییرات جوی اس��ت که رابطه مستقیمی با بخش کشاورزی‬ ‫و در نتیجه محصوالت کشاورزی مبادله شده در بورس های کاالیی دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش کاال خبر‪ ،‬تغییرات جوی یکی از بزرگ ترین تهدیدهای زندگی‬ ‫بشر امروز است‪ .‬مسئله ای که تاثیرات مخربی روی زندگی مردم دارد و برای‬ ‫ان نیاز به اجرای سیاست های اقتصادی مختلفی است‪ .‬مسئله مهم اینجاست‬ ‫که تغییرات جوی موضوعی جهانی است و تمام مناطق دنیا را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ .‬از طرف دیگر بخش های مختلف اقتصاد هم تحت تاثیر این بحران قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مطالعات «مجمع جهانی اقتصاد» نش��ان می دهد که تغییرات جوی باعث‬ ‫می شود تا توان رشد اقتصادی دنیا تا سال ‪۲۰۵۰‬میالدی افزون بر ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کاهش می یابد و بیش��ترین اسیب هم به کشاورزان کوچکی وارد می شود که‬ ‫در کشورهای درحال توسعه دنیا زندگی می کنند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی ش��مار افرادی ک��ه حداقل یک ماه‬ ‫در هرس��ال به اب کافی و س��الم دسترس��ی ندارند به ‪ ۵‬میلیارد نفر خواهد‬ ‫رس��ید درحالی که هم اکن��ون ‪ ۳.۶‬میلیارد نفر در دنیا با این مش��کل روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫افزایش سطح اب دریاها و افزایش طوفان ها باعث می شود تا صدها میلیون‬ ‫نفر از س��اکنان شهرهای س��احلی مجبور به ترک محل زندگی خود شوند و‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی‪ ،‬هرس��اله هزینه ای افزون بر یک هزار میلیارد دالر به‬ ‫شهرهای ساحلی دنیا تحمیل شود‪.‬‬ ‫در نتیجه این مسئله نرخ فقر در دنیا رشد خواهد کرد و تا سال ‪۲۰۳۰‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیون نفر در دنیا زیر خط فقر زندگی خواهند کرد‪ .‬بیشتر این افراد‬ ‫در کشورهای درحال توسعه دنیا ساکن خواهند بود‪.‬‬ ‫مطالعات نشان داده است که سرمایه گذاری ‪۱.۸‬هزار میلیارد دالری دنیا در‬ ‫‪5‬حوزه مختلف اقتصادی و زیرس��اختی در فاصله س��ال های ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪۲۰۳۰‬‬ ‫میالدی می تواند مزایای��ی افزون بر ‪ ۷.۱‬هزار میلیارد دالر برای اقتصاد جهان‬ ‫به همراه بیاورد‪ .‬این ‪ 5‬حوزه ای که باید در انجا س��رمایه گذاری انجام ش��ود‬ ‫ش��امل سیستم های هشدار س��ریع‪ ،‬زیرس��اخت های مقاوم در برابر تحوالت‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬توسعه کشاورزی در مناطق کم اب با استفاده از سیستم های‬ ‫نوین کش��اورزی‪ ،‬حفاظت از مناطق گرم و درنهایت س��رمایه گذاری در ایجاد‬ ‫منابع اب شرب سالم می شود‪.‬‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد‪ ،‬اعالم کرده است این تغییرات جوی به طور مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم در حجم مبادالت کاالهای کشاورزی در بورس ها و قیمت این‬ ‫محصوالت اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫این مجمع هزینه تعلل در اجرای طرح های اصالحاتی اقتصادی برای مقابله‬ ‫با تغییرات جوی را بسیار زیاد ارزیابی کرد و خواستار اقدام جهانی برای حل‬ ‫این معضل شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تا ‪ ۲‬سال اینده برنامه ای برای دریافت‬ ‫مالیات جدید از سهام نداریم‬ ‫مع��اون مالیاتی س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی کش��ور گفت‪ :‬تا ‪۲‬س��ال‬ ‫این��ده برنامه ای ب��رای دریافت‬ ‫مالیات جدید از سهام نداریم‪.‬‬ ‫محمد مسیحی در گفت وگو با‬ ‫تسنیم‪ ،‬با اشاره به ابهام تصمیم‬ ‫اخی��ر س��ازمان ب��ورس درباره‬ ‫محدویت دامنه نوس��ان قیمتی‬ ‫انواع س��هام در بازار بورس و فرابورس گفت‪ :‬اساس��ا درباره این موضوع که دامه‬ ‫قیمت س��هام به هر ش��کل محدود ش��ود هیچ گونه مذاکره ای با سازمان بورس‬ ‫اوراق بهادار نداشته ایم‪.‬‬ ‫معاون سازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬براساس ماده ‪ 143‬مکرر قانون مالیات های‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬سازمان مالیاتی صرفا ‪0.5‬درصد مالیات به صورت مقطوع از خرید و‬ ‫فروش سهام دریافت می کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در س��ازمان مالیاتی کش��ور تاکید کرد‪ ،‬اگ��ر بورس اوراق‬ ‫بهادار رونق داش��ته باش��د و نقدینگی جذب این بازار ش��ود س��ازمان مالیاتی‬ ‫درامد بیشتری به لحاظ مالیات ستانی کسب خواهد کردف بر این اساس دوباره‬ ‫باید تاکید کرد س��ازمان مالیاتی در این سیاست محدودکننده هیچ گونه نقشی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‪ ،‬هم اکنون صرفا از نقل و انتقال س��هام که نرخ ان در قانون‬ ‫مالیات های مستقیم مشخص شده اس��ت‪ ،‬مالیات ستانده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫‪2‬تا ‪ 3‬س��ال اینده هی��چ برنامه ای برای دریافت مالیات جدید در حوزه س��هام‬ ‫نداریم‪ .‬مسیحی در واکنش به این که‪ ،‬ابهاماتی درباره دریافت مالیات در پیش‬ ‫نویس قانون مالیات های مس��تقیم درباره مالیات جدید از س��هام مطرح ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند طرحی برای مالیات جدید در حوزه س��هام نداریم اما اگر‬ ‫هم در دولت و یا مجلس ش��ورای اس�لامی چنین بندی به قانون اصالح قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم (مالیات بر عایدی س��رمایه و مالی��ات بر مجموع درامد)‬ ‫اضافه شود تجربه نشان داده است که چنین فرایندی حداقل ‪ 2‬تا ‪ 3‬سال طول‬ ‫خواهد کش��ید پس درکوتاه مدت به هیچ عنوان فرضیه دریافت مالیات جدید از‬ ‫سهام مطرح نیست‪.‬‬ ‫بعد از این ابالغیه برخی رس��انه ها خبر دادند که «بازدهی باالی بورس باعث‬ ‫ش��ده بود تا سازمان امور مالیاتی اصرار به دریافت مالیات از سرمایه گذاران این‬ ‫بازار داشته باشد‪».‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ابالغی��ه کاهش دامنه نوس��ان ب��ورس از ‪5‬درصد به‬ ‫‪2‬درصد منتشر شد که این موضوع اعتراض های زیادی‬ ‫را از سوی فعاالن بازار به همراه داشت‪.‬‬ ‫واکنش کارشناس��ان‪ ،‬سهامداران و فعاالن حاضر در‬ ‫بازار از این تصمیم س��ازمان بورس‪ ،‬موجب شد تا وزیر‬ ‫اقتصاد و دارایی قبل از اغاز معامالت در نامه ای ابالغیه‬ ‫سازمان بورس را ملغی اعالم کند و دوباره دامنه نوسان‬ ‫از ‪ 2‬به ‪5‬درصد بازگشت‪.‬‬ ‫فراز و فرود دامنه نوسان‬ ‫‹ ‹رابط�ه مس�تقیم کاه�ش دامن�ه نوس�ان با‬ ‫نقدشوندگی بازار‬ ‫مهدی ساسانی‪ ،‬کارشناس اقتصادی بازار سرمایه در‬ ‫گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬دامنه نوس��ان در بورس یکی از‬ ‫مس��ائل است که در س��ال های گذشته هم دستخوش‬ ‫تغییر شده و مدیران سازمان به فراخور زمان تغییراتی‬ ‫را در ای��ن زمینه ایجاد کردند‪ .‬وی با بیان اینکه دامنه‬ ‫نوس��ان از س��ال ‪ ۷۸‬به بعد به صورت م��داوم با تغییر‬ ‫همراه شده است‪ ،‬افزود‪ :‬دامنه نوسان رابطه مستقیمی‬ ‫با نقدشوندگی بازار سرمایه دارد‪ ،‬زمانی که دامنه نوسان‬ ‫‪5‬درصد باشد به دلیل انکه رشد و افت ان سریع تر رخ‬ ‫می دهد تمایل به خرید و فروش افزایش پیدا می کند‪،‬‬ ‫اما در صورت کاهش دامنه نوسان گردش نقدینگی به‬ ‫هر دلیلی کاهش پیدا می کند‪ .‬ساسانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نقدشوندگی در بازار سرمایه ازجمله فاکتورهای اساسی‬ ‫اس��ت که در صورت کاهش دامنه نوس��ان دستخوش‬ ‫افت در معامالت و کاهش ش��دت رش��د بازار سرمایه‬ ‫خواهد شد‪ .‬این کارشناس بازا سرمایه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با این اقدام نمادهایی که دارای صف خرید بودند صف‬ ‫خرید سنگین تری خواهند داشت‪ ،‬زیرا فروشندگانی که‬ ‫برای ‪5‬درص��د فروش حاضر به رش��د نبودند‪ ،‬به هیچ‬ ‫عن��وان برای ‪2‬درص��د حاضر به فروش نخواهند ش��د‪.‬‬ ‫ساسانی افزود‪ :‬نمی توان گفت تاثیر قانون کاهش دامنه‬ ‫نوسان خوب است یا بد‪ ،‬اما چیزی که احساس می شود‬ ‫این است که مقداری عجله در این تصمیم بوده و ابعاد‬ ‫مختلف ان مورد کارشناس��ی قرار نگرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫کارشناس بازار سرمایه معتقد است با این اقدام میزان‬ ‫نقدش��وندگی کاهش می یابد و س��هم هایی را در بازار‬ ‫خواهیم داش��ت که در صف خرید قفل می ش��وند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه مش��کلی که اکنون فعاالن بازار را نگران‬ ‫کرده قانون های جدیدی است که هر روز به بازار ابالغ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در طول ی��ک هفته چند قانون جدید‬ ‫به بازار ابالغ شد‪ ،‬این موضوع سیستم تمرکز و تحلیل‬ ‫افراد را به چالش کش��یده اس��ت‪ ،‬زیرا مشخص نیست‬ ‫ک��ه هفته اینده چه قانون جدیدی قرار اس��ت به بازار‬ ‫ابالغ ش��ود‪ ،‬اعتراض فعاالن بازار مربوط به قانون ابالغ‬ ‫ش��ده نیست‪ ،‬بلکه به رویه حاکم است‪ .‬ساسانی افزود‪:‬‬ ‫کاهش دامنه نوسان‪ ،‬بازار را خراب نمی کند‪ ،‬بلکه فقط‬ ‫ی��ک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت‪ :‬در ای��ام نوروز‬ ‫بازار س��رمایه ای سبز و با رشد پرشتاب خواهیم داشت؛‬ ‫همیش��ه در این ایام عقب ماندگی های اس��فند جبران‬ ‫ش��ده و امس��ال هم به نظر می رس��د روند بازار همانند‬ ‫سال های گذشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا تاج بر به افت چند روز اخیر‬ ‫ش��اخص بورس اش��اره کرد و گفت‪ :‬در بین گزینه های‬ ‫س��رمایه گذاری در کش��ور گزینه ای ب��ه جذابیت بازار‬ ‫سرمایه وجود ندارد زیرا این بازار نسبت به سایر بازارها‬ ‫از مزایایی مانند نقدشوندگی‪ ،‬حمایت دولت و شفافیت‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه بازارهای موازی جذابیت خود‬ ‫را برای س��رمایه گذاری از دس��ت داده اند‪ ،‬افزود‪ :‬روند‬ ‫صع��ودی ب��ازار در بلندمدت ادام��ه دار خواهد بود اما‬ ‫‪٦٠‬درصد از بازار س��رمایه وابس��ته به نفت‪ ،‬مش��تقات‬ ‫نفتی‪ ،‬کامودیتی ها و ش��رکت سرمایه گذاری مرتبط با‬ ‫این صنایع است که با توجه به هم بستگی قیمت جهانی‬ ‫نفت و ش��اخص کل‪ ،‬با کاهش غیرقابل باور قیمت نفت‬ ‫شاخص بورس هم کاهش شدیدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫منج��ر به برهم ریختگی نقدش��وندگی در بازار خواهد‬ ‫شد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد‪ :‬محدودیت‬ ‫صدور کدهای جدی��د‪ ،‬افزایش حجم مبنا و قرار دادن‬ ‫حجم مبنا برای نمادهای فرابورس ازجمله ابالغیه هایی‬ ‫اس��ت که در طول یک هفته داشتیم‪ ،‬سرمایه گذار باید‬ ‫به ص��ورت مداوم خود را با ای��ن ابالغیه ها به روز کند‬ ‫که این موضوع انرژی زیادی را از فعاالن بازار س��رمایه‬ ‫می گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه نگرانی فعاالن بازار احتمال‬ ‫انتش��ار ابالغیه های جدید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��یل عظیم‬ ‫اعتراض ها نسبت به این ابالغیه به خاطر رویه اشتباهی‬ ‫است که در پیش گرفته اند وگرنه بازار سرمایه راه خود‬ ‫را خواه��د رف��ت و این ابالغیه ها نمی توان��د مانع روند‬ ‫حرکت ش��ود‪ ،‬بلکه فقط به عنوان یک دس��ت اندازی‬ ‫تلقی می ش��ود که س��رعت رش��د را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ساسانی به تاثیر کاهش دامنه نوسان بر ورود نقدینگی‬ ‫در بازار س��رمایه اش��اره کرد و افزود‪ :‬نقدینگی باز هم‬ ‫وارد بازار خواهد ش��د زیرا پولی که وارد بازار س��رمایه‬ ‫می ش��ود به دلیل محدودیت هایی اس��ت که در دیگر‬ ‫بازارها به وجود می اید‪ .‬این کارش��ناس بازار سرمایه با‬ ‫بیان اینکه با کاهش دامنه نوس��ان بیشترین اسیب به‬ ‫نقدشوندگی بازار وارد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬باز هم نقدینگی‬ ‫وارد بورس می شود اما بسیاری از نمادها در صف خرید‬ ‫و فروش قفل می ش��وند‪ ،‬توصیه ما به س��هامداران این‬ ‫است که از رفتار هیجانی خودداری کنند زیرا همچنان‬ ‫بهترین بازار برای س��رمایه گذاری بازار سرمایه خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در مقطع فعلی نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫که سرمایه ها وارد بازارهای موازی با بازار سرمایه شوند‪،‬‬ ‫اما اگر این س��خت گیری ها و انتشار ابالغیه های جدید‬ ‫ادامه دار باشد می توان گفت سرمایه ها از این بازار خارج‬ ‫و به سمت دیگر بازارها وارد خواهند شد‪.‬‬ ‫ساس��انی با بیان اینکه ما نگ��ران قانون های بعدی‬ ‫هس��تیم که ممکن است یک شبه ابالغ شوند زیرا این‬ ‫موضوع به ش��دت بر روند بازار تاثیرگ��ذار خواهد بود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با کاهش دامنه نوس��ان و ورود پول به بازار ارز‬ ‫تم��ام تالش بانک مرکزی ب��رای کنترل قیمت دالر از‬ ‫بین می رود زیرا حجم گسترده ای از نقدینگی به سمت‬ ‫این بازار وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهدید کاهش دامنه نوسان بورس‬ ‫مهدی محمود رباط��ی‪ ،‬مدیرعامل کارگزاری بورس‬ ‫بیمه ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع یک نکته کامال بدیهی و اش��تباه اس��ت‬ ‫ک��ه ایجاد هرگونه محدودیت��ی در معامالت‪ ،‬بازار را از‬ ‫شفافیت دور خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪2 :‬سال گذشته رئیس سازمان بورس‬ ‫در مصاحبه ‍ های مختلف تاکید بر حذف دامنه نوس��ان‬ ‫و حجم مبنا در بورس داش��ت‪ ،‬اما وجود شرایط خاص‬ ‫در ب��ازار و ورود غیرقابل تصور نقدینگ��ی در این بازار‬ ‫باعث شد تا بسیاری از سهم ها رشدهای خیره کننده و‬ ‫حبابی داش��ته باشند‪ .‬رباطی با بیان اینکه این موضوع‬ ‫باعث ش��د تا هیات مدیره سازمان بورس زمینه کنترل‬ ‫و کاهش س��رعت رش��د را در دس��تورکار قرار دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این انگیزه که باید مانع حبابی ش��دن ش��اخص‬ ‫بورس شوند صحیح اس��ت‪ ،‬اما بدترین راه حل انتخاب‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این کارش��ناس بازار س��رمایه به عواملی‬ ‫که می تواند مانع از رش��د حبابی بازار س��رمایه ش��ود‬ ‫تاکید ک��رد و گفت‪ :‬عرضه اولیه س��هام ش��رکت های‬ ‫دولت��ی و نیمه دولتی‪ ،‬تس��هیل فرایند پذیرش عرضه‬ ‫اولیه ش��رکت ها و همچنین برخورد ج��دی با افرادی‬ ‫که قصد س��فته بازی و دس��ت کاری قیمت ها در بازار‬ ‫را دارند‪ ،‬می تواند رش��د بازار س��رمایه را متعادل کند‪.‬‬ ‫روزهای سبز شاخص بورس با اغاز فروردین‬ ‫تاج بر اصلی ترین مشکل این روزهای بازار را گم شدن‬ ‫مس��یر اصلی بازار اعالم کرد و گفت‪ :‬همه س��هم ها به‬ ‫دنبال س��هام وابسته به قیمت نفت با روند منفی همراه‬ ‫شدند‪ ،‬در حالی که این اشتباه است و باید این موضوع‬ ‫را مدنظ��ر قرار داد که فقط ‪ ٦٠‬درصد از س��هام موجود‬ ‫در بازار وابسته به قیمت نفت و کامودیتی هستند‪ ،‬روند‬ ‫باقی سهم ها ارتباطی به مسائل پیش امده برای قیمت‬ ‫نفت ندارند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه وضعیت‬ ‫کاهش��ی ش��اخص بورس ادامه دار نخواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش عم��ده ای از ب��ازار س��رمایه ش��امل نهادهای‬ ‫مال��ی مانند بانک‪ ،‬بیمه‪ ،‬تامین س��رمایه‪ ،‬لیزینگ ها و‬ ‫گروه های��ی مانند خودروس��ازی‪ ،‬تولیدی و ش��وینده‬ ‫هس��تند ک��ه ارتباطی به قیمت نف��ت ندارند اما اکنون‬ ‫اینگونه س��هم ها هم همسو با قیمت نفت روند منفی را‬ ‫در پیش گرفتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در می��ان م��دت ش��اهد اقبال ب��ازار به‬ ‫س��مت صنایعی خواهیم بود که وابس��ته به قیمت نفت‬ ‫نیس��تند و در بلندم��دت بازارس��رمایه بهترین گزینه‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری خواهد بود‪ .‬تاج ب��ر با بیان اینکه‬ ‫س��رمایه های موجود در اختیار مردم راهی جز ورود به‬ ‫بازار سرمایه ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬در بیرون از بازار سرمایه‪ ،‬بازار‬ ‫جذابی برای س��رمایه گذاری که بتواند پاسخگوی تورم‬ ‫انتظاری کش��ور باش��د وجود ندارد‪ ،‬بنابراین همچنان‬ ‫ش��اهد ورود نقدینگی و اقبال س��رمایه گذاران به بازار‬ ‫س��رمایه خواهی��م بود‪ .‬این کارش��ناس بازار س��رمایه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بازار به زودی به مسیر اصلی خود باز‬ ‫می گردد فقط اکنون در انتخاب س��هام موجود در بازار‬ ‫اش��تباهاتی صورت گرفته که این موضوع در چند روز‬ ‫اینده برطرف می ش��ود و بازار راه خود را پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون بسیاری از سهام در بازار حضور دارند‬ ‫ک��ه ارزنده هس��تند و ارتباطی به قیم��ت نفت ندارند‪،‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل می توان گفت جذابیت بازار س��رمایه‬ ‫همچن��ان پابرجا اس��ت‪ .‬تاج بر با بیان اینکه براس��اس‬ ‫سال های گذشته میزان فروش در ‪2‬هفته میانی اسفند‬ ‫افزای��ش می یابد و میزان عرض��ه بیش از تقاضا خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در ای��ن برهه از زمان بخ��ش از حقوقی ها‬ ‫بیش��تر تمایل دارند س��هام در اختیار خود را به فروش‬ ‫برس��انند تا بتوانند پاس��خگوی هزینه های پایان سال‬ ‫باش��ند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه طبق‬ ‫تجربه س��ال های گذش��ته روند منف��ی ‪2‬هفته میانی‬ ‫اس��فند‪ ،‬در هفت��ه پایانی ماه اس��فند و ای��ام نوروز که‬ ‫معامالت صورت می گیرد جبران شده است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در ای��ام نوروز و روزهایی که معامالت انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫بازار همیش��ه سبز و با رشد پرش��تابی را داشته ایم‪ ،‬در‬ ‫ای��ام نوروز همیش��ه عقب ماندگی های اس��فند جبران‬ ‫شده و سال جاری هم به نظر می رسد روند بازار همانند‬ ‫سال های گذشته باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬نوسان جزیی از ذات بازار است‬ ‫اینک��ه دو روز بازار منفی ش��ود و س��هامداران واکنش‬ ‫ش��دید از خود نش��ان دهند اصال اتفاق خوبی نیس��ت‬ ‫زیرا این موضوع نش��ان می دهد انتظارات س��هامداران‬ ‫کوتاه مدت و به صورت سفته بازانه است‪.‬‬ ‫ت��اج بر گفت‪ :‬س��رمایه گذاران باید با دید میان مدت‬ ‫وارد بازار شوند در اسفند همیشه شاهد افزایش عرضه‬ ‫بودیم که س��ال جاری کاهش شدید قیمت نفت هم به‬ ‫این موضوع دامن زده است‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر عمق بخشی بازار سرمایه‬ ‫کارتون روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫وی گفت‪ :‬این مس��ائل از جمله اقداماتی اس��ت که در‬ ‫تمام کش��ورهای پیش��رفته دنیا دیده می شود و برای‬ ‫جلوگیری از دس��تکاری قیمت ها نباید س��اختار اصلی‬ ‫بازار را برهم بزنند‪ .‬به اعتقاد رباطی‪ ،‬مسئوالن سازمان‬ ‫راه حل نامناسبی را برای جلوگیری از رشد حباب گونه‬ ‫بازار سرمایه انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان به دنیال جلوگیری از رشد‬ ‫حبابی در بازار اس��ت‪ ،‬اما راه حل اشتباهی را برای این‬ ‫کار انتخ��اب کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬راه جلوگی��ری از حباب در‬ ‫بازار‪ ،‬عمق بخش��یدن به بازار اس��ت که ظرف یک سال‬ ‫گذشته سازمان از این فرصت استفاده نکرد و بسیاری‬ ‫از شرکت ها در صف عرضه بودند که به دالیل و مسائل‬ ‫مختلف وارد بورس نشدند‪.‬‬ ‫رباطی با اش��اره ب��ه اینکه کاهش دامنه نوس��ان در‬ ‫ب��ورس زمینه افزایش س��فته بازی در ب��ازار را فراهم‬ ‫می کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬چنانچه س��ازمان ب��ورس به هر دلیل‬ ‫به جمع بندی رس��ید که این اق��دام را انجام دهد باید‬ ‫از مدت ه��ا قبل نس��بت به این موضوع اطالع رس��انی‬ ‫می ک��رد و علت این اقدام را توضیح می داد درحالی که‬ ‫تاکنون شاهد این موضوع در تصمیمات بازار نبوده ایم‪،‬‬ ‫بنابرای��ن این اق��دام در صورتی که درس��ت و منطقی‬ ‫باش��د‪ ،‬باع��ث بی اعتمادی بی��ن فعاالن بازار س��رمایه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه کاهش‬ ‫دامن��ه نوس��ان تاثیری بر خ��روج نقدینگ��ی از بورس‬ ‫نخواه��د داش��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بازاره��ای مالی ب��ازار هایی‬ ‫هوش��مند هس��تند‪ ،‬تا زمانی که احساس ش��ود بازار‬ ‫ب��ه دلیل متغیرهای کالن اقتصادی رش��د می کند هر‬ ‫محدودیت و قوانین جدیدی نمی تواند مانع رش��د بازار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کارگزاری ارمان تدبیر‬ ‫نقش جهان گفت‪ :‬افزایش سرمایه شرکت ها‪،‬‬ ‫عرضه های اولیه به موقع و افزایش ش��ناوری‬ ‫سهم ها همچنین توس��عه ابزارهای موجود از‬ ‫جمل��ه عوامل تاثیرگذار در عمق بخش��ی به‬ ‫بازار است که در مرحله اجرا هستند‪.‬‬ ‫بهادر ش��مس در گفت وگو با س��نا‪ ،‬حجم‬ ‫معامالت روزانه بورس را قابل توجه دانس��ت‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬افزایش و تغییر محاس��به حجم‬ ‫مبن��ا یک نیاز اساس��ی در بازار ب��ود؛ چراکه‬ ‫اعدادی که بعنوان حجم مبنا اعالم می ش��د‬ ‫س��نخیتی با حجم نقدینگی فعلی نداش��ت‬ ‫و به روز رس��انی این ابزار ی��ک ضرورت بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی تنوع ابزاری‬ ‫در بازار س��هام به اندازه ای اس��ت که چه در‬ ‫زمان صعوده��ای پیاپی و چه در زمان نزول‪،‬‬ ‫هر کدام کاربرد متفاوتی برای پوشش ریسک‬ ‫معامالت دارند‪ .‬این کارش��ناس بازار سرمایه‬ ‫بیان کرد‪ :‬جذابیت بازار س��رمایه نس��بت به‬ ‫دیگر بازارها به باالترین رتبه خود رس��یده به‬ ‫طوری که افراد جدید با هجوم به کارگزاری ها‬ ‫تعجیل در دریافت کد معامالتی دارند اما این‬ ‫نکته را در هیچ شرایطی نباید فراموش کنند‬ ‫ک��ه بدون تحلیل‪ ،‬معامل��ه نکنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت کارگزاری ارمان تدبیر نقش جهان با‬ ‫انتقاد از رفتار هیجانی برخی سهامداران خرد‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬برخی افراد ب��دون رصد و تحلیل‬ ‫س��هم ها تنها با شنیدن اسم س��هم اقدام به‬ ‫خرید و ف��روش می کنند‪ ،‬در صورتی که این‬ ‫نوع رفتارها برای بورس س��م است‪ .‬همچنین‬ ‫بای��د بدانند ب��ورس زمانی بازده��ی معقولی‬ ‫به س��هامدار می ده��د که س��رمایه گذاری را‬ ‫بلندم��دت در نظ��ر بگی��رد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫ام��وزش پیش از ورود به بورس گفت‪ :‬ابزارها‬ ‫و برنامه ه��ای مختلف��ی در زمین��ه اموزش‬ ‫س��رمایه گذاری در ب��ورس وج��ود دارد ک��ه‬ ‫خوشبختانه با توجه به جذابیت بازار سرمایه‪،‬‬ ‫ترغیب مردم نیز برای این اموزش ها بیش از‬ ‫پیش شده است‪ ،‬اما حجم تقاضای سهامداران‬ ‫برای دریافت کده��ای معامالتی به اندازه ای‬ ‫زیاد شده که باید برنامه های اموزشی را چند‬ ‫برابر کرد تا پاسخگوی نیاز باشد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار معدن

هفته نامه روزگار معدن 326

هفته نامه روزگار معدن 326

شماره : 326
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه روزگار معدن 325

هفته نامه روزگار معدن 325

شماره : 325
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه روزگار معدن 324

هفته نامه روزگار معدن 324

شماره : 324
تاریخ : 1398/12/21
هفته نامه روزگار معدن 323

هفته نامه روزگار معدن 323

شماره : 323
تاریخ : 1398/12/20
هفته نامه روزگار معدن 322

هفته نامه روزگار معدن 322

شماره : 322
تاریخ : 1398/12/19
هفته نامه روزگار معدن 321

هفته نامه روزگار معدن 321

شماره : 321
تاریخ : 1398/12/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!