هفته نامه روزگار معدن شماره 315 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار معدن شماره 315

صفحه بعد

هفته نامه روزگار معدن شماره 315

هفته نامه روزگار معدن شماره 315

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫برنامه انتقال‬ ‫اب خلیج فارس‬ ‫به شرکت های معدنی‬ ‫فرمول بخش معدن‬ ‫برای مقابله‬ ‫با تحریم ها‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪ 2 1398‬رجب ‪ 26 1441‬فوریه ‪ 2020‬سال دوم شماره ‪8 315‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ها‬ ‫تامین سنگ اهن‬ ‫در گرو چیست؟‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫لزوم حرکت معدن‬ ‫در مسیر فناوری‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫فوالد مبارکه تشنه‬ ‫مواد اولیه و سنگ اهن‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫دالالن اهن اسفنجی‬ ‫کمر بازار را خم کردند‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫ظرفیت های گردشگری معدن سرب و روی انگوران‬ ‫یک معدن ‪100‬ساله‪ ،‬دیدنی تر می شود‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪315‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فراخوان ایمیدرو‬ ‫برای انتخاب در مطالعات‬ ‫طرح جامع الومینیوم‬ ‫ایمی��درو ارزیابی کیفی انتخاب مش��اور مطالعات‬ ‫طرح جامع الومینیوم کش��ور را به فراخوان گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران‪ ،‬ایمیدرو در نظر دارد براس��اس بند‪۳۸‬‬ ‫تصویب نامه س��تاد اقتصاد مقاومتی و نقشه راه معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی به منظور سیاس��ت گذاری و تبیین‬ ‫اس��تراتژی های کالن در حوزه الومینیوم با هدف رفع‬ ‫چالش های موجود و ارتقای جایگاه این صنعت‪ ،‬نسبت‬ ‫به ارزیابی کیفی مشاوران واجد شرایط از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت اقدام کند‪ .‬مهلت دریافت‬ ‫اس��ناد ارزیابی کیفی از س��امانه‪ ،‬از زمان انتشار اگهی‬ ‫روزنامه تا ساعت ‪۱۲‬روز پنجشنبه مورخ ‪ ۱۵‬اسفند ‪۹۸‬‬ ‫از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬اس��ت‪ .‬مهلت ارائه پیشنهاد‬ ‫و محل تس��لیم اس��ناد ارزیابی کیفی‪ ،‬ت��ا پایان وقت‬ ‫اداری (س��اعت‪ )۱۶‬روز دوشنبه مورخ ‪ ۲۶‬اسفند ‪۹۸‬‬ ‫به ادرس س��امانه تدارکات الکترونیک دولت اس��ت‪.‬‬ ‫زمان گش��ایش پاکت های ارزیابی کیفی نیز س��اعت‬ ‫‪۹‬صبح روز سه ش��نبه مورخ ‪۲۷‬اس��فند‪ ۹۸‬در محل‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران خواهد بود‪ .‬برای اطالعات بیشتر‪ ،‬با شماره تلفن‬ ‫‪ ۰۲۱-۴۱۹۳۴‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫درخواست لوله و پروفیل ها‬ ‫بر افزایش قیمت محصوالت‬ ‫س��ندیکای تولیدکنندگان لول��ه و پروفیل فوالدی‬ ‫کشور در طرحی ابتکاری از اعضای خود دعوت کرد که‬ ‫با درنظر گرفتن سود منطقی خود؛ در اقدامی مناسب با‬ ‫افرایش عرضه حجم ورق روزگذش��ته فوالد مبارکه در‬ ‫بورس کاال و کاهش نرخ پایه؛ مطابق با سهم خریداری‬ ‫ش��ده ورق از ب��ورس کاال؛ و برابر با تاری��خ تحویل این‬ ‫ورق؛ اق��دام به فروش محصول تولی��دی خود نمایند‪.‬‬ ‫نرخ محصول پیش��نهادی حول و حوش ‪ ۸۲۰۰‬تومان‬ ‫( ب��دون احتس��اب مالی��ات ارزش اف��زوده ) به تاریخ‬ ‫تحویل اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬اعالم شده است‪ .‬البته انتظار‬ ‫می رود که تعداد مبادی خیلی بیشتر از اینها باشد؛ اما‬ ‫همین حرکت تا همین جای کار هم شایس��ته تشکر و‬ ‫احترام است‪ .‬در صورتی که تمامی اعضای سندیکا که‬ ‫خرید داش��ته اند از بورس کاال به این حرکت بپیوندند؛‬ ‫مطمئن باش��ید که ن��گاه مطالبه گر م��ردم یکپارچه‬ ‫متوجه تولیدکننده اصلی و منشاء عرضه خواهد شد و‬ ‫از سوی دیگر برخی نقاط غیر شفاف این خریدها برای‬ ‫مردم روشن تر دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید دستگاه فلوفرمینگ‬ ‫به عنوان یک محصول‬ ‫صنعتیاستراتژیک‬ ‫مدیرعامل ی��ک ش��رکت دانش بنیان ب��ه کاربرد‬ ‫گس��ترده دس��تگاه فلوفرم در صنایع مختلف اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬دس��تگاه فلوف��رم در صنایع خودرو‪ ،‬نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬هوافضا‪ ،‬پتروش��یمی و صنایع لوله سازی کاربرد‬ ‫فراوانی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش «فل��زات انالین»‪ ،‬مهدی وطنی‪ ،‬درباره‬ ‫ن��وع فعالی��ت و محص��ول دانش بنیان این ش��رکت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت در زمینه طراحی و س��اخت‬ ‫ماش��ین االت صنعتی ویژه فعالی��ت دارد و محصول‬ ‫دانش بنیان این شرکت دس��تگاه «فلوفرمینگ» نام‬ ‫دارد که یک محصول اس��تراتژیک صنعتی محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی درباره این دستگاه افزود‪ :‬این دستگاه غول پیکر‬ ‫‪ ۲۰۰‬تن وزن دارد که توانایی تولید لوله و سیلندرهای‬ ‫ج��دار نازک دقیق ب��دون درز تا قط��ر دو هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیمتر و طول ‪ ۱۲‬هزار میلیمتر را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت دانش بنی��ان ی��اداور‬ ‫ش��د‪ :‬دس��تگاه فلوفرمینگ ش��رکت ما تنها دستگاه‬ ‫فلوفرمینگ چهار غلتکه موجود در کشور است‪ .‬وطنی‬ ‫درب��اره چگونگی کارک��رد این دس��تگاه توضیح داد‪:‬‬ ‫دس��تگاه فلوفرمینگ در دسته ماشین االت ساخت و‬ ‫تولی��د قرار می گیرد که در زمینه تولید لوله های جدار‬ ‫نازک کاربرد دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خ��وراک این دس��تگاه ی��ک لوله با‬ ‫قطر ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬س��انتی متر اس��ت‪ .‬این دستگاه به روش‬ ‫ش��کل دهی چرخشی توس��ط س��ه یا چهار غلتک از‬ ‫ضخامت لوله کم و به طول لوله اضافه می کند‪ .‬این امر‬ ‫سبب می شود که لوله هایی با جدار نازک با طول بلند‬ ‫و دقت بسیار باال تولید شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت دانش بنی��ان عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫این روش اس��تحکام لوله باال می رود و به همین دلیل‬ ‫محصول تولیدش��ده در بسیاری از صنایع کاربرد پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ابق هی��ات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬اینک��ه برخی ادعا‬ ‫می کنند قرار گرفتن در لیس��ت س��یاه ‪ FATF‬تاثیری بر اقتصاد‬ ‫ایران نمی گذارد اصال صحیح نیست و جای تاسف دارد که مسئوالن‬ ‫اقتصادی کش��ور برای ارام کردن جو سیاس��ی کشور این حرف را‬ ‫می زنند‪ .‬مهدی کرباس��یان در گفت وگو با اقتصادانالین در رابطه با‬ ‫شیوع کرونا و احتمال بس��ته شدن مرزهای ترانزیتی گفت‪ :‬شیوع‬ ‫ویروس کرونا مربوط به کشور ایران نیست و تمام کشورهای دنیا را‬ ‫درگیر کرده است بنابراین مسئوالن هر کشوری برای حفظ امینی‬ ‫مردم ش��ان باید دقت الزم را داشته باشند که متاسفانه مسئوالن ما‬ ‫بیشترین تاثیر کرونا بر حمل ونقل های صادراتی و گردشگری است‬ ‫پروازهای چین با تاخیر کنس��ل کردند‪ .‬وی با اشاره به تاثیر ویروس‬ ‫کرونا بر اقتصاد کش��ور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بای��د بپذیریم که این موضوع بر‬ ‫اقتص��اد ما نیز تاثی��ر منفی می گذارد‪ .‬همان طور ک��ه اطالع دارید‬ ‫اقتصاد چین بیش از صدها میلیارد دالر به خاطر این ویروس دچار‬ ‫ضرر ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این موضوع بر روی گردش��گری و‬ ‫جابه جایی مس��افران و تاجران بیش��ترین تاثیر را گذاش��ته است‪.‬‬ ‫همچنین بر روی حمل ونقل اعم از کش��تی‪ ،‬ری��ل‪ ،‬کامیون و‪ ...‬نیز‬ ‫تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬کرباس��یان تصریح کرد‪ :‬بیشترین صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی ما به کش��ورهای همسایه به ویژه عراق است که‬ ‫با بس��ته ش��دن مرزهای ترانزیتی قطعا ضرر بزرگی متوجه صنعت‬ ‫می ش��ود لذا مسئوالن با تدابیری که اتخاذ می کند باید این ضررها‬ ‫را کمتر کنند‪ .‬رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو ضمن اشاره به قرار‬ ‫گرفتن اسم ایران در لیست سیاه ‪ ،FATF‬بیان کرد‪ FATF :‬ابعاد‬ ‫مختلف دارد‪ .‬اگر در جریان باش��ید ماه هاس��ت که این الیحه بین‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس‪ ،‬ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫در رفت و امد اس��ت که متاسفانه تصمیم قاطعی از سوی مسئوالن‬ ‫جمهوری اس�لامی گرفته نش��د تا خود ش��ورای ‪ FATF‬تصمیم‬ ‫گرفت ایران را در لیس��ت سیاه قرار دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه برخی‬ ‫ادعا می کنند این موض��وع تاثیری بر اقتصاد ایران نمی گذارد اصال‬ ‫صحیح نیست و جای تاسف دارد که مسئوالن اقتصادی کشور برای‬ ‫ارام کردن جو سیاسی کشور این حرف را می زنند‪ .‬باید بپذیریم که‬ ‫قرار گرفتن در لیست سیاه نه تنها بر اقتصاد بلکه بر نقل و انتقاالت‬ ‫مالی تاثیر ش��دیدی می گذارد‪ .‬مهدی کرباسیان تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫حرف نیز درس��ت است که ما با سیس��تم بانکی به خاطر تحریم ها‬ ‫سال هاس��ت که مبادالت نمی کنیم اما باید بپذیریم اگر این اتفاق‬ ‫اجرایی ش��ود‪ ،‬صرافی ها نیز دچار مشکل می شوند و باعث می شود‬ ‫هزینه های جابه جایی پول و مبادالت مالی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫برنامه انتقال اب خلیج فارس به شرکت های بزرگ معدنی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمی��درو از برنامه انتقال‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلی��ون مترمکعب اب به اس��تان های یزد‬ ‫و کرمان خبرداد و تصریح کرد‪ :‬برنامه انتقال اب‬ ‫خلیج فارس به ش��رکت های گل گهر‪ ،‬چادرملو و‬ ‫مس سرچشمه از بهار سال‪ ۹۹‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ایمی��درو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پ��ور در نشس��ت «بررس��ی اقدام��ات و‬ ‫برنامه ه��ای ط��رح انتق��ال اب خلیج ف��ارس به‬ ‫طرح های توسعه صنایع معدنی» افزود‪ :‬عملیات‬ ‫انتقال اب به شرکت های گل گهر‪ ،‬مس سرچشمه‬ ‫و چادرمل��و به ترتیب در خرداد‪ ،‬ش��هریور و اذر‬ ‫سال اینده انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اه��داف تعیی��ن ش��ده در‬ ‫اجرای این پ��روژه ملی‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تامین اب‬ ‫معادن مس‪ ،‬س��نگ اهن و صنایع فوالدسازی و‬ ‫جایگزینی با منابع اب زیرزمینی و س��طحی در‬ ‫کارخانه ها و طرح های اس��تان های کرمان‪ ،‬یزد و‬ ‫هرمزگان ازجمله اهداف اجرای این طرح است‪.‬‬ ‫نقش��ه راه‪ ،‬در ‪ ۲‬س��ال این��ده محق��ق خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایمیدرو مس��ئول اج��را و پیگیری‬ ‫‪۳۳‬راهبرد (‪۴۶‬درصد) نقش��ه راه بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت پیوسته بر واگذاری ها‬ ‫‹ ‹هدف کلی طرح؛ انتقال ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو ادامه داد‪ :‬هدف‬ ‫کلی طرح شیرین س��ازی و انتق��ال اب به میزان‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیون مترمکعب در سال است‪.‬‬ ‫غریب پور اعالم کرد‪ :‬فاز نخست شیرین سازی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۸۰‬میلیون مترمکعب در سال است که‬ ‫ساالنه ‪ ۱۳۰‬میلیون مترمکعب ان به استان های‬ ‫کرمان و یزد انتقال می یابد‪ .‬وی افزود‪۵۰ :‬میلیون‬ ‫مترمکعب در س��ال برای شرب استان هرمزگان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت اجرایی فازهای ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫این مقام مسئول در سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران گف��ت‪ :‬ظرفیت‬ ‫اجرایی در فازهای ‪ ۲‬و ‪ 3‬شیرین س��ازی و انتقال‬ ‫‪ ۴۷۰‬میلیون مترمکعب در سال خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۱۱‬ه�زار میلی�ارد توم�ان ب�راورد‬ ‫عملیات انتقال اب خلیج فارس عملیات انتقال اب به‬ ‫شرکت های گل گهر‪ ،‬مس سرچشمه و چادرملو به ترتیب‬ ‫در خرداد‪ ،‬شهریور و اذر سال اینده انجام می شود‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫غریب پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه س��رمایه گذاری انج��ام‬ ‫ش��ده در ای��ن پ��روژه‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬ب��راورد کل��ی‬ ‫س��رمایه گذاری شیرین س��ازی و خط انتق��ال (با نرخ‬ ‫تس��عیر ارز مع��ادل ‪۱۰‬ه��زار توم��ان)‪۱۱ ،‬میلی��ارد‬ ‫توم��ان اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در ای��ن ط��رح تاکن��ون‬ ‫‪۴۲۰۰‬میلیارد تومان و ‪۲۸۰‬میلیون یورو هزینه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین زیرساخت ها‬ ‫وی درب��اره تامین زیرس��اخت های مهم پروژه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر پیشرفت فیزیکی احداث‬ ‫پست برق پروژه در فاز نخست بیش از ‪۹۸‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت نقشه راه معدن از ‪۶۰‬درصد‬ ‫عبور کرد‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو گف��ت‪ :‬ایمیدرو‬ ‫ب��ا نقش��ه راه‪ ،‬دارای برنام��ه عملیاتی اس��ت و‬ ‫هدف گذاری مناسبی دارد‪.‬‬ ‫غریب پور اظهارکرد‪ :‬نقش��ه راه معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی با ‪ ۷۲‬راهبرد و ‪ ۱۴۵‬هدف تا افق‪،۱۴۰۰‬‬ ‫براس��اس قوانین مرتبط با این حوزه نظیر قانون‬ ‫مع��ادن‪ ،‬قانون رفع موانع تولید و‪ ...‬تدوین ش��ده‬ ‫است‪ .‬این نقشه راه‪ ،‬برنامه زمان بندی برای اجرا‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت نقشه راه به ‪ ۶۰.۳۰‬درصد‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو با بی��ان اینکه‬ ‫می��زان پیش��رفت نقش��ه راه مع��دن و صنای��ع‬ ‫معدن��ی ت��ا پای��ان بهم��ن از ‪۶۰‬درص��د عب��ور‬ ‫ک��رد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این نقش��ه راه از نیمه دوم‬ ‫س��ال‪ ۹۷‬اغاز ش��ده و تاکنون از برنامه (ساالنه‬ ‫‪۲۵‬درص��د) جلوتر اس��ت‪۴۰ .‬درص��د باقی مانده‬ ‫غریب پ��ور با بی��ان اینکه یک��ی از برنامه های‬ ‫ایمیدرو ب��رای افزایش حض��ور بخش خصوصی‬ ‫در توس��عه بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدن��ی‪،‬‬ ‫واگ��ذاری ش��رکت ها و پهنه ه��ای اکتش��افی‬ ‫ب��ه این بخ��ش اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬رویکرد م��ا در‬ ‫ایمی��درو توس��عه همه جانب��ه اس��ت و پ��س از‬ ‫واگذاری ه��ا‪ ،‬نظارت های خود را به طور پیوس��ته‬ ‫از روند فعالیت راهبران ش��رکت ها یا مس��ئوالن‬ ‫اس��تخراج و فروش برای بهب��ود وضعیت‪ ،‬اعمال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکی��د م��ا در ایمی��درو‪،‬‬ ‫کن��ار گذاش��تن هدف ه��ای غیرقاب��ل تحق��ق‬ ‫و پیگی��ری ج��دی هدف گذاری ه��ای قاب��ل‬ ‫انجام همچ��ون اکتش��اف‪ ،‬واگذاری‪ ،‬نوس��ازی‪،‬‬ ‫ام��وزش‪ ،‬محیط زیس��ت و م��وارد مش��ابه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ه دنب�ال نهادین�ه ک�ردن فرهنگ‬ ‫پشتکار‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو با بی��ان اینکه‬ ‫مداوم��ت و اص��رار ب��ر ی��ک کار درس��ت باعث‬ ‫تحقق ان می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر هر فردی در‬ ‫مس��ئولیت خود‪ ،‬کارها را ب��ه نحو مطلوب انجام‬ ‫دهد‪ ،‬کشور توسعه می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با هدف گذاری صحیح و داشتن‬ ‫اراده و پش��تکار‪ ،‬می توانی��م کارهای عظیمی در‬ ‫کش��ور انجام دهیم‪ .‬در ایمیدرو به دنبال نهادینه‬ ‫کردن این فرهنگ هستیم‪.‬‬ ‫غریب پ��ور یاداور ش��د‪ :‬در تدوین اس��تراتژی‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬خواس��تار ارائه گام ه��ای عملی برای‬ ‫تحقق اهداف شده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‪:‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران گفت‪ :‬مجموع‬ ‫فروش ش��رکت مل��ی صنایع مس ای��ران تا پای��ان بهمن ‬ ‫س��ال‪ ،۱۳۹۸‬به ‪۲۰‬هزار و ‪ ۱۸۲‬میلیارد تومان رس��ید که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته رش��د ‪۱۴۵‬درصدی‬ ‫فروش داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش مس پرس‪ ،‬دکتر اردشیر‬ ‫سعدمحمدی با بیان اینکه فروش بهمن شرکت مس حدود‬ ‫‪۱۸۷۱‬میلیارد تومان بوده اس��ت درب��اره تحقق برنامه های‬ ‫تولیدی ش��رکت م��س در ‪۱۱‬ماه منتهی ب��ه بهمن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت مس در این ب��ازه زمانی‪۲۲۴ ،‬هزار و ‪۳۳۳‬تن‬ ‫فروش شرکت مس از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان عبور کرد‬ ‫کاتد مس تولید کرده اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته در حدود هزار تن بیش��تر تولید کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬همچنین در این بازه زمانی شرکت مس ‪۲۷۴‬هزار و‬ ‫‪۲۵۰‬تن اند تولید کرده اس��ت که با این میزان تولید برنامه‬ ‫‪۱۱‬ماه سال جاری را با رشد ‪۲‬درصدی محقق کرده است‪ .‬وی‬ ‫ن امسال‪ ،‬تولید کارخانه‬ ‫ادامه داد‪ :‬عالوه بر این تا پایان بهم ‬ ‫ذوب مجتمع مس سرچشمه ‪۲۱۸‬هزار و ‪۶۳۴‬تن بوده است‬ ‫که نسبت به برنامه ‪۱۹۷‬هزار و ‪۴۳۴‬تنی رشد ‪۱۱‬درصدی و‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ‪۱۹‬درصدی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬سعدمحمدی با اشاره به اینکه تا پایان بهمن‪،۱۳۹۸‬‬ ‫تولید کاتد پاالیش��گاه مجتمع مس سرچشمه ‪۱۴۸‬هزار و‬ ‫‪۴۹۸‬تن بوده اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫رش��د ‪۷‬درصدی داشته اس��ت‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت‬ ‫مس‪ ،‬در ‪۱۱‬ماه ابتدایی سال جاری درمجموع ‪۴۹‬میلیون و‬ ‫‪۴۲۴‬هزار تن سنگ سولفور برداشت شده است که ‪۳‬درصد‬ ‫از برنامه در نظر گرفته ش��ده برای برداشت سنگ سولفور‬ ‫جلوتر است‪ .‬سعدمحمدی همچنین گفت‪ :‬تولید کنسانتره‬ ‫م��س نیز در این مدت‪ ،‬رش��د قابل توجهی داش��ته اس��ت؛‬ ‫به طوری که در این مدت‪ ،‬ش��رکت م��س یک میلیون و ‪۹۳‬‬ ‫هزار تن کنسانتره مس تولید کرده است که نسبت به برنامه‬ ‫تعریف شده یک میلیون و ‪۵۷‬هزار تنی‪ ،‬رشد ‪۳‬درصدی نشان‬ ‫می دهد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مس در ادامه به میزان تولید‬ ‫مس محتوی معدنی ش��رکت مس اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫‪۱۱‬ماه ابتدایی س��ال جاری این شرکت درمجموع ‪۲۷۳‬هزار‬ ‫و ‪۷۱۹‬تن م��س محتوی معدنی تولید کرده اس��ت که در‬ ‫مقایس��ه با برنام��ه ‪۲۶۵‬هزار و ‪۴۴۲‬تنی‪ ،‬رش��د ‪۳‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مطرح کرد‪:‬‬ ‫واگذاری ‪ ۵۵‬هزارکیلومترمربع اطالعات پایه زمین شناسی به بخش خصوصی‬ ‫ت معدنی کشور با‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتشافا ‬ ‫اش��اره به اینکه هدف‪ ،‬مشارکت بخش خصوصی برای تولید‬ ‫اطالعات پای��ه و افزایش بازدهی مطالعات زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��اف مواد معدنی است‪ ،‬گفت‪ :‬این مناقصه برای تکمیل‬ ‫ت معدنی کشور‬ ‫ظرفیت س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افا ‬ ‫ی در نقشه راه بخش‬ ‫جهت رسیدن به شاخص های عملکرد ‬ ‫معدن و صنایع معدنی در سال جاری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش «فلزات انالین»‪ ،‬این سازمان با هدف مشارکت‬ ‫بخ��ش خصوصی برای تولید اطالعات پایه و افزایش بازدهی‬ ‫مدیرمجتمع معادن زغال س��نگ طبس گفت‪ :‬منطقه زغال دار‬ ‫طبس با وسعتی افزون بر ‪۳۰‬هزار کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی‬ ‫‪2/75‬میلیارد تن زغال س��نگ کک ش��و و حرارت��ی‪ ،‬غنی ترین و‬ ‫بزرگترین ناحیه زغالی ایران به شمار می رود که حدود ‪۷۶‬درصد‬ ‫ذخای��ر زغال��ی کش��ور را در خود جای داده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عس��کری با اش��اره به سیاست گذاری ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی ایران در زمینه طرح جامع فوالد و زغال س��نگ کش��ور‪،‬‬ ‫مطالعات زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی‪ ،‬مناقصه تهیه‬ ‫‪۲۲‬ورقه زمین شناسی در مقیاس یکصدهزارم معادل ‪۵۵‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع را در هفته ‪3‬اس��فند سال جاری برگزار خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علیرضا ش��هیدی معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫رئی��س گفت‪ :‬این مناقصه با هدف تکمیل ظرفیت س��ازمان‬ ‫ت معدنی کش��ور برای رسیدن به‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افا ‬ ‫ی در نقش��ه راه بخش معدن و صنایع‬ ‫شاخص های عملکرد ‬ ‫معدنی در سال جاری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬این مناقصه ش��امل ‪۲۲‬عنوان نقش��ه های‬ ‫زمین شناس��ی یکصدهزارم در مناطقی است که در گذشته‬ ‫تهیه نش��ده و درحال حاضر نیاز اطالعات��ی به مناطق مورد‬ ‫نظ��ر وجود دارد و می توان از انها در پروژه های اکتش��افی و‬ ‫عمرانی‪-‬زیرساختی بهر ه گرفت‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور‬ ‫با اع�لام اینکه با برگزاری این مناقصات و مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی شاهد تحول شایس��ته در شاخص های عملکردی‬ ‫کش��ور در حوز ه تولید اطالع��ات پایه موردنی��از پروژه های‬ ‫معدن��کاری‪ ،‬عمران��ی و زیرس��اختی خواهی��م ب��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این حجم از س��رمایه گذاری دولت در برنامه شش��م توسعه‬ ‫کم س��ابقه ب��ود ه و موج��ب تح��رک و رونق بیش��تر بخش‬ ‫خصوصی و شرکت های مشاور خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ دس��ت کم ‪ 3‬عنوان مناقصه دیگ��ر نیز در‬ ‫حوزه تهیه نقش��ه های ژئوش��یمی کش��ور‪ ،‬انالیز نمونه های‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افی و انجام حفاری های شناس��ایی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و ‪3‬م��اه اول س��ال ‪ ۱۳۹۹‬انج��ام خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫طرح های در دس��ت اجرا افزون بر ‪۵۴۰‬نفر اشتغال مستقیم ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت که با بهره برداری کامل از طرح ها‪ ،‬در ‪۵‬س��ال اینده‬ ‫ظرفیت تولید س��االنه به یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزارتن زغال س��نگ‬ ‫خام و ‪ ۷۰۰‬هزارتن زغال سنگ کنستانتره خواهد رسید و ظرفیت‬ ‫اش��تغال مس��تقیم افزون بر ‪ ۳۵۰۰‬نفر را در پی خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫عس��کری با بیان اینکه در زمینه ارتقای زیرس��اخت های ایمنی‪،‬‬ ‫طرح س��اخت پای��گاه امداد و نجات مرک��زی در منطقه زغال دار‬ ‫طبس ب��ا ‪۲۱۰۰‬مترمربع زیربنای س��اختمانی و ‪۲۵۰۰‬مترمربع‬ ‫محوطه سازی در دستورکار قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬جانمایی این‬ ‫پایگاه در محدوده پروده ‪ ۴‬انجام و س��رمایه گذاری موردنیاز برای‬ ‫ساخت پایگاه (به غیر از هزینه تجهیزات) افزون بر ‪ ۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫براورد شده است که در مرحله انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح‬ ‫بوده و در سال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬وی در خاتمه‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬بهره برداری از این طرح موجب ارتقاء ش��اخص های‬ ‫ایمن��ی منطقه و ایجاد امنیت روانی و حفظ و صیانت از نیروهای‬ ‫انسانی شاغل در معادن خواهد شد‪.‬‬ ‫‪76‬درصد ذخایر زغالی در منطقه طبس‬ ‫بیان کرد‪ :‬در این زمینه تعدادی از بلوک های منطقه زغالی طبس‬ ‫جهت سرمایه گذاری واگذار شده است‪ .‬عسکری با اشاره به اینکه‬ ‫در بخش زغال های حرارتی‪ ،‬بلوک یک معدن کوچکعلی ش��مالی‬ ‫با ذخیره ‪39/5‬میلیون تن زغال س��نگ حرارتی‪ ،‬در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫به ش��رکت توس��عه معادن س��رب و روی مهدی اباد واگذار شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬پس از ‪۴‬سال دوره تجهیز‪ ،‬بهره برداری از این معدن‬ ‫در س��ال‪ ۱۴۰۱‬با ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۱۵۰‬هزارتن کنستانتره‬ ‫زغال سنگ حرارتی اغاز خواهد شد‪ .‬به گفته وی درحال حاضر در‬ ‫براساس گزارش مرکز امار‬ ‫یک هزار و ‪ ۱۳۸‬میلیارد تومان سهم صنایع و معادن در ایجاد ارزش افزوده‬ ‫براس��اس اماره��ای مرکز امار‪ ،‬س��هم بخ��ش صنایع‬ ‫و مع��ادن از ارزش اف��زوده فعالیت های اقتص��ادی در ‪۹‬‬ ‫ماه ‪۹۸‬مع��ادل یک ه��زار و ‪۱۳۸‬میلی��ارد تومان‪ ،‬بخش‬ ‫خدم��ات یک ه��زار و ‪۹۳‬میلیارد توم��ان‪ ،‬بخش صنعت‬ ‫‪۴۷۴‬ه��زار میلی��ارد توم��ان‪ ،‬نف��ت و گاز طبیع��ی ‪۳۶۷‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد توم��ان‪ ،‬س��اختمان ‪۱۰۱‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان و س��ایر مع��ادن ‪ ۱۴‬ه��زار میلیارد توم��ان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬امارهای منتش��ر ش��ده نشان می دهد‬ ‫براس��اس مرکز امار ایران‪ ،‬س��هم بخش صنایع و معادن‬ ‫از ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در ‪۹‬ماه ‪ ۹۸‬معادل‬ ‫یک هزار و ‪ ۱۳۸‬میلی��ارد تومان‪ ،‬بخش خدمات یک هزار‬ ‫و ‪ ۹۳‬میلی��ارد تومان‪ ،‬بخش صنع��ت ‪ ۴۷۴‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان‪ ،‬نفت و گاز طبیع��ی ‪ ۳۶۷‬هزار میلی��ارد تومان‪،‬‬ ‫کشاورزی ‪ ۲۱۶‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬ساختمان ‪۱۰۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومان و سایر معادن ‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین س��هم هریک از بخش ه��ای مختلف از‬ ‫مجموع تولید ناخالص داخلی در ‪۹‬ماه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫گروه کش��اورزی ‪۸.۹‬درصد‪ ،‬گ��روه خدمات ‪۴۴.۹‬درصد‪،‬‬ ‫صنع��ت ‪۱۹.۴‬درصد‪ ،‬س��اختمان ‪۴.۲‬درص��د‪ ،‬نفت و گاز‬ ‫طبیع��ی ‪۱۵‬درصد‪ ،‬س��ایر مع��ادن ‪۰.۶‬درصد و س��ایر ‪۷‬‬ ‫درصد‪.‬‬ ‫امارهای منتش��ر شده نش��ان می دهند که سهم بخش‬ ‫صنع��ت (س��اخت) در مدت زم��ان مورد گ��زارش ‪۱.۳‬‬ ‫درصد و س��هم بخش س��اختمان ‪ ۰.۷‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال سهم بخش نفت و گاز طبیعی در این زمینه‬ ‫‪ ۲.۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫س��هم س��ایر معادن در امارهای ‪۹‬ماه ‪ GDP‬کش��ور‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل ثابت بوده و تغییری‬ ‫نداش��ته‪ ،‬اما سهم سایر موارد ‪ ۱.۶‬درصد افزایش را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ظرفیت های گردشگری معدن سرب و روی انگوران‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫خبر گردش��گرپذیر ش��دن معدن انگوران با‬ ‫س��ابقه ‪۹۸‬ساله‪ ،‬شاید اغاز راهی باشد که بیش‬ ‫از یک دهه در س��ازمان های مختلف که دستی‬ ‫در بخ��ش معدن دارند درحال پیگیری اس��ت‬ ‫ام��ا اقدامات موازی نهاد ه��ای مختلف و مدعی‬ ‫بودن تعداد زیادی از انها برای متولی گری این‬ ‫حرکت جدید نتیجه عکس داده و شکل گرفتن‬ ‫گردش��گری معدنی را به تعویق انداخته است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ایران ب��ه عنوان یکی‬ ‫از کش��ورهایی که از معادن بزرگ و در س��طح‬ ‫کالس جهانی بهره می برد ظرفیت گردش��گری‬ ‫باالی��ی در این بخش دارد‪ .‬در این باره و درمورد‬ ‫ظرفیت های گردشگری این معدن پای سخنان‬ ‫مجری طرح گردشگری معدنی دفتر اکتشافات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین مدیر‬ ‫پیشین مجتمع سرب و روی انگوران نشستیم‪.‬‬ ‫یک معدن ‪100‬ساله‪ ،‬دیدنی تر می شود‬ ‫‹ ‹تورهای گردشگری در یک معدن‬ ‫قدیمی‬ ‫‹ ‹یک ظرفیت بی نظیر‬ ‫منصور ش��بانی که سرپرست پیشین مجتمع‬ ‫سرب و روی انگوران بود در این باره در گفت وگو‬ ‫با «روزگار مع��دن» عنوان کرد‪ :‬اگر انگوران را‬ ‫یک مجتمع بدانیم که می توان این عنوان را به‬ ‫ان اطالق کرد چ��ون در عین حالی که معدن‬ ‫روباز دارد‪ ،‬برداشت زیرزمینی هم دارد می تواند‬ ‫در زمره معادن کم تعدادی باش��د که ظرفیت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معدن انگوران با س��ابقه ‪۹۸‬ساله و به عنوان‬ ‫بزرگترین معدن فعال سرب و روی خاورمیانه‪،‬‬ ‫پذی��رای تورهای گردش��گری می ش��ود‪ .‬امیر‬ ‫ارجمند مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و صنایع دس��تی اس��تان زنجان خبرداد‪ :‬معدن‬ ‫انگ��وران ج��زو مع��دود مع��ادن فعال کش��ور‬ ‫(از س��ال‪ )۱۳۰۱‬اس��ت که به تازگی‪ ،‬صنعت‬ ‫گردشگری را در برنامه های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این معدن در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫گردش��گری معرفی ش��د و برنامه گردش��گری‬ ‫ان نیز مورد اس��تقبال وزیر می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه معدن‬ ‫انگوران می تواند برای گردش��گران با س�لایق‬ ‫خ��اص ج��ذاب باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده بازدید از پیت معدنی‪،‬‬ ‫تونل زیرزمینی‪ ،‬معدن تراورتن و ورودی ییالق‪،‬‬ ‫از جاذبه های گردش��گری این معدن به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گردش��گران در اینده نزدیک‬ ‫می توانن��د از طریق دفاتر خدمات گردش��گری‬ ‫اقدام به تهیه تور معدن انگوران کنند‪.‬‬ ‫بن��ا به ای��ن گ��زارش‪ ،‬معدن س��رب و روی‬ ‫انگوران اقدام به اماده س��ازی واحدهای اقامتی‬ ‫داخل این مجموعه در زمینه اس��کان تورهای‬ ‫گردشگری معدنی کرده است‪.‬‬ ‫رس��اند که در نهایت با مطالعات انجام شده به‬ ‫‪۲۰‬معدن رس��ید و این معادن به عنوان معادن‬ ‫دارای ظرفیت گردشگری معرفی شدند؛ یکی از‬ ‫این معادن معدن انگوران بود که شاخصه هایی‬ ‫داش��ت که این معدن را مناس��ب گردش��گری‬ ‫می ک��رد از جمله پیت بزرگ و اس��تخراج روباز‬ ‫و زیرزمینی به طور توام��ان‪ .‬وی افزود‪ :‬معادن‬ ‫چادرمل��و‪ ،‬چغارت و پتاس خ��ور و بیابانک که‬ ‫نسبت به سایر معادن پیشرفت بسیار بیشتری‬ ‫در گردش��گری معدنی داشت و اقای شبانی در‬ ‫مطرح کردن این منطقه پیشرو بودند‪ ،‬و معدن‬ ‫بایچه ب��اغ در زنجان از دیگر معادنی هس��تند‬ ‫که ب��رای گردش��گری معدنی معرفی ش��دند‪.‬‬ ‫زین��ال زاده ادام��ه داد‪ :‬با این ح��ال باید دقت‬ ‫کرد ک��ه در مقوله گردش��گری معدنی در دنیا‬ ‫چند هدف مهم مد نظر اس��ت‪ :‬نخستین هدف‬ ‫کم کردن پیامد ها و معضالت زیس��ت محیطی‬ ‫یک معدن بعد از اتمام ذخایر ان اس��ت‪ .‬معدن‬ ‫سرب و روی انگوران بعد از اتمام ذخایر معدنی‬ ‫که پیش بینی می ش��ود ‪۱۰‬س��ال دیگر باشد به‬ ‫یک منطقه متروکه تبدیل و برای محیط زیست‬ ‫معضل خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دلیل دیگری‬ ‫که بس��یار مهم اس��ت و می توان��د همه دالیل‬ ‫دیگر را تحت الش��عاع قرار دهد این است که در‬ ‫حاشیه این معدن بعد از یک قرن فعالیت ‪ ،‬یک‬ ‫ساختار اجتماعی و منطقه ای شکل می گیرد و‬ ‫مردمی که کارش��ان فعالیت در این معدن بوده‬ ‫و بعد از اتمام ذخیره به ناگاه بیکار می ش��وند؛‬ ‫این نوع بیکاری به مراتب بدتر از بیکاری است‬ ‫که از ابت��دا وجود دارد و جمعیت ش��هری که‬ ‫در جوار معدن تش��کیل شده بیکار می شوند و‬ ‫اقتصاد منطق��ه به هم می ریزد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ب��ا تبدیل معدن به یک منطقه گردش��گری از‬ ‫همان ظرفیت نیروی انس��انی استفاده می شود‪.‬‬ ‫زین��ال زاده در ادامه تاکید کرد‪ :‬در بس��یاری از‬ ‫کشورهای معدنی دنیا طیف وسیعی از مشاغل‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم با گردشگری معدنی‬ ‫ایج��اد می ش��ود و از چن��ان درامد سرش��اری‬ ‫برخوردار می شوند که شانه به شانه درامدهای‬ ‫معدنی می زند‪ .‬مجری طرح گردشگری معدنی‬ ‫ت صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت افزود‪ :‬در کانادا‬ ‫وزار ‬ ‫گردشگری معدن چنان پردرامد و پررونق است‬ ‫که به س��راغ بازنشستگان و پیشکسوتان معدن‬ ‫رفته و برای اینکه انها در این س��ال ها احساس‬ ‫افس��ردگی نکنند از انها می خواهند در بخشی‬ ‫برای گردش��گران خاطرات کاری خود را بازگو‬ ‫کرده و قصه گویی کنند و اتفاقا این بخش یکی‬ ‫از پرمخاطب ترین بخش های بازدید از معدن به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬مجری طرح گردشگری معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اظهار کرد‪:‬‬ ‫انگوران نیز چنی��ن ظرفیتی دارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫این معدن از امکانات و زیرس��اخت هایی مانند‬ ‫مهمانسرا که در حد یک هتل چهارستاره است‪،‬‬ ‫راه های دسترسی و ‪ ...‬برخوردار است‪.‬‬ ‫در کانادا گردشگری معدن چنان پردرامد و پررونق است‬ ‫که به سراغ بازنشستگان و پیشکسوتان معدن رفته و‬ ‫برای اینکه انها در این سال ها احساس افسردگی نکنند‬ ‫از انها می خواهند در بخشی برای گردشگران خاطرات‬ ‫کاری خود را بازگو کرده و قصه گویی کنند‬ ‫پذیرش گردشگر را دارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫نخستین بار وی پیشنهاد گردشگری در معادن‬ ‫را مطرح کرده است گفت‪ :‬در معدن پتاس خور‬ ‫و بیابانک و نخلک این موضوع مطرح شد و بعد‬ ‫از ان از سال ‪ ۱۳۹۳‬معدن انگوران را به عنوان‬ ‫یک ظرفیت خوب گردش��گری مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در نزدیکی این معدن بزرگترین‬ ‫معدن تراورتن ق��رار گرفته و همچنین راه های‬ ‫دسترس��ی به این معدن به س��مت ما ه نشان و‬ ‫اذربایجان بسیار زیباست‪ .‬ضمن اینکه منطقه ای‬ ‫که این معدن در ان واقع شده از طبیعت بسیار‬ ‫زیبایی برخوردار است و اگر گردشگری در این‬ ‫منطقه را به عنوان ی��ک پکیج ببینیم می توان‬ ‫روی جذب و استقبال گردشگران از این منطقه‬ ‫حس��اب کرد و مطمئن بود رونق گردشگری با‬ ‫معدن انگوران شکل می گیرد‪ .‬شبانی که اکنون‬ ‫در حوزه مس‪ ،‬س��نگ اهن و ید فعال اس��ت در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬تنها برای حصول به این نتیجه باید‬ ‫برنامه ریزی دقیق و مدون و یک دس��تی داشت‬ ‫با شکل گیری تورهای گردش��گری و ارائه یک‬ ‫پکی��ج از معدن و طبیعت زیب��ا می توان گفت‬ ‫ارزش بازدی��د از منطقه چه برای کس��انی که‬ ‫به مع��دن و فعالیت های معدن��ی عالقه مندند‬ ‫و چه کس��انی که دوس��ت دارند طبیعت زیبا و‬ ‫منحصربه فردی را مش��اهده کنند بسیار بیشتر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬به طور قطع تورهای‬ ‫تلفیق��ی موفق ت��ر خواهد بود چ��ه اینکه تخت‬ ‫س��لیمان در مج��اورت و ‪ ۲۵‬کیلومت��ری این‬ ‫معدن ق��رار دارد و گردش��گر می توان یک روز‬ ‫از وقت��ش را به دیدنی ه��ای تاریخی اختصاص‬ ‫دهد و روزهای دیگر ب��ه دیدنی های طبیعی و‬ ‫روزهای دیگ��ر نیز به معدن یا تپه های ش��نی‬ ‫یا پوس��ته های نمکی و کانال های نمکی خورو‬ ‫بیابانک و حتی مردان نمکی که در این منطقه‬ ‫یافت شده اند سربزند‪.‬‬ ‫مدیر پیش��ین مجتمع سرب و روی انگوران‬ ‫همچنی��ن تاکید کرد‪ :‬در بی��ن معادن جهان و‬ ‫ای��ران‪ ،‬معدن انگ��وران جایگاه بس��یار خاصی‬ ‫دارد و عالقه من��دان ب��ه بازدی��د از این معدن‬ ‫بسیارند؛ زمانی که در این معدن حضور داشتم‬ ‫از دانش��گاه های مختل��ف درخواس��ت بازدی��د‬ ‫داشتیم و معموال هم از تورهای دانشجویی این‬ ‫معدن اس��تقبال زیادی می ش��د چه اینکه این‬ ‫معدن به دلی��ل جنبه های علمی و به کارگیری‬ ‫به روزتری��ن تکنولوژی های دنیا‪ ،‬جایگاه خاصی‬ ‫دارد؛ انها مایلند از این معدن بازدید و در اینده‬ ‫انتخاب رش��ته مطمئن تری داش��ته باشند و ما‬ ‫نی��ز در جذب نیروهای این��ده برای این معدن‬ ‫و انتق��ال علم و تجربه به نس��ل جوان موفق تر‬ ‫عمل کنیم‪ .‬ش��بانی در ادامه اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫راس��تا اگر به مشاوره و نظرات من نیازی بود با‬ ‫کمال میل حاضرم در اختیار دس��ت اندرکاران‬ ‫و مجری��ان توره��ای گردش��گری ای��ن معدن‬ ‫بگذارم‪.‬‬ ‫‹ ‹هدفی بزرگ تر از گردش�گری در‬ ‫میان است‬ ‫ایدی��ن زینال زاده‪ ،‬مجری طرح گردش��گری‬ ‫معدنی در دفتر اکتش��اف وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت چهره ای اش��نا در زمینه گردش��گری‬ ‫معدنی اس��ت و مقاالت زیادی را در این زمینه‬ ‫تهیه و ارائه داده و در حال حاضر دست اندرکار‬ ‫چندی��ن برنام��ه رادیوی��ی و تلویزیونی در این‬ ‫زمینه است‪ .‬او در گفت وگو با «روزگار معدن»‬ ‫در باره گردش��گری در معدن انگوران گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۹‬اقای وجیه اله جعفری که معاون‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بود‬ ‫و اکن��ون مدی��ر عامل ش��رکت تهی��ه و تولید‬ ‫مواد معدنی اس��ت‪ ،‬طرحی را ک��ه من درباره‬ ‫گردش��گری معدنی تهیه کرده بودم به تصویب‬ ‫مدیرعامل اهن و فوالد میالد‪:‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه در هفته های اخیر ب��ه دلیل تحرک‬ ‫نرخ دالر قیمت محصوالت فوفوالد الدی نیز مانند س��ایر‬ ‫کاالها رشد کرده است‪ ،‬عده ای مدام بر لزوم پایین اوردن‬ ‫اجب��اری نرخ فوالد ب��رای حمای��ت از تولیدکننده تاکید‬ ‫دارند اما مدیرعامل یک ش��رکت فوالدی معتقد اس��ت تا‬ ‫زمانیکه ش��اهد دو نرخ فوالد یعنی رسمی و ازاد هستیم‬ ‫و قیمت های دس��توری برقرار اس��ت‪ ،‬داللی هم به حیات‬ ‫خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخب��ار فل��زات‪ ،‬محمدحس��ین دی��ده ور‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل اهن و ف��والد میالد عنوان کرد‪ :‬مانور س��فته‬ ‫بازان در س��امانه بهین یاب وزارت صمت برای خرید مواد‬ ‫اولی��ه موردنیاز صنایع پایین دس��تی خالف قانون اس��ت‪،‬‬ ‫به ویژه در این شرایط که صنایع پایین دست خود نیازمند‬ ‫مواد اولیه هس��تند‪ ،‬اما نمی توان این س��وال که این افراد‬ ‫بر اس��اس چه مجوزهای��ی می توانند در بهی��ن یاب نفوذ‬ ‫کنند و راه نفوذ دالالن به این س��امانه کجاست‪ ،‬را پاسخ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫قیمت گذاری دستوری فوالد‪ ،‬حیات دالالن را تضمین می کند‬ ‫دی��ده ور گفت‪ :‬نرخ محصوالت ف��والدی به خاطر عدم‬ ‫نظارت در س��امانه هایی نظیر بهین ی��اب و دیگر عوامل از‬ ‫جمله بهای ارز‪ ،‬ش��یب صعودی داش��ته اس��ت و می توان‬ ‫ردپای گرانی های اخیر را در س��امانه بهین یاب جس��ت و‬ ‫جو کرد؛ به طوری که طی روزهای اخیر قیمت میلگرد و‬ ‫پروفیل به باالی ‪۹‬هزار تومان رس��یده و این فشارها مردم‬ ‫را نشانه گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ارزان فروشی غیر منطقی مواد اولیه صنایع‬ ‫پایین دست و ارائه مجوز خرید از سوی سامانه بهین یاب‪،‬‬ ‫کاالها با قیمت پایین به دس��ت مردم نمی رسد و کاالها با‬ ‫قیمت های بازار ازاد در اختیار مردم قرار می گیرد‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬تحت تاثیر این گرانی ها توان خرید مردم کاهش‬ ‫پیدا می کند ک��ه علت اصلی این گران��ی‪ ،‬تقاضای کاذب‬ ‫س��فته بازانی است که به دلیل س��وء مدیریت در سامانه‬ ‫بهین یاب و ایرادات ان سامانه به بازار تحمیل شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار کاالیی تاکید ک��رد‪ :‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫ص��ادرات ف��والد جایگزین صادرات نفت ش��ده و به دلیل‬ ‫وج��ود منابع فراوان‪ ،‬ذخای��ر و انرژی های ارزان قیمت در‬ ‫دس��ترس‪ ،‬باید جزو ذخایر ارزان قیمت برای تولید داخل‬ ‫باش��د‪ ،‬اما افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل دالل بازی به‬ ‫نح��وی بوده که اگر این مواد از خارج وارد ش��ود به نوعی‬ ‫ب��رای تولیدکنن��ده ارزان تر تمام می ش��ود؛ از این رو باید‬ ‫برای حل این مس��ائل در اینده‪ ،‬تدبی��ری صحیح و الزم‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اهن و فوالد می�لاد درباره معضل داللی در‬ ‫بازار این محصوالت تاکید کرد‪ :‬تا رانت ناش��ی از س��امانه‬ ‫بهین ی��اب وزارت صمت و چند قیمت��ی در بازارها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬داللی نیز به حیات خود در بازار فوالد ادامه می دهد؛‬ ‫چراکه پول های فراوان و س��رگردانی که در کش��ور وجود‬ ‫دارد که به دنب��ال تامین منافع خود در بازارهای مختلف‬ ‫هس��تند و تا زمانی که این منافع وجود دارد و سیستم دو‬ ‫یا چند نرخی در بازارها جوالن می دهد‪ ،‬نمی توان دس��ت‬ ‫دالالن را قطع کرد‪.‬‬ ‫دی��ده ور با بیان اینکه به دلیل حضور دالالن و س��فته‬ ‫بازان در بازار‪ ،‬مواد اولی��ه به قیمت واقعی به تولیدکننده‬ ‫واقعی نمی رسد‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعتا تولیدکننده ای که نیازمند‬ ‫خرید مواد اولیه بوده‪ ،‬مجبور اس��ت ت��ا روی به بازار ازاد‬ ‫بیاورد و م��واد مصرفی خود را با قیم��ت باالتر خریداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در این ش��رایط‪ ،‬در کنار رفع ایرادات و‬ ‫نواقص س��امانه بهین یاب وزارت صم��ت‪ ،‬یکی از راه های‬ ‫تعادل بخشی به بازار افزایش عرضه هاست‪.‬‬ ‫به ط��وری که برای انکه س��دی مقابل ب��ازار ازاد قرار‬ ‫بگی��رد‪ ،‬نیاز تولیدکنن��دگان صنایع پایین دس��ت باید از‬ ‫طریق افزایش عرضه ها تامین شوند‪.‬‬ ‫البت��ه توج��ه ب��ه ای��ن نکته نی��ز حائز اهمیت اس��ت‬ ‫که بای��د کاالها ب��ه اندازه می��زان نیاز و مص��رف واقعی‬ ‫ای��ن تولیدکنن��دگان و ب��دون ام��کان احت��کار انها‪ ،‬در‬ ‫اختیارشان قرار گیرد تا افزون بر حذف تقاضاهای کاذب‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان واقعی نیز بتوانند نیاز خود را با قیمت های‬ ‫واقعی تامین کنند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪315‬‬ ‫خبر‬ ‫زنجیره اهن و فوالد باید به‬ ‫صورت متوازن توسعه یابد‬ ‫نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی‬ ‫ات��اق ایران ب��ا بیان اینک��ه بای��د کل زنجیره‬ ‫اهن و ف��والد به صورت متوازن توس��عه یابد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نتیجه سیاس��ت های فعل��ی‪ ،‬کمبود و‬ ‫کس��ری نهاده هایی همچون سنگ اهن‪ ،‬گندله‬ ‫و کنس��انتره ب��رای حلقه ه��ای پایین دس��تی‬ ‫است‪.‬‬ ‫«س��جاد غرقی» در گفت وگو ب��ا معدن ‪۲۴‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬باید نگاه ب��ه کل زنجیره فوالد از‬ ‫باالدس��ت تا صنایع س��اخت مح��ور (یعنی از‬ ‫مع��ادن س��نگ اهن‪ ،‬نهاده های خ��ام معدنی‪،‬‬ ‫کلوخ��ه‪ ،‬س��نگ اهن دانه بن��دی‪ ،‬کنس��انتره‪،‬‬ ‫گندله‪ ،‬ش��مش‪ ،‬مقاطع فوالدی‪ ،‬ورق‪ ،‬میلگرد‬ ‫و‪ ...‬تا س��ازندگان لوله و پروفیل و قطعه سازان)‬ ‫در نظر گرفته شود و نباید حکمرانی بخشی در‬ ‫زنجیره وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬بای��د بهتری��ن عملکرد یعنی‬ ‫توازن در زنجیره همواره برقرار باشد‪ ،‬اما اکنون‬ ‫ش��اهدیم تمرکز حکمران��ی در برخی حلقه ها‬ ‫بیش از سایر حلقه های زنجیره است که سبب‬ ‫ش��ده زنجیره به صورت متوازن رشد نداشته و‬ ‫در برخی جاها ش��اهد کسری و در برخی دیگر‬ ‫شاهد مازاد باشیم‪.‬‬ ‫غرق��ی ادام��ه داد‪ :‬نگاه کلی ب��ه زنجیره‪ ،‬ان‬ ‫چی��زی اس��ت که ام��روز نیاز داری��م که یکی‬ ‫از ش��اخص های ان قیمت گ��ذاری ه��ر یک از‬ ‫نهاده های حلقه هاست‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬هم اکن��ون دول��ت ب��رای‬ ‫قیمت گذاری در برخی قسمت ها متمرکز شده‬ ‫و کنت��رل دارد ک��ه از ان جمله‪ ،‬کنترل قیمت‬ ‫شمش و س��نگ اهن قابل اش��اره است اما در‬ ‫دیگر جاها با سرکوب قیمتی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫این مس��ئول ادامه داد‪ :‬این سیاس��ت گذاری‬ ‫سبب می شود در برخی حلقه ها بازدارندگی از‬ ‫سرمایه گذاری را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وقتی دولت در توزیع سود به نفع‬ ‫یک بخش مداخله می کند‪ ،‬شاید در کوتاه مدت‬ ‫به رش��د ان بخش کمک ش��ود‪ ،‬اما در زنجیره‬ ‫متوازن عمل نمی شود‪.‬‬ ‫غرقی ادام��ه داد‪ :‬به طور نمون��ه در موضوع‬ ‫اه��ن و فوالد‪ ،‬در نرم جهان��ی صنایع نورد که‬ ‫صنایع تبدیلی هس��تند با حق العمل معمولی‬ ‫ب��ه ورق و میلگ��رد و‪ ...‬تبدیل می ش��ود و در‬ ‫ورق گ��رم باید بین ‪ ۸۰۰‬تا ‪۱۰۰۰‬تومان در هر‬ ‫کیلوگرم تفاوت قیمتی باشد؛ یعنی اگر شمش‬ ‫کیلوی��ی ‪۴۵۰۰‬توم��ان قیم��ت دارد باید هزار‬ ‫تومان بیش��تر یعنی ‪۵۵۰۰‬تومان قیمت گذاری‬ ‫شود‪ ،‬اما شاهدیم دولت در انجا کنترلی ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وقتی توقف و سرکوب دولتی‬ ‫در عرضه ش��مش دولت��ی اتف��اق می افتد‪ ،‬به‬ ‫معنای تولید رانت و توزیع نابرابر س��ود به نفع‬ ‫یک بخش است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی‬ ‫ات��اق ای��ران بیان ک��رد‪ :‬در رده ه��ای پایین تر‬ ‫در نهاده هایی مانند ش��مش‪ ،‬گندله و س��نگ‬ ‫اهن دانه بندی شرایط نامس��اعدتری را شاهد‬ ‫هس��تیم‪ ،‬به طور مثال در گندله‪ ،‬س��ال‪۲۰۱۹‬‬ ‫ب��ه ان��دازه ‪۲۸‬درص��د قیمت ش��مش مبادله‬ ‫ش��ده قیمت گذاری ش��د‪ ،‬اما در ب��ازار داخل‬ ‫‪۲۱‬درصد قیمت شمش فوالد خوزستان قیمت‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی کنس��انتره به اندازه ‪۲۴‬درصد شمش‬ ‫معامله ش��ده در بازار جهانی قیمتگذاری شد‪،‬‬ ‫اما در ب��ازار داخل در ابتدای س��ال ‪۱۳‬درصد‬ ‫و در ادام��ه با چانه زنی ب��ه ‪۱۶‬درصد و در بازار‬ ‫واقع��ی حت��ی ت��ا ‪۱۷.۵‬درصد قیمت ش��مش‬ ‫خوزس��تان معامله شد؛ این اختالف ‪8‬درصدی‬ ‫بخشی از سودی است که باید نصیب حلقه های‬ ‫باالدستی شود‪.‬‬ ‫غرق��ی گفت‪ :‬برای س��ال این��ده پیش بینی‬ ‫شده که ‪3‬میلیون تن کسری کنسانتره داشته‬ ‫باش��یم که عل��ت ان جلوگیری از س��وددهی‬ ‫واحدهای کنس��انتره از طری��ق کنترل قیمت‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچنین عدالتی که الزمه ایجاد توازن‬ ‫در زنجیره است اتفاق نیفتاده و به همین دلیل‬ ‫سود یک بخش به ضرر بخش های دیگر بوده و‬ ‫به همین دلیل حلقه ها اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬کس��ری فعلی کنس��انتره و‬ ‫گندله به این دلیل است که در ماه های گذشته‬ ‫با وضع عوارض صادراتی‪ ،‬اطالق خام فروش��ی‬ ‫به فعالیت های معدنی و دیگر اقدامات‪ ،‬سرمایه‬ ‫را از این بخش ها فراری دادیم‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪315‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین سنگ اهن‬ ‫در گرو چیست؟‬ ‫یک تحلیلگر ارشد اقتصادی مطرح کرد‪ :‬وقتی قیمت ها خارج از‬ ‫عرضه و تقاضای خارجی و صرفا براس��اس عرضه وتقاضای داخلی‬ ‫بی رویه افزایش پیدا می کند‪ ،‬عده ای س��عی می کنند س��رمایه ها‬ ‫را ب��ه س��مت بازارهای خاصی هدایت کنند ک��ه در نهایت به ضرر‬ ‫تولیدکنن��ده معدن و صنایع معدنی اس��ت چراکه نمی تواند برای‬ ‫اهداف صادراتی خود درست برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬در گفت و گو با اقتصادانالین به موضوع‬ ‫هیجانات اخیر محصوالت فوالدی اشاره کرد و گفت‪ :‬افزایش بیش‬ ‫از ‪25‬درص��دی قیمت محصوالت ف��والدی یک اتفاق غیرطبیعی‬ ‫ت محص��والت داخلی ب��ا قیمت های جهان��ی رابطه‬ ‫اس��ت‪ .‬قیم ‬ ‫مس��تقیم ندارد و بر اس��اس قانون عرضه و تقاض��ا در بازار داخلی‬ ‫و از س��وی یک س��ری رانت جهت دهی می ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این‬ ‫افت فروش نرخ سیمان‬ ‫داخلی همزمان با رشد‬ ‫نرخ های صادراتی‬ ‫افزایش چش��مگیر نرخ های س��یمان صادراتی در‬ ‫بهم��ن ماه در حال��ی رقم خورده ک��ه افزایش مقادیر‬ ‫فروش صادراتی این ش��رکت نی��ز از نکات قابل توجه‬ ‫ب��ود‪ .‬به گزارش پیام اوران معدن و فوالد‪ ،‬در حالی که‬ ‫در ماه گذش��ته شاهد انتش��ار گزارش عملکرد ‪۹‬ماهه‬ ‫سیمان شاهرود و شناسایی ‪ ۴۸۳‬ریال سود خالص به‬ ‫ازای هر سهم بودیم‪ ،‬اکنون گزارش عملکرد بهمن ماه‬ ‫این ش��رکت نش��ان از کاهش نرخ های فروش سیمان‬ ‫داخلی و افزایش نرخ های فروش سیمان صادراتی در‬ ‫مقایس��ه با دی ماه دارد‪ .‬افزایش چش��مگیر نرخ های‬ ‫س��یمان صادراتی در بهمن م��اه در حالی رقم خورده‬ ‫ک��ه افزایش مقادیر فروش صادراتی این ش��رکت نیز‬ ‫از ن��کات قابل توج��ه بود‪ .‬نرخ فروش هر تن س��یمان‬ ‫داخلی با بیش از ‪ ۲‬درصد کاهش نس��بت به دی ماه به‬ ‫‪ ۱.۶۴‬میلیون ریال رس��یده و این در حالی است که در‬ ‫اذر ماه نرخ های فروش س��یمان این شرکت در حدود‬ ‫‪ ۱.۷۲‬مییلون ریال بود‪ .‬جمع مقادیر تجمیعی فروش‬ ‫این ش��رکت تا پایان بهمن ماه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در حدود‬ ‫‪ ۱.۲۴۰.۰۰۰‬تن بودهکه س��هم عمده ‪ ۹۵۷.۰۰۰‬تنی‬ ‫س��یمان داخل��ی نقش عمده ای از ف��روش را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬با این وجود تغییر استراتژی های شرکت در سال‬ ‫مالی ‪ ۱۳۹۸‬و جدی تر ش��دن صادرات این شرکت از‬ ‫جمل��ه موارد با اهمیت صورت های عملکرد منتش��ره‬ ‫این شرکت در ماه های اخیر به شمار می رود‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه تشنه مواد اولیه و سنگ اهن‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارک��ه به عن��وان یک��ی از‬ ‫بزرگ ترین ش��رکت های فوالدس��از کشور که در‬ ‫صدر تولید اهن اس��فنجی در دنیا قرار دارد‪ ،‬این‬ ‫روزه��ا با کمبود مواد اولیه و س��نگ اهن روبه رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن واح��د ف��والدی تنه��ا به دلی��ل کمبود‬ ‫س��نگ اهن در س��ال جاری ‪۱۵‬درص��د از میزان‬ ‫تولید خود را کاهش داده اس��ت‪ .‬این فوالدس��از‬ ‫کشور س��االنه به ‪۷.۵‬میلیون تن سنگ اهن نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که س��نگ اهن کشور به‬ ‫صورت خام و فراوری نشده صادر می شود که اگر‬ ‫همین میزان صادرات‪ ،‬مورد اس��تفاده واحدهای‬ ‫فوالدسازی داخل کشور قرار گیرد‪ ،‬مشکالت این‬ ‫واحدها حل می شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خبر‬ ‫موضوع خطرناک اس��ت به دلیل اینکه وقت��ی قیمت ها به صورت‬ ‫سوری باال باش��د ( فارغ از اینکه دولت بخواهد ماده ای را از مالیات‬ ‫صادراتی معاف کند یا خیر)‪ ،‬باعث می شود برنامه ریزی ها منطبق با‬ ‫قیمت ها وعرضه و تقاضای جهانی نباشد‪ .‬محصوالت نهایی و نیمه‬ ‫نهایی ح��وزه فوالد که بر پایه قیمت های جهانی اس��ت و به دلیل‬ ‫تحریم ه��ا پایین تر از قیمت های جهانی ف��روش می رود‪ .‬جعفری‬ ‫طهرانی ادامه داد‪ :‬قرار گرفتن ایران در لیس��ت س��یاه ‪ FATF‬نیز‬ ‫عوارضی درپی خواهد داشت و هزینه ها را افزایش می دهد‪ .‬جعفری‬ ‫طهران��ی ادامه داد‪ :‬واقعیت قضیه این اس��ت که افزایش نرخ ارز به‬ ‫خاطرشرایط موجود در کش��ور ازجمله موضوع ‪ FATF‬و بیشتر‬ ‫به خاطر ترس از شیوع بیماری کرونا‪ ،‬باعث شده سرمایه ها کنترل‬ ‫نش��ده‪ ،‬جابه جا شوند‪ .‬روز شنبه ‪3‬اس��فند وقتی بورس باز شد‪ ،‬در‬ ‫ابت��دا قیمت ها افت پیدا کرد ولی بعد از م��دت کوتاهی به صورت‬ ‫هیجانی افزایش یافت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د اقتصادی بیان کرد‪ :‬به خاطر خبر شیوع‬ ‫بیم��اری‪ ،‬عده ای باید از بورس فاصله می گرفتند اما ش��اهد بودیم‬ ‫که س��رمایه سرگردان مردم به س��مت بورس روانه شد ( که ورود‬ ‫س��رمایه های س��رگردان به بورس خیلی خوب است) و بعد از ان‪،‬‬ ‫ای��ن س��رمایه ها وارد بازار ارز و طال ش��د که قیم��ت ارز به صورت‬ ‫هیجانی بیش از ‪ 7‬درصد در یک روز افزایش یافت‪ .‬به نظر من تاثیر‬ ‫چالش های بزرگ ترین فوالدساز کشور‬ ‫سیدرضد شهرستانی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫یک��ی از مش��کالت اساس��ی واحده��ای‬ ‫فوالدس��ازی تامین س��نگ اهن است‪ .‬ظرفیت‬ ‫فوالدسازی داخلی به حدود ‪۳۳‬میلیون تن در‬ ‫سال رسیده است‪ ،‬البته با توجه به میزان تولید‬ ‫کنونی نزدیک ب��ه ‪۶‬میلیون تن از این ظرفیت‬ ‫خالی باقی مانده است‪.‬‬ ‫هم اکنون واحدهای تولید اهن اس��فنجی نیز‬ ‫با ظرفیت خالی مش��غول به کار هستند و یکی‬ ‫از دالی��ل انها کمبود مواد اولیه و س��نگ اهن‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه اگ��ر صادرات س��نگ اهن کش��ور که‬ ‫هم اکن��ون حدود ‪۸‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬متوقف‬ ‫شود‪ ،‬مش��کل تامین س��نگ اهن این واحدها‬ ‫حداقل به صورت کوتاه مدت حل خواهد شد‪.‬‬ ‫هرچند ک��ه صادرات س��نگ اهن با عوارض‬ ‫‪۲۵‬درص��د روب��ه رو اس��ت‪ ،‬ام��ا با ای��ن وجود‬ ‫معدنی ه��ا همچنان تمایل به ص��ادرات دارند‪،‬‬ ‫چراک��ه در ازای صادرات خ��ود دالر می گیرند‬ ‫و ای��ن موضوع می توان��د برای انه��ا به لحاظ‬ ‫اقتصادی به صرفه تر است‪.‬‬ ‫برای تولی��د ‪۵۵‬میلیون تن فوالد که در افق‬ ‫چشم انداز س��ال‪ ۱۴۰۴‬برنامه ریزی شده است‪،‬‬ ‫کشور به ‪۱۵۰‬میلیون تن سنگ اهن نیاز دارد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نزدی��ک ب��ه ‪۸۵‬میلی��ون تن‬ ‫سنگ اهن در کشور استخراج می شود؛ بنابراین‬ ‫برای رس��یدن به افق چشم انداز صنعت فوالد‪،‬‬ ‫به‪ ۷۰‬میلیون تن دیگر س��نگ اهن جدید نیاز‬ ‫اس��ت تا بتوان به این چشم انداز دست یافت؛ از‬ ‫همی��ن رو یکی اولویت ه��ای زنجیره فوالد باید‬ ‫اکتش��افات جدید سنگ اهن باشد‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت برای رسیدن به تولید ‪۵۵‬میلیون فوالد‬ ‫باید واردات سنگ اهن داشته باشیم‪ ،‬چراکه در‬ ‫غیر این صورت این چش��م انداز محقق نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫با تم��ام این ش��رایط‪ ،‬برنامه اکتش��اف باید‬ ‫ج��زو برنامه های ق��رار گیرد‪ ،‬چراکه براس��اس‬ ‫اخری��ن براورده��ا اع�لام ش��ده اس��ت ک��ه‬ ‫‪۲‬میلی��ارد و ‪۶۰۰‬میلی��ون ت��ن دیگ��ر ذخایر‬ ‫س��نگ اهن در کش��ور موجود اس��ت که این‬ ‫می��زان با ذخای��ر فعلی در کش��ور ت��ا حدود‬ ‫‪۲۰‬س��ال نیاز فوالدسازان را پاس��خگو خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ت محصوالت فوالدی توسط رانت‬ ‫جهت دهی قیم ‬ ‫هیجانی که در بازار ارز اتفاق افتاد بیش��تر از اینکه به خاطر لیست‬ ‫س��یاه ‪ FATF‬باشد بیش��تر به خاطر ترس از شیوع بیماری کرونا‬ ‫اس��ت‪ .‬جعفری طهرانی اظهار کرد‪ :‬وقتی قیمت ها خارج از عرضه‬ ‫و تقاضای بین المللی و صرفا بر اس��اس عرضه وتقاضای داخلی بی‬ ‫رویه افزایش پیدا می کند‪ ،‬عده ای س��عی می کنند این سرمایه را به‬ ‫س��مت بازارهای خاصی هدایت کنند ک��ه در نهایت به ضرر تولید‬ ‫کنن��ده هرمحصولی از جمله معدن و صنایع معدنی اس��ت چراکه‬ ‫نمی تواند برای اهداف صادراتی خود درست برنامه ریزی کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬وقتی محصوالت باالدس��تی افزایش قیمت پیدا می کند‬ ‫باعث می شود تولیدکننده ای که قصد دارد کاالی با ارزش افزوده‬ ‫باالتر (محصول پایین دس��تی) را صادر کند‪ ،‬بازارهای صادراتی را‬ ‫خواسته یا ناخواسته از دست بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند تامی�ن اضطراری مواد اولیه‬ ‫هستیم‬ ‫مدیرعامل ف��والد مبارکه‬ ‫چندی پیش عنوان کرد‪:‬‬ ‫به منظ��ور جلوگی��ری از‬ ‫دس��ت دادن بازار و توقف‬ ‫تولید در ‪ ١٠‬ماه گذش��ته‬ ‫ذخیره سنگ اهن و اسلب‬ ‫خ��ود را مص��رف کردیم ‪ .‬اگر رون��د فعلی اصالح‬ ‫نشود‪ ،‬در سال اینده بحران قیمت به دلیل تولید‬ ‫نداشتن کافی فوالد مبارکه بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا انتق��اد ب��ه کمب��ود م��واد‬ ‫اولی��ه فوالدس��ازان گف��ت‪ :‬یک��ی از دالیلی که‬ ‫س��نگ اهن نداری��م‪ ،‬این اس��ت ک��ه معدنی ها‬ ‫فوالدس��از ش��ده اند و خود نیازمند س��نگ اهن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫تم��ام دنیا ارزش افزوده معدن بیش��تر از فوالد و‬ ‫قابل تامل اس��ت که چرا معدنی های ما فوالدساز‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین با پرس��ش از مسئول ذی ربط در‬ ‫تامین مواد اولیه فوالدس��ازان درباره مسیرهای‬ ‫موجود در تامین مواد اولیه فوالد مبارکه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقت��ی فوالد مبارک��ه ذخیره م��واد اولیه خود را‬ ‫مصرف کرده‪ ،‬در سال اینده ب ه دلیل کمبود مواد‬ ‫اولی��ه تولید کاهش می یاب��د‪ .‬عظیمیان در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬کاهش تولید‪ ،‬موجب تنزل ارزش افزوده در‬ ‫سال اینده برای کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬فوالد مبارک��ه هیچ وقت به‬ ‫کمب��ود قطع��ه یدک��ی و کاالهای اس��تراتژیک‬ ‫معترض نشده اما درباره مواد اولیه نیازمند تامین‬ ‫اضطراری هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه کمب��ود م��واد اولیه‬ ‫ف��والد مبارکه چگونه تامین خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیچ کج��ای دنی��ا س��راغ نداریم ک��ه معدنی ها‬ ‫فوالدساز ش��ده باش��د‪ ،‬زیرا ارزش افزوده معدنی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬ما در ش��رایط صددرصد‬ ‫تحریم��ی‪ ،‬ب��رای ‪3‬س��ال الکت��رود موردنیاز را‬ ‫تامی��ن کرده ایم‪ ،‬ام��ا از نبود م��واد اولیه داخلی‬ ‫(سنگ اهن) به ش��دت در رنجیم و کسی نیست‬ ‫به این پرسش پاس��خ دهد که ما به عنوان فوالد‬ ‫مختار بخشیان‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در سال جاری فقط‬ ‫به دلیل تامین نشدن مواد اولیه ‪۱۵‬درصد از میزان‬ ‫تولید خود را از دست داده است‬ ‫مبارک��ه باید از کج��ا مواد اولیه خ��ود را تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۱۵‬درصدی تولید‬ ‫درب��اره تامی��ن م��واد اولی��ه (س��نگ اهن) در‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه‪ ،‬مختار بخش��یان معاون‬ ‫بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه درباره میزان‬ ‫تولید شرکت مبارکه در سال جاری در گفت وگو‬ ‫ب��ا «روزگار مع��دن» عن��وان کرد‪ :‬س��ال جاری‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه با ‪۱۵‬درصد کاهش تولید‬ ‫روبه رو ش��ده ک��ه به طور عم��ده به دلیل کمبود‬ ‫م��واد اولیه بوده اس��ت‪ .‬هم اکنون نی��ز در تولید‬ ‫با مش��کل کمبود س��نگ اهن و گندل��ه روبه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بخش��یان در ادامه عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از مش��کالت‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه در‬ ‫زمین��ه تولی��د کمب��ود‬ ‫سنگ اهن است که امسال‬ ‫به ص��ورت جدی ب��ا این‬ ‫مش��کل روبه رو ش��ده ایم‪ .‬معدنکاران بخش��ی از‬ ‫سنگ اهن خود را صادر می کنند و از انجایی که‬ ‫در صنایع پایین دستی س��رمایه گذاری کرده اند‪،‬‬ ‫بخشی را نیز خود به مصرف می رسانند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ت��ا پیش از‬ ‫این ش��رکت ف��والد مبارکه س��نگ اه��ن خود‬ ‫را چگون��ه تامی��ن می ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬مع��ادن یزد‬ ‫و کرم��ان ت��ا زمانی ک��ه فوالدس��از نبودند‪ ،‬کل‬ ‫سنگ اهنی که داش��تند را به فوالدسازانی چون‬ ‫ف��والد خوزس��تان‪ ،‬ف��والد مبارک��ه و ذوب اهن‬ ‫می دادند‪ ،‬اما از زمان��ی که این معدنکاران تغییر‬ ‫سیاس��ت داده اند‪ ،‬به س��مت راه ان��دازی صنایع‬ ‫پایین دس��تی خ��ود مانند گندله س��ازی‪ ،‬احیای‬ ‫مس��تقیم و ب��ه تازگی نی��ز فوالدس��ازی پیش‬ ‫رفته اند و س��نگ اهن خود را مورد استفاده قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین سنگ اهن‪ ،‬بزرگ ترین مشکل‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت ف��والد مبارکه در‬ ‫ادامه تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر بزرگ ترین مشکل‬ ‫فوالد مبارکه تامین سنگ اهن است و از انجا که‬ ‫واردات س��نگ اهن نیز برای ما مش��کل شده‪ ،‬با‬ ‫مشکالت اساسی روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫معدن��کاران در ای��ن ش��رایط به دلی��ل تفاوت‬ ‫قیمتی بین س��نگ اه��ن داخلی ب��ا صادراتی‪،‬‬ ‫ترجیح می دهند ان را صادر کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط طبیعی است که شرکت هایی‬ ‫چون فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزس��تان و ذوب اهن‬ ‫با مش��کل روبه رو ش��وند و ف��والد مبارکه فقط‬ ‫به دلی��ل تامین نش��دن مواد اولی��ه ‪۱۵‬درصد از‬ ‫میزان تولید خود را از دست بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز فوالد مبارکه به سنگ اهن‬ ‫بخش��یان در پاس��خ به این پرسش که شرکت‬ ‫فوالد مبارکه ساالنه به چه میزان سنگ اهن نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد مبارکه س��االنه به ‪۷.۵‬میلیون‬ ‫تن س��نگ اهن و ‪ ۵‬میلیون تن گندله نیاز دارد‪.‬‬ ‫س��ال جاری واح��د گندله س��ازی ما ب��ه زحمت‬ ‫می توان��د به تولید ‪۶‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬تن تا پایان‬ ‫سال برسد یعنی حدود ‪ ۸۰۰‬تا ‪۹۰۰‬هزار با کاهش‬ ‫تولید روبه رو بودیم‪ .‬واحدهای احیای مس��تقیم‬ ‫نیز به این دلیل که گندله در اختیار نداش��ته اند‪،‬‬ ‫با ‪۲۰‬درصد کاهش تولید روب هر و ش��ده و کاهش‬ ‫تولید گندله روی فوالدسازی نیز تاثیرگذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تم��ام این روند س��بب کاهش‬ ‫تولید اسلب نیز شده‪ ،‬به گونه ای که حتی ذخیره‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تنی تختال نیز به مصرف رسیده است‬ ‫و س��ال اینده دیگر این می��زان ذخیره تختال را‬ ‫هم نداریم‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت ف��والد مبارکه در‬ ‫پاسخ به این پرسش که معدنکاران معتقد هستند‬ ‫که قیم��ت س��نگ اهن داخلی پایین اس��ت ایا‬ ‫نمی ش��ود با قیمت های باالتر سنگ اهن را خرید‬ ‫کنید تا معدن��کاران تمایل به صادرات نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت گ��ذاری را وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت انجام می ده��د‪ ،‬همان گونه که‬ ‫محص��والت ف��والد مبارک��ه نی��ز قیمت گذاری‬ ‫می شود‪ .‬در زمینه قیمت گذاری محدودیت هایی‬ ‫وج��ود دارد و قیم��ت ف��روش محص��والت م��ا‬ ‫نیز زیر نظر اس��ت‪ ،‬از این رو س��نگ و گندله ای‬ ‫که م��ا نی��ز خری��داری می کنیم‪ ،‬تعیین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش��یان ادامه داد‪ :‬برای نمونه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به ما اع�لام می کند‬ ‫که قیمت س��نگ اهن ‪۱۳‬درصد قیمت ش��مش‬ ‫ف��والد خوزس��تان یا قیم��ت گندل��ه ‪۲۲‬درصد‬ ‫قیمت ش��مش فوالد خوزس��تان اس��ت‪ .‬مبنای‬ ‫قیمت گ��ذاری در زنجی��ره فوالد قیمت ش��مش‬ ‫فوالد خوزستان است‪.‬‬ ‫‹ ‹حاش�یه س�ود معدن�کاران باالت�ر از‬ ‫فوالدسازان‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که قیمت سنگ‬ ‫اه��ن را درحال حاض��ر ت��ا چ��ه اندازه مناس��ب‬ ‫می دانی��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در زنجیره ف��والد معدنکاران‬ ‫باالترین سود را دارند و حاشیه سود فوالدسازان‬ ‫بسیار کمتر از معدنکاران است‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که فوالدس��ازان ایجاد ارزش اف��زوده دارند‪ .‬حتی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بر این موضوع‬ ‫صحه گذاری می کنند که س��ود مع��دن باالتر از‬ ‫سود فوالدسازان است و از سوی دیگر هزینه های‬ ‫معدن نسبت به معدن در سطح پایینی قرار دارد‪.‬‬ ‫معدنکار اگر ‪ ۵‬درصد هزینه کند‪ ۷ ،‬درصد س��ود‬ ‫می برد و از انجا که حجم سرمایه گذاری باالست‪،‬‬ ‫س��ودهای کالنی می ب��رد‪ .‬مع��اون بهره برداری‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا می توان به جای سنگ اهن از قراضه استفاده‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬فرایند تولید قراضه در فوالد مبارکه‬ ‫به گونه ای نیس��ت که بتوان درصد باالیی از اهن‬ ‫قراضه استفاده کرد‪ ،‬عالوه بر اینکه قراضه باالیی‬ ‫در کشور ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫در کش��ورهای صنعتی خودرو بعد از ‪ ۵‬س��ال‬ ‫تبدیل به قراضه می شود‪ ،‬اما در ایران یک خودرو‬ ‫ممکن است که چندین سال کار کند‪.‬‬ ‫بخش��یان در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که اگر‬ ‫صادرات سنگ اهن نباش��د‪ ،‬مشکالت واحدهای‬ ‫ف��والد مبارک��ه و ذوب اه��ن حل خواهد ش��د‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بل��ه اگر ص��ادرات س��نگ اهن نداش��ته‬ ‫باشیم‪ ،‬مش��کالت فوالد مبارکه به صورت موقت‬ ‫و کوتاه مدت حل خواهد ش��د‪ ،‬زی��را معدنکاران‬ ‫به تدریج به س��مت واحدهای پایین دستی پیش‬ ‫رفته ان��د و این موضوع در بلندمدت بدون ش��ک‬ ‫مشکل ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬ماموریت معادن این‬ ‫بود که هزینه ها و س��رمایه گذاری ها را به سمت‬ ‫اکتش��اف پیش ببرند‪ ،‬اما این کار را نکرده اند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر نیز به تدریج ذخایر کش��ور در حال‬ ‫کاهش است‪ .‬هرچند سازمان ایمیدرو سال جاری‬ ‫اقدام ه��ای خوبی انج��ام داده و اجازه فعالیت در‬ ‫پایین دس��ت را به معدنکاران نداده‪ ،‬اما نتایج ان‬ ‫نیازمند زمان است‪ .‬معادن جدید نیز به کشف و‬ ‫استخراج نیاز به زمان دارد که فرایندی طوالنی‬ ‫را می طلبد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت ف��والد مبارکه در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که چه راهکاری را برای‬ ‫تامی��ن س��نگ اهن داری��د‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬درگام‬ ‫نخس��ت و در کوتاه م��دت راه��کار ای��ن اس��ت‬ ‫ک��ه اولویت صادرات نداش��ته باش��یم و خوراک‬ ‫فوالدس��ازان تامین و از س��وی دیگر براس��اس‬ ‫سیاست های سازمان ایمیدرو در زمینه اکتشاف‬ ‫سرمایه گذاری بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫جدول نرخ شمش فوالد‬ ‫انالیز‬ ‫ابعاد (‪)mm‬‬ ‫طول (متر)‬ ‫شهر‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪۶۰۸۰۰‬‬ ‫‪3SP‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪۶۲۲۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۶۲۵۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪۶۱۸۰۰‬‬ ‫‪3SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪۶۱۳۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪۶۱۵۰۰‬‬ ‫افزایش ‪ 2.7‬درصدی قیمت مفتول مس‬ ‫معام�لات انج��ام ش��ده در ت��االر صنعتی ب��ورس روز‬ ‫‪5‬اس��فند‪ ،‬افزای��ش قیم��ت مفتول م��س را نس��بت به‬ ‫هفته گذش��ته نش��ان می ده��د‪ .‬حجم معام�لات مفتول‬ ‫مس��ی نس��بت به هفته گذش��ته‪255 ،‬تن کاهش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش «فلزات انالین»‪ ،‬در هفته منتهی به ‪9‬اسفند‬ ‫در تاالر بورس کاال مجموع عرضه مفتول مس��ی ‪935‬تن‬ ‫بوده است‪ .‬میانگین موزون قیمت هر کیلوگرم مفتول در‬ ‫عرضه این هفته ‪76‬هزار و ‪727‬تومان بود و مجموع حجم‬ ‫معامله مفتول مس��ی در بورس کاال ‪395‬تن گزارش شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نمودار ‪ 1‬نشان می دهد که در هفته جاری قیمت‬ ‫مفتول مسی در دو هفته اخیر رشد داشته و روز ‪5‬اسفند‬ ‫نسبت به هفته گذشته ‪2.7‬درصد افزایش قیمت را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نمودار ‪ ،2‬عرضه‪ ،‬تقاضا و حجم معامله مفتول مس��ی را‬ ‫در بورس کاال در ‪ 2‬هفته اخیر نش��ان می دهد‪ .‬براس��اس‬ ‫این نمودار‪ ،‬ش��رکت گیل راد ‪500‬ت��ن مفتول عرضه کرد‬ ‫که ‪205‬تن از ان در تاالر اصلی مورد معامله قرار گرفت‪،‬‬ ‫فلزات‬ ‫شرکت صنایع تولیدی دنیای مس در تاالر بورس ‪395‬تن‬ ‫مفت��ول مس عرضه کرد که از این مقدار ‪190‬تن در تاالر‬ ‫صنعت��ی به ف��روش رفت؛ همچنین ش��رکت های صنایع‬ ‫کابل س��ازی افق البرز‪ ،‬صنایع م��س کاوه به ترتیب ‪ 40‬و‬ ‫‪70‬تن مفتول عرضه کرد که این عرضه ها به فروش نرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت راش��امهر نیکان در تاالر بورس روز ‪5‬اس��فند‪،‬‬ ‫‪ 40‬تن س��یم و مفتول مس��ی ه��ر کیلوگرم ب��ه قیمت‬ ‫‪ 788‬ه��زار و ‪ 285‬توم��ان عرض��ه ک��رد‪ ،‬اما ب��ه فروش‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪315‬‬ ‫خبر‬ ‫اهن اسفنجی‬ ‫را به تاجران نفروشیم‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد‪:‬‬ ‫دالالن اهن اسفنجی‪ ،‬کمر بازار را خم کردند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مومنی‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه گفت‪ :‬خروج‬ ‫اهن اسفنجی از چرخه عرضه در بورس‪ ،‬زمینه‬ ‫را برای ظهور دالالن در بازار فوالد فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یاس��ر مومن��ی کارش��ناس بازار س��رمایه در‬ ‫گفت وگو ب��ا باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬وقتی کاالی��ی از بورس خارج می ش��ود‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده ب��ه ه��ر قیمت��ی ک��ه خواس��ت‬ ‫محصوالتش را می فروشد همچنین این فروش‬ ‫می تواند به هر کس��ی که فروشنده مایل باشد‪،‬‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کن��د‪ :‬در ش��رایط فعلی وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬اق��دام دیرهن��گام‪ ،‬اما خوب��ی را انجام‬ ‫داده است البته اگر این اقدام به صورت مقطعی‬ ‫نباش��د و تمرک��ز ان روی این صنعت بیش��تر‬ ‫باش��د‪ .‬نه اینکه به جهت نزدیک��ی به روز های‬ ‫پایانی سال‪ ،‬چنین تصمیمی گرفته شده باشد‪.‬‬ ‫اگر این تصمیم درست اجرا شود‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫نهایی می تواند منتفع شود‪.‬‬ ‫مومنی هم بر ض��رورت عرضه انواع فوالد در‬ ‫ب��ورس کاال تاکی��د می کند و می گوی��د‪ :‬انچه‬ ‫مش��خص اس��ت‪ ،‬عدم عرضه اهن اسفنجی در‬ ‫بورس سبب بروز مشکالت‪ ،‬معامالت غیرشفاف‬ ‫و التهاب بازار ش��د‪ .‬اگر می خواهیم ش��فافیتی‬ ‫ایجاد ش��ود و همه افراد در ه��ر مکانی ببینند‬ ‫که این محص��ول به درس��تی روی تابلو عرضه‬ ‫ش��ده اس��ت و قیمت های عرضه جلوی چشم‬ ‫همگان باش��د‪ ،‬باید اهن اس��فنجی در بورس به‬ ‫فروش برس��د‪ .‬بدون تعارف باید بگوییم که در‬ ‫بازار غیررس��می‪ ،‬پش��ت فاکتور ها ممکن است‬ ‫مسائلی باشد که برای پایان دادن به شائبه ای و‬ ‫سالمت اقتصادی‪ ،‬بهترین راه‪ ،‬عرضه در بورس‬ ‫کاال است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهن اسفنجی‪ ،‬کاالیی نهایی نیست‬ ‫در ادام��ه علیرض��ا کدی��ور کارش��ناس بازار‬ ‫سرمایه در گفت وگو با خبرنگار صنعت‪ ،‬تجارت‬ ‫و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان اظهار کرد‪ :‬اهن اس��فنجی‪ ،‬کاالیی است‬ ‫ک��ه در واقع‪ ،‬م��اده اولی��ه تولید فوالد اس��ت‬ ‫یعن��ی ش��مش فوالد ی��ا ورق ف��والد و صنایع‬ ‫پایین دس��تی اس��ت از ان اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫ب��ورس را متوقف کند‪ .‬این تصمیم باعث ش��د‬ ‫تجار به س��مت خرید و فروش اهن اس��فنجی‬ ‫جذب ش��وند و به یک باره تقاضا هم ظرف ‪6‬ماه‬ ‫افزایش یافت و متقابال عرضه اهن اسفنجی کم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یعقوبی درباره دلیل انگیزه تاجران برای ورود‬ ‫به ب��ازار فوالد بیان می کن��د‪ :‬انتظار تورمی در‬ ‫سال اینده باالس��ت‪ .‬بخشی از تاجران با هدف‬ ‫حفظ ارزش پولشان‪ ،‬به سمت این بازار امده اند‬ ‫و می خواهن��د س��وداگری کنند‪ .‬به وی��ژه انکه‬ ‫برخی از این تاجران پیش بینی می کنند به ازای‬ ‫خرید هر کیلوگرم اهن اس��فنجی با قیمت های‬ ‫فعلی‪ ،‬س��ال اینده‪ ،‬هزار تومان س��ود خواهند‬ ‫برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبع�ات ش�فاف نب�ودن معامل�ه‬ ‫اهن اسفنجی‬ ‫عدم عرضه اهن اسفنجی در بورس سبب بروز مشکالت‪،‬‬ ‫معامالت غیرشفاف و التهاب بازار شد‪ .‬اگر می خواهیم‬ ‫شفافیتی ایجاد شود و همه افراد در هر مکانی ببینند‬ ‫که این محصول به درستی روی تابلو عرضه شده است‬ ‫و قیمت های عرضه جلوی چشم همگان باشد‪ ،‬باید‬ ‫اهن اسفنجی در بورس به فروش برسد‬ ‫درواقع‪ ،‬اهن اس��فنجی‪ ،‬کاالیی نهایی نیست‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر اهن اسفنجی‪ ،‬کاالیی هم نیست که‬ ‫مصرف کننده زیادی داش��ته باشد و واحد های‬ ‫پایین دس��تی فوالدی هس��تند که مشتری ان‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کن��د‪ :‬تصمی��م وزارت صم��ت‬ ‫زمانی منطقی می ش��د که عرضه اهن اسفنجی‬ ‫در ب��ورس کاال انجام می ش��د‪ ،‬ولی محدودیت‬ ‫خری��د را صرفا ب��رای واحد های پایین دس��تی‬ ‫می گذاشتند تا حداقل ش��فافیت از بازار حذف‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹دالل ب�ازی در ب�ازار ف�والد پای�ان‬ ‫می یابد؟‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬وحید یعقوبی مدی��ر اجرایی‬ ‫انجمن فوالد صدور بخش��نامه وزارت صمت را‬ ‫مثبت ارزیابی می کند و می گوید‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫التهاب بازار فوالد در این چند وقت این اس��ت‬ ‫که نقدینگی به بازار فوالد هجوم اورده است‪.‬‬ ‫فوالد؛ کاالیی با ماندگاری باالس��ت و قدرت‬ ‫نقد شوندگی دارد‪ ،‬به همین دلیل توجه تاجران‬ ‫را به خ��ود جلب کرده و به فع��ال بازار تبدیل‬ ‫ش��ده اند و در چنین ش��رایطی‪ ،‬اهن اس��فنجی‬ ‫به دس��ت واحد های تولیدی نمی رسد و التهاب‬ ‫بازار باال می رود‪.‬‬ ‫یعقوبی اضافه می کند‪ :‬ت��ا ‪ ۶‬ماه پیش تقاضا‬ ‫برای اهن اس��فنجی کمت��ر از عرضه ب��ود‪ ،‬اما‬ ‫هرچق��در ب��ه پایان س��ال نزدیک می ش��ویم‪،‬‬ ‫تقاض��ا برای اهن اس��فنجی باال م��ی رود‪ .‬دلیل‬ ‫افزای��ش تقاض��ا‪ ،‬ورود واحد ه��ای القای��ی به‬ ‫چرخه مصرف اس��ت‪ .‬با افزای��ش تقاضا تاجران‬ ‫ب��ه موضوع ورود پیدا کردن��د و قیمت ها را باال‬ ‫بردند‪.‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪ :‬پیش از ای��ن‪ ،‬واحد های‬ ‫القایی بیش��تر از اهن قراضه استفاده می کردند‬ ‫ک��ه درحال حاض��ر می��زان عرض��ه اهن قراضه‬ ‫در کش��ور کاهش یافته و قیم��ت ان با افزایش‬ ‫روبه رو شده است‪ .‬س��اماندهی مناسبی هم در‬ ‫بازار اهن قراضه وجود ن��دارد و به همین دلیل‬ ‫واحد های القایی به مصرف اهن اس��فنجی روی‬ ‫اورده ان��د و تقاضا برای ای��ن محصول باال رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرای��ی انجمن ف��والد درب��اره دلیل‬ ‫کاه��ش عرض��ه اهن قراض��ه می گوی��د‪ :‬بحث‬ ‫بازیافت و ماش��ین اس��قاطی کم ش��ده‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه بازار اهن قراضه هم هیچ ساماندهی ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬قیمت ها روند جهش��ی داشته و برای‬ ‫کارخانه دار فوالدی‪ ،‬مقرون به صرفه نیس��ت که‬ ‫درصد باالیی از واحد خود را با اهن قراضه شارژ‬ ‫کند‪ .‬به همی��ن دلیل تقاضای اهن اس��فنجی‪،‬‬ ‫سیرصعودی داشته است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬سال گذش��ته‪ ،‬ستاد تنظیم بازار‬ ‫تصمی��م می گیرد که عرضه اهن اس��فنجی در‬ ‫ام��ا عرضه کاالیی که فروش��نده و خریداران‬ ‫مش��خص دارد چرا باید در ب��ورس که حداقل‬ ‫مزیت ان شفاف س��ازی بازار و قیمت هاس��ت‪،‬‬ ‫متوقف ش��ود تا ش��اهد دالل بازی در این حوزه‬ ‫باش��یم‪ .‬ایا بهتر نبود عرضه اهن اس��فنجی در‬ ‫بورس ادامه یابد؟‬ ‫وزارت صمت در بخش��نامه ای خرید و فروش‬ ‫اهن اسفنجی بین اش��خاص حقیقی و حقوقی‬ ‫را ممنوع اعالم کرده است‪ .‬اهن اسفنجی‪ ،‬ماده‬ ‫اولیه تولید فوالد در مقاطع مختلف است و این‬ ‫اق��دام وزارت صمت‪ ،‬گامی برای کنترل دخالت‬ ‫واس��طه ها در بازار از سوی فعاالن صنعت فوالد‬ ‫تلقی می ش��ود‪ .‬سال گذش��ته با تصویب ستاد‬ ‫تنظی��م ب��ازار‪ ،‬عرضه اهن اس��فنجی در بورس‬ ‫کاال متوقف ش��د و به گفته وحید یعقوبی مدیر‬ ‫اجرای��ی انجمن ف��والد درحال حاض��ر به دلیل‬ ‫کاه��ش اهن قراضه در کش��ور و افزایش تقاضا‬ ‫برای اهن اسفنجی‪ ،‬نقدینگی به این بازار هجوم‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬زیرا صنایع وابس��ته برای تامین‬ ‫نیاز های خ��ود دیگر برای ش��ان مقرون به صرفه‬ ‫نیس��ت که اهن قراضه گران را خریداری کنند‪.‬‬ ‫در این میان هم برخی تاجران با هدف کس��ب‬ ‫س��ود های کالن وارد بازار فوالد ش��ده اند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که اگر عرضه اهن اسفنجی در‬ ‫بورس انجام می ش��د با ش��فاف شدن قیمت ها‪،‬‬ ‫امکان دخالت دالالن به حداقل می رسید‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه سال جاری رقم خورد‬ ‫امارهای صادرات ش��مش و محصوالت ف��والدی در دوره‬ ‫‪۱۰‬ماه سال جاری به بیش از ‪۸.۸‬میلیون تن رسید که از این‬ ‫میزان بیش از ‪۶۶‬درصد س��هم شمش است‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫براساس جداول اماری انجمن تولید کنندگان فوالد ایران‪ ،‬در‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری ‪5‬میلیون و ‪ ۸۲۱‬هزار تن ش��مش‬ ‫فوالدی و ‪2‬میلیون و ‪۹۸۴‬هزار تن محصوالت فوالدی صادر‬ ‫شده است‪ .‬صادرات شمش فوالدی در دوره ‪۱۰‬ماه ( منتهی‬ ‫به دی) نس��بت به مدت مشابه پارس��ال که رقم ‪3‬میلیون و‬ ‫‪۹۷۲‬ه��زار تن بود‪ ،‬رش��د ‪۴۷‬درصدی را نش��ان می دهد‪ ،‬که‬ ‫در ای��ن ارتباط صدور بیلت و بلوم با رقم ‪4‬میلیون و ‪۹۵‬هزار‬ ‫تن در مقایس��ه با ‪2‬میلیون و ‪۵۱۱‬هزار تن دوره مشابه سال‬ ‫گذش��ته افزایش ‪۶۳‬درصدی دارد‪ .‬همچنین میزان اس��لب‬ ‫صادراتی در م��دت این گزارش به رق��م یک میلیون و ‪۷۲۶‬‬ ‫هزار تن رس��ید که نس��بت به یک میلیون و ‪۴۶۱‬هزار تن در‬ ‫‪۱۰‬ماه‪ ۹۷‬رش��د ‪۱۸‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫در بخ��ش ص��ادرات محصوالت ف��والدی (مقاط��ع طویل و‬ ‫صادرات ‪ ۸.۸‬میلیون تن شمش و محصوالت فوالدی‬ ‫تخت) در مجموع رقم دو میلیون و ‪۹۸۴‬هزار تن ثبت ش��د‬ ‫که نس��بت ب��ه ‪2‬میلیون و ‪۳۹۶‬هزار تن در ‪۱۰‬ماه س��ال‪۹۷‬‬ ‫افزایش ‪۲۵‬درصدی یافت‪ .‬سهم مقاطع طویل فوالدی در ‪۱۰‬‬ ‫ماه س��ال جاری ‪2‬میلیون و ‪۲۷۱‬هزار تن شد که در مقایسه‬ ‫با یک میلیون و ‪۶۶۵‬هزار تن عملکرد دوره مش��ابه پارس��ال‬ ‫افزای��ش ‪۳۶‬درصدی دارد‪ .‬صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز‬ ‫در مدت این گزارش ‪۷۱۳‬هزار تن ثبت ش��د و در مقایس��ه‬ ‫با دوره مش��ابه س��ال گذش��ته که ‪۷۳۱‬هزار تن بود‪ ،‬کاهش‬ ‫‪2‬درصدی داش��ت‪ .‬بیش��ترین می��زان ص��ادرات محصوالت‬ ‫ف��والدی در دوره م��ورد بررس��ی مربوط به میلگ��رد با رقم‬ ‫یک میلیون و ‪۹۱۹‬هزار تن اس��ت و نس��بت به دوره مش��ابه‬ ‫در س��ال‪ ۹۷‬که یک میلیون و ‪۲۹۲‬هزار ت��ن بود‪۴۹ ،‬درصد‬ ‫رش��د دارد‪ .‬همچنین در بخش صدور مقاطع تخت فوالدی‬ ‫بیشترین سهم مربوط به ورق گرم با رقم ‪ ۴۶۷‬هزار تن است‬ ‫که در مقایس��ه با ‪ ۵۴۹‬هزار تن عملکرد ‪ ۱۰‬ماه ‪ ۹۷‬کاهش‬ ‫‪۱۵‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪۳۳۳‬میلیارد تومان فروش الومینیوم ایران در بهمن‬ ‫ش��رکت الومینیوم ای��ران در ‪ ١١‬ماه منتهی به بهم��ن ‪ ١٣٩٨‬از فروش‬ ‫محص��والت خود ‪ ٣۴۵٨‬میلیارد تومان درامد کس��ب کرد که حدود ‪٣٣٣‬‬ ‫میلیارد تومان ان مربوط به فروش بهمن است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بورس ‪ ،۲۴‬ش��رکت الومینی��وم ایران در ‪ ١١‬م��اه منتهی به‬ ‫بهم��ن ‪ ١٣٩٨‬از ف��روش محصوالت خ��ود ‪ ٣۴۵٨‬میلیارد توم��ان درامد‬ ‫کس��ب کرد که ح��دود ‪ ٣٣٣‬میلی��ارد تومان ان مربوط ب��ه فروش بهمن‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت مبلغ فروش این ش��رکت در مدت ‪ ١١‬ماه س��ال ‪ ٩٨‬در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۴۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهن اسفنجی‪ ،‬گندله و کنسانتره سنگ اهن‬ ‫عملکرد ‪۱۰‬ماه سال جاری در زمینه صادرات اهن اسفنجی‬ ‫نیز رقم ‪ ۸۸۶‬هزار تن را به ثبت رس��اند‪ ،‬که در مقایس��ه با‬ ‫‪۵۰۳‬ه��زار تن مدت مش��ابه س��ال‪ ۹۷‬رش��د ‪۷۶‬درصدی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬امارهای انجمن مزبور نشان دهنده صادرات‬ ‫‪2‬میلی��ون و ‪۴۱۵‬هزار ت��ن گندله س��نگ اهن در دوره این‬ ‫گزارش را نش��ان می دهد و در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته که دو میلیون و ‪۳۳‬هزار تن بود‪ ،‬رشد ‪۱۹‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬عالوه ب��ر این صدور کنس��انتره س��نگ اهن در ‪۱۰‬ماه‬ ‫س��ال جاری رقم ‪3‬میلیون و ‪ ۵۷۹‬هزار تن را نشان می دهد و‬ ‫در مقایس��ه با ‪3‬میلیون و ‪۵۱۸‬هزار تن عملکرد دوره مشابه‬ ‫پارس��ال رش��د ‪2‬درصدی دارد‪ .‬پیش از این اعالم شد‪ :‬تولید‬ ‫شمش فوالدی در دوره ‪۱۰‬ماه سال جاری (منتهی به دی) به‬ ‫رقم ‪۲۲.۸‬میلیون تن رسید که نسبت به دوره مشابه افزایش‬ ‫‪۱۱‬درصدی دارد‪ .‬فوالدس��ازان کش��ور در دوره این گزارش‪،‬‬ ‫‪۲۲‬میلی��ون و ‪۸۷۳‬هزار تن ش��مش ف��والدی تولید کردند‬ ‫‹ ‹مش�کل واس�طه گری در اهن اس�فنجی‬ ‫برطرف می شود‬ ‫وی تصمیم جدید معاونت معدنی وزارت صمت‬ ‫مبنی بر عدم فروش تولید کنندگان اهن اسفنجی‬ ‫به تاجران را مفید دانست و خاطرنشان کرد این‬ ‫اقدام سبب می شود تا واسطه گری انحصاری که‬ ‫در اختی��ار برخی افراد ب��ود از میان برود چراکه‬ ‫ای��ن افراد کل زنجیره ف��والد را در اختیار گرفته‬ ‫بودن��د و با خرید کنس��انتره و س��پس گندله و‬ ‫اهن اس��فنجی قیمت ها را باالی ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد‬ ‫نرخ به فوالد سازان می فروختند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن فوالد در پاس��خ به‬ ‫اینکه چرا در بخش های دیگر زنجیره فوالد شاهد‬ ‫چنین تصمیمی نبوده ایم گفت‪ :‬به دلیل اینکه در‬ ‫اهن اسفنجی واسطه گری به شکل وسیعی انجام‬ ‫می ش��د و تولید کنندگان این محصول در کشور‬ ‫محدود بودند این اقدام انجام ش��د‪ .‬چراکه بیش‬ ‫از ‪۱۵۰‬ش��رکت فوالدی نیازمند اهن اس��نفجی‬ ‫هس��تند‪ .‬از طرف��ی دیگ��ر اگ��ر تولیدکنندگان‬ ‫اهن اس��فنجی امکان فروش محصوالت خود به‬ ‫تاجران نداشته باشند ملزم می شوند تا محصول‬ ‫خود را با نرخ مناس��ب ب��ه کارخانه های فوالدی‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی اف��زود‪ :‬ش��رکت های ف��والدی با‬ ‫تاجران قراردادهایی دارند که باید به اتمام برسد‬ ‫و به نظر می رس��د که ش��رکت های تولید کننده‬ ‫اهن اسفنجی در اینده ریسک فروش محصوالت‬ ‫ب��ه تاجران را نپذیرند‪ .‬این اق��دام در کوتاه مدت‬ ‫کمک زیادی به صنعت فوالد کش��ور کرده و در‬ ‫بلندمدت هم قطعا موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪۲۰ ،‬میلیون‬ ‫و ‪۶۷۹‬هزار تن ثبت ش��ده ب��ود‪ .‬همچنین فوالدس��ازان در‬ ‫‪۱۰‬ماه س��ال جاری‪۱۶ ،‬میلیون و ‪۵۹۵‬ه��زار تن انواع مقاطع‬ ‫فوالدی (تیراهن‪ ،‬ناودانی‪ ،‬میلگرد‪ ،‬نبش��ی‪ ،‬انواع ورق) تولید‬ ‫کردند‪ .‬امار تولیدات این بخش در مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪۱۵‬میلیون و ‪۶۰۰‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر ‪ FATF‬بر بازار فوالد‬ ‫براساس گزارشی از ایرنا‪ ،‬تولید اهن اسفنجی در دوره ‪۱۰‬ماه‬ ‫سال جاری به رقم ‪۲۳‬میلیون و ‪۶۸۷‬هزار تن رسید که نسبت‬ ‫به رقم مدت مشابه سال گذشته (‪۲۱‬میلیون و ‪ ۹۶۴‬هزار تن)‬ ‫رش��د ‪8‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬میزان تولید کنسانتره نیز‬ ‫‪۳۹‬میلیون و ‪۳۴۲‬هزار تن بود که در مقایس��ه با ‪۳۸‬میلیون‬ ‫و ‪۱۶۶‬ه��زار تن عملکرد ‪۱۰‬ماه ‪ ۹۷‬افزایش ‪3‬درصدی یافت‪.‬‬ ‫همچنی��ن میزان تولید گندله به رقم ‪۳۴‬میلیون و ‪۳۶۸‬هزار‬ ‫تن رس��ید که نس��بت به رقم مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫(‪ ۳۵‬میلیون و ‪ ۱۰۶‬هزار تن)‪ ،‬کاهش ‪2‬درصدی یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین الکترود گرافیتی در کشور‬ ‫‹ ‹تولید ‪۲۳.۶‬میلیون تن اهن اسفنجی‬ ‫کاهش قیمت پروفیل در اینده نزدیک‬ ‫دبی��ر س��ندیکای تولیدکنن��دگان لول��ه و‬ ‫پروفی��ل ف��والدی ای��ران از اطالعی��ه مه��م ای��ن‬ ‫س��ندیکا ب��رای کاه��ش قیم��ت پروفی��ل خب��ر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «فل��زات انالین»‪ ،‬امیرحس��ین کاوه‬ ‫گفت‪ :‬به مش��تریان و مصرف کنندگان عزیز صنعت‬ ‫لول��ه و پروفی��ل ف��والدی ای��ران اعالم می ش��ود‬ ‫خوش��بختانه ب��ا درایت های مع��اون جدید محترم‬ ‫معدن��ی وزارت صمت؛ پس از ابط��ال معامله قبلی‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن ف��والد گفت‪ :‬عدم‬ ‫فروش اهن اسفنجی به تاجران سبب می شود تا‬ ‫واس��طه گری انحصاری که در اختیار برخی افراد‬ ‫بود از میان برود‪ .‬به گزارش معدن نامه‪ ،‬داریوش‬ ‫اس��ماعیلی‪ ،‬معاون جدید ام��ور معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صمت در نخس��تین بخش��نامه‬ ‫خود تولیدکنندگان اهن اس��فنجی را ملزم کرد‬ ‫ت��ا محصول خ��ود را تنها ب��ه واحدهای تولیدی‬ ‫و واقعی مصرف کننده اهن اس��فنجی و متناسب‬ ‫با ظرفیت حقیقی واحدها به فروش برس��انند و‬ ‫از ف��روش ان به س��ایر افراد حقیق��ی و حقوقی‬ ‫خ��ودداری کنن��د‪ .‬در صورت دریاف��ت گزارش‬ ‫خالف دس��تورالعمل ف��وق مس��ئولیت موضوع‬ ‫متوجه ش��خص مدیرعامل بوده و برابر قوانین و‬ ‫مقررات مربوطه برخورد خواهد ش��د‪ .‬در همین‬ ‫زمین��ه و اطالع از اخرین وضعی��ت بازار فوالد و‬ ‫صادرات به کش��ورهای همجوار با توجه به بروز‬ ‫اتفاقات��ی ازجمله ورود ویروس کرونا به گفت وگو‬ ‫با سیدرضا شهرستانی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫فوالد پرداختیم که به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫شهرس��تانی در ارتباط با ب��روز ویروس کرونا‬ ‫و ام��کان عدم ص��ادرات محص��والت فوالدی به‬ ‫کشورهای همسایه اظهار کرد‪ :‬فعال تصمیم گیری‬ ‫در این باره نش��ده و قرار اس��ت تا ‪ 2‬روز اینده با‬ ‫مذاک��رات درب��اره ان تصمیم گیری ش��ود و در‬ ‫صورتی که محصوالت ما به این کش��ورها ارسال‬ ‫نش��ود قیمت ها افت کرده و به مشکل برخواهیم‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫ورق گ��رم بورس کاال روزگذش��ته مورخ ‪ ۵‬اس��فند‬ ‫‪ ۹۸‬معام�لات نق��دی ورق گرم خری��د روز مبارکه‬ ‫ب��رای تحوی��ل در ‪ ۳۱‬اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬ب��ا کاهش‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰۰‬تومانی به قیمت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۸۰‬تومان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ل��ذا صنایع لول��ه و پروفیل فوالدی‬ ‫ک��ه روزگذش��ته موف��ق به خری��د از ب��ورس کاال‬ ‫ش��دند ب��رای همراه��ی ب��ا تصمیمات خ��وب در‬ ‫وزارت صنای��ع به صورت داوطلبان��ه اعالم می دارد‬ ‫اماده ف��روش نقدی پروفیل ف��والدی با ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫روی قیمت ای��ن ورق به عن��وان هزینه های تولید‬ ‫و س��ود تولید با ش��رایط زمان تحویل مش��ابه ورق‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دبی��ر س��ندیکای لول��ه و پروفیل عن��وان کرد‪:‬‬ ‫لذا مش��تریان محت��رم می توانند س��فارش گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ضمن با همین شرایط نیز به صورت کارمزدی‬ ‫اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره قرارگرفتن ایران در لیس��ت س��یاه‬ ‫‪ FATF‬اظهار کرد‪ :‬با این اقدام نرخ دالر افزایش‬ ‫می یاب��د و از طرفی هزینه ه��ا افزایش یافته و در‬ ‫صادرات دچار مش��کل خواهیم ش��د‪ .‬با توجه به‬ ‫تولید م��ازاد بر مصرف اگر مرزها بس��ته ش��ود‬ ‫به ضرر کش��ور خواه��د بود‪ .‬زی��را محصولی که‬ ‫میلیاردها دالر بر روی ان س��رمایه گذاری ش��ده‬ ‫اگر امکان صادرات نداشته باشد هزینه تولید ان‬ ‫باز نمی گردد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن ف��والد درب��اره‬ ‫بومی س��ازی الکت��رود گرافیتی گف��ت‪ :‬تاکنون‬ ‫نتوانسته ایم به تولید الکترود گرافیتی دست پیدا‬ ‫کنیم و به نظر من برای رسیدن به تولید‪ ،‬حداقل‬ ‫‪3‬س��ال زمان نیاز داریم‪ .‬با توجه به خرید باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن الکترود گرافیتی از خارج کشور تا‬ ‫دو سال اینده مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با گالیه از قیمت گذاری دس��توری بر روی‬ ‫محص��والت زنجیره فوالد از س��وی دولت گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم تا قیمت گذاری از س��وی خریداران و‬ ‫فروش��ندگان و با توجه به عرض��ه و تقاضا انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬این امر باعث خواهد ش��د تا سرمایه گذار‬ ‫نی��ز در بخش��ی ک��ه در ان خ�لا وج��ود دارد‬ ‫سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪315‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم حرکت معدن‬ ‫در مسیر فناوری‬ ‫فرید دهقانی‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی‬ ‫خبر‬ ‫اغاز بهره برداری از کارخانه‬ ‫کنسانتره سرب و روی بافق‬ ‫فرمان��دار باف��ق گفت‪ :‬با ‪۹۵۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫س��رمایه گذاری از س��وی بخ��ش خصوص��ی‬ ‫بهره برداری از کارخانه تولید کنس��انتره سرب‬ ‫و روی معدن «تاشکوییه» این شهرستان اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬محم��دزاده رحمانی‬ ‫ذخیره کنونی س��رب و روی معدن یادشده را‬ ‫‪۱۶۰‬هزار تن اعالم کرد و یاداور ش��د‪ :‬س��االنه‬ ‫‪۱۷‬ه��زار تن کنس��انتره س��رب و ‪5‬ه��زار تن‬ ‫کنس��انتره روی در ای��ن واحد معدن��ی تولید‬ ‫می ش��ود و ب��ا راه ان��دازی ای��ن واح��د زمینه‬ ‫اش��تغال ‪۲۵۰‬نفر ب��ه صورت مس��تقیم فراهم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمیت بهره ب��رداری از این‬ ‫طرح جوار معدنی اظهار کرد‪ :‬شروع به کار این‬ ‫کارخانه باعث فعالیت و اقتصادی شدن معادن‬ ‫کوچ��ک س��رب و روی در ش��هرها و مناط��ق‬ ‫همجوار و نیز ایجاد اشتغال و ارزش در منطقه‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنشان کرد‪ ۲ :‬محصول تولیدی‬ ‫ای��ن معدن پس از مراحل تغلی��ظ برای تولید‬ ‫شمش به کارخانه س��رب و روی بافق واقع در‬ ‫کیلومتر ‪۷۰‬جاده بافق‪-‬یزد ارسال می شود‪.‬‬ ‫معدن سرب و روی تاشکوییه ‪ ۵۰‬سال بدون‬ ‫بهره برداری بود که س��ال ‪ ۹۷‬از س��وی بخش‬ ‫خصوص��ی راه اندازی ش��د و هم اکن��ون حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفر در این مجموعه به کار اش��تغال دارند‬ ‫که ‪۲۵۰‬نفر به این افراد اضافه شد‪.‬‬ ‫ای��ن معدن در فاصله ‪ ۱۰۵‬کیلومتری بافق و‬ ‫‪ ۲۱۵‬کیلومتری یزد مرکز اس��تان واقع اس��ت‪.‬‬ ‫مرکز شهرستان ‪ ۵۴‬هزار نفری بافق در فاصله‬ ‫‪ ۱۱۰‬کیلومتری جنوب شرق یزد قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ذوب اهن اصفهان گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫هم��واره ب��ا مدنظ��ر ق��رار دادن الزام��ات و اس��تانداردهای‬ ‫زیس��ت محیطی و حت��ی فرات��ر از ان ب��ه موض��وع حف��ظ‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬س�لامت کارکنان و جامعه توجه ویژه داشته‬ ‫و مطاب��ق با اس��تراتژی ها و مس��ئولیت های اجتماعی خود‪ ،‬با‬ ‫ص��رف هزینه های زی��اد پروژه های متعدد زیس��ت محیطی را‬ ‫تعری��ف و اج��را کرده و به ط��ور م��داوم از توصیه های ممیزان‬ ‫داخل��ی و خارج��ی در زمینه اصالح‪ ،‬بهبود و ارتقای سیس��تم‬ ‫زیست محیطی استقبال می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «فلزات انالین»‪ ،‬س��ومین دور ممیزی مراقبتی‬ ‫خارج��ی از دوره جدی��د گواهینام��ه سیس��تم مدیری��ت‬ ‫زیس��ت محیطی ذوب اه��ن اصفه��ان مطاب��ق با اس��تاندارد‬ ‫‪ ISO۱۴۰۰۱‬ویرای��ش س��ال ‪ ۲۰۱۵‬از س��وی موسس��ه‬ ‫گواهی دهن��ده ‪ SGS‬از ‪ ۲۹‬بهم��ن در ‪ 2‬روز با موفقیت انجام و‬ ‫اعتبار این گواهینامه در ذوب اهن اصفهان تمدید شد‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه اختتامیه با اش��اره به اقدامات اصولی و بلندمدت انجام‬ ‫ش��ده در امور مرتب��ط با محیط زیس��ت در ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این ش��رکت هم��واره با مدنظ��ر ق��رار دادن الزامات و‬ ‫اس��تانداردهای زیس��ت محیطی و حتی فراتر از ان به موضوع‬ ‫حفظ محیط زیست‪ ،‬سالمت کارکنان و جامعه توجه ویژه داشته‬ ‫و مطابق با استراتژی ها و مسئولیت های اجتماعی خود‪ ،‬با صرف‬ ‫هزینه هایزیادپروژه هایمتعددزیست محیطیراتعریفواجرا‬ ‫کرده و به طور مداوم از توصیه های ممیزان داخلی و خارجی در‬ ‫زمینه اصالح‪ ،‬بهبود و ارتقای سیستم زیست محیطی استقبال‬ ‫می کند‪ .‬بر اس��اس گزارش��ی از ایلنا‪ ،‬حس��ین دیباجی‪ ،‬مدیر‬ ‫کیفیت فراگیر ذوب اهن اصفه��ان نیز در این دباره‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ممیزی‪ ،‬س��ومین دور ممیزی مراقبتی دوره جدید گواهینامه‬ ‫مذک��ور در ذوب اهن اصفهان بود که براس��اس نمونه برداری از‬ ‫ت مدیریت های مرتبط شرکت از سوی ‪2‬نفر از‬ ‫فرایندها و فعالی ‬ ‫سر ممیزان موسسه ‪ SGS‬انجام گرفت و با توجه به فعالیت های‬ ‫مناسب انجام شده از سوی مدیریت های مربوطه و عدم مشاهده‬ ‫هیچ گونه عدم انطباق عمده ای دراین زمینه موسس��ه یادشده‬ ‫اعتبار گواهینامه سیس��تم مدیریت زیس��ت محیطی مطابق با‬ ‫اس��تاندارد ‪ ISO۱۴۰۰۱‬ویرایش سال ‪ ۲۰۱۵‬را در ذوب اهن‬ ‫اصفهان تمدید کرد‪.‬‬ ‫در گفت وگو با مدیر بومی سازی شرکت سنگ اهن گهر زمین مطرح شد‬ ‫فرمول بخش معدن برای مقابله با تحریم ها‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫با توج��ه به جایگزینی مع��دن به جای نفت و‬ ‫موضوع تحریم ها رسیدن به دانش فنی‪ ،‬تخصص‬ ‫و بومی س��ازی یکی از اولویت های کش��ور است‪.‬‬ ‫تمرک��ز بر توس��عه س��اخت قطعات م��ورد نیاز‬ ‫داخلی نش��ان می دهد که جای��گاه دانش فنی و‬ ‫بومی سازی در رسیدن به توسعه در کشور بسیار‬ ‫حائ��ز اهمیت اس��ت‪ .‬روزنام��ه «روزگار معدن»‬ ‫ب��ا علی زه��رودی‪ ،‬مدیر بومی س��ازی ش��رکت‬ ‫س��نگ اهن گهر زمین درباره اهمیت بومی سازی‬ ‫در بخش معدن و فعالیت های این شرکت در این‬ ‫حوزه گفت وگو کرده است که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €بومی س�ازی در حوزه مع�دن چقدر در‬ ‫کشور موردتوجه قرارگرفته است؟‬ ‫مجموعه های معدنی از مجموعه های صنعتی‬ ‫بزرگ کش��ور هستند و می توان گفت که بعد از‬ ‫نفت در نقطه مرکزی اقتصاد کشور قرار دارند‪ .‬به‬ ‫خاطر اینکه در بخش معدن درامدها قابل توجه‬ ‫و بازگشت س��رمایه باال بوده است بنابراین بازار‬ ‫معدن رونق مناس��بی داشته اس��ت‪ .‬دراین بین‬ ‫باوج��ود تحریم ها ک��ه می ت��وان از ان به عنوان‬ ‫جنگ اقتصادی یادکرد ش��اهد بودیم در برخی‬ ‫از مجموعه ها بازگشت سرمایه باال رفت و ریسک‬ ‫مدیران کش��ور برای توس��عه طراح��ی‪ ،‬دانش و‬ ‫فن��اوری معدنی کاهش پیدا کرد‪ .‬ش��رکت های‬ ‫خارجی حتی یک برگ اطالعات برای تعمیرات‬ ‫و قطعات تی��راژی به ما ندادن��د و کوچک ترین‬ ‫فرمول مهندس��ی و روش های تعمیراتی را از ما‬ ‫دریغ کردند‪ .‬البته تاکید ب��ر اقتصاد مقاومتی و‬ ‫پیگیری مس��تمر رهبر معظم انقالب باعث شد‬ ‫که بتوانیم مباحث بومی سازی را به طورجدی در‬ ‫کشور دنبال کنیم‪ .‬درنتیجه این روند شرکت های‬ ‫معدنی مجاب شدند به ساخت داخل روی اورده‬ ‫و بر توان خود متمرکز شوند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه تعریف�ی از بومی س�ازی داری�د و‬ ‫مجموع�ه ش�ما تا ام�روز چ�ه اقداماتی را‬ ‫برای رشد بومی سازی در کشور انجام داده‬ ‫است؟‬ ‫بومی س��ازی روش و مکانیس��م دس��تیابی به‬ ‫محصول و فناوری است که برای رشد ان باید از‬ ‫توان س��خت افزاری و نرم افزاری کشور بهره برد‪.‬‬ ‫از روش های رس��یدن به بومی سازی می توان به‬ ‫مهندس��ی معکوس‪ ،‬تحقیق و توس��عه و انتقال‬ ‫فناوری اش��اره کرد‪ .‬مهندسی معکوس به عنوان‬ ‫در تمامی ش��رکت های بزرگ معدنی اس��تفاده‬ ‫می شود و ما توانس��تیم با کمک فوالد اسفراین‬ ‫و مجموعه های��ی در کرم��ان و اصفهان موفق به‬ ‫س��اخت ان شویم‪ .‬هرکدام از این قطعه ها حدود‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار یورو قیمت دارند که با ساخت داخل‬ ‫توانس��ته ایم ارزاوری باالیی برای کش��ور داشته‬ ‫باش��یم و از هزینه ها کم کنی��م‪ .‬ازانجایی که ما‬ ‫در ش��رکت گهر زمین س��االنه به ‪ ۶‬مورد از این‬ ‫قطعه ها نی��از داریم بنابراین توانس��ته ایم حدود‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون یورو صرفه جویی ارزی داشته باشیم‪.‬‬ ‫ط��وری که قیمت قطعات س��اخت داخل تقریبا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نس��بت به مشابه خارجی کمتر است‪.‬‬ ‫اگر در کش��ور تمامی شرکت های معدنی از این‬ ‫قطعات استفاده کنند حداقل سالی ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫یورو صرفه جویی ارزی ایجاد می ش��ود‪ .‬افزایش‬ ‫کارافرینی و اش��تغال نیز از دیگر دستاوردهای‬ ‫بومی سازی در این حوزه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��رکت گهر زمی��ن موف��ق ب��ه‬ ‫س��اخت قطعات پرمصرف دیگری مثل قطعات‬ ‫کاربید تنگس��تن ش��ده که با کمک ان ساالنه‬ ‫حداق��ل حدود ‪ ۲‬میلیون یورو برای ش��رکت ما‬ ‫و درمجموع س��الی ‪ ۲۰‬میلیون ی��ورو برای کل‬ ‫شرکت های معدنی صرفه جویی ارزی دارد‪.‬‬ ‫از اقدام��ات دیگ��ر مجموع��ه ما برای رش��د‬ ‫بومی س��ازی می ت��وان به س��اخت لوله های ضد‬ ‫سایش اشاره کرد که چند وقتی است جایگزین‬ ‫مشابه خارجی ش��ده و توانسته اند عمر عملکرد‬ ‫‪ ۴‬براب��ری از خود نش��ان دهن��د‪ .‬بنابراین باید‬ ‫مهندسین کشور بپذیرند و خود را باور کنند که‬ ‫می توانیم بهتر از قطعاتی که در دنیا ساخته شده‬ ‫و روی دس��تگاه های اروپای��ی نصب ش��ده را‬ ‫بسازیم‪.‬‬ ‫€ €برگزاری نمایش�گاه چق�در می تواند به‬ ‫رشد بومی سازی کمک کند؟‬ ‫وقت��ی کارهای خ��ود را در نمایش��گاه عرضه‬ ‫می کنی��م ش��رکت های هم ت��راز می توانند ما را‬ ‫ببینن��د و تعام��ل بیش��تری با یکدیگر داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬اما ما به نمایشگاه بسنده نکرده و خارج‬ ‫از نمایش��گاه ه��م فعال هس��تیم و ب��ه عبارتی‬ ‫منتظر نمی ش��ویم که قطعه ای را عرضه کنیم تا‬ ‫س��ازنده ای پیدا ش��ود‪ .‬ما توان کشور را ازلحاظ‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری شناسایی کرده و خود‬ ‫دنبال مجموعه ها می رویم و منتظر نمی مانیم که‬ ‫انها به دنبال ما بیایند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ا توجه به این مهم که توس��عه بخش معدن‬ ‫از توسعه فناوری می گذرد بنابراین اگر در مسیر‬ ‫رش��د دانش و بهره از فناوری روز گام برنداریم‬ ‫شاهد رکود بخش معدن خواهیم بود‪.‬‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری اقدامات موثری‬ ‫انجام داده است تا معدنکاری در ایران نسبت به‬ ‫کشورهای معدن خیز توسعه یافته تقویت شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه فناوری در بخش معدن بسیار‬ ‫کمرنگ اس��ت و معدنکاران ایران بیشتر سنتی‬ ‫کار می کنند درنتیجه صندوق بیمه به دنبال ان‬ ‫اس��ت که به استارت اپ ها توجه بیشتری کند تا‬ ‫مسیر معدن را به سمت مدرن شدن تغییر دهد‪.‬‬ ‫صندوق بیمه فرمولی برای رشد استارت اپ ها‬ ‫طراحی کرده تا بتواند معدنکاران و استارت اپ ها‬ ‫را با یکدیگر اشنا کند‪.‬‬ ‫بنابراین ما قصد داریم با همکاری شرکت های‬ ‫استارت اپی ریسک های موجود در بخش معدن‬ ‫را کاهش دهیم‪ .‬در این روند معدنکار مش��کالت‬ ‫خ��ود در زمینه کاهش به��ره وری را با صندوق‬ ‫بیم��ه مطرح کرده و در ادامه م��ا این مهم را با‬ ‫شرکت های دانش بنیان در میان می گذاریم‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب صن��دوق بیمه از یک طرف از‬ ‫خل��ق ایده های جدید حمایت می کند و از طرف‬ ‫دیگر ب��ه تغییر جهت معدنکاری س��نتی کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫م��ا برای اینکه ب��ا معدن��کاری در دنیا رقابت‬ ‫کنی��م عم�لا بای��د از اس��تارت اپ های داخلی‬ ‫حمای��ت کنیم و برای این مهم مجبور هس��تیم‬ ‫ب��رای فن��اوری روز در بخ��ش مع��دن به وی��ژه‬ ‫فناوری های��ی که در حوزه ای ت��ی وجود دارد و‬ ‫منجر به افزای��ش بهره وری و کاهش هزینه های‬ ‫تولید می شود‪ ،‬ارزش قائل شویم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن حمای��ت از اس��تارت اپ ها نوع��ی‬ ‫حمای��ت از توس��عه بخ��ش معدن در ش��رایط‬ ‫حاضر است‪.‬‬ ‫تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ذوب اهن اصفهان‬ ‫قطعه غلتک های اسیاب ‪ HPGR‬که در تولید کنسانتره سنگ‬ ‫اهن کارایی دارند از نمونه های ساخت شرکت سنگ اهن‬ ‫گهرزمین است‪ ،‬اگر در کشور تمامی شرکت های معدنی از‬ ‫این قطعه استفاده کنند ساالنه حداقل ‪ ۲۰‬میلیون یورو‬ ‫صرفه جویی ارزی ایجاد می شود‪.‬افزایش کارافرینی و اشتغال‬ ‫نیز از دیگر دستاوردهای بومی سازی در این حوزه است‬ ‫کوتاه ترین راه برای رسیدن به محصول و فناوری‬ ‫است که بسیاری از کشورها ازجمله کره و چین‬ ‫از ان روش استفاده می کنند‪.‬‬ ‫شرکت س��نگ اهن گهر زمین از سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫به صورت جدی بومی سازی را اغاز کرده است‪ .‬از‬ ‫ویژگی متمایز این شرکت برای رشد بومی سازی‬ ‫می توان به مدیریت جهادی‪ ،‬ریسک پذیری باال‪،‬‬ ‫توجه به مهندس��ین جوان و نخبه اشاره کرد که‬ ‫درنتیجه ان توانسته ایم این مهم را رونق دهیم‪.‬‬ ‫ما در مجموعه خود تقس��یم کار کرده ایم به این‬ ‫صورت ک��ه مهندس��ی معکوس را مهندس��ین‬ ‫ش��رکت انج��ام می دهند و تحقیق و توس��عه را‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان برعه��ده می گیرن��د‪.‬‬ ‫درنتیجه در ش��رکت گهرزمین از روش همس��ا‬ ‫اس��تفاده کرده ایم ک��ه در ان از نخبگان مجرب‬ ‫به��ره برده و به دنبال ان هس��تیم در س��اخت‬ ‫داخل به نتایج مناس��بی دس��ت پیدا کنیم‪ .‬این‬ ‫روش هم��کاری و همی��اری مش��ترک کارفرما‬ ‫و پیمان��کار در امور مهندس��ی و س��اخت را در‬ ‫برمی گیرد‪ .‬پیمان��کار توانمند را انتخاب کرده و‬ ‫ک تیم در نظر‬ ‫خ��ود را ب��ا پیمانکار به صورت ی�� ‬ ‫گرفته ایم تا در ریس��ک کار با او س��هیم شویم‪.‬‬ ‫ازانجایی ک��ه پیمانکار توان مال��ی زیادی ندارد‬ ‫بنابراین گهر زمین به عنوان کارفرما مطرح کرده‬ ‫که در مهندسی و ساخت همکاری کرده و تمام‬ ‫ریسک ها را می پذیرد‪.‬‬ ‫€ €چ�ه قطعات�ی را بومی س�ازی و در این‬ ‫راستا چه میزان به صرفه جویی ارزی کمک‬ ‫کرده اید؟‬ ‫ما در کنار شرکت های گل گهر و فوالد ایرانیان‬ ‫در حال حرکت به س��مت بومی س��ازی هستیم‬ ‫و سعی کرده ایم به س��راغ قطعات ایرانی برویم‪.‬‬ ‫به طور مثال قطعه غلتک های اس��یاب ‪HPGR‬‬ ‫که در تولید کنس��انتره سنگ اهن کارایی دارند‬ ‫از نمونه های کار ما است‪ .‬از این اسیاب ها تقریبا‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان خراسان رضوی‪:‬‬ ‫رئیس هیات مدی��ره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه س��ازان‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬افزایش قیمت فوالد مقطعی بوده و این‬ ‫مقطعی بودن باعث می شود خریدار و مردم ضرر کنند و ممکن‬ ‫است وقفه ای در ساخت وساز اتفاق بیافتد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پیام اوران معدن و ف��والد‪ ،‬محمود پژوم‪ ،‬درباره‬ ‫افزایش قیمت اهن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در یکی‪ ،‬دو ماه گذشته افزون بر‬ ‫‪ ۳۰‬ت��ا ‪۳۵‬درصد افزایش قیمت فوالد را داش��تیم که هر کیلو‬ ‫ارماتور ‪ ۶۲۰۰‬تومان به باال معامله می ش��ود‪ ،‬بنابراین طبیعی‬ ‫اس��ت که وقت��ی قیمت ها اینگون��ه نوس��ان دارد‪ ،‬باید منتظر‬ ‫باش��یم که قیمت س��اختمان نیز به همین نس��بت باال رود و‬ ‫مصرف کننده هم مجبور ش��ود که گران تر بخرد‪ ،‬این وضعیت‬ ‫پیش بینی می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬از طرف دیگر این نوسانات بازار‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان در یک ماه منتهی به بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬مع��ادل ‪ ۳۷‬ه��زار و ‪ ۹۸۹‬میلیارد ری��ال درامد از‬ ‫محل فروش محصوالت خود به دس��ت اورد که نسبت به‬ ‫دوره یک ماه مشابه سال قبل ‪۴۵.۳۱‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان‬ ‫در یک م��اه منته��ی به بهم��ن ‪ ۱۳۹۸‬مع��ادل ‪ ۳۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۸۹‬میلی��ارد ریال درامد از مح��ل فروش محصوالت‬ ‫خود به دس��ت اورد که نس��بت ب��ه دوره یک ماه مش��ابه‬ ‫س��ال قبل ‪ ۴۵.۳۱‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬همچنین‬ ‫فروش فوالد مبارکه نس��بت به بهمن س��ال قبل افزایش‬ ‫افزایش قیمت فوالد در ساخت وساز وقفه ایجاد می کند‬ ‫ضربه های بدی را به س��رمایه گذار و س��ازنده های واقعی در امر‬ ‫ساخت وساز مسکن وارد می کند‪ ،‬ممکن است یک بی اعتمادی‬ ‫و ناامنی در س��رمایه گذار به وجود بیا ورد‪ .‬زمانی که انبوه س��از‬ ‫پی��ش فروش می کن��د‪ ،‬قیمت ان واحد ثاب��ت خواهد بود‪ ،‬اما‬ ‫این نوس��انات قیمت ها باعث می ش��ود اختالفاتی ش��دید بین‬ ‫فروش��نده و س��ازنده با خریدار ایجاد ش��ود‪ .‬پژوم با بیان اینکه‬ ‫باید از مس��ئوالن دولتی سوال کرد که با توجه به این نوسانات‬ ‫قیم��ت چه کاری باید انجام داد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬در اروپا‪ ،‬امریکا‬ ‫و کش��ورهای دیگر معموال از س��رمایه های خرد‪ ،‬سرمایه های‬ ‫بانک ‪‎‬ها و تس��هیالت بانکی اس��تفاده می کنند و از طرف دیگر‬ ‫انها تورم ناچیزی دارند‪ ،‬بنابراین سازندگان به ویژه انبوه سازان‬ ‫با اطمینان خاطر نس��بت به ساخت وس��از اقدام می کنند‪ .‬این‬ ‫نوس��انات ب��ازار و جه��ش قیمت ها باعث می ش��ود تعدادی از‬ ‫انبوه س��ازان‪ ،‬ساخت وس��از را متوقف کنند‪ ،‬زیرا نگران هستند‬ ‫و احس��اس ناامنی می کنند‪ .‬رئیس هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایی انبوه س��ازان خراس��ان رضوی ادامه داد‪ :‬حاصل این‬ ‫نوسانات بی حساب و کتاب و بی رویه باعث می شود اختالالتی‬ ‫در بحث ساخت وس��از و خرید و فروش مس��کن اتفاق بیفتد و‬ ‫بخش خصوصی و به ویژه مردم بیشترین ضرر را متحمل شوند‪.‬‬ ‫از طرفی بیشترین مشکالت قراردادی و شکایات ایجاد شود و‬ ‫این موضوع به وجود اید که بتوانند یا نتوانند تعهدات خود را به‬ ‫موقع یا با قیمت های تعیین شده انجام دهند و پیش بینی های‬ ‫الزم نشده باشد که در نتیجه شاهد پرونده های قضایی خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه برخی از این افزایش قیمت ها ناش��ی‬ ‫باالترین درامد فوالد مبارکه اصفهان در بهمن رقم خورد‬ ‫‪۱۹.۳۸‬درصدی داشته است‪ .‬فوالد باالترین رقم درامدی‬ ‫در ‪۱۱‬ماه گذشته را در همین ماه رقم زد که عمده درامد‬ ‫ش��رکت از محل فروش محصوالت گرم بوده است‪ .‬فوالد‬ ‫مبارکه با س��رمایه ثبت ش��ده ‪۱۳۰‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫‪۱۱‬ماه ابتدای سال افزون بر ‪۳۶۵‬هزار و ‪۹۴۱‬میلیارد ریال‬ ‫درامد فروش داش��ته که نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪۷۶‬درصد رش��د داشته است‪ .‬مجموع مقداری تولید فوالد‬ ‫مبارکه در ‪۱۱‬ماه ‪۷‬میلیون و ‪۱۶۳‬هزار تن بوده اس��ت که‬ ‫بیشترین وزن مقداری در ان متعلق به ورق گرم با حجم‬ ‫تولید ‪۴‬میلیون و ‪۱۷۹‬هزار تن اس��ت‪ .‬فروش ش��رکت نیز‬ ‫‪۷‬میلیون و ‪۱۱۱‬هزار تن بود که باز هم با فروش ‪۴‬میلیون‬ ‫و ‪۱۸۸‬ه��زار تنی محصوالت گرم بیش��ترین حجم فروش‬ ‫متعل��ق به ورق گرم می باش��د‪ .‬نرخ ف��روش ورق گرم در‬ ‫بهمن نس��بت به دی ‪۴‬درص��د افزایش داش��ته و معادل‬ ‫‪۴.۹‬میلیون تومان در هر تن بوده اس��ت‪ .‬نرخ فروش ورق‬ ‫ن معادل ‪۵.۹‬میلیون تومان در هر تن بوده‬ ‫سرد که در بهم ‬ ‫است نسبت به دی رشد ‪۵‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫اوا تحلیل نوش��ت‪ :‬ف��روش فوالد مبارک��ه در بهمن به‬ ‫نسبت میانگین ‪۱۰‬ماه شرکت ‪۱۶‬درصد بهتر بوده است و‬ ‫به نسبت گزارش دی شرکت ‪۲۰‬درصد رشد ارزش فروش‬ ‫داشته است‪ .‬ورق گرم مبارکه در بهمن با رشد ‪۱۳۰‬تومانی‬ ‫ب��ه نزدیک ‪۵۰۰۰‬تومان در هر کیلوگرم رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫از افزایش قیمت جهانی اس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬اگر دالر تغییری‬ ‫کند‪ ،‬ما بالفاصله ش��اهد افزایش در بخش فوالد خواهیم بود و‬ ‫در واحدهای تولیدی نیز ممکن اس��ت به دلیل وارداتی بودن‬ ‫برخ��ی قطع��ات‪ ،‬در تعمیر و تعویض انه��ا تاثیر بگذارد‪ .‬دولت‬ ‫بای��د ب��ه گونه ای این قضای��ا را کنترل کن��د‪ ،‬حتی در صورت‬ ‫امکان از حساب های فی مابینی که دارد سوبسید دهد تا مشکل‬ ‫کارخانه های تولید فوالد را مرتفع کند تا این اتفاقات در بازار رخ‬ ‫ندهد‪ .‬پژوم خاطرنش��ان کرد‪ :‬این مش��کل به صورت مقطعی‬ ‫ب��وده و این مقطعی بودن باعث می ش��ود خریدار و مردم ضرر‬ ‫کنند و ممکن است وقفه ای در ساخت وساز اتفاق بیفتد‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی ابزاری در دس��ت خود ندارد که بتواند تصمیم گیری‬ ‫کند درباره افزایش قیمت بخش فوالد چه کاری انجام دهد‪.‬‬ ‫ورق س��رد نیز رش��د مشابهی داشته اس��ت‪ .‬این نرخ ها با‬ ‫نرخ های فعلی معامالت ورق مبارکه در بورس کاال فاصله‬ ‫با اهمیتی دارد و با توجه به فروش س��لف انتظار رش��د با‬ ‫اهمیت در نرخ های ماه های اینده وجود دارد‪ .‬نرخ فروس‬ ‫س��ایر محصوالت مبارکه نظیر اسلب نیز ‪۴۵۰۰‬تومان در‬ ‫هر کیلوگرم بوده است که معادل اسلب ‪۳۶۰‬دالری است‬ ‫که در ماه ه��ای اینده بهبود از محل رش��د نرخ دالری و‬ ‫رش��د نرخ نیما خواهد داشت‪ .‬با توجه به معضالت برق و‬ ‫گاز کش��ور در زمستان‪ ،‬تولید مبارکه نیز افت ‪۱۵‬درصدی‬ ‫داش��ته اس��ت که در کل نگران کننده نیست و در اسفند‬ ‫بهبود خواهد داشت‪.‬‬ ‫توقف رکوردشکنی طال‬ ‫قیم��ت ط�لا در معام�لات روز سه ش��نبه درپی س��ودگیری‬ ‫س��رمایه گذاران از صعود اخیر این فلز‪ ،‬اندکی کاهش داش��ت اما‬ ‫افزای��ش م��وارد ابتال به ویروس کرونا در کش��ورهای متعدد‪ ،‬افت‬ ‫ای��ن فلز ارزش��مند را محدود کرد‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس‬ ‫ط�لا برای تحویل فوری در معامالت روز گذش��ته بازار س��نگاپور‬ ‫‪۰.۲‬درص��د کاهش پیدا کرد و به ‪ ۱۶۵۷‬دالر و ‪ ۴۰‬س��نت رس��ید‪.‬‬ ‫به��ای معامالت این بازار روز دوش��نبه حداکثر ‪ ۲.۸‬درصد صعود‬ ‫کرده و به ‪ ۱۶۸۸‬دالر و ‪ ۶۶‬س��نت رس��یده بود که باالترین قیمت‬ ‫در ‪7‬س��ال گذش��ته بود‪ .‬در بازار معامالت اینده امریکا‪ ،‬هر اونس‬ ‫ط�لا ‪۱.۱‬درصد کاهش یافت و به ‪۱۶۵۸‬دالر و ‪۶۰‬س��نت رس��ید‪.‬‬ ‫جف��ری هالی‪ ،‬تحلیلگر ارش��د بازار در ش��رکت ‪ OANDA‬در‬ ‫این باره گفت‪ :‬معامالت اس اندپی صعود کردند و بازارهای س��هام‬ ‫منطقه ای در س��طح باالتری گشوده ش��دند در نتیجه بازار طال با‬ ‫فش��ار فروش و کاهش قیمت روبه رو ش��د‪ .‬اکنون ما شاهد تقاضا‬ ‫برای خرید ارزان طال هس��تیم‪ .‬نگرانی های زیادی وجود دارد که‬ ‫ویروس کرونا دیگر محدود به چین نیس��ت و اکنون یک مس��ئله‬ ‫جهانی است‪ .‬بازارهای سهام اسیا تالش می کنند پس از یک موج‬ ‫فروش‪ ،‬تثبیت ش��وند‪ .‬ش��مار قربانیان ویروس کرون��ا در ایتالیا تا‬ ‫روز دوش��نبه به ‪7‬نفر افزایش یافت و مقامات این کش��ور مناطق‬ ‫شیوع این ویروس را قرنطینه‪ ،‬مدارس را تعطیل و کارناوال ونیز را‬ ‫متوقف کردند‪ .‬کشورهای متعدد خاورمیانه هم با نخستین موارد‬ ‫الودگی به ویروس کرونا روبه رو شده اند‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪،‬‬ ‫رش��د سریع ویروس در خارج از چین‪ ،‬نگرانیها نسبت به تاثیر این‬ ‫اپیدمی روی اقتصاد جهانی را تش��دید کرده و باعث ش��ده اس��ت‬ ‫برخ��ی از تحلیلگران پیش بینی کنند بانک مرکزی امریکا مجبور‬ ‫خواهد ش��د برای مصون نگهداشتن اقتصاد امریکا از اثرات منفی‬ ‫این اپیدمی‪ ،‬نرخه��ای بهره را کاهش دهد‪ .‬نرخ های بهره پایین تر‬ ‫هزینه نگه��داری طال که بازدهی ن��دارد را کمتر کرده و جذابیت‬ ‫س��رمایه گذاری در ط�لا را تقویت می کند‪ .‬در این بین‪ ،‬اس��تیون‬ ‫منوچی��ن‪ ،‬وزی��ر خزانه داری امریکا به رویت��رز گفت انتظار ندارد‬ ‫ش��یوع بیماری کووید ‪ ۱۹‬تاثیر ملموس��ی روی فاز نخست توافق‬ ‫تجاری به چین داش��ته باش��د اما اگر امار بیش��تری در هفته های‬ ‫اینده منتش��ر شود‪ ،‬این مسئله ممکن است تغییر کند‪ .‬با این حال‬ ‫س��خنگوی کاخ سفید اعالم کرد دولت ترامپ قصد دارد از کنگره‬ ‫یک بودجه اضطراری برای تقویت واکنش به اپیدمی ویروس کرونا‬ ‫درخواست کند‪ .‬در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس پاالدیم‬ ‫برای تحویل فوری با ‪۰.۷‬درصد رش��د‪۲۶۴۷ ،‬دالر و ش��ش سنت‬ ‫معامله ش��د‪ .‬هر اونس نقره ب��رای تحویل فوری ‪۰.۳‬درصد کاهش‬ ‫یافت و به ‪۱۸‬دالر و ‪۵۸‬سنت رسید‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل‬ ‫فوری با ‪۰.۱‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪۹۶۴‬دالر و ‪۴۶‬سنت رسید‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان سنگ اهن ایران گالیه کردند‬ ‫سنگ اهن در ایران ‪ ۱۰۰‬دالر ارزان تر از چین!‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ذخای��ر کافی ب��رای تامی��ن این حج��م تولید‬ ‫فوالدی ها وجود داش��ته مش��روط بر انکه قیمت‬ ‫س��نگ اهن به حدی برس��د که افزایش ظرفیت و‬ ‫اکتشاف معادن جدید‪ ،‬توجیه پذیر باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش دنیای مع��دن‪ ،‬فوالدی ها افزایش‬ ‫قیمت محص��والت خود را به کمبود س��نگ اهن‬ ‫ارتب��اط می دهند‪ .‬از س��وی دیگر گفته می ش��ود‬ ‫قیم��ت س��نگ اهن در بازاره��ای صادراتی باالتر‬ ‫از ب��ازار داخل اس��ت و ب��ا وجود وض��ع عوارض‬ ‫‪۲۵‬درصدی ب��ر صادرات معدنی ها‪ ،‬بازهم صادرات‬ ‫جذابیت دارد‪.‬‬ ‫همچنین ش��نیده ها حاکی از ان است که قرار‬ ‫اس��ت جلس��اتی در ‪ ۱۰‬روز این��ده ب��ا محوریت‬ ‫وزارت صمت و اتاق بازرگانی برگزار ش��ود تا نقطه‬ ‫نظرات ذی نفعان س��نگ اهن و فوالد شنیده شده‬ ‫و درنهایت نسبت سنگ اهن به فوالد تعیین شود‪.‬‬ ‫سنگ اهنی ها می گویند حاال که قیمت فوالد رشد‬ ‫کرده‪ ،‬نس��بت س��نگ اهن به فوالد بای��د افزایش‬ ‫یابد!‬ ‫س��عید عس��گرزاده‪ ،‬دبی��ر انجمن س��نگ اهن‬ ‫ای��ران درب��اره وضعی��ت س��نگ اهن و انتقادات‬ ‫مط��رح ش��ده از س��وی فوالدی ه��ا بی��ان کرد‪:‬‬ ‫افزای��ش قیم��ت محص��والت ف��والدی ارتباطی‬ ‫با ص��ادرات س��نگ اهنی ها ندارد چراک��ه بعد از‬ ‫وض��ع عوارض بر ص��ادرات س��نگ اهن‪ ،‬صادرات‬ ‫محص��والت س��نگ اهنی ب��ه حداق��ل ممک��ن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫افزای��ش قیمت محص��والت فوالدی ناش��ی از‬ ‫عوامل دیگری است که شاید بخشی از ان‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده باالی این صنعت باشد‪ .‬اگر فقط قیمت‬ ‫س��نگ اهن را در بهای تمام شده فوالدی ها لحاظ‬ ‫کنیم‪ ،‬به خطا رفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹وقت�ی قیم�ت ف�وب خلیج ف�ارس‬ ‫بی خاصیت می شود!‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیم��ت س��نگ اهن در کش��ور ما‬ ‫هم��واره از قیمت ه��ای فوب خلیج ف��ارس کمتر‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬ش��رکت های ف��والدی در چین‪ ،‬در‬ ‫عمل س��نگ اهن را ب��ا قیمتی تقریب��ا ‪۱۰۰‬دالر‬ ‫باالتر از فوالدس��ازان ما تامی��ن می کنند و اینکه‬ ‫فوالدس��ازان گاه��ی می گویند ما س��نگ اهن را‬ ‫در س��ال های اخیر قیمت شمش فوالد خوزستان‬ ‫پایین نگهداشته شده است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه زغال سنگ با اشاره به اینکه باید‬ ‫قیمت ها تصحیح شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قیمت منطقی‬ ‫س��نگ اهن می تواند ‪۹۵‬درصد ف��وب خلیج فارس‬ ‫باش��د و درحال حاض��ر قیم��ت س��نگ اهن ب��ا‬ ‫قیمت های فوب‪ ،‬اختالف بسیار دارد‪ .‬ارزان فروشی‬ ‫س��نگ اهن چیزی جز دادن رانت به فوالدی ها و‬ ‫ناب��ودی معادن کوچک س��نگ اهن در بر نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬بهتر اس��ت به جای الزام به ارزان فروشی‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬راه��کاری ب��رای افزای��ش بهره وری‬ ‫فوالدسازان پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�دون توس�عه‪ ،‬تامی�ن فوالدی ه�ا‬ ‫امکان پذیر نیست‬ ‫افزایش قیمت محصوالت فوالدی ناشی از عوامل دیگری‬ ‫است که شاید بخشی از ان‪ ،‬قیمت تمام شده باالی‬ ‫این صنعت باشد‪ .‬اگر فقط قیمت سنگ اهن را در بهای‬ ‫تمام شده فوالدی ها لحاظ کنیم‪ ،‬به خطا رفته ایم‬ ‫با قیمت��ی باالتر از قیمت ه��ای جهانی خریداری‬ ‫می کنیم‪ ،‬اصال صحیح نیس��ت‪ .‬عس��گرزاده افزود‪:‬‬ ‫اگ��ر قیمت س��نگ اهن ایران ارزان نب��ود‪ ،‬نیازی‬ ‫ب��ه وضع عوارض بر صادرات نب��ود و اگر قیمت ها‬ ‫در بازار داخل مناس��ب باشد‪ ،‬قطعا تولیدکنندگان‬ ‫سنگ اهن ترجیح می دهند محصوالت خود را در‬ ‫بازار داخلی عرضه کنند و دردس��رهای صادرات و‬ ‫هزینه های حم��ل و بازگرداندن ارز و‪ ...‬را متحمل‬ ‫نش��وند اما؛ مش��کل اصلی اینجاس��ت که با وضع‬ ‫بخش��نامه های مختل��ف‪ ،‬ن��رخ س��نگ اهن را به‬ ‫صورت دس��توری تعیین کرده ایم و معادن مجبور‬ ‫به عرضه محصوالت خود با قیمت های دس��توری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره تکمیل برخی فوالدی ها‬ ‫ای��ن فع��ال معدن��ی اضاف��ه ک��رد‪ :‬بعض��ی از‬ ‫ش��رکت های فوالدی زنجیره تامی��ن تکمیل تری‬ ‫داش��ته و س��نگ اهن مورد نیاز خود را از داخل‬ ‫مجموعه خود تامین می کنند و بعضی فوالدسازان‬ ‫دیگ��ر (‪۷.۲‬میلیون تن از ظرفیت فوالد کش��ور از‬ ‫سوی گروه دوم تولید می شود) هم زنجیره تامین‬ ‫کامل��ی ندارن��د و به ط��ور عمده قراض��ه مصرف‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کاه��ش قیمت س��نگ اهن‪ ،‬بهای‬ ‫تمام ش��ده گروه اول فوالدی ها را کاهش می دهد‬ ‫و طبیعی است که در این شرایط‪ ،‬گروه دوم برای‬ ‫انکه قدرت رقابت داش��ته باشند‪ ،‬به جای مصرف‬ ‫قراضه‪ ،‬به مصرف اهن اس��فنجی متمایل ش��وند‪.‬‬ ‫واردات قراض��ه هم ب��ه حداقل ممکن رس��یده و‬ ‫به همین علت هم با کمب��ود حدود ‪۵‬میلیون تن‬ ‫اهن اسفنجی روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سنگ اهن ایران در ادامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫صادرات محصوالت س��نگ اهنی ریشه مشکالت‬ ‫فوالدی ها نیس��ت‪ .‬به نظر می رس��د باید تدابیری‬ ‫اندیش��ید که صنعت فوالدس��ازی ما به سرنوشت‬ ‫صنعت خودروس��ازی دچار نش��ود‪ .‬اعمال فشار و‬ ‫قیمت گذاری دس��توری سنگ اهن‪ ،‬کل زنجیره را‬ ‫دچار مشکل خواهد کرد و این مشکالت در دو جا‬ ‫نمایان خواهد شد؛ عدم تعادل در عرضه و تقاضا و‬ ‫نیز کاهش بهره وری فوالدی ها‪.‬‬ ‫‹ ‹فرمولی برای سنگ اهن‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر قیمت س��نگ اهن منطقی باشد‪،‬‬ ‫صادرات برای معدنی ها جذابیتی نخواهد داش��ت؛‬ ‫قیم��ت س��نگ اهن در ایران ح��دود ‪۱۰۰‬دالر از‬ ‫چین ارزان تر است و قیمت های فعلی برای معادن‬ ‫کوچ��ک توجیه پذیر نیس��ت؛ قیمت س��نگ اهن‬ ‫درصدی از شمش فوالد خوزستان بوده و معتقدم‬ ‫عس��گرزاده تاکی��د کرد‪ :‬اگر قیمت ه��ا واقعی و‬ ‫ص��ادرات کال متوقف ش��ود‪ ،‬صنعت س��نگ اهن‬ ‫کش��ور درحال حاضر توان تامین نیاز فوالدسازان‬ ‫کش��ور را دارد و م��ازاد هم داری��م‪ ،‬ولی تضمینی‬ ‫وجود ندارد که ‪۳-۲‬سال دیگر هم از عهده تامین‬ ‫نیاز فوالدی ها براییم‪ .‬تامین نیاز فوالدس��ازان در‬ ‫س��نوات اینده در گرو توس��عه صنعت سنگ اهن‬ ‫همپ��ای صنع��ت ف��والد کش��ور اس��ت‪ .‬ذخای��ر‬ ‫س��نگ اهن کافی در کشور داریم و باید طرح های‬ ‫توس��عه ای برای اکتشاف و اس��تخراج سنگ اهن‬ ‫اجرایی شود و این مهم مستلزم وجود منابع مالی‬ ‫در شرکت های معدنی است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��نگ اهن ای��ران خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬ارزان فروش��ی س��نگ اهن‪ ،‬مجال��ی برای‬ ‫اجرای طرح های توس��عه ای به مع��ادن نمی دهد‪.‬‬ ‫ب��رای تداوم حی��ات صنعت س��نگ اهن و امکان‬ ‫تامی��ن نی��از فوالدی ه��ا در س��ال های این��ده‪،‬‬ ‫انتظ��ار م��ی رود ه��م قیم��ت س��نگ واقع��ی و‬ ‫منطق��ی ش��ود و ه��م طرح های توس��عه صنعت‬ ‫س��نگ اهن همزمان با صنعت فوالد کش��ور انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د در بهترین حال��ت ظرفیت‬ ‫صنع��ت فوالد کش��ور به ‪ ۳۵‬میلیون تن برس��د و‬ ‫ذخایر کافی برای تامین این حجم تولید فوالدی ها‬ ‫داریم‪ .‬مشروط بر انکه قیمت سنگ اهن به حدی‬ ‫برسد که افزایش ظرفیت و اکتشاف معادن جدید‪،‬‬ ‫توجیه پذیر باشد‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۵۰‬درصدی بحرین در افزایش ظرفیت تولید الومینیوم‬ ‫ظرفی��ت جهانی تولید الومینیوم در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫‪ ۹۰۰‬ه��زار ت��ن افزای��ش یافت در این میان بی��ش از نیمی از‬ ‫افزایش ظرفیت‪ ،‬به وسیله بحرین ایجاد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمی��درو)‪ ،‬ظرفیت تولی��د جهانی‬ ‫الومینیوم از ‪ ۷۷‬میلیون تن درس��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی با رش��د‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار تنی به ‪ ۷۷‬میلیون و‪ ۹۰۰‬هزار تن افزایش یافت‪ .‬از‬ ‫این میزان افزایش ‪ ۴۹۰‬هزار تن متعلق به بحرین و ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن نی��ز مربوط به رش��د ظرفیت تولید الومینی��وم در چین‬ ‫اس��ت‪ .‬ظرفیت تولید الومینیوم چین از ‪ ۴۴‬میلیون در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی به ‪ ۴۴‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫افزایش یافت و همچنان در جایگاه نخست جهان در ظرفیت‬ ‫تولید این فلز ایس��تاد‪ .‬همچنین در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫هند با ظرفیت تولید ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۰‬هزار تن دومین کش��ور‬ ‫برتر جهان در این زمینه بود‪ .‬در مدت یاد ش��ده‪ ،‬روس��یه با ‪۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪۹۰۰‬هزار تن و کان��ادا با ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۷۰‬هزار تن‬ ‫اقبال همسایگان شرقی‬ ‫به تولیدات ذوب اهن اصفهان‬ ‫محص��والت غرفه ذوب اه��ن اصفهان که در‬ ‫نمایش��گاه تجاری ایران در کاب��ل حضور پیدا‬ ‫کرده بود‪ ،‬مورد اس��تقبال مردم افغانستان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش مع��دن نیوز‪ ،‬محص��والت غرفه‬ ‫ذوب اهن اصفهان که در نمایشگاه تجاری ایران‬ ‫در کابل حضور پیدا کرده بود‪ ،‬مورد اس��تقبال‬ ‫مردم افغانستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه تجاری ایران در کابل شرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان نیز حضور داش��ت که مورد‬ ‫استقبال مردم این کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫فریپورت بر معدن مس‪ -‬طال گراسبرگ اب سرد ریخت‬ ‫برن��د و محص��والت ذوب اه��ن اصفهان در‬ ‫افغانس��تان نام اش��نایی دارد و هم��واره مورد‬ ‫اس��تقبال انبوه س��ازان و کارشناس��ان سازه و‬ ‫شهروندان افغان بوده است‪.‬‬ ‫کیفی��ت مقاط��ع س��اختمانی از مهم تری��ن‬ ‫عوامل اس��تقبال مردم افغانستان از محصوالت‬ ‫ذوب اهن اصفهان بوده است و باوجود مشکالت‬ ‫امنیتی در افغانستان بیش از دویست فعال بازار‬ ‫اهن االت‪ ،‬انبوه ساز و کارشناسان ساخت وساز‬ ‫افغ��ان از غرفه ذوب اهن در نمایش��گاه تجاری‬ ‫مشترک ایران و افغانستان بازدید کردند‪.‬‬ ‫قیمت مس در ‪ LME‬روز دوش��نبه ‪ 5‬اس��فند‪ ،‬نسبت به‬ ‫روز معامالتی پیش از ان ‪ 44‬دالرکاهش داش��ته و به ‪5‬هزار‬ ‫و ‪658‬دالر رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «فلزات انالین»‪ ،‬قیمت مس در روز دوش��نبه‬ ‫‪5‬اس��فند در معامالت ب��ورس فلزات لن��دن ‪0.8‬درصد افت‬ ‫ظرفیت تولید الومینیوم رتبه های س��وم و چهارم جهان را به‬ ‫خ��ود اختصاص دادند‪ .‬امارات متحده عربی پنجمین کش��ور‬ ‫برتر دارای ظرفیت تولید الومینیوم جهان اس��ت که ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪۷۰۰‬ه��زار ت��ن از ای��ن ظرفیت را در اختیار دارد‪ .‬در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۹‬می�لادی‪ ،‬ایاالت متحده امریکا و کان��ادا هر یک با دارا‬ ‫ب��ودن ی��ک میلیون و ‪۷۹۰‬هزار تن و یک میلیون و ‪ ۷۲۰‬هزار‬ ‫ت��ن ظرفی��ت تولید این فل��ز به ترتیب در رتبه های شش��م و‬ ‫هفتم جهان جای گرفتند‪ .‬در این مدت‪ ،‬بحرین توانس��ت در‬ ‫ایجاد ظرفیت تولید الومینیوم از چین پیش��ی گیرد و در این‬ ‫زمینه بیش��ترین میزان رش��د را به خود اختصاص دهد‪ .‬این‬ ‫کشور با افزایش ظرفیت تولید الومینیوم خود از یک میلیون‬ ‫و ‪۵۰‬ه��زار ت��ن به یک میلی��ون و ‪ ۵۴۰‬هزار تن از رتبه نهم به‬ ‫رتبه هش��تم جهان ارتقاء یافت‪ .‬این درحالی است که ظرفیت‬ ‫تولید الومینیوم نروژ در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی بدون تغییریک‬ ‫میلیون و ‪۴۳۰‬هزار تن به ثبت رسید‪ .‬اما رشد ظرفیت تولید در‬ ‫بحرین جایگاه ان کشور را از هشتم به نهم تنزل داد‪.‬‬ ‫پ��س از اینکه رئی��س و مدیرعامل فریپورت مک م��وران‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت مایل به انعقاد یک قرارداد برای معدن مس‪ -‬طالی گراسبرگ‬ ‫خود در اندونزی نیست‪ ،‬بدین ترتیب به گمانه زنی های مرتبط با معامله‬ ‫این معدن با شرکت بارریک گلد پایان داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی مجتمع مس سرچش��مه‪ ،‬ادکرس��ون در‬ ‫کنفران��س جهان��ی فل��زات و معدنکاری ب��ی ام او در هالی��وود فلوریدا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬زمان مناس��بی برای فریپورت برای اندیشیدن‬ ‫به یک حرکت راهبردی بزرگ نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل بارریک گلد‪ ،‬مارک بریس��تاو‪ ،‬گفته اس��ت که ش��رکت به‬ ‫عنوان دومین شرکت بزرگ معدنکاری طال در جهان مشتاق به توسعه‬ ‫حوزه مس خود اس��ت و اضافه کرده که او هیچ رقیبی برای شرکت در‬ ‫مورد خریداری معدن بزرگ گراس��برگ فریپورت نمی بیند‪ .‬گراسبرگ‬ ‫قیمت مس همچنان در سراشیبی‬ ‫نس��بت به روز جمعه ‪ 2‬اس��فند و ‪2.5‬درصد کاهش نسبت‬ ‫به هفته گذشته داش��ته و در روز ‪5‬اسفند‪ ،‬به ‪5‬هزار و ‪658‬‬ ‫دالر رس��یده اس��ت‪ .‬قیمت ‪3‬ماه مس در معامالت سه شنبه‬ ‫‪5‬اس��فند‪ ،‬با کاهش ‪46‬دالری نیز نس��بت به روز معامالتی‬ ‫پیش از ان معادل ‪0.8‬درصد افت داشته و ‪5‬هزار و ‪681‬دالر‬ ‫دومین معدن بزرگ مس و بزرگ ترین معدن طالی جهان اس��ت و به‬ ‫بارریک اجازه می دهد که از منافع ناشی از تقاضای روبه افزایش صنعت‬ ‫اتومبیل های برقی برای مس برخوردار شود‪.‬‬ ‫بریس��تاو مطرح کرد‪ :‬بارری��ک ظرفیت خرید و ادغ��ام را دارد‪ ،‬اما از‬ ‫پاس��خ مس��تقیم در مورد عالقه اش به خرید گراسبرگ خودداری کرد‪.‬‬ ‫او در طول ارائه س��خنرانی از س��وی بارریک اضافه کرد‪ :‬س��خن اصلی‬ ‫من این اس��ت که مس بخش گریزناپذیری از معدنکاری طال در اینده‬ ‫است‪ .‬شما می توانید این سخن من را هر طور که دلتان خواست تفسیر‬ ‫کنی��د‪ .‬فریپورت می تواند در دو یا ‪ 3‬س��ال اینده زمانی که قیمت های‬ ‫مس بهبود یافته باش��ند و چش��م انداز تولید این ش��رکت معدنکاری از‬ ‫جایگاه شایس��ته ای برخوردار ش��ده باش��د دوباره به خریدها و ادغام ها‬ ‫بیندیشد‪.‬‬ ‫اعالم ش��ده است‪ ،‬قیمت ‪ 3‬ماه فلز س��رخ ‪2.2‬درصد افت را‬ ‫نس��بت به هفته گذشته داشته اس��ت‪ .‬موجودی این فلز در‬ ‫انباره��ای بورس فلزات لندن در روز سه ش��نبه ‪5‬اس��فند‪ ،‬با‬ ‫کاه��ش یک هزار و ‪ 850‬تنی نس��بت به روز معامالتی پیش‬ ‫از ان هم��راه ب��وده و از ‪163‬هزار و ‪425‬ت��ن به ‪161‬هزار و‬ ‫‪575‬تن رس��یده است‪ .‬در بورس فلزات لندن قیمت مس در‬ ‫ش��رایط کانتنگو به سر می برد‪ .‬اختالف قیمت ‪3‬ماه و نقدی‬ ‫در این روز نس��بت به روز جمعه کاهش ‪2‬دالری داش��ته و‬ ‫ب��ا این می��زان کاهش در روز جمعه برابر ب��ا ‪ 24‬دالر بر تن‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪315‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار بیلت اسیا‬ ‫رو به بهبود‬ ‫هفته گذشته قیمت بیلت در جنوب شرق اسیا‬ ‫ب��ا توجه به قیمت های پایین ژاپن و قیمت رقابتی‬ ‫چینی ها کاهش یافت ولی جو بازار مثبت ش��ده و‬ ‫انتظار می رود قیمت ها دیگر به کف رسیده باشند‪.‬‬ ‫به گزارش فوالد ایران‪ ،‬بیلت وارداتی ‪ ۴۱۲‬دالر هر‬ ‫تن س��ی اف ار اس��ت که نس��بت به ده روز قبل تا‬ ‫‪۱۱‬دالر هر تن ارزان تر شده است‪.‬‬ ‫ورق ترکیه ارزان شد‬ ‫هفته گذشته قیمت ورق گرم وارداتی در ترکیه‬ ‫ارزان تر ش��د‪ .‬تقاضا نیز با توجه به موجودی پایین‬ ‫بازار داخلی در س��طح متوس��ط اس��ت‪ .‬ورق گرم‬ ‫صادرات��ی ترکی��ه ‪ ۴۷۵‬ت��ا ‪۵۰۰‬دالر هر تن فوب‬ ‫است که تغییری نسبت به هفته قبل نداشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فوالد ای��ران‪ ،‬در بازار داخلی ترکیه‬ ‫نیز اخرین قیم��ت ورق گرم ‪ ۵۰۰‬تا ‪۵۰۵‬دالر هر‬ ‫تن درب کارخانه بوده و ثبات داشته است‪ .‬در بازار‬ ‫واردات ورق گرم ‪ ۴۸۵‬تا ‪۴۹۵‬دالر هر تن سی اف ار‬ ‫است درحالی که هفته قبل تا ‪۵۰۵‬دالر بود‪.‬‬ ‫ورق گرم صادراتی چین‬ ‫باال رفت‬ ‫با رش��د قیمت ورق گرم در نقاط شمالی چین‪،‬‬ ‫قیمت های پیش��نهادی صادراتی ان نیز باال رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬ظاهرا ارزان تر بودن قیم��ت در بازار نقاط‬ ‫ش��مالی این کش��ور تقاضا را بهتر کرده البته جو‬ ‫کل��ی بازار ان نی��ز رو به بهبود اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫فوالد ایران‪ ،‬متوس��ط قیم��ت صادراتی ‪۴۶۵‬دالر‬ ‫هر تن فوب اس��ت که ‪۱۰‬دالر هر تن رش��د قیمت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بازار سرب و روی‬ ‫در ابهام‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که در س��ال‪ ۲۰۲۰‬به‬ ‫س��بب افزایش عرض��ه و کاهش تقاضا به س��بب‬ ‫گس��ترش بیماری کرونا فش��ار زیادی بر بازارهای‬ ‫جهانی روی و سرب وارد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬کارشناس��ان بر این باورند‬ ‫که در سال ‪ ۲۰۲۰‬به سبب افزایش عرضه و کاهش‬ ‫تقاضا به سبب گسترش بیماری کرونا فشار زیادی‬ ‫بر بازارهای جهانی روی و سرب وارد می شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان که در کنفرانس روی و دی اکسید‬ ‫روی در اریزون��ا در امری��کا گرده��م ام��ده ان��د‪،‬‬ ‫می گویند به سبب بروز ابهام در بازار این فلزات ما‬ ‫نمی توانی��م افزایش و یا حتی کاهش بها را درباره‬ ‫این فلزات پیش بینی کنیم‪.‬‬ ‫این در حالی است که برخی دیگر از تحلیلگران‬ ‫بازار در س��ال جاری به ترتیب برای روی و س��رب‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۸۵-۲۹۰‬دالر و ‪ ۱۷۰-۱۹۰‬دالر را‬ ‫پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۹.۶‬درصد‬ ‫تولید فوالد خام ارژانتین‬ ‫براس��اس اعالم اتاق ف��والد ارژانتین (‪)CAA‬‬ ‫تولید فوالد خام این کشور در ژانویه ‪ ۲۹۸‬هزار تن‬ ‫گزارش شده که نسبت به ژانویه سال گذشته افت‬ ‫‪۱۹.۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬براساس اعالم اتاق فوالد‬ ‫ارژانتی��ن (‪ )CAA‬تولی��د فوالد خام این کش��ور‬ ‫در ژانویه ‪۲۹۸‬هزار تن گزارش ش��ده که نس��بت‬ ‫به ژانویه سال گذش��ته افت ‪۱۹.۶‬درصدی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو می ت��وان گفت س��ال‪ ۲۰۲۰‬با همان‬ ‫روندی که خاتمه یافت‪ ،‬اغاز ش��ده است‪ .‬تولیدات‬ ‫اهن��ی ارژانتین نی��ز در ژانویه افت ‪۱۷.۲‬درصدی‬ ‫داش��ته اس��ت و تولید نورد گرم با ‪۴‬درصد کاهش‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که تولید‬ ‫نورد س��رد با افزایش ‪۵۱.۷‬درصد مواجه شده و به‬ ‫‪۱۲۰‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫ات��اق فوالد ارژانتین وضعیت مصرف بخش های‬ ‫مختل��ف را مثبت اریاب��ی نکرده و انتظار بهبود در‬ ‫بخش ساخت وس��از را ندارد زیرا هیچ پروژه بزرگ‬ ‫ساختمانی وجود ندارد‪ .‬با این حال وضعیت صنعت‬ ‫خ��ودرو را مثب��ت می دانند و معتقدند این صنعت‬ ‫سال جاری رشد ‪۳۹.۷‬درصدی را مشاهده مشاهده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در بخش ماش��ین االت کشاورزی نیز چشم انداز‬ ‫خوش بینانه ای وجود دارد و در بخش لوازم خانگی‬ ‫هم که از س��ال قبل رش��د ان اغاز ش��ده وضعیت‬ ‫مثبتی مدنظر است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اسفند ‪ 2 1398‬رجب ‪ 26 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪315‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88103730:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫چشم انداز بورس در روزهای پایانی سال‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با وجود رشد پرشتاب این روزهای بازار سرمایه‪،‬‬ ‫ش��اخص بورس حباب ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی روند ان تا پایان س��ال و احتمال ادامه رشد‬ ‫بازار س��رمایه وابس��ته به عوامل زیادی است که باید مورد بررس��ی قرار گیرند‪« .‬همایون‬ ‫داراب��ی» در گفت وگ��و ب��ا ایرنا گفت‪ :‬اکنون بخش عمده ای از رش��د بازار ناش��ی از فعل و‬ ‫انفعاالتی اس��ت که به دلیل ورود نقدینگی های کالن در بازار ایجاد ش��ده است‪ ،‬با توجه به‬ ‫رشد نقدینگی و بروز تورم‪ ،‬همه بازارها در حال هماهنگ سازی خود با مسئله کاهش ارزش‬ ‫ریال هستند‪ .‬وی با اینکه در چند روز اخیر همزمان با افزایش شاخص بورس‪ ،‬ارزش دالر‪،‬‬ ‫خودرو و مس��کن هم با رشد همراه شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در همه بازارها به نوعی شاهد تاثیر‬ ‫کاهش ارزش ریال هستیم‪ ،‬به همین دلیل فروش شرکت ها با نرخ جدید باالتر می رود و در‬ ‫نتیجه قیمت سهام و رقم سود انها با افزایش همراه می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه حمایت دولت از این بازار را عامل دیگر رشد شاخص بورس‬ ‫مطرح کرد و افزود‪ :‬مس��ئله دیگر در رشد بورس برنامه ریزی و حمایت انجام شده از دولت‬ ‫نسبت به بازار سرمایه است و این امکان را برای بازار فراهم کرد تا به عنوان یک بازار امن و‬ ‫مورد اطمینان برای نقدینگی در اقتصاد کش��ور مطرح شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬حضور عمومی و‬ ‫مشارکت گسترده مردم در بازار سرمایه ناشی از حمایت ها و هدایت هایی است که از سوی‬ ‫دولت انجام شده است‪.‬‬ ‫دارابی برنامه ریزی و مدیریت درس��ت بانک مرکزی در ‪2‬ح��وزه پولی و ارزی را از دیگر‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر رش��د بازار س��رمایه دانس��ت و افزود‪ :‬در حوزه پولی‪ ،‬بانک مرکزی از‬ ‫طریق کاهش نرخ س��ود سپرده ها رقابت بین بانک ها برای جذب سپرده را کنترل کرد که‬ ‫با این اقدام فش��ار از نظام بانکی برداشته ش��د و فعالیت در این حوزه به ارامش رسید‪ .‬این‬ ‫کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رقابت های اشتباه درحال از بین بردن بنیه نظام بانکی‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی به درستی به رقابت ها پایان داد و این اجازه را داد تا نقدینگی هایی‬ ‫که از طریق ریسک وارد بنگاه های تولیدی می شوند بتوانند از طریق بازار سرمایه بازدهی‬ ‫بدون ریس��ک را به دس��ت اورند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��ال ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۵‬نرخ سود بانکی به صورتی‬ ‫بود که اگر بنگاه های تولیدی دارایی خود را می فروختند و ان را در بانک س��رمایه گذاری‬ ‫می کردند بازدهی بیش��تری را از س��ایر بازارها کسب می کردند به همین نرخ ها به صورت‬ ‫لجام گس��یخته در امده بودند که همین مس��ئله باعث ش��د تا برخی موسسات بتوانند تا‬ ‫‪۳۲‬درصد سود بدهند‪.‬‬ ‫تغییر ذائقه بازار به سمت شرکت های کاال محور‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مدیرعامل تامین س��رمایه نوی��ن‪ ،‬از تغییر ذائقه بازار به‬ ‫س��مت شرکت های کاال محور خبرداد‪ .‬ولی نادی قمی در‬ ‫گفت و گو با سنا اظهار کرد‪ :‬در مدت ‪۱۱‬ماه گذشته‪ ،‬نرخ‬ ‫ازاد ارز رش��د کرده و ش��اهد نزدیک شدن نرخ نیمایی به‬ ‫نرخ بازاری هستیم‪ .‬همچنین از ابتدای زمستان سال جاری‬ ‫و در مدت ‪2‬ماه‪ ،‬نرخ نیمایی ارز بیش از ‪۱۴‬درصد رش��د‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬از طرف دیگر قیمت موادخ��ام در بازارهای‬ ‫جهانی تا حدودی رش��د داش��ته اس��ت که این موضوعات‬ ‫بازیگران بازار س��رمایه را به سمت شرکت های کاال محور‬ ‫س��وق داده است‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد‪:‬‬ ‫بسیاری از سرمایه گذاران به این باور رسیده اند که به جهت‬ ‫تورم انتظاری باال در سال‪ ۱۳۹۹‬جهش در نرخ ارز را برای‬ ‫س��ال اینده نیز ش��اهد خواهیم بود یا حداقل شرکت های‬ ‫کاال محور س��ال‪ ۱۳۹۹‬را با نرخ های جهش یافته نیمایی‬ ‫ش��روع می کنند؛ بنابراین احتمال رش��د منطقی نرخ های‬ ‫نیمایی ارز نیز دور از واقعیت نیس��ت‪ .‬ولی نادی قمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بنابراین ذائقه بازار به سمت این دسته از شرکت ها که‬ ‫تا حدودی از رشدهای فوق تصور بازار نیز جامانده بودند‪،‬‬ ‫تغییر پیدا کرد‪ .‬وی با بیان اینکه این شرکت ها تحت تاثیر‬ ‫ریس��ک تصمیم ه��ای دولتی و افزای��ش قیمت نهاده های‬ ‫به علت شیوع ویروس کرونا‬ ‫تاالر شیشه ای تعطیل می شود؟‬ ‫کانون کارگزاران با توجه به شیوع کرونا در کشور پیشنهاد‬ ‫توقف فعالیت های حضوری بورس را به سازمان بورس ارائه‬ ‫کرده اس��ت و این سازمان تصمیم گیری درباره این ماجرا را‬ ‫برعهده وزارت بهداش��ت دانسته و اعالم کرده که در صورت‬ ‫صالح دید و دس��تور این وزارتخانه‪ ،‬اقداماتی در بازار سرمایه‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬حمیدرضا مهراور در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫با اشاره به درخواس��ت کانون کارگزاران از سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار برای توقف فعالیت درباره دریافت کد معامالتی‬ ‫برای مش��تریان جدید و تعطیل کردن تاالرهای اختصاصی‬ ‫برای جلوگیری از شیوع کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تراکم جمعیت در‬ ‫ش��رکت های کارگزاری باالست و اکنون با توجه به وضعیت‬ ‫ش��یوع کرونا و ل��زوم رعایت مس��ائل بهداش��تی و کاهش‬ ‫تعامالت انس��انی‪ ،‬مردم برای سالمتی خودشان باید در این‬ ‫ای��ام مراجعه حض��وری نکنند و کارهای خ��ود را به تعویق‬ ‫بیندازن��د‪ .‬اگ��ر می توانند از طریق انالی��ن معامالت خود را‬ ‫انجام دهند تا س�لامت خودشان و پرسنل حفظ شود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به درخواست این کانون درباره توقف عرضه های اولیه‬ ‫نیز گفت‪ :‬یک��ی از موضوعات بحث عرضه اولیه هاس��ت که‬ ‫ازدحام زیاد می ش��ود اما به نظر من تا پایان سال باز هم چند‬ ‫عرضه اولیه خواهیم داش��ت‪ .‬در کل توصیه به مردم شود که‬ ‫در این ش��رایط برنامه ریزی ه��ای حضوری خود را به تعویق‬ ‫بندازن��د‪ .‬عضو هیات مدیره کانون کارگزاران ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫بس��یاری از شرکت های کارگزاری ممکن است برای امنیت‬ ‫جامعه از درخواست جدید گرفتن خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سازمان بورس تابع وزارت بهداشت است‬ ‫این درحالی اس��ت که محسن خدابخش‪ ،‬مدیر نظارت بر‬ ‫بورس های س��ازمان بور درباره موضوع مطرح شده مبنی بر‬ ‫توقف عرضه های اولیه و صدور کد جدید معامالتی و تعطیلی‬ ‫تاالرهای اختصاصی کارگزاران به دلیل ش��یوع سریع کرونا‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس گفت��ه رئیس جمه��ور‪ ،‬وزارت بهداش��ت‬ ‫سیاس��ت گذار مس��ئله کرونا اس��ت و در صورت صالحدید‬ ‫و دس��تور این وزارتخان��ه‪ ،‬اقداماتی در بازار س��رمایه انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬بنابراین بازار سرمایه درباره کرونا‪ ،‬تابع سیاست‬ ‫گذاری ها و تصمیمات ابالغی وزارت بهداشت بوده و هست‪.‬‬ ‫این دحالی اس��ت که بانک ها همچنان فعال هستند و شعب‬ ‫هر روزه با ده ها و صدها مشتری سر و کار دارند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫بس��یاری از معامله گران و سهامداران از طریق انالین اقدام‬ ‫به فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تولی��د قرار دارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬تحریم ها ام��کان و قابلیت های‬ ‫صادرات��ی ش��رکت های کاال محور را کاهش داده اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل تامین س��رمایه نوین خاطرنش��ان کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد با توجه به ورود عموم مردم به سوی بازار سهام و‬ ‫ورود نقدینگی جدید‪ ،‬شاهد تداوم رشد بازار در هفته های‬ ‫این��ده باش��یم‪ .‬ام��ا باید توجه داش��ت که اقتص��اد ایران‬ ‫تحت فشار از جنبه های مختلف قرار دارد و چشم انداز اینده‬ ‫بازار س��هام با لحاظ ریس��ک های مرتبط باید مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬نادی قمی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر‬ ‫تحریم ها و عوامل دیگر است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقتصاد جهان در‬ ‫‪۱۲‬سال اخیر با رکود یا بحران روبه رو نشده و کارشناسان‬ ‫اقتصادی احتمال می دهند که اقتصاد جهان در سال جاری‬ ‫میالدی درگیر رکود شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬از این منظر نیز اقتصاد‬ ‫کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ چراکه احتمال کاهش‬ ‫قیم��ت موادخام و کاالها (کامودیتی ها) تحت تاثیر رکود‪،‬‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه در عین حال اطمینان داد‪ :‬با‬ ‫وجود فشار بر بازار ارز برای افزایش قیمت ها‪ ،‬احتمال اینکه‬ ‫بانک مرکزی همچنان مس��لط بر این بازار مانع سفته بازی‬ ‫ش��ود‪ ،‬باال براورد می ش��ود و انتظار می رود که نرخ ارز به‬ ‫صورت کنترل شده و منطقی تغییر کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه‬ ‫پوشش ریسک بیشتر در گرو ابزارهای جدید‬ ‫مدیرعامل کارگزاری مبین س��رمایه گفت‪ :‬بازار سرمایه‬ ‫ایران اقتباسی از بورس های بین المللی است بنابراین هرچه‬ ‫ابزارها کامل تر باش��د عمق بازار بیش��تر و پوش��ش ریسک‬ ‫بهتری انجام می ش��ود‪ .‬محمدعلی شریفی نیا‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با س��نا بیان ک��رد‪ :‬بازار س��رمایه در معامالت س��ال جاری‬ ‫تحت تاثی��ر ش��اخصه هایی مانن��د نرخ تورم و دالر با رش��د‬ ‫قابل توجهی همراه ش��د که البته این میزان رش��د بی سابقه‬ ‫بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی صنایع به واس��طه صعود ش��اخص‬ ‫رشد مطلوبی داش��تند و بسیاری از سهم های صنایع بزرگ‬ ‫به طور کامال بنیادی و منطقی افزایش داشتند که به عقیده‬ ‫بن��ده هنوز ه��م این روال ب��رای انها ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ش��ریفی نیا اشنایی بیش��تر مردم با بازار سرمایه را یک گام‬ ‫مثبت در جهت توس��عه یافتگی عنوان کرد و گفت‪ :‬س��طح‬ ‫کم اش��نایی عموم با بازار س��رمایه یک معض��ل بود‪ ،‬اما هم‬ ‫اکنون به طور خواس��ته یا ناخواسته روند مثبت بازار سرمایه‬ ‫موجب ش��ده تا بسیاری از مردم از سوی بانک ها و بازارهایی‬ ‫همچون طال و مس��کن و‪ ...‬راهی بورس ش��وند‪ ،‬از نظر بنده‬ ‫این موضوع یک گام مثبت در جهت توس��عه یافتگی اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارگزاری مبین س��رمایه افزود‪ :‬تدابیر س��ازمان‬ ‫ب��ورس مبنی بر‪ ،‬نحوه صدور کد بورس��ی‪ ،‬عرضه های اولیه‬ ‫به موق��ع در بازار‪ ،‬رونمایی از ابزاره��ای جدید مانند فروش‬ ‫تعه��دی و‪ ...‬همگی موجب جذابیت بیش��تر بازار س��رمایه‬ ‫نسبت به دیگر بازارها و جذب سهامداران جدید شده است‪.‬‬ ‫ش��ریفی نیا با اش��اره به چشم انداز س��ال اینده بازار سرمایه‬ ‫بیان کرد‪ :‬هرچه بازیگران بازار س��رمایه که ش��امل ناشران‬ ‫یا س��هامداران می شوند بیشتر باش��د و همچنین ابزارهای‬ ‫جدیدی نیز برای بازار طراحی شود‪ ،‬قطعا جذابیت معامالت‬ ‫بیش��تر می شود‪ ،‬به همین ترتیب به نظر می رسد چشم انداز‬ ‫سال اینده ادامه روند صعودی سال جاری است‪ .‬وی صنایع‬ ‫ف��والدی و پتروش��یمی ها را از جمل��ه پربازده ترین صنایع‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬ش��رکت های فوالدی و پتروش��یمی بر‬ ‫مبنای صادرات و نرخ ارز فعال هس��تند‪ ،‬بنابراین رش��د نرخ‬ ‫ارز که متاس��فانه کماکان ادامه دارد نیز در صورت های مالی‬ ‫ش��رکت های صادرات محور تاثیر گذار است و بازدهی انها را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه درباره ابزارهای‬ ‫جدید اظهارکرد‪ :‬بازار سرمایه ایران همانند همه بورس های‬ ‫بین المللی اس��ت بنابراین هرچه ابزارها کامل تر باشد عمق‬ ‫بازار نیز بیشتر و پوشش ریسک بهتری انجام می شود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار معدن

هفته نامه روزگار معدن 327

هفته نامه روزگار معدن 327

شماره : 327
تاریخ : 1398/12/26
هفته نامه روزگار معدن 326

هفته نامه روزگار معدن 326

شماره : 326
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه روزگار معدن 325

هفته نامه روزگار معدن 325

شماره : 325
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه روزگار معدن 324

هفته نامه روزگار معدن 324

شماره : 324
تاریخ : 1398/12/21
هفته نامه روزگار معدن 323

هفته نامه روزگار معدن 323

شماره : 323
تاریخ : 1398/12/20
هفته نامه روزگار معدن 322

هفته نامه روزگار معدن 322

شماره : 322
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!