هفته نامه روزگار معدن شماره 314 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار معدن شماره 314

صفحه بعد

هفته نامه روزگار معدن شماره 314

هفته نامه روزگار معدن شماره 314

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫‪ 143‬میلیون تن‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬ذخایر‬ ‫کشف شده معادن گل گهر‬ ‫سه شنبه‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ 1398‬اول رجب ‪ 25 1441‬فوریه ‪ 2020‬سال دوم شماره ‪8 314‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ها‬ ‫ اهمیت ارتباط دانشگاه‬ ‫با صنایع معدنی‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫ استارت اپ ها‬ ‫در معدن‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫فوالد و پتروشیمی‬ ‫ نیازمند حضور بیشتر‬ ‫در بازارهای مالی ‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫ بورس قربانی ‪FATF‬‬ ‫و کرونا می شود؟‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫رشد صادرات‬ ‫و سرمایه گذاری‬ ‫دو بال خروج از رکود‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫عرضه ضایعات اهنی کاهش یافته است‬ ‫دالیل نوسان‬ ‫قیمت قراضه اهن‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب ‪ 1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪314‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بررسی مشکل عوارض‬ ‫مواد معدنی در معاونت‬ ‫حقوقی ریاست جمهوری‬ ‫معاون��ت حقوق��ی ریاس��ت جمهوری قس��متی از‬ ‫عوارض مواد معدنی که منش��اء مشکالتی در صادرات‬ ‫ش��ده بود را تعدیل و تصحیح کرد‪ .‬ب��ه گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی معاون��ت حقوقی ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫ مع��اون حقوقی رئیس جمهوری در ‪6‬ماه گذش��ته به‬ ‫دلیل اعالم برخی مش��کالت ناش��ی از ع��وارض مواد‬ ‫معدن��ی‪ ،‬در تعامل با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مقرر کرد که موضوع در کارگروه کارشناس��ی مربوط‬ ‫به ش��ورای هماهنگی اقتصادی مجددا بررسی شود و‬ ‫همچنین در جلسه دی اتاق بازرگانی نیز مقرر شد که‬ ‫نتیجه بررسی که بخش��ی از مشکالت را حل می کرد‪،‬‬ ‫ابالغ شود‪ .‬بدین ترتیب قسمتی از عوارض مواد معدنی‬ ‫که منش��اء مشکالتی در صادرات ش��ده بود‪ ،‬تعدیل و‬ ‫تصحیح ش��د‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬برای حل بخش‬ ‫دیگر مش��کالت مربوط به این موضوع مطابق تصمیم‬ ‫جلس��ه مورخ ‪ 1398/12/3‬معاون��ت حقوقی با بخش‬ ‫خصوصی و دس��تگاه های اجرایی مقرر ش��د که ستاد‬ ‫کمک به سیاس��ت گذاری بین اصن��اف مربوط در اتاق‬ ‫بازرگانی و بخش ه��ای تخصصی مرتبط از دولت (و به‬ ‫ویژه وزارت خانه های صمت‪ ،‬اقتصاد و سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت) تش��کیل و ضمن بررس��ی موضوع‪،‬‬ ‫راهکارها را قبل از پایان سال نهایی و ارائه کند‪.‬‬ ‫امار تولید شمش فوالد‬ ‫به ‪ ۲۲.۸‬میلیون تن رسید‬ ‫س��ازمان توسعه ونوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمیدرو) ام��ار داد که تولید ش��مش فوالدی‬ ‫در دوره ‪ ۱۰‬م��اه س��ال جاری (منتهی ب��ه دی) به رقم‬ ‫‪۲۲.۸‬میلیون تن رس��ید که نس��بت به دوره مش��ابه‬ ‫افزای��ش ‪۱۱‬درص��دی دارد‪ .‬ب��ه گ��زارش ایمی��درو‪،‬‬ ‫فوالدس��ازان کش��ور در دوره این گزارش‪ ۲۲ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۷۳‬هزار تن ش��مش فوالدی تولید کردند در حالی‬ ‫که این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪ ۲۰ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۷۹‬هزار تن ثبت ش��ده بود‪ .‬همچنین فوالدسازان در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری‪ ۱۶ ،‬میلی��ون و ‪ ۵۹۵‬هزار تن انواع‬ ‫مقاطع ف��والدی (تیراهن‪ ،‬ناودانی‪ ،‬میلگرد‪ ،‬نبش��ی‪،‬‬ ‫ان��واع ورق) تولید کردند‪ .‬ام��ار تولیدات این بخش در‬ ‫مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ۱۵ ،‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۲۳.۶‬میلیون تن اهن اسفنجی‬ ‫تولید اهن اس��فنجی در دوره ‪ ۱۰‬ماه سال جاری به‬ ‫رقم ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۶۸۷‬هزار تن رسید که نسبت به رقم‬ ‫مدت مشابه س��ال گذش��ته (‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۹۶۴‬هزار‬ ‫تن) رش��د ‪ ۸‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬میزان تولید‬ ‫کنس��انتره نیز ‪ ۳۹‬میلیون و ‪ ۳۴۲‬ه��زار تن بود که در‬ ‫مقایس��ه با‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۱۶۶‬هزار تن عملکرد ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫‪ ۹۷‬افزایش ‪ ۳‬درصدی یاف��ت‪ .‬همچنین میزان تولید‬ ‫گندل��ه به رق��م ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۳۶۸‬هزار تن رس��ید که‬ ‫نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (‪ ۳۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۶‬هزار تن)‪ ،‬کاهش ‪ ۲‬درصدی یافت‪.‬‬ ‫خزانه جواهرات ملی تا پایان‬ ‫هفته جاری تعطیل است‬ ‫خزان��ه جواهرات ملی تا پای��ان هفته جاری تعطیل‬ ‫است و بازدید از ان امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬باتوجه‬ ‫به توصیه های اکید بهداش��تی و ضرورت پیش��گیری‬ ‫مناسب از خطر ابتال به ویروس کرونا‪ ،‬خزانه جواهرات‬ ‫مل��ی تا پایان هفته جاری تعطیل اس��ت و بازدید از ان‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫برگزاری سمپوزیوم فوالد‬ ‫‪ ۹۸‬به تعویق افتاد‬ ‫پیرو دستور مشترک شورای عالی بهداشت و شورای‬ ‫تامین جزیره کیش‪ ،‬در ساعت ‪ ۲۰‬تاریخ ‪ ۴‬اسفند ‪،۹۸‬‬ ‫تاریخ برگزاری سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فوالد‬ ‫‪ ۹۸‬کیش به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا به‬ ‫زمان ‪ ۲‬و ‪ ۳‬و ‪ ۴‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬منتقل شد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬قابل توجه اس��ت که کلیه‬ ‫برنام��ه ثبت نام ه��ا و ارائه ها به قوت خود باقی اس��ت و‬ ‫ب��دون تغیی��ر به زم��ان جدی��د منتقل خواهد ش��د ‪.‬‬ ‫همچنین کلیه غرفه های س��اخته ش��ده در نمایشگاه‬ ‫از نظر فیزیک��ی تا تاریخ جدید برگزاری س��مپوزیوم‬ ‫به ش��کل فعلی حفظ خواهد ش��د‪ .‬گفتنی است تاریخ‬ ‫جدید اعالم ش��ده س��مپوزیوم فوالد با س��یزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی بورس‪ ،‬بان��ک و بیمه همزمان‬ ‫اس��ت و بس��یاری از ش��رکت های ف��والدی حاضر در‬ ‫ب��ورس همه س��اله در این نمایش��گاه حض��ور فعالی‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫نقشه راه معدن ‪۶۰‬درصد پیشرفت کرد‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬ایمیدرو با نقش��ه راه‪،‬‬ ‫دارای برنامه عملیاتی است و هدف گذاری مناسبی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور در نشس��ت پایش‬ ‫نقش��ه راه مع��دن و صنایع معدنی ضمن بی��ان این مطلب‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نقشه راه معدن و صنایع معدنی با ‪ ۷۲‬راهبرد‬ ‫و ‪ ۱۴۵‬هدف تا افق ‪ ،۱۴۰۰‬براس��اس قوانین مرتبط با این‬ ‫حوزه نظیر قان��ون معادن‪ ،‬قانون رفع موان��ع تولید و غیره‬ ‫تدوین ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬این نقش��ه راه‪ ،‬برنامه‬ ‫زمان بن��دی برای اجرا دارد‪ .‬رئیس هی��ات عامل ایمیدرو با‬ ‫بیان اینکه میزان پیشرفت نقشه راه معدن و صنایع معدنی‬ ‫ت��ا پایان بهم��ن از ‪۶۰‬درصد عبور کرد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬این‬ ‫نقشه راه از نیمه دوم سال ‪ ۹۷‬اغاز شده و تاکنون از برنامه‬ ‫(ساالنه ‪ ۲۵‬درصد) جلوتر است‪۴۰ .‬درصد باقی مانده نقشه‬ ‫راه‪ ،‬در ‪ ۲‬سال اینده محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایمیدرو مس��ئول اج��را و پیگیری ‪ ۳۳‬راهبرد‬ ‫(‪ ۴۶‬درصد) نقش��ه راه بخش معدن و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫غریب پ��ور با بیان اینکه یکی از برنام��ه های ایمیدرو برای‬ ‫افزای��ش حضور بخش خصوصی در توس��عه بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬واگذاری ش��رکت ها و پهنه های اکتش��افی‬ ‫ب��ه این بخش اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد ما در ایمیدرو توس��عه‬ ‫همه جانبه است و پس از واگذاری ها‪ ،‬نظارت های خود را به‬ ‫طور پیوسته از روند فعالیت راهبران شرکت ها یا مسئوالن‬ ‫اس��تخراج و فروش برای بهبود وضعی��ت‪ ،‬اعمال می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکید ما در ایمیدرو‪ ،‬کنار گذاشتن هدف های‬ ‫غیرقاب��ل تحق��ق و پیگیری ج��دی هدف گذاری های قابل‬ ‫انجام همچون اکتشاف‪ ،‬واگذاری‪ ،‬نوسازی‪ ،‬اموزش‪ ،‬محیط‬ ‫زیس��ت و موارد مشابه اس��ت‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫ب��ا بیان اینکه مداوم��ت و اصرار بر یک کار درس��ت باعث‬ ‫تحقق ان می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اگر هر فردی در مسئولیت‬ ‫خ��ود‪ ،‬کارها را به نحو مطلوب انجام دهد‪ ،‬کش��ور توس��عه‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با هدف گذاری صحیح و داش��تن اراده و‬ ‫پش��تکار‪ ،‬می توانیم کارهای عظیمی در کشور انجام دهیم‪.‬‬ ‫در ایمی��درو به دنبال نهادینه کردن این فرهنگ هس��تیم‪.‬‬ ‫غریب پور یاداور شد‪ :‬در تدوین استراتژی ایمیدرو‪ ،‬خواستار‬ ‫ارائه گام های عملی برای تحقق اهداف شده است‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫رشد صادرات و سرمایهگذاری دوبال خروج از رکود‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫س��ازمان ایمیدرو در زمینه استراتژی کالن‬ ‫«توس��عه» و «توانمندس��ازی» بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬در یک س��ال و نیم گذشته اقدام‬ ‫به پیاده س��ازی روش های متنوعی برای رونق‬ ‫تولید و رفع رکود در این حوزه کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬ایمیدرو «رشد صادرات» و «توسعه‬ ‫س��رمایه گذاری» را به عن��وان دو بال خروج از‬ ‫رکود‪ ،‬اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫در گفتگو با روزنامه شرق‪ ،‬با اشاره به مجموعه‬ ‫اقدامات انجام ش��ده برای رون��ق حوزه معدن‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این س��ازمان پیرو سیاس��ت های کالن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬بنگاه های‬ ‫معدنی و صنایع معدنی را راهبری کرده اس��ت‬ ‫که بخش نخست شامل ش��رکت هایی هستند‬ ‫که محص��ول تولیدی انها در ب��ازار داخلی به‬ ‫فروش می رسد و قابلیت پایینی برای صادرات‬ ‫دارند و بخش دیگر ش��امل شرکت هایی است‬ ‫که همزمان با ف��روش داخل‪ ،‬از توانایی باالیی‬ ‫برای صادرات برخوردارند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور با اش��اره به ش��اخص های کالن‬ ‫اقتصادی کشور و کاهش تولید ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬کاهش این شاخص به معنی افت‬ ‫فعالیت ه��ای س��اختمانی‪ ،‬عمران��ی و کاهش‬ ‫سرمایه گذاری ها در فعالیت های تولیدی است‪،‬‬ ‫از ای��ن رو بنگاه هایی که ت��وان صادراتی اندکی‬ ‫دارند متناس��ب با افت تولی��د ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫ش��اهد کاه��ش فعالیت ه��ای خود می ش��وند‬ ‫اما در س��وی دیگر ش��رکت هایی که از قدرت‬ ‫صادرات��ی باالیی برخوردارند توانس��ته اند افت‬ ‫تقاضا در داخل را با توس��عه صادرات جبران و‬ ‫بدین وس��یله کاهش تولید را با صادرات جبران‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی در این باره گف��ت‪ :‬صنایع فلزات اهنی و‬ ‫برخی از فل��زات غیراهنی ازجمله فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫الومینیوم و روی ش��امل گروه دوم هستند که‬ ‫افزایش صادرات را رقم زده اند و با رکود روبه رو‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫در همین حال وضعیت برای این ش��رکت ها‬ ‫به گونه ای اس��ت که محص��ول تولیدی ا نها تا‬ ‫توجه به صادرات با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و بانک ها درحال اجراست و این عامل سبب شده‬ ‫محصولی راکد در انبارها نماند به طوری که این نوع‬ ‫شرکت ها محصول خود را برای ‪ 3‬ماه اینده به فروش‬ ‫رسانده اند‬ ‫‪3‬ماه اینده پیش فروش ش��ده و با رشد تقاضا و‬ ‫قیمت ها در بورس کاال‪ ،‬روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬دولت در‬ ‫چنین ش��رایطی با انگیزه تامی��ن نیاز داخلی‪،‬‬ ‫سعی در کنترل صادرات این نوع بنگاه می کند‬ ‫که به مصرف کننده داخلی زیان وارد نشود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه تغیی��ر ش��رایط اقتصاد‬ ‫کش��ور از رش��د منفی تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫به س��مت رش��د صفر اش��اره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫تغیی��ر جهت به معنای تثبیت وضعیت موجود‬ ‫اس��ت که در س��ال و س��ال های اینده س��بب‬ ‫رش��د اقتصادی می ش��ود که می توان��د عاملی‬ ‫برای خ��روج از رکود تلقی ش��ود و این امر به‬ ‫ویژه تس��هیل کننده ش��رایط برای گ��روه اول‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دو اقدام ایمیدرو‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫به طور کلی افزایش س��رمایه گذاری و تحریک‬ ‫صادرات دو اقدامی اس��ت که ایمیدرو متناسب‬ ‫با ش��رایط فعلی‪ ،‬در ان فعالی��ت دارد‪ .‬در این‬ ‫می��ان هدایت ‪۱۸‬هزار میلیارد تومان از س��ود‬ ‫انباش��ته ش��رکت های بورس را صرف توسعه و‬ ‫س��رمایه گذاری های س��ال های اینده می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بخش��ی از ای��ن رق��م نی��ز ب��رای‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه و مقابله ب��ا تحریم مصرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬توس��عه فعالیت های تولیدی‬ ‫و صادراتی شرکت های بزرگ‪ ،‬سبب به حرکت‬ ‫درامدن چرخ صنایع کوچک نیز می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توج��ه به صادرات با همکاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و بانک ه��ا‬ ‫درح��ال اجراس��ت و این عامل س��بب ش��ده‬ ‫محصول��ی راکد در انباره��ا نماند به طوری که‬ ‫این نوع ش��رکت ها محصول خود را برای ‪ 3‬ماه‬ ‫اینده به فروش رسانده اند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور ب��ا تاکید بر اینکه چنین روش��ی‬ ‫برای س��ال اینده نیز مدیریت و اجرا می شود‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬رش��د صادرات» (که ب��ه تحریک بازار‬ ‫می انجامد) و «س��رمایه گذاری» ب��ه عنوان دو‬ ‫ب��ال‪ ،‬در خ��روج از رکود و رون��ق تولید عمل‬ ‫می کند و تاکنون نتیجه بخش بوده است‪.‬‬ ‫ریی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو در بخش‬ ‫دیگری از س��خنانش ب��ه اقدام��ات دیگر این‬ ‫س��ازمان در حوزه های مختلف اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فعال س��ازی مع��ادن کوچک و تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم های صادراتی‪ ،‬اقدام��ات دیگری‬ ‫اس��ت که عالوه بر انتفاع بنگاه های بزرگ‪ ،‬برای‬ ‫معادن و بنگاه های کوچک نیز سوداوری دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بنگاه ه��ای بزرگ ب��ا تامین‬ ‫بخش��ی از نیاز خوراک خود از معادن کوچک‪،‬‬ ‫ضمن حف��ظ یا رش��د تولید‪ ،‬س��بب تحریک‬ ‫فعالیت ه��ای تولی��دی و درام��دی در معادن‬ ‫کوچک می شود‪.‬‬ ‫غریب پور همچنین سیاس��ت مدیریت س��ود‬ ‫شرکت ها از سوی ایمیدرو را یاداور شد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از ‪۸‬هزار میلیارد تومان افزایش س��رمایه‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه‪۴۴۰۰ ،‬میلی��ارد تومان‬ ‫صرف افزایش موجودی مواد اولیه اس��تراتژیک‬ ‫این شرکت شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نکته قابل توجه این اس��ت‬ ‫که شرکت هایی همچون مبارکه با دلیل اینکه‬ ‫ب��ا هزاران ش��رکت همکاری دارند ب��ا افزایش‬ ‫تقاضا و رشد تولید‪ ،‬رشد تقاضا در شرکت های‬ ‫کوچ��ک را رقم می زنند که خ��ود عاملی برای‬ ‫رونق تولید به شمار می رود‪.‬‬ ‫رییس هیات عام��ل ایمیدرو درباره وضعیت‬ ‫کل��ی تولی��دات مع��دن و صنای��ع معدنی نیز‬ ‫گفت‪ :‬گزارش ها نش��ان می ده��د اکثر واحدها‬ ‫در صنای��ع فوالد‪ ،‬م��س و الومینیوم با رش��د‬ ‫تولید روبه رو ش��ده اند و به طور مثال ش��رکت‬ ‫الومینی��وم المهدی که پیش از این افت تولید‬ ‫داش��ته‪ ،‬درحال برگشت به س��مت رشد تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این طرح های توسعه ای که در‬ ‫س��ال جاری افتتاح ش��ده اند یا اماده راه اندازی‬ ‫و افتتاح هس��تند‪ ،‬عامل دیگ��ری برای افزایش‬ ‫تولید هستند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور تصریح کرد‪ :‬تا پایان س��ال جاری‬ ‫‪۳.۵‬میلی��ارد دالر طرح معدنی و صنایع معدنی‬ ‫با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی می شود‬ ‫که تاکن��ون ح��دود ‪۱.۲‬میلی��ارد دالر افتتاح‬ ‫ش��ده‪۱.۴ ،‬میلی��ارد دالر اماده افتتاح اس��ت و‬ ‫یک میلیارد دالر نیز ب��ه زودی وارد مدار تولید‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫دبیر انجمن کشتیرانی مطرح کرد‪:‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های کش��تیرانی و خدمات وابسته‬ ‫گف��ت‪ :‬هندی ها حتی یک س��نت از ‪ ۲۲۰‬میلیون دالری‬ ‫که متعهد به س��رمایه گذاری در چابهار ش��دند را به ایران‬ ‫نیاورند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مسعود پل مه در میزگرد بررسی وضعیت‬ ‫ترانزیت از کش��ور که بعد از ظهر ام��روز در گمرک ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کش��ور چین در فعالیت ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫خود تحت عنوان «منظوم��ه مروارید» اقداماتی در بخش‬ ‫حمل و نقل داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کشور چین کریدور دریایی راه ابریشم جدید‬ ‫را احیا کرده اس��ت و ‪ ۳۲۸‬میلی��ارد دالر صرفا در یک راه‬ ‫ی��ک کمربند به عن��وان یکی از اج��زای منظومه مروارید‬ ‫س��رمایه گذاری داش��ته و فق��ط ‪ ۴۶‬میلی��ارد دالر ان در‬ ‫پاکستان بوده اس��ت که متاس��فانه اقتصاد را متاثر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کش��تیرانی اضافه کرد‪ :‬ب��ا وجود تمهیدات‬ ‫دولت برای احیای بندرچابهار‪ ،‬ما همچنان عقب هس��تیم‪،‬‬ ‫حتی یک سنت از رقم سرمایه گذاری ‪ ۲۲۰‬میلیون دالری‬ ‫هندی ها که وعده داده بودند‪ ،‬وارد چابهار نشد‪.‬‬ ‫پل م��ه ادام��ه داد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۶‬ق��رار ب��ود دول��ت هند‬ ‫یک میلی��ون تن گندم به افغانس��تان بده��د اما حداکثر‬ ‫می��زان گندمی ک��ه از چابهار ترانزیت ش��د ‪ ۱۸۰‬هزار تن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاس��فانه ناکارامدی مدیریت بندری‬ ‫در بخش خصوصی برای بندر چابهار مش��کل ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیمانکاری محلی که ارتباطات خاص دارد‪،‬‬ ‫بدون توانمندی علمی و مالی و در حالی که هیچ ارتباطی‬ ‫ب��ا ش��رکت های مرتبط ن��دارد و پیش از ای��ن کار نظافت‬ ‫س��اختمان را انجام می داده‪ ،‬پیمانکار ترانزیت بندر چابهار‬ ‫بی تعهدی هندی ها در قبال سرمایهگذاری در بندر چابهار‬ ‫شده اس��ت؛ همین موجب می شود ترانزیت تایم ‪ ۳‬روزه به‬ ‫‪ ۱۱۰‬روز افزایش یابد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کش��تیرانی گفت‪ :‬ناکارام��دی مدیریت در‬ ‫ن��اوگان جاده ای نیز برای بندر چابهار قابل تامل اس��ت تا‬ ‫زمانی که بار برگشت برای چابهار نداشته باشیم راننده بار‬ ‫رفت را نمی پذیرد و ضرورت دارد رفت و برگشت در مسیر‬ ‫بندر چابهار برای کامیون دار توجیه داشته باشد‪.‬‬ ‫پل م��ه افزود‪ :‬س��ال ‪ ۹۶‬ازمایش ریلی کریدور ش��مال‪-‬‬ ‫جن��وب به وس��یله هندی ه��ا ب��ا دو کانتینر انجام ش��د‪،‬‬ ‫جابه جای��ی ای��ن دو کانتین��ر از بندرعباس تا اس��تارا ‪۹۰‬‬ ‫روز ط��ول کش��ید و ط��رف هندی ه��م عطای س��رمایه‬ ‫گذاری را به لقایش بخش��ید و تا ای��ن لحظه هیچ اتفاقی‬ ‫ک��ه عملیات ترانزیت��ی در این بخش برای م��ا نوید دهد‪،‬‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بندر ام القصر عراق فعال ش��ده اس��ت و‬ ‫کش��تی های اقیانوس پیما مس��تقیم انجا پهل��و می گیرند‪،‬‬ ‫بنابراین نیاز به بنادر ش��هید رجایی‪ ،‬ام��ام خمینی(ره) و‬ ‫جب��ل علی ندارند و حجم زی��ادی از ترانزیت بندرعباس و‬ ‫بندر امام خمینی(ره) به عراق را از دست داده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا به هند تعهد کتبی داده است‬ ‫در ادام��ه این مراس��م‪ ،‬محمدمهدی جوانم��رد قصاب‪،‬‬ ‫رای��زن بازرگانی ایران در افغانس��تان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کش��ور‬ ‫افغانس��تان در بخش ترانزیت با کش��ور م��ا رابطه خاصی‬ ‫دارد‪ ،‬افغانس��تان کش��وری محصور در خشکی است و در‬ ‫این حوزه ارتباط ترانزیتی ایران و افغانس��تان ویژه اس��ت‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در افغانس��تان ادامه داد‪ :‬ما ‪۳‬میلیارد‬ ‫یورو ص��ادرات غیرنفتی به افغانس��تان داریم‪ ،‬بازار انجا را‬ ‫حف��ظ کرده ای��م و نقش خ��ود را در بازار افغانس��تان ایفا‬ ‫می کنیم؛ همچنین کاالی ترانزیتی از کراچی یا بندرعباس‬ ‫به س��مت افغانس��تان م��ی رود ک��ه جدی��دا می خواهیم‬ ‫چابه��ار را جایگزی��ن بندرعب��اس (بندر ش��هید رجایی)‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه چابهار معاف از تحریم هاس��ت و‬ ‫امریکایی ه��ا تعهد کتبی به هندی ه��ا داده اند که تعامل با‬ ‫بندر چابهار‪ ،‬سبب تحریم ش��رکت های غیرایرانی نخواهد‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬از همین رو به دنبال ان هستیم تا بندر چابهار‬ ‫را جایگزین بندر شهید رجایی کنیم‪.‬‬ ‫جوانم��رد قص��اب ادام��ه داد‪ :‬م��ا باب��ت دسترس��ی به‬ ‫قرقیزس��تان و ازبکس��تان نگاه ترانزیتی به افغانس��تان از‬ ‫طریق این کشور نیز داریم‪.‬‬ ‫رای��زن بازرگانی ایران در افغانس��تان افزود‪ :‬بیش��ترین‬ ‫کاالی وارداتی کشور افغانستان که حدود ‪ ۴۰‬درصد است‬ ‫از ایران انجام می ش��ود که صادرات ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬در ادامه این مراس��م فع��االن صنعت‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬برخی مشکالت و پیشنهادات خود را در حوزه‬ ‫ترانزیت مطرح کردند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت عنوان شد که در ‪۵‬سال اخیر میزان تن‬ ‫کیلومتر کامیون ها در مس��یرهای ترانزیتی از عدد ‪۱۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۲۶‬ب��ه عدد ‪۱۰‬ه��زار کاهش یافته اس��ت که کاهش‬ ‫‪۴۰‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن عن��وان ش��د که در س��ال‪ ۹۵‬حم��ل کاالی‬ ‫ترانزیتی توسط جاده ‪۷‬میلیون و ‪۸‬هزار تن بود اما در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۹‬میلیون تن افزایش یافت‪.‬‬ ‫غبارجمعاوری شده به کنسانتره سنگ اهن تبدیل می شود‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن پروژه ه��ای حذف غب��ار کارخانه های‬ ‫فراوری خش��ک سنگ اهن کشور در شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر راه اندازی شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل‬ ‫گهر؛ یک��ی از بزرگ ترین پروژه های ح��ذف غبار کارخانه های‬ ‫فراوری خش��ک س��نگ اهن کشور در این ش��رکت راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ارتق��ای س�لامت انس��انی‪ ،‬یک��ی از ویژگی های برجس��ته‬ ‫راه اندازی این پروژه است‪.‬‬ ‫این ش��رکت فاز نخس��ت پروژه طراحى و نصب غبارگیرهاى‬ ‫خش��ک کارخانه تغلی��ظ را وارد م��دار تولید ک��رد‪ .‬این پروژه‬ ‫مش��تمل بر راه اندازى و تست صحت عملکرد یک دستگاه بَگ‬ ‫فیلت��ر ‪ ١٢٠‬ه��زار مترمکعبى به همراه مجموع��ه موتور و فن‪،‬‬ ‫کمپرس��ور‪ ،‬روتارى ولو و اس��کروکانوایر‪ ،‬پایپینگ هوافشرده‪،‬‬ ‫اب س��یلینگ پمپ هاى اس�لارى و همچنین ساکشن تست‬ ‫مجموع��ه ه��ود و داکتینگ پروژه اس��ت که ب��ا موفقیت و به‬ ‫ص��ورت محلی توس��ط مدیریت اصالح خط��وط تولید‪ ،‬انجام‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تاییده انجمن متخصصان محیط زیست‬ ‫طرح ف��وق که یک��ى از بزرگترین پروژه هاى مل��ى حذف غبار‬ ‫کارخانه های فراورى خش��ک کش��ور به ش��مار مى رود‪ ،‬از سوی‬ ‫انجمن متخصصان محیط زیس��ت ایران نیز مورد تایید قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬تاثیر ویژه راه اندازی چنین پ��روژه ای عالوه بر حذف غبار‪،‬‬ ‫س��بب ارتقای س�لامت نیروى انس��انى فعال در کارخانه تغلیظ‬ ‫خواهد بود‪ .‬همچنی��ن از دیگر اثرات این طرح می توان به افزایش‬ ‫اماده به کارى تجهیزات و طوالنى تر ش��دن بازه بین تعمیرات این‬ ‫کارخانه و نیز رشد میزان شاخص ‪ MTBF‬تجهیزات اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استحصال کنسانتره از غبار جمع اوری شده‬ ‫غب��ار جمع اورى ش��ده به وس��یله ای��ن مجموعه‪ ،‬ب��ه منظور‬ ‫استحصال کنس��انتره موجود در ان به صورت اسالری به کارخانه‬ ‫فراورى غبار ارس��ال خواهد شد و کنسانتره موجود در ان بازیافت‬ ‫مى ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که پیشتر غبار ایجاد شده به صورت‬ ‫باطل��ه بدون اس��تفاده می ماند‪ .‬پروژه مذکور پس از نهایى ش��دن‬ ‫فلسفه کنترلى و ایجاد ارتباط نرم افزارى با اتاق کنترل این کارخانه‬ ‫و رفع مش��کالت کدینگ و نیز رف��ع پانچ هاى مربوطه (که در حال‬ ‫انجام است) طى ‪ ١٠‬روز اینده به بهره بردارى کامل خواهد رسید‪.‬‬ ‫فاز شناسایی در ‪ ۹۶۰۰‬کیلومترمربع از پهنه های اکتشافی گل گهر به اتمام رسید‬ ‫‪ 143‬میلیون تن سنگ اهن‪ ،‬ذخایر کشف شده معادن گل گهر‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫منطقه معدنی و صنعت��ی گل گهر از ‪ ۶‬توده‬ ‫معدنی تشکیل ش��ده است‪ .‬ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گهر با ‪ ۸‬خط تولید کنس��انتره و‬ ‫با ظرفیت ‪۱۵‬میلیون تن و ‪۲‬خط تولید گندله‬ ‫ب��ه ظرفیت مجموع ‪۱۱‬میلیون تن‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫تولید کنن��ده کنس��انتره و گندل��ه در کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫منطقه معدنی گل گهر با داشتن معادن غنی‬ ‫از س��نگ اهن در جایگاه یک��ی از مطرح ترین‬ ‫قطب ه��ای فعال معدنی‪ ،‬صنعتی در خاورمیانه‬ ‫اس��ت ک��ه دارای قابلیت های بس��یاری برای‬ ‫تبدیل ش��دن به منطقه ای ب��زرگ و رقابتی در‬ ‫سطح ایران و حتی جهان است‪.‬‬ ‫این ذخای��ر معدنی در اس��تان کرمان و در‬ ‫‪۵۰‬کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫اث��ار موج��ود و حفاری ه��ای باقی مانده در‬ ‫محل کانس��ار داللت بر ان دارد که این کانسار‬ ‫در قرون گذشته مورد شناسایی و بهره برداری‬ ‫قرارگرفته اس��ت‪ .‬س��ن تقریبی ی��ک نمونه از‬ ‫س��رباره کوره های قدیمی که از س��نگ معدن‬ ‫گل گهر استفاده کرده است در حدود ‪۹۰۰‬سال‬ ‫تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪ ۵۴‬محدوده امیدبخش‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گه��ر‪ ،‬نتایج اقدامات اکتش��افاتی‬ ‫توس��ط ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گهر‪،‬‬ ‫خب��ر از شناس��ایی ‪۵۴‬مح��دوده امیدبخ��ش‬ ‫می دهد‪ .‬این ش��رکت تاکنون فاز شناس��ایی و‬ ‫پی جوی��ی ‪۹۶۰۰‬کیلومترمرب��ع از پهنه های��ی‬ ‫ک��ه در اختی��ار دارد را ب��ه اتم��ام رس��انده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هم این��ک ‪۱۱‬ه��زار و ‪۳۰۰‬کیلومترمرب��ع از‬ ‫مساحت پهنه های اکتشافی در اختیار گل گهر‬ ‫قرار دارد که تاکنون فاز شناس��ایی و پی جویی‬ ‫‪ ۹۶۰۰‬کیلومتر ان (حدود ‪۸۵‬درصد) به اتمام‬ ‫رس��یده است‪ .‬این پهنه ها شامل پهنه بم‪ ،‬پهنه‬ ‫‪ ،۱۱‬پهن��ه ‪ ،۱۳‬ایران مرک��زی و محدوده بین‬ ‫معادن گل گهر است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر فرایند دریاف��ت مجوزهای‬ ‫قانونی ب��رای ‪ ۵‬مح��دوده شناسایی ش��ده در‬ ‫پهن��ه بم و یک مح��دوده در پهنه ‪ ۱۱‬در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬عالوه بر این انج��ام فعالیت های‬ ‫تکمیلی اکتش��اف در محدوده های بین معادن‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬ایران مرکزی و بم (منطبق بر قوانین‬ ‫و مقررات) موردتوجه اس��ت‪ .‬بر اس��اس نتایج‬ ‫اولیه حفاری های انجام ش��ده‪ ،‬ذخایر تخمینی‬ ‫‪۱۱‬هزار و ‪۳۰۰‬کیلومترمربع از مساحت پهنه های‬ ‫اکتشافی در اختیار گل گهر قرار دارد که تاکنون فاز‬ ‫شناسایی و پی جویی ‪ ۹۶۰۰‬کیلومتر ان‬ ‫(حدود ‪۸۵‬درصد) به اتمام رسیده است‬ ‫کشف ش��ده در محدوده بین معادن گل گهر به‬ ‫‪ ۱۴۳‬میلیون تن می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه عملیات اکتشاف و پی جویی‬ ‫در دوره معاصر عملیات اکتشاف و پی جویی‬ ‫طرح سنگ اهن گل گهر در سال ‪ ۱۳۴۸‬توسط‬ ‫ش��رکت خصوصی ایران باریت اغاز و سپس با‬ ‫همکاری ش��رکت ژاپنی ماروبن��ی ادامه یافته‬ ‫اس��ت و از سال ‪ ۱۳۵۳‬به ش��رکت ملی فوالد‬ ‫ایران واگذار شد‪.‬‬ ‫مراحل مقدماتی و مطالعات مهندسی اجرای‬ ‫طرح استخراج ساالنه ‪۵‬میلیون تن سنگ اهن‬ ‫از معدن شماره یک و ‪۲.۵‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫توس��ط ش��رکت ملی فوالد ایران ب��ا همکاری‬ ‫ش��رکت س��وئدی گرانگز در س��مت مشاور از‬ ‫‪ ۱۳۵۳‬شروع شد‪.‬‬ ‫این ت��وده قدیمی تری��ن انومال��ی در حال‬ ‫بهره برداری در منطقه گل گهر اس��ت‪ .‬انتخاب‬ ‫ای��ن ت��وده در مق��ام اولوی��ت اول در انج��ام‬ ‫مطالعات گسترده اکتشافی و سپس طراحی و‬ ‫اماده سازی‪ ،‬به دلیل نتایج اکتشافات مقدماتی‬ ‫امیدبخ��ش و نزدیک��ی ماده معدنی به س��طح‬ ‫زمین اس��ت که اس��تخراج به طریق��ه روباز را‬ ‫امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫عملیات اس��تخراج در طول سال های جنگ‬ ‫تحمیلی با وقفه روبه رو ش��د اما دوباره از سال‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬به موجب موافقتنامه ای بین بانک سپه و‬ ‫شرکت ملی فوالد ایران کلیه دارایی ها و دیون‬ ‫طرح گل گهر بر اس��اس ارزیابی کارشناسی به‬ ‫مبلغ ‪۱۱۷۲۰۰‬میلیون ریال به شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر انتقال یافت‪.‬‬ ‫در طول س��الیان گذش��ته با توج��ه به نیاز‬ ‫کارخانه های فوالدس��ازی کش��ور به کنسانتره‬ ‫س��نگ اهن افزایش ظرفی��ت خطوط موجود و‬ ‫توس��عه خطوط جدید همواره در دس��تور کار‬ ‫مدیران ارشد شرکت قرار داشته است‪ ،‬تا اینکه‬ ‫ظرفیت ‪۳‬خط فعلی اکنون به بیش از ‪۶‬میلیون‬ ‫تن ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫در راس��تای توس��عه خطوط جدید گل گهر‬ ‫طرح اح��داث کارخانه خط ‪( ۴‬پلی��کام) برای‬ ‫تولید کنس��انتره و بازیافت بار برگش��تی مدار‬ ‫خردای��ش خطوط تولی��د موجود ب��ا ظرفیت‬ ‫‪۲‬میلی��ون ت��ن کنس��انتره از س��ال ‪۱۳۸۷‬‬ ‫اغ��از ش��د و در تی��ر ‪ ۱۳۹۰‬ب��ه بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ام��روز کارخان��ه خط��وط ‪ ۱ ،۲‬و ‪ ۳‬تولی��د‬ ‫کنس��انتره (تغلی��ظ) با ظرفی��ت ‪۶‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره سنگ اهن در س��ال‪ ،‬کارخانه خط‪۴‬‬ ‫(پلی��کام) ب��ا ظرفیت ‪۲‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن در س��ال‪ ،‬کارخانه خطوط ‪ ۶ ،۵‬و‬ ‫‪۷‬کنس��انتره با ظرفیت ‪ ۶‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫س��نگ اهن در س��ال‪ ،‬کارخان��ه خ��ط بازیابی‬ ‫هماتیت و س��ولفورزدایی با ظرفیت بازیابی از‬ ‫باطله خش��ک ‪۳۵۰‬هزار تن در سال‪ ،‬بازیابی از‬ ‫باطله تر ‪۲۲۰‬هزار تن در س��ال‪ ،‬سولفورزدایی‬ ‫‪۴۶۰‬هزار تن در س��ال‪ ،‬کارخانه گندله س��ازی‬ ‫یک با ظرفیت ‪۵‬میلیون تن گندله س��نگ اهن‬ ‫در س��ال کارخان��ه گندله س��ازی ‪ ۲‬با ظرفیت‬ ‫‪۵‬میلیون تن گندله سنگ اهن در سال فعالیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت کانس��ار س��نگ اهن گل گهر‬ ‫در ‪۶‬انومالی مج��زا در مجموع با ذخیره ای در‬ ‫حدود ‪۱۲۰۰‬میلیون تن در محدوده ای به طول‬ ‫تقریبی ‪۱۰‬کیلومتر و عرض تقریبی ‪۴‬کیلومتر‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برگزاری مناقصه از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪:‬‬ ‫برون سپاری ‪ ۵۵‬هزارکیلومتر مربع بررسی های زمین شناسی به بخش خصوصی‬ ‫س��ازمان مین شناسی و اکتشافات معدنی با هدف مشارکت بخش‬ ‫خصوص��ی جهت تولی��د اطالعات پایه و افزای��ش بازدهی مطالعات‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��اف م��واد معدن��ی‪ ،‬مناقصه تهی��ه ‪ ۲۲‬ورقه‬ ‫زمین شناسی در مقیاس یکصدهزارم معادل ‪ ۵۵‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫را در هفته سوم اسفند سال جاری برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور‪ ،‬علیرضا شهیدی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫این س��ازمان با اعالم ای��ن خبر گفت‪ :‬این مناقصه ب��ا هدف تکمیل‬ ‫ظرفیت س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور جهت‬ ‫ی در نقشه راه بخش معدن و صنایع‬ ‫رسیدن به شاخص های عملکرد ‬ ‫معدنی طی امسال برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این مناقصه شامل ‪ ۲۲‬عنوان نقشه های زمین شناسی‬ ‫یکصده��زارم در مناطق��ی اس��ت ک��ه در گذش��ته تهیه نش��ده و‬ ‫درحال حاضر نیاز اطالعاتی به مناطق مورد نظر وجود دارد و می توان‬ ‫از انها در پروژه های اکتشافی و عمرانی‪-‬زیرساختی بهر ه گرفت‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور با اعالم‬ ‫اینکه با برگزاری این مناقصات و مش��ارکت بخش خصوصی ش��اهد‬ ‫تحول شایس��ته در ش��اخص های عملکردی کش��ور در حوز ه تولید‬ ‫اطالعات پایه مورد نیاز پروژه های معدنکاری‪ ،‬عمرانی و زیرس��اختی‬ ‫خواهی��م بود‪ ،‬اف��زود‪ :‬این حجم از س��رمایه گذاری دولت طی برنامه‬ ‫شش��م توسعه کم س��ابقه بود ه و موجب تحرک و رونق بیشتر بخش‬ ‫خصوصی و ش��رکت های مش��اور خواهد ش��د‪ .‬گفتنی است؛ دست‬ ‫کم س��ه عنوان مناقصه دیگر نیز در حوزه تهیه نقشه های ژئوشیمی‬ ‫کشور‪ ،‬انالیز نمونه های زمین شناسی و اکتشافی و انجام حفاری های‬ ‫شناس��ایی در سال ‪ ۱۳۹۸‬و س��ه ماهه اول سال ‪ ۱۳۹۹‬انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمینال سبز مکانیزه مواد معدنی؛ طرحی برای‬ ‫توسعه و ابادانی معادن کشور‬ ‫مدیرعامل و نایب رئیس ش��رکت توسعه تجارت زندگی و مجری‬ ‫احداث و بهره برداری از نخس��تین پایانه س��بز مکانیزه مواد معدنی‪،‬‬ ‫فوالدی و مصالح س��اختمانی در بندر ش��هید بهشتی چابهار درباره‬ ‫قرارداد اخیر راه اهن جمهوری اس�لامی ایران و ش��رکت ذوب اهن‬ ‫برای توس��عه خط��وط ریلی بندر چابه��ار گفت‪ :‬چابه��ار تنها بندر‬ ‫اس��تراتژیک کشور از نظر دسترسی به اب های ازاد و اقیانوسی است‬ ‫که خارج از خلیج فارس قرار داشته و به همین دلیل به دور از مناقشات‬ ‫این روزهای این خلیج فارس می تواند ایفاگر نقش باشد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ۲۴‬محمد ارازش گفت‪ :‬توس��عه ریل راه اهن در‬ ‫این بندر می تواند اتفاقات اقتصادی بزرگی را رقم بزند‪ ،‬زیرا دسترسی‬ ‫معادن استان و همچنین معادن شرق کشور را به بندر چابهار فراهم‬ ‫کرده و حضور محصوالت مختلف را در این منطقه می توانیم داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫این مس��ئول یاداور ش��د‪ :‬بندر چابهار با معاف ب��ودن از تحریم ها‬ ‫می توان��د برای همه صادر کنندگان در سراس��ر کش��ور س��هولت و‬ ‫اس��انی در فعالیت های صادرات��ی و وارداتی را فراهم اورد‪ ،‬همچنین‬ ‫هزینه ه��ای پایین حمل ریلی می تواند صرفه اقتصادی باالتری برای‬ ‫فعاالن اقتصادی نسبت به حمل ونقل جاده ای داشته باشد‪.‬‬ ‫ارازش به کالمی از رهبر معظم انقالب که «اقتصاد ما باید به سمت‬ ‫اقتصاد غیر نفتی برود» اش��اره کرد و گفت‪ :‬پایانه س��بز مکانیزه مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬فوالدی و مصالح س��اختمانی بن��در چابهار یکی از بازیگران‬ ‫مهم در این منطقه برای تحقق منویات رهبری اس��ت که البته الزمه‬ ‫ان توسعه زیرساخت های اساسی از جمله ریل راه اهن است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با تحقق این طرح ورود کاالهای مورد نیاز افغانستانی ها‬ ‫به کشورش��ان و حمل ان از طریق بندر چابهار را ش��اهد خواهیم بود‬ ‫که از این نظر می تواند نقش به س��زایی در گرفتن س��هم بازار در این‬ ‫بندر داشته باشد‪.‬‬ ‫مجری احداث و بهره برداری از نخس��تین پایانه سبز مکانیزه مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬فوالدی و مصالح س��اختمانی در بندر شهید بهشتی چابهار‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اگر هر چه س��ریع تر این خط ارتباطی راه اندازی ش��ود‬ ‫افغانی ها س��هل تر و اس��ان تر می توانند محصوالت و مواد مورد نیاز‬ ‫خود را صادر یا به کشورش��ان وارد کنند؛ کش��وری که دارای ذخایر‬ ‫معدنی سرش��ار معدنی بوده و می توان رقمی چند میلیون تنی برای‬ ‫جذب و حمل انواع بار از چابهار برای این کشور در نظر گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توس��عه تجارت زندگی‪ ،‬ب��ه تخصیص حدود‬ ‫‪۳۰۰‬میلیون دالر از صندوق ذخیره ارزی برای این طرح اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬قرارداد جدیدی که بین وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا منعقد شده نزدیک‬ ‫به ‪ ۱.۵‬س��ال زمان برای بهره برداری از فاز نخست این پروژه به طول‬ ‫کمتر از ‪ ۷۰۰‬کیلومتر بین چابهار تا زاهدان را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬این طرح می تواند نقش به س��زایی در اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫ابادان��ی منطقه و همچنین جابه جایی بار به اقصی نقاط کش��ور ایفا‬ ‫کند‪ .‬ارازش ادامه داد‪ :‬چند ماه پیش مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور بازرگانی مصوبه ای بابت اختصاص‬ ‫واردات یک س��وم کاالیی اساسی کش��ور از چابهار ارائه کرد که مورد‬ ‫تصوی��ب قرار گرفت‪ ،‬همچنین چند هفت��ه پیش رئیس جمهوری با‬ ‫حضور در استان سیس��تان و بلوچستان الحاق کل بنادر چابهار را به‬ ‫منطقه ازاد به دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد ابالغ کرد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬س��ازمان بنادر و دریان��وردی با ارائ��ه تعرفه های‬ ‫تقس��یطی‪ ،‬مزیت رقابت��ی در چابهار ایجاد کرده و م��ا به عنوان تنها‬ ‫اپرات��ور معدنی‪ ،‬فوالدی و مصالح س��اختمانی ام��اده انعقاد قرارداد‬ ‫با ش��رکت های خصوصی و دولتی برای تس��هیل در ام��ور واردات و‬ ‫صادرات هستیم‪.‬‬ ‫این مس��ئول یاداور ش��د‪ :‬هم اکنون حمل ونقل دریایی از چابهار‬ ‫نسبت به بندرعباس بین ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬دالر در هر تن ارزان تر تمام می شود‬ ‫که به نفع صادرکنندگان داخلی است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب ‪ 1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪314‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت ارتباط دانشگاه‬ ‫با صنایع معدنی‬ ‫ محمدرضا طرقی نژاد‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫نیاز است که صنایع داخلی با فناوری های روز‬ ‫دنیا در هر زمینه ای مرتبط شوند و برای رسیدن‬ ‫ب��ه این مهم باید ارتباط میان دانش��گاه و به طور‬ ‫خاص صنایع معدنی را توسعه داد‪.‬‬ ‫بای��د اس��تادان و دانش��جویان ب��ا صنعتگران‬ ‫و معدن��کاران کش��ور با ارتباط داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫دراین بی��ن مقاالت��ی ک��ه از س��وی دانش��گاه و‬ ‫پژوهش��گران در ح��وزه صنع��ت و مع��دن ارائه‬ ‫می ش��ود ازانجایی که معموال نزدیک به فناوری‬ ‫روز دنیا است و بااطالع از اخرین امار فراهم شده‬ ‫اس��ت درنتیجه ب��رای صنعتگ��ران و معدنکاران‬ ‫بسیار مفید است‪.‬‬ ‫بهره از این مقاالت باعث می ش��ود صنعتگران‬ ‫بیش��تر بادانش روز اش��نا و از نیاز های روز دنیا‬ ‫باخبر ش��وند‪ .‬از طرف دیگر دانشگاهیان هم باید‬ ‫با صنعتگران ارتباط داشته باشند و بدانند انها به‬ ‫چه چیز هایی نیاز دارند‪.‬‬ ‫درنتیجه الزم است که هر دو بخش با یکدیگر‬ ‫در جهت هم س��ویی گام برداشته تا به وحدت و‬ ‫یکپارچگی برسند‪.‬‬ ‫درنتیج��ه ب��ا ارائه مق��االت علمی از س��وی‬ ‫کارشناس��ان صنعت��ی و معدنی ش��امل اعضای‬ ‫هیات علم��ی دانش��گاه ها و دانش��جویان نخبه‬ ‫همچنی��ن با برگزاری کارگاه ه��ای تخصصی که‬ ‫حاصل تجربیات چندساله است و اگاهی از نتایج‬ ‫پروژه ها در صنایع مختلف معدنی دس��تاوردهای‬ ‫مهمی را کسب می کنیم‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنی��م ک��ه ای��ن مه��م می تواند‬ ‫درحرکت به سمت بومی س��ازی موردنیاز کشور‬ ‫نی��ز موث��ر باش��د‪ .‬هرچن��د بس��یار راه داریم تا‬ ‫بتوانیم به س��مت بومی سازی حرکت کنیم اما با‬ ‫به��ره از دانش روز و فن��اوری الزم می توانیم به‬ ‫بومی سازی موردنیاز در حوزه های مختلف معدن‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫امیدواری��م تمامی افراد صاحب نظ��ر‪ ،‬باتجربه‬ ‫و متخصص دانش��گاهی و صنعتی ب��ه این مهم‬ ‫توج��ه کنند ت��ا باهمت‪ ،‬همفک��ری و تبادل نظر‬ ‫به رش��د توس��عه فن��اوری در صنای��ع مختلف‬ ‫معدنی کش��ور و تحق��ق برنامه های اینده کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بکارگیری ‪۳‬هزار تن ریل‬ ‫ملی ذوب اهن‬ ‫در مترو بهارستان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران ش��هر جدید‬ ‫بهارس��تان عنوان ک��رد‪ :‬در ط��رح کالن مترو‬ ‫ش��هر جدید بهارستان به اصفهان به ‪۳‬هزار تن‬ ‫ریل ملی نیاز است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪،‬‬ ‫محمدرضا احم��دی گفت‪ :‬در طرح کالن مترو‬ ‫شهر جدید بهارستان به اصفهان‪ ،‬به ‪۳‬هزار تن‬ ‫ریل ملی نیاز اس��ت که از این میزان ‪ ۳۵۰‬تن‪،‬‬ ‫برای نصب هفته گذش��ته ب��ه پیمانکار تحویل‬ ‫داده ش��ده و بقیه ت��ا پایان س��ال قابل تامین‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی هزینه تامی��ن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۴۰۰‬تن ریل‬ ‫م��ورد نیاز دیگر را تا ‪ ۶‬م��اه اینده قابل تامین‬ ‫از ذوب اهن دانس��ت و افزود‪ :‬برای تامین این‬ ‫میزان ریل ملی ذوب اه��ن ‪۴۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران ش��هر جدید‬ ‫بهارس��تان با اشاره به ازادس��ازی تمام اراضی‬ ‫در مس��یر ای��ن خ��ط مت��رو گف��ت‪ :‬عملیات‬ ‫زیرس��ازی این طرح به صورت کامل اجرا شده‬ ‫و عملیات روس��ازی هم ب��ا نصب ریل در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که مترو بهارستان‪-‬‬ ‫اصفه��ان با ‪ ۱۵‬کیلومتر ط��ول‪ ،‬در امتداد خط‬ ‫یک مترو شهر اصفهان احداث می شود و دارای‬ ‫‪ ۳‬ایستگاه در شهر جدید بهارستان‪ ،‬راه اهن و‬ ‫سپاهان شهر است‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری عنوان کرد‪:‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب ‪ 1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪314‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازدید مدیرکل فرهنگی‬ ‫وزارت تعاون از خط تولید‬ ‫فوالد اکسین‬ ‫تولید ریل ملی در ذوب اهن اصفهان‪ ،‬افتخار بزرگی برای کشور است‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری‪ ۵ ،‬اس��فند در‬ ‫بازدید از غرفه ذوب اهن اصفهان در نمایشگاه توانایی های‬ ‫فنی مهندسی ایران با محوریت رونق تولید با دستاوردهای‬ ‫این شرکت اشنا شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬سورنا‬ ‫س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‪ ،‬در بازدید‬ ‫از غرف��ه ذوب اهن اصفهان در نمایش��گاه توانایی های فنی‬ ‫مهندس��ی ایران ب��ا محوریت رونق تولید با دس��تاوردهای‬ ‫این ش��رکت اشنا ش��د‪ .‬وی با ابراز خرسندی از تولید ریل‬ ‫مل��ی به عنوان یک افتخار بزرگ‪ ،‬گفت‪ :‬تولید این محصول‬ ‫استراتژیک با طراحی و پیچیدگی های خاصی که دارد‪ ،‬کار‬ ‫بس��یار بزرگی است که کارشناسان و متخصصان کشورمان‬ ‫توانستند برای نخستین بار ان را تولید نمایند‪.‬‬ ‫وی از مجاهدت و همکاری همه تالشگران جبهه صنعت‬ ‫در ذوب اهن اصفهان که توانسته اند در راستای بومی سازی‬ ‫و تولی��د دان��ش گام بردارن��د قدردانی و اظه��ار امیدواری‬ ‫کرد که ای��ن حرکت های جهادی با جدیت بیش��تر دنبال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری به طور ویژه از‬ ‫غرف��ه ذوب اه��ن اصفهان و نمونه ریل تولید ش��ده در این‬ ‫ش��رکت بازدید کرد و مرتضی ش��یرین پرور مدیر تحقیق و‬ ‫توس��عه درباره چگونگی تولی��د و توانمندی های ذوب اهن‬ ‫اصفهان در راس��تای تولید انواع ری��ل و به کارگیری ان در‬ ‫خطوط ریلی کشور مطالبی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ی��اداوری اس��ت ک��ه ش��رکت ذوب اه��ن تنها‬ ‫تولیدکننده ریل در کش��ور ب ه ش��مار می رود‪ .‬ظرفیت ریل‬ ‫این ش��رکت ‪ ۴۰۰‬هزار تن در سال است‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که میزان مصرف داخلی بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار تن در سال‬ ‫اس��ت که شرکت ذوب اهن با تغییرات جزئی در خط تولید‬ ‫می تواند به ظرفیت کامل خود برس��د‪ .‬در شرکت ذوب اهن‬ ‫‪ ۳‬نوع ریل شامل ریل یو‪ ،۳۳‬یو‪ ۶۶‬و اس‪ ۴۹‬تولید می شود‪.‬‬ ‫تولید ریل اس‪ ۴۹‬نیز مربوط به ریل مترو است‪.‬‬ ‫مدی��ر کل فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ب��ه همراه هی��ات همراه و جمعی از مدیران ش��رکت از‬ ‫طرح کارگری نمونه فوالد اکس��ین و همچنین امکانات‬ ‫فرهنگی این ش��رکت بازدید به عم��ل اورد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی فوالد اکس��ین‪ ،‬شهرام احمدبیگی مدیر‬ ‫کل فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراه‬ ‫هیات همراه و جمعی از مدیران شرکت از طرح کارگری‬ ‫نمونه فوالد اکس��ین و همچنین امکانات فرهنگی این‬ ‫شرکت بازدید به عمل اورد‪ .‬طرح کارگری نمونه فوالد‬ ‫اکس��ین خوزس��تان در زمینه بهینه س��ازی الگورتیم‬ ‫چرخ��ش موتورهای خط نوردی بوده که س��ال جاری‬ ‫توس��ط اقای محی الدین رحمانی پرس��نل شرکت در‬ ‫جش��نواره امتنان از جامع��ه کار و تولید (کارگر نمونه)‬ ‫ارائه و موفق به کسب مقام نخست در استان خوزستان‬ ‫ش��د‪ .‬اجرای ط��رح بهینه س��ازی الگورتی��م چرخش‬ ‫موتورهای خط نوردی در این ش��رکت‪ ،‬منجر به کاهش‬ ‫‪۵۷‬درص��دی مصرف انرژی موتوره��ای خط نورد گرم‬ ‫و همچنین افزایش ‪۱۲۵‬درص��دی عمر این تجهیزات‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این بازدید نیز جهت بررسی و داوری طرح‬ ‫مذکور به منظور کسب مقام کشوری با حضور مدیر کل‬ ‫فرهنگ��ی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیر رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬رئیس اداره امور اجتماعی و مسئول فرهنگی‬ ‫اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان از‬ ‫خط تولید نورد فوالد اکسین صورت گرفت‪.‬‬ ‫فعال اجازه ورود‬ ‫به کامیون های ایرانی‬ ‫داده نمی شود‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تنها مرز ما در اس��تان ایالم بس��ته اس��ت و این موضوع‬ ‫باعث ش��ده فعال اجازه ورود به کامیون های ایرانی داده‬ ‫نش��ود اما این روند موقتی اس��ت و در حال پیگیری ان‬ ‫هس��تیم‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬یحیی ال اسحاق درباره دلیل‬ ‫بس��ته ش��دن مرز ایران و عراق گفت‪ :‬ب��ا تغییر رئیس‬ ‫گم��رک عراق‪ ،‬گویا تصمیم به انج��ام برخی تنظمیات‬ ‫گرفته اند که این موضوع باعث بسته شدن مرز دو کشور‬ ‫فعال در استان ایالم شده است‪ .‬وی با رد ادعای برخی از‬ ‫رسانه ها مبنی بر بسته شدن مرز به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا در ایران گفت‪ :‬این یک ش��یطنت رسانه ای است‬ ‫و اص�لا ربطی به این موضوع ندارد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و عراق تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاضر تنها مرز ما در‬ ‫اس��تان ایالم بسته اس��ت و این موضوع باعث شده فعال‬ ‫اج��ازه ورود ب��ه کامیون های ایرانی داده نش��ود اما این‬ ‫روند موقتی اس��ت و در حال پیگیری ان هستیم‪ .‬الزم‬ ‫ب��ه یاداوری اس��ت که بخش قابل توجه��ی از صادرات‬ ‫ایران به عراق به صادرات صنایع معدنی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن‬ ‫اهن اسفنجی در فوالد‬ ‫سفیددشت‬ ‫در بهمن امس��ال‪ ۴۱ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن اهن اسفنجی‬ ‫در شرکت فوالد سفیددشت در چهارمحال و بختیاری‬ ‫تولید ش��د‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬محمود‬ ‫ارباب زاده مدیرعامل ش��رکت فوالد سفیددشت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در بهمن امسال‪ ۴۱ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن اهن اسفنجی‬ ‫در این ش��رکت تولید ش��د‪ .‬او در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در بهمن ‪ ۹۷‬تولید این ش��رکت‬ ‫‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن بوده است‪ .‬همچنین اکبر اسکندری‬ ‫رئیس واحد اهن س��ازی شرکت فوالد سفیددشت هم‬ ‫از ارتقای کیفی اهن اس��فنجی تولی��دی واحد احیای‬ ‫مس��تقیم به لحاظ درجه فلز ش��دگی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬در زمینه ارتقای کیفیت محصول‪،‬‬ ‫موفقیت های چش��مگیری به دس��ت ام��ده و امروز با‬ ‫اطمین��ان می توان گفت با بهبوده��ای صورت گرفته‪،‬‬ ‫اهن اس��فنجی تولید ش��ده در واحد احیای مس��تقیم‬ ‫فوالد سفیددش��ت از جمله باکیفیت ترین محصوالت‬ ‫از این نوع در سطح کش��ور به شمار می رود‪ .‬اسکندری‬ ‫اف��زود‪ :‬هم اکن��ون واحد فوالدس��ازی ش��رکت فوالد‬ ‫سفیددش��ت با پیشرفت ‪ ۸۱‬درصدی همراه است که با‬ ‫تالش پرسنل‪ ،‬پیمانکاران و مسئوالن این شرکت سال‬ ‫اینده شاهد نخستین ذوب این واحد خواهیم بود‪ .‬الزم‬ ‫به یاداوری اس��ت که کارخانه ف��والد یک میلیون تنی‬ ‫چهارمحال و بختیاری در س��فید دش��ت دارای سه فاز‬ ‫شامل احیای مستقیم‪ ،‬فوالدسازی و زیرساخت‪ ،‬جنبی‬ ‫و پش��تیبانی اس��ت و به عنوان یک طرح پیشتاز در بین‬ ‫طرح های هفتگانه فوالد کشور به شمار می رود‪ .‬شهرک‬ ‫صنعتی سفید دش��ت از توابع شهرس��تان بروجن‪ ،‬در‬ ‫فاصله ‪ ۳۵‬کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری واقع شده است‪.‬‬ ‫محققان ایرانی در پی کشف خواص بازیافتی بتن هستند‬ ‫بازیافت بتن به سود منابع طبیعی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫به اعتق��اد متخصصان‪ ،‬امروزه حجم بس��یار‬ ‫زیاد زباله های ناش��ی از ساخت و سازها تبدیل‬ ‫به یک مش��کل بزرگ برای جوامع شده است و‬ ‫توجه به بازیافت زباله ها و نخاله های ساختمانی‬ ‫برای کاهش اثرات زیس��ت محیطی‪ ،‬از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امروزه بر کس��ی پوشیده‬ ‫نیس��ت که س��رعت بهب��ود و پیش��رفت های‬ ‫صنعتی بش��ر در سطح جهانی‪ ،‬تاثیرات مخرب‬ ‫زی��ادی روی محیط زیس��ت داش��ته و ت��ا حد‬ ‫مخاطره امیزی تعادل و پایداری محیط زیست‬ ‫را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬بهره برداری بیش‬ ‫ از حد از مناب��ع طبیعی تجدیدناپذیر به منظور‬ ‫گس��ترش زیرس��اخت های صنعتی و معدنی‪،‬‬ ‫منجر به مصرف میلیون ها تن از منابع طبیعی‬ ‫می شود و از سوی دیگر‪ ،‬تخریب ساختمان های‬ ‫قدیمی و غیرمنطبق با نیازهای بشر مدرن نیز‬ ‫منجر به تولید زباله های س��اختمانی و صنعتی‬ ‫بسیار زیادی می شود‪.‬‬ ‫بازیافت زباله ها و نخاله های ساختمانی مانع افزایش‬ ‫نیاز به گسترش فضای دپوی زباله ها و نیز مانع از‬ ‫مصرف بیش از حد مواد غیرقابل بازگشت به طبیعت‬ ‫می شود‬ ‫زباله ها و نیز مان��ع از مصرف بیش از حد مواد‬ ‫غیرقابل بازگش��ت به طبیعت می شود‪ .‬این کار‬ ‫همچنین جلوی برداشت و مصرف بیش از حد‬ ‫مواد طبیع��ی تجدیدناپذیر را می گیرد‪ ،‬چراکه‬ ‫چنی��ن مصرف��ی رویه ای منجر به ب��روز اثرات‬ ‫نامطل��وب زیس��ت محیطی از قبی��ل تغییرات‬ ‫ظاهری زی��اد‪ ،‬کاهش ضخامت الیه س��طحی‬ ‫زمین‪ ،‬الودگی هوا و منابع اب گشته است‪.‬‬ ‫ب��رای رهای��ی از ای��ن معض��ل‪ ،‬محققان در‬ ‫چهارگوش��ه دنیا‪ ،‬ب��ه دنبال انج��ام تحقیقات‬ ‫جامع درباره بازیافت مصالح ساختمانی و بهبود‬ ‫کیفیت این فرایند هس��تند‪ .‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫محققان کش��ور ما نیز دس��ت به کار شده و به‬ ‫انجام مطالعه ای مروری پرداخته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹معضلی به نام زباله‬ ‫به اعتق��اد متخصصان‪ ،‬امروزه حجم بس��یار‬ ‫زیاد زباله های ناش��ی از ساخت و سازها تبدیل‬ ‫به یک مش��کل بزرگ برای جوامع شده است و‬ ‫توجه به بازیافت زباله ها و نخاله های ساختمانی‬ ‫برای کاهش اثرات زیست محیطی‪ ،‬از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬به کارگیری این روش‪،‬‬ ‫مان��ع افزایش نی��از به گس��ترش فضای دپوی‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه س��ازان‬ ‫خراس��ان رضوی گف��ت‪ :‬افزای��ش قیم��ت ف��والد مقطعی‬ ‫ب��وده و ای��ن مقطعی بودن باعث می ش��ود خریدار و مردم‬ ‫ض��رر کنند و ممکن اس��ت وقفه ای در ساخت وس��از اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمود پژوم درباره افزایش قیمت اهن‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در یکی‪ ،‬دو ماه گذش��ته اف��زون بر ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬‬ ‫درصد افزایش قیمت فوالد را داش��تیم که هر کیلو ارماتور‬ ‫‪ ۶۲۰۰‬توم��ان ب��ه باال معامل��ه می ش��ود‪ ،‬بنابراین طبیعی‬ ‫اس��ت که وقتی قیمت ها اینگونه نوس��ان دارد‪ ،‬باید منتظر‬ ‫باش��یم که قیمت س��اختمان نیز به همین نسبت باال رود‬ ‫و مصرف کنن��ده هم مجبور ش��ود که گران ت��ر بخرد‪ ،‬این‬ ‫وضعیت پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرف دیگر این نوسانات بازار ضربه های بدی‬ ‫‹ ‹عوام�ل موث�ر بر خ�واص مکانیکی‬ ‫بتن های بازیافتی‬ ‫در این پژوهش‪ ،‬محققانی از گروه مهندس��ی‬ ‫عم��ران دانش��گاه ازاد اس�لامی واح��د اهواز‬ ‫مطالع��ه ای را انجام داده اند ک��ه در ان عوامل‬ ‫موث��ر بر خ��واص مکانیکی بتن ه��ای بازیافتی‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در این تحقیق‪ ،‬پژوهش��گران پس از بررسی‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬مقاله علم��ی مرتبط‪ ،‬مجموعه ای از‬ ‫عوامل تاثیرگذار ب��ر خواص مکانیکی بتن های‬ ‫بازیافت��ی را در ‪ ۶‬گ��روه دس��ته بندی کرده و‬ ‫س��پس ‪ ۳‬خاصیت مقاومت فش��اری‪ ،‬مقاومت‬ ‫کشش��ی و ضریب ارتجاعی ای��ن بتن ها تحت‬ ‫تاثی��ر تغیی��رات روی داده در هر ی��ک از این‬ ‫عوامل را مشخص کرده اند‪.‬‬ ‫نتایج بررسی های این محققان نشان داد که‬ ‫نوع‪ ،‬اندازه و کیفیت سنگ دانه های بازیافتی در‬ ‫تعیین سطح جایگزینی مصالح بازیافتی در بتن‬ ‫بسیار موثرند‪.‬‬ ‫به گفته س��یدفتح اله س��اجدی‪ ،‬دانش��یار و‬ ‫پژوهش��گر گروه مهندس��ی عمران دانش��کده‬ ‫فنی مهندس��ی دانشگاه ازاد اس�لامی اهواز و‬ ‫همکارش‪« ،‬ش��رایط عم��ل اوری‪ ،‬مواد کاهنده‬ ‫اب و م��واد موس��وم به م��واد پوزوالنی گرچه‬ ‫در بهب��ود خواص مکانیک��ی بتن های بازیافتی‬ ‫موثرند‪ ،‬اما نمی توانند از تاثیر نامطلوب افزایش‬ ‫جایگزینی مصالح بازیافتی بر خواص مکانیکی‬ ‫بت��ن بکاهن��د‪ .‬در زمینه تاثیر س��ن بر خواص‬ ‫ایجاد وقفه ساخت وساز با افزایش قیمت فوالد‬ ‫را به س��رمایه گذار و سازنده های واقعی در امر ساخت وساز‬ ‫مس��کن وارد می کن��د‪ ،‬ممکن اس��ت ی��ک بی اعتمادی و‬ ‫ناامنی در س��رمایه گذار به وجود بیاورد‪ .‬زمانی که انبوه ساز‬ ‫پیش فروش می کن��د‪ ،‬قیمت ان واحد ثابت خواهد بود‪ ،‬اما‬ ‫این نوس��انات قیمت ها باعث می شود اختالفاتی شدید بین‬ ‫فروشنده و سازنده با خریدار ایجاد شود‪.‬‬ ‫پژوم با بیان اینکه باید از مس��ئوالن دولتی سوال کرد که‬ ‫با توجه به این نوس��انات قیمت چ��ه کاری باید انجام داد‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬در اروپا‪ ،‬امریکا و کش��ورهای دیگر معموال از‬ ‫سرمایه های خرد‪ ،‬س��رمایه های بانک ‪‎‬ها و تسهیالت بانکی‬ ‫اس��تفاده می کنند و از طرف دیگر انها تورم ناچیزی دارند‪،‬‬ ‫بنابراین س��ازندگان به ویژه انبوه س��ازان با اطمینان خاطر‬ ‫نسبت به ساخت وساز اقدام می کنند‪.‬‬ ‫این نوس��انات ب��ازار و جه��ش قیمت ها باعث می ش��ود‬ ‫تعدادی از انبوه س��ازان‪ ،‬ساخت وس��از را متوقف کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫نگران هستند و احساس ناامنی می کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه س��ازان‬ ‫خراس��ان رضوی ادامه داد‪ :‬حاصل این نوس��انات بی حساب‬ ‫و کت��اب و بی روی��ه باع��ث می ش��ود اختالالت��ی در بحث‬ ‫ساخت وس��از و خرید و فروش مسکن اتفاق بیفتد و بخش‬ ‫خصوصی و به ویژه مردم بیشترین ضرر را متحمل شوند‪ .‬از‬ ‫طرفی بیش��ترین مشکالت قراردادی و شکایات ایجاد شود‬ ‫و ای��ن موضوع به وجود اید ک��ه بتوانند یا نتوانند تعهدات‬ ‫خ��ود را به موقع یا ب��ا قیمت های تعیین ش��ده انجام دهند‬ ‫و پیش بینی ه��ای الزم نش��ده باش��د که در نتیجه ش��اهد‬ ‫پرونده های قضایی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه برخی از این افزایش قیمت ها ناش��ی‬ ‫از افزای��ش قیم��ت جهانی اس��ت‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬اگر دالر‬ ‫مکانیکی بتن های بازیافتی نیز اجماع نظر این‬ ‫اس��ت که برخی از این خواص همانند بتن های‬ ‫معمولی است»‪.‬‬ ‫ساجدی و همکارش برای انجام این تحقیق‪،‬‬ ‫عواملی چون میزان جایگزینی س��نگ دانه های‬ ‫بازیافتی‪ ،‬تاثیر ش��رایط عم��ل اوری بر خواص‬ ‫مکانیکی‪ ،‬مواد کاهنده اب‪ ،‬مواد پوزوالنی (مواد‬ ‫سیلیس��ی یا الومینو سیلیسی مشابه خاکستر‬ ‫اتشفش��انی ریزدانه که دارای قابلیت سیمانی‬ ‫ش��دن کم ی��ا هیچ هس��تند)‪ ،‬بهب��ود خواص‬ ‫مکانیکی با افزایش سن بتن و روش های اشباع‬ ‫حفرات سنگ دانه های بازیافتی را مورد بررسی‬ ‫دقیق قرار دادند‪ .‬انها بر اساس یافته های خود‬ ‫معتقدند‪« :‬بررس��ی ش��رایط عمل اوری نشان‬ ‫می دهد که رفت��ار بتن ه��ای بازیافتی همانند‬ ‫بتن های معمولی اس��ت‪ .‬در زمین��ه تاثیر مواد‬ ‫کاهنده اب نیز مش��خص شد که افت مقاومت‬ ‫ناش��ی از افزایش درص��د جایگزینی ها متاثر از‬ ‫مواد فوق روان کننده نیس��ت و استفاده از مواد‬ ‫پوزوالنی نی��ز قادر به کنت��رل کاهش خواص‬ ‫مکانیک��ی بتن ه��ای بازیافتی در اث��ر افزایش‬ ‫سطح جایگزینی ها نیست»‪.‬‬ ‫به ع�لاوه طبق این نتای��ج‪« ،‬در زمینه روش‬ ‫اش��باع حفرات س��نگ دانه های بازیافتی جهت‬ ‫س��اخت بتن های بازیافتی‪ ،‬اس��تفاده از روشی‬ ‫به نام جبران اب جذب ش��ده‪ ،‬نس��بت به سایر‬ ‫روش ه��ای مرس��وم‪ ،‬نتایج مطلوب ت��ری را به‬ ‫دست خواهد داد»‪.‬‬ ‫تغییری کند‪ ،‬ما بالفاصله ش��اهد افزای��ش در بخش فوالد‬ ‫خواهی��م ب��ود و در واحده��ای تولیدی نیز ممکن اس��ت‪،‬‬ ‫به دلی��ل وارداتی بودن برخی قطع��ات‪ ،‬در تعمیر و تعویض‬ ‫انه��ا تاثیر بگ��ذارد‪ .‬دولت باید ب��ه گونه ای ای��ن قضایا را‬ ‫کنت��رل کن��د‪ ،‬حتی در ص��ورت ام��کان از حس��اب های‬ ‫فی مابین��ی ک��ه دارد یارانه ده��د تا مش��کل کارخانه های‬ ‫تولی��د فوالد را مرتف��ع کند تا این اتفاق ه��ای در بازار رخ‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫پژوم خاطرنشان کرد‪ :‬این مشکل به صورت مقطعی بوده‬ ‫و ای��ن مقطعی بودن باعث می ش��ود خری��دار و مردم ضرر‬ ‫کنند و ممکن اس��ت وقفه ای در ساخت وس��از اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی ابزاری در دس��ت خود ن��دارد که بتواند‬ ‫تصمیم گی��ری کند درباره افزای��ش قیمت بخش فوالد چه‬ ‫کاری انجام دهد‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی شرکت الومینیوم پارس‪:‬‬ ‫مدی��ر اجرای��ی ش��رکت الومینی��وم پ��ارس گف��ت‪ :‬برای‬ ‫داخلی س��ازی تولی��د فویل کن س��تاک ب��ه ‪ ۷۰‬میلیون دالر‬ ‫س��رمایه گذاری ابتدایی نیاز داریم‪ .‬این سرمایه گذاری با دوره‬ ‫بازگشت یک ساله‪ ،‬با صادرات تامین می شود‪ ،‬همچنین باید در‬ ‫نظر داشت درحال حاضر دو شرکت قوطی سازی در داخل کشور‬ ‫داریم‪ ،‬که احداث این خ��ط صرفه جویی ارزی زیادی به همراه‬ ‫دارد‪ .‬هوش��نگ گودرزی در گفت وگو با «فلزات انالین»‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فویل کن ستاک یکی از محصوالت الومینیومی پر مصرفی‬ ‫است که علی رغم نیاز کشور به تولید داخل ان‪ ،‬به دلیل نداشتن‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون دالر هزینه راه اندازی خط تولید فویل کن ستاک است‬ ‫تجهیزات و فناوری الزم‪ ،‬امکان داخلی س��ازی ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تولید فویل کن ستاک برای تولیدکنندگان ورق‬ ‫مقرون به صرفه تر از شرکت های شرکت های تولیدکننده فویل‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این خاطر که بخش های ابتدایی و انتهایی خط تولید‬ ‫فویل کن ستاک در شرکت های تولیدکننده ورق موجود است‬ ‫و میزان هزینه ای که این شرکت ها برای تولید فویل کن ستاک‬ ‫باید انجام دهند‪ ،‬کمتر از میزان هزینه ای است که شرکت های‬ ‫تولیدکننده فویل برای احداث و س��اخت خ��ط تولید این نوع‬ ‫فویل باید پرداخت کنند‪ .‬مدیر اجرایی شرکت الومینیوم پارس‬ ‫توضیح داد‪ :‬در دنیا اس��تفاده از قوطی ه��ای الومینیومی رواج‬ ‫زیادی یافته و به همین خاطر‪ ،‬تعداد ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫فویل کن ستاک در چند سال اخیر‪ ،‬افزایش چشمگیری داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گ��ودرزی عنوان ک��رد‪ :‬درحال حاضر ام��کان واردات فویل‬ ‫کن س��تاک از چین‪ ،‬ژاپن و کش��ورهای اروپایی وجود دارد که‬ ‫البت��ه به دلیل تفاوت قیمتی موجود‪ ،‬عموم��ا واردات این مواد‬ ‫اولیه از کش��ور چین انجام می ش��ود‪ .‬وی به دلیل عدم فعالیت‬ ‫و س��رمایه گذاری در ای��ن زمینه اش��اره و بیان ک��رد‪ :‬عالوه بر‬ ‫مش��کالت و موانعی که ب��رای واردات ماش��ین االت مورد نیاز‬ ‫برای تولید فویل کن س��تاک داریم‪ ،‬در گذش��ته‪ ،‬کارخانه ای به‬ ‫منظ��ور تولید قوطی در کش��ور وجود نداش��ت و در مجموع به‬ ‫این حوزه توجهی نمی ش��د اما در س��ال های اخیر دو ش��رکت‬ ‫تولیدکننده قوطی نوش��ابه در کشور تاسیس شدند که این امر‬ ‫به داخلی س��ازی قوطی های نوش��ابه کمک زیادی کرد‪ .‬مدیر‬ ‫اجرایی ش��رکت الومینیوم پارس خاطرنش��ان کرد‪ :‬احداث دو‬ ‫کارخانه تولیدکننده قوطی نوشابه‪ ،‬ضرورت داخلی سازی فویل‬ ‫کن ستاک برای تامین مواد اولیه را بیشتر از گذشته کرده است‪.‬‬ ‫دالیل نوسان قیمت قراضه اهن‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫قیم��ت ضایعات اهن چند ماهی اس��ت روند‬ ‫صعودی به خود گرفته است و در ‪ 3‬هفته گذشته‬ ‫نیز با جهشی دیگر در حال افزایش قیمت است‪.‬‬ ‫فعاالن این حوزه معتقد هستند که این افزایش‬ ‫قیمت ها از منطق خاصی پیروی نمی کند‪ .‬برخی‬ ‫فع��االن این حوزه نیز اذعان می دارند که یکی از‬ ‫مهم تری��ن اتفاق هایی که در زمین��ه بازار فوالد‬ ‫روی داده‪ ،‬افزایش قیمت قراضه اس��ت که سبب‬ ‫افزایش قیمت انواع محصوالت فوالدی نیز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ماه گذش��ته تا کن��ون حدود هزار تومان به‬ ‫قیمت قراضه افزوده شده و قیمت قراضه به طور‬ ‫روزانه در نوس��ان اس��ت و خرید و فروش ان نیز‬ ‫همانند قیمت ارز و طال به صورت س��اعتی اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در حالی اس��ت که ب��ا تقاضای‬ ‫انچنان��ی در ب��ازار محصوالت ف��والدی روبه رو‬ ‫نشده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ ارز‬ ‫محرم��ی‪،‬‬ ‫مس��عود‬ ‫مدیرعامل شرکت مجتمع‬ ‫ف��والد اذر ابادگان ارس و‬ ‫فعال ح��وزه بازار ضایعات‬ ‫اهن درب��اره وضعیت این‬ ‫ب��ازار در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«روزگار معدن» اظهار کرد‪ :‬از نیمه دوم سال ‪۹۸‬‬ ‫به تدریج قیمت قراضه و ضایعات اهنی شروع به‬ ‫گران ش��دن کرد و به نظر می رس��د که یکی از‬ ‫مسعود محرمی‪ :‬بر بازار ضایعات نظارت کافی وجود‬ ‫ندارد و هم اکنون قیمت قراضه در حال افزایش است‬ ‫و به نظر نمی رسد این افزایش قیمت ها حبابی باشد‬ ‫دالی��ل گران ش��دن قراض��ه‪ ،‬افزایش ن��رخ ارز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫محرمی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در چند‬ ‫وق��ت اخیر ک��ه با گران ش��دن قراض��ه روبه رو‬ ‫بودی��م‪ ،‬گم��ان می کردی��م این گران ش��دن به‬ ‫ص��ورت حباب��ی اس��ت و حتما جایی شکس��ته‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬چراکه براس��اس تجربه س��ال ‪۹۷‬‬ ‫قیم��ت قراض��ه و ان��واع محصوالت ف��والدی به‬ ‫یکباره گران ش��د‪ ،‬اما گران ش��دن ان به ش��کل‬ ‫حباب��ی ب��ود و پ��س از مدتی از بی��ن رفت‪ ،‬اما‬ ‫س��ال جاری در ‪ ۶‬ماه گذشته به صورت تدریجی‬ ‫ای��ن افزای��ش قیمت اغاز ش��ده و درحال حاضر‬ ‫نی��ز با س��رعت غیرمنطقی درح��ال پیش رفتن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه ب��ازار ضایعات ادام��ه داد‪:‬‬ ‫هم اکنون نیز با رس��یدن قیمت ارز به باالی ‪۱۶‬‬ ‫هزار تومان به نظر نمی رس��د که قیمت ها دوباره‬ ‫کاهش پیدا کند‪ ،‬به تبع قیمت قراضه نیز کاهش‬ ‫پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫محرمی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫قیم��ت هر کیل��و قراضه اهن به ح��دود ‪۴۸۰۰‬‬ ‫تومان رس��یده است و با توجه به این موضوع که‬ ‫به نظر نمی رس��د قیمت ارز کاهش پیدا کند‪ ،‬به‬ ‫تبع قیمت قراضه نیز کاهش پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ممکن است‬ ‫قیمت ارز س��ال اینده کاه��ش پیدا کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمی ت��وان با قطعیت کاهش قیم��ت ارز را برای‬ ‫س��ال این��ده پیش بین��ی کرد اما بدون ش��ک با‬ ‫کاه��ش قیمت ارز قیمت قراضه نیز کاهش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه ضایع��ات در ادام��ه عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬البته تمام محصوالت در زنجیره فوالد در‬ ‫حال گران ش��دن هستند‪ ،‬برای نمونه هم اکنون‬ ‫اهن اس��فنجی نیز در حال گران ش��دن اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا بای��د ای��ن پرس��ش را مطرح ک��رد که چرا‬ ‫باید اهن اس��فنجی که در داخل تهیه می ش��ود‬ ‫قیمت ان در ‪ ۶‬ماه به حدود ‪ ۲‬برابر برس��د؟ این‬ ‫افزای��ش قیمت ها در زنجی��ره فوالد غیرمنظقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫محرم��ی در ادامه با اش��اره ب��ه کاهش میزان‬ ‫قراضه در کش��ور یاداور ش��د‪ :‬موضوع دیگر نیز‬ ‫مرب��وط به کاهش میزان قراضه اهن در کش��ور‬ ‫است که به نوبه خود می تواند در افزایش قیمت‬ ‫قراضه تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت فلزی‬ ‫‹ ‹قراضه گران تر از اهن اسفنجی‬ ‫همچنین علیرضا شکوهی‬ ‫مدیر فوالدس��ازی نی ریز‬ ‫درب��اره افزای��ش قیم��ت‬ ‫قراض��ه در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«روزگار مع��دن» عنوان‬ ‫کرد‪ :‬قیمت قراضه در بازار‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ .‬از انجا که برخی عوامل‬ ‫در ب��ازار تغیی��ر ک��رده‪ ،‬روی ب��ازار قراض��ه نیز‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از مواد اولیه تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد را قراضه تش��کیل می ده��د و تا پیش از‬ ‫ای��ن تولیدکنندگان برای س��اخت فوالد حدود‬ ‫‪۵۰‬درصد از اهن اس��فنجی و ‪ ۵۰‬درصد از قراضه‬ ‫ی��ا ‪۷۰‬درصد اهن اس��فنجی یا ‪ ۳۰‬درصد قراضه‬ ‫استفاده می کردند‪.‬‬ ‫ش��کوهی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫ب��ا توجه به افزایش بس��یار ب��االی قراضه‪ ،‬دیگر‬ ‫مص��رف انه��ا ب��رای واحده��ای فوالدس��ازی‬ ‫به صرفه نیس��ت و از س��وی دیگر نی��ز با کمبود‬ ‫اهن اس��فنجی روبه رو هس��تند که این موضوع‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد را با مش��کل روبه رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که چرا با افزایش‬ ‫قیم��ت قراضه روبه رو ش��ده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی‬ ‫از ای��ن افزایش قیمت قراضه ب��ه قیمت جهانی‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫ب��ه ص��ورت کل��ی قراض��ه در س��طح جهان‬ ‫کمت��ر ش��ده اس��ت و زمانی ک��ه عرضه کاهش‬ ‫یاب��د‪ ،‬قیمت ه��ا افزایش پیدا می کنند‪ .‬بخش��ی‬ ‫از ای��ن عرض��ه قراض��ه مربوط به کش��ور چین‬ ‫ب��وده ک��ه ای��ن روزها ب��ا کاهش همراه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر فوالدس��ازی نی ریز در ادامه خاطرنشان‬ ‫ک��رد ‪ :‬در ‪ 3‬س��ال گذش��ته قراض��ه افزای��ش‬ ‫قاب��ل توجه��ی پیدا ک��رده و ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درص��د نی��ز از قیم��ت اهن اس��فنجی باالت��ر‬ ‫ام��ده اس��ت‪ ،‬در حال��ی ک��ه ت��ا پی��ش از این‬ ‫اه��ن اس��فنجی دو برابر قراضه قیمت داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اهن باز هم گران شد‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫قیمت‬ ‫انالیز‬ ‫ابعاد (‪)mm‬‬ ‫طول (متر)‬ ‫شهر‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪۶۰۸۰۰‬‬ ‫‪3SP‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪۶۲۲۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۶۲۵۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪۶۱۸۰۰‬‬ ‫‪3SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪۶۱۳۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪۶۱۵۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان اهن و‬ ‫فوالد تهران با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫ه��ر کیل��و میلگرد ‪ ۷‬هزار تومان ش��ده‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اقایان هیچ توجهی به‬ ‫بازار بی سامان اهن ندارند‪ ،‬مگر می شود‬ ‫ما با مازاد تولید شاهد افزایش قیمت ها‬ ‫در بازار باشیم‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا رس��تگار‪ ،‬ب��ا اش��اره به‬ ‫اینکه نظارت در بازار اهن باعث ش��ده‬ ‫ت��ا قیمت ها نس��بت به هفته گذش��ته‬ ‫‪10‬درصد گران ش��ود‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬جو‬ ‫روان��ی افزایش بیش��تر قیمت ه��ا بازار‬ ‫احت��کار را رونق داده اس��ت‪ ،‬به نحوی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب ‪ 1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪314‬‬ ‫خبر‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‪:‬‬ ‫تازه واردها از صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری بورس‬ ‫استفاده کنند‬ ‫عرضه ضایعات اهنی کاهش یافته است‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که تا چه اندازه‬ ‫قیمت ه��ای جهان��ی قراض��ه در افزایش قیمت‬ ‫داخل��ی ما تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬گف��ت ‪ :‬قیمت های‬ ‫جهان��ی دارای نوس��ان های منطق��ی هس��تند‪،‬‬ ‫ب��رای نمون��ه اگر ب��ه قیمت های قراضه کش��ور‬ ‫ترکی��ه نگاهی بیندازیم‪ ،‬ش��اهد تغییر چندانی‬ ‫نس��بت ب��ه ‪ ۵‬و ‪ ۶‬ماه گذش��ته نخواهی��م بود‪،‬‬ ‫ام��ا در ایران ب��ه صورت غیرقاب��ل پیش بینی و‬ ‫غیرمنطق��ی قیمت ه��ا در حال افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫قیمت ه��ای قراض��ه ه��ر روز در ح��ال افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫محرمی در پایان تاکید کرد‪ :‬مشکل این است‬ ‫که ب��ر بازار ضایعات نظارت کاف��ی وجود ندارد‬ ‫و هم اکن��ون قیمت قراضه نی��ز در حال افزایش‬ ‫است و به نظر نمی رسد که این افزایش قیمت ها‬ ‫حبابی باشد‪ .‬در کل برای سال اینده نیز نمی توان‬ ‫کاه��ش قیمت ه��ا در ای��ن ب��ازار را پیش بینی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فلزات‬ ‫که خریده��ای زیادی ب��رای انبار اهن‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫در ح��ال حاض��ر ه��ر کیل��و میلگرد ‪7‬‬ ‫هزار تومان ش��ده اس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫اقای��ان هیچ توجهی به بازار بی س��امان‬ ‫اه��ن ندارند مگر می ش��ود ما ب��ا مازاد‬ ‫تولید ش��اهد افزای��ش قیمت ها در بازار‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان اهن و‬ ‫فوالد ته��ران افزود‪ :‬پیش��نهاد کرده ایم‬ ‫تمام مس��ئوالن مرتبط با ح��وزه فوالد‬ ‫ای��ن هفته با برگزاری یک جلس��ه ویژه‬ ‫وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهیم‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به افزایش‬ ‫ورود اف��راد غیرحرف��ه ای به بازار ب��ورس‪ ،‬به چنین‬ ‫افرادی توصیه کرد از صندوق های س��رمایه گذاری‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد ماهیدشتی با بیان اینکه‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۲‬که اوج بازار بورس را شاهد‬ ‫بودیم تعداد افراد فعال در بازار بورس بس��یار بیشتر‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر چه تع��داد کدهای معامالتی‬ ‫جدید در کشور افزایش یافته اما هنوز تعداد فعاالن‬ ‫بازار بورس نس��بت به جمعیت ایران در مقایس��ه با‬ ‫کشورهای توسعه یافته پایین تر است‪.‬‬ ‫ماهیدش��تی مهمترین نکته ای که در مورد ورود‬ ‫اف��راد جدید ب��ه بازار ب��ورس وج��ود دارد را پایین‬ ‫بودن س��واد مالی و تجرب��ه فعالیت انها در بازارهای‬ ‫اقتصادی دانس��ت و عنوان ک��رد‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫افرادی که تازه وارد بازار بورس شده اند تجربه قبلی‬ ‫فعالی��ت در بازار س��هام را ندارند ک��ه در این زمینه‬ ‫نیازمن��د اموزش های بیش��تر خصوص��ا از دوران‬ ‫مدرسه هستیم‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ ،‬چنین ورودی ب��ه بازار بورس‬ ‫اگرچه ممکن اس��ت گاهی با ازمون و خطا و کسب‬ ‫تجربه ادامه پیدا کند‪ ،‬اما اصول علمی و تجربه نشان‬ ‫می دهد اکثر افرادی که بدون داش��تن س��واد مالی‬ ‫وارد بازار بورس می شوند‪ ،‬حضورشان در بازار کوتاه‬ ‫مدت خواهد بود و گاهی شکست می خورند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه مهمترین پیامد ورود‬ ‫افراد غیرمجرب به بازار بورس را شکست مالی خود‬ ‫انه��ا برش��مرد و یاداوری کرد‪ :‬در تم��ام دنیا به این‬ ‫شکل است که زیان عوام در بازار سرمایه به بازدهی‬ ‫بازار منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ماهیدشتی پیامد دیگر حضور افراد غیرحرفه ای‬ ‫در بازار بورس را مربوط به اقتصاد کش��ور دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬وجود عوام در بازار س��هام باعث می ش��ود‬ ‫ش��رکت ها در قیمت گذاری دچار اش��تباه شوند و‬ ‫گاه قیمت گذاری ها حباب گونه و غیرواقعی باش��د‪.‬‬ ‫با این روند دیگر ش��اخص بورس نمی تواند نش��انگر‬ ‫س��ایر شاخص های اقتصادی باشد و ما را دچار خطا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بازار ب��ورس اضافه ک��رد‪ :‬افراد‬ ‫باتجربه بازار بورس می دانند که بازدهی بازار دائمی‬ ‫نیست و همیشه امکان سقوط شاخص وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار س��رمایه با بیان اینکه هرچه‬ ‫به س��مت جلو برویم حضور اف��راد غیرحرفه ای در‬ ‫بازار بورس بیش��تر و می��زان غیرحرفه ای بودن انها‬ ‫نیز بیشتر می ش��ود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬شد بهتر است این‬ ‫افراد بیشتر به س��مت صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫بروند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه مزیت هایی ک��ه حضور در‬ ‫صندوق ه��ای س��رمایه گذاری دارد‪ ،‬تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫بازدهی این صندوق ها نه تنها از بانک ها‪ ،‬بلکه گاهی‬ ‫از بیشتر شرکت های بورس نیز بیشتر است‪ .‬به گفته‬ ‫ماهیدش��تی چون صندوق های س��رمایه گذاری به‬ ‫صورت مس��تمر جریان س��رمایه و نقدینگی را وارد‬ ‫بازار می کنند و به عالوه سود انها به صورت اشتراکی‬ ‫میان س��رمایه گذاران تقس��یم می ش��ود‪ ،‬معموال‬ ‫بازدهی خوبی دارند‪ .‬البته نباید فراموش کنیم وقتی‬ ‫ص بورس به میزان قابل توجهی یعنی بیش از‬ ‫ش��اخ ‬ ‫‪ ۳۰‬درصد ان هم برای بلندمدت سقوط کند‪ ،‬حتما‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری نی��ز تحت تاثیر قرار‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬به گفته این کارشناس بازار سرمایه‪،‬‬ ‫با وجود این ش��رایط باز هم حضور در صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری نسبت به بازار س��هام برای افرادی‬ ‫ک��ه تجربه کمی از حض��ور در بازارهای مالی دارند‪،‬‬ ‫بهت��ر اس��ت‪ .‬وی در ادامه با بیان اینک��ه هم اکنون‬ ‫بازار بورس در اوج قیمت ها قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بررسی‬ ‫سال های گذشته نش��ان می دهد در ‪ ۲۰‬سال اخیر‬ ‫سه بار سقوط عظیم شاخص بورس در ایران را شاهد‬ ‫بود ایم که احتمال ریزش قابل توجه ان دوباره وجود‬ ‫دارد‪ .‬ماهیدش��تی با بیان اینکه در چنین شرایطی‬ ‫ورود اف��راد تازه وارد به بازار بورس با این قیمت های‬ ‫باال منطقی نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ورود به بازار بورس‬ ‫زمانی که قیمت ها باال باش��د‪ ،‬مناس��ب نیست‪ .‬وی‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬با این وجود اگر افرادی اصرار به ورود‬ ‫به بازار سرمایه دارند باید به چند نکته توجه کنند که‬ ‫مهمترین ان افق بلندمدت س��رمایه گذاری است و‬ ‫این افراد باید سوددهی سرمایه خود را برای چندین‬ ‫سال اینده در نظر بگیرند‪ .‬ماهیدشتی با بیان اینکه‬ ‫افراد باید جریان مس��تمر سرمایه نیز داشته باشند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کس��ی که قرار اس��ت در بازار بورس فعالیت‬ ‫کند باید نقدینگی در اختیار داش��ته باشد تا زمانی‬ ‫که قیمت ها پایین است‪ ،‬بتواند خرید کند‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب ‪ 1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪314‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫در معادن کوچک‬ ‫شبکه ‪ ۶‬نفره قاچاق شمش پالتینیوم در مهاباد متالشی شد‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫مهاباد گفت‪ :‬یک ش��بکه قاچاق اش��یای عتیقه و شمش‬ ‫پالتینیوم طی یک عملیات منس��جم در این شهرس��تان‬ ‫شناسایی و متالشی شد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا عبده در گفت وگو با ایرن��ا اظهار کرد‪ :‬درپی‬ ‫دریاف��ت گزارش هایی از س��وی جوامع محل��ی مبنی بر‬ ‫خرید و فروش اش��یای عتیقه توس��ط افرادی در س��طح‬ ‫ش��هر موضوع در دس��تور کار یگان حفاظت اداره میراث‬ ‫فرهنگی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ سید رضا عظیمی‬ ‫مدیراجرایی و دبیر شورای هماهنگی‬ ‫طرح احیای معادن کوچک مقیاس‬ ‫با ش��کل گیری موج اس��تارت اپ ها در اکوسیستم‬ ‫ن��واوری و کارافرین��ی کش��ور و همچنی��ن موفقیت‬ ‫چندین پلتفرم اس��تارت اپی مانند دیجی کاال و اسنپ‬ ‫که بعدا تبدیل به س��ازمان های بزرگی شدند‪ ،‬اهمیت‬ ‫حض��ور اس��تارت اپ ها در فض��ای بخش مع��دن نیز‬ ‫احس��اس ش��د که پس از ان با ش��کل گیری و توسعه‬ ‫چندین اس��تارت اپ معدن��ی و حضور فع��ال انها در‬ ‫کنار کس��ب و کارهای دیگر حوزه معدن‪ ،‬روند کالنی‬ ‫در ح��وزه معدن جه��ت حمایت از اس��تارت اپ های‬ ‫تخصص��ی معدن ش��کل گرفت‪ .‬به گ��زارش ایمیدرو‪،‬‬ ‫اس��تارت اپ های تخصصی حوزه مع��دن می توانند با‬ ‫جه��ت دهی کس��ب و کارهای حاش��یه ای و دامنه ای‬ ‫در زنجی��ره ارزش معدن‪ ،‬زمینه س��از ارائ��ه خدمات‬ ‫پش��تیبانی و ه��م چنین س��اخت و تولی��د کاالهای‬ ‫دانش بنیان شوند‪ .‬این گونه استارت اپ ها می توانند در‬ ‫جهت رفع نیازهای ماشین االتی و قطعاتی شرکت های‬ ‫بزرگ معدنی کشور نیز گام بردارند‪ ،‬البته به شرط انکه‬ ‫بتوانند یک مدل کسب و کار مقیاس پذیر و تکرار پذیر‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬تالش بر ان اس��ت تا ب��ا برگزاری‬ ‫دوره ه��ای اموزش��ی و نشس��ت های تخصصی و هم‬ ‫چنین ساخت و توسعه چندین مدل موفق از همکاری‬ ‫استارت اپ ها با شرکت های بزرگ‪ ،‬زمینه سازی ایجاد‬ ‫یک فریمورک با برنامه استراتژیک و نقشه راه مشخص‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬از طرف دیگر بدون شک‪ ،‬استارت اپ ها‬ ‫که معموال س��اختارهای غی��ر بوروکراتیک‪ ،‬چابک و‬ ‫ش��بکه ارتباطی گس��ترده تری را دارن��د‪ ،‬می توانند با‬ ‫ایجاد ارتباط موثر و پایدار با س��رمایه گذاران حقیقی‪،‬‬ ‫موسسات مالی‪ ،‬بانک ها و سایر تامین کنندگان مالی به‬ ‫سادگی بخشی از جریان های نقدینگی و سرمایه های‬ ‫س��رگردان را به بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور‬ ‫هدایت کنند‪.‬‬ ‫به همین خاطر‪ ،‬ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران از طریق طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچ��ک مقیاس‪ ،‬هدای��ت‪ ،‬جهت ده��ی و حمایت از‬ ‫اس��تارت اپ های معدنی کش��ور را در دستور کار خود‬ ‫ق��رار داده و تاکن��ون ب��ا ‪۸‬اس��تارت اپ در این زمینه‬ ‫همکاری کرده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایمیدرو‬ ‫خبر‬ ‫هشدار نسبت به طغیان‬ ‫مسیل ها و رودخانه های‬ ‫خوزستان‬ ‫مدیرکل هواشناس��ی خوزس��تان گفت‪ :‬حجم‬ ‫بارندگ��ی ک��ه از روز دوش��نبه خوزس��تان را فرا‬ ‫می گیرد در نیمه ش��مالی و شرقی این استان زیاد‬ ‫خواهد بود و س��بب طغیان رودخانه ها و مسیل ها‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایرنا ب��ه نق��ل از اداره کل‬ ‫هواشناسی خوزستان محمد سبزه زاری بیان کرد‪:‬‬ ‫امروز تا پایان چهارش��نبه با ورود س��امانه بارشی‬ ‫ش��اهد افزایش اب��ر‪ ،‬رگبارورعدوب��رق و وزش باد‬ ‫متوسط تا شدید در بیشتر مناطق استان خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬بارش در ارتفاعات به ش��کل برف‬ ‫اس��ت و در این مدت ش��مال خلیج فارس مواج و‬ ‫هم��راه ب��ا رگبارورعد و برق پیش بینی می ش��ود‪.‬‬ ‫س��بزه زاری ادام��ه داد‪ :‬ط��ی ام��روز ب��ا توجه به‬ ‫وزش بادهای متوس��ط تا ش��دید انتظار برخاستن‬ ‫گردوخاک محل��ی و موقت��ی در مناطق مرکزی‪،‬‬ ‫جنوبی و جنوب غربی اس��تان مورد برای ساعاتی‬ ‫مورد انتظار است‪ .‬مدیر کل هواشناسی بیان کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته امیدیه و اغاجاری با ‪ ۲۹.۸‬و‬ ‫دهدزبا ‪ ۱۰.۴‬درجه سا نتیگراد به ترتیب گرمترین‬ ‫وخنک ترین نقاط گزارش ش��ده و حداکثر دمای‬ ‫اهواز به ‪ ۲۶.۸‬و حداقل به ‪ ۱۵.۳‬درجه س��انتیگراد‬ ‫رس��ید‪ .‬س��بزه زاری ادامه داد‪ :‬میزان بارندگی ‪۲۴‬‬ ‫س��اعت گذش��ته در ایذه ‪ ۰.۳‬میل��ی متر گزارش‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اداره کل هواشناس��ی خوزستان روز‬ ‫چهارش��نبه گذشته در اخطاریه ای از ورود سامانه‬ ‫بارشی در هفته جاری به استان خبر داده بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با رصد اطالعاتی ش��بانه روزی توس��ط‬ ‫فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫عوام��ل ش��بکه قاچ��اق اش��یای عتیق��ه ط��ی عملیاتی‬ ‫هوشمندانه هنگام خرید و فروش دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه این ش��بکه مدتی ب��ود که به‬ ‫ص��ورت مخفیانه در ش��هرهای جن��وب اذربایجان غربی‬ ‫فعالی��ت می کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ای��ن عملیات چهار نفر از‬ ‫اعضای ش��بکه به همراه یک دستگاه خودرو و ‪ ۲‬شمش‬ ‫مشکوک به پالتینیوم و طال دستگیر و جهت سیر مراحل‬ ‫قانون��ی و قضایی تحویل نی��روی انتظام��ی مهاباد داده‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫مهاباد عن��وان کرد‪ :‬طی بازجویی و ب��ا همکاری یکی از‬ ‫دستگیرشدگان‪ ۲ ،‬نفر دیگر از اعضای این شبکه دستگیر‬ ‫و ‪ ۲۲‬شمش مشکوک به پالتینیوم از انها کشف و ضبط‬ ‫ش��د که کارشناس��ان در حال بررسی و تایید اصالت انها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«عبده» تاکید کرد‪ :‬بررس��ی های بیش��تر جهت کشف‬ ‫اش��یای عتیقه دیگر که طبق اظهارات عوامل نفوذی در‬ ‫دست قاچاقچیان است‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫امس��ال این نخستین مورد دس��تگیری عوامل مربوط‬ ‫خری��د و ف��روش عتیق��ه در مهاباد اس��ت ک��ه موجب‬ ‫دستگیری ‪ ۶‬نفر شده است‪.‬‬ ‫مهاب��اد در جن��وب اذربایج��ان غرب��ی ق��رار دارد و از‬ ‫شهرهای تاریخی استان با جاذبه های گردشگری تاریخی‬ ‫و طبیعی به ش��مار می رود که دارای ‪ ۹۲‬اثر تاریخی ثبت‬ ‫شده ملی است‪.‬‬ ‫به همت کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد‪:‬‬ ‫احیای معادن سنگ اهن در اصفهان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫در جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫که با حضور معاون امور معادن فوالد مبارکه‪ ،‬معاون‬ ‫امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان و معاون خرید ذوب اهن تشکیل شد‪،‬‬ ‫مقرر ش��د شرکت فوالد مبارکه و ذوب اهن اصفهان‬ ‫به منظور راه اندازی و فعال کردن معادن سنگ اهن‬ ‫اس��تان اصفهان ب��ا هماهنگی بهره ب��رداران معادن‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهند‪ .‬به گزارش کمیس��یون‬ ‫معادن اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬مجتبی کاروان‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون معادن ات��اق بازرگانی اصفه��ان انعقاد‬ ‫تفاهمنامه میان معدنکاران س��نگ اهن و واحدهای‬ ‫فوالدی اس��تان را در رفع بحران تامین س��نگ اهن‬ ‫فوالدی ها‪ ،‬همچنین فروش معادن سنگ اهن داخل‬ ‫استان موثر دانس��ت‪ .‬کاروان تشریح کرد واحدهای‬ ‫فوالدی برای تامین س��نگ اهن از داخل اس��تان و‬ ‫حمای��ت از معادن س��نگ اهن باید ب��ه نحوی روند‬ ‫خری��د را اصالح کنند ت��ا معادن بتوانند با واحدهای‬ ‫فوالدی قرارداد همکاری امضا کنند‪.‬‬ ‫محمد سرجوقیان‪ ،‬معاون معادن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان نیز تعداد معادن دارای پرونده‬ ‫بهره برداری اس��تان اصفهان را ‪ ۲۲‬معدن با ظرفیت‬ ‫اس��می بالغ بر ‪ ۱.۵‬میلیون ت��ن در حالی اعالم کرد‬ ‫که اکنون تنها تعداد کمی از انها فعال هس��تند‪ .‬وی‬ ‫خواس��تار ایجاد ساز و کاری از سوی فوالدی ها برای‬ ‫باال بردن عیار معادن اس��تان ش��د و تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫صورت همکاری ذوب اهن و فوالد مبارکه برای کمک‬ ‫به ارتقاء عیار معادن‪ ،‬تعداد زیادی از معادن هماتیت‬ ‫با عیار زیر ‪ ۴۰‬فعال خواهند ش��د‪ .‬س��ید محمدیاسر‬ ‫طی��ب نیا‪ ،‬معاون امور معادن فوالد مبارکه داش��تن‬ ‫ن��گاه بلندمدت را رافع اختالف نظر میان معدنداران‬ ‫و فوالدی ها دانس��ت و افزود‪ :‬درصورت تعامل معدن‬ ‫داران با فوالدمبارکه و ذوب اهن در بلند مدت سود‬ ‫مناسبی عاید انها خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه خرید‬ ‫مواد اولیه از س��وی ما با قیمت مناسب از معدنداران‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استراتژی جدید ما کار‬ ‫در صورت همکاری ذوب اهن و فوالد مبارکه برای کمک‬ ‫به ارتقاء عیار معادن‪ ،‬تعداد زیادی از معادن هماتیت با‬ ‫عیار زیر ‪ ۴۰‬فعال خواهند شد‬ ‫با تمامی معادن حتی معادن کوچک مقیاس اس��ت‬ ‫و با وجود باال نبودن عیار معادن اس��تان‪ ،‬ما به دلیل‬ ‫تبدیل این مواد به کنسانتره اماده همکاری با معادن‬ ‫دارای حداقل عیار ‪ ۳۵‬هس��تیم‪ .‬معاون امور معادن‬ ‫فوالد مبارکه در ادامه سخنان خود به منظور تعامل‬ ‫با معادن سنگ اهن در زمینه های مشارکت‪ ،‬سرمایه‬ ‫گ��ذاری‪ ،‬خرید بلند مدت م��واد اولیه و حتی خرید‬ ‫مع��دن اع�لام امادگی کرد‪ .‬محم��د جعفر صالحی‪،‬‬ ‫مع��اون خرید ذوب اهن نیز با بیان اینکه مواد اولیه‬ ‫با قیمت روز از معدنداران خریداری می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اغ��وش ذوب اهن برروی معادن کوچک مقیاس نیز‬ ‫ب��از ب��وده و قراردادهای ما از ‪ ۲‬ه��زار تن تا میلیون‬ ‫ت��ن ب��وده و از امادگی کامل برای خرید مواد اولیه و‬ ‫مش��ارکت با معادن با هر مقیاس برخوردار هستیم‪.‬‬ ‫حسام الدین فرهادی نسب‪ ،‬مشاور کمیسیون معادن‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت‪ :‬با توجه به رس��الت‬ ‫اتاق بازرگانی مبنی بر کمک به کس��ب و کار اعضاء‬ ‫در این کمیس��یون اقدامات متعددی برای تس��هیل‬ ‫در ام��ور مع��ادن و تولی��د س��نگ اهن و رف��ع نیاز‬ ‫واحده��ای فوالدی به منظور تعامل هر چه بیش��تر‬ ‫معادن و واحدهای فوالدی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬مش��کالت مع��دن داران و بخش خصوصی‬ ‫ناش��ی از تصمیمات حاکمیتی اس��ت و معدن داران‬ ‫و فوالدس��ازان هر دو قربانی قیمت گذاری دستوری‬ ‫‪ِ « ۲۵‬گل ُمهر» ساسانی مکشوفه در چهارمحال و بختیاری مرمت شد‬ ‫امی��ن ام��وال فرهنگ��ی تاریخ��ی اداره کل می��ر ا فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنای��ع دس��تی چهارمحال و بختی��اری گفت‪:‬‬ ‫عملی��ات مرم��ت و حفاظ��ت ‪ِ « ۲۵‬گل ُمهر» (اثر ُمهر) کش��ف‬ ‫ش��ده متعل��ق ب��ه دوران ساس��انی در ای��ن اس��تان انج��ام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پیمانه پرناک در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد‪ :‬در س��ال‪۱۳۹۶‬‬ ‫از تپه بردنکان (ب َ َرنکان) اس��تان ‪ِ « ۲۵‬گل ُمهر» متعلق به دوران‬ ‫ساسانی کشف شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اثار در حفاری علمی در چهارمحال و بختیاری‬ ‫کش��ف شد و با توجه به نقش��ی که این استان در روشن کردن‬ ‫اوضاع اداری‪ ،‬سیاسی و قلمرو بختیاری در برهه زمانی یاد شده‬ ‫داشته است‪ ،‬باعث افزایش دانش ما از باورها و اعتقادهای مردم‬ ‫ان دوره خواهد بود‪.‬‬ ‫پرن��اک تصریح ک��رد‪ :‬پس از مش��اهده های میکروس��کوپی‪،‬‬ ‫شناسایی رسوب ها و نمک ها عملیات این اشیا شامل پاک سازی‬ ‫مکانیکی‪ ،‬پاک س��ازی ش��یمیایی‪ ،‬کلرزدایی‪ ،‬استحکام بخشی و‬ ‫تثبیت انجام شد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬پس از مرمت این اشیا با رعایت‬ ‫اصول بس��ته بندی در مخ��زن ام��وال اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی چهارمحال و بختی��اری نگهداری‬ ‫ش��د‪ .‬امی��ن ام��وال فرهنگ��ی تاریخ��ی تاریخ��ی اداره کل‬ ‫می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی چهارمحال و‬ ‫ل ُمهر» (اثر ُمهر)‬ ‫بختیاری اظهارکرد‪ :‬با کش��ف این تع��داد « ِگ ‬ ‫عملی��ات مرم��ت و حفاظت از انها با مش��ارکت ای��ن اداره کل‬ ‫ب��ه سرپرس��تی علی اصغ��ر ن��وروزی و دانش��گاه ش��هرکرد به‬ ‫سرپرستی علیرضا خس��روزاده انجام شده اس��ت‪ .‬پرناک تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬برای عملی��ات م��ورد نی��از در کارگاه مرم��ت اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی استان ‪۵۰‬میلیون‬ ‫ری��ال هزین��ه ش��د‪ِ « .‬گل ُمه��ر» (اثر ُمه��ر) همان اث��رات گل‬ ‫هس��تند که در گذش��ته برای پلمب و یا الک و ُمهر اس��تفاده‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫هس��تند که البته ضرر بیش��تر ای��ن موضوع متوجه‬ ‫بخش معدن اس��ت‪ .‬هرچند امروز بنای پرداختن به‬ ‫مش��کالت را نداریم و با توجه به اس��تقبال و حسن‬ ‫هم��کاری صمیمانه معاون��ت معدنی فوالد مبارکه و‬ ‫معاونت بازرگانی ذوب اهن معتقدیم برای پیش��برد‬ ‫صنعت و اقتصاد کشور باید دست به دست هم دهیم‬ ‫و با تعامل بتوانیم این امر مهم را به سرانجام برسانیم‬ ‫و در همین راستا هم پس از برگزاری جلسات متعدد‬ ‫در کمیته های ذیل کمیس��یون معادن مصوب ش��د‬ ‫تا کارگروهی ب��رای جمع اوری ظرفیت های معادن‬ ‫س��نگ اهن داخل اس��تان و اجرایی شدن مصوبات‬ ‫تش��کیل ش��ود تا هم بتواند به این مشکل رسیدگی‬ ‫کن��د و ه��م در نهایت با ارائه گزارش��ی جامع بتواند‬ ‫در تصمیم گیری ه��ای اس��تانی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫احمدرضا بصیری‪ ،‬رئیس کمیته فراوری س��نگ و‬ ‫مشاور کمیس��یون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در‬ ‫این جلسه ضمن تشریح اقدامات این کمیته از انجام‬ ‫اقدامات الزم درباره ایجاد نمایش��گاه دایمی س��نگ‬ ‫در اصفه��ان خب��ر داد و افزود‪ :‬تاکنون شناس��ایی و‬ ‫جم��ع اوری اطالعات واحدهای معدنی انجام ش��ده‬ ‫و در مرحله معرفی مش��اور برای تدوین نقشه جامع‬ ‫صنعت سنگ کشور هستیم‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬به‬ ‫منظور جذب پروژه های تحقیقاتی دانش��گاهی برای‬ ‫ایجاد مرکز تحقیقات س��نگ نیز از دانشگاه های ازاد‬ ‫خمینی شهر و میمه بازدید شده و با انها وارد مذاکره‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫علیرض��ا رس��تگار‪ ،‬دبیر کمیس��یون مع��ادن نیز‬ ‫ب��ا توجه به برگزاری جلس��ه با معادن س��نگ اهن‬ ‫اس��تان و اعالم امادگ��ی برای تامین م��واد اولیه از‬ ‫واحدهای فوالدی بس��ته حمایتی س��رمایه گذاری‬ ‫را درخواس��ت ک��رد‪ .‬همچنین با توج��ه به برگزاری‬ ‫نشس��ت با مدیرعام��ل صندوق بیم��ه فعالیت های‬ ‫معدن��ی انواع بیم��ه نامه ها و تس��هیالت صندوق را‬ ‫معرف��ی کرد و اع�لام کرد فعالیت ه��ای صندوق با‬ ‫اس��تفاده از پوستر و موش��ن کلیپ در شهرک های‬ ‫صنعتی و فضای مجازی اطالع رس��انی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به حمایت ایمیدرو از پایان نامه های‬ ‫دانش��جویی و پروژه های تحقیقاتی با اعالم فراخوان‬ ‫عمومی در س��طح دانشگاه ها و فعاالن صنعت سنگ‬ ‫تزیین��ی نس��بت به ج��ذب و معرفی اق��دام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذک��ر اس��ت در پایان چهارمین جلس��ه‬ ‫کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مصوب شد‬ ‫شرکت فوالد مبارکه و ذوب اهن اصفهان امادگی و‬ ‫همکاری خود را در بخش های اکتش��اف‪ ،‬استخراج‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و ماشین االت به صورت کتبی اعالم‬ ‫کنند کـه بـه هـر طریـق ممکن به منظور راه اندازی‬ ‫و فعال کردن معادن اهن کوچک و متوسط مقیاس‬ ‫اس��تان اصفهان ب��ا هماهنگی بهره ب��رداران معادن‬ ‫اقدام کنند و در کلیه زمینه های مورد اشاره و انعقاد‬ ‫قراردادهای بلند مدت تامین با محوریت و هماهنگی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و کمیسیون‬ ‫مع��ادن اتاق بازرگانی اصفهان مش��ارکت الزم را به‬ ‫عمل اورند‪.‬‬ ‫اغاز تولید اسفالت گرم در کارخانجات‬ ‫سازمان عمران شهرداری تبریز‬ ‫به دنبال دستور شهردار تبریز به مناطق ‪۱۰‬گانه‬ ‫جهت چاله زدایی و لکه گیری فوری معابر در سطح‬ ‫شهر تبریز که درپی برودت بی سابقه و بارش های‬ ‫اخیر به وجود امده‪ ،‬کارخانجات اس��فالت سازمان‬ ‫عم��ران ش��هرداری تبریز تولید و پخت اس��فالت‬ ‫ب��رای اج��رای ط��رح اس��تقبال از به��ار را اغ��از‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬بابک شریفی در گفت وگو با ایلنا‪،‬‬ ‫با اش��اره به اینکه درحال حاضر مصالح و قیر الزم‬ ‫برای تولید اسفالت در کارخانجات سازمان جهت‬ ‫اجرای طرح اس��تقبال از بهار موجود است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با بارش ه��ای اخیر و کاهش دما و ایجاد یخبندان‬ ‫طوالنی م��دت‪ ،‬همچنی��ن انتظ��ارات ش��هروندان‬ ‫ب��رای یخ زدایی و برف روب��ی معابر که نتیجه ان‬ ‫نمک پاش��ی و محلول پاشی ها بود‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫میزان خرابی اس��فالت ها و ایجاد چاله ها بودیم که‬ ‫خسارات زیادی به اسفالت برخی خیابان ها و معابر‬ ‫وارد کرده و تردد مردم را با مش��کل مواجه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شریفی ادامه داد‪ :‬به دنبال دستور شهردار تبریز‪،‬‬ ‫کارخانجات اس��فالت در شرایط مناسب نسبت به‬ ‫پخت اس��فالت اق��دام و در اختی��ار معاونت های‬ ‫عمرانی و خدمات ش��هری مناط��ق ده گانه‪ ،‬قرار‬ ‫می ده��د‪ .‬مدیرعامل س��ازمان عمران اف��زود‪ :‬در‬ ‫ش��رایط جوی مس��اعد نس��بت به رف��ع ایرادات‬ ‫اسفالت های اساسی نیز اقدام می شود‪.‬‬ ‫سردرگمی خریداران زغال سنگ در اندونزی‬ ‫معدنکاران زغال اندون��زی می گویند که خریداران به دلیل‬ ‫قوانین نامش��خص حم��ل دریایی‪ ،‬از کش��ور دیگ��ری خرید‬ ‫می کنن��د‪ .‬به گ��زارش معدن نیوز‪ ،‬معدن��کاران زغال اندونزی‬ ‫می گوین��د ک��ه خریداران ب��ه دلیل قوانین نامش��خص حمل‬ ‫دریایی‪ ،‬از کش��ور دیگری خرید می کنند‪ .‬رویترز گزارش داد‪،‬‬ ‫یک گروه صنعتی اعالم کرد که صادرات زغال س��نگ اندونزی‬ ‫به دلی��ل اینکه دولت تاکنون دس��تورالعمل فنی برای اجرای‬ ‫قوانی��ن جدید حمل ونقل را اعمال نکرده‪ ،‬دچار س��ردرگمی و‬ ‫اختالل شده است‪ .‬اندونزی بزرگترین صادرکننده زغال سنگ‬ ‫حرارتی در جهان اس��ت و دولت این کش��ور در س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫با ش��یوع کروناویروس در چی��ن‪ ،‬خریداران‬ ‫خارج��ی محصوالت فلزی این کش��ور از قبول‬ ‫محموله ها ممانعت می کنن��د‪ .‬همچنین برخی‬ ‫مش��تریان‪ ،‬از جمله خریداران هندی‪ ،‬به دنبال‬ ‫دریافت خس��ارت ناشی از عدم تحویل به موقع‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش «فل��زات انالین»‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫مس��تقر در مناطق��ی مانن��د روس��یه‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریقا ب��ه تامین کنندگان‬ ‫چین��ی اطالع داده اند که محموله های ارس��الی‬ ‫را قب��ول نمی کنند یا درخواس��ت تعلیق خرید‬ ‫داش��تند‪ .‬در عی��ن ح��ال‪ ،‬برخ��ی مش��تریان‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬از جمله خریداران هندی‪ ،‬ش��اهد‬ ‫عدم توانایی ش��رکت های چین��ی در تحویل به‬ ‫موقع هس��تند و درخواس��ت پرداخت خسارت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ک��ه چی��ن بزرگ تری��ن‬ ‫مصرف کنن��ده فل��زات در جهان اس��ت‪ ،‬اما در‬ ‫برخی فلزات صنعتی مانن��د فوالد و الومینیوم‬ ‫نیز صادرکننده برتر است‪.‬‬ ‫با شیوع کروناویروس و قرنطینه تعداد زیادی‬ ‫از نیروی کار چین‪ ،‬انتظار می رود که تولید فلز‬ ‫این کش��ور افت شدیدی داشته باشد‪ .‬همچنین‬ ‫محدودی��ت حمل ونق��ل جهت کنترل انتش��ار‬ ‫ویروس باعث ش��ده تا ش��رکت ها ب��رای تهیه‬ ‫مواد اولیه یا صادرات محصوالت خود با مشکل‬ ‫مواجه شوند‪.‬‬ ‫صادرکنن��دگان فوالد بر س��ر دوراهی انتقال‬ ‫محصوالت خود از طریق کشتی یا قطار مانده اند‬ ‫و به دلیل شیوع ویروس قادر به تضمین تحویل‬ ‫محمول��ه نیس��تند؛ هزینه حمل ونق��ل داخلی‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت و کارایی بنادر نیز افت‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین برخی کش��ورها عبور‬ ‫و م��رور مرزی را مس��دود کرده اند که ترخیص‬ ‫گمرکی را بسیار دشوار کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش قیم�ت لیتیم هیدروکس�ید‬ ‫تولید چین‬ ‫همچنین قیم��ت لیتیم هیدروکس��ید گرید‬ ‫باتری چین هم از ویروس کرونا در امان نبود به‬ ‫طوری که نه تنها افزایش قیمت ‪10‬درصدی را‬ ‫ایی��ننامه هایی را ب��رای صادرات این محص��ول ابالغ کرد‪ .‬در‬ ‫ای��ن دس��تورالعمل صادرکنندگان زغال باید از ش��رکت های‬ ‫بیم��ه و حمل ونقل داخلی برای صادرات خود اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫الزام بیمه در س��ال گذشته اجرا ش��د و الزامات حمل ونقل نیز‬ ‫از م��اه ‪ ۲۰۲۰ May‬اعمال خواهد گردید‪ .‬نایب رئیس انجمن‬ ‫معادن زغال س��نگ اندونزی (‪ )ICMA‬گفت‪ :‬بیش��تر فروش‬ ‫زغال سنگ از اندونزی تحت قرارداد های ‪ FOB‬است‪ ،‬بنابراین‬ ‫خریداران خارجی که مسئولیت تامین کشتی را برعهده دارند‪،‬‬ ‫هن��وز منتظر ص��دور راهنمایی فنی وزارت تج��ارت اندونزی‬ ‫هس��تند‪ .‬وی گفت‪ :‬برخی خریداران مانن��د خریداران ژاپنی‪،‬‬ ‫به خاطر پروتکل نامش��خص برای اس��تفاده از کشتی اقدام به‬ ‫هدایت خرید زغالس��نگ خود به کش��ورهای دیگر کرده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬این دیگر تهدید نیس��ت بلکه اتفاقی اس��ت‬ ‫که قب�لا طبق گزارش اعضای ما رخ داده اس��ت‪ .‬مدیر اجرایی‬ ‫‪ ICMA‬از وزارت تجارت اندونزی خواس��ت تا در اس��رع وقت‬ ‫دس��تورالعمل هایی را صادر کنند‪ .‬سال گذشته دولت اندونزی‬ ‫دستورالعمل های فنی و مقررات بیمه ای را صادر کرد که شامل‬ ‫لیس��تی از بنگاه های بیمه واجد ش��رایط دقیقا یک روز قبل از‬ ‫مهل��ت اجرایی بود‪ .‬این امر باعث عق��ب افتادن کارها در بنادر‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی گفت هر گونه تاخیر در تنظیم برنامه کشتی ها‬ ‫حتی می تواند تاثیر بیشتری روی محموله ها بگذارد‪ .‬در همین‬ ‫حال این گروه تصریح کرد که تعداد کش��تی هایی که به وسیله‬ ‫شرکت های اندونزی اداره می شوند برای صادرات زغال سنگ‬ ‫این کش��ور کافی نیس��ت‪ .‬در نمودار ذیل تولی��د جهانی زغال‬ ‫حرارتی توس��ط کش��ورهای بزرگ تولید کننده شامل چین‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬امریکا‪ ،‬استرالیا‪ ،‬اندونزی‪ ،‬روسیه‪ ،‬افریقای جنوبی و سایر‬ ‫کشورها از س��ال ‪ ۲۰۱۴‬لغایت سال ‪ ۲۰۲۲‬ارائه شده است که‬ ‫جا دارد در ش��رایط فعلی که اندونزی در صادرات زغال حرارتی‬ ‫مش��کل دارد‪ ،‬نسبت به شروع صادرات از معادن زغال حرارتی‬ ‫کشور اقدام گردد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اول رجب ‪ 1441‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪314‬‬ ‫اخبار‬ ‫روند افت جهانی‬ ‫نرخ روی ادامه دارد‬ ‫اختالل کرونا در صادرات چین‬ ‫قیمت س��نگ اهن ‪۶۲‬درصد در چین با ‪۰.۷‬دالر‬ ‫افزایش ‪ ۹۱.۸‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،۲۴‬قیمت سنگ اهن ‪۶۲‬درصد‬ ‫با ‪ ۰.۷‬دالر افزایش ‪۹۱.۸‬دالر معامله شد‪ .‬سنگ اهن‬ ‫عی��ار ‪۶۵‬درصد نیز ب��ا ‪۰.۷‬دالر افزایش ‪۱۰۶.۸‬دالر‬ ‫معامله ش��د‪ .‬ش��مش ف��والد درچین ب��ا ‪۱.۰۴‬دالر‬ ‫افزای��ش ‪۴۳۱.۳۹‬دالر معامله ش��د‪ .‬ش��مش روی‬ ‫ب��ا ‪ ۱۲.۷۵‬دالر کاه��ش ‪۲۰۸۶‬دالر قیم��ت خورد‪.‬‬ ‫زغال سنگ بدون تغییر ‪۱۵۴.۲۵‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫قیمت طال بیش‬ ‫از ‪ ۲‬درصد جهش کرد‬ ‫کنترل انتشار ویروس باعث شده تا شرکت ها برای تهیه‬ ‫مواد اولیه یا صادرات محصوالت خود با مشکل مواجه‬ ‫شوند‬ ‫ب��ه دنبال داش��ت بلک��ه ص��ادرات ان را هم با‬ ‫مش��کل مواجه کرد‪ .‬لیتیم هیدروکس��ید یکی‬ ‫از ترکیب��ات اصل��ی باتری ه��ای لیتی��م‪ ،‬یونی‬ ‫پرنیکل است که ش��یوع کروناویروس‪ ،‬در بازار‬ ‫جهان��ی این ماده تاثیر گذاش��ته اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫کلی‪ ،‬موسس��ه ‪ CRU‬بر این باور است که این‬ ‫وی��روس تا حدی باعث افزای��ش قیمت خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬اما اگر این ویروس مهار ش��ود‪ ،‬تاثیر ان‬ ‫کوتاه مدت خواهد بود‪ .‬شیوع کروناویروس باعث‬ ‫محدودیت در زنجیره تامین لیتیم هیدروکسید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بازارهای خارج��ی‪ ،‬عمدتا ژاپن و‬ ‫کره جنوب��ی‪ ،‬بیش از ‪ ۸۰‬درص��د تولید لیتیم‬ ‫هیدروکس��ید چین را در سال ‪ ۲۰۱۹‬خریداری‬ ‫کردند‪ .‬به دلیل مش��کالت مرتب��ط با ترخیص‬ ‫گمرکی ناش��ی از ش��یوع ویروس‪ ،‬تامین لیتیم‬ ‫هیدروکس��ید برای خریداران خارجی دشوارتر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬همچنین مصرف کنندگان داخلی‬ ‫چین نیز ب��ه دلیل مش��کالت حمل ونقل برای‬ ‫تامی��ن این م��اده با چال��ش مواجه ش��ده اند؛‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تمایل بیش��تر ب��ه فروش خارجی‬ ‫برای پاس��خگویی ب��ه نیاز مش��تریان خارجی‪،‬‬ ‫دسترس��ی مصرف کنندگان داخل��ی چینی به‬ ‫فوالدسازان ژاپنی به جای محصول‪ ،‬ماده اولیه می فروشند‬ ‫تقاض��ای فوالد ژاپ��ن پ��س از اتم��ام پروژه ه��ای زیربنایی و‬ ‫زیرس��اخت های المپیک کاهش یافته و تحت تاثیر شیوع بیماری‬ ‫کرونا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش معدن نی��وز‪ ،‬تقاضای ف��والد ژاپن پ��س از اتمام‬ ‫پروژه های زیربنایی و زیرساخت های المپیک کاهش یافته و تحت‬ ‫تاثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برخ��ی خودروس��ازان ژاپنی ب��ه دلیل کمبود قطع��ات خودرو‬ ‫از چی��ن‪ ،‬تولی��د را ب��ه حال��ت تعلی��ق دراورده اند زی��را برخی‬ ‫ش��رکت های چین��ی حتی تا م��اه م��ارس برنامه ای برای از س��ر‬ ‫گی��ری کار خود با ه��دف جلوگیری از گس��ترش ویروس کرونا‪،‬‬ ‫ندارند‪ .‬با توجه به پایین بودن تقاضای صنایع پایین دستی ممکن‬ ‫اس��ت در مدت زمان کوتاهی ش��اهد فروش دوب��اره مواد اولیه از‬ ‫سوی برخی کارخانه های ژاپنی باشیم‪.‬‬ ‫ورود مجدد مواد اولیه خریداری شده توسط فوالدسازان ژاپنی‬ ‫به بازار صادراتی باعث ش��وک مجدد بر بازار محصوالت باالدستی‬ ‫شامل سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اسفنجی و شمش چدن‬ ‫و حتی محصوالت میانی ازجمله بیلت و اس��لب در ماه مارس در‬ ‫بازارهای جنوب شرق اسیا خواهد شد‪.‬‬ ‫تحلیل‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا اگرچ��ه بازارهای کاالیی و‬ ‫کامودیتی ه��ا را در برهه ای به جهت نبود چینی ها‬ ‫به عنوان مصرف کنندگان عمده محصوالت معدنی‬ ‫و صنای��ع معدنی کاهش��ی ک��رد اما ای��ن بحران‬ ‫رفته رفته کمتر شده و بازارها شروع صعودی شدن‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫تا پایان هفته گذشته شاهد صعود بهای الومینای‬ ‫استرالیا به ‪۲۹۲‬دالر و ‪۴۷‬سنت بودیم‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه الومینی��وم در بورس‬ ‫فلزات لندن و چین کاهش��ی ب��وده و به ترتیب به‬ ‫‪۱۶۷۷‬دالر و ‪۱۹۲۹.۶‬دالر رسیده بود‪.‬‬ ‫به��ای مس ه��م در ب��ورس فلزات لن��دن هفته‬ ‫گذش��ته را با کاهش به پایان برد و به ‪ ۵۷۰۲‬دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بهای قراضه وارداتی به ترکیه اما افزایشی بوده و‬ ‫به ‪ ۲۸۴‬دالر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بهای ورق در حالی که فوب دریای سیاه کاهشی‬ ‫ب��وده و به ‪۴۶۰‬تا ‪۴۸۰‬دالر رس��یده اما در چین با‬ ‫رشد همراه شده و ‪۴۶۵‬دالر دادوستد می شود‪.‬‬ ‫به��ای میلگ��رد در چین با رش��د ب��ه ‪۴۳۷‬دالر‬ ‫رسیده است و بهای میلگرد‪ CIS‬فوب دریای سیاه‬ ‫‪۴۲۰‬دالر شده اس��ت‪ .‬میلگرد در ترکیه هم ‪۴۳۰‬تا‬ ‫‪۴۴۰‬دالر معامله می شود‪.‬‬ ‫سنگ اهن هم هفته گذش��ته را با رشد به پایان‬ ‫برد و بهای هر تن سنگ اهن ‪۶۲‬درصد با رشد بیش‬ ‫از ‪۴‬درصد ‪۹۲.۲۵‬دالر شد‪.‬‬ ‫بهای هر تن گندله ‪۶۵‬درصد نیز با رشد ناچیزی‬ ‫‪۱۲۵‬دالر و ‪۲۵‬سنت شد‪.‬‬ ‫به��ای بیل��ت ای��ران فوب بن��در ش��هید رجایی‬ ‫‪۳۵۸‬تا ‪۳۹۳‬دالر ش��ده در حالی که اسلب برعکس‬ ‫بیل��ت با افت همراه ش��ده و ‪ ۳۸۵‬دالر دادوس��تد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این محصول س��خت تر خواهد شد‪ .‬این درحالی‬ ‫است که عمر انبارش کوتاه لیتیم هیدروکسید‪،‬‬ ‫این تاثیرات را تش��دید کرده است؛ چراکه این‬ ‫ماده ش��یمیایی‪ ،‬ج��اذب رطوب��ت و همچنین‬ ‫اکس��یدپذیر اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن مصرف کنندگان‬ ‫مقدار زی��ادی در انبارها نگه��داری نمی کنند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬حدود ‪ ۷۹‬درصد تولید جهانی‬ ‫لیتیم هیدروکس��ید توس��ط چین انجام ش��د‪.‬‬ ‫ش��یوع کروناویروس دو ریسک اصلی در تامین‬ ‫این ماده ایجاد کرده اس��ت‪ :‬نخس��ت‪ ،‬تاخیر در‬ ‫اغاز ب��ه کار مج��دد واحده��ای تولیدی چین‬ ‫ممکن اس��ت باع��ث کاهش تولید ش��ود؛ دوم‪،‬‬ ‫اخت�لال لجیس��تیکی و تاخی��ر در بازگش��ت‬ ‫کارگ��ران می توان��د باع��ث کاهش دسترس��ی‬ ‫ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه در هفته های‬ ‫نخس��تین فوری��ه‪ ،‬حت��ی اوضاع وخیم تر ش��د‬ ‫و دول��ت ب��رای مه��ار ش��یوع‪ ،‬محدودیت های‬ ‫ش��دیدتری اعمال ک��رد‪ ،‬از جمله جداس��ازی‬ ‫کارمن��دان و کارگ��ران خارجی ب��ه مدت ‪۱۴‬‬ ‫روز قب��ل از ورود ب��ه واح��د تولی��دی و تاخیر‬ ‫ش��روع مج��دد واحده��ا به م��دت حداقل یک‬ ‫هفته‪ .‬ای��ن اقدامات به چند ش��کل تاثیرگذار‬ ‫هس��تند‪ :‬کاهش نرخ بهره برداری‪ ،‬که منجر به‬ ‫کاهش تولید با وج��ود ادامه فعالیت واحدهای‬ ‫تبدیل خواهد ش��د؛ افزایش هزینه حمل ونقل و‬ ‫کاهش س��طح کارایی به دلیل نبود راننده های‬ ‫مناسب؛ افزایش قیمت مواد کمکی مانند اسید‬ ‫سولفوریک‪ .‬مطابق سناریوی پایه‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫این ش��وک یک باره در بازار لیتیم هیدروکسید‬ ‫محدود باش��د و بیش��تر تحرکات بازار به سمت‬ ‫عرضه مربوط می شود تا تقاضا‪ .‬موسسه ‪CRU‬‬ ‫تغییر زیادی در چش��م انداز کلی س��ال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫انجام نداده اس��ت و انتظار می رود رشد قیمت‬ ‫این م��اده در یک بازه مش��خص با س��ناریوی‬ ‫م��ازاد عرضه در صنعت جهان��ی لیتیم محدود‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بازار نگران مازاد عرضه فوالد چشم بادامی ها‬ ‫براس��اس اخبار رس��یده از ب��ازار‪ ،‬موج��ودی فعلی‬ ‫انباره��ای فوالدس��ازان چین��ی ب��ه ‪ ۳۴‬میلی��ون تن‬ ‫رس��یده ک��ه باالتری��ن رقم در ‪ ۵‬س��ال اخی��ر بوده و‬ ‫ی��ک هش��دار جدی از م��ازاد عرض��ه در ب��ازار فوالد‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن نیوز‪ ،‬براس��اس اخبار رس��یده از‬ ‫ب��ازار‪ ،‬موجودی فعلی انبارهای فوالدس��ازان چینی به‬ ‫‪ ۳۴‬میلی��ون تن رس��یده که باالترین رقم در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫اخیر بوده و یک هش��دار جدی از مازاد عرضه در بازار‬ ‫فوالد می باش��د‪ .‬با توجه به این خبر‪ ،‬می توان گفت که‬ ‫فوالدس��ازان چینی روزانه ‪ ۲‬میلی��ون تن فوالد تولید‬ ‫می کنند و بازار امیدوار اس��ت ک��ه کارخانه های فوالد‬ ‫تولید محصوالت خود را برای حل این معضل‪ ،‬کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ای��ن س��طح از موج��ودی‪ ،‬همان گون��ه ک��ه گفته‬ ‫ش��د باالترین س��طح در ‪ ۵‬س��ال اخیر بوده و فش��ار‬ ‫زی��ادی را روی قیمت ه��ا در ب��ازار ایج��اد ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شیوع سریع ویروس کرونا در ایتالیا و کره جنوبی‬ ‫نگرانی ها از گس��ترش جهان��ی ان را تقویت کرده و‬ ‫موجب شد در معامالت روزگذشته بازارهای جهان‬ ‫قیم��ت طال بیش از ‪۲‬درصد جه��ش و قیمت نفت‬ ‫‪۲.۵‬درصد سقوط کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رویت��رز‪ ،‬روز دوش��نبه درحالی که‬ ‫ش��یوع س��ریع ویروس کرونا در ایتالیا و کره جنوبی‬ ‫نگرانی ه��ا از گس��ترش جهان��ی ان را تقویت کرد‪،‬‬ ‫قیم��ت طال بی��ش از ‪۲‬درصد جهش ک��رد‪ .‬قیمت‬ ‫نفت هم با نگرانی از کاهش تقاضای جهانی به علت‬ ‫محدودیت های وضع ش��ده ب��رای مقابله با ویروس‬ ‫کرونا ‪۲.۵‬درصد سقوط کرد‪.‬‬ ‫تا س��اعت ‪ 10:41‬به وقت تهران‪ ،‬قیمت نقدی هر‬ ‫اون��س طال ‪۲۶.۱۸۴‬دالر یا ‪۱.۵۹‬درصد جهش کرد‬ ‫و به ‪۱۶۶۹.۵۰‬دالر رس��ید‪ .‬قیمت این ش��اخص در‬ ‫ابتدای معامالت روزگذشته بیش از ‪۲‬درصد جهش‬ ‫ک��رد و به ‪۱۶۷۸.۵۸‬دالر رس��ید که باالترین رکورد‬ ‫ان از فوریه‪ ۲۰۱۳‬تاکنون است‪.‬‬ ‫قیم��ت پیش خری��د ه��ر اون��س ط�لای امریکا‬ ‫‪۲۰.۹۰‬دالر ی��ا ‪۱.۲۶۷‬درص��د جه��ش ک��رد و ب��ه‬ ‫‪۱۶۶۹.۷۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫قیم��ت پیش خری��د هر بش��که نفت خ��ام برنت‪،‬‬ ‫بنچ م��ارک بین الملل��ی قیم��ت نف��ت ‪۱.۴۳‬دالر یا‬ ‫‪۲.۴۴‬درصد سقوط کرد و به ‪۵۷.۰۷‬دالر بازگشت‪.‬‬ ‫قیم��ت پیش خرید هر بش��که نفت خ��ام تگزاس‬ ‫امریکا‪ ،‬دابلیوتی ای‪۱.۲۲ ،‬دالر یا ‪۲.۲۹‬درصد سقوط‬ ‫کرد و به ‪۵۲.۱۶‬دالر رسید‪.‬‬ ‫فوالدسازان چین درگیر‬ ‫مشکل نقدینگی‬ ‫بازار ف��والد جهانی تحت تاثیر وی��روس کرونا‬ ‫پی��ش می رود‪ .‬اگرچه هفت��ه قبل تقاضای خوب‬ ‫ش��مال افریقا ب��ه ویژه الجزای��ر و تونس موجب‬ ‫افزایش قیمت بیلت ‪ CIS‬شد ولی خریداران این‬ ‫منطقه نیز دیگر عجله ای برای خرید ندارند و به‬ ‫دنبال قیمت های ‪ ۴۰۰‬دالر ‪ CFR‬ش��مال افریقا‬ ‫و ‪ ۳۷۰‬دالر فوب دریای سیاه هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫معدن نیوز‪ ،‬بازار فوالد جهانی تحت تاثیر ویروس‬ ‫کرون��ا پیش می رود‪ .‬اگرچ��ه هفته قبل تقاضای‬ ‫خوب شمال افریقا به ویژه الجزایر و تونس موجب‬ ‫افزایش قیمت بیلت ‪ CIS‬شد ولی خریداران این‬ ‫منطقه نیز دیگر عجله ای برای خرید ندارند و به‬ ‫دنبال قیمت های ‪ ۴۰۰‬دالر ‪ CFR‬ش��مال افریقا‬ ‫و ‪ ۳۷۰‬دالر فوب دریای سیاه هستند‪ .‬در حالیکه‬ ‫فوالدس��ازان ‪ CIS‬امید به برگش��ت بازار در ماه‬ ‫مارس دارند و درحال ارائه قیمت های پیشنهادی‬ ‫‪ ۴۱۸‬دالری بیل��ت ب��ه الجزایر هس��تند‪ ،‬اما این‬ ‫نرخ ها از س��وی خری��داران پذیرفته نمی ش��ود‬ ‫و معامل��ه انجام نمی ش��ود‪ .‬به��ای بیلت ‪ CIS‬با‬ ‫‪ ۲.۵‬دالر کاه��ش ‪ ۳۹۰‬دالر فوب ارزیابی ش��د‪.‬‬ ‫از روز جمع��ه‪ ۳ ،‬فوالدس��از در تانگش��ان چین‪،‬‬ ‫فعالی��ت خود را اغاز کردن��د که بر بهبود قیمت‬ ‫و تقاض��ای بیلت در چین کمک کرد‪ .‬چین با دو‬ ‫مش��کل جدی انبارش محصوالت فوالدی و نبود‬ ‫نقدینگی برای پرداخت به کارگران مواجه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ذخایر کلی فوالد چین در هفته گذشته‬ ‫‪ ۱۳‬درص��د افزایش داش��ته و ب��ه ‪ ۳۴۰‬میلیون‬ ‫تن میلگ��رد‪ ،‬ورق و مفتول و‪ ...‬رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫بس��یاری از شهرها نظیر ش��انگهای هیچ فضایی‬ ‫برای انبارش محصوالت ندارند‪ .‬در جنوب ش��رق‬ ‫اس��یا نیز تمایل به خرید کم ش��ده و خریداران‬ ‫در انتظار افت بیش��تر قیمت ها هس��تند و صبر‬ ‫می کنند‪ .‬مفت��ول صادراتی چین ‪ ۴۶۰‬دالر فوب‬ ‫پیشنهاد می ش��ود که خریداران ‪ ۴۵۰‬دالر فوب‬ ‫را مناس��ب می دانند‪ .‬حجم معامالت به ش��دت‬ ‫افت کرده است و باید دید ایا بازار در ماه مارس‬ ‫بهبود خواهد داش��ت یا وضعیت همچنان تحت‬ ‫تاثیر کرونا قرار خواهد داش��ت و ب��ه روند خود‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اسفند ‪ 1398‬اول رجب ‪ 25 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪314‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88103730:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫بورس قربانی ‪FATF‬‬ ‫و کرونا می شود؟‬ ‫یادداشت‬ ‫ فوالد و پتروشیمی نیازمند‬ ‫حضور بیشتر در بازارهای مالی ‬ ‫محمدرضا اسالمی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫بای��د توجه ک��رد درامدهای‬ ‫ح��وزه نفت ب��ا توجه ب��ه روند‬ ‫کنونی اقتصاد جهانی به تدریج‬ ‫کاهش پیدا خواه��د کرد و این‬ ‫موضوع تلنگری به فعاالن حوزه‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬جهت توس��عه و‬ ‫ایفای نقش در بازارهای جهانی‬ ‫و بهره گیری از ابزارهای نوین و فراهم اوردن خواس��ته های جدید اقتصاد اس��ت‪ .‬در این‬ ‫میان به نظر می رس��د که بازارهای کاالیی در ایران از جمله پتروش��یمی و صنعتی برای‬ ‫توسعه بازار‪ ،‬راهی جز گام برداشتن در مسیر بازارهای مالی و به طور مشخص بهره گیری‬ ‫از ظرفیت های بس��تری همچون بورس کاال ندارند‪ .‬جلوگیری از خام فروشی محصوالت‬ ‫به ویژه محصوالت پتروش��یمی از برنامه های مهم نظام اقتصادی ایران جهت رش��د بذر‬ ‫تولید در کش��ور در س��ال های اخیر بوده اس��ت‪ .‬هم اکنون میزان تولید انواع محصوالت‬ ‫پتروش��یمی در کشور بیش از ‪ ۵۵‬میلیون تن است و پیش بینی می شود این رقم در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬به عددی بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون تن افزایش یابد‪ .‬اما باید دانس��ت درامدهای حوزه‬ ‫نفت با اینکه اقتصاد ایران همواره یک اقتصاد نفت محور بوده است با توجه به روند کنونی‬ ‫اقتص��اد جهانی به تدریج کاهش پیدا خواهد ک��رد و این موضوع تلنگری به فعاالن حوزه‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬جهت توس��عه و ایفای نقش در بازارهای جهانی و به��ره گیری از ابزارهای‬ ‫نوین و فراهم اوردن خواس��ته های جدید اقتصاد اس��ت‪ .‬در این میان به نظر می رسد که‬ ‫بازارهای کاالیی در ایران از جمله پتروش��یمی برای توس��عه بازار راهی جز گام برداشتن‬ ‫در مس��یر بازارهای مالی و به طور مش��خص بهره گیری از ظرفیت های بستری همچون‬ ‫بورس کاال نخواهد داشت‪ .‬بازار پتروشیمی با این حجم از ارزش و درجه اهمیت بسیار باال‬ ‫در اقتصاد کش��ور و به عنوان یک عنصر کلیدی در فعالیت های اقتصادی روز دنیا نیازمند‬ ‫بس��تری مناس��ب برای ابزارهای نوین معامالتی مانند گواهی س��پرده کاالیی‪ ،‬معامالت‬ ‫اختیار‪ ،‬اینده و‪ ....‬اس��ت‪ ،‬ه��م اکنون با توجه به تجربه های ب��ورس کاال درباره معامالت‬ ‫ابزارهای نوین بر روی محصوالت دیگر باالخص کاالهای کش��اورزی هیج کجا نمی تواند‬ ‫مناس��ب تر از بورس کاال جهت رشد و توسعه این ابزارها باشد و این موضوع را می توان در‬ ‫قالب نقش منحصر به فرد بورس کاال در نقشه راه کلی اقتصاد دانست که با توجه به اعتماد‬ ‫ارزن��ده ای که به این نه��اد مالی وجود دارد به بهترین نحو نیز با بهره گیری از مش��ارکت‬ ‫گس��ترده فعاالن حوزه پتروش��یمی نقش خود را در فراه��م اوردن ابزارهای جدید ایفاد‬ ‫نماید‪ .‬تولید به عنوان قلب تپنده اقتصاد صرفا نیازمند مواد اولیه و منابع انسانی و هزینه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه نیازمند ثبات به کمک ابزارهایی مانند گواهی سپرده کاالیی‪ ،‬قراردادهای‬ ‫اتی و‪ .....‬می باشد‪ .‬رشد حجم و ارزش معامالت در سال های اخیر در بورس کاال مخصوصاً‬ ‫در دو بازار مهم محصوالت پتروش��یمی و صنعتی می تواند بس��تری باشد تا با پیاده سازی‬ ‫ابزار ه��ای نوین مالی جعبه ابزار سیاس��ت گذاری فعاالن اقتص��ادی را در حوزه فروش و‬ ‫مدیریت ریسک تکمیل نماید سه گروه پوشش دهندگان ریسک‪ ،‬اربیتراژ گران و سفته‬ ‫بازان بازیگرهای اصلی و حرفه ای معامالت اتی و اختیار هستند‪ .‬رقابت در حوزه تجارت و‬ ‫فروش در صنایع باالدس��تی و پایین دستی مستلزم ثبات و امکان پیش بینی اینده است‪.‬‬ ‫ابزار های نوین مالی در گام نخس��ت این بس��تر را فراهم خواهد اورد و باید در این مسیر از‬ ‫تجربی��ات بورس های جهانی در خصوص قراردادهای اتی فوالد در بورس بمبئی هند بر‬ ‫روی محصوالت فوالدی طویل و تخت‪ ،‬قراردادهای اتی اس��تایرن روی تابلوی معامالت‬ ‫بورس دالیان چین‪ ،‬اوراق مشتقه الماس در بورس کاالی هند و غیره بهره برد‪ .‬هم اکنون‬ ‫عرضه کنند گان بس��یاری در رینگ فراورده های نفتی اقدام به صادرات محصوالت خود‬ ‫ب��ه بازاره��ای بین المللی از طریق ب��ورس کاال می نمایند‪ ،‬توجه به ب��ورس کاال به عنوان‬ ‫دریچه ای برای صادرات محصوالت نیز موضوعی اس��ت که شاید در سال های اخیر کمتر‬ ‫به ان توجه ش��ده و امیداس��ت با حمایت تمامی نهادهای کشور از بورس کاال امکان ورود‬ ‫فعاالن خارجی بیش از پیش فراهم اید‪.‬‬ ‫بازار س��رمایه ظرفیت قابل توجهی در راس��تای تحقق تامین مالی برای ش��رکت های‬ ‫مختل��ف دارد‪ .‬ب��ورس کاال به عن��وان بازاری پر طرفدار با فعاالن کثی��ر‪ ،‬با توجه به ارزش‬ ‫بازار نقد قوی بس��تری بسیار مناس��ب جهت تامین مالی با حذف واسطه های مالی است‪.‬‬ ‫تامین مالی از روش های مختلفی امکان پذیر اس��ت و هم��ه نهادهای تولید در پی یافتن‬ ‫منابع مالی کم هزینه می باش��ند‪ .‬درک کاملی که ب��ورس کاال از نیازهای طرفین تامین‬ ‫مالی با توجه به تجربه های موفق گذش��ته دارد‪ ،‬می تواند ضمن پوش��ش نیاز بازار‪ ،‬تبدیل‬ ‫به اهرمی بس��یار قوی نه به عنوان رقیب بلکه به عنوان بازوی اقتصادی در کنار بازار پول‬ ‫باش��د‪ .‬فرهنگ س��ازی در این باره در کنار انتقال دانش سایر بورس های کشور نیز در این‬ ‫حوزه نباید به فراموشی سپرده شود‪.‬‬ ‫تامین مالی صنایع مختلف‪ ،‬شکل گیری استارت اپ ها و رشد شرکت های دانش بنیان‬ ‫را می توان از رویکردهای بورس کاال و بازار س��رمایه در سال های اینده دانست که صدای‬ ‫این نیاز بازار به راحتی به گوش مخاطبین می رس��د‪ .‬در چند س��ال گذشته بورس کاال در‬ ‫بازاهای مالی کارنامه درخش��انی از خود به جا گذاشته اس��ت و با سه ابزار گواهی سپرده‬ ‫کاالیی‪ ،‬اوراق سلف موازی استاندارد و صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر کاال ارزشی‬ ‫بسیار باال ( افزون بر ‪ ۱۴۹‬هزار میلیارد ریال ) ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫عدد مذکور خود گواه بر ظرفیت بورس کاال درباره هدایت س��رمایه ها در مسیر صحیح‬ ‫است‪ .‬در انتها این موضوع را نیز نباید فراموش کرد با مصوبات کارگروه تنظیم بازار درباره‬ ‫کاهش نرخ کارمزد کارگزاری های بورس کاال‪ ،‬تاثیر به س��زایی در کش��یده ش��دن ترمز‬ ‫کارگزاران برای فعالیت و اینده روشن در معامالت فیزیکی بورس کاال به وجود می اید‪.‬‬ ‫ای��ن امر ب��ه دلیل کمبود درامد کاالیی ب��رای کارگزاران فعال ب��ورس کاال تاثیر قابل‬ ‫توجهی در کم ش��دن فعالیت کارگزاران این حوزه درباره رش��د و تعالی معامالت خواهد‬ ‫داش��ت که افزایش ریس��ک معامالت در مقابل بازده‪ ،‬خروج اف��راد توانمند از این حوزه‪،‬‬ ‫کاهش برنامه های توس��عه ای و‪ ...‬و در نهایت به حاش��یه رفت��ن واحدهای بورس کاال در‬ ‫کارگزاری ها می تواند از تبعات این تصمیم باشد‪.‬‬ ‫در پایان اینکه امید می رود با توجه با ارتقا روزافزون جایگاه بازار س��رمایه و بورس کاال‬ ‫ب��ه عنوان یکی از ارکان این بازار در اقتصاد‪ ،‬ش��اهد بها دادن به بازیگران بازار س��رمایه و‬ ‫البته اعتماد به اقتصاد بازار در تصمیم گیری های سیاست گذاران به منظور جلب اعتماد‬ ‫صنایع و مردم به بورس باشیم‪.‬‬ ‫گروه بورس‪:‬‬ ‫بورس تهران پس از ثبت بازدهی چشم گیر حدود‬ ‫‪ ۱۷‬درصدی در بهمن به استقبال اخرین ماه از سال‬ ‫رویایی ‪ ۹۸‬می رود‪ .‬س��الی که تا پای��ان ماه یازدهم‪،‬‬ ‫بازدهی ش��اخص کل به حدود ‪ ۱۶۸‬درصد رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بورس در سال ‪ ۹۸‬تمامی سطوح مقاومتی تحلیلی‬ ‫را جا گذاشت و اتفاقا بیشترین سود را کسانی کسب‬ ‫کردند که کمترین بهایی به تحلیل می دادند‪.‬‬ ‫ام��ا در روزهای تعطیل گذش��ته بار دیگر اخباری‬ ‫در کشور منتشر شده است که می تواند بر سهام نیز‬ ‫اثرگذار باش��د‪ .‬ارائه امار رسمی از مبتالیان به کرونا‬ ‫در کش��ور در کنار قرار گرفتن ایران در لیست سیاه‬ ‫‪ FATF‬از جمله مواردی اس��ت که می تواند بر روند‬ ‫کنونی سهام اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری فوالد ایران‪ ،‬ش��ایعاتی از‬ ‫تالش برخی از کشورهای برای بستن مرزها با کشور‬ ‫به گوش می رس��د‪ .‬کرونا اثر خ��ود را در بازار جهانی‬ ‫منتقل کرده اس��ت و در این موضوع تردیدی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این ویروس در بیش از یک ماه گذش��ته بخشی از‬ ‫اقتصاد ب��زرگ چین را فلج کرد و ضربات ش��دیدی‬ ‫را از ای��ن منظر ب��ه اقتصاد جهان��ی وارد کرد‪ .‬بیش‬ ‫از انکه نگرانی از مرگ ناش��ی از کرونا وجود داش��ته‬ ‫باش��د نگرانی از سرایت و همه گیر شدن این ویروس‬ ‫مش��اهده می شود که می تواند مشکالت حاد تنفسی‬ ‫را ایجاد کند‪ .‬س��رانجام این موضوع دامن کشور ما را‬ ‫نیز گرفته اس��ت و امار از کشته شدگان ناشی از این‬ ‫موضوع به گوش می رسد‪.‬‬ ‫اگر بنابراین باش��د که این وی��روس به اپیدمی در‬ ‫کش��ور تبدیل ش��ود طبیعتا با اثر بر سالمت فعاالن‬ ‫اقتص��ادی به اقتصاد کش��ور نیز ضرب��ه وارد می کند‬ ‫دارابی‪ :‬ا ُفت اندکی که بازار بورس در نخستین روز هفته با ان‬ ‫مواجه بود و تاثیر اندکی روی سهام بانکی گذاشت و دلیل ان‬ ‫خبر قرار گیری اقتصاد ایران در لیست سیاه ‪ FATF‬بود و هیچ‬ ‫ارتباطی با ویروس کرونا نداشت‬ ‫واین موضوع در ش��رایط تحریم��ی کنونی می تواند‬ ‫هزینه های بیش��تری را به دنبال داش��ته باش��د‪ .‬در‬ ‫نتیجه شرکت های بورسی نیز جزئی از اقتصاد کشور‬ ‫بوده و از این موضوع می توانند ضربه بپذیرند‪.‬‬ ‫ام��ا مگر ب��ورس ما در ش��رایط کنون��ی از حالت‬ ‫منطق��ی تبعیت کرده و رش��دهای کنونی س��هام از‬ ‫واقعیت های داخلی یک شرکت تبعیت می کند؟‬ ‫مگر ش��رکت های ورشکس��ته ب��ازار س��هام مانند‬ ‫ش��رکت های زیرمجموع��ه بازار پایه که در ش��رایط‬ ‫کنون��ی که فعالیش��ان متوقف ش��ده اس��ت با دلیل‬ ‫منطقی رشد کرده اند؟‬ ‫به صورت کلی کرونا همان طور که به اقتصاد چین‬ ‫به عنوان دومین غول اقتصادی جهان ضربه وارد کرد‬ ‫می تواند به اقتصاد ایران هم ضربه وارد کند اما اینکه‬ ‫این موضوع در بورس تهران منعکس شود باید گفت‬ ‫علت رش��دهای اخیر سهام فوران نقدینگی به سمت‬ ‫بازار س��هام بوده اس��ت و واقعا دلیل دیگری جز این‬ ‫نمی توان برش��مرد و سهام بسیاری از شرکت های در‬ ‫بازار سهام کشور ماه ها است که از خطوط قرمز عبور‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ام��ا درب��اره ‪ FATF‬نیز تمامی م��وارد باال مطرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫مخالف��ت ب��ا لوای��ح مرتبط با ‪ FATF‬از س��وی‬ ‫ش��ورای نگهبان و مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫باعث ش��د ایران به لیست سیاه ‪ FATF‬برود‪ .‬اما در‬ ‫این باره نیز ارزش س��هام بسیاری از شرکت ها فاصله‬ ‫زیادی از واقعیت خود دارند و موضوعی مانند رش��د‬ ‫قیمت بر اس��اس تجدید ارزیابی یا رشدهای حبابی‬ ‫س��هام در بازار پایه ربطی به واقعیت ارزش گذاری و‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬ام��ا در واقعیت ‪ FATF‬می تواند به‬ ‫تنگ تر ش��دن فضا بر تجارت بین الملل کشور منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫البت��ه به ص��ورت منطق��ی زمانی ک��ه در وضعیت‬ ‫تحریم سیس��تم بانکی قرار داشته ایم شرکت ایرانی‬ ‫نمی توانسته از سیستم مالی بین المللی استفاده کند‬ ‫و حتی دانشجویان که به دیگر کشورها برای تحصیل‬ ‫مهاجرت کرده اند نیز با مش��کل افتتاح حساب بانکی‬ ‫مواج��ه بوده ان��د‪ .‬ایا قرار گرفتن در لیس��ت س��یاه‬ ‫‪ FATF‬می تواند این فضا را تشدید سازد؟‬ ‫با وجود تمام خوش��بینی هایی که بعضا در شرایط‬ ‫کنونی مطرح می شود نمی توان این موضوع را کامل‬ ‫رد کرد‪.‬‬ ‫در شرایطی که دسترسی به دالرهای نفتی مشکل‬ ‫ش��ده اس��ت اگر دالره��ای غیرنفتی نیز ب��ه اقتصاد‬ ‫کش��ور نرسند صعود دالر تش��دید خواهد شد و این‬ ‫موضوع احتماال کش��ور را به سمت اجبار راه حل های‬ ‫غیراقتصادی مانند مذاکرات سیاس��ی می تواند پیش‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار س�رمایه تح�ت تاثی�ر کرون�ا قرار‬ ‫نمی گیرد‬ ‫درهمین زمینه همایون دارابی‪ ،‬کارش��ناس مسائل‬ ‫اقتصادی به باشگاه نگاران جوان گفت‪ :‬ما هر ساله در‬ ‫فصل زمستان با انواع مختلف ویروس درسطح جامعه‬ ‫رو به رو هس��تیم پس باید اقتص��اد جامعه را به نحوی‬ ‫مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر ما توقع ان نداریم که‬ ‫م��دت زیادی درگیر این بیماری باش��یم چرا که این‬ ‫ویروس مانند س��ایر ویروس ها ی��ک دوره ای صعود و‬ ‫اُفول دارد به همین علت تاثیر چشم گیری بر اقتصاد‬ ‫نخواهد گذاشت‬ ‫داراب��ی در ادامه تصریح کرد‪ :‬اُف��ت اندکی که بازار‬ ‫بورس در نخس��تین روز هفته با ان مواجه بود و تاثیر‬ ‫اندکی روی سهام بانکی گذاشت و دلیل ان خبر قرار ‬ ‫گیری اقتصاد ایران در لیس��ت س��یاه ‪ FATF‬بود و‬ ‫هیچ ارتباطی با ویروس کرونا نداشت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بیش تری��ن علتی ک��ه در این چند روز‬ ‫اقتص��اد و تا حدی بورس را تحت ش��عاع ق��رار داد‪،‬‬ ‫ش��ایعه پراکنی هایی اس��ت که درب��اره این ویروس‬ ‫در س��طح جامعه پخش شده اس��ت و سبب افزایش‬ ‫هیجانات و استرس در بین افراد جامعه شده است‪.‬‬ ‫او در ادامه ی��اداوری کرد‪ :‬باتوجه به وضیعت فعلی‬ ‫کشور‪ ،‬خبر رسانی های نابخردانه و شیوع پراکنی هایی‬ ‫ت درباره ویروس کرونا انجام شده سبب‬ ‫که در این مد ‬ ‫ان ش��ده است که صادرات مرزی به علت بسته شدن‬ ‫مرز های همسایه با مشکل روبه رو شود‪.‬‬ ‫دارابی گفت‪ :‬امیدوار هس��تیم که هر چه سریع تر‬ ‫جلوی این ش��ایعه پراکنی ها درباره ویروس کرونا که‬ ‫در کشور های همس��ایه پخش گردیده است و سبب‬ ‫ایران گریزی ش��ده ازطریق وزرای ایران در کشور ها‬ ‫هم مرز گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل بورس انرژی‪:‬‬ ‫مدیر عامل بورس انرژی‪« :‬کاالی نرمال هگزان که پیش از‬ ‫این کاالی وارداتی جهت مصارف شرکت های پلیمری مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گرفت‪ ،‬روزگذش��ته برای نخستین بار در‬ ‫بورس انرژی ایران معامله شد‪ ».‬به گزارش فارس‪ ،‬سید علی‬ ‫حسینی از نخس��تین معامله موفقیت امیز محموله ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تن��ی کاالی نرمال هگ��زان در رینگ داخل��ی بورس انرژی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در معامالت روزیکش��نبه برای نخس��تین‬ ‫بار ‪ ۱۵۰۰‬تن کاالی نرمال هگزان از س��وی شرکت پاالیش‬ ‫نفت امام خمینی (ره) ش��ازند در رینگ داخلی بورس انرژی‬ ‫تحلیل روزانه‬ ‫تاالرشیش��ه ای روزگذش��ته ش��اهد رکورد شکنی‬ ‫جدی��دی بود ب��ه طوری ک��ه ش��اخص در صعودی‬ ‫بی سابقه توانست به ارتفاعات ‪ ۵۰۳‬هزار و ‪ ۷۳۵‬واحد‬ ‫صعود کند‪ .‬دراین بین ش��اخص کل با معیار هم وزن‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۱۱‬واحد رش��د کرده و به رقم ‪ ۱۶۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۳۳‬واحد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬کارشناس��ان دلیل رکورد شکنی‬ ‫ب��ورس ته��ران را حتی بعد از ق��رار گرفتن ایران در‬ ‫لیس��ت س��یاه ‪ FATF‬این گونه عنوان می کنند که‬ ‫مهم ترین دلیل ان سرازیر شدن نقدینگی سرگردان‬ ‫بازار به س��مت بورس اس��ت که با توجه به روزهای‬ ‫پایانی س��ال که معموال عیدی‪ ،‬حقوق و پاداش های‬ ‫پای��ان س��ال کارمن��دان و کارکنان واریز می ش��ود‬ ‫عم��ده این پول ها به س��مت بورس س��رازیر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از طرف��ی تقوی��ت دالر در بازار باعث چش��م انداز‬ ‫مثبت شرکت های صادراتی بورسی شده و همچنین‬ ‫وجود رکود در بازارهای رقیب مانند مسکن‪ ،‬امالک‪،‬‬ ‫طال و س��که باعث توجه مردم به بازار س��رمایه شده‬ ‫است که البته این را باید به فال نیک گرفت و حضور‬ ‫مردم در بورس را غنیمت ش��مرد‪ ،‬تا به تولید کشور‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫نخستین معامله نرمال هگزان در بورس انرژی کلید خورد‬ ‫و ب��ه قیم��ت پایه هر تن یک صد هزار ریال عرضه ش��د که با‬ ‫موفقی��ت معامله و با همان قیمت پایه از س��وی یک خریدار‬ ‫داخلی خریداری ش��ده اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬کاالی نرمال‬ ‫هگ��زان که پیش از این به عن��وان یک کاالی وارداتی جهت‬ ‫مصارف شرکت های پلیمری مورد استفاده قرار می گرفت به‬ ‫تازگی در بورس انرژی ایران پذیرش ش��ده است‪ .‬حسینی با‬ ‫اش��اره به خصوصیات این فراورده پاالیشی افزود‪ :‬محصول‬ ‫نرمال هگزان که روزگذش��ته در رینگ داخلی بورس انرژی‬ ‫فروش رفت به عنوان یک کاالی پلیمر گرید مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار می گیرد و به این ترتی��ب با انجام این معامله موفق که‬ ‫برای نخس��تین بار در بورس انرژی انجام ش��د‪ ،‬در اینده ای‬ ‫نزدیک گرید خوراکی این فراورده برای شرکت های مصرف‬ ‫کننده داخلی نیز عرضه خواهد شد‪ .‬این مقام مسئول حجم‬ ‫تعهد عرضه فراورده نرمال هگزان از سوی پاالیش نفت امام‬ ‫خمینی (ره) شازند در بورس انرژی را مطابق امید نامه‪ ،‬برابر‬ ‫با ‪ ۸۰‬درصد تولید س��االنه و به میزان ‪ ۴۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬با توجه به قیمت مناس��ب این محصول‬ ‫در بورس انرژی در مقایس��ه ب��ا کاالی وارداتی ان‪ ،‬می توان‬ ‫پرواز شاخص بر فراز قله ‪ ۵۰۰‬هزارتایی‬ ‫روزگذش��ته معامله گ��ران در بورس ته��ران بیش‬ ‫از ‪ ۶.۳‬میلی��ارد س��هام حق تق��دم و اوراق مالی در‬ ‫قال��ب ‪ ۷۹۱‬هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪۹۲۹‬میلیارد تومان داد و ستد کردند‪.‬‬ ‫همچنین ش��اخص قیمت با معیار وزنی ارزش��ی با‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۲۸۸‬واحد به رقم ‪ ۱۳۴‬هزار و ‪ ۳۲۲‬واحد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ش��اخص قیم��ت با معی��ار ه��م وزن ب��ا افزایش‬ ‫‪۱۹۳۸‬واحد به رقم ‪ ۱۱۰‬هزار و ‪ ۷۱۰‬واحد رسید‪.‬‬ ‫شاخص ازاد شناور با افزایش ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۵۱‬واحد‬ ‫به رقم ‪ ۶۲۶‬هزار و ‪ ۵۶‬واحد رسید‪.‬‬ ‫شاخص بازار اول بورس با افزایش ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳‬واحد‬ ‫به رقم ‪ ۳۵۵‬هزار و ‪ ۶۲۷‬واحد رس��ید و شاخص بازار‬ ‫دوم ب��ورس با افزایش ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۸‬واحد به رقم ‪۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۴۵۱‬واحد رسید‪.‬‬ ‫روزگذش��ته نمادهای چادرملو‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫ف��والد خراس��ان‪ ،‬صنعت��ی معدنی گل گه��ر و فوالد‬ ‫مبارک��ه در تقوی��ت ش��اخص بورس اثرگ��ذار بودند‬ ‫و نماده��ای س��رمایه گذاری غدی��ر و مخابرات ایران‬ ‫بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته اند‪.‬‬ ‫نمادهای پربیننده مربوط به بانک تجارت با قیمت‬ ‫هر سهم ‪ ۶۶۲‬ریال‪ ،‬سایپا‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬ملی مس ایران و پاالیش نفت اصفهان‬ ‫بودن��د‪ .‬روزگذش��ته در پای��ان معام�لات فرابورس‬ ‫ش��اخص کل ‪ ۸۹‬واحد رش��د کرد و ب��ه رقم ‪ ۶‬هزار‬ ‫و‪ ۵۵۲‬واحد رسید‪.‬‬ ‫ارزش ب��ازار اول و دوم فراب��ورس به بیش از ‪۳۸۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫معامله گ��ران فرابورس بیش از ‪ ۲.۶‬میلیارد س��هام‬ ‫و ح��ق تقدم و اوراق مال��ی در قالب ‪ ۵۰۱‬هزار نوبت‬ ‫معامل��ه و به ارزش ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۹۲‬میلیارد تومان داد‬ ‫و ستد کردند‪.‬‬ ‫نمادهای پتروشیمی مارون‪ ،‬سنگ اهن گهرزمین‪،‬‬ ‫مادی��ران‪ ،‬فراب��ورس ای��ران‪ ،‬توس��عه مع��ادن مهر‬ ‫ایندگان‪ ،‬و پتروش��یمی زاگرس در تقویت ش��اخص‬ ‫فرابورس موثر بودند و نماد تولید نیروی برق دماوند‬ ‫بیش��ترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزگذش��ته نمادهای پربیننده مربوط به ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬صنایع کاغذ پارس‪ ،‬س��رمایه گذاری میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ریل پرداز س��یر‪ ،‬بانک دی‪ ،‬توسعه و عمران‬ ‫استان کرمان‪ ،‬کشت و صنعت شهداب ناب خراسان‪،‬‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب‪ ،‬بوده اند‪.‬‬ ‫روزگذش��ته همچنی��ن با پی��ام ناظر ب��ازار برخی‬ ‫گفت فرصت ویژه ای برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان‬ ‫داخلی به ویژه در صنعت پلیمر فراهم ش��ده تا ضمن فراهم‬ ‫ش��دن مواد اولیه مورد نیاز انها از مزیت اقتصادی خرید این‬ ‫ف��راورده نیز بهره ببرند‪ .‬حس��ینی تصریح ک��رد‪ :‬تولید این‬ ‫محصول ب��ا مدیریت و برنامه ریزی ش��رکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی ایران در سال رونق تولید در دستور‬ ‫کار پاالیش نفت امام خمینی(ره) ش��ازند قرار گرفت و پس‬ ‫از حص��ول موفقیت در تولی��د ان‪ ،‬عرضه ان از طریق بورس‬ ‫انرژی انجام شد‪.‬‬ ‫نمادهای بورس��ی دچار توقف‪ ،‬برخی بازگشایی شده‬ ‫و برخ��ی دچار ح��راج و تعدادی مش��مول وقفه در‬ ‫معامالت شدند‪.‬‬ ‫از جمل��ه می توان ب��ه توقف نماد صنای��ع اذراب‪،‬‬ ‫لیزینگ ایران‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین بازگشایی نماد تولیدی مهرام‪ ،‬بازگشایی‬ ‫صنایع ش��یمیایی ای��ران‪ ،‬تامین ماس��ه ریخته گری‪،‬‬ ‫صنعتی معدن��ی چادرمل��و‪ ،‬س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬معدنی دماوند‪ ،‬بانک تجارت‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫در پیام��ی دیگری وقفه در معام�لات نماد بورس‬ ‫اوراق به��ادار ته��ران‪ ،‬وقفه در نماد س��یمان تهران‪،‬‬ ‫بازگشایی نماد مبین انرژی خلیج فارس‪ ،‬بانک اقتصاد‬ ‫نوین‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫در پیام دیگ��ری وقفه در نماد داروس��ازی رازک‪،‬‬ ‫وقفه در معدنی و صنعتی صبانور‪ ،‬توقف نماد شیشه‬ ‫رازی‪ ،‬وقف��ه در نم��اد پگاه اذربایج��ان غربی و پگاه‬ ‫خراسان‪ ،‬و حق تقدم ایران یاسا‪ ،‬تایر و رابر‪ ،‬و سیمان‬ ‫بجنورد‪ ،‬س��رمایه گذاری امید‪ ،‬وقفه در معامالت نماد‬ ‫الکتریک خودروش��رق‪ ،‬وقفه در داروسازی زهراوی‪،‬‬ ‫ریخته گری تراکتورس��ازی ایران‪ ،‬فراورده های نسوز‬ ‫اذر و تاید واتر خاورمیانه و ش��وینده صنایع بهش��هر‬ ‫و کیمی دارو‪ ،‬سیمان کرمان اشاره کرد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار معدن

هفته نامه روزگار معدن 327

هفته نامه روزگار معدن 327

شماره : 327
تاریخ : 1398/12/26
هفته نامه روزگار معدن 326

هفته نامه روزگار معدن 326

شماره : 326
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه روزگار معدن 325

هفته نامه روزگار معدن 325

شماره : 325
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه روزگار معدن 324

هفته نامه روزگار معدن 324

شماره : 324
تاریخ : 1398/12/21
هفته نامه روزگار معدن 323

هفته نامه روزگار معدن 323

شماره : 323
تاریخ : 1398/12/20
هفته نامه روزگار معدن 322

هفته نامه روزگار معدن 322

شماره : 322
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!