هفته نامه روزگار معدن شماره 313 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار معدن شماره 313

صفحه بعد

هفته نامه روزگار معدن شماره 313

هفته نامه روزگار معدن شماره 313

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫طرح انتقال اب دریای عمان؛‬ ‫تحول در نوار شرقی کشور‬ ‫اغاز بازسازی‬ ‫در بازار فوالد جهان‬ ‫از «چابهار تا سنگان»‬ ‫دوشنبه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪ 29 1398‬جمادی الثانی ‪ 24 1441‬فوریه ‪ 2020‬سال دوم شماره ‪8 313‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ها‬ ‫بازار داغ قراضهاهن‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫فضا برای حضور دالالن در بازار فراهم است‬ ‫محصوالت فوالدی برمدار قیمت های غیرمنطقی‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫انتخاب بین بد و بدتر‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اکتشافات باید سیستماتیک باشد‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫راهکاری برای کاهش‬ ‫هزینه های معدنی‬ ‫اسیب تولیدکنندگان الومینیوم‬ ‫از تصمیمات خلق الساعه دولت‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫بازار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪313‬‬ ‫گزارش‬ ‫هفته تاریخی‬ ‫طال و پاالدیوم‬ ‫هفته گذش��ته واقعا یک هفت��ه تاریخی برای‬ ‫معامله گران فل��زات گرانبها بود؛ هم طال و هم‬ ‫پاالدیوم ح��رکات معکوس قاب��ل توجه و قوی‬ ‫داش��تند که منج��ر به ثبت یک رک��ورد جدید‬ ‫تاریخ��ی برای پاالدیوم ش��د و طال هم باالترین‬ ‫قیمت هفت سال گذشته را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتص��اد انالین‪ ،‬دالی��ل منطقی‬ ‫و مختلف��ی برای تمایز قیمت بی��ن این دو فلز‬ ‫با س��ایر فلزات مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬در رابطه با‬ ‫پاالدیوم فرمول س��اده ای وج��ود دارد که حول‬ ‫تقاضای رو به رش��د و کمبود عرضه می چرخد‪.‬‬ ‫گزارش��ی که از س��وی جانس��ون متی یکی از‬ ‫بزرگترین پاالیش��گاه های فلزات گرانبها منتشر‬ ‫ش��ده‪ ،‬عنوان می کند که کس��ری بین تولید و‬ ‫تقاضا برای پاالدیوم همچنان رو به رشد خواهد‬ ‫ب��ود و در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬این تفاوت گس��ترده تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬به همین دلیل است که اکنون شاهد‬ ‫افزایش قیم��ت پاالدیوم هس��تیم و این همان‬ ‫روش پارابولیکی است که از جوالی ‪ ۲۰۱۸‬اغاز‬ ‫شده است‪ .‬در حقیقت‪ ،‬کمترین میزان به دست‬ ‫امده در نمودار ماهانه ماه جوالی ‪ ۲۰۱۸‬دقیقا‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۰‬دالر برای هر اونس پاالدیوم بود‪.‬‬ ‫معام�لات اتی طال برای تحویل در ماه اوریل‬ ‫در اخرین معامالت روز گذشته به ‪۱۶۴۸.۸‬دالر‬ ‫در هر اونس رس��ید‪ ،‬قیمتی که نس��بت به روز‬ ‫پنجشنبه ‪۱.۷۵‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫ط�لا در اوای��ل هفته با یک جه��ش تاریخی‬ ‫روبه رو ش��د و به باالی ‪۱۶۰۰‬دالر در هر اونس‬ ‫رسید‪ ،‬اتفاقی که یک جو روانی به دنبال داشت‪.‬‬ ‫این جو را می توان ناشی از شیوع ویروس کرونا‬ ‫در سراسر جهان تلقی کرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینک��ه کرون��ا ارام ارام درحال‬ ‫گس��ترش از چین ب��ه دیگر کشورهاس��ت این‬ ‫نگران��ی ایجاد ش��ده ک��ه ایا ممکن اس��ت این‬ ‫ی��ک بیماری همه گیر در سراس��ر دنیا ش��ود؟‬ ‫با در نظر گرفتن اینکه هیچ واکس��ن و درمانی‬ ‫درحال حاض��ر برای این بیم��اری وجود ندارد و‬ ‫محل ش��یوع ان چین بوده و در هفته گذش��ته‬ ‫کشورهای زیادی نخستین موارد ابتال را گزارش‬ ‫کردند‪ ،‬این مسئله بر بازار تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه نیویورک تایمز روز گذش��ته‬ ‫گ��زارش داد ک��ه ش��یوع ویروس کرون��ا باعث‬ ‫افزای��ش عواقب تجاری در ام��ر تجارت جهانی‬ ‫ش��د‪ .‬این گ��زارش همچنی��ن به ای��ن واقعیت‬ ‫استناد دارد که «اختالل در شبکه تولید چین و‬ ‫کند ش��دن اقتصاد این کشور به خطوط هوایی‪،‬‬ ‫شرکت های خودروس��ازی و فناوری و‪ ...‬سرایت‬ ‫کرده است‪».‬‬ ‫تا زمانی که نمی توان از گسترش این بیماری‬ ‫همه گیر جلوگیری کرد این ظرفیت برای ایجاد‬ ‫اخت�لال در اقتصادهای سراس��ر جه��ان وجود‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در شرایط کنونی بیش از ‪۷۶‬هزار‬ ‫مورد ابتال ب��ه کرونا در سراس��ر جهان به ثبت‬ ‫رس��یده که درصد باالیی از انها در چین اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل افزایش قیمت پاالدیوم‬ ‫پ��س از افزای��ش ‪۱.۵۶‬درص��دی ی��ا بیش از‬ ‫‪۴۰‬دالری در طول یک ماه گذشته قیمت پایانی‬ ‫پاالدیوم روز گذشته به ‪۲‬هزار و ‪۶۱۴‬دالر در هر‬ ‫اونس رسید‪.‬‬ ‫نم��ودار منتش��ر ش��ده بیانگر ان اس��ت که‬ ‫باالترین قیمت در طول یک ماه گذش��ته ‪۲‬هزار‬ ‫و ‪۷۴۶‬دالر در ه��ر اون��س بوده ک��ه ‪۱۳۲‬دالر‬ ‫بیش از قیمت روز گذش��ته بوده است‪ .‬براساس‬ ‫اطالعات موجود در گزارش جانس��ون متی‪ ،‬این‬ ‫روند افزایشی قیمت در مورد پاالدیوم همچنان‬ ‫ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫دلیل منطقی این روند این است که هم اروپا و‬ ‫هم چین شروع به در نظر گرفتن استانداردهای‬ ‫باالتری از نظر انتش��ار میزان گازهای گلخانه ای‬ ‫برای کامیون های ح��اوی موتور احتراق داخلی‬ ‫کرده اند‪ .‬پاالدیوم همچنان موثرترین روش برای‬ ‫کاهش هیدروکربن ها و اکس��یدهای ازت است‬ ‫که حاصل سوختن سوخت های فسیلی هستند‪.‬‬ ‫پاالدیوم یکی از معدود فلزات گرانبهاست که‬ ‫قیم��ت دیکته ای عرضه در مقابل تقاضا را دارد‪.‬‬ ‫بنا به تحلیل ویژوال کپیتالیس��ت «قیمت فعلی‬ ‫پاالدیوم به دلیل عرضه و تقاضای اساسی است‬ ‫و نه حدس و گمان سرمایه داران‪ .‬بین سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬تا ‪ ،۲۰۱۸‬کسری انباشته میلیون اونسی‬ ‫پاالدیوم فش��ارهایی را بر روی ل��وازم مورد نیاز‬ ‫پاالدیوم که روی زمین اس��تفاده می شود‪ ،‬وارد‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫بازار الومینیوم جهان به کدام سو می رود؟‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬یک��ی از فلزات مه��م مبادل��ه ای در بورس های‬ ‫کاالیی دنیا اس��ت‪ .‬بازارهای اصلی برای مبادل��ه این فلز بورس‬ ‫فل��زات لندن‪ ،‬بورس کاالی نیویورک و بورس کاالی ش��انگهای‬ ‫اس��ت و اس��تاندارد موجود برای قراردادهای اینده الومینیوم‪،‬‬ ‫قراردادهای پنج تنی اس��ت‪ .‬به گ��زارش معدن نیوز‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫یک��ی از فلزات مهم مبادله ای در بورس های کاالیی دنیا اس��ت‪.‬‬ ‫بازارهای اصلی برای مبادله ای��ن فلز بورس فلزات لندن‪ ،‬بورس‬ ‫کاالی نیویورک و بورس کاالی ش��انگهای اس��ت و اس��تاندارد‬ ‫موجود برای قراردادهای این��ده الومینیوم‪ ،‬قراردادهای ‪5‬تنی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫اغاز بازس��ازی در بازار ف��والد جهان دنیای‬ ‫مع��دن‪ ،‬بازارهای جهانی فوالد پس از س��پری‬ ‫کردن روزهایی س��خت وارد فاز بازسازی شده‬ ‫و تکانه ه��ای مهم��ی از رش��د قیمت ه��ا را در‬ ‫بازارهای مختلف در جهان شاهد هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬از هم اکنون شواهد‬ ‫جذابی از رش��د قیمت ها را شاهد هستیم و به‬ ‫احتمال قوی روند بهب��ود بازارها ادامه خواهد‬ ‫یافت‪ .‬این رخدادها به معنی ان اس��ت که اوج‬ ‫اثرگذاری بحران بیماری در چین گویا س��پری‬ ‫ش��ده یا این ب��ازار هم وارد فاز بازس��ازی خود‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫البت��ه ب��ازار صادرات��ی کش��ورهای ‪ CIS‬و‬ ‫ترکیه به عن��وان لیدر بهب��ود قیمت ها درحال‬ ‫خودنمایی هس��تند‪ .‬در بازار سنگ اهن جهانی‬ ‫با محوریت سنگ اهن وارداتی چین شاهد رشد‬ ‫‪ ۳ /۹‬درص��دی قیمت ها هس��تیم که می تواند‬ ‫اثرگذاری خود را بر بازار فوالد به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بهای شمش فوالدی در بازارهای منطقه ای‬ ‫با محوریت عرضه صادراتی از کشورهای ترکیه‬ ‫و ‪ CIS‬رشد جدی داشته است و این سیگنال‬ ‫می توان��د ی��ک مح��رک قیمتی برای بیش��تر‬ ‫بازارهای فوالدی در جهان به شمار رود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مت��ال بولت��ن بهای ش��مش‬ ‫صادراتی کشورهای ‪ CIS‬با ‪ ۲ /۳۴‬درصد رشد‬ ‫ب��ه ‪۳۹۴‬دالر در هر تن و بهای هر تن ش��مش‬ ‫صادراتی ترکیه نیز با ‪ ۴ /۴۳‬درصد رش��د برای‬ ‫تاریخ ‪ ۲۰‬فوریه به ‪ ۴۱۰‬تا ‪ ۴۱۵‬دالر بر هر تن‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این ارقام می تواند با یک فاز تاخیر زمانی بر‬ ‫بازار مصنوعات فوالدی به ویژه میلگرد اثرگذار‬ ‫باشد ان هم در شرایطی که می توان رشد تقاضا‬ ‫را در این نوس��ان قیمت ها مش��اهده کرد‪ .‬این‬ ‫درحالی است که بهای شمش فوالدی صادراتی‬ ‫ایران نیز افزایش داشته و به ‪ ۳۸۵‬تا ‪۳۹۳‬دالر‬ ‫در هر تن برای ‪۱۹‬فوریه رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن رون��د کلی البت��ه در بازارهای ش��رقی‬ ‫کاهش��ی اعالم ش��ده و ب��رای واردات به بنادر‬ ‫کشورهای شرق اس��یا با ‪ ۲ /۴۹‬درصد افت به‬ ‫‪ ۴۱۲‬دالر در هر تن رس��یده اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫افت نرخ با توجه به فاصله جغرافیایی و زمان بر‬ ‫بودن فرایند حمل ونق��ل می تواند به دلیل افت‬ ‫قیمت های پیشین باشد‪.‬‬ ‫ای��ن داده را می ت��وان ی��ک س��یگنال مهم‬ ‫صع��ودی به ش��مار اورد که حکای��ت از تغییر‬ ‫ف��از احتمالی قیمت ه��ا در روزهای اینده دارد‬ ‫اگرچ��ه تاکن��ون نیز ش��اهد اغاز ای��ن جریان‬ ‫افزایشی بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ دوگانه جالب بازار میلگرد جهانی‬ ‫یکی از جالب توجه ترین بازارهای فوالدی در‬ ‫روزه��ای اخیر بازار میلگرد ترکیه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫رش��د نرخ در این بازار برای معامالت داخلی و‬ ‫صادراتی موجب شده تا بازار میلگرد در جهان‬ ‫با محوریت غرب اسیا با یک رنج مثبت روبه رو‬ ‫ش��ود و افزایش نرخ در بازار ترکیه قیمت ها را‬ ‫در بس��یاری از کشورهای منطقه نیز به حرکت‬ ‫است‪ .‬این فلز که در تولید تجهیزات فضایی‪ ،‬بسته بندی و صنعت‬ ‫خودرو و ریل کاربردهای وس��یعی دارد یکی از مهم ترین فلزات‬ ‫در بازاره��ای بین المللی اس��ت‪ .‬چین بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫الومینیوم در دنیا اس��ت و هرس��اله ‪ ۶۰‬درص��د الومینیوم دنیا‬ ‫را تولی��د می کند‪ .‬البته این کش��ور س��هم زی��ادی از الومینیوم‬ ‫تولی��دی خود را مصرف می کند‪ .‬کش��ور برزی��ل هم واحدهای‬ ‫بزرگی برای تولید الومینیوم دارد‪ .‬بیش��ترین ذخایر بوکس��یت‬ ‫دنیا‪ ،‬ماده اولیه ای که برای تولید الومینیوم اس��تفاده می ش��ود‪،‬‬ ‫در کش��ورهای اس��ترالیا‪ ،‬چین و گینه وجود دارد‪ .‬اما در بررسی‬ ‫بازار این فلز پرمصرف باید به قیمت های در سال جاری بپردازیم‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می دهد در هفته اول ماه فوریه سال جاری قیمت‬ ‫این فلز در بازار جهانی کاهش زیادی پیدا کرد که دلیل ان کاهش‬ ‫تقاضا در کش��ور چین به دلیل ش��یوع وی��روس کرونا و تعطیلی‬ ‫ش��مار زی��ادی از واحده��ای صنعتی و تولی��دی مصرف کننده‬ ‫الومینیوم در این کش��ور بود‪ .‬در نخستین هفته ماه فوریه هر تن‬ ‫الومینیوم با قیمت ‪ ۱۷۰۰‬دالر به فروش رس��ید که پایین ترین‬ ‫قیمت از ژانویه س��ال ‪ ۲۰۱۷‬تاکنون است‪ .‬به گزارش وب سایت‬ ‫‪ trading economics‬در فصل اول س��ال جاری متوس��ط‬ ‫قیمت هر تن الومینیوم در دنیا برابر با ‪ ۱۷۴۹.۵۲‬دالر خواهد بود‬ ‫و در فصل دوم به ‪ ۱۷۶۸.۲۲‬دالر می رسد‪ .‬در فصل سوم این سال‬ ‫هر تن الومینیوم در بازار جهانی با قیمت ‪ ۱۷۸۷.۰۸‬دالر مبادله‬ ‫می شود و در فصل اخر سال جاری شاهد فروش هر تن الومینیوم‬ ‫ب��ا قیم��ت ‪ ۱۸۰۶.۳۰‬دالر خواهیم بود که ‪ ۳.۲‬درصد بیش��تر از‬ ‫متوس��ط قیمت فروش در فصل نخس��ت سال جاری خواهد بود‬ ‫و افزون بر ‪ ۱۰۰‬دالر از قیمت کنونی ان بیش��تر خواهد بود‪ .‬این‬ ‫پیش بینی ها با توجه به ش��رایط کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا‪ ،‬در‬ ‫نتیجه شیوع ویروس کرونا انجام شده است‪.‬‬ ‫اغاز بازسازی در بازار فوالد جهان‬ ‫دراورده است‪.‬‬ ‫همان گون��ه که در گزارش ه��ای قبلی به ان‬ ‫اش��اره کرده بودی��م‪ ،‬صنعت ف��والد در ترکیه‬ ‫وابسته به واردات قراضه است‪.‬‬ ‫این واقعیت در شرایطی که ارزش لیر ترکیه‬ ‫در یک روند کاهش��ی حرکت کرده بود موجب‬ ‫شد بهای تمام شده قراضه برای تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در این کش��ور افزای��ش یابد و با وجود‬ ‫ضعف نس��بی تقاضای داخلی‪ ،‬باز هم قیمت ها‬ ‫در این بازار افزایش یافت‪.‬‬ ‫در کنار ان ش��اهد تغیی��ر فصل در بازارهای‬ ‫سنتی ترکیه هس��تیم یعنی با نزدیک تر شدن‬ ‫به فصل بهار در غرب اس��یا و ش��مال افریقا و‬ ‫حتی کشورهای اروپایی‪ ،‬تقاضا برای خریدهای‬ ‫صادراتی میلگرد از ترکیه افزایش یافت که در‬ ‫نهایت رشد نرخ شدیدی را به همراه اورد‪.‬‬ ‫البت��ه این روند تنها از س��مت ترکیه نبود و‬ ‫کشورهای ‪ CIS‬حتی س��ریع تر از ترکیه رشد‬ ‫قیمت های صادراتی خود را در دستور کار قرار‬ ‫دادند ام��ا در نهایت و بنا ب��ر اخرین امارهای‬ ‫متال بولتن‪ ،‬رش��د قیمت ها در ب��ازار صادراتی‬ ‫ترکیه برجسته تر بود‪.‬‬ ‫این روند کلی س��یگنال افزایش مهمی برای‬ ‫بازار میلگرد در منطقه محسوب شده و تاکنون‬ ‫ای��ن افزای��ش قیمت ها را در بازارهای س��نتی‬ ‫صادراتی این دو کشور به همراه داشته است‪.‬‬ ‫دقیق��ا عکس این ش��رایط را در بازار میلگرد‬ ‫شرق اسیا شاهد هس��تیم‪ .‬قیمت های میلگرد‬ ‫صادرات��ی چی��ن در روزه��ای اخیر کاهش��ی‬ ‫ب��وده ک��ه موج��ب ش��ده قیمت ه��ا در ای��ن‬ ‫ح��وزه جغرافیای��ی هن��وز هم کاهش��ی باقی‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫در ب��ازار داخل��ی چین اما ش��رایط قیمتی‬ ‫میلگ��رد ش��کننده اس��ت و ب��ا وج��ود تزریق‬ ‫خوش بینی ه��ای جدی��د به ای��ن بازاره��ا اما‬ ‫هن��ور ش��اهد روند گس��ترده رش��د قیمت ها‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫البت��ه پای��ان تعطی�لات در چی��ن پ��س از‬ ‫ش��یوع کرونا و البته تعطیالت س��ال نو چینی‬ ‫موجب ش��ده تقاضای میلگرد برای مصرف در‬ ‫زیرساخت های این کشور مخصوصا برای شرق‬ ‫چی��ن افزایش یابد که البته در کنار بیم و امید‬ ‫از بارش ه��ای پراکنده در این کش��ور هنوز به‬ ‫رشد قیمت ها به صورت قدرتمند منتهی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن روند البته به مرور زم��ان تغییر خواهد‬ ‫کرد و با توجه به ارامش نس��بی اوضاع پس از‬ ‫کاهش ترس از اثرگذاری ویروس کرونا در این‬ ‫کشور‪ ،‬می توان چشم انداز این بازار را نیز مثبت‬ ‫ارزیابی ک��رد ولی اندکی زمان ب��ر خواهد بود‪.‬‬ ‫در هر حال هنوز ب��ازار میلگرد صادراتی چین‬ ‫کاهش��ی اس��ت و قیمت های وارداتی میلگرد‬ ‫به کش��ورهای جنوب شرقی اس��یا نیز کاهشی‬ ‫گزارش می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ بیم و امید در بازار ورق های فوالدی‬ ‫ورق نورد گرم در بازارهای داخلی چین میل‬ ‫به رشد قیمت ها را از خود بروز می دهد ان هم‬ ‫در ش��رایطی که این افزایش ن��رخ چندان هم‬ ‫پرش��تاب ظاهر نش��ده اس��ت و البته دلیل ان‬ ‫افزای��ش دوباره حجم تقاض��ای ورق در صنایع‬ ‫در دومین مصرف کننده بزرگ طال رخ داد‬ ‫کشف معدن ‪ ۳‬هزار تنی سنگ طال در هند‬ ‫کش��ف معدن ‪ ۳‬هزار تنی س��نگ ط�لا در هند دنیای‬ ‫معدن ‪ -‬هند ‪۳۰۰۰‬تن ذخایر سنگ معدن طال در ایالت‬ ‫شمالی اوتار پرادش کشف کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬هند ‪۳۰۰۰‬تن ذخایر س��نگ معدن‬ ‫طال در پرجمعیت ترین ایالت ش��مالی خود کش��ف کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کش��ور دومین مصرف کننده ب��زرگ طال در‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫هند س��االنه بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬تن طال اس��تخراج می کند ولی‬ ‫برای تامی��ن تقریبا تمام تقاضای خود ب��ه واردات گران‬ ‫قیمت این فلز گرانبها وابس��ته است که به طور میانگین‬ ‫طی ‪ ۱۰‬سال گذشته ‪۸۴۳‬تن در سال بوده است‪.‬‬ ‫اشتهای هند برای طال که از ان بیشتر در جواهرسازی‪،‬‬ ‫پیشکش��ی برای خدایان و عروس��ی های مجلل استفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬سال گذشته بیش از ‪ ۳۱‬میلیارد دالر برای این‬ ‫کشور در واردات هزینه داشته است‪ .‬طال در سال گذشته‬ ‫دومین کاالی بزرگ وارداتی هند پس از نفت خام بود‪.‬‬ ‫س��ازمان های ف��درال و دولت��ی هند پس از ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫کاوش رگه هایی از طال را در منطقه س��انبهادرا در ایالت‬ ‫شمالی اوتار پرادش یافته اند‪.‬‬ ‫هند و روس��یه ق��رارداد بلندم��دت خرید نف��ت امضا‬ ‫می کنندایران بزرگترین خریدار چای هند شد‬ ‫روش��ان جیکوب‪ ،‬سرپرست س��ازمان معدنکاری ایالت‬ ‫اوتار پرادش با اش��اره به منطقه ای که در ان طال کش��ف‬ ‫ش��ده گفت‪« :‬ما ‪ ۲۹۴۰‬تن طال در سان پاهادی یافته ایم‬ ‫و ‪۶۴۶‬کیلوگرم از این س��نگ معدن را در هاردی پاهادی‬ ‫ردیابی کرده ایم»‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد تمرکز طال در این منطقه حدود ‪۳‬گرم‬ ‫در ه��ر تن از س��نگ معدن اس��ت و س��ازمان تحقیقات‬ ‫زمین شناسی هند در حال بررسی مقدار طالیی است که‬ ‫می تواند از این میدان ها استخراج شود‪.‬‬ ‫مصر ف کنن��ده این کاال در اقص��ی نقاط چین‬ ‫است‪.‬‬ ‫از روزهای سخت پیش��ین‪ ،‬هم اکنون شاهد‬ ‫اغ��از ی��ک روند صع��ودی در حج��م تقاضای‬ ‫مصرفی واحدهای چینی هس��تیم که از یکسو‬ ‫اجازه افت قیمت ها را محدود کرده و از س��وی‬ ‫دیگر با توجه به عدم رش��د ج��دی عرضه ان‬ ‫در بازارهای داخلی این کش��ور‪ ،‬جریان قیمتی‬ ‫جدیدی را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫این س��یگنال اگرچ��ه هنوز هم به نس��بت‬ ‫پرش��تاب نیس��ت‪ ،‬ول��ی تغییر فاز ای��ن حوزه‬ ‫معامالتی را نش��ان می ده��د و می تواند تداوم‬ ‫رش��د قیمت های داخل��ی ورق ن��ورد گرم در‬ ‫بازار چین را به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫داده نش��ان می دهد نگرانی ه��ای اقتصادی از‬ ‫اثرگ��ذاری ویروس کرونا در بازار چین در حال‬ ‫تقلیل یافتن اس��ت که یک داده مثبت به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫البت��ه قیمت های صادرات��ی ورق نورد گرم‬ ‫چینی هنوز هم کاهش��ی اس��ت و تا زمانی که‬ ‫ش��اهد رش��د قیمت های صادراتی این کاال از‬ ‫بازار چین نباشیم‪ ،‬نمی توان با صراحت در این‬ ‫خصوص اظهارنظر کرد‪ .‬البته تجربه نشان داده‬ ‫که بازار صادراتی چین در نهایت از بازار داخلی‬ ‫این کشور تبعیت می کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر قیمت ه��ای صادرات��ی در‬ ‫جه��ان یا قیمت ه��ای وارداتی به کش��ورهای‬ ‫غربی هنوز هم کاهش��ی است که نشان دهنده‬ ‫اثرگ��ذاری افت پیش��ین قیمت ه��ای جهانی‬ ‫اس��ت و به م��رور زمان این رون��د نیز می تواند‬ ‫در ب��ازار ورق های ن��ورد گرم و س��رد اثرگذار‬ ‫باش��د اگرچه این روند کلی چندان هم فراگیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به عنوان مثال به��ای ورق نورد گرم وارداتی‬ ‫به کشورهای اروپایی افزایش یافته است‪ .‬البته‬ ‫شتاب افت قیمت های صادراتی ورق نورد گرم‬ ‫از بنادر کشورهای موسوم به ‪ CIS‬هم در کنار‬ ‫چین کاهش��ی بوده است که باید به عنوان یک‬ ‫سیگنال مهم مورد ارزیابی قرار داد‪.‬‬ ‫م��وارد فوق نش��ان می دهد ک��ه اوضاع کلی‬ ‫در ب��ازار ورق ه��ای صنعتی در جه��ان از روند‬ ‫کلی تبعی��ت نمی کند و به رغم بهبود بازارهای‬ ‫مختل��ف ‪ ،‬باز هم ص��ادرات ورق ن��ورد گرم از‬ ‫کشورهای ‪ CIS‬و چین با افت شدید قیمت ها‬ ‫همراه ش��ده که ناخوداگاه سیگنال قدرتمندی‬ ‫را برای بهبود بازارهای جهانی به همراه نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در هر حال بازارهای ورق فوالدی در جهان‬ ‫به نوس��ان قیمت های صادرات��ی این دو حوزه‬ ‫مهم و شاید مهم ترین تولیدکنندگان در جهان‬ ‫نگاه می کنند و تا زمانی که چین و ‪ CIS‬با رشد‬ ‫قیمت های صادراتی روبه رو نشوند نمی توان به‬ ‫وضوح از بهبود این بازارها س��خن گفت اگرچه‬ ‫شرایط به نفع رش��د قیمت ها تفسیر می شود‪.‬‬ ‫در کش��ورهای اروپایی اما شاهد ارامش نسبی‬ ‫قیمت ها در بازارهای داخلی انها هستیم ان هم‬ ‫در ش��رایطی که تقاضا ضعیف ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫در بازار داخلی امریکا نیز شرایط متعادل است‬ ‫و تفاوت چندانی با هفته قبل یا ش��رایط فعلی‬ ‫در بازارهای اروپایی ندارد‪.‬‬ ‫توسط دانشمندان اروپایی انجام شد‬ ‫تولید انبوه ماده ای که ‪ ۲۰۰‬برابر فوالد استحکام دارد!‬ ‫دانش��مندان اروپای��ی نخس��تین دس��تورالعمل تولید‬ ‫گرافین را که از ان به دلیل اس��تحکام باال به عنوان ماده‬ ‫مورد استفاده در اینده نام برده می شود منتشر کردند‪.‬‬ ‫به گزارش یورو نیوز‪ ،‬این دستورالعمل از سوی گروهی‬ ‫از ش��رکت ها و دانش��گاه ها (‪Graphene Flagship‬‬ ‫‪ )consortium‬منتش��ر ش��ده اس��ت‪ .‬این گروه که در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی تشکیل ش��د یکی از ‪3‬گروه بزرگ‬ ‫تحقیقی و علمی اس��ت که بیشترین بودجه را از اتحادیه‬ ‫اروپا دریافت می کنند‪.‬‬ ‫بودج��ه گ��روه تحقی��ق درب��اره گرافی��ن ت��ا س��ال‬ ‫‪۲۰۲۳‬می�لادی بیش از یک میلیارد دالر اس��ت‪ .‬اعضای‬ ‫این گروه علمی امیدوارند که با انتشار دستورالعمل تولید‬ ‫گرافین بتوانند نقش افرینی این ماده را که به طور بالقوه‬ ‫می تواند صنایع را متحول کند افزایش دهند‪.‬‬ ‫گرافین الی��ه ای از اتم های کربن اس��ت که از گرافیت‬ ‫به دس��ت می اید‪ .‬این ماده ساختاری به شکل شانه عسل‬ ‫دارد و اس��تحکام ان ‪ ۲۰۰‬براب��ر ف��والد اس��ت‪ .‬گرافین‬ ‫همچنین از الماس س��خت تر اس��ت و از مس رس��انایی‬ ‫الکتریکی بیشتری دارد‪ .‬دس��تورالعمل تولید گرافین که‬ ‫‪ ۵۰۰‬صفحه اس��ت با مش��ارکت ‪ ۷۰‬محقق تهیه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مار گارسیا هرناندز‪ ،‬یکی از اعضای گروه علمی تحقیق‬ ‫در م��ورد گرافین درباره این دس��تورالعمل ب��ه یورونیوز‬ ‫می گوی��د‪« :‬ای��ن کت��اب بزرگی اس��ت که بس��یاری از‬ ‫مهم تری��ن روش های تولید گرافین و دیگر مواد دو بعدی‬ ‫را شرح می دهد‪».‬‬ ‫دانش��مندان بر این باور هس��تند که انعطاف و ارتجاع‬ ‫گرافی��ن این ام��کان را فراه��م می کند ک��ه از این ماده‬ ‫در بس��یاری از صنای��ع از جمله هوان��وردی‪ ،‬فضانوردی‪،‬‬ ‫پزشکی‪ ،‬انرژی و الکترونیک استفاده شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدن زمین‪:‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مع��دن زمی��ن گفت‪ :‬ب��ا وج��ود اینکه‬ ‫محدوده های ناشناخته زیادی از ذخایر کرومیت در جنوب کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬برنامه ریزی منظمی برای اکتشاف این سنگ معدنی‬ ‫در کش��ور صورت نگرفته است‪ .‬علی اس��ماعیلی در گفت وگو با‬ ‫«فلزات انالین»‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شرکت معدن زمین (سهامی خاص)‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۳‬به همت چند تن از مدیران و فعاالن معدنی کشور‬ ‫تاس��یس شد‪ .‬این شرکت از اغاز کار خود تا سال ‪ ۱۳۸۳‬در زمینه‬ ‫مش��اوره و امور اجرایی معدن فعالیت می کرد‪ .‬از ان سال به بعد با‬ ‫تغییر حوزه کاری شرکت در کنار مشاوره‪ ،‬در زمینه های طراحی‬ ‫اکتشافات باید سیستماتیک باشد‬ ‫معدنی‪ ،‬اکتش��اف‪ ،‬بهره برداری و فراوری کلی��ه مواد معدنی نیز‬ ‫وارد ش��د‪ .‬ش��رکت معدن زمین به ش��رکت های مختلف معدنی‬ ‫بخش دولتی و خصوصی که معادن گوناگون س��رب و روی‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫بوکس��یت‪ ،‬م��س و‪ ...‬را در اختیار دارند‪ ،‬خدم��ات ارائه می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدن زمین اف��زود‪ :‬تمام��ی فعالیت های‬ ‫اکتش��افی شرکت در حوزه معادنی است که درحال حاضر در انها‬ ‫به انجام امور توس��عه اکتشافی مش��غول هستیم‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫کش��ور ذخایر کمی از بوکسیت برای تولید الومینا در اختیار دارد‬ ‫که در ‪ ۴‬سال گذش��ته شرکت معدن زمین با همکاری کارفرما و‬ ‫تقب��ل هزینه های که در این حوزه وجود دارد‪ ،‬توانس��ت با اجرای‬ ‫عملیات اکتش��افی الزم‪ ،‬ذخایر معدنی ش��کرت های الومینای‬ ‫ایران‪ ،‬الومینای جاجرم‪ ،‬الومینای تاش‪ ،‬بانو و بخش��ی از معادن‬ ‫یزد‪ ،‬کرمان و کهگیلویه و بویراحمد را تا ‪ ۳‬برابر افزایش دهد‪ .‬وی‬ ‫در مورد استفاده شرکت از تجهیزات و ماشین االت معدنی‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬تمام��ی فعالیت های ما که در قالب طراحی معدنی اس��ت‪،‬‬ ‫توس��ط نرم افزار و سیستم های مهندس��ی انجام می شود؛ از این‬ ‫رو ب��ه تجهیزات و ماش��ین االت خاصی نی��از نداریم و همچنین‬ ‫در زمینه این نرم افزارها و سیس��تم های مهندس��ی وابستگی به‬ ‫کش��ورهای خارجی وجود ندارد اما برای استفاده از دستگاه های‬ ‫پیش��رفته حفاری و تهی��ه تصاویر ماه��واره ای ب��ه خودکفایی‬ ‫نرسیده ایم‪ .‬اس��ماعیلی درباره س��نگ معدنی کرومیت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در کشور اکتشافات کرومیت به صورت سیستماتیک انجام‬ ‫نمی ش��ود و همیش��ه با هزینه و ریس��ک باالیی همراه است‪ .‬در‬ ‫جنوب کشور محدوده های ناش��ناخته کرومیت زیادی است که‬ ‫ما می توانس��تیم با کشف انها تولید بیشتری در این زمینه داشته‬ ‫باش��یم که متاسفانه به علت اکتش��افات ناقصی که در این زمینه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ما با کاهش تولید روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪313‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار داغ قراضه اهن‬ ‫محمد اشناگر‬ ‫فعال حوزه ضایعات‬ ‫طرح انتقال اب دریای عمان؛ تحول در نوار شرقی کشور‬ ‫از «چابهار تا سنگان»‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫نقطه اغازین توسعه مناطق شرقی کشور با امضای تفاهمنامه‬ ‫اج��رای طرح ملی نمک زدای��ی و انتقال اب از دریای عمان به‬ ‫س��ه استان باالدستی‪ ،‬هفته جاری رقم خورد‪ .‬در واقع این امر‬ ‫گام بلندی ب��ود که ایمیدرو در قالب همکاری با اس��تانداران‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬خراس��ان جنوبی و خراسان رضوی‬ ‫و البت��ه وزارت نیرو برداش��ت‪ .‬در این می��ان همراهی بخش‬ ‫خصوصی در سرمایه گذاری‪ ،‬جانی به این پروژه بخشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد صنعت مادر‬ ‫حضور صنایع معدن��ی و به ویژه فوالد به عنوان صنعت مادر‪،‬‬ ‫سبب تحرک بخش��ی به توسعه مناطق مختلف شده اند و این‬ ‫ام��ر در اس��تان های مرکزی همچون اصفهان‪ ،‬ی��زد‪ ،‬کرمان و‬ ‫خوزستان قابل مشاهده اس��ت‪ .‬هر کدام از شرکت های بزرگ‬ ‫فوالدی کش��ور با هزاران ش��رکت در باالدست و پایین دست‬ ‫همکاری دارند و از این روست که ایجاد هر شغل در باالدست‬ ‫صنع��ت فوالد‪ ،‬تا ‪ ۱۰‬ش��غل به ط��ور غیر مس��تقیم را ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬اکنون مناطق ش��رقی کشور در استانه چنین تحولی‬ ‫هس��تند به گونه ای که توسعه برمبنای امور زیربنایی و زنجیره‬ ‫مع��دن و صنایع معدن��ی تجربه کنند‪ .‬هرچن��د مقدمات این‬ ‫پدیده از س��ال های پیش در معادن سنگان (واقع در خراسان‬ ‫رضوی) فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬امروزه س��نگان در ح��ال ایجاد‬ ‫ظرفیت برای تولید ‪ ۱۷.۵‬میلیون تن کنس��انتره و ‪۱۵‬میلیون‬ ‫تن گندله سنگ اهن است که انتقال اب به این مناطق (که از‬ ‫استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی می گذرد)‪،‬‬ ‫حیات بخش توس��عه پای��دار ان نواحی خواهد ش��د‪ .‬مجتمع‬ ‫معدنی س��نگان تاکنون ‪۷‬هزار ش��غل ایجاد ک��رده و تا پایان‬ ‫امس��ال با راه اندازی دو کارخانه کنسانتره و گندله سنگ اهن‪،‬‬ ‫‪ ۲‬هزار ش��غل جدید اضافه خواهد ک��رد و بدین ترتیب تعداد‬ ‫اشتغال سنگان به ‪۹‬هزار نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫نکته قاب��ل توجه حضور همزمان اس��تانداران سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬خراسان جنوبی و خراس��ان رضوی و مدیرعامل‬ ‫ابفای کش��ور (معاون وزیر نیرو) در کن��ار رئیس هیات عامل‬ ‫ایمی��درو در برنامه امضای تفاهمنامه طرح ملی نمک زدایی و‬ ‫انتقال اب از دریای عمان به ‪ 3‬استان خاوری است‪ .‬همچنین‬ ‫ش��رکت هایی که اکنون در حال س��رمایه گذاری در س��اخت‬ ‫کارخانه های فراوری س��نگ اهن هس��تند‪ ،‬اماده ایفای سهم‬ ‫خود در این پروژه ‪ ۱۵۰۰‬کیلومتری شده اند‪.‬‬ ‫اعضای اصلی س��رمایه گذار در خط انتق��ال اب از خلیج فارس‬ ‫به مناطق مرکزی هس��تند‪ .‬پیش بینی ش��ده فاز نخست این‬ ‫خط تا انتهای امس��ال به س��یرجان (اس��تان کرمان) برسد و‬ ‫پس از ان در س��ال ‪ ۹۹‬وارد چادرملو در اس��تان یزد شود که‬ ‫ب��ه گفته خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هی��ات عامل ایمیدرو‪ ،‬این‬ ‫شرکت ها تجربه ای گرانسنگ در اجرای پروژه انتقال اب دارند‬ ‫که می تواند به پروژه جدید در مناطق ش��رقی کمک ش��ایانی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در همین حال استان سیس��تان و بلوچستان که در ابتدای‬ ‫خ��ط انتق��ال اب از دری��ای عمان ق��رار دارد‪ ،‬در چند س��ال‬ ‫گذشته ش��اهد اجرای ‪۳۰‬هزار کیلومتر مربع اکتشاف معدنی‬ ‫از س��وی ایمیدرو شده‪ ،‬هرچند این عملیات از نیمه دوم سال‬ ‫گذش��ته افزایش بیش از ‪۲‬برابری یافت��ه و از ‪۸۲‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع عبور کرده اس��ت‪ .‬براس��اس اکتش��افات انجام شده‪ ،‬این‬ ‫اس��تان توانمندی های معدنی به وی��ژه در ذخایر مس دارد که‬ ‫‹ ‹بهره گیری از تجربه انتقال اب‬ ‫در س��وی دیگر کش��ورمان‪ ،‬ش��رکت های معدنی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬ملی صنایع مس ای��ران و معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫می تواند بخش��ی از اهداف کالن این صنعت را برعهده گیرد و‬ ‫نقش افرینی افزون تری در حوزه معدن کند‪.‬‬ ‫س��واحل مکران در چابهار نیز میزبان توسعه فوالدسازی در‬ ‫کش��ور است و طی سال های گذشته پروه فوالد مکران را وارد‬ ‫فاز اجرایی کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بندر این منطقه چندی‬ ‫پیش شاهد امضای قرارداد ساخت نخستین پایانه مکانیزه مواد‬ ‫معدنی در بندر ش��هید بهش��تی بود که این امر فرایند توسعه‬ ‫حمل و بارگیری مواد معدنی و صنایع معدنی در نوار ش��رقی‬ ‫را قوت بخشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همگرایی بخش دولتی و خصوصی‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬مس��یر ابادانی س��ه اس��تان شرقی با‬ ‫پ��روژه ملی نمک زدای��ی و انتقال اب از دری��ای عمان و عبور‬ ‫ان از سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬خراس��ان جنوبی و خراس��ان‬ ‫رض��وی‪ ،‬اغازگ��ر احیای این مناط��ق در حوزه اب ش��رب و‬ ‫صنعتی ش��ده اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬اتحاد مش��ترک نهادهای‬ ‫دولتی از جمله اس��تانداری ها‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنین وزارت نیرو به همراه حضور ش��رکت های خصوصی‬ ‫در ای��ن ط��رح ملی‪ ،‬نوی��د بخش اج��رای این ط��رح ‪۱۵۰۰‬‬ ‫کیلومتری اس��ت‪ .‬طرح��ی ‪ ۲.۵‬میلیارد یوروی��ی که در ‪ ۳‬فاز‬ ‫قرار اس��ت ‪ ۷۵۰‬میلیون مترمکعب اب را نمک زدایی و انتقال‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ای��ن پروژه در دل خود انتقال دان��ش از پروژه خلیج فارس‬ ‫و کس��ب تجرب��ه جدی��د را نی��ز دارد‪ .‬همزم��ان منافع مادی‬ ‫همچ��ون درامدزای��ی و ایجاد تحرک در طرح ه��ای زیربنایی‬ ‫و مناف��ع اجتماع��ی و امنیت��ی به س��بب ایجاد ش��غل دارد‪.‬‬ ‫ب��ه بیانی دیگر‪ ،‬حوزه های ش��رب و صنعتی از این مس��یر در‬ ‫جهت توس��عه اجتماعی و کاهش مهاج��رت نیز بهره می برند‬ ‫و البت��ه چنین پ��روژه ای منافع کالن کش��ور در ایجاد امنیت‬ ‫را ب��ه همراه خواهد داش��ت که مورد توج��ه حاکمیت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت معدن و تجارت مطرح کرد‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در بخش اکتشافات‬ ‫گام های برداش��ته شده‪ ،‬تحول بزرگی در اینده این بخش‬ ‫رقم خواهد زد و به عنوان نمونه حجم اکتش��افات امسال‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬برابر کل اکتشافات سال های گذشته این سازمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬با اشاره به برخی اقدامات‬ ‫اساس��ی صورت گرفته در حوزه معادن در طول سال ‪،۹۸‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکتش��افات انجام ش��ده توس��ط ایمیدرو طی‬ ‫یکسال گذشته به اندازه کل عملیات اکتشافی این سازمان‬ ‫در سال های گذشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ابت��دای س��ال جاری‪ 5 ،‬برنام��ه عمده در‬ ‫حوزه معادن و صنایع معدنی ش��امل توس��عه فعالیت های‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک‪ ،‬تکمی��ل زنجیره ارزش فلزات اساس��ی و‬ ‫نوس��ازی معادن در دس��تور کار این وزارتخانه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تحولی بزرگ در اکتشافات معدنی توسط ایمیدرو‬ ‫رحمان��ی تصریح ک��رد‪ :‬بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫کش��ور حداقل ‪ ۲۰‬درصد از س��هم صادرات غیرنفتی را به‬ ‫خود اختصاص داده و امسال این عدد به حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬توقع ویژه بنده از این‬ ‫حوزه‪ ،‬فعال سازی حداکثری ظرفیت های تشکل های بخش‬ ‫خصوصی و همچنین بسیج امکانات دولتی برای توسعه امور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخش مع��ادن و صنایع معدنی کش��ور‬ ‫ظرفیت ه��ای بس��یار باالی��ی دارد و می توان��د یک��ی از‬ ‫جایگزین ه��ای مطمئ��ن م��ا در درامدهای نفت��ی‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال‪ ،‬توسعه مناطق محروم و‪ ،...‬باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه ‪ ۲‬میلیارد دالری س�اخت داخل و‬ ‫یک میلیارد دالری کک‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬گام های بس��یار بزرگی در عرصه س��اخت‬ ‫داخ��ل برداش��ته ش��ده و قرارداده��ا و تفاهمنامه های به‬ ‫امضا رس��یده در چارچوب این برنام��ه از دو میلیارد دالر‬ ‫عبور کرده اس��ت؛ به عنوان نمونه در همین بخش صنایع‬ ‫معدنی برای تولید داخلی الکترود گرافیتی‪ ،‬تفاهمنامه ای‬ ‫ب��ه ارزش یک میلیارد دالر با وزارت نفت برای تولید کک‬ ‫سوزنی و اسفنجی منعقد کرده ایم‪.‬‬ ‫رحمانی اف��زود‪ :‬بخش مع��دن ما بیش از ای��ن قابلیت‬ ‫ش��کوفایی دارد و روند حمایتی ما از واحدهای معدنی به‬ ‫خصوص معادن بزرگ کشور با اولویت توسعه ای و تسهیل‬ ‫در امور انها باید دنبال شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بخش معدن و صنایع معدنی از ظرفیت‬ ‫الزم ب��رای تبدیل ش��دن ب��ه الگو برای س��ایر بخش های‬ ‫وزارتخانه را دارد و با توجه به انگیزه موجود در این بخش‬ ‫و معاون جدید امیدوارم که شاهد تحقق حداکثری اهداف‬ ‫این وزارتخانه در این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬ام��روز هم افزایی‬ ‫خ��وب و رویکرد مثبتی برای تحقق اهداف رونق تولید در‬ ‫سطح کش��ور در میان مسئوالن و دستگاه های مختلف به‬ ‫وج��ود امده اس��ت و باید به صورت بهین��ه از فرصت های‬ ‫همکاری موجود بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی با تاکید بر این ضرورت ک��ه باید اثار اقدامات‬ ‫و کاره��ای انجام ش��ده برای مردم ملموس باش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خانواده بزرگ متش��کل از‬ ‫فع��االن مختلف بخش خصوصی و دولتی اس��ت و انتظار‬ ‫می رود روند تسهیل امور و ارائه خدمات به شکلی باشد که‬ ‫تش��کل ها و همه فعاالن این حوزه وزارتخانه را خانه اصلی‬ ‫و مامن خود بدانند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت‪ :‬نوس��انات‬ ‫قیمتی فوالد در شرایط موجود پذیرفتنی نیست و با توجه‬ ‫به اینکه حجم تولیدات ما در فوالد بیش از دو برابر مصرف‬ ‫کش��ور اس��ت باید این روند در س��ریع ترین زمان ممکن‬ ‫کنترل و تثبیت شود‪.‬‬ ‫ترمینال سبز مکانیزه مواد معدنی؛ طرحی برای توسعه و ابادانی چابهار و معادن‬ ‫مدیرعامل و نایب رئیس شرکت توسعه تجارت زندگی و مجری‬ ‫احداث و بهره برداری از نخستین پایانه سبز مکانیزه مواد معدنی‪،‬‬ ‫فوالدی و مصالح س��اختمانی در بندر ش��هید بهش��تی چابهار در‬ ‫خصوص قرارداد اخیر راه اهن جمهوری اس�لامی ایران و شرکت‬ ‫ذوب اهن برای توس��عه خطوط ریل��ی بندر چابهار گفت‪ :‬چابهار‬ ‫تنها بندر اس��تراتژیک کش��ور از نظر دسترسی به اب های ازاد و‬ ‫اقیانوس��ی اس��ت که خارج از خلیج فارس قرار داشته و به همین‬ ‫دلیل به دور از مناقش��ات ای��ن روزهای این خلیج فارس می تواند‬ ‫ایفاگ��ر نقش باش��د‪« .‬محم��د ارازش» در گفت وگو با معدن ‪۲۴‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬توس��عه ری��ل راه اهن در این بن��در می تواند اتفاقات‬ ‫اقتص��ادی بزرگ��ی را رقم بزند‪ ،‬زیرا دسترس��ی معادن اس��تان و‬ ‫همچنین معادن ش��رق کش��ور را به بندر چابه��ار فراهم کرده و‬ ‫حض��ور محصوالت مختل��ف را در این منطقه می توانیم داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬این مس��ئول یاداور ش��د‪ :‬بندر چابهار با معاف بودن از‬ ‫تحریم ه��ا می تواند برای همه صادر کنندگان در سراس��ر کش��ور‬ ‫سهولت و اسانی در فعالیت های صادراتی و وارداتی را فراهم اورد‪،‬‬ ‫همچنی��ن هزینه های پایین حمل ریلی می تواند صرفه اقتصادی‬ ‫باالتری برای فعاالن اقتصادی نسبت به حمل ونقل جاده ای داشته‬ ‫باشد‪ .‬ارازش به کالمی از رهبر معظم انقالب که «اقتصاد ما باید‬ ‫به س��مت اقتصاد غیر نفتی برود» اش��اره کرد و گفت‪ :‬پایانه سبز‬ ‫مکانی��زه مواد معدنی‪ ،‬فوالدی و مصالح س��اختمانی بندر چابهار‬ ‫یک��ی از بازیگران مهم در این منطقه برای تحقق منویات رهبری‬ ‫اس��ت که البته الزمه ان توس��عه زیرساخت های اساسی از جمله‬ ‫ریل راه اهن اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬ب��ا تحقق این طرح ورود کاالهای‬ ‫مورد نیاز افغانس��تانی ها به کشورش��ان و حمل ان از طریق بندر‬ ‫چابهار را شاهد خواهیم بود که از این نظر می تواند نقش بسزایی‬ ‫در گرفتن س��هم بازار در این بندر داش��ته باشد‪ .‬مجری احداث و‬ ‫بهره برداری از نخس��تین پایانه سبز مکانیزه مواد معدنی‪ ،‬فوالدی‬ ‫و مصالح ساختمانی در بندر شهید بهشتی چابهار تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫هر چه س��ریعتر این خط ارتباطی راه اندازی شود افغانی ها سهل‬ ‫تر و اسان تر می توانند محصوالت و مواد مورد نیاز خود را صادر یا‬ ‫به کشورشان وارد کنند؛ کشوری که دارای ذخایر معدنی سرشار‬ ‫معدنی بوده و می توان رقمی میلیون تنی برای جذب و حمل انواع‬ ‫بار از چابهار برای این کش��ور در نظر گرفت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫توس��عه تجارت زندگی‪ ،‬به تخصیص حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر از‬ ‫صندوق ذخیره ارزی برای این طرح اش��اره کرد و گفت‪ :‬قرارداد‬ ‫جدیدی که بین وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬وزارت صنعت و قرارگاه‬ ‫سازندگی خاتم االنبیا منعقد شده نزدیک به یک و نیم سال زمان‬ ‫برای بهره برداری از فاز نخس��ت این پروژه به طول کمتر از ‪۷۰۰‬‬ ‫کیلومتر بین چابهار تا زاهدان را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ازار ضایع��ات اهن در س��ه هفته گذش��ته با‬ ‫جهش��ی ناگهانی روبه رو ش��ده و به صورت ممتد‬ ‫نیز در حال افزایش اس��ت‪ .‬در حال حاضر هر کیلو‬ ‫ضایعات اهن به حدود ‪ ۴۸۰۰‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫البت��ه برخی عنوان می کنند که به دنبال قیمت‬ ‫قراضه اس��ت که ن��رخ انواع محص��والت فوالدی‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬این در حالی است که قیمت قراضه‬ ‫تابعی از قیمت شمش فوالد است‪ ،‬به عبارت دیگر‬ ‫کارخانه ها براس��اس قیمت ش��مش فوالد قیمت‬ ‫قراضه را تعیین می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه قیمت های جهانی نی��ز تاثیر چندانی بر‬ ‫قیمت قراضه نخواهد داش��ت و قیمت جهانی در‬ ‫تابس��تان س��ال جاری به پایین ترین قیمت خود‬ ‫رسید‪ .‬مالک قیمت گذاری قراضه در جهان کشور‬ ‫ترکیه است‪ ،‬چراکه بیشترین میزان واردات را در‬ ‫دنی��ا این کش��ور انجام می ده��د؛ در حال حاضر‬ ‫نی��ز قیمت ضایعات اهنی ترکیه نس��بت به چند‬ ‫م��اه گذش��ته با تغیی��رات خاصی روبه رو نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬درب��اره جهش های ناگهان��ی قیمت های‬ ‫قراضه باید به تغییرات فصلی توجه داش��ت‪ ،‬چرا‬ ‫که در نیمه دوم س��ال و با فرارس��یدن فصل سرما‬ ‫با کمب��ود قراضه داخلی روبه رو می ش��ویم و این‬ ‫کاه��ش میزان قراضه افزایش قیمت ها را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫از همین رو سال اینده و با فصل جدید احتمال‬ ‫کاه��ش قیمت قراضه وجود دارد و اگر هم کاهش‬ ‫نیابد ب��ه حالت تثبیت خواهد رس��ید‪ .‬از انجا که‬ ‫عمده بازار جمع اوری ضایعات به ش��کل س��نتی‬ ‫و دوره گ��ردی انجام می گیرد و در فصل س��رما با‬ ‫رکود روبه رو می ش��ود که بر قیمت ان تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪ .‬برخی کارخانه دار نیز ضایعات خود را‬ ‫دپو کرده و در اس��فند با قیمت های باالتر شروع به‬ ‫فروش می کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات ‪ ۱۰‬هزار تن‬ ‫مواد معدنی از بندر شهید‬ ‫بهشتی چابهار‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی‬ ‫اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬نخستین‬ ‫محمول��ه ب��زرگ صادرات��ی بخ��ش خصوص��ی از‬ ‫بن��در ش��هید بهش��تی چابه��ار در قال��ب ‪۱۰‬هزار‬ ‫ت��ن م��واد معدن��ی از ن��وع س��وپرفاین ص��ادر‬ ‫شد‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪ ،‬ماندانا زنگنه اظهارکرد‪:‬‬ ‫این اقدام مهم تجاری استان با پیگیری فراوان و رفع‬ ‫چالش ها و مشکالت فرارو‪ ،‬با همکاری اداره کل بنادر‬ ‫و دریانوردی استان و ش��رکت کشتیرانی جمهوری‬ ‫اسالمی به سرانجام رسید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این محموله‬ ‫از معدن سنگ اهن استان از طریق بندر شهید بهشتی‬ ‫چابهار از س��وی ‪ ۴۰۰‬دستگاه کانتینر بارگیری شد‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار‬ ‫سیس��تان و بلوچستان با اش��اره ویژگی های شرکت‬ ‫صادر کننده این محموله معدنی استان گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوص��ی مذک��ور دارای پروانه ه��ای بهره برداری‬ ‫مع��ادن س��نگ اه��ن در مناط��ق مختلف اس��تان‬ ‫اس��ت که اش��تغال قابل توجهی را نی��ز ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬سرپرس��ت معاونت هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫اس��تاندار سیستان و بلوچس��تان با اشاره به اهمیت‬ ‫بن��در چابهار گفت‪ :‬بندر چابه��ار با توجه به موقعیت‬ ‫مناس��ب جغرافیایی و اقتصادی‪ ،‬وج��ود بنادر مهم‬ ‫شهید بهشتی و شهید کالنتری با ظرفیت پهلوگیری‬ ‫کش��تی های پهن پیکر‪ ،‬ورود و خ��روج کاال و اتصال‬ ‫به اقیانوس در حال تبدیل ش��دن ب��ه قطب تجارت‬ ‫و ترانزی��ت منطق��ه اس��ت و ب��ه زودی می تواند به‬ ‫عن��وان بن��دری چن��د منظ��وره در کالس جهانی‬ ‫ایف��ای نقش کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬موقعیت چابهار و‬ ‫زیرساخت های فراهم شده در بندر چابهار این امکان‬ ‫را فراهم کرده که در س��طح ملی و بین المللی چابهار‬ ‫نق��ش افرینی و جایگاه ویژه ای در میان بنادر منطقه‬ ‫برای خ��ود فراهم کند که در این��ده نزدیک موجب‬ ‫توس��عه و پیش��رفت نه تنها سیس��تان و بلوچستان‬ ‫بلکه شرق و جنوب ش��رق کشور و برخی کشورهای‬ ‫همسایه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کاواک صنعت پارسیان مطرح کرد‪:‬‬ ‫راهکاری برای کاهش هزینه های معدنی‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪313‬‬ ‫گزارش‬ ‫برنامه دورهمی دالالن‬ ‫هر روز در بهین یاب!‬ ‫این روزها انتقادها از عملکرد س��امانه بهین‬ ‫ی��اب وزارت صمت باالگرفت��ه و عموم فعاالن‬ ‫صنایع فلزی و پتروش��یمی نسبت به تخصیص‬ ‫س��همیه ها در این س��امانه گالیه دارند‪ .‬حرف‬ ‫اصلی ای��ن فعاالن نیز نب��ود اطالعات دقیق و‬ ‫داده های عجیب در این سامانه است که باعث‬ ‫ش��ده به مکانی برای دورهم��ی دالالن مبدل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��وال واحد از متولیان سامانه بهین یاب این‬ ‫اس��ت که چرا به محض تح��رک بهای دالر و‬ ‫جذاب ش��دن فاصل��ه قیمتی می��ان نرخ های‬ ‫رس��می و ازاد مواد اولی��ه که وجود این فاصله‬ ‫قیمت��ی نیز از پایه ایراد دارد بر میزان تقاضای‬ ‫خرید مواد اولیه ای ک��ه مجوز ان را بهین یاب‬ ‫صادر می کند‪ ،‬اضافه می شود؟‬ ‫در همی��ن زمینه هوش��نگ گودرزی‪ ،‬رئیس‬ ‫هی��ات مدی��ره انجم��ن الومینیوم ب��ه اقتصاد‬ ‫انالین گفت‪ :‬مش��کالتی که ام��روز گریبانگیر‬ ‫فوالدی ها اس��ت‪ ،‬الومینیومی ه��ا را نیز گرفتار‬ ‫ک��رده زیرا فعاالن این صنع��ت‪ ،‬به اندازه کافی‬ ‫س��رمایه در گ��ردش ندارند و ناچ��ار به خرید‬ ‫مدت دار هستند؛ در این شرایط حضور دالالن‬ ‫در س��امانه بهین یاب نیز بر مش��کالت افزوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گ��ودرزی ب��ا انتق��اد از رون��د شناس��ایی‬ ‫واحده��ای تولی��دی برای دریافت م��واد اولیه‬ ‫در س��امانه بهین یاب وزارت صمت ادامه داد‪:‬‬ ‫معموال افرادی در صف خری��د مواد اولیه قرار‬ ‫می گیرن��د که پ��ول و نقدینگ��ی دارند و بعضا‬ ‫س��فته باز هس��تند به طوری که انها اجناس را‬ ‫خریداری می کنند و به جای بانک ها با س��ود و‬ ‫بهره به صنایع پایین دستی می فروشند؛ سوال‬ ‫اینجاست که نقش و هدف از راه اندازی سامانه‬ ‫بهین یاب واقعا این بود؟‬ ‫گ��ودرزی تاکی��د ک��رد‪ :‬این موض��وع یکی‬ ‫از اش��کاالت اساس��ی در بازار اس��ت‪ .‬س��امانه‬ ‫«بهین ی��اب» وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انواع و اقس��ام س��عی و خطاه��ا را در چندین‬ ‫سال گذش��ته انجام داد ه که بتوانند مقابل این‬ ‫نوع از عمل و سفته بازی را بگیرند اما در عمل‬ ‫موفق نبوده و سفته بازها با «بهین یاب» بزرگ‬ ‫تر شده اند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س��نگ اهن نی��ز در خصوص‬ ‫مانور سفته بازان در سامانه «بهین یاب» مطرح‬ ‫کرد‪ :‬تامین مواد اولیه خام کارخانه های داخلی‬ ‫جزو اصلی ترین مش��کالت صنایع پایین دست‬ ‫فوالد و سنگ اهنی است‪.‬‬ ‫هم اکنون س��رعت افزای��ش تولید در بخش‬ ‫معدنی و صنایع معدنی ش��دت یافته‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید اس��تراتژی مناس��بی برای عرضه عادالنه‬ ‫م��واد اولیه بین بنگاه ه��ای تولیدی طرح ریزی‬ ‫ش��ود‪ .‬مهرداد اکبریان ادامه داد‪ :‬اگر مسئوالن‬ ‫ش��یوه های رایج در جهان یعنی عرضه و تقاضا‬ ‫را ب��دون دخالت بپذیرند و ب��ه عرضه و تامین‬ ‫مواد اولی��ه در صنایع پایین دس��ت تن دهند‪،‬‬ ‫روال مطل��وب گذش��ته بار دیگ��ر احیا خواهد‬ ‫ش��د و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‪ ،‬پس‬ ‫از چندین معامله باالخره به تعامل س��ازنده و‬ ‫نقطه تعادل دست خواهند یافت‪ ،‬اما دولت طی‬ ‫‪ ۲‬سال گذشته ترجیح داده تا با فاصله گرفتن‬ ‫از چنی��ن راه��کار علمی و کارام��دی‪ ،‬به بازار‬ ‫ورود و مداخله مخرب کند‪ .‬اکبریان ادامه داد‪:‬‬ ‫دول��ت پس از انتقادات فراوان‪ ،‬گام در مس��یر‬ ‫دخالت در بازار گذاش��ت که البته چندان تاثیر‬ ‫مثبتی نداش��ته زیرا دخالتی مستقیم در روند‬ ‫بازار محسوب می ش��ود‪ .‬خروجی شعار تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬بخشنامه ها و مکانیزم های تحمیلی جدید‬ ‫به بازار است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینک��ه متاس��فانه در بازارهای‬ ‫غیر رس��می به دلی��ل نبود ش��فافیت امضای‬ ‫طالی��ی و رانت وجود دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یکی از‬ ‫رخدادهای ناگوار‪ ،‬حضور دالالن و سفته بازانی‬ ‫در بازار اس��ت که از طریق ارتباطات‪ ،‬و مطلع‬ ‫ش��دن پیشاپیش از تحوالت دس��توری بازار از‬ ‫گپ قیمت ها‪ ،‬سود بی رویه ای به جیب می زنند‬ ‫اما تولیدکننده و مصرف کننده نهایی‪ ،‬قربانی و‬ ‫بازنده سودجویی دالالن و رانت خواران هستند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س��نگ اهن ایران عنوان کرد‪:‬‬ ‫باید عرضه و تقاضا را به همراه نظارت نهادهای‬ ‫مرتبط به بورس��به عنوان بازار رسمی و شفاف‬ ‫کاال س��پرد تا فروش دس��توری محصوالت با‬ ‫قیم��ت پایین زمینه رانت در کش��ور را فراهم‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت کاواک صنع��ت‬ ‫پارس��یان گفت‪ :‬فیلترپرس به عنوان دس��تگاه‬ ‫تصفیه کنن��ده اب و خاک معدن��ی در معادن‬ ‫مس از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬پیش تر‪،‬‬ ‫این دس��تگاه وارد می شد که با بومی سازی ان‬ ‫در کشور‪ ،‬ش��اهد کاهش مطلوبی در هزینه ها‬ ‫ش��دیم‪ .‬ش��رکت های معدنی خصوصی به ویژه‬ ‫س��نگ اهن و مس در روند رش��د این صنعت‬ ‫نق��ش پررنگ��ی دارن��د و دول��ت در این ب��اره‬ ‫کوچک تری��ن حمایتی را از تولیدکننده داخلی‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫میث��م مهی��ن زارع در گفت وگو ب��ا «فلزات‬ ‫انالی��ن»‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬این مجموع��ه با هدف‬ ‫طراحی‪ ،‬تامین و ساخت ماشین االت صنعتی و‬ ‫سیستم های فیلتراسیون به ویژه فیلترپرس در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬تاسیس ش��ده است‪ .‬فعالیت خود‬ ‫را با تولی��د چند فیلترپرس اغ��از کردیم و به‬ ‫مرور زمان با ش��ناخت بازار و معرفی مجموعه‪،‬‬ ‫می��زان ظرفیت تولید را افزای��ش دادیم‪ .‬تعداد‬ ‫پرسنل ش��رکت درحال حاضر‪ ۳۵ ،‬نفر است و‬ ‫به صورت تمام وقت مش��غول به تولید هستیم‪.‬‬ ‫هدف اصلی تش��کیل این مجموعه‪ ،‬خودکفایی‬ ‫کش��ور در زمینه فیلترپرس است‪ .‬شرکت هایی‬ ‫مانند اف ال اش��میت و س��وئد اال ب��ه عنوان دو‬ ‫ش��رکت اروپایی مدت زمانی زیادی را در ایران‬ ‫به س��اخت محصول مشابه پرداختند و صاحب‬ ‫امتیاز پروژه های بزرگ می ش��دند‪ ،‬اما با شروع‬ ‫تحریم ها‪ ،‬قراردادها و معادن را در نیمه راه رها‬ ‫کردند و از ایران خارج شدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با خروج ش��رکت های اروپایی از‬ ‫ایران‪ ،‬معادن کش��ور ضررهای چش��مگیری را‬ ‫متحمل شد و ما در تالش هستیم که به کمک‬ ‫نیروی انس��انی متخصص و فع��االن در عرصه‬ ‫معدن جایگزین این ش��رکت ها شویم‪ .‬ایران در‬ ‫زمره کش��ورهای اس��ت که بزرگ ترین معادن‬ ‫دنی��ا را دارد‪ .‬معادن داخلی ب��ا وجود ظرفیت‬ ‫ب��االی مواد معدن��ی‪ ،‬کارای��ی الزم را ندارند و‬ ‫باید توجه بیش��تری به این حوزه صورت گیرد‪.‬‬ ‫کش��ورهای نام برده‪ ،‬خاک معدن��ی را از ایران‬ ‫خریداری می کنن��د و به محصول تبدیل کرده‬ ‫و دوباره این محصوالت وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کاواک صنعت پارس��یان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هزینه واردات محصوالت به مراتب‬ ‫بیشتر از تولید داخلی انها است و در تحریم ها‬ ‫نیز ای��ن هزینه ه��ا افزایش می یابد‪ .‬نوس��انات‬ ‫ناگهانی قیمت فلزاتی مانند مس‪ ،‬الومینیوم و‬ ‫فوالد‪ ،‬تولیدکننده را اذیت می کند و در شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬ساالنه چندین مرتبه شاهد افزایش ‪20‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصدی قیمت ها هس��تیم‪ .‬این موضوع‬ ‫عالوه بر اختالل در روند فعالیت تولیدکننده ها‬ ‫و معدنداران‪ ،‬مس��یر پیشرفت اقتصادی کشور‬ ‫را نیز ناهموار کرده اس��ت‪ .‬کشور دارای معادن‬ ‫غنی از مس است که موضوع افزایش قیمت ها‬ ‫در این نوع معادن بیشتر به چشم می خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹در معادن مس و سنگ اهن فعالیت‬ ‫داریم‬ ‫مهین زارع ابراز کرد‪ :‬دستگاه های فیلترپرس‬ ‫به طور کامل توس��ط تی��م متخصص طراحی‬ ‫ش��ده و با استفاده از مواد اولیه داخلی‪ ،‬فرایند‬ ‫س��اخت را اغاز کرده ایم‪ .‬با خروج شرکت های‬ ‫ت خود را با بسیاری‬ ‫خارجی‪ ،‬توانس��تیم فعالی ‬ ‫از مع��ادن مطرح مانند معدن مس سرچش��مه‬ ‫و معدن مس س��ونگون اغ��از کنیم‪ ،‬همچنین‬ ‫در حال مذاکره با معدن گل گهر نیز هس��تیم‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬یک پروژه خوب از سمت شرکت‬ ‫صبانور به ما محول شده است و در حال اجرای‬ ‫پروژه ‪ EPC‬ان هستیم‪ .‬حجم تولید کنسانتره‬ ‫این ش��رکت در ش��هرک بیجار بسیار باال بوده‬ ‫و ب��رای خط باطل��ه به ای��ن فیلترپرس ها نیاز‬ ‫دارند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬در مرحله طراحی س��وله‬ ‫هستیم و ساخت فیلترپرس ها را به زودی اغاز‬ ‫خواهیم کرد و در تالشیم که تا چهار ماه اینده‬ ‫این فیلترپرس ها نصب ش��ده و به بهره برداری‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫مدیرکل هماهنگی امور اس��تان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گفت‪ :‬س��ه بخش بزرگ صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هم این��ک نیم��ی از تولید ناخالص ملی را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده که نشان از تاثیرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬پژمان قربانی در ایین معرفی سرپرس��ت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان س��منان در سالن‬ ‫اجتماعات این س��ازمان افزود‪ :‬امروز ای��ن وزارتخانه با حجم‬ ‫وی درباره پروژه های اجرا ش��ده در معادن و‬ ‫صنع��ت مس ایران توضیح داد‪ :‬پروژه های خود‬ ‫را در دو مع��دن مس س��ونگون و سرچش��مه‬ ‫اج��را کرده ای��م‪ .‬در مع��دن مس س��ونگون از‬ ‫صف��ر ت��ا ‪۱۰۰‬س��اخت فیلترپرس ها توس��ط‬ ‫ما انجام ش��د و ب��ه زودی در س��ایت نصب و‬ ‫راه ان��دازی خواهند ش��د‪ .‬همچنی��ن در معدن‬ ‫سرچشمه نیز س��اخت این دستگاه را بر عهده‬ ‫داش��تیم‪ .‬در معدن مس پرش��یا در شهرستان‬ ‫میام��ی‪ ،‬مع��دن هنوز ب��ه مرحله اکتش��اف و‬ ‫استخراج نرس��یده‪ ،‬اما دو دس��تگاه فیلرپرس‬ ‫در مع��دن نص��ب ش��ده و ام��اده بهره برداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن مدیرعام��ل در ادامه ابراز ک��رد‪ :‬عالوه‬ ‫ب��ر معادن مس‪ ،‬در پروژه های زغال س��نگ نیز‬ ‫حض��ور فعال داری��م‪ .‬به عنوان مث��ال طراحی‬ ‫فیلترپ��رس و طراحی مخازن ش��رکت معدنی‬ ‫فجر مزینوی شهرس��تان طبس توسط شرکت‬ ‫کاواک صنع��ت پارس��یان انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫متاس��فانه برخی از ش��رکت های معدنی همان‬ ‫منطقه تصمیم گرفتند که از محصوالت مشابه‬ ‫خارج��ی اس��تفاده کنند‪ ،‬ام��ا در نهایت نتایج‬ ‫مطلوبی حاصل نش��د‪ .‬در شرایط کنونی کشور‪،‬‬ ‫خدمات پس از ف��روش محصوالت خارجی در‬ ‫دس��ترس نیس��ت و ادامه فعالیت معدنی را با‬ ‫مش��کل مواجه می کن��د و ارائه ای��ن خدمات‬ ‫توس��ط شرکت های خارجی‪ ،‬عالوه بر هزینه به‬ ‫زمان زیادی نیاز دارد‪ .‬به طور کلی شرکت های‬ ‫معدن��ی که به ما اعتماد کردند و از محصوالت‬ ‫ایرانی اس��تفاده کردند‪ ،‬رضایت کافی را از روند‬ ‫کار داش��تند‪ ،‬صرفه جوی��ی در وق��ت و هزینه‬ ‫مزیت تولید محصول ایرانی به حساب می اید‪.‬‬ ‫مهین زارع اذعان کرد‪ :‬فیلتر پرس دستگاهی‬ ‫اس��ت که عمل تصفی��ه را در حجم زیاد انجام‬ ‫داده و مای��ع و جامد را از یکدیگر جدا می کند‪.‬‬ ‫ای��ن دس��تگاه در صنای��ع مختلف��ی همچون‬ ‫معدن‪ ،‬صنایع غذایی و پتروشیمی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫ظرفیت اسمی کارخانه ‪ ۵۰‬عدد و میزان واقعی‬ ‫تولید ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬دس��تگاه فیلترپرس در س��ال‬ ‫است و قصد داریم طی پنج سال اینده ظرفیت‬ ‫تولید همین نوع فیلترها را ساالنه به ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫دستگاه برس��انیم و در کنار ان فیلترپرس های‬ ‫عظیم الجث��ه ب��ا تناژ باالتر را س��االنه ‪ ۲۰‬عدد‬ ‫تولید کنیم‪ .‬معادن بزرگ کش��ور تقریبا به ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬عدد دس��تگاه در س��ال نی��از دارند و ما‬ ‫به س��هم بازار خوبی می اندیش��یم و در تالش‬ ‫هس��تیم که ب��ه بی نیازی کامل از کش��ورهای‬ ‫اروپایی برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلترپ�رس در صنای�ع معدن�ی‪،‬‬ ‫پتروشیمی و مواد غذایی کاربرد دارد‬ ‫مهی��ن زارع ادام��ه داد‪ :‬قزاقس��تان ج��زو‬ ‫کشورهای اوراس��یا محسوب می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫پ��روژه انها برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬ایران با کش��ورهای اوراس��یا قراردادی‬ ‫مبنی بر اینکه دس��تگاه های معدنی برای انها‬ ‫فراهم کند‪ ،‬دارد‪ .‬دستگاه فیلترپرس ارسالی به‬ ‫سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫گس��ترده ای از تکالیف بار س��نگینی را در عرصه اقتصادی بر‬ ‫دوش می کشد‪.‬‬ ‫مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ادامه داد‪ :‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‪،‬‬ ‫اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن به عنوان مش��اوران اصلی‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استان ها فعال هستند‪.‬‬ ‫قربانی به ضرورت افزایش تعامل و هم افزایی س��ازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تش��کل ها تاکید و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این همکاری س��ازنده در رونق چرخ صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در استان ها موثر است‪.‬‬ ‫مدیرکل هماهنگی امور اس��تان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با بیان اینکه تش��کل ها بازوی اصلی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تش��کل های بسیاری در‬ ‫استان سمنان با این سازمان همکاری دارند‪.‬‬ ‫این کش��ور در معادن خ��اک رس که محصول‬ ‫نهایی اجر نسوز است‪ ،‬استفاده خواهد شد‪ ،‬در‬ ‫تالش هس��تیم حضور پررنگی را در این کشور‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫در زمین��ه واردات نی��ز قابل ذکر اس��ت که‬ ‫صفحه ه��ای فیلترپرس وارداتی بوده و از چین‬ ‫خری��داری می کنی��م‪ .‬این صفحات بخش��ی از‬ ‫دس��تگاه را تش��کیل می دهند‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫برنام��ه ای ب��رای داخلی س��ازی ای��ن صفحات‬ ‫نداریم و قصد داریم انرژی خود را بیشتر صرف‬ ‫طراحی انواع فیلترپرس ها در انواع معدن کنیم‪.‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ تولیدکننده این دس��تگاه‪،‬‬ ‫خود س��ازنده صفح��ات نیس��تند و اغلب وارد‬ ‫می کنند؛ اما در طراحی دس��تگاه بس��یار قوی‬ ‫ظاهر شدند‪.‬‬ ‫وی اذع��ان ک��رد‪ :‬داخلی س��ازی فیلترپرس‬ ‫چن��د مزیت ب��رای کش��ور دارد‪ ،‬نخس��تین و‬ ‫مهم تری��ن ان اش��تغال زایی ب��رای جوان��ان‬ ‫مملکت اس��ت‪ .‬ارائه خدمات س��ریع و مناسب‬ ‫توس��ط ش��رکت تولیدکنن��ده ب��ه مش��تریان‬ ‫مزی��ت دوم بوده و کاهش چش��م گیر هزینه ها‬ ‫سومین مزیت بومی س��ازی به حساب می اید‪.‬‬ ‫پیش تر با هزینه ای مع��ادل تقریبا ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫یوروی��ی دس��تگاه را وارد می کردن��د ک��ه این‬ ‫مبلغ با بومی س��ازی محصول می تواند به ‪۱۵‬تا‬ ‫‪۲۰‬میلیارد تومان تبدیل شود و حدود ‪۱۰‬برابر‬ ‫در هزینه ه��ا صرفه جوی��ی می ش��ود‪ .‬تامی��ن‬ ‫س��رمایه اولیه برای تولیدکننده مش��کل است‬ ‫و ب��ه حمایت ش��رکت های معدنی نی��از دارد‪،‬‬ ‫ش��رکت های خصوص��ی معدنی بی��ش از توان‬ ‫خ��ود و با همت قابل قبول��ی فعالیت می کنند‬ ‫تا کم کاری شرکت های دولتی را جبران کنند‪.‬‬ ‫به جرات می توان گفت که سرپا ماندن اقتصاد‬ ‫کشور مدیون شرکت های خصوصی است‪.‬‬ ‫مهین زارع اضافه کرد‪ :‬ش��رکت های کش��ور‬ ‫ترکیه به ش��دت در ایران فعال هستند و دولت‬ ‫ترکی��ه در این زمینه از انه��ا حمایت می کند؛‬ ‫در صورت��ی که ما در خاک کش��ور خودمان و‬ ‫برای رش��د اقتصاد مملکت از هیچ پش��تیبانی‬ ‫برخودار نیستیم‪ .‬ما حکم یک خانواده را داریم‬ ‫که دولت در جایگاه پدر قدردان مادر که همان‬ ‫ایران است نیس��ت و فرزندان این خانواده باید‬ ‫با زحم��ت و تالش خود به جای��گاه مورد نظر‬ ‫برس��ند‪ .‬عامل موفقیت و نقطه قوت ش��رکت‬ ‫کاوان صنعت پارس��یان را در تالش‪ ،‬اطالعات‬ ‫و مش��خصات فنی پرس��نل مجرب می دانیم و‬ ‫همین روند را ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫قربانی با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذاری در سمنان‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬این اس��تان دارای ظرفیت های بسیاری در حوزه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که باید به بهترین ش��کل از‬ ‫ان اس��تفاده و بهره برداری کرد‪ .‬در این ایین علی تش��نه دل‬ ‫به عنوان سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫س��منان معرفی شد‪ .‬در استان س��منان یکهزار و ‪ ۸۲۰‬واحد‬ ‫پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن دارند‪.‬‬ ‫نرخ تیراهن‪ ،‬میلگرد و پروفیل‬ ‫نرخ تیراهن‬ ‫نرخ میلگرد‬ ‫نوع و سایز‬ ‫تولیدکننده‬ ‫شاخه‬ ‫وزن‬ ‫قیمت (تومان)‬ ‫نوع و سایز‬ ‫تولیدکننده‬ ‫شاخه‬ ‫وزن‬ ‫قیمت (تومان)‬ ‫هر شاخه تیراهن ‪12‬‬ ‫ذوب اهن‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪122‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫هر شاخه تیراهن ‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫کالف‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪6,850‬‬ ‫هر شاخه تیراهن ‪14‬‬ ‫ذوب اهن‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫هر کیلو میلگرد ‪8‬‬ ‫قزوین‬ ‫شاخه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6,450‬‬ ‫هر شاخه تیراهن ‪16‬‬ ‫ذوب اهن‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫هر کیلو میلگرد ‪10‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫هر شاخه تیراهن ‪18‬‬ ‫ذوب اهن‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫هر کیلو میلگرد ‪12‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫هر شاخه تیراهن ‪20‬‬ ‫ذوب اهن‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪276‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫هر کیلو میلگرد ‪14‬‬ ‫ذوب اهن ‪ /‬نیشابور‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫هر شاخه تیراهن ‪22‬‬ ‫ذوب اهن‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪315‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫هر کیلو میلگرد ‪16‬‬ ‫ذوب اهن ‪ /‬نیشابور‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪19‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫هر شاخه تیراهن ‪24‬‬ ‫ذوب اهن‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪369‬‬ ‫‪2,370,000‬‬ ‫هر کیلو میلگرد ‪18‬‬ ‫ذوب اهن ‪ /‬نیشابور‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫هر شاخه تیراهن ‪27‬‬ ‫ذوب اهن‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪434‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫هر کیلو میلگرد ‪20‬‬ ‫ذوب اهن ‪ /‬نیشابور‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫هر شاخه تیراهن ‪30‬‬ ‫ذوب اهن‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,860,000‬‬ ‫هر کیلو میلگرد ‪22‬‬ ‫ذوب اهن ‪ /‬نیشابور‬ ‫‪ 12‬متری‬ ‫‪36‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫نرخ پروفیل‬ ‫نوع و سایز‬ ‫تولیدکننده‬ ‫شاخه‬ ‫وزن‬ ‫قیمت (تومان)‬ ‫نوع و سایز‬ ‫تولیدکننده‬ ‫شاخه‬ ‫وزن‬ ‫قیمت (تومان)‬ ‫هر کیلو پروفیل ‪509 - 508 - 507‬‬ ‫ایرانی‬ ‫پروفیل درب و پنجره‬ ‫هر متر ‪2.44‬‬ ‫‪9,800‬‬ ‫هر کیلو قوطی ‪25x25‬‬ ‫ایرانی‬ ‫شاخه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9,850‬‬ ‫هر کیلو قوطی ‪20x10‬‬ ‫ایرانی‬ ‫شاخه‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫هر کیلو قوطی ‪20x20‬‬ ‫ایرانی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9,850‬‬ ‫هر کیلو قوطی ‪25x10‬‬ ‫ایرانی‬ ‫شاخه‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫هر کیلو قوطی ‪30x20‬‬ ‫ایرانی‬ ‫شاخه‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9,850‬‬ ‫هر کیلو قوطی ‪30x10‬‬ ‫ایرانی‬ ‫شاخه‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫هر کیلو قوطی ‪30x50‬‬ ‫ایرانی‬ ‫شاخه‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9,800‬‬ ‫دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران‪:‬‬ ‫دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران گفت‪:‬‬ ‫قبل از بسته شدن گمرک و مرزها برای صادرات محصوالت‬ ‫ف��والدی‪ ،‬افزایش قیمت مواد اولی��ه مانند ورق فوالدی در‬ ‫داخ��ل که حتی باالتر از قیمت ه��ای جهانی در ‪2‬ماه اخیر‬ ‫رفت‪ ،‬باعث ش��د قیمت ها دیگر رقابتی با کشورهایی مانند‬ ‫ترکیه نباش��د که این موضوع کاه��ش صادرات محصوالت‬ ‫فوالدی مخصوصا صنایع پایین دستی را در پی داشت‪.‬‬ ‫به گزارش «فلزات انالین»‪ ،‬امیرحس��ین کاوه اظهارکرد‪:‬‬ ‫مقاصد اصلی صادرات ما به کش��ورهای عراق‪ ،‬افغانستان و‬ ‫افزایش قیمت مواد اولیه فوالدی‪ ،‬باعث کاهش صادرات شد‬ ‫کشورهای همسایه است که بهترین و راحت ترین صادرات‬ ‫را به عراق داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مسلما بسته شدن مرز مهران باعث می شود‬ ‫هزاران کامیون پش��ت مرز متوقف و با خس��ارت هنگفتی‬ ‫روبه رو ش��وند‪ .‬اگر این روند ادام�� ه یابد‪ ،‬نقل و انتقاالت نیز‬ ‫متوق��ف می ش��ود و تاثیرات منفی بر ص��ادرات محصوالت‬ ‫ایرانی می گذارد‪.‬‬ ‫کاوه تصریح کرد‪ :‬قبل از بس��ته ش��دن گم��رک و مرزها‬ ‫برای صادرات محصوالت فوالدی‪ ،‬افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫مانند ورق فوالدی در داخ��ل که حتی باالتر از قیمت های‬ ‫جهان��ی در ‪2‬م��اه اخیر رف��ت‪ ،‬باعث ش��د قیمت ها دیگر‬ ‫رقابتی با کشورهایی مانند ترکیه نباشد‪ ،‬و کاهش صادرات‬ ‫محص��والت فوالدی به وی��ژه صنایع پایین دس��تی را درپی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دبیر سندیکای لوله و پروفیل فوالدی درباره بسته شدن‬ ‫مرزهای ترانزیتی و توقف صادرات به تمام کشورهای هدف‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬با اصولی ک��ه مرزها در این گون��ه موارد اعالم‬ ‫می کنند‪ ،‬صادرات قابل انجام خواهد بود‪ .‬این گونه نیس��ت‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ک��ه صادرات کامال متوقف ش��ود بلکه با یک مقدار تاخیر و‬ ‫برخی مشکالت انجام می شود و سبب ایجاد صف و معطلی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در چنی��ن ش��رایطی‪ ،‬یکس��ری ضوابط‬ ‫س��ختگیرانه تری وضع می کنند اما برای قوی ترین ش��دن‬ ‫صادرات باید توجه بیش��تری به صنایع پایین دستی شود تا‬ ‫مواد اولیه با قیمت های مناس��ب در اختیارشان قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگ��ر محصوالت رقابتی باش��د تجار کش��ورهای مقصد راه‬ ‫صادرات را بهتر از دولت های شان پیدا می کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪313‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انتخاب بین بد و بدتر‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫فضا برای حضور دالالن در بازار فراهم است‬ ‫محصوالت فوالدی بر مدار قیمت های غیرمنطقی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫قیم��ت انواع محصوالت فوالدی مدتی اس��ت‬ ‫که رون��د صعودی به خود گرفته اس��ت؛ قیمت‬ ‫ورق های پروفیل ‪۳۰‬درص��د و قیمت اهن االت‬ ‫‪۲۵‬درصد در ‪4 ،3‬ماه گذش��ته‪ ،‬با افزایش قیمت‬ ‫روبه رو ش��ده اند‪ .‬قیمت ورق های فوالدی نیز به‬ ‫شدت روندی صعودی در پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که از ابتدای سال جاری تا‬ ‫هم اکن��ون در بازار داخلی ش��اهد رونق خاصی‬ ‫در بخش ه��ای مختلفی که نی��از به محصوالت‬ ‫فوالدی داشته باشیم‪ ،‬نبوده ایم‪.‬‬ ‫در کل ب��ازار با م��ازاد حدود ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫فوالد مواجه شده و از سوی دیگر صادرات نیز با‬ ‫گشایش غیرمنتظره ای روبه رو نبوده است؛ حال‬ ‫این پرسش مطرح است که چنین روند افزایش‬ ‫قیمتی برای محصوالت فوالدی که ادامه دار نیز‬ ‫به نظر می رسد‪ ،‬از کجا نشات می گیرد؟‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت قراضه‬ ‫مسعود خاری زاده مسئول‬ ‫ف��روش و بازاریابی ایران‬ ‫غلت��ک درب��اره افزای��ش‬ ‫قیمت محصوالت فوالدی‬ ‫در ب��ازار در گفت وگ��و با‬ ‫«روزگار مع��دن» عن��وان‬ ‫ک��رد‪ :‬محص��والت ف��والدی به دو دس��ته کلی‬ ‫تقس��یم بندی می ش��وند‪ ،‬یکی مربوط به صنایع‬ ‫س��اختمانی اس��ت که ش��امل مقاط��ع تخت و‬ ‫دیگری مرب��وط به صنعت می ش��ود که در این‬ ‫راس��تا ورق های فوالدی بسیار گران شده اند که‬ ‫این ورق ها در خودروس��ازی مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬در کل هر دوی این محصوالت امسال‬ ‫با افزایش چشمگیری روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫خ��اری زاده ادامه داد‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫امس��ال با رونق اقتصادی نبوده ای��م و در زمینه‬ ‫مسکن و ساخت وس��از هر چند دولت ایده هایی‬ ‫در دس��ت اقدام دارد‪ ،‬اما هیچ یک به مرحله اجرا‬ ‫نرس��یده است‪ .‬بنابراین از نظر رونق اقتصادی یا‬ ‫تقاضای بازار‪ ،‬اتفاق خاصی در کشور روی نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫اتفاق های��ی که در زمینه ب��ازار فوالد روی داده‪،‬‬ ‫افزای��ش قیم��ت قراضه اس��ت‪ .‬از ماه گذش��ته‬ ‫تاکنون حدود هزار تومان به قیمت قراضه افزوده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬خاری زاده عنوان ک��رد‪ :‬هم اکنون‬ ‫قیمت قراضه به طور روزانه همانند قیمت دالر‪،‬‬ ‫در نوسان اس��ت‪ .‬درحال حاضر قیمت قراضه به‬ ‫کیلویی ‪۴۸۰۰‬تومان رسیده که با حمل ونقل ان‬ ‫به حدود ‪۵‬هزار تومان می رسید‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه فوالد با اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫قیم��ت بنزین عن��وان کرد ‪ :‬گران ش��دن قیمت‬ ‫بنزی��ن تاثیر خ��ود را هم اکنون بر ب��ازار فوالد‬ ‫نش��ان داده است‪ ،‬چراکه ان زمان عنوان شد که‬ ‫جابه جایی محصوالت فوالدی با ماشین سنگین‬ ‫و گازوئیل انجام می گیرد‪ ،‬اما هم اکنون مشخص‬ ‫شد که گران شدن بنزین تاثیرات خود را بعد از‬ ‫چند ماه نشان می دهد‪ ،‬زیرا به طور غیرمستقیم‬ ‫ب��ا فاصل��ه ‪ ۳‬م��اه اث��ار خ��ود را نش��ان داده‬ ‫مجید رضاپور‪ :‬مگر در کشور ما چه اتفاق روی داده که‬ ‫در مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه ورق گرم کیلویی ‪ ۳‬هزار تومان با‬ ‫افزایش قیمت روبه رو شود‪ .‬یکی از دالیل افزایش‬ ‫قیمت ها‪ ،‬رانت بازی در بازار است‬ ‫اس��ت‪ .‬خ��اری زاده در ادامه عنوان ک��رد ‪ :‬کار ما‬ ‫غلتک سازان پشتیبانی از نوردکاران است‪ ،‬زمانی‬ ‫که این بخش در رکود به س��ر ببرد‪ ،‬به فاصله ‪۳‬تا‬ ‫‪۴‬ماه رک��ود انها به ما خواهد رس��ید‪ .‬هم اکنون‬ ‫نیز ب��ا رکود روبه رو ش��ده ایم و از س��وی دیگر‬ ‫ش��اهد افزایش قیمت ها نیز هس��تیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد ‪ :‬جریان سیاس��ی نیز در ب��ازار تاثیرگذارند و‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس جدید‬ ‫تاثیر خ��ود را بر بازار در چند ماه اینده نش��ان‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬چکیده‬ ‫ش��اخص ها و اهم اقدامات این وزارتخانه در ‪ ۱۰‬ماه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫را اع�لام کرد که نش��ان می ده��د در این بازه زمان��ی‪ ،‬از میان‬ ‫‪۴۲‬محص��ول منتخب صنعتی و معدنی‪ ۳۰ ،‬محصول رش��د و‬ ‫‪۱۲‬محصول کاهش تولید داشته اند‪ .‬به گزارش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ف��والد خام ( میانی ) با ‪ ۲۰‬میلیون تن‪ ۶.۸ ،‬درصد‪ ،‬س��یمان با‬ ‫‪ ۵۱.۲‬میلی��ون تن‪ ۱۲.۲ ،‬درصد‪ ،‬کاتد مس با ‪ ۲۰۷.۸‬هزار تن‪،‬‬ ‫‪ ۳.۱‬درصد‪ ،‬لوازم خانگی (ش��امل تلویزیون‪ ،‬یخچال و فریزر و‬ ‫ماش��ین لباسش��ویی) بادو میلیونو ‪ ۱۴۹.۷‬هزار دستگاه‪۷.۸ ،‬‬ ‫درصد و محصوالت پتروشیمی با ‪ ۴۵.۸‬میلیون تن‪ ۱.۹ ،‬درصد‬ ‫رشد تولید را ثبت کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در زمینه اجرای پروژه ه��ای اقتصاد مقاومتی‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان دی ماه ‪ ،۱۳۹۸‬مبلغ حدود ‪۳۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان تس��هیالت به ‪ ۱۹‬ه��زار و ‪ ۹۱۱‬واحد در قالب‬ ‫پروژه رونق تولید پرداخت شده است‪.‬در قالب تسهیالت برنامه‬ ‫‹ ‹وجود واسطه ها در بازار فوالد‬ ‫همچنی��ن مجی��د رضاپور‬ ‫کارش��ناس ف��والد درباره‬ ‫افزای��ش قیمت محصوالت‬ ‫ف��والدی در ب��ازار در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا «روزگار‬ ‫معدن» اظهار کرد‪ :‬مگر در‬ ‫کش��ور ما چه اتفاق روی داده است که در مدت ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۴‬م��اه ورق گ��رم کیلویی ‪۳‬هزار توم��ان با افزایش‬ ‫قیمت روبه رو شود‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادامه توضیح داد‪ :‬ورق روغنی در بورس‬ ‫کاال ب��ا ورق روغنی که در بیرون ب��ازار وجود دارد‪،‬‬ ‫کیلویی ‪ ۲۵۰۰‬تومان تف��اوت دارد‪ .‬ایا موضوع ان‬ ‫اس��ت که ورق روغنی که در خودرو مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار می گیرد مصرف ان نیز افزایش یافته اس��ت؟‬ ‫یا ب��ازار ل��وازم خانگی بس��یار رونق یافته اس��ت؟‬ ‫در حال��ی که بیش��تر ای��ن بازارها در رکود به س��ر‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از دالیل افزایش‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬رانت ب��ازی در ب��ازار فوالد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫هزینه های تولیدی هرچند افزایش یافته است‪ ،‬اما‬ ‫انچنان نیست که در بازار ما در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫موضوع این اس��ت ک��ه در این میان واس��طه هایی‬ ‫وجود دارند که س��بب افزای��ش قیمت محصوالت‬ ‫فوالدی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار اهن در شوک افزایش قیمت ها‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان اه��ن و فوالد تهران با‬ ‫گالیه از اینکه زمزمه افزایش بیشتر قیمت ها باعث‬ ‫امار ‪ ۴۲‬قلم کاالی صنعتی و معدنی در ‪ ۱۰‬ماه نخست سال‬ ‫تولید و اش��تغال (تبص��ره ‪ )۱۸‬تا پایان دی م��اه‪ ۱۳۹۸ ،‬تعداد‬ ‫‪۲‬ه��زار و ‪ ۱۲۵‬واحد به بانک های عامل معرفی که از این تعداد‪،‬‬ ‫‪ ۴۲۳‬واحد تس��هیالت خود را ب��ه ارزش ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۴۷‬میلیارد‬ ‫تومان دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۱۲‬فقره پروانه بهره برداری‬ ‫تع��داد ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۲۱۲‬فقره پروان��ه بهره ب��رداری با میزان‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۴۴.۵‬هزار میلیارد تومان و اش��تغال ‪ ۸۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۴‬نف��ر ص��ادر ش��ده که رش��دی ‪ ۵۳‬درص��دی در تعداد‬ ‫پروانه های بهره برداری را رقم زده است‪.‬‬ ‫تعداد جواز س��ال تاس��یس صادره در این م��دت ‪ ۲۲‬هزار و‬ ‫‪۷۴۵‬مورد ب��وده با پیش بین��ی س��رمایه گذاری ‪ ۳۱۲.۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان همچنین پیش بینی اش��تغال ‪ ۵۱۸‬هزار و ‪۲۳۷‬‬ ‫نفر که نسبت به مدت مشابه سال قبل در تعداد ‪ ۱۸.۷‬درصد و‬ ‫در س��رمایه گذاری ‪ ۲۱.۵‬درصد و در اشتغال ‪ ۱۶.۷‬درصد رشد‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬مجوز ه��ای صنفی صادر ش��ده‪،‬‬ ‫‪۳۳۹.۴‬هزار فقره بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل با‬ ‫افزایش ‪ ۳.۹‬درصد روبه رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲۰.۷‬درصد وزن صادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫همچنی��ن در ‪۱۰‬م��اه ‪ ۱۳۹۸‬صادرات کااله��ای غیرنفتی‬ ‫شده تا فضا برای حضور دالالن و سوداگران در بازار‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اقایان پاسخ دهند چرا با وجود‬ ‫مازاد تولید رش��د قیمت در بازار اهن و فوالد ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬حمیدرضا رس��تگار با اشاره به افزایش‬ ‫غیرمنطقی قیمت اهن و میلگرد در بازار‪ ،‬به تسنیم‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬زمان��ی که مازاد تولی��د ‪ ۷‬تا ‪۸‬میلیون‬ ‫تومان��ی را داری��م و در ص��ادرات نی��ز مش��کالتی‬ ‫به وجود امده چرا باید در بازار داخلی شاهد افزایش‬ ‫قیمت ه��ا باش��یم‪ .‬وی با اعالم اینکه فوالدس��ازان‬ ‫معتقدند‪ ،‬کمبود اهن اسفنجی و صادرات ان باعث‬ ‫ش��ده تا قیمت تمام ش��ده برای انه��ا افزایش پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان اه��ن و فوالد‬ ‫ته��ران با گالی��ه از اینک��ه زمزمه افزایش بیش��تر‬ ‫قیمت ها باعث ش��ده تا فضا ب��رای حضور دالالن و‬ ‫س��وداگران در بازار فراهم ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما به‬ ‫عنوان توزیع کننده اهن‪ ،‬چندین بار مشکالت بازار‬ ‫را به مراجع مرب��وط از جمله وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گزارش داده ایم اما متاس��فانه در این باره‬ ‫هنوز اقدام موثری انجام نش��ده اس��ت‪ .‬بی سامانی‬ ‫بازار اهن باعث ش��ده ت��ا دالالن در این بازار حضور‬ ‫داش��ته و مدام به خرید محص��والت و احتکار انها‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫رس��تگار اف��زود‪ :‬درحال حاضر قیم��ت ورق های‬ ‫پروفی��ل ‪۳۰‬درصد و قیمت اهن ‪۲۵‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬جالب اینجاست این رشد قیمت ها‬ ‫این روزه��ا متوقف نمی ش��ود و مدام بازار ش��اهد‬ ‫قیمت های جدید است‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از اینکه در سیاست گذاری ها برای بازار‬ ‫فوالد حضور تش��کل ها و اتحادیه ه��ا نادیده گرفته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ما به عنوان تش��کل توزیع کننده‬ ‫اهن از سیاست گذاری ها خبر نداریم تا بتوانیم بازار‬ ‫را س��اماندهی کنیم وقتی م��ا در جریان موضوع ها‬ ‫نیس��تیم چرا باید در زمان گرانی پاس��خگو باشیم‬ ‫اقایان خودش��ان بیایند پاسخ دهند چرا ما با وجود‬ ‫م��ازاد تولید این روزها با رش��د قاب��ل توجه قیمت‬ ‫فوالد روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۵.۳‬میلی��ون ت��ن ب��ه ارزش ‪ ۳۵.۵‬میلی��ارد دالر بوده که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل به لحاظ وزنی ‪ ۲۰.۷‬درصد‬ ‫رش��د را نشان می دهد‪ .‬همچنین میزان واردات به کشور ‪۲۸.۶‬‬ ‫میلیون تن به ارزش ‪ ۳۶‬میلیارد دالر بوده که به لحاظ ارزش��ی‬ ‫‪۰.۱۲‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۳۰.۴‬و ‪ ۱۹.۳‬س�هم س�هم تس�هیالت‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬معدن و بازرگانی‬ ‫از س��وی دیگ��ر تس��هیالت پرداختی بانک ها و موسس��ات‬ ‫اعتب��اری در ‪ ۹‬ماه��ه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ب��ه بخش ه��ای مختلف‬ ‫اقتص��ادی مبل��غ ‪ ۶۲۶.۳‬هزار میلیارد تومان اس��ت که در این‬ ‫میان تس��هیالت بخش صنعت و معدن به ‪ ۱۹۰.۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫در بخش بازرگانی نیز ‪ ۱۲۰.۹‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫پرداخت ش��ده و س��هم تس��هیالت بخش صنع��ت و معدن و‬ ‫بازرگانی‪ ،‬به ترتیب ‪ ۳۰.۴‬و ‪ ۱۹.۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫تکلیف ‪ FATF‬هم روشن شد‪ .‬هم اکنون بسیاری‬ ‫نگران هس��تند ک��ه وضعیت بازار چه خواهد ش��د؟‬ ‫برای اینکه به جواب برس��یم‪ ،‬اج��ازه دهید جزئیات‬ ‫این موضوع را مرور کنیم‪ .‬پرس��ش این است که پس‬ ‫از اعم��ال تحریم ه��ای ظالمانه امریکا علی��ه ایران‪،‬‬ ‫کدام ی��ک از کانال های نقل و انتق��االت بین المللی‬ ‫مال��ی که پیش نیاز ان پذیرش‪ FATF‬باش��د‪ ،‬برای‬ ‫ایران همچنان باز مانده اس��ت؟ واقعیت این اس��ت‬ ‫ک��ه هیچ ک��دام‪ .‬لوایح ‪ FATF‬ش��امل یک س��ری‬ ‫توصیه ها هستند که کشورها باید در مواجه با مبارزه‬ ‫با پولش��ویی ان را رعایت کنند‪ ،‬یعنی در واقع تمرکز‬ ‫‪ FATF‬بر الزام رعایت قوانینی اس��ت که کشورها را‬ ‫ملزم می کند تا با تالش برای شفاف س��ازی‪ ،‬هرگونه‬ ‫مسیرهای غیرمعمول نقل و انتقاالت مالی را مسدود‬ ‫کنن��د؛ یعنی همان مس��یرهای زیرزمینی دور زدن‬ ‫تحریم ها توس��ط ایران‪ .‬علت اینکه مجمع تخصیص‬ ‫مصلح��ت نظام‪ ،‬باوجود عواقب نپذیرفتن ‪ FATF‬از‬ ‫پذیرش لوایح ان سر باز زد‪ ،‬چه بود؟ پذیرش ‪FATF‬‬ ‫در واقع پذیرش یک نورافکن بر مس��یرهای دور زدن‬ ‫تحریم ها بود؛ اش��تراک بی��ن ‪ FATF‬و تحریم های‬ ‫ظالمانه امریکا در واقع تهی است؛ نپذیرفتن ‪FATF‬‬ ‫توس��ط ایران‪ ،‬انتخاب بین بد و بدتر بود‪ .‬امریکا ابتدا‬ ‫ایران را تحریم کرد‪ ،‬یعنی عمال مسیرهای قانونی نقل‬ ‫و انتقاالت بین المللی مالی را برای ایران مسدود کرد؛ ‬ ‫تنها راهی که برای ایران باقی ماند متوس��ل شدن به‬ ‫مسیرهایی بود که اتفاقا همان مسیرها در تیررس یا‬ ‫نورافکن لوایح ‪ FATF‬قرار داش��تند یا دارند‪ .‬نتیجه‬ ‫اینکه امریکا ابتدا مس��یرهای مال��ی زیر نظر خود را‬ ‫برای ایران بس��ت؛ س��پس از طریق وارد اوردن فشار‬ ‫ب��ه ایران برای پذیرش ‪ FATF‬ت�لاش کرد تا ایران‬ ‫ان را بپذی��رد‪ .‬ایران در دو راهی س��ختی قرار گرفته‬ ‫بود؛ اگ��ر ‪ FATF‬را می پذیرف��ت‪ ،‬در عمل راه های‬ ‫دور زدن تحریم ها را به امریکا نش��ان می داد؛ اگر هم‬ ‫نمی پذیرفت‪ ،‬جزو کش��ورهای پرریسک در تبادالت‬ ‫مالی یا فهرس��ت س��یاه ‪ FATF‬قرار می گرفت و در‬ ‫استفاده از مسیرهای قانونی بین المللی تبادالت مالی‬ ‫دچار دردس��ر می ش��د‪ ،‬اما واقعیت این است که این‬ ‫مس��یر پیش تر توسط خود امریکا برای ایران مسدود‬ ‫ش��ده بود‪ .‬یعنی درحال حاضر ای��ران چیزی برای از‬ ‫دس��ت دادن ندارد؛ مگر اینکه همین مسیرهای دور‬ ‫زدن تحریم ه��ا را هم در اختیار عوامل امریکایی قرار‬ ‫می داد‪ .‬واقعیت این است که درحال حاضر نپذیرفتن‬ ‫لوایح ‪ FATF‬توس��ط ایران‪ ،‬قرار نیس��ت چیزی را‬ ‫برای این کشور تغییر دهد‪.‬‬ ‫مشکل ما اکنون نپذیرفتن ‪ FATF‬یا قرار گرفتن‬ ‫در فهرس��ت س��یاه ‪ FATF‬نیس��ت؛ این مشکل را‬ ‫می گذاریم برای بعد از برداش��ته ش��دن تحریم ها و‬ ‫باز شدن مسیرهای قانونی تبادالت مالی بین المللی‬ ‫برای ایران‪ .‬مش��کل ما اکنون برخی جوس��ازی ها و‬ ‫اث��رات روانی این خبر در بازار داخلی و در هفته پیش‬ ‫رو برای بازار ایران است‪.‬‬ ‫به طور حتم این هفته اثر روانی این خبر بار سنگینی‬ ‫را برای این کش��ور به همراه خواهد داش��ت و یکی از‬ ‫س��خت ترین روزهای اقای همتی و بانک مرکزی در‬ ‫کنت��رل بازار خواهد بود؛ ولی گمان ما این اس��ت که‬ ‫به تدریج از فش��ار روانی این خبر کاسته خواهد شد‪،‬‬ ‫چراکه عمال اتفاق خاصی برای این روزهای ایران رخ‬ ‫ن��داده که بانک مرکزی برای ان اماده نبوده باش��د؛‬ ‫اتفاق��ا از نگاه دیگر این موضوع چندان هم بد نش��د‪،‬‬ ‫چراک��ه یکبار برای همیش��ه و حداقل تا حاکم بودن‬ ‫تحریم ها‪ ،‬اثرات مخ��رب روانی پایان مهلت هر دوره‬ ‫‪ FATF‬از بازار ایران برداشته شد‪.‬‬ ‫شاهد بودیم که چندین بار و به دفعات‪ ،‬هربار که به‬ ‫پایان مهلت ‪ FATF‬نزدیک می شدیم‪ ،‬بازار داخلی‬ ‫دس��تخوش التهابات فزاینده و مسمومی می شد که‬ ‫تنها منشای داخلی داشت و بار تخریبی ان به مراتب‬ ‫بیش��تر از واقعیت های موجود ب��ود‪ .‬بنابراین حداقل‬ ‫کاری که ما می توانیم انج��ام دهیم‪ ،‬کمک به فاصله‬ ‫گرفت��ن از این جوس��ازی ها و مش��ارکت نکردن در‬ ‫التهاب سازی ها در شرایط کنونی است‪.‬‬ ‫قدر مسلم این وضعیت پس از طی یک دوره کوتاه‬ ‫التهابی به تدریج فروکش پی��دا خواهد کرد‪ .‬حداقل‬ ‫یکبار برای همیش��ه از ش��ر جوس��ازی های مخرب‬ ‫با منش��ای درونی پایان مهلت ه��ای مکرر ‪FATF‬‬ ‫خالص شدیم‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪313‬‬ ‫اخبار‬ ‫کسب رکورد جدید‬ ‫تولید اهن اسفنجی‬ ‫در فوالد هرمزگان‬ ‫فوالد هرمزگان در تولید اهن اس��فنجی ش��اهد‬ ‫رکورد ب��ود به گونه ای که رکورد تولید روزانه مدول‬ ‫‪ A‬به میزان ‪ ۲۹۲۸‬تن در تاریخ ‪ ۲‬اس��فند شکس��ته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نی��وز‪ ،‬فوالد هرمزگان در تولید‬ ‫اهن اسفنجی شاهد رکورد بود به گونه ای که رکورد‬ ‫تولی��د روزانه مدول ‪ A‬به میزان ‪ ۲۹۲۸‬تن در تاریخ‬ ‫‪۲‬اس��فند شکس��ته ش��د‪.‬رکورد قبلی تولید روزانه‬ ‫مدول ‪ A‬میزان ‪ ۲۹۱۱‬تن در تاریخ ‪ ۹‬بهمن ‪ ۹۸‬بود‪.‬‬ ‫استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫پیشرو در حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬خراس��ان رض��وی در همه ی حوزه ها‬ ‫مخصوصا معدن و صنایع معدنی‪ ،‬پیشرو است‪.‬‬ ‫به گزارش دنی��ای معدن‪ ،‬محمدرضا مس فروش‬ ‫در مراسم رونمایی از رقومی سازی و یکپارچه سازی‬ ‫اطالعات ژئوش��یمیایی بخش های مهمی از استان‬ ‫خراس��ان رض��وی در اداره کل زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق گفت‪ :‬سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و فعالیت های فنی ان بس��یار مهم و‬ ‫پایه ای است و عملکرد فنی و اثربخشی دارد‪.‬‬ ‫وی اقدام��ات انجام ش��ده را یک��ی از محورهای‬ ‫توس��عه دانس��ت و اظهار امی��دواری ک��رد؛ نتایج‬ ‫تحقیقات‪ ،‬موجب رش��د بیش��تر اکتش��افات مواد‬ ‫معدنی در استان گردد‪.‬‬ ‫مس فروش با بیان اینکه هر ‪ 3‬وجه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در اس��تان حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه س��نگ های معدنی‪ ،‬اس��تان وضعیت ویژه ای‬ ‫دارد و در زمره اس��تان های مه��م در حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فعالیت های عمران��ی و اقتصادی در‬ ‫استان به اتکاء معدن شکل می گیرد و اهمیت صنایع‬ ‫معدنی در استان بر هیچکس پوشیده نیست‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است در این مراسم که با حضور دکتر‬ ‫یاوری مدیرکل دفتر اموزش‪ ،‬پژوهش اس��تانداری‬ ‫خراس��ان رضوی و مهن��دس مس ف��روش رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و همکاران‬ ‫ح��وزه معاونت معدن��ی ان س��ازمان و رئیس خانه‬ ‫معدن استان برگزار ش��د‪ ،‬از اطالعات ژئوشیمیایی‬ ‫رقومی سازی ش��ده و نیز یکپارچه س��ازی داده ها‪،‬‬ ‫در زمینه توسعه اکتش��اف مواد معدنی و شناسایی‬ ‫انومالی ه��ای م��واد معدنی در مس��احت ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع استان خراسان رضوی‪ ،‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬درصد از فوالد کشور‬ ‫در اذربایجان شرقی‬ ‫تولید می شود‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان‬ ‫ش��رقی گفت‪ :‬واحده��ای فوالدی اس��تان با وجود‬ ‫نداش��تن منابع معدنی ف��والدی ‪ ۱۴‬درصد از تولید‬ ‫فوالد کشور به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬حبیب امین زاده‪ ،‬در نشس��ت‬ ‫مش��ترک ب��ا اعضای انجم��ن فوالد اس��تان افزود‪:‬‬ ‫واحدهای فوالدی استان از ظرفیت باالیی برخوردار‬ ‫بوده و تبیین اس��تراتژی های کارشناس��ی ش��ده‬ ‫کوتاه مدت و میان مدت ب��رای تامین فراورده های‬ ‫فوالدی و میزان تولید ضروری است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬جلس��ات متع��ددی ب��ه منظور‬ ‫ایجاد وحدت روی��ه و راهکارهای یکپارچه با هدف‬ ‫کنت��رل قیمت ف��والد و رفع مش��کالت واحدهای‬ ‫فوالدی اس��تان برگزار شده اس��ت‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اذربایج��ان ش��رقی‬ ‫گفت‪ :‬نی��از واحدهای فوالدی اس��تان ب��ه تمامی‬ ‫فراورده ه��ای فوالدی اعم از ورق‪ ،‬ش��مش‪ ،‬بیلت و‬ ‫اهن اس��فنجی در اسفند تامین می شود‪ .‬امین زاده‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مجموعه های فوالدی اس��تان نیاز واقعی‬ ‫واحدهایش��ان را در زمین��ه تمام��ی فراورده های‬ ‫فوالدی اعم از ورق‪ ،‬ش��مش‪ ،‬بیلت و اهن اسفنجی‬ ‫اعالم کنند تا نس��بت به تامین ان اقدام ش��ود‪ .‬وی‬ ‫یاداوری ک��رد‪ :‬با توجه به اهمی��ت ایجاد تعادل در‬ ‫زمین��ه تولید و مصرف فوالد اس��تان‪ ،‬صادرات اهن‬ ‫اس��فنجی ب��ه دلیل نی��از تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫ممنوع اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬امین زاده‪ ،‬افزود‪ :‬با ارائه‬ ‫پیشنهادات کارشناسی و س��ازنده در حوزه صنایع‬ ‫فوالدی و معدنی‪ ،‬اهداف این حوزه اشتغالزا و ارزاور‬ ‫نهایی و در هفته های اینده نیز موضوع نهایی شدن‬ ‫خرید نقدی و خرید از بورس پیگیری می شود‪.‬‬ ‫ظرفیت باالی همدان در جلوگیری از خام فروشی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫همدان ظرفیت تولید پودرنانوسیلیکای کشور‬ ‫را دارد ک��ه می تواند راهی ب��رای جلوگیری از‬ ‫خام فروشی سیلیس و تولید ثروت باشد‪.‬‬ ‫استان همدان از مهم ترین مناطق معدنی در‬ ‫زمینه کانی های فلزی به ش��مار می اید به وری‬ ‫که به عنوان هش��تمین اس��تان معدنی کشور‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬س��ال های گذشته به دلیل‬ ‫نب��ود برنامه ری��زی و عدم توجه ب��ه این ثروت‬ ‫خ��دادادی‪ ،‬هم��دان نتوانس��ته از ای��ن نعمت‬ ‫اس��تفاده کند‪ ،‬در حالی که با در اختیار داشتن‬ ‫بزرگترین ذخایر سیلیس اذرین و فلدسپات به‬ ‫ عنوان قطب اصلی این کانی معرفی شده است‪.‬‬ ‫ذخایر س��یلیس موجود در استان همدان به‬ ‫ویژه در شهرس��تان مالیر و هم��دان‪ ،‬می تواند‬ ‫یکی از گام های موثر برای توسعه استان باشد‪.‬‬ ‫سیلیس ظرفیتی است که هنوز به طور کامل‬ ‫از ان استفاده نشده اس��ت‪ ،‬متاسفانه این ماده‬ ‫معدن��ی به راحت��ی به صورت خ��ام و حداکثر‬ ‫دانه‪‎‬بندی ش��ده از استان خارج می شود؛ جالب ‬ ‫انکه سود ان نیز نصیب مناطق دیگر می شود‪.‬‬ ‫مسئوالن اس��تان بارها در جلسات اقتصادی‬ ‫به جلوگیری از خام فروش��ی ای��ن ماده معدنی‬ ‫تاکید و کمبود واحدهای مصرف کننده سیلیس‬ ‫در اس��تان و از طرف��ی جذب س��رمایه داران و‬ ‫س��رمایه گذاری درب��اره واحدهای ف��راوری و‬ ‫تولیدکنن��ده محصوالت مرتبط با س��یلیس را‬ ‫مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫فاصله گرفتن از خام فروشی با هدف ارز اوری‬ ‫بیش��تر می توان��د کمک ح��ال اقتصاد اس��تان‬ ‫و کش��ور باش��د در صورت��ی ک��ه بت��وان برای‬ ‫به روزرسانی صنایع تالش کرد‪.‬‬ ‫از انجا که خام فروش��ی یک نوع حراج ثروت‬ ‫ملی و اسیب به نسل های بعدی کشور به شمار‬ ‫م��ی رود به طوری که با فروش منابع طبیعی به‬ ‫صورت خام ارزش افزوده این منابع نصیب دیگر‬ ‫کش��ور ها می ش��ود‪ ،‬باید به کمک این صنایع و‬ ‫کشور امد‪.‬‬ ‫خام فروش��ی عمال سودی که باید عاید کشور‬ ‫ش��ود را به دیگر کش��ور ها منتق��ل می کند در‬ ‫صورت��ی که اگ��ر در زمین��ه صنای��ع تبدیلی‬ ‫توانمن��دی افزای��ش یاب��د می ت��وان ب��ا ایجاد‬ ‫ارزش افزوده در کنار رونق تولید‪ ،‬اشتغالزایی در‬ ‫کشور را تقویت کرد‪.‬‬ ‫باید برای فاصله گرفتن از معضل خام فروشی‬ ‫برنامه هایی تدوین کرد تا سرمایه گذاران داخلی‬ ‫نی��ز بتوانند با ایجاد ارزش افزوده درامد خود را‬ ‫افزای��ش دهند و از طرف دیگ��ر عامل ارزاوری‬ ‫بیشتر برای کشور شوند‪.‬‬ ‫عل��م «نانوس��یلیکا» می تواند ت��ا حدودی از‬ ‫خام فروش��ی جلوگی��ری کند و ناجی توس��عه‬ ‫اس��تان باش��د چراکه به هر می��زان بتوانیم در‬ ‫حوزه معدن ارزش افزوده بیش��تر ایجاد کنیم از‬ ‫خام فروشی فاصله گرفته ایم‪.‬‬ ‫ام��روزه عل��م «نانوس��یلیکا» در زمینه های‬ ‫مختلف پزش��کی‪ ،‬دارویی‪ ،‬غذایی و کش��اورزی‬ ‫کاربرد دارد و می تواند به نحوی از خام فروش��ی‬ ‫س��یلیس در اس��تان جلوگیری و ارزش افزوده‬ ‫فراوانی را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه ب��ا یوس��ف خزایی��ان‬ ‫تولیدکنن��ده «نانو پودرس��لیکا» در همدان به‬ ‫گفت وگو نشستیم‪ ،‬که به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫€ €«نانوسیلیکا» چه کاربردی دارد؟‬ ‫فناوری تولید نانوس��یلیکا ک��ه بنده به همراه‬ ‫همسرم «اعظم رنجبران» به ان دست یافته ایم‪،‬‬ ‫در بس��یاری از جاها کارب��رد دارد و در واقع به‬ ‫عن��وان نانو پودر مرجع‪ ،‬در بس��یاری از صنایع‬ ‫قابل استفاده است‪.‬‬ ‫ب��رای مثال این فناوری در صنایع الس��تیک‬ ‫تایر و قطعات الستیکی‪ ،‬صنعت رنگ و پوشش‪،‬‬ ‫چسب‪ ،‬حفاری (سیمان حفاری و گل حفاری)‪،‬‬ ‫صنایع ارایشی و بهداش��تی‪ ،‬صنعت ساختمان‬ ‫(بتن)‪ ،‬صنعت پالستیک‪ ،‬صنعت کاغذ‪ ،‬صنعت‬ ‫غذایی‪ ،‬صنعت کامپوزیت‪ ،‬صنعت تصویربرداری‬ ‫از س��لول های زیستی و دارورس��انی و صنعت‬ ‫نفت و گاز کاربرد دارد‪.‬‬ ‫€ €کارب�رد نانوس�یلیکا در ه�ر ک�دام از‬ ‫صنایع چیست؟‬ ‫استفاده از نانوس��لیکا به عنوان غلظت دهنده‬ ‫و س��اینده در خمیردندان مورد توجه است‪ ،‬در‬ ‫صنعت تایر و الستیک خودرو به عنوان افزایش‬ ‫مقاوم��ت سایش��ی‪ ،‬افزایش اس��تحکام (بهبود‬ ‫خاصیت مکانیکی)‪ ،‬کاهش مقاومت غلطش��ی‪،‬‬ ‫افزای��ش طول عم��ر و کاهش وزن الس��تیک‪،‬‬ ‫کاه��ش مص��رف س��وخت و افزای��ش راندمان‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬جایگزین دوده در تولید تایر س��بز و‬ ‫دوستدار محیط زیست به کار می رود‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��رکت کویرتایر با استفاده از‬ ‫ای��ن فناوری به تولید الس��تیک س��بز اقدام و‬ ‫ان را جایگزی��ن دوده کرده اس��ت؛ از انجا که‬ ‫دوده مش��کالت زیست محیطی دارد نانوسیلیکا‬ ‫باعث افزایش مقاومت الس��تیک ش��ده و طول‬ ‫عمر ان را باال می برد‪ .‬با استفاده از این فناوری‬ ‫تخریب پذیری الس��تیک در طبیعت س��ریع تر‬ ‫اس��ت و مش��کالت محیط زیس��تی و الودگی‬ ‫کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫نانوس��یلیکا در صنع��ت رنگرزی ب��ه عنوان‬ ‫غلظت دهنده‪ ،‬مات کننده و عامل ضد ته نشینی‬ ‫و ضدرسوب محسوب می شود‪.‬‬ ‫تغییر خواص سیال پایه (دانسیته‪ ،‬ویسکوزیته‬ ‫و پایداری حرارت)‪ ،‬خواص رئولوژیکی مطلوب‪،‬‬ ‫کنترل مطلوب ظرفیت صافاب‪ ،‬پایداری بسیار‬ ‫خوب سوسپانس��یون‪ ،‬روانس��ازی خوب‪ ،‬قدرت‬ ‫ضدالودگی باال از جمله مزایای نانوس��یلیکا در‬ ‫صنعت حفاری است‪.‬‬ ‫پایداری در دمای باال (دی اکس��ید سیلیس��م‬ ‫و نق��ره) و پایداری در فش��ار باال (دی اکس��ید‬ ‫سیلیسم و الماس) با استفاده از نانوسیلیس در‬ ‫صنعت نفت و گاز مطرح است‪.‬‬ ‫افزایش مقاومت فش��اری‪ ،‬کششی و خمشی‪،‬‬ ‫کاه��ش ترک ه��ای ناش��ی از هیدراتاس��یون‬ ‫س��یمان‪ ،‬دوام بهتر در مقابل اسیب های ناشی‬ ‫از سولفات ها و اب های اسیدی‪ ،‬کاهش تحرک‬ ‫یون های کلر و در نتیجه کاهش عمق نفوذ کلر‬ ‫در بت��ن به ویژه در نواحی س��واحلی از مزایای‬ ‫استفاده از نانو ذرات سیلیس در بتن است‪.‬‬ ‫€ €برای استفاده از نانوسیلیکا در صنایع‬ ‫باید هزین ه باالیی پرداخت؟‬ ‫خیر به هی��چ وجه‪ ،‬اتقاق��ا از انجا که قیمت‬ ‫مناس��بی دارد اگ��ر در م��واد افزودن��ی صنایع‬ ‫استفاده شود‪ ،‬بهره وری باالیی را شاهد خواهیم‬ ‫بود و کارخانه ها به سود بهتری می رسند‪.‬‬ ‫از ب��ازار نانوس��لیکا در جه��ان ه��م برایمان‬ ‫بگویید‪ .‬چند کش��ور دنیا ای��ن فناوری را دارند‬ ‫که می توان به ش��رکت های المانی و فرانسوی‬ ‫اش��اره کرد؛ به تازگی شرکت های چینی نیز در‬ ‫تولید ان ورود کرده اند‪ ،‬تا جایی که اطالع دارم‬ ‫ش��رکت هندی نمونه میکروس��یلیس را تولید‬ ‫می کند اما از تولید نانوس��یلیس در این کشور‬ ‫مطلع نیستم‪.‬‬ ‫€ €می ت�وان ب�رای تولیدات نانوس�یلیس ‬ ‫نس�بت به دیگر موارد مش�ابه ان تفاوتی‬ ‫قائل شد؟‬ ‫نانوس��یلیس هم��دان را می ت��وان محصولی‬ ‫باکیفی��ت دانس��ت چراکه در دل این اس��تان‬ ‫بهترین سیلیس های جهان وجود دارد‪ ،‬به نوعی‬ ‫تولید محصولی با کیفیت و قمیمت مناسب در‬ ‫جهان‪.‬‬ ‫این س��یلیس درصد خلوص باالی��ی دارد به‬ ‫طوری ک��ه ان را ت��ا ‪۹۹.۹‬درصد رس��انده ایم؛‬ ‫اگر اندازه ذرات س��یلیس زیر صد نانومتر باشد‬ ‫طبق سازمان استاندارد ملی ایران نانو محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تولی��دات ما تایی��ده و گواهینامه س��تاد نانو‬ ‫را گرفت��ه که زیرنظر معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری فعال اس��ت؛ نانوس��یلیکای‬ ‫تولید ش��ده ما بین‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۹‬نانومتر اس��ت که‬ ‫بس��یار فوق العاده بوده چ��ون ذرات با کوچک‬ ‫شدن خاصیت ویژه ای پیدا می کنند‪.‬‬ ‫€ €چطور شد به فکر این طرح افتادید؟‬ ‫از انجا که همس��رم در ح��وزه علم و فناوری‬ ‫نان��و فعال بود و بای��د پایان نامه و تز دکترایش‬ ‫بر اس��اس این فناوری پی��ش می رفت تصمیم‬ ‫گرفتیم کار را در این حوزه اغاز کنیم‪.‬‬ ‫در شهرستان اس��داباد وقتی واحد تولیدی ام‬ ‫بدون اس��تفاده مانده بود تصمیم گرفتم ان را‬ ‫ب��رای این منظور به کار بگیرم‪ ،‬اهل کرمانش��اه‬ ‫هس��تم و فارغ التحصی��ل رش��ته کامپیوت��ر از‬ ‫دانشگاه ملی این استان‪ ،‬وقتی از سال‪ ۹۰‬برای‬ ‫س��رمایه گذاری و راه اندازی شرکتی به همدان‬ ‫امدم در س��ال‪ ۹۲‬با همسرم به عنوان مسوول‬ ‫فنی این شرکت اشنا شدم‪ .‬او اهل همدان است‬ ‫و درحال حاضر «‪ »PHD‬ش��یمی دارد‪ .‬در ان‬ ‫س��ال ها بود که به دلیل ضعف مدیریتی مجبور‬ ‫ش��دیم ش��رکت قبلی را تعطیل کنی��م اما در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬جرقه راه اندازی شرکت نانو به ذهنم‬ ‫خطور کرد‪ ،‬درس��ت زمانی که ‪4‬سال از ازدواج‬ ‫ما می گذشت‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر زندگی خ�ود را تنها از‬ ‫طریق تولید نانو اداره می کنید؟‬ ‫بله‪ ،‬خوش��بختانه زندگی خوب��ی هم داریم‪،‬‬ ‫ش��رکت م��ا نوپاس��ت و چ��ون ب��ه ص��ورت‬ ‫نیمه صنعت��ی فعالیت می کن��د‪ ،‬درامد انچنان‬ ‫باالی��ی ندارد اما بد هم نیس��ت که اگر بتوانیم‬ ‫به خوبی وارد بازار ش��ویم و نیازها را شناسایی‬ ‫کنی��م این کار توجیه اقتص��ادی باالیی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬ش��اید حداقل ارزش افزوده ‪۱۰‬برابری‬ ‫نسبت به بسیاری از کاالهای دیگر داشته باشد‪.‬‬ ‫هم��دان ب��ه دلیل قطب س��یلیس ب��ودن و‬ ‫نزدیک��ی به بازار‪ ،‬این محصول را با کیفیت و با‬ ‫قیمت پایین تولید می کند‪.‬‬ ‫تولید س��یلیس به عنوان م��واد اولیه کیلویی‬ ‫‪ ۳‬ه��زار تومان اس��ت ام��ا نانوس��یلیکا فروش‬ ‫فوق الع��اده ای دارد و حداقل قیمت ان در ایران‬ ‫کیلویی ‪ ۵۰‬هزار تومان است که می توان گفت‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬برابر ارزش افزوده ایجاد می کند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه ای��ران حمایت ه��ای خوبی از‬ ‫نان��و دارد‪ ،‬مقام معظم رهب��ری توجه زیادی به‬ ‫موضوع فناوری و برون س��ازی داشته اند و ستاد‬ ‫نانو نیز ستاد ویژه ای برای این منظور است‪.‬‬ ‫این ستاد حمایت های ویژه ای از نانو دارد و به‬ ‫همین خاطر س��عی کرده ایم از ظرفیت موجود‬ ‫استفاده کنیم و در این زمینه قدم برداریم‪.‬‬ ‫وقت��ی پا ب��ه این عرصه گذاش��تیم توس��ط‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری‬ ‫مش��اوره هایی داش��تیم تا چط��ور کار را پیش‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ای��ران ب��ه واردات زی��ادی از‬ ‫نانوسیلیکا نیاز دارد که طبق امار موجود بیش‬ ‫از ‪ ۵‬هزار تن در س��ال اس��ت و ای��ن به معنای‬ ‫خ��روج ارزی فراوان��ی از کش��ور در حال��ی که‬ ‫ظرفیت تولید در استان باالست‪.‬‬ ‫امروزه بس��یاری از ش��رکت ها نمایندگی های‬ ‫خ��ود را از کش��ور ایران برده اند چون مش��کل‬ ‫پرداخ��ت دالر و مس��ائل بانکی روب��ه رو وجود‬ ‫دارد و م��دت زمان طوالن��ی هم صرف این کار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال وقتی ش��رکتی اعالم‬ ‫می کند ‪ ۱۰‬تن نانوسیلیکا نیاز دارد چند ماه در‬ ‫نوبت می ماند و شاید یک سال هم طول بکشد‬ ‫که به دس��تش برس��د در حالی که همدان به‬ ‫بازار صنعتی نزدیک است و خود قطب سیلیس‬ ‫اس��ت و می تواند بسیار سریع نیازهای کشور را‬ ‫در کمتری��ن زمان ممکن و ب��ا بهترین قیمت‬ ‫تهیه کند‪.‬‬ ‫وقتی ش��رکتی ایرانی‪ ،‬نانوسیلیکا را به کشور‬ ‫وارد می کن��د بای��د بهای ان را با ی��ورو و دالر‬ ‫محاسبه کرد که هزینه چندین برابر خواهد شد‬ ‫و حتی تعرف��ه گمرکی و حمل ونقل بین المللی‬ ‫نی��ز مط��رح اس��ت‪ ،‬قطع��ا رقابت ب��رای این‬ ‫ش��رکت ها در کش��ور به صرفه است و از طرفی‬ ‫قیمت نانوسیلیکای شرکت ما بسیار پایین تر از‬ ‫قیمت های سایر جاهاست‪.‬‬ ‫€ €همدان چه حمایتی از طرح شما داشته‬ ‫است؟‬ ‫ابتدا من و همس��رم به همراه دوس��تم کار را‬ ‫جلو بردیم‪ ،‬مسوول بسیج علم و فناوری استان‬ ‫هم حمایت هایی از ما داش��ت‪ ،‬اقای ابراهیمی‬ ‫توانس��ت ‪ ۳‬میلی��ون تومان در اختی��ار ما قرار‬ ‫دهد تا بتوانیم بخشی از تجهیزات را خریداری‬ ‫کنیم‪ ،‬حتی تجهیزات هم بومی س��ازی شده که‬ ‫ب��ا تالش ما و با اس��تفاده از متخصصان داخلی‬ ‫ساخته شده که هیچ گونه خرج ارز انجام نشده‬ ‫و در واقع صفر تا صد تجهیزات س��اخت داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫بسیج علمی با کمک ‪ ۳‬میلیون تومانی باعث‬ ‫شد به تولید ازمایشگاهی برسیم و پارک علم و‬ ‫فناوری نیز تسهیالتی در اختیار ما قرار داد که‬ ‫توانس��تیم شرکت را به نیمه صنعتی ارتقا دهیم‬ ‫و ب��ا توجه به حمایت هایی که ش��د گواهینامه‬ ‫نانومترا را گرفتیم‪.‬‬ ‫حمایت های��ی نظی��ر مش��اوره های مدیریتی‬ ‫و معافیت ه��ای مالیاتی و‪ ...‬توانس��ت کار ما را‬ ‫جلو ببرد که ش��اید هر شرکتی ان را در اختیار‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫€ €استقابل از نانوسیلیکا در کشور چطور‬ ‫بوده است؟‬ ‫وقتی یک فناوری بس��یار پیشرفته و هایتک‬ ‫است بیش��تر شرکت ها سعی می کنند به حالت‬ ‫روتی��ن کار خ��ود را ادام��ه دهند و اس��تقبال‬ ‫چندانی نس��بت به اینکه تغییری در مواد اولیه‬ ‫و خط تولید داش��ته باش��ند انجام نمی شود اما‬ ‫ما س��عی کرده ای��م از طریق مش��اوره ها و ارائه‬ ‫نمونه های رایگان بازار را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ش�رکت ها متقاض�ی تولید ش�ما‬ ‫هستند؟‬ ‫بل��ه ش��رکت «کوی��ر تای��ر»‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خمیردندان س��ازی «پاکسان» و شرکت « بتن‬ ‫ساز» نمونه هایی از این شرکت ها هستند‪.‬‬ ‫€ €به دنبال بازار خارجی چه‪ ،‬رفته اید؟‬ ‫اگر بخواهیم نیاز بازار را در نظر بگیریم تولید‬ ‫ما ‪ ۵۰۰‬تن در س��ال اس��ت اما نی��از داخلی به‬ ‫بیش از ‪ ۵‬هزار تن در س��ال می رسد و ظرفیت‬ ‫فوق العاده ای در ایران برای این کاال وجود دارد‬ ‫و ب��ه همین خاط��ر فعال بازار خارج��ی را نگاه‬ ‫نکرده ایم و بازار داخلی مدنظر است‪.‬‬ ‫€ €درب�اره معرف�ی طرح ت�ان بگویید‪ ،‬ایا‬ ‫به س�راغ ش�ما امده اند تا طرح را معرفی‬ ‫کنید؟‬ ‫در کشور نشست هایی تحت این عنوان برگزار‬ ‫می ش��ود و اعالم می کنند موادی را نیاز دارند‪،‬‬ ‫کاالهایی هم در این زمینه از ما خواس��ته شده‬ ‫که فناوری باالتری داشته اند و متاسفانه امکان‬ ‫تولید ان وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬البته از طریق‬ ‫ش��رکت نانو نیازهای ش��رکت‪‎‬هایی به ما ابالغ‬ ‫می ش��ود که ما نیز نمونه هایی را در اختیار انها‬ ‫قرار داده ایم و استفاده هم کرده اند‪.‬‬ ‫€ €نظ�ر ش�ما در مورد جلوگی�ری از خام‬ ‫فروش�ی س�یلیس با اس�تفاده از فناوری‬ ‫نانوسیلیکا چیست؟‬ ‫فن��اوری نانوس��یلیکا فراین��د را پیش��رفته‬ ‫می کند‪ ،‬با تولید نانوسیلیس ارزش افزوده ای در‬ ‫استان ایجاد می کنیم که به نوعی از خام فروشی‬ ‫جلوگیری می ش��ود اما در واق��ع تولید نانو در‬ ‫بس��یاری از صنایع مواد اولیه به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫درحال حاضر س��یلیس پ��س از کوبیدن و خرد‬ ‫شدن در همدان روانه بازار می شود درحالی که‬ ‫می توان از ظرفیت فناوری نانو اس��تفاده کرد و‬ ‫ارزاوری بیش��تری در استان شاهد بود‪ .‬معموال‬ ‫خط تولیدی س��اده ای در استان وجود دارد که‬ ‫سنگ سیلیس را می کوبند و بعد از دانه بندی و‬ ‫بسته بندی به کشورهای مختلف صادر می کنند‬ ‫که می توان جلوی ای��ن نوع صادرات را گرفت‪،‬‬ ‫هرچند ب��ه نوع کاربرد نیز بای��د توجه کرد اما‬ ‫متاس��فانه در ای��ن زمین��ه انچن��ان مطالعاتی‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫€ €ایا س�عی کرده اید شرکت ها را متقاعد به‬ ‫استفاده از این دانش کنید؟‬ ‫جلس��اتی با ب��ازار همدان داش��تم و قرار ش��ده‬ ‫جلس��اتی ه��م برگزار ش��ود و دانش فن��ی به انها‬ ‫فروخته شود تا ارزش افزوده باالتری به دست اورند‬ ‫و با کمترین اصالح فرم اولیه‪ ،‬راندمان باالیی کسب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا س�ازمان صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت هم‬ ‫ارتباط گرفته اید؟‬ ‫با س��ازمان صم��ت انچنان ارتباط نداش��ته ایم‬ ‫چون ش��رکت ما نیمه صنعتی است و به ان حدی‬ ‫نرس��یده ایم که جواز تاسیس و بهره برداری بگیریم‬ ‫اما ارتباط ما به واس��طه واحد صنعتی قبلی با این‬ ‫مجموعه همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €ایا ط�رح خود را در نمایش�گاه ها معرفی‬ ‫کرده اید؟‬ ‫چ��ون در حوزه تج��اری ضعیف عم��ل کرده ایم‬ ‫چن��دان وارد نمایش��گاه ها نش��ده ایم ام��ا در چند‬ ‫نمایش��گاه همدان و یک نمایشگاه از طریق بسیج‬ ‫مهندسی در تهران شرکت کرده ام‪ .‬نمایشگاه تهران‬ ‫باعث شد توسط شرکت اب منطقه ای سفارش هایی‬ ‫بگیرم و چس��بی را بر اساس فرمول نانو طراحی و‬ ‫برای انها بفرستم‪ .‬چند شرکت به ویژه شرکت نفت‪،‬‬ ‫س��یلیس را با کاربردهای خاصی الزم داشتند که‬ ‫اعالم نیاز شده و ما نیز در مرحله تحقیقات هستیم‬ ‫تا نتیجه را ارائه دهیم‪.‬‬ ‫€ €انتظاری از مسووالن دارید؟‬ ‫هر جای��ی مراجعه کرده ایم خوش��بختانه به هر‬ ‫نحوی س��عی کرده اند حمایت ‪‎‬هایی داش��ته باشند‬ ‫اما چندین مورد س��فارش های گزاف��ی گفتیم که‬ ‫به دلیل نپرداختن تس��هیالت از سوی بانک ها کار‬ ‫خوابید‪ .‬وقتی نتوانس��تیم تس��هیالتی جذب کنیم‬ ‫متاسفانه مجبور شدیم سفارش ها را رد کنیم چون‬ ‫گاهی س��فارش باالیی مانند ‪ ۲۰۰‬تن می دادند که‬ ‫این مستلزم افزایش خط تولید و مواد اولیه باال بود‬ ‫و ما ان را در اختیار نداشتیم‪.‬‬ ‫ه��رگاه برای تس��هیالت اقدام می کنی��م با روند‬ ‫بس��یار طوالنی روبه رو هس��تیم و به همین خاطر‬ ‫دیگ��ر قی��د ان را می زدی��م ک��ه امی��دوارم کمی‬ ‫فراینده��ای بانک��ی کوتاه تر باش��د‪ .‬قوانین خاصی‬ ‫ب��رای گرفتن تس��هیالت ب��ود که ما را با مش��کل‬ ‫روب��ه رو می کرد‪ ،‬به این نحو ک��ه وقتی خط تولید‬ ‫داش��تیم و مواد اولیه هم می توانستیم تولید کنیم‬ ‫و نهای��ت با انجام کار به محصول نهایی برس��یم تا‬ ‫دست مشتری برسد به سرمایه در گردش نیاز بود‬ ‫اما ان را نمی توانستیم تامین کنیم‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫براساس سامانه حمایت از تولید کاال می گفتند ‪۷۰‬‬ ‫درصد مبلغ تس��هیالت را بای��د تجهیزات بخریم و‬ ‫بع��د ‪ ۳۰‬درص��د ان به عنوان س��رمایه در گردش‬ ‫در اختی��ار ما قرار گی��رد در حالی که این موضوع‬ ‫ب��رای ما توجیه پذیر نبود چون تجهیزات داش��تیم‬ ‫و چرا باید دس��تگاهی را می خری��دم که احتیاجی‬ ‫نداریم‪ .‬گاهی هم تس��هیالت با س��ودهایی بس��یار‬ ‫باال و بس��یار س��خت در اختیار ما قرار می گرفت و‬ ‫یا اینکه محل اجرای طرح که ملک اس��ت و س��ند‬ ‫ثبت��ی و ارزش قانونی دارد را قب��ول نمی کردند و‬ ‫می گفتند فقط س��ند ش��هری قب��ول می کنیم که‬ ‫این نیز مش��کل جدی برای ما بود و باعث می شد‬ ‫بهره وری الزم را نداشته باشیم‪ .‬الزم می دانم که از‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری همدان‪ ،‬رئیس بس��یج‬ ‫مهندسی همدان و رئیس بسیج علمی استان تشکر‬ ‫ویژه ای داش��ته باشم‪ .‬از شروع فعالیت پژوهشگران‬ ‫ایرانی در زمینه نانوفن��اوری چندان نمی گذرد اما‬ ‫امار نش��ان می ده��د ایران در همی��ن مدت کوتاه‬ ‫ب��ه یکی از جایگاه های برتر علم نانوی دنیا دس��ت‬ ‫یافته و چه خوب می ش��ود با حمای��ت از این علم‬ ‫ب��ه تولید و ثروت در کش��ور توجه زیادی داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رشد تولید ‪ ۸‬درصدی اهن اسفنجی‬ ‫میزان تولید فوالد خام در کش��ور در ‪۱۰‬ماه سال‪۹۸‬‬ ‫با رش��د ‪۱۱‬درصدی همراه ش��د و از مرز ‪۲۲.۸‬میلیون‬ ‫تن عب��ور کرد‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬طبق‬ ‫گزارش جدید انجمن تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬شرکت های‬ ‫فوالدس��از کش��ور از ابت��دای فروردین ت��ا پایان دی‪،‬‬ ‫‪۲۲‬میلیون و ‪۸۷۳‬هزار تن ش��مش فوالد تولید کردند‪.‬‬ ‫این رقم در مدت مش��ابه سال گذش��ته‪۲۰ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۷۹‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫همچنین فوالدس��ازان کش��ور در ‪۱۰‬ماه سال جاری‪،‬‬ ‫‪۱۶‬میلی��ون و ‪۵۹۵‬هزار تن ان��واع محصوالت فوالدی‬ ‫(تیراه��ن‪ ،‬ناودان��ی‪ ،‬میلگرد‪ ،‬نبش��ی‪ ،‬ان��واع ورق و‪)...‬‬ ‫تولی��د کردن��د‪ .‬امار تولی��د این محص��والت در مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته‪۱۵ ،‬میلی��ون و ‪۶۰۰‬ه��زار تن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ش��رکت های تولیدکنن��ده اهن اس��فنجی از ابتدای‬ ‫فروردی��ن ت��ا پای��ان دی‪۲۳ ،‬میلی��ون و ‪۶۸۷‬هزار تن‬ ‫محص��ول تولی��د کردن��د ک��ه نس��بت به رق��م مدت‬ ‫فلزات‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته (‪۲۱‬میلی��ون و ‪۹۶۴‬ه��زار‬ ‫ت��ن)‪ ۸ ،‬درصد رش��د نش��ان می ده��د‪ .‬می��زان تولید‬ ‫کنس��انتره نی��ز ‪۳۹‬میلیون و ‪۳۴۲‬هزار ت��ن بود که در‬ ‫مقایس��ه با میزان تولید مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‬ ‫(‪۳۸‬میلی��ون و ‪۱۶۶‬ه��زار تن)‪۳ ،‬درصد رش��د نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫اما میزان تولید گندله ‪۳۴‬میلیون و ‪۳۶۸‬هزار تن بود‬ ‫که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (‪۳۵‬میلیون‬ ‫و ‪۱۰۶‬هزار تن)‪۲ ،‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪313‬‬ ‫گزارش‬ ‫بازار ورق در تالطم‬ ‫دبیر کمیته بومی سازی شرکت فوالد الیاژی ایران مطرح کرد‪:‬‬ ‫تجمیع تقاضا‪ ،‬راهی سریع برای بومی سازی فوالد زنگ نزن‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫صنایع حس��اس نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و صنایع‬ ‫غذای��ی با مواد خورنده س��ر و کار دارند و قطعات‬ ‫مورد اس��تفاده در این صنایع باید در این شرایط‬ ‫مقاومت الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫از این رو تولید فوالدهای زنگ نزن در کشورهای‬ ‫پیش��رفته گس��ترش یافت��ه و تولیدکنن��دگان‬ ‫متع��ددی در مقیاس خ��رد و کالن به این عرصه‬ ‫وارد شده اند‪.‬‬ ‫در کش��ور م��ا نیز تولی��د ف��والد زنگ نزن در‬ ‫مقیاس خرد از س��وی چند ش��رکت ریخته گری‬ ‫انج��ام می ش��ود اما هن��وز تولید انب��وه و تجاری‬ ‫ای��ن محصوالت محقق نش��ده اس��ت زیرا عمده‬ ‫مصرف کنن��دگان‪ ،‬نیازه��ای خ��ود را به صورت‬ ‫پراکنده از طریق واردات تامین می کردند‪ .‬اکنون‬ ‫که کشور در ش��رایط تحریمی قرار دارد‪ ،‬واردات‬ ‫این نوع فوالدها حتی از کشور چین نیز با دشواری‬ ‫انجام می شود و در این زمینه باید تولیدکنندگان‬ ‫توانمند داخلی دست به کار شوند‪.‬‬ ‫در رابط��ه با تولید فوالدهای زنگ نزن‪« ،‬فلزات‬ ‫انالین»‪ ،‬با احسان ظفری‪ ،‬دبیر کمیته بومی سازی‬ ‫ش��رکت فوالد الیاژی ایران به گفت وگو پرداخته‬ ‫که معتقد اس��ت توانایی و دانش فنی تولید فوالد‬ ‫زنگ نزن در ش��رکت فوالد الیاژی وجود دارد اما‬ ‫برای تولید انبوه‪ ،‬نیاز است تقاضاها تجمیع شوند‬ ‫ت��ا ضمن تولید تجاری این محصوالت‪ ،‬کش��ور از‬ ‫واردات برخی گریدها بی نیاز شود‪.‬‬ ‫متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €اهمی�ت تولی�د فوالده�ای زنگ نزن‬ ‫چیس�ت و اصوال چرا باید به سمت تولید‬ ‫این گونه فوالدها حرکت کرد؟‬ ‫ب��ه جهت حساس��یت بس��یار ب��اال در صنایع‬ ‫مختل��ف مانن��د پتروش��یمی‪ ،‬نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬هوا و‬ ‫فضا‪ ،‬صنای��ع غذایی و‪ ،...‬به فلزات��ی که در مقابل‬ ‫خوردگی بس��یار ش��دید مقاومت می کنند‪ ،‬نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو به طور حتم با توجه به ش��رایط‬ ‫تحریمی که اکنون بر صنایع کش��ور حاکم ش��ده‬ ‫و ام��کان واردات فوالده��ای خاص و درجه باالی‬ ‫الی��اژی مانند زنگ نزن حت��ی از چین به راحتی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬تولید این نوع فوالدها در کش��ور هم‬ ‫به صورت ورق که بیشترین میزان مصرف را دارد‬ ‫و هم مقاطع طویل مانند میلگرد و‪ ...‬بس��یار حائز‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬تولی��د فوالدهای‬ ‫زنگ نزن در کش��ور می تواند برای صنایع مختلف‬ ‫مصرف کننده بسیار راهگشا باشد‪.‬‬ ‫€ €چرا ش�رکت ف�والد الیاژی ای�ران به‬ ‫سمت تولید فوالد زنگ نزن حرکت کرد؟‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۷۸‬که کارخانه فوالد الیاژی ایران‬ ‫به بهره برداری رسید‪ ،‬با توجه به اینکه دانش فنی‬ ‫تولی��د فوالدهای الیاژی خود را از ش��رکت بوهلر‬ ‫اتریش دریافت کرده بود‪ ،‬در طراحی های ابتدایی‬ ‫ش��رکت‪ ،‬یکی از موارد مطرح شده در دانش فنی‬ ‫تولی��د فوالدهای الیاژی‪ ،‬دانش تولید فوالد زنگ‬ ‫نزن بود‪.‬‬ ‫ای��ن یعنی دانش فنی و توانای��ی تولید این نوع‬ ‫فوالدهای بسیار حساس در شرکت فوالد الیاژی‬ ‫ایران وجود داشت‪ .‬در ان زمان نیز تولید ازمایشی‬ ‫اولیه جهت تولید فوالدهای زنگ نزن انجام ش��د‬ ‫که تنها در حالت تس��ت اولیه تولیدات ش��رکت‬ ‫و ب��ه ص��ورت محدود بود و به صورت گس��ترده و‬ ‫تجاری انجام نشده است‪ .‬تولید فوالد زنگ نزن به‬ ‫صورت تگ گرید براساس دستورالعمل انجام شد‬ ‫تا توانایی تولید سنجیده شود‪ .‬از ان زمان تاکنون‬ ‫دانش فنی تولید و توانایی در شرکت فوالد الیاژی‬ ‫ایران وجود داشت‪.‬‬ ‫با وجود توانایی تولید فوالد زنگ نزن در شرکت‬ ‫ف��والد الیاژی ای��ران‪ ،‬تولید ای��ن محصوالت به‬ ‫صورت تجاری محقق نشد چراکه اساسا نیازی به‬ ‫تولید این محصوالت در کش��ور احساس نمی شد‬ ‫و در این باره تقاضاهای کمی نیز به ش��رکت فوالد‬ ‫الی��اژی ایران ارجاع داده ش��د‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫ک��ه در ای��ن دوره‪ ،‬واردات فوالده��ای زنگ نزن‬ ‫به کش��ور از س��وی صنایع مصرف کننده اسان تر‬ ‫و اقتصادی ت��ر از تولید داخلی انجام می ش��د و به‬ ‫همی��ن دلیل‪ ،‬توانایی تولی��د داخلی مورد غفلت‬ ‫واقع شد‪.‬‬ ‫از ‪ 3‬س��ال قبل‪ ،‬ش��رکت فوالد الیاژی ایران با‬ ‫توج��ه به نیاز مش��تریان‪ ،‬دوباره ب��ه عرصه تولید‬ ‫فوالد زنگ نزن در کش��ور وارد ش��د‪ .‬این شرکت‬ ‫هم اکن��ون در ح��ال تولی��د ف��والد زنگ نزن در‬ ‫‪5‬گری��د مختلف اس��ت؛ ازجمله ای��ن گریدها بر‬ ‫اساس استاندارد ‪ ASTM‬می توان به ‪،۴۳۰۱A‬‬ ‫‪ ۴۴۰۱A ،۴۵۴۱S ،۴۳۰۶A‬و ‪ ۴۴۰۶A‬اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬در این پنج گرید‪ ،‬شرکت فوالد الیاژی ایران‬ ‫توانسته است مقاطعی با سایز ‪ ۱۲‬تا ‪ ۷۰‬میلی متر‬ ‫را تولید کند‪ .‬تا کنون حدود ‪ ۶۰۰‬تن از فوالدهای‬ ‫زنگ نزن در ش��رکت فوالد الیاژی تولید شده و در‬ ‫اختیار مشتریان قرار داده شده است‪.‬‬ ‫تولید فوالد زنگ نزن در شرکت ما هم اکنون به‬ ‫ص��ورت میلگرد‪ ،‬به عنوان محص��ول نهایی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ش��رکت فوالد الیاژی ایران امکان‬ ‫تولید فوالدهای زنگ نزن مارتنزیتی‪ ،‬استنیتی‪،‬‬ ‫فریتی و داپلکس(دو فازی) وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫جه��ت تکمیل س��بد محصوالت‪ ،‬ام��کان تولید‬ ‫تسمه زنگ نزن نیز به عنوان محصول استراتژیک‬ ‫دیگر میس��ر اس��ت‪ .‬هر گرید فوالد الیاژی بسته‬ ‫به ترکیباتی که در اس��تانداردها موجود اس��ت‪،‬‬ ‫تفاوت هایی در عناصر الیاژی موجود دارند‪.‬‬ ‫تف��اوت عمده می��ان فوالد الی��اژی معمولی و‬ ‫فوالد زنگ نزن این اس��ت که باید از کروم و نیکل‬ ‫بیش��تری به عنوان فلزات الیاژی استفاده شود‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬تامین کروم و نی��کل با درصد باالتر برای‬ ‫تولید ف��والد‪ ،‬هزینه های بیش��تری را می طلبد‪.‬‬ ‫چراک��ه فلزات یاد ش��ده بس��یار مه��م و گرانبها‬ ‫هس��تند‪ .‬ج��دا از موضوع��ات فنی تولی��د فوالد‬ ‫الی��اژی‪ ،‬افزایش درصد فلزات نی��کل و کروم به‬ ‫فوالد‪ ،‬مشمول هزینه های باالتری نسبت به فوالد‬ ‫الیاژی معمولی می ش��ود‪ .‬ضم��ن اینکه در تولید‬ ‫فوالد زنگ نزن‪ ،‬شارژ قراضه بسیار مهم است‪.‬‬ ‫فرایند تولید فوالد زنگ نزن تقریبا مشابه فوالد‬ ‫الی��اژی بوده و تفاوت بس��یار کمی در روش های‬ ‫تولی��د انها وجود دارد‪ .‬به ط��ور مثال‪ ،‬روش های‬ ‫گاززدای��ی در خال برای ف��والد الیاژی معمولی با‬ ‫فوالد زنگ نزن متفاوت اس��ت و زمان ذوب ریزی‬ ‫و اضاف��ه کردن عناصر الیاژی به فرایند تولید نیز‬ ‫تف��اوت دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬هر دو نوع فوالد‪ ،‬فرایند‬ ‫ذوب یکسانی را طی می کنند‪.‬‬ ‫البته تولید فوالد زنگ نزن حساس��یت نس��بتا‬ ‫باالتری در مقایس��ه با فوالد الیاژی معمولی دارد‬ ‫و برای تکمیل تولید نیاز اس��ت که یکی دو فرایند‬ ‫دیگر مانن��د گاززدایی و بعضا کاهش مقدار کربن‬ ‫تحت خال ب��ه فرایند تولید اضافه ش��ود که خود‬ ‫باعث افزایش زمان تولید می گردد‪ .‬در عین حال‬ ‫برای تولید مقاطع ف��والد زنگ نزن مانند میلگرد‬ ‫در بخش نورد‪ ،‬حساس��یت به تغییر دمایی بیش‬ ‫از ف��والد الیاژی معمولی اس��ت و دقت باالتری را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت که ش��رکت ف��والد الیاژی‬ ‫ای��ران‪ ،‬مدرن تری��ن کارخان��ه ف��والد الیاژی در‬ ‫خاورمیان��ه اس��ت و از نظ��ر تجهی��زات‪ ،‬فناوری‬ ‫بسیار پیش��رفته ای دارد‪ .‬از این رو شرکت ما برای‬ ‫فوالد زنگ نزن نیز مانند س��ایر محصوالت فوالد‬ ‫الیاژی‪ ،‬تست های بسیار مختلفی را در نظر گرفته‬ ‫ اس��ت که ازجمله انها می توان به تست شناسایی‬ ‫عیوب س��طحی ب��ه روش های جری��ان گردابی‬ ‫(‪ )Eddy current‬و مای��ع نافذ (‪ )PT‬اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬در خصوص تس��ت های داخل��ی نیز روش‬ ‫التراسونیک به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫در یک س��ال گذش��ته پروژه جدیدی را شروع‬ ‫کرده ایم که طی ان‪ ،‬تس��ت خودکار شناس��ایی‬ ‫عی��وب داخلی به روش التراس��ونیک برای بیلت‬ ‫انجام می ش��ود ک��ه بیلت زنگ نزن را نیز ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین درباره محصوالت زنگ نزن‬ ‫ش��رکت تمامی تست های مرتبط با خوردگی این‬ ‫محص��والت را تضمی��ن می نمای��د‪ .‬در این مدت‬ ‫تالش کردیم محصولی که در اختیار مشتری قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬مانند همه محصوالت شرکت‪ ،‬تضمین‬ ‫شده باشد و حتی تست های استاندارد بین المللی‬ ‫نیز روی ان انجام شود تا بتواند با محصول مشابهی‬ ‫که به کشور وارد می شود‪ ،‬رقابت کند‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫اس��ت که امکان دارد برخی از فوالد های زنگ نزن‬ ‫وارداتی از چین‪ ،‬حتی تس��ت های انجام شده در‬ ‫ش��رکت فوالد الیاژی ایران را پشت سر نگذاشته‬ ‫باش��ند‪ .‬البت��ه تولیدات اروپای��ی در زمینه فوالد‬ ‫زنگ ن��زن تضمین ش��ده هس��تند و تس��ت های‬ ‫مختلف روی ان انجام می شوند‪.‬‬ ‫انجام تس��ت های مختل��ف روی محصولی که‬ ‫به دست مشتری می رسد‪ ،‬باعث تضمین کیفیت‬ ‫می شود و این اطمینان را به مصرف کننده می دهد‬ ‫که محصول از هر نظر س��الم بوده و کارکرد مورد‬ ‫انتظار را خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €مهم تری�ن چالش ه�ای تولی�د فوالد‬ ‫زنگ نزن در کشور ما چیست؟‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬دو چال��ش عم��ده در زمین��ه‬ ‫تولید فوالد زنگ نزن برای ش��رکت فوالد الیاژی‬ ‫ای��ران وج��ود دارد؛ یک��ی از ای��ن چالش ها کم‬ ‫بودن تولید نس��بت به ظرفیت بهینه اس��ت زیرا‬ ‫میزان درخواس��ت ها و س��فارش ها برای تولید به‬ ‫حدی نبوده ک��ه بتواند تولید ف��والد زنگ نزن را‬ ‫مقرون به صرفه کند‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت که تولید ی��ک محصول در‬ ‫ش��رکت های بزرگ باید ب��ه اندازه ای باش��د که‬ ‫توجی��ه فنی و اقتصادی داش��ته باش��د؛ به ویژه‬ ‫انکه برای تولید این نوع فوالدها باید یک کوره به‬ ‫صورت اختصاصی مدنظر قرار گیرد‪ .‬به طور حتم‬ ‫تولید فوالد توسط یک کوره پایین تر از یک میزان‬ ‫معی��ن‪ ،‬تولید را غیراقتص��ادی می کند و موجب‬ ‫افزایش هزینه ها می ش��ود‪ .‬این یعنی مش��تریان‬ ‫برای تامین این نوع فوالدها کمتر به شرکت فوالد‬ ‫الیاژی ایران مراجعه می کردند و به همین دلیل‪،‬‬ ‫می��زان تولید نس��بتا پایین بود و ح��د اقتصادی‬ ‫مطلوب برای تولید انبوه و تجاری را دارا نبود‪.‬‬ ‫البته ش��رکت فوالد الیاژی ای��ران تمام تالش‬ ‫خود را در جهت پاسخ گویی به نیازهای مشتریان‬ ‫مراجعه کننده به ش��رکت حتی در مقادیر بسیار‬ ‫اندک صورت داده است تا بتواند سبد محصوالت‬ ‫خود را بیش از گذشته متنوع تر کرده و تکمیل تر‬ ‫کند و به نیازهای مش��تریان احترام بگذارد‪ .‬با این‬ ‫حال اگر نیازهای مش��تریان بیشتر شود و تجمیع‬ ‫یابد‪ ،‬شرکت فوالد الیاژی ایران می تواند با خیال‬ ‫اسوده تری نس��بت به تولید فوالدهای زنگ نزن‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫چالش دیگر ش��رکت فوالد الی��اژی در زمینه‬ ‫تولید فوالد زنگ نزن‪ ،‬تامین مواد اولیه به ویژه در‬ ‫خصوص قراضه های زنگ نزن اس��ت‪ .‬چراکه برای‬ ‫تولید این ن��وع فوالدها‪ ،‬بای��د از قراضه زنگ نزن‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫متاسفانه در کشور ما قراضه زنگ نزن با کیفیت‪،‬‬ ‫بس��یار کم و گران بوده و شرکت ما در تامین این‬ ‫نوع قراضه با چالش بزرگی روبه رو اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫حت��م کمبود این ماده اولیه و گ��ران بودن ان در‬ ‫به��ای تمام ش��ده تاثیر دارد و در ص��ورت تامین‬ ‫پایدار این قراضه‪ ،‬قیمت تمام ش��ده تولید نیز در‬ ‫شرکت ما کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫€ €بازار مص�رف فوالده�ای زنگ نزن در‬ ‫کش�ور را چگونه ارزیابی می کنید؟ ایا در‬ ‫کشور نیاز به مصرف محصوالت داخلی در‬ ‫میان مشتریان به وجود امده است؟‬ ‫نیاز به تولید انبوه فوالدهای زنگ نزن در کشور‬ ‫ب��ه ویژه در ش��رایط کنونی به ش��دت احس��اس‬ ‫می شود اما به دلیل اینکه همه نیازها برای مصرف‬ ‫فوالد زنگ نزن س��ازماندهی نمی شوند و در کنار‬ ‫ان‪ ،‬ش��رکت ما نسبت به میزان دقیق مصرف این‬ ‫نوع فوالدها هنوز اگاه��ی کامل ندارد‪ ،‬نمی توان‬ ‫برنامه جامعی برای تولید ان داشت‪.‬‬ ‫چراک��ه تحقق ای��ن موضوع نیازمن��د فعالیت‬ ‫مطالعاتی گس��ترده و بس��یار دقیق از س��وی سه‬ ‫وزارتخان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬نفت و نیرو‬ ‫به عن��وان اصلی ترین مصرف کنندگان فوالدهای‬ ‫زنگ نزن است‪ .‬به نظر نمی رسد تخمین و ارزیابی‬ ‫مصرف فوالد زنگ نزن در صنایع چندان دش��وار‬ ‫باش��د‪ .‬ضمن اینکه ام��ار واردات این محصوالت‬ ‫این نوع فوالدها به کش��ور به دلیل اینکه از سوی‬ ‫مصرف کنندگان محدودی انجام می شود‪ ،‬کامال‬ ‫مشخص است‪ .‬هرچند که واردات این محصوالت‬ ‫به دلیل تحریم ها با چندین واسطه انجام می شود‪.‬‬ ‫در صورتی که س��مت و سوی نیازها به فوالدهای‬ ‫زنگ ن��زن در کش��ور یکنواخ��ت و یکپارچه و به‬ ‫یک مس��یر منتهی شود و مش��تریان اصلی حوزه‬ ‫ف��والد زنگ نزن م��ورد شناس��ایی ق��رار گیرند‬ ‫(ب��ه دلیل اینکه مش��تری می تواند نی��از خود را‬ ‫تش��ریح کند) قطعا تولید این فوالدها در مقیاس‬ ‫تجاری راحت تر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫طی ک��ردن چنی��ن روندی به ی��ک محوریت‬ ‫نیاز دارد و در ش��رایط کنون��ی بهترین فرصت به‬ ‫وجود امده تا نیازه��ای صنایع به فوالد زنگ نزن‬ ‫همسو ش��وند‪ .‬در واقع‪ ،‬مشکل اصلی بومی سازی‬ ‫در کش��ور‪ ،‬عدم تجمیع نیازها در حد و اندازه های‬ ‫اقتصادی برای تامین کنندگان اس��ت و پرداختن‬ ‫ب��ه نیازهای پراکنده هزینه را ب��رای تولیدکننده‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫هنگامی که نیازهای مشترک در صنایع تجمیع‬ ‫ش��وند و ظرفیت بهینه ای ب��رای تقاضا پدید اید‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده تولید نیز برای تامین کننده به‬ ‫میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و در عین‬ ‫حال نیاز مشتری برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬ت��وان فن��ی تولی��د ف��والد‬ ‫زنگ نزن در کش��ور وج��ود دارد و به همین دلیل‬ ‫مصرف کنن��دگان رغبت بیش��تری ب��ه تامین از‬ ‫شرکت های داخلی خواهند داشت چراکه تامین‬ ‫داخل��ی ب��رای مصرف کننده مطمئن ت��ر بوده و‬ ‫سریع تر انجام می شود‪.‬‬ ‫€ €برنامه شرکت فوالد الیاژی ایران برای‬ ‫تولید فوالدهای زنگ نزن چیست؟‬ ‫به طور حتم کش��ور ما به ی��ک همگرایی کامال‬ ‫منس��جم برای تجمی��ع نیازه��ا و تقاضاها جهت‬ ‫تولی��د برنامه ری��زی ش��ده فوالد زنگ ن��زن نیاز‬ ‫دارد‪ .‬ش��رکت فوالد الیاژی ب��ا دارا بودن توانایی‬ ‫و دان��ش فن��ی در تولید فوالد زنگ ن��زن‪ ،‬تمایل‬ ‫زی��ادی ب��رای تولید ای��ن محص��والت دارد زیرا‬ ‫هم ب��رای این ش��رکت و هم برای کش��ور ارزش‬ ‫افزوده بس��یار باالیی ایجاد می کند؛ ضمن اینکه‬ ‫تولید ای��ن نوع فوالدها مانع خروج ارز از کش��ور‬ ‫می ش��ود‪ .‬با تولید فوالده��ای زنگ نزن به صورت‬ ‫انبوه و تجاری‪ ،‬یکی از مراحل دش��وار بومی سازی‬ ‫ب��ه ص��ورت واقع��ی در کش��ور محق��ق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ابتدای هفته همان طور که پیش بینی می ش��د‬ ‫در روبه رو با اخبار مربوط به بیماری کرونا با رفتار‬ ‫هیجانی بازارها اغاز شد و انتظار می رود تا اواسط‬ ‫هفته شاهد این گونه رفتار هیجانی باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نامه‪ ،‬در این شرایط شاهدیم‬ ‫ب��ازار ارز در تالط��م اس��ت و یک ب��اره افزایش‬ ‫چشمگیری داشت که دیشب تا حدودی کاهش‬ ‫یافت هرچند که به نظر نمی اید در شرایط فعلی‬ ‫ارزش ارز قابل کنترل باشد‪ .‬بازار فوالد نیز از اثار‬ ‫این تشنج ها مستثنا نیست‪.‬‬ ‫ب��ه رغم عرضه های مرت��ب و هفتگی‪ ،‬عطش‬ ‫ب��االی خرید محصوالت فلزی و انتظارات تورمی‬ ‫باال مان��ع از کاهش و یا حت��ی ثبات قیمت این‬ ‫محصوالت در بازار ش��ده اس��ت به نظر می رسد‬ ‫مس��ئوالن دوباره درصدد کنترل بازار باشند که‬ ‫اقدام درستی به نظر نمی اید‪.‬‬ ‫روز گذش��ته هم ش��اهد عرضه نسبتا مناسب‬ ‫ش��مش س��ازان هس��تیم به نظ��ر می رس��د از‬ ‫لحاظ عرضه ش��اهد بیشتر ش��دن حجم و وزن‬ ‫عرضه ها هس��تیم که می تواند سبب بهبود بازار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫البته مشکل در بازار ورق گرم همچنان باقی‬ ‫اس��ت به طوری که روز گذشته قیمت ورق گرم‬ ‫فوالدی در کانال ‪۱۱‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫هفته پیش ش��اهد بودیم قیمت شمش روند‬ ‫صعودی داش��ت که در ای��ن زمینه دولت تالش‬ ‫می کرد با عرضه های پیاپی قیمت را کنترل کند‬ ‫به عالوه اینکه رش��د قیمت اهن اس��فنجی عمال‬ ‫متوقف شده اس��ت اما افزایش قیمت شمش در‬ ‫هفته گذشته به دو دلیل رخ داد دلیل اول افزایش‬ ‫قیمت ارز بود که در هفته گذشته نرخ دالر کانال‬ ‫‪ ۱۴‬ه��زار تومانی را رد کرد درحال حاضر نیز قرار‬ ‫گرفتن ایران در لیست سیاه ‪ FATF‬عامل اصلی‬ ‫این افزایش قیمت ارز ش��ده که در هفته جاری‬ ‫این رقم را باالتر هم اورد‪ .‬عامل دیگری که باعث‬ ‫باال ماندن قیمت شمش است محدودیت عرضه‬ ‫اهن اسفنجی است که متاثر از سرماست‪.‬‬ ‫عامل س��رما عرضه اهن اس��فنجی را محدود‬ ‫ک��رده اس��ت و ب��اال رفت��ن قیمت ان ب��ه توان‬ ‫تولیدکنندگان شمش از نظر نقدینگی به شدت‬ ‫فش��ار می اورد و همین ام��ر باعث کاهش تولید‬ ‫شمش هم شده است‪.‬‬ ‫س��رما و کاهش فشار گاز باعث شده تا تولید‬ ‫در خود کارخانه های ش��مش هم در حد مطلوب‬ ‫انجام نش��ود در نتیجه با وجود تالش های دولت‬ ‫قیمت صعود خود را ادامه داده بود‪.‬‬ ‫با توجه به قرار گرفتن ایران در لیس��ت سیاه‬ ‫پیش بینی می ش��ود با کاهش صادرات ش��مش‬ ‫قیم��ت ان روند‪  ‬نزول��ی به خود گی��رد چراکه‬ ‫عرضه ه��ای خارج��ی راه خود را به ب��ازار داخل‬ ‫باز می کنن��د و افزایش عرض��ه داخلی قیمت را‬ ‫متعادل می کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کمبود نقدینگی در بازار‬ ‫سنگ اهن چین‬ ‫بازار واردات س��نگ اهن چین فعالیت چندانی‬ ‫ن��دارد و قیمت های باالی بازار بیش��تر به دلیل‬ ‫روند صعودی کمبود نقدینگی بوده است‪.‬‬ ‫اخرین متوسط قیمت سنگ اهن خلوص ‪۶۲‬‬ ‫درصد ‪ ۹۱.۸۰‬دالر هر تن خشک سی اف ار ثبت‬ ‫شده که ‪ ۷۰‬سنت رشد روزانه داشته است‪.‬‬ ‫قرارداد سواپ ماه مارس نیز ‪ ۹۰‬سنت باال رفته‬ ‫‪ ۹۰‬دالر هر تن خش��ک سی اف ار ثبت شد‪ .‬به‬ ‫گزارش ف��والد ایران‪ ،‬در بازار ف��والد جو بهتری‬ ‫حکمفرماس��ت و رش��د حجم خرید محصوالت‬ ‫ف��والدی به بهبود بازار س��نگ اهن کمی کمک‬ ‫کرده است‪ .‬عرضه و تقاضا هر دو ضعیفند و این‬ ‫امر بازار را متعادل کرده است‪.‬‬ ‫رشد قیمت قراضه‬ ‫میلگرد ترکیه را باالتر برد‬ ‫قیمت مقاطع در بازار داخلی ترکیه یک هفته‬ ‫گذشته صعودی بوده که به دلیل ضعف لیر‪ ،‬رشد‬ ‫قیمت قراضه و افزایش تقاضا بوده است‪ .‬متوسط‬ ‫قیم��ت میلگرد ‪ ۵۱۸‬ت��ا ‪ ۵۲۵‬دالر هر تن درب‬ ‫کارخانه ثبت شده اس��ت‪ .‬به گزارش می متالز‪،‬‬ ‫میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ‪ ۴۱۵‬دالر به ‪۴۳۵‬‬ ‫دالر هر تن فوب رس��یده اس��ت‪ .‬با رشد قیمت‬ ‫قراضه قیمت میلگرد صادراتی نیز صعودی است‬ ‫ولی تقاضای میلگرد صادراتی هنوز خیلی بهبود‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫مدیر فروشگاه فوالد دنا‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 29 1398‬جمادی الثانی ‪ 24 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪313‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88103730:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫اخبار‬ ‫«کچاد» ‪ ۷۹۶‬ریال سود ساخت‬ ‫ش��رکت معدن��ی و‬ ‫صنعت��ی چادرمل��و در‬ ‫دوره ‪۶‬م��اه منته��ی ب��ه‬ ‫‪۳۱‬ش��هریور‪ ،۱۳۹۸‬ب��ه‬ ‫ازای ه��ر س��هم خ��ود‬ ‫‪۷۹۶‬ری��ال کنار گذاش��ت‬ ‫که نس��بت به دوره مشابه‬ ‫در س��ال گذش��ته که سود‬ ‫هر س��هم ‪ ۳۱۷‬ریال اعالم ش��ده ب��ود‪ ،‬از افزایش ‪ ۱۵۱‬درص��دی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرملو با س��رمایه ‪۳۳‬هزار‬ ‫و ‪۵۰۰‬میلی��ارد ری��ال‪ ،‬صورت ه��ای مال��ی ‪۶‬م��اه دوره مال��ی منته��ی به‬ ‫‪۳۱‬شهریور‪ ۱۳۹۸‬را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرملو در دوره یاد ش��ده‪ ،‬مبل��غ ‪۲۶‬هزار و‬ ‫‪۶۵۰‬میلی��ارد ‪ ۴۱۱‬میلیون ریال س��ود خالص کس��ب کرد و بر این اس��اس‬ ‫مبل��غ ‪۷۹۶‬ری��ال س��ود به ازای هر س��هم خ��ود اختصاص داد که نس��بت‬ ‫ب��ه دوره مش��ابه در س��ال گذش��ته از افزای��ش ‪ ۱۵۱‬درص��دی برخ��وردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫«کچ��اد» در دوره ‪ ۶‬م��اه س��ال مال��ی منتهی ب��ه اس��فند‪ ،۹۷‬به صورت‬ ‫حسابرس��ی ش��ده‪ ،‬مبلغ ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۰۸‬میلیارد و ‪ ۴۳۴‬میلیون ریال سود‬ ‫خالص کس��ب کرد و بدین ترتیب مبلغ ‪۳۱۷‬ریال سود به ازای هر سهم خود‬ ‫اختصاص داده بود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه و سمپوزیوم فوالد‬ ‫کیش به قوت خود باقی است‬ ‫با وجود لغو برخی نمایش��گاه ها در کشور اما بیس��ت و دومین سمپوزیوم‬ ‫و نمایش��گاه فوالد کیش به قوت خود باقی اس��ت و از روز سه شنبه گشایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬با وجود لغو برخی نمایش��گاه ها در کشور اما بیست‬ ‫و دومین سمپوزیوم و نمایشگاه فوالد کیش به قوت خود باقی است و از روز‬ ‫سه شنبه گشایش می یابد‪.‬‬ ‫فوالدی ها از روز سه ش��نبه تا پنجش��نبه هفته ج��اری گرد هم می ایند و‬ ‫معدن نیوز نیز با برپایی غرفه و انتشار شماره جدید ماهنامه بازار شهر پذیرای‬ ‫حضور مخاطبان محترم خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیح زیرمجموعه فوالد مبارکه درباره‬ ‫فروش ‪۱۵.۷‬درصد سهام یک حقوقی‬ ‫زیرمجموع��ه ف��والد مبارکه درخصوص ف��روش ‪۱۵.۷‬درصد س��هام یکی‬ ‫از س��هامداران حقوق��ی توضی��ح داد و ام��اده بازگش��ایی نماد ب��رای فردا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بورس پرس‪ ،‬ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان که با س��رمایه‬ ‫‪85.8‬میلی��ارد تومان��ی در ب��ازار دوم ب��ورس حاض��ر اس��ت درب��اره تغییر‬ ‫یک��ی از س��هامداران عمده توضیح داد و اماده بازگش��ایی نم��اد برای فردا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬ش��هرام عالی وند مدیرعامل «فجر» اعالم کرد‪135 :‬میلیون‬ ‫و ‪ 44‬هزار و ‪ 600‬س��هم معادل ‪15.74‬درصد س��هام این ش��رکت متعلق به‬ ‫کوروش مهدیان به صورت خرده فروشی به سایر سهامداران فروخته شده و‬ ‫در حال حاضر وی دارای ‪3000‬سهم وثیقه نزد هیات مدیره است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬فوالد مبارکه ‪52.5‬درصد س��هام این شرکت را در اختیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ تعیین سود ‪ ۴۰۰‬ریالی‬ ‫هر سهم «گوهران»‬ ‫مجمع عمومی ش��رکت سرمایه گذاری توس��عه گوهران امید تقسیم مبلغ‬ ‫‪۴۰۰‬ریال س��ود نقدی و ‪۶۲۰‬ریال س��ود خالص برای هر سهم این شرکت را‬ ‫در مجمع به تصویب رساند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��نا‪ ،‬مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫توس��عه گوهران امید برای سال مالی منتهی به ‪ ۳۰‬اذر‪ ۱۳۹۸‬در روز شنبه‬ ‫‪۱۹‬بهمن‪ ۱۳۹۸‬برگزار ش��د‪ .‬دستور جلسه مجمع عمومی ساالنه «گوهران»‬ ‫برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است‪:‬‬ ‫اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانون��ی‪ ،‬تصویب صورت های مالی‬ ‫س��ال (دوره) مال��ی منتهی ب��ه ‪ ۳۰‬اذر م��اه ‪ ،۱۳۹۸‬انتخاب حس��ابرس و‬ ‫ب��ازرس قانونی‪ ،‬انتخاب روزنامه کثیراالنتش��ار‪ ،‬انتخاب اعضای هیئت مدیره‪،‬‬ ‫تعیی��ن ح��ق حض��ور اعضای غی��ر موظف هیئ��ت مدیره و تعیی��ن پاداش‬ ‫هیئت مدیره‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش منتشر شده درباره این جلسه‪ ،‬خالصه تصمیمات مجمع‬ ‫عمومی ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه گوهران امید عبارت است از‪ :‬سود‬ ‫نقدی به ازای هر س��هم به مبلغ ‪ ۴۰۰‬ریال و س��ود خالص به ازای هر سهم‬ ‫‪ ۶۲۰‬ریال تصویب شد‪.‬‬ ‫سود خالص یک هزار و ‪ ۲۴۰‬میلیارد و ‪ ۲۴۰‬میلیون ریال و سود انباشته‬ ‫پای��ان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع‪ ۸۲۷ ،‬میلیارد و ‪ ۸۳‬میلیون ریال‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫هوش��یار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس و همچنین بهمند‬ ‫به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند‪.‬‬ ‫روزنام��ه «اطالعات» ب��ه عنوان روزنامه های کثیراالنتش��ار جهت درج‬ ‫اگهی های شرکت تعیین شد‪.‬‬ ‫خرده فروشان بازار فوالد الیاژی بیکار می شوند!‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مدی��ر فروش��گاه فوالد دن��ا گفت‪ :‬ب�� ه دلیل کاهش‬ ‫مصرف فوالدهای الیاژی در کشور‪ ،‬به زحمت هفته ای‬ ‫یک بار س��فارش دریافت می کنی��م و در صورت ادامه‬ ‫این وض��ع‪ ،‬ناچار به توقف فعالیت خود هس��تیم و در‬ ‫نتیجه بس��یاری از فعالیت های وابسته به فروشندگان‬ ‫نیز تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫رض��ا افش��اری در گفت وگ��و ب��ا «فل��زات انالین»‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��ا وجود توانای��ی تولید ف��والد الیاژی در‬ ‫کشور‪ ،‬برخی از مصرف کنندگان نسبتا بزرگ این حوزه‬ ‫همچنان فوالدهای وارداتی را ترجیح می دهند و اغلب‬ ‫به مصرف فوالدهای الیاژی چینی تمایل دارند و به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬ح��دود ‪ ۸۰‬درصد از فوالدهای الیاژی وارداتی‬ ‫از چین هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عل��ت اس��تفاده از فوالده��ای واردات��ی‬ ‫الیاژی کیفیت نس��بتا پایین تولیدات داخلی است‪ .‬به‬ ‫عنوان مث��ال‪ ،‬یکی از تولیدکنن��دگان داخلی اقدام به‬ ‫تولی��د محصوالتی با گرید ‪ CK‬کرده اس��ت اما برخی‬ ‫از مش��تریان هنگام خری��د و مصرف ان‪ ،‬رضایت کافی‬ ‫از کیفی��ت این محصول نداش��تند و ب��ه همین دلیل‬ ‫همچن��ان محصوالت واردات��ی را در این حوزه ترجیح‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مدیر فروش��گاه فوالد دن��ا درب��اره گریدهای عمده‬ ‫تولیدی در کشور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بیشترین گرید تولیدی‬ ‫فوالده��ای الیاژی به ‪ CK۴۵‬تعل��ق دارد‪ .‬پس از ان‪،‬‬ ‫گرید ‪ MO۴۰‬بیش��ترین مصرف را به خود اختصاص‬ ‫می ده��د‪ .‬ضمن اینک��ه گریده��ای ‪ VCN‬نیز درصد‬ ‫نس��بتا باالیی از مصرف را تشکیل می دهند‪ .‬البته اخیر‬ ‫تولیدکنن��دگان ایرانی گرید ‪ CK‬را نیز در بازار عرضه‬ ‫کرده اند که متاس��فانه مصرف کنن��دگان از کیفیت ان‬ ‫رضایت ندارند‪.‬‬ ‫افشاری تصریح کرد‪ :‬تامین سایر گریدهای فوالدهای‬ ‫الی��اژی عمدت��ا از طری��ق واردات انجام می ش��ود که‬ ‫این ن��وع فوالدها ش��امل فوالدهای گ��رم کار‪ CK ،‬و‬ ‫خوش تراش هس��تند و تقاضا برای واردات انها نسبت‬ ‫به گریدهای دیگر بیشتر است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬ح��دود ‪ ۳۰‬درصد از حج��م بازار‬ ‫عمده فروشی و خرده فروش��ی فوالدهای الیاژی تولید‬ ‫داخل��ی و ‪ ۷۰‬درصد دیگر واردات اس��ت؛ دلیل س��هم‬ ‫کمت��ر تولید داخل��ی از این بازار این اس��ت که عمده‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��زرگ فوالدهای الیاژی در کش��ور‪،‬‬ ‫محصول خ��ود را مس��تقیما به مصرف کنن��ده عرضه‬ ‫می کنند و سهم کمی از بازار دارند‪.‬‬ ‫مدیر فروش��گاه فوالد دنا با اش��اره به رکود در بازار‪،‬‬ ‫این گونه گالیه ک��رد‪ :‬مصرف کنندگان تقاضای خود را‬ ‫در یکی دو س��ال اخیر به شدت کاهش داده اند و علت‬ ‫این موضوع نیز رکود بس��یاری عمیق در اقتصاد کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری که در بازار اهن ش��اداباد‪ ،‬بسیاری از‬ ‫فروش��ندگان فوالدهای الیاژی به زحمت در هفته یک‬ ‫س��فارش دریافت کنند که اگر این اتفاق بیفتد‪ ،‬همین‬ ‫یک س��فارش نیز مایه مسرت و خوشحالی انها خواهد‬ ‫بود‪ .‬بس��یاری از فروشندگان س��رمایه خود را در بازار‬ ‫هزینه کرده اند اما رکود باعث دلس��ردی و سرخوردگی‬ ‫انها شده است‪.‬‬ ‫افش��اری ادام��ه داد‪ :‬ع�لاوه ب��ر رک��ود اقتص��ادی‪،‬‬ ‫س��ازمان های دولتی مانن��د اداره های مالی��ات و بیمه‬ ‫نیز به فعاالن بازار فش��ار نس��بتا زیادی وارد می کنند‪.‬‬ ‫این فش��ارها باعث شده است بس��یاری از فعاالن بازار‬ ‫تصور کنند مانع اصلی فعالیت انها همین سازمان های‬ ‫دولتی هستند‪ .‬مالیات بر ارزش افزوده به معنای واقعی‬ ‫بالی ج��ان هم��ه تولیدکنن��دگان‪ ،‬توزیع کنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان شده است و علت اصلی گرفتاری های‬ ‫فع��االن بازار به ش��مار م��ی رود‪ .‬در صورت��ی که علت‬ ‫تعطیلی بس��یاری از واحدهای تولی��دی و فعاالن بازار‬ ‫اهن شاداباد مورد بررس��ی قرار گیرد‪ ،‬بسیاری از انها‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده را عامل تعطیلی می دانند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بس��یاری از توزیع کنندگان‬ ‫تمایل نس��بتا زیادی به اس��تفاده از محصوالت ایرانی‬ ‫ازجمله تولیدکنندگان ی��زد و اصفهان دارند و مالیات‬ ‫ب��ر ارزش افزوده خرید خود را نی��ز پرداخت می کنند‬ ‫اما هنگامی که مصرف کننده فاکتور خرید را مش��اهده‬ ‫می کند‪ ،‬به دلیل اضافه ش��دن مالیات بر ارزش افزوده‪،‬‬ ‫از خرید منصرف می ش��ود و به دنبال بازار غیر ش��فاف‬ ‫می رود‪ .‬در مقابل‪ ،‬فعاالن ش��فاف به تدریج این بازار را‬ ‫ترک خواهند کرد‪.‬‬ ‫افش��اری ب��ا بیان اینک��ه واردات همچن��ان با وجود‬ ‫تحریم ها ادامه دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تحریم ها مانع از انجام‬ ‫واردات نشده اس��ت‪ .‬مشخص نیست که واردکنندگان‬ ‫با وجود انکه فوالدهای الیاژی مس��تقیما در لیس��ت‬ ‫تحریم ها ق��رار دارند‪ ،‬از چه راه های��ی تحریم ها را دور‬ ‫می زنن��د و واردات انجام می دهند‪ .‬به طوری که فاصله‬ ‫زمان��ی دریافت س��فارش از مصرف کننده ت��ا واردات‬ ‫فوالدهای الیاژی تنها ‪ ۲۰‬روز تا یک ماه زمان می برد‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬در صورتی که فوالدهای الیاژی در‬ ‫کشور هم تراز با کیفیت محصول وارداتی تولید شوند‪،‬‬ ‫به طور حتم مصرف کنندگان تولید داخلی را به واردات‬ ‫ترجیح خواهند داد؛ هرچن��د که موانعی مانند مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده در راه ان باش��د‪ .‬زیرا واردات به مراتب‬ ‫ریسک باالتری دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر فروش��گاه ف��والد دنا با بی��ان اینک��ه حجم‬ ‫سفارش ها کاهش یافته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به خاطر‬ ‫رکود اقتصادی‪ ،‬س��فارش ها در پایین ترین سطح تاریخ‬ ‫خود قرار دارند و خرده فروش��ی فوالده��ای الیاژی بر‬ ‫عمده فروشی ان غالب است‪ .‬به این موضوع گران بودن‬ ‫فوالدهای الیاژی را نیز باید اضافه کرد که باعث کاهش‬ ‫قدرت خرید شده و حجم خریدها را کاهش داده است‪.‬‬ ‫افش��اری ابراز کرد‪ :‬در صورتی که رکود در بازار ادامه‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬ممکن است مجبور به تعطیلی فروشگاه‬ ‫ش��ویم و تعطیلی چند مرکز توزی��ع محصوالت فوالد‪،‬‬ ‫مانند فروش��گاه ما می تواند به بیکاری تعداد زیادی به‬ ‫ص��ورت مس��تقیم و ده ها نفر به صورت غیر مس��تقیم‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت‪:‬‬ ‫واقعی سازی میزان تقاضای فوالد در بورس از اولویت ها است‬ ‫معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صمت‬ ‫در جلس��ه ویدئو کنفرانس با روس��ای س��ازمان های‬ ‫صمت اس��تان ها‪ ،‬ضمن اش��اره به اینکه برای کنترل‬ ‫بازار فوالد کشور در اسفند‪ ،‬افزایش عرضه و مدیریت‬ ‫تقاضا در اولویت قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از برنامه های جدی‬ ‫این معاونت‪ ،‬همکاری با اس��تان ها برای واقعی سازی‬ ‫میزان تقاضای فوالد در بورس است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬داریوش اس��ماعیلی اظهارکرد‪:‬‬ ‫هم اکنون حدود ‪ ۳۰‬درصد از تولید فوالد کشور مورد‬ ‫مصرف واحدهای داخلی اس��ت که در صورت رعایت‬ ‫نکردن الزامات عرضه‪ ،‬مدیریت و ممنوعیت صادرات‬ ‫این محصول عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه ب��ر نظارت های اعمال��ی بر روند‬ ‫عرض��ه‪ ،‬مدیری��ت تقاض��ا از طریق اصالح سیس��تم‬ ‫بهین ی��اب و کنترل دوباره می��زان مصرف مواد اولیه‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬برای جلوگیری از درخواست های‬ ‫غیرواقعی در دس��تورکار اس��ت‪ .‬معاون امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در صورت عدم هم خوانی میزان تقاضا و مصرف‬ ‫در مح��ل واحد صنعتی حتما ای��ن موضوع به عنوان‬ ‫تخلف لحاظ ش��ده و با متخلفان برابر قانون برخورد‬ ‫قاطعی خواهیم داشت‪ .‬اسماعیلی گفت‪ :‬برای نظارت‬ ‫دقیق بر روی واقعی س��ازی درخواس��ت ها در سامانه‬ ‫بهین ی��اب دس��تورالعملی ویژه تدوین و ابالغ ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬میانگین م��واد اولیه مورد تقاضا از‬ ‫س��وی واحد صنعتی س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬خواهد بود‬ ‫و قطع��ا در ای��ن فرایند فقط واحده��ای فعال برای‬ ‫تخصیص مواد اولیه مورد تایید خواهند بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت پانیذسازان دانا عنوان کرد‪:‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت پانیذسازان‬ ‫دان��ا عنوان ک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان ح��وزه الومینیوم‪،‬‬ ‫صنعتگرانی هس��تند که فعالیت معینی دارند و میزان‬ ‫درامد و س��ودی که به دس��ت می اورند نیز مش��خص‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین خاطر از تصمیم ه��ای ناگهانی دولت‬ ‫بیشترین اسیب را می بینیم‪.‬‬ ‫به گزارش می متالز‪ ،‬حس��ین قنط��ار گفت ‪ :‬فعاالن‬ ‫حوزه الومینیوم نیاز به حمایت دولت ندارند اما انتظار‬ ‫داریم که حداقل موانعی ب��رای فعالیت هایی که انجام‬ ‫می دهی��م ایجاد نکنند‪ .‬دولت هر زمان که با مش��کل‬ ‫تامی��ن بودج��ه روبه رو می ش��ود‪ ،‬قوانین��ی را تصویب‬ ‫می کن��د که بر طب��ق ان میزان مالیات‪ ،‬بیم��ه و‪ ...‬ما‬ ‫افزایش می باید‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بازار خرید و ف��روش ظروف الومینیومی‬ ‫بس��یار رقابتی اس��ت و قیمت گذاری دستوری در این‬ ‫حوزه وجود ندارد؛ از این رو تولیدکنندگان برای اینکه‬ ‫بتوانن��د در ب��ازار باقی بمانند ترجیح می دهند‪ ،‬س��ود‬ ‫زی��ادی در ه��ر تولید برای خود در نظ��ر نگیرند البته‬ ‫قیمت گذاری ازاد برای ما مش��کلی به همراه نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت پانیذسازان‬ ‫دانا بی��ان کرد‪ :‬با ممنوعیت های وارداتی که در س��ال‬ ‫جدید وضع ش��ده‪ ،‬ش��رایط نسبت به گذش��ته‪ ،‬بهبود‬ ‫خوبی داشته اس��ت اما با توجه به بی ثباتی قیمت های‬ ‫ارز و نوس��انات قیمت الومینیوم در کشور‪ ،‬بازار و توان‬ ‫خرید مردم‪ ،‬دچار رکود شده است‪.‬‬ ‫قنطار اع�لام کرد‪ :‬بهترین راه حلی ک��ه برای بهبود‬ ‫ش��رایط کنونی وجود دارد این اس��ت ک��ه مدیران در‬ ‫امور اقتص��ادی و صنعتی دخالت نکنن��د زیرا تاکنون‬ ‫هیچکدام از وعده هایی که داده اند محقق نش��ده است‪،‬‬ ‫م��ا نیاز ب��ه حمایت دول��ت نداری��م و حمایت ها غالبا‬ ‫نتیج��ه عکس بر بازار داش��ته‪ ،‬به گونه ای که بانک ها و‬ ‫اسیب تولیدکنندگان الومینیوم از تصمیمات خلق الساعه دولت‬ ‫سازمان های دولتی به عوامل رکود و از بین برنده تولید‬ ‫داخل تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ش��رکت پانیذسازان‬ ‫دان��ا توضی��ح داد‪ :‬مالیات بر ارزش اف��زوده در حقیقت‬ ‫همان مالیات بر مصرف اس��ت که برای تولیدکنندگان‬ ‫مشکالت متعددی به وجود اورده و دولت عالوه بر قانون‬ ‫نادرس��تی که در این زمینه وضع کرد ه است‪ ،‬در زمینه‬ ‫اجرای ان نیز نواقص بی شماری دارد؛ به گونه ای که در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬مالیات ما چند برابر افزایش یافته و این‬ ‫اقدام بر کارکرد و عملکرد شرکت تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫وی مطرح کرد‪ :‬مشکالت تولیدکنندگان تنها منحصر‬ ‫به مالیات نمی ش��ود بلکه بیمه نیز برای ما دردسرساز‬ ‫شده است و این موانع تولیدی تنها در کشور ما به این‬ ‫صورت وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت پانیذسازان‬ ‫دانا اذعان کرد‪ :‬اگر دولت می توانس��ت در این ش��رایط‬ ‫نامناسب اقتصادی‪ ،‬تولیدکنندگان را به مدت ‪ 2‬سال از‬ ‫پرداخ��ت مالیات معاف کند‪ ،‬عالوه بر کارافرینی‪ ،‬تولید‬ ‫نی��ز رونق می گرفت ک��ه در نهایت این گون��ه اقدامات‬ ‫زیرس��اختی‪ ،‬موج��ب کاه��ش هزینه ه��ای دولت در‬ ‫زمینه های مختلف می شد و همچنین صنعت نیز رشد‬ ‫بیشتری پیدا می کرد‪.‬‬ ‫قنط��ار اعالم کرد‪ :‬فروش تمام ظ��روف الومینیومی‬ ‫در بازارهای کش��ور با قیمت گذاری ازاد انجام می شود‬ ‫و رقاب��ت در می��ان تولیدکنن��دگان زیاد اس��ت البته‬ ‫تولیدکنندگان این حوزه مش��کلی با قیمت گذاری ازاد‬ ‫ندارن��د‪ .‬در حوزه تولید ظ��روف الومینیومی‪ ،‬رقابت به‬ ‫ان��دازه ای زیاد اس��ت ک��ه تولیدکنن��دگان نمی توانند‬ ‫حاش��یه س��ود باالیی برای فعالیت تولی��دی که انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬قیمت گذاری های که در این حوزه‬ ‫ی برابری‬ ‫وج��ود دارد ب��ا قیمت های محصوالت چین�� ‬ ‫می کند البته باید در نظر داشت که کیفیت الومینیوم‬ ‫ما بهتر از چینی ها اس��ت‪ ،‬برای مثال در زمینه ظروف‬ ‫کششی‪ ،‬الومینیوم با خلوص بهتری را در اختیار داریم‬ ‫و در خصوص ظروف الومینیوم الیاژی‪ ،‬مواد اولیه ما به‬ ‫استاندارد نزدیک تر است و درصد سرب و اهنی که در‬ ‫ظروف الیاژی وجود دارد‪ ،‬کمتر از سایر کشورها است‪.‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ش��رکت پانیذسازان‬ ‫دانا ادامه داد‪ :‬به عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عمان و امارات صادرات‬ ‫داریم؛ اما میزان ان در سال های اخیر‪ ،‬کمتر از گذشته‬ ‫ش��ده است‪ .‬ظروف الومینیومی تولید شده در کارخانه‬ ‫ما از جمله محصوالتی اس��ت که قابلیت های صادراتی‬ ‫مناسبی دارد‪.‬‬ ‫قنطار اظه��ار کرد‪ :‬اس��تاندارد و کیفیت محصوالت‬ ‫تولید ش��ده در کارخانه به سطحی رسیده است که به‬ ‫عنوان واحد نمومه در وزارت صنعت و اداره اس��تاندارد‬ ‫ش��ناخته ش��ده ایم و با محصوالت اروپایی و امریکایی‬ ‫برابری می کنیم‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬تس��هیالتی را دول��ت ب��رای‬ ‫تولیدکنن��دگان در نظ��ر گرفته که هیچک��دام از انها‬ ‫تاکنون اجرایی نشده است همانند مشوق های صادراتی‬ ‫که به برخی از همکاران این مشوق هایی صادراتی اعطا‬ ‫شد اما انها نتوانستند از این مشوق ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫قنط��ار بیان ک��رد‪ :‬در ش��رکت م��ا تفاوت��ی میان‬ ‫محصوالت��ی که برای مصرف داخ��ل و محصوالتی که‬ ‫برای صادرات تولید می شود‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬همواره سعی‬ ‫کرده ایم که تمام استانداردهای اروپایی را رعایت کنیم‬ ‫و براساس استاندارد روز دنیا‪ ،‬تولید داشته باشیم البته‬ ‫برخ��ی از رقبای ما به منظور ص��ادرات‪ ،‬محصوالتی با‬ ‫قطر الومینیوم نازک تر تولید و عرضه می کنند و حتی‬ ‫برخی تولیدکنندگان هندی و پاکستانی نیز برای اینکه‬ ‫بتوانند فروش بیشتر داشته باشند و یا میزان الومینیوم‬ ‫به کار رفته را کاهش دهند‪ ،‬از ش��یوه هایی مانند ایجاد‬ ‫نقش در ظروف اس��تفاده می کنن��د؛ البته عامل اصلی‬ ‫تمام این اقدامات این است که محصوالت صادراتی به‬ ‫صورت کیلویی معامله می شود‪ .‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر‪ ،‬مردم بیش��تر به مصرف‬ ‫ظروف نچسب تمایل پیدا کرده اند و با اینکه کسانی که‬ ‫ظروف نچس��ب تولید می کنند نیز باید استانداردهای‬ ‫الزم را رعای��ت کنند اما با ای��ن حال انها برای کاهش‬ ‫قیمت محصول نهایی‪ ،‬عموما میزان مصرف مواد اولیه‬ ‫را کاهش می دهن��د و ورق های نازک تری را خریداری‬ ‫می کنند که این اقدام موجب می شود‪ ،‬محصول تولید‬ ‫ش��ده اس��تانداردهای الزم را نداشته باش��د و عمر ان‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت پانیذسازان‬ ‫دانا اذعان کرد‪ :‬ب��ا اینکه به دلیل کاهش قدرت خرید‬ ‫م��ردم‪ ،‬می��زان تقاضا برای ظ��روف الومینیومی که به‬ ‫نسبت ارزان تر از سایر انواع ظروف است‪ ،‬افزایش یافته‬ ‫اما به دلیل فرهنگ نادرس��ت این عقیده شکل گرفته‬ ‫که خرید محصوالت بی کیفیت با قیمت پایین می تواند‬ ‫نیاز حال حاضر انه��ا را برطرف کند و نیازی به خرید‬ ‫محصوالتی باکیفیت باال نیست‪.‬‬ ‫قنطار بی��ان کرد‪ :‬ظروفی را تولی��د کردیم که برای‬ ‫س�لامت مردم مفید اس��ت‪ ،‬به گونه ای که روغن روی‬ ‫ظ��روف را ک��م کرده ایم ک��ه این ام��ر موجب کاهش‬ ‫بیماری های مختلف می ش��ود؛ تولید این ظروف برای‬ ‫نخستین بار است که در دنیا انجام می شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬قطر ورق ظ��روف الومینیومی‬ ‫نباید کمتر از دو میلی متر باش��د و در صورتی که قطر‬ ‫ورق کمتر ش��ود‪ ،‬پوش��ش هایی که روی ظرف وجود‬ ‫دارد‪ ،‬زود از بی��ن م��ی رود و ظرف انیل می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫همی��ن خاطر به مصرف کنن��دگان توصیه می کنم که‬ ‫به کیفیت ظروفی که خریداری می کنند‪ ،‬بیشتر توجه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار معدن

هفته نامه روزگار معدن 327

هفته نامه روزگار معدن 327

شماره : 327
تاریخ : 1398/12/26
هفته نامه روزگار معدن 326

هفته نامه روزگار معدن 326

شماره : 326
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه روزگار معدن 325

هفته نامه روزگار معدن 325

شماره : 325
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه روزگار معدن 324

هفته نامه روزگار معدن 324

شماره : 324
تاریخ : 1398/12/21
هفته نامه روزگار معدن 323

هفته نامه روزگار معدن 323

شماره : 323
تاریخ : 1398/12/20
هفته نامه روزگار معدن 322

هفته نامه روزگار معدن 322

شماره : 322
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!