هفته نامه روزگار معدن شماره 312 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار معدن شماره 312

صفحه بعد

هفته نامه روزگار معدن شماره 312

هفته نامه روزگار معدن شماره 312

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫قوانین دولتی‬ ‫تعادل بازار فوالد‬ ‫را برهم زده است‬ ‫یکشنبه‬ ‫سهم ‪۲۰‬درصدی‬ ‫بخش معدن‬ ‫در صادرات‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪ 28 1398‬جمادی الثانی ‪ 23 1441‬فوریه ‪ 2020‬سال دوم شماره ‪8 312‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ها‬ ‫اهمیت حفظ توسعه‬ ‫پایدار برای رشد معادن‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫انجمن توسعه سرمایه گذاری در نامه ای به جهانگیری و سه وزیر اعالم کرد‪:‬‬ ‫رانت خواران فوالدی علیه سهامداران بورسی‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫مواد معدنی گران تر‬ ‫تمام می شود‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ممنوعیت فروش اهن اسفنجی‬ ‫به اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫توقف تولید پروفیل الیاژی‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫‪ ۲۴‬معدنکار از ابتدای پاییز‬ ‫به کام مرگ کشیده شدند‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫بازار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪312‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫وضعیت فلزات‬ ‫و مواد اولیه در چین‬ ‫قیمت س��نگ اهن ‪ ۶۲‬درصد در چین با ‪ ۱.۹۵‬دالر‬ ‫افزایش ‪ ۹۱.۱‬دالر معامله ش��د‪ .‬به گزارش معدن ‪،۲۴‬‬ ‫قیمت س��نگ اه��ن ‪ ۶۲‬درصد ب��ا ‪ ۱.۹۵‬دالر افزایش‬ ‫‪ ۱۰۶.۱‬دالر معامله شد‪ .‬سنگ اهن عیار ‪ ۶۵‬درصد نیز‬ ‫با ‪ ۰.۳۳‬دالر کاهش ‪ ۱۰۴.۱۵‬دالر معامله شد‪.‬ش��مش‬ ‫ف��والد درچین ب��ا ‪ ۱.۵۹‬دالر افزای��ش ‪ ۴۳۰.۳۵‬دالر‬ ‫معامله شد‪.‬ش��مش روی با ‪ ۲۷.۲۵‬دالر کاهش ‪۲۱۰۰‬‬ ‫دالر قیمت خورد‪.‬نازغال س��نگ بدون تغییر ‪۱۵۴.۲۵‬‬ ‫دالر معامله شد‪.‬‬ ‫واردات مس چین‬ ‫در سیر نزولی‬ ‫رشد تولید داخلی مس تصفیه شده در چین طی سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬می�لادی واردات را ‪ ۱۲.۷‬درصدکاهش خواهد‬ ‫بود‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪ ،‬واردات مس تصفیه شده چین‬ ‫برای دومین س��ال متوالی در س��ال ‪۲۰۲۰‬میالدی با‬ ‫کاهش مواجه خواهد ش��د‪ .‬پیش بینی می شود میزان‬ ‫واردات فل��ز س��رخ چین از ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۵۵۰‬هزار تن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی ب��ه ‪ ۳‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تن‬ ‫در س��ال جاری کاهش یابد که اف��ت ‪۱۲.۷‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده‬ ‫م��س جهان‪ ،‬با افزایش خرید کنس��انتره و تا حدودی‬ ‫سنگ فراوری شده این ماده معدنی و نیز رشد ظرفیت‬ ‫تولید کارخانه های ذوب‪ ،‬مس بیشتری تولید می کند‬ ‫که این کار وابس��تگی ب��ه واردات فلز س��رخ را در این‬ ‫کشور کاهش داده اس��ت‪ .‬پیش بینی می شود مصرف‬ ‫مس تصفیه ش��ده چین در سال جاری میالدی با رشد‬ ‫‪۱.۲‬درصدی به ‪۱۱‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫یک تحلیلگ��ر انجمن صنایع فل��زات غیراهنی چین‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬با نگاه کوتاه مدت به ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫متوجه می شویم که مصرف فلز سرخ به تعویق خواهد‬ ‫افتاد اما تاثیر ان بر مصرف را به سختی می توان بررسی‬ ‫کرد‪ .‬در هفته های اخیر‪ ،‬به دلیل محدودیت های ناشی‬ ‫از پیشگیری ش��یوع ویروس کرونا کارخانه های ذوب‬ ‫ب��ا موجودی باالی اس��ید س��ولفوریک و مش��کالت‬ ‫لجس��تیکی مواجه ش��ده و در نهایت مجبور به کاهش‬ ‫تولید شدند‪ .‬برنامه چین برای تولید مس تصفیه شده‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی ‪ ۹.۳‬میلیون تن است که رشد‬ ‫‪ ۳.۸‬درص��دی را به ثبت می رس��اند‪ .‬همچنین میزان‬ ‫صادرات فلز س��رخ این کشور در مدت یاد شده با رشد‬ ‫‪ ۱۰.۸‬درصدی به ‪ ۳۵۰‬هزار تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫تداوم روند صعودی‬ ‫قیمت طال‬ ‫ط�لا روند صعودی پرقدرتی داش��ته و باعث ش��ده‬ ‫کارشناس��ان وال اس��تریت و س��رمایه گذاران در‬ ‫نظرس��نجی هفتگی افزایش بیش��تر قیم��ت این فلز‬ ‫ارزش��مند در معام�لات هفت��ه ج��اری را پیش بینی‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬طال تحت تاثیر ادامه ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا در سراس��ر جهان و نگرانی ها نس��بت‬ ‫به اس��یب دیدن رش��د اقتصادی‪ ،‬ب��ه باالترین حد در‬ ‫هفت س��ال گذش��ته صعود کرد‪ .‬برخ��ی از ناظران به‬ ‫انتظارات برای تداوم سیاست پولی تسهیلی در امریکا‬ ‫و کشورهای دیگر اشاره کردند‪ .‬به گفته چارلی ندوس‪،‬‬ ‫استراتژیس��ت ارشد بازار در گروه الس��ال فیوچرز در‬ ‫این باره به کیتکونیوز گفت‪ :‬بس��یاری از فعاالن بازارها‬ ‫سرشان را زیر برف کرده و نگران نبودند اما در روزهای‬ ‫پایانی ریسک گریزی دوباره زنده شد و طال اوج گرفت‪.‬‬ ‫به نظر می رسد این اپیدمی وخیم تر می شود به طوری‬ ‫ک��ه افزایش م��وارد ابتال به ان در ک��ره جنوبی و ژاپن‬ ‫مش��اهده ش��ده اس��ت‪ .‬صحبت زیادی درباره اسیب‬ ‫دیدن اقتصاد به ویژه بخش س��فر و گردش��گری وجود‬ ‫دارد‪ .‬بانک امریکایی گلدمن س��اکس در یادداش��تی‬ ‫پیش بینی کرده اس��ت اگر وی��روس کرونا تا ‪ 3‬ماه دوم‬ ‫س��ال جاری مهار نش��ود‪ ،‬هر اونس طال ممکن است تا‬ ‫مرز ‪ ۱۸۵۰‬دالر صعود کند‪ .‬در نظرسنجی کیتکونیوز‬ ‫از کارشناس��ان وال استریت‪ ۱۵ ،‬نفر شرکت کردند که‬ ‫از می��ان انها ‪ ۱۴‬نفر مع��ادل ‪ ۹۳‬درصد افزایش قیمت‬ ‫و تنها یک نفر مع��ادل هفت درصد کاهش قیمت طال‬ ‫را پیش بین��ی کرد در حالی ک��ه هیچ کس نظر خنثی‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی انالی��ن کیتکونی��وز‪ ۱۱۲۱ ،‬نف��ر‬ ‫ش��رکت کردند ک��ه از میان انها ‪ ۸۲۰‬نف��ر معادل ‪۷۳‬‬ ‫درص��د افزای��ش قیمت و ‪ ۱۹۲‬نفر مع��ادل ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫کاه��ش قیمت ط�لا را پیش بینی کردن��د و ‪ ۱۰۹‬نفر‬ ‫مع��ادل ‪ ۱۰‬درصد نظری نداش��تند‪ .‬در نظرس��نجی‬ ‫هفته پیش ‪ ۶۵‬درصد از کارشناس��ان وال اس��تریت و‬ ‫سرمایه گذاران به افزایش قیمت طال خوش بین بودند‪.‬‬ ‫در بازار معامالت ات��ی امریکا روز جمعه هر اونس طال‬ ‫‪ ۲۸‬دالر و ‪ ۳۰‬سنت معادل ‪ ۱.۸‬درصد افزایش پیدا کرد‬ ‫و در ‪ ۱۶۴۸‬دالر و ‪ ۸۰‬سنت بسته شد‪.‬‬ ‫بیش از یک س��وم فوالدسازان چینی به فکر کاهش تولید‬ ‫هستند چراکه به دلیل شیوع کرونا موجودی انبارهایشان باال‬ ‫رفته و از طرفی با کمبود مواد اولیه و افت تقاضای بازارهای‬ ‫مصرف کننده نیز روبه رو هس��تند‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪،‬‬ ‫بررس��ی اخیر موسس��ه پالتس نش��ان می ده��د ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫حاضران در نظرس��نجی‪ ،‬تولید را تاکنون پایین اورده اند یا‬ ‫به دنبال کاهش ان هس��تند و ‪ ۲۳‬درص��د نیز اظهار کردند‬ ‫تاکنون خطوط تولیدشان در وضعیت نرمال کار کرده است‪.‬‬ ‫برخ��ی از کارخانه های چینی به دنبال جل��و انداختن زمان‬ ‫تعمی��رات خطوط بودند که راهی برای کاهش تولید اس��ت‬ ‫ول��ی موفق نبوده اند چون با کمب��ود نیروی کار و تجهیزات‬ ‫روبه رو شدند‪.‬بیش از یک سوم حاضران در این نظرسنجی با‬ ‫سایه کرونا برسر تولید فوالدسازان چینی‬ ‫مش��کل تامین مواد اولیه روبه رو بودند و نیمی اظهار کردند‬ ‫مشکلی در این زمینه نداش��تند‪ .‬شیوع کرونا اختالالتی در‬ ‫بخش حمل ونقل در چین ایجاد کرد و کارخانه هایی که مواد‬ ‫اولی��ه را با تریلی از بنادر ب��ه خطوط تولید حمل می کردند‬ ‫بیش��تر تحت تاثیر قرار گرفتند‪.‬حدود ‪ ۴۰‬درصد نیز در این‬ ‫نظرس��نجی معتقد بودند رون��د صعودی موج��ودی فوالد‬ ‫بزرگ ترین چالش صنعت فوالد چین اس��ت و ‪۲۷‬درصد نیز‬ ‫کمبود تقاضا را مش��کل اصلی خواندند‪.‬همچنین قابل ذکر‬ ‫اس��ت نیمی از حاض��ران در این نظرس��نجی معتقد بودند‬ ‫قیمت س��نگ اهن خلوص ‪ ۶۲‬درصد در ‪3‬ما ه نخست سال‬ ‫بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬دالر هر تن سی اف ار خواهد ماند و ‪۱۰‬درصد‬ ‫معتقد بودند قیمت از ‪ ۸۵‬دالر بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیش بین�ی کاهش ‪ ۳۰‬درصدی مصرف فوالد‬ ‫در چین‬ ‫پیش بین��ی ش��ده مص��رف محصوالت ف��والدی در چین‬ ‫به دلیل ش��یوع کرونا در ماه م��ارس حداقل ‪ ۲۲‬میلیون تن‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته باشد که معادل‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د اس��ت‪ .‬در فوریه نیز مص��رف حداقل ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫افت داش��ته که معادل ‪ ۷۵‬درصد کاهش س��االنه است‪.‬این‬ ‫براورد ها بر این اس��اس اس��ت که دولت چی��ن انتظار دارد‬ ‫ویروس کرونا تا ماه اوریل کامال کنترل ش��ود‪ .‬براساس امار‬ ‫انجمن خودروس��ازان چینی تا ‪ ۱۲‬فوریه ‪ ۳۲‬درصد اعضای‬ ‫ای��ن انجمن فعالیت خود را از س��ر گرفته بودند‪ ،‬گرچه انها‬ ‫نیز ش��اید نتوانند با تمام ظرفی��ت کار کنند چون با کمبود‬ ‫نیروی کار و تجهیزات خودرو س��ازی روبه رو هستند‪ .‬تا چند‬ ‫روز گذشته نیز بخش ساخت وساز فعالیت چندانی نداشت و‬ ‫تقریبا تقاضایی برای مقاطع فوالدی در بازار چین نیس��ت و‬ ‫ش��اید پروژه های ساختمانی زود تر از ‪ ۲۴‬فوریه فعال نشوند‪.‬‬ ‫امار بخش حمل ونقل چین نیز نشان می دهد خطوط ریلی‬ ‫در ‪ ۲۰‬روز نخس��ت سال نو چینی (‪ ۲۵‬ژانویه تا ‪ ۱۳‬فوریه)‬ ‫‪ ۳۸‬میلیون مس��افر را جابه جا کردند که ‪ ۱۷۰‬میلیون نفر از‬ ‫مدت مشابه سال قبل کمتر بود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۹‬هزار تنی صادرات فوالد الیاژی‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬مدیرعامل فوالد الیاژی ایران‬ ‫(ی��زد) به ص��ادرات ‪ ۵۸‬هزار تنی محص��ول از این‬ ‫ش��رکت در ‪ ۱۱‬ماه س��ال جاری اش��اره کرد که در‬ ‫مقایس��ه با صادرات ‪ ۳۹‬هزار تنی پارس��ال ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫تن رش��د داشته است و پیش بینی کرد این شرکت‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬را با صادرات بیش از ‪ ۶۰‬هزار تنی و رشد‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تنی نسبت به پارسال به پایان برساند‪.‬‬ ‫«علیرض��ا چایچ��ی» در گفت وگو ب��ا معدن ‪۲۴‬‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت فوالد الیاژی ایران (یزد) در اس��فند‬ ‫س��ال ‪( ۷۷‬حدود ‪ ۲۱‬س��ال پیش) به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ ،‬ظرفیت ابتدای این کارخانه ‪ ۱۴۰‬هزار تن‬ ‫تولی��د ان��واع مقاطع گرد‪ ،‬تس��مه و چهارگوش بنا‬ ‫نهاده شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬دانش فنی این ش��رکت از ش��رکت‬ ‫بوهل��ر اتریش ب��ه عنوان معتبرتری��ن تولیدکننده‬ ‫فوالد الیاژی و مخصوص جهان‪ ،‬همچنین ش��رکت‬ ‫دانیل��ی ایتالیا به عنوان مهم ترین س��ازنده خطوط‬ ‫فوالد سازی است‪.‬‬ ‫چایچ��ی ادامه داد‪ :‬کارخانه مش��تمل بر ‪ 4‬واحد‬ ‫اصلی یعنی واحد فوالدسازی شامل سه کوره قوس‬ ‫‪ ۴۵‬تن‪ ،‬س��ه ‪ ،LF‬خطوط ‪ VD‬و ‪ ،VOD‬دو خط‬ ‫ریخته گری و دو خط ریخته گری تک باری است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬واحد دوم ش��امل کارخانه نورد‬ ‫س��نگین اس��ت ک��ه در ان ابعاد گ��رد ‪ ۶۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی مت��ر‪ ،‬تس��مه ها و چهارگوش ه��ای س��نگین‬ ‫تولی��د می ش��ود‪ ،‬در کارخان��ه ن��ورد س��بک ابعاد‬ ‫‪ ۱۲‬میلی مت��ر گ��رد ت��ا ‪ ۶۵‬میلیمت��ر‪ ،‬همچنی��ن‬ ‫تس��مه و چهارگوش ه��ای با ان��دازه پایین تر تولید‬ ‫می ش��ود و باالخره در واحد چه��ارم واحد تکمیل‬ ‫کاری و عملی��ات حرارت��ی اس��ت ک��ه در ان انواع‬ ‫عملی��ات حرارتی مورد نیاز مش��تریان اعم از انیل‪،‬‬ ‫نرماالینرینگ و غیره انجام می شود‪.‬‬ ‫این مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬در این کارگاه چهار‬ ‫تس��ت به صورت انالین بر روی محصوالت ش��امل‬ ‫تس��ت ابعاد‪ ،‬تس��ت عیوب س��طحی‪ ،‬تست عیوب‬ ‫داخلی و تس��ت گرید روی تولیدات بر اس��اس نظر‬ ‫مشتریان انجام می شود‪ ،‬همچنین عملیات پیلینگ‬ ‫و پوس��ت کنی از س��طح در این کارخانه قابل انجام‬ ‫است و در نهایت محصوالت برای بسته بندی و انبار‬ ‫به واحد انتهایی ارسال می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد الیاژی ایران (ی��زد) در ادامه‬ ‫در خص��وص ام��ار و ارقام تولید ف��روش و صادرات‬ ‫ش��رکت در ‪ ۱۱‬ماه سال جاری گفت‪ :‬تا پایان بهمن‬ ‫در کارخان��ه فوالدس��ازی ‪ ۴۵۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ت��ن‬ ‫فوالد مذاب تولید ش��د که در هم سنجی با پارسال‬ ‫‪۱۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن م��دت در کارخانه نورد‬ ‫س��نگین ‪ ۱۷۴‬هزار تن مقاطع و بیلت های سنگین‬ ‫تولید ش��د که در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارسال‬ ‫(تولید ‪ ۱۶۷‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن محصول) ‪4‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماه سال جاری‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار ت��ن ف��والد س��بک تولید ش��د که در‬ ‫هم س��نجی با پارسال ‪8‬درصد رش��د داشته است‪،‬‬ ‫همچنی��ن در کارخان��ه تکمی��ل کاری و عملیات‬ ‫حرارت��ی ‪ ۱۴۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن محصول تولید ش��د‬ ‫که در مقایس��ه با ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن محصول در‬ ‫‪ ۱۱‬ماهه پارسال ‪۱۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مطابق برنامه ریزی انجام شده تا پایان‬ ‫س��ال جاری ‪ ۴۹۰‬هزار تن مذاب تولید می ش��ود و‬ ‫در س��ال اینده این رکورد به ‪ ۵۱۰‬هزار تن افزایش‬ ‫خواهد یافت که به ظرفیت اس��می کارخانه نزدیک‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫چایچی با اش��اره به فروش محصوالت در ‪۱۱‬ماه‬ ‫سال جاری خاطرنشان کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۴۰۳‬هزار‬ ‫رئیس تروپروس��س واحد متال��ورژی و روش های تولید فوالد‬ ‫مبارک��ه گف��ت‪ :‬با تالش و همت کارشناس��ان فوالد مبارکه برای‬ ‫نخستین بار در کشور عملیات طراحی و تولید ورق های عملیات‬ ‫حرارتی پذی��ر (‪ )CK۴۵‬با موفقیت انجام ش��د‪ .‬به گزارش دنیای‬ ‫معدن‪ ،‬علیرضا مولوی زاده اظهارکرد‪ :‬با دست یابی به این موفقیت‬ ‫بزرگ از این پس کش��ورمان ایران از واردات این گرید خاص که‬ ‫در صنایع ماشین سازی و تولید انواع پیچ و مهره و‪ ...‬کاربرد دارد‪،‬‬ ‫بی نیاز می گردد و عمال به جمع صادرکنندگان ان می پیوندد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به این که فوالد مبارکه در سال ‪ ۹۸‬در زمینه تولید انواع‬ ‫ورق های خاص به دس��تاوردهای ارزش��مندی دست یافته است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این شرکت با اتکا به دانش فنی و فناوری نهادینه شده‬ ‫در نیروی انس��انی و با اس��تفاده از ظرفیت های علمی کش��ور و‬ ‫در هفته های اخیر قیمت برخی مواد خام از جمله نفت و فلزات‬ ‫پایه کاهش یافته اما این هفته ش��اهد رش��د قیمت فوالد و سنگ‬ ‫اه��ن در چین بوده ایم‪ .‬داس��تان ب��ازار این دو ماده خ��ام با دیگر‬ ‫م��واد تفاوت دارد‪ .‬به گ��زارش دنیای معدن‪ ،‬قیمت س��نگ اهن‬ ‫در روزه��ای اخیر در چین رش��د کرده و با انک��ه این افزایش قابل‬ ‫مالحظ��ه نبوده اما به باور برخی تحلیلگ��ران‪ ،‬پایدار بودن عوامل‬ ‫رونق بازار س��بب می شود نس��بت به افق قیمت ا امیدواری پدید‬ ‫ای��د‪ .‬قیمت فروش اینده فوالد در چین رش��د ک��رده و علت این‬ ‫افزای��ش پیش بینی رش��د تقاضا برای این ماده خ��ام تحت تاثیر‬ ‫تدابیر حمایتی فراگیر دولت و بانک مرکزی این کش��ور است‪ .‬در‬ ‫ماه های اخیر سیاست های حمایتی دولت و بانک مرکزی چین با‬ ‫هدف غلبه بر اثرات تنش های تجاری با امریکا اجرا می ش��د اما در‬ ‫چند هفته اخیر شیوع ویروس کرونا سبب شده بر این سیاست ها‬ ‫افزوده شود‪ .‬در واقع این باور وجود دارد که سیاست های یاد شده‬ ‫تن انواع محصول در این ش��رکت به فروش رفته و‬ ‫حمل ش��ده که در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال‬ ‫‪7‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در ادامه به رکورد ها و افتخارات‬ ‫فوالد الیاژی یزد اش��اره کرد و گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫موفق شد در ‪ ۱۱‬ماه سال جاری چندین گواهینامه‬ ‫با ارزش را کس��ب کند ک��ه از جمله مهم ترین انها‬ ‫گواهینام��ه ‪ IATF‬یا الزامات خاص صنعت خودرو‬ ‫است که به عنوان نخستین شرکت فوالدی در ایران‬ ‫موفق به کسب ان شدیم‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬این ش��رکت همچنین به عنوان‬ ‫نخس��تین ش��رکت دانش بنی��ان برای ‪4‬گ��روه از‬ ‫محص��والت مقاوم به ح��رارت‪ ،‬فوالدهای زنگ نزن‬ ‫و فوالدهای میکرو الیاژ موفق به کس��ب گواهینامه‬ ‫دانش بنیان شده است‪.‬‬ ‫چایچی همچنین در خصوص رکوردهای تولید و‬ ‫فروش شرکت گفت‪ :‬موفقیت های خوبی در ‪۱۱‬ماه‬ ‫س��ال جاری حاصل ش��د که ازجمله رکوردشکنی‬ ‫تولی��د ماهانه مذاب فوالدس��ازی در اردیبهش��ت‬ ‫س��ال جاری با رک��ورد ‪ ۴۸‬ه��زار و ‪ ۷۹۰‬تنی قابل‬ ‫اشاره است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در نورد س��نگین رکورد روزانه در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۷‬فروردین سال جاری با تولید هزار و ‪۷۳۴‬‬ ‫تن محصول شکس��ته شد‪ ،‬همچنین در نورد سبک‬ ‫‪3‬بار رکورد روزانه جابه جا ش��د که اخرین انها دهم‬ ‫بهمن امسال با تولید هزار و ‪ ۱۳۰‬تن بود‪ .‬در قسمت‬ ‫تکمیل کاری و عملیات حرارتی در ش��انزدهم ابان‬ ‫سال جاری رکورد ‪ ۱۰۵۵‬تن تولید به ثبت رسید‪.‬‬ ‫چایچی درباره رکوردهای فروش و حمل شرکت‬ ‫نیز گفت‪ :‬در تاریخ س��وم اردیبهش��ت س��ال جاری‬ ‫‪3‬ه��زار و ‪ ۶۵۱‬ت��ن محصول به فروش رفت و حمل‬ ‫ش��د‪ ،‬همچنی��ن رک��ورد ماهیانه ف��روش و حمل‬ ‫محصوالت متعلق به اردیبهش��ت سال جاری با ‪۴۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۸۲‬تن است‪.‬‬ ‫وی در خص��وص نواوری ه��ا و تولی��د گرید ها و‬ ‫سایزهای جدید در شرکت فوالد الیاژی یزد گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه س��ال جاری بر اس��اس درخواست و نیاز‬ ‫مش��تریان موفق به تولید ‪ ۹‬س��ایز جدید در اشکال‬ ‫گ��رد و تس��مه در صنای��ع مختل��ف مصرف کننده‬ ‫داخلی ش��دیم‪ .‬مدیرعامل فوالد الیاژی ایران (یزد)‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با توج��ه به نیاز صنایع مهم و مادر نظیر‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬ش��یمیایی و صنایع‬ ‫مفتول��ی‪ ۱۶ ،‬ن��وع فوالد جدید به مح��دوده گرید‬ ‫تولی��دات ش��رکت اضافه کردیم و اکنون ش��رکت‬ ‫بی نیازی کشور از واردات ورق های عملیات حرارتی پذیر‬ ‫همچنی��ن در زمینه مش��تری مداری در خطوط تولید‪ ،‬طراحی و‬ ‫تولید گریدهای موردنیاز صنایع پایین دست را از اولویت های خود‬ ‫دانس��ته و همواره تالش کرده اس��ت تا با استفاده از ظرفیت های‬ ‫یادش��ده در مسیر خودکفایی و بی نیازی از واردات و خروج ارز از‬ ‫کش��ور در شرایط تحریم گام های ارزش��مندی بردارد‪ .‬در همین‬ ‫خصوص کارش��ناس متالورژی و روش ه��ای تولید فوالد مبارکه‬ ‫در تش��ریح ویژگی های این گرید جدی��د افزود‪ :‬گرید ‪ CK۴۵‬از‬ ‫جمله فوالدهای عملیات حرارتی پذیر است که کاربرد وسیعی در‬ ‫صنعت ماشین سازی و ساخت ابزاراالت صنعتی دارد‪ .‬سطح این‬ ‫نوع فوالدها بعد از عملیات حرارتی از مغز ورق سخت تر می شود‪.‬‬ ‫ازای��ن رو در صنای��ع مختلفی که در انها نی��از به مقاومت در برابر‬ ‫سایش وجود داشته باش��د‪ ،‬کاربرد گسترده ای دارند‪ .‬مولوی زاده‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تا پیش از کسب این موفقیت‪ ،‬از عملیات حرارتی‬ ‫فقط در بخش ش��مش و بلوم اس��تفاده می شد و قابلیت عملیات‬ ‫حرارتی به صورت تخت (شیت) وجود نداشت‪ .‬بابک شهریاری با‬ ‫بیان این که اشکال مختلفی از این فوالد معموال به صورت بلوم و‬ ‫بیلت یا شمش های با مقطع گرد اماده برای فورج تولید می شوند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ای��ن فوالدها پس از فورج نمودن خواص نهایی با عملیات‬ ‫حرارت��ی دقیق ک��ه معموال از انواع کوئنچ و تمپر اس��ت‪ ،‬حاصل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه تولی��د تختال این گرید در فوالد‬ ‫مبارکه به دلیل کربن نسبتا باالی ان به ویژه در واحد ریخته گری‬ ‫با س��ختی هایی همراه بود‪ ،‬اف��زود‪ :‬تولید کالف این نوع ورق های‬ ‫فوالدی در هنگام نورد گرم نیز با مراقبت های ویژه ای همراه است‪.‬‬ ‫ش��هریاری اظهارکرد‪ :‬کربن نس��بتا باال‪ ،‬باعث افزایش استحکام و‬ ‫چرا بازار فوالد و سنگ اهن رونق پیدا کرده است؟‬ ‫بر تقاضای بخش های تولید کارخانه ای و ساخت و ساز برای فوالد‬ ‫می افزای��د‪ .‬تازه ترین اقدام حمایتی‪ ،‬کاه��ش هزینه تامین مالی‬ ‫برای ش��رکت هایی اس��ت که بیش��ترین لطمه را از ویروس کرونا‬ ‫تحم��ل کرده اند‪ .‬بدون تردید این اقدامات که همچنان ادامه پیدا‬ ‫خواهد کرد بر مصرف فوالد و س��نگ اهن خواهد افزود‪ .‬نکته دوم‪،‬‬ ‫افت عرضه سنگ اهن از سوی استرالیا و برزیل یعنی عرضه کننده‬ ‫بزرگ این ماده خام در جهان اس��ت‪ .‬گزارش های منتش��ر شده از‬ ‫سوی برزیل نش��ان می دهد تولید سنگ اهن این کشور در ‪ 3‬ماه‬ ‫پایانی سال گذش��ته در مقیاس ساالنه ‪ 22.4‬درصد کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬اوایل سال قبل حادثه س��د در این کشور سبب افت تولید‬ ‫س��نگ اهن در برخی معادن بزرگ ش��د و ای��ن محدودیت تولید‬ ‫ادامه پیدا کرده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر وضعیت ب��د اب و هوایی از‬ ‫عرضه س��نگ اهن استرالیا کاسته است‪ .‬البته شرکت ویل اس ای‬ ‫برزیل اعالم کرده س��ال جاری ظرفیت تولید خود را باال می برد و‬ ‫ان را به ‪ 340‬میلیون تن تا ‪ 355‬میلیون تن می رساند‪ .‬با انکه این‬ ‫ارقام نس��بت به ارقام س��ال ‪ 2018‬پایین تر است اما سبب کمبود‬ ‫عرضه در جهان نمی شود‪ .‬در حال حاضر نگرانی ها درباره کاهش‬ ‫عرضه و پیش بینی رش��د تقاضا برای فوالد س��بب افزایش قیمت‬ ‫سنگ اهن شده است‪ .‬مقامات دولت چین بارها تاکید کرده اند که‬ ‫با اجرای سیاس��ت های مختلف ترتیبی خواهند داد تا نرخ هدف‬ ‫برای رشد اقتصادی در سال جاری تحقق یابد‪ .‬این باور وجود دارد‬ ‫که انها توانایی این کار را دارند‪ .‬پیش بینی های اخیر حاکی است‬ ‫س��ال جاری نرخ رش��د اقتصاد چین ‪ 5.7‬درصد خواهد بود‪ .‬البته‬ ‫در ‪ 3‬ماه کنونی این رقم ممکن اس��ت به زیر ‪ 4‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کند زیرا چند هفته است فعالیت های اقتصادی در چین به شدت‬ ‫کاهش یافته و بازگش��ت وضعیت ب��ه حالت طبیعی طول خواهد‬ ‫کش��ید‪ .‬ش��یوع ویروس کرونا بر بازار بسیاری از مواد خام از جمله‬ ‫نف��ت و فل��زات پایه اثرات منفی بزرگ داش��ته و یک دلیل این اثر‬ ‫فوالد الیاژی ایران افزون بر ‪ ۴۰۰‬نوع فوالد مختلف‬ ‫را طراحی و تولید کرده و می تواند بر اساس سفارش‬ ‫مشتریان این گریدها را باز هم توسعه داده و شرایط‬ ‫را برای بومی سازی محصوالت فوالدی که تاکنون از‬ ‫خارج تامین می شدند فراهم کند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ش��رکت ف��والد الی��اژی ایران‬ ‫‪ ۵‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون س��هم دارد که ارزش‬ ‫هر س��هم ش��رکت در تاریخ س��ی ام بهم��ن ماه از‬ ‫م��رز ‪ ۱۰۶۰‬توم��ان گذش��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه در پنجم فروردین س��ال جاری ارزش س��هام‬ ‫ش��رکت تنه��ا ‪ ۳۲۵‬توم��ان بود که نش��ان دهنده‬ ‫ق��درت س��هم و ش��رایط مطلوب فعالیت ش��رکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫چایچ��ی اظهارک��رد‪ :‬نگرانی اصلی ش��رکت های‬ ‫فوالدی در تامین شارژ اهنی و اهن اسفنجی است‪،‬‬ ‫ب��ه دالیل مختلف��ی که خیلی هم توجیه ش��فافی‬ ‫نداش��ته در ‪ 5 -4‬ماه اخیر ش��رکت ها با کمبود در‬ ‫پاس��خگویی به اهن اسفنجی مورد نیاز شرکت های‬ ‫فوالدی روبه رو شدند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اکنون قیمت های اهن اس��فنجی به‬ ‫شدت رشد کرده و در مقایسه با شهریور بین ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬درصد رش��د قیمت داشتیم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد الیاژی ایران (یزد) اضافه کرد‪ :‬س��همیه هایی‬ ‫که به این ش��رکت از کارخانجات تولید کننده اهن‬ ‫اس��فنجی داده می شده به ش��دت کم شده و دچار‬ ‫نگران��ی هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش از ‪ ۲۰‬ش��رکت‬ ‫تخصصی ابزار س��ازی‪ ،‬مفتولی‪ ،‬ریلی پتروش��یمی‪،‬‬ ‫خودروس��ازی و‪ ...‬به این ش��رکت وابس��ته اند و اگر‬ ‫کمک��ی در زمینه تامین م��واد اولیه دریافت نکنند‬ ‫ممکن اس��ت صنایع پایین دستی نیز دچار مشکل‬ ‫ش��وند‪ ،‬بر این اس��اس از مس��ئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معاون��ت معدن��ی وزارتخانه‪ ،‬رئیس هی��ات عامل‬ ‫ایمیدرو و س��ایر دس��ت اندرکاران تقاضا داریم که‬ ‫به نحو مطلوب به ش��رکت هایی نظیر فوالد الیاژی‬ ‫ای��ران کمک کنند تا بتوانند با ش��رایط مناس��ب و‬ ‫شایس��ته پاس��خگوی صنایع پایین دستی باشند‪.‬‬ ‫چایچ��ی به موفقیت فوالد الیاژی ایران در کس��ب‬ ‫تندیس و لوح صنعت س��بز کشوری برای پنجمین‬ ‫بار و دومین س��ال متوالی اش��اره کرد که به عنوان‬ ‫ش��رکتی حامی و حافظ محیط زیس��ت در کش��ور‬ ‫شناخته می شود و گفت‪ :‬این شرکت با فضای ‪۱۰۰‬‬ ‫هکتاری حدود ‪ ۳۰۰‬هکتار فضای سبز ان را احاطه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫قابلی��ت عملیات حرارتی به همراه س��ختی پذیری قابل توجه این‬ ‫گرید می شود‪ .‬محصول شیت این گرید با ضخامت ‪ ۱۰‬میلی متر‪،‬‬ ‫عرض ‪ ۱۵۰۰‬و طول ‪ ۶۰۰۰‬میلی متر تولید و در کارخانه مشتری‬ ‫به تسمه های مناسب برای قطعات ماشین سازی تبدیل می شود؛ و‬ ‫مشتری این محصول‪ ،‬مراتب رضایت و تاییدیۀ خود را از شیت های‬ ‫تحویل ش��ده رسما اعالم کرده است‪ .‬علیرضا مولوی زاده‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر این که از این پس کش��ور ما در زمینه این نوع ورق های خاص‬ ‫به جای واردکننده‪ ،‬صادرکننده خواهد بود‪ ،‬از همکاری صمیمانۀ‬ ‫کارکنان نواحی فوالدسازی و نورد گرم و مدیریت های برنامه ریزی‬ ‫تولید‪ ،‬فروش و بازاریابی‪ ،‬ازمایشگاه محصول و تمامی همکارانی‬ ‫ک��ه در تولی��د این محص��ول همکاری کردند‪ ،‬تش��کر و قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ان اس��ت که عرضه این مواد با محدودیت روبه رو نیس��ت‪ .‬اما بازار‬ ‫سنگ اهن داس��تانی دیگر دارد‪ .‬اثر ش��یوع ویروس کرونا بر بازار‬ ‫سنگ اهن به دلیل کاهش عرضه از سوی برزیل و استرالیا تا حدی‬ ‫خنثی شده است‪ .‬اما برای اطمینان پیدا کردن از پایداری قیمت ها‬ ‫در سطوح کنونی به گذشت زمان نیاز است‪ .‬در حال حاضر درباره‬ ‫بس��یاری از موضوعات از جمله میزان اثرات منفی ویروس کرونا بر‬ ‫اقتصاد چین و جهان و اثربخشی سیاست های حمایتی چین ابهام‬ ‫وجود دارد‪ .‬انتظار می رود در چند هفته اینده این ابهام ها از میان‬ ‫برود‪ .‬اما یک خبر مثبت این اس��ت که روند افزایش موارد الودگی‬ ‫به ویروس کرونا کند ش��ده اس��ت و این بدان معناست که احتماال‬ ‫ماه اینده این ویروس مهار می ش��ود‪ .‬اگر چنین ش��ود در ماه های‬ ‫بعد ش��اهد جبران اثرات منفی این ویروس خواهیم بود‪ .‬شانس با‬ ‫سرمایه گذاران در سهام شرکت های سنگ اهنی یار بوده و قیمت‬ ‫این ماده خام سقوط نکرده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‪:‬‬ ‫گردهمایی گوهرسنگ ها ‪ ۱۴‬اسفند برگزار می شود‬ ‫اجرای نقشه راه صنعت گوهر سنگ از سال ‪۹۹‬‬ ‫گروه معدن‪ :‬رئی��س هیات عامل ایمیدرو‬ ‫از اجرای نقشه راه صنعت گوهرسنگ از سال‪۹۹‬‬ ‫خبر داد‪ .‬غریب پور همچنین گفت‪ :‬اسفند امسال‬ ‫گردهمایی واکاوی چالش ها و راهکارهای توسعه‬ ‫هنر صنعت گوهر سنگ ها برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور در جلسه‬ ‫رفع چالش ه��ای فراروی توس��عه صنعت گوهر‬ ‫س��نگ ضمن بی��ان این مطلب گفت‪ :‬اس��تقبال‬ ‫ذینفع��ان و تصمیم گیرندگان ب��رای همراهی با‬ ‫ایمی��درو جهت رفع مش��کالت پی��ش روی این‬ ‫صنعت‪ ،‬جای تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بس��یار خوش��حالیم ک��ه این اقدام‬ ‫از س��وی هم��کاران و تش��کل ها ج��دی گرفته‬ ‫ش��ده و بدون ش��ک می توانیم با برگزاری چنین‬ ‫نشس��ت هایی‪ ،‬مش��کالت صنعت را ب��ه حداقل‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫در ‪۱.۵‬سال مطالعه میدانی انجام شده و جلسات‬ ‫مختلف با اتحادیه های ذی ربط برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای افزایش بهره وری‪ ،‬تالش شده‬ ‫تا با بررس��ی زنجیره معدن‪ ،‬هر حوزه نقش خود‬ ‫را ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های�ی در زمین�ه س�نگ های‬ ‫تزئینی‬ ‫‹ ‹نقش�ه راه گوهرس�نگ برای ‪ ۲‬دوره‬ ‫زمانی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به نقشه‬ ‫راه صنعت گوهر سنگ‪ ،‬گفت‪ :‬در استراتژی های‬ ‫تدوی��ن ش��ده‪ ،‬ضرورت ه��ای این حوزه ش��امل‬ ‫تش��کیل بازارچ��ه‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬مرکز اموزش��ی‪،‬‬ ‫ریسک ها‪ ،‬تجهیز معادن‪ ،‬استانداردهای اموزشی‪،‬‬ ‫ارتباط��ات‪ ،‬ذینفعان‪ ،‬تس��هیالت و‪ ...‬برای تعیین‬ ‫نقشه راه‪ ،‬نهایی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نقش��ه راه صنعت گوهرس��نگ‬ ‫ب��رای ‪ ۲‬دوره زمان��ی (‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۴۰۵‬و ‪۱۴۰۵‬‬ ‫تا ‪ )۱۴۱۰‬تدوین می ش��ود و در دوره نخس��ت‪،‬‬ ‫اصالح ساختار کالن صنعت‪ ،‬توسعه زیرساخت ها‬ ‫و بهبود فضای کس��ب و کار‪ ،‬توسعه منابع تامین‬ ‫س��نگ خام و توس��عه مدیریت و منابع انس��انی‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب پور اظهارکرد‪ :‬براساس نقشه راه در دوره‬ ‫دوم‪ ،‬توس��عه س��رمایه گذاری و تولید و توس��عه‬ ‫بازار داخلی‪ ،‬منطقه ای و جهانی پیگیری خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین در نقش��ه راه‪ ،‬ایجاد شورای عالی‬ ‫گوهرس��نگ و تاس��یس خان��ه گوه��ر ای��ران‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خوش��بختانه ای��ن صنع��ت‪،‬‬ ‫ب��ا هزین��ه ک��م (ح��دود ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۲‬میلی��ون‬ ‫خداداد غریب پور‪ :‬نقشه راه صنعت گوهرسنگ برای‬ ‫‪۲‬دوره زمانی ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۴۰۵‬و ‪ ۱۴۰۵‬تا ‪۱۴۱۰‬‬ ‫تدوین می شود‬ ‫توم��ان) می تواند اش��تغال مناس��بی در کش��ور‬ ‫ایج��اد می کند و نی��از به زمان و م��کان خاصی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی چالش ها و راهکارها‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برگزاری‬ ‫«گردهمای��ی واکاوی چالش ه��ا و راهکاره��ای‬ ‫توس��عه هنر صنعت گوهرسنگ ها» در ‪۱۴‬اسفند‬ ‫س��ال جاری گف��ت‪ :‬برنامه ریزی ه��ای الزم برای‬ ‫این منظور با همکاری ایمی��درو‪ ،‬اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران و خانه معدن‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ای��ن گردهمایی‪ ،‬ضمن ارائه‬ ‫گزارش از سوی ‪ ۴‬کمیته تخصصی تعریف شده‪،‬‬ ‫استراتژی و برنامه های عملیاتی بروزرسانی شده‬ ‫در این صنعت‪ ،‬راهکاره��ای علمی و عملی ارائه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬غریب پور خاطرنشان کرد‪ :‬براساس‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬همچنی��ن رئیس کنفدراس��یون‬ ‫جهان��ی جواهرات (‪ )CIBJO‬ب��ه صورت وبینار‬ ‫(‪ )webinar‬در همایش ش��رکت خواهد کرد و‬ ‫قرار است ‪۱۰‬سوال کلیدی در حوزه صنعت گوهر‬ ‫سنگ ها و جواهرات از وی پرسیده و پاسخ ایشان‬ ‫به عنوان راهکار ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش اف�زوده ب�اال ب�ا تلفی�ق هنر و‬ ‫سنگ‬ ‫منصور قربانی‪ ،‬مسئول تدوین طرح مطالعاتی‬ ‫تدوین اس��تراتژی و برنامه های عملیاتی صنعت‬ ‫س��نگ های قیمتی و نیمه قیمت��ی ایران در این‬ ‫جلس��ه گفت‪ :‬با توجه به س��ابقه چندهزار ساله‬ ‫ایران در صنعت گوهرس��نگ‪ ،‬اگر این صنعت با‬ ‫هن��ر تلفیق پیدا کند‪ ،‬ارزش افزاوده باالیی ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به اس��تراتژی‬ ‫تدوین ش��ده‪ ،‬س��هم مناس��بی از گ��ردش مالی‬ ‫جهانی برای کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱.۵‬س�ال مطالعه میدانی برای طرح‬ ‫جامع‬ ‫سلمان فرخ زاد‪ ،‬مشاور وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و مس��ئول تدوین طرح جامع سنگ های‬ ‫قیمت��ی و نیمه قیمتی نیز در این جلس��ه گفت‪:‬‬ ‫برای این طرح‪ ،‬با همه دس��ت اندرکاران صنعت‪،‬‬ ‫داوود شهرکی رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت خراس��ان رضوی نی��ز در گفت وگو با‬ ‫«روزگار معدن» درباره وجود س��نگ های زینتی‬ ‫بس��یار در این برخی روس��تاها و شهرستان ها و‬ ‫دپ��وی چند تنی این س��نگ ها در برخی منازل‬ ‫گفت‪ :‬س��نگ قیمتی اگر در حد تن باش��د دیگر‬ ‫قیمتی و نیمه قیمتی نمی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ذخای��ر س��نگ های نیمه قیمتی و‬ ‫قیمتی مانند فیروزه‪ ،‬عقیق و شجر به صورت یک‬ ‫معدن متمرکز نیس��تند‪ ،‬به ج��ز یکی دو منطقه‬ ‫مانند س��رایان که ذخیره خوبی از ش��جر دارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ت��ن کل ذخی��ره ان ارزیابی ش��ده و دیگر‬ ‫محدوده در حال اکتشاف عقیق که در شهرستان‬ ‫فردوس شناسایی ش��ده است‪ .‬همچنین ذخیره‬ ‫خوب��ی در منطق��ه زیرک��وه وج��ود دارد‪ .‬داوود‬ ‫ش��هرکی رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان رض��وی در ادامه تاکید ک��رد ‪ :‬در تمام‬ ‫معادن ما س��نگ های نیمه قیمتی ممکن اس��ت‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬هر ماده معدنی که عیار و‬ ‫خلوصش کریستاله باشد می تواند سنگ قیمتی‬ ‫هم باشد مانند سیلیس یا فیروزه که بر پایه مس‬ ‫است‪ .‬اما اینکه این سنگ ها را با بیل جمع کنند‪،‬‬ ‫دیگر کانی قیمتی نخواه��د بود‪ .‬البته در معادن‬ ‫قلعه زری یا جاهای دیگر س��نگ هایی برداش��ت‬ ‫می شود اما معدن شناخته شده ای در این زمینه‬ ‫وجود ن��دارد که فق��ط ذخیره اش س��نگ نیمه‬ ‫قیمتی باش��د‪ .‬ش��هرکی افزود‪ :‬البته ما در زمینه‬ ‫س��نگ های زینتی برنامه های��ی داریم و با کمک‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬برنام��ه اموزش تراش‬ ‫این س��نگ ها را اغاز کرده ایم و تس��هیالتی نیز‬ ‫پرداخت می ش��ود و حرکت ه��ای خوبی در این‬ ‫راس��تا در استان خراس��ان جنوبی شکل گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ممنوعیت فروش اهن اسفنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫ج��والن واس��طه ها در زنجی��ره فوالدای��ران دومی��ن‬ ‫تولیدکنن��ده اه��ن اس��فنجی در جه��ان اس��ت‪ ،‬اما ب��ه تازگی‬ ‫واحده��ای ف��والدی ب��ا کمب��ود ای��ن م��اده اولی��ه روب��ه رو‬ ‫شده اند‪ .‬به گزارش صمت نیوز‪ ،‬به نظر می رسد واسطه هایی در این‬ ‫می��ان اقدام به خرید و فروش اهن اس��فنجی می کنند که موجب‬ ‫می ش��ود این مواد اولیه با کمبود روبه رو ش��ده و ب��ا قیمتی باالتر‬ ‫به دست واحدهای فوالدی برسد؛ از همین رو وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در بخشنامه ای جدید اعالم کرد که فروش اهن اسفنجی‪،‬‬ ‫تنه��ا به واحدهای تولیدی که مصرف کنن��ده واقعی این محصول‬ ‫باش��ند‪ ،‬عرضه ش��ده و فروش ان به افراد حقیقی و حقوقی ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬در این بخش��نامه امده اس��ت‪ ،‬پیرو مصوبات جلسه مورخ‬ ‫‪ ۹۸.۱۱.۲۳‬ب��ا حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی و مدیران‬ ‫عامل واحدهای تولیدکننده اهن اس��فنجی برگزار شد‪ ،‬به منظور‬ ‫حمای��ت از تولی��د و اطمین��ان از تامین مواد اولی��ه کارخانه های‬ ‫تولیدی از این تاریخ به بعد‪ ،‬فروش اهن اسفنجی تنها به واحدهای‬ ‫تولی��دی ک��ه مصرف کننده واقع��ی ان محصول هس��تند و تنها‬ ‫متناس��ب با ظرفیت حقیقی تولید هر ی��ک از واحدها‪ ،‬مجاز بوده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین فروش اهن اسفنجی به سایر افراد حقیقی و حقوقی‬ ‫ممنوع اس��ت و در ص��ورت دریافت گزارش خالف دس��تورالعمل‬ ‫یادشده‪ ،‬مسئولیت متوجه شخص مدیرعامل بوده و برابر قوانین و‬ ‫مقررات مربوط برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور واسطه ها در زنجیره فوالد‬ ‫درباره وضعیت بازار اهن اس��فنجی در کش��ور علیرضا شکوهی‬ ‫مدیر فوالدس��ازی نی ریز در گفت وگو با صمت عنوان کرد‪ :‬در این‬ ‫موضوع که در زنجیره فوالد کش��ور‪ ،‬بخ��ش قدرتمندی به عنوان‬ ‫واسطه ها حضور دارند‪ ،‬جای هیچ شکی وجود ندارد؛ زنجیره فوالد‬ ‫متش��کل از معدن سنگ اهن‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اسفنجی و‬ ‫فوالدس��ازی اس��ت که این واس��طه ها در تمام این زنجیره حضور‬ ‫دارن��د‪ .‬ش��کوهی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توج��ه به حجم‬ ‫معامالت��ی که در زنجیره فوالد وج��ود دارد‪ ،‬افراد حقیقی کمتری‬ ‫ت��وان خرید دارند‪ ،‬اما افراد حقوقی از این زنجیره خرید بس��یاری‬ ‫دارند که ممکن اس��ت این اف��راد حقوقی در چرخ��ه تولید فوالد‬ ‫نقشی نداشته باشند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون تن فوالد در کش��ور تولید می شود‪ .‬همچنین واحدها با‬ ‫کمبود‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره و گندله روبه رو هستند چراکه در دو‬ ‫سال گذشته تعداد قابل توجهی به واحدهای فوالدسازی در کشور‬ ‫اضافه ش��ده که س��بب افزایش مصرف اهن اسفنجی شده است‪ .‬با‬ ‫توجه به این شرایط در تابس��تان سال جاری میزان اهن اسفنجی‬ ‫برای واحدهای تولیدی سهمیه بندی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت دخالت نکند‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬این افراد حقوقی ممکن اس��ت ک��ه با خرید‬ ‫اهن اس��فنجی‪ ،‬ان را دپو کنند که بعدها در بازار گران تر به فروش‬ ‫برس��انند یا اینکه ان را صادر کنند‪ .‬حتی بین شرکت های واسطه‬ ‫نیز خرید و فروش اهن اس��فنجی انجام می شود‪ .‬در این بازه خرید‬ ‫و ف��روش توس��ط همی��ن واس��طه ها‪ ،‬قیمت ها نی��ز افزایش پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬از همین رو واحدهای فوالدس��ازی برای تامین خوراک‬ ‫مورد نی��از خود مجبور هس��تند که وارد معامله با این واس��طه ها‬ ‫ش��وند‪ .‬مدی��ر فوالدس��ازی نی ری��ز با اش��اره به ای��ن موضوع که‬ ‫دخالت های دولت تاثیر مثبتی در زنجیره فوالد نخواهد گذاش��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬س��هم بندی ها و بخش��نامه های دولت��ی اثر خاصی بر‬ ‫تامی��ن خ��وراک واحدهای ف��والدی نخواهد گذاش��ت‪ ،‬زیرا بازار‬ ‫براس��اس عرض��ه و تقاضا و علم اقتصاد پیش می رود‪ ،‬نه براس��اس‬ ‫دستورالعمل های حاکمیتی‪.‬‬ ‫ش��کوهی در ادامه یاداور شد‪ :‬یکی از مشکالت دست اندرکاران‬ ‫ما این است که سیاست گذاری را با اعمال قدرت اشتباه گرفته اند‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری ب��دون دخل و تصرف مس��تقیم‪ ،‬س��بب ایجاد‬ ‫توازن در بازار می ش��وند و ای��ن موضوع نمی تواند ب��ا ایین نامه ها‬ ‫به صورت دس��توری انجام بگیرد‪ .‬این موضوع که دولت تعیین کند‬ ‫که تولیدکننده به چه کس��ی بفروش��د یا به چه کسی نفروشد در‬ ‫حقیقت اعمال قدرت است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرس��ش که با توجه ب��ه اینکه ای��ران دومین‬ ‫تولیدکنن��ده اه��ن اس��فنجی در جه��ان اس��ت چ��را واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی هم اکنون ب��ا کمبود این مواد اولیه روبه رو هس��تند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی عوامل در بازار تغییر کرده اند‪ ،‬برای نمونه بخش قابل‬ ‫توجهی از مواد اولیه تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬قراضه بوده اس��ت که تا‬ ‫پیش از این حدود ‪ ۵۰‬درصد اهن اس��فنجی و ‪ ۵۰‬درصد قراضه یا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد اهن اسفنجی و ‪ ۳۰‬درصد قراضه استفاده می کردند‪ ،‬اما‬ ‫هم اکنون با توجه به افزایش بس��یار باالی نرخ قراضه‪ ،‬دیگر مصرف‬ ‫قراضه برای واحدهای فوالدس��ازی به صرفه نیس��ت و هم اکنون با‬ ‫کمبود ان روبه رو هس��تند‪ .‬مدیر فوالدسازی نی ریز ادامه داد‪ :‬بازار‬ ‫فوالد به واس��طه تعامالت واسطه ای ش��کل گرفته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر واحدهای فوالدس��ازی نیز افزایش پیدا کرده اند و نزدیک به‬ ‫همچنین مجید رضاپور کارش��ناس فوالد اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫مصوبات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نرخ محصوالت در زنجیره‬ ‫فوالد براس��اس درصدی از ش��مش ف��والد خوزس��تان در بورس‬ ‫کاال تعیین می ش��ود‪ .‬بر این اس��اس نرخ گندله و اهن اس��فنجی‬ ‫را دول��ت در ب��ورس کاال تعیی��ن می کند و یک��ی از دخالت های‬ ‫دول��ت در زمینه قیمت گذاری اس��ت‪ .‬بنابراین دول��ت این اجازه‬ ‫را نمی ده��د که قیمت ها براس��اس عرضه و تقاضا تعیین ش��وند‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به این ش��رایط عرضه‬ ‫اهن اس��فنجی در ب��ورس کاال برای تولیدکننده ان‪ ،‬س��ود باالیی‬ ‫ب��ه همراه نخواهد داش��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که ش��رکت ها به‬ ‫ص��ورت معمول عالقه مند هس��تند صورت های مال��ی خود را در‬ ‫پایان س��ال با سود باال نشان دهند‪ .‬این س��ود نیز در حالی حاصل‬ ‫می ش��ود که یک واحد فوالدسازی تمام زنجیره را در اختیار داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در غی��ر این صورت س��ود قاب��ل توجهی حاص��ل نخواهد‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ممکن است که با توجه به چنین شرایطی برخی‬ ‫واحدهای تولیدکننده حتی اهن اس��فنجی خود را به پیمانکاران‬ ‫خود به فروش برس��انند‪ .‬از س��وی دیگر ممکن اس��ت پیمانکار به‬ ‫صورت ازاد در بازار به فروش برساند‪ .‬این کارشناس فوالد در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمام این شرایط از این موضوع ناشی می شود که‬ ‫زنجیره فوالد به صورت متوازن رش��د نکرده است‪ .‬براساس برخی‬ ‫امارها حدود ‪ ۶۰‬واحد تولید اهن اس��فنجی در کشور وجود دارند‬ ‫ک��ه این واحدها نی��از به خوراک دارند که به ص��ورت کامل تامین‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در این ش��رایط امکان واردات اهن اسفنجی نیز وجود‬ ‫ندارد‪ .‬رضاپور در ادامه تاکید کرد‪ :‬زمانی که دولت در قیمت گذاری‬ ‫دخالت می کند‪ ،‬سبب ایجاد رانت می شود‪ ،‬بنابراین در این شرایط‬ ‫تولیدکننده فوالد با مشکل تامین خوراک روبه رو می شود‪.‬‬ ‫سهم معادن از تولید ناخالص داخلی ‪۱.۲‬درصد‬ ‫رئیس کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولی��د ملی می گوید‬ ‫اگرچه در سال گذشته سهم معادن از تولید ناخالص داخلی‬ ‫بیش از یک درصد و حدود ‪ ۱.۲‬ش��د‪ ،‬اما فعالیت این بخش‬ ‫کمتر از ‪ ۳۷‬درصد ظرفیت انها است‪ .‬حمیدرضا فوالدگر در‬ ‫گفت وگ��و با خانه ملت درباره ضرورت اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫معادن‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه در س��ال گذشته سهم معادن از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی بیش از یک درصد و حدود ‪ ۱.۲‬ش��د‪ ،‬اما‬ ‫فعالیت این بخش کمتر از ‪ ۳۷‬درصد ظرفیت انها است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت مع�ادن کش�ور ب�ه درس�تی اس�تفاده‬ ‫نمی شود‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه از ظرفیت معادن کشور به درستی استفاده نمی شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس براوردها‪ ،‬ذخایر معادن کشور حدود ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد تُن اس��ت که تنها بخ��ش کمی از این ظرفیت‬ ‫اکتشاف می شود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬پس از اکتشاف معادن‪ ،‬باید‬ ‫به سراغ استخراج رفت؛ در این مرحله نیز بخش عظیمی از‬ ‫ظرفیت مغفول مان��ده و نمی توان ‪۱۰۰‬درصد از نعمت های‬ ‫خ��دادادی این حوزه اس��تفاده کرد‪ .‬ای��ن نماینده مردم در‬ ‫مجل��س دهم با بیان اینک��ه مرحله پایان��ی بهره برداری از‬ ‫مع��ادن‪ ،‬فراوری محص��والت معدنی اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫انجایی که از ظرفیت معادن به درس��تی اس��تفاده نش��ده‪،‬‬ ‫نمی ت��وان معادن را جانش��ین نفت ک��رد‪ ،‬درحال حاضر که‬ ‫درامدهای نفتی به ش��دت کاهش یافته باید زمینه رش��د‬ ‫درامد حاصل از این بخش فراهم ش��ود‪ .‬رئیس کمیس��یون‬ ‫ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی مجلس ادام��ه داد‪ :‬می توان با اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫مع��ادن برای هزینه در بخش های دیگر‪ ،‬از درامدهای نفتی‬ ‫برای پرورژه های عمرانی استفاده کرد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪312‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید ریل معدن‬ ‫در ذوب اهن اصفهان‬ ‫مدی��ر مهندس��ی ن��ورد ذوب اهن اصفه��ان گفت‪:‬‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان پس از صنعت س��اختمان‪ ،‬ایمنی‬ ‫معادن کش��ور را با تولید محصوالت اس��تاندارد تامین‬ ‫می کن��د‪ .‬محمد امین یوس��ف زاده اظه��ار کرد‪ :‬ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان پس از تولید انب��وه و موفقیت امیز انواع‬ ‫ریل های مورد نیاز راه اهن سراس��ری و شهری (مترو)‪،‬‬ ‫همزمان با دهه مب��ارک فجر‪ ،‬موفق به تولید ریل تیپ‬ ‫‪R۱۸‬ویژه اس��تفاده در معادن گردید‪ .‬وی گفت‪ :‬تولید‬ ‫ری��ل معدن تیپ ‪ R۱۸‬در راس��تای براورده کردن نیاز‬ ‫معادن کشور‪ ،‬تنوع بخشی به سبد محصوالت تولیدی‬ ‫و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر در دس��تور کار‬ ‫ذوب اهن اصفهان قرار گرفته اس��ت‪ .‬یوسف زاده افزود‪:‬‬ ‫تولی��د این ریل با بهره گیری از اس��تانداردهای معتبر‬ ‫اروپایی و منطبق با کلیه ش��رایط‪ ،‬مش��خصات فنی و‬ ‫درخواستی مش��تری انجام پذیرفت و در فرایند تولید‬ ‫ان‪ ،‬تمام��ی مراحل کار از جمله ریخته گری ش��مش‬ ‫ب��ا مارک م��ورد نی��از در بخش فوالدس��ازی‪ ،‬طراحی‬ ‫کالیبراس��یون و هادی‪ ،‬تراش و اماده سازی غلتک ها و‬ ‫دیگر قطعات فناوری خط تولید با تکیه بر توان و همت‬ ‫پرسنل سختکوش مهندسی نورد و سایر مدیریت های‬ ‫ذیرب��ط کارخان��ه ذوب اه��ن صورت پذیرف��ت‪ .‬مدیر‬ ‫مهندس��ی نورد ذوب اهن اصفهان با اش��اره به این که‬ ‫کلی��ه مراحل طراحی و تولید ای��ن محصول منطبق با‬ ‫الزامات اس��تاندارد‪ ۹۰۰۱ ISO‬انجام پذیرفته اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این نوع ریل پیش از این از خارج کش��ور‬ ‫و بعضا با کیفیت نامناس��ب وارد می ش��د که تولید ان‬ ‫ضمن تامین معادن کشور به ریل های کیفی مورد نیاز‪،‬‬ ‫صرفه جویی ارزی قابل توجهی نیز در پی دارد‪ .‬این مقام‬ ‫مس��ئول ادامه داد‪ :‬این نوع ریل ب��ه دلیل خاص بودن‬ ‫کمیاب است‪ .‬هر چه مقطع ریل تولیدی نازک تر باشد‪،‬‬ ‫تولید ان سخت تر می شود و در نتیجه تیراژ تولید پایین‬ ‫می اید بنابراین بیش��تر کارخانه های دنیا رغبتی برای‬ ‫تولی��د ان ندارند اما ذوب اهن اصفهان با تکیه بر دانش‬ ‫فنی متخصصان خود ریل معدن را تولید کرد‪ .‬یوس��ف‬ ‫زاده‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس اعالم نیاز معادن کشور به محصول‬ ‫ریل معدن و دس��تور مدیرعامل شرکت مبنی بر تولید‬ ‫این محصول وی��ژه‪ ،‬طراحی و تولید ان از اوایل دی ماه‬ ‫در دس��تور کار مهندس��ی نورد ذوب اهن اصفهان قرار‬ ‫گرف��ت و همزمان با ‪ ۲۲‬بهمن م��اه تولید این محصول‬ ‫خ��اص با موفقیت انجام پذیرفت که در این مدت کوتاه‬ ‫یک رکورد به شمار می رود‪.‬‬ ‫مگا مدول ‪ B‬واحد‬ ‫شهید خرازی با موفقیت‬ ‫در مدار تولید‬ ‫با ب��ه پایان رس��یدن تعمی��رات برنامه ریزی ش��دۀ‬ ‫مگام��دول ‪ B‬واح��د ش��هید خ��رازی‪ ،‬ای��ن واح��د با‬ ‫اماده به کاریبیشتردر مدار تولید قرارگرفت‪.‬دراینباره‬ ‫فوالد با جمعی از دس��ت اندرکاران این پروژه تعمیراتی‬ ‫حساس و تخصصی گفت وگو کرده است که ماحصل ان‬ ‫را در ادامه می خوانی��د‪ .‬نادر اروج نژاد‪ ،‬رئیس تعمیرات‬ ‫احیا مس��تقیم گفت‪ :‬تعویض کاتالیست های ریفورمر‬ ‫در مگامدول ه��ا یک��ی از س��نگین ترین عملیات های‬ ‫تعمیرات در واحدهای احیاست‪ .‬برای اجرای باکیفیت‬ ‫و ایمن این پروژه باید اقدامات و اماده سازی های بسیار‬ ‫دقیق و فراوان در زمینه مهندس��ی‪ ،‬ارزیابی ریسک ها‪،‬‬ ‫هماهنگی و سازماندهی نیروی انسانی و مکانیسم های‬ ‫درگیر به دلیل تداخل های کاری انجام شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خوش��بختانه این پروژه در طول این شات دان‪ ،‬با تالش‬ ‫تمامی تیم های تعمیراتی شامل مکانیک و برق و نسوز و‬ ‫سایرنواحیپشتیبانیبراساسبرنامهوباکیفیتمناسب‬ ‫صورت گرفت‪ .‬اروج نژاد اظهار کرد‪ :‬س��ایر فعالیت های‬ ‫انجام ش��ده عبارت اند از‪ :‬تعمیرات سیستم حمل مواد‬ ‫و نوار نقاله ها‪ ،‬تعمیرات تجهیزات شارژ کوره‪ ،‬تعمیرات‬ ‫سیستم سیاالت مدول و اسکرابرها‪ ،‬تعویض کاتالیست‬ ‫تانک های س��ولفور زدا‪ ،‬س��رویس کامل کلیه تابلوها و‬ ‫تجهی��زات اتاق برق‪ .‬محمدرض��ا‪ ،‬فتحی رئیس واحد‬ ‫احیا مستقیم ‪ ۲‬نیز گفت‪ :‬در این توقف کاتالیست های‬ ‫ریفرم��ر و جاذب ه��ای س��ولفورزدای گاز فراین��د با‬ ‫موفقیت با کاتالیس��ت و جاذب های بومی سازی ش��ده‬ ‫ایران��ی جایگزی��ن ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اج��رای این حجم‬ ‫تعمیرات نتیجه هم��کاری و همدلی تمامی گروه های‬ ‫تولی��د‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬دفاتر فنی و تعمی��رات مرکزی بود‪.‬‬ ‫همچنین یوس��ف مهاجری‪ ،‬رئیس دفتر فنی تعمیرات‬ ‫ناحیه اهن سازی از اظهارکرد‪ :‬این که این کار تعمیراتی‬ ‫بزرگ با موفقیت و در کمال صحت و س�لامت کارکنان‬ ‫انجام ش��د بس��یار خوش��حالم‪ .‬مدت زم��ان تعمیرات‬ ‫در زم��ان ‪۲۲‬روز و ح��دود ‪۴۰۰۰۰‬نفر س��اعت بود که‬ ‫براساس برنامه به پایان رسید‪ .‬تعویض کاتالیست ‪۴۸۶‬‬ ‫عدد تیوپ ریفرمر‪ ،‬تعویض نس��وز ‪ ۴۸۶‬عدد داگ لگ‬ ‫تیوپ ها و تعویض دو ع��دد باندل از مهم ترین کارهای‬ ‫انجام شده بود‪.‬‬ ‫در بررسی تاثیر نقش مهندسان بر رشد معدن مطرح شد‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪312‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت حفظ توسعه پایدار‬ ‫برای رشد معادن‬ ‫سعید اکبرپور‬ ‫کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست‬ ‫دسترسی به ذخایر عمیق نیازمند دانش فنی مهندسان‬ ‫منیر حضوری‪ :‬اگر درگذش��ته با بهره از‬ ‫روش های س��نتی می شد معدنکاری کرد امروز‬ ‫این مهم دیگر میس��ر نیس��ت‪ .‬اگر درگذش��ته‬ ‫مع��ادن ب��ا دان��ش ابتدایی ب��ه بهره ب��رداری‬ ‫می رس��یدند و درامدهای اسانی را برای کشور‬ ‫به ارمغ��ان می اوردند امروز با رو به اتمام رفتن‬ ‫منابع معدنی دیگر نمی ش��ود به اس��انی کسب‬ ‫درامد کرد‪ .‬اینجا است که اهمیت بهره از دانش‬ ‫فنی مهندس��ی و رو ش های جدی��د موردتوجه‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫این بار در پرونده ش��نبه های‬ ‫خود به مناس��بت فرارس��یدن روز مهندس در‬ ‫‪ ۵‬اس��فند به س��راغ دو نفر از مهندسان رفته و‬ ‫با انها درباره اهمیت نقش مهندس��ان و رش��د‬ ‫معدن گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹مهندسان تک بعدی نباشند‬ ‫یادداشت‬ ‫مواد معدنی گران تر‬ ‫تمام می شود‬ ‫جلیل قلمقاش‬ ‫دانشیار پژوهشکده علوم زمین‬ ‫در الیحه بودجه س��ال این��ده دولت دوازدهم‬ ‫ت کاه��ش اتکا به‬ ‫ب��ا در پی��ش گرفتن سیاس�� ‬ ‫درامدهای نفتی به دنبال مهار تورم است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس در الیحه پیشنهادی بودجه‬ ‫سال اینده‪ ،‬بهره مالکانه معادن از ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در س��ال جاری ب��ه ‪ ۲۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬درب��اره اینکه افزایش‬ ‫بهره مالکانه معادن چه ضرری برای شرکت های‬ ‫معدنی دارد بای��د گفت که به طور قطع افزایش‬ ‫‪۹۰‬درص��دی این مهم در س��ال این��ده موجب‬ ‫کاهش سود شرکت های معدنی می شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با توج��ه به تورم باال‪ ،‬افزای��ش هزینه ها و‬ ‫رکود فعالیت ه��ای عمرانی‪ ،‬قیم��ت محصوالت‬ ‫معدنی در س��ال اینده چندان افزایش نمی یابد‬ ‫و در نتیج��ه س��ود ش��رکت های معدنی کاهش‬ ‫بیش��تری خواهد یافت‪ .‬به ای��ن ترتیب افزایش‬ ‫‪ ۹۰‬درصدی حق��وق مالکانه معادن ضمن اینکه‬ ‫سوداوری شرکت های معدنی را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬هزینه بیش��تری را ب��ه معادن تحمیل‬ ‫می کن��د‪ .‬با توجه به اف��ت درامد فروش نفت در‬ ‫سال اینده و اختصاص این درامد ناچیز به تامین‬ ‫کاالهای اساسی در الیحه پیشنهادی بودجه‪ ،‬به‬ ‫طور حتم توس��عه مع��ادن و فعالیت های معدنی‬ ‫ب��ا محدودیت روبه رو می ش��ود‪ .‬در نتیجه انتظار‬ ‫داریم چشم انداز رشد معادن در سال اینده تیره‬ ‫ش��ده و شاهد افت س��رمایه گذاری در گروه های‬ ‫بورس معدنی و فوالدی باشیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معادن مختلف بر س��اختار زمین اثر گذار هستند و‬ ‫می توانند انواع الودگی ها ازجمله خاک و اب را ایجاد‬ ‫ کنند‪ .‬با توجه به این مسئله باید معدنکاری در کشور‬ ‫ارزیابی شده و فعاالن معدنی تا انجا که می توانند سعی‬ ‫کنند االینده های زیس��ت محیطی را از اطراف معدن‬ ‫کنار بزنند‪ .‬این در حالی است که متاسفانه در کشور‬ ‫ما نظارت کافی روی فعالیت معدنی انجام نمی شود‪،‬‬ ‫در نتیجه ش��اهد افزایش الودگی طبیعت هس��تیم‪.‬‬ ‫درحالی که قوانین ما در دنیا جزو کامل ترین ها است‬ ‫اما متاسفانه در عمل ما پیگیری های الزم برای حفظ‬ ‫محیط زیست را چندان جدی نمی بینیم‪ .‬نظارت های‬ ‫ضعیف بر فعالیت معدنکاران موجب رش��د توس��عه‬ ‫ناپایدار در کش��ور شده اس��ت‪ ،‬به طور مثال می توان‬ ‫به معادن طال اش��اره کرد‪ .‬بااینکه الودگی سیانور در‬ ‫برخی مناطق ازجمله اذربایجان شرقی گزارش شده‬ ‫ام��ا ب��ه این دلیل که نظارت کاف��ی بر فعالیت معدن‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬ش��اهد هس��تیم زور محیط زیس��ت به‬ ‫صنعت و معدن نمی رس��د‪ .‬بااینک��ه برخی از مناطق‬ ‫رو به نابودی هس��تند اما عمال کاری نمی ش��ود کرد‪.‬‬ ‫گاهی نزدیکی معادن به ابخوان های زیرزمینی باعث‬ ‫ش��ده رودخانه ها و چشمه ها الوده شوند‪ .‬گاهی حفر‬ ‫گودال باعث ش��ده تجمع اب شکل گرفته و جانوران‬ ‫از این اب الوده اس��تفاده کنند یا اینکه اب الوده به‬ ‫زیرزمین نفوذ کرده و اب های زیرزمینی را هم الوده‬ ‫کند‪ .‬گاهی هم معدنکاران پس��اب های فعالیت خود‬ ‫را ره��ا کرده و هیچ مس��ئولیتی در قبال ان بر عهده‬ ‫نمی گیرن��د‪ .‬به این ترتیب متاس��فانه برخی از صنایع‬ ‫معدن��ی توجه الزم را به حفظ محیط زیس��ت ندارند‪،‬‬ ‫هرچند اقداماتی نمایش��ی انجام می دهند اما به هیچ‬ ‫وجه کافی نیست‪.‬‬ ‫قرب��ان‬ ‫غالمحس��ین‬ ‫کریمی‪ ،‬مع��اون مدیرکل‬ ‫ کانه ارای��ی و ف��راوری‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کشور‬ ‫در پاسخ به این سوال که‬ ‫امروز مهن��دس خوب چه تعریف��ی دارد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬مهندسان عالوه بر توانایی هایی که دارند‪،‬‬ ‫مث��ل س��ایر رش��ته های دیگر باید یک س��ری‬ ‫قابلیت ها و ابزاره��ا را به علم خود اضافه کنند‪.‬‬ ‫در دنیای امروز مهندس��ان باید به روز باشند و‬ ‫بتوانن��د از ابزارها و عل��م روز در کنار تخصص‬ ‫خود بهره ببرند چراکه ش��رایط به گونه ای شده‬ ‫که ش��ما عالوه بر تخصص خود باید نس��بت به‬ ‫علوم و فنون دیگ��ر ازجمله اقتصاد‪ ،‬مدیریت و‬ ‫توس��عه اگاهی داش��ته و تک بعدی نباشید‪ .‬او‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬ام��روز صحب��ت از مباح��ث‬ ‫میان رش��ته ای اس��ت؛ بنابراین مهندس خوب‬ ‫کسی است که در شرایط فعلی بتواند خود را با‬ ‫نگاه ه��ای جدید همراه کرده ت��ا بتواند به نحو‬ ‫شایسته ای به وظایف خود عمل کند‪.‬‬ ‫معاون مدیرکل کانه ارایی و فراوری س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کش��ور در‬ ‫پاسخ به این سوال که نقش مهندسان معدن در‬ ‫توسعه معادن کش��ور چیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خالق‬ ‫هستی ثروت هایی را در دل زمین برای ما ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬معادن گنجینه ای ب��ا فرمول های‬ ‫پیچیده جهان هستی هس��تند‪ ،‬بنابراین نقش‬ ‫مهندس��ان مع��دن در کش��ف ای��ن فرمول ها‬ ‫موردبررس��ی ق��رار می گی��رد‪ .‬از پی جوی��ی‪،‬‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��اف گرفته تا استخراج و‬ ‫رشد صنایع پایین دس��تی همه باید با توجه به‬ ‫پیچیدگی های زمین شناسایی و سنجیده شده‬ ‫تا بر اساس نیاز روز بشر مورداستفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬نقش مهندسان معدن در توسعه‬ ‫معادن کش��ور ش��اخص و کلیدی اس��ت‪ .‬البته‬ ‫به وی��ژه در ایجاد ارزش اف��زوده مثل فراوری و‬ ‫صنایع معدنی نقش مهمی دارند‪.‬‬ ‫مدیر مرک��ز تحقیقات ف��راوری مواد معدنی‬ ‫ایران درباره ش��اخص های مهن��دس خوب در‬ ‫بخش معدن بیان کرد‪ :‬تسلط علمی بر گرایش‬ ‫مدنظر‪ ،‬توانایی بکارگیری دانش خود در محیط‬ ‫کس��ب وکار مربوط‪ ،‬داش��تن ن��گاه تحلیلگرانه‬ ‫و تفک��ر نقادان��ه از ش��اخص های یک مهندس‬ ‫خوب اس��ت که می توان��د در فرایند انجام کار‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫وفایی فرد از حساس��یت های مرکز تحقیقات‬ ‫فراوری م��واد معدنی ایران به جایگاه تخصصی‬ ‫مهندس��ان س��خن گف��ت و بیان ک��رد‪ :‬مرکز‬ ‫تحقیقات فراوری م��واد معدنی ایران به جهت‬ ‫تمرکز بر تحقیقات کارب��ردی در بخش معدن‬ ‫نس��بت به یک مرک��ز عملیاتی از مهندس��ان‬ ‫بیش��تری بهره می برد‪ .‬نگاه م��ا در همکاری با‬ ‫دانشگاه ها اس��تفاده از متخصصین و مهندسان‬ ‫خبره بخش معدن اس��ت به این خاطر که برای‬ ‫ما تخصص حرف اول را می زند‪.‬‬ ‫مدیر مرک��ز تحقیقات ف��راوری مواد معدنی‬ ‫ایران با اشاره به برگزاری دوره های تخصصی از‬ ‫س��وی این مرکز گفت‪ :‬با توجه به دیدگاهی که‬ ‫در سازمان ایمیدرو به عنوان سازمان باالدستی‬ ‫وجود دارد ب��رای نخس��تین بار دوره تخصصی‬ ‫فراوری مواد معدنی را برای حلقه واس��ط بین‬ ‫نی��روی کار و مهندس��ان برگ��زار کردیم که تا‬ ‫پیش ازای��ن خال ان در بخش معدن احس��اس‬ ‫می ش��د‪ .‬مجموعه م��ا این دوره اموزش��ی را با‬ ‫دی��دگاه افزای��ش مهارت اموزی ایج��اد کرده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫وفایی ف��رد با تاکید بر اینک��ه امروز تکیه به‬ ‫دانش فنی اهمیت بسیار زیادی در کشور دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬چندی پی��ش در بهم��ن ‪ ۹۸‬با حضور‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫ وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاونان مربوط‬ ‫توانس��تیم نخس��تین نمونه فراوری استحصال‬ ‫عناصر نادر خاکی در کش��ور را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫این مه��م نمونه خوبی از توج��ه به دانش فنی‬ ‫مهندس��ی بوده اس��ت‪ ،‬امیدواریم ب��ا حمایت‬ ‫ایمی��درو بتوانیم س��ال اینده بس��ته اقتصادی‬ ‫خود را ب��رای س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫ارائه دهیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مزیت نس��بی بخش معدن در‬ ‫اقتص��اد گفت‪ :‬با توج��ه ب��ه جایگزینی معدن‬ ‫به ج��ای نفت و موض��وع تحریم ها رس��یدن به‬ ‫دان��ش فن��ی و تخص��ص یک��ی از اولویت های‬ ‫ما اس��ت‪ .‬تمرک��ز ایمی��درو بر بومی س��ازی و‬ ‫توس��عه س��اخت داخل نیز از این مسئله نشات‬ ‫می گیرد و نشان می دهد که جایگاه دانش فنی‬ ‫دررس��یدن به توس��عه فناوری در کشور بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫غالمحسین قربان کریمی‪ :‬درگذشته شاید معادن با‬ ‫دانش فنی ابتدایی می توانستند به بهره برداری برسند‬ ‫اما ازانجایی که بیشتر ذخایر پرعیار و سطحی شناسایی‬ ‫و بهره برداری شده اند‪ ،‬امروز بشر به سمت استفاده از‬ ‫ذخایر عمیق پیش رفته و برای شناسایی ان ها نیازمند‬ ‫دانش فنی مهندسین است‬ ‫فرام��وش نکنیم در کنار مهندس��ان معدن که‬ ‫نقش محوری دارند‪ ،‬س��ایر رشته های مهندسی‬ ‫مث��ل صنایع‪ ،‬مکانی��ک‪ ،‬عمران و ب��رق نیز به‬ ‫توسعه بخش معدن کمک می کنند‪.‬‬ ‫کریم��ی درب��اره اهمیت به��ا دادن به دانش‬ ‫فنی و تخصصی در کشور گفت‪ :‬امروز تخصص‬ ‫بس��یار جزئی شده و حجم عظیمی از اطالعات‬ ‫و دس��تاوردهای علمی و فنی باعث شده که به‬ ‫جزئیات دقت بیش��تری کنیم‪ .‬درگذشته شاید‬ ‫مع��ادن ب��ا دانش فن��ی ابتدایی می توانس��تند‬ ‫به بهره برداری برس��ند ام��ا ازانجایی که ذخایر‬ ‫پرعیار و س��طحی همه شناسایی و بهره برداری‬ ‫ش��ده‪ ،‬امروز بشر به س��مت ذخایر عمیق پیش‬ ‫رفته و برای شناس��ایی ان نیازمند دانش فنی‬ ‫مهندسان است‪.‬‬ ‫معاون مدیرکل کانه ارایی و فراوری س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کش��ور با‬ ‫اش��اره به اینکه بخش کانه ارایی و فراوری یکی‬ ‫از حلقه ه��ای تاثیر گذار بر ایج��اد ارزش افزوده‬ ‫زنجیره معدن اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬م��ا نیازمند‬ ‫استفاده از مهندس��ان متخصص در این بخش‬ ‫هس��تیم چراکه بدون بهره از انها نمی توانیم به‬ ‫نتایج مطلوبی برسیم‪ .‬خوشبختانه رشته معدن‬ ‫در دانشگاه های مختلف کشور تدریس می شود‬ ‫و فارغ التحصی�لان زیادی در ای��ن زمینه دارد‪،‬‬ ‫مجموعه های مختلف باید به دنبال ان باش��ند‬ ‫ک��ه از این ظرفی��ت در رون��ق پروژه های خود‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫کریمی با ابراز تاس��ف از مهاجرت گس��ترده‬ ‫مهندس��ان کش��ور به خ��ارج از ای��ران گفت‪:‬‬ ‫امروز متاسفانه ش��اهد مهاجرت گسترده افراد‬ ‫توانمن��د و فارغ التحصیالن مهندس��ی به خارج‬ ‫از کش��ور هس��تیم‪ .‬ای��ن مهم نش��ان می دهد‬ ‫ما ظرفی��ت اس��تفاده از مهندس��ان داخلی را‬ ‫نداری��م‪ .‬تازمانی ک��ه افرادی که ب��رای انها در‬ ‫کشور سرمایه گذاری ش��ده مهاجرت می کنند‬ ‫و ظرفیت��ی برای اس��تفاده از انها ایجاد نش��ده‬ ‫درنتیجه ش��اهد هس��تیم که ایران اصلی ترین‬ ‫منابع توسعه خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه بای��د ب��ه ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی هم توجه کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر روزی برسد که مهندسان خارجی در ایران‬ ‫حضور فعال داشته باشند ان روز می توان گفت‬ ‫که در بخش مهندس��ی موفق عم��ل کرده ایم‪.‬‬ ‫امیدواری��م ش��اهد روزی باش��یم ک��ه نه تنه��ا‬ ‫نیرو های داخلی مهاجرت نکنند‪ ،‬بلکه نیروهای‬ ‫خارج��ی نی��ز عالقه من��د به حضور در کش��ور‬ ‫باش��ند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بااینکه کش��ور ما ازنظر‬ ‫سیاس��ی و اقتص��ادی در منطقه اس��تراتژیکی‬ ‫قرارگرفته اس��ت اما متاسفانه از این ظرفیت ها‬ ‫نمی توانیم به درستی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش مهندس�ان‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫در‬ ‫رش�د‬ ‫مجید وفایی ف��رد‪ ،‬مدیر‬ ‫مرکز تحقیق��ات فراوری‬ ‫م��واد معدنی ایران درباره‬ ‫نقش مهندسان در توسعه‬ ‫بخش معدن گفت‪ :‬نقش‬ ‫مهندس��ان در توس��عه‬ ‫تمام��ی کس��ب وکارها غیرقابل اغماض اس��ت‪،‬‬ ‫رش��ته معدن هم از این قاعده مس��تثنا نیست‪.‬‬ ‫به هرح��ال ب��ا توجه ب��ه پیچیدگی ه��ا و تعدد‬ ‫متغیرهای این بخش نقش مهندسان پررنگ تر‬ ‫هم می ش��ود‪ .‬می توان گفت که مهندس��ان در‬ ‫بخش های مختلف اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری‬ ‫وزیر صمت اعالم کرد‪:‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در برنامه تقدیر از خدمات‬ ‫جعفر سرقینی‪ ،‬معاون س��ابق امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫کش��ور ظرفیت ه��ای بس��یار باالی��ی دارد و می تواند یکی‬ ‫از جایگزین ه��ای مطمئ��ن ما در درامده��ای نفتی‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال‪ ،‬توسعه مناطق محروم و‪ ،...‬باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مع��دن‪ ،24‬رض��ا رحمان��ی افزود‪ :‬م��ا باید‬ ‫فرصت ه��ای خدمتگ��زاری را ق��در بدانیم و ت��ا زمانی که‬ ‫مس��ئولیتی ب��ر عهده داریم س��عی کنیم در رون��د امور و‬ ‫خدمات‪ ،‬اثر گذاری مثبتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ابتدای س��ال جاری‪ ۵ ،‬برنامه عمده در‬ ‫حوزه معادن و صنایع معدنی ش��امل توس��عه فعالیت های‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک‪ ،‬تکمی��ل زنجیره ارزش فلزات اساس��ی و‬ ‫نوس��ازی معادن در دس��تور کار این وزارتخانه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمان��ی اضافه ک��رد‪ :‬هم اکن��ون ارزش تولیدات بخش‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی کش��ور بی��ش از ‪ ۲۲‬میلیارد دالر‬ ‫براورد می شود که با تحقق اهداف توسعه ای وزارتخانه‪ ،‬این‬ ‫رقم در سال های اینده افزایش چشمگیری خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور‬ ‫سهم ‪۲۰‬درصدی بخش معدن در صادرات‬ ‫حداق��ل ‪ ۲۰‬درصد از س��هم صادرات غیرنفت��ی را به خود‬ ‫اختصاص داده و س��ال جاری این عدد به حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬توقع‬ ‫ویژه بنده از این حوزه‪ ،‬فعال س��ازی حداکثری ظرفیت های‬ ‫تش��کل های بخش خصوص��ی و همچنین بس��یج امکانات‬ ‫دولتی برای توسعه امور است‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به برخی اقدامات اساس��ی انجام شده‬ ‫در ح��وزه معادن در طول س��ال ‪ ،۹۸‬اضافه کرد‪ :‬در بخش‬ ‫اکتش��افات گام های برداشته ش��ده تحول بزرگی در اینده‬ ‫این بخش رقم خواهد زد و به عنوان نمونه حجم اکتشافات‬ ‫امس��ال ایمیدرو‪ ،‬برابر کل اکتشافات سال های گذشته این‬ ‫سازمان است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در برخی حوزه ها م��ا اقداماتی کامال‬ ‫حس��اب ش��ده را در دس��تور کار قرار داده ای��م که عاملی‬ ‫تعیین کننده در خودکفایی و قطع وابستگی کشور خواهند‬ ‫بود که از جمله انها می توان به برنامه س��اخت داخل اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه در این زمینه‪ ،‬گام های‬ ‫بس��یار بزرگی در عرصه س��اخت داخل برداش��ته ش��ده و‬ ‫قراردادها و تفاهمنامه های به امضا رسیده در چارچوب این‬ ‫برنامه از ‪ ۲‬میلیارد دالر عبور کرده اس��ت؛ به عنوان نمونه‬ ‫در همی��ن بخش صنایع معدنی برای تولید داخلی الکترود‬ ‫گرافیتی‪ ،‬تفاهمنامه ای به ارزش یک میلیارد دالر با وزارت‬ ‫نفت برای تولید کک سوزنی و اسفنجی منعقد کرده ایم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما رس��الت داری��م تا ظرفیت های معدنی‬ ‫کش��ور را فعال کنیم و در این چارچ��وب گلوگاه ها و نقاط‬ ‫بحرانی را شناسایی و روی ساخت داخل ان متمرکز شویم‪.‬‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬برخی اقدامات و برنامه های ما از چنان‬ ‫درجه اهمیتی برخوردارند که حتی یک روز تاخیر در روند‬ ‫اجرایی انها نیز جایز نیس��ت؛ چراکه برخی وابس��تگی های‬ ‫م��ا با رویکرد موجود حت��ی می تواند به یک مزیت صنعتی‬ ‫و معدنی برای اینده کش��ور تبدیل ش��ود و به تقویت سایر‬ ‫بخش ها نیز کمک شایان توجهی کند‪.‬‬ ‫رحمان��ی اف��زود‪ :‬بخش معدن م��ا بیش از ای��ن قابلیت‬ ‫ش��کوفایی دارد و روند حمایتی م��ا از واحدهای معدنی به‬ ‫خصوص معادن بزرگ کشور با اولویت توسعه ای و تسهیل‬ ‫در امور انها باید دنبال شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ش��خصا معتق��دم بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی از ظرفیت الزم برای تبدیل شدن به الگو برای سایر‬ ‫بخش ه��ای وزارتخانه را دارد و با توجه ب��ه انگیزه موجود‬ ‫در ای��ن بخش و مع��اون جدید امیدوارم که ش��اهد تحقق‬ ‫حداکثری اهداف این وزارتخانه در این حوزه باش��یم‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬ام��روز هم افزایی خوب و‬ ‫رویکرد مثبت��ی برای تحقق اهداف رونق تولید در س��طح‬ ‫کش��ور در میان مسئوالن و دس��تگاه های مختلف به وجود‬ ‫امده اس��ت و باید به صورت بهینه از فرصت های همکاری‬ ‫موجود بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید ب��ر این ضرورت که باید اثار اقدامات و‬ ‫کارهای انجام شده برای مردم ملموس باشد‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خانواده بزرگ متش��کل از فعاالن‬ ‫مختلف بخش خصوصی و دولتی است و انتظار می رود روند‬ ‫تس��هیل امور و ارائه خدمات به ش��کلی باشد که تشکل ها‬ ‫و هم��ه فعاالن این حوزه وزارتخان��ه را خانه اصلی و مامن‬ ‫خود بدانند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود گفت‪ :‬نوس��انات‬ ‫قیمتی فوالد در شرایط موجود پذیرفتنی نیست و با توجه‬ ‫ب��ه اینکه حجم تولیدات ما در فوالد بیش از ‪ ۲‬برابر مصرف‬ ‫کش��ور اس��ت باید این رون��د در س��ریع ترین زمان ممکن‬ ‫کنترل و تثبیت شود‪.‬‬ ‫رحمانی در پایان تصریح کرد‪ :‬امیدوارم گام های برداشته‬ ‫ش��ده در حوزه معادن و صنایع معدنی را تکمیل و استمرار‬ ‫ببخش��یم و حت��ی کارهایی را که تاکنون ب��ه میزان کافی‬ ‫عملیاتی نشده اند را سرعت بخشیده و تقویت کنیم‪.‬‬ ‫اغاز به کار دومین کارگاه مدرن اماده سازی نمونه های اکتشافی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران گفت‪ :‬با هدف‬ ‫س��رعت بخش��ی به فعالیت ها و مطالعات اکتشافی‪ ،‬دومین‬ ‫کارگاه الگین��گ و اماده س��ازی نمونه ه��ای اکتش��افی در‬ ‫منطقه کرمان اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن ‪ ،۲۴‬دکتر اردشیر سعدمحمدی اظهارکرد‪:‬‬ ‫این کارگاه که با اخرین تجهیزات مدرن و جدید اماده سازی‬ ‫ش��ده اس��ت ظرفیت ‪ ۵‬هزار متر حفاری در ماه را دارد که‬ ‫با احتس��اب کارگاه قدیم شماره ‪ ،۱‬این ظرفیت در منطقه‬ ‫جنوب ش��رق به ‪ ۱۰‬هزار متر حفاری در ماه افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه اکتش��اف مهم ترین اصل‬ ‫برای توس��عه پای��دار و ضامن حیات و بقای ش��رکت های‬ ‫معدنی اس��ت گف��ت‪ :‬تا پای��ان بهمن ها س��ال جاری بیش‬ ‫از ‪ ۶۶‬ه��زار مت��ر حف��اری اکتش��افی انجام ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته (‪۳۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬مت��ر حف��اری) رش��دی ‪۷۱‬درص��دی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی به س��ایر اقدام��ات انجام ش��ده در حوزه‬ ‫اکتش��افات معدن��ی مس اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال جاری‪ 4 ،‬مورد پروان��ه بهره برداری و گواهی کش��ف‬ ‫در حوزه جنوب ش��رق کشور دریافت ش��ده است که یک‬ ‫مورد ان صادر ش��ده و ‪ ۳‬مورد دیگ��ر ان در مرحله صدور‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت م��س با بیان این ک��ه ذخایر معادن‬ ‫م��س س��ونگون‪ ،‬می��دوک‪ ،‬درال��و و دره زار ب��ا توس��عه‬ ‫فعالیت ه��ای اکتش��افی تفصیل��ی افزای��ش خوب��ی پی��دا‬ ‫ک��رده اس��ت اظهار ک��رد‪ :‬از ابتدای س��ال جاری ت��ا پایان‬ ‫ن ‪۲۴‬مورد پروانه اکتش��اف در مناطق ش��مال غرب و‬ ‫بهم ‬ ‫جنوب کش��ور دریافت شده است که نش��ان دهنده توسعه‬ ‫فعالیت ه��ای اکتش��افی در ش��رکت مل��ی صنای��ع م��س‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس در ادامه با بیان اینکه فلز مس‬ ‫ی��ک فلز اس��تراتژیک در اقتصاد دنیا به ش��مار می رود و با‬ ‫توجه به پیش��ی گرفتن تقاضا بر عرضه در بلندمدت شاهد‬ ‫ت جهانی مس خواهیم بود گفت‪ :‬سهام شرکت‬ ‫رش��د قیم ‬ ‫مس از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون بازدهی ‪ ۱۳۳‬درصدی‬ ‫نصیب سهامدارانش کرده است‪.‬‬ ‫رشته های مهندسی معدن‪ ،‬نیازهای صنایع معدنی را پاسخ نمی دهند‬ ‫مهندسان پای کوره های اتشین ابدیده می شوند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬بخ��ش قاب��ل توجه��ی‬ ‫از نیازه��ای صنع��ت ف��والد را مهندس��ان در‬ ‫تخصص ه��ا و گرایش ه��ای مختلف پاس��خگو‬ ‫هس��تند‪ ،‬از ای��ن رو ب��ه نوعی این مهندس��ان‬ ‫هس��تند که به صورت ش��اخص تر بار تحقیق‪،‬‬ ‫توس��عه و مسائل فنی واحدهای فوالدسازی را‬ ‫به دوش می کشند و نسبت به سایر واحدهای‬ ‫تولیدی نقش پررنگ ت��ری دارند؛ البته از نظر‬ ‫کارشناس��ان این ح��وزه‪ ،‬هرچند رش��ته های‬ ‫مهندس��ی دانش��گاه ها از نظر عنوان نیازهای‬ ‫صنعت فوالد را پاس��خگو هستند‪ ،‬اما محتوای‬ ‫این رش��ته ها در دانش��گاه های کشور نیازهای‬ ‫محتوای��ی این صنعت را پاس��خگو نیس��تند و‬ ‫به صورت معمول مهندس��ان با همت و پشتکار‬ ‫خود و پس از کس��ب تجرب��ه به جایگاه واقعی‬ ‫خود می رسند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز صنعت فوالد به مهندسان‬ ‫محم��دی‬ ‫محم��ود‬ ‫مدی��ر‬ ‫فش��ارکی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی کنترل تولید‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان در گفت وگو با‬ ‫«روزگار مع��دن» اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مهندس��ان پ��س از انک��ه از دانش��گاه‬ ‫فارغ التحصیل می شوند با توجه به گرایش شان‬ ‫در حوزه های صنعت و معدن و ‪ ...‬مش��غول به‬ ‫کار می شوند‪ .‬اگر هم تمایلی نداشته باشند که‬ ‫به استخدام جایی دربیایند‪ ،‬می توانند شرکت‬ ‫ایجاد کنند‪ ،‬برای نمونه بیش��تر ش��رکت های‬ ‫دانش بنیانی که در چند س��ال گذش��ته ایجاد‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬در حقیقت با تالش فارغ التحصیالن‬ ‫رشته مهندسی شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫محمدی فش��ارکی در ادامه توضیح داد‪ :‬در‬ ‫برخ��ی صنایع ب��زرگ همانند ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه زمانی که مهندس��ان وارد این حوزه‬ ‫می ش��وند‪ ،‬بیش��تر ترجی��ح می دهن��د که به‬ ‫س��مت های مدیریت پیش برون��د‪ ،‬برای نمونه‬ ‫در ف��والد مبارک��ه که ح��دود ‪۷۰‬مدیر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬انها مهندس هس��تند‪ .‬در‬ ‫شرکت های فوالدس��ازی همانند فوالد مبارکه‬ ‫رش��ته های مدیریتی به تنهایی چندان جوابگو‬ ‫نیس��تند‪ ،‬مگر اینکه مدی��ران ان پایه تحصیل‬ ‫و کار مهندس��ی داشته باش��ند که پس از ان‪،‬‬ ‫اگر قرار باش��د مسئولیت های مدیریتی داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬دوره های اموزش های الزم را خواهند‬ ‫دید‪ .‬در حال حاضر نیز ش��رایط ادامه تحصیل‬ ‫به راحتی امکان پذیر شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد ‪ :‬برخی مهندس��ان نیز‬ ‫پاس��خ می دهند اما هرگاه اس��م دانش��گاه در‬ ‫صنعت می اید‪ ،‬پشت تولیدکنندگان می لرزد‪،‬‬ ‫چراک��ه محت��وای رش��ته های مهندس��ی در‬ ‫دانشگاه های کش��ور نیازهای محتوایی صنعت‬ ‫را پاس��خ نمی ده��د‪ .‬برای نمون��ه چند درصد‬ ‫مهندس��ان متالورژی پ��س از فارغ التحصیلی‪،‬‬ ‫روش کار ی��ک ک��وره فوالدس��ازی را‬ ‫می دانند؟‬ ‫ممکن اس��ت کلیاتی را شنیده و چیزهایی‬ ‫خوان��ده و در بازدیدهای علمی خطوط برخی‬ ‫چیزه��ا را دیده باش��ند‪ ،‬اما ایا ب��ه عنوان یک‬ ‫مهندس متال��ورژی می توانند حتی ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از جزئیات یک فرایند فوالدس��ازی را ش��رح‬ ‫دهند؟ پاس��خ این اس��ت‪ :‬هرگز‪ .‬رئیس هیات‬ ‫مدیره گروه دانش بنیان پاترون ادامه داد‪ :‬این‬ ‫به دلیل ضعف سیس��تمی نظام اموزشی ما در‬ ‫دانشگاه هاست؛ موضوع ان است که مسئله به‬ ‫همین جا ختم نمی شود‪.‬‬ ‫مشکل اساسی تر از تخصص پایین عملی در‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬نداشتن دانش حل مسئله و روش‬ ‫تحقیق اس��ت‪ ،‬چراکه اگر کسی تخصص کافی‬ ‫فنی نداش��ته باشد‪ ،‬ممکن اس��ت که اشکالی‬ ‫نداشته باش��د‪ ،‬اما اگر روش حل مسئله را بلد‬ ‫نباش��د و روش تحقیق نداند‪ ،‬بس��یار اش��کال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ادیب در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬دلیل اصلی‬ ‫فاصله تکنولوژیکی ما و کش��ورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫همین موضوع اس��ت که مهندسان ما به طور‬ ‫عموم��ی مجهز به دانش حل مس��ئله و روش‬ ‫تحقی��ق نیس��تند‪ .‬البت��ه که ه��ر گاه مدرک‬ ‫دانش��گاهی تبدیل به کاالیی تجاری یا تبلیغی‬ ‫شود‪ ،‬انتظاری جز این هم نمی رود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بدیهی است تغییر این الگوهای‬ ‫نادرست‪ ،‬نیازمند تغییرات اساسی در سیستم‬ ‫دانش��گاهی ماس��ت که اگر همین گونه ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬امیدی اص�لاح ان نخواهد بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫بدن��ه صنعت‪ ،‬برحس��ب نیاز خود‪ ،‬نس��بت به‬ ‫تربیت و اموزش فارغ التحصیالن اقدام می کند‬ ‫که بای��د تاکید کنم ای��ن کار صرفا برای رفع‬ ‫نیاز صنعت اس��ت و دانش��گاه ها با این س��طح‬ ‫از اموزش��ی که می دهند‪ ،‬برخالف کشورهای‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬موت��ور مح��رک صنعت نیس��تند‬ ‫و نخواهند ب��ود‪ .‬ادیب در پای��ان تاکید کرد‪:‬‬ ‫صنعت فوالد هم از این قاعده مستثنی نیست و‬ ‫هرچند نسبت به بیشتر صنایع دیگر اقدام های‬ ‫خوب��ی در جه��ت ام��وزش و تربی��ت جوانان‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬ام��ا همچنان از این ضعف رنج‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫حسام ادیب‪ :‬دلیل اصلی فاصله تکنولوژیکی ما با‬ ‫کشورهای پیشرفته‪ ،‬این موضوع است که مهندسان ما‬ ‫به طور عمومی مجهز به دانش حل مسئله و روش تحقیق‬ ‫نیستند‬ ‫تمایل دارند که بح��ث تخصصی خود را ادامه‬ ‫بدهن��د و تا مرحله کارش��ناس خ��ود را ارتقا‬ ‫دهند که در این ص��ورت اگر از مجموعه جدا‬ ‫ش��ده یا بازنشس��ته ش��وند‪ ،‬به صورت معمول‬ ‫به عنوان کارشناس و مشاور مورد پذیرش قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی کنترل تولید شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان در پاس��خ به پرسش که چند‬ ‫درصد نیروی انس��انی واحدهای فوالدس��ازی‬ ‫مهندسان هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬صنعت فوالد به‬ ‫رشته های تحصیلی مهندسی در سطح باالیی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬در واحد بهره برداری فوالد مبارکه در‬ ‫مجموعه ‪ ۱۵‬هزار نفری حدود ‪ ۲‬هزار مهندس‬ ‫مش��غول به کار هس��تند که حدود یک ششم‬ ‫انها را شامل می شود‪.‬‬ ‫محمدی فشارکی در ادامه با اشاره به اهمیت‬ ‫جایگاه مهندسی در صنعت فوالد عنوان کرد‪:‬‬ ‫در هر مجموعه ف��والدی خطوط تولید نیاز به‬ ‫مهندس��انی دارد ک��ه باید به کار کارشناس��ی‬ ‫اگاهی داش��ته باش��ند و در این زمینه تجربه‬ ‫کس��ب کرده و مطالعه کرده باشند‪ .‬مطالعه و‬ ‫ارتباط با دانشگاه ها برای مهندسان بسیار مهم‬ ‫به شمار می رود‪ .‬از این رو باید خود را در سطح‬ ‫کارش��ناس ارتقا دهند تا بتوانن��د به خوبی از‬ ‫پس مسائل فنی تولید برایند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد شرکت های دانش بنیان‬ ‫مهندس��ان در ایج��اد‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫به وی��ژه در صنعت فوالد‬ ‫چ��ه جایگاهی دارند؟ در‬ ‫پاس��خ ب��ه این پرس��ش‬ ‫حسام ادیب رئیس هیات‬ ‫مدی��ره یک گروه دانش بنی��ان در گفت وگو با‬ ‫«روزگار مع��دن» اظهار کرد‪ :‬اگر ش��رکتی به‬ ‫مرحله دانش بنیان رسیده باشد‪ ،‬به معنای ان‬ ‫است که توانسته محصولی نواورانه یا خدماتی‬ ‫منحصر به فرد به وجود اورد؛ به تبع این حاصل‬ ‫هم��ت‪ ،‬پش��تکار و توانمن��دی مهن��دس ی��ا‬ ‫مهندس��انی اس��ت که به این موفقیت دس��ت‬ ‫یافته اند‪ .‬ادیب در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬اما‬ ‫بای��د توجه داش��ت ک��ه موفقیت پای��دار یک‬ ‫س��ازمان یا ش��رکت‪ ،‬صرفا نمی تواند براساس‬ ‫توانمندی مهندس��ان ان رقم بخورد‪ .‬موفقیت‬ ‫یک ش��رکت‪ ،‬چه دانش بنیان و چ��ه غیر ان‪،‬‬ ‫مس��تلزم برخ��ورداری از تیم��ی توانمن��د از‬ ‫تخصص های مختلف اس��ت‪ ،‬به وی��ژه دانش و‬ ‫تجربه مدیریت که خود تخصصی مجزاس��ت‪،‬‬ ‫دارای اهمیت بس��زایی اس��ت که در کشور ما‬ ‫کمتر به ان توجه می شود و به صورت عمومی‬ ‫اف��راد باس��ابقه در حوزه های مختل��ف‪ ،‬بدون‬ ‫برخورداری از دانش مدیریت‪ ،‬دارای سمت های‬ ‫مدیریتی می ش��وند‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬تصور بر این اس��ت که سابقه کار‪ ،‬دانش‬ ‫مدیریت را هم به همراه می اورد که صد البته‬ ‫چنین نیس��ت‪ .‬در یک س��ازمان موف��ق‪ ،‬امور‬ ‫حسابداری و مالی‪ ،‬امور خرید‪ ،‬اموزش و دیگر‬ ‫امور نیز دارای اهمیت بس��یار هستند که همه‬ ‫اینه��ا در کنار مهندس��ان فن��ی و تخصصی‪،‬‬ ‫می توانند یک سازمان موفق را به وجود اورند‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات مدیره گروه دانش بنیان پاترون‬ ‫اف��زود‪ :‬البته مهندس��ان در ش��رکت هایی که‬ ‫محص��والت یا خدم��ات فنی دارند‪ ،‬ش��اید به‬ ‫نوعی ش��اخص ترند و ب��ار تحقیق و توس��عه‪،‬‬ ‫ن��واوری‪ ،‬تولید و مس��ائل فنی س��ازمان را به‬ ‫دوش می کش��ند که از این جهت ش��اید نقش‬ ‫انها پررنگ تر به نظر برس��د‪ ،‬اما نباید از نقش‬ ‫مهم دیگر امور غافل ش��د‪ .‬ادیب در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که ایا رشته های مهندسی دانشگاه‬ ‫نیاز صنعت فوالد را پاس��خگو هس��تند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬رش��ته های مهندسی دانش��گاه ها از نظر‬ ‫عنوان بدون ش��ک نیازهای صنع��ت فوالد را‬ ‫مدیرعامل شرکت پروفیل فخر خاورمیانه‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پروفیل فخر خاورمیانه گفت‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫تحریم��ی‪ ،‬می��زان واردات ورق های الیاژی به کش��ور کاهش یافته‬ ‫است و در عین حال‪ ،‬بسیاری از مصرف کنندگان این نوع ورق ها نیز‬ ‫اقدام به خرید و نصب تجهیزات برش��کاری کرده اند؛ به همین دلیل‬ ‫در یکی دو س��ال اخیر شاهد کاهش تدریجی تولید پروفیل الیاژی‬ ‫و در نهایت توقف ان بوده ایم‪ .‬محس��ن فخری در گفت وگو با «فلزات‬ ‫انالین» اظهارکرد‪ :‬ش��رکت پروفیل فخ��ر خاورمیانه به تولید انواع‬ ‫مقاطع فوالدی مانند پروفیل‪ ،‬لوله‪ ،‬تس��مه‪ ،‬نبش��ی‪ ،‬چارچوب و‪ ...‬با‬ ‫استفاده از ورق های فوالدی می پردازد و میزان فعالیت شرکت ما در‬ ‫فصل های مختلف‪ ،‬متفاوت است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬تقاضا در زمستان‬ ‫با تابستان متفاوت است و در این فصول‪ ،‬محصوالت متفاوتی را تولید‬ ‫می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور مثال در تابس��تان مصرف نبشی و تسمه‬ ‫نس��بتا باال است و زمس��تان‪ ،‬لوله بیش از دیگر محصوالت متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬به همین دلیل نمی توان تخمین دقیق و واقعی از میزان تولید‬ ‫محص��والت ارائه کرد‪ .‬ظرفیت نهایی ش��رکت ما برای تولید مقاطع‬ ‫تخت فوالدی حدود ‪ ۲۵‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫کاهش سفارش مقاطع الیاژی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پروفیل فخر خاورمیان��ه اضافه کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به تغییر ش��رایط بازار ب��ه ویژه کاه��ش واردات‪ ،‬درحال حاضر تنها‬ ‫محص��ول فوالد الیاژی که در ش��رکت ما تولید می ش��ود‪ ،‬لوله های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن وتجارت در ارتباط ب��ا عملکرد ‪ ۱۰‬ماه ‪۹۸‬‬ ‫خبرداد‪ :‬بررسی عملکرد ‪ ۹‬کاالی بخش معدن و صنایع معدنی رشد‬ ‫متوسط ‪ ۹.۶‬درصدی را نشان می دهد که بیشترین افزایش مربوط به‬ ‫تولید ظروف شیشه ای است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬برابر جداول اماری مورد بررس��ی تولید فوالد خام‬ ‫( میانی) در ‪ ۱۰‬ماه سال جاری به رقم ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫رس��ید که در مقایس��ه با ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۷۳۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن عملکرد‬ ‫دوره مشابه پارسال رشد ‪ ۶.۸‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫تولیدات فوالدی نیز در دوره این گزارش بالغ بر ‪ ۱۷‬میلیون و ‪۵۸۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تن ثبت ش��د و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که‬ ‫رقم ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۹۴‬هزار یکصد تن بود‪ ۹.۳ ،‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولید کاتد مس نیز در م��دت مزبور به ‪ ۲۰۷.۸‬هزار تن‬ ‫رسید و در مقایسه با ‪ ۲۰۱.۴‬هزار تن مروبط به ‪ ۱۰‬ماهه ‪ ۹۷‬به میزان‬ ‫‪ ۳.۱‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫شمش الومینیوم تولیدی نیز در دوره یاد شده به رقم ‪ ۲۱۷.۱‬هزار‬ ‫تولید پروفیل الیاژی در کشور متوقف شده است‬ ‫مانیس��مان اس��ت‪ .‬البته مهم تری��ن الیاژ هایی که ب��رای تولید این‬ ‫محص��ول به کار می روند ‪ ST۵۲‬و ‪ ST۳۷‬هس��تند اما با این وجود‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت س��فارش تولید الیاژهای دیگری را نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه طور مثال‪ ،‬می ت��وان به لوله های ضد زنگ‪ ،‬لوله های اتش��خوار‪،‬‬ ‫لوله های انتقال نفت و گاز با گریدهای ‪،Mo۴۰ ،X۷۰ ،X۶۵ ،X۶۰‬‬ ‫‪ CK۲۲ ،CK۴۵‬و‪ ...‬نی��ز در این رابطه اش��اره ک��رد‪ .‬فخری با بیان‬ ‫اینکه‪ ،‬س��فارش مقاطع تخت الی��اژی کاهش یافت��ه‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت ما تنها بر اساس س��فارش کار می کند و هر انچه از مقاطع‬ ‫ف��والدی که وج��ود دارد‪ ،‬قادر ب��ه تولید ان هس��تیم‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫س��فارش پروفیل با گرید ‪ ST۳۷‬بیش��ترین حج��م تقاضای بازار را‬ ‫تش��کیل می دهد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬مهم ترین مصرف کنندگان ورق و‬ ‫پروفیل الیاژی‪ ،‬تولیدکنندگان کشتی و صنایع پتروشیمی به شمار‬ ‫می روند‪ .‬این صنایع به دلیل اینکه با محیط های خورنده س��ر و کار‬ ‫دارند‪ ،‬باید از الیاژهای خاصی استفاده کنند‪ .‬مهم ترین تولیدکننده‬ ‫ورق های الیاژی در کشور فوالد اکسین خوزستان است که می تواند‬ ‫انواع ورق های دریایی با گریدهای گوناگون را تولید کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت پروفیل فخر خاورمیانه تصریح کرد‪ :‬در گذشته میزان خرید‬ ‫پروفیل و ورق برش خورده از س��وی صنای��ع مصرف کننده به ویژه‬ ‫کشتی س��ازی ها و پتروشیمی ها بیشتر بود اما این مصرف کنندگان‬ ‫ترجیح دادند ورق را به طور مس��تقیم از تولیدکنندگان دریافت یا از‬ ‫شرکت های خارجی خریداری کنند‪ .‬ضمن اینکه اغلب انها اقدام به‬ ‫نصب دس��تگاه برش در کارگاه های خ��ود کرده اند و به همین دلیل‬ ‫تولیدکنندگان پروفیل از چرخه حذف ش��ده اند‪ .‬فخری خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬عمده ورق های گرم مورد نیاز خ��ود را از فوالد مبارکه تامین‬ ‫می کنیم‪ .‬البته در برخی مواقع با توجه به س��فارش‪ ،‬ورق س��رد نیز‬ ‫خریداری می کنیم‪ .‬زیرا ورق گرم معموال ضخامتی حدود ‪ ۱.۵‬تا دو‬ ‫میلی متر دارد و در صورتی که مشتری سفارش محصولی با ضخامت‬ ‫کمتر از ‪ ۱.۵‬میلی متر را ارائه بدهد‪ ،‬باید از ورق سرد استفاده کنیم که‬ ‫البته قیمت ان نسبتا گران تر از ورق گرم است‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعیت بازار فوالدهای الی��اژی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واردات‬ ‫فوالده��ای الیاژی ب��ه ویژه در زمینه ورق بس��یار محدود ش��ده و‬ ‫بس��یاری از پروفیل س��ازان که از ورق های الیاژی وارداتی استفاده‬ ‫می کردند‪ ،‬ورق معمولی را جایگزین ورق های الیاژی وارداتی کردند‬ ‫که تولید این محصول هم تقریبا در انحصار یک ش��رکت اس��ت و در‬ ‫بورس کاال عرضه می شود‪.‬‬ ‫رقاب��ت ش��دید خریداران در بورس کاال نیز موجب ش��ده قیمت‬ ‫خرید ورق ب��رای تولیدکنندگان پروفیل ب��ا محصول نهایی تقریبا‬ ‫یکسان باشد البته ش��رکت هایی که سهمیه دارند‪ ،‬می توانند از این‬ ‫وضعیت عبور کنند ولی بسیاری از تولیدکنندگان کوچک از گردونه‬ ‫رقابت خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫رشد‪ ۹.۶‬درصدی صنایع معدنی‬ ‫تن بالغ شد که نسبت به ‪ ۲۷۰.۵‬هزار تن ‪ ۱۰‬ماه پارسال کاهش ‪۱۹.۷‬‬ ‫درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین تولید پودر الومینا در حالی که ‪ ۱۰‬ماه منتهی به دی‬ ‫سال ‪ ۹۷‬برابر با ‪ ۱۹۶.۲‬هزار تن بود‪ ،‬در دوره مشابه سال جاری ‪۱۹۲.۵‬‬ ‫هزار تن شد که افت ‪ ۱.۹‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫س��ومین کاالی بخش معدن و صنایع معدن��ی که در دوره ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫سال جاری کاهش یافت‪ ،‬مربوط به کنسانتره زغال سنگ است که در‬ ‫این مدت رقم یک میلیون و ‪ ۲۶۷.۹‬هزار تن تولید ش��د و نس��بت به‬ ‫دوره مش��ابه در سال گذش��ته که یک میلیون و ‪ ۳۵۰.۴‬هزار تن بود‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۶.۱‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫س��یمان تولیدی در دوره این گزارش بالغ بر ‪ ۵۱‬میلیون و ‪۲۲۷.۳‬‬ ‫هزار تن ش��د و در مقایس��ه با ‪ ۴۶‬میلیون و ‪ ۶۶۴.۵‬هزار تن در مدت‬ ‫مشابه سال ‪ ۹۸‬رشد ‪ ۱۲.۲‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫کاش��ی و سرامیک تولید ش��ده در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال به رقم ‪۳۳۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۳۷.۱‬هزار مترمربع رسید و در مدت مشابه در سال ‪ ۹۷‬که‬ ‫‪ ۳۱۸‬میلیون و ‪ ۸۳۸.۸‬هزار مترمربع بود‪ ،‬افزایش ‪ ۵.۳‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫تولید شیش��ه جام هم در مدت این گزارش با رش��د ‪ ۸.۴‬درصدی‬ ‫نسبت به عملکرد ‪ ۱۰‬ماهه ‪ ۹۷‬به رقم ‪ ۸۸۵.۲‬هزار تن رسید‪ ،‬درحالی‬ ‫که در مدت مشابه پارسال ‪ ۸۱۶.۸‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫ظروف شیش��ه ای در ‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری باالترین رشد را در بین‬ ‫کااله��ای منتخب بخش معدن وصنایع معدن��ی با رقم ‪ ۱۹.۶‬درصد‬ ‫داشت و تولید ‪ ۴۴۰.۵‬هزار تن را ثبت کرد‪ ،‬در حالی که سال گذشته‬ ‫در دوره مشابه رقم ‪ ۳۶۸.۵‬هزار تن را نشان داد‪.‬‬ ‫همچنین ظروف چینی که با رش��د عملکرد ‪ ۱۶.۲‬درصدی نسبت‬ ‫به ‪ ۱۰‬ماهه مش��ابه در سال ‪ ۹۷‬به رقم ‪ ۴۶.۳‬هزار تن رسید‪ .‬فروردین‬ ‫لغایت دیماه پارسال ‪ ۳۹.۹‬هزار تن تولید این بخش بود‪.‬‬ ‫چینی بهداش��تی تولیدی در دوره این گزارش به رقم ‪ ۸۸‬هزار تن‬ ‫رس��ید و نس��بت به ‪ ۸۳.۱‬هزار تن در ‪ ۱۰‬ماهه ‪ ۹۷‬رشد ‪ ۶‬درصدی را‬ ‫ثب��ت کرد‪ .‬پیش از این جداول اماری وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫در ارتب��اط ب��ا ‪ ۱۲‬کاالی منتخب بخش مع��دن و صنایع معدنی در‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪312‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مسیرهای صادرات‬ ‫را هموار کنیم‬ ‫غالمرضا خلیقی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫صنع��ت فوالد یک��ی از صنایعی اس��ت که در‬ ‫زمینه صادرات پیش��رو به ش��مار می رود اما یکی‬ ‫از مش��کالتی ک��ه صادرکنندگان ب��ا ان روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬بازگش��ت پول اس��ت‪ ،‬زیرا راهکارهای‬ ‫قانونی بس��یاری محدودی برای بازگش��ت پول‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬از س��وی دیگ��ر مش��کل دیگ��ری‬ ‫ک��ه گریبانگیر صادرات در داخل کش��ور ش��ده‪،‬‬ ‫دس��توری ش��دن قیمت های داخلی اس��ت که‬ ‫روی قیمت های صادراتی نیز اثرگذار اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫به همان نس��بت که قیم��ت در داخل پایین نگه‬ ‫داشته می شود‪ ،‬قیمت های صادراتی نیز پایین تر‬ ‫خواه��د ب��ود و حت��ی در جهان م��ا را متهم به‬ ‫دامپین��گ می کنند‪ .‬بنابراین پایین نگه داش��تن‬ ‫قیمت ها ان هم به صورت دستوری به هیچ وجه‬ ‫به نف��ع تولیدکننده نخواهد بود‪ .‬این موضوع جز‬ ‫اینکه زمینه رانت و فس��اد را ایجاد کند‪ ،‬عایدی‬ ‫دیگری ب��رای تولیدکنن��ده نخواهد داش��ت‪ .‬از‬ ‫همین رو بای��د وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تم��ام تالش خود را به کار گی��رد تا قیمت ها به‬ ‫س��مت واقعی شدن س��وق داده شوند و عرضه و‬ ‫تقاضا به صورت واقعی قیمت ها را مشخص کنند‬ ‫تا در این زمینه ه��م تولیدکنندگان اصلی دچار‬ ‫ضرر و زیان نشوند و هم اینکه صادرات به سمت‬ ‫یک صادرات شفاف پیش برود‪.‬‬ ‫البت��ه در زمینه صادرات باید به موضوع حمل‬ ‫و نقل نی��ز توجه کرد‪ ،‬زیرا به دلی��ل تحریم ها و‬ ‫به دنبال ان مش��کالتی که در زمینه حمل و نقل‬ ‫زمینی و دریایی ایجاد شده‪ ،‬صادرات نیز از روال‬ ‫معمول خود خارج ش��ده است که در این زمینه‬ ‫با یک برنامه ریزی منس��جم می ت��وان بازارهای‬ ‫صادراتی بیشتر را به تصرف خود دراورد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹سنگینی مالیات بر دوش تولیدکنندگان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پروفیل فخر خاورمیانه اظهار کرد‪ :‬فش��ار‬ ‫مالیاتی به ویژه درباره مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬باعث ش��ده اس��ت‬ ‫بس��یاری از دالالن به بازار راه یابند و حتی برخی مصرف کنندگان‬ ‫خواهان خرید بدون فاکتور هستند که این امر باعث می شود بازار‬ ‫وارد فضای غیر شفاف شود‪.‬‬ ‫البته تقاضا در بازار برای تولیدکنندگانی که س��بد محصوالت‬ ‫متنوعی دارند‪ ،‬مناسب است و انها می توانند با تغییر شرایط بازار‪،‬‬ ‫خطوط تولید خود را تغییر دهند زیرا حتی در ش��رایط کنونی که‬ ‫در بازار رکود وج��ود دارد‪ ،‬مقاطع تخت فوالدی مصرف کنندگان‬ ‫خ��اص خ��ود را دارد اما مش��کالت مالیاتی مان��ع از فعالیت ازاد‬ ‫تولیدکنندگان می شود‪.‬‬ ‫فخری با اش��اره به قیمت باالی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید‬ ‫محص��والت تخت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به خرید اعتباری از بورس‬ ‫کاال و تحوی��ل ‪ 3‬ماه کاالی خریداری ش��ده‪ ،‬واریز ‪100‬درصدی‬ ‫وجه و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان‪ ،‬ش��رایط به گونه ای پیش‬ ‫رفته که قیمت خرید ورق با قیمت پروفیل تقریبا یکس��ان ش��ده‬ ‫و همین امر موجب ش��ده اس��ت تولیدکنندگان پروفیل و مقاطع‬ ‫تخت فوالدی دچار زیان ش��وند البت��ه به این موضوع باید افزایش‬ ‫هزینه های تولید را نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫دوره ‪ ۹‬ماه س��ال جاری (منتهی به اذر) از رشد متوسط ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫تولید نس��بت به دوره مشابه در س��ال گذشته خبر داد‪ .‬براساس امار‬ ‫‪ ۹‬م��اه ‪ ۹۸‬در بین ‪ ۱۲‬قلم کاالی مورد بررس��ی ظروف شیش��ه ای با‬ ‫رشد عملکرد ‪۱۹.۴‬درصدی نسبت به دوره ‪ ۹‬ماهه سال ‪ ۹۷‬باالترین‬ ‫افزایش بازدهی را نش��ان داد و کاشی و سرامیک هم با ‪ ۵.۸‬درصدی‬ ‫کمترین میزان رشد را داشت‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 3‬قلم کاال در مدت مزبور افت تولید داشتند که شاخص‬ ‫ان تولید ش��مش الومینیم است که وابس��تگی به واردات مواد اولیه‬ ‫می تواند یکی از دالیل ان باش��د که در شرایط تحریم با دشواری های‬ ‫خاص خود روبه رو ش��ده و کمتری��ن افت عملکرد هم مربوط به پودر‬ ‫الومیناست که در مقایسه با ‪ ۹‬ماه پارسال ‪۲.۴‬درصد کاهش راندمان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جداول مزبور حاکی اس��ت‪ ،‬تولید فوالد خام (میانی) در مدت این‬ ‫گ��زارش ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۷.۸‬هزار تن ثبت ش��ده که در مقایس��ه با ‪۱۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۶۵.۶‬هزار تن ‪ ۹‬ماه پارسال به میزان ‪ ۶.۱‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫استخراج ذخایر‬ ‫هشتمین کارگاه النگوال‬ ‫زغال سنگ طبس‬ ‫اغ��از اس��تخراج از ذخای��ر هش��تمین کارگاه‬ ‫استخراج النگوال زغال سنگ طبس استخراج در‬ ‫عم��ق ‪ ۶۰۰‬متری انجام می ش��ود دنیای معدن‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل زغال س��نگ پ��روده طب��س گفت‪:‬‬ ‫هشتمین کارگاه استخراج النگوال شرکت زغال‬ ‫س��نگ پروده طب��س وارد فاز عملیاتی ش��ده و‬ ‫استخراج ذخایر ان اغاز شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش دنیای معدن‪ ،‬رمضان کریتی ثانی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با در نظ��ر گرفتن ذخیره این کارگاه‪،‬‬ ‫مجموع اس��تخراج زغال س��نگ خام ش��رکت از‬ ‫ابتدای فعالیت بهره برداری‪ ،‬به بیش از ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تن و مجموع کنسانتره تولیدی شرکت نیز حدود‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این کارگاه در عم��ق ‪ ۶۰۰‬متری‬ ‫زمین ق��راردارد و ذخیره زغال س��نگ ان حدود‬ ‫ی��ک میلیون ت��ن اس��ت‪ .‬براس��اس پیش بینی‬ ‫و برنامه ری��زی انج��ام ش��ده‪ ،‬فرایند اس��تخراج‬ ‫زغال س��نگ از این کارگاه تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬به‬ ‫طول خواهد انجامید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل زغال س��نگ پروده طب��س ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا وجود اینکه فق��ط ‪5‬درصد ذخیره پروده‬ ‫را در اختیار داریم‪ ،‬اقدامات بزرگی برای توس��عه‬ ‫همه جانبه شهرس��تان در قالب مس��وولیت های‬ ‫اجتماعی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫کریتی ثانی ادامه داد‪ :‬وجود ‪ ۷۶‬درصد ذخایر‬ ‫زغال س��نگ کش��ور در منطقه طبس‪ ،‬این ماده‬ ‫معدنی به عنوان محور اصلی توس��عه منطقه در‬ ‫سال های اخیر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬این ش��رکت از اغ��از فعالیت‬ ‫تاکنون با اج��رای افزون بر ‪ ۵۸‬کیلومتر حفریات‬ ‫زیرزمینی برای استخراج ذخایر‪ ،‬حدود ‪۹‬میلیون‬ ‫تن زغال س��نگ خ��ام و بی��ش از ‪ 4‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره زغال س��نگ کک شو به عنوان خوراک‬ ‫موردنی��از صنای��ع کک س��ازی را تولی��د کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪312‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فراوری ‪ ۹۵‬درصد مواد‬ ‫معدنی استخراج شده‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خراسان جنوبی در کنفرانس مهندسی معدن ایران در‬ ‫دانشگاه بیرجند گفت‪ ۹۵ :‬درصد مواد معدنی خراسان‬ ‫جنوبی پس از استخراج‪ ،‬حداقل یک مرحله از فراوری‬ ‫را در اس��تان دارند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬داود ش��هرکی با‬ ‫اش��اره به جایگاه معدنی اس��تان در کش��ور بیان کرد‪:‬‬ ‫خراسان جنوبی جزو ‪ ۵‬استان اول و برتر معدنی کشور‬ ‫است‏‪ .‬ش��هرکی تصریح کرد‪ :‬تا سال ‪ ۱۴۰۰‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود در بخش معدن‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر مشغول به‬ ‫کار ش��وند و در بخش های طال‪ ،‬چدن‪ ،‬فوالد‪ ،‬منیزیت‪،‬‬ ‫کاش��ی‪ ،‬س��رامیک‪ ،‬س��نگ اهک‪ ،‬هم اکنون ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه گذاری ش��ده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬ه��زار کیلومتر مربع از وس��عت خراس��ان جنوبی‬ ‫زیرپوش��ش مطالعات ژئوفیزیک هوایی قرار گرفت که‬ ‫ابتدای سال جاری این مطالعات به پایان رسید و نتایج‬ ‫ان عرضه ش��د‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوب��ی تصریح کرد‪ :‬هش��ت هزار‬ ‫کیلومتر مربع مناطق امیدبخش ناشی از این مطالعات‬ ‫اس��ت و استان در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬ذخیره ‪ ۲‬میلیارد تن را‬ ‫داش��ت و ام��روز ‪ 3‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلی��ون تن ذخایر‬ ‫کش��ف شده ماس��ت که این عدد از توفیقات مطالعات‬ ‫سیس��تماتیک در استان است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان جنوبی بیان کرد‪ :‬انتظار ما از‬ ‫جامعه دانش��گاهی ارائه مقاالت کاربردی و‏متناسب با‬ ‫ظرفیت های اس��تان است که در همین خصوص چهار‬ ‫پروژه پژوهشی را با همکاری دانشگاه اغاز کرده ایم‏‪.‬‬ ‫فوت یک نفر در معدن‬ ‫البالغ اسفراین‬ ‫فرماندار اس��فراین گفت‪ :‬یکی از برداشت کنندگان‬ ‫غیرمجاز معدن البالغ این شهرستان خراسان شمالی‪،‬‬ ‫دچار گازگرفتگی شد و جان خود را از دست داد‪ .‬طاهر‬ ‫رستمی در گفت وگو ایرنا اظهار کرد‪ :‬بر اساس اطالعات‬ ‫اولیه‪ ،‬استنشاق گاز حاصل از وسایل گرمایش در چادر‬ ‫نصب شده در این معدن‪ ،‬سبب فوت این فرد شده است‪.‬‬ ‫معدن البالغ اس��فراین در ارتفاعات سخت گذر البالغ‬ ‫و در محدوده پارک ملی س��اریگل واقع در شمال شرق‬ ‫این شهرستان قرار دارد‪ .‬تاکنون در هفت حادثه ریزش‬ ‫مع��دن در این منطقه ‪ ۶‬نفر جان باخته اند و ش��ماری‬ ‫از برداش��ت کنندگان غیرمجاز ذخایر معدنی سرب و‬ ‫روی این منطقه معدنی نیز مصدوم ش��ده اند‪ .‬برداشت‬ ‫غیرمجاز از این معدن س��رب و روی‪ ،‬که در منطقه ای با‬ ‫همین نام واقع است‪ ،‬از سال گذشته اغاز شده بود اما از‬ ‫ابتدای س��ال جاری با هجوم سودجویان به این منطقه‬ ‫همراه ش��د‪ .‬واقع ش��دن این معدن در منطقه حفاظت‬ ‫شده زیست محیطی ساریگل‪ ،‬موجب شده تا سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان شمالی تا کنون در‬ ‫ثبت ان ناکام بماند ولی به تازگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت مج��وز مطالعات و اکتش��افات اولیه بر روی‬ ‫این منطقه معدنی را برای ایمیدرو صادر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اسفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری‬ ‫جنوب شرقی اسفراین قرار دارد‪.‬‬ ‫بودجه‪۱۶۰‬میلیاردریالی‬ ‫برای توسعه منطقه ویژه‬ ‫کاشان عملیاتی شود‬ ‫قائم مق��ام س��ازمان ایمیدرو از اختص��اص بودجه‬ ‫‪۱۶۰‬میلیارد ریالی با هدف توس��عه برنامه های منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی کاشان برای سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫مع��دن نیوز‪ ،‬عباس نعیمی عباس نعیمی در نشس��ت‬ ‫«کمیته سرمایه گذاری سازمان ایمیدرو» از اختصاص‬ ‫بودجه ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریالی با هدف توس��عه برنامه های‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی کاش��ان برای سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تهیه طرح جامع و تفصیلی و همچنین‬ ‫پهن��ه بندی‪ ،‬تامین اب و برق‪ ،‬س��ازمان دهی محیط‪،‬‬ ‫فنس کش��ی محوطه و غی��ره‪ ،‬از جمل��ه اقدامات این‬ ‫منطقه طی سال های ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۸‬بوده است‪.‬‬ ‫قائم مقام س��ازمان ایمیدرو با اش��اره به برنامه های‬ ‫ای��ن منطقه اقتص��ادی تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬احداث‬ ‫گم��رک و انبارها‪ ،‬تاس��یس ش��رکت‪ ،‬تامین و تکمیل‬ ‫زیرس��اخت های اولیه ت��ا س��ال ‪ ،۱۴۰۰‬از برنامه های‬ ‫منطقه اس��ت‪ .‬عض��و هیات عامل ایمی��درو با تاکید بر‬ ‫اینکه جذب س��رمایه گ��ذار‪ ،‬اولوی��ت برنامه های این‬ ‫سازمان در منطقه اقتصادی کاشان خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخش خصوصی امادگی خود را برای سرمایه گذاری در‬ ‫این منطقه در حوزه هایی همچون احداث کارخانه های‬ ‫کلر الکالی‪ ،‬گرانول و ‪ ،pvc‬تولید هیدروکسید منیزیم‬ ‫و کلس��یم‪ ،‬تولید نمک های صنعتی و غیره اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۴۹‬فقره محدوده معدنی در خراسان جنوبی از سوی ایمپاسکو‬ ‫معاون اکتش��اف و بهره برداری ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران از ثبت ‪ ۴۹‬فقره محدوده معدنی در استان خراسان‬ ‫جنوبی در س��امانه کاداس��تر خبر داد‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪،‬‬ ‫حسام مقدم علی در هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ظرفیت های غیرفلزی اس��تان خراس��ان جنوبی‬ ‫در سطح کش��ور‪ ،‬خاص و منحصر به فرد اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫بستر در کشورهای دیگر‪ ،‬سبب ایجاد ظرفیت تولید پارک های‬ ‫شیمیایی عظیم با صنایع پایین دستی زیادی شده است‪ .‬معاون‬ ‫اکتشاف و بهره برداری ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫ب��ا تش��ریح جزییات رکوردهای ثبتی این ش��رکت در اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬این محدوده های ثبتی شامل ‪ ۶‬پروانه‬ ‫بهره برداری‪ ۴ ،‬پروانه اکتشاف‪ ۲ ،‬گواهی کشف جدید و ‪۱۶‬مورد‬ ‫درخواست ثبت است‪ .‬وی افزود‪ ۲۱ :‬مورد محدوده نیز در همین‬ ‫رکوردهای ثبتی در ماه های اخیر پس از بررسی های اکتشافی‪،‬‬ ‫درخواس��ت ابطال ثبت به س��ازمان صمت اس��تان و ازادسازی‬ ‫محدوده ارسال ش��ده که بیانگر تمرکز قابل توجه فعالیت های‬ ‫اکتشافی ایمپاسکو در استان خراسان جنوبی است‪.‬‬ ‫مقدم علی با اش��اره به انجام ‪ ۸۵‬هزار متر حفاری در خراسان‬ ‫جنوبی بیان کرد‪ :‬با حضور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫در این اس��تان‪ ،‬رغبت س��رمایه گذاران برای سرمایه گذاری در‬ ‫اس��تان افزایش یافته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خراسان جنوبی یکی‬ ‫از اس��تان های پایلوت در اجرای طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک مقیاس است‪.‬‬ ‫معاون اکتش��اف و بهره برداری ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی ایران با بیان اینکه ‪ ۴۳‬درصد معادن اس��تان خراس��ان‬ ‫جنوبی غیرفعال اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۱۶‬معدن‬ ‫احی��ا ش��ده و پیش بینی می کنیم تا ‪ ۲۵‬معدن دیگر بر اس��اس‬ ‫ظرفیت یابی انجام شده در استان احیا شود‪.‬‬ ‫مقدم علی بیان کرد‪ :‬بر اس��اس طرح جامع سند زغال سنگ‬ ‫کش��ور‪ ،‬طبس قطب اصلی تولید زغال س��نگ در کشور خواهد‬ ‫ب��ود که با تولی��د ‪ 2/5‬میلیون تن‪ ،‬باالترین میزان را در کش��ور‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در برنامه ریزی های بلند مدت در حوزه زیرساختی‬ ‫و ایمنی در معادن زغال س��نگ‪ ،‬طرح هایی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران گفت‪ :‬عالوه بر فعالیت در معادن زغال س��نگ‬ ‫پرورده شرقی و پرورده ‪ ،۴‬در حوزه زغال سنگ های حرارتی نیز‬ ‫در محدوده کوچک علی ش��مالی اقداماتی در حال انجام اس��ت‬ ‫و در نظر داریم طرح جامع زغال س��نگ حرارتی را در این حوزه‬ ‫تدوین کنیم‪.‬‬ ‫سوداوری به قیمت جان کارگران‬ ‫‪ ۲۴‬معدنکار از ابتدای پاییز به کام مرگ کشیده شدند‬ ‫در مجموع ‪ ۲۴‬کارگر از ابتدای پاییز جان خود‬ ‫را از دس��ت داده اند؛ به راحتی درباره علل مرگ‬ ‫کارگران معدن‪« ،‬بی احتیاطی» ذکر می ش��ود‪،‬‬ ‫درحالیکه عدم رعایت دس��تورالعمل های ایمنی‬ ‫و بی مس��ئولیتی کارفرمایان مهم ترین دلیل ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش دنیای معدن‪« ،‬س��خت ترین کار؛‬ ‫کمترین مزد و کوتاهتری��ن عمر‪ ،‬دنیای تاریک‬ ‫یک مع��دن کار» این س��ه کلی��دواژه رنج نامه‬ ‫کارگران معدن کوهبنان کرمان اس��ت که برای‬ ‫«ایوب» نوش��تند‪ .‬ایوب مارندگانی‪ ،‬معدن کاری‬ ‫بود که ‪ ۱۱‬بهمن بر اثر کش��یده ش��دن دستگاه‬ ‫بونک��ر بر بدن��ش جان س��پرد‪ .‬افزای��ش مرگ‬ ‫کارگران معدن تا امروز به معنای ادامه این رنج‬ ‫عظیم اس��ت‪ .‬روز نخست اس��فند علی عطایی‪،‬‬ ‫کارگر س��نگ اهن خواف بود که نخس��تین روز‬ ‫اس��فند‪ ،‬توس��ط ماش��ین االت لودر درحالی که‬ ‫مش��غول تعمیرات بوده‪ ،‬زیر گرفته شده و در جا‬ ‫فوت می کند‪ .‬این کارگر معدن اپراتور دس��تگاه‬ ‫بوده و نه راننده لودر‪ .‬ماش��ین االت یکی از علل‬ ‫شایع مرگ های دلخراش در معادن است‪ .‬کارگر‬ ‫معدن زغال س��نگ طبس نیز ‪ 7‬بهمن بر اثر گیر‬ ‫کردن در میان سیم بوکسل دستگاه های کشنده‬ ‫جان داد‪.‬‬ ‫در مجم��وع ‪ ۲۴‬کارگ��ر از ابت��دای پاییز جان‬ ‫خ��ود را از دس��ت داده اند‪ .‬مع��دن اگرچه برای‬ ‫کارگران کابوس��ی تمام نشدنی است اما سودی‬ ‫که این بخ��ش نصیب س��هامداران خصوصی و‬ ‫دولت��ی می کند‪ ،‬بس��یار زیاد اس��ت‪ .‬ارزش کل‬ ‫مع��ادن ای��ران معادن ثروت هنگفتی اس��ت که‬ ‫از ان نصیب کارگران بس��یار کم است‪ .‬به گفته‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ارزش کل معادن‬ ‫و صنایع معدنی کش��ور ‪ ۲۲‬میلیارد دالر اس��ت‪.‬‬ ‫در واق��ع درحال حاضر ک��ه ارزش ریالی دالر به‬ ‫ح��دود ‪ ۱۴‬هزار تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬در واقع‬ ‫ارزش مع��ادن و صنای��ع معدنی کش��ور نزدیک‬ ‫به ‪۳۰۸‬هزار میلیارد تومان و چیزی حدود س��ه‬ ‫چهارم بودجه ساالنه کشور در سال اینده است‬ ‫و البته پولساز نیز هست‪.‬‬ ‫اگرچه صنایع معدنی کشور یکی از پولسازترین‬ ‫جان کارگرانی که‬ ‫حوزه ها در کش��ور اس��ت‪ ،‬اما ِ‬ ‫این ثروت عظی��م را تولید می کنن��د‪ ،‬بی ارزش‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬انها نه نسبت به س��ودهای کالن‬ ‫نهفته در این صنایع دس��تمزد چندانی دارند؛ نه‬ ‫مش��ترک اس��ت و یک ن��وع ‪ HSE Plan‬هم‬ ‫مربوط به ویژگی های تخصصی هر معدن است‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬کتاب ه��ای متع��ددی درب��اره‬ ‫دس��تورالعمل های ایمنی در معادن وجود دارد؛‬ ‫وزارت صمت و وزارت کار هم دستورالعمل هایی‬ ‫دارند‪ .‬مشکل عمده در اجرای این دستورالعمل ها‬ ‫اس��ت‪ .‬کارفرماها در پرداخت هزینه برای ایمنی‬ ‫محی��ط کار اک��راه دارند و تا وقت��ی که اجباری‬ ‫باالی سرشان نباشد‪ ،‬به دستورالعمل های ایمنی‬ ‫در معادن عمل نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی ماشین االت در معادن‬ ‫الاقل ش��رایط ایمنی کار به درس��تی در معادن‬ ‫اجرا می شود‪ ۶ .‬هزار معدن فعال در کشور وجود‬ ‫دارد و کارگران ش��اغل در ای��ن معادن به علت‬ ‫نظارت نکردن کافی بر اجرای دستورالعمل های‬ ‫کلی و جزئی در هر معدن‪ ،‬در خطر است‪.‬‬ ‫به راحتی درباره علل مرگ کارگران معدن‪« ،‬بی‬ ‫احتیاطی» ذکر می ش��ود‪ .‬درحالی که بازرس��ی‪،‬‬ ‫اموزش و مجوز کار از ماش��ین االت تا ش��رایط‬ ‫داخ��ل محیط کار ب��ا رعایت دس��تورالعمل های‬ ‫کارشناس��ی ش��ده کاهش چش��م گیری خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬ام��ا مجموعه های عظی��م کارفرمایی با‬ ‫وجود سودهای میلیاردی حاضر نیستند‪ ،‬هزینه‬ ‫اندک ایمنی کار را بپردازند‪.‬‬ ‫عل��ی عطایی‪ ،‬کارگری معدن س��نگان خواف‬ ‫در یک��ی از معروف ترین معادن س��نگ اهن کار‬ ‫می کرد اما حتی او نیز به سرنوش��ت شوم مرگ‬ ‫دچار ش��د‪ .‬معادن س��نگ اهن س��نگان خواف‬ ‫در مجم��وع ب��ا ذخیره یک میلیارد ت��ن‪ ،‬یکی از‬ ‫‪۱۰‬معدن بزرگ سنگ اهن جهان است‪ .‬به گفته‬ ‫مرتض��ی هاش��م پور (مدیر مجتمع س��نگ اهن‬ ‫سنگان)؛ ذخیره قطعی س��نگ اهن در سنگان‬ ‫ب��ه بی��ش از یک میلیارد تن می رس��د و معادن‬ ‫سنگ اهن سنگان خواف سهمی ‪ ۲۲‬درصدی در‬ ‫طرح جامع فوالد کشور دارد‪.‬‬ ‫کارگ��ر ثروت عظیمی تولی��د می کند اما هیچ‬ ‫س��همی از ان ن��دارد‪ .‬فغانی (مع��اون اقتصادی‬ ‫و منابع انس��انی مجتمع س��نگ اهن س��نگان)‬ ‫گف��ت‪« :‬میزان س��ود س��ال ‪ ۹۷‬مجتم��ع قابل‬ ‫مالحظه و براس��اس برنامه س��ال ‪ ،۹۸‬س��ودی‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪۶۰۰‬میلی��ارد تومان ب��رای معدن‬ ‫سنگان پیش بینی می شود‪ ».‬برای ملموس شدن‬ ‫این رقم خوب اس��ت بدانید ک��ه بودجه عمرانی‬ ‫خراسان شمالی در الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬حدود‬ ‫‪ ۵۳۰‬میلی��ارد تومان بوده اس��ت‪ .‬با این مقیاس‬ ‫ش��اید متوجه ش��ویم که چه س��ود هنگفتی در‬ ‫این معادن نهفته اس��ت اما همچن��ان کارگران‬ ‫از حداق��ل حق‪ ،‬یعنی حق زن��ده مانده برخودار‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹م�رگ در معدن در اثر بی احتیاطی‬ ‫کارگران یا بی مسئولیتی کارفرمایان؟!‬ ‫برخ��ی افزایش تعداد ح��وادث منجر به مرگ‬ ‫در معادن را به فصل زمس��تان مربوط می دانند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال غالمحس��ین عش��قی (کارش��ناس‬ ‫ارش��د ایمنی و مدیر ‪ HSE‬پاالیش��گاه س��تاره‬ ‫خلیج فارس) معتقد اس��ت که برخالف تصورات‪،‬‬ ‫خیل��ی از دالیل مرگ معدنچیان اصوال ارتباطی‬ ‫ب��ه اب وه��وا پی��دا نمی کن��د و ع��دم اجرای‬ ‫دستورالعمل های ایمنی کار در معادن مهم ترین‬ ‫علت به ش��مار می رود‪ .‬مرگ علی عطایی‪ ،‬کارگر‬ ‫معدن سنگ اهن خواف در نخستین روز اسفند‬ ‫و مرگ دو کارگر در اثر گازگرفتگی در ‪ ۱۹‬بهمن‬ ‫از هی��چ روی معلول ش��رایط اب و هوایی نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬طبعا در معادن به علت تخریب س��طوح‬ ‫زیرزمین��ی؛ گازهایی ازاد می ش��ود که به علت‬ ‫شرایط تهویه ای نامناسب حادثه ساز می شود‪.‬‬ ‫به گفته او؛ عدم رعایت تمهیداتی درباره مجوز‬ ‫کار‪ ،‬ام��وزش و نظارت مهم تری��ن دلیل افزایش‬ ‫مرگ معدنچیان است‪.‬‬ ‫عش��قی معتقد اس��ت که از بی��ن علل مرگ‬ ‫معدنچی��ان‪ ،‬ب��رق گرفتگی تا حدی به ش��رایط‬ ‫جوی وابس��ته اس��ت‪ .‬در تابس��تان تع��رق و در‬ ‫زمس��تان نف��وذ اب به کابل های ب��رق یا خیس‬ ‫ش��دن لباس کار معدنچیان موج��ب باال رفتن‬ ‫احتمال برق گرفتگی می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه حادثه مرگ کارگر س��نگ‬ ‫اه��ن خواف می گوی��د‪ :‬حادثه ترافیک��ی با لودر‬ ‫به دلیل ع��دم رعایت اصول دس��تورالعمل های‬ ‫ایمنی معادن رخ می دهد‪ .‬دستورالعمل ها به دو‬ ‫صورت عرضه می شوند‪ .‬یک نوع از ان در معادن‬ ‫این کارش��ناس ایمنی و بهداشت کار تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬التزام به اجرا و تمهی��دات و ملزومات‬ ‫ایمنی و بازرس��ی ماش��ین االت باید به درستی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬خیلی از حوادث ماش��ین االت‬ ‫وقتی اتفاق می افتد که ماش��ین االت عقب عقب‬ ‫حرکت می کنند و فردی که پشت این دستگاه ها‬ ‫هست را زیر می گیرند‪ .‬این نوع حوادث در پارس‬ ‫جنوبی بندرعباس نیز اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫عش��قی با اش��اره به تعریف چک لیست برای‬ ‫هر یک از ماش��ین االت گف��ت‪ :‬در فرایند چک‬ ‫لیس��ت ها از این��ه‪ ،‬بوق دن��ده عق��ب‪ ،‬تمیزی‬ ‫شیشه ها و س��الم بودن چراغ ها باید مورد تایید‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬براس��اس چارچوب دس��تورالعمل ها‬ ‫مهارت و اموزش اپراتورها‪ ،‬راننده و س��وپروایزر‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬ماش��ین االت پیش از ورود‬ ‫به معادن و کارگاه های ساختمانی و‪ ...‬باید مورد‬ ‫بازرسی فنی قرار بگیرند و تاییدیه ورود دریافت‬ ‫کنند‪ .‬او می افزاید‪ :‬مسئول ‪ HSE‬در یک کارگاه‬ ‫معدنی باید این اختیار را داش��ته باش��د که در‬ ‫صورت ب��روز خط��ا و نقایص بتوان��د ورود کند‬ ‫و دس��تور توق��ف کار را صادر کن��د‪ .‬با این حال‬ ‫در خیل��ی از م��وارد این امر رعایت نمی ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین دستگاه باید بیمه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه نظ��ارت بر چک لیس��ت‬ ‫ایمنی کار هر یک از ماش��ین االت تصریح کرد‪:‬‬ ‫بازرس��ی ها باید قبل از ورود ب��ه کارگاه و بعد از‬ ‫ورود ب��ه صورت ماهانه و س��پس فصلی‪ ،‬صورت‬ ‫بگیرد‪ .‬در عین حال حتما باید نظارت و بازرسی‬ ‫رندوم بر دس��تگاه ها و ماشین االت انجام بگیرد‪،‬‬ ‫چراکه دس��تگاه ها ممکن اس��ت به طور ناگهانی‬ ‫دچار اس��یب ش��وند بنابراین باید ی��ک فرایند‬ ‫‪ Color Coding‬ب��رای ماش��ین االت صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫سرپرست امور معدنی سازمان صمت استان عنوان کرد‪:‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صمت چهارمحال و بختیاری‪ ،‬با اش��اره به کشف و استخراج‬ ‫‪ ۸۵۹‬میلیون تن مواد معدنی با مصارف ساختمانی در استان‪،‬‬ ‫گف��ت‪3 :‬معدن ط�لا و نقره‪ ،‬یک معدن س��رب و یک معدن‬ ‫منگنز در حال بررس��ی و در مراحل مطالعاتی هستند که در‬ ‫صورت دارا بودن ذخایر کافی‪ ،‬وارد مراحل عملیات می شوند‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ 5‬محدوده معدنی در چهارمحال و بختیاری‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهرداد قاس��می دس��تگردی با اشاره به‬ ‫کش��ف و اس��تخراج ‪ ۸۵۹‬میلیون تن مواد معدنی با مصارف‬ ‫س��اختمانی در استان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬شناسایی معدن در مناطق‬ ‫مستعد استان در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی از شناسایی ‪ ۵‬محدوده مستعد معدن فلزات در استان‬ ‫خب��ر داد و اف��زود‪ :‬در س��ال جاری ‪ ۲۶‬میلی��ارد ریال درامد‬ ‫حاصل از حقوق دولتی از معادن گرفته شده است‪ .‬سرپرست‬ ‫معاونت امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صمت استان‪،‬‬ ‫در ادامه با اش��اره به صدور ‪ ۱۹۱‬پروانه بهره برداری معدن در‬ ‫این اس��تان‪ ،‬گف��ت‪ :‬از این تعداد ‪ ۹۰‬معدن در اس��تان فعال‬ ‫اس��ت که زمینه اش��تغال یک هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر را فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬سنگ الشه‪ ،‬س��نگ نما‪ ،‬سیلیس‪ ،‬س��نگ گچ‪ ،‬خاک‬ ‫نس��وز‪ ،‬س��نگ های تزیینی و مواد اولیه س��یمان از مواد در‬ ‫حال اس��تخراج از معادن این استان اس��ت‪ .‬به طور میانگین‬ ‫ساالنه حدود ‪ 5‬میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال استان‬ ‫استخراج می شود‪ .‬چهارمحال و بختیاری دارای ‪ ۱۰‬شهرستان‬ ‫اس��ت و برخ��ی از این شهرس��تان ظرفیت تولی��د معدن را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫معاون امور معادن سازمان صمت تهران‪:‬‬ ‫مع��اون ام��ور معادن س��ازمان صم��ت تهران با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه ش��اکیان عده ای هس��تند که مع��ادن را مزاحم‬ ‫ساخت وس��ازهای خود می دانند‪ ،‬گفت‪ :‬معادن شمیرانات و‬ ‫دماوند با مجوز وزرات صمت و کامال قانونی فعال هس��تند‬ ‫و فعالیت‪ ،‬اس��تخراج و انفجارها کنترل شده و هیچ خطری‬ ‫از جانب این معادن وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خب��ری و تحلیلی «فل��زات انالین»‪،‬‬ ‫چندی پیش رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران ضمن تاکید بر اینکه فعالیت معدن‬ ‫سنگ سبز واقع در کوی فراز منطقه ‪ ۲‬شهر تهران موجب‬ ‫تخریب بیش از پیش کوهس��تان و ایجاد خطر سیالب در‬ ‫ایام بارندگی خواهد ش��د؛ به ش��هرداری تهران متذکر شد‬ ‫که با توجه به ماده ‪ ۶۰‬برنامه س��وم‪ ،‬در اس��رع وقت و در‬ ‫چارچوب ضواب��ط قانونی حفاظت از حری��م و با همکاری‬ ‫اداره کل محیط زیس��ت تهران عملیات معدن کاری در این‬ ‫معادن شمیرانات و دماوند قانونی است‬ ‫منطقه متوقف شود‪ .‬علی عبدی معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این معادن ش��میرانات که شامل ‪ ۱۷‬معدن می شود‪،‬‬ ‫برای تامین مصالح ساختمانی همان منطقه همچون شن و‬ ‫ماسه‪ ،‬سنگ الشه و سنگ دانه بندی است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر واگذاری جدید در ای��ن منطقه نخواهیم‬ ‫داش��ت اما واگذاری همه این معادن و معدن مذکور هم از‬ ‫جمله ان هاست‪ ،‬قانونی بوده و دارای مسئوالن فنی هستند‬ ‫که در معدن مس��تقر بوده و اس��تخراج انه��ا و انفجارها را‬ ‫کنترل می کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه عالوه بر این کارش��ناس در شهرستان وجود‬ ‫دارد که مرتبا از معادن بازدید کرده و در صورت مش��اهده‬ ‫خطری ان را گزارش می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اما معضالت��ی هم در ای��ن مناطق همچون‬ ‫شمیرانات و بخش��ی از دماوند وجود دارد که ساخت وساز‬ ‫چه قانونی و غیرقانونی بسیار زیاد شده بنابراین سازندگان‬ ‫احساس می کنند که این معادن مزاحم ان هاست؛ به همین‬ ‫دلیل خواس��تار تعطیلی انند‪ .‬اما بیش��تر سرمایه گذاران از‬ ‫اختصاص بخشی از کوهس��تان به معادن ناراضی هستند‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۳۷‬مورد برداش��ت غیرمجاز که هیچ اصول ایمنی‬ ‫را رعایت نمی کنند انجام ش��ده‪ ،‬جالب است که هیچکس‬ ‫هم ش��کایت نکرد ام��ا با فعالیت معادنی ک��ه دارای مجوز‬ ‫بهره ب��رداری از وزارت صمت اس��ت و کامال قانونی فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬مخالفت می کنند‪ .‬البته چند س��الی است که در‬ ‫تالش هس��تیم تا با برداشت های غیرمجاز برخورد کنیم و‬ ‫از انها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان تهران تاکید کرد‪ :‬این معادن کامال‬ ‫قانونی واگذار ش��ده اند و قانونی فعالیت می کنند اما اهالی‬ ‫ان مناطق معتقدند که این معادن مزاحم ماس��ت‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است در نتیجه بررسی نقشه ها‪ ،‬متوجه شدیم که حتی‬ ‫زمان��ی که این معادن فعال بوده و اس��تخراج انجام ش��ده‬ ‫است‪ ،‬تنها زمین های کشاورزی بوده و حتی یک مورد هم‬ ‫مسکن هم وجود نداشته است اما ساخت وسازهایی هرچند‬ ‫غیرقانونی صورت گرفته و ش��کایت ه��م دارند‪ .‬درصورتی‬ ‫ک��ه این افراد به حریم مع��ادن ورود کرده و در ان منطقه‬ ‫ساخت وس��از انجام شده است‪ .‬نمی شود برای اینکه افرادی‬ ‫دوس��ت دارند در ان منطقه معدن نباش��د‪ ،‬فعالیت معادن‬ ‫تعطیل شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارشی از ایسنا‪ ،‬عبدی خطر افزایش سیالب‬ ‫و تخریب کوهس��تان به واسطه فعالیت این معادن را کامال‬ ‫رد ک��رده و گفت‪ :‬ای��ن معدن هیچ خطری برای س��یل و‬ ‫سیالب نداش��ته و کامال ایمن مش��غول فعالیت هستند و‬ ‫تاکنون گزارش��ی هم مبنی بر خطر ناش��ی از فعالیت این‬ ‫معدن نداشته ایم‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد به جای نفت‬ ‫عض��و هیات مدیره اتحادی��ه صنف فروش��ندگان اهن و فوالد‬ ‫و فل��زات تهران با اش��اره به وضعیت ب��ازار و افزایش قیمت فوالد‬ ‫گفت‪ :‬علت افزایش قیمت در درجه نخس��ت صادرات ان اس��ت‪.‬‬ ‫اهن اس��فنجی‪ ،‬میلگرد و ورق موجب شده است مقداری کمبود‬ ‫در بازار ایجاد ش��ود و همین مسئله موجب افزایش قیمت این کاال‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش دنیای معدن‪ ،‬محمدصادق چیت ساز بیان‬ ‫کرد‪ :‬موضوع دوم علت افزایش قیمت فوالد به این باز می گردد که‬ ‫معامالت دالر‪ ،‬س��که و ارز مقداری مس��کوت مانده است بنابراین‬ ‫از اهن و فوالد به عنوان کاالی س��رمایه گذاری اس��تفاده می شود‬ ‫و عده ای این محصوالت را خرید می کنند تا با س��ود بیش��تری به‬ ‫فروش برسانند و در انبارها دپو می کنند‪.‬عضو هیات مدیره اتحادیه‬ ‫صنف فروشندگان اهن و فوالد و فلزات تهران ادامه داد‪ :‬اما به دلیل‬ ‫اینک��ه مجوز ص��ادرات ندارند و در بازار داخل مجبور هس��تند به‬ ‫فروش برسانند دچار نوسان می ش��وند‪ .‬پیش بینی برای چند ماه‬ ‫این��ده با در نظر گرفتن ش��رایط واردات و ن��رخ ارز احتماال مانند‬ ‫روز های گذش��ته افزایش می یابد و سرمایه گذاران سعی می کنند‬ ‫خرید های بیشتری را از بورس کاال داشته و با افزایش تقاضا و خرید‬ ‫فضا رقابتی ایجاد کنند‪.‬چیت س��از گفت‪ :‬سال اینده تقریبا ادامه‬ ‫همین روند را خواهیم داش��ت به عل��ت اینکه امدیم تحریمی که‬ ‫به طور ظالمانه تحمیل ش��د‪ ،‬اهن و فوالد را جایگزین نفت کردیم‬ ‫و در س��ال اینده این صادرات ادامه خواهد داش��ت‪ .‬درست است‬ ‫که تحریم ش��ده ایم اما صادرات را به کش��ورهای مختلف خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬شهرس��تانی عضو هیات مدیره انجمن فوالد نیز گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می اید سال جاری بیش از ‪۲۷‬میلیون تن تولید فوالد خواهیم‬ ‫داش��ت که نس��بت به س��ال قبل که ‪ ۲۵‬میلیون تن بود‪ ،‬می توان‬ ‫گف��ت حدود ‪ ۷‬درصد افزایش تولید داش��ته ایم ک��ه از میانگین و‬ ‫متوسط معدل در دنیا باالتر بوده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬امسال صادرات‬ ‫خوبی خواهیم داش��ت که نس��بت به ‪ ۸ /۵‬میلیون تن س��ال قبل‪،‬‬ ‫حدود ‪۱۵‬درصد افزایش را نش��ان می دهد و ما مدعی هس��تیم که‬ ‫فوالد و مشتقه ان جایگزین الیقی برای درامد نفت می شود‪.‬بهرام‬ ‫شکوری رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه امروز عالوه بر تامین نیاز داخل قدرت صادرات‬ ‫‪ ۱۵‬میلی��ون تن فوالد را داریم‪ .‬در افق ‪ ۱۴۰۴‬قطعا قدرت صادرات‬ ‫حداق��ل ‪۲۰‬میلیون تن فوالد را خواهیم داش��ت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در‬ ‫شرایط حاضر‪ ،‬صنعت فوالد می تواند یکی از جایگزین های مناسب‬ ‫برای درامد های نفتی باش��د و بازار پر رونق ان در سال های اخیر‪،‬‬ ‫با وجود تکرار تحریم ها خود گویای همین امر اس��ت و برنامه ریزی‬ ‫این صنعت‪ ،‬برای رسیدن به تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن در افق ‪ ۱۴۰۴‬و‬ ‫ایس��تادن در جایگاه هفت بازیگر فوالد جهان‪ ،‬اهمیت این صنعت‬ ‫استراتژیک را دوچندان می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی ذوب و نورد هرمس پوالد ایرانیان‪:‬‬ ‫قوانین دولتی تعادل بازار فوالد را برهم زده است‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تعاونی تولی��دی ذوب‬ ‫و نورد هرم��س پوالد ایرانی��ان گفت‪ :‬بهترین‬ ‫اس��تراتژی ب��رای ب��ازار ف��والد ان اس��ت که‬ ‫دولت با وض��ع قوانین و مق��ررات بی مورد در‬ ‫ای��ن بازار دخال��ت نکند و ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنن��دگان اجازه ده��د در یک فضای‬ ‫تعامل��ی به فعالی��ت اقتصادی خ��ود بپردازند‪.‬‬ ‫هم��واره دخال��ت دولت در قال��ب قوانین ضد‬ ‫تولی��د منجر ب��ه ایجاد چالش در ب��ازار فوالد‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫فاض��ل همام��ی در گفت وگ��و ب��ا «فل��زات‬ ‫انالی��ن» اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ف��والد هرمس‬ ‫بیش از ‪۲۵‬سال اس��ت که در صنعت فوالد به‬ ‫فعالیت می پردازد و کار اصلی ان تولید تسمه‬ ‫از فوالدهای الیاژی ‪ ۵۵Cr۳‬و ‪ ۷۲Cr۳‬است‪.‬‬ ‫شرکت ما برای تولید محصوالت خود‪ ،‬شمش‬ ‫با س��طح مقط��ع ‪ ۱۲۵*۱۲۵‬میلی مترمربع را‬ ‫مصرف کرده و از ان فوالد فنر و فوالد تس��مه‬ ‫فنر تولید می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولیدکنندگان ش��مش با استفاده‬ ‫از عناص��ر الی��اژی مانن��د ک��روم‪ ،‬نی��کل و‪...‬‬ ‫اق��دام به تولید ش��مش الیاژی مناس��ب برای‬ ‫عملیات های��ی مانن��د نورد فوالد و فنرس��ازی‬ ‫می کنند‪ .‬اس��تفاده از عناصر الی��اژی به ویژه‬ ‫کروم در تولید فوالد به اس��تحکام بیش��تر ان‬ ‫در مقابل دما و فش��ارهای نسبتا باال و مقاومت‬ ‫در براب��ر خوردگ��ی می انجامد و ش��رکت های‬ ‫مصرف کنن��ده ب��ه وی��ژه فنرس��ازان این نوع‬ ‫فوالدها را مورد استفاده قرار می دهند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تعاونی های سراس��ری‬ ‫ف��والد و معدن کش��ور اضافه کرد‪ :‬ش��رکت ما‬ ‫پس از دریافت ش��مش فوالد الیاژی‪ ،‬با انجام‬ ‫فرایندهای��ی روی ان‪ ،‬این محص��ول را اماده‬ ‫فنرسازی می کند‪.‬‬ ‫فعالی��ت اصل��ی ش��رکت م��ا تغییر س��ایز‬ ‫فوالدهای الیاژی به وس��یله کش��ش اس��ت و‬ ‫تن در س��ال می رس��د‪ .‬مهم ترین تامین کننده‬ ‫ش��رکت ما ف��والد الیاژی ایران اس��ت و علت‬ ‫کاهش تولید ش��رکت فوالد هرمس به کاهش‬ ‫می��زان نقدینگ��ی بازمی گردد که باعث ش��ده‬ ‫قدرت خرید کاهش یاب��د و نتوانیم مواد اولیه‬ ‫خود را به موقع تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد مسئوالن دولتی ضد تولید‬ ‫است‬ ‫به این ترتی��ب‪ ،‬تولید محصول و عرضه ان در‬ ‫بازار بخش کمتری از فعالیت های ما را ش��امل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همامی عنوان کرد‪ :‬مش��کالت بس��یاری در‬ ‫رابطه ب��ا تولید وج��ود دارد ک��ه ازجمله انها‬ ‫می ت��وان به تامین مواد اولیه‪ ،‬مس��ائل مربوط‬ ‫ب��ه مالیات‪ ،‬بیمه‪ ،‬نقدینگی و‪ ...‬اش��اره کرد که‬ ‫ش��رکت ما نیز مجبور اس��ت با ای��ن چالش ها‬ ‫دس��ت و پنج��ه نرم کن��د‪ .‬البت��ه در یکی دو‬ ‫سال اخیر تامین ش��مش با کیفیت مهم ترین‬ ‫دغدغه ش��رکت فوالد هرمس در زمینه تولید‬ ‫بوده اس��ت؛ به ط��وری که ب��ا کاهش کیفیت‬ ‫شمش فوالد الیاژی‪ ،‬تعداد محصول مرجوعی‬ ‫ی��ا ضایعات حاصل از تولید ان افزایش می یابد‬ ‫و میزان تولید نیز به همان نسبت کم می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که واردات فوالد الیاژی و‬ ‫فنر خودرو درحال حاضر انجام می ش��ود و این‬ ‫امر زوال رونق تولید را تشدید می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات‪ ،‬چال�ش اصلی بازار فوالد‬ ‫الیاژی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تعاون��ی تولیدی ذوب و‬ ‫ن��ورد هرمس پوالد ایرانی��ان واردات را چالش‬ ‫دیگ��ری برای بازار دانس��ت و بیان کرد‪ :‬اغلب‬ ‫مش��تریان ش��رکت ما‪ ،‬فنرس��ازی ها هستند و‬ ‫متاس��فانه واردات قطعات خودرویی همچنان‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬هرچن��د ک��ه در یک��ی ‪ 2‬س��ال‬ ‫گذش��ته واردات کاهش یافت��ه اما این موضوع‬ ‫فعالی��ت قطعه س��ازان را کاهش داده اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه صنعت خودروسازی نیز به عنوان‬ ‫مشتری اصلی قطعه سازان با مشکالت بسیاری‬ ‫ازجمله کاهش تولید و کمبود نقدینگی دست‬ ‫و پنج��ه نرم می کند‪ .‬عالوه ب��ر واردات قطعه‪،‬‬ ‫ش��اهد واردات فوالدهای فنر نیز هس��تیم؛ در‬ ‫حالی که ظرفیت تولید این محصول در کشور‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬واردات فوالدهای فنر باعث ش��د‬ ‫می��زان خرید از ش��رکت ما به ش��دت کاهش‬ ‫یاب��د و نتوانیم بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد از ظرفیت‬ ‫ش��رکت را فع��ال کنیم البت��ه تحریم ها باعث‬ ‫کاهش واردات ش��ده اس��ت و امیدوار هستیم‬ ‫به این خاطر‪ ،‬خری��د از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫نس��بت به گذش��ته افزایش یابد و باعث رونق‬ ‫فعالیت های انها شود‪.‬‬ ‫همامی اظهار کرد‪ :‬به دلیل مشکالت موجود‬ ‫تنه��ا با نیم��ی از ظرفیت فعالی��ت می کنیم و‬ ‫می��زان تولید ش��رکت ما به ح��دود یک هزار‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تعاونی های سراس��ری‬ ‫ف��والد و معدن کش��ور یک��ی از معضالت بازار‬ ‫فوالد کش��ور را دخالت های دولت در این بازار‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬بهترین اقدام��ی که دولت‬ ‫می توان��د ب��رای بهبود ش��رایط کنونی صورت‬ ‫ده��د‪ ،‬عدم دخال��ت مس��تقیم در تنظیم بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر دولتمردان سعی نکنند که نبض صنعت‬ ‫و اقتصاد کش��ور را در دس��ت بگیرند‪ ،‬وضعیت‬ ‫اقتص��ادی و تولی��د به مراتب بهتر از ش��رایط‬ ‫کنون��ی خواه��د بود زی��را بعض��ا تصمیم های‬ ‫از س��وی انها در س��طوح خرد و کالن گرفته‬ ‫می ش��ود که ده ه��ا تولیدکننده را با مش��کل‬ ‫مواجه می کند و این تولیدکنندگان نمی توانند‬ ‫با چالش ایجاد ش��ده از س��وی دول��ت مقابله‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه مشاهده می شود‬ ‫ک��ه برخالف ش��عار س��ال جاری یعن��ی رونق‬ ‫تولید‪ ،‬بسیاری از جهت گیری های مسئوالن به‬ ‫ویژه در ح��وزه مقررات گذاری و تصمیم گیری‬ ‫خالف این ش��عار اس��ت و به جای انکه رونق‬ ‫در تولید ایجاد ش��ود‪ ،‬روزبه روز ش��اهد کاهش‬ ‫فعالیت ه��ای تولی��دی از س��وی صنعتگ��ران‬ ‫هستیم‪ .‬حدود ‪۱۱‬ماه از سال ‪ ۱۳۹۸‬می گذرد‬ ‫و هیچ ی��ک از تولیدکنندگان نه تنها حمایتی‬ ‫از تولی��د ندیده اند‪ ،‬بلکه رفته رفته عرصه تولید‬ ‫را به دلیل عملکرد ضد تولیدی مسئوالن ترک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫با حضور معاون اَفتای نهاد ریاست جمهوری انجام شد‬ ‫اعطای گواهینامه ملی سیستم مدیریت امنیت اطالعات به شرکت مس‬ ‫در مراس��می با حض��ور مدیر گروه فاوای ش��رکت مس و‬ ‫معاون مرکز مدیریت راهب��ردی افتای (امنیت فضای تولید‬ ‫و اطالعات) نهاد ریاس��ت جمهوری گواهینامه ملی سیس��تم‬ ‫مدیری��ت امنیت اطالعات (‪ )ISMS‬به ش��رکت ملی صنایع‬ ‫م��س ایران‪ ،‬اعطا ش��د‪ .‬به گ��زارش مس پرس‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫فناورهای اطالعاتی و الزامات ان همچون سیستم های امنیت‬ ‫اطالعات درحال حاضر یک��ی از مهم ترین مزیت های رقابتی‬ ‫است که بنگاه های اقتصادی برای افزایش رقابت پذیری باید‬ ‫در س��طح س��ازمان پیاده س��ازی کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬بکارگیری‬ ‫فناوری ه��ای روز اطالع��ات در مدیری��ت س��ازمانی یکی از‬ ‫محورهایی بود که اردش��یر سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مس از ابتدای امس��ال بر پیاده س��ازی ان تاکید می کرد‪ .‬در‬ ‫این راستا‪ ،‬مجموعه فاوای معاونت منابع انسانی و پشتیبانی‬ ‫یک کارشناس بازار فوالد گفت‪ :‬به دلیل تعطیلی واحدهای‬ ‫کوچک مصرف کننده فوالدهای الیاژی ازجمله قطعه سازان‪،‬‬ ‫بازار این نوع فوالدها در حال حرکت به سمت عمده فروشی‬ ‫است و به تدریج‪ ،‬خرده فروشی از بین می رود‪.‬‬ ‫محمدحس��ین بابال��و در گفت وگو با «فل��زات انالین» در‬ ‫خصوص وضعیت بازار فوالدهای الیاژی در کشور اظهارکرد‪:‬‬ ‫به طور معمول فعاالن ب��ازار‪ ،‬به فوالدهای الیاژی فوالدهای‬ ‫خاص اطالق می کنند زیرا ترکیب و خواص بس��یار متفاوتی‬ ‫نس��بت به فوالدهای معمولی دارند و به همین دلیل از بازار‬ ‫چندان گس��ترده ای از نظر تناژ نسبت به فوالدهای معمولی‬ ‫برخوردار نیستند‪ .‬به همین دلیل کوچک بودن بازار مصرف‪،‬‬ ‫موضوعات��ی مانن��د واس��طه گری در ای��ن حوزه نس��بت به‬ ‫محصوالت ساختمانی کمتر به چشم می خورد‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫در زمینه محصوالت فوالد الیاژی س��ه تولیدکننده اصلی در‬ ‫کشور فعالیت می کنند که مهم ترین ان‪ ،‬شرکت فوالد الیاژی‬ ‫ایران است و محصوالت نسبتا با کیفیتی تولید می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید فوالدهای الیاژی با توجه به فروالیاژهایی‬ ‫ک��ه در انها مورد مصرف قرار می گیرد‪ ،‬از قیمت تمام ش��ده‬ ‫شرکت مس از ابتدای امسال و با حمایت مدیرعامل شرکت‬ ‫م��س در کن��ار اجرای ط��رح جامع سیس��تم های یکپارچه‬ ‫ش��رکت ملی صنایع م��س ایران‪ ،‬که به ج��رات می توان ان‬ ‫را یک��ی از مهم ترین دس��تاوردهای ش��رکت م��س در کنار‬ ‫موفقیت های تولیدی در سال ‪ ۹۸‬برشمرد‪ ،‬موفق به استقرار‬ ‫سیس��تم مدیری��ت امنیت اطالعات در ش��رکت مس ش��د‪.‬‬ ‫در این زمینه و پس از اس��تقرار این سیس��تم در مراس��می‬ ‫ب��ا حضور معاون اَفت��ای نهاد ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مدیر گروه‬ ‫فاوای شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬سرپرست حوزه وزارت‬ ‫روزگار معدن افتای نهاد ریاست جمهوری و جمعی از پرسنل‬ ‫ف��اوا و حراس��ت گواهینام��ه ملی سیس��تم مدیریت امنیت‬ ‫اطالعات (‪ )ISMS‬به ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬اعطا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ISMS‬راه�کاری مدیریت�ی برای بهب�ود امنیت‬ ‫اطالعات‬ ‫احس��ان طهماس��بی‪ ،‬مدیر گروه فاوای ش��رکت م��س در این‬ ‫جلسه با اشاره به اینکه سیستم مدیریت امنیت اطالعات ‪ISMS‬‬ ‫راهکاری مدیریتی برای بهبود امنیت اطالعات در سازمان هاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با تالش های پرس��نل فاوای شرکت مس‪ ،‬حمایت معاونت‬ ‫منابع انسانی و پشتیبانی شرکت و همچنین تعامل سازنده پرسنل‬ ‫حراس��ت‪ ،‬ش��رکت مس موفق به دریافت گواهینامه ارزش��مند‬ ‫‪ ISMS‬شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر این گواهینامه برای ستاد‬ ‫تهران شرکت ملی صنایع مس ایران کسب شده و الزم است که هر‬ ‫سال این گواهینامه تمدید شود‪ .‬گام بعدی ما این است که سیستم‬ ‫مدیریت امنیت اطالعات را در مجتمع های س��ه گانه شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران پیاده سازی و برای اخذ گواهینامه اقدام کنیم‪.‬‬ ‫کاهش تدریجی خرده فروشی در بازار فوالد الیاژی‬ ‫باالتری در مقایس��ه با فوالدهای معمولی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه به دلیل نوس��انات نرخ ارز و وارداتی بودن برخی‬ ‫از مواد مصرفی و فروالیاژها‪ ،‬این محصوالت نوس��انات قیمت‬ ‫تمام شده باالتری دارند‪.‬‬ ‫کارش��ناس بازار فوالد اضافه کرد‪ :‬ویژگی های صنعتی هر‬ ‫کش��ور‪ ،‬عامل بس��یار تاثیرگذاری در بازار مصرف و تقاضای‬ ‫واقعی فوالدهای الیاژی به ش��مار م��ی رود‪ .‬به عبارت بهتر‪،‬‬ ‫هر اندازه که ش��رایط تولید این محصوالت دش��وارتر باشد‪،‬‬ ‫تقاضای کمتری نیز در بازار نس��بت ب��ه محصوالت الیاژی‬ ‫دیده می شود‪ .‬البته تجربه نشان داده است که نوسان قیمت‬ ‫فوالده��ای الی��اژی نیز تقریبا با نوس��ان قیم��ت فوالدهای‬ ‫س��اختمانی ارتب��اط دارد ام��ا در عین حال تولی��د این دو‬ ‫محصول‪ ،‬از نظر فنی فرایند متفاوتی را طی می کند‪ .‬کشور ما‬ ‫در سال های گذشته یک تولیدکننده نسبتا خوب محصوالت‬ ‫الیاژی به ش��مار می رفت اما برای صادرات باید مش��کالتی‬ ‫مانند حمل ونقل و بازگشت ارز حاصل از ان را در این زمینه‬ ‫لحاظ کرد‪ .‬وی درباره سهم بازار داخلی و وارداتی محصوالت‬ ‫الیاژی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته که وضعیت برای‬ ‫واردات این محصوالت نس��بتا مناس��ب ب��ود‪ ،‬حجم واردات‬ ‫ممکن بود به حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد از تقاضای بازار برس��د‬ ‫اما درحال حاضر ش��رایط بس��یار متفاوت اس��ت‪ .‬زیرا براورد‬ ‫دقیقی از حجم این بازار شامل تولید‪ ،‬واردات و مصرف وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در این شرایط‪ ،‬با توجه به حجم مصرف‪ ،‬تولید برخی از‬ ‫انواع فوالدهای الیاژی در کشور از توجیه اقتصادی برخوردار‬ ‫نیس��ت و ممکن است نیاز متقاضیان از طریق واردات تامین‬ ‫شود‪ .‬ضمن اینکه باال بودن قیمت مواد اولیه این محصوالت‬ ‫نی��ز عامل مهم دیگری برای توجیه پذیر نبودن تولید انها در‬ ‫کشور به شمار می رود‪ .‬این کارشناس بازار فوالد متغیر بودن‬ ‫ش��رایط تولید و مصرف فوالدهای الی��اژی را یکی از عوامل‬ ‫غیرقاب��ل پیش بینی بودن این بازار دانس��ت و خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬با وج��ود تحریم های فوالدی‪ ،‬کاهش تقاضای عمده ای‬ ‫در ای��ن زمینه رخ نداد ام��ا در برخی صنایع‪ ،‬به ویژه صنعت‬ ‫خودرو و یا قالب س��ازی‪ ،‬کاهش تقاضا مشاهده می شود‪ .‬این‬ ‫تغییرات باعث می شوند که بازار محصوالت الیاژی به شدت‬ ‫پرنوسان باشد و به این موضوع باید هزاران نوع فوالد الیاژی‬ ‫را نی��ز اضافه کرد ب��ه پیچیدگی بازار افزوده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫‹ ‹اخ�ذ گواهینام�ه امنی�ت اطالعات نتیج�ه تعامل‬ ‫خوب بخش های مختلف شرکت مس است‬ ‫محمدی��ان‪ ،‬مع��اون مرک��ز مدیری��ت راهبردی افت��ای نهاد‬ ‫ریاس��ت جمهوری نیز در ادامه با بیان اینکه پیاده سازی و استقرار‬ ‫‪ ISMS‬زمانبر اس��ت و حجم کاری زی��ادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اخذ این‬ ‫گواهینامه از س��وی ش��رکت مس نتیجه تعامل خوب بخش های‬ ‫مختلف این ش��رکت و همچنین تالش های انهاس��ت‪ .‬امیدواریم‬ ‫هر س��ال این گواهینامه تمدید و برای گس��ترش دامنه اس��تقرار‬ ‫این سیستم در زیرمجموعه های شرکت مس اقدامات الزم انجام‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه شرکت مس یک شرکت صنعتی‬ ‫و معدنی اس��ت‪ ،‬ما امیدواریم که ش��رکت مس به سمت دریافت‬ ‫گواهینامه های الزم در حوزه امنیت سیستم های صنعتی‪ ،‬کنترل‬ ‫صنعتی و اتوماسیون صنعتی (‪ )OT‬نیز پیش برود‪.‬‬ ‫ش��رایط برخی از مصرف کنندگان ب��زرگ محصوالت الیاژی‬ ‫ترجیح می دهند که فوالدهای مورد نیاز خود را از کشورهای‬ ‫دیگر وارد کنند‪ .‬بابالو با اش��اره به انواع فوالهای الیاژی مورد‬ ‫استفاده در کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فوالدهای خوش تراش که به‬ ‫ان فوالد اتومات نیز گفته می ش��ود‪ ،‬بخش مهمی از تقاضای‬ ‫بازار را تشکیل می دهد و خواصی همچون ماشین کاری عالی‪،‬‬ ‫انعطاف پذیری و استحکام باال دارند که این امر باعث می شود‬ ‫این نوع فوالدها برای س��اخت قطعات خودرو در تیراژ باال و‬ ‫قطعات ماش��ین االت صنعتی بسیار مناسب باشند‪ .‬محصول‬ ‫الیاژی دیگر‪ ،‬فوالد زنگ نزن اس��ت که به دلیل نیکل به کار‬ ‫رفت��ه در ان‪ ،‬قیم��ت باالتری دارد و بعض��ا مصرف کنندگان‬ ‫ترجیح می دهند از جایگزین های کم کیفیت تر ان اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬فوالدهای با اس��تحکام باال محصوالت مهم دیگری در‬ ‫زمینه فوالدهای الیاژی به ش��مار م��ی رود که این گرید نیز‬ ‫عموما در صنایع معدنی و بخش هایی همچون سنگ ش��کن‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬فوالد ابزار نیز به دلیل مقاومت‬ ‫به س��ایش و حرارت کاربردهای بسیار زیادی در صنعت و به‬ ‫ویژه در صنایع معدنی و فلزی دارند‪.‬‬ ‫فلزات‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪312‬‬ ‫یادداشت‬ ‫به دنبال سوددهی‬ ‫در زنجیره فوالد‬ ‫محمد حیدری‬ ‫فعال حوزه فوالد‬ ‫یکی از مشکالتی که در زنجیره صنعت فوالد وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این مس��ئله است که س��وداوری بخش معدن از‬ ‫فوالدس��ازی و محصوالت نهایی در این زنجیره بیشتر‬ ‫اس��ت؛ این درحالی اس��ت که باید ایجاد ارزش افزوده‬ ‫سوداوری بیش��تری را به همراه داشته باشد‪ .‬از همین‬ ‫رو هر اندازه که بتوان به س��مت صنایع پایین دس��ت و‬ ‫ایجاد ارزش اف��زوده پیش رفت به همان اندازه نیز باید‬ ‫س��وداوری ایجاد کرد‪ .‬بنابرای��ن این موضوع که حوزه‬ ‫معدن بیش از بخش فوالدسازی برای معدنکاران سود‬ ‫به هم��راه دارد‪ ،‬در حقیقت ایرادی اساس��ی برای این‬ ‫زنجیره به ش��مار می رود‪ .‬با توج��ه به چنین موضوعی‬ ‫واحده��ای ب��زرگ ف��والدی بی��ش از پی��ش ترجیح‬ ‫می دهند به س��مت تملک معادن پیش بروند تا س��ود‬ ‫بیش��تری را برای خود ایجاد کنند و همین موضوع به‬ ‫ضرر س��ایر واحدها فوالدی به ویژه واحدهای کوچک‬ ‫که توان خرید معدن را ندارند‪ ،‬خواهد بود‪ .‬این مشکل‬ ‫اساسی در زنجیره فوالد از انجا نشات می گیرد که سود‬ ‫براساس ارزش افزوده در این زنجیره به صورت مناسب‬ ‫و منطقی توزیع نش��ده اس��ت و در حقیقت این مسئله‬ ‫یکی از ایرادهایی است که باید به این زنجیره وارد کرد‪.‬‬ ‫همین موضوع به نوبه خود س��بب نگرانی هایی برای‬ ‫برخی ش��رکت های ف��والدی در زمینه تامین خوراک‬ ‫و مواد اولیه ش��ده اس��ت؛ از همین رو هم اکنون شاهد‬ ‫هستیم که برخی واحدهای فوالدی در کشور با کمبود‬ ‫س��نگ اهن روبه رو هستند که البته رفع این چالش ها‬ ‫در این زنجیره به مدیریت واحدی نیاز دارد تا کنترل ان‬ ‫را برعهده بگیرد و س��وددهی در این زنجیره را به شکل‬ ‫منطقی خود نزدیک کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد ‪ ۶.۸‬درصدی تولید‬ ‫فوالد خام تا پایان دی‬ ‫بررس��ی امارهای منتشرشده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت حاکی از تولید ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۶‬هزار و ‪۲۰۰‬تن‬ ‫ف��والد خام از ابتدای س��ال جاری تا پایان دی و رش��د‬ ‫‪۶.۸‬درصدی ان در همس��نجی با پارس��ال اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش معدن ‪ ،۲۴‬در این مدت ‪ ۱۷‬میلیون و ‪۵۸۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬تن محصوالت فوالدی تولید شد که در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه پارس��ال رش��د ‪ ۹.۳‬درصدی داش��ت‬ ‫هاس��ت‪ .‬برپایه امارها وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫در مدت یاد شده تولید کاتد مس با رشد ‪ ۳.۱‬درصدی‬ ‫به ‪ ۲۰۷‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن رسید‪.‬‬ ‫دالالن در صف دریافت‬ ‫رانت فوالدی‬ ‫عضو هی��ات مدیره انجمن فوالد ایران گفت‪ :‬حضور‬ ‫واس��طه ها و دالالن در ای��ن بازار قابل انکار نیس��ت و‬ ‫بخش��ی از س��ود ناش��ی از افزایش قیمت ها‪ ،‬به جیب‬ ‫دالالن م��ی رود‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرن��گاران‪ ،‬نادر‬ ‫س��لیمانی پیرامون دالی��ل افزایش قیمت محصوالت‬ ‫ف��والدی گفت‪ :‬حضور واس��طه ها و دالالن در این بازار‬ ‫قابل انکار نیس��ت و بخش��ی از سود ناش��ی از افزایش‬ ‫قیمت ها‪ ،‬به جیب دالالن می رود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخشی‬ ‫از سودی که باید از تقابل عرضه و تقاضا به شرکت های‬ ‫فوالدی برس��د نصی��ب دالالن و س��وداگران این بازار‬ ‫می شود که در صورت غیرواقعی شدن قیمت ها‪ ،‬عمده‬ ‫س��ود به همین واسطه ها می رسد‪ .‬س��لیمانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نزدیکی به روز های پایانی س��ال همواره التهاباتی‬ ‫در بازار فلزات بادوام ایجاد می کند ضمن اینکه افزایش‬ ‫تقاضا هم قیمت محصوالت فوالدی را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده است‪ .‬این کارشناس صنعت فوالد افزود‪ :‬از طرفی‬ ‫با حرکت صنایع تولیدی ازجمله صنعت خودروسازی‪،‬‬ ‫لوازم خانگی و‪ ...‬به سمت داخلی سازی‪ ،‬مصرف برخی‬ ‫محصوالت فوالدی مثل ورق فوالدی در کشور افزایش‬ ‫داش��ته و از طرف دیگر‪ ،‬ممنوعیت واردات سبب شده‬ ‫فش��ار تقاضای ان بخش از نیاز صنایع که در س��نوات‬ ‫قبل از طریق واردات تامین می ش��د‪ ،‬ب��ه بازار داخلی‬ ‫فوالد تحمیل شود؛ بنابراین افزایش قیمت ها براساس‬ ‫واقعیت و تقاضای موجود در بازار فوالد چندان عجیب‬ ‫نبوده البته به نظر می رسد این روند در اوایل سال اینده‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫انجمن توسعه سرمایه گذاری در نامه ای به جهانگیری و سه وزیر اعالم کرد‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 28 1398‬جمادی الثانی ‪ 23 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪312‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88103730:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ طراحی و ساخت عرض سنج لیزری‬ ‫در واحد نورد گرم فوالد مبارکه‬ ‫مدیر ناحیۀ نورد گرم فوالد مبارکه گفت‪ :‬برای نخستین بـــار دستــــــگاه‬ ‫عرض س��نج لیزری با توان اندازه گیری اسلب داغ به دست توانمند کارشناسان‬ ‫مکانیک‪ ،‬برق و اتوماسیون و ابزار دقیق فوالد مبارکه طراحی و ساخته شده و‬ ‫با موفقیت در خط نورد گرم مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش فوالد مبارک��ه اصفهان‪ ،‬علی حاجیان نژاد‪ ،‬گفت‪ :‬توان باالی تیم‬ ‫مهندس��ی فوالد مبارکه به ویژه مهندس��ان بلندهمت نورد گرم باعث افتخار و‬ ‫غرور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضخامت س��نج مذکور که کار طراحی‪ ،‬ساخت و نصب ان به دست‬ ‫توانای کارشناسان داخلی انجام شد‪ ،‬بعد از قفسه های فینیشینگ نصب گردید‬ ‫و هم اکنون با موفقیت در حال بهره برداری است‪ .‬ساخت عرض سنج لیزری که‬ ‫توانایی اندازه گیری عرض تختال خروجی از کوره های پیش��گرم در دمای باال‬ ‫را دارد‪ ،‬نویدبخش دست یابی به موفقیت های ارزشمندتر و باعث افتخار ناحیۀ‬ ‫نورد گرم و فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫کارش��ناس تعمی��رات سیس��تم های اندازه گیری ن��ورد گـــــ��رم نیز در‬ ‫ایــــــن باره افزود‪ :‬دس��تگاه های اندازه گیری نقش بس��یار مهمی در سیستم‬ ‫اتوماسیون ایفا می کنند‪ .‬در هر قسمت از خط نورد گرم متناسب با مشخصات‬ ‫محص��ول‪ ،‬محاس��بات انجام می ش��ود و تجهی��زات با این محاس��بات کنترل‬ ‫می گردند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬فاصــــله بین فک هـــای س��اید گایدها متناس��ب‬ ‫با عرض محصول تنظیم می ش��وند؛ لذا اندازه گیری عرض محصول در چندین‬ ‫قسمت از خط نورد گرم انجام می پذیرد‪ .‬طول و ضخامت تختال در خط نورد‬ ‫گرم ثابت‪ ،‬ولی عرض متناس��ب با س��فارش مشتری متغیر است و امکان دارد‬ ‫در اثر اشتباهات انسانی‪ ،‬تختال اشتباه وارد خط تولید شود‪ .‬اگر عرض بیشتر‬ ‫از مقدار برنامه ریزی ش��ده باش��د‪ ،‬باعث گیرکردن در تجهیزاتی مثل س��اید‬ ‫گایدها می ش��ود‪ .‬اگر کمتر باش��د نیز تاثیرات منفی در عملکرد ماش��ین االت‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫حسن اصغری پور با تاکید بر اینکه عرض سنج نقش مهمی در افزایش دقت‬ ‫تولید ورق هنگام نورد دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در خروجی کوره های پیشگرم و ورودی‬ ‫نورد مقدماتی نیاز است که عرض و میزان انحراف از مرکز تختال کنترل شود‪.‬‬ ‫او در تشریح روند ساخت این تجهیز افزود‪ :‬پس از این که نیاز به این تجهیز‬ ‫محرز ش��د و شرکت س��ازندۀ خارجی نیز به دلیل تحریم ها از فروش ان سرباز‬ ‫زد‪ ،‬بومی سازی ان در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ارامش پیربکران با انجام اتشباری نوین‬ ‫مدیر مجتمع س��نگ اهک پیربکران بابیان این مطلب گفت‪ :‬شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران با اس��تفاده از دانش روز دنیا و با اس��تفاده از محققان‬ ‫دانش��گاه های داخلی نسبت به بهبود و کنترل اتشباری در معدن سنگ اهک‬ ‫پیربک��ران بعن��وان پایلوت معادن همجوار مناطق مس��کونی اق��دام به انعقاد‬ ‫ق��رارداد تحقیقاتی ب��ا عنوان «به روزاوری و بهینه س��ازی عملیات انفجار در‬ ‫معدن س��نگ اهک پیربکران» با دانش��گاه ازاد اس�لامی واحد علوم تحقیقات‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران‪ ،‬حمید‬ ‫منتظری اظهار کرد‪ :‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با استفاده از دانش‬ ‫روز دنیا و با استفاده از محققان دانشگاه های داخلی نسبت به بهبود و کنترل‬ ‫اتش��باری در معدن س��نگ اهک پیربکران به عنوان پایل��وت معادن همجوار‬ ‫مناطق مس��کونی اق��دام به انعقاد قرارداد تحقیقاتی ب��ا عنوان «به روزاوری و‬ ‫بهینه س��ازی عملیات انفجار در معدن سنگ اهک پیربکران» با دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی واحد علوم تحقیقات کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬هدف از تدوین و اجرای این طرح اس��تفاده از تکنیک‬ ‫های نوین انفجار در راستای کاهش لرزش زمین و هوای ناشی از انفجار است و‬ ‫در صورت عدم کنترل پیامدهای نامطلوب ذکر شده‪ ،‬شاهد نارضایتی ساکنین‬ ‫همجاور معدن و به دنبال ان کاهش و در برخی از موارد توقف تولید خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��نگ اهک پیربکران اظه��ار کرد‪ :‬کاهش خرج ویژه و تعداد‬ ‫چال های اتش��باری تنها راه حل مناسب و کافی در زمینه کاهش لرزش زمین‬ ‫و هوای ناش��ی از انفجار نمی باش��د‪ ،‬زیرا در صورتی ک��ه میزان ماده منفجره‬ ‫مورد اس��تفاده در چال از مقدار بهینه کمتر باشد‪ ،‬جابه جایی و خردایش توده‬ ‫سنگ منفجر شده بسیار نامناسب می شود و این امر سبب اسیب رساندن به‬ ‫تجهیزات معدنی و کاهش راندمان معدنکاری خواهد ش��د‪ .‬لذا برای دستیابی‬ ‫به این امر‪ ،‬روش های نوین انفجار با درنظر گرفتن شرایط ژئومکانیکی منطقه‬ ‫به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫منتظری با اش��اره به اجرای دقیق و مهندس��ی روش نوی��ن انفجار و بهبود‬ ‫پارامتره��ای اتش��باری در هر مرحله طی ‪ 3‬ماهه اخیر گفت‪ :‬مجتمع س��نگ‬ ‫اهک پیربکران موفق به دس��تیابی به کنترل اتش��باری از نظر کاهش میزان‬ ‫لرزش و صدا براساس نظرسنجی به عمل امده از اهالی و ساکنین روستاهای‬ ‫اطراف مجتمع و نیز دس��تیابی به عملکرد مطلوب یک اتش��باری اس��تاندارد‬ ‫و نتای��ج حاصل از ان براس��اس گزارش های خط تولی��د و دانه بندی در مدت‬ ‫یادشده شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا اجرای روش نوی��ن انفجار میزان نرم��ه و ضایعات حاصل از‬ ‫اتش��باری به ط��ور موثری کاهش یاف��ت و با بهینه س��ازی ابع��اد دانه بندی‬ ‫هزینه ه��ای حاص��ل از خردای��ش در واحد فراوری نیز کاه��ش خواهد یافت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت مجتمع سنگ اهک پیربکران‪ ،‬یکی از مجتمع های تابعه شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران بوده و فعالیت خود را از سال ‪ 1346‬در زمینه‬ ‫تهی��ه و تامین مواد اولیه غیرفلزی مورد نی��از کارخانه ذوب اهن اصفهان اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با توجه به همجواری این مجتمع با ش��هر پیربکران و روستاهای‬ ‫اطراف و نیز با توجه به توس��عه مناطق مس��کونی به س��مت مجتمع طی ‪40‬‬ ‫س��ال فعالیت معدنکاری‪ ،‬ایجاد لرزش و صدای ناشی از اتشباری در پله های‬ ‫معدن‪ ،‬اعتراض ساکنین روستاها و شهر پیربکران را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫رانت خواران فوالدی علیه سهامداران بورسی‬ ‫گروه معدن‪ :‬انجمن توس��عه س��رمایه گذاری‬ ‫حرف��ه ای ای��ران در نام��ه ای خطاب به مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری و ‪ 3‬وزیر صم��ت‪ ،‬اقتصاد و رفاه «از‬ ‫تحرکات دالالن در بازار فوالد ابراز نگرانی کرده و این‬ ‫تحرکات را اقدامی برای تضعیف حقوق س��هامدار و‬ ‫متعاقب ان مخالف سیاست های ماندگاری نقدینگی‬ ‫در بازار سرمایه کشور عنوان کرده است»‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬انجمن توسعه س��رمایه گذاری‬ ‫حرفه ای ایران در این نامه اورده است‪“ :‬اقتصاد ایران‬ ‫در دو س��ال اخیر اماج ش��دیدترین تهاجم تحریمی‬ ‫تاری��خ اقتصاد جهان قرار داش��ته اس��ت که با هدف‬ ‫ب��ه زانو دراوردن این مرز بوم به فعاالن اقتصادی ان‬ ‫تحمیل ش��ده است‪ .‬در توصیف این شرایط جمله ای‬ ‫رساتر از تعبیر مقام معظم رهبری نیست که «امروز‬ ‫عرص��ه ی اقتصاد‪ ،‬ب��ه خاطر سیاس��ت های خصمانه‬ ‫امریکا‪ ،‬یک عرصه کارزار اس��ت‪ .‬ی��ک عرصه جنگ‬ ‫اس��ت جنگی از نوع خاص‪ .‬در این عرصه کارزار‪ ،‬هر‬ ‫کس��ی بتواند به نفع کش��ور تالش کند جهاد کرده‬ ‫است»‪ .‬با این تعبیر معظم له در خالل دو سال اخیر‬ ‫تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در واحدهای صنعتی‬ ‫تمامی تالش خود را برای این جهاد اقتصادی مبذول‬ ‫کرده و کوش��یده اند در این جن��گ نابرابر از اقتصاد‬ ‫کش��ور و معیشت عمومی مردم و کارگران بنگاه های‬ ‫اقتصادی دفاع کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه همانگونه ک��ه رئیس جمهوری در‬ ‫هفت��ه جاری به درس��تی به ان اش��اره کرده‪ ،‬تالش‬ ‫فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران به موفقیت نزدیک‬ ‫توانس��ته اس��ت چرخ های بنگاه های اقتصادی کشور‬ ‫را به گردش دراورد‪ .‬رش��د قاب��ل مالحظه بازارهای‬ ‫سرمایه و بورس کاال در این میان نشانه های واضحی‬ ‫از خروج اقتصاد کشور از رکود و غلبه سرمایه گذاری‬ ‫واقع��ی بر گرایش های مخرب به خرید و فروش ارز و‬ ‫سکه و کاالهای ضروری معیشتی است‪.‬‬ ‫رش��د بازار س��رمایه در این می��ان عالوه بر جذب‬ ‫سرمایه های مردمی‪ ،‬بسترساز رشد و بالندگی بنگاه ها‬ ‫از طریق هدایت س��رمایه های مردمی و کاهش فشار‬ ‫تحریم نفت��ی بر بودجه دول��ت و بنگاه های عمومی‬ ‫اس��ت که همگان ش��اهد این ام��ر در خالل ماه های‬ ‫اخیر بوده اند‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ر این نامه ذکر ش��ده اس��ت که‪:‬‬ ‫“تامین مالی چن��د هزار میلی��ارد تومانی بنگاه های‬ ‫مالی نظیر شس��تا و مش��ارکت بیش از ‪ ۱.۴‬میلیون‬ ‫نفر از جمعیت کش��ور در اخری��ن عرضه اولیه‪ ،‬خود‬ ‫نش��ان دهنده ان اس��ت که تا چه حد بازار س��رمایه‬ ‫پ��ر رونق می تواند ب��ه اقتصاد کش��ور کمک کرده و‬ ‫به رش��د بالندگی ان کمک کند‪ .‬متاسفانه در خالل‬ ‫چند روز گذش��ته جریان مخربی با سابقه ای روشن‬ ‫در تالش ب��رای تخریب وضعی��ت بنگاه های اقتصاد‬ ‫در بخش فوالدس��ازی شروع به تهدید این شرایط از‬ ‫طریق ایجاد رانتی چند هزار میلیارد تومانی در بازار‬ ‫فوالد کرده است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬اصرار به قیمت گذاری‬ ‫محص��والت ف��والدی و پتروش��یمی براس��اس ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومان��ی به ه��زاران میلیارد توم��ان رانت و از‬ ‫دست رفتن فروش شرکت های بورسی منجر شد که‬ ‫اث��ار زیان بار ان تا هم اکن��ون گریبان گیر بنگاه های‬ ‫اقتصادی بازار س��رمایه اس��ت‪ .‬این ش��رایط مخرب‬ ‫دوباره اینک در حال تکرار اس��ت‪ .‬شماری از دالالن‬ ‫ش��ناخته ش��ده در بنگاه های خصوصی خانوادگی و‬ ‫رانتی اینک دوباره به کمین س��ود واحدهای تولیدی‬ ‫بازار سرمایه با هزاران کارگر و میلیون ها سهامدار اعم‬ ‫از بازنشستگان و سرمایه گذاران بورسی نشسته اند تا‬ ‫از طریق دس��تکاری در فرایند کشف قیمت عادالنه‬ ‫ورق و شمش فوالدی منافع بنگاه ها را طعمه عطش‬ ‫سیری ناپذیر رانت خواری خود سازند‪.‬‬ ‫این گ��روه رانت خ��وار تحت ل��وای عناوینی نظیر‬ ‫ارزان س��ازی و تولید بخش خصوص��ی همانگونه که‬ ‫در س��ال گذش��ته رخ داد به دنب��ال خرید کاالهای‬ ‫ف��والدی در ب��ورس کاال بوده و ف��روش ان در بازار‬ ‫ازاد ی��ا بازارچه های مرزی هس��تند تا س��ود به حق‬ ‫بنگاه های بورس��ی را راهی جیب خود یا حساب های‬ ‫بانکی خارجی کنند»‪.‬‬ ‫همچنی��ن تاکیده ش��ده اس��ت که «ب��دون هیچ‬ ‫تردیدی و به س��ادگی می توانی��د دریابید تا چه حد‬ ‫اس��تدالل های گروه رانت جوی ک��ه اینک به دنبال‬ ‫خری��د محص��والت فوالدی ب��ا قیمتی غی��ر واقعی‬ ‫هس��تند بی پایه و اس��اس اس��ت و اصوال به سادگی‬ ‫می توان دریافت تا چه حد از رانت های گذش��ته این‬ ‫گروه در چرخه تولی��د مانده و چه میزان صرف فرار‬ ‫سرمایه یا س��وداگری در بازارهای دیگر از جمله ارز‬ ‫و طال شده است‬ ‫گزارش ه��ای متع��دد نهادهای نظارت��ی از جمله‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و سازمان‬ ‫بازرس��ی حاکی اس��ت این عده پس از دریافت ورق‬ ‫به قیمت های دولتی و دس��توری ان را در بازار ازاد‬ ‫ب��ه قیمت های بس��یار باالتر به فروش می رس��انند و‬ ‫تولیدکنندگان واقعی مجب��ور به خرید ورق فوالد با‬ ‫قیمت های بس��یار باالتر از ب��ازار ازاد از همین گروه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که بازار سرمایه با جذب نقدینگی از‬ ‫س��طح جامعه امیدهای زیادی را برای بهبود اقتصاد‬ ‫و صنایع کش��ور زنده کرده است؛ اقدامات این گونه‬ ‫موجب ایج��اد ناامیدی و لطمه به س��هامداران بازار‬ ‫سرمایه خواهد بود که عواقب جبران ناپذیری داشته‬ ‫و مص��داق بارز حرکت در جناح دش��من و در زمینه‬ ‫مطامع دشمنان این کشور و در راستای تحقق فشار‬ ‫حداکثری ایاالت متحده امریکا است»‪.‬‬ ‫چشم انداز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تامین سنگ اهن و فوالد کشور در زمینه توسعه پایدار‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر به همراه سایر‬ ‫ش��رکت های وابسته به ان چش��م انداز خود در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را تدوین کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬برای تحقق چش��م انداز‬ ‫مد نظر این نیاز احس��اس می ش��ود که گل گهر در‬ ‫فک��ر ایج��اد جهت گیری ه��ای جدید کس��ب و کار‬ ‫باش��د که دس��تیابی به ان نی��از به اج��رای تعداد‬ ‫زیادی پروژه و اقدام اس��تراتژیک در س��طح شرکت‬ ‫گل گهر و س��ایر ش��رکت های منطقه دارد‪ .‬برای این‬ ‫ه��دف بی��ش از ‪ ۵۹‬پروژه اصلی و مه��م تاکنون در‬ ‫‪ ۲‬گروه پروژه های صنعتی و زیربنایی تعریف ش��ده‬ ‫ک��ه تع��دادی از انها اجرا ش��ده و ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یده اس��ت و تعداد زی��ادی هم در ح��ال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫ماموری��ت ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گهر‬ ‫نقش افرینی فعال در اینده صنعت کش��ور و تامین‬ ‫سنگ اهن و فوالد مورد نیاز در راستای توسعه پایدار‬ ‫اس��ت‪ .‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بر این باور‬ ‫اس��ت که توس��عه اقتصادی پایدار کش��ور منوط به‬ ‫تامین و مصرف کاالی استراتژیکی چون فوالد است‬ ‫و شرکت گل گهر می تواند در این مسیر نقشی فعال‬ ‫و اثرگذار داش��ته باشد‪ .‬چش��م انداز گل گهر در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به این صورت تعریف شده است که در تولید‬ ‫س��نگ اهن و فوالد با کسب بیشترین ارزش افزوده‬ ‫در زنجیره ارزش با ایج��اد ظرفیت الزم برای تولید‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون تن کنسانتره‪ ۲۱ ،‬میلیون تن گندله و ‪۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد پیشرو باشد‪.‬‬ ‫س��بد پروژه های صنعت��ی و زیربنای��ی منطقه با‬ ‫‪۵۹‬پ��روژه با س��رمایه گذاری ‪ ۶۲۰۸‬میلیارد تومانی‪،‬‬ ‫س��بد پروژه های صنعتی ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر با ‪ ۲۳‬پروژه با سرمایه گذاری ‪ ۱۳۹۷‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬س��بد پروژه های صنعتی س��ایر شرکت های‬ ‫فع��ال در منطق��ه گل گه��ر ب��ا ‪ ۲۱‬پروژه ب��ه مبلغ‬ ‫‪۱۸۵۴‬میلی��ارد تومان‪ ،‬س��بد پروژه ه��ای زیربنایی‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گهر با ‪ ۴‬پ��روژه با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۱۶۳‬میلیارد تومان‪ ،‬سبد پروژه های‬ ‫زیربنایی س��ایر شرکت های فعال در منطقه گل گهر‬ ‫ب��ه تعداد ‪۱۱‬پ��روژه با مبل��غ ‪ ۲۷۹۴‬میلیارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنعتی‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬گل گهر در زمینه تحقق چش��م انداز خود‪،‬‬ ‫رعایت ارزش های بنیادین زیر را س��رلوحه خود قرار‬ ‫داده است‪ .‬جالب است حرف اول این ارزش ها کلمه‬ ‫کیاس��ت را می س��ازد که به معنی دانایی و فراست‬ ‫است که به انها اشاره می شود‪.‬‬ ‫‪-۱‬کارافرین��ی‪ :‬خلق فرصت ه��ای جدید و ترویج‬ ‫روحیه کارافرینی با هدف توس��عه کسب و کارهای‬ ‫جدید و خلق ارزش بیشتر‬ ‫‪-۲‬کیفیت زندگ��ی کارکنان‪ :‬کس��ب اطمینان از‬ ‫وج��ود فضای ایمن کاری و توج��ه به بهبود کیفیت‬ ‫زندگ��ی کارکنان با هدف مش��ارکت فع��ال انها در‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری مورد نیاز‬ ‫‹ ‹چشم انداز منطقه گل گهر‬ ‫‹ ‹ارزش های بنیادین در سایه کیاست‬ ‫پیشبرد برنامه های کالن سازمان‬ ‫‪-۳‬یادگیری س��ازمانی‪ :‬ایجاد فضایی برای خلق و‬ ‫بهره گیری از ایده های جدید در انجام کارهای جاری‬ ‫و توس��عه کس��ب و کارهای اتی با هدف جمع اوری‬ ‫اطالعات و تسهیم تجارب و دانش سازمانی‬ ‫‪-۴‬انجام مس��ئولیت های اجتماعی‪ :‬مشارکت فعال‬ ‫در توس��عه زیرس��اخت های اجتماع��ی و فرهنگ��ی‬ ‫منطقه و انجام موثر مسئولیت های اجتماعی شرکت‬ ‫‪-۵‬سرامدی‪ :‬پیشرو بودن در صنعت معدن و فوالد‬ ‫با انجام به موقع‪ ،‬کیفی و با هزینه مناسب فعالیت ها‬ ‫‪ -۶‬توسعه پایدار‪ :‬توجه به محیط زیست و نسل های‬ ‫اینده در برداشت از معدن و فراوری محصول‬ ‫‹ ‹استراتژی یکپارچگی رو به جلو‬ ‫هدف این اس��تراتژی تکمیل خدمات‪ ،‬اطمینان از‬ ‫ارائه خدمات نهایی مناس��ب به مشتری‪ ،‬همراهی با‬ ‫انها تا پای��ان عمر محصول و یا ارائه ارزش بیش��تر‬ ‫به مش��تری با خدمات تکمیلی اس��ت‪ .‬این اهداف با‬ ‫توسعه کس��ب و کارهایی میسر اس��ت که در ادامه‬ ‫زنجیره ارزش ق��رار دارد و یکپارچگی خدمات قابل‬ ‫ارائ��ه به مش��تری پس از زنجی��ره ارزش را تضمین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن روند از انجا که حم��ل محصوالت یکی از‬ ‫چالش های منطقه گل گهر است‪ ،‬از جهت گیری های‬ ‫ش��رکت گل گهر در تحقق این استراتژی می توان به‬ ‫ورود به حوزه حمل اش��اره کرد‪ .‬حمل محصول های‬ ‫تولیدی یکی از مهم ترین مس��ائل این شرکت است‪،‬‬ ‫در نتیجه داش��تن زیرساخت های الزم در این زمینه‬ ‫به ویژه حم��ل ریلی و دریایی مهم ترین مزیت برای‬ ‫ص��ادرات ی��ا واردات محصول های تولی��دی منطقه‬ ‫است‪ .‬محدودیت ظرفیت حمل در اسکله های شهید‬ ‫رجایی و بارکو‪ ،‬در اختیار داشتن این زیرساخت ها را‬ ‫در این��ده ای نزدیک به یک مزیت رقابتی مهم برای‬ ‫این شرکت تبدیل می کند‪.‬‬ ‫همانط��ور که مش��خص اس��ت زیرس��اخت های‬ ‫حم��ل‪ ،‬مورد اس��تفاده تم��ام صنایع منطقه اس��ت‬ ‫و تنها یک ش��رکت نمی تواند نس��بت به توسعه ان‬ ‫اقدام کند‪ .‬تش��کیل یک ش��رکت حمل که به سایر‬ ‫ش��رکت های منطقه خدمات برساند‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫برای توس��عه زیرس��اخت ها را در پ��ی دارد‪ .‬انتظار‬ ‫دیگر ش��رکت ها برای اقدام به تامین زیرساخت های‬ ‫حمل توس��ط دیگران نه تنها منفعتی ندارد بلکه در‬ ‫نهای��ت باعث ضعف توس��عه زیرس��اخت های حمل‬ ‫م��ی ش��ود‪ .‬از دیگ��ر جهت گیری های اس��تراتژی‬ ‫یکپارچگ��ی رو به جلو ش��رکت گل گهر می توان به‬ ‫بازرگانی و س��رمایه گذاری در صنایع باالدستی و با‬ ‫ارزش افزوده اش��اره کرد‪ .‬همچنی��ن از خدمات ان‬ ‫می ت��وان به مواردی مثل فروش مس��تقیم محصول‬ ‫صادراتی به مصرف کنن��ده نهایی به جای فروش به‬ ‫واس��طه ها‪ ،‬خرید س��نگ اهن و محصوالت معدنی‪،‬‬ ‫مع��ادن کوچک و ص��ادرات انها‪ ،‬تامی��ن مواد اولیه‬ ‫شرکت های منطقه گل گهر‪ ،‬سرمایه گذاری در صنایع‬ ‫تکمیلی و ایجاد ارزش افزود باالتر‪ ،‬سرمایه گذاری در‬ ‫سهام شرکت های سود ده و ایجاد یا خرید یک اسکله‬ ‫برای حمل محصوالت معدنی نام برد‪.‬‬ ‫در فوالد مبارکه انجام شد‬ ‫همای��ش یادگی��ری از ب��زرگان حوزه نگه��داری و‬ ‫تعمیرات با برنامه ریزی واحد اموزش و توس��عه منابع‬ ‫انس��انی و همکاری دفت��ر فنی نگه��داری و تعمیرات‬ ‫ش��رکت و با هدف به اش��تراک گذاش��تن تجارب‪ ،‬روز‬ ‫چهارش��نبه ‪ 30‬بهمن در مح��ل برگزاری همایش های‬ ‫واحد اموزش برگزار ش��د‪ .‬به گزارش فوالد‪ ،‬در بخش‬ ‫نخس��ت این همایش‪ ،‬عباس اکب��ری‪ ،‬محمدی معاون‬ ‫نیروی انسانی فوالد مبارکه‪ ،‬ضمن قدردانی از زحمات‬ ‫مدیران و بنیان گذاران فوالد مبارکه در همه بخش ها‪ ،‬با‬ ‫برشماری برخی چالش های صنعت فوالد کشور گفت‪:‬‬ ‫تغییر نسل مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه و استفادۀ‬ ‫حداکثری از تجارب همه مدیران و کارکنان بازنشسته‬ ‫برای این ش��رکت یک ضرورت اس��ت‪ .‬وی از مدیران و‬ ‫کارکنان بازنشس��ته به عنوان س��رمایه و گنجینه هایی‬ ‫ارزش��مند ی��اد و اضافه کرد‪ :‬بدون ش��ک ش��رکت به‬ ‫اس��تفاده از تجارب همه این عزیزان نیازمند است‪ .‬باید‬ ‫به خاطر داش��ته باشیم که فوالد مبارکه برای تمام این‬ ‫عزیزان س��رمایه گذاری کرده و امروز هریک از انان به‬ ‫سرمایه ای ارزشمند تبدیل شده اند و نباید نادیده گرفته‬ ‫شوند‪ .‬با استفاده از تجارب نسل قبل و با اتکا به دانش‬ ‫برگزاری همایش یادگیری از بزرگان حوزه نگهداری و تعمیرات‬ ‫فنی روز دنی��ا و همچنین اس��تفاده از ظرفیت نیروی‬ ‫انسانی جوان‪ ،‬باید برای برقراری توازن هرچه بیشتر در‬ ‫زنجیرۀ تولی��د و تامین مواد اولیه موردنیاز و همچنین‬ ‫تقویت زیرس��اخت ها اقدامات عاجلی انجام دهیم‪ .‬دنیا‬ ‫در حال حرکت به سمت استفاده از فناوری های جدید‬ ‫دیجیتال‪ ،‬هوش مصنوعی و اینترنت اش��یا اس��ت‪ .‬این‬ ‫مباحث به زودی شرکت را مانند موجی عظیم و فراگیر‬ ‫در بر خواهد گرفت‪ .‬یکی از تفاوت های امروز با گذشته‬ ‫در همین امر اس��ت‪ .‬تغییرات امروزه تدریجی نیست و‬ ‫باید امادگی الزم را برای مواجهه با ان داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫ه��دف از برگزاری این همایش کم کردن فاصله نس��ل‬ ‫قدیم و جدید نیروی انس��انی ش��رکت اس��ت‪ .‬باید از‬ ‫تجارب بزرگان استفاده کنیم و تشکل های تخصصی و‬ ‫اتاق فکرهایی ترتیب دهیم که خروجی انها پیش بینی‬ ‫صورت مسئله های ش��رکت و ارائۀ راه حل های مناسب‬ ‫برای انها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مختار بخشیان معاون بهره برداری‬ ‫تمامی بازنشس��تگان فوالد مبارکه‪ ،‬به ویژه همکارانی‬ ‫که در دوران س��اخت و ابتدای بهره برداری ایفای نقش‬ ‫کرده اند‪ ،‬در ش��کل گیری فوالد مبارکه نقش اساس��ی‬ ‫داش��ته اند‪ .‬ف��والد مبارکه به دس��ت این افراد س��اخته‬ ‫ش��ده اس��ت؛ فرهنگ جاری در این ش��رکت به دست‬ ‫ای��ن عزیزان بنیان نهاده ش��ده و امروز به صورت امانت‬ ‫به دست ما رسیده است‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت در فواصل زمانی برنامه ریزی ش��ده‪،‬‬ ‫ای��ن بزرگ م��ردان را در چنی��ن همایش هایی مالقات‬ ‫کنی��م و بس��تری فراهم س��ازیم تا از تجرب��ه و دانش‬ ‫انه��ا در پروژه ه��ای مختل��ف و ب��رای ارتق��ای فوالد‬ ‫مبارکه اس��تفاده کنیم‪ .‬محمد رجایی مدیر دفتر فنی‬ ‫نگه��داری و تعمیرات هدف از برگ��زاری این همایش‪،‬‬ ‫اوال تکریم مدیران اس��بق ف��والد مبارکه‪ ،‬و ثانیا فراهم‬ ‫کردن بس��تری برای انتقال تجارب انها به نسل جدید‬ ‫است‪.‬‬ ‫همه مدیران و کارکنان پیشین فوالد مبارکه به سهم‬ ‫خ��ود در بهره برداری و تولید پایدار این ش��رکت نقش‬ ‫داش��ته اند‪ .‬تداوم تولید در ف��والد مبارکه نتیجه وجود‬ ‫پی ریزی اس��توار و درس��تی اس��ت که مدیران اسبق‬ ‫س��نگ بنای ان را گذاش��تند‪ .‬بر ای��ن باوریم که هنوز‬ ‫جا دارد از مدیران س��ابق یاد بگیریم و کس��ب تجربه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاظمی مدیر اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫با توجه به تحوالت س��ریع در محیط کس��ب وکار فوالد‬ ‫و وج��ود تحریم ها و ازانجاکه ف��والد مبارکه در حال جوان‬ ‫ش��دن و تغییر نس��ل اس��ت‪ ،‬برای این که نس��ل جدید با‬ ‫مش��کالت جدی مواجه نش��ود‪ ،‬ضروری است تا خبرگان‬ ‫حوزه های مختلف به میدان بیایند و تجاربشان را در اختیار‬ ‫نس��ل جدید قرار دهند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬یادگیری از بزرگان‬ ‫فوالد مبارک��ه در حوزه های مختلف و همچنین تجلیل از‬ ‫ایشان را در دستور کار واحد اموزش قرار داده ایم‪ ،‬زیرا باید‬ ‫از نظر دانش فنی بین نس��ل جدید و قدی��م ارتباط برقرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ف��والد مبارکه ب��ا برنامه احداث نورد گرم ‪ ۲‬در اس��تانه‬ ‫گام دوم دوران س��اخت خ��ود اس��ت؛ ازای��ن رو چنی��ن‬ ‫برنامه های��ی می تواند حل موان��ع و چالش های احتمالی‬ ‫شرکت را تسهیل کند‪ .‬همچنان که مدیرعامل شرکت نیز‬ ‫همواره بر این راهبرد و اس��تفادۀ حداکثری از ظرفیت های‬ ‫دانش��گاه ها و ش��رکت های دانش بنیان تاکید داشته اند‪.‬‬ ‫قدر مس��لم این که دانش و تجربۀ بازنشستگان‪ ،‬استفاده از‬ ‫ظرفیت های دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و نیروی‬ ‫جوان و مستعد شرکت این سه ضلع را کامل خواهد کرد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار معدن

هفته نامه روزگار معدن 327

هفته نامه روزگار معدن 327

شماره : 327
تاریخ : 1398/12/26
هفته نامه روزگار معدن 326

هفته نامه روزگار معدن 326

شماره : 326
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه روزگار معدن 325

هفته نامه روزگار معدن 325

شماره : 325
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه روزگار معدن 324

هفته نامه روزگار معدن 324

شماره : 324
تاریخ : 1398/12/21
هفته نامه روزگار معدن 323

هفته نامه روزگار معدن 323

شماره : 323
تاریخ : 1398/12/20
هفته نامه روزگار معدن 322

هفته نامه روزگار معدن 322

شماره : 322
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!