هفته نامه روزگار معدن شماره 311 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار معدن شماره 311

صفحه بعد

هفته نامه روزگار معدن شماره 311

هفته نامه روزگار معدن شماره 311

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫‪ ۶۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی در خط‬ ‫فاضالب سیرجان‬ ‫شنبه‬ ‫به کمک دولت‬ ‫امده ایم‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪ 27 1398‬جمادی الثانی ‪ 22 1441‬فوریه ‪ 2020‬سال دوم شماره ‪8 311‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ها‬ ‫ایران در مس غنی است‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫ارزش معادن کشور ‪ ۲۲‬میلیارد دالر است‬ ‫تالش دولت در جایگزینی معادن به جای نفت‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫رشد دو سویه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫تالطم در بازار‬ ‫قوطی و پروفیل‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫به دنبال سوددهی‬ ‫در زنجیره فوالد‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫پنجمین استان معدنی کشور را بهتر بشناسید‬ ‫اخبار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪311‬‬ ‫خبر‬ ‫همایش احیا و فعال سازی‬ ‫معادن کوچک درجنوب کرمان‬ ‫همایش طرح احیا‪ ،‬فعالسازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقیاس جن��وب کرمان با حضور جمعی‬ ‫از مدیران برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب کرمان‬ ‫با اشاره به وجود ‪ 263‬فقره پروانه اکتشاف‪137 ،‬‬ ‫فقره پروانه بهره برداری و گواهی کش��ف معدن‬ ‫و در ح��وزه صنای��ع معدنی نی��ز ‪ 50‬فقره جواز‬ ‫تاس��یس و ‪ 14‬کارخانه فراوری مواد معدنی در‬ ‫جنوب کرمان‪ ،‬گف��ت‪ :‬بهترین و مهمترین اتفاق‬ ‫در این حوزه ایجاد اشتغال پایدار در جهت رونق‬ ‫اقتص��ادی منطقه اس��ت‪ .‬مروجی ف��رد در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬علیرغم پتانس��یل های عالی که در زمینه‬ ‫مع��ادن در منطق��ه جنوب کرمان وج��ود دارد‪،‬‬ ‫مشکالت زیرساختی از جمله نبود برق‪ ،‬نداشتن‬ ‫س��رمایه برای راه اندازی مع��ادن و تامین وثیقه‬ ‫برای دریافت تسهیالت‪ ،‬مواردی است که موجب‬ ‫ایجاد مانع برای پیشرفت منطقه شده است‪.‬‬ ‫در این جلسه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫و صندوق بیمه س��رمایه گذاری معادن کشور در‬ ‫بحث تامین زیرس��اخت های مورد نیاز‪ ،‬خصوصا‬ ‫برق مورد نیاز معادن همچنین فعالسازی معادن‬ ‫و اکتش��افات در حوزه معادن جنوب کرمان قول‬ ‫مس��اعد دادند‪ .‬الزم ب ه ذکر اس��ت این نشست با‬ ‫حضور رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جنوب کرمان‪ ،‬مجری طرح های کوچک مقیاس‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬رئیس‬ ‫صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن ایران‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی اس��تان کرمان‪ ،‬رئیس‬ ‫خانه معدن استان کرمان و جمعی از معدنکاران‬ ‫جنوب کرمان‪ ،‬همایش طرح احیا‪ ،‬فعالس��ازی و‬ ‫توس��عه معادن کوچک مقیاس جن��وب کرمان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫خراسان جنوبی رنگ مس می گیرد‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬سالها ست تحقیقات و اطالعات‬ ‫اکتشافی پایه نش��ان داده‪ ،‬خراس��ان جنوبی مستعد‬ ‫کانی س��ازی مس است و با ادامه فعالیت های اکتشافی‬ ‫در اینده می توان اس��تان خراس��ان جنوبی را به عنوان‬ ‫یکی از مناطق مس خیز کشور شناخت‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۵‬اکتش��اف معدن��ی بر پای��ه مس در‬ ‫این اس��تان جدی تر شد و در س��ال های اخیر‪ ،‬به ویژه‬ ‫در س��ال ‪ ،1394‬ی��ک ذخیره ‪810‬هزار تنی کانس��ار‬ ‫م��س با عی��ار ‪۰.۷۵‬درص��د در منطقه «سربیش��ه» و‬ ‫در منطق��ه «ماهراباد» ‪۱.۵‬میلی��ون تنی مس با عیار‬ ‫حدود ‪۰.۵‬درصد کش��ف شد‪ .‬در مجموع میزان ذخایر‬ ‫کش��ف ش��ده از این کانی رقمی ح��دود ‪2‬میلیون تن‬ ‫کانس��ار م��س ذخیره قطعی اس��ت‪ .‬البت��ه پیش تر از‬ ‫ان بر اس��اس مطالعات پراکنده از س��وی سازمان های‬ ‫ذی ربط از جمله سازمان زمین شناسی روی زون های‬ ‫مختلف در استان خراس��ان جنوبی مورد بررسی قرار‬ ‫گرف��ت و معدن مس قلعه زری‪ ،‬ب��ه عنوان گنجینه ای‬ ‫ناشناخته در دل کویر لوت و در فاصله ‪180‬کیلومتری‬ ‫جنوب بیرجند و حاش��یه شمالی کویر لوت اثار مس و‬ ‫کوره های ذوب از صدها س��ال پی��ش را در خود جای‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫کانس��ار مس رگه ای قلع��ه زری از ذخایر قابل توجه‬ ‫م��س در ایران اس��ت که ب��ه علت عیار ب��االی مس از‬ ‫اهمی��ت خاص��ی برخوردار اس��ت و اهالی روس��تای‬ ‫قلعه زری که اغلب از روس��تاهای اطراف کانسار به این‬ ‫منطقه کوچ کرده اند از کارکنان معدن هستند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د به زودی نام این اس��تان در کنار دو‬ ‫استان مس��ی دیگر کش��ور یعنی کرمان و اذربایجان‬ ‫شرقی خواهیم دید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 10‬میلیون تن ذخیره شناخته شده‬ ‫کش��ور ایران از ای��ن حیث‪ ،‬در جای��گاه ‪ ۸‬جهانی با‬ ‫ذخایر ثبت شده ‪۲۰‬میلیون تن و سهم ‪۳‬درصدی قرار‬ ‫دارد‪ .‬جایگاهی که با توج��ه به عظمت تجارت جهانی‬ ‫مس می تواند نقشی اساسی و تعیین کننده برای کشور‬ ‫ایران به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫داوود شهرکی رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن هشتم‬ ‫تجارت اس��تان خراس��ان جنوبی درباره اکتش��افات و‬ ‫شناس��ایی ذخایر جدید مس در این اس��تان به روزگار‬ ‫مع��دن گفت‪ :‬در اس��تان خراس��ان جنوب��ی تا کنون‬ ‫‪۱۰‬میلیون تن ذخایر ش��ناخته ش��ده مس وجود دارد‬ ‫و ‪ ۵‬مع��دن مس شناس��ایی ش��ده که ب��ه مرحله اخذ‬ ‫پروانه بهره برداری رسیده است‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شود ذخیره زمین شناس��ی در این مناطق بیش از‬ ‫چندین برابر میزان مس کش��ف شده باشد‪ .‬هم اکنون‬ ‫با توجه به تکمیل اطالعات به دس��ت امده از مطالعات‬ ‫ژئوفیزیک‪ ،‬ژئوش��یمی و زمین شناسی انتظار می رود‬ ‫بخش عمده ای از اس��تان خراس��ان جنوب��ی قابلیت‬ ‫تش��کیل کانس��ار مس و عناصر همراه همچون طال و‬ ‫مولیبدن را داش��ته باش��د که پس از انج��ام مطالعات‬ ‫تکمیلی میزان ان مش��خص خواهد ش��د وی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این اس��تان ‪۵۰‬منطقه اکتشافی نیز با‬ ‫محوریت مس در دس��ت اقدام اس��ت‪ .‬محدوده ای در‬ ‫حوزه شهرس��تان خوس��ف و نهبن��دان دارای مس و‬ ‫عناصر هم��راه از جمله طال در اختیار ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی اس��ت که در حال اکتشاف قرار دارد‬ ‫و امیدواریم به ذخایر خوبی در این مناطق دس��ت پیدا‬ ‫کنی��م‪ .‬همچنین ذخایر طالی خوب��ی در این منطقه‬ ‫پیدا ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت خراس��ان جنوبی اظهار ک��رد‪ :‬بهره برداری از‬ ‫این ذخایر در دس��ت اقدام اس��ت چنان که ‪۲‬معدن در‬ ‫ح��ال بهره برداری و دارای پروانه و ‪ ۲‬معدن نیز در حال‬ ‫تجهیز یا اماده واگذاری است‪ .‬شهرکی در ادامه تاکید‬ ‫کرد ‪ :‬بخش��ی از خاک های استخراج شده در استان در‬ ‫حال فراوری اس��ت و تبدیل به کنسانتره شده و سپس‬ ‫به ش��هرهای دیگر می رود‪ .‬یک واحد فراوری در محل‬ ‫معدن قلعه زری در خوسف و یکی در نهبندان قرار دارد‬ ‫که کنسانتره مس را تولید کرده و سپس به استان های‬ ‫دیگر فرس��تاده می شود‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که‬ ‫رگه مس دار خراس��ان جنوبی تا سیستان و بلوچستان‬ ‫و افغانس��تان پیش می رود‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن مناطق دارای‬ ‫ذخایر مس هس��تند اما به این معنا نیس��ت که رگه ای‬ ‫از یک منطقه تا منطقه دیگر کش��یده ش��ده باش��د‪ .‬از‬ ‫نظر زمین شناس��ی الزاما همه ذخایر به صورت رگه ای‬ ‫نیست بلکه به س��اختار زمین شناسی منطقه بستگی‬ ‫دارد‪ .‬شهرکی در ادامه درباره نوع ذخایر مس خراسان‬ ‫جنوبی از کدام نوع اس��ت؟ نیز اظه��ار کرد‪ :‬این ذخایر‬ ‫عمدتا پورفیری‪ ،‬رگه ای‪ ،‬اکس��یدی و سولفیدی است‬ ‫ک��ه کانی های اکس��یدی با روش ف��راوری لیچینگ‪،‬‬ ‫پرعیارس��ازی می ش��وند و دیگر انواع کانی های مس‬ ‫با روش فلوتاس��یون‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره عناص��ر همراه م��س در این منطقه‬ ‫بیش��تر توضی��ح داد و اف��زود‪ :‬هر ک��دام از این معادن‬ ‫باه��م متفاوتند‪ .‬تم��ام ذخایر مس الزام��ا دارای طال و‬ ‫نقره نیس��ت اگرچه می تواند به همراه داشته باشد‪ .‬به‬ ‫طور مثال بخش��ی از معدن قلعه زری ب��ه عنوان ماده‬ ‫ثانوی��ه‪ ،‬طال با عی��ار کمتر از یک پی پ��ی ام دارد که در‬ ‫کنار پرعیارس��ازی مس دارای ارزش خواهد شد‪ .‬البته‬ ‫یکی دو معدن این اس��تان‪ ،‬طال دارد که عیار ان کمتر‬ ‫از یک پی پی ام اس��ت‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان جنوبی درباره برنامه های دولت برای‬ ‫شناس��ایی ذخایر باارزش معدنی این استان در دست‬ ‫گفت‪ :‬دولت توس��ط ایمیدرو و سازمان زمین شناسی‪،‬‬ ‫برنام ه اکتش��اف ژئوفیزیک هوایی را در این اس��تان به‬ ‫وسعت ‪۸۰‬هزار کیلومتر مربع انجام داده که بیشترین‬ ‫وس��عت را در بین استان های کشور دار است و متعاقب‬ ‫ان مطالعات زمینی و میدانی را توس��ط کارشناس��ان‬ ‫این دو س��ازمان در دس��ت اقدام دارد‪ .‬در ادامه بخشی‬ ‫از مناط��ق مس��تعد از س��وی دولت و بخش��ی که در‬ ‫اولویت نباش��د از طریق فراخ��وان به بخش خصوصی‬ ‫واگذار می ش��ود‪ .‬شهرکی با بیان اینکه استقبال بخش‬ ‫خصوصی هم خوب اس��ت اظهار کرد‪ :‬س��ال قبل ثبت‬ ‫محدوده های معدنی در این استان‪ ،‬رشد قابل توجهی‬ ‫داش��ته و در دو‪ ،‬سه س��ال اخیر در زمینه صدور پروانه‬ ‫بهره برداری‪ ،‬گواهی کشف و حتی پروانه اکتشاف جزو‬ ‫استان های اول تا سوم بودیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خراس��ان جنوب��ی می تواند بعد از‬ ‫اس��تان کرمان این اس��تان به قط��ب دوم مس تبدیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬استان خراسان جنوبی در حال حاضر نیز‬ ‫جزو ‪۵‬اس��تان برتر معدنی کشور به شمار می رود؛ ‪۷۰‬‬ ‫درصد زغال سنگ کشور در این استان تولید می شود و‬ ‫بیشترین ذخایر منیزیت کشور در این استان قرار دارد‪،‬‬ ‫بخش��ی از این مواد که ذخایر قاب��ل توجهی دارد و در‬ ‫استان سیستان و بلوچستان نیز واقع شده‪ ،‬خاک های‬ ‫صنعتی مانند بنتونیت است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد ‪ :‬همچنین در حوزه طال ‪۲۰‬تن طالی‬ ‫شناسایی ش��ده در اس��تان وجود دارد و در سایر مواد‬ ‫معدن��ی مانند س��نگ اه��ن ذخایر خوبی در دس��ت‬ ‫اکتش��اف اس��ت و حت��ی در نیکل که در ای��ران کمتر‬ ‫یافت می شود‪ ،‬ذخیره خوبی در استان شناسایی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬شهرکی در ادامه با بیان اینکه با انجام مطالعات‬ ‫بهروز برنا‬ ‫داوود شهرکی‬ ‫در استان خراسان جنوبی ‪۱۰‬میلیون تن ذخایر شناخته‬ ‫شده مس وجود دارد‬ ‫سیس��تماتیک و میدانی در این استان‪ ،‬توسعه معادن‬ ‫و صنایع معدنی در اس��تان هدف ما اس��ت عنوان کرد‪:‬‬ ‫بخش��ی از این ه��دف نیز به ثمر رس��یده که در برخی‬ ‫بخش ه��ا مانن��د فراوری م��س س��نگ های تزئینی‪،‬‬ ‫خاک ه��ای صنعتی و واحدهای چدن و فوالد ش��کل‬ ‫گرفته و این امر نش��ان می دهد گرایش به س��مت این‬ ‫بخش هدایت ش��ده اس��ت و زمینه توس��عه استان در‬ ‫این��ده بخش معدن و صنایع معدن��ی فراهم تر خواهد‬ ‫بود‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫جنوبی به بیان برخی صنایع معدنی این اس��تان اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در اس��تان خراسان جنوبی حدود ‪ ۵‬معدن‬ ‫طال داریم که یکی از انها معدن هیرد اس��ت که نسبت‬ ‫به معادن دیگر دارای ذخیره بیشتری است چند معدن‬ ‫دیگ��ر مانند معدن خونیک‪ ،‬طالی محدوده کودکان و‬ ‫چند محدوده دیگر نیز در دس��ت اکتش��اف است‪ .‬در‬ ‫زغال س��نگ نیز ‪ ۳‬میلیارد تن ذخیره اعم از کک ش��و‬ ‫و حرارتی شناس��ایی شده اس��ت و یک کارخانه تولید‬ ‫کک نیز با سرمایه گذاری افزون بر ‪۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به بهره برداری رسیده اس��ت‪ .‬واحدهای تولید زغال و‬ ‫زغالش��ویی به خوبی در حال ش��کل گرفتن هستند و‬ ‫ظرفیتهای فراوری زغال ما مازاد بر اس��تخراج است به‬ ‫همین دلیل طرح های توسعه زغال را با کمک ایمیدرو‬ ‫و ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی اغاز کردیم که در‬ ‫قالب طرح های توس��عه معادن مناطق پ��روده و ‪ ....‬به‬ ‫خوبی دنبال می شود تا استخراج ساالنه زغال سنگ را‬ ‫به ‪۵‬میلیون تن در سال برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف کمربند مس و طال‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‪،‬‬ ‫نیز در این باره به روزگار معدن از کمربند مس و طال با‬ ‫ذخیره ‪۲۰‬تن طال و ‪۱۰۰‬میلیون تن مس در خراس��ان‬ ‫جنوبی خبر داد و گفت‪۱۰ :‬محدوده امیدبخش شامل‬ ‫ذخای��ری از طال‪ ،‬م��س‪ ،‬نیکل‪ ،‬اهن‪ ،‬قلع و تنگس��تن‬ ‫کش��ف ش��ده که باعث ورود دولت به فاز اکتش��افات‬ ‫تفضیلی شده اس��ت‪ .‬بهروز برنا افزود‪ :‬خراسان جنوبی‬ ‫دارای برخ��ی از م��واد معدنی از جمل��ه منیزیت‪ ،‬گل‬ ‫سفید‪ ،‬نیکل‪ ،‬بازالت‪ ،‬سنگ نما بوده که در استان های‬ ‫دیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫ذخایر خوبی از مس در خراس��ان جنوبی و سیستان‬ ‫و بلوچس��تان کش��ف ش��ده اس��ت که در اینده جزو‬ ‫استان های مسی کش��ور خواهند شد‪ .‬این دو استان از‬ ‫اس��تان هایی هستند که اگر صنایع معدنی در راستای‬ ‫کشفیات سازمان زمین شناس��ی پیش برود در اینده‬ ‫ش��اهد ش��کوفایی اقتصادی انها خواهیم بود‪ .‬برنا در‬ ‫ادام��ه با بی��ان اینکه کمربن��د مس از کش��ور ما عبور‬ ‫می کن��د و حداقل ‪ ۸۵‬ذخیره م��س پورفیری به ثبت‬ ‫رسیده است اظهار کرد‪ :‬در این راستا شرکت ملی مس‬ ‫و ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی اکتش��افات بسیار‬ ‫خوب��ی را انج��ام داده و ذخایر خوبی از مس و مولیبدن‬ ‫را کشف کرده اند‪.‬‬ ‫به غی��ر از ذخایر مس پورفیری‪ ،‬اس��کارن‪ ،‬مس��یو‬ ‫س��ولفاید‪ ،‬رس��وبی و رگه ای وجود دارد که بسیاری از‬ ‫این ذخای��ر قابل بهره برداری و فراوری هس��تند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایران در مس دارای رتبه تک رقمی اس��ت و‬ ‫ب��ا مجموع این ذخایر اتفاقات خوبی برای ایران در این‬ ‫ماده معدنی افتاده و اینده بهتری نیز در انتظار است‪.‬‬ ‫برنا با بی��ان اینکه ذخیره معدنی م��س ایران از ‪۲۲‬‬ ‫میلی��ون تن مس خال��ص به ‪ ۳۴.۵‬میلی��ون تن مس‬ ‫خالص افزایش یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا افزایش ذخیره‬ ‫معدنی کشور هم اکنون ‪ ۴.۱۵‬درصد کل ذخایر جهان‬ ‫در اختیار ایران است‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫نشست خبری مهندس عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل فوالدمبارکه‪ ،‬روز‬ ‫چهارش��نبه ‪ 23‬بهمن ماه با حضور ‪ 56‬رسانه استانی و کشوری در‬ ‫محل برگزاری همایش های کمیتۀ مدیریت ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش خبرنگار فوالد‪ ،‬در بخش نخست این نشست‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه ضمن قدردان��ی از زحمات خبرنگاران و‬ ‫رسانه های استانی و کشوری توضیحات مبسوطی ارائه کرد‪.‬‬ ‫مهن��دس عظیمیان گفت‪ :‬فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکنندۀ‬ ‫ورق های فوالدی تخت در خاورمیانه و ش��مال افریقا با سهم بیش‬ ‫از ‪50‬درصدی در بین شرکت های بزرگ فوالدسازی کشور و سهم‬ ‫‪ 22‬درصدی در ‪( MENA‬خاورمیانه و ش��مال افریقا) می باش��د‪.‬‬ ‫گ��روه فوالد مبارک��ه با بیش از ‪ 11‬میلیون تن اهن اس��فنجی در‬ ‫س��ال بزرگ ترین تولیدکنندۀ اهن اسفنجی در جهان است‪ .‬ارزش‬ ‫فعل��ی گروه ف��والد مبارکه معادل ‪ 840.000‬میلیارد ریال اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت در تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬سهم یک درصدی‬ ‫و در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت س��هم پنج درصدی دارد‪.‬‬ ‫در زنجیرۀ تامین گس��ترده ف��والد مبارکه نیز ‪ 2800‬تامین کنندۀ‬ ‫خدمات و کاال با حدود ‪80‬درصد ساخت داخل حضور دارند‪.‬‬ ‫شبکۀ گسترده مشتریان شرکت شامل ‪ 1000‬کارخانه و کارگاه‬ ‫به طور مستقیم و ‪ 3000‬کارخانه و کارگاه به طور غیرمستقیم است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه با بیان اینکه این ش��رکت تنها دارندۀ‬ ‫چرخۀ کامل تولید فوالد در کش��ور است گفت‪ :‬معادن سنگ اهن‪،‬‬ ‫فراوری سنگ اهن‪ ،‬گندله سازی با ظرفیت ‪ 12.5‬میلیون تن‪ ،‬احیا‬ ‫مستقیم با ظرفیت ‪ 12‬میلیون تن‪ ،‬فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫با ظرفیت ‪ 10.3‬میلیون تن‪ ،‬خط نورد گرم با ظرفیت ‪ 6.5‬میلیون‬ ‫تن و خطوط نورد سرد با ظرفیت ‪ 2‬میلیون تن‪ ،‬واحد گالوانیزه به‬ ‫ظرفی��ت ‪ 200‬هزار تن و خطوط تولید رنگی و قلع اندود هریک به‬ ‫ظرفیت ‪ 100‬هزار تن از مهم ترین حلقه های این زنجیره هستند‪.‬‬ ‫وی از مجتمـ��ع فـ��والد هرمزگـ��ان جن��وب‪ ،‬صنـایع معـدنی‬ ‫فـوالد سنـگان‪ ،‬شرکت های ورق خودرو و سفیددشت چهارمحال‬ ‫بختی��اری‪ ،‬فـوالد امیرکبیر کـاش��ان‪ ،‬ش��رکت تامین و توس��عۀ‬ ‫زیرس��اخت های شرق ایران‪ ،‬شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکـه‪،‬‬ ‫ش��رکت بین المللی اتوماس��یون و سیس��تم ها ایریس��ـا‪ ،‬شرکـت‬ ‫فلـ��ز تـدارک‪ ،‬تـارا اس��تیـل‪ ،‬ش��رکت تـامکو‪ ،‬باش��گاه فرهنگی‬ ‫ورزش��ی فوالد مبارکۀ س��پاهان‪ ،‬هلدینگ ف��والد متیل‪ ،‬هلدینگ‬ ‫س��رمایه گذاری توکافوالدو هلدینگ سرمایه گذاری توسعۀ معادن‬ ‫و فلزات به عنوان شرکت های گروه فوالد مبارکه نام برد‪.‬‬ ‫او در ادامه با اشاره به عملکرد فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا‬ ‫در ‪ 10‬ماه نخست سال ‪ 98‬گفت‪ :‬علی رغم همۀ مشکالت موجود و‬ ‫همکاری با سازمان های برق و گاز در فصل سرد سال و همچنین با‬ ‫توجه به کمبودهایی که در حوزۀ سنگ اهن داشته ایم‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫با تالش جمعی کارکنان نتایج ارزشمندی به دست امده است که‬ ‫برخ��ی از انها در حوزه های مختلف عبارت اند از‪ :‬در تولید گندله و‬ ‫اهن اسفنجی به ترتیب ‪ 89‬درصد و ‪ 95‬درصد برنامۀ شرکت تحقق‬ ‫ک درصدی نسبت به مدت‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬در تولید تختال با رش��د ی ‬ ‫مش��ابه سال قبل ‪ 112‬درصد برنامه‪ ،‬و در تولید کالف گرم با رشد‬ ‫‪ 3‬درصدی ‪ 101‬درصد برنامه تحقق یافته است‪ .‬همچنین در تولید‬ ‫کالف سرد سخت با ‪ 3‬درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ 100‬درص��د برنامه‪ ،‬در تولید محصول قلع اندود با ‪ 9‬درصد رش��د‬ ‫فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده اهن اسفنجی در جهان است‬ ‫‪ 105‬درصد برنامه‪ ،‬در تولید محصول گالوانیزه و رنگی به ترتیب ‪98‬‬ ‫و ‪ 96‬درصد برنامه‪ ،‬و در نهایت در حمل محصول به مقصد مشتریان‬ ‫با رش��د ‪ 17‬درصدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪ 109‬درصد‬ ‫برنامۀ ساالنۀ شرکت در این حوزه تحقق یافته است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اثار اشتغال زایی‬ ‫گ��روه ف��والد مبارکه تصریح کرد‪ :‬جمع کل اش��تغال مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم در گروه فوالد مبارکه ‪ 350‬هزار فرصت شغلی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اشاره به نقشۀ راه توسعۀ ظرفیت‬ ‫گروه فوالد مبارکه گفت‪ :‬فوالد مبارکه در س��ال ‪ 1372‬کار خود را‬ ‫ب��ا تولید ‪ 2.4‬میلیون تن اغاز کرد و در ادامۀ این راه موفقیت امیز‪،‬‬ ‫با ایجاد واحدهای جدید در جنوب کشور‪ ،‬حفظ سهم ‪ 50‬درصدی‬ ‫خود در تولید فوالد کش��ور و دست یابی به ‪ 25‬میلیون تن فوالد را‬ ‫هدف گذاری کرده است‪.‬‬ ‫مهندس عظیمیان با اش��اره ب��ه حجم فروش داخلی و صادراتی‬ ‫فوالد مبارکـه در سال های اخیر گفت‪ :‬از ابتدا تاکنون حدود ‪105‬‬ ‫میلیون تن محصوالت فوالد مبارکه در بازارهای داخلی و صادراتی‬ ‫به فروش رسیده است‪ .‬این درحالی است که از ابتدا تاکنون حدود‬ ‫‪ 20‬میلیون تن محصوالت فوالدی تخت به مقاصد موردنظر صادر‬ ‫شده و بیش از ‪ 8‬میلیارد دالر برای کشور ارزاوری داشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بازار مصرف محصوالت فوالد مبارکه در س��ال‬ ‫‪ 1398‬اف��زود‪ 33 :‬درصد محصوالت فوالد مبارکه به صنعت لوله و‬ ‫پروفیل‪ 9 ،‬درصد به خرده فروشی‪ 5 ،‬درصد به صنعت حمل ونقل‪،‬‬ ‫‪ 7‬درصد به شرکت های تجاری‪ 4 ،‬درصد به صنایع لوله های اتصال‬ ‫سیاالت‪ 3 ،‬درصد به صنایع لوازم خانگی و ‪ 2‬و ‪ 10‬درصد به صنایع‬ ‫بسته بندی و سایر صنایع اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به می��زان برداش��ت اب فوالد مبارک��ه از رودخانۀ‬ ‫زاینده رود گفت‪ :‬فوالد مبارکه از ابتدای بهره برداری‪ ،‬مصرف بهینۀ‬ ‫اب را در تمامی خطوط تولید خود در دس��تور کار قرار داده است‪،‬‬ ‫تاجایی که توانس��ته مص��رف وی��ژۀ اب را از ‪ 4.2‬مترمکعب بر تن‬ ‫تولید سال ‪ 1391‬به ‪ 2.7‬در سال جاری کاهش دهد‪.‬در نتیجۀ این‬ ‫تالش ها و س��رمایه گذاری ها در سال ‪ 2018‬فوالد مبارکه به عنوان‬ ‫قهرمان کاهش مصرف اب در بین فوالدسازان جهان معرفی شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل گروه فوالد مبارکه در ادامه‪ ،‬اهم فعالیت های معاونت‬ ‫بهره برداری ش��رکت در ‪ 10‬ماه نخست سال ‪ 1398‬را به این شرح‬ ‫برش��مرد‪ :‬تولید انبوه تختال ‪( APS X60‬گرید جدید ورق گرم‬ ‫مخص��وص گازترش)؛ طراحی و تولی��د ‪ 6‬محصول جدید (تختال‬ ‫گازت��رش‪ ،‬کالف گرم‪( HMN5 )18‬کالچ خودرو)‪ ،‬کالف س��رد‬ ‫(کورتن) مخصوص کانتینرهای حمل دریایی‪ ،‬فول هارد تسمه های‬ ‫بسته بندی‪ ،‬کالف اسیدشویی ‪( SPFH590‬رینگ خودرو)‪ ،‬کالف‬ ‫گ��رم( لول��ه اب)؛ تولید دو تیپ ورق مخصوص بدنۀ لوازم خانگی با‬ ‫تایید مصرف کننده؛ رش��د ‪ 25‬درصدی تولی��د ورق با ضخامت ‪2‬‬ ‫میلی متر در فوالد سبا‪.‬‬ ‫اه��م فعالیت های معاونت فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در ‪10‬‬ ‫ماه نخس��ت اول س��ال ‪ 1398‬بخش دیگری از سخنان مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه در این نشست خبری بود‪.‬‬ ‫وی در ای��ن خصوص افزود‪ :‬تحوی��ل ‪ 6454‬هزار تن محصوالت‬ ‫فوالدی از ابتدای س��ال با رشد ‪ 15‬درصدی نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل‪ ،‬تحویل ‪ 1.2‬میلیون تن محصوالت فوالدی در بازارهای‬ ‫صادراتی از اول س��ال با رش��د ‪ 59‬درصدی نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل‪ ،‬و ثبت ‪ 1500‬هزار تن س��فارش محص��والت ویژه و با‬ ‫ارزش افزودۀ باالتر در انواع محصوالت تولیدی ش��رکت (‪ 52‬درصد‬ ‫رشد نسبت به سال قبل) از عمده ترین فعالیت ها در این حوزه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهندس عظیمیان از راه اندازی پروژه های بازیافت حرارت‬ ‫از نی��روگاه گازی با اف��زودن ریکاوری بویلر (‪ ،)HRSG‬احداث دو‬ ‫دس��تگاه غبارگیر واحد احیا مستقیم در ناحیۀ اهن سازی‪ ،‬احداث‬ ‫پس��ت های ‪ 63kv‬و ‪ 400kv‬س��ایت شهید خرازی‪ ،‬افزایش مسیر‬ ‫ریلی در س��الن های ‪ D2‬و ‪ D3‬خطوط نهایی نورد س��رد و مس��یر‬ ‫ریلی نقطۀ بارگیری سالن ‪ E‬نورد گرم به عنوان عمده ترین اقدامات‬ ‫معاونت اجرای پروژه های فوالد مبارکه نام برد‪.‬‬ ‫وی اهم فعالیت های معاونت تکنولوژی فوالد مبارکه در ‪ 10‬ماه‬ ‫نخس��ت سال ‪ 1398‬فوالد مبارکه را این گونه برشمرد‪ :‬بومی سازی‬ ‫ح��دود ‪ 80‬درص��د قطع��ات و تجهیزات موردنی��از خطوط تولید؛‬ ‫بومی س��ازی ‪ 997‬قطع��ه و تجهیز ات اس��تراتژیک (جلوگیری از‬ ‫خروج حدود ‪ 10‬میلیون یورو)؛ س��اخت دس��تگاه پیچش گرم با‬ ‫نرخ کرن��ش باال جهت طراحی محصوالت جدید؛ تاس��یس مرکز‬ ‫ن��واوری گروه فوالد مبارکه مبتنی بر تح��ول دیجیتال؛ اتمام ‪31‬‬ ‫پروژۀ تحقیقاتی با اعتباری معادل ‪ 57‬میلیارد ریال؛ مشارکت ‪42‬‬ ‫درصدی در نظام پیش��نهادات (عملکرد مدت مشابه سال قبل ‪38‬‬ ‫درصد) و راه اندازی سیس��تم تولید تخت��ال برای محیط گازترش‪.‬‬ ‫مهن��دس عظیمیان در ادامه اهم فعالیت های معاونت خرید فوالد‬ ‫مبارکه در ‪ 10‬ماه نخست سال ‪ 1398‬را به این شرح برشمرد‪ :‬تامین‬ ‫کاالهای اساسی و اولیه فوالد مبارکه شامل سنگ اهن‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اس��فنجی‪ ،‬الکترود‪ ،‬فروالیاژها و‪...‬؛ شناس��ایی منابع تامین جدید‬ ‫اق�لام اس��تراتژیک و گلوگاهی وارداتی با رویک��رد پرداخت ریالی؛‬ ‫امکان س��نجی و طراحی س��امانۀ ارتباط با مع��ادن؛ مدیریت اقالم‬ ‫مازاد و راکد (مصرفی‪ ،‬یدکی و اموالی) موجود در انبارها و استفاده‬ ‫از سیستم های مکانیزۀ نگهداری صحیح کاال در انبار‪.‬‬ ‫وی اهم فعالیت های معاونت اقتصادی و مالی در ‪ 10‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ 1398‬را به این شرح برشمرد‪ :‬افزایش سرمایه از مبلغ ‪130‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال به ‪ 210‬هزار میلیارد ریال؛ کاهش مالیات های‬ ‫تشخیصی سال های گذش��ته و مطالبه شده حدود ‪ 1300‬میلیارد‬ ‫تومان؛ پرداخت ‪ 1600‬میلیارد تومان از مطالبات سود سهامداران‬ ‫در موعد قانونی؛ وصول وجوه حاصل از فروش های داخلی به میزان‬ ‫‪ 27‬ه��زار و ‪ 500‬میلی��ارد تومان و صادراتی به میزان ‪ 485‬میلیون‬ ‫یورو؛ پرداخت مبلغ ‪ 1000‬میلیارد تومان و ‪ 10‬میلیون یورو بابت‬ ‫طرح های توسعه و سرمایه گذاری ها‪.‬مدیرعامل گروه فوالد مبارکه‬ ‫اهم فعالیت های معاونت س��رمایه گذاری و امور شرکت های فوالد‬ ‫مبارکه در ‪ 10‬ماه نخست سال ‪ 1398‬را به این شرح برشمرد‪:‬‬ ‫ افزایش س��وداوری س��رمایه گذاری ها به میزان حداقل ‪2‬هزار‬‫میلی��ارد توم��ان؛ حض��ور در افزایش س��رمایه های ش��رکت های‬ ‫س��رمایه پذیر (فوالد هرمزگان‪ ،‬گل گه��ر‪ ،‬چادرملو‪ ،‬معدن و فلزات‬ ‫و‪)...‬؛ سرمایه گذاری در شرکت های فوالد زاگرس اندیمشک‪ ،‬اروند‬ ‫کک ایرانیان و‪)...‬؛ انجام ارزیابی مالی و عملیاتی شرکت های گروه‬ ‫و پیاده سازی نظام بودجه ریزی در شرکت های گروه‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فوالد مبارکه در حوزۀ مسئولیت های اجتماعی در ‪10‬‬ ‫ماه نخست سال ‪ 1398‬نیز اقدامات موثری انجام داده است که اهم‬ ‫انها عبارت اند از‪ :‬انجام مس��اعدت های مختلف مالی در حوزه های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬درمانی و مذهبی‬ ‫به مبلغ بیش از ‪ 170‬میلیارد ریال؛ مش��ارکت در جش��ن گلریزان‬ ‫(ازادی زندانی��ان دیه) با مس��اعدت مالی حدود ‪ 25‬میلیارد ریال؛‬ ‫تش��کیل ‪ 92‬جلسۀ تعاملی با مسئولین منطقه‪ ،‬استانی و کشوری؛‬ ‫خرید تجهیزات و انالیز‪ ،‬دس��تگاه های بیوشیمی و هورمونی برای‬ ‫بیمارستان محمد رسول اهلل (ص) شهر مبارکه؛ مشارکت در تکمیل‬ ‫مرکز اموزش��ی و فرهنگی خانه معلم مبارکه و مس��اعدت مالی به‬ ‫سیل زدگان شمال‪ ،‬جنوب و شرق کشور‪.‬‬ ‫ارتقای دستاوردهای ایمنی شرکت در سال های ‪ 97‬و ‪ 98‬بخش‬ ‫بعدی سخنان مهندس عظیمیان بود‪ .‬وی در این خصوص تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با تالش جمعی کارکنان و در س��ایۀ رعایت دستورالعمل های‬ ‫ایمنی در همۀ خطوط به شکرانۀ خداوند ضریب های شدت و تکرار‬ ‫حوادث شرکت در ماه های اخیربه بهترین شرایط خود در سال های‬ ‫اینده رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدامات شرکت برای بومی سازی قطعات موردنیاز‬ ‫صنعت فوالد خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس رویکرد مدیریت شرکت و‬ ‫با همت و تالش کارشناس��ان فوالد مبارکه‪ ،‬ش��رکت های سازنده‬ ‫و دانش بنیان و دانش��گاه های کش��ور تاکن��ون ‪ 80‬درصد قطعات‬ ‫موردنیاز این صنعت بومی س��ازی ش��ده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه فوالد‬ ‫مبارکه در حال حاضر ماشین ساز شدن را در دستور کار خود قرار‬ ‫داده و با قوت هرچه بیشتر در این مسیر در حال حرکت است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه لزوم احداث نورد گرم ش��مارۀ ‪ 2‬فوالد مبارکه‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬با توجه به افزایش نیاز بازار داخلی و خارجی‬ ‫به ورق ه��ای فوالدی‪ ،‬خط نورد گرم فعلی فوالد مبارکه جوابگوی‬ ‫نیاز صنایع پایین دس��تی نیس��ت‪ ،‬چراکه ظرفیت تولید کوره ها در‬ ‫فوالد مبارکه ‪7‬میلیون تن و ظرفیت نورد گرم با تمام ظرفیت های‬ ‫بهبودیافته در س��ال های اخیر حداکثر ‪ 5‬میلیون تن در سال است‬ ‫که نس��بت به ظرفیت نهایی فوالدس��ازی‪ 2 ،‬میلیون تن کس��ری‬ ‫دارد و ب��رای ن��ورد این ‪ 2‬میلیون تن ش��مش ف��والدیِ اضافه باید‬ ‫فکری می ش��د‪ .‬بدون ش��ک احداث این خط مزایای زیادی برای‬ ‫کشور خواهد داشت که برخی از انها عبارت اند از‪ :‬خودکفایی کشور‬ ‫از واردات ورق موردنی��از‪ ،‬و ام��کان تولید رول ورق جهت س��اخت‬ ‫لوله های با اقطار بزرگ و ضخامت زیاد به منظور انتقال ذخایر نفت و‬ ‫گاز ‪( API X70‬ضخامت تولیدی نورد فعلی از ‪1.5‬تا ‪16‬میلی متر‬ ‫اس��ت که پاسخگوی نیاز کش��ور به کالف ورق‪ ،‬جهت استفاده در‬ ‫حوزۀ نفت‪ ،‬گاز و اب نیست‪ .‬خط جدید‪ ،‬کالف فوالدی با ضخامت‬ ‫‪ 1.5‬ت��ا ‪25.4‬میلی متر و عرض تا ‪ 2000‬میلی متر را تولید می کند‬ ‫و این نیاز را پوش��ش خواهد داد)؛ تولید ورق های خاص اس��تحکام‬ ‫باالی س��بک ‪( DP1180‬فوالدهای دوفازی) جهت اس��تفاده در‬ ‫بدن��ۀ خودروها که باعث سبک س��ازی و اس��تحکام بخش��یدن به‬ ‫بدن��ۀ خودرو و در نتیجه کاهش الودگی‪ ،‬ایمنی باال و صرفه جویی‬ ‫هزینه های س��وخت ان می ش��ود؛ تولید ورق های عریض موردنیاز‬ ‫برای بدنۀ خودروهای ‪( SUV‬شاسی بلند)؛ تولید گرید پراستحکام‬ ‫‪ QSD700‬جهت تولید شاسی خودروهای سنگین؛ امکان تولید‬ ‫فوالد با کربن متوس��ط برای ماش��ین کاری در ایران وجود ندارد و‬ ‫خط نورد گرم ‪ 2‬این نیاز را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر حدود ‪ 2‬میلی��ون تن تختال م��ازاد بر مصرف‬ ‫نورد گرم فعلی‪ ،‬در س��ال موجود اس��ت و ارزش افزوده ای که پس‬ ‫از راه ان��دازی خط نورد گرم ‪ 2‬حاصل خواهد ش��د نقش مهمی در‬ ‫اقتصاد کش��ور و تولید ناخالص ملی ایفا خواهد کرد‪ .‬همچنین که‬ ‫از خام فروش��ی تختال نیز جلوگیری خواهد ش��د‪ .‬در خط جدید با‬ ‫عنایت به تکنولوژی پیش��رفتۀ ان‪ ،‬نیاز به قطعات یدکی‪ ،‬تعمیرات‬ ‫و توقف تولید بسیار کمتر از خط موجود است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد مبارکه مهم ترین چالش های پیش روی فوالد‬ ‫مبارکه را به این شرح برشمرد‪ :‬تامین سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره و گندلۀ‬ ‫باکیفی��ت موردنیاز؛ ت��وازن در چرخۀ تولید فوالد و پیگیری اجرای‬ ‫نورد گرم شمارۀ ‪2‬؛ کمبود زیرساخت های حمل ونقل ریلی‪ ،‬جاده ای‬ ‫و دریایی؛ تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و مدیریت بازار‪.‬‬ ‫مهن��دس عظیمی��ان در بخش پایانی س��خنان خ��ود گفت‪ :‬در‬ ‫راس��تای تعهد به مس��ئولیت های اجتماعی شرکت و با مجوزهایی‬ ‫که از هیات مدیرۀ ش��رکت دریافت کرده ایم‪ ،‬ان ش��اءاهلل به زودی با‬ ‫س��رمایه گذاری فوالد مبارکه‪ ،‬اصفهان صاحب خط هوایی خواهد‬ ‫شد و توسعۀ بیش از پیش استان را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫در گفت وگو با مدیر طرح و توسعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر مطرح شد‬ ‫‪ ۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی در خط فاضالب سیرجان‬ ‫س��یرجان اشاره کرد‪ .‬این طرح یکی از طرح های‬ ‫اساسی برای شهر سیرجان است و به جز شرکت‬ ‫سرمایه گذاری گل گهر‪ ،‬ش��هرداری و جهاد نصر‬ ‫نیز از جمله سهامداران ان هستند‪ .‬برای پیشبرد‬ ‫این طرح قراردادی با ش��رکت کاریز بس��ته ایم و‬ ‫در ‪ ۲‬فاز طراحی خ��ود را انجام داده ایم؛ فاز اول‬ ‫در رابطه با کانال جمع اوری فاضالب ش��هری و‬ ‫ف��از دوم در رابطه با ایج��اد تصفیه خانه فاضالب‬ ‫اس��ت که درحال حاضر تا نص��ب تجهیزات برای‬ ‫تصفیه خان��ه پیش رفته ایم برای لوله کش��ی خط‬ ‫فاضالب ش��هری نیز حدود ‪ ۶۰‬درصد پیش��رفت‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫€ €ایا مجموعه گل گهر از س�رمایه گذاری‬ ‫اف�رادی که س�رمایه راکد دارند‪ ،‬اس�تقبال‬ ‫می کند؟‬ ‫مجموعه گل گهر در راس��تای شکوفایی صنایع‬ ‫فوالدی تالش های زیادی را انجام داده است‪ .‬این‬ ‫مجموعه با سیاس��ت گذاری هایی که اتخاذ کرده‬ ‫از پروژه ه��ا و طرح هایی که در راس��تای اهداف‬ ‫کالن کش��ور اس��ت اس��تقبال ک��رده و حمایت‬ ‫زیادی از پیش��برد انها و فع��االن اقتصادی این‬ ‫ح��وزه کرده اس��ت‪ .‬این مجموعه از کس��انی که‬ ‫قص��د س��رمایه گذاری در ح��وزه معدن داش��ته‬ ‫باشند و س��رمایه های س��رگردان و راکد داشته‬ ‫باش��ند به ش��دت اس��تقبال می کن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫کس��انی که بخواهند از تس��هیالتی استفاده کنند‬ ‫و س��رمایه الزم را داشته باشند می توانند نظرات‬ ‫خود را با گل گهر یا ش��رکت های زیرمجموعه ان‬ ‫مطرح کنند‪ .‬در این جهت می توانند در راس��تای‬ ‫فراورده ها یا زیرمجموعه ه��ای تولیدات فوالدی‬ ‫ورود کرده و س��رمایه گذاری کنن��د و ما هم در‬ ‫کنار انها هستیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫با توج��ه به اینکه ارزش درام��د نفتی کاهش‬ ‫یافت��ه و تاکی��د ب��ر درامدزایی از مناب��ع دیگر‬ ‫همچون معدن بیش از پیش افزایش یافته است‬ ‫در نتیجه نقش ش��رکت ها و سازمان هایی که در‬ ‫حوزه معدن ورود کرده اند‪ ،‬مهم و کلیدی است‪.‬‬ ‫در این بین ش��رکت س��رمایه گذاری و توسعه‬ ‫گل گهر به عنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر گام های مثبتی برداشته‬ ‫اس��ت تا به رش��د اقتصادی و اجتماعی کش��ور‬ ‫کمک کند‪ .‬گفتنی اس��ت منطقه معدنی گل گهر‬ ‫با داش��تن معادن غنی سنگ اهن به عنوان یکی‬ ‫از مطرح ترین قطب های فعال معدنی‪ ،‬صنعتی در‬ ‫خاورمیانه اس��ت که دارای قابلیت های بسیاری‬ ‫برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی‬ ‫در س��طح ایران و حت��ی جهان اس��ت‪ .‬روزنامه‬ ‫روزگار معدن با علیرضا پ��ری زاده‪ ،‬مدیر طرح و‬ ‫توسعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به‬ ‫عنوان یکی از ش��رکت های زیر مجموعه شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €رش�د و توسعه معدن چقدر می تواند به‬ ‫رشد اقتصادی کشور کمک کند؟‬ ‫بع��د از نفت یکی از صنای��ع ارز اور برای ایران‬ ‫صنایع فوالد و مواد معدنی اس��ت‪ .‬مشخص است‬ ‫در ش��رایط حاضر و با توجه ب��ه تحریم ها هرچه‬ ‫بتوانی��م در صنایع فوالد س��رمایه گذاری کنیم‪،‬‬ ‫نیازهای داخل��ی را تامین کرده و وابس��تگی به‬ ‫خارج را کاهش دهیم‪ ،‬موفق تر عمل کرده ایم‪ .‬در‬ ‫این روند صادرات را از نفت به مواد غیرنفتی مثل‬ ‫صنایع فوالدی تغییر داده ایم‪ .‬در نتیجه شرایط را‬ ‫برای کش��ور بهتر و مهیا کرده ایم و وابستگی به‬ ‫صنای��ع نفتی را تا حد زی��ادی کاهش می دهیم‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫طرح فاضالب سیرجان یکی از طرح های اساسی برای‬ ‫شهر سیرجان است‪ .‬شرکت سرمایه گذاری گل گهر برای‬ ‫پیشبرد این طرح قراردادی با شرکت کاریز بسته و‬ ‫طراحی خود را در ‪ ۲‬فاز انجام داده است‬ ‫از انجایی که دوری از خام فروش��ی مورد تاکید‬ ‫اس��ت بنابراین باید س��عی کنیم ب��ه جای خام‬ ‫فروش��ی‪ ،‬محصوالت خود را به محصول باالتر و‬ ‫با ارزش افزوده بیش��تر تبدی��ل کرده و محصول‬ ‫نهایی را بفروشیم‪ .‬فراموش نکنیم هرچه بتوانیم‬ ‫صنایع پایین دستی را تکمیل کرده و محصوالت‬ ‫کارخانجات را ارتقا دهیم برای اقتصاد بهتر است‪.‬‬ ‫€ €شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر‬ ‫در راس�تای توس�عه اقتص�ادی تاکنون چه‬ ‫اقداماتی را انجام داده است؟‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری و توس��عه گل گه��ر‬ ‫پ��س از تصویب هی��ات مدیره ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گه��ر در اب��ان س��ال ‪ ۱۳۸۸‬ب��ه‬ ‫ثبت رس��ید و فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گهر با در اختیار داش��تن‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از مجموع س��هام‪ ،‬سهامدار عمده این‬ ‫شرکت محسوب می ش��ود‪ .‬هدف از تشکیل این‬ ‫ش��رکت فعالی��ت در زمینه های��ی از جمله انواع‬ ‫فعالیت ه��ای بازرگان��ی معادن و م��واد معدنی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری های صنعتی در حوزه مواد معدنی‬ ‫و س��رمایه گذاری های بورس��ی بوده است‪ .‬ما در‬ ‫ابتدا در قالب یک شرکت تجاری فعالیت کردیم‬ ‫و در پروژه های��ی که ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر به علت مش��غله زیاد به صورت مستقیم‬ ‫در فرایند س��اخت انها مشارکت نمی کرد‪ ،‬ورود‬ ‫کردی��م‪ .‬طرح فروس��یلیس و ط��رح جابه جایی‬ ‫کارخانه هماتیت از جمله مواردی است که انجام‬ ‫داده ی��ا در حال انجام ان هس��تیم که درصدی‬ ‫از ان در اختیار شرکت س��رمایه گذاری گل گهر‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت ش�ما در ح�وزه مس�ئولیت‬ ‫اجتماعی چه اقداماتی را انجام داد ه است؟‬ ‫اقدام��ات زیادی در این ح��وزه انجام داده ایم‪،‬‬ ‫به ط��ور مثال می توان به اج��رای طرح فاضالب‬ ‫در جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری انجمن جوانان کارافرین اتاق بازرگانی تهران عنوان شد‬ ‫ضعف امار یکی از چالش های مهم سرمایه گذاری در بخش معدن‬ ‫‹ ‹ش�ناخت بخ�ش مع�دن‪ ،‬الزم�ه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫سیدس��هراب حس��ینی‪،‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون‬ ‫صنع��ت و مع��دن انجم��ن‬ ‫جوان��ان کارافری��ن ات��اق‬ ‫بازرگان��ی تهران با اش��اره به‬ ‫امارهای صادراتی موجود در‬ ‫وزارتخانه و مرکز امار اظهار کرد‪ :‬در سال های تحریم‬ ‫تا ‪ ۴۵‬درصد از س��هم بازار صادراتی کش��ور را بخش‬ ‫معدن و مواد معدنی به خود اختصاص داده است‪ .‬این‬ ‫بخش درحال حاض��ر نزدیک به ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر از‬ ‫صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی کشور را به خود‬ ‫اختصاص داده است که شامل ‪ ۲۵‬درصد است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنعت و مع��دن انجمن‬ ‫جوان��ان کارافرین اتاق بازرگان��ی تهران بابیان اینکه‬ ‫ایران ازنظر داش��تن اس��تعداد بالقوه معدنی یکی از‬ ‫مناطق مستعد جهان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جایگاه ایران‬ ‫ازنظ��ر منابع معدنی در دنیا ‪ ۱۵‬اس��ت و از نظر تولید‬ ‫محصوالت معدن��ی رتبه ‪ ۹‬را دارد‪ ۱۲ .‬معدن در رتبه‬ ‫جهانی داریم که ش��امل ‪ ۵‬معدن اهن‪ ۲ ،‬معدن مس‪،‬‬ ‫‪ ۲‬معدن س��رب و روی و ‪ ۲‬کانس��ار طال است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایران حدود ‪ ۱.۸‬درصد منابع شناخته شده جهان‬ ‫را در خود جای داده و ‪ ۶‬درصد منابع مس‪۳.۵ ،‬درصد‬ ‫س��رب و روی‪ ۱۰.۵ ،‬درص��د زغال س��نگ‪۲ ،‬درصد‬ ‫س��نگ اهن و ‪ ۲۴‬نوع ماده معدن��ی فلزی و ‪ ۳۶‬نوع از‬ ‫‪ ۵۹‬ماده غیرفلزی جهان در ایران شناخته شده است‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه به ضعف ام��ار به عنوان یکی از‬ ‫چالش های س��رمایه گذاری در معدن اش��اره و بیان‬ ‫کرد‪ :‬بیش��تر امارهایی که از ان بهره می بریم مربوط‬ ‫به سال های ‪ ۹۵-۹۶‬اس��ت‪ .‬امیدواریم مجموعه های‬ ‫مرتبط ازجمله سازمان نظام مهندسی در این موضوع‬ ‫کار کند و این مهم را پوشش بدهند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنعت و مع��دن انجمن‬ ‫جوان��ان کارافرین ات��اق بازرگانی تهران با اش��اره به‬ ‫امارهای موجود در بخش صادرات مواد معدنی گفت‪:‬‬ ‫ایران در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۴.۵‬میلیارد‬ ‫دالر و در س��ال ‪ ۹۶‬ح��دود ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫مواد معدنی داش��ته که این مهم ام��روز به حدود ‪۱۰‬‬ ‫‹ ‹لطمه دالل ها به بخش معدن‬ ‫کی��وان جعف��ری طهرانی‪،‬‬ ‫کارشناس ارشد بین المللی‬ ‫صنعت فوالد و سنگ اهن با‬ ‫اشاره به اینکه تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی بخ��ش مع��دن در‬ ‫کشور پایین است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫اوج ص��ادرات نف��ت دوره ریاس��ت جمه��وری اقای‬ ‫احمدی نژاد درامد کش��ور به ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر در طول ‪ ۸‬س��ال و تولید ناخالص داخلی کشور به‬ ‫‪ ۲۳‬درصد رس��ید‪ .‬در همی��ن دوره درامدی که ما از‬ ‫ص��ادرات م��واد معدنی و مش��تقات ان داش��تیم با‬ ‫احتس��اب عملیات مرتبط که ش��امل بلدوزر‪ ،‬لودر و‬ ‫کامیون ها و‪ ...‬می شد به ‪ ۱.۶‬درصد کل تولید ناخالص‬ ‫داخلی کشور رسید و معدن به استثنای مشتقاتی که‬ ‫اشاره شد عدد زیر ‪۱‬درصد را به خود اختصاص داد‪ .‬او‬ ‫با اش��اره به دوره ریاس��ت جمهوری حس��ن روحانی‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪311‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مواد معدنی گران تر‬ ‫تمام می شود‬ ‫جلیل قلمقاش‬ ‫دانشیار پژوهشکده علوم زمین‬ ‫در الیحه بودجه س��ال اینده دول��ت دوازدهم با در‬ ‫ت کاهش اتکا به درامدهای نفتی‬ ‫پیش گرفتن سیاس�� ‬ ‫به دنبال مهار تورم اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس در الیحه‬ ‫پیش��نهادی بودجه س��ال اینده‪ ،‬بهره مالکانه معادن‬ ‫از ‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان در امس��ال به ‪ ۲۸۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬درباره اینکه افزایش‬ ‫به��ره مالکانه معادن چ��ه ضرری برای ش��رکت های‬ ‫معدن��ی دارد بای��د گف��ت که ب��ه طور قط��ع افزایش‬ ‫‪۹۰‬درصدی این مهم در س��ال این��ده موجب کاهش‬ ‫س��ود ش��رکت های معدنی می شود‪ .‬از س��وی دیگر با‬ ‫توجه به تورم باال‪ ،‬افزایش هزینه ها و رکود فعالیت های‬ ‫عمران��ی‪ ،‬قیمت محص��والت معدنی در س��ال اینده‬ ‫چندان افزایش نمی یابد و در نتیجه س��ود شرکت های‬ ‫معدنی کاهش بیش��تری خواهد یاف��ت‪ .‬به این ترتیب‬ ‫افزای��ش ‪ ۹۰‬درص��دی حقوق مالکان��ه معادن ضمن‬ ‫اینکه سوداوری شرکت های معدنی را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬هزینه بیشتری را به معادن تحمیل می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اف��ت درامد فروش نفت در س��ال اینده و‬ ‫اختصاص این درامد ناچیز به تامین کاالهای اساس��ی‬ ‫در الیح��ه پیش��نهادی بودجه‪ ،‬به طور حتم توس��عه‬ ‫مع��ادن و فعالیت ه��ای معدنی ب��ا محدودیت روبه رو‬ ‫می شود‪ .‬در نتیجه انتظار داریم چشم انداز رشد معادن‬ ‫در سال اینده تیره شده و شاهد افت سرمایه گذاری در‬ ‫گروه های بورس معدنی و فوالدی باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬جلس��ه کمیس��یون اقتص��اد‬ ‫و س��رمایه گذاری انجم��ن جوان��ان کارافری��ن اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران ب��ا عنوان «بررس��ی چش��م انداز‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش مع��دن و صنایع معدنی»‬ ‫در ساختمان ش��ماره ‪ ۳‬اتاق بازرگانی برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این جلسه ضمن بررسی توانمندی های بخش معدن‬ ‫در کش��ور و مقایس��ه ان با برخی از دیگر کشورها به‬ ‫چالش های س��رمایه گذاری در ای��ن بخش پرداخته‬ ‫شد‪ .‬کارشناسان از راه های جایگزینی معدن به جای‬ ‫نفت‪ ،‬فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری این حوزه‬ ‫سخن گفتند و مطرح کردند در حالی که سهم معدن‬ ‫در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ‪ ۱‬درصد است‬ ‫با سرمایه گذاری مناسب این سهم می تواند به بیش از‬ ‫این افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫میلیارد دالر رس��یده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه ذخایر‬ ‫معدنی کشور بیشتر در ‪ ۴‬استان کشور جمع شده اند‬ ‫در نتیجه این اس��تان ها سهم ‪ ۹۲‬درصدی را در بخش‬ ‫صادرات به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫حس��ینی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۷‬درصد از مس��احت‬ ‫کش��ور مورد اکتشاف واقع ش��ده و میزان ارزش مواد‬ ‫معدن و صنایع معدنی کمتر از ‪ ۱‬درصد در سال ‪ ۸۹‬به‬ ‫حدود ‪ ۶‬درصد در سال ‪ ۹۶‬ارتقا یافته است‪ .‬همچنین‬ ‫ارزش ص��ادرات مواد معدن��ی از ‪ ۲.۸‬میلیارد دالر در‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬به ‪ ۹.۷‬میلیارد در سال ‪ ۹۶‬رسیده است ‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬نیز این رقم افزایش چندانی نداشته است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنعت و مع��دن انجمن‬ ‫جوان��ان کارافری��ن ات��اق بازرگان��ی ته��ران الزمه‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش معدن را شناخت این حوزه‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در ابتدا باید ظرفیت های بخش معدن‬ ‫را بشناس��یم و با ذخایر و امار موج��ود در دنیا و ایران‬ ‫اش��نا ش��ویم‪ .‬خوش��بختانه اطلس زمین شناسی به‬ ‫همت س��ازمان زمین شناسی کشور تهیه شده است و‬ ‫ذخایر و کانسارها را به خوبی نشان می دهد‪.‬‬ ‫حسینی به فرصت های س��رمایه گذاری کشور در‬ ‫بخش معدن اش��اره و بیان ک��رد‪ :‬غنی بودن و فراوانی‬ ‫معادن و کانی های معدنی‪ ،‬وجود راه های دریایی برای‬ ‫صادرات‪ ،‬نیروی متخصص و اموزش دیده‪ ،‬دسترسی‬ ‫ب��ه انرژی ب��ا قیم��ت ارزان‪ ،‬فقر معدنی کش��ورهای‬ ‫همسایه عواملی هس��تند که فرصت سرمایه گذاری‬ ‫در بخش اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری را در ایران‬ ‫به وجود اورده اس��ت‪ .‬همچنین می توان از استخراج‬ ‫مکانیزه معادن زغال سنگ‪ ،‬استفاده از شورابه ها برای‬ ‫اس��تحصال پتاس��یوم‪ ،‬منیزیوم و لیتیوم و مواردی از‬ ‫این قبیل به عنوان اولویت در بخش س��رمایه گذاری‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫او درباره اهمیت س��امانه کاداس��تر نیز گفت‪ :‬این‬ ‫سامانه معرفی خوبی برای اشنایی و بررسی الف تا ی‬ ‫بخش معدن است‪ .‬نمایش انالین تمام محدوده های‬ ‫معدنی کش��ور‪ ،‬درخواست اکتش��اف‪ ،‬صدور پروانه و‬ ‫گواهی کشف همه در این سامانه می گنجد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬صادرکننده‬ ‫فوالد شدیم‪ ،‬بر اس��اس امار میزان صادرات فوالد در‬ ‫سال‪ )۲۰۱۸(1397‬حدود ‪ ۷.۵‬میلیون تن بوده است‬ ‫ولی همچنان عددی که تولید ناخالص داخلی معدن‬ ‫را نشان می دهد متاسفانه زیر ‪ ۱‬درصد است‪.‬‬ ‫کارش��ناس ارش��د بین الملل��ی صنعت ف��والد و‬ ‫س��نگ اهن بابیان اینکه دالل ها بزرگ ترین لطمه را‬ ‫به بخ��ش معدن زده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دوره ‪ ۴‬س��ال‬ ‫اول اق��ای احمدی ن��ژاد به جز نفت ک��ه درامدزایی‬ ‫باالیی ایجاد کرد و هنوز قیمت ارز ‪ ۴‬برابر نش��ده بود‪،‬‬ ‫واسطه گری و داللی ‪ ۲۵‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫کشور را شامل می شد‪ .‬این ‪ ۲۵‬درصد شامل مشاوران‬ ‫ام�لاک‪ ،‬نمایش��گاه اتومبی��ل و دالل ه��ای صن��ف‬ ‫خریدوف��روش مواد معدنی ب��ود‪ .‬در این روند دالل ها‬ ‫بزرگ تری��ن لطم��ه را ب��ه بخش معدن زدن��د به این‬ ‫خاط��ر که افرادی از صنف های مختلف زودبازده وارد‬ ‫حوزه معدن ش��دند که هیچ تبحر و اشنایی با معدن‬ ‫نداشتند‪ .‬به طور مثال وقتی انها دیدند چین نیازمند‬ ‫سنگ اهن اس��ت در این حوزه وارد شدند و امروز که‬ ‫شرایط فرق کرده است از ان همه تاجری که ‪ ۱۵‬سال‬ ‫قب��ل در صادرات س��نگ اهن ورود پیدا کردند تعداد‬ ‫محدودی باقی مانده است‪ .‬به این ترتیب اوج صادرات‬ ‫درامد نفتی ما با درامد داللی و واسطه گری برابر بود‪.‬‬ ‫او با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت‪ :‬امروز شرایط‬ ‫بسیار بدتر اس��ت‪ ،‬به این خاطر که فعالیت اقتصادی‬ ‫کاهش یافته است و ضعف نقدینگی می تواند موجب‬ ‫شکل گیری رکود شدید شود‪.‬‬ ‫طهران��ی با ذک��ر این نکته که اگ��ر بخواهیم تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی را در هر کش��وری ‪ ۲‬برابر کنیم چند‬ ‫س��ال طول می کش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار باشد برمبنای‬ ‫فرمای��ش رهبر معظ��م انقالب مبنی ب��ر جایگزینی‬ ‫مع��دن به جای نف��ت عمل کنیم و بر اس��اس فرمول‬ ‫اقتصاد پیش برویم برای اینکه تولید ناخالص داخلی‬ ‫مع��دن را ‪ ۲‬برابر کنیم به ‪ ۷‬س��ال زمان نی��از داریم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن جابه جایی اع��داد در تولید ناخالص داخلی‬ ‫سخت تر از حرف است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د بین المللی صنعت فوالد و‬ ‫س��نگ اهن ادامه داد‪ :‬زمانی که ‪ ۲۰‬س��ال قبل طرح‬ ‫جامع فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬تعیین شد باید نقشه راهی‬ ‫در رابطه با معدن تهی��ه می کردیم‪ .‬ما در زمینه تهیه‬ ‫ی جایگزینی معدن به جای نفت‬ ‫نقش��ه راه و ایدئولوژ ‬ ‫خیلی دیر اقدام کردیم‪ .‬عربستان به عنوان بزرگ ترین‬ ‫صادر کنن��ده نفت اوپک ک��ه بزرگ ترین ذخایر نفت‬ ‫جه��ان را در اختیار دارد‪ ،‬زودتر از ما به فکر جایگزینی‬ ‫درامد معدن به جای نفت افتاد و در همین راستا نقشه‬ ‫راهی را برای س��ال ‪ ۲۰۳۰‬برای خود تعریف کرده اند‬ ‫که درامدی که از معدن به دست می اورند یک چهارم‬ ‫درامد ش��رکت نف��ت ارامکو خواهد بود‪ .‬عربس��تان‬ ‫اقدامات خوبی را برای توس��عه معادن در کشورهایی‬ ‫مثل تانزانیا‪ ،‬کنیا و سومالی انجام داده است‪ .‬بنابراین‬ ‫م��ا در نقش��ه راه دیر حرکت کردیم و سیاس��ت های‬ ‫درستی را اتخاذ نکردیم‪ .‬ما باید بتوانیم از داشته های‬ ‫زیرزمین به درستی بهره ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی تحرک بخش معدن‬ ‫عاب��د ش��مس‪ ،‬مدی��ر‬ ‫س��رمایه گذاری و ام��ور‬ ‫س��ازمان‬ ‫بین الملل��ی‬ ‫نظام مهندسی معدن ایران به‬ ‫مس��ائل مع��دن و صنای��ع‬ ‫معدنی در ای��ران پرداخت و‬ ‫گف��ت‪ :‬بخ��ش مع��دن ه��م مث��ل س��ایر بازارهای‬ ‫س��رمایه گذاری ش��اخص های خاص خود را دارد‪ .‬در‬ ‫شرایط حاضر با توجه به رسوب سرمایه و ریسک های‬ ‫فعلی دشوار است که جاذبه های بخش معدن را مطرح‬ ‫کنیم اما واقعیت این اس��ت که هنوز هم بخش معدن‬ ‫جذابیت های خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫مدیر س��رمایه گذاری و امور بین المللی س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن ایران با اشاره به اینکه امیدوار‬ ‫هستیم در سال اینده تحرکی با درصد اندک در بخش‬ ‫معدن شروع ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی از سرمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن سخن گفته می شود با مزیت ها سروکار‬ ‫داریم‪ .‬بخش معدن در حوزه انرژی و بهای تمام ش��ده‬ ‫خدم��ات مزیت قابل توجهی دارد که باید به ان توجه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��مس بابیان اینکه برای سرمایه گذاری در بخش‬ ‫مع��دن باید اول اقتصاد ایران را بررس��ی کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری در بخش معدن ‪ ۲‬سال طول می کشد‬ ‫ت��ا به نتیجه برس��د ام��ا در اقتصادی ای��ن صحبت را‬ ‫می کنی��م که با ت��ورم ارزش همه چی��ز افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬س��رمایه گذاری در بخش معدن هم دو سال‬ ‫بعد به طور حتم درصدی افزایش پیدا می کند بنابراین‬ ‫مدل س��رمایه گذاری در ایران را ب��ا مدل بین المللی‬ ‫نباید مقایسه کنیم‪.‬‬ ‫او در ادام��ه از ش��کاف فناوری و فن��اوری روز دنیا‬ ‫به عنوان مشکل بخش معدن سخن گفت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��کاف فناوری هرچند مشکل فعلی ما است اما خود‬ ‫فرصت هایی را ایجاد می کند‪ .‬اگر س��رمایه گذاران در‬ ‫این حوزه ورود کنند می توانند مزیت رقابتی مناسبی‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫مدیر س��رمایه گذاری و امور بین المللی س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن ایران به ضعف زیرس��اخت ها‬ ‫به عنوان مشکل دوم اشاره و گفت‪ :‬متاسفانه ما توسعه‬ ‫متوازن در کش��ور نداریم‪ ،‬گاهی با معارضین ازجمله‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست روبه رو می شویم چراکه‬ ‫هیچ الگوی کارامدی برای بخش معدن تعریف نشده‬ ‫اس��ت و مش��خص نیس��ت که معدن چگون��ه باید با‬ ‫سازمان های مختلف تعامل داشته باشد‪ ،‬در حالی که‬ ‫ای��ن مهم بای��د در بخش مع��دن و توس��ط متولیان‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫ش��مس به اقدام��ات دولت برای کاه��ش موانع در‬ ‫بخش معدن اش��اره کرد و گفت‪ :‬با همه این مشکالت‬ ‫دولت تالش کرده موان��ع معدنکاران را کاهش دهد‪،‬‬ ‫ ازجمله ای��ن موارد می ت��وان به تغیی��رات و کاهش‬ ‫عوارض صادراتی اش��اره کرد‪ .‬دراین بین انتظار داریم‬ ‫ش��کافی که بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد‬ ‫کاهش یافته تا تصمیمات به درستی گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیر س��رمایه گذاری و امور بین المللی س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن ایران در ادام��ه به برنامه های‬ ‫اخیر س��ازمان نظام مهندس��ی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه یک بان��ک اطالعاتی جام��ع که اطالعات‬ ‫سرمایه گذاری و اس��تانداردهای الزم را داشته باشد‪،‬‬ ‫نداریم‪ .‬بنابرای��ن باید ارزیابی محدوده های معدنی را‬ ‫استانداردسازی کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه س��ازمان نظام مهندس��ی اقدامات‬ ‫مفیدی انجام داده که امیدواریم سال اینده از این داده‬ ‫رونمایی ش��ود‪ .‬همچنین برنامه داریم محدوده هایی‬ ‫که اماده س��رمایه پذیری هس��تند را در قالب مذاکره‬ ‫مستقیم و با داوری فنی با اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫ارائه دهیم تا بتوانیم قراردادهای س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫رشد ‪۳۱‬درصدی ‪EPS‬‬ ‫برای سهامداران گل گهر‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) در مدت‬ ‫‪ ۹‬ماه امسال توانس��ت رشد ‪۳۱‬درصدی را در شاخص‬ ‫‪ EPS‬ب��رای س��هامداران به ارمغ��ان اورد‪ .‬به گزارش‬ ‫چیالن با تحلیل وضعیت بزرگان سنگ اهن در بورس‬ ‫متوجه می ش��ویم صورت های مالی«کگل» نش��ان از‬ ‫افزای��ش ‪۳۱‬درصدی ش��اخص ‪ EPS‬از ابتدای س��ال‬ ‫ت��ا پای��ان اذر ‪ ۱۳۹۸‬می دهد‪ .‬در این گزارش س��نگ‬ ‫اه��ن گهر زمین (کگهر)‪ ،‬صبان��ور‪ ،‬چادرملو و گل گهر‬ ‫بیشترین رش��د در این ش��اخص را به دست اورده اند‪.‬‬ ‫گل گهر البته پیش��تر توانس��ته بود در ش��اخص هایی‬ ‫همچون س��ود هر سهم‪ ،‬درامد و س��ود عملیاتی رشد‬ ‫قابل توجهی را برای س��هامداران رقم زند‪ .‬در این میان‬ ‫درامده��ای عملیاتی ب��ا جهش ‪۴۸‬درصدی و س��ود‬ ‫عملیاتی با رش��د ‪۲۳‬درصدی‪ ،‬همراه ش��د‪ .‬در همین‬ ‫حال به تازگی‪ ،‬افزایش ‪۱۰۸‬درصدی س��رمایه شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر به تایید حسابرس رسیده به‬ ‫ط��وری که از ‪ ۴۸۰۰‬میلیارد توم��ان فعلی به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان (در ابتدای س��ال جدید) خواهد‬ ‫رسید‪ .‬افزایش سرمایه بزرگ ترین شرکت تولیدکننده‬ ‫س��نگ اهن کش��ور‪ ،‬از محل مطالبات حاصل ش��ده و‬ ‫مطالبات نقدی به تایید حسابرس رسیده است‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۳.۴‬میلیون تن‬ ‫محصوالت معدنی در گل گهر‬ ‫تولید انواع محصول در شرکت معدنی و صنعتی گل‬ ‫گهر در ‪ ۱۰‬ماه س��ال ‪ ۹۸‬از ‪ ۲۳.۴‬میلیون تن عبور کرد‪.‬‬ ‫ط��ی این م��دت ‪ ۱۳.۳‬میلیون تن کنس��انتره و افزون‬ ‫بر ‪ ۱۰‬میلیون تن گندله س��نگ اهن در این ش��رکت‬ ‫تولید ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر‪ ،‬تولید انواع محصول در بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده سنگ اهن ایران با رشد ‪۲‬درصدی نسبت‬ ‫به رقم برنامه ریزی ش��ده و با افزایش ‪ ۱‬درصدی نسبت‬ ‫به عملکرد مدت مش��ابه س��ال گذش��ته همراه ش��د‪.‬‬ ‫همچنین مجموع تولید کنسانتره سنگ اهن به بیش‬ ‫از ‪ ۱۳.۳‬میلیون تن رس��ید که رشد ‪ ۲‬درصدی نسبت‬ ‫به ‪ ۱۰‬ماه سال ‪ ۹۷‬داشت و در عین حال ‪۳‬درصد بیش‬ ‫از برنامه ریزی بوده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگ��ر کل تولید‬ ‫گندله س��نگ اهن نیز از رقم ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۸۹‬هزار تن‬ ‫گذش��ت که ‪۳‬درصد بیش از رقم برنامه ریزی و اندکی‬ ‫بیش از مدت مش��ابه سال قبل است‪ .‬گزارش عملکرد‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر نش��ان می دهد در‬ ‫بین کارخانه های فراوری س��نگ اهن‪ ،‬خطوط ‪۴‬تا ‪۷‬‬ ‫در رشد تولید پیشتاز بوده اند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪311‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تالطم در بازار‬ ‫قوطی و پروفیل‬ ‫تفاهم ذوب اهن و دانشگاه اصفهان‬ ‫طی نشس��تی ب��ا حض��ور مدیرعامل ذوب اه��ن اصفهان و‬ ‫هوش��نگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان که ‪ ۲۱‬بهمن در این‬ ‫دانشگاه برگزار ش��د‪ ،‬تفاهمنامه همکاری بین این دو سازمان‬ ‫امضا و مبادله شد‪ .‬به گزارش روزگار معدن از اصفهان‪ ،‬منصور‬ ‫یزدی زاده در این نشست با بیان اینکه همکاری های ذوب اهن‬ ‫و دانشگاه اصفهان پیش از تبادل تفاهمنامه به ویژه در دو زمینه‬ ‫اب و معدن اغاز شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بودجه تحقیقاتی ذوب اهن‬ ‫اصفهان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است‬ ‫و در صورت اثر بخش بودن این پروژه های تحقیقاتی‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫ارزش معادن کشور ‪ ۲۲‬میلیارد دالر است‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫خبر‬ ‫صادرات فوالد هرمزگان‬ ‫افتخاری برای کشور‬ ‫مدیرکل گمرک ش��هید رجای��ی و ناظر گمرکات‬ ‫اس��تان هرمزگان‪ ،‬از شرکت فوالد هرمزگان و فرایند‬ ‫تولید تختال در این ش��رکت بازدید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلن��ا‪ ،‬ابوالفضل اکبرپور گفت‪:‬حدود ‪ ۶۰‬درصد حجم‬ ‫تجارت خارجی کش��ور را گمرکات استان هرمزگان‬ ‫برعه��ده دارد و ‪ ۶۰‬درص��د درامد گمرکات کش��ور‬ ‫نی��ز از اس��تان هرمزگان اس��ت‪ .‬وی تس��هیالت در‬ ‫نظر گرفته ش��ده برای فوالد هرمزگان که ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫قطع��ات و مواد اولیه وارداتی خ��ود را از طریق بندر‬ ‫ش��هید رجایی وارد می کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬فوالد هرمزگان‬ ‫از مع��دود صنایع��ی در اس��تان هرمزگان اس��ت که‬ ‫همکاران ما در ان به عنوان گمرکات خاص‪ ،‬مس��تقل‬ ‫و مستقر هستند و خدمات شبانه روزی ارائه می دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرک شهید رجایی و ناظر گمرکات استان‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬جلس��ه ها و گفت وگوهایی با مدیران‬ ‫ش��رکت ف��والد هرم��زگان انج��ام گرف��ت و در انها‬ ‫مش��کالت فوالد درباره گمرک و همچنین باس��کول‬ ‫مطرح و بررسی شد که حتما تالش خواهیم کرد این‬ ‫موانع و مشکالت در استان رفع شود‪ .‬اکبرپور درباره‬ ‫چگونگی حفظ تس��هیالت مناطق ویژه برای صنایع‬ ‫مس��تقر در این مناطق با وجود تغییر سیاس��ت های‬ ‫ارزی دولت و لزوم ثبت سفارش در مناطق ویژه گفت‪:‬‬ ‫ما در جلسه هایی که در تهران برگزار می کنیم‪ ،‬حتما‬ ‫این موارد را پیگیری خواهیم کرد‪ ،‬اما فوالد هرمزگان‬ ‫و همه فوالدی های مس��تقر در مناطق ویژه صنایع و‬ ‫معادن‪ ،‬با توجه به مشکالت ارزی شان‪ ،‬باید وارد این‬ ‫فرایند شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صادرات فوالد هرمزگان افتخاری برای‬ ‫کشور است و با این حجم صادرات میزان قابل توجهی‬ ‫ارز وارد کش��ور می شود‪ .‬این موضوع را در دستور کار‬ ‫ق��رار خواهیم داد و همراه با پیگیری های مس��ئوالن‬ ‫ف��والد هرم��زگان در ای��ن زمین��ه‪ ،‬قطع��ا گمرکات‬ ‫هرم��زگان نی��ز همراه فوالد هرم��زگان خواهد بود و‬ ‫از هی��چ کمکی مضایق��ه نخواهد کرد‪ .‬ناظر گمرکات‬ ‫اس��تان هرمزگان گفت‪ :‬درباره تس��هیالت واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬گمرک بس��ته های حمایتی تعریف کرده و‬ ‫خدمات شبانه روزی گمرک در جهت صادرات برقرار‬ ‫است‪.‬‬ ‫تالش دولت در جایگزینی معادن به جای نفت‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدت هاس��ت پیش��نهاد قیمت محص��والت حوزه‬ ‫قوطی و پروفیل تحت تاثیر بازار افسارگسیخته ورق‬ ‫و سوار بر تالطمات اشفته این کاال از شفافیت خارج‬ ‫و بس��یار غبارالود دیده می ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی‬ ‫ش��نیده ها از محصول پرمصرف تولید ش��ده از ورق‬ ‫ضخام��ت ‪ ۲‬میلیمتر در برخ��ی از مبادی معروف تر‬ ‫از دامن��ه قیمت��ی ح��دود ‪ ۸۹۰۰‬تا ‪ ۹‬ه��زار تومان‬ ‫حکایت دارد که با این حساب افزایش قیمت حداقل‬ ‫کیلوی��ی ‪ ۱۰۰‬تومان نس��بت به برخی ش��نیده های‬ ‫روز پنجش��نبه هفته گذش��ته مشهود دیده می شود‪.‬‬ ‫متاسفانه به نظر می رسد که ناظم بازار و تولیدکننده‬ ‫انحصاری این کاال در بازار داخلی چند ماهی اس��ت‬ ‫که توانایی نظارت و کنترل این بازار را از کف داده اند‬ ‫و همان طوری که شاهد هستیم‪ ،‬روند افسارگسیخته‬ ‫افزایشی قیمت ها‪ ،‬بدون توقف در سطوح قیمت های‬ ‫نجومی و غیرواقعی باالتر همچنان که دیده می شود‬ ‫ت��ا به امروز ادامه پیدا کرده اس��ت‪ .‬ب��ه اذعان برخی‬ ‫از اف��راد مطلع و برخی کارشناس��ان با توجه به نبود‬ ‫توانای��ی تامی��ن بازار داخ��ل از س��وی تولیدکننده‬ ‫انحصاری داخلی‪ ،‬تنها راه و س��ریع ترین راه باقیمانده‬ ‫به جهت کنترل این روند هیجانی‪ ،‬متوس��ل ش��دن‬ ‫ب��ه واردات و تهاتر از کش��ورهایی مثل چین اس��ت‪.‬‬ ‫ی��ک راه حل دیگر که می توان��د تا حدی التیام بخش‬ ‫ای��ن ب��ازار در میان م��دت باش��د تامین م��واد اولیه‬ ‫تولیدکنندگان بخش خصوصی یا همان تختال مورد‬ ‫نیاز انهاست که البته فعال بازار با این التهاب و تشنگی‬ ‫مف��رط در محص��ول نهایی‪ ،‬خروجی ان��دک اینها را‬ ‫می بلعد‪ .‬تزریق انبوه ورق وارداتی بهترین‪ ،‬سریع ترین‬ ‫و موثرترین راه ح��ل ممکن برای بازگرداندن ارامش‬ ‫به بازار داخلی اس��ت‪ ،‬کما اینه قبال هم تولید داخلی‬ ‫جوابگوی تامین نیاز بازار این کاالی نبوده است‪.‬‬ ‫محدودیتی در اجرای پروژه های بیش��تر نخواهیم داشت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این دو سازمان‪ ،‬پیشینه و قدمت بسیاری در این منطقه‬ ‫دارند و به دلیل جامعیت فعالیت ها‪ ،‬از اش��تراکات بسیاری نیز‬ ‫برخوردارند‪ ،‬بنابراین زمینه همکاری های متقابل فراهم اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان با اش��اره به افتتاح دفتر مشترک‬ ‫همکاری این شرکت با دانشگاه ازاد‪ ،‬از اعتقاد راسخ ذوب اهن‬ ‫به توسعه همکاری با دانشگاه ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد‬ ‫که ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬نتایج و پیامدهای مثب��ت و ارزندهای به‬ ‫همراه داشته باشد‪ .‬هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان نیز‬ ‫گفت‪ :‬دانش��گاه های نس��ل چهارم محدود به کالس های درس‬ ‫نیس��تند و ارتباط گس��ترده ای باجامعه و نیازه��ای ان دارند‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینکه صنعت‪ ،‬بخش بزرگ��ی از جامعه اصفهان را‬ ‫تش��کیل می دهد بنابراین این دانش��گاه باید ارتباط خود را با‬ ‫بخش صنعت بیش از گذش��ته توس��عه بخشد‪ .‬وی‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان را یکی از ریش��ه دارترین صنایع کشور دانست و گفت‪:‬‬ ‫هنگامی که این مجتمع عظیم صنعتی تاس��یس شد‪ ،‬زندگی‬ ‫بس��یاری از م��ردم به ان وابس��تگی پیدا ک��رد و تاکنون این‬ ‫اثرگذاری ادامه دارد و تاثیرات مثبت ان در صنعت کشور قابل‬ ‫مشاهده است‪ .‬رئیس دانشگاه اصفهان از گرایش مدیریت فعلی‬ ‫ذوب اهن اصفهان به توسعه ارتباط با دانشگاه قدردانی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم بتوانیم در عملیاتی کردن این تفاهمنامه موفق‬ ‫باشیم و اعتماد بخش صنعت را بیش از گذشته جلب کنیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مزیت اصلی دانش��گاه اصفهان را جامعیت ان دانست و‬ ‫گفت‪ :‬این دانشگاه عالوه بر مباحث فنی در بحث علوم انسانی‬ ‫نیز از جایگاه خوبی برخوردار اس��ت و با ‪ ۱۶‬هزار دانش��جو‪۷ ،‬‬ ‫هزار دانش��جوی تحصیالت تکمیلی و ‪ ۶۵۰‬عضو هیات علمی‬ ‫ظرفیت خوبی برای ارتباط با صنعت دارد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت اقتصاد کش��ور تک محصولی‬ ‫ب��ودن و وابس��تگی ان ب��ه اقتص��اد نفتی اس��ت‪،‬‬ ‫وابس��تگی که به ش��دت این اقتصاد را ش��کننده‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از این رو بس��یاری از دست اندرکاران‬ ‫و مسئوالن کش��ور در سیاس��ت های کالن کشور‬ ‫ب��ر اقتصاد غیرنفتی تاکید دارن��د که در این میان‬ ‫یک��ی از گزینه های��ی جایگزین ب��رای درامدهای‬ ‫نفتی‪ ،‬حوزه معدن و صنایع معدنی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راس��تا رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به تازگ��ی اعالم کرد که ارزش معادن کش��ور ‪۲۲‬‬ ‫میلیارد دالر است و معادن این ظرفیت را دارند که‬ ‫به اندازه نفت درامدزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫البته کارشناس��ان ای��ن حوزه اعتق��اد دارند که‬ ‫بخش معدن به ویژه فلزات می توانند به میزان نفت‪،‬‬ ‫برای کش��ور درامد ارزی به همراه داشته باشند به‬ ‫این ش��رط که از خام فروش��ی فاصل��ه گرفته و در‬ ‫مسیر ایجاد ارزش افزوده گام بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزاوری باالی فلزات‬ ‫غالمرضا خلیقی مدیرعامل‬ ‫ف��والد غ��رب اس��یا در‬ ‫گفت وگو ب��ا روزگار معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در اینکه بخش‬ ‫معدن این قابلی��ت را دارد‬ ‫ک��ه جایگزی��ن نف��ت و‬ ‫درامدهای ارزی شوند‪ ،‬تردیدی وجود ندارد اما به‬ ‫این ش��رط که م��واد معدنی را ت��ا اخرین مرحله‬ ‫ف��راوری به پی��ش ببری��م‪ ،‬وگرنه با خام فروش��ی‬ ‫ت یافت‪.‬‬ ‫نمی توان به این مهم دس ‬ ‫وی گفت‪ :‬مهمترین صنایع معدنی که می توانند‬ ‫غالمرضا خلیقی‪ :‬در اینکه بخش معدن این قابلیت را‬ ‫دارد که جایگزین نفت و درامدهای نفتی شود‪ ،‬تردیدی‬ ‫وجود ندارد اما به این شرط که مواد معدنی را تا اخرین‬ ‫مرحله فراوری پیش ببریم‬ ‫بیش��ترین ارزاوری را برای کشور به همراه داشته‬ ‫باشند‪ ،‬فلزات هستند که به ترتیب ارزاوری شامل‬ ‫فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و سرب و روی می شوند‪.‬‬ ‫خلیقی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته ارزاوری‬ ‫صنایع معدنی بستگی به اهداف چشم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ای��ن صنای��ع دارد که در این راس��تا صنعت فوالد‬ ‫ارزاوری بیشتری نسبت به صنایع دیگری دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬در صنای��ع معدنی‬ ‫فلزات مانند فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬س��رب و روی‬ ‫و طال اهدافی تعیین ش��ده است که اگر در مجموع‬ ‫این فلزات تا س��ال ‪ 1404‬ح��دود ‪۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات داشته باشند‪ ،‬می توانند به سقف صادرات‬ ‫نفت برسند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یک صنعت به تنهایی‬ ‫نمی توان��د جایگزین صادرات نفت باش��د‪ ،‬از این رو‬ ‫مجموع�� ه صنای��ع معدنی ب��ا ه��م می توانند این‬ ‫جایگزینی را حاصل کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد غرب اس��یا با اش��اره به ایجاد‬ ‫ارزش افزوده ای که در صنایع معدنی می توان ایجاد‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه محصوالت صنایع معدنی نیز‬ ‫هر اندازه به سمت ایجاد ارزش افزوده پیش برویم‪،‬‬ ‫ارزاوری بیشتری برای کشور خواهیم داشت‪.‬‬ ‫برای نمون��ه در صنعت الومینیوم ه��ر اندازه به‬ ‫س��مت تولید صنایع پایین دس��ت مانند پروفیل یا‬ ‫پیس��تون الومینیوم یا در صنعت مس به س��مت‬ ‫ص��ادرات س��یم و کابل ی��ا باطری ی��ا در صنعت‬ ‫فوالد به س��مت ص��ادرات محص��والت باارزش تر‬ ‫چ��ون ورق گالوانیزه و گالوالوم پیش برویم‪ ،‬بدون‬ ‫ش��ک ارزش افزوده بیش��تری را ایج��اد می کنیم و‬ ‫ارزاورت��ر خواهیم بود‪ .‬خلیقی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫نیروی انس��انی که روی ف��راوری کار می کنند‪ ،‬در‬ ‫حقیقت س��بب ایجاد ارزش افزوده می ش��وند‪ ،‬زیرا‬ ‫ارزش صادرات سنگ برش زده چندین برابر سنگ‬ ‫قلوه اس��ت‪ .‬یا ارزش صادرات گچ بس��یار بیشتر از‬ ‫خود س��نگ گچ اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫واحدهای ما ش��مش الومینیوم یا شمش فوالد یا‬ ‫مس کات��د صادر کنند چندان ارزش��ی ندارد‪ ،‬جز‬ ‫اینکه الودگی فرایند تولید ان برای کشور ما باقی‬ ‫می مانن��د و چندان ارزاوری قابل توجهی به همراه‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬زیرا این کشورهای دیگر هستند که‬ ‫از این محصوالت میانی که از ما خریداری کرده اند‬ ‫محصول با ارزش افزوده باال تولید می کنند و س��ود‬ ‫مال��ی ان را نصی��ب خود می کنند؛ در کش��اورزی‬ ‫کش��ور نیز ای��ن اتفاق روی داده اس��ت‪ ،‬زغفران را‬ ‫به ص��ورت فل��ه ای و کیلویی ‪۱۰‬میلی��ون تومان به‬ ‫فروش می رسانیم و همین زعفران ایران در اسپانیا‬ ‫بسته بندی می ش��ود و کیلویی ‪۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد غرب اس��یا ادامه داد‪ :‬س��ازمان‬ ‫ایمی��درو باید روی تمام صنایع معدنی و تا اخرین‬ ‫مراحل ان که ایجاد ارزش افزوده بیش��تری اس��ت‬ ‫س��رمایه گذاری کند‪ ،‬چراکه فلزات از جمله فوالد‪،‬‬ ‫الومینیوم‪ ،‬مس و سرب و روی ظرفیت های خوبی‬ ‫برای سرمایه گذاری و صادرات دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزاوری فوالد قابل توجه است‬ ‫همچنی��ن مجتب��ی فردیار‬ ‫مدیرعامل فوالدکاران کویر‬ ‫ی��زد درب��اره جایگزین��ی‬ ‫صنایع معدنی به جای نفت‬ ‫با اهمی��ت صنعت فوالد در‬ ‫کشور در گفت وگو با روزگار‬ ‫معدن اظهار کرد‪ :‬صنعت فوالد در نیم قرن گذشته‬ ‫به خوبی در کشور رشد کرده است و به عنوان یکی‬ ‫از صنایع معدنی در کش��ور می تواند ارزاوری قابل‬ ‫توجهی داش��ته باش��د‪ .‬از این رو می تواند به صورت‬ ‫قابل توجهی برای کش��ور ارزاوری به همراه داشته‬ ‫باشد‪ .‬فردیار در ادامه عنوان کرد‪ :‬صنایع معدنی در‬ ‫صورت��ی می توانن��د جایگزین��ی مناس��بی ب��رای‬ ‫درامدهای نفتی به ش��مار رود که این صنایع را به‬ ‫سمت بیشترین میزان ارزش افزوده به پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اقدام هایی که در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی در دهه های گذش��ته انجام گرفته‬ ‫اس��ت که منجر به رش��د قاب��ل توجه��ی در این‬ ‫زمینه ش��ده است‪ .‬معادن س��نگ اهن ما در کشور‬ ‫غن��ی و به صورت روباز اس��ت که نی��از به حفاری‬ ‫ن��دارد‪ ،‬بنابرای��ن ب��ا هزینه های پایی��ن می توانیم‬ ‫معادن را اس��تخراج کنیم اما زمان��ی می توانیم به‬ ‫بیشترین میزان ارزاوری برسیم که باالترین سطح‬ ‫ارزش افزوده را برای ان ایجاد کرده باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والدکاران کوی��ر ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫بومی س��ازی که در صنعت فوالد روی داده اس��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد ‪ :‬هم اکنون صنعت فوالد کشور به حدی‬ ‫رش��د کرده اس��ت که امکان صادرات دانش فوالد‬ ‫را نی��ز در کش��ور داریم‪ ،‬بنابراین حت��ی می توانیم‬ ‫در کش��ورهایی که معادن دارند مانند افغانس��تان‬ ‫و برخ��ی کش��ورهای افریقایی ورود پی��دا کنیم و‬ ‫س��رمایه گذاری انج��ام دهی��م و در این کش��ورها‬ ‫واحده��ای ف��والدی راه ان��دازی کنیم‪ .‬خ��ود این‬ ‫سرمایه گذاری ها می تواند سبب ارزاوری شود‪.‬‬ ‫فردیار ادامه داد ‪ :‬بیش��ترین میزان سوددهی در‬ ‫صنای��ع معدنی در واحدهای فراوری و به س��مت‬ ‫تولیدات محصوالت خاص رفتن اس��ت‪ .‬در صنعت‬ ‫فوالد نیز بیش از اینکه به س��مت تولید فوالدهای‬ ‫س��اختمانی پیش برویم بهتر اس��ت که در مسیر‬ ‫تولید فوالدهایی برای ساخت ابزار گام برداریم‪.‬‬ ‫تولید ورق ب��رای ابزار ارزش افزوده بیش��تری از‬ ‫اهن س��اختمانی دارد‪ .‬ورق را می توانیم تبدیل به‬ ‫ل��وازم خانگی و خودرو کنی��م و این نوع محصول‬ ‫در صنعت فوالد بیشترین ارزش افزوده را به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت ‪ :‬صنعت فوالد کشور در زمینه‬ ‫صادرات به جایگاه قابل توجهی رس��یده اس��ت و‬ ‫حت��ی می توانیم دانش فوالد را نیز صادر کنیم‪ ،‬اما‬ ‫موضوع مهم این است که از خام فروشی پیشگیری‬ ‫به عمل اوریم‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد‬ ‫مع��اون اقتصادی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و جمعی‬ ‫از صاحبنظران حوزه اقتصاد کشور ضمن حضور در ذوب اهن‬ ‫اصفهان و بازدید از خط تولید و پروژه های توسعه این شرکت‬ ‫با مسئوالن ذوب اهن دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان‪ ،‬‬ ‫حجت ال��ه میرزای��ی در ای��ن دی��دار‪ ،‬ذوب اه��ن اصفهان را‬ ‫نماد صنعت کش��ور و اس��طوره صنایع ایران دانست و گفت‪:‬‬ ‫گس��تره تاثیرات سازنده ذوب اهن در چند استان کشور قابل‬ ‫مش��اهده است‪ .‬اش��تغالزایی و اموزش متخصصان و مدیرانی‬ ‫که در راه اندازی و توس��عه دیگر صنایع حضور یافتند از دیگر‬ ‫تاثیرات این ش��رکت است‪ .‬وی افزود‪ :‬اجرای ناقص و نادرست‬ ‫خصوصی سازی باعث ایجاد مشکالتی برای ذوب اهن شد که‬ ‫مهم ترین ان نبود تامین مواد اولیه به ویژه سنگ اهن است‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان اسطوره صنایع کشور‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در این دیدار گفت‪ :‬ذوب اهن‬ ‫تنها تولید کننده فوالد ایران به روش کوره بلند است که روش‬ ‫رای��ج تولید فوالد دنیا اس��ت به همین دلی��ل از یارانه انرژی‬ ‫برخوردار نیس��ت‪ .‬منصور یزدی زاده افزود‪ :‬این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی از س��نگ اهن‪ ،‬باالتری��ن و بهترین فوالد کربنی دنیا‬ ‫یعن��ی ریل را تولید می کند‪ .‬وی گفت‪ :‬این ش��رکت عالوه بر‬ ‫تولید محصوالت جدید مانند ریل‪ ،‬تیراهن بال پهن‪ ،‬تس��مه‬ ‫فوالدی و‪ ...‬موفق به بومی سازی ‪ ۸۵‬درصد قطعات و تجهیزات‬ ‫خود ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر ان ذوب اه��ن فرایندهای تولید‬ ‫فوالد را نیز بومی س��ازی کرده و امروز قادر به س��اخت کوره‬ ‫بلند‪ ،‬باتری کک سازی و ایستگاه ریخته گری است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفه��ان اظهار ک��رد‪ :‬ذوب اهن‬ ‫به تدریج ش��رایط مطلوبی پیدا کرده و اماده اوج گیری است‪،‬‬ ‫اما با مشکالتی روبه رو شده که از بیرون سازمان به ان تحمیل‬ ‫ش��ده است‪ .‬مشکالتی همچون خام فروشی سنگ اهن‪ ،‬نبود‬ ‫توسعه مناسب صنعت حمل ونقل‪ ،‬قیمت گذاری دستوری در‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬برخورداری نشدن از یارانه انرژی در مقایسه با‬ ‫سایر فوالدسازان کشور که امیدوارم‪ ،‬از پیشنهادها و نظرهای‬ ‫ارزش��مند صاحبنظران گرانقدری که امروز با دس��تاوردها و‬ ‫مش��کالت این ش��رکت اشنا ش��دند‪ ،‬برای بهبود شرایط این‬ ‫شرکت بهره مند شویم‪.‬‬ ‫علی ش��مس اردکانی معاون سابق وزیر معادن و فلزات در‬ ‫این دیدار طی س��خنانی تولید ریل و تیراهن بال پهن توسط‬ ‫ذوب اهن اصفهان را یک دس��تاورد بزرگ و افتخارامیز برای‬ ‫صنعت کشور دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مراسم کلنگ زنی این شرکت حضور داشتم و‬ ‫در ان زمان هیچ امکانات و زیرس��اختی در این منطقه نبود و‬ ‫ام��روز می بینیم که ذوب اهن اصفهان این منطقه را به لحاظ‬ ‫زیرساخت و عمرانی متحول کرده و حتی به لحاظ فضای سبز‬ ‫نیز چهره اینجا را بهبود داده است‪.‬‬ ‫ممنوعیت فروش اهن اسفنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫‹ ‹حضور واسطه ها در زنجیره فوالد‬ ‫درباره وضعیت بازار اهن‬ ‫اسفنجی در کشور علیرضا‬ ‫شکوهی مدیر فوالدسازی‬ ‫نی ری��ز در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫روزگار معدن عنوان کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن موض��وع که در‬ ‫زنجیره فوالد کشور‪ ،‬بخش قدرتمندی به عنوان‬ ‫واس��طه ها حضور دارند‪ ،‬جای هیچ شکی وجود‬ ‫ندارد؛ زنجیره فوالد متش��کل از معدن س��نگ‬ ‫اه��ن‪ ،‬کنس��انتره ‪ ،‬گندل��ه ‪ ،‬اه��ن اس��فنجی و‬ ‫فوالدس��ازی است که این واسطه ها در تمام این‬ ‫زنجیره حضور دارند‪.‬‬ ‫شکوهی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫حجم معامالتی که در زنجیره فوالد وجود دارد‪،‬‬ ‫افراد حقیقی کمتری توان خرید دارند‪ ،‬اما افراد‬ ‫حقوقی از این زنجیره خرید بس��یاری دارند که‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ای��ران دومین تولیدکننده اهن اس��فنجی در‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬اما به تازگی واحدهای فوالدی با‬ ‫کمب��ود این ماده اولیه روبه رو ش��ده اند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد واسطه هایی در این میان اقدام به خرید‬ ‫و ف��روش اهن اس��فنجی می کنن��د که موجب‬ ‫می ش��ود این مواد اولیه با کمبود روبه رو ش��ده‬ ‫و ب��ا قیمتی باالتر به دس��ت واحدهای فوالدی‬ ‫ برس��د؛ از همی��ن رو وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در بخش��نامه ای جدید اع�لام کرد که‬ ‫فروش اهن اسفنجی‪ ،‬تنها به واحدهای تولیدی‬ ‫که مصرف کنن��ده واقعی این محصول باش��ند‪،‬‬ ‫عرض��ه ش��ده و ف��روش ان به اف��راد حقیقی و‬ ‫حقوقی ممنوع است‪.‬‬ ‫در این بخش��نامه امده اس��ت‪ ،‬پیرو مصوبات‬ ‫جلس��ه م��ورخ ‪ ۹۸.۱۱.۲۳‬ب��ا حض��ور معاون‬ ‫امور مع��ادن و صنایع معدن��ی و مدیران عامل‬ ‫واحدهای تولیدکننده اهن اسفنجی برگزار شد‪،‬‬ ‫به منظ��ور حمایت از تولید و اطمینان از تامین‬ ‫م��واد اولیه کارخانه های تولیدی از این تاریخ به‬ ‫بعد‪ ،‬فروش اهن اس��فنجی تنها ب��ه واحدهای‬ ‫تولیدی ک��ه مصرف کننده واقع��ی ان محصول‬ ‫هستند و تنها متناسب با ظرفیت حقیقی تولید‬ ‫هر ی��ک از واحدها‪ ،‬مجاز بوده اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫فروش اهن اس��فنجی به س��ایر اف��راد حقیقی‬ ‫و حقوق��ی ممنوع اس��ت و در ص��ورت دریافت‬ ‫گزارش خالف دستورالعمل یادشده‪ ،‬مسئولیت‬ ‫متوجه ش��خص مدیرعامل بوده و برابر قوانین و‬ ‫مقررات مربوط برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت دخالت نکند‬ ‫همچنین مجی��د رضاپور‬ ‫کارش��ناس ف��والد در‬ ‫گفت وگو با روزگار معدن‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوب��ات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت قیمت‬ ‫محصوالت در زنجیره فوالد براساس درصدی از‬ ‫ش��مش فوالد خوزس��تان در بورس کاال تعیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬بر این اس��اس قیم��ت گندله و اهن‬ ‫اسفنجی را دولت در بورس کاال تعیین می کند‬ ‫و یک��ی از دخالت ه��ای دول��ت در زمین��ه‬ ‫قیمت گذاری اس��ت‪ .‬بنابراین دولت این اجازه را‬ ‫نمی ده��د که قیمت ها براس��اس عرضه و تقاضا‬ ‫تعیین شوند‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫به این ش��رایط عرضه اهن اس��فنجی در بورس‬ ‫کاال برای تولیدکننده ان‪ ،‬سود باالیی به همراه‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬این در حالی است که شرکت ها‬ ‫به صورت معمول عالقه مند هستند صورت های‬ ‫مالی خود را در پایان س��ال با س��ود باال نشان‬ ‫دهند‪ .‬این سود نیز در حالی حاصل می شود که‬ ‫یک واحد فوالدسازی تمام زنجیره را در اختیار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫در غیر این صورت س��ود قابل توجهی حاصل‬ ‫نخواه��د ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ممکن اس��ت که‬ ‫ب��ا توجه به چنین ش��رایطی برخ��ی واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده حتی اهن اس��فنجی خ��ود را به‬ ‫پیمان��کاران خود به فروش برس��انند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر ممکن اس��ت پیمانکار ب��ه صورت ازاد در‬ ‫بازار به فروش برساند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬تمام این ش��رایط از این موضوع ناش��ی‬ ‫می ش��ود که زنجی��ره فوالد به ص��ورت متوازن‬ ‫رشد نکرده است‪.‬‬ ‫براس��اس برخ��ی اماره��ا ح��دود ‪ ۶۰‬واحد‬ ‫تولید اهن اس��فنجی در کش��ور وج��ود دارند‬ ‫ک��ه این واحدها نی��از به خ��وراک دارند که به‬ ‫صورت کامل تامین نمی ش��ود‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫ام��کان واردات اه��ن اس��فنجی نی��ز وج��ود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬زمانی که‬ ‫دولت در قیمت گذاری دخالت می کند‪ ،‬س��بب‬ ‫ایجاد رانت می ش��ود‪ ،‬بنابراین در این ش��رایط‬ ‫تولیدکنن��ده فوالد با مش��کل تامی��ن خوراک‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫علیرضا شکوهی‪ :‬سهم بندی ها و بخشنامه های دولتی‬ ‫اثر خاصی بر تامین خوراک واحدهای فوالدی نخواهد‬ ‫گذاشت‪ ،‬زیرا بازار براساس عرضه و تقاضا و علم‬ ‫اقتصاد پیش می رود نه براساس دستورالعمل های‬ ‫حاکمیتی‬ ‫ممکن اس��ت این افراد حقوقی در چرخه تولید‬ ‫فوالد نقشی نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬این اف��راد حقوقی ممکن‬ ‫است که با خرید اهن اسفنجی‪ ،‬ان را دپو کنند‬ ‫که بعدها در بازار گران تر به فروش برس��انند یا‬ ‫اینکه ان را صادر کنند‪ .‬حتی بین ش��رکت های‬ ‫واس��طه نیز خرید و فروش اهن اسفنجی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این ب��ازه خرید و فروش توس��ط‬ ‫همی��ن واس��طه ها‪ ،‬قیمت ها نی��ز افزایش پیدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫از همی��ن رو واحده��ای فوالدس��ازی‬ ‫ب��رای تامین خوراک م��ورد نیاز خ��ود مجبور‬ ‫هس��تند ک��ه وارد معامل��ه ب��ا این واس��طه ها‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیر فوالدسازی نی ریز با اشاره به این موضوع‬ ‫ک��ه دخالت های دولت تاثی��ر مثبتی در زنجیره‬ ‫فوالد نخواهد گذاشت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سهم بندی ها‬ ‫و بخش��نامه های دولت��ی اثر خاصی ب��ر تامین‬ ‫خوراک واحده��ای فوالدی نخواهد گذاش��ت‪،‬‬ ‫زیرا بازار براس��اس عرضه و تقاضا و علم اقتصاد‬ ‫پی��ش می رود‪ ،‬نه براس��اس دس��تورالعمل های‬ ‫حاکمیتی‪.‬‬ ‫شکوهی در ادامه یاداور شد‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫دست اندرکاران ما این است که سیاست گذاری را‬ ‫با اعمال قدرت اشتباه گرفته اند‪ ،‬سیاست گذاری‬ ‫بدون دخل و تصرف مستقیم‪ ،‬سبب ایجاد توازن‬ ‫در ب��ازار می ش��وند و این موض��وع نمی تواند با‬ ‫ایین نامه ها به صورت دستوری انجام بگیرد‪ .‬این‬ ‫موضوع که دولت تعیین کند که تولیدکننده به‬ ‫چه کس��ی بفروش��د یا به چه کسی نفروشد در‬ ‫حقیقت اعمال قدرت است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش که با توجه به اینکه‬ ‫ای��ران دومی��ن تولیدکننده اهن اس��فنجی در‬ ‫جهان است چرا واحدهای فوالدسازی هم اکنون‬ ‫با کمبود این مواد اولیه روبه رو هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی عوامل در بازار تغییر کرده اند‪ ،‬برای نمونه‬ ‫بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولیدکنندگان‬ ‫فوالد‪ ،‬قراضه بوده است که تا پیش از این حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصد اهن اس��فنجی و ‪ ۵۰‬درصد قراضه یا‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د اهن اس��فنجی و ‪ ۳۰‬درصد قراضه‬ ‫اس��تفاده می کردن��د‪ ،‬اما هم اکنون ب��ا توجه به‬ ‫افزایش بسیار باالی قیمت قراضه‪ ،‬دیگر مصرف‬ ‫قراضه ب��رای واحده��ای فوالدس��ازی به صرفه‬ ‫نیست و هم اکنون با کمبود ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫مدیر فوالدس��ازی نی ریز ادامه داد‪ :‬بازار فوالد‬ ‫به واسطه تعامالت واسطه ای شکل گرفته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر واحده��ای فوالدس��ازی‬ ‫نی��ز افزای��ش پی��دا کرده ان��د و نزدی��ک ب��ه‬ ‫‪ ۲۵‬میلی��ون ت��ن ف��والد در کش��ور تولی��د‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنی��ن واحدها با کمبود‪ ،‬س��نگ‬ ‫اهن‪ ،‬کنس��انتره و گندله روبه رو هستند چراکه‬ ‫در دو س��ال گذش��ته تع��داد قاب��ل توجهی به‬ ‫واحدهای فوالدس��ازی در کش��ور اضافه ش��ده‬ ‫که س��بب افزایش مصرف اهن اس��فنجی شده‬ ‫است‪ .‬با توجه به این شرایط در تابستان امسال‬ ‫میزان اهن اس��فنجی ب��رای واحدهای تولیدی‬ ‫سهمیه بندی شد‪.‬‬ ‫نرخ گذاری سیمان به سال اینده موکول شد‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال ب��ود که قیمت س��یمان ب��ا افزایش‬ ‫‪۳۷‬درصدی روبه رو ش��د؛ این در حالی اس��ت که در ماه های‬ ‫پایانی س��ال شاهد هستیم که دوباره از سوی انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان‪ ،‬تقاضایی مبنی بر افزایش قیمت‬ ‫سیمان داده شده است‪.‬‬ ‫هرچند قیمت س��یمان در دو س��ال گذشته براساس تورم‬ ‫بازار و هزینه های تولید افزایش نیافته‪ ،‬اما موضوع ان اس��ت‬ ‫که این بازار از یک سو با رکود داخلی و از سوی دیگر با رقابت‬ ‫منفی تولیدکنندگان ان روبه رو اس��ت‪ ،‬بنابراین می توان این‬ ‫پرس��ش را مطرح کرد که افزایش قیمت سیمان در روزهای‬ ‫پایانی سال تا چه اندازه می تواند منطقی باشد؟‬ ‫‹ ‹امید به عملیاتی شدن قیمت سیمان‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان گفت‪ :‬درخواست افزایش نرخ‬ ‫س��یمان ب��ه وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت داده ش��ده و امیدواریم ظرف‬ ‫چند روز اینده‪ ،‬افزایش نرخ س��یمان‬ ‫تعیین تکلیف و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫بورس نیوز نوشت‪ ،‬در راستای تصمیم های کارگروه تنظیم‬ ‫بازار درباره س��اماندهی صادرات س��یمان‪ ،‬صادرات س��یمان‬ ‫سفید از ‪ ۱۵‬اسفند امسال تنها با ارائه گواهی خرید از رینگ‬ ‫صادراتی بورس کاالی ایران امکان پذیر اس��ت‪ .‬ورود سیمان‬ ‫سفید به بورس کاال اتفاق مثبتی برای صنعت سیمان خواهد‬ ‫بود‪ .‬عبدالرضا ش��یخان دبیر در این باره بیان کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫با ورود سیمان سفید صادراتی به رینگ بورس کاال قیمت ها‬ ‫شفاف تر ش��ود‪ .‬البته حدود ‪ ۲‬درصد از س��یمان تولیدی در‬ ‫کشور‪ ،‬سیمان سفید است‪ ،‬اما به هر حال ورود سیمان سفید‬ ‫به بورس کاال اتفاق مثبتی اس��ت‪ .‬عرضه س��یمان سفید در‬ ‫بورس کاال بیش��تر به سبب رقابت منفی در بازار عراق‪ ،‬مورد‬ ‫درخواس��ت قرار گرفت و انتظار می رود تاثیر این اقدام برای‬ ‫صنعت سیمان‪ ،‬مثبت باشد‪.‬‬ ‫ش��یخان در ادام��ه ای��ن گفت وگ��و با اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫هزینه های س��یمانی ها اظهار کرد‪ :‬افزایش کرایه های حمل‪،‬‬ ‫هزینه های سیمانی ها را افزایش داده و هزینه تعمیر قطعات‬ ‫و‪ ...‬نیز افزایش داش��ته است‪ .‬براس��اس بررسی های انجمن‪،‬‬ ‫بهای تمام ش��ده سیمان در ‪ ۶‬ماه گذش��ته حدود ‪ ۳۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته و به همین علت درخواس��ت افزایش‬ ‫نرخ س��یمان به وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داده ش��ده و‬ ‫امیدواریم ظرف چند روز اینده‪ ،‬افزایش نرخ س��یمان تعیین‬ ‫تکلیف و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی در خاتم��ه در رابط��ه با برخی اظه��ار نظرها در مورد‬ ‫افزایش قیمت بتن گفت‪ :‬درحال حاضر قیمت سیمان در بازار‬ ‫داخل‪ ،‬نه تنها از قیمت مصوب باالتر نیست‪ ،‬بلکه حتی کمتر‬ ‫از قیمت های مصوب اس��ت‪ .‬کرایه های حمل افزایش زیادی‬ ‫داشته و بخش��ی از کرایه های حمل به شرکت های سیمانی‬ ‫تحمیل می شود (در قالب تخفیف)‪ .‬ضمن اینکه تاثیر قیمت‬ ‫س��یمان در بهای تمام ش��ده س��اختمان با اهمیت نیست و‬ ‫افزایش قیمت س��یمان توجیه منطق��ی برای افزایش قیمت‬ ‫امالک نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت را بررسی می کنیم‬ ‫مدی��رکل دفتر صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره افزایش‬ ‫قیمت س��یمان در گفت وگو با روزگار‬ ‫معدن اظهار کرد‪ :‬اردیبهش��ت امسال‬ ‫ح��دود ‪۳۷‬درص��د به قیمت س��یمان‬ ‫کشور افزوده ش��د‪ .‬البته در ان زمان‪،‬‬ ‫انجم��ن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان تقاضای افزایش‬ ‫‪100‬درص��دی را داش��تند که با ‪۳۷‬درصد ان موافقت ش��د‪.‬‬ ‫س��یف اهلل امیری در ادامه عنوان کرد‪ :‬به تازگی نیز از س��وی‬ ‫انجم��ن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان تقاضای افزایش‬ ‫قیمت س��یمان داده شده اس��ت‪ .‬با توجه به این موضوع که‬ ‫قیمت هر پاکت س��یمان حدود ‪۱۳‬ه��زار تومان (حدود یک‬ ‫دالر) است‪ ،‬این صنف تقاضای افزایش سیمان را داده اند؛ اما‬ ‫درحال حاضر با توجه به ش��رایط بازار تا پایان س��ال احتمال‬ ‫افزایش قیمت دوباره سیمان وجود ندارد و سال اینده وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درب��اره افزای��ش قیم��ت ان‬ ‫تصمیم گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که تا چند اندازه هزینه های‬ ‫تولید صنعت س��یمان افزایش پیدا کرده اس��ت و با توجه به‬ ‫رکود بازار‪ ،‬افزایش قیمت برای این بازار به صالح خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۲‬س��ال گذشته هزینه های تولید افزایش یافته‪ ،‬اما‬ ‫موضوع ان اس��ت که بازار س��یمان در رکود به سر می برد و‬ ‫این موضوع س��بب رقابت منفی در بازار س��یمان شده است‪،‬‬ ‫بنابراین افزایش قیمت س��یمان را باید به سال اینده موکل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ادامه با اشاره به این موضوع که وزارتخانه‬ ‫جل��وی رقابت منفی س��یمان را خواهد گرف��ت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫برخی واحدهای س��یمانی در کشور با قیمت هایی پایین تر از‬ ‫قیمت مصوب‪ ،‬سیمان خود را به فروش می رسانند که سبب‬ ‫رقابت منفی در بازار ش��ده اند؛ ب��رای نمونه برخی واحدها از‬ ‫اصفهان س��یمان را به قیمت ‪ ۱۱‬تا ‪۱۲‬هزار تومان در تهران‬ ‫به فروش می رسانند؛ البته وزارتخانه به شدت با این موضوع‬ ‫برخورد خواهد ک��رد و واحدها نیز به هیچ وجه نباید رقابت‬ ‫منفی در بازار داشته باشند‪.‬‬ ‫امیری در پاس��خ به این پرسش که ایا قیمت های مصوب‬ ‫امس��ال در سطح پایینی قرار داشت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت سیمان تا‬ ‫حدی پایین نگه داشته شده‪ ،‬اما موضوع ان است که بین این‬ ‫واحدها رقابت منفی وجود دارد و از س��وی دیگر نیز بیش��تر‬ ‫واحدهای س��یمانی معدن در اختیار دارند و مواد معدنی انها‬ ‫به صورت ارزان از داخل کش��ور تامین می شود‪ .‬در نهایت در‬ ‫ش��ورای عالی معادن نیز تخفیف های هر س��اله به واحدهای‬ ‫س��یمانی داده می ش��ود‪ .‬با توجه به تمام این موضوع ها سال‬ ‫اینده موضوع افزایش قیمت سیمان را پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار کشش افزایش قیمت را ندارد‬ ‫حس��ن صباغیان بی��دگل کارش��ناس‬ ‫سیمان درباره ش��رایط بازار و افزایش‬ ‫قیمت س��یمان در گفت وگو با روزگار‬ ‫معدن اظهار ک��رد‪ :‬صرف نظر از اینکه‬ ‫تقاضایی برای افزایش قیمت س��یمان‬ ‫داده ش��ده اس��ت یا خیر‪ ،‬باید به این‬ ‫موضوع توجه داشت که بازار داخلی کشش الزم برای افزایش‬ ‫قیمت را ندارد‪ .‬نبود ساخت وساز از یک سو و نبود طرح های‬ ‫عمرانی در دس��تور کار دولت از س��وی دیگر س��بب کاهش‬ ‫مصرف داخلی سیمان ش��ده است؛ از این رو با توجه به نبود‬ ‫تقاضای س��یمان‪ ،‬افزایش قیم��ت ان چندان منطقی به نظر‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫صباغیان بیدگل در ادامه توضی��ح داد‪ :‬هرچند هزینه های‬ ‫تولیدکنندگان افزایش یافته است‪ ،‬اما افزایش قیمت محصول‬ ‫نهایی انها هم اکنون نمی تواند راهکار مناس��بی باش��د‪ ،‬زیرا‬ ‫ش��رکت های س��یمانی در ماه های سرد س��ال – حدود ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۴‬ماه‪ -‬با مش��کل قطع گاز روبه رو می ش��وند و باید از مازوت‬ ‫به جای گاز استفاده کنند که این موضوع تولید انها را کاهش‬ ‫می ده��د که با توجه به این ش��رایط برخی از کارخانه با یک‬ ‫خط خود مشغول به تولید هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در زمینه ص��ادرات نیز با توجه به کاهش‬ ‫صادرات س��یمان به عراق‪ ،‬در وضعیت مطلوب��ی قرار ندارد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بخش قابل توجهی از کلینک��ر ایران به عراق‬ ‫صادر می شود‪ .‬با توجه به این شرایط برخی شرکت ها کلینکر‬ ‫را زیر قیمت مصوب به فروش می رس��انند‪ .‬بنابراین انس��جام‬ ‫مشخصی بین واحدهای سیمانی وجود ندارد و هر یک بیشتر‬ ‫به دنبال نقدشوندگی خود هستند‪.‬‬ ‫این کارشناس سیمان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫بیش��تر واحدها در رقابت منفی با یکدیگر قرار دارند‪ ،‬هرچند‬ ‫ممکن اس��ت که در این راس��تا انجمن صنف��ی کارفرمایان‬ ‫صنعت سیمان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با انها مقابله‬ ‫کند‪ ،‬اما همچنان ش��اهد این رقابت منفی در بازار س��یمان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫صباغیان بیدگل خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به این ش��رایط‬ ‫افزایش قیمت س��یمان چن��دان منطقی به نظر نمی رس��د‪،‬‬ ‫زیرا تعامل س��ازنده ای بین واحدهای سیمانی وجود ندارد و‬ ‫ش��رکت ها به هر قیمتی که خود صالح بدانند‪ ،‬محصول خود‬ ‫را به فروش می رس��انند‪ .‬همچنین برخی واحدهای سیمانی‬ ‫در غرب و جنوب کش��ور کلینکر را به کمترین قیمت صادر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬هزینه ه��ای تولید‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و س��وخت افزایش یافته اس��ت‪ ،‬در نتیجه قیمت تمام ش��ده‬ ‫سیمان نیز افزایش یافته است‪ ،‬اما مشکل اصلی ان است که‬ ‫بازار س��یمان در رکود به س��ر می برد‪ .‬این کارشناس سیمان‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که در این ش��رایط که هزینه های‬ ‫تولید س��یمان افزایش یافته و از سوی دیگر بازار این صنعت‬ ‫در رکود اس��ت‪ ،‬واحدهای سیمانی باید چه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫واحدهای س��یمانی با هم متحد شوند و محصول خود را زیر‬ ‫قیمت به فروش نرسانند‪ ،‬مدتی در این راستا مقاومت کنند و‬ ‫نگران دپوی محصول خود نباشند‪ ،‬کمتر تولید خواهند کرد‬ ‫و این موضوع س��بب می شود بازار جایگاه خود را در رابطه با‬ ‫قیمت بشناس��د‪ .‬در حقیقت باید اجازه بدهند تقاضا و عرضه‬ ‫قیمت را تعیین کند تا این بازار به انسجام الزم دست یابد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪311‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد دو سویه‬ ‫حسین مظاهری‬ ‫فعال اقتصادی حوزه دانش بنیان‬ ‫شرکت های دانش بنیان در چند سال گذشته و‬ ‫ب��ا وجود تحریم ها با تاکید بر رفع نیازمندی های‬ ‫صنع��ت فوالد گام های مهم��ی را در این صنعت‬ ‫برداش��ته اند‪ .‬بخش قابل توجه��ی از هزینه های‬ ‫واحدهای��ی که در صنعت فوالد مش��غول به کار‬ ‫هس��تند‪ ،‬صرف برخی تجهیزات می ش��ود که تا‬ ‫پی��ش از ای��ن‪ ،‬از طریق واردات تامین می ش��د‬ ‫ک��ه به نوب��ه خ��ود ش��رکت های دانش بنیان با‬ ‫س��اخت این تجهیزات در داخل‪ ،‬توانسته اند که‬ ‫ای��ن هزینه ها را کاهش دهن��د‪ .‬در حال حاضر‬ ‫نیز ش��رکت های دانش بنیان در حال شناس��ایی‬ ‫نیازهای فوالدس��ازان در کشور هستند تا بتوانند‬ ‫تم��ام نیازهای انه��ا را در داخ��ل تامین کنند‪.‬‬ ‫جای ش��کی وج��ود ن��دارد که اگ��ر محصوالت‬ ‫شرکت های دانش بنیان از کیفیت الزم برخوردار‬ ‫باش��د به تدریج می توانند تم��ام نیازهای صنعت‬ ‫فوالد را در داخل کش��ور تامی��ن کنند‪ .‬هرچند‬ ‫که ش��رکت های دانش بنیان در دوران تحریم ها‬ ‫توانسته اند رش��د قابل توجهی داشته باشند‪ ،‬اما‬ ‫یکی از مش��کالت اساس��ی انها کمبود نقدینگی‬ ‫اس��ت‪ ،‬زی��را ب��ا توجه به ای��ن موض��وع که این‬ ‫ش��رکت ها در ابتدای راه ب��ا ازمون و خطا پیش‬ ‫می رون��د‪ ،‬باید هزینه هایی را متحمل ش��وند‪ .‬از‬ ‫همی��ن رو اگر واحده��ای فوالدس��ازی بتوانند‬ ‫بخش��ی از هزینه های این ش��رکت ها را عهده دار‬ ‫ش��وند‪ ،‬این ش��رکت ها نیز می توانند در مقابل با‬ ‫هزینه های کمتر نیاز فوالدسازان را تامین کنند‪.‬‬ ‫در هر صورت رشد شرکت های دانش بینان هم به‬ ‫بومی سازی در کشور کمک می کند و هم به نوبه‬ ‫خود سبب اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫دستیابی به رکورد روزانه‬ ‫تولید در فوالد سنگان‬ ‫مدیرعامل فوالد س��نگان از کسب رکورد تولید‬ ‫روزان��ه ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۲۹‬تن گندله در این ش��رکت‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬علی امرای��ی افزود‪:‬‬ ‫پوالدم��ردان فوالد س��نگان‪ ،‬با توکل ب��ر خدا و‬ ‫ن امس��ال و در جهت تحقق‬ ‫عزم راس��خ در بهم ‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب در زمینه رونق تولید‬ ‫توانس��تند به این رکورد غرورافرین دست یابند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این رکورد با ورود بیش از ‪۱۷‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره و توزین بیش از ‪ ۸۵۰‬کامیون در‬ ‫یک روز حاصل ش��د‪ .‬مدیرعامل فوالد س��نگان‪،‬‬ ‫ثبت رکورده��ای پیاپی در تولی��د گندله کیفی‬ ‫در این ش��رکت را بیانگر توانمندی‪ ،‬هماهنگی و‬ ‫ظرفیت سازی عظیم در واحدهای واردات‪ ،‬توزین‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬انباشت و برداشت و انتقال محصول دانست‬ ‫و گفت‪ :‬تعهد و توانمندی کارکنان شرکت صنایع‬ ‫معدنی فوالد س��نگان در تولید مواد اولیه کیفی‬ ‫جهت واحدهای فوالدسازی کشور این شرکت را‬ ‫ب��ه منبعی قابل اتکا و مطمئن در تولید گندله در‬ ‫شرق کشور تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫کاهش زمان نصب‬ ‫جرثقیل ‪ ۵۰‬تنی حمل‬ ‫اسلب در فوالد مبارکه‬ ‫با اتکا ب��ه تجربه و تخصص کارشناس��ان فوالد‬ ‫مبارک��ه و با هم��کاری ش��رکت های داخلی زمان‬ ‫نصب جرثقیل ‪ ۵۰‬تنی حمل اس��لب ش��ماره ‪۴۶‬‬ ‫واحد اماده سازی تختال ‪ ۴۰۰‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ف��والد مبارکه‪ ،‬در‬ ‫پی کس��ب این رک��ورد موفقیت امی��ز‪ ،‬نورالدین‬ ‫رئیس زاده رئیس واح��د جرثقیل های ریخته گری‬ ‫گفت‪ :‬جرثقیل شماره ‪ ۴۶‬با کالس کاری ‪M۸A۸‬‬ ‫و با طول دهانه پل ‪ ۳۵.۵‬متر و ظرفیت باربرداری‬ ‫‪ ۵۰‬تن در توسعه پالن شماره ‪ A‬واحد اماده سازی‬ ‫تخت��ال برای افزای��ش ظرفیت انبار اس��لب واحد‬ ‫ریخته گری مداوم طراحی و ساخته شده است‪.‬‬ ‫ای��ن جرثقی��ل در ده��م بهمن در یک ش��یفت‬ ‫کاری به مدت ‪ ۱۲‬ساعت در ارتفاع ‪ ۱۰‬متری تیر‬ ‫گریدر های سالن ردیف ‪ N- O‬نصب شد‪.‬‬ ‫با حضور معاون اَفتای نهاد ریاست جمهوری انجام شد‬ ‫معدن‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪311‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایران در مس‬ ‫غنی است‬ ‫بهروز برنا‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی‬ ‫ای��ران روی کمربن��د م��س‪ ،‬طال و س��نگ اهن‬ ‫دنیا ق��رار گرفته که ارزوی هر ملتی اس��ت چنین‬ ‫ذخایری داشته باشند و بتوانند از محل فعال کردن‬ ‫ان توس��عه کش��ور خود را رقم بزنند‪ .‬کش��ور ما از‬ ‫نظر مس ش��رایط بسیار خوبی دارد و روی کمربند‬ ‫شناخته ش��ده ای به نام ارومیه‪-‬بزمان قرار دارد که‬ ‫مث��ل کمربند م��س کردیلرا در امری��کای التین و‬ ‫امریکای ش��مالی و کمی کوچک تر است که غیر از‬ ‫‪ ۳‬اس��تان کشورمان باقی اس��تان های کشور دارای‬ ‫اندیس ها و ذخایر مس هستند‪ .‬ذخایر خوبی از مس‬ ‫در خراس��ان جنوبی و سیستان و بلوچستان کشف‬ ‫شده است که در اینده جزو استان های مسی کشور‬ ‫خواهند شد‪ .‬این دو اس��تان از استان هایی هستند‬ ‫که اگر صنایع معدنی در راستای کشفیات سازمان‬ ‫زمین شناس��ی پیش رود در اینده شاهد شکوفایی‬ ‫اقتصادی انها خواهیم بود‪ .‬کمربند مس از کش��ور‬ ‫ما عبور می کند و حداقل ‪ ۸۵‬ذخیره مس پورفیری‬ ‫به ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬در این راس��تا شرکت ملی‬ ‫مس و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی اکتشافات‬ ‫بس��یار خوبی را انج��ام داده و ذخایر خوبی از مس‬ ‫و مولیب��دن را کش��ف کرده ان��د‪ .‬به غی��ر از ذخایر‬ ‫مس پورفیری‪ ،‬اس��کارن‪ ،‬مسیو س��ولفاید‪ ،‬رسوبی‬ ‫و رگ��ه ای وج��ود دارد ک��ه بس��یاری از این ذخایر‬ ‫قابل بهره برداری و فراوری هس��تند‪ .‬از انجایی که‬ ‫خوش��بختانه بازار جهانی مس رو به بهبود اس��ت‬ ‫تعداد زی��ادی از بخش خصوصی زی��ادی وارد این‬ ‫حوزه ش��ده اند‪ .‬حداقل ‪ ۶۰۰‬مع��دن و ذخیره مس‬ ‫قدیمی داریم که به معادن شدادی معروفند‪ .‬ایران‬ ‫در م��س دارای رتبه تک رقمی اس��ت و با مجموع‬ ‫ای��ن ذخایر اتفاقات خوبی ب��رای ایران در این ماده‬ ‫معدن��ی افتاده و اینده بهتری نیز در انتظار اس��ت‪.‬‬ ‫ذخی��ره معدنی مس ای��ران از ‪ ۲۲‬میلیون تن مس‬ ‫خالص ب��ه ‪ ۳۴.۵‬میلیون تن م��س خالص افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش ذخیره معدنی کشور‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۴.۱۵‬درصد کل ذخایر جهان در اختیار‬ ‫ایران است‪ .‬گفتنی است شیلی با ‪ ۱۷۰‬میلیون تن‬ ‫رتبه نخست ذخیره معدنی مس را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد تولید کنسانتره اهن‬ ‫شرکت های بزرگ‬ ‫میزان تولید کنس��انتره اهن ش��رکت های بزرگ‬ ‫س��نگ اهن در ‪۱۰‬ماه س��ال ‪ ،۹۸‬ح��دود ‪۳‬درصد‬ ‫رشد یافت و از ‪۳۹‬میلیون تن عبور کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬تولیدکنندگان بزرگ سنگ اهن کشور از‬ ‫ابتدای فروردین تا پایان دی‪۳۹ ،‬میلیون و ‪۳۴۱‬هزار‬ ‫و ‪۸۷۳‬تن کنسانتره سنگ اهن تولید کردند‪ .‬میزان‬ ‫تولید در مدت مش��ابه س��ال گذشته‪۳۸ ،‬میلیون و‬ ‫‪۱۶۲‬هزار و ‪۱۱۴‬تن بود‪ .‬از این میزان‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫گل گهر ‪۱۳‬میلیون و ‪۳۸۶‬هزار و ‪۴۴۱‬تن‪ ،‬چادرملو‬ ‫‪۷‬میلیون و ‪۹۷۰‬هزار و ‪۱۴‬تن‪ ،‬س��نگ اهن مرکزی‬ ‫‪۳‬میلی��ون و ‪۹۵۴‬هزار و ‪۸۶۲‬تن‪ ،‬توس��عه معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی خاورمیانه ‪۴‬میلی��ون و ‪۳۳۹‬هزار و‬ ‫‪۶۵۱‬تن‪ ،‬گهر زمین ‪۳‬میلیون و ‪۸۰۱‬هزار و ‪۲۵‬تن‪،‬‬ ‫اپ��ال پارس��یان س��نگان ‪۲‬میلی��ون و ‪۵۶۴‬هزار و‬ ‫‪۵۲۹‬تن‪ ،‬صنعتی و معدنی توسعه ملی یک میلیون‬ ‫و ‪۹۸۲‬هزار و ‪۲۹۶‬تن‪ ،‬صبا نور ‪۹۳۰‬هزار و ‪۲۵۲‬تن‬ ‫و جالل اباد ‪۴۱۲‬هزار و ‪۸۰۳‬تن کنس��انتره سنگ‬ ‫اه��ن تولی��د کردند‪ ۶ .‬ش��رکت بزرگ گندله س��از‬ ‫(چادرملو‪ ،‬گل گهر‪ ،‬توسعه معادن و صنایع معدنی‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬اپال پارس��یان س��نگان‪ ،‬صنایع معدنی‬ ‫فوالد سنگان و صبانور) از ابتدای فروردین تا پایان‬ ‫دی ‪ ،۹۸‬ح��دود ‪۲۲‬میلی��ون و ‪۵۱۲‬هزار و ‪۹۴۶‬تن‬ ‫گندله س��نگ اهن تولید کردند که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مش��ابه س��ال ‪ ۲۲( ۹۷‬میلیون و ‪ ۹۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۸۷‬تن)‪۲ ،‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫بن��ا به این گزارش‪ ۵ ،‬ش��رکت بزرگ معدنی در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه س��ال ‪ ۹۸‬ح��دود ‪۳‬میلی��ون و ‪۴۵۹‬هزار و‬ ‫‪۹۹۹‬تن س��نگ اهن دانه بن��دی تولید کردند‪ .‬این‬ ‫رقم نس��بت به تولید مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫(‪۵‬میلیون و ‪۶۶۲‬هزار و ‪۴۷۵‬تن)‪۳۹ ،‬درصد کاهش‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫اعطای گواهینامه ملی سیستم مدیریت امنیت اطالعات به شرکت مس‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫در مراس��می ب��ا حض��ور مدی��ر گ��روه فاوای‬ ‫ش��رکت مس و معاون مرک��ز مدیریت راهبردی‬ ‫اَفت��ای (امنیت فض��ای تولید و اطالع��ات) نهاد‬ ‫ریاست جمهوری گواهینامه ملی سیستم مدیریت‬ ‫امنیت اطالعات (‪ )ISMS‬به شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران‪ ،‬اعطا شد‪.‬‬ ‫به گزارش مس پ��رس‪ ،‬اس��تفاده از فناورهای‬ ‫اطالعات��ی و الزامات ان همچون سیس��تم های‬ ‫امنیت اطالع��ات درحال حاضر یکی از مهم ترین‬ ‫مزیت های رقابتی اس��ت که بنگاه های اقتصادی‬ ‫ب��رای افزای��ش رقابت پذی��ری بای��د در س��طح‬ ‫سازمان پیاده س��ازی کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬بکارگیری‬ ‫فناوری های روز اطالعات در مدیریت س��ازمانی‬ ‫یکی از محورهایی بود که اردشیر سعدمحمدی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت م��س از ابتدای امس��ال بر‬ ‫پیاده س��ازی ان تاکی��د می کرد‪ .‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫مجموعه فاوای معاونت منابع انسانی و پشتیبانی‬ ‫ش��رکت م��س از ابتدای امس��ال و ب��ا حمایت‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مس در کن��ار اجرای طرح‬ ‫جامع سیس��تم های یکپارچه شرکت ملی صنایع‬ ‫م��س ایران‪ ،‬که به ج��رات می توان ان را یکی از‬ ‫مهم ترین دس��تاوردهای ش��رکت م��س در کنار‬ ‫موفقیت های تولیدی در سال ‪ ۹۸‬برشمرد‪ ،‬موفق‬ ‫به اس��تقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات در‬ ‫شرکت مس شد‪ .‬در این زمینه و پس از استقرار‬ ‫این سیستم طی مراسمی با حضور معاون اَفتای‬ ‫نهاد ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مدیر گروه فاوای شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران‪ ،‬سرپرس��ت حوزه وزارت‬ ‫روزگار مع��دن اَفت��ای نهاد ریاس��ت جمهوری و‬ ‫جمعی از پرس��نل فاوا و حراست گواهینامه ملی‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران کسب شده و الزم‬ ‫است که هر سال این گواهینامه تمدید شود‪ .‬گام‬ ‫بعدی ما این اس��ت که سیستم مدیریت امنیت‬ ‫اطالع��ات را در مجتمع های س��ه گانه ش��رکت‬ ‫مل��ی صنایع مس ایران پیاده س��ازی و برای اخذ‬ ‫گواهینامه اقدام کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اخ�ذ گواهینام�ه امنی�ت اطالع�ات‬ ‫نتیج�ه تعامل خ�وب بخش های مختلف‬ ‫شرکت مس است‬ ‫با توجه به اینکه شرکت مس یک شرکت صنعتی و‬ ‫معدنی است‪ ،‬ما امیدواریم که شرکت مس به سمت اخذ‬ ‫گواهینامه های الزم در حوزه امنیت سیستم های صنعتی‪،‬‬ ‫کنترل صنعتی و اتوماسیون صنعتی (‪ )OT‬نیز پیش برود‬ ‫سیس��تم مدیریت امنیت اطالعات (‪ )ISMS‬به‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬اعطا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ISMS‬راه�کاری مدیریت�ی ب�رای‬ ‫بهبود امنیت اطالعات‬ ‫احسان طهماس��بی‪ ،‬مدیر گروه فاوای شرکت‬ ‫مس در این جلس��ه با اش��اره به اینکه سیس��تم‬ ‫مدیری��ت امنی��ت اطالع��ات ‪ ISMS‬راهکاری‬ ‫مدیریت��ی ب��رای بهب��ود امنی��ت اطالع��ات در‬ ‫سازمان هاست‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش های پرسنل فاوای‬ ‫ش��رکت مس‪ ،‬حمایت معاونت منابع انس��انی و‬ ‫پش��تیبانی ش��رکت و همچنین تعامل س��ازنده‬ ‫پرس��نل حراس��ت‪ ،‬ش��رکت مس موفق به اخذ‬ ‫گواهینامه ارزش��مند ‪ ISMS‬شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر این گواهینامه برای س��تاد تهران‬ ‫محمدیان‪ ،‬مع��اون مرکز مدیری��ت راهبردی‬ ‫افتای نهاد ریاس��ت جمهوری نیز در ادامه با بیان‬ ‫این ک��ه پیاده س��ازی و اس��تقرار ‪ ISMS‬زمانبر‬ ‫اس��ت و حجم کاری زیادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اخذ این‬ ‫گواهینامه از س��وی ش��رکت مس نتیجه تعامل‬ ‫خوب بخش های مختلف این شرکت و همچنین‬ ‫تالش ه��ای انهاس��ت‪ .‬امیدواریم هر س��ال این‬ ‫گواهینامه تمدید و برای گسترش دامنه استقرار‬ ‫این سیس��تم در زیرمجموعه های ش��رکت مس‬ ‫اقدام��ات الزم انجام ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه شرکت مس یک شرکت صنعتی و معدنی‬ ‫است‪ ،‬ما امیدواریم که شرکت مس به سمت اخذ‬ ‫گواهینامه های الزم در حوزه امنیت سیستم های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کنترل صنعتی و اتوماس��یون صنعتی‬ ‫(‪ )OT‬نیز پیش برود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش ه�ای همه جانب�ه ب�رای تامین‬ ‫امنیت اطالعات در شرکت مس‬ ‫در ادامه این جلس��ه مهدی طالبی‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارش��د امنیت اطالعات شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران به تشریح روند استقرار و پیاده سازی ‪ISMS‬‬ ‫در ش��رکت مس پرداخت و گفت‪ :‬پروژه استقرار‬ ‫سیستم مدیریت امنیت اطالعات در شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران از مهر ‪ ۹۷‬اغاز و س��تاد تهران‬ ‫به عنوان پایلوت انتخاب شد‪ .‬پس از استقرار این‬ ‫سیستم‪ ،‬در اردیبهش��ت امسال ممیزی ‪ISMS‬‬ ‫در شرکت مس توس��ط تیم ممیزی مورد تایید‬ ‫افت��ا انجام گرف��ت که منجر به اخ��ذ گواهینامه‬ ‫در ای��ن زمینه ش��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫افزایش تهدیدها و ریس��ک های امنیتی‪ ،‬در یک‬ ‫سال و نیم گذش��ته فعالیت های چشم گیری در‬ ‫زمینه امنیت در ش��رکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫انجام ش��ده که محوریت انها فرایندمحور کردن‬ ‫موضوع امنیت در ش��رکت اس��ت‪ .‬طالبی افزود‪:‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬گام های متعددی در ش��رکت‬ ‫مس برداش��ته ش��ده که ازجمله انها می توان به‬ ‫تدوین برنامه استراتژیک امنیت اطالعات شرکت‬ ‫مس اشاره کرد‪ .‬این برنامه هم راستا با استراتژی‬ ‫کالن کسب وکار شرکت مس و همچنین الزامات‬ ‫نهادهای باالدس��تی تدوین ش��ده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه هدف از انجام ای��ن اقدامات در‬ ‫ش��رکت مس رسیدن به امنیت مطلوب سازمانی‬ ‫تا سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی دیگر از اتفاقات‬ ‫مهمی که در این زمینه افتاده اس��ت‪ ،‬تش��کیل‬ ‫کمیت��ه راهب��ردی امنیت اطالعات در ش��رکت‬ ‫مس اس��ت‪ .‬این کمیته عالی تری��ن جایگاه را در‬ ‫س��اختار س��ازمانی امنیت ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ای��ران دارد‪ .‬مدیر گروه ف��اوا به عنوان مدیر‬ ‫امنیت اطالعات‪ ،‬عضو این کمیته راهبردی است‪.‬‬ ‫این کمیته همچنی��ن در هر یک از مجتمع های‬ ‫عملیاتی مس سرچشمه‪ ،‬ش��هربابک و سونگون‬ ‫کارگروه اجرایی دارد که در س��ه حوزه مدیریت‬ ‫رخداده��ای امنیتی‪ ،‬مدیریت تغییرات و ممیزی‬ ‫امنیت اطالعات‪ ،‬مسئولیت هایی را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در بازدید از ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫سبد تولیدات ذوب اهن متنوع است‬ ‫بهمن راعی‪ :‬رئیس س��ازمان خصوصی سازی کشور‪23 ،‬‬ ‫بهمن با حضور در کارخانه ذوب اهن اصفهان ضمن بازدید‬ ‫از بخش های مختلف شرکت با منصور یزدی زاده مدیرعامل‬ ‫و محم��د زارع پور اش��کذری عضو هیات مدیره ش��رکت و‬ ‫تعدادی از مسئوالن ذوب اهن دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار مع��دن از اصفهان‪ ،‬علیرض��ا صالح با‬ ‫بیان اینکه من از س��الیان گذش��ته ب��ا ذوب اهن اصفهان‬ ‫و بخش های مختلف ان اش��نایی داش��تم‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز از‬ ‫دستاوردهای جدید این شرکت بازدید خوبی صورت گرفت‪.‬‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان در گذش��ته به عن��وان قطب تولید‬ ‫مقاطع س��اختمانی کشور شناخته می ش��د اما امروز عالوه‬ ‫بر مقاطع ساختمانی‪ ،‬سبد متنوع تولیدات محصوالت دیگر‬ ‫مانن��د انواع ریل‪ ،‬ورق س��ازه های فوالدی و‪ ...‬را نیز ش��امل‬ ‫می شود‪ .‬بسیار خوشحال هستم که این شرکت مادر صنعتی‬ ‫روند رو به رشدی را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه تولید ریل یکی از ارزوی های کش��ور بود‬ ‫و برای توسعه زیرساخت ها این محصول وارد می شد اما هم‬ ‫اکنون محصول استراتژیک ریل مطابق با استانداردهای روز‬ ‫دنیا در ذوب اهن اصفهان تولید می ش��ود که افتخار بزرگی‬ ‫برای ایران اسالمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز ‪ ۱۰‬هزار تن ریل تولیدی این شرکت‬ ‫را از نزدیک مش��اهده کردم که اماده بارگیری اس��ت و این‬ ‫مهم نش��ان دهنده مدیریت هوش��مند و توانمند ذوب اهن‬ ‫اصفهان و همدلی کارکنان این ش��رکت مادر صنعتی برای‬ ‫تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال است‪.‬‬ ‫صالح اظهارکرد‪ :‬ظرفیت تولید ریل در ذوب اهن اصفهان‬ ‫فراتر از کل نیاز کش��ور به این محصول استراتژیک است؛ از‬ ‫این رو نیازی به واردات ان نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به زیرس��اخت هایی که در کش��ورهای‬ ‫همس��ایه وجود دارد زمینه صادرات ریل ذوب اهن اصفهان‬ ‫به کش��ورهای دیگر فراهم اس��ت و این ام��ر‪ ،‬ارزش افرینی‬ ‫بیشتر را رقم می زند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی کش��ور تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫قان��ون برنامه چه��ارم این موضوع مطرح ش��د که اگر مواد‬ ‫معدن��ی به ص��ورت خام یعنی با ارزش اف��زوده کمتر صادر‬ ‫ش��ود‪ ،‬برای ان مالیات بر ص��ادرات مواد خام در نظر گرفته‬ ‫شود که فهرست انها نیز مشخص شد‪.‬‬ ‫در فرایند و زنجیره تولید فوالد‪ ،‬کنس��انتره‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫کمت��ری دارد اما اگر همین ماده اولیه به گندله‪ ،‬ش��مش‪،‬‬ ‫ورق و محصوالت ساختمانی تبدیل می شد ارزش افزوده به‬ ‫مراتب باالتری داشت‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬ذوب اهن اصفهان مجموعه‬ ‫کامل و توانمندی اس��ت که س��نگ اه��ن را به محصوالت‬ ‫فوالدی متنوع تبدیل و ارزش افرینی بسیاری را برای کشور‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬صالح گفت‪ :‬هم اکنون طرح های توس��عه و‬ ‫پروژه های بزرگی در این مجتمع فوالدی راه اندازی ش��ده و‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۶۰۰‬هزار تنی ان به حدود ‪ ۴‬میلیون تن افزایش‬ ‫یافته است و پروژه های بسیاری نیز در این شرکت در دست‬ ‫برنامه ریزی و اجرا قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش مصرف کک زغال سنگ‬ ‫منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان نیز در این‬ ‫دیدار گفت‪ :‬سنگ اهنی که وارد ذوب اهن اصفهان می شود‬ ‫به صورت کامل مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫س��نگ اهنی ک��ه در کارخانه ب��ه ریل تبدیل می ش��ود‬ ‫عناص��ری دارد که در فراین��د تولید فوالد مضر ش��ناخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬لذا از س��رباره ج��دا و در داخل ش��رکت به‬ ‫محص��والت دیگ��ر مانن��د بل��وک‪ ،‬موزایی��ک و‪ ...‬تبدی��ل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راستای کاهش هزینه ها‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫به عنوان ش��رکتی که از ش��یوه روز دنیا (ک��وره بلند) برای‬ ‫تولید فوالد اس��تفاده می کند‪ ،‬پروژه ‪ PCI‬را نیز راه اندازی‬ ‫ک��رد ت��ا مص��رف کک زغال س��نگ را از ای��ن طریق ‪۱۵۰‬‬ ‫کیلوگرم در هر تن کاهش دهد‪.‬‬ ‫یزدی زاده گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان ش��رکتی است که از‬ ‫یاران��ه انرژی مانند س��ایر صنایع برخوردار نیس��ت و گازی‬ ‫که به این ش��رکت داده می ش��ود با تعرفه صنعتی اس��ت و‬ ‫نه نیروگاه��ی‪ ،‬با این وجود و چالش ه��ای دیگر ذوب اهن‬ ‫توانسته سبد متنوع ریل و محصوالت مختلف را تولید کند‪.‬‬ ‫هم اکنون محصوالت مختلف این ش��رکت به کشورهای‬ ‫گوناگون دنیا صادر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از‬ ‫ماده ‪ ۱۴۱‬خارج شد و هم اکنون از شرایط بهتری برخوردار‬ ‫اس��ت اما به دلیل کمبود م��واد اولیه قادر نیس��ت با تمام‬ ‫ظرفیت تولید داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب اهن تصریح کرد‪ :‬همدلی خوبی‬ ‫بین کارکنان ش��رکت وجود دارد و تالش��گران ش��رکت با‬ ‫کوش��ش ش��بانه روزی خود رکوردهای خوبی را در کارنامه‬ ‫ذوب اهن به یادگار ثبت کردند و نش��ان دادند تحریم های‬ ‫ظالمانه دشمن تاثیری بر فعالیت انها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫چشم انداز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تامین سنگ اهن و فوالد کشور در راستای توسعه پایدار‬ ‫استان ها‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال دوم شماره ‪311‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیوند معدنکاری‬ ‫و محیط زیست‬ ‫مهدی زارع‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر به همراه‬ ‫سایر ش��رکت های وابسته به ان چشم انداز خود‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬را تدوین کرده است‪ .‬برای تحقق‬ ‫چش��م انداز مد نظر این نیاز احساس می شود که‬ ‫گل گه��ر در فکر ایج��اد جهت گیری های جدید‬ ‫کس��ب و کار باش��د که دس��تیابی به ان نیاز به‬ ‫اجرای تعداد زیادی پروژه و اقدام استراتژیک در‬ ‫سطح شرکت گل گهر و سایر شرکت های منطقه‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای این هدف بی��ش از ‪ ۵۹‬پروژه اصلی‬ ‫و مهم تاکنون در ‪ ۲‬گ��روه پروژه های صنعتی و‬ ‫زیربنایی تعریف ش��ده که تع��دادی از انها اجرا‬ ‫ش��ده و به بهره برداری رس��یده اس��ت و تعداد‬ ‫زیادی هم در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری مورد نیاز‬ ‫س��بد پروژه های صنعت��ی و زیربنایی منطقه‬ ‫ب��ا ‪ ۵۹‬پروژه ب��ا س��رمایه گذاری ‪ ۶۲۰۸‬میلیارد‬ ‫تومانی‪ ،‬س��بد پروژه های صنعتی شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر با ‪ ۲۳‬پروژه با س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬میلیارد تومان‪ ،‬س��بد پروژه های صنعتی‬ ‫س��ایر ش��رکت های فعال در منطق��ه گل گهر با‬ ‫‪ ۲۱‬پروژه به مبلغ ‪ ۱۸۵۴‬میلیارد تومان‪ ،‬س��بد‬ ‫پروژه ه��ای زیربنایی ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر با ‪ ۴‬پ��روژه ب��ا س��رمایه گذاری ‪۱۶۳‬‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬س��بد پروژه های زیربنایی س��ایر‬ ‫شرکت های فعال در منطقه گل گهر به تعداد ‪۱۱‬‬ ‫پروژه با مبلغ ‪ ۲۷۹۴‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫چشم انداز گل گهر در سال ‪ ۱۴۰۰‬به این صورت تعریف‬ ‫شده که در تولید سنگ اهن و فوالد با کسب بیشترین‬ ‫ارزش افزوده در زنجیره ارزش با ایجاد ظرفیت الزم‬ ‫برای تولید ‪ ۲۴‬میلیون تن کنسانتره‪۲۱ ،‬میلیون تن‬ ‫گندله و ‪۵‬میلیون تن فوالد پیشرو باشد‬ ‫‹ ‹چشم انداز منطقه گل گهر‬ ‫ماموریت ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر‬ ‫نقش افرین��ی فع��ال در اینده صنعت کش��ور و‬ ‫تامین س��نگ اهن و فوالد مورد نیاز در راستای‬ ‫توس��عه پایدار است‪ .‬ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر بر این باور اس��ت که توس��عه اقتصادی‬ ‫پایدار کش��ور منوط به تامی��ن و مصرف کاالی‬ ‫اس��تراتژیکی چون فوالد است و شرکت گل گهر‬ ‫می تواند در این مس��یر نقش��ی فع��ال و اثرگذار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫چش��م انداز گل گه��ر در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به این‬ ‫صورت تعریف ش��ده اس��ت که در تولید سنگ‬ ‫اهن و فوالد با کسب بیشترین ارزش افزوده در‬ ‫زنجیره ارزش ب��ا ایجاد ظرفیت الزم برای تولید‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون تن کنسانتره‪ ۲۱ ،‬میلیون تن گندله‬ ‫و ‪ ۵‬میلیون تن فوالد پیشرو باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش های بنیادین در سایه کیاست‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ش��رکت معدن و‬ ‫صنعت��ی گل گهر‪،‬گل گه��ر در راس��تای تحقق‬ ‫چشم انداز خود‪ ،‬رعایت ارزش های بنیادین زیر را‬ ‫سرلوحه خود قرار داده است‪ .‬جالب است حرف‬ ‫اول این ارزش ها کلمه کیاس��ت را می س��ازد که‬ ‫به معنی دانایی و فراس��ت است که به انها اشاره‬ ‫می شود‪-۱ .‬کارافرینی‪ :‬خلق فرصت های جدید‬ ‫و ترویج روحیه کارافرینی با هدف توسعه کسب‬ ‫و کارهای جدید و خلق ارزش بیشتر‬ ‫‪-۲‬کیفیت زندگی کارکنان‪ :‬کس��ب اطمینان‬ ‫از وج��ود فض��ای ایمن کاری و توج��ه به بهبود‬ ‫کیفیت زندگی کارکنان با هدف مشارکت فعال‬ ‫انها در پیشبرد برنامه های کالن سازمان‬ ‫‪-۳‬یادگیری سازمانی‪ :‬ایجاد فضایی برای خلق‬ ‫و بهره گیری از ایده های جدید در انجام کارهای‬ ‫جاری و توس��عه کس��ب و کارهای اتی با هدف‬ ‫جم��ع اوری اطالعات و تس��هیم تجارب و دانش‬ ‫سازمانی‬ ‫‪-۴‬انجام مس��ئولیت های اجتماعی‪ :‬مشارکت‬ ‫فع��ال در توس��عه زیرس��اخت های اجتماعی و‬ ‫فرهنگی منطق��ه و انجام موثر مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی شرکت‬ ‫‪-۵‬س��رامدی‪ :‬پیشرو بودن در صنعت معدن و‬ ‫فوالد با انجام به موقع‪ ،‬کیفی و با هزینه مناسب‬ ‫فعالیت ها‬ ‫‪ -۶‬توس��عه پای��دار‪ :‬توجه به محیط زیس��ت و‬ ‫نس��ل های اینده در برداشت از معدن و فراوری‬ ‫محصول‬ ‫‹ ‹استراتژی یکپارچگی رو به جلو‬ ‫هدف این استراتژی تکمیل خدمات‪ ،‬اطمینان‬ ‫از ارائ��ه خدم��ات نهایی مناس��ب به مش��تری‪،‬‬ ‫همراهی با انها تا پای��ان عمر محصول و یا ارائه‬ ‫ارزش بیش��تر به مش��تری با خدم��ات تکمیلی‬ ‫اس��ت‪ .‬این اهداف با توس��عه کس��ب و کارهایی‬ ‫میس��ر است که در ادامه زنجیره ارزش قرار دارد‬ ‫و یکپارچگی خدمات قابل ارائه به مش��تری پس‬ ‫از زنجیره ارزش را تضمین می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن رون��د از انجا ک��ه حم��ل محصوالت‬ ‫یک��ی از چالش ه��ای منطقه گل گهر اس��ت‪ ،‬از‬ ‫جهت گیری ه��ای ش��رکت گل گه��ر در تحقق‬ ‫این اس��تراتژی می توان ب��ه ورود به حوزه حمل‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬حمل محصول های تولیدی یکی از‬ ‫مهم ترین مس��ائل این شرکت اس��ت‪ ،‬در نتیجه‬ ‫داش��تن زیرس��اخت های الزم در این زمینه به‬ ‫ویژه حمل ریلی و دریایی مهم ترین مزیت برای‬ ‫صادرات یا واردات محصول های تولیدی منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬محدودیت ظرفیت حمل در اسکله های‬ ‫ش��هید رجای��ی و بارکو‪ ،‬در اختیار داش��تن این‬ ‫زیرساخت ها را در اینده ای نزدیک به یک مزیت‬ ‫رقابتی مهم برای این شرکت تبدیل می کند‪.‬‬ ‫همانطور که مش��خص اس��ت زیرساخت های‬ ‫حمل‪ ،‬مورد اس��تفاده تمام صنایع منطقه است‬ ‫و تنها یک ش��رکت نمی تواند نس��بت به توسعه‬ ‫ان اقدام کند‪ .‬تش��کیل یک ش��رکت حمل که‬ ‫به س��ایر ش��رکت های منطقه خدمات برساند‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری برای توس��عه زیرساخت ها را در‬ ‫پ��ی دارد‪ .‬انتظار دیگر ش��رکت ها برای اقدام به‬ ‫تامین زیرس��اخت های حمل توس��ط دیگران نه‬ ‫تنها منفعتی ن��دارد بلکه در نهایت باعث ضعف‬ ‫توس��عه زیرساخت های حمل می ش��ود‪ .‬از دیگر‬ ‫جهت گیری ه��ای اس��تراتژی یکپارچگ��ی رو به‬ ‫جلو ش��رکت گل گه��ر می توان ب��ه بازرگانی و‬ ‫س��رمایه گذاری در صنایع باالدس��تی و با ارزش‬ ‫اف��زوده اش��اره ک��رد‪ .‬همچنی��ن از خدمات ان‬ ‫می توان به مواردی مثل فروش مستقیم محصول‬ ‫صادرات��ی به مصرف کننده نهایی به جای فروش‬ ‫به واس��طه ها‪ ،‬خرید س��نگ اه��ن و محصوالت‬ ‫معدن��ی‪ ،‬مع��ادن کوچ��ک و ص��ادرات انه��ا‪،‬‬ ‫ تامی��ن مواد اولیه ش��رکت های منطقه گل گهر‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و ایجاد ارزش‬ ‫افزود باالتر‪ ،‬سرمایه گذاری در سهام شرکت های‬ ‫س��ود ده و ایجاد یا خرید یک اسکله برای حمل‬ ‫محصوالت معدنی نام برد‪.‬‬ ‫فعاالن بخش خصوصی از معاونت جدید معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواستار شدند‬ ‫‹ ‹معاونت جدید پدر دلسوز معدنکاران باشد‬ ‫حس��ن حس��ینقلی‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان س��رب و روی ایران به‬ ‫روزگار معدن گفت‪ :‬اقای اس��ماعیلی‬ ‫در دی��دار با فعاالن بخ��ش معدن در‬ ‫ستاد سیاس��تگذاری معدن اعالم کرد‬ ‫طرف��دار بخ��ش خصوصی ب��وده و به‬ ‫دنبال حل وفصل مش��کالت انها است‪ .‬در این حوزه ایمیدرو‬ ‫نقش��ه راهی را تهیه کرده و امیدواریم معاونت جدید نیز خود‬ ‫را متعهد به اجرای ان بداند‪ ،‬قانون را به عنوان چراغ راه خود‬ ‫دانس��ته و برای توسعه بخش معدن و به طور خاص اکتشاف‬ ‫اقدامات مثبتی انجام دهد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی ایران با نگاه‬ ‫انتقادی به اقدامات انجام ش��ده از س��وی معاون پیشین امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزیر بیان کرد‪ :‬با اینکه اقای سرقینی‬ ‫از بخش مع��دن و دغدغه های ان اگاه بود و اطالعات خوبی‬ ‫در این حوزه داش��ت‪ ،‬اقداماتی انج��ام داد که به ضرر بخش‬ ‫خصوصی تمام ش��د‪ .‬به طور مثال بخش��نامه هایی در ‪ ۵‬سال‬ ‫ایش��ان تکلیف کرده بود ک��ه باید از معدن حمایت کند‪ ،‬این‬ ‫اتفاق عملیاتی نشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سنگ ایران در پاسخ به‬ ‫این سوال که چه انتظاری از معاونت‬ ‫جدید دارید‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم معاونت‬ ‫جدی��د امید ب��ه س��رمایه گذاری و‬ ‫توس��عه را به بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی برگرداند چراکه در دوره قبل‬ ‫امید از بخش معدن گرفته ش��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ما به دنبال ان‬ ‫هستیم که اقای اسماعیلی قانون معادن را در راستای توسعه‬ ‫معادن کش��ور اجرا کند چراکه درگذشته این قانون اجرایی‬ ‫نشده اس��ت و امیدواریم که ایش��ان نقاط ضعف دور قبل را‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫شریفی تاکید کرد‪ :‬در ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن امده برای صدور‬ ‫پروانه اکتشاف‪ ،‬از دستگاه های اجرایی ازجمله منابع طبیعی‬ ‫فقط یک بار اس��تعالم گرفته ش��ود‪ .‬همچنین در قانون امده‬ ‫پروانه اکتشاف توسط وزارتخانه حداکثر ‪ ۳‬ماه بعد از استعالم‬ ‫صادر شود اما تفاهمنامه ای که اقای سرقینی با منابع طبیعی‬ ‫امضا کرد این ماده را ‪ ۱۰۰‬درصد نقض می کند و عمال بخش‬ ‫معدن را در اختیار منابع طبیعی می گذارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد‪ :‬درحالی که قانون مطرح‬ ‫می کند اگر متقاضی بخواهد برای اکتش��اف س��رمایه گذاری‬ ‫کند باید یک بار از منابع طبیعی استعالم بگیرد‪ ،‬با مجوز اقای‬ ‫س��رقینی وقتی معدنکار درخواس��ت افزایش حوزه اکتشافی‬ ‫می دهد بازهم باید از مناب��ع طبیعی اجازه بگیرد‪ .‬اگر منابع‬ ‫طبیعی برای یک بار مجوز می دهد درواقع برای کل محدوده‬ ‫مجوز داده و نباید برای چند بار و تکه تکه مجوز بدهد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این مسئله به معنای ناامنی در سرمایه گذاری‬ ‫بخش معدن است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��نگ ایران در پایان اظه��ار امیدواری کرد‬ ‫ک��ه معاونت جدید بتواند موانع بخش معدن را برطرف کرده‬ ‫و با اجرای قوانین گامی مثبت در جهت رشد معادن بردارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منی�ر حض�وری‪ ۱۲ :‬بهم��ن ‪ ۹۸‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در حکمی داریوش اسماعیلی را به سمت معاون امور‬ ‫معدن و صنایع معدنی وزارتخانه منصوب کرد‪ .‬از انجایی که‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون پیشین امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مدیرعامل یک شرکت صنعتی‬ ‫ش��د‪ ،‬ضرورت داش��ت فرد جدیدی برای تصدی این پس��ت‬ ‫انتخاب شود‪.‬‬ ‫پیش��نهاد این س��مت به نماینده پیش��ین مجلس شورای‬ ‫اسالمی داده شد و داریوش اسماعیلی با استعفا از پست خود‬ ‫این مسئولیت را پذیرفت‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن درباره اهمیت و نقش مع��اون امور معادن‬ ‫و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و درخواس��ت‬ ‫بخش خصوصی از معاون جدید با فعاالن این حوزه گفت وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫معدنکاران نیازمند امنیت شغلی‬ ‫گذش��ته صادر ش��د که با برخی از قوانی��ن بخش معدن در‬ ‫تضاد بود‪.‬‬ ‫او در ادامه با اش��اره به عوارضی که برای مواد خام معدنی‬ ‫گذاش��ته ش��د‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬ما نباید برای م��واد معدنی مثل‬ ‫کنس��انتره ع��وارض بگذاری��م و از طرف دیگر اج��ازه دهیم‬ ‫گمرک خودس��رانه قیمت های صادراتی را مش��خص کند و‬ ‫به طور غیرقانونی عمل کند‪.‬‬ ‫حسینقلی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از معاونت‬ ‫جدید داری��د‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم معاونت جدی��د بتواند موانع‬ ‫موج��ود را برطرف کند‪ .‬قانون را اجرا کند و برای معدنکاران‬ ‫و صنایع معدنی پدر مهربانی که از فرزندان خود پش��تیبانی‬ ‫می کند‪ ،‬باش��د‪ .‬در مقابل سایر سازمان ها مثل منابع طبیعی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و معارضین محلی و تمامی کس��انی که برای‬ ‫فعالیت معدنی مش��کل ایجاد می کنند‪ ،‬ایستادگی کرده و در‬ ‫شورای عالی معادن سعی کند هدایت گر خوبی باشد و مقابل‬ ‫خواسته های غیرقانونی بایستد‪ .‬انتظار داریم در شورای عالی‬ ‫مع��ادن‪ ،‬قانون معادن اصالح ش��ود و به نف��ع تولید و بخش‬ ‫خصوصی تغییر کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انتظار داریم دریافت حقوق‬ ‫دولتی مکانیزه ش��ود و بر اس��اس نرم افزار باشد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫نرخ تورم در ان لحاظ ش��ود اما برای هر معدن مش��خص و‬ ‫ثابت بماند تا معدنکار قدرت برنامه ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬همچنین انتظار داریم وزارتخانه در تجارت‬ ‫و صادرات دخالت و قیمت گذاری نکند‪ ،‬سهمیه بندی و اجبار‬ ‫ایجاد نکند و ببیند چه مس��ائل و مش��کالتی ب��رای تولید و‬ ‫صادرات داریم و در جهت حل ان با سایر سازمان ها تعامل و‬ ‫از بخش معدن دفاع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹امید را به بخش معدن برگردانید‬ ‫احمد ش��ریفی‪ ،‬دبیر انجمن س��نگ ایران با نگاه انتقادی به‬ ‫عملکرد معاونت پیشین معدنی در وزارتخانه به روزگار معدن‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه در ‪ ۶‬سال گذش��ته معاونت معدنی چندان‬ ‫اقدام اساس��ی در راس��تای توس��عه بخش معدن و فراوری‬ ‫صنای��ع معدنی انجام نداده اس��ت‪ .‬باوجوداینکه قانون هم به‬ ‫انچه تاکنون از نمایندگان مجلس یا بهتر است‬ ‫بگویم بیش��تر نمایندگان دیده شده است‪ ،‬اولویت‬ ‫دادن به مس��ائل محلی‪ ،‬راضی کردن مردم حوزه‬ ‫انتخابی خ��ود و براورد ه کردن ام��ال و ارزوهای‬ ‫م��ردم منطقه خود به هر قیمتی اس��ت‪ .‬با چنین‬ ‫دیدگاهی هر نماینده ای که بتواند بودجه بیشتری‬ ‫به سمت حوزه انتخابیه خود سرازیر کند‪ ،‬طرح های‬ ‫عمرانی و توس��عه ای بیشتری در مدت نمایندگی‬ ‫خ��ود اجرا کن��د‪ ،‬کارگاه و کارخانه و معادن فعال‬ ‫بیش��تری در منطقه خود دایر کند بهتر و موفق تر‬ ‫عمل کرده و البته ش��انس او برای انتخاب مجدد‬ ‫باالتر اس��ت‪ .‬البته بسیاری از نکاتی که ذکر شد‪،‬‬ ‫بازگوی��ی ضرورت ها و نیازهای اولیه و فوری مردم‬ ‫هر منطقه اس��ت که به طور طبیع��ی به نماینده‬ ‫منتخبشان منتقل می شود اما سوال این است که‬ ‫اگر این نوع پیش��رفت ها در جهت توسعه ناپایدار‬ ‫باشد‪ ،‬موجب اسیب دائمی به محیط زیست شود‪،‬‬ ‫منطق��ه را الوده کند و فایده ای س��ریع با ضرری‬ ‫دراز مدت داش��ته باشد‪ ،‬چند درصد از نمایندگان‬ ‫کنونی حاضر هس��تند در مقابل چنین توسعه ای‬ ‫بایس��تند؟ چند درصد از نماین��دگان حتی اگر به‬ ‫قیمت محبوب نش��دن فوری انها بش��ود با اجرای‬ ‫طرح هایی که به نفع معدن و به ضرر محیط زیست‬ ‫است‪ ،‬بر اساس نظر کارشناسی مخالفت می کنند‬ ‫و توس��عه پای��دار و صالح دراز مدت م��ردم را در‬ ‫نظر می گیرند؟ کار اماری و تحقیق واقعی در این‬ ‫باره انجام نش��ده است اما انچه از نطق های بیشتر‬ ‫نماین��دگان مجلس ب��ر می اید‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫درصد کمی از انها حاضر هستند در مقابل توسعه‬ ‫ناپای��دار بایس��تند‪ ،‬حت��ی اگر به انتخاب نش��دن‬ ‫مجددشان منجر شود‪.‬‬ ‫توس��عه معادن اگر چه موجب رش��د اشتغال و‬ ‫فایده اقتصادی می ش��ود ولی بیش��تر معدنکاری‬ ‫موجود در ایران به روش های سنتی انجام می شود‬ ‫ب جدی به انسان و‬ ‫که هم کم بازده بوده و هم اسی ‬ ‫محیط زیست وارد می کند‪ .‬در این روند نماینده ای‬ ‫ایده ال اس��ت که دوس��تدار پیون��د معدنکاری و‬ ‫محیط زیست بوده و در جهت بهره برداری و توسعه‬ ‫هر چه بیش��تر از انرژی های پ��اک و تجدید پذیر‬ ‫گام بردارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تذکر به فعالیت معدن‬ ‫در ارتفاعات جنوبی توچال‬ ‫عضو ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫معدن سنگ سبز در کوی فراز در منطقه ‪ ۲‬شهرداری‪،‬‬ ‫تخریب کوهس��تان را شدت بخش��یده و امکان خطر‬ ‫س��یالب وج��ود دارد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��ید ارش‬ ‫حسینی میالنی‪ ،‬در یکصد و نود و نهمین جلسه علنی‬ ‫صحن ش��ورای ش��هر تهران در تذکری به شهرداری‬ ‫منطق��ه ‪ ۲‬تهران گف��ت‪ :‬ارتفاعات توچ��ال جنوبی به‬ ‫عن��وان یک��ی از نمادهای مهم می��راث طبیعی تهران‬ ‫از گذش��ته تحت حفاظت ش��هرداری تهران به عنوان‬ ‫حری��م ش��مالی پایتخت بوده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫فعالیت یک مع��دن در ارتفاعات توچال جنوبی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه معدن سنگ س��بز واقع در کوی فراز‬ ‫در منطقه ‪ ۲‬ش��هرداری‪ ،‬اخیرا دوباره فعال شده و بیم‬ ‫ان می رود که فعالیت این معدن تخریب کوهس��تان را‬ ‫شدت بخشیده و در ایام بارندگی‪ ،‬خطر سیالب را برای‬ ‫مناطق کوهستانی پایین دست خود ایجاد کند‪ .‬عضو‬ ‫ش��ورای شهر ادامه داد‪ :‬با توجه به ماده ‪ ۶۰‬برنامه سوم‪،‬‬ ‫به ش��هرداری تهران تذکر می دهم در اسرع وقت و در‬ ‫چارچوب ضوابط قانونی حفاظت از حریم و با همکاری‬ ‫اداره کل محیط زیست تهران‪ ،‬عملیات معدن کاری را‬ ‫در منطقه مذکور متوقف کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل کنسرسیوم خصوصی اکتشافی پایا درگفت وگو با روزگار معدن مطرح کرد‪:‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ 27 1398‬جمادی الثانی ‪ 22 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪311‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88103730:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫به دنبال سوددهی در زنجیره فوالد‬ ‫محمد حیدری‬ ‫فعال حوزه فوالد‬ ‫یکی از مش��کالتی که در‬ ‫زنجیره صنعت فوالد وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این مس��ئله است که‬ ‫س��وداوری بخش معدن از‬ ‫فوالدس��ازی و محص��والت‬ ‫نهایی در این زنجیره بیشتر‬ ‫است؛ این درحالی است که‬ ‫باید ایجاد ارزش افزوده سوداوری بیشتری را به همراه داشته باشد‪ .‬از همین‬ ‫رو هر اندازه که بتوان به سمت صنایع پایین دست و ایجاد ارزش افزوده پیش‬ ‫رفت به همان اندازه نیز باید س��وداوری ایجاد کرد‪ .‬بنابراین این موضوع که‬ ‫حوزه معدن بیش از بخش فوالدس��ازی برای معدنکاران سود به همراه دارد‪،‬‬ ‫در حقیقت ایرادی اساسی برای این زنجیره به شمار می رود‪ .‬با توجه به چنین‬ ‫موضوعی واحدهای بزرگ فوالدی بیش از پیش ترجیح می دهند به س��مت‬ ‫تملک معادن پیش بروند تا س��ود بیشتری را برای خود ایجاد کنند و همین‬ ‫موضوع به ضرر سایر واحدها فوالدی به ویژه واحدهای کوچک که توان خرید‬ ‫معدن را ندارند‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫این مش��کل اساس��ی در زنجیره فوالد از انجا نش��ات می گیرد که س��ود‬ ‫براس��اس ارزش افزوده در ای��ن زنجیره به صورت مناس��ب و منطقی توزیع‬ ‫نش��ده است و در حقیقت این مسئله یکی از ایرادهایی است که باید به این‬ ‫زنجیره وارد کرد‪.‬‬ ‫همی��ن موضوع به نوبه خود س��بب نگرانی هایی برای برخی ش��رکت های‬ ‫ف��والدی در زمین��ه تامین خ��وراک و مواد اولیه ش��ده اس��ت؛ از همین رو‬ ‫هم اکنون ش��اهد هس��تیم که برخی واحدهای فوالدی در کش��ور با کمبود‬ ‫س��نگ اهن روبه رو هس��تند که البته رفع این چالش ه��ا در این زنجیره به‬ ‫مدیریت واحدی نیاز دارد تا کنترل ان را برعهده بگیرد و س��وددهی در این‬ ‫زنجیره را به شکل منطقی خود نزدیک کند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ الزام فوالدسازان‬ ‫به عرضه های جبرانی شمش‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نامه ای به فوالدسازان کشور‪ ،‬ضمن اعالم‬ ‫کسری عرضه های انها نسبت به کف عرضه ابالغی‪ ،‬انها را ملزم به عرضه های‬ ‫جبرانی شمش در بورس کاال از روز دوشنبه ‪ 28‬بهمن سال جاری کرده است‪.‬‬ ‫در این نامه‪ ،‬هدف از این الزام‪ ،‬ارامش بازار فوالد در ایام پایانی س��ال و تاکید‬ ‫نهادهای نظارتی بر این موضوع عنوان شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا در این نامه‪ ،‬ش��رکت های فوالدی موظف شده اند باقیمانده‬ ‫تعه��دات کف عرضه خود را تا پایان س��ال جاری به ص��ورت مداوم و هفتگی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫تعهداتی که فارغ از اختالف نظر دولت و فوالدس��ازان بر س��ر میزان و نوع و‬ ‫ماهیت ان‪ ،‬حدود ‪ ۹۰۰‬هزار تن براورد می شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ب��ه نظر می رس��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با معاون‬ ‫جدی��د امور معادن و صنایع معدنی خود قصد دارد با برگزاری جلس��ه های با‬ ‫تولیدکنندگان و حصول توافق با انها از یک س��و و افزایش عرضه ها از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬مسئولیت تنظیم بازاری خود را به پیش ببرد‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬ماه امسال رخ داد‬ ‫جهش ‪ 25‬درصدی صادرات فوالد‬ ‫صادرات فوالد شرکت های بزرگ طی ‪ 10‬ماهه امسال نسبت به رقم مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪ 25 ،‬درصد افزایش یافت‪ .‬این شرکت ها در دی نیز رشد‬ ‫‪93‬درصدی صادرات را رقم زدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران‪ 11 ،‬ش��رکت بزرگ فوالدس��از از ابتدای فروردین تا پایان دی‬ ‫امس��ال‪ 5 ،‬میلیون و ‪ 884‬هزار و ‪ 130‬تن انواع فوالد صادر کردند‪ .‬این رقم‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته حدود ‪ 4‬میلیون و ‪ 715‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫این شرکت ها ش��امل ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫فوالد اکس��ین‪ ،‬فوالد الیاژی ایران‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد خراس��ان‪ ،‬فوالد‬ ‫کاوه جنوب‪ ،‬صبا فوالد‪ ،‬فوالد بناب و چادرملو هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت های مذکور در ماه‪ 674 ،‬هزار و ‪ 873‬تن انواع فوالد صادر کردند‬ ‫که حاکی از رش��د ‪93‬درصدی این محصول نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه از ‪۳۰۰‬هزار کیلومتر کار شناس��ایی‬ ‫ظرفیت ه��ای معدنی که در برنام��ه دولت بود‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار کیلومتر بر عهده ایمیدرو و ش��رکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی گذاش��ته ش��د و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار کیلومتر ان به کنسرسیوم واگذار شد‪ .‬البته‬ ‫از این میزان بس��یاری از پهنه ها قبال شناسایی‬ ‫و واگذار ش��ده و به نظر می رس��ید تنها ‪۶۰‬هزار‬ ‫کیلومت��ر ان ج��ای کار دارد‪ .‬ای��ن محدوده ها‬ ‫در ‪ ۷‬استان ش��امل اذربایجان شرقی‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬ی��زد‪ ،‬اصفهان و خراس��ان جنوبی‬ ‫و کرم��ان و جن��وب کرمان ک��ه محدوده های‬ ‫ان از ‪ ۲۷۰‬ه��زار کیلومت��ر مربع ت��ا ده ها هزار‬ ‫کیلومتر مربع وس��عت دارد به این کنسرسیوم‬ ‫واگذار ش��د‪ .‬در این راس��تا تفاهمنامه هایی نیز‬ ‫با سازمان های استانی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بس��ته شده است‪ .‬در ‪ ۲‬استان اذربایجان شرقی‬ ‫و اردبیل کارهای صحرایی اکتش��افی تمام و در‬ ‫‪ ۶‬استان دیگر نیز کار صحرایی اغاز شده است‪.‬‬ ‫برنامه زمان بندی ما این اس��ت که اکتش��افات‬ ‫عمومی‪ ،‬شناس��ایی و ظرفیت یابی شود و نقاط‬ ‫امیدبخش برای اخذ مجوز به وزارتخانه معرفی‬ ‫ش��ود تا موفق به اخذ پروانه اکتشاف و اقدامات‬ ‫بعدی شویم‪.‬‬ ‫بع��د از این مرحله بر اس��اس داده های پایه و‬ ‫مطالعات پراکنده قبل��ی و جمع اوری و تلفیق‬ ‫و نهایتا تکمیل ان پیش بینی می ش��ود حداقل‬ ‫به حدود ‪۱۰۰‬محدوده معدنی دست یابیم‪ .‬بعد‬ ‫از گرفت��ن پروانه اکتش��افی تازه کار ما ش��روع‬ ‫می ش��ود و ممک��ن اس��ت ای��ن محدوده ها به‬ ‫موانع زیس��ت محیطی بخورد ی��ا ذخیره و عیار‬ ‫انچنانی نداشته باشد‪ .‬در نهایت ممکن است از‬ ‫این ‪۶۰‬هزارکیلومتر ‪۹۰‬درصد محدوده ها ازاد‬ ‫و در ادام��ه روی ‪۱۰‬درصد ان کارهای تکمیلی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر با ترکیب س��هامداری پیش‬ ‫می رویم‪ ،‬سرمایه ثبتی کنسرسیوم ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫تومان است که صددرصد تادیه شده است‪.‬‬ ‫با اس��تانداردهای جهانی کار خواهیم کرد تا‬ ‫اگر معدنی کش��ف ش��د بتوانیم ان را در سطح‬ ‫جهان معرفی کنیم‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن محدوده ه�ا‪ ،‬محدودی�ت‬ ‫برداشت نوع مواد معدنی را دارید؟‬ ‫انچ��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با‬ ‫ان موافقت کرده برداش��ت م��واد معدنی گروه‬ ‫کاالیی ‪ ۵‬و ‪ ۶‬طبقه ‪ ۲‬مواد معدنی است که شامل‬ ‫مواد معدنی فلزی و زغال س��نگ است‪ .‬اولویت‬ ‫اول کنسرسیوم سنگ اهن‪ ،‬مس وسرب و روی‬ ‫و حتی طال اس��ت که عموما در عمق اس��ت‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل وزارتخان��ه به این کنسرس��یوم‬ ‫ماموری��ت داده تا این مواد معدن��ی در عمق را‬ ‫شناسایی کند‪ .‬مواد معدنی شامل ‪ ۴‬طبقه است‬ ‫گ تزئینی‪،‬‬ ‫که یک طبقه مواد معدنی نظیر س��ن ‬ ‫خ��اک صنعتی‪ ،‬گچ‪ ،‬خ��اک رس‪ ،‬اهک و نمک‬ ‫اس��ت که به کار ما خیلی مربوط نمی ش��ود در‬ ‫گروه ‪ ۲‬غی��ر از این مواد بقیه م��وارد در حیطه‬ ‫فعالیت ما قرار می گیرد‪.‬‬ ‫€ €در یادداش�تی نوش�تیم تش�کیل‬ ‫کنسرس�یوم اکتش�افی فرصت مغتنمی‬ ‫برای توسعه اکتش�افات معدنی در کشور‬ ‫بود ام�ا این کنسرس�یوم از حضور بخش‬ ‫خصوصی واقعی محروم ماند و اعضای ان‬ ‫از ش�رکت های خصولتی تشکیل شدند‪.‬‬ ‫در این باره توضیح بفرمایید‪.‬‬ ‫تش��کیل کنسرس��یوم اکتش��افی از زم��ان‬ ‫اقای کرباس��یان رئیس س��ابق ایمیدرو و اقای‬ ‫نعم��ت زاده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫به عنوان تحولی در حوزه اکتش��اف مطرح و در‬ ‫همین زمینه احس��اس ش��د که اینده کشور به‬ ‫این انقالب اکتشافی نیاز دارد‪ .‬تا ان زمان تجربه‬ ‫نش��ان داده بود با بهره برداری از معادن کوچک‬ ‫ای��ن اتف��اق رخ نمی ده��د و نیاز به شناس��ایی‬ ‫محدوده های بزرگ است‪ .‬به همین دلیل قرار بر‬ ‫این ش��د که شرکت های بزرگ معدنی و صنایع‬ ‫معدنی در قالب یک کنسرس��یوم دور هم جمع‬ ‫ش��وند و به کمک دولت بیایند چراکه اکتشاف‬ ‫به ویژه اکتش��اف مقدمات��ی در همه جای دنیا‬ ‫جزو وظایف دولت و به ش��دت هزینه بر اس��ت‬ ‫و ریس��ک باالی��ی دارد به همی��ن دلیل بخش‬ ‫خصوص��ی کوچک که معموال توان مالی باالیی‬ ‫ندارد به حضور در این عمق خیلی راغب نیست‬ ‫به همین دلیل اغلب اکتش��افات ما در س��طح‬ ‫مانده و به عمق نرفته اس��ت‪ .‬بسیاری از عناصر‬ ‫غیرس��طحی و ذخایر پنهان کش��ور شناسایی‬ ‫نش��ده و به اصطالح رخنمون ها در مناطق قابل‬ ‫دسترس تر توسط بخش خصوصی مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این کنسرس��یوم با حضور شرکت های بزرگ‬ ‫معدنی ش��امل گل گهر‪ ،‬گوهرزمین‪ ،‬چادرملو‪،‬‬ ‫میدکو‪ ،‬س��رمایه گذاری امید‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫غدیر‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬صدر تامین‪ ،‬صبا نور و ش��رکت توسعه‬ ‫معادن و فلزات تش��کیل شد که بر اساس قانون‬ ‫تجارت خصوصی تلقی می شوند و سهام دولت‬ ‫در عمده اینها زیر ‪۵۰‬درصد است و بعضی نیز تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد خصوصی هس��تند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار معدن و ‪ ۶‬هزار معدن فعال در کش��ور‬ ‫وجود دارد که اگر از هر ‪۱۰۰‬پروانه اکتش��اف ‪۳‬‬ ‫معدن موفق به اخذ پروانه بهره برداری شوند به‬ ‫این معنا اس��ت که از چند هزار پروانه اکتشاف‬ ‫ب��ه این تع��داد پروانه بهره برداری رس��یده ایم‪.‬‬ ‫بس��یاری از این اکتش��افات به نتیجه نرسیده‬ ‫و حت��ی ش��رکت هایی ک��ه توان مال��ی باالیی‬ ‫کارتون روز‬ ‫مطبوعات‪ 1917 :‬نازل بنزین مشکل فنی و کم فروشی داشتند‬ ‫نداش��تند دچار ضرر و زیان جدی شده و حتی‬ ‫ورشکست شده اند ولی اگر اکتشافات به معدن‬ ‫برس��د و ذخیره خوب و عیار باالیی هم داش��ته‬ ‫باش��د وضعیت بهره برداران بس��یار خوب شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ترکیب از ش��رکت ها دور هم جمع‬ ‫ش��ده اند و این کنسرسیوم را در شهریور امسال‬ ‫ش��کل دادند‪ .‬در باب مقدمات ان هم بحثهایی‬ ‫ش��ده بود و در این رابطه جلس��ات اجرایی هم‬ ‫تشکیل شده بود اما به دلیل موانع قانونی شکل‬ ‫نگرفته بود‪.‬‬ ‫€ €چه موانعی؟‬ ‫س��هامداران خواس��تار در اختیارگرفتن این‬ ‫محدوده ه��ا بع��د از رس��یدن به م��اده معدنی‬ ‫بودند‪ .‬انها معتقد بودند اگر قرار است در بخش‬ ‫اکتشاف که ریس��ک باالیی دارد ورود کنیم اما‬ ‫پهن��ه و محدوده ای در اختیارمان نباش��د و در‬ ‫اختیار دولت باشد به این معنی است که اینهمه‬ ‫هزینه کنیم و اگر به س��رانجام نرس��ید ضررش‬ ‫برای ما باش��د و اگر به ذخیره رسید این ذخیره‬ ‫برای دولت باش��د و ش��رکت ها ناچار به انعقاد‬ ‫ق��رارداد دیگری با دولت ش��وند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫ه��ر متر حفاری اکتش��افی بی��ش از ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان هزینه دارد و پرداخت این هزینه از جیب‬ ‫ش��رکت ها که سهامداران ش��ان مردم هستند‬ ‫منظقی نیس��ت و ب��ازی برد‪-‬بردی به ش��مار‬ ‫نم��ی رود‪ ۸۰ .‬درصد مردم کش��ور به واس��طه‬ ‫س��هام عدالت‪ ،‬صندوق فرهنگی��ان‪ ،‬صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری‪ ،‬صندوق نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫بورس و مردم عادی در این ش��رکت ها سهامدار‬ ‫هس��تند‪ .‬از این رو هم��ه باید از ای��ن صندوق‬ ‫حمای��ت کنند چه دولت��ی و چه خصوصی چه‬ ‫حاکمیتی‪.‬‬ ‫€ €گفتی�د ماموریت ش�ما اکتش�اف در‬ ‫عم�ق خواهد بود‪ ،‬چ�ه عمق�ی را در نظر‬ ‫دارید و ایا ماش�ین االت و ابزار الزم را در‬ ‫اختیار دارید؟‬ ‫بس��تگی به این دارد که ذخیره در چه عمقی‬ ‫است و به چه تعداد محدوده معدنی دست پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬البته رسالت ما این است که مواد معدنی‬ ‫را اگر قابل توجه باشد در هر عمقی بهره برداری‬ ‫کنیم و حفاری انجام دهیم‪ .‬پیش��نهاد تشکیل‬ ‫یک ش��رکت حفاری نیز داده ش��ده و امادگی‬ ‫ب��رای تامین ارز ان هم اعالم ش��ده چرا که این‬ ‫ماشین االت مورد نیاز کشور است و همین االن‬ ‫ب��رای محدوده های در اختیار کنسرس��یوم یا‬ ‫محدوده های در اختیار ایمیدرو و شرکت تهیه و‬ ‫تولید دچار مشکل هستیم؛ یا شرکت های حفار‬ ‫ب��ه ان میزان که باید وجود ن��دارد یا تجهیزات‬ ‫الزم برای حفاری های عمیق مناس��ب نیست از‬ ‫این رو یک��ی از ماموریت های م��ا در اینده اگر‬ ‫ضرورت داش��ت‪ ،‬تشکیل یک شرکت حفاری با‬ ‫ معدن انگوران با سابقه ‪ ۹۸‬ساله‬ ‫گردشگر می پذیرد‬ ‫دریافت تندیس بلورین جایزه ملی‬ ‫مدیریت مالی ایران توسط فوالد خوزستان‬ ‫دهمین همایش جایزه ملی مدیریت مالی ایران با حضور فرهاد دژپس��ند‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مدیران مالی شرکت های سراسر کشور‪،‬‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪ 98‬در سالن همایش های برج میالد تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬علی جهان بی��ن‪ ،‬ابراهیم‬ ‫فرضی نژاد‪ ،‬س��یدصادق عدنانی‪ ،‬جابر صالحی دیلمی و اش��کان افشارپور به‬ ‫نمایندگی از ش��رکت فوالد خوزس��تان در همایش یاد ش��ده شرکت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن علی جهان بین مدیر حسابرس��ی عمومی فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫تندیس بلورین این همایش را دریافت کرد‪.‬‬ ‫خرید تجهیزات نو و پیشرفته است‪.‬‬ ‫€ €کنسرس�یوم معدن�ی مهدی اب�اد از‬ ‫یکس�ری شرکت کوچک تشکیل شده ایا‬ ‫بخش خصوصی به ان معنی در جریان قرار‬ ‫گرفتند یا اصال به بازی گرفته نشدند؟‬ ‫عمده کارهای ما برون س��پاری خواهد شد و‬ ‫به دنبال شکل دهی یک دستگاه عریض و طویل‬ ‫نیس��تیم‪ .‬در این راس��تا از ظرفیت کارشناسان‬ ‫و ش��رکت های تخصص��ی و خب��ره ب��ه صورت‬ ‫پروژه ای و موردی استفاده خواهیم کرد‪ .‬از همه‬ ‫شرکت های دولتی و غیردولتی برای رسیدن به‬ ‫اهدافمان برای اکتش��اف استفاده خواهیم کرد‪،‬‬ ‫چه س��ازمان فضایی کش��ور چه زمین شناسی‬ ‫و دانش��گاه ها و ش��رکت های دانش بنی��ان و‬ ‫استارت اپی‪.‬‬ ‫کنسرس��یوم نه تنها با ش��رکت های کوچک‬ ‫رقابت��ی ندارد بلکه هر کمکی باش��د به انها ارائه‬ ‫می دهد‪ .‬این کنسرس��یوم چند ماه است شکل‬ ‫گرفته و کامال خصوصی و بر مبنای قانون تجارت‬ ‫اس��ت و در داخل ساختار کنسرسیوم بخشی را‬ ‫به عنوان دفتر مشارکت ها و سرمایه گذاری ها در‬ ‫نظر گرفتیم‪ .‬از انجا که پیش بینی می شود داخل‬ ‫این محدوده های واگذار ش��ده به کنسرسیوم‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬مع��دن کوچک فعال نیز ق��رار دارند برای‬ ‫اکتش��افات تکمیلی هنگام استخراجشان پولی‬ ‫ندارند‪ ،‬یا پروانه اکتشاف گرفتند اما منابع مالی‬ ‫و نقدینگی ب��رای انجام ماموریتش ندارند اعالم‬ ‫امادگ��ی می کنیم که با تمام این ش��رکت ها در‬ ‫قالب این برنامه همکاری کنیم‪.‬‬ ‫€ €در سوابق شما بیشتر مسئولیت های‬ ‫مدیریت�ی و اجرایی دیده می ش�ود‪ ،‬برای‬ ‫چنین ش�رکت تخصصی چگون�ه انتخاب‬ ‫شدید؟‬ ‫من ‪ ۲۲‬سال اس��ت که کامال در بخش معدن‬ ‫و در س��مت های مختل��ف مش��غولم‪ .‬از جمله‪،‬‬ ‫قائ��م مق��ام معاونت معدنی و مدی��رکل مصالح‬ ‫س��اختمانی وزارتخان��ه‪ ،‬عضور ش��ورای عالی‬ ‫معادن‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��رکت سهامی کل‬ ‫مع��ادن ای��ران‪ ،‬در بخش خصوص��ی معاون یا‬ ‫مش��اور معدنی هلدینگ های مختلف معدنی‪،‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدیره چندین ش��رکت معدنی‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و در ام��ور اس��تان ها با همه‬ ‫بخش ه��ای صنعتی و معدنی کش��ور در ارتباط‬ ‫بودم‪ .‬همچنین با تشکل هایی مانند خانه معدن‬ ‫و خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ای��ران و اتاق‬ ‫بازرگانی و‪ ....‬به نوعی ارتباط داشتم ضمن اینکه‬ ‫اینجا یک کنسرس��یوم است و الزم نیست حتما‬ ‫سوابقی اینچنینی داشته باشم و مدیریت کافی‬ ‫است چون راهبری این مجموعه را بر عهده دارم‬ ‫و نوع نگرش مدیر و راهبردهای ان مهم اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ما از تیم بس��یار متخصص استفاده‬ ‫می کنی��م‪ .‬از این رو برای ش��روع این کار و برای‬ ‫سرعت بخشیدن به این حرکت و با حسن نیتی‬ ‫که نسبت به بنده داشتند مرا انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از دوره های طوالن�ی مدیریتی‬ ‫ش�ما در وزارت مع�ادن و فل�زات در زمان‬ ‫وزارت اقای جهانگیری بوده است‪.‬‬ ‫بله در ان زمان ‪ ۸‬س��ال در این س��مت حضور‬ ‫داش��تم و بعد از پس��تهای دولتی بیرون امدم تا‬ ‫زم��ان دولت تدبیر و امی��د و درحال حاضر نیز ‪2‬‬ ‫سال است از دولت بیرون امده ام و در راه اندازی‬ ‫مع��ادن کوچک ب��ه هلدینگ میدکو مش��اوره‬ ‫می دهم‪ .‬در این راس��تا نخس��تین تفاهمنامه را‬ ‫ب��ا معادن کوچک امضا کردیم و س��ال قبل ‪۳۵‬‬ ‫مع��دن کوچک از طری��ق میدکو ب��رای خرید‬ ‫تضمینی مواد معدنی ش��ان‪ ،‬یا سایر همکاری ها‬ ‫منعق��د کردیم و حتی انه��ا را به هلدینگ های‬ ‫دیگر معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یادداشت‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫چند ماهی اس��ت که کنسرسیوم خصوصی‬ ‫اکتش��افی پایا با مش��ارکت ‪ ۱۲‬شرکت بزرگ‬ ‫معدنی و صنایع معدنی خصولتی تش��کیل شد‬ ‫تا توس��عه و انقالب معدنی را بر پایه اکتشافات‬ ‫جدید سرعت ببخشد‪.‬‬ ‫ق��رار ب��ود این اولی��ن تجربه حض��ور بخش‬ ‫خصوص��ی در یک امر حاکمیتی باش��د‪ .‬با این‬ ‫ح��ال در بدو امر انتقاداتی به نوع ش��کل گرفتن‬ ‫این کنسرس��یوم وارد بود چرا که راه برای ورود‬ ‫بخ��ش خصوص��ی واقعی در این کنسرس��یوم‬ ‫بس��ته بود‪ .‬با این حال علی یزدانی که در ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال اخی��ر او را در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و بیش��تر در قامت یک مدیر دیده ایم به‬ ‫مدیرعاملی این کنسرس��یوم انتخاب شد‪ .‬او در‬ ‫گفت وگوی��ی اختصاصی با روزگار معدن دالیل‬ ‫خود را ب��ر گردهمایی معدنی خصوصی ها و در‬ ‫اصل خصولتی ها در بخش اکتش��افات معدنی‬ ‫برش��مرد و ان را منطقی دانست و معتقد بود بر‬ ‫اس��اس قانون تجارت این شرکت ها خصوصی‬ ‫ب��ه ش��مار می رون��د‪ .‬درعین ح��ال وی تاکید‬ ‫داش��ت از انجا که بیشتر این شرکت ها سهامی‬ ‫عام هس��تند باید بتوانن��د از حمایت حاکمیت‬ ‫و دول��ت در برداش��تن موان��ع پیش رویش��ان‬ ‫برخوردار باشند‪.‬‬ ‫این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €کنسرس�یوم اکتش�افی با چه هدفی‬ ‫شکل گرفت؟‬ ‫تش��کیل کنسرس��یوم اکتش��افی بخ��ش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬حرک��ت نوی��ی در بخ��ش معدن‬ ‫به ش��مار م��ی رود و ج��ای کار زی��ادی از نظر‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬اکتشاف تا محصول نهایی‪ ،‬حوزه‬ ‫اموزش و پژوهش و عارضه یابی دارد‪ .‬این حضور‬ ‫در جهت توجه به حوزه ایمنی معادن‪ ،‬اش��تغال‬ ‫ف��ارغ التحصیالن رش��ته های مختلف معدن‪،‬‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬استخراج‪ ،‬اکتش��اف و فراوری‬ ‫مغتنم است و در مجموع بخش بسیار با اهمیت‬ ‫و دارای زمینه کار باالیی است‪ .‬از این رو نیازمند‬ ‫یک نگاه ملی و همگرایی اس��ت تا بتواند تحول‬ ‫بزرگی در توس��عه بخش معدن ب��ه وجود اورد‬ ‫و در کن��ار ان از کمک س��ازمان های تخصصی‬ ‫خوبی دولتی و تش��کل ها اعم از نظام مهندسی‬ ‫معدن‪ ،‬خانه مع��دن‪ ،‬انجمن های تخصصی در‬ ‫زمین��ه معادن و زمین شناس��ی اس��تفاده کرد‬ ‫ت��ا با یک برنامه ریزی م��دون بلندمدت انقالب‬ ‫معدنی که فعال مطرح است را سرعت ببخشد و‬ ‫موجب رونق تولید و توس��عه پایدار با نگاهی به‬ ‫حفظ منابع طبیعی و محیط زیست شود‪.‬‬ ‫ت بزرگ‬ ‫ای��ن تفک��ر باعث ش��د ‪ ۱۲‬ش��رک ‬ ‫معدن��ی یا خصوصی غیردولت��ی یا به اصطالح‬ ‫خصولتی‪ ،‬ک��ه تیم های تخصصی قابل توجهی‬ ‫دارند در قالب این کنسرس��یوم جمع ش��وند؛‬ ‫ماموریت کنسرس��یوم نیز تامین خوراک مورد‬ ‫نیاز س��هامداران است‪ .‬البته شرکت های بزرگ‬ ‫دیگری هم متقاضی حضور در این کنسرسیوم‬ ‫هستند که باید بعدها دراین باره تصمیم گیری‬ ‫ش��ود‪ .‬ش��رکت های کوچک هم کار خودشان‬ ‫را انج��ام می دهن��د و م��ا هم حاضر ب��ه هرنوع‬ ‫هم��کاری با انها هس��تیم‪ .‬در اص��ل ما رویکرد‬ ‫انحصارگرایانه ای نداریم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه محدوده های�ی در اختی�ار این‬ ‫شرکت قرار گرفته است؟‬ ‫با ام��دن اقای غریب پ��ور به ایمی��درو‪ ،‬این‬ ‫سازمان توسعه ای از این حرکت خوب حمایت‬ ‫و پیگی��ری کرد و با حمایت معاون معدنی وقت‬ ‫وزارتخانه اقای س��رقینی موک��ول به موافقت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��د که ایش��ان‬ ‫هم با تش��کیل این کنسرسیوم موافقت کردند‪.‬‬ ‫به کمک دولت امده ایم‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‬ ‫معدن انگوران با س��ابقه ‪ ۹۸‬ساله و به عنوان‬ ‫بزرگ ترین معدن فعال سرب و روی خاورمیانه‪،‬‬ ‫پذیرای تورهای گردشگری می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ای��ران‪ ،‬امیر ارجمند مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‬ ‫استان زنجان در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی گردش��گری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران اظهار کرد‪ :‬معدن‬ ‫انگوران جزو معدود معادن فعال کشور (از سال ‪ )۱۳۰۱‬است که به تازگی‪ ،‬صنعت گردشگری‬ ‫را در برنامه های خود قرار داده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این معدن در نمایشگاه بین المللی گردشگری‬ ‫معرفی شد و برنامه گردشگری ان نیز مورد استقبال وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫ دستی قرار گرفت‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با بیان‬ ‫اینکه معدن انگوران می تواند برای گردشگران با سالیق خاص جذاب باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طبق‬ ‫برنامه ری��زی صورت گرفته‪ ،‬بازدید از پیت معدنی‪ ،‬تون��ل زیرزمینی‪ ،‬معدن تراورتن و ورودی‬ ‫ییالق‪ ،‬از جاذبه های گردشگری این معدن محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گردشگران در اینده نزدیک می توانند از طریق دفاتر خدمات گردشگری اقدام‬ ‫به تهیه تور معدن انگوران کنند‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬معدن س��رب و روی انگوران اقدام به اماده س��ازی واحدهای اقامتی در‬ ‫داخل این مجموعه در راستای اسکان تورهای گردشگری معدنی کرده است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار معدن

هفته نامه روزگار معدن 327

هفته نامه روزگار معدن 327

شماره : 327
تاریخ : 1398/12/26
هفته نامه روزگار معدن 326

هفته نامه روزگار معدن 326

شماره : 326
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه روزگار معدن 325

هفته نامه روزگار معدن 325

شماره : 325
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه روزگار معدن 324

هفته نامه روزگار معدن 324

شماره : 324
تاریخ : 1398/12/21
هفته نامه روزگار معدن 323

هفته نامه روزگار معدن 323

شماره : 323
تاریخ : 1398/12/20
هفته نامه روزگار معدن 322

هفته نامه روزگار معدن 322

شماره : 322
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!