فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

صفحه بعد

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

‫صنایع‬ ‫همگن‬ ‫سالسیزدهـــــم|تیرمـــــاه‪| 1395‬شمـاره‪| 241‬قیمت‪ 6000‬تومان‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬انجمن صنایع همگن پالستیک‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حسین اسدی‬ ‫سردبیر‪ :‬احسان منشی‬ ‫‪maneshi.e@gmail.com‬‬ ‫شورای سیاستگذاری‪ :‬محمد رضا مونسان‬ ‫احسان منشی‪ ،‬مرتضا نیک سرشت‬ ‫دبیرتحریریه‪ :‬محمد حسین لواسانی‬ ‫خبرنگار‪:‬مژده دهقانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی هادی‬ ‫بازرگانی‪:‬‬ ‫مجید معصومی‬ ‫امور مالی و مشترکین‪:‬‬ ‫سارا اسماعیل زاده‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫تهران ‪ /‬میدان ارژانتین ‪ /‬خیابان بخارســت‪ /‬خیابان ‪12‬‬ ‫پالک ‪ / 2‬طبقه ‪3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88757808 - 88757494 - 88757211‬‬ ‫اعضای هیئت مدیره انجمن‪:‬‬ ‫ســید جواد میرحیدری‪ ،‬محمدرضا مونســان‪ ،‬احسان‬ ‫منشی‪ ،‬علیرضا میربلوک‪ ،‬شهروز ضرابیها‬ ‫دبیرانجمن‪:‬‬ ‫مرتضا نیک سرشت‬ ‫‪m.nikseresht@assoplast.com‬‬ ‫سایت انجمن‪:‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ایمیل انجمن‪:‬‬ ‫‪M.lavasani@assoplast.com‬‬ ‫‪anjomanplastic@gmail.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫میزخبر‬ ‫پرونده ‪ -‬روی خط نهمین جشنواره جایزه ملی صنعت پالستیک‬ ‫مهرداد منصوری‪ :‬چرخه تولید اسیر سیاست گذاری های غلط است‬ ‫گفت و گو با غالمحسین خلیلی میالنی‬ ‫گفت و گو با دبیر نهمین دوره جایزه ملی جشنواره صنعت پالستیک‬ ‫علیرضا ترک به بهانه برگزاری نهمین جایزه ملی صنعت پالستیک‬ ‫مهدی پورقاضی از شکل تازه داوری ها می گوید‬ ‫مرتضا نیک سرشت‪ :‬گام های انجمن از انتخاب هیات مدیره تا جشنواره‬ ‫عملکرد یک سال اخیر هیات مدیره در بوته نقد‬ ‫گفت و گو با کاندیدای هیات مدیره‬ ‫‪ 7‬ویژگی کارکردی مدیران موفق کدامند؟‬ ‫اصول ایمنی در محیط کارگاه‬ ‫واکنش های بین المللی به در گذشت جادوی کلوزاپ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫سید محمد حسین لواسانی‬ ‫دبیر تحریریه‬ ‫سرمقاله‬ ‫امیددرانتظارتدبیر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫انجمنهمگنپالستیکاســتانتهران‪،‬دگرباربادورویدادمهم با مشی و روشــی نو واحدها در معرض داوری قرار گیرند‪ .‬انچنان‬ ‫دیگرروبه روست‪.‬یکیبرگزارینهمینجایزهملیجشنوارهصنعت که پیش تر امد‪ ،‬امکان ان می رود که برخی از صاحبان صنایع‪ ،‬این‬ ‫پالســتیکودیگریانتخابهیات مدیرهجدید‪.‬دراینبیننهمین مدل را کمی ســخت گیرانه بخوانند‪ ،‬اما با توجه به این که معموال‬ ‫جشنواره صنعت پالســتیک‪ ،‬با برگزاری نشســت های متعددی مدیران و صاحبان صنایع کســانی هستند که در این امور تصمیم‬ ‫کهبیشازهرچیزبههیات داورانبازمی گشــت‪،‬کلیدخوردتاوارد می گیرند‪ ،‬باید در نظر داشته باشــیم که انان همیشه مسیری را‬ ‫مدل تازه و متفاوتی شود‪ .‬مدلی که گرچه شــاید برخی داوری ان را انتخاب می کنند که واحدهای متقاضی راحت تر باشند‪ ،‬یعنی به‬ ‫سخت گیرانه بخوانند اما بدیهی ست که دســت کم به همان اندازه این معنا که خودشان را به جای واحدها می گذارند که چه مسیری‬ ‫می تواندنظربسیاریازجملهمدعیانرابهخودجلبکند‪.‬جایزه ای راپیشرودارنــد؛بههمین خاطرازنگاهیدیگر‪،‬کاربرایواحدها‬ ‫کهدریکقالبنو‪،‬سهبخشواحدهایبرتر‪،‬صادراتیوسبز(بازیافت) اسان تر شده است و اگر شــرکتی انتخاب می شود در حقیقت در‬ ‫رابهخودمی بیند‪.‬مدلیکههیاتداورانوتیم هایارزیابیراسخت سطح خود امتیاز می گیرد و واحدها‪ ،‬دیگر نگران دادن اماری که‬ ‫مشــغولخودکردتاتارموییهمالدرزداوری هایایندورهنرود‪ .‬در کارشان تاثیر بگذارد‪ ،‬نیســتند‪ .‬از این رو این فرایند را می توان‬ ‫جشــنواره ای که همواره و در تمامــی ادوار برگزاری خود مدعی یک فرایند مثبت خواند چرا که مهم تر از هر چیزی ارتقای بیش از‬ ‫رقابت ســالم در راستای بهبود ســطح کیفی واحدها بوده است‪ ،‬پیش صنعت پالستیک در کشور را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اما انتخاب هیات مدیره جدید تنها بــه فاصله چند روز پس از‬ ‫حاال با ورود به بســتری تازه از داوری‪ ،‬بیــش از پیش بر کوس این‬ ‫مهم می دمد تا مدعیان بیشــتری را در دوره های بعدی برگزاری برگزاری جشــنواره‪ ،‬دومین رویداد مهمی ست که انجمن پیش‬ ‫خود راغب به عرصــه رقابتی نفس گیر کند‪ .‬جشــنواره ای که در روی خود می بیند‪ .‬بر همین اســاس گرچه بــا نگاهی به کارنامه‬ ‫هیات مدیره فعلی‪ ،‬می توان فعالیت گســترده ان‬ ‫بســتری شــاد و رفاقتی برای رقابتــی جدی در‬ ‫حضور پر شور و شعور‬ ‫درزمینهکمسیونفرهنگی‪-‬اموزشیرادرجرگه‬ ‫راســتای ارتقــای صنعت پالســتیک این کهن‬ ‫جوانان در کنار تجربه‬ ‫کارهای مثبت ان خوانــد‪ ،‬فعلی که ایجاد رقابت‬ ‫مرز و بوم کلیــد خورد و امروز‪ ،‬محکم و اســتوار‪،‬‬ ‫پیشکسوتان صنعت‬ ‫مفید بین اعضا‪ ،‬تعالی ســازمانی و بهبود کیفیت‬ ‫نهمیندورهبرگــزاریخودراتجربهمی کند‪.‬این‬ ‫پالستیک با تکیه بر مرکب‬ ‫مرکز ســازمان ها را به همراه داشته است‪ .‬میدان‬ ‫ضیافــتدرروزهایاغازینخودباتوجهبهاندک‬ ‫هم دلی و هم اوایی و البته‬ ‫دادن به جوانان را می تــوان از دیگر فعالیت های‬ ‫تجربه و جــا نیفتادن انچنان خود بیــن اعضا‪ ،‬با‬ ‫نظر جملگی اعضای فعال‪،‬‬ ‫مثبت هیات مدیــره در کنار هم گرایی بیشــتر‬ ‫شرکت کنندگان کمی کلید خورد تا این که اندک‬ ‫نه تنها می تواند حرکت رو‬ ‫برای کاهش تنش ها و پیشــبرد اهداف دانست‪.‬‬ ‫اندک جمع مدعیان رســیدند و به ایفای نقشــی‬ ‫به جلوی انجمن را فعالیت‬ ‫اما در ایــن بین شــاید بتوان موضــوع مالیات و‬ ‫در شکوفایی این جشــنواره پرداختند‪ .‬جشنواره‬ ‫بیشتری ببخشد‬ ‫شکسته شــدن رای هیات های قبلی در شورای‬ ‫صنعت پالستیک با همه این که به دنبال ایجاد یک‬ ‫عالی مالیاتــی و جمع اوری مبلــغ قابل توجهی‬ ‫رقابت سالم در بین صنعت گران کل کشور در حوزه‬ ‫پالستیکبود‪،‬ابتدااینرقابترااستانیمی دید‪،‬ازاین رو‪،‬درسال های وجه برای هیات مدیره اینده انجمن را از مهم ترین دستاوردهای‬ ‫بعدباموافقتهیات مدیرهانراتوســعهبخشیدتاانرابهکلکشور هیات مدیره فعلی عنوان کرد‪ .‬انچنان که بدیهی به نظر می رسد‪،‬‬ ‫تعمیمدهد‪.‬باالخرهزنگاینرویدادباهدفایجادرقابتسالموارتقاء هر کار و تالشی‪ ،‬خالی از نقد نیست‪ ،‬از این روست که هیات مدیره‬ ‫سطحکیفیمحصوالتبهصدادرامدتاصنعت گرانعرصهپالستیک انجمن‪ ،‬نقدهایی را هم متوجه خود می داند که در این بین به گواه‬ ‫بتوانندخودرادرمعرضســنجشقراردهندواشــکاالتراارزیابی برخی کاردانان این حوزه‪ ،‬می تــوان به مواردی چون مهم قلمداد‬ ‫نکردن نظر تشکل ها‪ ،‬اندک بودن قدرت مانور انجمن و بسته شدن‬ ‫ونقاطضعفوقوتخودراشناساییوبرطرفکنند‪.‬‬ ‫اما همانطور که اشــاره کردیم‪ ،‬جشنواره صنعت پالستیک در درب انجمن به روی اعضا اشاره کرد‪ .‬در هر صورت حضور پر شور‬ ‫نهمین دوره خود با مدل جدیدی از داوری برگزار می شود‪ .‬پیش تر و شــعور جوانان در کنار تجربه پیشکسوتان صنعت پالستیک‬ ‫و در ســال ‪ 93‬پس از یک وقفه‪ ،‬قبل از شــروع جشنواره فرم های با تکیه بر مرکب هم دلی و هم اوایی و البته نظر جملگی اعضای‬ ‫ارزیابی بازنگری شد اما با توجه به اختالف نظر موجود بین داوران فعال‪ ،‬نه تنهــا می تواند حرکت رو به جلــوی انجمن را فعالیت‬ ‫به خاطر گذشت زمان زیاد و تغییر شرایط‪ ،‬تصمیم گرفته شد تا در بیشتری ببخشــد بلکه راهکار مناســبی برای توسعه و ترویج‬ ‫اولین فرصت یک بازنگری در رویه انتخاب داوران و در کل شــکل تولید به شــمار می اید‪ .‬فقدانی که دست کم بخشی از ان را نیز‬ ‫داوری صورت گیرد که خوشــبختانه این مهم انجام و با هم فکری می توان متوجه دولت ها در کــم کاری ان ها برای تعالی بخش‬ ‫هم گراییدر طولچند ماهبهســرانجامرسید تابراینخستینبار خصوصی دانست؛ باشد که به تدبیر‪ ،‬امید رفته بازاید‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪w‬‬ ‫خودرویی که ‪ 25‬سال از زمان جلوتر است‬ ‫باالخره شــرکت رولز رویس بــه منظور حفظ فاصلــه از رقیبان‬ ‫تجــاری اولین خــودروی مفهومی ‪ 6‬متری فوق لوکــس خودران را‬ ‫معرفی کرد‪ .‬به گزارش ســاینس نیوز‪ ،‬خودروی مفهومی ‪103EX‬‬ ‫دارای امکاناتــی فراتر از زمان اســت‪ ،‬به طوری که ایــن خودرو فاقد‬ ‫تجهیــزاترایجمثلفرمانوصندلی معمولیاســت‪.‬درواقعتمامی‬ ‫این وسایل با یک نمایشگر بزرگ و مجموعه مبلمان داخلی جایگزین‬ ‫شده است‪ .‬مدیر شــرکت ‪ BMW‬که مالکیت برند رولزرویس را در‬ ‫اختیار دارد‪ ،‬در واکنش به معرفــی طرح خودروی فوق لوکس عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مسلما شــرکت رولزرویس در زمینه ساخت خودروهای لوکس‬ ‫سواری سازان و حکایتی پرپیچ و خم‬ ‫همواره پیشــتاز اســت و با معرفی مدل مفهومی خودران که حداقل‬ ‫‪ 25‬ســال تا ورود به دنیای واقعی زمــان نیاز دارد‪ ،‬اســتانداردهای‬ ‫جدیدی در این صنعت معرفی شده است‪ .‬تمامی تجهیزات خودروی‬ ‫‪3‬‬ ‫فوق لوکس ‪ 6‬متری ‪ 103EX‬تنها با سیستم دستیار صوتی پیشرفته‬ ‫قابل کنترل اســت‪ .‬تورســتن مولر‪ ،‬مدیر اجرایی شرکت رولزرویس‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بــا معرفی مدل ‪ 103EX‬اســتاندارد جدیدی در زمینه‬ ‫خودروهای فوق لوکس اینده معرفی شد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬ساخت‬ ‫این سری مانند رویه فعلی شرکت‪ ،‬در تولید محدود و به دست بهترین‬ ‫کارشناسان صنایع خودروسازی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تولیدانواعخودروهایســواریدربرخیازسواری سازانداخلیافزایشو‬ ‫دربرخیکاهشیافتهاســت‪.‬خردادماهامسالتولیدانواعسواریدرگروه‬ ‫صنعتیایــرانخودروباافــت‪۴‬درصدیهمراهبــودهواز‪۵۳‬هزارو‪۴۲۳‬‬ ‫دســتگاهدرخرداد‪۱۳۹۴‬به‪۵۱‬هزارو‪۲۹۳‬دستگاهکاهشیافتهاست‪.‬در‬ ‫اینمدتاماتولیدانواعسواریدرگروهخودروسازیسایپابهعنوانرقیب‬ ‫ایرانخودروبارشــد‪۳۵.۴‬درصدیهمراهبودهواز‪۲۹‬هزارو‪۵۳۷‬دستگاه‬ ‫درخرداد‪ ۱۳۹۴‬به‪ ۳۹‬هزارو‪ ۹۸۱‬دســتگاهافزایشیافتهاســت‪.‬خرداد‬ ‫ماهامســالتولیدانواعسواریدرخودروســازیراینمتوقفشدهوباافت‬ ‫صددرصدیاز‪۲۸‬دســتگاهدرخرداد‪۱۳۹۴‬بهصفررســیدهاست‪.‬تولید‬ ‫درخودروســازیمدیراناماافزایشیافتهوبارشد‪۱۴.۸‬درصدیاز‪۳۵۶۱‬‬ ‫دستگاهدرخرداد‪ ۱۳۹۴‬به‪ ۴۰۸۹‬دستگاهافزایشیافتهاست‪.‬تولیدانواع‬ ‫سواریدرگروهبهمننیزمانندمدیرانخودروبارشدهمراهبود هوباافزایش‬ ‫‪۱۱‬درصدیاز‪۴۹۱‬دستگاهدرخرداد‪۱۳۹۴‬به‪۵۴۵‬دستگاهافزایشیافته‬ ‫اســت‪.‬تولیدانواعســواریدرکرمانموتوراماکاهشیافتهوباافت‪۵۱.۴‬‬ ‫درصدیاز‪۵۴۶۸‬دستگاهدرخرداد‪۱۳۹۴‬به‪۲۶۶۰‬دستگاهرسیدهاست‪.‬‬ ‫دراینمدتتولیدانواعسواریدرسازه هایخودرودیارنیزمتوقفشدهواز‬ ‫چهاردستگاهدرخرداد‪۱۳۹۴‬بهصفرکاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫روند حرکت طالی جهانی معکوس می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫طــای جهانــی پــس از اینکه‬ ‫روز دوشــنبه نزدیک بــه باالترین‬ ‫قیمت دو ســال اخیر صعــود کرد‪،‬‬ ‫در معامالت روز جاری بیشــتر رشد‬ ‫قیمت اخیرش را از دست داد‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬هر اونس طال‬ ‫برایتحویــلفوریدرمعامالتروز‬ ‫جاری بــازار ســنگاپور ‪ ۰.۶‬درصد‬ ‫کاهــش یافت و بــه ‪ ۱۳۴۶.۶۰‬دالر‬ ‫رســید‪ .‬بهای معامالت این بازار روز دوشــنبه به ‪ ۱۳۵۷.۶۰‬دالر‬ ‫صعود کرده بود که کمتر از یک دالر با رکورد قیمت حدود دو هفته‬ ‫قبل فاصله داشــت‪ .‬در بازار نیویورک هر اونس طال برای تحویل در‬ ‫اوت ‪ ۰.۶‬درصــد افزایش یافت و در ‪ ۱۳۴۶.۴۰‬دالر ایســتاد‪ .‬بهای‬ ‫معامالت این بازار روز دوشــنبه ‪ ۱۵.۲۰‬دالر یا ‪ ۱.۱‬درصد افزایش‬ ‫یافت و در ‪ ۱۳۵۴.۲۰‬دالر بسته شــد‪ .‬به گفته وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫بازار رویترز‪ ،‬نمودارهای فنی نشان می دهند که هر اونس طال برای‬ ‫تحویل فوری ممکن اســت تا سطح ‪ ۱۳۲۳‬دالر کاهش قیمت پیدا‬ ‫کند زیرا موفق نشده است مقاومت در سطح ‪ ۱۳۵۱‬دالر را بشکند‪.‬‬ ‫هر اونس نقره در اوایل معامالت بازارهای اســیا بیش از سه درصد‬ ‫کاهش یافت و به ‪ ۱۹.۵۴۸‬دالر رســید با اینهمه در ادامه معامالت‬ ‫بخشــی از این ضرر را جبران کرد و در ‪ ۱۹.۹۸‬دالر معامله شد‪ .‬این‬ ‫فلز روز دوشنبه حداکثر هفت درصد صعود کرد و برای نخستین بار‬ ‫در دو سال اخیر به باالی ‪ ۲۱‬دالر رسید‪ .‬مارک تائو‪ ،‬مدیر تحقیقات‬ ‫گروه مالی وینگ فانگ هنگ کنگ با اشــاره بــه اینکه طال پس از‬ ‫همه پرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا افزایش قیمت قابل‬ ‫توجهیپیداکرد‪،‬عقبنشــینیاینفلزارزشمنددرشرایطکنونی‬ ‫بازار را منطقی می داند‪ .‬طال از ابتدای ســال ‪ ۲۰۱۶‬تاکنون حدود‬ ‫‪ ۲۷‬درصد رشــد قیمت داشته اســت و از زمان رای انگلیس برای‬ ‫خروجازاتحادیهاروپاکهبازارهایسهام‬ ‫جهان را به دلیــل نگرانیهای اقتصادی‬ ‫و سیاسی سرمایه گذاران دچار ریزش‬ ‫ســنگینکرد‪،‬هشــتدرصــدصعود‬ ‫کرد‪ .‬تقاضای ســرمایه گذاران جهانی‬ ‫برای طــا قوی مانده و این مســئله در‬ ‫افزایش مستمر داراییهای صندوقهای‬ ‫ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس‬ ‫که تحت پشــتیبانی این فلز قرار دارند‪،‬‬ ‫منعکس شده اســت‪ .‬ذخایر طالی این صندوقها روز جمعه ‪ ۶.۶‬تن‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۱۹۵۹.۱‬تن رســید که باالتریــن میزان از اوت‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۳‬بود‪ .‬تحلیلگران می گویند تصمیمات بانک مرکزی‬ ‫بویژه تصمیمات بانک مرکزی امریکا عامل تاثیرگذار بر قیمت طال‬ ‫خواهد بود که اغلب به عنوان پناهگاهی برای حفاظت از سرمایه در‬ ‫برابر نامالیمات اقتصادی و مالی به حساب می اید‪.‬‬ ‫تصمیم اخیــر انگلیس برخی از بانکهای مرکزی اســیا را‬ ‫برای گسترش سیاســتهای تسهیل پولی به شتاب واداشته در‬ ‫حالیکــه بانک مرکزی امریکا را برای عادی ســازی نرخهای‬ ‫بهره دچــار تردید کرده اســت‪ .‬نرخهای بهــره پایین به نفع‬ ‫طالســت زیرا جذابیت ســرمایه گــذاری در ایــن فلز را که‬ ‫بازدهــی ندارد‪ ،‬افزایش می دهد‪ .‬حرکــت صعودی پنج روزه‬ ‫بازارهای سهام اســیا روز سه شنبه متوقف شد و شاخص دالر‬ ‫امریــکا که این ارز را در برابر ســبدی از شــش ارز رقیب می‬ ‫سنجد‪ ،‬در ‪ ۹۵.۶۱‬واحد ایستاد‪.‬‬ ‫در میان سایر فلزات ارزشــمند‪ ،‬هر اونس پالتین برای تحویل‬ ‫فوری ‪ ۱.۲‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۱۰۵۲.۲۵‬دالر رسید‪ .‬هر اونس‬ ‫پاالدیم برای تحویل فــوری با ‪ ۳.۳‬درصد کاهش‪ ،‬در ‪ ۵۹۳.۶۰‬دالر‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫بسته های اینترنت موبایل محدود یا نا محدود‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬طیروزهایگذشتهدرشبکه هایاجتماعیموبایل‬ ‫پیامکیکیازاپراتورهایتلفنهمراهبهبرخیازمشترکانمنتشرشده‬ ‫ودرقالبانکاربــرانبهانتقادازدرنظرگرفتــنحجمیمحدودبرای‬ ‫بســته هایاینترنتینامحدودگالیهکردهومتذکرشدندچگونهممکن‬ ‫اســتاســتفادهازاینترنتنامحدوددرمدتزمانیکمترازنصفروزبا‬ ‫چنینمحدودیتیمواجهشود!؟‬ ‫همچنیندراینشبکه هاپیامکاولاپراتورنیزمنتشرشدهوبراساس‬ ‫اندیدهمی شودکهکاربرازیکبستهاینترنتیشبانهکهمختصساعات‬ ‫یکتا‪۱۱‬بامداداســتاستفادهمی کردهامادرپیامکیکهساعت‪۱۰:۵۱‬‬ ‫دقیقهبه وی ارسال شــده‪ ،‬اینگونه اعالم شــدهکهبه دلیل مصرف غیر‬ ‫منصفانهمحاسبههزینه هاباتعرفهازادصورتخواهدگرفت‪.‬اماپیگیری‬ ‫اینموضوعازســویاپراتورگویایاینمطلببودکهچنیناقدامینرم‬ ‫جهانیاپراتوریودرهمهجارایجبودهوبررویسایتاپراتورهایمختلف‬ ‫نیزتاکیدشدهدرارائهبسته هایتخفیفیبهمنظورجلوگیریازهرگونه‬ ‫تخلف سیاست مصرف منصفانه اعمال می شــود‪ .‬نکته دیگر انکه بنابر‬ ‫اعالمایناپراتوربهندرتپیشمی ایدکهمشــترکیبهچنینسقفیاز‬ ‫مصرفبرسدوتاکنونتنهایکنفرچنینحجمیازدانلودداشتهاست‪،‬‬ ‫چراکهدرقالباینبســته‪۱۰‬ساعتهحجمیمعادل‪۳۰‬گیگابایتبرای‬ ‫کاربردرنظرگرفتهشدهکهبهنظرمی رسدبرایاستفادهمنطقیاینحجم‬ ‫بسیارزیادهمهستامااگرمشترکیاینحجمرابینچندیندستگاهبه‬ ‫اشتراکبگذاردطبیعیاستاستفادهازسقفتعیینشدهفراترمی رود‪.‬‬ ‫امابههرصورتدرکلبسته هاینامحدودچهدرزمینه یمکالمهوچهدر‬ ‫زمینهاینترنتدارایسقفیمجازوجودداشتهوپسازانسقف‪،‬هزینه‬ ‫استفادهازسرویس هاباتعرفهازادمحاسبهخواهدشد‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪w‬‬ ‫رئیس اتاق بارگانی ایران و چین تاکید کرد‬ ‫امادگی بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫توسعه صنایع پایین دستی پتروشــیمی با هدف تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش از خام فروشی جلوگیری می کند و برای تحقق این هدف بخش‬ ‫خصوصی اماده همکاری و تعامل با فعاالن صنعت پتروشیمی است‪.‬‬ ‫اســداهلل عســگر اوالدی رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران‬ ‫و چیــن در گفتگو بــا خبرنگار نیپنا بــا تاکید بر لــزوم حمایت از‬ ‫بخش خصوصی برای توسعه صنعت پتروشیمی اظهار کرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی در صورت فراهم شدن شرایط می تواند حضوری پررنگ‬ ‫در مسیر توســعه صنعت پتروشیمی ایران داشته باشد‪ .‬وی درباره‬ ‫روابط ایران و چین و نیــز وضعیت کنونی تجارت دو کشــور ابراز‬ ‫داشت‪ :‬زمینه های همکاری مختلفی میان ایران و چین در صنعت‬ ‫پتروشــیمی وجود دارد و از ظرفیت های موجــود در بخش های‬ ‫مختلف می توان در باالترین ســطح اســتفاده کــرد‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫مشــترک بازرگانی ایران و چین با بیان این که در حال حاضر چین‬ ‫در صدر روابط خارجی با ایران در صادرات قرار دارد گفت‪ :‬واردات‬ ‫از چین صورت می گیرد‪ ،‬اما صادرات به چین از واردات ان بیشــتر ‪PLASTIC‬‬ ‫اســت و در مجموع مبادالت ایران و چین ‪ 37‬میلیارد دالر است که‬ ‫‪55‬درصد ان صادرات و ‪45‬درصد ان واردات است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫این که صادرات غیر نفتی به چین ‪ 6‬میلیارد دالر اســت گفت‪ ، :‬نفت‪،‬‬ ‫میعاناتگازیوپتروشیمیبهچینصادرمیشودوازروندقابلقبولی‬ ‫برخوردار اســت و باید بر این نکته تاکید کرد کــه روابط ایران با چین‬ ‫خوب است و مسئله برجام در روابط با چین دخالتی ندارد فقط مسئله‬ ‫برجام کمک کرده تا روابط بانکی با چین کمی بهتر شود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه های صنعتی‬ ‫تهران از سر گرفته می شود‬ ‫بعد از یک وقفه یک ماهه بــه دلیل ماه مبارک رمضان و بعد از تعطیالت‬ ‫عید ســعید فطر نمایشــگاه های صنعتی تهران در محل دایمی نمایشگاه‬ ‫های بین المللی تهران از سر گرفته می شــود‪ .‬بعد از یک وقفه یک ماهه به‬ ‫دلیل ماه مبارک رمضان و بعد از تعطیالت عید ســعید فطر نمایشگاه های‬ ‫صنعتی تهران در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران از سر گرفته‬ ‫می شود‪ .‬در تیرماه شــاهد برگزاری دو نمایشگاه مهم برای فعاالن صنایع‬ ‫بورس بانک و بیمه (‪ 20‬تا‬ ‫پایین دستی پتروشیمی هستیم‪ .‬یکی نمایشگاه ْ‬ ‫‪ 23‬تیرماه) که در ان شرکت های مختلف پتروشیمی و کارگزاری ها حضور‬ ‫دارند‪.‬نمایشــگاهمهمدیگرکهمعموالباحضورفعاالنصنایعپلیمربرگزار‬ ‫میشودنمایشگاهصنایعوتجهیزاتاشپزخانه‪،‬حمام‪،‬سوناوجکوزی(‪28‬‬ ‫تا ‪ 31‬تیرماه) می باشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫ادامه صعود نرخ بیشتر گریدهای‬ ‫پلیمری در بازارهای اسیا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫درهفتهیاخرژوئنبازارهایاســیاییشــاهدرشدبودهو‬ ‫روزهایصعودیراســپریکردهودربیشترگریدهایپلیمری‬ ‫افزایشنرخمشاهدهشد‪.‬قیمتبیشترکاالهایپلیمریازاغاز‬ ‫ماه می تا هفته دوم ژوئن نزولی بوده اســت دالیل عمده ان هم‬ ‫کاهش تقاضای فصلی بازار در کنار افزایش عرضه بوده اســت؛‬ ‫کهحتیتقویتقیمتنفتطیاینمدتتاکنوننقشموثری‬ ‫نداشته است و با توجه شــرایط موجود تغییری در بازار جهانی‬ ‫پلیمرهاحاصل نکرد‪ .‬ولی از هفته سوم ژوئن تحت تاثیر کاهش‬ ‫حجمعرضههادربرخیازگریدها‪،‬روندنزولیقیمتهامتوقف‬ ‫شده و معامالت متعادل تری مشاهده شد اما در دو هفته پایانی‬ ‫ماهژوئنبرخالفدوماهگذشــتهبابهبودسطحتقاضاوکاهش‬ ‫عرضه برخی از محصوالت‪ ،‬شــاهد رونق در بــازار محصوالت‬ ‫پلیمریبودیموبااغازروندصعودیقیمتاینمحصوالتشاهد‬ ‫افزایشنرخدراکثرگریدهابودیم‪.‬دراینبینبیشترینافزایش‬ ‫نرخمربوطبهکاالیپلیاتیلنسنگینفیلمبا‪ 35‬دالرافزایشو‬ ‫معادل‪3.1‬درصد افزایش است‪ .‬کمترین افزایش هم مربوط به‬ ‫کاالی‪ PVC‬با‪ 5‬دالرافزایشنرخاســت‪.‬تنهاکاالییهمکهبا‬ ‫کاهشنرخمواجهشدکاالی‪PET‬گریدبطریبودکهباکاهش‬ ‫قابلتوجه‪10‬دالریومعادل‪1.09‬درصدمواجهشد‪.‬‬ ‫‪ ۴۱‬هزار تن مواد پلیمری در بورس کاال‬ ‫نوسان قیمت جهانی نفت در محدوده ‪ 50‬دالر‬ ‫قیمت نفــت در بازارهای جهانی روز اول هفته معامالتــی را با افزایش اغاز‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬ســخنان وزیر انرژی عربســتان درباره‬ ‫خوشبینی به بازگشت توازن به بازار نفت سبب شد قیمت نفت در معامالت‬ ‫امروز (دوشــنبه ‪ ١٤‬تیر ماه) افزایش یابد‪ .‬قیمت نفت در ساعتهای نخست‬ ‫معامالت امروز افزایش یافت‪ ،‬زیرا وزیر انرژی عربستان اعالم کرد بازار نفت‬ ‫به ســوی توازن در حرکت اســت‪ .‬طبق اعالم رســانه های عربستان‪ ،‬خالد‬ ‫الفالح‪،‬وزیرانرژیاینکشــور‪،‬همســوبانظردبیرکلاوپک‪،‬اعالمکردبازار‬ ‫نفت به ســوی توازن حرکت می کند و قیمتها به ثبات نزدیک می شوند‪ .‬در‬ ‫ســاعت دو و ‪ ١٧‬دقیقه بامداد امروز‪ ،‬قیمت هر بشــکه نفت خام برنت با ‪١٧‬‬ ‫سنت افزایش به ‪ ٥٠‬دالر و ‪ ٥٢‬ســنت برای هر بشکه رسید‪ .‬قیمت شاخص‬ ‫نفت خام امریکا نیز در این مقطع با پنج ســنت رشد‪ ،‬قیمت ‪ ٤٩‬دالر و چهار‬ ‫سنت را تجربه کرد‪.‬‬ ‫تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران‬ ‫روز ســه شــنبه ‪ ۱۵‬تیرماه‪ ،‬عرضه ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۶۸۸‬تن مواد‬ ‫پلیمری‪ ۳۲ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن قیــر‪ ۸ ،‬هزار تن لوب کات و ‪۳۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تن وکیوم باتوم را تجربه می کند‪.‬‬ ‫به گــزارش بورس کاال‪ ،‬تــاالر صادراتی بورس کاالی‬ ‫ایــران در این روز شــاهد عرضــه ‪ 58‬هــزار و ‪ 400‬تن‬ ‫قیر‪ ،‬گوگرد پــودر و وکیوم باتوم اســت‪ .‬بر اســاس این‬ ‫گــزارش‪ 500 ،‬تن بیلت الومینیوم شــرکت ایرالکو‪ ،‬یک‬ ‫هزار و ‪ 12‬تن ســبد میلگرد مخلوط شــرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهــان و ‪ 10‬کیلو گرم شــمش طالی معــدن موته در‬ ‫تــاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شــود‪ .‬تاالر‬ ‫محصوالت کشــاورزی بورس کاالی ایــران در این روز‬ ‫میزبــان عرضه ‪ 43‬هزار و ‪ 998‬تن جو دامی اســتان های‬ ‫همدان‪ ،‬فارس‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬سمنان‪ ،‬لرستان‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬کهگیلویه و بویر احمد‪ ،‬کرمانشــاه و ایالم در‬ ‫قالب طرح قیمت تضمینی است‪ .‬همچنین‪ 100‬تن برنج‬ ‫وارداتی هندوســتان و ‪ 250‬تن شکر سفید کارخانه های‬ ‫قنــد امیرکبیر‪ ،‬دعبل‪ ،‬فارابی‪ ،‬دهخــدا و میبد نیز در این‬ ‫تاالر عرضه می شود‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫سهراب پورناظری در جشنواره ی فورده می نوازد‬ ‫نغمات کردی در سرزمین اسکاندیناوی‬ ‫«ســهراب پورناظری» ‪ -‬اهنگســاز و نوازنده ی تنبور‬ ‫و کمانچه‪ ، -‬در جشــنواره ی فورده ی نــروژ (‪forde‬‬ ‫‪ )festival‬دومیــن پروژه ی نیشــتمان خــود را در‬ ‫تاریــخهفتموهشــتمجــوالی–‪17‬و‪18‬تیرماه‪ -‬به‬ ‫ِ‬ ‫روی صحنه خواهد برد‪ .‬این جشنواره یکی ازمهمترین‬ ‫جشــنواره های موســیقی در منطقه ی اسکاندیناوی‬ ‫است که از سال ‪ 1990‬در چند رشــته برگزار می شود‬ ‫و یکــی از بخش هایــش‪ world music ،‬اســت که‬ ‫گروه های مختلفی از سراســر جهــان در ان به اجرای‬ ‫موســیقی ســرزمین خود می پردازند و در سال جاری‬ ‫قرار است ســهراب پورناظری نغمات کردی ایران را در‬ ‫ان اجرا کند‪.‬‬ ‫پیش از ایــن‪ ،‬این پروژه در چند شــهر اروپایی از جمله‬ ‫در تئاتر شهر «ســنت مالو» و فستیوال موزیک اگونای‬ ‫شهر «پو»ی کشور فرانسه اجرا شــده بود‪« .‬نیشتمان‬ ‫‪ »2‬مجموعه ای از نغمات مناطق کردنشــین است که‬ ‫«ســهراب پورناظری» بخشــی از انها را گــرداوری و‬ ‫تنظیم و بخشــی دیگر را اهنگسازی کرده است‪ .‬این اثر‬ ‫سال گذشته در ایران و اروپا ضبط شد‪ .‬در این کنسرت ها‬ ‫ِ‬ ‫«ســهراب پورناظری» خود نوازندگی تنبور و کمانچه‬ ‫را برعهــده دارد و عالوه بر او مهیار طریحی (ســنتور و‬ ‫ســنتورباس)‪ ،‬ایین مشکاتیان (ســازهای کوبه ای) و‬ ‫حسین ذهاوی (پرکاشن) می نوازند‪ ،‬ضمن انکه اجرای‬ ‫قطعات این برنامه را «دنیا کمالــی» برعهده دارد‪ .‬این‬ ‫پــروژه به تهیه کنندگــی کمپانی فرانســوی «اکورد‬ ‫کرایســز» پیش از این نیز در سراســر اروپا منتشر و با‬ ‫واکنش های مثبتی همراه شده بود‪.‬‬ ‫این اهنگساز و نوازنده ی جوان‪ ،‬همچنین سی ام و سی و‬ ‫یکم تیرماه به همراه اســتاد «کیخسرو پورناظری» در‬ ‫تاالر وحدت تهران به اجرای برنامه خواهد پرداخت و در‬ ‫بخش دوم این اجــرا‪ ،‬همراه با پدر و برادرش «تهمورس‬ ‫پورناظری» سه نوازی خواهد کرد و در بخش اخر همراه‬ ‫با گروه نوازان تنبور‪ ،‬این اســتاد موســیقی را همراهی‬ ‫می کند‪ .‬دیگر نوازندگان این اجرا‪ ،‬کاوه گرایلی‪ ،‬حسین‬ ‫رضایی نیا‪ ،‬سپند دادبه‪ ،‬خورشید دادبه ‪ ،‬نیکناز میرقلم‬ ‫و علیرضا جوادی هستند‪.‬‬ ‫بازی برنده اسکار در نقش موالنا به حاشیه رفت‬ ‫هزاران «نه» به «دی کاپریو»‬ ‫کمپیــن جلوگیــری از بــازی‬ ‫«لئونــاردو دی کاپریــو» در نقش‬ ‫اصلی فیلــم موالنا هــزاران امضاء‬ ‫جمع کرد‪ .‬بی بی سی نوشت‪ :‬کمپین‬ ‫"‪ "RumiWasntWhite‬کــه‬ ‫در اعتــراض به انتخــاب احتمالی‬ ‫«لئوناردو دی کاپریــو» برای نقش‬ ‫موالنا شــاعر نامدار پارســی زبان‬ ‫شــکل گرفته اســت‪ ،‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ 11‬هــزار امضــای انالین جمع‬ ‫کرده اســت‪ .‬معترضان بــه انتخاب‬ ‫«دی کاپریــو» برای ایفــای نقش‬ ‫موالنــا معتقدند ایــن بازیگر برنده‬ ‫اسکار هالیوودی قومیت یکسانی با‬ ‫موالنا ندارد و انتخاب او مصداق بارز‬ ‫عالقه هالیوود به استفاده از بازیگران‬ ‫سفیدپوست اســت‪ .‬چندی پیش‬ ‫«دیوید فرانزونی» فیلمنامه نویس‬ ‫برنــده اســکاری که اثــاری چون‬ ‫«گالدیاتــور» را در کارنامــه اش‬ ‫دارداعــامکردکهقراراســتمتن‬ ‫فیلمی را براســاس داستان زندگی‬ ‫«موالنا» شــاعر‪ ،‬فیلســوف و عارف‬ ‫مسلمان ایرانی را به نگارش دراورد و‬ ‫دوست دارد «لئوناردو دی کاپریو»‬ ‫نقــش «موالنا» را در ایــن فیلم ایفا‬ ‫کند و «رابرت داونــی جونیور» نیز‬ ‫در نقش «شــمس تبریزی» ظاهر‬ ‫شــود‪« .‬فرانزونی» پیــش از این در‬ ‫مصاحبه ای با گاردیــن اعالم کرده‬ ‫بود که با ساخت این فیلم می خواهد‬ ‫پرتره کلیشه ای که در سینمای غرب‬ ‫در مورد شــخصیت مسلمان وجود‬ ‫دارد را به چالش بکشد‪.‬‬ ‫علــیلطفیلیخبرنــگارافغانی‬ ‫امریکایی در گفت وگو با «نیوزبیت»‬ ‫گفت‪ :‬انتخــاب «دی کاپریو» برای‬ ‫نقش موالنــا موضوعــی مربوط به‬ ‫تنبلی و البته پول اســت و مســلما‬ ‫این خیلی راحت تــر خواهد بود تا از‬ ‫یک بازیگر معروف بــرای این نقش‬ ‫اســتفاده کنیم تا در جســتجوی‬ ‫یــک بازیگر مناســب بــرای مثال‬ ‫افغــان باشــیم‪ .‬ضمن ایــن که کار‬ ‫هالیوودپولســازیاستوفیلم های‬ ‫«دی کاپریــو» و «رابــرت داونــی‬ ‫جونیور» اغلب پرفروش هســتند‪.‬‬ ‫زمانی که استودیوهای فیلم سازی‬ ‫متوجه می شــوند‪ ،‬تهیه کنندگان‬ ‫این فیلم بازیگــر فیلم «مرد اهنی»‬ ‫و هچنین بازیگــری که اخیرا جایزه‬ ‫اســکار را برده برای این فیلم در نظر‬ ‫گرفته اند‪ ،‬سودشــان در این پروژه‬ ‫ســینمایی افزایش می یابــد‪ .‬این‬ ‫انتخاب موجب می شود که کلیشه و‬ ‫فرض این که بازیگران سفیدپوست‬ ‫بطور کلی برای هر نقشــی مناسب‬ ‫هســتند‪ ،‬تقویت شــود‪ .‬قرار است‬ ‫فیلمبرداری این پروژه ســینمایی‬ ‫از ســال اینده اغاز شود و عوامل این‬ ‫فیلم اخیرا به اســتانبول سفر کردند‬ ‫تا با مولوی شناســان مشورت کنند‬ ‫و از مقبــره «موالنــا» در قونیه نیز‬ ‫بازدیــد کنند‪ ،‬این در حالی اســت‬ ‫که بازیگران ایــن فیلم هنوز قطعی‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫پیروانی‪:‬‬ ‫به خاطر منافع ملی در کنار تیم ملی می مانم‬ ‫‪m‬‬ ‫‪8‬‬ ‫افشین پیروانی می گوید برای حفظ منافع ملی و با توجه به مخالفت تاج و‬ ‫کی روش از حضور در نفت انصراف داده است‪.‬‬ ‫‪ PLASTIC‬به گزارش ایسنا به نقل از سایت فدراسیون فوتبال‪ ،‬افشین پیروانی درباره‬ ‫پیشــنهادباشگاهنفتبهاوبرایقبولهدایتاینتیمدرفصلشانزدهملیگ‬ ‫برتر اظهار کرد‪ :‬در مذاکراتی که صورت گرفته بود‪ ،‬مســئوالن شرکت بهنام‬ ‫پیشــرو در حین انجام مذاکره بارها اعالم کردند که بایــد منافع ملی در نظر‬ ‫گرفته شــود‪ ،‬به همین خاطر پس از صحبت هایی که با اقایان تاج و کی روش‬ ‫داشتم ان ها مخالفت صددرصد خود را با جدایی من از تیم ملی اعالم کردند‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از مسئوالن شرکت بهنام پیشرو کیش و باشگاه نفت اظهار‬ ‫کرد‪:‬بایدازاقایانگلرخســارو اقای شهریاریتشــکرویژهداشتهباشمکهبا‬ ‫وجــود اینکه از بخش خصوصی در فوتبال فعالیت دارنــد اما منافع ملی را در‬ ‫صحبت ها و همین طور در عمل نشان دادند‪ .‬حفظ منافع ملی بسیار مهم است‬ ‫و بر همین اساس تصمیم گرفتم که برای حفظ این منافع کماکان در کنار تیم‬ ‫ملی حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫برنامه منصوریان برای تماس با‬ ‫فرهاد مجیدی جدی شد‬ ‫ابی ها مصمم هستند تا شــماره ‪ 7‬فرهاد را به بختیار‬ ‫رحمانی بدهند‪ .‬به گــزارش خبرگزاری خبرانالین؛‬ ‫بختیار رحمانی هافبک جدید اســتقالل قصد دارد‬ ‫در فصل جدید شــماره ‪ 7‬این تیم را به تن کند‪ .‬ســال‬ ‫گذشــته کرار قصد داشت این شــماره را به تن کند‬ ‫که ناگهان جنجــال بزرگی به راه افتــاد و در نهایت‬ ‫اســتقاللی ها گفتند پیراهن فرهاد را به بازیکنی می‬ ‫دهند که هم از نظر فنی مورد تائید باشد و هم اخالقی‪.‬‬ ‫امســالابیهاتصمیمدارندتاشــماره‪7‬رابهبختیار‬ ‫بدهند‪ .‬علیرضا منصوریان ســرمربی استقالل هم در‬ ‫این باره می گوید‪« :‬مــن فعال با فرهاد صحبتی نکرده‬ ‫ام‪ .‬انشاهلل از ارمنســتان که برگشتیم‪ ،‬با او تماس می‬ ‫گیرم‪.‬همانطورکهگفتمدوســتدارم فرهادخودش‬ ‫این شماره را بختیار بدهد‪».‬‬ ‫بعد از شکست در پروژه شجاع‬ ‫برانکو اصرار زیادی در حفط ماریچ دارد‬ ‫بعد از جدایــی بنگر‪ ،‬نورمحمــدی و اومانیا از پرســپولیس‪،‬‬ ‫وضعیــت خط دفاعی ایــن تیم برای طرفــداران کمی نگران‬ ‫کننده شــد‪ .‬هرچند قرمز ها ســید جالل و گولج را به خدمت‬ ‫گرفتنــد اما باز هم انــگار نیاز به یک مهــره مطمئن دیگر هم‬ ‫دارند‪ .‬برانکو اصرار زیادی روی این داشــت که شــجاع خلیل‬ ‫زاده را بــه جمع بازیکنانش اضافه کند‪ .‬اما با مخالفت باشــگاه‬ ‫ســپاهان روبرو شــد و به نظر این انتقال نشــدنی است‪ .‬حتی‬ ‫اگر تفکر تاکتیکی برانکو این باشــد که بــرای فصل بعد محمد‬ ‫انصاری را در دفاع وســط بازی دهد‪ ،‬باز هــم نیاز به یک دفاع‬ ‫‪w‬‬ ‫وســط تخصصی در این تیم حــس می شــود‪ .‬از ابتدای نقل‬ ‫و انتقاالت برای طرفداران پرســپولیس ســوال بــود که چرا‬ ‫باشگاه برای تمدید قرارداد ماریچ کاری نمی کند‪ .‬مدافعی که‬ ‫هموطن برانکو اســت و با نظر خود او هم جذب شد و فصل قبل‬ ‫بازی های خوبی برای پرســپولیس انجام داد‪ .‬در همین رابطه‬ ‫روزنامع چاپ سه شــنبه پیروزی از این نوشته است که برانکو‬ ‫اصرار جدی بر تمدید قرارداد ایــن بازیکن دارد‪ .‬در حدی که‬ ‫او حتی فیلم دیگر مدافعان خارجی را هــم نمی بیند و به هیچ‬ ‫مدافعی اجازه تست نمی دهد‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫«ان بی ام» از ساختار فزاینده تا فراینده‬ ‫‪10‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫مهرداد منصوری‪ :‬چرخه تولید اسیر‬ ‫سیاست گذاری های غلط است‬ ‫مدیرعامل شرکت «ان بی ام»‪ ،‬در حالی چرخه تولید را اسیر سیاســت گذاری های غلط می داند که معتقد است نبود‬ ‫سیاست های هم گام و هم سو‪ ،‬نه تنها فرصت صادرات‪ ،‬که مجال تولید را هم گرفته است‪ .‬او همچنین در بخش دیگری از‬ ‫این گفت وگو که ماحصل ان را در پی می خوانید از دالیل خود برای حمایت از برگزاری نهمین جشنواره واحد برتر گفته‬ ‫است‪ .‬افزون بر بررسیسیاســت های اتخاذی دولت در زمینه تولید‪ ،‬چرایی اغاز همکاری با یک شرکت چینی‪ ،‬تبیین‬ ‫شاخصه های شرکت «ان بی ام» و البته ماشین های تزریق ان و تاثیر برجام بر واردات و تولید‪ ،‬از جمله دیگر بخش های‬ ‫گفت وگو ما با مهرداد منصوری ست‪.‬‬ ‫جناب منصوری اجازه بفرماییــد گفت وگو را با این‬ ‫پرســشاغازکنمکهچطورشدبهشرکت«ایزومی»‬ ‫رسیدید و پروسه ان چگونه طی شد؟‬ ‫ببینید‪ ،‬با این که شــرکت «ان بــی ام» از نظر اخــاق حرفه ای‪،‬‬ ‫موقعیتمکانــی وکیفیت محصول کارنامهخوبی دارد‪ ،‬اما با این همه‬ ‫حس کردیم از تنوع محصول کمی برخوردار اســت‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫پالستیک های جداره نازک نداشــتیم‪ ،‬این شد که سراغ یک شرکت‬ ‫جدید رفتیم‪ .‬البته در نظر داشته باشــید که انتخاب این شرکت یک‬ ‫روزهنبودهچراکهماحداقلرویچهارشــرکتیکتادوسالمطالعه‬ ‫داشتیم و برای این انتخاب از تجربه ‪ 13‬سالمون استفاده کردیم‪.‬‬ ‫هدف شما از انتخاب این شرکت چه بود؟‬ ‫این شــرکت برنامه ریزی دقیقی برای اینده خود دارد تا جایی که‬ ‫درصــدد نزدیک کردن کیفیت و افزایش تنوع ماشــین االت خود به‬ ‫ماشین های اروپایی برامده است‪ .‬بررســی نیاز مشتری و رفع ان نیز‬ ‫از دیگر ویژگی های این شرکت است‪ .‬شــرکت «نکو بهینه ماشین»‬ ‫به لحاظ کمــی در ایران دوم بــود و در رنکینگ ســال ‪ 2015‬چین‬ ‫رتبه سیزدهم را داشــت‪ .‬اما ما بعد از دو سال احساس کردیم که بازار‬ ‫پالستیک و پلیمرها‪ ،‬به دقت ساخت ماشین‪ ،‬با برنامه بودن ان شرکت‬ ‫و البته کیفیت ان نیازمند هســتند‪ ،‬این شد که با این شرکت قرارداد‬ ‫بستیم؛ قراردادی که حاصل ان ورود ماشین های توانمند و با کیفیت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫جشــنواره پیش روی «انجمن همگنپالســتیک»‬ ‫فرصتی برای معرفی این ماشین ها خواهد بود؟‬ ‫بله‪ ،‬به حتم با قدرت در این جشــنواره شــرکت خواهیم کرد تا به‬ ‫وسیله ان مصرف کننده را با این ماشین ها اشنا و توضیحات الزم را به‬ ‫انان ارائه کنیم‪ .‬تا شاید به این وســیله بتوانیم باری از روی دوش این‬ ‫رشته برداشته باشیم‪.‬‬ ‫ شما اشــاره به توانمندی های شــرکت «ان بی ام» داشتید اگر‬‫بخواهید این توانمندی ها را برای مخاطبان برشمرید‪ ،‬روی کدام یک‬ ‫از ان ها تاکید بیشتری خواهید داشت؟‬ ‫منظورتان توانمندی ماشین هاست؟‬ ‫هم توانمندی های ماشــین ها و هم شــاخصه های‬ ‫شرکت «ان بی ام»‪...‬‬ ‫ما در حال حرکت به سمتی هستیم که ثابت کنیم خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬یکی از نکات اصلی فروش هر قطع ه و جنسی است‪ .‬امروزه یکی‬ ‫از نکات مهم در دنیا همین است که خریدار می خواهد بداند استراتژی‬ ‫شــما بعد از فروش محصول چیســت؟ ما نیز در همین راستا و در این‬ ‫‪ 13‬ســال ثابت کردیم که جای هیچ نگرانی برای مشتریان ما از بابت‬ ‫خدمات پس از فروش نخواهد بود‪ .‬توجه داشته باشید ه در هر صورتی‬ ‫مصرف کننده و مشــتری‪ ،‬اولویت اول ماست‪ .‬حل مسئله‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫از خدمات شــرکت «ان بی ام» به شــمار می رود‪ .‬به این‬ ‫معنا که امروزه دیگــر نمی گوییم وظیفه ما صرفا فروش‬ ‫ماشینتزریقاست‪،‬بلکهمافرایندیکارمی کنیم‪.‬یعنی‬ ‫دنبال مشــکالت تزریق‪ ،‬مواد و مسائل جانبی می رویم‬ ‫و تــا ان جا که بتوانیم بــه حل ان می پردازیــم‪ .‬فارغ از‬ ‫این هــا ما به بررســی نیازهــای مشــتر ی و جامعه‬ ‫کاری خــود پرداختیــم و از ایــن طریق در ســال‬ ‫جــاری ســاختارمان را تغییر دادیم‪ .‬بــه این معنا‬ ‫که از ســاختار فزایند ه ای به ســاختار فرایند ه ای‬ ‫حرکت کردیم‪ .‬ما امسال چار ت مان را دست خوش‬ ‫تغییراتی کردیم و در همین راســتا ســعی کردیم‬ ‫تا ماشــین های ما با قیمــت پایین تری نســبت به‬ ‫هم نوع اروپایی خود که عــدد قابل مالحظه ای هم‬ ‫باشد‪ ،‬به دست مشتری برسد‪.‬‬ ‫ماشین های تزریق شــما بیشتر تامین‬ ‫کننده کدام نیاز مشتری است؟‬ ‫ما ســعی کردیم در بخش های خانگــی‪ ،‬دارویی و‬ ‫قطعات خودرو‪ ،‬نیاز مشتری را براورده کنیم‪ .‬انشاا‪ ...‬در‬ ‫ادامه نیز همه تالش خــود را می گذاریم تا مرتفع کننده‬ ‫مطالبات مشتریان باشیم و خالء های احتمالی را از بین‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫اگــر بخوایم از برنامه های رقابتی شــما‬ ‫بدانیم‪ ،‬چه مواردی را به این نکات یادشده‬ ‫اضافه می کنید؟‬ ‫البته همه این مــواردی که گفتم کلی گویی بود‪ ،‬اگر‬ ‫بخواهم اشاره ای به جزئیات هم داشته باشم باید بگویم‬ ‫که ماسعی کردیم خوش قول باشیم و بر مدار شعار اصلی‬ ‫خود یعنــی انضباط‪ ،‬صداقت‪ ،‬دقت و ســرعت حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جناب منصــوری اگر اجــازه بفرمایید‬ ‫بازگردیــم به موضوع ماشین ســازی‪،‬‬ ‫امروزه با توجه به این که ماسین ســازی‬ ‫در کشــور ما رنگ باخته است‪ ،‬وضعیت‬ ‫این صنعت را در ایــران چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫بلــه‪ ،‬همانطور کــه گفتیــد متاســفانه وضعیت‬ ‫ماشین ســازی در ایران اصال مناسب نیست و به جز یک‬ ‫شــرکت به مدیریت اقای مهندس شاکری که دستگاه‬ ‫تزریق تولیــد می کند‪ ،‬ما در ایران تولیــدی به ان معنا‬ ‫نداریــم‪ .‬البته از همین جا الزم می دانم که سپاســگزار‬ ‫زحمات ایشان به عنوان یک فرد دل سوز و فرهیخته در‬ ‫عرصه صنعت پالستیک باشم‪ .‬اما به جز ایشان‪ ،‬شخص‬ ‫دیگر و شــرکت ماشین ســازی صرف دیگری نداریم‪.‬‬ ‫بنابراین بهتر است که همه صادق باشیم و به این موضوع‬ ‫اذعان کنیــم که همه ما واردکننده هســتیم‪ .‬به اعتقاد‬ ‫بنــده‪ ،‬در این بین رعایت اخالق حرفــه ای از هر چیزی‬ ‫مهم تراست‪.‬بایدسعیکنیمکم ترباانسان هانزاعوجدل‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وقتی قول می دهیم‪ ،‬سر قول خود بمانیم‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫کیفیت ماشین های تزریق چینی را چطور‬ ‫می بینید؟‬ ‫کیفیتماشین هایچینیخیلیبهترشدهاست‪.‬این‬ ‫موضوع را نه تنها خود چینی ها بلکه جهان ماشین سازی‬ ‫و تمامی مصرف کنندگان هم می دانند‪ .‬ماشــین های‬ ‫چینی‪ ،‬دیگر ماشــین های ‪ 13 - 12‬سال پیش نیست‪.‬‬ ‫همین شــرکتی که ما جدیدا با ان همکاری می کنیم‪،‬‬ ‫مهندسی را از کشور المان به عنوان مشاور اورده اند که‬ ‫سابقه چند شرکت تولیدکننده ماشین تزریق المانی را‬ ‫در کارنامه فعالیت های خود دارد‪ .‬این دســت شرکت ها‬ ‫اهداف بزرگی دارند‪ ،‬به عنوان نمونه در زمینه تشکیالتی‬ ‫همین شرکتی که ما امروز با ان کار می کنیم فقط ‪120‬‬ ‫کارمند در یکی از بخش های خود دارد که نشان می دهد‬ ‫تشکیالت تا چه اندازه برای ان ها مهم است‪.‬‬ ‫شــرط تولید محصولی بــا کیفیت در‬ ‫چیست؟‬ ‫توجه داشته باشید که امروزه اگر یک شرکتی باشد‬ ‫که سیســتم مدیریت کیفی و در کل مدیریتی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬به حتم می تواند محصولی با کیفیت تولید کند‪.‬‬ ‫خود شرکت «ان بی ام» جزء شــرکت های نادری ست‬ ‫که امروزه سیســتم مدیریت کیفیت دارد‪ ،‬و همچنین‬ ‫از وجود سیستم ممیزی کیفیت ســاالنه بهره می برد‪.‬‬ ‫به این شکل که از بیرون شــرکت «ان بی ام» را ممیزی‬ ‫می کنند‪ .‬در نظر داشته باشید که ما بیشتر به فرایند کار‬ ‫داریم نه خود کاال‪ ،‬چرا که کیفیــت کاال‪ ،‬نتیجه فرایند‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫این نبود تولید و اندک بودن ان در ایران‬ ‫چه اسیب هایی به صنعت ما وارد می کند؟‬ ‫به نظر شما بهتر نیســت بیش از پیش به‬ ‫عرصه تولید ورود پیــدا کنیم؟ و این که‬ ‫اصال بضاعت ان را داریم؟‬ ‫یکی از مهم ترین مشــکالت ما سیاست گذاری های‬ ‫دولت اســت‪ .‬چراکه سیات گذاری ها غلط بوده و هست‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬مشــکل کارگر و دســتمزد ان از جمله‬ ‫مشکالتی اســت که به سیاســت گذاری های غلط باز‬ ‫می گردد‪ .‬شما ببینید دستمزد کارگر در همه جای ایران‬ ‫هم سان است در صورتی که باید نسبت به استان‪ ،‬متغیر‬ ‫باشــد‪ .‬مثال اگر در اســتانی مثل زاهدان دستمزد پایه‬ ‫کارگر ‪ 400‬هزار تومان باشــد‪ ،‬او کــم و بیش می تواند‬ ‫زندگی خود ا بگرداند‪ ،‬اما خب به طبــع این رقم باید در‬ ‫تهران تغییر کند و دست کم به یک میلیون تومان برسد‪.‬‬ ‫در بســیاری از کشــورها از جمله چین هم حقوق ها و‬ ‫دســتمزدها متغییر اســت‪ .‬بر همین اساس همه چیز‬ ‫در هر اســتانی متفاوت می شــود‪ .‬مثال هزینه برق و گاز‬ ‫یا مالیات باید در هر اســتانی متفاوت باشــد‪ .‬اصال مگر‬ ‫می شود هزینه مالیات و ارزش افزوده در تمامی استان ها‬ ‫واحد باشــد؟ مالیات و ارزش افزوده هم در اســتان ها و‬ ‫ایاالت بســیاری از کشورها متفاوت است تا بتوانند بهتر‬ ‫ما در حال حرکت به‬ ‫سمتی هستیم که‬ ‫ثابت کنیم خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬یکی‬ ‫از نکات اصلی فروش‬ ‫هر قطع ه و جنسی‬ ‫است‪ .‬امروزه یکی‬ ‫از نکات مهم در‬ ‫دنیا همین است که‬ ‫خریدار می خواهد‬ ‫‪11‬‬ ‫بداند استراتژی‬ ‫شما بعد از فروش‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫محصول چیست؟‬ ‫ما نیز در همین‬ ‫راستا و در این ‪13‬‬ ‫سال ثابت کردیم که‬ ‫جای هیچ نگرانی‬ ‫برای مشتریان ما از‬ ‫بابت خدمات پس از‬ ‫فروش نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫مدیریت و سیاســت گذاری کنند‪ ،‬اما در ایران متاســفانه برای همه‬ ‫کس و همه جا یک نســخه واحد می پیچنــد‪ .‬بنابراین به همین علت‬ ‫کهکســیدیگررغبتیبــرایتولیدندارد‪.‬ازطرفیهمشــما درنظر‬ ‫داشــته باشید که تعرفه همه ماشــین های تزریق هفت درصد است‪،‬‬ ‫درحالی که می توانستند برای هر گروه از ماشین های تزریق بر اساس‬ ‫ســنگین تربودنودرشت تربودنانتعرفه ایجداگانهتعریفکنند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مشکالت در ان جاست که تعرفه قطعات گرون تر از تعرفه‬ ‫‪12‬‬ ‫خود ماشین اســت‪ .‬یعنی من یا اقای شاکری که تولید کننده هستیم‬ ‫اگر بخواهیم برویم قطعات ماشــین را وارد کنیم‪ ،‬گمرکی ان ها باالتر‬ ‫‪PLASTIC‬از خود ماشین در می اید‪ .‬بنابراین طبیعی است که کسی سراغ تولید‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫قطعات را هم از چین وارد می کنید؟‬ ‫حاال فرقــی نمی کند‪ ،‬از هر جــا؛ چون در این جــا موضوع تعرفه‬ ‫گمرگی مهم است‪ .‬دولت مجبور به سیاست گذاری درست است‪ .‬یکی‬ ‫از جدی ترین علل موفقیت چین در همین سیاست گذاری ها به ویژه‬ ‫سیاست گذاریدرتولیداست‪ .‬اتفاقابههمینعلتهمهستکهموفق‬ ‫شده اند‪ .‬اما باز هم تاکید می کنم ما متاسفانه بی هیچ سیاست گذاری‬ ‫یک نسخه برای همه می پیچیم‪.‬‬ ‫حاال با این همه ایا شما برنامه ای برای تولید دارید؟‬ ‫ما همواره برای تولید برنامه داشتیم‪ .‬در حال حاضر هم داریم‪ .‬االن‬ ‫ماشین ‪ 180‬تولید کردیم‪ .‬اما خب‪ ،‬بازار ماشین های تزریق چین بهتر‬ ‫است و ان ها را به نسبت کارهای تولیدی خودمون بهتر می خرند‪.‬‬ ‫در زمینه تولید‪ ،‬دولت چگونــه همراهی می کند؟ به‬ ‫عنوان نمونه برای این که شــما چنین ماشینی تولید‬ ‫کرده اید‪ ،‬امتیازی برای تان قائل می شود؟‬ ‫اصال دولت ســراغی از ما نمی گیرد‪ .‬نمی پرســد حال مان چطور‬ ‫است‪ .‬حتی یه افرین کوچولو هم نمی گوید‪.‬‬ ‫یعنی هیچ پشتیبانی ندارید؟‬ ‫اصال هیچ کس به روی خودش نیاورد که ما ماشین تولید کرده ایم‪.‬‬ ‫ماشین تزریق را در نمایشگاه گذاشــتیم هیچ اتفاقی نیافتاد‪ .‬من اگر‬ ‫جای دولت بودم‪ ،‬می گفتم به خاطر این که این شرکت ها تولید کردند‬ ‫و کارشان به نوعی نمود شــعار اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬امتیاز حداقلی‬ ‫برای شان قائل می شدم‪ .‬مثال هزینه غرفه را نمی گرفتم‪.‬‬ ‫ بنابراین شما مشکلی برای تولید ندارید؟‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫خیر؛ماهیچمشــکلیبرایتولیدنداریــم‪،‬امااالناصالمقرونبه‬ ‫صرفه نیست‪.‬‬ ‫این تولید حداقلی شما‪ ،‬امکان صادرات هم دارد؟‬ ‫صادرات؟! فروش داخلی هم ندارد‪ ،‬دیگر چه برسد به صادرات‪.‬‬ ‫تاثیربرجامبــرتولیدوهمچنینوارداتچگونهبوده‬ ‫است؟‬ ‫تولید را سخت تر کرده و واردات را اسان تر‪.‬‬ ‫چطور ؟‬ ‫بخاطر این که واردات به فور صورت می گیــرد‪ .‬در زمان تحریم ها‬ ‫قیمت هــا باالتر بــود اما االن قیمت ها بهتر شــده اســت و راحت تر‬ ‫می توان خرید کرد‪ .‬هزینه های تولید در شرایطی فرق نکرده که شما‬ ‫کانتینری که یک روزی ‪ 1700‬دالر باالی ان هزینه می کردی‪ ،‬امروز‬ ‫بــا‪700‬دالرمی توانیواردشکنی‪ .‬یکــیازدالیلتغییرنکردننرخ‬ ‫تولیدایناســتکهبایدنرختورمحاالهرچقدرهمهســترویدالر‬ ‫هم باال برود چون اگه نــرود باال‪ ،‬ترمز صادرات می شــود‪ .‬باید دولت‬ ‫تاجایی دالر را باال ببرد که اثر گذار نباشد‪ .‬یعنی ما باید ثابت بفروشیم‪،‬‬ ‫چون بازار ان طرف غیر متغیر و ثابت اســت‪ .‬زمانی ما به کویت جنس‬ ‫صادرمی کردیم‪،‬یکروزبهان هاگفتیمگرانشــدهاست‪،‬وقتیعلت‬ ‫گرانی را افزایش دســت مزدها عنوان کردیم‪،‬گفتند این به ما مرتبط‬ ‫نمی شــود؛دالرهمکهباالنرفتهبودوهمینســببشدتاصادراتما‬ ‫به کویت با افت شدیدی مواجه شود‪ .‬متاســفانه سیاست ها هم گام و‬ ‫هم سو نیستند‪.‬‬ ‫پس این تاثیر برجام در واردات برای شما محسوس تر‬ ‫بوده است؟‬ ‫بله؛ چون االن ان ها خیلی راحت میگن بهتون مدتی و شــرایطی‬ ‫می دهیم‪ .‬قیمت ها هم که بهتر شده است‪.‬‬ ‫این موضوع که بازار واسطه گری را داغ تر می کند؟‬ ‫بله‪،‬همین طور است و متاسفانه با این سیاست گذاری ها نمی توان‬ ‫کاری هم کرد‪ ،‬مگــر این که دولت‪ ،‬تدبیری کند‪ .‬ببینید‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫امادگی تولید را دارند‪ ،‬اما وقتی سیاســت های غلط‪ ،‬گریبان ان ها را‬ ‫گرفته است‪ ،‬دیگر کاری از دست شان بر نمی اید‪.‬‬ ‫جناب منصوری شما به چه انگیزه ای حامی انجمن در‬ ‫برگزاری نهمین جشنواره واحد برتر بودید؟‬ ‫انگیزه ما بیشــتر فکر کردن به تشکالت طرفدار ان ها بود تا انشاهلل‬ ‫این تشکالت بتوانند فکرهای ما که خصوصی هستیم را گوش بدهند و‬ ‫در ادامه به اتفاق نماینده ای از ما و خودشان با نماینده دولت بنشینند‬ ‫و به حل و فصل مسائل بپردازند‪ .‬به هر حال وظیفه ما به عنوان گروهی‬ ‫که اعتقاد به تشکل و تشــکیالت دارد‪ ،‬حمایت است‪ .‬البته این حضور‬ ‫و حمایت به نفع خودمان هم هســت‪ ،‬چون در این شرایط خیلی بهتر‬ ‫می توانیم به معرفی محصول جدید خود بپردازیم‪.‬‬ ‫در این ‪ 13‬ســال از کدام سال به عنوان اوج شکوفایی‬ ‫کاری خود یاد یم کنید؟‬ ‫هر سال موفق بودیم و در اوج‪.‬‬ ‫حتی در دولت قبلی؟‬ ‫حتی در دولت قبلی‬ ‫علت ان چه بوده است؟‬ ‫تفکر و اندیشه‪ ،‬مهم ترین علت موفقیت ما در سال های متعدد کاری‬ ‫بودهاست‪.‬بهعنوانمثالدرهماندولتقبلیتولیدرازیادکردیم‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫غالمحسین خلیلی میالنی مطرح کرد‬ ‫اتحاد‪،‬رمزموفقیتصنعتپالستیک‬ ‫غالمحســین خلیلی میالنی‪ ،‬فعالیت خود را در عرصه پالســتیک را از سال ‪ 57‬اغاز کرده اســت‪ .‬وی در سال ‪ 62‬به دنیای‬ ‫قالب سازی و فعالیت ماشین سازی روی اورد و اکنون از معدود فعاالن در این زمینه به شمار می رود‪ ،‬او یکی از حامیان برگزاری‬ ‫نهمین جشنواره جایزه ملی صنعت پالستیک است که به این بهانه با وی به گفت وگو درباره صادرات به خارج از کشور‪ ،‬کم رنگ‬ ‫شدن شرکت های ماشین سازی‪ ،‬خدمات پس از فروش شرکت «میالن کاال پالســت» و ‪ ...‬پرداخته ایم که چکیده ان در پی‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫جناب میالنی‪ ،‬در حال حاضر شــرکت " میالن کاال‬ ‫پالست" در حوزه ساخت ماشــین های تریق فعال‬ ‫است؟‬ ‫خیلی وقت است که ماشین سازی شعار شــده‪ ،‬حتی ما هم برای‬ ‫جواز ماشینســازی اقدام کردیم و موفق به دریافت جواز در تهران به‬ ‫علت کمبود اب نشدیم‪ ،‬اشــکالی که به نظر من سندیتی ندارد‪ .‬به هر‬ ‫صورت متاسفانه از طریق سازمان حفاظت محیط زیست این مسئله‬ ‫ت فعلی دالر مقرون به‬ ‫مطرح شــد ولی در حال حاضر تولید با این قیم ‬ ‫صرفهنیســت‪ ،‬چرا که قیمت دالر بایدخیلیبیشــتر از این ها باشد تا‬ ‫تولیدات که واردات در مقابلش قرار می گیرد بصرفه باشد‪.‬‬ ‫پس دقیقا االن شرکت شما چه چیزی تولید می کند؟‬ ‫شرکت ما در حال حاضر میزان مختصری قالب تولید می کند‪.‬‬ ‫قالب هر چیزی؟‬ ‫بیشتر قالب هایی که در ایران به راحتی بتوان ساخت‪.‬‬ ‫شــما یکی از حامیان برگزاری جشنواره جایزه ملی‬ ‫جشــنواره صنعت پالستیک هســتید‪ ،‬مهمترین‬ ‫انگیزه شما برای این حمایت چه بوده ؟‬ ‫متاســفانه انجمن که درامدی ندارد و اگر بنا باشــد هر دو سالی‬ ‫بخواهد یک کار تشــویقی انجام بدهد و درامدی هم نداشــته باشد‬ ‫از کجــا می تواند یک همچنین کاری را انجام دهد؟ طبیعتا بایســتی‬ ‫شرکت هایی باشند که این ها رو از لحاظ مالی حمایت کنند تا بتوانند‬ ‫به این هدف واال دسترســی پیدا کنند؛ االن در انجمن پالستیک هم‬ ‫نه اعضا انچنان حمایت می کنند نه درامــد خاصی می تواند انجمن‬ ‫داشــته باشــد که بتواند از پس این هزینه ها براید‪ ،‬به هر حال هزینه‬ ‫کمی هم نیست ‪ ،‬ما به خاطر اینکه بتوانیم حمایت از این قضیه داشته‬ ‫باشیم تا عده ای شــرکت کرده تا مطرح بشنوند و تولیدهای خوبشان‬ ‫در معرض دید اهالی صنف عنوان شــود‪ ،‬تولید موثرشــان بتواند به‬ ‫عنوان یک برند معرفی شــود و در سطح ایران و حتی در سطح حداقل‬ ‫خاورمیانه خودی نشان بدهند‪ ،‬این کار را انجام داده ایم‪.‬‬ ‫فکر می کنید جشنواره صنعت پالستیک به هدفی که‬ ‫مدنظر شما هست تا به امروز رسیده یا خیر ؟‬ ‫همین که هر ســال عده ای منتطرند که با این جشــنواره مطرح‬ ‫بشوند‪،‬خودش خوب است این انجمن اعضایی دارد که اعضا می دانند‬ ‫هر دوسال قرار است یک چنین جشنوارهای برگزار بشود و خودشان‬ ‫را اماده می کنند برای عــرض اندام در این صنعت‪ ،‬به هر حال خیلی از‬ ‫دوستانی که انتخاب می شوند براســاس یک سری ضوابط خاص که‬ ‫درهیات ارزیابی مشــخص کردند‪ ،‬انتخاب می شــوند‪ .‬بخاطر اینکه‬ ‫بتوانند خودشــان را به اســتاندارهایی که مدنظر این هیات اســت‬ ‫‪13‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫متاسفانه اتحاد‬ ‫ان چیزی ست‬ ‫که در ایران‬ ‫بسیار کم دارم‪.‬‬ ‫ما معنای تعاونی‬ ‫را نمی دانیم‪.‬‬ ‫معنای همگرایی‬ ‫را نمی دانیم که‬ ‫چطوری باید با‬ ‫یکدیگر تعامل‬ ‫داشته باشیم‪،‬‬ ‫شرکت های‬ ‫کوچک به‬ ‫تنهایی می توانند‬ ‫چیزهای کوچک‬ ‫تولید کنند؛ اما‬ ‫بهتر است باهم‬ ‫باشند تا چیزهای‬ ‫بزرگ تر تولید‬ ‫بشود‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫برسانند‪ ،‬مجبور به انجام یک سری کارهای اصالحی‬ ‫هســتندتابتواننددرپیشــبردمقاصدخوبان هاو‬ ‫نهایتا کیفیت برتری که مدنظر جامعه اســت مفید‬ ‫باشند ‪.‬‬ ‫به نظر شــما این حمایــت در معرفی‬ ‫بیش از پیــش محصوالت "میالن کاال‬ ‫پالست" چه تاثیری گذاشته است؟‬ ‫خب شاید تعدادکمی از دوســتان در جشنواره‬ ‫حضور پیدا کنند که این تعداد کم هم ما رو تا حدودی‬ ‫می شناســند و اکثرشــان مشــتری های خودمان‬ ‫هستند‪ ،‬اما به هر حال این تعداد شرکت کننده شاید‬ ‫با ما اشــنابشــوند یا رو در رو با هم قــراربگیریم‪،‬که‬ ‫خود می تواند مشــتریان ما را افزایش دهد‪ .‬در کل‪،‬‬ ‫بیشــترین هدف مادر وهله نخســت شناســدندن‬ ‫خودمان نیســت بلکه بنای کمک به ارتقای صنعت‬ ‫پالستیک را داریم‪.‬‬ ‫اگر اجازه بفرمایید بازگردیم به همون‬ ‫موضوع ماشین سازی‪ ،‬امروز با توجه‬ ‫به نقدی هم که شــما داشتین چطور‬ ‫حوزه صنعت ماشین سازی را ارزیابی‬ ‫می کنید ایا واقعا در حد شعار است؟‬ ‫ببینید ما ماشینســاز خوب چه کسانی را االن در‬ ‫این عرصه داریم؟ ایا ماشین ســاز واقعا وجود دارد؟‬ ‫ماشین سازی که در واقع ماشینسازی کند؟ شما که‬ ‫در این صنف هســتید به هر حال بیشتر از ما همه رو‬ ‫زیر ذربین دارید شــما چندتا ماشــین ساز ایرانی را‬ ‫می شناسید؟‬ ‫دقیقا به همین دلیل برای من این سوال‬ ‫پیش امد و مطرحش کردم!‬ ‫واقعیت این است‪ ،‬در صورتی که کشور ما امروزه‬ ‫نیاز به ماشــین پالســتیک دارد‪ ،‬ماشینساز خوب‬ ‫متاســفانه باید بگوییم که زیر انگشــتان یک دست‬ ‫داریمواالنکســانیچونماشینســازهایقدیمی‬ ‫هــم در این حوزه فعالیــت نمی کنند‪ ،‬شــما اگر از‬ ‫ماشین سازهای قدیمی کســی رو فعال می دانید به‬ ‫من هم بگویید‪.‬‬ ‫چرا دیگر حضور ندارند؟‬ ‫عرض می کنــم که یــک دلیلش دالر هســت‬ ‫یک دلیلش این اســت که ما در تحریم هــا بودیم و‬ ‫نتوانستیم قطعه و یا چیزهای دیگری وارد کنیم‪.‬‬ ‫بنظرتان بــا از بین رفتــن تحریم ها‬ ‫فرصت بازگشت به ان دوران بازهم به‬ ‫دست می اید؟‬ ‫با همت می توانیم قطعا به فرصت های بهتری هم‬ ‫دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫همت خــود افــراد حــوزه صنعت‬ ‫پالستیک ؟‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫بله کاری با دولت نداریــم‪ ،‬دولت مقوله جدایی‬ ‫اســت همین که بســتر را مهیا کند کافی ست‪ .‬االن‬ ‫همین قضیه برجام مطرح شده و این داستان به میان‬ ‫امده که االن ما الاقل امکان این که بتوانیم یکســری‬ ‫چیزها رو از مبادی خودش خریداری کنیم را داریم‪.‬‬ ‫به همین منظور از دولت خواســتار ان هســتیم که‬ ‫حداقــل بانک ها بتواننــد کار بانکــی و روال عادی‬ ‫خودشــان را انجام بدهند‪ ،‬ما همین را می خواهیم و‬ ‫مابقی همت مردم اســت که می تواند خیلی از کارها‬ ‫را انجام بدهد‪.‬‬ ‫حاال ما اگر از دولت چشــم پوشــی‬ ‫بکنیم کــه باید بکنیم جــدا از همت‬ ‫صاحب نظران و مدیران حوزه صنعت‬ ‫پالســتیک‪ ،‬به چــه مقدماتی برای‬ ‫رسیدن و بازگشــت به اون دوران اوج‬ ‫نیاز است ؟‬ ‫باید اســتین ه ای مان را باال بزنیــم‪ ،‬ببینید االن‬ ‫ماشینســازهای قدیمی نمی توانند چون که دیگه یا‬ ‫بعضی هاواقعاخیلیقدیمیشدهویادیگراصالانگیزه‬ ‫ن تجربهها رو دیگران باید‬ ‫ ای برای کار ندارند و همــا ‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬ما متاسفانه در ایران چیزی که خیلی‬ ‫کم داریم اتحاد اســت ما معنای تعاونی را نمی دانیم‪.‬‬ ‫ما معنای همگرایــی را نمی دانیم که چطوری باید با‬ ‫یکدیگر تعامل داشته باشیم‪ ،‬شرکت های کوچک به‬ ‫تنهای می توانند چیزهای کوچک تولید کنند؛ بهتر‬ ‫است باهم باشند تا چیزهای بزرگ تر تولید بشود‪.‬‬ ‫شما تولیداتتان را صادر هم می کنید؟‬ ‫یک ســری قالب‪ ،‬ماشــین خاص و تولیدی را به‬ ‫افغانستان‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬اذربایجان و عراق صادر‬ ‫کردیم ‪.‬‬ ‫"میالن پالســت" شــرایط خدمات‬ ‫پس از فروش واقعــی هم دارد یا مانند‬ ‫گوشی ها و تبلت هاست؟‬ ‫قطعا فرق می کند ما دو سال واقعا گارانتی کامل‬ ‫داریم‪ ،‬مثال همین االن به چه دلیل افغانســتان از ما‬ ‫ماشینمی خرداماازچیننه؟خودشمی داندچینی‬ ‫کدام اســت حتی موقعی تحویل ماشــین کاتالوک‬ ‫چینی را هم می دهیم ولی باز هم از ما خرید می کنند‬ ‫یا به عنوان مثال مشــتری دارم در اذربایجان چیزی‬ ‫نزدیک دومیلیــادر دالر از من خرید کرده و این ها به‬ ‫دلیل ان است هنگامی که احتیاج به سرویس دارند‪،‬‬ ‫"میالن پالست" سرویس دهی خوبی ارائه می دهد ‪.‬‬ ‫اقای میالنی وضعیت قالب سازی االن‬ ‫چطور است؟ زمانی من به یاد دارم که‬ ‫ازقالب هاییکهدرایرانساختهمی شد‬ ‫برای ماشین االت استفاده می کردند‬ ‫ولی در این چندســال اخیر بیشــتر‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫قالب ها به چین سفارش داده می شود‪ ،‬ایا‬ ‫این درست است؟‬ ‫دورانی بود که در نمایشگاه ها عکس و پوستر دستگاه‬ ‫سی ان سی را مشــاهده می کردیم و نمی دانستیم که چه‬ ‫دستگاهی است؟ البته پیش از انقالب در نمایشگاهی این‬ ‫دستگاهواردشدوچیزینبودکههمهجاباشه؛پسازچند‬ ‫ســال هم دیگر این دســتگاه وارد ایران نشد‪ .‬سی ان سی‬ ‫هاس حســاس رو باید حتما از طرق دیگر تهیه می کردیم‬ ‫یاحتیگاهیدســتهدوممی فروختند! امااالندرایرانتا‬ ‫حدی وارد شده است‪ .‬یک سری از قالب سازی های خیلی‬ ‫خوب هم در ایران حضور دارند و هنر قالب سازی دارند که‬ ‫درچین پیدا نمی شود‪ .‬هنر قالب سازی ایران را باید با هنر‬ ‫قالب سازی ایتالیا مقایســه کرد‪ .‬امروز با امدن یک سری‬ ‫ماشین حتی ماشین االت ضعیفی که وجود دارد این توان‬ ‫بوجودامده اســت‪ ،‬باید بعد از این همــت کنند؛ بعضی از‬ ‫ماشین سازها یا قالب ســازی ها قطعات و کارهای خوبی‬ ‫را ارایه می دهند ولی در بعضی موارد واقعا نمی شود‪ .‬هنوز‬ ‫هم قالبسازی سوئدی و قالبسازی ایتالیایی کار خودشان‬ ‫را انجام می دهند در این بین قالبسازی چینی و ترکیه ای‬ ‫هم هســت‪ ،‬هر کس به نحوی مشــغول انجــام کارهای‬ ‫خودش است‪ ،‬این نیســت که با بودن چین مثال المان ها‬ ‫دیگر قادر به ساختن قالب نباشند‪ ،‬خیر هرکدام در توان و‬ ‫کیفیتخودشانقالبمی سازنددراینجاهممنمطمئنم‬ ‫یعنی ایمان دارم اگر ماشینســازهای ما قالب سازهای ما‬ ‫بخواهند هر چیزی را بســازند از چینی که بهتر می سازند‬ ‫هیچ‪ ،‬حتی امینان دارم که می توانند چیزهایی بسازند تا با‬ ‫انها به رقابت با محصوالت خوب اروپایی بپردازند‪ ،‬منتهی‬ ‫ما باید این ذهنیــت را از ذهنمان بیرون کنیم که مثال من‬ ‫اگر بخواهم قالبی بســازم باید بهتریــن جنس اروپایی را‬ ‫تهیهکنمکهســاختدســتخودمانباشدچونبعضی‬ ‫شرکت های دیگر در دنیا است که فقط کارشان تخصصی‬ ‫ساختن قالب است‪ .‬ما بایستی نگرشمون را عوض کنیم‪.‬‬ ‫حاال در مورد شــرکت می خواهیم بیشتر‬ ‫صحبت کنیم شما توان تولید چقدر قالب‬ ‫را دارید؟‬ ‫ببینید ما االن با در نظر گرفتــن خیلی از کارها ‪ ،‬از این‬ ‫تکنولوژی اســتفاده می کنیم قرار نیست که همه چیز در‬ ‫واحد خودمان انجام بشــود چون با این کاری که ما انجام‬ ‫می دهیم خیلی راحت می توانیم در ســال حداقل ‪100‬‬ ‫دستگاه بادی تولید کنیم‪.‬‬ ‫به تولید باز نمی گردید؟‬ ‫همانطور که عــرض کردم ما از ســال ‪ 57‬کارمون رو‬ ‫شــروع کردیم و از ســال ‪ 83‬وارد تجارت بیشتر شدیم و‬ ‫قســمت تولید رو تقریبا کنار گذاشــتیم و االن که با هم‬ ‫صحبت می کنیم در صدد این هســتیم کــه هر طور که‬ ‫شــده مجدد برگردیم با یک توان خیلی بهتر به ســمت‬ ‫ماشین ســازی و امیدواریم بتوانیم مجوزهایش را بزودی‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫در همان شمال که فرمودین؟‬ ‫خیر‪ ،‬به ما قول مســاعد دادند تا بتوانیــم مجوز را در‬ ‫همین پرند بگیریم اما باور کنید کار به شــدت ســختی‬ ‫است‪ ،‬من ‪4‬سال پیگیری و دوندگی کردم تا توانستم این‬ ‫مجوز را بگیرم‪.‬‬ ‫چــهبرنامهایبرایرقابــتبامحصوالت‬ ‫چینی دارید ؟‬ ‫چینی ها معجــزه نمی کنند ان ها فقــط تولید انبوه‬ ‫دارند‪ .‬اگر ما هم بخواهیم واقعا برنامهای درســت داشته‬ ‫باشــیم باید تولید انبوه کنیم؛ اصال قرار بر این نیست که‬ ‫بگویم من می خواهم مثال در کارتولید ماشین تجهیزات‬ ‫پالستیک ادعایی داشته باشم‪ ،‬نمی توان همه رنج ها را در‬ ‫دست گرفت‪.‬‬ ‫در کل شما می گویید ما م توانیم از چینی ها‬ ‫جلو بزنیم؟‬ ‫من بــه این معتقد هســتم که ما ایرانی هــا توانی که‬ ‫داریم خیلی باالتر از چیزی اســت که خودمان به ان فکر‬ ‫می کنیم‪.‬مگر ماســانتریفیوژهســته ایتولیدنکردیم؟‬ ‫همه جایی دنیــا فکر می کردند که نه ما از پاکســتان یا از‬ ‫جایی دیگر تهیه کردیم در حالــی که واقعیت این بود که‬ ‫جوانان خودمان ســاختند؛ پس مملکتی که می تواند از‬ ‫پس نیروی هســتهای بر بیاید بدون شک از پس دستگاه‬ ‫پالستیک هم برمی اید‪.‬‬ ‫اگر شــما بخواهید در مــورد دوران اوج‬ ‫شکوفایی شــرکت خودتان صحبت کنید‬ ‫ان را به چه سال بر می گردانید؟‬ ‫ما امیدواریم در سه سال اینده اوج شکوفای مان برسد‬ ‫چون امید داریم اقتصاد مملکت در ســه سال اتی بهبود‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫یعنی میخواهید به ان برسید؟‬ ‫من اطمینــان دارم که به خواســته مان می رســیم‬ ‫و امیدوار هســتم که شاهد ان باشــیم‪ ،‬ما جزوی از یک‬ ‫مجموعه بزرگ هستیم اگر من خودم رو به عنوان عضوی‬ ‫از این مجموعه بدانم باید روی ان دید کالن داشته باشم‪،‬‬ ‫تا بتوانم بهتر به چیزی که می خواهم برسم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫چینی ها معجزه‬ ‫نمی کنند ان ها‬ ‫فقط تولید انبوه‬ ‫دارند‪ .‬اگر ما هم‬ ‫بخواهیم واقعا‬ ‫برنامهای درست‬ ‫داشته باشیم‬ ‫باید تولید انبوه‬ ‫کنیم‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫دبیرنهمیندورهجایزهملیجشنوارهصنعتپالستیک‪:‬‬ ‫خوشبختانهانتقادات‬ ‫سازنده پر رنگ تر از نوع‬ ‫تخریبی ان بوده است‬ ‫مرتضی شــهرابی دبیر نهمین دوره جایزه ملی جشــنواره‬ ‫صنعت پالستیک‪ ،‬این جشــنواره را نه یک کار فردی که یک‬ ‫فعالیتتیمیمی خواندوازانبهعنوانحرکتوامیدبهاینده‬ ‫برای فعاالن عرصه صنعت پالستیک یاد می کند و می گوید‪:‬‬ ‫«مهم ترین تغییر این دوره نسبت به دوره های پیشین نحوه‬ ‫ارزیابی و داوری کاندیداها نسبت به گذشته است‪».‬‬ ‫جناب اقای شــهرابی‪ ،‬شــما به عنوان دبیر جشنواره‬ ‫صنعتپالســتیکچهتعریفیازاینجشنوارهوجایگاه‬ ‫ان دارید؟‬ ‫اینجشنوارهمی تواندیکحرکتوامیدیبرایایندهدست اندرکاران‬ ‫این صنعت باشــد‪ .‬در چنین گرد همایی بزرگی امــکان یک دید و بازدید‬ ‫فراهممی‪‎‬شــود؛هم چنینممکناستایندیداربرایبعضیازهمکاران‬ ‫به یک همکاری منتهی گردد‪.‬‬ ‫بــا توجه به ســابقه ان می توان این جشــنواره را یک‬ ‫جشــنواره رفاقتی‪-‬رقابتی خواند؟ اگر ممکن اســت‬ ‫توضیحی در این باره و دستاوردهای ان بدهید‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫همانطور که در ســوال اول گفته شــد بخــش رفاقتی‬ ‫ان همان دید و بازدید اســت یا این کــه احتماال امکان یک‬ ‫همکاری بیــن دو همکار فراهم اید‪ .‬بخــش رقابتی ان نیز‬ ‫رقابتمســتقیمیــکداوطلبباداوطلباندیگراســتو‬ ‫رقابت غیر مستقیم ان مربوط می شــود به جشنواره دوره‬ ‫بعد (دهم) که ممکن است ایجاد انگیزه شود برای بعضی از‬ ‫همکاران که امادگی پیدا کنند تا در جشنواره دهم در یکی‬ ‫از گروه های واحد برتر اعالم کاندیداتوری کنند‪.‬‬ ‫حضور شما در جشــنواره بسیار پررنگ و‬ ‫تاثیرگذار بوده اســت این دوره از برگزاری‬ ‫جشــنواره دقیقا چندمین دوره است که‬ ‫به دبیری شــما برگزار می شــود؟ و این که‬ ‫برایمتفاوتبودنهردورهنســبتبهدوره‬ ‫گذشته سعی کردید چه برنامه هایی داشته‬ ‫باشید؟‬ ‫ظاهرا شــاید حضور من پررنگ بوده باشد ولی راهبری‬ ‫اینجشنوارهیککارتیمیاستکههمهاعضایکمیسیون‬ ‫فرهنگی با رهنمودهای هیات مدیره محترم انجمن کارها‬ ‫را پیش می برند‪.‬‬ ‫این دومین دوره ای اســت که من مســئولیت دبیری‬ ‫جشــنواره را به عهده دارم‪ .‬مهم ترین تغییــر خوبی که در‬ ‫این دوره نســبت به دوره های پیش بوده نحــوه ارزیابی و‬ ‫داوری کاندیداها نسبت به دوره های گذشته است‪ .‬ارزیابی‬ ‫داوطلبــان در ایــن دوره برگرفته از مدل تعالی ســازمان‬ ‫(‪ )EFQM‬اســت؛ و در پایان ارزیابی و داوری یک گزارش‬ ‫به کاندیداها داده می شــود که تمام نقاط ضعف و قوت هر‬ ‫داوطلب به او ارائه می شــود که بتوانــد از روی ان گزارش‬ ‫نسبت به افزایش توانایی های خود اقدام کند‪.‬‬ ‫تفاوت ایــن دوره با دوره هــای قبلی در‬ ‫چیست؟‬ ‫عالقه مندی کمیســیون فرهنگی در برگزاری هرچه‬ ‫باشکوه تر و مفیدتر این جشنواره و تغییرات مثبت در روش‬ ‫ارزیابی و داوری است‪ .‬البته این هشت دوره همیشه نسبت‬ ‫به دوره قبلی بهتر و پربارتر برگزار شده است‪.‬‬ ‫ایاسخت گیریدرداوری هاوتفاوتعمده ای‬ ‫کهدرنوعبازبینیوارزیابیشرکت هاینامزد‬ ‫دریافت جایزه پیش امده‪ ،‬در نوع برگزاری‬ ‫جشــنواره هم موثر بوده است؟ اگر امکان‬ ‫دارد به توضیح این تفاوت ها بپردازید‪.‬‬ ‫البته این مقایسه را باید بعد از پایان جشنواره انجام داد‬ ‫اما من به عنوان دبیر جشــنواره تصور می کنم که با توجه به‬ ‫دیدگاه کمیسیون فرهنگی کامال موفق بوده است‪.‬‬ ‫عالقمند به صورت پذیری و اجرایی شــدن‬ ‫چه رویدادی در جشــنواره بوده اید که تا به‬ ‫این دوره محقق نشده است؟‬ ‫انتظاری که انجمن دارد در پیشرفت رو به جلو جشنواره‬ ‫است که در هر دوره نســبت به دوره گذشته این پیشرفت‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫جشنواره یاد شده تا چه‬ ‫اندازه در اجرایی شــدن‬ ‫اهداف موفق بوده است؟‬ ‫پاســخاینســوالرابایددرپایان‬ ‫جشــنواره نهم داد اما روند کار نشان‬ ‫از موفق بودن اهداف دارد‪.‬‬ ‫شــما به عنوان دبیر بر‬ ‫احقاق کــدام برنامه ها‬ ‫اهتمــام بیشــتری‬ ‫می ورزیــد و ان را مهم‬ ‫قلمداد می کنید؟‬ ‫مســوولیت دبیــر جشــنواره در‬ ‫هماهنگی اجرای جشــنواره اســت‪.‬‬ ‫ولی ســعی من بر این است که هرچه‬ ‫بهتــر و پررنگ تــر جایــگاه صنعت‬ ‫پالستیک در جامعه نمایان شود‪.‬‬ ‫برگزاری این جشنواره تا‬ ‫چه اندازه سبب پیشرفت‬ ‫شــرکت های فعــال در‬ ‫حوزه صنعت پالستیک‬ ‫و در کل روند رو به بهبود‬ ‫این عرصه شده است؟‬ ‫اندازه گیری پیشــرفت شرکت ها‬ ‫نیاز به یک تحقیــق میدانی دارد ولی‬ ‫انچه که به نظر می رســد روند بهبود‬ ‫مثبت ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫همانطور که اشــاره شد‬ ‫شما ســابقه حضور در‬ ‫ادوارگوناگــونبرگزاری‬ ‫این جشــنواره را دارید‪،‬‬ ‫اگر ممکن اســت به بیان‬ ‫خاطراتی از برگزاری این‬ ‫جشنواره بپردازید‪.‬‬ ‫یکی از خاطراتی کــه از دوره قبل‬ ‫به یــاد دارم مربوط بــه تهیه گزارش‬ ‫تلویزیونــی درشــهر از جشــنواره‬ ‫هشتم اســت‪ .‬کارگردان گروه از من‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫خواست که مصاحبه ای به عنوان دبیر‬ ‫جشنواره با من داشته باشد‪ .‬زمانی که‬ ‫من اماده مصاحبه شــدم کارگردان‬ ‫درخواســت کرد که من کرواتم را باز‬ ‫کنم و بدون کــروات مصاحبه کنم که‬ ‫من نپذیرفتم و از ایشــان خواستم تا با‬ ‫یکی از دوستان که کروات نبسته بود‬ ‫مصاحبه کند‪.‬‬ ‫شما کدام دوره برگزاری‬ ‫جشــنواره را به عنوان‬ ‫بهترین دوره می دانید؟‬ ‫به نظر من هــردوره از دوره پیش‬ ‫باید بهتر باشــد و تالش می کنیم که‬ ‫جشــنواره نهم بهتر از هشــت دوره‬ ‫گذشته باشد‪.‬‬ ‫با توجــه بــه برگزاری‬ ‫جشــنواره‪ ،‬توقــع چه‬ ‫اورده ای از ان دارید و تا‬ ‫به امروز کدام یک از ان ها‬ ‫محقق شده است؟‬ ‫همان طــور هم کــه در پاســخ‬ ‫ســواالت گذشــته گفتــم تحقــق‬ ‫انتظارات در پایان جشــنواره و از دید‬ ‫شرکت کنندگان مشخص می شود‪.‬‬ ‫بازخوردهــای برگزاری‬ ‫جشنواره از سوی مدیران‬ ‫شــرکت های گوناگون‬ ‫صنعت پالستیک چگونه‬ ‫بوده است؟‬ ‫هیچگاه نمی توان در یک جمع و یا‬ ‫یک صنعت بازخورد یکسان دریافت‬ ‫کرد‪ .‬ولی بــا توجه بــه بازخوردهای‬ ‫هشــت دوره گذشــته نظر اکثریت‬ ‫مثبت بوده و میزان شرکت کنندگان‬ ‫و تشــویق ان هــا نشــان دهنده این‬ ‫رضایت است‪.‬‬ ‫غالبا با چه نوع انتقادهایی‬ ‫مواجــههســتیدوفکر‬ ‫می کنیــد بیشــتر نگاه‬ ‫تخریبی دارند یا سازنده؟‬ ‫خوشــبختانه در وهله اول تعداد‬ ‫انتقادها نســبت به شرکت کنندگان‬ ‫بســیار اندک و انتقادهای سازنده و‬ ‫راه گشا خیلی بیشتر از نوع تخریبی‬ ‫ان بود کــه از این نظر مــن از تمام‬ ‫همــکاران و شــرکت کنندگان‬ ‫در جشــنواره های پیــش بســیار‬ ‫سپاسگزارم‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫علیرضا ترک با اشاره به برگزاری نهمین جایزه‬ ‫ملی صنعت پالستیک‪:‬‬ ‫این بار نوبت‬ ‫مدعیان است‬ ‫علیرضاترکعضوهیاتداورانوارزیابارشدنهمین‬ ‫دوره از جایزه ملی صنعت پالســتیک‪ ،‬با پیشنهاد‬ ‫طرح ارزیابی واحدهای صنعتی در قالب مدلی تازه‪،‬‬ ‫توانست داوری و رده بندی واحدها را در این دوره به‬ ‫چالشی بزرگ بکشاند‪ ،‬موضوعی که بهانه‪ ‎‬گفت وگوی‬ ‫مابااوشد‪.‬انچهدرپیمی خوانیدگفت وگویتفصیلی‬ ‫ما با این سرارزیاب جوان است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫جنابترکاجازهبفرماییدبااینپرســشاغازکنیم‬ ‫که ایا اهدای جوایز به بخش های مختلف روال خاصی‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫دارد؟‬ ‫بخش مربوط به بنــده فراینده ها و متد در قبال جایزه اســت‪ .‬در‬ ‫هشــت دوره ی اخیردر زمینه ارایه جایزه تغییراتی داشته ایم‪ .‬بحث‬ ‫اصلی دادان جوایز به سازمان هایی بود که در حوزه مدیریتی کار کرده‬ ‫اند و در این راستا بهبود مستمری داشته اند و به تعالی که مد نظر ما بود‬ ‫دست یافته اند‪.‬اما مبحث اصلی این است که خود جایزه هم باید بهبود‬ ‫ها و تعالی را در بحث فرایند جایزه داشته باشد یعنی جایزه هم هر سال‬ ‫باید نسبت به سال قبل بهتر شود و به سمت تعالی حرکت کند‪.‬‬ ‫با توجه به توضیحات شما برای سالی که در ان هستیم‬ ‫در این زمینه چه تصمیماتی اتخاذ کرده اید؟‬ ‫امســال با توجه به تجریبات قبــل تصمیم گرفتیــم یک بهبود‬ ‫جدی تــری در روال و فرایند ان صورت دهیم‪.‬یکــی از افرادی که در‬ ‫این زمینه پیشــنهاد داد خود بنده بود و مابقی دوســتان هم با توجه‬ ‫به صحبتهای بنده مصم شدنند که پیشنهاد بنده را عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫پیشنهاد شما دقیقا چه بود؟‬ ‫پیشــنهاد من یک الگو برداری از روال های مختلف و جایزه هایی‬ ‫بود که در اروپا هر ساله اجرا می شــود‪.‬از همین رو این روال دقیقا ‪10‬‬ ‫سال است که در ایران در حال انجام بوده و به خوبی جا افتاده است‪.‬‬ ‫ما یک ســری تفاوتهایی با دیگر کشورهای اروپای‬ ‫داریم در این تصمیم گیــری ایا این اختالفات هم مد‬ ‫نظر قرار گرفته است؟‬ ‫بله؛ ما براساس نیازهای صنعت کشورمان تا حد خیلی زیادی این‬ ‫فراینده ها را ســاده تر کردیم که با توجه به واحدهای متقاضی و سطح‬ ‫ع خــود بتوانیم ان ها را اجرایی کنیم که این امر منتهی شــد به‬ ‫صنای ‬ ‫پیشــنهاداتی که هم تغییرات خیلی کلیدی در پرسش نامه به وجود‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫اید هم تغییرات در فرایندها؛ یعنی هم کارها و فعالیتها دچار تغییرات‬ ‫اساسی شده و هم خود پرسشنامه دچار تحوالت کارسازو مفید شود‪،‬‬ ‫البته باید تاکید کنم که مالک ما فقط پرسشنامه نبود بلکه به مسایل‬ ‫دیگری هم اهمیت می دادیم‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬مبحث دیگری که برای ما مهــم بود ان بود که بدانیم‬ ‫پرسش نامه در چه فرایندی قرار اســت مورد مطالعه قرار گیرد‪ .‬ما در‬ ‫این دو بخش تغییرات عمده ای داشتیم در فرایندها اهم تغییراتی که‬ ‫صورتگرفتهاینبودهکهجایزهســطحبندیشــده‪،‬مادرسال های‬ ‫قبل یک جایزه واحد نمونه داشتیم که در فرایند ارزیابی به این نتیجه‬ ‫می رسیدند که یک سازمان یا دو ســازمان در واقع متسحق دریافت‬ ‫عنوان واحد نمونه بودند‪ .‬اما در حال حاضر سطح بندی صورت گرفته‬ ‫پنج ســطحراتعریفکردیمباسطوحامتیازدهیمشخص‪،‬سهسطح‬ ‫در سطح تندیس ها؛ تندیس بلورین‪ ،‬تندیس سیمی و تندیس زرین‪،‬‬ ‫و دوسطح تقدیر نامه دوستاره و سه ستاره؛ حاال سازمان ها در خروجی‬ ‫این فرایند باتوجهبهامتیازیکهازپرسشــنامهدریافتمی کنندقرار‬ ‫میگیرند و در این سطح بندی ها رنک می شوند و در واقع در سطح خود‬ ‫معرفی شــده و ما واحد نمونه دیگری نداریم‪ .‬همچنین عنوان جایزه‬ ‫هم تغییر کرده و به عنوان واحدهای برترشناخته می شوند‪.‬‬ ‫این واحدهای برتر چه کارایی دارند؟‬ ‫واحد های برتر در ســطوح مختلف می تواند حائز شــرایط شوند‪،‬‬ ‫تغییــرات دیگری که در حوزه فراینــد رخ دادان بود که در دروه های‬ ‫قبل‪ ،‬سازمان مستنداتی ارائه می کرد‪ ،‬برای مثال‪ ،‬یک مصاحبه انجام‬ ‫می شد و در هیات داوران تصمیم گیری می شد و چندین سازمان که‬ ‫از نظر هیات داوران ســطح باالیی داشت‪ ،‬انتخاب می شد تا بازدیدی‬ ‫توســط هیات داروان صورت گیرد‪ .‬اما تغییرات امســال بدین گونه‬ ‫اســت که تمام متقاضیان باید ارزیابی شــوند و این ارزیابی هم باید‬ ‫ارزیابی مبتی بر واقعیت ها و مبتی بر شــواهد عینی و مستندات باشد‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫در نتیجه نیاز به این بود که تیم هــای ارزیابی را اماده کنیم‪ ،‬بنابراین مدیر برتــر حرکت می کرد؛ جایزه مدیر موفق هــم چون ضرورتی به‬ ‫یکی از مهمترین تغییراتی که این فرایند دارد اضافه شــدن تیم های ظهورش نداشــته انرا حذف کردیم‪،‬بهایــن خاطرکهدیگر ما اینجا‬ ‫ارزیابی اســت‪ ،‬یعنی ما یک هیات داوران حــدود ‪ 20‬نفره داریم که ســطح بندی داریم و هر واحد می تواند در این سطوح خود را ارزیابی‬ ‫انان قاعدتا نمی توانند همه سازمان ها را باهم ارزیابی کنند‪ ،‬به همین کند و در یکی از این ســطوح قــرار گیرد ‪ .‬تغییر دیگــر در این فرایند‬ ‫منظورتیم های‪3‬تا‪6‬نفرهراتاســیسکردیمکهحداقلیکروزکامل برمی گردد‪ .‬به هر حــال تصمیم گرفتیم امســال در این فرایند‪ ،‬یک‬ ‫را در ســازمان حضور داشته باشند و سازمان را مبتنی بار پرسشنامه و گزارش بازخورد تیم ارزیابی تهیه شــود‪ ،‬که گزارش نســبتا کامل و‬ ‫خوبیبرایایجادارزشدرسازمانهایمتقاضیخواهدبود‪.‬یعنیاگر‬ ‫شواهدارزیابی کنند‪.‬‬ ‫سازمان متقاضی وقت گذاشته و بررسی درستی صورت داده باشند‪،‬‬ ‫کار این تیم ها به چه صورت بود؟‬ ‫ایــن تیم ها برای این کــه بتوانند ارزیابــی یک نواخت و خروجی ان شــرکت در این فرایند‪ ،‬برای خود خروجی و دســتاوردی خواهد‬ ‫های یک سانی داشته باشــند باید اموزش می دیدند؛ امروز هم که در داشت تا بتواند گزارش خوبی به ســازمان ارائه کند که این گزارشات‬ ‫خدمت شما هستیم دوره اموزش و تربیت ارزیاب است و هیات داوران حتما برای سال های بعد برای سازمان های مربوطه می تواند راه گشا‬ ‫براساسگزارشهیاتارزیابیاینتیمهاقضاوتمی کندودیگرمانند باشــد و روی این گزارش برنامه ریزی کند تا نقــاط قوت خود را بهتر‬ ‫گذشته مستقیما با سازمان ها ارتباط نخواهند داشت‪ ،‬در این صورت بشناسد و بیشتر به ان ها متکی باشــد و در واقع سازمان ازریابی شده‬ ‫هیاتداورانبراســاسارزیابیاینتیم هاســتکهارزیابیوقضاوت سعی کند با برنامه ریزی صحیح دوره های بعدی را اصالح کند‪.‬‬ ‫به غیر از این تغییرات تغییر مهم دیگری هم تا به امروز‬ ‫می کند‪ .‬البته اگر هیات داوران صالح بداند می توانند بار دیگر مراحل‬ ‫صورت گرفته است؟‬ ‫کار را بازبینی کنند‪.‬‬ ‫بله؛ از عمده تغییرات‪ ،‬ایجاد انگیزه برای تمام سطوح است؛ به این‬ ‫فرایند کار تیم ارزیابی به چه صورت است؟‬ ‫در حال حاضر تیم هایارزیابیگزارشخودرابههیاتداورانارایه معنا که این مدل‪ ،‬به اندازه کافی مدل متعالی اســت که سازمان هایی‬ ‫که در سطوح بسیار باالیی قرار دارند بتوانند‬ ‫می کنندوانهابعدازقضاوتوداوریامتیازاترا‬ ‫در این مدل و جایزه شرکت کرده و به سطوح‬ ‫نهاییمی کنند‪.‬درگذشتهکاربهاینمنوالنبود‬ ‫تغییرات امسال بدین گونه‬ ‫هم‬ ‫ هایی‬ ‫ن‬ ‫سازما‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پیدا‬ ‫دســت‬ ‫باالتری‬ ‫هیات داوران هم کار ارزیابــی و هم کارداوری‬ ‫‪19‬‬ ‫باید‬ ‫متقاضیان‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫که از بلوغ کمتری برخوردارند‪ ،‬اجازه ورود به‬ ‫را خود انجام مــی داد‪ .‬حال این دو اصل تفکیک‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫ارزیابی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫ارزیابی‬ ‫فرایند شرکت را دارا هستند‪ .‬در سطوح پایین‬ ‫شــده‪ ،‬یعنی یک تیم کار ارزیابی و تیم دیگر هم‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫کار قضــاوت را بر عهــده دارد و کار عدالت مدار ارزیابی مبتی بر واقعیت ها و مبتی تر نیز با ایجاد فضای باز کاری‪ ،‬وارد یک مسیر‬ ‫بر شواهد عینی و مستندات باشد‬ ‫منطقی مدیریتی می شــوند؛ یعنی در دوره‬ ‫تر دنبال می شــود‪ .‬یعنی دیگر همه چیز با نظر‬ ‫ های‬ ‫هیات داوران و مبتنی بر نظر تیم ارزیابی نیست‪ .‬در نتیجه نیاز به این بود که تیم‬ ‫های گذشته اگر ســازمانی واحد نمونه می‬ ‫ارزیابی را اماده کنیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫شد دیگر انگیزه ای برای شرکت در دوره های‬ ‫تیــمارزیابــی‪،‬ارزیابیمی کندوگزارشــیبه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بعدی را نداشــت که این روال در حال حاضر‬ ‫هیــات داوران می دهد و بعد از ارائه نمره‪ ،‬هیات‬ ‫فرایند دارد اضافه شدن تیم های‬ ‫تغییر کرده اســت؛ البته در حــال حاضر ما‬ ‫ن را تاییــد یا رد می کند‪ ،‬که اگر رد کند‬ ‫داوران ا ‬ ‫است‬ ‫ارزیابی‬ ‫واحد نمونــه به ان معنا دیگــر نداریم که در‬ ‫تیم ارزیابی موظف است که ایرادات و اشکاالت‬ ‫یک حوزه ای در یک ســطح قرار گیرد‪،‬برای‬ ‫را برطرف سازد وگزارش را دقیق تر انجام دهد‪.‬‬ ‫همه این فرصــت وجود دارد که ســال بعد‬ ‫امتیازدهی ایــن کار درنهایت به‬ ‫ســطح خود را بهتر کند‪ .‬ما اعتقاد داریم همان طور که مســیر تعالی‬ ‫عهده چه کسانی است هیات داوران یا تیم ارزیابی؟‬ ‫هیــات داوران نمی توانــد امتیــازی را تعیین کنــد و درنهایت یک مسیر بی پایان است و همیشه جا برای پیشرفت وجود دارد اینجا‬ ‫امتیازدهــی باتیم ارزیابی خواهــد بود در فرایندها تعریف شــده تا هم این فرصت برای همه سازمان ها هست که هر سال در این مسابقه‬ ‫هرجا که الزم شــد هیات داوران می تواند تیم ارزیابی را فراخوانده به شــرکت کنند و خود را مورد محک قرار دهند‪ .‬این عمده تغییرات در‬ ‫جلسه ایکهعالوهبرگزارش‪،‬توضیحاتشفاهیتیمارزیابیراشنیده بخش روال ها و فرایندها اســت البته بخش های زیــادی دارد که در‬ ‫و مستندات ان ها را بررســی کند تا در نهایت رای هیات داوران صادر ایین نامه ای برای راهنمایی متقاضیان تدوین شده و سعی درمستند‬ ‫سازی این مبا حث داریم‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایا منافعی که در این امر وجود دارد شفاف سازی شده‬ ‫با این اوصاف یعنی در گذشــته کار روال عدالت مدار‬ ‫است؟‬ ‫نداشته است؟‬ ‫بله؛ تمــام معیارها اعم از اینکه چطور باید ارزیابی شــوند و منافع‬ ‫اشتباهبرداشــتنشود؛تاکیدمی کنم حرفمنبدینمعنانیست‬ ‫که قطعا عدالت را در دوره های قبل نداشتیم‪ ،‬بلکه هیات داوران همه چیست و ‪...‬همه چیز شفاف شده اســت‪ .‬این عمده تغییرات در بحث‬ ‫افرادی بودند که بــه هر حال از ســازمان های مختلف گرد هم جمع فرایندهاســت اما در بحث پرسش نامه ما سعی کردیم پرشش نامه ها‬ ‫شدهوانســان های شریفوبزرگیبودند امارویکردومکانیزماعدالت را بر اســاس یک مدل تهیهکنیم‪.‬یکــی از زمینه های بهبود جایزه در‬ ‫سالهای گذشته همین بود که مدل و مبنا و متولی برای ارزیابی کمتر‬ ‫مدارتر شده است‪.‬‬ ‫در این فرایند ما جایزه ای داشــتیم با نام مدیران موفق که تقریبا وجود داشته و پرسشنامه ای بر اساس تجربه شخصی افراد تهیه شده‬ ‫نقشه تشویقی داشــته؛ یعنی اگر واحد نمونه نمی شد به سمت واحد بود‪ ،‬ما هم در حال حاضر همین پرسشنامه را در دست در دست داریم‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫و همان ها راتوسعه داده ایم‪ .‬هم اکنون حدود ‪ 250‬پرسش تهیه شده‬ ‫یعنی یک پرسشنامه ‪ 50‬یا‪ 60‬سوالی به ‪ 250‬تا‪ 300‬پرسش‪ ،‬رسیده‬ ‫است اما این براساس یک مدل است یعنی یک منطق و مدل دارد‪.‬‬ ‫چند مدل و معیار در این برنامه وجود دارد؟‬ ‫پنج معیار تعریف شــده است‪ 26 ،‬پرسش زیر معیار تعریف شده و‬ ‫تعدادی دیگر از ســواالت پرسشنامه حول و محور مبانی منطقی این‬ ‫مدل مشخص شده است؛ البته تمام این موارد در دوره های اموزشی‬ ‫تعلیلم داده می شود‪.‬‬ ‫این مدل از نمونه خاصی الگو برداری شده است؟‬ ‫خیر؛ این مدل را از جای خاصی نیاوردیم‪ .‬این مدل برداشتی والگو‬ ‫برداریازمدل هایاروپاییومدلجایزهملیســتکهدرحالحاضر‬ ‫در کشور استفاده می شود؛ پایه ان همان «ای اف کی» معروف است‬ ‫یعنــی اصول اصلی و حتــی معیارهای اصلی ان تقریبــا از انجا ایده‬ ‫گرفته شده است؛ اما به خاطر این که سطح سازمان هایی که ما با ان ها‬ ‫ارتباط داریم عموما صنایع کوچک و ســازمان هایی هستند که کمتر‬ ‫کار کردند پس طبیعی اســت که مدل «ای اف کی» را شاید زود مبنا‬ ‫قراردادیم اما این روش کار را ساده تر کرده ست‪ ،‬هر چند درنظر داریم‬ ‫ســال های دیگر اگر این موضوع مورد اقبال قرار گرفت و سازمان های‬ ‫متقاضی توجه و عالقمندی نشــان دادند‪ ،‬این مدل متناســب با نیاز‬ ‫دست خوش تغییراتی شود‪.‬‬ ‫تــا اینجای کار بــا به کارگیــری ایــن روش ایا با‬ ‫‪20‬‬ ‫بازخوردهایی هم روبه رو شده اید؟‬ ‫هنوز به جایی نرســیدیم که خیلی بازخورد عملی ببینیم در واقع‬ ‫‪ PLASTIC‬بازخورد باید زمانی رخ دهد که ما درحال اجرا و ارزیابی باشــیم‪ ،‬نا بعد‬ ‫در واقع مشکالت ارزیابی‪ ،‬شناسایی شــود‪ ،‬بازخورد از سازمان های‬ ‫اصلی که مشتری دائمی این فرایند هستند گرفته شود و بعد بر اساس‬ ‫ان تجزیه و تحلیل اتفاق افتد‪ .‬بنابراین چــون ما هنوز به مرحله اجرا‬ ‫نرســیده ایم و هنوز در مرحله طرح و اموزش هســتیم‪ ،‬برای گرفتن‬ ‫بازخورد خیلی زود اســت‪ .‬بازخورد باید زمانی گرفته شود که کاری‬ ‫صورت گرفته باشــد‪ .‬به هر حال بازخوردهایی کــه هیات داوران در‬ ‫جلسه داشتند وقتی به منظور پیشنهاد ارائه شد‪ ،‬بازخوردهای خیلی‬ ‫متفاوتی در پی داشت‪ .‬یعنی عده ای موافق و عده ای هم مخالف بودند‬ ‫اما به هر حال بیشــتر موافقت خود را اعالم کردند که این اتفاق بیافتد‬ ‫که افتاد‪.‬‬ ‫دلیل مخالفت انان با این مدل چه بود؟‬ ‫مخالفان این مدل بیشتر بر این باور بودند که شاید این طرح برای‬ ‫سازمان ها خیلی سخت گیرانه باشــد و استتدالل ما هم این است که‬ ‫شاید این مدل سختگیرانه اســت اما به همان میزان که دشوار است‬ ‫همانقدر هم به نظــر راحت خواهد بود‪ ،‬به دلیل اینکه ســطح بندی‬ ‫دارد‪ .‬مثال سازمان هایی داریم که به قول دوستان شاید خیلی نتوانند‬ ‫امتیاز بگیرند اما در ســطح یک ما ‪ %25‬امتیاز دارند‪ .‬یعنی اگر کسی‬ ‫از این مدل ‪ %25‬امتیازات بگیرد دراولین ســطح جایزه گرفته است‪،‬‬ ‫پس ســطح خود را می شناســد و کار راحت پیش می رود‪ .‬در مقابل‬ ‫دالیــل ماهم انبودکه بههر حالاگر ماهــم می خواهیم دیدیرابه‬ ‫سازمان ها ارایه دهیم بایدمدلی را ارائه کنیم که این مدل سقف را هم‬ ‫در نظر بگیرد‪ ،‬حاال اگر یک سازمانی سطحش خیلی باال بود و توانست‬ ‫امتیازاتباالییبگیرداوهمبایدکارپشــتیبانیراانجامدهد‪.‬یعنیما‬ ‫یک مدلی را ارائه می دهیم تا هم ان را کاور کند هم ســازمان با امتیاز‬ ‫کمتر ان را هم مد نظر قرار دهد تا یک مسیری ایجاد شود برای رشد و‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫توسعه همه جانبه؛ اما دوستان تحلیلشان این بود که عموم صنعت ما‬ ‫نمی تواند خیلی امتیازات باالیی از این طرح دریافت کند و شــاید این‬ ‫باعثسرخوردگیشودودرسال هایبعدشرکتنکنندوحتیامسال‬ ‫هم شرکت نکنند‪.‬البته این مسئله درست است و احتمال دارد تا عده‬ ‫زیادی نتوانند امتیــازات را بگیرند اما واقعیت این اســت که تحلیل‬ ‫شــخصیبندهاستمابایدبااینکارجایزهرابهچالشبکشیم؛فضای‬ ‫مدیریت ســازمان را ما باید وارد چالش کنیم که اوال متولیان متوجه‬ ‫این رخداد شوند و بعد نظرخود را در این زمینه اصالح کنند‪.‬‬ ‫به هر حال باید از یک جایی شــروع کرد که اولین نقطه ان هم این‬ ‫اســت که باید متوجه این این گپ بشویم و اگر کســی به سازمان ها‬ ‫نگوید که شــما انقدر گپ دارید‪ ،‬قطعا گپ شناسایی نشده و روی ان‬ ‫برنامه ریزی نمی شــود و هیچ برنامه بهبودی هم برای رفع ان صورت‬ ‫نمی گیرد‪ .‬در هر صورت موافقان این طرح خیلی بیشــتر بود که این‬ ‫طرح انجام شود‪.‬‬ ‫بعد از این مراحل تیم های ارزیــاب چگونه انتخاب‬ ‫شدند و اصال چند تا تیم هستند؟‬ ‫ما امسال سه تا تیم را در نظر گرفتیم شاید هم چهار تا بشوند‪ ،‬همه‬ ‫چیز بستگی به واحد های متقاضی دارد‪.‬‬ ‫هر تیم از چند نفر تشکیل شده است؟ و اعضای ان ها‬ ‫چگونه انتخاب شدند؟‬ ‫فعالسهنفرهستندچونســال هایاولاستومنفکرمی کنمکه‬ ‫سطحسازمان هاییهمکهشرکتکردندشایددرسطحموردنظرنباشد‪،‬‬ ‫اماشــایددرسال هایبعداگرسطحبهسمترشدوسطحتعالیسازمان‬ ‫وترقیمدیرتسازمانبیشترباشــدماهمنیازبهارزیابی هایقوی تری‬ ‫داشتهباشیمچراکههمنیازبهتیمبیشتروهموقتبیشتراست‪.‬منفکر‬ ‫می کنمکهامســالهمانتیم هایسهنفرهکافیهستندتاکمکمبرای‬ ‫سال هایبعدببینمکدامدوستانشرکتمی کنند‪،‬منفکرمی کنمکهدر‬ ‫صنعتماخیلیازسازمان هاهستندکهبسیارمتعالیهستندهمیناالن‬ ‫سازمان های خیلی خوبی داریم که در این جایزه شرکت نکرده اند شاید‬ ‫اینمدلان هاراهمترغیبکندتادردورهبعدنیزشرکتکنند‪.‬‬ ‫البته در ان روی سکه کمی سخت گیری هم دارید؟‬ ‫بله‪ ،‬قطعا‬ ‫خب همین موضوع ممکن اســت برخی را پس زده و‬ ‫برخی دیگر را ترغیب کند؟‬ ‫بله من خودم شخصا بازخوردهایی داشــتم که بعضی از واحدها‬ ‫که جویای چرایی شرکت نکردن در این طرح شدند‪ ،‬گفتند این مدل‬ ‫انقدر توانمند نیســت و از نظرشان ساده بود‪ .‬به هر حال ما همین االن‬ ‫در صنعت پالستیک دوستانی داریم که با مراکز دولتی کار می کنند و‬ ‫یک سری الزامات مشتریان و الزامات دولتی را مجبور هستند پوشش‬ ‫بدهند‪ .‬همچنین یکسری اســتاندارها را باید بگیرند‪ ،‬ان استاندارها‬ ‫موضوعاتی را به ان ها دیکته می کند که اجباری بوده اســت؛ باالخره‬ ‫در سازمان های خود یکسری سیستم های مدیریتی را توسعه دادند‬ ‫و ان ها االن بســیار توانمند هستند‪ .‬اما در کل احساس انان شاید این‬ ‫بوده که حضورشــان در این جایزه تفاوتشان با بقیه را نشان نمی دهد‬ ‫اما ما االن این دوســتان را به چالش دعوت می کنیــم و من معتقدم‬ ‫اینجا جایگاه مدعیان اســت و اتفاقا باید ان ها بیشتر شرکت کنند که‬ ‫امیدواریم اگر شرکت نکردنند ســال دیگر فرصت را غنیمت بدانند و‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫اطالع رسانی چگونه بوده است؟‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫بههرحالچوندیرتصمیمگیریشداطالعرسانینبودهومنفکر‬ ‫این مدل پیشنهادی اسم هم دارد؟‬ ‫می کنم ما باید منتظر نتایج این برای سال های بعد باشیم که ببنیم چه‬ ‫ببینید مدل ازریابی جایزه صنعت پالســتیک در ایران هم که در‬ ‫اثری می گذارد و مدل به کمک شــما ترویج پیدا کند و دوستان از این حال حاضر داریم درســت مانند مدل «ای اف کی هست» اما به مدل‬ ‫طرح مطلع شوند اما ارزیاب ها براســاس یک فراخوان انتخاب شدند ارزیابی جایزه سازمان تعالی تغییر پیدا کرد چون به هر حال تغییراتی‬ ‫یــکفراخوانعمومیدادیمحدود‪12‬اتا‪ 13‬نفرباعنوانارزیابثبت در ان لحاظ شــده و با توجه به شرایط کشور نام این طرح مدل ازریابی‬ ‫نام کردند ‪.‬‬ ‫کیفیت یا مدل ارزیابی واحدهای صنعتی پالستیک شده است‪.‬‬ ‫یعنی تحصیالت کارشناسی دارند؟‬ ‫شما دوره پیش هم حضور داشتید؟‬ ‫شرکت‬ ‫دارند‬ ‫دکترا‬ ‫مدرک‬ ‫در این سیستم از اساتید دانشــگاه که‬ ‫بله من در دوره پیش نیز حضور داشتم‪.‬‬ ‫کردند تا دوســتانی که در یک واحد پالســتیک کارشناس هستند‪،‬‬ ‫اما این اولین دوره است که این پیشنهاد را داده اید ؟‬ ‫برخیازاعضایهیاتداورانهموقتیمدلتشــریحشــدابرازعالقه‬ ‫بله من دوره پیش دوره اولی بود که شــرکت کردم و گزارشی دادم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫که این فرایند داوری ها و ارزیابی ها را بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫قرار بــود در هر تیــم ارزیابی یکی از‬ ‫اگر امکان دارد از تحصیالت و تجریات خود در‬ ‫اعضای هیات داوران هم باشد؟‬ ‫این حوزه هم برای ما بگویید‬ ‫داریم‬ ‫اعتقاد‬ ‫ما‬ ‫بله‪ ،‬االن در این جلسه شــرکت کردند وما بعد از‬ ‫منعلیرضاترکهســتمتحصیالتممهندســی‬ ‫مسیر‬ ‫که‬ ‫ طور‬ ‫ن‬ ‫هما‬ ‫این اموزش چون به شکل کارگاه و یک سری کارگاه‬ ‫صنایع اســت و مدیرعامل شــرکت پایــدار پلیمر‬ ‫تعالی یک مسیر‬ ‫اموزشی است‪ ،‬یک سری کیس مطرح می شود که در‬ ‫هستم و تقریبا حدود ‪ 14‬ســال است که در کنار این‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ پایان‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫انجا می توانیم این فرایند را به کمک این دوستان یک‬ ‫کار اجرایی و مدیریتی که داشــتیم‪ ،‬سابقه حضور از‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫جا‬ ‫ازریابی کنیم تا متوجه بشویم در چه سطحی هستند‬ ‫ابتدا در فرایند جایزه ملــی را دارم یعنی از زمانی که‬ ‫هم‬ ‫اینجا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫و چقدر می توانند در این فرایند به ما کمک کنند‪ .‬در‬ ‫ما بــا اروپایی ها اموزش دیدیم ‪ .‬ســال های اول هیچ‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫واقع انتهای این فرایند می توانیم صالحیت این تیم را‬ ‫تجربه ای در کشــور وجود نداشت برای این مدل ها و‬ ‫سازمان ها هست که‬ ‫هم به نوعی ازریابی کنیم انتهای این فرایند تصمیم‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫تا‬ ‫ مدند‬ ‫ا‬ ‫ ‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اروپا‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫تینیرهای‬ ‫حتی‬ ‫معموال‬ ‫‪21‬‬ ‫مسابقه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫می گیریم این دوستانی که به عنوان ارزیاب هستند‬ ‫که ارزیابان زیادی تربیت شدند ما هم در همان موقع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫بعد از این به عنوان ارزیاب با ما همکاری بکنند یا خیر‪.‬‬ ‫تربیت شــدیم و در تمام این ‪ 14‬سال در خدمت این‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫محک‬ ‫مورد‬ ‫حاال در چه سطحی باشــند ازریاب باشند یا اعضای‬ ‫جایزهبودمواز اعضایارشــد جایزهملیهســتموبا‬ ‫ارشد‪ ،‬امشب بعد از این پایان جلسه مشخص می شود‬ ‫کمیته علمی نیز همکاری هایی داشته ام‪.‬‬ ‫ما چند تــا ازریاب داریم چند تا ازریاب ارشــد داریم‬ ‫یعنی عالوه بر کارهــای اجرایی و مدیریتی‬ ‫که اگر هم الزم باشد و دوســتان هیچکدام در سطح ارزیاب یا ازریاب‬ ‫سابقه این چنینی هم داشته اید؟‬ ‫ارشد نباشــند راه دیگری هم وجود دارد باالخره االن ما بعد ‪ 10‬سال‬ ‫بله‪ ،‬پیشنهاد این مدل حاصل تجربه این سال ها است‬ ‫درمملکــتازریابحرفه ایداریمکهبهمی توانیمان هارافرابخوانیم‬ ‫به عنوان سوال پایانی با توجه به این که بسیاری از این‬ ‫وبه عنــوانازریاببیرونیکهحرفه ایهســتندواموزشهایالزمرا‬ ‫افراد چه داوران و ارزیاب ها چه صاحبان شــرکت ها‬ ‫دید ه اند‪ ،‬اســتفاده کنیم اما شــخصا امیدوارم این اتفاق نیافتد؛‬ ‫امکان دارد همدیگر را بشناسند‪ ،‬ایا تاثیری در داوری‬ ‫چون یکی از کارکردهای جایزه این است که از همین اموز ش ها‬ ‫ها نخواهد داشت؟‬ ‫و همین کارشناسان که کارشناســان صنعت پالستیک هستند‪،‬‬ ‫بله همیشــه این ســوال بوده‪ ،‬ببیند طی ســال های گذشته این‬ ‫استفاده شــود‪ .‬اگر سال اینده متقاضی بیشــتری داشته باشیم حرف ها بوده و برای اینکه حــرف و حدیث ها رو کم کنیم این تفکیک‬ ‫این افراد به صورت رایگان اموزش داده می شــوند و در ادامه نیز ارزیابان و هیات داوران این کمک را می کند که این نقایص کمتر شود‬ ‫به سازمان خودشان بازمی گردند‪ .‬این ها در ادامه‪ ،‬ارزیا ب هایی چون االن هیات داوران گزارش را تایید یا رد می کند پس هیات داوران‬ ‫می شــوند که دیگر توانمند شــده و حتی می توانند کمک حال حسابش ســوا شــد؛ می ماند هیات ازریابی که در خط مقدم باید در‬ ‫ســازمان خود نیز باشند‪ .‬احتمال ســال بعد می توانند مشتریان ســازمان ها نفوذ و ازریابی کنند و نتایج رو اعالم کــرده و امتیازات رو‬ ‫این فرایند باشــند و در این فرایند شــرکت کنند و پویشی ایجاد مشخص کنند‪ ،‬ما معیارهای تضاد منافع را تعریف کردیم این معیارها‬ ‫بشــود که این پویش هدفش در اخر تعالی سازمان های صنعتی در انتخاب تیم ها رعایت می شــود هم از سازمان متقاضی امضا گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫می شــودهمازارزیابکهمنبنابرمعیارهایتضاد منافعکهمشخص‬ ‫جناب ترک قطعا مخاطبان ما می خواهند با سمت شما و روشن اســت با این ســازمان تضاد منافع ندارم‪ .‬اگربعدا اثبات شود‬ ‫دقیق تر اشنا شــوند‪ ،‬اگر ممکن است توضیحی ارائه که این تیم ارزیابی که مشخص شــده با سازمان در تضاد منافع بوده و‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫اعالم نکردند می توان نتیجه ارزیابی را باطــل کرد و ارزیاب هم دیگر‬ ‫من عضو هیات داوران هستم‪ .‬بنده چون پیشنهاد دهنده این طرح دعوت به همکاری نشود؛ معیارهای تضاد منافع هم کامال تعریف شده‬ ‫بودم بخش های دیگری از کار را نیز خودم به عهده گرفته ام به نوعی در اســت مثال چون واحدهای ما همه پالستیک است تعریف شده از اون‬ ‫ایران همی ‬ ‫ن روال بوده است که اگر کسی طرحی را پیشنهاد بدهد باید سازمان نباشــد مثال بادی کار ازگرایش بادی کار نباشد‪ .‬و اینکه هیچ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حمایت‬ ‫طرح‬ ‫تا انتها از ان‬ ‫رابطه کاری فروش و ‪ ...‬با هم نداشته باشند‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫مهدی پورقاضی با توجه به شکل تازه داوری ها مطرح کرد‬ ‫ارتقای صنعت پالستیک‪،‬‬ ‫اورده مدل جدید ارزیابی ها‬ ‫مهدی پورقاضــی‪ ،‬عضو هیــات داوران نهمین جایزه ملی‬ ‫جشنواره صنعت پالستیک‪ ،‬با تاکید بر این که ارتقای صنعت‬ ‫پالستیک در ایران می تواند مهم ترین و بارزترین دستاورد‬ ‫مدل جدید ارزیابی و داوری واحدهای متقاضی باشــد‪ ،‬هر‬ ‫اقدام تازه ای را ناگزیــر از مقاومت های برخی صاحب نظران‬ ‫می داند و با بیان این که مهم این اســت بدانیم رویکرد جدید‬ ‫سلیقه شــخصی یا ازمون بدون برنامه ریزی نیست‪ ،‬درباره‬ ‫هدف از برگزاری این جشــنواره با چنیــن رویکرد تازه ای‬ ‫می گوید‪« :‬بسیاری از شــرکت های معروف حتی در سراسر‬ ‫جهان‪،‬نتوانستندتولیداتخودرابابازارتقاضاتطبیقبدهند‬ ‫که اینشکستدرپیاشتباهات صورت گرفتهاست‪ .‬از این رو تولیدات خودشان را با بازار تقاضا تطبیق بدهند که این شکست در پی‬ ‫شاید اگر در مسیر درســت قرار می گرفتند این مسائل رخ اشتباهاتی است که صورت گرفته اســت و شاید اگر در مسیر درست‬ ‫نمی داد‪ ،‬به همین علت ما از طریق این جشــنواره در پی ان قرار می گرفتند این مســائل رخ نمی داد و ما از طریق این جشــنواره‬ ‫هستیم تا شرکت های عضو دچار این اشتباه نشوند‪».‬‬ ‫خواهان ان هستیم که شرکت های عضو دچار این اشتباه نشوند‪.‬‬ ‫مهمترین ویژگی این شکل از ارزیابی در چیست؟‬ ‫‪22‬‬ ‫جناب پور قاضی‪ ،‬هیات داورران با مدلی تازه ارزیابی‬ ‫همهشــرکت ها می توانند در اینارزیابی مشارکت داشته باشند با‬ ‫عملکرد واحدها را اغاز کرده است‪ ،‬چطور شد که بعد توجهبه این کههرکداماز ان هابستهبهنوعوسایزمحصول تولیدیشان‬ ‫ازهشــتدورهازبرگزاریجشنوارهبهاینروشتازه مورد ارزیابی قرار می گیرند و حسن بزرگ این ارزیابی شناخته شدن‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫رسیدید؟‬ ‫نقاط ضعف و قوت خودشان است‪.‬‬ ‫در اینجا بعد از هشت دوره جشنواره‪ ،‬دوستانی که در هیات داوران‬ ‫ایا افرادی هم بوده اند که بــا این نوع از ارزیابی زاویه‬ ‫بودند تصمیم به بازنگری در رابطه با محتوای جشــنواره گرفتند‪ .‬در‬ ‫داشته باشند و نسبت به ان گارد بگیرند؟‬ ‫این مسیر تصمیم بر این شد که از الگوهای تجربه شده جهانی استفاده‬ ‫به هر حال ناگفته نماند که هــر رویکرد جدیدی مقداری مقاومت‬ ‫استفاده شود؛ بنابراین پرسش نامه ها تغییرات اساسی کرد و هدفمند را به طور طبیعی ایجاد می کند‪ ،‬اما مهم این اســت که بدانیم رویکرد‬ ‫شــد و رویکردش با معیارهای جهانی تطبیق داده شد و در این مسیر جدید سلیقه شخصی یا ازمون بدون برنامه ریزی نیست‪ ،‬این ارزیابی‬ ‫برای تکمیل قضاوت هیات داوران‪ ،‬ارزیابی توســط ارزیابان حرفه ای مجموعه ای از تجربیات شــرکت های مختلف است که طی چند دهه‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫اخیر در کشورهای مطرح دنیا اجرا می شود‪.‬‬ ‫اگر امــکان دارد از مراحل این مدل تــازه داوری و‬ ‫برای جا انداختن این مدل از ارزیابی چه مقدماتی الزم‬ ‫تاثیرات ان بگویید‪.‬‬ ‫است؟‬ ‫اول مرحله تهیــه و تکمیل پرســش نامه ها‪ ،‬دوم مرحله اموزش‬ ‫با توجه به سابقه نسبتا طوالنی صنعت پالستیک در کشور ما‪ ،‬نوع‬ ‫ارزیاب ها و در اخر برنامه ریزی برای ارزیابی دیده شد‪ .‬امیدوار هستم مدیریت هادرهمانمحدودهمدیریتســنتیباقیماندهاســتودر‬ ‫که در ســال های جاری بتوانیم به نتایجی برسیم که در ان امتیازها را این نوع مدیریت طبیعی اســت که بعضی از معیارها و مالک ها سخت‬ ‫معرفی کرده تا با تکیه بر این روند بلندمدت فرهنگ تعالی سازمانی در تلقی شــده و کم تر به میان امده تا اسیب شناسی شوند و نقاط ضعف و‬ ‫واحدهای عضو انجمن بیش از پیش رایج شود که خود این موضوع در قدرتشان مشخص شود‪ .‬به همین دلیل ممکن است کمی با این روش‬ ‫صورت یک حرکت هدفمند باعث ارتقاعی چشــم گیر این صنعت در غریبه باشند اما اگر به شیوه درست این روش ها در طی چند سال اجرا‬ ‫اینده نه چندان دور می شود‪.‬‬ ‫بشوند‪ ،‬باعث همبستگی میان اعضا شده و از میزان مقاومت ها کاسته‬ ‫هدف اصلی از برگزاری جشــنواره صنعت پالستیک می شــود؛ البته در این راه الزم اســت که مدیریت هایمان را از روش‬ ‫و انتخاب واحدها در ســه بخش برتر‪ ،‬صادراتی و سبز سنتی و قدیمی به روش مدرن و قابل قبول جهانی تغییر دهیم‪.‬‬ ‫(بازیافت) چیست؟‬ ‫ایا امتیاز پایین برخی شــرکت ها نا امیدی ان ها را در‬ ‫اکنون در وضعیت خاصــی قرار داریم‪ ،‬هم رکــود و هم رقابت در‬ ‫پی نخواهد داشت؟‬ ‫بازار جهانی باعث ضرورت حفظ سازمان ها شده است؛ به طور معمول‬ ‫فکر نمی کنم؛ امید اســت که مدیران موفق ما از شــرکت در این‬ ‫نتایج این رکود دوام نیاوردن بعضی از واحدها خواهد بود و این پدیده ارزیابی بیم و هراسی نداشته باشــند تا حتی اگر امتیاز پایینی کسب‬ ‫فقط مختص کشور ما نیست‪ ،‬خیلی از شرکت های معروف نتوانستند کردند برایشان به منزله یک شروع خوب باشد تا یک شکست‪.‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫مرتضی نیک سرشت‬ ‫دبیر انجمن‬ ‫گام های انجمن از انتخاب هیات مدیره تا جشنواره نهم‬ ‫انجمن همگن پالستیک‪ ،‬طی یک دوره ای تحت‬ ‫تاثیر مسائل پشــت پرده بود‪ .‬هیئت مدیره تصمیم‬ ‫گرفته بود تغییرات عمده ای در نحوه اداره ی انجمن‬ ‫ایجاد کند‪ .‬در زمان اقای کیانی تفکر این بود که دفتر‬ ‫انجمن بیشتر به ســمت درامدزایی حرکت کند‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬این درامدزایی بروز مشکالتی را برای انجمن‬ ‫به همراه داشــت که پیرامون ان تصمیم بر تغییرات‬ ‫عمده در انجمن شد تا به وظایف ذاتی خود بازگردد‪.‬‬ ‫یکی از ان تغییرات گسترده در سایت بود تا همگام با‬ ‫پیشرفت تکنولو ِژی گام برداریم‪ .‬به هر حال استارت‬ ‫این تغییرات در هیات مدیره قبلــی خورد تا در این‬ ‫دوره بسط داده شود‪.‬‬ ‫در نظر داشته باشیم که در کار تشکلی نمی توان‬ ‫گفت کارهایی کــه هیات مدیره قبلــی انجام داده‬ ‫اســت قوی یا ضعیف بوده اســت‪ ،‬چــرا که تالش‬ ‫هیات مدیره ها بایــد افزایش هم دلــی و هم افزایی‬ ‫در اعضای ان انجمن باشــد چون اگــر این همدلی‬ ‫ایجاد نشــود اصال انجمن ها معنا نمی یابند‪ .‬سپس‬ ‫انجمــن باید بتواند پیشــروی اعضای خود باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از برنامه های مجمــع عمومی که هر ســاله‬ ‫برگزار می شــود‪ ،‬برنامه ریزی سال های اتی انجمن‬ ‫است‪ .‬پس اعضا هســتند که حتی به هیات مدیره ها‬ ‫جهت می دهند‪ .‬خاطرم هســت کــه چیزی حدود‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 12‬جلســه از هیات مدیره به تنظیم برنامه ای‬ ‫مدونبرایانجمنوایجادنقشــهراهگذشت‪،‬سپس‬ ‫این برنامه ها الویت بندی شــد و بعد از ان در اختیار‬ ‫کمســیون ها قرار گرفت‪ .‬این برنامه ریزی سبب شد‬ ‫تا هیات مدیره بداند چــه باید انجام دهد‪ .‬توصیه من‬ ‫این اســت که در مجمع های عمومی حتما نقشه راه‬ ‫و سیاســت گذاری های هیات مدیره مشخص شود‬ ‫تا بر اساس نقشــه راه‪ ،‬کارها به ســمت کمی شدن‬ ‫پیش برود‪ .‬دومین موضوع که خیلی با اهمیت است‬ ‫عدم حضور اعضا در کمســیون های انجمن اســت‪.‬‬ ‫خروجی بازخورد هیات مدیره ها در واقع تصمیماتی‬ ‫است که در کمیســیون ها گرفته می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫کمیســیون ها از درجه اهمیت باالیــی برخوردار‬ ‫هســتند‪ .‬اما وقتی اعضا در این جلســات شــرکت‬ ‫نمی کنند نبایــد از هیات مدیره و اعضای انجمن هم‬ ‫توقعکارهایعجیبداشتهباشندواینتوقعکهتمام‬ ‫مشکالت باید به دست هیات مدیره ها حل شود واقعا‬ ‫توقع بی جایی ست‪ .‬گرچه هم افزایی موردی نسبی‬ ‫اســت اما ما در قضیه ایران پالست متوجه شدیم که‬ ‫باالی ‪ 90‬درصد از اعضا واقعا همراه انجمن هستند‪.‬‬ ‫باید در نظر داشته باشیم که هم افزایی در صنعت‬ ‫پالســتیک متاسفانه بیشــتر موضوع محور است و‬ ‫زمانی هم که این هم افزایی ایجاد می شود در بطنش‬ ‫موضوع منافع شخصی مطرح می شود‪ .‬در بسیاری از‬ ‫مواقع دوستان حاضر نمی شوند منافع شخصی خود‬ ‫در کار تشکلی‬ ‫نمی توان گفت‬ ‫کارهایی که‬ ‫هیات مدیره قبلی‬ ‫انجام داده است‬ ‫قوی یا ضعیف بوده‬ ‫است‪ ،‬چرا که تالش‬ ‫هیات مدیره ها باید‬ ‫افزایش هم دلی‬ ‫و هم افزایی در‬ ‫اعضای ان انجمن‬ ‫باشد چون اگر این‬ ‫همدلی ایجاد نشود‬ ‫اصال انجمن ها معنا‬ ‫نمی یابند‬ ‫‪23‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫را به خاطر منافع تشــکلی کنار بگذارند و تا زمانی که این تفکر وجود‬ ‫دارد این خطر هم وجود دارد که انجمن به راه درست خودش نرود‪.‬‬ ‫در این بین باید گفت که ابتکارات قبلی در دوره های بعد بازنگری‬ ‫‪24‬‬ ‫شده است‪ .‬مثال همین االن در نحوه ی برگزاری جشنواره هم جلسات‬ ‫متعددهیاتداورانراداریمتابتوانیمجشنوارهبهتریرابرگزارکنیم‪.‬‬ ‫‪ PLASTIC‬یا حتی در نحوه ی برگــزاری تورهای صنعتی هم اصالحاتی به خاطر‬ ‫مســائل مربوط به درامدزایی باید رخ می داد‪ .‬یکــی از ابتکاراتی که‬ ‫انجمن همگن در سال های اخیر داشت موضوع تاسیس انجمن ملی‬ ‫بود و این تفکر وجود داشــت که برای هم افزایی بیشتر بین تشکل ها‬ ‫واینکهتشــکل هایزیادیازدلانجمــنهمگنبیرونامدهبودند‬ ‫انجمن ملی برای سیاســت گذاری های کالن تر شکل بگیرد اما ایده‬ ‫بــه جهت نو بودن به هدف اصلی که در ابتدا مد نظر بود نرســید‪ .‬ثبت‬ ‫انجمن ملی در اتاق ایران بقیه تشکل ها را مجبور به رعایت قوانین اتاق‬ ‫ایران کرد و این ســختی هایی را برای انجمن هایی مثل همگن ایجاد‬ ‫کرد که اعضایشــان پروانه بهره برداری دارند و لزوما کارت بازرگانی‬ ‫ندارند یا حتی گرفتن کارت بازرگانی برایشــان صرفه خاصی ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین خیلــی از همین ایده ها نیاز به بازنگــری و اصطالحا چکش‬ ‫کاری دارد‪ .‬مثال در خصوص کمیسیون بازرگانی ایده تشکیل خوشه‬ ‫پالستیک و بعد از ان حضور در بازار سلیمانیه برای اعضا ایده جدیدی‬ ‫بود یا شــرکت در نمایشگاه های خارجی که با انجمن همکاری دارند‪.‬‬ ‫بنابرایــن لزوما ایده های جدید به معنای ابتکار عمل نیســت‪ .‬گاهی‬ ‫ایده هایی برای تصییح ایده های قبلی شکل می گیرد که حتی مفید تر‬ ‫ازایده هایجدیداست‪.‬مثالدرخصوصتاسیسهنرستانپالستیک‬ ‫هنوزبرایکارجاوجودداردوبایداینایدهتکمیلشــود‪.‬بیشــترین‬ ‫تمرکز هیئت مدیره این دوره تشــکیل سیستم مالی منسجم بود که‬ ‫خدا رو شکر این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫تغییر و تحول در هیات مدیره نیز بســتگی به اعضــا دارد‪ .‬وقتی‬ ‫می بینم اعضا در کمیسیون ها فعالیت چندانی ندارند نشان دهنده ی‬ ‫این اســت که در هیات مدیره بعدی هم نباید منتظر تغییر شــگرفی‬ ‫باشیم‪ .‬جدا از موضوع اساس نامه ایی که بر طبق ان اقایان میرحیدری‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫و میربلوک نمی توانند مجددا کاندید شــوند در کمیسیون ها فعالیت‬ ‫عجیبیندیدمکهنشاندهدگروهیااشخاصی می خواهندواردانجمن‬ ‫شوند‪ .‬در دوره های قبل تالش شد تا نیروهای جوان وارد هیات مدیره‬ ‫بشــوند و این احتمال که نیروهای جوان بمانند قوی اســت مطمئنا‬ ‫شاهد تغییرات چندانی نخواهیم بود‪ .‬اعضای هیات مدیره دست کم‬ ‫باید یک روز در هفته در انجمن حضور داشــته باشند و مجموعا هفت‬ ‫تا هشت ســاعت در هفته برای انجمن و تصمیمات مربوط به ان وقت‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫درباره برگزاری جشــنواره نیز باید اضافه کنم که نشســت های‬ ‫متعدد هیات داوران با این تفکر که جایزه جشنواره باید به یک جایزه‬ ‫مهم و تاثیر گذار در صنعت پالستیک تبدیل شود‪ ،‬برگزار شده است‪.‬‬ ‫مدل های جایزه هم امسال تغییر کرده است و از حالت تندیس خارج‬ ‫و به ســه گروه طالیی‪ ،‬نقره ای و برنزی تبدیل شــده است‪ .‬جشنواره‬ ‫امسال شاهد تغییر در نحوه ارزیابی و داوری ها خواهد بود‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم روزی که کمیســیون های ما قدرتمند باشــند و‬ ‫هر کدام با دبیرهای مختص به خود عمــل کنند و به جایگاه حقیقی‬ ‫خود برســند ان روز می تواند روز قدرت انجمن باشد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫یکی از ارزوهای من داشــتن یک دبیرخانه ی دائمی برای جشنواره‬ ‫پالستیک است‪ .‬این حرف را در خصوص ایران پالست هم بارها زده ام‪.‬‬ ‫در نمایشــگاه هاییمثلچایناپالســت و یاکااز ســال هاقبلبرنامه‬ ‫ریزی ها صورت می گیرد اما ما در ایران پالســت هنوز درگیر مسائلی‬ ‫مثل زمان برگزاری هستیم‪.‬‬ ‫باز هــم تاکید می کنم انجمــن که نیازمند تجربــه بزرگ ترها و‬ ‫تالشجواناناســت‪،‬برایپیشبرداهدافخودنیازمندکمکتمامی‬ ‫اعضاست‪ .‬همگن پالســتیک در پانزدهمین سال تاسیس خود قرار‬ ‫دارد و به هــم فکری اعضای خود نیاز دارد انجمــن نیاز به ایده های و‬ ‫راهبردهای جدید دارد‪ .‬خواهشــمندم اعضا نقــش خود را پررنگ و‬ ‫تاثیر گذار ببینند‪ .‬در پایان از تمام کسانی که روزی در انجمن همگن‬ ‫انجام وظیفه کرده اند همچون اقای کیانی خانم ها لواسانی‪ ،‬خوشکام‬ ‫و کیانی قدردانی و تشکر می کنم‪.‬‬ ‫پرونده‬ ‫عملکرد یک سال اخیر هیات مدیره در بوته نقد‬ ‫انجمنورگ هاییکه‬ ‫نیازمندخونیتازهاست‬ ‫گفت و گو با کاندیدای‬ ‫هیاتمدیره‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫جواد هوبه فکر‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫مهرداد صادقی نکو‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫عملکرد یک سال اخیر هیات مدیره در بوته نقد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫انجـــمنورگ هاییکه‬ ‫نیازمندخــونیتازهاست‬ ‫ضمن احترام و ارادت‬ ‫به تک تک اعضاء هیات‬ ‫مدیره انجمن همگن که‬ ‫از دوستان مورد احترام‬ ‫هستند‪ ،‬باید از بستن‬ ‫درب های انجمن به روی‬ ‫اعضاء‪ ،‬به عنوان ضعف‬ ‫بزرگ این دوره یاد کنم‬ ‫هیات مدیــره فعلی انجمن همگن پالســتیک‬ ‫اســتان تهران بعد از تحمل فراز و نشیب های بسیار‪،‬‬ ‫با برداشتن قدم های پایانی خود در استانه برگزاری‬ ‫نهمینجشنوارهجایزهملیصنعتپالستیکبهاخر‬ ‫خط‪ ،‬نزدیک و نزدیک تر می شــود‪ .‬همین موضوع‪،‬‬ ‫بهانه خوبی برای بررســی عملکرد فعالیت یک سال‬ ‫اخیر اعضای ان به شــمار می رود تا توسط بخشی از‬ ‫خانواده بزرگ صنعت پالستیک در راستای تحقق‬ ‫اهداف بزرگ تر انجمن به بوته نقد گذاشته شوند‪.‬‬ ‫عملکرد مثبت کمســیون ها به ویژه کمسیون‬ ‫فرهنگی ‪ -‬اموزشی‪ ،‬تقویت بیش از پیش هم فکری‬ ‫و هم اندیشی هیات مدیره با ســایر اعضا‪ ،‬دست و پا‬ ‫بســته بودن انجمن برای فعالیت در ســطح وسیع‪،‬‬ ‫مرتفع کردن اختالفات داخلی‪ ،‬و استفاده از اعضای‬ ‫شایســته و با لیاقتی که توان فعالیت های جمعی و‬ ‫مشارکتی را دارا باشــند‪ ،‬در کنار نکاتی چون وجود‬ ‫هیات مدیره توانمند و قدرتمند‪ ،‬تقویت اموزش در‬ ‫زمینه صادرات محصوالت و مصنوعات پالستیکی‬ ‫به جای خام فروشــی‪ ،‬مردمی بــودن و رنج بردن از‬ ‫نبود حمایت بخش خصوصی ان هم برخالف شعار‬ ‫دولت مردان‪ ،‬از جمله مواردی ســت که در راستای‬ ‫ان ها توسط تنی چند از کاردانان و کارشناسان حوزه‬ ‫صنعت پالستیک به نقد یا تمجید گذاشته شده اند‪.‬‬ ‫مهدی پورقاضــی‪ ،‬عضو هیــات داوران جایزه‬ ‫ملی نهمین جشــنواره صنعت پالستیک نظر خود‬ ‫درباره عملکرد یک ســال اخیر هیات مدیره انجمن‬ ‫صنایع همگن پالستیک اســتان تهران را این گونه‬ ‫اغاز می کند‪ « .‬یک کمســیون فرهنگی ‪ -‬اموزشی‬ ‫در انجمــن وجود دارد کــه به اعتقاد مــن با انجام‬ ‫فعالیت هــایفرهنگــی مثبت از جملــه برگزاری ‬ ‫دوره های اموزشــی‪ ،‬پیگیری برنامه های جشنواره‬ ‫و برگزاری نشســت های گوناگون توانســته حال و‬ ‫هوای مطلوب و تازه ای به انجمن ببخشد‪».‬‬ ‫او برگزاری نشســت های فنی را نیــز برای اعضا‬ ‫بســیار مفید می‪‎‬خوانــد و درباره دســتاوردهای‬ ‫تالش هیات مدیره برای مجموعه حوزه پالستیک‪،‬‬ ‫می گویــد‪«:‬ایجــادرقابتمفیدبیــناعضا‪،‬تعالی‬ ‫سازمانی و بهبود کیفیت مرکز سازمان ها را می توان‬ ‫از جملــه نتایج مثبــت فعالیت فرهنگــی انجمن‬ ‫خواند‪».‬‬ ‫پورقاضی‪ ،‬موارد یادشده را دارای اهمیت ویژه ای‬ ‫می خوانــد و ادامه می دهد‪« :‬ایــن روزها در دوران‬ ‫بحرانــی قرار داریم کــه باالخــره روزی به پایانش‬ ‫خواهیم برد‪ ،‬در این دوران بسیاری از بنگاه ها سقوط‬ ‫خواهند کرد و تعدادی دیگر ماندگار خواهند شــد و‬ ‫در دوران ادامه حیات خود‪ ،‬مسیر قابل توجه رشد را‬ ‫می پیمایند‪».‬‬ ‫این عضو هیــات داوران جایزه ملی جشــنواره‬ ‫صنعت پالستیک در ادامه ســخنان خود اشاره ای‬ ‫به وظیفه انجمن در چنین شــرایط خطیری دارد‪.‬‬ ‫«حال کاری که از دســت کمیســیون فرهنگی در‬ ‫چنین شــرایط بحرانی بر می اید‪ ،‬این است که اعضا‬ ‫را به ســمتی ســوق دهد که در پایان این بحران‪ ،‬در‬ ‫زمره تعطیل شده ها یا ورشکست شده ها نباشند؛ بر‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫همین اســاس به اعتقاد من کســانی که در این راه‬ ‫با انجمن همکاری می کننــد‪ ،‬برنده نهایی و پیروز‬ ‫نهایی خواهند بود‪».‬‬ ‫او درباره موفقیت هیات مدیره در مرتفع کردن‬ ‫مطالبات خانواده صنعت پالستیک عضو انجمن با‬ ‫بیاناین کهاطالعیدقیقوچندانیازکارهایانجام‬ ‫شــده ندارم‪ ،‬می افزاید‪« :‬تا ان جا که من می دانم‪،‬‬ ‫ارزان تر و اسان تر شــدن تامین مواد اولیه از جمله‬ ‫مهم ترین مطالباتی شــمرده می شود که اعضای‬ ‫صنف خواســتار ان هســتند‪ .‬همچنین بخشــی‬ ‫از مطالبات اعضای صنف مرتبط با ســازمان های‬ ‫دولتی اســت که انجمن در برخی از کمیسیون ها‬ ‫حضور داشته و پیگیر مطالبات اعضاست‪».‬‬ ‫پور قاضی‪ ،‬در ادامه ســخنان خود در راســتای‬ ‫بررســی عملکرد یک ســال اخیــر هیات مدیره‪،‬‬ ‫عملکرد مثبت کمیســون ها را مهمترین دستاورد‬ ‫انان عنوان می کند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که ایا ضعف‬ ‫خاصی در عملکرد هیات مدیره وجود داشــت که‬ ‫نشــودازانچشم پوشــیکرد‪،‬اظهــارمی کند‪«:‬‬ ‫به نظر مــن انجمن نیاز به بهبــود و ارتقای کیفیت‬ ‫ارتباط هیات مدیره با اعضا را دارد‪ ،‬چرا که اعضا باید‬ ‫احساس راحتی بیشتری داشــته باشند تا بتوانند‬ ‫مشــکالت و موضوعــات خود را مطرح کــرده و از‬ ‫انجمن یاری بگیرند‪».‬‬ ‫پورقاضی در پاســخ به این پرسش که اگر عضو‬ ‫هیات مدیره بودید تمایل به انجام چه کاری داشتید‬ ‫که تا به امروز در ان انجام نشده است‪ ،‬می گوید‪« :‬به‬ ‫نظرمنهیات مدیرهبایدطییکنظرسنجیازاعضا‬ ‫به بررسی مشــکالت و معضالت مربوط به انان و در‬ ‫ادامه ارزیابی مسائل یادشده بپردازد تا در راستای‬ ‫ان اعضا بتوانند راهنمای هیات مدیره در پیشامدها‬ ‫ومشکالتاحتمالیباشند‪.‬البتهفراموشنکنیمکه‬ ‫این اتفاق و نظرسنجی سبب خدمت رسانی هرچه‬ ‫بهتر هیات مدیره به اعضا می شود‪».‬‬ ‫او با تاکید بر این که انجام این نظرسنجی روابط‬ ‫هیات مدیــره و اعضا را بهبود می بخشــد‪ ،‬تصریح‬ ‫می کند‪ « :‬هم فکری و هم اندیشی بین گروه ها باعث‬ ‫شناسایی مشــکالت و به تبع ان از بین رفتن ان ها‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫پورقاضی در پاســخ به پرسشی مبنی بر این که‬ ‫به نظر شــما برنامه های هیات مدیره تا چه اندازه به‬ ‫فعلیت رســیده است‪ ،‬با اشــاره به این که اطالعات‬ ‫چندانی از برنامه های هیات مدیره ندارم‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«بــااینحالباتوجــهبهانچهکــهدرعملازانان‬ ‫دیده امبایدبگویمکههیات مدیرهدرکمسیون های‬ ‫فرهنگی و فنــی تالش های خــوب و مثمر ثمری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫پورقاضی در پاســخ بــه این پرســش که چه‬ ‫پیشنهادی برای اعضای هیات مدیره جدید دارید‪،‬‬ ‫رگ های انجمن را نیازمند خون تازه ای می داند و با‬ ‫تاکید بر این که به اعتقــاد من باید به اعضای جدید‬ ‫هیات مدیره میدان داد‪ ،‬می افزاید‪ « :‬در ســال های‬ ‫اخیر به صنعت پالســتیک‪ ،‬نیروی تحصیل کرده‬ ‫بسیاری اضافه شــده است‪ ،‬حال باید به این جوانان‬ ‫میدان داد تا انجمن را به شکل بهتری اداره کنند‪».‬‬ ‫حسین اســدی‪ ،‬مدیر عامل شــرکت «هانی‬ ‫پالستیک» نیز درباره ارزیابی خود از عملکرد یک‬ ‫سال اخیر هیات مدیره می گوید‪ « :‬سال هاست که‬ ‫با اعضــای این هیات مدیره در ارتباط هســتم و در‬ ‫این امر که انان برای پیشــرفت کار صنف و صنعت‬ ‫پالستیک مشغول به کار هســتند‪ ،‬هیچ تردیدی‬ ‫نیست‪ ،‬و اگر ارزیابی شخصی افراد را بخواهید شکی‬ ‫ندارم که تمام انان سعی شان را می کنند تا بهترین‬ ‫خدمات را ارایه دهند؛ اما از ان جایی که اصوال دست‬ ‫و پای هیات مدیره برای فعالیت در سطح وسیع باز‬ ‫نیست و انجمن وظایف و مسوولیت های متعددی‬ ‫را روی دوش خود احســاس می کنــد‪ ،‬بیش از این‬ ‫نمی توان از ان انتظار داشــت‪ ،‬یعنی اگر بخواهیم‬ ‫خروجی عملکرد یک ســاله را ارزیابی کنیم به نظر‬ ‫مــنخیلیکارمثبتــیصورتنگرفتهاســت‪،‬اما‬ ‫این امــر دلیلی برای ایراد به اعضــای هیات مدیره‬ ‫نمی شــود؛ اصوال انجمن خط قرمزهای بسیاری‬ ‫دارد و به همین خاطر بیشــتر از حدی اجازه ورود‬ ‫به یک سری مسایل به اعضا داده نمی شود؛ بنابراین‬ ‫نمی توانعملکــردانجمنراچندانمثبتارزیابی‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫این فعــال عرصــه صنعت پالســتیک‪ ،‬انجام‬ ‫یک ســری فعالیت هــای فرهنگــی را از جملــه‬ ‫مهمتریــن دســتاوردهای هیات مدیــره فعلی‬ ‫انجمن در یک سال اخیر می خواند و با بیان این که‪،‬‬ ‫برگــزاری کالس هــای مفید اموزشــی از جمله‬ ‫فعالیت های مثبت کمسیون فرهنگی بوده است‪،‬‬ ‫اذعان می کنــد‪ «:‬فارغ از این موارد یادشــده‪ ،‬کار‬ ‫خاص دیگری که در ذهن من باشد از سوی انجمن‬ ‫صورت نگرفته است‪».‬‬ ‫او درباره این که ایا ضعفی انجمن به خود می دید‬ ‫که به راحتی نتوان از ان چشم پوشــی کرد‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند‪« :‬یک سری اختالفات بین اقایون به وجود‬ ‫امد که مانع از پیشــبرد کار و اهداف انجمن شــد‪،‬‬ ‫موانعی که پیش تر‪ ،‬بنده نیز درگیر ان ها بوده ام‪».‬‬ ‫اسدی در این باره ادامه می دهد‪« :‬این اختالفات‬ ‫باعث می شــود حرکت و راندمان کار بســیار کند‬ ‫پیش رود و فعالیت هــا ان طور که انتظار می رود در‬ ‫حد مطلوب نباشد‪ .‬متاســفانه اختالف نظرها زیاد‬ ‫بود و کســی هم از موضع خودش کوتاه نمی امد که‬ ‫اختالفات باعث‬ ‫می شود حرکت و‬ ‫راندمان کار بسیار‬ ‫کند پیش رود و‬ ‫فعالیت ها ان طور‬ ‫که انتظار می رود‬ ‫در حد مطلوب‬ ‫نباشد‪ .‬متاسفانه‬ ‫اختالف نظرها‬ ‫زیاد بود و کسی هم‬ ‫از موضع خودش‬ ‫کوتاه نمی امد که‬ ‫این اختالفات از‬ ‫نظر بنده باعث‬ ‫جلوگیری از‬ ‫پیشرفت کار شد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫حال کاری که از‬ ‫دست کمیسیون‬ ‫فرهنگی در چنین‬ ‫شرایط بحرانی بر‬ ‫می اید‪ ،‬این است‬ ‫که اعضا را به سمتی‬ ‫سوق دهد که در‬ ‫پایان این بحران‪ ،‬در‬ ‫زمره تعطیل شده ها‬ ‫یا ورشکست شده ها‬ ‫نباشند؛ بر همین‬ ‫اساس به اعتقاد من‬ ‫کسانی که در این راه‬ ‫با انجمن همکاری‬ ‫می کنند‪ ،‬برنده‬ ‫نهایی و پیروز نهایی‬ ‫خواهند بود‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫این اختالفات از نظر بنده باعث جلوگیری از پیشرفت‬ ‫کار شد‪».‬‬ ‫او در پاســخ به این پرســش که چه راهکارهایی‬ ‫برای از بین بردن ضعف های موجود دارید‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫این که فعالیت های بسیاری برای مرتفع کردن موانع‬ ‫بایــدصورتگیرد‪،‬می گوید‪«:‬بــرایرویکارامدن‬ ‫یک هیات مدیره مطلــوب و این که بتوان این انجمن‬ ‫را‪ ،‬انجمن نامید و فعالیت های مثبت بســیاری در ان‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬باید افرادی را که در عین شایســتگی و‬ ‫لیاقت‪ ،‬عالقه مند به فعالیت های جمعی و مشارکتی‬ ‫هستند را جذب انجمن و هیات مدیره کرد‪».‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت «هانی پالستیک» با اشاره به‬ ‫این که اکنون از بین ‪ 700 -800‬عضو‪ ،‬بسیاری از انان‬ ‫دارای این شایستگی و لیاقت هستند‪ ،‬می افزاید‪« :‬در‬ ‫غیر این صورت اگر قرار باشد که صرفا به دلیل حضور‬ ‫در انجمن یک عده ثبت نام کنند و حق انتخاب زیادی‬ ‫برای اعضا باشــد تا رای بدهند‪ ،‬نتیجه گیری مطلوبی‬ ‫در پایان دوره این انجمن نخواهیم داشت‪».‬‬ ‫اسدی درباره این که هیات مدیره فعلی تا چه اندازه‬ ‫در این دوره موفق بــه اجرایی کردن برنامه های خود‬ ‫شــد نیز اذعان می کند‪ « :‬ما با یک ســری از چالش ها‬ ‫در این صنعت مواجههســتیمکه می بایست از طریق‬ ‫تشــکل هابرطرفشود‪،‬امابهدوعلتاینمهممحقق‬ ‫نشد؛اولبهدلیلبروز همان اختالفنظرها‪،‬دلیلدوم‬ ‫هم این که هنوز حرف تشکل ها مهم تلقی نمی شود و‬ ‫در واقع حرف های شان کاربرد ندارد‪».‬‬ ‫او در این باره ادامه می دهــد‪« :‬همان طور که قبال‬ ‫هم گفتم‪ ،‬انجمن‪ ،‬قدرت مانور زیادی ندارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫بهنتیجهمطلوبی همنمی رســد؛بههمینعلتباعث‬ ‫شده است درصد زیادی از فعالیت های این صنایع کم‬ ‫بشــود و بعضی مراکز به حالت نیمه تعطیل درایند‪.‬‬ ‫به هر حال متاســفانه کار خاصی در این دوره صورت‬ ‫نگرفت و می توانم بــه راحتی بگویم بــه هیچ یک از‬ ‫اهداف مورد نظر دست پیدا نکردیم‪».‬‬ ‫اســدی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر این که‪،‬‬ ‫چه پیشــنهادی در راســتای حرکــت رو به جلوی‬ ‫هیات مدیــره دارید‪ ،‬با تاکید بر این کــه‪ ،‬در ابتدا باید‬ ‫انتخاب‪ ،‬انتخاب درســتی برای هیات مدیره باشــد‪،‬‬ ‫می افزایــد‪« :‬هیات مدیــره فعلی وظیفــه دارد که‬ ‫کاندیدای مناســب را برای انجمن شناســایی کند‪،‬‬ ‫وقتی اعضــای هیات مدیره با یکدیگر یک دســت و‬ ‫دل سوز اعضا باشند تاثیر بسزایی در پیشرفت و بهبود‬ ‫اهداف انجمن دارد‪».‬‬ ‫این فعال حوزه پالســتیک‪ ،‬با بیان این که‪ ،‬بدون‬ ‫شک هرجا که اعضا به بن بست بخورند باید به انجمن‬ ‫منعکس شود‪ ،‬ادامه می دهد‪« :‬این انعکاس می تواند‬ ‫دست صنعت گران‪ ،‬مسووالن و انجمن ها و تشکل ها‬ ‫را برای رســیدن به اهدافشــان باز بگذارد؛ بنابراین و‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫به طــورخالصهبازهمبرمی گردیمبــهاین کهماباید‬ ‫هیات مدیــره توانمنــد‪ ،‬هم نظر و قدرتمند داشــته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اســدی در پایان با بیان این که بنــده عالقمند به‬ ‫کاندیدای محدود برای این دوره هســتم‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«برخی از اعضا‪ ،‬اعضای الیق و شایســته ای هستند‪،‬‬ ‫به همین علت تا جایی که بتوانم بــا انان این قضیه را‬ ‫مطرح می کنم تا کاندیدا شــوند تا انشااهلل انتخابات‬ ‫خوبی را پیش رو داشته باشیم‪».‬‬ ‫جــواد هوبــه فکــر‪ ،‬مدیرعامل شــرکت «البرز‬ ‫پالســتیک» یکی دیگــر از فعاالن حــوزه صنعت‬ ‫پالســتیک بود که با او درباره عملکرد هیات مدیره به‬ ‫گفت وگونشستیم‪.‬اودرابتدایسخنانخودمی گوید‪:‬‬ ‫« از حق نباید گذشت که تمامی عزیزان هیات مدیره‬ ‫انجمن همگن تالش خود را در راستای رفع مشکالت‬ ‫صنعتگران و همکاران انجام داده اند و وقت گران بهای‬ ‫خود را صرف این امور کرده اند‪ ،‬امــا با این همه از نظر‬ ‫بنده هیات مدیره فعلی در مقایسه با دوره های پیشین‬ ‫بســیار ضعیف عمل کرده و دست اوردهای با ارزشی‬ ‫نداشته اند‪».‬‬ ‫او با اشاره به مشکل دارایی‪ ،‬یاداور می شود‪« :‬یکی‬ ‫از مشــکالت مهم کــه از انجمن های گذشــته برای‬ ‫این هیات مدیره بجا مانده اســت و با تالش همگانی‬ ‫می توان ان را حل کرد‪ ،‬مســئله دارایی بود که انشااهلل‬ ‫ختم بخیر خواهد شد ‪».‬‬ ‫این فعال عرصــه صنعت پالســتیک‪ ،‬انجمن ها‬ ‫را دارای یک ســری اهداف مشــخص و تعریف شده‬ ‫می خواند که اموزش یکی از ان ها به شــمار می رود؛‬ ‫موضوعی که با همه چالش برانگیز بودن ان‪ ،‬متاسفانه‬ ‫عمال چندان موفق نبوده ایم‪.‬‬ ‫هوبه فکــردرادامــهانتقاداتخود‪،‬اشــاره ایبه‬ ‫برگزاری جشنواره صنعت پالســتیک دارد‪« .‬مورد‬ ‫بعدی که می توانســت بسیار ارزشــمند و معتبر در‬ ‫صنعت پالســتیک باشد‪ ،‬جشــنواره و انتخاب‬ ‫برترین ها بود که ای کاش ســال گذشته هرگز‬ ‫برگزار نمی شــد‪ ،‬چرا که برگــزاری ان‪ ،‬اعتبار‬ ‫جشنواره را زیر سوال برد‪».‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت «البرز پالســتیک» با‬ ‫اعتقاد بر این که‪ ،‬در انجمن ها جای کار و فعالیت‬ ‫بسیاری برای اعضاء و اعتالی صنعت پالستیک‬ ‫وجود دارد‪ ،‬جهــت دادن و امــوزش در زمینه‬ ‫صادرات محصوالت و مصنوعات پالســتیکی‬ ‫بجایخام فروشیراازجملهان هاعنوانمی کند‬ ‫و می افزاید‪« :‬از این پتانسیل می توان در راستای‬ ‫قرار گرفتن در مسیر قطب صنعت پالستیک در‬ ‫منطقه بهره برد که این هــا مثل تمامی جهان از‬ ‫وظایف انجمن ها و سندیکاها به شمار می رود‪.‬‬ ‫اودرپاســخبهاینپرســشکهچهضعفیرا‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫متوجه هیات مدیره می بینید‪ ،‬می گوید‪« :‬ضمــن احترام و ارادت به‬ ‫تک تک اعضاء هیات مدیره انجمن همگن که از دوستان مورد احترام‬ ‫بنده هستند‪ ،‬باید از بســتن درب های انجمن به روی اعضاء‪ ،‬به عنوان‬ ‫ضعف بزرگ این دوره یاد کنم‪».‬‬ ‫هوبه فکر با تاکید بر این که متاســفانه در ایــن دوره هیات مدیره‬ ‫بسیار بســته عمل کرده اســت‪ ،‬ادامه می دهد‪ « :‬این موضوع تا جایی‬ ‫پیش رفت که حتی خالصه گزارش جلسات انجمن در نشریه انعکاس‬ ‫پیدا نمی کرد تــا اعضاء در جریان امور و کارهایــی که این دوره انجام‬ ‫گرفته قرار بگیرند‪ .‬یعنی می خواهم عرض کنم بیشتر دافعه داشته اند‬ ‫تا جاذبه‪ ،‬تا جایی که حتی دوســتان نزدیکشــان را نیز از خودشــان‬ ‫راندند و رنجوندند‪ .‬در حال حاضر وقتی با همکاران صحبت می کنید‪،‬‬ ‫می پرســند مگر انجمن برای این صنعت چه کاری انجام داده است؟‬ ‫حتی بیشــتر انان بیش از یکــی ‪ -‬دو نفر از اعضــای هیات مدیره را‬ ‫نمی شناسند‪».‬‬ ‫او‪،‬مردمیبودنرا‪،‬راهکارمناســبیبرایپیشبرداهدافوکارایی‬ ‫انجمن می داند و تاکید می کند‪« :‬هیچ کس به شــخصی برای حضور‪،‬‬ ‫اصرار نکرده است تا بیایید و این مسئولیت سنگین را به عهده بگیرید‪،‬‬ ‫بنابراین وقتی خودمان نامزد شــدیم و اعضاء به اعتبار نام و لیســت و‬ ‫رهنموددوســتانرایدادند‪،‬بایدبدانندکــهنمایندهوکارگزارتمام‬ ‫اعضاء هســتند نه ولی نعمت و روسای انان‪ ،‬پس حاال که عاشقانه قدم‬ ‫درعرصه خدمت گذاشتند‪ ،‬عاشقانه و مسووالنه هم کار کنند‪.‬‬ ‫هوبه فکر پیشنهاد خود برای اعضای هیات مدیره جدید را این گونه‬ ‫عنوان می کند‪« :‬دوســتان باید بدانند که این دوره بســیار مهم و پر‬ ‫اهمیت اســت‪ ،‬با توجه به پساتحریم و باز شــدن دروازه ها اگر نتوانند‬ ‫کاریبــرایاینصنعتبکنند‪،‬متاســفانهبایدبیشازپیششــاهد‬ ‫بستن واحدهای تولید باشیم‪».‬‬ ‫اینفعالعرصهصنعتپالســتیکباتاکیدبراین کهعزیزاننامزد‬ ‫هیات مدیره اگر برنامه ندارند‪ ،‬نیایند و جای دیگران را نگیرند‪ ،‬تصریح‬ ‫می کند‪« :‬نسل جوان و تحصیل کرده قطعا در کنار افراد با تجربه بهتر‬ ‫می تواند کار کند چرا که با وجود ایده های جدیدتری که در اســتین‬ ‫دارند‪ ،‬با انرژی بیشتر و وابستگی کمتر ‪ ،‬بسیار مطلوب تر و مثمر ثمرتر‬ ‫می توانند به فعالیت بپردازند‪».‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫اما مهرداد صادقی نکو‪ ،‬بازرس انجمن همگن پالســتیک استان‬ ‫تهران نظر مثبت تری نسبت به فعالیت یک سال اخیر این انجمن دارد‪.‬‬ ‫«بهنظربندههیات مدیرهدر یک ســالگذشــتههماهنگ تروبسیار‬ ‫بهتر از سال های قبل عمل کرده است‪ ،‬چون تفکیک مسوولیت کردند‬ ‫و هریک مسوولیت خود را به شــکل مطلوبی انجام دادند تا جایی که‬ ‫بسیار بی تنش و درگیری نسبت به دوره های قبل بوده است‪».‬‬ ‫او معتقد اســت اعضــای هیات مدیره تا ‪ 80‬درصــد در پیگیری‬ ‫مطالبات اعضا موفق تر بوده اند و ان بخش هایی هم که توفیق حاصل‬ ‫نشده به وجود قوانین دســت و پاگیر و عدم حمایت بخش خصوصی‬ ‫برخالف شعارهای دولت مردان بازمی گردد‪.‬‬ ‫ایــن فعال حوزه صنعت پالســتیک‪ ،‬موضوع مالیات و شکســته‬ ‫شــدن رای هیات های قبلی در شــورای عالی مالیاتی و جمع اوری‬ ‫مبلغ قابل توجهی وجه برای هیات مدیره اینده انجمن را از مهم ترین‬ ‫دستاوردهای هیات مدیره فعلی عنوان می کند‪.‬‬ ‫اوالبتهانتقادیهمبههیات مدیــرهداردودراین بارهاذعانمی کند‪:‬‬ ‫«دربعضیازمــوارد‪،‬رفاقتبیناعضاوهیات مدیــرهرویتصمیماتو‬ ‫بکارگیریاعضادربرخیازسمت هااثرگذاربودهکهبایداصالحشود‪».‬‬ ‫صادقــی نکو در این بــاره تاکید می کنــد‪« :‬باید فقــط قوانین و‬ ‫اساسنامه مورد توجه قرار گیرد و از همه طیف ها و سلیقه ها که از اعضا‬ ‫انجمن هستند در هیات مدیره و ارکان پایین تر که خواهان همکاری‬ ‫با انجمن هستند اســتفاده کرد‪ ،‬نه این که فقط از دوستان و همکاران‬ ‫‪29‬‬ ‫نزدیک برای همکاری دعوت کنیم‪».‬‬ ‫بازرس انجمن با بیان این که به نظــر بنده ‪ 80‬درصد از برنامه های‬ ‫ گوید بایــد از همه اعضا ‪PLASTIC‬‬ ‫هیات مدیره به فعلیت رســیده اســت‪ ،‬می‬ ‫عالقمند و توانا فارغ از ســلیقه و اعتقادات سیاســی و مذهبی انان در‬ ‫راســتایتحققاهدافاســتفادهشــود‪.‬همچنینهیات مدیرهباید‬ ‫درهنگام ورود به انجمن‪ ،‬کت اعتقادی خود را پشــت در اویزان کند و‬ ‫فقط به اســاس نامه و پیشرفت انجمن و اعضا و پیشبرد اهداف صنعت‬ ‫پالستیک فکر کند‪.‬‬ ‫صادقی نکو با اعتقاد بر این که با توجه به مرتفع شــدن مشــکالت‬ ‫مالیاتــی و مالی انجمن و وجــود یک پس انداز خوب بــرای انجمن‪،‬‬ ‫هیات مدیره جدید می تواند گام های قوی تری برای تصمیم سازی ها‬ ‫در صنعت پالســتیک به ویژه در اســتان تهران‬ ‫بردارد‪ ،‬ادامه می دهد‪ « :‬هیات مدیره جدید با نظر‬ ‫به ایجاد انجمن های همگن اســتانی یک انجمن‬ ‫همگن کشــوری در وزارت صنعت بــا همکاری‬ ‫دیگر استان ها نیز باید ایجاد کند تا واحدهایی که‬ ‫نمی خواهند به هر دلیلی عضو اتاق بازرگانی شوند‪،‬‬ ‫از داشــتن یک انجمنصنعتی و فن ساالر کشوری‬ ‫محروم نشــوند‪ ».‬او در پایان با تاکید بر این که با‬ ‫توجه به شــرایط روز‪ ،‬اســاس نامه نیــز نیازمند‬ ‫تغییراتی اســت تا جلــوی ورود اعضــا دولتی و‬ ‫خصولتی گرفته شود‪ ،‬می افزاید‪ :‬با این کار زمینه‬ ‫حضور بیشــتر تولیدکنندگان بخش خصوصی‬ ‫فراهم می شــود‪ .‬توجه داشته باشــیم که با توجه‬ ‫به شرایط اقتصاد جهانی‪ ،‬هیات مدیره جدید باید‬ ‫اصلی ترین هدف خود را کمک به رشــد و توسعه‬ ‫صادرات محصوالت اعضا قرار دهد‪».‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سعید زکائی‪:‬‬ ‫همکاری با شرکت های بین المللی نخستین هدف من است‬ ‫‪30‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫ســعید زکایی‪ ،‬یکی از نامزدهای هیات مدیره انجمن‪،‬‬ ‫همکاریباشــرکت هایمعتبــربین المللیرایکیاز‬ ‫اهداف خود در راستای تعالی انجمن و در پی ان صنعت‬ ‫پالستیک عنوان می کند‪.‬‬ ‫شما به عنوان یکی از کاندیدای هیات مدیره چه‬ ‫برنامه و اهدافی برای حرکت رو به پیشرفت انجمن و‬ ‫البته تعالی صنعت پالستیک دارید؟‬ ‫ما یک فعالیتی را در حال حاضر با انجمن پالســتیک امریکا انجام‬ ‫می دهیم که امید به خدا در ســال اینده اولیــن کنفرانس را در ایران‬ ‫برگزار می کنیم‪ ،‬این گروه در امریکا فعالیت بســیار قوی در این حوزه‬ ‫دارندبهصورتیکهفقطیکصنفنیســتندونقشیاثرگذاردارند؛اما‬ ‫در انجمن ما‪ ،‬بهترین و خوشــبینانه ترین حالت یک رویکرد نســبی‬ ‫اســت تا تعرفه ای را تغییر بدهند که البته این کار هم در جایگاه خود‬ ‫نقش مهمی دارد اما در کشورهای دیگر از مدل های جدیدی استفاده‬ ‫می شــود تا انجمن ها نقشــی موثرتر و جنبه های علمــی و صنعتی‬ ‫پررنگ تری داشــت باشــد‪ .‬در این صورت می توانند ارتباطات بین‬ ‫المللی ایجاد و از تجربیات شــرکت های خارجی اســتفاده کنند‪ .‬در‬ ‫همین راســتا‪ ،‬یکی از هدف های مهم من در این دوره این اســت که‬ ‫انجمن همگن روی چنین فعالیت هایی نقش داشــته باشد حتی در‬ ‫مکالمه من با یکی از شرکت های خارجی‪ ،‬ان ها کمی محدودیت برای‬ ‫انجام مذاکره با ایران داشــتند اما ما تمام سعی خودمان‬ ‫را برای برقراری ارتباط با شــرکت های خارجی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چه بسترهایی برای شکل گیری این اهداف الزم‬ ‫است؟‬ ‫برای ساختن اولین بستر‪ ،‬احتیاج به وجود هم گرایی در‬ ‫انجمناستوبهاینباوربرسندکهایناتحادبهنفعجامعهپلیمریاست‪،‬‬ ‫ایناولینقدمبرایهمراهیوهمسوکردنذهنیتتیمهیاتمدیرهاست‪،‬‬ ‫بعدازانبایدازپتانســیلوارتباطاتاعضااستفادهکردحتیازتجربیات‬ ‫کشــورهایدیگربهرهبردتاکارهاتوسعهپیداکند؛دراینصورتاعتبار‬ ‫یکانجمنمنوطبهارتباطاتافرادواعضایانمی شود‪.‬اگرازهمینبستر‬ ‫بتوانبهخوبیاســتفادهکرد‪،‬می شودمدل هایموفقدنیارارصدکردتا‬ ‫متوجهتوانمدیاعضایانحوزهدرارتباطاتشد‪.‬‬ ‫عملکــرد هیات مدیــره قبلی را چگونــه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫قضــاوتدرموردانانبرایمنکمیســختاســتامابطورکل‬ ‫فعالیت هایی صورت گرفته شــد اما از نظر بنده در این حوزه هایی که‬ ‫برای بنده حائز اهمیت بود فعالیتی نداشــتند و البته که هیات مدیره‬ ‫جای کار بیشتری برای بهبود کیفی دارد از این رو امیدوارم که اعضای‬ ‫ان عالقمند به فعالیت در این زمینه باشند‪.‬‬ ‫گفت و گو با کاندیدای هیات مدیره‬ ‫سید مجید میرحیدری‪:‬‬ ‫مهم ترین هدف‪ ،‬همبستگی اعضا و هیات مدیره است‬ ‫ســید مجید میرحیدری‪ ،‬یکی از کاندیدای هیات‬ ‫مدیره انجمن همگــن‪ ،‬در کنار اهداف متعدد خود‪،‬‬ ‫مهم ترینان هاراهمبســتگیبیــناعضاوهیات‬ ‫مدیره عنوان می کند‪.‬‬ ‫جناب میرحیدری‪ ،‬شــما به عنــوان کی از‬ ‫کاندیدای هیــات مدیــره انجمن همگن‬ ‫پالستیک‪ ،‬چه برنامه ای برای تعالی ان دارید؟‬ ‫یکی از مشکالت اصلی شرکت های عضو انجمن همگن پالستیک‬ ‫عدم وجود شــرکت مدیریت صادرات فروش و بازاریابی مناســب در‬ ‫سایر کشورهاست‪ .‬دراین راستا تالش برای ایجاد یک بانک اطالعاتی‬ ‫یکپارچه مخصوص اعضاء بصورت یــک کتاب چه کامل برای ارائه در‬ ‫تمامی نمایشــگاه های بین المللی مربوطه بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫این کار موجب توانمندی کشور و شرکت های ایرانی که توان رقابت با‬ ‫محصوالت کشورهای دیگر را دارند‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫البته در این بین مهم ترین هدف من ایجاد همبستگی بین اعضا و‬ ‫هیات مدیره محترم است که اگر این همبستگی وجود نداشته باشد به‬ ‫هیچ کدام از اهداف کوچک و بزرگ این انجمن نخواهیم رسید ‪.‬‬ ‫برای رسیدن به اهداف مورد نظر شما چه بسترهایی‬ ‫الزم است؟‬ ‫هم کاری و هم یاری تام اعضا‪ ،‬مهم ترین رکن رســیدن به‬ ‫اهداف ریز و درشــت است‪ .‬اعضا با شــرکت در کارگروه های‬ ‫مختلفانجمنوارائهنظراتوپیشنهاداتونیزباحمایت های‬ ‫فکری و معنوی خــود از اعضای هیات مدیره مهمترین عامل‬ ‫برای دستیابی به اهداف انجمن به شمار می روند‪ .‬یکی دیگر از عوامل‬ ‫اصلی‪ ،‬هم فکری اعضای هیات مدیره به دور از هرگونه تنش اســت که‬ ‫می تواند باعث افزایش اقتدار و کارامدی انجمن شود‪.‬‬ ‫ارزیابیشــماازروندکاریهیاتمدیرهقبلیچگونه‬ ‫است ؟‬ ‫جاداردازاعضایهیاتمدیرهقبلیکههمگیدرراستایارتقاءجایگاه‬ ‫تولیددراینکشــورکهکمترازجهادنیســتتالشکرده اندبخصوص‬ ‫جناباقایحاجسیدجوادمیرحیدریکهباحمایتمالیوفکریفراوان‬ ‫درانســجامهیاتمدیرهواعضاءانجمنکوشــیده اند‪،‬تشکرکنم‪.‬امید‬ ‫استهموارهشرکت هایتولیدیمســیرروبهرشدخودراادامهدهندتا‬ ‫کشورمانبهجایگاهواقعیخوددرمنطقهبازگردد‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫مهدی باستانی فر‪:‬‬ ‫حل مشــکالت مالی‪ ،‬مهم ترین‬ ‫هدف من است‬ ‫ابالفضل شیخ نجفی‪:‬‬ ‫درب های انجمن به روی تک تک اعضا گشوده می شود‬ ‫ابالفضل شیخ نجفی‪،‬‬ ‫یکــیازکاندیــدای‬ ‫هیات مدیــره جدید‬ ‫در گفت وگویی کوتاه‬ ‫از برنامه هــای خود‬ ‫که مهمتریــن ان ها‪،‬‬ ‫صداقت در گفتــار و عمل و باز‬ ‫شدن درب های انجمن به روی‬ ‫تک تکاعضاباشد‪،‬گفت‪.‬‬ ‫شــما به عنوان یکی از‬ ‫کاندیدای هیات مدیره‬ ‫چهبرنامهواهدافیبرای‬ ‫حرکت رو به پیشرفت‬ ‫انجمن و البتــه تعالی‬ ‫صنعــت پالســتیک‬ ‫دارید؟‬ ‫بنــده اعتقــاد دارم در انجمن‬ ‫همگنبایدتغییــراتعمدهدرابعاد‬ ‫مختلفبه وجودبیاید‪.‬‬ ‫چه بســترهایی برای‬ ‫به وجــودامــدناین‬ ‫تغییراتالزماست؟‬ ‫درمرحلــهاولصداقتدرگفتارو‬ ‫عمل؛گشــودندرب هایانجمنبه‬ ‫روی تک تک اعضا و کمک‬ ‫گرفتنازاناندرراهپیشبرد‬ ‫اهداف انجمــن می تواند‬ ‫بسیارکارســازباشد‪.‬ازنظر‬ ‫منهیاتمدیرهبایدجاذبه‬ ‫داشته باشد نه دافعه و برای‬ ‫این کاردرمرحلهاولازکلیهافرادعضو‪،‬‬ ‫نظرسنجیبه عملایدوپسازبررسی‬ ‫اننظرات‪،‬پیشــنهاداتومشکالت‬ ‫پیش روی اعضا به جمع بندی برسد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬این امــار باید اولویت بندی‬ ‫شودتابهمرحلهاجرابرسد‪،‬درغیراین‬ ‫صورتهیاتمدیرهازمسیراصلیخود‬ ‫منحرفشدهواعمالسلیقه ایخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عملکرد هیات مدیره‬ ‫قبلی را چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫بــاتشــکرازهیاتمدیــرهکه‬ ‫روزهای پایانی ان در پیش اســت‪،‬‬ ‫باید بگویم که انان نیــز در حد توان‬ ‫خود برای ایــن دوره کار کردند و به‬ ‫شــخصه از تک تک اعضا و بازرسان‬ ‫محترمتشکرویژهدارم‪.‬‬ ‫مهدی باستانی فر که از نامزدهای‬ ‫حضور در هیات مدیره انجمن است‬ ‫از حل مشــکالت مالی و انجام کار‬ ‫اقتصادی به عنــوان اولویت های‬ ‫خود در انجمن همگن پالســتیک‬ ‫یاد می کند‪ .‬فعلی که در صورت تحقق می تواند حالل‬ ‫بسیاری از مشکالت واحدها باشد‪.‬‬ ‫شما به عنوان یکی از کاندیدای هیات مدیره‬ ‫چــه برنامــه و اهدافی برای حرکــت رو به‬ ‫پیشــرفت انجمــن و البتــه تعالی صنعت‬ ‫پالستیک دارید؟‬ ‫البتهبهصورتجدیهنوزبرنامه ریزینکرده اماماانجمن‬ ‫باید به یک اکتفایی از نظر مالی برســد و با شارژ اعضا مخارج‬ ‫انجمن تهیه نشود‪ .‬همچنین با توجه به اساس نامه انجمن که‬ ‫یک سری کارهای اقتصادی را منع کرده است؛ برنامه من در‬ ‫وحله اول از سرگیری یک سری کارهای اقتصادی است‪ .‬بعد‬ ‫از ان باید کرســی های متعددی در اتاق تعاون‪ ،‬اتاق اصناف‬ ‫و ‪ ...‬به صورت دایم داشــته باشیم تابتوانیم حرفهای مان را به‬ ‫گوش اقایان برســانیم‪ .‬هرچند که خودشان شاهد تمامی‬ ‫کاستی ها و جزییات مشکالت هستند‪.‬‬ ‫چه بسترهایی برای رســیدن به این اهداف‬ ‫الزم است؟‬ ‫مهمترین بســتر‪ ،‬ســاختن هیات مدیره ای قدرتمند‪،‬‬ ‫کارامد‪ ،‬ســامت و کارکشته است که در مرحله اول کار قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬در مرحله دوم مســایل مالی و پشت پرده است که‬ ‫جلوی بهبود رونــد کیفیت انجمن را گرفته اســت و نیاز به‬ ‫ترمیم دارد‪.‬‬ ‫پس االن از نظر شما دست های پشت پرده در‬ ‫انجمن زیاد است؟‬ ‫بله‬ ‫به نظر شما چطور این دست های پشت پرده‬ ‫کوتاه می شوند؟‬ ‫بهتر است وارد این مباحث نشــویم اما ما خواهان هیات‬ ‫مدیره ای هســتیم که مشــکالت مالی در ان مطرح نباشد؛‬ ‫یعنیاگرواحدیبرایشرکتدرنمایشگاهیبهمشکلمالی‬ ‫برخورد‪ ،‬هیات مدیره با پرداخــت وجهی به ان واحد کمک‬ ‫کند تا در ان نمایشگاه شرکت کند‪.‬‬ ‫فعالیت هیات مدیره پیشین را چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫اعضای هیات مدیره قبلی خوب بودند اما متاسفانه چند‬ ‫نفری از اعضای قدیمی به خاطــر وجود قوانینی نمی توانند‬ ‫در این دوره کاندیدا شــوند که بنده عالقه بســیارزیادی به‬ ‫همــکاری با این عزیزان داشــتم تا در کنارشــان تجربیات‬ ‫جدیدی کسب کنم‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫دیران‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫موفق ک‬ ‫دامند؟‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫بهای‬ ‫تا‬ ‫تنامکنید‪،‬ک و مدام‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫کوتاهمدتث شناسایی کنی چند که‬ ‫رههای‬ ‫دارند را‬ ‫ت ؛ هر‬ ‫و‬ ‫ی نیس‬ ‫میرود‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ای فرد‬ ‫دبگیرید‪.‬درد ت و حرف‬ ‫هشمار‬ ‫ه‬ ‫یا‬ ‫؛ توجه‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫کهمیتوانید درباره مدیری ی بر توانمند لمروبهرشد اده ایم‬ ‫ضیح د‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫کوشیدازهر طالب مفید ک هنر مبتن دیریتیک ند را تو‬ ‫مروز‪،‬م‬ ‫‪ ،‬تنها ی‬ ‫م‬ ‫را هست‬ ‫جهباشــدوب یت هایی که دیریت‬ ‫دنیایا‬ ‫ری و اج‬ ‫ــا‬ ‫‪3‬در‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫اد‬ ‫‬‫ل یادگی‬ ‫دگیریتا‪ 60‬ل بخوانید‪ .‬س هرا نظری مهر اهمیتاندام را که قاب‬ ‫حائز‬ ‫جما‬ ‫یا‬ ‫فق‬ ‫ز؛ز‬ ‫دارند‪:‬‬ ‫شــتاب‬ ‫روز را ولو به ا زنید‪ .‬پول نیو یریتبسیار ی مدیران مو و تاخر ن‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر تقدم‬ ‫ب‬ ‫ن باره ‪ ،‬تصمی دبرخود‬ ‫به انها ســر ــخصیدرم ویژگی کارکر یکدیگ‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫سبت به‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫ش‬ ‫رین انتخاب د نینی‪،‬سعیکن ه که در‬ ‫ویژگیهای ست‪ .‬در زیر ‪ ،‬شده ‪ ،‬ن‬ ‫ت‬ ‫ندید ک‬ ‫چ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫این ها‪.‬ب‬ ‫حث ذک‬ ‫واقعای‬ ‫د بب‬ ‫ی اوقات‬ ‫که اموختن د که مبا‬ ‫دهاســت‪.‬درم ‪ .‬با خودتان عه رید‪.‬گاه‬ ‫ه باشی‬ ‫د‬ ‫ت ز‬ ‫مســیر‬ ‫ی‬ ‫داشت‬ ‫ســلط باشــی ‪ ،‬تصمیــم نگ گرفتن‬ ‫الن شرک‬ ‫رکنان‬ ‫عصبی‬ ‫تصمیم‬ ‫م‬ ‫د یک یا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫یک‬ ‫سائ‬ ‫یار مهم‬ ‫ای‬ ‫عد‬ ‫ای‬ ‫شارکت فکر دیر ‪ ،‬درگیر م ه گاه بس‬ ‫حالت ه صبر کردن و ب ــی اوقات نیز ب شورت‬ ‫عنوان م‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫جزئیاتی‬ ‫یگران م‬ ‫ه‬ ‫شما به‬ ‫‪ 15‬دقیق ض می کند‪ .‬گاه دت با د‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫صحبت‬ ‫در این م‬ ‫ید و این ‪ ،‬از تو ی کند‪.‬‬ ‫را کامال عو ر کنید و‬ ‫ردن به‬ ‫با کسی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫د روز ص‬ ‫هست ند غافل تان م گوش ک‬ ‫و‬ ‫ا سواالت‬ ‫چن‬ ‫ه‬ ‫یک مدیر هستید و دست‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫هم هست زمانــی را به ص دهید‪.‬‬ ‫سید و با‬ ‫ی شود‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫راین‬ ‫یی‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫صا‬ ‫نما‬ ‫یم‬ ‫‪32‬‬ ‫که‬ ‫بناب نان خود اخت ظایف شــان بپ ن حرف‬ ‫یادتان باشد ر واقعه ای عصب ی کنید‪.‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫کا‬ ‫ویژگی‬ ‫ر کارمن‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫های ارهای شرکت تی اگــ‬ ‫ه در خیابان بر ا ی می زند فرق ــی از‬ ‫درباره ک‬ ‫کنید‪ ،‬ح‬ ‫ی ک‬ ‫ی بخش‬ ‫احساس‬ ‫د‪.‬‬ ‫ش‬ ‫واکنش‬ ‫ا‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫دپذیر‬ ‫شــتیاق گو ن نداشته باش خی واقعیت ه ت به‬ ‫قا‬ ‫هده می‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫تحمل و انت ن است‬ ‫د را بر ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫تصمیم‬ ‫ن‬ ‫ی مدیرا‬ ‫ت یک واح یککالس‬ ‫مهیجی برای ت از شــنید رای انها‬ ‫اســ‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ول‬ ‫ذ‬ ‫ز‬ ‫شــوید‬ ‫ســو‬ ‫های‬ ‫نواحــد‪-‬ا د وجود‬ ‫ممکن متحیر‬ ‫س از همه‬ ‫کســی که م دکهدرا‬ ‫چ و انتقا‬ ‫شرکت‬ ‫پ‬ ‫ـ‬ ‫ه پشت‬ ‫درون‬ ‫یس هستید پ روپاشی‬ ‫ــرد‪،‬بایدبدانـ ‪ -‬درباره اش پچ ندارد ک‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ئ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫را‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫جدید ب‬ ‫دیریتی‬ ‫مل این‬ ‫هشــرو‬ ‫یک کشو‬ ‫چون ش‬ ‫دان‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫این فکر ک د‪،‬میتواندنق ت یکی از کارمن م درس تا شت‪ .‬کسی که ت ًا نباید وارد فاز عمقابله‬ ‫ــ‬ ‫ی‬ ‫ً بسیار ه‬ ‫و‬ ‫دا‬ ‫یشــترمیدان زیرا ممکن اس د و اتفاقا‬ ‫خواهد ف بزنند ‪ ،‬اساس واهدبااینموض کند و از‬ ‫ما باشد‬ ‫ب‬ ‫می دانی‬ ‫رش حر‬ ‫روف ان‬ ‫یاگربخ‬ ‫رکت ش‬ ‫که شما ن‬ ‫غ س‬ ‫ش را مص‬ ‫ل باید به‬ ‫نکســ‬ ‫گیرید‪.‬‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫رب‬ ‫رگز فار‬ ‫نی‬ ‫ـ‬ ‫حا‬ ‫ن‬ ‫شود‪.‬چ قریب ًا تمام توانـ مدیر در عین ســالم و‬ ‫تان چیزی بدا ت ؛ همه را در نظ ـد و ه‬ ‫گیریـ‬ ‫ز بماند‪.‬‬ ‫ند باید ت‬ ‫یک فضای‬ ‫س‬ ‫ستراتژیک ا یــاد ب‬ ‫ش با‬ ‫د‪ ،‬ک‬ ‫ی است‬ ‫ا‬ ‫درجه‬ ‫ظایف اصلی ا ت بدهد که در د‪ .‬طبیع‬ ‫همداری‬ ‫‪360‬‬ ‫را‬ ‫رح کنن‬ ‫و‬ ‫زی امور‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫نش‬ ‫نشگ‬ ‫ود را‬ ‫شوی‬ ‫مط‬ ‫سا‬ ‫التحصیل ن ترینمدرکدا مدیری که خ د کارمندا قدهای خود را ــمت اشفته ایدمهار‬ ‫‪.‬‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ت‪،‬ب‬ ‫د‬ ‫‪،‬ن‬ ‫حتیاگربا تن غفلت نکنی متوجه خواهد د‪ .‬مودبانه فضای نقد را به الحعالیشرک کهبرغم‬ ‫سانی که‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫اطرمص‬ ‫هایشان‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫رند‪،‬بهخ‬ ‫شازنقد‬ ‫باز هم از یاد گ ز بداند ‪ ،‬به زو سبقت می گ د ک‬ ‫ب‬ ‫ی نیا‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫شی‬ ‫بخ‬ ‫م‬ ‫هرهبرد‪.‬‬ ‫از اموختن ب عت از او و شرکت جه باشــد و بکو تاه شرکت عینحالازان ند‪،‬بایدب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫تهست‬ ‫ر‬ ‫که رقبا با ســ درجه و تمام و در دوره های ک ل شوندود ب‪،‬درس‬ ‫ش همه‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫که خود‬ ‫ائهنامطل‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫یارات‬ ‫‪6‬‬ ‫خت‬ ‫یادگیری تا ‪ 0‬د یاد بگیریــ روز را ولو به اج ه ار‬ ‫ت‬ ‫ست که‬ ‫ی دربار‬ ‫می توانی‬ ‫ب های‬ ‫واگذاری ا ‪ ،‬کســی نیس ب کسی ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫کارها را‬ ‫از هر که نام کنیــد‪ ،‬کت مطالــب مفی د و مدام‬ ‫یک مدیر خو ‪ ،‬بلکه مدیر خو ک اندک‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫هد‬ ‫مهم تر و‬ ‫د‬ ‫مدت ثب ســایت هایی ک را شناسایی کن در عین‬ ‫ارها را انجام د ب را جذب و ان کارهای‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‪.‬‬ ‫ی‬ ‫تان دارن‬ ‫ـ‬ ‫ی شما ‪ ،‬با‬ ‫ک‬ ‫گذاری‬ ‫بخوانی و حرفه‬ ‫واند افراد مناسـ د و خودش بــه ‪ .‬اگر با وا‬ ‫را‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ز مدیری‬ ‫زد‬ ‫کن‬ ‫بت‬ ‫‪ 1‬به ‪80‬‬ ‫مدیریت زنید‪.‬می‬ ‫انــان محول رت عالیه بپردا ده از ‪00‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫انها سر ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫دیر و به‬ ‫ت‪ .‬ب‬ ‫شگاه ه‬ ‫یری ها‬ ‫به‬ ‫دیدتر و نیز نظـ ار واگذاری شـ رفیت م‬ ‫ن‬ ‫دا‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫دل‬ ‫ر تصمی‬ ‫ری عاد‬ ‫حال صن‬ ‫روجی ک‬ ‫ــدن ظ‬ ‫ی ج‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا ازاد ش‬ ‫خ‬ ‫یا شریک‬ ‫وظایف ‪ ،‬مقابل ب‬ ‫عدم شتا مســیر مدیری ت کند‬ ‫سد ‪ ،‬در‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫کالت د‬ ‫ــته با‬ ‫ما را نا‬ ‫می ر‬ ‫مش ت کارمندی ش ان ‪ ،‬تاخیر داش و نظایر‬ ‫ت‬ ‫ام دهد‬ ‫ممکن اس کند یا پیمانکار ی انجــ‬ ‫یراخالق‬ ‫ه‬ ‫خلف وعد کاری غ‬ ‫یب تان‬ ‫یا رق‬ ‫ی کارک‬ ‫ردی م‬ ‫‪ 7‬ویژگ‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫ســت ‪،‬‬ ‫د‬ ‫بی دوره ای یک نا خد ا ی ز یر ا ر خو د‬ ‫ر ا د ر کن‬ ‫ارزیا‬ ‫ما نند‬ ‫ـا‬ ‫ی تحت‬ ‫خروجی‬ ‫مد یر خو ب ـه و قطب نمـ کشــت‬ ‫ً‬ ‫ال‬ ‫م نقشـ‬ ‫ــد ا یا‬ ‫ه پیش‬ ‫‪،‬‬ ‫ه جدید که فع شیافته‬ ‫ــد مد ا‬ ‫ـا ببینی‬ ‫ن شد ه ب‬ ‫رص‬ ‫صدکاه‬ ‫د تـ‬ ‫با ی‬ ‫یی‬ ‫چگو نه‬ ‫ی ان در یک ع ن‪20‬در‬ ‫ا شــته با شــ ــیر ی که تع ا ست ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اه کنید‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ر منفی‬ ‫کار گیر بسیاربیشازا وعی نگ‬ ‫د یر یت ا و د ر م گر جو ا ب مثب ز و د و ا گ‬ ‫ت‪ .‬مجم‬ ‫د‪،‬‬ ‫؟ا‬ ‫ش از م‬ ‫ف‬ ‫ا؟ و راه‬ ‫صفردار هید گرف‬ ‫ی ر و د یا خیر ت و قد ر تش ا د ه و چر‬ ‫ی‬ ‫وا‬ ‫ب‬ ‫نبیه‬ ‫جه خ‬ ‫ند ا نه‬ ‫رع‬ ‫و‬ ‫کا ر م‬ ‫ممکن‬ ‫نتی ظام پاداش و ت ـه ســخا و تم ه د ا ر ند‬ ‫ی تو ا ن بر ســ ز مسیر چقد ر ب ؟ حتی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫کـ‬ ‫فا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫به ا ین‬ ‫ا ر مند ا نــی ی کا غد بر عهــ ـد ر با ت به ســت ‪ ،‬ا نحر ا صال ح چیســ ر ه ا ی ‪،‬‬ ‫ک‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ــا ی د‬ ‫ــته ا‬ ‫ـه بر ر و‬ ‫ب کر د ه‬ ‫ــر ا ن و‬ ‫ی که ما ن‬ ‫یه‬ ‫ش‬ ‫کـ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و ظا یفی ‪ ،‬با ید با کســا ز ند ‪ ،‬تفا و ت د ا ی که ها ی ج ر ا ین ا ر ز یا ب ر ا ا شتبا ه ا نتخ ا ین که‬ ‫تد‬ ‫د‪.‬‬ ‫یر‬ ‫د‬ ‫دا‬ ‫ان‬ ‫مــی کنن محو له می پر د و گر و ه و کس ا و ت ا ســ ســید که مس ن تغییــر د هی د ا نجا م‬ ‫با ید تف‬ ‫تیجه بر‬ ‫ی‬ ‫ما نی با ی‬ ‫ن‬ ‫هبر د تا‬ ‫ن بین ا ی‬ ‫ور ادار‬ ‫ـز‬ ‫را‬ ‫ظا م ن‬ ‫ز‬ ‫ی ا نچه‬ ‫ا م ـند ‪ .‬همچنی ر می ر و ند نیـ با شد ‪ .‬ن‬ ‫ــد و با ید د ر د ر چه بــا ز ه د ا ر د و ل‬ ‫ته‬ ‫شـ‬ ‫د‬ ‫ به ا ی‬‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر ز یا بی‬ ‫ز یا بی د و ر ه ا ه نو ع کا ر تــا بد و ن ا‬ ‫با ر مســو و لیت و جو د د ا شــ ط شو د‬ ‫ی‬ ‫قع ا ر‬ ‫یب‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫د یر ی ت‬ ‫ا ز ز تر و عیا ن تر ن که د چا ر ا فر ا حد متو‬ ‫یر د ‪ ،‬بســتگ ین که مد یر ی ــت ‪ .‬م‬ ‫ـ‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫یه ‪ ،‬بی‬ ‫تا ر یکی‬ ‫ت‬ ‫بیــش‬ ‫ا‬ ‫بی‬ ‫ـی ا ز‬ ‫نب‬ ‫ا‬ ‫ســلم ا ســ ن د ر تا ر یکی یــر د ر‬ ‫پا د ا ش و ت ه کا ر مند ا ن ر د ‪ -‬با ید بخشـ ین م‬ ‫ر ا نــد‬ ‫مثل « ت‬ ‫ی‪،‬‬ ‫رع‬ ‫کن‬ ‫کــ‬ ‫ضر ب ا ل‬ ‫گو نه ا ی ها ر ا د لســر د شــما با شد ‪ .‬د ها ی د و ر ه ا ـبتی با‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ا ز د یا ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫که نی‬ ‫یچ ن‬ ‫یر ی ت‬ ‫ند ا ر د ‪.‬‬ ‫ســ و کا ر ها ی مد و ش نکنیــد ن هستند و ه ختن »‬ ‫ا ند ا‬ ‫ـا ز‬ ‫رام‬ ‫ز ا نســا‬ ‫سـ هیچ و قــت ف ز هر چی‬ ‫حا ل‬ ‫پیش ا‬ ‫شــما بیش و نسا نی ‪.‬‬ ‫ر فتا ر ا‬ ‫شا یسته‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫اصول ایمنی در‬ ‫محیط کارگاه‬ ‫‪34‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫ایمنی بعنوان حفاظت انســان و کارایــی او از صدمات‬ ‫و پیشگیری از صدمه دیدن انســان تعریف می شود‪ .‬اولین‬ ‫تالش انسان در جهت بهبود ایمنی ‪ 2000‬سال پیش در کتاب‬ ‫تاریخ طبیعی ‪ Pliny‬و ‪ Elder‬امده اســت‪ .‬بعنوان مثال در‬ ‫این کتاب گفته شــده که برای جلوگیری از استنشاق مواد‬ ‫سمی کارگران باید از ماسک های حفاظتی استفاده نمایند‬ ‫وازاولینوســایلایمنیالمپهایایمنیمعادنرامیتوان‬ ‫نام برد‪.‬هدف از اجرای مقررات ایمنی و دســتورالعمل های‬ ‫مربوطه‪،‬امکان بوجود امدن محیط ســالم است بنحوی که‬ ‫کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت‬ ‫بکار خود ادامه دهند‪ .‬بدین ترتیب ترس از اینده نامعلوم که‬ ‫زائیده و معلول حوادث و ســوانح در محیط کار می باشد در‬ ‫جامعه صنعتی ما رخت بر خواهد بست‪ .‬بدون وجود مسئول‬ ‫ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشــرفت صنعتی برداشــته‬ ‫نمی شــود بلکه صنعت دچار هرج و مرج و از هم پاشیدگی‬ ‫شده و دیر یا زود به سوی زوال تدریجی سوق پیدا مینماید‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫نظم و نظافت کارگاهی (‪:) House Keeping‬‬ ‫روزگاری فــروش زیاد و یــا تعداد کارکنــان و بزرگی‬ ‫کارخانه موجبــات افتخار یک شــرکت را فراهم می اورد‬ ‫زیرا ظاهــرا فروش باال و تولید انبوه‪،‬کاهــش هزینه تولید و‬ ‫ســود باالتر را تضمین می کرد‪.‬در دیدگاه جدید مدیریتی‬ ‫مهارت کارگر خط تولید و نیز شرایط تولید و محیط کارخانه‬ ‫و کیفیت محصول اســت که تعیین کننده فروش و ســود‬ ‫شرکت است‪ .‬پاکیزگی در سیستم پنج سین مدیریتی ژاپن‬ ‫یعنی پاکیزگی انسان‪،‬ماشین االت ‪،‬مواد و محیط می باشد‪.‬‬ ‫ایمنی محیط کار‪:‬‬ ‫ایمنی محیــط کار از مهمترین شــرایط اولیه ورود به‬ ‫محیط کار اســت‪ .‬رعایت اصول ایمنی و حفاظتی از اساسی‬ ‫ترین ارکان کارهای صنعتی اســت‪ .‬در این جهت در تمامی‬ ‫مکانهایصنعتیســعیبرانشــده تاانجاکه ممکناست‬ ‫شــرایطخطرسازراازمحیطکارازبینببرندوازطرفدیگر‬ ‫وسائل استحفاظی شخصی از قبیل لباس کار‪ ،‬کاله ایمنی‪،‬‬ ‫عینــکایمنی‪،‬کفشایمنی‪،‬دســتکشایمنیووســائل‬ ‫مخصوص و مناســب با هر شــغلی باید تهیه ودر دسترس‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫هنگامکاردرکارگاههایصنعتیوکار باماشــیناالتو‬ ‫ابزار صنعتی رعایت نکات ایمنی مربوط به شــغلی از اصول‬ ‫عقلی است‪.‬‬ ‫عدم رعایت نکات ایمنی‪ ،‬بطور غیر مستقیم عامل ایجاد‬ ‫حادثه اســت‪ .‬هرچند ممکن اســت عوامل دیگری بعنوان‬ ‫عوامل مســتقیم محســوب شــوند و در ایجاد حادثه موثر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مهمترین عوامل موثر در ایجاد حادثه بشرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدم اشنایی با محیط کار و طرز کار ماشین االت‬ ‫‪ -2‬جابجائی نادرست وسائل و ابزار سنگین‬ ‫‪ -3‬سقوط اشیاء‬ ‫‪ -4‬استفاده نادرست از ابزار کار و وسائل‬ ‫‪ -5‬روی هم انباشتن وسائل در کارگاه‬ ‫‪ -6‬عدم بکار گیری وسائل حفاظتی‬ ‫‪ -7‬شتاب و عجله در انجام کار‬ ‫گذشته از اینها‪ ،‬عوامل دیگری نیز هستند که هر یک در‬ ‫جای خود ممکن اســت حوادث ناگواری را برای افراد ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬برای جلوگیری از حوادث ناشی از این عوامل می توان‬ ‫با اتخاذ روشهای صحیح و مناسب و رعایت اصول حفاظتی‬ ‫و ایجاد نظم وترتیب و جدی گرفتن محیط کار به اندازه قابل‬ ‫توجه ای حوادث را تقلیل داد‪.‬‬ ‫هر فردی موظف اســت که با کمک های اولیه اشــنایی‬ ‫داشته باشد تا در صورت بروز حادثه بتواند جان دیگران را از‬ ‫خطرات نجات دهد‪.‬‬ ‫نکاتی که باید بــرای جلوگیری از حادثه رعایت‬ ‫شوند‪:‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫لباس کار‪:‬‬ ‫الف_ هنگام کار باید از لباس کار مناسب استفاده شود‪،‬‬ ‫لباس کار باید سالم و بدون پارگی باشد چرا که ممکن است‬ ‫قســمت های پاره لباس به ماشــینی که در حال حرکت و‬ ‫دوران است گیر کرده و خطراتی بوجود اید‪.‬‬ ‫ب_ از بســتن دستمال گردن‪ ،‬شــال‪ ،‬کروات‪ ،‬ساعت‪،‬‬ ‫انگشتر و غیره باید خوداری شود زیرا ممکن است در اثر یک‬ ‫بی احتیاطی منجر به بروز حادثه شود‪.‬‬ ‫پ_ بهتر است از لباس کاری اســتفاده شود که یکسره‬ ‫بوده و تمام دکمه های ان بسته باشد‪.‬‬ ‫ت_ لباس کار نباید گشاد باشد مخصوصا قسمتهای سر‬ ‫استین ودامن ان؛ روپوش کار نباید به میزانی تنگ باشد که‬ ‫اعضای بدن هنگام کار با اشــکال مواجه شوند‪ .‬ث_ استین‬ ‫ها را نباید به طرف باال برگرداند و یا لوله کرد‪.‬‬ ‫خطرات ناشــی از بی اعتنائی به وسائل و نکات‬ ‫ایمنی‪:‬‬ ‫مهمترین وسائل ایمنی عبارتنداز‪:‬‬ ‫الف_ کاله ایمنی‪ :‬استفاده از کاله ایمنی برای حفاظت‬ ‫موی سر و جلوگیری از خطرات تماس ان با وسائل متحرک‬ ‫مخصوصابرایافرادیکهمویسرشــانبلنداستضروری‬ ‫اســت ‪.‬همچنین در کارگاههائی که خطر برخورد ســر با‬ ‫لوله واشــیاء دیگر وجود دارد اســتفاده از کاله ایمنی الزم‬ ‫وضروری است‪.‬‬ ‫ب_ عینک ایمنی‪ :‬هنگام کار با وســایلی مانند ســنگ‬ ‫سنباده‪ ،‬جوشکاری‪ ،‬چکش کاری با قلم روی فلزات و ‪ ...‬برای‬ ‫محافظتچشــمبایدازعینک هایمخصوصاستفادهکرد‬ ‫تا از ورود اجســام خارجی‪ ،‬تابش نورهای زیان اوربه چشم‬ ‫جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫پ_ کفش ایمنی‪ :‬باید هنگام کار از کفش های بدون بند‬ ‫استفاده کردتا از خطرات زیر پا ماندن بند کفش جلوگیری‬ ‫شــود و در مواردی مانند حمل ابزار و کاالهای سنگین الزم‬ ‫است از کفش و پوتین های ایمنی اســتفاده شود تا سقوط‬ ‫اشیاء باعث مجروح شدن نشود‪.‬‬ ‫جهت دســتیابی به صنعتی منضبــط و کارگاهی تمیز‬ ‫با کارگران بهره ور و کاهش ریخــت و پاش راهکارهای زیر‬ ‫توصیه می شود‪:‬‬ ‫‪.1‬عالمتگذاریونوشــتنمشخصاتموادویاقطعاتی‬ ‫که در داخل قوطی ها و یا بشکه ها هستند و نوع انها مشخص‬ ‫نیست‪ .2.‬لوازم ضروری از لوازم غیر ضروری تفکیک شده و‬ ‫وســائل غیر ضروری از محیط کار دور نگه داشته شوند‪.3.‬‬ ‫ماشــین االت و تجهیزات مورد اســتفاده و کف ســالنها‬ ‫و راهروها بعد از هر شــیفت تمیز شــوند‪ .4.‬اقالم پر مصرف‬ ‫در نزدیکــی محل مصرف قرار داده شــوند‪ .5.‬برای نظافت‬ ‫و بهداشت شــخصی کارگران باید یک برنامه مدون وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫عباس کیارستمی به خانه دوست رسید‬ ‫واکنش های بین المللی به‬ ‫در گذشت جادوی کلوزاپ‬ ‫با گفتاری از‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬مارتین اسکورسیزی‪ ،‬اصغر فرهادی‬ ‫کمال تبریزی ‪ ،‬شهاب حسینی‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خبر درگذشــت ناگهانی عباس کیارستمی‬ ‫نه تنها برای عالقمندانش در ایران یک شــوک‬ ‫بزرگ بود بلکه جهان را در غمی عمیق فرو برد و‬ ‫به واکنش واداشت‪.‬‬ ‫به گزارش مهــر در واکنش به درگذشــت‬ ‫عباس کیارستمی ســینماگر بزرگ ایرانی‪ ،‬به‬ ‫فاصله چند دقیقه موجــی از واکنش های پر از‬ ‫دریغ در جهان به راه افتاد‪.‬‬ ‫بی بی ســیبهنقلازژانلوکگدارنوشــت‪:‬‬ ‫این کارگردان فرانسوی‪-‬سوییسی زمانی گفته‬ ‫بود‪:‬ســینماباگریفیثشــروعشــدوباعباس‬ ‫کیارستمی خاتمه یافت‪.‬‬ ‫او تنها کارگــردان ایرانی بود که نخل طالی‬ ‫کن را تصاحب کــرد‪ .‬هر چند که فیلم «‪ »۱۰‬نیز‬ ‫نامزد دریافت این جایزه شده بود‪.‬‬ ‫مجله ســینمایی نیویورکی «فیلم استیج»‬ ‫در توییتی نوشــت‪ :‬جهان شــاید بزرگ ترین‬ ‫فیلمسازش را از دست داد‪.‬‬ ‫رابی کالین منتقد فیلم نشریه «تلگراف» از‬ ‫کیارستمی به عنوان «معجزه سازی که جادوی‬ ‫کلوزاپ را محقق کرد» یاد کرد‪.‬‬ ‫«دویچــه ولــه» از این کارگــردان فقید به‬ ‫عنوان «درخشان ترین ستاره سینمای ایران»‬ ‫یاد کرد که بخشــی از انچه را موج نوی سینمای‬ ‫ایران خوانده می شود در دهه ‪ ۱۹۶۰‬شکل داد‪.‬‬ ‫مت سینگر منتقد «اسکرین کراش» نوشت‪:‬‬ ‫عباس کیارستمی‪ ،‬غول سینمای بین المللی در‬ ‫‪ ۷۶‬سالگی درگذشــت‪ .‬او با استناد به خبری که‬ ‫گاردین منتشر کرد‪ ،‬نوشت‪ :‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫فیملسازان دوران زندگی من‪ ،‬یا زندگی هر فرد‬ ‫دیگری‪،‬ازدنیارفت‪.‬اوبااشارهبهسخنانفرهادی‬ ‫با گاردین افزود‪ :‬او درست می گوید؛ کیارستمی‬ ‫یکی از مهمترین شــمایل های تاریخ سینمای‬ ‫ایرانبــود‪،‬امااوبازیکنیبودکهتاثیریبزرگبر‬ ‫تاریخ سینمای جهان گذاشت‪ .‬درگذشت غمبار‬ ‫او در روز اســتقالل امریکا اتفاق افتاد؛ جایی که‬ ‫به نظر من فیلمســازان بزرگی که واقعا مستقل‬ ‫هســتند کار می کنند و فیلم هایی می سازند که‬ ‫گاه در شرایط دشوار شــکل می گیرند و تنها به‬ ‫جنبه های هنری کارشان توجه دارند‪ .‬همیشه‬ ‫به عباس کیارســتمی فکر خواهم کرد‪ .‬جای او‬ ‫عمیقا خالی خواهد بود‪.‬‬ ‫نورمن ویلنر از «ناو تورنتو»نوشــت‪ :‬بهترین‬ ‫فیملساز ایرانی که همین پاییز گذشته از تورنتو‬ ‫دیدار کرده بود و می توانســت کامال بین شما و‬ ‫شــخصیت هایشدرموقعیت هایابزوردایجاد‬ ‫پیوند کند‪ ،‬درگذشــت‪ ...‬اگر سینمای جهان را‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫دنبال کنید درک می کنید که درگذشت او یک‬ ‫فقدان ویرانگر اســت‪ .‬فیلم های او همان ایده ال‬ ‫افالطونی از سینما بودند‪.‬‬ ‫نیک نیومان منتقد «فیلم اســیتج» نوشت‪:‬‬ ‫در سالی که ممکن است برای درگذشت شماری‬ ‫از مطرح ترین هنرمندان جهــان به یادماندنی‬ ‫باشــد‪ ،‬یکی از بزرگ ترین فقدان ها اتفاق افتاد‪:‬‬ ‫عباس کیارســتمی مردی که درک بســیاری‬ ‫از تماشــاگران غربــی را از کشــور زادگاهش‬ ‫با شــاهکارهایی چــون «کلــوزاپ»‪« ،‬طعم‬ ‫گیالس»‪« ،‬سه گانه کوکر»‪« ،‬مثل یک عاشق»‪،‬‬ ‫«کپی برابر اصل» و «باد ما را خواهد برد» تغییر‬ ‫داد‪ ،‬درگذشت‪.‬‬ ‫وی نوشــته اســت‪ :‬چند هنرمند غیرغربی‬ ‫به چنین سطحی از عشــق از سوی همه جهان‬ ‫پس از درگذشــتش روبه رو شده است؟ مسلما‬ ‫هیچ‪ ...‬وی ســخنش را چنین بــه پایان می برد‪:‬‬ ‫در حالــی که هنــوز حرف زیادی بــرای گفتن‬ ‫هست‪ -‬همیشــه حرف بیشــتری برای گفتن‬ ‫هســت‪ -‬اکنون بهترین کلمات این است‪ :‬اقای‬ ‫کیارستمی‪ ،‬متشکریم‪.‬‬ ‫پیتــر بردشــاو در گاردیــن نیــز از عباس‬ ‫کیارســتمی به عنوان ارباب خونســرد شــعر‬ ‫ســینمایی یاد کرد و نوشت‪ :‬عباس کیارستمی‬ ‫یک افســانه نویس مرموز و ظریــف از طبیعت‬ ‫انســان و روابط انســانی بود‪ ،‬فیلمســازی که‬ ‫داستان هایش به نحوی از دنیای واقعی نبودند‪،‬‬ ‫بلکه درون دنیــای واقعی بودنــد‪ .‬فیلم هایش‬ ‫معنی شان را به راحتی اشکار نمی کردند؛ ان ها‬ ‫لبریز از ارامش بودند و غــم متفکرانه و در عین‬ ‫‪37‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫‪m‬‬ ‫حال نارضایتی و یک نوع طنز بازیگوشانه مدل خودش‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کیارستمی یک سینمای تمثیلی رئالیست‬ ‫خلق کرد‪ ،‬اغلب دربــاره دنیای معصوم کــودکان‪ ...‬اما‬ ‫این به معنــای ان نبود که او از سیاســت دوری می کرد‪.‬‬ ‫فیلم به شدت مینیمالیســت او «‪ »۱۰‬محصول ‪۲۰۰۲‬‬ ‫فیلمی بــود که با دو دوربین ثابت در یک ماشــین ضبط‬ ‫شــدوزنیرانشانمی دهدکهدرشهررانندگیمی کندو‬ ‫فقط با کســانی که ان ها را سوار می کند صحبت می کند‪.‬‬ ‫مسافران او اغلب زنانی هستند که مورد بدرفتاری مردان‬ ‫واقعشده اند‪.‬اینفیلمرویفیلمجدیدجعفرپناهییعنی‬ ‫«تاکسی» تاثیر گذاشــت‪ ،‬اما در حقیقت از ان شجاع تر‬ ‫است‪ .‬تصویر ساده زنی پشت فرمان ماشین در خاورمیانه‬ ‫یک بیانیه سیاسی اســت‪ ،‬جایی که رانندگی زنان از نظر‬ ‫خیلی ها گناه است‪ .‬منتقد گاردین اینگونه نوشت‪ :‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬چیزی به شــدت پیچیده و خوداگاه درباره عمل‬ ‫فیلمسازی و یک فیلمســاز و چهره عمومی بودن پشت‬ ‫ســادگی ظاهری کیارستمی قرار داشــت‪ .‬یک سه گانه‬ ‫اولیــه از فیلم های او که بعضی مواقع به عنوان ســه گانه‬ ‫کوکرشــناختهمی شودچونداستانشدردهکدهکوکر‬ ‫اتفاق می افتاد‪« ،‬خانه دوســت کجاست؟» سال ‪ ،۱۹۸۷‬‬ ‫«زندگی و دیگــر هیچ‪ »...‬ســال ‪ ۱۹۹۲‬و «زیر درختان‬ ‫زیتون» ســال ‪ ۱۹۹۴‬نام دارد؛ در فیلم اول‪ ،‬پسری جوان‬ ‫از کوکر بــه یک دهکده دیگر ســفر می کند تا یک کتاب‬ ‫درسی راپسبدهد؛ در فیلمدوم‪،‬کارگردان ان فیلم سعی‬ ‫می کند بفهمد دو پســری که در کارهای اولیه اش بازی‬ ‫داده بود از زلزله نابودکننده سال ‪ ۱۹۹۰‬جان سالم به در‬ ‫برده اند یا خیر و در فیلم سوم‪ ،‬یک کارگردان خیالی دیگر‬ ‫یک صحنه به ظاهر کوتاه را در فیلم دوم بررســی می کند‬ ‫و اهمیــت ان را باال می برد‪ .‬حقیقــت و تزویر مدام مورد‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫پرســش قرار می گیرند و از طریق خودانتقادی خالقانه‬ ‫باز می شوند‪...‬‬ ‫رویتــرز نیز نقــل قولــی از مارتین اسکورســیزی‬ ‫را یــاداوری کــرده که دربــاره کیارســتمی گفته بود‪:‬‬ ‫کیارستمی باالترین سطح هنری را در سینما ارایه کرد‪.‬‬ ‫با درگذشــت فیلمســاز ایرانی موج ابراز تاســف در‬ ‫توییتر به راه افتاد‬ ‫پیام های توییتری به درگذشــت فیلمســاز مطرح‬ ‫ایرانی بی شمار بود‪ .‬شماری از انها چنین است‪:‬‬ ‫موسســه فیلم بریتانیا توییت کــرد‪ :‬غمگین ترین‬ ‫خبر‪...‬‬ ‫ژولیــت بینوش بازیگــر معروف فرانســوی و از‬ ‫دوستان نزدیک کیارســتمی در توییتی ضمن اعالم‬ ‫خبر فوت او برای او طلب ارامش کرد‪ .‬جی دوپالس‬ ‫کارگردان و بازیگر امریکایی نوشــت‪ :‬روحش قرین‬ ‫رحمت‪« .‬کلوز اپ» شــبیه هیچ فیلم دیگری نیست‪.‬‬ ‫یک فیلم هنری برمبنــای زندگی واقعی غم خوارانه‬ ‫که چشــم و دل را بــاز می کند‪ .‬جاشــوا اوپنهایمر‬ ‫کارگــردان بریتانیایی که دو بار نامزد اســکار بوده‬ ‫نوشت‪ :‬تاسف بســیار از درگذشت عباس کیارستمی‬ ‫کارگــردان «کلــوز اپ» که یکــی از محبو ب ترین‬ ‫فیلم های من است‪...‬‬ ‫جف اندرو نویسنده و منتقد سینما از بریتانیا نوشت‪:‬‬ ‫یک هنرمند واقعی بزرگ و دوستی عزیز درگذشت‪.‬‬ ‫اســکات توبیــاس منتقــد فیلم نوشــت‪ :‬ایده‬ ‫کیارســتمی که مخاطب کامل کننده کار اوســت‪،‬‬ ‫مانند همه فیلم هایش همیشــه با مــن خواهد بود‪.‬‬ ‫ریچارد برودی نویســنده و منتقد ســینما در نشریه‬ ‫نیویورکر در توییتی ضمن ابراز تاســف درباره مرگ‬ ‫کیارستمی او را ســینماگری «دوران ساز‪ ،‬نمادگرا‬ ‫و نکتــه پرداز» خواند که «به ســبک خودش به دنیا‬ ‫مفهوم بخشید‪».‬‬ ‫دیوید ارلیش منتقد ســینما و تلویزیون‪ :‬تاثر بسیار از‬ ‫شنیدن خبر درگذشــت عباس کیارستمی‪« .‬کلوز اپ»‬ ‫بهترین فیلمی اســت که تاکنون ســاخته شده‪ ،‬اما تنها‬ ‫فیلم او نیســت که زندگی مرا برای همیشه و کامال تغییر‬ ‫داد‪ .‬بیلگه ابیری فیلمســاز و منتقد سینمایی امریکایی‪:‬‬ ‫اوه نه‪ .‬روحش شــاد‪ .‬یک فقدان بزرگ برای سینما‪ .‬شاید‬ ‫مهمترین فیلمساز چندین دهه اخیر‪.‬‬ ‫تامریس الفلــی منتقد فیلم‪ :‬کیارســتمی اســتاد‬ ‫قصه گوییبود‪.‬اوصداییخاصبهدنیایدرونیخصوصی‬ ‫ما بخشــید و اصول انســانی ناقص بــودن را درک کرد؛‬ ‫خدایش بیامرزاد‪...‬‬ ‫برنامه ســازمان ملل متحد در ایران نیز در حســاب‬ ‫توییت خود نوشــت‪« :‬خانواده ملل متحد در ایران عمیقا‬ ‫از مرگ عباس کیارســتمی فیلمساز سرشناس غمگین‬ ‫است‪».‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫حسین علیزاده برای‬ ‫کیارستمی نوشت‬ ‫حسین علیزاده به مناسبت درگذشت عباس‬ ‫کیارســتمی کارگردان بین المللی سینمای‬ ‫ایرانــی پیام کوتاهــی در اختیار رســانه ها‬ ‫گذاشت‪ .‬حســین علیزاده نوازنده‪ ،‬اهنگساز‬ ‫و موســیقیدان پیشکسوت کشــورمان به‬ ‫مناســبت درگذشــت عباس کیارســتمی‬ ‫کارگردان بین المللی سینمای ایرانی پیامی‬ ‫را منتشر کرد‪.‬‬ ‫در متن پیام حسین علیزاده امده است‪:‬‬ ‫«با یار دیرین مان‪ ،‬عباس کیارستمی‬ ‫لحظه تلخی است‬ ‫از اینکه ما هستیم‪....‬‬ ‫اما او نیز هست و خواهد بود‪.‬‬ ‫عباس کیارستمی‪،‬‬ ‫شب هر شب‪.‬‬ ‫مشق ِ‬ ‫ِ‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫‪ ۱۵‬تیر ‪» ۱۳۹۵‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫در گفتگو با گاردین مطرح شد‬ ‫اصغر فرهادی‪ :‬موفقیت های کیارستمی راه‬ ‫را برای ما باز کرد‬ ‫اصغر فرهــادی در گفتگو با گاردین‬ ‫تاکیــد کــرد بــا درگذشــت عباس‬ ‫کیارستمی نه فقط سینما بلکه دنیا یک‬ ‫انسان بزرگ را از دست داد‪.‬‬ ‫بهگــزارشگاردین‪،‬اصغرفرهادی‪،‬‬ ‫فیلمساز ایرانی برنده جایزه اسکار که از‬ ‫تهران با گاردین صحبت می کرد و قرار‬ ‫بود اواخر امشــب به پاریس سفر کند تا‬ ‫عباس کیارســتمی دوســت و همکار‬ ‫خــود را ببیند‪ ،‬گفت که از درگذشــت‬ ‫این فیلمساز «بسیار ناراحت و در شوک‬ ‫کامل» است‪.‬‬ ‫فرهــادی ادامــه داد‪« :‬او تنها یک‬ ‫فیلمســاز نبود‪ .‬او یک عارف امروزی‬ ‫بود‪ ،‬هــم در ســینما و هــم زندگی‬ ‫خصوصــی اش‪ ».‬این برنــده جایزه‬ ‫اســکار همچنیــن اشــاره کــرد که‬ ‫موفقیت کیارســتمی به نســل های‬ ‫بسیاری از فیلمســازان ایرانی کمک‬ ‫کرد‪ .‬او همچنین بیان کرد‪« :‬او مسلما‬ ‫راه را بــرای دیگران باز کــرد و روی‬ ‫خیلی ها تاثیر گذاشــت‪ .‬فقط دنیای‬ ‫ســینما نیســت که مردی بزرگ را از‬ ‫دســت داده‪ ،‬کل دنیا انســان بزرگی‬ ‫را از دســت داده است‪ ».‬در ماه مارس‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬معلــوم شــد که کیارســتمی‬ ‫ســرطان معــده ای روده ای دارد‬ ‫و چنــد بــار از جمله ماه گذشــته در‬ ‫پاریس عمــل جراحــی کرد‪.‬عباس‬ ‫کیارســتمی‪ ،‬کارگردان ایرانی برنده‬ ‫جوایز مختلف که با فیلم ســال ‪۱۹۹۷‬‬ ‫«طعم گیالس» موفق به کسب جایزه‬ ‫نخل طالی فســتیوال فیلــم کن هم‬ ‫شده بود‪ ،‬در ‪ ۷۶‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫سـال سیزدهم | تیر ماه ‪ | 1395‬شـماره ‪241‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫مارتین اسکورسیزی‬ ‫درگذشت کیارستمی را‬ ‫تسلیت گفت‬ ‫کمال تبریزی‪:‬‬ ‫استاد ارام سینما به ارامی رفت‬ ‫‪40‬‬ ‫‪PLASTIC‬‬ ‫‪MAGAZINE‬‬ ‫کمــال تبریــزی در پــی درگذشــت عبــاس‬ ‫کیارستمی متنی را منتشر کرد‪.‬‬ ‫این کارگردان ســینمای ایــران در متنی که در‬ ‫اختیار ایسنا قرار داد‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫در میــان بزرگان ســینما فیلم هایــش بیش از‬ ‫همه مرا دچــار حیرت می کرد و بــا دیدن ان ها‬ ‫تحــت تاثیر عجیــب و غیرقابــل توصیفی قرار‬ ‫می گرفتــم؛ حســی کامال نزدیک بــه حقیقت‬ ‫زندگی و به شــدت متفــاوت با دنیای ســینما!‬ ‫دنیایی مختــص کیارســتمی و منحصر به فرد‪.‬‬ ‫ارامشی دوست داشــتنی که مطمئنم حاال که‬ ‫پیش ما نیســت‪ ،‬ارام تر اســت! طعم گیالسش‬ ‫نشــانه خوبی از حال فعلی اوست؛ حالی که مرا به‬ ‫ارامش دعوت می کند‪ .‬به حالش غبطه می خورم‪.‬‬ ‫مثل فیلم هایش دوباره دچار حیرتم کرده است!‬ ‫استاد ارام ســینما به ارامی رفت! ارامش نشانه‬ ‫انسان های بزرگ است‪».‬‬ ‫پس از انتشار خبر درگذشت عباس کیارستمی‪،‬‬ ‫مارتین اسکورسیزی کارگردان نام اشنای سینمای‬ ‫جهان با انتشــار متنــی به این خبر واکنش نشــان‬ ‫داد‪ .‬اسکورســیزی ایــن متن را در اختیار نشــریه‬ ‫هالیوودریپورتر قرار داده اســت‪ .‬کارگردان «راننده‬ ‫تاکســی» اعالم کرد‪ « :‬با شــنیدن خبر درگذشت‬ ‫عباس کیارستمی عمیقاً غمگین و بهت زده شدم‪ .‬او‬ ‫یکی از هنرمندان کمیاب با دانشی ویژه از جهان بود‪،‬‬ ‫که ژان رنوار به خوبی بیان می کند‪« :‬حقیقت همواره‬ ‫سحرامیزاست‪».‬اینجملهبرایمنخالصهمجموع‬ ‫کارهای خارق العاده کیارستمی است‪ .‬برخی از اثار‬ ‫او به عنوان مینیمال یا مینیمالیســت یاد می کنند‪،‬‬ ‫اما در حقیقت ماجرا کامال برعکس است‪ .‬هر صحنه‬ ‫از «طعم گیالس» یا «خانه دوســت کجاســت؟»‬ ‫سرشــار از زیبایی و شگفتی اســت‪ ،‬که با لطافت و‬ ‫بردباری ضبط شــده است‪».‬اسکورسیزی در ادامه‬ ‫گفت‪« :‬عباس را از ‪ 10‬یا ‪ 15‬سال پیش می شناختم‪.‬‬ ‫انسان بسیار خاصی بود‪ :‬ارام‪ ،‬باوقار‪ ،‬فروتن‪ ،‬فصیح‪،‬‬ ‫و بسیار هوشیار‪ ،‬که به گمان من هیچ چیز را از دست‬ ‫نمی داد‪ .‬به ندرت مســیر ما به هم می رســید‪ ،‬و من‬ ‫همیشه از این رویداد نادر خوشحال می شدم‪ .‬او یک‬ ‫مرد اصیل و یکی از بزرگترین هنرمندان ما بود‪».‬‬ ‫پیام تسلیت شهاب حسینی برای درگذشت عباس کیارستمی‬ ‫تونخستینپرچم دارجهانیعزتسینمایاینمرزوبومبودی‬ ‫شهابحسینیبازیگرسینماوتلویزیون‬ ‫درگذشــت زنده یاد عباس کیارســتمی‬ ‫کارگردانســینمایایرانراتسلیتگفت‪.‬‬ ‫شهاب حسینی بازیگر ســینما و تلویزیون‬ ‫طی پیامی‪ ،‬درگذشــت عباس کیارستمی‬ ‫کارگردان سینمای ایران را تسلیت گفت‪.‬‬ ‫در متن این نامه امده است‪:‬‬ ‫«عباس کیارســتمی عزیز‪ .‬تو همواره‬ ‫برای مــا الگویی ملموس و قابل اســتناد‬ ‫برای خود ساختگی‪ ،‬اســتقالل اندیشه و‬ ‫ترسیم شــخصیت جهانی و قابل افتخار‬ ‫و احترام بودی‪ .‬براســتی تــو در حافظه‬ ‫تاریخی ما‪ ،‬جــاودان خواهی بود‪ .‬همواره‬ ‫از تو به عنوان نخســتین پرچم دار جهانی‬ ‫عزت ســینمای این مرز و بوم یاد خواهیم‬ ‫کرد و راهــت را در جهان اندیشــه ادامه‬ ‫خواهیم داد‪ .‬تنها لحظه ای به خود بالیدم‬ ‫که نامم را در کنــار نامت‪ ،‬در ادامه راهت‪،‬‬ ‫برای ســربلندی این ســرزمین دیدم هر‬ ‫چند که تو نیز شایســته‪ ،‬تقدیر نشــدی و‬ ‫درک احوالت تحمــل گرانبار ان را بر من‬ ‫اسان تر کرد‪.‬‬ ‫و می دانم دنیا برای تفکر دانایانی چون‬ ‫تو هر روز تنگ تر می شــود و پرواز اندیشه‬ ‫ات ســخت تر و ســقف برایــت کوتاهتر‪.‬‬ ‫بنابرایــن با اینکه دلمــان از عروجت می‬ ‫گیــرد و برای دیــدن و شــنیدنت تنگ‬ ‫می شــود اما حضور حالــت را در جهان‬ ‫نامحدودیــت ها شــاد باش مــی گویم‪.‬‬ ‫وصالت را تبریک و بازگشــت قطره زالل‬ ‫وجودت را به اقیانوس عشــق الهی برایت‬ ‫نوش و گوارا ارزومند و امیدوارم‪.‬‬ ‫از شــاگردان غیــر حضــوری محضر‬ ‫استادانه ات‪ ،‬سید شهاب الدین حسینی»‬ ‫‪w‬‬

آخرین شماره های فصلنامه صنایع همگن پلاستیک

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 243

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 243

شماره : 243
تاریخ : 1395/08/15
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 242

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 242

شماره : 242
تاریخ : 1395/07/01
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 240

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 240

شماره : 240
تاریخ : 1395/02/01
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 239

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 239

شماره : 239
تاریخ : 1395/01/15
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 238

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 238

شماره : 238
تاریخ : 1394/12/28
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 237

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 237

شماره : 237
تاریخ : 1394/11/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!