هفته نامه صبح بخیر شماره 53 - مگ لند

هفته نامه صبح بخیر شماره 53

هفته نامه صبح بخیر شماره 53

هفته نامه صبح بخیر شماره 53

‫* سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪ 50000 * 53‬ریال‬ ‫قبل از محتواسازی دروغ دشمن‪ ،‬محتوا را شما درست کنید‬ ‫رییس مجمع نمایندگان استان سمنان‪ :‬پلتفرم های خارجی اتاق فرمان اغتششات اخیر بود‬ ‫‪ ۶۴‬واحـد راکـد صنعتی اسـتان به‬ ‫چرخه تولید بازگشـت ‪4‬‬ ‫اهمیت کار رسان ه با تبحر دشمن در‬ ‫تحریف دوچندان شد‬ ‫‪5‬‬ ‫چـرا راهبردهـای دشـمن به‬ ‫جایی نرسـید‬ ‫‪4‬‬ ‫سردار اسدی‪ :‬دشمن پی برده که به‬ ‫پایان خود نزدیک شده است‬ ‫به قلم سردبیر‬ ‫فرهنگ سنگ بنا و شالوده توسعه‬ ‫جامعه است‬ ‫‪2‬‬ ‫فتنه اخیر بیان گر جنگ ترکیبی دشمنان‬ ‫علیه ایران اسالمی است‬ ‫‪2‬‬ ‫رضا تبیانیان‬ ‫حجتیه ای های دیروز‪ ،‬امروز سخنگوی‬ ‫خودخوانده مردم مهدیشهر شده اند‬ ‫متاســفانه یکی از چالشهای‬ ‫امــروز جامعه مــا‪ ،‬بخصوص‬ ‫در شهرســتان مهدیشــهر‪،‬‬ ‫عدم اطالع رســانی خدمات‬ ‫و دســتاوردهای نظام و حتی‬ ‫تخریــب و تضعیــف ان در‬ ‫برخی از مناطق است‪.‬‬ ‫عــده ای تالش دارنــد در اســتانه انتخابات‪ ،‬خدمات‬ ‫خادمین را نادیده گرفته و حتی سیاه نمایی کنند و این‬ ‫بخشی از سناریوی تبلیغات انتخاباتی است‪.‬‬ ‫عده ای معلوم الحال کــه از بازماندگان حجتیه بودند‬ ‫و در سوابقشان حتی اخراج از جبهه به چشم میخورد‪،‬‬ ‫خود را ســخنگوی مردم می خوانند و با بیان سخنان‬ ‫ســخیف و یاوه تالش دارند تــا در اجتماع برای خود‬ ‫جایگاهی ایجاد کنند و غافلند که این حنا دیگر رنگی‬ ‫ندارد و برای سخنانشان مشتری وجود ندارد‪.‬‬ ‫مردم غیور مهدیشــهر پس از سالها چشم انتظاری‪ ،‬در‬ ‫اقدامی بی سابقه‪ ،‬برای نخستین بار در تاریخ این مرز‬ ‫و بوم میزبان ریاســت محترم جمهور شدند و این مهم‬ ‫با عنایت شــخص ایت اهلل رییسی و زحمات استاندار‬ ‫جهادی محقق شد‪.‬‬ ‫انچه شــیرینی حضور رییس جمهور در مهدیشــهر را‬ ‫در کام مردم دو چندان کرد‪ ،‬مصوبات ســفر پربرکت‬ ‫ریاســت محترم جمهوری بود که مهمترین انها ایجاد‬ ‫قطب دامپــروری و راه اندازی شــرکت ایــران تایر‬ ‫(پاکریس سابق) است که با حضور ایت اله رییسی در‬ ‫سیاه چادر عشایر و گفتگو با مردم این خطه اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫حال که اســتانداری جهادی سکان استان را در دست‬ ‫دارد که در مدت حضورش در استان‪ ،‬بیشترین سرکشی‬ ‫را به مناطق محروم استان و خصوصا مهدیشهر داشته‬ ‫و در زمان مسئولیت وی‪ ،‬بیشتر انتصاب فرزندان شهدا‬ ‫و ایثارگــران به عنوان مدیران جهادی اســتان اتفاق‬ ‫افتاده‪ ،‬به جای استفاده از فرصت پیش رو‪ ،‬برخی مدام‬ ‫در حال تخریب و تضعیفند و تیشــه به ریشه پیشرفت‬ ‫شهرستان می زنند‪.‬‬ ‫انچه ما از مهدیشــهر همیشــه قهرمان به یاد داریم‪،‬‬ ‫همواره میهمان نوازی بوده و همیشــه در زمان وداع‪،‬‬ ‫به رسم ادب از خادمین قدردانی میشده‪ .‬حال چه چیز‬ ‫تقدیر از فرماندار ســابق به ذائقه شــما خوش نیامده؛‬ ‫مردم خوب میدانند شما دنبال خودنمایی هستید‪.‬‬ ‫و در پایــان باید عرض کنم تکلیف فرماندار توســط‬ ‫استاندار مشخص شــده بود‪ ،‬اما خوب میدانید که چه‬ ‫کسانی ایجاد مزاحمت کردند و از انجاییکه جریان ضد‬ ‫دولت‪ ،‬انچنان پیگیری حذف سرپرست فرمانداری را در‬ ‫دستور کار داشتند و در راه رسیدن به هدف شومشان‪،‬‬ ‫تضییع حقوق مردم اصال برایشــان اهمیت نداشت و‬ ‫مسئولین دولت در استان بر خالف میل باطنی و صرفا‬ ‫به جهت جلوگیری از تضییــع بیش از این حد حقوق‬ ‫مردم ‪ ،‬نسبت به جابجایی فرماندار اقدام کردند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اهم اقدامات انجام شده در شورای‬ ‫فرهنگ عمومی استان سمنان‬ ‫وزیر ارشاد‪ :‬اغوش نظام اسالمی به روی افراد نادم‪ ،‬باز است‬ ‫اســماعیلی با تاکید بر اینکه نسل جدید بسیار بهتر از نسل‬ ‫گذشــته است گفت‪ :‬یک سرود ســام فرمانده هزاران نفر را‬ ‫کنــار هم جمع و موجــی را در دنیا ایجاد کــرد پس با یک‬ ‫اجتماع ‪ ۴۰‬یــا ‪ ۵۰‬نفری نمی تواننــد در مقابل این عظمت‬ ‫خودنمایی کنند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬اغوش نظام اسالمی به‬ ‫روی افراد خطاکاری که از رفتار خود پشــیمان و نادم هستند‪،‬‬ ‫باز است‪.‬‬ ‫«محمدمهدی اسماعیلی» عصر جمعه در نشست با فعاالن‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه شهرستان محالت‪ ،‬افزود‪ :‬کسی حق‬ ‫ندارد از مردم طلبکار باشــد و ما این را نمی پسندیم و محکم‬ ‫از ارمان های انقالب بدون لکنت و نگرانی دفاع خواهیم کرد‬ ‫و یک قدم از مسیر بر نخواهیم گشت‪.‬‬ ‫وی بیان کــرد‪ :‬اتفاقاتی که در ماه هــای اخیر اتفاق افتاده‬ ‫برای مــا جای تعجب نداشــت و پیش بینی ایــن روزها را‬ ‫داشــتیم و تحلیل و برایندها بر این بود که دشمن نمی تواند‬ ‫موفقیت های نظام اسالمی و حرکت جهادی که سبب کاهش‬ ‫فاصله میان مردم و حاکمیت شده بود را ببیند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد‪ :‬شهرستان محالت‬ ‫به لحاظ تاریخی بسیار سترگ و افتخارافرین در بخش های‬ ‫مختلف اســت‪ ،‬این منطقه از اســتان مرکزی در طول تاریخ‬ ‫همیشه منشاء خیر و برکت بوده است‪.‬‬ ‫اســماعیلی با بیان اینکــه در این منطقــه علمای بزرگی‬ ‫زندگی کرده اند کــه تحوالت و اثار چشــمگیری از خود به‬ ‫یادگار گذاشته اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬استان مرکزی در قلب کشور‬ ‫و با زیرســاخت های مهم صنعتی‪ ،‬اقتصادی و با یک تاریخ‬ ‫درخشــان‪ ،‬بزرگان زیادی را برای پیشبرد کشــور در اختیار‬ ‫جامعه اسالمی قرار داده که در راس انها امام راحل قرار دارند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد‪ :‬در دولت انقالبی‬ ‫بنای ما بر این اســت که بتوانیم با یک نگاه عادالنه فرصت‬ ‫برابری برای اهالی فرهنگ و هنر در همه بخش ها در کشور‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫اســماعیلی بیان کــرد‪ :‬در روز اول دولت ســیزدهم میثاق‬ ‫‪8‬‬ ‫نامه ای قرائت و امضا شــد و متعهد به رساندن کشور به نقطه‬ ‫تعالی در همه بخش ها بــدون وقفه و با قدرت و بدون بهانه‬ ‫شــدیم و با قدرت به ایفــای ماموریت های مهمی که به انها‬ ‫گمارده شده ایم اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ ۲‬ماه پیش اتفاقی در کشور افتاد و‬ ‫قلب همه جریحه دار شد گفت‪ :‬در این خصوص رئیس جمهور‬ ‫از اجالس شانگهای تماس گرفتند و پیگیری کردند و شخصا‬ ‫به خانواده ان مرحومه زنگ زدند و تسلیت گفتند اما دشمنان‬ ‫بــه دنبال بهانه بودند و این موضوع را بهانه ای ب برای تلخ‬ ‫کردن وحدت و شادی های مردم ایران قرار دادند‪.‬‬ ‫ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب‬ ‫ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب‬ ‫سرپرســتی فرمانداری شهرستان‬ ‫سرپرســتی فرمانداری شهرستان‬ ‫اقوامی پناه را بــه عنوان فرماندار‬ ‫اقوامی پناه را بــه عنوان فرماندار‬ ‫اقای دکتر شیردل در ایام مسئولیت‬ ‫‪6‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫اقای دکتر شیردل در ایام مسئولیت‬ ‫مهدیشهر‪ ،‬انتصاب جناب اقای مهندس‬ ‫مهدیشهر‪ ،‬انتصاب جناب اقای مهندس‬ ‫شهرستان مهدیشهر تبریک عرض نموده‪ ،‬توفیقات روزافزونتان در مسیر خدمت شهرستان مهدیشهر تبریک عرض نموده‪ ،‬توفیقات روزافزونتان در مسیر خدمت‬ ‫به مردم مومن و انقالبی شهرســتان مهدیشهر در دولت انقالبی سیزدهم را از به مردم مومن و انقالبی شهرســتان مهدیشهر در دولت انقالبی سیزدهم را از‬ ‫درگاه ایزد منان خواستاریم‪.‬‬ ‫درگاه ایزد منان خواستاریم‪.‬‬ ‫روابط عمومی مجموعه رسانه ای صبح بخیر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی را‬ ‫کــه بیانگــر تعهــد‪ ،‬کارامــدی‪ ،‬لیاقــت‬ ‫شایستگی های برجسته ان برادر گرامی در‬ ‫صحنه های خدمت صادقانه به نظام و وطن‬ ‫اسالمی است تبریک عرض نموده؛ موفقیت‬ ‫سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم‪.‬‬ ‫مدیریت و اساتید دانشگاه پیام نور شهرستان مهدیشهر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫نوید مســرت بخش انتصاب‬ ‫شایسته حضرتعالی را به عنوان‬ ‫فرماندار مهدیشــهر تبریک و‬ ‫جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر خدمتگزار استان سمنان‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصاب به جــای جنابعالی را تبریک‬ ‫و عرض نمــوده و توفیق شــما را در‬ ‫خدمــت به مردم والیتمدار و شــهید‬ ‫و پرور شهرستان مهدیشهر از خداوند‬ ‫خواهانیم‪.‬‬ ‫مدیریت و اساتید دانشگاه ازاد اسالمی شهرستان مهدیشهر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصاب بجا و شایســته جنابعالی باعث‬ ‫مســرت و خوش نیســت از صمیم قلب‬ ‫انتصــاب جنابعالی را تبریــک و تهنیت‬ ‫عرض می نماییم‪.‬‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫بر خود الزم میدانیــم انتصاب جنابعالی‬ ‫را تبریک عرض نماییم‪ .‬امید اســت در‬ ‫سایه تاییدات الهی در این عرصه خطیر‬ ‫و خدمــت به جامعه اعتــای وطن عزیز‬ ‫اسالمی موفق و سربلند باشید‪.‬‬ ‫شورای اسالمی و شهرداری مهدیشهر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را که‬ ‫بیانگر تعهد کارامدی و شایســتگی های‬ ‫برجسته شــما میباشد صمیمانه تبریک و‬ ‫تهنیت عرض می نمایم‪.‬‬ ‫هیئـت مدیریـه و مدیرعامل شـرکت احـداث مجتمع های‬ ‫اسکندری ‪ -‬شرکت توسعه اعیان گستر‬ ‫صنفی شهرسـتان مهدیشهر‬ ‫تهنیت عرض مــی نماییم‪ .‬از‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشــار بر خود الزم میدانیــم انتصاب جنابعالی‬ ‫را تبریــک عرض نماییم‪ .‬امید اســت در‬ ‫از شــور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و ســایه تاییدات الهی در این عرصه خطیر‬ ‫و خدمــت به جامعه اعتــای وطن عزیز‬ ‫شکوفایی مهدیشهر را مسئلت داریم‪.‬‬ ‫اسالمی موفق و سربلند باشید‪.‬‬ ‫شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان سمنان‬ ‫شرکت تعاونی عشایری مهدیشهر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصاب بجای جنابعالی را تبریک عرض‬ ‫نموده‪ ،‬توفیق شما را در خدمت به مردم‬ ‫والیتمــدار و شــهید پرور شهرســتان‬ ‫مهدیشهر از خداوند خواهانم‪.‬‬ ‫فرشاد پلنگی ‪ -‬راه و ساختمان پلنگ پشته‬ ‫‪09121315345‬‬ صفحه 1 ‫* سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪53‬‬ ‫کتاب؛ یار مهربان‬ ‫بهنام مطلبی‬ ‫اهمیت کتاب و کتابخوانی و همچنین پرورش و تربیت خواندن از نخســتین روزهای زندگی و کودکی و‬ ‫در کانون خانه و خانواده اغاز می شود و تا اخرین مراحل و عالیترین تحصیالت دانشگاهی ادامه می یابد‪،‬‬ ‫پدران و مادران باید عادت کتابخوانی را در فرزندان خود بوجود بیاورند و همچنین مربیان تربیتی که نقش‬ ‫مهمی در تربیت دارند به خردساالن و کودکان اموزشی که الزم و کافی است‪ ،‬بدهند تا انها را به کتاب‬ ‫خواندن راغب کند و اگر این اموزش توســط رسانه های همگانی باشد تاثیر بیشتری دربرخواهد داشت‪ .‬و‬ ‫اما عادت نمودن به کتابخوانی الزم و کافی نبوده و میبایست نسبت به تحکیم و تداوم ان عادت نمود که‬ ‫هدف و مقصود مطالعه را تحقق ببخشــد و برای تداوم عادت خواندن می بایست نظام های دیگر هم به‬ ‫یاری و همکاری نظام اموزش بیایند خصوصا رســانه های همگانی و امکانات و ابرازهای ارتباطی فراگیر‬ ‫نقش پیگیر و هماهنگ کننده را در رشد کتابخوانی در جامعه بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫اسالم که دینی عالم گیر است به کتاب و کتابت عجین شده است‪ ،‬و معجزه ان کتاب (قران کریم) بوده‬ ‫به اندازه الزم در تشویق و ترغیب به امر کتابخوانی و گسترش و توسعه کتابخانه سفارش نموده است‪.‬‬ ‫دنیای بزرگ و شــگفت انگیز کتاب و کتابخوانی به گروه خاصی و ویژه ای تعلق نداشــته و هر فرد باید با‬ ‫کتــاب زندگی کند و مطالعه و کتابخوانی باید بعنوان یک نیاز و احســاس دایمی الزم و روزانه در میان‬ ‫عموم رایج و مطرح باشــد تا افراد جامعه به خواندن و مطالعه ترغیب و فرهنگ کتاب و کتابخوانی رواج‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫دربــاره اهمیت کتاب و کتابخوانی این اســت که با نهادینه کردن عادت بــه مطالعه در همه تفکرات و‬ ‫اندیشــه ها و دل ها اقدام تا با همگانی کردن شــور‪ ،‬شوق و عشق به کتاب و کتابخوانی که ان در جامعه‬ ‫استمرار داشته باشد‪ .‬اما جای تاسف دارد که عادت به مطالعه جایگاهی در رشد همه جانبه در همه سطوح‬ ‫اجتماع ما پیدا نکرده است‪ .‬و هنوز که است عده ای از خواندن سرباز می زنند که می بایست در پیشگیری‬ ‫از توســعه و گسترش بیشتر این افت بمنظور رشــد و اعتالی فرهنگ عمومی کوشش و تالش زیادی‬ ‫نمود‪ .‬و این معضلهء بزرگ را با جدیت و سخت کوشی هر چه تمامتر از جامعه دور کرد و حاال موقعی ان‬ ‫شــده است که همه انگیزه ها و موانعی که به هر دلیل در زمینه کتاب و کتابخوانی ایجاد شده است کنار‬ ‫رانده و با یاری‪ ،‬کمک‪ ،‬مردانگی و اراده قاطع تصمیم شکســت ناپذیری گرفته و نسبت به احیای کتاب و‬ ‫کتابخوانی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫اهمیت کتاب هنگامی که روح به معنی اینکه در پیکره هنر دمیده گردد و معنویت به شــکل هنری ارائه‬ ‫می شــود درجه تاثیرگذاری و ماندگاری ان به شــدت روبه فزونی می رود و پرداختن به اصولی از مسایل‬ ‫فرهنگی کشــور از جمله مســئله کتابخوانی و راه حل های جهت رفع معضالت‪ ،‬تنگناها و مشکالت ان‪،‬‬ ‫اگرچه اموری اســت که نیازمند همت همگانی می باشــد ولی بخش های دولتی مســئول ان هستند و‬ ‫می بایســت در راه ان ســرمایه گذاری نموده و با بصیرت و قدرت نظارت الزم بر مسایل فرهنگی داشته‬ ‫باشــند و ان را سر و سامان دهند و دســتگاه های دولتی اداره کننده کشور می بایست با پیشتازی کسانی‬ ‫را که دارای تفکر و اهل قلم هســتند ترغیب نمایند تا به مطالعه و تحقیق دســت زده و حاصل و نتیجه‬ ‫تالش هایشــان را در معرض اســتفاده کننده و همگان بگذارند و از این طریق می توان فرهنگ جامعه را‬ ‫به پویایی و بالندگی رساند‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه یک‪:‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه داد‪ :‬موفقیت های بزرگی را در همان ایام داشتیم تجربه می‬ ‫کردیم که دشــمنان با همه توان وارد شــدند تا جلوی این موفقیت هــا را بگیرند‪ ،‬اینها می دانند‬ ‫ایران در حال عبور از یک قدرت منطقه ای یه یک قدرت بین المللی اســت‪ ،‬تاثیرگذاری در نظام‬ ‫سیاســی بین الملل مشهور است و جمهوری اسالمی امروز در نظامات سیاسی دنیا حضور پیدا می‬ ‫کند و از نزدیک مشــاهده می کنیم که چطور با وحدت و اتکا به مردم و اعتماد به جوانان انقالبی‬ ‫اتفاقات مهمی رخ می دهد که البته دشــمن با این اتفاقات مخالف است و تالش می کند مانع این‬ ‫موفقیت ها شود‪.‬‬ ‫اسماعیلی با اشاره به ایام سخت کرونا ادامه داد‪ :‬در روزهای سخت کرونایی از دادن دارو و واکسن‬ ‫به ما خودداری کردند اما امروز با تالش های صورت گرفته خود صادرکننده واکســن شده ایم‪ ،‬در‬ ‫روزهای ابتدایی دولت روزانه حدود ‪ ۷۰۰‬نفر در کشــور بر اثر کرونا فوت می کردند که امروز بسیار‬ ‫کاهش یافته به طوری که در برخی روزها این امار صفر شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬دشمن نقاط ضعف را برجسته و دستاوردها و موفقیت ها را حذف می کند‪ ،‬قطعا‬ ‫این شرایط را با قدرت پشت سر خواهیم گذاشت و حرکت جهادی مردم با قدرت ادامه خواهد داشت‬ ‫و با کنار گذاشتن اختالفات القایی دشمن در بخش های فرهنگی‪ ،‬اجتماع و هویتی به موفقیت های‬ ‫بزرگی دشت خواهیم یافت‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اینکه نسل جدید بسیار بهتر از نسل گذشته است گفت‪ :‬یک‬ ‫سرود سالم فرمانده هزاران نفر را کنار هم جمع و موجی را در دنیا ایجاد کرد پس با یک اجتماع ‪۴۰‬‬ ‫یا ‪ ۵۰‬نفری نمی توانند در مقابل این عظمت خودنمایی کنند‪.‬نظام و دولت را نشان دهند‪.‬‬ ‫مرتضوی در دیدار با کارافرینان برتر استانی و ملی اعالم کرد‪:‬‬ ‫تقویت ویژه کانون های کارافرینی در کشور‪ /‬دولت به دنبال بنگاه داری‬ ‫نیست‪ /‬کارافرینان برتر را مشاورین امین خود می دانیم‬ ‫‪2‬‬ ‫دکتر رئیسی در ششمین جلسه نظارت ستادی بر دستگاه های اجرایی‪:‬‬ ‫تحقق نظام اداری در تراز جمهوری اسالمی نیازمند نگاه و نگرش تحول گرایانه است‬ ‫رئیس جمهور تحقــق کامل نظــام اداری در تراز جمهوری‬ ‫اسالمی را نیازمند نگاه و نگرش تحول گرایانه دانست و گفت‪:‬‬ ‫امروز همه قبول دارند که نظام اداری نیازمند تحول اســت و‬ ‫در دولتی که پرچم تحول خواهی را برافراشــته‪ ،‬ضرورت دارد‬ ‫نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب سازی شود‪.‬‬ ‫ایت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی در ادامــه فرایند نظارت‬ ‫ستادی بر دستگاه های اجرایی صبح امروز دوشنبه به سازمان‬ ‫اداری و استخدامی کشور رفت و در جمع مدیران این سازمان‬ ‫به عنوان ششــمین مقصد نظارت های ستادی‪ ،‬ضمن استماع‬ ‫گزارش عملکرد یک ساله این مجموعه راهکارها و پیشنهادات‬ ‫مهمی برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد این ســازمان ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تحقــق کامل نظــام اداری در تراز جمهوری‬ ‫اسالمی را نیازمند نگاه و نگرش تحول گرایانه دانست و گفت‪:‬‬ ‫امروز همه صاحب نظران حوزه مدیریت کشــور‪ ،‬با هر سلیقه‬ ‫سیاســی معتقدند که نظام اداری ما نیازمند تحول است و در‬ ‫دولتی که پرچم تحول خواهی را برافراشته‪ ،‬ضرورت دارد نظام‬ ‫اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب سازی شود‪.‬‬ ‫بازنگــری در فرایندها الزمه تحول در نظام اداری‬ ‫کشور است‬ ‫ایت اهلل رئیسی بازنگری در فرایندها را الزمه تحول در نظام‬ ‫اداری کشور دانســت و تاکید کرد‪ :‬تمام مراحل تحول اداری‬ ‫باید دو ویژگی مهم داشــته باشند‪ ،‬اول اینکه مبانی ان از غنا‬ ‫و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اینکه عزم عملی برای‬ ‫اجرای ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫دســتورات رئیس جمهور در راستای ارتقای کیفیت خدمات‬ ‫اداری به مردم‬ ‫رئیس جمهور ســازمان اداری و استخدامی کشــور را به ارائه بهترین و با‬ ‫کیفیت تریــن خدمات اداری به مردم با کمترین هزینه‪ ،‬سالم ســازی نظام‬ ‫اداری‪ ،‬تســریع در نظم دهی به ســازمان اداری کشور و نیز در نظر گرفتن‬ ‫دیدگاه های مردمی در نظام ارزیابی ها برای کارامدتر شــدن شیوه ارزیابی‬ ‫عملکرد دستگاه های اجرایی مکلف کرد‪.‬‬ ‫پیگیری و حل و فصل تراکم نیروی انســانی در برخی از دستگاه ها‪ ،‬جذب‬ ‫نخبگان در دستگاه های اجرایی‪ ،‬اجرای عدالت در پرداخت ها‪ ،‬واقعی کردن‬ ‫عنوان پرداخت اضافه کاری‪ ،‬جلوگیری از ایجاد ســازمان برای اشخاص با‬ ‫ابزا ِر کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها از دیگر‬ ‫ماموریت هایی بود که رئیس جمهور ســازمان اداری و استخدامی کشور را‬ ‫مکلف به اجرای انها کرد‪.‬‬ ‫فعال تر شــدن بخش اداری ســازمان اداری و استخدامی‬ ‫موجب افزایش بهره وری خواهد شد‬ ‫رئیــس جمهــور همچنین به اهمیــت جایگاه هیئت نظــارت بر تخلفات‬ ‫اداری اشــاره و خاطرنشان کرد‪ :‬قانون رســیدگی به تخلفات اداری یکی‬ ‫از کارامدترین قوانین موجود در کشــور است و اعضای هیئت عالی نظارت‬ ‫بر تخلفــات اداری موظفند بدون تعارف نص صریح این قانون را اجرا و با‬ ‫هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه های اجرایی‬ ‫تخلف به جرم تبدیل نشود‪.‬‬ ‫دکتر رئیســی همچنین قانون ارتقای ســامت نظــام اداری را از قوانین‬ ‫کاربــردی دانســت و بر اجرای کامــل ان از طرف تمامی دســتگاه ها و‬ ‫ســازمان ها و پیگیری این موضوع از سوی ســازمان اداری و استخدامی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی همچنین از ســازمان اداری و استخدامی کشور خواست تا‬ ‫بــا همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬گلوگاه های فســاد را‬ ‫شناسایی و برای از بین بردن انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه در سازمان اداری و استخدامی هم بخش اداری‬ ‫و هم اســتخدامی باید توامان مورد توجه قرار گیرند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فعال تر‬ ‫شدن بخش اداری این سازمان قطعا موجب افزایش بهره وری خواهد شد و‬ ‫بسیاری از گره های کشور را باز و مشکالت را مرتفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫ضرورت افزایش اگاهی نســبت به مسائل روز جامعه ضمن‬ ‫اموزش کارکنان در دستگاه های اداری‬ ‫ایت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت وظایف و عملکرد مرکز اموزش‬ ‫رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا‪:‬‬ ‫مدیریت دولتی در ســازمان اداری و اســتخدامی کشور گفت‪ :‬اموزش در‬ ‫دســتگاه های اداری یکی از ضرورت ها اســت و کارکنــان اداری و همه‬ ‫ســطوح مدیریتی باید به صورت مســتمر در معرض اموزش ایین نامه ها‪،‬‬ ‫دســتورالعمل ها‪ ،‬قوانین‪ ،‬مصادیق تخلفات و همچنیــن افزایش اگاهی و‬ ‫دریافت تحلیل درســت نسبت به مسائل روز جامعه در قالب جهاد تبیین و‬ ‫بصیرت افزایی قرار گیرند‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رئیس جمهور برخی از مدیران سازمان اداری و استخدامی‬ ‫کشــور گزارشی از اقدامات انجام شــده در حوزه ماموریت های اصلی این‬ ‫ســازمان از جمله اصالح ســاختار و معماری کالن دولت‪ ،‬سرمایه انسانی‬ ‫و حکمرانی الکترونیک و هوشمندســازی با سه راهبرد عدالت‪ ،‬بهره وری و‬ ‫مردم پایه شدن‪ ،‬ارائه کردند‪.‬‬ ‫عدالــت در پرداخت ها‪ ،‬تدویــن الیحه دوفوریتی متناسب ســازی جبران‬ ‫خدمت‪ ،‬تدوین الیحه ســاماندهی جبران خدمت کارکنان‪ ،‬ایجاد پســت‬ ‫دستیاران مردمی سازی‪ ،‬سامانه دولت سنج‪ ،‬طرح دولت سرا‪ ،‬نظارت بر نظام‬ ‫شورایی‪ ،‬فرهنگ ســالم اداری و اموزش کارکنان از دیگر بخش هایی بود‬ ‫که در گزارش مدیران این سازمان به رئیس جمهور به انها اشاره شد‪.‬‬ ‫دکتر لطیفی رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشــور نیز در این دیدار‬ ‫گفت که این اولین حضور و دیدار یک رئیس جمهور از ســازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور بود‪.‬‬ ‫استفاده اغتشاشگران از انواع سالح های گرم و سرد‪ /‬چرا راهبردهای دشمن به جایی نرسید؟‬ ‫رئیـس دفتـر عقیدتـی سیاسـی فرماندهـی معظـم کل قـوا بـا اشـاره بـه‬ ‫اسـتفاده اغتشاشـگران از انـواع سلاح های گـرم و سـرد و درصـد تخریب‬ ‫بـاالی اشـوب ها‪ ،‬توضیـح می دهـد که چـرا راهبردهای دشـمن بـه جایی‬ ‫نر سید ؟‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین علـی سـعیدی‪ ،‬رئیـس دفتـر عقیدتـی سیاسـی‬ ‫فرماندهـی معظـم کل قـوا در جمع مردم شـاهرود‪ ،‬به تشـریح ویژگی های‬ ‫اتفاقـات اخیـر در کشـور پرداخـت و اظهـار کـرد‪ :‬حملـه بـه هر نـوع نهاد‬ ‫دینی مثل مسـجد و حسـینیه در دسـتور کار دشـمنان در این برنامه ریزی‬ ‫بـود و جوانـان و نوجوانـان طعمـه این ماجـرا بودند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد دستگیرشـدگان اغتشاشـات اخیـر‬ ‫فاقد سـابقه هسـتند و فضای مجازی که در ایران رها شـده اسـت‪ ،‬سـبب‬ ‫بـه خیابـان اوردن انها شـد‪.‬‬ ‫رئیـس دفتـر عقیدتـی سیاسـی فرماندهی معظـم کل قوا اضافه کـرد‪ :‬باال‬ ‫بـودن میـزان تخریـب در ایـن فتنـه یکی از مسـائل مهم اسـت؛ اسـتفاده‬ ‫از انـواع سلاح های گـرم و سـرد را در این اغتشاشـات شـاهد هسـتیم‪.‬‬ ‫سـعیدی‪ ،‬جمعیـت کـم و هیاهـوی بسـیار را در کنار فعالیت های رسـانه ای‬ ‫از شـاخصه های اتفاقـات اخیـر در کشـور بیـان کـرد و گفـت‪ :‬فضـای‬ ‫مجـازی از سـوی غربـی‪ ،‬هـر ثانیـه کشـور را بمبـاران می کـرد و جنـگ‬ ‫بین المللـی رسـانه ای علیـه مـا‪ ،‬تلاش بـرای کشته سـازی در کشـور بـا‬ ‫بهانه هـای مختلـف‪ ،‬اسـتفاده از زنان و کشـف حجـاب از برنامه های دیگر‬ ‫دشـمنان بود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در نظرسـنجی ها‪ ،‬بیشـترین مشـکل مـردم معیشـتی‬ ‫اسـت و زیـر ‪ ۱۰‬درصـد مـردم دربـاره حجـاب خواسـته هایی داشـته اند‪.‬‬ ‫رئیـس دفتـر عقیدتـی سیاسـی فرماندهـی معظـم کل قـوا گفـت‪:‬‬ ‫روایت سـازی های متعـدد‪ ،‬شـبکه ای بـودن فعالیـت افـراد‪ ،‬محلـه ای‬ ‫بـودن‪ ،‬تحریـک اقـوام و دانشـجویان در دسـتور کار دشـمنان ایران در‬ ‫ایـن اغتشاشـات بـود‪.‬‬ ‫سـعیدی اظهـار کـرد‪ :‬دشـمنان بـا تمـام تـوان بـه میـدان امدنـد؛ اما‬ ‫تیغشـان نبریـد و بعـد از فروکـش کـردن ماجرا‪ ،‬گزارشـی کـه محافل‬ ‫اطالعاتـی امریـکا بـه سرانشـان می دهنـد‪ ،‬ایـن اسـت کـه گزارشـی‬ ‫از اختلاف بیـن نیروهـای مسـلح ایـران ارائـه نشـده و گزارش هـا و‬ ‫ارزیابـی مخالفـان نظـام از وضـع داخلـی ایـران اشـتباه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬رهبـری هـم بـر ایـن موضـوع تاکیـد کردنـد کـه‬ ‫راهبردهـای دشـمن بـه جایـی نرسـید‪ .‬انها تالش داشـتند کـه توافق‬ ‫برجـام را بـه اوضـاع داخلـی ایـران گـره بزننـد‪.‬‬ ‫رئیـس دفتـر عقیدتی سیاسـی فرماندهی معظـم کل قوا با اشـاره به اینکه‬ ‫ایـن قضایـا دو الیـه طبیعـی و غیرطبیعـی داشـت‪ ،‬گفـت‪ :‬نارضایتی مردم‬ ‫الیـه طبیعـی اتفاقـات اخیـر بـود و مردم مشـکل دارنـد؛ دولت رئیسـی در‬ ‫چنـد نقطـه شـروع به اصالح امـور بازمانده از گذشـته کرده اسـت و مردم‪،‬‬ ‫شـاهد رونـد اصالح اوضاع هسـتند‪.‬‬ ‫سـعیدی بیـان کـرد‪ :‬ارام و ارام مسـائل حـل می شـود و نیازمندی هـای‬ ‫مـردم تامـل می خواهـد و دشـمنان از ایـن موضـوع نگـران هسـتند‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬اگـر بـه انتظـار این هسـتیم کـه روزی تقابـل جبهه حق‬ ‫و باطـل تمـام شـود‪ ،‬محـال و خلاف سـنت الهی اسـت و تقابـل این دو‪،‬‬ ‫بـرای ازمـون امت هـا و ملت هاسـت‪.‬‬ ‫رئیـس دفتـر عقیدتی سیاسـی فرماندهی معظـم کل قوا با اشـاره به اینکه‬ ‫ملـت ایـران در پایان راه دشـوار خود اسـت و نیـاز به اسـتقامت و پایداری‬ ‫دارد‪ ،‬بـه عواقـب تسـلیم شـدن در این برهه برابر دشـمنان اشـاره کرد‪.‬‬ ‫سـعیدی گفـت‪ :‬سـرخوردگی مجموعـه دلـدادگان انقلاب اسلامی در‬ ‫جهـان‪ ،‬سـرکوب شـدید شـیعیان در تمـام نقـاط جهـان‪ ،‬تجزیـه ایـران‪،‬‬ ‫شکسـت چندبـاره انقلاب توحیـدی از عواقـب تسـلیم شـدن خواهـد بـود‪.‬‬ ‫وی تقابـل حـق و باطل را ابدی دانسـت و اسـتقامت را تنهـا راه رویارویی‬ ‫بـا زیاده خواهی هـای دشـمنان عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬بایـد روی اصـول‬ ‫ایسـتاد و بـه فرمـوده قـران اسـتقامت نیاز اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس دفتـر عقیدتـی سیاسـی فرماندهـی معظم کل قـوا‪ ،‬جهـاد تبیین را‬ ‫مسـوولیت همـه احـاد مـردم در جنـگ نـرم عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬در هر‬ ‫زمـان و مـکان‪ ،‬بایـد جهـاد تبییـن کـرد و بیـان اهـداف دشـمن و پشـت‬ ‫صحنـه اغتشاشـات و پیامدهـای عقب نشـینی و توجـه به مقتضیـات حال‪،‬‬ ‫پرهیـز دادن از دروغ شـنوی‪ ،‬کمـک بـه دسـتگاه های امنیتـی و احسـاس‬ ‫تکلیـف بایـد در ایـن جهاد مـورد دقت باشـد‪.‬‬ ‫سـعیدی‪ ،‬تکلیـف امروز همگان را سـنگین دانسـت و اظهار کـرد‪ :‬مردم از‬ ‫ایـن اتفاقـات درس گرفته اند؛ اما برای رفع ریشـه ای مسـائل‪ ،‬وزارت علوم‬ ‫و امـوزش و پـرورش باید متحول شـود‪.‬‬ ‫عضو شورای انقالب فرهنگی تاکید کرد‪:‬‬ ‫و ز یر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکیدات و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه کارافرینی‬ ‫گفت‪ :‬کانون های اســتانی و ملی کارافرینی و اشــتغال افرینی با همراهی و همدلی دولت و بخش خصوصی‬ ‫به صورت ویژه ایجاد می شود‪.‬‬ ‫تقویت ویژه کانون های کارافرینی در کشــور‪ /‬دولت به دنبال بنگاه داری نیست‪ /‬کارافرینان برتر را مشاورین‬ ‫امین خود می دانیم‬ ‫«ســید صولت مرتضوی» در نشست صمیمانه با ‪ ۴۰‬کارافرین برتر استانی و ملی که امروز جمعه بیستم ابان‬ ‫در محل این وزارتخانه برگزارشــد‪ ،‬افزود‪ :‬تقویت بخش خصوصی و مردمی سازی اقتصاد‪ ،‬راهبرد ویژه دولت‬ ‫براساس دیدگاه های رئیس جمهور و سیاست های دولت مردمی سیزدهم است‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬جغرافیای سیاســی جمهوری اســامی ایران و موقعیت اســتراتژیک ان را‬ ‫بستری مهم برای توسعه و افزایش بهره وری توصیف کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه موفقیت ها و میزان بهره وری امروز ما متناسب با استعدادها و ظرفیت های موجود نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حل دغدغه های کارافرینان در رفع موانع جهش تولید در کنار ارائه بســته های تشــویقی با استفاده از‬ ‫مصوبه کارافرینان پیشرو راهگشا و اثربخش است‪.‬‬ ‫مرتضوی گفت‪ :‬تقویت اقتصاد معدن‪ ،‬توســعه اکتشــافات‪ ،‬اســتخراج و فراوری یکی از ظرفیت های مغفول‬ ‫کشــور و مورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی اســت که می تواند ارزاوری و اشتغال افرینی قابل توجهی‬ ‫به همراه داشته باشد‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بر لزوم جهاد سازندگی درعرصه کارافرینی و تولید تاکید و اظهارکرد‪ :‬دخالت‬ ‫دولت ها در تولید و اقتصاد‪ ،‬مانعی جدی در مسیر توسعه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت باید مشــوق‪ ،‬سیاســتگذار و ناظر بر کارافرینی باشد و بخش خصوصی را برای راهبری خط‬ ‫مقدم اقتصاد مقاومتی و اشتغال افرینی تقویت کند‪.‬‬ ‫مرتضوی با تاکید دوباره بر اینکه دولت به دنبال بنگاه داری نیســت‪ ،‬افزود‪ :‬وظیفه اصلی ما حمایت از تولید‬ ‫دانش بنیان و اشــتغال افرین است و در راســتای تحقق ان کارافرینان برتر کشور را مشاورین امین خود می‬ ‫دانیم‪.‬‬ ‫وزیر کار گفت‪ :‬اشتغال و اقتصاد پویا مهمترین درخواست مردم از حاکمیت است و دشمن با سوءاستفاده از این‬ ‫مطالبه به حق مردم‪ ،‬زمینه اشوب و کاهش سرمایه اجتماعی را در کشور دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی توجه به اموزش و مشــاوره به کســب و کارهای جوان را بســیار مهم دانســت و اظهارکرد‪ :‬نشست با‬ ‫کارافرینان برتر به صورت مســتمر و هدفمند و با هدف اطالع از موانع تولید و اشتغال افرینی در کشور دنبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مرتضوی گفت‪ :‬مهم ترین موارد مطرح شده در این نشست به عنوان نظام مسائل پیش روی تولید‪ ،‬کارافرینی‬ ‫و اشتغال افرینی کشور به صورت دسته بندی شده تقدیم رئیس جمهور نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫نباید از جمعیت ناراضیان غفلت کرد‪ /‬بحران ها محصول کارکرد مدیریت غلط فرهنگی گذشته اند‬ ‫عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با تبیین برخی بحران ها و مشکالت‬ ‫در جامعه معتقد است که نباید از جمعیت نارضیان غفلت کرد‪.‬‬ ‫‍ بنیانیان‪ ،‬عضو اندیشــکده فرهنگ سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و‬ ‫عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه فرهنگ عمومی استان سمنان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به میزانی که سیاســت ها و رهنمود های رهبر معظم انقالب از‬ ‫سوی مسئولین ‪ ،‬نخبگان و مردم درک و بدان عمل شود‪ ،‬در پیشرفت جامعه‬ ‫تسریع و مشکالت مردم نیز زودتر حل خواهد شد ‪.‬‬ ‫وی نقش مدیریت های گذشــته در بحــران های فعلی پرداخت و افزود‪:‬‬ ‫بخشــی از بحران هایی که امروز در گوشــه و کنار برخی شهرهای کشور‬ ‫شاهد هستیم‪ ،‬در کنار شــیطنت قوی و سازماندهی شده دشمن‪ ،‬محصول‬ ‫کارکردهای غلط مدیریت فرهنگی در گذشته است‪.‬‬ ‫عضو اندیشکده فرهنگ سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت‬ ‫برداشــت مشــترک از مفاهیم کلیدی مثل دین‪ ،‬فرهنگ و پیشرفت‬ ‫دولت و نخبگان و ‪ ...‬روابط بین این شاخصها در توسعه و تببین فرهنگ‬ ‫در جامعه حائز اهمیت است ‪.‬‬ ‫وی فرهنــگ را نظــام واره ای از باورها و فیوضات اساســی‪ ،‬ارزش‬ ‫هــا‪ ،‬اداب و الگوهای رفتاری ریشــه دار ارزیابی و تصریح کرد‪ :‬تالش‬ ‫مداوم مقــام معظم رهبری برای گســترش درک نخبگان از مفهوم و‬ ‫کارکرد فرهنگ در پیشــرفت جامعه و اهمیت تربیت و فرهنگ سازی‬ ‫برجسته است‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت‪ :‬از نگاه مقام معظم رهبری‬ ‫کار فرهنگــی‪ ،‬یعنی فرایندی کــه روح فرهنگی و یک حرکت فرهنگی در‬ ‫ان باشد و افزایش اگاهی و ایجاد اعتقاد و عواطف را در انسان بوجود اورد‪.‬‬ ‫عضو اندیشــکده فرهنگ سند الگوی اســامی ایرانی پیشرفت با بیان‬ ‫اینکه بسیاری از مشکالت و رفتارهای اجتماعی مخرب‪ ،‬ریشه در باورهای‬ ‫فرهنگی انســان دارد اضافه کرد‪ :‬در شــرایط بحرانی کشــور باید بزرگان‬ ‫فرهنگی پای کار بیایند و چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تغییر شــاخص های فرهنگی ســبب تغییر بسیاری از‬ ‫رفتارهای فرهنگی درجامعه خواهد شــد افزود‪ :‬برای مقابله با اســیب های‬ ‫فرهنگی کســب دانش الزم و شناخت اســیب های فرهنگی حائز اهمیت‬ ‫است ‪.‬‬ ‫بنیانیــان اظهار کرد‪ :‬اگر می خواهید فرهنــگ را به مخاطب خود معرفی‬ ‫کنید‪ ،‬نقطه شروع ان خانواده و رابطه فرهنگ با این نهاد اولیه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تغییرات فرهنگی کشــور باید مدیریت شود اظهار کرد‪:‬‬ ‫نهضت توجه به فرهنگ‪ ،‬باید در جامعه فراگیر شــود‪ .‬مسئوالن باید به این‬ ‫فهم برسند که سرمایه های فرهنگی‪ ،‬اقتدار مملکت را شکل داده و همچنین‬ ‫توسعه در کشور ما نیازمند تحول فرهنگی است‪.‬‬ ‫معاون بازرســی قــرارگاه خاتم االنبیا (ص) گفت‪ :‬خباثــت در حرم مطهر‬ ‫شــاهچراغ در چند روز گذشته بار دیگر ثابت کرد که تروریست های داعشی‬ ‫به زن و فرزند و بچه و پیر و جوان رحم نمی کنند‪.‬‬ ‫ســردار محمدجعفر اســدی‪ ،‬معاون بازرســی قــرارگاه خاتم االنبیا (ص)‬ ‫در بیســت و چهارمین یادواره شــهدای ســرخه اظهار کرد‪ :‬امروز با وجود‬ ‫تحریم های ظالمانه دشــمنان و مشــکالت زیادی که به تبع ان برای مردم‬ ‫کشورمان به وجود امده است‪ ،‬جمهوری اســامی ایران در عزتمندانه ترین‬ ‫موقعیت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تالش مذبوحانه دشــمنان در دشــمنی با مردم ایران به‬ ‫سبب اغاز فرایند افول انان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این تالش مذبوحانه دشمنان‬ ‫به این دلیل است که پی برد به پایان عمر خود نزدیک می شود‪.‬‬ ‫معاون بازرســی قرارگاه خاتم االنبیا (ص) با بیان اینکه دشــمن در مقابله‬ ‫با کشــورمان مایوس شــده اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بعضی ها فکر می کنند که‬ ‫تحریم ها و خباثت ها‪ ،‬کار امروز و فردای غربی ها بوده یا از سوی این دولت‬ ‫و دولت قبل امریکاســت؛ اما باید دانست که از لحظه پیروزی انقالب انها‬ ‫این خباثت را شروع کردند و این فرایند همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫اسدی با اشاره به تاثیر تحریم های ظالمانه دشمنان بر اقتصاد کشور علیه‬ ‫ملــت بزرگ ایران گفت‪ :‬غربی ها امروز ما را در تحریم قرار دادند؛ اما مردم‬ ‫با پشتکار و غیرت‪ ،‬تحریم ها را هم پشت سر می گذارند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به نقــش مهم امام خمینی (ره) و مقــام معظم رهبری در‬ ‫پیشرفت های بزرگ رخ داده در کشــور افزود‪ :‬امروز ما در همه چیز مدیون‬ ‫حضرت امام خمینی (ره) هستیم‪.‬‬ ‫معاون بازرســی قرارگاه خاتم االنبیا (ص) با اشــاره به نقش مدافعان حرم‬ ‫در تامین امنیت کشــور تصریح کرد‪ :‬اگر مــردم قهرمان و مدافعان حرم در‬ ‫کشــور نبودند‪ ،‬داعش امروز در شهرهای ما بود و این خباثت در حرم مطهر‬ ‫شــاهچراغ در چند روز گذشته بار دیگر ثابت کرد که تروریست های داعشی‬ ‫به زن و فرزند و بچه و پیر و جوان رحم نمی کنند‪.‬‬ ‫سردار اسدی‪ :‬دشمن پی برده که به پایان خود نزدیک شده است‬ ‫وی به نقش مهم نهاد اموزش و پرورش پرداخت و خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫مدرســه ها باید برنامه های فرهنگی و ارزشی برای دانش اموزان و خانواده‬ ‫ها تبیین شود‪.‬‬ ‫این فعال سیاســی و فرهنگی معتقد است‪ :‬اگر مدیران و خانواده ها درک‬ ‫عالمانه ای از فرهنگ داشته باشند و به تدریج و ارام جایگاه فرهنگی خود را‬ ‫بازیابند‪ ،‬بسیاری از معضالت حل و فصل خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو اندیشکده فرهنگ سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه‬ ‫بســیاری از مشــکالت فرهنگی تبدیل به نارضایتی می شود افزود‪ :‬هدف‬ ‫اصلی نظام‪ ،‬تبیین مسائل فرهنگی و ارزش های فرهنگی است‪.‬‬ ‫وی با اذعان بــه اینکه در حوزه فرهنگ نباید از جمعیت ناراضیان غفلت‬ ‫کرد ادامه داد‪ :‬بســیاری از مشکالت اقتصادی و سیاسی ناشی از مشکالت‬ ‫فرهنگی است‪.‬‬ ‫بنیانیان تصریح کرد‪ :‬دشــمن فرهنگ کشور را هدف قرار داده و تنها راه‬ ‫اسیب به نظام اسالمی ایجاد جنگ فرهنگی درکشور است ‪.‬‬ صفحه 2 ‫* سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪53‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫موسسه معادن همیار تولید در نظر دارد به منظور تهیه و خرید مصالح کوهی‬ ‫استان‬ ‫دانه بندی شــده به میزان ‪ ۶۰‬هزار تن از طریق معادن (اهک دولومیت) واقع شــهرداری سمنان در نظر دارد بر اســاس مجوز هیئت مدیره‬ ‫در شهرستان های سمنان و مهدی شــهر مجهز به واحد سنگ شکن و خط سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهر سمنان نسبت به فروش‬ ‫خردایش فعال‪ ،‬اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ ۸‬دســتگاه اتوبوس به شرح ذیل از طریق مزایده سامانه ستاد‬ ‫لذا صرفاً دارندگان پروانه بهره برداری معادن موصوف (ارائه هر نوع قرارداد اقدام نماید‪.‬‬ ‫با بهره بردار و یا وکالت از وی مورد قبول نمی باشد) دعوت به عمل می اید تا‬ ‫جهت اطالع از سایر شرایط‪ ،‬همچنین دریافت و نحوه تحویل اسناد مناقصه و‬ ‫ارائه بهای پیشنهادی؛ حداکثر تا تاریخ ‪ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱‬به محل دفتر موسسه‬ ‫واقع در ســمنان‪ ،‬بلوار قائم‪ ،‬ســاختمان فرداد‪ ،‬طبقه سوم‪ ،‬واحد ‪ ۴‬به شماره‬ ‫تماس‪ )۰۲۳(-۳۳۳۶۴۸۶۳-۴ :‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬فروش ‪ ۸۰‬دستگاه اتوبوس سازمان حمل و نقل مسافر‬ ‫به شماره مزایده ‪۱۰۰۱۰۹۰۲۲۲۰۰۰۰۰۳‬‬ ‫لذا کســانی که تمایل به اجاره دارند می توانند به سامانه ستاد‬ ‫ســامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند و قیمت های‬ ‫جناب اقای مهندس سید محمد قاسمی‬ ‫پیشنهادی خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمایند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان‬ ‫در ضمن شــهرداری در رد یا قبول پیشــنهادات مختار است‬ ‫مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند‬ ‫متقاضیان جهت دریافت اگاهی بیشــتر می توانند به ســایت‬ ‫تبارک و تعالی برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی مسئلت داریم‪.‬‬ ‫‪ www.semnan.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫فت ن ی گ سم‬ ‫سم‬ ‫کش‬ ‫ب‬ ‫مط‬ ‫س‬ ‫د ر ما ند ی ر ی وعات ور رد ا تان نان‬ ‫جناب اقای مهندس سید محمد قاسمی‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان‬ ‫جناب اقای مهندس سید محمد قاسمی‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان‬ ‫مصیبت وارده را به شــما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده‪ ،‬از‬ ‫مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند خداوند تبارک و تعالی برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی‬ ‫تبارک و تعالی برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی مسئلت داریم‪ .‬مسئلت داریم‪.‬‬ ‫صب بخ‬ ‫ا عم م مجم‬ ‫ی‬ ‫مج‬ ‫ت‬ ‫رو بط و ی وهع رساهن ای ح ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ااهلی ع تجاری اس کان میدا ن م سمنان‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصاب بجا و شایسته جنابعالی باعث‬ ‫مسرت و خوش نیست از صمیم قلب‬ ‫انتصاب جنابعالی را تبریک و تهنیت‬ ‫عرض می نماییم‪.‬‬ ‫جامعه خبرنگاران شهرستان مهدیشهر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را‬ ‫که بیانگر تعهد کارامدی و شایستگی‬ ‫های برجسته شما میباشد صمیمانه‬ ‫تبریک و تهنیت عرض می نمایم‪.‬‬ ‫امیر رشیدی ‪ -‬شرکت مهر گستر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصــاب به جــای جنابعالی‬ ‫را تبریــک عرض نمــوده و‬ ‫توفیــق شــما را در خدمت‬ ‫به مردم والیتمدار و شــهید‬ ‫پرور شهرستان مهدیشهر از‬ ‫خداوند خواهانیم‪.‬‬ ‫بنگاه اهن االت قهوری و پسران‬ ‫‪09122315826‬‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصاب بجــای جنابعالی را تبریک‬ ‫عرض نمــوده‪ ،‬توفیق شــما را در‬ ‫خدمت به مردم والیتمدار و شــهید‬ ‫پرور شهرســتان مهدیشــهر از‬ ‫خداوند خواهانم‪.‬‬ ‫جامعه العباس شهرستان مهدیشهر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را‬ ‫که بیانگر تعهد کارامدی و شایستگی‬ ‫های برجسته شما میباشد صمیمانه‬ ‫تبریک و تهنیت عرض می نمایم‪.‬‬ ‫مهرکوشان ‪ -‬شیرینی سرای ولیعصر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصــاب جنابعالــی را به ســمت‬ ‫فرماندار مهدیشهر را تبریک عرض‬ ‫نموده و ارزومندیم درسایه دلسوزی‬ ‫جنابعالی شاهد پیشرفت شهرستان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اتاق اصناف و اتحادیه های تحت پوشش‬ ‫شهرستان مهدیشهر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصــاب جنابعالــی را به ســمت‬ ‫فرماندار مهدیشهر را تبریک عرض‬ ‫نموده و ارزومندیم درسایه دلسوزی‬ ‫جنابعالی شاهد پیشرفت شهرستان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مظفر پاکزادیان ‪ -‬دبیر حزب عدالت طلبان ایران‬ ‫اسالمی در شهرستان مهدیشهر‬ ‫جناب اقای اقوامی پناه‬ ‫فرماندار محترم مهدیشهر‬ ‫انتصاب شایسته حضرتعالی را‬ ‫تبریک عــرض نموده و توفیق‬ ‫روز افــزون ان جنــاب را از‬ ‫خداوند متعال خواستاریم‪.‬‬ ‫مدیریت هتل سنگسر‬ ‫اطالعیه‬ ‫بدینوسیله به اطالع میرسانیم افرادی که در پالک ثبتی ‪ 2111/3‬بخش چهار‬ ‫شهرســتان مهدیشهر منطقه ییالقی جاش لوبار ادعای مالکیت دارند به اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک مهدیشهر مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫از طرف ورثه سید موسی کسائیان‬ صفحه 3 ‫* سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪53‬‬ ‫خواص به میدان بیایند‪ /‬نباید مسیر درست را در فتنه ها گم کرد‬ ‫مسئول حوزه نماینده ولی فقیه در سپاه استان سمنان با بیان اینکه از فتنه ها نباید هراس داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫زمانی است که باید خواص به میدان بیایند‪.‬‬ ‫حجت االســام سید محسن حسینی دیباجی در ائین گرامیداشت شهید طلبه مدافع امنیت «ارمان علی وردی» به‬ ‫میزبانی اســتان مقدس امامزاده قاسم (ع) زینبیه دامغان ضمن تجلیل از رشادت ها و جانفشانی های مدافعان امنیت‬ ‫در مقابله و مبارزه با اغتشاشــگران اظهار داشــت‪ :‬یکی از نکاتی که در ایام بروز فتنه در جامعه باید به ان توجه و‬ ‫غفلت نکنیم این است راه و مسیر درست را گم نکنیم و با هوشیاری و صالبت راه حق و باطل را تشخیص دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فتنه ها از الطاف الهی است لذا از فتنه ها نباید هراس داشت چرا که از صدر اسالم وجود داشته اند‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ملت ایران از بدو پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با هوشیاری و بیداری فتنه ها را یک به یک پشت‬ ‫سر گذاشتند و حق و باطل را به خوبی شناختند‪.‬‬ ‫مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با انتقاد از خواص که در ایام فتنه سکوت می کنند و با این‬ ‫کار خود با فتنه گران همراه می شــوند‪ ،‬افزود‪ :‬انتظار ان اســت که خواص در زمان به وجود امدن فتنه به میدان می‬ ‫امدند و با مردم همراه می شدند‪.‬‬ ‫حســینی دیباجی افزود‪ :‬با وجود فتنه امنیت جامعه به خطر می افتد و هدف دشــمن فلــج کردن اقتصاد جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است که از این راه ضعف کشور را نشان دهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۶۴‬واحد راکد صنعتی استان سمنان به چرخه تولید بازگشت‬ ‫پوریا استقامت‪ :‬استاندار ســمنان با بیــان اینکه ‪ ۶۴‬واحد راکد صنعتی در‬ ‫اســتان طی یک سال اخیر‪ ،‬به چرخه تولید بازگشته است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫به کاهش بیکاری کمک خوبی کرده است‪.‬‬ ‫ســید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه ‪ ۶۴‬واحد تولیدی کام ً‬ ‫ال راکد‪ ،‬طی یک‬ ‫ســال اخیر با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته به چرخه تولید بازگشــته‬ ‫اســت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬ایجاد اشتغال و به خصوص تثبیت ان در سراسر استان یکی‬ ‫از مهمترین راهبردهای استانداری است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان بعد از ‪ ۱۷‬سال به عدد ‪ ۶.۱‬درصد رسیده‬ ‫اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یکی از مســائلی که در ارتقای اشتغال استان به ان تاکید‬ ‫داریم‪ ،‬مشــاغل روستایی و توانمند سازی مشــاغل خانگی است که می تواند‬ ‫نقش بســزایی در ایجاد اشتغال‪ ،‬ماندگاری روســتاییان‪ ،‬مقابله با مهاجرت و‬ ‫‪ ...‬داشته باشد‪.‬‬ ‫بیش از سه تن مواد مخدر در استان سمنان کشف شد‬ ‫اســتاندار ســمنان با بیان اینکه دســتگاه های اجرایی موظف هستند که در‬ ‫راســتای اشتغال زایی اقدامات و تســهیلگری الزم را داشته باشند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫همانطور که در کارگروه اشتغال استان هم مطرح شد می بایست ‪ ۲۰‬درصد به‬ ‫تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی استان سمنان افزوده شود‪.‬‬ ‫هاشمی همچنین بر ضرورت توســعه متوازن نیز تاکید کرد و گفت‪ :‬از محل‬ ‫سفر حجت االسالم رئیسی به اســتان مبالغ خوبی به سراسر استان در زمینه‬ ‫تســهیالت تبصره ‪ ۱۸‬اشتغال اعطا شده که توانسته تحوالت خوبی را هم در‬ ‫این منطقه رقم بزند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر اشتغال فراهم شود‪ ،‬شاهد کاهش اعتیاد و رشد جمعیت‬ ‫به خصوص در روســتاهای استان سمنان خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین عامل‬ ‫ماندگاری جمعیت در روستاهای استان اشتغال است‪.‬‬ ‫اســتاندار سمنان با بیان اینکه قرارگاه جمعیتی که دغدغه رهبر معظم انقالب‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان ســمنان از تولید دو هزار و ‪ ۸۰۰‬تن پنبه از مزارع گرمسار در غرب این‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا قاســمی با بیان اینکه پنبه یکی از مهمترین تولیدات گرمســار و غرب استان سمنان است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫امسال پیش بینی می شود که برداشت این محصول در مزارع گرمسار به دو هزار و ‪ ۸۰۰‬تن برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به صورت میانگین از هر هکتار سه تن پنبه برداشت می شود‪ ،‬افزود‪ ۹۰۰ :‬هکتار زمین پنبه کاری‬ ‫در شهرستان گرمسار وجود دارد‪.‬‬ ‫ارقام سازگار به اقلیم‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه خورشیدی و ساجدی از جمله دو ارقام مهم تولید پنبه‬ ‫در گرمسار هستند که سازگاری خوبی با اقلیم منطقه‪ ،‬شرایط اب و هوا دارند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬برداشت محصول از مزارع‬ ‫گرمسار اغاز شد است‪.‬‬ ‫قاســمی با بیان اینکه ورامین و خرداد دیگر ارقامی از پنبه هســتند که در استان سمنان و گرمسار کشت می شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این ارقام به دلیل دارا بودن بافت الیافی و سازگاری با کم ابی‪ ،‬مورد توجه کشاورزان هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برداشــت پنبه تا پایان اذر ماه در مزارع شهرســتان گرمســار ادامه دارد‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬به اذعان‬ ‫کشاورزان‪ ،‬امسال محصول پنبه گرمسار‪ ،‬شرایط خوبی از لحاظ میزان و کیفیت دارد‪.‬‬ ‫سومین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان برگزار می شود‬ ‫سرپرســت معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت‪ :‬سومین‬ ‫نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان سمنان از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬ابان ماه امسال در سمنان برگزار می شود‪.‬‬ ‫سمانه ســلطانی پور‪ ،‬سرپرست معاونت صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی استان ســمنان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬سومین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان‬ ‫سمنان از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬ابان ماه امسال در سالن غدیر سمنان برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســومین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان ســمنان با حضور هنرمندان استان های تهران‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬مازندران‪ ،‬گلستان‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬قم و سمنان برگزار می شود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت صنایع دستی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی استان‬ ‫ســمنان ادامه داد‪ :‬در این نمایشگاه عالوه بر برپایی بیش از ‪ ۱۰۰‬غرفه صنایع دستی و سوغات‪ ،‬غرفه هایی به ارائه‬ ‫خوراک های محلی نیز اختصاص دارد‪.‬‬ ‫ســلطانی پور‪ ،‬برپایی سیاه چادر عشایری و برگزاری شب های فرهنگی را ازجمله برنامه های جانبی نمایشگاه عنوان‬ ‫کــرد و ادامه داد‪ :‬برگزاری دوره های اموزشــی تخصصی و اجرای تور یک روزه ســمنان گــردی ویژه هنرمندان‬ ‫شرکت کننده در نمایشگاه ازجمله برنامه های سومین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در استان است‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عالقه مندان می توانند همه روزه از ســاعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۲‬از غرفه های متنوع نمایشــگاه منطقه ای‬ ‫صنایع دستی در سمنان بازدید کنند‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دســتی استان سمنان تاکید کرد‪:‬‬ ‫معرفی هنر هنرمندان صنایع دستی و فراهم کردن زمینه فروش تولیدات صنایع دستی و اشنایی هر چه بیشتر مردم‬ ‫با هنر صنایع دستی ازجمله اهداف برگزاری سومین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی است‪.‬‬ ‫اســتان سمنان دارای بیش از چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬هنرمند صنایع دســتی است و این افراد در ‪ ۵۲‬رشته صنایع دستی‬ ‫ازجمله ســفال و سرامیک‪ ،‬گلیم بافی‪ ،‬منبت و معرق چوب‪ ،‬گوهرتراشــی‪ ،‬زیوراالت سنتی‪ ،‬چاپ قلمکار‪ ،‬نساجی‬ ‫سنتی‪ ،‬سوزن دوزی سنتی‪ ،‬نمدمالی‪ ،‬قلم زنی‪ ،‬حوله بافی و ‪ ...‬مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط زیســت اســتان ســمنان از ضرورت اجرای طرح توقف‬ ‫خودروهای االینده و دودزا در اســتان با همراهــی راهنمایی و رانندگی و‬ ‫راهور ناجا خبر داد‪.‬‬ ‫بهــرام علی ظاهری ضمن اشــاره بــه راهکارهای کاهــش الودگی در‬ ‫شــهرهای استان به خصوص سمنان و گرمسار‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬جلسات کارگروه‬ ‫الودگــی هوا با تاکید بر ضرورت مقابله با الودگی های زیســت محیطی در‬ ‫استان برگزار می شود اما نیاز است تا دستگاه های اجرایی و خدماتی و حتی‬ ‫فرهنگی به ما در این زمینه کمک بیشتری کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه پرهیز از تردد بی مورد خودروهای تک سرنشــین در‬ ‫شهرهای استان سمنان یکی از راهکارهای کاهش الودگی است که در این‬ ‫ارتباط سازمان های فرهنگی و رسانه ها باید به ما کمک کنند‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ‬ ‫و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری بر پیشگیری استوار است و انچه‬ ‫امروز اتفاق می افتد‪ ،‬نگاه پیشگیرانه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گردنه های صعب العبوری در اســتان ســمنان وجود دارد که با‬ ‫توجه به شــرایط اقلیمی امسال و در فصل زمســتان باید در انها اماده تر از‬ ‫همیشه باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری ســمنان اضافه کرد‪ :‬حوزه بحران‬ ‫اســتانداری در کنار سایر دستگاه های خدماتی و امدادی اماده خدمت رسانی‬ ‫به مردم اســت و امیدواریم گامی موثر در راســتای خدمت رسانی به مردم‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫طاهریــان ادامه داد‪ :‬امروز ما با نگاه پیشــگیرانه‪ ،‬بارهــا دیده ایم که اگر‬ ‫حادثــه ای به وجود می اید‪ ،‬همگی در کنار یکدیگر ان مشــکل را برطرف‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی خطاب به حاضران در جلســه گفت‪ :‬حــوزه مدیریت بحران به وجود‬ ‫همه شــما افتخار می کند و همه با هم در کنار یکدیگر قرار خواهیم گرفت‬ ‫تا در شــرایط سخت و حســاس اقلیمی استان ســمنان در فصل زمستان‬ ‫کمک دست یکدیگر باشیم‪.‬‬ ‫در این جلسه مشــکالت طرح زمستانی در سال های گذشته بررسی و بر‬ ‫ایجاد سامانه ارتباطی مشترک دستگاه های مجری طرح زمستانه تاکید شد‪.‬‬ ‫جلسه هماهنگی طرح راهداری زمستانی با حضور منصورکیایی مدیرکل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان‪ ،‬عبداللهی جانشین فرماندهی‬ ‫پلیس راه اســتان‪ ،‬اطهری رئیس اورژانس پیس بیمارستانی استان‪ ،‬باغبان‬ ‫معــاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان‪ ،‬محمــدی معاون فنی‬ ‫هواشناسی استان در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫سازی در کاهش االیندگی امر مهم و ضروری است‪.‬‬ ‫تعطیلی صنایع االینده در روزهای اضطرار‬ ‫مدیرکل محیط زیســت استان سمنان بر اســتفاده از خودروهای عمومی‬ ‫و اتوبوس ها در شــهرهای اســتان تاکید کرد و گفت‪ :‬پلیس راه و راهنمایی‬ ‫و رانندگی همچنین می بایســت توقف وسایل نقلیه دودزا در سراسر استان‬ ‫ســمنان را در دســتور کار خود قرار دهد تا مالکان خودروها‪ ،‬نسبت به رفع‬ ‫نواقص و االیندگی خودروهایشان اقدام کنند‪.‬‬ ‫ظاهــری با بیان اینکه اجرای طرح توقف خودروهای االینده در اســتان‬ ‫ضــرورت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نواقص خودروها و دود زا بودن انها به خصوص لوازم‬ ‫نقلیه سنگین‪ ،‬نقش بسزایی در الودگی هوای شهرهای استان دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح تعطیلی صنایع االینده نیز در اســتان مطرح است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬صنایعی که بالقوه االینده هســتند در صورتی که در روزهای اضطرار‬ ‫االیندگی از سوی دستگاه های متولی مانند صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعطیل‬ ‫شوند‪ ،‬شاهد اقدامات مثبت در راستای کاهش الودگی هوا خواهیم بود‪.‬‬ ‫پذیرش دانشجوی خارجی در ‪ ۳‬رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان‬ ‫ی ارشد در‬ ‫کارشناســی و فناوری اطالعات ســامت در مقطع کارشناس ‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر کامران قــدس در گفت وگو با خبرنگاران با اعالم این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬معاون اموزشــی و دبیر شورای اموزش پزشکی و تخصصی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی با ارســال نامه ای‪ ،‬موافقت جذب‬ ‫دانشــجویان بین الملل را در رشــته ها و مقاطع مذکور در دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی استان سمنان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق مصوبه نوزدهمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب سازی‬ ‫برنامه های اموزشــی بــرای دانشــجویان بین الملل جذب دانشــجوی‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان ســمنان‪ ،‬از اخذ موافقت پذیرش بین المللــی در رشــته های رادیولوژی و مامایی در مقطع کارشناســی و‬ ‫دانشــجویان بیــن الملل در رشــته های رادیولوژی و مامایــی در مقطع فناوری اطالعات ســامت در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از مصوبه‬ ‫تجمــع اعتراضی جمعی از طالب ســمنان در محکومیت هتک حرمت‬ ‫مقدسات و نظام اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫تجمــع اعتراضی جمعی از طالب ســمنان در محکومیت هتک حرمت‬ ‫مقدسات و نظام اسالمی در حوزه علمیه صادقیه سمنان برگزار شد‪.‬‬ ‫تجمع اعتراضی جمعی از طالب و روحانیون و اســاتید حوزه های علمیه‬ ‫شهرستان سمنان در محکومیت هتک حرمت مقدسات و نظام اسالمی در‬ ‫اغتشاشات اخیر با حضور حجت االسالم والمسلمین مرتضی مطیعی‪ ،‬نماینده‬ ‫اجرای پویش «راه ابریشم احسان» در سمنان‪ ۴۰۰ /‬دانش اموز نیازمند حمایت می شوند‬ ‫معاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) استان ســمنان گفت‪ ۴۰۰ :‬دانش اموز کم برخوردار کنکوری در این‬ ‫استان در قالب پویش «راه ابریشم احسان» حمایت می شوند‪.‬‬ ‫مهدی جاللی‪ ،‬معاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اســتان سمنان در گفت وگو با خبرنگاران از‬ ‫حمایت بنیاد احسان از دانش اموزان کم برخوردار کنکوری در قالب پویش «راه ابریشم احسان» خبر داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در راستای تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در مورد نصیب اموزشی برابر‪ ،‬پویش «راه ابریشم احسان»‬ ‫در سال جاری در استان سمنان اجرا می شود‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان سمنان اضافه کرد‪ :‬در این طرح بنیاد احسان این ستاد‬ ‫از دانش اموزان مســتعد کنکوری که امکان فراهم اوردن شــرایط الزم برای کسب موفقیت در این ازمون را ندارند‪،‬‬ ‫حمایت های الزم و کافی بری پیشرفت و موفقیت را به عمل خواهد اورد‪.‬‬ ‫جاللی افزود‪ :‬این طرح برای حمایت از دانش اموزان کنکوری نیازمند و کم برخوردار در رشــته های علوم تجربی و‬ ‫ریاضی فیزیک انجام می گیرد و ارزش تقریبی هر بســته حمایتی کنکور ‪ ۱۰‬میلیون تومان است که به صورت رایگان‬ ‫در اختیار دانش اموزان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به محض ثبت نام دانش اموزان امکان استفاده از خدمات برای وی مقدور است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سهمیه‬ ‫استان سمنان در اجرای طرح راه ابریشم‪ ۴۰۰ ،‬دانش اموز است‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان سمنان بیان کرد‪ :‬شناسایی دانش اموزان و حمایت ها‬ ‫از طریق اموزش و پرورش‪ ،‬کمیته امداد و بهزیســتی با همکاری گروه های فعال در حوزه عدالت اموزشــی در این‬ ‫استان صورت می گیرد‪.‬‬ ‫ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان و حجت االسالم والمسلمین‬ ‫حسینی دیباجی‪ ،‬مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم ال‬ ‫محمد (عج) این استان برگزار شد‪.‬‬ ‫طالب و روحانیون ســمنان با ســر دادن شــعارهای «مرگ بر‬ ‫فتنه گــر»‪« ،‬مرگ بر امریــکا»‪« ،‬مرگ بر منافــق» و «مرگ بر‬ ‫اسرائیل» حرمت شــکنی به ساحت مقدسات در اغتشاشات اخیر را‬ ‫محکوم کردند‪.‬‬ ‫فتنه اخیر بیان گر جنگ ترکیبی دشمنان علیه ایران اسالمی است‬ ‫مدیرکل تبلیغات اســامی استان سمنان با بیان اینکه فتنه اخیر بیان گر‬ ‫جنگ ترکیبی دشمنان علیه ایران اسالمی است‪ ،‬گفت‪ :‬فتنه های دشمنان‬ ‫روز به روز با قدرت گرفتن ایران اسالمی‪ ،‬تشدید می شود‪.‬‬ ‫حجت االســام عباس عبدالهی با حضور در منزل عموی شهید طلبه‪،‬‬ ‫ارمان علی وردی در دامغان ضمن گرامیداشــت یاد این شــهید بزرگوار‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هر قدر زمان تاریخ حیات بشــریت بــه زمان ظهور نزدیک تر‬ ‫می شود‪ ،‬فتنه ها و گردنه ها و وقایع و حوادث پیچیده اجتماعی بیشتر خواهد‬ ‫شد تا با اخالص ها از دیگران جدا شوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه علی (ع) می فرمایند خداونــد مردم را در این فتنه ها‬ ‫غربال می کند تا خالص ها در پیمانه بمانند و ملحق به حضرت حجت (عج)‬ ‫شــوند‪ ،‬افزود‪ :‬کسانی مانند شهید علی وردی از ان دست افراد با اخالصی‬ ‫بودند که در برگی زرین را در تاریخ افتخارات جامعه روحانیت‪ ،‬رقم زدند‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان ســمنان با بیان اینکه انقالب اسالمی‬ ‫روز به روز در حیات جدید سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی اش قدرت بیشتری‬ ‫می گیرد لذا حمله ها و طراحی ها و نیرنگ های دشمنان نیز طبیعت ًا پردامنه‬ ‫تر و وســیع تر می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬ابعــاد فتنه اخیر به لحاظ برخی مســائل‬ ‫اجتماعی‪ ،‬در این ‪ ۴۰‬ساله استثنایی است‬ ‫عبدالهی با اشــاره به شهادت شــهید علی وردی با بیان اینکه در تاریخ‬ ‫انقالب اسالمی ایران فتنه هایی از این دست را شاهد بودیم که خانم های‬ ‫چادری با مردانی با شــمایل های مذهبی‪ ،‬مورد هجمه قرار می گرفتند اما‬ ‫فتنه اخیر‪ ،‬پیچیدگی خاصی دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فتنه پیچیده ترکیبی اخیر چندین بعد دارد که از جمله‬ ‫انها می توان به مســائل اقتصادی موضوع حجاب و مســائل فرهنگی و‬ ‫موضوعات امنیتی و سیاســی اشاره کرد که قشــر نوجوان را درگیر کرده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این فتنه هــا ماحصل حیات مجازی دو ســاله دوران کرونا‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان سمنان با بیان اینکه دشمنان در دو سال‬ ‫اخیــر‪ ،‬ذهن نوجوان و جوان ایرانی را برای جرقه زدن اماده کرده اســت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اینکه شاهد هستیم جوانی در خیابان حضور دارد‪ ،‬نمود بارز این‬ ‫موضوع اســت لذا باید هوشــیار بود و دانست که هر قدر فضای حوادث و‬ ‫فتنه ها پیچیده تر می شــود‪ ،‬به همان نسبت مجاهدت افرادی مانند شهید‬ ‫علی وردی نیز موضوعیت بیشتری پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫عموی شهید علی وردی نیز در این دیدار با بیان اینکه نماز به خصوص‬ ‫نماز شــب و همچنین حضور هفتگی در گلزار شهدا‪ ،‬دو ویژگی بارز ارمان‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬انگشتری که از ارمان شکستند‪ ،‬نماد خصم و دشمنی دشمنان‬ ‫علیه ما است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید گوش به فرمان رهبر معظم انقالب اســامی بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درســی که از شــهادت ارمان می گیریم این است که همواره باید‬ ‫پشتیبان رهبری و همچنین در خط امام راحل (ره) و شهدا باشیم‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان ســمنان با بیان اینکه ماموران فراجا تمام قد‬ ‫در برابر سوداگران مرگ ایســتاده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از سه تن مواد مخدر با‬ ‫هوشیاری پلیس استان نیمه نخست امسال کشف شد‪.‬‬ ‫سردار سرتیپ دوم عبداهلل حسنی در حاشیه ایین امحاء یک هزار و ‪۱۵۰‬‬ ‫کیلوگرم مواد مخدر‪ ،‬با اشــاره به اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر از‬ ‫جمله مهمترین ماموریت های فراجا است‪ ،‬افزود‪ :‬امروز مبارزه با سوداگران‬ ‫مرگ از ان ســوی مرزها تا قلب شهر و روستاها تسری یافته و پلیس در‬ ‫این مسیر شهدای بسیاری را تقدیم انقالب کرده است‪.‬‬ ‫وی منشا بســیاری از اسیب های اجتماعی را ســوءمصرف مواد مخدر‬ ‫دانســت و هشــدار داد‪ :‬گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد افیونی‬ ‫و کاهش ســن اعتیاد‪ ،‬زنگ خطر جدی بــرای خانواده ها و جامعه به صدا‬ ‫در اورده است که سایر دســتگاه های مسوول باید فعاالنه تر نسبت با این‬ ‫موضوع برخورد کنند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان سمنان دســتگیری باندهای تهیه و توزیع مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬پاکســازی مناطق الوده و جــرم خیز‪ ،‬برخورد با خرده فروشــان‬ ‫موادمخدر و ســاماندهی معتادان متجاهــر را از جمله رویکردهای اصلی‬ ‫پلیس عنوان و اظهار داشت‪ :‬ماموران فراجا با تمام توان در برابر سوداگران‬ ‫مرگ ایستاده اند و اهدای جان شیرین خود در این مسیر باکی ندارند‪.‬‬ ‫دانشگاه ها دستاوردهای کشور در رشته های علمی را تبیین کنند‬ ‫معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان سمنان ‪:‬‬ ‫شوراهای عالی برنامه ریزی علوم پزشــکی توسط دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫سمنان مورد موافقت قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشــکی استان ضمن قدردانی از دکتر باقری فرد‬ ‫معاون اموزشــی وزارت بهداشت به ســبب موافقت در جذب دانشجویان‬ ‫بیــن الملل در رشــته ها و مقاطع مذکور و خدا قــوت به تالش خالصانه‬ ‫معاونان‪ ،‬مدیران و کارکنان دانشــگاه علوم پزشکی استان سمنان‪ ،‬کسب‬ ‫این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشــگاه علوم پزشــکی استان سمنان‬ ‫تبریک عرض نمود و این موفقیت را گامی مهم در راســتای درخشــش‬ ‫دانشگاه در توسعه حوزه بین الملل دانست‪.‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در چند سال اخیر اقدام به پذیرش‬ ‫دانشجویان خارجی در رشته های متعددی کرده است‪.‬‬ ‫طالب سمنانی در واکنش به هتک حرمت مقدسات تجمع کردند‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان ‪:‬‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین در شرایط فعلی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه ها‬ ‫می توانند دستاوردها و پیشرفت های کشور در رشته های گوناگون علمی را برای عموم مردم تبیین کنند‪.‬‬ ‫رضا نقدی‪ ،‬رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای استان سمنان در مراسم یادبود شــهدای حادثه تروریستی شاهچراغ و‬ ‫گرامیداشــت یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان ماه و ســوگواری وفات حضرت معصومه (س) در این دانشگاه‪ ،‬ضمن محکوم کردن این‬ ‫حادثه تروریستی به ابراز همدردی با خانواده های داغدار شهدای مظلوم این حادثه پرداخت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مراسم پرشور امروز‪ ،‬نماد اتحاد و همبستگی دانشگاهیان دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان است که‬ ‫با حضور در این برنامه‪ ،‬تنفر و بیزاری خود را از اغتشاش و ناامنی به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای استان سمنان گفت‪ :‬شهیدان مفهوم واال و انســانی ایثار و ازخودگذشتگی را برای‬ ‫جامعه به ارمغان می اورند و زنده نگه داشتن یاد و خاطره انان و ارج نهادن به ایثار انان بر همگان واجب است‪.‬‬ ‫نقدی با تاکید بر نقش و اهمیت جهاد تبیین در شــرایط فعلی کشــور‪ ،‬افزود‪ :‬دانشــگاه ها می توانند دســتاوردها و‬ ‫پیشرفت های کشور در رشته های گوناگون علمی را برای عموم مردم تبیین کنند‪.‬‬ ‫ــروا َّ َ‬ ‫کم»‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگــر بخواهیم وعده های خداوند برای‬ ‫الل َی ُ‬ ‫وی با اشــاره به ایه «اِن ت ُ‬ ‫َنص ُ‬ ‫کم َو ُی َث ِّب ْت اَ ْق َدا َم ْ‬ ‫نص ْر ْ‬ ‫جمهوری اسالمی و مردم ایران تحقق پیدا کند‪ ،‬باید در مسیر اسالم ثابت قدم باشیم و بر وعده های خداوند توکل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان با برشمردن دسیسه های دشمنان علیه ملت ایران اسالمی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫غارت‪ ،‬چپاول و نداشتن امنیتی ماحصل حضور انان در منطقه خواهد بود‪.‬‬ ‫نقدی خود خطاب به دانشجویان بیان کرد‪ :‬هدف اصلی دانشگاه باید خدمت به جامعه و رفع مشکالت با راهکارهای‬ ‫علمی باشد‪.‬‬ ‫اسالمی و رئیس جمهور است با اشتغال زایی محقق خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬استفاده‬ ‫از تسهیالت بانکی در یک سال اخیر‪ ،‬توانسته گام موثری برای اشتغال مردم‬ ‫به خصوص در روستاهای استان بردارد‪.‬‬ ‫امادگی ادارات سمنان برای خدمات رسانی در زمستان‬ ‫فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ماموران فراجا تمام قد در برابر سوداگران مرگ ایستاده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش‬ ‫از سه تن مواد مخدر با هوشیاری پلیس استان نیمه نخست امسال کشف شد‪.‬‬ ‫سردار سرتیپ دوم عبداهلل حسنی در حاشیه ایین امحاء یک هزار و ‪ ۱۵۰‬کیلوگرم مواد مخدر‪ ،‬با اشاره به اینکه مبارزه‬ ‫با پدیده شــوم مواد مخدر از جمله مهمترین ماموریت های فراجا است‪ ،‬افزود‪ :‬امروز مبارزه با سوداگران مرگ از ان‬ ‫سوی مرزها تا قلب شهر و روستاها تسری یافته و پلیس در این مسیر شهدای بسیاری را تقدیم انقالب کرده است‪.‬‬ ‫وی منشا بسیاری از اسیب های اجتماعی را سوءمصرف مواد مخدر دانست و هشدار داد‪ :‬گرایش جوانان و نوجوانان‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان از امادگی کامل دستگاه های‬ ‫به مصرف مواد افیونی و کاهش ســن اعتیاد‪ ،‬زنگ خطر جدی برای خانواده ها و جامعه به صدا در اورده اســت که خدماتی و امدادی این اســتان برای خدمات رسانی به مردم در ایام زمستان‬ ‫سایر دستگاه های مسوول باید فعاالنه تر نسبت با این موضوع برخورد کنند‪.‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫خیز‪،‬‬ ‫جرم‬ ‫و‬ ‫الوده‬ ‫مناطق‬ ‫پاکسازی‬ ‫مخدر‪،‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان سمنان دســتگیری باندهای تهیه و توزیع مواد‬ ‫کمال طاهریان‪ ،‬مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری ســمنان در جلسه‬ ‫اظهار‬ ‫و‬ ‫عنوان‬ ‫پلیس‬ ‫اصلی‬ ‫رویکردهای‬ ‫جمله‬ ‫برخورد با خرده فروشان موادمخدر و ساماندهی معتادان متجاهر را از‬ ‫هماهنگی طرح راهداری زمستانی در این استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدیریت بحران‬ ‫داشــت‪ :‬ماموران فراجا با تمام توان در برابر ســوداگران مرگ ایســتاده اند و اهدای جان شیرین خود در این مسیر‬ ‫اجرای طرح توقف خودروهای االینده در استان سمنان‬ ‫باکی ندارند‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۸۰۰‬تن پنبه در گرمسار‪ /‬برداشت محصول اغاز شد‬ ‫استان‬ ‫فرمانده انتظامی استان سمنان‪ :‬بیش از سه تن مواد مخدر در استان سمنان کشف شد‬ ‫رییس شورای اطالع رسانی سمنان‪ :‬مرکز نواوری رسانه ای در استان راه اندازی شود‬ ‫رییس شــورای اطالع رسانی ســمنان‪ :‬مرکز نواوری رسانه ای در استان‬ ‫راه اندازی شود‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار و رییس شورای اطالع رسانی‬ ‫استان ســمنان گفت‪ :‬راه اندازی مرکز نواوری رسانه ای در استان به منظور‬ ‫تولید محتوا و تبیین دســتاوردهای نظام جمهوری اسالمی ایران ضرورت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫احمد ریواده در نشست شورای اطالع رسانی استان سمنان در سالن کوثر‬ ‫اســتانداری ابراز داشت‪ :‬بسترهای اطالع رسانی در استان باید فعال باشد و‬ ‫انسجام رسانه ای تقویت شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دستاوردهای سفر سال گذشته رییس جمهور به استان‬ ‫سمنان باید به زبانی ملموس اطالع رســانی شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اسیب شناسی‬ ‫طی یکســال گذشته نشــان می دهد فعالیت های اجرایی و اقدام در حوزه‬ ‫اطالع رسانی استان نیازمند توجه بیش از پیش است‪.‬‬ ‫معاون اســتاندار ســمنان با اشاره به فرمایشــات رهبر معظم انقالب در‬ ‫زمینه جهاد تبیین تاکید کرد‪ :‬اطالع رسانی به منظور تحقق منویات حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای بیش از پیش مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اطالع رسانی نقشی مهم در اقناع افکار عمومی و خنثی سازی‬ ‫دسیسه های دشمنان دارد و این راهبرد مهم نباید مورد غفلت قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییس شورای اطالع رسانی ســمنان‪ :‬مرکز نواوری رسانه ای در استان‬ ‫راه اندازی شود‬ ‫ریواده با اشــاره به ظرفیت فضای مجازی در تحقق جهاد تبیین اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬فضای مجازی با توجه به تعدد مخاطب در حوزه اطالع رســانی به‬ ‫طور ویژه مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫رییس شورای اطالع رسانی استان سمنان خاطر نشان کرد‪ :‬این استان‬ ‫می تواند با اقدام ‍ های خالقانه در زمینه پیوســت اطالع رسانی و رسانه ای‬ ‫سفر رییس جمهور در کشور پیشگام باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این راستا‪ ،‬طی ‪ ۱۰‬روز اینده با فعاالن رسانه ای مرکز‬ ‫اســتان سمنان و شهرستان ها نشست هایی تشکیل و ایجاد شبکه فعال و‬ ‫پویا در حوزه رسانه و درخور نیازهای استان پیگیری شود‪.‬‬ ‫ریواده تصریح کرد‪ :‬حمایت از خبرگزاری های جریان ساز باید مورد توجه‬ ‫باشد و حمایت مالی از بخش های فرهنگی در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون اســتاندار سمنان گفت‪ :‬یکی از دغدغه های جامعه کارگری تعدیل‬ ‫نیــرو در واحدهــای تولیدی به دلیل افزایش ‪ ۵۷‬درصــدی حقوق بود که‬ ‫برپایه اخرین گزارش ها نه تنها بیکاری در اســتان ســمنان افزایش نیافت‪،‬‬ ‫بلکه امسال نسبت به سال گذشــته درخواست دریافت مقرره بیمه بیکاری‬ ‫در استان ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافت و این دستاوردها باید اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر برگزاری تور رســانه ای به منظور بازدید از واحدهای راکد‬ ‫احیاشده در یکسال گذشته افزود‪ :‬برگزاری تور رسانه ای برای تبیین موضوع‬ ‫در بین فعاالن رســانه ای و در نتیجه اطالع رســانی مطلوب اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار ســمنان با اشاره به شکوه‬ ‫حضور مردم در راهپیمایی ‪ ۱۳‬ابان در مناطق مختلف استان سمنان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬رسانه ها در نمایش شکوه حضور مردم بیش از پیش فعال باشند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫* سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪53‬‬ ‫استان‬ ‫امام جمعه سمنان‪ :‬اهمیت کار رسانه با تبحر دشمن در تحریف دوچندان شد‬ ‫رسانه قدرتمند ظاهر شده و از ابزار رسانه ای از جمله تبلت و گوشی های‬ ‫تلفن همراه که برای تحصیل دانش اموزان در دوران شیوع کرونا تامین‬ ‫شد‪ ،‬در راستای ضربه زدن به نظام بهره می گیرد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان سمنان‪ ،‬تقویت وحدت در بین اهالی رسانه در‬ ‫نظام جمهوری اسالمی را خواستار شد و اظهار امیدواری کرد که فعاالن‬ ‫این عرصه نسبت به یکدیگر بیش از پیش حسن نیت داشته باشند‪.‬‬ ‫محمود احمدی مســوول سازمان بسیج رسانه استان سمنان نیز در این‬ ‫دیدار گسترش اخالق‪ ،‬معنویت و بصیرت را از مهمترین هدف های این‬ ‫ســازمان عنوان کرد و افزود‪ :‬پیگیری مطالبات رهبری در تحقق الگوی‬ ‫اســامی ‪ -‬ایرانی پیشــرفت‪ ،‬هدفگذاری برای تمامی مخاطبان‪ ،‬تولید‬ ‫محتوای در تراز انقالب اسالمی‪ ،‬ایجاد شورای تبیین و جذب نخبگان را‬ ‫از دیگر هدف های بسیج رسانه است‪.‬‬ ‫همچنین علی مســلمان مســوول پیشین سازمان بســیج رسانه استان‬ ‫ســمنان نیز فعال شدن این سازمان در شهرستان های شاهرود‪ ،‬دامغان‪،‬‬ ‫گرمســار‪ ،‬برگزاری جشنواره رســانه ای ابوذر و تالش در راستای ایجاد‬ ‫سیاســت رسانه ای واحد در هیات اندیشه ورز را از جمله اقدام های انجام‬ ‫شده در دوره مسوولیت خود عنوان کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار‪ ،‬برخی اعضای هیات اندیشه ورز سازمان بسیج رسانه استان‬ ‫ســمنان نیز به بیان دیگاه های خود در حوزه رســانه پرداختند و توجه‬ ‫بیش از پیش مســووالن دســتگاه های مختلف استان به حوزه رسانه را‬ ‫خواستار شدند‪.‬‬ ‫چرا و بر چه اساســی شــرکت مخابرات تعرفه های تلفن ثابت را باال برده اســت و افزایش‬ ‫تعرفه رقم بســیار باالیی می شود و مشخص نیست که کجا و چکونه هزینه می شود‪ .‬لطفا‬ ‫مسئولین مخابرات جوابگو باشند‪.‬‬ ‫ترابی ‪ -‬دامغان‬ ‫اقدامات اساسی برای اتوبوسهای داخل شهری سمنان صورت گیرد‬ ‫بیشتر اتوبوس های داخل شهری زمان حرکت‪ ،‬خیابانها را پر از دود و هوا را بسیار الوده می‬ ‫کنند و نیاز به تعمیر اساسی دارند‪ .‬از مسئولین محترم خواهشمندیم که نسبت به تعمیر و یا نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه ســمنان گفت‪ :‬اهمیت رسانه‬ ‫تعویض اتوبوس ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫و فعالیت در این حوزه کشــور در برهه کنونی بــا توجه به قدرت نمایی‬ ‫سمنان‬ ‫‬‫فخار‬ ‫رســانه ای دشــمن و روی اوردن بــه تحریف و تعــدد خبرهای کذب‬ ‫فارغ التحصیالن ما چرا باید بیکار باشند‬ ‫دوچندان شد‪.‬‬ ‫افسردگی‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫جوانان‬ ‫؟‬ ‫چرا‬ ‫واقعا‬ ‫بیکارند‪.‬‬ ‫بیشــتر فارغ التحصیالن در کشــور ما‬ ‫حجت االســام والمســلمین مرتضی مطیعی در دیــدار اعضای هیات‬ ‫کاری‬ ‫برایشان‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫دانســتند‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫بقینا‬ ‫گرفته اند و این معضل بزرگی اســت‪.‬‬ ‫اندیشــه ورز بسیج رســانه در دفتر امام جمعه این شــهر اظهار داشت‪:‬‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫ای‬ ‫انگیزه‬ ‫چون‬ ‫نیست‪ ،‬قطعا ادامه تحصیل نمی دادند‪.‬‬ ‫رســانه های دشمن در تحریف خبرها تبحر زیادی دارند و در این شرایط‬ ‫شاهرود‬ ‫‬‫حسینی‬ ‫نباید به دشمنان سوژه داد‪.‬‬ ‫از شرکت کومش گستر چه خبر؟‬ ‫وی با اشــاره به تعدد خبرهای جعلی و فیک نیوزها در رسانه های تحت‬ ‫نمیدانیم‬ ‫و‬ ‫خریدیم‬ ‫سهامی‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫پرداخت‬ ‫شــرکت‬ ‫این‬ ‫اعضای‬ ‫چرا باید ســود چندین ساله‬ ‫مدیریت دشــمنان نظام جمهوری اســامی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دشمن در حوزه‬ ‫ســود ان چه می شود‪ .‬از پرســنل و یا مدیرعامل شرکت کومش گستر می خواهیم جوابگو‬ ‫استان سمنان ‪ ۱۸۰‬هزار تن کاال صادر کرده است‬ ‫باشند‪..‬‬ ‫اخالقی ‪ -‬سمنان‬ ‫مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه ‪ ۱۸۰‬هزار تن کاال طی هفت‬ ‫ضمن تبریک به فرماندار جدید مهدیشــهر‪ ،‬از انجائیکه اعضای شــورای شــهر به عنوان‬ ‫ماه اول سال جاری از استان صادر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش این کاالهای‬ ‫نمایندگان رسمی مردم در شهر هستند‪ ،‬الزم است نسبت به مشکالت شهری پیگیر بوده و‬ ‫صادراتی ‪ ۷۰‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫گــزارش الزم را به مردم ارائه کننــد‪ .‬لطفا پیگیری فرمائید تا این مهم بر زمین نماند‪ .‬ضمنا‬ ‫علی ســعدالدین ضمن اشاره به امار صادرات محصوالت تولیدی استان‬ ‫چرا باید پروژه میدان فردوسی چندین ماه تعطیل بماند‪.‬‬ ‫سمنان در سال ‪ ،۱۴۰۱‬ابراز کرد‪ :‬در هفت ماهه نخست سال جاری ‪۱۸۰‬‬ ‫تورانیان ‪ -‬مهدیشهر‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬تن انواع کاال از گمرک استان سمنان به اقصی نقاط جهان‬ ‫واقعا جای ســوال است که چه کسی و با چه دلیل قانع کننده ای در قلب شهر سمنان و در‬ ‫و به خصوص کشورهای منطقه صادر شده است‪.‬‬ ‫میدان امام علی(ع) سمنان مجوز احداث برج ققنوس را صادر کرده‪ ،‬بدون اینکه به مشکالتی‬ ‫وی با بیان اینکه کاالهای صادراتی استان در این بازه زمانی ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫همچون کمبود پارکبنگ ان توجه کند‪ .‬کل میدان امام علی شــده پارکینگ برج ققنوس و‬ ‫دالر ارزش نقدی دارند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬صادرات استان از لحاظ ارزش دالری‬ ‫سعدالدین با بیان اینکه ‪ ۲۹‬کشــور دنیا میزبان کاالهای استان سمنان‬ ‫برخی از رانندگان اصال توجهی نمیکنند که این میدان یکی از مسیرهای اصلی شهر است ‪.‬‬ ‫نسب به هفت ماهه سال گذشته ‪ ۵۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬در هفت ماهه سال جاری از ‪ ۱۹‬کشور جهان کاالهایی‬ ‫از مسئولین راهنمایی و رانندگی درخواست داریم نسبت به ساندهی خودرو ها در این میدان‪،‬‬ ‫واردات ‪ ۱۶‬میلیون دالر کاال‬ ‫مانند ماشــین االت صنعتی‪ ،‬قطعات خودرو‪ ،‬کرکره برقی و ‪ ...‬به گمرک‬ ‫خصوصا در ساعات ابتدایی شب اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرک اســتان سمنان با بیان اینکه کاشی و سرامیک‪ ،‬ظروف‬ ‫استان سمنان وارد شده است‪.‬‬ ‫بیطرف ‪ -‬سمنان‬ ‫یک بار مصرف‪ ،‬سیم و کابل‪ ،‬سرب تصفیه نشده و ‪ ...‬از جمله مهمترین‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۴۰‬تن کاال از طریق گمرک استان سمنان‬ ‫بعد از گذشت این همه سال و با پیشرفت تکنولوژی‪ ،‬هنوز در برخی از مناطق شهر سرخه از‬ ‫صادرات اســتان در هفت ماهه نخست ســال جاری بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طی هفت ماهه سال ‪ ۱۴۰۱‬وارد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش کاالهای وارد‬ ‫جمله در کوچه شــهید اسالمی‪ ،‬تیر های برق چوبی وجود دارد که برخی کج شده و احتمال‬ ‫صادرات اســتان از لحاظ وزنی نیز ‪ ۲۶‬درصد نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫شده به گمرک استان در این بازه زمانی ‪ ۱۶‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫افتادن انها وجود دارد‪ .‬لطفا قبل از اینکه اتفاق ناگواری رخ دهد نســبت به جایگزین کردن‬ ‫قبل‪ ،‬رشد یافته است‪.‬‬ ‫انها اقدام شود‪.‬‬ ‫ای‬ ‫سرخه‬ ‫شهروندان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مراجعه برای اهدای خون در استان سمنان کاهش یافت‬ ‫مدتی اســت تعداد سگ های ولگرد در سطح شهر سمنان رو به افزایش است و بدون هیچ‬ ‫مدیرکل انتقال خون اســتان سمنان‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اغاز فصل سرما و خون اقدام کنند تا بتوانیم کمبودها را جبران کنیم‪.‬‬ ‫ترس و وحشــتی از انسانها در سطح شهر تردد می کنند و فرزندان ما امنیت جانی ندارند‪.‬از‬ ‫مدیرکل انتقال خون اســتان سمنان با بیان اینکه همه گروه های خونی با‬ ‫شیوع انفلوانزا مراجعه برای اهدای خون در استان با کاهش روبرو شده است‪.‬‬ ‫مسئولین درخواست کمک در جمع اوری سگهای ولگرد را داریم‪.‬‬ ‫محســن طاهریان با اشــاره به ذخایر خونی استان ســمنان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کمبود روبرو اســت اما در ارتباط با گروه خونی او منفی و گروه های منفی‪،‬‬ ‫احسانی ‪ -‬سمنان‬ ‫همزمان با اغاز فصل ســرما و همچنین شــیوع بیماری های تنفسی مانند نیاز بیشتری داریم‪ ،‬بیان داشت‪ :‬کســانی که دچار بیماری کرونا یا انفلوانزا‬ ‫از شــهردار محترم سمنان درخواست داریم جلوی تجاوز به حریم پیاده رو ها در سطح شهر‪،‬‬ ‫انفلوانزا در سراسر استان ســمنان مراجعه برای اهدای خون و فراورده های شده اند می توانند دو هفته بعد از بهبودی‪ ،‬به مراکز انتقال خون استان مراجعه‬ ‫خصوصا در خیابان امام و همچنین تجاوز به خیابان ها در ایمن ســازی ساخت و ساز مانند‬ ‫و خون اهدا کنند‪.‬‬ ‫خونی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫شــاهکار در حال احداث در خیابان شهید دربان سمنان که نیمی از خیابان را گرفته‪ ،‬بگیرد‪.‬‬ ‫طاهریان با بیان اینکه اهدای خون برای کســانی که بهبود پیدا کرده اند‬ ‫وی با بیان اینکه کاهــش مراجعه برای اهدای خون باعث کاهش ذخایر‬ ‫واقعا برخی از سازندگان ساختمان برای مجاورین خیلی مزاحمت ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫خونی در استان سمنان شده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از همه هم استانی ها درخواست نیز مشــکلی پدید نمی اورد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تمام مراکز انتقال خون استان اماده‬ ‫عزیزی ‪ -‬سمنان‬ ‫می شــود تا برای تامین نیاز نیازمندان به خون‪ ،‬مراجعه و نســبت به اهدای دریافت خون هستند‪.‬‬ ‫کشفیات قاچاق چوب در استان سمنان ‪ ۳‬برابر شد‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬با همراهی دستگاه قضایی و انتظامی‪ ،‬کشفیات‬ ‫قاچاق چوب در استان سه برابر رشد داشته است‪.‬‬ ‫جعفر مرادی حقیقی در دیــدار با مدیرکل تعزیرات‬ ‫حکومتی استان سمنان به میزبانی تعزیرات سمنان با‬ ‫بیان اینکه دستگاه قضائی با اشراف کامل و چالش در‬ ‫حوزه های اســیب پذیر منابع طبیعی و با اتخاذ تدابیر‬ ‫پیشگیرانه نقش به ســزایی در حراست از عرصه های‬ ‫منابع طبیعی دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬گشــت مشترک منابع‬ ‫طبیعی با همکاری سایر نهادهای نظارتی بر جلوگیری‬ ‫از تخلف اهمیت دارد‪.‬‬ ‫وی بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان و متعرضان‬ ‫به عرصه های منابع طبیعی تاکید کرد و با بیان اینکه‬ ‫در مقابله با افراد سودجو و متجاوز به عرصه های‬ ‫ملی هیچ گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با همراهی منابع طبیعی‪ ،‬نیروی انتظامی و‬ ‫دستگاه قضائی کشفیات قاچاق چوب در یک سال‬ ‫اخیر دو الی سه برابر رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی اســتان ســمنان با تاکید بر‬ ‫اهمیت نقش مشــارکت مردم در حفظ و حراســت از‬ ‫عرصه های منابــع طبیعی‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬حفاظت از‬ ‫عرصه های منابع طبیعی بــدون همکاری و همراهی‬ ‫مردم استان ممکن نیست و لذا فعالیت های فرهنگی و‬ ‫ترویجی اطالع رسانی مورد تاکید ما قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان نیز در این‬ ‫دیدار با تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان و متعرضان‬ ‫بــه عرصه های منابــع طبیعی و دفاع همــه جانبه از‬ ‫حقــوق منابع طبیعی‪ ،‬گفت‪ :‬منابع طبیعی و انفال یکی‬ ‫از مهمترین چالش های دســتگاه قضائی هم از حیث‬ ‫پرونده و هم از حیث پیشگیری از وقوع جرم است‪.‬‬ ‫مهدی طیبی بــا بیان اینکه رویکــرد و اراده اداره‬ ‫کل تعزیــرات حکومتی برخــورد قانونی با متخلفان و‬ ‫متعرضــان به اراضی ملی و انفــال و دفاع همه جانبه‬ ‫از حقوق منابع طبیعی اســت‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬برگزاری‬ ‫نشست های تخصصی با کارشناسان حقوقی و قضات‬ ‫اداره تعزیرات حکومتــی و نیروهای یگان حفاظت در‬ ‫هــر فصل برای تعیین تکلیف در بعضی از پرونده های‬ ‫حقوقی انفال موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫ســرهنگ علیرضا ابوطالبی فرمانده یگان حفاظت‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان سمنان نیز‬ ‫در این دیدار فلسفه اصلی تشــکیل یگان حفاظت را‬ ‫جلوگیــری از تعرض به اراضی و منابع ملی و مقابله با‬ ‫قاچاق چوب عنوان کرد و گفت‪ :‬نخســتین اصل برای‬ ‫حفاظت از عرصه های منابع طبیعی‪ ،‬فرهنگ ســازی‬ ‫مناســب و اصولی و اســتفاده از مشــارکت نیروهای‬ ‫مردمی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لــزوم جدیت در برخورد با متخلفان‬ ‫و متجــاوزان به امالک ملــی و عمومی تصریح کرد‪:‬‬ ‫هیچ شــخص‪ ،‬نهاد‪ ،‬دســتگاه و ارگانی فراتر از قانون‬ ‫نیست و هر تخلفی در حوزه منابع طبیعی باید با جدیت‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان سمنان از‬ ‫فراوری ســنگ مس و تولید ساالنه ‪ ۶‬هزار تن کاتد و‬ ‫کنسانتره مس در واحدهای فراوری مس در شهرستان‬ ‫میامی خبر داد‪.‬‬ ‫علی تشــنه دل‪ ،‬مدیرکل صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان ســمنان در حاشیه بازدید اســتاندار سمنان و‬ ‫اعضای کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان از‬ ‫معادن و واحدهای فراوری مس در شهرستان میامی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با فراوری ســنگ مس‪ ،‬ساالنه بیش از ‪۶‬‬ ‫هزار تن کاتد و کنســانتره مس در واحدهای معدنی‬ ‫این شهرســتان تولید می شــود و با فراوری این ماده‬ ‫معدنی از خام فروشــی جلوگیری و ارزش افزوده ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اســتاندار ســمنان و اعضــای کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید استان در سفر به شهرستان‬ ‫میامی از شرکت اشکان مس اریا‪ ،‬مس پارسیان معدن‬ ‫کوتنا‪ ،‬پرشیا اروپا و مس کاوان عباس اباد بازدید کردند‬ ‫و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت این واحدها‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان افزود‪:‬‬ ‫این واحدهای معدنی با سرمایه گذاری بیش از یک هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬میلیارد ریال‪ ،‬ظرفیت تولید ســاالنه بیش از ‪۶‬‬ ‫هزار تن کاتد مس و کنسانتره مس سولفیدی را دارند‬ ‫و زمینه اشتغال بیش از ‪ ۴۳۰‬را فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان‬ ‫ســمنان از ذخیره سازی شن‪ ،‬ماسه و نمک در راستای‬ ‫اجــرای طرح راهداری زمســتانی خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫ماشین االت راهداری این اســتان تجهیز‪ ،‬بازسازی و‬ ‫اماده سازی شده است‪.‬‬ ‫احســان منصورکیایی‪ ،‬مدیرکل راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای اســتان سمنان در جلسه هماهنگی طرح‬ ‫راهداری زمســتانی در این اســتان‪ ،‬هماهنگی الزم‬ ‫برای خدمات رسانی مناسب جاده ای و اجرای عملیات‬ ‫راهداری را در فصل ســرما ضــروری خواند و گفت‪:‬‬ ‫جلســه طرح راهداری زمستانی در جهت هماهنگی و‬ ‫هم افزایی و ایجاد زمینه برای بهره مندی دستگاه های‬ ‫مجری طرح از امکانات یکدیگر برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همکاری خوبی بین دســتگاه های‬ ‫مجــری طرح‪ ،‬مجموعه راهداری و پلیس راهور وجود‬ ‫دارد کــه این همکاری همدلی می تواند در مواقع بروز‬ ‫حوادث کارها را با سرعت بیشتری پیش ببرد‪.‬‬ ‫مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان‬ ‫ســمنان از ذخیره سازی شــن‪ ،‬ماسه و نمک در‬ ‫راســتای اجرای طرح راهداری زمستانی خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬ماشین االت راهداری ازجمله ماشین های‬ ‫برف روب و نمک پاش نیز در اســتانه فصل سرما‬ ‫در این استان تجهیز‪ ،‬بازسازی و اماده سازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منصورکیایی اجرای طرح راهداری زمستانی را‬ ‫نیازمند خرد جمعی دانســت و اضافه کرد‪ :‬نمونه‬ ‫اســتفاده از خرد جمعــی بهره گیری از اطالعات‬ ‫هواشناســی در مدیریت طرح زمستانی است که‬ ‫به نوعی کار پیشگیری را اسان تر می کند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به تشــکیل جلســات هماهنگی و‬ ‫برنامه ریزی ارتقــای خدمات راهداری‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫هفته گذشــته توانستیم با برگزاری اموزش دوروزه در‬ ‫راستای مدیریت ماشین االت گام مهمی برداریم‪.‬‬ ‫مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان‬ ‫ســمنان بیــان کرد‪ :‬راهداری زمســتانی حــد و مرز‬ ‫جغرافیایــی ندارد و باید تالش کرد با هم افزایی‪ ،‬خارج‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۶‬هزار تن کاتد و کنسانتره مس در میامی‬ ‫تجهیز و اماده سازی ماشین االت راهداری برای اجرای طرح زمستانی در سمنان‬ ‫شهید «عبداهلل شهروی »‬ ‫شــهید عبداهلل شهروی‪ ،‬بیستم اذر ‪ 1341‬در روستای کرند از توابع شهرستان گرمسار به دنیا‬ ‫امد‪ .‬پدرش غالمعلی و مادرش معصومه نام داشت‪.‬‬ ‫تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت‪.‬‬ ‫به عنوان پاســدار در جبهه حضور یافت‪ .‬بیست و‬ ‫سوم دی ‪ 1365‬با سمت فرمانده گردان امام سجاد‬ ‫در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به چشم‪ ،‬شهید شد‪.‬‬ ‫مزار او در گلزار شهدای روستای امامزاده اسماعیل‬ ‫شهرستان زادگاهش قرار دارد‪.‬‬ ‫متن وصیت نامه شهید‪:‬‬ ‫به نام خداوند بخشنده و مهربان و در هم کوبندهی‬ ‫ســتمگران و عزت دهنده مســتضعفان و امیدوار‬ ‫کننده قلب ناامیدان‪.‬‬ ‫وحدت خود را حفظ کنید‬ ‫ای مــردم که تمــام جان و مال خــود را در قبال‬ ‫ایــن انقالب فدا کردید از والیت فقیه و امام عزیز‬ ‫پیروی کنید و همیشــه یار و یاورشان باشــید و از انها جدا نشوید‪ .‬وحدت خود را حفظ کنید‬ ‫و مســاجد را پر نمایید و نگذارید مســاجد خالی بماند‪ ،‬چون انقالب از درون همین مساجد و‬ ‫جماعات به قوع پیوســت و از تفرقه و جدایی پرهیز نمایید که دشمنان اسالم میخواهند بین‬ ‫ما تفرقه باشد‪.‬‬ ‫مردم را به سپاه و انقالب عالقمند کنید‬ ‫ای برادران عزیز سپاهی! پیرو والیت فقیه و امام عزیز باشید‪ .‬تقوا و علم را پیشه خود‬ ‫ســازید و قانون الهی را اجرا نمایید و پا فراتر از ان نگذارید‪ .‬پایبند به ضوابط و مقررات سپاه‬ ‫بوده‪ ،‬تبعیت از فرماندهی نمایید که به گونه ای تبعیت از مقام والیت است‪.‬‬ ‫ای رهروان اسالم! در برخورد با مردم ان طور رفتار نمایید که انها به سپاه و انقالب عالقمند‬ ‫شــوند و گرایش پیدا نمایند‪ .‬هرگز پیروی از هوای نفسانی نکنید و از غرور و تکبر بپرهیزید‪.‬‬ ‫دل به خالق متعال ببندید که رمز موفقیت هر انسانی و هر جامعه ای در همین است‪.‬‬ ‫مدیون خون شهدا هستید اگر در اجرای احکام اسالمی سستی کنید‬ ‫ای دانش اموزان دبیرســتان عشــق! در اجرای احکام اسالمی سستی نکنید که مدیون خون‬ ‫شهدای راه حق هستید‪ .‬انها خونشان را برای به پا داشتن همین احکام جاری نمودند‪.‬‬ ‫ای یاوران قران! مواظب باشــید که بین شما جدایی و تفرقه نیندازند که دشمنان سعی دارند‬ ‫بین شــما و روحانیت تفرقه باشــد و می خواهند شما را از روحانیت جدا سازند‪ .‬با وحدت خود‬ ‫مشتی بر دهان تفرقه اندازان و دشمنان اسالم بزنید‪.‬‬ ‫پیام برای خانواده؛ باشهامت بودن‪ ،‬حفظ حجاب و اموختن علم‬ ‫خانواده عزیزم‪ ،‬برای بزرگ کردن من زحمات زیادی را تحمل نمودید‪ .‬شرمنده که نمیتوانم و‬ ‫نتوانستم حقوقی را که بر گردن من داشتید ادا نمایم و معذرت میخواهم‪.‬‬ ‫مادر عزیز! بعد از شــهادت فرزند حقیرت هرگز غمگین مشــو و گریه مکن که باعث شادی‬ ‫دشمنان اسالم می شود‪ .‬این راه راهی بود که فرزندت با چشم و گوش باز انتخاب کرد و امید‬ ‫است که مانند زینب(س) درس شهامت بیاموزی‪.‬‬ ‫ای خواهران عزیز! خداوند شما را از خدمتگزاران به اسالم و مسلمین قرار دهد و حجاب خود‬ ‫را حفظ کنید که حجاب شما مشت محکمی است بر دهان ابرقدرتها‪.‬‬ ‫برادر عزیزم! محمد! همیشــه علم بیاموز که حضرت محمد (ص) فرمود ‪ «:‬هر چیزی راهی‬ ‫دارد‪ ،‬راه بهشت دانش است‪ .».‬سنگر شما مدرسه شماست‪.‬‬ ‫پیگیری ‪ ۲۴‬دستور ویژه رئیس جمهور در سفر به سمنان‬ ‫اســتاندار ســمنان از پیگیــری ‪ ۲۴‬دســتور ویــژه‬ ‫رئیس جمهور در سفر به این استان خبر داد‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا هاشمی‪ ،‬اســتاندار سمنان در جلسه‬ ‫شــورای اداری شهرستان مهدی شــهر که در سالن‬ ‫اجتماعات فرمانداری این شهرســتان برگزار شــد‪،‬‬ ‫با قدردانی از حضور اگاهانه و پرشــور مردم اســتان‬ ‫ســمنان در راهپیمایی یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حضور مــردم در راهپیمایی‬ ‫‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬اثبات کرد که نظام‬ ‫جمهــوری اســامی ایران‪،‬‬ ‫نظامی پایدار و بالنده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســیزدهم‬ ‫ابان‪ ،‬ســالروز ســفر ایت اهلل‬ ‫رئیسی به استان سمنان است‬ ‫و از برکت این ســفر اتفاقات‬ ‫بسیار خوبی در استان انجام‬ ‫شــد‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۶۵‬واحــد ‪ ۱۰۰‬درصد راکد‬ ‫صنعتی و تولیدی در اســتان‬ ‫سمنان احیا شده است ‪.‬‬ ‫استاندار سمنان با اشــاره به اینکه دشمن نگران ان‬ ‫است که اکنون نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در معادالت بین المللی منشــا اثر اســت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫همه ما باید در عمل در مســیر خود حرکت کنیم و‬ ‫منش شهید سلیمانی و شهید شاطری را سرلوحه کار‬ ‫خود قرار دهیم ‪.‬‬ ‫هاشــمی تصریح کرد‪ :‬امروز تاکید ریاست جمهوری‬ ‫به مسووالن‪ ،‬در میان و کنار مردم بودن و انجام کار‬ ‫برای انها است که باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬‬ ‫وی با اشــاره به ‪ ۲۴‬دســتور ویژه رئیس جمهور در‬ ‫ســفر به استان ســمنان گفت‪ :‬در حوزه ایجاد قطب‬ ‫دامپروری در شهرســتان مهدی شهر‪ ،‬اتفاقات خوبی‬ ‫رخ داده است که جا دارد از تالش تمامی مسووالن‬ ‫و به ویــژه نماینده مردم شهرســتان های ســمنان‪،‬‬ ‫مهدی شــهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در‬ ‫تسهیل این امر و پیگیری امور مردم و به ویژه تالش‬ ‫در جهت گازرسانی به مناطق کوهستانی شهرستان‬ ‫مهدی شهر قدردانی کنم‪.‬‬ ‫در این جلسه با قدردانی از تالش مهدی شیردل طی‬ ‫مدت سرپرســتی فرمانداری شهرستان مهدی شهر‪،‬‬ ‫مجتبــی اقوامی پنــاه با حکم وزیر کشــور به مدت‬ ‫چهار ســال به عنوان فرماندار این شهرستان معرفی‬ ‫و منصوب شد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان سمنان‪ 158 :‬پرونده واگذاری فرزند به متقاضیان در استان سمنان پایش شده است‬ ‫مدیرکل بهزیســتی ســمنان با بیان اینکه به دنبال‬ ‫بهبود شــرایط فردی و اجتماعی افراد تحت پوشــش‬ ‫هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬طی شش ماه سال جاری ‪ ۱۵۸‬پرونده‬ ‫واگذاری فرزند به متقاضیان در اســتان سمنان پایش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمود منطقی در جلســه ارائه گــزارش خدمات و‬ ‫عملکرد دفتر امور اســیب دیــدگان اجتماعی معاونت‬ ‫اجتماعی به میزبانی اداره کل بهزیستی استان سمنان‬ ‫ضمن بیان اینکه این ســازمان به دنبال بهبود شرایط‬ ‫زندگی اســیب دیدگان اجتماعی و توانمند سازی این‬ ‫افراد اســت‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬طی شش ماهه نخست سال‬ ‫جــاری ‪ ۱۵۸‬پرونده واگذاری فرزنــد به متقاضیان در‬ ‫استان سمنان پایش شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه جلســات مســتمر ماهیانه با‬ ‫خانواده هایــی که ایــن فرزنــدان را پذیرفتند برگزار‬ ‫می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬طی بازه مذکور شــش جلسه با‬ ‫فرزندان هدایت شده به زندگی مستقل نیز برگزار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی اســتان سمنان با بیان اینکه‬ ‫رضایت منــدی جامعه هــدف مهمترین رویکردی‬ ‫که این ســازمان ان را دنبال می کند‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫قطع ًا با همکاری بخش دولتی‪ ،‬شرکای اجتماعی و‬ ‫دستگاه های برون ســازمانی می توان به این مهم‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫منطقی با بیان اینکه طی بازه مشــخص شش ماهه‬ ‫نخســت ســال جاری به خانواده ها و زنان سرپرست‬ ‫خانواده نیز کمک شده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طی این‬ ‫بازه به یک هزار و ‪ ۴۶۴‬بانوی سرپرســت خانوار‪۱۴۶ ،‬‬ ‫خانواده دارای فرزند دوقلو و ‪ ۱۸‬خانوار دارای سه فرزند‬ ‫سه قلو و بیشتر مستمری پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی ضمن بیان اینکه به ‪ ۵۴۹‬بانوی سرپرست خانوار‬ ‫حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت شــده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫جامعه هدف و همچنین کودکان و زنان بی سرپرست‬ ‫یا بد سرپرســت نیز از خدمــات تخصصی‪ ،‬مددکاری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬روانشناســی‪ ،‬پزشــکی و حمایت های مالی‬ ‫برخوردار شدند‪.‬‬ ‫مصالحه بیش از ‪ ۸۰۰۰‬پرونده در شوراهای حل اختالف استان سمنان‬ ‫از حوزه جغرافیایی نیز به مردم خدمت رسانی کرد‪.‬‬ ‫جلســه هماهنگی طرح راهداری زمستانی با حضور‬ ‫طاهریان مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان‪،‬‬ ‫عبداللهی جانشین فرماندهی پلیس راه استان‪ ،‬اطهری‬ ‫رئیس اورژانس پیس بیمارستانی استان‪ ،‬باغبان معاون‬ ‫امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان‪ ،‬محمدی‬ ‫معاون فنی هواشناســی استان در اداره کل راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای استان سمنان برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان سمنان از مصالحه بیش‬ ‫از ‪ ۸۰۰۰‬پرونده در شوراهای حل اختالف استان سمنان‬ ‫از ابتدای سال تاکنون خبر داد‪.‬‬ ‫محمدجعفر عبداللهی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬با تالش همکاران بخش زیــادی ازپرونده های‬ ‫قابل ســازش در شوراهای حل اختالف استان در هفت‬ ‫ماهه امسال بررسی و منتج به سازش شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اجرای ماموریت های ســند تحول‬ ‫و تعالی ســال جاری مبنی بــر افزایش میزان مصالحه‬ ‫در پرونده های قابل ســازش در شوراهای حل اختالف‬ ‫اســتان میزان ‪ ۳۸.۶‬درصد از این پرونده ها در شــعب‬ ‫شورای حل اختالف اســتان منتهی به صلح و سازش‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان ســمنان افزود‪ :‬این‬ ‫میزان ســازش در خصوص ‪ ۸‬هزار و ‪ ۲۸۵‬مورد پرونده‬ ‫صورت گرفته و امید اســت با افزایش صلح و سازش و‬ ‫میانجی گری اصالح ذات البین فراهم شود ‪.‬‬ ‫عبداللهی گفت‪ :‬رویکرد ارجــاع هدفمند پرونده های‬ ‫حقوقی و کیفری قابل سازش به شوراهای حل اختالف‬ ‫از زمان طرح دعــوی یا در حین رســیدگی از اهداف‬ ‫دســتگاه قضایی اســتان سمنان اســت بلکه با تالش‬ ‫همکاران و همراهی مــردم با این اقدام ضمن افزایش‬ ‫صلح و ســازش در جامعه ‪ ،‬نرخ و زمان رســیدگی به‬ ‫پرونده ها نیز که موجب کاهش اطاله دادرســی اســت‬ ‫کاهش قابل توجهی بیابد‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضا در استان تصریح کرد‪ :‬این تعداد‬ ‫مصالحه انجام شــده در نتیجه فعالیت های ارزشــمند‬ ‫تمامی همکاران در شعب شوراهای حل اختالف استان‬ ‫به دست امده است که از مجاهدت های انها قدردانی و‬ ‫امید است با افزایش شعب ویژه صلح و سازش شورای‬ ‫معیت اجرای احکام تعداد مصالحه در‬ ‫حل اختــاف در ّ‬ ‫ان پرونده ها نیز با افزایش همراه شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫* سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪53‬‬ ‫‪6‬‬ ‫استان‬ ‫فرهنگ سنگ بنا و شالوده توسعه جامعه است‬ ‫مقام معظم رهبری (مدظله العالی)‪:‬‬ ‫کسی که دنبال اشرافی گری و تسلیم است نمی تواند به انقالب و اهدافش پایبند باشد‪.‬‬ ‫ستاد مردمی یاران خدمت شهرستان مهدیشهر‬ صفحه 6 ‫* سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪53‬‬ ‫با امامان جمعه‬ ‫‪7‬‬ ‫امام جمعه سمنان‪:‬‬ ‫ملت ایران صف خود را از اشوب طلبان جدا کردند‬ ‫امام جمعه ســمنان گفــت‪ ۶۰ :‬نفر از فرزندان برومنــد ملت ایران در‬ ‫اغتشــاش های اخیر برای حفظ امنیت مردم شهید شــدند و ملت ایران‬ ‫نیز با قدرشناسی از ایثار ان ها‪ ،‬صف خود را از اشوب طلبان جدا کردند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مرتضــی مطیعی‪ ،‬امام جمعه ســمنان در‬ ‫خطبه های نماز جمعه این هفته ســمنان که در مصالی این شــهر اقامه‬ ‫شد‪ ،‬با اشــاره به برگزاری باشکوه راهپیمایی ‪ ۱۳‬ابان در سراسر کشور از‬ ‫جمله شهرها و روستاهای استان سمنان اظهار کرد‪ :‬حضور حماسی مردم‬ ‫در این راهپیمایی پرشــور جای قدردانی دارد و از همه ان ها که امروز در‬ ‫میدان حاضر بودند‪ ،‬سپاسگزاریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب در بیانی فرموده اند که دشــمنان نظام اســامی و ملت ایران همواره در دوره های‬ ‫مختلف به دنبال ضربه زدن به ایران و اسالم بوده اند و این روزها شاهد این امر هستیم‪.‬‬ ‫امام جمعه ســمنان گفت‪ :‬هوشــیاری مردم همواره دشمنان را در پیگیری اهدافشان برای مقابله با نظام اسالمی‬ ‫ناکام گذاشته است و امروز نیز شاهد حضور باشکوه و میلیونی مردم در صحنه دفاع از نظام اسالمی بودیم‪.‬‬ ‫مطیعی بیان کرد‪ ۱۳ :‬ابان امسال به روز ویژه ای تبدیل شد و مردم به خوبی پاسخ دشمنان را دادند؛ امروز مبارزه‬ ‫با ظلم و ســتم دنیای غربی‪ ،‬امریکا‪ ،‬رژیم صهیونیســتی و ایادی ان ضرورتی انکارناپذیر اســت که مردم ان را در‬ ‫صحنه نشان دادند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هیمنه دشــمنان بزرگ کشــور امروز با حضور مردم در صحنه فروریخت و ان ها پاســخ های‬ ‫درخوری از این مردم همیشه در صحنه دریافت کردند‪.‬‬ ‫امام جمعه سمنان اضافه کرد‪ :‬بصیرت مردم همواره قابل تقدیر بوده است و ان ها در عدم همراهی با اغتشاشات‬ ‫اخیر‪ ،‬بار دیگر این بصیرت را نشان دادند‪.‬‬ ‫مطیعی بیان کرد‪ :‬تنفس مصنوعی غربی ها و امریکایی ها برای ادامه اغتشــاش ها در ایران همچنان ادامه دارد و‬ ‫ان ها هنوز از توطئه برای ناامن سازی کشورمان دست برنداشته اند‪.‬‬ ‫رییس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی با تاکید بر تقویت پیام رسان های‬ ‫داخلــی و حمایــت از کســب وکارهای اینترنتی در‬ ‫رئیــس اداره منابع طبیعی شــاهرود با بیان اینکه‬ ‫عملیات بیابان زدایی منطقه جیالن به اتمام رســید‪،‬‬ ‫گفت‪ ۸۰۰ :‬میلیــون تومان اعتبار بــرای نهالکاری‬ ‫منطقه جیالن شاهرود هزینه شد‪.‬‬ ‫محمدرضا کشاورزیان از اتمام عملیات بیابان زدایی‬ ‫منطقه جیالن شــاهرود خبر داد و ابراز داشــت‪ :‬این‬ ‫پروژه بهمن ســال گذشــته اغاز و تا شهریور سال‬ ‫جاری به صورت مستمر ادامه یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عالوه بر کاشــت اقداماتی نظیر‬ ‫مراقبت‪ ،‬حفظ و نگهداری نهال های کاشــته شــده‬ ‫عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی‬ ‫مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬مدل ناارامی ها و‬ ‫اغتشاشات اخیر کشور‪ ،‬مانند حوادث رخ داده در سوریه‬ ‫بوده است و دشمنان تالش دارند تا از این روش میان‬ ‫محمدرضــا فتح خواه با اعالم ایــن خبر افزود‪ :‬در‬ ‫راســتای بهبود کیفیت ارتباطی و نوسازی سوئیچ ها‬ ‫و به روزرسانی تجهیزات مخابراتی‪ ،‬عملیات تعویض‬ ‫سوئیچ مسکن مهر مهدیشهر انجام شد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره مخابرات شهرستان مهدیشهر با‬ ‫اعالم اینکه این اقدام موجب بهبود کیفیت و ارتقای‬ ‫استکبارگران قدرت ایران اسالمی در منطقه را بر نمی تابند‬ ‫در مراسمی با حضور اســتاندار سمنان‪ ،‬مجتبی‬ ‫اقوامی پناه به عنوان فرماندار مهدی شهر معرفی شد‪.‬‬ ‫ائیــن تکریــم مهــدی شــیردل‪ ،‬سرپرســت‬ ‫و کاشــت نهال در مناطق مستعد مهمترین اقداماتی‬ ‫که همه ساله برای نواحی بیابانی شهرستان در دستور‬ ‫کار قرار دارد و برای ان اعتبار منظور می شــود تا از‬ ‫پیشروی بیابان جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫مردم و مسووالن تفرقه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫عباس گلرو‪ ،‬نماینده مردم شهرستان های سمنان‪،‬‬ ‫مهدی شهر و ســرخه در مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ایین معارفه فرماندار مهدی شــهر در ســالن جلسات‬ ‫فرمانداری این شهرســتان اظهار کرد‪ :‬امروز همه ما‬ ‫نیاز به توصیه و ســفارش داریم و هیچ کســی مبرا از‬ ‫این مورد نیست‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دشــمنان جنگ ترکیبی علیه ملت‬ ‫ایران به راه انداخته اند و الزم اســت تا هوشــیارانه و‬ ‫اگاهانه در حفظ ارزش های نظام تالش کنیم‪ .‬‬ ‫عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی‬ ‫مجلس شــورای اســامی افزود‪ :‬مدل ناارامی ها و‬ ‫اغتشاشات اخیر کشور‪ ،‬مانند حوادث رخ داده در سوریه‬ ‫بوده است و دشمنان تالش دارند تا از این روش میان‬ ‫مردم و مسووالن تفرقه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫گلرو بیان کرد‪ :‬با تالش مجلس شــورای اسالمی‬ ‫و ســایر مســووالن‪ ،‬تقریب ًا ‪ ۲۹‬درصد افزایش حقوق‬ ‫بازنشســتگان لشگری و کشوری و همچنین افزایش‬ ‫حقوق کارمندان و کارگران را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استاندار سمنان همواره در میدان‬ ‫اســت و برای رفع مشــکالت مردم تالش می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نبود مدیریت مطلوب و نداشــتن توجه مناسب‬ ‫در گذشته به صنایع شهرستان مهدی شهر‪ ،‬موجب از‬ ‫بین رفتن این بخش در این شهرستان شده است‪ .‬‬ ‫نماینده مردم شهرســتان های سمنان‪ ،‬مهدی شهر‬ ‫و سرخه در مجلس شــورای اسالمی افزود‪ :‬با وجود‬ ‫تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساســی و لزوم اجرای درست این قانون‪،‬‬ ‫متاسفانه در برخی موارد‪ ،‬خصوصی سازی بالی جان‬ ‫ما شده است‪ .‬‬ ‫گلرو بــا بیان اینکه شهرســتان مهدی شــهر در‬ ‫حوزه های مختلف‪ ،‬مظلوم واقع شــده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید کریدورهای شــمال به جنوب و شــرق به‬ ‫غرب این شهرستان اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شهرســتان مهدی شــهر ترکیب‬ ‫فرهنگی و قومی بسیار زیبایی دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فرماندار عالی ترین مقام اجرایی شهرستان است؛‪ ،‬پس‬ ‫باید مراقب باشد که کار را برای رضای خدا و رضایت‬ ‫حداکثری مردم انجام دهد‪.‬‬ ‫ســطح کمی خدمات مخابراتی در این حوزه خواهد‬ ‫شــد خاطر نشان شد‪ :‬با تعویض این سوئیچ‪ ،‬ظرفیت‬ ‫پورت های تلفن ثابت و ‪ ADSL‬این مرکز به ‪۲۳۰۰‬‬ ‫شماره ارتقاء یافت‪.‬‬ ‫وی بر اهمیــت میزان رضایتمندی مشــتریان از‬ ‫خدمات مخابراتی به عنوان یکی از اســتراتژی های‬ ‫ســابق فرمانــداری مهدی شــهر و معارفه مجتبی‬ ‫اقوامی پنــاه به عنــوان فرماندار این شهرســتان با‬ ‫حضور ســیدمحمدرضا هاشمی‪ ،‬استاندار سمنان در‬ ‫فرمانداری شهرستان مهدی شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محمــد بارانی‪ ،‬امام‬ ‫جمعه مهدی شــهر در این مراســم اظهــار کرد‪:‬‬ ‫شهرستان مهدی شهر‪ ،‬مردمی بسیار خوب‪ ،‬دلسوز‪،‬‬ ‫پرتالش و انقالبی دارد‪ .‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از زحمات سرپرســت سابق‬ ‫فرمانداری مهدی شــهر و تبریک بــه اقوامی پناه‬ ‫مخابرات اشــاره کرد و تصریح کرد‪ :‬هدف از‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬افزایش مزایای فنی سوئیچ‬ ‫ازجمله قابلیت وصل خودکار‪ ،‬پایداری بیشتر‪،‬‬ ‫خرابی بســیار کــم‪ ،‬بهبود کیفیــت خدمات‬ ‫مخابراتی و ارتباطــی و افزایش رضایتمندی‬ ‫مشترکین اعالم کرد‪.‬‬ ‫فرماندار مهدی شهر معرفی شد‬ ‫به عنوان فرمانــدار این شهرســتان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بایــد همگی تالش کنیم تا در یک حرکت جهادی‬ ‫مشکالت شهرستان مهدی شهر را برطرف کنیم‪ .‬‬ ‫امام جمعه مهدی شــهر ادامه داد‪ :‬امروز همه ما‬ ‫و به ویژه فعــاالن فضای مجازی وظیفه داریم تا با‬ ‫حمایت از فرماندار جدید مهدی شهر‪ ،‬در جهت رشد‬ ‫و اعتالی این شهرستان تالش کنیم‪ .‬‬ ‫در این مراســم عالوه بر استاندار سمنان‪ ،‬عباس‬ ‫گلــرو‪ ،‬نماینــده مردم شهرســتان های ســمنان‪،‬‬ ‫مهدی شهر و ســرخه در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫صادقی‪ ،‬سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫استانداری ســمنان‪ ،‬خانواده معظم شهدا‪ ،‬اعضای‬ ‫شــورای اداری شهرســتان مهدی شــهر و جمعی‬ ‫از مدیران کل ســتادی اســتانداری سمنان حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫مجتبی اقوامی پناه پیش از این به عنوان سرپرست‬ ‫دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری استانداری‬ ‫سمنان مشــغول به خدمت بوده اســت و با حکم‬ ‫وزیر کشور به مدت چهار ســال به عنوان فرماندار‬ ‫شهرستان مهدی شهر معرفی و منصوب شد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت سرویس مدارس در شهرستان سمنان پلکانی بوده است‬ ‫فرماندار سمنان با اشــاره به مشکالت سرویس داران‬ ‫مدارس شهرســتان‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش قیمت ســرویس‬ ‫مــدارس پلکانی صورت گرفته امــا افزایش مجدد ان‬ ‫منوط به مصوبه کمیته ماده ‪ ۱۸‬حمل و نقل است‪.‬‬ ‫محمد بهرامی ضمن اشاره به گالیه مینی بوس داران و‬ ‫سرویس داران مدارس شهرستان سمنان به دلیل عدم‬ ‫افزایش قیمت کرایه و صرفه اقتصادی برای رانندگان‬ ‫بیان کرد‪ :‬کمیته ماده ‪ ۱۸‬به ریاست اموزش و پرورش‬ ‫و دبیری شهرداری مسئول موضوع مینی بوس ها است‬ ‫وی بــا بیان اینکه کمیته مــاده ‪ ۱۸‬تعیین کننده نرخ‬ ‫سرویس مدارس است و باید این نرخ نامه به تصویب‬ ‫شــورای شهر برســد‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬فرمانداری در شورای‬ ‫امام جمعه دامغان‪:‬‬ ‫امام جمعه دامغان با بیان اینکه ملت ایران اســامی در برابر دشمنان ید واحده هستند‪ ،‬گفت‪ :‬حضور حماسی مردم‬ ‫در راهپیمایی ‪ ۱۳‬ابان این موضوع را به اثبات رساند‪.‬‬ ‫حجت االســام محمد حســن رســتمیان در خطبه های نماز عبادی‬ ‫سیاســی جمعه دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) با بیان اینکه‬ ‫ملت ایران ید واحده در مقابل دشــمنان هستند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬حضور ملت‬ ‫رشید و اگاه ایران اسالمی در راهپیمایی یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان امسال حماسه‬ ‫تاریخی ‪ ۹‬دی ‪ ۸۸‬را تکرار کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حضور باشکوه مردم ایران اسالمی در راهپیمایی یوم‬ ‫اهلل ‪ ۱۳‬ابان پاســخ محکمی به یاوه گویی های دشمنان ملت ایران به سرکردگی استکبار جهانی امریکا جنایتکار‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ملت ایران زیر بار زور نمی رود و این در حالی است که روحیه استکبار ستیزی ملت ایران هر روز‬ ‫پر رنگ ترمی شود‪.‬‬ ‫امام جمعه دامغان با بیان اینکه در راهپیمایی یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان روحیه استکبار ستیزی ملت ایران اسالمی به نمایش‬ ‫گذاشته شد‪ ،‬گفت‪ :‬ملت ایران ملتی مقاوم است و با مقاومت در مقابل دشمنان به پیروزی رسید و باید گفت امروز‬ ‫امریکا رو به افول است و تمام منافع امریکا در منطقه به خطر افتادن است‪.‬‬ ‫رســتمیان در ادامه با اشاره به فرارسیدن ‪ ۱۴‬ابان ســالروز تاسیس شورای فرهنگ عمومی در کشور اظهار داشت‪:‬‬ ‫یکی از نکاتی که در بحث فرهنگ عمومی باید مورد توجه قرار گیرد این است مصوبات جلسات این شورا ضمانت‬ ‫اجرایی داشته باشد و این ضمانت نیاز وضع قانون دارد که مجلس شورای اسالمی باید در این راستا پا پیش بگذارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید تالش کرد مصوبات شورای فرهنگ عمومی روی زمین نماند و ضمانت اجرایی داشته باشد که این‬ ‫ضمانت به اجرای برنامه های فرهنگی کمک شایان می کند‪.‬‬ ‫امام جمعه دامغان همچنین ضمن گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و سالمت‬ ‫یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت را گرامی داشت و بر برگزاری ائین تجلیل از شهید طلبه مدافع امنیت علی وردی‬ ‫در شهرستان دامغان تاکید کرد‪.‬‬ ‫توسط پیمانکار طی بازه هشت ماهه به انجام رسیده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬تالش شــد تا از گونه هــای مقاوم به‬ ‫خشکی و کم ابی و سازگار با شرایط منطقه استفاده‬ ‫شــود که برای این منطقه تاغ و اتریپلکس کاشــته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیــس اداره منابع طبیعی شــاهرود با بیان اینکه‬ ‫نهــال کاری و ابیاری پروژه بیابــان زدایی جیالن به‬ ‫وسعت ‪ ۱۵۰‬هکتار انجام شده است‪ ،‬ابراز داشت‪۸۰۰ :‬‬ ‫میلیون تومان اعتبار برای نهال کاری منطقه جیالن‬ ‫شاهرود هزینه شد‪.‬‬ ‫کشــاورزیان با بیان اینکه همه ســاله پیشــروی‬ ‫بیابان باعث بروز خسارات سنگین به زیرساخت های‬ ‫روســتایی مناطق نزدیک بیابان ها می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬انجام نهال کاری در راســتای همین امر صورت‬ ‫گرفت تا با کاشت گونه های مناسب هر منطقه بتوانیم‬ ‫ضمن پیشــگیری از بیابان به ماندگاری روستاییان و‬ ‫جلوگیری از مهاجرت و خالی شدن روستاها از سکنه‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مدیریت هــرزاب‪ ،‬کنتــرل و تثبیت‬ ‫ماسه های روان در کانون های بحرانی فرسایش بادی‬ ‫تعویض سوئیچ تلفن مسکن مهر مخابرات مهدیشهر‬ ‫امام جمعه مهدی شهر‪:‬‬ ‫ملت ایران در برابر دشمنان ید واحده هستند‬ ‫انها گفت‪ :‬اتاق فرمان اغتشاشــات اخیر در کشــور‬ ‫پلتفرم هــای فعال خارجی در فضای مجازی از جمله‬ ‫واتساپ و اینستاگرام بوده است‪.‬‬ ‫علی اکبر علیزاده ابراز داشــت‪ :‬هر کشوری برای‬ ‫حمایت از شــهروندان خود در مقابل هجوم دشمنان‬ ‫قوانینی را برای صیانــت فضای مجازی وضع کرده‬ ‫اســت و در ایران نیز صیانت از فضای مجازی یک‬ ‫ضرورت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فیلترینگ موقت یا دایم پلتفرم های‬ ‫فعال خارجی در فضای مجازی از جمله واتســاپ و‬ ‫اینستاگرام یک بحث انحرافی است‪ ،‬چرا که ضدیت‬ ‫با ملت‪ ،‬حکمرانی و نظام مقدس جمهوری اســامی‬ ‫ایران در چنین پلتفرم هایی بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫نماینده مردم دامغان در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬منعی بــرای رفع فیلترینگ پلتفرم های‬ ‫فعال خارجی در فضای مجازی از جمله واتســاپ و‬ ‫اینســتاگرام وجود ندارد اما این پلتفرم ها برای تداوم‬ ‫فعالیت در ایران باید مانند دیگر کشورها دفتری را در‬ ‫کشــورمان ایجاد کنند‪ ،‬به قوانین جمهوری اسالمی‬ ‫ایران پایبند باشند و به تعهدات خود عمل کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پلتفرم های خارجــی فعال در فضای‬ ‫مجازی در کشورهای دیگر دفتر ایجاد و تعهداتی را‬ ‫قبول کرده اند و در صورت توجه نکردن به تعهدهای‬ ‫ان کشور با نمایندگی پلتفرم برخورد می شود و هدف‬ ‫از ایجــاد دفتر بــرای رفع فیلترینگ اینســتاگرام و‬ ‫واتساپ در ایران نیز قانونمندشدن این فضا است‪.‬‬ ‫رییــس مجمع نمایندگان اســتان ســمنان گفت‪:‬‬ ‫نمی توان مردم را بیش از ایــن برای رفع فیلترینگ‬ ‫پلتفرم های فضای مجازی مانند اینستاگرام و واتساپ‬ ‫معطل کرد و تقویت پیام رســان های داخلی ضروری‬ ‫است تا کسب و کارهایی که در پلتفرم های خارجی‬ ‫مشغول به فعالیت بودند با حمایت‪ ،‬فعالیت خود را در‬ ‫پلتفرم های داخلی تقویت کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس‪ :‬اغتشاشات اخیر کشور مانند حوادث سوریه بود‬ ‫امام جمعه موقت شاهرود‪:‬‬ ‫اما م جمعه مهدی شــهر با بیان اینکه ایران اسالمی مولفه هایی دارد که‬ ‫نخستین انها قدرت است‪ ،‬گفت‪ :‬اســتکبارگران و در راس ان ها امریکا‬ ‫این قدرت و اقتدار را بر نمی تابند‪.‬‬ ‫حجت االســام محمد بارانی در خطبه های نماز جمعه مهدی شهر ابراز‬ ‫کرد‪ :‬فضای مجازی ســعی دارد تا با بزرگ جلوه دادن اغتشاشــات گام‬ ‫های استوار ملت ایران اسالمی را سست کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گام های مردم ایران اسالمی با شهدا و رهبری و حاج‬ ‫قاسم سلیمانی است‪ ،‬افزود‪ :‬انقالب به دست جوانان و نوجوانان در اینده تداوم خواهد داشت تا پرچم اصلی انقالب‬ ‫به دست صاحب اصلی اش یعنی حضرت ولی عصره (عج) تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫امام جمعه مهدی شــهر با بیان اینکه جمعیتی که اغتشــاش کردند به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی سه گروه‬ ‫هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬خائنان‪ ،‬غافالن و جاهالن امروز در میدان هســتند که باید نســبت به دو گروه اخر تبیین بیشتری‬ ‫صورت بپذیرد تا متوجه عداوت های دشمنان شوند و حقایق را بدانند‪.‬‬ ‫بارانی با بیان اینکه اهداف امریکا در ایران اســامی‪ ،‬ســوریه ســازی است‪ ،‬گفت‪ :‬در ســال ‪ ۹۱‬همزمان با موج‬ ‫بیداری اسالمی در غرب اسیا و شمال افریقا اعتراضاتی در جنوب سوریه رخ داد و امریکا با دمیدن بر اتش تفرقه‪،‬‬ ‫اعتراضات را گســترش داد‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬بازیگران خارجی در سوریه وارد کار شده و گروه های تروریستی را وارد این‬ ‫کشور کردند تا اعتراضات از درعا به استان های دیگر کشیده شود و هدف امریکا از این امر‪ ،‬جنگ داخلی بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشتار مردم سوریه ماحصل این توطئه ها بود‪ ،‬گفت‪ :‬مردم صف خودشان را از اغتشاش گران جدا‬ ‫کردند تا نشان دهند که ایران سوریه نمی شود در مقابل اما دشمنان سعی دارند تا در تالفی این امر‪ ،‬پرونده ایران‬ ‫را به شورای امنیت سازمان ملل ببرند زیرا می دانند که در پروژه سوریه سازی‪ ،‬شکست خورده اند‪.‬‬ ‫امام جمعه مهدی شــهر با بیان اینکه امریکا با ســوریه ســازی ایران چند هدف را دنبال می کند که یکی از انها‬ ‫تضعیف ایران در منطقه ایت‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬ایران ســه مولفه دارد که هر کشوری که این سه مولفه را داشته باشد‪،‬‬ ‫برای استکبارگران اهمیت دارد و نمی تواند ان را تحمل کند نخستین این مولفه ها ایجاد قدرت است‪.‬‬ ‫بارانی با بیان اینکه ایران اسالمی توانسته در منطقه ایجاد قدرت کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دومین مولفه ایران اسالمی حفظ‬ ‫این قدرت برای ‪ ۴۳‬سال است و این نکته کمی برای استکبارگران نیست و سومین مولفه گسترش قدرت است لذا‬ ‫دشــمنان می دانند که قدرت ایران اسالمی امروز در حزب اهلل‪ ،‬یمن و ‪ ...‬مقاومت ایجاد کرده است و این نکته ای‬ ‫است که استکبارگران از ان در هراس هستند‪.‬‬ ‫وی در خاتمه صحبت های خود همچنین از حضور مردم مهدی شــهر در راهپیمایی پرشــور و کم سابقه ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫تقدیر کرد و گفت‪ :‬حضور مردم در صحنه ها همواره دشمنان را از اجرای توطئه هایشان ناامید می سازد‪.‬‬ ‫رییس مجمع نمایندگان استان سمنان‪ :‬پلتفرم های خارجی اتاق فرمان اغتششات اخیر بود‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومان اعتبار برای نهالکاری منطقه جیالن شاهرود هزینه شد‬ ‫برنامه براندازی در مهرماه از ‪ ۳‬ماه پیش در غرب چیده شده بود‬ ‫رئیس دفتر عقیدتی سیاســی فرماندهی معظم کل قوا گفت‪ :‬غربی ها‬ ‫برای براندازی در مهرماه امسال تمهیدات زیادی اندیشیده بودند؛ اما یک‬ ‫اتفاق برنامه انها را جلو انداخت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین علی ســعیدی‪ ،‬رئیس دفتر عقیدتی سیاسی‬ ‫فرماندهی معظم کل قوا در مراســم بزرگداشــت شــهدای حرم مطهر‬ ‫شــاهچراغ (ع) و یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان ماه در مسجد امام حسین (ع) شهرک‬ ‫ولی عصر (عج) شــاهرود‪ ،‬با اشــاره به برگزاری اتاق های فکر در امریکا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گزارش مجامع اندیشــه پردازی امریکا به پنتاگون این است‬ ‫که ایران از دســترس امریکا خارج شــده و بازگشت به دامان امریکا در شرایط عادی ممکن نیست و تنها راه‪ ،‬باید‬ ‫براندازی جمهوری اسالمی ایران باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این گزارش ها‪ ،‬امده که شــرایط برای اشــوب در داخل ایران فراهم است و برای براندازی در‬ ‫تیرماه امســال‪ ،‬نشســتی بین امریکا و نمایندگانی از اروپا و برخی کشورها با گروه های تجزیه طلب‪ ،‬سلطنت طلبان‬ ‫و منافقین برگزار می شود‪.‬‬ ‫رئیس دفتر عقیدتی سیاســی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد‪ :‬در این نشســت‪ ،‬زمان اشــوب ها اول مهرماه و‬ ‫همزمان با شروع مدارس و دانشگاه ها مشخص می شود؛ اما مرگ یک خانم در تهران قضیه را جلو انداخت‪.‬‬ ‫ســعیدی خاطرنشــان کرد‪ :‬گزارش دیگری می گوید جمهوری اســامی ایران در رونــد جهانی در حال قدرت‬ ‫یافتن اســت و مدل جدیدی از حکمرانی‪ ،‬متفاوت از حکمرانی های موجود ارائه کرده و در ســند ‪ ۲۵‬ساله امریکا‪،‬‬ ‫اشاره شده امریکا با سه تهدید چین از نظر اقتصادی و تکنولوژی‪ ،‬روسیه از نظر نظامی و کشورهایی که داعیه داری‬ ‫تمدن سازی دارند‪ ،‬مواجه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در بخش ســوم‪ ،‬ایران در راس این قبیل کشورها قرار دارد و در کنار چین و روسیه‪ ،‬یک تهدید جدی‬ ‫برای ایاالت متحده امریکا محسوب می شود‪.‬‬ ‫رئیس دفتر عقیدتی سیاســی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد‪ :‬امریکا از نظر ایدئولوژیک با چین مشــکلی‬ ‫ندارد؛ اما چین را با چین تایپه‪ ،‬روسیه را با اوکراین و ایران را هم با شیوه های مختلف درگیر کردند‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫اموزش و پرورش بر این قیمت گذاری نظارت خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فرماندار ســمنان با بیان اینکه علیرغم اینکه دو سال‬ ‫کرونایی را پشت سر گذاشته و سرویس مدارس عم ً‬ ‫ال‬ ‫تعطیل بوده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬علی رغم این مشکالت‬ ‫افزایش پلکانی ســنواتی نســبت به سال های گذشته‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫بهرامی از تصویــب ‪ ۹۰۰‬هزار تومان کرایه ســاالنه‬ ‫متناســب با شــرایط خبر داد و ابراز کرد‪ :‬این نشــان‬ ‫می دهد که نرخ نامه سرویس مدارس مرحله به مرحله‬ ‫افزایش پیدا کرده اســت اما از سوی دیگر نباید توقع‬ ‫افزایش ســه تا چهار برابر کرایه ها را هم داشــت زیرا‬ ‫این شــاخص باید متناسب با ظرفیت و شرایط‬ ‫خانواده ها نیز باشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مبلــغ ‪ ۲۵‬درصد به عنوان‬ ‫تلورانس برای افزایش کرایه سرویس مدارس‬ ‫دیده شــده که نســبت به طوالنی بودن و یا‬ ‫کوتاه بودن مســیر‪ ،‬لحاظ می شود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫برخی مــدارس‪ ،‬خاص هســتند و پراکندگی‬ ‫در کل شــهر ســمنان دارند اما غالب مدارس‬ ‫شهرستان در زمان ثبت نام فقط دانش اموزانی‬ ‫را نام نویســی کرده اند که در محدوده مدرسه‬ ‫از عــدم افزایش قیمت ها گالیه منــد بودند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ساکن باشند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تصویب نرخ باید خانواده ها‪ ،‬مردم شهر و حتما رانندگان‬ ‫رانندگان‬ ‫برخی‬ ‫اینکه‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫خاتمه‬ ‫در‬ ‫سمنان‬ ‫فرماندار‬ ‫دیده شوند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫و خدمــات بهداشــتی درمانی‬ ‫شــاهرود از قرارگیــری نام دو‬ ‫محقق دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫شاهرود در فهرســت ‪ ۲‬درصد‬ ‫برتر دانشمندان جهان خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر حسین شــیبانی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در اخرین به روزرســانی‬ ‫ناشر الزویر و دانشگاه استنفورد‬ ‫اساس ســامانه علم ســنجی اعضای هیات علمی‪،‬‬ ‫دکتر محمدحسن امامیان با ‪ ۱۶۱‬مقاله نمایه شده در‬ ‫بانک اسکوپوس دارای اچ ایندکس ‪ ۲۶‬و دکتر مجید‬ ‫صالحی با ‪ ۹۵‬مقاله نمایه شــده در بانک اسکوپوس‬ ‫دارای اچ ایندکس ‪ ۲۷‬می باشند‪.‬‬ ‫وی ضمــن تبریــک ایــن موفقیت به اســاتید و‬ ‫پژوهشگران و فناوران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این دانشگاه در حال حاضر دارای ‪۱۳۷۰‬‬ ‫دانشجو و ‪ ۱۳۰‬استاد است‪.‬‬ ‫قرارگیری نام دو محقق علوم پزشکی شاهرود در فهرست ‪ ۲‬درصد برتر دانشمندان جهان‬ ‫در تاریخ سوم نوامبر ‪ ،۲۰۲۲‬نام دو عضو هیات علمی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی شــاهرود در بین ‪ ۲‬درصد‬ ‫برترین دانشمندان جهان به چشم می خورد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دکتر محمدحســن امامیان اســتاد‬ ‫اپیدمیولوژی در دانشــکده بهداشــت و دکتر مجید‬ ‫صالحی استادیار مهندسی بافت در دانشکده پزشکی‬ ‫موفق به کســب ایــن افتخار برای دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی شاهرود شده اند‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شــاهرود افزود‪ :‬بر‬ ‫فرماندار مهدی شهر‪ :‬طرح قطب دامپروری مهدی شهر دارای ردیف اعتباری شود‬ ‫فرماندار مهدی شــهر با بیان اینکــه ایجاد قطب‬ ‫دامپــروری می تواند موتور توســعه این شهرســتان‬ ‫باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم امسال با همکاری دستگاه ها‬ ‫و مسووالن‪ ،‬این طرح دارای ردیف اعتباری شود‪.‬‬ ‫مجتبی اقوامی پناه در مراســم معارفه خود به عنوان‬ ‫فرماندار مهدی شــهر که با حضور استاندار سمنان در‬ ‫فرمانداری این شهرســتان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫وحدت و همدلی و به دور از حاشیه ها در راستای رفع‬ ‫مشکالت شهرستان مهدی شهر تالش خواهم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر امروز ‪ ۶۵‬واحد تولیدی ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫راکد در استان ســمنان احیا و یک هزار و ‪ ۷۲۰‬شغل‬ ‫ایجاد شد و نرخ بیکاری استان به ‪ ۶.۱‬رسید؛ همگی‬ ‫در راستای سیاست های دولت مردمی ایت اهلل رئیسی‬ ‫و مرهون تالش اســتاندار ســمنان و در سایه ســار‬ ‫همراهی و وحدت تمامی مســووالن استان محقق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فرماندار مهدی شــهر ادامه داد‪ :‬تــاش خواهیم‬ ‫کرد تا با شناســایی اولویت ها و سرفصل های اصلی‬ ‫شهرســتان مهدی شــهر‪ ،‬مسیر رشــد و توسعه این‬ ‫شهرستان را هموار سازیم‪.‬‬ ‫اقوامی پناه بــا بیان اینکه بی شــک‪ ،‬ایجاد قطب‬ ‫دامپــروری‪ ،‬می توانــد موتور توســعه شهرســتان‬ ‫مهدی شــهر باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫امیدواریم با همکاری تمامی دستگاه ها‬ ‫و حمایــت همه جانبــه مســووالن‪،‬‬ ‫ایجاد قطب دامپروری در شهرســتان‬ ‫مهدی شــهر‪ ،‬امســال دارای ردیــف‬ ‫اعتباری شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از اعتمــاد‬ ‫استاندار سمنان و حمایت نماینده مردم‬ ‫سمنان‪ ،‬مهدی شهر و سرخه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی و ســایر مردم و مسووالن قدردانی‬ ‫می کنم و از تالش های ارزشمند‪ ،‬شیردل‪ ،‬سرپرست‬ ‫سابق فرمانداری شهرســتان مهدی شهر طی دوران‬ ‫مسوولیت در این شهرستان کمال تشکر را دارم‪.‬‬ ‫سمنان صاحب دومین ازمایشگاه توانمند در شبکه ازمایشگاهی فناوری های راهبردی شد‬ ‫رئیس ازمایشــگاه مرکزی دانشــگاه ســمنان از‬ ‫ارتقای جایگاه ازمایشــگاه شــیمی این دانشگاه در‬ ‫شــبکه راهبردی به ســطح توانمند خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫استان سمنان با ارتقای این ازمایشگاه صاحب دومین‬ ‫ازمایشگاه توانمند در شبکه ازمایشگاهی فناوری های‬ ‫راهبردی شد‪.‬‬ ‫دکتر مهدی موســوی کمازانی بــا اعالم این خبر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اســاس اخرین نتایج ارزیابی عملکرد‬ ‫ازمایشگاه های عضو شــبکه ازمایشگاهی فناوری‬ ‫هــای راهبــردی معاونت علمی و فناوری ریاســت‬ ‫جمهوری ‪ ،‬ازمایشگاه شیمی دانشکده شیمی دانشگاه‬ ‫سمنان موفق شد به سطح “توانمند” ارتقاء یابد‪.‬‬ ‫دکتر موسوی کمازانی افزود‪ :‬ارتقای نوع عضویت‬ ‫و همچنین بهره مندی از حمایت های این شبکه‪ ،‬با‬ ‫توجه به امتیاز کســب شده در ارزیابی و طبق دستور‬ ‫العمل های شبکه انجام می شود‪.‬‬ ‫رئیس ازمایشــگاه مرکزی دانشگاه سمنان با بیان‬ ‫اینکه استان ســمنان فقط دو ازمایشگاه توانمند در‬ ‫شــبکه ازمایشــگاهی فناوری های راهبــردی دارد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دانشــگاه ســمنان از نظر سطح بندی با‬ ‫یک ازمایشــگاه توانمند و دو ازمایشگاه فعال جایگاه‬ ‫نخست را در استان دارد‪.‬‬ ‫دکتر موســوی کمازانی تصریح کرد‪ :‬بر اســاس‬ ‫رتبه بنــدی که در ان ســه شــاخص رضایت مندی‪،‬‬ ‫فعالیت شبکه ای و کارکرد ارزیابی می شود ازمایشگاه‬ ‫مرکزی دانشگاه سمنان بر اساس فعالیت سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫با ارتقای ‪ ۴۰‬رتبه ای نســبت به ســال قبل رتبه ‪۶۵‬‬ ‫را بین ‪ ۶۰۰‬ازمایشگاه عضو شبکه(رتبه دوم استان)‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫* سه شنبه ‪ 24‬ابان ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪53‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬بهنام مطلبی‬ ‫سردبیر‪ :‬رضا تبیانیان‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫زیر نظر شورای‬ ‫‪sobhbekheyrnews@gmail.com‬‬ ‫فضای مجازی‪@sobhbekheyrnews 09021312146 :‬‬ ‫تلفن‪ 023 - 33322003 :‬تلفکس‪023 - 33340141 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬سمنان‪ .‬میدان معلم ‪ .‬مجتمع اسکان ‪ .‬واحد ‪ .15‬کد پستی ‪3519683637‬‬ ‫تلفن بخش اگهی‪09021312146 :‬‬ ‫طراحی و صفحه بندی‪p.esteghamat@yahoo.com :‬‬ ‫شمارگان ‪ 6000 :‬نسخه‬ ‫چاپ صمیم ‪021 - 44582814‬‬ ‫‪Website: www.sobhbekheyrnews.ir‬‬ ‫‪Emaail: sobhbekheyrnews@yahoo.com‬‬ ‫َمن ا َم َر َ‬ ‫اصالح نفسِ َ‬ ‫اح ُّق َمن تُ ِطی ُع ُِه؛‬ ‫ک ِب‬ ‫ِ‬ ‫ک ف ُهو َ‬ ‫امام علی (علیه السالم)‬ ‫کسی که تو را به اصالح نفست فرمان دهد‪ ،‬سزاواترین کسی است که از او اطاعت کنی‪.‬‬ ‫اهم اقدامات انجام شده در شورای فرهنگ عمومی استان سمنان‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه صبح بخیر

هفته نامه صبح بخیر 52

هفته نامه صبح بخیر 52

شماره : 52
تاریخ : 1401/08/12
هفته نامه صبح بخیر 51

هفته نامه صبح بخیر 51

شماره : 51
تاریخ : 1401/08/03
هفته نامه صبح بخیر 50

هفته نامه صبح بخیر 50

شماره : 50
تاریخ : 1401/07/21
هفته نامه صبح بخیر 49

هفته نامه صبح بخیر 49

شماره : 49
تاریخ : 1401/07/06
هفته نامه صبح بخیر 48

هفته نامه صبح بخیر 48

شماره : 48
تاریخ : 1401/06/27
هفته نامه صبح بخیر 47

هفته نامه صبح بخیر 47

شماره : 47
تاریخ : 1401/06/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!